Registar lekova

2011

DVADESETO IZDANJE

REGISTAR LEKOVA
________________ ________________

2011
prvo drugo tre}e ~etvrto peto {esto sedmo osmo deveto deseto jedanaesto dvanaesto trinaesto ~etrnaesto petnaesto šesnaesto sedamnaesto osamnaesto devetnaesto izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

izdava~ BB Soft Palmira Toljatija 5, Beograd tel/fax: 011/2602-027, 2670-559 www.bbsoft.rs; e-mail: office@bbsoft.rs

recenzenti

Akademik Prof. dr Dragan Mici} Prof. dr Gordana Vuleta Prof. dr Milorad Pavlovi} Prof. dr Milica Prostran

Kompjuterska obrada i slog Nikola Vukeli}, nikola@bbsoft.rs

[tampa Efekt Print, Beograd tel/fax: 011/2393 - 940
Registar lekova 2011

urednik

Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana

autori Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana Mr ph spec. Stankovi} Rada Mr ph spec. [trbac Jelica Mr ph spec. Du~i} Milana

Registar lekova 2011

PREDGOVOR
»Registar lekova 2011« je jubilarno 20-to izdanje Registra lekova i obuhvata lekove registrovane za upotrebu u Republici Srbiji. Registracijiski podaci su preuzeti iz Slu`benog glasnika, dokumentacije proizvo|a~a, Nacionalnog registra lekova sa dopunama za 2010. godinu i sajta Alims. Za podatke koji se odnose na indikacije, doziranje, kontraindikacije, ne`eljena dejstva i druga upozorenja, kori{}ena je literatura koju su proizvo|a~i dali na uvid (SmPC), kao i relevantna stru~na literatura iz ove oblasti (BNF septembar 2010; AHFS Drug Information 2009; Martindale 36 edition, 2009; Farmakoterapijski vodi~ 2008 i dr.) Kako je odre|ivanje optimalne doze leka slo`en postupak, na koji pored indikacija, interakcija i stanja fiziolo{kih funkcija obolelog uti~u i brojni drugi faktori, navedene doze treba prihvatiti kao orijentacione, {to obavezuje da se precizna uputstva potra`e u odgovaraju}oj stru~noj literaturi. Svi podaci o lekovima u Registru lekova 2011 su sistematizovani u ~etiri celine: I - predstavlja podatke koji bli`e odre|uju svaki lek, a sistematizovani su po abecednom redu za{ti}enih imena lekova. Registar lekova sadr`i i registrovane biljne i tradicionalne lekove (u spisku obele`eni zelenom bojom), kao i registrovane homeopatske lekove (u spisku obele`eni crveno-braon bojom). Lekovi koji imaju re`im izdavanja BR u abecednom spisku lekova su obele`eni plavom bojom II - sastoji se od abecednog spiska internacionalnih neza{ti}enih naziva lekova (INN) III - lekovi su grupisani po ATC klasifikaciji IV - lekovi su grupisani po proizvo|a~ima, a posebno je dat i pregled nsilaca dozvole Registar lekova 2011 sadr`i i tabele koje omogu}avaju bolji pregled nekih grupa lekova kao npr. insulinsku tabelu, zatim tabelarni prikaz vaginalnih antiseptika, dnevnih potreba organizma za vitaminima i dr. Skre}emo pa`nju na{im korisnicima da smo pojedine farmaceutske oblike zbog du`ine, morali u tekstu da skra}ujemo (npr. koncentrat za rastvor za infuziju je konc.za rast. za inf. itd ), pa upu}ujemo na kori{}enje legende. I ove godine dopune Registra }e biti objavljivanje i preko sajta www.bbsoft.rs Nadamo se da }e ovako koncipiran Registar omogu}iti brzo i lako snala`enje svih korisnika u oblastima zdravstva vezanim za lekove. Zahvaljujemo se svima koji su ovih 20 godina bili uz nas i svojim savetima i sugestijama pomogli da Registar lekova do`ivi 20-to izdanje. Tako|e zahvaljujemo svima koji su pomogli {tampanje Registra lekova za 2011. godinu.

Beograd, decembar 2010. godine

Autori

Registar lekova 2011

SPISAK LEKOVA PO ABECEDNOM REDU

strana

R05CB01

(BR)

(acetilcistein)

mukolitik

646

ACC, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor 20 i 100 x 100mg i 200mg ACC Saft, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor (20mg/ml) 70ml ACC akut, Lek ACC akut 100 {ume}a tabl. 20 x 100mg ACC akut 200 {ume}a tabl. 20 x 200mg ACC akut 600 {ume}a tabl. 10 x 600mg
upotreba lek se uzima posle jela, tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti, pra{ak i {ume}a tabl. se uzimaju rastvoreni u vodi odrasli i deca iznad 14 godina: 2 - 3 x 200mg ili 1 x 600mg, najvi{e 600mg dnevno deca: 2 - 3 x 50mg (do 2 godine), 2 - 3 x 100mg (2 - 5 godina), 2 x 200mg (6 - 14 godina) paralele Fluimucil

N02BA01

Acetisal pH 8, Galenika (acetilsalicilna kiselina)

analgoantipiretik

607

(BR) film tabl. 20 x 500mg (Z) film tabl. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 500mg - 1g na 4 - 6 sati, Max. 4g dnevno paralele Anbol, Andol, Aspirin, Aspirin protect 300, Cardiopirin forte, Midol 300

(aciklovir)

antivirotik

Aciklovir, Jugoremedija
D06BB03 J05AB01

mast (5%) 5g

498 548 548 498

Aciklovir, Nini tabl. 25 x 200mg i 400mg Aciklovir, Zdravlje J05AB01 tabl. 25 x 200mg D06BB03 krem (5%) 5g

upotreba oralno - odrasli i deca iznad 2 godine: 200mg na 4 sata tokom 5 dana (herpes simpleks, terapija); 4 x 200mg ili 2 x 400mg tokom 6 meseci (herpes simpleks, prevencija); 800mg na 4 sata tokom 7 dana (herpes zoster) - deca do 2 godine: pola doze za odrasle lokalno: na 4 sata mazati herpeti~ne lezije, tokom 7 dana

14

Registar lekova 2011

M05BA08 (SZR)

Aclasta, Novartis Pharma Stein [vajcarska
(zoledronska kiselina)

bisfosfonat

strana 599

rastvor za inf. 1 x (0,05mg/ml) 100ml
upotreba 5mg sporom iv infuzijom (tokom 15 minuta) jednom godi{nje

M01AB05

Actafenak, Actavis Island
(diklofenak natrijum)

nesteroidni antireumatik

588

film tabl. 10 x 25mg i 50mg
upotreba odrasli: 2 - 3 x 25 - 50mg paralele Diklofen, Diklofenak, Naklofen

R06AX13

Actalor, Zdravlje
(loratadin)

antihistaminik

648

tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg (kod insuficijencije jetre 1 x 5mg) deca 2 - 5 godina: 5mg dnevno paralele Claritine, Flonidan, Loratadin, Pressing

N06AB05

Actapax, Zdravlje
(paroksetin)

antidepresiv

624

film tabl. 30 x 20mg i 30mg
upotreba depresija, socijalna fobija, generalizovani anksiozni poreme}aj, posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno, po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti, pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 60mg dnevno paralele Arketis, Paroksetin, Paroxetin Sandoz, Rexetin, Seroxat

M01AX17

Actasulid, Zdravlje
(nimesulid)

nesteroidni antireumatik

593

tabl. 20 x 100mg
upotreba 2 x 100mg posle jela, Max. 400mg dnevno paralele Nimulid, Nimulid MD

L04AC07 (SZR)

Actemra, Roche
(tocilizumab)

imunosupresiv za terapiju reumatoidnog artritisa

586

koncentrat za rastvor za inf. 1 x (20mg/ml) 4ml, 10ml i 20ml
upotreba odrasli i deca iznad 18 godina - preporu~ena doza: 8mg/kg, ali nikako manje od 480mg, jednom u 4 nedelje

Registar lekova 2011

15

2 minuta. revakcinacija za 12 meseci 6 . zatim 35mg tokom 60 minuta do Max.5 godina: samo jedna doza od 0. u isto doba dana M05BA07 Actonel.2 meseca. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Actrapid Penfill.5ml upotreba deca 2 . sanofi aventis (risedronat natrijum) bisfosfonat 598 film tabl. Novo Nordisk (estradiol + noretisteronacetat) hormoni 515 film tabl. revakcinacija za 18 meseci 1 . zatim infuzijom 50mg tokom prvih 60 minuta. sc im 1 x 10μg/0. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba i paralele videti na strani 433 16 Registar lekova 2011 . zatim infuzijom 50mg tokom prvih 30 minuta. tokom 2 meseca A10AB01 (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva Actrapid NovoLet. zatim 10mg tokom 30 minuta do Max. Sanofi Pasteur vakcina protiv H.5mg) upotreba 1 tableta dnevno.12 meseci: 2 doze po 0.5ml paralele Hiberix B01AD02 (SZ) Actilyse. doze od 100mg akutni infarkt miokarda (6 .9mg/kg (Max. 28 x 5mg i 30mg upotreba prevencija i terapija osteoporoze: 5mg dnevno Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno. doze od 100mg u toku 3 sata embolija plu}a: 10mg iv bolusom tokom 1 . 1 x 50mg/50ml upotreba akutni infarkt miokarda (6 sati od pojave simptoma): 15mg iv bolusom.5ml u razmaku 1 .2 minuta. Novo Nordisk rastvor za inj. Novo Nordisk rastvor za inj. zatim 90% doze iv infuzijom tokom 60 minuta G03FA01 Activelle. 28 x (1mg + 0.6 meseci: 3 doze po 0. 90mg)./inf.12 sati od pojave simptoma): 10mg iv bolusom.J07AG01 (Z) Act-HIB. influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) strana 557 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.5ml u razmaku od 1 meseca. Boehringer Ingelheim Nema~ka (alteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. i to 10% doze iv bolusom tokom 1 . zatim 90mg iv infuzijom tokom 2 sata akutni ishemijski mo`dani udar: 0.

1 x 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 .05%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Adrianol odrasli i adolescenti: 4 x 1 . Actavis Italy (doksorubicin hlorid) citostatik .5mg. Sindroxocin L04AD02 (SZR) Advagraf.humani)) hemostatik 453 Advate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Jugoremedija (epinefrin) vazokonstriktor strana 469 rastvor za inj.75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 .1% + 0. svake tri nedelje. tvrda 30.15%) 10ml Adrianol T.3 uzastopna dana. iv 1 x 250ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.1mg (sc ili im). ponoviti 3 .2mg iv (odnosno 1-2ml rastvora adrenalina 1:10 000) lokalna primena na sluznice: 10 . tvrda 30 i 50 x 0.4 puta na 10 minuta. Zdravlje kapi za nos (0. po potrebi 0.2 . Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII .20 kapi 1%. 3mg i 5mg kaps. Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. 3 uzastopna dana. Doxorubicin Teva.antibiotik 570 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3 kapi u obe nozdrve Adrianol T deca 2 . sc im iv 50 x 1mg/ml upotreba parenteralno: 0.30mg/m2 dnevno tokom 2 . iv 1 x 1500ij/5ml (komplet BAXJECT II) upotreba doziranje je individualno paralele Kogenate Bayer. svake ~etiri nedelje paralele Doxorubicin "Ebewe". iv 1 x 500ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 50 i 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Panalimus.C01CA24 Adrenalin HCl 1:1000. iv 1 x 1000ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.05% + 0. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.5 godina: 3 x 2 kapi u obe nozdrve L01DB01 (SZ) Adriblastina RD. Max. Recombinate Registar lekova 2011 17 . Prograf B02BD02 (Z) Advate. Zdravlje kapi za nos (0.-tnog rastvora R01AB01 (fenilefrin + trimazolin) dekongestiv 638 Adrianol. 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj.

Schering-Plough Labo.5ml) 6 . tokom prvih 30 min.5 godina: 1 x 1.15μg/kg/min. Meglimid. 20 x 100mg upotreba tabl.5mg (5ml) M01AB16 Aflamil. 3mg. tokom najmanje 48 sati angioplastika: inicijalni bolus 10μg/kg tokom 3 min. 10 x 5mg sirup (0.5mg/g) 20g mast (0.11 godina: 1 x 2. 30 x 2mg. Orion Corporation Finska (tirofiban) 450 koncentrat za rastvor za inf. Dibiglim.25mg/ml) 50ml upotreba nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q talasa: 0. a zatim 0.5mg/ml) 60ml oralni rastvor (0. Trical 18 Registar lekova 2011 . guta se cela sa dosta te~nosti uz obrok ili posle jela odrasli: 2 x 100mg (ujutro i uve~e). tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 60 x (200mg + 25mg) upotreba 2 x 1 kaps. Glimepirid.2 nedelje po 1mg do Max. Limeral. Boehringer Ingelheim Nema~ka (dipiridamol + acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 kaps. tokom 36 sati B01AC30 Aggrenox. 1 x (0.. MSD Italija inhibitor agregacije trombocita Aggrastat.1μg/kg/min.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati B01AC17 (SZ) Aggrastat.R06AX27 Aerius. Belupo (alklometazon dipropionat) kortikosteroid 499 krem (0. 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 .25mg (2.5mg/ml) 60ml upotreba lek se uzima za vreme obroka odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 5mg deca 1 . ne treba deliti. Gliprex. Galenika (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. Gedeon Richter (aceklofenak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl. 200mg dnevno D07AB10 Afloderm.. dnevno A10BB12 Aglimex. zatim 0.4μg/kg/min. Belgija (desloratadin) antihistaminik strana 649 film tabl.5mg/g) 20g upotreba 2 . Max. 6mg dnevno paralele Amaryl.

treba dati drugu dozu posle 4 nedelje paralele Fluarix.odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . Nilacef.5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0.4 dana paralele Berinin P 600. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . 10. Haemonine. im iv 1 x 750mg/6ml upotreba oralno . stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.2 nedelje Registar lekova 2011 19 . Xorim. Nobel Ilac (cefuroksim) cefalosporin 535 film tabl. Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj. 1 x 500ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. Kedrion (koagulacioni faktor IX .40ij/kg u intervalu 3 . ostaviti 2 minuta da deluje i zatim oprati vodom J01DC02 Aksef.odrasli: 750mg . zavisi od stepena nedostatka faktora IX.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Ceroxim. Immunine. 14 i 20 x 250mg i 500mg (Z) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .4 doze (na 6 .5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) .deca iznad 3 meseca: 50 .3 godine: klini~ki podaci su ograni~eni.5ml deca 6 meseci ./inf. Xorimax G01AX03 Albothyl. 1 x 200ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Nycomed (polikrezulen) vaginalni antiseptik 505 vagitorija 6 x 90mg upotreba 1 vagitorija na drugi dan tokom 1 . koriste se doze 0. Dr August Wolff (benzoil peroksid) dermatik 501 suspenzija za ko`u (4%) 100g upotreba 2 x dnevno utrljati u ko`u zahva}enu aknama.deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati parenteralno .dugotrajna terapija krvarenja: 20 .25ml ili 0. 125 . Vaxigrip. 500mg na 12 sati tokom 20 dana (Lajmska bolest) . Fluimun. Vaxigrip Junior B02BD04 (Z) Aimafix.1./inf.5ml a deci koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip.500mg na 12 sati (uobi~ajeno).J07BB02 Agrippal S1.8 sati) paralele Cefuroxim-MIP. Dicef. ({pric) sc im 1 x 0. Octanine F D10AE01 (BR) Aknefug Oxid Wash.250mg na 12 sati (urinarne infekcije).

Fosamax. 500mg/10ml i 1g/20ml upotreba monoterapija . pre~i{}eni + B. Plasbumin 20.antimetabolit 568 rastvor za sc im iv inj. pre~i{}eni + toksoid tetanusa. zavisi od telesne mase bolesnika.5ml 5ml upotreba primarna imunizacija: 3 doze po 0.8 nedelja (obi~no u uzrastu 3. Sedron L01BC01 (SZ) Alexan "Ebewe". (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno.B05AA01 (SZ) Albumin (ljudski).100mg/m2 dnevno 2 . u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). 4. 20 x 10mg Alendronat ICP. 558 tetanusa i velikog ka{lja. 12 meseci posle tre}e doze. a najkasnije do navr{ene pete godine `ivota paralele Tripacel A16AB05 (Z) Aldurazyme. ili 75 . Forosa. Ebewe Pharma (citarabin) citostatik . Laboratorios Belmac tabl. inaktivisana) Aldipete-T. Human albumin 20% Behring.1. 30ij + 40ij + min.5ml. adsorbovana (toksoid difterije. Ljudski albumin 20%. Genzyme (laronidaza) terapija neneurolo{kih manifestacija mukopolisaharidoze I 446 koncentrat za rastvor za infuziju 1 x (100j/ml) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 1 x nedeljno 100j/kg M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Alefoss.intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Cytosar 20 Registar lekova 2011 . Imunolo{ki zavod Zagreb (albumin .5mg/kg. 4ij)/0./inf.5ml u razmaku 4 . Zdravlje tabl. Human albumin 20% Baxter. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . 6 i 8 meseci) revakcinacija: 0. 8 i 12 x 70mg Alendronat.5 dana. pertusis. Humani albumin 20% Biotest. malo soli. Torlak suspenzija za inj. (5%) 250ml rastvor za inf.iv: 100 . u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . jednokratno.im ili sc: 1 . Uman Albumin J07AM51 (Z) vakcina protiv difterije. 1 x 100mg/5ml.200mg/m2 dnevno 5 dana. im 1 i 10 x (min. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Human albumin.humani) nadoknada plazme strana 457 rastvor za inf. Pharmanova tabl. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x dnevno 10mg ilin 1 x nedeljno 70mg paralele Bonap.

60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 sirup (2mg/5ml) 100ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno . Catalent UK alli.2. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Vazotal Aloprol. 4g dnevno deca: 20 .4mg .6 sati paralele Ecosal. Ventolin Registar lekova 2011 21 .6 godina: 1. Max. Max. 10mg dnevno paralele Amlodil.12 godina: 3 . Amlonorm.5 godina). 1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Cefaclor. podeljeno u 3 doze ili 62. Spalmotil.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .12 godina: 2. Max. Amlopin.1mg/kg.6 sati 6 .J01DC04 Alfacet. Cefaklor.25 . Max. 24mg dnevno rastvor za inhalaciju . Galenika (cefaklor) cefalosporin strana 536 kaps. 250mg na 8 sati. tvrda 42 i 84 x 60mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele Xenical C08CA01 Alopres. Max. Famar Gr~ka (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps. Cefaklor Alkaloid L01BA04 (SZ) Alimta. Eli Lilly (pemetreksed) citostatik . Amlodipin.4 x 2mg.antifolatni agens 567 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. Ecosal Easi Breathe.deca 2 . Zdravlje (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. Amlogal.5mg na 4 .1mg/kg 2 . 125mg na 8 sati. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 .12 meseci). Fopin. Tenox.deca do 2 godine: 4 x 0. 1g dnevno (1 .4 x 2. 3 x 2mg 6 .500mg na 8 sati.5mg . Norvasc. Amlodipin PharmaSwiss. Monodipin.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Max.6 godina: 3 x 0. Max. 1g dnevno (1 . Hemofarm (salbutamol) R03CC02 tabl.4 x 2 .40mg/kg dnevno. 1 x 500mg upotreba prema protokolu A08AB01 (BR) alli.5mg na 8 sati.5mg na 4 .

4mg) oralna suspenzija (2249. PharmaSwiss (palonosetron hlorid) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 rastvor za inj. 40 x 100mg tabl.5mg + 425mg)/5ml 60ml upotreba lek se primenjuje 30 min.5μg i 1μg upotreba odrasli i deca preko 20kg: 1μg dnevno (po~etno)..2 tabl. za `vakanje 16 x (333. nastaviti dozom odr`avanja 200 .25μg S01EA05 Alphagan. 30 minuta pre po~etka hemio terapije. podeljeno u vi{e doza deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija): 10 . Max. Hemofarm (alopurinol) antiurik strana 597 tabl. iv 1 x 250μg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 18 godina: 250μg iv bolus inj.1μg dnevno (doza odr`avanja) deca do 20kg: 0. 30 x 1mg i 2mg upotreba hipertenzija: 1mg uve~e (po~etna doza). 8mg paralele Kamiren XL A02AD01 (BR) Altacid. meka 30 x 0.20mg/kg dnevno A04AA05 (SZ) Aloxi. pre ili 1 sat posle jela.25μg kaps. 0. Zdravlje (doksazosin) antihipertenziv.M04AA01 Alopurinol. 30 x 300mg upotreba tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L te~nosti dnevno odrasli: 100mg dnevno.05μg/kg dnevno (po~etno) osteoporoza (odrasli): 2 x 0.3 nedelje do 300mg dnevno. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.2%) 5ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Brimonal C02CA04 Alphapres. postepeno pove}avati tokom 1 . 16mg dnevno benigna hipertrofija prostate: 1mg dnevno.20ml suspenzije 22 Registar lekova 2011 . Zdravlje (alfakalcidol) analog vitamina D 440 kaps. Allergan (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0. ili 12 .25 .600mg (re|e 900mg) dnevno. ne preporu~uje se ponovna primena slede}ih 7 dana A11CC03 Alpha D3. meka 50 x 0. pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje na 2mg pa 4mg. Max.3mg + 158. a poslednja doza pre spavanja odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 . terapija hiperplazije prostate 472 tabl. Bosnalijek (aluminijum hidroksid + magnezijum oksid) antacid 418 tabl.

Glimepirid. Velafax. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28. 120 x (200mg + 50mg) upotreba odrasli i adolescenti: 2 x 1 tabl. 60 x (100mg + 25mg) film tabl. sanofi aventis (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Efectin ER. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . N06AX16 Alventa. 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. Dibiglim. Abbott (lopinavir + ritonavir) terapija HIV infekcije strana 550 film tabl.J05AE06 Aluvia.5mg. 2mg. Velahibin. Max. Venlor XR 75 R03BA08 Alvesco. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. 30 x 1mg. Limeral.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. Gliprex. Venlax.2 nedelje po 1mg do Max. Meglimid. Krka (venlafaksin) antidepresiv 626 kaps. 80μg dnevno (doza odr`avanja) A10BB12 Amaryl. 56 i 98 x 37. 6mg dnevno paralele Aglimex. Trical Registar lekova 2011 23 . Efexiva. Nycomed (ciklesonid) antiastmatik 643 Alvesco 80 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (120 doza po 80μg) 10ml Alvesco 160 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (60 doza po 160μg) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 160μg dnevno (po~etno).

3 x 7. oralno se uzima posle jela oralno: 3 . Hemofarm (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 {ume}a tabl. 250 .R05CB06 (BR) Ambroksol. 10 tabl. po potrebi za 30 minuta jo{ 1 tabl.75mg) upotreba 1 tabl. 10 x 100mg/2ml i 500mg/2ml (SZ) Aminocin. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg upotreba doziranje je individualno. Mucosolvan Junior.deca 6 meseci . Max.8mg/kg/sat 24 Registar lekova 2011 . 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugro`enosti) R03DA05 (aminofilin) bronhospazmolitik 644 Aminofilin.5mg/kg/sat .9 godina: iv inj.6 mg/kg) ili iv inf.3 doze. sa produ`enim osloba|anjem) parenteralno .3 x 30mg deca: 2 x 7.15mg/kg dnevno podeljeno u 2 . Hemofarm tabl. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 do 20mg/L.300mg./inf./inf. Jugoremedija tabl. 50 x 100mg Aminofilin. Max.10 godina). Jugoremedija rastvor za im iv inj. 4 tabl./inf. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg Aminophyllinum. Galenika rastvor za im iv inj. 50 x 500mg/2ml upotreba odrasli: 15mg/kg dnevno podeljeno u 2 .1g (4 .16 godina: 0. dnevno a nedeljno Max. 10 x 60mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 . Max. ili iv inj. Bosnalijek antimigrenik 609 (propifenazon + kofein + kamilofin hlorid + mekloksamin citrat + ergotamin tartarat) film tabl. 2 .4 x 100 . 50 x 250mg/10ml Aminofilin retard. neo bronchol N02CA52 Amigren. 1mg/kg/sat 10 . po potrebi postepeno pove}avati na 3 dana ili 2 x 350mg (tabl. J01GB06 (amikacin) aminoglikozidni antibiotik 541 (Z) Amikacin.500mg (5 . 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Flavamed. 1.6mg/kg) dnevno.odrasli: im 250mg . ili iv inf. 20 x (200mg + 80mg + 25mg + 20mg + 0.3 x 15mg (5 . 0. kod prvog znaka glavobolje. 20 x 30mg {ume}a tabl.5 godina). Srbolek tabl. PharmaSwiss rastvor za im iv inj.5mg (2 . Mucosolvan.5mg (do 2 godine). 5mg/kg.5g dnevno deca: 10 .3 doze. uz kontrolu bubre`ne funkcije nedono{~ad i novoro|en~ad: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.

60 x 100mg i 200mg upotreba 3 x 200mg tokom prve nedelje. Sedacoron Registar lekova 2011 25 . (10%) 500ml i (15%) 500ml Aminoven. 6 x 1000ml upotreba doziranje je individualno B05BA01 (SZ) (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 Aminosol. B.75ml/kg dnevno paralele Hepasol 8% C01BD01 (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 Amiodaron. 10 x (15%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno a prose~na doza za odrasle 10 .B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum + kalijum + magnezijum + acetat + hlorid + fosfat) Aminoplasmal 10% E. 10 x 500ml rastvor za inf. Salutas Pharma tabl. Hemofarm (aminokiseline + elektroliti) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf. Hemofarm rastvor za inf. 10 x (10%) 500ml rastvor za inf. 1 x 500ml (1137mOsm/L.4%) 500ml upotreba 18. 20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosteril N-Hepa 8.4%. 10 x (8. 60 x 200mg Amiodaron Sandoz. 440kcal/L) upotreba doziranje je individualno. Max. Fresenius Kabi rastvor za inf. 10 x (5%) 500ml rastvor za inf. Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf. Braun strana 459 rastvor za inf. Zdravlje tabl.20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosol 10% E.2 x 200mg paralele Cordarone. zatim smanjiti na 1 .

po potrebi pove}avati na 150 . 25 . 250mg na 8 sati (5 . Lek tabl. Norvasc. Tenox. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin.10 godina). Sinacilin 26 Registar lekova 2011 .deca (terapija traje 3 meseca): 10 . Ni Medic tabl.750mg na 8 sati. po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e. Max. PharmaSwiss tabl. Hemofarm (amoksicilin) penicilin 533 kaps. Zdravlje tabl.N06AA09 Amitriptylin. Fopin. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin. 125mg na 8 sati (1 . 30 x 5mg i 10mg Amlopin. po potrebi pove}ati na 50 . 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Max.25mg uve~e.16 godina) neuropatski bol: 10 . Bosnalijek kaps. 10mg dnevno paralele Alopres. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . Jugoremedija tabl. 30 x 25mg upotreba depresija .4 godine). Galenika tabl. 20 x 5mg i 10mg Amlogal.200mg dnevno enuresis nocturna .odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama.5mg na 8 sati (do 1 godine). 20 x 5mg i 10mg Amlonorm. Adamed tabl. Monodipin. 100 x 10mg film tabl. 6g dnevno deca: 62. Remedica (amitriptilin) antidepresiv strana 623 film tabl. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin PharmaSwiss.75mg paralele Tryamil C08CA01 (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 Amlodil.12 godina) paralele Ospamox.50mg pre spavanja (11 . Vazotal J01CA04 Amoksicilin. tvrda 20 x 5mg Amlodipin.20mg pre spavanja (7 .

10 godina) paralele Pamecil.875mg na 12 sati paralele Augmentin. 5 x (1000mg + 200mg) Amoksiklav 2x. im iv 10 x (1000mg + 500mg) upotreba odrasli: 1.4mg/kg.500mg na 8 sati . Lek film tabl. tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 40kg: 250mg . 25mg/kg na 6 .12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca). po potrebi pove}ati na 3 ./inf. 10 x (500mg + 125mg) i (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml Amoksiklav Quicktab.875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 . 15 x (500mg + 125mg) pra{ak za rastvor za iv inj.8 sati .deca: 62.12 godina) parenteralno . 1 x 50mg pra{ak za rastvor za inf. Panklav J02AA01 (SZ) Amphocil. Lek tabl.6 godina).500mg na 8 sati (6 .8 sati (novoro|en~ad na 12 sati) Registar lekova 2011 27 . 1 x 100mg upotreba 1mg/kg dnevno na po~etku terapije.5g (izuzetno 3g) na 6 .odrasli: 1g na 6 .1g na 6 sati (uobi~ajeno).deca: 25mg/kg na 8 . 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine). (brzina infuzije ne sme pre}i 1mg/kg na sat) J01CA01 Ampicilin. Max. 125 .8 sati. 250mg na 6 sati (3 . Pentrexyl J01CR01 (Z) Ampisulcillin. Lek film tabl. za oralnu suspenziju 10 i 14 x (500mg + 125mg) tabl. Torrex Chiesi Pharma (amfotericin B) antimikotik 546 pra{ak za rastvor za inf.250mg na 8 sati (1 . za oralnu suspenziju 10 i 14 x (875mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Amoksiklav oralno .12 godina) Amoksiklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 . Hemofarm (ampicilin) penicilin 533 kaps. Zdravlje (ampicilin + sulbaktam) penicilin 534 pra{ak za rastvor za inj. Enhancin.8 sati (3 meseca . 250 .5mg na 8 sati (do 1 godine).odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . 12g dnevno deca: 100mg/kg na 6 .45mg/kg podeljeno u 2 doze Amoksiklav Quicktab odrasli i deca iznad 40kg: 500 .J01CR02 (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 Amoksiklav.

5 dana.3 x 10mg (5 . Tritace. 10 x 25mg/2ml Anafranil.deca .5mg + 12.5mg (doza odr`avanja).5mg) upotreba 1 tableta dnevno (najbolje ujutru). Max.8 godina). 30 x 25mg upotreba oralno . Novartis Pharma [vajcarska oblo`ena tabl.50mg dnevno. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tablete dnevno (Ampril HD) ili 4 tablete dnevno (Ampril HL) paralele Piramil HCT. ukupno 9g (gonoreja) deca iznad 8 godina (izuzetno): 25 . posle pobolj{anja nastaviti jo{ 3 .75mg dnevno.strana C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ampril.25mg. Galenika (tetraciklin hlorid) tetraciklin 532 kaps. u toku ili posle jela 1 x 1. Krka tabl. 5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. 2. zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana. Prilinda plus.8 sati izme|u obroka (uobi~ajeno). 1.3 x 25mg.4 x 25mg . pove}avati po 25mg do Max. 28 x 1.deca iznad 5 godina i adolescenti . Ramipril H. Ramitens. Slaviamed tabl. Prilinda. 28 x (5mg + 25mg) Ampril HL.5mg.opsesivno kompulzivni sindrom (po~etno): 25mg dnevno.2 x 25mg (9 . 250mg dnevno.50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze N06AA04 (klomipramin hlorid) antidepresiv 623 Anafranil.5mg. zatim pre}i na oralne doze odr`avanja 28 Registar lekova 2011 . Vivace Plus J01AA07 Amracin. 3mg/kg dnevno ili najvi{e do 100mg dnevno intramuskularno: 25 . Tritace comp.no}no mokrenje (po~etno): 2 . 2. 20. 1 . Krka tabl. tvrda 16 x 500mg upotreba odrasli: 500mg na 6 . 10mg dnevno paralele Piramil. 30 i 50 x 1. Krka tabl. 1 x 2. 28 x (2. doza odr`avanja 2 . 5mg i 10mg Ampril. Ramipril Genericon. Ramicomp Genericon.5g u po~etku. pove}avati po 25mg do 150mg dnevno a kad se postigne `eljeni efekat doze redukovati i pre}i na oralne doze odr`avanja infuzijom: 50 .odrasli: 2 . Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za im inj. Ramipril.3 x 25mg (iznad 12 godina) ./inf.25mg (po~etna doza).5 .12 godina). 1 .25mg. po potrebi pove}ati u podeljenim dozama tokom prve 2 nedelje do Max. Vivace C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ampril HD.

Trasolette N02BA01 (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Anbol.2. Cardiopirin forte. Andol 300. Midol 100 Registar lekova 2011 29 . 20 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Aspirin protect 100. antiandrogen 579 tabl. Arimidex. Srbolek tabl. Medico Uno (anastrozol) citostatik inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. Max. sanofi aventis (nilutamid) citostatik .5g im.5g/5ml Analgin Srbolek. Novalgetol L02BB02 Anandron.hormonski antagonist.1g sporo iv ili 1 . 90 x 50mg tabl. Cardiopirin. zatim 150mg dnevno (doza odr`avanja) L02BG03 Anastrozole.5 . Galenika (BR) tabl. Aspirin 300 i 500. Armotraz. Alkaloid tabl. im iv 50 x 1g/2ml i 2.3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0. 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg (Z) rastvor za inj.strana N02BB02 (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 Analgin.900mg na 4 . Midol 300 B01AC06 (BR) Andol 100. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Aremed. 18 i 20 x 300mg (Z) tabl. Max. 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg upotreba oralno . 20 x 300mg upotreba analgoantipiretik . Pliva Hrvatska tabl.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . 5g dnevno paralele Baralgin M. 30 x 150mg upotreba 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon kastracije). 50 blistera po 10 x 300mg (BR) Andol.6 sati.odrasli iznad 18 godina: 1 . 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. Pliva Hrvatska (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 tabl.

120mg (doza odr`avanja) G03HA01 Androcur. Klopidogrel.200mg dnevno nakon orhiektomije. Methotrexate.antiandrogen 518 tabl. 28 x (1mg + 2mg) upotreba 1 tabl.2mg u toku 15 sekundi. Plavix. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege) G03FA17 Angeliq. 25mg jednom nedeljno psorijaza .25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Methotrexat "Ebewe". 5 x 0. Monogrel. Bayer Schering Pharma (estradiol + drospirenon) hormoni 515 film tabl. Max. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. dnevno bez pauze izme|u 2 kutije B01AC04 Antiagrex. do ukupno 0.im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza). nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Cardogrel. ili 100 . Roche (flumazenil) antagonist benzodiazepina 662 rastvor za iv inj.5mg/5ml i 1mg/10ml upotreba 0.odrasli: 10 . meka 30 x 40mg upotreba 120 . zatim 0.300mg dnevno bez orhiektomije paralele Cyprocur V03AB25 (SZ) Anexate. Zdravlje (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. Max. Sindan Pharma (metotreksat) citostatik . Methotrexate Teva 30 Registar lekova 2011 .G03BA03 Andriol Testocaps. Zyllt L01BA01 (SZ) Antifolan.antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za im iv inj.3 nedelje (po~etna doza). Organon Holandija (testosteron undekanoat) hormon .160mg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela./inf. Clopigal. Bayer Schering Pharma (ciproteron acetat) hormonski antagonist . Kerberan. Klogrel. 1 x 50mg upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis .6mg. 50 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 .1mg na 1 minut. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno.androgen strana 512 kaps. 40 . tokom 2 ./inf.

uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odmah nakon ujeda: 10ml im u blizini mesta ujeda ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima. sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. vratu. velikim krvnim sudovima. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiSet. frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Kybernin P N05BA01 Apaurin. 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Krka (diazepam) benzodiazepin 621 oblo`ena tabl.0. Imunolo{ki zavod Zagreb (antitoksin protiv zmijskog otrova . glavi./inf. sanofi aventis rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno Registar lekova 2011 31 . (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra SoloStar. jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:50) sporo iv paralele Viekvin B01AB02 (SZ) Antitrombin III Baxter. Diazepam A10AB06 (insulin glulizin) analog humanog insulina 434 Apidra. ({pric) im iv 1 x 10ml upotreba ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji. dezinficijens strana 500 rastvor za ko`u (10%) 100ml upotreba 3 x dnevno raspr{iti rastvor na obolelu ko`u paralele Betadine. sanofi aventis rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiClik.8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Bosnalijek (povidon jod) antiseptik.4 doze paralele Bensedin. 30 x 2mg. 5 . 1 x 1000ij/20ml upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja.konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj. 5mg i 10mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg. sanofi aventis rastvor za inj. u te`im slu~ajevima 15 .15mg uve~e (nesanica) deca: 0.D08AG02 (BR) ANTIsept D.30mg dnevno (anksioznost). Baxter AG (antitrombin III) antikoagulans 448 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf.12 . sanofi aventis rastvor za inj. Povidon jod J06AA03 Antitoksin protiv otrova evropskih zmija.

5ml. MSD Holandija film tabl.4ml.stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj.4ml.5ml. Amgen Europe (darbepoetin alfa) antianemik . Pamitor 32 Registar lekova 2011 . 2 x 30mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj.V07AB.5ml. MSD Frosst Iberica film tabl.3ml.20mg M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Arcoxia. 3 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 100mg prva tri dana.6ml i 500μg/ml rastvor za inj. 8 dana paralele Exxiv M05BA03 (SZ) Aredia.3ml. 20μg/0.. 15 . 5ml i 10ml paralele Voda za injekcije B03XA02 (SZ) Aranesp. 40μg/0.osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg . ({pric) 1 x 30μg/0.3ml. (BR) Aqua pro injectione. Jugoremedija (voda za injekcije) rastvara~ strana 665 50 ampula x 2ml. 50μg/0.3ml. zatim 1 x 10 .5ml.6ml i 500μg/ml upotreba prema uputstvu lekara zavisno od indikacije L04AA13 (SZR) Arava. Max. 10μg/0. 90mg i 120mg Arcoxia. Max.5ml. 150μg/0.reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg . 90mg tokom jednog tretmana paralele Hidensil. 60μg/0. 300μg/0. 7 i 14 x 60mg. 7 i 14 x 60mg.3ml.akutni giht: 1 x 120mg. 40μg/0. 90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina . 4 x 15mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. 80μg/0. 15μg/0. 7 i 28 x 30mg film tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. 20μg/0. 300μg/0. 100μg/0.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 .4ml.38ml. 80μg/0. 100μg/0. 150μg/0. sanofi aventis (leflunomid) terapija reumatoidnog artritisa 585 film tabl.4 dana. 30 x 10mg i 20mg film tabl.4ml. (pen sa ulo{kom) 1 x 60μg/0.4ml.

Yasnal G01AF01 Arilin rapid. Armotraz. Tregona. Trasolette B01AX05 (SZR) Arixtra. 10mg dnevno paralele Donecept. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole.L02BG03 Aremed. Aremed. 28 x 5mg i 10mg Aricept evess. se dr`i pod jezikom dok se ne raspadne. Pfizer Deutcshland oralna disperzibilna tabl. Landex. Armotraz. Remedica (anastrozol) citostatik . 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole. terapija nestabilne angine ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta: 1 x 2.6 nedelja. 5mg/0. 1 x 10mg (iznad 100kg) prevencija venskih tromboembolijskih doga|aja. Pfizer Deutcshland film tabl. a zatim se proguta sa ili bez vode 5mg dnevno. 28 x 5mg i 10mg upotreba disperzibilna (raspadljiva) tabl. odjednom. tokom 4 .5mg (50 100kg). 1 dan (uobi~ajeno) ili 2 dana (te`e i rekurentne infekcije).8ml upotreba prilikom primene leka pacijent treba da le`i akutna plu}na embolija i akutna duboka venska tromboza: 1 x 5mg (ispod 50kg). uz oralnu terapiju oba partnera kod trihomonasa paralele Orvagil L02BG03 Arimidex. AstraZeneca UK (anastrozol) citostatik . Max.5mg/0. odjednom.5mg/0. 1 x 7. Trasolette N06DA02 (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 Aricept.6ml i 10mg/0. ({pric ) sc 10 x 2. Dr August Wolff (metronidazol) vaginalni antiinfektiv 504 vagitorija 2 x 1000mg upotreba ne primenjuje se za vreme menstruacije 1 vagitorija uve~e. Glaxo Wellcome Francuska (fondaparinuks natrijum) trombolitik 451 rastvor za inj.5mg Registar lekova 2011 33 .inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. 7.4ml. Arimidex. zatim pove}ati na 10mg dnevno.inhibitor enzima aromataze strana 580 film tabl.5ml.

pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. rastvor 10.2mg/ml) 0.N06AB05 Arketis. Rexetin. podeljeno u 3 . Seroxat L02BG03 Armotraz. 60mg dnevno paralele Actapax. 30 i 100 x 200mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 200 . 30 i 60 x (3. 30 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole. Cipla (anastrozol) citostatik . Dr Gerhard Mann kapi za o~i.inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. Paroksetin.6 x 1 . 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti.400mg pre jela 34 Registar lekova 2011 . Chephasaar (oksaceprol) nesteroidni antireumatik 593 film tabl. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. generalizovani anksiozni poreme}aj.15mg dnevno. 30 x 25mg upotreba 25mg dnevno N04AA01 § Artane.4 doze S01KA02 (BR) (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 Artelac. Aremed. Pfizer Italia (eksemestan) citostatik .2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu Artelac sadr`i konzervans i mo`e se koristiti 6 nedelja po otvaranju Artelac EDO ne sadr`i konzervans i ostatak u dozirnoj jedinici po otvaranju treba baciti paralele Hemodrops. Medochemie (paroksetin) antidepresiv strana 624 tabl. rastvor (3. Arimidex. Isopto Tears M01AX24 Artromed. socijalna fobija. Dr Gerhard Mann kapi za o~i. Trasolette L02BG06 Aromasin.antiestrogen 580 oblo`ena tabl. Paroxetin Sandoz. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. 100 x 2mg i 5mg upotreba 1mg dnevno.2mg/ml) 10ml Artelac EDO.6ml upotreba 3 . postepeno pove}avati do 5 . Hemofarm (triheksifenidil hlorid) antiparkinsonik 614 tabl. 30 x 20mg upotreba depresija.

50 i 60 x 800mg upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode. Lamictal. Max. do optimalne doze odr`avanja 100 . zatim 1 x 0. Salofalk Registar lekova 2011 35 .5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze. Lameptil.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana.6 nedelja Asacol odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg .400mg dnevno u 1 ili 2 doze paralele Epitrigine.2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 .odrasli i deca iznad 6 godina (te`a od 40kg): 3 x 250mg (ulcerozni colitis).15mg/kg/dan u 2 doze. postepeno pove}avati za 25 .monoterapija: 25mg dnevno (po~etno). 400mg/dan epilepsija (deca 2 .kombinovana terapija sa valproatom: 12.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 . pove~avati za 100mg do doze odr`avanja 300 . Slaviamed gastrorezistentna tabl. 200mg dnevno bipolarni afektivni poreme}aji (odrasli) .kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 .monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0. Belupo (lamotrigin) antiepileptik strana 613 tabl. Lamect. postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 100 . Lek gastrorezistentna tabl. Lamotrix.6 x 250mg tokom 4 . Lamotral.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno (po~etno). 1 . 4g dnevno (akutna faza). 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . 25mg dnevno narednih 14 dana. 200mg dnevno . 50mg dnevno narednih 14 .12 godina) . Lamotrigin. 100 x 250mg supozitorija 30 x 250mg Asacol. pove}ati na 1.30 dana.200mg dnevno u 1 ili 2 doze .200mg dnevno u 1 ili 2 doze .kombinovana terapija bez valproata: 0. Lamolep. Max.50mg nedeljno.akutna faza) rektalno: 3 .1g Max.5mg dnevno (po~etno). Solaban A07EC02 (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 5-ASA.3 x 250mg (Kronova bolest . 3 x 500mg (doza odr`avanja) deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle paralele Pentasa. talete se ne dele 5-ASA oralno . Lamal.400mg dnevno . 100 x 400mg gastrorezistentna tabl. pove}avati za 25mg do doze odr`avanja 100mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.15mg/kg prvih 14 dana. Max. po potrebi dozu pove}avati za 0.N03AX09 Arvind. 30 x 25mg.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana.3mg/kg jo{ 14 dana.

100mg dnevno paralele Halea. Cardiopirin forte.40kg: 500mg po potrebi ponoviti za 6 sati.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg – 1g na 4 . 20 x 500mg Aspirin direkt. 30 x 300mg upotreba {ume}a tabl.6 sati. 200mg dnevno. Max. Bayer HealthCare {ume}a tabl. Tragal. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Sertiva. Zoloft N02BA01 (BR) Aspegic. Max. (BR) Aspirin Complex. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 granule za oralnu suspenziju 10 x (500mg + 30mg) upotreba granule se uzimaju razmu}ene u ~a{i vode odrasli i deca iznad 12 godina: 2 . 6 tableta dnevno paralele Midol C. Slaviamed (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl. sanofi aventis (lizin acetilsalicilat) analgoantipiretik 607 pra{ak za oralni rastvor 20 x 500mg i 1000mg upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u ~a{i vode. Upsarin C 36 Registar lekova 2011 . Max. Anbol. Setaloft. 12 x 500mg Aspirin protect. Bayer HealthCare tabl. 3g dnevno deca telesne mase 30 . Bayer Schering Pharma gastrorezistentna tabl. Midol R01BA. Andol. za `vakanje 10 x 500mg Aspirin Migran. Sertralin. Luxeta.2 tablete rastvoreno u ~a{i vode. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. Max.. mleka ili soka i odmah pije odrasli i deca iznad 15 godina: 1g po potrebi ponoviti za 4 sata. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Serlift. 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . Sertralin ICP. se za upotrebu rastvara u vodi analgoantipiretik .N06AB06 Asentra. Bayer HealthCare tabl. doza odr`avanja: 50 . Sidata. 2g dnevno N02BA01 (BR) (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Aspirin.4 x 1 kesica N02BA51 (BR) Aspirin plus C. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl.

ako je potrebno pove}avanje doze (do najvi{e doze koja se podnosi. nezavisno od hrane C10AA05 Atacor. ITK Srbije (tetanus imunoglobulin . Zdravlje (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. 16mg i 32mg upotreba lek se uzima nezavisno od hrane hipertenzija . 30 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Andol 100. 28 x 4mg. 32mg) vr{i se udvostru~avanjem doze u intervalima od najmanje 2 nedelje C09DA06 Atacand plus.500ij zavisno od te`ine povrede. im 1 x 250ij upotreba profilaksa: 250 . Midol 100 C09CA06 Atacand. dnevno. AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Sortis. 30 x 10mg. Max.300ij/kg dnevno. 80mg dnevno paralele Atoris. Tetagam P. Dislipat. Lipidra.B01AC06 (BR) Aspirin protect. Tulip J06BB02 (Z) Atebulin.uobi~ajena po~etna doza i doza odr`avanja: 1 x 8mg. istovremeno sa 0. 8mg. Tetanus Gamma Registar lekova 2011 37 .humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. Max.5ml vakcine tetanusa. 20mg i 40mg upotreba 10mg uve~e. 28 x (16mg + 12. AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil) antihipertenziv 487 tabl. Cardiopirin. 1 x 32mg sr~ana insuficijencija: 1 x 4mg (po~etno).5mg) upotreba 1 tabl. po potrebi pove}ati na 1 x 16mg. na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . Max. Bayer Schering Pharma (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita strana 450 gastrorezistentna tabl. Tetabulin S/D.

20 x 50mg tabl. Hemofarm (atropin sulfat) midrijatik 657 kapi za o~i (0.0. Jugoremedija tabl. 1 i 10 x 100mg/5ml upotreba le~enje akutnog.2 kapi 1%-og rastvora 38 Registar lekova 2011 . Fresenius Biotech (anti-humani T limfocitni imunoglobulin kuni}a) imunoglobulin. Slaviamed film tabl. 30 x 25mg Atenolol. 90 x 10mg i 20mg film tabl. 80mg dnevno paralele Atacor. 30 x 10mg i 20mg upotreba 10mg uve~e.5mg/kg dnevno aplasti~na anemija: 5mg ili 7.5%) 10ml kapi za o~i (1%) 10ml upotreba deca iznad 3 godine (za odre|ivanje refrakcije): 2 x 1 kap 0. Prinorm L04AA04 (SZ) ATG-Fresenius S. DeltaSelect (atrakurijum besilat) miorelaksans 595 rastvor za iv inj. Tulip M03AC04 (SZ) Atracurium DeltaSelect.5mg/kg dnevno tokom 5 dana C10AA05 (atorvastatin) hipolipemik 490 Atoris. 30 i 90 x 40mg Atoris. Dislipat. steroid rezistentnog odbacivanja organa: 3 . Max. imunosupresiv 583 koncentrat za rastvor za inf.6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Tracrium S01FA01 Atropin.3 .2mg/kg (iv injekcijom) ili 0.4 x 1 .1 . 10 x 25mg/2. 14 x 100mg upotreba 1 x 25 .6mg/kg.C07AB03 (atenolol) beta blokator strana 479 Atenolol./inf. Sortis. Zdravlje tabl. 14 x 100mg Atenolol.0.5%-og rastvora tokom 5 dana i ujutro na dan pregleda odrasli (u tretmanu inflamacije): 1 .5ml i 50mg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0.3 . Nini tabl.100mg dnevno paralele Panapres. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Lipidra.0. Krka film tabl. zatim po potrebi 0.5mg/kg dnevno profilaksa posle transplantacije organa: 2 .

5ml.12 godina) paralele Amoksiklav.5μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina ./inf. 10 x (500mg + 100mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina oralno . Panklav N06AG02 (moklobemid) antidepresiv 625 Auromid.monoklonsko antitelo 574 koncentrat za rastvor za inf.) na 12 sati .deca: 25 45mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze (na 12 sati) parenteralno . Amoksiklav Quicktab. Glaxo Wellcome Velika Britanija (flutikazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos.5μg u svaku nozdrvu (ako nema adekvatnog odgovora doziranje kao kod odraslih) L01XC07 (SZ) Avastin. Roche film tabl.odrasli i deca iznad 12 godina: 1g na 6 . 1 x 100mg/4ml i 400mg/16ml upotreba doziranje je individualno J07BC02 (Z) Avaxim 160 U. po potrebi smanjiti na 150mg dnevno ili pove}avati na 600mg dnevno R01AD12 Avamys. Enhancin.8 sati . ({pric) im 1 x 0.11 godina: 1 x 1 doza od 27.5μg u svaku nozdrvu . 25mg/kg na 6 .5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 0.12 meseci paralele Havrix Registar lekova 2011 39 . zatim revakcinacija posle 6 . Sanofi Pasteur (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj.5μg u svaku nozdrvu deca 6 . 60 x 150mg Aurorix.deca: 25mg/kg na 12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca). 30 x 300mg upotreba 300mg dnevno podeljeno u 2 doze. Galenika film tabl.8 sati (3 meseca . 14 x (875mg + 125mg) (Z) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml pra{ak za rastvor za iv inj. Roche (bevacizumab) citostatik . SmithKline Beecham UK (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 film tabl.po~etno: 1 x 2 doze od 27.doza odr`avanja:1 x 1 doza od 27. suspenzija (27. Amoksiklav 2x.odrasli i deca iznad 12 godina: 875mg (1 tabl.J01CR02 Augmentin.

3 x 15 .3 x 7. meka 30 x 0.8 sati (vrtoglavica).4mg tamsulosina L03AB07 (SZR) Avonex.5mg (1 . (BIO SET) sc 4 x 30μg/ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Rebif 40 Registar lekova 2011 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. 1 x 400mg/250ml upotreba odrasli: 400mg dnevno (oralno ili iv infuzijom tokom 60 minuta) R06AB05 Avil. Bayer Schering Pharma (moksifloksacin hlorid) hinolonski antibiotik strana 543 film tabl. Jugoremedija (feniramin maleat) antihistaminik 648 tabl.3 godine) R06AA02 (BR) Aviomarin.12 godina: 50mg na 6 . 2 . 50 . 20 x 50mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 75mg ujutro i uve~e ili 75 .humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj. 25 .5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela 1 x 0. 5 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 . 75mg dnevno 6 . 2 .J01MA14 Avelox.50mg ? . 12.100mg na 4 . 150mg dnevno paralele Dimigal.12 godina).100mg ½ .5mg kao monoterapija ili u kombinaciji sa 0. Catalent France (dutasterid) terapija hiperplazije prostate 521 kaps. Dramina G04CB02 Avodart. Pliva Hrvatska (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl. ({pric) sc 4 x 30μg/0.3 x 15mg (3 . 5 i 7 x 400mg (SZ) rastvor za inf.30mg (iznad 12 godina).6 sati (vrtoglavica).5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.150mg odjedanput uve~e deca: 2 . Biogen Idec (interferon beta 1a . 400mg dnevno deca 2 .6 godina: 12.5 .25mg ½ .5 .8 sati (vrtoglavica).1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.25mg na 6 .

5kg. suspenzija (10mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap ukapati u ve`nja~u oka V03AN04 (SZ) Azot-suboksid. 3 x 500mg Azax. Teva Pharmaceuticals (rasagilin) antiparkinsonik 616 tabl. Hemofarm (ceftriakson) cefalosporin strana 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. 6kg. 400mg dnevno tokm 3 dana (36 .35kg). 3 x 500mg Azibiot.45kg) paralele Hemomycin. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . Labilex. Alcon Couvreur (brinzolamid) terapija glaukoma 655 kapi za o~i. Messer Tehnogas (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 2kg. 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno S01EC04 Azopt.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2 g dnevno. 8kg. 30kg i 185kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Medicinski diazotoksid Registar lekova 2011 41 . 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 20ml i 30ml upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan. JenaHexal film tabl.25kg). Nobel Ilac film tabl. 17kg. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 . 50mg/kg dnevno paralele 3cef. Ceftriakson. Krka film tabl.J01DD04 (Z) Azaran. 2g dnevno neonatusi: Max. Ceftriaxom-MIP. Max. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 . Longaceph. 3 x 500mg Azitromicin Sandoz. 25kg. Actavis Island film tabl. Lendacin. Sumamed N04BD02 Azilect. Max. Rocephin J01FA10 (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 Azatril. 6 x 250mg film tabl./inf.

.

.

3% glukoze + 1. tokom 3 . Roche tabl.odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max.25mmol Ca ili 1. Dianeal PD4 A03DA02 Baralgetas. na 12 sati . Galenika tabl.5% glukoze + 1. 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml Bactrim Roche.75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (4.4 nedelje (profilaksa).1. 2 inj.: 3 x 1 .odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max. na 12 sati . 10 x 480mg/5ml (400mg + 80mg)/5ml upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti oralno .2 tabl. (SZ) Balance. Max. im iv 5 x (2.12 godina: 480mg na 12 sati parenteralno .5 godina: 240mg na 12 sati 6 .deca do 12 godina: 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. po potrebi. Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (1.5mg + 10mg + 0.2 x 1 inj.10 sati rastvor se ispu{ta a postupak se ponavlja vi{e puta dnevno paralele CAPD. 30 i 1000 x (4mg+5mg+2mg+1mcg+5mg+25mg+20mg) granule za oralnu suspenziju 70g x (4mg+2mg+2mg+0+2mg+20mg+0)/5g upotreba tabl.5 .25mmol Ca ili 1. posle 2 .25mmol Ca ili 1.deca 6 nedelja . Jugoremedija (metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum) spazmolitik 422 tabl.A11EA01 (BR) B Complex.5L (deca) tokom 5 . 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml (Z) koncentrat za rastvor za inf.25% glukoze + 1.75mmol Ca) upotreba rastvor zagrejan na 37°C preko stalnog katetera infundirati u peritonealnu {upljinu: 2L (odrasli) ili 0.75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (2.3 x 1 supozitorija po potrebi 44 Registar lekova 2011 ..1mg) tabl.odrasli iznad 18 godina: 3 x 1 . 10 blistera po 10 x (500mg + 5mg + 0.1mg)/5ml upotreba oralno . 54mg/kg dnevno paralele Trimosul B05DB.1mg) supozitorija 5 x (1000mg + 10mg + 0.2 tabl. 1440mg). 10 x (500mg + 5mg + 0. Max. 1440mg). dnevno u intervalu od 6 sati rektalno: 1 . Krka (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP + PABA) vitamini strana 442 oblo`ene tabl. tokom 2 meseca (le~enje) granule: 5g dnevno rastvoreno u ~a{i vode J01EE01 (sulfametoksazol + trimetoprim) kombinovani sulfonamid 538 Bactrim.1mg) (Z) rastvor za inj. po potrebi parenteralno: 1 .20 minuta.5 meseci: 120mg na 12 sati 6 meseci .

3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0. im iv 5 x 2. 400μg dnevno paralele Nasobec Registar lekova 2011 45 . Max. Analgin Srbolek.2.3 x 1000mg po potrebi paralele Analgin.16 x 106 jedinica formiranja kolonija . 50 blistera po 10 x 500mg supozitorija 5 x 1000mg (SZ) rastvor za inj.6 . Max. Jugoremedija (metamizol natrijum) analgoantipiretik strana 607 tabl.2 inhalacije (250 . Hemofarm [abac (barijum sulfat) Rö kontrast 667 oralna/rektalna suspenzija (1g/ml) 200ml i 5L upotreba zavisno od vrste Rö snimanja: 50 .liofilizovana. Max. GlaxoSmithKline Poljska (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos. 8 inhalacije (2000μg) dnevno deca iznad 4 godina: 2 x 1 inhalacija (250μg). Glaxo Wellcome Francuska (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . Torlak vakcina protiv tuberkuloze (`ive bakterije Bacillus Calmette . 10 x 500mg tabl.5 .6CFU/ml) novoro|en~ad i deca do 1 godine: 0.1g sporo iv ili 1 . Max.1ml rekonstituisane vakcine intradermalno R03BA01 Becloforte.500μg). 2 inhalacije (500μg) dnevno paralele Ecobec R01AD01 Beconase.N02BB02 Baralgin M.4 x 50μg u svaku nozdrvu. id 5 x 1mg/ml (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana ili 10 doza za decu iznad godinu dana i odrasle) upotreba 1mg (1.Guerin (Mycobacterium bov) 558 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.05ml rekonstituisane vakcine intradermalno deca iznad 1 godine: 0.500ml J07AN01 (Z) BCG vakcina. suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 .5g im. Novalgetol V08BA02 (Z) Barijum sulfat.5g/5ml upotreba oralno . 5g dnevno rektalno: 1 .odrasli iznad 18 godina: 1 .

filter kesica (25mg/g) 12 x 1g upotreba 1 ravnu ka{i~icu ~aja ili 1 filter kesicu preliti {oljom vru}e vode.profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno . Roha Arzneimittel gastrorezistentna tabl.A11HA02 Bedoxin.terapija neuropatije izazvane izonijazidom: 3 x 50mg .. zatim za profilaksu 2 .3g + 30. (BR) Bekunis. Roha Arzneimittel ~aj instant 1 x (51. Zdravlje (list tinevelijske sene) biljni laksativ 668 biljni ~aj 80g (25mg/g) biljni ~aj.premenstrualni sindrom: 50 .6g upotreba: odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl. procediti i popiti uve~e pre spavanja.akutno trovanje izoniazidom: 1 .deficit vitamina B6: 3 x 20 . 20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Sanval.400mg dnevno podeljeno u vi{e doza . ne koristiti du`e od 2 nedelje u kontinuitetu N05CF02 Belbien. Hemofarm (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl.sideroblasti~na anemija: 100 .05%) 15g mast (0.100mg im ili iv.50mg . Stilnox. uve~e pred spavanje deca do 12 godina: ne preporu~uje se HA06AB. suvi vodeni ekstrakt) biljni laksativ 668 Bekunis. Zonadin D07AC01 Beloderm. Galenika (piridoksin hlorid) vitamin strana 442 tabl.4g iv zatim 1g im na 30 minuta deca: 10 .8g plod aleksandrijske sene)/100g 17.100mg dnevno .100mg oralno (piridoksin zavisne konvulzije) HA06AB (BR) (plod tinevelijske sene. 20 x 20mg rastvor za inj.3 nedelje kontinuirano odrasli: na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto deca iznad 12 godina: 1 x dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto 46 Registar lekova 2011 . ili 1 ka{i~ica ~aja rastvorena u ~a{i vode. ostaviti 20 min. sc im iv 50 x 50mg/2ml upotreba odrasli . 45 i 100 x 20mg Bekunis.05%) 15g upotreba lek se primenjuje najdu`e 2 . Belupo (betametazon) kortikosteroid 499 krem (0. Zolsana.

1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije faktora IX M02AX10 (BR) Bengay.5mg + 30mg)/g 30g rastvor za ko`u (0. Registar lekova 2011 47 . pre tonometrije ukapati 1 kap u konjunktivalnu kesu. (duboko locirano strano telo) tonometrija: na 1 min. 1 x 250ij. (strano telo locirano na povr{ini). 500ij.60 sec. Janssen-Cilag (metilsalicilat + mentol) lokalni antireumatik 595 krem (15% + 10%) 35g i 50g upotreba 3 .4%.2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Diprosalic B02BD09 (SZ) BeneFIX. Wyeth Pharma [panija (nonakog alfa) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju losion: 1 .4 x mazati bolno mesto u tankom sloju S01HA02 Benoxy 0. Belupo (betametazon + salicilna kiselina) dermatik 500 mast (0. 5 .1%) 15g krem (0.05% + 0. Belupo (betametazon + gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0. Unimed Pharma (oksibuprokain hlorid) lokalni anestetik za oftalmolo{ku primenu 658 kapi za o~i 1 x (4mg/ml) 10ml upotreba anestezija ro`nja~e i konjunktive pri va|enju stranog tela: 3 x 1 kap u roku 5 min.05% + 0.5 min. po potrebi jo{ 1 kap posle 1.10 x 1 kap na 30 .D07CC01 Belogent.5mg + 20mg)/ml 50ml upotreba mast: 1 .1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju D07BC01 Belosalic.

3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti po potrebi ponoviti za 30 . antiseptik 496 krem (5% + 0.15mg uve~e . Haemoctin SDH. (BR) Bepanthen plus.odrasli: 10 .akutna anksioznost. Bayer HealthCare (dekspantenol) epitelizant 496 mast (5%) 30g krem (5%) 30g upotreba 2 . Octanate 48 Registar lekova 2011 . Bayer HealthCare (dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid) epitelizant.3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto D03AX. 1 x 250ij/2. konvulzije .anksioznost: 3 x 2mg. stepena krvarenja.2 . im iv 10 x 10mg/2ml upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika oralno – odrasli .dugotrajna profilaksa: 20 .8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Partobulin SDF.12 . Galenika (diazepam) benzodiazepin strana 621 (Z) tabl. u te`im slu~ajevima 15 . ITK Srbije (anti D (Rho) imunoglobulin . Koate DVI.status epilepticus. 100μg (od 13.0. pani~ni ataci: 10mg.deca: 0. Rhophylac 300 D03AX03 (BR) Bepanthen. CSL Behring (koagulacioni faktor VIII . Diazepam J06BB01 (SZ) Beoglobin D./inf.3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto B02BD02 (SZ) Beriate P. im 1 x 50μg i 250μg upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 50μg (do 12.4 doze intravenski ..humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.5ml.40ij/kg u intervalu 2 . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . nedelje gestacije).30mg dnevno .0.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj.deca: 0.60 minuta intramuskularno (samo ako oralno ili iv nije mogu}e) . nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 250μg paralele Immunorho.5%) 30g upotreba 2 .N05BA01 Bensedin.nesanica: 5 . 30 x 2mg. 5mg i 10mg rastvor za inj. 500ij/5ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.20mg po potrebi ponoviti za 30 – 60 minuta . Rhesonativ. po potrebi ponoviti najranije za 4 sata paralele Apaurin.3 dana paralele Emoclot.

humani) hemostatik strana 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. CSL Behring (koagulacioni faktor IX .8°C.dugotrajna terapija krvarenja: 20 . meka 15 i 30 x 300mg Berlithion 300 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf.25mg)/ml 20ml Berodual N. 5 x 300mg/12ml Berlithion 600 (BR) kaps..40ij/kg u intervalu 3 .05mg + 0. infuzija se priprema me{anjem 1 . Immunine. (SZ) Beriplast P Combi .4 dana paralele Aimafix. 5 x 600mg/24ml upotreba oralno se lek uzima 30 minuta pre jela. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.9mg)/1ml pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (270mg+180U+3000KIU+1500ij+17.2 sprej doze dnevno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 49 . Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza x (0. 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno.2 ampule sa 250ml fizioli{kog rastvora a daje tokom najmanje 30 min.4 x 1 . zavisi od stepena nedostatka faktora IX.021mg) 10ml upotreba Berodual odrasli i deca iznad 3 godine: 3 .7mg)/3ml upotreba ~uvati na 2 .5mg + 0. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B ./inf.B02BD04 (SZ) Berinin P 600. meka 15 i 30 x 600mg Berlithion 600 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf. ne zamrzavati doziranje zavisi od povr{ine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti uobi~ajeno doziranje: 1ml za pokrivanje 8cm2 povr{ine tkiva A16AX01 Berlithion. oralno ili parenteralno: 600mg dnevno paralele Thiogama 600 injekt. Octanine F B02BC.Set.4 x dnevno Berodual N odrasli i deca iznad 3 godine: 3 . Istituto de Angeli rastvor za inhalaciju (0. Haemonine. CSL Behring lokalni hemostatik 452 (fibrinogen + koagulacioni faktor XIII . Berlin-Chemie (alfa lipoinska kiselina) terapija dijabeti~ke polineuropatije 446 Berlithion 300 (BR) kaps.humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid) pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (90mg+60U+1000KIU+500ij+5. Thiogamma 600 oral R03AK03 (fenoterol bromid + ipratropijum bromid) antiastmatik 642 Berodual.

sa produ`enim osloba|anjem 30 x 25mg. AstraZeneca Nema~ka (metoprolol tartarat) beta blokator 478 tabl. 20 i 50 x 24mg upotreba terapija odr`avanja: 24 . Tamprost.200mg ujutro G04CA02 Betamsal.(BR) Betadine. Omsal. dezinficijens 500 640 505 D08AG02 rastvor za ko`u (10%) 100ml i 1L rastvor za ko`u (7.48mg dnevno. ne smeju se `vakati ni mrviti hipertenzija: 50 .2 kapi u oko 50 Registar lekova 2011 . aritmija: 100 . tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0. 14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije paralele ANTIsept D.200mg ujutro stabilna sr~ana insuficijencija: 12. Alkaloid (povidon jod) strana antiseptik. Tamsudil N07CA01 Betaserc.5 . uz jelo paralele Urutal. Vestibo S01ED02 Betoptic S.100mg ujutro angina pektoris.5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 . sc 15 x 0. nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja. dozu duplirati na 2 nedelje do Max. Hemofarm (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps.25mg (8Mij)/1.25mg ujutro.humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.5%) 1L R02AA15 rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml G01AX11 vagitorija 14 x 200mg upotreba rastvor za ko`u: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 . Solvay Francuska (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl. Povidon jod L03AB08 (SZR) Betaferon. suspenzija (2. Tamosin.4mg upotreba 1 x 0. Tamsol. 200mg ujutro profilaksa migrene: 100 . Alcon Couvreur (betaksolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i.2ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB02 Betaloc Zok. Bayer Schering Pharma (interferon beta 1b .4 sata. 50mg i 100mg upotreba tablete se mogu deliti.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Flosin.

28 x 50mg Bicusan. Galenika (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP) vitamini strana 442 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. tokom najmanje 2 godine paralele Calumid. dnevno im.2 x 40 . Synthon Hispania film tabl. 30 x 5mg i 10mg upotreba 5 . 40 x 300mg upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela. im ili 1 .antiandrogen 579 Bicadex. iv ili inf.2 inj. Bisoprolol. Krka kaps. Niche Generics (bisoprolol) beta blokator 479 tabl. 28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg.8mg/kg dnevno paralele Lesux N06DX02 (BR) (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 Bilobil. L02BB03 (bikalutamid) citostatik . terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 . Byol.4 inj. iv ili inf. Tensec Registar lekova 2011 51 . deca: 1 inj. PharmaSwiss film tabl.A11EA01 Beviplex.80mg uz obrok paralele Tanakan C07AB07 Bilokord. tvrda 20 i 60 x 40mg Bilobil forte. Krka kaps. Casodex A02BX05 Bicit HP. tvrda 20 i 60 x 80mg upotreba 1 . 5 x (40mg+4mg+8mg+4μg+10mg+100mg)/2ml upotreba odrasli: 1 . 28 x 50mg Bicatlon. Hemofarm (bizmut subcitrat) terapija ulkusa 420 film tabl./inf.2 x 1 .10mg dnevno paralele Bisobel. Medico Uno film tabl.

30 x 2.10mg dnevno paralele Bilokord.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Nebilet.10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere deca iznad 2 godine: 5mg paralele Dulcolax. Tensec R05CB02 (bromheksin hlorid) mukolitik 646 Bisolvon. pove}avati po 2. 2 x 10 kapi (deca 2 . Nevotens A11GA01 (BR) Bio-C 500. Nebivolol Sandoz. 20 x 8mg sirup (4mg/5ml) 200ml oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml Bisolvon. Balkanpharma (bisakodil) laksativ 426 gastrorezistentna tabl. Fidipharm (askorbinska kiselina) vitamin 442 oblo`ena tabl.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2. 5mg i 10mg upotreba 5 . 3 x 4mg (6 .6 godina) 52 Registar lekova 2011 . Nini tabl.5mg dnevno.2 x dnevno 500mg . Delpharm Reims tabl.C07AB12 Binevol.5mg.1g paralele Vitamin C A06AB02 Bisacodyl Actavis. 30 x 5mg upotreba odrasli .12 godina). 2 x 2ml (deca iznad 12 godina). Nebispes. 40 x 500mg upotreba 1 .5mg. Panlax C07AB07 (bisoprolol) beta blokator 479 Bisobel. Istituto de Angeli oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml upotreba rastvor za inhalaciju se priprema sa fiziolo{kim rastvorom u odnosu 1 : 1 i odmah inhalira da se izbegne talo`enje oralno .6 godina). 5mg i 10mg Bisoprolol. Belupo tabl.16mg . 30 x 2. PharmaSwiss (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl. 2 x 1ml (deca 6 . Ni Medic tabl.deca: 3 x 2mg (2 .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 8 .esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . 30 x 5mg Bisoprolol. 30 x 5mg upotreba odrasli: 5 .12 godina) inhalaciono: 2 x 4ml (odrasli). Byol.

/inf. 60 x 800mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf.metastaze na kostima: 6mg na 3 .antibiotik 571 pra{ak za rastvor za im iv inj. Alendronat.M05BX03 Bivalos. 28 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. tvrda 100 x 400mg film tabl. ({pric) iv 1 x 3mg/3ml upotreba oralno lek se uzima 60 minuta pre prve hrane ili pi}a sa ~a{om vode.parenteralno: 3mg (iv inj.5 dana a najdu`e 10 dana Registar lekova 2011 53 . Les Laboratories Servier (stroncijum ranelat) terapija postmenopauzalne osteoporoze strana 599 granule za oralnu suspenziju 28 x 2g upotreba lek se uzima izme|u obroka. 3 . Sedron M05BA06 (ibandronska kiselina) bisfosfonat 598 Bondronat. Bayer Schering Pharma (klodronat dinatrijum) bisfosfonat 597 kaps.4 nedelje . Nippon Kayaku (bleomicin) citostatik .oralno: 150mg jednom mese~no osteoporoza . Hemofarm (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl.) jednom u tri meseca M05BA02 Bonefos. Roche film tabl. tokom 15 . Fosamax.te{ka hiperkalcemija: 4mg jednokratno Bonviva osteoporoza . 1 i 5 x 6mg/6ml Bonviva. po potrebi pove}ati Max. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss. 5 x (60mg/ml) 5ml upotreba oralno (1 sat pre jela): 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. 1 x 2mg/2ml koncentrat za rastvor za inf.umerena hiperkalcemija: 2mg jednokratno .30 sec. do 3200mg dnevno parenteralno: 300mg dnevno sporom iv infuzijom.metastaze na kostima: 50mg dnevno parenteralno . Alendronat ICP. u uspravnom polo`aju u kome treba ostati jo{ 60 minuta Bondronat oralno . razmu}eno u ~a{i vode 2g dnevno L01DC01 (SZ) Bleocin S. 1 x 15000ij upotreba doziranje je individualno zavisno od indikacije M05BA04 Bonap. 1 x 150mg rastvor za inj. Roche film tabl. Forosa.

Allergan (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans strana 596 pra{ak za rastvor za inj.. 7 x 125mg upotreba herpes zoster (akutna faza): 125mg dnevno tokom 7 dana. terapiju zapo~eti {to ranije N05BA08 Bromazepam.neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom ili vekuronijumom: 2 . 30 x 1. Unimed Pharma (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0. Max.6mg.5mg i 3mg tabl.2%) 10ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Alphagan J05AB. sc im 1 x 100j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250j za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500j u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno.neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom: 2mg/kg S01EA05 Brimonal. Hemofarm (bromazepam) benzodiazepin 622 tabl. Max. Chiesi Farmaceutici (tobramicin) antibiotik 541 rastvor za inhalaciju 56 x 300mg/4ml upotreba deca iznad 6 godina i odrasli: 300mg inhalacijom na 12 sati. Ferring Arzneimitell (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Berlin-Chemie (brivudin) antivirotik 549 tabl.4mg/kg deca 2 .18 godina . u te`im slu~ajevima 2 .150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Fostimon V03AB35 (SZ) Bridion. 5 x 75ij/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. tokom 28 dana G03GA04 (SZR) Bravelle. doza je 1000j J01GB01 (SZR) Bramitob.12mg.M03AX01 (Z) Botox. 20 x 6mg upotreba 3 x 1. 60mg dnevno paralele Lexaurin. Brivuzost.5 . iv 10 x (100mg/ml) 2ml i 5ml upotreba odrasli iznad 18 godina . Organon Holandija (sugamadeks) antidot za rekuronijum i vekuronijum 662 rastvor za inj. Lexilium 54 Registar lekova 2011 . 10 x 150ij/1ml upotreba 75 .3 x 6 .

6g dnevno podeljeno u vi{e doza. Galenika (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl. Nattermann & CIE.5mg i 10mg upotreba uzima se uz jelo supresija laktacije: 2 x 2. Ibuprofen.. Max. te~ni ekstrakt) biljni mukolitik 668 Bronchicum pastile lozenga 20 x 100mg Bronchicum sirup S sirup (150mg/ml) 100ml upotreba sirup .4 godina: 3 x 5ml lozenge .te~ni ekstrakti) biljni mukolitik 668 oralni rastvor (50mg/g + 25mg/g) 130g upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 2 .3 lozenge nekoliko puta dnevno polako otapati u ustima HR05WA. Max. 30 x 2. 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) oblo`ena tabl.5mg.odrasli: 0.12 godina: 3 x 7. Spedifen 594 Registar lekova 2011 55 .odrasli i deca iznad 12 godina: 5 x 2 . pove}avati do uobi~ajene doze odr`avanja 10 . (BR) Bronchicum.3. Rapidol.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 10ml . 2.6 x 5ml deca 1 .5 doza (kao antipiretik).20mg/kg dnevno podeljeno u 4 .3 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Caffetin menstrual.deca 6 meseci .4 godine: 2 . 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 2 .4 .. Nattermann & CIE.6 x 2.5ml 1 .12 godina: 5 .5ml M01AE01 Brufen.25mg uve~e tokom 1-ve nedelje.2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) .1. (timijan.8 . (timijan. tokom 14 dana parkinsonizam: 1.N04BC01 G02CB01 Bromokriptin. A. 30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g upotreba uzima se posle jela oralno . Zdravlje (bromokriptin) dopaminergik. (BR) Bronchicum eliksir S. jagor~evina .deca 4 .40mg dnevno HR05WA. A. inhibitor prolaktina strana 616 509 tabl.

Bisoprolol.4 nedelje pre prekida terapije N07BC01 § Buprenorfin Alkaloid. Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj. koji nisu imali apstinencijalnu krizu. Alkaloid (buprenorfin hlorid) opioidni analgetik 631 sublingvalna tabl. 5mg i 10mg upotreba 5 .10 dana C07AB07 Byol. Max. Tensec 56 Registar lekova 2011 .regulisanje i odr`avanje doziranja: po~etnu dozu postepeno pove}avati prema klini~kom efektu za svakog pacijenta pojedina~no. se otapa pod jezikom 5 .20mg parenteralno (akutni spazmi): 20mg. ponoviti za 7 . po potrebi vi{e puta dnevno P03AC01 (BR) Bubil. 30 x 2.4mg.3%) 60ml upotreba 2 x dnevno tokom 2 dana.4 x 10 . tvrda 100 x 3mg upotreba 3 x 3mg.8 .10 minuta . tokom 8 nedelja. Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba oralne i rektalne doze su iste oralno/rektalno: 1 .4mg .5mg. do 32mg dnevno . 2mg i 8mg upotreba tabl.A07EA06 Budosan. 20 x 10mg Buscopan. ponoviti posle ½ sata.10mg dnevno paralele Bilokord. Delpharm Reims oblo`ena tabl.pacijenti zavisni od opijata. treba da uzmu prvu dozu najmanje 6 sati posle poslednjeg uzetog opijata ili sa pojavom prvih znakova jake `elje .pacijentima koji su na terapiji metadonom pre primene buprenorfina treba redukovati dozu metadona na Max. Jugoremedija (piretrin) pedikulocid 635 {ampon (0. 30mg dnevno odrasli i adolescenti iznad 16 godina .po~etna doza: 1 x 0. doze postepeno smanjivati tokom 2 . Bisobel. Lek (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl.redukcija doze i zavr{etak terapije: doza se postepeno redukuje na ni`u dozu kad se postigne zadovoljavaju}i period stabilizacije a kod pacijenata gde je to mogu}e terapija se prekida A03BB01 (hioscin butilbromid) spazmolitik 422 Buscopan. 7 i 28 x 0. Dr Falk Pharma (budesonid) terapija Kronove bolesti strana 428 gastrorezistentna kaps. im iv 6 x 20mg/ml Buscopan.

.

rastvoreno u ~a{i vode deca 3 . iv) deca: 5 . 6 tableta dnevno N02BE51 (BR) Caffetin.6 sati. Max. rastvoreno u ~a{i vode C10BX03 Caduet. Pfizer Manufacturing Deutschland (atorvastatin + amlodipin) hipolipemik 492 film tabl. Ibuprofen. Max. M01AE01 (BR) Caffetin menstrual.3 x 10ml (im. 10 x (1g + 1g + 0. Hemofarm (paracetamol + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl. 50 blistera po 10 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 .7 godina: ½ tablete dnevno. Alkaloid (paracetamol + propifenazon + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl. 12 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) tabl. 1200mg dnevno paralele Brufen. 10 x (500mg + 30mg + 15mg + 60mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 tabl.2 tablete po potrebi. Max. 30 x (10mg + 10mg) upotreba 1 tabl.A11JB10 (BR) Ca C 1000 Sandoz. dnevno zavisno od indikacije N02BE51 (BR) Caffebol.327g) upotreba odrasli i deca iznad 7 godina: 1 tableta dnevno. 30 x (10mg + 5mg) film tabl. Alkaloid (ibuprofen) analgetik 591 film tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (kalcijum glubionat) terapija kalcijumom 443 rastvor za inj. 10 x 200mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 200 . Alkaloid terapija nazeba (paracetamol + pseudoefedrin + dekstrometorfan bromid + askorbinska kiselina) 640 film tabl. 20 x (460mg + 50mg + 10mg) tabl.400mg na 4 . Rapidol. 6 tableta dnevno R01BA52 (BR) Caffetin cold. Famar Francuska minerali i vitamini (kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat) strana 443 {ume}a tabl. im iv 5 x 1375mg/10ml upotreba odrasli: 1 . Spedifen A12AA02 (Z) Calcium Sandoz 10%.2 tablete po potrebi. 50 blistera po 10 x (460mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 .10ml dnevno (samo iv) 58 Registar lekova 2011 .

/inf. najvi{e 6 puta dnevno N06AX11 Calixta. 45mg dnevno paralele Mirtazapin. GlaxoSmithKline Poljska (lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid) odontologik 418 gel za desni 1 x (0. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7mm).33% + 0. Famar Francuska (kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat) terapija kalcijumom strana 444 {ume}a tabl. 10 i 20 x (1132mg + 875mg) 500mg Ca2+ upotreba odrasli i deca: 500mg .A12AA06 (BR) Calcium Sandoz Forte 500. 5 x 30mg/3ml i 50mg/5ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im. Tifona R06AA02 Calmaben. Remirta.6ml upotreba 200ij (jedna doza) dnevno u jednu nozdrvu paralele Miacalcic A01AD11 (BR) Calgel. Ebewe Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj. Mirtazapin ODT Sandoz. Belupo (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. Mirzaten.4 x 50mg Registar lekova 2011 59 . Leucovorin Calcium. Lisapharma (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 sprej za nos (200ij/80mcl) 1.24 sata podeljeno u vi{e doza. iv inf) tokom 12 . Leucovorin Teva H05BA01 Calco.15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 . Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 647 oblo`ena tabl. Remeron.1g dnevno (uobi~ajeno). po potrebi dozu pove}ati do Max. 30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja.72 sata paralele Folcasin. izuzetno 2g dnevno (te{ki slu~ajevi deficita kod odraslih) V03AF03 (SZ) Calciumfolinat "Ebewe".1%) 10g upotreba po potrebi na 3 sata. zatim 12 . 10 i 30 x 50mg upotreba 3 . ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e 30mg dnevno. iv. na mestu nicanja zuba.

Gedeon Richter (bikalutamid) citostatik . Irinotekan Sandoz. zatim 50mg dnevno ezofagealna i orofagealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom iv inf tokom 1 sata 60 Registar lekova 2011 . 30 x 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. 30 i 90 x 50mg film tabl. Pfizer Australija (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 koncentrat za rastvor za inf.antiandrogen strana 579 film tabl. preporu~ljivo godinu dana osobe iznad 60kg: 3 x 666mg (ujutro. Bicatlon. tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex. Merck Sante (akamprosat kalcijum) terapija alkoholizma 631 gastrorezistentna tabl. u podne i uve~e) ispod 60kg: 666mg ujutro i po 333mg u podne i uve~e L01XX19 (SZ) Campto. Irinotesin J02AX04 (SZ) Cancidas. Casodex N07BB03 (SZR) Campral. 1 x 50mg i 70mg upotreba invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana sporom iv inf tokom 1 sata. Bicusan.90 minuta. svake 3 nedelje paralele Irinotecan PharmaSwiss.L02BB03 Calumid. 84 x 333mg upotreba uzima se posle jela. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml i 300mg/15ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 . MSD Italija (kaspofungin acetat) antimikotik 548 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.

.2 x 400mg paralele Tegretol CR Registar lekova 2011 61 . Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.5L CAPD 4 Stay safe rastvor 1 x (5.847g+0.1017g+15g)/L 2L i 2.50mikromola/L) epilepsija: 1 .1838g+0.786g+7.786g+7. Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.2573g+0. Kern Pharma D01AC01 krem (1%) 20g G01AF02 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora Canesten. 1 x 500mg Canesten 3.786g+7.1017g+22. Remedica (karbamazepin) antiepileptik 611 tabl. Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 CAPD 17 Stay safe rastvor 4 x (5. KVP Pharma D01AC01 rastvor za ko`u (1%) 20ml D01AC01 upotreba vaginalne tabl.847g+0. po potrebi naizmeni~no sa kremom ili rastvorom paralele Kansen 494 504 504 494 504 494 B05DB.847g+0.2 x 200mg.1017g+22.5L CAPD 2 Stay safe rastvor 1 x (5.5L CAPD 3 Stay safe rastvor 1 x (5.3 x dnevno mazati promene na ko`i pra{ak: 1 . Bayer HealthCare pra{ak za ko`u (1%) 30g Canesten 1.1838g+0. postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 2 x 400mg). 3 x 200mg Canesten.5L upotreba rastvor zagrejan na 37°C infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara N03AF01 Carbamazepine retard.2 x dnevno posipati obolelo mesto.786g+7.73g) 2L i 2. postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 .5%)/L 2L i 2.5g) 2L i 2.1838g+0. trihomonacid Canesten.: 200mg uve~e tokom 3 dana ili 500mg jednokratno vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri krem ili rastvor: 2 .5L CAPD 18 Stay safe rastvor 4 x (5.2573g+0.73g)/L 2L i 2.1600mg dnevno podeljeno u 2 .12mg/L (20 . potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 x 400mg dijabetes insipidus centralis: 1 .3 x 400mg akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 .(BR) (klotrimazol) strana antimikotik.847g+0.5L CAPD 19 Stay safe rastvor 4 x (5. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .847g+0.1017g+42.786g+7. (SZ) CAPD.2573g+0.786g+7.847g+0.3 doze apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 400mg neuralgija trigeminusa: 400mg dnevno (po~etno).1017g+42.1017g+15g)/L 2L i 2.

100mg dnevno analgoantipiretik . Lannacher Heilmittel inhibitor agregacije trombocita gastrorezistentna tabl. Zyllt 62 Registar lekova 2011 . Lannacher Heilmittel analgoantipiretik gastrorezistentna tabl. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. ponavljati na 4 nedelje paralele Paraplatin (BR) B01AC06 (acetilsalicilna kiselina) 450 Cardiopirin.6 sati. 30 i 100 x 300mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 50 . 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin "Ebewe". 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin-Teva. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. 30. Aspirin. Sandoz Private Limited Indija (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. Andol. Andol 100. 30 i 100 x 50mg gastrorezistentna tabl.alkiliraju}i agens strana 572 Carboplasin.L01XA02 (SZ) (karboplatin) citostatik . Clopigal. Klopidogrel. Monogrel. Kerberan. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. Plavix. 45ml i 60ml Carboplatin.900mg na 4 . Anbol. Klogrel. 30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. 50 i 100 x 100mg N02BA01 Cardiopirin forte. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml upotreba monoterapija . 15ml. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. Max.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . 1 x (10mg/ml) 5ml.odrasli: 400mg/m2 jednom dnevno iv infuzijom. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Aspirin protect B01AC04 Cardogrel. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.

Gedeon Richter tabl. 30 i 50 x 12. Max. nastaviti sa 2 x 12.5mg i 25mg Carvedilol Sandoz.5g i 12.5mg. 30 i 100 x 6. Dilatrend. 12. tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex. 30 x 10mg upotreba 3 x 5 . Milenol L02BB03 Casodex.5mg po~etno. 12.25mg.10mg Registar lekova 2011 63 . 2 x 25 . Gedeon Richter tabl.50mg paralele Coryol.25mg.5mg i 25mg Carvetrend.5mg po~etno. zatim 2 x 6. zatim 25mg dnevno. Calumid N01BB52 (Z) Cathejell. Bicatlon. Max. 28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. Pliva Hrvatska film tabl.antiandrogen 579 film tabl.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12.C07AG02 (karvedilol) beta blokator strana 480 Carvedigamma.25 (2 nedelje). AstraZeneca UK (bikalutamid) citostatik . Lek film tabl. 30 x 6. 28 x 3.5mg)/g 8.25mg film tabl.125mg. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. 50mg dnevno angina pektoris: 12. Artesan Pharma film tabl. zatim 2 x 25mg. Pharmazeutische Fabrik Montavit (lidokain + hlorheksidin) lokalni anestetik 604 gel sa aplikatorom 25 x (20mg + 0. 6. Max.125mg (2 nedelje). 50 x 5mg Cavinton forte. Karvileks. Bicusan.5g upotreba za lokalnu anesteziju kod kateterizacije i cistoskopije N06BX18 (vinpocetin) cerebralni vazodilatator 627 Cavinton.

80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1g dnevno (1 . Max.m. Rocephin (BR) Cefabene. 50mg/kg dnevno paralele Azaran. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor. Cefak (stabljike razvodnika. dnevno 64 Registar lekova 2011 .3 tabl.m. 4g dnevno deca: 20 .) J01DD04 (SZ) 3cef. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor Alkaloid.F.5 godina). (ceftibuten) cefalosporin strana 536 kaps. PharmaSwiss (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. 125mg na 8 sati. podeljeno u 3 doze ili 62. Max. (BR) Cefagil. tvrda 5 x 400mg pra{ak za oralnu suspenziju (36mg/ml) 30ml i (36mg/ml) 60ml upotreba odrasli: 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati deca: 45mg dnevno (do 5kg t. Alkaloid kaps.2 g dnevno. Lendacin. 9mg/kg dnevno (preko 5kg t. Longaceph. Labilex. S. Max. Nini kaps.500mg na 8 sati.S.I. 250mg na 8 sati. 2g dnevno neonatusi: Max. Ceftriaxom-MIP.J01DD14 Cedax. te~ni ekstrakt) biljni lek za ekcem 672 mast (10%) 25g upotreba 3 . odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . 100 x 25mg upotreba 1 . Cefak (D1 Turnera diffusa (Damiana)) homeopatski lek za seksualnu slabost 674 tabl./inf. Max. Max. Ceftriakson. Max..I. 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Alfacet HG03WA.P.5mg na 8 sati.12 meseci).40mg/kg dnevno. 2g na 12 sati iv inf.).5 x dnevno naneti na obolelo mesto J01DC04 (cefaklor) cefalosporin 536 Cefaclor. 1g dnevno (1 . tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 . Hemofarm kaps.A.

tvrda 16 x 500mg Cefalexin Alkaloid.12 sati. ili kaps. Max. Remedica kaps. (BR) Cefan. Cefak (suvi ekstrakt korena valerijane) biljni anksiolitik 669 oblo`ena tabl.Vitex agnus castus) 669 kaps. Alkaloid kaps.(BR) Cefakliman. Hemofarm kaps. tvrda 16 x 250mg i 500mg Cefalexin. tvrda 50 x 2. 30 x 4 mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . ili kaps. Cefak (suvi ekstrakt rizoma Cimicifuge) biljni lek za klimakteri~ne tegobe strana 672 kaps.675mg upotreba 2 x 1 kaps. 4g dnevno paralele Palitrex (BR) Cefamadar. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml Cefaleksin.2 tabl.3 tabl deca ispod 6 godina: 1/2 doze za odrasle 6 . tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 .12 godina: 2/3 doze za odrasle HN05CM. 20 i 50 x 441.3 doze.uznemirenost: 3 x 1 tabl. Cefak (D4 Calotropis gigantea (Madar)) homeopatski lek za smanjenje apetita 674 tabl. . dnevno (uvek u isto vreme). 100 x 250mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 3 x 1 . najvi{e 3 meseca J01DB01 (cefaleksin) cefalosporin 535 Cefaleksin.35mg kaps. Srbolek kaps. pre spavanja (BR) Cefanorm. 6g dnevno deca: 25 .50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. Cefak biljni lek za menstrualne tegobe (suvi ekstrakt ploda konopljike .. Max.nesanica: 1 . tokom 3 menstrualna ciklusa Registar lekova 2011 65 . podeljeno u 2 . tvrda 30 x 4mg upotreba 1 kaps.

Chephasaar (cefazolin) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. Lendacin.10 dana .12 godina: 30 .2g na 12 sati tokom 7 ./inf. 10 x 2g upotreba odrasli: 500mg .uobi~ajeno: 1 .1g na 6 . 1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg . 2g dnevno neonatusi: Max./inf.2g na 8 . Max.2g na 8 .4 doze deca: 100 .J01DB04 (Z) Cefazolin-MIP. Labilex.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca . Max. 6g dnevno paralele Forcas J01DD04 (SZR) (ceftriakson) cefalosporin 536 Ceftriakson./inf. 100mg/kg dnevno paralele Galecef.2 g dnevno.12 sati. Zdravlje pra{ak za rastvor za im iv inj. Longaceph. Max. 1 i 5 x 1g i 2g Ceftriaxon-MIP.4 doze.150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 ./inf. Chephasaar pra{ak za rastvor za inj./inf. Max./inf. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 . Hemofarm (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj. Azaran. Rocephin 66 Registar lekova 2011 .12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 .nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Maxicef J01DD01 (SZR) Cefotaksim. sanofi aventis (cefpirom) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za iv inj. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 .200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 . 1 i 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Primaceph J01DE01 (SZ) Cefim. Zdravlje (cefotaksim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 1 i 10 x 1g i 2g pra{ak za rastvor za im iv inj.4 doze paralele Tolycar J01DE02 (SZR) Cefrom. Max./inf.12 sati./inf. 50mg/kg dnevno paralele 3cef.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Max. 4g dnevno J01DD02 (Z) Ceftazidim Sandoz.100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. 1 x 500mg i 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . Sandoz (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj.2g na 12 sati. Max.

J01DC02 (SZR) Cefuroxim-MIP. Nilacef.5ij/kg 3 x nedeljno do 60ij/kg na dve nedelje Registar lekova 2011 67 . 4 x 500mg upotreba CellCept primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima profilaksa odbacivanja organa: 2 x 1g (inicijalnu dozu dati 24 sata po transplataciji) suzbijanje zapo~etog odbacivanja transplantata: 2 x 1. Chephasaar (cefuroksim) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.1.4 doze (na 6 . Pfizer Deutschland (maravirok) terapija HIV infekcije 554 film tabl. 7./inf.2 x 200mg maksimalna dnevna doza: 400mg L04AA06 (SZR) CellCept. Bristol Myers Squibb (cefprozil) cefalosporin 536 film tabl. 500mg na 12 sati (akutna egzacerbacija hroni~nog bronhitisa) deca 6 meseci . tvrda 300 x 250mg film tabl.8 sati) paralele Aksef. Myfortic J05AX09 (SZR) Celsentri. 10 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg . Roche (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 kaps. Xorimax J01DC10 Cefzil.15mg/kg na 12 sati (otitis medija) M01AH01 Celebrex. Genzyme (imigluceraza) terapija Gau~erove bolesti 445 pra{ak za rastvor za inf.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 .12 godina: 20mg/kg dnevno (uobi~ajeno).100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .5g paralele Micolat. Ceroxim. 1 x 200ij i 400ij upotreba doza je individualna zavisno od te`ine bolesti. 10 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba terapija uobi~ajeno traje 10 dana odrasli: 500mg na 24 sata (uobi~ajeno). varira od 2. Xorim. Mycophenolate Mofetil Medico Uno. tvrda 10 x 200mg upotreba osteoartritis: 200mg dnevno reumatoidni artritis: 1 . 150 x 500mg pra{ak za rastvor za inf. Pfizer Deutschland (celekoksib) nesteroidni antireumatik 592 kaps. 60 x 150mg i 300mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 300mg A16AB02 (SZ) Cerezyme.5 .

10 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . Belupo (nitrazepam) hipnotik 622 tabl. 20 x 10mg Cetirizin.250mg na 12 sati .5mg.odrasli: 5 . Xorimax N05CD02 Cerson. Nilacef.5ml upotreba po 0. Ni Medic film tabl. 20 x 10mg sirup (5mg/5ml) 200ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 . ({pric) im 1 x (20μg + 20μg)/0. 0. Cefuroxim-MIP. 18) rekombinantna) virusa 563 suspenzija za inj.75mg odmah posle transplantacije bubrega ili srca. 10 x 5mg upotreba nesanica . za oralnu suspenziju 60 x 0.uobi~ajeno: 250 .Lajmska bolest: 500mg na 12 sati tokom 20 dana deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef.5ml nultog. 0. Xorim. Medico Uno (cefuroksim) cefalosporin strana 535 tabl.500mg na 12 sati .25mg.25mg upotreba odrasli: 2 x dnevno 0.6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Letizen 68 Registar lekova 2011 .urinarne infekcije: 125 .75mg i 1mg tabl. Dicef. koristi se u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima J07BM02 (Z) Cervarix. prvog i {estog meseca R06AE07 (cetirizin hlorid) antihistaminik 648 Cetirizin. Novartis Pharma Stein [vajcarska (everolimus) imunosupresiv 585 tabl. Slaviamed film tabl. 60 x 0.J01DC02 Ceroxim. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv humanog papiloma (vakcina za humani papiloma virus (tipovi 16.1mg i 0.10mg pre spavanja paralele Nipam L04AA18 (SZR) Certican.

10 x (2.H01CC02 (Z) Cetrotide. 2 x 500μg slede}a 4 dana. Pfizer Deutschland (vareniklin) terapija odvikavanja od pu{enja 630 film tabl. 2 x 1mg 11 nedelja. Merck Serono (cetrorelix) inhibitor gonadotropina strana 526 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.2 nedelje mo`e se pu{iti 1 x 500μg prva 3 dana. Hloramkol Registar lekova 2011 69 . Galenika (hloramfenikol) antibiotik 652 mast za o~i (1%) 5g upotreba mast nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. Abbott (levobupivakain) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. sc 1 x 3mg/3ml upotreba za asistiranu reproduktivnu metodu R06AE09 Cezera.25mg/1ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. ako je dovoljno tokom ovih 11 nedelja doza se mo`e smanjiti na 2 x 500μg N01BB10 (SZ) Chirocaine. a zatim u re|im intervalima paralele Hloramfenikol Alkaloid. 10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Xyzal N07BA03 Champix.5mg/ml) 10ml upotreba doza zavisna od vrste anestezije S01AA01 Chloramphenicol. sc 1 x 0. (11 x 0. Krka (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl. (5mg/ml) 10ml i (7.5mg + 14 x 1mg) film tabl.5mg/ml) 10ml. 28 i 56 x 1mg upotreba samo u po~etku primene leka tokm 1 .

80mg uve~e odjednom paralele Hollesta. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza).750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije deci se ne preporu~uje. 50mg i 100mg oralne kapi. Max. Ciprocinal. kombinacija) digestivni enzimi 466 gastrorezistentna tabl. 4 x 10mg film tabl.. Ciprofloxacin.C10AA01 Cholipam. Simvastatin. prilago|eno koncentraciji leka u krvi Pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rabla`iti mlekom ili vo}nim sokom u staklenoj posudi. meka 50 x 25mg. Medico Uno (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 film tabl. paralele Sandimmun. Vasilip.20mg. Citeral. podeljeno u 2 doze paralele Ciprinol. 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti. 1 sat pre jela deca 5 .5 . Simvastatin ICP. Hemofarm (simvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl. Marocen 70 Registar lekova 2011 . zavisno od indikacije. (BR) Chymoral. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. 1 sat pre jela G04BE08 Cialis. jedna doza dnevno L04AA01 (SZR) Cicloral. Ciprofloksacin. 2 i 4 x 20mg upotreba 10 .12 godina : 3 x 1 tabl. Simvor. Galenika (tripsin. 24 x 100000Aj upotreba odrasli: 3 x 2 tabl. Simvax. Simva Sandoz. Sandimmun Neoral J01MA02 Cifran. Simvabel. Salutas Pharma (ciklosporin A) imunosupresiv 583 kaps. izuzetno: 7. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 20 x 10mg i 20mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza).15mg/kg dnevno. Zocor B06AA. Eli Lilly (tadalafil) terapija erektivne disfunkcije 520 film tabl. 10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 250 . rastvor (100mg/ml) 50ml upotreba doziranje je individualno.

6 tabl.12 godina). Hemofarm (ciklopentolat hlorid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme. se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl. 45 i 50 x 75mg upotreba 3 x 1 tableta (oboljenja perifernih krvnih sudova). dnevno u akutnoj fazi. deca: 1 tabl. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. Max. (vestibularni poreme}aji). Prilazid plus N07CA02 (cinarizin) terapija vertiga 632 Cinarizin. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. 5mg dnevno paralele Inhibace.6 godina) ili 8 tabl. Jugoremedija tabl. Prilazid. 3 x ½ tabl.5%) 5ml kapi za o~i (1%) 5ml upotreba za postizanje midrijaze i cikloplegije: 1 . 2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Stugeron forte (BR) Cinnabsin.2.5mg. 30 x (5mg + 12. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. u akutnoj fazi.S01FA04 Ciklopen. 30 x 2. 100 x (25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. najbolje ujutro) paralele Inhibace plus. 50 x 75mg Cinedil. Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. Alkaloid tabl. Registar lekova 2011 71 . dnevno (2 . prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. Zobox C09BA08 Cilazapril 5 plus. 12 tabl. Max.5% rastvora nekoliko puta dnevno C09AA08 Cilazapril. na 2 sata. dnevno (6 . Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D3 Cinabaris + D1 Echinacea + D3 kalijum dihromat + D2 Hydrastis) sinuzitis 674 tabl.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) uveitis: 1 . na sat.2 kapi 0.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 .2 kapi 0. ½ tabl.

20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana. Catalent Nema~ka Circadin. Swissco Services (melatonin) hipnotik 623 tabl. Jugoremedija film tabl.oralno: 250 . Remedica film tabl. izuzetno . 10 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin. sa produ`enim osloba|anjem 21 x 2mg upotreba 2mg uve~e 1 – 2 sata pre spavanja 72 Registar lekova 2011 .parenteralno: 100 – 400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ . Krka film tabl.N06AB10 Cipralex. zatim 10mg dnevno. 20. 28 i 50 x 10mg upotreba tablete se mogu deliti.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije .15mg/kg dnevno. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) paralele Cifran. Zdravlje film tabl. Citeral. uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi. podeljeno u 2 doze . 10 i 20 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin. Lundbeck (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl. 10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli . 500mg i 750mg Ciprocinal.5 . anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani). Marocen N05CH01 Circadin. 10 x 250mg. 5 x 100mg/50ml Ciprofloksacin. 10 x 250mg i 500mg (SZ) rastvor za inf. nezavisno od hrane depresija.1 sata deci se ne preporu~uje. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloxacin. Srbolek film tabl. 14.parenteralno: 5 – 10mg/kg dnevno. po potrebi pove}ati do Max. 20mg dnevno paralele Esram J01MA02 (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 Ciprinol. Max. Zdravlje film tabl.oralno: 7. opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg.

3 . zatim 20 . 3 x 10mg tokom 4 nedelje (dispepsija) L01XA01 (SZ) (cisplatin) citostatik .alkiliraju}i agens 572 Cisplatin. 1 x (0. 20mg i 40mg Citalopram Sandoz. 1 x (0. 50 i 100 x 10mg. 1 x (1mg/ml) 50ml Cisplatin "Ebewe". tokom 5 dana na 3 . jednom na 3 .4 x 10mg tokom 12 nedelja.5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin-Teva.5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin PharmaSwiss. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf.4 x 10mg tokom 6 nedelja ili du`e (smanjen gastri~ki motilitet.4 nedelje paralele Platinex. 30 x 5mg i 10mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .odrasli i deca: 50 . Timopram.A03FA02 Cisap. Zyloram Registar lekova 2011 73 . zatim.100mg/m2 dnevno. Platosin. doza odr`avanja 20mg uve~e ili 2 x 10mg (gastroezofagusna refluksna bolest).4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. Salutas Pharma film tabl. Zdravlje film tabl. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Zdravlje (cisaprid) gastrokinetik strana 423 tabl.30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Starcitin. 1 x (0. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. 5 x (1mg/ml) 10ml koncentrat za rastvor za inf.5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba monoterapija . Sinplatin N06AB04 (citalopram) antidepresiv 624 Citalex. 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. 20 x 10mg. 20.

Marocen J01FA09 Clarexid. Klerimed.15mg/kg dnevno. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno . Belgija (loratadin) antihistaminik 648 tabl. Schering-Plough Labo. 10 x 500mg (Z) koncentrat za rastvor za inf. 14 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250mg na 12 sati. Fromilid uno.1 sata . Lekoklar.2 kapi na 2 sata prva 2 dana. 5 x 100mg/10ml upotreba oralno se uzima pre jela sistemski . Ciprofloksacin. Ciprofloxacin. Loratadin.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno 100 . Flonidan. Alkaloid Beograd (ciprofloksacin) S01AX13 kapi za o~i (0. Klacid.odrasli: 250 . podeljeno u 2 doze (oralno) 5 . tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. blefaritis: 1 . Klacid MR. 10 x 250mg strana hinolonski antibiotik 653 542 film tabl.12 godina (ispod 30kg): 5mg dnevno paralele Actalor.2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.10mg/kg dnevno. Ciprocinal. Ciprinol.Citeral. najdu`e 10 dana R06AX13 Claritine. Lekoklar XL. zatim na 4 sata slede}ih 5 dana . od ter}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran. ulkus korneje: 1 .konjunktivitis.3%) 5ml J01MA02 film tabl. Pressing 74 Registar lekova 2011 . do 14 dana (te{ke infekcije) paralele Clarexid. 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 .. izuzetno: 7. Klacid IV. Zymbaktar R01BA52 Clarinase. Fromilid. Schering-Plough Labo.5 . Belgija (loratadin + pseudoefedrin sulfat) terapija rinitisa 639 tabl.deci se ne preporu~uje. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat.400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ . Pliva Hrvatska (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 x (5mg + 120mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 tabl.keratitis.

(bo~ica) sc iv 1 x (10000ij anti .5cm2 (50μg/24 sata) upotreba 1 x nedeljno flaster lepiti na suvu.Xa/0.odrasli: 0.7g dnevno podeljeno u 2 . infarkt miokarda bez Q talasa: 100ij/kg (sc).600 00ij na 8 sati G03CA03 Climara. ne treba da pre|e 600mg./inf.Xa/0. izuzetno 450mg na 6 sati (odrasli). Chephasaar (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 film tabl.Xa/0. 6000ij anti . dnevno.6ml.8mg/12. na 12 sati. 5 x 600mg/4ml upotreba oralno: 150 .4 doze paralele Klindamicin Registar lekova 2011 75 .2g tokom 60 minuta) .300mg.: bele 11 x (2mg + 0) ru`i~aste 10 x (2mg + 1mg) upotreba 1 tabl. 3 .6mg/kg na 6 sati (deca) parenteralno . neozle|enu ko`u. (pojedina~na im inj. 12 i 30 x 600mg (Z) rastvor za im inj. posle 21-og dana pauza 7 dana J01FF01 Clindamycin-MIP.2ml. 12 i 30 x 300mg film tabl.4ml. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + ciproteron acetat) hormoni 518 21 oblo`ena tabl. 6.2Mij pra{ak za oralnu suspenziju (300 000ij/5ml) 150ml upotreba uzima se 30 minuta pre jela odrasli i deca iznad 7 godina: 1.7 godina: 300 000 .B01AB05 (SZ) Clexane.Xa/0. sanofi aventis (enoksaparin natrijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj.2. 4000ij anti .40mg/kg dnevno podeljeno u 3 .4 doze.deca: 15 . ({pric) sc iv 2 i 10 x 2000ij anti .4000ij (sc) tokom 7 .20mg/kg dnevno podeljeno u 3 – 4 doze . od petog dana menstrualnog ciklusa. 20 x 600 000ij i 1. tokom najmanje 2 a najvi{e 8 dana J01CE02 Cliacil. 6. a svaki slede}i flaster treba da bude na novoj povr{ini ko`e G03HB01 Climen.300 000ij na 8 sati 3 .2 Mij na 8 sati deca do 3 godine: 150 000 . 100ij/kg (sc) na 12 sati.10 dana (profilaksa).novoro|en~ad iznad 30 dana: 15 . Bayer Schering Pharma (estradiol) estrogen 513 transdermalni flaster 4 x 3. 10000ij anti .6 . tokom 10 dana (terapija) nestabilna angina pektoris.Xa/ml rastvor za inj. a iv infuzija 1. 8000ij anti . Jugoremedija (fenoksimetilpenicilin kalijum) penicilin 534 tabl.Xa/ml) 3ml upotreba ne sme se primenjivati intramuskularno duboke venske tromboze: 1 x 2000 .8ml.

Kerberan. ({pric) sc 10 x 3436ij/0. Lundbeck rastvor za inj. ({pric) sc 10 x 5153ij/0. im 5 x 50mg/ml rastvor za inj.D10AF01 Clindasome. Zyllt N05AF05 (zuklopentiksol) antipsihotik 619 Clopixol. na 1 .30mg dnevno. Lundbeck Clopixol Depot. Galenika (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl.50mg najbolje odjednom uve~e. Klopidogrel. Abbott (reviparin natrijum) antikoagulans 449 rastvor za inj. 150mg dnevno Clopixol Acuphase: duboko im 50 . Lundbeck film tabl.25ml rastvor za inj. Hemofarm (klindamicin) antibiotik strana 501 gel sa liposomima (1%) 20g upotreba ujutro i uve~e naneti tanak sloj gela na akne B01AB08 (SZR) Clivarin. Klogrel. 50 x 10mg film tabl. podeljeno u vi{e doza. im 10 x 200mg/ml upotreba Clopixol: 20 . ({pric) sc 10 x 1432ij/0. Max. Max. po potrebi dozu ponoviti za 2 . 28 i 56 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno.4 nedelje. 600mg nedeljno 76 Registar lekova 2011 .6ml rastvor za inj. ukupna kumulativna doza ne sme biti ve}a od 400mg.3 dana za 10 20mg. a tretman ne sme trajati du`e od 2 nedelje Clopixol Depot: duboko im 200 . nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. doza odr`avanja 20 . Plavix.3 dana. Monogrel. po potrebi pove}avati na 2 . Cardogrel. 50 x 25mg (SZ) (Z) Clopixol Acuphase.9ml upotreba 1432ij (kod malog tromboembolijskog rizika) ili 3436ij (kod velikog tromboembolijskog rizika) u razmacima od 24 sata B01AC04 Clopigal.600mg.150mg.

Max. 28 x (300mg + 12. Les Laboratories Servier (tianeptin natrijum) antidepresiv 626 oblo`ena tabl. 28 x (150mg + 12. 12 i 24 x (500mg + 5mg + 25mg + 20mg + 30mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . na 4 . Novartis Farma Italija (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl.25mg. 4 tablete dnevno R01BA53 (BR) Coldrex Caplets. dnevno paralele Valsacombi C09DA04 Co Irda. 50 x 25mg. Salutas Pharma tabl.450mg.2 tabl.50mg dnevno do 300mg dnevno. 50mg i 100mg Clozapine. Registar lekova 2011 77 . dnevno nezavisno od jela R01BA53 (BR) Coldrex. podeljeno u vi{e doza te{ke psihoze: 200 . na 4 . Nobel Ilac (irbesartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl.6 sati ili 4 x 2 tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska Co-Diovan. Max.5mg) film tabl. GlaxoSmithKline Irska Coldrex. po potrebi pove}avati tokom 2 .5mg upotreba 3 x 12. 8 tableta dnevno deca 6 .1 tabl.2 x 12.5mg C09DA03 Co-Diovan. 28 x (80mg + 12. 50 x 100mg upotreba po~etna doza: 1 .5 . 900mg dnevno paralele Leponex N06AX14 Coaxil. Remedica tabl. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (paracetamol + kofein + fenilefrin) terapija nazeba 640 film tabl.5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl. (160mg + 12.. Max. 16 x (500mg + 25mg + 5mg) upotreba 4 x 2 tabl.6 sati. 30 x 12.N05AH02 (klozapin) antipsihotik strana 619 Clozapin Sandoz.12 godina: ½ .3 nedelje za 25 . HBM Pharma terapija nazeba 640 (paracetamol + fenilefrin hlorid + kofein + terpin hidrat + askorbinska kiselina) tabl.5mg).5mg) upotreba 1 tabl.

(6g+0. Max 6 pra{kova dnevno paralele Influrex A03AA04 Colospa retard. Novartis Pharmaceuticals UK (entakapon) antiparkinsonik 617 film tabl. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin + zidovudin) terapija HIV infekcije 553 film tabl. u urgentnim stanjima) paralele Hartmanov rastvor N04BX02 Comtan. 180 kapi/min. SmithKline Beecham [panija (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba strana 640 Coldrex HotRem Blackcurrant pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem Lemon pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem med i limun pra{ak za oralni rastvor 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex Junior HotRem pra{ak za oralni rastvor 10 x (300mg + 5mg + 20mg)/3g upotreba pra{ak se pre upotrebe razmuti u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 4 .4g+0. 60 x (150mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 30kg: 2 x 1 tabl. benzerazid): 200mg uz svaku dozu levodope sa karbidopom i/ili benzerazidom.5L). Max. deca: ½ tabl. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 60 x 200mg upotreba 2 x 200mg na 20 minuta pre jela paralele Rudakol J05AR01 (SZR) Combivir.27g+5.6 sati. 2 x ½ tabl. (6g+0.21kg) B05BB01 (Z) Compound sodium lactate. Max. Glaxo Wellcome Velika Britanija Combivir. ujutro i 1 tabl.27g+5.30kg). 2000mg dnevno 78 Registar lekova 2011 . uve~e (21 .24g)/L 500ml (276mOsm/L) rastvor za inf. prose~no 60 kapi/min. 30 x 200mg upotreba primenjuje se isklju~ivo u kombinaciji sa levodopom i inhibitorima DOPA dekarboksilaze (karbidopa.4g+0. 4 pra{ka dnevno deca iznad 6 godina (Coldrex Junior Hotrem): 1 pra{ak na 4 sata. Solvay Holandija Colospa retard. B.45ml/kg dnevno (2. (14 . Braun (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) nadoknada te~nosti i elektrolita 463 rastvor za inf. Solvay Francuska (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 kaps. (Max.R01BA53 (BR) Coldrex HotRem.24g)/L 1000ml (276mOsm/L) upotreba 30 .

10mg dnevno D11AX. iv 1 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno.5 . Gilead Sciences gastrorezistentna tabl. 30 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija i angina pektoris: 5 . Max. 5mg i 10mg upotreba stabilna hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funkcijom: 2.5mg.N06BA04 § Concerta. Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. Panrazol. samo u slu~ajevima kad oralna primena nije mogu}a paralele Nolpaza. 30 x 18mg i 36mg upotreba odrasli: ne primenjuje se deca iznad 6 godina i adolescenti: Concerta se uzima samo ujutro. vi{e puta dnevno A02BC02 (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 Controloc.ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). doza je individualna. Pulcet Registar lekova 2011 79 . Janssen Pharmaceutica (metilfenidat) psihostimulans strana 627 tabl. 14 x 40mg (Z) pra{ak za rastvor za inj. (BR) Contractubex. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) . 54mg dnevno C07AB07 Concor.10mg dnevno C07AB07 Concor Cor.15 minuta. 14 x 40mg Controloc. Merz Pharmaceuticals (heparin natrijum + alantoin + te~ni ekstrakt crnog luka) terapija o`iljaka 502 gel 20g (5000ij + 1g + 10g)/100g upotreba tanak sloj gela blago utrljati u ko`u ili o`iljno tkivo. 14 i 28 x 20mg gastrorezistentna tabl.refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje parenteralno: 40mg dnevno intravenskom injekcijom tokom 2 . Nycomed gastrorezistentna tabl.. i uzima se 30 minuta pre doru~ka oralno . 30 x 2.

Actavis Island (topiramat) antiepileptik strana 613 film tabl.5mg 80 Registar lekova 2011 .5 .5mg upotreba 2 x 5mg (po~etno). Topamax L03AX13 Copaxone. Teva Pharmaceutical (glatiramer acetat) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj.50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Tiramat. Topactal. 30 i 90 x (2mg + 0. Max.16 godina: 0.25mg) upotreba 1 tabl. Prexanil Combi LD C01EB17 Coraxan. 56 x 5mg i 7.625mg) tabl.odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno). Krka (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 tabl.4 nedelje pove}ati na 2 x 7. 50mg.odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno). 30 i 90 x (4mg + 1. 28 x 25mg. pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje. 2 x 25 . 400mg dnevno (monoterapija).interferonom ili peg interferonom alfa paralele Rebetol C09BA04 Co Prenessa. 15mg/kg/dan profilaksa migrene .5 .1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 . Les Laboratories Servier Coraxan.2 nedelje. ({pric) sc 28 x 20mg/ml upotreba 20mg dnevno J05AB04 (SZR) Copegus. Max. podeljeno u 2 doze tokm 1 . 42 i 168 x 200mg upotreba 1000 .1200mg dnevno. Roche (ribavirin) antivirotik 549 film tabl. zatim pove}avati za 25 .2 nedelje. ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) . dnevno paralele Prexanil Combi. dozu pove}avati za 0. podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa .1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno).deca 6 .50mg dnevno. po potrebi za 3 . 100mg i 200mg upotreba epilepsija . Servier Ireland (ivabradin) antianginalgik 471 film tabl.N03AX11 Convol.

Isosorb retard C08DB01 Cortiazem retard. 20 x 20mg upotreba angina pektoris: 40 . hidrokortizon) 654 mast za o~i (1000ij + 10mg)/g 3.120mg dnevno.3 sata (deca). 28 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno.5 x dnevno u konjunktivalnu kesu C01DA08 Cornilat. 1.120 min. zatim smanjiti na 1 . Max. iv 6 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje. Sedacoron C08CA13 Cornelin.5g upotreba mast se nanosi na unutra{nju stranu kapaka svaka 3 .2g dnevno (odrasli) paralele Amiodaron. Hemofarm (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl. Max. Hemofarm (lerkanidipin hlorid) antagonist Ca2+ 482 film tabl. 480mg dnevno paralele Diltiazem Alkaloid S01CA03 Corticin.2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg tokom 20 . Dr Gerhard Mann (dekspantenol) oftalmik 659 gel za o~i (50mg/g) 10g upotreba 3 .C01BD01 Cordarone. dnevna doza 20mg paralele Lercanil 10 S01XA12 (BR) Corneregel. Amiodaron Sandoz.240mg dnevno podeljeno u 2 . podeljeno u 2 . sanofi aventis (amjodaron hlorid) antiaritmik strana 469 tabl. (odrasli) ili tokom 2 . sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba 2 x 90 . 30 x 200mg rastvor za inj. Galenika antibiotik i kortikosteroid za oftalmolo{ku primenu (bacitracin.180mg.4 doze paralele Difutrat. Max.4 sata Registar lekova 2011 81 . Galenika (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 tabl.3 doze sr~ana insuficencija: 40 .

Carvedilol Sandoz. 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg. Lakea. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. AstraZeneca UK (rosuvastatin) hipolipemik 490 film tabl. zatim 25mg dnevno.10mg (po~etno).50mg paralele Carvedigamma.5mg po~etno. Carvetrend. koronarna sr~ana bolest: 1 . Losartic. Sentor C10AA07 Crestor.125mg (2 nedelje).25 (2 nedelje). 2 x 25 . Lorista. MSD Italija (dorzolamid + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (2% + 0. Rasoltan. Krka tabl. 30 i 50 x 50mg Corvitol 100 tabl. Slaviamed tabl. Prelow. Berlin-Chemie (metoprolol tartarat) beta blokator strana 478 Corvitol 50 tabl. ne kra}im. 30 i 90 x 3. 28 x 6.5mg po~etno. zatim 2 x 25mg.2 x 100mg paralele Presolol C07AG02 (karvedilol) beta blokator 480 Coryol.5mg. Max. Losar. Max.5%) 5ml upotreba 2 x 1 kap u obolelo oko C09CA01 Cozaar. po potrebi pove}avati u intervalima. 30 i 50 x 100mg upotreba hipertenzija. 28. Max. Lotar. 20mg i 40mg upotreba 1 x 5 .5mg upotreba hipertenzija: 12.25mg i 12. Losartan. izuzetno kod visokog kardiovaskularnog rizika pod nadzorom specijaliste pove}avati na 1 x 40mg 82 Registar lekova 2011 . MSD Italija (losartan kalijum) antihipertenziv 486 tabl. Dilatrend. LozarEP. infarkt miokarda.100mg dnevno tahiaritmije. profilaksa migrene: 1 . Karvileks. 50mg dnevno angina pektoris: 12. 28 x 5mg.2 x 50 .C07AB02 Corvitol. zatim 2 x 6. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Erynorm. nastaviti sa 2 x 12. od 4 nedelje do 1 x 20mg. 10mg. Milenol S01ED51 Cosopt.125mg i 25mg Coryol.

125g upotreba 1 aplikator dnevno posle ovulacije ili od 18 do 21 dana menstrualnog ciklusa 1 aplikator dnevno nakon in vitro fertilizacije i potvrde trudno}e. zatim 7 dana pauze N06AX21 Cymbalta.5ml suspenzija za endotrahealno ukapavanje 1 x 240mg/3ml upotreba primenjuje se samo u klini~kim uslovima od strane stru~nog osoblja.17 godina): 500mg/m2 na 8 sati R07AA02 (SZ) Curosurf.21 dan (le~enje) ili 7 .14 dana (prevencija).400mg/kg na dan G03FB01 Cyclo Progynova. Eli Lilly (duloksetin) antidepresiv 626 gastrorezistentna kaps./inf. Roche (ganciklovir) antivirotik 549 pra{ak za rastvor za iv inj. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + norgestrel) hormoni 515 oblo`ena tabl. tvrda 180 x 400mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli: 800mg na 8 sati deca i adolescenti (4 . 1 x 500mg upotreba 5mg/kg na 12 sati. dnevno. Max. 14 . tvrda 28 x 30mg i 60mg upotreba lek se uzima jednom dnevno. po~ev{i od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan. tvrda 360 x 200mg kaps. tokom 30 dana kontinuirano J05AE02 Crixivan. nezavisno od obroka depresija i dijabeti~ki periferni neuropatski bol: 60mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) anksioznost: 30mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) J05AB06 (SZ) Cymevene. MSD Italija (indinavir sulfat etanolat) terapija HIV infekcije 550 kaps. 21: bele 11 x (2mg + 0) i sme|e 10 x (2mg + 0. 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan (terapija odr`avanja) Registar lekova 2011 83 . 300 . Merck Serono (progesteron) gestagen strana 514 vaginalni gel 8% (u aplikatoru) 15 x 90mg/1.G03DA04 Crinone.5mg) upotreba 1 tabl. Chiesi Farmaceutici (poraktant alfa) plu}ni surfaktant 649 suspenzija za endotrahealno ukapavanje 2 x 120mg/1.

Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik u stomatologiji 605 rastvor za inj.30ml (terapija bolnih sindroma) N01BB58 (Z) Cystocain A 2%.5ml. 15 .iv: 100 . Actavis Italy (citarabin) citostatik .5 dana.5ml. 90 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 .20ml (epiduralna anestezija).5mg/kg. Max.006mg)/ml 2ml upotreba stomatolo{ka anestezija: naj~e{}e 2ml po zubu paralele Ubistesin L01BC01 (SZ) Cytosar.antiandrogen strana 518 tabl.G03HA01 Cyprocur.im ili sc: 1 . 50 x (80mg + 0.300mg dnevno bez orhiektomije paralele Androcur N01BB08 (Z) Cystocain 2%. ili 100 . 100ml (infiltrativna anestezija). jednokratno. Max. 100ml (infiltrativna anestezija).antimetabolit 568 pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj.30ml (blokada perifernih nerava ili pleksusa). 5 x (20mg/ml) 10ml upotreba 2 .200mg/m2 dnevno 5 dana.100mg/m2 dnevno 2 . 5 x (20mg + 0.20ml (epiduralna anestezija) N01BB58 (Z) Cystocain DS. 1 x 100mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj. 1 . 15 .006mg)/ml 10ml upotreba ne primenjivati intravenski! 2 . 15 . u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija .intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Alexan "Ebewe" 84 Registar lekova 2011 .1. Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik 605 rastvor za inj.200mg dnevno nakon orhiektomije. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). 1 x 1g upotreba monoterapija . 1 x 500mg/10ml pra{ak za rastvor za sc im iv inj. PharmaSwiss (ciproteron acetat) hormonski antagonist . ili 75 . u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija .30ml (regionalna anestezija). 15 . Jugoremedija (artikain hlorid) lokalni anestetik 604 rastvor za inj.

.

sa produ`enim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 ./inf.250mg/m2 jednom dnevno. Janssen Pharmaceutica (mikonazol nitrat + hidrokortizon) dermatik 494 krem (20mg + 10mg)/g 15g upotreba ~uvati na 2 . 10 x 100mg Dacarbazin Pliva-Lachema 200 pra{ak za rastvor za iv inj. a zatim progutati . 30 x 5mg upotreba 2.odoj~ad: 4 x dnevno 1/4 kafene ka{ike C04AD03 Damaton.6 nedelja oralni gel ./inf.L01AX04 (SZ) Dacarbazin Pliva-Lachema. po potrebi ponavljati na 3 .5 .odrasli i deca: 4 x dnevno 1/2 kafene ka{ike dr`ati u ustima nekoliko minuta. Galenika (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl.3 doze) paralele Maninil C07AA07 Darob mite. tokom 2 . Abbott (sotalol hlorid) beta blokator 478 tabl. tokom 5 dana.4 nedelje D01AC52 Daktacort. Pliva-Lachema (dakarbazin) citostatik strana 566 Dacarbazin Pliva-Lachema 100 pra{ak za rastvor za iv inj. Max. 50 x 80mg upotreba aritmija: 120 . Jugoremedija (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl. Trental A10BB01 Daonil.5mg uz doru~ak.3 x 400mg posle jela paralele Pentoksifilin.8°C 2 x dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto Daktanol. 15mg dnevno (doze ve}e od 10mg davati podeljeno u 2 .240mg dnevno u jednoj ili vi{e doza 86 Registar lekova 2011 . Galenika (mikonazol) antimikotik D01AC02 krem (2%) 30g 494 A01AB09 oralni gel (2%) 40g 416 upotreba krem: 2 x dnevno mazati obolelo mesto. 10 x 200mg upotreba monoterapija: 200 .

im 1 x 50mg/ml upotreba 25 . 1 x 20mg/10ml upotreba monoterapija: 40mg/m2 infuzijom tokom 60 minuta u jednoj dozi svake 2 nedelje A14AB01 (Z) Deca Durabolin.10cm gela blago utrljati u obolelo mesto Registar lekova 2011 87 .4 puta dnevno blago masirati bolno mesto M02AX10 (BR) Deep Heat Rub.antibiotik strana 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.47%) 15g. Mentholatum (mentol) lokalni analgetik 594 gel (2%) 35g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 3 . (BR) Deep Freeze Cold Gel. Mentholatum (ibuprofen + levomentol) nesteroidni antireumatik 594 gel (5% + 3%) 15g. Actavis Italy (daunorubicin) citostatik . Alkaloid (diflukortolon valerat) dermatosteroid 499 krem (0. 67g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 .3 nedelje. 35g.. 30g i 50g upotreba 3 x 4 . tokom 1 .3 x dnevno nanositi na obolelo mesto.L01DB02 (SZ) Daunoblastina.1%) 20g mast (0.6%+5%+5%) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 . rastvor (1%+1.50mg svake 2 . Mentholatum (metilsalicilat + mentol + ulje eukaliptusa + terpentin) lokalni antireumatik 595 krem (12.3 x dnevno naneti krem na bolno mesto i blago masirati M02AX10 (BR) Deep Heat Spray. Organon Holandija (nandrolon dekanoat) anabolik 445 rastvor za inj.3 x dnevno naprskati bolno mesto sa razdaljine oko 15cm M02AA13 (BR) Deep Relief.7 nedelja M02AX. zavisno od indikacije D07AC06 Decotal. Mentholatum lokalni antireumatik (metilsalicilat + metilnikotinat + etilsalicilat + hidroksietilsalicilat) 595 sprej za ko`u.97%+1.91%+1.1%) 20g upotreba 1 .8%+5.

20 x 10mg upotreba odrasli: 1 .6 godina).14 dana N05BA11 Demetrin.5g dnevno (po~etno) deca: 20 .3 kapi vi{e puta dnevno premazati desni (BR) Dentokind.3 x 5mg A01AD11 (BR) Dentinox N.6mg + 11. tokom 7 . dnevno. pre jela i polako otapa u ustima. 20 x (400mg + 60mg) upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 1 tabl. 4 x 400mg/4ml upotreba odrasli: do 10mg/kg. Max. se uzima 30 min. 1 . 60mg dnevno deca 5 . na 8 sati deca: 3 x 2.2 supozitorije dnevno.12 godina) C05AA06 Delmeson. Nycomed (lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice) odontologik 417 rastvor za desni 10g x (34mg + 32mg + 1. dnevno. 2. Sanofi Winthrop Industrie (valproinska kiselina) antiepileptik 612 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.4mg) upotreba mast: 1 .12 godina: 2 . 150 x (15mg+15mg+15mg+15mg+15mg) 675 upotreba tabl.R01BA52 Defrinol.2mg + 1. 12 tabl. se rastvara u malo vode deca do 1 godine: 1 tabl. na sat. Max. Jugoremedija (fluorometolon + neomicin + feniramin hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (0. pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba strana 639 (BR) film tabl.1mg + 3mg + 7. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Belladonna + D6 Chamomilla + D6 Ferum fosforicum + nicanja zuba D12 Hepar sulfuris + D6 Pulsatilla) tabl. Galenika (ibuprofen. na sat.6 godina: 2 tabl. 3 x 5ml (6 .5mg)/g 10g supozitorija 5 x (0. Max. nakon pobolj{anja stanja 3 x 1 tabl. Max. 6 tabl. na 6 sati ili 2 tabl.3 x 10mg. ili 20mg odjednom uve~e pre spavanja.30mg/kg dnevno (uobi~ajeno) 88 Registar lekova 2011 .3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . za bebe tabl. N03AG01 (Z) Depakine. nakon pobolj{anja stanja 3 x 2 tabl. Hemofarm (prazepam) benzodiazepin 622 tabl.5g) upotreba tamponom natopljenim sa 2 .5ml sirupa (2 . 20 x (200mg + 30mg) sirup (100mg + 30mg)/5ml 100ml (Rp) Defrinol forte film tabl.

76mg + 72. ne `va}e se i ne ostavlja za kasnije epilepsija . dozu prilago|avati zavisno od odgovora bolesnika.deca: oko 30mg/kg/dan (uobi~ajeno) terapija mani~nih epizoda.61mg) Depakine Chronosphere 500mg. 3g dnevno Depakine Chronosphere granule se daju posute po hladnoj mekoj hrani ili napitku. Sanofi Winthrop Industrie film tabl. izuzetno Max.66mg + 29. Sanofi Winthrop Industrie film tabl. izuzetno Max. izuzetno Max. izuzetno Max. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 300mg (199. 30 x (450mg + 50mg) upotreba hroni~na venska insuficijencija: 1 tabl.odrasli: 10 .15mg/kg/dan.5 x dnevno nanositi u tankom sloju C05CA53 Detralex. uve~e hemoroidi: 6 tabl. Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 497 krem (20mg/g) 20g i 50g upotreba 4 . Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg (66. se mo`e deliti ali se ne sme sitniti ni `vakati epilepsija .odrasli: 20mg/kg/dan. dnevno slede}a 3 dana Registar lekova 2011 89 . profilaksa terapije bipolarne bolesti .8mg + 87mg) Depakine Chrono 500mg.30mg/kg/dan podeljeno u 2 doze.odrasli: 10 .odoj~ad i deca do 20kg: 20mg/kg/dan podeljeno u 2 doze. dnevno prva 4 dana.5g dnevno . dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 .75mg) Depakine Chronosphere 1000mg.N03AG01 (Z) (natrijum valproat + valproinska kiselina) antiepileptik strana 612 Depakine Chrono 300mg. u podne i 1 tabl. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333. izuzetno Max. 50mg/kg/dan .15mg/kg/dan.03mg) Depakine Chronosphere 250mg. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 250mg (166. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333mg + 145mg) Depakine Chronosphere 100mg.30mg + 145. zatim 4 tabl.deca iznad 20kg: 20 .30mg/kg/dan (uobi~ajeno).30mg/kg/dan (uobi~ajeno).14mg) Depakine Chronosphere 750mg. pripremljena sme{a se pije odmah.05mg + 217. dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 . 2.27mg) upotreba Depakine Chrono tabl. 35mg/kg/dan D04AA32 (BR) Dermodrin. Les Laboratories Servier (diosmin + hesperidin) venotonik 477 film tabl. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 750mg (500. 40mg/kg/dan . Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 1000mg (666mg + 290.

zatim 1 .3 x 0.2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.2 kapi na 4 sata uho: 2 .5mg rastvor za inj. Galenika (deksametazon.4 x dnevno. 50 x 0.1mg dnevno (mali zglobovi).985mg/g) 5g upotreba 1 kap rastvora ili gela na 4 sata u konjunktivalnu kesu.20mg dnevno (odrasli).3mg/ml) 10.G04BD07 Detrusitol.3 x 3 .6mg (najvi{e 10mg) dnevno.5 . Max.2 . Galenika (deksametazon) glukokortikoid 527 tabl. najdu`e 4 nedelje paralele Maxidex S03CA01 Dexamethason-neomycin.1 cm (najdu`e 2 nedelje) H02AB02 Dexason. 0. 2 x 4mg S01BA01 (deksametazon) oftalmik 653 Dexa EDO.4 . po potrebi nastaviti 3 . neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za u{i/o~i (0.5ml Dexagel.0. 0. 0.1mg dnevno parenteralno (im ili iv) po~etna doza: 4 .35%) 5ml upotreba oko: 1 . postepeno smanjivati do doze odr`avanja 0. Pfizer Italia (tolterodin tartarat) spazmolitik strana 519 film tabl. Dr Gerhard Mann gel za o~i (0.5mg/kg dnevno (deca) pa: 4mg dnevno (veliki zglobovi).6 x 1 kap (najdu`e 2 nedelje. im iv pa 25 x 4mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije oralno: 0.5 .1mg dnevno (lezije) 90 Registar lekova 2011 . Dr Gerhard Mann (deksametazon + gentamicin) kortikosteroid i antibiotik 654 kapi za o~i (1mg + 5mg)/ml 5ml mast za o~i (0.4 kapi paralele Neodeksacin S01CA01 Dexamytrex. uz kontrolu o~nog pritiska) mast: 2 .3mg + 5mg)/g 3g upotreba kapi: 4 . Dr Gerhard Mann kapi za o~i (1.1% + 0.5 . 20 i 50 x 0. 28 i 56 x 1mg i 2mg upotreba 2 x 2mg.8 .

6 sati ili 25mg na 8 sati. 40 x 12. ili sporom iv inf. 10.5L.(duboko im ili spori iv bolus u trajanju ne kra}em od 15 sec.12 sati. 5L (1. 75mg dnevno.86% glukoze) upotreba re`im doziranja.5.5mg rastvor za im iv inj. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 30mg upotreba 30 . CAPD A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik 436 Diaprel MR. 21 x (0. 5L (3. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L.035mg + 2mg) upotreba 1 tabl.): 50mg na 8 . 2.27% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L.5.30 min. 30 i 50 x 25mg Dexomen 12.36% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L. A. 50mg dnevno parenteralno . 2.5mg na 4 . Les Laboratories Servier tabl./koncentrat za inf. ne daje se du`e od 2 dana G03HB01 Diane 35. Max. Menarini Manufacturing film tabl. 20 i 40 x 12.. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + ciproteron acetat) hormoni 518 oblo`ena tabl. (SZ) Dianeal PD4. 2.5L. Anpharm Poljska Diaprel MR. stariji pacijenti Max. posle 21-og dana pauza 7 dana B05DB. 5L (2. 5 x 50mg/2ml Dexomen 12. Glikosan. od prvog dana menstrualnog ciklusa. dnevno. Laboratorios Menarini film tabl. frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi klini~kom statusu bolesnika paralele Balance. u trajanju 10 .5mg upotreba lek se uzima u toku jela oralno: 12. ukupna dnevna doza ne sme biti ve}a od 150mg. Berlin-Chemie film tabl. Glioral Registar lekova 2011 91 .120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi paralele Diprian.5L. Gliclada.M01AE17 (deksketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 592 Dexomen.

Xorimax M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Diclac. Bensedin A10BB12 Dibiglim.4 doze paralele Apaurin. Xorim. Nilacef.sprej: 3 x dnevno naneti gel na ko`u i sa~ekati da se osu{i paralele Diklofenak Duo Nini. 5 . Amaryl. 2mg.2 x 75mg ili 100mg lokalno ./inf. ako je neophodno odrasli – oralno: 1 . im 5 i 50 x 75mg/3ml Diclofenac duo.15mg uve~e (nesanica) deca: 0./inf. Ceroxim. Meglimid.2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana. PharmaSwiss kaps. 10 i 50 x 1500mg upotreba odrasli: 750mg . 5mg i 10mg Diazepam. Gliprex. Limeral.1. Rapten Duo 92 594 Registar lekova 2011 . JenaHexal rastvor za inj. Glimepirid.0. 30 x 2mg. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg DicloRapid. Trical J01DC02 (Z) Dicef. tvrda 10. Cefuroxim-MIP. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg (BR) Diclofenac Duo 4% spray gel. 30 x 2mg i 5mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg.2 nedelje po 1mg do Max. 30 x 1mg.12 . 20 i 30 x 75mg upotreba odrasli – parenteralno: 1 . Jugoremedija tabl.5g i 25g Diclofenac retard.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . PharmaSwiss gastrorezistentna kaps. kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata.4 doze (na 6 .8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Remedica tabl.N05BA01 (diazepam) benzodiazepin strana 621 Diazepam. Hemofarm tabl. u te`im slu~ajevima 15 . Naklofen Duo.30mg dnevno (anksioznost). PharmaSwiss M02AA15 sprej gel za ko`u 12. 50 x 750mg pra{ak za rastvor za im iv inj. PharmaSwiss (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.8 sati) paralele Aksef. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . Lek (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 6mg dnevno paralele Aglimex.

Flumycozal.oralno ili infuzijom: 3 . Galenika (betametazon.80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat. Krka kaps. Srbolek (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps. tvrda 7 x 50mg i 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. Fluconal. po potrebi dozu pove}ati na 60 . gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0. 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 . tvrda 28 x 100mg kaps.oralno ili infuzijom: 200 .400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca .12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Fluco Sandoz. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze. Stabilanol C01DA08 Difutrat.D07CC01 Didermal.400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli .oralno: 50 .100mg dnevno.5mg + 1mg)/g 15g krem (0. tvrda 7 x 50mg kaps. 6 .6mg/kg dnevno prvog dana. (2mg/ml) 100ml upotreba odrasli . Pfizer Francuska kaps. 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. Isosorb retard Registar lekova 2011 93 .14 dana (oralna kandidijaza). tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. Flukonazol. 7 . 2 .5mg + 1mg)/g 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Diflazon.4 nedelje (dermatomikoze). (2mg/ml) 100ml Diflucan. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza).

Carvedilol Sandoz. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg 594 594 upotreba odrasli . Karvileks. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. zatim 2 x 6. 20 x 0. Max. Milenol 94 Registar lekova 2011 . zatim 2 x 25mg.25mg rastvor za iv inj.oralno: 100 . 20 x 50mg tabl.5mg (5μg/kg) dnevno. ako je neophodno .0. Diclac.25mg/2ml upotreba oralno: 0. Naklofen. Carvetrend.M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik strana 588 Diklofen.125 .75 .5mg (10 . DicloRapid. Roche (karvedilol) beta blokator 480 tabl.3 doze (po~etna doza). Diclofenac duo. Nini kaps.5mg sporo iv. 50 .5 . 28 i 30 x 6. 0.5mg po~etno. Rapten Duo C01AA05 Dilacor. 1 .100mg (doza odr`avanja). u podeljenim dozama (doza odr`avanja) parenteralno: 0.5mg po~etno. Galenika gastrorezistentna tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 100mg rastvor za inj. kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata.125mg (2 nedelje).150mg dneno podeljeno u vi{e doza . 0.4g gela blago utrljati na obolelo mesto deca iznad 6 godina . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg Diklofenak Duo Nini plus kaps.150mg dnevno podeljeno u 2 .15μg/kg) dnevno. Max. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg supozitorija 10 x 50mg rastvor za inj. 50mg dnevno angina pektoris: 12.lokalno: 3 .1mg dnevno (doza odr`avanja) C07AG02 Dilatrend.25mg (2 nedelje). Coryol. im 5 x 75mg/3ml M02AA15 (BR) gel (1%) 50g Diklofenak.50mg paralele Carvedigamma. 2 x 25 .4 x 2 . 20 x 50mg tabl. Max. Zdravlje (digoksin) kardiotonik 468 tabl. Hemofarm film tabl.2 x 75 .1. Diclofenac retard. po potrebi manja doza na 4 sata (brza digitalizacija).3mg/kg dnevno (kod juvenilnog artritisa) paralele Actafenak.2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana.5mg.rektalno: 50 . 12.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12. 6 x 0. zatim 25mg dnevno.150mg dnevno (dismenoreja) . nastaviti sa 2 x 12./inf. im 5 x 75mg/3ml supozitorija 10 x 25mg i 50mg M02AA15 (BR) gel (1%) 40g Diklofenak Duo Nini.25mg.parenteralno: 1 .oralno ili rektalno: 1 . u podeljenim dozama (brza digitalizacija).

5 . Max.100mg na 4 .50mg ½ .8 sati (vrtoglavica).C01DA05 Dilcoran 80. Novartis Pharma Stein [vajcarska (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg. Dramina C09CA03 Diovan.25mg ½ .100mg ½ . Valsartan C09CA03 Diovan. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba angina pektoris: 3 .6 sati (vrtoglavica). Max. po potrebi 2 x 80mg. Novartis [panija (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl. 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta.8 sati (vrtoglavica). Hemofarm (pentaeritritil tetranitrat) antianginalgik strana 470 tabl. 50 . 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno). Galenika (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl.6 godina: 12. 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. 2 x 160mgpostinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. 75mg dnevno 6 . po potrebi 2 x 80mg. 12. 28 x 40mg. Valsartan Registar lekova 2011 95 . 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno). 25 .12 godina: 50mg na 6 .4 x 30 .5 . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor. 150mg dnevno paralele Aviomarin.2 x 90mg maksimalna dnevna doza: 480mg paralele Cortiazem retard R06AA02 (BR) Dimigal. 28 x 40mg. sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 80mg upotreba 2 x 80mg pre jela (ujutro i u podne a najkasnije do 16 sati) paralele Lentonitrat 50 C08DB01 Diltiazem Alkaloid. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor. 400mg dnevno deca 2 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. Alkaloid (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl.60mg ili 2 x 90mg hipertenzija: 3 x 60mg ili 1 .25mg na 6 .

5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf.deca iznad 3 godine: 9 .4 nedelje lokalna infiltracija: 0. Glikosan. Propofol Lipuro 1%.3 .12mg/kg/sat . dnevna doza: 2.25 . 1 x (10mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj.5ml/kg L02AE04 Diphereline. Fresenius Kabi (L-alanin + L-glutamin) parenteralni nutritiv strana 465 koncentrat za rastvor za inf. 0.4mg/kg/sat. Propofol 1% MCT Fresenius.0. Glioral N01AX10 (SZ) Diprivan. 0. Max.odrasli: 0.2ml duboko im svake 2 .5ml (tendosinovit).160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze.5 .14mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi .25mg/2ml upotreba karcinom prostate: 3.deca iznad 3 godine: 2.B05XB02 (SZ) Dipeptiven.1mg/kg tokom 1 . sa produ`enim osloba|anjem im 1 x 3. 10 x 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134.75mg/2ml i 11.5 .2. sc 7 x 0. im ia id 5 x (2mg + 5mg)/ml upotreba sistemska terapija: 1 .25mg im na 3 meseca (terapiju zapo~eti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa) sterilitet kod `ena: 0. Hemofarm (gliklazid) oralni antidijabetik 436 tabl.1mg pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.6mg L-glutamina) upotreba dnevna doza: 1./inf.odrasli: 1.5 minuta (inicijalno). Schering-Plough Labo.5mg/kg odr`avanje anestezije .5 . najdu`e 3 dana sedacija tokom pripreme za hirur{ke i dijagnosti~ke postupke .5 . 0.1ml (burzitis).25 .25mg im na 3 meseca endometrioza: 11.75mg im na 4 nedelje ili 11.odrasli: 4 .2.1mg sc po~ev od drugog dana menstrualnog ciklusa. Beaufour Ipsen (triptorelin) analog gonadorelina 578 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.1ml (miozitis i fibrozitis) 96 Registar lekova 2011 . zatim 1. Recofol H02AB01 (Z) Diprophos.5ml/kg Max.odrasli: 0. podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR.75mg na 4 nedelje A10BB09 Diprian. 320mg dnevno. brzinom 40mg/10 sekundi .4mg/kg/sat (odr`avanje sedacije) paralele Propofol 1% Fresenius.5ml (sinovijalna cista).12 dana fibromi uterusa: 3. Belgija (betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat) glukokortikoid 526 suspenzija za inj. AstraZeneca UK (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj.5mg/kg. Gliclada.5 . tokom 10 . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 80mg upotreba 40 .) .

5ml 12 meseci posle tre}e doze druga revakcinacija: 0.100mg dnevno. Max.6 nedelja nakon primene prethodne doze) prva revakcinacija: 0.5ml (I u 2-om mesecu. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. im 10 x 5ml (min. Atoris. Max.hipertenzija: 12. Schering-Plough Labo. Schering-Plough Francuska Diprosalic. Sortis. 80mg dnevno paralele Atacor. 40ij)/0. 20 x 25mg upotreba odrasli . 200mg dnevno deca ispod 6 meseci: 3mg/kg dnevno 6 meseci .5ml do navr{ene 7 godine Ditevaksal-T za odrasle primarna imunizacija .5mg + 20mg)/ml 30ml upotreba mast: 1 .5 .25mg dnevno (po~etna doza).5ml 5ml upotreba Ditevaksal-T primarna imunizacija . Max. 50mg dnevno . im 10 x (max.2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Belosalic C10AA05 Dislipat.12 meseci nakon prve doze) revakcinacija: godinu dana posle potpune vakcinacije 558 C03AA03 Diunorm. 30 x 10mg.odrasli i deca iznad 7 godina: 3 doze po 0. Torlak vakcina protiv difterije i tetanusa. Medico Uno (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.5ml (II doza najmanje 4 nedelje nakon prve doze.5ml Ditevaksal-T za odrasle.50mg dnevno (doza odr`avanja).2mg/kg dnevno Registar lekova 2011 97 . Torlak suspenzija za inj.12 godina: 1 . pre~i{}eni + toksoid tetanusa. II i III u razmaku 4 .deca 2 meseca do 7 godina (kod kojih je kontraindikovano davanje DTP ili DtaP): 3 doze po 0.5mg + 30mg)/g 15g rastvor za ko`u (0.2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju rastvor za ko`u: 1 . pre~i{}eni) Ditevaksal-T. 25 . 30ij + min. III doza 6 . 30ij + min 40ij)/0.edemi: 25 . Belgija (betametazon + salicilna kiselina) dermatik strana 500 mast (0. 20mg. adsorbovana suspenzija za inj.D07BC01 Diprosalic. Lipidra. Slaviamed (hidrohlorotiazid) diuretik 473 tabl. Tulip J07AM51 (Z) (toksoid difterije.

zatim 100mg na 24 sata paralele Dovicin. Rottapharm Irska pra{ak za oralni rastvor 4.C03CA04 Diuver. Hemofarm kaps.odrasli: 50 . Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg upotreba 1 x 1500mg na prazan stomak paralele Perigona 98 Registar lekova 2011 . po potrebi ponoviti za 4 sata . 1 x 250mg/50ml upotreba odrasli: 2.10μg/kg u minuti (uobi~ajeno doziranje) J01AA02 (doksiciklin) tetraciklin 532 Doksiciklin.100mg im 1 sat pre operacije .5 . kardiotonik 469 Dobutamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf.5 .5 .2mg/kg im 1 sat pre operacije M01AX05 (BR) (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 Dona. im. 20 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 2.odrasli: 25 .3 sata premedikacija . odnosno 25 . po potrebi ponoviti za 1 .5mg dnevno edem: 5 .100mg sc. Rottapharm Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg Dona. Max.50mg sporo iv.deca: 25 .100mg sc ili im. sanofi aventis (petidin hlorid) opioidni analgetik 606 rastvor za inj.20mg ujutro. Jugoremedija film tabl. Haupt Pharma Wulfing (dobutamin) simpatikomimetik. sc im iv 5 x 100mg/2ml upotreba analgezija . 20 i 30 x 1500mg Dona. 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan).50mg sporom iv injekcijom analgezija u aku{erstvu: 50 . 5 x 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250 koncentrat za rastvor za inf. Pliva Hrvatska (torasemid) diuretik strana 474 tabl. 40mg dnevno C01CA07 (Z) Dobutamin Admeda. Vibramycin D N02AB02 § (SZ) Dolantin. tvrda 5 x 100mg Doksiciklin.deca: 0.

premedikacija: 0. 10 x 500mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 500mg na 8 sati. Tregona. 5 x 50mg/5ml Dopamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf.0. Midazolam Torrex (BR) Dormikind. trajanje terapije 14 dana N05CD08 Dormicum./inf. Max. 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno.15 .N06DA02 Donecept.2mg/kg (deca) paralele Flormidal.08 .0. 150 x (10mg + 20mg + 15mg) upotreba tabl. 20 .60 minuta pre intervencije (premedikacija) parenteralno ./inf. Max. Roche (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl. tokom 4 . Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za smirenje. se rastvara u malo vode deca do 6 godina: 4 x 1 tabl. 10 x 7. Yasnal C01CA04 (Z) Dopamin Admeda.1mg/kg. 10 x 5mg/5ml rastvor za im iv inj. odjednom. 30 x 15mg (Z) rastvor za im iv inj.2mg/kg (odrasli). Haupt Pharma Wulfing (dopamin hlorid) simpatikomimetik. 5 x 15mg/3ml rastvor za im iv inj.0. Janssen Pharmaceutica (doripenem) antibiotik . 0. odjednom.15mg uve~e pre spavanja.5mg film tabl. Registar lekova 2011 99 ./inf. kardiotonik 469 Dopamin Admeda 50 koncentrat za rastvor za inf. pre jela i polako otapa u ustima.0.karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf. 5 x 50mg/10ml upotreba oralno: 7.07 . se uzima 30 min.5μg/kg u minuti (po~etna doza) J01DH04 (SZ) Doribax. zatim pove}ati na 10mg dnevno.6 nedelja.30 minuta pre anestezije (odrasli). 0. 10mg dnevno paralele Aricept. 15mg na 30 . 5 x 200mg/10ml upotreba 2 .20mg/kg (deca) .5 . Aricept evess. Landex.15 .uvod u anesteziju: 0. nesanicu kod dece (D4 Cypripedium pubescens + D10 Magnesium carbonikum + D12 Zincum valerianicum) 675 tabl. Actavis Malta (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti strana 627 film tabl. za bebe tabl. po potrebi ponoviti tokom no}i (nesanica).

svake tri nedelje. tvrda 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan).25mg ½ .50mg ½ .8 sati (vrtoglavica).6 godina: 12.12 godina: 50mg na 6 . 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Doxorubicin-Teva. Max.antibiotik 570 Doxorubicin "Ebewe". kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 75 .J01AA02 Dovicin. 75mg dnevno 6 . 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf.100mg na 4 .75mg/m2 na 3 nedelje ili 20mg/m2 dnevno tokom 3 uzastopna dana. Hemofarm (kalcijum dobesilat) angioprotektiv 478 kaps.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.8 sati (vrtoglavica).1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. 400mg dnevno deca 2 .25mg na 6 . 25 . Vibramycin D C05CX01 Doxi-Hem. 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. tvrda 30 x 500mg upotreba 3 x 500mg posle jela L01DB01 (SZ) (doksorubicin hlorid) citostatik . 50 .6 sati (vrtoglavica). 3 uzastopna dana. zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin. 150mg dnevno paralele Aviomarin. Galenika (doksiciklin) tetraciklin strana 532 kaps.90mg/m2 dnevno. Sindroxocin R06AA02 (BR) Dramina. Jadran Galenski Laboratorij (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl.5 .5 . svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD. Teva Pharmachemie pra{ak za rastvor za iv inj. Dimigal 100 Registar lekova 2011 . 12.100mg ½ .

optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 .deca: 5ml dnevno (1 .odrasli: 15 .20kg): 2 x 62. Solvay Holandija (didrogesteron) gestagen 514 film tabl.125mg 6 . zatim 5 .5 .14 godina) paralele Lactulose-MIP. Portalak G03DB01 Duphaston.25 dana ciklusa. 20 i 30 x 5mg Dulcolax. 10 .A06AB02 (bisakodil) laksativ strana 426 Dulcolax. 60ml) sirupa u po~etku.15ml sirupa .35kg): 2 x 125 .30ml (Max.25 dana ciklusa ili kontinuirano disfunkcionalna krvarenja: 2 x 10mg od 11 .12 godina (20 .10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere . zatim 5ml dnevno (7 . laksativ 426 oralni rastvor (67%) 10 x 15ml oralni rastvor (67%) 1 x 200ml i 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 .oralno ili 10mg ujutro rektalno deca iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis. zati na 8 sati 10mg do povla~enja simptoma habitualni poba~aj: 2 x 10mg do 20-te nedelje trudno}e sterilitet usled insuficijencije `utog tela: 10mg dnevno 14 .20mg/L odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 250 . Panlax A06AD11 Duphalac.250mg Registar lekova 2011 101 . Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 . Solvay Holandija (laktuloza) terapija hiperamonijemije.15ml dnevno.25 dana ciklusa prete}i poba~aj: 40mg odjednom.3 x 10mg od 5 . Delpharm Reims gastrorezistentna tabl.6 godina (10 . Zdravlje (teofilin) bronhospazmolitik 644 kaps.45ml sirupa hroni~na opstipacija .500mg deca 2 . najmanje tokom 6 uzastopnih ciklusa a mo`e se nastaviti i tokom prvih meseci trudno}e 2 x 10mg R03DA04 Durofilin.6 godina).25 dana ciklusa. 20 x 10mg upotreba endometrioza: 2 . sa produ`enim osloba|anjem 40 x 125mg i 250mg upotreba doziranje je individualno. tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa dismenoreja: 2 x 10mg od 5 . 3 dana.

Fentanyl Sandoz. doza je 1000ij 102 Registar lekova 2011 .25cm2 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) 2.5mg/10.5mg/31.N02AB03 § Durogesic. Janssen Pharmaceutica (fentanil) opioidni analgetik strana 606 transdermalni flaster 5 x (12μg/sat) 1. Max. sc im 1 i 2 x 500 LD50j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250ij za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500ij u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno.25mg/5. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Fentanyl. Beaufour Ipsen (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans 596 pra{ak za rastvor za inj.5cm2 transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) 5mg/21cm2 transdermalni flaster 5 x (75mcg/sat) 7. flaster se lepi na intaktnu ko`u.5cm2 transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 10mg/42cm2 upotreba doze se odre|uju individualno. Victanyl M03AX01 (Z) Dysport. Fentanyl Torrex.

.

12 godina: 2 . rastvor (1%) 50g G01AF05 vaginalna tabl.4 x 1 inhalacija rastvor 250μg .4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije. Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (100μg/dozi) 200 doza rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba rastvor 100μg .deca 2 . 3 i 6 x 150mg upotreba krem i sprej: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto i blago utrljati vaginalna tabl. 28 i 56 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno).N06DX01 Ebixa.2 inhalacije. Max.12 godina: 2 .. najdu`e 7 dana Ecalin. Ivax Ecobec. 5 x 25mg/5ml i 50mg/10ml upotreba 10 .2 inhalacije. u po~etku terapije. 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte. uve~e.50mg sporom iv inj.: 1 tabl. 10 inhalacija dnevno . Max 20mg dnevno paralele Memantin Pliva C02CA06 (SZ) Ebrantil. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobi~ajene doze odr`avanja 9mg/sat. 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 .4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . tri uzastopna dana R03BA01 Ecobec. pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima. Ivax Ecobec Easi Breathe. ili infuzijom 2mg/min.deca 2 .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Nycomed (urapidil) antihipertenziv 472 rastvor za iv inj. Max. Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (100μg/dozi) rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (250μg/dozi) upotreba rastvor 100μg . Ecobec 104 Registar lekova 2011 . Max. Max. Ecobec Easi Breathe R03BA01 Ecobec Easi Breathe. 10 inhalacija dnevno . Jugoremedija (ekonazol) D01AC03 krem (1%) 20g i 30g antimikotik 494 505 sprej za ko`u. (po potrebi ponoviti). Lundbeck (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl.4 x 1 inhalacija rastvor 250μg .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 ./inf.

po potrebi 3 . Ivax Ecosal. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 37. 2g dnevno . pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Kovancin. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. Sandoz Private Limited Indija kaps. Lek (vankomicin hlorid) antibiotik 543 427 pra{ak za rastvor za inf. Max. Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik strana 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije. Max.4 x 1 inhalacija.4 doze. Max. Max.4 x 2 inhalacije. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 75mg i 150mg Efexiva. Max. Vancomicin.deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti). Spalmotil.deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina). Max. Spalmotil.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa. Velahibin. Wyeth Medica Irska kaps.4 x 1 inhalacija. Ecosal. Ventolin J01XA01 A07AA09 Edicin. 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno .5 . 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 . 5 inhalacija dnevno paralele Aloprol. 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. Venlax. 10mg/kg na 8 sati (7 . Vancomycin-MIP N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Efectin ER.30 dana starosti). Ivax Ecosal Easi Breathe. Venlor XR 75 Registar lekova 2011 105 .2g dnevno podeljeno u 3 . Vancotex. Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije. 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 .odrasli: 0. 5 inhalacija dnevno paralele Aloprol. do 10mg/min. Ecosal Easi Breathe. Velafax. Ventolin R03AC02 Ecosal Easi Breathe.4 x 2 inhalacije.odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. . po potrebi 3 . 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) .5mg.R03AC02 Ecosal.

4 x 240 500mg (6 . 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 .4 x 60 . 16 x 500mg oralni rastvor (30mg/ml) 90ml supozitorija 10 x 80mg i 150mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg .15 godina: 1 .120mg (2 meseca 1 godine). Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 {ume}a tabl. Panadol. Paracetamol Sopharma.3 x dnevno ½ . Lekadol Plus C N03AG01 Eftil. 1 .3 x dnevno 1 . Hemofarm (valproinska kiselina + natrijum valproat) tabl. prema potrebi.1 tableta 13 .4 nedelje superficijalni bazaliomi: 1 .6 godina). Hemofarm (valproinska kiselina) antiepileptik 612 sirup (50mg/ml) 150ml Eftil. Max.4 x 120 .240mg (1 . 8 tableta dnevno deca 7 . u razmaku od 4 .N02BE01 (BR) Efferalgan.6 nedelja 106 Registar lekova 2011 .2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 3 .3 x dnevno 1 .antimetabolit 568 krem (5%) 5g.2 tablete. 1 . Bristol Myers Squibb (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl. Max.2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 2 .6 sati): 1 . Panadol Baby.1½ tableta paralele Febricet C. ICN Polfa (fluorouracil) citostatik . Paracetamol. 20g i 40g upotreba solarne keratoze: 1 .30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela paralele Depakine L01BC02 Efudix. Perfalgan N02BE51 (BR) Efferalgan C.13 godina: 1 .12 godina) paralele Febricet. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata.1g na 4 sata. a ve}a 200mg odrasli i deca preko 25kg: 20 . sa produ`enim osloba|anjem 30 x (145mg + 333mg) upotreba manja merna ka{i~ica sirupa sadr`i 100mg.

Sulpirid HL03AW. 1 x 50mg i 100mg koncentrat za rastvor za inf.4 doze. 2. Sinoxal Registar lekova 2011 107 .N05AL01 Eglonyl. Max. Schering-Plough Italija rastvor za ko`u (0. Max. 1 x (5mg/ml) 10ml i 20ml upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.1%) 15g Elocom. ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Oxaliplatin "Ebewe". Schering-Plough Labo.1%) 20ml upotreba krem i mast: 1 x dnevno krem ili mast namazati u tanakom sloju na obolelo mesto rastvor za ko`u: 1 x dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave L01XA03 (SZ) Eloxatine. tvrda 30 x 50mg tabl.alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf.2 x 5ml D11AX15 Elidel.{izofrenija: 2 x 200 .2 x 10ml deca: 1 .4g dnevno podeljeno u 3 . sanofi aventis (oksaliplatin) citostatik . Oxaliplatin PharmaSwiss. Oxaliplatin Pliva Lachema.800mg dnevno paralele Sulpigut.3 x 50mg (odrasli) parenteralno: 200 .3 doze (deca) . Alkaloid (sulpirid) antipsihotik strana 620 (SZR) kaps. 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma.1%) 15g mast (0.5mg/kg dnevno podeljano u 2 .neuroze: 2 . 12 x 200mg oralni rastvor (25mg/5ml) 120ml rastvor za inj. a 800 . Pharmanova biljni lek za pove}anje imuniteta (ekstrakt korena ehinacee + tinktura timijana + macerat korena belog sleza) 669 sirup (8. 3 .4mg+10mg+332mg)/g 150g upotreba odrasli: 1 . Belgija krem (0. Novartis Pharma Produktions Nema~ka (pimekrolimus) dermatik 502 krem (1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelo mesto do nestanka simptoma D07AC13 (mometazon furoat) kortikosteroid 499 Elocom.1600mg. kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli)..400mg. im 30 x 100mg/2ml upotreba oralno . (BR) Ehido.

Octanate G04BD10 Emselex. Haemoctin SDH. dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 . po potrebi za 2 nedelje pove}ati dozu na 15mg dnevno 108 Registar lekova 2011 . 24mg dnevno paralele ReQuip.5mg i 15mg upotreba 7. Alcon Couvreur (emedastin difumarat) antihistaminik strana 658 kapi za o~i. Kedrion (koagulacioni faktor VIII . MSD Italija (aprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 424 kaps.25mg film tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (darifenacin) spazmolitik 519 tabl.5mg dnevno (po~etna doza). sa modifikovanim osloba|anjem 28 x 7. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A .3 dana paralele Beriate P. pove}avati po 0. iv 1 x 500ij/10ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. tvrda 2 x 80mg kaps. tvrda 2 x 80mg + 1 x 125mg upotreba prvi dan: 30 min.40ij/kg u intervalu 2 .dugotrajna profilaksa: 20 . Requip Modutab B02BD02 (SZ) Emoclot. 21 x 1mg i 2mg upotreba 0.9mg dnevno podeljeno u 3 doze.S01GX06 Emadine.75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno). Koate DVI. Belupo (ropinirol) antiparkinsonik 616 film tabl. 210 x 0.5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap u ve`nja~u oka A04AD12 (SZR) Emend. Max.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. stepena krvarenja. rastvor (0. pre po~etka terapije 125mg drugi i tre}i dan: 80mg ujutro N04BC04 Eminens.75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno.

Zdravlje tabl. Max. 20 x 10mg i 20mg Enalapril. neomicin) antibiotik 652 mast za o~i (500ij + 3. Salutas Pharma tabl.5 x dnevno mazati obolelo mesto infekcije oka: 2 . Lek tabl. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. 5 .5mg) upotreba 1 tabl. dnevno odjednom paralele Prilenap H.C09AA02 (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 EnaHEXAL.5mg) Enap H. 10mg i 20mg Enatens. 10mg i 20mg Enalapril.3 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka Registar lekova 2011 109 . 20 x (20mg + 12. PharmaSwiss tabl. Salutas Pharma tabl. 30 x (10mg + 25mg) Enalapril HCT.3mg)/g 5g upotreba infekcije ko`e: 2 . Zdravlje tabl. 60 i 90 x (20mg + 12. 20. 10 . 30. Jugoremedija tabl.5mg) Enap HL. 20 x 10mg i 20mg Enalapril Sandoz. Remedica tabl. Krka tabl. Galenika (bacitracin. Krka tabl. dnevno. 20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza). 20 x 5mg.20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja). 30 x 5mg. 20 i 90 x (10mg + 25mg) Enap HL.20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele Prilenap C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 EnaHEXAL comp. Krka tabl. 20 x (20mg + 6mg) tabl. po potrebi 2 tabl. Krka tabl.5mg dnevno (po~etna doza). Prilenap HL S01AA30 Enbecin. 20 i 90 x (10mg + 12.. 20 x 5mg. 20 x 10mg i 20mg Enap. 10mg i 20mg Enalapril.

alkiliraju}i agens 566 pra{ak za inj.5 . Cemelog BRS Enhancin. jednom mese~no u toku 3 . 10 . Augmentin. 20 .5ml daje se im po {emi: I doza.15mg/kg (u intervalima 2 .selektivni strana 584 Enbrel. Ranbaxy Laboratories (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl.5 dana).5ml i 20μg/ml upotreba odrasli i adolescenti preko 16 godina: 3 doze po 1ml bebe i deca do 16 godina: 3 doze po 0. GlaxoSmithKline Belgija (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj. Amoksiklav Quicktab.17 godina: 2 x nedeljno 400mcg/kg.4 meseca J07BC01 (Z) Engerix-B. Max. Baxter Oncology (ciklofosfamid) citostatik . 2 x nedeljno 25mg C05CA. iv inf 1 x 500mg i 1g upotreba neoplazme (po~etno doziranje): 3 .. Wyeth Pharmaceuticals pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sanofi aventis (procianodolni oligomeri) venotonik 477 gastrorezistentna tabl. posle mesec dana II doza.40mg/kg (u intervalima 10 . im 25 x 10μg/0. ({pric) sc 4 x 50mg/ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x nedeljno 25mg ili 1 x nedeljno 50mg deca 4 . 21 x (500mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg na 8 sati paralele Amoksiklav. sc 4 x 25mg rastvor za inj. Wyeth Medica Irska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.20 dana) imunosupresija: 0. sc 4 x 25mg Enbrel. ({pric) sc 4 x 25mg/0. Endotelon.6mg/kg dnevno (uobi~ajeno).5ml rastvor za inj. 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Euvax B J01CR02 Enhancin. 20 x 50mg i 150mg upotreba uzima se izme|u obroka veno limfati~ka insuficijencija i limfedem: 2 x 150mg poreme}aj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2 .L04AA11 (SZ) (etanercept) imunosupresiv .1g/m2 infuzijom tokom 1 sata. Panklav 110 Registar lekova 2011 . Amoksiklav 2x.3 x 50mg L01AA01 (SZ) Endoxan.

najvi{e 6 puta dnevno (akutne tegobe).3 x 100mg (1 . (indapamid) 15 x 2.6 meseci).: 4 x 200mg deca: 2 .A07AX03 Enterofuryl. 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Episindan. D6 Colocynthis.5mg) L01DB03 (SZ) (epirubicin hlorid) citostatik – antibiotik 571 Epirubicin "Ebewe".90mg/m2. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf.9 . Max. tvrda 8 i 16 x 200mg sirup (200mg/5ml) 90ml upotreba odrasli i deca iznad 7 god.1g/m2 paralele Farmorubicin RD Registar lekova 2011 111 .5mg upotreba 1 tabl.2 god. 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 . Deutsche Homoopathie-Union (D6 Chamomilla.7 god. tvrda 30 x 100mg kaps. D6 Lac defloratum. kad popuste tegobe dati 3 x dnevno 3 kapi C09BA02 Enzix. Hemofarm antihipertenziv 485 (enalapril maleat + indapamid) tabl.25mg/m2 na 7 dana. 4 x 100mg (7 meseci .5mg Enzix duo forte tabl. Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf.5 .). Bosnalijek (nifuroksazid) antidijaroik strana 427 kaps. na 3 nedelje ili 12. (enalapril) 30 x 10mg + film tabl. (enalapril) 30 x 20mg + film tabl.) (BR) Enterokind. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 film tabl. D6 Magnezijum chloratum) homeopatski lek za gr~eve kod beba 675 oralni rastvor (10g+10g+10g+10g+10g)/100g 20ml upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela deca 0 .6 godina: 3 kapi na sat. 1 x 10mg pra{ak za rastvor za inf. 3 x 200mg (3 . kumulativna doza 0. (enalapril) 15 x 10mg + film tabl.5mg Enzix duo tabl. (indapamid) 15 x 2. D6 Cina. (indapamid) 15 x 2. Indapamida (2.

5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) . do optimalne doze odr`avanja 100 .5ml rastvor za inj. Lamal. postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 .5ml rastvor za inj. pove}ati na 1.12 godina: 2 x 4mg/kg. zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg.kombinovana terapija bez valproata: 0. 25mg dnevno narednih 14 dana.monoterapija: 25mg dnevno (po~etno).2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 . Lamect. 30 x 25mg. u 5-oj nedelji 50mg dnevno. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 . Max. ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0. ({pric) sc iv 6 x 3000ij/0.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 .kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana. 50mg i 100mg tabl. Lamolep. Lamictal.50mg nedeljno. optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze.4ml rastvor za inj. ({pric) sc iv 6 x 2000ij/0. Lameptil. Solaban J05AF05 (SZR) Epivir. Zdravlje (lamotrigin) antiepileptik strana 613 oralna disperzibilna tabl. Max. 30 x 2mg. 50mg dnevno narednih 14 . GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) terapija HIV infekcije 551 film tabl.12 godina) .humani rekombinantni eritropoetin) rastvor za inj. postepeno pove}avati za 25 .15mg/kg prvih 14 dana.30% ni`e od intravenskih Registar lekova 2011 . 5mg. 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) .3mg/kg jo{ 14 dana.200mg dnevno u 1 ili 2 doze . ({pric) sc iv 6 x 10 000ij/ml stimulator eritropoeze 456 Eprex 1000 Eprex 2000 Eprex 3000 Eprex 4000 Eprex 10000 112 upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije. zatim 2 x 25mg 14 dana. 60 x 150mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 2 x 150mg ili 1 x 300mg deca 3 meseca .30 dana. ({pric) sc iv 6 x 4000ij/0.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana. Lamotrigin.15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 . 300mg dnevno paralele Zeffix B03XA01 (SZ) Eprex. zatim 1 x 0.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana. Cilag AG (epoetin alfa . supkutane doze su 20 . zatim 25mg narednih 14 dana.400mg dnevno u 1 ili 2 doze . Lamotrix. Glaxo Wellcome Velika Britanija Epivir. po potrebi dozu pove}avati za 0. 25mg. Lamotral.N03AX09 Epitrigine.200mg . Actavis Island Epitrigine.3ml rastvor za inj.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 200mg dnevno . u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind.

50ij/kg hroni~na bubre`na insuficijencija .B03XA01 (SZ) Eqralys.odrasli . svake slede}e nedelje 250mg/m2 tokom 60min. 1 x (5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba lek se daje 1 nedeljno sporom iv inf.6ml. tokom 1 .5ml.500mg na 6 sati ili 0. Lakea.300ij/kg tokom nedelju dana doza odr`avanja za decu: 3 x nedeljno 75 .: 400mg/m2 tokom 120 min.anemija kod pacijenata na peritonealnoj hemodijalizi .8ml i 10000ij/ml rastvor za inj.monoklonsko antitelo 573 rastvor za inf. ({pric) iv 1 x 20000ij/0. Hemofarm (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. doza odr`avanja 25 .75ml i 40000ij/ml upotreba primenjuje se iv inj. 4g dnevno deca: 125mg na 6 sati (do 2 godine).100ij/kg (t. J01FA01 (eritromicin) makrolidni antibiotik 538 Eritromicin. po~etno. po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja: 3 x nedeljno 17 . Losartan.5 min. 250mg na 6 sati (2 . 2000ij/0. brzina infuzije 10mg/min. Rasoltan. ispod 10kg) . 5000ij/0. (po~etna doza). LozarEP.m. 3000ij/0.anemija kod pacijenata na hemodijalizi . 10 . 20 x 250mg i 500mg Eritromicin.anemija kod pacijenata koji nisu na dijalizi . 30000ij/0. Merck KGaA (cetuksimab) citostatik . po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja za odrasle: 75 . Lotar.4ml. Max 200ij/kg L01XC06 (SZ) Erbitux. 4000ij/0. Prelow. 6000ij/0. po~etno. hroni~na bubre`na insuficijencija . Lorista.3ml.2 x nedeljno 50ij/kg. Losar.1g na 12 sati.30kg).150ij/kg (t. Hemofarm film tabl.150ij/kg (t.6ml.33ij/kg. po~etno. ({pric) iv 1 i 6 x 1000ij/0. 8000ij/0. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Srbolek film tabl. Sentor Registar lekova 2011 113 . 16 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 250 . Jugoremedija film tabl.. Max. Max.odrasli i deca: 3 x nedeljno 50ij/kg. Hemofarm (epoetin zeta) stimulator eritropoeze strana 456 rastvor za inj.5ml. 30 . 1 x (2mg/ml) 50ml rastvor za inf.5 .m. iznad 30kg) hroni~na bubre`na insuficijencija . 60 .odrasli: .3 x nedeljno 50ij/kg. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg. 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml Eritromicin.8 godina) C09CA01 Erynorm. Losartic.9ml.m.

postkoitalno (najkasnije do 72 sata) paralele Postinor 2 M03AC09 (SZ) (rokuronijum bromid) miorelaksans 596 Esmeron.25%) 30g Esperson mite krem (0.6 godina) paralele Gasvan 114 Registar lekova 2011 . Jugoremedija (dezoksimetazon) kortikosteroid 499 Esperson krem (0. 1 x 1. Max. emulzija 1 x (40mg/ml) 250ml upotreba odrasli i deca preko 6 godina: 3 . 3 .2mg/kg (po~etno). Organon Holandija rastvor za iv inj.G03AC03 (BR) Escapelle.5 x 25 . 10 x 50mg/5ml Esmeron.5 x 25 kapi (1 . Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv strana 512 tabl./inf.500mg dnevno (doza odr`avanja) D07AC03 Esperson.1.6μg/kg/min.4 kaps./inf.50 kapi ili 1 . Organon Irska rastvor za iv inj./inf. sanofi aventis (disulfiram) antialkoholik 630 tabl. 10 i 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj.3 x dnevno namazati oboleli deo ko`e i blago utrljati A03AX13 (BR) (simetikon) antiflatulent 421 Espumisan. deca: 25 kapi pre ili posle podoja (odoj~ad). 20 x 500mg upotreba 1 x 500mg tokom 7 dana. 10 x 100mg/10ml upotreba doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle iv bolus injekcijom: 0.6mg/kg. Schering-Plough Francuska rastvor za iv inj. kod intravenske anestezije ili 5 .05%) 30g upotreba 2 . 0.25%) 30g Esperson M mast (0. 50 i 100 x 40mg Espumisan L.10μg/kg/min. 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj./inf. nastaviti sa 5 . meka 25. kod inhalacione anestezije N07BB01 Esperal. Berlin-Chemie kaps.9 . 10 x 100mg/10ml Esmeron. 0./inf.6mg/kg. Max. 500mg dnevno.15mg/kg (doza odr`avanja) kontinuiranom infuzijom: 0. emulzija 1 i 3 x (40mg/ml) 30ml oralne kapi.2 x 3 . zatim 1 x 125 . Berlin-Chemie oralne kapi.5mg upotreba 1 tabl.

14mg/kg ili 140 .3 doze. 14 i 28 x 400mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 400mg Registar lekova 2011 115 . 20mg dnevno paralele Cipralex A05BA. anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani). uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi. 1 sat pre ili 2 sata posle jela G03CA03 Estrofem. 28 x 10mg i 20mg upotreba tablete se mogu deliti. Max. tvrda 100 x 140mg upotreba 7 . nezavisno od hrane depresija. 20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana.N06AB10 Esram. 28 x 2mg upotreba 2mg dnevno tokom 28 dana M01AB08 Etodin fort.1400mg dnevno podeljeno u 2 .alkiliraju}i agens 576 kaps. Pfizer Italia (estramustin fosfat) citostatik . Nobel Ilac (etodolak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl. tvrda 30 x 300mg upotreba 3 x 600mg L01XX11 (SZR) Estracyt. Nobel Ilac (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl.. zatim 10mg dnevno. po potrebi pove}ati do Max. Novo Nordisk (estradiol) estrogen 513 film tabl. opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg. sanofi aventis (esencijalni fosfolipidi) hepatoprotektiv 425 kaps. (BR) Essentiale forte N.

doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan.100mg/m2.5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 3 doze po 1ml novoro|en~ad i deca do 16 godina: 3 doze po 0. Merck KGaA (levotiroksin natrijum) hormon 527 tabl. 1 x 100mg/5ml Etoposide.5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 . 75μg. 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Engerix-B 116 Registar lekova 2011 .60 minuta pre doru~ka i drugih lekova. im 1.4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 . 50 x 25μg. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta.5 dana. 10 x 100mg/5ml Etoposide-Teva. Sanofi Pasteur (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj. tokom 5 dana.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Lastet. 100 .4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno. sa prekidima 2 . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. 10 i 20 x 20μg/ml Euvax B pediatric suspenzija za inj. tokom 2 .4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.50μg/m2 (po~etna doza). 100μg..5ml daje se im po {emi: I doza. Vepesid H03AA01 Euthyrox. za 3 . 10 i 20 x 10μg/0. posle mesec dana II doza. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. 100 . sporom inf.150μg/m2 (doza odr`avanja) supresivna terapija kod karcinoma tireoidee: 150 .200μg dnevno hipotireoidizam odraslih (supstituciona terapija): 25 . im 1.L01CB01 (SZ) (etopozid) citostatik .5 . 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima.300μg paralele Letrox. Sintopozid.4 nedelje za oralnu upotrebu 2. tokom 3-5 dana. 50μg.50μg (po~etna doza). Tivoral J07BC01 (Z) Euvax B. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. za 3 . tre}eg i petog dana na 3 .200μg (doza odr`avanja) hipotireoidizam dece (supstituciona terapija): 12.50mg/m2 tokom 4 . 125μg i 150μg upotreba lek se uzima 30 . 1 x 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss.antimitotik strana 569 Etoposid "Ebewe". isklju~ivo sa vodom eutiroidna struma i profilaksa relapsa nakon operacije eutiroidne strume: 75 .

G03XC01 Evista. 28 x 60mg upotreba 60mg dnevno nezavisno od jela A11HA03 (BR) Evitol. 4.6 meseci za 5 . 3mg.5mg. 28 x (10mg + 160mg) upotreba 1 tabl. dalje se doza individualno prilago|ava . Novartis Pharma Stein [vajcarska (amlodipin + valsartan) antihipertenziv 489 film tabl.deca iznad 1 godine: 100mg dnevno N06DA03 (rivastigmin) terapija Alzheimer-ove bolesti 628 Exelon.10mg/kg dnevno.5mg i 6mg Exelon. Max.po~etna doza: 2 x 1. Novartis [panija kaps.30mg/kg dnevno (po~etno). Novartis Pharma Francuska oralni rastvor (2mg/ml) 120ml Exelon. Eli Lilly (raloksifen hlorid) selektivni modulator estrogenskih receptora strana 518 film tabl. tvrda 28 x 1. 12mg dnevno dermalno: flaster se stavlja na intaktnu ko`u le|a.odrasli: 100 .6mg. Novartis Pharma Stein [vajcarska (deferasiroks) helator gvo`|a 662 tabl. 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 10 . 4g dnevno malapsorpcija kod cisti~ne fibroze . 30mg/kg dnevno Registar lekova 2011 117 . po potrebi posle 4 nedelje dozu pove}ati na 9. Max. dozu odr`avanja pode{avati na 3 .6mg/24 sata (po~etno). Novartis Pharma Stein [vajcarska transdermalni flaster 30 x 4.200mg dnevno .5 . nadlaktice ili grudi 1 x 4.odrasli i deca: 50 . Krka (alfa tokoferolacetat) vitamin 442 oblo`ena tabl.uobi~ajena doza odr`avanja: 2 x 1.6mg/24h transdermalni flaster 30 x 9. za oralnu suspenziju 28 x 125mg.5mg/24 sata C09DB01 Exforge.100mg/kg dnevno.300mg dnevno malapsorpcija kod abetalipoproteinemije . 28 x (5mg + 80mg) film tabl. 28 x (5mg + 160mg) film tabl. 30 x 100mg upotreba hemoliti~ka anemija: 300mg dnevno kao antioksidans: 100 . dnevno V03AC03 (SZ) Exjade.5mg. Max.5mg/24h upotreba oralno . Novartis [panija Exforge.

. 7 i 14 x 90mg i 120mg Exxiv. 90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina .2. sa ili bez hrane 118 Registar lekova 2011 . (SZ) Extraneal. Schering-Plough Labo. 28 x 10mg upotreba 10mg dnevno. Belgija (ezetimib) hipolipemik 491 tabl.osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg . 7 i 28 x 30mg i 60mg film tabl.20 minuta M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Exxiv. MSD Holandija film tabl.reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg . 8 dana paralele Arcoxia C10AX09 Ezetrol.akutni giht: 1 x 120mg..5% ikodekstrina) upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 .B05D. 7 i 14 x 60mg. Max. MSD Frosst Iberica film tabl. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (ikodekstrin + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) strana 463 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L (7.5L tokom 10 .

.

20 x 20mg film tabl. iv 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 . 6mg tokom 2 . 30 x 5mg upotreba doziranje je zavisno od protrombinskog vremena.9mg dnevno (doza odr`avanja) L01DB03 (SZ) Farmorubicin RD. 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. dnevnu dozu uzeti odjednom.antibiotik 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Galenika (varfarin natrijum) oralni antikoagulans 448 tabl. iv 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj.25mg/m2 na 7 dana. ({pric) im 1 x 250mg/5ml upotreba rak dojke (samo kod `ena u menopauzi): 250mg na 30 dana 120 Registar lekova 2011 . AstraZeneca UK (fulvestrant) citostatik .3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . Genzyme (agalazidaza beta) terapija Fabrijeve bolesti strana 445 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.1g/m2 paralele Epirubicin "Ebewe". 10 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg.9 .8 nedelja (terapija).5mg) upotreba mast: 2 .A16AB04 (SZ) Fabrazyme. Alkaloid film tabl. kumulativna doza 0.12 nedelja paralele Quamatel B01AA03 Farin.4 dana zatim 3 . Max.5 . Hemofarm film tabl. najbolje uve~e pre spavanja. tokom 4 . Episindan L02BA03 Faslodex.inhibitor estrogenih receptora 579 rastvor za inj. Nycomed (polikrezulen + cinhokain hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (50mg + 10mg)/g 20g supozitorija 10 x (100mg + 2.90mg/m2. na 3 nedelje ili 12. 1x5mg i 35mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 1mg/kg svake dve nedelje C05AD04 Faktu. po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 .40mg tokom 6 .2 u toku dana i 1 pre spavanja A02BA03 (famotidin) H2 blokator 419 Famotidin. Actavis Italy (epirubicin hlorid) citostatik . 30 x 20mg i 40mg Famotidin Alkaloid.

12 godina) paralele Efferalgan. 50 blistera po 10 x 500mg (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml supozitorija 5 x 200mg {ume}a tabl.M02AA10 (BR) Fastum. 10 i 20 x 500mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg .4 x 120 . tvrda 30 x 150mg ({to odgovara 100mg silimarina) upotreba 150mg ekstrakta sadr`i 100mg silimarina izra`enog kao silibinin 2 .6 sati): 1 . (BR) Favora Silymarin.13 godina: 1 . Hemofarm (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl. Hemofarm (paracetamol) analgoantipiretik 608 (Z) tabl. prema potrebi. Ketospray HA05BA.3 x dnevno 1 . tokom 7. Paracetamol Sopharma.4 x 240 500mg (6 . Perfalgan N02BE51 (BR) Febricet C.3 x dnevno 1 . Lekadol Plus C Registar lekova 2011 121 . Panadol. A.240mg (1 .15 godina: 1 .1 tableta 13 . 8 tableta dnevno deca 7 .1g na 4 sata.120mg (2 meseca 1 godine).4 x 60 . 30g i 50g upotreba 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto. 1 . 1 . Panadol Baby.5%) 20g.6 godina).1½ tableta paralele Efferalgan C. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. a najdu`e 10 dana paralele Ketonal gel. Max. Paracetamol. Menarini Manufacturing (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 593 gel (2. Belupo biljni hepatoprotektiv (Silybi mariani fructus extractum siccum standardizovani) 669 kaps.2 tablete.3 x 100mg N02BE01 Febricet. u razmaku od 4 . Max.3 x dnevno ½ . 10 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 .

5mg upotreba 2. 1 x 500 FEIBAj/20ml pra{ak i rastvara~ za inf. iv inf im 5 x 100mg gvo`|a/2ml upotreba doza se odre|uje prema deficitu hemoglobina B02BD03 (SZ) Feiba NF. 1 x 1000 FEIBAj/20ml upotreba rastvara~ je voda za inj. Letrozole Medico Uno D04AA13 (BR) Fenistil. doziranje je individualno. 30 x 2.12 godina).4g dnevno mazati u tankom sloju 122 Registar lekova 2011 . Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl.5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Lametta. Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4g Febricet Cold Junior. zavisi od titra inhibitora uobi~ajeno: 50 . 30 x 2.R01BA51 (BR) (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija strana 639 Febricet Cold. Zdravlje (dekstriferon) antianemik kod sideropeni~ne anemije 455 rastvor za inj.5mg Femozol.3 x 1 pra{ak Febricet Cold Junior deca: 2 x 1 pra{ak (6 . 4 x 1 pra{ak (12 . 200 FEIBAj/kg dnevno L02BG04 (letrozol) citostatik . Max.100 FEIBAj/kg.inhibitor enzima aromataze 580 Femara. najdu`e 5 dana kontinuirano Febricet Cold odrasli i deca iznad 15 godina: 2 . Baxter AG (antiinhibitorski kompleks faktora VIII) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za inf. 3 x 1 pra{ak (10 .1%) 30g upotreba 2 . Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/5g nazeba upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. Novartis Consumer Health (dimetinden maleat) antihistaminik 496 gel (0.15 godina) paralele Fervex B03AC01 Fedex. PharmaSwiss tabl.10 godina).

75μg/sat i 100μg/sat N01AH01 (SZ) Fentanyl Torrex. uve~e deca: 5 . 10 i 20 x 25μg/sat. Hemofarm [abac (fentikonazol nitrat) antimikotik 494 krem (20mg/g) 15g upotreba 1 x dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3 .50μg/kg (velike hirur{ke intervencije) . 10 i 20 x 25μg/sat. flaster se lepi na intaktnu ko`u. Galenika (fenobarbiton) antikonvulziv strana 610 tabl.3 μg/kg (indukcija i odr`avanje anestezije) dermalno: doze se odre|uju individualno. 30 x 100mg upotreba doziranje je individualno.12 godina: 2 .8mg/kg dnevno paralele Phenobarbiton C10AB05 Fenolip.deca 2 . 6 meseci (onihomikoza ruku). 2 . PharmaSwiss (fenofibrat) hipolipemik 490 kaps. 75μg/sat i 100μg/sat N02AB03 Fentanyl Sandoz TTS.odrasli: 2μg/kg (manje hirur{ke intervencije ili postoperativna analgezija). Hexal transdermalni flaster 5.20μg/kg (umereno velike hirur{ke intervencije). tvrda 30 x 160mg upotreba 1 x 160mg § N01AH01 (Z) (fentanil) opioidni anestetik 602 606 606 602 Fentanyl. im iv 5 x (50μg/ml) 2ml i 10ml upotreba parenteralno . im iv 50 x (0.40μg/ml (60 .200mg u jednoj dozi. 20 . Janssen Pharmaceutica rastvor za inj. Victanyl D01AC12 Fentikol. 1 godine (onihomikoza nogu) Registar lekova 2011 123 . kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic.180 mikromola/L) odrasli: 50 .N03AA02 § Fenobarbiton.6 nedelja (dermatomikoze). Hexal transdermalni flaster 5.05mg/ml) 2ml i 10ml N02AB03 Fentanyl Sandoz MAT. 50μg/sat. optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 . 50μg/sat. Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj.

granule za decu: 2 x sadr`aj 1 kesice (6 .300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 100 (latentan nedostatak gvo`|a).300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 50 .95g upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.12 godina: 50 .100mg (profilaksa) odoj~ad: 25 .50 (latentan nedostatak gvo`|a) R01BA51 (BR) Fervex. 20 x 192mg (Z) oblo`ena tabl. u toku obroka paralele Pankreatin 124 Registar lekova 2011 . 4 x sadr`aj 1 kesice (12 . odjednom ili 2 x 1 B03AB05 Ferrum Sandoz. Galenika (gvo`|e II sulfat) antianemik kod sideropeni~ne anemije strana 454 film tabl. 500 x 192mg upotreba 1 .100mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 25 . Bristol Myers Squibb (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija nazeba 639 granule za oralni rastvor (za decu) 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/3g granule za oralni rastvor (sa {e}erom) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/13. Febricet Cold Junior A09AA02 Festal N.15 godina) paralele Febricet Cold. 50 . 30 x 105mg gvo`|a upotreba 1 tableta ½ sata pre doru~ka sa dosta te~nosti.B03AA07 Ferro gradumet. Lek (gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks) antianemik 455 tabl. 3 x sadr`aj 1 kesice (10 .1g granule za oralni rastvor (bez {e}era) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4.3 x sadr`aj 1 kesice deca . najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 15 godina: 2 .12 godina). za `vakanje 30 x 100mg sirup (50mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 100 . po potrebi pove}ati na 2 tablete dnevno.2 tabl.50mg (manifestan nedostatak gvo`|a) deca 1 .100mg (latentan nedostatak gvo`|a) trudnice: 200 . Jugoremedija (pankreatin) digestivni enzimi 430 (BR) oblo`ena tabl.10 godina).

8 sati mazati ranu u tankom sloju G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate 521 Finasterid Sandoz. 30 x 5mg Finpros. 200mg dnevno (preko 50mg daje se u 2 doze) R06AX26 Fexofenadine Sandoz.N06AB08 Fevarin. Zerlon (BR) Fitoven. 30.12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Telfast B06AA02 Fibrolan.4 x dnevno mazati u tankom sloju Registar lekova 2011 125 . etarsko ulje ruzmarina i lavande) biljni venotonik 672 gel (350mg+20mg+2mg+1mg)/g 45g i 90g upotreba 3 . uobi~ajena doza odr`avanja 100mg uve~e opsesivno kompulzivne bolesti . Krka film tabl.100mg uve~e. 84.deca iznad 8 godina: 25mg dnevno (po~etno) po potrebi dozu pove}avati na 4 . 15 i 30 x 100mg upotreba depresija .66Cj)/g 25g i 50g upotreba na 6 . 10 i 20 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 . 90 i 98 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Proscar. Lek film tabl. po potrebi pove}avati do Max. Sandoz Private Limited Indija (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl. Prosterid. 28. Zdravlje (te~ni etanolni ekstrakt semena divljeg kestena i kokoca.primenjuje se isklju~ivo kod odraslih: 50 . Famar Orleans Francuska (fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla) enzimski dermatik 466 mast (1Lj + 6.7 dana po 25mg do Max. Solvay Holandija Fevarin. 300mg dnevno (preko 150mg daje se u podeljenim dozama).odrasli: doze su iste kao kod depresije a ukoliko nema pobolj{anja u toku 10 nedelja terapiju treba preispitati . Solvay Francuska (fluvoksamin maleat) antidepresiv strana 625 film tabl.

400μg dnevno deca 4 .5mg (do 2 godine).5 godina). 3 x 7.12 godina) paralele Ambroksol. Levomax. Laboratorios Casen Fleet laksativ u (natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat) dijagnostici i hirurgiji 426 oralni rastvor (24.2 x 100μg u svaku nozdrvu. GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) antiastmatik 643 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (50μg/dozi) 120 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (125μg/dozi) 60 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 60 doza upotreba odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 100 .3 x 15mg (6 . Max.11 godina: 1 . Max. 10 x 250mg i 500mg upotreba tabl.500mg na 12 ili 24 sata paralele Lebel. Mucosolvan. Lek (levofloksacin) hinolonski antibiotik 543 film tabl. Fleet Phospho soda. GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) kortikosteroid 639 sprej za nos. suspenzija (50μg/dozi) 120 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 10 i 20 x 30mg oralni rastvor (15mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 30mg prva 3 dana zatim 2 x 30mg deca: 2 x 7.2 x 50μg u svaku nozdrvu. Levoxa R01AD08 Flixonase. po potrebi pove}avati najvi{e do 2 x 1mg dnevno deca iznad 4 godine: 2 x 50 . 200μg dnevno R03BA05 Flixotide.4g + 10. neo bronchol A06AD. 2 .R05CB06 (BR) Flavamed. se uzimaju nezavisno od jela 250 .250μg.8g)/45ml upotreba primenjuje se isklju~ivo kod starijih od 15 godina J01MA12 Flexid. Berlin-Chemie (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 tabl..100μg 126 Registar lekova 2011 .5mg (2 . Mucosolvan Junior.

Claritine.6 kaps. tvrda 16 x 35mg upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 . Tamprost. zatim 6 . dnevno izme|u obroka deca do 3 godine: 3 . Galenika (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 10.60 minuta pre intervencije paralele Dormicum.4 x dnevno u konjunktivalnu kesu paralele Uniflox Registar lekova 2011 127 .5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor.4mg upotreba 1 x 0.60 min.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal. Berlin-Chemie (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps. Midazolam Torrex G04CA02 Flosin. Dr Gerhard Mann (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i (3mg/ml) 5ml mast za o~i (3mg/g) 3g upotreba kapi: 1 . 10.2 kapi na svaki sat. Tamsudil S01AX11 Floxal. dnevno (sadr`aj kapsule pome{ati sa malo te~nosti) N05CD08 Flormidal. Lek (loratadin) antihistaminik strana 648 tabl.4 kaps. 30 x 15mg upotreba nesanica: 7. Pressing A07FA01 (BR) Flonivin BS.15mg uve~e pre spavanja. Tamosin. Tamsol.R06AX13 Flonidan. 20 i 30 x 10mg oralna suspenzija (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . po potrebi ponoviti tokom no}i premedikacija: 15mg na 30 . 30 i 100 x 0. Omsal.5 .2 kapi jo{ najmanje 5 a najvi{e 12 dana mast: 3 . pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps. prva 2 dana. Galenika (bacilus subtilis IP 5832) antidijaroik 429 kaps.8 x dnevno 1 . pome{ati sa ~ajem odrasli i deca iznad 3 godine: 4 . Loratadin.

oralno: 50 . Novartis Bangladesh kaps.400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli . 2 . zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). 100mg i 200mg kaps. GlaxoSmithKline Nema~ka (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj. Aegis kaps.6 nedelja paralele Agrippal S1. Hemofarm kaps. tvrda 7 x 50mg kaps. 1 x (2mg/ml) 100ml Flukonazol. Diflucan. Fluimun.6mg/kg dnevno prvog dana. tvrda 7 x 50mg kaps.100mg dnevno.4 nedelje (dermatomikoze). tvrda 1 x 150mg upotreba odrasli .400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca .25ml vakcine. Vaxigrip.6 nedelja deca 6 meseci do 3 godine: 0. 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 . 150mg nedeljno ili 50mg dnevno.14 dana (oralna kandidijaza).oralno ili infuzijom: 200 . Belgija (flutamid) citostatik . ponoviti istu dozu posle 4 . tvrda 7 x 50mg i 100mg kaps.5ml upotreba dato doziranje se odnosi na osobe koje nikad nisu bile vakcinisane dok vakcinisani primaju samo jednu dozu odrasli i deca iznad 3 godine: 0. tvrda 7 x 50mg. tvrda 7 i 14 x 50mg i 100mg kaps.12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon. tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. Schering-Plough Labo.oralno ili infuzijom: 3 . tvrda 1 x 150mg Fluconal. 7 . Vaxigrip Junior L02BB01 Flucinom. tvrda 1 x 150mg Flumycozal. 100 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flutasin J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Fluco Sandoz. ponoviti istu dozu posle 4 . 6 .5ml vakcine. Stabilanol 128 Registar lekova 2011 .J07BB02 (Z) Fluarix. Nini kaps. Zdravlje kaps. tvrda 1 x 150mg Flukonazol.antiandrogen 579 tabl. ({pric) sc im 1 x 0.

/inf.deca 6 . Genzyme (SZR) film tabl. 2 x 200mg (7 .14 godina: 150 . Imunolo{ki zavod Zagreb (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa 560 suspenzija za inj.antimetabolit strana 567 Fludara.14 godina) parenteralno .odrasli: 300 . tokom 5 .2 x sadr`aj nerazbla`ene ampule primeniti pomo}u raspr{iva~a pod pritiskom. ({pric) sc im 1 x 0. tokom 6 ciklusa parenteralno se primenjuje bolus injekcijom ili iv infuzijom): 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. 3 x 100mg (2 . Zambon Italija rastvor za inj. 1 x 50mg/2ml upotreba oralno: 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana. iv 5 x 300mg/3ml R05CB01 (BR) Fluimucil. Vaxigrip Junior Registar lekova 2011 129 . mukolitik 662 646 Fluimucil. Galenika (flurbiprofen) nesteroidni antireumatik 591 oblo`ena tabl 30 x 50mg i 100mg upotreba oralno: 150 .5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0. Zambon [vajcarska Fluimucil 100 granule za oralni rastvor 30 x 100mg Fluimucil 200 granule za oralni rastvor 30 x 200mg Fluimucil 600 {ume}a tabl. ACC akut J07BB02 (Z) Fluimun.200mg dnevno podeljeno u vi{e doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima) (acetilcistein) V03AB23 (Z) antidot za paracetamol.L01BB05 (fludarabin fosfat) citostatik .6 godina (izuzetno): 10mg/kg dnevno inhalaciono: 1 . 5 x 50mg (SZ) Fludarabine-Teva.7 godina).25ml paralele Agrippal S1.3 x 200mg deca: 2 x 100mg (do 2 godine). svakih 28 dana.10 dana paralele ACC. Fluarix. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Sindarabin M01AE09 Flugalin.600mg dnevno . tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti. Vaxigrip.300mg dnevno 1 . granule i {ume}e tablete se uzimaju rastvoreno u vodi odrasli i deca iznad 7 godina: 600mg uve~e ili 2 . 10 x 600mg upotreba oralno se uzima posle jela./inf. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za iv inj.5ml deca 6 meseci do 3 godine: 0. 20 x 10mg (SZ) pra{ak za rastvor za iv inj.

Hemofarm tabl. ili 300 . radioterapije.infuziono: 600 . 5 x (50mg/ml) 5ml i 10ml Fluorouracil Teva. Galenika (natrijum fluorid) prevencija karijesa 416 tabl. uzastopno na 3 .7mg/L terapija fluorom nije potrebna L01BC02 (SZ) (fluorouracil) citostatik . 1 x (50mg/ml) 5ml i 10ml upotreba doza zavisi od odabranog re`ima. 2 x 0. 30 x 20mg Fluoksetin.25mg (deca do 3 godine).3 . 250 x 0.6mg/L fluora: doze smanjiti na pola. 5 dana uzastopno.1100mg/m2 dnevno./inf. primene drugih citostatika.3mg/L fluora: 1 x 0. na 3 . u ve~e tokom 6 dana A01AA01 (BR) Fluorogal.antimetabolit 568 5-Fluorouracil "Ebewe"./inf.0. 60mg dnevno (bulimija). tvrda 30 x 20mg Flunisan. Teva Pharmachemie rastvor za iv inj. Ebewe Pharma rastvor za iv inj. tvrda 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija). 6 x 10mg upotreba 1 vaginalna tabl. a za vi{e od 0. ukupna dnevna doza obi~no ne prelazi 1g.3 nedelje kontinuiranom infuzijom.250mg/m2 dnevno. uobi~ajena dnevna doza je 350mg/m2/dan monoterapija . 20 . 2 .60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flusetin.4 nedelje monoterapija . Medico Uno (dekvalinijum hlorid) vaginalni antiinfektiv 504 vaginalna tabl. Galenika kaps.N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flunirin. Ni Medic kaps.600mg/m2 dnevno. 1 x 1mg (deca iznad 6 godina) ako voda za pi}e sadr`i 0.6 godina). zatim 7 dana pauze 130 Registar lekova 2011 .bolus inj: 400 . 5 dana.25mg (deca 3 . Fluxilan G01AC05 Fluomizin. ili 150 .750mg/m2 u jednoj dozi. na 7 dana.25mg i 100 x 1mg upotreba ako voda za pi}e sadr`i manje od 0.4 nedelje.

2 x 4 . Sindan Pharma (flutamid) citostatik . iv./inf. Flunisan. tvrda 10 i 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija). iv inf) tokom 12 . 60mg dnevno (bulimija). Nini tabl. zatim 12 . Sindan Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj. Jadran Galenski Laboratorij tabl.72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe". Leucovorin Teva R05DA08 Folkodin Alkaloid. Aegis kaps. Alkaloid (folkodin) antitusik 647 kaps. Fluoksetin L02BB01 Flutasin. 20 x 20mg Fluxilan.2 x 5mg (deca) V03AF03 (SZ) Folcasin.8mg (2 . 20 . 1 x 30mg/10ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im. 1 .15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 .N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flusetin.antiandrogen 579 tabl. 20 x 5mg Folnak.12 godina) Registar lekova 2011 131 .24 sata podeljeno u vi{e doza. tvrda 20 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10 .4x 5mg (odrasli). Leucovorin Calcium. 30 i 90 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flucinom B03BB01 (folna kiselina) antianemik kod megaloblastne anemije 455 Folacin.60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flunirin. Bosnalijek film tabl. 20 x 5mg upotreba 1 .20mg deca: 2 x 2mg (do 2 godine).

1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg . Amlopin.12 godina: 30 . Vazotal N01AB06 (SZ) Forane. 2. MSD Italija tabl. te~nost 100% 1 x 100ml upotreba doziranje je individualno.100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. Monodipin. 4 i 8 x 70mg Fosamax./inf. Tenox.60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca . Alendronat ICP. Abbott (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. Max. Max. Ufar (amlodipin) antagonist Ca2+ strana 481 tabl. 10mg dnevno paralele Alopres.12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 . Amlodipin PharmaSwiss. Eli Lilly (teriparatid) stimulator izgradnje ko{tane mase 529 rastvor za inj. 6g dnevno paralele Ceftazidim Sandoz M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Forosa. i osteoporoza zbog produ`ene terapije glukokortikoidima: 20μg dnevno. Amlodil. Norvasc. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Isofluran Nicholas Piramal J01DD02 (Z) Forcas. Alendronat. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss.2g na 8 . 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Amlodipin. (pen sa ulo{kom) 1 x 28 doza po 20μg/80mcl upotreba osteoporoza kod `ena i mu{karaca. Sedron H05AA02 Forteo. Bonap.C08CA01 Fopin. najdu`e 24 meseca 132 Registar lekova 2011 . Sandoz film tabl. Amlogal. Amlonorm. Hemofarm (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj.

({pric) sc 10 x 2500ij/0. Torrex Chiesi Pharma (beklometazon dipropionat + formoterol fumarat) antiastmatik 642 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 120 i 180 doza x (100μg+6μg)/dozi upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 .2 sata pre operacije. MSD Holandija tabl.300ij/kg/dan tokom 10 dana le~enje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120ij/kg na 12 sati. Chiesi Francuska Foster.7 dana (ortopedska hirurgija) le~enje akutnih dubokih venskih tromboza (sc): 1 x dnevno 200ij/kg plu}na embolija: 50ij/kg iv u bolusu. 4 x (70mg + 2800ij) i (70mg + 5600ij) Fosavance. Ibsa Institut (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.2 sata pre operacije.2ml upotreba profilaksa tromboza (sc): 2500ij na 1 . nedeljno R03AK07 Foster./inf.150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Bravelle B01AB04 (SZR) Fragmin. tokom najmanje 6 dana Registar lekova 2011 133 .2ml i 5000ij/0.2 udaha G03GA04 (SZR) Fostimon. 5000ij na 1 . zatim 2500ij dnevno tokom 5 .7 dana (op{ta hirurgija). zatim infuzijom 200 . MSD Italija Fosavance. 4 x (70mg + 2800ij) upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 tabl. Pfizer Belgium (dalteparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za sc iv inj. Chiesi Italija Foster. MSD Frosst Iberica tabl. 10 x 10000ij/ml rastvor za inj. zatim 5000ij dnevno tokom 5 .4 sata pre intervencije) M05BB03 (alendronska kiselina + holekalciferol) bisfosfonat 599 Fosavance. Beaufour Ipsen (makrogol 4000) laksativ strana 426 pra{ak za oralnu suspenziju 4 x 64g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u 1L vode odrasli: 4L jednokratno uve~e pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uve~e i 2L slede}eg jutra 3 . 1 i 10 x 75ij/1ml i 150ij/1ml upotreba 75 .A06AD65 Fortrans.

Tinea cruris). Slaviamed tabl. Max. tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca (30 . Klerimed.8 nedelja (Tinea capitis).500mg na 12 sati. Lekoklar. tokom najdu`e 10 dana terapija nestabilne angine pektoris: 86ij/kg iv ili 2 x 86ij/kg sc J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Fromilid. Glaxo Wellcome Francuska (nadroparin kalcijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj. Slaviamed film tabl. ({pric) sc iv 2 i 10 x 2850ij anti Xa/0. sa produ`enim osloba|anjem 7 i 14 x 500mg upotreba Fromilid odrasli: 250 .5mg upotreba 2. 14 x 500mg Fromilid Uno. Klacid MR.3ml rastvor za inj. 4 i 6 x 2. 15 i 30 x 100mg upotreba sistemske mikoze . Krka film tabl.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 5700ij anti Xa/0. tvrda 4. ({pric) sc iv 10 x 3800ij anti Xa/0. 7 .8ml upotreba profilaksa tromboza u hirurgiji: 1 x 0.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . Almac Pharma Frovamax. 3 nedelje (keratitis fungalis). sa modifikovanim osloba|anjem 5 i 10 x 500mg Fromilid uno.6ml i 7600ij anti Xa/0. Prokanazol 134 Registar lekova 2011 . Lekoklar XL.15 dana (Tinea pedis. 4 . 4 .0. Laboratorios Menarini (frovatriptan) antimigrenik 610 film tabl.B01AB06 (SZR) Fraxiparine.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele ItraconEP.6ml sc od 1 do 4 postoperativnog dana terapija dubokih venskih tromboza: 85ij/kg na 12 sati.2 . Berlin-Chemie Frovamax.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .4ml. Kanazol. 2.odrasli: 200 . Zymbaktar N02CC07 Frovamax. po potrebi ponoviti dozu za 2 sata (ako prva doza nema dejstva ne primenjivati drugu).5mg kod akutnog ataka. Nobel Ilac (itrakonazol) antimikotik 547 kaps.40kg): 250mg na 12 sati Fromilid uno odrasli: 500mg na 24 sata paralele Clarexid. 14 x 250mg Fromilid. 5mg za 24 sata J02AC02 Funit. 3. Klacid. Krka film tabl. Klacid IV. Omicral.

5mg/kg. 2 x 90mg Registar lekova 2011 135 . sc 60 x (90mg/ml) 12ml upotreba odrasli: 2 x 90mg deca 6 . Max.C03CA01 Furosemide Sopharma.5 .) deca: 0. Roche (enfuvirtid) terapija HIV infekcije 553 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. (4mg/min.50mg im ili sporom iv inj.16 godina: 2 x 2mg/kg. Max. 20mg dnevno paralele Lasix J05AX07 (SZ) Fuzeon. Sopharma (furosemid) diuretik strana 473 rastvor za inj. im iv 10 x (10mg/ml) 2ml upotreba odrasli: 20 .1.

.

.

5ml i 15ml rastvor za inj. Max.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . Katena. tvrda 20 x 100mg kaps.4 doze.N03AX12 (gabapentin) antiepileptik strana 614 Gabagamma. 1. 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP. tvrda 50 x 300mg i 400mg Gabaneural. tvrda 20 i 50 x 300mg Gabagamma 400 kaps. tvrda 20 x 100mg kaps. Neurontin V08CA09 (Z) Gadovist. tvrda 20 i 50 x 100mg Gabagamma 300 kaps. Pliva Hrvatska kaps. tvrda 12 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli i deca preko 40kg: 500mg . postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg.1g na 12 sati ili 1g na 24 sata deca do 1 godine: 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati) 1 . tvrda 50 x 300mg i 400mg Gaboton.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). Artesan Pharma Gabagamma 100 kaps.1g na 6 . Galenika (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. Galenika (cefadroksil) cefalosporin 535 kaps. tvrda 20 i 50 x 100mg. 2. Max. Bayer Schering Pharma (gadobutrol) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gordius.12 godina: 25 . iv 10 x (1mmol/ml) 30ml upotreba doze zavise od vrste snimanja J01DB05 Galadrox.odrasli: 300mg (po~etna doza). Salutas Pharma kaps.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 300mg i 400mg upotreba epilepsija . 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . Max. Kern Pharma kaps. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg .odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg .deca 6 . ({pric) iv 5 x (1mmol/ml) 7. Primaceph 138 Registar lekova 2011 .4g dnevno podeljeno u 3 doze .12 sati. Max.6 godina: 250mg na 12 sati iznad 6 godina: 500mg na 12 sati J01DB04 (SZ) Galecef. tvrda 20 i 50 x 400mg Gabalept.1.

postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana .2 x 100 . ostaviti 3 dana pa kosu ponovo oprati. postepeno pove}avati 0. 11.50mmol/L) odrasli: 1 . 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 . Hemofarm [abac (lindan) antiparazitik 635 gel (0.N03AF01 Galepsin. 2 x 1mg (iznad 2 godine) B05DB. Galenika (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl.12 sati ponoviti kupanje.5ml nultog. 1 x (20mcg + 40μg + 40μg + 20μg)/0.. Galenika (ketotifen) alergoprofilaktik 649 sirup (1mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 x 1 . i kupa za 3 sata J07BM01 (Z) Gardasil. za 8 .deca 3 . postupak ponoviti za 8 dana pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana. 2-og.5mg (1 .20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Karbapin R06AX17 Galitifen. 16 i 1) 563 suspenzija za inj. gelom ili emulzijom.1. 4-og i 6-og dana se ma`e gornji deo tela osim glave i vrata. MSD Italija vakcina protiv humanog papiloma virusa (vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6. Gambro Dasco rastvor za peritonealnu dijalizu (glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) 464 Gambrosol trio 10 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L Gambrosol trio 40 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu P03AB02 Gamex. postupak ponoviti za 8 dana scabies . ({pric) 1 x (20μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0. odstraniti pranjem.10 godina: postupak je isti kao kod odraslih ali se kupaju posle 3 sata 1 .odrasli: uve~e posle kupanja namazati celo telo.5ml upotreba po 0. (SZ) Gambrosol trio.3 godine: 1-og.200mg. 3-eg i 5-og dana se ma`e donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata.12mg/L (20 .3%) 95ml upotreba pediculosis capitis: kosu oprati Gamex {amponom i na vla`nu utrljati gel.5ml suspenzija za inj.3%) 50g {ampon (1%) 50ml emulzija za ko`u (0. izuzev glave i vrata.2mg deca: 2 x 0. prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 139 .8 .2 godine).

25 . Max. D12 Veratum album) 675 tabl. dnevno (akutne tegobe).10min. stoma~ne tegobe kod dece D4 Okoubaka. za malu decu se rastvara u vodi deca 0 . Max 2. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Arsenicum album.4mg/kg ali ne prelaziti 80mg na dan A03FA03 (BR) Gasvan. se polako rastapaju u ustima. B. 10 i 20 x (4% + 0.5mg/kg. posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 1 tabl. posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 2 tabl. Pliva Hrvatska strana 418 tabl.12 godina: 1 . Pharmacin Holandija (domperidon) antiemetik. deca: ½ doze za odrasle (BR) Gastrokind.0. za `vakanje 20 x 80mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 4 x 1 tabl. tabl. dobro sa`vakati. posle jela + 1 tabl. dnevno (akutne tegobe).7%) 500ml upotreba osmolaritet 274mOsm/L 500ml tokom 1 sata a u akutnim stanjima 500ml se mo`e dati u 5 . inicijalna terapija traje 4 nedelje. najvi{e 6 tabl.4 x 10 . dobro sa`vakati paralele Espumisan B05AA06 (SZ) Gelofusine. stimulator peristaltike 423 tabl. deca 1 . Max 80mg dnevno deca iznad 35kg: 3 . na sat. Braun (`elatin polisukcinat + natrijum hlorid) zamena za krvnu plazmu 457 rastvor za inf. 30 x 10mg upotreba uzima se pre jela. 2g dnevno deca 6 . dok se znaci hipovolemije ne smanje 140 Registar lekova 2011 . na sat. uve~e.6 x 1 . zatim lekar procenjuje potrebu nastavka terapije odrasli: 3 .2 tabl. dnevno. 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela.4 x 0. A03FA03 Gastroperidon.A02AD01 (BR) antacid (aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid) Gastal. D6 Croton tiglium. najvi{e 12 tabl.6 godina: 2 tabl.2 tabl.20mg. 24 i 48 x (450mg + 300mg) upotreba odrasli: 4 . Srbolek (simetikon) antiflatulent 421 tabl.1 godina: 1 tabl.

9ij dnevno). slatke narand`e. i 1 nedelja pauze .1ij/kg dnevno odnosno 0. 1g i 2g Gemcitabin Sandoz..3mg/1ml i 12mg/1ml upotreba deca . 1 . uve~e za olak{avanje jutarnjeg iska{ljavanja kod hroni~nog bronhitisa deca ispod 10 godina: ½ doze za odrasle uz konsultaciju pedijatra A02AD.15 . 40 x 500mg upotreba 3 . a poslednja dnevna doza neposredno pre spavanja odrasli i deca iznad 10 godina: 3 . ili 7 nedelja uzastopno.1.3ij/m2 dnevno) odrasli .nesitno-}elijski karcinom plu}a.45 .0.4 x 1 kaps. (BR) biljni lek protiv prehlade (etarska ulja eukaliptusa.07 . Hemofarm (aluminijum magnezijum silikat hidrat) antacid 419 tabl. 1 x 200mg.05mg/kg dnevno (0.0mg/m2 dnevno {to je 2 . 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4..5 x 1 tabl. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf.035mg/kg dnevno (0. se uzimaju ½ sata pre jela.karcinom pankreasa) paralele Gitrabin H01AC01 Genotropin.supstituciona terapija: 0.3ij/m2 dnevno) . (akutno stanje). iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze .14ij/kg dnevno odnosno 1. (BR) Gelusil Lac.3mg dnevno (0. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Humatrope. Eli Lilly pra{ak za rastvor za inf.0.0.Turner-ov sindrom: 0. Sandoz pra{ak za rastvor za inf. 1 x 200mg i 1g Gemzar.025 .nedostatak hormona rasta: 0. Pfizer Belgium (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.7 .HR07A.2 sata posle jela i uve~e pre spavanja L01BC05 (SZ) (gemcitabin hlorid) citostatik . mirte i limuna) GeloMyrtol forte.0. sc im 1 i 5 x 5. meka 20 x 300mg upotreba kaps. 2 x 1 kaps. 1 kaps. Pohl Boskamp strana 669 gastrorezistentna kaps.antimetabolit 568 Gemcitabin PharmaSwiss. Norditropin NordiLet Registar lekova 2011 141 . (hroni~no stanje).

Hemofarm (gentamicin sulfat) aminoglikozidni antibiotik 652 kapi za o~i (0.odrasli: 2 . Galenika rastvor za im iv inj.1%) 15g Gentamicin. etarsko ulje `alfije) 672 gel za desni (200mg+12mg+8mg)/g 30g upotreba 2 . 10 x 20mg/2ml. 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin Sandoz.deca: 3mg/kg na 12 sati (do 14 dana). (BR) Ginko Sandoz. Pliva Hrvatska (hidrokortizon. 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml D06AX07 (Rp) mast (0. oksitetraciklin) dermatik 500 mast (10mg + 3mg)/g 20g upotreba 2 . 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin. Lek biljni lek za poreme}aj cirkulacije (standardizovani suvi ekstrakt lista Ginkgo biloba) 669 film tabl. 30 i 90 x 40mg film tabl.4 sata D07CA01 Geokorton.4 puta dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju 498 S01AA11 Gentokulin.3 x dnevno mazati desni HN06DX.2 x 40 .3%) 10ml upotreba 1 .2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2 . 40mg/2ml. Hemofarm rastvor za im iv inj. Lek upotreba parenteralno .J01GB03 (Z) (gentamicin) aminoglikozidni antibiotik strana 541 Gentamicin. Zdravlje im iv inj. Zdravlje biljni antiseptik za desni (te~ni etanolni ekstrakt kamilice i `alfije./inf. 30 x 80mg i 120mg upotreba 1 ./inf.120mg uz obrok 142 Registar lekova 2011 ./inf.4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Hydrocyclin (BR) Gingisept.5mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze (na 8 sati) . 2mg/kg na 8 sati (14 dana do 12 godina) lokalno: 2 .

karcinom pankreasa) paralele Gemcitabin PharmaSwiss. dnevno paralele Glucovance Registar lekova 2011 143 . uz obrok. i 1 nedelja pauze .4 kaps. ili 7 nedelja uzastopno. uklju~uju}i i dane menstruacije L01BC05 (SZ) (SZ) Gitrabin. tvrda 30 x (14mg + 300mg + 300mg) upotreba venolimfati~na insuficijencija: 2 x 1 kaps. Max 6 tabl. Actavis Italy Gitrabin. Unitimolol A10BD02 Glibomet. akutni napad hemoroida: 3 . Timolol Alkaloid.5mg) upotreba 1 . Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba + trokserutin + heptaminol hlorid) venoprotektiv strana 477 kaps. iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze .antimetabolit 568 pra{ak za rastvor za inf. Sindan Pharma (gemcitabin hlorid) citostatik . 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2.2 x dnevno po 1 kap paralele Timadren. 40 i 60 x (400mg + 2.nesitno-}elijski karcinom plu}a. dnevno tokom 7 dana G01AF04 Gino Daktanol. Gemcitabin Sandoz. Gemzar S01ED01 Glaumol. Galenika (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (5mg/ml) 5ml upotreba 1 . Galenika (mikonazol) antimikotik 505 vagitorija 7 x 200mg upotreba 1 vaginalna tabl.3 x 1 tabl. uve~e tokom 7 dana. Berlin-Chemie (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl.C05CA54 (BR) Ginkor fort.

podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR. Medico Uno tabl.HML: 340mg/m2 (izuzetno 570mg/m2) dnevno. Max. gastrointestinalni stromalni tumori .Ph+ALL: 600mg dnevno .HML ubrzana faza ili blastna kriza: 600mg dnevno. 30 x 400mg upotreba lek se daje uz obrok sa punom ~a{om vode a doziranje zavisi od stadijuma bolesti i indikacije (hroni~na mijeloidna leukemija .A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik strana 436 Gliclada. Max.HML hroni~na faza: 400mg dnevno . tvrda 120 x 100mg film tabl. Krka tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (imatinib mesilat) citostatik . hipereozinofilni sindrom HES i/ili hroni~na eozinofilna leukemija CEL. 30 x 2mg.160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze. Limeral.GIST neoperabilan ili metastatski: 400mg dnevno . 800mg 144 Registar lekova 2011 . Nini tabl.400mg dnevno . Galenika tabl. Dibiglim.inhibitor protein kinaze 574 kaps. 3mg.MDS/MPD: 400mg dnevno . neresektabilni dermatofibrosarkom pro tuberans DFSP) odrasli .Ph+ALL i relapsna/refraktorna Ph+ALL.GIST adjuvantna terapija nakon resekcije: 400mg dnevno . 30 x 80mg Glioral. 30 x 1mg. 60 x 100mg film tabl. Diprian A10BB12 (glimepirid) oralni antidijabetik 437 Glimepirid. mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest MDS/MPD. Meglimid. 30 x 80mg upotreba Gliclada 30 .HES i/ili CEL: 100 . 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . Amaryl. Slaviamed tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30.DFSP: 800mg dnevno deca iznad 2 godine . 2mg.HML. Max. Trical L01XE01 Glivec. 320mg dnevno. 800mg podeljeno u 2 doze .2 nedelje po 1mg do Max. 60 i 90 x 30mg Glikosan.120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi Glikosan i Glioral 40 . 6mg dnevno paralele Aglimex. novodijagnostifikovana Filadelfija hromozom pozitivna akutna limfoblastnamleukemija . 4mg i 6mg Gliprex.GIST.

po potrebi ponoviti za 10 minuta (odrasli). Fresenius Kabi rastvor za inf.30ml/kg dnevno (deca) Registar lekova 2011 145 .1mg. sc im iv 1 x 1mg/1ml upotreba rastvara~ je voda za inj. (5%) 250ml i 500ml (277mOsm/L. 400cal/L) Glucosi infundibile. 50 . (10%) 500ml (555mOsm/L. B.150μg/kg iv. 15 . (5%) 20 x 500ml (277mOsm/L. 2g dnevno (deca i adolescenti) ili 3g dnevno (odrasli) podeljeno u 2 . Novo Nordisk (glukagon) antagonist insulina strana 528 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Bayer Schering Pharma (akarboza) oralni antidijabetik 437 tabl. hipoglikemija: 0. 20 x (5%) 100ml (277mOsm/L. 30 x 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok odrasli deca iznad 10 godina: 1 x 500mg ili 850mg (po~etno). 50 x 500mg film tabl. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2 .5g ili 1. 200cal/L) (SZ) rastvor za inf. Tefor B05BA03 (Z) (glukoza) parenteralni nutritiv 459 Glucose. (5%) 49 x 100ml (277mOsm/L. Zdravlje (SZ) rastvor za inf.7g dnevno podeljeno u 2 . 200cal/L) rastvor za inf. Merck Sante (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. pove}ati na 3 x 50mg.10mg/sat (odrasli). 10 . Braun Glucose 5% rastvor za inf. Max. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1 . 10 x (10%) 500ml i 1000ml (555mOsm/L. zatim postepeno pove}avati do 1. 200cal/L) rastvor za inf. Hemofarm rastvor za inf. 600mg dnevno A10BA02 Glucophage.20μg/kg (deca) trovanje beta-blokatorima: 5 . (5%) 500ml (277mOsm/L. Metfogamma. (10%) 500ml (555mOsm/L.H04AA01 GlucaGen HypoKit.8 nedelja pove}ati na 3 x 100mg.5 . po potrebi posle 6 . 30 .10mg iv. Metformin.3 doze. Max. 400cal/L) Glucose 5% Fresenius. Siofor. 200cal/L) Glucose 10% rastvor za inf. 10 x (5%) 500ml i 1000ml (277mOsm/L.3 doze paralele Gluformin. 200cal/L) rastvor za inf. 200cal/L) Glucosi infundibile. 400cal/L) upotreba infuzija 5%: do 2L dnevno (odrasli).5mg/sat (deca) A10BF01 Glucobay. 30 x 50mg i 100mg upotreba uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane 50mg dnevno (po~etno).60ml/kg dnevno (deca) infuzija 10%: do 2L dnevno (odrasli).

Siofor.A10BB07 Glucotrol XL.3 x 500mg. (500mg + 2. zatim na 4 . iv 5 x 1mg/5ml upotreba 2mg (po~etno). najdu`e 72 sata G03GA05 Gonal F. sc 1 x 1050ij/1. sc 1 x 450ij/0. 30 x 500mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 . Merck Serono (folitropin alfa) hormon 516 Gonal F 75 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno. 30 x (500mg + 2.5mg) ili 3 tabl.. Metfogamma. Max.3 x 1 tabl.75ml Gonal F 900 rastvor za inj. Ferring International (terlipresin) vazokonstriktor. Metformin. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. 20mg dnevno A10BD02 Glucovance.75ml upotreba doziranje je individualno. analog vazopresina 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Pfizer Francuska (glipizid) oralni antidijabetik strana 436 tabl. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 900ij/1. Merck Sante (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl.5ml Gonal F 450 rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 300ij/0. Max dnevno 6 tabl.2mg dok se ne postigne kontrola krvarenja. zavisno od klini~kog odgovora 146 Registar lekova 2011 .75ml Gonal F 450 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Max. Tefor H01BA04 (SZ) Glypressin.6 sati 1 . 30 x (500mg + 5mg) upotreba 1 . sa produ`enim osloba|anjem 30 x 5mg i 10mg upotreba 5mg uz doru~ak.5mg) film tabl. (500mg + 5mg) paralele Glibomet A10BA02 Gluformin. sc 1 x 75ij/1ml Gonal F 300 rastvor za inj.5ml Gonal F 1050 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Hemofarm (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 450ij/0.

N03AX12 Gordius. Max.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma. 3 x 0. Katena.25mg (deca ispod 4 godine) G03CA. 3 x 0. Max. Gedeon Richter (gabapentin) antiepileptik strana 614 kaps. Gabaneural. Hemofarm terapija nazeba (paracetamol + askorbinska kiselina + kofein + hlorfenamin maleat) 648 kaps..odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg .12 dana postmenopauzalni vaginalni sekret: 1 vagnalna tabl. 2. 20 x 0.5 . bronhodilatator 508 644 tabl. po potrebi nastaviti 3 x 1 kaps. nedeljno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 147 .0.0. uve~e. Gaboton. Cemelog BRS (estriol + lactobacillus acidophilus) terapija atrofi~nog vaginitisa 513 vaginalna tabl. (SZR) R03CC05 Gynipral. tokom 7 dana. Gynoflor. Gabalept. tvrda 50 x 300mg i 400mg upotreba epilepsija .5mg tek po{to je aktivnost uterusa suprimirana astma: 3 x 0.125 . uve~e. zatim 1 .. G02CA. 20 x 50mg upotreba 3 x 50 . tokom 6 .25 .1mg (odrasli). Egis Pharmaceuticals (tofizopam) anksiolitik 622 tabl.12 godina: 25 .100mg R06AB54 (BR) Grippostad C.deca 6 . (po~etno).5mg) upotreba 3 x 2 kaps.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . Neurontin N05BA23 Grandaxin.03mg+108CFU) upotreba atrofi~ki vaginitis: 1 .5mg upotreba prevremeni poro|aj: 4 x 0.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja).1.4g dnevno podeljeno u 3 doze . postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg.2 vaginalna tabl. tvrda 10 x (200mg + 150mg + 25mg + 2.5mg (deca 4 .odrasli: 300mg (po~etna doza).2 vaginalne tabl. Alkaloid (heksoprenalin sulfat) tokolitik. 1. 6 x (0.10 godina).

.

.

dugotrajna profilaksa: 20 . CSL Behring (koagulacioni faktor VIII . Berinin P 600. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. Koate DVI. iv 1 x 250ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . iv 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. stepena krvarenja. 1 x 500ij/5ml Haemonine 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Wilate B02BD02 (SZ) Haemoctin SDH.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik strana 454 Haemate P 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.B02BD06 (SZR) Haemate P.3 dana paralele Beriate P. Biotest (koagulacioni faktor IX .40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. 1 x (500ij + 1200ij)/10ml Haemate P 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.dugotrajna terapija krvarenja: 20 ./inf. Emoclot.4 dana paralele Aimafix.40ij/kg u intervalu 2 . stepena krvarenja./inf. iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.40ij/kg u intervalu 3 ./inf. Octanate B02BD04 (SZ) Haemonine. Octanine F 150 Registar lekova 2011 . 1 x (250ij + 600ij)/5ml Haemate P 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Immunate. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . 1 x (1000ij + 2400ij)/15ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 ./inf./inf. 1 x 250ij/5ml Haemonine 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. Immunine.humani) hemostatik 453 Haemonine 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. Biotest (koagulacioni faktor VIII . zavisi od stepena nedostatka faktora IX.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 .

200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Sertralin ICP. 60 . Serlift. po potrebi ponoviti 1 . sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 50mg/ml Haloperidol.3 x 0. 30 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg.05mg/kg/dan. Setaloft.100mg dnevno paralele Asentra.0.2 puta u toku 24 sata .5mg (po~etno). im 10 x 5mg/ml Haldol Depo. 25 x 2mg i 30 x 10mg Haloperidol. 300mg na 4 nedelje N06AB06 Halea.5 .4% (odrasli) ili 1.deca 3 .15mg dnevno podeljeno u vi{e doza (doza odr`avanja) . Jugoremedija (halotan) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. Max. te~nost 5 x 50ml upotreba indukcija anestezije: koncentraciju postepeno pove}avati na 2 .2% (deca i odrasli) Registar lekova 2011 151 . Belupo (sertralin) antidepresiv 625 film tabl.{izofrenija i druge psihoze: 50mg na 4 nedelje (uobi~ajeno).5 .025 . Zdravlje tabl. Sertralin.150mg/kg/dan parenteralno . po potrebi ponoviti posle 2 nedelje. 25 x 2mg i 30 x 10mg (Z) rastvor za inj.N05AD01 (haloperidol) antipsihotik strana 618 Haldol.akutne psihoze i povra}anje: 5 .odrasli: 2 .5 . Krka (Z) rastvor za inj.12 godina: 0.2% (deca) u kiseoniku ili sme{i azot suboksida i kiseonika odr`avanje anestezije: 0. 25 x 2mg i 30 x 10mg upotreba oralno . Hemofarm tabl.3 doze. Max. 0.10mg. Max. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Zoloft N01AB01 (SZ) Halotan. Luxeta. 1 . Sertiva. podeljeno u 2 . Tragal. Krka tabl.100mg dnevno. Sidata.

25mg. (bo~ica) im 1 x 1440 EL. (6. 0.276g)/L 500ml (276mOsm/L) Hartmanov rastvor. dnevno (profilaksa) deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kaps.294g+6.02g+0.j paralele Avaxim 160 U B03AA02 Heferol.5mg.5 . u urgentnim stanjima) paralele Compound sodium lactate J07BC02 (Z) Havrix. GlaxoSmithKline Belgija (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj. 30 x 0. po potrebi dozu pove}avati na 3 .373+0. Xanax.1mg. prose~no 60 kapi/min. 1mg i 2mg upotreba Helex anksioznost: 3 x 0.5 .12 meseci sa 1440 EL. 4mg dnevno depresija: 3 x 0. revakcinacija za 6 . (terapija). Xanax XR. Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita rastvor za inf. Zdravlje rastvor za inf.B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) strana 463 Hartmanov rastvor.j/0.12 meseci sa 720 EL. Max.5mg i 1mg Helex SR.j . Krka tabl.5mg.4mg paralele Ksalol. 4. dnevno N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Helex. Max.primarna imunizacija. tvrda 30 x 350mg (115mg gvo`|a) upotreba odrasli: 2 x dnevno 1 kaps.j .294g+3. Krka tabl.373+0.primarna imunizacija. Alkaloid (gvo`|e II fumarat) antianemik kod sideropeni~ne anemije 454 kaps.j/ml (za odrasle) suspenzija za inj. (6g+0. Zolarem 152 Registar lekova 2011 .5mg. 180 kapi/min. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. (bo~ica) im 1 x 720 EL. revakcinacija za 6 .45ml/kg dnevno (2.5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0.j/ml (za odrasle) upotreba odrasli: 1440 EL.j/0.5ml (za decu) suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 720 EL.j deca 1 do 15 godina: 720 EL.25 .5ml (za decu) suspenzija za inj.2 x 1.25g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 30 . 1 kaps.4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 . po potrebi dozu pove}ati do Max. (Max. 4mg dnevno Helex SR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0.5mg (po~etno).5L).0. ({pric) im 1 x 1440 EL.

tvrda 6 x 250mg film tabl. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 .2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac.S01KA02 (BR) Hemodrops. Azibiot.10mg dnevno (po~etna doza).35kg). Isopto Tears S01GA01 Hemokulin. Max. Hemofarm (hipromeloza) ve{ta~ke suze strana 658 kapi za o~i. Hemofarm (kvinapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. Hemofarm (kvinapril) ACE inhibitor 484 film tabl. Azitromicin Sandoz.5 .40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril. 20 .4 sata C09AA06 Hemokvin.5%) 10ml upotreba 3 x 1 . 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml i (200mg/5ml) 20ml (Z) pra{ak za rastvor za inf. 20 x (20mg + 12. 400mg dnevno tokm 3 dana (36 . 10 .deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 .5mg dnevno (po~etna doza). (doza odr`avanja). 1 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno . 20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5 . rastvor (0. 80mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. Sumamed Registar lekova 2011 153 . rastvor (0.2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 . Hemofarm (nafazolin) oftalmik 657 kapi za o~i. 40mg dnevno C09BA06 Hemokvin plus. Azax.20mg dnevno (doza odr`avanja). zatim 1 x 250mg naredna 4 dana . najbolje ujutru) J01FA10 Hemomycin.5mg) upotreba 1 tabl.03%) 10ml upotreba 1 . dnevno (uvek u isto vreme. Max.odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan. Hemofarm (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 kaps.25kg).

10 x 5g/10ml upotreba oralno: 1 . 10 x 25000ij/5ml rastvor za inj. 40 x (5mg + 50mg) upotreba arterijska hipertenzija: 1 . (BR) Hepalip forte. a u hroni~nim stanjima vi{e nedelja B01AB01 (SZ) Heparin... dnevno (po~etna doza). Hemofarm (amilorid + hidrohlorotiazid) diuretik strana 475 tabl.25ij/kg/sat ili sc 250ij/kg na 12 sati 154 Registar lekova 2011 .2000ij/sat ili sc 15 000 ./inf.6g parenteralno: do 20g dnevno.2 nedelje. dnevno A05BA. brzina infuzije 5g/sat A05BA. Bosnalijek hepatoprotektiv 425 (esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin + riboflavin + tiamin + tokoferol acetat) kaps./inf.2 tabl. Galenika (heparin natrijum. 15 .20 000ij na 12 sati deca i odrasli male telesne mase: 5000ij iv bolusom. Jadran Galenski Laboratorij (heparin natrijum + dekspantenol) antitromboflebitik 477 gel (500ij +5mg)/g 50g upotreba 2 .5mg)/g 40g upotreba 2 . Max. 5 x 5000ij/ml rastvor za iv inj.tromboze dubokih vena i plu}na embolija: 5000ij iv bolusom. terapija traje naj~e{}e 1 . dekspantenol) antitromboflebitik 477 krem (300ij +4mg)/g 40g gel (300ij + 2.2 tabl. C05BA53 (BR) Hepalpan. dnevno (uobi~ajeno doziranje) kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 . po potrebi pove}ati do 4 tabl. 1000 . ({pric) sc 5 x 5000ij/0. nastaviti kontinuiranom inf.C03EA01 Hemopres.3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati C05BA53 (BR) Hepan.25ml upotreba odrasli . (prva dva meseca).3 x 3 . Galenika (heparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za iv inj. zatim doza odr`avanja: 3 x 1 kaps.4 x dnevno mazati u tankom sloju bez utrljavanja. nastaviti kontinuiranom inf. Merz Pharmaceuticals (L-ornitin-L-aspartat) hepatoprotektiv 425 granule za oralni rastvor 30 x 3g (Z) koncentrat za rastvor za inf. tvrda 30 x (300mg + 30mg + 6mg + 6mg + 6mg + 6mg) upotreba 3 x 2 kaps. Hepa-Merz.

Aminoven.12ij/kg. Aminosteril N-Hepa 8.72 sata imunoprofilaksa hepatitisa B kod pacijenata na hemodijalizi: 8 . 1 x 440mg/20ml upotreba preporu~ena po~etna udarna doza: 4mg/kg iv infuzijom tokom 90 minuta preporu~ena sedmi~na doza odr`avanja: 2mg/kg iv infuzijom tokom 30 minuta Registar lekova 2011 155 .7mg + 30mg) upotreba mast: 2 .B05BA01 (SZ) Hepasol 8%.100ij/kg paralele ImmunoHBs. 1 x (50ij/ml) 2ml.3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati paralele Lioton 1000 C05AA04 (BR) Hepathrombin H. 10ml i 40ml upotreba imunoprofilaksa hepatitisa B kod slu~ajnog izlaganja neimunizovanih osoba: 500ij {to je mogu}e pre u okviru 24 . (8%) 500ml upotreba doziranje je individualno. Max 500ij svaka 2 meseca do serokonverzije posle vakcinacije novoro|en~e ~ija majka je nosilac hepatitis B virusa. Roche (trastuzumab) citostatik . Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B C05BA03 (BR) Hepathrombin. Biotest (hepatitis B imunoglobulin . pri ro|enju ili {to je mogu}e pre: 30 . Hemofarm (heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol) antihemoroidalija 476 rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g 20g supozitorija 10 x (120ij + 1.monoklonsko antitelo 573 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.75ml/kg dnevno paralele Aminosol. doza za odrasle 18. Hemofarm (heparin natrijum) antitromboflebitik 476 Hepathrombin 30000 gel (300ij/g) 40g Hepathrombin 30000 mast (300ij/g) 40g Hepathrombin 50000 gel (500ij/g) 40g Hepathrombin 50000 mast (500ij/g) 40g upotreba 2 .2 x dnevno L01XC03 (SZ) Herceptin.humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 koncentrat za rastvor za inf.4 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 .4%. Vaminolact J06BB04 (Z) Hepatect CP. Max. Hemofarm (aminokiseline) parenteralni nutritiv strana 460 rastvor za inf.

9%) 500ml Hetasorb 10% rastvor za inf.500mg po potrebi ponavljati na 2. Max.5ml upotreba primarna imunizacija .deca 2 . 100mg dnevno (deca 6 . sc im 1 i 100 x 10μg/0.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 . Hemofarm (hidrokortizon) glukokortikoid 527 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj.12 godina) A05AX02 Himekromon. sc im 1 x 10μg/0. 20 x 200mg upotreba holecistopatije. Hemofarm (heksetidin) stomatoantiseptik 417 rastvor za usnu sluzoko`u (1mg/ml) 200ml upotreba 2 x dnevno 1 ka{iku nerazbla`enog rastvora dr`ati u ustima ½ minuta i ispljunuti. 50mg dnevno (deca 1 . 2 x 30mg/10ml upotreba 15 . Hemofarm (hidroksietil skrob + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 457 Hetasorb 6% rastvor za inf.5ml paralele Act-HIB M05BA03 (SZ) Hidensil. 1 x 100mg/2ml i 500mg/4ml upotreba rastvara~ sadr`i 0.9%) 500ml upotreba doziranje individualno zavisno od indikacije i starosti bolesnika A01AB12 (BR) Hexoral. Zdravlje (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl./inf.5ml u intervalu od 4 do 8 nedelja izme|u pojedina~nih doza iznad 13 meseci: 1 x 0. Hemofarm (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia.9% benzil alkohola odrasli: 100 . GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv H.72 sata deca (iv infuzijom): 25mg dnevno (deca do 1 godine).4 dana. Pamitor H02AB09 (Z) Hidrokortizon. 4 ili 6 sati najdu`e tokom 48 .13 meseci: 3 doze po 0.B05AA07 (SZ) Hetasorb.400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Mendiaxon 156 Registar lekova 2011 . ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom J07AG01 (Z) Hiberix. influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) 557 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. smetnje u varenju: 3 x 200 .5 godina).5ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. (6% + 0. (10% + 0.

1g i 2mg upotreba doziranje je individualno. Baxter Oncology (ifosfamid) citostatik . Simva Sandoz. Simvabel. zavisno od op{teg stanja bolesnika i krvne slike uobi~ajeno kod monoterapije . Alkaloid mast za o~i (1%) 5g Hloramkol. Jadran Galenski Laboratorij lokalni antiseptik (benzalkonijum hlorid + timol + levomentol + etarsko ulje eukaliptusa i nane) 501 lozenga 30 x (1mg+0.3 sata Registar lekova 2011 157 . po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Simvastatin ICP. a zatim u re|im intervalima paralele Chloramphenicol C10AA01 Hollesta. Simvor.6mg+3mg+0.6mg+1mg) Holyoplant Septogal bez {e}era lozenga 30 x (1mg+0+3mg+0.300mg/kg) . 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam.5%) 10ml upotreba mast ili kapi nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. 1 x 500mg.. (BR) Holyplant Septogal.6mg+1mg) upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 1 lozenga na 2 .kontinuiranom infuzijom tokom 24 sata: 125mg/kg (ukupna doza po ciklusu ne sme da pre|e 200mg/kg) D08AX. Alkaloid Beograd (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl.infuzijom tokom 30 min.2 sata: 30 . 30 x 10mg. 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). Hemofarm mast za o~i (1%) 5g kapi za o~i (0. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze.S01AA01 (hloramfenikol) antibiotik strana 652 Hloramfenikol Alkaloid. Zocor L01AA06 (SZ) Holoxan. Vasilip. tokom 5 uzastopnih dana (ukupna doza po ciklusu 150 .60mg/kg dnevno. . s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza).alkiliraju}i agens 566 pra{ak za rastvor za inf. Simvax. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Simvastatin.

(pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno. (20%) 50ml i 100ml Human albumin 20% Behring. malo soli. Eli Lilly suspenzija za inj. Plasbumin 20. 1 x (20%) 50ml Human albumin 20% Baxter. CSL Behring rastvor za inf. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 B05AA01 (SZ) (albumin . (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix50 KwikPen. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski).A10AB04 (insulin . Eli Lilly rastvor za inj. (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix25 KwikPen. Biotest rastvor za inf. (ulo`ak) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog Pen.humani) nadoknada plazme 457 Human albumin. Eli Lilly suspenzija za inj. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 A10AD04 (insulin lispro: rastvor 50% + protaminska suspenzija 50%) analog humanog insulina Humalog Mix50. 1 x (5%) 250ml rastvor za inf. (20%) 50ml Humani albumin 20% Biotest. Baxter AG rastvor za inf. Eli Lilly suspenzija za inj. Eli Lilly rastvor za inj.lispro) analog humanog insulina strana 434 Humalog. 1 x (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno. Eli Lilly suspenzija za inj. dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok A10AD04 (insulin lispro: rastvor 25% + protaminska suspenzija 75%) analog humanog insulina Humalog Mix25. Uman Albumin 158 Registar lekova 2011 . Eli Lilly rastvor za inj. Ljudski albumin 20%. zavisi od telesne mase bolesnika. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog KwikPen. Octapharma rastvor za inf.

postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin.9ij dnevno).nedostatak hormona rasta: 0.3ij/m2 dnevno) odrasli . Eli Lilly suspenzija za inj.0. Imunoglobulin (ljudski) za i. Eli Lilly (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak (u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rastvor inj. im 1 x (100ij/ml) 1ml.0. ankiloziraju}i spondilitis .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 .80mg. 2ml i 5ml upotreba primeniti {to ranije. (50mg/ml) 1 x 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 .160mg po~etno.odrasli: 40mg na 2 nedelje Kronova bolest .humani) specifi~ni imunoglobulin strana 556 rastvor za inj. terapija odr`avanja je 40mg na 2 nedelje A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Humulin M3.0mg/m2 dnevno {to je 2 .3mg dnevno (0. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen M3.7 .1. ITK Srbije (imunoglobulin (IgG . Abbott (adalimumab) imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i Kronove bolesti 586 rastvor za inj.45 .025 . ({pric) sc 2 x 40mg/0.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. Octagam H01AC01 (SZR) Humatrope.2 dana paralele Ig Vena.3ij/m2 dnevno) .035mg/kg dnevno (0.odrasli: 80 .Turner-ov sindrom: 0. posle 2 nedelje 40 . ili 300mg/kg na 3 .J06BB05 (Z) Humani antirabijski imunoglobulin.14ij/kg dnevno odnosno 1. Norditropin NordiLet L04AB04 (SZ) Humira. Eli Lilly suspenzija za inj.supstituciona terapija: 0. psorijazni artritis.05mg/kg dnevno (0.v. ITK Srbije (rabies imunoglobulin .intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane.07 .0. sc im 1 x 6mg/3ml upotreba deca . (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 Registar lekova 2011 159 . primenu.1ij/kg dnevno odnosno 0. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J06BA02 (SZ) Humani imunoglobulin 5%.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4. a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Imogam Rabies.0.8ml upotreba reumatoidni artritis.7S) .15 .

5%) 5g upotreba tablete: 20 . (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen NPH.3 mg/kg 160 Registar lekova 2011 . Fidia Farmaceutici (natrijum hijaluronat) terapija artritisa 599 rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 Humulin R. Galenika (hidrokortizon) H02AB09 tabl. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 M09AX01 (SZ) Hyalgan.3 x dnevno na unutra{nju stranu donjeg kapka mast za ko`u: 3 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto glukokortikoid 527 653 499 D07CA01 Hydrocyclin. iv 5 x (2mg/ml) 10ml upotreba uobi~ajena doza za indukciju anestezije: 0. Eli Lilly (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva rastvor za inj. 20 x 20mg S01BA02 mast za o~i (1%) 5g D07AA02 mast (2.0.4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Geokorton N01AX07 (SZ) Hypnomidate.2 . Eli Lilly suspenzija za inj. oksitetraciklin) dermatik 500 mast (1% + 3%) 5g i 20g upotreba 2 . tokom 5 nedelja Hydrocortison. Galenika (hidrokortizon.50mg dnevno podeljeno u 2 doze mast za o~i: 1 . ia 1 x 20mg/2ml upotreba 20mg jednom nedeljno.A10AC01 (insulin humani izofan) strana insulin srednje dugog dejstva Humulin NPH. Janssen Pharmaceutica (etomidat) op{ti anestetik 603 rastvor za inj. Eli Lilly suspenzija za inj.

.

30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g 594 upotreba uzima se posle jela. 50ml. lista mati~njaka.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. ili 300mg/kg na 3 .. (BR) Iberogast. Ideos. 20 x 200mg Ibuprofen. Imunoglobulin (ljudski) za i. Caffetin menstrual. Max.2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%.4 . ploda kima.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 . za `vakanje 30 i 60 x (1250mg + 400ij) upotreba samo odrasli: 2 x 1 tableta J06BA02 (SZ) Ig Vena. 30 x 400mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) {ume}a tabl. pre upotrebe rastvor promu}kati odrasli i adolescenti: 3 x 20 kapi deca 6 . Rapidol. korena sladi}a. Max.400mg na 4 . 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 3 . Jugoremedija film tabl.5 doza (kao antipiretik). Steigerwald Arzneimittelwerk biljni lek za terapiju (cela sve`a biljka divljeg renca + stoma~nih i crevnih tegoba etanolni ekstrakti korena an|elike.4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 .HA03A.12 godina: 3 x 15 kapi (po preporuci lekara) M01AE01 (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Ibuprofen. primenu.7S) . 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) film tabl.6 sati.3.v.2g dnevno kod reumatoidnog artritisa) deca 6 meseci do 12 godina: 5 .. Octagam 162 Registar lekova 2011 . Kedrion (imunoglobulin (IgG . Spedifen A11JB.odrasli i deca iznad 12 godina: 200 . {ume}a tabl. nadzemnog dela ruse. 1 x (50mg/ml) 20ml. se rastvara u ~a{i vode oralno .400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. 50ml i 100ml upotreba uzima se pre ili u toku jela uz malo te~nosti. 1. Laboratorie Innotech International (kalcijum karbonat + holekalciferol) kombinacija minerala i vitamina 443 tabl.4 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Brufen. 100ml i 200ml upotreba imunodeficijencija: 200 .2g dnevno (2. cveta kamilice) strana 670 oralne kapi (15ml+10ml+10ml+10ml+10ml+10ml+20ml+5ml+10ml) 20ml. Hemofarm film tabl.

300mg na 24 sata paralele Sapphirex.40ij/kg u intervalu 3 .8ml soka sve`e herbe/ml) 50ml tabl. Berinin P 600. Wilate B02BD04 (SZ) Immunine. bovis .5ml ili 3 .humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.12 godina: 3 x 1.soj BCG) BCG imunoterapeutik 582 pra{ak i rastvara~ za intravezikalni rastvor 1 x 81mg BCG/3ml upotreba 81mg rastvoren sa 3ml rastvara~a. iv 1 x (125ij + 250ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Sumacta.3 nedelje HL03AW. (osu{eni sok herbe) 20 x 80mg upotreba upotrebljava se 7 . Haemonine. a posle pauze od 14 dana mo`e se koristiti ponovo odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 2. 2 x 50mg upotreba 50 .humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. stepena krvarenja. deca 6 . Baxter AG (koagulacioni faktor VIII . izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P.N02CC01 Imigran. Max. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani bacili M. (BR) Immunal. GlaxoSmithKline Poljska (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl. iv 1 x (250ij + 500ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.4 x 1 tabl. iv 1 x (500ij + 1000ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 ./inf. primeniti intravezikalno jednom sedmi~no tokom 6 nedelja. Glaxo Wellcome Velika Britanija Imigran.4 dana paralele Aimafix. Sumatriptan L03AX03 (SZ) ImmuCyst. 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B .80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 . razbla`iti sa 50ml sterilnog fiziolo{kog rastvora. posle pauze od 6 nedelja primeniti 1 dozu nedeljno tokom 1 .5ml B02BD06 (SZ) Immunate. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika.100mg kod akutnog napada migrene. Baxter AG (koagulacioni faktor IX .dugotrajna terapija krvarenja: 20 .40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.10 dana. Octanine F Registar lekova 2011 163 . Lek (ehinacea) biljni lek za pove}anje imuniteta 670 oralne kapi (0. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.

5ml u razmaku 1 . Sanofi Pasteur (inaktivisani celi polio virusi tip 1. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Calcium carbonicum Hahnemanni. imunitet kod dece D6 Calcium fluoratum. Rhophylac 300 J06BB05 (Z) Imogam Rabies. revakcinacija 8 .humani) specifi~ni imunoglobulin 556 rastvor za inj. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane.2 meseca. 200ij (do 5 godina).5ml vakcine 12 meseci posle 3-}e doze neimunizovane odrasle osobe: 2 uzastopne doze od 0. Sanofi Pasteur (rabies imunoglobulin .2 meseca.J06BB04 (Z) ImmunoHBs. nedelje gestacije). 300mcg (od 13. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J07BF03 (SZ) Imovax Polio.5ml po~ev{i od 2-og meseca u razmaku 1 . J06BB01 (SZ) Immunorho. im 1 x 180ij/ml i 540ij/3ml upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi). sc im 10 x 5ml suspenzija za inj.humani) imunoglobulin za hepatitis B strana 556 rastvor za inj. Rhesonativ. D6 Calcium phosphoricum. ({pric) sc im 1 x 0. im 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij. im 1 x 200μg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.12 meseci posle 2-ge doze naredne revakcinacije vr{e se svakih 5 godina deci i adolescentima i svakih 10 godina odraslima 164 Registar lekova 2011 . 300ij (5 . Kedrion (anti D (Rho) imunoglobulin .5ml upotreba primarna imunizacija dece: 3 uzastopne doze od 0. rastvara~ je fiziolo{ki rastvor poro|aj (u prva 72 sata): 300μg abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12. revakcinacija sa 0.6 godina: 3 x 1 tabl. 2 i 3) vakcina protiv poliomijelitisa 561 suspenzija za inj.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B (BR) Immunokind. Partobulin SDF. nedelje gestacije) paralele Beoglobin D. a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin. Kedrion (hepatitis B imunoglobulin . 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba tablete se polako rastapaju u ustima. D12 Sulfur jodatum) 672 tabl. im (150ij/ml) 1 x 2ml i 10ml upotreba primeniti {to ranije. uzimaju se nezavisno od jela deca 0 .9 godina) paralele Hepatect CP.

Imunolo{ki zavod Zagreb (tetanus imunoglobulin . im 1 x 2ml i 5ml (min. Ig Vena. 100 x 50mg upotreba doziranje je individualno. zavisno od odgovora na terapiju i tolerancije bolesnika odrasli: 1 .7S) . Imunolo{ki zavod Zagreb (hepatitis B imunoglobulin . Imunolo{ki zavod Zagreb (imunoglobulin (IgG .9 godina) paralele Hepatect CP. primenu.300ij/kg dnevno. po potrebi smanjiti do doze odr`avanja transplatacije organa .2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. ili 300mg/kg na 3 .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . Excella (azatioprin) imunosupresiv 586 film tabl. zatim 1 . Imunolo{ki zavod Zagreb (rabies imunoglobulin . ImmunoHBs J06BB02 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 . im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 . Imogam Rabies J06BB04 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. im 1 x 250ij upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi).5ml vakcine tetanusa. 200ij (do 5 godina). na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . 100ij/ml) upotreba primeniti {to ranije. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin. istovremeno sa 0.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf.4mg/kg dnevno Registar lekova 2011 165 . 300ij (5 .humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj.deca i odrasli: do 5mg/kg prvog dana.500ij zavisno od te`ine povrede. Tetabulin S/D.humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 rastvor za inj.J06BB05 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila. Tetanus Gamma J06BA02 (SZ) Imunoglobulin (ljudski) za i. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane.v.3mg/kg dnevno do postizanja terapijskog odgovora. Octagam L04AX01 Imuran.humani) specifi~ni imunoglobulin 556 strana rastvor za inj. a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin. Tetagam P.

6-og meseca buster vakcinacija: primeniti 1 buster dozu najmanje 6 meseci posle primene poslednje doze najbolje posle 18-og meseca `ivota 166 Registar lekova 2011 . 3-eg.. Hemofarm film tabl. uve~e homozigotna familijarna hiperholesterolemija: 1 tabl. 5-og ili 2-og. 30 x 2.5mg posle doru~ka (Indapres SR) paralele Rawel SR S01BC01 Indocollyre. 28 x (20mg + 10mg) tabl. 3 + polisaharid hemofilus influece tip B) 559 pra{ak i suspenzija (u {pricu/bo~ici) za suspenziju za inj. GlaxoSmithKline Belgija polivakcina (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa + antigen Hepatitisa B + inaktivisani Poliovirus tip 1. 12 meseci posle tre}e doze a najkasnije do 5-te godine `ivota J07CA09 (Z) Infanrix hexa. (40mg + 10mg) uve~e J07AX. duboko im svaki put na drugo mesto primarna vakcinacija: 3 x 0.5mg upotreba 2. i buster doza 0. 2.5ml.C03BA11 (indapamid) antihipertenziv strana 473 Indapres. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv difterije. 28 x (10mg + 10mg) tabl.5ml u razmaku 4 .12 nedelja (obi~no na kraju 2-og. 28 x (40mg + 10mg) upotreba hiperholesterolemija: 1 tabl. 4-og i 6-og meseca). MSD Italija (simvastatin + ezetimib) hipolipemik 491 tabl.5ml upotreba Infanrix hexa se primenjuje kod dece do 3 godine.2 kapi C10BA02 Inegy. ({pric) im 1 x 0.5mg posle doru~ka (Indapres) ili 1.5 x dnevno 1 .5mg Indapres SR. 4-og. im 1 x 0. Hemofarm tabl.5ml po {emi 2-og. 4-og. tetanusa (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa) i velikog ka{lja 559 suspenzija za inj. 4-og ili 3-eg. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 1. Laboratories Chauvin (indometacin) oftalmik 653 kapi za o~i (1mg/ml) 5ml upotreba 3 .5ml upotreba vakcinacija po~inje od 2-og meseca i mora se zavr{iti do 6-og meseca a najkasnije do 12-og meseca `ivota primarna imunizacija: tri doze po 0. (Z) Infanrix.

kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. 6 tabl. dnevno (uvek u isto vreme. GlaxoSmithKline Belgija strana polivakcina 559 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl. pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. Zobox C09BA08 Inhibace plus. Prilazid plus Registar lekova 2011 167 . dnevno (2 . najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus. im 1 doza/0. Roche (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. 28 x (5mg + 12. Ivan~i} i sinovi (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba 640 pra{ak za oralni rastvor 5 x (750mg + 10mg + 60mg)/3.2.5mg.8 sati. u akutnoj fazi.3) pra{ak i suspenzija (u {pricu) za suspenziju za inj. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.12 godina).5ml 2. 5mg dnevno paralele Cilazapril. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za nazeb 675 (D3 Aconitum napellus + D3 Gelsemium sempervirens + D3 Ipecacuanha + D2 Bryonia + D1 Eupatorium perfoliatum + D5 fosfor) tabl. na 2 sata.. Dnevno (6 . 12 tabl. deca: 1 tabl.5ml upotreba primarna vakcinacija: 0. na sat.J07AX. Roche (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl.2g upotreba pra{ak se pre upotrebe rastvara u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 6 . 4 pra{ka dnevno paralele Coldrex HotRem C09AA08 Inhibace.6 godina) ili 8 tabl. 28 x 2. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. 60 x (25mg+25mg+25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. dnevno u akutnoj fazi.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 . Max. Max. Max. Max. Prilazid.5mg) upotreba 1 tabl. R01BA53 (BR) Influrex.2. 3 i 4 mesec po ro|enju revakcinacija: posle godinu dana (BR) Influcid. (Z) Infanrix IPV + Hib.5mg (po~etna doza).

hipertenzija: 50mg dnevno u jednoj dozi. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Insulatard Penfill. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Basal OptiSet.sr~ana slabost: 25mg dnevno. inkontinencija: 3 x 15mg ili 30mg ujutro i 15mg uve~e. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AD01 (insulin humani: kristalni 25% + izofan 75%) insulin srednje dugog dejstva Insuman Comb 25. Pharmazeutische Fabrik Montavit (trospijum hlorid) terapija inkontinencije strana 519 film tabl. Pfizer Francuska (eplerenon) diuretik 474 film tabl. sanofi aventis suspenzija za inj. po potrebi pove}avati tokom 4 nedelje do 50mg dnevno A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insulatard NovoLet. sanofi aventis suspenzija za inj. Novo Nordisk suspenzija za inj. ({pric) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 168 Registar lekova 2011 . pre jela C03DA04 Inspra. sanofi aventis suspenzija za inj. Novo Nordisk suspenzija za inj. (karpula) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Comb 25 OptiSet.u~estalo mokrenje.G04BD09 Inkontan. sanofi aventis suspenzija za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insuman Basal. 20 i 50 x 15mg i 30mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . po potrebi pove}avati do 2 x 50mg . 30 x 25mg i 50mg upotreba odrasli .

(pen sa ulo{kom) sc 1 x 18Mij/1. Janssen-Cilag (etravirin) terapija HIV infekcije 552 tabl. MSD Italija (ertapenem) antibiotik .A10AB01 (insulin humani kristalni) strana insulin brzog dejstva Insuman Rapid. (pen sa ulo{kom) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 J05AG04 (SZR) Intelence. 120 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 200mg posle jela B05BA02 (SZ) Intralipid.14 dana Registar lekova 2011 169 .rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj. 1 x (20%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno odrasli: preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 3g/kg dnevno deca: preporu~ena doza je 0. sanofi aventis rastvor za inj. (5%) 1 x 50ml. 100ml i 200ml upotreba doziranje je individualno paralele Kiovig L03AB05 (SZ) Intron A.10Mij dnevno. Biotest (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf. 10 x (20%) 100ml emulzija za inf. Fresenius Kabi (sojino ulje) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf. uobi~ajeno trajanje terapije 3 . Schering-Plough Irska (interferon alfa 2b . (karpula) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Rapid OptiSet. nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Realdiron J01DH03 Invanz.5 4g/kg dnevno J06BA02 (Z) Intratect.2ml upotreba 3 . sanofi aventis rastvor za inj.karbopenem 537 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 1 x 1g upotreba 1g dnevno iv inf tokom 30 minuta. nekoliko dana.

Sandoz koncentrat za rastvor za inf. 150mg i 300mg Irda.N05AX13 Invega. 150mg i 300mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela po~etna doza: 150mg (75mg kod starijih od 75 god. PharmaSwiss Irinotekan Sandoz. po 3 .300mg L01XX31 (SZR) Iressa. AstraZeneca UK (gefitinib) citostatik 577 film tabl. svake 3 nedelje paralele Campto 170 Registar lekova 2011 . 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml Irinotesin. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. 28 x 75mg. 120 x 500mg upotreba prema protokolu u kombinaciji sa ritonavirom C09CA04 (irbesartan) antihipertenziv 487 Iracor. Krka film tabl. Roche (sakvinavir mesilat) terapija HIV infekcije 550 kaps. i bolesnika na dijalizi) doza odr`avanja: 1 x 150 .90 minuta. 28 x 75mg.12 mg dnevno J05AE01 Invirase. 30 x 250mg upotreba 250mg dnevno L01XX19 (SZ) (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 Irinotecan PharmaSwiss. Janssen-Cilag (paliperidon) antipsihotik strana 621 tabl. 6mg i 9mg upotreba {izofrenija . tvrda 270 x 200mg film tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 3mg. Nobel Ilac film tabl. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 .uobi~ajena doza: 6mg u jutro.

dnevno. Skopryl C09BA03 Iruzid.5mg) i (20mg + 25mg) upotreba 1 tabl. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Forane S01KA02 (BR) Isopto Tears. Loril. Skopryl plus J05AX08 Isentress.C09AA03 Irumed. po potrebi dozu pove}ati na 60 -80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat. 20 x 5mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 60 x 400mg upotreba uzima se nezavisno od jela odrasli adolescenti iznad 16 godina (uobi~ajeno): 2 x 400mg u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima N01AB06 (SZ) Isofluran Nicholas Piramal. zatim 1 x 10 . Zdravlje (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps. rastvor (5mg/ml) 15ml upotreba 3 x 1 . Lizopril. 30 x (10mg + 12. Difutrat Registar lekova 2011 171 . Alcon Couvreur (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 kapi za o~i.20mg (doza odr`avanja). Hemodrops C01DA08 Isosorb retard. Lizinopril.20mg (doza odr`avanja) paralele Lisinopril Sandoz. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Belupo (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. MSD Italija (raltegravir) terapija HIV infekcije 553 film tab. Nicholas Piramal India (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. Belupo (lizinopril) ACE inhibitor strana 483 tabl. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze. 1 x 5 . uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Lisinopril H Sandoz.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac.5mg (po~etna doza). te~nost 100ml i 250ml upotreba doziranje je individualno.5mg (po~etna doza). Max. Lizopril H.

meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca . Meronem. Prokanazol A04AD12 (SZ) Ivemend. 4 .B05CX10 (Z) Ispirol.120mg (iznad 2 godine) paralele Verapamil. Galenika (meropenem) antibiotik . Omicral. 2 .uobi~ajeno: 500mg .3 x 20mg (do 2 godine).360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije). ispod 50kg: 10 . 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli . Kanazol. Tinea cruris). 3 x 80 . 480mg dnevno deca: 2 .karbopenem 537 pra{ak za rastvor za iv inj.odrasli: 200 .18 godina (cisti~na fibroza): 25 .120mg (angina pektoris).15 dana (Tinea pedis. Max. 4 . 2 .12 godina.18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Merocid.3 x 120 . 45 x 80mg upotreba odrasli: 120 . ExtractumPharma (itrakonazol) antimikotik 547 kaps.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . 1 x 115mg upotreba prvi dan: 115mg pre po~etka hemioterapije.3 x 40 .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit.7%) 5L (177.20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 ./inf. 3 nedelje (keratitis fungalis). MSD Italija (fosaprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 427 pra{ak za rastvor za inf. 7 .8 mOsm/L) upotreba slu`i samo za ispiranje mokra}ne be{ike J01DH02 (SZ) Itanem.8 nedelja (Tinea capitis). Hemofarm (manitol + sorbitol) rastvor za ispiranje mokra}ne be{ike strana 463 rastvor za ispiranje be{ike (0. Verapamil Alkaloid 172 Registar lekova 2011 . Meropenem Pharmanova J02AC02 ItraconEP.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .1g na 8 sati .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). tvrda 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze .40mg/kg na 8 sati 4 .160mg (hipertenzija). Galenika (verapamil hlorid) antagonist Ca 482 film tabl.54% + 2. drugi i tre}i dan se nastavlja sa 80mg aprepitanta (Emend) C08DA01 Izopamil.

.

4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina). 14 x 8mg i 16mg tabl.2 tabl. 50mg i 100mg upotreba uobi~ajena dnevna doza: 1 x 100mg sa ili bez hrane G03FA15 Jeanine.4g+0.A10BD07 Janumet. MSD Frosst Iberica (metformin + sitagliptin) oralni antidijabetik strana 437 film tabl. Galenika (benzilpenicilin kalijum. 28 x 25mg.134g+0. zavisno od ja~ine bola po potrebi pove}avati dozu 174 Registar lekova 2011 . 56 x (1000mg + 50mg) upotreba uzima se u toku jela 1 . MSD Italija (sitagliptin) oralni antidijabetik 438 film tabl. ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. sa produ`enim osloba|anjem 14 i 28 x 32mg i 64mg upotreba tabl. im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1. Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita 462 (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) rastvor za inf.6 Mij . zatim 7 dana pauze B05BB01 (Z) Jonolactat. (6g+3.05g+0. prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj.3L dnevno po potrebi i vi{e J01CE30 Jugocillin. 56 x (850mg + 50mg) film tabl. 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) N02AA03 § Jurnista.203g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 2 . dnevno A10BH01 Januvia. Jenapharm (etinilestradiol + dienogest) oralni kontraceptiv 515 oblo`ena tabl. Janssen Pharmaceutica (hidromorfon) opioidni analgetik 606 tabl. 21 x (0. sa produ`enim osloba|anjem se ne smeju lomiti 8mg na 24 sata.03mg + 2mg) upotreba 1 tabl.

.

B05BA10 (SZ) (aminokiseline + glukoza + sojino ulje + natrijum + kalijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + acetat + glicerofosfat) parenteralni nutritiv strana 461 Kabiven. Fresenius Kabi emulzija za inf.160mmol K+ dnevno.01g + 0. 3 . 40 x 1g (13.80mmol K+ dnevno (te{ka hipokalijemija): 120 . 20 x 20ml (1mmol/ml) upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu oralno .4g dnevno (25 . Krka (ekstrakt kamilice + aluminijum acetotartarat) biljni antialergik 672 gel (0. Nini film tabl. za oralni rastvor 20 x 500mg B05XA01 Kalium chlorid "Fresenius". 4 x 1540ml (1400 kcal) emulzija za inf. Max.50mmol) podeljeno u 2 .05g)/g 40g upotreba vi{e puta dnevno mazati u tankom sloju 176 Registar lekova 2011 .4mmol kalijuma) Kalijum hlorid. 2 i 3 x 2400ml (1700 kcal) upotreba doziranje je individualno A12AA04 Kalcijum karbonat.18g dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli). Fresenius Kabi 465 (Z) koncentrat za rastvor za inf. 4mmol K+/kg dnevno u 100ml rastvora za infuziju (BR) Kamagel.4 doze.5 . Jadran Galenski Laboratorij tabl.odrasli i deca: 2 . sporom infuzijom maksimalne brzine 20mmol/sat .1g (deca) A12BA01 (BR) (kalijum hlorid) terapija hipokalijemije 444 Kalii Chloridi.25 .deca iznad 10kg (doza odr`avanja): 2mmol K+/kg dnevno (te{ka hipokalijemija): Max. Alkaloid (kalcijum karbonat) terapija hiperfosfatemije 444 tabl. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu parenteralno . Ufar oralni pra{ak 10 x 1g (13.odrasli (doza odr`avanja): 40 . 2 i 3 x 2566ml (2300 kcal) Kabiven Peripheral. Fresenius Kabi emulzija za inf.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran.5 x 0. 4 x 1026ml (900 kcal) emulzija za inf. 150mmol dnevno za odrasle. 4 x 1440ml (1000 kcal) emulzija za inf. 50 x 1g (400mg Ca2+) upotreba doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu a lek se uzima uz obrok i dosta te~nosti u toku dana 1.

84.3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Katopil. (BR) Kamfart. Slaviamed (itrakonazol) antimikotik 547 kaps.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. 3 nedelje (keratitis fungalis).M02AC. sa modifikovanim osloba|anjem 28. Krka (doksazosin) antihipertenziv. 4 . 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6. 4 7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .15 dana (Tinea pedis. benigna hipertrofija prostate: 1 x 4mg. ItraconEP. Omicral.5 mg (po~etna doza). Zdravlje (klotrimazol) D01AC01 (BR) krem (1%) 20g G01AF02 vaginalna tabl.odrasli: 200 . 30.4 x mazati obolelo mesto u tankom sloju C02CA04 Kamiren XL. 2 .3 x dnevno mazati promene na ko`i vaginalne tabl. Max. Bosnalijek (kamfor + metilsalicilat + benzilnikotinat + mentol) lokalni antireumatik strana 594 krem (20mg + 10mg + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . trihomonacid 494 504 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora upotreba krem: 2 . 90 i 98 x 4mg upotreba hipertenzija.: 200mg uve~e tokom 3 dana vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri paralele Canesten C09AA01 Kaptopril Alkaloid. Zorkaptil Registar lekova 2011 177 .25 . terapija hiperplazije prostate 472 tabl. 40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. 2 x 25mg (doza odr`avanja). 7 .400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 3 x 200mg antimikotik. Tinea cruris).8 nedelja (Tinea capitis). po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 8mg paralele Alphapres J02AC02 Kanazol. Alkaloid (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl. Prokanazol Kansen.12..5mg (po~etna doza). tvrda 10 x 100mg upotreba sistemske mikoze .

Belupo (gabapentin) antiepileptik 614 kaps. postepeno pove}avati 0.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg .25 . Dilatrend. Max.4g dnevno podeljeno u 3 doze . Gabaneural.12. 2 x 25mg (doza odr`avanja). Max.5mg po~etno. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. Zdravlje (karvedilol) beta blokator 480 tabl. Max.deca 6 .3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid. 2. Gordius. 30 x 12.50mg paralele Carvedigamma.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma.odrasli: 300mg (po~etna doza).35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . zatim 2 x 6.5mg.1. Max. Milenol N03AX12 Katena.2 x 100 . zatim 2 x 25mg.5 mg (po~etna doza).20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Galepsin C07AG02 Karvileks. Hemofarm (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl. Galenika (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl.6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 . Coryol. 40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. Max.8 .200mg. Max. 50mg dnevno angina pektoris: 12.25 (2 nedelje).N03AF01 Karbapin. Zorkaptil H02AB08 Kenalog. Neurontin C09AA01 Katopil. Max. Gaboton. pojadina~na doza 100mg 178 Registar lekova 2011 . Carvedilol Sandoz. 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .125mg (2 nedelje).12 godina: 25 . im ia 5 x 40mg/ml upotreba 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora.1. Gabalept.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). 2 x 25 . 2 . postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. 1. Krka (triamcinolon) glukokortikoid 527 suspenzija za inj. zatim 25mg dnevno.50mikromola/L) odrasli: 1 .12mg/L (20 . nastaviti sa 2 x 12. tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija .5mg (po~etna doza). Carvetrend.5mg upotreba hipertenzija: 12. 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6.5mg po~etno.

5g dnevno . Klopidogrel.N03AX14 (levetiracetam) antiepileptik strana 614 Keppra.deca 4 . po potrebi doza mo`e da se pove}ava za 2 x 250mg svake 2 nedelje. 60 x 250mg. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno.18 godina lak{a od 50kg: 2 x 10mg/kg (po~etno). UCB Pharma Belgija film tabl.4 nedelje za 2 x 500mg.10 dana (pneumonija). Clopigal. Max. 800mg jednom dnevno tokom 5 dana (ostale indikacije) Registar lekova 2011 179 . po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 nedelje za 2 x 10mg/kg.odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 250mg (po~etno). 10 i 14 x 400mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 800mg jednom dnevno tokom 7 . dnevna doza 2 x 1500mg dodatna terapija . Max. 2 x 30mg/kg B01AC04 Kerberan. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Cardogrel. 500mg i 1000mg upotreba monoterapija . Plavix.odrasli i deca iznad 12 godina te`a od 50kg: 2 x 500mg (po~etno). 1. sanofi aventis (telitromicin) makrolidni antibiotik 540 film tabl. Zyllt J01FA15 Ketek. Klogrel. Nextpharma SAS Francuska oralni rastvor (100mg/ml) 300ml Keppra. Medico Uno (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. pove}ati do inicijalne terapijske doze 2 x 500mg posle 2 nedelje. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Monogrel. Max. po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 .

8 nedelja a nakon pobolj{anja doza se mo`e smanjiti odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 5 .167g+0.3 x 500mg lokalno . lek se uzima 6 .167g)/10g upotreba granule se uzimaju 30 min.100mg ili 150mg dnevno (Ketonal DUO) . (BR) Kindinorm.167g+0. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D4 Calcijum hipofosforosum + poreme}aj pona{anja D12 Chamomilla + D10 Cuprum metallicum + D6 Kalijum fofsoricum + D12 Staphisagria + D6 Valerijana) 675 granule 1 x (0. 200mg dnevno oralno . pre ili posle jela i puste da se polako rastope u ustima. Fresenius Kabi aminokiseline (esencijalne aminokiseline + kalcijumove soli ketoanaloga aminokiselina) 445 film tabl. (10%) 1 x 25ml. 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno paralele Intratect 180 Registar lekova 2011 .100mg duboko im na 4 sata.sprej: 3 x 3 . 100 tableta upotreba uobi~ajeno: 3 x 4 .8 tabl.M01AE03 (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 591 Ketonal.12 godina: 3 x 3 . Max.167g+0.gel: 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto .2 x 75mg 2 .5 granula do 6 godina: 3 x 2 . 20 x 100mg (BR) Ketonal gel.167g+0. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 30 x 150mg Ketonal forte. rastvor (10%) 25g upotreba parenteralno: 50 .reumatski bol: 1 .4 x 50 .10 granula deca 6 . Lek film tabl.5%) 50g (BR) Ketospray. Pharbil Waltrop M02AA10 sprej za ko`u.. Max 18 sprej doza dnevno paralele Fastum 593 593 A16AA.6 doza spreja naneti na bolno mesto. Lek rastvor za inj.167g+0. Baxter SA (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf. Ketosteril.3 granule J06BA02 (Z) Kiovig. Lek kaps. Lek M02AA10 gel (2. im 10 x 100mg/2ml Ketonal DUO. blago utrljati i pustiti da se osu{i.dismenoreja i drugi bolovi: 1 .

5 dana paralele Clarexid. uz obrok. dnevno sa hranom ili bez nje J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Klacid..odrasli: 0. 62.novoro|en~ad: 15 . Zymbaktar A06AD65 Klean Prep.300mg.29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 .40mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Abbott film tabl. 1 x 500mg Klacid MR. 2 .4 doze .5mg (2. a iv infuzija 1. 30 x (600mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina (iznad 40kg): 1 tabl. Glaxo Wellcome Velika Britanija (abakavir + lamivudin) terapija HIV infekcije strana 552 film tabl. 187. ne treba da pre|e 600mg.7425g)/68. 125mg (5ml) na 12 sati (12 .19kg). Kivexa.20mg/kg dnevno podeljeno u 3 .7g dnevno podeljeno u 2 .11kg).4 doze.2g tokom 60 minuta) .6 . Lekoklar.J05AF. 14 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Klacid.5mg (7. (pojedina~na im inj. tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7. Ni Medic sirup (125mg/5ml) 60ml (SZ) Klacid IV./inf.685g+1.40kg) parenteralno (pra{ak se rastvori sa 10ml vode i doda u 250ml kompatibilnog infuzionog rastvora) odrasli: 2 x 500mg infuzijom. Fromilid. Hemofarm (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 kaps.685g+1. Abbott pra{ak za rastvor za inf. sa modifikovanim osloba|anjem 7 x 500mg Klerimed. tvrda 16 x 150mg (Z) rastvor za im inj. tokom 60 minuta.2. 14 x 250mg i 500mg upotreba oralno (pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C) odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata.4 doze paralele Clindamycin-MIP Registar lekova 2011 181 . Abbott film tabl.deca: 15 .5ml) na 12 sati (20 . 10 x 300mg/2ml upotreba oralno: 150 .5ml) na 12 sati (8 . izuzetno 450mg na 6 sati parenteralno .96g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u vodi i primeniti pre intervencije prema uputstvu lekara J01FF01 Klindamicin.465g+0. Lekoklar XL. Helsinn Birex osmotski laksativ (polietilenglikol + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid) 427 pra{ak za oralni rastvor 4 x (59g+5.5mg na 12 sati (ispod 8kg). Fromilid Uno. Medochemie film tabl.

G03FA01

Kliogest, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

strana 515

film tabl. 28 x (2mg + 1mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (terapiju po~eti godinu dana nakon nastupanja menopauze)

B01AC04

(klopidogrel)

inhibitor agregacije trombocita

449

Klogrel, Pharmanova
film tabl. 56 x 75mg

Klopidogrel, Nini
film tabl. 14 i 84 x 75mg

Klopidogrel, Srbolek
film tabl. 28 x 75mg
upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom, akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno, nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex, Cardogrel, Clopigal, Kerberan, Monogrel, Plavix, Zyllt

A03FA01

Klometol, Galenika
(metoklopramid hlorid)

antiemetik

422

tabl. 30 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 100ml rastvor za inj. im iv 10 x 10mg/2ml
upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno - odrasli: 3 x 5 - 10mg, Max 0,5mg/kg dnevno - deca do 6 godina: 0,1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 - 14 godina: 0,25 - 0,5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Reglan

G03GB02

Klomifen, Belupo
(klomifen citrat)

stimulator ovulacije

517

tabl. 10 x 50mg
upotreba daje se najvi{e do 3 stimulacijska ciklusa prvi stimulacijski ciklus: 50mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa drugi i tre}i stimulacijski ciklus (ako je potrebno): 100mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa

182

Registar lekova 2011

B02BD02 (SZ)

Koate DVI, Talecris Biotherapeutics
(koagulacioni faktor VIII - humani)

hemostatik

strana 453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj./inf. 1 x 250ij/5ml, 500ij/5ml i 1000ij/10ml
upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII, stepena krvarenja, vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A - dugotrajna profilaksa: 20 - 40ij/kg u intervalu 2 - 3 dana paralele Beriate P, Emoclot, Haemoctin SDH, Octanate

R05DA04

§

Kodein fosfat Alkaloid, Alkaloid
(kodein fosfat)

antitusik

646

tabl. 10 x 30mg
upotreba odrasli: 3 - 4 x 15 - 30mg, Max 120mg dnevno deca 5 - 12 godina: 3 - 4 x 7,5 - 15mg

N02BE51

Kofan instant, Bosnalijek (paracetamol + propifenazon + kofein)

analgoantipiretik

608

(BR) tabl. 20 x (200mg + 200mg + 50mg) (Z) tabl. 50 blistera po 10 x (200mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 - 5 x 1 tabl. dnevno, po potrebi

B02BD02 (SZ)

Kogenate Bayer, Bayer Schering Pharma (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII - humani))

hemostatik

453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 250ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 1000ij/2,5ml
upotreba doziranje je individualno paralele Advate, Recombinate

N02BA51 (BR)

Kombikaf, BG Pharm (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein)

analgoantipiretik

607

oralni pra{ak 10 i 500 x (200mg + 300mg + 50mg)
upotreba 1 - 2 pra{ka po potrebi, rastvareno u ~a{i vode, najvi{e 4 puta dnevno paralele Oldon

N02BE51 (BR)

Kombinovani pra{ak protiv bolova, Ivan~i} i sinovi
(paracetamol + kofein) analgoantipiretik

608

oralni pra{ak 10 i 200 x (400mg + 50mg)
upotreba do 4 puta dnevno 1 - 2 pra{ka paralele Panadol extra Registar lekova 2011 183

B02BA01 (Z)

(fitomenadion)

vitamin K1

strana 452

Konakion MM, Roche rastvor za iv inj./inf. 5 x 10mg/ml Konakion MM za decu, Roche
rastvor za inj. im iv 5 x 2mg/0,2ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika Konakion MM hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulanasa: 10 - 20mg Konakion MM za decu profilaksa - zdrava novoro|en~ad: 2mg neposredno po ro|enju, jo{ 2mg dnevno posle 4 - 7 dana - novoro|en~ad koja se isklju~ivo doje: kao zdrava novoro|en~ad i jo{ 2mg mese~no do kraja perioda dojenja - novoro|en~ad iz rizi~ne grupe: 1mg neposredno po ro|enju, a dalje zavisno od koagulacionog statusa le~enje: 1mg iv neposredno po ro|enju a dalje zavisno od klini~ke slike

G04CA03

Kornam, Lek
(terazosin)

antihipertenziv, terapija hiperplazije prostate

520

tabl. 20 x 2mg i 5mg
upotreba hipertenzija - po~etna doza: 1mg uve~e pred spavanje, po potrebi dozu duplirati posle 7 dana - doza odr`avanja: 2 - 10mg jednom dnevno benigna hiperplazija prostate: 1mg uve~e pred spavanje (po~etna doza), pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje zavisno od odgovora do max. 10mg

J01XA01 (SZ) A07AA09

Kovancin, PharmaSwiss (vankomicin hlorid)

antibiotik

543 427

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 500mg i 1g
upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno - odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. do 10mg/min. - deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti), 10mg/kg na 8 sati (7 - 30 dana starosti), 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) - odrasli: 0,5 - 2g dnevno podeljeno u 3 - 4 doze, Max. 2g dnevno - deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina), pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin, Vancomicin, Vancomycin-MIP, Vancotex

N05BA12

Ksalol, Galenika
(alprazolam)

benzodiazepin

622

tabl. 30 x 0,25mg, 0,5mg i 1mg
upotreba anksioznost: 3 x 0,25 - 0,5mg, Max. 4mg dnevno depresija: 3 x 0,5mg, Max. 4mg dnevno paralele Helex, Helex SR, Xanax, Xanax XR, Zolarem

184

Registar lekova 2011

N05AH04

Kventiax, Krka Kventiax, Krka Polska
(kvetiapin fumarat)

antipsihotik

strana 620

film tabl. 60 x 25mg, 100mg, 150mg, 200mg i 300mg
upotreba odrasli - shizofrenija: 2 x 25mg (I dan), 4 x 25mg (II dan), 1 x 100mg (III dan), 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) - mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan), 200mg (II dan), 300mg (III dan), 400mg (IV dan), pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. 800mg na dan, uobi~ajeno 400 - 800mg dnevno stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno), zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 - 50mg dnevno paralele Seroquel, Seroquel XR

B01AB02 (SZ)

Kybernin P, CSL Behring
(antitrombin III)

antikoagulans

448

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/10ml
upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja, frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Antitrombin III Baxter

A04AA02

Kytril, Roche
(granisetron)

antiemetik uz hemio i radioterapiju

423

film tabl. 10 x 1mg koncentrat za rastvor za iv inj./inf. 5 x 1mg/ml i 3mg/3ml
upotreba uz hemioterapiju - odrasli: 1 - 2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta - deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze, Max. 1mg dnevno postoperativna mu~nina - odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Rasetron

Registar lekova 2011

185

J01DD04 (SZR)

Labilex, Pharmathen
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. im 1 x 1g/3,5ml
upotreba rastvara~ je lidokain hlorid 3,5% odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxon-MIP, Lendacin, Longaceph, Rocephin

A06AD11

Lactulose-MIP, Chephasaar
(laktuloza)

terapija hiperamonijemije, laksativ 426

sirup (650mg/ml) 100ml, 200ml, 500ml i 1000ml
upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 - 45ml sirupa hroni~na opstipacija - odrasli: 15 - 30ml (Max. 60ml) sirupa u po~etku, zatim 5 - 15ml sirupa - deca: 5ml dnevno (1 - 6 godina), 10 - 15ml dnevno, 3 dana, zatim 5ml dnevno (7 - 14 godina) paralele Duphalac, Portalak

HN06AW. (BR)

Laif, Steigerwald Arzneimittelwerk
(herba kantarion, suvi ekstrakt)

biljni antidepresiv

670

Laif 600 film tabl. 20, 60 i 100 x 612mg Laif 900 film tabl. 20, 60 i 100 x 900mg
upotreba 1 tabl. dnevno posle doru~ka

C09CA01

Lakea, Lek
(losartan kalijum)

antihipertenziv

486

film tabl. 30 x 50mg
upotreba 1 x 50mg, po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar, Erynorm, Lorista, Losar, Losartan, Losartic, Lotar, LozarEP, Prelow, Rasoltan, Sentor

188

Registar lekova 2011

N03AX09

(lamotrigin)

antiepileptik

strana 613

Lamal, Alkaloid Beograd tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamect, PharmaSwiss tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200 Lameptil, Novartis Bangladesh tabl. za oralnu suspenziju 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamictal, GlaxoSmithKline Poljska tabl. za oralnu suspenziju 30 x 2mg i 5mg tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamolep, Gedeon Richter tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotral, Galenika tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrigin, Ni Medic tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrix, Medochemie tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg
upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) - monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana, 50mg dnevno narednih 14 - 30 dana, postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 - 200mg - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana, 25mg dnevno narednih 14 dana, postepeno pove}avati za 25 - 50mg nedeljno, do optimalne doze odr`avanja 100 - 200mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija bez valproata: 0,6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana, pove}ati na 1,2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 - 15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 - 12 godina) - monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0,15mg/kg prvih 14 dana, zatim 1 x 0,3mg/kg jo{ 14 dana, po potrebi dozu pove}avati za 0,3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 - 5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) - monoterapija: 25mg dnevno (po~etno), pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 - 400mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana, zatim 25mg narednih 14 dana, u 5-oj nedelji 50mg dnevno, optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze, Max. 200mg dnevno - kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana, zatim 2 x 25mg 14 dana, zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg, u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind, Epitrigine, Solaban

Registar lekova 2011

189

L02BG04

Lametta, Vipharm Poljska
(letrozol)

strana citostatik - inhibitor enzima aromataze 580

film tabl. 30 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Letrozole Medico Uno

(terbinafin)
D01AE15 D01AE15

antimikotik

495

Lamisil, Novartis Consumer Health

krem (1%) 15g
(BR) Lamisil Once 1%, Novartis Consumer Health rastvor za ko`u (10mg/g) 4g D01BA02 Lamisil, Novartis Pharmaceuticals UK tabl. 14 x 250mg upotreba lokalno 1 - 2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 7 - 14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 40kg), 125mg dnevno (deca 20 - 40kg), 62,5mg dnevno (deca ispod 20kg) trajanje terapije: 2 - 6 nedelja (tinea pedis) 2 - 4 nedelje (tinea corporis i cruris), 2 - 4 nedelje (ko`na kandidijaza), 6 - 12 nedelja i du`e (onihomikoze) paralele Mycofin, Myconafine

N06DA02

Landex, Egis Pharmaceuticals
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Tregona, Yasnal A02BC03

(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

Lansobel, Zdravlje gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lansoprazol ICP, Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lanzul, Krka kaps. tvrda 14 x 30mg Lanzul S, Krka kaps. tvrda 28 x 15mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Larona, Protonexa, Sabax 190 Registar lekova 2011

A10AE04

Lantus, sanofi aventis
(insulin glargin)

strana analog humanog insulina

rastvor za inj. sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus OptiSet rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus SoloStar rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml
upotreba Optiset je pode{en na doziranje po 2 jedinice a SoloStar po 1 jedinicu doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput paralele videti na strani 433

N05AA01

Largactil, Galenika
(hlorpromazin)

antipsihotik

617

film tabl. 50 x 25mg
upotreba psihoze - odrasli: 3 x 25 - 100mg, Max. 1g dnevno - deca: 500μg/kg na 4 - 6 sati, Max. 40mg dnevno (1 - 5 godina), 1/3 - doze za odrasle, Max. 75mg dnevno (6 - 12 godina) povra}anje - odrasli: 25mg na 4 - 6 sati

A02BC03

Larona, Jadran Galenski Laboratorij
(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel, Lansoprazol ICP, Lanzul, Protonexa, Sabax

C03CA01

Lasix, Jugoremedija
(furosemid)

diuretik

473

tabl. 10 i 50 x 40mg rastvor za inj. im iv 5 i 50 x (10mg/ml) 2ml
upotreba oralno - odrasli: 40mg dnevno (po~etna doza), 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan (doza odr`avanja), Max. 80mg dnevno - deca: 1 - 3mg/kg dnevno parenteralno - odrasli: 20 - 50mg im ili sporom iv inj. (4mg/min.) - deca: 0,5 - 1,5mg/kg, Max. 20mg dnevno paralele Furosemide Sopharma

Registar lekova 2011

191

L01CB01

Lastet, Nippon Kayaku
(etopozid)

citostatik - antimitotik

strana 569

(SZR) kaps. meka 40 x 25mg

kaps. meka 20 x 50mg kaps. meka 10 x 100mg (SZ) rastvor za inj. 10 x 100mg/5ml
upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima, doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan, kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta, tokom 3-5 dana, sa prekidima 2 - 4 nedelje za oralnu upotrebu 2,5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 - 100mg/m2, sporom inf., tokom 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog, tre}eg i petog dana na 3 - 4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 - 50mg/m2 tokom 4 - 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno, tokom 2 - 3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Sintopozid, Vepesid

J01MA12

Lebel, Nobel Ilac
(levofloksacin)

hinolonski antibiotik

543

film tabl. 7 x 500mg i 750mg
upotreba 500 - 750mg na 12 sati paralele Flexid, Levomax, Levoxa

A01AD11

Ledermix, Riemser Arzneimittel
(demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid)

terapija pulpitisa i gangrene zuba

418

dentalna pasta (30mg+10mg)/g 5g
upotreba punjenje zubnog kanala

B03AB09

Legofer, Alkaloid
(gvo`|e III proteinsukcinilat)

antianemik kod sideropeni~ne anemije

455

oralni rastvor 150ml (800mg/15ml ili 40mg feri jona/15ml)
upotreba odrasli: 2 x - 1 velika ka{ika pre jela odoj~ad: 2 x kafene ka{ike pre jela deca: 1,5ml/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela

G03AA07

Legravan, Galenika
(etinilestradiol, levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

511

film tabl. 21 x (0,03mg + 0,15mg)
upotreba 1 tabl. ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja, tokom 21-og dana, zatim 7 dana pauze

192

Registar lekova 2011

N02BE51

(BR)

Lekadol Plus C, Lek
(paracetamol + askorbinska kiselina)

analgoantipiretik

strana 608

granule za oralni rastvor 10 x (500mg + 300mg)/5g
upotreba granule se uzimaju rastvorene u ~a{i vru}e vode ili ~aja, rastvor se pije dok je topao odrasli i deca iznad 12 godina: 4 - 6 x 5g granula, Max. 30g granula dnevno paralele Efferalgan C, Febricet C

J01FA09

(klaritromicin)

makrolidni antibiotik

539

Lekoklar, Sandoz film tabl. 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Lekoklar XL, Lek tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 5, 7, 10 i 14 x 500mg
upotreba pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C, lek se uzima uz obrok odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata, tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7,5mg na 12 sati (ispod 8kg), 62,5mg (2,5ml) na 12 sati (8 - 11kg), 125mg (5ml) na 12 sati (12 19kg), 187,5mg (7,5ml) na 12 sati (20 - 29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 - 40kg) paralele Clarexid, Fromilid, Fromilid uno, Klacid, Klacid IV, Klacid MR, Klerimed, Zymbaktar

H02AB04

(metilprednizolon)

glukokortikoid

527

Lemod, Hemofarm
tabl. 20 x 4mg
(SZ) Lemod Depo, Hemofarm suspenzija za inj. im ia 10 x 40mg/ml (Z) Lemod Solu, Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 20mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 40mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 500mg/7,8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 40mg (dvodelna bo~ica)/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg (dvodelna bo~ica)/2ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Lemod odrasli: 4 - 48mg dnevno (po~etna doza), 4 - 8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0,8 - 1,5mg/kg dnevno (po~etna doza), 2 - 8mg dnevno (doza odr`avanja) Lemod Depo intramuskularno: 40mg jednom nedeljno (adrenogenitalni sindrom), 40 - 120mg jednom nedeljno (reumatoidni artritis), 80 - 120mg jednom nedeljno (alergija) intraartikularno: 4 - 10mg (mali zglobovi), 10 - 40mg (srednji zglobovi), 20 - 80mg (veliki zglobovi) rektalno (klizmom kod ulceroznog kolitisa): 40 - 120mg dnevno u 30 - 300ml vode Lemod Solu vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 - 6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 - 4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre, na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 - 500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Nirypan, Nirypan solubile Registar lekova 2011 193

J01DD04

(Z)

Lendacin, Sandoz
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 10 x 250mg, 500mg, 1g i 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxom-MIP, Labilex, Longaceph, Rocephin

N05CD09

Lendormin, Delpharm Reims
(brotizolam)

hipnotik

622

tabl. 10 x 0,25mg
upotreba 0,25mg uve~e pre spavanja

C01DA05

Lentonitrat 50, Srbolek
(pentaeritritil tetranitrat)

antianginalgik

470

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 50mg
upotreba 2 x 50mg pre jela (ujutru i u podne a najkasnije do 16 h) paralele Dilcoran 80

R06AB04

Lentostamin, Srbolek
(hlorfenamin maleat)

antihistaminik

648

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 12mg
upotreba odrasli: 2 x 12mg deca preko 12 godina: 12mg dnevno

N05AH02

Leponex, Novartis Pharmaceuticals UK
(klozapin)

antipsihotik

619

tabl. 50 x 25mg i 100mg
upotreba shizofrenija rezistentna na le~enje, smanjivanje rizika od suicidalnog pona{anja u {izofreniji i {izoafektivni poreme}aj: 1 - 2 x 12,5 - 25mg, postepeno pove}avati tokom 2 - 3 nedelje za 25 - 50mg dnevno do 300mg ili 400mg dnevno, podeljeno u vi{e doza, uobi~ajena dnevna doza: 200 - 450mg Max. 900mg psihoze tokom Parkinsonove bolesti: 12,5mg uve~e, postepeno pove}avati do 50mg uve~e paralele Clozapin Sandoz, Clozapine

A05BA03

(BR)

Leprotek, Zdravlje
(silimarin)

hepatoprotektiv

425

oblo`ena tabl. 80 x 35mg
upotreba 2 - 3 x 140mg

194

Registar lekova 2011

C08CA13

Lercanil 10, Berlin-Chemie
(lerkanidipin hlorid)

antagonist Ca2+

strana 482

film tabl. 28, 50 i 100 x 10mg
upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno, Max. dnevna doza 20mg paralele Cornelin C10AA04

(fluvastatin)

hipolipemik

490

Lescol, Novartis kaps. tvrda 28 x 20mg i 40mg Lescol XL, Novartis tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 80mg
upotreba odrasli - hiperholesterolemija: 20 - 40mg, izuzetno 80mg uve~e - prevencija progresije koronarne ateroskleroze: 40mg uve~e - sekundarna prevencija sr~ane smrti, nefatalnog infarkta miokarda i koronarne revaskularizacije, kod odraslih sa koronarnom bole{}u srca i koronarnom terapijskom kateterizacijom: 80mg uve~e deca iznad 9 godina - heterozigotna familijarna iperholesterolemija: 20 - 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno

A02BX05

Lesux, Zdravlje
(bizmut subcitrat)

terapija ulkusa

420

film tabl. 28 x 300mg (120mg bizmut oksida)
upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela, terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 - 8mg/kg dnevno paralele Bicit HP R06AE07

Letizen, Krka
(cetirizin hlorid)

antihistaminik

648

film tabl. 20 x 10mg Letizen S film tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 - 6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Cetirizin

Registar lekova 2011

195

H03AA01

Letrox, Berlin-Chemie
(levotiroksin natrijum)

hormon

strana 527

tabl. 25, 50 i 100 x 50μg, 100μg i 150μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 - 5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Tivoral

L02BG04

Letrozole Medico Uno, Medico Uno
(letrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

580

film tabl. 28 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Lametta

V03AF03 (SZ)

(kalcijum folinat)

antidot

663

Leucovorin Calcium, Pfizer Australija rastvor za im iv inj./inf. 10 x 50mg/5ml (SZR) Leucovorin Teva, Teva Pharmaceutical Ma|arska rastvor za im iv inj./inf. 1 x 50mg/5ml
upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im, iv, iv inf.) tokom 12 - 24 sata podeljeno u vi{e doza, zatim 12 - 15mg (im) na 6 sati tokom slede}ih 48 - 72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin

A10AE05

Levemir, Novo Nordisk
(insulin detemir)

analog humanog insulina

435

Levemir FlexPen rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml Levemir Penfill rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml
upotreba doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput

G04BE09

Levitra, Bayer Schering Pharma
(vardenafil)

terapija erektivne disfunkcije

520

film tabl. 4 x 5mg film tabl. 2 i 4 x 10mg i 20mg
upotreba 5 - 20mg, 30 - 60 minuta pre seksualne aktivnosti, Max. jedna doza dnevno

196

Registar lekova 2011

J01MA12 (levofloksacin) hinolonski antibiotik strana 543 (SZ) Levomax. Krka tabl. 10 . 3mg i 6mg upotreba 3 x 1. 10 x (10mg/ml) 3. 20 30ml (epiduralna anestezija .6mg.5ml rastvor za inj.5mg. 10 x 500mg/100ml Levoxa.5 . 5 x 250mg i 500mg upotreba tabl.5mg/kg iv injekcijom.20ml (endoskopija) Registar lekova 2011 197 . 10ml rastvor 2% .500mg na 12 ili 24 sata parenteralno: 250 . 3 .mu{karci). Alkaloid tabl.30ml (infiltrativna anestezija). Galenika Lidokain hlorid 1% rastvor za inj. Actavis Malta film tabl.4mg/min.1. 50 x (10mg/ml) 3.5ml Lidokain hlorid 2% rastvor za inj.5 . Hemofarm rastvor za inj. se mogu deliti a uzimaju se nezavisno od jela oralno: 250 . 60mg dnevno paralele Bromazepam N01BB02 (Z) (lidokain hlorid) lokalni anestetik 604 Lidocaine. 5 .10ml (blokada simpati~kih nervnih vlakana). zatim infuzijom 20 . 30 x 1. 50 x (20mg/ml) 2ml (Rp) gel (2%) 30g upotreba rastvor 1% . 10 x 250mg i 500mg rastvor za inf.1% bez konzervansa) rastvor 2% .50μg/kg brzinom 1 . PharmaSwiss film tabl.`ene).10ml (blokada perifernih nervnih vlakana).20kg). 3mg i 6mg Lexilium. Dompe Pharma (levodropropizin) antitusik 647 sirup (6mg/ml) 200ml upotreba odrasli: 3 x 10ml deca: 3 x 3ml (10 .500mg na 12 ili 24 sata.12mg.ventrikularne aritmije: 1 .lokalna anestezija: 0. Lebel R05DB27 Levopront.10ml (uretralna anestezija . 5 .3 x 6 . 3 x 5ml (20-30kg) N05BA08 (bromazepam) benzodiazepin 622 Lexaurin. u te`im slu~ajevima 2 .anestezija u stomatologiji: Max. sporom iv infuzijom paralele Flexid. 50 x (20mg/ml) 2ml Lidokain hlorid. 30 x 1. Max. do maksimalne doze 300mg/sat gel: 20ml (uretralna anestezija .5mg.

2 x 107 upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 . Amaryl. deca 2 . Trical J01FF02 (Z) Lincohem. `ive liofilizovane) antidijaroik 429 kaps. tvrda 16 x 1.12 godine: 3 x 1 . 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 .025mg)/2ml upotreba doziranje zavisi od vrste anestezije. 3mg. tokom 21-og dana. Hemofarm (linkomicin) linkozamidni antibiotik 541 rastvor za im inj.02mg + 0. Meglimid. Glimepirid.03mg + 0.2 kaps. 50 x (40mg + 0.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. Dibiglim.5mg anestezija u stomatologiji: 1 . 30 x 1mg. 21 i 63 x (0. 2mg. 6mg dnevno paralele Aglimex. Lek (mle~nokiselinske bakterije. deca do 2 godine: 3 x 1 kaps. Gedeon Richter (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 Lindynette 20 oblo`ena tabl. Zdravlje (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. ukupna doza adrenalina ne sme da pre|e 0. Galenika (lidokain hlorid. zatim 7 dana pauze paralele Logest./inf. 21 i 63 x (0.2 nedelje po 1mg do Max. Max. 10 x 600mg/2ml upotreba nije dozvoljena aplikacija nerazbla`enom iv injekcijom 600mg na 12 .24 sata duboko im ili na 8 . 198 Registar lekova 2011 . Stodette A07FA51 (BR) Linex. pome{ati sa ~ajem odrasli: 3 x 2 kaps.12 sati sporom iv infuzijom G03AA10 Lindynette.075mg) Lindynette 30 oblo`ena tabl. 20ml A10BB12 Limeral.N01BB52 (Z) Lidokain 2% adrenalin. epinefrin hlorid) lokalni anestetik strana 604 rastvor za inj. Gliprex.5ml.60 min pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps.

36°C. Dr August Wolff krem hidrofobni (masni) (8.. Dr August Wolff (te~ni parafin i masne komponente) dermatik 495 rastvor za ko`u (uljana kupka) 200ml upotreba temperatura vode treba da bude 32 . sanofi aventis (ciprofibrat) hipolipemik 490 kaps.2 x dnevno mazati u tankom sloju i blago utrljati C05BA03 (BR) Lioton 1000.40ml (za kompletno kupanje). (BR) Linola Gamma. (BR) Linola Fett N. dehidrirana ko`a: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AE01 (BR) Linola Urea.4 x dnevno naneti gel u tankom sloju odozdo na gore paralele Hepathrombin C10AB08 Lipanor. Dr August Wolff (ulje semena `utog no}urka) dermatik 496 krem (200mg/g) 50g upotreba atopijski dermatitis. tvrda 30 x 100mg upotreba 100mg uve~e Registar lekova 2011 199 . (BR) (nezasi}ene masne kiseline) dermatik strana 495 Linola. A. 2ml (za delimi~no kupanje).15mg/g) 50g upotreba le~enje dehidrirane ko`e: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AC. Dr August Wolff krem hidrofilni (5mg/g) 50g Linola Fett. 30g. Dr August Wolff (urea) dermatik 496 krem (120mg/g) 50g upotreba 1 . kod male dece kupanje se ograni~ava na 5 minuta odrasli: 30 . kupka se primenjuje na 2 do 3 dana tokom 4 nedelje.D02AC. 20ml direktno se nanese na vla`nu ko`u (za tu{iranje) D02AC. 50g i 100g upotreba 3 . Menarini Manufacturing (heparin natrijum) tromboflebitik 476 gel (1000ij/g) 20g... kod dece se primjuje uz konsultaciju sa pedijatrom.

Loril. 30 x 10mg. B.5mg (po~etna doza). Gedeon Richter (lizinopril + amlodipin) antihipertenziv 486 tabl. Max. 250ml i 500ml upotreba doziranje je u zavisnosti od kalorijskih zahteva sporom infuzijom (0. Sortis. 4g) lipida/kg dnevno ili 10 .0.15ml (Max.3g lipida/kg dnevno ili 5 . Max. Lizopril.10ml emulzije/kg dnevno novoro|en~ad: 2 . Skopryl C09BB03 Lisonorm. Dislipat. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2.5mg) tabl.1g lipida/kg/sat ili 0.5mg (po~etna doza). 10 x (100g/L + 100g/L)) 100ml. Atoris. Tulip B05BA02 (SZ) Lipofundin MCT/LCT 20%. 1 x 5 . Fresenius Kabi (sojino ulje + fosfolipidi + glicerol) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf.2g lipida/kg dnevno ili 5 . 80mg dnevno paralele Atacor.20mg (doza odr`avanja). Nobel Ilac (atorvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl. zatim 1 x 10 . Lek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 458 tabl. 20ml) emulzije/kg dnevno pred{kolska deca: 1 .0. dnevno 200 Registar lekova 2011 .3g (Max. 10 x (10% + 0. dnevno. 30 i 100 x 5mg.25 . po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.5mg) upotreba 1 tabl.2 tabl. Lizinopril. 20mg. 30 x (10mg + 5mg) upotreba 1 .6% + 2. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid. Lizopril H. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e.05 . 30 i 100 x (20mg + 12.C10AA05 Lipidra.5ml emulzije/kg/sat odrasli i {kolska deca: 1 . 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. Skopryl plus C09AA03 Lisinopril Sandoz.15ml emulzije/kg dnevno B05BA02 (SZ) Lipovenoes 10% PLR. 30 i 100 x (10mg + 12.5%) 500ml upotreba doziranje je individualno a preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 2g/kg dnevno C09BA03 Lisinopril H Sandoz.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. trigliceridi srednje du`ine lanca) parenteralni nutritiv 459 emulzija za inf. Lek (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl. Braun (ulje soje rafinisano.

Loril. uz obaveznu kontrolu litemije mani~na stanja .5mg upotreba 1 x 2. Skopryl C09BA03 Lizopril H. 20 x (10mg + 12. tvrda 100 x 300mg upotreba doziranje litijuma je individualno. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. podeljeno u vi{e doza leukopenija: 900 . uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid. Jugoremedija tabl.5mg uvek u isto doba dana C09AA03 (lizinopril) ACE inhibitor 483 Lizinopril.1500mg dnevno podeljeno u vi{e doza G03DC05 Livial. 20 x 5mg.63mg/kg L01XX05 (SZR) Litalir.5mg (po~etna doza). dnevno.4 x 300mg dnevno (doza odr`avanja) .L01BB04 (Z) Litak.8°C 0. Skopryl plus Registar lekova 2011 201 . Srbolek (litijum karbonat) antipsihotik 620 kaps. naj~e{}e 20 .30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na tre}i dan u jednoj dozi N05AN01 Litijum karbonat.deca iznad 12 godina: 32 .odrasli: 3 x 600mg dnevno (akutna stanja).5mg) upotreba 1 tabl. prema protokolu. sc iv 5 x 10mg/5ml upotreba ~uvati na temperaturi 2 . tvrda 100 x 500mg upotreba doziranje je individualno. 1 x 5 . 20 x 5mg.5mg) tabl. Lipomed (kladribin) citostatik . 7 dana uzastopno.antimetabolit strana 567 rastvor za inj. Organon Holandija (tibolon) hormon 514 tabl.63mg/kg dnevno. Bosnalijek tabl.5mg (po~etna doza). 28 x 2. 20 x (20mg + 12. 3 .20mg (doza odr`avanja).20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed.09mg/kg/dan tokom 24 sata. Lisinopril Sandoz. Bosnalijek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. Lisinopril H Sandoz. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. zatim 1 x 10 . Bristol Myers Squibb (hidroksikarbamid) citostatik 576 kaps. Max. do ukupne doze od 0. 10mg i 20mg Lizopril.

zatim 7 dana pauze paralele Lindynette.25mg). Stodette C03EA12 Lometazid.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. Rocephin 202 Registar lekova 2011 . Meloksikam. meka 1 x 600mg upotreba 600mg uve~e jednokratno paralele Fentikol J01DD04 (Z) Longaceph. 10 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Galenika (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. ujutro paralele Tensec plus G03AA10 Logest. Movalis C09BB07 Lodoz./inf.1 tableta ujutro posle doru~ka G01AF12 Lomexin. Lendacin. metiklotiazid) diuretik 475 tabl. Max. Azaran. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl. Galenika (amilorid. Ceftriaxon-MIP. 30 x (10mg + 5mg) upotreba ½ . trihomonacid 505 vaginalna kaps. 2g dnevno neonatusi: Max. tokom 21-og dana.2 g dnevno. Catalent Italy (fentikonazol nitrat) antimikotik. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . Labilex. Medoxicam. Ceftriakson.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 30 x (2. MeloxEP.25mg) i (10mg + 6. Merck Sante (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl. (5mg + 6.M01AC06 Loartroxy.5mg tabl. Melox. Max. 30 x 15mg upotreba 1 x 7.02mg + 0. Meloxan. 50mg/kg dnevno paralele 3cef. Cipla (meloksikam) nesteroidni antireumatik strana 590 tabl. 21 x (0.5mg + 6.25mg) upotreba 1 tabl. 20 x 7.15mg paralele Lormed.5 .

Jugoremedija tabl.A07DA03 (loperamid hlorid) antidijaroik strana 428 Lopedium acut. Jugoremedija tabl. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.5 godina (samo kod akutne dijareje): 2 . Jugoremedija tabl.30 μg/kg.2 x 8mg posle jela. Max.3 x 2 . 30 x 1mg i 20 x 2. Max. Max.7. 30 x 2mg Lopion forte. 20 x 2mg upotreba odrasli: 4mg odjednom zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 16mg dnevno deca iznad 5 godina: 2mg odjednom.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor. Claritine. 30 x 4mg Lopion retard.4mg odjednom uve~e pre spavanja (nesanica) parenteralno: 25 . 0.3 doze (anksioznost).5mg dnevno podeljeno u 2 . Jugoremedija tabl. Salutas Pharma kaps. 1 .12mg dnevno 2 . po potrebi ponavljati na 6 sati (anksioznost).08mg/kg. tvrda 10 x 2mg Loperamid. 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece (status epileptikus) Registar lekova 2011 203 . Zdravlje tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 8mg upotreba Lopion i Lopion forte: 2 . 10 i 20 x 10mg sirup 120ml (5mg/5ml) oralna suspenzija 120ml (5mg/5ml) Loratadin. Srbolek tabl. 12mg dnevno Lopion retard: 1 . Hemofarm (lorazepam) benzodiazepin 621 tabl. Pressing N05BA06 Lorazepam. Flonidan.5mg rastvor za inj.3 x 0. 2 x 16mg paralele Molicor R06AX13 (loratadin) antihistaminik 648 Loratadin. 10 x 10mg upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . im iv 50 x 2mg/ml upotreba oralno: 1 .24mg/kg dnevno C01DX12 (molsidomin) antianginalgik 471 Lopion. Max. 8 .4mg posle jela. Max.

Galenika film tabl.15mg paralele Loartroxy. 28 x 50mg Lotar.5mg) upotreba 1 tabl. Ni Medic film tabl. Chanelle Medical (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl. 28 x (50mg + 12. Lizopril. ACE inhibitor strana 483 tabl. Lakea. Lizinopril. 10 i 20 x 7. 56 i 60 x (100mg + 25mg) Losar plus.20mg (doza odr`avanja). 30. 30 x (50mg + 12. Erynorm. Skopryl C09CA01 (losartan kalijum) antihipertenziv 486 Lorista. 20 x 5mg.5mg) Lorista HD. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12.5mg (po~etna doza). Sentor C09DA01 (losartan kalijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 487 Lorista H.5mg) Losartic plus. Krka film tal.5mg i 15mg upotreba 1 x 7. 28 x 12. Krka film tabl.5mg.25mg kod starijih od 75 godina). Alkaloid Beograd film tabl. 1 x 5 .C09AA03 Loril. MeloxEP. Meloxan. Melox. Meloksikam. Prelow. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Srbolek (lizinopril).5mg (po~etna doza). Kern Pharma film tabl. 25mg i 50mg film tabl. zatim 1 x 10 . Medoxicam. Pliva Hrvatska film tabl. 28 x (50mg + 12. 30 x 50mg i 100mg LozarEP. Pliva Hrvatska film tabl. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed.5 . Rasoltan. 28 i 84 x 100mg Losar. Galenika film tabl. Max. 28 x 50mg Losartic.5 . Krka film tabl. dnevno M01AC06 Lormed. Lisinopril Sandoz. 30 x 50mg Losartan. 28. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Movalis 204 Registar lekova 2011 .

8 nedelja prevencija recidiva ulkusa. Serlift. Omeprol. Sertralin ICP. 20mg i 40mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max.5mg (0. Sertiva. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). a ne treba da traje du`e od 6 meseci G03FA04 Lutestrol. interval izme|u 2 doze ne sme biti kra}i od mesec dana L02AE02 (SZ) Lupron. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . 20 . Omex. zavisno od klini~kog odgovora N06AB06 Luxeta. Halea. progesteron) hormoni 515 rastvor za inj. im 5 x (2mg + 20mg)/ml upotreba doza i trajanje terapije su individualni G03GA07 (Z) Luveris. jednom mese~no tokom 3 uzastopna meseca.8° C.25mg svaka 3 meseca napomena: terapiju karcinoma prostate ne trena prekidati u slu~aju remisije ili pobolj{anja.rekombinantni humani LH) hormon 517 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. tvrda 14 i 28 x 10mg.75mg jednom mese~no ili 11.25mg/1ml upotreba karcinom prostate.05ml). Omeprazol ICP. Liconsa (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. Galenika (estradiol benzoat. Abbott (leuprorelin) analog hormona koji osloba|aju gonadotropin 578 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. Ortalox. Tragal.75mg/1ml i 11. Zoloft Registar lekova 2011 205 . ({pric) sc im 1 x 3.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Omep. Sidata. sc 1 x 75ij/1ml upotreba doziranje je individualno. Zeprom S01LA04 (Z) Lucentis. isklju~ivo od strane oftalmologa sa iskustvom u davanju intravitrealnih injekcija doza iznosi 0. 1 x (10mg/ml) 0. Novartis Pharma Stein [vajcarska (ranibizumab) terapija senilne makularne degeneracije 659 rastvor za inj.23ml upotreba lek se ~uva na 2 . 28 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. bo~ica je za jednokratnu intravitrealnu primenu. Omeprazid. Pliva Hrvatska (sertralin) antidepresiv 625 film tabl. Setaloft. terapiju endometrioze treba zapo~eti 1 . posle ~ega se prati o{trina vida i ukoliko se javi gubitak u o{trini vida ve}i od 5 znakova (ETDRS ili ekvivalent jene Snelenove linije) treba primeniti novu dozu. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma).5 dana menstruacije. Smertoprazol. endometrioza.100mg dnevno paralele Asentra. fibroidi materice. karcinom dojke: 3. Sertralin. Merck Serono (lutropin alfa .A02BC01 Loseprazol. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 .

Uman Albumin 206 Registar lekova 2011 . zavisi od telesne mase bolesnika. neuropatski bol: 150mg dnevno podeljeno u 2 . Pfizer Deutschland (pregabalin) antiepileptik strana 614 kaps. 75mg.12 godina: 3 . 150mg i 300mg kaps. Human albumin 20% Baxter. 600mg dnevno A01AD11 (BR) Lysobact. Plasbumin 20. ITK Srbije (albumin .3 doze (po~etno). Humani albumin 20% Biotest. (20%) 10ml i 50ml upotreba doziranje je individualno.4 x 1 lozenge polako otapati u ustima B05AA01 (SZ) Ljudski albumin 20%. Human albumin 20% Behring.4 x 2 lozenge polako otapati u ustima deca 6 . tvrda 14. Bosnalijek (lizozim hlorid + piridoksin hlorid) antiseptik za grlo 418 komprimovana lozenga 30 x (20mg + 10mg) upotreba odrasli: 3 . tvrda 100 x 100mg i 200mg kaps. malo soli. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski).epilepsija. po potrebi pove}avati dozu na 7 dana do Max. 56 i 100 x 25mg. tvrda 56 x 225mg upotreba deci i adolescentima se ne preporu~uje odrasli .N03AX16 Lyrica. 50mg.humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf. Human albumin.

.

Roche tabl. a doza se odnosi na sadr`aj levodope Madopar 1 . do doze odr`avanja.12 dana vaginalni krem: 2. 1. doza se postepeno pove}ava. 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche. prose~no do 50%.6g dnevno deca: 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N04BA02 (levodopa + benzerazid) antiparkinsonik 615 Madopar. Roche kaps. 30 i 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche HBS. prelazak na Madopar HBS po~inje jutarnjom dozom i zadr`ava se isti re`im doziranja kao kod Madopara.9 nedelja.monoklonsko antitelo 573 koncentrat za rastvor za inf.L01XC04 (SZ) MabCampath. 400 . Doppel Farmaceutici vaginalni antiinfektiv (nifuratel + nistatin) 504 vaginalna kaps. dan tokom prve 3 nedelje. jedanput nedeljno. tvrda 30 x (100mg + 25mg) upotreba doziranje je individualno. 4 nedelje uzastopno G01AA51 Macmiror Complex. preporu~uje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. zatim 10mg 2 dana.3 dana. 16 x 400mg granule za oralnu suspenziju (175mg/5ml) 115ml upotreba odrasli: 400mg na 8 sati pre jela. zatim 30mg 3 dana nastaviti sa 30mg svakog drugog dana u nedelji L01XC02 (SZ) Mabthera. 1 x 500mg/50ml upotreba monoterapija: 375mg/m2 iv infuzijom. Roche (rituksimab) citostatik .5g ujutro i uve~e tokom 6 . 2 x 100mg/10ml koncentrat za rastvor za inf. titracija doze mo`e da traje i do 4 nedelje 208 Registar lekova 2011 . postepeno pove}avati tokom 8 . Galenika tabl. 3 x 30mg/ml upotreba 3mg 1.800mg dnevno podeljeno u 3 . Max. Genzyme (alemtuzumab) citostatik monoklonsko antitelo strana 573 koncentrat za rastvor za inf.: 1 uve~e tokom 6 . meka 12 x (500mg + 200 000ij) vaginalni krem (10g + 4000 000ij)/100g 30g upotreba vaginalna kaps.2 x 100mg posle jela.12 dana J01FA03 Macropen. Krka (midekamicin) makrolidni antibiotik 538 film tabl.4 doze Madopar HBS samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara. posle 2 . zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze.

50 x (470mg + 5mg) upotreba deficit magnezijuma: 6 tabl.2ml/kg. (10%) 500ml rastvor za inf. po potrebi pove}avati na 7 dana do efikasne terapijske doze. zavisno od indikacije i stanja bolesnika 10%-tna infuzija: 500 .01mg/ml) 20ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0. 60 i 120 x 3. Biokanol Pharma (gadopentetska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. koja je uobi~ajeno 10.75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uve~e. 10ml.1000ml tokom 6 . podeljeno u 2 . po potrebi postepeno pova}avati do 150mg dnevno Registar lekova 2011 209 .5mg davati podeljeno u 2 .4ml/kg (magnetna rezonanca celog tela) A10BB01 Maninil. 15mg dnevno (doze ve}e od 10. Max. 200ml u toku 15 minuta (hipoglikemi~na koma) N06AA21 Maprotilin. izuzetno 0.3 doze spazmofilija: 4 tabl.75mg uz doru~ak u po~etku.8 sati 20%-tna infuzija: 5ml/kg tokom 10 . doza se mo`e ponoviti posle 30 minuta (kranijalna i spinalna magnetna rezonanca). 30ml i 100ml upotreba doziranje je individualno V08CA01 (Z) Magnevist.15 minuta (kod pove}anog intrakranijalnog i intraokularnog pritiska). sanofi aventis kombinacija minerala i vitamina (magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid) strana 444 oblo`ena tabl. Berlin-Chemie (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl.2ml/kg. 30 x 25mg i 50mg upotreba 25 .A12CC30 (BR) Magne B6. 0. 20ml.5mg. dnevno. iv 10 x (0. 1 i 10 (500mcmol/ml) x 5ml. 120 x 5mg upotreba 1.3 doze V08CA01 Magnegita.5mg tabl. Bayer Schering Pharma kontrast za magnetnu rezonancu (gadopentetat dimeglumin) 667 rastvor za inj. dnevno.5mmol/ml odnosno 469. Hemofarm (manitol) diuretik 463 rastvor za inf. 30. (20%) 250ml upotreba doziranje je individualno. 15ml. podeljeno u 2 .3 doze) paralele Daonil B05BC01 (Z) Manitol. Zdravlje (maprotilin hlorid) antidepresiv 624 film tabl.

5 .2g na 12 sati tokom 7 .2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. Hemofarm (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik J01MA02 film tabl.10mg/kg dnevno.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno). 10 x 250mg i 500mg 542 koncentrat za rastvor za inf.keratitis. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno .N01BB01 (SZ) (bupivakain hlorid) lokalni anestetik strana 604 Marcaine 0.5%.5%: 2 . Ciprocinal.5% (epiduralna blokada. 5 x (5mg + 80mg)/ml 4ml upotreba 2 .25% ili 30ml 0. do 12ml 0. AstraZeneca [vedska rastvor za inj.25% ili 0. podeljeno u 2 doze (oralno). Ciprofloxacin.10 dana . Ciprinol.15mg/kg dnevno.400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ .konjunktivitis. Max. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat.1 sata deci se ne preporu~uje. 4ml N01BB01 (SZ) Marcaine spinal 0. 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . blefaritis: 1 .5% (epiduralna blokada. izuzetno: 7. do 20ml 0. poro|aj) Marcaine spinal 0. 5 .nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Cefim 210 Registar lekova 2011 .2 kapi na 2 sata prva 2 dana. Max. do 60ml 0.5%.5%) 20ml Marcaine spinal 0. Citeral J01DE01 (SZ) Maxicef. parenteralno: 100 . od tre}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran./inf. 5 x 100mg/10ml (SZ) S01AX13 kapi za o~i (0.5%) 4ml upotreba Marcaine 0. zatim na 4 sata slede}ih 5 dana .5% (blokada perifernog nerva).3%) 5ml 653 upotreba oralno se uzima pre jela odrasli . AstraZeneca Francuska rastvor za inj. AstraZeneca [vedska (bupivakain hlorid + glukoza) lokalni anestetik 604 rastvor za inj.4ml subarahnoidalno. Ciprofloksacin.uobi~ajeno: 1 .5%: do 60ml 0.25% (lokalna infiltracija).4ml subarahnoidalno.5% heavy. Galenika (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj. hirur{ka intervencija).oralno: 250 . ulkus korneje: 1 . 4ml Marocen. 5 x (0. 5 x (0.

16m3. 11m3. Alcon Couvreur (deksametazon) glukokortikoid strana 653 kapi za o~i.S01BA01 Maxidex. 10kg i 40kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Azot-suboksid V03AN01 (SZ) (kiseonik) kiseonik 664 Medicinski kiseonik. 41m3.33L. 2kg. Melox.5L. 50m3 medicinski gas. 4L. 2L. 600L i 1000L (Eurocyl) upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama V03AN02 (SZ) (ugljendioksid) medicinski gas 664 Medicinski ugljendioksid. 10m3. Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 1kg. 15m3. 33m3. Dexagel. delimi~no te~ni (kontejner) 3m3. 40L i 50L gas za inhalaciju (palet rezervoar) 180L i 660L gas za inhalaciju (cisterna) 14000L Medicinski kiseonik.5 . Meloksikam. 40L. 27L. Movalis Registar lekova 2011 211 . 180L. 20m3. 17m3.5kg. 10L. 14m3. Linde Gas Srbija (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 3kg. Medochemie (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl. Lormed.5kg upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama M01AC06 Medoxicam. 5m3. 4kg.2 kapi paralele Dexa EDO. delimi~no te~ni (transportni kontejner) 2m3. Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 0. 25kg.5mg i 15mg upotreba 1 x 7. 7. Meloxan. 3L. 50L medicinski gas. 10kg. Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 1kg. 18m3 i 20m3 medicinski gas. delimi~no te~ni (kontejner) 36L. 8m3. 10kg i 30kg Medicinski ugljendioksid. Dexason V03AN04 (SZ) Medicinski diazotoksid. 10 x 7. 6m3. 13m3.6 x 1 . 1L. 12m3. 46L. 10m3. MeloxEP. Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 3L. 0. 5L.15mg paralele Loartroxy. 10L. suspenzija (1mg/ml) 5ml upotreba 4 . 30kg i 37.

800mg) suspenzije dnevno paralele O tentika A10BB12 Meglimid. Dibiglim. im 3 x 15mg/1. Amaryl.. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 30 i 100 x 160mg oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 . Medoxicam. 10 i 30 x 15mg (Z) rastvor za inj. ExtractumPharma tabl. Pharmanova tabl. Melagenina plus. Glimepirid.20ml (400 .5mg i 15mg Melox. Lormed..5mg dnevno duboko im.2 nedelje po 1mg do Max. Krka (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. Centro Di Histoterapia Placentaria terapija (etanolni ekstrakt humane placente) depigmentacije ko`e rastvor za ko`u (50%) 235ml 502 upotreba 1 x dnevno rastvor blago utrljati u depigmentirane delove ko`e. Bristol Myers Squibb (megestrol acetat) progestagen strana 577 tabl. Trical D11A. 20 i 30 x 15mg upotreba oralno: 1 x 7. 2mg.15mg parenteralno: 7.L02AB01 Megace. 30 x 1mg.5ml Meloxan. Movalis 212 Registar lekova 2011 . Nobel Ilac tabl. tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Meloksikam.5 . Ni Medic tabl. Gliprex. Nobel Ilac tabl. 30 x 15mg MeloxEP. Max. Limeral. 20 x 7.3 dana) paralele Loartroxy. 10 i 30 x 7.5mg Melox Fort. 6mg dnevno paralele Aglimex. 15mg dnevno (parenteralna terapija je ograni~ena na 2 .

20 x 200mg upotreba holecistopatije.5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 1 x 0. Pliva Hrvatska (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl. 14.15 godina: 1 .6mg dnevno J07AH03 (Z) Meningococcal A+C. im 5 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH) upotreba doziranje je individualno. zavisno od klini~kog odgovora paralele Merional Registar lekova 2011 213 . Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C) vakcina protiv meningitisa A i C 557 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. 16mg dnevno deca 3 .4 x 1 . Alkaloid (biperiden) antiparkinsonik 615 tabl.400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Himekromon N04AA02 Mendilex. postepeno pove}avati do doze odr`avanja 3 . 40mg dnevno A05AX02 Mendiaxon. pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima.N06DX01 Memantin Pliva. sc im 1 x (50mcg + 50mcg)/0.5ml vakcine revakcinacija: posle 3 godine 1 dozom vakcine G03GA02 (SZR) Menopur. 20mg i 40mg upotreba lek se uzima uz obrok esencijalna hipertenzija: 10mg (po~etno). po potrebi dozu pove}ati na 20mg ili Max.2mg. 28. 50 x 2mg upotreba odrasli: 2 x 1mg (po~etno). Max. 56 i 98 x 10mg. smetnje u varenju: 3 x 200 . Berlin-Chemie (olmesartan medoksomil) antihipertenziv 487 film tabl. Hemofarm (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl. Max 20mg dnevno paralele Ebixa C09CA08 Menartan. Ferring Arzneimitell (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 30 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno).

Ibsa Institut (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.40mg/kg na 8 sati 4 .15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. Regulon G03GA02 (SZR) Merional. podeljeno u 5 .karbopenem 537 Merocid.6 doza 214 Registar lekova 2011 . zatim 7 dana pauze paralele Novynette. 150 x 60mg upotreba odrasli : 2 . tokom 21-og dana. 10 x 500mg i 1g Meropenem Pharmanova.20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 . Organon Irska (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 tabl.1g na 8 sati .meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca .02mg + 0. im 1 i 10 x (150ij FSH + 150ij LH)/1ml upotreba doziranje je individualno.12 godina.180mg deca: 7mg/kg dnevno./inf. zavisno od klini~kog odgovora paralele Menopur J01DH02 (SZ) (meropenem) antibiotik ./inf. ICN Polfa Mestinon. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za iv inj. im 1 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH)/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 21 x (0.18 godina (cisti~na fibroza): 25 . Pharmanova pra{ak za rastvor za iv inj.18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Itanem N07AA02 Mestinon. LEGACY Pharmaceuticals (piridostigmin bromid) holinergik 629 oblo`ena tabl.uobi~ajeno: 500mg . 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli .4 x 60 . AstraZeneca UK pra{ak za rastvor za iv inj. 10 x 500mg i 1g Meronem. ispod 50kg: 10 ./inf.G03AA09 Mercilon.

na po~etku obroka A10BA02 (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 Metfogamma.N07BC02 § (metadon hlorid) opioidni analgetik strana 631 Metadon.10mg na 6 . lek se daje iv bolusom tokom 5 .3 x 500mg ili 1 . Siofor. 1 x 50mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj. Hemofarm oralne kapi. rastvor (10mg/ml) 10ml (SZR) Metadon Alkaloid. rastvor (10mg/ml) 10ml oralni rastvor (10mg/ml) 100ml i 1000ml upotreba 1ml = 30 kapi (10mg) analgezija: 2.70kg) 8ml (70 . a zavisno od klini~ke slike doza se redukuje svakog dana ili na drugi dan B01AD11 (SZ) Metalyse. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno. Max. Artesan Pharma film tabl.10 sec. Max.80kg) 9ml (80 .8 sati detoksikacija: 15 . 30 i 120 x 500mg.90kg) 10ml (iznad 90kg) A03AX58 Meteospasmyl.3 x 1 kaps. kroz ve} postoje}u liniju primene ali samo za natrijum hlorid (inkompatibilno je sa rastvorom dekstroze) akutni infarkt miokarda (odmah po pojavi simptoma): 6ml rekonstituisanog rastvora (do 60kg) 7ml (60 . 30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 . Alkaloid oralne kapi. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. 850mg i 120 x 1000mg Metformin. 45mg.20mg dnevno.5 . Tefor Registar lekova 2011 215 . Boehringer Ingelheim Nema~ka (tenekteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za iv inj. Gluformin. meka 20 x (60mg + 300mg) upotreba tretman ne treba da traje du`e od 4 nedelje u kontinuitetu 2 . Srbolek film tabl. Laboratoires Mavoly Spindler terapija sindroma (alverin citrat + simetikon) nadra`enih creva 421 kaps.2 x 850mg.

/inf.L01BA01 (metotreksat) citostatik .im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza). 150 kapi dnevno parenteralno: 0.4 doze G02AB01 Methylergometrin. Max. Ebewe Pharma (SZR) tabl. Max.25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Antifolan C02AB02 (metildopa) antihipertenziv 471 Methyldopa.5mg i 5mg (SZ) rastvor za im iv inj. Hemofarm film tabl./inf. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml koncentrat za rastvor za inf.antimetabolit strana 567 Methotrexat "Ebewe". Max.1 . Max.2mg/ml upotreba 1ml = 25kapi (0.2g dnevno (doza odr`avanja).2mg im ili iv 216 Registar lekova 2011 . 65mg/kg dnevno podeljeno u 2 .0. 1 x 500mg/5ml i 1g/10ml (SZ) Methotrexate. 5 x 50mg/2ml rastvor za im iv inj.1mg/ml i 0. 50 x 2.25mg) oralno: 3 x 15 . 3g dnevno deca: 10mg/kg dnevno. Teva Pharmachemie rastvor za im iv inj.25 kapi. 1 x 50mg/2ml i 500mg/20ml upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis . 20 x 250mg Metildopa.25mg/ml) 10ml (Z) rastvor za inj. 20 x 250mg upotreba uzima se u toku ili neposredno posle jela odrasli: 2 . 1 x 500mg/20ml (SZ) Methotrexate-Teva. rastvor (0.odrasli: 10 .3 x 250mg. Hemofarm (metilergometrin maleat) uterostiptik 507 oralne kapi. zatim 500mg . im iv 50 x 0. Srbolek tabl. 25mg jednom nedeljno psorijaza . Pfizer Australija rastvor za im iv inj.

ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg aritmije: 1 x 95 .5mg. zatim po potrebi pove}ati na 1 x 47. narednog dana u drugu nozdrvu. Novartis Pharma Francuska sprej za nos (200ij/dozi) 2ml (SZR) Miacalcic.10mg dnevno podeljeno u 3 .4 nedelje Nazalno (sprej za nos) .5mg. 25 x 1mg i 5mg upotreba odrasli: 2 .4 doze.hiperkalcemija kod malignih bolesti: 100ij na 6 . posle 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 23.75mg.9% rastvora NaCl tokom perioda od najmanje 6 sati . uzimaju se jednom dnevo. kao doza odr`avanja profilaksa migrene: 1 x 95 . 47. najbolje ujutro. funkcionalna klasa II: 1 x 23. posle jo{ 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 47. 400ij na 6 . doza odr`avanja 1 x 1 . doza se dalje mo`e udvostru~iti na 2 nedelje./inf. 20mg dnevno. 5 x 100ij/ml upotreba parenteralno .5 . po potrebi doza se mo`e pove}ati profilaksa nakon infarkt miokarda: 1 x 190mg. 95mg i 190mg upotreba tablete se mogu deliti.190mg N05AB02 Metoten. terapija je dugotrajna paralele Calco Registar lekova 2011 217 .5mg paralele Moditen H05BA01 (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 Miacalcic. sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 50 x 47.8 sati.8 sati sc ili im. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za sc im inj.75mg prve dve nedelje.C07AB02 Metoprolol XL Sandoz. U te{kim ili hitnim slu~ajevima do 10ij/kg dnevno u jednoj dozi sporom iv inf.prevencija osteolize: 100ij dnevno. minimalni re`im doziranja 50ij 3 x nedeljno im ili sc . ako nema adekvatnog odgovora na ovu terapiju posle 1 . nezavisno od hrane. Salutas Pharma (metoprolol sukcinat) beta blokator strana 479 film tabl.2 dana.190mg.190mg stabilna sr~ana insuficijencija.88mg. tokom 2 . funkcionalna klasa III: 1 x 11. doza se mo`e udvostru~iti na dve nedelje. ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg stabilna sr~ana insuficijencija. doza se mo`e pove}ati do Max.5mg metoprolol sukcinata odgovara 50mg metoprolol tartarata hipertenzija: 1 x 47. u 500ml 0. Hemofarm (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 oblo`ena tabl.postmenopauzalna osteoporoza: 200ij dnevno (jedna doza) u jednu nozdrvu.Paget-ova bolest: 100ij dnevno.95mg dnevno angina pektoris: 1 x 95 .5mg. Max.

1mg/kg iv ili 4mg/kg im Max ukupna doza 150mg (iznad 1 godine) 218 Registar lekova 2011 .5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) . tokom 21-og dana. 21 x (0. ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno.18 godina: 2 x 600mg/m2.5mg) tabl.2% rastvora. zatim 7 dana pauze M03AB01 (SZ) Midarine. 28 x (80mg + 12. 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) .5mg/kg (do 1 godine). 28 x (80mg + 25mg) upotreba lek se uzima jednom dnevno nezavisno od jela 1 tabl. Max.15mg) upotreba 1 tabl.odrasli: 2 x 1.1%-0. Max.10 min.5 .5g paralele CellCept. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + levonorgestrel) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl.4mg/min. GlaxoSmithKline Italija (suksametonijum hlorid) miorelaksans 595 rastvor za im iv inj./inf. Mycophenolate Mofetil Medico Uno. dnevno paralele Pritor Plus L04AA06 (SZR) Micolat. dodatne doze 50 .odrasli: 2 x 1g deca i adolescenti 2 .iv injekcijom: 1mg/kg zavisno od potrebnog stepena relaksacije. iv infuzijom (du`a hirur{ka intervencija): 2. 0. 100 x 100mg/2ml upotreba odrasli .100% inicijalne doze na 5 . Boehringer Ingelheim Nema~ka Micardis. Myfortic G03AA07 Microgynon 30. 30. 500mg/sat deca: 2mg/kg iv ili 4 .C09CA07 Micardis. 1 x 80mg paralele Pritor C09DA07 Micardis Plus. 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) .odrasli: 2 x 1. Delpharm Reims (telmisartan) antihipertenziv strana 487 tabl. Boehringer Ingelheim Nema~ka (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. Sandoz Private Limited Indija (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl.5mg) tabl. 28 x (40mg + 12.03mg + 0. Max.

5mg po~etno. 2 x 25 . Solupharm Pharmazeutische (vitamini: B1 + B6 + B12) vitamini 441 inj. Max. Aspirin. zatim 2 x 25mg. 3ml i 10ml upotreba premedikacija: 0. Cardiopirin forte N02BA51 (BR) Midol C. Mauermann Arzneimittel (benfotiamin + B6) vitamini 441 oblo`ena tabl.. 20 .0.30 minuta pre anestezije (odrasli). 20 x 300mg 607 (Z) tabl. dnevno u akutnim stanjima. Karvileks A11DB. Hemofarm (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik. Max. Max.08 . Cardiopirin.N05CD08 (SZ) Midazolam Torrex. 0. Carvedilol Sandoz. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. 10 x (5mg/ml) 1ml. 10 x (1mg/ml) 2ml i 5ml rastvor za im iv inj.3 x 1 tabl. Upsarin C C07AG02 Milenol. 0.2 tabl. 6 tableta dnevno paralele Aspirin plus C.0. 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 .3 inj. zatim 2 x 6.15 . Andol 100.1mg/kg. nedeljno Registar lekova 2011 219 . Carvetrend. Max. (BR) Milgamma 100.2mg/kg (deca) paralele Dormicum. 4g dnevno prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Acetisal pH 8.5mg. 30 i 60 x (100mg+100mg) upotreba 1 . Max. zatim 25mg dnevno.50mg paralele Carvedigamma. zatim 2 . rastvoreno u ~a{i vode. inhibitor agregacije trombocita B01AC06 (BR) tabl. 50 blistera po 10 x 300mg upotreba analgoantipiretik .6 sati.2mg/kg (odrasli). nastaviti sa 2 x 12.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . Coryol. Flormidal Midol. Milgamma N.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12.900mg na 4 . im 5 x (100mg + 100mg + 1mg)/2ml upotreba 1 inj. Aspirin protect. Andol.20mg/kg (deca) uvod u anesteziju: 0. Hemofarm (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. 28 x 12. 50mg dnevno angina pektoris: 12. Hemofarm (karvedilol) beta blokator 480 tabl.5mg po~etno.07 . Dilatrend.25 (2 nedelje). Torrex Chiesi Pharma (midazolam) benzodiazepin strana 622 rastvor za im iv inj.15 . Anbol..0.125mg (2 nedelje). 20 x 100mg 450 N02BA01 (BR) tabl. A11DB.0.

nazalno: 10 . analog vazopresina 524 Minirin. 14. zatim 0.H05BX01 Mimpara. 60mg i 90mg upotreba uzima se uz jelo. Max. 30 x 0.6 x 1 .zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati. 10 x (500mg + 500mg) upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli . 1g na 8 ili 6 sati. karcinom paratireoidne `lezde . 500mg na 8 ili 6 sati.20μg/dan (deca) . raspon dnevne doze je 120 . 2g dnevno paralele Tienam 220 Registar lekova 2011 .2 kapi. Amgen Europe (sinakalcet hlorid) kalcimimetik strana 529 film tabl.sublingvalno: 180μg dnevno podeljeno u 3 doze (odrasli i deca).odrasli: 30mg dnevno (po~etno). doza se pode{ava na 2 .2mg pre spavanja (oralno) ili 20μg (nazalno).0.2mg Minirin Melt. Hemofarm (pilokarpin hlorid) miotik 655 kapi za o~i (2%) 10ml upotreba 1 . PharmaSwiss (imipenem natrijum + cilastatin natrijum) antibiotik .3 . Max. tabl. 120μg i 240μg upotreba dijabetes insipidus .4 nedelje do optimalne.720μg na dan primarna nokturalna enureza .karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf. 5 . se ne smeju deliti. posle 3 meseca terapije napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta S01EB01 Miokarpin. do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati. doza se pode{ava na 2 .odrasli: 2 x 30mg po~etno. 28 i 84 x 30mg.2 doze (odrasli). tokom terapije kontrolisati nivo kalcijuma u serumu sekundarni hiperparatireoidizam . 180mg na dan primarni hiperparatireoidizam. 30 x 60μg.4 nedelje do optimalne. 4 x 90mg H01BA02 (dezmopresin acetat) antidiuretik.1mg (po~etno). Max. Ferring Arzneimitell sprej za nos 5ml (50 doza po 10μg) tabl. 4g dnevno deca iznad 3 meseca.6mg dnevno (odrasli i deca) .odrasli i deca iznad 5 godina: 0.oralno: 3 x 0. Ferring Arzneimitell sublingvalna tabl.40μg/dan podeljeno u 1 . Max. 1%-og ili 2%-og rastvora (razmak izme|u 2 kapi 5 minuta) J01DH51 (SZ) Mipecid.

7 dana do 3 x 0.5mg.18mg pramipeksola = 0. postepeno pove}avati na 5 . 120μg/0.7 dana do 1 x 1. 100μg/ml.375mg tabl.3ml. 250μg/0.5mg i 3mg upotreba 0.09mg pramipeksola = 0. 30 x 0. 1 x 4. 150μg/0.6ml upotreba anemija izazvana hroni~nim oboljenjem bubrega .3ml.3ml. sc iv 1 x 50μg/ml. po potrebi dozu pove}avati za 0. gde se levonorgestel postepeno otpu{ta (24μg dnevno tokom 5 godina) D06AX09 Mirobact.375mg. Bayer Schering Pharma (levonorgestrel) lokalni kontraceptiv 512 intrauterini dostavni sistem 1 x 52mg (20μg/24 sata) upotreba intrauterini dostavni sisem ugra|uje se u matericu. 200μg/0. 100μg/0. dozu duplirati na 5 . 50μg/0.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl.25mg i 1mg tabl.35mg pramipeksola = 0.3ml.6ml i 800μg/0.preporu~ena po~etna doza: 0. 1.N04BC05 Mirapexin.3ml.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. Boehringer Ingelheim Nema~ka (pramipeksol dihidrohlorid monohidrat) antiparkinsonik strana 616 tabl. 360μg/0.3ml.: 3 x 0.5mg dnevno tabl.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. Panarak B03XA03 (SZR) Mircera.75mg. sa produ`enim osloba|anjem 10 x 0.6μg/kg na 2 nedelje G03AC03 (Z) Mirena.3ml. 200μg/ml. 3 x 1.5mg dnevno paralele Oprymea. ({pric) sc iv 1 x 30μg/0. 300μg/ml i 1000μg/ml rastvor za inj. sa produ`enim osloba|anjem: 1 x 0. Max.3ml.75mg na 7 dana do Max. Roche (metoksipolietilenglikol-epoetin beta) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj.5mg. Belupo (mupirocin) antibiotik 498 mast (2%) 15g upotreba 3 x dnevno mazati promene na ko`i tokom 10 dana Registar lekova 2011 221 .125mg (po~etno). 75μg/0.

N06AX11 (mirtazapin) antidepresiv strana 626 Mirtazapin. tabl. ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e. Max.5mg Moditen Depo. Remirta. Krka (SZ) rastvor za inj. doza odr`avanja 1 x 1 . 100 x 2. se otapa u ustima 30mg dnevno. sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 25mg/ml upotreba oralno . 20mg dnevno. Novo Nordisk suspenzija za inj.5mg parenteralno . 30mg i 45mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja.10mg dnevno podeljeno u 3 . Krka oralna disperzibilna tabl.produ`ena terapija: 12. Krka oblo`ena tabl. iv infuzijom tokom 5 minuta. Max. Remeron. 1 x 10mg/5ml i 20mg/10ml upotreba 12mg/m2 dnevno. pojedina~na doza 100mg paralele Metoten 222 Registar lekova 2011 . 28 x 30mg Mirtazapin ODT Sandoz. Krka film tabl. Novo Nordisk suspenzija za inj.35 dana zavisno od terapijskog odgovora. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Mixtard 30 Penfill. (karpula) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 N05AB02 (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 Moditen. Tifona L01DB07 (SZ) Mitoxantron "Ebewe". 30 x 15mg. 30mg i 45mg Mirzaten.25mg na 15 . Sandoz Private Limited Indija oralna disperzibilna tabl. u periodu od 5 uzastopnih dana A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Mixtard 30 NovoLet. po potrebi dozu pove}ati do Max.5 . 45mg dnevno paralele Calixta. 30 x 30mg i 45mg Mirzaten Q Tab.antibiotik 571 koncentrat za rastvor za inf.5 . Aurobindo film tabl. 25 x 1mg oblo`ena tabl. 30 x 15mg. Ebewe Pharma (mitoksantron hlorid) citostatik . se mo`e deliti a disperzibilna tabl.4 doze.odrasli: 2.

6 godina: 1 x 4mg deca 6 .C01DX12 Molicor. Amlodipin PharmaSwiss. Klopidogrel.3 doze paralele Monosan R03DC03 (montelukast) antiastmatik 645 Monkasta. Krka film tabl. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno.14 godina: 1 x 5mg paralele Singulair C08CA01 Monodipin. za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl. Max. Krka Polska tabl. 30 x 2mg upotreba 2 . PharmaSwiss (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. 30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. 12mg dnevno paralele Lopion C01DA14 Monizol. 120mg dnevno podeljeno u 2 . Cardogrel. 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja. 28 x 10mg Monkasta. Amlogal. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Tenox. 10mg dnevno paralele Alopres. 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 . Amlodil. Clopigal. Klogrel. Kerberan. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Hemofarm (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl. Norvasc.2 x 20 . Zyllt Registar lekova 2011 223 .3 x 1 . Amlonorm. 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 15 godina: 1 x 10mg deca 6 meseci . Plavix. PharmaSwiss (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl.40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati). Fopin. Max. Max. Srbolek (molsidomin) antianginalgik strana 471 tabl. Amlodipin.2mg posle jela. Amlopin. Vazotal B01AC04 Monogrel.

40mg jednom dnevno C09BA09 (fosinopril natrijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Monopril plus.2 x 20 . 28 x (20mg + 12. PharmaSwiss tabl. PharmaSwiss tabl. posle pra`njenja mokra}ne be{ike urinarne infekcije . Max. 120mg dnevno podeljeno u 2 . 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 . na prazan stomak. Zambon [vajcarska (fosfomicin trometamol) antibiotik 544 granule za oralni rastvor 1 x 3g/8g upotreba uzima se rastvoreno u ~a{i vode.40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati). dnevno (uvek u isto vreme). Slaviamed (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl.3 doze paralele Monizol S01GA02 Montevizin.05%) 10ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 .5mg) Monotens Plus.odrasli: 3g jednokratno 224 Registar lekova 2011 . PharmaSwiss tabl. ujutro C01DA14 Monosan.C09AA09 (fosinopril natrijum) ACE inhibitor strana 484 Monopril. 28 x 10mg i 20mg Monotens. zatim 10 . PharmaSwiss tabl.5mg) upotreba 1 tabl. uve~e u postelji. 28 x (20mg + 12. 28 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno u po~etku.2 kapi u oko J01XX01 Monural. Hemofarm (tetrizolin hlorid) oftalmik 675 kapi za o~i (0.

4mg upotreba 0.3 film tabl. Hemofarm (karbocistein) mukolitik 646 kaps.5mg i 15mg (Z) Movalis.16 godina: 10 .analgezija: 10 .6mg paralele Physiotens R05CB03 (BR) Mucodyne.5 . a parenteralna primena je ograni~ena na 2 . Max. 30 i 50 x 0. MeloxEP.4mg.5 . Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl. zatim 2 x 750mg (doza odr`avanja) deca: 4 x 62. po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0. Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj. 120mg dnevno podeljeno u vi{e doza M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Movalis.20mg dnevno.3 dana) paralele Loartroxy.5 godina). Medoxicam.15mg parenteralno: 15mg dnevno duboko im (ova doza se ne sme prekora~iti. 20 x 7. Max. Melox. Merck KgaA rastvor za inj. Alkaloid Morphin Merck 2%.20mg.3mg Moxogamma 0.4mg ujutro ili 2 x 0. 3 x 250mg (5 .2 film tabl. pojedina~na doza 0.2mg. Lormed.2mg ujutro. Max. Artesan Pharma (moksonidin) antihipertenziv 472 Moxogamma 0.2mg Moxogamma 0. 30 i 50 x 0.4 film tabl. 30 i 50 x 0. Max. dnevna doza 0.125mg (2 . sc im iv 10 x 20mg/ml oralne kapi (20mg/ml) 50ml i 100ml upotreba parenteralno . Meloxan C02AC05 Moxogamma. 360mg dnevno podeljeno u vi{e doza deca 12 . Meloksikam.5ml upotreba oralno: 1 x 7. pojedina~na doza 30mg.N02AA01 § (SZ) (morfin hlorid) opioidni analgetik strana 605 Morfin hidrohlorid Alkaloid.60mg. Max. Max. im 5 x 15mg/1. tvrda 30 x 375mg sirup (250mg/5ml) 100ml i 200ml sirup (za decu) (125mg/5ml) 100ml i 200ml upotreba odrasli: 3 x 750mg (po~etna doza).12 godina) Registar lekova 2011 225 . dnevna 60mg oralno 1ml kapi = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 .

Dr Falk Pharma (plantago ovata) biljni laksativ strana 670 granule za oralnu suspenziju 20 x 3. 2 . 3 x 7. 30 . (BR) Mucofalk Pomorand`a. Boehringer Ingelheim [panija tabl. Max. Max.5 . Max. Dr Theiss Naturwaren (list mu{ke bokvice. Delpharm Reims sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 3 x 30mg ili 2 x 60mg deca: 2 x 7.3 sata.3 x 5g (BR) Mucoplant.4 kafene ka{ike) 6 . Boehringer Ingelheim [panija Mucosolvan Junior. Delpharm Reims tabl.10 godina). 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan Junior.6 godina: 2. Flavamed.8 kafene ka{ike) R05CB06 (BR) (ambroksol hlorid) mukolitik 646 Mucosolvan. 90ml (6 velikih ka{ika) deca 2 .HA06AC. 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Ambroksol.5 godina).10ml (3 .3 sata. 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan.3 x 15mg (5 .12 godina: 5ml (kafena ka{ika) na 2 .5ml (1/2 kafene ka{ike) na 2 .40ml (6 .5mg (2 .5mg (do 2 godine). neo bronchol 226 Registar lekova 2011 . 7. te~ni ekstrakt) biljni ekspektorans 672 sirup (5g/100g) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 15ml (velika ka{ika) na 2 .3 sata. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl. 20 x 30mg Mucosolvan.25g/5g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 .

12 god.2 meseca (infekcije kosmatih delova ko`e). izuzetno 400mg dnevno .14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 12 god.odrasli: 2 x 1g . Micolat. Myfortic Mycoseb.4 nedelje. 62.5g paralele CellCept. Gedeon Richter (tolperison hlorid) miorelaksans 596 film tabl.5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) . 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) . 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) .12 meseci (onihomikoze).D01AE15 (terbinafin) antimikotik strana 495 Mycofin.odrasli: 2 x 1. 14 x 250mg upotreba trajanje terapije: tinea pedis 2 . Max. tinea corporis i cruris 2 . 28 x 125mg tabl. onihomikoze 6 . Nobel Ilac krem (1%) 15g Myconafine.6 nedelja. nekoliko meseci (sistemske mikoze) oralno .18 godina: 2 x 600mg/m2.) paralele Lamisil L04AA06 (SZR) Mycophenolate Mofetil Medico Uno. Hemofarm (ketokonazol) antimikotik J02AB02 tabl.5 god. 6 .deca i adolescenti 2 .).4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene) M03BX04 Mydocalm.deca: 3mg/kg dnevno lokalno ({ampon): 2 x nedeljno tokom 2 . 125mg dnevno (deca 5 .).12 nedelja i du`e lokalno: 1 . 1 .odrasli: 200mg.6 nedelja (dermatomikoze). Medico Uno (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl.2 x dnevno nanositi na obolelo mesto tokom 7 . 30 x 150mg upotreba 3 x 150mg Registar lekova 2011 227 .5mg dnevno (deca 2 .odrasli: 2 x 1. Actavis Malta tabl. 20 x 200mg 546 D01AC08 (BR) {ampon (2%) 100ml 494 upotreba trajanje terapije: 2 .

Max. Micolat. Max. kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Unitropic L04AA06 (SZR) Myfortic. Novartis Pharma Stein [vajcarska (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 gastrorezistentna tabl. po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno.5%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu. 120 x 180mg i 360mg upotreba u roku od 72 sata posle transplantacije 2 x 720mg. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Tetrazepam-MIP 228 Registar lekova 2011 . Mycophenolate Mofetil Medico Uno M03BX07 Myolastan. 1440mg dnevno paralele CellCept.S01FA06 (Z) Mydrum. 20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja. sanofi aventis (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 film tabl. Laboratories Chauvin (tropikamid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0.

.

Hemofarm (nafazolin) dekongestiv strana 638 kapi za nos (0.05%) 10ml i (0. Rapten Duo 594 M01AE02 (BR) Nalgesin S.3 x 275mg deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Naproksen.2 x 75mg (Naklofen Duo) .05% rastvor): 2 . Diklofenak Duo Nini. Krka (naproksen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl.deca iznad 6 godina: 1 . Diclac.4 sata deca iznad 6 godina (0. Diklofen.4 kapi na 3 . DicloRapid. Diclofenac retard.4g gela blago utrljati na obolelo mesto paralele Actafenak.200mg dnevno ili 1 .150mg dnevno podeljeno u vi{e doza lokalno: 3 .4 sata M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Naklofen.1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli (0. dalje primenjivati 50mg dnevno 230 Registar lekova 2011 .R01AA08 Nafazol. Krka gastrorezistentna tabl. tvrda 20 x 75mg M02AA15 (BR) gel (10mg/g) 60g upotreba oralno . Naproxen N07BB04 (SZR) Naltrexone.1% rastvor): 2 .4 x 2 . ako se ne jave simptomi apstinencije dati jo{ 25mg.3mg/kg dnevno.odrasli: 50 . Haupt Pharma Wolfratshausen (naltrekson hlorid) antagonist opioida 631 film tabl. 10 x 275mg upotreba odrasli: 2 .4 kapi na 3 . 7 i 28 x 50mg upotreba ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test 25mg inicijalno uz posmatranje bolesnika 1 sat. 20 x 50mg supozitorija 10 x 50mg Naklofen Duo kaps. Diklofenak. kod juvenilnog artritisa rektalno: 50 . Diclofenac duo.

20 x 375mg Naproksen. Hemofarm film tabl. Schering-Plough Labo.deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze rektalno . po potrebi smanjiti dozu na pola.odrasli i deca iznad 18 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro.M01AE02 (naproksen) nesteroidni antireumatik strana 591 Naproksen.3 x 375mg . 400μg dnevno paralele Beconase R01AD09 Nasonex. Klosterfrau sprej za nos (0. Klosterfrau sprej za nos (0. po potrebi za 5 . Ivax (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos. suspenzija (50μg/dozi) 18g/140 doza upotreba alergijski rinitis .6 nedelja pove}ati dozu na 2 x dnevno 2 doze u svaku nozdrvu. Srbolek tabl.3 doze spreja deca 2 . Max.05% sprej): 1 . Hemofarm [abac supozitorija 10 x 500mg Naproxen. suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50mcg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 .odrasli: 2 x 500mg paralele Nalgesin S R01AA. 400μg (4 doze u svaku nozdrvu) .2 doze spreja R01AD01 Nasobec. Belgija (mometazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos.1% sprej): 2 . 20 i 50 x 375mg upotreba oralno . (BR) (ksilometazolin + dekspantenol) dekongestiv 638 Nasic.deca 3 . kad do|e do pobolj{anja dozu smanjiti na 2 x dnevno 1 dozu u svaku nozdrvu Registar lekova 2011 231 .4 x 50μg u svaku nozdrvu.3 x 2 . Max.11 godina: po 1 doza u svaku nozdrvu ujutro polipoza .odrasli i deca iznad 12 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro.05% + 5%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0..12 godina (0.1% + 5%) 10ml Nasic za decu.2 x 1 .odrasli: 2 .

Ringerov rastvor B05BB02 (Z) Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%.9% + 5%) 500ml (200kcal/L) upotreba doze zavise od klini~kog stanja i telesne mase bolesnika odrasli: 500 . 500ml (309.5 . (0.9%) 500ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min . Zdravlje (natrijum pikosulfat) laksativ 426 oblo`ena tabl. prose~nom brzinom 80 kapi/min. Hemofarm (natrijum hlorid + glukoza) parenteralni nutritiv 463 rastvor za inf.5mmol/kg na sat 232 Registar lekova 2011 . (0. (0.1L dnevno paralele Ringer’s injection.2000ml za 24 sata. Sodium chloride 0. Zdravlje rastvor za inf.4%) 100ml upotreba doziranje je individualno.9% B05BB01 (Z) Natrii chloridi infundibile compositum. Hemofarm rastvor za inf.B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Natrii chloridi infundibile.3mOsm/L) upotreba 0. 10 x (8. Hemofarm (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 rastvor za inf.4%. 1. deca: oko 5ml/kg/sat S01GX01 (BR) Natrijum kromoglikat 2%. Fresenius Kabi (natrijum hidrogenkarbonat) koncentrat elektrolita za korekciju izrazite acidoze 465 koncentrat za rastvor za inf.9%) 250ml i 500ml (308mOsm/L) Natrii chloridi infundibile. 30 x 5mg upotreba 5 .10mg uve~e B05XA02 (SZ) Natriumbicarbonat "Fresenius" 8. Unimed Pharma (natrijum kromoglikat) antialergik 658 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml upotreba 4 x dnevno 1 kap u o~i paralele Vividrin A06AB08 Natrijum pikosulfat. Max.oko 250ml/sat paralele Sodium chloride.

10 x 5mg/5ml upotreba odrasli: 5mg parenteralno pre po~etka hemioterapije.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol.5mg dnevno. Salutas Pharma tabl. im 1 x 1000mg/4ml upotreba 1000mg na 10 . Novartis [panija kaps.A04AA03 (tropisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 Navoban.14 nedelja C07AB12 (nebivolol) beta blokator 479 Nebilet.2mg/kg./inf. 14 i 28 x 5mg Nebivolol Sandoz. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za iv inj.esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo .androgen 512 rastvor za inj. tvrda 5 x 5mg (SZ) Navoban. nastaviti oralno sa 5mg dnevno slede}ih 2 . Nevotens Registar lekova 2011 233 . pove}avati po 2. Berlin-Chemie tabl. 14 i 28 x 5mg upotreba odrasli . Max.6 dana deca iznad 2 godine: 0. 28 x 5mg Nebispes. Bayer Schering Pharma (testosteron undekanoat) hormon . 5mg dnevno G03BA03 Nebido. Pharmanova tabl.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2.

Bayer Schering Pharma vagitorija 7 x (750mg + 200mg) upotreba Neo Penotran 2 x 1 vagitorije tokom 7 ili 14 dana Neo Penotran forte 1 vagitorija tokom 7 dana S03CA01 Neodeksacin.5mg im ili sc doze mijastenija gravis .4-dihlorbenzil alkohol + levomentol) strana antiseptik za usta 416 640 A01AB11 neo angin pastila 24 x (0.3 sata sprej .25mg na 4 sata pre dojenja .2mg + 5.92mg + 14.0.5mg im ili sc vi{e puta dnevno nedepolarizuju}a neuromuskularna blokada (odrasli i deca): 0.05 .(BR) neo angin.125 .5mg im ili sc vi{e puta dnevno .1% + 0.deca: 0.2 kapi na 4 sata paralele Dexamethason-Neomycin N07AA01 (SZ) Neostigmine.3 x 15mg otapati u ustima paralele Ambroksol.6mg + 1. Mucosolvan.0. Divapharma (ambroksol hlorid) mukolitik 646 lozenga 20 x 15mg upotreba 2 .05 . ne du`e od 3 .35%) 10ml upotreba 1 . Bayer Schering Pharma vagitorija 14 x (500mg + 100mg) Neo Penotran forte. Cooper (neostigmin) holinergik 629 rastvor za inj.2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.2mg + 5.6mg + 1. im iv sc 50 x 2.5 .1.novoro|en~ad: 0. 0.odrasli: 1 . Divapharma (amilmetakrezol + 2.5mg/ml upotreba 0.58mg + 0.4 dana R05CB06 (BR) neo bronchol.odrasli i deca iznad 2 godine: 2 doze spreja prskati u usta do 6 puta dnevno.07mg/kg sporo iv paraliti~ki ileus.87mg)/ml 30ml upotreba pastile .5mg iv doze ekvivalentno je 1 .72mg) R02AA20 sprej za usnu sluznicu (2.odrasli i deca iznad 6 godina: 1 pastilu po potrebi na 2 .5mg im ili sc (odrasli). Flavamed. Hemofarm (deksametazon + neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za o~i (0.9mg) neo angin bez {e}era pastila 24 x (0.0. Mucosolvan Junior G01AF20 (metronidazol + mikonazol nitrat) vaginalni antiinfektiv 505 Neo Penotran.2.1mg im ili sc (deca) 234 Registar lekova 2011 .2.2 . postoperativna retencija urina: 0. zatim 1 .

3mg/kg na 8 sati) deca: 6 .5mg/kg dnevno (2 .2Mij/kg dnevno.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma. Max. zavisno od indikacije N03AX12 Neurontin.8 nedelja (doza odr`avanja).odrasli: 300mg (po~etna doza). sc ({pric) 1 x 6mg/0. tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija . Gabaneural.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). Belgija aminoglikozidni antibiotik (netilmicin) 541 rastvor za inj.5 . tvrda 30 i 100 x 10mg i 25mg upotreba doziranje je individualno. Max.1. 1.5ml i 48 Mij/0. Schering-Plough Labo.6ml upotreba 6 mg (jedan napunjen {pric) se daje za svaki hemioterapijski ciklus. Pfizer Deutschland (gabapentin) antiepileptik 614 kaps.deca 6 .1.12 godina: 25 .3 doze nedono{~ad ili done{ena novoro|en~ad do nedelju dana: 6mg/kg dnevno (3mg/kg na 12 sati) novoro|en~ad iznad nedelju dana i odoj~ad: 7. ({pric) sc inf.7. Roche (pegfilgrastim) imunostimulans 581 rastvor za inj.samo izuzetno: 0. Roche (filgrastim) stimulator hematopoeze 581 rastvor za inj. 75mg dnevno deca .5ml upotreba 0. 25mg dnevno tokom slede}ih 6 . 1 x 30 Mij/0.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 .4g dnevno podeljeno u 3 doze .30mg tokom 2 . 2.9mg/kg dnevno (2. Gaboton.D05BB02 Neotigason. Cenexi (acitretin) antipsorijatik strana 497 kaps. Max. Katena Registar lekova 2011 235 . postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. uzima se uz jelo ili sa malo mleka odrasli: 1 x 25 .2. supkutano.5 .odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg .35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol .5 .5mg/kg na 8 sati) L03AA13 (SZ) Neulastim.5mg/kg dnevno J01GB07 (SZ) Netromycin.4 nedelje (po~etna doza). Gabalept. 24 sata po zavr{etku hemioterapije L03AA02 (SZ) Neupogen. Gordius.5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 . im iv inf 1 x 150mg/1.

eradikacija H.8 nedelja . 750mg i 1000mg upotreba lek se uzima jednom dnevno.GERB: 20mg dnevno .stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2. Nebilet. sa produ`enim osloba|anjem 56 x 500mg. Nebivolol Sandoz L01XE05 Nexavar.GERB bez ezofagitisa: 1 x 20mg tokom 4 nedelje.12.C07AB12 Nevotens. zatim 1 x 20mg .30 min.8 nedelja. 2g dnevno uobi~ajena doza odr`avanja: 1 . Abbott (nikotinska kiselina) hipolipemik 491 tabl. McNeil [vedska (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 Nicorette freshfruit lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette freshmint lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette microtab lemon sublingvalna tabl. pove}avati po 2. Bayer Schering Pharma (sorafenib) citostatik 575 film tabl. Nebispes.esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . odnosno od 4mg. 30 i 100 x 2mg i 4mg upotreba terapija se sprovodi najdu`e 9 meseci odrasli i deca iznad 18 godina: 8 . AstraZeneca [vedska (esomeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. 7 i 14 x 20mg i 40mg Nexium iv pra{ak za rastvor za iv inj. Actavis Malta (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl. 750mg tre}e nedelje.erozivni refluksni ezofagitis: 1 x 40mg tokom 4 .5mg dnevno. uve~e 375mg tokom prve nedelje. 1 i 10 x 40mg upotreba oralno .2g dnevno N07BA01 (BR) Nicorette.ulkus `eluca usled primene NAS: 20mg dnevno tokom 4 . zatim 20mg po potrebi . tokom 7 dana ./inf. po potrebi pove}avati po 500mg nedeljno do Max.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol. 1g naredne ~etiri nedelje. pylori: 2 x 20mg u kombinaciji sa antibiotikom. oni koji pu{e preko 20 cigareta dnevno paralele NiQuitin 236 Registar lekova 2011 .prevencija ulkusa zbog primene NAS: 20mg dnevno parenteralno: iv inj tokom 3 minuta ili inf. 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg na 1 sat pre ili 2 sata posle jela A02BC05 Nexium. 14 x 5mg upotreba odrasli . tokom 10 . 500mg druge nedelje. sa produ`enim osloba|anjem 14 x 375mg tabl. kada oralna primena nije mogu}a C10AD02 Niaspan. najvi{e 15 guma od 2mg oni koji pu{e do 20 cigareta dnevno.

zatim doza odr`avanja 30μg/kg (odrasli).100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 1 x (5mg/ml) 30ml upotreba iv injekcijom . kontinuiranom infuzijom. {to pre od po~etka subarahnoidalnog krvarenja. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli . Xorimax M03AC11 (SZ) Nimbex.12 godine: 3μg/kg u minuti (po~etna doza).8 sati) paralele Aksef. tokom najmanje 5 a najdu`e 14 dana oralno: najkasnije 4-og dana od po~etka subarahnoidalnog krvarenja uvesti oralnu primenu u dozi 60mg na 4 sata tokom 21-og dana Registar lekova 2011 237 .3 doze paralele Nipidin J01DC02 (SZ) Nilacef.25 . 1 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg . zatim 1 .0.odrasli i deca 1 mesec .12 godina: 150μg/kg (intubacija). sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat P. Hemofarm film tabl. Ceroxim./inf. Max. Bayer Schering Pharma (nimodipin) antagonist Ca 482 film tabl. Dicef./inf. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat. Cefuroxim-MIP. Xorim. 100 x 30mg (SZ) rastvor za inf.odrasli i deca 1 mesec .2μg/kg u minuti C08CA06 Nimotop S. Zdravlje kaps. Max. 2mg/kg dnevno podeljeno u 2 .C08CA05 (nifedipin) antagonist Ca2+ strana 481 Nifedipin. Hemofarm (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. 20μg/kg (deca) infuzijom .3 x 20mg. 5ml i 10ml rastvor za iv inj.hipertenzija i angina pektoris: 2 .1./inf. 5 x (2mg/ml) 2. Zdravlje tabl. 2 x 40mg deca: 0.1mg/sat.5mg/kg dnevno.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 .5 . 1 x 10mg/50ml upotreba parenteralno: 0. GlaxoSmithKline Italija (cisatracurium besilat) miorelaksans 596 rastvor za iv inj.4 doze (na 6 .5ml.

10mg pre spavanja deca .3 doze Nimulid MD odrasli: 2 x 100mg otopiti u ustima deca: 2 x 50mg otopiti u ustima Nimulid Transgel 3 . 3 x 5mg (2 . 2 x 40mg paralele Nifedipin. slede}e 2 nedelje 1 flaster od 14mg dnevno. 10 x 100mg (BR) Nimulid Transgel. Catalent UK (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 transdermalni flaster 7 x 7mg/24h. Panacea Biotec oralna disperzibilna tabl. Nifelat N07BA01 NiQuitin. 10 x 5mg upotreba odrasli . 14mg/24h i 21mg/24h upotreba odvikavanje je fazno i sprovodi se tokom 10 nedelja: prvih 6 nedelja 1 flaster od 21mg dnevno.4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati paralele Actasulid 594 N05CD02 Nipam.M01AX17 (nimesulid) nesteroidni antireumatik strana 593 Nimulid. Hemofarm (nifedipin) antagonist Ca2+ 481 kaps.nesanica: 5 . 20 x 100mg Nimulid MD. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli . Max. poslednje 2 nedelje 1 flaster od 7mg dnevno terapija se mo`e nastaviti i posle 10 nedelja ali ne du`e od 9 meseci (odrasli) ili 12 nedelja (deca 12 ..hipertenzija i angina pektoris: 2 x 20mg.epilepsija: 5 . Bosnalijek (nitrazepam) hipnotik 622 tabl. Panacea Biotec tabl. Panacea Biotec M02AA. gel (1%) 30g upotreba Nimulid odrasli: 2 x 100mg posle jela deca: 5mg/kg dnevno podeljeno u 2 .17 godina) paralele Nicorette 238 Registar lekova 2011 .14 godina) paralele Cerson C08CA05 Nipidin.10mg (do 1 godine).4 puta dnevno 2 .

1.5mg sublingvalno 5 .6ml koncentrat za rastvor za inf. Lemod Depo.1. Hemofarm (gliceril trinitrat) antianginalgik strana 470 rastvor za iv inj.0.0.10 minuta uo~i aktivnosti koja mo`e da izazove anginozni napad Nitrolingual 0.500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Lemod. 50 x 5mg/1. Max.5 minuta profilaksa: 0.6ml upotreba iv injekcija: 1mg tokom 3 minuta. 40 x 0.8 .005 . 2 . 15 x 20mg/ml i 40mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Nirypan odrasli: 4 . po potrebi ponoviti za 3 minuta. najvi{e 2 puta. 20 x 4mg i 8mg (Z) Nirypan solubile. Lemod Solu C08CA08 Nitrepin.0.8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0. najvi{e 3 lingvalete u razmaku od 3 .2mg (1 .4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre. 50 x 1mg/1.5mg sublingvalno (u sede}em polo`aju).10 minuta pove}avati za 0.5mg Nitrolingual. 20 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno. u razmacima od 10 minuta iv infuzija (posle efekta postignutog iv injekcijom): 0. do `eljenog odgovora) H02AB04 (metilprednizolon) glukokortikoid 527 Nirypan.3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik Registar lekova 2011 239 .01mg/min. 40mg dnevno C01DA02 (gliceril trinitrat) antianginalgik 470 Nitroglicerin.5mg/kg dnevno (po~etna doza). a zatim na 5 . po potrebi pove}avati do doze odr`avanja 10 .2mg/min. vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 .8mg dnevno (doza odr`avanja) Nirypan solubile rastvara~ je voda za inj. Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Zdravlje (nitrendipin) antagonist Ca2+ 482 tabl. na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 . 4 .6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 . Pohl Boskamp sublingvalni sprej (0.C01DA02 (SZ) Nirmin. (po~eti sa 0.48mg dnevno (po~etna doza).01 .02mg/min.4mg/dozi) 200 doza upotreba Nitroglicerin rok upotrebe posle otvaranja je 2 meseca terapija: 0.20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze. im iv inf. Srbolek sublingvalna tabl. Jugoremedija tabl.01 .4 . po potrebi ponoviti.

AstraZeneca UK (tamoksifen) antagonist estrogena 578 film tabl. Srbolek tabl.1mg/kg. 30. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc.odrasli i deca iznad 5 meseci: 0.100μg/kg) 240 Registar lekova 2011 . 20 x 400mg Nolicin.40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Tamoxifen M03AC03 (SZ) Norcuron. 14.J01XX07 Nitroxolin forte. 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Uricin A02BC02 Nolpaza.250mg (akutno stanje).80μg/kg/sat (posle inicijalne iv injekcije od 40 . ili 1 x 150 . iv inj. Panrazol. Chephasaar (nitroksolin) uroantiseptik strana 544 kaps. Krka (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. 30 x 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 . Krka film tabl. Organon Holandija Norcuron. Pulcet L02BA01 Nolvadex. .500mg uve~e (profilaksa recidiva) J01MA06 (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 Nofocin. 28. 56 i 60 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. Organon Francuska (vekuronijum bromid) miorelaksans 595 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). iv inf 50 x 4mg/ml upotreba rastvara~ je voda za inj.0.08 . meka 10. 30 x 10mg Nolvadex D film tabl.30μg/kg (odr`avanje efekta) iv inf: 50 . 30 i 90 x 250mg upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 150 . zatim 20 .

liofilizovana kultura) terapija vaginitisa 506 vaginalna tabl. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 5mg/1.7 1. uz obrok Registar lekova 2011 241 .0mg/m2 dnevno {to je 2 . postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin. 30 x 75μg i 150μg upotreba lek se uzima uve~e. Amlonorm.5ml i 15mg/1. Laboratori Baldacci (Lactobacillus rhamnosus . uz obrok pre spavanja hiperprolaktinemija 1 . Pfizer Deutschland (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl.supstituciona terapija: 0.5ml. Max. Humatrope G01AX.3 dan: 25μg 4 . Monodipin.6 dan: 50μg od 7 dana: 75μg.3ij/m2 dnevno) .3mg dnevno (0.5ml upotreba deca . zavisno od te`ine klini~ke slike tokom 7 .2 vaginalne tablete dnevno. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.025 .0. Abbott (ritonavir) terapija HIV infekcije 550 kaps.0. Amlodil.035mg/kg dnevno (0.H01AC01 (SZR) Norditropin NordiLet. Amlopin. 3 x 25μg + 3 x 50μg tabl.15 . Novo Nordisk (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta strana 524 rastvor za inj.1ij/kg dnevno odnosno 0.05mg/kg dnevno (0. po potrebi pove}avati za 75μg nedeljno do optimalne doze C08CA01 Norvasc. meka 336 x 100mg upotreba odrasli: 600mg na 12 sati. 10mg/1.Turner-ov sindrom: 0.14ij/kg dnevno odnosno 1. Vazotal J05AE03 Norvir. 6 x 40mg upotreba `ene iznad 18 godina: 1 . Amlogal. inhibitor prolaktina 509 tabl. Fopin.nedostatak hormona rasta: 0. (BR) Normogin. Ferring Arzneimitell (kvinagolid) dopaminergik. Tenox.9ij dnevno).3ij/m2 dnevno) odrasli . uz obrok deca iznad 2 godine: 350mg/m2 na 12 sati.07 .14 dana G02CB04 Norprolac. 10mg dnevno paralele Alopres.0.0. Amlodipin.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4. Amlodipin PharmaSwiss.45 ..

6kij/kg (60 .A03AD02 No Spa.6 godina: 40 .iznad 6 godina: 80 . Novo Nordisk (aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa . ne sme se me{ati sa infuzionim rastvorima te{ke epizode krvarenja: 3 .340mg dnevno. Baralgin M A10AB05 NovoMix 30.4mg/4. (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno A10AB05 NovoRapid. im 25 x 40mg/2ml upotreba oralno ili parenteralno .2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.humani rekombinantni)) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3ml upotreba 1. Novo Nordisk analog humanog insulina (insulin aspart .12 sati 242 Registar lekova 2011 .5 doza N02BB02 (SZ) Novalgetol. Galenika (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100j/ml) 3ml NovoRapid Penfill rastvor za inj. podeljeno u 2 . zatim u intervalima 4 .2mg = 60kij.rastvorljivi 30% + insulin aspart protamin .deca 1 .kristalni 70%) 435 NovoMix 30 FlexPen suspenzija za inj. Novo Nordisk (insulin aspart) analog humanog insulina 434 rastvor za inj.120mg dnevno. (ulo`ak) sc im 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno. Max. sc im 1 x (100j/ml) 10ml NovoRapid FlexPen rastvor za inj.3 doze . podeljeno u 2 .2mg/2. im iv 50 x 2.1g sporo iv ili 1 .2.3 sata u po~etku. primenjuje se isklju~ivo iv injekcijom. dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok B02BD08 (SZ) NovoSeven. doze i du`ina terapije odre|uju se individualno.5g im. iv 1 x 1. 20 i 100 x 40mg (Z) rastvor za inj. rastvara~ je voda za inj. podeljeno u 2 .5g/5ml upotreba 0. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml NovoMix 30 Penfill suspenzija za inj.odrasli: 120 .200mg dnevno.3 doze .120μg)/kg.5 . iv 1 x 2. na 2 . sanofi aventis (drotaverin) spazmolitik strana 421 tabl. 5g dnevno paralele Analgin.

1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid special emulzija za inf. Braun parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat) 460 NuTRIflex lipid peri emulzija za inf.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. Organon Holandija NuvaRing.7mg) upotreba prsten dnevno osloba|a (120μg etonogestrela i 15μg etinilestradiola) prsten presaviti i staviti duboko u vaginu prvog dana menstrualnog krvarenja. posle 3 nedelje prsten se uklanja istog dana u nedelji kada je stavljen. Regulon J02AC04 Noxafil. zatim 1 x 100mg narednih 13 dana 17 4 (SZ) NuTRIflex.7mg + 11. 1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid plus emulzija za inf. (SZ) Nutrineal PD4. 1875ml i 2500ml B05D. 5 x 1250ml.. 21 x (0.G03AA09 Novynette. zatim 7 dana pauze paralele Mercilon.02mg + 0. Schering-Plough Francuska (posakonazol) antimikotik 547 oralna suspenzija (40mg/ml) 105ml upotreba lek se uzima uz jelo uobi~ajeno: 2 x 400mg ili 4 x 200mg orofaringealna kadidijaza: 1 x 200mg prvi dan. 5 x 1250ml. 5 x 1250ml. nakon pauze od nedelju dana stavlja se novi prsten Registar lekova 2011 243 . Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (aminokiseline + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara G02BB01 NuvaRing. Organon Irska (etinilestradiol + etonogestrel) kontraceptiv 508 vaginalni sistem/prsten 1 x (2. Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 film tabl. tokom 21-og dana. B..

kapi: vi{e puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (`vale) . ovla`iti vodom) 244 Registar lekova 2011 .mast: 1 . na 2 .Nystatin.3 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju .vaginalna tabl: 1 vaginalna tabl.600 000ij (odrasli i adolescenti).3 dana jo{ 2 . 10 x 500 000ij strana antimikotik 427 504 494 pra{ak za oralnu suspenziju (100 000ij/ml) 24ml G01AA01 vaginalna tabl. 4 x 100 000ij (nedono{~ad). Hemofarm (nistatin) A07AA02 oblo`ena tabl.10 dana. 4 x 200 000ij (deca iznad 5 godina) lokalno .1 Mij (odrasli i adolescenti).kapi: 4 x 400 000 . zatim 1 vaginalna tabl.3 nedelje (pre upotrebe vaginalnu tabl. 3 x 500 000ij (deca iznad 5 godina) . 15 x 100 000ij D01AA01 mast (100 000ij/1g) 5g i 20g upotreba oralno . uve~e tokom 7 .tabl: 3 x 500 000ij .

.

3 dana paralele Beriate P. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . Octapharma (koagulacioni faktor VIII .14 dana za spre~avanje recidiva pra{ak za ko`u: 1 .intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. 250ml i 1000ml upotreba po potrebi rastvor se nanese na ko`u.7S) . Octapharma (imunoglobulin (IgG . primenu B02BD02 (SZ) Octanate.dugotrajna terapija krvarenja: 20 . ili 300mg/kg na 3 ./inf.2 puta dnevno preventivno ili kao produ`etak le~enja J06BA02 (Z) Octagam. Koate DVI B02BD04 (SZR) Octanine F. 1 x 500ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. iv 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 .D01AE14 Obytin. Haemoctin SDH.40ij/kg u intervalu 2 . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . stepena krvarenja. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.40ij/kg u intervalu 3 . Imunoglobulin (ljudski) za i.dugotrajna profilaksa: 20 .humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. Haemonine. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. iv 1 x 250ij/5ml Octanate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.4 dana paralele Aimafix. sluznice ili rane (1mg + 20mg)/ml 50ml.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. Immunine D08AX10 (BR) Octenisept. sluznice ili ranu i ostavi 1 minut da deluje 246 Registar lekova 2011 .v. iv 1 x 500ij/10ml Octanate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Jugoremedija (ciklopiroks olamin) antimikotik strana 495 krem (1%) 20g rastvor za ko`u (1%) 20ml pra{ak za ko`u (1%) 30g upotreba krem ili rastvor: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto do izle~enja i jo{ 7 . Ig Vena. Berinin P 600. dezinficijens 501 rastvor za ko`u.4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . Octapharma (koagulacioni faktor IX . Emoclot.humani) hemostatik 453 Octanate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Schulke & Mayr (oktenidin dihidrohlorid + fenoksietanol) antiseptik.

2 kapi na 1 sat u toku dana. sa dosta te~nosti paralele Kombikaf Registar lekova 2011 247 . zatim 2500μg 1 x mese~no do godinu dana N06BX03 Oikamid.5mg. 28 x 5mg i 10mg OlanzEP. posle pobolj{anja ukapavati na 4 sata B03BA03 OHB12. Zalasta.2 tablete po potrebi. zavisno od indikacije S01BA04 Oftalmol. 7. Galenika (estradiol) hormon .800mg deca: 30 . Cipla film tabl. im 5 x 2500μg/2ml upotreba megaloblasti~na anemija: 3 x nedeljno 2500μg do popune depoa. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. 20mg paralele Treana. 30 x 5mg. Pliva Hrvatska (piracetam) nootropno sredstvo 627 kaps. 100 blistera po 10 x (300mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 x 1 .8 nedelja neurolo{ki poreme}aji: 2 . suspenzija (0. Hemofarm (prednizolon) kortikosteroid 653 kapi za o~i. Zdravlje (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein) analgoantipiretik 607 tabl. Galenika (hidroksokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj.10mg.estrogen strana 513 rastvor za inj.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N05AH03 (olanzapin) antipsihotik 620 Olanzapin Sandoz. Zapilex. 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza).G03CA03 Oestradiol. Salutas Pharma film tabl.2 kapi na 2 sata u toku no}i. zatim 1 . tvrda 60 x 400mg upotreba odrasli: 3 x 400 . Zyprexa Velotab N02BA51 (BR) Oldon.4 x nedeljno 2500μg mesec dana.5%) 5ml upotreba 1 . im 5 x 10mg/ml upotreba 1 . zatim 2500μg na 4 .

tvrda 15 x 20mg Omex.05%) 10ml i (0. tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprol. Ortalox. 20 .B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (emulzija lipida + rastvor amino kiselina + rastvor glukoze) OliClinomel.1%) 10ml sprej za nos (0.05% rastvor): 1 .120mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno . 1 sat pre intervencije paralele Loseprazol. Zdravlje gastrorezistentna kaps. 1 x 40mg Omeprol. Nobel Ilac kaps.8 nedelja . tvrda 7 i 14 x 10mg gastrorezistentna kaps.prevencija recidiva ulkusa. tvrda 14 i 28 x 20mg upotreba oralno .2 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu A02BC01 (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 (Z) Omep. Remedica gastrorezistentna kaps.1% rastvor): 2 . ili 8 nedelja (ulkus `eluca) .1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0. Famar Francuska (ksilometazolin hlorid) dekongestiv 638 kapi za nos (0.05%) 10ml i (0.ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno iv infuzijom tokom 20 . 6 x 1000ml i 4 x 2000ml upotreba doziranje je individualno R01AA07 (BR) Olynth. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno . 6 x 1000ml i 4 x 2000ml OliCinomel N6-900E emulzija za inf. Salutas Pharma kaps. tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprazol Sandoz. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma).3 x 2 . Ufar gastrorezistentna kaps.refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . tokom 5 minuta. Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps. tvrda 14 x 20mg Omeprazol.2 x 1 . Lek gastrorezistentna kaps.12 godina (0. tvrda 14 x 20mg Omeprazol ICP.30 minuta. do 5 dana Zollinger-Elisson sindrom: 60mg dnevno ili 80mg dnevno podeljeno u 2 doze iv infuzijom profilaksa u hirurgiji: 40mg iv inj.ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. 4 x 2000ml OliCinomel N7-1000E emulzija za inf. Sofarimex pra{ak za rastvor za inf.Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza).3 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu odrasli i deca 2 . tvrda 15 x 20mg Omeprazid. Baxter SA strana 462 OliCinomel N4-550E emulzija za inf. Zeprom 248 Registar lekova 2011 .

4mg upotreba 1 x 0.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). Tamsudil Registar lekova 2011 249 . 100ml i 200ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja V08CA03 (Z) Omniscan.15 dana (Tinea pedis.2ml/kg.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. Tamprost.8 nedelja (Tinea capitis).4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal. 3 nedelje (keratitis fungalis). Prokanazol V08AB02 (SZ) Omnipaque. Tinea cruris).7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika sirupa) 3 . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 10 i 30 x 0. 4 . 7 . GE Healthcare (gadodiamid) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. Medico Uno (itrakonazol) antimikotik strana 547 kaps. 10 x 50ml. GE Healthcare (joheksol) Rö kontrast 665 Omnipaque 300 rastvor za inj. Hemofarm (butamirat citrat) antitusik 647 film tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 10 x 20mg i 50mg sirup (4mg/5ml) 200ml upotreba odrasli: 2 .12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika sirupa) ili 2 x 20mg (1 tableta) paralele Sinetus G04CA02 Omsal.6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike sirupa) 6 . 15ml i 20ml upotreba odrasli: 0.0.3 x 40mg ili 1 x 50mg deca 1 .5mmol/ml) 10ml. tvrda 4. Tamsol.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . iv 10 x (287mg/ml .J02AC02 Omicral. Gedeon Richter (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps. ukupna doza do 20ml R05DB13 Omnitus. ItraconEP. Flosin. 4 .odrasli: 200 . Kanazol. 10 x 50ml i 100ml Omnipaque 350 rastvor za inj. Tamosin. 15 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze .

7mg upotreba 0.parenteralno: 4mg im ili sporo iv pre operacije i 4mg posle operacije deca: 5mg/m2 iv.025%) 10ml sprej za nos (0.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja .70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl.18mg i 0. zatim 8mg na 12 sati. 28 x 5mg. zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata.7 godina: 2 . oralno tokom 5 dana . Krka (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl.2 kapi ili sprej doze N04BC05 Oprymea. Zalasta.09mg pramipeksola = 0. 10 x 8mg rastvor za iv inj. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max.deca 1 .: 3 x 0.visoko emetogena terapija: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv. Max.oralno: 16mg na 1 sat pre anestezije ili 8mg 1 sat pre anestezije zatim jo{ 2 doze od 8mg na 8 sati . 30 x 0. Slaviamed (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 (SZ) film tabl.radioterapija ili hemioterapija (osim cisplatina): 8mg iv pre terapije. 5 x 4mg/2ml upotreba odrasli . 20mg paralele OlanzEP. 10 x 4mg film tabl. nastaviti sa 8mg na 12 sati. oralno tokom 5 dana .05%) 10ml Operil P.3 x 1 . Treana.18mg pramipeksola = 0./inf. 3 x 1. postepeno pove}avati na 5 .05%) 10ml sprej za nos (0. Lek kapi za nos (0.025%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Operil .A04AA01 Ondasan.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.09mg (po~etna doza).odrasli i deca iznad 7 godina: 2 .50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. Lek kapi za nos (0.35mg.35mg pramipeksola = 0. Zyprexa Velotab R01AA05 (BR) (oksimetazolin) dekongestiv 638 Operil.7 dana do 3 x 0. 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza). zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Zofran N05AH03 Onzapin.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja . Actavis Malta (olanzapin) antipsihotik 620 film tabl. Olanzapin Sandoz. Panarak 250 Registar lekova 2011 .125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.3 x 1 . Zapilex.1mg dnevno paralele Mirapexin.2 kapi ili sprej doze Operil P .

({pric sa adapterom) (350mg joda/ml) 10 x 50ml 75ml i 100ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja N02AA01 § Oramorph.25-og dana menstrualnog ciklusa Registar lekova 2011 251 . amenoreja. po potrebi i du`e metroragija.20mg na 4 sata. po potrebi dozu pove}ati na 30mg ili 100mg deca 1 .12 godina: Max. ({pric sa adapterom) (320mg joda/ml) 10 x 50ml Optiray 350 rastvor za inj.5ml upotreba 1 x 0. premenstrualni sindrom: 5mg dnevno od 14 . 10 x (320mg joda/ml) 50ml.5 godina: Max.10mg dnevno 6 meseci uzastopno. menoragija: 2 x dnevno 5mg tokom 10 dana polimenoreja. 5 .25mg {estog dana od po~etka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku) G03DC03 Orgametril. L.1ml = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 . ({pric) (320mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj. sc 1 x 0. ({pric) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml rastvor za inj. Covidien (joversol) Rö kontrast strana 666 Optiray 240 rastvor za inj. 5mg na 4 sata 6 . Organon Irska (ganireliks) antagonist GnRH 526 rastvor za inj. 100ml i 200ml rastvor za inj. ({pric sa adapterom) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml Optiray 320 rastvor za inj. ({pric) (350mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj. Molteni (morfin sulfat) opioidni analgetik 605 oralni rastvor 20 x 10mg/5ml.10mg na 4 sata H01CC01 (SZ) Orgalutran. Organon Holandija (linestrenol) hormon 514 tabl.25mg/0. 30mg/5ml i 100mg/5ml oralne kapi 1 x (20mg/ml) 20ml sirup (10mg/5ml) 100ml upotreba kapi .V08AB07 (SZ) Optiray. 30 x 5mg upotreba endometrioza: 5 . 10 x (240mg joda/ml) 50ml i 100ml Optiray 300 rastvor za inj.

50mg/kg dnevno u 3 doze. 7.3 godine: 50mg na 8 sati tokom 3 dana 3 . Jadran Galenski Laboratorij (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. Galenika tabl. Omep. 6g dnevno deca: 25 .odrasli i deca iznad 10 godina: 200mg na 8 sati paralele Arilin rapid J01CA04 (amoksicilin) penicilin 533 Ospamox.4 doze paralele Amoksicilin. Sinacilin 252 Registar lekova 2011 . se mo`e deliti. 20 x 400mg P01AB01 634 544 504 416 upotreba Orvagil oralno . Sandoz tabl. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). 20 x 400mg J01XD01 (SZ) rastvor za inf.50mg/kg (Max.8 nedelja prevencija recidiva ulkusa. Omeprazol.5mg/kg na 8 sati (deca) vaginalno: 1 vagitorija uve~e tokom 7 dana. Omeprol.amebijaza: 400 . 15mg/kg dnevno u 3 doze.anaerobne infekcije: 400mg na 8 sati tokom 7 dana (odrasli). tokom 5 .A02BC01 Ortalox.7 godina: 100mg na 12 sati tokom 3 dana 7 .3g dnevno podeljeno u 2 . uz oralnu terapiju oba partnera Orvagil D akutni ulceronekrozni gingivitis . ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . 35 . pije se cela ili rastvorena u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 750mg . tokom 3 dana (deca) . 750mg i 1000mg upotreba tabl. Omeprazol ICP. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). Omeprazol Sandoz. 60mg/kg) dnevno podeljeno u 2 .trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno (odrasli) . Omeprazid. tvrda 14 i 28 x 10mg i 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka.anaerobne infekcije: 500mg na 8 sati (odrasli).5mg/kg na 8 sati (deca) parenteralno .800mg na 8 sati tokom 5 . Zeprom (metronidazol) antibiotik Orvagil.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol. 7.deca 1 . 20 x 250mg film tabl.4 doze. 20 . za oralnu suspenziju 10 i 14 x 500mg. Galenika film tabl. Max.10 dana (odrasli).lamblijaza: 2g dnevno tokom 3 dana (odrasli).odrasli i deca iznad 10 godina: 200 .10 dana (deca) .400mg na 8 sati tokom 3 dana . (5mg/ml) 100ml vagitorija 10 x 500mg G01AF01 A01AB17 Orvagil D. Amoxicillin.10 godina: 100mg na 8 sati tokom 3 dana parodontopatije . Omex. Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (500mg/5ml) 60ml i 100ml Ospamox DT.

Sinoxal Registar lekova 2011 253 . Hemofarm (tirotricin + prednizolon + tetrakain hlorid) otologik 659 kapi za uho (0. Merck Serono (horiogonadotropin . Organon Holandija vagitorija 15 x 0.hiperfosfatemija u hroni~noj renalnoj insuficijenciji: 3 .5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.alkiliraju}i agens 572 Oxaliplatin "Ebewe". Fresenius Medical Care (kalcijum acetat + magnezijum karbonat) terapija hiperfosfatemije strana 663 film tabl.1% + 1%) 10ml upotreba na 1 sat ukapati 5 . dnevno L02AB01 O tentika. 1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss. 180 x (435mg + 235mg) upotreba tabl. Pliva-Lachema pra{ak za rastvor za inf.5mg Ovestin. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf. sc 1 x 250μg/1ml upotreba doziranje je individualno. zatim ista doza 2 x nedeljno G03GA08 Ovitrelle. dnevno u zavisnosti od koncentracije fosfata u serumu. 1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema. Hemofarm (megestrol acetat) progestagen 577 oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 .6 kapi u obolelo uho. ({pric) sc 1 x 250μg/0. 1 x 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.10 tabl.alfa) hormon 517 rastvor za inj.estrogen 513 Ovestin.800mg) suspenzije dnevno paralele Megace S02CA01 Otol H. ne smeju se lomiti odrasli iznad 18 godina .V03AE04 OsvaRen.20ml (400 . Ebewe Pharma pra{ak za rastvor za inf. ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika L01XA03 (SZ) (oksaliplatin) citostatik . Max.3 nedelje.1%) 15g upotreba 1 doza krema ili 1 vagitorija dnevno. tokom 2 . se gutaju cele u toku jela. ili natopiti sterilnu gazu i uvu}i u slu{ni kanal G03CA04 (estriol) hormon . 12 tabl.01% + 0. Schering-Plough Irska vaginalni krem (0.

/inf. 100 x 10ij/ml upotreba infuzija se priprema u srazmeri 1ij oksitocina na 100ml infuzionog rastvora indukcija poro|aja: 0.60 minutnom intervalu do normalnih kontrakcija.20ij infuzijom u 500ml infuzionog rastvora paralele Syntocinon 254 Registar lekova 2011 .R03AC13 Oxis Turbuhaler.2 inhalacije (akutni napad).5μg/dozi (najvi{e 2 inhalacije odjednom) ili 4 inhalacije po 9μg/dozi (najvi{e 1 inhalacija odjednom) paralele Respilong H01BB02 (SZ) Oxytocin Synthetic. Max. AstraZeneca [vedska (formoterol fumarat) antiastmatik strana 641 pra{ak za inhalaciju 60 x 4. postpartalna hemoragija: 5ij sporom iv inj.5 .10ij im.2ij/min. u 30 .5μg/dozi i 9μg/dozi upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 . ili 3 . 1 . u te{kim slu~ajevima 5 . Gedeon Richter (oksitocin) uterotonik 525 rastvor za im iv inj. po potrebi dozu pove}avati najvi{e 1 .2 x 2 inhalacije (hroni~na primena) Max.2ij u infuziji fiziolo{kog rastvora (po~etno). dnevna doza: 8 inhalacija po 4. 5ij dnevno prevencija postpartalne hemoragije: 5ij sporom iv inj.

.

Max. 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia./inf 10 i 100 x 1g upotreba odrasli: 500mg na 4 .3 doze. Pipem J01DB01 Palitrex.7ml. 100mg/16. Taxol J01MB04 Palin. 2g iv na 6 sati (meningitis) deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno). PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. Torrex Chiesi Pharma (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 koncentrat za rastvor za inf. Max. 6g dnevno deca: 25 . Hidensil 256 Registar lekova 2011 . podeljeno u 2 . Lek (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 kaps. tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti paralele Pipegal.50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. Galenika (cefaleksin) cefalosporin 535 kaps. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf.12 sati. Cefalexin Alkaloid J01CA01 (Z) Pamecil. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 . Cefalexin.6 sati (uobi~ajeno). 1 x (15mg/ml) 2ml. 150mg/25ml i 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. Medochemie (ampicilin) penicilin 533 pra{ak za rastvor za im iv inj. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. 1 x 30mg/5ml Paclitaxel-Teva.7ml upotreba 135 .60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 . 1 x 30mg/5ml i 100mg/16. 4g dnevno paralele Cefaleksin. iv infuzijom tokom 3 sata.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a).4 dana.antimitotik strana 570 Paclitaxel "Ebewe".L01CD01 (SZ) (paklitaksel) citostatik . hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje paralele Sindaxel. 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Pentrexyl M05BA03 (SZ) Pamitor. Max. 4ml i 6ml upotreba 15 . 1 x 30mg/5ml.

6 sati): 1 .09mg pramipeksola = 0. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata.18mg pramipeksola = 0. 12 i 24 x (500mg + 65mg) upotreba 1 .12 godina) paralele Efferalgan. Prinorm N04BC05 Panarak. S. postepeno pove}avati na 5 . GlaxoSmithKline Irska Panadol. prema potrebi.N02BE01 (BR) (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 Panadol.35mg pramipeksola = 0. 30 x 0.100mg dnevno paralele Atenolol. 12 i 24 x 500mg Panadol Baby. u razmaku od 4 .25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. dnevno paralele Kombinovani pra{ak protiv bolova L04AD02 (SZR) Panalimus. Perfalgan N02BE51 (BR) Panadol extra.4 x 240 . prema potrebi. 1mg i 5mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf.1.15mg dnevno paralele Mirapexin.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. Paracetamol. Oprymea Registar lekova 2011 257 . na 4 .C.09mg (po~etna doza).50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.5mg.35 . tvrda 30 x 0. Hemofarm (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl. Paracetamol Sopharma. 3. 14 x 100mg upotreba 1 x 50 .05mg.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata oralno: 3 x 0. Febricet. Max.500mg (6 . Max.1g na 4 sata. 8 tabl.2 tabl. Prograf C07AB03 Panapres. Farmaclair Francuska oralna suspenzija (120mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 500mg . Panacea Biotec (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps.6 sati. Max.7mg upotreba 0.18mg i 0.7 dana do 3 x 0. GlaxoSmithKline Irska (paracetamol + kofein) analgoantipiretik 608 film tabl. Europharm film tabl. Hemofarm (atenolol) beta blokator 479 tabl.

04mg/kg.5mg)/5ml 100ml Panklav 2x film tabl.1mg/kg. u toku obroka paralele Festal N 258 Registar lekova 2011 .0.875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 .250mg na 8 sati (1 . 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) M03AC01 (SZ) Pancuronium DeltaSelect. zatim 0. Amoksiklav 2x. Galenika (pankreatin) digestivni enzimi 430 gastrorezistentna tabl. zatim 0. Alkaloid (cefiksim) cefalosporin strana 536 film tabl. Augmentin.5mg na 8 sati (do 1 godine). 125 . 250 .02mg/kg ako je potrebno paralele Pavulon J01CR02 Panklav.03 . Hemofarm (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl. Hemofarm (benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj. 14 x (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Panklav odrasli i deca iznad 12 godina: 250 .J01DD08 Pancef. 5 i 10 x 400mg granule za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli: 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno deca: 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno J01CE30 Pancillin. im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1.01 .500mg na 8 sati (6 .0.05 .500mg na 8 sati deca: 62.0. Amoksiklav Quicktab. DeltaSelect (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj.12 godina) Panklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 .25mg)/5ml 100ml Panklav forte pra{ak za oralnu suspenziju (250mg + 62.02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0. iv 10 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0. 50 x 125mg upotreba 1 .6 godina).6 Mij .45mg/kg podeljeno u 2 doze paralele Amoksiklav.01 .0. 15 x (250mg + 125mg) i 20 x (500mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (125mg + 31.2 tabl. Enhancin A09AA02 (BR) Pankreatin.4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina).

3 x dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto 496 Registar lekova 2011 259 .10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere (oralno). Nolpaza. Hemofarm lozenga 20 x 120mg D03AX03 mast 30g (dekspantenol 5%) upotreba lozenga: 2 .1.025%) 15g mast (0. 30 x 5mg supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 . 14 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno.A06AB02 (BR) Panlax.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Sinoderm A02BC02 Panrazol. Dulcolax D07AC04 Panolon.6 x 1 lozenga (odrasli). i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). Hemofarm (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0. Hemofarm (bisakodil) laksativ strana 426 oblo`ena tabl.5 lozenga dnevno (deca) mast: 2 . 10mg ujutro (rektalno) deca do 2 godine: 5mg rektalno iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis. Nini oralna disperzibilna tabl. Pulcet A11HA31 (BR) (kalcijum pantotenat) vitamin 442 Pantenol.025%) 15g upotreba 2 . ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc. 20 x 120mg Panthenol. 1 . Zdravlje (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl.

socijalna fobija.alkiliraju}i agens 572 koncentrat za rastvor za inf. (BR) vitamini (medicinski kvasac + vitamin B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin) Pantogar. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. Max. Carboplatin "Ebewe".6 godina). Jugoremedija sirup (120mg/5ml) 100ml Paracetamol Sopharma. deca iznad 12 godina: 1 . Rhophylac 300 260 Registar lekova 2011 . ({pric) im 1 x 250μg/ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj ili abortus (u prva 72 sata): 250μg paralele Beoglobin D. 1 x (10mg/ml) 5ml. Carboplatin. Sopharma sirup (120mg/5ml) 125ml upotreba odrasli: 500mg .6 sati): 1 . Panadol Baby.1g na 4 sata.12 godina) paralele Efferalgan. Febricet. Perfalgan L01XA02 (SZ) Paraplatin. Merz Pharmaceuticals strana 443 kaps. Arketis.240mg (1 . u razmaku od 4 .4 x 120 . 15ml i 45ml upotreba monoterapija . Immunorho. Seroxat J06BB01 (SZ) Partobulin SDF. Panadol.4 x 60 . ponavljati na 4 nedelje paralele Carboplasin.odrasli: 1 x dnevno 400mg/m2 iv infuzijom.2 x 1 kaps. generalizovani anksiozni poreme}aj.. Rhesonativ. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. prema potrebi. Bristol Myers Squibb (karboplatin) citostatik . tvrda 90 x (100mg+60mg+60mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima uz jelo odrasli: 3 x 1 kaps.500mg (6 . Baxter AG (anti D (Rho) imunoglobulin . Rexetin. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 30 x 20mg upotreba depresija. 18 x 500mg (Z) (BR) (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml tabl.120mg (2 meseca 1 godine).4 x 240 . 60mg dnevno paralele Actapax. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. N02BE01 (paracetamol) analgoantipiretik 608 Paracetamol.A11JC. Carboplatin Teva N06AB05 Paroksetin. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. Galenika (BR) tabl. 1 . Aurobindo Paroxetin Sandoz. 50 blistera po 10 x 500mg Paracetamol. Salutas Pharma (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. 1 .

5 x 0. zatim 0.3 x 500mg . ({pric) sc 1 x 135μg/0.02mg/kg ako je potrebno paralele Pancuronium DeltaSelect L03AB11 (SZR) Pegasys.0. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl.odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja .1g . Schering-Plough Irska terapija hroni~nog hepatitisa C PegIntron.01 .0. Schering-Plough Labo.02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0. 3 x 500mg (doza odr`avanja) . Belgija (peginterferon alfa 2b) 582 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.6 sati parenteralno: doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta. 100μg/0. zatim 0.5mg/10ml upotreba oralno: 5mg na 3 .1mg/kg. Asacol. sa produ`enim osloba|anjem 100 x 500mg supozitorija 28 x 1g rektalna suspenzija 7 x 1g/100ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode tablete .05 .0.5μg/kg jednom nedeljno. Boehringer Ingelheim [panija koncentrat za rastvor za inf.5ml upotreba 1 x nedeljno 135μg ili 180μg L03AB10 (SZ) PegIntron. Salofalk Registar lekova 2011 261 .03 .1g Max. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 50μg/0.5ml upotreba 0.5ml i 180μg/0.5ml.deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle supozitorije .5ml.01 . 50 x 5mg (SZ) Partusisten.odrasli: 2 .G02CA03 (fenoterol bromid) tokolitik strana 508 Partusisten. 120μg/0.deci se ne preporu~uje rektalna suspenzija .5ml i 150μg/0.deci se ne preporu~uje paralele 5-ASA. tokom 12 meseci A07EC02 Pentasa. 80μg/0. 4g dnevno (akutna faza).odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg . Roche (peginterferon alfa 2a) terapija hroni~nog hepatitisa C 582 rastvor za inj.5 . daje se sporom iv infuzijom (20 kapi/min) M03AC01 (SZ) Pavulon.5ml. iv 10 i 50 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0. Ferring International (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 tabl.1.0. Organon Holandija (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj.04mg/kg.

Sanofi Pasteur polivakcina strana 563 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. 250mg na 6 sati (3 .3 x 1 .5mg/kg na 4 . Max. 60mg/kg/dan 262 Registar lekova 2011 . 4g dnevno deca neonatusi i deca lak{a od 10kg: 7.3 x 400mg posle jela paralele Damaton.1g na 6 sati (uobi~ajeno). pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. 4 i 6 meseca po ro|enju revakcinacija: izme|u 17 i 24 meseca `ivota C04AD03 Pentoksifilin. infuzija traje 15 minuta . 30mg/kg/dan deca 10 . 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Ampicilin. Laboratories Rosa Phytopharma (dimetikon + gvajazulen) terapija stoma~nih tegoba 673 kaps.5ml upotreba primarna vakcinacija: 0.1 sata odrasli i deca iznad 50kg: 1g na 4 . sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 . Trental J01CA01 (ampicilin) penicilin 533 (Rp) Pentrexyl. (10mg/ml) 12 x 50ml i 100ml upotreba mo`e se primeniti kao nerazbla`en rastvor ili razbla`en fiziolo{kim rastvorom ili 5% glukozom na koncentraciju 1mg/ml. Galenika kaps. Max.6 sati.6 sati.odrasli i deca iznad 40kg: 250mg . im 1 x 0.odrasli: 500mg na 4 .50kg: 15mg/kg na 4 . 2g iv na 6 sati (meningitis) . tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml (Z) Pentrexyl.004g)/10g upotreba lek se uzima pre jela ili kada su simptomi najja~i.deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine). Pamecil (BR) Pepsane. Bristol Myers Squibb pra{ak za rastvor za inj. Hemofarm (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. gel se uzima direktno iz kesice 2 . meka 30 x (300mg+4mg) oralni gel 30 x (3g+0. Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik 608 rastvor za inf. im iv 50 x 1g upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela oralno .2 kesice gela ili kaps.6 sati. N02BE01 (SZ) Perfalgan. Max. 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) .6 sati (uobi~ajeno).J07CA06 (Z) Pentaxim.3) pra{ak i suspenzija za suspenziju (u {pricu) za inj.5ml 3.10 godina) parenteralno .deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno).2.

30 x 15mg i 100mg (Z) Phenobarbiton natrijum. sc 1. optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 . 12 x 20mg vaginalna kaps. Max.2 kaps. (BR) Pervivo.) biljni lek 671 oralni rastvor 50ml.uznemirenost: 2 -3 x 2 . (BR) Persen. Lek biljni anksiolitik (suvi ekstrakti: korena valerijane + lista mati~njaka + lista nane) 671 Persen oblo`ena tabl. 40 x (50mg + 25mg + 25mg) Persen forte kaps..2 kaps.2 x 1 .G03GA05 Pergoveris. Laboratorie Innotech International (benzalkonijum hlorid) lokalni kontraceptiv 508 vaginalna tabl.180 mikromola/L). 250ml i 500ml upotreba 2 . oralno .8mg/kg dnevno parenteralno: 50 .9mg upotreba vaginalno pre svakog polnog odnosa N03AA02 § (fenobarbiton) antikonvulziv 610 Phenobarbiton. 3 i 10 x (150ij + 75ij)/ml upotreba doziranje je individualno.odrasli: 50 . Hemofarm tabl. 600mg dnevno Registar lekova 2011 263 .300mg u jednoj dozi. Chephasaar (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 film tabl. uve~e . Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. .vidi na str. tvrda 20 x (125mg + 25mg + 25mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .40μg/ml (60 .3 x 1 . po potrebi ponoviti za 6 sati. Merck Serono (folitropin alfa + lutropin alfa) hormoni strana 516 pra{ak i rastvara~ za inj.3 tabl. 20 i 100 x 500mg upotreba 3 x 500mg na prazan stomak paralele Dona HN05CM.2 kafene ka{ike G02BB. meka 6 x 18. ili 1 .deca: 5 .3 tabl. im iv 5 x 220mg/2ml upotreba doziranje je individualno.. zavisno od odgovora pacijenta M01AX05 (BR) Perigona. Pharmatex.200mg. ili 1 . Richard Bittner (etanolni ekstrakt 25 biljnih vrsta . rastvara~ je voda za inj. sat pre spavanja A16A.nesanica: 2 .

dnevna doza 0. Krka (vitamini A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis. otopljeno u ustima D11AX01 (BR) Pilfud.2mg. 30 x (5000ij+1. (BR) Piascledine.3 x 600mg pre jela C02AC05 Physiotens.2mg i 0.65 godina: 2 x 1ml rastvora naneti na suvu }elavu povr{inu i blago utrljati. Max. tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti 264 Registar lekova 2011 ..C05CA03 Phlebodia. 28 x 0. Expanscience Laboratories (sojino ulje + avokadovo ulje .. tvrda 20 x 200mg Pipem. Solvay Francuska (moksonidin) antihipertenziv 472 film tabl. + nikotinamid) vitamini 440 oblo`ena tabl. Laboratorie Innotech International (diosmin) venotonik strana 477 film tabl.4mg upotreba 0. dnevno sa punom ~a{om vode. 15 i 30 x 600mg upotreba hroni~na venska insuficijencija: 600mg ujutro pre doru~ka hemoroidi: 2 . tvrda 15 x (200mg + 100mg) upotreba 1 kaps. Hemofarm kaps.6mg paralele Moxogamma M09AX. ukupna dnevna doza najvi{e 2ml J01MB04 (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 Pipegal. po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0.nesaponifikovano) terapija osteoartritisa 600 kaps.7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg+10mg+0. Galenika kaps.5mg+1.4mg+20mg) upotreba samo odrasli: 1 dnevno.4mg.2mg ujutro. najbolje u toku jela A11BA. Bosnalijek (minoksidil) terapija alopecije 502 rastvor za ko`u (2%) i (5%) 60ml upotreba odrasli 18 .4mg ujutro ili 2 x 0. pojedina~na doza 0. Max. (BR) Pikovit forte.

Ramipril H. dnevno (najbolje ujutru). kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno. Max. 1 x (20%) 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno. pove}avati nedeljno do doze odr`avanja 2 x 100 . Merz Pharmaceuticals (amantadin sulfat) antiparkinsonik 615 film tabl. Human albumin 20% Behring. J01XA02 (SZ) Planicid. Tritace comp. 20 i 50 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Targocid B05AA01 (Z) Plasbumin 20. 10 x 200mg i 400mg upotreba rastvara~ je voda za inj. Vivace C09BA05 Piramil HCT. zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf. malo soli. Ramicomp Genericon. odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza). Lek (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl./inf.5mg (doza odr`avanja).25mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. 28 i 50 x (2. u toku ili posle jela 1 x 1. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). Vivace Plus N04BB01 PK Merz. Human albumin 20% Baxter. 28 x 1. Lek (ramipril) ACE inhibitor strana 484 tabl. Prilinda plus. Prilinda. Tritace.25mg (po~etna doza). Uman Albumin Registar lekova 2011 265 . po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD. Ramipril Genericon. 10mg dnevno paralele Ampril. PharmaSwiss (teikoplanin) antibiotik 544 pra{ak za rastvor za im iv inj.3 x 200mg maksimalnom brzinom infuzije 55kapi/min. 30 x 100mg (SZ) rastvor za inf.C09AA05 Piramil.humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf. zavisi od telesne mase bolesnika. 1 x 2. profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C. Humani albumin 20% Biotest. Human albumin. Ampril HL. 10 x 200mg/500ml upotreba oralno: 100mg (po~etno).300mg (prva doza ujutro a druga do 16 sati) parenteralno: 1 . 20.5 . Ljudski albumin 20%. Ramipril. zatim 200mg dnevno iv ili im.5mg + 12mg) tabl. Talecris Biotherapeutics (albumin . Ramitens.

28 x 75mg film tabl.B05BB01 (SZ) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid heksahidrat + natrijum acetat trihidrat + natrijum glukonat) nadoknada elektrolita strana 462 Plasma Lyte 148 (pH 7.37g + 0. Clopigal.68g + 5.alkiliraju}i agens 572 Platinex.100mg/m2 dnevno.4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. Cisplatin "Ebewe". Kerberan. tokom 5 dana na 3 . Monogrel.26g + 0.5mg. Bieffe Medital rastvor za inf. jednom na 3 . 4 i 30 x 300mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. Cardogrel.5mg/ml) 20ml i 100ml (SZ) Platosin.5mg/ml) 20ml upotreba monoterapija . 5 . (5. Bristol Myers Squibb koncentrat za rastvor za inf. (5. Cisplatin PharmaSwiss. Baxter Healthcare rastvor za inf.3g + 3. Klopidogrel.4).10mg (izuzetno 20mg) dnevno (doza odr`avanja angina pektoris: 5mg ujutro. 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 5mg ujutro (po~etno).4). po potrebi do 10mg 266 Registar lekova 2011 .02g)/L 1 x 500ml upotreba doziranje je individualno L01XA01 (SZR) (cisplatin) citostatik . 1 x (0.4 nedelje paralele Cisplatin. Zyllt C08CA02 Plendil. 1 x (0. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Sinplatin B01AC04 Plavix. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 2.68g + 5.37g + 0. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. sanofi aventis (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl.3g + 3. AstraZeneca [vedska (felodipin) antagonist Ca 481 tabl.odrasli i deca: 50 . Cisplatin Teva. Klogrel.02g)/L 1 x 1000ml Plasma Lyte 148 (pH 7.26g + 0.

75mg upotreba 1 tabl. ({pric) sc im 1 x 0. dnevno. zatim 5 .8 nedelja odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl. po potrebi. druga tabl. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za alergijski (D3 Galphimia glauca + D3 Cardiospermum + D4 Luffa operculata) rinitis 675 tabl. Laboratorie Innotech International (neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin) vaginalni antiinfektiv 505 vaginalna kaps. na sat. 100 x (25mg+25mg+25mg) upotreba tabl.14 godina) paralele Duphalac. 8 tabl. 2 x 0.45ml sirupa hroni~na opstipacija . tokom 12 dana A06AD11 Portalak. Polygynax. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 . postkoitalno (najkasnije do 72 sata). Max.5ml vakcine (primarna vakcinacija).6 godina).15ml sirupa . dnevno u akutnoj fazi. laksativ 426 sirup (67%) 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 . sanofi aventis Ma|arska Pneumo 23. se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 . Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv 512 tabl.2 tabl. 12 tabl. 60ml) sirupa u po~etku.12 godina: 1 tabl.15ml dnevno.30ml (Max. uve~e. odjednom paralele Escapelle Registar lekova 2011 267 .deca: 5ml dnevno (1 . revakcinacija. Max. 6 i 12 x (35000ij + 35000ij + 100000ij) upotreba 1 vaginalna kaps. Belupo (laktuloza) terapija hiperamonijemije.odrasli: 15 . Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka) vakcina protiv pneumokoka strana 557 rastvor za inj. 3 dana.J07AL01 (Z) Pneumo 23. na 2 sata. 12 sati nakon prve ili 2 tabl. najranije 5 godina od primarne vakcinacije (BR) Polinol. zatim 5ml dnevno (7 . G01AX. 10 . kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.. deca 2 .5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0. Lactulose-MIP G03AC03 (BR) Postinor 2.

Boehringer Ingelheim Nema~ka (dabigatraneteksilat) oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina) 451 kaps. 14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije mast: 2 .prevencija kardiovaskularne bolesti: 40mg deca . Torlak (pre~i{}eni proteinski derivat tuberkulina) dijagnostik 664 rastvor za inj. 30 i 90 x 20mg i 40mg PravaCor. Sopharma tabl.35 dana posle zamene kuka) C10AA03 (pravastatin) hipolipemik 490 Pralip.hiperholesterolemija ili kombinovane hiperlipidemije: 10 . id 10 x (3ij/0. 30 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima u jednoj dozi uve~e odrasli . zatim 1 x dnevno 220mg (tokom 10 dana posle zamene kolena) ili (tokom 28 .5%) 50ml vagitorija 14 x 200mg Povidon jod.porodi~na hiperholesterolemija: 10 . 30 x 20mg i 40mg Pravapres. rezultat se ~ita posle 48 . Hemofarm mast (10%) 40g rastvor za ko`u (10%) 100ml. PharmaSwiss tabl. pozitivna reakcija: pojava tvrdog infiltrata pre~nika 6mm B01AE07 (SZR) Pradaxa.(BR) (povidon jod) antiseptik.20mg (8 . dezinficijens strana D08AG02 R02AA15 G01AX11 D08AG02 Povidon jod. nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja.18 godina) 268 Registar lekova 2011 . Betadine V04CF01 (Z) PPD-T.4 sata. Nini mast (10%) 20g rastvor za ko`u (10%) 100ml rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml vagitorija 14 x 200mg 500 640 505 500 640 505 R02AA15 G01AX11 upotreba rastvor: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 .40mg . Lek tabl.4 sata posle hirur{ke intervencije. 500ml i 5L pena za ko`u (7.5ml upotreba 0.5%) 500ml i 5L rastvor za ispiranje usta (8.40mg (14 . 10 .1ml id.72 sata.13 godina). 30 i 60 x 75mg i 110mg upotreba prevencija venske tromboembolije: 110mg 1 .1ml) 2. tvrda 10.3 x dnevno mazati u tankom sloju pena: prema uputstvu proizvo|a~a paralele ANTIsept D.

Krka (perindopril) ACE inhibitor 484 tabl. Erynorm. 10 x 5mg Prednizon. Lakea. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar.20mg.10 000ij. Losartic. Max. im 3 x 1500ij/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 1 x 4mg (doza odr`avanja). 20 x 5mg i 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka. doziranje je individualno. 4mg i 8mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza). zavisno od indikacije po~etna doza: 10 . Lotar. Servier Ireland (trimetazidin hlorid) antianginalgik 471 film tabl. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika stimulacija ovulacije: 5000 . Sentor C09AA04 Prenessa.5 . LozarEP.25mg kod starijih od 75 godina). 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12. im 1 i 3 x 5000ij/ml upotreba doziranje je individualno. Les Laboratories Servier Preductal MR. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 35mg upotreba prevencija napada angine pektoris: 2 x 35mg (ujutro i uve~e) G03GA01 (Z) Pregnyl. Max. Rasoltan. Bosnalijek tabl. 24 sata posle primene zadnje doze FSH C09CA01 Prelow. Organon Holandija (horionski gnadotropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Anpharm Poljska Preductal MR. Lorista. 10mg dnevno paralele Prexanil Registar lekova 2011 269 . 60 i 90 x 2mg. 60mg dnevno paralele Pronison C01EB15 Preductal MR. Losar.H02AB07 (prednizon) glukokortikoid strana 527 Prednizon. Losartan. Jugoremedija tabl. Liconsa (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. 30.

Wyeth Pharmaceuticals vakcina protiv pneumonije (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) 557 suspenzija za inj. 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5 mg) deca 2 .5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena tre}e doze se preporu~uje u drugoj godini deca 12 . 30 x 100mg rastvor za inj. Loratadin J07AL02 (Z) Prevenar. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najvi{e 15mg (parenteralno).11 meseci: 2 doze po 0.5ml) gela. Hemofarm (loratadin) antihistaminik 648 tabl.G02AD02 (SZ) Prepidil gel.5ml (prva u drugom mesecu a interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena ~etvrte doze se preporu~uje u drugoj godini 7 .3 x 50 . Pfizer Belgium (dinoproston) prostaglandin za otvaranje cerviksa strana 507 endocervikalni gel (napunjen {pric) 1 x 0. ({pric) im 1 x 0.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor. ne preporu~uje se upotreba du`e od 2 dana C07AB02 Presolol. 2 x 50mg dnevno (oralno) infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg iv u bolusu ponavljati na 2 minuta do najvi{e 15mg.5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje 2 meseca) deca 24 meseca .100mg (oralno) tireotoksikoza: 4 x 50mg (oralno) paralele Corvitol R06AX13 Pressing. 28 i 56 x 50mg film tabl. po potrebi primeniti istu koli~inu gela jo{ jednom.6 meseci: 3 doze po 0. Claritine. Hemofarm (metoprolol tartarat) beta blokator 478 film tabl.5ml 270 Registar lekova 2011 . zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno) angina pektoris: 2 . 10 x 10mg {ume}a tabl.5ml upotreba odoj~ad 2 . iv 5 x 5mg/5ml upotreba hipertenzija: 100mg dnevno (po~etna doza).5 godina: 1 doza od 0. posle 15 minuta po~eti oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 x 100mg najmanje slede}a tri meseca profilaksa migrene: 2 x 50 .100mg (oralno) aritmije: 5mg sporo iv. Flonidan.5mg/3g upotreba cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2.23 meseca: 2 doze po 0.

Les Laboratories Servier tabl.5mg + 0. najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus. Les Laboratories Servier tabl.25mg) Prexanil Combi.25mg) Prexanil Combi LD.25mg) film tabl. Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. Inhibace plus Registar lekova 2011 271 . Zobox C09BA08 Prilazid plus.5mg (doza odr`avanja). 30 x (5mg + 12. 30 x 5mg i 10mg Prexanil. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl.C09AA04 (perindopril) ACE inhibitor strana 484 Prexanil. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. Janssen-Cilag (darunavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl. dnevno paralele Co Prenessa J05AE10 Prezista. Inhibace. 30 x (5mg + 1. Servier Ireland film tabl.5mg + 0. 30 x (2.625mg) Prexanil Combi LD. Les Laboratories Servier film tabl. 30 x 4mg i 8mg film tabl. 30 x (2. 30 x 5mg i 10mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza). Servier Ireland film tabl. 30 x (5mg + 1.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme. 1 x 4mg .625mg) upotreba 1 tabl.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 120 x 300mg i 60 x 400mg i 600mg upotreba odrasli iznad 18 godina u kombinaciji sa ritonavirom: 2 x 600mg odrasli iznad 18 godina koji prethodno nisu primali antiretrovirusnu terapiju: 1 x 800mg C09AA08 Prilazid.5mg. 10mg dnevno paralele Prenessa C09BA04 (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 Prexanil Combi. 30 x (4mg + 1. Max. 5mg dnevno paralele Cilazapril. Servier Ireland film tabl. 30 x 2.

Max. Hemofarm (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.5mg dnevno (po~etna doza). 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza).20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja). Ampril HL. 20 x 5mg. 20 x (10mg + 25mg) Prilenap HL.. dnevno. Enap H. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg . Hemofarm tabl. Max.5mg) upotreba 1 tabl.25mg (po~etna doza). 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Hemofarm (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 tabl. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tabl. 10mg dnevno paralele Ampril. po potrebi 2 tabl./inf. 5 . Ramipril. Enalapril HCT. Enap HL C09AA05 Prilinda. 10 . dnevno paralele Ampril HD. 28 x 2. Max. 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP. Piramil. Galecef 272 Registar lekova 2011 . u toku ili posle jela 1 x 1. Vivace Plus J01DB04 Primaceph.4 doze. 1 x 2.1g na 6 .12 sati. Enap. Enalapril Sandoz. Piramil HCT. Ramipril H. Max. Vivace C09BA05 Prilinda plus. Hemofarm tabl. Tritace. Ramipril Genericon. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2.5 . PharmaSwiss (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. Enatens C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 Prilenap H. dnevno (najbolje ujutru). Tritace comp.5mg (doza odr`avanja). Hemofarm (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl. 20 x (10mg + 12.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 .20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele EnaHEXAL. Ramicomp Genericon. Enalapril. Ramitens. dnevno odjednom paralele EnaHEXAL comp.5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti.C09AA02 Prilenap. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 .

Panapres J07BD52 (Z) Priorix.25mmol/ml) 10ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB03 Prinorm. 20 x 5mg upotreba endometrioza: 10mg dnevno od 5-tog dana ciklusa menoragija: 3 x 5mg tokom 10 dana za zaustavljanje krvarenja. Bayer Schering Pharma (gadoksetinska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj.5mg) upotreba 1 tabl. rubeola i morbila 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3mg + 15mg)/ml 10ml upotreba 1 . 14 x 100mg upotreba 1 x 50 .5ml upotreba deca mla|a od 1 godine se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca iznad 1 godine: 0. dnevno paralele Micardis Plus S01GA01 Proculin. Galenika (atenolol) beta blokator 479 tabl. 1 x 80mg paralele Micardis C09DA07 Pritor Plus. Alkaloid (nafazolin + borna kiselina) oftalmik 657 kapi za o~i (0. 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno. 2 x 5mg od 19-tog do 26-tog dana ciklusa za profilaksu karcinom dojke: 40mg dnevno V08CA10 (Z) Primovist.5ml. 28 x (40mg + 12. Max. Bayer Schering Pharma (telmisartan) antihipertenziv 487 tabl.G03DC02 Primolut Nor. ({pric) 1 x (0. Bayer Schering Pharma (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. zatim revakcinacija u 12 godini `ivota paralele Trimovax C09CA07 Pritor. rubeole i morbila) vakcina protiv parotitisa.4 sata Registar lekova 2011 273 .5mg) i (80mg + 12. sc im 100 x 1 doza/0. Bayer Schering Pharma (noretisteron acetat) gestagen strana 514 tabl. GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virusi parotitisa.2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 .100mg dnevno paralele Atenolol.

5mg i 5mg kaps. Laboratories Besins (progesteron) gestagen 514 gel (10mg/g) 80g L04AD02 (SZR) Prograf. Kanazol. ItraconEP. zavisno od indikacije po~etna doza: 10 . 20 x 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka. 4 .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. Galenika (prednizon) glukokortikoid 527 tabl. Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. tvrda 4.odrasli: 200 .400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 .20mg. 60mg dnevno paralele Prednizon 274 Registar lekova 2011 .15 dana (Tinea pedis.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 3 nedelje (keratitis fungalis).G03DA03 Progesteron Depo. Max. tvrda 30 x 0. 7 . Omicral H02AB07 Pronison. Tinea cruris). im 5 x 250mg/ml upotreba habitualni poba~aj: 125mg jednom nedeljno u prvoj polovini trudno}e prete}i poba~aj: 125 ili 250mg jednom nedeljno tokom prvih 16 nedelja trudno}e (po{to je prethodno zaustavljeno krvarenje) supstituciona terapija: 1 x mese~no 125mg ili 250mg (18-og ili 20-og dana ciklusa) G03DA04 Progestogel.8 nedelja (Tinea capitis). Panalimus J02AC02 Prokanazol. tvrda 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf. Galenika (hidroksiprogesteron kaproat) gestagen strana 513 rastvor za inj.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . doziranje je individualno. 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze . 4 . Besins Manufacturing Progestogel. Liconsa (itrakonazol) antimikotik 547 kaps.

3 . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml upotreba indukcija anestezije (iv inj) . Fresenius Kabi emulzija za inj. 1mg/kg dnevno podeljeno u 2 . 10 x 35mg/10ml Propafenon Alkaloid. 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol Lipuro 1%.2./inf.12mg/kg/sat . Recofol C07AA05 Propranolol.deca iznad 1 meseca: 2. Max.5mg/kg.80mg. najdu`e 3 dana paralele Diprivan. Hemofarm film tabl. Max. Hemofarm [abac rastvor za iv inj.C01BC03 (propafenon hlorid) antiaritmik strana 468 Propafen.21-og dana od infarkta migrena (profilaksa): 40mg dnevno.odrasli: 2 . brzinom 20 .4mg/kg/sat. do 320mg dnevno (odrasli) profilaksa infarkta miokarda: 4 x 40mg tokom 2 .3 doze. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. Max. Braun emulzija za iv inj.5mg/kg dnevno (deca) angina pektoris: 2 .40mg/10 sekundi . 320mg dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli).odrasli: 4 . podeljeno u vi{e doza. 1 i 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol 1% MCT Fresenius. 240mg dnevno (odrasli) Registar lekova 2011 275 . Galenika (propranolol hlorid) beta blokator 478 tabl./inf. Max.5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf) . ili 70 .0.240mg dnevno.deca iznad 1 meseca: 9 . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. zatim 2 x 80mg po~ev{i 5 . pojedina~na doza 210mg N01AX10 (SZ) (propofol) op{ti anestetik 603 Propofol 1% Fresenius./inf.3 dana. po potrebi do 160 .900mg dnevno.25 .4 x 0. Fresenius Kabi emulzija za inj. pove}avati na 7 dana do 160mg dnevno. 50 x 150mg i 300mg (Z) Propafen. 50 x 40mg upotreba hipertenzija: 2 x 40 .320mg (retko do 640 mg) dnevno (odrasli).140mg u bolusu.odrasli: 1 . B. 40 x 150mg upotreba oralno: 150 .15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf) . po potrebi do 2 . posle jela parenteralno: 1 .3 x 40mg.4mg/kg dnevno (deca) aritmije: 40 ./inf. Alkaloid film tabl.2mg/kg iv inj.160mg. po potrebi 120 .

Berlin-Chemie (ekstrakt Sabalis serulate) terapija hiperplazije prostate 521 kaps. Gedeon Richter film tabl.25mg/ml upotreba ne treba primenjivati du`e od 2 dana kontinuirano postpartalno ili postabortivno krvarenje: 0.12 godina: 3 x 5ml sirupa ili 2 x 1/2 tabl. bronhospazmolitik 671 sirup (7mg/ml) 100ml oralne kapi.. G04CX. posle jela. 1mg protamin sulfata inaktivira 80 .8 sati. Pfizer Belgium (karboprost) prostaglandin za prekid trudno}e 507 rastvor za inj./inf. ukupna doza 2 vaginalne tabl.5ml sirupa ili 2 x 1 tabl.5ml sirupa deca 4 .. im 1 x 0. Zerlon HR05WA. Engelhard Arzeneimittel (suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik. po potrebi ponoviti za 15 . V03AB14 (SZ) Protamin sulfat. primenjuje se ili vrlo sporom iv injekcijom ili kontinuiranom iv infuzijom. Finpros. 5 x 50mg/5ml upotreba doze protamin sulfata zavise od doze heparina.G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 Proscar. Galenika (protamin sulfat) antagonist heparina 662 rastvor za iv inj. 28 x 5mg Prosterid. odoj~ad i mala deca: 3 x 2. meka 15. po potrebi ponoviti za 6 . (BR) Prospan. rastvor (20mg/ml) 20ml {ume}a tabl. (BR) Prostamol Uno. 30 i 60 x 320mg upotreba 320mg dnevno. ukupna doza je 2mg G02AD02 (SZ) Prostin E2. 10 x 65mg upotreba odrasli: 3 x 7. 4 x 3mg upotreba 1 vaginalna tabl. Sanico (dinoproston) prostaglandin za indukciju poro|aja 507 vaginalna tabl.250mg im. MSD Italija film tabl. uvek u isto doba dana G02AD04 (SZ) Prostin 15 M.90 minuta. 28 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz.100ij heparina u krvi 276 Registar lekova 2011 .

Med. tvrda 10 i 20 x 50mg upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije. tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma).150mg dnevno A02BC02 Pulcet. 20 x 50mg tabl. 14 i 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel. Max. Larona. Medico Uno (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. Tramadol. TramaFort.600mg dnevno podeljeno u 3 doze dok bolesnik ne postane eutiroidan. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 . 45 x 100mg upotreba doziranje je individualno. doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 . Tramadolor.6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 . Lanzul. tvrda 7. Nolpaza.100mg. Trodon H03BA02 PTU. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka.CS (tramadol hlorid) opioidni analgetik 606 kaps.A02BC03 Protonexa. 14 i 28 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka. Panrazol Registar lekova 2011 277 . Lansoprazol ICP. Alkaloid (propiltiouracil) tireostatik 528 tabl. zatim doza odr`avanja 50 . 300 . Pro. tokom 4 nedelje paralele Controloc.2mg/kg paralele TramaFlash. Nobel Ilac (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. Sabax N02AX02 § Protradon.

28 x 20mg i 14 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg.5mg/ml) 20 x 2ml Pulmicort Turbuhaler.40mg tokom 6 .R03BA02 (budesonid) antiastmatik strana 643 Pulmicort. Roche (dornaze alfa) mukolitik 646 rastvor za inhalaciju 6 i 30 x 2. po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 . Organon Holandija (folitropin beta-rekombinantni humani FSH) hormon 517 rastvor za inj. Gedeon Richter (famotidin) H2 blokator 419 film tabl. ultrazvu~ni inhalatori se ne smeju koristiti Pulmicort odrasli: 1 .5ml) 5ml i (100ij/0. zavisno od klini~kog odgovora G03AB. najdu`e 12 meseci kontinuirano odrsli iznad 21 godine: 1 .: tamno`ute film tabl.doza odr`avanja: 0. sc im 1 x (50ij/0. 0. (0. 5 x (2mg + 2mg) svetlo `ute film tabl.0.4mg dnevno (doza odr`avanja) deca 6 meseci i starija .125mg/ml). se moraju uzimati redosledom koji je ozna~en na pakovanju po~ev{i od prvog dana ciklusa A02BA03 Quamatel. tokom 4 .25 .4 doze.2mg dnevno (po~etno).12 nedelja paralele Famotidin. AstraZeneca [vedska pra{ak za inhalaciju (200μg/dozi) 100 doza i (400μg/dozi) 100 doza upotreba lek se uzima svakodnevno ~ak i ako nema simptoma.5mg G03GA06 Puregon.5ml (1mg=1000j) upotreba primenjuje se oralnom inhalacijom pomo}u raspr{iva~a. 17 x (2mg + 3mg) tamnocrvene film tabl.5mg/2. 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. AstraZeneca [vedska suspenzija za inhalaciju (0..5ml) 5ml upotreba doziranje je individualno. 1600μg dnevno deca iznad 6 godina: 100 . Max.25mg/ml) i (0.800μg dnevno podeljeno u 2 . 2 x (0mg + 0mg) upotreba tabl.25 . po potrebi dozu pove}avati do 1mg dnevno . 2 x (1mg + 0mg) bele (placebo) film tabl.2mg dnevno Pulmicort Turbuhaler odrasli: 200 . Qlaira. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + dienogest) oralni kontraceptiv 511 28 film tabl.4 doze R05CB13 Pulmozyme. 2 x (3mg + 0) ru`i~aste film tabl.po~etno: 0.5mg dnevno.8 nedelja (terapija).5mg deca iznad 5 godina i odrasli do 21 godine: 1 x dnevno 2.5 .2 x dnevno 2.800μg dnevno podeljeno u 2 . Famotidin Alkaloid 278 Registar lekova 2011 .

.

Ufar tabl.5mg) Ramicomp Genericon tabl. 1 x 2. Tritace. Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisani virus rabiesa . Piramil HCT. Ni Medic tabl.5mg.5mg + 12. 3. Genericon Pharma tabl. 20. 30 x (2.5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. Genericon Pharma Ramicomp Genericon mite tabl.25mg (po~etna doza). dnevno (najbolje ujutru).5mg (doza odr`avanja). Max. 28 i 30 x 2.5mg + 12. 30 x (5mg + 25mg) Ramipril H. 30 i 90-og dana C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ramicomp Genericon. 30 x 2. Prilinda plus.5mg i 5mg Ramipril Genericon. 28 x (2. Ufar tabl. Vivace 280 Registar lekova 2011 . im 5 x 2. PharmaSwiss tabl. 5mg i 10mg Ramipril.5mg) i (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD. 14.5ij/ml upotreba po 1ml u nadlakticu 1.5 .PCEC) vakcina protiv besnila strana 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5mg. Ampril HL. 5mg i 10mg Ramitens. Piramil. 28 x 2. 7. u toku ili posle jela 1 x 1. Prilinda. 10mg dnevno paralele Ampril.J07BG01 (Z) Rabipur. Tritace comp. Vivace Plus C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ramipril. 28 x 2.

Nini film tabl. zatim 2mg dnevno M01AE01 Rapidol.3 x 150mg. 20 x 150mg i 30 x 300mg upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe oralno . ili 50mg rastvoreno u 20ml fiziolo{kog rastvora na 6 . izuzetno 4 x 150mg. tokom 8 . 5 x 50mg/5ml Ranital.12 nedelja (refluksni ezofagitis) .6g dnevno podeljeno u vi{e doza.8 sati im inj.A02BA02 (ranitidin) H2 blokator strana 419 Ranisan. 20 x 150mg i 300mg Ranitidin. Max.8 .4mg/kg.3. meka 20 x 200mg i film tabl. im iv inf 5 x 50mg/2ml Ranitidin PharmaSwiss. 2.5 doza (kao antipiretik). 150mg uve~e (spre~avanje recidiva ulkusa). 20 x 150mg i 30 x 300mg {ume}a tabl.1.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 . 6g dnevno (Zollinger-Elisonov sindrom). ne treba deliti.8 nedelja (terapija ulkusa). Spedifen Registar lekova 2011 281 . Meda Manufacturing (acemetacin) nesteroidni antireumatik 589 kaps. Zdravlje tabl. Max. PharmaSwiss film tabl.odrasli: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 . 30 x 1mg upotreba tabl. 2 .odrasli: 50mg nerazbla`eno na 6 .deca: 2 x 2 . Ulcogut M01AB11 Rantudil forte. 20 x 150mg rastvor za im iv inj./inf. 30 x 200mg upotreba uzima se posle jela odrasli: 0. 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e./inf. Ibuprofen. 5 x 50mg/2ml Ranitidin.48 sati posle transplantacije. PharmaSwiss film tabl.8 sati. 300mg dnevno (ulkus) parenteralno . Max. ili iv infuzijom paralele Ulcodin. 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) paralele Brufen. Hemofarm film tabl. 20 x 75mg. Wyeth Pharmaceuticals (sirolimus) imunosupresiv 584 oblo`ena tabl. meka 20 x 400mg (BR) kaps. 20 x 150mg rastvor za inj.4 . 30 x 400mg i 600mg i kaps. 20 x 150mg i 30 x 300mg rastvor za im iv inj.2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) deca 12 godina: 5 . sporom iv inj. Caffetin menstrual. Max. Wyeth Medica Irska Rapamune.3 x 60mg uz jelo sa dosta te~nosti L04AA10 (SZR) Rapamune. tvrda 20 x 60mg upotreba 1 . PharmaSwiss (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl. gutaju se cele 6mg prvih 24 .

5 x 1mg/ml i 3mg/3ml upotreba uz hemioterapiju . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Novartis Pharma Stein [vajcarska (aliskiren) antihipertenziv 489 film tabl.6 x 12. 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg (12. Diclofenac duo.N01AH02 § (SZ) Rapifen. Max. Diclofenac retard. po mogu}nosti u isto doba dana. Naklofen A04AA02 (granisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 Rasetron.25mg kod starijih od 75 godina). Janssen Pharmaceutica (alfentanil) opioidni analgetik strana 603 rastvor za iv inj. 50 x (0. Sentor 282 Registar lekova 2011 . 10 x 12. Lotar. 75mg dnevno (Rapten rapid) M01AB05 Rapten Duo. Hameln Pharmaceuticals koncentrat za rastvor za iv inj.5mg/ml) 2ml i 10ml upotreba doziranje je individualno zavisno od vrste hirur{ke intervencije M01AB05 Rapten. Max. Losartic. Lakea. Lorista. Max. 1mg dnevno postoperativna mu~nina . Erynorm.25mg.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta . 2 x 75mg dnevno paralele DicloRapid.5 . Novartis Farma Italija Rasilez. Zdravlje (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. 28 x 150mg i 300mg upotreba lek se uzima uz jelo./inf. Losar. po potrebi pove}ati na 300mg C09CA01 Rasoltan. 1./inf.deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 1 x 75mg.5mg (Rp) Rapten K oblo`ena tabl. Hemofarm (diklofenak kalijum) nesteroidni antireumatik 588 (BR) Rapten Rapid oblo`ena tabl. Losartan. 10 x 50mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 2 . Actavis Malta film tabl.odrasli: 1 . Hemofarm (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 tabl. Prelow. LozarEP.3 x 50mg (Rapten K) 4 . 1 x 150mg dnevno.odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Kytril C09XA02 Rasilez.5 . Diklofenak Duo Nini. 5 i 10 x 1mg i 2mg (Z) Rasetron.

12mg/kg/sat . brzinom 20 . Krka (indapamid) antihipertenziv strana 473 tabl.interferonom ili peg interferonom alfa paralele Copegus L03AB07 (SZR) Rebif.5ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Avonex N01AX10 (SZ) Recofol. Sicor Biotech (interferon alfa 2b .36Mij dnevno.deca iznad 3 godine: 2.40mg/10 sekundi . Bayer Schering Pharma (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj.5mg upotreba 1.C03BA11 Rawel SR.odrasli: 4 .2.5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf.humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj.odrasli: 2 .odrasli: 1 . sc 5 x 3Mij upotreba 1 . Propofol 1% MCT Fresenius. podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa . Propofol 1% Fresenius.) .) ./inf. nekoliko dana.) .5mg posle doru~ka paralele Indapres./inf. ({pric) sc 12 x 22mcg/0.5ml i 44mcg/0. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za iv inj. najdu`e 3 dana paralele Diprivan.5mg/kg.15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf. nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Intron A J051B04 (SZR) Rebetol. 1 x (20mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj. Merck Serono (interferon beta 1a . 30 i 60 x 1. Indapres SR L03AB05 (SZR) Realdiron.4mg/kg/sat. sa produ`enim osloba|anjem 20. tvrda 140 x 200mg upotreba 1000 . Propofol Lipuro 1% Registar lekova 2011 283 .rekombinantni) antivirotik 581 pra{ak za rastvor za inj.deca iznad 3 godine: 9 . Belgija (ribavirin) antivirotik 549 kaps. Schering-Plough Labo.1200mg dnevno.

iv 1 x 250ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 20 x 1.3ml.3ml. iv 1 x 1000ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) upotreba doziranje je individualno paralele Advate. (karpula) sc iv 1 x 10000ij/ml.6ml i 1 x 30000ij/0. 1 x 250ij. Roche (epoetin beta . 6000ij/0. ako je potrebno posle 4 nedelje pove}ati na 15mg. Hemofarm (dihidroergotoksin mesilat) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. 2000ij/0. Max. tvrda 28 x 10mg i 15mg upotreba odrasli 18 . 20000ij/ml i 60000ij/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije C04AE01 Redizork. 10000ij/0. iv 1 x 250ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.6m rastvor za inj.65 godina: 10mg u jutro.3ml.5mg u jednoj dozi uz jelo A08AA10 (SZ) Reductil. ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0.humani)) hemostatik strana 453 Recombinate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Abbott (sibutramin) supresor apetita 429 kaps. Kogenate Bayer B03XA01 (SZ) Recormon.5mg i 4. 5000ij/0. 4000ij/0.3ml.3ml.B02BD02 (SZ) Recombinate. iv 1 x 500ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.humani rekombinantni eritropoetin) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj. Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII . iv 1 x 500ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5mg ili 4. 500ij. iv 1 x 1000ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. trajanje terapije 1 godina B02BD02 (SZ) ReFacto AF. 1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno 284 Registar lekova 2011 .5mg upotreba 3 x 1. Wyeth Pharma [panija (moroktokog alfa) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.

30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. Tifona Registar lekova 2011 285 .A03FA01 Reglan. sc 1. 21 i 63 x (0.0. 40 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 120ml rastvor za inj. 2 i 7 x 12mg/0. a primenjivati 5 dana A06AH01 (SZR) Relistor. Remirta.15mg/kg N06AX11 Remeron. 12mg (62-114kg) svakog drugog dana. Mirtazapin ODT Sandoz. ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno. Max 0. Glaxo Wellcome Francuska Relenza. izuzetno 2 doze na 24 sata kad nema odgovora na prvu dozu bolesnici telesne mase izvan propisanih granica (ispod 38kg i iznad 114kg) dobijaju dozu od 0. Novynette J05AH01 Relenza.deca do 6 godina: 0. Mirtazapin.odrasli: 3 x 5 . zatim 7dana pauze paralele Mercilon.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.6ml upotreba Max. Organon Holandija (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. trajanje tretmana je 4 meseca odrasli iznad 18 godina: 8mg (38-61kg).5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Klometol G03AA09 Regulon. primenu zapo~eti unutar 48 sati od pojave simptoma. GlaxoSmithKline Australija (zanamivir) antivirotik 552 pra{ak za inhalaciju 20 x 5mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10mg. po potrebi dozu pove}ati do Max.25 .1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 . Wyeth Lederle Italija (metilnaltrekson bromid) laksativ za opstipaciju izazvanu opioidima 427 rastvor za inj. tokom 21-og dana. Mirzaten. im iv 30 x 10mg/2ml upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno .10mg.14 godina: 0. 45mg dnevno paralele Calixta.5mg/kg dnevno . Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv 511 film tabl. Alkaloid (metoklopramid hlorid) antiemetik strana 422 tabl.03mg + 0.

nedelje. nedelje nakon po~etne doze. psorijati~ni artritis.1600mg uz jelo 286 Registar lekova 2011 . ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno. Remeron. Mirzaten. dozu ponoviti posle 2 . doza odr`avanja je 5mg/kg 2. Genzyme (sevelamer) terapija hiperfosfatemije 663 film tabl. Actavis Malta (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl.12mg N06AX11 Remirta.5mg/kg svakih 8 nedelja Crohnova bolest odrasli i deca 6 . terapija se obustavlja ako nema pobolj{anja za 2 nedelje (odrasli) ili 10 nedelja (deca). inhibitor agregacije trombocita 450 rastvor za inf. zatim na 6 . 1 x (1mg/ml) 20ml. detaljna uputstva potra`iti u literaturi proizvo|a~a reumatoidni artritis odrasli: 3mg/kg tokom 2 sata. Janssen Pharmaceutica (galantamin) terapija demencije 628 oralni rastvor (4mg/ml) 100ml upotreba po~etno doziranje: 2 x 4mg tokom 4 nedelje. zatim na 8 nedelja ulcerozni kolitis. 45mg dnevno paralele Calixta. 30 x 15mg i 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. i 6. Tifona B01AC21 (SZ) Remodulin. Centocor (infliksimab) strana imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i 585 Kronove bolesti pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. Exel (trepostinil natrijum) vazodilatator. (5mg/ml) 20ml i (10mg/ml) 20ml upotreba primenjuje se kontinuiranom potko`nom infuzijom kroz kanilu sme{tenu pod ko`u na stomaku V03AE02 Renagel. (2.17 godina: 5mg/kg tokom 2 sata.5mg/kg do Max. se ne smeju deliti. gutaju se cele 3 x 800 . doza se ponavlja 2. ako bolesnik ne reaguje u okviru 12 nedelja doza mo`e da se pove}a za 1. Mirtazapin. doza se ponavlja 2.5mg/ml) 20ml.L04AA12 (SZ) Remicade.6 nedelja. nedelje. Mirtazapin ODT Sandoz. pove}ati na 2 x 8mg tokom slede}e 4 nedelje doza odr`avanja: 2 x 8 .8 nedelja N06DA04 Reminyl. zatim na 8 nedelja ankiloziraju}i spondilitis odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata. i 6. 7. po potrebi dozu pove}ati do Max. i 6. 1 x 100mg upotreba terapiju vodi specijalista sa iskustvom u le~enju indikovanih bolesti. psorijaza odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata. zatim ponavljati na 8 nedelja. 180 x 800mg upotreba tabl.

kaps. 60mg dnevno paralele Actapax. reverzibilni opstruktivni simptomi drugih bolest plu}a) paralele Oxis Turbuhaler N06AB05 Rexetin. 24mg dnevno paralele Eminens R03AC13 Respilong. dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 . 12 .75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno. Partobulin SDF.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. Max. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. Gedeon Richter (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. im 1 x 250μg/2ml upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 250ij (do 12 nedelje gestacije). SmithKline Beecham UK film tabl.25mg film tabl. Paroksetin. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti.3g gela Registar lekova 2011 287 . Arketis. 30 x 20mg upotreba depresija. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 2mg. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 21 x 1mg. Octapharma (anti D (Rho) imunoglobulin . Immunorho. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. Seroxat J06BB01 (Z) Rhesonativ. Max.N04BC04 (ropinirol) antiparkinsonik strana 616 ReQuip. SmithKline Beecham UK tabl. Rhophylac 300 M02AA06 (BR) Rheumon gel. Meda Manufacturing (etofenamat) nesteroidni antireumatik 593 gel (5%) 40g upotreba 3 x mazati obolelo mesto sa 2 .9mg dnevno podeljeno u 3 doze. 210 x 0. generalizovani anksiozni poreme}aj.24μg dnevno (bronhijalna astma. 24mg dnevno Requip Modutab bolesnici prethodno stabilizovani na Requip dobijaju totalnu dnevnu dozu kao Requip Modutab 1 x dnevno.75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno). tvrda 60 x 12μg + inhalator upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 12μg po potrebi dozu ponoviti za 30 minuta (akutni napad). nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 1250ij paralele Beoglobin D. 4mg i 8mg upotreba ReQuip 0. socijalna fobija. Glaxo Wellcome Nema~ka ReQuip. 2mg i 5mg Requip Modutab. Paroxetin Sandoz. pove}avati po 0. 500ij (od 13. Liconsa (formoterol fumarat) antiastmatik 641 pra{ak za inhalaciju.

Rhesonativ J04AB02 (rifampicin) antibiotik 548 Rifamor. 600mg dnevno infekcije stafilokokama.1L dnevno paralele Natrii chloridi infundibile compositum 288 Registar lekova 2011 .odrasli iznad 50kg: 600mg dnevno u jednoj dozi ispod 50kg: 450mg dnevno u jednoj dozi .odrasli: 600 . 10 x (2. ({pric) im iv 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj (u prva 72 sata): 300μg prevencija komplikacija u trudno}i (do 12. uvek u isto vreme u toku dana (ako se jedna doza presko~i slede}u uzeti prema predvi|enom rasporedu) R01BA52 (BR) Rinasek. 500ml (309. Braun rastvor za inf.20mg/kg dnevno. legionelama.J06BB01 (SZ) Rhophylac 300. tvrda 16 x 300mg upotreba tuberkuloza .12 godina) B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 Ringer"s injection. nedelje gestacije): najmanje 200μg.1200mg dnevno podeljeno u 2 . 300μg (od 13.humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 rastvor za inj.5mg + 60mg) sirup (1. sanofi aventis (riluzol) neuroprotektiv 632 film tabl. 56 x 50mg upotreba odrasli: 2 x 50mg. 10 x 500ml i 1000ml (309.25mg + 30mg)/5ml 100ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 3 x 1 tabletu ili 2 kafene ka{ike sirupa deca: 3 x ½ kafene ka{ike sirupa (2 . CSL Behring (anti D (Rho) imunoglobulin .5 . 3 x ½ tablete ili 1 kafenu ka{iku sirupa (6 .3mOsm/L) upotreba 0.4 doze N07XX02 Rilutek. B. klamidijama i bruceloza . Partobulin SDF. Hemofarm kaps. Hemofarm (triprolidin hlorid + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 tabl. nedelje gestacije). Immunorho. tvrda 16 x 300mg Riftan.deca: 10 .6 godina). Zdravlje rastvor za inf.3mOsm/L) Ringerov rastvor. Max. podeljeno u dve doze. odmah a najksnije za 72 sata od nastanka rizi~nog doga|aja abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12. nedelje gestacije) paralele Beoglobin D. Galenika kaps.

5mg sporom iv inj.odrasli: 1mg sporom iv inj.5mg dnevno (po~etna doza).deca: 0. Galenika tabl. ili iv inf. 2mg.deca do 1 godine: 0. Alkaloid Beograd film tabl. 2mg i 3mg Risset.3mg dnevno (doza odr`avanja) 5 . 20 x 1mg. 2 x 8mg parenteralno: 25mg. 20 x 1mg.5mg i 30 x 2mg (SZ) konc. 0.5%) 10ml upotreba odrasli: 3 .4 x 2 doze u svaku nozdrvu deca iznad 6 godina: 3 .4mg. 20 x 1mg. 50mg na 2 nedelje paralele Speridan. Torendo Q-TAB N03AE01 (klonazepam) antiepileptik 611 Rivotril. 50 x 0. Hemofarm film tabl. 37. 37.4 nedelje do doze odr`avanja 4 . 20 x 1mg.5 .4 x 1 dozu u svaku nozdrvu N05AX08 (risperidon) antipsihotik 621 Risperidon./inf. 3mg i 4mg upotreba oralno .12 godina: 0. 2mg.uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 . 1 . Pliva Hrvatska film tabl.R01AB08 (BR) Rinofluimucil.5mg ili 50mg na 2 nedelje. Torendo. po potrebi dozu ponavljati Max.odrasli: 1mg uve~e. rastvor (1% + 0. . dozu postepeno pove}avati tokom 2 . za rastvor za im iv inj. Janssen Pharmaceutica oralni rastvor (1mg/ml) 30ml i 100ml Rispolept. podeljeno u vi{e doza . 30 x 2mg Rivotril Roche.25mg dnevno (po~etna doza). Zambon Italija (acetilcistein + tuaminoheptan) terapija rinitisa strana 638 sprej za nos. 2mg. 3mg i 4mg Rissar. 5 x 1mg/ml + 5 x 1ml vode za injekcije upotreba oralno .25mg dnevno (po~etna doza).1mg dnevno (doza odr`avanja) 1 . 2mg. 3 . Cilag AG pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. 3mg i 4mg Rispolept. 3mg i 4mg (Z) Rispolept Consta.5 godina: 0. Sandoz film tabl. 20 x 1mg. Max. Janssen-Cilag film tabl..5mg/2ml i 50mg/2ml Rispolux. do 10mg Registar lekova 2011 289 . im 1 x 25mg/2ml. ili iv inf.6mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno (samo za status epilepticus) .8mg dnevno. Max. Roche tabl.

zavisno od koncentracije Ca2+ u serumu. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusom) 562 pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1 x 1ml upotreba prva doza u 6-oj nedelji. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) J07BH01 (Z) RotaTeq. im 1 x 1g + 3.5mg/kg dnevno tokom 4 nedelje (po~etna doza). tokom terapije treba piti dosta te~nosti uobi~ajeno doziranje: 0. i 6. Max. Max.25μg i 0.. tvrda 30 i 100 x 0.5 .4 nedelje do doze odr`avanja 0.25μg dnevno ili na drugi dan. 2g dnevno neonatusi: Max.2 g dnevno. Ceftriaxon-MIP. Labilex.5ml. MSD Italija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima) 562 oralni rastvor (tuba) 1 x 2ml upotreba 3 doze po 2ml: I dozu dati od 6 do 12 nedelje a II i III u razmacima od 4 nedelje (sve 3 doze moraju biti date najkasnije do 26 nedelje).5ml. Roche (izotretinoin) terapija akni strana 502 kaps.5ml lidokain hlorida 1% pra{ak za rastvor za inj. zatim 0. Roche (interferon alfa 2a . 50mg/kg dnevno paralele 3cef.1 . 6Mij/0.6ml upotreba 3 .1mg/kg dnevno obi~no tokom 16 nedelja A11CC04 Rocaltrol. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) 290 Registar lekova 2011 .80mg/kg dnevno. ({pric) sc im 1 x 3Mij/0. 2g na 12 sati odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . nekoliko dana.1μg dnevno postmenopauzna osteoporoza: 2 x 0. 3.25μg uz odre|ivanje serumskog kalcijuma 1.36Mij dnevno. nedelja ili meseci zavisno od indikacije J07BH01 (Z) Rotarix.D10BA01 (SZR) Roaccutane.rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj. Roche (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za inj.5μg upotreba doziranje je individualno. po potrebi pove}avati za 0. druga doza za 4 nedelje (obe doze treba da budu od istog proizvo|a~a. Longaceph L03AB04 (SZR) Roferon A. Ceftriakson.25μg na 2 . Azaran. tvrda 30 i 100 x 10mg i 20mg upotreba 0. 5 x 2g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Roche (kalcitriol) analog vitamina D 440 kaps. (karpula) sc im 1 x 18Mij/0. 4.5ml rastvor za inj. meseca a zatim svakih 6 meseci J01DD04 (Z) Rocephin.5Mij/0. Lendacin. iv 1 x 1g + 10ml vode za injekcije pra{ak za rastvor za inf.5ml i 9Mij/0.

30 minuta pre jela deca: 1 . Belupo (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 oblo`ena tabl. 10 x 150mg tabl. (BR) Rowachol. 10 x 150mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom.2 kapsule. Slaviamed (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl.2 kapsule. pre jela deca do 40kg: 5 .2 x 1 . za oralnu suspenziju 10 x 50mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom. Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol) urolitijatik 519 kaps. 30 minuta pre jela G04BC. 30 minuta pre jela deca: 1 . meka 50 x (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + menton + cineol + mentol + borneol) holelitijatik strana 425 kaps. Jadran Galenski Laboratorij (metronidazol) dermatik 499 krem (10mg/g) 25g upotreba ujutro i uve~e naneti krem u tankom sloju na obolelu ko`u.A05AX. pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati. pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati. pre jela paralele Roximisan Registar lekova 2011 291 .8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Jugoremedija (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl... 30 minuta pre jela J01FA06 Roximisan.2 kapsule. (BR) Rowatinex. pre jela paralele Runac D06BX01 Rozamet.2 x 1 kapsula. 50 x 135mg upotreba 3 x 135mg na 20 minuta pre jela paralele Colospa retard J01FA06 Runac. meka 50 x (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) upotreba odrasli: 3 x 1 .2 meseca A03AA04 Rudakol.8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. pre jela deca do 40kg: 5 . terapija traje 1 .

za `vakanje 20 x 500mg upotreba tablete se polako otapaju u ustima odrasli: 1g izme|u obroka i pred spavanje deca 6 . za `vakanje 20 i 50 x 500mg i 20 x 1000mg Rutacid. Krka tabl.A02AD04 (BR) (hidrotalcit) antacid strana 419 Rupurut. Bayer HealthCare tabl.12 godina: 500mg izme|u obroka i pred spavanje 292 Registar lekova 2011 .

.

zatim 20 .60mg/kg dnevno u akutnoj fazi.3mm. tvrda 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel. 50 i 100 x 250mg i 500mg supozitorija 10 x 500mg rektalna suspenzija 7 x 4g/60ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode odrasli .odrasli: 4 x 1 . zatim 2 x 500mg slede}ih 7 dana.12 nedelja).50mg/kg/dan podeljeno u 3 doze (akutna faza obi~no 8 .deca: 40 .rektalno (supozitorija): 3 x 500mg (akutna faza).2 x dnevno naneti na opekotinu u sloju 1 . 15 . pre svakog nano{enja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika 294 Registar lekova 2011 .odrasli: 500mg uve~e tokom 7 dana.3 doze (profilaksa relapsa) paralele 5-ASA. Lansoprazol ICP. zatim 2g dnevno podeljeno u vi{e doza tokom nekoliko godina .2g . Larona. 3g dnevno A07EC02 Salofalk. Kemwell (sulfasalazin) sulfonamid 428 gastrorezistentna tabl.30mg/kg/dan podeljeno u 2 . Protonexa A07EC01 Salazopyrin EN. 3 x 500mg (profilaksa relapsa) . zatm 500mg ujutro i 1g uve~e slede}ih 7 dana. Max.odrasli: 4 x 1 .60mg/kg dnevno reumatoidni artritis . Dr Falk Pharma (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 gastrorezistentna tabl. Zdravlje (sulfadiazin srebro) dermatik 498 krem (1%) 50g upotreba 1 . Asacol.1g (akutna faza). Lanzul. 100 x 500mg upotreba ulcerozni kolitis .odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja deca iznad 6 godina oralno ili rektalno: 30 . Hemofarm (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps.oralno: 3 x 500mg .rektalna suspenzija .2g u akutnoj fazi.deca: 40 . Pentasa D06BA01 Sanaderm. nastaviti sa 2 x 1g. 3 x 250mg (profilaksa relapsa) .A02BC03 Sabax.30mg/kg dnevno Chronova bolest .

pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu razbla`iti mlekom ili vo}nim sokom (osim sokom od grejprfruta) u staklenoj posudi. oralni rastvor iskoristiti u roku 2 meseca od otvaranja boce paralele Cicloral H01CB02 (SZR) (oktreotid) antagonist somatostatina 525 Sandostatin.akromegalija: 2 .5ml upotreba Sandostatin . 10 x 250mg/5ml Sandimmun Neoral. 50mg i 100mg upotreba doziranje je individualno. otvori.2 x 0.2mg dnevno . 20mg/2. Kada se amp.5mg dnevno .ubla`avanje simptoma koji se javljaju kod gastro-enteropankreati~nih endokrinih tumora: 1 . Zolsana.5ml i 30mg/2. komplikacije posle operacije pankreasa: 3 x 0. sc iv inf.0. Stilnox. funkcionalni gastro-enteropankreasni endokrini tumori (posle sc doze Sandostatina prelazi se na duboku im primenu Sandostatin LAR inj. u trajanju od preko 2 do 6 sati. sadr`aj mora odmah biti upotrebljen. Novartis Pharma [vajcarska pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj.5ml. Zonadin Registar lekova 2011 295 .1mg sc dnevno Sandostatin LAR . im 1 x 10mg/2.10mg pred spavanje paralele Belbien. razbala`en rastvor je stabilan najvi{e 24 sata.P.L04AA01 (SZR) (ciklosporin A) imunosupresiv strana 583 Sandimmun. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za inj.akromegalija.koncentrat za infuziju pre upotrebe razbla`iti fiziolo{kim rastvorom ili 5%-nim rastvorom glukoze u odnosu 1:20 do 1:100.): 20mg na 4 nedelje tokom 3 meseca zavisno od odgovora. Scherer Nema~ka kaps. prilago|eno koncentraciji leka u krvi. 50mg i 100mg oralni rastvor (100mg/ml) 50ml Sandimmun Neoral.05mg.1mg/ml Sandostatin LAR. Novartis Pharma Stein [vajcarska koncentrat za rastvor za inf. meka 50 x 25mg. 1. meka 50 x 25mg. R. podno{ljivosti leka. Novartis Pharma Francuska kaps.kontrola uporne dijareje kod AIDS-a. Sandimmun Neoral . Max 30mg na 4 nedelje N05CF02 Sanval. zavisno od indikacije. dnevnu dozu uvek treba davati podeljeno u 2 pojedina~ne doze Sandimmun . 5 x 0.05 . Lek (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. zavisno od odgovora do 3 x 0. Max.1mg. davati sporom iv inf.3 x 0.

Lorista. Forosa. zatim smanjiti na 1 . Amiodaron Sandoz. 100ml i 200ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J05AF11 Sebivo. 1 i 10 x 50ml. Sanochemia Pharmazeutica (jopamidol) Rö kontrast 665 Scanlux 300 rastvor za inf. Max. 50 x 200mg rastvor za iv inj. Erynorm. Prelow. Cordarone M05BA04 Sedron. Bonap.400mg) uz EKG kontrolu.2g dnevno paralele Amiodaron. Max. Novartis Pharma Stein [vajcarska (telbivudin) terapija hepatitisa B 551 film tabl. 1. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Alendronat ICP. 5 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje./inf. Lotar. 4 i 12 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x nedeljno po 70mg paralele Alefoss. Sumatriptan V08AB04 (SZ) Scanlux.100mg kod akutnog napada migrene. Alendronat. Losartan. Fosamax C09CA01 Sentor.2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg (300 . Ebewe Pharma (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 tabl. Sumacta. Gedeon Richter (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl. Lakea. 75ml. 28 x 600mg upotreba 1 tabl. Losar. 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (25mg kod starijih od 75 godina). 30 x 25mg. Losartic. 300mg na 24 sata paralele Imigran. dnevno C01BD01 Sedacoron. 1 i 10 x 50ml. 100ml i 200ml Scanlux 370 rastvor za inf. LozarEP. Rasoltan 296 Registar lekova 2011 . Hemofarm (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl. 75ml. 2 x 50mg i 100mg upotreba 50 .N02CC01 Sapphirex. Gedeon Richter (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl.

Sertiva.2mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca 4 .6mg + 0. Setaloft. Zoloft Registar lekova 2011 297 .2mg + 1mg + 0.100mg dnevno paralele Asentra. Tragal.2mg Septolete limun lozenga 18 x 1. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg.2mg Septolete divlja tre{nja lozenga 18 x 1. 250μg ili 500μg flutikazona deca 4 .6mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca: 4 lozenge dnevno (4 .12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg flutikazona R03AC12 Serevent.10 godina). Max. 100μg deca ispod 4 godine: ne preporu~uje se N06AB06 Serlift.A01AB11 (BR) Septolete. Sertralin. do 6 lozengi dnevno (10 .6mg + 0. GlaxoSmithKline Poljska (salmeterol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (25μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 4 godina: ujutro i uve~e po 50μg. Krka (benzalkonijum hlorid + levomentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol) antiseptik za grlo 417 lozenga 30 x (1mg + 1.2mg + 1mg + 0.10 godina: do 4 lozengi dnevno 10 . Luxeta.12 godina) R03AK06 Seretide Diskus. (250μg + 50μg) i (500μg + 50μg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 .6mg) Septolete D lozenga bez {e}era 30 x (1mg + 1. Sidata.12 godina: do 6 lozengi dnevno A01AB11 (BR) Septolete. Medico Uno (sertralin) antidepresiv 625 film tabl. Halea. Glaxo Wellcome Velika Britanija antiastmatik (flutikazon propionat + salmeterol) 642 pra{ak za inhalaciju (diskus akuhaler) 60 x (100μg + 50μg). Sertralin ICP. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Krka (cetilpiridinijum hlorid) antiseptik za grlo strana 417 Septolete plus lozenga 18 i 30 x (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka lozenga 18 x 1.

socijalna fobija.C. uobi~ajeno 400 . Arketis. 1 x 600mg (II dan). sa produ`enim osloba|anjem 60 x 50mg. 400mg (IV dan). u toku obroka N05AH04 (kvetiapin fumarat) antipsihotik 620 Seroquel. 100mg i 200mg Seroquel XR. 300mg (III dan). 300mg (IV dan). po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max.2 tabl. zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 50mg dnevno Seroquel i Seroquel XR . Rexetin 298 Registar lekova 2011 .C04AE02 Sermion. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 300mg i 400mg upotreba Seroquel odrasli . 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno). 60mg dnevno paralele Actapax. generalizovani anksiozni poreme}aj. Europharm Seroxat.depresivne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja (pre spavanja): 50mg (I dan). 30 x 30mg upotreba 3 x 1 . 1 x 100mg (III dan). SmithKline Beecham UK (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. 800mg na dan. Glaxo Wellcome Francuska Seroxat. 1 x 400 . 4 x 25mg (II dan). pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. 150mg. tablete se ne mogu deliti odrasli . 200mg (III dan).600mg dnevno u zavisnosti od odgovora stariji od 65 godina: 50mg dnevno (po~etno). AstraZeneca UK film tabl.800mg (dalje u zavisnosti od odgovora) . 1 x (6 x 25mg + 3 x 100mg + 1 x 200mg) film tabl.800mg dnevno paralele Kventiax N06AB05 Seroxat. AstraZeneca UK tabl. 30 x 20mg upotreba depresija. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno.shizofrenija. S. Paroksetin.shizofrenija: 2 x 25mg (I dan).mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan). 60 x 25mg. 200mg. Pfizer Italia (nicergolin) terapija poreme}aja cirkulacije strana 476 film tabl. dalje 300 . 100mg (II dan). 200mg (II dan). 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. manija: 1 x 300mg (I dan). Paroxetin Sandoz. zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 .50mg dnevno Seroquel XR lek se daje najmanje 1 sat pre jela.

Abbott (sevofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju.5mg/ml) 5ml upotreba doziranje je individualno L04AA09 (SZ) Simulect. 1 x (2./inf.100mg. odrasli i deca iznad 35kg: 20mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 20mg ~etvrtog dana posle transplantacije deca iznad 2 godine ispod 35kg: 10mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 10mg ~etvrtog dana posle transplantacije Registar lekova 2011 299 . te~nost 100% 1 x 250ml upotreba doziranje je individualno. Abbott (levosimendan) kardiostimulans 469 koncentrat za rastvor za inf. Zoloft N01AB08 (SZ) Sevorane.100mg dnevno paralele Asentra. 1 x 25mg. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. 30 x 50mg i 100mg Setaloft. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . 28 x 50mg i 100mg Sidata. Hemofarm film tabl. Tragal. 1 x 20mg/5ml upotreba rastvara~ je voda za inj. Serlift. Luxeta. 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Viagra C01CX08 (SZ) Simdax. Hemofarm (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl.N06AB06 (sertralin) antidepresiv strana 625 Sertiva. Laboratorios Belmac film tabl. Zdravlje film tabl. Novartis Bangladesh film tabl. 50mg i 100mg upotreba 25 . po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za sevofluran G04BE03 Sildena. Novartis Pharma Stein [vajcarska (baziliksimab) imunosupresiv 584 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Aurobindo film tabl. 28 x 50mg Sertralin ICP. 14 i 28 x 50mg i 100mg Sertralin. Halea.

Sindan Pharma (fludarabin fosfat) citostatik . 20mg i 40mg Simvastatin. Zocor J01CA04 Sinacilin. 28 x 10mg i 20mg Simvastatin ICP. Salutas Pharma film tabl.5mg na 8 sati (do 1 godine). Laboratorios Belmac film tabl. Max.4 godine).antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za iv inj. 28 x 10mg. 6g dnevno deca: 62. Amoxicillin.750mg na 8 sati. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. Jadran Galenski Laboratorij film tabl. 20 i 28 x 10mg. Medico Uno film tabl. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . Ni Medic film tabl./inf. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Fludara. 20mg i 40mg Simvor.12 godina) paralele Amoksicilin. 20mg. Zdravlje film tabl. 20mg i 40mg Simvax. 250mg na 8 sati (5 . Ospamox L01BB05 (SZ) Sindarabin. 30 x 10mg. 1 x 50mg upotreba primenjuje se bolus injekcijom ili iv infuzijom: 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Fludarabine Teva 300 Registar lekova 2011 . 28 x 10mg. Hollesta. 30mg i 40mg Simvabel.C10AA01 (simvastatin) hipolipemik strana 490 Simva Sandoz. Galenika (amoksicilin) penicilin 533 kaps. Vasilip. 28 x 10mg. 125mg na 8 sati (1 . 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza).

antibiotik 570 pra{ak za rastvor za iv inj.1. 30 x 450mg upotreba 0. Doxorubicin "Ebewe"./inf.antimitotik 569 pra{ak za rastvor za iv inj. Sindan Pharma (vinkristin sulfat) citostatik .3 uzastopna dana.2g dnevno podeljeno u 2 doze R05DB13 Sinetus.3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika rastvora) 3 . ili 20mg/m2 jednom nedeljno.antimitotik strana 570 koncentrat za rastvor za inf.4mg/m2 dnevno. iv infuzijom tokom 3 sata paralele Paclitaxel "Ebewe". 0. 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . Doxorubicin Teva M02AX03 (BR) Sinedol.L01CD01 (SZ) Sindaxel.1.6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike rastvora) 6 .1 godine: 4 x 2mg (½ male ka{ike rastvora) 1 .2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne pokrivati zavojem) C10AB04 Sinelip. Hemofarm terapija sportskih povreda (dimetilsulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol) 594 gel (150mg + 500ij + 25mg)/g 40g upotreba 1 .175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a). Paclitaxel PharmaSwiss.5 . svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD. 3 uzastopna dana. Paclitaxel Teva. Taxol L01CA02 (SZ) Sindovin. Sindan Pharma (paklitaksel) citostatik . 1 x 30mg/5ml i 100mg/16. svake tri nedelje.67ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 . 1 x 1mg upotreba odrasli: 1 . Galenika (butamirat citrat) antitusik 647 oralni rastvor (4mg/5ml) 200ml upotreba deca 6 meseci . Max.75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 . jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1. Hemofarm (gemfibrozil) hipolipemik 490 film tabl.30mg/m2 dnevno tokom 2 .9 .2mg/m2 dnevno (preko 10kg).12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika rastvora) paralele Omnitus Registar lekova 2011 301 ./inf.05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Vincristine L01DB01 (SZ) Sindroxocin. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno. Sindan Pharma (doksorubicin hlorid) citostatik .

20 x 4mg upotreba doziranje je individualno.25mg + 3300ij)/g upotreba 2 .alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf. Jugoremedija (acenokumarol) oralni antikoagulans 448 tabl. neomicin sulfat) dermatik 500 krem 15g (0. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. 4 .3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati L01XA03 (SZ) Sinoxal. ali se te~nost mo`e uzeti posle upotrebe leka odrasli i deca iznad 15 godina: 10mg (progutati celu tabl. ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine. Oxaliplatin "Ebewe". Sindan Pharma (oksaliplatin) citostatik . Actavis Italy Sinoxal.8mg uvek u isto doba dana D07AC04 Sinoderm.25mg + 3300ij)/g mast 15g (0.R03DC03 Singulair. Oxaliplatin Pliva Lachema 302 Registar lekova 2011 . za `vakanje) paralele Monkasta B01AA07 Sinkum 4. od tre}eg dana nastaviti dozom odr`avanja 1 . za `vakanje ili granule) 6 . za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl. 1 x 50mg i 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. granule se mogu direktno progutati ili pome{ati sa mekanom hranom.8mg drugog dana. nisu namenjene za rastvaranje u vodi ili drugim te~nostima.) deca 6 meseci . Oxaliplatin PharmaSwiss.025%) 15g gel (0.14 godina: 5mg (tabl. Galenika (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0.6 godina: 4mg (tabl.12mg prvog dana.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Panolon D07CC02 Sinoderm N. zavisno od protrombinskog vremena 8 .025%) 30g upotreba 2 .025%) 15g mast (0. MSD Holandija (montelukast) antiastmatik strana 645 granule 28 x 4mg tabl. 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja. Galenika (fluocinolon acetonid.

doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan. tokom 3-5 dana.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. degenerativna oboljenja ki~me. Novartis Urunleri Turska (tizanidin) miotonolitik 596 tabl. po potrebi jo{ 2 . 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima. tokom 5 dana na 3 .100mg/m2. jednom na 3 . Gluformin. za 3 . posle 3 . Sindan Pharma (etopozid) citostatik . tre}eg i petog dana na 3 . cerebralna paraliza): 3 x 2mg. cerebrovaskularna oboljenja. po potrebi postepeno pove}avati do Max.5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 .alkiliraju}i agens strana 572 koncentrat za rastvor za inf.odrasli i deca: 50 . Lastet.1000mg. za 3 . Tefor M03BX02 Sirdalud. tokom 2 .100mg/m2 dnevno.antimitotik 569 koncentrat za rastvor za inf.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe". Etoposide Teva. 30. 30 x 2mg i 4mg upotreba bolni spazam mi{i}a (cervikalni i lumbalni sindrom): 3 x 2 . sa prekidima 2 . Etoposide PharmaSwiss. Metfogamma.. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta.4 nedelje za oralnu upotrebu 2. Platosin L01CB01 (SZ) Sintopozid. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage.4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 . 36mg dnevno spasti~nost kod neurolo{kih poreme}aja (multipla skleroza.4 nedelje paralele Cisplatin. Max. 60 i 120 x 500mg. 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 . Berlin-Chemie (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl.4mg.2 x 850mg .7 dana mo`e se pove}ati za po 2 ili 4mg Registar lekova 2011 303 . tokom 5 dana. Etoposide. Cisplatin Teva.4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno.50mg/m2 tokom 4 .L01XA01 (SZ) Sinplatin.5 dana. Metformin. 1 x (1mg/ml) 10ml i 50ml upotreba monoterapija . Vepesid A10BA02 Siofor.4mg pred spavanje. Platinex. sporom inf. Cisplatin "Ebewe". Sindan Pharma (cisplatin) citostatik .4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno.3 x 500mg ili 1 . Cisplatin PharmaSwiss.

5mg (po~etna doza).2 godine).12 godina: 3 x 5ml D10AX03 (BR) Skinoren.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed.6 x 1 pra{ak deca : 1 pra{ak dnevno (do 1 godine).5ml odoj~ad i mala deca: 3 x 2.2 pra{ka (1 . dozvoljena upotreba kod dijabeti~ara odrasli: 3 x 7. Lizinopril. 2 .3 pra{ka (iznad 2 godine) 304 Registar lekova 2011 . zatim 1 x 10 . Alkaloid (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. Pharmanova (standardizovani suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik.5ml deca 4 .6 meseci C09AA03 Skopryl. Lisinopril H Sandoz. Lizopril.HR05AW. bronhospazmolitik strana 671 sirup (7mg/ml) 125ml upotreba ne sadr`i {e}er.5mg) upotreba 1 tabl. Loril C09BA03 Skopryl plus. Max.20mg (doza odr`avanja). najmanje 4 nedelje. Beaufour Ipsen (diosmektit) adsorbens 428 pra{ak za oralnu suspenziju 10 i 30 x 3g upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u 1/2 ~a{e vode ili pome{a sa hranom odrasli: 3 . Lizopril H A07BC05 (BR) Smecta. (BR) Sirup br{ljana Bocko. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid. Lisinopril Sandoz. 1 . Alkaloid Beograd (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl. 1 x 5 . Bayer Schering Pharma (azelainska kiselina) terapija akni 502 krem (200mg/g) 30g upotreba 2 x dnevno (ujutro i uve~e) mazati u tankom sloju. 20 i 30 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 30 x (20mg + 12. a najvi{e 3 .5mg (po~etna doza). dnevno. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2.

monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0. Lamotrigin. postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 . optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze. 25mg dnevno narednih 14 dana. Max.2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 .15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 .kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana. Lamotral. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 . zatim 2 x 25mg 14 dana. 49 x (0.15mg/kg prvih 14 dana. Lamect. B. Epitrigine. Lamotrix Registar lekova 2011 305 . Fresenius Kabi rastvor za inf.50mg nedeljno. postepeno pove}avati za 25 . se otapa u ustima epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . Lamictal.monoterapija: 25mg dnevno (po~etno).9%) 1000ml (308mOsm/L) Sodium chloride 0. Braun rastvor za inf.B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Sodium chloride.kombinovana terapija bez valproata: 0. 10 x (0. pove}ati na 1. Lameptil.5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) . do optimalne doze odr`avanja 100 . 25mg.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana. po potrebi dozu pove}avati za 0. 50mg i 100mg upotreba disperzibilna tabl. zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg. Lamal. Hemofarm (lamotrigin) antiepileptik 613 oralna disperzibilna tabl. 1 x (0.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 .3mg/kg jo{ 14 dana.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana.9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf. u 5-oj nedelji 50mg dnevno.30 dana. u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind.oko 250ml/sat paralele Natrii chloridi infundibile N03AX09 Solaban.200mg dnevno u 1 ili 2 doze . 200mg dnevno .kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana.12 godina) . 30 x 5mg.9%) 500ml i 1000ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min . 10 x (0.200mg . Lamolep. 20 x (0. zatim 25mg narednih 14 dana. zatim 1 x 0.9%.9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf. 50mg dnevno narednih 14 .9%) 500ml (308mOsm/L) rastvor za inf.400mg dnevno u 1 ili 2 doze .

(SZ) Soluvit N. 90mg/0. Pfizer Belgium (pegvisomant) terapija akromegalije 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 25 . Fresenius Kabi (vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina) vitamini 465 pra{ak za rastvor za inf.6 meseci a mo`e do 2 godine (ehinokokoza) B05XC. im 1 x 30mg/2ml Somatuline Autogel rastvor za inj. 10 x (2. Galenika (mebendazol) anthelmintik strana 634 oralna suspenzija (100mg/5ml) 30ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 100mg odjedanput. Beaufour Ipsen (lanreotid) analog somatostatina 525 Somatuline PR pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. ({pric) sc 1 x 60mg/0.4mg)/10ml upotreba odrasli i deca iznad 10kg: 10ml dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije deca do 10kg: 1ml/kg dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije H01CB03 Somatuline.P02CA01 Soltrik. sc 30 x 10mg/8ml i 15mg/8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. tenijaza. Max. strongiloidaza. me{ovite helmintijaze). zatim 10mg dnevno.50mg/kg dnevno u 3 . po potrebi pove}avati za 5mg dnevno. po potrebi ponoviti posle 2 .5mg+3. ankilostomijaza. narednih 7 dana 3 x 400 . trihurijaza.3ml. na suvu ~istu ko`u u predelu zahva}enom aknama 306 Registar lekova 2011 . 30mg dnevno D10AD05 Sona.6mg+40mg+15mg+4mg+5μg+ 100mg+60μg+0..4 doze tokom 1 .500mg (trihineloza).5ml upotreba doziranje je individualno. Belupo (adapalen) terapija akni 501 gel (1mg/1g) 30g upotreba uve~e mazati gel u tankom sloju. u bolni~kim uslovima H01AX01 (Z) Somavert. 2 x 100mg 3 dana (askarijaza. sc 1 i 30 x 20mg/8ml upotreba 80mg po~etno.400mg 3 dana.4 nedelje (enterobijaza). 3 x 200 .3ml i 120mg/0.

2. 30 x 10mg.4 x 2mg.4 x 2 .5 .6 sati 6 .6 godina: 1. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Tulip Spalmotil. Rapidol Registar lekova 2011 307 . uzima se sa hranom. Lipidra. ukoliko se uzimaju antacidi ili laksativi razmak mora da bude najmanje 3 sata oralno .6 godina: 3 x 0. 1.4mg . 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. maksimalno 3 x 2mg 6 .6 sati paralele Aloprol. maksimalno 24mg dnevno rastvor za inhalaciju . 60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 oralni rastvor (2mg/5ml) 200ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno . Ecosal.5mg .25 .6 sati.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .deca do 2 godine: 4 x 0.12 godina: 3 .4 x 2.odrasli: 40g se rastvori u 150ml 5% glukoze i primenjuje se 1 . 20mg. Fresenius Medical Care (kalcijum polistiren sulfonat) terapija hiperkalijemije strana 663 pra{ak za suspenziju oralnu ili rektalnu 1 x (759mg .odoj~ad i deca: 0.1g/kg/dan pome{ano sa 150ml te~nosti.3 x 20g (1 dozna ka{ika) pome{ano sa 150ml te~nosti . Max.5mg na 4 .400mg na 4 .1mg/kg 2 . Ibuprofen.3 x dnevno . podeljeno u 3 jednake doze rektalno (nakon klizme za ~i{}enje) . Zambon [vajcarska Spedifen 200 granule za oralni rastvor 20 x 200mg (Rp) Spedifen 400 granule za oralni rastvor 12 i 30 x 400mg upotreba uzima se posle jela. Ventolin M01AE01 (BR) (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Spedifen.12 godina: 2. granule se pre upotrebe rastvaraju u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 200 .2g dnevno paralele Brufen. Dislipat. Max.1mg/kg.5mg na 4 . Caffetin menstrual. Ecosal Easi Breathe. Galenika (salbutamol) R03CC02 tabl.V03AE01 Sorbisterit.949mg)/g 500g upotreba pra{ak se me{a sa vodom ili ~ajem. Zambon Italija tabl.deca: doza kao oralna rastvorena u 150ml 5% glukoze C10AA05 Sortis.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . 80mg dnevno paralele Atacor. 20 x 200mg Spedifen. ne preporu~uje se vo}ni sok.deca 2 .odrasli: 1 . Atoris. Pfizer Deutschland (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl.

Max. Max. 400mg dnevno deca: 1 . 3mg i 4mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 . u jednoj ili podeljeno u 2 . 100 x (100mg + 25mg + 200mg) film tabl.3mg/kg dnevno. Zdravlje (risperidon) antipsihotik strana 621 film tabl.5mg + 200mg) upotreba doza Staleva zavisi od prethodno uzimane doze levodope u preparatu sa standardnim osloba|anjem pojedina~na doza: uvek samo 1 tabl. (2mg/ml) 50ml upotreba odrasli: 200 .4 doze J02AC01 (SZ) Stabilanol.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca: 3 . dnevno 308 Registar lekova 2011 . 2 x 8mg paralele Risperidon. uvek u isto doba dana. Flumycozal N04BA03 Stalevo. Max. pomo}u Respimat inhalera C03DA01 Spironolakton.4mg. Torendo Q-TAB R03BB04 (tiotropium bromid) antiastmatik 644 Spiriva. 10 tabl. tvrda) 30 x 18μg Spiriva Respimat. 20 x 1mg. 6 . Pharmathen (flukonazol) antimikotik 546 rastvor za inf. 100 x (50mg + 12.12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon. Rispolept. Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju 30 doza (60 potisaka po 2. Fluconal. Fluco Sandoz. Rissar. Diflucan. Rispolept Consta.6mg/kg dnevno prvog dana. Torendo. u jednoj ili vi{e doza.200mg dnevno u toku jela. Risset.5mg + 200mg) film tabl.5μg) upotreba Spiriva 1 inhalacija dnevno Spiriva Respimat 1 x 2 udisaja.. Orion Corporation Finska (levodopa + karbidopa + entakapon) antiparkinsonik 615 film tabl. 100 x (150mg + 37. Boehringer Ingelheim Nema~ka pra{ak za inhalaciju (kaps.N05AX08 Speridan. 2mg. 40 x 25mg i 30 x 100mg upotreba odrasli: 100 . zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). Galenika (spironolakton) diuretik 474 tabl. Flukonazol. Rispolux.

20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Belbien. Zolsana. sc 1 x 1000LD50/0.30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex.600mg dnevno. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani virusi `ute groznice) vakcina protiv `ute groznice strana 562 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj. zavisno od telesne mase Registar lekova 2011 309 . Centocor (ustekinumab) terapija psorijaze 586 rastvor za inj. Citalopram Sandoz. MSD Italija (efavirenz) terapija HIV infekcije 552 film tabl. Hemofarm (fusidinska kiselina) D06AX01 mast (2%) 10g D09AA02 impregnirana kompresa (30mg) 1 x 10cm upotreba mast: 2 . Sanval. u kombinaciji sa nukleozidnim analozima i inhibitorima HIV proteaze odrasli: 1 x 600mg. Pliva Hrvatska (citalopram) antidepresiv 624 film tabl.J07BL01 (Z) Stamaril. zatim 20 . 30 x 600mg upotreba lek se uzima 1 dnevno (u po~etku terapije uve~e). Timopram. Zyloram L04AC05 (SZR) Stelara.5ml revakcinacija: nakon 10 godina Stanicid. Zonadin J05AG03 (SZR) Stocrin. sanofi aventis (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl.5ml upotreba primarna imunizacija: 0.3 x dnevno mazati u tankom sloju obolelo mesto gaza: naneti direktno na ranu i menjati na drugi dan antibiotik 497 501 N06AB04 Starcitin. sa ili bez hrane deca do 17 godina: 200 . 28 x 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana.5ml) 2ml i (90mg/ml) 2ml upotreba odrasli do 100kg: 45mg nulte i ~etvrte nedelje. sc 1 x (45mg/0. zatim na 12 nedelja po 45mg preko 100kg: po istoj {emi primaju 90mg N05CF02 Stilnox.

lokalna primena: 1000 .sistemska primena: 1.8mg levomentola) Strepsils med i limun pastila 24 x (0. zatim doza odr`avanja 1. 1g dnevno netuberkulozne infekcije: 1 .G03AA10 Stodette. 8 pastila dnevno R02AX01 Strepsils Intensive.5 Mij (iv infuzijom tokom 60 minuta) u prvih 12 sati .6mg + 1. zatim 7 dana pauze paralele Lindynette.6mg + 1. Reckitt Benckiser Healthcare (amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol) antiseptik za grlo 417 Strepsils Cool pastila 16 x (0.2mg + 10mg lidokain hlorida) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 pastilu na 2 . tokom najvi{e 6 sati . Logest A01AB11 (BR) Strepsils.deca: 15 .6mg + 1.02mg + 0.75mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 lozenga na 3 .3 sata po potrebi. Max. Galenika (streptomicin) antibiotik 541 pra{ak za rastvor za inj.6mg + 1.sistemska primena: 250 000ij tokom 30 min. tokom 21-og dana. 1 x 750 000ij i 1. 21 x (0.5 minuta na mestu okluzije J01GA01 Streptomycin sulfat.2mg + 0./inf.6 sati.2mg) Strepsils limun bez {e}era pastila 16 x (0. Reckitt Benckiser Healthcare (flurbiprofen) lokalno antiinflamatorno sredstvo 641 lozenga 16 x 8.5Mij upotreba akutni infarkt miokarda . im 50 x 1g upotreba tuberkuloza .6mg + 1.5Mij tokom 60 minuta. CSL Behring (streptokinaza) trombolitik 450 pra{ak za rastvor za iv inj.odrasli: 15 .2g dnevno podeljeno u dve doze 310 Registar lekova 2011 .2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C pastila 24 x (0.lokalna primena: 20 000ij bolus injekcijom intrakoronarno tromboembolijska bolest . 5 lozengi dnevno.6mg + 1.40mg/kg jednom dnevno.2mg + 100mg vitamina C) Strepsils plus pastila 24 x (0.2mg) Strepsils mentol i eukaliptus pastila 24 x (0.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.20mg/kg jednom dnevno. najdu`e tokom 3 dana B01AD01 (SZ) Streptase. 1g dnevno . Max. Max.2000ij u intervalima 3 . Max. Medico Uno (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv strana 511 oblo`ena tabl. (po~etna doza).

Med.N07CA02 Stugeron forte. Actavis Island oblo`ena tabl. tvrda 30 x 50mg upotreba neuroze .4 doze. Janssen Pharmaceutica rastvor za inj. iv 5 x (50μg/ml) 5ml Sufentanil Torrex.5mg na 2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Cinarizin. a 800 . Max.3 x 50mg {izofrenija: 2 x 200 . 2. 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma. Srbolek kaps. 2 x 50mg i 100mg Sumatriptan.400mg. 10ml i 20ml upotreba doziranje je individualno.CS kaps.3 doze (deca) paralele Eglonyl N02CC01 (sumatriptan) antimigrenik 610 Sumacta. Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj. tvrda 30 x 200mg Sulpirid. 3 x 37. tvrda 30 x 50mg kaps. Pro.5mg/kg dnevno podeljano u 2 .8μg/kg N05AL01 (sulpirid) antipsihotik 620 Sulpigut. Max.4g dnevno podeljeno u 3 . 37. kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli). Cinedil N01AH03 § (SZ) (sufentanil) op{ti anestetik 603 Sufenta forte. zavisno od hirur{ke intervencije obi~no 1 . iv 5 x (50μg/ml) 5ml. 300mg na 24 sata paralele Imigran.odrasli: 2 .1600mg. Slaviamed tabl. 3 . Max. Sapphirex Registar lekova 2011 311 .100mg kod akutnog napada migrene. 50 x 75mg upotreba 3 x 75mg (oboljenja perifernih krvnih sudova). Krka (cinarizin) terapija vertiga strana 632 tabl. 2 i 6 x 50mg i 100mg upotreba 50 .5mg (vestibularni poreme}aji).

5μg ili 160μg + 4.5μg ili 160μg + 4.adolescenti 12 .5μg).5g dnevno deca do 6 godina: 250mg dnevno. Azax. ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) 312 Registar lekova 2011 .5mg. AstraZeneca [vedska (budesonid + formeterol) antiastmatik 642 pra{ak za inhalaciju 1 x (80μg + 4. ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) Max.2 doze (80μg + 4. po potrebi pove}avati na 4 . Azitromicin Sandoz. (160μg + 4. 5 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno .odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 .12 godina: 2 x 1 doza (80μg + 4.7 dana za 250mg . tvrda 28 i 30 x 12. 6 x 125mg i 3 x 500mg kaps.inhibitor proteinkinaze 575 kaps.100mg/L (283.7 dana do uobi~ajene doze 20mg/kg dnevno R03AK07 Symbicort Turbuhaler. Pliva Hrvatska (azitromicin) makrolidni antibiotik strana 540 (Z) film tabl.35kg).708.odrasli: 2 x 1 . po potrebi pove}avati na 4 .5μg ili 160μg + 4.odrasli: 2 x 2 doze (160μg + 4.5μg) ili 2 x 1 dozu (320μg + 9μg) .5μg).deca 6 .5μg)/dozi 60 doza i (320μg + 9μg)/dozi 60 doza upotreba astma .2 doze (80μg + 4. Famar Orleans Francuska (etosuksimid) antiepileptik 610 sirup (250mg/5ml) 200ml upotreba optimalna koncentracija u plazmi je 40 .5μg)/dozi 60 doza. Hemomycin L01XE04 Sutent.deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 .25kg).17 godina: 2 x 1 .4 . Pfizer Italia (sunitinib) citostatik . 2 x 4 doze (80μg + 4. zatim 2 nedelje pauza (dnevna doza ne sme biti manja od 25mg ni ve}a od 75mg) N03AD01 Suxinutin.1.45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril.J01FA10 Sumamed.4 mikromola/L) odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg dnevno.5μg) HOBP .5μg) ili 2 x 2 doze (320μg + 9μg) . 25mg i 50mg upotreba terapija se odvija u 6-to nedeljnim ciklusima preporu~ena doza: 50mg dnevno tokom 4 nedelje.5m pra{ak za rastvor za inf. Azibiot. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana . 400mg dnevno tokm 3 dana (36 . tvrda 6 x 250mg Sumamed sirup pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml Sumamed forte sirup pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 15ml Sumamed sirup 1200 pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 30ml Sumamed sirup 1200 XL pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 37.

prevencija i terapja postpartalne hemoragije i dopunska terapija kod nepotpunog. im iv inf 100 x 5ij/ml i 10ij/ml upotreba indukcija ili ubrzavanje poro|aja: 5ij rastvoreno u 500ml 0. prete}eg ili spontanog poro|aja: 5ij sporo iv. Pliva Hrvatska (hloropiramin hlorid) D04AA09 mast (1%) 20g rastvor za inj. 1 x 50mg/ml i 100mg/ml upotreba deca: 15mg/kg pre po~etka sezone respiratornog sincicijalnog virusa (RSV). Abbott (palivizumab) monoklonsko antitelo strana 556 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im inj.3 x 20mg.5ml upotreba odoj~ad 6 nedelja .23 meseca: 2 doze po 0. do pojave kontrakcija.5ml u razmaku najmanje mesec dana. uz pove}anje brzine infuzije u intervalima ne kra}im od 20 min.J06BB16 (SZ) Synagis. ili 5 . Max.8 kapi u minuti. buster doza se preporu~uje najmanje 6 meseci po kompletiranju primarne imunizacije a po`eljno je da bude izme|u 12-og i 15-og meseca odoj~ad 7 .6 meseci . preporu~uje se tre}a doza u 2-oj godini `ivota deca 12 .3 x dnevno mazati obolelo mesto.5ml sa razmakom od najmanje 2 meseca Synopen. GlaxoSmithKline Belgija (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) vakcina 557 suspenzija za inj. 60mg dnevno antihistaminik 496 648 H01BB02 (SZ) Syntocinon. Novartis Pharma Stein [vajcarska (oksitocin) uterotonik 525 inj. najdu`e nedelju dana parenteralno: 1 . zatim 1 x mese~no tokom perioda pove}anog rizika pojave RSV J07AL52 (Z) Synflorix.primarna imunizacija: 3 doze od 0.5ml suspenzija za inj. brzina infuzije 40 kapi u min. im iv 10 x 20mg/2ml R06AC03 upotreba ne preporu~uje se za primenu kod odoj~adi i male dece lokalno: 2 .(bo~ica) im 1 x 0.5ml u razmaku najmanje mesec dana.11 meseci: 2 doze po 0. Max.10ij im carski rez: 5ij sporo iv odmah nakon poro|aja paralele Oxytocine Synthetic Registar lekova 2011 313 .9% rastvora NaCl davati iv infuzijom. u po~etku 2 .({pric) im 1 x 0.

.

.

20 dana: 1 tabl.5mg upotreba broj popu{enih cigareta se postepeno smanjuje tokom 4 dana.5 sata (5 tabl. na 5 sati (3 tabl.4mg Tamsol.23kg: 2 x 45mg tokom 5 dana 23 . 1600μ dnevno deca iznad 6 godina: 100 . dnevno) 17 . na 3 sata (4 tabl. tokom 5 uzastopnih dana deca 1 . Omsal 316 Registar lekova 2011 . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.12 dana: 1 tabl. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. Belupo kaps.4 doze paralele Pulmicort. na 2. Synthon Hispania kaps.16 dana: 1 tabl. dnevno R03BA02 Tafen Novoliser. 100 x 1.13 godina do 15kg: 2 x 30mg tokom 5 dana 15 .800μ dnevno podeljeno u 2 . na 2 sata (6 tabl. Flosin. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.4mg upotreba 1 x 0.25 dana: 1 .N07BA. Max. dnevno) 13 . Tabex.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal. tvrda 10 x 30mg.4mg Tamprost. 45mg i 75mg pra{ak za oralnu suspenziju (12mg/ml) 100ml upotreba terapiju po~eti najkasnije 36 sati od pojave simptoma odrasli.40kg: 2 x 60mg tokom 5 dana prevencija gripa: pola terapijske doze dnevno tokom 10 dana od dana kontakta sa inficiranom osobom G04CA02 (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 Tamosin.2 tabl. dnevno) 4 . a 5-og dana pu{enje se potpuno prekida {ema doziranja: prva 3 dana: 1 tabl. Roche (oseltamivir) terapija gripa 553 kaps. Lek (budesonid) antiastmatik 643 pra{ak za inhalaciju (inhalator i ulo`ak) 200 doza x 200μ pra{ak za inhalaciju (ulo`ak) 200 doza x 200μ upotreba odrasli: 200 .800μ dnevno podeljeno u 2 .. adolescenti iznad 13 godina i deca iznad 40kg: 2 x 75mg. PharmaSwiss kaps.4 doze. dnevno) 21 .4mg Tamsudil. Lek kaps. Sopharma (citizin) terapija odvikavanja od pu{enja strana 630 film tabl. Pulmicort Turbuhaler J05AH02 Tamiflu. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0.

2 x 0. Remedica (tamoksifen) antagonist estrogena strana 578 tabl. 30 x 10mg i 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 .C.5g upotreba 1 . 100mg i 150mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela 150mg dnevno. (benzidamin hlorid) antiinflamatorno sredstvo 417 Tantum Verde sprej za usnu sluzoko`u (1.4 x (deca) lozenga: 3 x 1 postepeno otopiti u ustima G02CC03 Tantum rosa.C.F.8 x dnevno (odrasli) ili 1 . Roche (erlotinib) citostatik 577 film tabl.L02BA01 Tamoxifen. A.5mg/ml) 150ml lozenga 20 x 3mg Tantum Lemon lozenga 20 x 3mg upotreba rastvor: 2 .A. Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 oblo`ena tabl.F.5g rastvoriti u ½ litra mlake vode za vaginalno ispiranje L01XX34 Tarceva.A.5mg/ml) 30ml rastvor za ispiranje usta (1.30 sekundi a zatim ispljunuti sprej: prskati obolelo mesto 4 .6 nedelja te`i oblici demencije: 3 x 80mg uz obrok paralele Bilobil A01AD02 (BR) Tantum. (benzidamin hlorid) vaginalni antiinfektiv 509 granule za vaginalni rastvor 10 x 0.40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Nolvadex N06DX02 (BR) Tanakan.3 x dnevno ispirati usta i `drelo sa 15ml rastvora (dopunjeno vodom do 30ml) 20 . po potrebi postepeno smanjivati dozu po 50mg Registar lekova 2011 317 . A. 30 x 25mg. 30 i 90 x 40mg upotreba uobi~ajeno: 3 x 40mg uz obrok. najmanje 4 .R.R.

sanofi aventis (docetaksel) citostatik .25 . 30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 . kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno. 1 x 30mg/5ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 . Bristol Myers Squibb (paklitaksel) citostatik . Max. Gluformin. zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf. tvrda 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg L01CD01 (SZ) Taxol. Paclitaxel Teva. zatim 200mg dnevno iv ili im.25g) i (4g + 0. Wyeth Lederle Italija (piperacilin + tazobaktam) ureidopenicilin 534 pra{ak za rastvor za iv inj.5ml koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf./inf. 1 x 80mg/2ml/6ml upotreba 100mg/m2 u vidu jedno~asovne infuzije. Siofor 318 Registar lekova 2011 . paralele Paclitaxel "Ebewe". 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Planicid L01XE08 (SZ) Tasigna. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno. Galenika (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. 1 x 200mg/3ml i 400mg/3ml upotreba rastvara~ je voda za inj. profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C. Paclitaxel PharmaSwiss./inf.antimitotik 570 koncentrat za rastvor za inf. svake 3 nedelje J01CR05 (SZ) Tazocin. 1 x 20mg/0.antimitotik 570 koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf.5ml/1.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a).5g na 6 ili 8 sati A10BA02 Tefor. Novartis Pharma Stein [vajcarska (nilotinib) citostatik inhibitor protein kinaze 575 kaps.5g) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2.J01XA02 (SZ) Targocid.3 x 500mg.4. Sindaxel L01CD02 (SZ) Taxotere. Metfogamma. 12 x (2g + 0. sanofi aventis (teikoplanin) antibiotik strana 544 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. Metformin. iv infuzijom tokom 3 sata. odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza).

6 . se mo`e deliti za upotrebu odrasli . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg Tegretol CR.monoterapija: 2 x 1.200mg.4g + 200mg ritonavira ili 2 x 700mg + 100mg ritonavira Registar lekova 2011 319 .apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 200 .400mg dnevno (po~etno).3 x 400mg . Novartis Farma Italija tabl. 0. 200 . sanofi aventis (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl.4 x 200mg .12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Fexofenadine Sandoz J05AE07 Telzir. 10 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 .5 godina).3 x 200mg paralele Carbamazepine retard V08AA05 (SZ) Telebrix gastro.epilepsija: 1 .4 x 200mg).neuralgija trigeminusa: 200 . Novartis Pharma Stein [vajcarska tabl. potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja .2 x 100 . postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 .200mg dnevno u vi{e doza (do 1 godine).akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 .N03AF01 (karbamazepin) antiepileptik strana 611 Tegretol.u kombinaciji sa ritonavirom: 1 x 1.10 godina).600mg dnevno u vi{e doza (6 . 400 .400mg dnevno u vi{e doza (1 .1g dnevno u vi{e doza (11 .dijabetes insipidus centralis: 2 . 60 x 700mg upotreba odrasli . Guerbet (joksitalaminska kiselina) Rö kontrast 665 oralni i rektalni rastvor 1 x (300mg joda/ml) 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja R06AX26 Telfast. postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 3 .4g .15 godina) Tegretol CR tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 . Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (100mg/5ml) 250ml Tegretol CR.1600mg dnevno podeljeno u 2 .bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 .50 mikromola/L) Tegretol deca: 100 .12mg/L (20 . Glaxo Wellcome Velika Britanija (fosamprenavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl.400mg .3 doze .

ujutro paralele Lodoz G03BA03 Testosteron depo. Bisobel. Max. Galenika (testosteron enantat) hormon . 30 x 1mg upotreba lek se uzima pre jela 1mg ujutro. 20mg. starosti bolesnika i njegovog op{teg stanja C02AC06 Tenaxum.6 nedelja karcinom dojke `ena: 250mg na 2 . Monodipin. Belgija (temozolomid) citostatik strana 566 kaps. po potrebi posle mesec dana dozu pove}ati na 2 x 1mg (ujutro i uve~e) C08CA01 Tenox.3 nedelje. Amlodipin PharmaSwiss. Amlodil.5mg) upotreba 1 tabl. im 5 x 250mg/ml upotreba mu{ki hipogonadizam: 250mg na 2 . Amlogal. Hemofarm (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. lek se primenjuje u kombinaciji sa zra~enjem ili u monoterapiji a doza zavisi od indikacije.androgen 512 rastvor za inj. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Fopin. 100mg i 250mg upotreba terapiju vodi lekar sa iskustvom u le~enju mo`danih tumora. Amlopin.L01AX03 Temodal. Schering-Plough Labo. prethodne terapije. Byol C09BB07 Tensec plus.10mg dnevno paralele Bilokord. Vazotal C07AB07 Tensec. Amlodipin. 30 x (5mg + 12. Les Laboratories Servier (rilmenidin) antihipertenziv 472 tabl. 10mg dnevno paralele Alopres. zatim 250mg na 3 . Hemofarm (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl. Krka (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl.3 nedelje 320 Registar lekova 2011 . Norvasc. Amlonorm. tvrda 5 x 5mg. 30 x 5mg i 10mg upotreba 5 . Bisoprolol.

Hemofarm (tetrakain hlorid) lokalni anestetik 658 kapi za o~i (0.5ml.5%) 10ml upotreba 1 .osobe iznad 14 godina: I doza odmah po povre|ivanju zajedno sa 250ij humanog tetanusnog imunoglobulina. Baxter AG rastvor za inj.12 meseci posle druge doze revakcinacija: po jedna doza od 0. 20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja. III doza 6 .5ml u razmaku 1 . Chephasaar (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 tabl. adsorbovana 558 suspenzija za inj. pertusis i inaktivisani poliovirusi 1) polivakcina 563 suspenzija za inj.300ij/kg dnevno.2 meseca. ({pric) im 1 x 0. po potrebi ponoviti posle pola do 1 minuta J07CA02 (Z) Tetraxim.5ml suspenzija za inj. 40ij/0. ({pric) im 1 x 250ij/ml Tetagam P.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 . II doza za 1 . 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Myolastan Registar lekova 2011 321 . im 10 x (min.5ml) 5ml upotreba vakcina i humani antitetanusni imunoglobulin daju se istovremeno im u suprotni ekstremitet primarna imunizacija .5ml na svakih 10 godina S01HA03 Tetrakain.5ml) 0. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin.J06BB02 (Z) (tetanus imunoglobulin . Torlak (toksoid tetanusa. im 1 i 10 x (min. po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno.2 meseca od prve doze. J07AM01 (Z) Tetavaksal-T. 40ij/0. pre~i{}eni) vakcina protiv tetanusa.500ij zavisno od te`ine povrede.humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 Tetabulin S/D.5ml upotreba primarna imunizacija: zapo~eti od 2-og meseca sa 3 uzastopne vakcine od 0. godine `ivota M03BX07 Tetrazepam-MIP. Kedrion rastvor za inj. sc im 1 x 250ij/ml Tetanus Gamma. Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. Sanofi Pasteur (toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisani bacili B. CSL Behring rastvor za inj. aplikovano na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . i jo{ jedna revakcinacija izme|u 5.5ml vakcine tetanusa. istovremeno sa 0. Max. 12 meseci nakon tre}e doze daje se ~etvrta doza od 0. i 13.

C09CA02

Teveten, Solvay Francuska
(eprosartan)

antihipertenziv

strana 486

film tabl. 28 x 600mg
upotreba 1 x 600mg

A16AX01

(alfa lipoinska kiselina)

terapija dijabeti~ke polineuropatije

446

Thiogama 600 injekt, Solupharm Pharmazeutische koncentrat za rastvor za inf. 5 x 600mg/20ml (BR) Thiogamma 600 oral, Artesan Pharma film tabl. 30 i 60 x 600mg (BR) Thiogamma 600 oral, Dragenopharm Apotheker film tabl. 30 i 60 x 600mg
upotreba 600mg dnevno paralele Berlithion

L01XX35

Thromboreductin, AOP Orphan Pharmaceuticals
(anagrelid)

terapija esencijalne trombocitemije (antineoplastik) 577

kaps. tvrda 100 x 0,5mg
upotreba 1 x 0,5mg (po~etno), po potrebi pove}avati po 0,5mg dnevno u nedeljnim intervalima do Max. 5mg dnevno uobi~ajena doza: 1 - 3mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. pojedina~na doza 2,5mg

V04CJ01

(Z)

Thyrogen, Genzyme
(tirotropin alfa)

tireostimuli{u}i hormon

665

pra{ak za rastvor za inj. im 2 x 0,9mg
upotreba rastvara~ je isklju~ivo voda za injekcije preporu~ena ukupna doza: 2 doze od 0,9mg u intervalu od 24 sata

H03BB02

(tiamazol)

tireostatik

528

Thyrozol, Merck KGaA film tabl. 20 x 5mg, 10mg i 20mg Tiastat, Bosnalijek tabl. 20 x 20mg
upotreba doziranje se pode{ava individualno odrasli - po~etno doziranje: 20mg - maksimalno 40mg - doza odr`avanja: 5 - 20mg (u kombinaciji sa levotiroksinom), 2,5 - 10mg (monoterapija) deca: 0,5mg/kg/dan (po~etno) zatim smanjivati prema funkciji tireoidee

322

Registar lekova 2011

B01AC05

Ticlodix, Hemofarm
(tiklopidin hlorid)

inhibitor agregacije trombocita

strana 449

film tabl. 30 x 250mg
upotreba 2 x 250mg u toku jela

J01DH51

(SZ)

Tienam, MSD Italija
(imipenem natrijum + cilastatin natrijum)

antibiotik - karbopenem

537

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x (500mg + 500mg) pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 10 x (500mg + 500mg)
upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli - zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati, 500mg na 8 ili 6 sati, 1g na 8 ili 6 sati, Max. 4g dnevno deca iznad 3 meseca, do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati, Max. 2g dnevno paralele Mipecid

N06AX11

Tifona, Hemofarm
(mirtazapin)

antidepresiv

626

oralna disperzibilna tabl. 30 x 30mg
upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja, ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e, disperzibilna tabl. se otapa u ustima 30mg dnevno, po potrebi dozu pove}ati do Max. 45mg dnevno paralele Calixta, Mirtazapin, Mirtazapin ODT Sandoz, Mirzaten, Remeron, Remirta

S01ED01

(timolol)

terapija glaukoma

655

Timadren, Hemofarm kapi za o~i (0,25%) 5ml i (0,5%) 5ml Timolol Alkaloid, Alkaloid kapi za o~i (0,5%) 5ml
upotreba 1 - 2 x dnevno po 1 kap 0,25%-tnog rastvora, u te`im slu~ajevima koristi se 0,5% rastvor paralele Glaumol, Unitimolol

N06AB04

Timopram, PharmaSwiss
(citalopram)

antidepresiv

624

tabl. 30 x 20mg
upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana, zatim 20 - 30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex, Citalopram Sandoz, Starcitin, Zyloram

Registar lekova 2011

323

N03AX11

Tiramat, Belupo
(topiramat)

antiepileptik

strana 613

film tabl. 60 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Topactal, Topamax

H03AA01

Tivoral, Galenika
(levotiroksin natrijum)

hormon

527

tabl. 50 x 100μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 -5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Letrox

S01CA01

Tobradex, Alcon Couvreur
(deksametazon + tobramicin)

kortikosteroid i antibiotik za oftalmolo{ku primenu

654

kapi za o~i, suspenzija (1mg/ml + 3mg/ml) 5ml mast za o~i (1mg/ml + 3mg/ml) 3,5g
upotreba kapi: 1 - 2 kapi na 2 sata tokom prvih 24 sata, zatim 1 - 2 kapi na 6 sati mast: 4 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka

S01AA12

Tobrex, Alcon Couvreur
(tobramicin)

aminoglikozidni antibiotik

652

kapi za o~i, rastvor (3mg/ml) 5ml
upotreba 1 - 2 kapi na 4 sata

N06AX03

Tolvon, Organon Holandija
(mianserin hlorid)

antidepresiv

625

film tabl. 30 x 30mg
upotreba 30mg dnevno, po potrebi pove}avati do Max. 90mg dnevno

324

Registar lekova 2011

J01DD01

(SZ)

Tolycar, Jugoremedija
(cefotaksim)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 i 20 x 0,5g i 1g pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2g na 8 - 12 sati, Max. 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 - 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze deca: 100 - 150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze paralele Cefotaksim

(BR)

Tonsilotren, Deutsche Homoopathie-Union

homeopatski lek (D5 atropin sulfat + D4 kalijum dihromat + za upalu krajnika D3 Hepar sulfuris + D8 `iva (II) jodid + D2 silicijum dioksid)

675

tabl. 60 x (12,5mg+50mg+10mg+25mg+5mg)
upotreba tabl. se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 - 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 - 2 tabl. na sat, Max. 8 tabl. dnevno u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 - 2 tabl. deca: 1 tabl. na 2 sata, Max. 6 tabl. dnevno (2 - 6 godina) ili 8 tabl. dnevno (6 - 12 godina), u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.

N03AX11

(topiramat)

antiepileptik

613

Topactal, PharmaSwiss
tabl. 30 i 60 x 25mg, 50mg, 100mg, 200mg

Topamax, Cilag AG tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Tiramat

M01AB15

Toradol, Roche
(ketorolak trometamin)

nesteroidni antireumatik

589

tabl. 20 x 10mg rastvor za inj. im iv 10 x 30mg/ml
upotreba oralno: 3 - 4 x 10mg, najdu`e 7 dana, Max. 40mg dnevno parenteralno: 2 - 3 x 10 - 30mg duboko im ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi), najdu`e 2 dana, Max. 90mg dnevno paralele Zodol Registar lekova 2011 325

N05AX08

(risperidon)

antipsihotik

strana 621

Torendo, Krka film tabl. 20, 30 i 60 x 1mg i 4mg Torendo, Slaviamed film tabl. 20 x 2mg i 3mg Torendo Q-TAB, Krka oralna disperzibilna tabl. 28 i 30 x 0,5mg, 1mg i 2mg
upotreba disperzibilna tabl. se rastvara za nekoliko sekundi kad se stavi na jezik pa ne treba piti vodu uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 - 4mg, Max. 2 x 8mg paralele Risperidon, Rispolept, Rispolept Consta, Rispolux, Rissar, Risset, Speridan L01XE.. (SZ)

Torisel, Wyeth Lederle Italija
(temsirolimus)

citostatik

574

koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. 1 x (25mg/ml) 1,2ml/1,8ml
upotreba nakon razbla`enja rastvor sadr`i 10mg/ml temsirolimusa a stabilan je 24 sata; infuzija se priprema me{anjem ovako razbla`enog rastvora sa 250ml fiziolo{kog rastvora koji se mora primeniti najkasnije za 6 sati; infuzija se daje jednom nedeljno u trajanju 30 - 60 min. B03AE10

Tot Hema, Laboratorie Innotech International
(gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat)

antianemik

455

oralni rastvor (ampula) 20 x (50mg Fe + 1,33mg Mn + 0,7mg Cu)/10ml
upotreba rastvor se za upotrebu razbla`uje vodom ili sokom odrasli: 100 - 200mg gvo`|a dnevno odoj~ad iznad mesec dana i deca: 5 - 10mg gvo`|a/kg dnevno trudnice: 50mg gvo`|a dnevno od ~etvrtog meseca trudno}e J06AA02 (Z)

Totekvin, Torlak imunoserum protiv tetanusa (antitoksin tetanusa za humanu upotrebu - konjski)

554

rastvor za inj. sc im 10 x 1500ij/ml
upotreba rastvor antitoksina se aplikuje posle uzetih podataka o alergiji i ko`ne probe, nakon koje se odlu~uje da li }e se dati frakcionirano ili uz postupak desenzibilizacije profilaksa tetanusa - doza tetanusnog antitoksina je individualna i zavisi od uredne vakcinisanosti pacijenta, titra antitela, prirode, starosti i zaga|enosti rane i to: 1500ij odmah posle hirur{ke obrade rane, dozu udvostru~iti ako je povreda masivna, zaprljana zemljom ili stranim telom, kod ubodnih ili ustrelnih rana, kod povrede glave i vrata u blizini nervnih spletova, kao i ako je od povrede pro{lo vi{e od 24 sata; uporedo se vr{i i vakcinacija (u drugu ruku) po shemi: vakcinisani unazad 1 godinu ne primaju ni serum ni vakcinu jer su za{ti}eni, vakcinisani pre vi{e od 1 a manje od 10 godina primaju samo jednu dozu vakcine protiv tetanusa, vakcinisani pre vi{e od 10 godina ili nevakcinisani primaju serum protiv tetanusa ili humani tetanusni imunoglobulin i prvu dozu vakcine protiv tetanusa, posle mesec dana dobijaju drugu dozu vakcine a posle 6 - 12 meseci tre}u dozu vakcine protiv tetanusa terapija tetanusa - po pojavi simptoma bolesti, jednokratno: doze mogu iznositi i do 100 000ij, velika terapijska doza se mo`e podeliti i dati u razli~ite delove tela (deo im a deo iv), istovremeno treba sprovesti i vakcinaciju ako pacijent nije redovno ili uop{te vakcinisan 326 Registar lekova 2011

C02KX01

Tracleer, Actelion Pharmaceuticals
(bosentan)

antihipertenziv, vazodilatator

strana 472

film tabl. 56 x 62,5mg i 125mg
upotreba pulmonalna arterijska hipertenzija: 2 x 62,5mg (po~etno), posle 4 nedelje 2 x 125mg, Max. 2 x 250mg

M03AC04 (SZ)

Tracrium, GlaxoSmithKline Italija
(atrakurijum besilat)

miorelaksans

595

rastvor za iv inj./inf. 5 x 25mg/2,5ml i 50mg/5ml
upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0,3 - 0,6mg/kg, zatim po potrebi 0,1 -0,2mg/kg (iv injekcijom) ili 0,3 - 0,6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Atracurium DeltaSelect

G02CX01

(SZ)

Tractocile, Ferring Arzneimitell
(atosiban)

tokolitik

509

rastvor za inj. iv 1 x 6,75mg/0,9ml koncentrat za rastvor za inf. 1 x 37,5mg/5ml
upotreba 6,75mg iv inj. tokom 1 min. (po~etno), zatim 18mg/sat iv inf. tokom 3 sata zatim 6mg/sat do 45 sati, Max. trajanje tretmana 48 sati

N06AB06

Tragal, Galenika
(sertralin)

antidepresiv

625

film tabl. 28 x 50mg i 100mg
upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg, po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 - 100mg dnevno paralele Asentra, Halea, Luxeta, Serlift, Sertiva, Sertralin, Sertralin ICP, Setaloft, Sidata, Zoloft

N02AX02

§

(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

Tramadol, Hemofarm kaps. tvrda 20 x 50mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml Tramadolor, Lek tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 i 20 x 100mg, 150mg i 200mg TramaFlash, PharmaSwiss tabl. za oralnu suspenziju 20 x 50mg TramaFort, Lannacher Heilmitter tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg, 150mg i 200mg
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; tabl. za oralnu suspenziju se pre upotrebe suspenduje u malo vode odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, Trodon Registar lekova 2011 327

L02BG03

Trasolette, PharmaSwiss
(anastrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

strana 580

tabl. 28 x 1mg
upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole, Aremed, Arimidex, Armotraz

B02AB01

(SZ)

Trasylol, Bayer Schering Pharma
(aprotinin)

antifibrinolitik

452

rastvor za iv inj./inf. 1 x 500 000kij/50ml
upotreba smanjenje rizika od krvarenja kod hirur{ke intervencije kardiopulmonalnog bajpasa i koronarnog bajpasa sa graftom: doziranje je individualno, ukupna koli~ina po jednom tretmanu ne treba da pre|e 7 miliona KIU

S01EE04

Travatan, Alcon Couvreur
(travoprost)

terapija glaukoma

656

kapi za o~i, rastvor (0,04mg/ml) 2,5ml
upotreba 1 kap uve~e u obolelo oko

N05AH03

Treana, Hemofarm
(olanzapin)

antipsihotik

620

film tabl. 30 x 5mg i 10mg
upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza), zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. 20mg paralele OlanzEP, Olanzapin Sandoz, Onzapin, Zalasta, Zapilex, Zyprexa Velotab

C10AD52

Tredaptive, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Trevaclyn

N06DA02

Tregona, Hemofarm
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Yasnal

328

Registar lekova 2011

C04AD03

Trental, Jugoremedija
(pentoksifilin)

terapija poreme}aja cirkulacije

strana 475

(Z)

oblo`ena tabl. 20 x 400mg film tabl. 20 x 600mg rastvor za ia im iv inj./inf. 5 x 100mg/5ml
upotreba oralno: 2 - 3 x 400mg ili 2 x 600mg posle jela parenteralno: 100 - 300mg dnevno im, ili 100 - 200mg dnevno sporom iv injekcijom, ili 100 - 300mg iv infuzijom, Max. 1,2g dnevno paralele Damaton, Pentoksifilin

C10AD52

Trevaclyn, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Tredaptive

P01AB02

Triagil, Galenika
(tinidazol)

antibiotik

634

film tabl. 4 x 500mg
upotreba trihomonijaza: 2g jednokratno, oba partnera (odrasli), 50 - 75mg/kg jednokratno (deca) intestinalna amebijaza: 2g dnevno, tokom 3 dana (odrasli), 50 - 60mg/kg dnevno, tokom 3 dana (deca) anaerobne infekcije - odrasli: 2g prvi dan, zatim 1g dnevno 5 dana

C09BB05

Triapin, Chinoin Pharmaceuticals
(felodipin + ramipril)

antihipertenziv

486

Triapin mite tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (2,5mg + 2,5mg) Triapin tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (5mg + 5mg)
upotreba tabl. sa gutaju cele, ne smeju se deliti niti `vakati, uzimaju se nezavisno od hrane odrasli - Triapin mite: 1 tabl. dnevno Max. 2 tabl. dnevno - Triapin: 1 tabl. dnevno {to je i Max. dnevna doza deca: ne preporu~uje se

A10BB12

Trical, A. Menarini Manufacturing
(glimepirid)

oralni antidijabetik

437

tabl. 30, 60, 90 i 120 x 1mg, 2mg, 3mg, 4mg i 6mg
upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 - 2 nedelje po 1mg do Max. 6mg dnevno paralele Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid

Registar lekova 2011

329

D01AC20

Triderm, Schering-Plough Labo, Belgija Triderm, Schering-Plough Portugalija
(betametazon + klotrimazol + gentamicin sulfat)

dermatik

strana 494

mast (0,05% + 1% + 0,1%) 15g krem (0,05% + 1% + 0,1%) 15g
upotreba 2 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto

N03AF02

(okskarbazepin)

antiepileptik

611

Trileptal, Novartis Farma Italija oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl. 50 x 300mg i 600mg
upotreba odrasli: 600mg dnevno podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 600mg na dan do doze odr`avanja od 600 - 2400mg dnevno deca 6 godina i starija: 8 - 10mg/kg/dan podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 10mg/kg/dan do Max. doze 46mg/kg/dan

J01EE01

Trimosul, Hemofarm

kombinovani sulfonamid

538

(sulfametoksazol + trimetoprim) tabl. 20 x (400mg + 80mg) 480mg
upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti odrasli i deca preko 12 godina: 960mg (Max. 1440mg), na 12 sati deca 6 - 12 godina: 480mg na 12 sati paralele Bactrim, Bactrim Roche

J07BD52

(Z)

Trimovax, Sanofi Pasteur vakcina protiv parotitisa, rubeole i morbila (`ivi atenuirani virusi parotitisa, rubeole i morbila)

561

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sc im 10 x 1 doza/0,5ml
upotreba deca 6 - 12 meseci se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca 12 - 15 meseci: 0,5ml, zatim revakcinacija do 7 godine `ivota paralele Priorix

J07AM51

(Z)

Tripacel, Sanofi Pasteur vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog ka{lja (toksoid difterije, toksoid tetanusa, inaktivisane cele }elij)

558

suspenzija za inj. im 1 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml suspenzija za inj. im 5 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml
upotreba deca - primarna imunizacija: tri doze po 0,5ml 2-og, 4-og i 6-og meseca `ivota - revakcinacija: 0,5ml, 12 meseci posle tre}e doze

330

Registar lekova 2011

G03AB03

Tri Regol, Gedeon Richter
(etinilestradiol + levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

strana 511

21 i 63 oblo`ena tabl. svetlo ru`i~aste (30μg + 50μg) bele (40μg + 75μg) oker `ute (30μg + 125μg)
upotreba 1 tabl. dnevno tokom 21-og dana (prvo 6 ru`i~astih, zatim 5 belih, nakon toga 10 oran` tabl.), zatim 7 dana pauze

G03FB05

Trisequens, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni (estrogen i gestagen)

515

28 film tabl.: plave 12 x (2mg + 0) bele 10 x (2mg + 1mg) crvene 6 x (1mg + 0)
upotreba 1 plava tableta dnevno od 5-og dana menstrualnog ciklusa, nastaviti kako je nazna~eno na kalendarskom pakovanju

C09AA05

Tritace, sanofi aventis
(ramipril)

ACE inhibitor

484

tabl. 28 x 2,5mg, 5mg i 10mg
upotreba uzima se sa dosta te~nosti, u toku ili posle jela 1 x 1,25mg (po~etna doza), 1 x 2,5 - 5mg (doza odr`avanja), Max. 10mg dnevno paralele Ampril, Piramil, Prilinda, Ramipril, Ramipril Genericon, Ramitens, Vivace

C09BA05

Tritace comp, sanofi aventis
(ramipril + hidrohlorotiazid)

antihipertenziv

485

Tritace comp LS tabl. 28 x (2,5mg + 12,5mg) Tritace comp tabl. 28 x (5mg + 25mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (najbolje ujutru), po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl. dnevno Tritace comp LS ili 2 tablete dnevno Tritace comp paralele Ampril HD, Ampril HL, Piramil HCT, Prilinda plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Vivace Plus

N06AX05

Trittico retard, A.C.R.A.F.
(trazodon hlorid)

antidepresiv

625

tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 150mg
upotreba 1 - 2 x 75mg, Max. 300mg (kod hospitalizovanih bolesnika 600mg) dnevno

Registar lekova 2011

331

N05AC02

Trixifen, Hemofarm
(tioridazin hlorid)

antipsihotik

strana 618

oblo`ena tabl. 50 x 25mg
upotreba odrasli: 25 - 300mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze (ambulantna psihijatrija), 100 - 600mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 800mg dnevno najdu`e tokom 4 nedelje (klini~ka psihijatrija) deca 2 - 5 godina: 1mg/kg dnevno 5 - 12 godina: 75 - 150mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 300mg dnevno

J05AF30

(SZR)

Trizivir, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(abakavir + lamivudin + zidovudin)

terapija HIV infekcije

552

film tabl. 60 x (300mg + 150mg + 300mg)
upotreba uobi~ajeno: 1 tabl. dnevno

N02AX02

§

Trodon, Hemofarm [abac
(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

kaps. tvrda 20 x 50mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 x 100mg oralne kapi (100mg/ml) 10ml supozitorija 5 x 100mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 - 6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, TramaFlash, TramaFort, Tramadol, Tramadolor

S01EC03

Trusopt, MSD Italija
(dorzolamid)

terapija glaukoma

655

kapi za o~i (2%) 5ml
upotreba 1 kap u obolelo oko, na 8 sati (monoterapija) ili na 12 sati (uz beta blokator)

J05AR03

Truvada, Gilead Sciences
(tenofovir dizoproksil + emtricitabin)

terapija HIV infekcije

553

film tabl. 30 x (245mg + 200mg)
upotreba lek se uzima sa hranom, kod ote`anog gutanja tabl. se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 tabl. dnevno

332

Registar lekova 2011

N06AA09

Tryamil, PharmaSwiss
(amitriptilin)

antidepresiv

strana 623

film tabl. 30 x 25mg
upotreba depresija - odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama, po potrebi pove}avati na 150 - 200mg dnevno enuresis nocturna deca (terapija traje 3 meseca) : 25 - 50mg pre spavanja (11 - 16 godina) neuropatski bol: 25mg uve~e, po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e, po potrebi pove}ati na 50 - 75mg paralele Amitriptylin

C10AA05

Tulip, Hemofarm
(atorvastatin)

hipolipemik

490

film tabl. 30 x 10mg i 20mg
upotreba 10mg uve~e, po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno paralele Atacor, Atoris, Dislipat, Lipidra, Sortis

G03FB05

Tulita, Gedeon Richter
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

515

film tabl. 28 i 84 x (1mg + 0,5mg)
upotreba 1 tabl. dnevno uvek u isto vreme M01AE11

Turganil, Jugoremedija
(tiaprofenska kiselina)

nesteroidni antireumatik

591

tabl. 20 x 300mg
upotreba 2 x 300mg za vreme ili posle jela R05DA09

Tuzodin, Hemofarm [abac
(dekstrometorfan bromid)

antitusik

647

tabl. 20 x 15mg sirup (15mg/5ml) 200ml
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 30mg na 6 - 8 sati, Max. 120mg dnevno deca ispod 2 godine: doziranje je individualno 2 - 6 godina: 7,5mg na 6 - 8 sati, Max. 30mg dnevno 6 - 12 godina: 15mg na 6 - 8 sati, Max. 60mg dnevno

J07BC20

(Z)

Twinrix, GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv hepatitisa A i hepatitisa B 561 (inaktivisani hepatitis A virus, rekombinantni hepatitis B)

Twinrix Adult suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 1ml (720 EL.j + 20μg)/ml Twinrix Paediatric suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 0,5ml (360 EL.j + 10μg)/0,5ml
upotreba pre upotrebe promu}kati, aplikovati u deltoidnu regiju (odrasli) ili aterolateralni deo bedra (bebe) odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 1ml I doza, 1ml II doza mesec dana kasnije, 1ml III doza 6 meseci posle I doze bebe i deca 1 - 15 godina uklju~uju}i i 15 godina: po 0,5ml nultog, prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 333

J01AA12

(SZ)

Tygacil, Wyeth Pharmaceuticals
(tigeciklin)

antibiotik

strana 533

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 50mg
upotreba ne preporu~uje se primena kod osoba ispod 18 godina 100mg po~etno, zatim 50mg na 12 sati tokom 5 - 14 dana

R01BA52

(BR)

Tylol Hot, Nobel Ilac
(paracetamol + pseudoefedrin + hlorfenamin maleat)

terapija nazeba

640

Tylol Hot pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/20g Tylol Hot D pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/6g Tylol Hot za decu pra{ak za oralni rastvor 6 x (250mg + 30mg + 2mg)/10g
upotreba razmak izme|u 2 doze treba da bude 6 sati, Max. 4 doze dnevno odrasli: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ~a{i tople vode deca iznad 6 godina: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ½ ~a{e tople vode

J07AP03

(Z)

Typhim Vi, Sanofi Pasteur
(Vi kapsularni pre~i{}eni polisaharidi S. typhi)

vakcina protiv trbu{nog tifusa

558

rastvor za inj. sc im ({pric) 1 x 0,5ml
upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0,5ml, revakcinacija posle 3 godine sa 0,5ml ako postoji kontinuirana izlo`enost riziku

L04AA23

(SZ)

Tysabri, Biogen Idec
(natalizumab)

selektivni imunosupresiv

585

koncentrat za rastvor za inf. 1 x 300mg/15ml
upotreba 300mg infuzijom tokom 1 sata (brzinom 2ml/min.) svake 4 nedelje, terapija se prekida ako nema terapijskog odgovora posle 6 meseci

L01XE07 (SZR)

Tyverb, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(lapatinib)

citostatik - inhibitor protein kinaze

575

film tabl. 70 x 250mg
upotreba ne primenjuje se kod mla|ih od 18 godina, upotrebljava se u uvek isto vreme 1 sat pre ili 1 sat posle jela uznapredovali ili metastatski karcinom dojke (u kombinaciji sa kapecitabinom): 1 x 1,25g

334

Registar lekova 2011

N01BB58

(SZ)

(artikain hlorid + epinefrin hlorid)

lokalni anestetik

strana 605

Ubistesin, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,005mg)/ml 1,7ml Ubistesin forte, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,01mg)/ml 1,7ml
upotreba koristi se samo u stomatologiji: 1 - 1,7ml po zubu, Max. 500mg artikain hlorida (7mg/kg) paralele Cystocain DS A02BA02

(ranitidin)

H2 blokator

419

Ulcodin, Alkaloid
film tabl. 20 x 150mg

Ulcogut, Pro.Med.CS
film tabl. 30 x 150mg
upotreba odrasli - ulkus: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 - 8 nedelja (terapija), 150mg uve~e (spre~avanje recidiva) - Zollinger-Elisonov sindrom: 2 - 3 x 150mg, Max. 6g dnevno - refluksni ezofagitis: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e, izuzetno 4 x 150mg, tokom 8 - 12 nedelja deca: 2 x 2 - 4mg/kg, Max. 300mg dnevno (ulkus) paralele Ranisan, Ranital, Ranitidin, Ranitidin PharmaSwiss N01AH06 § (SZ)

Ultiva, GlaxoSmithKline Italija
(remifentanil hlorid)

opioidni analgetik

603

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x 1mg i 2mg
upotreba doziranje se prilago|ava individualnom odgovoru pacijenta V08AB05 (SZ)

(jopromid)

Rö kontrast

666

Ultravist 300, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (300mg/ml joda odnosno 623,4mg/ml jopromida) 50ml i 100ml Ultravist 370, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 50ml, 100ml i 200ml rastvor za inf. 8 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 500ml
upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja

B05AA01

(SZ)

Uman Albumin, Kedrion
(albumin - humani)

nadoknada plazme

457

rastvor za inf. (5%) 250ml rastvor za inf. (20%) 50ml i 100ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od telesne mase bolesnika, te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski), Human albumin, Human albumin 20% Baxter, Human albumin 20% Behring, malo soli, Humani albumin 20% Biotest, Ljudski albumin 20%, Plasbumin 20 336 Registar lekova 2011

prva 2 dana. Timadren.odrsli: 2 x 10 kapi tokom 10 dana a kod hroni~nog gnojnog zapaljenja srednjeg uha 14 dana .2 tabl. 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Nofocin.odrsli: 1 . Unimed Pharma (tropikamid) midrijatik 657 kapi za o~i (1%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu. Midol C J01MA06 Uricin. Max.2 kapi jo{ najmanje 7 a najvi{e 14 dana .3%) 10ml upotreba za o~i . kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Mydrum N02BA51 (BR) Upsarin C. zatim 6 . tokom 10 dana paralele Floxal S01ED01 Unitimolol. Nolicin Registar lekova 2011 337 . dnevno paralele Aspirin plus C.deca iznad 3 godine: 5 x 1 kap. Unimed Pharma (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i i u{i (0.5%) 10ml upotreba rok upotrebe leka posle prvog otvaranja je 28 dana 1 .2 kapi na svaki sat.S01BC03 Uniclophen.1%) 10ml upotreba 3 . Bristol Myers Squibb (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl.2 kapi paralele Voltaren Ophtha CD S01AX11 Uniflox. 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . rastvoreno u ~a{i vode.deca iznad 3 godine: 2 x 5 kapi.5 x 1 . Timolol Alkaloid S01FA06 Unitropic. Slaviamed (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 film tabl. 6 tabl.8 x 1 . tokom najvi{e 7 dana za u{i .2 x dnevno po 1 kap paralele Glaumol. Unimed Pharma (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (0. Unimed Pharma (diklofenak natrijum) oftalmik strana 654 kapi za o~i (0.

A05AA02 (urzodeoksiholna kiselina) holelitijatik strana 424 Ursofalk.16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 . 250mg + 250mg + 500mg (do 100kg) ili 10mg/kg/dan bilijarni refluksni gastritis: 1 x 250mg uve~e pred spavanje N07CA01 Urutal. Dr Falk Pharma kaps. tvrda 50 i 100 x 250mg Ursosan. meka 30 x 100mg kaps. Pro.CS kaps. bilijarna ciroza: 2 x 250mg (do 60kg). Vestibo G03DA04 Utrogestan. Belupo (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl.Med. uz jelo paralele Betaserc. 100 x 8mg upotreba 3 x 8 . meka 14 x 200mg upotreba uzima se uve~e na prazan stomak oralno ili vaginalno: 2 x 100mg (ujutro i uve~e) ili 200mg uve~e 338 Registar lekova 2011 . 3 x 250mg (do 80kg).48mg dnevno. Besins Manufacturing (progesteron) gestagen 514 kaps. tvrda 50 i 100 x 250mg upotreba holesterolski `u~ni kamenci.

.

24ml/kg/dan (iznad 10kg).35ml/kg/dan (novoro|en~ad i deca do 10kg). Roche (valganciklovir) antivirotik 549 film tabl. 60 x 450mg upotreba po~etna doza: 2 x 900mg tokom 21 dana doza odr`avanja: 1 . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg. 14. Novo Nordisk (estradiol) hormon . 28 x 40mg. nedeljno (doza odr`avanja) J05AB14 Valcyte. 14 x 320mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno). dnevno paralele Co-Diovan C09CA03 (valsartan) antihipertenziv 487 Valsacor. 18. 80mg i 160mg film tabl. 16ml/kg/dan (iznad 30kg). Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 rastvor za inf. 28 i 84 x 80mg i 160mg Valsartan. 12 x 100ml upotreba deca: 8 . Max. Krka film tabl. 15 x 25mcg upotreba 1 vaginana tabl. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Diovan B05BA01 (SZ) Vaminolact. 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. Nini film tabl.5ml/kg/dan (iznad 40kg) 340 Registar lekova 2011 .5mg). po potrebi 2 x 80mg. uve~e tokom dve nedelje. zatim 2 vaginalna tabl.5ml/kg/dan (iznad 20kg).5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl.estrogen strana 513 vaginalna tabl. (160mg + 12. Krka (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl. 28 x (80mg + 12.G03CA03 Vagifem.2 x 900mg C09DA03 Valsacombi.

.deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina).5 . Simvax. Hollesta. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam.4 doze. 2g dnevno . tokom 7 . 1 i 5 x 500mg i 1g (SZ) Vancotex. 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). Zocor Registar lekova 2011 341 . Kovancin J07BK.2g dnevno podeljeno u 3 . Simvastatin. GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virus vari~ele) vakcina protiv vari~ele 562 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 10mg/kg na 8 sati (7 . velika za pojedina~nu dozu treba upotrebiti pra{ak za infuzju rastvoren u vodi. 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) . Riemser Arzneimittel pra{ak za rastvor za inf. do 10mg/min. (bo~ica i {pric) 1 x 0.5ml u razmaku 6 nedelja C10AA01 Vasilip. (Z) Varilrix. oralno infuziono . 28 x 10mg..odrasli: 0. Simva Sandoz. Simvastatin ICP. 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi. tvrda 10 x 250mg (SZ) Vancomycin-MIP.A07AA09 J01XA01 (SZ) (vankomicin hlorid) antibiotik strana 427 543 Vancomicin. Chephasaar pra{ak za rastvor za inf.5ml upotreba ne sme se primeniti intravaskularno odrasli i adolescenti iznad 13 godina: 2 doze po 0. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Simvor.odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Simvabel. pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin. ne otvara se. Pharmatex pra{ak za rastvor za inf. 5 x 500mg i 1g Vancomicin enterocaps. ako je koli~ina vankomicina u kaps.10 dana. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. kapsula se guta cela. Max. Riemser Arzneimittel kaps. Slaviamed (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl.deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti). po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.30 dana starosti).

(bo~ica) sc im 10 x 5ml suspenzija za inj. Amlodil.25ml posle najmanje 4 nedelje paralele Agrippal S1. Fluarix.5ml Vaxigrip Junior. Sanofi Pasteur suspenzija za inj.5mg.J07BB02 (Z) (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 Vaxigrip. 28 x 37. Amlodipin.deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 37. Actavis Island film tabl. Max. Efexiva 342 Registar lekova 2011 . ({pric) sc im 1 i 20 x 0.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg.deca 6 meseci do 3 godine: 0. Monodipin. Fopin.5ml . po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. Cipla kaps. 75mg i 150mg Venlor XR 75. Amlogal. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37.deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0. (ampula) sc im 20 x 0. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.25ml . Fluimun C08CA01 Vazotal. 1 x 1mg i 3. 10mg dnevno paralele Alopres. Efectin ER. Sanofi Pasteur suspenzija za inj. ({pric) sc im 1 x 0.odrasli i deca iznad 3 godine: 0. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa. Amlopin. Amlonorm.5ml posle najmanje 4 nedelje Vaxigrip Junior . Galenika kaps.25ml upotreba Vaxigrip . Amlodipin PharmaSwiss. Tenox L01XX32 (SZ) Velcade. Pliva Hrvatska tabl. Janssen Pharmaceutica (bortezomib) citostatik 577 pra{ak za rastvor za inj.5mg upotreba doziranje individualno N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Velafax. Max.5mg i 75mg Venlax.5mg i 75mg Velahibin. Norvasc. Hemofarm (amlodipin) antagonist Ca 481 tabl.5ml suspenzija za inj. 28 x 37.

6 sati 6 . Etoposide Teva. sporom inf. tre}eg i petog dana na 3 . za 3 . 20 x 500mg i 1000mg gel (2%) 40g Venoruton. Lastet. meka 20 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. tvrda 20 x 300mg upotreba oralno .deca 2 .6 sati rastvor za inhalaciju .6 godina: 1.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 300 .6 godina: 1 sprej doza (0.2 sprej doze (0. GlaxoSmithKline Poljska (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 0.odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . za oralnu upotrebu 2.4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 .5mg .deca 4 . tokom 2 .C05CA04 (BR) (trokserutin) venotonik strana 477 Venoruton. Ecosal Easi Breathe. tokom 3-5 dana..1mg) 10ml rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 20ml upotreba sprej . sa prekidima 2 .4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno. tokom 5 dana.6 sati paralele Aloprol. Ecosal.50mg/m2 tokom 4 .100mg/m2. za 3 .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .antimitotik 569 (SZR) kaps.5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 .25 .5 dana.1 .4 nedelje. Spalmotil L01CB01 Vepesid. Sintopozid Registar lekova 2011 343 .2mg) na 4 . Bosnalijek (heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin) venotonik 477 gel (100ij + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba 2 .2.2mg) na 4 .1mg) na 4 sata 6 . Etoposide PharmaSwiss.1000mg lokano: 2 .0. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta.5mg na 4 .3 x mazati obolelo mesto C05BA53 (BR) Venosan. 10 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima. Etoposide.4 x 2. doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan.12 godina: 2 sprej doze (0.5mg na 4 .6 sati .4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. Novartis Consumer Health {ume}a tabl. Novartis [panija kaps. Bristol Myers Squibb (etopozid) citostatik .4 puta mazati u tankom sloju R03AC02 Ventolin.12 godina: 2.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe".

uz jelo paralele Betaserc. Max.360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije). 100 x 8mg tabl.5ml upotreba doze za decu i odrasle su iste primarna vakcinacija: 3 doze po 2.3 x 20mg (do 2 godine). Alkaloid oblo`ena tabl. 60 x 16mg upotreba 3 x 8 . Srbolek oblo`ena tabl. 7. 2 . 50 x 80mg Verapamil.90 dana) N07CA01 Vestibo. Hemofarm film tabl. im 5 x 2. 50 x 80mg Verapamil Alkaloid. 3 x 80 -120mg (angina pektoris). Sanofi Pasteur (inaktivisani celi virusi rabiesa) vakcina protiv besnila 561 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. meka 100 x 10mg upotreba 45mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze (terapija traje 30 . Zdravlje oblo`ena tabl.3 x 120 .5ij (0. sanofi aventis Ma|arska Verorab.16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 .C08DA01 (verapamil hlorid) antagonist Ca2+ strana 482 Verapamil. Roche (tretinoin) terapija leukemije 576 kaps. 7 i 21 dana).5ij/0.5ij 0 i 3 dana L01XX14 (SZ) Vesanoid. Catalent Nema~ka (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl. dalja revakcinacija svakih 5 godina postinfektivna vakcinacija (neimunizovane osobe): 5 doza po 2. 480mg dnevno deca: 2 . revakcinacija posle 12 meseci. 30 x 40mg i 80mg upotreba odrasli: 120 .48mg dnevno. 14 i 28 dana posle kontakta sa besnom `ivotinjom) postinfektivna vakcinacija (potpuno imunizovane osobe): 2 doze po 2. 30 x 40mg i 50 x 80mg Verapamil.3 x 40 . Urutal 344 Registar lekova 2011 . 3. 2 .160mg (hipertenzija).120mg (iznad 2 godine) paralele Izopamil J07BG01 (Z) Verorab.5ij (0.

Pfizer Francuska (doksiciklin) tetraciklin 532 tabl. tabl. Pharbil Waltrop (heparin) antitromboflebitik 476 sprej za ko`u. 50mg i 100mg upotreba 25 .4mg/kg na 12 sati G04BE03 Viagra. 1 x 25mg. Pfizer Francuska pra{ak za rastvor za inf.po~etna doza: 6mg/kg na 12 sati . Fentanyl Sandoz.po~etna doza: 200mg (ispod 40kg) ili 400mg (iznad 40kg) na 12 sati .4 x dnevno naneti gel.375mg/22.5mg/30cm2 upotreba doze se odre|uju individualno. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic. Fentanyl Torrex Registar lekova 2011 345 . Pfizer Francuska (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl. Fentanyl.100mg. 1 x 200mg upotreba oralno .5cm2 16. ACINO (fentanil) opioidni analgetik 606 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) transdermalni flaster 5 x (75μg/sat) transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 4. se rastvara u malo vode odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan). 10 x 50mg i 200mg pra{ak za rastvor za inf. 1 x 200mg Vfend. Pfizer Deutschland film tabl.5cm2 8.doza odr`avanja: 3 . 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Sildena C05BA03 (BR) ViaTromb. gel (2400ij/g) 25g upotreba 3 .125mg/7.doza odr`avanja: 100mg (ispod 40kg) ili 200mg (iznad 40kg) na 12 sati parenteralno . za oralnu suspenziju 10 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela. flaster se lepi na intaktnu ko`u. uz masiranje obolelog mesta. zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin. odozdo na gore J01AA02 Vibramycin D. Dovicin N02AB03 § Victanyl.25mg/15cm2 12. Medicom International ViaTromb.J02AC03 (vorikonazol) antimikotik strana 547 (SZ) (SZ) Vfend.

A10BX07 Victoza. vratu. ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji. sc im iv 1 x 5ml upotreba 1ml Viekvina neutrali{e najmanje 100 LD50 venoma poskoka i 50 LD50 venoma {arke.odrasli: 15 .200000ij vitamina D dnevno) . 200mg na 12 sati ili 400mg na 24 sata (iznad 60kg) S01XA20 (BR) Vidisic.5 x ukapati u konjunktivalnu kesu J06AA03 (Z) Viekvin. 2 kapi/dan (nedono{~ad) terapija osteomalacije i rahitisa: 2 .5000ij vitamina D dnevno) 346 Registar lekova 2011 .odmah nakon ujeda: 5ml im u glutealni mi{i} . Bristol Myers Squibb (didanozin) terapija HIV infekcije 551 gastrorezistentna kaps.30 kapi/dan u zavisnosti od koncentracije kalcijuma u serumu (preporu~ena doza je 10000 .ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima. oftalmik 659 gel za o~i (2mg/g) 10g upotreba 3 .2mg.8 kapi/dan dopunska terapija osteoporoze: 2 . glavi. jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:10) sporo iv paralele Antitoksin protiv otrova evropskih zmija A11CC05 Vigantol. velikim krvnim sudovima.8mg J05AF02 (SZR) Videx EC.8 kapi/dan (pribli`no 3000 . po potrebi do Max. Dr Gerhard Mann (karbomer) ve{ta~ke suze. Merck KGaA (holekalciferol) vitamin D3 440 oralne kapi (20 000ij/ml) 10ml upotreba 1 kap = 500ij profilaksa rahitisa: 1 kap/dan (novoro|en~ad). Torlak (antitoksin protiv zmijskog otrova . 1.4 kapi/dan hipoparatireoidizam i pseudohipoparatireoidizam . sc (pen sa ulo{kom) 2 i 3 x (6mg/ml) 3ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 0.deca: 2000ij/kg/dan profilakasa malapsorpcije: 4 . tvrda 30 x 250mg i 400mg upotreba odrasli: 250mg na 24 sata (ispod 60kg).konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj. Novo Nordisk (liraglutid) antidijabetik strana 438 rastvor za inj. pove}avati posle najmanje 1 nedelje na 1 x 1.6mg (po~etno). uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odrasli i deca .

se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 x 245mg Registar lekova 2011 347 . 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz. 30 x 245mg upotreba lek se uzima sa hranom.antimitotik 569 Vinorelbin "Ebewe"./inf. Boehringer Ingelheim Gr~ka oralna suspenzija (50mg/5ml) 240ml Viramune. ponoviti najranije za 7 dana.5 .05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Sindovin L01CA04 (SZ) (vinorelbin) citostatik .4mg/m2 dnevno. kod ote`anog gutanja tabl. 1 x 10mg/5ml upotreba rastvara~ je fiziolo~ki rastvor naj~e{}e 6mg/m2 dnevno. Gedeon Richter pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. zatim 2 x 7mg/kg (2 meseca . 1 x 1mg/10ml (SZ) Vincristin. doza za primenu 60mg J05AG01 (nevirapin) terapija HIV infekcije 552 Viramune. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml upotreba uobi~ajeno: 20 . Boehringer Ingelheim Nema~ka tabl. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf./inf./inf.30mg/m2 nedeljno. 400mg dnevno J05AF07 Viread.8 godina).16 godina). Max.2mg/m2 dnevno (preko 10kg). 5 x 1mg/ml upotreba odrasli: 1 . doza se postepeno mo`e dnevno pove}avati do 18mg/m2 (kod odraslih) i 12mg/m2 (kod dece) L01CA02 (SZ) (vinkristin sulfat) citostatik .antimitotik 569 Vincristin. pojedina~na doza 35. jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1. 60 x 200mg upotreba odrasli: 1 x 200mg tokom 14 dana zatim 2 x 200mg deca: 4mg/kg dnevno prvih 14 dana.antimitotik strana 569 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelsin. 2 x 4mg/kg (8 . Max. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. 0. Gilead Sciences (tenofovirdizoproksil fumarat) terapija HIV infekcije i hepatitisa B 551 film tabl. ukupna Max.L01CA01 (SZ) Vinblastin. po potrebi. Gedeon Richter (vinblastin sulfat) citostatik .4mg/m2. Sandoz koncentrat za rastvor za inf.1. Pfizer Australija rastvor za iv inj.

.3μg+1μg+0.400mg) na 12 sati A11JA.64mg+20μg)/ml 10ml upotreba Vitalipid N Adult odrasli i deca iznad 11 godina: 10ml dnevno Vitalipid N Infant deca do 11 godina: 10ml dnevno prevremeno ro|ena i deca sa malom te`inom: 4ml/kg dnevno (do 2.05%) 15ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 . (SZ) Vitalipid N. Keata Pharma Inc (tetrizolin hlorid) oftalmik 657 kapi za o~i (0. 10 x (135.3 x 10 kapi (starija deca i odrasli) 348 Registar lekova 2011 . 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J01MA01 Visiren. 1 .5 x dnevno nanositi gel na herpeti~ne lezije S01GA02 Visine. 5 kapi dnevno (odoj~ad). Vitamin AD.2 kapi u oko paralele Montevizin V08AB09 (SZ) Visipaque. ia iv it 10 x (652mg/ml = 320mg joda/ml) 20ml.5kg) A11CB.5kg). Merz Pharmaceuticals (tromantadin hlorid) antivirotik strana 498 gel (1%) 2g upotreba 3 .hinolon 542 tabl.200mg (izuzetno 300 .91mg+15μg)/ml 10ml Vitalipid N Infant koncentrat za rastvor za inf. 10 x (194. Jugoremedija (ofloksacin) antibiotik .1μg+0.3 kapi dnevno (nedono{~ad). 10 kapi dnevno (mala deca). ia iv it 10 x (550mg/ml = 270mg joda/ml) 20ml i 50ml rastvor za inj.D06BB02 Viru-Merz-Serol.5μg+0. GE Healthcare (jodiksanol) Rö kontrast 666 rastvor za inj. 10 x 200mg upotreba 100 . 10ml dnevno (preko 2.. Fresenius Kabi (vitamini: A + D2 + E + K) vitamini 443 Vitalipid N Adult koncentrat za rastvor za inf. Hemofarm (retinol + ergokalciferol) vitamini 440 oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml 10ml upotreba 2 .

3 dana. 5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti.1g dnevno parenteralno: 500mg dnevno paralele Bio-C 500 C09AA05 Vivace.5mg + 12. Prilinda plus. 18 x 500mg i 25 blistera po 10 x 500mg rastvor za inj. im iv 50 x 100mg/ml upotreba blagi simptomi deficita: 10 . 20 x 1g Vitamin C.5mg. 2. 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Alkaloid (cijanokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj. im 50 x 500μg/ml upotreba inicijalno: 1000μg na 2 .terapija: 3 . Alkaloid (tiamin hlorid) vitamin strana 441 tabl. dnevno Vivace Plus ili 2 tablete dnevno Vivace Plus L paralele Ampril HD. 28 x 1. Tritace comp Registar lekova 2011 349 . dnevno (najbolje ujutru).25mg (po~etna doza). 28 x (2. Prilinda. Ramitens. Galenika (BR) tabl.profilaksa: 25 . 20 x 50mg rastvor za inj. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba {ume}a tabl. Piramil.75mg dnevno .25mg. Hemofarm [abac tabl. Ramipril. Hemofarm {ume}a tabl. tokom mesec dana doza odr`avanja: 1000μg na 30 dana A11GA01 (askorbinska kiselina) vitamin 442 Vitamin C.5mg (doza odr`avanja). Zdravlje (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. Ramicomp Genericon. im iv 50 x 500mg/5ml Vitamin C. 10mg dnevno paralele Ampril. 1 x 2. Zdravlje (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl. Ampril HL.A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid. Piramil HCT. u toku ili posle jela 1 x 1.5mg) Vivace Plus L tabl.25mg dnevno sna`ni simptomi deficita: do 300mg dnevno B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid.5 .2 x 500mg . Tritace C09BA05 Vivace Plus. Max.4 x 250mg ili 1 . Ramipril H. se pre upotrebe rastvara u ~a{i vode oralno . Ramipril Genericon.

(6% + 0. (BR) Voda za injekcije. Deutsche Homoopathie-Union (Crategus + Convallaria majalis + Adonis vernalis + Valeriana + Lobelia inflata + Cactus) homeopatski lek za hipotenziju 675 oralne kapi.5g+3g)/100g 30ml upotreba 3 x 10 . Novartis Consumer Health (diklofenak dietilamin) nesteroidni antireumatik 594 krem (1%) 50g i 100g upotreba 3 . rastvor (50g+10g+1g+10g+5.8 x 1 kap sprej za nos: 4 .9%) 500ml upotreba doziranje je individualno. Max. dnevna doza za odrasle je 50ml/kg a za decu 16 +.5 x 1 kap u zavisnosti od te`ine oboljenja posle ukapavanja. Excelvision (diklofenak natrijum) oftalmik 654 kapi za o~i.9ml/kg 350 Registar lekova 2011 .4 + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 457 rastvor za inf.4g gela blago utrljati na obolelo mesto S01BC03 Voltaren Ophtha CD. nazolakrimalna okluzija ili zatvaranje oka na 3 minuta mo`e da smanji sistemsku resorpciju i poja~a lokalnu aktivnost paralele Uniclophen B05AA07 (SZ) Voluven.(BR) Vividrin.5 sati kada je pacijent budan do 24 sata ostale indikacije: 4 .20 kapi pre jela V07AB. rastvor (1mg/ml) 5ml upotreba preoperativno: 4 x 1 kap tokom 2 sata pre operacije postoperativno: 4 x 1 kap do 12 nedelja PRK operacija: 2 x 1 kap tokom 1 sata pre operacije. Fresenius Kabi (hidroksietilskrob 130/0..4 x 2 .6 x 1 dozu u svaku nozdrvu paralele Natrijum kromoglikat 2% (BR) Vivoton S. 2 x 1 kap u razmaku od 5 minuta odmah nakon PRK operacije i onda postoperativno po 1 kap na 2 . Dr Gerhard Mann (natrijum kromoglikat) strana antialergik 658 638 S01GX01 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml R01AC01 sprej za nos (20mg/ml) 15ml upotreba kapi za o~i: 4 . Galenika (voda za injekcije) rastvara~ 665 50 ampula x 5ml paralele Aqua pro injectione M02AA15 (BR) Voltaren Emulgel.

.

5 .5ml upotreba ~uvati na 2 . Pfizer Italia tabl. Pfizer Belgium (latanoprost + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (50μg + 5mg)/ml 2.5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0. Octapharma (koagulacioni faktor VIII .2 x 1. 4mg dnevno Xanax XR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0. izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P. Ksalol.N07BA02 Wellbutrin XR.5mg (po~etno). stepena krvarenja.4mg paralele Helex.5mg.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.1mg.40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 . po potrebi dozu pove}avati na 3 . Glaxo Wellcome Nema~ka (bupropion hlorid) antidepresiv strana 630 tabl.5mg i 1mg upotreba Xanax anksioznost: 3 x 0./inf. 30 x 0.8°C 1 kap uve~e u obolelo oko N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Xanax. Max. Pfizer Belgium (latanoprost) terapija glaukoma 656 kapi za o~i 1 x (0. Immunate S01ED51 Xalacom./inf. po potrebi dozu pove}ati do Max. po potrebi za 4 nedelje pove}ati na 1 x 300mg B02BD06 (SZ) Wilate.005%) 2. Pfizer Italia tabl.5mg.5mg Xanax XR.5ml upotreba 1 kap ujutro S01EE01 Xalatan.25 . 4. 1 x (400ij + 450ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 4mg dnevno depresija: 3 x 0. Helex SR.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 .25mg i 0. 1 x (800ij + 900ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 .5 . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika.0. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 150mg i 300mg upotreba lek treba uzimati uvek u isto vreme 1 x 150mg. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. Max. Zolarem 352 Registar lekova 2011 .

Bayer Schering Pharma (rivaroksaban) oralni antikoagulans strana 451 film tabl. Nycomed pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 1 x (300mg joda/ml) 50ml i 100ml Xenetix 350 rastvor za inj. tvrda 21. im iv 5 i 10 x 8mg/2ml Xefo Rapid. 60 x 150mg i film tabl.postoperativni bol (sporo iv): 8mg po~etno. Max.3 x 4mg ili 2 x 8mg. 10 i 30 x 10mg upotreba prevencija venske tromboembolije kod ugradnje ve{ta~kog kuka i kolena: 1 x 10mg G04CA01 Xatral. zatim 1 nedelja pauze (terapija se cikli~no ponavlja) V08AB11 (SZ) Xenetix. 42 i 84 x 120mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele alli Registar lekova 2011 353 . 16mg dnevno L01BC06 Xeloda.akutni bol kod lumboi{ijalgije (im): 2 x 8mg oralno: 2 . 1 x (350mg joda/ml) 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja A08AB01 Xenical. 20 x 8mg upotreba parenteralno . 16mg dnevno . sa produ`nim osloba|anjem 28 i 56 x 5mg Xatral XL tabl.B01AX06 (SZR) Xarelto. po potrebi jo{ 8mg. sanofi aventis (alfuzosin hlorid) terapija hiperplazije prostate 520 Xatral SR tabl. Max.antimetabolit 568 film tabl. kontinuirano tokom 2 nedelje. Nycomed film tabl. Roche (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps. sa produ`nim osloba|anjem 30 x 10mg upotreba 5mg ujutro i uve~e ili 10mg uve~e M01AC05 (lornoksikam) nesteroidni antireumatik 590 (Z) Xefo. Guerbet (jobitridol) Rö kontrast 666 Xenetix 300 rastvor za inj. Roche (kapecitabin) citostatik . 120 x 500mg upotreba 2500mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze.

pneumonija: 500mg na 12 sati . UCB Pharma Italija (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl.8 sati) Xorimax odrasli . Nilacef R06AE09 Xyzal. Hemofarm oblo`ena tabl. Dicef. 10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Cezera 354 Registar lekova 2011 .100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Sandoz pra{ak za rastvor za inj. Ceroxim. sc 1 x 150mg/1. Cefuroxim-MIP. Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 70ml upotreba Xorim odrasli: 750mg .1.4 doze (na 6 .uobi~ajeno: 250mg na 12 sati . 1 i 10 x 750mg i 1. Novartis Pharma Stein [vajcarska (omalizumab) tretman alergijske astme strana 645 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.R03DX05 (Z) Xolair.urinarne infekcije: 125mg na 12 sati .2ml upotreba rastvara~ je voda za inj.gonoreja: 1g u jednoj dozi deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef. odrasli i deca iznad 12 godina: doza i u~estalost davanja zavise od po~etne koncentracije IgE (ij/ml) izmerene u krvi pre po~etka terapije i od telesne mase bolesnika J01DC02 (cefuroksim) cefalosporin 535 (Z) Xorim.5g Xorimax.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . 10 x 250mg i 500mg Xorimax.

Aricept evess. Bayer Schering Pharma film tabl.60 minuta Registar lekova 2011 355 . odjednom.G03AA12 (etinilestradiol + drospirenon) oralni kontraceptiv strana 511 Yasmin.insuficijencija bubrega: 2 . Hemofarm (bumetanid) diuretik 474 tabl. 10mg dnevno paralele Aricept.2mg iv. tokom 4 . 10 x 0.5mg u 500ml infuzionog rastvora tokom 30 . Tregona C03CA02 Yurinex. 21 x (0. 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno.015mg/kg dnevno parenteralno . ponoviti po potrebi za 20 minuta . 20 x 1mg rastvor za im iv inj. 28 ru`i~aste 24 x (0. Krka (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 film tabl.5 .odrasli: 0.edem plu}a: 1 .02mg + 3mg) bele 4 x (0 + 0) upotreba 1 tabl.deca iznad 6 meseci: 0. 10mg dnevno . Landex.5mg/2ml upotreba oralno .6 nedelja. ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. Bayer Schering Pharma film tabl.03mg + 3mg) Yaz. Max. zatim 7 dana pauze N06DA02 Yasnal. odjednom. Donecept. Max./inf.2mg dnevno. zatim pove}ati na 10mg dnevno.

.

.

28 x 100mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 100mg dnevno paralele Epivir 358 Registar lekova 2011 . 1 x 10mg upotreba akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija .odrasli i deca (parenteralno): 8 . 20mg paralele OlanzEP. 15mg i20mg Zapilex. tvrda 14 x 5mg i 10mg upotreba odrasli: 10mg pred spavanje stariji od 65 godina: 5mg spavanje L01DB06 (SZ) Zavedos.odrasli (oralno): 30mg/m2 dnevno (monoterapija) ili 15mg/m2 dnevno (kombinovana terapija) karcinom dojke . Zyprexa Velotab N05CF03 Zan. 7. 10mg. soka. Krka oralna disperzibilna tabl. Olanzapin Sandoz. 28 x 5mg i 10mg Zalasta Q Tab. Belupo (zaleplon) hipnotik 623 kaps. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) antivirotik 551 film tabl. Treana. Onzapin. 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl. Adamed tabl. mleka ili kafe odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza).antibiotik 571 kaps. Krka tabl. 28 i 56 x 5mg. Glaxo Wellcome Velika Britanija Zeffix.oralno: 45mg/m2 u jednoj dozi J05AF05 Zeffix. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. Actavis Italy (idarubicin hlorid) citostatik . tokom 3 uzastopna dana .5mg.N05AH03 (olanzapin) antipsihotik strana 620 Zalasta. se stavlja direktno na jezik ili se prethodno rastvori u malo vode.12mg/m2 dnevno. tvrda 1 x 5mg pra{ak za rastvor za inj.

Omeprazol ICP.14 dana. meka 28 x 1μg.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol. tvrda 30 i 60 x 60mg i 80mg oralna suspenzija (10mg/ml) 60ml i 240ml upotreba oralno: 2 x 40mg. Omeprazol. Omeprazid. Ortalox J05AF04 (SZR) Zerit. Hemofarm (linezolid) antibiotik . tvrda 56 x 30mg upotreba odrasli do 60kg i deca preko 30kg: 30mg na 12 sati odrasli preko 60kg: 40mg na 12 sati deca iznad 3 meseca . tokom 10 . ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . Max.do 30kg: 1mg/kg na 12 sati Registar lekova 2011 359 . tvrda 14 x 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. Bristol Myers Squibb (stavudin) terapija HIV infekcije 551 kaps.2ml Zeldox.oksazolidinon 545 film tabl.N05AE04 (ziprazidon) antipsihotik strana 618 (Z) Zeldox. Max. 2μg i 4μg rastvor za iv inj. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). PharmaSwiss (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna kaps.8 nedelja Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). zavisno od koncentracije paratireoidnog hormona J01XX08 Zenix. tokom 3 dana. Pfizer Francuska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. tvrda 30 x 20mg i 40mg kaps./inf. Omex. zatim oralno. Omeprazol Sandoz. Pfizer Deutschland kaps. Omeprol. 2 x 20mg (doza odr`avanja) parenteralno ({izofrenija. Abbott (parikalcitol) analog vitamina D 441 (SZ) kaps. 10 x 600mg upotreba 600mg na 12 sati. 40mg dnevno (doze od 10mg mogu se davati na 1 sat a 20mg na 4 sata. Omep. 5 x 5μg/ml upotreba doziranje je individualno. 20 . akutna agitacija): 10 . do 28 dana A02BC01 Zeprom. im 20mg/1. Max. 160mg dnevno (akutno).20mg dnevno. ukoliko je potrebno) paralele Zypsila A11CC07 Zemplar.

Pfizer Portoriko (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 granule sa produ`enim osloba|anjem za oralnu suspenziju 2g/60ml upotreba lek se uzima pre jela. Max. GlaxoSmithKline Poljska (abakavir) terapija HIV infekcije 551 film tabl.: 2g (60ml) jednokratno 360 Registar lekova 2011 . Prosterid J05AF06 Ziagen. po potrebi mogu se uzeti 2 tabl. Glaxo Wellcome Velika Britanija Ziagen.2 lozenge posle jela (BR) Zirkulin Valeriana. Max. 20 x (160mg + 40mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . i tako pripremljena mora se utro{iti u roku od 12 sati odrasli i adolescenti iznad 16 god. Roha Arzneimittel (kalcijum karbonat) antacid 418 lozenga 30 x 500mg upotreba 1 .12 godina: 120 . Slaviamed (zidovudin) terapija HIV infekcije 551 kaps.uznemirenost: 1 . suspenzija se priprema ex tempore dodavanjem 60ml vode. 200mg na 6 sati A02AC01 (BR) Zirkulin Anti Acid. Hemofarm (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 film tabl.160mg/m2 na 8 sati. Finpros. 60 x 300mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 600mg ili 2 x 300mg deca 3 meseca .600mg dnevno podeljeno u 2 ili 3 doze deca 3 meseca .3 x 2 tabl. pre spavanja.nesanica: 2 tabl. . 600mg dnevno J05AF01 (SZR) Zidosan.G04CB01 Zerlon. tvrda 100 x 100mg upotreba daje se u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima odrasli: 500 . Proscar.12 godina: 2 x 8mg/kg. Roha Arzneimittel (suvi vodeni ekstrakti korena valerijane i {i{arice hmelja) biljni anksiolitik 673 oblo`ena tabl. dodatno ranije u toku ve~eri J01FA10 Zmax. 30 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz.

40mg i 80mg upotreba hiperholesterolemija: 10 .40mg odjednom uve~e (po~etna doza). Max. 60mg dnevno akutni infarkt miokarda (terapiju po~eti u prvih 24 sata od infarkta i sprovoditi je 6 nedelja): 2 x 7.3 x 10 . 30 x 2. Inhibace. Hollesta. dan). 10 x 10mg rastvor za inj. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Prilazid C10AA01 Zocor. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Simvax. 7. Simvastatin ICP. 5mg dnevno paralele Cilazapril. najdu`e 2 dana. i 2.30mg duboko im.20mg odjednom uve~e (po~etna doza).5mg i 30mg film tabl. Simvor. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. Vasilip M01AB15 Zodol. MSD Italija (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl. i 4. Hemofarm (ketorolak trometamin) nesteroidni antireumatik 589 (SZ) film tabl. ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi). 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze (20mg + 20mg + 40mg) koronarna bolest: 20 . 14 i 28 x 15mg upotreba hipertenzija: 30mg dnevno. dana na dalje) Registar lekova 2011 361 . A.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 40mg dnevno parenteralno: 2 . Simva Sandoz. Menarini Manufacturing (zofenopril kalcijum) ACE inhibitor 484 film tabl. Simvabel. Max.C09AA08 Zobox. 2 x 30mg (od 5. Simvastatin. Hemofarm (cilazapril) ACE inhibitor strana 484 film tabl. 28 x 10mg. im iv 5 x 30mg/ml upotreba oralno: 3 .5mg. 14 i 28 x 7. 90mg dnevno paralele Toradol C09AA15 Zofecard.5mg (1. 20mg. Max. dan). 2 x 15mg (3. najdu`e 7 dana. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max.4 x 10mg.

svake 3 .endometrioza: 3. Ksalol. Xanax XR M05BA08 (SZR) Zoledronate PharmaSwiss. oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina) deca: 5mg/m2 iv.A04AA01 Zofran. GlaxoSmithKline Poljska (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 film tabl. nastaviti sa 8mg na 12 sati. Max. zatim 8mg na 12 sati. 10 x 4mg i 8mg rastvor za iv inj. 6 x 5mg upotreba disperzibilna tabl. 30 x 0. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Ondasan L02AE03 (SZ) Zoladex. Hemofarm (zolmitriptan) antimigrenik 610 oralna disperzibilna tabl. du`ina terapije 6 meseci (ne ponavljati) Zoladex LA .5mg kod akutnog napada migrene.5 .5mg oralna disperzibilna tabl.6mg Zoladex LA implant (napunjeni {pric) sc 1 x 10. PharmaSwiss (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 rastvor za inf.6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid .karcinom prostate: 10. oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija). Xanax.6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid. zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata.0./inf. Max. 4mg dnevno depresija: 3 x 0. AstraZeneca UK (goserelin) analog gonadorelina 578 implant (napunjeni {pric) sc 1 x 3. 5 x 4mg/2ml i 8mg/4ml upotreba odrasli: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv. Max.8mg na 12 nedelja u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid N05BA12 Zolarem.25 .5mg i 1mg upotreba anksioznost: 3 x 0. tokom najmamje 15 minuta.8mg upotreba Zoladex . Max. se otapa u ustima 2. 10mg dnevno paralele Zomig 362 Registar lekova 2011 . 4mg dnevno paralele Helex. Aegis (alprazolam) benzodiazepin 622 tabl. 3 x 2. 8mg iv pre terapije.karcinom dojke i prostate: 3.5mg. 1 x 4mg/5ml upotreba 4mg iv inf. GlaxoSmithKline Italija Zofran.4 nedelje paralele Zometa N02CC03 Zolmitriptan.5mg. po potrebi ponoviti najranije za 2 sata. Helex SR.

8mg/ml) upotreba rastvara~ je voda za inj. Krka (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. ne sme se primeniti na vi{e od 10% povr{ine tela. Zolsana D05AX05 Zorac. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . svake 3 .4 nedelje paralele Zoledronate PharmaSwiss N02CC03 Zomig. Tragal N05CF02 Zolsana. Sertralin ICP.5mg kod akutnog napada migrene. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 3 x 2. Max.5mg upotreba 2. Serlift. 1 x 5ml (0. AstraZeneca UK (zolmitriptan) antimigrenik 610 film tabl.05%) 15g gel (0. Setaloft.N06AB06 Zoloft.1%) 15g upotreba samo odrasli: gel nanositi isklju~ivo na obolelo mesto uve~e. Sidata.10mg pred spavanje paralele Belbien. Belupo (tazaroten) terapija psorijaze 497 gel (0. Sertralin. 10mg dnevno paralele Zolmitriptan N05CF02 Zonadin.10mg pred spavanje paralele Belbien. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. 1 x 4mg/5ml koncetrat za rastvor za inf. terapija traje 12 nedelja Registar lekova 2011 363 . Sanval. Stilnox. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 .100mg dnevno paralele Asentra. po potrebi ponoviti najranije za 2 sata.5 . Pliva Hrvatska (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. Halea. Zonadin M05BA08 (SZ) Zometa. Stilnox. Haupt Pharma Italija (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl. Sanval. 4mg iv inf. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. Sertiva. tokom najmamje 15 minuta. Luxeta.

Klopidogrel.5mg.12. Krka film tabl. Klogrel. Citalopram Sandoz.30mg dnevno Max. Plavix N06AB04 Zyloram. GlaxoSmithKline Poljska (bupropion hlorid) terapija odvikavanja od pu{enja 630 tabl.12 godina: 250mg/m2 na 8 sati (herpes simpleks) mast za o~i: 5 x dnevno aplikovati 1cm masti u konjunktivalnu kesu. Glaxo Wellcome Velika Britanija Zovirax. Starcitin. Medico Uno (citalopram) antidepresiv 624 film tabl. 5 x 250mg 548 mast za o~i (30mg/g) 4. Timopram 364 Registar lekova 2011 . 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6. Hemofarm (kaptopril) ACE inhibitor strana 483 tabl.5g 652 S01AD03 upotreba infuzija . Cardogrel. zatim 20 .5 mg (po~etna doza).3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Slaviamed film tabl.25 . 2 . Monogrel. 2 x 25mg (doza odr`avanja).C09AA01 Zorkaptil. sa produ`enim osloba|anjem 60 x 150mg upotreba 1 x 150mg prvih 6 dana. 40 x 12. 10mg/kg na 8 sati (herpes zoster) . nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. 28 x 10mg. Katopil Zovirax. (nastviti jo{ 3 dana po potpunom izle~enju) N07BA02 Zyban.deca do 3 meseca: 10mg/kg na 8 sati 3 meseca .5mg (po~etna doza). akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. GlaxoSmithKline Italija (aciklovir) antivirotik J05AB01 (Z) pra{ak za rastvor za inf. dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex. Max. zatim 2 x 150mg od 7 . 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. Kerberan. Clopigal.14 dana terapije B01AC04 (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 Zyllt.odrasli: 5mg/kg na 8 sati (herpes simpleks). 14. 56 i 84 x 75mg Zyllt.

187.5mg na 12 sati (8 . Eli Lilly (olanzapin) antipsihotik 620 oralna disperzibilna tabl.J01FA09 Zymbaktar.19 kg).40 kg) paralele Clarexid. 62. Zalasta. 60mg i 80mg upotreba oralno: 2 x 40mg. Hemofarm (klaritromicin) makrolidni antibiotik strana 539 film tabl. 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 12 sati. Fromilid uno. 2 x 20mg (doza odr`avanja) paralele Zeldox Registar lekova 2011 365 . se stavlja direktno na jezik {izofrenija i prevencija rekurentnih bipolarnih poreme}aja: 10mg (preporu~ena po~etna doza) mani~ne epizode . Krka (ziprazidon) antipsihotik 618 kaps. Fromilid. do 14 dana (te{ke infekcije) deca: 7. Max. Lekoklar. Klacid MR. tvrda 30 x 20mg. 40mg.29 kg). 125mg na 12 sati (12 .11 kg). Onzapin. Klerimed.5mg na 12 sati (ispod 8kg). Lekoklar XL N05AH03 (SZR) Zyprexa Velotab. Olanzapin Sandoz. Zapilex N05AE04 Zypsila. Treana. 160mg dnevno (akutno). Klacid. 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl. Klacid IV.5mg na 12 sati (20 .po~etna doza: 15mg dnevno kao monoterapija ili 10mg dneno u kombinovanoj terapiji paralele OlanzEP. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. 250mg na 12 sati (30 .

.

.

Aspirin protect Cardiopirin. adrenalin. Aspirin.simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A.analgoantipiretik. B01AC06 Acetisal pH 8.mukolitik ACC. Andol. Midol Aggrenox. V03AB23 (inj. inhibitor agregacije trombocita N02BA01.antipsorijatik D06BB03. Cystocain DS. Trizivir aceklofenak . Midol C.imunosupresiv Humira L04AA17 adapalen – terapija akni Sona D10AD05 agalazidaza beta – enzim Fabrazyme A16AB04 akamprosat kalcijum – terapija alkoholizma Campral N07BB03 adrenalin (epinefrin) . Andol 100.antivirotik Aciklovir. Upsarin C aciklovir acitretin Neotigason . Zovirax . Lidokain 2%. Ubistesin 4% 368 C01CA24 Registar lekova 2011 . Aspirin plus C. Fluimucil Rinofluimucil R05CB01.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Rantudil forte M01AB11 acenokumarol Sinkum 4 . Oldon. Anbol.antivirotik Ziagen Kivexa. S01AD03 D05BB02 adalimumab . Cardiopirin forte. Aspirin Complex.oralni antikoagulans B01AA07 acetilcistein . J05AB01.JOUFSOBDJPOBMOJ!OF[B\UJ^FOJ!OB[JWJ!)JOO*! tb!BUD!LMBTJGJLBDJKPN = oznaka za vi{ekomponentne lekove ATC = klasifikacija (ATC) B abakavir .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Aflamil J05AF06 M01AB16 acemetacin .) acetilsalicilna kiselina . ACC akut. Kombikaf.

mukolitik Ambroksol.oralni antidijabetik A10BF01 alantoin . Zolarem . Mucosolvan Junior. Alendronat ICP. Gastal .antihiperfosfatemik. Mucosolvan. Bonap.analog vitamina D M05BA04 A11CC03 alfa lipoinska kiselina Berlithion.antacid A02AB03 aluminijum hidroksid Altacid.alfa adrenergi~ki blokator G04CA01 aliskiren – antihipertenziv Rasilez C09XA02 alklometazon dipropionat Afloderm .kortikosteroid D07AB10 alopurinol Alopurinol . Forosa. antacid A02AB01 aluminijum magnezijum silikat hidrat (simaldrat) . Xanax XR.antiparkinsonik N04BB01 ambroksol hlorid .benzodiazepin Helex.opioidni analgetik N01AH02 alfuzosin hlorid Xatral . neo bronchol R05CB06 Registar lekova 2011 369 .trombolitik N05BA12 B01AD02 aluminijum fosfat Alfogel .hepatoprotektiv A16AX01 alfentanil Rapifen .antiurik M04AA01 alprazolam alteplaza Actilyse .. Flavamed. Helex SR. Sedron Fosavance alfakalcidol Alpha D3 .adstringens.ATC akarboza Glucobay . alverin citrat – smazmolitik Meteospasmyl amantadin sulfat PK-Merz .bisfosfonat Alefoss. Thiogamma . Alendronat.antacid Gelusil Lac A02AD. Fosamax. Xanax. Ksalol. keratolitik Contractubex L01XC04 alemtuzumab – citostatik MabCampath alendronska kiselina .

Tryamil N06AA09 amjodaron hlorid . Fopin. Strepsils .brondilatator Aminofilin. Lisonorm C08CA01 amoksicilin .aminoglikozidni antibiotik Amikacin. Amlodil. Amlodipin PharmaSwiss. Exforge. Cystocain DS. Armotraz. Sedacoron C01BD01 amlodipin . Ubistesin 4% 370 Registar lekova 2011 . Cordarone.Set artikain hlorid Cystocain 2% Cystocain . Amlodipin. Tenox. Amlonorm.diuretik Hemopres. Monodipin.antagonist Ca Alopres. Vazotal Caduet. Amoksiklav Quick tab. Trasolette antitrombin III – antikoagulans Antitrombin III.lokalni anestetik B02AB01 N01BB08 2%. Amiodaron Sandoz.ATC amfotericin B Amphocil . .antiaritmik Amiodaron. Amoxicillin.inhibitor proteaze. Amlogal. Augmentin.penicilin Ampicilin. Sinacilin Amoksiklav.antimikotik J02AA01 amifostin – antiseptik Strepsils amikacin .citostatik (inhibitor enzima aromataze) Anastrozole. antifibrinolitik Trasylol Beriplast P Combi . Lometazid J01GB06 amilmetakrezol amilorid aminofilin . Amoksiklav 2x. Ospamox. Norvasc.penicilin J01CA04 Amoksicilin. Pentrexyl Ampisulcilin anagrelid – antineoplastik Thromboreductin J01CA01 L01XX35 anastrozol . Amlopin. Aremed. Panklav ampicilin . Aminocin antiseptik neo angin. Enhancin. Arimidex. Aminophyllinum R03DA05 amitriptilin – antidepresiv Amitriptylin. Kybernin P aprepitant – antimetik Emend L02BG03 B01AB02 A04AD12 aprotinin .

Fervex. Prinorm atorvastatin .beta blokator Atenolol. Tulip Caduet C07AB03 C10AA05 atosiban – antagonist oksitocinskih receptora Tractocile G02CX01 atrakurijum besilat . Lipidra.midrijatik M03AC04 S01FA01 azapentacen natrijum polisulfonat Quinax .antikataraktik S01XA. Panapres. Febricet C. Soluvit N.dermatik D10AX03 azitromicin . Dislipat. Coldrex HotRem. Caffetin cold. Upsarin C atenolol .imunosupresiv L04AA09 Registar lekova 2011 371 .imunosupresiv L04AX01 azelainska kiselina Skinoren . Sumamed.op{ti anestetik Azot-suboksid. Azomicin. Medicinski diazoksid C bacitracin . Coldrex.hipolipemik Atacor.antibiotik Corticin. Influrex. Febricet Cold junior. Pikovit forte. Grippostad C. Enbecin . Febricet cold.miorelaksans Atracurium DeltaSelect. Sortis.makrolidni antibiotik J01FA10 Azatril. Azax. Efferalgan C. azatioprin Imuran . Atoris.Rö kontrast V08BA02 baziliksimab Simulect .ATC askorbinska kiselina . Azibiot. Midol C.oligoelement S01CA03 bakar glukonat Tot Hema B03AE10 barijum sulfat Barijum sulfat . Azitromicin Sandoz. Lekadol Plus C.vitamin C A11GA01 Bio-C 500. Hemomycin.. Tracrium atropin sulfat Atropin . Ca C 1000 Sandoz. Vitamin C Aspirin plus C. Zmax V03AN04 azot suboksid .

Tensec Lodoz. Byol. Didermal. Vestibo betaksolol Betoptic S . Urutal. Bicatlon. Ecobec.penicilin J01CE01 benzoil peroksid Aknefug Oxid Wash .beta blokator N07CA01 C07AB05. Bisoprolol.glukokortikoid Becloforte. Diprophos.penicilin J01CE01 benzilpenicilin natrijum Pan Peni G Sodium Pancillin . Triderm bevacizumab – citostatik Avastin L01XC07 bikalutamid . Ecobec Easi Breathe. dezinficijens. Bicusan.ATC beklometazon dipropionat .antivertigosan Betaserc. Septolete .keratolitik D10AE01 betahistin hlorid . Diprosalic. Beconase.antiinflamatorno sredstvo Tantum lemon.inhibitor dekarboksilaze Madopar. kontraceptiv Pharmatex Holyplant Septogal.antiparkinsonik L02BB03 N04AA02 bisakodil .citostatik (antiandrogen) Bicadex.laksativ Bisacodyl Actavis. Tantum rosa.vitamin B1 Milgamma 100 benzalkonijum hlorid . Tantum Verde rubefacijens A01AD02. Calumid. Tensec plus A06AB02 C07AB07 372 Registar lekova 2011 . Concor. G02CC03 benzilpenicilin kalijum Jugocillin .beta blokator Bilocord. Bisobel. Panlax bisoprolol .antiseptik.glukokortikoid H02AB01. Madopar Roche. Casodex biperiden Mendilex . Madopar Roche HBS D08AJ01 benzerazid benzidamin hlorid benzilnikotinat – Kamfart . Concor Cor. Dulcolax. Nasobec Foster R01AD01. Belosalic. R03BA01 benfotiamin . S01ED02 betametazon . D07AC01 Beloderm Belogent.

Tafen Novoliser Symbicort Turbuhaler bumetanid Yurinex . inhibitor prolaktina G02CB01.lokalni anestetik Marcaine 0. N04BC01 brotizolam Lendormin .. Lesux .antacid A02BX05 bleomicin – citostatik. Sinetus . Lexaurin.benzodiazepin Bromazepam.antitusik R05DB13 Registar lekova 2011 373 . antibiotik Bleocin S L01DC01 borna kiselina Proculin .inhibitor karboanhidraze S01EC04 brivudin Brivuzost .antidepresiv N07BA10 butamirat citrat Omnitus. Pulmicort Turbuhaler.mukolitik N05BA08 R05CB02 bromokriptin Bromokriptin . Pulmicort.simpatikomimetik S01EA05 brinzolamid Azopt .antiparkinsonik.5%.hipnotik N05CD09 budesonid .antivirotik J05AB. Brimonal . Zyban . Marcaine spinal 0.glukokortikoid Budosan.diuretik R03BA02 C03CA02 bupivakain hlorid .5% Marcaine spinal 0.ATC bizmut subcitrat Bicit HP.5% heavy buprenorfin hlorid – opioidni analgetik Buprenorfin Alkaloid N01BB01 N07BC01 bupropion hlorid Welbutrin XR. Lexilium bromheksin hlorid Bisolvon . bromazepam .antiseptik S02AA03 bortezomib – citostatik Velcade L01XX32 bosentan – antihipertenziv Tracleer C02KX01 brimonidin tartarat Alphagan.

Primacef cefepim .cefalosporin Cefaleksin. Palitrex J01DC04 J01DB01 cefazolin .cefalosporin Alfacet. Letizen . Cefalexin Alkaloid. Cefaclor. Cefalexin.cefalosporin J01DD02 J01DD14 ceftriakson . Labilex.cefalosporin 3cef.cefalosporin Cefim.cefalosporin J01DC10 ceftazidim . Cefaklor. Longaceph. Rocephin cefuroksim .Lendacin. Xorimax celekoksib Celebrex .cefalosporin J01DB04 J01DE01 cefiksim Pancef J01DD08 cefotaksim . dezinficijens A01AB11 cetirizin hlorid Cetirizin.antiseptik.cefalosporin J01DB05 cefaklor .cefalosporin Galecef.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo J01DD04 J01DC02 M01AH01 cetilpiridinijum hlorid Septolete Calgel . Ceftriakson.antihistaminik R06AE07 cetrorelix Cetrotide – inhibitor gonadorelina H01CC02 cetuksimab – citostatik Erbituks L01XC06 374 Registar lekova 2011 . Maxicef .ATC D cefadroksil Galadrox . Forcas ceftibuten Cedax . Cefaklor Alkaloid cefaleksin .cefalosporin Ceftazidim sandoz. Nilacef. Xorim. Ceroxim. Tolycar cefpirom Cefrom .cefalosporin Cefotaxim.cefalosporin Aksef. Azaran. Dicef.cefalosporin J01DD01 J01DE02 cefprozil Cefzil .

Zyloram L01XA01 N06AB04 Registar lekova 2011 375 .ATC cijanokobalamin Vitamin B12 Alkaloid B Complex. antiemetik Cinarizin. Citalopram Sandoz. Milgamma N.midrijatik S01FA04 ciklopiroks olamin Obytin .hipolipemik C10AB08 ciprofloksacin .lokalni anestetik N07CA02 ciprofibrat Lipanor . Prilazid plus C09AA08 cinarizin .vitamin B12 B03BA01 ciklesonid Alvesco kortikosteroid R03BA08 ciklofosfamid Endoxan .antimikotik D01AE14 ciklosporin A .imunosupresiv Cicloral. Sinplatin citalopram antidepresiv Citalex. Inhibace.inhibitor dihidropeptidaze L04AA01 cilazapril .ACE inhibitor Cilazapril. Cisplatin Teva. Pikovit forte. Prilazid. Platosin.vazodilatator. Stugeron forte cinhokain hlorid Faktu .antiandrogen J01MA02. Polivit B. S01AX13 ciproteron acetat Androcur. Marocen . Cyprocur Climen. Timopram. Tienam . Ciprinol. Ciprofloksacin. Starcitin. Inhibace plus.citostatik L01AA01 ciklopentolat hlorid Ciklopen . Zobox Cilazapril 5 plus. Cisplatin PharmaSwiss. Beviplex. Sandimmun.prokinetik A03FA02 cisatracurium besilat Nimbex .hinolonski antibiotik Cifran. Platinex. Sandimmun Neoral cilastatin natrijum Mipecid. Soluvit N . Cinedil.miorelaksans M03AC11 cisplatin .citostatik Cisplatin. Ciprocinal. Ciprofloxacin Citeral. Cisplatin "Ebewe". Diane 35 G03HA01 cisaprid Cisap .

ATC citarabin - citostatik Alexan "Ebewe", Cytosar citizin – terapija odvikavanja od pu{enja
Tabex L01BC01

N07BA..

E
dabigatraneteksilat – oralni antikoagulans
Pradaxa B01AE07

dakarbazin - citostatik Dacarbazin Pliva Lachema dalteparin natrijum
Fragmin - antikoagulans

L01AX04

B01AB04

darbepoetin alfa
Aranesp

- stimulator eritropoeze

B03XA02

darifenacin – spazmolitik
Emselex

G04BD10

darunavir – antivirotik
Prezista

J05AE10

daunorubicin
Daunoblastina

- citostatik

L01DB02

deferasiroks – helator gvo`|a
Exjade

V03AC03

deksametazon

- glukokortikoid Dexa EDO, Dexagel, Dexason, Maxidex Dexamethason - neomycin, Dexamytrex, Neodeksacin, Tobradex

H02AB02, S01BA01

deksketoprofen – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo
Dexomen

M01AE17

dekspantenol

- vitamini B grupe Bepanten, Corneregel Hepalpan, Nasic, Sinedol

D03AX03

dekstriferon – antianemik
Fedex

B03AC01

dekstrometorfan bromid
Tuzodin Caffetin cold

- antitusik

R05DA09

dekvalinijum hlorid – vaginalni antiseptik
Fluomizin

G01AC05

376

Registar lekova 2011

ATC demeklociklin – antiseptik
Ledermix

desloratadin
Aerius

- antihistaminik

R06AX27

dezmopresin acetat
Minirin

- analog vazopresina

H01BA02

dezogestrel

- progestagen Mercilon, Novynette, Regulon - kortikosteroid

G03AC09

dezoksimetazon
Esperson

D07AC03

diazepam

- benzodiazepin Apaurin, Bensedin, Diazepam - antivirotik

N05BA01

didanozin
Videx EC

J05AF02

didrogesteron dienogest

- progestagen Dabroston, Duphaston - progestagen Jeanine, Qlaira

G03DB01

difenhidramin – antihistaminik Calmaben, Dermodrin diflukortolon valerat
Decotal - koprtikosteroid

D04AA32

D07AC06

digoksin
Dilacor

- kardioglikozid

C01AA05

dihidroergotoksin mesilat
Redizork

- vazodilatator

C04AE01

dihlorbenzil alkohol – antiseptik
neo angin, Strepsils

diklofenak dietilamonijum
Voltaren emulgel

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M02AA15

diklofenak kalijum
Rapten - K, Rapten rapid

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB05

diklofenak natrijum

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB05, S01BC03 Actafenak, Diclac, DicloRapid, Diclofenac duo, Diclofenac retard, Diklofen, Diklofenak, Diklofenak Duo Nini, Naklofen, Rapten Duo, Uniclophen, Voltaren Ophtha CD C08DB01

diltiazem hlorid - antagonist Ca Cortiazem retard, Diltiazem Alkaloid dimenhidrinat - antihistaminik, antiemetik Aviomarin, Dimigal, Dramina
Registar lekova 2011

R06AA02

377

ATC dimetilsulfoksid
Sinedol - antiflogistik

dimetinden maleat
Fenistil

- antihistaminik

D04AA13

dinatrijum fosfat – laksativ
Fleet Phospho soda

A06AD..

dinoproston - prostaglandin Prepidil gel, Prostin E2 diosmektit
Smecta - adsorbens

G02AD02

A07BC05

diosmin - venotonik Phlebodia Detralex dipiridamol – inhibitor agregacije trombocita
Aggrenox

C05CA03

B01AC30

disulfiram
Esperal

- antialkoholik

N07BB01

dobutamin - simpatikomimetik Dobutamin Admeda docetaksel
Taxotere - citostatik

C01CA07

L01CD02

doksazosin doksiciklin

- antihipertenziv Alphapres, Kamiren XL

C02CA04

- tetraciklin Doksiciklin, Dovicin, Vibramycin D

J01AA02

doksorubicin hlorid - citostatik Adriblastina RD, Doxorubicin "Ebewe", Doxorubicin Teva, Sindroxocin domperidon – gastrokinetik
Gastroperidon

L01DB01

A03FA03

donepezil hlorid dopamin hlorid
Dopamin Admeda

- inhibitor acetilholinesteraze Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Tregona, Yasnal - simpatikomimetik, kardiostimulans

N06DA02

C01CA04

doripenem – karbopenemski antibiotik
Doribax

J01DH04

dornaze alfa
Pulmozyme

- enzim

R05CB13

dorzolamid
Trusopt Cosopt

- inhibitor karboanhidraze

S01EC03

378

Registar lekova 2011

ATC drospirenon
- progestagen Angeliq, Yasmin, Yaz G03AA12

drotaverin – spazmolitik
No Spa

A03AD02

duloksetin – antidepresiv
Cymbalta

N06AX21

dutasterid – terapija hiperplazije prostate
Avodart

G04CB02

F
efavirenz
Stocrin - antivirotik J05AG03

ekonazol
Ecalin

- antimikotik

D01AC03, G01AF05

eksemestan
Aromasin

- citostatik (antiestrogen)

L02BG06

emedastin
Emadine

- antihistaminik

S01GX06

emtricitabin – antivirotik
Truvada

J05AF..

enalapril maleat

- ACE inhibitor C09AA02 EnaHEXAL, Enalapril, Enalapril Sandoz, Enap, Enatens, Prilenap EnaHEXAL comzp., Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Enzix, Prilenap H, Prilenap HL - antivirotik J05AX07

enfuvirtid
Fuzeon

enoksaparin natrijum
Clexane

- antikoagulans

B01AB05

entakapon
Comtan Stalevo

- antiparkinsonik

N04BX02

epinefrin (adrenalin) - simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A, Cystocain DS, Lidokain 2%, adrenalin, Ubistesin 4% epirubicin hlorid - citostatik Epirubicin "Ebewe", Episindan, Farmorubicin RD eplerenon – diuretik
Inspra

C01CA24

L01DB03

C03DA..

Registar lekova 2011

379

ATC epoetin alfa - stimulator eritropoeze
Eprex B03XA01

epoetin beta - stimulator eritropoeze
Recormon

B03XA01

epoetin zeta - stimulator eritropoeze
Eqralis

B03XA01

eptakog alfa (faktor VII a-humani rekombinantni)
NovoSeven

B02BD08

eprosartan – antihipertenziv
Teveten

C09CA02

ergokalciferol
Vitamin AD

- vitamin D2

A11CC01

ergotamin tartarat
Amigren

- antimigrenik, vazokonstriktor

N02CA02

eritromicin
Eritromicin

- makrolidni antibiotik

J01FA01

erlotinib – citostatik
Tarceva

L01XX34

ertapenem
Invanz

- antibiotik - karbopenem

J01DH03

escitalopram
Cipralex

- antidepresiv

N06AB04

esomeprazol
Nexium

- inhibitor protonske pumpe

A02BC05

estradiol

- estrogen Climara, Estrofem, Oestradiol, Vagifem Activelle, Angeliq, Kliogest, Trisequens, Tulita - estrogen

G03CA03

estradiol benzoat
Lutestrol

G03CA03

estradiol valerat

- estrogen Climen, Cyclo Progynova, Qlaira - citostatik

G03CA03

estramustin fosfat
Estracyt

L01XX11

estriol

- estrogen Ovestin Gynoflor

G03CA04

etanercept – imunosupresiv
Enbrel

L04AA11

380

Registar lekova 2011

ATC etilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep heat spray

etinilestradiol

- estrogen G03CA01 Diane 35, Jeanine, Legravan, Lindynette, Logest, Mercilon, Microgynon 30, Novynette, NuvaRing, Regulon, Stodette, Tri Regol, Yasmin, Yaz - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB08

etodolak
Etodin fort

etofenomat Rheumon gel

nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB06

etomidat
Hypnomidate

- op{ti anestetik

N01AX07

etonogestrel
NuvaRing

- progestagen

G02BB01

etopozid - citostatik L01CB01 Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Lastet, Sindopozid, Vepesid etorikoksib
Arcoxia - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AH05

etosuksimid
Suxinutin

- antiepileptik

N03AD01

etravirin – terapija HIV infekcije
Intelence

J05AG04

everolimus – imunosupresiv
Certican

L04AA18

ezetimib - hipolipemik
Ezetrol Inegy

A01AA09

G
famotidin
- H2 blokator A02BA03 Famotidin, Famotidin Alkaloid, Quamatel

feksofenadin hlorid - antihistaminik Fexofenadine Sandoz, Telfast felodipin – avtagonist Ca
Plendil. Triapin

R06AX26

C08CA02

fenilefrin hlorid

- simpatikomimetik RO1AB01 Adrianol, Adrianol T, Coldrex, Coldrex caplets, Coldrex HotRem, Influrex

Registar lekova 2011

381

ATC feniramin hlorid
Delmeson - antihistaminik R06AB05

feniramin maleat
Avil

- antihistaminik

R06AB05

Febricet Cold junior, Febricet cold, Fervex

fenobarbiton

- antikonvulziv Fenobarbiton, Phenobarbiton, Phenobarbiton natrijum

N03AA02

fenofibrat – hipolipemik
Fenolip

C10AB05

fenoksietanol
Octenisept

- antiseptik, dezinficijens

fenoksimetilpenicilin kalijum
Cliacil

- penicilin

J01CE02

fenoterol bromid

- bronhospazmolitik, tokolitik Partusisten Berodual, Berodual N - spazmoanalgetik

G02CA03

fenpiverinijum
Baralgetas

fentanil - opioidni analgetik Durogesic, Fentanyl, Fentanyl Sandoz, Fentanyl Torrex, Victanyl fentikonazol nitrat
Fentikol, Lomexin - antimikotik

N01AH01

D01AC12

fibrinogen

- lokalni hemostatik Beriplast P Combi-Set - proteoliti~ki enzim

fibrinolizin
Fibrolan

filgrastim
Neupogen

- stimulator hematopoeze

L03AA02

finasterid - antiandrogen Finasterid Sandoz, Finpros, Proscar, Prosterid, Zerlon fitomenadion
- vitamin K1 Konakion MM, Konakion MM za decu

G04CB01

B02BA01

fludarabin fosfat - citostatik Fludara, Fludarabin Teva, Sindarabin flufenazin hlorid
Metoten, Moditen - antipsihotik

L01BB05

N05AB02

flukonazol - antimikotik Diflazon, Diflucan, Fluco Sandoz, Fluconal, Fluconazol, Flumycozal, Stabilanol
382

J02AC01

Registar lekova 2011

ATC flumazenil
Anexate - antagonist benzodiazepina V03AB25

fluocinolonacetonid
Panolon, Sinoderm Sinoderm N

- glukokortikoid

D07AC04

fluoksetin - antidepresiv Flunirin, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan fluorometolon
Delmeson - glukokortikoid

N06AB03

C05AA01

fluorouracil

- citostatik Efudix, 5 - Fluorouracil "Ebewe", Fluorouracil Teva - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

L01BC02

flurbiprofen
Flugalin

M01AE09

flutamid - citostatik Flucinom, Flutasin flutikazon furoat
Avamys

L02BB01

R01AD12

flutikazon propionat
Flixonase, Flixotide Seretide Diskus

- glukokortikoid

R03BA05

fluvastatin
Lescol

- hipolipemik

C10AA04

fluvoksamin maleat – antidepresiv
Fevarin

N06AB08

folitropin alfa - hormon
Gonal F Pergoveris

FSH

G03GA05

folitropin beta - hormon
Puregon

FSH

G03GA06

folkodin

- antitusik Folcodin Alkaloid

R05DA08

folna kiselina - vitamini B grupe Folacin, Folnak Pikovit forte, Soluvit N fondaparinuks natrijum – trobolitik
Arixtra

B03BB01

B01AX05

formoterol fumarat -

bronhospazmolitik Oxis Turbuhaler, Respilong Symbicort Turbuhaler, Foster

R03AC11

Registar lekova 2011

383

ATC fosamprenavir Telzir antivirotik J05AE07

fosaprepitant – antiemetik
Ivemend

A04AD12

fosfomicin
Monural

- antibiotik

J01XX01

fosinopril natrijum

- ACE inhibitor Monopril, Monotens Monopril plus, Monotens Plus

C09AA09

frovatriptan – antimigrenik
Frovamax

N02CC07

fulvestrant – citostatik
Faslodex

L02BA03

furosemid

- diuretik Furosemide Sopharma, Lasix antibiotik

C03CA01

fusidat natrijum Stanicid

D06AX01

H
gabapentin - antiepileptik N03AX12 Gabagamma, Gabalept, Gabaneural, Gaboton, Gordius, Katena, Neurontin gadobutrol
Gadovist - kontrast za magnetnu rezonancu V08CA09

gadodiamid
Omniscan

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA03

gadoksetinska kiselina Primovist

kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA10

gadopentetat dimeglumin
Magnevist

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA01

gadopentetska kiselina – kontrast za magnetnu rezonancu
Magnegita

V08CA01

galantamin – inhibitor holinesteraze, parasimpatomimetik
Reminyl

N06DA04

ganciklovir
Cymevene

- antivirotik

J05AB06

ganireliks
Orgalutran

- antagonist GnRH

H01CC01

384

Registar lekova 2011

ATC gefitinib
Iressa - citostatik L01XX31

gemcitabin hlorid - citostatik Gemcitabin PharmaSwiss, Gemcitabin Sandoz, Gemzar, Gitarabin gemfibrozil
Sinelip - hipolipemik

L01BC05

C10AB04

gentamicin

- aminoglikozid, antibiotik Gentamicin, Gentamicin Sandoz, Gentokulin Belogent, Dexamytrex, Didermal, Triderm - gestagen Lindylette, Logest, Stodette

D06AX07, J01GB03, S01AA11

gestoden

G03AA10

glatiramer acetat – imunomodlator
Copaxone

L03QX13

glibenklamid

- oralni antidijabetik Daonil, Maninil Glibomet, Glucovance

A10BB01

gliceril trinitrat gliklazid

- vazodilatator Nirmin, Nitroglicerin, Nitrolingual - oralni antidijabetik Diaprel MR, Diprian, Gliclada, Glikosan, Glioral

C01DA02

A10BB09

glimepirid

- oralni antidijabetik A10BB12 Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Diulong, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid, Trical A10BB07

glipizid - oralni antidijabetik Glucotrol XL glukagon
- antagonist insulina GlucaGen HypoKit - antiartritik

H04AA01

glukozamin sulfat
Dona, Perigona

M01AX05

goserelin
Zoladex

- analog gonadorelina

L02AE03

granisetron
Kytril, Rasetron

- antiemetik

A04AA02

gvo`|e II fumarat
Heferol

- antianemik

B03AA02

gvo`|e II glukonat
Tot Hema

- antianemik

B03AA03

gvo`|e II sulfat
Ferro gradumet

- antianemik

B03AA07

Registar lekova 2011

385

ATC gvo`|e III hidroksid polimatozni kompleks Ferrum Sandoz antianemik B03AC04

gvo`|e III protein sukcinat
Legofer

- antianemik

B03AB09

I
haloperidol - antipsihotik Haldol, Haloperidol halotan
Halothan - op{ti anestetik N05AD01

N01AB01

heksetidin
Hexoral

- antiseptik

A01AB12

heksoprenalin sulfat
Gynipral

- bronhodilatator

R03CC05

heparin natrijum

- antikoagulans Heparin, Hepathrombin, Lioton 1000, ViaTromb Contractubex, Hepan, Hepalpan, Hepathrombin H, Sinedol, Venosan - venotonik

B01AB01

heptaminol hlorid
Ginkor fort

hesperidin
Detralex

- venotonik

hidrohlorotiazid

- diuretik C03AA03 Diunorm Ampril HD, Ampril HL, Atacand plus, Cilazapril 5 plus, Co – Irda, Co - Diovan, EnaHEXAL comp, Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Hemokvin plus, Hemopres, Inhibace plus, Iruzid, Lizinopril H Sandoz, Lizopril H, Lodoz, Micardis plus, Monopril plus, Monotens Plus, Piramil HCT, Prilazid plus, Pririlenap H, Prilenap HL, Prilinda plus, Pritor Plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Skopril plus, Tensec plus, Tritace comp, Valsacombi, Vivace Plus - glukokortikoid Hidrokortizon, Hydrocortison Corticin, Daktacort, Geokorton, Hydrocyclin D07AA02, H02AB09, S01BA02

hidrokortizon

hidroksietilskrob – zamena za plazmu
Hetasorb

B05AA07

hidroksietilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep Heat Spray

hidroksietilskrob 130/04 – zamena za plazmu
Voluven

B05AA07

hidroksikarbamid
Litalir

- citostatik

L01XX05

386

Registar lekova 2011

ATC hidroksiprogesteron kaproat
Progesteron Depo - gestagen G03DA03

hidroksokobalamin
OHB12

- vitamin

B03BA03

hidromorfon – opioidni analgetik
Jurnista

N02AA03

hidrotalcit

- antacid Rupurut, Rutacid - spazmolitik Himekromon, Mendiaxon - spazmolitik

A02AD04

himekromon

A05AX02

hioscin butilbromid
Buscopan

A03BB01

hipromeloza

- lubrikant Artelac, Hemodrops, Isopto Tears

S01KA02

hloramfenikol - antibiotik Chloramphenicol, Hloramfenikol Alkaloid, Hloramkol hlorfenamin maleat
Lentostamin Grippostad C, Tylol Hot - antihistaminik

J01BA01, S01AA01

R06AB04

hlorheksidin glukonat
Cathejell

- antiseptik

A01AB03

hlorpiramin hlorid
Synopen

- antihistaminik

D04AA09, R06AC03

hlorpromazin
Largactil

- antipsihotik

N05AA01

holekalciferol

- vitamin D3

A11CC05

Vigantol Fosavance, Ideos

horionski gonadotropin
Pregnyl

- gonadotrofin

G03GA01

horiogonadotropin alfa
Ovitrelle

- gonadotropin

G03GA01

J
ibandronska kiselina
Bondronat, Bonviva - bisfosfonat M05BA06

Registar lekova 2011

387

ATC ibuprofen - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Brufen, Caffetin menstrual, Ibuprofen, Rapidol, Spedifen Deep Relief, Defrinol idarubicin hlorid
Zavedos - citostatik M01AE01, M02AA13

L01DB06

ifosfamid – citostatik
Holoxan

L01AA06

imatinib mesilat
Glivec

- citostatik

L01XX28

imigluceraza Cerezyme

enzim

A16AB02

imipenem

- antibiotik - karbopenem Mipecid, Tienam

J01DH51

indapamid - diuretik Indapres, Indapres SR, Rawel SR Co Prenessa, Enzix, Prexanil Combi, Prexanil Combi LD indinavir sulfat etanolat
Crixivan - antivirotik

C03BA11

J05AE02

indometacin
Indocollyre

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

S01BC01

infliksimab
Remicade

- imunosupresiv

L04AA12

insulin lispro

- analog humanog insulina Humalog, Humalog KwikPen - analog humanog insulina

A10AB04

insulin aspart
NovoRapid NovoMix

A10AB05

insulin detemir
Levemir

- analog humanog insulina

A10AE05

insulin glargin
Lantus

- analog humanog insulina

A10AE04

insulin glulizin - analog humanog insulina
Apidra

A10AB06

interferon alfa 2a (rekombinantni)
Roferon A

- antivirotik

L03AB04

interferon alfa 2b (rekombinantni)
Intron A, Realdiron

- antivirotik

L03AB05

interferon beta 1a (humani rekombinantni)
Avonex, Rebif

- antivirotik, imunomodulator

L03AB07

388

Registar lekova 2011

ATC interferon beta 1b (humani rekombinantni)
Betaferon - antivirotik, imunomodulator L03AB08

ipratropijum bromid
Berodual, Berodual N

- bronhospazmolitik

R03BB01

irbesartan – antihipertenziv
Iracor, Irda Co Irda

C09DA04

irinotekan hlorid trihidrat itrakonazol

- citostatik Campto, Irinotecan PharmaSwiss, Irinotekan Sandoz, Irinotesin

L01XX19

- antimikotik Funit, ItraconEP, Kanazol, Omicral, Prokanazol

J02AC02

ivabradin – antianginalgik
Coraxan

C01EB17

izofluran - op{ti anestetik Forane, Isofluran Nicholas Piramal izosorbid mononitrat
Monizol, Monosan, Olicard - vazodilatator

N01AB06

C01DA14

izosorbid dinitrat - vazodilatator Cornilat, Difutrat, Isosorb retard izotretinoin
Roaccutane - dermatik

C01DA08

D10BA01

K
jobitridol - Rö kontrast
Xenetix V08AB11

jodiksanol
Visipaque

- Rö kontrast

V08AB09

joheksol
Omnipaque

- Rö kontrast

V08AB02

joksitalaminska kiselina - Rö kontrast
Telebrix gastro

V08AA05

jopamidol
Scanlux

- Rö kontrast

V08AB04

jopromid
Ultravist

- Rö kontrast

V08AB05

Registar lekova 2011

389

ATC joversol - Rö kontrast
Optiray V08AB07

L
kalcijum acetat
Osvaren - kalcijum terapeutik

kalcijum dobesilat
Doxi - Hem

- angioprotektiv

C05BX01

kalcijum folinat - antidot Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin, Leucovorin Ca Pliva-Lachema, Leucovorin Calcium, Leucovorin Teva kalcijum glubionat Calcium Sandoz kalcijum terapeutik

V03AF03

A12AA06

kalcijum karbonat

- terapija kalcijumom Kalcijum karbonat, Zirkulin AntiAcid Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500, Ideos - kalcijum terapeutik Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500 - vitamini B grupe

A12AA04

kalcijum laktat glukonat kalcijum pantotenat
Pantenol, Panthenol B Complex, Beviplex

A12AA02

A11HA31

kalcijum polistiren sulfonat – terapija hiperkalijemije
Sorbisterit

V03AE01

kalcitonin kalcitriol
Rocaltrol

- antihiperkalcemik Calco, Miacalcic - vitamin D

H05BA01

A11CC04

kalijum hlorid kamfor –
Kamfart

- kalijim terapeutik A12BA01, B05XA01 Kalii Chloridi, Kalijum hlorid, Kalijum hlorid Jadran, Kalium Chloride Fresenius rubefacijens

kamilofin hlorid - antiholinergik Amigren

kandesartan cileksetil – antihipertenziv
Atacand Atacand plus

C09CA06

390

Registar lekova 2011

J02AB02 ketoprofen . Carboplatin Teva.antimikotik J02AX04 kaspofungin acetat Cancidas ketokonazol Mycoseb . Zodol ketotifen Galitifen . Klacid.citostatik antimetabolit L01BB04 klaritromicin . Lekoklar.makrolidni antibiotik Clarexid. Klerimed. Zorkaptil C09AA01 karbamazepin karbidopa Stalevo . Zymbaktar klavulanska kiselina klindamicin J01FA09 . M02AA10 Fastum. Carvedilol Sandoz.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE03.linkozamidni antibiotik Clindamycin . Ketonal gel. Tegretol.inhibitor beta laktamaze Amoksiklav. Karvileks.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB15 ketorolak trometamin Toradol.beta blokator C07AG02 Carvedigamma.ACE inhibitor Kaptopril Alkaloid.citostatik L01XA02 Carboplasin.prostaglandin G02AD04 karvedilol .antimikotik D01AC08. Ketospray . Ketonal. Clindasome. Carvetrend.alergoprofilaktik R06AX17 kladribin Litak 10 . Ketonal duo.antiepileptik Carbamazepine retard.bisfosfonat klodronat dinatrijum Bonefos M05BA02 Registar lekova 2011 391 . Karbapin. Klindamicin . Paraplatin karboprost Prostin 15 M . Fromlid Uno. Ketonal forte. Milenol . Fromilid. Dilatrend.inhibitor dekarboksilaze N03AF01 karbocistein Mucodyne . Coryol.ATC kapecitabin Xeloda . Amoksiklav 2x.mukolitik R05CB03 karbomer – oftalmik Vidisic S01XA20 karboplatin . Amoksiklav quick tab. Augmentin. Enhancin.MIP. Carboplatin "Ebewe". Tegretol CR . Galepsin. Panklav J01FF01 . Carboplatin. Katopil.citostatik L01BC06 kaptopril .

Rivotril Roche N03AE01 klopidogrel . trihomonacid Canesten. Clopigal. Kombikaf. Coldrex caplets. G01AF02 klozapin . Leponex kodein fosfat . Trizivir J05AF05 392 Registar lekova 2011 .psihostimulans Amigren.antidepresiv N06AA04 klonazepam . Oldon.antivirotik Epivir. Seroquel XR kvinagolid – dopaminergik. inhibitor prolaktina Norprolac N05AH04 G02CB04 kvinapril .antipsihotik Kventiaks.ATC klomifen citrat Klomifen . Klopidogrel. Portalak A06AD11 lamivudin . Caffetin kofein . Bactrim Roche. Kombinovani pra{ak protiv bolova. Trimosul . opioidni analgetik Kodein fosfat Alkaloid Caffebol. Coldrex. laksativ Duphalac.terapija hiperamonijemije.hemoterapeutik JO1EEO1 ksilometazolin hlorid Olynth Nasic . Kerberan. Panadol extra N05AH02 R05DA04 N06BC01 kotrimoksazol (sulfametoksazol + trimetoprim) Bactrim.MIP.antimikotik. Caffetin. Kivexa. Caffebol. Monogrel. Zyllt klotrimazol .inhibitor agregacije trombocita B01AC04 Antiagrex. Zeffix Combivir.antipsihotik Clozapin Sandoz. Clozapine.ACE inhibitor Hemokvin Hemokvin plus C09AA06 M laktuloza .antitusik. Seroquel. Kofan instant.antiestrogen G03GB02 klomipramin hlorid Anafranil .vazokonstriktor R01AA07 kvetiapin . Plavix. Kansen Triderm D01AC01. Lactulose .antiepileptik Rivotril. Grippostad C. Cardogrel. Klogrel.

Levoxa levomentol . Holyplant Septogal. Lamictal. Lansoprazol ICP. Sabax A02BC03 lapatinib – citostatik Tyverb L01XE07 laronidaza enzim Aldurazyme A16AB05 laropiprant .antiepileptik N03AX09 Arvind. Lameptil. Lamotrix.inhibitor protonske pumpe Lansobel. Epitrigine.antireumatik. Madopar Roche HBS.neo angin N. Lametta. Stalevo N04BA01 levodropropizin – antitusik Levopront R05DB27 levofloksacin – hinolonski antibiotik Flexid. Femozol.antiparkinsonik Madopar. Lamotral.analog somatostatina H01CB03 lansoprazol . Lamal. Letrozole Medico Uno L02BG04 leuprorelin – analog hormona koji oslobadja gonadotropin Lupron L02AE02 levetiracetam – antiepileptik Kepra N03AX14 levobupivakain – lokalni anestetik Chirocaine N01BB10 levocetirizin – antihistaminik Cezera.prostaglandin S01EE01 leflunomid Arava . Xyzal R06AE09 levodopa .antagonist Ca C08CA13 letrozol . Lebel. Septolete J01MA12 Registar lekova 2011 393 . Lamect. imunomodulator L04AA13 lerkanidipin hlorid Cornelin. Solaban lanreotid Somatuline . Lercanil . Levomax.antipruritik Deep Relief.hipolipemik Tredaptive. Lamolep. Trevaclyn latanoprost Xalatan Xalacom . inhibitor enzima aromataze Femara. Protonexa. Madopar Roche. Larona. Lamotrigin. Lanzul.ATC lamotrigin .citostatik.

Flonidan. Lizopril H.progestagen G03DC03 linezolid – antibiotik – oksazolidinon Zenix J01XX08 linkomicin Lincohem .pedikulocid. Triregol levosimendan – kardiostimulans Simdax G03AC03 C01CX08 levotiroksin natrijum Euthyrox.antidijaroik Lopedium akut.. Skopryl plus C09AA03 lizozim hlorid – enzim Lysobact loperamid hlorid . Cathejell.progestagen Escapelle.antihistaminik Actalor. Microgynon 30. Postinor 2 Legravan. Pressing Clarinase .antipsihotik N05AN01 lizin acetilsalicilat .lokalni anestetik Lidocaine. Lizopril.benzodiazepin R06AX13 lorazepam Lorazepam N05BA06 lornoksikam – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Xefo.antivirotik A07DA03 J05AE.ACE inhibitor Irumed. Skopryl Iruzid. Lidokain hlorid Calgel. Loperamid.linkozamidni antibiotik J01FF02 liraglutid – antidijabetik Victoza A10BX07 litijum karbonat Litijum karbonat . Lisinopril Sandoz. loratadin . skabicid N01BB02 P03AB02 linestrenol Orgametril .analgoantipiretik Aspegic B02BA01 lizinopril . Lidokain 2% adrenalin. Mirena. Tivoral . Lizinopril. lopinavir Aluvia . Letrox. Loratadin. Lisonorm. Lisinopril H Sandoz.tireoidni hormon H03AA01 lidokain hlorid . Xefo Rapid M01AC05 394 Registar lekova 2011 . Dentinox N. lindan Gamex .ATC levonorgestrel . Claritine. Loril.

diuretik B05BC01 maprotilin hlorid Maprotilin .antacid magnezijum laktat dihidrat Magne B6 .oligoelemenat A12CC03 manitol Manitol Ispirol . Losartan. Lorista HD. O Tentika . LozarEP. OsvaRen . Erynorm.ATC losartan kalijum .antidepresiv N06AA21 maravirok – terapija HIV infekcije Celsentri J05AX09 mebendazol Soltrik .antihipertenziv C09CA01 Cozaar. Losar.progestagen L02AB01 meglumin joksaglat Hexabrix . Rasoltan. Prelow. Losar plus.antacid magnezijum karbonat Gastal.humani rekombinantni LH Luveris Pergoveris N magnezijum hidroksid Gastal . Lakea.spazmolitik A03AA04 megestrol acetat Megace.anthelmintik P02CA01 mebeverin hlorid Colospa retard. Sentor Lorista H.magnezijum terapeutik magnezijum oksid – antacid Altacid makrogol Fortrans laksativ A06AD15 mangan glukonat Tot Hema . Losartic. Rudakol .Rö kontrast V08AB03 melatonin – hipnotik Circadin N05CH01 Registar lekova 2011 395 . Losartic plus G03GA07 lutropin alfa . Lorista. Lotar.

5 .antiholinergik. Lormed.antiinflamatorni lek Asacol. Baralgin M. Siofor. Tefor Janument.gonadotropni hormoni (FSH + LH) Menopur.antibiotik karbopenem Itanem. Deep Heat Rub.opioidni analgetik Metadon.glukokortikoid H02AB04 metilsalicilat – rubefacijens Ben Gay. Memantin Pliva . Salofalk J01DH02 A07EC02 metadon hlorid .uterostiptik C02AB02 G02AB01 metilfenidat Concerta psihostimulans N06BA04 metilnaltrekson bromid – laksativ Relistor A06AH01 metilnikotinat – lokalni antireumatik Deep Heat Spray metilprednizolon Lemod.antiemetik A03FA01 metoksipolietilenglikol – epoetin beta – stimulator eritropoeze Mircera B03XA01 396 Registar lekova 2011 . Glibomet.ATC mekloksamin citrat Amigren . Analgin Srbolek. Metformin. Novalgetol Baralgetas N07BC02 N02BB02 metformin hlorid . Gluformin. Movalis memantin hlorid Ebixa. Meloksan. Merional G03GA02 meropenem mesalazin . Meloksikam. antiparkinsonik N06DX01 menotrofin .analgoantipiretik Analgin.miorelaksans. Pentasa.oralni antidijabetik Glucophage. sedativ meloksikam . Metildopa metilergometrin maleat Methylergometrin . Glucovance A10BA02 metildopa .ASA. Nirypan . Merocid.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AC06 Loartroxy. Melox EP. Meronem. Metadon Alkaloid metamizol natrijum . Metfogamma. Meropenem Phamanova . Kamfart metoklopramid hlorid Klometol. Reglan .antihipertenziv Methyldopa. Medoxicam. Melox.

Mirzaten. Aurorix .antidepresiv C07AB02 L01BA01 A01AB17.antimikotik Daktanol. Singulair R03DC03 Registar lekova 2011 397 .imunosupresiv CellCept. Rozamet Neo Penotran mianserin hlorid Tolvon .makrolidni antibiotik N05CD08 J01FA03 mikofenol kiselina . Mucophenolate Mofetil Medico Uno.antidepresiv N06AG02 moksifloksacin hlorid – hinolonski antibiotik Avelox J01MA14 moksonidin – antihipertenziv Moxogamma. J01XD01.antidepresiv N06AX11 Calixta.ATC metoprolol sukcinat – beta blokator Metoprolol XL Sandoz C07AB02 metoprolol tartarat . Physiotens C02AC05 molsidomin Lopion. Mirtazapin.citostatik Antifolan.benzodiazepin Dormicum. Corvitol. D01AC02.vazodilatator C01DX12 mometazon furoat Elocom. R01AD09 montelukast .citostatik L01DB07 moklobemid Auromid. antiprotozoik Arilin rapid. Gino Daktanol Daktacort. Methotrexate Teva. Methotrexate. P01AB01 G01AF01. Flormidal. D06BX01 N06AX03 midazolam . Orvagil. Micolat. G01AF04 minoksidil Pilfud D11AX01 mirtazapin . Myfortic mikonazol . Nasonex . Tifona mitoksantron hlorid Mitoxantron "Ebewe" . Remeron. Midazolam Torrex midekamicin Macropen . Methotrexat"Ebewe". Remirta.antiastmatik Monkasta. Neo Penotran vazodilatator L04AA06 A01AB02. Mirtazapin ODT Sandoz.beta blokator Betaloc Zok. Orvagil D. metronidazol .glukokortikoid D07AC13.antibiotik. Presolol metotreksat . Molicor .

terapija reumatoidnog artritisa M09AX01 natrijum kromoglikat .antikoagulans B01AB06 nafazolin hlorid Hemokulin. Naproxen M01AE02 natalizumab – imunosupresiv Tysabri L04AA23 natrijum dihidrogenfosfat – laksativ Fleet Phospho Soda A06AD.4% Klen Prep B05XA02 natrijum hijaluronat Hyalgan . Nafazol Proculin . Naproksen.anabolik A14AB01 naproksen .antialergik Natrijum kromoglikat 2%.nesteroidno antinflamatorno sredstvo Nalgesin S.ATC morfin hlorid morfin sulfat Oramorph opioidni analgetik Morfin hidrohlorid Alkaloid.vazokonstriktor R01AA08 naltrekson hlorid Naltrexone . natrijum fluorid Fluorogal .dentalni protektiv A01AA01 nartijum hidrogenkarbonat – elektrolit za korekciju acidoze Natriumbicarbonat Fresenius 8. Morphin Merck 2% opioidni analgetik N02AA01 N02AA01 moroktokog alfa – hemostatik ReFacto AF B02BD02 mupirocin – antibiotik Mirobact D06AX09 O nadroparin kalcijum Fraxiparine . Vividrin natrijum pikosulfat Natrijum pikosulfat .antagonist opijata N07BB04 nandrolon dekanoat Deca Durabolin ..laksativ R01AC01. S01GX01 A06AB08 398 Registar lekova 2011 .

antiepileptik Eftil Eftil retard 500.antiseptik Macmiror Complex .ATC natrijum valproat . Depakine Chrono N03AG01 nebivolol . NiQuitin N07BA01 nikotinamid (vitamin PP.neomycin.aminoglikozidni antibiotik Delmeson. Nimulid.holinergik C07AB12 neomicin neostigmin Neostigmine N07AA01 netilmicin Netromycin . Enbecin. D01AA01. Nipidin . Trevaslyn vitamin C10AD02 nilotinib – citostatik Tasigna L01XE08 nilutamid Anandron . Nevotens . Polygynax.vazodilatator C04AE02 nifedipin nifuratel .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Actasulid. Sinoderm N . G01AA01 399 . B3) . Neodeksacin. Nimulid Transgel .antagonist Ca M01AX17 nimodipin Nimotop S C08CA06 nistatin .aminoglikozidni antibiotik J01GB07 nevirapin Viramune . Polygynax Registar lekova 2011 A07AA02. Pikovit forte.citostatik L02BB02 nimesulid . Hepalip forte.antivirotik J05AG01 nicergolin Sermion .antimikotik Nystatin Macmiror Complex.vitamin B grupe Beviplex. Nebivolol Sandoz.beta blokator Binevol. Nifelat. Soluvit N A11HA01 nikotinska kiselina Niaspan Tredaptive. Nimulid MD. Nebispes.antagonist Ca Nifedipin.antiinfektiv C08CA05 G01AX05 nifuroksazid Enterofuryl A07AX03 nikotin – alkaloid Nicorette. Dexamethason . Nebilet.

antagonist Ca C08CA08 nitroksolin – uroantiseptik Nitroxolin forte J01XX07 nonakog alfa – hemostatik BeneFIX B02BD09 noretisteron acetat .antiseptik. Tulita norfloksacin . S03CA01 oksitocin . Visiren oksaceprol – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Artromed J01MA01. S01AX11 M01AX24 oksaliplatin .antiepileptik H01BB02 N03AF02 oktenidin hlorid Octenisept . Oxaliplatin Pliva Lachema. Kliogest. Uniflox.progestagen Cyclo Progynova G03DC02 J01MA06 P ofloksacin .hinolonski antibiotik Floxal. Nolicin. Nipam . Syntocinon okskarbazepin Trileptal . Uricin norgestrel . Oxaliplatin PharmaSwiss.tetraciklin Geokorton.hinolonski uroantiseptik Nofocin. Hydrocyclin D07CA01.vazokonstriktor R01AA05 oksitetraciklin . Operil P .citostatik L01XA03 Eloxatine. Kogenate Bayer.ATC nitrazepam Cerson.anestetik Benoxy S01HA02 oksimetazolin hlorid Operil.benzodiazepin N05CD02 nitrendipin Nitrepin . dezinficijens D08AJ57 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII humani) – hemostatik Advate. Sinoxal oksibuprokain hlorid . Trisequens. Oxaliplatin Ebewe. Recombinate B02BD02 400 Registar lekova 2011 .hormon hipofize Oxytocine Synthtic.gestagen Primolut Nor Activelle.

Omeprazol.antiemetik A02BC01 A04AA01 orlistat . Treana. Zofran .antipsihotik N05AH03 OlanzEP.ATC oktreotid . Pankreatin A09AA02 pankuronijum bromid .citostatik L01CD01 Paclitaxel "Ebewe". Omeprazid.. Hidesilin. Paclitaxel PharmaSwiss. Zalasta. Sindaxel.enzimi pankreasa Festal N.miorelaksans Pancuronium DeltaSelect. Sandostatin Lar H01CB02 olanzapin .inhibitor protonske pumpe Omep. Taxol paliperidon – antipsihotik Invega N05AX13 palivizumab – monoklonsko antitelo Synagis J06BB16 palonosetron hlorid – antiemetik Aloxi A04AA05 pamidronat natrijum Aredia. Omeprazol Sandoz. oseltamivir fosfat Tamiflu .analog somatostatina Sandostatin. Zyprexa Velotab olmesartan medoksomil – antihipertenziv Menartan C09CA08 omalizumab – antiastmatik Xolair R03DX05 omeprazol .aminokiseline Hepa . Paclitaxel Teva. Omex. alli L-ornitin-L-aspartat . Ortalox.bisfosfonat M05BA03 pankreatin . Omeprazol ICP. Pamitor . Pavulon Registar lekova 2011 M03AC01 401 . Onzapin. Zeprom ondansetron Ondasan. Olanzapin Sandoz. Zapilex.antivirotik J05AH02 Q PABA vitamini B grupe Pantogar.Merz A08AB01 A05BA.inhibitor crevne lipaze Xenical. Omeprol. B Compleks paklitaksel .

Paroxetin Sandoz.nootropno sredstvo N06BX03 402 Registar lekova 2011 . Tylol Hot parikalcitol – analog vitamina D Zemplar A11CC. Febricet. Panadol Baby. Panadol. Nolpaza. Trental perindopril . Kombikaf. Oldon.analgoantipiretik N02BE01 Efferalgan. Caffetin Cold. paroksetin . Efferalgan C. Panadol extra. Prexanil Co Prenessa. Pipegal. Seroxat N06AB05 pegfilgrastim – imunostimulans Neulastim L03AA13 peginterferon alfa 2a .inhibitor protonske pumpe Controloc. Rexetin. Coldrex.antivirotik. Paroksetin.hinolonski uroantiseptik J01MB04 piperacilin Tazocin .miotik S01EB01 pimekrolimus Elidel . Influrex. Kofan instant. Coldrex Caplets.antidepresiv Actapax. Pipem . Kombinovani pra{ak protiv bolova. Lentonitrat 50 pentoksifilin .ACE inhibitor Prenessa. Febricet C.antivirotik. Coldrex HotRem. Grippostad C.ATC pantoprazol . Perfalgan Caffebol. Paracetamol. imunomodulator Pegasys L03AB11 peginterferon alfa 2b Pegintron .hemoreologik. imunomodulator L03AB10 pegvisomant Somavert hormon H01AX01 pemetreksed – citostatik Alimta L01DA04 .. Arketis. vazodilatator Damaton. Fervex. Panrazol.opioidni analgetik C04AD03 C09AA04 petidin hlorid Dolantin N02AB02 pilokarpin hlorid Miokarpin . Prexanil Combi LD .ureidopenicilin J01CA12 piracetam Oikamid . Pentoksifilin.vazodilatator C01DA05 pentaeritritil tetranitrat Dilcoran 80. Caffetin.dermatik D11AX15 pipemidna kiselina Palin. Febricet cold. Pulcet A02BC02 paracetamol . Paracetamol Sopharma. Febricet Cold junior. Prexanil Combi. Lekadol Plus C.

lokalni anestetik Dentinox N. PravaCor. R02AA15 pramipeksol dihidrohlorid Mirapexin. Pikovit forte. Betadine.vitamin B6 A11HA02 Bedoxin B Complex.glukokortikoid Oftalmol Hepathrombin H. G01AX11... dezinficijens ANTIsept D.antiseptik. posakonazol – atimikotik Noxafil J02AC04 povidon jod .surfaktant R07AA.ATC piridoksin hlorid .antibiotik G01AX. Registar lekova 2011 403 . Povidon jod .. Milgamma.benzodiazepin N05BA11 prednizolon . poraktant alfa Curosurf .holinergik N07AA02 pitofenon . Pronison pregabalin – antiepileptik Lyrica S01BA04 H02AB07 N03AX16 procianidolni oligomeri Endotelon venotonik C05CA. Soluvit N piridostigmin bromid Mestinon .laksativ Klean Prep A06AD15 poligelin – zamena za krvnu plazmu Haemaccel B05AA10 polikrezulen Albothyl Faktu .spazmolitik Baralgetas . Pravapres C10AA03 prazepam Demetrin . Magne B6. Lysobact.antiparkinsonik D08AG02.glukokortikoid Prednizon. Otol H prednizon . Oprymea. Panarak N04BC05 pravastatin – hipolipemik Pralip. Hepathrombin H C05BB02 polidokanol polietilenglikol (makrogol) .antiseptik G01AX03 polimiksin B sulfat Polygynax . . Hepalip forte. Beviplex.

Ampril HL. Tritace comp. Kofan instant . Prilinda. Pancillin .analgoantipiretik Amigren.op{ti anestetik Diprivan.gestagen Crinone.antiestrogen G03XC01 raltegravir – terapija HIV infekcije Isentress J05AX08 ramipril . Propofol Lipuro 1%.penicilin G03DA04 J01CE09 propafenon hlorid propifenazon .antagonist heparina V03AB14 pseudoefedrin .beta blokator N01AX10 propranolol hlorid Propranolol C07AA05 protamin sulfat Protamin sulfat . Ramicomp Genericon. Progestogel. Defrinol.ACE inhibitor C09AA05 Ampril. Prilinda plus. Ramipril H. Utrogestan Lutestrol prokain benzilpenicilin Jugocillin. Ramipril.simpatikomimetik R01BA02 Aspirin Complex. Caffetin Cold. Clarinase. Ulcogut A02BA02 rasagilin – amtiparkinsonik Azilect N04DD02 remifentanil hlorid Ultiva . Piramil HCT. Vivace Ampril HD. Propafenon Alkaloid .tireostatik C01BC03 propiltiouracil PTU H03BA02 propofol . Ulcodin. Ranital. Ramipril Genericon. Propofol 1% Fresenius. Ranitidin. Tylol Hot S raloksifen hlorid Evista . Tritace. Ramitens. Recofol .antiaritmik Propafen. Ranitidin PharmaSwiss. Triapin. Vivace Plus ranibizumab – terapija senilne makularne degeneracije Lucentis S01LA04 ranitidin .ATC progesteron . Piramil.opioidni analgetik N01AH06 404 Registar lekova 2011 . Caffetin. Rinasek.H2 blokator Ranisan.

Torendo.antikoagulans D10AD02 reviparin natrijum Clivarin B01AB08 ribavirin .neuroprotektiv N07XX02 risedronat natrijum Actonel .makrolidni antibiotik J01FA06 rokuronijum bromid Esmeron .bisfosfonat M05BA07 risperidon .antivirotik Copegus.imunosupresiv L01XC02 rivaroksaban – oralni antikoagulans Xarelto B01AX06 rivastigmin Exelon . Rispolept Consta. Rispolept.vitamin A Vitamin AD . Risset. Rispolux. Rissar.antipsihotik N05AX08 Risperidon.ATC retinol .antiparkinsonik Eminens. Runac .antiholinesteraza (holinomimetik) N06DA03 roksitromicin Roximisan. Requip Modutab rosuvastatin – hipolipemik Crestor N04BC04 C10AA07 Registar lekova 2011 405 . Torendo Q-TAB. Speridan. Requip.miorelaksans M03AC09 ropinorol . Riftan . ritonavir Norvir Aluvia . Rebetol rifampicin Rifamor.antibiotik J05AB04 J04AB02 rilmenidin – antihipertenziv Tenaxum C02AC06 riluzol Rilutek .antivirotik J05AE03 rituksimab Mabthera .

Humatrope.antiseptik. Ecosal Easi Breathe. Hollesta. Sidata. keratolitik R03AC02. Simvax. Halea. Norditropin Nordilet . vazodilatator Sildena. Luxeta. Vasilip.ATC T sakvinavir mesilat . Viagra silimarin – hepatoprotektiv Leprotek G04BE03 A05BA03 simetikon (dimetikon + SiO2) Espumisan. Zoloft sevelamer . R03CC02 salicilna kiselina Belosalic. Simva Sandoz.op{ti anestetik N01AB08 sibutramin – antidepresiv. Gasvan Meteospasmyl antiflatulent A03AX13 simvastatin . Simvastatin. Ventolin .hipolipemik C10AA01 Cholipam.inhibitor fosfodiesteraze. Spalmotil. Diprosalic D01AE12 salmeterol . Zocor Inegy H05DX01 sinakalcet hlorid – kalcimimetik Mimpara sirolimus Rapamune .hipofosfatemik Renagel V03AE02 sevofluran Sevorane . Ecosal.bronhodilatator Serevent Seretide Discus R03AC12 sertralin . Sertralin ICP. Simvor. Sertralin. Tragal.antivirotik Invirase J05AE01 salbutamol . Serlift. Simvabel.hormon rasta H01AC01 sorafenib – citostatik Nexavar 406 Registar lekova 2011 . supresor apetita Reduktil A08AA10 sildenafil . Sertiva. Setaloft. Simvastatin ICP.antidepresiv N06AB06 Asentra.imunosupresiv L04AA10 sitagliptin – oralni antidijabetik Januvia Janument A10BH01 somatropin humani rekombinantni Genotropin.bronhodilatator Aloprol.

Sumacta. Sapphirex.aminoglikozidni antibiotik Streptomycin sulfat stroncijum ranelat – terapija osteoporoze Bivalos J01GA01 M05BX03 sufentanil .antiinfektiv.opioidni analgetik Sufenta forte.sulfonamid Bactrim. sulfonamid D06BA01 sulfametoksazol sulfasalazin Salazopyrin EN .antivirotik J05AF04 streptokinaza Streptase .miorelaksans M03AB01 sulbaktam . Sulpigut. sulfonamid J01EC01 A07EC01 sulpirid .ATC sotalol hlorid Darob mite .beta blokator C07AA07 spironolakton Spironolakton .antiinfektiv. Sulpirid .diuretik C03DA01 stavudin Zerit . Sumatriptan N05AL01 sumatriptan N02CC01 sunitinib – citostatik Sunet L01XE04 Registar lekova 2011 407 .antipsihotik Eglonyl.antimigrenik Imigran. Sufentanil Torrex sugamadeks – antidot za rekuronijum i vekuronijum Bridion N01AH03 V03AB35 suksametonijum hlorid Midarine .trombolitik B01AD01 streptomicin . Trimosul .inhibitor beta laktomaze Ampisulcilin sulfadiazin srebro Sanaderm . Bactrim Roche.

citostatik C09CA07 L01AX03 tersirolimus – citostatik Torisel L01XE.makrolidni antibiotik J01FA15 telmisartan . Pritor plus temozolomid Temodal .inhibitor fosfodiesteraze.inhibitor beta laktamaze J01CG02 teikoplanin natrijum Planicid.ATC U tadalafil Cialis . Mycofin. Tamprost. Flosin. Tamsudil tazaroten Zorac antipsorijatik G04CA02 D05AX05 tazobaktam Tazocin .. Targocid . Tamsol. Panalimus. Pritor Micardis plus. Myconafine D01BA02 408 Registar lekova 2011 . Omsal. vazodilatator G04BE08 takrolimus .. Tamoxifen L04AA05 tamoksifen L02BA01 tamsulosin hlorid – alfa adrenergi~ki blokator Betamsal.antihipertenziv G04CA03 terbinafin . teofilin Durofilin .antimikotik Lamisil. Prograf .imunosupresiv Advagraf.antibiotik J01XA02 telbivudin – antivirotik Sebivo J05AF11 telitromicin Ketek .antihipertenziv Micardis.citostatik Nolvadex. Tamosin. tenekteplaza – trombolitik Metalyse B01AD11 tenofovir dizoproksil Viread Truvada – antivirotik J05AF.bronhodilatator R03DA04 terazosin Kornam .

vitamin B1 H03BB02 tiamin hlorid A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid B Complex.anabolik G03DC05 tigeciklin – antibiotik Tygacil J01AA12 tiklopidin hlorid Ticlodix .inhibitor agregacije trombocita B01AC05 timolol . analog vazopresina Glypressin H01BA04 terpin hidrat Coldrex .ekspektorans testosteron enantat Testosteron depo . Visine R01AA06. Unitimolol Cosopt. Xalacom tinidazol Triagil . Timadren. Nebido .tireostatik Thyrozol.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE11 tibolon Livial .beta blokator Glaumol.vazokonstriktor M03BX07 tetrizolin hlorid Montevizin.ATC teripartid – regulator kalcijuma Forteo H05AA02 terlipresin – vazokonstriktor. Milgamma.tetraciklin J01AA07 tetrakain hlorid Tetrakain Otol H . Tetrazepam-MIP .antibiotik.androgen G03BA03 testosteron undekanoat Andriol Testokaps.benzodiazepinski miorelaksans Myolastan. antiprotozoik S01ED01 P01AB02 Registar lekova 2011 409 . Beviplex. S01GA02 tiamazol . Tiastat .androgen G03BA03 tetraciklin hlorid Amracin .antidepresiv N06AX14 tiaprofenska kiselina Turganil . Pikovit forte. Soluvit N tianeptin natrijum Coaxil . Timolol Alkaloid.lokalni anestetik S01HA03 tetrazepam .

Tramadol.antiastmatik R03BB04 tirofiban Aggrastat .spazmolitik G04BD07 topiramat . Spiriva Respimat .polipeptidni antibiotik tirotropin alfa – analog tirotropina Thyrogen V04CJ01 tizanidin Sirdalud .ATC tioridazin hlorid Trixifen . Dysport M03AX01 tolperison hlorid . Topamax torasemid – diuretik Diuver N03AX11 C03CA04 tramadol hlorid trastuzumab Herceptin . Topactal.prostaglandin S01EE04 trazodon Trittico retard . inhibitor agregacije trombocita Remodulin B01AC21 410 Registar lekova 2011 . Trodon . TramaFlash.antipsihotik N05AC02 tiotropium bromid Spiriva. Tramadolor.antidepresiv N06AX05 trepostinil natrijum – vazodilatator.opioidni analgetik Protradon.aminoglikozidni antibiotik Bramitob.miorelaksans Mydocalm M03BX04 tolterodin tartarat Detrusitol .citostatik N02AX02 L01XC03 travoprost Travatan .antitrombotik B01AC17 tirotricin Otol H . TramaFort.miorelaksans M03BX02 tobramicin .antiepileptik Convol. Tiramat. Tobrex Tobradex tocilizumab – imunosupresiv Actemra S01AA12 L04AC07 tofizopam – anksiolitik Grandaxin N05BA23 toksin klostridijum botulinum tipa A– miorelaksans Botox.

glukokortikoid H02AB08 triheksifenidil hlorid Artane .antiinfektiv Bactrim.antivirotik D06BB02 trombin . Adrianol T .antiemetik S01FA06 A04AA03 trospium hlorid – spazmolitik Inkontan G04DD09 tuaminoheptan – terapija rinitisa Rinofluimucil R01AB08 Registar lekova 2011 411 . keratolitik L01XX14 triamcinolon Kenalog Ledermix .antihistaminik J01EE01 triprolidin hlorid Rinasek R06AX07 triptorelin Diphereline .antineoplastik.antiparkinsonik N04AA01 trimazolin hlorid Adrianol.analog gonadorelina L02AE04 trokserutin Venoruton Ginkor fort . Trimosul .antianginalgik C01EB15 trimetoprim .hemostatik Beriplast P Combi-Set B02BC06 tropikamid – midrijatik Mydrum.venotonik C05CA04 tromantadin hlorid Viru-Merz Serol .ATC tretinoin Vesanoid . Unitropic tropisetron Navoban . Bactrim Roche.vazokonstriktor R01AB01 trimetazidin hlorid Preductal MR .

Kovancin.antihipertenziv Diovan. Verapamil.antikoagulans B01AA03 vekuronijum bromid Norcuron . Efexiva.vazodilatator Levitra G04BE09 vareniklin – terapija odvikavanja od pu{enja Champix N07BA03 varfarin natrijum Farin . Valsacor.ATC V urapidil Ebrantil .antidepresiv Alventa. Exforge. Velafax. Venlax. Valsartan Co – Diovan. Venlor XR 75 verapamil hlorid .antagonist Ca Izopamil. Valsacombi C09CA03 vankomicin hlorid . Ursosan .antivirotik J05AB14 valproinska kiselina .citostatik N06AX16 C08DA01 L01CA01 412 Registar lekova 2011 . Eftil Depakine Chrono. Velahibin. Vancomicin enterocaps. Verapamil Alkaloid vinblastin sulfat Vinblastine .antibiotik Edicin. Vancomicin .holelitijatik A05AA02 ustekinumab – imunosupresiv Stelara L04AC05 W valganciklovir Valcyte .antihipertenziv C02CA06 urofolitropin – Bravelle.antiepileptik Depakine. Efectin ER. Fostimon hormon G03GA04 urzodeoksiholna kiselina Ursofalk. Vancomycin -MIP J01XA01 vardenafil hlorid trihidrat . Eftil retard 500 N03AG01 valsartan .miorelaksans M03AC03 venlafaksin .

Zolendronate PharmaSwiss. Sanval.hipnotik Belbien. Vinorelsin L01CA04 vinpocetin . Cavinton forte . Vincristine .nootropik Cavinton.antivirotik Zidosan Combivir. Stilnox. Vinorelbin Sandoz. Zypsila . Zomig N02CC03 zolpidem tartarat zuklopentiksol Clopixol .antimikotik N06BX18 vorikonazol Vfend J02AC03 [ zaleplon – hipnotik Zan N05CF03 zanamivir – antivirotik Relenza J05AH01 zidovudin . Trizivir ziprazidon Zeldox. Zometa M05BA08 .citostatik L01CA02 vinorelbin – citostatik Vinorelbin Ebewe.antimigrenik Zolmitriptan. Zonadin .antipsihotik N05CF02 N05AF05 Registar lekova 2011 413 . Zolsana.ATC vinkristin sulfat Sindovin.bisfosfonat Aclasta.antipsihotik J05AF01 N05AE04 zofenopril kalcijum –ACE inhibitor Zofecard C09AA15 zoledronska kiselina zolmitriptan .

.

.

4 dana po prestanku terapije). povra}anje. povra}anje. KI deca do 6 godina. Divapharma pastila (0. laringitis. ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. urtikarija. dizurija. Galenika tabl. mu~nina. promuklost. o{te}enje jetre.9mg) neo angin bez {e}era. hepatitis (retko) Daktanol. fluoroza zuba (hroni~na intoksikacija).BOBUPNTLP. sanjivost. intestinalne gljivi~ne infekcije.IFNJKTLB!)BUD*! LMBTJGJLBDJKB!MFLPWB B BMJNFOUBSOJ!USBLU!J!NFUBCPMJ[BN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA STOMATOLO[KI PREPARATI A01 A01A Stomatolo{ki preparati A01AA Sredstva za profilaksu karijesa A01AA01 natrijum fluorid IND prevencija dentalnog karijesa. 20 x 400mg A01AB11 amilmetakrezol + 2. KI krvne diskrazije. 0. OPREZ trudno}a.6mg + 1. a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija. te{ka renalna insuficijencija. KI ulceracije u GIT-u. proliv (posle du`e primene). konvulzije. reakcije preosetljivosti. OPREZ trudno}a. Divapharma pastila (0. mu~nina.4-dihlorbenzil alkohol + levomentol IND prevencija i le~enje upalnih oboljenja usne duplje. soor. Galenika film tabl. respiratorni i sr~ani zastoj (doze ve}e od 50mg) Fluorogal.2mg + 5.25mg. kontaktni dermatitis. le~enje i profilaksa anaerobnih infekcija. ND ra{. angina. angioedem.2mg + 5. ND atopi~ki dermatitis. ataksija. prolazne epileptiformne reakcije Orvagil D.6mg + 1. glavobolja.UFSBQJKTLP. hepati~ke encefalopatije. dojenje neo angin. faringitis. dojenje. te{ko}e pri gutanju. metalni ukus. gingivitis. tonzilitis. porfirija. afte.72mg) 416 Registar lekova 2011 . 1mg A01AB Antiinfektivi i antiseptici za lokalnu terapiju usne duplje A01AB 09 mikonazol IND kandidijaza usne duplje. Galenika oralni gel 2% metronidazol A01AB17 IND akutni ulcerativni gingivitis. stomatitis. aktivne organske bolesti CNS-a. porfirija. dugotrajna upotreba. OPREZ trudno}a. upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 . dojenje. cistitis. KI preosetljivost na mikonazol. periferna neuropatija. insuficijencija jetre. tamna obojenost urina. GIT poreme}aji. urtikarija. ekcem. grla i `drela (bol u grlu.

promuklost. Reckitt B. KI preosetljivost na lidokain ili druge lokalne anestetike iz grupe amida. upala desni i sluznice usta. IND akutni i hroni~ni faringitis i tonzilitis. upala desni i sluznice usta.R.15% sprej za usnu sluzoko`u 0.2mg + 100mg vit. gingivitis i stomatitis. lozenga 3mg rastvor za ispiranje usta 0.2mg A01AB11 benzalkonijum hlorid + mentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela.2mg) Strepsils limun bez {e}era. Krka lozenga bez {e}era (1mg + 1.2mg) Strepsils mentol i eukaliptus.6mg + 1. dojenje. A. vrtoglavica i glavobolja Tantum Verde. traumatizacija i zapaljenje grla. Krka lozenga (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka. kandidijaza usne duplje.1% (1mg/ml) A01AD Ostali lekovi za terapiju usne duplje A01AD02 benzidamin hlorid IND iritacija.6mg) Septolete D. pastila (0. deca do 4 godine Septolete.6mg + 1. deca do 4 godine Septolete plus.6mg + 1. OPREZ trudno}a.C.6mg + 1. te{ko}e pri gutanju. Krka lozenga 1. Reckitt B.5g)/10g Registar lekova 2011 417 . dojenje.2mg Septolete divlja tre{nja. Hemofarm rastvor za usnu sluzoko`u 0. Nycomed rastvor za desni (34mg + 32mg + 1.6mg + 0. pastila (0.2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C. ND pove}ana osetljivost jezika Strepsils Cool. A. pastila(0.6mg) A01AB12 heksetidin rastvor ~uvati od zamrzavanja. OPREZ trudno}a. pastila (0.8mg levomentola) Strepsils med i limun. ND mogu}e alergijske reakcije Dentinox N. Krka lozenga 1.A. C) Strepsils plus. paradontopatije. pastila (0.C. alveolitis. preosetljivost na fruktozu.2mg + 10mg lidokain hlorida) A01AB11 cetilpiridinijum hlorid IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela.A01AB11 amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol IND ubla`avanje simptoma zapaljenja sluzoko`e usne duplje i `drela. OPREZ trudno}a. usta i desni. postoperativna primena kod tonzilektomije ili hirur{kih intervencija u usnoj duplji Hexoral. Reckitt B. promuklost. povra}anje.F.6mg + 0.2mg Septolete limun.2mg + 1mg + 0. Krka lozenga (1mg + 1.15% Tantum Lemon. Krka lozenga 1. Reckitt B.2mg + 1mg + 0.6mg + 1. KI upotreba kod dece do 12 godina (Strepsils plus ). dojenje. ND ose}aj pe~enja i suvo}e usta. lozenga 3mg A01AD11 lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece.A.2mg + 0. OPREZ trudno}a. glositis.R.6mg + 1. a kod prevelikih doza mu~nina.F. Reckitt B. pastila (0. Reckitt B.

erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju. poreme}aj acidobazne ravnote`e kod dugotrajne primene velikih doza. ND alergijske reakcije (retko) Lysobact. ciprofloksacina. Roha Arzneimittel lozenga 500mg (200mg Ca2+) A02AD Kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijum. (450mg + 300mg) 418 Registar lekova 2011 . glikozida digitalisa i drugih A02AC Jedinjenja kalcijuma A02AC01 kalcijum karbonat Zirkulin Anti Acid.1%) A01AD11 lizozim hlorid + piridoksin hlorid IND gingivitis.5mg + 425mg)/5ml A02AD01 Gastal. OPREZ hroni~na opstipacija. Riemser dentalna pasta (30mg + 10mg)g A02 LEKOVI ZA POREME]AJE ACIDITETA A02A Antacidi IND hiperaciditet kod gastritisa. gastroezofagusnog refluksa. za `vakanje (333. Pliva aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid tabl.3mg + 158. gvo`|a. KI preosetljivost na lidokain ili kamilicu Calgel. zamor kod velikih doza i duge upotrebe. herpeti~ne lezije. KI insuficijencija bubrega. ulkusa duodenuma i `eluca.KI preosetljivost na komponente preparata. duodenitisa. mogu}e su interakcije sa velikim brojem lekova. gsk gel za desni (0. intoksikacije oralno unetim otrovima i kausti~nim sredstvima. izonijazida. ezofagitisa.4mg) oralna suspenzija (2249. afte. stomatitis. bolesnici na dijalizi. kalcijuma i magnezijuma A02AD01 aluminijum hidroksid + magnezijum oksid Altacid. ND opstipacija.33% + 0. ofloksacina.A01AD11 lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece. Bosnalijek tabl. istovremenom primenom poja~ava se delovanje levodope i nalidiksne kiseline a slabi resorpcija i delovanje tetracikina. Bosnalijek komprimovana lozenga (20mg + 10mg) A01AD11 demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid IND terapija pulpitisa i gangrene zuba Ledermix. I antacidi uti~u na resorpciju mnogih lekova. aspirina.

dojenje. 300mg famotidin A02BA03 Famotidin Alkaloid. 150mg rast. povra}anje. pre po~etka terapije isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa. intersticijalni nefritis. Gelusil Lac. Zollinger-Ellison-ov sindrom i druga stanja kod kojih je hiperaciditet zna~ajna smetnja za bolesnika.za omeprazol i esomeprazol Registar lekova 2011 419 . somnolencija ili insomnija .. bronhospazam. 40mg Quamatel. ND glavobolja. Zdravlje tabl.CS film tabl. 300mg rast. 20mg. hidroksid hidrat) Rupurut. deca do 14 godina. smanjen apetit. insuficijencija jetre. abdominalni bol. trombocitopenija i leukopenija .Med. 150mg Ranitidin PharmaSwiss. Stevens-Johnson-ov sindrom. bronhospazam. OPREZ primena kod dece. osip na ko`i A02BA02 ranitidin (u obliku hlorida) Ranisan. zamagljen vid. Bayer tabl. 20mg. Alkaloid film tabl. refluksni ezofagitis i gastroezofagusni refluks. refluksni ezofagitis. fotosenzitivnost. za inj. ND dijareja ili opstipacija. 50mg/5ml {ume}a tabl. 40mg A02BC Inhibitori protonske pumpe IND ulkus `eluca i duodenuma. za inj. Zollinger-Elisson sindrom.samo parenteralni oblik). reverzibilna mentalna konfuzija. Krka tabl. PharmaSwiss Ulcodin. o{te}ena funkcija jetre ili bubrega. Hemofarm film tabl. bolovi u mi{i}ima i zglobovima. urtikarija. brza iv primena (kra}e od 5 minuta). anafilaksa. vrtoglavica. flatulencija. 20mg. 500mg A02B Lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BA Antagonisti H2 receptora IND ulkus `eluca i duodenuma.za omeprazol i lanzoprazol a alopecija. Pro. 50mg/2ml film tabl. groznica. suva usta. isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa pre po~etka terapije. slabost. Gedeon film tabl.A02AD04 hidrotalcit (aluminijum magnezijum karbonat. 150mg. mu~nina. glavobolja. Nini film tabl. za inj. mu~nina. PharmaSwiss film tabl. KI trudno}a. OPREZ trudno}a. 40mg Famotidin. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima. 300mg Ranitidin. depresija. Hemofarm tabl. 1g Rutacid. periferni edemi. 300mg Ranitidin. povra}anje. ra{. akutna porfirija. za `vakanje 500mg. 150mg. opstipacija ili dijareja. toksi~na epidermalna nekroliza. pruritus. angioedem. za `vakanje 500mg aluminijum magnezijum silikat hidrat (almasilat) A02AD. Alkaloid film tabl. 150mg Ranital. 75mg. Hemofarm film tabl. eozinofilija. vrtoglavica. 50mg/2ml rast. 150mg. (krvarenje iz gornjeg dela digestivnog trakta . 150mg. 150mg Ulcogut. dojenje. umor.

20mg. Hemofarm gastrorezis. Krka kaps. Gilead Controloc. 40mg kaps. tvrda 10mg. Jadran Zeprom. AstraZeneca gastrorezis. tvrda 30mg Lanzul S. Belmac Omeprazol Sandoz. PharmaSwiss A02BC02 pantoprazol (tablete) pantoprazol (u obliku natrijumove soli . Jadran gastrorezis. Nobel Ilac Omeprazol. tvrda 20mg kaps.A02BC01 omeprazol (kapsule) omeprazol (u obliku natrijumove soli . Medico Uno gastrorezis. Krka Panrazol. ND crna boja stolice. 20mg gastrorezis.Remedica Omeprazol ICP.prevencija ponovnog krvarenja posle terapijske endoskopije kod bolesnika sa krvarenjem `eluda~nog ili duodenalnog ulkusa Nexium. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima Injekcije . insuficijencija bubrega. tabl. tvrda 15mg Larona. 20mg.) gastrorezis. tvrda 20mg gastrorezis. 30mg Lansoprazol ICP. Liconsa Omep. ulkus `eluca i duodenuma. Ufar Ortalox. 20mg gastrorezis. OPREZ dugotrajno le~enje. 30mg esomeprazol A02BC05 IND tablete . 20mg. tvrda 20mg gastrorezis. I ne preporu~uje se istovremena primena antacida i mleka Bicit HP. tvrda 20mg gastrorezis. tvrda 15mg. 40mg kaps. 40mg Controloc. 40mg gastrorezis. 30mg Sabax. za inj. kaps. kaps. tvrda 15mg. Sandoz Omeprazid. tabl. tvrda 20mg kaps. 40mg gastrorezis. 40mg A02BX Ostali lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BX05 bizmut subcitrat IND gastritis. Zdravlje gastrorezis. tvrda 15mg. 40mg pra{ak za rastvor za inj. velike doze mogu dovesti do renalne insuficijencije sa encefalopatijom. Nobel lansoprazol A02BC03 Lansobel.pra{ak za rastvor za inf. Zollinger-Elisson sindrom. Zdravlje Pulcet.ulkus `eluca i duodenuma. kaps. 300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) Lesux. tabl. 30mg Protonexa. tvrda 10mg. Hemofarm film tabl. 40mg pra{ak za rast. KI trudno}a. kaps. kaps. Belmac gastrorezis. tvrda 10mg. za inf. refluksni ezofagitis. Sandoz Omeprol. tvrda 15mg. 40mg gastrorezis. Nycomed Nolpaza. istovremena primena drugih lekova koji sadr`e bizmut. tvrda 20mg pra{ak za rast.pra{ak za rast. Sofarimex Omeprol. kaps. kaps. za injekcije) gastrorezis. Zdravlje Omex. tabl. Krka kaps. kaps. tvrda 20mg Loseprazol. 40mg gastrorezis. tabl. dojenje. tabl. 20mg. kaps. Zdravlje film tabl. 30mg Lanzul. kaps. 20mg. tvrda 15mg. 300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) 420 Registar lekova 2011 . kaps.

KI te{ki poreme}aji funkcije jetre. ND urtikarija. ND alergijske reakcije na ko`i Colospa retard. temperature. urolitijaza). meka 40mg Espumisan L. 40mg rast. nesanica. Lab. OPREZ trudno}a. emulzija 40mg/ml Gasvan. gubitka apetita i telesne mase. tvrda 200mg Rudacol. Belupo oblo`ena tabl. Mayoly kaps. Srbolek tabl. sanofi aventis tabl. za `vakanje 80mg A03AX58 alverin citrat + simetikon IND simptomatska terapija sindroma nadra`enih creva koji se manifestuje bolom i meteorizmom. ND glavobolja. KI trudno}a. pepti~kog ulkusa. priprema za kolonoskopiju i radiografiju creva. spasti~kog ili iritabilnog kolona i diverkulitisa. hipotenzija No Spa. pre primene potrebno je isklju~iti malignitet i organske bolesti creva. opstipacija. holedoholitijaza. paraliti~ki ileus. retko {ok Meteospasmyl.A03 LEKOVI ZA LE^ENJE FUNKCIONALNIH GASTROINTESTINALNIH POREME]AJA A03A Lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AA Sintetski antiholinergici. holangiolitiaza. urinarnog ili gastrointestinalnog trakta bez infekcije (holecistolitijaza. postoperativne gasne distenzije creva. hipotenzija. porfirija. vrtoglavica. bubrega ili srca. aminoalkoholni estri A03AA04 mebeverin hlorid IND hroni~ni iritabilni kolon. meka (60mg + 300mg) Registar lekova 2011 421 .135mg A03AD Papaverin i derivati A03AD02 drotaverin IND simptomatska terapija spazma glatkih mi{i}a bilijarnog. kolike odoj~adi. palpiacija. mukozni kolitis. 40m/2ml A03AX Drugi lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AX13 simetikon IND meteorizam i flatulencija usled aerofagije. funkcionalne dispepsije. primena kod dece do 12 god. Solvay kaps. dojenje. spasti~ki kolitis. spasti~ka opstipacija. OPREZ trudno}a. mu~nina. sa modif. terapiju prekinuti u slu~aju pojave krvi u stolici. oslob. Berlin Chemie kaps. simptomatska terapija gastrointestinalnog spazma nastalog usled organskog oboljenja. bola pri mokrenju i ote`anog mokrenja. bledila i ose}aja umora. OPREZ dojenje. pomo}no sredstvo kod trovanja sredstvima za ~i{}enje i pranje Espumisan.. Berlin Chemie oralne kapi. vaginalnog krvarenja. KI ileus. edem larinksa. dojenje. za inj.

mehani~ke opstrukcije ili perforacije u GIT-u. intestinale intubacije. leukopenija. (2. prolazna oligurija ili anurija. ekstrapiramidalni sindrom. gubitak akomodacije. insuficijencija srca. anafilakti~ki {ok. za inj. megakolon. OPREZ trudno}a. tahikardija Buscopan. hipotenzija. Boehringer rast.1mg) A03F Propulzivi A03FA Propulzivi A03FA01 metoklopramid hlorid (u obliku monohidrata) IND profilaksa mu~nine i povra}anja (u toku terapije citostaticima. hipertrofija prostate. anksioznost. za inj. diskinezija `u~nih puteva. I ne me{ati u istom {pricu/inf. polidipsija. leukopenija. smanjena hepati~na ili renalna funkcija. opstipacija. spasti~ka opstipacija.A03B Alkaloidi beladone i derivati. edem lica. simptomatski gastroezofagusni refluks. Parkinsonova bolest. 10mg/2ml 422 Registar lekova 2011 . za inj. trombocitopenija. 10mg/2ml Reglan. proteinurija. kvaternerna aminonijum jedinjenja A03BB01 hioscin butilbromid IND spazmi i tegobe usled hipermotiliteta `eluca. mehani~ke stenoze u GIT-u. opstrukcija u GIT-u. `u~nih i mokra}nih puteva. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. crvenilo lica. Istituto de Angeli supozitorija 10mg A03D Spazmolitici u kombinaciji sa analgeticima A03DA Sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima A03DA02 metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum IND `u~ne ili bubre`ne kolike. deca ispod 6 godina. retencija urina. KI glaukom. postoperativni meteorizam. dismenoreja. feohromocitom. kod radiografije intestinalnog trakta. dojenje. povi{enje o~nog pritiska. mu~nina. OPREZ mogu} uticaj na psihofizi~ke sposobnosti. fotofobija. deficit glukoze-6-fosfat dehidrogenaze. 20mg/ml Buscopan. smanjenje psihofizi~ke sposobnosti.1mg) rast. hipotenzija. porfirija. KI trudno}a. kod dugotrajne primene kontrolisati krvnu sliku. (500mg + 5mg +0. distonija. Alkaloid tabl.za inj. OPREZ labilan krvni pritisak. hipertrofija prostate. 10mg Buscopan.1mg)/5ml supozitorija (1g + 10mg + 0. ND suva usta. postoperativna retencija urina. glavobolja. KI krvarenje. tahikardija. endoskopije i bronhoskopije. Galenika tabl. zbunjenost.5g + 10mg + 0. posle bu|enja iz op{te anestezije i kod migrene). ND urtikarija. tokom terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. polusintetski. dijabeti~ka gastropareza. 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. uznemirenost ili pospanost. Delpharm oblo`ena tabl. ND umor. dijareja Klometol. glaukom. epilepsija. ra{. boci sa drugim lekovima Baralgetas. megakolon. monokomponentni A03BB Alkaloidi beladone. 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. kod mla|ih od 20 godina primeniti samo kod intenzivnog povra}anja poznatog uzroka. creva. Jugoremedija tabl. hemoragijska dijateza. agranulocitoza.

ND opstipacija ili dijareja. hroni~na intestinalna pseudoopstrukcija. insuficijencija jetre. ose}aja puno}e u epigastrijumu. makrolida. 3mg/3ml tropisetron (u obliku hlorida) A04AA03 Navoban. (nekontrolisana hipertenzija. oboljenja jetre. 10mg A04 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE A04A Antiemetici i sredstva protiv nauzeje A04AA Antagonisti serotonina (5HT3) IND mu~nina i povra}anje tokom hemioterapije i radioterapije. Actavis film tabl. anksioznost. ose}aj toplote. 1mg. 2mg Rasetron. glavobolja./inf 1mg/ml. aritmije tropisetron).A03FA02 cisaprid (u obliku monohidrata) IND gastroezofagusni refluks. 4mg/2ml Zofran. 1mg pra{ak za rast. nelagode u gornjem abdomenu i regurgitacije `eluda~nog sadr`aja. PharmaSwiss rast. fluorohinolona. Hameln konc. KI prolaktin osloba|aju}i tumor hipofize (prolaktinom). tvrda 5mg palonosetron hlorid A04AA05 Aloxi. 4mg. postoperativni ileus. I ne me{ati u istom {pricu/inf. OPREZ insuficijencija bubrega. hroni~na opstipacija zbog dugotrajne upotrebe laksativa ili paraplegije. aritmija. meteorizam. 8mg rast. ekstrapiramidalne ne`eljene reakcije. ND povi{en nivo prolaktina. simptomi angine pektoris. za rast. glavobolja. 3mg/3ml Rasetron. 4mg/2ml. OPREZ istovremena primena antikoagulanasa. blaga malaksalost. za inj. dojenje. prevencija postoperativne mu~nine i povra}anja. Novartis kaps. 5mg/5ml Registar lekova 2011 423 . hemoragija. za inj. Slaviamed film tabl. tahikardija. amenoreja. Pharmacin tabl. 4mg. boci sa drugim lekovima A04AA01 ondansetron (u obliku hlorid dihidrata) Ondasan. prepreke u pasa`i digestivnog trakta. za nj. OPREZ trudno}a. prolazni intestinalni gr~evi. za inj/inf 1mg/ml. 250μg/5ml rast. Roche film tabl. ND abdominalni gr~evi. ginekomastija. antimikotika. galaktoreja. pruritus Gastroperidon. za inj. opstrukcija ili perforacija u GIT-u. KI trudno}a. Zdravlje tabl. suva usta. ra{. dijareja. 10mg A03FA03 domperidon (u obliku maleata) IND ubl`avanje simptoma mu~nine i povra}anja. 5mg. sedacija. 8mg rast. hroni~na dispepsija neulkusne prirode. antiaritmika. 8mg/4ml granisetron (u obliku hlorida) A04AA02 Kytril. produ`enje QT intervala Cisap. vrtoglavica. dojenje. gsk film tabl. gastropareza. dijareja. za inj.

MSD pra{ak za rast. terfenadinom. Hemofarm oblo`ena tabl. sa rifampicinom. stafilokokna infekcija. ka{alj. hroni~na opstipacija. kaps. dezorjentisanost. opstipacija. poliurija. primarna bilijarna ciroza. stomatitis. anoreksija. KI oboljenja jetre. upala grla. astemizolom ili cisapridom. MSD kaps. tinitus. za inf 115mg A05 TERAPIJA BOLESTI @U]NIH PUTEVA I JETRE A05A Lekovi za le~enje oboljenja `u~nih puteva A05AA Preparati koji sadr`e `u~ne kiseline A05AA02 urzodeoksiholna kiselina IND rastvaranje holesterolskih `u~nih kamenaca. konjunktivitis. suva usta. diskinezije `u~nih puteva i sfinktera Oddi. anksioznost. povra}anje. opstruktivni ikterus. febrilna neutropenija. svrab. prolazna dijareja. glavobolja. poreme}aj sna. euforija. trudno}a. bradikardija. OPREZ `ene u reproduktivnom dobu (ne koristiti oralne kontraceptive). karbamazepinom i fenobarbitonom . tvrda 250mg A05AX Ostali lekovi za terapiju bolesti `u~nih puteva A05AX02 himekromon IND `u~ne kolike. Falk kaps. fotosenzitivnost. 200mg 424 Registar lekova 2011 .rizik od toksi~nog dejstva ergot alkaloida. anemija. holecistitis i neopstruktivna holelitijaza. perforacija duodenalnog ulkusa. 200mg Mendiaxon. KI radioneprozirni `u~ni kamenci. poreme}ene kontraktilnosti `u~ne kese i ~estih bilijarnih kolika. ketoknazolom. ND dijareja (velike doze). gastroezofagealni refluks. sindrom posle holecistektomije. sa ritonavirom. osip. inflamatorne bolesti tankog i debelog creva. dispepsija. tvrda 80mg + 125mg fosaprepitant Ivemend. Pro. klaritromicinom . I istovremena primena sa ergot alkaloidima . svrab. sa oralnim kontraceptivimasmanjenje dejstva kontraceptiva. kod istovremene primene kardiotoni~nih glikozida mogu}a je hipokalijemija Himekromon. CS kaps. tvrda 250mg Ursosan. istovremena primena sa pimozidom.smanjenje dejstva aprepitanta. abdominalni bol. KI trudno}a. hepatobilijarna glavobolja. akutno zapaljenje `u~ne kese i `u~nih kanala. Zdravlje oblo`ena tabl. umor. Med.A04AD Ostali antiemetici A04AD12 aprepitant (Emend) i fosaprepitant (Ivemend) IND prevencija akutne i odlo`ene mu~nine i povra}anja kod odraslih tokom hemioterapije na bazi cisplatina i drugih citostatika. ulcerozni kolitis. ND {tucanje. hroni~ne smetnje u varenju usled staze `u~i. OPREZ insuficijencija jetre. poreme}aji resorpcije masti. kijanje. ra{. akutna upala `u~ne kese. dojenje. ND mu~nina. dojenje. sa varfarinom . vrtoglavica. bilijarni refluksni gastritis. gr~evi u mi{i}ima. bela stolica (retko) Ursofalk. tvrda 80mg.pove}anje dejstva aprepitanta aprepitant Emend. bilijarna opstrukcija. fenitoinom. astenija. kandidijaza.smanjenje protrombinskog vremena. opstipacija ili dijareja. akne. dijareja. kalcifikacija kamenaca u `u~noj kesi.

abdominalni gr~evi Leprotek. menstruacija. KI te{ka bubre`na insuficijencija. Bosnalijek kaps... istovremena primena alkohola. OPREZ trudno}a. peritonitis. tvrda (300mg+30mg+6mg+6mg+6mg+6mg) A05BA.. 5g/10ml A06 LAKSATIVI A06A Laksativi IND akutna i hroni~na opstipacija. dojenje. spazam bilijarnih puteva.. Merz granule za oralni rastvor 3g/5g konc. esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin hlorid + riboflavin + tiamin nitrat + tokoferol acetat IND kao adjuvans u terapiji oboljenja jetre razli~itih uzroka. rendgenskih pregleda i drugih dijagnosti~kih metoda. `uta do narand`asta obojenost urina Hepalip forte. za rast. OPREZ netolerancija na fruktozu. kod velikih doza u parenteralnoj primeni potrebna je kontrola koncentracije ureje u serumu i urinu. ND nadutost stomaka. esencijalni fosfolipidi IND akutna i hroni~na oboljenja jetre .masna distrofija jetre. tvrda 300mg A05BA. elektrolitski disbalans Registar lekova 2011 425 . inflamatorne promene jetre. za inf. Rowa kaps. Zdravlje oblo`ena tabl. ND retko se javljaju .L . ulcerozni proktitis. sanofi aventis kaps. dojenje. akutnog i hroni~nog hepatitisa. povra}anje. L-ornitin . abdominalni bol nepoznatog uzroka. ND retko mu~nina. holecistitis.podrigivanje i ukus peperminta posle jela. ciroze jetre). dispepsija. OPREZ trudno}a.A05AX. dojenje. hepati~ka encefalopatija. poreme}aj lipoproteina u krvi.aspartat IND ciroza jetre. apendicitis. opstipacija ili dijareja. ND mu~nina. flatulencija. krvarenje iz rektuma. mu~nina. profilaksa recidiva holelitijaze Essentiale forte N. poreme}aji funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. 35mg A05BA. primena kod novoro|en~adi i dece. KI trudno}a. pinen + kamfen + menton + cineol + mentol + borneol IND holelitijaza. ileus. mehani~ke opstrukcije i sve`e anastomoze u GIT-u. ND dijareja. OPREZ dugotrajna upotreba laksativa dovodi do navikavanja. prevencija ponovnog stvaranja kamenaca. lipotropni lekovi A05BA Preparati u terapiji bolesti jetre A05BA03 silimarin IND kao adjuvans u terapiji poreme}aja funkcije jetre (toksi~nih o{te}enja jetre. bolovi u ustima i ulceracije bukalne sluznice Rowachol. flatulencija i povra}anje (infuzija) Hepa-Merz. akutni abdomen. proliv. ulcerozni kolitis. evakuacija creva pre operativnih zahvata. meka (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) A05B Terapija bolesti jetre. masne degeneracije jetre.

postoje}i poreme}aj elektrolita. bol u grudima. opstrukcija ili sumnja na opstrukciju u GIT-u. hipovolemija. Zdravlje A06AD Osmotski laksativi oblo`ena tabl. Solvay oralni rastvor 67% Lactulose-MIP. OPREZ akutni infarkt miokarda. hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja. povra}anje. povra}anje ili bolovi u abdomenu.8g)/ 45ml A06AD11 laktuloza IND portalno-sistemska encefalopatija uklju~uju}i hepati~nu prekomu i komu. Casen Fleet oralni rastvor (24. regulacija crevne peristaltike kod operacija anusa ili hemoroida. ND meteorizam. ND mu~nina. KI ako su prisutni mu~nina. abdominalna distenzija. 5mg gastrorezstentna tabl. 5mg A06AD. bol u abdomenu. metaboli~ka acidoza. re|e abdominalni gr~evi Fortrans. kolitis. toksi~ni megakolon.A06AB Kontaktni laksativi A06AB02 Bisacodyl Actavis. ileus. Chephasaar sirup 65% Portalak. opstruktivni ileus. primena kod dece mla|e od 15 godina. Lab. mu~nina. povra}anje. ND u~estale te~ne stolice. diuretika. Belupo sirup 67% A06AD15 makrogol 4000 IND ~i{}enje creva pre kolonoskopije. dehidratacija. stariji i pacijenti sa kolostomom ili ileostomom. dijareja Duphalac. natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat IND ~i{~enje creva u pripremi pacijenata za operaciju kolona ili u pripremi kolona za endoskopske ili radiolo{ke dijagnosti~ke procedure. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. nestabilna angina pektoris. dijebetes.. aktivna inflamatorna bolest creva. Istituto de Angeli Panlax. podrigivanje. ileus. retko gr~evi u mi{i}ima. akutni abdomen. ascites. gastri~na retencija. perforacija. astenija. glavobolja. dojenje. vrtoglavica. dijareja. akutni apendicitis. Balkanpharma Dulcolax. 5mg supozitorija 10mg natrijum pikosulfat A06AB08 Natrijum pikosulfat. perforacija creva. mu~nina. I istovremena primena blokatora kalcijumskih kanala. kongestivna sr~ana insuficijencija. kongestivna sr~ana insuficijencija. OPREZ trudno}a. Hemofarm gastrorezstentna tabl. 5mg supozitorija 10mg oblo`ena tabl. kongenitalni ili ste~eni megakolon. jeza. renalna insuficijencija. toksi~ni kolitis. hipokalcemije. dehidratacija. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 64g 426 Registar lekova 2011 . Ne koristi se za opstipaciju.4g + 10. hroni~na opstipacija. Delpharm Dulcolax. litijuma mo`e dovesti do hiperfosfatemije. KI galaktozemija. hipernatremi~ne dehidracije i acidoze Fleet Phospho soda. povra}anje.

Prep. vrtoglavica.685g + 1. za inf. KI opstrukcije ili akutne hirur{ke intervencije u GIT-u.6ml A07 ANTIDIJAROICI. 1g Vancotex. ra{ Nystatin. Sandoz pra{ak za rast. tvrda 250mg Vancomycin -MIP. dijareja. dojenje.465g + 0. primena kod odoj~adi do mesec dana. OPREZ opasnost od sistemske resorpcije kod inflamatornih bolesti creva ili primene velikih doza Edicin. 1g Vancomycin. 200mg sirup 200mg/5ml Registar lekova 2011 427 . ND mu~nina. re|e abdominalni gr~evi Klean . 500mg. Hemofarm oblo`ena tabl. bolesnici sa kolostomom ili peritonealnim kateterom. 1g Vancomycin enterocaps 250mg. za inj.725g) A06AH Antagonisti perifernih opioidnih receptora A06AH01 metilnaltrekson bromid IND opstipacija izazvana opioidima kod bolesnika koji ne reaguju na drugu terapiju.A06AD65 polietilenglikol (makrogol 3500) + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid IND ~i{}enje creva (u pripremi kolonoskopije. za inf. kongestivna sr~ana insuficijencija. 100 000ij/ml A07AA09 vankomicin hlorid IND pseudomembranozni kolitis (oralna primena). ND abdoinalni bol. 500mg. akutne i hroni~ne dijareje nerazja{njene etiologije bez invazivnog fenomena. KI osetljivost na nitrofurane. toksi~ni megakolon. Riemser kaps. ileus. 500mg. dijareja posle primene antibiotika. mu~nina. 500mg. za inf. Wyeth rast. OPREZ trudno}a. Pharmatex pra{ak za rast. 12mg/0.685g + 1. Riemser pra{ak za rast. Chephasaar pra{ak za rast. hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja. Bosnalijek kaps. povra}anje. dijareja (samo velike doze). flatulencija. u tretmanu te{kih oblika sepse i opstipacije koja traje 14 dana). 500mg. 1g Kovancin. ND mu~nina. PharmaSwiss pra{ak za rast. toksi~ni kolitis. Helsinn Birex pra{ak za oralni rastvor (59g + 5. le~enja intoksikacije.500 000ij pra{ak za oralnu susp. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI I ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A07A Intestinalni antiinfektivi A07AA Antibiotici A07AA02 nistatin IND oralne i perioralne gljivi~ne infekcije. 1g A07AX Ostali intestinalni antiinfektivi A07AX03 nifuroksazid IND akutne dijareje izazvane alimentarnim infekcijama intoksikacijama kod odraslih i dece. OPREZ istovremeno konzumiranje alkohola Enterofuryl. tvrda 100mg. za inf. za inf. hroni~ne dijareje kod kod kolitisa i poreme}aja intestinalne fermentacije. reakcije na mestu primene Relistor. perforacija creva. povra}anje.

ra{. Zdravlje tabl. Sandoz kaps. ND abdominalni bol. tabl. depresija. KI poslednji trimestar trudno}e. ra{ Lopedium acut. tankog creva i kolona. vrtoglavica. povra}anje. tvrda 3mg A07EC Aminosalicilna kiselina i sli~ni lekovi A07EC01 sulfasalazin IND ulcerozni kolitis. opstipacija. OPREZ insuficijencija jetre. dojenje. reumatoidni artritis koji ne reaguje na NSAIL. pankreatitis. konvulzije. deca do 2 godine. OPREZ insuficijencija jetre. {um u u{ima. OPREZ ne preporu~uje se istovremena primena drugih lekova zbog uticaja na resorpciju. proteinurija. Pfizer gastrorezist. vrtoglavica. ciroza jetre Budosan. suva usta. Crohn-ova bolest. zamor. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. sanjivost. dojenje. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 3g A07D Antipropulzivi A07DA Antipropulzivi A07DA03 loperamid hlorid IND simptomatska terapija akutne nespecifi~ne dijareje i hroni~ne dijareje kod inflamatornih oboljenja creva. stomatitis. smanjenje crevnog sadr`aja kod ileoanastomoza. hiperpireksija. `eluca. preosetljivost na sulfonamide. furosemid. sulfonilureju ili inhibitore karboanhidraze. ulcerozni ili pseudomembranozni kolitis. deficit glukozo 6-fosfat dehidrogenaze. 2mg A07E Intestinalni antiinflamatorni lekovi A07EA Kortikosteroidi za lokalnu primenu A07EA06 budesonid IND ulcerozni kolitis. hiperperistaltika razli~ite geneze. Crohn-ova bolest. kristalurija. gubitak apetita. akutna bacilarna ili amebna dizenterija i druge infektivne bolesti creva. 500mg 428 Registar lekova 2011 . nefrotski sindrom Salazopirin EN. ND retko opstipacija Smecta. salicilate. Falk gastrorezistentna kaps. bol u epigastrijumu. deca mla|a od 2 godine. hematurija. tvrda 2mg Loperamid. hepatitis. KI trudno}a. parotitis.A07B Intestinalni adsorbensi A07BC Ostali intestinalni adsorbensi A07BC05 diosmektit IND simptomatska terapija bolnih stanja kod oboljenja ezofagusa. nadutost. ND mu~nina. insomnija. tiazidne diuretike. akutna i hroni~na dijareja. regulacija pasa`e crevnog sadr`aja (inkontinencija).

sa prod. hiprtiroidizam. poja~ava antikoagulantno delovanje varfarina. OPREZ trudno}a. egzantem. mu~nina. 500mg supozitorija 1g rektalna suspenzija 1g/100ml Salofalk. glaukom. 250mg supozitorija 250mg Asacol. tabl. depresija. sklonost krvarenju. I mesalazin poja~ava hipoglikemijski efekat derivatia sulfonilureje. urtikarija. hepatitis. hemoragi~na dijateza. retencija urina. poreme}aj ukusa. trombocitopenija. hipertenzija. suva usta. glavobolja. depresija u anamnezi. 800mg Pentasa.mikroorganizmi IND dijareja. 15mg Registar lekova 2011 429 . 1. ISKLJU^UJU]I DIJETETSKE PROIZVODE A08A Preparati protiv gojaznosti.A07EC02 mesalazin IND ulcerozni kolitis (terapija akutnih napada i spre~avanje recidiva). istovremena primena laktuloze. stariji od 65 godina. Sandoz gastrorezist. Slaviamed gastrorezist. miokarditis. abdominalni bol. hipertrofija prostate. oslob. intersticijalninefritis. reverzibilni pankreatitis. glomerulonefritis Reductil. 500mg supozitorija 500mg rektalna suspenzija 4g/60ml A07F Antidijaroici . dojenje A07FA01 bacilus subtilis IP 5832 Flonivin BS. bronhospazam. meteorizam i drugi digestivni poreme}aji kod odoj}adi. smanjuje dejstvo probenecida. feohromocitom. dijareja. mu~nina. kongestivna sr~ana slabost. dece i odraslih izazvani bakterijskim i virusnim infekcijama razli~itog porekla. angioedem. dojenje. tokom terapije preporu~uje se kontrola kreatinina i karbamida u serumu i sedimentacija urina. povra}anje. KI trudno}a. tahikardija. tahikardija. tabl. isklju~uju}i dijetetske proizvode A08AA Preparati protiv gojaznosti sa centralnim delovanjem A08AA10 sibutramin IND gojaznost. tvrda 35mg mle~nokiselinske bakterije `ive liofilizovane A07FA51 Linex. terapijom antibioticima i hemioterapijskim agensima. spironolaktona i rifampicina 5 ASA. ra{. seksualna disfunkcija. Abbott kaps. furosemida. preosetljivost na salicilate. 250mg. groznica. pogor{anje ulceroznog kolitisa. KI insuficijencija bubrega ili jetre. intersticijalni nefritis.2 x 107 A08 PREPARATI PROTIV GOJAZNOSTI. Ferring tabl. ND glavobolja. poreme}aj cirkulacije krvi. anksioznost. tvrda 10mg. pepti~ki ulkus. gr~evi. okluzivne bolesti perifernih arterija. Sandoz kaps. Falk gastrorezist. ND opstipacija. Crohn-ova bolest. nesanica. cerebrovaskularne bolesti. tabl. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. vrtoglavica.mikroorganizmi A07FA Antidijaroici . pove}ava toksi~nost metotreksata. 400mg. merkaptopurina i azatioprina. Galenika kaps. OPREZ trudno}a. dijareja. nekontrolisana hipertenzija. ulcerozni proktosigmoiditis.

Famar kaps. Jugoremedija oblo`ena tabl. `eluca. akutni pankreatitis. ND GIT smetnje (masne stolice. ND mu~nina. inkontinencija fecesa) alli. Galenika gastrorezis. 125mg amilaza FIPj Festal N. tvrda 120mg A09 DIGESTIVI. povra}anje. poreme}aji varenja na enzimskoj osnovi. opstipacija.50 USPj 430 Registar lekova 2011 . hepatitis. stanje nakon resekcije pankreasa. flatulencija i meteorizam. trudno}a. KI prvi trimestar trudno}e. Galenika amilaza: lipaza: proteaza: oblo`ena tabl. hiperuricemija i hiperurikozurija (velike doze) A09AA02 pankreatin 1g pakreatina sadr`i najmanje 12 000 FIPj amiloti~ke aktivnosti. tvrda 60mg Xenical. empijem `u~ne kese. UKLJU^UJU]I ENZIME A09A Digestivi i enzimski preparati A09AA Preparati sa enzimima IND hroni~ni pankreatitis i fibroza pankreasa. holelitijaza. opstruktivni ikterus. cisti~na fibroza. oblo`ena tabl. holestaza. laktacija. 192mg Pankreatin. pove}anje fekalnih masa. najmanje 15 000 FIPj lipoliti~ke aktivnosti i najmanje 1000 FIPj proteoliti~ke aktivnosti Festal N.A08AB Preparati protiv gojaznosti sa perifernim delovanjem A08AB01 orlistat IND umereni i te{ki oblici gojaznosti uz hipokalorijsku dijetu.15 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 1 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 62. tvrda 60mg alli. Catalent kaps. KI hroni~ni sindrom malapsorpcije. `u~ne kesice ili dvanaestopala~nog creva. hitni nagon za defekaciju. alimentarna alergija na proteine svinja. Jugoremedija Pankreatin. Roche kaps. opstrukcija duktusa neoplazmom. insuficijencija jetre. tabl. 4500 3500 lipaza FIPj 6000 4300 proteaza FIPj 300 200 1 FIPj = 1 BPj = 4.

5-1 0.iv sc.5 1.5 0.5 0. sc.5 Actrapid Penfill Acrtapid NovoLet Humulin R Humulin Pen R Insuman Rapid Insuman Rapid Optiset Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis INSULINI SREDNJE DUGOG DEJSTVA Humulin NPH Humulin Pen NPH Insulatard Penfill Insulatard NovoLet Insuman Basal Insuman Basal OptiSet Insuman Comb 25 Insuman Comb 25 OptiSet Humulin M3 Humulin Pen M3 Mixtard 30 Penfill Mixtard 30 NovoLet Registar lekova 2011 PROIZVO\A^ PO^ETAK NA^IN ij/ml DEJSTVA PRIMENE (sati) sc. sc. sc.5 0. sc.5 0.im. sc. sc.5 0. sc. sc.5 0. sc.5 1 1 0.im.iv sc.5-1 0. sc. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.Preparati insulina Ista boja polja ozna~ava paralelne preparate MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 1-3 1-3 1-3 1-3 1-4 1-4 MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 4-12 4-12 4-12 4-12 3-4 3-4 2-4 2-4 2-8 2-8 2-8 2-8 UKUPNO DEJSTVO (sati) 8 8 8-12 8-12 7-9 7-9 UKUPNO DEJSTVO (sati) 24 24 24 24 11-20 11-20 12-19 12-16 24 24 24 24 431 INSULINI BRZOG DEJSTVA PROIZVO\A^ NA^IN PO^ETAK ij/ml PRIMENE DEJSTVA (sati) sc. sc.iv sc.5 Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk . sc.5 0.5 1.5 0. sc.5 1.im. 100 100 100 100 100 100 0.

Preparati analoga humanih insulina Preparati brzog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Humalog Pen Humalog KwikPen NovoRapid NovoRapid FlexPen NovoRapid Penfil Apidra Apidra OptiClik Apidra OptiSet Apidra SoloStar INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin aspart insulin aspart insulin aspart insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin PROIZVO\A^ Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis NA^IN PRIMENE sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Preparati srednjeg i dugog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Mix 25 Humalog Mix 25 KwikPen Humalog Mix 50 Humalog Mix 50 KwikPen Lantus Lantus for OptiPen Lantus OptiSet Levemir FlexPen Levemir Penfill NovoMix 30 FlexPen NovoMix 30 Penfill 432 INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin glargin insulin glargin insulin glargin insulin detemir insulin detemir insulin aspart 30% +protamin aspart 70% insulin aspart 30% +protamin aspart 70% PROIZVO\A^ NA^IN PRIMENE Lilly Lilly Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sc im sc im sc im sc im sc sc sc sc sc sc sc ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Registar lekova 2011 .

unos hrane i fizi~ku aktivnost. Ne preporu~uje se: 1) me{anje insulina u istom {pricu ni sa jednim lekom 2) me{anje insulina od razli~itih proizvo|a~a Mogu}e je: 1) me{anje insulina istog proizvo|a~a. razli~ite brzine delovanja.0. Dijabeti~ari. izvr{iti izbor odgovaraju}eg preparata i sprovesti odgovaraju}u edukaciju pacijenta. pH. stepen pre~i{}enosti. potrebnu dnevnu dozu insulina i raspopred pojedina~nih doza. Orejentacione doze za odrasle su: 0. DOZIRANJE INSULINA: prema "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus". Registar lekova 2011 433 . Insulin treba naj~e{}e davati u vi{e dnevnih pojedina~nih doza da bi se postigla dobra kontrola glikemije. a naro~ito oni na intenzificiranoj terapiji.A10 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) A10A Insulini i analozi UPUTSTVO ZA LE^ENJE INSULINOM Insulinskom terapijom se `eli posti}i normoglikemija ili skoro normoglikemija tokom 24 sata. Neophodno je uskladiti doze insulina.5ij/kg/dan) Detaljna uputstva potra`iti u "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus" koji je objavljen septembra 2002. godine. moraju dnevni unos hrane podeliti na 5 i vi{e obroka.7 ij/kg/dan (naj~e{}e 0. konzervans). pre uvo|enja terapije insulinom potrebno je za svakog pacijenta odrediti optimalni vid insulinske terapije. prema preporuci lekara 2) izuzetno i me{anje insulina razli~itih proizvo|a~a.3 . po nalogu lekara samo kada su ispunjeni farmaceutsko-tehnolo{ki uslovi (isto poreklo insulina.

sanofi aventis insulin lispro A10AB04 Humalog. Novo Nordisk NovoRapid Penfill. Lilly Insuman Rapid. sanofi aventis Apidra Optiset. Lilly Humalog Mix50 KwikPen. Novo Nordisk NovoRapid FlexPen. sanofi aventis Insuman Basal OptiSet. Novo Nordisk Insulatard NovoLet. sanofi aventis Apidra SoloStar. Novo Nordisk Humulin R. Lilly insulin lispro rastvor 50% + insulin lispro suspenzija 50% A10AB04 Humalog Mix50. Lilly Humalog Pen. Novo Nordisk Actrapid Novolet. Lilly Humalog KwikPen. sanofi aventis 434 Registar lekova 2011 . Lilly insulin lispro rastvor 25% + insulin lispro suspenzija 75% A10AB04 Humalog Mix25. srednje dugog dejstva A10AC01 insulin humani izofan Humulin NPH. Lilly Insulatard Penfill. sanofi aventis A10AC Insulin i analozi. Lilly insulin aspart A10AB05 NovoRapid. sanofi aventis Insuman Rapid OptiSet. Lilly Humalog Mix25 KwikPen . Novo Nordisk Insuman Basal. sanofi aventis Apidra OptiClik. Lilly Humulin Pen NPH.A10AB Insulin i analozi brzog dejstva A10AB01 insulin humani kristalni Actrapid Penfill. Novo Nordisk insulin glulizin A10AB06 Apidra.

sanofi aventis Lantus Opti Set. Novo Nordisk NovoMix 30 Penfil. Novo Nordisk Registar lekova 2011 435 . Novo Nordisk Mixtard 30 NovoLet. sanofi aventis insulin aspart: rastvorljivi 30% + protamin kristalni 70% A10AD05 NovoMix 30 FlexPen. sanofi aventis Insuman Comb 25 OptiSet. sanofi aventis Lantus SoloStar. Lilly Mixtard 30 Penfill. Novo Nordisk A10AE Insulini i analozi dugog dejstva A10AE04 insulin glargin Lantus. Novo Nordisk insulin humani: kristalni 25% + izofan 75% A10AD01 Insuman Comb 25. Lilly Humulin Pen M3. Novo Nordisk Levemir Penfil.A10AD Insulin i analozi. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima brzog dejstva A10AD01 insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70% Humulin M3. sanofi aventis insulin detemir A10AE05 Levemir FlexPen.

derivati sulfonilureje IND insulin nezavisni diabetes mellitus (tip II). dojenje. 3. KI trudno}a. porfirija. 850mg Siofor. Hemofarm Gliclada. sa prod. Anpharm Diprian. Krka Glikosan. Pfizer gliklazid A10BB09 Diaprel MR. dijareja (ako ne prolaze prekinuti terapiju). Galenika tabl. Berlin Chemie tabl. srca. 30mg tabl. {titne `lezde. 5mg tabl. 80mg tabl. deca. sa modif. dijabeti~ka prekoma i koma. bol u stomaku. povra}anje. OPREZ stariji od 65 godina. 850mg. 1000mg Tefor. Jugoremedija Maninil. trudno}a. 5mg glipizid A10BB07 Glucotrol XL. metalni ukus u ustima. insuficijencija nadbubre`ne `lezde. 500mg. 500mg. radiolo{ki pregledi sa primenom kontrastnih sredstava. retko GIT smetnje. insuficijencija jetre. 80mg 436 Registar lekova 2011 . 500mg. Berlin Chemie film tabl. slabost A10BB01 glibenklamid Daonil. 5mg. oslob. hipoksi~na stanja. oslob. ND laktatna acidoza (mogu}a smrtnost i do 50%). izuzetan fizi~ki napor.A10B Oralni dijabetici (lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi) A10BA Bigvanidini A10BA02 metformin hlorid IND insulin nezavisni dijabetes (tip II) naro~ito kod gojaznih bolesnika. bubrega i plu}a. te{ke infekcije. oslob.5mg. dojenje i deca. Slaviamed Glioral. 1000mg Metfogamma. 850mg A10BB Sulfonamidi. alergijske promene na ko`i. kombinovana terapija sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom. mu~nina. oslob. 500mg. maligni tumori. Artesan Pharma film tabl. dijabeti~ka prekoma i koma. konzumiranje alkohola. 30mg tabl. megaloblasti~na anemija Glucophage. Galenika tabl. 1000mg Metformin. 10mg tabl. Srbolek film tabl. glavobolja. KI metaboli~ka acidoza. ketoacidoza. 850mg. Merck Sante film tabl. sa modif. u kombinovanoj terapiji kod le~enja insulin nezavisnog dijabetesa u fazi insulinske zavisnosti. sa prod. 30mg tabl. insuficijencija bubrega i jetre. 850mg. alkoholna zavisnost. sa modif. ND hipoglikemija. hipofize. OPREZ proveriti stanje bubrega i jetre jer kumulacija metformina mo`e izazvati laktatnu acidozu. ra{. oslob. 1000mg Gluformin. 500mg. 30mg tabl. Servier Diaprel MR. 500mg. Hemofarm film tabl.

KI trudno}a. insuficijencija jetre. 1mg. dojenje. insuficijencija bubrega sa pove}anim nivoom kreatinina u krvi. eritem. 4mg tabl. (850mg + 50mg) (1000mg + 50mg) A10BF Inhibitori alfa . KI trudno}a. svrab. pruritus. Zdravlje Meglimid. 2mg. 2mg. te{ke infekcije respiratornog i urinarnog trakta. 2mg. 3mg.A10BB12 glimepirid Aglimex. egzantem. 1mg. dojenje.5mg) i (500mg + 5mg) A10BD07 metformin + sitagliptin IND dijabetes tipa II kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina u monoterapiji ili u kombinaciji sa sulfonilurejom kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina i sulfonilureje. 3mg.5mg) Glucovance. povra}anje. 6mg tabl. metalni ukus. bol u gornjem delu abdomena. 1mg. skoriji infarkt miokarda. 1mg. ND mu~nina. dijabeti~ka ketoacidoza. 4mg tabl. urtikarija. 2mg. eritem. 4mg. 100mg Registar lekova 2011 437 . umereno i te{ko o{te}enje jetre. respiratorna i sr~ana insuficijencija. 6mg tabl. Bayer tabl. 3mg. ulcerozni kolitis. sanofi aventis Dibiglim. abdominalni bolovi. akutno trovanje alkoholom. hepatitis Janumet. alergija na derivate sulfonilureje. 3mg. KI trudno}a. deca do 18 godina. kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije. Krka Trical. hipoglikemija. 2mg.glukozidaze A10BF01 akarboza IND dodatna terapija kod le~enja dijabetes melitusa. dijareja ili opstipacija. 2mg. dijareja. hipoglikemija. 2mg. lakti~ka acidoza. 1mg. 4mg. 6mg A10BD Kombinacije oralnih antidijabetika A10BD02 metformin + glibenklamid IND dijabetes tipa II kod odraslih. laktoacidoza. urtikarija. dijabetes tipa I. prethodne operacije u abdomenu. Berlin Chemie film tabl. Galenika Amaryl. MSD tabl. Sandoz Glimepirid. koprivnja~a. dojenje. 3mg. Nini Gliprex. ND flatulencija. Medico Uno Limeral. 3mg. Chron-ova bolest. (500mg + 2. 3mg. pove}ane vrednosti enzima jetre (velike doze) Glucobay. 50mg. insuficijencija jetre. dehidratacija. mu~nina. 6mg tabl. Menarini tabl. 1mg. bubrega. OPREZ smanjena funkcija bubrega. A. delimi~na opstrukcija creva. 4mg tabl. (400mg + 2. 4mg tabl. nedavni infarkt miokarda: OPREZ potrebna je redovna kontrola nivoa {e}era u krvi. Merck Sante film tabl. 2mg. hepatitis (retko). hepatitis Glibomet. alkoholizam. poreme}aj funkcije jetre. 4mg. ketoacidoza. u~estala dijareja i povra}anje. proliv. ND pospanost. 3mg. 4mg.

jak abdominalni bol). hipoglikemija. ND pospanost. reakcije na mestu primene Victoza. flatulencija. bronhitis. KI ketoacidoza. 100mg A10BX Drugi lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi. trudno}a. trudno}a.A10BH Inhibitori dipeptidil peptidase 4 (DPP-4) A10BH01 sitagliptin IND dijabetes melitus tip II (u kombinaciji sa metforminom) u slu~aju kada dijeta i ve`be uz terapiju metforminom ili PPAR agonistom ne obezbe|uju adekvatnu kontrolu {e}era u krvi. vrtoglavica. 25mg. bol u abdomenu. kao monoterapija kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije. groznica. opstipacija ili dijareja. za inj. MSD film tabl. upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. dijabeti~ka gastropareza. Novo Nordisk rast. smanjenje apetita. gastro-ezofagealni refluks. dijabetes melitus tip I. dijareja. bol u gornjem delu abdomena. inflamatorne bolesti creva. KI insuficijencija bubrega. umor. hipoglikemija Januvia. OPREZ terapiju prekinuti ako se jave simptomi akutnog pankreatitisa (neprekidan. isklju~uju}i insuline A10BX07 liraglutid IND dijabetes melitus tip II. 50mg. dispepsija. dojenje. OPREZ hipoglikemija. (pen sa ulo{kom) 6mg/ml 438 Registar lekova 2011 . mu~nina. gastritis. nazofaringitis. dojenje. povra}anje. glavobolja. ND mu~nina.

10 8 50 3-5 3-7 350 0.9 1. 0.8 9.200 200 17 3-7 700 1 1.3 0.3 1.6 7.5 0. 4-10 god.15 200 13 400 15 Dnevne potrebe organizma u mineralima i oligoelementima deca mineral bakar (mg) cink (mg) fosfor (mg) gvo`|e (mg) jod (μg) kalcijum (mg) magnezijum (mg) mangan (mg) molibden (μg) selen (μg) Registar lekova 2011 mu{karci `ene 1. 0.200 100 .5 50 10 10 950 1 1.2 1. 0.5 30 7 6 500 0.8 30 7 7 600 0.2 2.5 3-4 70 8 3-7 400 0.6 0.2 9.5 40 7 .7 0.12 150 12 .3 0.10 10 150 13 3-7 600 0.0 800 11.3 4.5 13 1.4 1.3 25 8.4 1.7 0.9 0.1 1.7 100 450 120-200 11-14 god.6 1.Dnevne potrebe organizma u vitaminima deca vitamin BIOTIN (VITAMIN H) (μg) folna kis.8 60 540 55-80 1-3 god. 0.0 800 6.8 140 1200 270 2-5 250 60 do 1 god.0 1.0 1200 14.3 110 550 280 trudnice 1.0 800 8. 1-3 god. (vit. trudnice dojilje 100 .5 1200 8. 11-14 god. B5) (mg) vitamin A (μg) vitamin B1 (mg) vitamin B2 (mg) vitamin B6 (mg) vitamin B12 (μg) vitamin C (mg) vitamin D (μg) vitamin E (mg) mu{karci `ene do 1 god.8 1.5 40 7 .8 0.4 5.2 dojilje 1. (μg) nikotinska kis.2 1.1 1. B3) (mg) pantotenska kis (vit.2 35 7 8 700 0.2 7.150 11 .9 70 350 85 4-10 god.4 0.0 70 10 12 100 .0 360 7.7 140 1200 300 2-5 250 75 1600 pove}ane 140 1200 270 1600 pove}ane 140 1700 320 50 10 50 15 50 20 50 30 250 60 250 75 439 .9 1.

4mg+20mg) A11C A11CB. 0.7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg +10mg+0.. artralgija. dijeta. mu~nina. osteomalacija. terapija antibioticima {irokog spektra Pikovit forte. osteomalacija. kalcitriol) IND vitamin D zavisni rahitis. glavobolja. holekalciferol. 0. kalcitriol). 1μg A11CC04 kalcitriol Rocaltrol. (renalna osteodistrofija .A11 A11B VITAMINI Multivitamini A11BA Multivitamini A11BA.. hipervitaminoza D. (osteoporoza . OPREZ insuficijencija srca i bubrega. fizi~kog napora. Hemofarm oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml A11CC Vitamin D i analozi (alfakalcidol. arterioskleroza. Roche kaps. smanjen apetit. a visoke doze vitamina D hiperkalcemiju i majke i ploda Vitamin AD. KI trudno}a. povra}anje.5μg. smetnje u razvoju zuba. profilaksa kod nedono{~adi i dece na ve{ta~koj ishrani. meka 0.5μg holekalciferol A11CC05 Vigantol. KI i ND nisu poznata za profilakti~ke i terapijske doze. (malapsorpcioni sindrom . holekalciferol). Krka oblo`ena tabl. (5000ij+1.25μg. vitamin A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis. ND hiperkalcemija. + nikotinamid IND stanja iscrpljenosti. hiperkalcemija. poliurija. kamen u bubregu. OPREZ visoke doze vitamina A u trudno}i mogu da izazovu o{te}enje ploda. opstipacija ili dijareja. polidipsija. ali pri dugotrajnoj primeni i predoziranju mogu}a je pojava simptoma hipervitaminoze A i D. anoreksija. uklju~uju}i njihove kombinacije retinol + ergokalciferol (D2) ili holekalciferol (D3) A11CB Vitamini A i D u kombinaciji IND profilaksa i terapija rahitisa. istovremena primena kardiotoni~nih glikozida. suva usta.5mg+1. poreme}aji rasta i oko{tavanja. dojenje.tvrda 0. hipoparatireoidizam. jednoli~na ishrana.25 μg.alfakalcidol).alfakalcidol. Merck oralne kapi 20 000ij/ml 440 Registar lekova 2011 . Zdravlje kaps. metastatske kalcifikacije. mijalgija A11CC03 alfakalcidol Alpha D3. Vitamini A i D. hiperfosfatemija.alfakalcidol. ektopi~ne kalcifikacije.

kod bolesti koje ote`avaju resorpciju B vitamina. osip Zemplar. GIT smetnje A11DA01 tiamin hlorid IND deficit vitamina B1 Vitamin B1 Alkaloid. stomatitis). kao profilaksa kod primene hemoterapeutika ili antibiotika. OPREZ nedijagnostifikovane anemije. kod predoziranja mogu se javiti vrtoglavica.A11CC07 parikalcitol IND prevencija i terapija sekundarnog hiperparatireoidizma kod bolesnika sa hroni~nom bubre`nom bole{}u stadijuma 3 i 4 i onih koji su na dijalizi i hemodijalizi. uro|eni nedostatak absorpcije vitamina B12). 3μg rast. neuritis. tijamin. KI preosetljivost na sastojke leka. oboljenja jetre i stanja posle akutnih infekcija. svrab. dojenje. subakutna nekrotiziraju}a encefalomijelopatija (Leigh-ova bolest). poreme}aj ~ula ukusa. malabsorpcionog sindroma (atofi~ni gastritis. KI trudno}a. pelagra. gastroezofagealni refluks. ariboflavinoza). 100mg/ml tabl. monokomponentni IND B avitaminoza i hipovitaminoza (beri-beri. tahikrdija.. akne. smanjenje apetita. omaglica. 50mg A11DB Vitamin B1 u kombinaciji sa vitaminom B6 A11DB. ND alergijske reakcije. za inj.. Solupharm rast. glavobolja. trovanje vitaminom D. prevencija gr~eva kod hroni~ne primene dpenicilamina i cikloserina. OPREZ je potreban kod istovremene primene parikalcitola i kalcijuma ili tiazidnih diuretika (rizik od hiperkalcijemije). glostitis. hroni~nog alkoholizma. 2μg . KI trudno}a i dojenje zbog velike doze vitamina B6. ND dijareja ili opstipacija. subtotalna gasterektomija. preparata magnezijuma (rizik od hipermagnezijemije) doziranje bi trebalo individualno prilagoditi da ne bi do{lo do povi{enja serumskog kalcijuma i metaboli~ke bolesti kostiju. Abbott kaps. adjuvantna terapija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. tijaminreaktivna lakti~na acidoza. malabsorpcije i pothranjenosti. benfotiamin (vitamin B1) + B6 IND deficit vitamina B1 i B6 kao posledica dijete. bradikardija. crvenilo ko`e Milgamma 100. (100mg + 100mg + 1mg)/2ml Registar lekova 2011 441 . neuralgija. prevencija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. terapija levodopom. aritmija. za inj. poreme}aj sprovodljivosti u srcu i akutna dekompenzovana insuficijencija srca zbog lidokain hlorida koji je pomo}na supstancija. vitamin B1 + B6 + B12 IND akutna hipovitaminoza usled nutritivnog nedostatka. hiperkacijemija ili hipokalcijemija. poreme}aji kod hroni~nog alkoholizma (kardiomiopatija. ND urtikarija. povra}anje. o{amu}enost i {ok Milgamma N. Alkaloid rast. Mauermann oblo`ena tabl. 5μg /ml A11D Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12 A11DA Vitamin B1. stanje posle intestinalnih operacija. meka 1μg. heilitis.reaktivna ketoacidurija . ND znojenje. (100mg+100mg) A11DB. hiperkalcijemija. urtikarija. za inj.

ND neurotoksi~nost (velike doze) Bedoxin. ND doze ve}e od 1g dnevno mogu izazvati oksalatnu kalkulozu. Hemofarm lozenga 120mg 442 Registar lekova 2011 . laktacija. glosit. A11G Askorbinska kiselina (vitamin C). 500 mg Vitamin C. kao dodatak oralnoj primeni gvo`|a. Nini oralna disperzib. Hemofarm tabl. 500mg rast. granule (5g) 4 4 40 Beviplex. op{ta slabost. 20mg rast. premenstrualni sindrom. idiopatska sideroblasti~na anemija. za zaki{eljavanje urina. pove}ana potreba za C vitaminom (graviditet. zapaljenje larinksa i farinksa. infektivne bolesti. za inj.A11E Vitamini B kompleksa. malignitet). KI terapija levodopom. dijareju Bio-C 500. anoreksija. kristaluriju. Krka oblo`. monokomponentni A11GA01 askorbinska kiselina IND skorbut i preskorbutna stanja. ND dijareja. za inj. abdominalni bol. 50mg/2ml A11HA03 alfa tokoferolacetat IND malapsorpcija kod postojanja holestaze. 1g A11H Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA02 piridoksin hlorid IND deficit vitamina B6. 120mg Panthenol. neuritis kod terapije izoniazidom. rekonvalescencija.Galenika prašak za inj. uklju~uju}i kombimacije B1 mg B2 mg 5 2 4 Ca pantotenat A11EA Vitamini B kompleksa A11EA01 B6 mg 2 2 8 B12 μg 1 – 4 PP mg 25 20 100 PABA mg 20 – – mg 5 5 10 B Complex. Krka oblo`ena tabl. uklju~uju}i kombinacije A11GA Askorbinska kiselina (vitamin C). 100mg A11HA31 kalcijum pantotenat IND avitaminoze i hipovitaminoze pantotenske kiseline. Galenika tabl. tabl. tabl. malaksalost Evitol. stomatitis aftoza. Fidifarm oblo`ena tabl. privremeno sni`enje pH urina. 500mg {ume}a tabl. Galenika tabl. 500mg/5ml Vitamin C. rane posle ekstrakcije zuba Pantenol.

osteomalacija.3μg +1μg +0. za inj. Fresenius Kabi A11JB Vitamini sa mineralima A11JB.A11J A11JA. Novartis rast. trovanje magnezijumom i fluorom.64mg+20μg)/ml A11JA Kombinacije vitamina Vitalipid N Adult. B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin IND difuzni gubitak kose nepoznatog uzroka. (135. kalcijumski konkrementi. kalcijum karbonat + holekalciferol IND korekcija deficita vitamina D i kalcijuma.1 μg +0. prevencija gubitka pigmenta dlake. druge kombinacije A11JC. Ostali vitaminski proizvodi. tetraciklinima Ideos. dojenje.327g) Ca C 1000 Sandoz. KI hiperkalcemija. Innotech tabl. 1375mg/10ml Registar lekova 2011 443 . (194. kao dodatno le~enje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom. OPREZ trudno}a. I sa glikozidima digitalisa. KI preosetljivost na komponente leka. medicinski kvasac + vit. kao dodatno le~enje kod alergije Calcium Sandoz 10%.91mg+15μg)/ml konc. ND GIT smetnje. bifosfonatima. hiperkalcurija. kod dugotrajne upotrebe hiperkacemija. natrijum fluoridom. OPREZ kod dugotrajne terapije. bol u abdomenu Pantogar. mu~nina. o{te}enja kose UV radijacijom ili suncem. za `vakanje (1250mg + 400ij) A11JB10 kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat {ume}a tabl. Fresenius Kabi Vitalipid N Infant. flatulencija. za inf. tahikardija. reakcije na ko`i. tiazidnim diureticima.5μg +0. (1g + 1g + 0. dozu treba smanjiti ili privremeno obustaviti terapiju. Merz kaps.. degenerativne promene u strukturi dlake. hroni~na stanja usled nedostatka kalcijuma a nije mogu}e unositi kalcijum oralno (rahitis. KI u retkim slu~ajevima znojenje. tvrda (100mg+60mg+60mg+ 20mg+20mg+20mg) A12 MINERALI A12A Kalcijum A12AA Kalcijum A12AA02 kalcijum glubionat IND hipokalcemija zbog tetanije ili nekog sli~nog neuromuskularnog poreme}aja. bolesti rasta noktiju (krti i neelasti~ni nokti) . Famar A11JC Vitamini. adjuvantna terapija osteoporoze. za rast. za inf. osteoporoza).. kombinacije vitamini: A + D2 + E + K konc.. za rast.

umerena insuficijencija bubrega (rizik od nastajanja hipermagnezijemije). OPREZ trudno}a. u toku primene glikozida digitalisa. OPREZ deca (primenjuje se samo kod dece preko 6 godina). Famar {ume}a tabl. oboljenja jetre. dojenje. diuretici koji {tede kalijum. insuficijencije srca. KI hiperkalijemija. povra}anja i gubitka krvi.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid. pepti~ki ulkus. KI insuficijencija bubrega. povra}anje. opstrukcija u GIT-u. kod istovremenog deficita kalcijuma treba prvo regulisati deficit magnezijuma pa onda deficit kalcijuma Magne B6. 1g (400mg kalcijuma) A12AA06 kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat IND osteoporoza (menopauzalna. azotemija. (1132mg + 875mg) 500mg kalcijuma A12B Kalijum A12BA Kalijum A12BA01 kalijum hlorid IND hipokalijemija usled smanjene resorpcije kalijuma iz digestivnog trakta. Jadran tabl. abdominalni bol. Ufar oralni pra{ak 1g (13. (470mg + 5mg) 444 Registar lekova 2011 . Nini film tabl. sanofi aventis oblo`ena tabl. insuficijencija bubrega i nadbubrega. akutna dehidratacija. za oralni rastvor 500mg A12C Ostali minerali A12CC Magnezijum A12CC30 magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid IND potvr|en deficit magnezijuma. laktacija. spazmofilija. deca u fazi rasta) Calcium Sandoz Forte 500. kod hirur{ke drena`e intestinalnih sekreta. oligurija. {ok. mu~nina. anurija.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran. diuretika ili kortikosteroida. velike doze kalijuma: ND hiperkalijemija. senilna). posle dugotrajnih dijareja. 1g (13. AV blok i drugi poreme}aji u provodnom sistemu srca. dijareja. Alkaloid tabl.A12AA04 kalcijum karbonat IND hiperfosfatemija kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije bez obzira da li su bolesnici na dijalizi ili ne Kalcijum karbonat. ulceracije u GIT-u (retko) Kalii Chloridi. pove}ane potrebe za kalcijumom (trudno}a. opekotine.

dojenje. mu~nina. KI dojenje. bol u mi{i}ima i kostima. tahikardija. crvenilo lica. hipertenzija. osteoporoza kod `ena u menopauzi . pireksija. kalcijumova so + afa-okso valin. srca. palpitacije. kalcijumova so + lizin + treonin + triptofan + histidin + tirozin IND poreme}aj metabolizma proteina kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije. povra}anje. migrena. bol u stomaku. alfa-okso izoleucin. 35mg Registar lekova 2011 445 . ulceracije u ustima Cerezyme. Genzyme pra{ak za rast. anafilaktoide reakcije. za inj. pruritus i hiperemija oka.. dijabetes. virilizacija.A14 ANABOLICI ZA SISTEMSKU PRIMENU A14A Steroidni anabolici A14AB Derivati androstana A14AB01 nandrolon dekanoat IND patolo{ka stanja koja karakteri{e gubitak proteina. epilepsija. umor. amenoreja. pospanost. kalcijumova so + alfa-okso fenilalanin. metastaze u kostima (rizik od hiperkalcemije i hiperkalcurije). dijareja. povra}anje. hiperemija Fabrazyme. vrtoglavica. periferni edem. trudno}a. kalcijumova so + alfa-hidroksi metionin. parestezije. (67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg +23mg+38mg+30mg) A16AB Enzimi A16AB02 imigluceraza IND Gau~erova bolest tip 1 i 3. ND glavobolja. gr~evi. poreme}aj u funkcionalnim testovima jetre i tumori jetre (visoke doze) Deca Durabolin. periferni edemi. inhibicija spermatogeneze. 50mg/ml A16 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA A16A Ostali proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AA Aminokiseline i derivati A16AA. 200ij. bradikardija. Fresenius Kabi film tabl. Schering rast. poreme}aj metabolizma aminokiselina. dispepsija. za inf. bubrega. nazalna kongestija. retencija natrijuma. dijareja. aplasti~na anemija. za rast. hipotenzija. 400ij A16AB04 agalzidaza beta IND dugoro~na terapija nadoknade enzima kod Fabrijeve bolesti (nedostatak alfa galaktozidaze A). edemi. promena glasa. dispneja. prevremeno zatvaranje epifiza. angioedem. OPREZ trudno}a. deca do puberteta. drhtavica. 5mg. Genzime pra{ak za konc. mu~nina. Ketosteril. suzenje. za inf. KI karcinom prostate ili dojke kod mu{karaca. ND akne. OPREZ o{te}enja jetre. disfagija. porfirija. ND groznica. KI hiperkalcijemija. kalcijumova so + alfa-okso leucin.

reakcije na mestu primene Aldurazyme. ND mu~nina. vrtoglavica. OPREZ trudno}a. meka 600mg Berlithion 600 ED. 100ij/ml A16AX Razli~iti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AX01 alfa lipoinska kiselina (tiokti~na kiselina) IND dijabeti~ka polineuropatija. tokom terapije kontrolisati koncentraciju IgG. glavobolja. znojenje. za inf. simptomi sli~ni gripu. gr~evi. dispneja. 300mg kaps. Ringerovim rastvorom i rastvorima koji reaguju sa SH grupama disulfidnim mostovima. levuloze. parestezije. hladni ekstremiteti. 600mg Thiogamma 600 inject. Berlin Chemie koncentrat za rast. OPREZ trudno}a. spontano krvarenje na maloj povr{ini ko`e retko vrtoglavica. Artesan film tabl. za inf. alopecija. Berlin Chemie kaps. za inf. tahikardija. 600mg/20ml 446 Registar lekova 2011 . umor. poreme}aj vida Berlithion 300. za rast. 300mg/12ml Berlithion 600. Solupharm konc. glavobolja. ra{. infuzioni rastvor je inkopatibilan sa rastvorom glukoze. abdominalni bol. ND svrab i crvenilo na mestu aplikacije infuzije. dojenje. urtikarija. Berlin Chemie koncentrat za rast. promena krvnog pritiska. dojenje. 600mg/24ml Thiogamma 600 oral. povra}anje. Berlin Chemie film tabl. crvenilo. primena kod dece. pruritus. dijareja. Genzime konc. anafilaksa. angioedem. bol u mi{i}ima i ekstremitetima.A16AB05 laronidaza IND neneurolo{ke manifestacije mukopolisaharidoze I.za rast. meka 300mg Berlithion 300 ED. za inf. ka{alj.

.

profilaksa venske tromboembolije u op{toj i ortopedskoj hirurgiji. OPREZ dojenje. ulkusna bolest. prete}i abortus. te{ka sr~ana dekompenzacija. hemofilija i druge hemoragijske bolesti. povi{ena telesna temperatura Antitrombin III. trombocitopenija. 5000ij/ml. eritem. diseminovane intravaskularne koagulacije razli~ite geneze. za inj. za rast. nekroza ko`e. trudno}a. za inj. te{ka sr~ana dekompenzacija. za inj. Baxter AG pra{ak i rast. cerebrovaskularna i druga krvarenja. nedavni hirur{ki zahvati naro~ito na oku. KI akutno krvarenje. trombocitopenija. urtikarija. dojenje. trudno}a. enoksaparin. hipertenzija. 5mg B01AA07 acenokumarol IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. lokalna iritacija. ({pric) 5000ij/0. za inj. 5000ij/0. insuficijencija bubrega i jetre. KI poreme}aj endogene koagulacije. mozgu.25ml antitrombin III B01AB02 IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija kod naslednog i ste~enog deficita antitrombina III. KI poreme}aj endogene koagulacije. stariji od 65 godina. perikarditis. hemofilija. (cerebralna krvarenja . CSL Behring pra{ak i rast. stariji od 65 godina. stariji od 65 godina. trudno}a. insuficijencija bubrega i jetre.2ml 448 Registar lekova 2011 . bakterijski endokarditis. perikarditis. te{ka hipertenzija. alopecija. tumori. stanja {oka. groznica. nekroza ko`e. ND krvarenje. ND alergijske reakcije.samo nadroparin za decu ispod 3 godine zbog benzil alkohola u injekcijama). tumori. trombocitopenija. 1000ij/20ml Kybernin P. Pfizer rast. prostati. OPREZ GIT ulceracije. Galenika rast. te{ka hipertenzija. abortus. za inj. Galenika tabl./inf 500ij/10ml. dijareja Farin. modrice. krvarenje. menstruacija. hemodijalize i intenzivne terapijske plazmafereze. abortus. za inj. OPREZ dojenje. ulkusna bolest./inf 500ij/10ml B01AB04 dalteparin natrijum Fragmin. terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa. heparin ili nadroparin. trombocitopenija.C B01 LSW!J!LSWPUWPSOJ!PSHBOJ ANTITROMBOTI^KA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01A Antitromboti~ka sredstva (antikoagulansi) B01AA Antagonisti vitamina K B01AA03 varfarin natrijum IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. ND krvarenje. te{ka hipertenzija. za rast. bolesti jetre i bubrega. cerebrovaskularna i druga krvarenja. alergija na dalteparin. hipohromna anemija. ND alergijske reakcije. ({pric) 2500ij/0. profilaksa ekstrakorporalne tromboze u toku hemodijalize. urtikarija. 10000ij/ml rast. dijareja Sinkum. Jugoremedija tabl.2ml. jetri i `u~nim putevima. 25 000ij/5ml rast. dijabetes. bol na mestu primene B01AB01 heparin natrijum Heparin. 4mg B01AB Heparinski antikoagulansi IND profilaksa i terapija tromboze dubokih vena ili embolije plu}a. hemofilija. hematomi. alopecija.

za inj. sanofi aventis rast. za inj. 6000ij antiXa /0. za inj. Zdravlje film tabl. te{ka insuficijencija jetre. ra{.2ml. Galenika film tabl. aterosklerotskih arteriopatija sa klaudikacijom. dispepsija. svrab Antiagrex. 75mg Klopidogrel. krvne diskrazije. Hemofarm film tabl. isklju~uju}i heparin B01AC04 klopidogrel IND prevencija ishemije kod bolesnika sa simptomatskom ishemijskom bolesti u anamnezi. za inj. bukalne ulceracije Ticlodix. ({pric) 3436ij/0. dojenje. abdominalni bol. KI krvarenje. povi{ene vrednosti alkalnih fosfataza i transaminaza.6ml rast. ({pric) 2850ij antiXa/0. krvarenja (uklju~uju}i gastrointestinalna. 75mg B01AC05 tiklopidin hlorid IND profilaksa tromboembolijskih komplikacija kod cerebrovaskularnih bolesti. leukopenija. hemodijalize. Slaviamed film tabl. 250mg Registar lekova 2011 449 .6ml. te{ko oboljenje jetre. 8000ij antiXa /0. 75mg Zyllt.4ml. dojenje. neutropenija.25ml rast. Pharmanova film tabl. dijareja. Nini film tabl. za inj. vertigo. Sandoz film tabl. 75mg. 75mg Klogrel. ulkusna bolest. 75mg Plavix. 75mg Clopigal. Medico Uno film tabl. 4000ij antiXa /0. Abbott rast.6ml. KI trudno}a. trudno}a. OPREZ nekoliko dana posle infarkta miokarda. 75mg Cardogrel. gsk rast.8ml. pancitopenija. sanofi aventis film tabl. zbunjenost. prevencija posledica ateroskleroti~nih promena u perifernim krvnim sudovima. terapiju treba obustaviti 7 dana pre planirane operacije. kao ni 7 dana posle mo`danog udara ne treba koristiti. dijareja. ({pric) 5153ij/0. ra{. 300mg Zyllt. Krka film tabl. ({pric) 1432ij/0. 75mg Kerberan.3ml. trombocitopenija i agranulocitoza u anamnezi. Srbolek film tabl. u kombinaciji sa malim dozama acetilsalicilne kiseline indikovan je kod akutnog koronarnog sindroma bez pove}anja ST segmenta i akutnog infarkta. ekstrakorporalne cirkulacije u slu~aju kad je kontraindikovana primena acetilsalicilne kiseline. 10000ij antiXa /ml rast. glavobolja. za inj. ({pric) 2000ij antiXa /0.9ml B01AC Inhibitori agregacije trombocita. angina. 75mg Monogrel. hemoragijska dijateza. 5700ij antiXa/0. (bo~ica) 10000ij antiXa /ml nadroparin kalcijum B01AB06 Fraxiparine. ND promene u krvi (leukopenija. trombocitopenija. cerebrovaskularno krvarenje. agranulocitoza).B01AB05 enoksaparin natrijum 1mg enoksaparina = 100ij antiXa enoksaparina Clexane. 75mg Klopidogrel. intrakranijalna). PharmaSwiss film tabl. smanjena funkcija bubrega. stanje posle infarkta ili mo`danog udara. ND mu~nina. 7600ij antiXa/0.8ml reviparin natrijum B01AB08 Clivarin. holestatska `utica.4ml. 3800ij antiXa/0.

cerebrovaskularna krvarenja u anamnezi. 100mg Cardiopirin. deca. ND krvarenja. Pliva tabl. 2. OPREZ trudno}a. mo`dani udar u toku poslednjih 30 dana ili bilo kakav {log u anamnezi. dojenje. dojenje.5mg/ml. intrakranijalne bolesti (aneurizme. pireksija. giht. te{ka vaginalna krvarenja. povra}anje. Boehringer kaps. subakutne i hroni~ne tromboze ili embolije perifernih venskih i arterijskih krvnih sudova i hroni~na okluzivna bolest arterija. te{ka hipertenzija. OPREZ trudno}a. ND mu~nina. veliki hiru{ki zahvati ili ozbiljne traume u poslednja 3 meseca. 5mg/ml. OPREZ trudno}a. viremije kod dece ispod 12 godina (Reye-ov sindrom). glavobolja. infektivni endokarditis. aktivna ulkusna bolest. za inf. 100mg Midol. renalna i hepati~na insuficijencija. bol u le|ima. bol u vilici Remodulin.0. hemofilija. modrica i krvarenje na mestu primene. ND bol. glavobolja. aktiviranje ulkusa. KI poslednje 4 nedelje trudno}e. pove}ano protrombinsko vreme. Exel rast. deca ispod 12 godina. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. ose}aj vru}ine.25mg/ml B01AC21 trepostinil natrijum IND umerena primarna plu}na arterijska hipertenzija. reverzibilna trombocitopenija Aggrastat. alergijske reakcije uklju~uju}i anafilaksu B01AD01 streptokinaza Streptase. oslob. za inf. aktivni ulkus. stariji od 65 godina. dojenje. 1. za rast. aktivna ulkusna bolest. akutni pankreatitis. KI dojenje. preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija). akutna cerebralna tromboembolija. mu~nina. astma. ND mu~nina. akutne. glavobolja. 100mg Aspirin protekt. tabl. 100mg B01AC17 tirofiban IND nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q zupca u cilju spre~avanja koronarne ishemije u kombinaciji sa heparinom. nekontrolisana hipertenzija. trombocitopenija. povra}anje. za inf. trudno}a.5Mij 450 Registar lekova 2011 . renalna i hepati~na insuficijencija. otok. 10mg/ml B01AC30 dipiridamol + acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita. za rast. hemofilija. 50mg. hematurija. 750 000ij. glavobolja Aggrenox. traume ili hirur{ke intervencije. poreme}aj koagulacije. tvrda sa modif. proliv. 0. Hemofarm tabl. urtikarija. neoplazme ili arteriovenske malformacije). OPREZ smanjena funkcija bubrega i/ili jetre. preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija). MSD konc. (200mg + 25mg) B01AD Enzimi IND akutni infarkt miokarda. KI krvarenje.B01AC06 acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita. giht. KI abdominalno krvarenje u toku poslednjih 30 dana. tabl. urtikarija. crvenilo lica. osip. dojenje. KI okluzivna bolest plu}nih vena. ulceracije u GIT-u. koma. Lannacher gastrorezis. insuficijencija srca. dijabeti~ka retinopatija. CSL Behring pra{ak za rast.5g/kg Andol 100. produ`enje krvarenja. Orion konc. 0. embolija plu}a. crvenilo. anemija. ND krvarenje. astma. insuficijencija jetre. za inf. Bayer gastrorezis.2 . 1mg/ml. upotreba oralnih antikoagulanasa.25mg/ml Aggrastat. letalna doza acetilsalicilne kiseline je 0. hemoragijska dijateza. akutni perikarditis. sumnja na postojanje tromba u levoj strani srca.

vrtoglavica. trombocitopenija. utero-vaginalno. poreme}aj funkcije jetre. dojenje. klini~ki zna~ajno krvarenje. suvo}a usta. duboke venske tromboze (Arixtra 5mg. Boehringer pra{ak i rast. ND tahikardija. te{ka insuficijencija jetre. re|e hepatobilijarni poreme}aji Pradaxa. eritematozni osip. aktivna ulcerozna gastrointestinalna oboljenja. Boehringer kaps. bol u abdomenu.5mg/0.5mg/0. vrtoglavica. povra}anje. bol i edem na mestu primene Arixtra. 7.5mg). trudno}a. modrice). 50mg/10ml B01AE Direktni inhibitori trombina B01AE07 dabigatraneteksilat IND primarna prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu totalne zamene kuka ili kolena. bolest jetre udru`ena sa koagulopatijom. povra}anje. akutni bakterijski endokarditis. KI preosetljivost na fondaparinuks. terapija nestabilne angine pektoris ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta (Arixtra 2. Boehringer pra{ak i rast. anemija.8ml B01AX06 rivaroksaban IND prevencija venske tromboembolije kod odraslih koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu zamene kuka ili kolena. skora{nja intrakranijalna ili intracerebralna krvarenja. hematomi. OPREZ osobe sa pove}anim rizikom od krvarenja (kongenitalni ili ste~eni poreme}aji krvarenja. anestezija sa postoperativnim epiduralnim kateterom (rizik od paralize). (u {pricu) za rast. akutna plu}na embolija. ve}ih ortopedskih hirur{kih zahvata. purpura. istovremena primena lekova koji pove}avaju rizik od krvarenja. mu~nina. glavobolja. trudno}a. klini~ki zna~ajno aktivno krvarenje. krvarenje. ND krvarenje (gastrointestinalno. 110mg B01AX Drugi antitromboti~ki agensi B01AX05 fondaparinuks natrijum IND prevencija venskih tromboembolijskih doga|ja kod operacija abdomena. OPREZ osobe sa kongenitalnim ili ste~enim poreme}ajima krvarenja. aktivna ulcerozna oboljenja u GIT-u. 5mg/0. 10mg Registar lekova 2011 451 . hipotenzija Xarelto. smanjena hemostaza. ki~menoj mo`dini ili oku. za inj. mu~nina. telesna masa manja od 50kg. bakterijski endokarditis. trombocitemija. smanjena funkcija bubrega. KI aktivno krvarenje.B01AD02 alteplaza Actilyse. dispepsija. OPREZ starije osobe. insuficijencija bubrega ili jetre.za rast. anemija. 7. dojenje. skora{nja interkranijalna hemoragija ili hirur{ki zahvat na mozgu.5ml.4ml. sinkopa. skora{nja operacija. ND hemoragije. ki~mene mo`dine ili oka). te{ka bubre`na insuficijencija. hematurija. gsk rastvor za inj. te{ko o{te}enje jetre. epistaksa. KI trudno}a. hemoptizije. Bayer film tabl. dojenje. okularno. tvrda 75mg.5mg ili 10mg). dojenje. vaskularna retinopatija. opstipacija ili dijareja. za inj. skora{nje operacije mozga. 10mg/0.6ml. aktivne gastrointestinalne ulceracije. glavobolja. ({pric ) 2. 50mg/50ml tenekteplaza B01AD11 Metalyse.

o{te}enja jetre. ne zamrzavati. Roche rast. VII. OPREZ ne primenjivati za antagonizovanje antikoagulantnog efekta heparina.9mg)/ml B02BD Faktori koagulacije krvi Preparate iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 . (hipervolemija kod primene velikih doza koagulacioni faktor IX) 452 Registar lekova 2011 . boci sa drugim lekovima Trasylol. sklonost tromboembolijskim oboljenjima ili DIC-u. za inj.kombinacija koagulacionih faktora II. GIT smetnje. infarkt miokarda. KI intravaskularna primena. ND eritem. malapsorpcionog sindroma. zaptivanje telesnih {upljina i likvorskih prostora. induracije i pruritus (retko) Konakion MM. kao i kod vantelesnog krvotoka. ND alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu Beriplast P Combi . primene nekih lekova. dojenje. oboljenja jetre. IND zaustavljanje akutnih krvarenja mekih tkiva i parenhima u toku operacija. u trudno}i primenjivati samo ako je neophodno.B02 ANTIHEMORAGICI B02A Antifibrinolitici B02AB Inhibitori proteinaza B02AB01 aprotinin IND profilaksa i terapija hiperfibrinoliti~kih krvarenja kod operacija u kardiologiji ili posle davanja streptokinaze. tahikardija. (hiperfibrinoliza kod krvarenja koja ugro`avaju `ivot. trudno}a. tromboembolijske komplikacije.2ml B02BC Lokalni hemostatici B02BC30 fibrinogen + koagulacioni faktor XIII humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid ~uvati na 2 . posle operacija . ND alergijske reakcije. Bayer rast. OPREZ trudno}a. KI prvi trimestar trudno}e (osim kod vitalne ugro`enosti)./inf.Set. hipoprotrombinemije nastale kao posledica bilijarne opstrukcije. OPREZ koronarna bolest. zbrinjavanje rana. (posle operacija i kod novoro|en~adi . ND alergijske reakcije. osiguravanje {avova u hirurgiji. 10mg/ml Konakion MM za decu. alergija u anamnezi. za inf 500 000kij/50ml B02B Vitamin K i ostali hemostatici B02BA Vitamin K B02BA01 fitomenadion (vitamin K1) IND profilaksa i le~enje hemoragijske bolesti novoro|en~eta (novoro|en~ad i deca do 1 godine primaju samo Konakion MM za decu). plu}a. CSL Behring pra{ak i rast za lepak za tkivo (90mg+60J+1000KIJ+ 500ij+5. hiperpireksija. ra{ na ko`i. krvarenja nastala predoziranjem antikoagulanasa kumarinskog tipa (na heparinska krvarenja nama efekta).8ºC. I ne me{ati u istom {pricu/inf. za inj.koagulacioni faktor IX). u aku{erstvu. endoskopsko le~enje ulkusa GIT-a koji krvare. kod operacija prostate. IX i X). resekcija u GIT-u. deficit vitamina K. 2mg/0.8ºC. Roche rast.

Wyeth pra{ak i rast. 600ij/5ml Octanine F. 1000ij. 500ij/5ml Haemonine1000. za inj. 1000ij/10ml Emoclot . za rast. 250ij/5ml. terapija bolesnika koji nemaju hemofiliju ali imaju ste~ene inhibitore na faktore VIII.za rast. 250ij/5ml Haemonine 500. za inj.5ml. ste~eni nedostatak faktora VIII Advate. 500ij. 1000ij/10ml B02BD02 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII. za rast. za rast. Biotest pra{ak i rast. za inj. ste~eni nedostatak faktora VIII Beriate P. Octapharm pra{ak i rast. CSL Behring pra{ak i rast. 500ij/10ml. Biotest pra{ak i rast. za rast. 500ij5ml. Baxter AG pra{ak i rastvara~ za rast. 250ij. Biotest pra{ak i rast. 1000ij10ml Koate DVI. Bayer pra{ak i rastvara~ za rast. 1000ij/10ml Octanate. 500ij/5ml. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. Octapharma pra{ak i rastvara~ za rast. Kedrion pra{ak i rast. sve`e tromboze Aimafix. kontinuirana i dugotrajna terapija u kombinaciji sa faktorom VIII radi kasnijeg nastavka le~enja kao i kod hemofilije bez inhibitora. 500ij/10ml Berinin P 600..za inj. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. za inj. 1000 FEIBAj/20ml B02BD04 koagulacioni faktor IX . ste~eni nedostatak faktora VIII ReFacto AF. za inj. Kedrion pra{ak i rast. XI i XII kao i bolesnici sa von Willebrand-ovom bolesti koji imaju inhibitore Feiba NF. Talecris pra{ak i rast./inf 600ij/5ml Haemonine 250. 1000ij/10ml Haemoctin SDH. 500ij/10ml Recombinate 1000. 1000ij/5ml. 500ij/5ml. 500ij/ml. 250ij/ml.humani) IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). trajno eliminisanje inhibitora tj. 250ij/10ml Recombinate 500. za rast za inj.B02BD02 koagulacioni faktor VIII . za rast. 500ij/10ml. 1000ij/5ml Immunine.250ij/2. za inj. za inj. za inj. za inj. KI skora{nji infarkt miokarda. za inj. za inj. 500ij/5ml. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. za rast. za rast. za inj. 500ij Registar lekova 2011 453 . za inj. Baxter AG pra{ak i rast. za inj. za inj. 250ij/5ml. 1000ij/10ml B02BD02 moroktokog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). ste~eni nedostatak faktora IX. za rast.humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX). Biotest pra{ak i rast./inf 200ij/5ml. za rast. za inf 500FEIBAj/20ml. 250ij/5ml. 1500ij/5ml Kogenate. CSL Behring pra{ak i rast. 2000ij B02BD03 antiinhibitorski kompleks faktora VIII IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A i B koji imaju inhibitore na faktor VIII i IX. za inj. za rast.humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). 250ij/5ml. 1000ij/ml Recombinate 250.

urtikarija./inf. ND mu~nina. za rast. astma. istovremena primena oralnih i parenteralnih preparata gvo`|a. za rast. CSL Behring pra{ak i rast./inf. a kontraindikovana je i primena pune doze jednokratno). (800ij +900ij)/10ml B02BD08 aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa . za inj. (samo za parenteralne oblike . transfuzija krvi. 500ij. Baxter AG pra{ak i rast. ulcerozni kolitis). mijalgija. (250ij +500ij)/5ml Wilate. (500ij+1200ij)/10ml Haemate P 1000. hemosideroza. o{te}enja `eluca i tankog creva velikim dozama) B03AA Dvovalentno gvo`|e.B02BD06 koagulacioni faktor VIII + humani. za inj. Octapharma pra{ak i rast. tahikardija. hemohromatoza. tromboflebitis). venospazam. za rast. artralgija. (1000ij+2400ij)/15ml Immunate. deca do 4 meseca. tvrda 350mg (115mg gvo`|a) gvo`|e II sulfat B03AA07 Ferro gradumet. glavobolja. 1. Wyeth Pharma pra{ak i rast. (400ij+450ij)/ 5ml pra{ak i rast./inf. metalni ukus u ustima. 1000ij. oralni preparati IND terapija i profilaksa sideropeni~nih anemija izazvanih krvarenjem ili pove}anom potrebom za gvo`|em. KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla NovoSeven. za rast. (samo za parenteralne oblike . dijareja ili opstipacija.3ml B02BD09 nonakog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX). 2. (250ij+600ij)/5ml Haemate P 500. Novo pra{ak i rast. OPREZ trudno}a i dojenje . za inj. ND groznica. CSL Behring pra{ak i rast. CSL Behring pra{ak i rast.4mg/4. von Willebrand-ov faktor IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa von Willebrand-ovom bole{}u i hemofilijom A Haemate P 250. vrtoglavica.pepti~ki ulkus. bol u grudima.bolesti jetre i bubrega. za inj. hemoliti~ka anemija kada nema deficita gvo`|a. povra}anje. 250ij.humani rekombinantni) IND krvarenja i hirur{ke intervencije kod bolesnika koji imaju antitela (inhibitore) prema koagulacionim faktorima VIII i IX. za rast. Galenika film tabl. crna obojenost stolice.2mg/2. za rast. 2000ij B03 ANTIANEMICI B03A Preparati gvo`|a KI depresija kostne sr`i. dispneja. Alkaloid kaps.za parenteralne oblike. (samo za oralne oblike . za rast. ste~eni nedostatak faktora IX. nedovoljan unos gvo`|a hranom. (125ij+250ij)/5ml. za inj. KI diseminovana intravaskularna kogulacija (DIC).2ml. ote`ana resorpcija gvo`|a iz GIT-a B03AA02 gvo`|e II fumarat Heferol. hipotenzija. rana trudno}a. za inj. za inj. 105mg gvo`|a 454 Registar lekova 2011 . za rast.smanjenje apetita. alergijske reakcije BeneFIX. (samo za oralne oblike . za inj. enteritis.

7mg Cu)/10ml B03B Vitamin B12 (cijankobalamin) i folna kiselina IND perniciozna anemija sa ili bez neurolo{kih poreme}aja. Alkaloid oralni rastvor 40mg feri jona/15ml B03AC trovalentno gvo`|e . pu{a~ka ambliopatija. Jadran tabl. za inj. KI perniciozna anemija. insuficijencija jetre. 500μg/ml B03BA03 hidroksokobalamin OHB12. 2500μg/2ml B03BB Folna kiselina i derivati B03BB01 folna kiselina IND le~enje . za `vakanje 100mg sirup (50mg/5ml) gvo`|e III protein sukcinilat B03AB09 Legofer. Kronova bolest. dojenje. magaloblastna anemija nepoznatog uzroka (folnu kiselinu ne treba primenjivati kao monoterapiju ili kao zamenu za vitamin B12 jer mogu da se jave ireverzibilni neurolo{ki poreme}aji). za inj.megaloblastna anemija izazvana deficitom folne kiseline. dugotrajna dijaliza. Sandoz tabl. 5mg Registar lekova 2011 455 . alergijske reakcije. OPREZ anemije nepoznatog uzroka (folna kiselina mo`e da maskira simptome perniciozne anemije). Galenika rast. ulcerozni kolitis. oralni preparati B03AB05 gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks Ferrum Sandoz. 100mg gvo`|a/2ml B03AE gvo`|e u drugim kombinacijama B03AE10 gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat Tot Hema.B03AB trovalentno gvo`|e. OPREZ doze vitamina B12 ve}e od 10μg dnevno mogu popraviti megaloblasti~nu anemiju nastalu usled nedostatka folata i tako maskirati ta~nu dijagnozu B03BA Vitamin B12 (cijankobalamin) i analozi cijanokobalamin B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid. profilaksa . inflamatornih oboljenja creva ili usled prisustva parazita u crevima (Diphyllobotrium latum). ND GIT poreme}aji. usled anatomskih anomalija GIT-a. gastrektomije. resekcije ileuma. nesanica Folacin. parenteralni preparati IND anemija usled deficita gvo`|a. tumori zavisni od folata. megaloblasti~ne anemije koje se javljaju kao posledica uro|enih poreme}aja metabolizma. za inj. primena lekova koji mogu izazvati deficit folne kiseline npr. neuropatije. Alkaloid rast. I ne me{ati u istom {pricu/inf. neurolo{ki poreme}aji nastali usled deficita vitamina B12. Innotech oralni rastvor (50mg Fe + 1. boci sa drugim lekovima B03AC01 dekstriferon Fedex.33mg Mn + 0. antiepileptici. sprue. Zdravlje rast.trudno}a. posle resekcije gornjih delova tankog creva.

deca. 10000ij/0.5ml. 50μg/0. ({pric) 1000ij/0. tahikardija.4ml.5ml. ({pric) 2000ij/0. isklju~iti druge uzroke anemije. bolesti jetre. Roche rast za inj. 2000ij/0. ({pric) 4000ij/0. Cilag rast.6ml 456 Registar lekova 2011 .3ml. 5000ij/0. Nini tabl. 60000ij/ml epoetin zeta B03XA01 Eqralys.3ml. 4000ij/0. 300μg/0. za inj.8ml. 30000ij/0. glavobolja.4ml. 5000ij/0. ote`ano disanje.3ml. za inj ({pric) 10 000ij/ml epoetin beta . za inj ({pric) 20000ij/0. 10000ij/ml rast. 5mg B03X Ostali antianemijski preparati epoetin alfa i epoetin beta.6ml rast.4ml. konvulzije u anamnezi.3ml. Cilag rast. za inj. konvulzije.4ml.4ml.38ml. 150 μg /0. epoetin zeta B03XA Ostali antianemijski preparati IND anemije udru`ene sa deficitom eritropoetina kod hroni~ne insuficijencije bubrega kod bolesnika koji su na dijalizi. 200 μg /0. Cilag rast. 10μg/0.3ml.3ml. ({pric) 3000ij/0.3ml. 150μg/0. za inj. Hemofarm rast. 100μg/0. ({pric) 1000ij/0. za inj.3ml.5ml. 150μg/0. za inj.5ml.3ml.3ml.3ml.3ml Eprex 4000. za inj. KI nekontrolisana hipertenzija. (karpula) 10000ij/ml. 3000ij/0.5ml. 50 μg /0.6ml.6ml. 20000ij/ml. 30000ij/0. 100 μg /0. 20μg/0.5ml Eprex 3000. autologno davanje krvi kod bolesnika sa srednje te{kom anemijom koji se pripremaju za hirur{ku intervenciju. na peritonealnoj dijalizi ili jo{ nisu na dijalizi.6ml. 6000ij/0. 500μg/ml rast. 50 μg /ml. 80μg/0.5ml Eprex 2000.6ml. 2000ij/0. 60μg/0. 75 μg /0. 500μg/ml metoksi polietilen glikol-epoetin beta B03XA03 Mircera. maligne bolesti. 20μg/0. 800 μg/0.3ml.3ml. 40μg/04ml 80μg/0. 15μg/0.3ml. OPREZ trudno}a.3ml.3ml.humani rekombinantni eritropoetin B03XA01 Recormon.5ml.5ml 100μg/0. darbepoetin.3ml.6ml. za inj. 360μg /0. 100 μg /ml. ND hipertenzija.3ml. alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu B03XA01 epoetin alfa . 300 μg /ml. 1000 μg /ml rast.humani rekombinantni eritropoetin Eprex 1000. 120 μg /0. Cilag rast. 200 μg /ml. 300μg/0.75ml i 40000ij/ml darbepoetin alfa B03XA02 Aranesp.Folnak.3ml. ishemijska vaskularna bolest. ({pric) 30μg/0. 40μg/0. za inj ({pric)1000ij/0. za inj. Cilag rast. tromboza.9ml.4ml Eprex 10000. dojenje.3ml. za inj. 250 μg /0. Amgen Europe rast. 8000ij/0. ({pric) 30μg /0. (pen sa ulo{kom) 60μg /0. Roche rast. 4000ij/0. trombocitoza (retko). metoksi polietilen glikol-epoetin beta. 6000ij/0. anemija kod bolesnika koji su na hemioterapiji preparatima platine.

hiperhidracija. bubre`na insuficijencija sa oligurijom i anurijom. difuzni eritem). ciroza jetre. abdominalni bol. (6% + 0. za inf. te{ki oblici hipernatrijemije ili hiperhloremije. B. hipervolemija. CSL Behring rast. KI plu}ni edem. intrakranijalno krvarenje. oboljenja bubrega. perioperativnog gubitka krvi. ND alergijske reakcije. pove}anje serumske amilaze. 20% Plasmubin 20. poreme}aji koagulacije krvi. za inf. dojenje. povra}anje Albumin (ljudski). malo soli. 20% Human albumin 20% Baxter. nefrotski sindrom. opekotina ili sepse. mu~nina. za inf. te hiperbilirubinemija novoro|en~adi. traume. visoki centralni venski pritisak. kao i akutna normovolemijska hemodilucija. Octapharma rast. Hemofarm rast. ne sme se zamrzavati.B05 SREDSTVA ZA ZAMENU PLAZME I PERFUZIONI RASTVORI B05A Krv i sli~ni proizvodi B05AA Sredstva za zamenu krvi i proteinske frakcije plazme B05AA01 albumin humani IND hipoalbuminemija (akutni edem.9%) hidroksietilskrob 130/0. Nije supstituent za krv ili plazmu ukoliko je potrebno njihovo davanje. Kedrion rast. hipervolemija. 20% Ljudski albumin 20%. za vreme operacija. ND mu~nina. 5% 20% B05AA06 `elatin polisukcinat + natrijum hlorid IND prevencija i terapija hipovolemijskog {oka usled krvarenja. OPREZ astma. sr~ane mane. za inf.7%) B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid i hidroksietilskrob 130/0. trudno}a. plu}ni edem. posle poro|aja). Fresenius Kabi rast. za inf. anemija. 5% 20% Humani albumin 20% Biotest. povi{ena temperatura. sa anurijom ili oligurijom. Talecris rast. (10% + 0. hiperhidratacija. Braun rast. (6% + 0.4 + natrijum hlorid B05AA07 Voluven.4 + natrijum hlorid Rastvor se ~uva na sobnoj temperaturi. KI sr~ana insuficijencija.9%) Hetasorb 10%. za inf. 20% Human albumin. anafilakti~ke reakcije Gelofusine. Biotest rast. 5% 20% Human albumin20% Behring. IND terapija i profilaksa hipovolemije. za inf. 20% Uman Albumin. KI preosetljivost na `elatin. za inf. pacijenti na dijalizi. za inf. IZZ rast. za inf. za infuziju (4% + 0. Baxter AG rast. pruritus. preeklamsija) hipovolemija razli~itog porekla (hemoragi~ki {ok. ekstrakorporalna cirkulacija.9%) Registar lekova 2011 457 . gubitak te~nosti u ekstravaskularnom podru~ju. za inf. te{ka sr~ana insuficijencija. ND alergijske reakcije (groznica. urtikarija. ITK rast. Hemofarm rast. sr~ana dekompenzacija. zavisno od doze mo`e do}i do poreme}aja koagulacije krvi B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid Hetasorb 6%.

3g+17g+9. serin.6g+0. glicin. triptofan) rast.3g+17g+9. (5. taurin. metionin.2g+8.1g+4.5g+0.6g+5.6% + 2. embolizam. 10% (5g+7.9g+5.4g+6. hipotona dehidratacija. (5g+7.2g+0. aspartanska kiselina. lizin.2g+6.1g+3. KI {ok.1+3. za inf.1g+2.6g+3.3g+2.6g+3.3g+4.5% (6.8g +0.6g+0. fenilalanin. izoleucin.5g+1. za inf.4g+1g+2g)/L rast.5g+11. nestabilan dijabetes melitus. prolin.6g+4.B05B Rastvori za intravensku primenu B05BA Rastvori za parenteralnu ishranu B05BA01 aminokiseline (izoleucin.1g+2. iusult. {ok.5g+5. 20% B05BA02 ulje soje + lecitin jajeta + glicerol IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani. treonin.1g +3.9g+5.6g)L Vaminolact.4g+1g+2g)/L rast. za inf.4g+0. cistein.55g+7g+6g +5.4g+2g+1.5g+25g+20g +18. Fresenius Kabi ulje soje B05BA02 IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani. histidin. skora{nji infarkt miokarda.6g+1. Fresenius Kabi emulzija za inf. senzibilizacija na sastojke preparata. te{ka insuficijencija jetre.5g+25g +20g+18.6g+1.6g+5.15g+2.7g+5.2g+2. glicin. aginin.8g+8. trudno}a. Fresenius Kabi emulzija za inf.6g)/L Aminosol 10%. te{ka hiperlipidemija.5g+11.6g)/L rast.4g+2g+1. preosetljivost na pile}e proteine Lipovenoes. valin) rast.5g+3.5g+7.3g+3. taurin. hemofagocitozni sindrom Intralipid. hiperhidratacija. tirozin. Fresenius Kabi B05BA01 aminokiseline (alanin.1g+14g +12g+11g+3g+11.5%) 458 Registar lekova 2011 . valin.1g+7g+5.6g+4.2g+8. leucin.1g+1g+7. Hemofarm Aminoven.1g+3. KI poreme}aj metabolizma masti. alanin. tirozin.2g+6. leucin. glutaminska kiselina.5g+1g)/L rast.2g+6. deficit esencijalnih masnih kiselina kod pacijenata koji nisu u stanju da odr`avaju normalne koli~ine esencijalnih masnih kiselina oralnim putem. za inf. metionin.5g+7.3g+4. fenilalanin. 6. arginin.4g+5. za inf. 5% (2. treonin.3g+4. triptofan. hipokalijemija. koma.5g+3.7g+3. prolin. Hemofarm Aminosol 15%.4g+6. histidin.5g+0.2g+6. 15% (5.25g+0. lizin.4g+5.8g+8. (10% + 0. serin.1g+14g+12g +11g+3g+11. za inf.3g+2.

Hemofarm rast. koma nepoznatog porekla. OPREZ dijabetes. za inf. hemoragi~ni nekrotiziraju}i pankreatitis. 5% 10% Glucose 5% Fresenius.36g +2. treonin. hiperlipidemija. primena esencijalnih masnih kiselina kao deo totalne parenteralne ishrane.4g+2. serin. acidoze razli~itog porekla. ND retko mu~nina. trigliceridi srednje du`ine lanca IND nadoknada kalorija uklju~uju}i lako iskoristljive lipidne komponente. Braun rast. za inf. metionin. triptofan. dispartanska kiselina. histidin. 10% (5g+8. 5% Glucosi infundibile. lipidna embolija.B05BA02 ulje soje rafinisano. B.7g+4. povra}anje.2g+5.9g+6. leucin. glikemije. dispneja i cijanoza i u tom slu~aju infuziju treba prekinuti Lipofundin MCT/LCT20%. fenilalanin. parenteralna ishrana. oboljenja jetre.2g +1. akutna tromboembolija.6g+6. Fresenius Kabi rast. Braun emulzija za inf. hiperhidratacija). alergijske reakcije. ND bol na mestu primene. tromboflebitis Glucose. acidobaznog statusa i elektrolita ako se masti daju svakodnevno u velikim dozama. za inf.4g+4. KI te{ki poreme}aji koagulacije.6g +7. drhtavica.858g+0. dijabeti~na koma. bol u grudima i ledjima. crvenilo lica. znojenje. alanin. keto-acidozna koma. glicin. glutaminska kiselina. tirozin) + natrijum acetat + natrijum hidroksid + kalijum acetat +magnezijum hlorid + dinatrijum fosfat rast. Zdravlje rast. nekorigovani poreme}aji elektrolita (hipoton~na dehidratacija.2g+11. Braun Registar lekova 2011 459 . 5% 10% Glucosi infundibile. arginin. B. KI hipotoni~na dehidratacija.5g+2.581g)/L Aminoplasmal 10% E. poreme}aj metabolizma lipida. nadra`aj vene. stanja {oka i kolapsa. hipokalijemija. lizin. te{ka sepsa sa acidozom i hipoksijom. B. akutne faze sr~anog ili mo`danog infarkta.5g+3g+10. prolin. 20% (100g/L + 100g/L) B05BA03 glukoza IND izotoni~na i hipertoni~na dehidratacija. 5% 10% B05BA10 aminokiseline (izoleucin. OPREZ potrebna kontrola serumskih triglicerida.3g+0.5g+12g+5.85g+4.508g+3. pospanost. za inf. za inf.453g+0. glavobolja. valin. ne sme se koristiti zajedno sa krvlju koja je konzervisana rastvorom ACD.

378g+ 0. metionin. B.872g+2. valin. za inf. histidin. valin.82g+4.312g+2. arginin.2g+2. lizin.936g+5.88g+0.747g+0.73g+ 2.496g+7.16g+ 1.78g+ 2.808g +1. arginin. lizin.88g+1. leucin. valin) Hepasol 8%.4g+13.353g+70. fenilalanin.744g+0. Fresenius Kabi rast.64g+0.017+0.792g +2. arginin.88g +1. izoleucin.64g +5.456g+2.8g+10.88g+1. za inf.24g+4.865g+0.1g+5g+4. Braun emulzija zan inf (3.7g+0. histidin.456g+0.656g+1.4g+4. glicin.72g+2.76g+4. acetilcistein. za inf. aspartanska kiselina.544g+2.024g+20g+20g)/L B05BA10 aminokiseline (alanin.91g+0. glutaminska kiselina.32g+1.435g+ 2. acetilcistein.08g+2.584g+1. alanin.8g+3.2g+ 5. ulje soje Nutriflex lipid Peri.08g)/L 460 Registar lekova 2011 . hiperklijemija. Hemofarm rast.54g+0.352g+3.88g+3. fenilalanin.18g+9.568g+2.7g+0.B05BA10 aminokiseline (izoleucin.171g +0.28g+7. prolin.284g+4.88g+4.4%.264+2.4g+0. izoleucin.736+4. prolin. metionin. treonin.384g+3.222g+2. valin. leucin. fenilalanin.368g+3.872g+5.728g+1.82g+2.781g+0. lizin.008g+2.908g+4.604g+3.47g+132g+1. lizin. triptofan) + natrijum glicerofosfat + jabu~na kiselina + kalijum hidroksid + magnezijum hlorid + kalcijum hlorid KI metaboli~ka acidoza. triptofan.624g+4. deca mla|a od 2 godine Aminosol 10% E. alanin.72+0.368g+6.592g+ 1. prolin.496g+2.1g+ 5. (15g+15g+14g+12g+9. serin. Hemofarm rast.25g+3.4g+2.Braun emulzija zan inf (1.689g+0. B.28g+20g+20g)/L Nutriflex lipid Special.09g+6.dekompenzovana sr~ana insuficijencija. histidin.256g+3.4g+0.08g+10. leucin.72g+2.73g+2. hiperhidratacija. metionin.354g+0. 8% (10.{ok. te{ka insuficijencija bubrega i jetre. treonin. glicin.42g)L B05BA10 aminokiseline (alanin. treonin. 8% (4.402g+ 0. leucin.4g+0.64+10.98g+2.8g+ 5.368g+1.515g +0.686g+0. prolin. serin) + glacijalna sir}etna kiselina Aminosteril N-Hepa 8.3g+3g+ 2g+1. triptofan.1g+0.8g+2.4g+0.916g +2.09g+6. glicin.7g+10. treonin. glicin.623g+158.6g+6.24g+4. arginin.735g)L(1137mOsm/L) B05BA10 aminokiseline (izoleucin. histidin. triptofan. fenilalanin. serin) + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat + kalijum acetat + magnezijum acetat + kalcijum hlorid + glukoza +natrijum dihidrogenfosfat + cink acetat + trigliceridi srednje du`ine lanca.683g+1. Braun emulzija zan inf (2.264g+20g+20g)/L Nutriflex lipid plus.44g+3. metionin.7g+10.272g+1. B.88g+5.4g+6.4g+13.2g+1.1g+4.504g+2.

9+6.23g+7.4g+5.6g+5.6g+1.04g+1. mu~nina.9g+ 9g+ 5.3g+ 0.3g+3.04g+1. a rastvori iz njih se me{aju neposredno pre upotrebe ~ine}i tako emulziju za iv infuziju.8g+4.3g+3. Fresenius Kabi emulzija za infuziju 1440ml (1000kcal) (110g+16g+11.6g+7.23g+ 7.23g+ 7.6g+7.6g+7.9g+ 9g+5.9g+0.5g+5.6g+7.6g+ 7.9+6. ne primenjuje se kod dece mla|e od 2 godine.5g+5.04g+1.23g+7.9g+6.8g+4.97g+4.97+4. hiperglikemija koja zahteva vi{e od 6 ij insulina po ~asu.8g+4.4g+5. uro|eni poreme}aj metabolizma amino kiselina.6g+1. hipotona dehidratacija. ne sme se zamrzavati.9g+6.9+6.6g+7.8g+5.4g+5.9g+200g)/L Registar lekova 2011 461 . dekompenzovana sr~ana insuficijencija.04g+1.8g+4. akutni {ok.9g+6. insuficijencija jetre ili bubrega.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2400ml (1700kcal)(110g+16g+11.8g+5.04g+1.5g+5.6g +7.B05BA10 glukoza + aminokiseline (alanin + arginin + aspartanska kiselina + glutaminska kiselina + histidin +glicin+ izoleucin + leucin + lizin +metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + kalcijum hlorid + natrijum glicerofosfat + magnezijum sulfat + kalcijum hlorid + natrijum acetat + ulje soje ^uvati na sobnoj temperaturi.6g+5.6g+ 7. IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana.9g+6. Fresenius Kabi emulzija za inf.6g+7.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2566ml (2300kcal) (190g+16g+11.9g+6.9g+0.9g+0.8g+5.6g+1.5g+5.3g+0.9g+6.3g+3. povra}anje.4g+5.74g+ 5.9g+9g+5.6g+7.3g+ 0.6g+5. groznica. akutni edem plu}a.9g+0.8g+5. poreme}aj koagulacije krvi.3g+3.3g+3. hemofagocitozni sindrom.74g+ 5.9g+200g)/L emulzija za infuziju 1540ml (1400kcal) (190g+16g+11.6g+7. hiperhidracija. KI poznata preosetljivost na proteine jajeta ili soje ili na bilo koji drugi sastojak preparata. Preparat se sastoji od trodelne kese sa odvojenim komorama.9g+200g)/L Kabiven Peripheral.9g+0. ND hiperpireksija.74g+5.97g+4.6g+1.5g+5.23g+7.4g+5.3g+0.8g+4.6g+7.6g+5.74g+5.6g+5.97g+4. te{ka hiperlipemija.6g+7.9g+9g+5. 1026ml (900kcal) (190g+16g+11.9g+6.6g+7.9g+ 9g+5.8g+5. reakcije preosetljivosti Kabiven. poreme}aj funkcije bubrega (sindrom preoptere}enja mastima).97+4.6g+1.3g+0.74g+5.6g+7.

45g+5.3g+3.74g+200g)/L OliClinomel N7-1000E. (8.8g+ 0.75g +2.34g+4.7g+11. Baxter SA emulzija za inf. opekotina.2g+1.4g+5. za inf.12g+5.53g+0.3g +0.47g+1.36g +2.64g+3. Hemofarm rast.8g+5g+4.2g+3.25g +3.3g+4.36g+4.134g +0.68g+5. (17. KI te{ka o{te}enja bubrega.31g+0.78g+4.08g+5.12g+400g+0. (20.6g + 0.4). za inf.3g +0. (11.78g+8.3g+5.57g+1. me{avina IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana OliClinomel N4-550E.8g+4g+5. srca i jetre.8g+6g+7. 500ml (6g+3. srca i jetre.93g+6. Baxter SA emulzija. (8. za inf.6g+9.93g+3. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija. Baxter SA emulzija za inf.05g+ 0.02g+3.3g +0. dijareje. opekotina.19g+2. IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod hipotoni~ne i izotoni~ne dehidratacije u stanjima {oka. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija.26g+0.02g)/L 462 Registar lekova 2011 .33g)/L B05BB01 natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja.67g+2.36g +4.19g+2.33g)/L Ringer s injection.37g+0.76g+5. alkaloza i hiperkalijemija Plasma Lyte 148 (pH 7.12g+300g+0.4g + 0. za inf.6g+ 6.12g+200g+0.74g+200g)/L B05BB Rastvori za elektrolitni dizbalans B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid Ne preporu~uje se dugotrajna primena ovih preparata zbog visoke koncentracije hloridnih jona.22g+3.33g)/L Ringerov rastvor. te{kih infekcija. kolapsa.3g+4. povra}anja.74g+2.08g+3. (5. Braun rast.21g+4.74g+100g)/L OliClinomel N6-900E .1g+6. te{kih infekcija. Baxter rast.4g+4.98g+1. KI te{ka o{te}enja bubrega.76g+4.12g+5. hiperkalcemija Natrii chloridi infundibile compositum.6g + 0.6g + 0.B05BA10 aminokiseline (alanin + arginin + glicin + histidin + izoleucin + leucin + lizin + metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + natrijum acetat + natrijum glicerofosfat + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza + kalcijum hlorid + maslinovo i sojino ulje.5g+10. opekotina.39g+6. za inf.47g+1. alkaloza i hiperkalijemija Jonolaktat.203g)/L B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum acetat + natrijum glukonat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja. Zdravlje rast.za inf. Hemomont rast.8g+6.99g+0. (8. B.33g+5. hiperhloremija. KI hipervolemija.

5% ikodekstrina (5.02g+0. natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + ikodekstrin rast. 500ml(6g+0. korigovanje hiponatremije koja je udru`ena sa smanjenim volumenom ekstracelularne te~nosti. a mo`e do}i i do hemolize. respiratorna depresija Manitol. Zdravlje rast. za inf. Hemofarm rast. edem plu}a. Hemofarm rastvor za ispiranje be{ike (0. kaheksija.294g+6. Hemofarm rast. hipertoni~na dehidratacija Compound sodium lactate. Registar lekova 2011 . za inf. Hemofarm rast. u~estale stolice ili opstipacija. relativan gubitak belan~evina. akutna insuficijencija bubrega. 10%. akutni napad glaukoma. te{ka sr~ana insuficijencija. dijabeti~na koma.7%) B05D Rastvori za peritoneumsku dializu IND akutna i hroni~na bubre`na o{te}enja koja zahtevaju tretman dijalize. pankreatitisa.B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja.294g+3. ote`ano disanje. Baxter H. hipovolemija.4g+4. tromboflebitis.54% + 2. opekotina. KI pod uslovom da se izvesna koli~ina resorbuje sva stanja kod kojih je metabolizam sorbitola poreme}en ili onemogu}en Ispirol.25g)/L B05BB02 natrijum hlorid + glukoza IND nadoknada vode i Na+. te{kih infekcija. abdominalne perforacije. 1000ml (6g+0.27g+6.. akutna insuficijencija bubrega. 500ml (6. delirijum tremens. (0. ND bol i napetost u abdomenu. KI peritonitis. hiperglikemija. Ne sme da se koristi za razbla`ivanje krvi jer izaziva aglutinaciju krvi.5g+0.276g)/L Hartmanov rastvor. ND suva usta.051g+75g)/L 463 Extraneal. 20% B05C Rastvori za ispiranje B05CX Ostali rastvori za ispiranje B05CX10 manitol + sorbitol IND postoperativno ispiranje be{ike. bolovi u ramenima.373g+0. glavobolja. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija. tumori abdomena. bol u grudima. povi{en intrakranijani pritisak.257g +0. 500ml. mu~nina. odr`avanje volumena ekstracelularne te~nosti za vreme i posle operacija. za inf.9% + 5%) B05BC Rastvori za osmotsku diurezu B05BC01 manitol IND profilaksa i rana terapija akutne insuficijencije bubrega.24g)/L Hartmanov rastvor.. KI anurija. ND bol na mestu primene. hernije. akutna tubularna nekroza.373g+0. KI hipertoni~na dehidratacija. Braun rast. metaboli~ka acidoza.za inf. za inf. pneumonija. B. za perton. trovanja supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom. alkaloza. KI te{ka o{te}enja jetre. preoperativna priprema za hirur{ki zahvat na oku. hipervolemija. nadra`aj vene. izlivi u trbu{noj duplji. sve`e povrede i operacije abdomena. disbalans elektrolita (visok nivo K+). dijalizu sa 7. hipotenzija. `e|.4g+0. forsirana osmotska diureza kod trovanja barbituratima i salicilatima. poreme}aj balansa vode i elektrolita Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%. ~uvanje: na sobnoj temperaturi (u rasponu 4-25ºC) ne zamrzavati B05D.

184g+0.36g+5.25mmol/LCa (22.393g+0. za perton. dijalizu 2.73g+ 5.952g +0.952g+0.951g+1.2573g+0.184g+0. za perton.2573g+0.786+7.054g)/L rast.64g+3.73g+5. Fresenius Medical Care rast.27g+0. 1.3g+0.3% glukoze..1017g)/L CAPD 17 Stay safe.051g)/L Gambrosol trio 10.184g+0.25% glukoze.1017g)/L CAPD 18 Stay safe.1017g)/L rast.1838g+0. 1. Baxter H.72g+0.051g)/L rast.38g+4.184g+0. Fresenius Medical Care rast. za perton.75mmol/L Ca (15g+5. za perton.85g+1.38g+4. dijalizu (2.1017g)/L CAPD 2 Stay safe.847g+0. 1.73g+5.. koji su na peritonealnoj dijalizi. za perton. Fresenius MedicalCare rast. dijalizu 1.786g+7. Fresenius Medical Care rast.1838g +0.847g+0. za perton. dijalizu sa 1.1017g)/L CAPD 19 Stay safe.25%glukoze.0508g +4. dijalizu (15g+5. dijalizu (3.847g+0. Baxter H. dijalizu 4.48g+0.27g +5. dijalizu 1.209g+0.925g 0.054g)/L 464 Registar lekova 2011 .2573g+0.1017)/L Balance.B05D.5g +5. za perton.925g 0. glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid Balance.071g+0.2573g +0.5+5.64g+3.75mmol/L Ca (22.38g+4.1017)/L Dianeal PD4.5% glukoze.64g+3. za perton. aminokiseline (tirozin + triptofan + fenilalanin + treonin + serin + prolin + glicin + alanin + valin + metionin + izoleucin + leucin + lizin + histidin + arginin) + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum laktat + natrijum hlorid IND nutricioni dodatak kod malnutricionih pacijenata sa renalnom insuficijencijom (albumini ni`i od 35g/L).847g+0.595g+0.02g+0.786+7. Gambro rast.64g+3. rast. za perton.786+7. dijalizu (42. 1.1838g+0. za perton. za perton. rast. Fresenius MedicalCare rast.38g)/L B05DB Hipertoni~ni rastvori B05DB. dijalizu (500g+5.75mmol/L Ca (42.786+7. za perton.3%glukoze. za perton.86g +5.646g+0.48g+0. dijalizu (1. za perton.5g+5.786g+7.1838g+0.051g)/L rast.57g +0. dijalizu ((42. za perton. dijalizu (22.64g+3. 1..48g+0. za perton. Fresenius Medical Care rast.1017)/L CAPD 4 Stay safe.38g+4. za perton.714g+1.1017g)/L rast.1838g +0.73g+5. Nutrineal PD4.64g+3.2573g+0. Fresenius Medical Care rast.51g+0.38g+4.2573g+0. Fresenius Medical Care rast. za perton. dijalizu (22. dijalizu (500g+5.72g+0.1017)/L CAPD 3 Stay safe.847g+0.925g 0.1017g)/L rast.952g+0.209g+0.25mmol/L Ca (15g+5.5g+5.1% aminokiselina (0. Gambro Gambrosol trio 40.85g +0.1017)/L rast. 1.25mmol/LCa (42. dijalizu 2.955g+0. dijalizu 4.51g+0.1838g+0.5%glukoze.847g+0.48g+5. dijalizu(15g+5.

KI alkaloza. dodatak aparatima za odr`avanje kardiopulmonalnih funkcija.4%) B05XA03 natrijum hlorid IND izotoni~na dehidratacija. umor. 0.. hipokalijemija.9% Natrii chloridi infundibile. akutna dekompenzacija srca. za rast. za inf. Zdravlje rast. za inf. hipovolemi~ki {ok. hipokalijemija. Fresenius Kabi pra{ak za rast. 0.9% Sodium chloride.100ml (8.4mg)/10ml Registar lekova 2011 465 . B. hiperosmolarnost. mi{i}na slabost. nedostatak daha. za inf. edemi hipertenzija. Fresenius Kabi konc. KI preosetljivost na bilo koji sastojak leka. 0. 0. za rast. hiperosmolarnost. akutna insuficijencija bubrega. ND osip. Fresenius Kabi konc. za inf. urtikarija Soluvit N. za rast. respiratorna acidoza. Hemofarm rast. alkalizacija u slu~aju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima.9%. aldosteronizam.9% Sodium chloride 0. za inf. mi{i}na hipertonija i gr~evi usled hipokalijemije.6mg + 40mg + 15mg + 4mg + 5μg + 100mg + 60μg + 0. Fresenius Kabi rast.5mg + 3. hipohlorhidrija. epilepti~ni napad kod dece sa normalnim pH Natriumbicarbonat Fresenius. hipoventilacija. svrab. za inf. eklampsija. vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina IND parenteralna ishrana. 20ml (1mmol/ml) natrijum hidrogenkarbonat B05XA02 IND metaboli~ka acidoza kada je funkcija plu}a o~uvana. edem mozga ili plu}a. hipervolemija. 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134. (2. iznenadne promene raspolo`enja. ozbiljna hipernatrijemija. hipokalcemija. za inf. poreme}aj sr~anog ritma. KI hipertoni~na dehidratacija. Braun rast. Fresenius Kabi konc. deficit natrijuma kod hiperhloremi~ne hiponatremije. ND metaboli~ka alkaloza.6mg L-glutamina) BO5XC Vitamini BO5XC. hipokalijemija Natrii chloridi infundibile.9% BO5XB Amino kiseline B05XB02 L-alanil + L-glutamin Dipeptiven. hiponatrijemija. OPREZ insuficijencija bubrega.B05X Rastvori za intravensku primenu kao dopunska terapijska sredstva B05XA Rastvori elektrolita B05XA01 kalijum hlorid Kalium chlorid "Fresenius". za inf. hipovolemi~na dehidratacija. hipernatrijemija. te{ko o{te}enje bubre`ne funkcije sa anurijom ili oligurijom.

cervicitis. tripsin.. fistule) i superficijelni hematomi Fibrolan. Galenika gastrorezistentna tabl.B06 OSTALA HEMATOLO[KA SREDSTVA B06A Ostala hematolo{ka sredstva B06AA Enzimi B06AA02 fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla IND hirur{ke rane. insuficijencija bubrega ili jetre Chymoral. opekotine. OPREZ trudno}a. ubrzanje resorpcije edema i hematoma. ulcerativne lezije. inficirane rane (apsces. 100000Aj 466 Registar lekova 2011 . dojenje.66Cj)/g B06AA. Mcneil mast (1Lj + 6. kombinacija IND spre~avanje nastanka edema. poreme}aj koagulacije krvi.

.

alergija na jod. oboljenja jetre i bubrega. WPW sindrom. fotosenzitivnost 468 Registar lekova 2011 . povra}anje. poreme}aj ritma srca. edem plu}a. lupus eritematodes. poreme}aj u atrioventrikularnom sprovo|enju. akutni miokarditis. abdominalni bol. KI trudno}a. nekompenzovana insuficijencija miokarda. za inj. 0. grupa III CO1BD01 amjodaron hlorid IND paroksizmalne ventrikularne tahikardije. 150mg CO1BD Antiaritmici.D LBSEJPWBTLVMBSOJ!TJTUFN LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM CO1 LE^ENJE OBOLJENJA SRCA CO1A Sr~ani glikozidi CO1AA Glikozidi digitalisa IND zastojna sr~ana insuficijencija. poreme}aj krvne slike Propafen.25mg rast. pove}anje dojki (povla~e se prekidom primene glikozida) CO1AA05 digoksin Dilacor. ra{ na ko`i. za inj. SA. fibrilacija atrija pri WPW sindromu. 300mg rast. hipotenzija i kardiovaskularni kolaps (za parenteralnu primenu). bradikardija. Alkaloid film tabl. mijastenija gravis. hipotenzija. WPW sindrom. bubre`na insuficijencija. sve` infarkt miokarda. grupa I i III CO1BC Antiaritmici. akutna sr~ana insuficijencija. dojenje. hiperkineti~ki sindrom. ND pogor{anje sr~ane insuficijencije. istovremena parenteralna primena kalcijuma ili primena ve}ih doza vitamina D. hipotireoidizam. 0. glavobolja. hipokalijemija. ventrikularne i supraventrikularne tahikardije. AV blok.25mg/2ml CO1B Antiaritmici. te{ka bradikardija i smetnje sprovo|enja. AV ili intraventrikularni blok. supraventrikularne aritmije (pre svega atrijalna fibrilacija). miksedem. disbalans elektrolita. Hemofarm film tabl. suva usta. ishemijska bolest srca rezistentna na drugu terapiju. OPREZ intoksikacija digitalisom. opstipacija. kardiogeni {ok. depresija. prethodna digitalizacija. hiperkalcijemija. Zdravlje tabl. te`a opstruktivna bolest plu}a. GIT smetnje. ND glavobolja. bradikardija. hipoksija. nesanica. grupa I C C01BC03 propafenon hlorid IND svi oblici ventrikularnih i supraventrikularih ekstrasistola. astma. rekurentne i/ili hroni~ne paroksizmalne fibrilacije atrija rezistentne na ostale lekove. gubitak o{trine vida. mu~nina. KI dojenje. ND bradikardija. KI hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. 35mg/10ml Propafenon Alkaloid. 150mg. poreme}aj vida. disfunkcija tireoideje. dijareja ili opstipacija. WPW sindrom. tahikardija. hipertenzija (iv primena). ventrikularne fibrilacije. umor. OPREZ smetnje u spermatogenezi (posle iv primene du`e od 7 dana). kompenzovana opstruktivna miokardiopatija u sinusnom ritmu. AV blok. vrtoglavica. velike operacije na plu}ima.

te{ka renalna i hepati~ka insuficijencija. za inf. dojenje. ND tahikardija. preosetljivost na lek. hladni ekstremiteti. hipotenzija. hipertenzija. povra}anje. koronarna ishemija. ote`ano disanje. oboljenja CNS-a. hipertireoza. za rast. hipertenzija. za inf. KI {ok koji nije anafilakti~kog porekla. ND glavobolja. akutnog napada astme. za inj. glaukom otvorenog ugla (oftamolo{ka primena). trudno}a. anginalni bol Dobutamin Admeda 200. vrtoglavica. anemija. feohromocitom. sni`enje hemoglobina Simdax. 50mg/5ml Dopamin Admeda 200. Haupt Pharma konc. suva usta. 250mg/50ml CO1CA24 epinefrin (adrenalin) hlorid IND hitan tretman akutne anafilakse. hipotenzija ili hipertenzija Dopamin Admeda 50. 200mg/10ml CO1CA07 dobutamin (u obliku hlorida) IND inotropna podr{ka u infarktu. tahiaritmija. ND mu~nina. za inf. Abbott konc. tremor. insomnija. angioedema. 200mg tabl. 200mg tabl. ishemija miokarda. ND tahikardija. povra}anje. tahikardija. opstipacija ili dijareja. septi~ni i kardiogeni {ok. za rast. sanofi aventis Sedacoron. mu~nina. cerebralno krvarenje (retko) Adrenalin HCl 1:1000. 1mg/ml CO1CX Drugi stimulansi sr~anog rada CO1CX08 levosimendan IND kratkotrajna terapija akutne dekompenzovane te{ke hroni~ne sr~ane insuficijencije u slu~ajevima kada konvencionalna terapija nije dovoljna. 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250. Sandoz Cordarone. atrijalna fibrilacija. isklju~uju}i sr~ane glikozide CO1CA Adrenergi~ka i dopaminergi~ka sredstva CO1CA04 dopamin hlorid IND kardiogeni {ok kod infarkta ili operacija srca. vazokonstrikcija kod primene lokalnih anestetika. KI idiopatska hipertrofi~na subaortalna stenoza. za rast. 200mg tabl.Amiodaron. krvarenja (lokalna primena). 12. tireotoksikoze. Haupt Pharma konc. za rast. Zdravlje Amiodaron Sandoz. 150mg/3ml CO1C Stimulansi sr~anog rada. 150mg/3ml rast. hpokalijemija. palpitacije. ventrikularne ekstrasistole. aritmija. hipertenzija. koronaropatije. za inf. za inj. 100mg. tahikardija. vrtoglavica. Jugoremedija rast. kod operacija srca. sr~ana insuficijencija.5mg/5ml Registar lekova 2011 469 . mla|i od 18 godina. OPREZ blaga ili umerena renalna i hepati~ka insuficijencija. OPREZ dijabetes. za rast. za inf. KI tahiaritmija. kardiomiopatije. za inj. strah. sr~anog zastoja. 200mg rast. periferna vazokonstrikcija. aritmije. Admeda Arzneimittel konc. Ebewe tabl. Admeda Arzneimittel konc. glavobolja. KI izra`ena hipotenzija i tahikardija.

crvenilo lica.6ml konc. ortostatska hipotenzija. 80mg Lentonitrat 50. Pohl Boskamp sublingvalni sprej 0. OPREZ terapiju ne prekidati naglo. 50mg izosorbid dinitrat CO1DA08 Cornilat.12 sati 5. tvrda sa prod. anemija. 40mg Monosan.CO1D Vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DA Organski nitrati IND akutni napad angine pektoris kod bolesnika sa stabilnom anginom ili vazospasti~kom anginom. vrtoglavica. sporo 60 -120 min. trajanje dejstva 3 .6 sati 8. tahikardija. 20mg Difutrat. oslob. oslob.6ml Nitroglicerin. sa modif. adjuvantna terapija hroni~ne insuficijencije miokarda. Hemofarm tabl. Hemofarm rast. gliceril trinitrat sublingvalno-lingvalete i sprej 1 . za inf. 20mg Isosorb retard. 20mg izosorbid 5 mononitrat CO1DA14 Monizol.5mg Nitrolingual.12 sati 4 . Srbolek kaps. reverzibilna tolerancija koja se izbegava diskontinuiranom upotrebom ili doziranjem sa pauzom od 12 sati izme|u podnevne doze prethodnog dana i jutarnje doze slede}eg dana Po~etak i trajanje dejstva nitrata u zavisnosti od oblika i na~ina primene nitrati na~in primene iv po~etak dejstva 1 . tvrda sa prod. 30 min. Srbolek sublingvalna tabl. kapsule sa produ`enim delovanjem.2 min. 40mg 470 Registar lekova 2011 .40 min. KI kolaps. mast i TTS za profilaksu. za rast. Zdravlje kaps.3 min. 20mg.4mg/dozi pentaeritritil tetranitrat CO1DA05 Dilcoran 80. tvrda sa prod. 1mg/1. Srbolek kaps. oralno izosorbid dinitrat oralno-retard oblik izosorbid mononitrat pentaeritritil tetranitrat oralno oralno 20 . 5mg/1. oslob. 0.. sprej i injekcije su za akutni napad.5 min. spre~avanje napada angine pektoris. glaukom o{trog ugla. 4 . Galenika tabl. traume glave. Hemofarm tabl. ND glavobolja. Slaviamed tabl. 30 .60 min. za inj. 20mg.8 sati CO1DA02 gliceril trinitrat Nirmin. oslob. cerebralna hemoragija. upozorenje: sublingvalne tabl.

sa prod. OPREZ ne koristi se u akutnom napadu. AV blok prvog stepena. 2mg CO1EB Ostali preparati u terapiji bolesti srca CO1EB15 trimetazidin hlorid IND profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris. KI izrazita hipotonija. 8mg Molicor. u mirovanju pre po~etka le~enja. sr~ana frekvencija ni`a od 60 otkucaja u minuti. kardiogeni {ok. niti kao inicijalna terapija kod bolesnika koji su prele`ali infarkt miokarda. 250mg Metildopa. 250mg Registar lekova 2011 471 . hepatotoksi~nost. eritromicin. nedostatak vazduha. bol u trbuhu. bolesnici sa pejsmejkerom. sve`i infarkt miokarda. 2mg Lopion forte. terapija postinfarktnog stanja. GIT smetnje. Jugoremedija tabl. svetlucanje pred o~ima. GIT smetnje. suva usta. itrakonazol. vrtoglavica. 35mg CO1EB17 ivabradin IND simptomatska terapija hroni~ne stabilne angine pektoris kod bolesnika sa normalnim sinusnim ritmom kod kojih je kontraindikovana primena beta blokatora. Servier film tabl. feohromocitom. aritmija. OPREZ hipotenzija. pruritus Lopion. sa prod. Srbolek tabl. nestabilna angina pektoris. ND mu~nina. glavobolja. glavobolja Preductal MR. insuficijencija bubrega. kombinovanje sa drugim antihipertenzivima. AV blok drugog i tre}eg stepena. Servier tabl. ventrikularne ekstrasistole. hipotenzija. terapija i profilaksa angine pektoris. trudno}a. nelfinavir. poreme}aj ejakulacije. Hemofarm film tabl. KI trudno}a. ND bradikardija. 4mg Lopion retard. retinitis pigmentosa. upotreba kod bolesnika sa QT sindromom. oslob. ritonavir) dovodi do pove}anja kocentracije ivabradina u plazmi Coraxan. kod nestabilne angine. hroni~na sr~ana slabost. kardiogeni {ok. mo`dani udar. hemoliti~ka anemija Methyldopa. sino-atrijalni blok. zamu}en vid. 7. oslob. Srbolek tabl. Jugoremedija tabl. depresija u anamnezi. insuficijencija bubrega ili jetre. KI trudno}a dojenje. dojenje. sindrom bolesnog sinusa. vrednost klirens kreatinina manja ili jednaka 15ml/min kod starijih osoba. KI oboljenja jetre. klaritromicin. te{ka insuficijencija jetre. mu~nina. 5mg. te{ka hipotenzija. Jugoremedija tabl.CO1DX Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DX12 molsidomin IND insuficijencija miokarda. kolaps. gr~evi u mi{i}ima. depresija. dijareja ili opstipacija. ND glavobolja. vertigo. povra}anje. akutni ifarkt miokarda. ND sedacija. I kombinovanje sa jakim inhibitorima citohroma P450 (ketokonazol.5mg C02 ANTIHIPERTENZIVI C02A Antiadrenrgici centralnog delovanja C02AB Metildopa C02AB02 metildopa IND hipertenzija.

62. prazosin i dr. KI trudno}a. sinusni sindrom. abdominalni bol. `utice. Parkinsonova bolest. glavobolja. OPREZ ako je potrebno prekinuti istovremenu primenu beta blokatora. Artesan film tabl.4mg Physiotens. 1mg C02C Antiadrenergici sa perifernim delovanjem C02CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora C02CA04 doksazosin (u obliku mesilata) IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. 1mg. vrtoglavica. dispneja. drugi i tre}i stepen AV bloka. kod `ena u reproduktivnom periodu neophodno je primeniti efikasnu kontracepciju (isklju~uju}i hormonske kontraceptive zbog mogu}e interakcije). Krka tabl. KI alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin. dojenje. poreme}aj sna.2mg. opstipacija. mu~nina. nesanica ili pospanost. oslob. KI trudno}a. 0. epigastri~ni bol. dojenje. Actelion Pharmaceuticals film tabl. stenoza aorte. trudno}a. gr~evi u mi{i}ima. KI ozbiljna depresija. umor. vrtoglavica. sr~ana slabost. dijareja. 0. glavobolja. astenija Tenaxum. KI umereno do te{ko o{te}enje jetre. bradikardija. u trudno}i i kod dojenja Alphapres. ND suva usta. somnolencija. infekcija urinarnog trakta. crvenilo. dermatitis. istovremena primena ciklosporina. benigna hiperplazija prostate. insuficijencija bubrega ili jetre. inficirani ulcer ko`e. mu~nina. hipertenzija rezistentna na druge lekove. povra}anje. 50mg/10ml C02KX Ostali antihipertenzivi C02KX01 bosentan IND primarna idiopatska ili porodi~na pulmonarna arterijska hipertenzija. te{ka bubre`na insufijencija. hladni ekstremiteti. abdominalnih bolova. 0. Solvay film tabl. nemir. 0. mialgije i groznice terapiju. glaukom. zamor. anksioznost. edemi. OPREZ trudno}a. letargije.2mg.5mg 125mg 472 Registar lekova 2011 . eritem. za inj. astenija. upotreba alkohola u toku tretmana.C02AC Antagonisti imidazolinskih receptora C02AC05 moksonidin IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. malaksalost. OPREZ pove}anje hepati~kih aminotranferaza. periferni edem. 4mg C02CA06 urapidil (u obliku hlorida) IND hipertenzivna kriza. skora{nji infarkt miokarda ili insult mozga. ra{. pruritus. ND vrtoglavica. znojenje.3mg. sinoartrijalni blok. prvo se prekida davanje beta blokatora a zatim moksonidin posle nekoliko dana. pove}anje aminotransferaza Tracleer. terapiju treba prekinuti u slu~aju pojave mu~nine. ND ortostatska hipotenzija. suva usta. OPREZ je potreban kod davanja prve doze. 2mg Kamiren XL. 0. dispneja Ebrantil. depresija.). 25mg/5ml. nestabilna angina pektoris. depresija. bol u le|ima i ekstremitetima. ortostatska hipotenzija. ozbiljno oboljenje koronarnih arterija. kontrolisana hipotenzija u anesteziji. Servier tabl. groznica. ND palpitacije. angioedem u anamnezi.4mg C02AC06 rilmenidin IND arterijska hipertenzija. sa prod. gastrointestinalni refluks. po `ivot prete}a aritmija. ND dijareja. opstipacija. retko reakcije na ko`i Moxogamma. Zdravlje tabl. Nycomed rast. epilepsija. vazodilatacija.

dojenje.C03 DIURETICI C03A Slabi diuretici. oslob. smanjena funkcija bubrega. povra}anje. hipomagnezijemija. dijabetes. impontencija Indapres. anoreksija. zamor. OPREZ trudno}a. hiperglikemija. monokomponentni C03AA03 hidrohlorotiazid IND edemi razli~itog porekla. 25mg C03B Slabi diuretici. OPREZ trudno}a. usled vaskularnih okluzija. ND hiponatrijemija. hiperkalcemija. hipohloremi~ka alkaloza. insulin zavisni dijabetes. fotosenzitivnost. glavobolja. hipokalijemija. giht. insuficijencija jetre. blaga i umerena hipertenzija. hipovolemija. 2. ascit usled o{te}enja jetre ili sr~ane insuficijencije. porfirija. porfirija. Adisonova bolest. renalnog. hemoliti~ka anemija Diunorm. dojenje. hiperaldosteronizam. monokomponentni C03CA01 furosemid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog. lupus. te{ka hiponatrijemija. KI te{ka insuficijencija jetre ili bubrega. sa prod. hiperglikemija.5mg C03C Sna`ni diuretici (Henleove petlje) C03CA Sulfonamidski diuretici. 40mg rast. re|e neutropenija. za inj. alergija na sulfonamide. KI insuficijencija bubrega sa anurijom. trombocitopenija. ND hipokalijemija. OPREZ trudno}a. 10mg/ml Lasix. gr~evi. retko depresija kostne sr`i Furosemide Sopharma. isklju~uju}i tiazide C03BA Sulfonamidski diuretici. 10mg/ml Registar lekova 2011 473 . pove}anje koncentracije urata u plazmi. giht. hiponatrijemija. ND hipotenzija. hiperparatireoidizam. blaga i umerena hipertenzija. hipotenzija. posle opekotina). hipokalijemija. GIT smetnje. GIT smetnje. monokomponentni C03BA11 indapamid IND esencijalna hipertenzija.5mg Indapres SR. dijareja ili opstipacija. Hemofarm tabl. sa modif. hiponatrijemija. hipohloremi~ka alkaloza.1. Sopharma rast. Jugoremedija tabl. hipomagnezijemija. hipertrofija prostate. Slaviamed tabl. Krka tabl. mu~nina. dojenje. KI skora{nji cerebrovaskularni inzult.5mg Rawel SR. hiperuricemija. ciroza jetre. 1. te{ka o{te}enja jetre. retencija vode i elektrolita. giht. hiperuricemija. oslob. fotosenzitivnost. te{ka hipokalijemija. giht. ra{. preosetljivost na sulfonamide. gr~evi u mi{i}ima. tiazidi C03AA Tiazidi. hiperglikemija. Hemofarm film tabl. za inj. hipokalijemija. hiperkalcemija.

hipotenzija. gr~evi. povra}anje. hiponatrijemija. vrtoglavica. porfirija. 0. groznica. ascites zbog ciroze jetre kod neazotemi~nih bolesnika. 1mg rast. encefalopatija. insomnija. OPREZ trudno}a. disbalans elektrolita. hiperkalijemija.5mg/2ml C03CA04 torasemid IND edemi razli~itog porekla. istovremena primena diuretika koji {tede kalijum. mu~nina. ciroza jetre. 25mg. pruritus. ND hiponatrijemija. za inj. alergija na spironolakton. mentalna konfuzija. postmenopauzalno krvarenje Spironolakton. abdominalni bol. OPREZ trudno}a. impotencija. dispepsija. trovanje salicilatima i barbituratima. gastritis. anurija. azotemija Inspra. KI hiperkalijemija. ataksija. renalna insuficijencija. mu~nina. hipotenzija. Hemofarm tabl. gastri~no krvarenje. premenstrualni. OPREZ trudno}a. arterijska tromboza dislipidemija. 5mg. gr~evi u nogama. ascites. hipertenzija. ginekomastija. re|e povra}anje. KI dojenje. hiperuricemija. povra}anje. umerena hipertenzija. tokom terapije pratiti koncentraciju kalijuma u serumu. vrtoglavica. letargija. sr~ana slabost. dojenje. retko depresija kostne sr`i Diuver. preosetljivost na sulfonamide. 100mg C03DA04 eplerenon IND hipertenzija. maligni ascites. KI hiperkalijemija. ciroza jetre. hiponatrijemija. trombocitopenija. dojenje. hepati~na koma. pielonefritis. insuficijencija jetre. te{ka hipokalijemija. starije osobe. ulceracije. hiperglikemija. eozinofilija. acidoza. alkalne fosfataze i bilirubina u serumu. urtikarija. edem plu}a). 25mg. abdominalni gr~evi. zamor. ra{ Yurinex. giht. akutna bubre`na insuficijencija. ND dijareja. Galenika tabl. ototoksi~nost. edemi kod kongestivne sr~ane insuficijencije i nefrotskog sindroma. amenoreja. hipertrofija prostate. glavobolja. renalnog. glavobolja. cirkulatorni kolaps. fibrilacija pretkomora. hipohloremi~ka alkaloza. Pliva tabl. Pfizer film tabl.C03CA02 bumetanid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog. glavobolja. hipovolemija. pospanost. hiponatrijemija. u trudno}i. mu~nina. 50mg 474 Registar lekova 2011 . KI insuficijencija bubrega sa anurijom. hipovolemija . 10mg C03D Diuretici koji {tede kalijum C03DA Antagonisti aldosterona C03DA01 spironolakton IND primarni aldosteronizam. pove}anje kreatinina. hipomagnezijemija. dehidratacija. dijareja ili opstipacija. povra}anje. hepati~nog. hipotenzija. slabost. dojenje. anoreksija. esencijalna arterijska hipertenzija. ND mu~nina. gubitak elektrolita. dehidratacija. dijareja. hipokalijemija. OPREZ trudno}a. faringitis. ND gr~evi mi{i}a. anurija. leukopenija. anoreksija.

fotosenzitivnost Hemopres. hepati~na koma. `e|. oslob. OPREZ insuficijencija bubrega. dijabeti~na nefropatija. opstipacija ili dijareja. za inj. parestezije. dojenje. hiperuricemija (re|e) Lometazid. te{ka koronarna i cerebralna skleroza. sa prod.C03E Kombinacije diuretika koji {tede kalijum sa ostalim diureticima C03EA Tiazidni diuretici i diuretici koji {tede kalijum C03EA01 amilorid + hidrohlorotiazid IND arterijska hipertenzija. mu~nina. ciroza jetre sa ascitesom. akutno krvarenje. Galenika tabl. aritmija. ND anoreksija. KI preosetljivost na amilorid. bradikardija. hidrohlorotiazid ili sulfonamide. Galenika tabl. opstipacija ili dijareja. deca. kongestivna sr~ana insuficijencija sa hipokalijemijom. 400mg Pentoksifilin. antikoagulanasa. 400mg Trental. ortostatska hipotenzija. gangrena). slabost. hiperuricemija. hiperkalijemija. ulkus potkolenice. 1. oslob. 400mg film tabl. napetost u stomaku. anurija. mla|i od 18 godina. (10mg + 5mg) C04 PERIFERNI VAZODILATATORI C04A Periferni vazodilatatori C04AD Derivati purina C04AD03 pentoksifilin IND poreme}aji periferne cirkulacije (Claudicatio intermitens. ND mu~nina i prolazna nelagodnost u GIT-u. skora{nji infarkt miokarda. pruritus. OPREZ trudno}a. OPREZ intravenska i intraarterijska primena kod te{kih sr~anih aritmija. (5mg + 50mg) C03EA12 amilorid + metiklotazid IND edemi razli~ite etiologije (prvenstveno kod insuficijencije srca). 600mg rast. bradikardija. o{te}enje funkcije bubrega. hiperkalijemija. vrtoglavica. zamor.5mg. Hemofarm tabl. ND alergijske reakcije na ko`i. polidipsija. deca. KI akutna ili toksi~na psihoza. dojenje. Hemofarm tabl. dojenje. KI trudno}a. esencijalna arterijska hipertenzija. Hemofarm tabl. mu~nina. obliterantni endarteritis. ergotizam Redizork. ND anoreksija. nazalna kongestija.5mg Registar lekova 2011 475 . poreme}aj varenja Damaton. mu~nina. dijabeti~na angiopatija. nadimanje. Jugoremedija oblo`ena tabl. ortostatska hipotenzija. osip. posttrombozni sindrom. sa prod. 4. zamor. te{ka hipotenzija (samo za parenteralnu primenu). promrzline. dijabetes. suva usta. KI trudno}a. porfirija. anurija. istovremena upotreba antihipertenziva. suva usta. hiperkalijemija. 100mg/5ml C04AE Ergot alkaloidi C04AE01 dihidroergotoksin mesilat IND dodatna terapija po~etne i blage senilnosti. glavobolja.

nesanica. upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. te{ka krvarenja. ragade. proktitis. povr{inske analne fisure.C04AE02 nicergolin IND cerebrovaskularna insuficijencija. KI infekcije anorektalne regije (bakterijske. Hemofarm gel 300ij/g Hepathrombin 30000. vrtoglavica. upala vena sa trombozom. Hemofarm gel 500ij/g Hepathrombin 50000. TBC. ND svrab. KI trudno}a. gel 2400ij/g 476 Registar lekova 2011 . povra}anje. bradikardija. varikozni ulkusi.4mg) rektalna mast (0. Hemofarm supozitorija (120ij + 1. dojenje. sve` infarkt miokarda. za~epljenje vena koagulumom. glavobolja. poreme}aji periferne cirkulacije.7mg + 30mg) rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g fluorometolon + neomicin (u obliku sulfata) + feniramin hlorid C05AA06 Delmeson.2mg + 1. OPREZ istovremena primena antiagregacionih i antikoagulantnih lekova. Pharbil Watrop sprej za ko`u. Hemofarm mast 300ij/g Hepathrombin 50000. Menarini gel 1000ij/g ViaTromb. poreme}aji cirkulacije u oku i srednjem uhu. Pfizer film tabl.1mg + 3mg + 7. lues). primena na sluznice. ND mogu}i sistemski efekti kortikosteroida i ote`ano zarastanje fisura i ragada C05AA Proizvodi koji koja sadr`e kortikosteroide C05AA04 heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol Hepathrombin H. umor.5mg)/g C05AD Proizvodi koji sadr`e lokalne anestetike C05AD04 polikrezulen + cinhokain hlorid Faktu. bradikardija Sermion. ND crvenilo ko`e. rane koje se gnoje. Jugoremedija supozitorija (0. Hemofarm mast 500ij/g Lioton 1000. 30mg C05 VAZOPROTEKTIVI C05A Lokalna antihemoroidna sredstva IND spolja{nji i unuta{nji hemoroidi. gljivi~ne. KI otvorene rane. A. pruritus. Nycomed supozitorija (100mg + 2. dijareja. ekcemi u anorektalnom predelu. hipotenzija. crvenilo ko`e Hepathrombin 30000. ose}aj toplote.6mg + 11.5mg) rektalna mast (50mg + 10mg)/g C05B Antivarikozna sredstva C05BA Heparin i heparinoidi za lokalnu terapiju C05BA03 heparin natrijum IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije.

istovremena primena sa iMAO zbog rizika od hipertenzivne epizode. dojenje. re|e palpitacije Ginkor fort. sindromom malapsorpcije glukoze ili galaktoze (zbog prisustva laktoze u preparatu). 600mg C05CA53 diosmin + hesperidin IND hroni~na venska insuficijencija. tvrda 300mg {ume}a tabl. ND blagi i nespecifi~ni gastrointestinalni ili neurovegetativni poreme}aji Phlebodia. OPREZ trudno}a. 1g gel 2% C05CA03 diosmin IND hroni~na venska insuficijencija ("te{ke" noge). ND mu~nina. dojenje. ND GIT smetnje. KI primena na velikoj povr{ini ko`e.. OPREZ trudno}a. crvenilo.5mg)/g Hepan. fotosenzitivnost. ND svrab. Galenika gel (300ij + 4mg)/g Hepalpan. o{te}enoj ko`i i sluzoko`i. tabl. akutne tegobe kod hemoroida. 50mg. ra{ sa i bez pruritusa. za~epljenje vena koagulumom. dojene. adjuvans u terapiji limfedema kod operacije i radio. peckanje Hepalpan. 150mg Registar lekova 2011 477 . Jadran gel (500ij + 5mg)/g C05BA 53 heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije. veoma retko angioedem i glavobolja Endotelon. crvenilo ko`e Venosan. upala vena sa trombozom. OPREZ trudno}a. varikozni ulkusi. OPREZ istovremena primena oralnih antikoagulanasa. rane koje se gnoje. Bosnalijek gel (100ij + 10mg + 10mg)/g C05C Preparati za stabilizaciju kapilara C05CA Biflavonoidi C05CA04 trokserutin IND olak{avanje tegoba i smanjene otoka povezanih sa hroni~nom venskom insuficijencijom.terapije karcinoma dojke. akutne tegobe kod hemoroida. Innotech film tabl. Galenika krem (300ij + 2. Ipsen kaps. poreme}aji retinalne i/ili horiodalne cirkulacije (uz adekvatnu etiolo{ku terapiju). 500mg.C05BA53 heparin natrijum + dekspantenol IND adjuvantna terapija kod povr{inskog tromboflebitisa. ekcem). KI otvorene rane. alergijske reakcije (urtikarija. OPREZ trudno}a. Servier film tabl. procianidolni oligomeri IND venolimfati~na insuficijencija. ose}aj pe~enja u epigastrijumu. primena na sluznice. KI hipertireoidizam. tvrda (14mg+300mg+300mg) C05CA. sanofi aventis gastrorezist. (450mg + 50mg) C05CA54 ekstrakt Gingko biloba + trokserutin + heptaminol hlorid IND venolimfati~ka insuficijencija (ose}aj te`ine i bol u nogama). gorak ukus. dojenje Venoruton. hemoroidi Detralex. ND svrab. bolesnici sa kongenitalnom galaktozemijom. dijareja. Novartis kaps.

profilaksa posle infarkta. 40mg C07AA07 sotalol hlorid IND aritmija uklju~uju}i ventrikularnu tahiaritmiju Darob mite. 25mg. edem. 5mg/5ml 478 Registar lekova 2011 . hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. aritmija. pogor{anje intermitentne klaudikacije. Berlin Chemie tabl. 50mg. sr~anog bloka prvog stepena i Prinzmetal-ove angine. aritmije. Betaloc ZOK. bradikardija. ra{. profilaksa migrene hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija.ADRENERGI^KIH RECEPTORA C07A Blokatori beta . hipotenzija. vrtoglavica. hipotenzija feohromocitom. OPREZ je potreban kod poreme}aja periferne cirkulacije (Raynaud-ova bolest. Galenika tabl.100mg rast. za inj. opstipacija ili dijareja.100mg Presolol. parestezije.100mg C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija.adrenergi~kih receptora. bronhospazam (naro~ito neselektivni). disbalans lipoproteina. oslob. profilaksa migrene angina pektoris. profilaksa infarkta miokarda. 50mg. Hemofarm kaps. 50mg. bronhospazam. profilaksa migrene Corvitol. astma. aritmija. periferna vazokonstrikcija. aritmija. Hemofarm film tabl. sr~ana dekompenzacija. bradikardija. sa prod. AV blok II i III stepena. umor. dojenje. selektivni C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija. terapiju ne prekidati naglo. profilaksa infarkta miokarda. opstruktivna bolest plu}a u anamnezi. nekompenzovana sr~ana insuficijencija. Abbott tabl. neselektivni C07AA05 propranolol hlorid IND hipertenzija. stabilna sr~ana insuficijencija. AstraZeneca tabl. sindrom bolesnog sinusa.adrenergi~kih receptora KI trudno}a. 80mg C07AB Blokatori beta . profilaksa migrene Propranolol. uremija. dispepsija. kardiogeni {ok. povra}anje.C05CX Ostala sredstva za stabilizaciju kapilara C05CX01 kalcijum dobesilat IND prevencija i le~enje dijabet~ne retinopatije i patolo{kih stanja venske cirkulacije donjih ekstremiteta udru`enih sa edemima. tvrda 500mg C07 BLOKATORI BETA . OPREZ prvi trimestar trudno}e Doxi-Hem. nemirni snovi.adrenergi~kih receptora. labilni dijabetes. dispneja. flatulencija. angina pektoris. intermitentna klaudikacija). ND glavobolja. gubitak libida C07AA Blokatori beta . mu~nina. metaboli~ka acidoza. suve o~i (smetnja za kontaktna so~iva). bradikardija. dijareja. angina pektoris. razli~ite mikroangiopatije. stabilna sr~ana insuficijencija.

Sandoz tabl. 2. angina pektoris Bilokord.5mg. Jugoremedija tabl. profilaksa posle infarkta miokarda. 2.5mg. 190mg C07AB03 atenolol IND hipertenzija. hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funcijom Concor Cor. 10mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND stabilna. 10mg Concor. profilaksa migrene Metoprol XL Sandoz. 5mg. 25mg Atenolol. Merck film tabl. Nini tabl. 5mg. 5mg Bisoprolol. 50mg. 2. 10mg C07AB12 nebivolol (u obliku hlorida) IND esencijalna hipertenzija. Galenika tabl. 5mg. PharmaSwiss tabl 5mg Nebilet. Hemofarm tabl. 10mg Bisobel. 10mg Bisoprolol. Nini tabl. aritmija Atenolol. 5mg.5mg. 100mg Panapres. 5mg. stabilna sr~ana insuficijencija funkcionalne clase II i III.5mg. Sandoz film tabl. 5mg. Ni Medic tabl. Niche Generics tabl. Pharmanova tabl. Sandoz film tabl. Acavis tabl. 5mg Nebispes. 100mg Atenolol. 2. Belupo tabl. 10mg Tensec. 5mg. Zdravlje tabl. Hemofarm film tabl. 10mg Byol. stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija Binevol. sa modif. aritmija.5mg . Merck film tabl. Berlin Chemie tabl. angina pektoris. oslob. 5mg Nevotens. 5mg Nebivolol Sandoz. angina pektoris. 47. 5mg Registar lekova 2011 479 .C07AB02 metoprolol sukcinat IND hipertenzija. 95mg. 100mg Prinorm. 100mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND hipertenzija.

trombocitopenija. 12. (5mg +12. kardiogeni {ok.25mg. ortostatska hipotenzija. Artesan film tabl. 25mg Coryol. angina pektoris. OPREZ kod osoba sa cirozom jetre bioiskoristljivost preparata karvedilola se pove}ava.5mg.25mg. Prinzmetalova angina.25mg. 12. 3. Hemofarm film tabl. GIT smetnje.25mg). retko sinkopa i edem.adrenergi~kih receptora C07AG02 karvedilol IND hipertenzija. 25mg Carvedilol Sandoz.25mg.5mg. ND vrtoglavica. 12. smanjenje periferne cirkulacije. 12. Hemofarm tabl.adrenergi~kih receptora selektivni i tiazidi C07BB 07 bisoprolol + hidrohlorotiazid Lodoz. (2.5mg. impotencija. AV blok II i III stepena. suva usta. Roche tabl. bronhijalna astma. iritacija o~iju. iscrpljenost. 25mg Karvileks.5mg+ 6. hipotenzija . pa koncentracija leka u plazmi mo`e da bude i do pet puta ve}a nego kod osoba sa normalnom funkcijom jetre. 6. oboljenja perifernih krvnih sudova. (10mg + 6.25mg) Tensec plus.5mg) 480 Registar lekova 2011 . 6. insuficijencija bubrega. 25mg Carvetrend.125mg. 6. Krka tabl. Pliva tabl. te{ka bradikardija. poreme}aji sinusnog ritma.C07AG Blokatori alfa i beta . smanjena funkcija jetre. KI te{ka hroni~na insuficijencija srca.25mg. Zdravlje tabl. (5mg + 6.1 25mg. 12. hroni~na insuficijencija miokarda (kombinovan sa drugim lekovima). pove}anje transaminaza Carvedigamma.5mg Milenol. poreme}aj sna. 25mg C07B Blokatori beta .25mg).adrenergi~kih receptora i tiazidi C07BB blokatori beta . Sandoz film tabl 6. 25mg Coryol.5mg. bradikardija. 6. 3. 12. hrini~na opstruktivna bolest plu}a. Slaviamed tabl.5mg Dilatrend. Merck film tabl.5mg. 12. glavobolja.

5mg. izrazita stenoza aorte. 5mg. 10mg Monodipin. Zdravlje tabl. 5mg. zabranjena upotreba soka od grejpfruta. Hemofarm film tabl. (mu~nina. stenoza aorte. Zdravlje tabl. prvi mesec posle infarkta miokarda. 10mg Amlonorm. 5mg. modif. 5mg. 10mg Amlopin. 10mg C08CA02 felodipin IND hipertenzija. 10mg Norvasc. 5mg. crvenilo lica. Galenika tabl. umor.C08 C08C BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa prete`no vaskularnim delovanjem C08CA Derivati dihidropiridina C08CA01 amlodipin (u obliku besilata) IND arterijska hipertenzija. 10mg Amlodil. 20mg Nipidin. 20mg Registar lekova 2011 481 . 5mg. Raynaud-ov fenomen. 10mg Amlodipin. 10mg Amlogal. 5mg. ND glavobolja. Adamed tabl. edem gle`njeva. AstraZeneca tabl. crvenilo lica. 5mg. palpitacije. nestabilna angina. Bosnalijek kaps. mu~nina. dojenje. porfirija. 2. Zdravlje tabl. umor. oslob. GIT smetnje. Ni Medic tabl. ND glavobolja. profilaksa angine pektoris. vrtoglavica Plendil. 20mg Nifelat. Sandoz tabl. retko hiperplazija gingive. 10mg C08CA05 nifedipin IND angina pektoris. oslob. dijareja). 10mg Fopin. tvrde sa prod. OPREZ smanjena funkcija jetre. dojenje. poliurija. primena u prvom mesecu posle infarkta miokarda. 10mg Amlodipin. Hemofarm kaps. hipotenzija. 5mg. sa. vrtoglavica. Krka tabl. ND glavobolja. sa prod. edemi. hipertenzivna kriza. Zdravlje kaps. eritema multiforme Alopres. PharmaSwiss tabl. PharmaSwiss tabl. oslob. alergijske reakcije na ko`i. 20mg Nifelat P. 5mg. 10mg Vazotal.5mg. Pfizer tabl. 5mg. oslob. 10mg Amlodipin PharmaSwiss. o{te}enja jetre. oslob. 5mg. KI nestabilna angina pektoris. 10mg Tenox. vazospasti~na angina pektoris. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nifedipin. sa prod. nekontrolisana sr~ana insuficijencija. Hemofarm tabl. izrazita stenoza aorte. hipertenzija (retard oblici) . kardiogeni {ok. tvrda 5mg Amlodipin. fotosenzitivnost. sa modif. stabilna angina pektoris. Jugoremedijua tabl. depresija. Ufar tabl. bol u o~ima. trudno}a. kardiogeni {ok. KI trudno}a. KI trudno}a. 5mg.

KI trudno}a. edem gle`njeva. Berlin Chemie film tabl. kongestivna sr~ana insuficijencija. astenija. 80mg Verapamil. glavobolja. 20mg C08CA13 lerkanidipin hlorid IND blaga i umerena hipertenzija. te{ka insuficijencija jetre i bubrega. za inf. GIT smetnje. crvenilo lica. tahikardija. vrtoglavica. plu}ni edem. periferni edemi. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Cornelin. 10mg/50ml C08CA08 nitrendipin IND arterijska hipertenzija. dojenje. ND crvenilo. ginekomastija. Hemofarm film tabl. atrijalni flater i fibrilacija koja prati WPW sindrom. vrtoglavica. bolest sinusnog ~vora. ND hipotenzija. hipertenzivna kriza. 80mg Verapamil Alkaloid. aritmije. 80mg Verapamil. 30mg rast. OPREZ insuficijencija jetre. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Izopamil. KI trudno}a. nele~ena insuficijencija miokarda. Hemofarm film tabl. dojenje. bradikardija. Zdravlje oblo`ena tabl. alergija. Alkaloid oblo`ena tabl. trudno}a. GIT smetnje (mu~nina. hipotenzija. AV blok. primena prvih mesec dana nakon infarkta. dojenje. sinoatrijalni blok. ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nimotop S. 40mg. hipertenzija. zamor. palpitacije. ND crvenilo lica. supraventrikularne aritmije. 40mg. kardiogeni {ok. opstipacija). ne preporu~uje se istovremena upotreba beta-blokatora. bradikardija. povra}anje. ND glavobolja. gingivalna hiperplazija (dugotrajna primena). 10mg. 80mg Verapamil. dekompenzacija miokarda. Galenika film tabl. 10mg C08D Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce C08DA Derivati fenilalkilamina C08DA01 verapamil hlorid IND tahikardije. 10mg. beta-blokatora i lekova koji uti~u na funkciju bubrega. vrtoglavica. KI stenoza aorte. glavobolja. palpitacije. poliurija Nitrepin. ekstrasistole. AV blok (velike doze). Bayer film tabl. Srbolek oblo`ena tabl. I izbegavati istovremenu primenu drugih Ca blokatora. impotencija.C08CA06 nimodipin IND prevencija i terapija ishemi~kog neurolo{kog deficita posle subarahnoidalnog krvarenja. alergijske reakcije. 20mg Lercanil. hipotenzija. nestabilna angina pektoris. hipotenzija. porfirija. 80mg 482 Registar lekova 2011 . otok gle`njeva. koronarna insuficijencija (svi oblici angine pektoris). Zdravlje tabl. istovremena primena infuzije i tableta. KI trudno}a. crvenilo lica. hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija.

Jugoremedija Lizopril. Galenika Zorkaptil. smanjena funkcija bubrega. Hemofarm tabl. Alkaloid tabl. 5mg. profilaksa i terapija angine pektoris. 20mg tabl. 10mg. te{ka sr~ana insuficijencija. 20mg tabl. WPW sindrom. 10mg. neutropenija. 5mg. edem gle`njeva. 20mg tabl. Krka Enatens. 10mg. 12. agranulocitoza C09AA01 kaptopril Kaptopril Alkaloid. Alkaloid tabl. Alkaloid Katopil. insuficijencija jetre i bubrega. kardiogeni {ok. 10mg. periferna vaskularna bolest. ne preporu~uje se istovremena primena diuretika koji {tede kalijum. akutni infarkt miokarda. stenoza aorte. 20mg tabl. Zdravlje Enap. trombocitopenija. 5mg. Remedica Enalapril Sandoz. promena glasa. Belupo Lisinopril Sandoz. nelagodnost u grlu. 10mg. 20mg tabl. zamor. dojenje. 20mg tabl. KI trudno}a. Hemofarm lizinopril C09AA03 Irumed. 10mg. 50mg enalapril maleat C09AA02 EnaHEXAL. 90mg C09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN . 25mg. dojenje. generalizovana ateroskleroza. monokomponentni C09AA Inhibitori ACE . 20mg tabl. oslob. ND mu~nina. sa prod. kongestivna sr~ana insuficijencija. 10mg. 20mg Registar lekova 2011 483 . Sandoz Enalapril. renovaskularno oboljenje. OPREZ hipotenzija. AV blok II ili III stepena. ND hipotenzija (naro~ito na po~etku terapije). 50mg tabl. AV blok i hipotenzija (ve}e doze) Cortiazem retard. oslob. Sandoz Enalapril. OPREZ bolesnici na terapiji diureticima (prilagoditi doze). 90mg Diltiazem Alkaloid. 5mg. 10mg. 10mg. 5mg. 5mg. sindrom bolesnog sinusa. sa prod. 10mg. 20mg tabl. Hemofarm tabl. 20mg tabl. 20mg tabl.C08DB Derivati benzotiazepina C08DB01 diltiazem hlorid IND hipertenzija.5mg. alergijske reakcije na ko`i. glavobolja. Srbolek Skopryl. bradikardija. vrtoglavica. kao ni preparata kalijuma zbog hiperkalijemije. Bosnalijek Loril. 5mg. 20mg tabl. Jugoremedija Enalapril. 20mg tabl. KI trudno}a. PharmaSwiss Prilenap. konstantan suv ka{alj. 25mg. 20mg tabl. monokomponentni IND esencijalna hipertenzija. abdominalni bol. 10mg. 5mg. 25mg. ukusa. AV blok I stepena. 10mg. mogu}e smanjenje psihofizi~kih sposobnosti. 10mg. bradikardija. poreme}aj funkcija jetre. 5mg.ANGIOTENZIN SISTEM C09A Inhibitori angiotenzin konvertuju}eg enzima (ACE). Sandoz Lizinopril. 50mg tabl.

(10mg +12. 5mg tabl. 10mg. 2. 7. bolovi u zglobovima i grudima. 1. Menarini film tabl. 10mg ramipril C09AA05 Ampril. 5mg film tabl.5mg. Galenika Inhibace. A. suvi ka{alj. ose}aj nelagodnosti u grlu. mu~nina. 5mg tabl. Krka Prexanil. Galenika Zobox.5mg. kombinacije C09BA Inhibitori ACE i diuretici IND svi oblici esencijalne hipertenzije kod kojih je indikovana kombinovana terapija. 20mg tabl. povi{enje ureje u krvi C09BA02 enalapril maleat + hidrohlorotiazid EnaHEXAL comp. 4mg. promene glasa i ukusa.kontrolisati funkciju bubrega.5mg).25mg. Sandoz tabl. Roche Prilazid. Sandoz Prilinda. alergijske reakcije uklju~uju}i angioneuroti~ki edem.5mg) Enap H. 1.C09AA04 perindopril Prenessa. 5mg tabl. 10mg tabl. 2. (10mg + 25mg) 484 Registar lekova 2011 .5mg. dijareja. (20mg + 6mg). groznica. PharmaSwiss Tritace. Servier tabl. 2. Hemofarm film tabl. 10mg tabl. Krka Ampril. Krka tabl.5) Prilenap H.25mg. Genericon Pharma Ramitens. (20mg + 12. Hemofarm fosinopril natrijum C09AA 09 Monopril. 5mg.. Slaviamed Piramil.10mg tabl. sanofi aventis Vivace. ND hipotenzija (efekat prve doze). 5mg. Hemofarm tabl. Krka tabl. 2. dojenje. Zdravlje kvinapril (u obliku hlorida) C09AA06 Hemokvin. 10mg tabl. 5mg film tabl. (10mg + 25mg) Enalapril HCT. 5mg. 5mg. (10mg + 25mg) Prilenap HL. 30mg C09B Inhibitori ACE. (10mg + 12.25mg. Ufar Ramipril. tahikardija. 2.5mg) Enap HL.25mg. PharmaSwiss zofenopril kalcijum C09AA15 Zofecard. elektrolite i glikemiju). film tabl. glavobolja. Hemofarm Ramipril. 2mg. 5mg.5mg. malaksalost vrtoglavica. 10mg tabl.5mg. KI preosetljivost na ACE inhibitore. 5mg film tabl. 2. 5mg tabl. gr~evi u mi{i}ima. 4mg. 20mg film tabl. 10mg tabl. sklerodermija . 20mg cilazapril C09AA08 Cilazapril.5mg. PharmaSwiss Monotens. 8mg.5mg.5mg.5mg.5mg.5mg. 5mg. ra{. 8mg tabl. Ni Medic Ramipril Genericon.5mg. 1. 1.5mg. trudno}a. 10mg. obostrano su`enje bubre`nih arte-rija. OPREZ generalizovana arterioskleroza. 2. tiazidne diuretike i sulfonamide. povra}anje. kolagenoze (lupus. 2. 2. Zdravlje tabl. 2. 2. 10mg. 2. 10mg tabl. (20mg + 12. 5mg. 2. te{ka insuficijencija bubrega. 15mg. Hemofarm tabl.5mg. azotemija.

(4mg + 1. (5mg + 12. (5mg + 25mg) Ramipril H.5mg) Skopryl plus. Hemofarm tabl. (2. 10mg + film tabl 2. Sandoz tabl.5mg + 12. (2. sanofi aventis tabl. (10mg + 12.5mg) Lizopril H. (2. Servier tabl.5mg) Tritace comp.5mg) Piramil HCT.5mg) cilazapril + hidrohlorotiazid C09BA08 Cilazapril 5 plus. (10mg + 12.5mg).25mg) film tabl. 10mg + film tabl 2. Hemofarm film tabl. Sandoz tabl. (5mg + 12. Krka tabl.5mg.625mg).5). (5mg + 25mg) Tritace comp LS.5mg) Inhibace plus.5mg) Registar lekova 2011 485 .5mg) fosinopril natrijum + hidrohlorotiazd C09BA09 Monopril plus. (5mg + 25mg) Vivace Plus. (4mg + 1.5mg).625mg) ramipril + hidrohlorotiazid C09BA05 Ampril HD.5mg + 12. (20mg + 12. Ufar tabl.5mg lizinopril + hidrohlorotiazid C09BA03 Iruzid. (2mg + 0.5mg + 12. (20mg + 12. Krka tabl.5). Genericon tabl.C09BA02 enalapril maleat + indapamid Enzix.25mg) Prexanil Combi LD. Bosnalijek tabl.5mg) perindopril + indapamid C09BA04 Co Prenessa. (5mg + 25mg) Ramicomp Genericon. (20mg + 12.5mg) Monotens Plus. (2. (5mg + 25mg) Prilinda plus. (5mg + 25mg) kvinapril hlorid + hidrohlorotiazid C09BA06 Hemokvin plus. (5mg + 1. (20mg + 12.5mg Enzix duo forte. PharmaSwiss tabl. Galenika film tabl.5mg). Hemofarm tabl. (2.5mg + 12. Belupo tabl. Galenika film tabl. (5mg + 12. PharmaSwiss tabl. (10mg + 12. sanofi aventis tabl.5mg). 20mg + film tabl 2. Enzix duo.5mg) Prilazid plus. Hemofarm tabl. (20mg + 12. (5mg + 25mg) Ampril HL. Roche film tabl. Krka tabl.25mg) Prexanil Combi. (20mg + 12.5mg + 12.5mg + 0. Hemofarm tabl. (20mg + 25mg) Lisinopril H Sandoz. Servier film tabl. Zdravlje tabl. (2. Alkaloid tabl.5mg + 12.5). (2.

nele~ena sr~ana insuficijencija. dojenje. o{te}enje jetre. seksualna disfunkcija. urtikarija. sa prod. te{ka insuficijencija jetre ili bubrega. 100mg LozarEP. 12. glavobolja. akutni infarkt miokarda. 50mg. Galenika film tabl. Sandoz film tabl. (5mg + 5mg) Triapin mite. hipertenzija kod pacijenata sa hipertrofijom leve komore. nestabilna angina pektoris. Hemofarm film tabl. mu~nina Lisonorm. 50mg Erynorm. MSD tabl. terapija poreme}aja rada bubrega kod pacijenata sa hipertenzijom i dijabetesom tipa 2 u okviru antihipertenzivne terapije. ra{. KI trudno}a. ND hipotenzija. pruritus. Chinoin tabl. 50mg Sentor. oslob. sa prod. mu~nina. Solvay film tabl. 50mg Lorista. dispepsija. Zdravlje film tabl. periferna vaskularna bolest. monokomponentni C09CA Antagonisti receptora angiotenzina II. hiperkalijemija. pove}ana koncentracija kreatin kinaze u plazmi. glavobolja. monokomponentni IND hipertenzija. kardiovaskularni {ok. 50mg. OPREZ blaga i umerena bubre`na insuficijencija. KI trudno}a. povra}anje. vrtoglavica. ND glavobolja. 100mg Rasoltan. urtikarija. 50mg Losartic. dijareja. 50mg. bol u grudima. 50mg. KI angioedem u anamnezi. 100mg Prelow. mo`dani udar. 25mg. ospa. zamor. Kern Pharma film tabl.C09BB Inhibitori ACE i blokatori kalcijumskih kanala C09BB05 felodipin + ramipril IND esencijalna hipertenzija koja se ne mo`e adekvatno kontrolisati primenom samo felodipina ili ramiprila. 50mg Lotar. mu~nina. vrtoglavica. oslob. 50mg. potrebno je pratiti koncentraciju kalijuma i kreatinina u plazmi. 50mg. OPREZ stenoza renalnih arterija. Krka film tabl. dojenje. OPREZ smanjena funkcija bubrega.5mg + 2. bolesnici na terapiji diureticima. 25mg. 600mg 486 Registar lekova 2011 . Liconsa film tabl. dojenje. Gedeon film tabl. suvi ka{alj Triapin. zamor. Pliva film tabl. Chinoin tabl. povra}anje.5mg. koronarna ili cerebrovaskularna insuficijencija. tahikardija. tahikardija. (2. Ni Medic film tabl. angioedem C09CA01 losartan kalijum Cozaar. stenoza aorte. trudno}a. ND hipotenzija. ka{alj. mijalgija. astenija. 100mg eprosartan C09CA02 Teveten. vrtoglavica.5mg) C09BB03 lizinopril + amlodipin IND esencijalna hipertenzija. periferni edem. Gedeon tabl (10mg + 5mg) C09C Antagonisti receptora angiotenzina II. crvenilo lica. hipertrofi~na kardiomiopatija. AV blok II i III stepena. Alkaloid film tabl. 100mg Losar. 100mg Lakea. bol u abdomenu. stenoza aorte. 50mg Losartan.

edem. Berlin Chemie film tabl. mu~nina. Boehringer tabl. 20mg. sistemski lupus eritematodes. 80mg. vertigo. 150mg. Delpharm tabl. stenoza aortne i mitralne valvule. svrab. 40mg.5mg) Lorista HD. sr~ana slabost. vrtoglavica. 40mg. 16mg. Krka Valsartan. mialgija. Pliva film tabl. hiponatrijemija. 160mg film tabl. 80mg Pritor. 80mg Micardis. Bayer tabl. 80mg. 80mg. Krka film tabl. (50mg + 12. 40mg. OPREZ hipovolemija. mi{i}na slabost. 40mg. Galenika film tabl. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega. dijareja. (50mg + 12. 300mg kandesartan cileksetil C09CA06 Atacand.5mg) Registar lekova 2011 487 . Nini film tabl. hipotenzija. 150mg. hiponatrijemija. 10mg. artritis. ra{ Lorista H. stenoza renalne arterije. bol u abdomenu. holestaza. Nobel film tabl. bilijarna ciroza.5mg) Losartic plus. Krka film tabl. (50mg + 12. dispepsija. hipokalijemija. aritmija. (100mg + 25mg) Losar plus. 40mg C09D Antagonisti receptora angiotenzina II. Krka film tabl. Novartis Valsacor. 40mg. 300mg Irda. 80mg olmesartan medoksomil C09CA08 Menartan. primarni aldosteronizam. KI trudno}a. 75mg. 4mg. 32mg telmisartan C09CA07 Micardis. dojenje. 8mg.C09CA03 valsartan Diovan. 160mg. 320mg irbesartan C09CA04 Iracor. hiperhidroza. te{ka hipokalijemija. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija. AstraZeneca tabl. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. 160mg film tabl. ND bol u grudima. kombinacije C09DA Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici C09DA01 losartan kalijum + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. 75mg. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre.

edem. (80mg + 12. anurija. o{te}enje bubrega ili jetre. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega. artralgija. polakiuria. vrtoglavica. hiperkalcemija. (160mg + 25mg) C09DA04 ibesartan + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija. (150mg + 12.5mg) i (300mg + 12. bolovi u le|ima i mi{i}ima. stenoza mitralnih i aortnih zalistaka. (160mg + 25mg) Valsacombi.5mg) tabl. Boehringer tabl. oticanje ekstremiteta. dojenje. slabljenje bubre`ne funkcije. zamor. mialgija. mu~nina. pove}anje kreatinina i kreatin kinaze. hiperkalcemija. bilijarna ciroza i holestaza. Bayer tabl. dojenje. sr~ana slabost. KI trudno}a. mu~nina.5mg) 488 Registar lekova 2011 . edem. bol u ekstremitetima. hipokalijemija. dispepsija. (80mg + 12. stenoza renalne arterije.5mg). hiponatrijemija. ra{ Co . (40mg + 12. preosetljivost na sulfonamide i derivate sulfonamida. OPREZ hipotenzija. artritis. te{ke bolesti jetre i bubrega. stenoza renalne arterije. holestaza. hipotenzija. aritmija. hepatitis. ND smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. mi{i}na slabost. o{te}enje bubrega ili jetre. (160mg + 12. dijareja.5mg) tabl. Novartis film tabl.C09DA03 valsartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. ko`ni vaskulitis. vrtoglavica. OPREZ hipovolemija. glavobolja. infekcije urinarnog trakta. tinitus. transplantacija bubrega. (80mg + 12. poreme}aj uriniranja. (160mg + 12.Irda. primarni aldosteronizam.5). hipokalijemija. bilijarna ciroza i holestaza. hipokalijemija Micardis plus. refraktorna hipokalijemija. sinuzitis. te{ka hipokalijemija. hiperkacemija.5mg). hipotenzija. ND pove}anje nivoa ureje u krvi. povra}anje.5). dojenje. gastritis. bol u abdomenu. ka{alj. vizuelni poreme}aji. ND bol u grudima. Krka film tabl. primarni aldosteronizam. stenoza renalne arterije. ND sindrom sli~an gripu. hiperhidroza. stenoza aortne i mitralne valvule. smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. (80mg + 12.5mg) C09DA07 telmisartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. infekcije urinarnog trakta. refraktorna hipokalijemija. dispepsija. tahikardija. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. slabljenje bubre`ne funkcije Atacand plus tabl (16mg + 12. navala vru}ine. ka{alj. dijareja. holestaza. vrtoglavica. svrab. KI trudno}a. anemija. faringitis. povra}anje. rinitis. trombocitopenija. KI trudno}a. sistemski lupus eritematodes. depresija. anksioznost. vrtoglavica. mu~nina. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre. tinitus. seksualna disfunkcija Co . te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. tahikardija. Nobel film tabl. (40mg + 12. dojenje. vertigo.5mg) C09DA07 kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija. (80mg + 25mg) Pritor Plus. dijareja. mijalgija. bilijarna ciroza. hiponatrijemija.5mg) tabl. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija. glavobolja. dijareja. poreme}aj uriniranja. dispepsija.Diovan. OPREZ hipotenzija. hipotenzija. KI trudno}a.

I statine ne treba uzimati istovremeno sa fibratima a naro~ito gemfibrozilom (pove}an ruzik od miopatija) Registar lekova 2011 489 . primarnihiperaldosteronizam. sekundarna prevencija velikih kardiovaskularnih doga|aja (koronarna revaskularizacija. polakiurija. palpitacije. porfirija. vertigo. insuficijencija bubrega. Novartis film tabl (5mg + 80mg). umor. OPREZ deca. OPREZ dijabetes. mu~nina. stenoza aortne i mitralne valvule. hiperkalijemija. erektilna disfunkcija. pruritus. (5mg + 160mg) i (10mg + 160mg) C09X Drugi lekovi koji deluju na renin-angiotenzin sistem C09XA Inhibitori renina C09XA02 aliskiren IND esencijalna hipertenzija. artralgije. suva usta. vizuelni poreme}aji. KI trudno}a. opstipacija ili dijareja. angioedem Rasilez. sr~ana smrt i nefatalni infart miokarda). trudno}a. abdominalni bol. oticanje zglobova.samo za atorvastatin i simvastatin). poliurija. tahikardija. OPREZ smanjena koncentracija natrijuma i volumena te~nosti u cirkulaciji. dojenje. transplatacija bubrega. ka{alj. hipotenzija. smanjenje rizika kod bolesnika sa koronarnom bole{}u. te{ko o{te}enje jetre. vrtoglavica. KI drugi i tre}i trimestar trudno}e. influenca. flatulencija. . dojenje. dojenje. eritem. crvenilo. glavobolja. bol u abdomenu. koronarna bolest srca nakon koronarne kateterizacije. astenija. edemi. opstipacija. (familijarna heterozigotska i homozigotska hiperholesterolemija. glavobolja. ako je izrazito pove}anje kreatin fosfokinaze. angioedem u anamnezi. bilijarna ciroza i holestaza. terapiju treba prekinuti). naleti vru}ine Exforge. tinnitus. akutna oboljenja jetre. KI preosetljivost na lek.C09DB Antagonisti receptora angiotenzina II i derivati dihidropiridina C09DB01 amlodipin + valsartan IND esencijalna hipertenzija. te{ko o{te}enje bubrega i bolesnici na dijalizi. osip. ND nazofaringitis. umor. 150mg. ND dijareja. parestezije. o{te}enje jetre ili bubrega. proliv. sr~ana slabost. spazam mi{i}a. pospanost. kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega. 300mg C10 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Svi lekovi iz ove grupe primenjuju se kao dopuna dijeti koja je obavezna sve vreme terapije. ND bolovi u mi{i}ima (reverzibilni miozitis. egzantem. anksioznost. stenoza renalne arterije. hiperhidroza. C10A Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AA Inhibitori HMG CoA reduktaze IND primarna hiperholesterolemija kod koje dijeta nema odgovaraju}i efekat. bol u larinksu i farinksu. Novartis film tabl. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. nesanica. sinkopa. bol u le|ima. me{ovite hiperlipidemije . ra{.

40mg. Novartis atorvastatin (u obliku kalcijum trihidrata) C10AA05 Atacor. i V. 10mg. 20mg. 20mg. 10mg. Medico Uno film tabl. 40mg. Ifibrate a naro~ito gemfibrozil ne treba uzimati istovremeno sa statinima (pove}an ruzik od miopatija). Sandoz PravaCor. 20mg. 10mg. depresija. Hemofarm film tabl. Novartis Lescol XL. 20mg. alkoholizam. 30mg. anemija ili leukopenija. Medico Uno Vasilip. 10mg. Alkaloid Simva Sandoz. 80mg tabl. 10mg. 450mg kaps. 20mg. 10mg. 10mg. AstraZeneca C10AB Fibrati IND hiperlipoproteinemija tipa IIa. Hemofarm film tabl. 20mg. 10mg. 80mg Lipidra. 20mg i 40mg Atoris. 10mg. 40mg film tabl. tvrda 100mg film tabl. 80mg pravastatin C10AA03 Pralip. urtikarija. 10mg. nefrotski sindrom. Jadran Simvor. 10mg. 20mg. oslob. PharmaSwiss Pravapres. 20mg rosuvastatin C10AA07 Crestor. 5mg. 40mg film tabl. 10mg. Slaviamed film tabl. Belmac Simvastatin. sekundarne trigliceridemije. 20mg. Zdravlje Simvastatin ICP. 20mg. Ni Medic Simvax. 20mg. 20mg Dislipat. 80mg Sortis. 20mg kaps. 40mg film tabl. tvrda 20mg. 20mg film tabl. Sopharma fluvastatin C10AA04 Lescol. 10mg. 20mg. 40mg Atoris. 10mg. nije dozvoljena istovremena primena gemfibrozila sa repaglinidom (pove}an rizik nastanka ozbiljne hipoglikemije) C10AB04 gemfibrozil Sinelip. KI trudno}a. ND holelitijaza. 10mg. 40mg film tabl. Pfizer film tabl. Sandoz Simvabel. 40mg ciprofibrat C10AB08 Lipanor. Hemofarm Hollesta. insuficijencija bubrega. Nobel film tabl. 40mg film tabl. Krka film tabl. PharmaSwiss 490 kaps. 40mg tabl. 10mg. alopecija. III. hipoalbuminemija. ra{. 20mg.40mg film tabl. GIT smetnje. sanofi aventis fenofibrat C10AB05 Fenolip. impotencija. 10mg. IV. 40mg tabl. 20mg. Slaviamed Zocor. 40mg. MSD film tabl. sa prod. 40mg film tabl.C10AA01 simvastatin Cholipam. 80mg Tulip. Zdravlje film tabl. 10mg. 40mg. tvrda 160mg Registar lekova 2011 . 40mg tabl. IIb. jetre. 20mg. 10mg. 20mg. 20mg film tabl. holelitijaza. glavobolja.

opstipacija. MSD tabl. pruritus. dijareja. ne preporu~uje se istovremena upotreba fibrata i ciklosporina. hiperglikemija. artralgija. OPREZ dijabetes. smanjenje tolerancije na glukozu. `utica. me{ovitom dislipidemijom sa povi{enim nivoima LDL holesterola i triglicerida i niskim HDL holesterolom kao i bolesnika sa heterozigotnom familijarnom i nefamilijarnom hiperholesterolemijom. zloupotreba alkohola. istovremena primena sa potentnim inhibitorima CYP3A4. abdominalni bol. 750mg. holelitijaza. 500mg. nasledni mi{i}ni poreme}aji. me{ana hiperlipidemija. KI zna~ajna ili neobja{njiva disfunkcija jetre. nekontrolisani hipertireoidizam. sa prod. pove}anje transaminaza Inegy. KI trudno}a. bubre`na insuficijencija. OPREZ trudno}a. glavobolja. osip. dojenje. mu~nina. urtikarija Tredaptive. povra}anje. 375mg. (20mg + 10mg). trombocitopenija. rabdomioliza. MSD tabl. abdominalni bol. oslob. ra{. 1000mg C10AD52 nikotinska kiselina + laropiprant IND terapija dislipidemije (u kombinaciji sa inhibitorima HMG-CoA reduktaze ili kao monoterapija) posebno kod bolesnika sa kombinovanom. povra}anje. smanjena funkcija jetre. crvenilo. OPREZ stariji od 70 godina. OPREZ miopatija. angioedem (retko). (40mg + 10mg) Registar lekova 2011 491 . preosetljivost na simvastatin ili ezetimib. hiperpigmentacija. zloupotreba alkohola. deca ispod 10 godina. sa modif. hiperuricemija Niaspan. oslob. svrab. nesvestica. ND dijareja. nadutost. nasledni mi{i}ni poreme}aji u anamnezi. ND glavobolja. preosetljivost nalek. arterijsko krvarenje. urtikarija. aktivni pepti~ki ulkus. parestezija. bol u mi{i}ima. holecistitis. mu~nina. oslob. anoreksija. familijarna hiperholesterolemija uz dijetu i statine. 10mg C10B Lekovi koji smanjuju lipide u serumu i kombinacije C10BA Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu C10BA02 simvastatin + ezetimib IND primarna hiperholesterolemija (heterozigotna familijarna i nefamilijarna). miopatija. ose}aj toplote. abdominalni gr~evi. rabdomioliza. eitem. nekontrolisani hipotiroidizam. ND suva ko`a. Merck tabl. dijareja. MSD tabl. stariji pacijenti. pepti~ki ulkus. KI dojenje. o{te}enje bubrega. (1000mg +20mg) Trevaclyn. ND glavobolja. trudno}a. mijalgija. MSD tabl. nauzeja. pankreatitis. zamor.C10AD Nikotinska kiselina i derivati C10AD02 nikotinska kiselina IND hiperlipidemija. sa modif. dijareja. dispepsija. insuficijencija jetre. (1000mg +20mg) C10AX Ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AX09 ezetimib IND primarna hiperholesterolemija. homozigotna sitosterolemija (fitosterolemije) uz dijetu. zamor. pove}anje nivoa enzima jetre Ezetrol. (10mg + 10mg). hepatitis. giht. mu~nina.

abdominalni bol. (10mg + 5mg).C10BX Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa drugim lekovima C10BX03 atorvastatin + amlodipin IND hiperholesterolemija kod bolesnika sa hipertenzijom i/ili anginom pectoris. dojenje. Pfizer film tabl. mijalgija. KI preosetljivost na atorvastatin ili amlodipin. eritema multiforme. crvenilo lica. dijareja. trudno}a. OPREZ deca. umor. porfirija. astenija. mu~nina. trombocitopenija Caduet. potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega. nesanica. akutna oboljenja jetre. vrtoglavica. kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. edemi. ND glavobolja. leukopenija. (10mg + 10mg) 492 Registar lekova 2011 .

.

bol.1%) krem (0. OPREZ trudno}a. Zdravlje krem 1% D01AC02 mikonazol nitrat IND gljivi~ne infekcije ko`e. svrab. edem. OPREZ trudno}a. vaginalna monilijaza. peckanje. akne vulgaris. KI nano{enje na lezije ko`e izazvane virusnim infekcijama (herpes simplex.05% + 1% + 0. Galenika krem 2% D01AC03 ekonazol nitrat IND dermatomikoze ko`e (izuzev kosmatih delova). ND lokalni eritem. rozacea. KI ne primenjuje se na otvorene rane ili opekotine Nystatin. svrab i iritacija na mestu primene. poja~ana maljavost kod du`e primene Triderm. Jugoremedija krem 1% sprej za ko`u. svtab Ecalin.E!!!!!!! LPAB!J!QPULPAOP!ULJWP LEKOVI ZA LE^ENJE KO@E I POTKO@NOG TKIVA D01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D01A Antimikotici za lokalnu primenu D01AA Antibiotici D01AA01 nistatin IND kutana i mukokutana kandidijaza. ND iritacija ko`e. novoro|en~ad. ov~ije boginje). upala. dermatitis. ose}aj pe~enja. Hemofarm krem 20mg/g D01AC20 betametazon (u oliku dipropionata) + klotrimazol + gentamicin sulfat IND me{ovite gljivi~no bakterijske infekcije sa inflamacijom.05% + 1% + 0. svrab Fentikol. Hemofarm mast 100 000ij/g D01AC Derivati imidazola i triazola D01AC01 klotrimazol IND dermatomikoze. kontakt sa o~ima. ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. ND retko crvenilo ko`e.1%) 494 Registar lekova 2011 . plikovi. ND ra{. reakcije preosetljivosti. rastvor 1% D01AC08 ketokonazol IND povr{inske i duboke mikoze ko`e i kosmatih delova. perutanje. fotosenzitivnost. onihijaza i paronihijaza uzrokovana kandidom. pitirijazis verzikolor. Bayer krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% Kansen. TBC ko`e. kontaktni dermatitis Daktanol. Hemofarm {ampon 2% D01AC12 fentikonazol nitrat IND dermatomikoze. Erythrazma. Pytiriasis versicolor. OPREZ trudno}a. OPREZ dugotrajna primena na ve}im povr{inama ko`e. onihomikoze. ND pe~enje. urtikarija Canesten. Schering mast (0. ko`ne erupcije Mycoseb.

D01AC52 mikonazol nitrat + hidrokortizon IND akutne ili egzarcerbirane dermatomikoze sa izra`enom upalom ili one kod kojih je do{lo do superinfekcije Gram . te~ni parafin + masne komponente IND atopijski dermatitis. pancitopenija. Novartis Consumer krem 1% Lamisil Once 1%.. dehidrirana ko`a Linola Fett N. dijareja. pogor{anje psorijaze. herpes simpleks. tabl. artralgija. poreme}aj ukusa i retko o{te}enje jetre sa `uticom. OPREZ trudno}a. ose}aj pe~enja Obytin. holestazom i hepatitisom Lamisil. gubitak apetita. Novartis Consumer rastvor za ko`u 1% Mycofin. dojenje. Dr August Wolff (rastvor za ko`u) uljana kupka 200ml Registar lekova 2011 495 . kandidijaza ko`e. vari~ele. ko`na kandidijaza. Actavis M. hipostezija. tinea cruris. 250mg D02 Emoliensi i protektivi D02A Emoliensi i protektivi D02AC Te~ni parafin i preparati masti D02AC. anksioznost. ND prolazni nadra`aj ko`e. OPREZ trudno}a. urtikarija. ne sme da do|e u kontakt sa o~ima. vakcinacija. ND retko ose}aj topline na mestu aplikacije Daktacort. glavobolja. parestezija. Jugoremedija krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% D01AE15 terbinafin IND pityriasis vesrsicolol i druge gljivi~ne infekcije ko`e. svrab i peckanje na mestu aplikacije Lamisil.815% D02AC.. Janssen Pharmaceutica krem (20mg + 10mg)/g D01AE Ostali antimikotici za lokalnu primenu D01AE14 ciklopiroks olamin IND tinea pedis. deca do 6 godina. insuficijencija bubrega ili jetre. ND crvenilo. ra{. Nobel Ilac krem 1% D01B Antimikotici za sistemsku primenu D01BA Antimikotici za sistemsku primenu D01BA02 terbinafin hlorid IND onihomikoze. nezasi}ene masne kiseline IND atopijski dermatitis. Novartis tabl. 125mg. mu~nina. Dr August Wolff krem hidrofilni 0.5% Linola Fett. tinea cruris.pozitivnim bakterijama. mijalgija. vrtoglavica. sifilis. akutna generalizovana egzantemozna pustuloza. Stevens-Johnson-ov sindrom. dojenje. tinea corporis. tinea corporis. ND ose}aj nelagodnosti u stomaku. tinea pedis. tinea capitis. 250mg Myconafine. svrab. depresija. dehidrirana ko`a Linola. KI tuberkuloza ko`e. OPREZ trudno}a. Dr August Wolff krem hidrofilni (masni) 0. toksi~na epidermalna nekroliza.

OPREZ koristiti na ograni~enoj povr{ini ko`e i najvi{e do 7 dana. Novartis Consumer gel 0. opekotine..) D04A Sredstva protiv svraba (uklju~uju}i antihistaminike. fotosenzitivne reakcije Fenistil.) D04AA Antihistaminici za lokalnu primenu D04AA09 hlorpiramin hlorid IND alergijski i esencijalni puritus na manjim povr{inama ko`e.5%) D04 SREDSTVA PROTIV SVRABA (UKLJU^UJU]I ANTIHISTAMINIKE. ekcem. neurodermatitis. svrab. Dr August Wolff krem 120mg/g D03 PREPARATI ZA LE^ENJE RANA I ULCERACIJA D03A Preparati za terapiju o`iljaka D03AX Ostali preparati za terapiju o`iljaka D03AX03 dekspantenol IND dermatitisi razli~ite etiologije. dekubitus.D02AC. Bayer krem (5% + 0. sluzoko`i i u blizini oka. ispucalost ko`e Linola Gamma. KI deca do 2 godine. anestetike i sl. ANESTETIKE I SL. ulje semena `utog no}urka IND ekcem. ND puritus . crvenilo. opekotine. ihtioze Linola Urea.opekotine od sunca ili alergija na sunce. Pliva mast 1% D04AA13 dimentinden maleat IND ubodi insekata pra}eni svrabom. OPREZ primena na velikim povr{inama ko`e i u du`em periodu. ose}aj pe~enja na mestu aplikacije. ekcem. dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid Bepanthen plus. Bayer mast 5% krem 5% Panthenol. KI vari~ele. Hemofarm mast 5% D03AX. crvenilo sa otokom i fotosenzitivna reakcija Synopen. urtikarija.. primena na otvorenim ranama. Dr August Wolff krem 20% D02AE proizvodi karbamida D02AE01 urea IND suve dermatoze sa perutanjem ko`e. za pobolj{anje epitelizacije Bepanthen. ND su{enje ko`e.1% 496 Registar lekova 2011 .

tvrda 10mg. Hemofarm mast 2% Registar lekova 2011 497 . 25mg D06 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D06A Antibiotici za lokalnu primenu D06AX Ostali antibiotici za lokalnu primenu D06AX01 fusidat natrijum IND stafilokokne infekcije ko`e. velikih doza vitamina A i keratolitika. primena na otvorene rane i sluzoko`u. ra{ Stanicid. metotreksata. Fabrik Montavit krem 20mg/g D05 LEKOVI ZA LE^ENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) D05A Antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX Ostali antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX 05 tazaroten IND psorijaza. trudno}a (teratogenost). KI deca do 2 godine. opadanje kose Neotigason. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. eritem. lichen planus. ekcem. ne preporu~uje se istovremena primena tetraciklina. Cenexi kaps. ND fotosenzitivne reakcije. ose}aj `e|i. Belupo gel 0. ne preporu~uje se intezivno izlaganje UV zracima. opekotine od sunca ili alergija na sunce.1% D05B Antipsorijatici za sistemsku primenu D05BB Retinoidi za terapiju psorijaze D05BB02 acitretin IND generalizovana psorijaza rezistentna na klasi~nu terapiju. urtikarija.05% i 0. KI smanjena funkcija jetre ili bubrega. obavezna je kontrola hepati~nih funkcija i lipida u plazmi. ostali poreme}aji keratinizacije rezistentni na klasi~nu terapiju. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). znojenje. Pharm. ND kontaktni dermatitis. OPREZ trudno}a nije dozvoljena za vreme niti 2 godine posle terapije. dojenje Zorac. malih boginja i plikova na ko`i. kod pro{irenih vena. OPREZ trudno}a. Darier-ova bolest. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. dojenje. dojenje (primena na velikim povr{inama ko`e).D04AA32 difenhidramin IND ubodi insekata pra}eni svrabom. akne. ND suvo}a usta. KI trudno}a. fotosenzitivne reakcije Dermodrin.

neurodermatitis. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. kontakt sa o~ima ili sluzoko`om nosa. ND svrab i eritem na mestu aplikacije Aciklovir. dojenje. mogu}nost resorpcije propilen glikola iz otvorenih rana i o{te}ene ko`e. folikulitis. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. preosetljivost na sulfonamide. Belupo mast 2% D06B Hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BA Sulfonamidi D06BA01 sulfadiazin srebro IND spre~avanje i le~enje infekcija kod opekotina. ulcus cruris. sekundarne infekcije ko`e (postoperativne rane. ND fotosenzitivne reakcije. Jugoremedija mast 5% Aciklovir. KI trudno}a (ako je ope~ena povr{ina ve}a od 20%). nedono{~ad i novoro|en~ad u toku prva 2 meseca `ivota. Zdravlje krem 5% 498 Registar lekova 2011 . KI Herpes simplex infekcije u fazi vezikula naro~ito ako su pukle. OPREZ trudno}a. eritem. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega).D06AX07 gentamicin sulfat IND bakterijske infekcije ko`e. ND mogu}a senzibilizacija Sanaderm Zdravlje krem 1% D06BB Antivirusni lekovi D06BB02 tromantadin hlorid IND Herpes simplex infekcije ko`e i semimukoznih membrana naro~ito u inicijalnoj fazi. varikoznih i dekubitusnih ulkusa. ra{ Gentamicin. suva ko`a i pe~enje na mestu primene Mirobact. furunkuloza). dojenje. KI preoseljivost na mupirocin ili propilen glikol.1% D06AX09 mupirocin IND bakterijske infekcije ko`e (impetigo. oticanja ili stvaranja vezikula koje se {ire. Galenika mast 0. ekcem). ND svrab. abrazije. Merz gel 1% D06BB03 aciklovir IND primarni i rekurentni genitalni herpes. Herpes zoster. OPREZ trudno}a. bockanje. crvenilo. Herpes zoster ako je do{lo do intenzivnog crvenila. ND kontaktni dermatitis Viru-Merz-Serol.

Jadran krem 10mg/g D07 KORTIKOSTEROIDI. depigmentacija. Panfarma krem 0. TBC ko`e.1% gel 0. Belupo krem 0. herpes simplex. vakcinacija. bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e. 5mg/g D07AC Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III) D07AC01 betametazon (u obliku dipropionata) Beloderm.05% mast 0. atrofija ko`e. Labo krem 0. psorijaza i dr. Alkaloid krem 0.25% mast 0. DERMATOLO[KI PREPARATI IND inflamatorni poreme}aji ko`e kao {to su ekcemi.05% mast 0. OPREZ tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti ili UV zra~enju.. Jugoremedija Esperson mite.025% krem 0.5% D07AB Kortikosteroidi srednje jakog delovanja (grupa II) D07AB10 alklometazon dipropionat Afloderm. akne D07A Kortikosteroidi. Belupo krem 0.1% mometazon furoat D07AC13 Elocom.25% krem 0. Galenika krem 0.05% dezoksimetazon D07AC03 Esperson. ne preporu~uje se upotreba kod dece. ND iritacija ko`e Rozamet.025% mast 0. Galenika mast 2. KI virusne. poja~ana maljavost. OPREZ nije dozvoljena dugotrajna upotreba. naro~ito na licu. Jugoremedija D07AC04 fluocinolon acetonid Panolon.025% diflukortolon valerat D07AC06 Decotal. vari~ele. monokomponentni D07AA Kortikosteroidi slabog delovanja (grupa I) D07AA02 hidrokortizon Hydrocortison.1% Elocom. 5mg/g mast 0.025% mast 0.1% mast 0. Jugoremedija Esperson M. strije. ND kontaktna senzibilizacija.1% Registar lekova 2011 499 .025% Sinoderm.D06BX Ostali hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BX01 metronidazol IND rozacea. Schering rastvor za ko`u 0.

bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e.1%) Didermal. Pliva mast (1% + 3%) Hydrocyclin.5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0. kombinacije sa antisepticima D07BC Kortikosteroidi. Bosnalijek rastvor za ko`u 10% Betadine. ND mogu}i sistemski efekti zbog resorpcije prilikom primene na o{te}enu ko`u ili sluznice.5% mast 10% 500 Registar lekova 2011 .5%. kombinacije sa antisepticima D07BC01 betametazon (u obliku dipropionata) + salicilna kiselina Belosalic.25mg + 3300ij)/g mast (0. kombinacije sa antibioticima IND inflamatorni procesi na ko`i pra}eni bakterijskom infekcijom. Alkaloid rastvor za ko`u 7. I alkalije (sapuni) D08AG Proizvodi sa jodom D08AG02 povidon jod 1g povidon joda = 0. KI tuberkuloza ko`e. slabog delovanja. jakog delovanja.5mg + 20mg)/ml Diprosalic. Nini rastvor za ko`u 10% pena za ko`u 7.5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0. Belupo krem (0.1%) mast (0. kombinacije sa antibioticima D07CA01 hidrokortizon + oksitetraciklin Geokorton. virusne. kombinacije sa antibioticima D07CA Kortikosteroidi.05% + 0.1%) fluocinolon + neomicin (u obliku sulfata) D07CC02 Sinoderm N.5mg + 20mg)/ml D07C Kortikosteroidi. Galenika krem (0. ne preporu~uje se upotreba kod dece D07CC01 betametazon (u obliku dipropionata) + gentamicin sulfat Belogent. IND dezinfekcija u hirurgiji.D07B Kortikosteroidi. Galenika mast (1% + 3%) D07CC Kortikosteroidi. Galenika krem (0. jakog delovanja.1g aktivnog joda ANTIsept D. Belupo mast (0.05% + 0.25mg + 3300ij)/g D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI D08A Antiseptici i dezinficijensi Preparate iz ove grupe treba uvek upotrebiti u razbla`enju koje je propisao proizvo|a~. Schering mast (0. OPREZ nije dozvoljena dugotrajna primena naro~ito na licu.05% + 0. 10% Povidon jod. dermatologiji i ginekologiji. Hemofarm rastvor za ko`u 10% mast 10% Povidon jod.05% + 0.1%) mast (0.

primena na o{te|enu ili ekcematoynu ko`u.6mg +1mg) D09 LEKOVITI ZAVOJI D09A Lekoviti zavoji D09AA Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima D09AA02 fusidinska kiselina IND stafilokokne infekcije ko`e. ND fotosenzitivne reakcije.5mg +3mg + 0. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega).D08AX Ostali antiseptici i dezinficijensi D08AX 10 oktenidin hlorid + fenoksietanol IND dezinfekcija rana kod povreda i opekotina. eritem. Schulke & Mayr rastvor za ko`u sluzince ili rane (1mg + 20mg)/ml D08AX. Hemofarm gel 1% Registar lekova 2011 501 . KI trudno}a. Dr August Wolff suspenzija za ko`u 4% D10AF Antiinfektivi za le~enje akni D10AF01 klindamicin IND acne vulgaris Clindasome.5mg +3mg + 0mg +0. svrab Sona. peckanje.. OPREZ kontakt sa o~ima ili sluzoko`om. Jadran lozenga (0.6mg +0. kontaktni dermatitis. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. OPREZ ne dozvoliti kontakt sa o~ima. ND suva ko`a. benzalkonijum hlorid + levomentol + timol + etarsko ulje eukaliptusa + etarsko ulje nane IND blage upale usne duplje i `drela. iritacija. OPREZ primena kod dijabeti~ara jer sadr`e saharozu Holyplant Septogal. KI sun~anje. ND iritacija ko`e Aknefug Oxid Wash. preoperativna priprema ko`e Octenisept. mo`e da izbeli dlake ili tkanine. Belupo gel 1mg/g D10AE Peroksidi D10AE01 benzoil peroksid IND acne vulgaris. Hemofarm impregnirana kompresa 2% D10 PREPARATI PROTIV AKNI D10A Preparati protiv akni za lokalnu primenu D10AD Retinoidi za lokalnu primenu kod akni D10AD03 adapalen IND acne vulgaris na licu.6mg +1mg) Holyplant Septogal bez {e}era. eritem. Jadran lozenga (0. ra{ Stanicid. grudnom ko{u i le|ima. KI primena kod dece mla|e od 4 godine. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. ustima i mukoznim membranama.

bolovi u mi{i}ima i zglobovima Roaccutane. impetigo. Roche kaps. 5% pimekrolimus D11AX 15 IND atopijski dermatitis (atopijski ekcem) kod dece starije od 2 godine. imunodeficijencija. OPREZ nije dozvoljena trudno}a najmanje mesec dana nakon obustavljanja terapije. etanolni ekstrakt humane placente IND vitiligo i depigmentacija ko`e nastala od opekotina Melagenina plus. infekcije ko`e uklju~uju}i folikulitis. furunkul. kontrolisati hepati~ne funkcije i lipide u plazmi. OPREZ tokom terapije maligni lentigo mo`e da progredira u maligni melanom. dojenje. nije dozvoljen kontakt sa sluznicom oka.D10AX Ostali preparati za lokalnu primenu kod akni D10AX03 azelainska kiselina IND acne vulgaris. heparin natrijum + alantoin + ekstrakt crnog luka IND hipertrofi~ni i keloidni o`iljci ko`e posle hirur{kih zahvata. crvenilo. Novartis krem 1% (10mg/g) D11AX. tvrda 10mg. retko fototoksi~ne reakcije Skinoren. herpes zoster. ne primenjivati kod akutnih virusnih i bakterijskih infekcija ko`e niti na o{te}enoj ko`i ili ko`i sa premalignim lezijama. netolerancija ili izostanak dejstva topikalnih kortikosteroida. 20mg D11 D11A OSTALI DERMATOLO[KI PREPARATI Ostali dermatolo{ki preparati D11A . Merz gel (5000ij + 1g + 10g)/100g 502 Registar lekova 2011 . bol. dojenje. Centro Di Histoterapia Placentaria rastvor za ko`u 50% D11AX Ostali dermatolo{ki preparati D11AX01 minoksidil Pilfud. osip. Bosnalijek rastvor za ko`u 2%. urtikarija. KI trudno}a. opekotine. KI alergija na lek. opadanje kose. parestezije. ND iritacija ko`e. jetre. ND svrab. ND svrab. insuficijencija bubrega. hiperlipidemija. molluscum contagiosum. kontrakture usled povreda tetiva. kutane papilome. netolerancija na alkohol Elidel. hipervitaminoza A.. ne utrljavati u ko`u i ne nanositi na velike povr{ine. diskoloracija ko`e. pe~enje.. KI preosetljivost na alkil-4-hidroksibenzoate (parabeni). OPREZ trudno}a. herpes simplex. znojenje. ND retko lokalno nadra`ajno dejstvo Contractubex. Bayer krem 20% D10B Preparati protiv akni za sistemsku primenu D10BA Retinoidi za le~enje akni D10BA01 izotretinoin IND te{ki oblici nodulo-cisti~nih akni.

.

OPREZ terapija se prekida za vreme menstruacije. ND pe~enje. svrab. (500mg + 200 000ij) vaginalni krem (100mg + 40 000ij)/g G01AC Derivati hinolona G01AC05 dekvalinijum hlorid IND vaginalne bakterijske i gljivi~ne infekcije. soju. bakterijske vaginoze. mogu}a sistemska resorpcija oko 20% doze leka pa ne treba isklju~iti uticaj na psihofizi~ke sposobnosti. metalni ukus u ustima i interakciju sa alkoholom (Arilin) Orvagil. ND lokalna iritacija. vulvitis i balanitis izazvani gljivicama. Bayer vaginalna tabl. upotreba leka najdu`e 10 dana (Arilin). Zdravlje vaginalna tabl. Doppel Farmaceutici vaginalna kaps. isklju~uju}i kombinacije sa kortikosteroidima G01AA Antibiotici G01AA01 nistatin IND vulvovaginalna kandidijaza. Hemofarm vaginalna tabl. 100 000ij G01AA51 nifuratel + nistatin IND vulvovaginitis me{ovite etiologije. KI preosetljivost na sastojke leka. iritacije vulve i vagine Canesten 1. ulceracija vaginalnog epitela. 10mg G01AF Derivati imidazola G01AF01 metronidazol IND trihomonasni vaginitis. prvi tromestar trudno}e. ND retko lokalna iritacija Fluomizin. 200mg vaginalni krem 2% Kansen. Dr Agust Wolff vagitorija 1000mg G01AF02 klotrimazol IND kolpitis. Bayer vaginalna tabl. 500mg Canesten 3. seksualno nezrele devoj~ice. OPREZ trudno}a. kikiriki. ne koristiti za vreme menstruacije. Galenika vaginalna tabl. GIT smetnje. 500mg Arilin rapid. preosetljivost na sastojke leka. kandidiaza. KI prvi trimestar trudno}e. postizanje asepse pre ginekolo{kih operacija i poro|aja. druge 5-nitroimidazole. ND retko lokalna iritacija Nystatin.H!! HFOJUPVSJOBSOJ!TJTUFN!J!QPMOJ!IPSNPOJ LEKOVI ZA LE^ENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI GINEKOLO[KI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI G01 G01A Antiinfektivi i antiseptici. trihominijaza. 200mg vaginalni krem 2% 504 Registar lekova 2011 . ND lokalna iritacija vagine Macmiror Complex. KI prvi tromester trudno}e. Medico Uno vaginalna tabl.

dojenje treba prekinuti tokom terapije. Innotech vaginalna kaps.G01AF04 mikonazol nitrat IND kandidijaza vagine i vulve potvr|ena brisom i/ili kulturom.1g aktivnog joda IND vaginitis izazvan bakterijama. KI prvi trimestar trudno}e Polygynax. erozije i ektopija grli}a. OPREZ upotreba kontraceptivne dijafragme ili kondoma (mogu}a rekacija leka sa gumom). peckanja. OPREZ trudno}a. ND svrab Ecalin. ND pe~enje. neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin IND vulvovaginitis me{ane etiologije. Bayer vagitorija (700mg + 200mg) G01AX Ostali antiinfektivi i antiseptici G01AX03 polikrezulen IND kolpitis. trihomonasom ili monilijama. vaginalni svrab. KI istovremena primena drugih lekova za lokalnu terapiju vaginalne sluznice. te{ka o{te}enja jetre. bola i ospe Betadine. ND lokalno pe~enje i eritem Albothyl. svraba. Catalent Italy vaginalna kaps. 200mg G01AF05 ekonazol nitrat IND vulvovaginalne mikoze. OPREZ prvi trimestar trudno}e. porfirija. ose}aj pe~enja. svrab i iritacija Lomexin. ND lokalne reakcije u vidu crvenila. Bayer vagitorija (500mg + 100mg) Neo Penotran forte. bol u abdomenu. ND retko osip. Jugoremedija vaginalna tabl. Nycomed vagitorija 90mg G01AX11 povidon jod 1g povidon joda = 0. edema i eritema terapiju treba prekinuti Gino Daktanol. krvarenje posle biopsije. cervicitis. Alkaloid vagitorija 200mg Povidon jod. glavobolja. terapija posle elektrokoagulacije. (35000ij + 35000ij + 100000ij) Registar lekova 2011 505 . KI preosetljivost na jod. ND u slu~aju iritacije.. Hemofarm vagitorija 200mg G01AX. otoka. dojenje. svraba.150mg G01AF12 fentikonazol nitrat IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza. OPREZ trudno}a. genitalni fluor. KI preosetljivost na lek. pe~enja. Nini vagitorija 200mg Povidon jod. Galenika vaginalna tabl. prva 3 meseca trudno}e. leukoreja i kolpitis gljivi~ne etiologije. iritacija Neo Penotran. 600mg G01AF20 metronidazol + mikonazol IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza. epilepsija.

ND blaga iritacija u predelu primene.G01AX. regeneracija fiziolo{ke vaginalne flore. Laboratori Baldacci vaginalna tabl.me{ana bakterijsko gljivi~na infekcija IV grupa . osobe ispod 18 god (zbog ograni~enog iskustva kod dece). retko reakcije preosetljivosti Normogin. liofilizirana kultura izolovanog soja Doederlein bacillus (Lactobacillus rhamnosus) ^uvati na temperaturi 2º-8ºC.infekcija trihomonas vaginalisom VI grupa . OPREZ ne mo`e da zameni antimikrobnu terapiju.. po otvaranju utor{iti u roku od 90 dana.gonokokna infekcija V grupa . KI preosetljivost na lek.bakterije + trihomonas + + + grupa vag sekreta III V VI III V VI III V VI III VI III V VI III V VI V VI III V VI III V VI V III V VI III V VI V VI upotreba za vreme menstr.gljivi~na infekcija 506 Registar lekova 2011 . IND prevencija povratne bakterijske vaginoze. 40mg Spektar delovanja vaginalnih antiseptika registrovanih u Republici Srbiji dejstvo na Ime leka gljivice Albothyl vag Betadine Canesten Ecalin Fluomizin Gino Daktanol Kansen Lomexin Macmiror Compl Neo Penotran Nystatin Orvagil Polygynax Povidon jod Tantum rosa* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + G+ bakterije + G.normalna saprofitna flora III grupa . ne da da da ne da da da ne ne da ne ne da ne * Tantum rosa je dodatna terapija kod kandidijaze i trihonijaze ** Tokom primene ovih lekova mogu}e je o{te}enje kondoma i dijafragme pa je za{tita nepouzdana II grupa .

gr~evi. eritem. Pfizer endocervikalni gel 0. dispneja. bronhitis.25mg/ml rast za inj. bolesti srca. tireotoksikoza.8ºC. dijareja ili opstipacija. glaukom. bubrega. 0. jetre. srca i plu}a. Hemofarm oralne kapi 0. aritmije. crvenilo lica. hipertenzija ili hipotenzija. intrauterina patnja ploda. anemija. epilepsija.G02 OSTALI GINEKOLO[KI LEKOVI G02A Preparati za kontrakciju uterusa G02AB Ergot alkaloidi G02AB01 metilergometrin maleat IND hemoragija usled atonije uterusa posle poro|aja ili poba~aja. KI prva i druga faza poro|aja. parestezije. Pfizer rast. bronhospazam. OPREZ kompromitovani uterus. bronhospazam. te{ka insuficijencija jetre. IND za Prostin E2: indukcija poro|aja. bol na mestu aplikacije Prostin 15 M. zamu}en vid.1mg/ml. hipertenzija. angina pektoris. vaginalni bol. vaskularni kolaps. bubrega. groznica. KI netretirane karli~ne infekcije. ulcerozni kolitis. bol u le|ima. Sanico vaginalna tabl. subinvolucija uterusa. bradikardija Methylergometrin. re|e dispnoja i edem plu}a. 3mg G02AD04 karboprost (u obliku trometamina) IND postpartalne hemoragije nastale usled atonije uterusa koji ne reaguje na terapiju ergotaminom ili oksitocinom. astma. dijareja. 0.2mg/ml G02AD Prostaglandini Preparate prostaglandina ~uvati na temperaturi 2 . dijabetes. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije. retencija urina G02AD02 dinoproston upozorenje Prepidil gel je generi~ka paralela za Prostin E2 ali ne mo`e da ga zameni u terapiji jer ima druga~ije indikacije i farmaceutske formulacije. inflamatorni procesi u maloj karlici. ruptura uterusa. bolesti srca. hipertenzija ili hipotenzija. ND vrtoglavica. za inj. ND mu~nina.5mg/3g Prostin E2. IND za Prepidil gel: za omek{avanje i dilataciju cervikalnog kanala pre indukcije poro|aja Prepidil gel. KI carski rez u anamnezi ili ve}i hirur{ki zahvati na uterusu. bubrega. ND nauzeja. GIT smetnje. povra}anje. plu}a i jetre. 0.25mg/ml Registar lekova 2011 507 . tranzitorni ishemijski atak. okluzivne bolesti perifernih krvnih sudova. povra}anje. tremor.

dijareja. hereditarna dislipoproteinemija. novi prsten staviti {to je pre mogu}e. mu~nina.5mg 508 Registar lekova 2011 . promene pritiska (hipo ili hipertenzija). porast istisnog volumena srca. a najkasnije u roku od 3 sata. te{ka oboljenja jetre i bubrega. anemija srpastih }elija. IND prevencija trudno}e. aritmija. usporena peristaltika creva. cerebrovaskularna ili koronarna oboljenja arterija. povra}anje. bol u grudima. dijabetes. placenta previa. napetost dojki.9mg G02C Ostali ginekolo{ki preparati G02CA Simpatikomimetici kod prevremenog poro|aja (tokolitici) G02CA03 fenoterol bromid IND prevencija prevremenog poro|aja. za inf. znojenje. vaginalna krvarenja nepoznate etiologije. hipokalijemija. Organon vaginalni dostavni sistem (15μg + 120μg)24h G02BB. ND glavobolja. OPREZ Partusisten ne treba primenjivati za le~enje astme ili bronhitisa. ote`ano mokrenje (velike doze) Partusisten. Herpes zoster u anamnezi. KI jaka krvarenja. 20mg vaginalna kaps. bol u abdomenu. amenoreja NAPOMENA u slu~aju produ`enog perioda bez prstena. depresija. KI poreme}aj sr~anog ritma uklju~uju}i WPW sindrom. 5mg konc. vrtoglavica. stenoza aorte. tremor. 18. insuficijencija jetre. Barijerni metod kontracepcije (kondom) bi trebalo koristiti tokom prvih 7 dana primene. hiperaktivnost uterusa kod indukcije poro|aja oksitocinom ili prostaglandinima. I istovremena primena IMAO mo`e dovesti do te{kih glavobolja i hipertenzivne krize Gynipral. za rast. ND tahikardija. dispepsija. prsten treba vratiti {to pre a kondom bi dodatno trebalo koristiti narednih 7 dana stalnog prisustva prstena. efikasnost kontracepcije nije smanjena ako je prsten bio van vagine manje od 3 sata i u takvoj situaciji prsten treba vratiti u vaginu {to pre. tumor jetre. ND kod oralne primene: mu~nina. glaukom o{trog ugla. valvularni poreme}aji. embolija u anamnezi. Rotor sindrom. nekontrolisani dijabetes. pove}ana telesna masa. na temperaturi do 30ºC lek mo`e da ~uva najdu`e 4 meseca. tromboza. Dubin-Johnson-ov sindrom. hipertenzija. 0. Innotech vaginalna tabl. kontrakcije uterusa u toku trudno}e. hiperglikemija. EPH gestoza. uznemiranost.G02B Kontraceptivi za lokalnu primenu G02BB Intravaginalni kontraceptivi G02BB01 etinilestradiol + etonorgestrel ^uvati na temperaturi od 2-8ºC. atrijalna fibrilacija. a kod parenteralne primene: dozno zavisno ubrzanje pulsa. OPREZ pu{enje. edemi.. arterijska ili venska tromboza. tireotoksikoza. benzalkonijum hlorid IND prevencija trudno}e Pharmatex. povra}anje. Ako je period bio du`i od 3 sata. Boehringer tabl. Alkaloid tabl. migrena. znojenje. smanjenje perifernog vaskularnog otpora.5mg/10ml G02CA. tremor ruku. NuvaRing. gojaznost. za te indikacije primenjuje se fenoterol u obliku aerosola. poreme}aji koagulacije krvi. fetalni distres sindrom. nesvestica. hormon sezitivni tumori (karcinom dojke ili endometrijuma). U slu~aju da se presten privremeno na|e van vagine. 0. hipotonija. izrazita hipertenzija. heksoprenalin sulfat IND prevremeni poro|aj. ventrikularne ekstrasistole. intermenstrualno krvarenje. promena libida. flatulencija. poreme}aj lipidnog statusa. tahikardija. KI trudno}a..

halucinacije. higijena `ene u puerperijumu. insomnija Norprolac. 50μg. hiperglikemija Tractocile. 6. za inf. za rast. glavobolja. povra}anje. Ferring tabl 25μg.5mg.F. GIT smetnje. ND lokalne reakcije u vidu ra{a i ertema Tantum rosa. smanjena finkcija jetre i bubrega. za inj.nezavisni sterilitet kod `ena. oboljenja jetre. intrauterino mrtav plod. 150μg G02CC Antiinflamatorni proizvodi za vaginalnu primenu G02CC03 benzidamin hlorid IND nespecifi~ni vulvovaginitis i cervikovaginitis. dojenje. premenstrualni sindrom. dodatna terapija u toku hemio ili radioterapije. psihoza u anamnezi. hipotenzija. preosetljivost na ergot alkaloide. kardiovaskularna oboljenja. gubitak telesne mase Bromokriptin. ND mu~nina. posturalna hipotenzija. prolaktin . anoreksija. benigna bolest dojki (mastopatija i mastalgija). placenta previja. infekcije trihomonasom kao i u toku primene estrogena kod atrofi~nog vaginitisa u postmenopauzi. granule za vaginalni rastvor 0. mogu}a hipotenzivna reakcija tokom prvih nekoliko dana terapije. tahikardija. hiperprolaktinemija kod mu{karaca. bubrega. KI preosetljivost na kvinagolid. KI eklampsija. A. KI alergijska senzibilizacija na benzidamin. 2. OPREZ je potreban kod upravljanja motornim vozilima ili ma{inama. povra}anje.G02CB Inhibitori prolaktina G02CB01 bromokriptin (u obliku mesilata) IND prolaktin .R. ND mu~nina. pre i postoperativna profilaksa kod ginekolo{kih zahvata. psihomotorne ekscitacije.C. suva usta. prolaktinomi.5mg/5ml Registar lekova 2011 509 .9ml konc. konfuzija. poreme}aj intrauterinog rasta ploda sa nenormalnom sr~anom frekfencom. inhibicija laktacije.75mg/0. 75μg. OPREZ trudno}a. pepti~ki ulkus. OPREZ tokom terapije `enama u fertilnom dobu savetovati ne hormonsku kontracepciju. gr~evi u nogama. periferna vaskularna oboljenja. Ferring rast. GIT smetnje. kod recidiva vaginalnih infekcija uz benzidamin treba primeniti i odgovaraju}i hemioterapeutik. 37. deca mla|a od 15 godina. 10mg G02CB04 kvinagolid IND hiperprolaktemija.5g G02CX Ostali ginekolo{ki preparati G02CX01 atosiban IND spre~avanje prevremenog poro|aja. akromegalija. Zdravlje tabl.zavisni poreme}aji menstrualnog ciklusa i sterilitet kod `ena. KI dojenje. adjuvantna terapija kod kandidijaze. intrauterina infekcija. ND glavobolja.A. zapaljenje izazvano intrauterinim ulo{cima. zamor.

diplopija.15 0. cerebrovaskularni inzult ili infarkt miokarda u porodi~noj anamnezi.02 0. kratkotrajnog uzimanja antibiotika ili induktora mikrozomnih enzima jetre. porfirija. GIT smetnje.15 0.02 0. dojenje. Uzimanje tableta ne sme da se prekida du`e od 4 dana. dijareje. amenoreja. cerebralna ishemija. prethodne ili sada{nje vaskularne bolesti.125 Yasmin Yaz 510 0. ru`i~asta svetlo `ut. Sastav kombinovanih oralnih kontraceptiva u mg/tabl. potrebno je odmah uzeti tabletu i dalje nastaviti sa uzimanjem u uobi~ajeno vreme. bolesti srca. NAPOMENA saveti kod propu{tene tablete. holestatska `utica.03 0.15 0.03 0. promena libida. akutna i hroni~na oboljenja jetre.03 0. otoskleroza.075 0. vaginalna krvarenja neutvr|ene etiologije. etinilestradiol Escapelle Jeanine Lindynette Logest Legravan Mercilon Microgynon Novynette Postinor Qlair tamno `ut.02 0.03 0.03 0. Ako se kasni sa uzimanjem tablete manje od 12 sati. gojaznost.02 0. tromboza.075 0.75 Regulon Stodette Tri Regol ru`i~asta bela oker 0. `utica. dijabetes.075 0.G03 G03A POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu IND prevencija trudno}e. fotosenzitivnost. oligomenoreja i amenoreja. dodatna kontracepcija je potrebna u slu~aju povra}anja. holelitijaza. kontraceptivna za{tita mo`e da bude smanjena (treba koristiti alternativne metode kontracepcije).075 0. karcinom dojke i druge estrogen zavisne neoplazme. kontraceptivna za{tita nije smanjena.02 0. Potrebno je 7 uzastopnih dana uzimanja tableta da bi se postigla odgovaraju}a supresija hipotalamo-hipofizno-ovarijalne ose. OPREZ pu{enje. akutna faza mononukleoze. Ako se sa uzimanjem tablete kasni vi{e od 12 sati. KI trudno}a. hiperlipidemija. hipertenzija. jake glavobolje (naro~ito vaskularne i one koje prate po~etak uzimanja kontraceptiva). ND glavobolja.03 0.02 3 3 Registar lekova 2011 . hipertenzija.03 0. intermenstrualno krvarenje. depresija. stanja sa visokim rizikom za trombozu.15 0.5 estradiol valerat 0. napetost dojki. depresija. gojaznost.05 0.15 0. crvena bela 0 2 3 0 0 3 2 2 1 0 dezogestrel dienogest 2 drospirenon gestoden levonorgestrel 1. hroni~ne sistemske bolesti.04 0.

nasledna ili ste~ena predispozicija za vensku ili arterijsku trombozu. Bayer film tabl.15mg) Novynette. (0. Bayer fim tabl. akne. prisustvo ili pankreatitis u anamnezi ako je povezan sa te{kom hipertrigliceridemijom.075mg) Stodette.03mg + 0.04mg + 0. cerebrovaskularne bolesti ili oboljenje koronarnih arterija. Galenika film tabl.03mg + 0.075mg) Lindynette 30. (0. Gedeon oblo`ena tbl. nekontrolisana hipertenzija. KI preosetljivost na lek. fiksne kombinacije G03AA07 etinilestradiol + levonorgestrel Legravan. KI prisutna venska tromboza ili tromboza u anamnezi (tromboza dubokih vena. prolazna ishemija). (0. (0. 2mg+3mg (svetlo `ute). krvarenje unutar ciklusa. Baye oblo`ena tabl. dijabetes sa vaskularnim simptomima. dijabetes povezan sa vaskularnim poreme}ajima. Bayer oblo`ena tabl. oker `uta (0. prethodne migrene sa fokalnim neurolo{kim simptomima kao {to je aura. prisutna arterijska tromboza ili tromboza u anamnezi (npr. Organon tabl. pove}anje telesne mase Qlaira. (0.02mg + 0. prisustvo tumora jetre.03mg + 0.15mg) Microgynon 30. Gedeon oblo`ena tabl. infarkt miokarda) ili prodromalna stanja (npr. (0. sumnjana trudno}i ili trudno}a. pulmonalna embolija). napetost dojki. angina pektoris. umereni oblik akni vulgaris.05mg).03mg + 3mg) Yaz. dojki.G03AA Gestageni i estrogeni. Gedeon oblo`ena tabl. (0. Gedeon film tabl.03mg + 0. venska tromboza (aktivna ili u anamnezi). anemija srpastih }elija.03mg + 0. estrogen zavisne neoplazme. Gedeon film tabl. nedijagnostikovana vaginalna krvarenja.02mg + 0.02mg + 0. estradiolvalerat + dienogest IND oralna kontracepcija. 3mg+0mg (tamno `ute). placebo (bele) G03AB03 etinilestradiol + levonorgestrel IND oralna kontracepcija.02mg + 0. 1mg+0mg (tamno crvene). trombogene aritmije.02mg + 3mg) G03AB.15mg) Regulon. adenom ili karcinomjetre ili akutna i hroni~na oboljenja jetre.. (0. te{ka hipertenzija. Bayer film tabl. amenoreja. Medico Uno oblo`ena tabl. dismenoreja. 2mg+2mg (ru`i~aste). Za propu{tenu tabletu sa kombinacijom hormona va`e pravila kao za sve oralne kontraceptive (pogledati uvod za grupu) IND oralna kontracepcija (Yasmin i Yaz ). (0.02mg + 0. cerebrovaskularni akcidenti u anamnezi. trombofilija. prethodni herpes gestationis TriRegol. tromboembolijski poreme}aji (aktivni ili u anamnezi). simptomi premenstrualne disforije (Yaz) Yasmin.03mg + 0.075mg) Lindynette 20. trombogene valvulopatije.075mg).15mg) etinilestradiol + gestoden G03AA10 Logest. te{ka dislipoproteinemija.15mg) etinilestradiol + dezogestrel G03AA09 Mercilon.125mg) Registar lekova 2011 511 .075mg) etinilestradiol + drospirenon G03AA12 napomena: Yaz film tablete u pakovanju imaju 24 ru`i~aste tablete koje sadr`e aktivne komponenete i 4 bele tablete koje su bez aktivnih supstanci. te`a o{te}enja jetre. abdominalni bol. ru`i~asta (0. poreme}aj metabolizma lipida. malignitet (ili sumnja ) genitalnih organa. (0. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. bela (0. (0.Ako se propusti uzimanje bele tablete ne treba nadokna|ivati propu{tenu tabletu da se ne bi produ`avao period bez hormona. ND glavobolja.

izrazita hipertenzija. trudno}a. levonogestrel se izlu~uje u maj~ino mleko . hipertenzija. akutna oboljenja jetre uklju~uju}i benigne i maligne tumore. Galenika rast. KI za Postinor 2 i Escapelle preosetljivost na sastojke leka. glavobolja. Gedeon tabl. dojenje. tumor dojke. virilizacija. za inj. postpartalni endometritis. trudno}a. Mirena. nefroza. idiopatska menoragija. ne preporu~uje se osoboma koje su u anamnezi imale vanmateri~nu trudno}u ili zapaljenje jajovoda. povra}anje. Ovi lekovi se mogu primeniti u bilo kom periodu menstrualnog ciklusa ukoliko menstrualno krvarenje ne kasni. edemi. 40mg Nebido. cervikalna displazija. 0. uzrast ispod 16 godina. cerebralna ishemija. Gedeon tabl. prevencija trudno}e ukoliko je do{lo do neza{ti}enog seksualnog odnosa ili neadekvatne primene drugog kontraceptiva (Postinor 2 i Escapelle). KI (Mirena) tromboembolijski poreme}aji. za inj. prevencija hiperplazije endometrijuma kod estrogenske supstitucione terapije (Mirena). Bayer rast. Upotreba ovih tableta ne isklju~uje nastavak redovne hormonske kontracepcije. 1000mg/4ml 512 Registar lekova 2011 . sumnja na trombozu retine. karcinom prostate. ND retencija natrijuma. bol u dojkama i donjem abdomenu (Mirena. Chronova bolest i te{ki poreme}aji funkcije jetre. anomalije uterusa. bubrega ili jetre. KI primena pre puberteta. promene raspolo`enja (Mirena) NAPOMENA za Postinor 2 i Escapelle: hitna kontracepcija je povremena metoda i ni u kom slu~aju ne bi smela da zameni redovnu kontracepciju. supresija spermatogeneze (mesterolon ne izaziva supresiju spermatogeneze) G03BA Derivati 3-androst-4ona G03BA03 testosteron enantat Testosteron depo. infarkt. ND promene menstrualnog ciklusa. Posle upotrebe hitne kontracepcije treba koristiti mehani~ke metode kontracepcije do po~etka narednog menstrualnog ciklusa. 250mg/ml testosteron undekanoat G03BA03 Andriol Testocaps. (Postinor 2 i Escapelle) poreme}aji apsorpcije.75mg Escapelle. migrena. genitalno krvarenje nejasnog porekla. Bayer intrauterini dostavni sistem 52mg Postinor 2. Postinor 2 i Escapelle).G03AC Gestageni G03AC03 levonorgestrel IND prevencija trudno}e. 1. neoplazme. cervicitis. karcinom dojke kod mu{karca.5mg G03B Androgeni IND supstituciona terapija u svim slu~ajevima mu{kog hipogonadizma. `utica. Organon kaps. upale genitalnog trakta. epilepsija. OPREZ (Mirena) migrena. OPREZ insuficijencija srca. hiperkalcemija. mu~nina. akne. maligni tumori uterusa i cerviksa.

10mg/ml Vagifem. depresija. edemi. trudno}a.5cm2 (50μg/24 sata) Estrofem. androgen zavisni karcinom prostate.Oestradiol. retencija te~nosti. depresivno pona{anje. dojenje. KI trudno}a. karcinom dojke ili organa genitalnog trakta (izuzetak za ovu kontraindikaciju su gestormon kaproat. medroksiprogesteron acetat i megestrol acetat). karcinom dojke. nesanica. 25μg G03CA. ND mu~nina. endometrioza. urtikarija. ND pre-menstrualni sindrom (nadimanje. promena libida.Vagifem) G03CA03 IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena.samo za linestrenol). suspektna ili potvr|ena endometrioza. promena telesne mase G03DA Derivati pregnena G03DA03 hidroksiprogesteron kaproat IND habitualni i prete}i abortus. Cemalog vaginalna tabl. GIT smetnje. estriol + Lactobacillus acidophilus IND ubla`avanje atrofi~kog vaginitisa uzrokovanog deficitom estrogena kod `ena u meno. Schering vaginalni krem 1mg/g G03D Gestageni KI tromboflebitis. tromboflebitis. glavobolja G03CA Prirodni i polusintetski estrogeni . porfirija. 250mg/ml Registar lekova 2011 513 . za inj. edemi. Bayer transdermalni flaster 3. vrtoglavica. porfirija.. bolesti jetre. promene u funkciji jetre. hipertenzija. tromboza. Novo Nordisk vaginalna tabl. OPREZ bolesti srca. dijabetes. ND lokalno ose}aj peckanja. pruritus Gynoflor. prekancerozne i kancerozne promene genitalnih organa. deca i adolescenti. mu~nina. nedijagnostikovana vaginalna krvarenja i porfirija. Galenika rast. Organon vagitorija 0. hipertenzija. izrazito krvarenje iz uterusa prouzrokovano hormonskim disbalansom Oestradiol.5mg Ovestin. osetljivost dojki).03mg + 108) G03CA04 estriol IND atrofi~ni vaginitis kao posledica deficita estrogena. depresija Progesteron Depo. `utica. hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima. vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. malignitet dojki. dobijanje u te`ini. tromboza. za inj. pospnost. otoskleroza. amenoreja. Novo Nordisk film tabl. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije. (0. monokomponentni G03CA03 estradiol IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena. ND akne. vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. retencija natrijuma. (trudno}a i dojenje . KI tumori jetre u anamnezi i te{ka o{te}enja jetre. povra}anje. arteriopatije. za obnavljanje vaginalne flore. tromboembolijske bolesti. bubrega i jetre.8mg/12. hemihidrat . i genitalnih organa. glavobolja. KI preosetljivost na sastojke leka. eritem. posle terapije antiinfektivnim lekovima.ili postmenopauzi. dojenje. 2mg estradiol (dipropionat . trudno}a. vaginalno krvarenje.G03C Estrogeni KI estrogen zavisni tumori. te{ke arterijske bolesti. ili tromboembolijski poreme}aj aktivni ili u anamnezi. tromboflebitis Ovestin. Galenika rast. prevencija postmenopauzalne osteoporoze Climara. estrogen zavisne neoplazme. genitalni karcinom i karcinom dojki. poreme}aj funkcija jetre. ra{.

primarna i sekundarna amenoreja. hormonska supstituciona terapija (Utrogestan) Crinone. Besins kaps. 200mg Progestogel. premenstrualni sindrom. glavobolja. Organon tabl. 10mg G03DC Derivati estrena G03DC02 noretisteron acetat IND endometrioza. tromboembolijske bolesti u anamnezi. premenstrualni sindrom Orgametril. disfunkcionalna krvarenja i neregularni menstrualni ciklusi. KI trudno}a. 100mg. Serono vaginalni gel (8%) 90mg/1. pruritus. pove}anje telesne mase. OPREZ bolesti jetre. 5mg G03DC03 linestrenol IND endometrioza. poreme}aj lipida u plazmi. vrtoglavica. palijativna terapija karcinoma dojke Primolut Nor.5mg 514 Registar lekova 2011 . prete}i poba~aj Duphaston. hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima. Organon tabl. Bayer tabl. ND krvarenje iz uterusa. bol u stomaku ili dojkama. mastopatija. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa. habitualni poba~aj. Solvay film tabl. dismenoreja. te{ka insuficijencija jetre. depresija Livial. postojanje ili samo sumnja na postojanje hormon zavisnih tumora. mu~nina. Laborat. premenstrualni sindrom. sekundarna amenoreja. hirzutizam. ra{.G03DA04 progesteron IND infertilnost usled neadekvatne luteiniziraju}e faze (Crinone). 2. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije.125g Utrogestan. primarna i sekundarna amenoreja. Besins International gel 10mg/g G03DB Derivati pregnendiena G03DB01 didrogesteron IND endometrioza. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa. prevencija osteoporoze. 5mg G03DC05 tibolon IND simptomi nastali usled fiziolo{ke ili arteficijalne menopauze.

(1mg + 0. Bayer oblo`ena tabl. vaginalno krvarenje. (1mg + 0. pogor{anje migrene. tromboembolijskih poreme}aja u anamnezi. holelitijaza. Bayer oblo`ena tabl. amenoreja. amenoreja. (2mg + 20mg)/ml G03FA15 etinilestradiol + dienogest Jeanine. nele~ena hiperplazija endometrijuma. dijabetes melitus. sme|a (2mg + 0. fiksne kombinacije G03FA01 estradiol + noretisteron acetat IND hormonska supstituciona terapija. Novo Nordisk film tabl. porfirija. poreme}ena funkcija jetre. hipomenoreja. pove}anje telesne mase. epilepsija. bela (2mg + 0) oblo`ena tabl. bela (2mg + 1mg) film tabl. disfunkcionalna krvarenja Lutestrol. crvena (1mg + 0) Registar lekova 2011 515 . Galenika rast. mu~nina. ND osetljivost dojki. bol u le|ima Activelle. Bayer film tabl. astma. (1mg + 2mg) G03FB Gestageni i estrogeni. karcinom dojke u anamnezi ili suspektni karcinom dojke. preosetljivost na lek. ovarijektomija). OPREZ je poteban ako je do{lo do pove}anja koncetracije kalijuma. sekvencijalni preparati G03FB01 estradiol valerat + norgesterel IND simptomi usled deficita polnih hormona. depresija. trudno}a. hipertenzija. Novo Nordisk film tabl. ne preporu~uje se upotreba kod premenopauzalnih `ena ili u toku prve godine po prestanku menstrualnog ciklusa Angeliq. OPREZ je poteban kod fibroida uterusa. KI postoje}i karcinom dojke. dojenje. plava (2mg + 0) film tabl. Gedeon film tabl. prethodna ili postoje}a venska tromboembolija.5mg) Kliogest.G03F Gestageni i estrogeni u kombinaciji G03FA Gestageni i estrogeni. smanjena funkcija bubrega.03mg + 2mg) estradiol + drospirenon G03FA17 IND terapija simptoma menopauze. glavobolja. periferni edem.5mg) G03FA04 estradiol benzoat + progesteron IND hipoplazija genitalnih organa. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. migrena. (2mg + 1mg) Tulita.5mg) G03FB05 estradiol + noretisteron acetat Trisequens. nepravilnosti u menstrualnom ciklusu Cyclo Progynova. Novo Nordisk film tabl. za inj. sistemski lupus eritematodes. endometrioze. poreme}aji nastali usled nedostatka estrogena (menopauza du`a od godinu dana kod `ena sa intaktnim uterusom.otoskleroza. (0.

uve}anja jajnika ili cista koja nije posledica policisti~nih jajnika. ruptura ovarijalnih cisti Bravelle. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma. androgen zavisne neoplazme. azoospermija. 450ij/0. za inj. 75ij. neuroza. deca do 4 godine. prepubertetski kriptorhizam koji nije posledica anatomskih anomalija. Ferring pra{ak za rast. ND glavobolja. hipofize. 75ij. Serono pra{ak za rast. karcinom jajnika. Ipsa Institut pra{ak za rast. za inj. KI disfunkcija sekrecije {titne i nadbubre`ne `lezde.G03G Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije G03GA Gonadotropini G03GA01 horionski gonadotropin IND za `ene . 150ij Fostimon. insuficijencija `utog tela. pospanost. za mu{karce . Ferring pra{ak za rast.5ml G03GA05 folitropin alfa + lutropin alfa IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa te{kim deficitom LH i FSH. KI tumor hipotalamusa i hipofize. edemi. dojenje. dijareja. oligospermija. (150ij + 75ij)ml 516 Registar lekova 2011 . posle histerektomije. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. migrena.75ml i 900ij/1. uterusa. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. (pen sa ulo{kom) 300ij/0. 1500ij. 150ij G03GA05 folitropin alfa-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. akutni abdominalni bol. za inj. 5000ij G03GA02 menotrofin (sme{a hormona FSH i LH u odnosu 1:1) IND za `ene . testisa. tumor jajnika. za inj. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. trudno}a.anovulatorna sterilnost. akutni tromboflebitis. Merck pra{ak za rast. bol u grudima i karlici. ginekomastija Pregnyl.hipogonadotropni hipogonadizam. glavobolja.stimulacija ovulacije kod hipogonadotropne anovulacije. ovarijalne ciste. reakcija na mestu primene. prostate. testisa Menopur. 75ij. ovarijalne ciste (koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom). KI tumori ovarijuma. hipertenzija. tromboembolijske bolesti. ascites.5ml. povra}anje. Organon pra{ak za rast. epilepsija. primarna insuficijencija ovarijuma. Pergoveris. dojenje. depresija. visok nivo FSH u cirkulaciji mu{karaca. za inj. dojke. OPREZ porfirija. I injekcioni rastvor ne sme se me{atiu istoj bruzgalici sa drugim lekovima. vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka. Ipsa Institut pra{ak za rast. trudno}a. (75ij + 75ij) Merional. prerani pubertet ili menopauza. za mu{karce . za inj. prerani pubertet. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije. 450ij i 1050ij rast. za inj. mu~nina. za inj. dojenje. malformacije polnih organa. astenospermija. bol u stomaku. ND osip na ko`i. KI trudno}a. ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Gonal F. astma.(75ij + 75ij) i (150ij + 150ij) G03GA04 urofolitropin IND `enska i mu{ka infertilnost. hipofize i hipotalamusa. OPREZ oboljenja srca i bubrega.stimulacija spermatogeneze kod hipogonadotropnog hipogonadizma. materice ili dojke. ND dozno zavisna hiperstimulacija ovarijuma.

OPREZ policisti~ni ovarijalni sindrom. glavobolja. primarna insuficijencija ovarijuma. KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika . abdominalni bol. bol u grudima. hipofize. povra}anje. velika incidenca vi{estruke trudno}e. hipertireoidizam. depresija Klomifen. uterusa. za inj. karcinom jajnika. nesanica. ND mu~nina. tumori hipotalamusa.G03GA06 folitropin beta-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. trudno}a. Belupo tabl.5ml G03GA07 lutropin alfa-rekombinantni humani LH IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa deficitom LH i FSH (u kombinaciji sa preparatom folikulostimuliraju}eg hormona . uterusa ili dojki. zamor. iritacija na mestu primene. 100ij/0. vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. trudno}a. ginekolo{ka krvarenja nepoznate etiologije. dojke.5ml pra{ak za rast. iritabilnost. za inj. malformacije reproduktivnih organa inkompatibilnih sa trudno}om. OPREZ horiogonadotropin alfa se ne koristi kada se ne mo`e dobiti delotvoran odgovor kao u slu~ajevima: primarne insuficijencije jajnika. ciste ovarijuma. ovarijalne ciste i ovarijalne ciste koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom. ektopi~na trudno}a. za inj. `ena u postmenopauzi. ND poreme}aj vida. ose}aj vru}ine. OPREZ insuficijencija jajnika. 50mg Registar lekova 2011 517 . nedijagnostikovana krvarenja iz uterusa. ND mu~nina. uterusa ili dojki. somnolencija. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. pove}anje telesne mase. ovarijalna hiperstimulacija. sindrom hiperstimulisanih jajanika.folitropin alfa). karcinom endometrijuma. za inj. dojenje. Merck Serono rast. 75ij G03GA08 horiogonadotropin alfa IND sazrevanje folikula i luteinizacija nakon stimulisanja rasta folikula kod asistirane reprodukcije. Merck Serono pra{ak za rast. povra}anje. 50ij/0. abdominalni bol. sindrom hiperstimulisanih jajnika. ciste na jajnicima. osetljivost dojki. trudno}a dojenje. malformacija genitalnih organa inkompatibilnih sa trudno}om. malformacije polnih organa. maligniteti hipotalamusa. ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Puregon. hipofize i hipotalamusa. fibroidnih tumora uterusa inkompatibilnih sa trudno}om. KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika. 250μg/0. fibroidni tumori uterusa inkompatibilni sa trudno}om. KI tumori ovarijuma. 250μg G03GB Stimulatori ovulacije. retko diareja. Organon rast. bol na mestu aplikacije Ovitrelle. jajnika. nelagodnost u stomaku. sintetski G03GB02 klomifen citrat IND anovulatorna sterilnost. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma. glavobolja. tromboembolizam Luveris.5ml. hipofize. aktivne tromboembolijske bolesti. vanmateri~na trudno}a u predhodna 3 meseca. gubitak kose. KI bolesti jetre. depresija.

maligni tumori dojke. Bayer oblo`ena tabl. retko ginekomastija i osteoporoza . retko se javlja krvarenje iz uterusa. androgenska alopecija. (0. Rotor-ov sindrom. istovremena primena estrogena. herpes. ovarijuma. inhibitori CYP3A4 pove}avaju. periferni edemi. prethodni ili postoje}i tromboembolijski procesi. te{ka depresija. I alkohol (smanjeno dejstvo ciproterona). monokomponentni G03HA01 ciproteron acetat IND kod mu{karaca . KI mla|i od 18 godina. nadbubre`ne `lezde i broj eritrocita.G03H Antiandrogeni G03HA Antiandrogeni. androgena alopecija. Pharmaswiss tabl. oboljenja jetre. Bayer tabl. depresija. mijalgije. kod `ena . endometrijuma i cerviksa. akne. rizik od nastanka tromboze. anemja srpastih }elija. dijabetes sa postoje}im vaskularnim promenama. poreme}aji menstrualnog ciklusa Climen. crvenilo lica. te{ka o{te}enja jetre. promena telesne mase. inoperabilni karcinom prostate. povra}anje. 60mg 518 Registar lekova 2011 .50mg G03HB Antiandrogeni i estrogeni G03HB01 etinilestradiol + ciproteron acetat IND androgen zavisna oboljenja kod `ena (nodulocisti~ne i papulopustulozne akne. atralgije Evista.). KI trudno}a (koristi se samo kod `ena u menopauzi). Lilly film tabl. toplotni talasi. znojenje itd. zamor. krvarenje iz uterusa. ND hepatotoksi~nost. OPREZ bolesti jetre.patolo{ki pove}an seksualni nagon. Dubin-Johnson-ov sindrom. ND tromboembolije. spre~avanje nepovoljnog delovanja androgena pri terapiji sa LH-RH agonistima. gr~evi u nogama. seboreja). bela (2mg + 0) tabl. toplotni talasi. inhibicija spermatogeneze. glavobolja. a induktori smanjuju nivo ciproterona u serumu Androcur. hirzutizam) Diane 35. ru`i~asta (2mg + 1mg) G03X Ostali polni hormone i modulatori genitalnog sistema G03XC Selektivni modulatori estrogen-receptora G03XC01 raloksifen hlorid IND prevencija osteoporoze u menopauzi (ne koristi se kod simptoma deficita estrogena npr. 50mg Cyprocur. tromboembolijske bolesti u anamnezi. Bayer oblo`ena tabl. mu~nina.umereni ili jaki znaci androgenizacije (hirzutrizam.035mg + 2mg) G03HB01 estradiol valerat + ciproteron acetat IND hormonska supstituciona terapija kod klimakteri~nih smetnji (znaci involucije ko`e i urogenitalnog sistema) ili ovarijektomije. OPREZ tokom terapije kontrolisati funkcije jetre.

dispepsija. stenoza pilorusa. suvo}a ko`e. sa modif. Pfizer film tabl. parastezije. I poja~an hipotenzivni efekat alfa-blokatora. hipotenzija. ND suva usta. povra}anje. KI urinarna i gastri~na retencija.5mg. nekontrolisani glaukom zatvorenog ugla. KI opstrukcija mokra}nih kanala. tablete Sildena sadr`e laktozu i kontraindikovane su kod osoba koje ne toleri{u galaktozu. ritonavirom Viagra. zamu}en vid. toksi~ni megakolon. glaukoma uskog ugla. 1mg. kongestija nosne sluznice. te{ki poreme}aji jetre ulcerozni kolitis. OPREZ kod starijih i iznemoglih. opstipacija. retencija urina. ne koristi se istavremeno sa nitratima. 25mg. nefrolitijaza. vrtoglavica. poja~ana percepcija svetlosti. kardiovaskularnim smetnjama. ulcerozni kolitis. predispozicija za nastajanje prijapizma. pepti~ki ulkus. glaukom uskog ugla. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). mijastenija gravis. Pharmaceutishe Fabrik film tabl. urgentna i stres inkontinencija). dojenje. nesanica. toksi~ni megakolon. skora{nji mo`dani udar ili infarkt miokarda. 25mg. uznemirenost. dispepsija. inkontinencija. Pfizer film tabl. opstipacija. 100mg Sildena. bol u stomaku. bol u grudima Detrusitol. flatulencija. 15mg. poreme}aji krvarenja. 30mg G04BD10 darifenacin (u obliku hidrobromida) IND hiperaktivnost mokra}ne be{ike. terpija lekovima koji inhibiraju CYP2D6 i CYP3A4 (paroksetin. 50mg. prijapizam. terbinafin. kod iznenadnog o{te}enja vida terapiju treba prekinuti i javiti se lekaru . tahikardija. smanjena funkcija bubrega. mu~nina. 50mg. OPREZ kod sna`nih kolika. KI prvi trimestar trudno}e. oslob. 15mg G04BE Lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije G04BE03 sildenafil (u obliku citrata) IND erektilna disfunkcija. bolovi u mi{i}ima. hiatus hernija sa refluksnim ezofagitisom. smanjenom funkcijom jetre i bubrega. oboljenja bubrega i jetre. 7. OPREZ tokom terapije ne treba upravljati motornim vozilima ni ma{inama zbog mogu}eg poreme}aja akomodacije. toksi~ni megakolon. Novartis tabl. hipertireoidizmom. 2mg G04BD09 trospijum hlorid IND ~esto mokrenje. ND suvo}a usta. stenoza pilorusa. te{ka o{te}enja funkcija jetre. 100mg Registar lekova 2011 519 . (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) G04BD Urinarni spazmolitici G04BD07 tolterodin tartarat IND poreme}aj funkcije mokra}ne be{ike kod disinergi~ke disfunkcije detrusora (detrusor disinergija. nervoza. anurije i te{kih infekcija urinarnog trakta Rowatinex. mijastenija gravis. ulcerozni kolitis. hereditarni degenerativni poreme}aji retine (npr retinitis pigmentosa). dispepsija. hinidin). vazodilatacija. ND glavobolja. ND glavobolja. poreme}aj akomodacije. mijastenija gravis. fotosenzitivnost Inkontan. oka i ko`e. hiperplazijom prostate. OPREZ anatomske anomalije penisa. KI opstrukcija mokra}nih kanala. neuropatija. stimulacija CNS-a (dezorijentacija. halucinacije). oboljenja bubrega i jetre.glavobolja Emselex. Hemofarm film tabl. pinen + kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol IND urolitijaza. glaukom uskog ugla. opstipacija. Rowa kaps..G04 G04B UROLO[KI LEKOVI Ostali urolo{ki lekovi uklju~uju}i spazmolitike G04BC Rastvara~i urinarnih konkremenata G04BC. suva usta. kseroftalmija. pospanost. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka.

insuficijencija bubrega ili jetre. poja~ana percepcija svetlosti. OPREZ postularna hipotenzija ili sinkopa (posebno posle prve doze).4mg Flosin. oslob. OPREZ sinergisti~ko dejstvo sa antihipertenzivima. povra}anje. 0.4mg Tamprost.0. posturalna hipotenzija. te{ka o{te}enja funkcije bubrega. Lilly film tabl. Berlin Chemie kaps. 0. de~iji uzrast. sa modif. sa modif. poreme}aji krvarenja. 5mg 520 Registar lekova 2011 . Bayer film tabl.90 minuta nakon uzimanja). 10mg. 0. pre terapije isklju~iti karcinom prostate.4mg Omsal. oslob. zamu}en vid. sa prod. OPREZ anatomske anomalije penisa. retko suvo}a usta. oslob. prijapizam Levitra. pepti~ki ulkus. hipertenzija. sa prod. smanjena funkcija jetre. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). dispepsija.4mg G04CA03 terazosin IND benigna hiperplazija prostate. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. 0. sinkopa Xatral SR. 5mg. oslob. osip na ko`i. malaksalost. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda).4mg Tamsudil. Gedeon kaps. PharmaSwiss kaps. KI preosetljivost na lek ili alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin. sa prod. glavobolja. kongestija nosne sluznice. somnolencija. Belupo kaps. poja~ana percepcija svetlosti. vazodilatacija.10mg G04CA02 tamsulosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate. OPREZ te{ka bubre`na insuficijencija. OPREZ anatomske anomalije penisa. oslob. vazodilatacija. istovremena primena drugog a-adrenergi~kog blokatora.G04BE08 tadalafil IND erektilna disfunkcija. dijareja. KI ortostatska hipotenzija. 2mg. sa modif. bolovi u mi{i}ima. trudno}a. 10mg. ND retko postularna hipotenzija ili sinkopa (obi~no u roku 30 . pepti~ki ulkus. tahikardija. sinkopa. Synthon kaps. poreme}aji krvarenja. Sandoz tabl. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. 5mg Xatral XL. ND o{amu}enost. pospanost. oslob. sanofi aventis tabl. GIT smetnje. oslob. 20mg G04BE09 vardenafil (u obliku hlorid trihidrata) IND erektilna disfunkcija. kongestija nosne sluznice. slabost. sa prod.4mg Tamosin. pospanost. adolescenti ispod 18 godina. tahikardija.4mg Tamsol. Sandoz kaps. ND glavobolja. zamu}en vid. eventualnu pojavu prijapizma odmah prijaviti lekaru. bolovi u mi{i}ima. slabost. sanofi aventis tabl. sa prod. hipersenzitivne reakcije Betamsal. KI postularna hipotenzija. 0. mu~nina. dojenje. 0. predispozicija za nastajanje prijapizma. insuficijencija bubrega ili jetre. adolescenti ispod 18 godina. dispepsija. ND hipotenzija. 20mg G04C Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora G04CA01 alfuzosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate. poreme}aji erekcije. oslob. mu~nina. dispepsija. oslob. te{ka insuficijencija jetre.). nazalna kongestija Kornam. sa prod. rinitis. prijapizam Cialis. prazosin i dr. predispozicija za nastajanje prijapizma. poreme}aj vida. ND glavobolja. Hemofarm kaps.

5mg Proscar. ND impotencija. terapija dutasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to ne isklju~uje mogu}nost postojanja karcinoma prostate. OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne ne treba da budu izlo`ene finasteridu (niti da rukuju tabletama finasterida niti da imaju seksualni odnos sa partnerom koji je na terapiji finasteridom). 0. 5mg Zerlon. smanjenje libida i volumena ejakulata. 5mg G04CB02 dutasterid IND benigna hiperplazija prostate. Krka film tabl. KI deca. urtikarija. otok usana i lica. 5mg Prosterid. smanjenje libida i volumena ejakulata. KI deca. 5mg Finpros. OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne. trudno}a. terapija finasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to treba imati na umu pri proceni rezultata. deca i adolescenti ne treba da budu u kontaktu sa o{te}enim kapsulama dutasterida. 320mg Registar lekova 2011 521 . Gedeon film tabl. bol u testisima) Finasterid Sandoz. Catalent France kaps.G04CB Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze G04CB01 finasterid IND benigna hiperplazija prostate. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije Avodart. `enski pol. ND impotencija. Sandoz film tabl. adolescenti. Berlin Chemie kaps.smanjenje rizika od akutne urinarne retencije i operacije. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije (svrab. MSD film tabl. ND mu~nina (ako se lek uzme na prazan stomak) Prostamol Uno. Hemofarm film tabl.5mg G04CX Ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CX02 Sabalis serulate ekstrakt IND simptomatska terapija benigne hiperplazije prostate I i II stadijuma. te{ka o{te}enja jetre.

.

.

ra{. zamor. kardiovaskularnih poreme}aja. ND diareja. trmor. glavobolja Minirin. glavobolja. povra}anje. KI trudno}a. povra}anje. deficit hormona rasta kod odraslih. Lilly pra{ak(u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rast.5ml H01AX Ostali hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AX01 pegvisomant IND akromegalija.). (pen sa ulo{kom) 5mg/1. KI sr~ana insuficijencija i druga stanja za koja je indikovana upotreba diuretika (edemi. 1mg/5ml 524 Registar lekova 2011 . znojenje. hroni~ni nefritis. Ferring pra{ak i rastvara~ za rast. 120μg. KI zavr{en rast kostiju. Turner-ov sindrom. oligurija usled o{te}enja bubrega i dr. pove}anje enzima jetre.3mg/ml. glavobolja. epilepsija. 240μg H01BA04 terlipresin IND krvarenje iz ezofagealnih variksa. za inj. za inj. OPREZ hipotireoza. intrakranijalna o{te}enja. Novo Nordisk rast. bol u stomaku. Ferring sprej za nos 10μg/dozi tabl. mijalgija. 20mg/8ml H01B Hormoni zadnjeg re`nja hipofize H01BA Vazopresin i analozi H01BA02 dezmopresin acetat IND dijabetes insipidus.I!! H01 IPSNPOJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01A Hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AC Somatropin i agonisti somatropina H01AC01 somatropin humani rekombinantni Ja~ina somatropina mo`e biti izra`ena u ij ili u mg. diajbetes melitus. ND alergijske reakcije na ko`i i pojava antitela (retko) Genotropin. 15mg/1. KI vaskularne bolesti naro~ito bolesti koronarnih arterija. hipoglikemija. dojenje. pratiti enzime jetre svakih 4-6 nedelja tokom 6 meseci. astma. Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast. intrakranijalni tumori. hipertenzije starijih od 65 godina. hiperholesterolemija Somavert. mu~nina. hiponatrijemija (kada je izrazita mo`e biti pra}ena konvulzijama). 10mg/1. 10mg/8ml. IND nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lu~enjem ili izostankom lu~enja hormona rasta. ND retencija te~nosti. OPREZ bolesti jetre. za inj. Ferring sublingvalna tabl.2mg Minirin Melt. periferna ishemija Glypressin. OPREZ sr~ana insuficijencija.mu~nina. OPREZ je potreban kod smanjene funkcije bubrega. 12mg/ml Humatrope. istovremena terapija glukokortikoidima. opstipacija. hipertenzija. Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast. poreme}aj sna. 15mg/8ml. za inj. smanjena funkcija bubrega. 0. hroni~na renalna insuficijencija kod dece (renalna funkcija je smanjena na manje od 50%). dijabetes. hiperglikemija. 60μg. mu~nina. cisti~ne fibroze.5ml. povra}anje. za inj. (karpula) 5. odnos je 1mg = 3ij. hipertenzija. ND retencija te~nosti. 6mg/3ml Norditropin Nordilet.5ml. vertigo.

tokom carskog reza nakon va|enja ploda. za inj. tahikardija. za inj. za inj. Novartis pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za susp. gastrinomi/Zollinger-Ellisonov sindrom. I istovremena primena insulina dovodi do pojave hipoglikemije. povra}anje. KI preosetljivostna oktreotid ili na neku od pomo}noh supstanci leka.12 meseci. preeklampsija. ubla`avanje simptoma udru`enih sa funkcionalnim gastro-entero-pankreasnim endokrinim tumorima (GEP) kao {to su: karcinoidni tumori sa osobinama karcinoidnog sindroma. OPREZ preporu~uje se ultrazvu~ni pregled `u~ne kese pre po~etka i za vreme terapije u intervalima od 6 . holecistiti). Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast.5ml. kod trudnica i dojilja primeniti samo kada je to neophodno. nadimanje. 0. dojenje. veoma retko {ok Oxytocin Synthetic. ND bol. insulinomi. smanjena tolerancije na glukozu. dopunska terapija u slu~ajevima nepotpunog ili prete}eg spontanog poba~aj.H01BB Oksitocin i analozi H01BB02 oksitocin IND Pre poro|aja: indukcija poro|aja sa jasnom medicinskom indikacijom (prenesena trudno}a.3ml. 10mg/2. ubrzanje poro|aja u pojedinim slu~ajevima kontraktilne inertnosti muskulature uterusa. Gedeon rast. anginozne tegobe. OPREZ dijabetes. asimptomatska holelitijaza. 5ij/ml. kod pacijenata koji nisu reagovali na hirur{ku ili radioterapiju). pre uvo|enja u terpiju isklju~iti postojanje intestinalnih tumora sa opstrukcijom.5ml H01CB03 lanreotid ~uva se na temperaturi od 2-8ºC IND akromegalija. za inj.5ml. prolazni gubitak kose Sandostatin. 30mg/2. prevremeno prskanje vodenjaka). bol u abdomenu. Novartis rast. Novartis rast. dijareja. gubitak apetita. 90mg/0. kod bolesnika sa dijabetesom kontrolisati glikemiju. bradikardija. ({pric) 60mg/0.1mg/ml Sandostatin LAR. Posle poro|aja: prevencija i terapija postpartalne atonije uterusa ili krvarenja. poreme}aj regulacije glukoze. za inj. otok. carski rez u anamnezi. tahikardija. glukagonomi. 20mg/2. VIP-omi.smanjena funkcija jetre. flatulencija. trudno}a. prevremeno odlubljena placenta.3ml. 30mg/2ml Somatuline Autogel./inf. KI komplikovana nele~ena holedoholitijaza. za inj. KI anomalije polo`aja ploda. mu~nina. GRF-omi. opstipacija ili dijareja. ND mu~nina. dugotrajna steatoreja zahteva uvo|enje preparata pankreasa. kontrolisati tireoidnu funkciju. 10ij/ml H01C Hormoni hipotalamusa H01CB Antagonisti hormona rasta H01CB02 oktreotid IND akromegalija (simptomatska kontrola i redukcija hormona rasta kod pacijenata kod kojih je postignuta adekvatna kontrola. iritacija na mestu aplikacije. a ciklosporina do smanjenja resorpcije ciklosporina Somatuline PR. 10ij/ml Syntocinon.5ml Registar lekova 2011 525 . prete}a ruptura uterusa. 120mg/0. terapija klini~kih simptoma karcinoidnih tumora.Kontrola uporne dijareje udru`ene sa AIDS-om i prevencija komplikacije posle operacije pankreasa. anoreksija. ND mogu}i tetani~ki gr~evi uterusa. Ipsen rast. gr~evi u stomaku. povra}anje.

trombocitopenija. monokomponentni H02AB Glukokortikoidi IND supstituciona terapija kod primarne i sekundarne adrenokortikalne insuficijencije. I ne sme se me{ati u istom {pricu sa preparatima FSH. OPREZ ~este alergije u anamnezi. akutna egzacerbacija multipleks skleroze. smanjena funkcija bubrega i jetre. OPREZ alergijska stanja. stariji od 65 godina. Cushing-ov sindrom. mu~nina i povra}anje kod citostatske hemioterapije.0. sistemske mikoze. KI trudno}a. nefrotski sindrom bez uremije. psorijaza. vrtoglavica. glavobolja. edem plu}a. reakcija na mestu aplikacije (mesto uboda treba menjati da ne bi do{lo do lipoatrofije). umerena i ozbiljna o{te}enja bubrega i jetre. keratitis. insuficijencija bubrega ili srca. uremija. anafilakt~ka reakcija i sl. alergijske reakcije. psihoze. TBC. Merck Serono pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rast. tokom terapije mo`e se pojaviti sindrom hiperstimulacije ovarijuma. hiperglikemija. sindrom hiperstimulacije ovarijuma Cetrotide. edem mozga. limfati~ka. disbalans elektrolita Ekvivalentne antiinflamatorne doze kortikosteroida. o~ne bolesti (uveitis. (2mg+5mg)/ml 526 Registar lekova 2011 . Ku{ingov sindrom (velike doze). za inj. 0. sarkoidoza. 3mg/3ml H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02A Kortikosteroidi za sistemsku primenu.). transplantacija organa.25mg/0. deca do 6 godina. reakcija na mestu aplikacije. miozitis. regionalni enteritis). dermatolo{ka oboljenja. `ene u postmenopauzi. GIT oboljenja (ulcerozni kolitis. tokom najmanje 2 nedelje. neoplasti~ka oboljenja i leukoze). osteoporoza. ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida). difuzni skleritis. istovremena vakcinacija `ivom vakcinom. ND mu~nina. OPREZ dojenje. neuritis i dr. KI preosetljivost na lek ili bilo koji od strukturnih analoga GnRH. alergijska stanja uklju~uju}i bronhijalnu astmu.5ml H01CC02 cetrorelix IND prevencija preuranjene ovulacije kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj stimulaciji ovarijuma kod metode asistirane reprodukcije. status astmatikus. usled imunosupresinvog dejstava kortikosteroida primenu vakcina treba odlo`iti (va`i za doze 20mg prednizona i ve}a. urgentna stanja ({ok. ND mu~nina. dojenje. edemi. Schering susp za inj. za inj. hipertenzija. 5mg prednizolona ekvivalentno 750μg betametazona ili 25mg kortizon acetata ili 750μg deksametazona ili 20mg hidrokortizona ili 4mg metilprednizolona ili 5mg prednizona ili 4mg triamcinolona H02AB01 betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat Diprophos. dojenje. dijabetes. tromboembolija. osteoporoza. ekstrinzi~ke peptidne hormone ili manitol trudno}a. ND hipertenzija. akutne infekcije. glavobolja. Organon rast.H01CC Hormoni koji osloba|aju antigonadotropin H01CC01 ganireliks IND prevencija prevremenog porasta LH kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji u programu asistirane reproduktivne tehnike.25mg/ml. aktivna ulkusna bolest. treba ih aplikovati na razli~ita mesta Orgalutran. hematolo{ka oboljenja (autoimuna hemolit~ka anemija.). adolescenti. KI trudno}a. reumatske i kolagene bolesti. herpes i druge virusne infekcije.

Berlin Chemie tabl. 20mg tabl. Galenika tabl. I rastvoreni lek se mo`e me{ati sa 5% rastvorom dekstroze ili fiziolo{kim rastvorom Hidrokortizon. 4mg/ml tabl.5mg Dexason. Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rast. 500mg/7. Hemofarm susp. 150μg Tivoral. 150μg Letrox. 75μg. 20mg/ml. anafilakti~ka reakcija. OPREZ hipertenzija. za inj. Jugoremedija tabl.H02AB02 deksametazon (tablete) deksametazon dinatrijum fosfat (injekcije) rast. insuficijencija kore nadbubrega Euthyrox. 40mg/ml prednizon H02AB07 Prednizon. 20mg H03 TERAPIJA BOLESTI [TITASTE @LEZDE (TIREOIDEJE) H03A Preparati {titaste `lezde (tireoideje) H03AA Tireoidni hormoni H03AA01 levotiroksin natrijum IND hipotireoidizam . 40mg/ml. status astmatikus. epilepsija. 500mg/4ml H02AB09 hidrokortizon Hydrocortison. 50μg. 40mg/ml hidrokortizon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB09 Primenjuje se im. 4mg. Bosnalijek Prednizon. 5mg. 20mg/ml. 100μg Registar lekova 2011 527 . iv ili inf u hitnim slu~ajevima i akutnim stanjima npr. Galenika tabl. dijabetes. Jugoremedija Pronison. akutni miokarditis i pankarditis . 5mg tabl. Hemofarm pra{ak I rastvara~ za rast. za inj. za inj. nele~ena adrenalna i pituitarna insuficijencija. 4mg Nirypan. Galenika tabl. 40mg/ml metilprednizolon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB04 Primenjuje se u terapiji akutnih stanja Lemod Solu. KI tireotoksikoza. 100μg. 125μg. 0. za inj. 8mg metilprednizolon (u obliku acetata) H02AB04 Lemod Depo. 25μg. 20mg triamcinolon acetonid H02AB08 Kenalog. za inj. za inj.8ml Nirypan solubile. {ok. Hemofarm tabl. 100μg. Krka susp. 100mg/2ml. Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rast. 50μg. Merck tabl.akutni infarkt miokarda. Galenika metilprednizolon H02AB04 Lemod. 125mg/2ml.

OPREZ ukoliko tokom terapije do|e do zna~ajnog pove}anja enzima jetre terapiju treba prekinuti. OPREZ trudno}a. KI trudno}a. hipokalijemija ili generalizovane alergijske reakcije (retko). urtikarija. dijareja. urtikarija. smanjena funkcija jetre i bubrega. dojenje. 20mg Tiastat. glukagonom. kod ispitivanja funkcionalne sposobnosti ß-}elija Langerhansovih ostrvaca pankreasa (dijagnostika). hepatitis. aplasti~na anemija. trombocitopenija. pruritus. aplasti~na anemija. kao inhibitor motiliteta gastrointestinalnog trakta u premedikaciji kod radiografskih i endoskopskih ispitivanja. Thyrozol. 10mg. retko promena ~ula ukusa. sindrom sli~an lupusu. granulocitopenija. prethodna o{te}enja kosne sr`i nakon terapije tiamazolom ili karbimazolom. trombocitopenija. Alkaloid tabl. leukopenija. GIT smetnje. za inj. osip. Merck film tabl. ND agranulocitoza. povra}anje.H03B Antitireoidni preparati H03BA Tiouracili H03BA02 propiltiouracil IND hipertireoidizam. 50mg. retko diseminovana intravaskularna koagulacija (DIC) i kutani vaskulitis PTU. feohromocitom. 20mg H04 PANKREASNI HORMONI H04A Glikogenoliti~ki hormoni H04AA Glikogenoliti~ki hormoni H04AA01 glukagon (u obliku hlorida) IND akutna hipoglikemija kod dijabeti~ara posle primene insulina ili oralnih antidijabetika. trovanje ß -blokatorima (terapija). kod kompjuterizovane tomografije i nuklearne magnetne rezonance. 100mg H03BB Derivati imidazola sa sumporom H03BB02 tiamazol IND hipertireoidizam. retko gubitak kose. ND agranulocitoza. 1mg 528 Registar lekova 2011 . 5mg. dojenje. Bosnalijek tabl. Novo Nordisk pra{ak za rast. preosetljivost na timazol i druge derivate tionamida. leukopenija. pigmentacija ko`e. OPREZ trudno}a. ozbiljna hipertenzija kod bolesnika sa feohromocitomom GlucaGen HypoKit. ND mu~nina. KI insulinom.

Oprez je potreban kod pacijenata sa umerenom do te{kom insuficijencijom jetre. ND mu~nina. za inj. trnjenje ruku. hiperparatireodizam. predhodna radiaciona terapija skeleta. Lilly rast. KI hipokacemija. ose}aj neprijatnog ukusa. OPREZ trudno}a. za inj. metaboli~ke bolesti kostiju uklju~uju}i Paget-ovu bolest. pove}ane vrednosti alkalne fosfataze. crvenilo. Lisapharma sprej za nos 200ij/dozi Miacalcic. dojenje. Paget-ova bolest. 60mg i 90mg Registar lekova 2011 529 . smanjuje koncentraciju testosterona./inf 100ij/ml H05BX Antiparatireoidni lekovi H05BX01 sinakalcet hlorid IND Sekundarni hiperparatireoidizam kod pacijenata na dijalizi u zadnjem stadijumu bolesti. kombinovana terapija koja uklju~uje lekove za vezivanje fosfata i/ili sterola vitamina D. vertigo. Amgen Europe film tabl 30mg. hiperkacemija kod primarnog hiperparatireoidizma ili karcinoma paratireoidnih `lezda. a posle toga u intervalu 1-3 meseca. deca. reakcija na mestu aplikacije Forteo. depresija. povra}anje.H05 LEKOVI ZA ODR@AVANJE HOMEOSTAZE KALCIJUMA H05A Paratireoidni hormoni i analozi H05AA02 teriparatid IND terapija postmenopauzalne osteoporoze. kod pacijenata sa osteoporoti~nim frakturama. preosetljivost na sastojke leka. GIT smetnje. prevencija akutne osteolize izazvane imobilizacijom kao npr. astenija. KI dojenje. poliurija. parestezija. Bezbednost kod bolesnika mla|ih od 18 godina nije ispitivana. Novartis sprej za nos 200ij/dozi rast. U periodu titracije doze treba odr`avati paratireoidni hormon posle 1-4 nedelje na po~etku treapije ili po pode{avanju doze. KI predhodna hiperkalcemija.salcatonin) IND hiperkalcemija kod malignih boleti. pove}ano znojenje. trudno}a. inflamacija na mestu aplikacije. ND mu~nina. zatim jednom mese~no kod sekundarnog hiperparatireoidizma i svaka 2-3 meseca kod primarnog hiperparatireoidizma i karcinoma paratireoidnih `lezda. Calco. OPREZ smanjena funkcija bubrega. anoreksija. mialgija. (pen sa ulo{kom) 20 doza po 20μg /80mcl H05B Antiparatireoidni hormoni H05BA Preparati kalcitonina H05BA01 kalcitonin (preparati sadr`e sintetski kalcitonin lososa . dojnje. ra{ Mimpara. povra}anje. odrediti serum koncentraciju kalcijuma pre po~etka terapije i u prvoj nedelji terapije radi pode{avanja doze. OPREZ terapiju ne treba zapo~injati kod pacijenata sa hipokalcijemijom. ND postularna hipotenzija. I istovremena upotreba sa bisfosfonatima pove}ava sni`enje kalcijuma u serum.

.

.

za oralnu suspenziju 100mg tetraciklin hlorid J01AA07 Amracin.primena im ili iv inj. antihistaminik . infuzije te~nosti (npr. eritem. ND mu~nina. pseudomembranozni kolitis (retko) J01AA02 doksiciklin (u obliku hiklata) Doksiciklin. trudno}a. glavobolja. kortikosteroid sa brzim dejstvom (hidrokortizon Na sukcinat/fosfat ili metilprednizolon Na) 5. sistemski lupus eritematodes. prekinuti davanje antibiotika 2. parenteralno dati te~nost i elektrolite (ne davati lekove za smirenje peristaltike creva. jer mogu dovesti do ve}e resorpcije toksina) 3. 4. poreme}aj rasta kostiju. primena kiseonika Simptomi pseudomembranoznog kolitisa: abdominalni bol.8 dana K J01 J01A BOUJJOGFLUJWOJ!MFLPWJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Tetraciklini J01AA Tetraciklini IND infekcije koje izazivaju hlamidije.primena iv inj. Hemofarm kaps. Galenika kaps. rikecije. 2. aminofilin . nokardije. mikoplazme. groznica i dijareja koja mo`e biti krvava Terapija pseudomembranoznog kolitisa: 1. 100mg Doksiciklin. uzimaju se jedan sat pre jela ili dva sata posle jela zbog velikog broja interakcija sa hranom i lekovima. dojenje. poreme}aj vida. adrenalin . Jugoremedija tabl. Pfizer tabl.primena iv inj. oralno 4 x 250mg a za te`i oblik . 100mg Dovicin. insuficijencija jetre. trajna obojenost zuba. dati holestipol ili holestiramin jer apsorbuju toksin Clostridium difficile. Galenika kaps. osetljivi sojevi Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija i protozoe. 5% glukoza) 6. dijareja. KI renalna insuficijencija (osim doksiciklina). OPREZ mogu}a fotosenzitivna reakcija.500mg na 6 sati tokom 6 . 500mg 532 Registar lekova 2011 .vankomicin oralno 125 . deca do 12 godina. spirohete. metronidazol.Terapija anafilakti~kog {oka: 1. povra}anje. 100mg Vibramycin D. 3.

hipotenzija. trbu{ni tifus. superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna). 1g Pentrexyl. GIT smetnje (mu~nina. I poja~ava antikoagulantni efekat kumarinskih antikoagulanasa Tygacil. 750mg. endokarditis izazavan enterokokusom. smanjena funkcija jetre. Medochemie pra{ak za inj. 250mg/5ml Pamecil. 250mg. ra{ pruritus. povra}anje. infektivna mononukleoza (ampicilin). infekcije izazvane Campylobacterom pylori. meningitis. 250mg/5ml J01CA04 amoksicilin IND infekcije gornjih i donjih respiratornih puteva. povra}anje. Galenika kaps. susp. GIT smetnje (mu~nina. Galenika kaps. BMS pra{ak za rast. dijareja. 50mg J01C Beta-laktamski antibakterijski lekovi. OPREZ alergija u anamnezi. susp. ND sli~na drugim tetraciklinima. Sandoz pra{ak za oral. groznica. ko`e i mekih tkiva. disbalans elektrolita (samo kod velikih parenteralnih doza). produ`eno protrombisko vreme. 500mg granule za oral. boci sa drugim lekovima.difterija. srednjeg uha.100mg/ml. iritacija na mestu aplikacije. Wyeth pra{ak za rast. trudno}a i dojenje (piperacilin i kombinacije koje ga sadr`e). `u~nih puteva.J01AA12 tigeciklin IND komplikovane intra-abdominalne infekcije. urogenitalnog trakta. Sandoz tabl. dijareja). 500mg pra{ak za oral. bakterijski meningitis. otitis media. supresija crevne flore. Lajmska bolest i druge lokalizovane i generalizovane infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima Ampicilin. 250mg/5ml Ospamox. OPREZ mogu}e lu~enje mlekom. CNS smetnje (kod velikih doza). 500mg/5ml Ospamox DT. holecistitis. Clamydia trachomatis u trudno}i (alternativa eritromocinu). pertusis. susp. 500mg granule za oral. 250mg.susp. za oral. trudno}a. 250mg/5ml Registar lekova 2011 533 . ra{. I nije dozvoljeno me{anje u istom {pricu/inf. gonoreja. komplikovane infekcije ko`e i mekog tkiva. profilakti~ka primena u dentalnoj hirurgiji Amoksicilin. za inj. ND alergijske reakcije (bronhospazam. Hemofarm kaps. 500mg. retko krvne diskrazije. ko`e i mekih tkiva. retko anafilakti~ki {ok). susp. za inf. 1000mg Sinacilin. Hemofarm kaps. bilirubinemija. posebno na cefalosporine (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije). KI preosetljivost na tetracikline ili druge sastojke leka. kolitis . Sa aminoglikozidima je dozvoljena kombinovana primena ali u razli~ito vreme i na razli~itim mestima aplikacije. penicilini KI alergija na peniciline. intersticijalni nefritis. abdominalni bol. 500mg pra{ak za oral. susp. holangitis. J01CA Penicilini {irokog spektra J01CA01 ampicilin IND infekcije respiratornog.retko pseudomembranozni). inf 1g Pentrexyl. holestaza. urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta.

457mg/5ml pra{ak za rast. 1g pra{ak za oral. Sandoz film tabl. bakterijske septikemije Tazocin. 800 000ij J01CE30 benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin IND antraks. (4g + 0. Lajmska bolest u ranom stadijumu kod trudnica i adolescenata Cliacil. (125mg + 31. profilaksa u hirurgiji Amoksiklav. Galenika pra{ak za rast. abdominalnih organa. susp. 1g granule za oral. Sandoz tabl. za inj. otitis medija. 625mg pra{ak za oral. susp. za inj. Sandoz film tabl. otitis medija. za oral. 457mg/5ml J01CR05 piperacilin (u obliku natrijumove soli) + tazobaktam (u obliku natrijumove soli) IND infekcije izazvane oseljivim mikroorganizmima a naro~ito infekcije izazvane Pseudomonas aeruginosom i to urogenitalnog i respiratornog trakta. erizipel.5mg)/5ml Panklav 2X. za inj. otitis medija. erizipel. 600 000ij. pneumonija. gonoreja (osetljivi sojevi). susp. susp.J01CE Penicilini osetljivi na beta-laktamazu J01CE02 fenoksimetilpenicilin kalijum IND faringitis i tonzilitis. (250mg + 62. Ranbaxy film tabl. gsk film tabl. 625mg Panklav. ko`e i mekih tkiva. 625mg. 1. 1g Augmentin. za inj. septikemije. gornjih i donjih respiratornih puteva. gonoreja (osetljivi sojevi). pneumokokne infekcije. 625mg Enhancin. 1. ko`e i mekih tkiva. difterija. 300 000ij/5ml J01CE30 benzilpenicilin kalijum + prokain benzilpenicilin IND antraks. pneumonija.25mg)/5ml Panklav forte. Lederle pra{ak za rast.5g) 534 Registar lekova 2011 . difterija. 375mg. bakterijske infekcije ko`e. uklju~uju}i i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze J01CR01 ampicilin + sulbaktam Ampisulcillin. tonzilitis Jugocillin. 457mg/5ml Amoksiklav Quicktab. susp. Hemofarm film tabl. Jugoremedija tabl. za inj. (1g + 500mg) amoksicilin + klavulanska kiselina (koamoksiklav) J01CR02 doziranje je dato u odnosu na amoksicilin. susp. 625mg pra{ak za rast. 625mg. kostiju i zglobova. Zdravlje pra{ak za rast.2g Amoksiklav Lek 2x./inf. Hemofarm film tabl. Cemalog film tabl. Hemofarm pra{ak za susp. otitis media.25g)./inf. erizipel. (2g + 0.2 Mij pra{ak za oral. 600mg Enhancin. sifilis. kostiju i zglobova. Hemofarm pra{ak za oral. tonzilitis Pancillin. a ja~ina preparata u odnosu na koamoksiklav. 800 000ij J01CR Kombinacije penicilina. IND infekcije urogenitalnog trakta. susp. 1g pra{ak za oral. za inj. sifilis.

ND alergijske reakcije. 250mg. Lajmska bolest. Galenika pra{ak za rast. I ne me{ati u istom {pricu/inf. renalna i hepati~na insuficijencija. 250mg/5ml cefazolin (u obliku natrijumove soli) J01DB04 Cefazolin-MIP. profilaksa u hirurgiji. krvne diskrazije. 500mg Cefalexin Alkaloid. mu~nina. za inj. 750mg. 1. reakcija na mestu primene Aksef. superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna). Chephasaar pra{ak za rast.5g Xorimax. grla. 250mg/5ml J01DC Cefalosporini. porfirija. Sandoz pra{ak za oral. Alkaloid kaps. za inj. Hemofarm oblo`ena tabl. 500mg Cefaleksin. povra}anje. infekcije abdomena. Hemofarm pra{ak za rast. infekcije u aku{erstvu i ginekologiji. 1g cefadroksil (u obliku monohidrata) J01DB05 Galadrox. nosa. septikemija. za inj. GIT smetnje. rana trudno}a. kostiju i zglobova. za inj. Remedica kaps. 750mg.5g Nilacef. 500mg Dicef. boci sa aminoglikozidima J01DB Cefalosporini. Galenika kaps. susp. gonoreja. urinarnog trakta. uha. intersticijalni nefritis. 250mg. dojenje. 2g Galecef. poreme}aji koagulacije. 500mg pra{ak za rast. 250mg. sluznica. susp. Sandoz pra{ak za rast. 1. prolazno pove}anje enzima jetre. 1. za inj. 1g Primaceph. Srbolek kaps. mekih tkiva. opekotina. 500mg Palitrex. KI preosetljivost na cefalosporine.J01D Ostali beta-laktamski antibakterijski lekovi J01DA Cefalosporini i srodni lekovi IND infekcije respiratornog. u stomatologiji. 500mg Xorim. OPREZ alergija u anamnezi. dojenje. Medico Uno tabl. CNS smetnje (velike doze). 250mg. urtikarija. 500mg pra{ak za oral. 250mg. za inj. kolitis (retko pseudomembranozni). 750mg Cefuroxim-MIP. dijareja. Chephasaar pra{ak za rast. ND neutropenija eozinofilija.cefotaksim. trudno}a.5g Ceroxim. urogenitalnog i bilijarnog trakta. 1. OPREZ preosetljivost na beta-laktamate. za inj. 750mg. 750mg. 250mg/5ml pra{ak za oral. kolitis u anamnezi. posebno na peniciline (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije). 125mg/5ml Registar lekova 2011 535 . (meningitis . KI alergija na cefalosporine. kostiju i zglobova. ko`e i mekih tkiva. rana. Hemofarm kaps. 500mg pra{ak za oral. 500mg Cefalexin. osip. za inj. Pharmaswiss pra{ak za rast. Galenika kaps. 250mg/5ml pra{ak za oral.5g J01DC02 cefuroksim (u obliku aksetila) Xorimax. cefuroksim). susp. Nobel film tabl. susp. I generacija J01DB01 cefaleksin (u obliku monohidrata) Cefaleksin. PharmaSwiss pra{ak za rast. ceftriakson. 250mg. susp. II generacija J01DC02 cefuroksim (u obliku natrijumove soli) IND infekcije respiratornog trakta.

IV generacija pra{ak za oral. 1g. 1g Azaran. za inj.I. 400mg granule za oral. 250mg/5ml J01DD Cefalosporini. i inf 250mg. Pharmaswiss pra{ak za rast. za inj. 250mg/5ml J01DC10 Cefzil. 1g Rocephin. za inj. za inf 2g cefiksim J01DD08 Pancef. za inj. BMS cefprozil film tabl. sanofi aventis pra{ak za rast.5g. Hemofarm pra{ak za rast. 500mg. kaps.F. 1g Maxicef. za inj. za inj. 2g Ceftriaxon-MIP. 1g cefpirom (u obliku sulfata) J01DE02 Cefrom. susp. Galenika pra{ak za rast. 1g Forcas. 1g pra{ak za rast. 125mg/5ml. 500mg pra{ak za oral.P. 500mg granule za oral. 1g 536 Registar lekova 2011 . 250mg. 500mg pra{ak za oral. 2g Labilex. S.J01DC04 cefaklor (u obliku monohidrata) Alfacet. 2g ceftazidim (u obliku pentahidrata) J01DD02 Ceftazidim Sandoz. 36mg/ml J01DE01 cefepim (u obliku dihlorid monohidrata) Cefim. 500mg. 1g.250mg/5ml Cefaclor. za inj. 1g. Sandoz pra{ak za rast. susp. za inj. Alkaloid film tabl. 500mg pra{ak za oral. za inj. Hemofarm pra{ak za rast. za inj. Chephasaar pra{ak za rast. III generacija J01DD01 cefotaksim (u obliku natrijumove soli) Cefotaxim. 500mg. 250mg/5ml Cefaklor Alkaloid. Roche pra{ak za rast. 125/5ml.susp. susp. za inj. 2g Longaceph. Hemofarm pra{ak za rast. 125mg/5ml. 100mg/5ml ceftibuten (u obliku dihidrata) J01DD14 Cedax. 500mg pra{ak za orl. 400mg J01DE Cefalosporini. 125mg/5ml. Galenika pra{ak za rast. za inj. 1g. Jugoremedija pra{ak za rast. 1g Lendacin. 250mg. za inj. susp. 1g Tolycar. 0. Alkaloid kaps. Pharmathen pra{ak za rast. Hemofarm kaps. susp. Zdravlje pra{ak za rast. 1g ceftriakson (u obliku natrijumove soli) J01DD04 3cef. susp. za inj. Sandoz pra{ak za rast. Galenika kaps.S. 1g Ceftriakson. Nini kaps. 500mg. 250mg/5ml Cefaklor. Zdravlje pra{ak za rast.A.I. za inj. 250mg.

intrahospitalni meningitis. povra}anje. preosetljivost na lek. karbapenemi). kandidijaza Itanem. intraabdominalne. 1g J01DH04 doripenem IND hospitalno ste~ene pneumonije. drhtavica. Galenika pra{ak za rast. psihi~ki poreme}aji. preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. za inj. za inj. intraabdominalne uklju~uju}i peritonitis. I ne me{ati u infuzionoj boci sa drugim antibioticima i laktatima Mipecid. kao monoterapija ili u kombinaciji sa antiviroticima ili sistemskim antimikoticima. kao rastvara~ ne koristiti rastvor glukoze Invanz. parestezije. svrab. probenecid (smanjena ekskrecija doripenema) Doribax. pospanost ili nesanica. za inj. vaginitis. eozinofilija. konvulzije. dijareja. cilastatin ili beta laktamske antibiotike. hiperpireksija. smanjena funkcija bubrega (prilago|avanje doze prema kreatinin klirensu). karbapenemi). komplikovane intra-abdominalne infekcije. za inf. urogenitalnog trakta. pove}anje transaminaza. OPREZ oboljenja CNS-a (o{te}enja mozga. trombocitopenija. konfuzija. ND dijareja. povra}anje. KI dojenje. septikemija. dojenje. bubre`na insuficijencija. Pharmaswiss pra{ak za rast. urtikarija. 500mg.J01DH Karbapenemi J01DH02 meropenem IND infekcije urinarnog trakta. (500mg + 500mg) Registar lekova 2011 537 . 500mg J01DH51 imipenem natrijum + cilastatin natrijum IND infekcije donjih respiratornih puteva. kandidijaza. ND mu~nina. kostiju i zglobova. povrede mozga. pseudomembranozni kolitis. pruritus. bilirubina i alkalne fosfataze u serumu. neutropenija. 500mg. 1g Merocid. pneumonije i nozokomijalne pneumonije. flebitis. istovremena primena drugih nefrotoksi~nih lekova. neutropenija. vanbolni~ki ste~ena pneumonija. ND mu~nina. osip. I valproat (smanjena koncentracija valproata). cefalosporini. meningitis ili sumnja na meningitis. AstraZeneca pra{ak za rast. ko`e i mekih tkiva. MSD pra{ak za konc. endokarditis. komplikovane infekcije urinarnog trakta. konvulzije). insuficijencija bubrega. 500mg. pseudomembranozni kolitis. druge infekcije u maloj karlici. pseudomembranozni kolitis. Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. glavobolja. abdominalni bol. 500mg. infekcije meticilin rezistentnim stafilokokama. 1g Meropenem Pharmanova. za inf. 1g J01DH03 ertapenem (u obliku natrijumove soli) IND intrabadominalne infekcije. konfuzija. 1g Meronem. dispneja. kandidijaza. (500mg + 500mg) Tienam. ko`e i adneksa ko`e. OPREZ trudno}a. za inf. konvulzije. dijareja. akutne ginekolo{ke infekcije. ND mu~nina. groznica kod odraslih sa neutropenijom. KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. trudno}a. MSD pra{ak za rast. za rast. vrtoglavica. epilepsija pra}ena konvulzijama. glavobolja. konvulzije. mu~nina. OPREZ trudno}a. pove}anje transaminaza. deca do 3 meseca i deca sa o{te}enom bubre`nom funkcijom.. KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike. ra{. dojenje. OPREZ trudno}a. I ne me{ati u {pricu ili infuzionoj boci sa drugim lekovima. za inj. preosetljivost na lidokain koji se koristi kao rastvara~. re|e kolitis i neutromeniju. povra}anje. agranulocitoza. infekcije ko`e i mekih tkiva kod dijabetesnog stopala. eozinofilija. anafilakti~ka reakcija. eritem. leukopenija. trombocitemija. Pharmanova pra{ak za rast. dojenje mla|i od 18 god. KI insuficijencija bubrega. za inf. cefalosporini. poreme}aj ~ula sluha i ukusa. PharmaSwiss pra{ak za rast. pruritus. ginekolo{ke uklju~uju}i endometritis. poreme}aj bubre`ne funkcije. preosetljivost na imipenem. poreme}aj ukusa.

Roche tabl. ND mu~nina. agranulocitoza. za inf 480mg/5ml Trimosul. poseban OPREZ trudno}a. o{te}enje parenhima jetre. Jugoremedija) IND respiratorne infekcije. legionela. 250mg/5ml Eritromicin. salmoneloze. urogenitalnog trakta. {igelize. fotosenzitivnost. 500mg granile za oral. Hemofarm film tabl. profilaksa i le~enje kod difterije i velikog ka{lja. 480mg J01F Makrolidi.granule za oralnu suspenziju) IND infekcije respiratornog i urogenitalnog trakta kad je izaziva~ mikoplazma. deca do 6 nedelja. leukopenija. povra}anje.film tablete Srbolek) ( eritromicin u obliku etilsukcinata . 480mg sirup 240mg/5ml Bactrim. 250mg. i kao zamena za penicilin kod bolesnika preostljivih na penicilin Macropen. digestivnog trakta. bubrega. klamidije i ureaplazma urealitikum. megaloblasti~na anemija. KI preosetljivost na sulfo preparate. sifilis. Srbolek film tabl. melioidoza.J01E Sulfonamidi i trimetoprim J01EE Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. susp. 480mg sirup 240mg/5ml koncentrat za rast. 175mg/5ml 538 Registar lekova 2011 . kao i infekcije sa osetljivim uzro~nikom kod osoba preosetljivih na penicilin. enteritis izazvan Campylobacter-om. ra{. retko glavobolja i aritmije J01FA01 eritromicin (eritromicin baza . Jugoremedija film tabl. legionarska bolest. infekcija ko`e i mekih tkiva. 400mg granule za oral. 250. I ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma Eritromicin.film tablete Hemofarm i granule za oralnu suspenziju Jugoremedija) (eritromicin u obliku stearata . bolesti krvi i krvotvornih organa. Stevens-Johnson-ov sindrom (retko) Bactrim. ND eozinofilija. susp. OPREZ smanjena funkcija bubrega ili jetre. GIT smetnje. porfirija. holestatska `utica. oprez kod kombinacija sa ergot alkaloidima i karbamazepinom. Galenika tabl. profilaksa kod difterije i velikog ka{lja. 500mg J01FA03 midekamicin (tablete). bruceloza. 125mg/5ml. dijareja. insuficijencija bubrega. hroni~ni prostatitis. IND infekcije gornjih i donjih disajnih puteva (lek izbora kod pneumonije izazvane Pneumocystis carinii). KI porfirija. sinuzitis. nedostatak glukozo-6-fosfat-dehidrogenaze. veliki ka{alj. prolongiran QT interval (mogu}a pojava ventrikularne tahikardije) kombinacija sa terfenadinom i astemizolom mo`e izazvati fatalne ventrikularne aritmije. reverzibilno o{te}enje sluha. bol u `elucu. alergijske reakcije na ko`i. uklju~uju}i derivate J01EE01 sulfametoksazol + trimetoprim (kotrimoksazol) Kotrimoksazol je fiksna kombinaciju sulfametoksazola i trimetoprima u odnosu 5:1. negonokokni uretritis.film tabl. o{te}enja bubrega. dojenje. linkozamidi i streptogramini J01FA Makrolidi KI insuficijencija jetre. predispozicija za produ`en QT interval. OPREZ dojenje. toksoplazmoza. trudno}a. `utica. otitis. Krka film tabl. stariji od 65 godina. 500mg Eritromicin. midekamicin ( u obliku acetata . Hemofarm tabl. enteritis izazvan Campylobacter-om. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska).

indukcija hepati~nih enzima i pove}anje bilirubina u serumu. KI osetljivost na sastojke leka. ND GIT smetnje. rastvor 5% glukoze u Ringer laktatu. Abbott pra{ak za rast. glavobolja. oslob. Slaviamed film tabl. urogenitalne infekcije. za oral. cisapridom. oslob. sa prod. 500mg granule za oral. pimozidom. terfenadinom mo`e da dovede do ozbiljnih sr~anih smetnji. OPREZ trudno}a. nesanica. 500mg Zymbaktar. rastvor glukoze 5%. 250mg. istovremena primena sa ergot-derivatima. otitis medija. Sandoz film tabl. glavobolja. susp. stabilnost rastvora je 6 sati na 25ºC ili 24 sata na 5ºC. 500mg Fromilid Uno.9%. NAPOMENA: osnovni rastvor klaritromicina koji se pravi sa 10ml aquae injectione stabilan je 24h na temperaturi 5ºC25ºC. 250mg Fromilid Uno. alergijske reakcije. 125mg/5ml Lekoklar XL. stomatitis. 250mg/5mg Registar lekova 2011 539 . infekcije ko`e i mekih tkiva. OPREZ dojenje. KI preosetljivost na makrolidne antibiotike. susp. poreme}aj ukusa. dijareja. 125mg/5ml.pove}an rizik od poreme}aja sr~anog ritma Roximisan. obojenost zuba i jezika. 500mg Klerimed. slabost. 500mg Fromilid. otitis eksterna. oslob. 50mg J01FA09 klaritromicin IND infekcije respiratornog trakta. Slaviamed tabl. za inf. 500mg Lekoklar. mirisa. oslob. Krka film tabl. Clarexid. istovremena primena ergot alkaloida. 150mg tabl. sa modif. 250mg. abdominalni bol. 250mg. vrtoglavica. I rastvori sa kojima se osnovni rastvor klaritromicina mo`e me{ati za inf`ionu upotrebu su: fiziolo{ki rastvor NaCl 0. eradikacija Helicobacter pylori. dispepsija. sinuzitis. pruritus. pove}ani enzimi jetre. ND GIT smetnje (mu~nina.J01FA06 roksitromicin IND infekcije respiratornog trakta. Pliva tabl. trudno}a. Jugoremedija film tabl. Sandoz tabl. 250mg. osip. 500mg granule za oral. rastvor Ringer laktata. insuficijencija jetre. urtikarija. insuficijencija bubrega i jetre. otitis media. Hemofarm film tabl. Krka film tabl. 150mg Runac. susp. a nakon rekonstitucije osnovnog rastvora u kompatibilni infuzioni rastvor.. Klacid IV. 125mg/5ml Klacid MR. 500mg Formilid. ko`e i mekih tkiva. sa modif. Abbott film tabl. Abbott film tabl. 500mg. povra}anje). 500mg Klacid. pseudomembranozni kolitis. susp. sa modif. granule za oral. Slaviamed tabl. 500mg. I sa cisapridom . Medochemie film tabl. dojenje.

mu~nina. septikemije.500mg Azax. za. 600mg rast. 500mg pra{ak za oral. apscesi. bubrega. te{ke infekcije ko`e i mekih tkiva. abdominalni bol. susp. stariji od 65 godina. Sandoz film tabl. neprijatan ili metalan ukus u ustima (velike doze). reverzibilni poreme}aji funkcionalnih testova jetre. Nobel film tabl. abdominalni bol. Pfizer granule sa prod. hipomagnezemija. te{ke infekcije kostiju i zglobova. osip). teofilin-pove}ana koncentracija teofilina Azatril. IND te{ke infekcije disajnih puteva (empijemi. pospanost. istovremena primena lekova koji produ`avaju QT interval. mu~nina. infekcije u ginekologiji (endometritis. infekcije ko`e i mekih tkiva.J01FA10 azitromicin IND infekcije respiratornog trakta. ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma. susp. bradikardija. OPREZ trudno}a. za inj. tonzilitis/faringitis prouzrokovani streptokokama grupe A . 200mg/5ml Hemomycin.produ`eni QT interval. 500mg Azitromicin Sandoz. 2g J01FA15 telitromicin IND infekcije respiratornog trakta. zna~ajno samanjena funkcija jetre. 200mg/5ml pra{ak za rast. groznica. akutni sinuzitis. povra}anje. ra{.film tabl i kapsule) (klindamicin u obliku fosfata . bol u stomaku. dijareja. Pliva kaps. dojenje.injekcije) Clindamycin-MIP. trudno}aprocenjivati rizik/korist. anoreksija Ketek. apscesi plu}a). povra}anje. bolovi u stomaku.36g saharoze. za inf. GIT oboljenja. OPREZ lu~i se mlekom-procenjivati rizik/korist. Chephasaar film tabl. KI mijastenia gravis. za inj. 500mg Sumamed. Zmax sadr`i 19. negonokokni uretritis ili cervicitis. OPREZ smanjena funkcija jetre. 250mg film tabl. mogu}a fotosenzitivnost. sanofi aventis film tabl.oral. ND pseudomembranozni kolitis nezavisan od puta aplikacije (pojava dijareje zahteva prekid medikacije). 100mg/5ml. peritonitis. o{te}enje funkcije jetre i bubrega. mu~nina. 300mg/2ml Registar lekova 2011 . 100mg/5ml. otitis media. Hemofarm kaps. hipokalijemija. susp. 150mg 540 rast.Krka film tabl. pneumonije. susp. osloba|. intraabdominalne infekcije. Terapija treba da se prekine kod prvih znakova hepatotoksi~nosti (anoreksija. 300mg. urtikarija. 100mg/5ml. `utica ili tamna boja urina).125mg. alergija u anamnezi. novoro|en~ad. alergijske reakcije (bronhospazam. ventrikularne aritmije. ND dijareja. Hemofarm kaps. Actavis film tabl. 600mg/4ml Klindamicin. negonokokalni tuboovarijalni apsces). KI dijareja. 500mg Azibiot. `utica. 250mg. koronarna bolest. 500mg pra{ak za oral. 200mg/5ml pra{ak za rast. infekcije izazvane hlamidijama. hipotenzija. 400mg J01FF Linkozamidi Antibiotike iz ove grupe primenjivati samo za infekcije koje se ne mogu le~iti drugim manje toksi~nim antibioticima. profilaksa endokarditisa. 250mg film tabl. 500mg Zmax. za inf. ND GIT smetnje (dijareja. retko se javlja depresija disanja u postoperativnom toku zbog depresivnog dejstva na neuromi{i}nu blokadu J01FF01 klindamicin (klindamicin u obliku hlorida . povra}anje). glavobolja. nesanica. mu~nina.500mg pra{ak za oral. astma. KI preosetljivost na makrolidne ili ketolidne antibiotike. povra}anje. I antikoagulansi-pove}ano dejstvo antikoagulanasa.

stariji od 65 godina. 120mg/2ml Gentamicin. respiratornog i gastrointestinalnog trakta. za inj. Parenteralni aminoglikozidi sadr`e kao konzervans natrijum bisulfit koji mo`e izazvati alergijske reakcije uklju~uju}i anafilakti~ki {ok i astmati~ne napade. renalna insuficijencija. 600mg/2ml J01G Aminoglikozidni antibakterijski lekovi IND infekcije urinarnog. Pharmaswiss rast.5ml Registar lekova 2011 541 . smanjena funkcija bubrega. za inj. deca. 120mg/2ml Gentamicin Sandoz. hiperpireksija. KI miastenija gravis. ND mu~nina. za inhalaciju 300mg/4ml J01GB03 gentamicin (u obliku sulfata) Gentamicin. Schering rast. nefrotoksi~nost Bramitob. I ne me{ati u istom {pricu/inf. za inj. KI trudno}a. 80mg/2ml. osip. za inj. svrab. 80mg/2ml. OPREZ trudno}a. Hemofarm rast. opekotine. povra}anje. dojenje. ND vestibularna i auditivna o{te}enja. Galenika pra{ak za rast. Sandoz rast. bruceloza Streptomycin sulfat. OPREZ dugotrajna upotreba. 150mg/1. Galenika rast. ototoksi~nost. 100mg/2ml. 40mg/2ml. peritonitis. pratiti funkciju bubrega tokom terapije. za inj. me{ovite infekcije.J01FF02 linkomicin (u obliku hlorida) Lincohem. Hemofarm rast. za inj. 40mg/2ml. 500mg/2ml netilmicin (u obliku sulfata) J01GB07 Netromycin. za inj. 120mg/2ml Gentamicin. glavobolja. 500mg/2ml Aminocin. Galenika rast. parkinsonizam. septikemije uklju~uju}i neonatalnu sepsu i te{ke bakterijske infekcije nepoznatog uzroka. 80mg/2ml. mijastenija gravis. 20mg/2ml. za inj. 1g J01GB Ostali aminoglikozidi J01GB01 tobramicin IND hroni~na pulmonalna infekcija Pseudomonas aeruginosom kod paijenata sa cisti~nom fibrozom. 80mg/2ml. o{te}enje osmog kranijalnog nerva. Chiesi rast. boci sa penicilinima i cefalosporinima J01GA Streptomicini J01GA01 streptomicin (u obliku sulfata) IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima. kostiju i mekih tkiva. 120mg/2ml amikacin (u obliku sulfata) J01GB06 Amikacin. za inj. pseudomembranozni kolitis. Zdravlje rast. ko`e. nefrotoksi~nost.

Slaviamed film tabl. povra}anje. Krka film tabl. smanjenje sposobnosti upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. 250mg. ND mu~nina. 200mg J01MA02 ciprofloksacin (u obliku hlorida . za inf 100mg/10ml Marocen. grla i nosa. depresija kostne sr`i.tablete). smanjena sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. dijabetes (potrebna je ~e{}a kontrola glikemije). povra}anje. 500mg Ciprofloksacin. paroksizmalna tahikardija. Krka film tabl. 250mg. dojenje. tremor. KI trudno}a. ND mu~nina. fotosenzitivnost. za inf 100mg/10ml J01MA06 norfloksacin IND nekomplikovane infekcije urinarnog trakta. fotosenzitivnost. halucinacije. Jugoremedija film tabl. zglobova. jetre ili bubrega. Srbolek tabl. dojenje. agitiranost. 250mg. Alkaloid film tabl. ciprofloksacin (u obliku laktata . glavobolja. pseudomembranozni kolitis (retko). 750mg Ciprocinal . Remedica film tabl. OPREZ epilepsija. boci sa drugim lekovima J01MA Fluorohinoloni J01MA01 ofloksacin Visiren. jetre i bubrega. vrtoglavica. bolovi u zglobovima. glavobolja. konfuzija.J01M Hinolonski antibakterijski lekovi IND infekcije urogenitalnog. dijareja ili opstipacija. akutni bakterijski gastroenteritis. Zdravlje film tabl. stariji od 65 godina. halucinacije. hipotenzija. bolovi u zglobovima. nekomplikovana gonoreja. tremor. za rast. 500mg Ciprofloxacin. dijareja. adolescenti. kostiju. 500mg Ciprinol. 250mg. konfuzija. o{te}enje jetre. 500mg Citeral. epilepsija. 500mg konc. deca. bolovi u stomaku. 500mg Ciprofloksacin. 250mg. 250mg. depresija kostne sr`i. bolovi u stomaku. 500mg rast. vrtoglavica. eksfolijativni dermatitis Nofocin. Hemofarm film tabl. toksi~na epidermalna nekroza. 400mg Nolicin. Zdravlje film tabl. o{te}enja CNS-a. deca. za rast. 400mg Uricin. 250mg. 500mg konce. ko`e i mekih tkiva. o{te}enja CNS-a. alergijske reakcije. Jugoremedija tabl. I ne me{ati u istom {pricu/inf. 400mg 542 Registar lekova 2011 . uha. abdominalne i hepatobilijarne infekcije. gastrointestinalnog i respiratornog trakta. o{te}enja jetre. Medico Uno film tabl. KI trudno}a. Srbolek film tabl. 500mg. agitiranost. 250mg. 250mg. za infuzija 100mg/50ml Ciproflokasacin. OPREZ stariji od 65 godina.infuzija) Cifran. adolescenti. alergijske reakcije.

dijareja. epilepsija. 400mg rast. tinitus. hepati~na. hroni~ni prostatitis. komplikovane infekcije urinarnog trakta. hipoglikemija. boci sa aminofilinom. fotosenzitivnost. za inf 500mg. alkalnim lekovima i rastvorima koji sadr`e te{ke metale Edicin. za inf. respiratorna ili bubre`na insuficijencija. hloramfenikolom. porema}aji ~ula vida. fotosenzitivnost. 1g Vancomycin-MIP. preosetljivost na levofloksacin i druge hinolone.J01MA12 levofloksacin IND akutni sinuziis. pospanost. poreme}aj tetiva uslovljen primenom fluorohinolona. za inf 500mg. Galenika kaps. 200mg Pipegal. Chepasaar pra{ak za rast.udru`eni pseudomembranozni enterokolitis (Clostridium difficile) i stafilokokni enterokolitis (oralni oblik) . anafilaksa. KI trudno}a. glavobolja. KI deca i adolescenti u razvoju. ND ototoksi~nost. o{te}en sluh. Actavis film tabl. I ne me{ati u istom {pricu/inf. ND vrtoglavica. nozokomijalna i vanbolni~ki ste~ena pneumonija. Nobel film tabl. PharmaSwiss pra{ak za rast. Sandoz film tabl. produ`etak QT segmenta. GIT smetnje Palin. ceftazidinom. 1g Registar lekova 2011 543 . 500mg Lebel. dijabetes. 200mg J01X Ostali antibakterijski lekovi J01XA Glikopeptidni antibakterijski lekovi J01XA01 vankomicin hlorid IND stafilokokne. dojenje. stariji od 65 godina. mu~nina. nefrotoksi~nost. pneumokokne i streptokokne infekcije rezistentne na druge lekove (parenteralni oblik). 200mg Pipem. nesanica. heparinom. Pharmaswiss film tabl. KI preosetljivost na lek. odoj~ad. 750mg Levoxa.. antibiotski . retko hepatitis. 500mg/100mg J01MA14 moksifloksacin hlorid Avelox. dojenje. 400mg/250ml J01MB Ostali hinoloni J01MB04 pipemidna kiselina IND akutne i hroni~ne infekcije urinarnog trakta. leukopenija. pseudomembranozni kolitis koji se izuzetno retko javlja samo kod parenteralne primene vankomicina dok je oralna terapija indikovana u najte`oj formi pseudomembranoznog kolitisa. retko konvulzije. 1g Vankomicin. Sandoz kaps. bakterijska egzacerbacija hroni~nog bronhitisa. pove}ani enzimi jetre. barbituratima. ND mu~nina. deca. za inf 500mg. 250mg. varfarinom. OPREZ infuzija treba da se daje u periodu ne kra}em od 60 min. ra{. Sandoz pra{ak za rast. Pharmatex pra{ak za rast. oboljenja jetre (mogu}a je nekroza jetre i otkazivanje funkcija). vrtoglavica. 1g Vancotex. za inf 500mg. 500mg. eozinofilija. I zna~ajno smanjena resorpcija sa istovremono uzetim solima gvo`|a i antacidima koji sadr`e magnezijum ili aluminijum Flexid. 500mg rast. za inf. hematotoksi~nost. enterokokne. infekcije ko`e i mekih tkiva. nedono{~ad. trudno}a. hipotenzija i difuzni eritem (rad man fenomen) kod brze iv primene. mogu} je la`no pozitivan test na opijate tokom terapije. 250mg. Bayer film tabl. trudno}a. 500mg Levomax. bol i tromboflebitis na mestu aplikacije. OPREZ renalna insuficijencija. za inf 500mg. Hemofarm kaps. retko trombocitopenija i neutropenija. renalna insuficijencija. 1g Kovancin. 250mg. Reimser Arzneimittel pra{ak za rast. ceftriaksonom. mirisa i ukusa.

GIT smetnje Nitroxolin forte. anafilakti~ke reakcije. tamna obojenost urina. sluha i krvnu sliku. stariji od 75 godina. profilaksa u hirur{kim intervencijama (transuretralna resekcija prostate) i dijagnosti~kim procedurama. nefrotoksi~nost. svrab. cistitis. KI preosetljivost na lek. tuboovarijalni apscesi i posthirur{ke vaginalne infekcije). dijareja. 500mg/100ml J01XX Ostali antibakterijski lekovi J01XX01 fosfomicin (u obliku trometamola) IND nekomplikovane infekcije donjih delova urinarnog trakta. OPREZ ne koristiti kod komplikovanih recidiviraju}ih urinarnih infekcija. 200mg. ko`e i mekih tkiva. periferna neuropatija. apsces jetre. KI poreme}aj funkcije bubrega i jetre. rosaceae. eozinofilija. tinitus. kontrolisati funkciju jetre. I rastvore teikoplanina i aminoglikozida ne treba me{ati Planicid. glavobolja. infekcije genitalnog trakta (endometritis. Crohnovu bolest i divertikulitis. urtikarija. bol i tromboflebitis na mestu primene. insuficijencija jetre. bubrega. 250mg 544 Registar lekova 2011 . ototoksi~nost. profilaksa kod kolorektalnih operacija. porfirija. OPREZ trudno}a. sanofi aventis pra{ak za rast. vrtoglavica. ataksija. rastvor 3g J01XX07 nitroksolin IND infekcije mokra}nih puteva. infekcije kostiju i zglobova. bronhospazam. novoro|en~ad. glavobolja. dijareja i ra{ Monural. Chephasaar kaps.4 dana po prestanku terapije). KI trudno}a. ra{. peritonitis) uklju~uju}i i infekcije kod pacijenata koji su alergi~ni na ?laktamske antibiotike . leukopenija. dojenje. endomiometritis. anaerobne septikemije. dojenje. te{ka bubre`na insuficijencija. dojenje. angioedem. za. dugotrajna upotreba. upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 . boci sa drugim lekovima Orvagil. deca do 5 godina. ND mu~nina. infekcije kostiju i zglobova. prolazne epileptiformne reakcije. ND retko mu~nina. ND ra{. adjuvantno sredstvo u radioterapiji. dizurija. poreme}aj enzima jetre. za inf. eritem. mu~nina. sanjivost. prolazno pove}anje kreatinina u serumu. urinarnog trakta. povra}anje. inj. 400mg J01XC Steroidni antibakterijski lekovi J01XD Derivati imidazola J01XD01 metronidazol IND te{ke anaerobne intraabdominalne infekcije. pseudomembranozni kolitis izazvan Clostridium dificile. ko`e. dojenje. CNS-a (uklju~uju}i meningitis i mo`dani apsces).J01XA02 teikoplanin natrijum IND infekcije Gram pozitivnim mikroorganizmima. apsces). OPREZ trudno}a. respiratornog trakta. Galenika rast. histerektomije i apendektomije. KI krvne diskrazije. aktivne organske bolesti CNS-a. I ne me{ati u istom {pricu/inf. trudno}a. povra}anje. pre svega enterokokom i meticilin rezistentnim stafilokokom (endokarditis. ND alergijske ko`ne manifestacije. 400mg Targocid. preosetljivost na vankomicin (mogu}a ukr{tena preosetljivost). trombocitopenija. Zambon granule za oral. PharmaSwiss pra{ak za rast. septikemija. OPREZ ne preporu~uje se upotreba kod dece. metalan ukus a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija. gubitak kose. hepati~ke encefalopatije. uklju~uju}i peritonitis. infekcije donjih respiratornih puteva (pneumonija. groznica. 200mg. za inj.

pseudoefedrinom). feohromocitoma. KI terapija. ND supresija hematopoeze (kontrola krvne slike jednom nedeljno). preosetljivost na linezolid. dopaminergicima Zenix. mijelosupresija u anamnezi. OPREZ kovulzije u anamnezi. inhibitorima MAO tipa A ili B. alfa blokatorima. trudno}a. konvulzije. antikonvulzivima. ne preporu~uje se istovremena primena sa antidepresivima. retko (ako terapija traje du`e od 28 dana) mogu}a je ozbiljna neuropatija opti~kog nerva. karcinoida. dojenje. smanjene funkcije jetre ili bubrega. {izoafektivnih poreme}aja i akutnih konfuznih stanja. izazvane Gram-pozitivnim bakterijama. insomnija. pseudomembranozni kolitis. tireotoksikoze. komplikovane infekcije ko`e i mekih tkiva. mijelosupresije. glavobolja.J01XX08 linezolid IND pneumonije. GIT smetnje. simpatikomimeticima (bronhodilatatorima. Hemofarm film tabl. vazokonstriktorima. poreme}aj ukusa. I izbegavati hranu koja sadr`i tiramin. obustaviti terapiju kod: nekontrolisane hipertenzije.bez dejstava ? dejstvo nije dokazano Registar lekova 2011 545 . hipertenzija. 600mg J02 J02A ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antimikotici za sistemsku primenu Spektar delovanja antimikotika registrovanih u Republici Srbiji gljivica Aspergilus* Blastomyces Candida* Chromomycosis Coccidioides Cryptococcus* Epidermophyton Histoplasma Microsporum Mucor Paracoccidioides Philaphora Pseudoallescheria Rhodotorula Sporothirix Trichophyton itrakonazol terbinafin amfotericin B mikokonazol ketokonazol nistatin flukonazol + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - + + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + ? + legenda + dokazano dejstvo . bipolarne depresije. ili period od 2 nedelje nakon terapije.

aminoglikozidima. hipertenzija ili hipotenzija. svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru. za inf. leukocitoza. aritmije. Torrex pra{ak za rast. sr~ani arest. smanjenje nivoa testosterona u krvi. Pfizer kaps. hiper ili hipokalijemija. poreme}aji koagulacije. miorelaksansima i antiaritmicima Amphocil. glavobolja. 2mg/ml Flukonazol. glavobolja. tinitus. Sandoz kaps. trombocitopenija. 100mg. a kod dugotrajne terapije velikim dozama mogu}e je smanjeno lu~enje kortizola i insuficijencija nadbubrega. melena. povi{enje serumskog kreatinina. svrab Diflazon. eozinofilija.J02AA Antibiotici J02AA01 amfotericin B IND sistemske gljivi~ne infekcije. 150mg rast. insuficijencija bubrega ili jetre. 2mg/ml Diflucan. svrab. vrtoglavica. povra}anje. kortikotropinom. groznica. gubitak sluha. 50mg. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. oligospermija. deca do 2 godine. amfotericin B koristiti samo kod progresivnih potencijalno smrtonosnih infekcija gljivicama. konvulzije. tamne mokra}e. 150mg Stabilanol. akutna insuficijencija jetre. preosetljivost na azole. 150mg rast. alergijske reakcije. 50mg. anoreksija. dojenje. 200mg Flumycozal. Hemofarm tabl. anurija. ventrikularna fibrilacija. amenoreja. trombocitopenija. isklju~ivo iv u hospitalnim uslovima. 50mg. cisplatinom. periferna neuropatija. dispneja. I ne davati istovremeno sa kortikosteroidima. Aegis kaps. bronhospazam. dojenje. vrtoglavica. istovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e izazvati fatalne aritmije. 2mg/ml 546 Registar lekova 2011 . 150mg Flukonazol. povra}anje. anemija. zamagljen vid. ciklosporinom. renalna tubularna acidoza. 100mg. KI trudno}a. makulopapapularni osip. edem plu}a. dojenje. dijareja. temperature. ND mu~nina. ra{. te{ko o{te}enje jetre Mycoseb. Hemofarm kaps. povra}anje dijareja. 150mg. hemoragijski gastroenteritis. 150mg rast. OPREZ porfirija. ose}aj nadutosti. eozinofilija. smanjenje bubre`ne funkcije. hipostenurija. glikozidima digitalisa. hipokorticizam. agranulocitoza. za inf. oligurija. ND mu~nina. 2mg/ml Fluco Sandoz. abdominalni bol. 50mg. ra{. glavobolja. epileptiformni gr~evi. hemoliti~ka anemija. te{ka insuficijencija jetre. Krka kaps. za inf. 200mg J02AC Derivati triazola J02AC01 flukonazol OPREZ trudno}a. 50mg. pedijatrijska primena. azotemija. dijareja ili opstipacija. bol u epigastrijumu. 100mg. leukopenija. impotencija. 100mg J02AB Derivati imidazola J02AB02 ketokonazol KI trudno}a. svraba. dispepsija. 50mg. 50mg. za inf. trombocitopenija. slabost. {ok. 50mg. obavezna kontrola funkcija jetre. ginekomastija. diplopija. Zdravlje kaps. leukopenija. 150mg Fluconal. u slu~aju pojave zamora. Nini kaps. insuficijencija srca. anoreksija. encefalopatija. za inj. Pharmaten rast. vrtoglavica. bolovi u mi{i}ima i zglobovima. 100mg. Isovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e dovesti do fatalnih aritmija. `utica. ND mu~nina. o{te}enja jetre. svrab. `utice.

potrebna redovna kontrola funkcija jetre. OPREZ te{ko o{te}enje jetre. vrtoglavica. flebitis. edem plu}a. Extractumpharma kaps. lovastatin.J02AC02 itrakonazol KI trudno}a. Liconsa kaps. hematurija. istovremena primena inhibitora HMG-CoA reduktaze (simvastatin. ND neutropenija. terfenadin. dispepsija. o{te}enja jetre. pospanost. istovremena primena lekova koji su supstrat za enzim CYP3A4 (astemizol. cisaprid i dr. sinusna bradikardija. susp. istovremena primena sa astemizolom. neuropatije. istovremena primena ergot alkaloida. umor Noxafil. fuzarioza. dojenje. invazivna flukonazol rezistentna Candida spp. sinuzitis. dijareja. gastroenteritis. istovremena primena sa astemizolom. parestezije. makulopapulozni ra{. konvulzije. atorvastatin i dr. alergijske reakcije u vidu svraba. holestatska `utica. 100mg Prokanazol. koje su refrakterne na le~enje amfotericinom B ili itrakonazolom ili kod pacijenata koji ne podnose ove lekove. OPREZ bolesti jetre u anamnezi. postoje}e aritmije). rifampicinom. KI preosetljivost na lek. povra}anje. OPREZ bolesti jetre u anamnezi. midazolamom.) . povra}anje. mu~nina. o{te}enja jetre. 100mg ItraconEP. somnolencija. o{te}enja jetre i gubitak kose Funit. karbamazepinom ili fenobarbitonom. astenija. 100mg Omicral. parestezije. leukopenija. glavobolja. dijareja.. zbunjenost. agranulocitoza. KI trudno}a. groznica. hromoblastomikoza i micetom. pacijenti sa pro-aritmogenim stanjima (uro|eno ili ste~eno produ`enje QTc intervala. ND mu~nina. tromboflebitis. ra{a i urtikarije. akutna insuficijencija bubrega. za inf. Schering oral. Pfizer film tabl. 100mg J02AC03 vorikonazol IND invazivna aspergilaza. trudno}a. elektrolitni disbalans. 50mg. anemija.). hipotenzija. vrtoglavica. triazolamom ili terfenadinom.. 200mg pra{ak za rast. agitacija. ozbiljne infekcije izazvane Scedosporium spp. sindrom sli~an gripu. Medico Uno kaps. u profilaksi gljivi~nih infekcija pacijenata sa akutnom mijelogenom leukemijom ili mijelodisplasti~nim sindromom. periferni edemi.. Fusarium spp. abdominalni bol. povra}anje. cisapridom. tremor. hipertenzija. osip. astenija. 200mg J02AC04 posakonazol IND invazivna aspergiloza. Nobel kaps. alopecija Vfend. u slu~aju pojave zamora. bol u stomaku. glavobolja. tamne mokra}e. Slaviamed kaps. poreme}aji vida. te`ak oblik orofaringealne kandidijaze kod imunokompromitovanih pacijenata. trombocitopenija. dojenje. posle vi{emese~ne upotrebe mogu}i su hipokalijemija. 100mg Kanazol. groznica. kod primaoca mati~nih }elija hematopoeze koji su na imunosupresivnoj terapiji. 40mg/ml Registar lekova 2011 547 . kokcidiomikoza. ND mu~nina. glavobolja. vrtoglavica. terfenadinom cisapridom. svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru. anksioznost. zamor. potrebna redovna kontrola funkcija jetre. dojenje. depresija. ergot alkaloidima. abdominalni bol. kardiomiopatija.

reakcija na mestu aplikacije. `utica. 50mg. istovremena primena ciklosporina. dijareja. gljivi~ne infekcije koje ne reaguju na terapiju drugim antimikoticima uklju~uju}i i pacijente sa neutropenijom. 300mg J05 J05A ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse J05AB Nukleozidi i nukleotidi. isklju~uju}i inhibitore reverzne transkriptaze J05AB01 aciklovir IND infekcije ko`e. hipomagnezijemija. abdominalni bol. Hemofarm kaps.J02AX Ostali antimikotici za sistemsku primenu J02AX04 kaspofungin acetat IND invazivna kandidijaza ili aspergiloza. palpitacije. CNS i dr. glavobolja. ra{. 200mg Zovirax. profilaksa menigokoknog meningitisa i meningitisa izazvanog H. urtikarija. deca mla|a od 2 godine. Nini tabl. intolerancija na amfotericin ili itrakonazol. bolovi u mi{i}ima. KI dojenje. dijareja. suza. zamor. hipersenzitivne reakcije Cancidas. sluznica i visceralnih organa (plu}a. kreatinina. hipokalijemija. porfirija. hiperkalcijemija. bruceloza. ra{. povi{en nivo enzima jetre. pljuva~ke. 70mg J04 ANTITUBERKULOTICI J04A Lekovi za terapiju tuberkoloze J04AB Antibiotici J04AB02 rifampicin IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima. ra{. ND mu~nina. OPREZ alkoholizam. OPREZ insuficijencija bubrega. pove}anje vrednosti ureje. 400mg Aciklovir. jetre. narand`asto-crvena obojenost urina. groznica. za koncentrat za inf. te{ke stafilokokne infekcije. ND hemoliti~ka anemija. edemi.) Herpes simplex i varicela Zoster virusom. Galenika kaps. MSD rast. jeza. vertigo. mogu}a je i promena boje kontaktnih so~iva Rifamor. 200mg. ND mu~nina. legionarska bolest. bilirubina i enzima jetre u krvi Aciklovir. trombocitopeni~na purpura. KI dojenje. 300mg Riftan. glavobolja. Zdravlje tabl. OPREZ smanjena funkcija jetre. povra}anje. influenzae. KI trudno}a. gsk pra{ak za rast. trudno}a. pove}anje vrednosti kreatinina u serumu. povra}anje. uticaj na funkcije jetre. GIT smetnje. 250mg 548 Registar lekova 2011 . za inf. znoja.

hipohromna anemija. vazodilatacija. anoreksija. KI trudno}a. artralgija. pancitopenija. 200mg Rebetol. hipohromna anemija. dojenje. povra}anje. razdra`ljivost. dispneja. brivudin IND rani tretman akutnog Herpes zostera kod imunokompetentnih osoba. akne. OPREZ deca. opstipacija. nadimanje. preosetljivost na ganciklovir ili aciklovir. pruritus Copegus. OPREZ isklju~iti trudno}u pre po~etka terapije. 125mg Registar lekova 2011 549 . hepatitis. tremor. dijareja. hipokalijemija. a tokom terapije i 6 meseci nakon terapije. svrab. a partnerka je trudna. dispepsija. hiperpireksija. pospanost. ka{alj. ND mu~nina. prevencija citomegalovirusne infekcije u transplantaciji solidnih organa. ra{. KI trudno}a. zujanje u u{ima Cymevene. hemoragija u GIT-u. hiperglikemija. povra}anje. KI trudno}a. rigor. preosetljivost na lek. poreme}aj sna. neutropenija. pancitopenija. poreme}aj sna. migrena. ND (u kombinaciji sa interferonom alfa): glavobolja. starije osobe. dojenje. neuropatije. trombocitopenija. nesanica. KI ne koristiti u fazi formiranja krusti. abdominalni bol. sc i im primena. depresija. bubre`na insuficijencija.J05AB04 ribavirin IND hroni~ni hepatitis C (u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa). Roche film tabl. poreme}aj funkcije bubrega. leukopenija. vazodilatacija. bol u abdomenu.. trudno}a. neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina. hepatitis. glavobolja. promene u krvnoj slici. konfuzija. ka{alj. vrtoglavica. OPREZ deca. pankreatitis. trombocitopenija. sc i im primena. dijareja. hipertenzija. 200mg J05AB06 ganciklovir (u obliku natrijumove soli ) IND prevencija i le~enje infekcija citomegalovirusom. dispneja. dojenje. osip. hemoragija u GIT-u. astenija. Roche pra{ak za rast. obavezna je upotreba prezervativa. ND GIT smetnje ( mu~nina. leukopenija. Ukoliko se le~i mu{karac. pankreatitis. trombocitopenija. Schering kaps. tremor. splenomegalija. pospanost. splenomegalija. ND mu~nina. znojenje. konvulzije. neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina. hipokalijemija. nesanica glavobolja. gluvo}a. Valcyte. bolovi u kostima i mi{i}ima. hiperglikemija. konvulzije. neutropenija. preosetljivost na valganciklovir. Roche film tabl. povra}anje. dispneja. starije osobe. ganciklovir ili aciklovir. mani~ne reakcije. migrena. Berlin Chemie tabl. ra{. pove}ane vrednosti enzima jetre Brivuzost. poreme}aj funkcije bubrega. istovremena primena 5-fluorouracila i drugih fluoropirimidina koji se koriste u terapiji malignih bolesti (najmanje je potrebno 4 nedelje pauze). ka{alj. hipertenzija. dojenje. trombocitopenija. primenjivati efikasnu kontracepciju kod mu{karaca i `ena. de~iji uzrast. dijareja. zamor. 450mg J05AB. mijalgija. glavobolja. mani~ne reakcije. znojenje. mu~nina. alopecija. abdominalni bol. poreme}aj vida. neuropatije. akne. bubre`na insuficijencija. bolovi u kostima i mi{i}ima. slabost. 500mg J05AB14 valganciklovir IND citomegalovirusni retinitis kod bolesnika sa HIV infekcijom. konfuzija. za inj.).

amjodarona. sakvinavir). 400mg ritonavir J05AE03 Norvir. 400mg. Abbott J05AE07 Telzir. (nefrolitijaza . nefrolitijaza.nelfinavir). hiperuricemija.indinavir). anoreksija. ste~ena lipidostrofija. pove}anje kreatin kinaze. KI dojenje. meka 100mg fosamprenavir film tabl. pove}anje amilaze. 200mg film tabl. akne. hiperpigmentacija. 600mg lopinavir + ritonavir J05AE06 IND terapija infekcija HIV 1 tip virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirsma. (hemofilija . mijalgija i sindrom sli~an gripu. gsk kaps. pancitopenija. ra{. povra}anje. glavobolja. vardenafila. nesanica. midazolama. 300mg. bol u grudima. ergot alkaloida. promene u testovima hepati~ne funkcije. Mogu se javiti i anemija. istovremena primena astemizola. (flatulencija. kristalurija. Roche kaps. (hiperglikemija ili hipoglikemija.zidovudin).zidovudin) J05AE01 sakvinavir Invirase. (ka{alj. (defcit vitamina B12.lopinavir). ko`e i oralne sluznice. nesanica.sakvinavir). neonatusi sa bilirubinemijom . suva usta . istovremena primena simvastatina i lovastatina. nelfinavir. bol u abdomenu. pruritus.(insuficijencija jetre . (dizurija. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. trudno}a. pove}anje kreatin kinaze . o{te}enje jetre. ND povi{ena vrednost triglicerida. terfenadina.indinavir). KI preosetljivost na lek.J05AE Inhibitori proteaze (inhibitori HIV-proteinaze) IND infekcija HIV virusom. osip. kantariona.didanozin). parestezije. dispneja. toazolama. (hiperuricemija . neutropenija. dijareja. stavudin). parestezija. astenija. I pove}ava se plazma koncentracija svih lekova koji se metaboli{u preko CYP3A enzima jetre Aluvia. pankreatitis. nefrolitijaza. te{ka insuficijencija jetre. pimozida. anemija. proteinurija. leukopenija. dijareja. promena raspolo`enja stavudin). cisprida. hepatitis. (100mg + 25mg). periferna neuropatija . trombocitopenija. suva usta. ose}aj nelagodnosti. mi{i}no-skeletni bol. vrtoglavica. holesterola i glukoze. miopatija. bolesti krvi. poreme}aj ukusa. trudno}a. hipersenzitivne reakcije . Janssen Cilag film tabl. pove}anje amilaze . mi{i}no-skeletni bol. lakti~ka acidoza. neuropatije. gluvo}a.didanozin). ose}aj nelagodnosti. konvulzije. (pankreatitis u anamnezi. parestezije . mijelosupresija . trigliceridemija. ulceracije jezika i usta . 200mg. (alergijske reakcije. astenija. (200mg + 50mg) 550 Registar lekova 2011 .indinavir. poreme}aj funkcionalnih testova jetre. 500mg indinavir sulfat etanolat J05AE02 Crixivan. hiperglikemija. ND mu~nina. lezije retine sa atrofijom retinskog pigmentnog epitela kod dece. (niske vrednosti hemoglobina i broja neutrofila. OPREZ hemofilija. Abbott film tabl. (dispepsija. MSD kaps. bol.zidovudin). pigmentacija noktiju. kontrolisati nivo lipida i glukoze tokom terapije.didanozin. 700mg darunavir J05AE10 Prezista. hematurija.lamivudin). (dijabetes.

pove}anje serum amilaze i lipaze. ra{. ra{. mogu}a te{ka akutna egzacerbacija bolesti po prestanku terapije. OPREZ smanjena funkcija bubrega. anoreksija. mijalgija i sindrom sli~an gripu. terapiju treba prekinuti ako se javi pogor{anje funkicija jetre. Gilead Science film tabl. trajno povi{enim vrednostima serumske alanin-aminotransferaze (ALT) i histolo{kim nalazom aktivnog zapaljenja i/ili fibroze. stalno pratiti funkciju jetre. abdominalni bol. 30mg J05AF05 lamivudin IND hroni~ni hepatitis B i dokazana replikacija virusa hepatitisa B kod starijih od 16 godina. ND mu~nina. GIT smetnje (mu~nina. mi{i}no-skeletni bol. terapiju treba prekinuti ako se jave simptomi hiperlaktemije. ND mu~nina. 150mg Zeffix. KI Viread. le~enje hroni~nog hepatitisa B kod odraslih sa kompenzovanim oboljenjem jetre i dokazanom aktivnom replikacijom virusa. 100mg J05AF06 Ziagen. biohemijskom i histolo{kom odgovoru posle jedne godine tretmana kod odraslih: KI preosetljivost na sastojke leka. ose}aj nelagodnosti Epivir. bol u abdomenu. vrtoglavica. pankreatitis. pankreatitis. povra}anje. dijareja) J05AF01 zidovudin Zidosan. trudno}a. 300mg tenofovir disoproksil (u obliku fumarata) J05AF07 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. glavobolja. glavobolja. gsk abakavir (u obliku sulfata) tabl. gsk film tabl. povra}anje. lakto-acidoze. 250mg. Novartis film tabl. 100mg didanozin J05AF02 Videx EC. astenija. miopatija Sebivo. laktat acidoza. naglo pogor{anje funkcija jetre. BMS kaps. insomnija. konvulzije. ND o{te}enja jetre. serolo{kom. hepatomegalija sa steatozom ili miopatija. dijareja. progresivne hepatomegalije. gsk film tabl. smanjena funkcija jetre ili bubrega. 245mg J05AF11 telbivudin IND hroni~ni hepatitis B sa potvr|enom virusnom replikacijom i aktivnim zapaljenjem jetre. trudno}a. OPREZ insuficijencija bubrega. 400mg stavudin J05AF04 I kombinacija sa didanozinom pove}ava rizik od lakto-acidoze Zerit. bolesti jetre. 600mg Registar lekova 2011 551 . Mogu se javiti i anemija. KI dojenje. poreme}aj funkcionalnih testova jetre. Indikacija se bazira na virolo{kom. zamor. dojenje. vrtoglavica. abdominalni bol. neutropenija. Slaviamed kaps. dijareja. BMS gastrorezistentne kaps. ka{alj. anoreksija. trombocitopenija.J05AF Nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima OPREZ hepatitis B ili C (pove}an rizik ne`eljenih dejstava na jetru).

ra{. poreme}aj koordinacije. somnolencija. o{te}enje bubrega. uko~enost. glavobolja. hipertenzija. treba uzimati pre zanamivira Relenza. povra}anje. 50mg/5ml efavirenz J05AG03 IND terapija HIV infekcije. zamor. OPREZ hroni~an hepatitis B ili C. amnezija. te{ka o{te}enja jetre. gsk film tabl. ukoliko se istovremeno koriste. dojenje. hiperlipidemija. NAPOMENA druge inhalalacione lekove. ulceracije u ustima). periferna neuropatija. letargija. gastroezofagealni refluks. mijalgija Kivexa. ND ra{ (obi~no nestaje posle 2 nedelje). poreme}aj koncentracije. KI te{ka o{te}enja jetre. povra}anje. OPREZ tolerancija. alergijske reakcije. 100mg J05AH Inhibitori neuraminidaze J05AH01 zanamivir IND nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B i profilaksa influence posle kontakta sa virusom u vreme epidemije kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina. anksioznost. konfuzija. (300mg + 150mg + 300mg) J05AG Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze J05AG01 nevirapin Viramune. dijareja. hepatitis. gsk pra{ak za inhalaciju 5mg 552 Registar lekova 2011 . ka{alj. psihijatrijski bolesnici. kantarionom. dojenje. mu~nina. depresija. gsk abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin + zidovudin tabl. halucinacije. promene funkcije jetre. 200mg oral. urtikarija. Boehringer tabl. ND ospa. dijabetes. hroni~ne bolesti jetre. efavirenzom. vrtoglavica. indinavirom Intelence. MSD film tabl. ND vrlo retko bronhospazam. (600mg + 300mg) J05AF30 Trizivir. dijareja. dojenje. porfirija. KI reakcije preosetljivosti. nevirapinom. abdominalni bol. zabranjena istovremena upotreba sa rifampicinom. povi{ena temperatura. konvulzije Stocrin. angioedem. susp. KI preosetljivost na lek. dispneja. mu~nina. trudno}a. smanjena respiracija. trudno}a (nije utvr|ena bezbednost). OPREZ stariji od 65 godina. agitacija.J05AF30 abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin IND antiretrovirusna kombinovana terapija odraslih i adolescenata starijih od 12 godina kod infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV). trombocitopenija. astma. Janssen-Cilag tabl. gastritis. povra}anje. hroni~na bolest plu}a. 600mg J05AG04 etravirin IND HIV infekcija u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. malaksalost. ND osip. KI preosetljivost na sastojke leka. GIT smetnje (mu~nina. insomnija. I klaritromicin (pove}ana koncentracija etravirina). trudno}a.

periferne neuropatije. ND vrtoglavica. OPREZ bezbednost nije utvr|ena kod pacijenata mla|ih od 16 godina. artralgije. trudno}a. sanjivost. glavobolja. prevencija gripa kod odraslih. Gilead Sciences film tabl. ka{alj. OPREZ ne preporu~uje se deci mla|oj od 1 godine (nema dovoljnih podataka o bezbednosti i efikasnosti). povremeno anemija. ili pove}anje nivoa aminotransferaza. Roche kaps. gripu sli~an sindrom. 90mg/ml) J05AX08 raltegravir IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih prethodno le~enih pacijenata kod kojih postoji replikacija HIV-1 i pored kori{}enja anti-retrovirusne terapije. ND mu~nina. oralna kandidijaza. bol. poreme}aj ukusa. KI preosetljivost na lek. za inj. dijareja. 400mg Registar lekova 2011 553 . nauzeja. ka{alj. dijareja. OPREZ pratiti funkciju bubrega i jetre. neutropenija. dojenje. smanjena funkcija jetre. insomnija. povra}anje. hepatitis B ili C. astenija Truvada. KI preosetljivost na lek. gsk film tabl. Roche pra{ak za rast. sinuzitis. no}no znojenje. imunokompromitovani bolesnici. nesanica. konfuzija. umor Tamiflu. progresivne hepatomegalije. 30mg. smanjen apetit. (150mg + 300mg) tenofovir disoproksil + emticitabin J05AR03 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih osoba. opstipacija. ND alergijske reakcije. abdominalni bol. I ne me{ati sa drugim lekovima osim sa vodom za injekcije Fuzeon. vrtoglavica. mialgije. glavobolje. bolovi u stomaku. vomitus). 108mg/1.J05AH02 oseltamivir (u obliku fosfata) IND terapija nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B. hipofosfatemija. KI trudno}a. pove}ana incidenca bakterijskih pneumonija. OPREZ mogu}a pojava hipersenzitivnih reakcija.1ml (tj. hroni~ne bolesti kardiovaskularnog i respiratornog sistema. za{ti}eno od svetlosti IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. dojenje (nema podataka o upotrebi oseltamivira kod trdnica i dojilja). terapiju treba prekinuti ukoliko se jave simptomi hiperlaktatemije i metaboli~ke laktatne acidoze. depresija. anoreksija. anksioznost. MSD film tabl. vertigo. osip Isentress. flatulencija. limfadenopatije. vrtoglavica. pankreatitis konjunktivitis. insomnija.KI dojenje i preosetljivost na lek. opstipacija. ND reakcija na mestu aplikacije. insuficijencija bubrega. glavobolja. pruritus. glavobolja. kombinacije J05AR01 lamivudin + zidovudin Combivir. pacijenti sa hepatitisom C koji su le~eni interferonom alfa i ribavirinom mogu biti pod posebnim rizikom. GIT smetnje (abdominalni bol. 45mg i 75mg oralna suspenzija 12mg/ml J05AR Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija. (245mg + 200mg) J05AX Ostali antivirusni lekovi J05AX07 enfuvirtid Rekonstituisan rastvor je fizi~ko-hemijski stabilan u toku 24 sata na temperaturi 2-8º C. adolescenata i dece uzrasta 1-12 godina. trudno}a.

bronhospazam. ka{alj. soju. IZZ rast. epilepsija. Torlak rast. za inj. ishemija srca. opstipacija. nema apsolutnih KI za primenu ovog antitoksina. trudno}a. te{ka kardiovaskularna oboljenja. za inj. ne zamrzavati. pneumonija. astenija. trudno}a. ({pric) 10ml Viekvin .J05AX09 maravirok IND infekcije sa CCR5-tropnim HIV 1 virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. OPREZ postularna hipotenzija. povi{eni enzimi jetre.8ºC. Goedeke film tabl. kikiriki.konjski IND prevencija i terapija tetanusa kod osoba koje nisu vakcinisane ili je pro{lo 10 . ND anafilakti~ki {ok. febrilna stanja. OPREZ alergija u anamnezi. gubitak svesti. te{ka imunolo{ka oboljenja. za inj. halucinacije Celsentri. 300mg J06 J06A IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Imunoserumi Lekove iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 .konjski IND pasivna imunizacija posle ujeda zmija na{eg podneblja. pre davanja imunoseruma ili imunoglobulina ispitati osetljivost pacijenta. Torlak rast. 5ml 554 Registar lekova 2011 . (akutna virusna oboljenja samo za timocitni imunoglobulin konja i kuni}a). gr~evi u mi{i}ima. lokalna reakcija na mestu iniciranja J06AA Imunoserumi J06AA02 antitoksin tetanusa za humanu upotrebu . KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla. KI preosetljivost na aktivne kompnente.20 godina od poslednje vakcinacije Totekvin. nesanica. bol u stomaku. ND mu~nina povra}anje. razni oblici serumske bolesti. infarkt. izuzev kod osoba preosetljivih na proteine `ivotinjskog porekla Antitoksin protiv otrova evropskih zmija. 1500ij/ml J06AA03 antitoksin protiv zmijskog otrova . smanjena funkcija jetre i bubrega. 150mg.

humani IND prevencija tetanusa kod bolesnika sa sve`im povredama kod kojih je aktivna imunizacija nekompletna. deca sa kongenitalnom AIDS i rekurentnim infekcijama. za inj. za inj.intravenski J06BA02 IND prevencija i supstituciona terapija kod bolesnika sa IgG deficitom (hipo. CSL Behring rast. 250ij/ bo~ici Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. 250ij/2ml Registar lekova 2011 555 . Wiskott Aldrich-ov sindrom. posle namernih ili spontanih prekida trudno}e. Octapharma rast. ITK rast. Biotest rastvor za inf. ektopi~ne trudno}e. ne sme se me{ati sa drugim lekovima sem sa 5% rastvorom glukoze Humani imunoglobulin 5%. I humani antitetanusni imunoglobulin mo`e uticati na razvoj imunog odgovora na `ive atenuirane vakcine kao {to su vakcine protiv morbila. (5%) 50ml. (sa 5% glukoze) 50ml. 100ml IG Vena. terapija klini~ki manifestnog tetanusa. ~e}e se javljaju kod brze infuzije. za inj. ND alergijske reakcije. Kedrion rast.1250ij ( 250?g)/2ml Rhophylac 300. Kawasaki sindrom. 250ij/ml Tetagam P. ({pric) 300μg/2ml J06BB02 tetanus imunoglobulin . 250ij/ml Tetanus Gamma. 100ml Intratect. za inj. nizak krvni pritisak (zavise od brzine infuzije. 100ml J06BB Imunoglobulini. (10%) 25ml. OPREZ ne sme se primeniti intravenski. za inj. napomena: 100μg=500ij Beoglobin D. boci sa drugim lekovima imunoglobulin ( IgG 7S) . za inf. 250ij/2ml Tetabulin S/D. za inf. hroni~na limfati~na leukemija. IZZ rast. I `ive atenuisane virusne vakcine (smanjena efikasnost vakcina). Primenu ovih vakcina treba odlo`iti najmanje 3 meseca od primene antitetanusnog imunoglobulina Atebulin. zau{aka ili vari~ela. ne zamrzavati. Baxter rast. CSL Behring rast. za inj. za inj. ND osip. ITK rast. na temperaturi 2 . KI preosetljivost na humane imunoglobuline .humani IND u aku{erstvu:prevencija D (Rho) imunizacije Rh negativnih `ena za vreme trudno}e. za inf. 100ml. za inj.za inf. abdominalne traume. Kedrion rast. (5%) 20ml. 100ml.8°C. nespecifi~ni. ITK rast.20 godina ili koji nisu nikada vakcinisani. KI preosetljivost na aktivnu suspstancu ili neku pomo}nu supstancu . primenjuje se u kombinaciji sa vakcinom protiv tetanusa (odvojenim {pricevima u razli~ita mesta aplikacije). (5%) 50ml. kod kojih je od poslednje vakcinacije pro{lo 10 . glavobolja. antepartalne hemoragije. 200ml Imunoglobulin (ljudski) za iv primenu. I ne me{ati u istom {pricu ili inf. humani Imunoglobuline ~uvati za{ti}eno od svetlosti. 250μg/bo~ici Immunorho. za inj. IZZ rast.J06B Imunoglobulini J06BA Imunoglobulini. za inj. Guillain Barre-ov sindrom . 50ml. 300μg Partobulin SDF. specifi~ni J06BB01 anti D (Rho) imunoglobulin . mijelom. Baxter AG rast. idiopatska trombocitopenijska purpura. kod pacijenata sa hipo. (5%) 50ml. 200ml Kiovig. terapija u transfuziologiji: posle transfuzije inkompatibilne Rh pozitivne krvi ili koncentrata eritrocita kod Rh negativnih osoba. Octapharma rast. posle poro|aja. 50μg/bo~ici.i agamaglobulinemijom). hidatidne mole i biopsije horiona. Baxter AG rast. rubeola. za inf.i agamaglobulinemijom). KI selektivni IgA deficit. 50ml. ({pric) 250μg/ml Rhesonativ. groznica. amniocenteze. alogena transplantacija kosne sr`i . 100ml Octagam. alergijske reakcije mu~nina. 200μg. Kedrion pra{ak za rast.

2ml.humani IND pasivna profilaksa protiv besnila u kombinaciji sa aktivnom imunizacijom (primeniti samo kod osoba koje nisu prethodno bile imunizovane antirabijskom vakcinom). Abbott pra{ak za rast. ne zamrzavati. deca mla|a od 2 godine kod kojih je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije. groznica. leukopenija.8°C.humani IND imunoprofilaksa hepatitisa B (akcidentalna inokulacija hepatitis B virusom. Biotest Pharma rast. povra}anje. KI preosetljivost na sastojke vakcine. (trudno}a samo za Priorix i Trimovax). 250ij ImmunoHBs. 50mg/ml. 5ml J06BB04 imunoglobulin protiv hepatitisa B . OPREZ trudno}a. akutna bolest. gubitak apetita 556 Registar lekova 2011 . dijabetes. povra}anje. 50ij/ml Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B. primenu vakcina treba odlo`iti). pre primene vakcine uzeti anamnesti~ke podatke o zdravstvenom stanju. 2ml. Sanofi Pasteur rast. Kedrion rast. kratkotrajno povi{enje telesne temperature. IZZ rast. crvenilo lica. doza 20mg prednizona i ve}ih. ITK rast. bol. bolesnika posmatrati najmanje 20 minuta posle primene imunoglobulina. za inj. deca mla|a od 2 godine sa hemodinamskim zna~ajnim kongenitalnim sr~anim oboljenjem). 180ij/ml. crvenilo na mestu aplikacije. KI preosetljivost na lek. hipotenzija Hepatect CP. pad krvnog pritiska Humani antirabijski imunoglobulin. za inj. 540ij/3ml J06BB16 palivizumab IND prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva izazvanih respiratornim sincicijalnim virusom (RSV) kod dece sa visokim rizikom nastanka ovih oboljenja (deca ro|ena u 35. novoro|en~ad ~ije su majke tokom trudno}e bile zara`ene sa hepatitis B virusom. te{ka trombocitopenija. OPREZ primenu treba odlo`iti kod umereno do te{kih akutnih infekcija ili febrilnih stanja. za inf. kod osoba na hemodijalizi i osoba koje nemaju imuni odgovor nakon vakcinacije a potrebna je kontinuirana prevencija) . imunodeficijencija ili imunosupresivna terapija (usled imunosupresinvog dejstava sistemski datih kortikosteroida. ND bol na mestu aplikacije. tokom najmanje 2 nedelje. ospa. retko preosetljivost. za inj. reakcija na mestu injiciranja. 100mg/ml J07 VAKCINE Vakcine treba ~uvati na temperaturi 2 . ND retko se javljaju ose}aj straha. IZZ rast. konvulzije u anamnezi (za sve vakcine sa pertusis komponentom). za inj. glavobolja.J06BB05 rabies imunoglobulin . nedelji koja imaju manje od 6 meseci na po~etku RSV sezone. reakcijama preosetljivosti ili pojavi ne`eljenih efekata prilikom prethodne primene vakcine. OPREZ ukoliko je vakcinisanje ve} po~elo imunoglobulin primeniti samo do 8 dana posle primene prve doze vakcine. za inj. izmenjeni rezultati u testovima funkcije jetre Synagis. 2ml. za inj. KI preosetljivost na lek. 10ml Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila. febrilna stanja. 5ml Imogam Rabies. 1ml. ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida. anemija. ND dijareja. ND otok.

niti od infekcija izazvanih drugim tipovima Haemophilus influenzae Act-HIB.5ml J07AL02 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv bolesti koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 4. sa visokim rizikom od pneumokoknih infekcija Pneumo 23. NAPOMENA vakcina se ne sme primeniti intravaskularno ili intradermalno Synflorix. konvulzije. za inj. za inj. 6B. za inj.5ml J07AH Vakcine protiv meningokoka J07AH03 kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 18 meseci. 9V. ND iritacija na mestu primene (bol. nedelje do navr{ene 2. sepsa. otok). KI deca mla|a od 2 meseca. iritabilnost i retko febrilne ili nefebrilne konvulzije. epiglositis. 5. ND reakcija na mestu primene. ({pric) 0. pospanost. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast. povi{ena temperatura. ({pric) 0. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp.Wyeth susp. OPREZ ne {titi od infekcija izazvanih sa Clostridium tetani. sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C Meningococcal A+C.5ml Registar lekova 2011 557 . za inj. 7F.5ml J07AL Vakcine protiv pneumokoka J07AL01 kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 2 godine. KI preosetljivost na sastojke leka. gsk pra{ak i rastvara~ za rast. 18C. artritis i druge) kod dece mla|e od 5 godina. gsk susp. godine. 18C.J07A Bakterijske vakcine J07AG Vakcine protiv Hemophilus-a influenzae B J07AG01 kapsularni antigen hemofilus influence tip B IND profilaksa te{kih sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemophilus influenzae tip B (meningitis. dijareja.5ml J07AL52 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv invazivnih oboljenja i akutnog otitis media koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 1. za inj. 14. trombocitopenija. crvenilo. 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 6. KI preosetljivost na sastojke leka. 9V. ({pric) 0. dijareja. poreme}aji koagulacije. I istovremena primena drugih vakcina u skladu sa preporu~enim rasporedom imunizacije je dozvoljena ukoliko se koriste razli~ita mesta primene Prevenar. posebno one koja pripadaju rizi~nim grupama. OPREZ prevremeno ro|ena deca. smanjen apetit. 6B. (50μg + 50μg)/0. za inj. gubitak apetita. 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 2 meseca do 5 godina. OPREZ ne sme se dati intravenski. te{ka akutna febrilna oboljenja (nazeb ne odla`e primenu vakcine). 14.5ml Hiberix. povra}anje. 4. 10μg/0. 10μg/0. trombocitopenija. Sanofi rast. anamneza respiratornog imaturiteta (potrebano je pratiti dete 48-72 sata po prijemu vakcine). odlo`iti primenu u febrilnim stanjima.

Torlak susp. Torlak susp.5ml 558 Registar lekova 2011 . za inj.14 godine Ditevaksal . Torlak susp. 5ml J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 8 .T. za inj. 0.T za odrasle. za inj.5ml) i 5ml (40ij/0. pertusis IND aktivna imunizacija dece od 3 meseca do 5 godina protiv difterije. Torlak pra{ak za susp. KI deca iznad 5 godina i odrasli. tetanusa i velikog ka{lja. OPREZ vakcinacijom se obezbe|uje za{tita protiv infekcija S. 5ml Tripacel. 1mg (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana.5ml ( 40ij/0. za inj. 0. za inj. odnosno 10 doza za odrasle i decu preko godinu dana starosti) J07AP Tifoidne vakcine J07AP03 kapsularni antigen S. typhi ali ne i od S paratyphi A i B Typhim Vi.5ml J07AN Vakcine protiv tuberkoloze J07AN01 `ive bakterije Bacillus Calmette . Sanofi Pasteur rast. 5ml J07AM52 toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisane cele }elije B. Sanofi Pasteur susp.Guerin (Mycobacterium bovis BCG) IND aktivna imunizacija dece i odraslih protiv tuberkuloze (ako je prethodno ura|en tuberkulinski test pozitivan ne treba vr{ti imunizacuju BCG vakcinom) BCG vakcina liofilizovana. Torlak susp.J07AM Vakcine protiv tetanusa J07AM01 toksoid tetanusa IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv tetanusa Tetavaksal-T.5ml) J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 3 meseca do 7 godina kod kojih je primena Tripacel vakcine kontraindikovana Ditevaksal . za inj. typhi IND aktivna imunizacija protiv trbu{nog tifusa kod dece starije od 2 godine i kod odraslih. ({pric) 0. za inj. ako se posle primene vakcine jave konvulzije imunizacija se mo`e nastaviti sa Vakcinom protiv difterije i tetanusa adsorbovanom Aldipete .T.

febrilna stanja. Infanrix hexa. gsk susp. za susp. gsk pra{ak i susp. tetanusa. tetanusa. treba ozbiljno razmotriti odluku o primeni narednih doza vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. dijareja. neurolo{ki poreme}aji (infantilni spazam.5ml Registar lekova 2011 559 . umerena ili te{ka infektivna oboljenja. uznemirenost. crvenilo otok na mestu aplikacije. zamor. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine. meseca `ivota ili buster vakcinacija dece do 5 godina. ND povi{ena temperatura. pospanost. gubitak apetita.5ml J07AX04 toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. ND bol. koja nisu starija od 36 meseci . pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1.J07AX Ostale bakterijske vakcine J07AX. epiglositis.. povra}anje Infanrix IPV + Hib. gubitak apetita. velikog ka{lja dece po~ev{i od 2. 2. povi{ena temperatura. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. te{ka akutna febrilna stanja (prisustvo manje infekcije ne predstavlja kontraindikaciju). pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1. deca kod koje se pojavila encefalopatija nepoznate etiologije u periodu od 7 dana nakon primanja vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. za inj (bo~ica + {pric) 0.5ml J07AX. kolaps ili stanje nalik {oku. razdra`ljivost. 2. povra}anje. gubitak apetita. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. bol. dijareja. za inj (bo~ica + {pric) 0. nekontrolisana epilepsija. septikemija i dr. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu . toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. velikog ka{lja. pertusis IND aktivna imunizacija protiv difterije.) kod dece od 2-og meseca `ivota (ne savetuje se primena ove vakcine kod dece starije od 3 godine).. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B + r-DNK Hepatitis B antigen IND primarna i buster imunizacija dece protiv difterije. uznemirenost. Infanrix. za susp. crvenilo. deca starija od 5 god . polimiksin i polisorbat 80. koja su prethodno imunizovana sa 3 doze vakcine. gsk pra{ak i susp. OPREZ ako se unutar 48 sati od vakcinacije javi temperatura ³ 40ºC (izmerena rektalno). ili konvulzije koje mogu biti pra}ene groznicom u periodu od 3 dana nakon vacinisanja. bol. za inj. ({pric) 0. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B IND aktivna imunizacija protiv difterije. ND povi{ena temperatura. crvenilo. velikog ka{lja. poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B. uporan neute{an pla~ koji traje ³ 3 sata. toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. tetanusa. progresivna encefalopatija). polimiksin. povra}anje. poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis. dijareja.

10μg/0. Sanofi Pasteur susp. za inj. Sanofi Pasteur susp. a postojanje postvakcinalnog imuniteta varira od 6 do 12 meseci. 20μg/ml Euvax B. istovremena primena drugih vakcina je mogu}a ali mesto aplikacije treba da bude odvojeno. za inj. ({pric) 0.j. za inj. Sanofi Pasteur susp. za inj. lokalna reakcija na mestu primene Avaxim 160 U. (bo~ica) 720EL. ({ptic) 0.5ml J07BC02 inaktivisani hepatitis A virus IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine (Havrix Junior 720 Eliza jedinica). gsk susp za inj. KI alergija na jaja. IND aktivna imunizacija protiv gripa. za inj. gsk susp. GIT smetnje (mu~nina. za inj. za inj. 10μg /0.5ml Fluarix. OPREZ trudno}a (ako je neophodno vakcinacija je dozvoljena u drugom i tre}em trimestru). Novartis Vaccines susp. ({pric) 720EL. I ne sme se me{ati u {pric sa drugim lekovima Agrippal S 1. ({pric) 0.j. IZZ susp. ND gubitak apetita. 1440EL. OPREZ ne zme se dati intravaskularno./05ml. za inj.5ml Havrix. dece iznad 15 godina i odraslih (Avaxim i Havrix). dojenje (nema podataka o dejstvu na dojen~ad) . 20μg/ml Euvax B Pediatric. Sanofi Pasteur susp. neomicin ili formaldehid.j.5ml.J07B Virusne vakcine J07BB Vakcine protiv influence (gripa) J07BB02 Vakcina protiv gripa (inaktivisane rascepane virusne ~estice) Seroprotekcija se obi~no posti`e u toku 2 do 3 nedelje. KI preosetljivost na sastojke vakcine. visoka temperatura. ({pric) 0. razdra`ljivost. 5ml Vaxigrip Junior. 1440EL. istovremena primena imunosupresiva (smanjen imuni odgovor). neomicin./1ml 560 Registar lekova 2011 .j. koji su izlo`eni pove}anom riziku od hepatitisa A (ne {titi od drugih tipova virusa hepatitisa) . Sanofi Pasteur susp.5ml Vaxigrip. trudno}a. za inj.5ml susp. gsk susp.25ml J07BC Vakcine protiv hepatitisa (`utice) J07BC01 antigen HBsAg IND aktivna imunizacija svim podtipovima virusa hepatitis B kao i za{tita od infekcije virusom hepatitis D ako ne postoji istovremena infekcija virusom hepatitis B Engerix-B. ({pric) 0. la`ni rezultati analize krvi su mogu}i nekoliko dana posle vakcinacije. povi{ena temperatura. dozvoljena je primena kod dojilja. akutne infektivne bolesti.5ml Fluimun. ({pric) 0./1ml susp za inj. pile}e proteine. prisustvo IgG hepatitis A antitela . povra}anje dijareja). za inj./05ml.

susp. ({pric) 0. GIT smetnje (dijareja. za inj.j + 20μg)/ml J07BD Vakcine protiv morbila (malih boginja) J07BD52 `ivi atenuirani virusi parotitisa.5ml Trimovax. abdominalni bol. za inj. 2 i 3 IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv poliomijelitisa. 2. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. rubeole i morbila. godini (deca do 1 godine se vakcini{u samo ako to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi) Priorix.PCEC Rabipur. ko{tano mi{i}nog. vaskularnog sistema Twinrix Pediatric.HBsAg ^uvati na temperaturi 2-8ºC. gsk pra{ak i rastvara~ za rast. ({pric za decu) (360 EL. 5ml J07BG Vakcine protiv rabiesa (besnila) J07BG01 inaktivisani virus rabiesa IND preventivna i postinfektivna vakcinacija ljudi protiv besnila Verorab.5ml J07BF Vakcine protiv poliomielitisa (de~ije paralize) J07BF03 inaktivisani polio virus tip 1. rubeole i morbila IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine protiv parotitisa. nije poznat stepen za{tite kod osoba koje su u inkubacionom periodu gde bolest jo{ nije klini~ki prepoznata). pu{enja. za inj. za inj. 0.5ij Registar lekova 2011 561 . vakcinacija osoba sa poreme}ajima i deficitom imuniteta Imovax Polio. za inj. IND aktivna imunizacija protiv hepatitisa A i B (ne {titi od hepatitisa koji prouzrokuju virusi hepatitis C i E. za inj. OPREZ imuni odgovor mo`e biti smanjen usled gojaznosti. febrilna stanja. revakcinacija u 12. 0.j + 10μg)/0. puta primene vakcine (izbegavati primenu u gluteus i intradermalno).5ml. ({pric za odrasle) (720 EL. prisustva nekih hroni~nih bolesti. za inj. vakcinacija dece i odraslih kod kojih je kontraindikovana primena oralne polio vakcine.5ml J07BG01 inaktivisani virus rabiesa . Sanofi Pasteur susp. ND pospanost.J07BC20 inaktivisani hepatitis A virus + hepatitis B antigen . gsk susp. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast.5ml Twinrix Adult. gsk susp. starijeg `ivotnog doba. Novartis Vaccine pra{ak za rast. trombocitopenija. za inj.5ij/0. poreme}aji nervnog. 2. KI preosetljivost na sastojke vakcine. povra}anje). glavobolja.

zdrave dece starosti od 1. NAPOMENA preporu~uje se da se {ema imunizacije zapo~ete vakcinom jednog proizvo|a~a zavr{i vakcinom istog proizvo|a~a . OPREZ kod primene kortikosteroida treba da pro|e najmanje 15 dana od prestanka terapije kortikosteroidima da bi se primenila vakcina Stamaril. ND ko`ni osip. do 12. primena druge doze je kontraindikovana ako se javila reakcija preosetljivosti nakom prve doze. terapijaimunosupresivima). prevremeno ro|ena deca. limfadenopatija. KI trudno}a i deca do 6 meseci. povra}anje. vakcina protiv zau{aka se daje sa najmanje mesec dana razmaka. Ukoliko je neophodno istovremeno dati i neku drugu `ivu vakcinu. izuzetno. bol na mestu aplikacije. bronhospazam.. 103.nedelje `ivota (RotaTeq).5 ml J07BL Vakcine protiv `ute groznice J07BL01 `ivi atenuirani virusi `ute groznice IND aktivna imunizacija protiv `ute groznice (preporu~uje se osobama koje idu u zara`ena podru~ja. malformacije GIT-a koja mo`e da predstavlja predispoziciju za intususpekciju (opstrukciju creva pri ~emu se jedan deo creva uvla~i u drugi). ND groznica. bol u stomaku.J07BH Vakcine protiv dijareje izazvene rota virusom J07BH01 `iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima IND imunizacija protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima. glavobolja. imunokompromitovana deca. Ne postoje ograni~enja u vezi unosa hrane ili te~nosti. odraslih osoba ili adolescenata starijih od 13 godina. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. Po`eljno je da se vakcinacija zavr{i pre 16. Mo`e da se primeni kod seronegativne. rinitis i primena vakcine se odla`e 3 meseca nakon primene imunoglobulina ili transfuzije krvi. akutna febrilna oboljenja. za{tita nastaje 6 nedelja posle primanja druge doze. u slu~aju epidemije i trudnice i deca od 4 meseca moraju biti vakcinisana.nedelje. HIV infekcija. KI preosetljivost na neomicin ili sastojke vakcine.nedelje `ivota (Rotarix) ili pre26. RotaTeq. infekcije gornjeg respiratornog trakta. godine. treba ih primeniti odvojeno i na razli~ita injekciona mesta Varilrix. otok. gu{obolja. MSD oralni rastvor 2ml Rotarix. `ive u zemlji sa endemijom ili napu{taju zemlju sa endemijom a idu u podru~ja gde nema `ute groznice). OPREZ `enske osobe treba da koriste kontracepciju u periodu izme|udve doze kao i 3 meseca po zavr{etku vakcinacije. gsk pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1ml J07BK Vakcine protiv ov~ijih boginja (vari~ele) J07BK. poreme}aj GIT-a. dojenje. Vakcina nije indikovana za rutinsku primenu kod dece. dijareja. a najkasnije pre 24. curenje nosa. seronegativnih. za inj. primarna ili ste~ena imunodeficijencija (leukemija. KI akutna infektivna stanja. infekcija uha. alergija na sastojke vakcine.5ml 562 Registar lekova 2011 . trudno}a. crvenilo. pospanost. `iva IND aktivna imunizacija protiv vari~ele. OPREZ kod transfuzije krvi ili davanja imunoglobulina u toku 6 nedelja.3 PFU/0. 1000LD50/0. Osobe koje su u kontaktu sa nedavno vakcinisanom decom treba da vode ra~una o higijeni ruku nakon menjanja pelena. gsk pra{ak za rast. pre ili posle vakcinacije. limfom. za inj. Vakcina protiv vari~ele. koja su u bliskom kontaktu sa osobama koje su pod velikim rizikom od oboljevanja od te{ke infekcije virusom vari~ele. ka{alj.

5ml J07C J07CA02 Bakterijske i virusne vakcine. GIT smetnje (mu~nina. 16. za inj. velikog ka{lja i poliomijelitisa Tetraxim. otok. ({pric) (20 μg + 20 μg)/0. pertisisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. pireksija. bol. KI preosetljivost na sastojke leka. 2.5ml J07BM02 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 16. ne zamrzavati. 11. 3 IND prevencija invazivnih bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis. za susp. tetanusa. za inj. spre~avanje displasti~nih lezija visokog stepena vulve (VIH2/3) i spre~avanje genitalnih kondiloma (kondiloma akuminata) izazvanih humanim papiloma virusom tipa 6. 16. (20 μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0. stepena). kombinovane cele ~estice difterije + tetanusa + pertusis + inaktivisani poliovirusi 1. poreme}aji koagulacije . urtikaruja Cervarix. osip. krvarenje. pruritus. velikog ka{lja i poliomijelitisa kod dece od 2-og meseca Pentaxim. 18 . 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC. 11. IND spre~avanje prekanceroznih displazija visokog stepena (CIH2/3). epiglositis. za inj. ili 3. za inj.5ml Registar lekova 2011 563 . 0.5ml J07CA06 polisaharid hemofilus influence tip B + toksoidi difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. ne zamrzavati. bronhospazam Gardasil. ND glavobolja. vakcina se ne sme dati vaskularno ili intradermalno. karcinom grli}a materice uzro~no povezanim sa humanim papiloma virusom tipovi 16 i 18. svrab. MSD susp. Sanofi Pasteur susp. septikemija i dr. tetanusa. povra}anje proliv).) difterije. ND eritem. 2 i 3 J07CA Kombinovane bakterijske i virusne vakcine IND aktivna imunizacija dece od 2 meseca protiv difterije. IND prevencija intraepitelnih neoplazija grli}a materice visokog stepena (CIN 2.J07BM Vakcine protiv humanog papiloma virusa J07BM01 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6. trombocitopenija. KI preosetljivost. 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC. ({pric) 0. te{ka febrilna stanja. Sanofi Pasteur pra{ak i susp. gsk susp. OPREZ ne preporu~uje se primena kod devoj~ica mla|ih od 10 godina.

godini + druga doza prva doza druga doza tre}a doza tre}a doza prva doza druga doza tre}a doza vakcinacija revakcinacija revakcinacija (I) (I) revakcinacija revakcinacija (II) tri doze (0. 1.Te za odrasle VA K C I N A Uzrast hepatitis BCG B vakcina prva doza Difterija Tetanus Veliki kašalj Polio vakcina Male boginje Hemofilus Zauške infuence Rubeola tip B Difterija Tetanus I mesec II mesec III mesec sa navršena 3. godini utvr|ena od komisije za zarazne bolesti imunoglobulin protiv hepatitisa B se daje novoro|en~adi HBsAG pozitivnih majki u prvih 12 sati `ivota zajedno sa prvom dozom vakcine Di . 6) revakcinacija (III) revakcinacija (III) revakcinacija (II) prva doza druga doza tre}a doza 564 Registar lekova 2011 . meseca od 12. meseca od 17.Obavezna imunizacija dece u Srbiji u 2011. . godini u 14.24.15. meseca u sedmoj godini u 12.5 meseca do navršenog 6. .

.

astenija. 250mg dakarbazin L01AX04 IND melanom. IND novodijagnostikovan multiformni glioblastom (istovremeno sa radiacijim). 100mg. plu}a. trudno}a. o{te}enje tkiva pri ekstravazaciji Dacarbazin Pliva-Lachema. opstrukcija urinarnog trakta. za inj. dijareja. za inf. ND hemoragi~ni cistitis (terapiju treba prekinuti ako se javi). Baxter pra{ak za rast. umor. dojenje. Trudnice ne bi trebalo da rukuju ovim lekovima. teratogenosti i kancerogenosti ovih lekova. pospanost. konfuzija. halucinacije. bol. izrazito niske vrednosti krvnih elemenata. opstipacija. akutne infekcije. Baxter pra{ak za rast. maligni limfomi. trombocitopenija. 2g L01AX Ostali alkiliraju}i antineoplastici L01AX03 temozolomid Lek se ne sme ~uvati na temperaturi iznad 30ºC. stomatitis.M BOUJOFPQMBTUJDJ!!J!!JNVOPNPEVMBUPSJ L01 ANTINEOPLASTICI Terapiju lekovima iz ove grupe mora da vodi lekar koji ima iskustva u hemioterapiji malignih bolesti. mijelosupresija. Pliva pra{ak za rast. alopecija. 5mg. KI mijelosupresija. ne preporu~uje se deci mla|oj od 3 godine. dezorijentisanost. testisa. Ewing-ov sarkom. ovo ne`eljeno dejstvo mo`e se ubla`iti ve}im unosom te~nosti (3 . mutagenosti. Hodgkin-ova bolest. ND mu~nina. ovarijuma. malaksalost. 200mg 566 Registar lekova 2011 . zbog potencijalne toksi~nosti. 1g. ND urotoksi~nost. GIT smetnje Holoxan. smanjena funkcija jetre ili bubrega. 500mg. KI trudno}a. 1g L01AA06 ifosfamid IND leukemije. akutna limfoblasti~na). OPREZ koncepcija nije dozvoljena za vreme upotrebe leka a mu{karci treba da vode ra~una jo{ 6 meseci nakon prekida terapije. maligni gliom. somnolencija. glavobolja. endometrijuma. cistitis. prostate. parestezije Temodal. 20mg. anaplasti~ni astrocitom.4L dnevno) Endoxan. dojenje. za inf 500mg. nefrotoksi~nost. neuroblastom. maligni limfomi. neutropenija. povra}anje. inoperabiln tumori osetljivi na ifosfamid. karcinomi dojke. be{ike. trudno}a. Schering kaps. KI preosetljivost na temozolomid ili dakarbazin. Iz istih razloga ovim lekovima treba pa`ljivo rukovati i preduzimati posebne mere za{tite osoblja i okoline. alopecija. L01A Alkiliraju}i antineoplastici L01AA Azotni plikavci L01AA01 ciklofosfamid IND leukemije (hroni~na limfocitna. sarkom mekih tkiva. 100mg. dojenje. fotosenzitivnost. ND GIT smetnje. ra{.

za inj. za inj. za inj. Lilly pra{ak za rast. Bayer pra{ak za rast. krvne diskrazije u anamnezi kod bolesnika sa psorijazom ili reumatoidnim artritisom. OPREZ folna kiselina i B12 se daju profilakti~ki. Lipomed rast. ne-Hodgkin limfomi. insuficijencija bubrega i jetre. GIT smetnje. periferne neuropatije. psorijaza. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni ne-Ho~kin limfom. 500mg/5ml. indoletni limfomi. hroni~na limfocitna leukemija). 50mg/2ml rast. karcinom skvamoznih }elija). imunodeficijencija. 50mg Methotrexat"Ebewe". KI trudno}a. osip. osteogeni sarkom. za inj. meningealna leukemija. pove}ana osetljivost na UV zra~enja Antifolan. dojenje. poreme}aj vida Fludara. i ozbiljnu supresiju kostne sr`i pri upotrebi vlikih doza. faringitis. trombocitopenija. dojenje. konjunktivitis Litak 10. o{te}enja epitela Alimta. mukozitis. 10mg/5ml L01BB05 fludarabin fosfat IND hroni~na limfocitna leukemija B }elija i ne-Ho~kin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkiliraju}im antineoplasticima.L01B Antimetaboliti L01BA Analozi folne kiseline L01BA01 metotreksat IND akutna limfoblasti~na leukemija. horiokarcinom i drugi trofoblasti~ni tumori. za rast. ND GIT ulceracije i krvarenja (koja mogu biti fatalna). retko GIT smetnje. za rast. zamor. 5mg rast. 10mg Fludarabine-Teva. trudno}a. Sindan Pharma pra{ak za rast. 10mg/ml. za inj. ND hematolo{ka toksi~nost.za inf 500mg L01BB Analozi purina L01BB04 kladribin IND leukemija vlasastih }elija. kahekti~na stanja. akutnu nefrotoksi~nost.5mg. konc. solidni tumori (karcinom dojke. alergija na lek. 50 mg Registar lekova 2011 567 . stomatitis. za inj. akutne infekcije. 50mg film tabl. KI depresija kostne sr`i. dekompenzovana hemoliti~ka anemija. OPREZ kladribin je lek sa malom terapijskom {irinom i mo`e da ispolji ireverzibilnu neurotoksi~nost. OPREZ fludarabin je veoma toksi~an lek sa malom terapijskom {irinom. podlo`nost infekcijama. ka{alj groznica. renalna insuficijencija sa klirensom kreatinina ispod 30ml/min.V. Sinda Pharm pra{ak za rast. infekcije uklju~uju}i i pneumonije. dojenje. ND miejlosupresija. za inf. Ebewe tabl 2. za inf. dojenje. KI trudno}a. za inj. akutne infekcije. za inf. 1g/10ml Methotrexate. 50mg/2ml rast. maligni pleuralni mezoteliom (u kombinaciji sa cisplatinom). 50mg/5ml konc. anoreksija. febrilna stanja. 50mg Sindarabin. Pharmachemie B. KI depresija kostne sr`i. Teva rast. GIT smetnje. trudno}a. Pfizer rast.za konc. za inj. 500mg/20ml Methotrexate Teva. leukopenija. ND mielosupresija. 500mg/20ml L01BA04 pemetreksed IND uznapredovali ili metastatski nemikrocelularni karcinom plu}a prethodno tretiran hemoterapeuticima.

ne preporu~uje se vakcinacija `ivim vakcinama. limfomi (ne-Hodgkin). 1g Gitrabin. mu~nina. adenokarcinom pankreasa. povra}anje. hematurija. hiperpireksija. 50mg/mll L01BC05 gemcitabin (u obluku hlorida) IND nemikrocelularni karcinom plu}a. ND leukopenija. re|e pojava vezikula i ulceracija. trudno}a. trudno}a. 200mg. kolona. pojavom eritema. deskvamacijom. somnolencja. bol u abdomenu). anemija trombocitopenija. enteritis. superficijalni baziliomi ko`e o{te}ene zra~enjem. dispnea. Actavis pra{ak za rastvor za inf. akutne infekcije. insuficujencija jetre. glavobolja. dijareja). za inj. OPREZ pre upotrebe poroveriti broj krvnih }elija. ND injekcije GIT smetnje (mu~nina. promene u CNS-u Alexan "Ebewe". ra{. Lilly pra{ak za rast. za inf 200mg. KI depresija kostne sr`i. intestinalne ulceracije). citarabin sindrom. 500mg/10ml. ND depresija kostne sr`i (leukopenija. megaloblastoza). uznapredovali karcinom `eluca u kombinaciji sa preparatima platine. trombocitopenija. 1g L01BC02 IND injekcije: karcinomi dojke. rinitis. hipospermija kod mu{karaca (ne planirati potomstvo za vreme i 6 meseci posle terapije).`arenja. 500mg 568 Registar lekova 2011 . 500mg. Bowen-ove bolesti. GIT smetnje (mu~nina. bubrega. 1g Gemcitabin PharmaSwiss. za inj 50mg/ml Fliorouracil Teva. mogu}a su i sistemska ne`eljena dejstva Efudix. dojenje. pove}anje transaminaza i bilirubina. KI depresija kostne sr`i. kolorektalni karcinom sa metastazama. karcinom mokra}ne be{ike. alergija Gemcitabin Sandoz. te{ka o{te}enja jetre. febrilna neutropenija. krvarenja. istovremena upotreba metotreksata ili ciklofosfamida. pankreasa. povra}anje. akutne infekcije. edem plu}a. Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf. povra}anje. Roche film tabl. krem: solarna i senilna keratoza. karcinom dojke. trudno}a. dermatitis. nesanica. za inj. za inf 200mg. alopecija. koji je rezistentan na paklitaksel i antraciklin. alkoholizam. anoreksija. trudno}a. depresija kostne sr`i. akutne infekcije. Actavis pra{ak i rastvara~ za rast. ka{alj. svraba i hiperpigmentacije na mestu aplikacije. Teva rast. 100mg. dojenje. za inf 200mg. anemija. rektuma. akutne infekcije. 1g. sa ili bez metastaza. mielocitna i limfoblastna). krem: ose}aj bola. proteinurija. KI preosetljivost na lek. alopecija. disfukcija jetre.L01BC Analozi pirimidina L01BC01 citarabin IND akutne leukemije (limfocitna. supresija kosne sr`i. krvarenja. prekanceroznih stanja ko`e. PharmaSwiss pra{ak za rast. mogu} je i dermatitis Xeloda. dojenje. povra}anje. glave i vrata. 1g L01BC06 kapecitabin IND karcinom dojke u odmaklom stadijumu. Sandoz pra{ak za rast. ICN Polfa krem 5% 5-Fluorouracil "Ebewe". dojenje. 2g Gitrabin. 1g/20ml Cytosar. konkomitentna radioterapija. trudno}a. 100mg/5ml. KI injekcije: depresija kostne sr`i. za inj. toksi~ne i degenerativne encefalopatije. 150mg. anoreksija. Ebewe rast. krem: preosetljivost na fluorouracil. 200mg. Ebewe rast. 1g Gemzar. mukozitis. `eluca. sindrom {aka-stopalo koji se karakteri{e parestezijom. bolnih ili bezbolnih eritema. dojenje. ND GIT smetnje (mu~nina. hroni~na mielocitna leukemija. karcinom ovarijuma.

refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. mukozitis. za rast. GIT smetnje Vinblastin. PharmaSwiss konc. za rast. za inf 10mg/ml. Wilms-ov tumor. za rast. jer je sna`an iritans. hiponatrijemija. Teva konc. za inj. za rast. trudno}a. za rast. za inf 10mg/ml. za inf 100mg/5ml Etoposide-Teva. anoreksija. za inj. konvulzije. 100mg Sintopozid. hereditarna polineuropatija. GIT smetnje Vinorelbin "Ebewe". glavobolja. Sandoz konc. za inf 10mg/ml. rabdomiosarkom. jer je sna`an iritans. ND depresija kostne sr`i. 50mg. za inf 100mg/5ml kaps. refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. Nippon konc. za inf 100mg/5ml Etoposide. karcinom mokra}ne be{ike u odmakloj fazi. Pfizer rast.L01C Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi L01CA Alkaloidi vinke i analozi L01CA01 vinblastin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. Gedeon pra{ak za rast. za inf 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss. neuroblastom. 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz. horiokarcinom. depresija kostne sr`i. ND neuropatija. promene pritiska. insuficijencija jetre. 10mg L01CA02 vinkristin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. za rast. Ebewe konc. 1mg Vincristin. anemija. dojenje. za rast. 1mg Vincristin. alopecija Sindovin. maligni limfom. za inf 100mg/5ml Lastet. trombocitopenija. 25mg. depresija. dojenje. Ebewe konc. Pfizer konc. 50mg Registar lekova 2011 569 . alopecija. akutne leukemije. OPREZ rastvorom vinblastina treba pa`ljivo rukovati. poreme}aj funkcija jetre. insuficijencija jetre. infektivne bolesti. akutna leukemija. za inf 100mg/5ml Vepesid. pruritus. dijareja. ND neurotoksi~nost (periferne parestezije. metastatski karcinom testisa. pigmentacija ko`e. mu~nina. Sindan Pharma konc. 1mg/ml L01CA04 vinorelbin IND karcinom dojke i karcinom ne malih }elija plu}a u odmakloj fazi. jer je sna`an iritans. Ewing-ov sarkom. za rast. neutropenija. za rast. OPREZ rastvorom vinorelbina treba pa`ljivo rukovati. BMS konc. trudno}a. 50mg/5ml Vinorelsin. za inf 100mg/5ml kaps. karcinom dojke. mikrocelularni karcinom plu}a. Sindan Pharma pra{ak za rast. 50mg/5ml L01CB Derivati podofilotoksina L01CB01 etopozid IND karcinom testisa. motori~ka slabost). KI intratekalna primena. mielosupresija. lokalna iritacija i flebitis na mestu aplikacije Etoposid "Ebewe". dojenje. trudno}a. za inj. ND supresija kostne sr`i. ra{. hereditarna polineuropatija. mikrocelularni karcinom plu}a. te{ke promene funkcije bubrega. intravenska primena trudno}a. KI intratekalna primena (fatalni ishod). Sindan Pharma konc. izmenjena hematopoeza. Gedeon pra{ak za rast. za rast. za inj. KI preosetljivost na lek. leukopenija. GIT smetnje. povra}anje. KI intratekalna primena (fatalni ishod). OPREZ rastvorom vinkristina treba pa`ljivo rukovati.

karcinom prostate. kardiotoksi~nost (bradikardija. za rast. IND primarni karcinom ovarijuma. 50mg/25ml Doxorubicin Teva. paklitaksel ili polisorbat 80. karcinom dojke. metastatski karcinom ovarijuma refraktoran na standardnu terapiju. za rast. Teva konc. intravezikalna primena mo`e izazvati hematuriju i urinarne smetnje. akutne leukemije. za rast. bol. aritmije). sanofi aventis konc. za rast. uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a. ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom. reakcije na mestu primene. IND karcinomi dojke. KI mijelosupresija. za inj. za rast. ospa uklju~uju}u i lokalizovane erupcije po dlanovima i stopalima. neuroblastomi. hipotenzija. za inf 10mg/5ml.5ml. i rastvara~ za rast. retencija te~nosti (periferni edemi. ose}aj pe~enja. za inf. o{te}enje opti~kog nerva. nemikrocelularni karcinom plu}a. 50mg 570 Registar lekova 2011 . BMS konc. cerviksa. op{ta slabost. za inf 30mg/5ml. za inf 30mg/5ml. adenokarcinom `eluca.7ml Sindaxel. 10mg. karcinom glave i vrata. funkcije jetre. ND depresija kostne sr`i. neutropenija. reakcije preosetljivosti Taxotere. 150mg/25ml. 10mg. testisa. te{ko o{te}enje jetre. KI preosetljivost na lek ili rastvara~. Ebewe konc. alopecija. za inf 30mg/5ml Paclitaxel Teva. boci sa drugim lekovima Adriblastina RD. za inf 30mg/5ml. ND neurotoksi~nost (parestezija. za inf 10mg. mukozitis. ovarijuma.7ml Taxol. sr~ana oboljenja. Teva pra{ak za rast. parestezije. alopecija. 50mg Doxorubicin "Ebewe". slabost). Sindan Pharma pra{ak za rast. neutropenija manja od 1500 }elija/mm3. plu}a.2 dana posle primene. su`enje uretre i rezistentne infekcije urinarnog trakta (intravezikalna primena). ascites i porast telesne mase). artralgija. endometrijuma. Wilms-ov tumor. mijalgija). pleuralni izliv. neurotoksi~nost (periferna neuropatija. za inf 30mg/5ml 150mg/25ml L01CD02 docetaksel IND (u kombinaciji sa drugim citostaticima) uznapredovali karcinom dojke koji je rezistentan na prethodnu citostatsku terapiju. 100mg/16. 80mg/2ml L01D Citotoksi~ni antibiotici i srodne supstance L01DB Antraciklini i srodni preparati L01DB01 doksorubicin hlorid Injekcije pored doksorubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija. dojenje. osteosarkom i sarkomi mekih tkiva.I ne me{ati u istom {pricu/inf. OPREZ tokom terapije treba ~esto kontrolisati krvnu sliku. PharmaSwiss konc. Sindan Pharma konc. perikardijalni izliv. 50mg Sindroxocin. trudno}a. mokra}ne be{ike. lokalna iritacija na mestu aplikovanja leka Paclitaxel "Ebewe". crvena obojenost urina 1 . GIT smetnje. maligni limfomi. kardiotoksi~nost. {titaste `lezde. trnjenje. 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. Actavis pra{ak za rast. za rast.7ml. ND mijelosupresija.L01CD Taksani L01CD01 paklitaksel Rastvara~ sadr`i dehidrovani etanol i polioksietilovano ricinusovo ulje. 100mg/16. Ebewe konc. 20mg/0. KI preosetljivost na docetaksel. 100mg/16. za inj.

trombocitopenija. 15000ij Registar lekova 2011 571 . KI trudno}a. karcinom dojke u odmakloj fazi. lokalno jako iritira tkiva. bol. OPREZ smanjena funkcija bubrega. za inj. KI trudno}a. 50mg/25ml Episindan. ND o{te}enje ko`e. dozno zavisna kardiotoksi~nost (aritmije. Actavis pra{ak za rast. tokom terapije potrebno je kontrolisati krvnu sliku i sr~anu funkciju. pad arterijskog krvnog pritiska Bleocin S. vrata. 5mg pra{ak za rast. jednjaka i grli}a materice.L01DB02 daunorubicin (u obliku hlorida) IND akutna nelimfocitna i limfocitna leukemija. za rast./inf. prethodna mijelosupresija. 50mg Farmorubicin RD. ND depresija kostne sr`i.I ne me{ati u istom {pricu/inf. nonHodgkins-ovi limfomi. Ebewe konc. za inf. Hodgkins-ov i non-Hodgkins-ov i limfomi. insuficijencija srca). OPREZ te{ko op{te stanje bolesnika. kardiotoksi~nost. karcinom dojke. kolona. za inf 20mg10ml L01DB03 epirubicin hlorid Injekcije pored epirubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija. pove}ana pigmentacija. za inf. Sindan Pharma pra{ak za rast. prisutne infekcije Zavedos. lokalna nekroza Daunoblastina. hroni~ne mijelogene leukemije. {titaste `lezde. ovarijuma. mukozitis. za inf 10mg. aritmije. na mestu ekstravazacije javlja se otok. akutne leukemije. Nippon pra{ak za rast. KI alergija na idarubicin ili daunorobicin. dozno zavisna progresivna pulmonalna fibroza. Actavis Italia kaps. kardiotoksi~nost. anemija. ve} primljena maksimalna kumulativna doza daunorubicina ili doksorubicina. 10mg/5ml. blastne krize. GIT smetnje. te`ak stomatitis. pankreasa. ND hematolo{ka (leukopenija. za inf 10mg/5ml. ranija kardiotoksi~nost koja se javila u terapiji drugim antraciklinima. ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom. 50mg L01DB06 idarubicin hlorid IND akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija. akutni infarkt miokarda ili prele`ani infarkt koji je ostavio insuficijenciju III ili IV stepena. 10mg L01DB07 mitoksantron hlorid IND akutne nelimfati~ne leukemije odraslih. potreban oprez pri rukovanju zbog iritacije tkiva. maligni limfomi. hroni~na mijeloidna leukemija. oboljenja plu}a. GIT smetnje sa mogu}om pojavom ulceracija. boci sa drugim lekovima Epirubicin "Ebewe". GIT smetnje. anemija). plu}a. hemoragi~na dijateza. endometrijuma. sr~ana oboljenja. ND leukopenija. mokra}ne be{ike. promene EKGa. IND karcinomi dojke. ekstravazacija ne izaziva nekrozu tkiva ali privremeno menja boju tkiva u plavo Mitoxantron"Ebewe". ranija mijelosupresija izazvana le~enjem ili zra~enjem. cerviksa. ve} primljena maksimalna kumulativna doza drugog antraciklina (npr doksorubicina). karcinom testita. 10mg. za inj. alopecija. Ebewe konc. trombocitopenija. KI te{ka kardiolo{ka oboljenja. mukozitis. 20mg/10ml L01DC Ostali citotoksi~ni antibiotici L01DC01 bleomicin IND karcinom skvamoznih }elija u predelu glave. sarkomi mekih tkiva. za rast. serumske koncentracije bilirubina iznad 2mg/dl a kreatinina preko 25mg/dl. KI mijelosupresija. maligni pleuralni izlivi. testisa. Actavis pra{ak i rastvara~ za rast.

periferna senzorna ili funkcionalna o{te}enja izazvana neuropatijom. o{te}enje sluha. Pharmaswiss pra{ak za rast. 10mg/ml Paraplatin. 1mg/ml L01XA02 karboplatin IND karcinom ovarijuma epitelnog porekla. Ebewe konc.V. 100mg Sinoxal. za inf. za inf 0. 100mg 572 Registar lekova 2011 . za inf. za rast. karcinom skvamoznih }elija u podru~ju glave i vrata. 0. Ebewe pra{ak za rast. 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema. za rast. za rast. PharmaSwiss konc. anemija. smanjenje senzitivnosti laringsa). bubre`na insuficijencija. za rast. 100mg konc. trombocitopenija) Eloxatine. dece. za rast.GIT smetnje. za rast. ND neurolo{ka (prolazna neuropatija. 10mg/ml Carboplatin "Ebewe". za inf. za rast. periferne neuropatije. 0. za inf. dojenje. 0. za inf. za inf. za inf. za inf. mijelosupresija. Pfizer konc. za rast. 50mg. gastrointestinalna (nauzeja. ND dozno zavisna reverzibilna mielosupresija. poreme}aj bube`ne funkcije Carboplasin. 50mg. sanofi aventis pra{ak za rast. za inf. Ebewe konc. Pharmachemie B. 1mg/ml Cisplatin PharmaSwiss. Pliva pra{ak za rast. KI bubre`na insuficijencija. hematolo{ka (neutropenija. za rast. za inf. za inf. 50mg.5mg/ml Platosin. KI preosetljivost na karboplatin ili lekove koji sadr`e platinu. Sindan Pharma pra{ak za rast. 0. za rast. Sindan Pharma konc. za inf. povra}anje. Pfizer konc. depresija kostne sr`i Cisplatin "Ebewe". za inf. 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss. Teva konc. 50mg. za rast. Sindan Pharma konc. Teva konc. 10mg/ml L01XA03 oksaliplatin IND metastatski kolorektalni karcinom u kombinaciji sa 5-fluorouracilom i leukovorinom. za inf. 50mg. za inf.5mg/ml Platinex. BMS konc. 10mg/ml Carboplatin Teva. konc.L01X Ostali neoplastici L01XA Jedinjenja platine L01XA01 cisplatin IND karcinomi testisa. depresija kostne sr`i. 100mg Sinoxal. 10mg/ml Carboplatin. mokra}ne be{ike i planocelularni karcinom glave i vrata.5mg/ml Cisplatin Teva. za rast. ovarijuma. KI te{ka o{te}enja bubrega. trudno}a. leukopenija.5mg/ml Sinplatin. BMS konc. za inf. za inf. mikrocelularni karcinom bronhija. dijareja). za inf. Actavis pra{ak za rast. za rast.5mg/ml Cisplatin. 5mg/ml Oxaliplatin "Ebewe".

ra{. skvamozni karcinom }elija glave i vrata. ili druge sastojke preparata. anksioznost. u kombinaciji sa docetakselom kod pacijentkinja koje nisu primale hemioterapiju. parestezije. dojenje. mu~nina. tahikardija. 2mg/ml. pojava intersticijalne plu}ne bolesti kao i te{kih ko`nih reakcija zahteva prekid terapije. simptomi sli~ni gripu. op{ta slabost.treba smanjiti brzinu infuzije. angioedem. neutropenija. ND naj~e{}e reakcije na ko`i (ospa sli~na aknama. aritmije. leukopenija. trudno}a. Rani karcinom dojke nakon hirur{ke intervencije. tadioterapije. nekroza) hipersenzitivne reakcije (ra{. 30m/ml L01XC06 cetuksimab IND metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko predhodna hemioterapja nije dala rezultate. poja~an ka{alj. 440mg/20ml L01XC02 rituksimab IND Non-Hodgkinov limfom i to: prethodno ne le~eni folikularni limfom iii -IV stadijuma u kombinaciji sa hemioterapijom. pruritus. abdominalni bol. za inf. zastojna sr~ana insuficijencija. kao monoterapija ukoliko je terapija oksaliplatinom i irinotekanom bila neuspe{na i kod pacijenata koji ne toleri{u irinotekan. nesanica. KI preosetljivost na trastuzumab ili proteine mi{a. pospanost.L01XC Monoklonska antitela L01XC03 trastuzumab IND metastatski karcinom dojke sa pozitivnim HER2 proteinom. za inf. Roche konc. GIT smetnje. KI reakcija preosetljivosti na lek. Reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom. folikularni limfom iii -IV stadijuma koji je rezistentan na hemioterapiju ili je u fazi II ili jo{ poznijeg recidiva posle hemioterapije. plu}ni embolizam Erbitux. drhtavica. anemija. 5mg/ml Registar lekova 2011 573 . glavobolja. dijareja. kardiopulmonalne i pulmonalne bolesti. retko trombocitopenija. u monoterapiji kod bolesnica koje su ve} le~ene hemioterapijom jedanput ili vi{e puta koja je uklju~ivala antraciklin i taksan. deskvamacija. u kombinaciji sa inhibitorima aromataze kod postmenopauzalnih pacijentkinja koje ranije nisu bile le~ene trastuzumabom. urtikarija. anemija. vrtoglavica. glavobolja. za rast. za inf. KI trudno}a. glavobolja. dojenje. bol u le|ima. difuzni non-Hodgkin limfom krupnih B }elija u kombinaciji sa CHOP hemioterapijom i terapija odr`avanja kod recidiviraju}eg refraktornog folikularnog limfoma. rinitis. dispneja Herceptin. KI preosetljivost na proteine mi{a. OPREZ ako pacijent pokazuje blagu ili umerenu reakciju vezano za primenu infuzije . za inf. dispneja. infekcija. hemioterapije. neuritis Mabthera. u kombinaciji sa pklitakselom za bolesnoce za koje antraciklin nije odgovaraju}i lek. pratiti nivo elektrolita. rigor. povra}anje. trudno}a. konjunktivitis. vrtoglavica. povra}anje. ND bol. 10mg/ml L01XC04 alemtuzumab IND hroni~na limfocitna leukemija predhodno tretirana alkiliraju}im agensima ili fludarabinom. mu~nina. hipertrihoza. bronhospazam. prolazna hipotenzija. bronhoopstrukcija) hipertenzija. Bayer konc. Merck rast. nesanica. agitiranost. poreme}aj noktiju. MabCampath. Hroni~na limfocitna leukemija u kombinaciji sa hemioterapijom. temperatura. za rast. depresija. dojenje. Roche pra{ak i rastvara~ za rast. ND groznica.

neoperabilni i/ili metastatski maligni gastrointestinalni stromalni tumori (GIST). de~iji uzrast. bolovi u mi{i}ima. ne zamrzavati. aritmije. plu}ni edem. ra{. pruritus. fotosenzitivnost. OPREZ pacijenti sa tumorom u CNS-u ili pacijenti na antikoagulantnoj terapiji imaju ve}i rizik intracerebralnog krvarenja. dojenje. gastritis. no}no znojenje. adjuvantna terapija odraslih pacijenata koji su pod zna~ajnim rizikom od relapsa nakon resekcije Kit (CD117) pozitivnog gastrointestinalnog stromalnog tumora (GIST). mi{i}ni spazami i gr~evi. mu~nina. suva usta. dojenje treba prekinuti tokom terapije. ND groznica. retko trombocitopenija. suvo oko. intracerebralno krvarenje.redovno pratiti funkcije. za inf. ka{alj. 100mg film tabl 100mg. hiperglikemija. KI alergija na sastojke leka. hemoragije. za rast. GIT smetnje (abdominalni bol. konjunktivitis. inhibitori i induktori CYP3A4. IND inicijalna terapija pacijenata sa uznapredovalim karcinomom renalnih }elija. o{amu}enost. pleuralna efuzija. ka{alj Torisel. mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest (MDS/MPB) odraslih udru`ena sa rearan`iranjem gena za receptor za faktore rasta poreklom iz trombocita (PDGFR). vrtoglavica. dijareja). epistaksa. ekcem. angioedem. temperatura. hipereozinofilni sindrom (HES) odraslih sa/ili hroni~nom eozinofilnom leukemijom(HEL). rinitis. polisorbat 80 ili bilo koji od ekscipijenasa. poreme}aj ukusa. edemi. prolazna hipotenzija. agitiranost. dispneja.L01XC07 bevacizumab IND uznapredovali karcinom kolona ili rektuma. sr~ana bolest. depresija. perforacija creva. osip svrab. dispepsija. povra}anje. KI trudno}a. dojenje. pireksija. alopecija. pospanost. dijabetes. gastroezofagusni refluks. neutropenija. neoperabilni recidiviraju}i dermatofibrosarkomi protuberans (DFSP) kod odraslih. nesanica Glivec. anemija. edemi. glavobolja. pancitopenija. altralgije. novodijagnostikovana akutna limfoblastna leukemija sa prisutnim Filadelfija hromozomom (Phpozitivna ALL) kod odraslih zajedno sa hemioterapijim. 400mg/16ml L01XE Inhibitori protein kinaze L01XE. suzenje okoa. Novartis kaps. 100mg/4ml. opstipacija. za rast. metastatski karcinom dojke u ombinaciji sa paklitakselom. parestezije. Roche konc. anksioznost. Lederle konc. fazi akceleracije i hroni~noj fazi nakon neuspeha interferon-alfa terapije. HML odraslih i dece u blastnoj krizi. za inf. trudno}a (mogu} teratogeni efekat). dispneja. anemija. bol u abdomenu. bronhospazam. trombocitopenija. parestezija. tahikardija. crvenilo. neuritis Avastin. temsirolimus ~uvati na temperaturi 2-8ºC. povra}anje. povra}anje. ND neutropenija. glavobolja. rigor. monoterapija odraslih sa recidivom ili refraktornom Ph-pozitivnom ALL. uko~enost.. dispnea. trudno}a. hiperlipemija. kongestivna sr~ana insuficijencija. edem kapka. mu~nina. koji imaju bar tri od {est prognosti~kih faktora rizika. KI preosetljivost na lek i njegove metabolite (uklju~uju}i i sirolimus). dermatitis. 400mg 574 Registar lekova 2011 . anoreksija. pove}ane vrednosti jetrinih enzima. ND preosetljivost. promene u telesnoj masi. zamagljen vid. infekcije. OPREZ retencija te~nosti. bol u kostima. dijareja. stomatitis. drhtavica. intersticijalna bolest plu}a. 25mg/ml L01XE01 imatinib mesilat IND novodijagnostikovana hroni~na mijeolidna leukemija (HML) odraslih i dece. mu~nina. o{te}enje jetre i bubrega . nesanica.

KI preosetljivost na lek. ospa na dlanovima i tabanima). povra}anje). opstipacija. smanjenje ejekcione frakcije. produ`enje QT intervala. alkalne fosfataze. hipomagnezijemija. oprez je potreban kod smanjene funkcije jetre i bubrega. ND hipertenzija. suvo}a ko`e. atralgija. promena telesne mase. zadebljnja ili pukotine ke`e. dojenje. Pfizer kaps 12. gsk film tabl. primena CYP3A4 induktora i inhibitora. mialgija. GIT smetnje (dijareja koja mo`e da dovede do dehidratacije. ND glavobolja. eritromicin. jetre. pancitopenija. mu~nina. aspartat aminotransferaze. svrab. bilirubina. KI preosetljivost na lek.5mg. Sutent. febrilna neutropenija. akne Nexavar. Bayer film tabl.5/dan. 250mg L01XE08 nilotinib (u obliku hidrohlorida) IND hroni~na i ubrzana faza Filadelfija hromozom pozitivne hroni~ne mijelofene leukemije (CML). tromboembolije. GIT smetnje. metastatski karcinom bubre`nih }elija (MRCC). kreatinin fosfokinaze i glukoze u krvi. bol u kostima. hemoragije. supstance koje pove}avaju pH `eluca (smanjena resorbcija) Tyverb. pove}anje lipaze. suva ko`a. anoreksija. mijelosupresija. parestezija. plu}a (sni`enje leve ventrikularne ejekcione frakcije. depigmentacija kose ili ko`e. ka{alj. svrab. trudno}a. potencijalna hepatotoksi~nost i pulmonarna toksi~nosti kao i pojava pneumonitisa). hipertenzija Tasigna. zamor. dispneja. gama-glutamiltransferaze. grejfrut) usporavaju metabolizam pa dozu treba smanjiti do minimalne 37. dok sna`ni inhibitori CYP3A4 (ketokonazol. OPREZ trudno}a. bol u grudima i skeletnim mi{i}ima. palpitacija. dojenje. mijalgija. ND umor. hiperbilirubinemija. GIT smetnje. otpornih ili netolerantnih na bar jednu prethodnu terapiju.5/dan.I sna`ni induktori CYP3A4 (rifampicin) ubrzavaju metabolizam i potrebno je korigovati dozu do maksimalne 87. gr~evi u mi{i}ima. oboljenje pankreasa. alanin amilotransferaze. poreme}aj jetre.I potrebno je izbegavati istovremenu primenu induktora i inhibitora CYP3A4 enzima. ND plu}na embolija. mu~nina. kod odraslih pacijenata. izbegavati konzumiranje soka od grejpfruta. dermatolo{ke promene (promena boje ko`e. hemoragija tumora. de~iji uzrast. 200mg Registar lekova 2011 575 . pulmonalni edem. hipertenzija). astenija. uklju~uju}i i imatinib. periferni edemi. hiperkalijemija. 50mg L01XE05 sorafenib IND uznapredovali karcinom renalnih }elija kada tretman sa alfa interferonom ili interleukinom 2 nije uspeo ili je kontraindikovan. Novartis kaps. KI preosetljivost na lek. koji pokazuje prekomernu ErbB2 (HER2) ekspresiju. altralgija. amilaze. 25mg. hiperglikemija. hepatotoksi~nost. ra{. kardiovaskularne smetnje (produ`enje QT intervala. vrtoglavica.L01XE04 sunitinib (u obliku maleata) IND gastrointestinalni tumori strome (GIST). OPREZ potrebno je pratiti funkciju leve komore. dijareja. 200mg L01XE07 lapatinib (u obliku labatinib ditosilata) IND u kombinaciji sa kapecitabinom uznapredovali ili metastatski karcinom dojke. alopecija. disfonija. produ`enje QT intervala . osip. trombocitopenija. OPREZ nije poznata podno{ljivost kod pacijenata sa o{te}enom funkcijom jetre ili bubrega . depresija.

100mg/5ml. kontrolisati bolesnike sa metaboli~kom bolesti kostiju. PharmaSwiss konc. 100mg/5ml Irinotesin. insuficijencija jetre i bubrega. mu~nina. hiperkalcijemijom ili renalnom insuficijencijom. za inf 40mg/2ml. za rast. OPREZ tromboflebitis u anamnezi. trombocitopenija. Sindan Pharma konc. trudno}a. tromboza ili tromboembolijski poreme}aji. GIT smetnje. slabost mi{i}a. povra}anje. za inf 40mg/2ml. te{ka insuficijencija jetre. mu~nina. dispneja. impotencija. Pfizer kaps. hiperleukocitoza. respiratornom i CNS sistemu Vesanoid. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma. povra}anje. astenija Campto. retencija te~nosti sa edemima. pove}anje serum koncentracije triglicerida. KI trudno}a. suva usta. ND anoreksija. Pfizer konc. dojenje. prethodno primljena hemioterapija ili radioterapija (pove}an rizik mijelosupresije). dijabetes (zbog smanjenja tolerancije glukoze). ginekomastija. promene na ko`i. izrazita supresija kostne sr`i. 140mg L01XX14 tretinoin IND akutna promijelocitna leukemija. povra}anje. pleuralni izlivi. dojenje. rezistentna hroni~na mijeloidna leukemija. bolesti cerebralnih i koronarnih arterija. 100mg/5ml 576 Registar lekova 2011 . u GIT-u. KI hroni~na inflamacija creva ili opstruktivno oboljenje creva. KI preosetljivost na estradiol ili azotne plikavce. ra{. kongestivna insuficijencija srca. bolovi u kostima. alopecija. ishemijska bolest srca. mu~nina. 10mg L01XX19 irinotekan hlorid trihidrat IND metastatski kolorektalni karcinom odraslih. kardiovaskularnom. mu~nina. hipotenzija. tromboembolija. glavobolja. Roche kaps. anemija. ND mijelosupresija. BMS kaps. 500mg L01XX11 estramustin fosfat (pra{ak za infuziju) estramustin fosfat natrijum monohidrat (kapsule) 140mg estramustin fosfata = 157. koncentracija bilirubina u serumu 1. ishemijske i tromboembolijske bolesti srca ili komplikacije sa edemima. `ene u reproduktivnom dobu. OPREZ smanjena funkcija bubrega. promene na ko`i Litalir. edemi. za rast.6mg estramustin fosfat natrijum monohidrata IND karcinom prostate naro~ito kod bolesnika sa tumorima rezistentnim na hormonsku terapiju. povra}anje. anoreksija. dijareja ili opstipacija. Sandoz konc. pulmonalni infiltrati. glavobolja. konfuzija. za rast. depresija kostne sr`i.5 puta ve}a od normalne. neutropenija. za inf 40mg/2ml. ND "sindrom retinolne kiseline" (groznica. reakcija preosetljivosti od alergijske ospe do angioneuroti~kog edema Estracyt. mogu} fatalan ishod). ND dijareja.za rast. KI trudno}a. leukopenija. reverzibilno povi{enje bilirubina i transaminaza u serumu. kontrolisati krvni pritisak (mogu}a pojava hipertenzije). depresija.L01XX Ostali antineoplastici L01XX05 hidroksikarbamid IND melanom. 300mg/15ml Irinotekan Sandoz. holesterola i transaminaza. 100mg/5ml Irinotecan. za inf 40mg/2ml.

povra}anje. ND trombocitopenija. intersticijalna bolest pu}a. 100mg.5mg L01XX34 erlotinib IND uznapredovali makrocelularni karcinom plu}a predhodno le~en hemioterapijom. BMS tabl. trombocitopenija. koji je otporan na terapiju derivatima platine i docetakselom. Hemofarm oralna suspenzija 40mg/ml Registar lekova 2011 577 . akne. AOP Orphan kaps. periferna neuropatija. KI te{ka insuficijencija jetre. KI trudno}a. OPREZ osobe mla|e od 18 godina. Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. rizik epilepti~nog napada. 250mg L01XX32 bortezomib IND progresivni multipli mielom. terapija lokalno uznapredovalog ili metastatskog nemikrocelularnog karcinoma plu}a sa adekvatnim mutacijamaEGFR-TK kod odraslih . ote`ano disanje. povra}anje. 150mg L01XX35 anagrelid IND esencijalna trombocitemija Thromboreductin. 1mg. anoreksija. 160mg oralna suspenzija 40mg/ml O Tentika. mu~nina. GIT smetnje (dijareja. neuropatski bol).5mg L02 L02A ENDOKRINOLO[KA TERAPIJA Hormoni i srodni lekovi L02AB Gestageni L02AB01 megestrol acetat IND palijativna terapija karcinoma dojke i endometrijuma Megace. ND mu~nina.L01XX31 gefitinib IND uznapredovali ili metastatski nesitno}elijski karcinom plu}a. ND osip. sr~ana insuficijencija. suvo}a ko`e. Roche film tabl. osip. promene na epitelu. 25mg. konjunktivitis Tarceva. konjunktivitis i blefaritis. KI preosetljivost na lek. svrab. bol u stomaku) zamor. za inj. AstraZeneca film tabl. GIT smetnje. parestezija. Iressa. dojenje. neuropatije (ose}aj `arenja. hemoragija (epistaksa i hematurija). 3. 0. hipotenzija Velcade. umereno pove}anje vrednosti transaminaza u serumu. OPREZ opstipacija. dijareja.

ND GIT smetnje. povra}anje. bol na mestu aplikacije. dojke. 11. simptomatska terapija endometrioze tokom perioda od najdu`e {est meseci u cilju smanjenjalezija i pelvi~kog bola. 20mg 578 Registar lekova 2011 . deca.75mg i 11. ND talasi vru}ine. poreme}aj vida. IND Alternativna terapija metastatskog karcinoma prostate kada bilateralna orhidektomija ili antiandrogena terapija nisu indikovane. hipertenzija. impotencija. depresija.8mg L02AE04 triptorelin IND karcinom prostate sa metastazama. sterilitet kod `ena. mi{i}na slabost. lokalne reakcije na mestu primene.L02AE Analozi hormona koji osloba|aju gonadotropin L02AE02 leuprorelin Napomena rekonstituisana suspenzija je bele boje. dojenje. 10mg Nolvadex D. dojenje. OPREZ isklju~iti trudno}u pre upotrebe kod `ena. smanjenje grudi (kod `ena). znojenje. Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast. smanjen libido. ili u kombinaciji sa tamoksifenom ukoliko nije predhodno preimenjen. suvo}a vagine. talasi vru}ine. Remedica tabl. KI preosetljivost na lek. trudno}a. depresija. ginekomastija Zoladex. retko retencija te~nosti. 0.75mg/ml. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. upotreba du`a od 6 meseci. promene funkcije jetre.simptomi endometrioze (pelvi~ki bol. leukopenija Nolvadex. AstraZeneca film tabl.25mg/ml L02AE03 goserelin (u obliku acetata) IND karcinom prostate. osip. 10.6mg. KI trudno}a. smanjen libido. dojenje. mu~nina . ra{. ND na mestu primene lokalna iritacija i krvni podliv. vrtoglavica. 20mg Tamoxifen. za inj. fibroni uterusa. promene raspolo`enja. pove}ana dizurija i salivacija. preoperativna simptomatska terapija fibroida uterusa kod postmenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena. endometrioza i fibrom uterusa. 10mg. stajanjem se formira talog koji se lako resuspenduje mu}kanjem.u po~etku terapije prolazno pove}anje koncentracije testosterona i stim u vezi poja~ani bolovi u kostima metastatskog porekla. nesvestica. talasi vru}ine i znojenja. metroragija. 3. karcinom endometrijuma. glavobolja. AstraZeneca implantat 3. alopecija. KI trudno}a. trombocitopenija. KI preosetljivost na LHRH analoge. kod mu{karaca . kod `ena . glavobolja. impotencija.1mg.25mg L02B Antagonisti hormona i srodni lekovi L02BA Anti-estrogeni L02BA01 tamoksifen (u obliku citrata) IND karcinom dojke (`ene i mu{karca). ND talasi vru}ine. dismenoreja) se u po~etku mogu poja~ati. vaginalno krvarenje. ostljivosti oticanje grudi (mu{karci). svrab. Abbott pra{aki rastvara~ za suspenziju za inj. AstraZeneca film tabl. znojenje. umor. adjuvantna terapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate uz istovremenu radikalnu radioterapiju. poreme}aj raspolo`enja. dojenje. GIT smetnje. kod mu{karaca mo`e da se javi rumenilo. osip po ko`i. pratiti nivo polnih hormona tokom terapije. alergija. kod le~enja neplodnosti hiperstimulacija ovarijuma Diphereline. smanjenje libida. 3. Supresija ovarijuma kod premenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena sa estrogen-pozitivnim. endometrioza. trudno}a. artralgija Lupron. uznapredovalim metastatskim karcinomom dojke bilo kao monoterapija u slu~aju progresije bolesti nakon terapije tamoksifenom.

opstipacija). mu~nina. 50mg. venska tromboembolija. potrebno je pratiti funkciju jetre i nivo glukoze i krvi . Sindan Pharma tabl 250mg L02BB02 nilutamid IND karcinom prostate sa metastazama posle hirur{ke ili hemijske kastracije. valunzi. istovremena primena terfenadina. bol u `elucu. te{ka respiratorna insuficijencija. hemoliti~ka anemija. hipotenzija. mu~nina. inpotencija. poja~an apetit. OPREZ umerena i te{ka insuficijencija jetre. holestatska `utica. Medico Uno film tabl. dijareja.L02BA03 fulvestrant Lek se ~uva na temperaturi od 2 do 8ºC IND estrogen zavisni. za inj. ND glavobolja. edemi. azoospermija. KI alergija na lek. intolerancija na alkohol. 50mg Bicusan. metastatski ili lokalno uznapredovali karcinom dojke kod `ena u menopauzi. nesanica. parestezije. PharmaSwiss film tabl. anemija. ND vrelina (crvenilo) lica. 150mg L02BB03 bikalutamid IND lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti. limfoedemi Flucinom. pove}anje transaminaza. poreme}aj akomodacije. 50mg. zamor. Schering tabl. AstraZeneca rast. ({pric) 250mg/5ml L02BB Anti-androgeni L02BB01 flutamid IND karcinom prostate u odmakloj fazi. Gedeon film tabl. lokalna reakcija na mestu injiciranja. `utica). 150mg Calumid. uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom. KI primena kod `ena i dece. povra}anje. Synthon Hispania film tabl 50mg. ND pruritus. dojenje. AstraZeneca film tabl. povra}anje. dijareja. infekcije urinarnog trakta Faslodex. OPREZ smanjena funkcija jetre. kod kojih je bolest progredirala ili je u relapsu za vreme ili posle primene druge antiestrogenske terapije. ginekomastija. 250mg Flutasin. OPREZ sr~ana oboljenja. osip. GIT smetnje (mu~nina. KI preosetljivost na lek. lokalno uznapredovali nemetastatski karcinom prostate kada se ne preporu~uje operacija. 150mg Registar lekova 2011 579 . zamu}en vid. 50mg. fotosenzitivnost Anandron. te{ka insuficijencija jetre. astemizola ili cisaprida. povra}anje dijareja. 50mg Bicatlon. ND ginekomastija. I inhibira enzime citohrom P450 (CYP 3A4) pa se lekovi koji se metaboli{u preko ovog enzima primenjuju uz oprez. KI insuficijencija jetre. trudno}a. bol u le|ima. sanofi aventis tabl. insuficijencija bubrega (klirens kreatinina < 30ml/min). 150mg Casodex. preosetljivost na lek. vrtoglavica. impotencija. povra}anje. anoreksija. Bicadex. vrtoglavica zamor. gubitak libida. smetnje libida GIT smetnje (mu~nina.

ra{ Aromasin. 1mg L02BG04 letrozol IND adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke. glavobolja. terapija uznapredovalog karcinoma dojke kod `ena u postmenopauzi. produ`ena adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke kod `ena u menopauzi koje su prethodno primale standardnu adjuvantnu terapiju sa tamoksifenom. terapija prve linije kod `ena sa uznapredovalim hormon-zavisnim karcinomom dojke. trudno}a. 2. prore|enje kose. opadanje kose. te{ka insuficijencija jetre. mu~nina. bolovi u mi{i}ima. periferni edemi. abdominalni bol. anoreksija. 1mg Arimidex. umor. dijareja. zamor. Medico Uno. mu~nina. 2. ND rumenilo lica. ra{ Anastrozole.5mg L02BG06 eksemestan IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. Novartis film tabl. 1mg Trasolette. dojenje. dojenje. film tabl. 2. ra{. konstipacija. talasi vru}ine. PharmaSwiss tabl. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre. trudno}a. glavobilja.5mg Lametta. trudno}a. anoreksija.5mg Femozol. vrtoglavica. AstraZeneca fiml tabl.L02BG Inhibitori enzima L02BG03 anastrozol IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. ND glavobolja. Medico Uno film tabl. nesanica. dojenje. anoreksija. preoperativna terapija `ena u menopauzi sa lokalizovanim karcinomom dojke sa pozitivnim hormonskim receptorima. adjuvantna terapija estrogenreceptor-pozitivnog ranog karcinoma dojke kod `ena u menopauzi. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu. pove}an apetit Femara. 2. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre. 1mg Armotraz. KI upotreba kod `ena u premenopauzi. 1mg Aremed. Cipla fim tabl. Pfizer oblo`ena tabl. suvo}a vagine. ND rumenilo lica. periferni edem. prore|enje kose. depresija. 25mg 580 Registar lekova 2011 . Vipharmsa film tabl. Remedica film tabl. PharmaSwiss tabl. povra}anje. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu.5mg Letrozole Medico Uno.

glavobolja.2ml Realdiron. opadanje kose. za inj. za inj. OPREZ terapiju treba da vodi lekar koji ima iskustvo u onkologiji i hematologiji. oboljenja jetre i bubrega. KI kongenitalna neutropenija sa abnormalnom citogenetikom. 9Mij/0. ND artralgija. uve}anje slezine.5ml. osteoporoza. dugotrajna upotreba mo`e da izazove vaskulitis. anemiju. trudno}a. 3Mij Registar lekova 2011 581 . epistaksu. alergijske reakcije. 48 Mij/0. ND bol u kostima. mijalgija. ra{ Neupogen. ND hiperpireksija. OPREZ mijeloidne maligne i pre-maligne bolesti. pove}anje nivoa mokra}ne kiseline.6ml interferon alfa 2b . za inj. supresija kostne sr`i L03AB04 interferon alfa 2a . ({pric) 3Mij/0. gubitak telesne mase. 4. splenomegalija Neulastim. dojenje. nema podataka za bezbednost kod pacijenata sa hroni~nom mielogenom leukemijom. kongenitalne neutropenije. Roche rast. Sicor Biotch pra{ak za rast.5ml.5Mij/0. sekundarnom akutnom mijeloidnom leukemijom. za inj. ({pric) 30 Mij/0. hematurija i prolazno sni`enje glukoze u krvi. mijalgija.5ml.6ml L03AB Interferoni IND hroni~ne infekcije izazvane hepatitis B i C virusima. trombocitopenija. IND skra}enje trajanja neutropenije i smanjenje u~estalosti komplikacija koje prate neutropeniju (sepsa). groznica.rekombinantni L03AB05 Intron A. osteoporozu. ote`ano disanje. ne zamrzavati. urtikarija). hepatomegaliju. povra}anje.L03 L03A IMUNOSTIMULANSI Citokini i imunomodulatori L03AA Faktori stimulisanja kolonije (citokini) L03AA02 filgrastim ~uvati na temperaturi 2-8ºC. suzenje. dijareju. mu~nina. proteinurija.rekombinantni Roferon A. deca. KI preosetljivost na lek. sa izuzetkom hroni~ne mijeloidne leukemije i mijelodisplasti~nog sindroma. mobilisanje mati~nih prekurzorskih }elija periferne krvi za potrebe autologne reinfuzije. poreme}aj enizima jetre i mokra}ne kiseline. alergijske reakcije (ko`ni osip. crvenilo. prolazna hipotenzija. 6Mij/0. mijalgije. kao i raznim drugim virusima u okviru druge terapije. potrebno je pratiti broj trombocita. zamor. kod bolesnika sa nemijeloidnim malignim oboljenjima kod kojih su ura|ene autologne ili alogene transplatacije kostne sr`i ili koji primaju citostatike. za inj. dizurija. eritem. ({pric) 6mg/ 0. (pen sa ulo{kom) 18Mij/1. (karpula) 18Mij/0. alopeciju. glavobolju. Roche rast.5ml L03AA13 pegfilgrastim IND Smanjenje trajanja neutropenije i incidence febrilne neutropenije kod pacijenata na hemioterapiji. reakcija na mestu primene. leukocita i hemoglobina. smanjen broj mijeloidnih prekurzora.5ml. Roche rast. anoreksija. Schering rast. artralgje. ne treba koriste trudnice I dojilje.5ml.

ose}aj pe~enja. sekundarna progresivna multipleks skleroza. imunokompromitovani bolesnici. ({pric) (Bio Set) 30 μg/0. suicidalne ideje. konfuzija.5ml. bovis (soj-BCG) IND intravezikalno le~enje recidivantnih karcinoma in situ mokra}ne be{ike sa ili bez papilarnih tumora. ({pric) 20mg/ml 582 Registar lekova 2011 . hroni~ni hepatitis B. terapija imunosupresivima. groznica. suicidalne ideje. svrab ili nekroza na mestu aplikacije Rebif. 44 μg/0. KI trudno}a. dojenje. konfuzija. deca do 18 godina. ND poreme}aj menstrualnog ciklusa. 150μg peginterferon alfa 2a . Roche rast. Bayer pra{ak za inj.5ml L03AB08 interferon beta 1b . dizurija. ote`ano disanje. ({pric) 22μg/0. emocionalna labilnost. mu~nina. KI trudno}a.svrab. KI trudno}a. otok i bol na mestu aplikacije Copaxone. OPREZ u slu~aju pojave urtikarije. bolesnici sa sistemskom BCG reakcijom. svrab ili nekroza na mestu aplikacije Betaferon. u~estalo mokrenje. preosetljivost na interferon ili humani albumin. anoreksija. Biogen Idec pra{ak za rast. stezanje u grudima. konvulzije. 8Mij (250μg/ml) L03AB10 peginterferon alfa 2b . Teva rast. 100μg. insuficijencija jetre. glavobolja. infekcija urinarnog trakta. gubitak telesne mase. insuficijencija jetre. 120μg. aktivna tuberkuloza. smanjena funkcija bubrega. alergija. anksioznost. depresija.L03AB07 interferon beta 1a . 180μg/ml L03AX Ostali citokini i imunomodulatori L03AX03 atenuirani bacili M. ND poreme}aj menstrualnog ciklusa.za inj. anksioznost. ND crvenilo. depresija. ND prolazno pove}anje telesne temperature. palpitacija.humani rekombinantni IND multipla skleroza sa recidivom kod odraslih. povra}anje. preosetljivost na interferon ili humani albumin. Schering pra{ak i rastvara~ za rast. konvulzije. mla|i od 18 godina.rekombinantni L03AB11 IND limfomi. OPREZ u slu~aju pojave urtikarije. sistemska BCG reakcija Immucyst. supresija kostne sr`i Pegasys.5ml Avonex. OPREZ bolesti srca. za inj. 30 μg/ml. za inj. depresija. ND hiperpireksija.({pric) 50μg. za inj. za inj. Sanofi Pasteur pra{ak za intravezikalni rastvor 81mg BCG L03AX13 glatiramer acetat ^uvati na 2 . IND smanjenje u~estalosti relapsa i usporavanje napredovanja neurolo{kih o{te}enja kod multiple skleroze. mla|i od 18 godina. KI samostalni papilarni tumori.humani rekombinantni IND recidiviraju}a multipleks skleroza sa dve ili vi{e epizoda neurolo{kih ispada godi{nje. za inj. ({pric) 135μg/ml.8º C. rast. bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti. emocionalna labilnost. hematurija. 80μg. zamor. bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti. anksioznost.rekombinantni PegIntron. tahikardija. Merck Serono rast. ose}aj pe~enja. dojenje. povi{ena temperatura. dojenje. depresija. mijalgija.

5mg Panalimus.5mg. KI preosetljivost na ciklosporin ili polioksietilovano ricinusovo ulje. oftalmolo{ke smetnje (katarakta. hiperkalijemija. dojenje. Astellas kaps. promene motorike. 0. hematolo{ke parametre. hipertenzija. pritisak. meka 25mg. retinopatija. ND nefrotoksi~nost.P. glikemiju. edem lica. ukoliko je neophodna kontracepcija. ambliopija. Salutas Pharma kaps. kao i insulin zavisni posttransplatacioni dijabetes. GIT smetnje. za rast. Novartis konc. trudno}a. Novartis kaps.5mg. hiperglikemija. faktore koagulacije i proteine plazme. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun. hiperuricemija. 1mg. 50mg. hiperplazija desni. glavobolja. tremor. koristiti nehormonska sredstva). odbacivanje alogenih transplantata jetre. 50mg. profilaksa posle transplantacije organa. renalna o{te}enja. pove}an rizik nastanka sekundarnih tumora i oportunisti~kih infekcija. 1mg. aplasti~na anemija ATG-Fresenius S. hiperkalijemija. 5mg Registar lekova 2011 583 . hipertrihoza. 0. za rast.L04 L04A IMUNOSUPRESIVI Imunosupresivi L04AA Selektivni imunosupresivi L04AA01 ciklosporin A IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina). 5mg Prograf. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun Neoral. Fresenius Biotech konc. Panacea Biotec kaps. 100mg L04AA04 antihumani T limfocitni imunoglobulin kuni}a IND le~enje akutnog steroid rezistentnog odbacivanja organa. Scerer kaps. elektrolite. meka 25mg. meka 25mg. hipertenzija. 3mg.5mg. trudno}a (pre terapije isklju~iti trudno}u. Astellas kaps. mogu}a je ventrikularna hipertrofija i hipertrofija septuma. Advagraf. za inf 250mg/5ml Sandimmun Neoral. leukopenija. dojenje. bubrega ili srca pri postojanju rezistencije na konvencionalne imunosupresive. R. neuro{ki i vizuelni status. OPREZ tokom terapije potrebno je pratiti EKG. 0. neurotoksi~nost (tremor. fotofobija). za inf 100mg L04AA05 takrolimus IND primarna imunosupresija alotransplantata jetre i bubrega. 1mg. ND hepati~na. autoimune bolesti. konvulzije). retencija te~nosti. KI preosetljivost na takrolimus ili druge makrolide. GIT smetnje. istovremena primena ciklosporina (potrebno je obratiti posebnu pa`nju ako je bolesnik ranije primao cilosporin). hematolo{ki poreme}aji (leukocitoza. aplasti~na i hemoliti~na anemija i retko trombocitopenija). ose}aj `arenja u {akama i stopalima Cicloral. 50mg.

glavobolja i hiperkalijemija Simulect. 180mg. bursitis. Sandoz film tabl. 500mg L04AA09 baziliksimab IND profilaksa akutnog odbacivanja de novo renalnog transplantata sa istovremenom primenom ciklosporina i kortikosteroida. glavobolja. aktivne infekcije. GIT poreme}aji (dijareja ili opstipacija. Wyeth oblo`ena tabl. 500mg Myfortic. hiperglikemija. infekcije urinarnog trakta. dojenje. polimiozitis. tromboembolija. hiperholesterolemija CellCept. mu~nina. KI trudno}a. hipokalijemija. bolesti krvi u anamnezi. hematurija. vrtoglavica. spondilitis. leukopenija. krvarenje u GIT-u. dojenje. Roche kaps. hipotenzija ili hipertenzija. 250mg film tabl. dojenje. hiper ili hipokalijemija. hipertenzija. psorijazni artritis. trudno}a. trombocitopenija. bolovi u zglobovima. Lederle pra{ak za rast. hipertenzija. KI preosetljivost na mikofenolat mofetil i mikofenolnu kiselinu. dispepsija). 20mg/5ml L04AA10 sirolimus IND profilaksa akutnog odbacivanja transplantiranog bubrega kod odraslih u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima.L04AA06 mikofenolna kiselina IND profilaksa odbacivanja organa. ankiloziraju}i spondilitis. terapiju obustaviti ako se javi neutropenija ili akutne infekcije. pankreatitis. holecistitis. za inf 500mg Micolat.({pric) 25mg. trudno}a. ND GIT smetnje. ND opstipacija. 50mg 584 Registar lekova 2011 . edemi. astenija. 1mg L04AA11 etanercept ^uva se na temperaturi 2-8º C. gr~evi. faringitis. KI preosetljivost na sastojke leka. za inj. tremor. IND reumatoidni artritis. ka{alj. ND povra}anje. anemija. hipertenzija. 500mg pra{ak za rast. povra}anje. ND pove}ana u~estalost infekcija. fracture kostiju. sepsa. leukocitoza. anemija. 360mg Mycophenolate Mofetil Medico Uno. suzbijanje akutnog odbacivanja organa bolesnika sa alogenom transplantacijom bubrega kod kojih su neefikasni drugi preparati. akne Rapamune. urinarne infekcije. anemija. hiperpireksija. mu~nina. bol. OPREZ sr~ana slabost. ishemija srca i mozga. periferni edem. podno{ljivost i efikasnost kod dece nisu utvr|eni. Medico Uno film tabl. OPREZ kod bubre`ne insuficijencije maksimalna dnevna doza je 2g. 25mg rast. oralna monilijaza. kao monoterapeutik se ne primenjuje. Novartis pra{ak i rastvara~ za rast. za inj. periferni otoci. urinarne infekcije. limfoadenopatija Enbrel. ezofagitis. renalna insuficijencija. za inj. renalna tubularna nekroza. hiperpireksija. Novartis gastrorezistentna tabl. nesanica. trombocitopenija. KI preosetljivost na sirolimus ili druge sastojke tableta. dispneja. hipofosfatemija. pove}ani lipidi. bol u grudima i le|ima.

slabost. susp.5mg. apsces. neurolo{ke bolesti u anamnezi. dijareja. povra}anje. 100mg L04AA18 everolimus IND profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunolo{kim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca. zna~ajno o{te}enje kostne sr`i (anemija. za rast. trombocitopenija. ND mogu} anafilakti~ki {ok i reakcije kasne preosetljivosti. (svi ovi simptomi mogu da se jave i 6 meseci nakon terapije). hipoproteinemija.9% rastvorom natrijum hlorida. GIT smetnje Certican. psorijati~ni artritis. hipertenzija Remicade. zglobovima ili vilici. Novartis tabl. trudno}a. istovremena primena ?-interferona ili glatiramer acetata. `drela. ND mu~nina. KI progresivna multifokalna leukoencefalopatija. Centocor pra{ak za konc. vrtoglavica. dijareja. IND visoko aktivna relapsna remitentna multipla skleroza kod pacijenata uprkos terapiji ?-interferonom ili brza progresivna relapsno remitentna multopla skleroza. ankiloziraju}i spondilitis. hipertenzija. nauzeja. imunokompromitovane osobe. anoreksija. dojenje. oboljenja oralne mukoze. oportunisti~ke infekcije. neutropenija. ulcerozni kolitis. ko`na kandidijaza. mogu}ost ve}e incidence malignih oboljenja. te{ke infekcije.25mg L04AA23 natalizumab ^uvati na temperaturi 2-8ºC . 0. urtikarija. abnormalne senzacije. 0. artralgija. aktivne infekcije i aktivne maligne bolesti (izuzev karcinoma kutanih bazalnih }elija). Biogen Idec konc. OPREZ pratiti simptome koji ukazuju na pojavu infekcije. povra}anje. u~estale glavobolje. tuberkuloza. ka{alj. pojave autoimunih tela ili alergijske reakcije. trombocitopenija Arava. mu{ki hipogonadizam. nema podataka o bezbednosti upotrebe kod osoba mladih od 18 godina. pireksija. 300mg/15ml Registar lekova 2011 585 . kongestivna sr~ana insuficijencija. mi{i}ima. 0. bol u grudima. dojenje. za inf. ne sme se me{ati sa drugim lekovima ili rastvara~ima Tysabri. KI preosetljivost na lek ili mi{je proteine. reverzibilna dozno zavisna alopecija. KI hipersenzitivnost na leflunomid. StevensJohnson sindrom. pove}an rizik od oportunisti~kih infekcija.1mg. anemija.0. sirolimus ili pomo}ne supstace. za inf 100mg L04AA13 leflunomid IND aktivni reumatoidni artritis kod odraslih. Rastvor ne sadr`i konzervanse i preporu~uje se njegova primena u roku od 3 sata nakon rekonstitucije i razbla`enja.25mg.L04AA12 infliksimab Lek se ~uva na temperaturi 2-8ºC. povi{ena temperatura. glavobolja. svrab. Ako se rekonstitucija i razbla`enje izvode u asepti~nim uslovima. o{te}ene funkcije jetre. imunosupresija. ne sme se zamrzavati. alergija na lek. sanofi aventis film tabl. ND pove}anje krvnog pritiska. ND podlo`nost infekcijama. leukopenija. 20mg. psorijaza . leukopenija. za rast. 1g tabl. IND reumatoidni artritis. te{ka insuficijencija imunog sistema (AIDS). Pripremljen infuzioni rastvor stabilan je jo{ 8 sati na temperaturi 28ºC. pancitopenija. otok {aka. vrtoglavica. stopala. OPREZ pove}an rizik oportunisti~kih infekcija i progresivne multifokalne leukoencefalopatije. leukopenija. toksi~na epidermalna nekroza. sepsa. osip na ko`i i svrab. 0. trombocitopenija). Crohn-ova bolest. uzrast manji od 18 godina. infuzioni rastvor se mo`e upotrebiti u roku od 24 sata ako se ~uva na 2-8ºC. KI preosetljivost na everolimus.75mg. anemija. I rastvor za infuziju se priprema isklju~ivo sa 0. usana. hiperholesterolemija. primena `ivih vakcina. 10mg. `ene u reproduktivnom dobu tokom terapije treba da koriste kontracepciju kao i 6 meseci nakon primene. za oral. hiperlipidemija. umor. ote`ano disanje ili gutanje. ra{.

hroni~ni nosioci virusa hepatitisa B. pove}an rizik od malignih oboljenja. leukopenija. za vreme i posle le~enja tokom 5 meseci zbog mogu}e pojave infekcija. davanje `ivih vakcina. dojenje.8ml L04AC Inhibitori interleukina L04AC05 ustekinumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. psozijaza. herpes zoster. autoimune bolesti. trudno}a. povra}anje) Imuran. maligna oboljenja. bol u grudima. Centocor rast. trudno}a. dijareja. ne po~injati terapiju ako je akutna bolest u toku. pojava benignih ili malignih tumora. IND te`ak reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom kod pacijenata koji su neadekvatno reagovali ili nisu podnosili terapiju antireumati~nim lekovima koji modifikuju bolest (DMARDs). nazalna kongestija. `ive bakterijske ili virusne vakcinacije . ka{alj. anksioznost. OPREZ recidiviraju}e ili hroni~ne infekcije. megaloblasti~na anemija. poreme}aji sna i pona{anja. OPREZ deci se ne preporu~uje. psorijazni artritis. hiperholesterolemija. ulceracije u ustima. demijeliniziraju}e bolesti CNS-a. ND depresija kostne sr`i. aktivna tuberkuloza. za inf. depresija. poreme}aj vida. KI aktivne te{ke ifekcije. 45mg/0. ND ozbiljne infekcije. leukopenija. trombocitopenija. dojenje. pancitopenija. oralni herpes simplex. umerena do te{ka sr~ana insuficijencija. bol i le|ima. celulitis. dijabetes. ~esto infekcije gornjeg respiratornog trakta. neutropenija. trudno}a. pruritus. Chron-ova bolest. hipertenzija. ND podlo`nost infekcijama. GIT smetnje (mu~nina. intestinalne ulceracije ili divertikulitis u anamnezi. 20mg/ml L04AX Ostali imunosupresivi L04AX01 azatioprin IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina). Excella GMBH film tabl.L04AB04 adalimumab IND reumatoidni artritis. aritmija. za inj.5ml i 90mg/ml L04AC07 tocilizumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. vrtoglavica. vrtoglavica. parastezija. KI infekcija. I lek se ne sme me{ati sa drugim lekovima u {pricu Stelara. eritem na mestu primene. mo`e se pove}ati rizik od infekcija (egzacerbacija latentnih infekcija). konjunktivitis Actemra. mialgija. pruritus. nazalna kongestija. KI preosetljivost na lek. latentna tuberkuloza. aktivna tuberkuloza ili druge te{ke infekcije kao {to su sepsa i oportunisti~ke infekcije. za rast. poreme}aj krvnog i limgnog sistema Humira. preosetljivost na lek. hepatotoksi~nost. ili antagoniste faktora nekroze tumora (TNF). pove}anje transaminaze u jetri. za inj ({pric) 40mg/0. ND pneumonija. ankiloziraju}i spondilitis. glavobolja. IND psorijaza tipa plaka kod koje nije bilo odgovora na drugu sistemsku terapiju ili kad je primena sistemske terapije kontraindikovana ili kad se ne podnosi druga sistemska terapija uklju~uju}i ciklosporin. smanjena funkcija jetre. gastritis. 50mg 586 Registar lekova 2011 . glavobolja. preosetljivost na lek. Abbott rast. angina. zamor. OPREZ potrebno je pratiti pacijenta pre. GIT smetnje. ospa. metotreksat i PUVA terapija. Roche konc. KI preosetljivost na azatioprin ili merkaptopurin.

.

Remedica tabl. perforacija ulkusa.srca. PharmaSwiss gastrorezistentne kaps. KI preosetljivost na lek ili preosetljivost na aspirin ili neki drugi NSAIL u anamnezi. 100mg Naklofen.KOSTNOG SISTEMA ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI M01 M01A Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi M01AB Derivati sir}etne kiseline i srodne supstance IND reumatoidni artritis. I izbegavati istovremenu primenu vi{e NSAIS uklju~uju}i i primenu acetilsalicilne kiseline. 75mg diklofenak kalijum M01AB05 Rapten . diuretici (pove}ana nefrotoksi~nost). 75mg Diclofenac retard. sa modif. pentoksifilin (pove}an rizik od krvarenja). artroze. Hemofarm film tabl. ra{. akutni bronhospazam. supozitorija 50mg Naklofen Duo. prvi i tre}i trimestar trudno}e. oslob. smanjena funkcija bubrega. film tabl. sa modif. za inj.!LPTUOJ!TJTUFN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI MI[I]NO . 50mg Diklofenak Duo Nini. 75mg Diklofenak Duo Nini plus.5mg 588 Registar lekova 2011 . poreme}aj krvne slike. sa prod. Aktavis . oslob. za inj. nefrotoksi~nost. hepatotoksi~nost. stariji bilesnici. 100mg Diklofen. kolike. Krka kaps. oslob.N NJ\J^OP!. Hemofarm oblo`ena tabl. 100mg rast. Galenika gastrorezistentna tabl. Sandoz rast. 75mg/3ml supozitorija 50mg Diklofenak. OPREZ astma. antikoagulansi (pove}an antikoagulantni efekat) M01AB05 dikolofenak natrijum Actafenak. za inj. lezije u GIT-u. 50mg tabl. Hemofarm oblo`ena tabl. sa prod. akutni uri~ki artritis. vanzglobni reumatizam. hemoragije u GIT-u. 50mg. depresija kostne sr`i.75mg/3ml Diclofenac Duo. osteoartritis. Nini kaps sa prod. urtikarija. 75mg/3ml supozitorija 25mg. Krka gastrorezistentna tabl. bubrega ili jetre. oslob. 50mg Diclac. bolovi razli~ite etiologije. 75mg DicloRapid. 50mg tabl. ankiloziraju}i spondilitis. 12. Nini kaps sa prod. 75mg Rapten Duo. Hemofarm tabl. 100mg rast. ND (su dozno zavisna) iritacija gastri~ne sluznice. te{ka o{te}enja. dojenje. oslob. oslob. PharmaSwiss kaps.K. juvenilni artritis. ulkusna bolest. 50mg Rapten rapid. 25mg. dismenoreja i druga sli~na bolna stanja zglobova i mekih tkiva. GIT smetnje.

M01AB08 etodolak IND simptomatska terapija osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloziraju}i spondilitis, akutnog bola razli~itog porekla; KI preosetljivost na lek i druge NSAIL, pepti~ki ulkus (aktivan ili u anamnezi), astma, te{ka o{te}enja srca, jetre i bubrega, trudno}a u zadnjem trimestru; ND mu~nina, epigastri~ni i abdominalni bol bol, dijareja, opstipacija, krvarenje iz GIT-a, glavobolja, vrtoglavica, poreme}aji funkcije jetre, ~esto mokrenje, disurija, fotosenzitivnost, urtikarija Etodin Fort, Nobel Ilac film tabl. 400mg M01AB11 acemetacin IND reumatoidni artritis, spondilitis, giht, osteoartritis, reumatizam mekih tkiva, bolni otok, inflamacije usled povreda; KI aktivni pepti~ki i duodenalni ulkus, kao i ulkus u anamnezi, gastrointestinalno krvarenje i krvarenja u CNS, poreme}aj koagulacije krvi, zadnje tromese~je trudno}e, de~ija dob; OPREZ kod starijih, trudnica, doilja, astme, alergija na druge NSAIL, smanjene funkcije bubrega i jetre; ND GIT smetnje, hipersenzitivne reakcije, glavobolja, pospanost, vertigo Rantudil forte, Meda Manufacturing kaps. 60mg M01AB15 ketorolak trometamin IND terapija postoperativnog bola (injekcije), terapija akutnog bola kod i{~a{enja, uganu}a, ruptura mi{i}a ili ligamenata (tablete) Toradol, Roche tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml Zodol, Hemofarm film tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml M01AB16 aceklofenak IND simptomatsko le~enje bola i zapaljenske reakcije kod osteoartritisa, reumatoidnog artritisa i ankiloziraju}eg spondilitisa; KI preosetljivost na lek ili poznata preosetljivost na sli~ne lekove, aktivni ili suspektni pepti~ki ili duodenalni ulkus, gastrointestinalna krvarenja ili poreme}aji krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, te{ki poreme}aji funkcije bibrega Iili jetre, poslednji trimestar trudno}e; OPREZ hipertenzija, umerena kongestivna bolest srca, terapija se obustavlja ako se pojavi gastrointestinalno krvarenja; ND vrtoglavica, GIT smetnje (dispepsija, abdominalni bol, mu~nina, dijareja, pove}anje koncentracije enzima jetre, retko edem, malaksalost, gr~rvi u nogama; I treba izbegavati istovremenu primenu sa metotreksatom, litijumom, digoksinom, kortikosteroidima, antikoagulansima, inhibitorima agregacije trombocita Aflamil, Gedeon film tabl. 100mg

Registar lekova 2011

589

M01AC Oksikami
IND reumatoidni artritis, osteoartritis, akutni napad gihta, ankiloziraju}i spondilitis, vanzglobni reumatizam, posttraumatski i postoperativni bolovi; KI trudno}a, dojenje, te{ka insuficijencija bubrega ili jetre, aktivna ulkusna bolest, krvarenje u GIT-u; OPREZ gastropatije, krvne diskrazije, preosetljivost na NSAIL, astma, istovremena terapija antikoagulansima, deca do 16 godina, GIT oboljenja u anamnezi, ciroza, nefrotski sindrom; ND mu~nina, povra}anje, bol u epigastrijumu, gastrointestinalna krvarenja, glavobolja, vrtoglavica, alergijske reakcije (simptomi astme, urtikarija, alergijski rinitis), retencija te~nosti, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze, bilirubina, ureje i kreatinina, fotosenzitivnost M01AC05 lornoksikam Xefo, Nycomed pra{ak i rastvara~ za rast. za inj.8mg /2ml XefoRapid, Nycomed film tabl. 8mg

meloksikam M01AC06 IND kratkotrajno simptomatsko le~enje egzacerbacije osteoartroze, simptomatsko le~enje reumatoidnog artritisa ili ankiloziraju}eg spondilitisa; KI aktivni gastrointestinalni ulkus ili rekurentni ulkus u anamnezi, te{ka o{te}enja jetre ili bubrega, preosetljivost na meloksikam ili druge NSAIL, astma, nazalni polipi, krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimestar trudno}e, dojenje; OPREZ prvi i drugi trimestar trudno}e, gastritis, ezofagitis, terapija se prekida ako se jave GIT krvarenja; ND GIT smetnje, anemija, leukopenija, trombocitopenija, glavobolja, vrtoglavica, sanjivost, ra{, pruritus, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze Loartroxy, Cipla tabl. 7,5mg, 15mg Lormed, Chanelle Medical tabl. 7,5mg, 15mg Medoxicam, Medochemie tabl. 7,5mg, 15mg Meloksikam, Ni Medic tabl. 7,5mg, 15mg Melox EP, Extractum Pharma tabl. 15mg Melox, Nobel tabl. 7,5mg, Melox Forte, Nobel tabl.15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml Meloxan, Pharmanova tabl. 15mg Movalis, Boehringer tabl . 7,5mg, 15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml

590

Registar lekova 2011

M01AE Derivati propionske kiseline
M01AE01 ibuprofen IND reumatoidni artritis, ankiloziraju}i spondilitis, osteoartritis, nereumatoidne artropatije, burzitis, tendonitis, tenosinovitis, povrede mekih tkiva kao {to su istegnu}a i uganu}a, kao anlgetik kod dismenoreje, stomatolo{kih i postoperativnih bolova, glavobolje i migrene; KI pepti~ki ulkus (aktivni ili u anamnezi), rekcija preosetljivosti na acetilsalicilnu kiselinu ili neki drugi NSAIL, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimester trudno}e; OPREZ bronhijalna astma, gastrointestinalna oboljenja u anamnezi, smanjena funkcija bubrega, jetre, srca, trudno}a; ND mu~nina, povra}anje, dijareja, dispepsija, bol u stomaku, melena, hematemeza, gastrointestinalno krvarene, reakcije preosetljivosti, edem, hipertenzija, fotosenzitivnost; I acetil salicilna kiselina, drugi NSAIL, antihipertenzivi, diuretici, kardiotoni~ni glikozidi, kortikosteroidi, antikoagulansi, hinolonski antibiotici, antidepresivi, litijum, pentoksifilin, Brufen, Galenika oblo`ena tabl. 200mg film tabl. 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Caffetin menstrual, Alkaloid film tabl. 200mg Ibuprofen, Hemofarm film tabl. 400mg {ume}a tabl. 200mg sirup 100mg/5ml Ibuprofen, Jugoremedija film tabl. 200mg, 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Rapidol, PharmaSwiss film tabl. 200mg, 400mg, 600mg kaps. meke 200mg, 400mg Spedifen, Zambon tabl. 200mg, granule za oral. rast. 200mg, 400mg M01AE02 naproksen Nalgesin S, Krka film tabl. 275mg Naproksen, Hemofarm film tabl. 375mg Naproxen, Srbolek tabl. 375mg

supozitorija 500mg

ketoprofen M01AE03 Ketonal, Sandoz rast. za inj. 100mg/2ml Ketonal forte, Sandoz film tabl. 100mg Ketonal Duo, Sandoz kaps. sa prod. osloba|. 150mg flurbiprofen M01AE09 Flugalin, Galenika oblo`ena tabl. 50mg, 100mg tiaprofenska kiselina M01AE11 Turganil, Jugoremedija tabl. 300mg

Registar lekova 2011

591

M01AE17 deksketoprofen IND tretman akutnog umereno jakog bola (rastvor za injekciju ili koncentrat za infuziju se koristi ne du`e od dva dana).; KI umereno do te{ka o{te}enja bubrega, sr~ana slabost, zale~en ili aktivan pepti~ki ulkus, gastrointestinalne ulceracije ili krvarenja, deca, adolescenti; OPREZ ukupna dnevna doza ne treba da pre|e 50mg kod bolesnika sa blagim o{te}enjem funkcije jetre ili bubrega; Dexomen, Berlin Chemie film tabl. 25mg Dexomen 12,5, Menarini Manufacturing film tabl.12,5mg rast.za inj/konc.za rast.za inf 50mg/2ml Dexomen 12,5, Laboratorios Menarini film tabl.12.5mg

M01AH Koksibi (selektivni inhibitori COX-2)
M01AH01 celekoksib IND reumatoidni artritis, osteoartritis; KI trudno}a, dojenje, deca, preosetljivost na sulfonamide ili nesteroidne antireumatike, pepti~ki ulkus, hemoragije u GIT-u, inflamatorne bolesti creva, ozbiljna kongestivna sr~ana slabost, insuficijencija jetre ili bubrega; OPREZ stariji od 65 godina, istovremena primena kortikosteroida, antikoagulanasa i alkohola; ND dispepsija, dijareja, abdominalni bol, mu~nina, flatulencija, glavobolja, sanjivost, vrtoglavica, bolovi u le|ima, periferni edemi, ra{ ko`e, rinitis, faringitis, sinuzitis, re|e gastritis, gastroenteritis, melena, hipertenzija, poreme}aj funkcija jetre Celebrex, Pfizer kaps. 200mg M01AH05 etorikoksib IND Ubla`avanje simptoma osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloznog spondilitisa, ubla`avanje bolova i znakova upale povezanih sa akutnim uri~kim artritisom (gihtom); KI preosetljivost na lek, aktivni pepti~ki ulkus, ili aktivno krvarenje iz gastrointestinalnog trakta, bronhospazam, rinitis, angioneurotski edem ili urtikarija kao posledica uzimanja acetilsalicilne kiseline ili NSAIL u anamnezi, trudno}a i dojenje, te{ka insuficijencija jetre i bubrega, deca do 16 godina, inflamatorna bolest creva, kongestivna sr~ana insuficijencija, nekontrolisana hipertenzija, ishemijska bolest srca, cerebrovaskularna bolest, bolest perifernih arterija; OPREZ mogu}e komplikacije u gornjem delu gastrointestinalnog trakta (ulceracije, krvarenja, perforacije), pove}an rizik od trombotskih doga|aja (infarkt miokarda i mozga), mogu}a retencija te~nosti, pratiti funkciju jetre; ND edem, glavobolja, palpitacija, hipertenzija, GIT smetnje (bol, nadutost, goru{ica, dijareja, dispepsija, epigastri~ne smetnje, mu~nina) Arcoxia, MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg Exxiv , MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg

592

Registar lekova 2011

M01AX Ostali nesteroidni antiinflamatorni I antireumatski lekovi
M01AX05 glukozamin sulfat IND simptomatska terapija lake do srednje te{ke artroze;KI preosetljivost na lek, poznata alergija na {koljke i ribe, trudno}a, dojenje; OPREZ deca do 18 godina, pratiti nivo {e}era kod osoba sa smanjenom tolerancijom na glukozu, pratiti lipidni status; ND retko smetnje u GIT-u, glavobolja, zamor, ekcem, svrab, i crvenilo ko`e; i istovremena primena sa tetraciklinom i hloramfenikolom mo`e dovesti do smanjenja resorpcije ovih lekova; I oralni antikoagulansi (varfarin, acenokumarol) pove}ano protrombinsko vreme Dona, Rottapharm pra{ak za oralni rastvor 1500mg Dona, Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 1500mg Perigona, Chephasaar film tabl. 500mg M01AX17 nimesulid IND reumatoidni artritis, juvenilni poliartritis, degenerativni reumatizam i druga reumatska oboljenja zglobova i ki~menog stuba, bolovi razli~itog porekla; KI prvi trimestar trudno}e i 10 dana pre poro|aja, aktivni pepti~ki ulkus, umerena i te{ka insuficijencija jetre; ND goru{ica, mu~nina, povra}anje, dijareja, bol u epigastrijumu, ra{ i pruritus a re|e glavobolja, vrtoglavica i somnolencija Actasulid, Zdravlje tabl. 100mg Nimulid, Panacea tabl. 100mg Nimulid MD, Panacea oralna disperzibilna tabl. 100mg M01AX24 oksaceprol Artromed, Chephasaar

film tabl. 200mg

M02

LEKOVI ZA LOKALNO LE^ENJE BOLA U MI[I]IMA I ZGLOBOVIMA

M02A Lekovi za lokalno le~enje bola u mi{i}ima i zglobovima
M02AA Nesteroidni antinflamatorni preparati za lokalnu primenu
IND svi oblici mi{i}nog reumatizma, lumbago, artroza, spondiloza, zatvorene povrede kao {to su kontuzije, distorzije, tendovaginitis i burzitis; KI deca, kontakt sa o~ima, sluznicama i povre|enom ko`om, ekcemi, ulkus kruris, akutni upalni procesi na ko`i, preosetljivost na lek, akutna stanja pepti~kog ulkusa; ND urtikarija, fotosenzitivnost M02AA06 etofenamat Rheumon gel, Meda Manufacturing

gel 5%

ketoprofen M02AA10 Fastum, Berlin Chemie Ketonal, Sandoz Ketospray 10%, Pharbil Waltrop

gel 2,5% gel 2,5% sprej za ko`u 10%

Registar lekova 2011

593

M02AA13 ibuprofen Brufen, Galenika Ibuprofen, Jugoremedija

krem 10% krem 10%

ibuprofen + levomentol M02AA13 Deep Relief, Mentholatum gel (5% + 3%) diklofenak dietilamin M02AA15 1,16g diklofenak dietilamina ekvivalentno 1g diklofenak natrijuma, koncentracija u preparatima se odnosi na diklofenak natrijum Diklofen, Galenika gel 1% Diklofenak, Hemofarm gel 1% Diclofenac Duo 4% sprej gel, PharmaSwiss sprej 4% Naklofen, Krka gel 1% Voltaren Emulgel, Novartis emulgel 1% nimesulid M02AA.. Nimulid Transgel, Panacea
gel 1%

M02AC Preparati sa derivatima salicilne kiseline
M02AC.. kamfor + metilsalicilat + benzilnikotinat + mentol IND hroni~na degenerativna reumatska oboljenja,lumbago, i{ijalgija, bolne fibromijalgije, lak{e sporetske povrede (nagnje~enja, istegnu}a, uganu}a) ; KI preosetljivost na sastojke leka, alergija na aspirin i druge salicilate, o{te}ena ko`a (otvorene rane, akutna upala ko`e, otvorene vene); OPREZ krem ne nanositi na zagrejanu ko`u (ne koristiti okluziju), namazanu ko`u ne izlagati suncu; ND lokalna iritacija, reakcije preosetljivosti, mogu}a fotosenzitivnost Kamfart, Bosnalijek krem (20mg + 10mg + 10mg + 10mg)/g

M02AX Ostali lokalni proizvodi za bolove u mi{i}ima i zglobovima
M02AX.. mentol IND bolovi kod povreda mi{i}a, tetiva i zglobova; KI preosetljivost na komponente leka; OPREZ ne upotrbljavati sa okluzivnim zavojem, ne primenjivati kod dece mla|e od 5 godina; ND mogu}e reakcije preosetljivosti Deep Freeze Cold Gel, Mentholatum gel 2.% M02AX03 dimetilsulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol IND sportske povrede mi{i}a, tetiva, ligamenata i zglobova, burzitis; KI trudno}a, dojenje, deca do 5 godina, lupus eritematodes, alergija na sastojke leka Sinedol, Hemofarm gel (150mg + 500ij + 25mg)/g

594

Registar lekova 2011

M02AX10 metilsalicilat + mentol Ben Gay, Pfizer Ilaclari

krem (15% + 10%)

metilsalicilat + mentol + etarsko ulje eukaliptus + terpetinsko ulje M02AX10 IND uko~enost i bolovi u mi{i}ima, bolovi u le|ima, i{ijalgija, lumbago, fibrozitis, reumatski bolovi, bolovi kod nagnje~enja, uganu}a, promrzlina i sportskih povreda ; KI preosetljivost na sastojke leka, aspirin i druga NSAIL ; OPREZ trudno}a, dojenje, astma u anamnezi ; ND iritacija ko`e na mestu aplikacije Deep Heat Rub, Mentholatum krem (12,8% + 5,91% + 1,97% + 1,47%)
M02AX10 metilsalicilat + metilnikotinat + etilsalicilat + hidroksietilsalicilat IND bolovi u mi{i}ima, reumatski bolovi, burzitis, fibrozitis, upale tetiva, istegni}a, uganu}a, lumbago, i{ijalgija; KI preosetljivost na sastojke leka, aspirin i druga NSAIL; OPREZ ne primenjivati kod dece mal|e od 5 godina, trudno}a, dojenje, izbegavati udisanje preparata; ND iritacija ko`e na mestu aplikacije Deep Heat Spray, Mentholatum sprej (1,0% + 1,6% +5,0% + 5,0% )

M03

MI[I]NI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)

M03A Miorelaksansi sa perifernim delovanjem
M03AB Derivati holina
M03AB01 suksametonijum hlorid IND endotrahealna intubacija i relaksacija skeletnih mi{i}a pri kra}im hirur{kim intervencijama, elektrokonvulzivna terapija; KI te{ka insuficijencija jetre, edem plu}a, nedostatak serumske pseudoholinesteraze; i ne me{ati u istom {pricu/inf. boci sa alkalnim rastvorima (barbiturati i drugo) Midarine, gsk rast. za inj. 100mg/2ml

M03AC Ostala kvaternerna amonijum jedinjenja
M03AC01 pankuronijum bromid Pancuronium DeltaSelect, DeltaSelect Pavulon, Schering

rast. za inj. 4mg/2ml rast. za inj. 4mg/2ml

vekuronijum bromid M03AC03 Velike doze mogu da imaju kumulativno dejstvo, ne izaziva osloba|anje histamina, simpati~ku blokadu niti vagoliti~ki efekat Norcuron, Organon pra{ak i rastvara~ za rast. za inj. 4mg/ml atrakurijum besilat M03AC04 Nema kumulativno dejstvo kod ponovljenih doza; ND mogu}e je osloba|anje histamina Atracurium DeltaSelect, DeltaSelect rast. za inj. 25mg/2,5ml, 50mg/5ml Tracrium, gsk rast. za inj. 25mg/2,5ml, 50mg/5ml

Registar lekova 2011

595

M03AC09 rokuronijum bromid Esmeron, Schering

rast. za inj. 50mg/5ml, 100mg/10ml

cisatrakurijum (u obliku besilata) M03AC11 Nimbex, gsk rast. za inj./inf. 2mg/ml M03AX Ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem
M03AX01 klostridium botulinum tip A toksin ^uva se na temperaturi 2-8º C. IND spascititet ruke kod pacijenata posle mo`danog udara, dinami~ki ekvinusni deformitet stopala kod dece sa cerebralnom paralizom starije od 2 godine, cervikalna distonija kod odraslih, blefarospazam, hemifacijalni spazam; KI generalizovani poreme}aji mi{i}ne aktivnosti (npr. mijastenija gravis), trudno}a, dojenje; OPREZ terapiju treba da vodi samo specijalista koji ima iskustva u radu sa botulinus toksinom; ND neprecizno davanje parali{e obli`nje grupe mi{i}a, velika doza mo`e da parali{e udaljene mi{i}e, mo`e da se javi sindrom sli~an gripu, ra{, stvaranje antitela, prolazni ose}aj peckanja na mestu ubrizgavanja Botox, Allergan pra{ak za rast. za inj. 100j Dysport, Ipsen pra{ak za rast. za inj. 500LD50j

M03B Miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX02 tizanidin (u obliku hlorida) IND bolni spazam mi{i}a zbog stati~kih i funkcionalnih poreme}aja ki~me, postoperativna i spasti~ka stanja usled neurolo{kih poreme}aja (multipla skleroza, hroni~na mijelopatija, degenerativni poreme}aji ki~mene mo`dine, mo`dani udar ili povrede glave, cerebralna paraliza); KI zna~ajno o{te}enje funkcija jetre, istovremena primena inhibitora CYP1A2 (fluvoksamin, ciprofloksacin), preosetljivost na sastojke leka; OPREZ trudno}a, dojenje, deca, renalna i hepati~na insuficijencija, hipotenzija, naglo obustavljanje terapije; ND pospanost, umor, vrtoglavica, suva usta, tremor, GIT smetnje, hipotenzija, bradikardija Sirdalud, Novartis tabl. 2mg, 4mg M03BX04 tolperison hlorid IND stanja povi{enog tonusa skeletnih mi{i}a (multipla skleroza, cerebrovaskularni poreme}aji, mijelopaije, spondiloza, spondiloartroze, artroze velikih zglbova, obliterantne vaskularne bolesti, encefalomielitis, o{te}enja piramidalnog trakta; KI trudno}a, dojenje, deca do 14 godina, mijastenija gravis; ND mi{i}na slabost, glavobolja, GIT smetnje (mu~nina, povra}anje), retko se javlja hipersenzitivna reakcija Mydocalm, Gedeon film tabl. 150mg

596

Registar lekova 2011

M03BX07 tetrazepam IND bolni spazmi mi{i}a kod degenerativnih oboljenja ili trauma ki~menog stuba, neurolo{kih oboljenja, nakon ortopedsko-traumatolo{kih hirur{kih intervencija; KI deca do 1 godine, dekompenzovana insuficijencija plu}a, apneja tokom sna; ND hipotonija mi{i}a, kod dece i starijih od 65 godina zapa`aju se paradoksalne reakcije poput razdra`ljivosti, agresivnosti, uznemiranosti, konfuzije, halucinacija Myolastan, sanofi aventis film tabl. 50mg Tetrazepam- MIP, Chephasaar tabl. 50mg

M04

PREPARATI ZA LE^ENJE GIHTA

M04A Preparati za le~enje gihta
M04AA Inhibitori sinteze mokra}ne kiseline
M04AA01 alopurinol U po~etku terapije mo`e nastupiti akutni napad gihta, pa se preporu~uje istovremena upotreba antireumatika; IND primarna i sekundarna uricemija, rekurentna kalkuloza od kalcijum oksalata u prisustvu uricemije, retke enzimopatije koje su pra}ene hiperprodukcijom urata; KI trudno}a, dojenje; OPREZ alopurinol se ne daje ko