P. 1
Registar lekova 2011

Registar lekova 2011

5.0

|Views: 23,976|Likes:
Published by Jelena Mihajlovic

More info:

Published by: Jelena Mihajlovic on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

Registar lekova

2011

DVADESETO IZDANJE

REGISTAR LEKOVA
________________ ________________

2011
prvo drugo tre}e ~etvrto peto {esto sedmo osmo deveto deseto jedanaesto dvanaesto trinaesto ~etrnaesto petnaesto šesnaesto sedamnaesto osamnaesto devetnaesto izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

izdava~ BB Soft Palmira Toljatija 5, Beograd tel/fax: 011/2602-027, 2670-559 www.bbsoft.rs; e-mail: office@bbsoft.rs

recenzenti

Akademik Prof. dr Dragan Mici} Prof. dr Gordana Vuleta Prof. dr Milorad Pavlovi} Prof. dr Milica Prostran

Kompjuterska obrada i slog Nikola Vukeli}, nikola@bbsoft.rs

[tampa Efekt Print, Beograd tel/fax: 011/2393 - 940
Registar lekova 2011

urednik

Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana

autori Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana Mr ph spec. Stankovi} Rada Mr ph spec. [trbac Jelica Mr ph spec. Du~i} Milana

Registar lekova 2011

PREDGOVOR
»Registar lekova 2011« je jubilarno 20-to izdanje Registra lekova i obuhvata lekove registrovane za upotrebu u Republici Srbiji. Registracijiski podaci su preuzeti iz Slu`benog glasnika, dokumentacije proizvo|a~a, Nacionalnog registra lekova sa dopunama za 2010. godinu i sajta Alims. Za podatke koji se odnose na indikacije, doziranje, kontraindikacije, ne`eljena dejstva i druga upozorenja, kori{}ena je literatura koju su proizvo|a~i dali na uvid (SmPC), kao i relevantna stru~na literatura iz ove oblasti (BNF septembar 2010; AHFS Drug Information 2009; Martindale 36 edition, 2009; Farmakoterapijski vodi~ 2008 i dr.) Kako je odre|ivanje optimalne doze leka slo`en postupak, na koji pored indikacija, interakcija i stanja fiziolo{kih funkcija obolelog uti~u i brojni drugi faktori, navedene doze treba prihvatiti kao orijentacione, {to obavezuje da se precizna uputstva potra`e u odgovaraju}oj stru~noj literaturi. Svi podaci o lekovima u Registru lekova 2011 su sistematizovani u ~etiri celine: I - predstavlja podatke koji bli`e odre|uju svaki lek, a sistematizovani su po abecednom redu za{ti}enih imena lekova. Registar lekova sadr`i i registrovane biljne i tradicionalne lekove (u spisku obele`eni zelenom bojom), kao i registrovane homeopatske lekove (u spisku obele`eni crveno-braon bojom). Lekovi koji imaju re`im izdavanja BR u abecednom spisku lekova su obele`eni plavom bojom II - sastoji se od abecednog spiska internacionalnih neza{ti}enih naziva lekova (INN) III - lekovi su grupisani po ATC klasifikaciji IV - lekovi su grupisani po proizvo|a~ima, a posebno je dat i pregled nsilaca dozvole Registar lekova 2011 sadr`i i tabele koje omogu}avaju bolji pregled nekih grupa lekova kao npr. insulinsku tabelu, zatim tabelarni prikaz vaginalnih antiseptika, dnevnih potreba organizma za vitaminima i dr. Skre}emo pa`nju na{im korisnicima da smo pojedine farmaceutske oblike zbog du`ine, morali u tekstu da skra}ujemo (npr. koncentrat za rastvor za infuziju je konc.za rast. za inf. itd ), pa upu}ujemo na kori{}enje legende. I ove godine dopune Registra }e biti objavljivanje i preko sajta www.bbsoft.rs Nadamo se da }e ovako koncipiran Registar omogu}iti brzo i lako snala`enje svih korisnika u oblastima zdravstva vezanim za lekove. Zahvaljujemo se svima koji su ovih 20 godina bili uz nas i svojim savetima i sugestijama pomogli da Registar lekova do`ivi 20-to izdanje. Tako|e zahvaljujemo svima koji su pomogli {tampanje Registra lekova za 2011. godinu.

Beograd, decembar 2010. godine

Autori

Registar lekova 2011

SPISAK LEKOVA PO ABECEDNOM REDU

strana

R05CB01

(BR)

(acetilcistein)

mukolitik

646

ACC, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor 20 i 100 x 100mg i 200mg ACC Saft, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor (20mg/ml) 70ml ACC akut, Lek ACC akut 100 {ume}a tabl. 20 x 100mg ACC akut 200 {ume}a tabl. 20 x 200mg ACC akut 600 {ume}a tabl. 10 x 600mg
upotreba lek se uzima posle jela, tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti, pra{ak i {ume}a tabl. se uzimaju rastvoreni u vodi odrasli i deca iznad 14 godina: 2 - 3 x 200mg ili 1 x 600mg, najvi{e 600mg dnevno deca: 2 - 3 x 50mg (do 2 godine), 2 - 3 x 100mg (2 - 5 godina), 2 x 200mg (6 - 14 godina) paralele Fluimucil

N02BA01

Acetisal pH 8, Galenika (acetilsalicilna kiselina)

analgoantipiretik

607

(BR) film tabl. 20 x 500mg (Z) film tabl. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 500mg - 1g na 4 - 6 sati, Max. 4g dnevno paralele Anbol, Andol, Aspirin, Aspirin protect 300, Cardiopirin forte, Midol 300

(aciklovir)

antivirotik

Aciklovir, Jugoremedija
D06BB03 J05AB01

mast (5%) 5g

498 548 548 498

Aciklovir, Nini tabl. 25 x 200mg i 400mg Aciklovir, Zdravlje J05AB01 tabl. 25 x 200mg D06BB03 krem (5%) 5g

upotreba oralno - odrasli i deca iznad 2 godine: 200mg na 4 sata tokom 5 dana (herpes simpleks, terapija); 4 x 200mg ili 2 x 400mg tokom 6 meseci (herpes simpleks, prevencija); 800mg na 4 sata tokom 7 dana (herpes zoster) - deca do 2 godine: pola doze za odrasle lokalno: na 4 sata mazati herpeti~ne lezije, tokom 7 dana

14

Registar lekova 2011

M05BA08 (SZR)

Aclasta, Novartis Pharma Stein [vajcarska
(zoledronska kiselina)

bisfosfonat

strana 599

rastvor za inf. 1 x (0,05mg/ml) 100ml
upotreba 5mg sporom iv infuzijom (tokom 15 minuta) jednom godi{nje

M01AB05

Actafenak, Actavis Island
(diklofenak natrijum)

nesteroidni antireumatik

588

film tabl. 10 x 25mg i 50mg
upotreba odrasli: 2 - 3 x 25 - 50mg paralele Diklofen, Diklofenak, Naklofen

R06AX13

Actalor, Zdravlje
(loratadin)

antihistaminik

648

tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg (kod insuficijencije jetre 1 x 5mg) deca 2 - 5 godina: 5mg dnevno paralele Claritine, Flonidan, Loratadin, Pressing

N06AB05

Actapax, Zdravlje
(paroksetin)

antidepresiv

624

film tabl. 30 x 20mg i 30mg
upotreba depresija, socijalna fobija, generalizovani anksiozni poreme}aj, posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno, po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti, pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 60mg dnevno paralele Arketis, Paroksetin, Paroxetin Sandoz, Rexetin, Seroxat

M01AX17

Actasulid, Zdravlje
(nimesulid)

nesteroidni antireumatik

593

tabl. 20 x 100mg
upotreba 2 x 100mg posle jela, Max. 400mg dnevno paralele Nimulid, Nimulid MD

L04AC07 (SZR)

Actemra, Roche
(tocilizumab)

imunosupresiv za terapiju reumatoidnog artritisa

586

koncentrat za rastvor za inf. 1 x (20mg/ml) 4ml, 10ml i 20ml
upotreba odrasli i deca iznad 18 godina - preporu~ena doza: 8mg/kg, ali nikako manje od 480mg, jednom u 4 nedelje

Registar lekova 2011

15

sc im 1 x 10μg/0.12 meseci: 2 doze po 0.9mg/kg (Max.2 minuta. zatim 90mg iv infuzijom tokom 2 sata akutni ishemijski mo`dani udar: 0.5ml u razmaku 1 . zatim 10mg tokom 30 minuta do Max. i to 10% doze iv bolusom tokom 1 . (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba i paralele videti na strani 433 16 Registar lekova 2011 . zatim 90% doze iv infuzijom tokom 60 minuta G03FA01 Activelle.12 sati od pojave simptoma): 10mg iv bolusom. Sanofi Pasteur vakcina protiv H. revakcinacija za 12 meseci 6 . Novo Nordisk rastvor za inj.5 godina: samo jedna doza od 0.6 meseci: 3 doze po 0.J07AG01 (Z) Act-HIB. 28 x 5mg i 30mg upotreba prevencija i terapija osteoporoze: 5mg dnevno Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno. revakcinacija za 18 meseci 1 . Novo Nordisk rastvor za inj. 28 x (1mg + 0. sanofi aventis (risedronat natrijum) bisfosfonat 598 film tabl./inf.5ml paralele Hiberix B01AD02 (SZ) Actilyse. zatim infuzijom 50mg tokom prvih 60 minuta.5ml upotreba deca 2 . doze od 100mg u toku 3 sata embolija plu}a: 10mg iv bolusom tokom 1 . zatim 35mg tokom 60 minuta do Max. doze od 100mg akutni infarkt miokarda (6 . tokom 2 meseca A10AB01 (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva Actrapid NovoLet. 1 x 50mg/50ml upotreba akutni infarkt miokarda (6 sati od pojave simptoma): 15mg iv bolusom. Novo Nordisk (estradiol + noretisteronacetat) hormoni 515 film tabl. zatim infuzijom 50mg tokom prvih 30 minuta.5mg) upotreba 1 tableta dnevno. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Actrapid Penfill. Boehringer Ingelheim Nema~ka (alteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 90mg).2 minuta. u isto doba dana M05BA07 Actonel.2 meseca.5ml u razmaku od 1 meseca. influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) strana 557 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.

3 kapi u obe nozdrve Adrianol T deca 2 . tvrda 30 i 50 x 0. Zdravlje kapi za nos (0.05% + 0. Recombinate Registar lekova 2011 17 . Sindroxocin L04AD02 (SZR) Advagraf.5 godina: 3 x 2 kapi u obe nozdrve L01DB01 (SZ) Adriblastina RD.-tnog rastvora R01AB01 (fenilefrin + trimazolin) dekongestiv 638 Adrianol.2 . Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII . Prograf B02BD02 (Z) Advate. tvrda 30. 3 uzastopna dana. Doxorubicin Teva. 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj.1mg (sc ili im).1% + 0. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. Zdravlje kapi za nos (0. iv 1 x 500ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 . 50 i 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Panalimus. 1 x 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . Jugoremedija (epinefrin) vazokonstriktor strana 469 rastvor za inj.antibiotik 570 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.30mg/m2 dnevno tokom 2 .4 puta na 10 minuta.C01CA24 Adrenalin HCl 1:1000.3 uzastopna dana. po potrebi 0. iv 1 x 250ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Actavis Italy (doksorubicin hlorid) citostatik . kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno.humani)) hemostatik 453 Advate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.05%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Adrianol odrasli i adolescenti: 4 x 1 .20 kapi 1%. svake ~etiri nedelje paralele Doxorubicin "Ebewe". iv 1 x 1500ij/5ml (komplet BAXJECT II) upotreba doziranje je individualno paralele Kogenate Bayer. sc im iv 50 x 1mg/ml upotreba parenteralno: 0. Max.15%) 10ml Adrianol T.5mg.2mg iv (odnosno 1-2ml rastvora adrenalina 1:10 000) lokalna primena na sluznice: 10 . iv 1 x 1000ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. ponoviti 3 . Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. svake tri nedelje. 3mg i 5mg kaps.

. Glimepirid. a zatim 0.5ml) 6 .2 nedelje po 1mg do Max.5mg/ml) 60ml upotreba lek se uzima za vreme obroka odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 5mg deca 1 . Limeral.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati B01AC17 (SZ) Aggrastat. 20 x 100mg upotreba tabl. guta se cela sa dosta te~nosti uz obrok ili posle jela odrasli: 2 x 100mg (ujutro i uve~e).15μg/kg/min. 1 x (0. zatim 0.25mg/ml) 50ml upotreba nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q talasa: 0.5mg (5ml) M01AB16 Aflamil. Belupo (alklometazon dipropionat) kortikosteroid 499 krem (0.4μg/kg/min. 3mg. Dibiglim. Gedeon Richter (aceklofenak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl.1μg/kg/min. 6mg dnevno paralele Amaryl.5mg/g) 20g mast (0. 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 10 x 5mg sirup (0.5mg/ml) 60ml oralni rastvor (0. 30 x 2mg. Galenika (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. dnevno A10BB12 Aglimex. ne treba deliti.. tokom najmanje 48 sati angioplastika: inicijalni bolus 10μg/kg tokom 3 min. 200mg dnevno D07AB10 Afloderm.25mg (2. Orion Corporation Finska (tirofiban) 450 koncentrat za rastvor za inf.11 godina: 1 x 2. Belgija (desloratadin) antihistaminik strana 649 film tabl. tokom 36 sati B01AC30 Aggrenox. Schering-Plough Labo. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 60 x (200mg + 25mg) upotreba 2 x 1 kaps. Boehringer Ingelheim Nema~ka (dipiridamol + acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 kaps.5 godina: 1 x 1. Trical 18 Registar lekova 2011 .R06AX27 Aerius. Max. tokom prvih 30 min.5mg/g) 20g upotreba 2 . Gliprex. Meglimid. MSD Italija inhibitor agregacije trombocita Aggrastat.

Fluimun. Nycomed (polikrezulen) vaginalni antiseptik 505 vagitorija 6 x 90mg upotreba 1 vagitorija na drugi dan tokom 1 .250mg na 12 sati (urinarne infekcije). 14 i 20 x 250mg i 500mg (Z) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. treba dati drugu dozu posle 4 nedelje paralele Fluarix./inf.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .500mg na 12 sati (uobi~ajeno). Xorimax G01AX03 Albothyl. 10. Ceroxim. Vaxigrip Junior B02BD04 (Z) Aimafix. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . 125 . stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.4 dana paralele Berinin P 600. 1 x 500ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno.deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati parenteralno .3 godine: klini~ki podaci su ograni~eni.1./inf.25ml ili 0.dugotrajna terapija krvarenja: 20 . ostaviti 2 minuta da deluje i zatim oprati vodom J01DC02 Aksef.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) . Vaxigrip.5ml deca 6 meseci . Nobel Ilac (cefuroksim) cefalosporin 535 film tabl.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj. Dicef.odrasli i deca iznad 12 godina: 250 .2 nedelje Registar lekova 2011 19 . Nilacef. 1 x 200ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.4 doze (na 6 . Immunine.deca iznad 3 meseca: 50 . 500mg na 12 sati tokom 20 dana (Lajmska bolest) .8 sati) paralele Cefuroxim-MIP. Dr August Wolff (benzoil peroksid) dermatik 501 suspenzija za ko`u (4%) 100g upotreba 2 x dnevno utrljati u ko`u zahva}enu aknama. Kedrion (koagulacioni faktor IX . ({pric) sc im 1 x 0.odrasli: 750mg .J07BB02 Agrippal S1.5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0.5ml a deci koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip. koriste se doze 0. Haemonine. im iv 1 x 750mg/6ml upotreba oralno .40ij/kg u intervalu 3 . Xorim. Octanine F D10AE01 (BR) Aknefug Oxid Wash.

12 meseci posle tre}e doze.intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Cytosar 20 Registar lekova 2011 .100mg/m2 dnevno 2 . u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . 8 i 12 x 70mg Alendronat. ili 75 . Zdravlje tabl. Uman Albumin J07AM51 (Z) vakcina protiv difterije. jednokratno.8 nedelja (obi~no u uzrastu 3. Human albumin 20% Baxter. inaktivisana) Aldipete-T.im ili sc: 1 . zavisi od telesne mase bolesnika. 30ij + 40ij + min. Ljudski albumin 20%. Ebewe Pharma (citarabin) citostatik . Sedron L01BC01 (SZ) Alexan "Ebewe". 558 tetanusa i velikog ka{lja. pertusis. Imunolo{ki zavod Zagreb (albumin .1. Laboratorios Belmac tabl. 6 i 8 meseci) revakcinacija: 0.antimetabolit 568 rastvor za sc im iv inj.5ml u razmaku 4 . Genzyme (laronidaza) terapija neneurolo{kih manifestacija mukopolisaharidoze I 446 koncentrat za rastvor za infuziju 1 x (100j/ml) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 1 x nedeljno 100j/kg M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Alefoss. Human albumin 20% Behring.5mg/kg. a najkasnije do navr{ene pete godine `ivota paralele Tripacel A16AB05 (Z) Aldurazyme. Fosamax. Torlak suspenzija za inj.iv: 100 . Forosa. pre~i{}eni + toksoid tetanusa. (5%) 250ml rastvor za inf. Pharmanova tabl.200mg/m2 dnevno 5 dana. Plasbumin 20.humani) nadoknada plazme strana 457 rastvor za inf.5ml. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). 20 x 10mg Alendronat ICP. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija .B05AA01 (SZ) Albumin (ljudski). 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x dnevno 10mg ilin 1 x nedeljno 70mg paralele Bonap. malo soli. (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno. adsorbovana (toksoid difterije. 4ij)/0. im 1 i 10 x (min./inf. 1 x 100mg/5ml. 4. Humani albumin 20% Biotest. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Human albumin.5 dana.5ml 5ml upotreba primarna imunizacija: 3 doze po 0. pre~i{}eni + B. 500mg/10ml i 1g/20ml upotreba monoterapija .

Fopin. Max.500mg na 8 sati. Norvasc.2. Max. Amlonorm. Galenika (cefaklor) cefalosporin strana 536 kaps. Catalent UK alli.25 . Amlodipin. Amlopin.5 godina). 4g dnevno deca: 20 .4mg .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .40mg/kg dnevno.1mg/kg 2 .5mg na 8 sati.5mg . 125mg na 8 sati. Amlodipin PharmaSwiss. 1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Cefaclor. Max. tvrda 42 i 84 x 60mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele Xenical C08CA01 Alopres. 3 x 2mg 6 .5mg na 4 .4 x 2mg. Zdravlje (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. Monodipin.deca 2 .4 x 2 . 24mg dnevno rastvor za inhalaciju . Spalmotil.6 sati 6 .6 godina: 1. podeljeno u 3 doze ili 62. Tenox.1mg/kg.6 godina: 3 x 0.6 sati paralele Ecosal.12 godina: 3 .J01DC04 Alfacet. 250mg na 8 sati. Max.12 godina: 2. Hemofarm (salbutamol) R03CC02 tabl. Cefaklor Alkaloid L01BA04 (SZ) Alimta. 60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 sirup (2mg/5ml) 100ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno . Max. Ecosal Easi Breathe. 1g dnevno (1 . Eli Lilly (pemetreksed) citostatik . Famar Gr~ka (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps. 1 x 500mg upotreba prema protokolu A08AB01 (BR) alli. Cefaklor.deca do 2 godine: 4 x 0. Max. Vazotal Aloprol.4 x 2. Max. 1g dnevno (1 . 10mg dnevno paralele Amlodil.12 meseci). 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.antifolatni agens 567 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.5mg na 4 . tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 . Amlogal.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Ventolin Registar lekova 2011 21 .

podeljeno u vi{e doza deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija): 10 . PharmaSwiss (palonosetron hlorid) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 rastvor za inj. terapija hiperplazije prostate 472 tabl. meka 30 x 0. 8mg paralele Kamiren XL A02AD01 (BR) Altacid. ne preporu~uje se ponovna primena slede}ih 7 dana A11CC03 Alpha D3. 30 x 300mg upotreba tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L te~nosti dnevno odrasli: 100mg dnevno. pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje na 2mg pa 4mg. Hemofarm (alopurinol) antiurik strana 597 tabl. Max.3 nedelje do 300mg dnevno. Allergan (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0.5μg i 1μg upotreba odrasli i deca preko 20kg: 1μg dnevno (po~etno). pre ili 1 sat posle jela.20mg/kg dnevno A04AA05 (SZ) Aloxi.M04AA01 Alopurinol. iv 1 x 250μg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 18 godina: 250μg iv bolus inj. 30 x 1mg i 2mg upotreba hipertenzija: 1mg uve~e (po~etna doza).600mg (re|e 900mg) dnevno. a poslednja doza pre spavanja odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 .05μg/kg dnevno (po~etno) osteoporoza (odrasli): 2 x 0. Zdravlje (alfakalcidol) analog vitamina D 440 kaps. nastaviti dozom odr`avanja 200 .2 tabl.20ml suspenzije 22 Registar lekova 2011 .5mg + 425mg)/5ml 60ml upotreba lek se primenjuje 30 min.25μg S01EA05 Alphagan. 0. Zdravlje (doksazosin) antihipertenziv.25 .. 16mg dnevno benigna hipertrofija prostate: 1mg dnevno. meka 50 x 0. 40 x 100mg tabl. postepeno pove}avati tokom 1 . Max. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. ili 12 .2%) 5ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Brimonal C02CA04 Alphapres.1μg dnevno (doza odr`avanja) deca do 20kg: 0. za `vakanje 16 x (333. Bosnalijek (aluminijum hidroksid + magnezijum oksid) antacid 418 tabl.4mg) oralna suspenzija (2249. 30 minuta pre po~etka hemio terapije.3mg + 158.25μg kaps.

Limeral. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28. Gliprex. 80μg dnevno (doza odr`avanja) A10BB12 Amaryl. Venlor XR 75 R03BA08 Alvesco. 30 x 1mg. Venlax. 56 i 98 x 37. Trical Registar lekova 2011 23 .5mg. Max. Meglimid. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Efectin ER. Abbott (lopinavir + ritonavir) terapija HIV infekcije strana 550 film tabl. Efexiva. Velafax. 2mg. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 120 x (200mg + 50mg) upotreba odrasli i adolescenti: 2 x 1 tabl.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg.2 nedelje po 1mg do Max. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg.J05AE06 Aluvia. 6mg dnevno paralele Aglimex. Glimepirid. N06AX16 Alventa. Krka (venlafaksin) antidepresiv 626 kaps. Nycomed (ciklesonid) antiastmatik 643 Alvesco 80 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (120 doza po 80μg) 10ml Alvesco 160 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (60 doza po 160μg) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 160μg dnevno (po~etno). Velahibin. 60 x (100mg + 25mg) film tabl. Dibiglim. sanofi aventis (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37.

Bosnalijek antimigrenik 609 (propifenazon + kofein + kamilofin hlorid + mekloksamin citrat + ergotamin tartarat) film tabl.3 x 30mg deca: 2 x 7. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 do 20mg/L. oralno se uzima posle jela oralno: 3 .R05CB06 (BR) Ambroksol.5mg (2 .odrasli: im 250mg . 1. 4 tabl. 5mg/kg. ili iv inf. PharmaSwiss rastvor za im iv inj. Mucosolvan.16 godina: 0. sa produ`enim osloba|anjem) parenteralno .10 godina).9 godina: iv inj.75mg) upotreba 1 tabl. ili iv inj./inf.300mg. po potrebi postepeno pove}avati na 3 dana ili 2 x 350mg (tabl. 10 x 60mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 ./inf. 50 x 100mg Aminofilin. Hemofarm tabl. 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Flavamed.500mg (5 . 0. J01GB06 (amikacin) aminoglikozidni antibiotik 541 (Z) Amikacin.6mg/kg) dnevno. 10 x 100mg/2ml i 500mg/2ml (SZ) Aminocin.5g dnevno deca: 10 . 2 . Max.6 mg/kg) ili iv inf. Hemofarm (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 {ume}a tabl. Max./inf. 10 tabl. neo bronchol N02CA52 Amigren.4 x 100 . Jugoremedija rastvor za im iv inj.1g (4 . 20 x 30mg {ume}a tabl. 20 x (200mg + 80mg + 25mg + 20mg + 0.8mg/kg/sat 24 Registar lekova 2011 .5mg (do 2 godine). 250 . 50 x 250mg/10ml Aminofilin retard. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg upotreba doziranje je individualno. 1mg/kg/sat 10 . po potrebi za 30 minuta jo{ 1 tabl. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugro`enosti) R03DA05 (aminofilin) bronhospazmolitik 644 Aminofilin. kod prvog znaka glavobolje. Mucosolvan Junior.3 doze. dnevno a nedeljno Max. Jugoremedija tabl.15mg/kg dnevno podeljeno u 2 . Srbolek tabl. 50 x 500mg/2ml upotreba odrasli: 15mg/kg dnevno podeljeno u 2 .3 doze. Galenika rastvor za im iv inj.5 godina). sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg Aminophyllinum. uz kontrolu bubre`ne funkcije nedono{~ad i novoro|en~ad: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.deca 6 meseci .3 x 15mg (5 . 3 x 7.5mg/kg/sat . Max.

75ml/kg dnevno paralele Hepasol 8% C01BD01 (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 Amiodaron.4%) 500ml upotreba 18.B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum + kalijum + magnezijum + acetat + hlorid + fosfat) Aminoplasmal 10% E. Sedacoron Registar lekova 2011 25 . B. 60 x 200mg Amiodaron Sandoz. 10 x (10%) 500ml rastvor za inf. 440kcal/L) upotreba doziranje je individualno. 20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosteril N-Hepa 8. (10%) 500ml i (15%) 500ml Aminoven. Salutas Pharma tabl. Braun strana 459 rastvor za inf.2 x 200mg paralele Cordarone.20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosol 10% E. zatim smanjiti na 1 . 60 x 100mg i 200mg upotreba 3 x 200mg tokom prve nedelje. Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf. Max. Zdravlje tabl. 10 x (8. 10 x 500ml rastvor za inf. 6 x 1000ml upotreba doziranje je individualno B05BA01 (SZ) (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 Aminosol. Fresenius Kabi rastvor za inf. Hemofarm rastvor za inf. Hemofarm (aminokiseline + elektroliti) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf. 10 x (15%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno a prose~na doza za odrasle 10 . 1 x 500ml (1137mOsm/L. 10 x (5%) 500ml rastvor za inf.4%.

Bosnalijek kaps.750mg na 8 sati.25mg uve~e. 20 x 5mg i 10mg Amlogal. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin PharmaSwiss. Hemofarm (amoksicilin) penicilin 533 kaps. Ni Medic tabl. Remedica (amitriptilin) antidepresiv strana 623 film tabl. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . 20 x 5mg i 10mg Amlonorm.20mg pre spavanja (7 .75mg paralele Tryamil C08CA01 (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 Amlodil. Norvasc.12 godina) paralele Ospamox. po potrebi pove}avati na 150 .deca (terapija traje 3 meseca): 10 . Fopin. Tenox. po potrebi pove}ati na 50 . 30 x 25mg upotreba depresija . 250mg na 8 sati (5 . Zdravlje tabl.odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama. Sinacilin 26 Registar lekova 2011 .5mg na 8 sati (do 1 godine). 6g dnevno deca: 62. PharmaSwiss tabl.16 godina) neuropatski bol: 10 . Galenika tabl. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin.10 godina). 25 .50mg pre spavanja (11 . 30 x 5mg i 10mg Amlopin. po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e. Adamed tabl. tvrda 20 x 5mg Amlodipin. Max. Monodipin. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.4 godine). Lek tabl. Max. 125mg na 8 sati (1 . 20 x 5mg i 10mg Amlodipin.200mg dnevno enuresis nocturna . 100 x 10mg film tabl. Jugoremedija tabl. Vazotal J01CA04 Amoksicilin.N06AA09 Amitriptylin. 10mg dnevno paralele Alopres.

/inf.odrasli: 1g na 6 .1g na 6 sati (uobi~ajeno). Pentrexyl J01CR01 (Z) Ampisulcillin. 250 . (brzina infuzije ne sme pre}i 1mg/kg na sat) J01CA01 Ampicilin. 5 x (1000mg + 200mg) Amoksiklav 2x.10 godina) paralele Pamecil. Max.deca: 62. 125 .deca: 25mg/kg na 8 .odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . Torrex Chiesi Pharma (amfotericin B) antimikotik 546 pra{ak za rastvor za inf.875mg na 12 sati paralele Augmentin. Hemofarm (ampicilin) penicilin 533 kaps. Lek film tabl.45mg/kg podeljeno u 2 doze Amoksiklav Quicktab odrasli i deca iznad 40kg: 500 . 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine).12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca).8 sati (novoro|en~ad na 12 sati) Registar lekova 2011 27 .8 sati. za oralnu suspenziju 10 i 14 x (500mg + 125mg) tabl. 25mg/kg na 6 . 1 x 100mg upotreba 1mg/kg dnevno na po~etku terapije. 10 x (500mg + 125mg) i (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml Amoksiklav Quicktab. Panklav J02AA01 (SZ) Amphocil. za oralnu suspenziju 10 i 14 x (875mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Amoksiklav oralno .4mg/kg.J01CR02 (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 Amoksiklav.500mg na 8 sati . 250mg na 6 sati (3 .500mg na 8 sati (6 . Zdravlje (ampicilin + sulbaktam) penicilin 534 pra{ak za rastvor za inj.5g (izuzetno 3g) na 6 .8 sati . 1 x 50mg pra{ak za rastvor za inf. Lek tabl. Enhancin. im iv 10 x (1000mg + 500mg) upotreba odrasli: 1.6 godina).5mg na 8 sati (do 1 godine). 15 x (500mg + 125mg) pra{ak za rastvor za iv inj.875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 .12 godina) parenteralno .250mg na 8 sati (1 . tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 40kg: 250mg .8 sati (3 meseca .12 godina) Amoksiklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 . po potrebi pove}ati na 3 . Lek film tabl. 12g dnevno deca: 100mg/kg na 6 .

28 x 1.4 x 25mg .strana C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ampril.5mg (doza odr`avanja). Ramipril. zatim pre}i na oralne doze odr`avanja 28 Registar lekova 2011 . 1 .deca iznad 5 godina i adolescenti .50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze N06AA04 (klomipramin hlorid) antidepresiv 623 Anafranil.5 dana.3 x 25mg (iznad 12 godina) . 1. Prilinda. 10mg dnevno paralele Piramil. doza odr`avanja 2 .3 x 10mg (5 .deca . pove}avati po 25mg do Max. 10 x 25mg/2ml Anafranil. Ramicomp Genericon.75mg dnevno. Ramipril H.25mg.8 sati izme|u obroka (uobi~ajeno). Novartis Pharma [vajcarska oblo`ena tabl. Ramipril Genericon. posle pobolj{anja nastaviti jo{ 3 . Vivace Plus J01AA07 Amracin. 28 x (5mg + 25mg) Ampril HL. 2. 1 x 2.25mg.5mg. 2. 30 i 50 x 1. 30 x 25mg upotreba oralno . Max. pove}avati po 25mg do 150mg dnevno a kad se postigne `eljeni efekat doze redukovati i pre}i na oralne doze odr`avanja infuzijom: 50 . zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana.5mg + 12. 3mg/kg dnevno ili najvi{e do 100mg dnevno intramuskularno: 25 ./inf. 250mg dnevno. 1 .25mg (po~etna doza).5g u po~etku. Galenika (tetraciklin hlorid) tetraciklin 532 kaps. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za im inj. ukupno 9g (gonoreja) deca iznad 8 godina (izuzetno): 25 .5mg. u toku ili posle jela 1 x 1.8 godina). Krka tabl. Krka tabl. Tritace comp. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tablete dnevno (Ampril HD) ili 4 tablete dnevno (Ampril HL) paralele Piramil HCT. Prilinda plus.odrasli: 2 . tvrda 16 x 500mg upotreba odrasli: 500mg na 6 .opsesivno kompulzivni sindrom (po~etno): 25mg dnevno. Ramitens. 28 x (2. Slaviamed tabl. 5mg i 10mg Ampril.5 . Krka tabl.2 x 25mg (9 .3 x 25mg. 20. Tritace.no}no mokrenje (po~etno): 2 .50mg dnevno.12 godina). 5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. Vivace C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ampril HD. po potrebi pove}ati u podeljenim dozama tokom prve 2 nedelje do Max.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (najbolje ujutru).

1g sporo iv ili 1 . zatim 150mg dnevno (doza odr`avanja) L02BG03 Anastrozole.5g im. Arimidex. 50 blistera po 10 x 300mg (BR) Andol.900mg na 4 .5 . 20 x 300mg upotreba analgoantipiretik . 5g dnevno paralele Baralgin M. Cardiopirin forte. 18 i 20 x 300mg (Z) tabl. Midol 100 Registar lekova 2011 29 . sanofi aventis (nilutamid) citostatik . Cardiopirin. antiandrogen 579 tabl.strana N02BB02 (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 Analgin. Armotraz.6 sati. Alkaloid tabl. Pliva Hrvatska (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 tabl.hormonski antagonist.2. Max. Novalgetol L02BB02 Anandron. Midol 300 B01AC06 (BR) Andol 100. 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg (Z) rastvor za inj. Galenika (BR) tabl. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. 90 x 50mg tabl. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Aremed. Aspirin 300 i 500. Pliva Hrvatska tabl.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . Medico Uno (anastrozol) citostatik inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. Srbolek tabl. 20 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Aspirin protect 100. Max. Trasolette N02BA01 (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Anbol. 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg upotreba oralno . 30 x 150mg upotreba 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon kastracije). im iv 50 x 1g/2ml i 2.5g/5ml Analgin Srbolek.odrasli iznad 18 godina: 1 . Andol 300.3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0.

300mg dnevno bez orhiektomije paralele Cyprocur V03AB25 (SZ) Anexate. Methotrexate Teva 30 Registar lekova 2011 .antiandrogen 518 tabl.25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Methotrexat "Ebewe". dnevno bez pauze izme|u 2 kutije B01AC04 Antiagrex.2mg u toku 15 sekundi./inf.5mg/5ml i 1mg/10ml upotreba 0.3 nedelje (po~etna doza).G03BA03 Andriol Testocaps.6mg. Monogrel. 50 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 . Sindan Pharma (metotreksat) citostatik . Zdravlje (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. Kerberan. Plavix. Roche (flumazenil) antagonist benzodiazepina 662 rastvor za iv inj. ili 100 . Zyllt L01BA01 (SZ) Antifolan.120mg (doza odr`avanja) G03HA01 Androcur. Clopigal.im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza). nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Cardogrel. zatim 0.antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za im iv inj. Klopidogrel.200mg dnevno nakon orhiektomije. Klogrel.160mg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela. tokom 2 . Methotrexate. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. 40 .odrasli: 10 . Max. 25mg jednom nedeljno psorijaza . 5 x 0. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege) G03FA17 Angeliq. 1 x 50mg upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis . do ukupno 0. meka 30 x 40mg upotreba 120 . Bayer Schering Pharma (ciproteron acetat) hormonski antagonist . Bayer Schering Pharma (estradiol + drospirenon) hormoni 515 film tabl. 28 x (1mg + 2mg) upotreba 1 tabl.1mg na 1 minut. Max. Organon Holandija (testosteron undekanoat) hormon . akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno.androgen strana 512 kaps./inf.

5 . ({pric) im iv 1 x 10ml upotreba ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji. 1 x 1000ij/20ml upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno Registar lekova 2011 31 . vratu. sanofi aventis rastvor za inj.D08AG02 (BR) ANTIsept D. sanofi aventis rastvor za inj. dezinficijens strana 500 rastvor za ko`u (10%) 100ml upotreba 3 x dnevno raspr{iti rastvor na obolelu ko`u paralele Betadine. Diazepam A10AB06 (insulin glulizin) analog humanog insulina 434 Apidra. Imunolo{ki zavod Zagreb (antitoksin protiv zmijskog otrova .8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiClik.15mg uve~e (nesanica) deca: 0. sanofi aventis rastvor za inj.konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj./inf. Baxter AG (antitrombin III) antikoagulans 448 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Bosnalijek (povidon jod) antiseptik.4 doze paralele Bensedin. sanofi aventis rastvor za inj.30mg dnevno (anksioznost). Krka (diazepam) benzodiazepin 621 oblo`ena tabl. 5mg i 10mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg. sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odmah nakon ujeda: 10ml im u blizini mesta ujeda ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima. Povidon jod J06AA03 Antitoksin protiv otrova evropskih zmija. velikim krvnim sudovima. 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra SoloStar. 30 x 2mg. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiSet. glavi. jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:50) sporo iv paralele Viekvin B01AB02 (SZ) Antitrombin III Baxter. u te`im slu~ajevima 15 . frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Kybernin P N05BA01 Apaurin./inf.12 .0.

60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 .20mg M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Arcoxia. Jugoremedija (voda za injekcije) rastvara~ strana 665 50 ampula x 2ml. 7 i 28 x 30mg film tabl. 150μg/0. 10μg/0. 80μg/0. MSD Holandija film tabl. (BR) Aqua pro injectione. 2 x 30mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj. 4 x 15mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. sanofi aventis (leflunomid) terapija reumatoidnog artritisa 585 film tabl.5ml.3ml.5ml. (pen sa ulo{kom) 1 x 60μg/0.reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg . 90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina .3ml. 15μg/0. Novartis Pharma Stein [vajcarska (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. 90mg tokom jednog tretmana paralele Hidensil. 300μg/0. 30 x 10mg i 20mg film tabl. 20μg/0. 300μg/0. Amgen Europe (darbepoetin alfa) antianemik .3ml. 50μg/0.4ml.4ml. 90mg i 120mg Arcoxia. 60μg/0.6ml i 500μg/ml rastvor za inj. 100μg/0.V07AB.6ml i 500μg/ml upotreba prema uputstvu lekara zavisno od indikacije L04AA13 (SZR) Arava. 5ml i 10ml paralele Voda za injekcije B03XA02 (SZ) Aranesp.4ml.4 dana.4ml. Max. ({pric) 1 x 30μg/0. 3 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 100mg prva tri dana.akutni giht: 1 x 120mg..osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg .5ml.5ml. 7 i 14 x 60mg. 7 i 14 x 60mg.stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj. Max.3ml. 40μg/0. zatim 1 x 10 . 20μg/0. 80μg/0. 8 dana paralele Exxiv M05BA03 (SZ) Aredia.4ml. 150μg/0. 100μg/0. Pamitor 32 Registar lekova 2011 .3ml. 40μg/0. MSD Frosst Iberica film tabl.38ml. 15 .5ml.

28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole.L02BG03 Aremed.4ml. Remedica (anastrozol) citostatik . AstraZeneca UK (anastrozol) citostatik .5mg (50 100kg). Tregona. uz oralnu terapiju oba partnera kod trihomonasa paralele Orvagil L02BG03 Arimidex. 28 x 5mg i 10mg Aricept evess.5mg/0. terapija nestabilne angine ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta: 1 x 2. 28 x 5mg i 10mg upotreba disperzibilna (raspadljiva) tabl. Yasnal G01AF01 Arilin rapid. 1 x 10mg (iznad 100kg) prevencija venskih tromboembolijskih doga|aja.inhibitor enzima aromataze strana 580 film tabl. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole. 7. ({pric ) sc 10 x 2. 10mg dnevno paralele Donecept. odjednom. Dr August Wolff (metronidazol) vaginalni antiinfektiv 504 vagitorija 2 x 1000mg upotreba ne primenjuje se za vreme menstruacije 1 vagitorija uve~e. Armotraz. 5mg/0. Aremed.5ml. Pfizer Deutcshland oralna disperzibilna tabl.inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. Glaxo Wellcome Francuska (fondaparinuks natrijum) trombolitik 451 rastvor za inj. Pfizer Deutcshland film tabl. se dr`i pod jezikom dok se ne raspadne. Armotraz.8ml upotreba prilikom primene leka pacijent treba da le`i akutna plu}na embolija i akutna duboka venska tromboza: 1 x 5mg (ispod 50kg). 1 x 7. a zatim se proguta sa ili bez vode 5mg dnevno.6 nedelja. Trasolette B01AX05 (SZR) Arixtra.5mg Registar lekova 2011 33 . Trasolette N06DA02 (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 Aricept.5mg/0.6ml i 10mg/0. zatim pove}ati na 10mg dnevno. Arimidex. odjednom. Max. 1 dan (uobi~ajeno) ili 2 dana (te`e i rekurentne infekcije). Landex. tokom 4 .

Aremed.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu Artelac sadr`i konzervans i mo`e se koristiti 6 nedelja po otvaranju Artelac EDO ne sadr`i konzervans i ostatak u dozirnoj jedinici po otvaranju treba baciti paralele Hemodrops. Dr Gerhard Mann kapi za o~i. Seroxat L02BG03 Armotraz.N06AB05 Arketis. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno.400mg pre jela 34 Registar lekova 2011 . socijalna fobija.6 x 1 . pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 30 i 60 x (3. rastvor 10. 30 x 25mg upotreba 25mg dnevno N04AA01 § Artane. Arimidex. Rexetin. 30 i 100 x 200mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 200 . po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. Dr Gerhard Mann kapi za o~i.inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. podeljeno u 3 .antiestrogen 580 oblo`ena tabl. 30 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole. generalizovani anksiozni poreme}aj.6ml upotreba 3 .15mg dnevno. postepeno pove}avati do 5 . 100 x 2mg i 5mg upotreba 1mg dnevno.2mg/ml) 10ml Artelac EDO. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. Paroxetin Sandoz. 30 x 20mg upotreba depresija. Trasolette L02BG06 Aromasin. rastvor (3. Paroksetin.2mg/ml) 0. Cipla (anastrozol) citostatik . Isopto Tears M01AX24 Artromed.4 doze S01KA02 (BR) (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 Artelac. Pfizer Italia (eksemestan) citostatik . Hemofarm (triheksifenidil hlorid) antiparkinsonik 614 tabl. 60mg dnevno paralele Actapax. Medochemie (paroksetin) antidepresiv strana 624 tabl. Chephasaar (oksaceprol) nesteroidni antireumatik 593 film tabl.

Lamotral. 100 x 400mg gastrorezistentna tabl. Max.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno (po~etno).N03AX09 Arvind.kombinovana terapija bez valproata: 0. Belupo (lamotrigin) antiepileptik strana 613 tabl. Salofalk Registar lekova 2011 35 .30 dana. Max.3mg/kg jo{ 14 dana.200mg dnevno u 1 ili 2 doze . 1 .5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze.kombinovana terapija sa valproatom: 12. do optimalne doze odr`avanja 100 . 3 x 500mg (doza odr`avanja) deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle paralele Pentasa.6 x 250mg tokom 4 . 50mg dnevno narednih 14 . Lamect. Solaban A07EC02 (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 5-ASA.200mg dnevno u 1 ili 2 doze . 400mg/dan epilepsija (deca 2 .akutna faza) rektalno: 3 .monoterapija: 25mg dnevno (po~etno).400mg dnevno . pove~avati za 100mg do doze odr`avanja 300 . Lamictal.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana.5mg dnevno (po~etno). 50 i 60 x 800mg upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode.15mg/kg prvih 14 dana. Lamotrix. 100 x 250mg supozitorija 30 x 250mg Asacol.3 x 250mg (Kronova bolest . Lamolep.6 nedelja Asacol odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg . po potrebi dozu pove}avati za 0. pove}ati na 1. 30 x 25mg.50mg nedeljno.400mg dnevno u 1 ili 2 doze paralele Epitrigine. 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . Max. 200mg dnevno bipolarni afektivni poreme}aji (odrasli) .odrasli i deca iznad 6 godina (te`a od 40kg): 3 x 250mg (ulcerozni colitis). Slaviamed gastrorezistentna tabl. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 . 200mg dnevno . 25mg dnevno narednih 14 dana. talete se ne dele 5-ASA oralno . 4g dnevno (akutna faza). Lamotrigin. Lek gastrorezistentna tabl.2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 . postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 100 .12 godina) .15mg/kg/dan u 2 doze. Lameptil. Lamal.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana. zatim 1 x 0.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 .1g Max. postepeno pove}avati za 25 . pove}avati za 25mg do doze odr`avanja 100mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.

Sertralin ICP. za `vakanje 10 x 500mg Aspirin Migran. Upsarin C 36 Registar lekova 2011 . Bayer HealthCare tabl. se za upotrebu rastvara u vodi analgoantipiretik . Setaloft. 30 x 300mg upotreba {ume}a tabl. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 granule za oralnu suspenziju 10 x (500mg + 30mg) upotreba granule se uzimaju razmu}ene u ~a{i vode odrasli i deca iznad 12 godina: 2 . 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. doza odr`avanja: 50 . 12 x 500mg Aspirin protect. 2g dnevno N02BA01 (BR) (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Aspirin. Max. Bayer HealthCare {ume}a tabl. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8.40kg: 500mg po potrebi ponoviti za 6 sati. Cardiopirin forte.6 sati. Tragal. Max. Luxeta. Zoloft N02BA01 (BR) Aspegic. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. Bayer Schering Pharma gastrorezistentna tabl. Sidata. Slaviamed (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl.100mg dnevno paralele Halea. Serlift. Sertiva. 200mg dnevno. Andol. (BR) Aspirin Complex.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg – 1g na 4 . 20 x 500mg Aspirin direkt. 6 tableta dnevno paralele Midol C. 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . sanofi aventis (lizin acetilsalicilat) analgoantipiretik 607 pra{ak za oralni rastvor 20 x 500mg i 1000mg upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u ~a{i vode.2 tablete rastvoreno u ~a{i vode. Anbol. Bayer HealthCare tabl. Max.N06AB06 Asentra. Midol R01BA..4 x 1 kesica N02BA51 (BR) Aspirin plus C. Sertralin. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. mleka ili soka i odmah pije odrasli i deca iznad 15 godina: 1g po potrebi ponoviti za 4 sata. 3g dnevno deca telesne mase 30 . Max.

30 x 10mg. 1 x 32mg sr~ana insuficijencija: 1 x 4mg (po~etno). interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. dnevno. AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil) antihipertenziv 487 tabl. Max. Bayer Schering Pharma (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita strana 450 gastrorezistentna tabl. Tetanus Gamma Registar lekova 2011 37 . Tetagam P. 8mg.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. Lipidra. 28 x (16mg + 12.B01AC06 (BR) Aspirin protect. po potrebi pove}ati na 1 x 16mg. nezavisno od hrane C10AA05 Atacor. ako je potrebno pove}avanje doze (do najvi{e doze koja se podnosi. istovremeno sa 0. Sortis. 28 x 4mg. Cardiopirin. Dislipat.300ij/kg dnevno. Max. 32mg) vr{i se udvostru~avanjem doze u intervalima od najmanje 2 nedelje C09DA06 Atacand plus. Zdravlje (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. 20mg i 40mg upotreba 10mg uve~e. 30 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Andol 100. Max.uobi~ajena po~etna doza i doza odr`avanja: 1 x 8mg. Midol 100 C09CA06 Atacand. im 1 x 250ij upotreba profilaksa: 250 . Tetabulin S/D. AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. 16mg i 32mg upotreba lek se uzima nezavisno od hrane hipertenzija . po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. ITK Srbije (tetanus imunoglobulin . Tulip J06BB02 (Z) Atebulin. na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 .5ml vakcine tetanusa. 80mg dnevno paralele Atoris.5mg) upotreba 1 tabl.500ij zavisno od te`ine povrede.

14 x 100mg Atenolol.5ml i 50mg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0. 1 i 10 x 100mg/5ml upotreba le~enje akutnog. Max. Sortis./inf. zatim po potrebi 0. Prinorm L04AA04 (SZ) ATG-Fresenius S. Krka film tabl. Lipidra. 14 x 100mg upotreba 1 x 25 .0. Fresenius Biotech (anti-humani T limfocitni imunoglobulin kuni}a) imunoglobulin.5mg/kg dnevno profilaksa posle transplantacije organa: 2 . 30 x 10mg i 20mg upotreba 10mg uve~e. steroid rezistentnog odbacivanja organa: 3 . 20 x 50mg tabl. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. 80mg dnevno paralele Atacor. 30 x 25mg Atenolol. Dislipat.2mg/kg (iv injekcijom) ili 0.6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Tracrium S01FA01 Atropin.4 x 1 . 30 i 90 x 40mg Atoris.2 kapi 1%-og rastvora 38 Registar lekova 2011 . Hemofarm (atropin sulfat) midrijatik 657 kapi za o~i (0. Tulip M03AC04 (SZ) Atracurium DeltaSelect. Jugoremedija tabl.100mg dnevno paralele Panapres.0.3 .C07AB03 (atenolol) beta blokator strana 479 Atenolol. imunosupresiv 583 koncentrat za rastvor za inf.5%-og rastvora tokom 5 dana i ujutro na dan pregleda odrasli (u tretmanu inflamacije): 1 . Zdravlje tabl.6mg/kg.0.5mg/kg dnevno tokom 5 dana C10AA05 (atorvastatin) hipolipemik 490 Atoris.1 . 90 x 10mg i 20mg film tabl. Nini tabl. DeltaSelect (atrakurijum besilat) miorelaksans 595 rastvor za iv inj.5mg/kg dnevno aplasti~na anemija: 5mg ili 7.3 .5%) 10ml kapi za o~i (1%) 10ml upotreba deca iznad 3 godine (za odre|ivanje refrakcije): 2 x 1 kap 0. 10 x 25mg/2. Slaviamed film tabl.

Amoksiklav Quicktab. 60 x 150mg Aurorix.5μg u svaku nozdrvu deca 6 . Glaxo Wellcome Velika Britanija (flutikazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos. Sanofi Pasteur (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj.5μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . 25mg/kg na 6 .deca: 25 45mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze (na 12 sati) parenteralno .po~etno: 1 x 2 doze od 27.deca: 25mg/kg na 12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca). Galenika film tabl. Enhancin. SmithKline Beecham UK (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 film tabl.8 sati .doza odr`avanja:1 x 1 doza od 27. 10 x (500mg + 100mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina oralno ./inf. 30 x 300mg upotreba 300mg dnevno podeljeno u 2 doze.8 sati (3 meseca . 1 x 100mg/4ml i 400mg/16ml upotreba doziranje je individualno J07BC02 (Z) Avaxim 160 U.11 godina: 1 x 1 doza od 27.odrasli i deca iznad 12 godina: 1g na 6 .5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 0.odrasli i deca iznad 12 godina: 875mg (1 tabl. 14 x (875mg + 125mg) (Z) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml pra{ak za rastvor za iv inj. po potrebi smanjiti na 150mg dnevno ili pove}avati na 600mg dnevno R01AD12 Avamys.) na 12 sati .12 godina) paralele Amoksiklav. ({pric) im 1 x 0. zatim revakcinacija posle 6 .5μg u svaku nozdrvu (ako nema adekvatnog odgovora doziranje kao kod odraslih) L01XC07 (SZ) Avastin. Panklav N06AG02 (moklobemid) antidepresiv 625 Auromid.monoklonsko antitelo 574 koncentrat za rastvor za inf.5ml. Amoksiklav 2x. Roche (bevacizumab) citostatik .J01CR02 Augmentin.12 meseci paralele Havrix Registar lekova 2011 39 . Roche film tabl. suspenzija (27.5μg u svaku nozdrvu .

30mg (iznad 12 godina). 20 x 50mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 75mg ujutro i uve~e ili 75 . 5 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 . Jugoremedija (feniramin maleat) antihistaminik 648 tabl.25mg na 6 . 5 i 7 x 400mg (SZ) rastvor za inf.100mg na 4 .3 x 15 .6 godina: 12.12 godina: 50mg na 6 . 25 .5 . ({pric) sc 4 x 30μg/0.3 x 15mg (3 . (BIO SET) sc 4 x 30μg/ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Rebif 40 Registar lekova 2011 .150mg odjedanput uve~e deca: 2 .5 .6 sati (vrtoglavica).8 sati (vrtoglavica). 2 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. Bayer Schering Pharma (moksifloksacin hlorid) hinolonski antibiotik strana 543 film tabl.humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj.5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela 1 x 0.25mg ½ .100mg ½ .3 x 7.5mg (1 .8 sati (vrtoglavica). 400mg dnevno deca 2 .5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3 godine) R06AA02 (BR) Aviomarin. Dramina G04CB02 Avodart. meka 30 x 0. Biogen Idec (interferon beta 1a .J01MA14 Avelox. 50 . 75mg dnevno 6 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.5mg kao monoterapija ili u kombinaciji sa 0. 150mg dnevno paralele Dimigal.4mg tamsulosina L03AB07 (SZR) Avonex. Catalent France (dutasterid) terapija hiperplazije prostate 521 kaps. 2 .50mg ? . 12. Pliva Hrvatska (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl.12 godina). 1 x 400mg/250ml upotreba odrasli: 400mg dnevno (oralno ili iv infuzijom tokom 60 minuta) R06AB05 Avil.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.

Alcon Couvreur (brinzolamid) terapija glaukoma 655 kapi za o~i. 50mg/kg dnevno paralele 3cef. Teva Pharmaceuticals (rasagilin) antiparkinsonik 616 tabl. Actavis Island film tabl. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 .35kg). Ceftriaxom-MIP. Rocephin J01FA10 (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 Azatril. 3 x 500mg Azitromicin Sandoz. 30kg i 185kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Medicinski diazotoksid Registar lekova 2011 41 . 300mg dnevno tokm 3 dana (26 . 6 x 250mg film tabl. 6kg. Krka film tabl. 5kg. Longaceph.25kg). 400mg dnevno tokm 3 dana (36 ./inf. Ceftriakson.J01DD04 (Z) Azaran.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Lendacin. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno S01EC04 Azopt. 25kg.2 g dnevno. suspenzija (10mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap ukapati u ve`nja~u oka V03AN04 (SZ) Azot-suboksid. 2g dnevno neonatusi: Max. Nobel Ilac film tabl. 3 x 500mg Azibiot. 3 x 500mg Azax. 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .45kg) paralele Hemomycin. 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 20ml i 30ml upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan. Messer Tehnogas (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 2kg. JenaHexal film tabl. 17kg. 8kg. Labilex. Max. Hemofarm (ceftriakson) cefalosporin strana 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Sumamed N04BD02 Azilect. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . Max.

.

.

na 12 sati .25mmol Ca ili 1.1mg)/5ml upotreba oralno . (SZ) Balance.3 x 1 supozitorija po potrebi 44 Registar lekova 2011 .12 godina: 480mg na 12 sati parenteralno . dnevno u intervalu od 6 sati rektalno: 1 .75mmol Ca) upotreba rastvor zagrejan na 37°C preko stalnog katetera infundirati u peritonealnu {upljinu: 2L (odrasli) ili 0. Krka (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP + PABA) vitamini strana 442 oblo`ene tabl.25mmol Ca ili 1. 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml Bactrim Roche. 30 i 1000 x (4mg+5mg+2mg+1mcg+5mg+25mg+20mg) granule za oralnu suspenziju 70g x (4mg+2mg+2mg+0+2mg+20mg+0)/5g upotreba tabl.: 3 x 1 .5 godina: 240mg na 12 sati 6 ..25mmol Ca ili 1. Jugoremedija (metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum) spazmolitik 422 tabl. 10 x 480mg/5ml (400mg + 80mg)/5ml upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti oralno .5L (deca) tokom 5 . Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (1.deca 6 nedelja . 1440mg). 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml (Z) koncentrat za rastvor za inf. Max. po potrebi parenteralno: 1 .A11EA01 (BR) B Complex.5 meseci: 120mg na 12 sati 6 meseci .75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (4.1mg) (Z) rastvor za inj.odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max. posle 2 . Roche tabl.odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max. tokom 2 meseca (le~enje) granule: 5g dnevno rastvoreno u ~a{i vode J01EE01 (sulfametoksazol + trimetoprim) kombinovani sulfonamid 538 Bactrim. im iv 5 x (2.2 tabl. Galenika tabl. 2 inj. Dianeal PD4 A03DA02 Baralgetas.odrasli iznad 18 godina: 3 x 1 .10 sati rastvor se ispu{ta a postupak se ponavlja vi{e puta dnevno paralele CAPD.4 nedelje (profilaksa).2 x 1 inj.deca do 12 godina: 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.5 .1.3% glukoze + 1. 10 blistera po 10 x (500mg + 5mg + 0.5mg + 10mg + 0.1mg) tabl.25% glukoze + 1.75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (2. 10 x (500mg + 5mg + 0. tokom 3 . 1440mg). po potrebi. 54mg/kg dnevno paralele Trimosul B05DB.1mg) supozitorija 5 x (1000mg + 10mg + 0. na 12 sati . Max.20 minuta.2 tabl.5% glukoze + 1.

50 blistera po 10 x 500mg supozitorija 5 x 1000mg (SZ) rastvor za inj. id 5 x 1mg/ml (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana ili 10 doza za decu iznad godinu dana i odrasle) upotreba 1mg (1. 5g dnevno rektalno: 1 . Glaxo Wellcome Francuska (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . 8 inhalacije (2000μg) dnevno deca iznad 4 godina: 2 x 1 inhalacija (250μg).3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0. Max.1ml rekonstituisane vakcine intradermalno R03BA01 Becloforte.16 x 106 jedinica formiranja kolonija . Hemofarm [abac (barijum sulfat) Rö kontrast 667 oralna/rektalna suspenzija (1g/ml) 200ml i 5L upotreba zavisno od vrste Rö snimanja: 50 . 400μg dnevno paralele Nasobec Registar lekova 2011 45 . Max.3 x 1000mg po potrebi paralele Analgin.liofilizovana. GlaxoSmithKline Poljska (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos. Torlak vakcina protiv tuberkuloze (`ive bakterije Bacillus Calmette . im iv 5 x 2.5g/5ml upotreba oralno .odrasli iznad 18 godina: 1 .2. Max.N02BB02 Baralgin M.6 .500ml J07AN01 (Z) BCG vakcina. Analgin Srbolek.Guerin (Mycobacterium bov) 558 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 .1g sporo iv ili 1 . 10 x 500mg tabl.2 inhalacije (250 . Jugoremedija (metamizol natrijum) analgoantipiretik strana 607 tabl.5 .500μg). 2 inhalacije (500μg) dnevno paralele Ecobec R01AD01 Beconase.4 x 50μg u svaku nozdrvu.5g im.6CFU/ml) novoro|en~ad i deca do 1 godine: 0.05ml rekonstituisane vakcine intradermalno deca iznad 1 godine: 0. Max. Novalgetol V08BA02 (Z) Barijum sulfat.

ili 1 ka{i~ica ~aja rastvorena u ~a{i vode. procediti i popiti uve~e pre spavanja.A11HA02 Bedoxin. ostaviti 20 min. zatim za profilaksu 2 . Roha Arzneimittel ~aj instant 1 x (51.akutno trovanje izoniazidom: 1 . Stilnox.deficit vitamina B6: 3 x 20 . Belupo (betametazon) kortikosteroid 499 krem (0. 20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Sanval. filter kesica (25mg/g) 12 x 1g upotreba 1 ravnu ka{i~icu ~aja ili 1 filter kesicu preliti {oljom vru}e vode.100mg im ili iv. 20 x 20mg rastvor za inj. Zonadin D07AC01 Beloderm. Roha Arzneimittel gastrorezistentna tabl. 45 i 100 x 20mg Bekunis. suvi vodeni ekstrakt) biljni laksativ 668 Bekunis.100mg oralno (piridoksin zavisne konvulzije) HA06AB (BR) (plod tinevelijske sene.profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno .3g + 30.6g upotreba: odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl.05%) 15g upotreba lek se primenjuje najdu`e 2 .400mg dnevno podeljeno u vi{e doza .3 nedelje kontinuirano odrasli: na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto deca iznad 12 godina: 1 x dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto 46 Registar lekova 2011 .50mg .terapija neuropatije izazvane izonijazidom: 3 x 50mg . (BR) Bekunis.sideroblasti~na anemija: 100 . ne koristiti du`e od 2 nedelje u kontinuitetu N05CF02 Belbien. uve~e pred spavanje deca do 12 godina: ne preporu~uje se HA06AB.premenstrualni sindrom: 50 .. Zdravlje (list tinevelijske sene) biljni laksativ 668 biljni ~aj 80g (25mg/g) biljni ~aj.100mg dnevno .05%) 15g mast (0. Galenika (piridoksin hlorid) vitamin strana 442 tabl. sc im iv 50 x 50mg/2ml upotreba odrasli . Hemofarm (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl.8g plod aleksandrijske sene)/100g 17. Zolsana.4g iv zatim 1g im na 30 minuta deca: 10 .

Unimed Pharma (oksibuprokain hlorid) lokalni anestetik za oftalmolo{ku primenu 658 kapi za o~i 1 x (4mg/ml) 10ml upotreba anestezija ro`nja~e i konjunktive pri va|enju stranog tela: 3 x 1 kap u roku 5 min. 500ij. 1 x 250ij. Belupo (betametazon + gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0. (duboko locirano strano telo) tonometrija: na 1 min. 1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije faktora IX M02AX10 (BR) Bengay.1%) 15g krem (0.4%. 5 . pre tonometrije ukapati 1 kap u konjunktivalnu kesu.D07CC01 Belogent. Wyeth Pharma [panija (nonakog alfa) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.4 x mazati bolno mesto u tankom sloju S01HA02 Benoxy 0. Belupo (betametazon + salicilna kiselina) dermatik 500 mast (0.5 min.60 sec.5mg + 30mg)/g 30g rastvor za ko`u (0. Registar lekova 2011 47 . po potrebi jo{ 1 kap posle 1.2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Diprosalic B02BD09 (SZ) BeneFIX. Janssen-Cilag (metilsalicilat + mentol) lokalni antireumatik 595 krem (15% + 10%) 35g i 50g upotreba 3 .05% + 0.05% + 0.10 x 1 kap na 30 . (strano telo locirano na povr{ini).5mg + 20mg)/ml 50ml upotreba mast: 1 .2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju losion: 1 .1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju D07BC01 Belosalic.

3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto D03AX.dugotrajna profilaksa: 20 .40ij/kg u intervalu 2 . nedelje gestacije).nesanica: 5 . nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 250μg paralele Immunorho. 500ij/5ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. Bayer HealthCare (dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid) epitelizant. antiseptik 496 krem (5% + 0. Bayer HealthCare (dekspantenol) epitelizant 496 mast (5%) 30g krem (5%) 30g upotreba 2 .2 .20mg po potrebi ponoviti za 30 – 60 minuta . Diazepam J06BB01 (SZ) Beoglobin D.12 .deca: 0.0. stepena krvarenja.N05BA01 Bensedin. 1 x 250ij/2. 100μg (od 13.30mg dnevno . im 1 x 50μg i 250μg upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 50μg (do 12. po potrebi ponoviti najranije za 4 sata paralele Apaurin. ITK Srbije (anti D (Rho) imunoglobulin .3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti po potrebi ponoviti za 30 . im iv 10 x 10mg/2ml upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika oralno – odrasli ./inf. (BR) Bepanthen plus. Koate DVI.odrasli: 10 .8mg/kg dnevno podeljeno u 3 .. konvulzije .humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj.60 minuta intramuskularno (samo ako oralno ili iv nije mogu}e) .5%) 30g upotreba 2 . Partobulin SDF.5ml. Octanate 48 Registar lekova 2011 .15mg uve~e . CSL Behring (koagulacioni faktor VIII . Rhophylac 300 D03AX03 (BR) Bepanthen.0. u te`im slu~ajevima 15 . Haemoctin SDH.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.anksioznost: 3 x 2mg.3 dana paralele Emoclot. 5mg i 10mg rastvor za inj. Rhesonativ.deca: 0. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A .4 doze intravenski . 30 x 2mg. pani~ni ataci: 10mg.status epilepticus.akutna anksioznost. Galenika (diazepam) benzodiazepin strana 621 (Z) tabl.3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto B02BD02 (SZ) Beriate P.

4 x 1 .9mg)/1ml pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (270mg+180U+3000KIU+1500ij+17. Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza x (0. (SZ) Beriplast P Combi .B02BD04 (SZ) Berinin P 600. Berlin-Chemie (alfa lipoinska kiselina) terapija dijabeti~ke polineuropatije 446 Berlithion 300 (BR) kaps. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. Immunine. Istituto de Angeli rastvor za inhalaciju (0./inf.humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid) pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (90mg+60U+1000KIU+500ij+5.. Thiogamma 600 oral R03AK03 (fenoterol bromid + ipratropijum bromid) antiastmatik 642 Berodual. Octanine F B02BC. infuzija se priprema me{anjem 1 .4 x dnevno Berodual N odrasli i deca iznad 3 godine: 3 . CSL Behring lokalni hemostatik 452 (fibrinogen + koagulacioni faktor XIII .021mg) 10ml upotreba Berodual odrasli i deca iznad 3 godine: 3 . CSL Behring (koagulacioni faktor IX . ne zamrzavati doziranje zavisi od povr{ine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti uobi~ajeno doziranje: 1ml za pokrivanje 8cm2 povr{ine tkiva A16AX01 Berlithion.05mg + 0.humani) hemostatik strana 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 5 x 600mg/24ml upotreba oralno se lek uzima 30 minuta pre jela.5mg + 0. Haemonine.dugotrajna terapija krvarenja: 20 . 5 x 300mg/12ml Berlithion 600 (BR) kaps.8°C.2 ampule sa 250ml fizioli{kog rastvora a daje tokom najmanje 30 min. 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno.2 sprej doze dnevno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 49 . oralno ili parenteralno: 600mg dnevno paralele Thiogama 600 injekt.25mg)/ml 20ml Berodual N.Set. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . meka 15 i 30 x 600mg Berlithion 600 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf.7mg)/3ml upotreba ~uvati na 2 .4 dana paralele Aimafix. meka 15 i 30 x 300mg Berlithion 300 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf.40ij/kg u intervalu 3 .

Tamprost. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 25mg. 200mg ujutro profilaksa migrene: 100 .humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.2ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB02 Betaloc Zok. nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja. uz jelo paralele Urutal. 20 i 50 x 24mg upotreba terapija odr`avanja: 24 .5%) 1L R02AA15 rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml G01AX11 vagitorija 14 x 200mg upotreba rastvor za ko`u: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 .5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 .2 kapi u oko 50 Registar lekova 2011 . Alkaloid (povidon jod) strana antiseptik. Tamsudil N07CA01 Betaserc. 50mg i 100mg upotreba tablete se mogu deliti. Tamsol. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0.200mg ujutro stabilna sr~ana insuficijencija: 12. ne smeju se `vakati ni mrviti hipertenzija: 50 . Solvay Francuska (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl. Vestibo S01ED02 Betoptic S.4 sata. dozu duplirati na 2 nedelje do Max. AstraZeneca Nema~ka (metoprolol tartarat) beta blokator 478 tabl.(BR) Betadine.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Flosin. aritmija: 100 .5 . dezinficijens 500 640 505 D08AG02 rastvor za ko`u (10%) 100ml i 1L rastvor za ko`u (7. suspenzija (2.48mg dnevno.100mg ujutro angina pektoris. Omsal. 14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije paralele ANTIsept D. Bayer Schering Pharma (interferon beta 1b . sc 15 x 0. Povidon jod L03AB08 (SZR) Betaferon.4mg upotreba 1 x 0.25mg (8Mij)/1. Tamosin. Alcon Couvreur (betaksolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i. Hemofarm (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps.200mg ujutro G04CA02 Betamsal.25mg ujutro.

8mg/kg dnevno paralele Lesux N06DX02 (BR) (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 Bilobil. Tensec Registar lekova 2011 51 . Bisoprolol. Synthon Hispania film tabl. Krka kaps.2 x 40 . 40 x 300mg upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela.4 inj.2 x 1 . dnevno im. tvrda 20 i 60 x 40mg Bilobil forte. 5 x (40mg+4mg+8mg+4μg+10mg+100mg)/2ml upotreba odrasli: 1 . 28 x 50mg Bicatlon. Galenika (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP) vitamini strana 442 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. Niche Generics (bisoprolol) beta blokator 479 tabl./inf. 30 x 5mg i 10mg upotreba 5 .10mg dnevno paralele Bisobel. 28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. im ili 1 . Hemofarm (bizmut subcitrat) terapija ulkusa 420 film tabl. PharmaSwiss film tabl. Krka kaps. 28 x 50mg Bicusan.2 inj. terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 . iv ili inf. Casodex A02BX05 Bicit HP. tvrda 20 i 60 x 80mg upotreba 1 .A11EA01 Beviplex.80mg uz obrok paralele Tanakan C07AB07 Bilokord.antiandrogen 579 Bicadex. Medico Uno film tabl. Byol. deca: 1 inj. L02BB03 (bikalutamid) citostatik . tokom najmanje 2 godine paralele Calumid. iv ili inf.

Balkanpharma (bisakodil) laksativ 426 gastrorezistentna tabl.esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . 2 x 2ml (deca iznad 12 godina).10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere deca iznad 2 godine: 5mg paralele Dulcolax. Nini tabl.6 godina).5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Nebilet.6 godina) 52 Registar lekova 2011 .5mg. 20 x 8mg sirup (4mg/5ml) 200ml oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml Bisolvon. Panlax C07AB07 (bisoprolol) beta blokator 479 Bisobel.5mg.16mg .1g paralele Vitamin C A06AB02 Bisacodyl Actavis.C07AB12 Binevol. 2 x 1ml (deca 6 . Tensec R05CB02 (bromheksin hlorid) mukolitik 646 Bisolvon. Byol. Nevotens A11GA01 (BR) Bio-C 500.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 8 .deca: 3 x 2mg (2 . PharmaSwiss (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl. 30 x 2. Nebispes. 30 x 5mg upotreba odrasli . pove}avati po 2. 30 x 2.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2. Delpharm Reims tabl.12 godina). Fidipharm (askorbinska kiselina) vitamin 442 oblo`ena tabl. 3 x 4mg (6 . 2 x 10 kapi (deca 2 . Belupo tabl. Nebivolol Sandoz. 5mg i 10mg Bisoprolol. 5mg i 10mg upotreba 5 .12 godina) inhalaciono: 2 x 4ml (odrasli). 30 x 5mg Bisoprolol. 30 x 5mg upotreba odrasli: 5 . Ni Medic tabl. Istituto de Angeli oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml upotreba rastvor za inhalaciju se priprema sa fiziolo{kim rastvorom u odnosu 1 : 1 i odmah inhalira da se izbegne talo`enje oralno .10mg dnevno paralele Bilokord.2 x dnevno 500mg . 40 x 500mg upotreba 1 .5mg dnevno.

({pric) iv 1 x 3mg/3ml upotreba oralno lek se uzima 60 minuta pre prve hrane ili pi}a sa ~a{om vode. Sedron M05BA06 (ibandronska kiselina) bisfosfonat 598 Bondronat. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss.30 sec.oralno: 150mg jednom mese~no osteoporoza . Roche film tabl. 1 i 5 x 6mg/6ml Bonviva. 60 x 800mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf.4 nedelje .parenteralno: 3mg (iv inj. do 3200mg dnevno parenteralno: 300mg dnevno sporom iv infuzijom.M05BX03 Bivalos. 1 x 15000ij upotreba doziranje je individualno zavisno od indikacije M05BA04 Bonap./inf.5 dana a najdu`e 10 dana Registar lekova 2011 53 . u uspravnom polo`aju u kome treba ostati jo{ 60 minuta Bondronat oralno . Fosamax. Les Laboratories Servier (stroncijum ranelat) terapija postmenopauzalne osteoporoze strana 599 granule za oralnu suspenziju 28 x 2g upotreba lek se uzima izme|u obroka.te{ka hiperkalcemija: 4mg jednokratno Bonviva osteoporoza . 5 x (60mg/ml) 5ml upotreba oralno (1 sat pre jela): 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. Alendronat ICP. Alendronat.metastaze na kostima: 6mg na 3 . 3 . tokom 15 . Forosa. Hemofarm (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl. razmu}eno u ~a{i vode 2g dnevno L01DC01 (SZ) Bleocin S.metastaze na kostima: 50mg dnevno parenteralno .) jednom u tri meseca M05BA02 Bonefos. 1 x 2mg/2ml koncentrat za rastvor za inf. tvrda 100 x 400mg film tabl. 1 x 150mg rastvor za inj. po potrebi pove}ati Max. Bayer Schering Pharma (klodronat dinatrijum) bisfosfonat 597 kaps.umerena hiperkalcemija: 2mg jednokratno . Roche film tabl. Nippon Kayaku (bleomicin) citostatik . 28 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf.antibiotik 571 pra{ak za rastvor za im iv inj.

iv 10 x (100mg/ml) 2ml i 5ml upotreba odrasli iznad 18 godina .neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom: 2mg/kg S01EA05 Brimonal. Organon Holandija (sugamadeks) antidot za rekuronijum i vekuronijum 662 rastvor za inj.6mg.12mg. 20 x 6mg upotreba 3 x 1. Brivuzost. Lexilium 54 Registar lekova 2011 .5mg i 3mg tabl. 30 x 1. Max.. Chiesi Farmaceutici (tobramicin) antibiotik 541 rastvor za inhalaciju 56 x 300mg/4ml upotreba deca iznad 6 godina i odrasli: 300mg inhalacijom na 12 sati. Berlin-Chemie (brivudin) antivirotik 549 tabl. Hemofarm (bromazepam) benzodiazepin 622 tabl. Allergan (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans strana 596 pra{ak za rastvor za inj. tokom 28 dana G03GA04 (SZR) Bravelle.150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Fostimon V03AB35 (SZ) Bridion. Max.M03AX01 (Z) Botox. sc im 1 x 100j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250j za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500j u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno. Ferring Arzneimitell (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.4mg/kg deca 2 . 10 x 150ij/1ml upotreba 75 . 7 x 125mg upotreba herpes zoster (akutna faza): 125mg dnevno tokom 7 dana. Unimed Pharma (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0. 5 x 75ij/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.18 godina .neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom ili vekuronijumom: 2 . doza je 1000j J01GB01 (SZR) Bramitob.5 .3 x 6 . u te`im slu~ajevima 2 . terapiju zapo~eti {to ranije N05BA08 Bromazepam.2%) 10ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Alphagan J05AB. 60mg dnevno paralele Lexaurin.

2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) . 30 x 2.5 doza (kao antipiretik).3 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Caffetin menstrual.6 x 2. 30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g upotreba uzima se posle jela oralno .25mg uve~e tokom 1-ve nedelje. (BR) Bronchicum. Max.6 x 5ml deca 1 . Nattermann & CIE.12 godina: 5 .40mg dnevno HR05WA. Rapidol. jagor~evina . 2.. Spedifen 594 Registar lekova 2011 55 . Zdravlje (bromokriptin) dopaminergik.5ml 1 .te~ni ekstrakti) biljni mukolitik 668 oralni rastvor (50mg/g + 25mg/g) 130g upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 2 .3 lozenge nekoliko puta dnevno polako otapati u ustima HR05WA.8 . 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 2 . (timijan.5ml M01AE01 Brufen. 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) oblo`ena tabl.odrasli: 0.5mg. inhibitor prolaktina strana 616 509 tabl. Ibuprofen. pove}avati do uobi~ajene doze odr`avanja 10 .odrasli i deca iznad 12 godina: 5 x 2 .5mg i 10mg upotreba uzima se uz jelo supresija laktacije: 2 x 2. Nattermann & CIE.N04BC01 G02CB01 Bromokriptin. Galenika (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl. A. A.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 .deca 6 meseci . te~ni ekstrakt) biljni mukolitik 668 Bronchicum pastile lozenga 20 x 100mg Bronchicum sirup S sirup (150mg/ml) 100ml upotreba sirup . tokom 14 dana parkinsonizam: 1.3.deca 4 .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 10ml . (BR) Bronchicum eliksir S.6g dnevno podeljeno u vi{e doza.4 godine: 2 .12 godina: 3 x 7. (timijan.4 ..1. Max.4 godina: 3 x 5ml lozenge .

5mg. Max.regulisanje i odr`avanje doziranja: po~etnu dozu postepeno pove}avati prema klini~kom efektu za svakog pacijenta pojedina~no.10 dana C07AB07 Byol.pacijenti zavisni od opijata. 20 x 10mg Buscopan.4 x 10 .A07EA06 Budosan. doze postepeno smanjivati tokom 2 .10 minuta . Bisobel.10mg dnevno paralele Bilokord.4mg. po potrebi vi{e puta dnevno P03AC01 (BR) Bubil. treba da uzmu prvu dozu najmanje 6 sati posle poslednjeg uzetog opijata ili sa pojavom prvih znakova jake `elje . tokom 8 nedelja.4 nedelje pre prekida terapije N07BC01 § Buprenorfin Alkaloid. Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj. Lek (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. Jugoremedija (piretrin) pedikulocid 635 {ampon (0. 30 x 2. Bisoprolol.pacijentima koji su na terapiji metadonom pre primene buprenorfina treba redukovati dozu metadona na Max.20mg parenteralno (akutni spazmi): 20mg. Dr Falk Pharma (budesonid) terapija Kronove bolesti strana 428 gastrorezistentna kaps.3%) 60ml upotreba 2 x dnevno tokom 2 dana. Tensec 56 Registar lekova 2011 .4mg . ponoviti posle ½ sata. se otapa pod jezikom 5 .redukcija doze i zavr{etak terapije: doza se postepeno redukuje na ni`u dozu kad se postigne zadovoljavaju}i period stabilizacije a kod pacijenata gde je to mogu}e terapija se prekida A03BB01 (hioscin butilbromid) spazmolitik 422 Buscopan.po~etna doza: 1 x 0. 2mg i 8mg upotreba tabl. ponoviti za 7 .8 . 30mg dnevno odrasli i adolescenti iznad 16 godina . Alkaloid (buprenorfin hlorid) opioidni analgetik 631 sublingvalna tabl. Delpharm Reims oblo`ena tabl. koji nisu imali apstinencijalnu krizu. do 32mg dnevno . tvrda 100 x 3mg upotreba 3 x 3mg. im iv 6 x 20mg/ml Buscopan. 7 i 28 x 0. 5mg i 10mg upotreba 5 . Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba oralne i rektalne doze su iste oralno/rektalno: 1 .

.

10ml dnevno (samo iv) 58 Registar lekova 2011 . iv) deca: 5 . 50 blistera po 10 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 . Pfizer Manufacturing Deutschland (atorvastatin + amlodipin) hipolipemik 492 film tabl. Spedifen A12AA02 (Z) Calcium Sandoz 10%.A11JB10 (BR) Ca C 1000 Sandoz. rastvoreno u ~a{i vode C10BX03 Caduet. 12 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) tabl.6 sati. im iv 5 x 1375mg/10ml upotreba odrasli: 1 . 10 x (500mg + 30mg + 15mg + 60mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 tabl. rastvoreno u ~a{i vode deca 3 .327g) upotreba odrasli i deca iznad 7 godina: 1 tableta dnevno. 10 x 200mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 200 . Alkaloid (paracetamol + propifenazon + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl.7 godina: ½ tablete dnevno.400mg na 4 . Alkaloid (ibuprofen) analgetik 591 film tabl. M01AE01 (BR) Caffetin menstrual. Famar Francuska minerali i vitamini (kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat) strana 443 {ume}a tabl. dnevno zavisno od indikacije N02BE51 (BR) Caffebol. Hemofarm (paracetamol + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl. Rapidol. 6 tableta dnevno N02BE51 (BR) Caffetin. Alkaloid terapija nazeba (paracetamol + pseudoefedrin + dekstrometorfan bromid + askorbinska kiselina) 640 film tabl. Max. Max.2 tablete po potrebi. Ibuprofen. Max.2 tablete po potrebi. 6 tableta dnevno R01BA52 (BR) Caffetin cold. 10 x (1g + 1g + 0. 50 blistera po 10 x (460mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 . 20 x (460mg + 50mg + 10mg) tabl. 30 x (10mg + 10mg) upotreba 1 tabl. 1200mg dnevno paralele Brufen. 30 x (10mg + 5mg) film tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (kalcijum glubionat) terapija kalcijumom 443 rastvor za inj.3 x 10ml (im.

33% + 0. 30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. zatim 12 . Mirtazapin ODT Sandoz. 10 i 20 x (1132mg + 875mg) 500mg Ca2+ upotreba odrasli i deca: 500mg . najvi{e 6 puta dnevno N06AX11 Calixta.4 x 50mg Registar lekova 2011 59 . Mirzaten. Leucovorin Teva H05BA01 Calco. 45mg dnevno paralele Mirtazapin. po potrebi dozu pove}ati do Max. na mestu nicanja zuba. GlaxoSmithKline Poljska (lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid) odontologik 418 gel za desni 1 x (0.1g dnevno (uobi~ajeno). Tifona R06AA02 Calmaben./inf. Remeron. 10 i 30 x 50mg upotreba 3 .1%) 10g upotreba po potrebi na 3 sata. Leucovorin Calcium. 5 x 30mg/3ml i 50mg/5ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im.24 sata podeljeno u vi{e doza. ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e 30mg dnevno.72 sata paralele Folcasin.6ml upotreba 200ij (jedna doza) dnevno u jednu nozdrvu paralele Miacalcic A01AD11 (BR) Calgel. Ebewe Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj.15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 . blago protrljati desni sa malo gela (oko 7mm). Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 647 oblo`ena tabl. Belupo (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. Famar Francuska (kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat) terapija kalcijumom strana 444 {ume}a tabl. Lisapharma (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 sprej za nos (200ij/80mcl) 1. iv.A12AA06 (BR) Calcium Sandoz Forte 500. iv inf) tokom 12 . Remirta. izuzetno 2g dnevno (te{ki slu~ajevi deficita kod odraslih) V03AF03 (SZ) Calciumfolinat "Ebewe".

Casodex N07BB03 (SZR) Campral. 30 i 90 x 50mg film tabl. 30 x 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. Irinotesin J02AX04 (SZ) Cancidas. Merck Sante (akamprosat kalcijum) terapija alkoholizma 631 gastrorezistentna tabl. MSD Italija (kaspofungin acetat) antimikotik 548 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.90 minuta. svake 3 nedelje paralele Irinotecan PharmaSwiss. Irinotekan Sandoz. u podne i uve~e) ispod 60kg: 666mg ujutro i po 333mg u podne i uve~e L01XX19 (SZ) Campto. zatim 50mg dnevno ezofagealna i orofagealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom iv inf tokom 1 sata 60 Registar lekova 2011 . 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml i 300mg/15ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 . Gedeon Richter (bikalutamid) citostatik . 84 x 333mg upotreba uzima se posle jela.antiandrogen strana 579 film tabl. tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex. 1 x 50mg i 70mg upotreba invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana sporom iv inf tokom 1 sata. Bicusan. preporu~ljivo godinu dana osobe iznad 60kg: 3 x 666mg (ujutro. Pfizer Australija (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 koncentrat za rastvor za inf. Bicatlon.L02BB03 Calumid.

po potrebi naizmeni~no sa kremom ili rastvorom paralele Kansen 494 504 504 494 504 494 B05DB.5%)/L 2L i 2.786g+7.2573g+0.5L CAPD 4 Stay safe rastvor 1 x (5.2 x 200mg.2573g+0.1017g+42. Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.73g)/L 2L i 2.1017g+22.847g+0. Bayer HealthCare pra{ak za ko`u (1%) 30g Canesten 1.786g+7. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .1017g+42. Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 CAPD 17 Stay safe rastvor 4 x (5. Remedica (karbamazepin) antiepileptik 611 tabl. trihomonacid Canesten.(BR) (klotrimazol) strana antimikotik. potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 x 400mg dijabetes insipidus centralis: 1 .5L CAPD 3 Stay safe rastvor 1 x (5.2 x dnevno posipati obolelo mesto.5L upotreba rastvor zagrejan na 37°C infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara N03AF01 Carbamazepine retard..1017g+15g)/L 2L i 2.12mg/L (20 .50mikromola/L) epilepsija: 1 .5L CAPD 19 Stay safe rastvor 4 x (5.786g+7.5g) 2L i 2.847g+0. Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.1838g+0.847g+0.786g+7.3 x dnevno mazati promene na ko`i pra{ak: 1 .1838g+0.786g+7. Kern Pharma D01AC01 krem (1%) 20g G01AF02 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora Canesten.786g+7.847g+0. postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 2 x 400mg). (SZ) CAPD.5L CAPD 18 Stay safe rastvor 4 x (5.1600mg dnevno podeljeno u 2 .1017g+15g)/L 2L i 2.3 x 400mg akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 .2573g+0. 1 x 500mg Canesten 3.73g) 2L i 2.5L CAPD 2 Stay safe rastvor 1 x (5.3 doze apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 400mg neuralgija trigeminusa: 400mg dnevno (po~etno). postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 .847g+0.1838g+0.: 200mg uve~e tokom 3 dana ili 500mg jednokratno vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri krem ili rastvor: 2 .1017g+22. KVP Pharma D01AC01 rastvor za ko`u (1%) 20ml D01AC01 upotreba vaginalne tabl.847g+0. 3 x 200mg Canesten.2 x 400mg paralele Tegretol CR Registar lekova 2011 61 .

Klogrel. Andol. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Aspirin. Plavix. 30. 30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Klopidogrel.L01XA02 (SZ) (karboplatin) citostatik . 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin "Ebewe". 15ml. 30 i 100 x 50mg gastrorezistentna tabl. Anbol. ponavljati na 4 nedelje paralele Paraplatin (BR) B01AC06 (acetilsalicilna kiselina) 450 Cardiopirin. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml upotreba monoterapija . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. 30 i 100 x 300mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 50 . 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin-Teva.6 sati.alkiliraju}i agens strana 572 Carboplasin. 1 x (10mg/ml) 5ml.900mg na 4 . Zyllt 62 Registar lekova 2011 . Clopigal. Sandoz Private Limited Indija (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. Aspirin protect B01AC04 Cardogrel. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno.100mg dnevno analgoantipiretik . Max. Lannacher Heilmittel inhibitor agregacije trombocita gastrorezistentna tabl. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . Lannacher Heilmittel analgoantipiretik gastrorezistentna tabl. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. Monogrel. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. 50 i 100 x 100mg N02BA01 Cardiopirin forte.odrasli: 400mg/m2 jednom dnevno iv infuzijom. Kerberan. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. 45ml i 60ml Carboplatin. Andol 100.

Max.5g upotreba za lokalnu anesteziju kod kateterizacije i cistoskopije N06BX18 (vinpocetin) cerebralni vazodilatator 627 Cavinton.50mg paralele Coryol.5mg i 25mg Carvetrend. AstraZeneca UK (bikalutamid) citostatik .5mg po~etno. Pharmazeutische Fabrik Montavit (lidokain + hlorheksidin) lokalni anestetik 604 gel sa aplikatorom 25 x (20mg + 0. Bicatlon. Gedeon Richter tabl. Milenol L02BB03 Casodex. Artesan Pharma film tabl. tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex.5mg)/g 8.125mg.antiandrogen 579 film tabl.25 (2 nedelje). 2 x 25 . 12. Karvileks. Pliva Hrvatska film tabl. 30 x 10mg upotreba 3 x 5 .10mg Registar lekova 2011 63 .5mg. nastaviti sa 2 x 12. Max.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12.C07AG02 (karvedilol) beta blokator strana 480 Carvedigamma. Calumid N01BB52 (Z) Cathejell. 50mg dnevno angina pektoris: 12. 50 x 5mg Cavinton forte.25mg film tabl. 28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg.25mg. zatim 2 x 6.5mg i 25mg Carvedilol Sandoz. Bicusan. Max. 30 i 50 x 12. 6. Gedeon Richter tabl. 12. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. 28 x 3. zatim 25mg dnevno.5mg po~etno. Dilatrend.125mg (2 nedelje). Lek film tabl. 30 x 6. 30 i 100 x 6.5g i 12. zatim 2 x 25mg.25mg.

Max. tvrda 5 x 400mg pra{ak za oralnu suspenziju (36mg/ml) 30ml i (36mg/ml) 60ml upotreba odrasli: 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati deca: 45mg dnevno (do 5kg t.5mg na 8 sati.5 godina).40mg/kg dnevno.m. Cefak (stabljike razvodnika. Ceftriaxom-MIP. tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 . Nini kaps.S.5 x dnevno naneti na obolelo mesto J01DC04 (cefaklor) cefalosporin 536 Cefaclor.. 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Cefak (D1 Turnera diffusa (Damiana)) homeopatski lek za seksualnu slabost 674 tabl. Hemofarm kaps. dnevno 64 Registar lekova 2011 .F.). Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 1g dnevno (1 .A. Lendacin. S. odoj~ad i deca do 12 godina: 20 .12 meseci). Max.I.I. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor.) J01DD04 (SZ) 3cef. 125mg na 8 sati. podeljeno u 3 doze ili 62. 9mg/kg dnevno (preko 5kg t.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.P. Alkaloid kaps. (ceftibuten) cefalosporin strana 536 kaps. Ceftriakson. (BR) Cefagil. Max. Max. Rocephin (BR) Cefabene. 4g dnevno deca: 20 . tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor Alkaloid. Max.J01DD14 Cedax. 1g dnevno (1 . PharmaSwiss (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Labilex. 100 x 25mg upotreba 1 .2 g dnevno. te~ni ekstrakt) biljni lek za ekcem 672 mast (10%) 25g upotreba 3 .3 tabl.m.500mg na 8 sati. 1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Alfacet HG03WA. 250mg na 8 sati. 2g na 12 sati iv inf. Longaceph./inf. 50mg/kg dnevno paralele Azaran.

tokom 3 menstrualna ciklusa Registar lekova 2011 65 . podeljeno u 2 . tvrda 30 x 4mg upotreba 1 kaps. Srbolek kaps. tvrda 50 x 2.Vitex agnus castus) 669 kaps.675mg upotreba 2 x 1 kaps. Alkaloid kaps. Remedica kaps. Cefak biljni lek za menstrualne tegobe (suvi ekstrakt ploda konopljike . Cefak (suvi ekstrakt korena valerijane) biljni anksiolitik 669 oblo`ena tabl.35mg kaps. 100 x 250mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 3 x 1 . tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml Cefaleksin. ili kaps. tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 . 20 i 50 x 441.uznemirenost: 3 x 1 tabl.(BR) Cefakliman. tvrda 16 x 250mg i 500mg Cefalexin. pre spavanja (BR) Cefanorm.50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. dnevno (uvek u isto vreme). 30 x 4 mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . tvrda 16 x 500mg Cefalexin Alkaloid. Hemofarm kaps. ili kaps.3 tabl deca ispod 6 godina: 1/2 doze za odrasle 6 .. Max. Max.12 sati. 6g dnevno deca: 25 .12 godina: 2/3 doze za odrasle HN05CM.3 doze.nesanica: 1 .2 tabl. Cefak (suvi ekstrakt rizoma Cimicifuge) biljni lek za klimakteri~ne tegobe strana 672 kaps. najvi{e 3 meseca J01DB01 (cefaleksin) cefalosporin 535 Cefaleksin. (BR) Cefan. . Cefak (D4 Calotropis gigantea (Madar)) homeopatski lek za smanjenje apetita 674 tabl. 4g dnevno paralele Palitrex (BR) Cefamadar.

2g na 12 sati. 50mg/kg dnevno paralele 3cef. Max.12 sati. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 .nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Maxicef J01DD01 (SZR) Cefotaksim.10 dana . 1 i 10 x 1g i 2g pra{ak za rastvor za im iv inj.12 godina: 30 . Chephasaar pra{ak za rastvor za inj. Zdravlje (cefotaksim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. 6g dnevno paralele Forcas J01DD04 (SZR) (ceftriakson) cefalosporin 536 Ceftriakson. Hemofarm (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj. 1 i 5 x 1g i 2g Ceftriaxon-MIP./inf. 4g dnevno J01DD02 (Z) Ceftazidim Sandoz.60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca . 10 x 2g upotreba odrasli: 500mg .150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 ./inf. 1 i 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Longaceph. Azaran.uobi~ajeno: 1 . 1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg . Primaceph J01DE01 (SZ) Cefim.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 .12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 .4 doze paralele Tolycar J01DE02 (SZR) Cefrom. Max.4 doze./inf. Max.J01DB04 (Z) Cefazolin-MIP.4 doze deca: 100 . Lendacin.12 sati./inf. 1 x 500mg i 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. Max. Chephasaar (cefazolin) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. Labilex.200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 ./inf. 2g dnevno neonatusi: Max. Max. Sandoz (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Zdravlje pra{ak za rastvor za im iv inj. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . Max.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2g na 12 sati tokom 7 ./inf.2g na 8 . Max.2 g dnevno. sanofi aventis (cefpirom) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za iv inj. 100mg/kg dnevno paralele Galecef./inf.2g na 8 . 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 . Rocephin 66 Registar lekova 2011 . 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 ./inf.1g na 6 .

Mycophenolate Mofetil Medico Uno. 10 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg . 150 x 500mg pra{ak za rastvor za inf. Roche (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 kaps. 1 x 200ij i 400ij upotreba doza je individualna zavisno od te`ine bolesti.5 .J01DC02 (SZR) Cefuroxim-MIP./inf. tvrda 10 x 200mg upotreba osteoartritis: 200mg dnevno reumatoidni artritis: 1 .4 doze (na 6 . Nilacef.1.5ij/kg 3 x nedeljno do 60ij/kg na dve nedelje Registar lekova 2011 67 . tvrda 300 x 250mg film tabl.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . varira od 2. 10 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba terapija uobi~ajeno traje 10 dana odrasli: 500mg na 24 sata (uobi~ajeno). Ceroxim. 4 x 500mg upotreba CellCept primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima profilaksa odbacivanja organa: 2 x 1g (inicijalnu dozu dati 24 sata po transplataciji) suzbijanje zapo~etog odbacivanja transplantata: 2 x 1. 60 x 150mg i 300mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 300mg A16AB02 (SZ) Cerezyme.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Chephasaar (cefuroksim) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. Bristol Myers Squibb (cefprozil) cefalosporin 536 film tabl. Pfizer Deutschland (celekoksib) nesteroidni antireumatik 592 kaps.12 godina: 20mg/kg dnevno (uobi~ajeno). Myfortic J05AX09 (SZR) Celsentri. Xorim. Pfizer Deutschland (maravirok) terapija HIV infekcije 554 film tabl.5g paralele Micolat. 500mg na 12 sati (akutna egzacerbacija hroni~nog bronhitisa) deca 6 meseci .8 sati) paralele Aksef. 7.15mg/kg na 12 sati (otitis medija) M01AH01 Celebrex.2 x 200mg maksimalna dnevna doza: 400mg L04AA06 (SZR) CellCept. Xorimax J01DC10 Cefzil. Genzyme (imigluceraza) terapija Gau~erove bolesti 445 pra{ak za rastvor za inf.

18) rekombinantna) virusa 563 suspenzija za inj. Belupo (nitrazepam) hipnotik 622 tabl. Xorimax N05CD02 Cerson. 20 x 10mg sirup (5mg/5ml) 200ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 .uobi~ajeno: 250 .5ml nultog.250mg na 12 sati .5mg. 60 x 0.500mg na 12 sati . 10 x 5mg upotreba nesanica . Cefuroxim-MIP. 10 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . prvog i {estog meseca R06AE07 (cetirizin hlorid) antihistaminik 648 Cetirizin.25mg upotreba odrasli: 2 x dnevno 0. Ni Medic film tabl.5ml upotreba po 0. 0.25mg. Novartis Pharma Stein [vajcarska (everolimus) imunosupresiv 585 tabl.75mg odmah posle transplantacije bubrega ili srca. 20 x 10mg Cetirizin. Nilacef. Xorim. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv humanog papiloma (vakcina za humani papiloma virus (tipovi 16. ({pric) im 1 x (20μg + 20μg)/0.J01DC02 Ceroxim.10mg pre spavanja paralele Nipam L04AA18 (SZR) Certican. 0.6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Letizen 68 Registar lekova 2011 . Medico Uno (cefuroksim) cefalosporin strana 535 tabl. Dicef.urinarne infekcije: 125 . za oralnu suspenziju 60 x 0. koristi se u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima J07BM02 (Z) Cervarix.Lajmska bolest: 500mg na 12 sati tokom 20 dana deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef.1mg i 0.odrasli: 5 .75mg i 1mg tabl. Slaviamed film tabl.

Hloramkol Registar lekova 2011 69 . Krka (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl. (5mg/ml) 10ml i (7. 10 x (2.5mg/ml) 10ml upotreba doza zavisna od vrste anestezije S01AA01 Chloramphenicol. 2 x 1mg 11 nedelja. ako je dovoljno tokom ovih 11 nedelja doza se mo`e smanjiti na 2 x 500μg N01BB10 (SZ) Chirocaine.2 nedelje mo`e se pu{iti 1 x 500μg prva 3 dana. Merck Serono (cetrorelix) inhibitor gonadotropina strana 526 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.5mg + 14 x 1mg) film tabl. (11 x 0. 2 x 500μg slede}a 4 dana. a zatim u re|im intervalima paralele Hloramfenikol Alkaloid. 10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Xyzal N07BA03 Champix.5mg/ml) 10ml.H01CC02 (Z) Cetrotide. sc 1 x 0. Galenika (hloramfenikol) antibiotik 652 mast za o~i (1%) 5g upotreba mast nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. Abbott (levobupivakain) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. sc 1 x 3mg/3ml upotreba za asistiranu reproduktivnu metodu R06AE09 Cezera. 28 i 56 x 1mg upotreba samo u po~etku primene leka tokm 1 . Pfizer Deutschland (vareniklin) terapija odvikavanja od pu{enja 630 film tabl.25mg/1ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.

Medico Uno (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 film tabl. 24 x 100000Aj upotreba odrasli: 3 x 2 tabl. 1 sat pre jela G04BE08 Cialis. rastvor (100mg/ml) 50ml upotreba doziranje je individualno. Simvor. Ciprofloksacin. (BR) Chymoral. meka 50 x 25mg. kombinacija) digestivni enzimi 466 gastrorezistentna tabl. 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti. Ciprofloxacin. jedna doza dnevno L04AA01 (SZR) Cicloral. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Salutas Pharma (ciklosporin A) imunosupresiv 583 kaps. Marocen 70 Registar lekova 2011 . Simvabel. prilago|eno koncentraciji leka u krvi Pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rabla`iti mlekom ili vo}nim sokom u staklenoj posudi. izuzetno: 7. paralele Sandimmun. Galenika (tripsin.12 godina : 3 x 1 tabl. Simvastatin ICP. Eli Lilly (tadalafil) terapija erektivne disfunkcije 520 film tabl. podeljeno u 2 doze paralele Ciprinol.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije deci se ne preporu~uje.5 .. 2 i 4 x 20mg upotreba 10 . Hemofarm (simvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 4 x 10mg film tabl.C10AA01 Cholipam. Simva Sandoz. Max. Ciprocinal. Simvax. zavisno od indikacije. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Zocor B06AA. Simvastatin. Sandimmun Neoral J01MA02 Cifran. 50mg i 100mg oralne kapi. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. Vasilip.20mg. 10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 250 . 80mg uve~e odjednom paralele Hollesta.15mg/kg dnevno. 20 x 10mg i 20mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). Citeral. 1 sat pre jela deca 5 .

Hemofarm (ciklopentolat hlorid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 . najbolje ujutro) paralele Inhibace plus. Jugoremedija tabl. Max. Max. Alkaloid tabl. Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. 45 i 50 x 75mg upotreba 3 x 1 tableta (oboljenja perifernih krvnih sudova). 5mg dnevno paralele Inhibace.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl.2 kapi 0. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.2. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max.6 godina) ili 8 tabl.5%) 5ml kapi za o~i (1%) 5ml upotreba za postizanje midrijaze i cikloplegije: 1 . ½ tabl. 2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Stugeron forte (BR) Cinnabsin. 30 x 2.5% rastvora nekoliko puta dnevno C09AA08 Cilazapril. Zobox C09BA08 Cilazapril 5 plus. 100 x (25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. Prilazid.12 godina). 50 x 75mg Cinedil. 12 tabl. dnevno u akutnoj fazi. u akutnoj fazi.S01FA04 Ciklopen. 3 x ½ tabl. 30 x (5mg + 12. Registar lekova 2011 71 . Prilazid plus N07CA02 (cinarizin) terapija vertiga 632 Cinarizin.2 kapi 0. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D3 Cinabaris + D1 Echinacea + D3 kalijum dihromat + D2 Hydrastis) sinuzitis 674 tabl.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) uveitis: 1 . se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl. na 2 sata. dnevno (2 . kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.5mg. 6 tabl. dnevno (6 . (vestibularni poreme}aji). deca: 1 tabl. na sat.

podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) paralele Cifran. 10 x 250mg. podeljeno u 2 doze . anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani). Srbolek film tabl. opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg. po potrebi pove}ati do Max.15mg/kg dnevno. Zdravlje film tabl.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije . 10 i 20 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin. Marocen N05CH01 Circadin. 10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli . 20. Catalent Nema~ka Circadin. 20mg dnevno paralele Esram J01MA02 (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 Ciprinol. izuzetno .oralno: 250 . 14. Remedica film tabl. nezavisno od hrane depresija.5 . Max. zatim 10mg dnevno. uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi. Citeral. 5 x 100mg/50ml Ciprofloksacin.1 sata deci se ne preporu~uje. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin.oralno: 7. Jugoremedija film tabl. Krka film tabl.N06AB10 Cipralex. 28 i 50 x 10mg upotreba tablete se mogu deliti. Lundbeck (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl. 500mg i 750mg Ciprocinal. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloxacin. sa produ`enim osloba|anjem 21 x 2mg upotreba 2mg uve~e 1 – 2 sata pre spavanja 72 Registar lekova 2011 . Swissco Services (melatonin) hipnotik 623 tabl. Zdravlje film tabl. 10 x 250mg i 500mg (SZ) rastvor za inf.parenteralno: 5 – 10mg/kg dnevno.parenteralno: 100 – 400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ . 20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana.

3 x 10mg tokom 4 nedelje (dispepsija) L01XA01 (SZ) (cisplatin) citostatik .4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. Salutas Pharma film tabl.100mg/m2 dnevno. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf.4 x 10mg tokom 6 nedelja ili du`e (smanjen gastri~ki motilitet. 1 x (0. 30 x 5mg i 10mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . doza odr`avanja 20mg uve~e ili 2 x 10mg (gastroezofagusna refluksna bolest). PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. 1 x (0. 20 x 10mg. tokom 5 dana na 3 . 20mg i 40mg Citalopram Sandoz.5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin PharmaSwiss. Sinplatin N06AB04 (citalopram) antidepresiv 624 Citalex. 1 x (1mg/ml) 50ml Cisplatin "Ebewe".4 nedelje paralele Platinex. Zdravlje film tabl. 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana.4 x 10mg tokom 12 nedelja.30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Starcitin. 5 x (1mg/ml) 10ml koncentrat za rastvor za inf.alkiliraju}i agens 572 Cisplatin.A03FA02 Cisap. 50 i 100 x 10mg. Platosin. Timopram. zatim. jednom na 3 . 1 x (0.5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin-Teva. Zyloram Registar lekova 2011 73 . 20. Zdravlje (cisaprid) gastrokinetik strana 423 tabl. zatim 20 .5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba monoterapija . 3 .odrasli i deca: 50 . Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf.

Citeral. Ciprofloksacin. Klerimed. blefaritis: 1 .3%) 5ml J01MA02 film tabl. Klacid. Lekoklar XL. 10 x 500mg (Z) koncentrat za rastvor za inf.deci se ne preporu~uje. izuzetno: 7. do 14 dana (te{ke infekcije) paralele Clarexid.odrasli: 250 .400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ . Belgija (loratadin + pseudoefedrin sulfat) terapija rinitisa 639 tabl. podeljeno u 2 doze (oralno) 5 . tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. Ciprofloxacin. Pliva Hrvatska (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. Fromilid uno. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat.2 kapi na 2 sata prva 2 dana.15mg/kg dnevno. Loratadin.keratitis.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno 100 .. Zymbaktar R01BA52 Clarinase. od ter}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran. zatim na 4 sata slede}ih 5 dana . Schering-Plough Labo. 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 .12 godina (ispod 30kg): 5mg dnevno paralele Actalor. 14 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250mg na 12 sati.5 . Schering-Plough Labo. 10 x 250mg strana hinolonski antibiotik 653 542 film tabl. Ciprocinal. Lekoklar. Belgija (loratadin) antihistaminik 648 tabl. Klacid IV. Fromilid. najdu`e 10 dana R06AX13 Claritine. ulkus korneje: 1 .2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. sa produ`enim osloba|anjem 10 x (5mg + 120mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 tabl.1 sata . Alkaloid Beograd (ciprofloksacin) S01AX13 kapi za o~i (0. Flonidan.konjunktivitis. Marocen J01FA09 Clarexid. 5 x 100mg/10ml upotreba oralno se uzima pre jela sistemski . Pressing 74 Registar lekova 2011 . Klacid MR.10mg/kg dnevno. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno . Ciprinol.

5cm2 (50μg/24 sata) upotreba 1 x nedeljno flaster lepiti na suvu.2.2Mij pra{ak za oralnu suspenziju (300 000ij/5ml) 150ml upotreba uzima se 30 minuta pre jela odrasli i deca iznad 7 godina: 1.4ml.4 doze paralele Klindamicin Registar lekova 2011 75 . 20 x 600 000ij i 1. 6.7g dnevno podeljeno u 2 .8mg/12. od petog dana menstrualnog ciklusa.300mg. 8000ij anti .300 000ij na 8 sati 3 . tokom najmanje 2 a najvi{e 8 dana J01CE02 Cliacil. a iv infuzija 1.Xa/ml rastvor za inj.20mg/kg dnevno podeljeno u 3 – 4 doze .2ml. 10000ij anti . tokom 10 dana (terapija) nestabilna angina pektoris. sanofi aventis (enoksaparin natrijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + ciproteron acetat) hormoni 518 21 oblo`ena tabl. 12 i 30 x 300mg film tabl. izuzetno 450mg na 6 sati (odrasli). infarkt miokarda bez Q talasa: 100ij/kg (sc).: bele 11 x (2mg + 0) ru`i~aste 10 x (2mg + 1mg) upotreba 1 tabl.7 godina: 300 000 . na 12 sati.deca: 15 . Jugoremedija (fenoksimetilpenicilin kalijum) penicilin 534 tabl. 4000ij anti .Xa/0. (bo~ica) sc iv 1 x (10000ij anti .novoro|en~ad iznad 30 dana: 15 . (pojedina~na im inj.odrasli: 0. ({pric) sc iv 2 i 10 x 2000ij anti .6ml. 3 .4 doze. dnevno. neozle|enu ko`u.40mg/kg dnevno podeljeno u 3 .Xa/ml) 3ml upotreba ne sme se primenjivati intramuskularno duboke venske tromboze: 1 x 2000 . 100ij/kg (sc) na 12 sati.Xa/0.600 00ij na 8 sati G03CA03 Climara.10 dana (profilaksa). ne treba da pre|e 600mg.2 Mij na 8 sati deca do 3 godine: 150 000 .6 .6mg/kg na 6 sati (deca) parenteralno . posle 21-og dana pauza 7 dana J01FF01 Clindamycin-MIP. a svaki slede}i flaster treba da bude na novoj povr{ini ko`e G03HB01 Climen.B01AB05 (SZ) Clexane. 6. 5 x 600mg/4ml upotreba oralno: 150 .2g tokom 60 minuta) . 12 i 30 x 600mg (Z) rastvor za im inj.Xa/0.4000ij (sc) tokom 7 .Xa/0./inf. 6000ij anti .8ml. Chephasaar (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 film tabl. Bayer Schering Pharma (estradiol) estrogen 513 transdermalni flaster 4 x 3.

na 1 .4 nedelje. po potrebi dozu ponoviti za 2 . po potrebi pove}avati na 2 . podeljeno u vi{e doza. im 10 x 200mg/ml upotreba Clopixol: 20 . im 5 x 50mg/ml rastvor za inj. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.600mg. Klopidogrel. Kerberan. 600mg nedeljno 76 Registar lekova 2011 . doza odr`avanja 20 .50mg najbolje odjednom uve~e.6ml rastvor za inj. Lundbeck rastvor za inj. Klogrel. ({pric) sc 10 x 3436ij/0.25ml rastvor za inj. Abbott (reviparin natrijum) antikoagulans 449 rastvor za inj. Zyllt N05AF05 (zuklopentiksol) antipsihotik 619 Clopixol.30mg dnevno. Galenika (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. 50 x 25mg (SZ) (Z) Clopixol Acuphase. ({pric) sc 10 x 5153ij/0. Max. Lundbeck film tabl. 28 i 56 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. 150mg dnevno Clopixol Acuphase: duboko im 50 . Cardogrel.D10AF01 Clindasome. Lundbeck Clopixol Depot. a tretman ne sme trajati du`e od 2 nedelje Clopixol Depot: duboko im 200 . ukupna kumulativna doza ne sme biti ve}a od 400mg. Max. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno.3 dana. 50 x 10mg film tabl.3 dana za 10 20mg. Monogrel.150mg.9ml upotreba 1432ij (kod malog tromboembolijskog rizika) ili 3436ij (kod velikog tromboembolijskog rizika) u razmacima od 24 sata B01AC04 Clopigal. Hemofarm (klindamicin) antibiotik strana 501 gel sa liposomima (1%) 20g upotreba ujutro i uve~e naneti tanak sloj gela na akne B01AB08 (SZR) Clivarin. Plavix. ({pric) sc 10 x 1432ij/0.

28 x (150mg + 12. Registar lekova 2011 77 . 50mg i 100mg Clozapine.N05AH02 (klozapin) antipsihotik strana 619 Clozapin Sandoz. dnevno paralele Valsacombi C09DA04 Co Irda.5mg C09DA03 Co-Diovan. HBM Pharma terapija nazeba 640 (paracetamol + fenilefrin hlorid + kofein + terpin hidrat + askorbinska kiselina) tabl.5mg upotreba 3 x 12. na 4 . na 4 .5mg).5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl. 28 x (300mg + 12.450mg. 12 i 24 x (500mg + 5mg + 25mg + 20mg + 30mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Max. Max. Max. 16 x (500mg + 25mg + 5mg) upotreba 4 x 2 tabl. Remedica tabl. 8 tableta dnevno deca 6 . podeljeno u vi{e doza te{ke psihoze: 200 . Les Laboratories Servier (tianeptin natrijum) antidepresiv 626 oblo`ena tabl.25mg.5 . 50 x 100mg upotreba po~etna doza: 1 .5mg) film tabl. 28 x (80mg + 12. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (paracetamol + kofein + fenilefrin) terapija nazeba 640 film tabl. 4 tablete dnevno R01BA53 (BR) Coldrex Caplets. Novartis Pharma Stein [vajcarska Co-Diovan.2 x 12.6 sati ili 4 x 2 tabl. 30 x 12.5mg) upotreba 1 tabl.3 nedelje za 25 .12 godina: ½ .. GlaxoSmithKline Irska Coldrex. Nobel Ilac (irbesartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl.1 tabl.6 sati.2 tabl. 900mg dnevno paralele Leponex N06AX14 Coaxil.50mg dnevno do 300mg dnevno. (160mg + 12. dnevno nezavisno od jela R01BA53 (BR) Coldrex. Salutas Pharma tabl. po potrebi pove}avati tokom 2 . Novartis Farma Italija (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl. 50 x 25mg.

24g)/L 500ml (276mOsm/L) rastvor za inf. Braun (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) nadoknada te~nosti i elektrolita 463 rastvor za inf. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin + zidovudin) terapija HIV infekcije 553 film tabl. (6g+0.45ml/kg dnevno (2. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 60 x 200mg upotreba 2 x 200mg na 20 minuta pre jela paralele Rudakol J05AR01 (SZR) Combivir. prose~no 60 kapi/min.24g)/L 1000ml (276mOsm/L) upotreba 30 . Max 6 pra{kova dnevno paralele Influrex A03AA04 Colospa retard. 180 kapi/min. 2 x ½ tabl.4g+0. Novartis Pharmaceuticals UK (entakapon) antiparkinsonik 617 film tabl. ujutro i 1 tabl. Solvay Francuska (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 kaps. uve~e (21 .27g+5.30kg).4g+0. B. 4 pra{ka dnevno deca iznad 6 godina (Coldrex Junior Hotrem): 1 pra{ak na 4 sata.6 sati. SmithKline Beecham [panija (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba strana 640 Coldrex HotRem Blackcurrant pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem Lemon pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem med i limun pra{ak za oralni rastvor 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex Junior HotRem pra{ak za oralni rastvor 10 x (300mg + 5mg + 20mg)/3g upotreba pra{ak se pre upotrebe razmuti u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 4 . benzerazid): 200mg uz svaku dozu levodope sa karbidopom i/ili benzerazidom.R01BA53 (BR) Coldrex HotRem. (Max. Max. 2000mg dnevno 78 Registar lekova 2011 . Glaxo Wellcome Velika Britanija Combivir.21kg) B05BB01 (Z) Compound sodium lactate. u urgentnim stanjima) paralele Hartmanov rastvor N04BX02 Comtan.27g+5. (14 . 60 x (150mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 30kg: 2 x 1 tabl. Solvay Holandija Colospa retard. Max. 30 x 200mg upotreba primenjuje se isklju~ivo u kombinaciji sa levodopom i inhibitorima DOPA dekarboksilaze (karbidopa. (6g+0. deca: ½ tabl.5L).

Gilead Sciences gastrorezistentna tabl.5 . 14 i 28 x 20mg gastrorezistentna tabl..N06BA04 § Concerta. samo u slu~ajevima kad oralna primena nije mogu}a paralele Nolpaza. Pulcet Registar lekova 2011 79 . ili 4 nedelja (ulkus `eluca) . Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. 30 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija i angina pektoris: 5 .refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje parenteralno: 40mg dnevno intravenskom injekcijom tokom 2 . Nycomed gastrorezistentna tabl. 14 x 40mg Controloc. 30 x 18mg i 36mg upotreba odrasli: ne primenjuje se deca iznad 6 godina i adolescenti: Concerta se uzima samo ujutro. doza je individualna. Panrazol.15 minuta.5mg. i uzima se 30 minuta pre doru~ka oralno . 5mg i 10mg upotreba stabilna hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funkcijom: 2. iv 1 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno.ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma).10mg dnevno D11AX. vi{e puta dnevno A02BC02 (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 Controloc. (BR) Contractubex. Max. 30 x 2.10mg dnevno C07AB07 Concor Cor. 14 x 40mg (Z) pra{ak za rastvor za inj. 54mg dnevno C07AB07 Concor. Merz Pharmaceuticals (heparin natrijum + alantoin + te~ni ekstrakt crnog luka) terapija o`iljaka 502 gel 20g (5000ij + 1g + 10g)/100g upotreba tanak sloj gela blago utrljati u ko`u ili o`iljno tkivo. Janssen Pharmaceutica (metilfenidat) psihostimulans strana 627 tabl.

podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa . Prexanil Combi LD C01EB17 Coraxan.1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno). Les Laboratories Servier Coraxan.5 . pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje. 2 x 25 . Topactal.2 nedelje.2 nedelje. ({pric) sc 28 x 20mg/ml upotreba 20mg dnevno J05AB04 (SZR) Copegus.5mg 80 Registar lekova 2011 .1200mg dnevno.N03AX11 Convol. po potrebi za 3 . 28 x 25mg. Roche (ribavirin) antivirotik 549 film tabl. 400mg dnevno (monoterapija). Max.4 nedelje pove}ati na 2 x 7. Max.1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 .5 .deca 6 .25mg) upotreba 1 tabl. 30 i 90 x (2mg + 0.odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno). 15mg/kg/dan profilaksa migrene . 56 x 5mg i 7. Krka (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 tabl. 30 i 90 x (4mg + 1. ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) . 100mg i 200mg upotreba epilepsija . podeljeno u 2 doze tokm 1 . 42 i 168 x 200mg upotreba 1000 . zatim pove}avati za 25 .16 godina: 0. Topamax L03AX13 Copaxone. Actavis Island (topiramat) antiepileptik strana 613 film tabl.50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Tiramat.5mg upotreba 2 x 5mg (po~etno). dnevno paralele Prexanil Combi. Servier Ireland (ivabradin) antianginalgik 471 film tabl.odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno). 50mg.interferonom ili peg interferonom alfa paralele Rebetol C09BA04 Co Prenessa. dozu pove}avati za 0.625mg) tabl. Teva Pharmaceutical (glatiramer acetat) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj.50mg dnevno.

Galenika antibiotik i kortikosteroid za oftalmolo{ku primenu (bacitracin.2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg tokom 20 .4 doze paralele Difutrat. sanofi aventis (amjodaron hlorid) antiaritmik strana 469 tabl.5g upotreba mast se nanosi na unutra{nju stranu kapaka svaka 3 . (odrasli) ili tokom 2 .180mg.4 sata Registar lekova 2011 81 . Hemofarm (lerkanidipin hlorid) antagonist Ca2+ 482 film tabl.5 x dnevno u konjunktivalnu kesu C01DA08 Cornilat.120mg dnevno.3 doze sr~ana insuficencija: 40 . 20 x 20mg upotreba angina pektoris: 40 . Hemofarm (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl. Max. iv 6 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje. Sedacoron C08CA13 Cornelin. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba 2 x 90 . hidrokortizon) 654 mast za o~i (1000ij + 10mg)/g 3.120 min. zatim smanjiti na 1 . Amiodaron Sandoz. 30 x 200mg rastvor za inj.C01BD01 Cordarone. Isosorb retard C08DB01 Cortiazem retard. 480mg dnevno paralele Diltiazem Alkaloid S01CA03 Corticin. Max. Dr Gerhard Mann (dekspantenol) oftalmik 659 gel za o~i (50mg/g) 10g upotreba 3 . Max. 1.2g dnevno (odrasli) paralele Amiodaron.240mg dnevno podeljeno u 2 . Galenika (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 tabl. podeljeno u 2 . 28 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno. dnevna doza 20mg paralele Lercanil 10 S01XA12 (BR) Corneregel.3 sata (deca).

5mg. zatim 25mg dnevno.25mg i 12. Sentor C10AA07 Crestor. Milenol S01ED51 Cosopt. 28 x 6. 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg.2 x 50 . profilaksa migrene: 1 . 30 i 90 x 3. Losar. po potrebi pove}avati u intervalima.100mg dnevno tahiaritmije. 2 x 25 . Lorista. Lotar. zatim 2 x 6.125mg (2 nedelje). Krka tabl. Prelow. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Erynorm. Losartan.5mg po~etno. Berlin-Chemie (metoprolol tartarat) beta blokator strana 478 Corvitol 50 tabl. Rasoltan. 20mg i 40mg upotreba 1 x 5 . ne kra}im. Dilatrend. MSD Italija (dorzolamid + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (2% + 0. 28 x 5mg.2 x 100mg paralele Presolol C07AG02 (karvedilol) beta blokator 480 Coryol. MSD Italija (losartan kalijum) antihipertenziv 486 tabl.10mg (po~etno).5%) 5ml upotreba 2 x 1 kap u obolelo oko C09CA01 Cozaar. Max. Slaviamed tabl.125mg i 25mg Coryol. od 4 nedelje do 1 x 20mg. Max. koronarna sr~ana bolest: 1 . Losartic.5mg po~etno. 50mg dnevno angina pektoris: 12.C07AB02 Corvitol. infarkt miokarda. 30 i 50 x 100mg upotreba hipertenzija.50mg paralele Carvedigamma. 30 i 50 x 50mg Corvitol 100 tabl.25 (2 nedelje). 10mg. Lakea.5mg upotreba hipertenzija: 12. Carvetrend. Carvedilol Sandoz. Karvileks. 28. zatim 2 x 25mg. izuzetno kod visokog kardiovaskularnog rizika pod nadzorom specijaliste pove}avati na 1 x 40mg 82 Registar lekova 2011 . 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. LozarEP. AstraZeneca UK (rosuvastatin) hipolipemik 490 film tabl. nastaviti sa 2 x 12. Max.

Chiesi Farmaceutici (poraktant alfa) plu}ni surfaktant 649 suspenzija za endotrahealno ukapavanje 2 x 120mg/1. Merck Serono (progesteron) gestagen strana 514 vaginalni gel 8% (u aplikatoru) 15 x 90mg/1. tokom 30 dana kontinuirano J05AE02 Crixivan. 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan (terapija odr`avanja) Registar lekova 2011 83 .17 godina): 500mg/m2 na 8 sati R07AA02 (SZ) Curosurf. nezavisno od obroka depresija i dijabeti~ki periferni neuropatski bol: 60mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) anksioznost: 30mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) J05AB06 (SZ) Cymevene. tvrda 180 x 400mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli: 800mg na 8 sati deca i adolescenti (4 . Eli Lilly (duloksetin) antidepresiv 626 gastrorezistentna kaps. 21: bele 11 x (2mg + 0) i sme|e 10 x (2mg + 0.14 dana (prevencija). 300 ./inf. po~ev{i od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan. Max. dnevno. tvrda 360 x 200mg kaps. 14 . tvrda 28 x 30mg i 60mg upotreba lek se uzima jednom dnevno.400mg/kg na dan G03FB01 Cyclo Progynova. 1 x 500mg upotreba 5mg/kg na 12 sati.21 dan (le~enje) ili 7 . zatim 7 dana pauze N06AX21 Cymbalta.5ml suspenzija za endotrahealno ukapavanje 1 x 240mg/3ml upotreba primenjuje se samo u klini~kim uslovima od strane stru~nog osoblja. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + norgestrel) hormoni 515 oblo`ena tabl. Roche (ganciklovir) antivirotik 549 pra{ak za rastvor za iv inj.G03DA04 Crinone.125g upotreba 1 aplikator dnevno posle ovulacije ili od 18 do 21 dana menstrualnog ciklusa 1 aplikator dnevno nakon in vitro fertilizacije i potvrde trudno}e. MSD Italija (indinavir sulfat etanolat) terapija HIV infekcije 550 kaps.5mg) upotreba 1 tabl.

200mg dnevno nakon orhiektomije.006mg)/ml 2ml upotreba stomatolo{ka anestezija: naj~e{}e 2ml po zubu paralele Ubistesin L01BC01 (SZ) Cytosar. 15 . 90 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 .5ml.5ml. Max.100mg/m2 dnevno 2 . 100ml (infiltrativna anestezija).30ml (regionalna anestezija). Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik 605 rastvor za inj. 5 x (20mg/ml) 10ml upotreba 2 .antiandrogen strana 518 tabl. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). 15 . u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . 1 x 1g upotreba monoterapija .30ml (blokada perifernih nerava ili pleksusa).20ml (epiduralna anestezija). 1 x 500mg/10ml pra{ak za rastvor za sc im iv inj.20ml (epiduralna anestezija) N01BB58 (Z) Cystocain DS. ili 75 . u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . PharmaSwiss (ciproteron acetat) hormonski antagonist .antimetabolit 568 pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj.im ili sc: 1 .200mg/m2 dnevno 5 dana. 15 .1. ili 100 . 1 x 100mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj.30ml (terapija bolnih sindroma) N01BB58 (Z) Cystocain A 2%.5 dana. Actavis Italy (citarabin) citostatik . Max. 1 . 15 .006mg)/ml 10ml upotreba ne primenjivati intravenski! 2 . 5 x (20mg + 0. 50 x (80mg + 0.300mg dnevno bez orhiektomije paralele Androcur N01BB08 (Z) Cystocain 2%.5mg/kg. Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik u stomatologiji 605 rastvor za inj. 100ml (infiltrativna anestezija). Jugoremedija (artikain hlorid) lokalni anestetik 604 rastvor za inj.intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Alexan "Ebewe" 84 Registar lekova 2011 . jednokratno.iv: 100 .G03HA01 Cyprocur.

.

10 x 200mg upotreba monoterapija: 200 .240mg dnevno u jednoj ili vi{e doza 86 Registar lekova 2011 .odoj~ad: 4 x dnevno 1/4 kafene ka{ike C04AD03 Damaton. Abbott (sotalol hlorid) beta blokator 478 tabl.8°C 2 x dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto Daktanol. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 . Galenika (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl./inf. Jugoremedija (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl. Pliva-Lachema (dakarbazin) citostatik strana 566 Dacarbazin Pliva-Lachema 100 pra{ak za rastvor za iv inj. po potrebi ponavljati na 3 . 15mg dnevno (doze ve}e od 10mg davati podeljeno u 2 . tokom 2 . Max.250mg/m2 jednom dnevno. 30 x 5mg upotreba 2.6 nedelja oralni gel . Galenika (mikonazol) antimikotik D01AC02 krem (2%) 30g 494 A01AB09 oralni gel (2%) 40g 416 upotreba krem: 2 x dnevno mazati obolelo mesto./inf.odrasli i deca: 4 x dnevno 1/2 kafene ka{ike dr`ati u ustima nekoliko minuta. 50 x 80mg upotreba aritmija: 120 .L01AX04 (SZ) Dacarbazin Pliva-Lachema. tokom 5 dana. a zatim progutati . Trental A10BB01 Daonil.3 x 400mg posle jela paralele Pentoksifilin.5 . Janssen Pharmaceutica (mikonazol nitrat + hidrokortizon) dermatik 494 krem (20mg + 10mg)/g 15g upotreba ~uvati na 2 .3 doze) paralele Maninil C07AA07 Darob mite.5mg uz doru~ak. 10 x 100mg Dacarbazin Pliva-Lachema 200 pra{ak za rastvor za iv inj.4 nedelje D01AC52 Daktacort.

35g. rastvor (1%+1.4 puta dnevno blago masirati bolno mesto M02AX10 (BR) Deep Heat Rub.10cm gela blago utrljati u obolelo mesto Registar lekova 2011 87 . tokom 1 .8%+5. 1 x 20mg/10ml upotreba monoterapija: 40mg/m2 infuzijom tokom 60 minuta u jednoj dozi svake 2 nedelje A14AB01 (Z) Deca Durabolin. Mentholatum (mentol) lokalni analgetik 594 gel (2%) 35g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 3 . (BR) Deep Freeze Cold Gel.1%) 20g mast (0. Alkaloid (diflukortolon valerat) dermatosteroid 499 krem (0.97%+1. Mentholatum (metilsalicilat + mentol + ulje eukaliptusa + terpentin) lokalni antireumatik 595 krem (12.7 nedelja M02AX. Mentholatum (ibuprofen + levomentol) nesteroidni antireumatik 594 gel (5% + 3%) 15g. zavisno od indikacije D07AC06 Decotal. 67g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 .6%+5%+5%) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 . im 1 x 50mg/ml upotreba 25 .47%) 15g.antibiotik strana 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. Organon Holandija (nandrolon dekanoat) anabolik 445 rastvor za inj.50mg svake 2 .3 x dnevno nanositi na obolelo mesto. Actavis Italy (daunorubicin) citostatik .L01DB02 (SZ) Daunoblastina. Mentholatum lokalni antireumatik (metilsalicilat + metilnikotinat + etilsalicilat + hidroksietilsalicilat) 595 sprej za ko`u.3 nedelje.3 x dnevno naneti krem na bolno mesto i blago masirati M02AX10 (BR) Deep Heat Spray.3 x dnevno naprskati bolno mesto sa razdaljine oko 15cm M02AA13 (BR) Deep Relief.1%) 20g upotreba 1 ..91%+1. 30g i 50g upotreba 3 x 4 .

se uzima 30 min. pre jela i polako otapa u ustima. Max.30mg/kg dnevno (uobi~ajeno) 88 Registar lekova 2011 .2 supozitorije dnevno. za bebe tabl. N03AG01 (Z) Depakine.5ml sirupa (2 .6mg + 11. 20 x 10mg upotreba odrasli: 1 .3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 .3 x 10mg. na sat. na 6 sati ili 2 tabl. Hemofarm (prazepam) benzodiazepin 622 tabl.5g) upotreba tamponom natopljenim sa 2 . Max. 12 tabl. 6 tabl.1mg + 3mg + 7.R01BA52 Defrinol. 3 x 5ml (6 .5mg)/g 10g supozitorija 5 x (0. Max. 60mg dnevno deca 5 . na sat. na 8 sati deca: 3 x 2.3 kapi vi{e puta dnevno premazati desni (BR) Dentokind.6 godina: 2 tabl. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Belladonna + D6 Chamomilla + D6 Ferum fosforicum + nicanja zuba D12 Hepar sulfuris + D6 Pulsatilla) tabl. 20 x (200mg + 30mg) sirup (100mg + 30mg)/5ml 100ml (Rp) Defrinol forte film tabl. Max. nakon pobolj{anja stanja 3 x 1 tabl. 4 x 400mg/4ml upotreba odrasli: do 10mg/kg.2mg + 1. se rastvara u malo vode deca do 1 godine: 1 tabl.4mg) upotreba mast: 1 . pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba strana 639 (BR) film tabl.3 x 5mg A01AD11 (BR) Dentinox N. ili 20mg odjednom uve~e pre spavanja.12 godina: 2 . 20 x (400mg + 60mg) upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 1 tabl. Jugoremedija (fluorometolon + neomicin + feniramin hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (0. dnevno. Galenika (ibuprofen. tokom 7 . 150 x (15mg+15mg+15mg+15mg+15mg) 675 upotreba tabl. Sanofi Winthrop Industrie (valproinska kiselina) antiepileptik 612 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. nakon pobolj{anja stanja 3 x 2 tabl. 1 .14 dana N05BA11 Demetrin. Nycomed (lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice) odontologik 417 rastvor za desni 10g x (34mg + 32mg + 1. 2.6 godina). dnevno.12 godina) C05AA06 Delmeson.5g dnevno (po~etno) deca: 20 .

5g dnevno . u podne i 1 tabl.8mg + 87mg) Depakine Chrono 500mg. profilaksa terapije bipolarne bolesti .30mg/kg/dan (uobi~ajeno).75mg) Depakine Chronosphere 1000mg. 3g dnevno Depakine Chronosphere granule se daju posute po hladnoj mekoj hrani ili napitku. izuzetno Max. izuzetno Max.15mg/kg/dan. zatim 4 tabl. 35mg/kg/dan D04AA32 (BR) Dermodrin.N03AG01 (Z) (natrijum valproat + valproinska kiselina) antiepileptik strana 612 Depakine Chrono 300mg. 50mg/kg/dan . dnevno slede}a 3 dana Registar lekova 2011 89 .27mg) upotreba Depakine Chrono tabl. ne `va}e se i ne ostavlja za kasnije epilepsija . Sanofi Winthrop Industrie film tabl. dnevno prva 4 dana. uve~e hemoroidi: 6 tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333mg + 145mg) Depakine Chronosphere 100mg. izuzetno Max. 40mg/kg/dan . izuzetno Max.deca iznad 20kg: 20 . Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 497 krem (20mg/g) 20g i 50g upotreba 4 . dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 .odrasli: 10 . izuzetno Max.30mg/kg/dan podeljeno u 2 doze. Sanofi Winthrop Industrie film tabl. dozu prilago|avati zavisno od odgovora bolesnika.76mg + 72.03mg) Depakine Chronosphere 250mg. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 1000mg (666mg + 290.deca: oko 30mg/kg/dan (uobi~ajeno) terapija mani~nih epizoda.66mg + 29. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 750mg (500.14mg) Depakine Chronosphere 750mg.odrasli: 10 .odoj~ad i deca do 20kg: 20mg/kg/dan podeljeno u 2 doze. 30 x (450mg + 50mg) upotreba hroni~na venska insuficijencija: 1 tabl. pripremljena sme{a se pije odmah. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 250mg (166.61mg) Depakine Chronosphere 500mg. 2.odrasli: 20mg/kg/dan. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 300mg (199.05mg + 217.15mg/kg/dan. se mo`e deliti ali se ne sme sitniti ni `vakati epilepsija . Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg (66.30mg + 145.30mg/kg/dan (uobi~ajeno). Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333. dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 .5 x dnevno nanositi u tankom sloju C05CA53 Detralex. Les Laboratories Servier (diosmin + hesperidin) venotonik 477 film tabl.

5mg rastvor za inj. neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za u{i/o~i (0.5 . 28 i 56 x 1mg i 2mg upotreba 2 x 2mg. Dr Gerhard Mann kapi za o~i (1.2 kapi na 4 sata uho: 2 .1% + 0.5mg/kg dnevno (deca) pa: 4mg dnevno (veliki zglobovi). Dr Gerhard Mann (deksametazon + gentamicin) kortikosteroid i antibiotik 654 kapi za o~i (1mg + 5mg)/ml 5ml mast za o~i (0.G04BD07 Detrusitol.3 x 3 .5 .4 x dnevno.6 x 1 kap (najdu`e 2 nedelje.2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.3mg/ml) 10. 50 x 0. po potrebi nastaviti 3 .2 .4 . uz kontrolu o~nog pritiska) mast: 2 .985mg/g) 5g upotreba 1 kap rastvora ili gela na 4 sata u konjunktivalnu kesu.35%) 5ml upotreba oko: 1 . Max.5 .8 . najdu`e 4 nedelje paralele Maxidex S03CA01 Dexamethason-neomycin.20mg dnevno (odrasli). Galenika (deksametazon. 0.1mg dnevno (mali zglobovi).6mg (najvi{e 10mg) dnevno. 20 i 50 x 0.1 cm (najdu`e 2 nedelje) H02AB02 Dexason. Galenika (deksametazon) glukokortikoid 527 tabl. postepeno smanjivati do doze odr`avanja 0.0. zatim 1 . 2 x 4mg S01BA01 (deksametazon) oftalmik 653 Dexa EDO.3 x 0. im iv pa 25 x 4mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije oralno: 0. 0.5ml Dexagel.1mg dnevno (lezije) 90 Registar lekova 2011 . Pfizer Italia (tolterodin tartarat) spazmolitik strana 519 film tabl. 0.4 kapi paralele Neodeksacin S01CA01 Dexamytrex.1mg dnevno parenteralno (im ili iv) po~etna doza: 4 .3mg + 5mg)/g 3g upotreba kapi: 4 . Dr Gerhard Mann gel za o~i (0.

20 i 40 x 12. ne daje se du`e od 2 dana G03HB01 Diane 35. 10.. 2. stariji pacijenti Max.5. dnevno.30 min. Anpharm Poljska Diaprel MR. Menarini Manufacturing film tabl. Glioral Registar lekova 2011 91 . 5 x 50mg/2ml Dexomen 12.(duboko im ili spori iv bolus u trajanju ne kra}em od 15 sec. 2. frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi klini~kom statusu bolesnika paralele Balance. ukupna dnevna doza ne sme biti ve}a od 150mg.5. Les Laboratories Servier tabl. Berlin-Chemie film tabl.): 50mg na 8 ./koncentrat za inf.27% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L. 21 x (0.5L.5L.5mg upotreba lek se uzima u toku jela oralno: 12. 30 i 50 x 25mg Dexomen 12. 5L (1. ili sporom iv inf.5L.035mg + 2mg) upotreba 1 tabl. u trajanju 10 .5mg rastvor za im iv inj. Max. 75mg dnevno. A. 5L (3.12 sati. Glikosan. od prvog dana menstrualnog ciklusa. 40 x 12. 2. Laboratorios Menarini film tabl.6 sati ili 25mg na 8 sati. CAPD A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik 436 Diaprel MR. 5L (2. (SZ) Dianeal PD4. Gliclada.120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi paralele Diprian. 50mg dnevno parenteralno . Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L.M01AE17 (deksketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 592 Dexomen.36% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L.86% glukoze) upotreba re`im doziranja. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 30mg upotreba 30 . posle 21-og dana pauza 7 dana B05DB.5mg na 4 . Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + ciproteron acetat) hormoni 518 oblo`ena tabl.

Nilacef. 30 x 2mg i 5mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg. u te`im slu~ajevima 15 . Limeral. Amaryl. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 .5g i 25g Diclofenac retard. 20 i 30 x 75mg upotreba odrasli – parenteralno: 1 . Xorim.2 x 75mg ili 100mg lokalno .1. Ceroxim. Remedica tabl.4 doze paralele Apaurin. PharmaSwiss M02AA15 sprej gel za ko`u 12. Hemofarm tabl. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg (BR) Diclofenac Duo 4% spray gel. PharmaSwiss gastrorezistentna kaps. im 5 i 50 x 75mg/3ml Diclofenac duo. Cefuroxim-MIP. ako je neophodno odrasli – oralno: 1 . 5 . 6mg dnevno paralele Aglimex. Xorimax M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Diclac. 2mg. PharmaSwiss (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.30mg dnevno (anksioznost).8mg/kg dnevno podeljeno u 3 .0. Rapten Duo 92 594 Registar lekova 2011 . 30 x 1mg.N05BA01 (diazepam) benzodiazepin strana 621 Diazepam. JenaHexal rastvor za inj.sprej: 3 x dnevno naneti gel na ko`u i sa~ekati da se osu{i paralele Diklofenak Duo Nini. 10 i 50 x 1500mg upotreba odrasli: 750mg . 50 x 750mg pra{ak za rastvor za im iv inj. Lek (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl.2 nedelje po 1mg do Max. Gliprex. 30 x 2mg.12 ./inf. tvrda 10. kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg DicloRapid./inf. Meglimid.2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana.8 sati) paralele Aksef. Naklofen Duo. Bensedin A10BB12 Dibiglim.15mg uve~e (nesanica) deca: 0.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Jugoremedija tabl.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . PharmaSwiss kaps. 5mg i 10mg Diazepam. Trical J01DC02 (Z) Dicef.4 doze (na 6 . Glimepirid.

6 .400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca . Srbolek (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps.oralno ili infuzijom: 3 . zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze. Pfizer Francuska kaps.80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat.4 nedelje (dermatomikoze).6mg/kg dnevno prvog dana. (2mg/ml) 100ml upotreba odrasli .100mg dnevno. Isosorb retard Registar lekova 2011 93 . (2mg/ml) 100ml Diflucan. 2 .D07CC01 Didermal. tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf.oralno ili infuzijom: 200 . po potrebi dozu pove}ati na 60 . tvrda 7 x 50mg i 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. Krka kaps. 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 .14 dana (oralna kandidijaza). tvrda 7 x 50mg kaps. Stabilanol C01DA08 Difutrat. tvrda 28 x 100mg kaps. Flukonazol.400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli . Galenika (betametazon. 7 .oralno: 50 .5mg + 1mg)/g 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Diflazon. Flumycozal.5mg + 1mg)/g 15g krem (0.12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Fluco Sandoz. Fluconal.

Diclofenac retard. 28 i 30 x 6.75 . Carvetrend. zatim 2 x 25mg. Nini kaps. Coryol. 50 . u podeljenim dozama (brza digitalizacija). ako je neophodno .25mg (2 nedelje). Karvileks.rektalno: 50 .25mg rastvor za iv inj.5mg. Max.1. Max./inf. 2 x 25 . sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg supozitorija 10 x 50mg rastvor za inj. 12. u podeljenim dozama (doza odr`avanja) parenteralno: 0. Carvedilol Sandoz. Hemofarm film tabl.125 .2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana. 1 . nastaviti sa 2 x 12. 6 x 0.2 x 75 .5mg po~etno. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg Diklofenak Duo Nini plus kaps. Roche (karvedilol) beta blokator 480 tabl.1mg dnevno (doza odr`avanja) C07AG02 Dilatrend. po potrebi manja doza na 4 sata (brza digitalizacija).5 . 0.150mg dnevno (dismenoreja) . kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata.150mg dneno podeljeno u vi{e doza .parenteralno: 1 .125mg (2 nedelje).50mg paralele Carvedigamma. im 5 x 75mg/3ml M02AA15 (BR) gel (1%) 50g Diklofenak.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg 594 594 upotreba odrasli . 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. 20 x 50mg tabl.3 doze (po~etna doza). sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 100mg rastvor za inj. Galenika gastrorezistentna tabl.5mg (5μg/kg) dnevno. im 5 x 75mg/3ml supozitorija 10 x 25mg i 50mg M02AA15 (BR) gel (1%) 40g Diklofenak Duo Nini. zatim 25mg dnevno. 0. 50mg dnevno angina pektoris: 12.5mg sporo iv.lokalno: 3 . zatim 2 x 6. Naklofen. Max. Rapten Duo C01AA05 Dilacor.oralno ili rektalno: 1 .3mg/kg dnevno (kod juvenilnog artritisa) paralele Actafenak.100mg (doza odr`avanja).15μg/kg) dnevno.0. 20 x 0. 20 x 50mg tabl. Milenol 94 Registar lekova 2011 .oralno: 100 .5mg (10 .150mg dnevno podeljeno u 2 . Zdravlje (digoksin) kardiotonik 468 tabl.5mg po~etno. DicloRapid.25mg.4g gela blago utrljati na obolelo mesto deca iznad 6 godina .4 x 2 .M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik strana 588 Diklofen. Diclac. Diclofenac duo.25mg/2ml upotreba oralno: 0.

Galenika (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 80mg upotreba 2 x 80mg pre jela (ujutro i u podne a najkasnije do 16 sati) paralele Lentonitrat 50 C08DB01 Diltiazem Alkaloid. Max.25mg na 6 . dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor. po potrebi 2 x 80mg.100mg na 4 . Novartis [panija (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl. 12.8 sati (vrtoglavica). 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 . 25 . 28 x 40mg. Dramina C09CA03 Diovan. Novartis Pharma Stein [vajcarska (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl.5 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.50mg ½ .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta.60mg ili 2 x 90mg hipertenzija: 3 x 60mg ili 1 . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg. Hemofarm (pentaeritritil tetranitrat) antianginalgik strana 470 tabl. Alkaloid (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba angina pektoris: 3 . 400mg dnevno deca 2 . 50 . dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor. 150mg dnevno paralele Aviomarin.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.C01DA05 Dilcoran 80.8 sati (vrtoglavica).100mg ½ . Valsartan C09CA03 Diovan. 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno).4 x 30 .12 godina: 50mg na 6 . po potrebi 2 x 80mg. Max.25mg ½ .2 x 90mg maksimalna dnevna doza: 480mg paralele Cortiazem retard R06AA02 (BR) Dimigal. 28 x 40mg. 2 x 160mgpostinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta.6 sati (vrtoglavica). 75mg dnevno 6 .6 godina: 12. 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno).5 . Valsartan Registar lekova 2011 95 .

Belgija (betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat) glukokortikoid 526 suspenzija za inj. 0. Propofol 1% MCT Fresenius.odrasli: 0.25 .12 dana fibromi uterusa: 3.1ml (miozitis i fibrozitis) 96 Registar lekova 2011 . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf.25 ./inf. Schering-Plough Labo.5mg/kg odr`avanje anestezije .4mg/kg/sat. podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR.75mg/2ml i 11. Propofol Lipuro 1%. 10 x 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134.4mg/kg/sat (odr`avanje sedacije) paralele Propofol 1% Fresenius.2.0.2ml duboko im svake 2 .14mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi . 1 x (10mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj.1mg/kg tokom 1 . sc 7 x 0. Max. zatim 1. Glioral N01AX10 (SZ) Diprivan. im ia id 5 x (2mg + 5mg)/ml upotreba sistemska terapija: 1 .25mg im na 3 meseca (terapiju zapo~eti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa) sterilitet kod `ena: 0.6mg L-glutamina) upotreba dnevna doza: 1. Fresenius Kabi (L-alanin + L-glutamin) parenteralni nutritiv strana 465 koncentrat za rastvor za inf. 0.5 .25mg im na 3 meseca endometrioza: 11. najdu`e 3 dana sedacija tokom pripreme za hirur{ke i dijagnosti~ke postupke .12mg/kg/sat .5 minuta (inicijalno). dnevna doza: 2.deca iznad 3 godine: 9 . tokom 10 .2.160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze. Gliclada.5 .1mg pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.1mg sc po~ev od drugog dana menstrualnog ciklusa.25mg/2ml upotreba karcinom prostate: 3. Beaufour Ipsen (triptorelin) analog gonadorelina 578 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.deca iznad 3 godine: 2.) .odrasli: 0. 0.75mg na 4 nedelje A10BB09 Diprian.odrasli: 1.odrasli: 4 .5ml (tendosinovit). AstraZeneca UK (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj.5 .5ml/kg L02AE04 Diphereline.5ml/kg Max.5 . Hemofarm (gliklazid) oralni antidijabetik 436 tabl. Recofol H02AB01 (Z) Diprophos.5ml (sinovijalna cista).1ml (burzitis). 320mg dnevno.5mg/kg.75mg im na 4 nedelje ili 11. Glikosan.B05XB02 (SZ) Dipeptiven.3 .5 .4 nedelje lokalna infiltracija: 0. brzinom 40mg/10 sekundi . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 80mg upotreba 40 . sa produ`enim osloba|anjem im 1 x 3.

40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. 50mg dnevno .5 .5ml do navr{ene 7 godine Ditevaksal-T za odrasle primarna imunizacija . Atoris. Tulip J07AM51 (Z) (toksoid difterije.5ml 12 meseci posle tre}e doze druga revakcinacija: 0. 200mg dnevno deca ispod 6 meseci: 3mg/kg dnevno 6 meseci .25mg dnevno (po~etna doza). Belgija (betametazon + salicilna kiselina) dermatik strana 500 mast (0.5ml Ditevaksal-T za odrasle. Schering-Plough Labo. im 10 x 5ml (min. im 10 x (max. adsorbovana suspenzija za inj.12 meseci nakon prve doze) revakcinacija: godinu dana posle potpune vakcinacije 558 C03AA03 Diunorm. Max.100mg dnevno. 20 x 25mg upotreba odrasli .5ml (I u 2-om mesecu.2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju rastvor za ko`u: 1 . 30ij + min.2mg/kg dnevno Registar lekova 2011 97 . III doza 6 .6 nedelja nakon primene prethodne doze) prva revakcinacija: 0. Torlak suspenzija za inj. pre~i{}eni + toksoid tetanusa.odrasli i deca iznad 7 godina: 3 doze po 0. Max. 25 . Slaviamed (hidrohlorotiazid) diuretik 473 tabl. Sortis.2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Belosalic C10AA05 Dislipat.deca 2 meseca do 7 godina (kod kojih je kontraindikovano davanje DTP ili DtaP): 3 doze po 0. Lipidra. II i III u razmaku 4 . 20mg. Max. 30 x 10mg. 80mg dnevno paralele Atacor.D07BC01 Diprosalic.5mg + 20mg)/ml 30ml upotreba mast: 1 .12 godina: 1 .edemi: 25 . po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.5mg + 30mg)/g 15g rastvor za ko`u (0. 40ij)/0.5ml (II doza najmanje 4 nedelje nakon prve doze. pre~i{}eni) Ditevaksal-T. Medico Uno (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl.50mg dnevno (doza odr`avanja). Torlak vakcina protiv difterije i tetanusa.5ml 5ml upotreba Ditevaksal-T primarna imunizacija .hipertenzija: 12. Schering-Plough Francuska Diprosalic. 30ij + min 40ij)/0.

5 x 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250 koncentrat za rastvor za inf. Vibramycin D N02AB02 § (SZ) Dolantin. sanofi aventis (petidin hlorid) opioidni analgetik 606 rastvor za inj. 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan). odnosno 25 .odrasli: 50 . po potrebi ponoviti za 1 .deca: 0.10μg/kg u minuti (uobi~ajeno doziranje) J01AA02 (doksiciklin) tetraciklin 532 Doksiciklin.100mg sc.5 .5 . 40mg dnevno C01CA07 (Z) Dobutamin Admeda.20mg ujutro.2mg/kg im 1 sat pre operacije M01AX05 (BR) (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 Dona. 20 i 30 x 1500mg Dona. tvrda 5 x 100mg Doksiciklin.odrasli: 25 .deca: 25 .100mg im 1 sat pre operacije . sc im iv 5 x 100mg/2ml upotreba analgezija . Rottapharm Irska pra{ak za oralni rastvor 4.5mg dnevno edem: 5 . im.100mg sc ili im. Hemofarm kaps.50mg sporo iv. kardiotonik 469 Dobutamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf. Jugoremedija film tabl. zatim 100mg na 24 sata paralele Dovicin. Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg upotreba 1 x 1500mg na prazan stomak paralele Perigona 98 Registar lekova 2011 . Max.3 sata premedikacija . Haupt Pharma Wulfing (dobutamin) simpatikomimetik.5 . 1 x 250mg/50ml upotreba odrasli: 2.C03CA04 Diuver. po potrebi ponoviti za 4 sata . Pliva Hrvatska (torasemid) diuretik strana 474 tabl.50mg sporom iv injekcijom analgezija u aku{erstvu: 50 . Rottapharm Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg Dona. 20 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 2.

5 x 50mg/10ml upotreba oralno: 7. Midazolam Torrex (BR) Dormikind.0. Haupt Pharma Wulfing (dopamin hlorid) simpatikomimetik.5mg film tabl.20mg/kg (deca) . pre jela i polako otapa u ustima. odjednom. 5 x 200mg/10ml upotreba 2 .2mg/kg (deca) paralele Flormidal. 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno. po potrebi ponoviti tokom no}i (nesanica).15mg uve~e pre spavanja.0. 0.5μg/kg u minuti (po~etna doza) J01DH04 (SZ) Doribax. 10 x 7./inf. Aricept evess. zatim pove}ati na 10mg dnevno. Max.15 .0. trajanje terapije 14 dana N05CD08 Dormicum. 5 x 15mg/3ml rastvor za im iv inj.uvod u anesteziju: 0.karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf. 5 x 50mg/5ml Dopamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf. kardiotonik 469 Dopamin Admeda 50 koncentrat za rastvor za inf. Tregona. Max. 0. Landex. 10 x 5mg/5ml rastvor za im iv inj./inf.15 .07 . odjednom.08 . 150 x (10mg + 20mg + 15mg) upotreba tabl. 20 . Yasnal C01CA04 (Z) Dopamin Admeda. Janssen Pharmaceutica (doripenem) antibiotik .N06DA02 Donecept.0./inf. 15mg na 30 . 30 x 15mg (Z) rastvor za im iv inj.1mg/kg. Registar lekova 2011 99 .6 nedelja. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za smirenje.30 minuta pre anestezije (odrasli).60 minuta pre intervencije (premedikacija) parenteralno . tokom 4 . Roche (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl.2mg/kg (odrasli). za bebe tabl. Actavis Malta (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti strana 627 film tabl. se uzima 30 min. 10 x 500mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 500mg na 8 sati. 10mg dnevno paralele Aricept.5 . se rastvara u malo vode deca do 6 godina: 4 x 1 tabl.premedikacija: 0. nesanicu kod dece (D4 Cypripedium pubescens + D10 Magnesium carbonikum + D12 Zincum valerianicum) 675 tabl.

svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD.8 sati (vrtoglavica).antibiotik 570 Doxorubicin "Ebewe". 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . Dimigal 100 Registar lekova 2011 .J01AA02 Dovicin.100mg na 4 . tvrda 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan). Hemofarm (kalcijum dobesilat) angioprotektiv 478 kaps. zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. svake tri nedelje. 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 . kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 75 . 50 .6 godina: 12.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. tvrda 30 x 500mg upotreba 3 x 500mg posle jela L01DB01 (SZ) (doksorubicin hlorid) citostatik . 25 .50mg ½ .8 sati (vrtoglavica). 12.25mg ½ .5 . 3 uzastopna dana. Galenika (doksiciklin) tetraciklin strana 532 kaps. Jadran Galenski Laboratorij (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl. Teva Pharmachemie pra{ak za rastvor za iv inj.90mg/m2 dnevno. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Sindroxocin R06AA02 (BR) Dramina. 150mg dnevno paralele Aviomarin.5 .100mg ½ . Max.25mg na 6 . 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Doxorubicin-Teva. 400mg dnevno deca 2 . 75mg dnevno 6 .6 sati (vrtoglavica).1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.75mg/m2 na 3 nedelje ili 20mg/m2 dnevno tokom 3 uzastopna dana. Vibramycin D C05CX01 Doxi-Hem.12 godina: 50mg na 6 .

Delpharm Reims gastrorezistentna tabl.45ml sirupa hroni~na opstipacija .20mg/L odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 250 .500mg deca 2 .25 dana ciklusa. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 . zatim 5 . 20 i 30 x 5mg Dulcolax. Panlax A06AD11 Duphalac.30ml (Max. Portalak G03DB01 Duphaston.15ml dnevno. 10 .6 godina). najmanje tokom 6 uzastopnih ciklusa a mo`e se nastaviti i tokom prvih meseci trudno}e 2 x 10mg R03DA04 Durofilin. 3 dana.6 godina (10 .3 x 10mg od 5 .odrasli: 15 . tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa dismenoreja: 2 x 10mg od 5 .250mg Registar lekova 2011 101 .deca: 5ml dnevno (1 . Solvay Holandija (laktuloza) terapija hiperamonijemije.125mg 6 .12 godina (20 . Zdravlje (teofilin) bronhospazmolitik 644 kaps.10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere .25 dana ciklusa ili kontinuirano disfunkcionalna krvarenja: 2 x 10mg od 11 . sa produ`enim osloba|anjem 40 x 125mg i 250mg upotreba doziranje je individualno. Solvay Holandija (didrogesteron) gestagen 514 film tabl. zatim 5ml dnevno (7 .5 . 60ml) sirupa u po~etku.25 dana ciklusa.oralno ili 10mg ujutro rektalno deca iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis.35kg): 2 x 125 .14 godina) paralele Lactulose-MIP. 20 x 10mg upotreba endometrioza: 2 .25 dana ciklusa prete}i poba~aj: 40mg odjednom. zati na 8 sati 10mg do povla~enja simptoma habitualni poba~aj: 2 x 10mg do 20-te nedelje trudno}e sterilitet usled insuficijencije `utog tela: 10mg dnevno 14 .A06AB02 (bisakodil) laksativ strana 426 Dulcolax.15ml sirupa .20kg): 2 x 62. Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 . laksativ 426 oralni rastvor (67%) 10 x 15ml oralni rastvor (67%) 1 x 200ml i 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 .

5cm2 transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 10mg/42cm2 upotreba doze se odre|uju individualno. flaster se lepi na intaktnu ko`u.25mg/5. Victanyl M03AX01 (Z) Dysport. Janssen Pharmaceutica (fentanil) opioidni analgetik strana 606 transdermalni flaster 5 x (12μg/sat) 1. Beaufour Ipsen (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans 596 pra{ak za rastvor za inj. doza je 1000ij 102 Registar lekova 2011 . Fentanyl Sandoz. Fentanyl Torrex.N02AB03 § Durogesic.5mg/10.25cm2 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) 2. Max. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Fentanyl. sc im 1 i 2 x 500 LD50j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250ij za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500ij u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno.5mg/31.5cm2 transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) 5mg/21cm2 transdermalni flaster 5 x (75mcg/sat) 7.

.

3 i 6 x 150mg upotreba krem i sprej: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto i blago utrljati vaginalna tabl.4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije. Jugoremedija (ekonazol) D01AC03 krem (1%) 20g i 30g antimikotik 494 505 sprej za ko`u.4 x 1 inhalacija rastvor 250μg . Max. Max. 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . 10 inhalacija dnevno . (po potrebi ponoviti). Ivax Ecobec./inf. 5 x 25mg/5ml i 50mg/10ml upotreba 10 . najdu`e 7 dana Ecalin. 10 inhalacija dnevno .2 inhalacije. Nycomed (urapidil) antihipertenziv 472 rastvor za iv inj. Ecobec Easi Breathe R03BA01 Ecobec Easi Breathe. ili infuzijom 2mg/min.. pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 .odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . Ivax Ecobec Easi Breathe.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . u po~etku terapije. Max. 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte.2 inhalacije.4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije.12 godina: 2 . uve~e.12 godina: 2 .4 x 1 inhalacija rastvor 250μg . Ecobec 104 Registar lekova 2011 . Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (100μg/dozi) 200 doza rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba rastvor 100μg .deca 2 .N06DX01 Ebixa. tri uzastopna dana R03BA01 Ecobec.deca 2 .50mg sporom iv inj. 28 i 56 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno). Max. rastvor (1%) 50g G01AF05 vaginalna tabl. Max 20mg dnevno paralele Memantin Pliva C02CA06 (SZ) Ebrantil. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobi~ajene doze odr`avanja 9mg/sat.: 1 tabl. Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (100μg/dozi) rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (250μg/dozi) upotreba rastvor 100μg . Lundbeck (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl.

Ivax Ecosal. Spalmotil. Ventolin R03AC02 Ecosal Easi Breathe. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 37. Sandoz Private Limited Indija kaps. Velahibin. Max. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa. 5 inhalacija dnevno paralele Aloprol.deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti). Velafax.odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. Ventolin J01XA01 A07AA09 Edicin.2g dnevno podeljeno u 3 . Vancotex. do 10mg/min.4 doze. Vancomycin-MIP N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Efectin ER. Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije. Ivax Ecosal Easi Breathe. Lek (vankomicin hlorid) antibiotik 543 427 pra{ak za rastvor za inf. Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik strana 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije.4 x 2 inhalacije.30 dana starosti). Max. Max. Venlor XR 75 Registar lekova 2011 105 . Spalmotil.5mg. Max. 10mg/kg na 8 sati (7 . pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Kovancin.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. Max. 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno . Vancomicin. 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 .odrasli: 0. . Ecosal Easi Breathe.4 x 1 inhalacija.5 . Wyeth Medica Irska kaps.deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina). 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) .4 x 2 inhalacije. po potrebi 3 . 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 . po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. 2g dnevno . 5 inhalacija dnevno paralele Aloprol.R03AC02 Ecosal. Max. Ecosal. Venlax.4 x 1 inhalacija. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 75mg i 150mg Efexiva. po potrebi 3 . 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37.

Hemofarm (valproinska kiselina + natrijum valproat) tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x (145mg + 333mg) upotreba manja merna ka{i~ica sirupa sadr`i 100mg. 16 x 500mg oralni rastvor (30mg/ml) 90ml supozitorija 10 x 80mg i 150mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg .4 x 60 . u razmaku od 4 . 1 .240mg (1 .3 x dnevno 1 .4 x 120 .6 sati): 1 .2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 3 .3 x dnevno 1 . a ve}a 200mg odrasli i deca preko 25kg: 20 .6 godina).1g na 4 sata.15 godina: 1 .12 godina) paralele Febricet. 1 . Max. 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 .2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 2 . Panadol Baby.N02BE01 (BR) Efferalgan. Paracetamol Sopharma.4 nedelje superficijalni bazaliomi: 1 . Hemofarm (valproinska kiselina) antiepileptik 612 sirup (50mg/ml) 150ml Eftil.13 godina: 1 . ICN Polfa (fluorouracil) citostatik .2 tablete.120mg (2 meseca 1 godine). Max. Paracetamol. Lekadol Plus C N03AG01 Eftil. Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 {ume}a tabl.antimetabolit 568 krem (5%) 5g. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. Bristol Myers Squibb (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl.1 tableta 13 .1½ tableta paralele Febricet C.30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela paralele Depakine L01BC02 Efudix. Perfalgan N02BE51 (BR) Efferalgan C.4 x 240 500mg (6 .3 x dnevno ½ . 8 tableta dnevno deca 7 . prema potrebi. Panadol. 20g i 40g upotreba solarne keratoze: 1 .6 nedelja 106 Registar lekova 2011 .

sanofi aventis (oksaliplatin) citostatik . Sulpirid HL03AW.N05AL01 Eglonyl. Schering-Plough Labo. im 30 x 100mg/2ml upotreba oralno . 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma. Belgija krem (0.1600mg.4g dnevno podeljeno u 3 . ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Oxaliplatin "Ebewe". 3 .1%) 15g Elocom. 1 x (5mg/ml) 10ml i 20ml upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. Oxaliplatin Pliva Lachema. 2. Oxaliplatin PharmaSwiss.alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf.neuroze: 2 .800mg dnevno paralele Sulpigut.4mg+10mg+332mg)/g 150g upotreba odrasli: 1 .5mg/kg dnevno podeljano u 2 . Pharmanova biljni lek za pove}anje imuniteta (ekstrakt korena ehinacee + tinktura timijana + macerat korena belog sleza) 669 sirup (8. Alkaloid (sulpirid) antipsihotik strana 620 (SZR) kaps. Sinoxal Registar lekova 2011 107 .2 x 10ml deca: 1 . Novartis Pharma Produktions Nema~ka (pimekrolimus) dermatik 502 krem (1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelo mesto do nestanka simptoma D07AC13 (mometazon furoat) kortikosteroid 499 Elocom.400mg. Max. 12 x 200mg oralni rastvor (25mg/5ml) 120ml rastvor za inj. a 800 . kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli). 1 x 50mg i 100mg koncentrat za rastvor za inf.{izofrenija: 2 x 200 .2 x 5ml D11AX15 Elidel.1%) 15g mast (0.1%) 20ml upotreba krem i mast: 1 x dnevno krem ili mast namazati u tanakom sloju na obolelo mesto rastvor za ko`u: 1 x dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave L01XA03 (SZ) Eloxatine. tvrda 30 x 50mg tabl.4 doze.3 x 50mg (odrasli) parenteralno: 200 .3 doze (deca) . Schering-Plough Italija rastvor za ko`u (0.. (BR) Ehido. Max.

tvrda 2 x 80mg + 1 x 125mg upotreba prvi dan: 30 min.S01GX06 Emadine. Alcon Couvreur (emedastin difumarat) antihistaminik strana 658 kapi za o~i. dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 .5mg i 15mg upotreba 7.5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap u ve`nja~u oka A04AD12 (SZR) Emend.9mg dnevno podeljeno u 3 doze.3 dana paralele Beriate P. 21 x 1mg i 2mg upotreba 0. Belupo (ropinirol) antiparkinsonik 616 film tabl. MSD Italija (aprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 424 kaps. po potrebi za 2 nedelje pove}ati dozu na 15mg dnevno 108 Registar lekova 2011 .humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Requip Modutab B02BD02 (SZ) Emoclot. Octanate G04BD10 Emselex. Haemoctin SDH.25mg film tabl. Kedrion (koagulacioni faktor VIII . 210 x 0. 24mg dnevno paralele ReQuip. pre po~etka terapije 125mg drugi i tre}i dan: 80mg ujutro N04BC04 Eminens. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x 7.dugotrajna profilaksa: 20 . Koate DVI. pove}avati po 0. stepena krvarenja.75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno.5mg dnevno (po~etna doza).75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno). rastvor (0. Max. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . iv 1 x 500ij/10ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.40ij/kg u intervalu 2 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (darifenacin) spazmolitik 519 tabl. tvrda 2 x 80mg kaps.

20 x 10mg i 20mg Enalapril. 20 i 90 x (10mg + 25mg) Enap HL. 10 . 20 x (20mg + 6mg) tabl.5mg dnevno (po~etna doza). Salutas Pharma tabl. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2.5mg) Enap HL..5mg) Enap H. Galenika (bacitracin. 30. Salutas Pharma tabl.5 x dnevno mazati obolelo mesto infekcije oka: 2 . 30 x 5mg. 60 i 90 x (20mg + 12. 10mg i 20mg Enalapril. 20 x 10mg i 20mg Enap. Krka tabl.5mg) upotreba 1 tabl. dnevno odjednom paralele Prilenap H. Zdravlje tabl. Krka tabl. po potrebi 2 tabl.20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja). Zdravlje tabl. Krka tabl. 20 x (20mg + 12. PharmaSwiss tabl.C09AA02 (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 EnaHEXAL. 20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza). Max. 10mg i 20mg Enalapril. Jugoremedija tabl.3mg)/g 5g upotreba infekcije ko`e: 2 . neomicin) antibiotik 652 mast za o~i (500ij + 3. Krka tabl. 20 i 90 x (10mg + 12. 20. Remedica tabl. Prilenap HL S01AA30 Enbecin. 20 x 10mg i 20mg Enalapril Sandoz. dnevno. 20 x 5mg.20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele Prilenap C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 EnaHEXAL comp.3 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka Registar lekova 2011 109 . 10mg i 20mg Enatens. 30 x (10mg + 25mg) Enalapril HCT. 5 . 20 x 5mg. Lek tabl.

10 . 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Euvax B J01CR02 Enhancin.L04AA11 (SZ) (etanercept) imunosupresiv . 20 x 50mg i 150mg upotreba uzima se izme|u obroka veno limfati~ka insuficijencija i limfedem: 2 x 150mg poreme}aj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2 .5 dana).5ml i 20μg/ml upotreba odrasli i adolescenti preko 16 godina: 3 doze po 1ml bebe i deca do 16 godina: 3 doze po 0. 20 . sc 4 x 25mg rastvor za inj.40mg/kg (u intervalima 10 .3 x 50mg L01AA01 (SZ) Endoxan. Cemelog BRS Enhancin. Augmentin.4 meseca J07BC01 (Z) Engerix-B.. GlaxoSmithKline Belgija (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj. Baxter Oncology (ciklofosfamid) citostatik .17 godina: 2 x nedeljno 400mcg/kg.alkiliraju}i agens 566 pra{ak za inj. sanofi aventis (procianodolni oligomeri) venotonik 477 gastrorezistentna tabl.1g/m2 infuzijom tokom 1 sata. 2 x nedeljno 25mg C05CA. posle mesec dana II doza.15mg/kg (u intervalima 2 . sc 4 x 25mg Enbrel. Wyeth Medica Irska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.20 dana) imunosupresija: 0. Endotelon. ({pric) sc 4 x 50mg/ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x nedeljno 25mg ili 1 x nedeljno 50mg deca 4 . Max. iv inf 1 x 500mg i 1g upotreba neoplazme (po~etno doziranje): 3 . Ranbaxy Laboratories (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl. ({pric) sc 4 x 25mg/0. Panklav 110 Registar lekova 2011 . 21 x (500mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg na 8 sati paralele Amoksiklav. Wyeth Pharmaceuticals pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5ml rastvor za inj.5ml daje se im po {emi: I doza. im 25 x 10μg/0.6mg/kg dnevno (uobi~ajeno). Amoksiklav Quicktab. Amoksiklav 2x.selektivni strana 584 Enbrel. jednom mese~no u toku 3 .5 .

Bosnalijek (nifuroksazid) antidijaroik strana 427 kaps. D6 Magnezijum chloratum) homeopatski lek za gr~eve kod beba 675 oralni rastvor (10g+10g+10g+10g+10g)/100g 20ml upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela deca 0 .1g/m2 paralele Farmorubicin RD Registar lekova 2011 111 . Deutsche Homoopathie-Union (D6 Chamomilla. 1 x 10mg pra{ak za rastvor za inf.6 godina: 3 kapi na sat.7 god.25mg/m2 na 7 dana.5mg Enzix duo forte tabl.5 . Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf. kad popuste tegobe dati 3 x dnevno 3 kapi C09BA02 Enzix. najvi{e 6 puta dnevno (akutne tegobe).9 .2 god.A07AX03 Enterofuryl.6 meseci).3 x 100mg (1 . tvrda 30 x 100mg kaps. 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 .5mg Enzix duo tabl.) (BR) Enterokind. 3 x 200mg (3 . 4 x 100mg (7 meseci . Hemofarm antihipertenziv 485 (enalapril maleat + indapamid) tabl. Max. (enalapril) 30 x 10mg + film tabl.5mg upotreba 1 tabl. Indapamida (2. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 film tabl. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. (enalapril) 30 x 20mg + film tabl.90mg/m2.). D6 Lac defloratum. D6 Colocynthis. (indapamid) 15 x 2. D6 Cina. 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Episindan. na 3 nedelje ili 12.: 4 x 200mg deca: 2 . kumulativna doza 0. (indapamid) 15 x 2.5mg) L01DB03 (SZ) (epirubicin hlorid) citostatik – antibiotik 571 Epirubicin "Ebewe". (enalapril) 15 x 10mg + film tabl. (indapamid) 15 x 2. tvrda 8 i 16 x 200mg sirup (200mg/5ml) 90ml upotreba odrasli i deca iznad 7 god.

Lamotrix. Lameptil.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana.15mg/kg prvih 14 dana.12 godina) . 30 x 2mg. Actavis Island Epitrigine. Zdravlje (lamotrigin) antiepileptik strana 613 oralna disperzibilna tabl. Lamect.monoterapija: 25mg dnevno (po~etno). 30 x 25mg.50mg nedeljno. ({pric) sc iv 6 x 4000ij/0.200mg . zatim 25mg narednih 14 dana.15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 . postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 .N03AX09 Epitrigine.12 godina: 2 x 4mg/kg.30 dana. Lamotrigin. Glaxo Wellcome Velika Britanija Epivir.200mg dnevno u 1 ili 2 doze . 25mg.humani rekombinantni eritropoetin) rastvor za inj. 50mg dnevno narednih 14 .5ml rastvor za inj.3mg/kg jo{ 14 dana.4ml rastvor za inj. Lamotral.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana.3ml rastvor za inj.kombinovana terapija bez valproata: 0.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana. Lamolep. supkutane doze su 20 . u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind. ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0. 50mg i 100mg tabl. Lamal. 60 x 150mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 2 x 150mg ili 1 x 300mg deca 3 meseca . do optimalne doze odr`avanja 100 . postepeno pove}avati za 25 . GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) terapija HIV infekcije 551 film tabl. ({pric) sc iv 6 x 3000ij/0. po potrebi dozu pove}avati za 0. zatim 1 x 0. u 5-oj nedelji 50mg dnevno.2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 . Lamictal. 200mg dnevno . ({pric) sc iv 6 x 2000ij/0.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 .5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) . 25mg dnevno narednih 14 dana. 5mg. 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) .400mg dnevno u 1 ili 2 doze .kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana.30% ni`e od intravenskih Registar lekova 2011 . 300mg dnevno paralele Zeffix B03XA01 (SZ) Eprex. zatim 2 x 25mg 14 dana. Max. Solaban J05AF05 (SZR) Epivir.5ml rastvor za inj. pove}ati na 1. optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0. ({pric) sc iv 6 x 10 000ij/ml stimulator eritropoeze 456 Eprex 1000 Eprex 2000 Eprex 3000 Eprex 4000 Eprex 10000 112 upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije. zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg. Max.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana. Cilag AG (epoetin alfa . pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 .

8ml i 10000ij/ml rastvor za inj. po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja: 3 x nedeljno 17 .500mg na 6 sati ili 0. 4g dnevno deca: 125mg na 6 sati (do 2 godine).B03XA01 (SZ) Eqralys. J01FA01 (eritromicin) makrolidni antibiotik 538 Eritromicin. (po~etna doza). doza odr`avanja 25 . Max.5 .anemija kod pacijenata na hemodijalizi .5 min. 4000ij/0.33ij/kg. 5000ij/0. 10 .3ml. 30000ij/0.100ij/kg (t.m. 1 x (5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba lek se daje 1 nedeljno sporom iv inf. po~etno.30kg). LozarEP. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg. Losartan.anemija kod pacijenata na peritonealnoj hemodijalizi . 30 . Merck KGaA (cetuksimab) citostatik . tokom 1 .odrasli i deca: 3 x nedeljno 50ij/kg.150ij/kg (t. iznad 30kg) hroni~na bubre`na insuficijencija . Sentor Registar lekova 2011 113 . Lorista. Lotar. Rasoltan.m. 20 x 250mg i 500mg Eritromicin. 3000ij/0. hroni~na bubre`na insuficijencija .4ml.2 x nedeljno 50ij/kg.5ml. 16 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 250 .anemija kod pacijenata koji nisu na dijalizi . Losar. svake slede}e nedelje 250mg/m2 tokom 60min.9ml. 250mg na 6 sati (2 . Hemofarm (epoetin zeta) stimulator eritropoeze strana 456 rastvor za inj.3 x nedeljno 50ij/kg.8 godina) C09CA01 Erynorm. po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja za odrasle: 75 .odrasli . Lakea.50ij/kg hroni~na bubre`na insuficijencija . 6000ij/0..300ij/kg tokom nedelju dana doza odr`avanja za decu: 3 x nedeljno 75 . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Prelow. ({pric) iv 1 x 20000ij/0. 1 x (2mg/ml) 50ml rastvor za inf. 2000ij/0. Max.monoklonsko antitelo 573 rastvor za inf. Jugoremedija film tabl. ({pric) iv 1 i 6 x 1000ij/0. Hemofarm film tabl. Srbolek film tabl.6ml.5ml.75ml i 40000ij/ml upotreba primenjuje se iv inj. brzina infuzije 10mg/min.m. 60 . 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml Eritromicin. Losartic. po~etno. 8000ij/0.odrasli: .1g na 12 sati. Hemofarm (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl.150ij/kg (t. Max 200ij/kg L01XC06 (SZ) Erbitux. po~etno. ispod 10kg) .: 400mg/m2 tokom 120 min.6ml.

20 x 500mg upotreba 1 x 500mg tokom 7 dana. Max.6mg/kg.3 x dnevno namazati oboleli deo ko`e i blago utrljati A03AX13 (BR) (simetikon) antiflatulent 421 Espumisan.50 kapi ili 1 . kod intravenske anestezije ili 5 .05%) 30g upotreba 2 .25%) 30g Esperson M mast (0. 10 x 100mg/10ml upotreba doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle iv bolus injekcijom: 0. 3 . nastaviti sa 5 . 10 x 100mg/10ml Esmeron.1.5mg upotreba 1 tabl. Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv strana 512 tabl. 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj.10μg/kg/min.6 godina) paralele Gasvan 114 Registar lekova 2011 .5 x 25 kapi (1 .4 kaps. 0. postkoitalno (najkasnije do 72 sata) paralele Postinor 2 M03AC09 (SZ) (rokuronijum bromid) miorelaksans 596 Esmeron./inf. Organon Holandija rastvor za iv inj. meka 25. 1 x 1./inf.25%) 30g Esperson mite krem (0. emulzija 1 i 3 x (40mg/ml) 30ml oralne kapi. emulzija 1 x (40mg/ml) 250ml upotreba odrasli i deca preko 6 godina: 3 . Jugoremedija (dezoksimetazon) kortikosteroid 499 Esperson krem (0. 10 i 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj.9 .15mg/kg (doza odr`avanja) kontinuiranom infuzijom: 0.5 x 25 .G03AC03 (BR) Escapelle. Max. 0. Schering-Plough Francuska rastvor za iv inj. Organon Irska rastvor za iv inj.2 x 3 . 500mg dnevno. kod inhalacione anestezije N07BB01 Esperal./inf. sanofi aventis (disulfiram) antialkoholik 630 tabl. 50 i 100 x 40mg Espumisan L. Berlin-Chemie oralne kapi. Berlin-Chemie kaps./inf.500mg dnevno (doza odr`avanja) D07AC03 Esperson. 10 x 50mg/5ml Esmeron.6μg/kg/min.2mg/kg (po~etno). deca: 25 kapi pre ili posle podoja (odoj~ad). zatim 1 x 125 ./inf.6mg/kg.

Max.1400mg dnevno podeljeno u 2 . sanofi aventis (esencijalni fosfolipidi) hepatoprotektiv 425 kaps. 28 x 10mg i 20mg upotreba tablete se mogu deliti. po potrebi pove}ati do Max. tvrda 30 x 300mg upotreba 3 x 600mg L01XX11 (SZR) Estracyt.3 doze. tvrda 100 x 140mg upotreba 7 . anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani). 14 i 28 x 400mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 400mg Registar lekova 2011 115 . nezavisno od hrane depresija. opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg. Pfizer Italia (estramustin fosfat) citostatik . 28 x 2mg upotreba 2mg dnevno tokom 28 dana M01AB08 Etodin fort. (BR) Essentiale forte N. 20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana. 20mg dnevno paralele Cipralex A05BA. uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi.alkiliraju}i agens 576 kaps.N06AB10 Esram.14mg/kg ili 140 .. Nobel Ilac (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl. zatim 10mg dnevno. Nobel Ilac (etodolak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl. Novo Nordisk (estradiol) estrogen 513 film tabl. 1 sat pre ili 2 sata posle jela G03CA03 Estrofem.

50mg/m2 tokom 4 . 10 i 20 x 20μg/ml Euvax B pediatric suspenzija za inj. Sanofi Pasteur (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj.200μg dnevno hipotireoidizam odraslih (supstituciona terapija): 25 . Sintopozid. 1 x 100mg/5ml Etoposide. 1 x 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss. Vepesid H03AA01 Euthyrox. 100 .100mg/m2. posle mesec dana II doza. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Engerix-B 116 Registar lekova 2011 . 10 i 20 x 10μg/0. im 1.5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 .antimitotik strana 569 Etoposid "Ebewe". Merck KGaA (levotiroksin natrijum) hormon 527 tabl.5ml daje se im po {emi: I doza. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta. 100 .60 minuta pre doru~ka i drugih lekova.5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 3 doze po 1ml novoro|en~ad i deca do 16 godina: 3 doze po 0. tokom 5 dana. 10 x 100mg/5ml Etoposide-Teva.50μg/m2 (po~etna doza). im 1. 50 x 25μg.L01CB01 (SZ) (etopozid) citostatik . tokom 3-5 dana.4 nedelje za oralnu upotrebu 2.4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno.200μg (doza odr`avanja) hipotireoidizam dece (supstituciona terapija): 12.150μg/m2 (doza odr`avanja) supresivna terapija kod karcinoma tireoidee: 150 . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. tre}eg i petog dana na 3 .4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima.300μg paralele Letrox. 125μg i 150μg upotreba lek se uzima 30 . 50μg. sa prekidima 2 . isklju~ivo sa vodom eutiroidna struma i profilaksa relapsa nakon operacije eutiroidne strume: 75 . 100μg.50μg (po~etna doza). tokom 2 .. za 3 .5 . doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan.4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 .5 dana.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Lastet. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. za 3 . PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. sporom inf. 75μg. Tivoral J07BC01 (Z) Euvax B.

Novartis Pharma Stein [vajcarska transdermalni flaster 30 x 4. 30mg/kg dnevno Registar lekova 2011 117 . 28 x (5mg + 160mg) film tabl.30mg/kg dnevno (po~etno). dnevno V03AC03 (SZ) Exjade. 28 x 60mg upotreba 60mg dnevno nezavisno od jela A11HA03 (BR) Evitol.6mg.odrasli i deca: 50 . dozu odr`avanja pode{avati na 3 . 12mg dnevno dermalno: flaster se stavlja na intaktnu ko`u le|a.po~etna doza: 2 x 1.6mg/24 sata (po~etno).6 meseci za 5 .5mg/24 sata C09DB01 Exforge. 4g dnevno malapsorpcija kod cisti~ne fibroze . tvrda 28 x 1. Max. Max.5mg i 6mg Exelon. Novartis [panija kaps.5 . 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 10 .10mg/kg dnevno. dalje se doza individualno prilago|ava .5mg.deca iznad 1 godine: 100mg dnevno N06DA03 (rivastigmin) terapija Alzheimer-ove bolesti 628 Exelon. 30 x 100mg upotreba hemoliti~ka anemija: 300mg dnevno kao antioksidans: 100 .300mg dnevno malapsorpcija kod abetalipoproteinemije .5mg. Novartis Pharma Francuska oralni rastvor (2mg/ml) 120ml Exelon. 4.6mg/24h transdermalni flaster 30 x 9.5mg/24h upotreba oralno . 28 x (5mg + 80mg) film tabl. Novartis [panija Exforge. 3mg. 28 x (10mg + 160mg) upotreba 1 tabl. Krka (alfa tokoferolacetat) vitamin 442 oblo`ena tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (deferasiroks) helator gvo`|a 662 tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (amlodipin + valsartan) antihipertenziv 489 film tabl. po potrebi posle 4 nedelje dozu pove}ati na 9.200mg dnevno .100mg/kg dnevno. za oralnu suspenziju 28 x 125mg.uobi~ajena doza odr`avanja: 2 x 1.G03XC01 Evista.odrasli: 100 . Max. Eli Lilly (raloksifen hlorid) selektivni modulator estrogenskih receptora strana 518 film tabl. nadlaktice ili grudi 1 x 4.

(SZ) Extraneal.reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg . Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (ikodekstrin + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) strana 463 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L (7. Belgija (ezetimib) hipolipemik 491 tabl.akutni giht: 1 x 120mg..B05D. 8 dana paralele Arcoxia C10AX09 Ezetrol. MSD Holandija film tabl.osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg .5% ikodekstrina) upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 . 7 i 14 x 60mg. MSD Frosst Iberica film tabl. 7 i 28 x 30mg i 60mg film tabl. Max. sa ili bez hrane 118 Registar lekova 2011 . Schering-Plough Labo.5L tokom 10 . 90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina .20 minuta M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Exxiv. 28 x 10mg upotreba 10mg dnevno. 7 i 14 x 90mg i 120mg Exxiv.2..

.

Hemofarm film tabl.8 nedelja (terapija). po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 .inhibitor estrogenih receptora 579 rastvor za inj. kumulativna doza 0. AstraZeneca UK (fulvestrant) citostatik . 6mg tokom 2 . 30 x 20mg i 40mg Famotidin Alkaloid.5mg) upotreba mast: 2 .9mg dnevno (doza odr`avanja) L01DB03 (SZ) Farmorubicin RD.5 . Actavis Italy (epirubicin hlorid) citostatik . 20 x 20mg film tabl. na 3 nedelje ili 12.4 dana zatim 3 .1g/m2 paralele Epirubicin "Ebewe". 1x5mg i 35mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 1mg/kg svake dve nedelje C05AD04 Faktu. 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati.antibiotik 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Max. iv 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 . Alkaloid film tabl. tokom 4 .3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . 10 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg.25mg/m2 na 7 dana. Episindan L02BA03 Faslodex.12 nedelja paralele Quamatel B01AA03 Farin.A16AB04 (SZ) Fabrazyme. Genzyme (agalazidaza beta) terapija Fabrijeve bolesti strana 445 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 30 x 5mg upotreba doziranje je zavisno od protrombinskog vremena. najbolje uve~e pre spavanja.2 u toku dana i 1 pre spavanja A02BA03 (famotidin) H2 blokator 419 Famotidin.90mg/m2.40mg tokom 6 . iv 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj. dnevnu dozu uzeti odjednom. Nycomed (polikrezulen + cinhokain hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (50mg + 10mg)/g 20g supozitorija 10 x (100mg + 2. Galenika (varfarin natrijum) oralni antikoagulans 448 tabl.9 . ({pric) im 1 x 250mg/5ml upotreba rak dojke (samo kod `ena u menopauzi): 250mg na 30 dana 120 Registar lekova 2011 .

Perfalgan N02BE51 (BR) Febricet C. 8 tableta dnevno deca 7 .13 godina: 1 . (BR) Favora Silymarin. 1 . Max. 50 blistera po 10 x 500mg (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml supozitorija 5 x 200mg {ume}a tabl.M02AA10 (BR) Fastum. tokom 7.6 godina). 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. Hemofarm (paracetamol) analgoantipiretik 608 (Z) tabl.240mg (1 .15 godina: 1 . Belupo biljni hepatoprotektiv (Silybi mariani fructus extractum siccum standardizovani) 669 kaps.1½ tableta paralele Efferalgan C. Paracetamol Sopharma. tvrda 30 x 150mg ({to odgovara 100mg silimarina) upotreba 150mg ekstrakta sadr`i 100mg silimarina izra`enog kao silibinin 2 .1g na 4 sata. Max.2 tablete. a najdu`e 10 dana paralele Ketonal gel. 10 i 20 x 500mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg .3 x dnevno 1 . A. Panadol.120mg (2 meseca 1 godine).5%) 20g. Paracetamol.3 x dnevno 1 .6 sati): 1 . Ketospray HA05BA.4 x 60 .3 x dnevno ½ .12 godina) paralele Efferalgan.4 x 240 500mg (6 . Lekadol Plus C Registar lekova 2011 121 .4 x 120 . Menarini Manufacturing (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 593 gel (2. prema potrebi. Panadol Baby. 10 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 . Hemofarm (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl. 30g i 50g upotreba 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto. u razmaku od 4 .1 tableta 13 . 1 .3 x 100mg N02BE01 Febricet.

100 FEIBAj/kg. zavisi od titra inhibitora uobi~ajeno: 50 .15 godina) paralele Fervex B03AC01 Fedex.3 x 1 pra{ak Febricet Cold Junior deca: 2 x 1 pra{ak (6 . Letrozole Medico Uno D04AA13 (BR) Fenistil.5mg upotreba 2.10 godina). najdu`e 5 dana kontinuirano Febricet Cold odrasli i deca iznad 15 godina: 2 . Novartis Consumer Health (dimetinden maleat) antihistaminik 496 gel (0.inhibitor enzima aromataze 580 Femara.1%) 30g upotreba 2 .R01BA51 (BR) (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija strana 639 Febricet Cold. iv inf im 5 x 100mg gvo`|a/2ml upotreba doza se odre|uje prema deficitu hemoglobina B02BD03 (SZ) Feiba NF. Max. Zdravlje (dekstriferon) antianemik kod sideropeni~ne anemije 455 rastvor za inj. Baxter AG (antiinhibitorski kompleks faktora VIII) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za inf. 3 x 1 pra{ak (10 . 30 x 2. 30 x 2.5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Lametta. Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/5g nazeba upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. 200 FEIBAj/kg dnevno L02BG04 (letrozol) citostatik . 1 x 500 FEIBAj/20ml pra{ak i rastvara~ za inf. Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4g Febricet Cold Junior. PharmaSwiss tabl. 4 x 1 pra{ak (12 . 1 x 1000 FEIBAj/20ml upotreba rastvara~ je voda za inj.4g dnevno mazati u tankom sloju 122 Registar lekova 2011 . doziranje je individualno.5mg Femozol. Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl.12 godina).

im iv 50 x (0. tvrda 30 x 160mg upotreba 1 x 160mg § N01AH01 (Z) (fentanil) opioidni anestetik 602 606 606 602 Fentanyl.20μg/kg (umereno velike hirur{ke intervencije).3 μg/kg (indukcija i odr`avanje anestezije) dermalno: doze se odre|uju individualno. im iv 5 x (50μg/ml) 2ml i 10ml upotreba parenteralno .50μg/kg (velike hirur{ke intervencije) . PharmaSwiss (fenofibrat) hipolipemik 490 kaps. 20 . 6 meseci (onihomikoza ruku). Victanyl D01AC12 Fentikol.N03AA02 § Fenobarbiton.200mg u jednoj dozi. 2 .05mg/ml) 2ml i 10ml N02AB03 Fentanyl Sandoz MAT. optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 . Hemofarm [abac (fentikonazol nitrat) antimikotik 494 krem (20mg/g) 15g upotreba 1 x dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3 . 50μg/sat. 30 x 100mg upotreba doziranje je individualno. 50μg/sat.6 nedelja (dermatomikoze).180 mikromola/L) odrasli: 50 . Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj. Galenika (fenobarbiton) antikonvulziv strana 610 tabl.12 godina: 2 . kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic. 10 i 20 x 25μg/sat.8mg/kg dnevno paralele Phenobarbiton C10AB05 Fenolip. 75μg/sat i 100μg/sat N01AH01 (SZ) Fentanyl Torrex.odrasli: 2μg/kg (manje hirur{ke intervencije ili postoperativna analgezija). uve~e deca: 5 . 1 godine (onihomikoza nogu) Registar lekova 2011 123 . Hexal transdermalni flaster 5. 75μg/sat i 100μg/sat N02AB03 Fentanyl Sandoz TTS.40μg/ml (60 .deca 2 . 10 i 20 x 25μg/sat. Janssen Pharmaceutica rastvor za inj. flaster se lepi na intaktnu ko`u. Hexal transdermalni flaster 5.

1g granule za oralni rastvor (bez {e}era) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4. Febricet Cold Junior A09AA02 Festal N.100mg (profilaksa) odoj~ad: 25 . najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 15 godina: 2 . 20 x 192mg (Z) oblo`ena tabl. za `vakanje 30 x 100mg sirup (50mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 100 .50mg (manifestan nedostatak gvo`|a) deca 1 . 50 .granule za decu: 2 x sadr`aj 1 kesice (6 . Lek (gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks) antianemik 455 tabl.95g upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. Jugoremedija (pankreatin) digestivni enzimi 430 (BR) oblo`ena tabl. Bristol Myers Squibb (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija nazeba 639 granule za oralni rastvor (za decu) 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/3g granule za oralni rastvor (sa {e}erom) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/13. odjednom ili 2 x 1 B03AB05 Ferrum Sandoz. 3 x sadr`aj 1 kesice (10 .100mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 25 .3 x sadr`aj 1 kesice deca .2 tabl.300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 100 (latentan nedostatak gvo`|a). 30 x 105mg gvo`|a upotreba 1 tableta ½ sata pre doru~ka sa dosta te~nosti. 4 x sadr`aj 1 kesice (12 .15 godina) paralele Febricet Cold.12 godina). po potrebi pove}ati na 2 tablete dnevno.50 (latentan nedostatak gvo`|a) R01BA51 (BR) Fervex. Galenika (gvo`|e II sulfat) antianemik kod sideropeni~ne anemije strana 454 film tabl. 500 x 192mg upotreba 1 .300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 50 .100mg (latentan nedostatak gvo`|a) trudnice: 200 .10 godina).B03AA07 Ferro gradumet. u toku obroka paralele Pankreatin 124 Registar lekova 2011 .12 godina: 50 .

30 x 5mg Finpros.4 x dnevno mazati u tankom sloju Registar lekova 2011 125 .primenjuje se isklju~ivo kod odraslih: 50 . po potrebi pove}avati do Max. uobi~ajena doza odr`avanja 100mg uve~e opsesivno kompulzivne bolesti . Solvay Francuska (fluvoksamin maleat) antidepresiv strana 625 film tabl. 200mg dnevno (preko 50mg daje se u 2 doze) R06AX26 Fexofenadine Sandoz. etarsko ulje ruzmarina i lavande) biljni venotonik 672 gel (350mg+20mg+2mg+1mg)/g 45g i 90g upotreba 3 . Famar Orleans Francuska (fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla) enzimski dermatik 466 mast (1Lj + 6. Lek film tabl. 10 i 20 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 .odrasli: doze su iste kao kod depresije a ukoliko nema pobolj{anja u toku 10 nedelja terapiju treba preispitati . 90 i 98 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Proscar. 30.66Cj)/g 25g i 50g upotreba na 6 .deca iznad 8 godina: 25mg dnevno (po~etno) po potrebi dozu pove}avati na 4 .12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Telfast B06AA02 Fibrolan.7 dana po 25mg do Max. 300mg dnevno (preko 150mg daje se u podeljenim dozama). Zerlon (BR) Fitoven.100mg uve~e. Sandoz Private Limited Indija (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl.N06AB08 Fevarin. Prosterid.8 sati mazati ranu u tankom sloju G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate 521 Finasterid Sandoz. Krka film tabl. 84. 28. 15 i 30 x 100mg upotreba depresija . Solvay Holandija Fevarin. Zdravlje (te~ni etanolni ekstrakt semena divljeg kestena i kokoca.

3 x 15mg (6 . Fleet Phospho soda.2 x 50μg u svaku nozdrvu.5mg (do 2 godine).2 x 100μg u svaku nozdrvu. 10 x 250mg i 500mg upotreba tabl. se uzimaju nezavisno od jela 250 . Levomax. 2 .500mg na 12 ili 24 sata paralele Lebel. neo bronchol A06AD. po potrebi pove}avati najvi{e do 2 x 1mg dnevno deca iznad 4 godine: 2 x 50 . Levoxa R01AD08 Flixonase.4g + 10. GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) antiastmatik 643 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (50μg/dozi) 120 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (125μg/dozi) 60 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 60 doza upotreba odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 100 . Max. Lek (levofloksacin) hinolonski antibiotik 543 film tabl. 3 x 7. Mucosolvan Junior.8g)/45ml upotreba primenjuje se isklju~ivo kod starijih od 15 godina J01MA12 Flexid. suspenzija (50μg/dozi) 120 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .250μg. Laboratorios Casen Fleet laksativ u (natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat) dijagnostici i hirurgiji 426 oralni rastvor (24.12 godina) paralele Ambroksol.100μg 126 Registar lekova 2011 . GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) kortikosteroid 639 sprej za nos.R05CB06 (BR) Flavamed.5mg (2 . Mucosolvan. 10 i 20 x 30mg oralni rastvor (15mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 30mg prva 3 dana zatim 2 x 30mg deca: 2 x 7. Berlin-Chemie (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 tabl. 200μg dnevno R03BA05 Flixotide.11 godina: 1 .. Max. 400μg dnevno deca 4 .5 godina).

Lek (loratadin) antihistaminik strana 648 tabl.60 min. Tamprost. Claritine.6 kaps. zatim 6 . 30 i 100 x 0.R06AX13 Flonidan.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor.2 kapi na svaki sat. Berlin-Chemie (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps. pome{ati sa ~ajem odrasli i deca iznad 3 godine: 4 . Tamosin. 20 i 30 x 10mg oralna suspenzija (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . dnevno (sadr`aj kapsule pome{ati sa malo te~nosti) N05CD08 Flormidal.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal. Pressing A07FA01 (BR) Flonivin BS. prva 2 dana.2 kapi jo{ najmanje 5 a najvi{e 12 dana mast: 3 . pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps.4mg upotreba 1 x 0. Loratadin. po potrebi ponoviti tokom no}i premedikacija: 15mg na 30 . Midazolam Torrex G04CA02 Flosin. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 10. Tamsudil S01AX11 Floxal. 30 x 15mg upotreba nesanica: 7. Omsal. Dr Gerhard Mann (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i (3mg/ml) 5ml mast za o~i (3mg/g) 3g upotreba kapi: 1 . tvrda 16 x 35mg upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 .8 x dnevno 1 . dnevno izme|u obroka deca do 3 godine: 3 .15mg uve~e pre spavanja.5 . Tamsol. Galenika (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl. Galenika (bacilus subtilis IP 5832) antidijaroik 429 kaps.60 minuta pre intervencije paralele Dormicum.4 kaps.4 x dnevno u konjunktivalnu kesu paralele Uniflox Registar lekova 2011 127 . 10.

ponoviti istu dozu posle 4 .14 dana (oralna kandidijaza). Novartis Bangladesh kaps. tvrda 1 x 150mg upotreba odrasli .12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon. tvrda 7 x 50mg i 100mg kaps.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca . Diflucan.J07BB02 (Z) Fluarix. tvrda 7 x 50mg kaps. tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. tvrda 1 x 150mg Fluconal. 7 .5ml vakcine.100mg dnevno. 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. 100mg i 200mg kaps. 1 x (2mg/ml) 100ml Flukonazol. Zdravlje kaps. Vaxigrip.antiandrogen 579 tabl.400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli . GlaxoSmithKline Nema~ka (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj.25ml vakcine.oralno ili infuzijom: 3 .oralno: 50 . 6 .6 nedelja paralele Agrippal S1. Belgija (flutamid) citostatik .6mg/kg dnevno prvog dana. Fluimun. Aegis kaps.4 nedelje (dermatomikoze). tvrda 1 x 150mg Flumycozal.oralno ili infuzijom: 200 . Schering-Plough Labo. 100 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flutasin J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Fluco Sandoz. ({pric) sc im 1 x 0. 2 . tvrda 7 i 14 x 50mg i 100mg kaps. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). tvrda 1 x 150mg Flukonazol.5ml upotreba dato doziranje se odnosi na osobe koje nikad nisu bile vakcinisane dok vakcinisani primaju samo jednu dozu odrasli i deca iznad 3 godine: 0. Vaxigrip Junior L02BB01 Flucinom.6 nedelja deca 6 meseci do 3 godine: 0. Hemofarm kaps. Nini kaps. ponoviti istu dozu posle 4 . tvrda 7 x 50mg. Stabilanol 128 Registar lekova 2011 . tvrda 7 x 50mg kaps. 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 .

3 x 200mg deca: 2 x 100mg (do 2 godine).14 godina) parenteralno . Zambon [vajcarska Fluimucil 100 granule za oralni rastvor 30 x 100mg Fluimucil 200 granule za oralni rastvor 30 x 200mg Fluimucil 600 {ume}a tabl.7 godina). Zambon Italija rastvor za inj.25ml paralele Agrippal S1. granule i {ume}e tablete se uzimaju rastvoreno u vodi odrasli i deca iznad 7 godina: 600mg uve~e ili 2 . tokom 5 .antimetabolit strana 567 Fludara. ({pric) sc im 1 x 0. ACC akut J07BB02 (Z) Fluimun. iv 5 x 300mg/3ml R05CB01 (BR) Fluimucil.2 x sadr`aj nerazbla`ene ampule primeniti pomo}u raspr{iva~a pod pritiskom.deca 6 . 20 x 10mg (SZ) pra{ak za rastvor za iv inj.300mg dnevno 1 . svakih 28 dana. 1 x 50mg/2ml upotreba oralno: 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana. mukolitik 662 646 Fluimucil.600mg dnevno .200mg dnevno podeljeno u vi{e doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima) (acetilcistein) V03AB23 (Z) antidot za paracetamol./inf. Vaxigrip Junior Registar lekova 2011 129 . Imunolo{ki zavod Zagreb (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa 560 suspenzija za inj.6 godina (izuzetno): 10mg/kg dnevno inhalaciono: 1 . Genzyme (SZR) film tabl. Fluarix. tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti. tokom 6 ciklusa parenteralno se primenjuje bolus injekcijom ili iv infuzijom): 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. Galenika (flurbiprofen) nesteroidni antireumatik 591 oblo`ena tabl 30 x 50mg i 100mg upotreba oralno: 150 .L01BB05 (fludarabin fosfat) citostatik . 3 x 100mg (2 .odrasli: 300 .10 dana paralele ACC.5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0./inf. Vaxigrip. 5 x 50mg (SZ) Fludarabine-Teva. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za iv inj. 2 x 200mg (7 . 10 x 600mg upotreba oralno se uzima posle jela.14 godina: 150 .5ml deca 6 meseci do 3 godine: 0. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Sindarabin M01AE09 Flugalin.

/inf. 2 x 0.60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flusetin. Medico Uno (dekvalinijum hlorid) vaginalni antiinfektiv 504 vaginalna tabl. uobi~ajena dnevna doza je 350mg/m2/dan monoterapija .6 godina). 6 x 10mg upotreba 1 vaginalna tabl. ukupna dnevna doza obi~no ne prelazi 1g. na 3 . 1 x 1mg (deca iznad 6 godina) ako voda za pi}e sadr`i 0. Teva Pharmachemie rastvor za iv inj. 1 x (50mg/ml) 5ml i 10ml upotreba doza zavisi od odabranog re`ima. 5 dana uzastopno.600mg/m2 dnevno.6mg/L fluora: doze smanjiti na pola. na 7 dana. 5 dana. Hemofarm tabl.3mg/L fluora: 1 x 0. 2 .3 .750mg/m2 u jednoj dozi.antimetabolit 568 5-Fluorouracil "Ebewe".7mg/L terapija fluorom nije potrebna L01BC02 (SZ) (fluorouracil) citostatik . Galenika kaps. tvrda 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija). Galenika (natrijum fluorid) prevencija karijesa 416 tabl.1100mg/m2 dnevno. 30 x 20mg Fluoksetin. Ni Medic kaps.25mg (deca 3 .N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flunirin. zatim 7 dana pauze 130 Registar lekova 2011 .0. primene drugih citostatika. 20 ./inf.25mg i 100 x 1mg upotreba ako voda za pi}e sadr`i manje od 0.3 nedelje kontinuiranom infuzijom.25mg (deca do 3 godine). radioterapije. u ve~e tokom 6 dana A01AA01 (BR) Fluorogal. Fluxilan G01AC05 Fluomizin. uzastopno na 3 . 60mg dnevno (bulimija).4 nedelje. 5 x (50mg/ml) 5ml i 10ml Fluorouracil Teva.infuziono: 600 . tvrda 30 x 20mg Flunisan. a za vi{e od 0.250mg/m2 dnevno. ili 150 . ili 300 . 250 x 0.bolus inj: 400 . Ebewe Pharma rastvor za iv inj.4 nedelje monoterapija .

24 sata podeljeno u vi{e doza. 20 x 5mg upotreba 1 . Leucovorin Calcium.antiandrogen 579 tabl. Alkaloid (folkodin) antitusik 647 kaps. tvrda 10 i 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija). Bosnalijek film tabl. Sindan Pharma (flutamid) citostatik . Flunisan. Jadran Galenski Laboratorij tabl./inf. tvrda 20 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10 . 2 x 4 . 1 x 30mg/10ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im. Nini tabl. iv.12 godina) Registar lekova 2011 131 . 20 . 30 i 90 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flucinom B03BB01 (folna kiselina) antianemik kod megaloblastne anemije 455 Folacin. iv inf) tokom 12 . Aegis kaps. 20 x 20mg Fluxilan.2 x 5mg (deca) V03AF03 (SZ) Folcasin. 60mg dnevno (bulimija). 20 x 5mg Folnak.8mg (2 .60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flunirin.15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 . Fluoksetin L02BB01 Flutasin.N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flusetin. 1 . zatim 12 .20mg deca: 2 x 2mg (do 2 godine).72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe".4x 5mg (odrasli). Sindan Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj. Leucovorin Teva R05DA08 Folkodin Alkaloid.

4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss. Amlopin.12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 .100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. Amlonorm. Max. 10mg dnevno paralele Alopres. Hemofarm (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. 1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg . Norvasc. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.2g na 8 ./inf.12 godina: 30 . Tenox. 4 i 8 x 70mg Fosamax. Eli Lilly (teriparatid) stimulator izgradnje ko{tane mase 529 rastvor za inj. Sedron H05AA02 Forteo. Bonap. Abbott (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. Monodipin. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Isofluran Nicholas Piramal J01DD02 (Z) Forcas. Amlodil. najdu`e 24 meseca 132 Registar lekova 2011 . (pen sa ulo{kom) 1 x 28 doza po 20μg/80mcl upotreba osteoporoza kod `ena i mu{karaca. Alendronat. te~nost 100% 1 x 100ml upotreba doziranje je individualno. i osteoporoza zbog produ`ene terapije glukokortikoidima: 20μg dnevno. Ufar (amlodipin) antagonist Ca2+ strana 481 tabl. Max. Amlogal. 2.C08CA01 Fopin.60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca . Amlodipin PharmaSwiss. MSD Italija tabl. Sandoz film tabl. 6g dnevno paralele Ceftazidim Sandoz M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Forosa. Vazotal N01AB06 (SZ) Forane. Alendronat ICP. Amlodipin.

zatim 5000ij dnevno tokom 5 . nedeljno R03AK07 Foster.2 sata pre operacije. 1 i 10 x 75ij/1ml i 150ij/1ml upotreba 75 . MSD Holandija tabl. tokom najmanje 6 dana Registar lekova 2011 133 . 10 x 10000ij/ml rastvor za inj.2 sata pre operacije. Chiesi Italija Foster.2ml upotreba profilaksa tromboza (sc): 2500ij na 1 . zatim infuzijom 200 . 5000ij na 1 .2 udaha G03GA04 (SZR) Fostimon. 4 x (70mg + 2800ij) i (70mg + 5600ij) Fosavance. ({pric) sc 10 x 2500ij/0.A06AD65 Fortrans. 4 x (70mg + 2800ij) upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 tabl.2ml i 5000ij/0.300ij/kg/dan tokom 10 dana le~enje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120ij/kg na 12 sati. MSD Italija Fosavance.4 sata pre intervencije) M05BB03 (alendronska kiselina + holekalciferol) bisfosfonat 599 Fosavance. Torrex Chiesi Pharma (beklometazon dipropionat + formoterol fumarat) antiastmatik 642 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 120 i 180 doza x (100μg+6μg)/dozi upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . Ibsa Institut (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Chiesi Francuska Foster.150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Bravelle B01AB04 (SZR) Fragmin. Pfizer Belgium (dalteparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za sc iv inj./inf. zatim 2500ij dnevno tokom 5 .7 dana (op{ta hirurgija). MSD Frosst Iberica tabl. Beaufour Ipsen (makrogol 4000) laksativ strana 426 pra{ak za oralnu suspenziju 4 x 64g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u 1L vode odrasli: 4L jednokratno uve~e pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uve~e i 2L slede}eg jutra 3 .7 dana (ortopedska hirurgija) le~enje akutnih dubokih venskih tromboza (sc): 1 x dnevno 200ij/kg plu}na embolija: 50ij/kg iv u bolusu.

3 nedelje (keratitis fungalis).400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . Tinea cruris). Klacid. Max.8ml upotreba profilaksa tromboza u hirurgiji: 1 x 0.B01AB06 (SZR) Fraxiparine. Nobel Ilac (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. 4 . 14 x 500mg Fromilid Uno.15 dana (Tinea pedis.2 . ({pric) sc iv 10 x 3800ij anti Xa/0.8 nedelja (Tinea capitis). Berlin-Chemie Frovamax. 15 i 30 x 100mg upotreba sistemske mikoze .odrasli: 200 . Almac Pharma Frovamax. Zymbaktar N02CC07 Frovamax. Krka film tabl. 5700ij anti Xa/0. 4 i 6 x 2. 5mg za 24 sata J02AC02 Funit.5mg kod akutnog ataka. sa produ`enim osloba|anjem 7 i 14 x 500mg upotreba Fromilid odrasli: 250 . tokom najdu`e 10 dana terapija nestabilne angine pektoris: 86ij/kg iv ili 2 x 86ij/kg sc J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Fromilid.5mg upotreba 2. Kanazol. po potrebi ponoviti dozu za 2 sata (ako prva doza nema dejstva ne primenjivati drugu).7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . Omicral. Klacid IV. Slaviamed tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 5 i 10 x 500mg Fromilid uno.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele ItraconEP. Lekoklar. Klacid MR. 4 . tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca (30 . 7 .40kg): 250mg na 12 sati Fromilid uno odrasli: 500mg na 24 sata paralele Clarexid. Lekoklar XL.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 3. Laboratorios Menarini (frovatriptan) antimigrenik 610 film tabl. tvrda 4. 14 x 250mg Fromilid.6ml sc od 1 do 4 postoperativnog dana terapija dubokih venskih tromboza: 85ij/kg na 12 sati.6ml i 7600ij anti Xa/0. Prokanazol 134 Registar lekova 2011 .500mg na 12 sati.3ml rastvor za inj. 2. Krka film tabl.4ml. Glaxo Wellcome Francuska (nadroparin kalcijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj. Slaviamed film tabl.0. Klerimed. ({pric) sc iv 2 i 10 x 2850ij anti Xa/0.

Sopharma (furosemid) diuretik strana 473 rastvor za inj. Max.5mg/kg.16 godina: 2 x 2mg/kg.50mg im ili sporom iv inj. 2 x 90mg Registar lekova 2011 135 . Roche (enfuvirtid) terapija HIV infekcije 553 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5 . Max.C03CA01 Furosemide Sopharma. 20mg dnevno paralele Lasix J05AX07 (SZ) Fuzeon. sc 60 x (90mg/ml) 12ml upotreba odrasli: 2 x 90mg deca 6 .) deca: 0. (4mg/min.1. im iv 10 x (10mg/ml) 2ml upotreba odrasli: 20 .

.

.

tvrda 20 x 100mg kaps.4g dnevno podeljeno u 3 doze . 1.12 sati. Salutas Pharma kaps. tvrda 50 x 300mg i 400mg Gaboton. Max. Artesan Pharma Gabagamma 100 kaps.1g na 12 sati ili 1g na 24 sata deca do 1 godine: 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati) 1 .50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Galenika (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. iv 10 x (1mmol/ml) 30ml upotreba doze zavise od vrste snimanja J01DB05 Galadrox. Max.4 doze. tvrda 20 i 50 x 300mg Gabagamma 400 kaps. Max. tvrda 20 i 50 x 100mg.5ml i 15ml rastvor za inj. Katena.6 godina: 250mg na 12 sati iznad 6 godina: 500mg na 12 sati J01DB04 (SZ) Galecef. ({pric) iv 5 x (1mmol/ml) 7. Primaceph 138 Registar lekova 2011 . tvrda 20 x 100mg kaps. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. 2.12 godina: 25 . 300mg i 400mg upotreba epilepsija .odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . tvrda 50 x 300mg i 400mg Gabaneural.1g na 6 .35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol ./inf.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gordius. Galenika (cefadroksil) cefalosporin 535 kaps. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg .N03AX12 (gabapentin) antiepileptik strana 614 Gabagamma. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 .odrasli: 300mg (po~etna doza). tvrda 20 i 50 x 400mg Gabalept. tvrda 20 i 50 x 100mg Gabagamma 300 kaps. tvrda 12 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli i deca preko 40kg: 500mg .1. Max. Neurontin V08CA09 (Z) Gadovist. Bayer Schering Pharma (gadobutrol) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja).deca 6 . Pliva Hrvatska kaps. Kern Pharma kaps.

za 8 .5ml suspenzija za inj.N03AF01 Galepsin. Galenika (ketotifen) alergoprofilaktik 649 sirup (1mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 x 1 . prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 139 . 4-og i 6-og dana se ma`e gornji deo tela osim glave i vrata.200mg.2 godine). ({pric) 1 x (20μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0.12 sati ponoviti kupanje.odrasli: uve~e posle kupanja namazati celo telo. postupak ponoviti za 8 dana scabies . (SZ) Gambrosol trio. Galenika (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl. ostaviti 3 dana pa kosu ponovo oprati.5ml upotreba po 0.8 . 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 . Hemofarm [abac (lindan) antiparazitik 635 gel (0.6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 . izuzev glave i vrata. postepeno pove}avati 0.10 godina: postupak je isti kao kod odraslih ali se kupaju posle 3 sata 1 .2 x 100 .3%) 95ml upotreba pediculosis capitis: kosu oprati Gamex {amponom i na vla`nu utrljati gel. 2-og.deca 3 . i kupa za 3 sata J07BM01 (Z) Gardasil..5ml nultog. 3-eg i 5-og dana se ma`e donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata. MSD Italija vakcina protiv humanog papiloma virusa (vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6. Gambro Dasco rastvor za peritonealnu dijalizu (glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) 464 Gambrosol trio 10 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L Gambrosol trio 40 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu P03AB02 Gamex. gelom ili emulzijom.3 godine: 1-og. 2 x 1mg (iznad 2 godine) B05DB.5mg (1 . 1 x (20mcg + 40μg + 40μg + 20μg)/0.50mmol/L) odrasli: 1 .2mg deca: 2 x 0. postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana .20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Karbapin R06AX17 Galitifen. postupak ponoviti za 8 dana pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana. odstraniti pranjem. 16 i 1) 563 suspenzija za inj. 11.1.12mg/L (20 .3%) 50g {ampon (1%) 50ml emulzija za ko`u (0.

4 x 0. 30 x 10mg upotreba uzima se pre jela. posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 1 tabl. zatim lekar procenjuje potrebu nastavka terapije odrasli: 3 . na sat. 2g dnevno deca 6 . najvi{e 12 tabl. Pharmacin Holandija (domperidon) antiemetik. Braun (`elatin polisukcinat + natrijum hlorid) zamena za krvnu plazmu 457 rastvor za inf. D6 Croton tiglium. 10 i 20 x (4% + 0. tabl. D12 Veratum album) 675 tabl. za malu decu se rastvara u vodi deca 0 .4mg/kg ali ne prelaziti 80mg na dan A03FA03 (BR) Gasvan. inicijalna terapija traje 4 nedelje. dok se znaci hipovolemije ne smanje 140 Registar lekova 2011 . dobro sa`vakati. Max 2. dnevno (akutne tegobe).12 godina: 1 . dnevno (akutne tegobe). za `vakanje 20 x 80mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 4 x 1 tabl.1 godina: 1 tabl. Pliva Hrvatska strana 418 tabl. deca 1 . posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 2 tabl.0.6 godina: 2 tabl.2 tabl. Srbolek (simetikon) antiflatulent 421 tabl. 24 i 48 x (450mg + 300mg) upotreba odrasli: 4 .5mg/kg. stimulator peristaltike 423 tabl.10min. Max. dobro sa`vakati paralele Espumisan B05AA06 (SZ) Gelofusine.4 x 10 .6 x 1 . B.25 . uve~e. se polako rastapaju u ustima.20mg. stoma~ne tegobe kod dece D4 Okoubaka. najvi{e 6 tabl. 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Arsenicum album. posle jela + 1 tabl. dnevno. A03FA03 Gastroperidon.A02AD01 (BR) antacid (aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid) Gastal. na sat. deca: ½ doze za odrasle (BR) Gastrokind. Max 80mg dnevno deca iznad 35kg: 3 .7%) 500ml upotreba osmolaritet 274mOsm/L 500ml tokom 1 sata a u akutnim stanjima 500ml se mo`e dati u 5 .2 tabl.

0.15 . 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2. uve~e za olak{avanje jutarnjeg iska{ljavanja kod hroni~nog bronhitisa deca ispod 10 godina: ½ doze za odrasle uz konsultaciju pedijatra A02AD. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Humatrope. 1 x 200mg i 1g Gemzar.Turner-ov sindrom: 0.14ij/kg dnevno odnosno 1. a poslednja dnevna doza neposredno pre spavanja odrasli i deca iznad 10 godina: 3 . PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf.0mg/m2 dnevno {to je 2 .45 . meka 20 x 300mg upotreba kaps.nesitno-}elijski karcinom plu}a. 1 . Pohl Boskamp strana 669 gastrorezistentna kaps.0. se uzimaju ½ sata pre jela.025 .supstituciona terapija: 0.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4. (BR) biljni lek protiv prehlade (etarska ulja eukaliptusa.3ij/m2 dnevno) odrasli .4 x 1 kaps. 1 x 200mg. (akutno stanje). Norditropin NordiLet Registar lekova 2011 141 .karcinom pankreasa) paralele Gitrabin H01AC01 Genotropin. i 1 nedelja pauze .. Sandoz pra{ak za rastvor za inf. iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze .0.9ij dnevno).0.1.07 .05mg/kg dnevno (0. (hroni~no stanje).1ij/kg dnevno odnosno 0.035mg/kg dnevno (0.nedostatak hormona rasta: 0.2 sata posle jela i uve~e pre spavanja L01BC05 (SZ) (gemcitabin hlorid) citostatik . Eli Lilly pra{ak za rastvor za inf. 40 x 500mg upotreba 3 .7 . (BR) Gelusil Lac. mirte i limuna) GeloMyrtol forte.5 x 1 tabl.HR07A.antimetabolit 568 Gemcitabin PharmaSwiss. 1g i 2g Gemcitabin Sandoz.3ij/m2 dnevno) . 2 x 1 kaps. slatke narand`e. ili 7 nedelja uzastopno. sc im 1 i 5 x 5. Hemofarm (aluminijum magnezijum silikat hidrat) antacid 419 tabl. 1 kaps.. Pfizer Belgium (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3mg dnevno (0.3mg/1ml i 12mg/1ml upotreba deca .

30 x 80mg i 120mg upotreba 1 . 10 x 20mg/2ml.5mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze (na 8 sati) . 40mg/2ml. etarsko ulje `alfije) 672 gel za desni (200mg+12mg+8mg)/g 30g upotreba 2 . 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin Sandoz.3%) 10ml upotreba 1 . Galenika rastvor za im iv inj. Hemofarm (gentamicin sulfat) aminoglikozidni antibiotik 652 kapi za o~i (0.120mg uz obrok 142 Registar lekova 2011 .1%) 15g Gentamicin.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2 .deca: 3mg/kg na 12 sati (do 14 dana).3 x dnevno mazati desni HN06DX.J01GB03 (Z) (gentamicin) aminoglikozidni antibiotik strana 541 Gentamicin.4 puta dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju 498 S01AA11 Gentokulin. 2mg/kg na 8 sati (14 dana do 12 godina) lokalno: 2 . 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin.4 sata D07CA01 Geokorton. Pliva Hrvatska (hidrokortizon. Hemofarm rastvor za im iv inj.4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Hydrocyclin (BR) Gingisept./inf. 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml D06AX07 (Rp) mast (0./inf. (BR) Ginko Sandoz. Zdravlje biljni antiseptik za desni (te~ni etanolni ekstrakt kamilice i `alfije. Lek upotreba parenteralno .odrasli: 2 ./inf. Zdravlje im iv inj. Lek biljni lek za poreme}aj cirkulacije (standardizovani suvi ekstrakt lista Ginkgo biloba) 669 film tabl.2 x 40 . oksitetraciklin) dermatik 500 mast (10mg + 3mg)/g 20g upotreba 2 . 30 i 90 x 40mg film tabl.

40 i 60 x (400mg + 2. Max 6 tabl.2 x dnevno po 1 kap paralele Timadren. dnevno tokom 7 dana G01AF04 Gino Daktanol.4 kaps. uve~e tokom 7 dana.antimetabolit 568 pra{ak za rastvor za inf. i 1 nedelja pauze . Gemcitabin Sandoz. akutni napad hemoroida: 3 . Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba + trokserutin + heptaminol hlorid) venoprotektiv strana 477 kaps. Actavis Italy Gitrabin.nesitno-}elijski karcinom plu}a. ili 7 nedelja uzastopno. 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2. Sindan Pharma (gemcitabin hlorid) citostatik .5mg) upotreba 1 . Unitimolol A10BD02 Glibomet.karcinom pankreasa) paralele Gemcitabin PharmaSwiss. Galenika (mikonazol) antimikotik 505 vagitorija 7 x 200mg upotreba 1 vaginalna tabl. Timolol Alkaloid. uklju~uju}i i dane menstruacije L01BC05 (SZ) (SZ) Gitrabin. iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze . uz obrok.3 x 1 tabl. Gemzar S01ED01 Glaumol. Galenika (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (5mg/ml) 5ml upotreba 1 . Berlin-Chemie (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl. dnevno paralele Glucovance Registar lekova 2011 143 . tvrda 30 x (14mg + 300mg + 300mg) upotreba venolimfati~na insuficijencija: 2 x 1 kaps.C05CA54 (BR) Ginkor fort.

6mg dnevno paralele Aglimex. 30 x 1mg. 30 x 2mg. Max. 800mg podeljeno u 2 doze .2 nedelje po 1mg do Max.GIST. 60 i 90 x 30mg Glikosan. Diprian A10BB12 (glimepirid) oralni antidijabetik 437 Glimepirid. tvrda 120 x 100mg film tabl. Galenika tabl. Dibiglim.GIST neoperabilan ili metastatski: 400mg dnevno .Ph+ALL i relapsna/refraktorna Ph+ALL.160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze.A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik strana 436 Gliclada. Trical L01XE01 Glivec. 3mg. Max. 30 x 400mg upotreba lek se daje uz obrok sa punom ~a{om vode a doziranje zavisi od stadijuma bolesti i indikacije (hroni~na mijeloidna leukemija . Limeral. Nini tabl. 4mg i 6mg Gliprex. Medico Uno tabl. 60 x 100mg film tabl. Krka tabl. hipereozinofilni sindrom HES i/ili hroni~na eozinofilna leukemija CEL.120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi Glikosan i Glioral 40 . novodijagnostifikovana Filadelfija hromozom pozitivna akutna limfoblastnamleukemija . 30 x 80mg upotreba Gliclada 30 .HML. Novartis Pharma Stein [vajcarska (imatinib mesilat) citostatik . podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR.400mg dnevno . 30 x 80mg Glioral. gastrointestinalni stromalni tumori . Max.HML hroni~na faza: 400mg dnevno .HML ubrzana faza ili blastna kriza: 600mg dnevno. 2mg.HML: 340mg/m2 (izuzetno 570mg/m2) dnevno. 800mg 144 Registar lekova 2011 .MDS/MPD: 400mg dnevno . 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 .inhibitor protein kinaze 574 kaps. sa produ`enim osloba|anjem 30.DFSP: 800mg dnevno deca iznad 2 godine .HES i/ili CEL: 100 . 320mg dnevno.Ph+ALL: 600mg dnevno . mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest MDS/MPD. Slaviamed tabl. neresektabilni dermatofibrosarkom pro tuberans DFSP) odrasli . Amaryl.GIST adjuvantna terapija nakon resekcije: 400mg dnevno . Meglimid.

30 . 200cal/L) (SZ) rastvor za inf. (5%) 500ml (277mOsm/L. pove}ati na 3 x 50mg. Hemofarm rastvor za inf. (5%) 250ml i 500ml (277mOsm/L. 50 x 500mg film tabl. 400cal/L) Glucosi infundibile.10mg iv.60ml/kg dnevno (deca) infuzija 10%: do 2L dnevno (odrasli). hipoglikemija: 0. po potrebi posle 6 .5g ili 1. 400cal/L) upotreba infuzija 5%: do 2L dnevno (odrasli). po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1 . 15 . 600mg dnevno A10BA02 Glucophage. B. 200cal/L) rastvor za inf. 50 . Metformin. 200cal/L) rastvor za inf.20μg/kg (deca) trovanje beta-blokatorima: 5 .30ml/kg dnevno (deca) Registar lekova 2011 145 . (10%) 500ml (555mOsm/L. 30 x 50mg i 100mg upotreba uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane 50mg dnevno (po~etno).5 . Max. 200cal/L) Glucosi infundibile. 20 x (5%) 100ml (277mOsm/L.H04AA01 GlucaGen HypoKit. 200cal/L) Glucose 10% rastvor za inf.5mg/sat (deca) A10BF01 Glucobay. Metfogamma. Zdravlje (SZ) rastvor za inf. 30 x 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok odrasli deca iznad 10 godina: 1 x 500mg ili 850mg (po~etno). 400cal/L) Glucose 5% Fresenius. 200cal/L) rastvor za inf. 10 x (5%) 500ml i 1000ml (277mOsm/L.3 doze.150μg/kg iv.1mg.3 doze paralele Gluformin. po potrebi ponoviti za 10 minuta (odrasli). 10 . Max.10mg/sat (odrasli). zatim postepeno pove}avati do 1. Fresenius Kabi rastvor za inf.8 nedelja pove}ati na 3 x 100mg. Tefor B05BA03 (Z) (glukoza) parenteralni nutritiv 459 Glucose. sc im iv 1 x 1mg/1ml upotreba rastvara~ je voda za inj. 10 x (10%) 500ml i 1000ml (555mOsm/L. (5%) 49 x 100ml (277mOsm/L. (10%) 500ml (555mOsm/L. Novo Nordisk (glukagon) antagonist insulina strana 528 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Bayer Schering Pharma (akarboza) oralni antidijabetik 437 tabl. 2g dnevno (deca i adolescenti) ili 3g dnevno (odrasli) podeljeno u 2 . po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2 .7g dnevno podeljeno u 2 . (5%) 20 x 500ml (277mOsm/L. Siofor. Braun Glucose 5% rastvor za inf. Merck Sante (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl.

5ml Gonal F 450 rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 300ij/0. 30 x (500mg + 2. Tefor H01BA04 (SZ) Glypressin. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 900ij/1. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 5mg i 10mg upotreba 5mg uz doru~ak. Metfogamma.75ml upotreba doziranje je individualno.3 x 500mg.5mg) film tabl. analog vazopresina 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.75ml Gonal F 900 rastvor za inj.2mg dok se ne postigne kontrola krvarenja. Siofor. 20mg dnevno A10BD02 Glucovance. (500mg + 2.3 x 1 tabl. iv 5 x 1mg/5ml upotreba 2mg (po~etno).5ml Gonal F 1050 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Max. sc 1 x 450ij/0. sc 1 x 75ij/1ml Gonal F 300 rastvor za inj. zavisno od klini~kog odgovora 146 Registar lekova 2011 .A10BB07 Glucotrol XL. najdu`e 72 sata G03GA05 Gonal F. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno.5mg) ili 3 tabl. Pfizer Francuska (glipizid) oralni antidijabetik strana 436 tabl. (500mg + 5mg) paralele Glibomet A10BA02 Gluformin. Max.75ml Gonal F 450 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Ferring International (terlipresin) vazokonstriktor. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. Merck Serono (folitropin alfa) hormon 516 Gonal F 75 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.. 30 x 500mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 . Merck Sante (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 450ij/0. sc 1 x 1050ij/1. Metformin. 30 x (500mg + 5mg) upotreba 1 . Hemofarm (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. Max dnevno 6 tabl.6 sati 1 . zatim na 4 .

12 dana postmenopauzalni vaginalni sekret: 1 vagnalna tabl. tokom 7 dana. Gabalept.2 vaginalne tabl. uve~e.4g dnevno podeljeno u 3 doze . 20 x 0. 6 x (0. 1.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). tvrda 10 x (200mg + 150mg + 25mg + 2.12 godina: 25 . postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg.5mg upotreba prevremeni poro|aj: 4 x 0. nedeljno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 147 . 3 x 0. Gabaneural. Max. G02CA. po potrebi nastaviti 3 x 1 kaps.0.odrasli: 300mg (po~etna doza). Max.5mg tek po{to je aktivnost uterusa suprimirana astma: 3 x 0.5mg (deca 4 . tvrda 50 x 300mg i 400mg upotreba epilepsija . Alkaloid (heksoprenalin sulfat) tokolitik.25 .5 .deca 6 .N03AX12 Gordius. Hemofarm terapija nazeba (paracetamol + askorbinska kiselina + kofein + hlorfenamin maleat) 648 kaps.1. uve~e.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . tokom 6 .25mg (deca ispod 4 godine) G03CA. Cemelog BRS (estriol + lactobacillus acidophilus) terapija atrofi~nog vaginitisa 513 vaginalna tabl.03mg+108CFU) upotreba atrofi~ki vaginitis: 1 . Gynoflor. (SZR) R03CC05 Gynipral.1mg (odrasli).8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma.10 godina)..0.. bronhodilatator 508 644 tabl. zatim 1 . 20 x 50mg upotreba 3 x 50 . Gedeon Richter (gabapentin) antiepileptik strana 614 kaps. (po~etno). Katena. Egis Pharmaceuticals (tofizopam) anksiolitik 622 tabl. 3 x 0. Neurontin N05BA23 Grandaxin.100mg R06AB54 (BR) Grippostad C.5mg) upotreba 3 x 2 kaps. 2.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol .125 .2 vaginalna tabl. Gaboton.

.

.

humani) hemostatik 453 Haemonine 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. 1 x 250ij/5ml Haemonine 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.4 dana paralele Aimafix. Wilate B02BD02 (SZ) Haemoctin SDH. Berinin P 600. 1 x 500ij/5ml Haemonine 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Immunate.dugotrajna profilaksa: 20 . Biotest (koagulacioni faktor IX . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . stepena krvarenja. stepena krvarenja.dugotrajna terapija krvarenja: 20 ./inf. Octanate B02BD04 (SZ) Haemonine. 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. CSL Behring (koagulacioni faktor VIII . zavisi od stepena nedostatka faktora IX./inf. 1 x (1000ij + 2400ij)/15ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . 1 x (500ij + 1200ij)/10ml Haemate P 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.B02BD06 (SZR) Haemate P./inf./inf.40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. iv 1 x 250ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3 dana paralele Beriate P.40ij/kg u intervalu 3 . Octanine F 150 Registar lekova 2011 ./inf. Koate DVI. Emoclot. Immunine. iv 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 . Biotest (koagulacioni faktor VIII . izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 1 x (250ij + 600ij)/5ml Haemate P 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik strana 454 Haemate P 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.40ij/kg u intervalu 2 ./inf.

po potrebi ponoviti posle 2 nedelje.100mg dnevno.150mg/kg/dan parenteralno .5 .5 .3 x 0. im 10 x 5mg/ml Haldol Depo.0. te~nost 5 x 50ml upotreba indukcija anestezije: koncentraciju postepeno pove}avati na 2 . Setaloft. podeljeno u 2 .12 godina: 0.100mg dnevno paralele Asentra. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . 60 . Jugoremedija (halotan) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju.15mg dnevno podeljeno u vi{e doza (doza odr`avanja) . Tragal. Belupo (sertralin) antidepresiv 625 film tabl. 300mg na 4 nedelje N06AB06 Halea.2% (deca i odrasli) Registar lekova 2011 151 . Max. 30 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg.05mg/kg/dan. Sertralin. 25 x 2mg i 30 x 10mg Haloperidol. Krka (Z) rastvor za inj.3 doze.{izofrenija i druge psihoze: 50mg na 4 nedelje (uobi~ajeno). Luxeta. 25 x 2mg i 30 x 10mg (Z) rastvor za inj. Zoloft N01AB01 (SZ) Halotan.N05AD01 (haloperidol) antipsihotik strana 618 Haldol.10mg. Hemofarm tabl. 25 x 2mg i 30 x 10mg upotreba oralno .2 puta u toku 24 sata . Sertralin ICP. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Serlift. 1 .odrasli: 2 . Zdravlje tabl.4% (odrasli) ili 1.deca 3 . po potrebi ponoviti 1 . 0. Max. sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 50mg/ml Haloperidol.5 .2% (deca) u kiseoniku ili sme{i azot suboksida i kiseonika odr`avanje anestezije: 0. Sidata. Max.025 . Sertiva. Krka tabl.5mg (po~etno).akutne psihoze i povra}anje: 5 .

25mg.02g+0. revakcinacija za 6 . dnevno N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Helex.primarna imunizacija. u urgentnim stanjima) paralele Compound sodium lactate J07BC02 (Z) Havrix. (6.5mg. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. (terapija).0.5mg.4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 .primarna imunizacija.5ml (za decu) suspenzija za inj.j/0.j/0.5ml (za decu) suspenzija za inj. (bo~ica) im 1 x 720 EL.12 meseci sa 1440 EL. 4mg dnevno Helex SR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0.B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) strana 463 Hartmanov rastvor.5L). 180 kapi/min. (6g+0. ({pric) im 1 x 720 EL.j paralele Avaxim 160 U B03AA02 Heferol.25g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 30 .4mg paralele Ksalol. Zdravlje rastvor za inf.j .5 .12 meseci sa 720 EL.j/ml (za odrasle) upotreba odrasli: 1440 EL.5mg (po~etno). dnevno (profilaksa) deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kaps. revakcinacija za 6 . 4. 0. Krka tabl. (bo~ica) im 1 x 1440 EL.45ml/kg dnevno (2.j/ml (za odrasle) suspenzija za inj. 1mg i 2mg upotreba Helex anksioznost: 3 x 0. ({pric) im 1 x 1440 EL.294g+6. Xanax. Krka tabl. tvrda 30 x 350mg (115mg gvo`|a) upotreba odrasli: 2 x dnevno 1 kaps.2 x 1. po potrebi dozu pove}avati na 3 . 4mg dnevno depresija: 3 x 0. (Max.276g)/L 500ml (276mOsm/L) Hartmanov rastvor.373+0.5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0. GlaxoSmithKline Belgija (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj. Alkaloid (gvo`|e II fumarat) antianemik kod sideropeni~ne anemije 454 kaps.j deca 1 do 15 godina: 720 EL. Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita rastvor za inf. 30 x 0. po potrebi dozu pove}ati do Max.j . 1 kaps. Zolarem 152 Registar lekova 2011 .25 .294g+3.5mg i 1mg Helex SR. Xanax XR.373+0.1mg.5mg. Max. Max.5 . prose~no 60 kapi/min.

5mg) upotreba 1 tabl. Hemofarm (kvinapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. rastvor (0. 80mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2.45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril. Max. 40mg dnevno C09BA06 Hemokvin plus. 400mg dnevno tokm 3 dana (36 . tvrda 6 x 250mg film tabl. Isopto Tears S01GA01 Hemokulin. 1 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno . Azitromicin Sandoz.40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. dnevno (uvek u isto vreme. Azax.03%) 10ml upotreba 1 .2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 .10mg dnevno (po~etna doza). 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml i (200mg/5ml) 20ml (Z) pra{ak za rastvor za inf. rastvor (0. Hemofarm (kvinapril) ACE inhibitor 484 film tabl. 10 . Hemofarm (hipromeloza) ve{ta~ke suze strana 658 kapi za o~i.deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 .35kg). 20 x (20mg + 12.5 . 20 . (doza odr`avanja). Hemofarm (nafazolin) oftalmik 657 kapi za o~i.4 sata C09AA06 Hemokvin. Max.5mg dnevno (po~etna doza).5%) 10ml upotreba 3 x 1 .odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan. najbolje ujutru) J01FA10 Hemomycin.25kg). 20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5 . zatim 1 x 250mg naredna 4 dana .2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac.S01KA02 (BR) Hemodrops. Sumamed Registar lekova 2011 153 .20mg dnevno (doza odr`avanja). Azibiot. Hemofarm (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 kaps. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 .

/inf. Hemofarm (amilorid + hidrohlorotiazid) diuretik strana 475 tabl. nastaviti kontinuiranom inf. 10 x 5g/10ml upotreba oralno: 1 .2 tabl. dnevno A05BA. (prva dva meseca).20 000ij na 12 sati deca i odrasli male telesne mase: 5000ij iv bolusom. brzina infuzije 5g/sat A05BA. ({pric) sc 5 x 5000ij/0.25ml upotreba odrasli .25ij/kg/sat ili sc 250ij/kg na 12 sati 154 Registar lekova 2011 . 1000 . 15 . 40 x (5mg + 50mg) upotreba arterijska hipertenzija: 1 .3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati C05BA53 (BR) Hepan.3 x 3 ./inf. Merz Pharmaceuticals (L-ornitin-L-aspartat) hepatoprotektiv 425 granule za oralni rastvor 30 x 3g (Z) koncentrat za rastvor za inf.. terapija traje naj~e{}e 1 . Galenika (heparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za iv inj. po potrebi pove}ati do 4 tabl. dnevno (po~etna doza).6g parenteralno: do 20g dnevno. Bosnalijek hepatoprotektiv 425 (esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin + riboflavin + tiamin + tokoferol acetat) kaps.2 tabl. Galenika (heparin natrijum.C03EA01 Hemopres. 5 x 5000ij/ml rastvor za iv inj. tvrda 30 x (300mg + 30mg + 6mg + 6mg + 6mg + 6mg) upotreba 3 x 2 kaps.4 x dnevno mazati u tankom sloju bez utrljavanja. dekspantenol) antitromboflebitik 477 krem (300ij +4mg)/g 40g gel (300ij + 2. 10 x 25000ij/5ml rastvor za inj.2000ij/sat ili sc 15 000 . Hepa-Merz. Jadran Galenski Laboratorij (heparin natrijum + dekspantenol) antitromboflebitik 477 gel (500ij +5mg)/g 50g upotreba 2 . C05BA53 (BR) Hepalpan. nastaviti kontinuiranom inf. zatim doza odr`avanja: 3 x 1 kaps. (BR) Hepalip forte.2 nedelje. Max. a u hroni~nim stanjima vi{e nedelja B01AB01 (SZ) Heparin.5mg)/g 40g upotreba 2 . dnevno (uobi~ajeno doziranje) kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 ..tromboze dubokih vena i plu}na embolija: 5000ij iv bolusom.

72 sata imunoprofilaksa hepatitisa B kod pacijenata na hemodijalizi: 8 .B05BA01 (SZ) Hepasol 8%. Vaminolact J06BB04 (Z) Hepatect CP.75ml/kg dnevno paralele Aminosol.12ij/kg. Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B C05BA03 (BR) Hepathrombin. Hemofarm (aminokiseline) parenteralni nutritiv strana 460 rastvor za inf. (8%) 500ml upotreba doziranje je individualno. doza za odrasle 18.100ij/kg paralele ImmunoHBs. pri ro|enju ili {to je mogu}e pre: 30 .7mg + 30mg) upotreba mast: 2 . Max. Hemofarm (heparin natrijum) antitromboflebitik 476 Hepathrombin 30000 gel (300ij/g) 40g Hepathrombin 30000 mast (300ij/g) 40g Hepathrombin 50000 gel (500ij/g) 40g Hepathrombin 50000 mast (500ij/g) 40g upotreba 2 . 1 x 440mg/20ml upotreba preporu~ena po~etna udarna doza: 4mg/kg iv infuzijom tokom 90 minuta preporu~ena sedmi~na doza odr`avanja: 2mg/kg iv infuzijom tokom 30 minuta Registar lekova 2011 155 .4 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . Max 500ij svaka 2 meseca do serokonverzije posle vakcinacije novoro|en~e ~ija majka je nosilac hepatitis B virusa.monoklonsko antitelo 573 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. Hemofarm (heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol) antihemoroidalija 476 rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g 20g supozitorija 10 x (120ij + 1. 10ml i 40ml upotreba imunoprofilaksa hepatitisa B kod slu~ajnog izlaganja neimunizovanih osoba: 500ij {to je mogu}e pre u okviru 24 .3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati paralele Lioton 1000 C05AA04 (BR) Hepathrombin H.2 x dnevno L01XC03 (SZ) Herceptin. Biotest (hepatitis B imunoglobulin . Roche (trastuzumab) citostatik .4%. Aminosteril N-Hepa 8.humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 koncentrat za rastvor za inf. Aminoven. 1 x (50ij/ml) 2ml.

5ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.12 godina) A05AX02 Himekromon.72 sata deca (iv infuzijom): 25mg dnevno (deca do 1 godine). 4 ili 6 sati najdu`e tokom 48 .9%) 500ml upotreba doziranje individualno zavisno od indikacije i starosti bolesnika A01AB12 (BR) Hexoral. 20 x 200mg upotreba holecistopatije. influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) 557 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia. Hemofarm (hidroksietil skrob + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 457 Hetasorb 6% rastvor za inf.5 godina). Hemofarm (hidrokortizon) glukokortikoid 527 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. smetnje u varenju: 3 x 200 . Hemofarm (heksetidin) stomatoantiseptik 417 rastvor za usnu sluzoko`u (1mg/ml) 200ml upotreba 2 x dnevno 1 ka{iku nerazbla`enog rastvora dr`ati u ustima ½ minuta i ispljunuti. Zdravlje (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl.4 dana. Max. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom J07AG01 (Z) Hiberix. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv H.deca 2 . sc im 1 x 10μg/0.9%) 500ml Hetasorb 10% rastvor za inf. 100mg dnevno (deca 6 .B05AA07 (SZ) Hetasorb.13 meseci: 3 doze po 0. 1 x 100mg/2ml i 500mg/4ml upotreba rastvara~ sadr`i 0.400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Mendiaxon 156 Registar lekova 2011 .9% benzil alkohola odrasli: 100 .5ml paralele Act-HIB M05BA03 (SZ) Hidensil. Pamitor H02AB09 (Z) Hidrokortizon.5ml u intervalu od 4 do 8 nedelja izme|u pojedina~nih doza iznad 13 meseci: 1 x 0.5ml upotreba primarna imunizacija . Hemofarm (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf./inf.500mg po potrebi ponavljati na 2. 2 x 30mg/10ml upotreba 15 . (10% + 0. (6% + 0. sc im 1 i 100 x 10μg/0. 50mg dnevno (deca 1 .60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 .

6mg+1mg) Holyoplant Septogal bez {e}era lozenga 30 x (1mg+0+3mg+0. Alkaloid mast za o~i (1%) 5g Hloramkol..6mg+1mg) upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 1 lozenga na 2 .3 sata Registar lekova 2011 157 . a zatim u re|im intervalima paralele Chloramphenicol C10AA01 Hollesta. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. Simva Sandoz. 1 x 500mg.alkiliraju}i agens 566 pra{ak za rastvor za inf. 30 x 10mg. Simvabel. Zocor L01AA06 (SZ) Holoxan. Alkaloid Beograd (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl.60mg/kg dnevno.S01AA01 (hloramfenikol) antibiotik strana 652 Hloramfenikol Alkaloid. 1g i 2mg upotreba doziranje je individualno.kontinuiranom infuzijom tokom 24 sata: 125mg/kg (ukupna doza po ciklusu ne sme da pre|e 200mg/kg) D08AX. . 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Simvastatin ICP.300mg/kg) . zavisno od op{teg stanja bolesnika i krvne slike uobi~ajeno kod monoterapije . tokom 5 uzastopnih dana (ukupna doza po ciklusu 150 . Simvax.infuzijom tokom 30 min. Simvastatin. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam.6mg+3mg+0. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Baxter Oncology (ifosfamid) citostatik . po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.2 sata: 30 .5%) 10ml upotreba mast ili kapi nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. Jadran Galenski Laboratorij lokalni antiseptik (benzalkonijum hlorid + timol + levomentol + etarsko ulje eukaliptusa i nane) 501 lozenga 30 x (1mg+0. Vasilip. (BR) Holyplant Septogal. Hemofarm mast za o~i (1%) 5g kapi za o~i (0. Simvor.

malo soli. Eli Lilly rastvor za inj. Eli Lilly suspenzija za inj. (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix50 KwikPen. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno. zavisi od telesne mase bolesnika. Eli Lilly suspenzija za inj. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog KwikPen. Eli Lilly suspenzija za inj. (ulo`ak) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog Pen. Eli Lilly suspenzija za inj.A10AB04 (insulin . Octapharma rastvor za inf.lispro) analog humanog insulina strana 434 Humalog. Eli Lilly rastvor za inj. Baxter AG rastvor za inf. Biotest rastvor za inf. Plasbumin 20. CSL Behring rastvor za inf. 1 x (20%) 50ml Human albumin 20% Baxter. Eli Lilly rastvor za inj. 1 x (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 B05AA01 (SZ) (albumin . te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 A10AD04 (insulin lispro: rastvor 50% + protaminska suspenzija 50%) analog humanog insulina Humalog Mix50. Ljudski albumin 20%. (20%) 50ml i 100ml Human albumin 20% Behring. (20%) 50ml Humani albumin 20% Biotest. dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok A10AD04 (insulin lispro: rastvor 25% + protaminska suspenzija 75%) analog humanog insulina Humalog Mix25. Uman Albumin 158 Registar lekova 2011 .humani) nadoknada plazme 457 Human albumin. (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix25 KwikPen. 1 x (5%) 250ml rastvor za inf.

v. ankiloziraju}i spondilitis .odrasli: 40mg na 2 nedelje Kronova bolest .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 .80mg.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf.supstituciona terapija: 0.05mg/kg dnevno (0. Eli Lilly suspenzija za inj.7S) .025 . Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J06BA02 (SZ) Humani imunoglobulin 5%. ITK Srbije (rabies imunoglobulin . Eli Lilly (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak (u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rastvor inj. Abbott (adalimumab) imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i Kronove bolesti 586 rastvor za inj.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. Imunoglobulin (ljudski) za i. Norditropin NordiLet L04AB04 (SZ) Humira. sc im 1 x 6mg/3ml upotreba deca .humani) specifi~ni imunoglobulin strana 556 rastvor za inj.J06BB05 (Z) Humani antirabijski imunoglobulin. terapija odr`avanja je 40mg na 2 nedelje A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Humulin M3.0.0. (50mg/ml) 1 x 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 .7 . primenu.14ij/kg dnevno odnosno 1. Octagam H01AC01 (SZR) Humatrope.nedostatak hormona rasta: 0.160mg po~etno.0.035mg/kg dnevno (0.15 . a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Imogam Rabies. ili 300mg/kg na 3 .odrasli: 80 .0mg/m2 dnevno {to je 2 .45 .3ij/m2 dnevno) odrasli .9ij dnevno).3mg dnevno (0. Eli Lilly suspenzija za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 Registar lekova 2011 159 .8ml upotreba reumatoidni artritis. im 1 x (100ij/ml) 1ml.0.3ij/m2 dnevno) . ITK Srbije (imunoglobulin (IgG .07 .1. psorijazni artritis.Turner-ov sindrom: 0.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen M3.1ij/kg dnevno odnosno 0. posle 2 nedelje 40 . istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane. 2ml i 5ml upotreba primeniti {to ranije.2 dana paralele Ig Vena. ({pric) sc 2 x 40mg/0.

oksitetraciklin) dermatik 500 mast (1% + 3%) 5g i 20g upotreba 2 . Eli Lilly suspenzija za inj.5%) 5g upotreba tablete: 20 . Janssen Pharmaceutica (etomidat) op{ti anestetik 603 rastvor za inj.3 mg/kg 160 Registar lekova 2011 . (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 Humulin R.4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Geokorton N01AX07 (SZ) Hypnomidate. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen NPH.2 .0. ia 1 x 20mg/2ml upotreba 20mg jednom nedeljno. Eli Lilly suspenzija za inj.A10AC01 (insulin humani izofan) strana insulin srednje dugog dejstva Humulin NPH.50mg dnevno podeljeno u 2 doze mast za o~i: 1 .3 x dnevno na unutra{nju stranu donjeg kapka mast za ko`u: 3 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto glukokortikoid 527 653 499 D07CA01 Hydrocyclin. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 M09AX01 (SZ) Hyalgan. Eli Lilly (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva rastvor za inj. Fidia Farmaceutici (natrijum hijaluronat) terapija artritisa 599 rastvor za inj. Galenika (hidrokortizon. Galenika (hidrokortizon) H02AB09 tabl. 20 x 20mg S01BA02 mast za o~i (1%) 5g D07AA02 mast (2. iv 5 x (2mg/ml) 10ml upotreba uobi~ajena doza za indukciju anestezije: 0. tokom 5 nedelja Hydrocortison.

.

odrasli i deca iznad 12 godina: 200 . 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) film tabl. {ume}a tabl. 30 x 400mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) {ume}a tabl. lista mati~njaka.7S) . nadzemnog dela ruse. primenu.400mg na 4 . ploda kima. 1 x (50mg/ml) 20ml. ili 300mg/kg na 3 . Rapidol. Max.HA03A. Hemofarm film tabl.4 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Brufen. 30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g 594 upotreba uzima se posle jela. Kedrion (imunoglobulin (IgG .2g dnevno (2.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. 50ml i 100ml upotreba uzima se pre ili u toku jela uz malo te~nosti. 50ml.4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . (BR) Iberogast.v. 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 3 .4 .. za `vakanje 30 i 60 x (1250mg + 400ij) upotreba samo odrasli: 2 x 1 tableta J06BA02 (SZ) Ig Vena. Max. cveta kamilice) strana 670 oralne kapi (15ml+10ml+10ml+10ml+10ml+10ml+20ml+5ml+10ml) 20ml.5 doza (kao antipiretik).2g dnevno kod reumatoidnog artritisa) deca 6 meseci do 12 godina: 5 . korena sladi}a. Octagam 162 Registar lekova 2011 . Imunoglobulin (ljudski) za i. Jugoremedija film tabl.2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. pre upotrebe rastvor promu}kati odrasli i adolescenti: 3 x 20 kapi deca 6 .6 sati. Ideos. Steigerwald Arzneimittelwerk biljni lek za terapiju (cela sve`a biljka divljeg renca + stoma~nih i crevnih tegoba etanolni ekstrakti korena an|elike. se rastvara u ~a{i vode oralno . Caffetin menstrual. 20 x 200mg Ibuprofen.12 godina: 3 x 15 kapi (po preporuci lekara) M01AE01 (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Ibuprofen.3. Laboratorie Innotech International (kalcijum karbonat + holekalciferol) kombinacija minerala i vitamina 443 tabl.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 . 1.. 100ml i 200ml upotreba imunodeficijencija: 200 . Spedifen A11JB.

humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.10 dana. primeniti intravezikalno jednom sedmi~no tokom 6 nedelja. razbla`iti sa 50ml sterilnog fiziolo{kog rastvora.40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.12 godina: 3 x 1. stepena krvarenja. Sumatriptan L03AX03 (SZ) ImmuCyst. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.5ml B02BD06 (SZ) Immunate. Octanine F Registar lekova 2011 163 . a posle pauze od 14 dana mo`e se koristiti ponovo odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 2.100mg kod akutnog napada migrene.40ij/kg u intervalu 3 . iv 1 x (500ij + 1000ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . Max.4 dana paralele Aimafix. Wilate B02BD04 (SZ) Immunine. iv 1 x (250ij + 500ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani bacili M. Berinin P 600.soj BCG) BCG imunoterapeutik 582 pra{ak i rastvara~ za intravezikalni rastvor 1 x 81mg BCG/3ml upotreba 81mg rastvoren sa 3ml rastvara~a. bovis . Haemonine. (osu{eni sok herbe) 20 x 80mg upotreba upotrebljava se 7 .3 nedelje HL03AW. GlaxoSmithKline Poljska (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . Baxter AG (koagulacioni faktor VIII .dugotrajna terapija krvarenja: 20 .humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5ml ili 3 . posle pauze od 6 nedelja primeniti 1 dozu nedeljno tokom 1 . deca 6 .4 x 1 tabl.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 .N02CC01 Imigran. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika./inf. iv 1 x (125ij + 250ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.8ml soka sve`e herbe/ml) 50ml tabl. Baxter AG (koagulacioni faktor IX . (BR) Immunal. Glaxo Wellcome Velika Britanija Imigran. Lek (ehinacea) biljni lek za pove}anje imuniteta 670 oralne kapi (0. 300mg na 24 sata paralele Sapphirex. 2 x 50mg upotreba 50 . Sumacta. izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P.

istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane. rastvara~ je fiziolo{ki rastvor poro|aj (u prva 72 sata): 300μg abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12.5ml vakcine 12 meseci posle 3-}e doze neimunizovane odrasle osobe: 2 uzastopne doze od 0.12 meseci posle 2-ge doze naredne revakcinacije vr{e se svakih 5 godina deci i adolescentima i svakih 10 godina odraslima 164 Registar lekova 2011 . Sanofi Pasteur (inaktivisani celi polio virusi tip 1. J06BB01 (SZ) Immunorho. Rhophylac 300 J06BB05 (Z) Imogam Rabies. imunitet kod dece D6 Calcium fluoratum. 2 i 3) vakcina protiv poliomijelitisa 561 suspenzija za inj. nedelje gestacije).2 meseca.2 meseca. Sanofi Pasteur (rabies imunoglobulin .5ml u razmaku 1 .humani) specifi~ni imunoglobulin 556 rastvor za inj. Rhesonativ. revakcinacija 8 . uzimaju se nezavisno od jela deca 0 . Kedrion (hepatitis B imunoglobulin . Partobulin SDF. im 1 x 200μg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. ({pric) sc im 1 x 0. 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba tablete se polako rastapaju u ustima. 300ij (5 .humani) imunoglobulin za hepatitis B strana 556 rastvor za inj. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J07BF03 (SZ) Imovax Polio. revakcinacija sa 0. im (150ij/ml) 1 x 2ml i 10ml upotreba primeniti {to ranije.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5ml upotreba primarna imunizacija dece: 3 uzastopne doze od 0. 200ij (do 5 godina). Kedrion (anti D (Rho) imunoglobulin . sc im 10 x 5ml suspenzija za inj.6 godina: 3 x 1 tabl. D6 Calcium phosphoricum. 300mcg (od 13. im 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij. im 1 x 180ij/ml i 540ij/3ml upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi).5ml po~ev{i od 2-og meseca u razmaku 1 . Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Calcium carbonicum Hahnemanni.9 godina) paralele Hepatect CP.J06BB04 (Z) ImmunoHBs. D12 Sulfur jodatum) 672 tabl. Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B (BR) Immunokind. nedelje gestacije) paralele Beoglobin D. a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin.

5ml vakcine tetanusa.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. zatim 1 . istovremeno sa 0.300ij/kg dnevno.4mg/kg dnevno Registar lekova 2011 165 .J06BB05 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila. Imunolo{ki zavod Zagreb (hepatitis B imunoglobulin . Imunolo{ki zavod Zagreb (imunoglobulin (IgG . Imunolo{ki zavod Zagreb (rabies imunoglobulin .humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 rastvor za inj.9 godina) paralele Hepatect CP. im 1 x 250ij upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi).3mg/kg dnevno do postizanja terapijskog odgovora.deca i odrasli: do 5mg/kg prvog dana.7S) . ili 300mg/kg na 3 . po potrebi smanjiti do doze odr`avanja transplatacije organa .500ij zavisno od te`ine povrede.2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. Excella (azatioprin) imunosupresiv 586 film tabl. im 1 x 2ml i 5ml (min. Imogam Rabies J06BB04 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B. Ig Vena. Imunolo{ki zavod Zagreb (tetanus imunoglobulin . 100 x 50mg upotreba doziranje je individualno. Tetanus Gamma J06BA02 (SZ) Imunoglobulin (ljudski) za i. Tetabulin S/D. na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . primenu.humani) specifi~ni imunoglobulin 556 strana rastvor za inj. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin. ImmunoHBs J06BB02 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. zavisno od odgovora na terapiju i tolerancije bolesnika odrasli: 1 . Octagam L04AX01 Imuran.v. 200ij (do 5 godina).intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 . im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 . 300ij (5 .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane. Tetagam P. 100ij/ml) upotreba primeniti {to ranije.

C03BA11 (indapamid) antihipertenziv strana 473 Indapres.5ml po {emi 2-og. GlaxoSmithKline Belgija polivakcina (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa + antigen Hepatitisa B + inaktivisani Poliovirus tip 1. duboko im svaki put na drugo mesto primarna vakcinacija: 3 x 0.12 nedelja (obi~no na kraju 2-og. Laboratories Chauvin (indometacin) oftalmik 653 kapi za o~i (1mg/ml) 5ml upotreba 3 . GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv difterije. 3 + polisaharid hemofilus influece tip B) 559 pra{ak i suspenzija (u {pricu/bo~ici) za suspenziju za inj.5ml.5mg posle doru~ka (Indapres) ili 1. Hemofarm tabl. 4-og i 6-og meseca).5mg posle doru~ka (Indapres SR) paralele Rawel SR S01BC01 Indocollyre. uve~e homozigotna familijarna hiperholesterolemija: 1 tabl. 5-og ili 2-og. 3-eg.5ml u razmaku 4 .5mg Indapres SR.5ml upotreba Infanrix hexa se primenjuje kod dece do 3 godine. 28 x (20mg + 10mg) tabl.5mg upotreba 2.5ml upotreba vakcinacija po~inje od 2-og meseca i mora se zavr{iti do 6-og meseca a najkasnije do 12-og meseca `ivota primarna imunizacija: tri doze po 0.. 6-og meseca buster vakcinacija: primeniti 1 buster dozu najmanje 6 meseci posle primene poslednje doze najbolje posle 18-og meseca `ivota 166 Registar lekova 2011 . (40mg + 10mg) uve~e J07AX.2 kapi C10BA02 Inegy. 4-og. MSD Italija (simvastatin + ezetimib) hipolipemik 491 tabl. Hemofarm film tabl. 28 x (40mg + 10mg) upotreba hiperholesterolemija: 1 tabl. ({pric) im 1 x 0. im 1 x 0. 4-og ili 3-eg. 30 x 2. tetanusa (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa) i velikog ka{lja 559 suspenzija za inj. i buster doza 0. 28 x (10mg + 10mg) tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 1. (Z) Infanrix. 12 meseci posle tre}e doze a najkasnije do 5-te godine `ivota J07CA09 (Z) Infanrix hexa. 4-og. 2.5 x dnevno 1 .

prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2.J07AX. Prilazid.5mg (po~etna doza). u akutnoj fazi. Ivan~i} i sinovi (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba 640 pra{ak za oralni rastvor 5 x (750mg + 10mg + 60mg)/3. dnevno (2 . 28 x (5mg + 12. 3 i 4 mesec po ro|enju revakcinacija: posle godinu dana (BR) Influcid. najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus. dnevno u akutnoj fazi. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.2. Max. Roche (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. GlaxoSmithKline Belgija strana polivakcina 559 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za nazeb 675 (D3 Aconitum napellus + D3 Gelsemium sempervirens + D3 Ipecacuanha + D2 Bryonia + D1 Eupatorium perfoliatum + D5 fosfor) tabl. Prilazid plus Registar lekova 2011 167 .5ml 2.2g upotreba pra{ak se pre upotrebe rastvara u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 6 . Max. na sat. Zobox C09BA08 Inhibace plus. se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl. 4 pra{ka dnevno paralele Coldrex HotRem C09AA08 Inhibace. 5mg dnevno paralele Cilazapril. 60 x (25mg+25mg+25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 .8 sati.. Dnevno (6 . Max.2. dnevno (uvek u isto vreme.12 godina). pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1.3) pra{ak i suspenzija (u {pricu) za suspenziju za inj. im 1 doza/0.5mg. Roche (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. deca: 1 tabl. 12 tabl. (Z) Infanrix IPV + Hib. 28 x 2.5mg) upotreba 1 tabl.5ml upotreba primarna vakcinacija: 0. R01BA53 (BR) Influrex.6 godina) ili 8 tabl. 6 tabl. Max. na 2 sata.

Pfizer Francuska (eplerenon) diuretik 474 film tabl. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Insulatard Penfill. po potrebi pove}avati tokom 4 nedelje do 50mg dnevno A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insulatard NovoLet.hipertenzija: 50mg dnevno u jednoj dozi. Novo Nordisk suspenzija za inj.u~estalo mokrenje. sanofi aventis suspenzija za inj. (karpula) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Comb 25 OptiSet. 30 x 25mg i 50mg upotreba odrasli . po potrebi pove}avati do 2 x 50mg . sanofi aventis suspenzija za inj. inkontinencija: 3 x 15mg ili 30mg ujutro i 15mg uve~e. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insuman Basal. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Basal OptiSet.sr~ana slabost: 25mg dnevno. 20 i 50 x 15mg i 30mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . sanofi aventis suspenzija za inj.G04BD09 Inkontan. pre jela C03DA04 Inspra. sanofi aventis suspenzija za inj. ({pric) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 168 Registar lekova 2011 . Novo Nordisk suspenzija za inj. Pharmazeutische Fabrik Montavit (trospijum hlorid) terapija inkontinencije strana 519 film tabl. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AD01 (insulin humani: kristalni 25% + izofan 75%) insulin srednje dugog dejstva Insuman Comb 25.

Janssen-Cilag (etravirin) terapija HIV infekcije 552 tabl.2ml upotreba 3 .14 dana Registar lekova 2011 169 .karbopenem 537 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. nekoliko dana. Schering-Plough Irska (interferon alfa 2b . 120 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 200mg posle jela B05BA02 (SZ) Intralipid. 10 x (20%) 100ml emulzija za inf.10Mij dnevno. (karpula) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Rapid OptiSet. MSD Italija (ertapenem) antibiotik . 1 x 1g upotreba 1g dnevno iv inf tokom 30 minuta. sanofi aventis rastvor za inj. nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Realdiron J01DH03 Invanz. (5%) 1 x 50ml.5 4g/kg dnevno J06BA02 (Z) Intratect.rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj. 1 x (20%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno odrasli: preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 3g/kg dnevno deca: preporu~ena doza je 0. Fresenius Kabi (sojino ulje) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf. Biotest (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf. 100ml i 200ml upotreba doziranje je individualno paralele Kiovig L03AB05 (SZ) Intron A. sanofi aventis rastvor za inj. uobi~ajeno trajanje terapije 3 .A10AB01 (insulin humani kristalni) strana insulin brzog dejstva Insuman Rapid. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 18Mij/1. (pen sa ulo{kom) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 J05AG04 (SZR) Intelence.

Sandoz koncentrat za rastvor za inf. i bolesnika na dijalizi) doza odr`avanja: 1 x 150 . tvrda 270 x 200mg film tabl.uobi~ajena doza: 6mg u jutro. Nobel Ilac film tabl.12 mg dnevno J05AE01 Invirase. 150mg i 300mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela po~etna doza: 150mg (75mg kod starijih od 75 god. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 3mg. 28 x 75mg. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 . 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml Irinotesin. 120 x 500mg upotreba prema protokolu u kombinaciji sa ritonavirom C09CA04 (irbesartan) antihipertenziv 487 Iracor.90 minuta.N05AX13 Invega. AstraZeneca UK (gefitinib) citostatik 577 film tabl. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. 28 x 75mg. Roche (sakvinavir mesilat) terapija HIV infekcije 550 kaps. svake 3 nedelje paralele Campto 170 Registar lekova 2011 . 30 x 250mg upotreba 250mg dnevno L01XX19 (SZ) (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 Irinotecan PharmaSwiss. Krka film tabl. Janssen-Cilag (paliperidon) antipsihotik strana 621 tabl. 6mg i 9mg upotreba {izofrenija . PharmaSwiss Irinotekan Sandoz.300mg L01XX31 (SZR) Iressa. 150mg i 300mg Irda. po 3 .

uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Lisinopril H Sandoz. Alcon Couvreur (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 kapi za o~i.5mg (po~etna doza). Hemodrops C01DA08 Isosorb retard.20mg (doza odr`avanja). po potrebi dozu pove}ati na 60 -80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat.C09AA03 Irumed. te~nost 100ml i 250ml upotreba doziranje je individualno. rastvor (5mg/ml) 15ml upotreba 3 x 1 . 1 x 5 . 30 x (10mg + 12. Belupo (lizinopril) ACE inhibitor strana 483 tabl. Difutrat Registar lekova 2011 171 . primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Forane S01KA02 (BR) Isopto Tears. 60 x 400mg upotreba uzima se nezavisno od jela odrasli adolescenti iznad 16 godina (uobi~ajeno): 2 x 400mg u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima N01AB06 (SZ) Isofluran Nicholas Piramal. Lizopril. MSD Italija (raltegravir) terapija HIV infekcije 553 film tab. Max. Belupo (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.5mg) i (20mg + 25mg) upotreba 1 tabl. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. 20 x 5mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2.5mg (po~etna doza). tvrda sa produ`enim osloba|anjem 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac. Lizopril H. Nicholas Piramal India (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. zatim 1 x 10 .20mg (doza odr`avanja) paralele Lisinopril Sandoz. Lizinopril. dnevno. Loril. Skopryl C09BA03 Iruzid. Skopryl plus J05AX08 Isentress. Zdravlje (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps.

18 godina (cisti~na fibroza): 25 . Meronem. 4 . 480mg dnevno deca: 2 ./inf. Meropenem Pharmanova J02AC02 ItraconEP.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit.15 dana (Tinea pedis. Max. Galenika (meropenem) antibiotik .54% + 2.8 nedelja (Tinea capitis).200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).uobi~ajeno: 500mg . 7 .20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 .1g na 8 sati . 2 .B05CX10 (Z) Ispirol.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . ispod 50kg: 10 . Hemofarm (manitol + sorbitol) rastvor za ispiranje mokra}ne be{ike strana 463 rastvor za ispiranje be{ike (0. Omicral. 1 x 115mg upotreba prvi dan: 115mg pre po~etka hemioterapije. drugi i tre}i dan se nastavlja sa 80mg aprepitanta (Emend) C08DA01 Izopamil.120mg (angina pektoris). ExtractumPharma (itrakonazol) antimikotik 547 kaps.120mg (iznad 2 godine) paralele Verapamil.18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Merocid. Tinea cruris).160mg (hipertenzija). 2 . Verapamil Alkaloid 172 Registar lekova 2011 .360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije).karbopenem 537 pra{ak za rastvor za iv inj.40mg/kg na 8 sati 4 . 45 x 80mg upotreba odrasli: 120 . 3 x 80 .odrasli: 200 .12 godina.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . MSD Italija (fosaprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 427 pra{ak za rastvor za inf.meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca .8 mOsm/L) upotreba slu`i samo za ispiranje mokra}ne be{ike J01DH02 (SZ) Itanem. 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli . tvrda 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze . Prokanazol A04AD12 (SZ) Ivemend.7%) 5L (177.3 x 20mg (do 2 godine). Kanazol. 3 nedelje (keratitis fungalis). 4 . Galenika (verapamil hlorid) antagonist Ca 482 film tabl.3 x 120 .3 x 40 .

.

21 x (0. 28 x 25mg.05g+0. 50mg i 100mg upotreba uobi~ajena dnevna doza: 1 x 100mg sa ili bez hrane G03FA15 Jeanine.A10BD07 Janumet.4g+0. Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita 462 (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) rastvor za inf. Janssen Pharmaceutica (hidromorfon) opioidni analgetik 606 tabl. 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) N02AA03 § Jurnista. prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj. im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1.134g+0. ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana.2 tabl. sa produ`enim osloba|anjem 14 i 28 x 32mg i 64mg upotreba tabl.4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina). 56 x (850mg + 50mg) film tabl.3L dnevno po potrebi i vi{e J01CE30 Jugocillin. sa produ`enim osloba|anjem se ne smeju lomiti 8mg na 24 sata. (6g+3. zavisno od ja~ine bola po potrebi pove}avati dozu 174 Registar lekova 2011 .6 Mij . zatim 7 dana pauze B05BB01 (Z) Jonolactat.03mg + 2mg) upotreba 1 tabl. dnevno A10BH01 Januvia. 14 x 8mg i 16mg tabl. Galenika (benzilpenicilin kalijum. Jenapharm (etinilestradiol + dienogest) oralni kontraceptiv 515 oblo`ena tabl.203g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 2 . MSD Italija (sitagliptin) oralni antidijabetik 438 film tabl. MSD Frosst Iberica (metformin + sitagliptin) oralni antidijabetik strana 437 film tabl. 56 x (1000mg + 50mg) upotreba uzima se u toku jela 1 .

.

4 x 1026ml (900 kcal) emulzija za inf. 4mmol K+/kg dnevno u 100ml rastvora za infuziju (BR) Kamagel. sporom infuzijom maksimalne brzine 20mmol/sat . 2 i 3 x 2566ml (2300 kcal) Kabiven Peripheral. 20 x 20ml (1mmol/ml) upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu oralno .5 . odnosno 3mmol/kg dnevno za decu parenteralno .160mmol K+ dnevno.18g dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli). Fresenius Kabi emulzija za inf. 4 x 1440ml (1000 kcal) emulzija za inf. Nini film tabl.odrasli i deca: 2 . Fresenius Kabi 465 (Z) koncentrat za rastvor za inf.5 x 0. 150mmol dnevno za odrasle.odrasli (doza odr`avanja): 40 .4g dnevno (25 . Max. Krka (ekstrakt kamilice + aluminijum acetotartarat) biljni antialergik 672 gel (0. Ufar oralni pra{ak 10 x 1g (13.4 doze. Alkaloid (kalcijum karbonat) terapija hiperfosfatemije 444 tabl.deca iznad 10kg (doza odr`avanja): 2mmol K+/kg dnevno (te{ka hipokalijemija): Max. 3 .50mmol) podeljeno u 2 .25 .B05BA10 (SZ) (aminokiseline + glukoza + sojino ulje + natrijum + kalijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + acetat + glicerofosfat) parenteralni nutritiv strana 461 Kabiven.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid. 40 x 1g (13. 50 x 1g (400mg Ca2+) upotreba doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu a lek se uzima uz obrok i dosta te~nosti u toku dana 1. Jadran Galenski Laboratorij tabl.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran. za oralni rastvor 20 x 500mg B05XA01 Kalium chlorid "Fresenius". 4 x 1540ml (1400 kcal) emulzija za inf. Fresenius Kabi emulzija za inf.05g)/g 40g upotreba vi{e puta dnevno mazati u tankom sloju 176 Registar lekova 2011 .80mmol K+ dnevno (te{ka hipokalijemija): 120 . 2 i 3 x 2400ml (1700 kcal) upotreba doziranje je individualno A12AA04 Kalcijum karbonat.01g + 0.1g (deca) A12BA01 (BR) (kalijum hlorid) terapija hipokalijemije 444 Kalii Chloridi.

5mg (po~etna doza). benigna hipertrofija prostate: 1 x 4mg. Slaviamed (itrakonazol) antimikotik 547 kaps.12.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . Prokanazol Kansen. 7 .4 x mazati obolelo mesto u tankom sloju C02CA04 Kamiren XL. 2 . sa modifikovanim osloba|anjem 28.5 mg (po~etna doza).. terapija hiperplazije prostate 472 tabl. 40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. Zorkaptil Registar lekova 2011 177 .: 200mg uve~e tokom 3 dana vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri paralele Canesten C09AA01 Kaptopril Alkaloid. 90 i 98 x 4mg upotreba hipertenzija.15 dana (Tinea pedis.M02AC.odrasli: 200 . 4 . Bosnalijek (kamfor + metilsalicilat + benzilnikotinat + mentol) lokalni antireumatik strana 594 krem (20mg + 10mg + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Katopil.3 x dnevno mazati promene na ko`i vaginalne tabl. 30.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. Krka (doksazosin) antihipertenziv. 4 7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . ItraconEP. Alkaloid (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl. tvrda 10 x 100mg upotreba sistemske mikoze .25 . (BR) Kamfart. Max. Omicral. 2 x 25mg (doza odr`avanja).8 nedelja (Tinea capitis). trihomonacid 494 504 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora upotreba krem: 2 . Zdravlje (klotrimazol) D01AC01 (BR) krem (1%) 20g G01AF02 vaginalna tabl. Tinea cruris). 3 nedelje (keratitis fungalis). 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6. 3 x 200mg antimikotik. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 8mg paralele Alphapres J02AC02 Kanazol. 84.

Coryol. 30 x 12.5mg.6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 .3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid.2 x 100 . Dilatrend. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg.odrasli: 300mg (po~etna doza).4g dnevno podeljeno u 3 doze .12. Milenol N03AX12 Katena. 2 x 25mg (doza odr`avanja). nastaviti sa 2 x 12. Gaboton. 2 .8 . Krka (triamcinolon) glukokortikoid 527 suspenzija za inj.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). postepeno pove}avati 0.N03AF01 Karbapin.200mg.25 (2 nedelje).20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Galepsin C07AG02 Karvileks.12 godina: 25 .5mg upotreba hipertenzija: 12.deca 6 . Neurontin C09AA01 Katopil. Zdravlje (karvedilol) beta blokator 480 tabl. Max.12mg/L (20 . 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma. 1.50mikromola/L) odrasli: 1 . zatim 2 x 6.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . Max. Max. Max. Max. 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .1. Galenika (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl.5mg po~etno. Gordius.1.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . Max. Gabalept. 40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. 2.5 mg (po~etna doza). Max. Carvetrend.5mg po~etno.25 . Belupo (gabapentin) antiepileptik 614 kaps. 50mg dnevno angina pektoris: 12. Carvedilol Sandoz. Gabaneural. Hemofarm (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl. Zorkaptil H02AB08 Kenalog. im ia 5 x 40mg/ml upotreba 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija . zatim 2 x 25mg. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. pojadina~na doza 100mg 178 Registar lekova 2011 .5mg (po~etna doza).50mg paralele Carvedigamma. 2 x 25 .125mg (2 nedelje). zatim 25mg dnevno.

28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. 60 x 250mg. Max.4 nedelje za 2 x 500mg.odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 250mg (po~etno). po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 nedelje za 2 x 10mg/kg. 1. 2 x 30mg/kg B01AC04 Kerberan. 500mg i 1000mg upotreba monoterapija . dnevna doza 2 x 1500mg dodatna terapija . sanofi aventis (telitromicin) makrolidni antibiotik 540 film tabl. Zyllt J01FA15 Ketek. Monogrel.5g dnevno .odrasli i deca iznad 12 godina te`a od 50kg: 2 x 500mg (po~etno). po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 . akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Max. 800mg jednom dnevno tokom 5 dana (ostale indikacije) Registar lekova 2011 179 . Nextpharma SAS Francuska oralni rastvor (100mg/ml) 300ml Keppra. po potrebi doza mo`e da se pove}ava za 2 x 250mg svake 2 nedelje. Klogrel. 10 i 14 x 400mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 800mg jednom dnevno tokom 7 . pove}ati do inicijalne terapijske doze 2 x 500mg posle 2 nedelje. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. UCB Pharma Belgija film tabl.10 dana (pneumonija). Cardogrel. Max. Clopigal. Medico Uno (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl.N03AX14 (levetiracetam) antiepileptik strana 614 Keppra.18 godina lak{a od 50kg: 2 x 10mg/kg (po~etno). Plavix. Klopidogrel.deca 4 .

167g+0. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 30 x 150mg Ketonal forte.167g+0.gel: 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto . im 10 x 100mg/2ml Ketonal DUO.167g+0. 200mg dnevno oralno . lek se uzima 6 . Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D4 Calcijum hipofosforosum + poreme}aj pona{anja D12 Chamomilla + D10 Cuprum metallicum + D6 Kalijum fofsoricum + D12 Staphisagria + D6 Valerijana) 675 granule 1 x (0. (BR) Kindinorm.10 granula deca 6 .167g+0. Lek kaps. 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno paralele Intratect 180 Registar lekova 2011 .167g+0.. Lek M02AA10 gel (2.5%) 50g (BR) Ketospray.3 x 500mg lokalno .reumatski bol: 1 .6 doza spreja naneti na bolno mesto.8 nedelja a nakon pobolj{anja doza se mo`e smanjiti odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 5 . Fresenius Kabi aminokiseline (esencijalne aminokiseline + kalcijumove soli ketoanaloga aminokiselina) 445 film tabl. rastvor (10%) 25g upotreba parenteralno: 50 .2 x 75mg 2 . blago utrljati i pustiti da se osu{i. Max 18 sprej doza dnevno paralele Fastum 593 593 A16AA. Pharbil Waltrop M02AA10 sprej za ko`u. Lek film tabl.5 granula do 6 godina: 3 x 2 .dismenoreja i drugi bolovi: 1 .8 tabl.3 granule J06BA02 (Z) Kiovig. Lek rastvor za inj. pre ili posle jela i puste da se polako rastope u ustima.M01AE03 (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 591 Ketonal.100mg duboko im na 4 sata.4 x 50 . Ketosteril.100mg ili 150mg dnevno (Ketonal DUO) .sprej: 3 x 3 . (10%) 1 x 25ml. Baxter SA (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf.12 godina: 3 x 3 . Max. 20 x 100mg (BR) Ketonal gel. 100 tableta upotreba uobi~ajeno: 3 x 4 .167g)/10g upotreba granule se uzimaju 30 min.

5ml) na 12 sati (8 .465g+0.novoro|en~ad: 15 . Hemofarm (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 kaps.19kg).4 doze.7g dnevno podeljeno u 2 .6 .96g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u vodi i primeniti pre intervencije prema uputstvu lekara J01FF01 Klindamicin. 1 x 500mg Klacid MR./inf. Fromilid Uno. Abbott film tabl. 14 x 250mg i 500mg upotreba oralno (pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C) odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata.4 doze . 125mg (5ml) na 12 sati (12 . 30 x (600mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina (iznad 40kg): 1 tabl.5mg (2. Lekoklar XL.4 doze paralele Clindamycin-MIP Registar lekova 2011 181 . Medochemie film tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 7 x 500mg Klerimed. Zymbaktar A06AD65 Klean Prep.29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 . Fromilid. 14 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Klacid. Abbott pra{ak za rastvor za inf. Ni Medic sirup (125mg/5ml) 60ml (SZ) Klacid IV. tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7.7425g)/68. izuzetno 450mg na 6 sati parenteralno .J05AF.300mg. Lekoklar.40mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 2 . 62. dnevno sa hranom ili bez nje J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Klacid.odrasli: 0. Helsinn Birex osmotski laksativ (polietilenglikol + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid) 427 pra{ak za oralni rastvor 4 x (59g+5. Kivexa.685g+1.5ml) na 12 sati (20 . a iv infuzija 1.2.685g+1.20mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 10 x 300mg/2ml upotreba oralno: 150 . tokom 60 minuta. Glaxo Wellcome Velika Britanija (abakavir + lamivudin) terapija HIV infekcije strana 552 film tabl.5mg na 12 sati (ispod 8kg). uz obrok..40kg) parenteralno (pra{ak se rastvori sa 10ml vode i doda u 250ml kompatibilnog infuzionog rastvora) odrasli: 2 x 500mg infuzijom.11kg).2g tokom 60 minuta) . tvrda 16 x 150mg (Z) rastvor za im inj.5 dana paralele Clarexid. Abbott film tabl. ne treba da pre|e 600mg.5mg (7.deca: 15 . (pojedina~na im inj. 187.

G03FA01

Kliogest, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

strana 515

film tabl. 28 x (2mg + 1mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (terapiju po~eti godinu dana nakon nastupanja menopauze)

B01AC04

(klopidogrel)

inhibitor agregacije trombocita

449

Klogrel, Pharmanova
film tabl. 56 x 75mg

Klopidogrel, Nini
film tabl. 14 i 84 x 75mg

Klopidogrel, Srbolek
film tabl. 28 x 75mg
upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom, akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno, nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex, Cardogrel, Clopigal, Kerberan, Monogrel, Plavix, Zyllt

A03FA01

Klometol, Galenika
(metoklopramid hlorid)

antiemetik

422

tabl. 30 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 100ml rastvor za inj. im iv 10 x 10mg/2ml
upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno - odrasli: 3 x 5 - 10mg, Max 0,5mg/kg dnevno - deca do 6 godina: 0,1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 - 14 godina: 0,25 - 0,5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Reglan

G03GB02

Klomifen, Belupo
(klomifen citrat)

stimulator ovulacije

517

tabl. 10 x 50mg
upotreba daje se najvi{e do 3 stimulacijska ciklusa prvi stimulacijski ciklus: 50mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa drugi i tre}i stimulacijski ciklus (ako je potrebno): 100mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa

182

Registar lekova 2011

B02BD02 (SZ)

Koate DVI, Talecris Biotherapeutics
(koagulacioni faktor VIII - humani)

hemostatik

strana 453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj./inf. 1 x 250ij/5ml, 500ij/5ml i 1000ij/10ml
upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII, stepena krvarenja, vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A - dugotrajna profilaksa: 20 - 40ij/kg u intervalu 2 - 3 dana paralele Beriate P, Emoclot, Haemoctin SDH, Octanate

R05DA04

§

Kodein fosfat Alkaloid, Alkaloid
(kodein fosfat)

antitusik

646

tabl. 10 x 30mg
upotreba odrasli: 3 - 4 x 15 - 30mg, Max 120mg dnevno deca 5 - 12 godina: 3 - 4 x 7,5 - 15mg

N02BE51

Kofan instant, Bosnalijek (paracetamol + propifenazon + kofein)

analgoantipiretik

608

(BR) tabl. 20 x (200mg + 200mg + 50mg) (Z) tabl. 50 blistera po 10 x (200mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 - 5 x 1 tabl. dnevno, po potrebi

B02BD02 (SZ)

Kogenate Bayer, Bayer Schering Pharma (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII - humani))

hemostatik

453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 250ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 1000ij/2,5ml
upotreba doziranje je individualno paralele Advate, Recombinate

N02BA51 (BR)

Kombikaf, BG Pharm (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein)

analgoantipiretik

607

oralni pra{ak 10 i 500 x (200mg + 300mg + 50mg)
upotreba 1 - 2 pra{ka po potrebi, rastvareno u ~a{i vode, najvi{e 4 puta dnevno paralele Oldon

N02BE51 (BR)

Kombinovani pra{ak protiv bolova, Ivan~i} i sinovi
(paracetamol + kofein) analgoantipiretik

608

oralni pra{ak 10 i 200 x (400mg + 50mg)
upotreba do 4 puta dnevno 1 - 2 pra{ka paralele Panadol extra Registar lekova 2011 183

B02BA01 (Z)

(fitomenadion)

vitamin K1

strana 452

Konakion MM, Roche rastvor za iv inj./inf. 5 x 10mg/ml Konakion MM za decu, Roche
rastvor za inj. im iv 5 x 2mg/0,2ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika Konakion MM hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulanasa: 10 - 20mg Konakion MM za decu profilaksa - zdrava novoro|en~ad: 2mg neposredno po ro|enju, jo{ 2mg dnevno posle 4 - 7 dana - novoro|en~ad koja se isklju~ivo doje: kao zdrava novoro|en~ad i jo{ 2mg mese~no do kraja perioda dojenja - novoro|en~ad iz rizi~ne grupe: 1mg neposredno po ro|enju, a dalje zavisno od koagulacionog statusa le~enje: 1mg iv neposredno po ro|enju a dalje zavisno od klini~ke slike

G04CA03

Kornam, Lek
(terazosin)

antihipertenziv, terapija hiperplazije prostate

520

tabl. 20 x 2mg i 5mg
upotreba hipertenzija - po~etna doza: 1mg uve~e pred spavanje, po potrebi dozu duplirati posle 7 dana - doza odr`avanja: 2 - 10mg jednom dnevno benigna hiperplazija prostate: 1mg uve~e pred spavanje (po~etna doza), pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje zavisno od odgovora do max. 10mg

J01XA01 (SZ) A07AA09

Kovancin, PharmaSwiss (vankomicin hlorid)

antibiotik

543 427

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 500mg i 1g
upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno - odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. do 10mg/min. - deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti), 10mg/kg na 8 sati (7 - 30 dana starosti), 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) - odrasli: 0,5 - 2g dnevno podeljeno u 3 - 4 doze, Max. 2g dnevno - deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina), pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin, Vancomicin, Vancomycin-MIP, Vancotex

N05BA12

Ksalol, Galenika
(alprazolam)

benzodiazepin

622

tabl. 30 x 0,25mg, 0,5mg i 1mg
upotreba anksioznost: 3 x 0,25 - 0,5mg, Max. 4mg dnevno depresija: 3 x 0,5mg, Max. 4mg dnevno paralele Helex, Helex SR, Xanax, Xanax XR, Zolarem

184

Registar lekova 2011

N05AH04

Kventiax, Krka Kventiax, Krka Polska
(kvetiapin fumarat)

antipsihotik

strana 620

film tabl. 60 x 25mg, 100mg, 150mg, 200mg i 300mg
upotreba odrasli - shizofrenija: 2 x 25mg (I dan), 4 x 25mg (II dan), 1 x 100mg (III dan), 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) - mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan), 200mg (II dan), 300mg (III dan), 400mg (IV dan), pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. 800mg na dan, uobi~ajeno 400 - 800mg dnevno stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno), zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 - 50mg dnevno paralele Seroquel, Seroquel XR

B01AB02 (SZ)

Kybernin P, CSL Behring
(antitrombin III)

antikoagulans

448

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/10ml
upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja, frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Antitrombin III Baxter

A04AA02

Kytril, Roche
(granisetron)

antiemetik uz hemio i radioterapiju

423

film tabl. 10 x 1mg koncentrat za rastvor za iv inj./inf. 5 x 1mg/ml i 3mg/3ml
upotreba uz hemioterapiju - odrasli: 1 - 2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta - deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze, Max. 1mg dnevno postoperativna mu~nina - odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Rasetron

Registar lekova 2011

185

J01DD04 (SZR)

Labilex, Pharmathen
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. im 1 x 1g/3,5ml
upotreba rastvara~ je lidokain hlorid 3,5% odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxon-MIP, Lendacin, Longaceph, Rocephin

A06AD11

Lactulose-MIP, Chephasaar
(laktuloza)

terapija hiperamonijemije, laksativ 426

sirup (650mg/ml) 100ml, 200ml, 500ml i 1000ml
upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 - 45ml sirupa hroni~na opstipacija - odrasli: 15 - 30ml (Max. 60ml) sirupa u po~etku, zatim 5 - 15ml sirupa - deca: 5ml dnevno (1 - 6 godina), 10 - 15ml dnevno, 3 dana, zatim 5ml dnevno (7 - 14 godina) paralele Duphalac, Portalak

HN06AW. (BR)

Laif, Steigerwald Arzneimittelwerk
(herba kantarion, suvi ekstrakt)

biljni antidepresiv

670

Laif 600 film tabl. 20, 60 i 100 x 612mg Laif 900 film tabl. 20, 60 i 100 x 900mg
upotreba 1 tabl. dnevno posle doru~ka

C09CA01

Lakea, Lek
(losartan kalijum)

antihipertenziv

486

film tabl. 30 x 50mg
upotreba 1 x 50mg, po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar, Erynorm, Lorista, Losar, Losartan, Losartic, Lotar, LozarEP, Prelow, Rasoltan, Sentor

188

Registar lekova 2011

N03AX09

(lamotrigin)

antiepileptik

strana 613

Lamal, Alkaloid Beograd tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamect, PharmaSwiss tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200 Lameptil, Novartis Bangladesh tabl. za oralnu suspenziju 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamictal, GlaxoSmithKline Poljska tabl. za oralnu suspenziju 30 x 2mg i 5mg tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamolep, Gedeon Richter tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotral, Galenika tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrigin, Ni Medic tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrix, Medochemie tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg
upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) - monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana, 50mg dnevno narednih 14 - 30 dana, postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 - 200mg - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana, 25mg dnevno narednih 14 dana, postepeno pove}avati za 25 - 50mg nedeljno, do optimalne doze odr`avanja 100 - 200mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija bez valproata: 0,6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana, pove}ati na 1,2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 - 15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 - 12 godina) - monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0,15mg/kg prvih 14 dana, zatim 1 x 0,3mg/kg jo{ 14 dana, po potrebi dozu pove}avati za 0,3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 - 5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) - monoterapija: 25mg dnevno (po~etno), pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 - 400mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana, zatim 25mg narednih 14 dana, u 5-oj nedelji 50mg dnevno, optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze, Max. 200mg dnevno - kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana, zatim 2 x 25mg 14 dana, zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg, u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind, Epitrigine, Solaban

Registar lekova 2011

189

L02BG04

Lametta, Vipharm Poljska
(letrozol)

strana citostatik - inhibitor enzima aromataze 580

film tabl. 30 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Letrozole Medico Uno

(terbinafin)
D01AE15 D01AE15

antimikotik

495

Lamisil, Novartis Consumer Health

krem (1%) 15g
(BR) Lamisil Once 1%, Novartis Consumer Health rastvor za ko`u (10mg/g) 4g D01BA02 Lamisil, Novartis Pharmaceuticals UK tabl. 14 x 250mg upotreba lokalno 1 - 2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 7 - 14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 40kg), 125mg dnevno (deca 20 - 40kg), 62,5mg dnevno (deca ispod 20kg) trajanje terapije: 2 - 6 nedelja (tinea pedis) 2 - 4 nedelje (tinea corporis i cruris), 2 - 4 nedelje (ko`na kandidijaza), 6 - 12 nedelja i du`e (onihomikoze) paralele Mycofin, Myconafine

N06DA02

Landex, Egis Pharmaceuticals
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Tregona, Yasnal A02BC03

(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

Lansobel, Zdravlje gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lansoprazol ICP, Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lanzul, Krka kaps. tvrda 14 x 30mg Lanzul S, Krka kaps. tvrda 28 x 15mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Larona, Protonexa, Sabax 190 Registar lekova 2011

A10AE04

Lantus, sanofi aventis
(insulin glargin)

strana analog humanog insulina

rastvor za inj. sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus OptiSet rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus SoloStar rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml
upotreba Optiset je pode{en na doziranje po 2 jedinice a SoloStar po 1 jedinicu doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput paralele videti na strani 433

N05AA01

Largactil, Galenika
(hlorpromazin)

antipsihotik

617

film tabl. 50 x 25mg
upotreba psihoze - odrasli: 3 x 25 - 100mg, Max. 1g dnevno - deca: 500μg/kg na 4 - 6 sati, Max. 40mg dnevno (1 - 5 godina), 1/3 - doze za odrasle, Max. 75mg dnevno (6 - 12 godina) povra}anje - odrasli: 25mg na 4 - 6 sati

A02BC03

Larona, Jadran Galenski Laboratorij
(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel, Lansoprazol ICP, Lanzul, Protonexa, Sabax

C03CA01

Lasix, Jugoremedija
(furosemid)

diuretik

473

tabl. 10 i 50 x 40mg rastvor za inj. im iv 5 i 50 x (10mg/ml) 2ml
upotreba oralno - odrasli: 40mg dnevno (po~etna doza), 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan (doza odr`avanja), Max. 80mg dnevno - deca: 1 - 3mg/kg dnevno parenteralno - odrasli: 20 - 50mg im ili sporom iv inj. (4mg/min.) - deca: 0,5 - 1,5mg/kg, Max. 20mg dnevno paralele Furosemide Sopharma

Registar lekova 2011

191

L01CB01

Lastet, Nippon Kayaku
(etopozid)

citostatik - antimitotik

strana 569

(SZR) kaps. meka 40 x 25mg

kaps. meka 20 x 50mg kaps. meka 10 x 100mg (SZ) rastvor za inj. 10 x 100mg/5ml
upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima, doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan, kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta, tokom 3-5 dana, sa prekidima 2 - 4 nedelje za oralnu upotrebu 2,5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 - 100mg/m2, sporom inf., tokom 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog, tre}eg i petog dana na 3 - 4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 - 50mg/m2 tokom 4 - 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno, tokom 2 - 3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Sintopozid, Vepesid

J01MA12

Lebel, Nobel Ilac
(levofloksacin)

hinolonski antibiotik

543

film tabl. 7 x 500mg i 750mg
upotreba 500 - 750mg na 12 sati paralele Flexid, Levomax, Levoxa

A01AD11

Ledermix, Riemser Arzneimittel
(demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid)

terapija pulpitisa i gangrene zuba

418

dentalna pasta (30mg+10mg)/g 5g
upotreba punjenje zubnog kanala

B03AB09

Legofer, Alkaloid
(gvo`|e III proteinsukcinilat)

antianemik kod sideropeni~ne anemije

455

oralni rastvor 150ml (800mg/15ml ili 40mg feri jona/15ml)
upotreba odrasli: 2 x - 1 velika ka{ika pre jela odoj~ad: 2 x kafene ka{ike pre jela deca: 1,5ml/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela

G03AA07

Legravan, Galenika
(etinilestradiol, levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

511

film tabl. 21 x (0,03mg + 0,15mg)
upotreba 1 tabl. ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja, tokom 21-og dana, zatim 7 dana pauze

192

Registar lekova 2011

N02BE51

(BR)

Lekadol Plus C, Lek
(paracetamol + askorbinska kiselina)

analgoantipiretik

strana 608

granule za oralni rastvor 10 x (500mg + 300mg)/5g
upotreba granule se uzimaju rastvorene u ~a{i vru}e vode ili ~aja, rastvor se pije dok je topao odrasli i deca iznad 12 godina: 4 - 6 x 5g granula, Max. 30g granula dnevno paralele Efferalgan C, Febricet C

J01FA09

(klaritromicin)

makrolidni antibiotik

539

Lekoklar, Sandoz film tabl. 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Lekoklar XL, Lek tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 5, 7, 10 i 14 x 500mg
upotreba pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C, lek se uzima uz obrok odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata, tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7,5mg na 12 sati (ispod 8kg), 62,5mg (2,5ml) na 12 sati (8 - 11kg), 125mg (5ml) na 12 sati (12 19kg), 187,5mg (7,5ml) na 12 sati (20 - 29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 - 40kg) paralele Clarexid, Fromilid, Fromilid uno, Klacid, Klacid IV, Klacid MR, Klerimed, Zymbaktar

H02AB04

(metilprednizolon)

glukokortikoid

527

Lemod, Hemofarm
tabl. 20 x 4mg
(SZ) Lemod Depo, Hemofarm suspenzija za inj. im ia 10 x 40mg/ml (Z) Lemod Solu, Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 20mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 40mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 500mg/7,8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 40mg (dvodelna bo~ica)/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg (dvodelna bo~ica)/2ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Lemod odrasli: 4 - 48mg dnevno (po~etna doza), 4 - 8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0,8 - 1,5mg/kg dnevno (po~etna doza), 2 - 8mg dnevno (doza odr`avanja) Lemod Depo intramuskularno: 40mg jednom nedeljno (adrenogenitalni sindrom), 40 - 120mg jednom nedeljno (reumatoidni artritis), 80 - 120mg jednom nedeljno (alergija) intraartikularno: 4 - 10mg (mali zglobovi), 10 - 40mg (srednji zglobovi), 20 - 80mg (veliki zglobovi) rektalno (klizmom kod ulceroznog kolitisa): 40 - 120mg dnevno u 30 - 300ml vode Lemod Solu vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 - 6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 - 4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre, na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 - 500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Nirypan, Nirypan solubile Registar lekova 2011 193

J01DD04

(Z)

Lendacin, Sandoz
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 10 x 250mg, 500mg, 1g i 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxom-MIP, Labilex, Longaceph, Rocephin

N05CD09

Lendormin, Delpharm Reims
(brotizolam)

hipnotik

622

tabl. 10 x 0,25mg
upotreba 0,25mg uve~e pre spavanja

C01DA05

Lentonitrat 50, Srbolek
(pentaeritritil tetranitrat)

antianginalgik

470

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 50mg
upotreba 2 x 50mg pre jela (ujutru i u podne a najkasnije do 16 h) paralele Dilcoran 80

R06AB04

Lentostamin, Srbolek
(hlorfenamin maleat)

antihistaminik

648

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 12mg
upotreba odrasli: 2 x 12mg deca preko 12 godina: 12mg dnevno

N05AH02

Leponex, Novartis Pharmaceuticals UK
(klozapin)

antipsihotik

619

tabl. 50 x 25mg i 100mg
upotreba shizofrenija rezistentna na le~enje, smanjivanje rizika od suicidalnog pona{anja u {izofreniji i {izoafektivni poreme}aj: 1 - 2 x 12,5 - 25mg, postepeno pove}avati tokom 2 - 3 nedelje za 25 - 50mg dnevno do 300mg ili 400mg dnevno, podeljeno u vi{e doza, uobi~ajena dnevna doza: 200 - 450mg Max. 900mg psihoze tokom Parkinsonove bolesti: 12,5mg uve~e, postepeno pove}avati do 50mg uve~e paralele Clozapin Sandoz, Clozapine

A05BA03

(BR)

Leprotek, Zdravlje
(silimarin)

hepatoprotektiv

425

oblo`ena tabl. 80 x 35mg
upotreba 2 - 3 x 140mg

194

Registar lekova 2011

C08CA13

Lercanil 10, Berlin-Chemie
(lerkanidipin hlorid)

antagonist Ca2+

strana 482

film tabl. 28, 50 i 100 x 10mg
upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno, Max. dnevna doza 20mg paralele Cornelin C10AA04

(fluvastatin)

hipolipemik

490

Lescol, Novartis kaps. tvrda 28 x 20mg i 40mg Lescol XL, Novartis tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 80mg
upotreba odrasli - hiperholesterolemija: 20 - 40mg, izuzetno 80mg uve~e - prevencija progresije koronarne ateroskleroze: 40mg uve~e - sekundarna prevencija sr~ane smrti, nefatalnog infarkta miokarda i koronarne revaskularizacije, kod odraslih sa koronarnom bole{}u srca i koronarnom terapijskom kateterizacijom: 80mg uve~e deca iznad 9 godina - heterozigotna familijarna iperholesterolemija: 20 - 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno

A02BX05

Lesux, Zdravlje
(bizmut subcitrat)

terapija ulkusa

420

film tabl. 28 x 300mg (120mg bizmut oksida)
upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela, terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 - 8mg/kg dnevno paralele Bicit HP R06AE07

Letizen, Krka
(cetirizin hlorid)

antihistaminik

648

film tabl. 20 x 10mg Letizen S film tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 - 6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Cetirizin

Registar lekova 2011

195

H03AA01

Letrox, Berlin-Chemie
(levotiroksin natrijum)

hormon

strana 527

tabl. 25, 50 i 100 x 50μg, 100μg i 150μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 - 5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Tivoral

L02BG04

Letrozole Medico Uno, Medico Uno
(letrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

580

film tabl. 28 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Lametta

V03AF03 (SZ)

(kalcijum folinat)

antidot

663

Leucovorin Calcium, Pfizer Australija rastvor za im iv inj./inf. 10 x 50mg/5ml (SZR) Leucovorin Teva, Teva Pharmaceutical Ma|arska rastvor za im iv inj./inf. 1 x 50mg/5ml
upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im, iv, iv inf.) tokom 12 - 24 sata podeljeno u vi{e doza, zatim 12 - 15mg (im) na 6 sati tokom slede}ih 48 - 72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin

A10AE05

Levemir, Novo Nordisk
(insulin detemir)

analog humanog insulina

435

Levemir FlexPen rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml Levemir Penfill rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml
upotreba doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput

G04BE09

Levitra, Bayer Schering Pharma
(vardenafil)

terapija erektivne disfunkcije

520

film tabl. 4 x 5mg film tabl. 2 i 4 x 10mg i 20mg
upotreba 5 - 20mg, 30 - 60 minuta pre seksualne aktivnosti, Max. jedna doza dnevno

196

Registar lekova 2011

anestezija u stomatologiji: Max.5mg. zatim infuzijom 20 .5mg/kg iv injekcijom.6mg.lokalna anestezija: 0.10ml (blokada perifernih nervnih vlakana).20kg).10ml (blokada simpati~kih nervnih vlakana).5ml rastvor za inj. Alkaloid tabl. se mogu deliti a uzimaju se nezavisno od jela oralno: 250 . PharmaSwiss film tabl. Krka tabl.1. 50 x (20mg/ml) 2ml Lidokain hlorid. sporom iv infuzijom paralele Flexid.5 . 10 . 50 x (20mg/ml) 2ml (Rp) gel (2%) 30g upotreba rastvor 1% . 5 . Lebel R05DB27 Levopront. Dompe Pharma (levodropropizin) antitusik 647 sirup (6mg/ml) 200ml upotreba odrasli: 3 x 10ml deca: 3 x 3ml (10 .ventrikularne aritmije: 1 . 10 x 250mg i 500mg rastvor za inf. 30 x 1. 10ml rastvor 2% . 10 x (10mg/ml) 3.mu{karci).5mg. 3mg i 6mg Lexilium. u te`im slu~ajevima 2 . 60mg dnevno paralele Bromazepam N01BB02 (Z) (lidokain hlorid) lokalni anestetik 604 Lidocaine.5 . Hemofarm rastvor za inj.5ml Lidokain hlorid 2% rastvor za inj.3 x 6 .500mg na 12 ili 24 sata parenteralno: 250 . 10 x 500mg/100ml Levoxa.4mg/min. Galenika Lidokain hlorid 1% rastvor za inj. 50 x (10mg/ml) 3.20ml (endoskopija) Registar lekova 2011 197 .J01MA12 (levofloksacin) hinolonski antibiotik strana 543 (SZ) Levomax. 3 . Actavis Malta film tabl.50μg/kg brzinom 1 . 3mg i 6mg upotreba 3 x 1. 5 x 250mg i 500mg upotreba tabl. 20 30ml (epiduralna anestezija . do maksimalne doze 300mg/sat gel: 20ml (uretralna anestezija .12mg. Max.1% bez konzervansa) rastvor 2% . 30 x 1.10ml (uretralna anestezija .30ml (infiltrativna anestezija).500mg na 12 ili 24 sata. 3 x 5ml (20-30kg) N05BA08 (bromazepam) benzodiazepin 622 Lexaurin. 5 .`ene).

zatim 7 dana pauze paralele Logest. Amaryl. Gedeon Richter (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 Lindynette 20 oblo`ena tabl. ukupna doza adrenalina ne sme da pre|e 0. Stodette A07FA51 (BR) Linex. Trical J01FF02 (Z) Lincohem.02mg + 0. deca 2 . 6mg dnevno paralele Aglimex. 3mg.2 x 107 upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 . Max. Zdravlje (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. Dibiglim.2 nedelje po 1mg do Max.5mg anestezija u stomatologiji: 1 . pome{ati sa ~ajem odrasli: 3 x 2 kaps. Galenika (lidokain hlorid. tokom 21-og dana.075mg) Lindynette 30 oblo`ena tabl. 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 .N01BB52 (Z) Lidokain 2% adrenalin. Lek (mle~nokiselinske bakterije. 20ml A10BB12 Limeral./inf. Hemofarm (linkomicin) linkozamidni antibiotik 541 rastvor za im inj. 50 x (40mg + 0. 30 x 1mg.5ml. Glimepirid. Gliprex.025mg)/2ml upotreba doziranje zavisi od vrste anestezije.12 sati sporom iv infuzijom G03AA10 Lindynette. 21 i 63 x (0.12 godine: 3 x 1 .60 min pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. epinefrin hlorid) lokalni anestetik strana 604 rastvor za inj. 21 i 63 x (0. deca do 2 godine: 3 x 1 kaps. tvrda 16 x 1. Meglimid. 2mg.2 kaps. 198 Registar lekova 2011 .03mg + 0.24 sata duboko im ili na 8 . 10 x 600mg/2ml upotreba nije dozvoljena aplikacija nerazbla`enom iv injekcijom 600mg na 12 . `ive liofilizovane) antidijaroik 429 kaps.

(BR) Linola Fett N. (BR) (nezasi}ene masne kiseline) dermatik strana 495 Linola.36°C.40ml (za kompletno kupanje). Dr August Wolff krem hidrofobni (masni) (8. 2ml (za delimi~no kupanje). Dr August Wolff (urea) dermatik 496 krem (120mg/g) 50g upotreba 1 .. Menarini Manufacturing (heparin natrijum) tromboflebitik 476 gel (1000ij/g) 20g. sanofi aventis (ciprofibrat) hipolipemik 490 kaps.. 50g i 100g upotreba 3 ..2 x dnevno mazati u tankom sloju i blago utrljati C05BA03 (BR) Lioton 1000.15mg/g) 50g upotreba le~enje dehidrirane ko`e: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AC. (BR) Linola Gamma. tvrda 30 x 100mg upotreba 100mg uve~e Registar lekova 2011 199 . Dr August Wolff (te~ni parafin i masne komponente) dermatik 495 rastvor za ko`u (uljana kupka) 200ml upotreba temperatura vode treba da bude 32 . kod male dece kupanje se ograni~ava na 5 minuta odrasli: 30 . Dr August Wolff (ulje semena `utog no}urka) dermatik 496 krem (200mg/g) 50g upotreba atopijski dermatitis. kupka se primenjuje na 2 do 3 dana tokom 4 nedelje. 20ml direktno se nanese na vla`nu ko`u (za tu{iranje) D02AC. dehidrirana ko`a: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AE01 (BR) Linola Urea.D02AC. kod dece se primjuje uz konsultaciju sa pedijatrom. A. Dr August Wolff krem hidrofilni (5mg/g) 50g Linola Fett.4 x dnevno naneti gel u tankom sloju odozdo na gore paralele Hepathrombin C10AB08 Lipanor. 30g.

Lek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 458 tabl. 10 x (10% + 0. 4g) lipida/kg dnevno ili 10 .5mg) tabl.5mg (po~etna doza). 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 250ml i 500ml upotreba doziranje je u zavisnosti od kalorijskih zahteva sporom infuzijom (0. zatim 1 x 10 . Lizinopril. dnevno 200 Registar lekova 2011 .5ml emulzije/kg/sat odrasli i {kolska deca: 1 . 10 x (100g/L + 100g/L)) 100ml.2 tabl. Lizopril. Braun (ulje soje rafinisano.C10AA05 Lipidra.20mg (doza odr`avanja). Skopryl C09BB03 Lisonorm. Fresenius Kabi (sojino ulje + fosfolipidi + glicerol) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf.0. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Atoris.0.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. dnevno.1g lipida/kg/sat ili 0. Tulip B05BA02 (SZ) Lipofundin MCT/LCT 20%.3g lipida/kg dnevno ili 5 . Max. 20mg. 30 i 100 x (10mg + 12. Sortis. 30 i 100 x (20mg + 12. Max. Loril. Nobel Ilac (atorvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl. Skopryl plus C09AA03 Lisinopril Sandoz. 20ml) emulzije/kg dnevno pred{kolska deca: 1 . 30 i 100 x 5mg.05 .10ml emulzije/kg dnevno novoro|en~ad: 2 .2g lipida/kg dnevno ili 5 .15ml (Max. 80mg dnevno paralele Atacor.5mg (po~etna doza). 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e.3g (Max. B. Gedeon Richter (lizinopril + amlodipin) antihipertenziv 486 tabl.25 .5mg) upotreba 1 tabl.6% + 2.5%) 500ml upotreba doziranje je individualno a preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 2g/kg dnevno C09BA03 Lisinopril H Sandoz. 30 x 10mg.15ml emulzije/kg dnevno B05BA02 (SZ) Lipovenoes 10% PLR. Dislipat. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid. Lek (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl. Lizopril H. trigliceridi srednje du`ine lanca) parenteralni nutritiv 459 emulzija za inf. 1 x 5 . po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. 30 x (10mg + 5mg) upotreba 1 .

Lisinopril Sandoz. tvrda 100 x 300mg upotreba doziranje litijuma je individualno.20mg (doza odr`avanja). 10mg i 20mg Lizopril. podeljeno u vi{e doza leukopenija: 900 . 1 x 5 . naj~e{}e 20 . 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. sc iv 5 x 10mg/5ml upotreba ~uvati na temperaturi 2 . Skopryl C09BA03 Lizopril H.63mg/kg dnevno.8°C 0.antimetabolit strana 567 rastvor za inj. 20 x 5mg.deca iznad 12 godina: 32 . Skopryl plus Registar lekova 2011 201 . Lisinopril H Sandoz. uz obaveznu kontrolu litemije mani~na stanja .20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed.1500mg dnevno podeljeno u vi{e doza G03DC05 Livial. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. Bosnalijek tabl.5mg (po~etna doza). 20 x 5mg. 20 x (10mg + 12. Jugoremedija tabl.5mg uvek u isto doba dana C09AA03 (lizinopril) ACE inhibitor 483 Lizinopril. prema protokolu.5mg upotreba 1 x 2. dnevno.4 x 300mg dnevno (doza odr`avanja) .5mg) tabl.L01BB04 (Z) Litak. Srbolek (litijum karbonat) antipsihotik 620 kaps.odrasli: 3 x 600mg dnevno (akutna stanja). 7 dana uzastopno. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid.5mg (po~etna doza). Organon Holandija (tibolon) hormon 514 tabl. Loril. zatim 1 x 10 .09mg/kg/dan tokom 24 sata. Max. 3 . Bosnalijek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. 28 x 2.5mg) upotreba 1 tabl. do ukupne doze od 0.30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na tre}i dan u jednoj dozi N05AN01 Litijum karbonat.63mg/kg L01XX05 (SZR) Litalir. tvrda 100 x 500mg upotreba doziranje je individualno. Bristol Myers Squibb (hidroksikarbamid) citostatik 576 kaps. 20 x (20mg + 12. Lipomed (kladribin) citostatik .

trihomonacid 505 vaginalna kaps.25mg) i (10mg + 6. 2g dnevno neonatusi: Max.5 . tokom 21-og dana. Stodette C03EA12 Lometazid. Meloksikam. Medoxicam. Catalent Italy (fentikonazol nitrat) antimikotik. Cipla (meloksikam) nesteroidni antireumatik strana 590 tabl. 20 x 7. 30 x (10mg + 5mg) upotreba ½ . 21 x (0. metiklotiazid) diuretik 475 tabl.25mg) upotreba 1 tabl. Galenika (amilorid. Meloxan.5mg + 6. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl. Max.2 g dnevno. Labilex. Movalis C09BB07 Lodoz. Azaran. 30 x (2. Rocephin 202 Registar lekova 2011 . Merck Sante (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl. 50mg/kg dnevno paralele 3cef. Max. 10 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Melox. 30 x 15mg upotreba 1 x 7.15mg paralele Lormed.M01AC06 Loartroxy.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . ujutro paralele Tensec plus G03AA10 Logest. MeloxEP.02mg + 0. zatim 7 dana pauze paralele Lindynette. (5mg + 6. Lendacin. Ceftriaxon-MIP.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja./inf. meka 1 x 600mg upotreba 600mg uve~e jednokratno paralele Fentikol J01DD04 (Z) Longaceph. Ceftriakson.1 tableta ujutro posle doru~ka G01AF12 Lomexin.5mg tabl.25mg). Galenika (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj.

A07DA03 (loperamid hlorid) antidijaroik strana 428 Lopedium acut. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 8mg upotreba Lopion i Lopion forte: 2 . 16mg dnevno deca iznad 5 godina: 2mg odjednom. 30 x 1mg i 20 x 2.12mg dnevno 2 . Jugoremedija tabl. 8 . Max.4mg posle jela. Jugoremedija tabl.7. Zdravlje tabl.3 doze (anksioznost).5 godina (samo kod akutne dijareje): 2 . 1 . po potrebi ponavljati na 6 sati (anksioznost). 30 x 4mg Lopion retard. 20 x 2mg upotreba odrasli: 4mg odjednom zatim 2mg posle svake neformirane stolice.5mg rastvor za inj. 0. 10 x 10mg upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . Salutas Pharma kaps.4mg odjednom uve~e pre spavanja (nesanica) parenteralno: 25 .5mg dnevno podeljeno u 2 . 12mg dnevno Lopion retard: 1 . Max. Flonidan. Hemofarm (lorazepam) benzodiazepin 621 tabl. im iv 50 x 2mg/ml upotreba oralno: 1 .3 x 0. Claritine. 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece (status epileptikus) Registar lekova 2011 203 .08mg/kg.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor.3 x 2 . 30 x 2mg Lopion forte. Max. Max. tvrda 10 x 2mg Loperamid. 2 x 16mg paralele Molicor R06AX13 (loratadin) antihistaminik 648 Loratadin. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. Pressing N05BA06 Lorazepam. Jugoremedija tabl.24mg/kg dnevno C01DX12 (molsidomin) antianginalgik 471 Lopion. 10 i 20 x 10mg sirup 120ml (5mg/5ml) oralna suspenzija 120ml (5mg/5ml) Loratadin. Srbolek tabl.2 x 8mg posle jela. Max.30 μg/kg. Jugoremedija tabl.

10 i 20 x 7.5mg. Galenika film tabl. Prelow. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. 25mg i 50mg film tabl. 20 x 5mg. Medoxicam. Erynorm. Srbolek (lizinopril). 28 x 50mg Lotar. Rasoltan. Pliva Hrvatska film tabl. 28 i 84 x 100mg Losar. Ni Medic film tabl.15mg paralele Loartroxy. Kern Pharma film tabl. MeloxEP. Lakea. Krka film tabl. Movalis 204 Registar lekova 2011 . Sentor C09DA01 (losartan kalijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 487 Lorista H. Skopryl C09CA01 (losartan kalijum) antihipertenziv 486 Lorista. dnevno M01AC06 Lormed.25mg kod starijih od 75 godina). 30 x 50mg i 100mg LozarEP. Krka film tabl.5mg (po~etna doza). Meloksikam.5mg) upotreba 1 tabl. Max. Krka film tal. Melox. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12. 30 x (50mg + 12. 1 x 5 .5mg (po~etna doza).5 . 56 i 60 x (100mg + 25mg) Losar plus.5 . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar.5mg) Lorista HD. Meloxan.5mg i 15mg upotreba 1 x 7. Lisinopril Sandoz. Galenika film tabl. 28 x (50mg + 12.5mg) Losartic plus. zatim 1 x 10 . Chanelle Medical (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl. Pliva Hrvatska film tabl. Alkaloid Beograd film tabl. 28 x (50mg + 12. 28 x 50mg Losartic.20mg (doza odr`avanja). 28. Lizopril. 30. 30 x 50mg Losartan. 28 x 12. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2.C09AA03 Loril. ACE inhibitor strana 483 tabl. Lizinopril.

fibroidi materice. Zeprom S01LA04 (Z) Lucentis. 20 . Sertralin.100mg dnevno paralele Asentra. Sertiva. Zoloft Registar lekova 2011 205 . terapiju endometrioze treba zapo~eti 1 . Tragal. isklju~ivo od strane oftalmologa sa iskustvom u davanju intravitrealnih injekcija doza iznosi 0.25mg/1ml upotreba karcinom prostate.23ml upotreba lek se ~uva na 2 . Smertoprazol. jednom mese~no tokom 3 uzastopna meseca. Pliva Hrvatska (sertralin) antidepresiv 625 film tabl. Merck Serono (lutropin alfa .rekombinantni humani LH) hormon 517 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Novartis Pharma Stein [vajcarska (ranibizumab) terapija senilne makularne degeneracije 659 rastvor za inj. interval izme|u 2 doze ne sme biti kra}i od mesec dana L02AE02 (SZ) Lupron.8° C. ({pric) sc im 1 x 3. 1 x (10mg/ml) 0.75mg jednom mese~no ili 11. zavisno od klini~kog odgovora N06AB06 Luxeta.5mg (0. Omeprol. Halea. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Omex.25mg svaka 3 meseca napomena: terapiju karcinoma prostate ne trena prekidati u slu~aju remisije ili pobolj{anja.75mg/1ml i 11. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). Ortalox. progesteron) hormoni 515 rastvor za inj. bo~ica je za jednokratnu intravitrealnu primenu. endometrioza. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma).5 dana menstruacije. Serlift. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . Setaloft.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Omep. Abbott (leuprorelin) analog hormona koji osloba|aju gonadotropin 578 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. sc 1 x 75ij/1ml upotreba doziranje je individualno. posle ~ega se prati o{trina vida i ukoliko se javi gubitak u o{trini vida ve}i od 5 znakova (ETDRS ili ekvivalent jene Snelenove linije) treba primeniti novu dozu.05ml). im 5 x (2mg + 20mg)/ml upotreba doza i trajanje terapije su individualni G03GA07 (Z) Luveris. 28 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. tvrda 14 i 28 x 10mg. Omeprazid. 20mg i 40mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. a ne treba da traje du`e od 6 meseci G03FA04 Lutestrol. Galenika (estradiol benzoat. Sidata. Omeprazol ICP. Liconsa (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. karcinom dojke: 3. Sertralin ICP.8 nedelja prevencija recidiva ulkusa.A02BC01 Loseprazol.

150mg i 300mg kaps. Plasbumin 20.N03AX16 Lyrica. tvrda 14. 56 i 100 x 25mg. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). (20%) 10ml i 50ml upotreba doziranje je individualno.humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf. tvrda 100 x 100mg i 200mg kaps. Humani albumin 20% Biotest. malo soli.12 godina: 3 . Uman Albumin 206 Registar lekova 2011 . Pfizer Deutschland (pregabalin) antiepileptik strana 614 kaps. 50mg. Human albumin 20% Behring.3 doze (po~etno). Human albumin 20% Baxter.epilepsija.4 x 1 lozenge polako otapati u ustima B05AA01 (SZ) Ljudski albumin 20%. Bosnalijek (lizozim hlorid + piridoksin hlorid) antiseptik za grlo 418 komprimovana lozenga 30 x (20mg + 10mg) upotreba odrasli: 3 . ITK Srbije (albumin . zavisi od telesne mase bolesnika. 75mg. neuropatski bol: 150mg dnevno podeljeno u 2 . 600mg dnevno A01AD11 (BR) Lysobact.4 x 2 lozenge polako otapati u ustima deca 6 . po potrebi pove}avati dozu na 7 dana do Max. Human albumin. tvrda 56 x 225mg upotreba deci i adolescentima se ne preporu~uje odrasli .

.

zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze. 1. 1 x 500mg/50ml upotreba monoterapija: 375mg/m2 iv infuzijom. meka 12 x (500mg + 200 000ij) vaginalni krem (10g + 4000 000ij)/100g 30g upotreba vaginalna kaps. dan tokom prve 3 nedelje.2 x 100mg posle jela. 16 x 400mg granule za oralnu suspenziju (175mg/5ml) 115ml upotreba odrasli: 400mg na 8 sati pre jela.: 1 uve~e tokom 6 . posle 2 . 2 x 100mg/10ml koncentrat za rastvor za inf. Max. Doppel Farmaceutici vaginalni antiinfektiv (nifuratel + nistatin) 504 vaginalna kaps.12 dana J01FA03 Macropen. 30 i 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche HBS.4 doze Madopar HBS samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara. titracija doze mo`e da traje i do 4 nedelje 208 Registar lekova 2011 . Roche kaps. 3 x 30mg/ml upotreba 3mg 1. a doza se odnosi na sadr`aj levodope Madopar 1 . tvrda 30 x (100mg + 25mg) upotreba doziranje je individualno.6g dnevno deca: 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N04BA02 (levodopa + benzerazid) antiparkinsonik 615 Madopar. prelazak na Madopar HBS po~inje jutarnjom dozom i zadr`ava se isti re`im doziranja kao kod Madopara.12 dana vaginalni krem: 2.monoklonsko antitelo 573 koncentrat za rastvor za inf. do doze odr`avanja. Genzyme (alemtuzumab) citostatik monoklonsko antitelo strana 573 koncentrat za rastvor za inf. prose~no do 50%. Roche (rituksimab) citostatik . postepeno pove}avati tokom 8 . Krka (midekamicin) makrolidni antibiotik 538 film tabl. doza se postepeno pove}ava.800mg dnevno podeljeno u 3 . Roche tabl. 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche.9 nedelja. jedanput nedeljno. preporu~uje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. 4 nedelje uzastopno G01AA51 Macmiror Complex. Galenika tabl.5g ujutro i uve~e tokom 6 .L01XC04 (SZ) MabCampath. zatim 30mg 3 dana nastaviti sa 30mg svakog drugog dana u nedelji L01XC02 (SZ) Mabthera. zatim 10mg 2 dana. 400 .3 dana.

koja je uobi~ajeno 10.75mg uz doru~ak u po~etku.3 doze V08CA01 Magnegita. po potrebi postepeno pova}avati do 150mg dnevno Registar lekova 2011 209 .15 minuta (kod pove}anog intrakranijalnog i intraokularnog pritiska).8 sati 20%-tna infuzija: 5ml/kg tokom 10 .01mg/ml) 20ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0. Biokanol Pharma (gadopentetska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. zavisno od indikacije i stanja bolesnika 10%-tna infuzija: 500 . dnevno. iv 10 x (0. 10ml. Max. 15mg dnevno (doze ve}e od 10. 50 x (470mg + 5mg) upotreba deficit magnezijuma: 6 tabl.5mg tabl. 0. 120 x 5mg upotreba 1. po potrebi pove}avati na 7 dana do efikasne terapijske doze. Berlin-Chemie (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl. doza se mo`e ponoviti posle 30 minuta (kranijalna i spinalna magnetna rezonanca). izuzetno 0. 30 x 25mg i 50mg upotreba 25 .75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uve~e.5mmol/ml odnosno 469.1000ml tokom 6 . Bayer Schering Pharma kontrast za magnetnu rezonancu (gadopentetat dimeglumin) 667 rastvor za inj. Hemofarm (manitol) diuretik 463 rastvor za inf. 15ml. 20ml.A12CC30 (BR) Magne B6.2ml/kg. (10%) 500ml rastvor za inf. (20%) 250ml upotreba doziranje je individualno.4ml/kg (magnetna rezonanca celog tela) A10BB01 Maninil. 30. 200ml u toku 15 minuta (hipoglikemi~na koma) N06AA21 Maprotilin.5mg davati podeljeno u 2 . podeljeno u 2 .3 doze spazmofilija: 4 tabl. 30ml i 100ml upotreba doziranje je individualno V08CA01 (Z) Magnevist. Zdravlje (maprotilin hlorid) antidepresiv 624 film tabl. sanofi aventis kombinacija minerala i vitamina (magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid) strana 444 oblo`ena tabl. dnevno.2ml/kg. 1 i 10 (500mcmol/ml) x 5ml.5mg. 60 i 120 x 3.3 doze) paralele Daonil B05BC01 (Z) Manitol. podeljeno u 2 .

5 .10 dana . Max. 10 x 250mg i 500mg 542 koncentrat za rastvor za inf. do 12ml 0.4ml subarahnoidalno.3%) 5ml 653 upotreba oralno se uzima pre jela odrasli . 5 x (0. 5 x (5mg + 80mg)/ml 4ml upotreba 2 . 5 x 100mg/10ml (SZ) S01AX13 kapi za o~i (0.uobi~ajeno: 1 . Max.2 kapi na 2 sata prva 2 dana. podeljeno u 2 doze (oralno). Galenika (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj.5%: do 60ml 0. od tre}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran.5% (epiduralna blokada. 4ml Marocen. zatim na 4 sata slede}ih 5 dana . AstraZeneca [vedska (bupivakain hlorid + glukoza) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. poro|aj) Marcaine spinal 0. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno . do 60ml 0.5%. Ciprofloxacin. 4ml N01BB01 (SZ) Marcaine spinal 0./inf. ulkus korneje: 1 .750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno). 5 .4ml subarahnoidalno. do 20ml 0. Ciprinol. Ciprofloksacin.5%) 4ml upotreba Marcaine 0.5%) 20ml Marcaine spinal 0.1 sata deci se ne preporu~uje.konjunktivitis.2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.25% (lokalna infiltracija). parenteralno: 100 .2g na 12 sati tokom 7 . blefaritis: 1 . Citeral J01DE01 (SZ) Maxicef. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat.nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Cefim 210 Registar lekova 2011 .keratitis.5% (blokada perifernog nerva).5%: 2 .400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ .5%.25% ili 30ml 0.5% (epiduralna blokada. Ciprocinal. izuzetno: 7. Hemofarm (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik J01MA02 film tabl. 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . 5 x (0.25% ili 0. AstraZeneca Francuska rastvor za inj. hirur{ka intervencija).5% heavy.oralno: 250 .10mg/kg dnevno.N01BB01 (SZ) (bupivakain hlorid) lokalni anestetik strana 604 Marcaine 0. AstraZeneca [vedska rastvor za inj.15mg/kg dnevno.

Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 1kg. 50L medicinski gas. 50m3 medicinski gas. 5m3. 1L. 10L.33L. 27L. 2kg.5mg i 15mg upotreba 1 x 7.5 . 7. 25kg. Linde Gas Srbija (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 3kg.S01BA01 Maxidex. 41m3. 11m3. 30kg i 37. Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 3L. 8m3. 14m3. Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 1kg. 13m3. 10 x 7. delimi~no te~ni (kontejner) 3m3. 0. 10m3. 33m3. 3L. 180L. Meloksikam. 4L.6 x 1 . Alcon Couvreur (deksametazon) glukokortikoid strana 653 kapi za o~i. Dexason V03AN04 (SZ) Medicinski diazotoksid. 40L i 50L gas za inhalaciju (palet rezervoar) 180L i 660L gas za inhalaciju (cisterna) 14000L Medicinski kiseonik. 20m3. Melox. 2L.2 kapi paralele Dexa EDO.5kg. Meloxan. 10kg. 40L. Medochemie (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl. suspenzija (1mg/ml) 5ml upotreba 4 . Lormed. 10L. 600L i 1000L (Eurocyl) upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama V03AN02 (SZ) (ugljendioksid) medicinski gas 664 Medicinski ugljendioksid. 10kg i 40kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Azot-suboksid V03AN01 (SZ) (kiseonik) kiseonik 664 Medicinski kiseonik. 15m3.5L. 18m3 i 20m3 medicinski gas. delimi~no te~ni (kontejner) 36L. MeloxEP. 6m3. 16m3. 17m3. 10kg i 30kg Medicinski ugljendioksid. 10m3. 5L. 4kg. 46L. Dexagel. Movalis Registar lekova 2011 211 . 12m3. delimi~no te~ni (transportni kontejner) 2m3.5kg upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama M01AC06 Medoxicam. Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 0.15mg paralele Loartroxy.

.20ml (400 . Melagenina plus. Nobel Ilac tabl.5mg Melox Fort. Glimepirid. Ni Medic tabl. 20 i 30 x 15mg upotreba oralno: 1 x 7.5 . tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Meloksikam. Lormed. 10 i 30 x 7.3 dana) paralele Loartroxy. Dibiglim.800mg) suspenzije dnevno paralele O tentika A10BB12 Meglimid. Max. Trical D11A. 20 x 7.5mg i 15mg Melox.5ml Meloxan. Limeral. 30 x 1mg. Amaryl. 30 i 100 x 160mg oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 . im 3 x 15mg/1..L02AB01 Megace. Movalis 212 Registar lekova 2011 . Nobel Ilac tabl. Pharmanova tabl. 30 x 15mg MeloxEP. Gliprex. Bristol Myers Squibb (megestrol acetat) progestagen strana 577 tabl. Medoxicam. ExtractumPharma tabl.2 nedelje po 1mg do Max. 10 i 30 x 15mg (Z) rastvor za inj. 6mg dnevno paralele Aglimex.15mg parenteralno: 7. 15mg dnevno (parenteralna terapija je ograni~ena na 2 . Krka (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . Centro Di Histoterapia Placentaria terapija (etanolni ekstrakt humane placente) depigmentacije ko`e rastvor za ko`u (50%) 235ml 502 upotreba 1 x dnevno rastvor blago utrljati u depigmentirane delove ko`e.5mg dnevno duboko im. 2mg.

Berlin-Chemie (olmesartan medoksomil) antihipertenziv 487 film tabl.400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Himekromon N04AA02 Mendilex. Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C) vakcina protiv meningitisa A i C 557 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. Alkaloid (biperiden) antiparkinsonik 615 tabl. po potrebi dozu pove}ati na 20mg ili Max.5ml vakcine revakcinacija: posle 3 godine 1 dozom vakcine G03GA02 (SZR) Menopur. postepeno pove}avati do doze odr`avanja 3 . smetnje u varenju: 3 x 200 . pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima. 20 x 200mg upotreba holecistopatije. 16mg dnevno deca 3 . Pliva Hrvatska (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl. sc im 1 x (50mcg + 50mcg)/0.4 x 1 . 20mg i 40mg upotreba lek se uzima uz obrok esencijalna hipertenzija: 10mg (po~etno). 56 i 98 x 10mg. Hemofarm (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl. 14. 30 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno). 40mg dnevno A05AX02 Mendiaxon.6mg dnevno J07AH03 (Z) Meningococcal A+C. Max. zavisno od klini~kog odgovora paralele Merional Registar lekova 2011 213 . im 5 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH) upotreba doziranje je individualno. Ferring Arzneimitell (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 1 x 0. 28. Max 20mg dnevno paralele Ebixa C09CA08 Menartan. 50 x 2mg upotreba odrasli: 2 x 1mg (po~etno).15 godina: 1 .N06DX01 Memantin Pliva.2mg.

20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 .15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.1g na 8 sati . Pharmanova pra{ak za rastvor za iv inj. ispod 50kg: 10 .02mg + 0.G03AA09 Mercilon. im 1 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH)/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.18 godina (cisti~na fibroza): 25 .4 x 60 ./inf. Organon Irska (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 tabl. zatim 7 dana pauze paralele Novynette. AstraZeneca UK pra{ak za rastvor za iv inj. 10 x 500mg i 1g Meronem. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za iv inj. 150 x 60mg upotreba odrasli : 2 . 10 x 500mg i 1g Meropenem Pharmanova. im 1 i 10 x (150ij FSH + 150ij LH)/1ml upotreba doziranje je individualno. 21 x (0. tokom 21-og dana.meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca . Regulon G03GA02 (SZR) Merional.18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Itanem N07AA02 Mestinon.180mg deca: 7mg/kg dnevno. podeljeno u 5 .40mg/kg na 8 sati 4 ./inf. LEGACY Pharmaceuticals (piridostigmin bromid) holinergik 629 oblo`ena tabl./inf. Ibsa Institut (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. zavisno od klini~kog odgovora paralele Menopur J01DH02 (SZ) (meropenem) antibiotik .12 godina.karbopenem 537 Merocid. 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli .uobi~ajeno: 500mg . ICN Polfa Mestinon.6 doza 214 Registar lekova 2011 .

Max.8 sati detoksikacija: 15 . Laboratoires Mavoly Spindler terapija sindroma (alverin citrat + simetikon) nadra`enih creva 421 kaps.2 x 850mg. a zavisno od klini~ke slike doza se redukuje svakog dana ili na drugi dan B01AD11 (SZ) Metalyse. kroz ve} postoje}u liniju primene ali samo za natrijum hlorid (inkompatibilno je sa rastvorom dekstroze) akutni infarkt miokarda (odmah po pojavi simptoma): 6ml rekonstituisanog rastvora (do 60kg) 7ml (60 .N07BC02 § (metadon hlorid) opioidni analgetik strana 631 Metadon. 30 i 120 x 500mg.10 sec. 45mg.80kg) 9ml (80 .10mg na 6 . Tefor Registar lekova 2011 215 .3 x 500mg ili 1 . Boehringer Ingelheim Nema~ka (tenekteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za iv inj.20mg dnevno. Siofor. Artesan Pharma film tabl. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. Srbolek film tabl. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno. rastvor (10mg/ml) 10ml oralni rastvor (10mg/ml) 100ml i 1000ml upotreba 1ml = 30 kapi (10mg) analgezija: 2. Hemofarm oralne kapi. 1 x 50mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj. meka 20 x (60mg + 300mg) upotreba tretman ne treba da traje du`e od 4 nedelje u kontinuitetu 2 .90kg) 10ml (iznad 90kg) A03AX58 Meteospasmyl. Max.5 . 850mg i 120 x 1000mg Metformin. Gluformin.3 x 1 kaps. 30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 . rastvor (10mg/ml) 10ml (SZR) Metadon Alkaloid. na po~etku obroka A10BA02 (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 Metfogamma. lek se daje iv bolusom tokom 5 .70kg) 8ml (70 . Alkaloid oralne kapi.

L01BA01 (metotreksat) citostatik .3 x 250mg.2g dnevno (doza odr`avanja).5mg i 5mg (SZ) rastvor za im iv inj.0.2mg im ili iv 216 Registar lekova 2011 . Srbolek tabl. 20 x 250mg Metildopa.4 doze G02AB01 Methylergometrin.25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Antifolan C02AB02 (metildopa) antihipertenziv 471 Methyldopa.1 . 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml koncentrat za rastvor za inf. 5 x 50mg/2ml rastvor za im iv inj. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2 . zatim 500mg . Pfizer Australija rastvor za im iv inj. Max.im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza).25mg/ml) 10ml (Z) rastvor za inj.25mg) oralno: 3 x 15 . Max.1mg/ml i 0. rastvor (0.25 kapi. 3g dnevno deca: 10mg/kg dnevno. Hemofarm film tabl.2mg/ml upotreba 1ml = 25kapi (0. 50 x 2. 20 x 250mg upotreba uzima se u toku ili neposredno posle jela odrasli: 2 . 1 x 500mg/20ml (SZ) Methotrexate-Teva./inf./inf. 25mg jednom nedeljno psorijaza . Ebewe Pharma (SZR) tabl. 150 kapi dnevno parenteralno: 0. Teva Pharmachemie rastvor za im iv inj. Max. 1 x 50mg/2ml i 500mg/20ml upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis . 1 x 500mg/5ml i 1g/10ml (SZ) Methotrexate.antimetabolit strana 567 Methotrexat "Ebewe". Max.odrasli: 10 . Hemofarm (metilergometrin maleat) uterostiptik 507 oralne kapi. im iv 50 x 0.

posle 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 23.190mg N05AB02 Metoten.5mg metoprolol sukcinata odgovara 50mg metoprolol tartarata hipertenzija: 1 x 47. 25 x 1mg i 5mg upotreba odrasli: 2 .8 sati sc ili im. funkcionalna klasa III: 1 x 11. doza se mo`e udvostru~iti na dve nedelje. U te{kim ili hitnim slu~ajevima do 10ij/kg dnevno u jednoj dozi sporom iv inf. Salutas Pharma (metoprolol sukcinat) beta blokator strana 479 film tabl.4 nedelje Nazalno (sprej za nos) .4 doze. 47.prevencija osteolize: 100ij dnevno.190mg stabilna sr~ana insuficijencija.88mg.8 sati. doza se mo`e pove}ati do Max. najbolje ujutro.75mg prve dve nedelje. ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg stabilna sr~ana insuficijencija.C07AB02 Metoprolol XL Sandoz. sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 50 x 47. tokom 2 . Hemofarm (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 oblo`ena tabl. zatim po potrebi pove}ati na 1 x 47. doza se dalje mo`e udvostru~iti na 2 nedelje.Paget-ova bolest: 100ij dnevno. ako nema adekvatnog odgovora na ovu terapiju posle 1 . Max.190mg. nezavisno od hrane. terapija je dugotrajna paralele Calco Registar lekova 2011 217 .5mg. u 500ml 0. 20mg dnevno.2 dana.75mg. 95mg i 190mg upotreba tablete se mogu deliti.9% rastvora NaCl tokom perioda od najmanje 6 sati . Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za sc im inj. doza odr`avanja 1 x 1 . uzimaju se jednom dnevo.95mg dnevno angina pektoris: 1 x 95 . funkcionalna klasa II: 1 x 23. po potrebi doza se mo`e pove}ati profilaksa nakon infarkt miokarda: 1 x 190mg. kao doza odr`avanja profilaksa migrene: 1 x 95 . narednog dana u drugu nozdrvu.5 ./inf. ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg aritmije: 1 x 95 .hiperkalcemija kod malignih bolesti: 100ij na 6 . 400ij na 6 . posle jo{ 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 47.postmenopauzalna osteoporoza: 200ij dnevno (jedna doza) u jednu nozdrvu. Novartis Pharma Francuska sprej za nos (200ij/dozi) 2ml (SZR) Miacalcic.5mg. minimalni re`im doziranja 50ij 3 x nedeljno im ili sc .5mg.10mg dnevno podeljeno u 3 .5mg paralele Moditen H05BA01 (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 Miacalcic. 5 x 100ij/ml upotreba parenteralno .

0.odrasli: 2 x 1. Boehringer Ingelheim Nema~ka (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. Delpharm Reims (telmisartan) antihipertenziv strana 487 tabl. Sandoz Private Limited Indija (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl. 30. Mycophenolate Mofetil Medico Uno. 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) . 21 x (0.15mg) upotreba 1 tabl. 500mg/sat deca: 2mg/kg iv ili 4 . tokom 21-og dana.2% rastvora.odrasli: 2 x 1g deca i adolescenti 2 . GlaxoSmithKline Italija (suksametonijum hlorid) miorelaksans 595 rastvor za im iv inj.1%-0. 28 x (40mg + 12.100% inicijalne doze na 5 .5mg) tabl. Max. 28 x (80mg + 12.18 godina: 2 x 600mg/m2.5mg) tabl. ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. 1 x 80mg paralele Pritor C09DA07 Micardis Plus.iv injekcijom: 1mg/kg zavisno od potrebnog stepena relaksacije. Max. dnevno paralele Pritor Plus L04AA06 (SZR) Micolat. Myfortic G03AA07 Microgynon 30. iv infuzijom (du`a hirur{ka intervencija): 2. Boehringer Ingelheim Nema~ka Micardis.10 min. dodatne doze 50 .5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) . 1mg/kg iv ili 4mg/kg im Max ukupna doza 150mg (iznad 1 godine) 218 Registar lekova 2011 .5 ./inf.03mg + 0. 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) .5mg/kg (do 1 godine). 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno. 100 x 100mg/2ml upotreba odrasli .C09CA07 Micardis. Max.5g paralele CellCept.odrasli: 2 x 1. zatim 7 dana pauze M03AB01 (SZ) Midarine. 28 x (80mg + 25mg) upotreba lek se uzima jednom dnevno nezavisno od jela 1 tabl.4mg/min. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + levonorgestrel) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl.

Max.900mg na 4 .3 x 1 tabl. zatim 2 . 20 x 100mg 450 N02BA01 (BR) tabl. Torrex Chiesi Pharma (midazolam) benzodiazepin strana 622 rastvor za im iv inj. Max. Carvedilol Sandoz.20mg/kg (deca) uvod u anesteziju: 0. Max. Andol.15 . Upsarin C C07AG02 Milenol.0. 20 .125mg (2 nedelje). Carvetrend. 6 tableta dnevno paralele Aspirin plus C. Hemofarm (karvedilol) beta blokator 480 tabl. 2 x 25 . A11DB. 30 i 60 x (100mg+100mg) upotreba 1 .6 sati. 10 x (1mg/ml) 2ml i 5ml rastvor za im iv inj.5mg. Andol 100. nedeljno Registar lekova 2011 219 . 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . rastvoreno u ~a{i vode. inhibitor agregacije trombocita B01AC06 (BR) tabl. 4g dnevno prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Acetisal pH 8. zatim 2 x 25mg.. Aspirin protect.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12. 50 blistera po 10 x 300mg upotreba analgoantipiretik .5mg po~etno.1mg/kg. Dilatrend.5mg po~etno.0. Anbol. 20 x 300mg 607 (Z) tabl.15 . zatim 25mg dnevno.3 inj. 28 x 12.2 tabl.0.07 . 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. Max.2mg/kg (odrasli). Hemofarm (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik.30 minuta pre anestezije (odrasli). Milgamma N. im 5 x (100mg + 100mg + 1mg)/2ml upotreba 1 inj.0. Max. Flormidal Midol.. Cardiopirin forte N02BA51 (BR) Midol C. Hemofarm (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. 0. Mauermann Arzneimittel (benfotiamin + B6) vitamini 441 oblo`ena tabl. nastaviti sa 2 x 12.N05CD08 (SZ) Midazolam Torrex.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg .25 (2 nedelje).08 . zatim 2 x 6. Cardiopirin.50mg paralele Carvedigamma. 3ml i 10ml upotreba premedikacija: 0. 10 x (5mg/ml) 1ml. (BR) Milgamma 100.2mg/kg (deca) paralele Dormicum. Aspirin. 0. Coryol. 50mg dnevno angina pektoris: 12. dnevno u akutnim stanjima. Solupharm Pharmazeutische (vitamini: B1 + B6 + B12) vitamini 441 inj. Karvileks A11DB.

10 x (500mg + 500mg) upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli . 4g dnevno deca iznad 3 meseca.6 x 1 . tokom terapije kontrolisati nivo kalcijuma u serumu sekundarni hiperparatireoidizam .4 nedelje do optimalne.40μg/dan podeljeno u 1 . Max. Ferring Arzneimitell sprej za nos 5ml (50 doza po 10μg) tabl. Max.karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf.4 nedelje do optimalne. 120μg i 240μg upotreba dijabetes insipidus .odrasli i deca iznad 5 godina: 0. se ne smeju deliti. 30 x 60μg.1mg (po~etno). 30 x 0. tabl.2mg Minirin Melt. 1g na 8 ili 6 sati. PharmaSwiss (imipenem natrijum + cilastatin natrijum) antibiotik . Max.3 .odrasli: 2 x 30mg po~etno.6mg dnevno (odrasli i deca) . doza se pode{ava na 2 .odrasli: 30mg dnevno (po~etno).2 kapi.sublingvalno: 180μg dnevno podeljeno u 3 doze (odrasli i deca).nazalno: 10 .0. analog vazopresina 524 Minirin. 500mg na 8 ili 6 sati. raspon dnevne doze je 120 . 5 . 2g dnevno paralele Tienam 220 Registar lekova 2011 . karcinom paratireoidne `lezde . Ferring Arzneimitell sublingvalna tabl.720μg na dan primarna nokturalna enureza . posle 3 meseca terapije napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta S01EB01 Miokarpin. Amgen Europe (sinakalcet hlorid) kalcimimetik strana 529 film tabl. 180mg na dan primarni hiperparatireoidizam.2mg pre spavanja (oralno) ili 20μg (nazalno). 1%-og ili 2%-og rastvora (razmak izme|u 2 kapi 5 minuta) J01DH51 (SZ) Mipecid. zatim 0. 14. Max.20μg/dan (deca) .zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati. do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati. 4 x 90mg H01BA02 (dezmopresin acetat) antidiuretik.oralno: 3 x 0.2 doze (odrasli). Hemofarm (pilokarpin hlorid) miotik 655 kapi za o~i (2%) 10ml upotreba 1 . 28 i 84 x 30mg. 60mg i 90mg upotreba uzima se uz jelo. doza se pode{ava na 2 .H05BX01 Mimpara.

6ml i 800μg/0.18mg pramipeksola = 0.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. 360μg/0.6μg/kg na 2 nedelje G03AC03 (Z) Mirena. 100μg/ml.3ml. ({pric) sc iv 1 x 30μg/0. Panarak B03XA03 (SZR) Mircera.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl. 120μg/0. 200μg/ml.3ml.5mg.7 dana do 1 x 1.09mg pramipeksola = 0.3ml.N04BC05 Mirapexin. Roche (metoksipolietilenglikol-epoetin beta) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj. sa produ`enim osloba|anjem 10 x 0.125mg (po~etno). Boehringer Ingelheim Nema~ka (pramipeksol dihidrohlorid monohidrat) antiparkinsonik strana 616 tabl.25mg i 1mg tabl. 250μg/0.375mg.375mg tabl.75mg na 7 dana do Max. 1. postepeno pove}avati na 5 .5mg dnevno tabl. gde se levonorgestel postepeno otpu{ta (24μg dnevno tokom 5 godina) D06AX09 Mirobact. 30 x 0. sc iv 1 x 50μg/ml. 150μg/0. 300μg/ml i 1000μg/ml rastvor za inj.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. po potrebi dozu pove}avati za 0.35mg pramipeksola = 0. 1 x 4.3ml. 200μg/0.6ml upotreba anemija izazvana hroni~nim oboljenjem bubrega .7 dana do 3 x 0.3ml. Max.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.3ml.3ml. Bayer Schering Pharma (levonorgestrel) lokalni kontraceptiv 512 intrauterini dostavni sistem 1 x 52mg (20μg/24 sata) upotreba intrauterini dostavni sisem ugra|uje se u matericu. Belupo (mupirocin) antibiotik 498 mast (2%) 15g upotreba 3 x dnevno mazati promene na ko`i tokom 10 dana Registar lekova 2011 221 . dozu duplirati na 5 .3ml.5mg dnevno paralele Oprymea. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. 3 x 1.75mg. sa produ`enim osloba|anjem: 1 x 0. 50μg/0.5mg. 75μg/0. 100μg/0.preporu~ena po~etna doza: 0.: 3 x 0.5mg i 3mg upotreba 0.

po potrebi dozu pove}ati do Max. 30 x 30mg i 45mg Mirzaten Q Tab. Max.5mg Moditen Depo.25mg na 15 .5 . (karpula) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 N05AB02 (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 Moditen. Remeron. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Mixtard 30 Penfill. sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 25mg/ml upotreba oralno . Sandoz Private Limited Indija oralna disperzibilna tabl.produ`ena terapija: 12.10mg dnevno podeljeno u 3 . Aurobindo film tabl. 30mg i 45mg Mirzaten. Novo Nordisk suspenzija za inj. ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e. Krka oralna disperzibilna tabl. iv infuzijom tokom 5 minuta.N06AX11 (mirtazapin) antidepresiv strana 626 Mirtazapin. u periodu od 5 uzastopnih dana A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Mixtard 30 NovoLet. Remirta.odrasli: 2. 1 x 10mg/5ml i 20mg/10ml upotreba 12mg/m2 dnevno. Krka oblo`ena tabl. doza odr`avanja 1 x 1 . Krka (SZ) rastvor za inj. 20mg dnevno. se mo`e deliti a disperzibilna tabl.5 . Tifona L01DB07 (SZ) Mitoxantron "Ebewe". tabl. Ebewe Pharma (mitoksantron hlorid) citostatik . Max. 100 x 2. Krka film tabl. pojedina~na doza 100mg paralele Metoten 222 Registar lekova 2011 . se otapa u ustima 30mg dnevno. 25 x 1mg oblo`ena tabl. 30 x 15mg.4 doze.35 dana zavisno od terapijskog odgovora. 30mg i 45mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. 30 x 15mg. 28 x 30mg Mirtazapin ODT Sandoz. Novo Nordisk suspenzija za inj. 45mg dnevno paralele Calixta.5mg parenteralno .antibiotik 571 koncentrat za rastvor za inf.

10mg dnevno paralele Alopres. Amlodipin. Amlodipin PharmaSwiss. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati).3 doze paralele Monosan R03DC03 (montelukast) antiastmatik 645 Monkasta. 28 x 10mg Monkasta.6 godina: 1 x 4mg deca 6 . za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl. Amlonorm. Srbolek (molsidomin) antianginalgik strana 471 tabl. Max. Amlogal. Krka Polska tabl. 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja. Cardogrel.3 x 1 . Max. Vazotal B01AC04 Monogrel. PharmaSwiss (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. Klogrel.14 godina: 1 x 5mg paralele Singulair C08CA01 Monodipin. PharmaSwiss (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl.2 x 20 . 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 15 godina: 1 x 10mg deca 6 meseci . Hemofarm (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl. Norvasc. 120mg dnevno podeljeno u 2 . 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Krka film tabl.C01DX12 Molicor. Plavix. Fopin. Zyllt Registar lekova 2011 223 . Clopigal. Amlodil. Kerberan. 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 . Tenox. 30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Amlopin. 30 x 2mg upotreba 2 . 12mg dnevno paralele Lopion C01DA14 Monizol.2mg posle jela. Klopidogrel. Max.

Hemofarm (tetrizolin hlorid) oftalmik 675 kapi za o~i (0.2 x 20 .40mg jednom dnevno C09BA09 (fosinopril natrijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Monopril plus. zatim 10 . uve~e u postelji. PharmaSwiss tabl. Zambon [vajcarska (fosfomicin trometamol) antibiotik 544 granule za oralni rastvor 1 x 3g/8g upotreba uzima se rastvoreno u ~a{i vode.C09AA09 (fosinopril natrijum) ACE inhibitor strana 484 Monopril.3 doze paralele Monizol S01GA02 Montevizin. 28 x (20mg + 12. PharmaSwiss tabl.odrasli: 3g jednokratno 224 Registar lekova 2011 . 28 x (20mg + 12.2 kapi u oko J01XX01 Monural. PharmaSwiss tabl. 28 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno u po~etku.5mg) upotreba 1 tabl.5mg) Monotens Plus. Max. 28 x 10mg i 20mg Monotens. ujutro C01DA14 Monosan. Slaviamed (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl. na prazan stomak. posle pra`njenja mokra}ne be{ike urinarne infekcije . 120mg dnevno podeljeno u 2 . 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 .05%) 10ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 . dnevno (uvek u isto vreme).40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati). PharmaSwiss tabl.

2 film tabl.3mg Moxogamma 0. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl. Alkaloid Morphin Merck 2%.3 dana) paralele Loartroxy. 30 i 50 x 0.2mg. Meloksikam. Artesan Pharma (moksonidin) antihipertenziv 472 Moxogamma 0. zatim 2 x 750mg (doza odr`avanja) deca: 4 x 62.3 film tabl.125mg (2 . dnevna 60mg oralno 1ml kapi = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 .5 . Melox. Hemofarm (karbocistein) mukolitik 646 kaps.N02AA01 § (SZ) (morfin hlorid) opioidni analgetik strana 605 Morfin hidrohlorid Alkaloid. 30 i 50 x 0.20mg. 20 x 7.5mg i 15mg (Z) Movalis. tvrda 30 x 375mg sirup (250mg/5ml) 100ml i 200ml sirup (za decu) (125mg/5ml) 100ml i 200ml upotreba odrasli: 3 x 750mg (po~etna doza).15mg parenteralno: 15mg dnevno duboko im (ova doza se ne sme prekora~iti.60mg.analgezija: 10 .2mg Moxogamma 0. sc im iv 10 x 20mg/ml oralne kapi (20mg/ml) 50ml i 100ml upotreba parenteralno .5 godina).12 godina) Registar lekova 2011 225 . MeloxEP. pojedina~na doza 0. 30 i 50 x 0. Lormed.20mg dnevno.4mg upotreba 0.6mg paralele Physiotens R05CB03 (BR) Mucodyne. Meloxan C02AC05 Moxogamma. pojedina~na doza 30mg.16 godina: 10 . Max. 120mg dnevno podeljeno u vi{e doza M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Movalis.5 .4 film tabl. po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0. dnevna doza 0. 3 x 250mg (5 .5ml upotreba oralno: 1 x 7. Medoxicam. Max. 360mg dnevno podeljeno u vi{e doza deca 12 . im 5 x 15mg/1. Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj.4mg. Max. Max. Merck KgaA rastvor za inj. a parenteralna primena je ograni~ena na 2 . Max. Max.2mg ujutro.4mg ujutro ili 2 x 0.

3 x 7.10 godina).3 sata. neo bronchol 226 Registar lekova 2011 .25g/5g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 . Boehringer Ingelheim [panija tabl.3 sata. 2 . Dr Theiss Naturwaren (list mu{ke bokvice. Max. Max.5 .5 godina). Dr Falk Pharma (plantago ovata) biljni laksativ strana 670 granule za oralnu suspenziju 20 x 3.6 godina: 2.8 kafene ka{ike) R05CB06 (BR) (ambroksol hlorid) mukolitik 646 Mucosolvan.3 x 15mg (5 .3 x 5g (BR) Mucoplant.4 kafene ka{ike) 6 . 7. Boehringer Ingelheim [panija Mucosolvan Junior. Delpharm Reims tabl.10ml (3 . 90ml (6 velikih ka{ika) deca 2 . te~ni ekstrakt) biljni ekspektorans 672 sirup (5g/100g) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 15ml (velika ka{ika) na 2 .5mg (2 .5ml (1/2 kafene ka{ike) na 2 .40ml (6 . 20 x 30mg Mucosolvan. 30 . 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan.HA06AC.5mg (do 2 godine). Delpharm Reims sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 3 x 30mg ili 2 x 60mg deca: 2 x 7. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl. Flavamed. Max. (BR) Mucofalk Pomorand`a. 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Ambroksol.3 sata. 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan Junior.12 godina: 5ml (kafena ka{ika) na 2 .

Gedeon Richter (tolperison hlorid) miorelaksans 596 film tabl.).4 nedelje. 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) .5mg dnevno (deca 2 . 20 x 200mg 546 D01AC08 (BR) {ampon (2%) 100ml 494 upotreba trajanje terapije: 2 .).5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) . Myfortic Mycoseb. 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) . Micolat. Medico Uno (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl.deca: 3mg/kg dnevno lokalno ({ampon): 2 x nedeljno tokom 2 . 30 x 150mg upotreba 3 x 150mg Registar lekova 2011 227 . Actavis Malta tabl.odrasli: 2 x 1.12 nedelja i du`e lokalno: 1 .6 nedelja (dermatomikoze).12 god.odrasli: 200mg.4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene) M03BX04 Mydocalm. 28 x 125mg tabl. 6 . izuzetno 400mg dnevno . 62. Nobel Ilac krem (1%) 15g Myconafine. tinea corporis i cruris 2 .D01AE15 (terbinafin) antimikotik strana 495 Mycofin. 1 . onihomikoze 6 .5 god.2 meseca (infekcije kosmatih delova ko`e).18 godina: 2 x 600mg/m2.5g paralele CellCept.odrasli: 2 x 1.) paralele Lamisil L04AA06 (SZR) Mycophenolate Mofetil Medico Uno.2 x dnevno nanositi na obolelo mesto tokom 7 . 125mg dnevno (deca 5 . Max.deca i adolescenti 2 . 14 x 250mg upotreba trajanje terapije: tinea pedis 2 . nekoliko meseci (sistemske mikoze) oralno .12 meseci (onihomikoze).odrasli: 2 x 1g .6 nedelja.14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 12 god. Hemofarm (ketokonazol) antimikotik J02AB02 tabl.

kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Unitropic L04AA06 (SZR) Myfortic. Max. 20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja. Mycophenolate Mofetil Medico Uno M03BX07 Myolastan.S01FA06 (Z) Mydrum. Novartis Pharma Stein [vajcarska (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 gastrorezistentna tabl.5%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu. po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno. 120 x 180mg i 360mg upotreba u roku od 72 sata posle transplantacije 2 x 720mg. Laboratories Chauvin (tropikamid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Tetrazepam-MIP 228 Registar lekova 2011 . 1440mg dnevno paralele CellCept. Micolat. sanofi aventis (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 film tabl. Max.

.

4 x 2 . kod juvenilnog artritisa rektalno: 50 . ako se ne jave simptomi apstinencije dati jo{ 25mg.R01AA08 Nafazol. DicloRapid. Diclofenac retard. Rapten Duo 594 M01AE02 (BR) Nalgesin S.2 x 75mg (Naklofen Duo) . Diklofenak.200mg dnevno ili 1 . 10 x 275mg upotreba odrasli: 2 .3 x 275mg deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Naproksen. Krka (naproksen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl. Diclofenac duo. 7 i 28 x 50mg upotreba ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test 25mg inicijalno uz posmatranje bolesnika 1 sat. Diklofen.4 sata deca iznad 6 godina (0.4 kapi na 3 .3mg/kg dnevno.05% rastvor): 2 . Diklofenak Duo Nini.1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli (0.4 kapi na 3 . Krka gastrorezistentna tabl.05%) 10ml i (0. Naproxen N07BB04 (SZR) Naltrexone.150mg dnevno podeljeno u vi{e doza lokalno: 3 . dalje primenjivati 50mg dnevno 230 Registar lekova 2011 .1% rastvor): 2 . Haupt Pharma Wolfratshausen (naltrekson hlorid) antagonist opioida 631 film tabl. Hemofarm (nafazolin) dekongestiv strana 638 kapi za nos (0.deca iznad 6 godina: 1 . 20 x 50mg supozitorija 10 x 50mg Naklofen Duo kaps. tvrda 20 x 75mg M02AA15 (BR) gel (10mg/g) 60g upotreba oralno . Diclac.4 sata M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Naklofen.odrasli: 50 .4g gela blago utrljati na obolelo mesto paralele Actafenak.

Belgija (mometazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos.3 doze spreja deca 2 .. suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50mcg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 . 400μg dnevno paralele Beconase R01AD09 Nasonex.odrasli: 2 .odrasli: 2 x 500mg paralele Nalgesin S R01AA. Klosterfrau sprej za nos (0.deca 3 . (BR) (ksilometazolin + dekspantenol) dekongestiv 638 Nasic. Hemofarm [abac supozitorija 10 x 500mg Naproxen. 400μg (4 doze u svaku nozdrvu) .05% + 5%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0. Schering-Plough Labo. 20 x 375mg Naproksen.1% sprej): 2 .2 doze spreja R01AD01 Nasobec. suspenzija (50μg/dozi) 18g/140 doza upotreba alergijski rinitis .12 godina (0.deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze rektalno .11 godina: po 1 doza u svaku nozdrvu ujutro polipoza .6 nedelja pove}ati dozu na 2 x dnevno 2 doze u svaku nozdrvu. po potrebi za 5 . Ivax (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos.odrasli i deca iznad 12 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro.3 x 2 . Klosterfrau sprej za nos (0.2 x 1 . Srbolek tabl. Hemofarm film tabl.M01AE02 (naproksen) nesteroidni antireumatik strana 591 Naproksen. po potrebi smanjiti dozu na pola. 20 i 50 x 375mg upotreba oralno .odrasli i deca iznad 18 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro.3 x 375mg . kad do|e do pobolj{anja dozu smanjiti na 2 x dnevno 1 dozu u svaku nozdrvu Registar lekova 2011 231 . Max. Max.05% sprej): 1 .1% + 5%) 10ml Nasic za decu.4 x 50μg u svaku nozdrvu.

9%) 250ml i 500ml (308mOsm/L) Natrii chloridi infundibile.4%) 100ml upotreba doziranje je individualno. Hemofarm (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 rastvor za inf. deca: oko 5ml/kg/sat S01GX01 (BR) Natrijum kromoglikat 2%.10mg uve~e B05XA02 (SZ) Natriumbicarbonat "Fresenius" 8. (0.2000ml za 24 sata.9% B05BB01 (Z) Natrii chloridi infundibile compositum. Ringerov rastvor B05BB02 (Z) Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%.B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Natrii chloridi infundibile.9% + 5%) 500ml (200kcal/L) upotreba doze zavise od klini~kog stanja i telesne mase bolesnika odrasli: 500 . Hemofarm (natrijum hlorid + glukoza) parenteralni nutritiv 463 rastvor za inf.5 .5mmol/kg na sat 232 Registar lekova 2011 . Hemofarm rastvor za inf. Zdravlje (natrijum pikosulfat) laksativ 426 oblo`ena tabl. Unimed Pharma (natrijum kromoglikat) antialergik 658 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml upotreba 4 x dnevno 1 kap u o~i paralele Vividrin A06AB08 Natrijum pikosulfat. 500ml (309. prose~nom brzinom 80 kapi/min. 1.9%) 500ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min . Fresenius Kabi (natrijum hidrogenkarbonat) koncentrat elektrolita za korekciju izrazite acidoze 465 koncentrat za rastvor za inf.1L dnevno paralele Ringer’s injection. 10 x (8. Max. (0. Sodium chloride 0.3mOsm/L) upotreba 0. Zdravlje rastvor za inf.4%.oko 250ml/sat paralele Sodium chloride. (0. 30 x 5mg upotreba 5 .

6 dana deca iznad 2 godine: 0. 10 x 5mg/5ml upotreba odrasli: 5mg parenteralno pre po~etka hemioterapije. Berlin-Chemie tabl. tvrda 5 x 5mg (SZ) Navoban. 14 i 28 x 5mg upotreba odrasli . nastaviti oralno sa 5mg dnevno slede}ih 2 . 28 x 5mg Nebispes./inf. 14 i 28 x 5mg Nebivolol Sandoz.A04AA03 (tropisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 Navoban. Salutas Pharma tabl. Nevotens Registar lekova 2011 233 . im 1 x 1000mg/4ml upotreba 1000mg na 10 .5mg dnevno. Max. 5mg dnevno G03BA03 Nebido. Pharmanova tabl.14 nedelja C07AB12 (nebivolol) beta blokator 479 Nebilet. Novartis [panija kaps. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za iv inj. pove}avati po 2.androgen 512 rastvor za inj. Bayer Schering Pharma (testosteron undekanoat) hormon .esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo .2mg/kg.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol.

2mg + 5.9mg) neo angin bez {e}era pastila 24 x (0.1mg im ili sc (deca) 234 Registar lekova 2011 .07mg/kg sporo iv paraliti~ki ileus.4 dana R05CB06 (BR) neo bronchol.1.4-dihlorbenzil alkohol + levomentol) strana antiseptik za usta 416 640 A01AB11 neo angin pastila 24 x (0.6mg + 1.6mg + 1. im iv sc 50 x 2.1% + 0.72mg) R02AA20 sprej za usnu sluznicu (2.3 sata sprej .2 .2 kapi na 4 sata paralele Dexamethason-Neomycin N07AA01 (SZ) Neostigmine.92mg + 14.5mg im ili sc vi{e puta dnevno .05 . Divapharma (ambroksol hlorid) mukolitik 646 lozenga 20 x 15mg upotreba 2 . Bayer Schering Pharma vagitorija 14 x (500mg + 100mg) Neo Penotran forte.5mg im ili sc doze mijastenija gravis . Bayer Schering Pharma vagitorija 7 x (750mg + 200mg) upotreba Neo Penotran 2 x 1 vagitorije tokom 7 ili 14 dana Neo Penotran forte 1 vagitorija tokom 7 dana S03CA01 Neodeksacin.5mg im ili sc vi{e puta dnevno nedepolarizuju}a neuromuskularna blokada (odrasli i deca): 0.5mg im ili sc (odrasli).5mg/ml upotreba 0.deca: 0. Cooper (neostigmin) holinergik 629 rastvor za inj. Hemofarm (deksametazon + neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za o~i (0.2mg + 5. postoperativna retencija urina: 0.5 .2.87mg)/ml 30ml upotreba pastile .novoro|en~ad: 0.3 x 15mg otapati u ustima paralele Ambroksol.0.odrasli i deca iznad 2 godine: 2 doze spreja prskati u usta do 6 puta dnevno. 0. Flavamed.125 .58mg + 0.odrasli i deca iznad 6 godina: 1 pastilu po potrebi na 2 . Divapharma (amilmetakrezol + 2. Mucosolvan.2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba. ne du`e od 3 .5mg iv doze ekvivalentno je 1 .05 .25mg na 4 sata pre dojenja . zatim 1 .(BR) neo angin.0.odrasli: 1 . Mucosolvan Junior G01AF20 (metronidazol + mikonazol nitrat) vaginalni antiinfektiv 505 Neo Penotran.35%) 10ml upotreba 1 .0.2.

25mg dnevno tokom slede}ih 6 .5mg/kg dnevno (2 . uzima se uz jelo ili sa malo mleka odrasli: 1 x 25 .3 doze nedono{~ad ili done{ena novoro|en~ad do nedelju dana: 6mg/kg dnevno (3mg/kg na 12 sati) novoro|en~ad iznad nedelju dana i odoj~ad: 7.30mg tokom 2 .8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma. Gabalept.6ml upotreba 6 mg (jedan napunjen {pric) se daje za svaki hemioterapijski ciklus.5 .2Mij/kg dnevno.1. Max. supkutano. 1 x 30 Mij/0.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 .2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). sc ({pric) 1 x 6mg/0.5ml i 48 Mij/0.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . 75mg dnevno deca .5mg/kg na 8 sati) L03AA13 (SZ) Neulastim.3mg/kg na 8 sati) deca: 6 .8 nedelja (doza odr`avanja). Cenexi (acitretin) antipsorijatik strana 497 kaps.D05BB02 Neotigason. Katena Registar lekova 2011 235 . 2.9mg/kg dnevno (2.5mg/kg dnevno J01GB07 (SZ) Netromycin. Max. 24 sata po zavr{etku hemioterapije L03AA02 (SZ) Neupogen.5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 .odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg .samo izuzetno: 0. ({pric) sc inf. Max. tvrda 30 i 100 x 10mg i 25mg upotreba doziranje je individualno. Belgija aminoglikozidni antibiotik (netilmicin) 541 rastvor za inj. Pfizer Deutschland (gabapentin) antiepileptik 614 kaps.4 nedelje (po~etna doza). im iv inf 1 x 150mg/1. Roche (pegfilgrastim) imunostimulans 581 rastvor za inj. 1. tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija .1.7.2.5ml upotreba 0. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. Gaboton. Gabaneural.5 . Gordius. Schering-Plough Labo.5 . Roche (filgrastim) stimulator hematopoeze 581 rastvor za inj. zavisno od indikacije N03AX12 Neurontin.odrasli: 300mg (po~etna doza).4g dnevno podeljeno u 3 doze .12 godina: 25 .deca 6 .

750mg tre}e nedelje. 7 i 14 x 20mg i 40mg Nexium iv pra{ak za rastvor za iv inj.GERB bez ezofagitisa: 1 x 20mg tokom 4 nedelje. McNeil [vedska (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 Nicorette freshfruit lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette freshmint lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette microtab lemon sublingvalna tabl. zatim 1 x 20mg . oni koji pu{e preko 20 cigareta dnevno paralele NiQuitin 236 Registar lekova 2011 .8 nedelja. sa produ`enim osloba|anjem 56 x 500mg. po potrebi pove}avati po 500mg nedeljno do Max.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol. 750mg i 1000mg upotreba lek se uzima jednom dnevno. kada oralna primena nije mogu}a C10AD02 Niaspan. 500mg druge nedelje. 1 i 10 x 40mg upotreba oralno .ulkus `eluca usled primene NAS: 20mg dnevno tokom 4 . 2g dnevno uobi~ajena doza odr`avanja: 1 .C07AB12 Nevotens. zatim 20mg po potrebi . 1g naredne ~etiri nedelje.esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo .2g dnevno N07BA01 (BR) Nicorette. najvi{e 15 guma od 2mg oni koji pu{e do 20 cigareta dnevno. pylori: 2 x 20mg u kombinaciji sa antibiotikom. Nebilet.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2. sa produ`enim osloba|anjem 14 x 375mg tabl. 30 i 100 x 2mg i 4mg upotreba terapija se sprovodi najdu`e 9 meseci odrasli i deca iznad 18 godina: 8 .5mg dnevno.8 nedelja . tokom 10 . Abbott (nikotinska kiselina) hipolipemik 491 tabl.GERB: 20mg dnevno . pove}avati po 2. odnosno od 4mg. 14 x 5mg upotreba odrasli . Bayer Schering Pharma (sorafenib) citostatik 575 film tabl.prevencija ulkusa zbog primene NAS: 20mg dnevno parenteralno: iv inj tokom 3 minuta ili inf.eradikacija H. Actavis Malta (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl. Nebivolol Sandoz L01XE05 Nexavar. AstraZeneca [vedska (esomeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl./inf.erozivni refluksni ezofagitis: 1 x 40mg tokom 4 . uve~e 375mg tokom prve nedelje. Nebispes. 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg na 1 sat pre ili 2 sata posle jela A02BC05 Nexium.30 min.12. tokom 7 dana .

3 doze paralele Nipidin J01DC02 (SZ) Nilacef. 1 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg .5ml.hipertenzija i angina pektoris: 2 . 2 x 40mg deca: 0. Zdravlje kaps. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat./inf. Max. 5 x (2mg/ml) 2.3 x 20mg.4 doze (na 6 . Bayer Schering Pharma (nimodipin) antagonist Ca 482 film tabl. Cefuroxim-MIP.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Max. 5ml i 10ml rastvor za iv inj.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 ./inf. Zdravlje tabl.odrasli i deca 1 mesec . Hemofarm (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. zatim doza odr`avanja 30μg/kg (odrasli). 100 x 30mg (SZ) rastvor za inf.12 godine: 3μg/kg u minuti (po~etna doza). GlaxoSmithKline Italija (cisatracurium besilat) miorelaksans 596 rastvor za iv inj. kontinuiranom infuzijom.1./inf.2μg/kg u minuti C08CA06 Nimotop S. Dicef.25 .odrasli i deca 1 mesec . 20μg/kg (deca) infuzijom . tokom najmanje 5 a najdu`e 14 dana oralno: najkasnije 4-og dana od po~etka subarahnoidalnog krvarenja uvesti oralnu primenu u dozi 60mg na 4 sata tokom 21-og dana Registar lekova 2011 237 .C08CA05 (nifedipin) antagonist Ca2+ strana 481 Nifedipin.5mg/kg dnevno. Ceroxim. {to pre od po~etka subarahnoidalnog krvarenja.5 . 1 x 10mg/50ml upotreba parenteralno: 0.8 sati) paralele Aksef. 1 x (5mg/ml) 30ml upotreba iv injekcijom .0.12 godina: 150μg/kg (intubacija). 2mg/kg dnevno podeljeno u 2 .1mg/sat. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat P. Xorimax M03AC11 (SZ) Nimbex. zatim 1 . sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli . Xorim. Hemofarm film tabl.

nesanica: 5 . 10 x 100mg (BR) Nimulid Transgel.17 godina) paralele Nicorette 238 Registar lekova 2011 . Panacea Biotec tabl. Bosnalijek (nitrazepam) hipnotik 622 tabl.14 godina) paralele Cerson C08CA05 Nipidin. 2 x 40mg paralele Nifedipin. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli . gel (1%) 30g upotreba Nimulid odrasli: 2 x 100mg posle jela deca: 5mg/kg dnevno podeljeno u 2 .4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati paralele Actasulid 594 N05CD02 Nipam.10mg pre spavanja deca .3 doze Nimulid MD odrasli: 2 x 100mg otopiti u ustima deca: 2 x 50mg otopiti u ustima Nimulid Transgel 3 . 3 x 5mg (2 . 20 x 100mg Nimulid MD. Hemofarm (nifedipin) antagonist Ca2+ 481 kaps. 14mg/24h i 21mg/24h upotreba odvikavanje je fazno i sprovodi se tokom 10 nedelja: prvih 6 nedelja 1 flaster od 21mg dnevno. Nifelat N07BA01 NiQuitin.epilepsija: 5 . Panacea Biotec M02AA. 10 x 5mg upotreba odrasli .10mg (do 1 godine). Catalent UK (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 transdermalni flaster 7 x 7mg/24h..hipertenzija i angina pektoris: 2 x 20mg. Max.4 puta dnevno 2 .M01AX17 (nimesulid) nesteroidni antireumatik strana 593 Nimulid. slede}e 2 nedelje 1 flaster od 14mg dnevno. Panacea Biotec oralna disperzibilna tabl. poslednje 2 nedelje 1 flaster od 7mg dnevno terapija se mo`e nastaviti i posle 10 nedelja ali ne du`e od 9 meseci (odrasli) ili 12 nedelja (deca 12 .

5mg/kg dnevno (po~etna doza).C01DA02 (SZ) Nirmin. Lemod Depo. Lemod Solu C08CA08 Nitrepin.0.8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0. vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 . najvi{e 3 lingvalete u razmaku od 3 . 20 x 4mg i 8mg (Z) Nirypan solubile.6ml upotreba iv injekcija: 1mg tokom 3 minuta. do `eljenog odgovora) H02AB04 (metilprednizolon) glukokortikoid 527 Nirypan.5mg sublingvalno (u sede}em polo`aju). a zatim na 5 .0.10 minuta uo~i aktivnosti koja mo`e da izazove anginozni napad Nitrolingual 0. Srbolek sublingvalna tabl.500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Lemod.4mg/dozi) 200 doza upotreba Nitroglicerin rok upotrebe posle otvaranja je 2 meseca terapija: 0. po potrebi ponoviti. 2 .2mg (1 .4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre.3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik Registar lekova 2011 239 . 20 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno. Jugoremedija tabl.48mg dnevno (po~etna doza). Max.02mg/min. Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. po potrebi ponoviti za 3 minuta. u razmacima od 10 minuta iv infuzija (posle efekta postignutog iv injekcijom): 0.01 . 50 x 5mg/1.01 . Pohl Boskamp sublingvalni sprej (0. po potrebi pove}avati do doze odr`avanja 10 .2mg/min. 40 x 0.6ml koncentrat za rastvor za inf. na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 . im iv inf.1. Zdravlje (nitrendipin) antagonist Ca2+ 482 tabl.01mg/min. 15 x 20mg/ml i 40mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Nirypan odrasli: 4 .20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze.0.5mg Nitrolingual.5mg sublingvalno 5 .10 minuta pove}avati za 0. Hemofarm (gliceril trinitrat) antianginalgik strana 470 rastvor za iv inj.5 minuta profilaksa: 0. 4 .005 .6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 . 50 x 1mg/1. 40mg dnevno C01DA02 (gliceril trinitrat) antianginalgik 470 Nitroglicerin. (po~eti sa 0.1. najvi{e 2 puta.4 .8mg dnevno (doza odr`avanja) Nirypan solubile rastvara~ je voda za inj.8 .

30 x 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 . Organon Holandija Norcuron. Pulcet L02BA01 Nolvadex. ili 1 x 150 .J01XX07 Nitroxolin forte. 56 i 60 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. Srbolek tabl. AstraZeneca UK (tamoksifen) antagonist estrogena 578 film tabl. Panrazol. Organon Francuska (vekuronijum bromid) miorelaksans 595 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 30 i 90 x 250mg upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 150 .250mg (akutno stanje). 28. . Krka film tabl.08 . 30. i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma).40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Tamoxifen M03AC03 (SZ) Norcuron. meka 10.100μg/kg) 240 Registar lekova 2011 .80μg/kg/sat (posle inicijalne iv injekcije od 40 .500mg uve~e (profilaksa recidiva) J01MA06 (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 Nofocin.1mg/kg.30μg/kg (odr`avanje efekta) iv inf: 50 . iv inf 50 x 4mg/ml upotreba rastvara~ je voda za inj. 30 x 10mg Nolvadex D film tabl. 20 x 400mg Nolicin. 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Uricin A02BC02 Nolpaza.odrasli i deca iznad 5 meseci: 0. Chephasaar (nitroksolin) uroantiseptik strana 544 kaps. iv inj. zatim 20 . ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc. Krka (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl.0. 14.

0. po potrebi pove}avati za 75μg nedeljno do optimalne doze C08CA01 Norvasc. inhibitor prolaktina 509 tabl.liofilizovana kultura) terapija vaginitisa 506 vaginalna tabl.3ij/m2 dnevno) odrasli .0mg/m2 dnevno {to je 2 . Pfizer Deutschland (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. 3 x 25μg + 3 x 50μg tabl. 10mg dnevno paralele Alopres.2 vaginalne tablete dnevno. Amlodipin.5ml.6 dan: 50μg od 7 dana: 75μg. Novo Nordisk (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta strana 524 rastvor za inj. Laboratori Baldacci (Lactobacillus rhamnosus . 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Amlodil.1ij/kg dnevno odnosno 0.035mg/kg dnevno (0. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 5mg/1.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4.14ij/kg dnevno odnosno 1. Ferring Arzneimitell (kvinagolid) dopaminergik.14 dana G02CB04 Norprolac. Fopin.supstituciona terapija: 0.45 . Monodipin. uz obrok deca iznad 2 godine: 350mg/m2 na 12 sati.9ij dnevno)..3mg dnevno (0. Max. Abbott (ritonavir) terapija HIV infekcije 550 kaps.3 dan: 25μg 4 . (BR) Normogin. 6 x 40mg upotreba `ene iznad 18 godina: 1 .025 .05mg/kg dnevno (0. meka 336 x 100mg upotreba odrasli: 600mg na 12 sati. 10mg/1.0.3ij/m2 dnevno) . Tenox. zavisno od te`ine klini~ke slike tokom 7 . Amlodipin PharmaSwiss.0.H01AC01 (SZR) Norditropin NordiLet.15 .nedostatak hormona rasta: 0. Vazotal J05AE03 Norvir.5ml upotreba deca . Amlopin.07 . uz obrok pre spavanja hiperprolaktinemija 1 . Amlogal.7 1.0. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin. Humatrope G01AX.Turner-ov sindrom: 0. Amlonorm. uz obrok Registar lekova 2011 241 . 30 x 75μg i 150μg upotreba lek se uzima uve~e.5ml i 15mg/1.

zatim u intervalima 4 .iznad 6 godina: 80 . (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml NovoMix 30 Penfill suspenzija za inj.rastvorljivi 30% + insulin aspart protamin . iv 1 x 2. Galenika (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 rastvor za inj.6kij/kg (60 . Novo Nordisk analog humanog insulina (insulin aspart . (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno A10AB05 NovoRapid. 5g dnevno paralele Analgin. Max.3 doze . im 25 x 40mg/2ml upotreba oralno ili parenteralno . (ulo`ak) sc im 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno.120mg dnevno. podeljeno u 2 .deca 1 . (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100j/ml) 3ml NovoRapid Penfill rastvor za inj.5 doza N02BB02 (SZ) Novalgetol. podeljeno u 2 . na 2 . im iv 50 x 2.2.kristalni 70%) 435 NovoMix 30 FlexPen suspenzija za inj. podeljeno u 2 .2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.2mg/2.200mg dnevno.odrasli: 120 . dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok B02BD08 (SZ) NovoSeven. iv 1 x 1.4mg/4.3 doze . sanofi aventis (drotaverin) spazmolitik strana 421 tabl.12 sati 242 Registar lekova 2011 . Novo Nordisk (insulin aspart) analog humanog insulina 434 rastvor za inj.2mg = 60kij.340mg dnevno.3 sata u po~etku. rastvara~ je voda za inj.humani rekombinantni)) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.6 godina: 40 . doze i du`ina terapije odre|uju se individualno. sc im 1 x (100j/ml) 10ml NovoRapid FlexPen rastvor za inj. primenjuje se isklju~ivo iv injekcijom.5g/5ml upotreba 0. ne sme se me{ati sa infuzionim rastvorima te{ke epizode krvarenja: 3 .3ml upotreba 1.5 . Novo Nordisk (aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa .A03AD02 No Spa. 20 i 100 x 40mg (Z) rastvor za inj.5g im.120μg)/kg.1g sporo iv ili 1 . Baralgin M A10AB05 NovoMix 30.

7mg) upotreba prsten dnevno osloba|a (120μg etonogestrela i 15μg etinilestradiola) prsten presaviti i staviti duboko u vaginu prvog dana menstrualnog krvarenja. (SZ) Nutrineal PD4.G03AA09 Novynette. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (aminokiseline + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara G02BB01 NuvaRing. Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 film tabl. Braun parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat) 460 NuTRIflex lipid peri emulzija za inf. zatim 1 x 100mg narednih 13 dana 17 4 (SZ) NuTRIflex.7mg + 11. 1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid plus emulzija za inf. Organon Holandija NuvaRing. 5 x 1250ml.02mg + 0.. B. zatim 7 dana pauze paralele Mercilon.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. Schering-Plough Francuska (posakonazol) antimikotik 547 oralna suspenzija (40mg/ml) 105ml upotreba lek se uzima uz jelo uobi~ajeno: 2 x 400mg ili 4 x 200mg orofaringealna kadidijaza: 1 x 200mg prvi dan. tokom 21-og dana. 21 x (0. 5 x 1250ml. 1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid special emulzija za inf. Organon Irska (etinilestradiol + etonogestrel) kontraceptiv 508 vaginalni sistem/prsten 1 x (2.. 5 x 1250ml. Regulon J02AC04 Noxafil. posle 3 nedelje prsten se uklanja istog dana u nedelji kada je stavljen. 1875ml i 2500ml B05D. nakon pauze od nedelju dana stavlja se novi prsten Registar lekova 2011 243 .

4 x 100 000ij (nedono{~ad).tabl: 3 x 500 000ij .3 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju . na 2 . 15 x 100 000ij D01AA01 mast (100 000ij/1g) 5g i 20g upotreba oralno .3 dana jo{ 2 .kapi: 4 x 400 000 . 4 x 200 000ij (deca iznad 5 godina) lokalno .600 000ij (odrasli i adolescenti).10 dana. uve~e tokom 7 . zatim 1 vaginalna tabl. Hemofarm (nistatin) A07AA02 oblo`ena tabl.kapi: vi{e puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (`vale) . 10 x 500 000ij strana antimikotik 427 504 494 pra{ak za oralnu suspenziju (100 000ij/ml) 24ml G01AA01 vaginalna tabl.3 nedelje (pre upotrebe vaginalnu tabl.Nystatin.1 Mij (odrasli i adolescenti). 3 x 500 000ij (deca iznad 5 godina) .vaginalna tabl: 1 vaginalna tabl. ovla`iti vodom) 244 Registar lekova 2011 .mast: 1 .

.

Imunoglobulin (ljudski) za i.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. Schulke & Mayr (oktenidin dihidrohlorid + fenoksietanol) antiseptik. Emoclot. dezinficijens 501 rastvor za ko`u.7S) . Haemoctin SDH.3 dana paralele Beriate P. Haemonine. sluznice ili rane (1mg + 20mg)/ml 50ml.40ij/kg u intervalu 2 . Octapharma (koagulacioni faktor IX . Berinin P 600.humani) hemostatik 453 Octanate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.D01AE14 Obytin. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . zavisi od stepena nedostatka faktora IX.2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%.14 dana za spre~avanje recidiva pra{ak za ko`u: 1 . Immunine D08AX10 (BR) Octenisept. Koate DVI B02BD04 (SZR) Octanine F.dugotrajna profilaksa: 20 . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . ili 300mg/kg na 3 .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . 1 x 500ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. Ig Vena.dugotrajna terapija krvarenja: 20 .intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf.40ij/kg u intervalu 3 . 250ml i 1000ml upotreba po potrebi rastvor se nanese na ko`u./inf. Jugoremedija (ciklopiroks olamin) antimikotik strana 495 krem (1%) 20g rastvor za ko`u (1%) 20ml pra{ak za ko`u (1%) 30g upotreba krem ili rastvor: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto do izle~enja i jo{ 7 .400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. primenu B02BD02 (SZ) Octanate. iv 1 x 250ij/5ml Octanate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.4 dana paralele Aimafix.2 puta dnevno preventivno ili kao produ`etak le~enja J06BA02 (Z) Octagam. iv 1 x 500ij/10ml Octanate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. stepena krvarenja. Octapharma (imunoglobulin (IgG . Octapharma (koagulacioni faktor VIII . sluznice ili ranu i ostavi 1 minut da deluje 246 Registar lekova 2011 .v. iv 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 .

G03CA03 Oestradiol.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N05AH03 (olanzapin) antipsihotik 620 Olanzapin Sandoz. Pliva Hrvatska (piracetam) nootropno sredstvo 627 kaps.10mg. 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza).800mg deca: 30 . Cipla film tabl. im 5 x 2500μg/2ml upotreba megaloblasti~na anemija: 3 x nedeljno 2500μg do popune depoa.2 kapi na 1 sat u toku dana. zatim 2500μg 1 x mese~no do godinu dana N06BX03 Oikamid. Zapilex. sa dosta te~nosti paralele Kombikaf Registar lekova 2011 247 . Zdravlje (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein) analgoantipiretik 607 tabl. Zyprexa Velotab N02BA51 (BR) Oldon. Salutas Pharma film tabl. tvrda 60 x 400mg upotreba odrasli: 3 x 400 .5mg.2 tablete po potrebi. Zalasta. 20mg paralele Treana.2 kapi na 2 sata u toku no}i. 100 blistera po 10 x (300mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 x 1 .8 nedelja neurolo{ki poreme}aji: 2 .4 x nedeljno 2500μg mesec dana. Hemofarm (prednizolon) kortikosteroid 653 kapi za o~i. suspenzija (0.estrogen strana 513 rastvor za inj. zatim 2500μg na 4 . im 5 x 10mg/ml upotreba 1 . zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max.5%) 5ml upotreba 1 . 28 x 5mg i 10mg OlanzEP. zatim 1 . 7. 30 x 5mg. zavisno od indikacije S01BA04 Oftalmol. Galenika (hidroksokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj. posle pobolj{anja ukapavati na 4 sata B03BA03 OHB12. Galenika (estradiol) hormon .

Ortalox.B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (emulzija lipida + rastvor amino kiselina + rastvor glukoze) OliClinomel. Baxter SA strana 462 OliCinomel N4-550E emulzija za inf.3 x 2 . tvrda 15 x 20mg Omex. tvrda 14 x 20mg Omeprazol ICP. Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps.ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprazol Sandoz.12 godina (0. tvrda 14 i 28 x 20mg upotreba oralno .05% rastvor): 1 . 6 x 1000ml i 4 x 2000ml OliCinomel N6-900E emulzija za inf. tvrda 7 i 14 x 10mg gastrorezistentna kaps. Famar Francuska (ksilometazolin hlorid) dekongestiv 638 kapi za nos (0.refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 .2 x 1 . Zdravlje gastrorezistentna kaps. tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprol.05%) 10ml i (0.ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno iv infuzijom tokom 20 .1% rastvor): 2 . Lek gastrorezistentna kaps. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno .1%) 10ml sprej za nos (0. tvrda 14 x 20mg Omeprazol. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma).05%) 10ml i (0. Ufar gastrorezistentna kaps. 1 x 40mg Omeprol. 6 x 1000ml i 4 x 2000ml upotreba doziranje je individualno R01AA07 (BR) Olynth. do 5 dana Zollinger-Elisson sindrom: 60mg dnevno ili 80mg dnevno podeljeno u 2 doze iv infuzijom profilaksa u hirurgiji: 40mg iv inj.1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0. 20 . tokom 5 minuta.2 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu A02BC01 (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 (Z) Omep. Nobel Ilac kaps. Salutas Pharma kaps. 1 sat pre intervencije paralele Loseprazol. tvrda 15 x 20mg Omeprazid.120mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno . ili 8 nedelja (ulkus `eluca) .8 nedelja .Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza).3 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu odrasli i deca 2 . Zeprom 248 Registar lekova 2011 .30 minuta. Remedica gastrorezistentna kaps. 4 x 2000ml OliCinomel N7-1000E emulzija za inf.prevencija recidiva ulkusa. Sofarimex pra{ak za rastvor za inf.

4 .2ml/kg. 10 x 50ml. ItraconEP. 15ml i 20ml upotreba odrasli: 0. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 10 i 30 x 0. 4 .4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal.3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika sirupa) 3 .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. Gedeon Richter (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps.12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika sirupa) ili 2 x 20mg (1 tableta) paralele Sinetus G04CA02 Omsal.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).J02AC02 Omicral. tvrda 4. Prokanazol V08AB02 (SZ) Omnipaque.6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike sirupa) 6 . sa modifikovanim osloba|anjem 10 x 20mg i 50mg sirup (4mg/5ml) 200ml upotreba odrasli: 2 . 7 . 10 x 50ml i 100ml Omnipaque 350 rastvor za inj.4mg upotreba 1 x 0.8 nedelja (Tinea capitis). Tinea cruris). Kanazol. Tamsudil Registar lekova 2011 249 . 100ml i 200ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja V08CA03 (Z) Omniscan. GE Healthcare (gadodiamid) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj.3 x 40mg ili 1 x 50mg deca 1 .5mmol/ml) 10ml. iv 10 x (287mg/ml .0.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 .15 dana (Tinea pedis. Medico Uno (itrakonazol) antimikotik strana 547 kaps. GE Healthcare (joheksol) Rö kontrast 665 Omnipaque 300 rastvor za inj.odrasli: 200 . 15 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze . Flosin. Tamosin. Tamsol. Hemofarm (butamirat citrat) antitusik 647 film tabl. Tamprost.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . ukupna doza do 20ml R05DB13 Omnitus. 3 nedelje (keratitis fungalis).

oralno: 16mg na 1 sat pre anestezije ili 8mg 1 sat pre anestezije zatim jo{ 2 doze od 8mg na 8 sati . Slaviamed (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 (SZ) film tabl.parenteralno: 4mg im ili sporo iv pre operacije i 4mg posle operacije deca: 5mg/m2 iv. Actavis Malta (olanzapin) antipsihotik 620 film tabl.35mg. Panarak 250 Registar lekova 2011 .radioterapija ili hemioterapija (osim cisplatina): 8mg iv pre terapije. 3 x 1.18mg i 0.7 godina: 2 .: 3 x 0. oralno tokom 5 dana . zatim 8mg na 12 sati. 30 x 0. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max./inf. Lek kapi za nos (0.025%) 10ml sprej za nos (0.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl. nastaviti sa 8mg na 12 sati. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Zofran N05AH03 Onzapin. Max.2 kapi ili sprej doze N04BC05 Oprymea.visoko emetogena terapija: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja . Zalasta.1mg dnevno paralele Mirapexin. 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza).125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. 10 x 4mg film tabl.3 x 1 . 10 x 8mg rastvor za iv inj.7mg upotreba 0.odrasli i deca iznad 7 godina: 2 . Zyprexa Velotab R01AA05 (BR) (oksimetazolin) dekongestiv 638 Operil. zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata. Treana.09mg pramipeksola = 0.09mg (po~etna doza).35mg pramipeksola = 0. Zapilex. Krka (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja . Olanzapin Sandoz.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. 20mg paralele OlanzEP. 28 x 5mg.deca 1 .05%) 10ml sprej za nos (0.05%) 10ml Operil P. 5 x 4mg/2ml upotreba odrasli .A04AA01 Ondasan. oralno tokom 5 dana .025%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Operil .3 x 1 .7 dana do 3 x 0. Lek kapi za nos (0.18mg pramipeksola = 0. postepeno pove}avati na 5 .2 kapi ili sprej doze Operil P .50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.

L. 5mg na 4 sata 6 . 10 x (320mg joda/ml) 50ml. ({pric sa adapterom) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml Optiray 320 rastvor za inj. ({pric) (320mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj. menoragija: 2 x dnevno 5mg tokom 10 dana polimenoreja. 30mg/5ml i 100mg/5ml oralne kapi 1 x (20mg/ml) 20ml sirup (10mg/5ml) 100ml upotreba kapi . ({pric) (350mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj. Organon Irska (ganireliks) antagonist GnRH 526 rastvor za inj.10mg na 4 sata H01CC01 (SZ) Orgalutran. Organon Holandija (linestrenol) hormon 514 tabl. 30 x 5mg upotreba endometrioza: 5 .12 godina: Max. 5 . premenstrualni sindrom: 5mg dnevno od 14 . ({pric sa adapterom) (350mg joda/ml) 10 x 50ml 75ml i 100ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja N02AA01 § Oramorph.20mg na 4 sata. 10 x (240mg joda/ml) 50ml i 100ml Optiray 300 rastvor za inj. sc 1 x 0.5ml upotreba 1 x 0.25mg/0.V08AB07 (SZ) Optiray. 100ml i 200ml rastvor za inj. ({pric) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml rastvor za inj. ({pric sa adapterom) (320mg joda/ml) 10 x 50ml Optiray 350 rastvor za inj. po potrebi i du`e metroragija. Covidien (joversol) Rö kontrast strana 666 Optiray 240 rastvor za inj. amenoreja.1ml = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 .10mg dnevno 6 meseci uzastopno. po potrebi dozu pove}ati na 30mg ili 100mg deca 1 . Molteni (morfin sulfat) opioidni analgetik 605 oralni rastvor 20 x 10mg/5ml.5 godina: Max.25-og dana menstrualnog ciklusa Registar lekova 2011 251 .25mg {estog dana od po~etka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku) G03DC03 Orgametril.

Omeprazol Sandoz. pije se cela ili rastvorena u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 750mg .3g dnevno podeljeno u 2 .10 godina: 100mg na 8 sati tokom 3 dana parodontopatije . tvrda 14 i 28 x 10mg i 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol.400mg na 8 sati tokom 3 dana . 7. Omex.trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno (odrasli) . (5mg/ml) 100ml vagitorija 10 x 500mg G01AF01 A01AB17 Orvagil D.8 nedelja prevencija recidiva ulkusa. 20 x 400mg J01XD01 (SZ) rastvor za inf. se mo`e deliti. uz oralnu terapiju oba partnera Orvagil D akutni ulceronekrozni gingivitis . Zeprom (metronidazol) antibiotik Orvagil.5mg/kg na 8 sati (deca) parenteralno . ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). Amoxicillin.odrasli i deca iznad 10 godina: 200mg na 8 sati paralele Arilin rapid J01CA04 (amoksicilin) penicilin 533 Ospamox. tokom 3 dana (deca) . Jadran Galenski Laboratorij (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. 7. 20 . Max. Omeprazol. Omep. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). 35 . Galenika film tabl. 6g dnevno deca: 25 .A02BC01 Ortalox. Omeprazid.4 doze. Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (500mg/5ml) 60ml i 100ml Ospamox DT.odrasli i deca iznad 10 godina: 200 .3 godine: 50mg na 8 sati tokom 3 dana 3 .10 dana (odrasli). tokom 5 .50mg/kg dnevno u 3 doze.anaerobne infekcije: 500mg na 8 sati (odrasli). Sandoz tabl.anaerobne infekcije: 400mg na 8 sati tokom 7 dana (odrasli). 20 x 400mg P01AB01 634 544 504 416 upotreba Orvagil oralno . Omeprazol ICP. 20 x 250mg film tabl. Galenika tabl.5mg/kg na 8 sati (deca) vaginalno: 1 vagitorija uve~e tokom 7 dana.lamblijaza: 2g dnevno tokom 3 dana (odrasli). za oralnu suspenziju 10 i 14 x 500mg.50mg/kg (Max. Omeprol.7 godina: 100mg na 12 sati tokom 3 dana 7 . 750mg i 1000mg upotreba tabl.800mg na 8 sati tokom 5 . Sinacilin 252 Registar lekova 2011 .4 doze paralele Amoksicilin.amebijaza: 400 . 15mg/kg dnevno u 3 doze.10 dana (deca) . 60mg/kg) dnevno podeljeno u 2 .deca 1 .

1%) 15g upotreba 1 doza krema ili 1 vagitorija dnevno.6 kapi u obolelo uho. Ebewe Pharma pra{ak za rastvor za inf. Organon Holandija vagitorija 15 x 0. 1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema.3 nedelje. se gutaju cele u toku jela. dnevno L02AB01 O tentika. ne smeju se lomiti odrasli iznad 18 godina . 1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss. Fresenius Medical Care (kalcijum acetat + magnezijum karbonat) terapija hiperfosfatemije strana 663 film tabl. Max.5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.alfa) hormon 517 rastvor za inj.800mg) suspenzije dnevno paralele Megace S02CA01 Otol H.01% + 0. zatim ista doza 2 x nedeljno G03GA08 Ovitrelle. tokom 2 .alkiliraju}i agens 572 Oxaliplatin "Ebewe". Hemofarm (megestrol acetat) progestagen 577 oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 . ili natopiti sterilnu gazu i uvu}i u slu{ni kanal G03CA04 (estriol) hormon .estrogen 513 Ovestin. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika L01XA03 (SZ) (oksaliplatin) citostatik . Schering-Plough Irska vaginalni krem (0. Pliva-Lachema pra{ak za rastvor za inf. Sinoxal Registar lekova 2011 253 . 12 tabl. Hemofarm (tirotricin + prednizolon + tetrakain hlorid) otologik 659 kapi za uho (0. sc 1 x 250μg/1ml upotreba doziranje je individualno. 180 x (435mg + 235mg) upotreba tabl.5mg Ovestin.V03AE04 OsvaRen. ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine. Merck Serono (horiogonadotropin .1% + 1%) 10ml upotreba na 1 sat ukapati 5 .20ml (400 . PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf.hiperfosfatemija u hroni~noj renalnoj insuficijenciji: 3 . ({pric) sc 1 x 250μg/0.10 tabl. 1 x 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. dnevno u zavisnosti od koncentracije fosfata u serumu.

10ij im. Max.2ij/min.20ij infuzijom u 500ml infuzionog rastvora paralele Syntocinon 254 Registar lekova 2011 .60 minutnom intervalu do normalnih kontrakcija.2ij u infuziji fiziolo{kog rastvora (po~etno).2 inhalacije (akutni napad). po potrebi dozu pove}avati najvi{e 1 . 5ij dnevno prevencija postpartalne hemoragije: 5ij sporom iv inj. u te{kim slu~ajevima 5 . Gedeon Richter (oksitocin) uterotonik 525 rastvor za im iv inj.5μg/dozi i 9μg/dozi upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 .R03AC13 Oxis Turbuhaler. 1 ./inf. 100 x 10ij/ml upotreba infuzija se priprema u srazmeri 1ij oksitocina na 100ml infuzionog rastvora indukcija poro|aja: 0. postpartalna hemoragija: 5ij sporom iv inj. u 30 .5 . AstraZeneca [vedska (formoterol fumarat) antiastmatik strana 641 pra{ak za inhalaciju 60 x 4.5μg/dozi (najvi{e 2 inhalacije odjednom) ili 4 inhalacije po 9μg/dozi (najvi{e 1 inhalacija odjednom) paralele Respilong H01BB02 (SZ) Oxytocin Synthetic. dnevna doza: 8 inhalacija po 4. ili 3 .2 x 2 inhalacije (hroni~na primena) Max.

.

7ml upotreba 135 . PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 ./inf 10 i 100 x 1g upotreba odrasli: 500mg na 4 .6 sati (uobi~ajeno). Galenika (cefaleksin) cefalosporin 535 kaps. Cefalexin Alkaloid J01CA01 (Z) Pamecil. Medochemie (ampicilin) penicilin 533 pra{ak za rastvor za im iv inj. Max.antimitotik strana 570 Paclitaxel "Ebewe". Taxol J01MB04 Palin.4 dana. podeljeno u 2 . tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti paralele Pipegal. Max.12 sati. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 . 1 x (15mg/ml) 2ml. 4ml i 6ml upotreba 15 .3 doze.L01CD01 (SZ) (paklitaksel) citostatik . Lek (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 kaps. Hidensil 256 Registar lekova 2011 . hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje paralele Sindaxel. 4g dnevno paralele Cefaleksin. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. 1 x 30mg/5ml i 100mg/16. 1 x 30mg/5ml Paclitaxel-Teva. 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Pentrexyl M05BA03 (SZ) Pamitor. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. 100mg/16. 2g iv na 6 sati (meningitis) deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno). Pipem J01DB01 Palitrex. 1 x 30mg/5ml.50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a).7ml. 6g dnevno deca: 25 . Max. 150mg/25ml i 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. Torrex Chiesi Pharma (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 koncentrat za rastvor za inf. Cefalexin. iv infuzijom tokom 3 sata.

N02BE01 (BR) (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 Panadol.4 x 240 . 8 tabl.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. Perfalgan N02BE51 (BR) Panadol extra. Prograf C07AB03 Panapres.1.09mg (po~etna doza). Paracetamol. Farmaclair Francuska oralna suspenzija (120mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 500mg .6 sati.05mg.7mg upotreba 0.09mg pramipeksola = 0. Hemofarm (atenolol) beta blokator 479 tabl. 1mg i 5mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf. Europharm film tabl.18mg i 0.7 dana do 3 x 0.2 tabl. Hemofarm (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl. prema potrebi. Paracetamol Sopharma.35mg pramipeksola = 0.500mg (6 . Max. na 4 .25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata.1g na 4 sata. dnevno paralele Kombinovani pra{ak protiv bolova L04AD02 (SZR) Panalimus. 12 i 24 x 500mg Panadol Baby. tvrda 30 x 0. S.12 godina) paralele Efferalgan.C. u razmaku od 4 .5mg. Max. postepeno pove}avati na 5 .35 . 30 x 0. Panacea Biotec (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps.18mg pramipeksola = 0. 3. prema potrebi.15mg dnevno paralele Mirapexin. Oprymea Registar lekova 2011 257 . 14 x 100mg upotreba 1 x 50 . GlaxoSmithKline Irska (paracetamol + kofein) analgoantipiretik 608 film tabl. 12 i 24 x (500mg + 65mg) upotreba 1 . Febricet.6 sati): 1 . GlaxoSmithKline Irska Panadol.100mg dnevno paralele Atenolol.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata oralno: 3 x 0. Max. Prinorm N04BC05 Panarak.

Enhancin A09AA02 (BR) Pankreatin. 50 x 125mg upotreba 1 .2 tabl. 15 x (250mg + 125mg) i 20 x (500mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (125mg + 31.875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 . Amoksiklav Quicktab.02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0. iv 10 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0.4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina). 125 . Alkaloid (cefiksim) cefalosporin strana 536 film tabl.0.02mg/kg ako je potrebno paralele Pavulon J01CR02 Panklav. 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) M03AC01 (SZ) Pancuronium DeltaSelect.03 . u toku obroka paralele Festal N 258 Registar lekova 2011 . Hemofarm (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl.01 .500mg na 8 sati deca: 62.250mg na 8 sati (1 .6 godina).5mg)/5ml 100ml Panklav 2x film tabl. DeltaSelect (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj. Augmentin.0.05 .0. Galenika (pankreatin) digestivni enzimi 430 gastrorezistentna tabl. im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1. 250 .01 . zatim 0. Hemofarm (benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj.1mg/kg. zatim 0.5mg na 8 sati (do 1 godine).04mg/kg. 5 i 10 x 400mg granule za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli: 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno deca: 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno J01CE30 Pancillin.25mg)/5ml 100ml Panklav forte pra{ak za oralnu suspenziju (250mg + 62.12 godina) Panklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 . Amoksiklav 2x. 14 x (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Panklav odrasli i deca iznad 12 godina: 250 .6 Mij .J01DD08 Pancef.500mg na 8 sati (6 .0.45mg/kg podeljeno u 2 doze paralele Amoksiklav.

3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Sinoderm A02BC02 Panrazol.10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere (oralno). Nini oralna disperzibilna tabl.6 x 1 lozenga (odrasli).1. Hemofarm lozenga 20 x 120mg D03AX03 mast 30g (dekspantenol 5%) upotreba lozenga: 2 .025%) 15g upotreba 2 . ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc. Hemofarm (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0. i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). Dulcolax D07AC04 Panolon. 14 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. 10mg ujutro (rektalno) deca do 2 godine: 5mg rektalno iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis.5 lozenga dnevno (deca) mast: 2 . Nolpaza. 1 . Hemofarm (bisakodil) laksativ strana 426 oblo`ena tabl.A06AB02 (BR) Panlax. Zdravlje (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl.025%) 15g mast (0.3 x dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto 496 Registar lekova 2011 259 . 30 x 5mg supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 . 20 x 120mg Panthenol. Pulcet A11HA31 (BR) (kalcijum pantotenat) vitamin 442 Pantenol.

Rhophylac 300 260 Registar lekova 2011 . Salutas Pharma (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. N02BE01 (paracetamol) analgoantipiretik 608 Paracetamol. 1 x (10mg/ml) 5ml. 50 blistera po 10 x 500mg Paracetamol.. Merz Pharmaceuticals strana 443 kaps. Perfalgan L01XA02 (SZ) Paraplatin. tvrda 90 x (100mg+60mg+60mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima uz jelo odrasli: 3 x 1 kaps. Bristol Myers Squibb (karboplatin) citostatik .4 x 240 . Seroxat J06BB01 (SZ) Partobulin SDF.1g na 4 sata. 1 . 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti.odrasli: 1 x dnevno 400mg/m2 iv infuzijom. Rhesonativ.4 x 120 . Carboplatin.alkiliraju}i agens 572 koncentrat za rastvor za inf. 18 x 500mg (Z) (BR) (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml tabl. 30 x 20mg upotreba depresija. prema potrebi.2 x 1 kaps. Rexetin.4 x 60 . Carboplatin Teva N06AB05 Paroksetin. generalizovani anksiozni poreme}aj. Immunorho. (BR) vitamini (medicinski kvasac + vitamin B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin) Pantogar. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. Febricet. u razmaku od 4 . Sopharma sirup (120mg/5ml) 125ml upotreba odrasli: 500mg . deca iznad 12 godina: 1 . posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. 60mg dnevno paralele Actapax.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. ({pric) im 1 x 250μg/ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj ili abortus (u prva 72 sata): 250μg paralele Beoglobin D. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. Baxter AG (anti D (Rho) imunoglobulin . ponavljati na 4 nedelje paralele Carboplasin. 15ml i 45ml upotreba monoterapija . po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max.500mg (6 .12 godina) paralele Efferalgan. Galenika (BR) tabl. 1 . Max.120mg (2 meseca 1 godine). Panadol Baby.6 godina).240mg (1 . Jugoremedija sirup (120mg/5ml) 100ml Paracetamol Sopharma.6 sati): 1 . Panadol.A11JC. Arketis. socijalna fobija. Carboplatin "Ebewe". Aurobindo Paroxetin Sandoz.

0.odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja .6 sati parenteralno: doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta. zatim 0.deci se ne preporu~uje rektalna suspenzija . 120μg/0.01 . (pen sa ulo{kom) sc 1 x 50μg/0.1.1g Max. 5 x 0. daje se sporom iv infuzijom (20 kapi/min) M03AC01 (SZ) Pavulon.5 . 4g dnevno (akutna faza).03 .5ml i 180μg/0.04mg/kg.5μg/kg jednom nedeljno. Salofalk Registar lekova 2011 261 . 3 x 500mg (doza odr`avanja) .5ml.5ml. 80μg/0. Organon Holandija (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj.1g . tokom 12 meseci A07EC02 Pentasa. Schering-Plough Labo.02mg/kg ako je potrebno paralele Pancuronium DeltaSelect L03AB11 (SZR) Pegasys.5ml upotreba 0. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl.0. Ferring International (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 tabl.01 . zatim 0.5ml. ({pric) sc 1 x 135μg/0. iv 10 i 50 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0. sa produ`enim osloba|anjem 100 x 500mg supozitorija 28 x 1g rektalna suspenzija 7 x 1g/100ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode tablete .05 .odrasli: 2 . 50 x 5mg (SZ) Partusisten.G02CA03 (fenoterol bromid) tokolitik strana 508 Partusisten. Schering-Plough Irska terapija hroni~nog hepatitisa C PegIntron.5ml i 150μg/0. Boehringer Ingelheim [panija koncentrat za rastvor za inf. Asacol.02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0.deci se ne preporu~uje paralele 5-ASA.0.5ml upotreba 1 x nedeljno 135μg ili 180μg L03AB10 (SZ) PegIntron.odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg .3 x 500mg .deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle supozitorije .1mg/kg. 100μg/0. Roche (peginterferon alfa 2a) terapija hroni~nog hepatitisa C 582 rastvor za inj.5mg/10ml upotreba oralno: 5mg na 3 . Belgija (peginterferon alfa 2b) 582 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.0.

10 godina) parenteralno .2 kesice gela ili kaps. 60mg/kg/dan 262 Registar lekova 2011 . 30mg/kg/dan deca 10 .1 sata odrasli i deca iznad 50kg: 1g na 4 . gel se uzima direktno iz kesice 2 .odrasli: 500mg na 4 . infuzija traje 15 minuta . Max.5mg/kg na 4 . Bristol Myers Squibb pra{ak za rastvor za inj.3 x 400mg posle jela paralele Damaton. 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Ampicilin. Hemofarm (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl.2.5ml upotreba primarna vakcinacija: 0.6 sati. meka 30 x (300mg+4mg) oralni gel 30 x (3g+0.6 sati. sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 .deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno).3) pra{ak i suspenzija za suspenziju (u {pricu) za inj. pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. 250mg na 6 sati (3 . Max. im iv 50 x 1g upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela oralno . Pamecil (BR) Pepsane. Laboratories Rosa Phytopharma (dimetikon + gvajazulen) terapija stoma~nih tegoba 673 kaps.6 sati. Trental J01CA01 (ampicilin) penicilin 533 (Rp) Pentrexyl. 4g dnevno deca neonatusi i deca lak{a od 10kg: 7. N02BE01 (SZ) Perfalgan.6 sati (uobi~ajeno).deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine). im 1 x 0.50kg: 15mg/kg na 4 .J07CA06 (Z) Pentaxim. (10mg/ml) 12 x 50ml i 100ml upotreba mo`e se primeniti kao nerazbla`en rastvor ili razbla`en fiziolo{kim rastvorom ili 5% glukozom na koncentraciju 1mg/ml. 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) .5ml 3.004g)/10g upotreba lek se uzima pre jela ili kada su simptomi najja~i. tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml (Z) Pentrexyl.1g na 6 sati (uobi~ajeno). 4 i 6 meseca po ro|enju revakcinacija: izme|u 17 i 24 meseca `ivota C04AD03 Pentoksifilin. Max. Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik 608 rastvor za inf. Sanofi Pasteur polivakcina strana 563 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. Galenika kaps.odrasli i deca iznad 40kg: 250mg . 2g iv na 6 sati (meningitis) .3 x 1 .

250ml i 500ml upotreba 2 .2 x 1 . po potrebi ponoviti za 6 sati. (BR) Persen. Lek biljni anksiolitik (suvi ekstrakti: korena valerijane + lista mati~njaka + lista nane) 671 Persen oblo`ena tabl. sat pre spavanja A16A.2 kafene ka{ike G02BB. im iv 5 x 220mg/2ml upotreba doziranje je individualno.odrasli: 50 .. Merck Serono (folitropin alfa + lutropin alfa) hormoni strana 516 pra{ak i rastvara~ za inj. 12 x 20mg vaginalna kaps. ili 1 . 3 i 10 x (150ij + 75ij)/ml upotreba doziranje je individualno.180 mikromola/L).. sc 1. meka 6 x 18. oralno . zavisno od odgovora pacijenta M01AX05 (BR) Perigona. tvrda 20 x (125mg + 25mg + 25mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .300mg u jednoj dozi. Richard Bittner (etanolni ekstrakt 25 biljnih vrsta . ili 1 . 30 x 15mg i 100mg (Z) Phenobarbiton natrijum. Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. .nesanica: 2 . Laboratorie Innotech International (benzalkonijum hlorid) lokalni kontraceptiv 508 vaginalna tabl.uznemirenost: 2 -3 x 2 .3 tabl.3 tabl. Hemofarm tabl. 600mg dnevno Registar lekova 2011 263 . (BR) Pervivo.9mg upotreba vaginalno pre svakog polnog odnosa N03AA02 § (fenobarbiton) antikonvulziv 610 Phenobarbiton.deca: 5 . rastvara~ je voda za inj. 40 x (50mg + 25mg + 25mg) Persen forte kaps. uve~e .2 kaps. Chephasaar (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 film tabl. optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 .2 kaps.G03GA05 Pergoveris.3 x 1 .) biljni lek 671 oralni rastvor 50ml. Max. 20 i 100 x 500mg upotreba 3 x 500mg na prazan stomak paralele Dona HN05CM.40μg/ml (60 .200mg.8mg/kg dnevno parenteralno: 50 . Pharmatex.vidi na str.

.2mg i 0. dnevno sa punom ~a{om vode.4mg. 15 i 30 x 600mg upotreba hroni~na venska insuficijencija: 600mg ujutro pre doru~ka hemoroidi: 2 . Max.. Bosnalijek (minoksidil) terapija alopecije 502 rastvor za ko`u (2%) i (5%) 60ml upotreba odrasli 18 . Krka (vitamini A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis. dnevna doza 0. tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti 264 Registar lekova 2011 .nesaponifikovano) terapija osteoartritisa 600 kaps. 28 x 0.4mg upotreba 0. Max.2mg.3 x 600mg pre jela C02AC05 Physiotens.C05CA03 Phlebodia. po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0. 30 x (5000ij+1. (BR) Pikovit forte. najbolje u toku jela A11BA.4mg+20mg) upotreba samo odrasli: 1 dnevno. pojedina~na doza 0.65 godina: 2 x 1ml rastvora naneti na suvu }elavu povr{inu i blago utrljati.4mg ujutro ili 2 x 0.2mg ujutro. tvrda 20 x 200mg Pipem. Galenika kaps. otopljeno u ustima D11AX01 (BR) Pilfud.7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg+10mg+0. tvrda 15 x (200mg + 100mg) upotreba 1 kaps. ukupna dnevna doza najvi{e 2ml J01MB04 (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 Pipegal. (BR) Piascledine. Laboratorie Innotech International (diosmin) venotonik strana 477 film tabl. Expanscience Laboratories (sojino ulje + avokadovo ulje . + nikotinamid) vitamini 440 oblo`ena tabl. Hemofarm kaps. Solvay Francuska (moksonidin) antihipertenziv 472 film tabl.6mg paralele Moxogamma M09AX.5mg+1.

dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Targocid B05AA01 (Z) Plasbumin 20. Ampril HL. malo soli. 1 x 2.3 x 200mg maksimalnom brzinom infuzije 55kapi/min. Lek (ramipril) ACE inhibitor strana 484 tabl. Ramipril Genericon.300mg (prva doza ujutro a druga do 16 sati) parenteralno: 1 . odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza).5 . u toku ili posle jela 1 x 1. Uman Albumin Registar lekova 2011 265 . 28 i 50 x (2. 10 x 200mg/500ml upotreba oralno: 100mg (po~etno). zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf. Prilinda plus. 20. Ramipril H. Human albumin 20% Behring. Prilinda. Vivace C09BA05 Piramil HCT. dnevno (najbolje ujutru). Human albumin. Ramitens.5mg (doza odr`avanja). Vivace Plus N04BB01 PK Merz. pove}avati nedeljno do doze odr`avanja 2 x 100 ./inf. Lek (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD.25mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti.C09AA05 Piramil. profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C. Tritace. Max. Talecris Biotherapeutics (albumin .25mg (po~etna doza). 20 i 50 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno. PharmaSwiss (teikoplanin) antibiotik 544 pra{ak za rastvor za im iv inj. Human albumin 20% Baxter. Ramipril. Merz Pharmaceuticals (amantadin sulfat) antiparkinsonik 615 film tabl. Humani albumin 20% Biotest. 10 x 200mg i 400mg upotreba rastvara~ je voda za inj. Ramicomp Genericon. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). Ljudski albumin 20%. Tritace comp.5mg + 12mg) tabl. 30 x 100mg (SZ) rastvor za inf. J01XA02 (SZ) Planicid.humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf. 28 x 1. zavisi od telesne mase bolesnika. 10mg dnevno paralele Ampril. 1 x (20%) 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno. zatim 200mg dnevno iv ili im.

sa produ`enim osloba|anjem 30 x 2. Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. po potrebi do 10mg 266 Registar lekova 2011 . Klopidogrel.5mg/ml) 20ml upotreba monoterapija . Monogrel. (5. 4 i 30 x 300mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom.37g + 0. Baxter Healthcare rastvor za inf. 28 x 75mg film tabl. AstraZeneca [vedska (felodipin) antagonist Ca 481 tabl. Bieffe Medital rastvor za inf. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. 5 .68g + 5. Sinplatin B01AC04 Plavix.3g + 3. 1 x (0. sanofi aventis (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 5mg ujutro (po~etno).37g + 0.3g + 3.4 nedelje paralele Cisplatin. Cisplatin Teva.26g + 0. Cardogrel. tokom 5 dana na 3 . Clopigal.B05BB01 (SZ) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid heksahidrat + natrijum acetat trihidrat + natrijum glukonat) nadoknada elektrolita strana 462 Plasma Lyte 148 (pH 7.26g + 0.10mg (izuzetno 20mg) dnevno (doza odr`avanja angina pektoris: 5mg ujutro. Cisplatin "Ebewe". Cisplatin PharmaSwiss.4). Bristol Myers Squibb koncentrat za rastvor za inf. (5.odrasli i deca: 50 .02g)/L 1 x 1000ml Plasma Lyte 148 (pH 7.100mg/m2 dnevno. Zyllt C08CA02 Plendil.alkiliraju}i agens 572 Platinex.4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno.68g + 5.5mg/ml) 20ml i 100ml (SZ) Platosin. Klogrel.4).5mg. jednom na 3 . 1 x (0. Kerberan.02g)/L 1 x 500ml upotreba doziranje je individualno L01XA01 (SZR) (cisplatin) citostatik .

Max.15ml dnevno. Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv 512 tabl.5ml vakcine (primarna vakcinacija). najranije 5 godina od primarne vakcinacije (BR) Polinol. 100 x (25mg+25mg+25mg) upotreba tabl.14 godina) paralele Duphalac.6 godina). sanofi aventis Ma|arska Pneumo 23. revakcinacija. 2 x 0.15ml sirupa . 12 sati nakon prve ili 2 tabl.deca: 5ml dnevno (1 . kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 . Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za alergijski (D3 Galphimia glauca + D3 Cardiospermum + D4 Luffa operculata) rinitis 675 tabl. druga tabl.5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0. zatim 5 . postkoitalno (najkasnije do 72 sata). tokom 12 dana A06AD11 Portalak. na 2 sata. 12 tabl.. 60ml) sirupa u po~etku. Polygynax. 10 . G01AX. odjednom paralele Escapelle Registar lekova 2011 267 .odrasli: 15 . Lactulose-MIP G03AC03 (BR) Postinor 2. Belupo (laktuloza) terapija hiperamonijemije.8 nedelja odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl. laksativ 426 sirup (67%) 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 . uve~e. na sat. Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka) vakcina protiv pneumokoka strana 557 rastvor za inj. zatim 5ml dnevno (7 . 8 tabl.2 tabl. se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 . Laboratorie Innotech International (neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin) vaginalni antiinfektiv 505 vaginalna kaps. 6 i 12 x (35000ij + 35000ij + 100000ij) upotreba 1 vaginalna kaps.45ml sirupa hroni~na opstipacija . ({pric) sc im 1 x 0.30ml (Max. dnevno.75mg upotreba 1 tabl. dnevno u akutnoj fazi. 3 dana.J07AL01 (Z) Pneumo 23. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. po potrebi. deca 2 .12 godina: 1 tabl. Max.

zatim 1 x dnevno 220mg (tokom 10 dana posle zamene kolena) ili (tokom 28 .35 dana posle zamene kuka) C10AA03 (pravastatin) hipolipemik 490 Pralip. Boehringer Ingelheim Nema~ka (dabigatraneteksilat) oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina) 451 kaps. tvrda 10. PharmaSwiss tabl. Torlak (pre~i{}eni proteinski derivat tuberkulina) dijagnostik 664 rastvor za inj. 500ml i 5L pena za ko`u (7.1ml id.4 sata.prevencija kardiovaskularne bolesti: 40mg deca .40mg .20mg (8 . 10 .40mg (14 . Betadine V04CF01 (Z) PPD-T.18 godina) 268 Registar lekova 2011 . Lek tabl.72 sata. Nini mast (10%) 20g rastvor za ko`u (10%) 100ml rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml vagitorija 14 x 200mg 500 640 505 500 640 505 R02AA15 G01AX11 upotreba rastvor: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 .hiperholesterolemija ili kombinovane hiperlipidemije: 10 .3 x dnevno mazati u tankom sloju pena: prema uputstvu proizvo|a~a paralele ANTIsept D. pozitivna reakcija: pojava tvrdog infiltrata pre~nika 6mm B01AE07 (SZR) Pradaxa.13 godina). id 10 x (3ij/0. 14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije mast: 2 .porodi~na hiperholesterolemija: 10 . Hemofarm mast (10%) 40g rastvor za ko`u (10%) 100ml. Sopharma tabl. 30 i 90 x 20mg i 40mg PravaCor. rezultat se ~ita posle 48 .5%) 50ml vagitorija 14 x 200mg Povidon jod. 30 x 20mg i 40mg Pravapres.4 sata posle hirur{ke intervencije. 30 i 60 x 75mg i 110mg upotreba prevencija venske tromboembolije: 110mg 1 .5%) 500ml i 5L rastvor za ispiranje usta (8.(BR) (povidon jod) antiseptik.5ml upotreba 0.1ml) 2. 30 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima u jednoj dozi uve~e odrasli . nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja. dezinficijens strana D08AG02 R02AA15 G01AX11 D08AG02 Povidon jod.

zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika stimulacija ovulacije: 5000 . 30.10 000ij.H02AB07 (prednizon) glukokortikoid strana 527 Prednizon. im 1 i 3 x 5000ij/ml upotreba doziranje je individualno. doziranje je individualno.5 .20mg. Krka (perindopril) ACE inhibitor 484 tabl. Organon Holandija (horionski gnadotropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 35mg upotreba prevencija napada angine pektoris: 2 x 35mg (ujutro i uve~e) G03GA01 (Z) Pregnyl. Losartic. Les Laboratories Servier Preductal MR. zavisno od indikacije po~etna doza: 10 . 60 i 90 x 2mg. Losar. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12. Servier Ireland (trimetazidin hlorid) antianginalgik 471 film tabl. Anpharm Poljska Preductal MR. 20 x 5mg i 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka. Lakea. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. LozarEP. Liconsa (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. Erynorm. Jugoremedija tabl. 60mg dnevno paralele Pronison C01EB15 Preductal MR. Lotar. 10 x 5mg Prednizon. 1 x 4mg (doza odr`avanja). Max. Max. Losartan. Sentor C09AA04 Prenessa. 4mg i 8mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza). Rasoltan. 10mg dnevno paralele Prexanil Registar lekova 2011 269 . im 3 x 1500ij/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.25mg kod starijih od 75 godina). Lorista. 24 sata posle primene zadnje doze FSH C09CA01 Prelow. Bosnalijek tabl.

10 x 10mg {ume}a tabl. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno) angina pektoris: 2 . Wyeth Pharmaceuticals vakcina protiv pneumonije (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) 557 suspenzija za inj.100mg (oralno) aritmije: 5mg sporo iv. Hemofarm (metoprolol tartarat) beta blokator 478 film tabl.5ml (prva u drugom mesecu a interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena ~etvrte doze se preporu~uje u drugoj godini 7 . ne preporu~uje se upotreba du`e od 2 dana C07AB02 Presolol.G02AD02 (SZ) Prepidil gel.6 meseci: 3 doze po 0.5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena tre}e doze se preporu~uje u drugoj godini deca 12 . po potrebi ponavljati na 5 minuta do najvi{e 15mg (parenteralno).5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje 2 meseca) deca 24 meseca .3 x 50 . Hemofarm (loratadin) antihistaminik 648 tabl.100mg (oralno) tireotoksikoza: 4 x 50mg (oralno) paralele Corvitol R06AX13 Pressing. posle 15 minuta po~eti oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 x 100mg najmanje slede}a tri meseca profilaksa migrene: 2 x 50 . iv 5 x 5mg/5ml upotreba hipertenzija: 100mg dnevno (po~etna doza).11 meseci: 2 doze po 0. 2 x 50mg dnevno (oralno) infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg iv u bolusu ponavljati na 2 minuta do najvi{e 15mg.5ml 270 Registar lekova 2011 . Loratadin J07AL02 (Z) Prevenar.23 meseca: 2 doze po 0. Flonidan. 28 i 56 x 50mg film tabl. ({pric) im 1 x 0.5ml upotreba odoj~ad 2 . Claritine. po potrebi primeniti istu koli~inu gela jo{ jednom.5ml) gela. 30 x 100mg rastvor za inj.5mg/3g upotreba cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2. 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5 mg) deca 2 .5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor.5 godina: 1 doza od 0. Pfizer Belgium (dinoproston) prostaglandin za otvaranje cerviksa strana 507 endocervikalni gel (napunjen {pric) 1 x 0.

30 x 5mg i 10mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza). 30 x (5mg + 12. 30 x (5mg + 1. 30 x 2. Inhibace plus Registar lekova 2011 271 . Servier Ireland film tabl.C09AA04 (perindopril) ACE inhibitor strana 484 Prexanil. 5mg dnevno paralele Cilazapril.25mg) Prexanil Combi.5mg (doza odr`avanja).625mg) Prexanil Combi LD. 30 x (2.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme. 30 x (5mg + 1. 120 x 300mg i 60 x 400mg i 600mg upotreba odrasli iznad 18 godina u kombinaciji sa ritonavirom: 2 x 600mg odrasli iznad 18 godina koji prethodno nisu primali antiretrovirusnu terapiju: 1 x 800mg C09AA08 Prilazid. Servier Ireland film tabl. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 30 x (2. 30 x 4mg i 8mg film tabl. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. Les Laboratories Servier tabl.5mg + 0.25mg) Prexanil Combi LD. Les Laboratories Servier tabl. Les Laboratories Servier film tabl. Inhibace. 10mg dnevno paralele Prenessa C09BA04 (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 Prexanil Combi.625mg) upotreba 1 tabl. Janssen-Cilag (darunavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl. Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. Zobox C09BA08 Prilazid plus. 30 x (4mg + 1. 30 x 5mg i 10mg Prexanil.25mg) film tabl. 1 x 4mg .5mg. dnevno paralele Co Prenessa J05AE10 Prezista. Servier Ireland film tabl. Max.5mg + 0. najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus.

10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza). 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . Ampril HL.20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja). Max. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. 28 x 2. Max. dnevno (najbolje ujutru). Tritace. Hemofarm (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl. Piramil HCT.4 doze.5mg) upotreba 1 tabl. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg . 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP. Vivace Plus J01DB04 Primaceph. 20 x 5mg. Ramicomp Genericon. Tritace comp. 1 x 2.12 sati. Enatens C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 Prilenap H. u toku ili posle jela 1 x 1.20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele EnaHEXAL.5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. Piramil.1g na 6 .C09AA02 Prilenap. Ramipril H. 20 x (10mg + 25mg) Prilenap HL./inf.. Galecef 272 Registar lekova 2011 .5 . Hemofarm tabl. Enap H. Ramipril Genericon. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tabl. Max.5mg (doza odr`avanja).5mg dnevno (po~etna doza). 10mg dnevno paralele Ampril. Enap HL C09AA05 Prilinda. 10 . Enalapril. dnevno. dnevno odjednom paralele EnaHEXAL comp. dnevno paralele Ampril HD. Hemofarm (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Hemofarm tabl. Enalapril HCT. 20 x (10mg + 12. PharmaSwiss (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.25mg (po~etna doza). Hemofarm (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 tabl.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Ramipril. po potrebi 2 tabl. Enap. 5 . Vivace C09BA05 Prilinda plus. Ramitens. Max. Enalapril Sandoz.

14 x 100mg upotreba 1 x 50 . Bayer Schering Pharma (noretisteron acetat) gestagen strana 514 tabl. Galenika (atenolol) beta blokator 479 tabl.25mmol/ml) 10ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB03 Prinorm. rubeola i morbila 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5ml upotreba deca mla|a od 1 godine se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca iznad 1 godine: 0.4 sata Registar lekova 2011 273 . Bayer Schering Pharma (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. sc im 100 x 1 doza/0.2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 . zatim revakcinacija u 12 godini `ivota paralele Trimovax C09CA07 Pritor.G03DC02 Primolut Nor.100mg dnevno paralele Atenolol. rubeole i morbila) vakcina protiv parotitisa. Alkaloid (nafazolin + borna kiselina) oftalmik 657 kapi za o~i (0. 20 x 5mg upotreba endometrioza: 10mg dnevno od 5-tog dana ciklusa menoragija: 3 x 5mg tokom 10 dana za zaustavljanje krvarenja.5mg) i (80mg + 12. dnevno paralele Micardis Plus S01GA01 Proculin. 28 x (40mg + 12.5ml. 2 x 5mg od 19-tog do 26-tog dana ciklusa za profilaksu karcinom dojke: 40mg dnevno V08CA10 (Z) Primovist.5mg) upotreba 1 tabl. ({pric) 1 x (0. Bayer Schering Pharma (gadoksetinska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virusi parotitisa. Panapres J07BD52 (Z) Priorix. 1 x 80mg paralele Micardis C09DA07 Pritor Plus. Bayer Schering Pharma (telmisartan) antihipertenziv 487 tabl.3mg + 15mg)/ml 10ml upotreba 1 . Max. 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno.

15 dana (Tinea pedis. Max.G03DA03 Progesteron Depo. Galenika (prednizon) glukokortikoid 527 tabl.8 nedelja (Tinea capitis).odrasli: 200 .7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . ItraconEP. Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. im 5 x 250mg/ml upotreba habitualni poba~aj: 125mg jednom nedeljno u prvoj polovini trudno}e prete}i poba~aj: 125 ili 250mg jednom nedeljno tokom prvih 16 nedelja trudno}e (po{to je prethodno zaustavljeno krvarenje) supstituciona terapija: 1 x mese~no 125mg ili 250mg (18-og ili 20-og dana ciklusa) G03DA04 Progestogel. Liconsa (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. zavisno od indikacije po~etna doza: 10 . 60mg dnevno paralele Prednizon 274 Registar lekova 2011 . Laboratories Besins (progesteron) gestagen 514 gel (10mg/g) 80g L04AD02 (SZR) Prograf. Omicral H02AB07 Pronison. 3 nedelje (keratitis fungalis). Kanazol.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 4 .5mg i 5mg kaps. 20 x 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka. tvrda 4.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . doziranje je individualno. 7 .20mg. tvrda 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf. 4 . Tinea cruris). 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze . Panalimus J02AC02 Prokanazol.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. tvrda 30 x 0. Besins Manufacturing Progestogel. Galenika (hidroksiprogesteron kaproat) gestagen strana 513 rastvor za inj.

deca iznad 1 meseca: 2. 240mg dnevno (odrasli) Registar lekova 2011 275 .5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf) ./inf./inf.odrasli: 4 .140mg u bolusu. Recofol C07AA05 Propranolol.3 dana.80mg.4mg/kg/sat. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf.160mg.odrasli: 1 .900mg dnevno. Max. Hemofarm [abac rastvor za iv inj.0. po potrebi 120 . 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml upotreba indukcija anestezije (iv inj) . Max. po potrebi do 2 . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf.4mg/kg dnevno (deca) aritmije: 40 . Max. Alkaloid film tabl. 10 x 35mg/10ml Propafenon Alkaloid. ili 70 .deca iznad 1 meseca: 9 . Fresenius Kabi emulzija za inj. zatim 2 x 80mg po~ev{i 5 ./inf.4 x 0. Fresenius Kabi emulzija za inj.3 doze.5mg/kg dnevno (deca) angina pektoris: 2 . 1 i 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol 1% MCT Fresenius. B. Hemofarm film tabl. najdu`e 3 dana paralele Diprivan.21-og dana od infarkta migrena (profilaksa): 40mg dnevno. podeljeno u vi{e doza. 3 .240mg dnevno. 50 x 40mg upotreba hipertenzija: 2 x 40 . 320mg dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli). Braun emulzija za iv inj. pove}avati na 7 dana do 160mg dnevno.odrasli: 2 .25 . 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol Lipuro 1%.C01BC03 (propafenon hlorid) antiaritmik strana 468 Propafen. Galenika (propranolol hlorid) beta blokator 478 tabl.2.5mg/kg. Max. 1mg/kg dnevno podeljeno u 2 . posle jela parenteralno: 1 .15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf) .12mg/kg/sat .320mg (retko do 640 mg) dnevno (odrasli).40mg/10 sekundi .2mg/kg iv inj. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf.3 x 40mg. 50 x 150mg i 300mg (Z) Propafen./inf. pojedina~na doza 210mg N01AX10 (SZ) (propofol) op{ti anestetik 603 Propofol 1% Fresenius. brzinom 20 . 40 x 150mg upotreba oralno: 150 . do 320mg dnevno (odrasli) profilaksa infarkta miokarda: 4 x 40mg tokom 2 . po potrebi do 160 .

uvek u isto doba dana G02AD04 (SZ) Prostin 15 M. Zerlon HR05WA.250mg im. odoj~ad i mala deca: 3 x 2. Berlin-Chemie (ekstrakt Sabalis serulate) terapija hiperplazije prostate 521 kaps. Galenika (protamin sulfat) antagonist heparina 662 rastvor za iv inj. 5 x 50mg/5ml upotreba doze protamin sulfata zavise od doze heparina. Engelhard Arzeneimittel (suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik.G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 Proscar. meka 15. primenjuje se ili vrlo sporom iv injekcijom ili kontinuiranom iv infuzijom. im 1 x 0. 28 x 5mg Prosterid.90 minuta. posle jela. 1mg protamin sulfata inaktivira 80 . Finpros.. ukupna doza je 2mg G02AD02 (SZ) Prostin E2./inf.8 sati.100ij heparina u krvi 276 Registar lekova 2011 .25mg/ml upotreba ne treba primenjivati du`e od 2 dana kontinuirano postpartalno ili postabortivno krvarenje: 0. Pfizer Belgium (karboprost) prostaglandin za prekid trudno}e 507 rastvor za inj. 4 x 3mg upotreba 1 vaginalna tabl. po potrebi ponoviti za 6 .12 godina: 3 x 5ml sirupa ili 2 x 1/2 tabl. ukupna doza 2 vaginalne tabl. bronhospazmolitik 671 sirup (7mg/ml) 100ml oralne kapi. Sanico (dinoproston) prostaglandin za indukciju poro|aja 507 vaginalna tabl. G04CX. 28 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz. MSD Italija film tabl. (BR) Prostamol Uno. 10 x 65mg upotreba odrasli: 3 x 7. (BR) Prospan. 30 i 60 x 320mg upotreba 320mg dnevno. po potrebi ponoviti za 15 .5ml sirupa deca 4 . rastvor (20mg/ml) 20ml {ume}a tabl.5ml sirupa ili 2 x 1 tabl. V03AB14 (SZ) Protamin sulfat. Gedeon Richter film tabl..

tvrda 10 i 20 x 50mg upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije.A02BC03 Protonexa. Alkaloid (propiltiouracil) tireostatik 528 tabl. Lanzul. 45 x 100mg upotreba doziranje je individualno. 300 .6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 . Nolpaza. Pro. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka. Max. Medico Uno (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. 14 i 28 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka. Panrazol Registar lekova 2011 277 . tokom 4 nedelje paralele Controloc. Sabax N02AX02 § Protradon. tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). TramaFort.150mg dnevno A02BC02 Pulcet.600mg dnevno podeljeno u 3 doze dok bolesnik ne postane eutiroidan. Larona. 20 x 50mg tabl. Trodon H03BA02 PTU.Med. Nobel Ilac (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. Tramadol.CS (tramadol hlorid) opioidni analgetik 606 kaps. Tramadolor.2mg/kg paralele TramaFlash. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 . Lansoprazol ICP. tvrda 7. doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 . 14 i 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel. zatim doza odr`avanja 50 .100mg.

: tamno`ute film tabl.5mg deca iznad 5 godina i odrasli do 21 godine: 1 x dnevno 2.5mg/2.. AstraZeneca [vedska pra{ak za inhalaciju (200μg/dozi) 100 doza i (400μg/dozi) 100 doza upotreba lek se uzima svakodnevno ~ak i ako nema simptoma.12 nedelja paralele Famotidin.2mg dnevno (po~etno).5mg G03GA06 Puregon.4 doze. sc im 1 x (50ij/0.po~etno: 0.40mg tokom 6 . (0.2 x dnevno 2. 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati.25 .2mg dnevno Pulmicort Turbuhaler odrasli: 200 .4mg dnevno (doza odr`avanja) deca 6 meseci i starija . zavisno od klini~kog odgovora G03AB.4 doze R05CB13 Pulmozyme.25 . Organon Holandija (folitropin beta-rekombinantni humani FSH) hormon 517 rastvor za inj. Qlaira. ultrazvu~ni inhalatori se ne smeju koristiti Pulmicort odrasli: 1 .5ml) 5ml upotreba doziranje je individualno. po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 . Famotidin Alkaloid 278 Registar lekova 2011 . 5 x (2mg + 2mg) svetlo `ute film tabl. 2 x (1mg + 0mg) bele (placebo) film tabl. Gedeon Richter (famotidin) H2 blokator 419 film tabl.doza odr`avanja: 0.125mg/ml).800μg dnevno podeljeno u 2 . 28 x 20mg i 14 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg.5ml) 5ml i (100ij/0.R03BA02 (budesonid) antiastmatik strana 643 Pulmicort.0. 0.25mg/ml) i (0. se moraju uzimati redosledom koji je ozna~en na pakovanju po~ev{i od prvog dana ciklusa A02BA03 Quamatel. Max. AstraZeneca [vedska suspenzija za inhalaciju (0. najdu`e 12 meseci kontinuirano odrsli iznad 21 godine: 1 .5mg/ml) 20 x 2ml Pulmicort Turbuhaler.800μg dnevno podeljeno u 2 . 2 x (0mg + 0mg) upotreba tabl. 1600μg dnevno deca iznad 6 godina: 100 . Roche (dornaze alfa) mukolitik 646 rastvor za inhalaciju 6 i 30 x 2. 2 x (3mg + 0) ru`i~aste film tabl. po potrebi dozu pove}avati do 1mg dnevno .5 . 17 x (2mg + 3mg) tamnocrvene film tabl.8 nedelja (terapija). Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + dienogest) oralni kontraceptiv 511 28 film tabl.5ml (1mg=1000j) upotreba primenjuje se oralnom inhalacijom pomo}u raspr{iva~a.5mg dnevno. tokom 4 .

.

5 .5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. Vivace 280 Registar lekova 2011 . 10mg dnevno paralele Ampril.5mg + 12. Ufar tabl. Ampril HL. Prilinda plus. Piramil HCT. 1 x 2. Ufar tabl. 30 i 90-og dana C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ramicomp Genericon. 30 x 2.5mg) Ramicomp Genericon tabl.5ij/ml upotreba po 1ml u nadlakticu 1. 28 x 2. 28 x (2. Max. PharmaSwiss tabl. 28 i 30 x 2. 28 x 2.5mg i 5mg Ramipril Genericon.5mg + 12.25mg (po~etna doza). 30 x (2. 7. Genericon Pharma tabl.5mg. Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisani virus rabiesa . im 5 x 2. 5mg i 10mg Ramitens.5mg) i (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Vivace Plus C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ramipril. dnevno (najbolje ujutru).5mg (doza odr`avanja). 20. 14. Tritace comp. 5mg i 10mg Ramipril.5mg.J07BG01 (Z) Rabipur. Piramil. Ni Medic tabl. u toku ili posle jela 1 x 1. Prilinda. 3. 30 x (5mg + 25mg) Ramipril H. Tritace. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD.PCEC) vakcina protiv besnila strana 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Genericon Pharma Ramicomp Genericon mite tabl.

2./inf.8 .deca: 2 x 2 .20mg/kg dnevno podeljeno u 4 . PharmaSwiss film tabl.3 x 150mg. 5 x 50mg/2ml Ranitidin. tvrda 20 x 60mg upotreba 1 . Max. Wyeth Medica Irska Rapamune. Wyeth Pharmaceuticals (sirolimus) imunosupresiv 584 oblo`ena tabl. gutaju se cele 6mg prvih 24 .odrasli: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 . Spedifen Registar lekova 2011 281 .3 x 60mg uz jelo sa dosta te~nosti L04AA10 (SZR) Rapamune. 20 x 150mg i 30 x 300mg upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe oralno .1. 20 x 150mg rastvor za im iv inj. 20 x 150mg i 30 x 300mg {ume}a tabl. 30 x 400mg i 600mg i kaps.12 nedelja (refluksni ezofagitis) . meka 20 x 400mg (BR) kaps. ili 50mg rastvoreno u 20ml fiziolo{kog rastvora na 6 . Hemofarm film tabl. Ibuprofen.8 sati im inj. izuzetno 4 x 150mg. Max. 2 .4 . 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) paralele Brufen. Meda Manufacturing (acemetacin) nesteroidni antireumatik 589 kaps. im iv inf 5 x 50mg/2ml Ranitidin PharmaSwiss. PharmaSwiss (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl. Caffetin menstrual. 20 x 150mg i 300mg Ranitidin./inf. ili iv infuzijom paralele Ulcodin. 5 x 50mg/5ml Ranital. meka 20 x 200mg i film tabl. sporom iv inj. zatim 2mg dnevno M01AE01 Rapidol. 20 x 150mg i 30 x 300mg rastvor za im iv inj. 20 x 150mg rastvor za inj. Max.odrasli: 50mg nerazbla`eno na 6 .48 sati posle transplantacije. Max. ne treba deliti. 150mg uve~e (spre~avanje recidiva ulkusa). 20 x 75mg.8 sati. 300mg dnevno (ulkus) parenteralno . PharmaSwiss film tabl.6g dnevno podeljeno u vi{e doza.2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) deca 12 godina: 5 .4mg/kg.3. 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e. 30 x 1mg upotreba tabl. Nini film tabl. tokom 8 .A02BA02 (ranitidin) H2 blokator strana 419 Ranisan.8 nedelja (terapija ulkusa). Zdravlje tabl. 30 x 200mg upotreba uzima se posle jela odrasli: 0. Ulcogut M01AB11 Rantudil forte.5 doza (kao antipiretik). 6g dnevno (Zollinger-Elisonov sindrom).

Diclofenac retard. 28 x 150mg i 300mg upotreba lek se uzima uz jelo. Janssen Pharmaceutica (alfentanil) opioidni analgetik strana 603 rastvor za iv inj. 50 x (0.25mg. 1 x 150mg dnevno. Hemofarm (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 tabl. Diklofenak Duo Nini. 1mg dnevno postoperativna mu~nina . Lakea. 2 x 75mg dnevno paralele DicloRapid.odrasli: 1 .3 x 50mg (Rapten K) 4 . Novartis Farma Italija Rasilez.N01AH02 § (SZ) Rapifen. Losartan. 10 x 50mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 2 . Prelow. LozarEP. 1. Max.5mg/ml) 2ml i 10ml upotreba doziranje je individualno zavisno od vrste hirur{ke intervencije M01AB05 Rapten. Novartis Pharma Stein [vajcarska (aliskiren) antihipertenziv 489 film tabl. 10 x 12. Losar.5 . Naklofen A04AA02 (granisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 Rasetron.deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze. po potrebi pove}ati na 300mg C09CA01 Rasoltan.25mg kod starijih od 75 godina). Max. Diclofenac duo.5mg (Rp) Rapten K oblo`ena tabl. Lorista.6 x 12. 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg (12.5 . Lotar. 75mg dnevno (Rapten rapid) M01AB05 Rapten Duo. Losartic. 5 i 10 x 1mg i 2mg (Z) Rasetron. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 1 x 75mg. Zdravlje (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl./inf. Hemofarm (diklofenak kalijum) nesteroidni antireumatik 588 (BR) Rapten Rapid oblo`ena tabl. Sentor 282 Registar lekova 2011 ./inf.odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Kytril C09XA02 Rasilez. po mogu}nosti u isto doba dana. Erynorm. Max. Actavis Malta film tabl.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta . 5 x 1mg/ml i 3mg/3ml upotreba uz hemioterapiju . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Hameln Pharmaceuticals koncentrat za rastvor za iv inj.

/inf.odrasli: 1 .5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf. Schering-Plough Labo.) .rekombinantni) antivirotik 581 pra{ak za rastvor za inj. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za iv inj.40mg/10 sekundi . ({pric) sc 12 x 22mcg/0.humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj. 30 i 60 x 1. Propofol 1% Fresenius.5mg/kg. Indapres SR L03AB05 (SZR) Realdiron.C03BA11 Rawel SR.deca iznad 3 godine: 9 .odrasli: 2 . brzinom 20 . Merck Serono (interferon beta 1a .interferonom ili peg interferonom alfa paralele Copegus L03AB07 (SZR) Rebif. Krka (indapamid) antihipertenziv strana 473 tabl.5ml i 44mcg/0./inf. Belgija (ribavirin) antivirotik 549 kaps.deca iznad 3 godine: 2.2. 1 x (20mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj. tvrda 140 x 200mg upotreba 1000 . nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Intron A J051B04 (SZR) Rebetol.5ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Avonex N01AX10 (SZ) Recofol.4mg/kg/sat.5mg upotreba 1. nekoliko dana.5mg posle doru~ka paralele Indapres.12mg/kg/sat . sc 5 x 3Mij upotreba 1 .15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf.36Mij dnevno. najdu`e 3 dana paralele Diprivan.odrasli: 4 . sa produ`enim osloba|anjem 20. Propofol 1% MCT Fresenius. podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa . Bayer Schering Pharma (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj.1200mg dnevno. Sicor Biotech (interferon alfa 2b .) .) . Propofol Lipuro 1% Registar lekova 2011 283 .

6000ij/0. iv 1 x 500ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Abbott (sibutramin) supresor apetita 429 kaps. 4000ij/0. 500ij.3ml. ako je potrebno posle 4 nedelje pove}ati na 15mg.5mg u jednoj dozi uz jelo A08AA10 (SZ) Reductil. iv 1 x 1000ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) upotreba doziranje je individualno paralele Advate. 20 x 1. Wyeth Pharma [panija (moroktokog alfa) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Hemofarm (dihidroergotoksin mesilat) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. (karpula) sc iv 1 x 10000ij/ml.5mg ili 4.5mg i 4. Kogenate Bayer B03XA01 (SZ) Recormon.humani)) hemostatik strana 453 Recombinate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3ml. iv 1 x 250ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. iv 1 x 250ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 10000ij/0. 5000ij/0.5mg upotreba 3 x 1.B02BD02 (SZ) Recombinate. 1 x 250ij.3ml. tvrda 28 x 10mg i 15mg upotreba odrasli 18 .3ml. trajanje terapije 1 godina B02BD02 (SZ) ReFacto AF.6ml i 1 x 30000ij/0. Max.65 godina: 10mg u jutro. iv 1 x 1000ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 2000ij/0. 1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno 284 Registar lekova 2011 . Roche (epoetin beta . 20000ij/ml i 60000ij/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije C04AE01 Redizork. iv 1 x 500ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII . ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0.6m rastvor za inj.humani rekombinantni eritropoetin) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj.3ml.

21 i 63 x (0.1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 .deca do 6 godina: 0.14 godina: 0. Organon Holandija (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl.A03FA01 Reglan. ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno. Mirtazapin ODT Sandoz. izuzetno 2 doze na 24 sata kad nema odgovora na prvu dozu bolesnici telesne mase izvan propisanih granica (ispod 38kg i iznad 114kg) dobijaju dozu od 0. sc 1. im iv 30 x 10mg/2ml upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno .5mg/kg dnevno .0. GlaxoSmithKline Australija (zanamivir) antivirotik 552 pra{ak za inhalaciju 20 x 5mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10mg. 40 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 120ml rastvor za inj. Remirta. Glaxo Wellcome Francuska Relenza. primenu zapo~eti unutar 48 sati od pojave simptoma. Alkaloid (metoklopramid hlorid) antiemetik strana 422 tabl. Mirzaten. 2 i 7 x 12mg/0.5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Klometol G03AA09 Regulon. 45mg dnevno paralele Calixta. Max 0.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.03mg + 0. a primenjivati 5 dana A06AH01 (SZR) Relistor.10mg. Novynette J05AH01 Relenza.odrasli: 3 x 5 . Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv 511 film tabl. Tifona Registar lekova 2011 285 . zatim 7dana pauze paralele Mercilon.15mg/kg N06AX11 Remeron. tokom 21-og dana. Mirtazapin.25 . 12mg (62-114kg) svakog drugog dana. 30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. trajanje tretmana je 4 meseca odrasli iznad 18 godina: 8mg (38-61kg). Wyeth Lederle Italija (metilnaltrekson bromid) laksativ za opstipaciju izazvanu opioidima 427 rastvor za inj. po potrebi dozu pove}ati do Max.6ml upotreba Max.

gutaju se cele 3 x 800 . zatim ponavljati na 8 nedelja. terapija se obustavlja ako nema pobolj{anja za 2 nedelje (odrasli) ili 10 nedelja (deca).17 godina: 5mg/kg tokom 2 sata.8 nedelja N06DA04 Reminyl. ako bolesnik ne reaguje u okviru 12 nedelja doza mo`e da se pove}a za 1. Remeron. nedelje. 1 x (1mg/ml) 20ml.5mg/ml) 20ml.5mg/kg svakih 8 nedelja Crohnova bolest odrasli i deca 6 . (5mg/ml) 20ml i (10mg/ml) 20ml upotreba primenjuje se kontinuiranom potko`nom infuzijom kroz kanilu sme{tenu pod ko`u na stomaku V03AE02 Renagel. Genzyme (sevelamer) terapija hiperfosfatemije 663 film tabl. Mirzaten. detaljna uputstva potra`iti u literaturi proizvo|a~a reumatoidni artritis odrasli: 3mg/kg tokom 2 sata. i 6.6 nedelja. dozu ponoviti posle 2 . Mirtazapin ODT Sandoz. doza se ponavlja 2. psorijaza odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata. ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno. se ne smeju deliti. doza se ponavlja 2. 180 x 800mg upotreba tabl. nedelje nakon po~etne doze. Tifona B01AC21 (SZ) Remodulin. (2. 7. inhibitor agregacije trombocita 450 rastvor za inf. zatim na 8 nedelja ankiloziraju}i spondilitis odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata. Centocor (infliksimab) strana imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i 585 Kronove bolesti pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. Janssen Pharmaceutica (galantamin) terapija demencije 628 oralni rastvor (4mg/ml) 100ml upotreba po~etno doziranje: 2 x 4mg tokom 4 nedelje. Exel (trepostinil natrijum) vazodilatator. 45mg dnevno paralele Calixta. doza odr`avanja je 5mg/kg 2. 1 x 100mg upotreba terapiju vodi specijalista sa iskustvom u le~enju indikovanih bolesti. pove}ati na 2 x 8mg tokom slede}e 4 nedelje doza odr`avanja: 2 x 8 .5mg/kg do Max. i 6.1600mg uz jelo 286 Registar lekova 2011 . zatim na 6 . 30 x 15mg i 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja.L04AA12 (SZ) Remicade. Mirtazapin.12mg N06AX11 Remirta. zatim na 8 nedelja ulcerozni kolitis. po potrebi dozu pove}ati do Max. psorijati~ni artritis. i 6. nedelje. Actavis Malta (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl.

socijalna fobija. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. 500ij (od 13. Liconsa (formoterol fumarat) antiastmatik 641 pra{ak za inhalaciju. Seroxat J06BB01 (Z) Rhesonativ. 12 . 30 x 20mg upotreba depresija. 60mg dnevno paralele Actapax.3g gela Registar lekova 2011 287 . Gedeon Richter (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. Partobulin SDF. Immunorho. generalizovani anksiozni poreme}aj. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 2mg. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. Max. 24mg dnevno Requip Modutab bolesnici prethodno stabilizovani na Requip dobijaju totalnu dnevnu dozu kao Requip Modutab 1 x dnevno. Rhophylac 300 M02AA06 (BR) Rheumon gel. Paroksetin. nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 1250ij paralele Beoglobin D. Max. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. Octapharma (anti D (Rho) imunoglobulin .9mg dnevno podeljeno u 3 doze.75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno. Arketis. pove}avati po 0. 210 x 0.75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno). Glaxo Wellcome Nema~ka ReQuip. 24mg dnevno paralele Eminens R03AC13 Respilong. SmithKline Beecham UK tabl. im 1 x 250μg/2ml upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 250ij (do 12 nedelje gestacije). Meda Manufacturing (etofenamat) nesteroidni antireumatik 593 gel (5%) 40g upotreba 3 x mazati obolelo mesto sa 2 . 2mg i 5mg Requip Modutab. 4mg i 8mg upotreba ReQuip 0. SmithKline Beecham UK film tabl. 21 x 1mg.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj.24μg dnevno (bronhijalna astma. Paroxetin Sandoz. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max.N04BC04 (ropinirol) antiparkinsonik strana 616 ReQuip.25mg film tabl. dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 . kaps. reverzibilni opstruktivni simptomi drugih bolest plu}a) paralele Oxis Turbuhaler N06AB05 Rexetin. tvrda 60 x 12μg + inhalator upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 12μg po potrebi dozu ponoviti za 30 minuta (akutni napad).

uvek u isto vreme u toku dana (ako se jedna doza presko~i slede}u uzeti prema predvi|enom rasporedu) R01BA52 (BR) Rinasek. nedelje gestacije). legionelama. sanofi aventis (riluzol) neuroprotektiv 632 film tabl.5mg + 60mg) sirup (1. 10 x (2. 56 x 50mg upotreba odrasli: 2 x 50mg. tvrda 16 x 300mg upotreba tuberkuloza . 3 x ½ tablete ili 1 kafenu ka{iku sirupa (6 .12 godina) B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 Ringer"s injection. B. tvrda 16 x 300mg Riftan. podeljeno u dve doze.25mg + 30mg)/5ml 100ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 3 x 1 tabletu ili 2 kafene ka{ike sirupa deca: 3 x ½ kafene ka{ike sirupa (2 . Galenika kaps.6 godina).1200mg dnevno podeljeno u 2 . ({pric) im iv 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj (u prva 72 sata): 300μg prevencija komplikacija u trudno}i (do 12. Immunorho. Zdravlje rastvor za inf.3mOsm/L) Ringerov rastvor. 300μg (od 13. CSL Behring (anti D (Rho) imunoglobulin .5 . klamidijama i bruceloza .humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 rastvor za inj.odrasli: 600 . Hemofarm (triprolidin hlorid + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 tabl.odrasli iznad 50kg: 600mg dnevno u jednoj dozi ispod 50kg: 450mg dnevno u jednoj dozi . nedelje gestacije): najmanje 200μg. 10 x 500ml i 1000ml (309.4 doze N07XX02 Rilutek.20mg/kg dnevno. Braun rastvor za inf. Rhesonativ J04AB02 (rifampicin) antibiotik 548 Rifamor.deca: 10 . Partobulin SDF. Max. nedelje gestacije) paralele Beoglobin D. odmah a najksnije za 72 sata od nastanka rizi~nog doga|aja abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12. Hemofarm kaps.J06BB01 (SZ) Rhophylac 300.3mOsm/L) upotreba 0. 600mg dnevno infekcije stafilokokama. 500ml (309.1L dnevno paralele Natrii chloridi infundibile compositum 288 Registar lekova 2011 .

ili iv inf.. dozu postepeno pove}avati tokom 2 . Torendo Q-TAB N03AE01 (klonazepam) antiepileptik 611 Rivotril. Galenika tabl.R01AB08 (BR) Rinofluimucil. do 10mg Registar lekova 2011 289 . 50mg na 2 nedelje paralele Speridan. Roche tabl.5 godina: 0.25mg dnevno (po~etna doza). Max.uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 . Pliva Hrvatska film tabl./inf. 30 x 2mg Rivotril Roche. 37.5mg/2ml i 50mg/2ml Rispolux. im 1 x 25mg/2ml. Janssen-Cilag film tabl. 20 x 1mg.5mg dnevno (po~etna doza). Torendo. 37. 3 . podeljeno u vi{e doza .5mg i 30 x 2mg (SZ) konc. 20 x 1mg. rastvor (1% + 0. 5 x 1mg/ml + 5 x 1ml vode za injekcije upotreba oralno . ili iv inf.5%) 10ml upotreba odrasli: 3 . 2 x 8mg parenteralno: 25mg.deca: 0. 2mg. Janssen Pharmaceutica oralni rastvor (1mg/ml) 30ml i 100ml Rispolept.4 x 2 doze u svaku nozdrvu deca iznad 6 godina: 3 . 20 x 1mg. 1 . 0. Hemofarm film tabl. 2mg.4mg. . 2mg.odrasli: 1mg uve~e. Zambon Italija (acetilcistein + tuaminoheptan) terapija rinitisa strana 638 sprej za nos.4 nedelje do doze odr`avanja 4 . 3mg i 4mg Rissar. Sandoz film tabl. 50 x 0. Max.deca do 1 godine: 0.3mg dnevno (doza odr`avanja) 5 .5 .odrasli: 1mg sporom iv inj. Cilag AG pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.1mg dnevno (doza odr`avanja) 1 . Alkaloid Beograd film tabl.12 godina: 0.25mg dnevno (po~etna doza). za rastvor za im iv inj.5mg sporom iv inj. 20 x 1mg. po potrebi dozu ponavljati Max. 2mg i 3mg Risset. 3mg i 4mg upotreba oralno .6mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno (samo za status epilepticus) . 2mg.4 x 1 dozu u svaku nozdrvu N05AX08 (risperidon) antipsihotik 621 Risperidon.8mg dnevno. 3mg i 4mg (Z) Rispolept Consta.5mg ili 50mg na 2 nedelje. 20 x 1mg. 3mg i 4mg Rispolept.

Azaran. Ceftriaxon-MIP. tokom terapije treba piti dosta te~nosti uobi~ajeno doziranje: 0.rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj.5ml. Ceftriakson. 2g na 12 sati odoj~ad i deca do 12 godina: 20 .25μg uz odre|ivanje serumskog kalcijuma 1. MSD Italija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima) 562 oralni rastvor (tuba) 1 x 2ml upotreba 3 doze po 2ml: I dozu dati od 6 do 12 nedelje a II i III u razmacima od 4 nedelje (sve 3 doze moraju biti date najkasnije do 26 nedelje). 50mg/kg dnevno paralele 3cef. 3.5 . 5 x 2g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . i 6.1μg dnevno postmenopauzna osteoporoza: 2 x 0.80mg/kg dnevno.5Mij/0. iv 1 x 1g + 10ml vode za injekcije pra{ak za rastvor za inf.D10BA01 (SZR) Roaccutane.5ml.5ml lidokain hlorida 1% pra{ak za rastvor za inj. 2g dnevno neonatusi: Max.5ml i 9Mij/0. druga doza za 4 nedelje (obe doze treba da budu od istog proizvo|a~a. nedelja ili meseci zavisno od indikacije J07BH01 (Z) Rotarix. zatim 0.5mg/kg dnevno tokom 4 nedelje (po~etna doza). zavisno od koncentracije Ca2+ u serumu.6ml upotreba 3 . nekoliko dana. im 1 x 1g + 3. tvrda 30 i 100 x 10mg i 20mg upotreba 0.36Mij dnevno.5μg upotreba doziranje je individualno. meseca a zatim svakih 6 meseci J01DD04 (Z) Rocephin. Labilex. po potrebi pove}avati za 0.1mg/kg dnevno obi~no tokom 16 nedelja A11CC04 Rocaltrol. Roche (interferon alfa 2a . Roche (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za inj. ({pric) sc im 1 x 3Mij/0. Max.4 nedelje do doze odr`avanja 0. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) J07BH01 (Z) RotaTeq.. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusom) 562 pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1 x 1ml upotreba prva doza u 6-oj nedelji. Longaceph L03AB04 (SZR) Roferon A.25μg na 2 . Roche (izotretinoin) terapija akni strana 502 kaps.1 .25μg dnevno ili na drugi dan. Lendacin. Max. 4. 6Mij/0. Roche (kalcitriol) analog vitamina D 440 kaps.25μg i 0. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) 290 Registar lekova 2011 .5ml rastvor za inj. tvrda 30 i 100 x 0. (karpula) sc im 1 x 18Mij/0.2 g dnevno.

50 x 135mg upotreba 3 x 135mg na 20 minuta pre jela paralele Colospa retard J01FA06 Runac. za oralnu suspenziju 10 x 50mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom. 30 minuta pre jela J01FA06 Roximisan. Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + menton + cineol + mentol + borneol) holelitijatik strana 425 kaps.2 meseca A03AA04 Rudakol. (BR) Rowachol. Jadran Galenski Laboratorij (metronidazol) dermatik 499 krem (10mg/g) 25g upotreba ujutro i uve~e naneti krem u tankom sloju na obolelu ko`u..2 x 1 kapsula. 30 minuta pre jela deca: 1 . Belupo (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 oblo`ena tabl. 10 x 150mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom.2 kapsule.2 kapsule.A05AX. terapija traje 1 .8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2 x 1 . (BR) Rowatinex. pre jela deca do 40kg: 5 . Jugoremedija (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. meka 50 x (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . Slaviamed (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. 30 minuta pre jela G04BC.. pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati. pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati. 10 x 150mg tabl.8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. pre jela paralele Runac D06BX01 Rozamet. pre jela deca do 40kg: 5 . pre jela paralele Roximisan Registar lekova 2011 291 . 30 minuta pre jela deca: 1 .2 kapsule. meka 50 x (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol) urolitijatik 519 kaps.

za `vakanje 20 i 50 x 500mg i 20 x 1000mg Rutacid. za `vakanje 20 x 500mg upotreba tablete se polako otapaju u ustima odrasli: 1g izme|u obroka i pred spavanje deca 6 . Bayer HealthCare tabl.A02AD04 (BR) (hidrotalcit) antacid strana 419 Rupurut.12 godina: 500mg izme|u obroka i pred spavanje 292 Registar lekova 2011 . Krka tabl.

.

15 .deca: 40 .30mg/kg/dan podeljeno u 2 . Max.3mm. zatm 500mg ujutro i 1g uve~e slede}ih 7 dana.60mg/kg dnevno reumatoidni artritis . pre svakog nano{enja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika 294 Registar lekova 2011 . Asacol.odrasli: 4 x 1 . Protonexa A07EC01 Salazopyrin EN.3 doze (profilaksa relapsa) paralele 5-ASA. Larona.2g .odrasli: 4 x 1 .oralno: 3 x 500mg .30mg/kg dnevno Chronova bolest . Kemwell (sulfasalazin) sulfonamid 428 gastrorezistentna tabl.odrasli: 500mg uve~e tokom 7 dana. zatim 2 x 500mg slede}ih 7 dana.12 nedelja). zatim 20 . Pentasa D06BA01 Sanaderm. Zdravlje (sulfadiazin srebro) dermatik 498 krem (1%) 50g upotreba 1 .60mg/kg dnevno u akutnoj fazi.deca: 40 .2g u akutnoj fazi.rektalna suspenzija . nastaviti sa 2 x 1g. 3 x 500mg (profilaksa relapsa) . 50 i 100 x 250mg i 500mg supozitorija 10 x 500mg rektalna suspenzija 7 x 4g/60ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode odrasli . zatim 2g dnevno podeljeno u vi{e doza tokom nekoliko godina . 100 x 500mg upotreba ulcerozni kolitis .50mg/kg/dan podeljeno u 3 doze (akutna faza obi~no 8 . tvrda 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel.1g (akutna faza). 3 x 250mg (profilaksa relapsa) . Hemofarm (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. Dr Falk Pharma (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 gastrorezistentna tabl. Lanzul.A02BC03 Sabax.rektalno (supozitorija): 3 x 500mg (akutna faza).odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja deca iznad 6 godina oralno ili rektalno: 30 .2 x dnevno naneti na opekotinu u sloju 1 . 3g dnevno A07EC02 Salofalk. Lansoprazol ICP.

R.akromegalija: 2 . Zonadin Registar lekova 2011 295 . davati sporom iv inf. podno{ljivosti leka. 1.2mg dnevno .): 20mg na 4 nedelje tokom 3 meseca zavisno od odgovora. oralni rastvor iskoristiti u roku 2 meseca od otvaranja boce paralele Cicloral H01CB02 (SZR) (oktreotid) antagonist somatostatina 525 Sandostatin.L04AA01 (SZR) (ciklosporin A) imunosupresiv strana 583 Sandimmun. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za inj.1mg. razbala`en rastvor je stabilan najvi{e 24 sata.1mg/ml Sandostatin LAR. Scherer Nema~ka kaps.1mg sc dnevno Sandostatin LAR . 10 x 250mg/5ml Sandimmun Neoral. im 1 x 10mg/2. 20mg/2.ubla`avanje simptoma koji se javljaju kod gastro-enteropankreati~nih endokrinih tumora: 1 . Max.5ml i 30mg/2. 50mg i 100mg oralni rastvor (100mg/ml) 50ml Sandimmun Neoral. zavisno od odgovora do 3 x 0. Zolsana. meka 50 x 25mg.10mg pred spavanje paralele Belbien. u trajanju od preko 2 do 6 sati.pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu razbla`iti mlekom ili vo}nim sokom (osim sokom od grejprfruta) u staklenoj posudi. 50mg i 100mg upotreba doziranje je individualno.05 . sc iv inf. Lek (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. Max 30mg na 4 nedelje N05CF02 Sanval. Novartis Pharma Stein [vajcarska koncentrat za rastvor za inf. 5 x 0. otvori.3 x 0.2 x 0.5ml. Novartis Pharma Francuska kaps.P. Stilnox. Novartis Pharma [vajcarska pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj. komplikacije posle operacije pankreasa: 3 x 0.0. funkcionalni gastro-enteropankreasni endokrini tumori (posle sc doze Sandostatina prelazi se na duboku im primenu Sandostatin LAR inj.koncentrat za infuziju pre upotrebe razbla`iti fiziolo{kim rastvorom ili 5%-nim rastvorom glukoze u odnosu 1:20 do 1:100.05mg. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 .5mg dnevno . zavisno od indikacije. Sandimmun Neoral .5ml upotreba Sandostatin . sadr`aj mora odmah biti upotrebljen.kontrola uporne dijareje kod AIDS-a. dnevnu dozu uvek treba davati podeljeno u 2 pojedina~ne doze Sandimmun . meka 50 x 25mg.akromegalija. prilago|eno koncentraciji leka u krvi. Kada se amp.

75ml. Alendronat ICP. 28 x 600mg upotreba 1 tabl. Cordarone M05BA04 Sedron. Erynorm.400mg) uz EKG kontrolu. Gedeon Richter (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. Losartic. Forosa. Max. Lotar.N02CC01 Sapphirex. 30 x 25mg. Rasoltan 296 Registar lekova 2011 . 75ml. Losar. Lakea. Prelow. LozarEP./inf.100mg kod akutnog napada migrene. Sumacta. Sumatriptan V08AB04 (SZ) Scanlux. 5 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje. Novartis Pharma Stein [vajcarska (telbivudin) terapija hepatitisa B 551 film tabl. zatim smanjiti na 1 . 100ml i 200ml Scanlux 370 rastvor za inf. Ebewe Pharma (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 tabl. 100ml i 200ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J05AF11 Sebivo. Fosamax C09CA01 Sentor. Lorista.2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg (300 . 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (25mg kod starijih od 75 godina). Max. Amiodaron Sandoz. Alendronat. Losartan. 1 i 10 x 50ml. Sanochemia Pharmazeutica (jopamidol) Rö kontrast 665 Scanlux 300 rastvor za inf. Hemofarm (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl. 1 i 10 x 50ml. 1. Bonap.2g dnevno paralele Amiodaron. 300mg na 24 sata paralele Imigran. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Gedeon Richter (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl. dnevno C01BD01 Sedacoron. 50 x 200mg rastvor za iv inj. 2 x 50mg i 100mg upotreba 50 . 4 i 12 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x nedeljno po 70mg paralele Alefoss.

100mg dnevno paralele Asentra. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max.6mg) Septolete D lozenga bez {e}era 30 x (1mg + 1.6mg + 0. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg.6mg + 0. Krka (cetilpiridinijum hlorid) antiseptik za grlo strana 417 Septolete plus lozenga 18 i 30 x (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka lozenga 18 x 1. Krka (benzalkonijum hlorid + levomentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol) antiseptik za grlo 417 lozenga 30 x (1mg + 1. Tragal. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . 250μg ili 500μg flutikazona deca 4 .12 godina) R03AK06 Seretide Diskus. (250μg + 50μg) i (500μg + 50μg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg. Sertralin. Halea. Sertralin ICP.12 godina: do 6 lozengi dnevno A01AB11 (BR) Septolete.2mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca 4 . Sidata.10 godina).2mg + 1mg + 0. GlaxoSmithKline Poljska (salmeterol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (25μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 4 godina: ujutro i uve~e po 50μg. 100μg deca ispod 4 godine: ne preporu~uje se N06AB06 Serlift. Glaxo Wellcome Velika Britanija antiastmatik (flutikazon propionat + salmeterol) 642 pra{ak za inhalaciju (diskus akuhaler) 60 x (100μg + 50μg).2mg Septolete divlja tre{nja lozenga 18 x 1.2mg + 1mg + 0.2mg Septolete limun lozenga 18 x 1.A01AB11 (BR) Septolete. Sertiva. Setaloft. Medico Uno (sertralin) antidepresiv 625 film tabl.10 godina: do 4 lozengi dnevno 10 .6mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca: 4 lozenge dnevno (4 . Zoloft Registar lekova 2011 297 . Max. Luxeta. do 6 lozengi dnevno (10 .12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg flutikazona R03AC12 Serevent.

generalizovani anksiozni poreme}aj. Glaxo Wellcome Francuska Seroxat.800mg (dalje u zavisnosti od odgovora) . 60 x 25mg. 1 x 100mg (III dan). Europharm Seroxat. 60mg dnevno paralele Actapax.50mg dnevno Seroquel XR lek se daje najmanje 1 sat pre jela. dalje 300 . 30 x 30mg upotreba 3 x 1 . manija: 1 x 300mg (I dan). SmithKline Beecham UK (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. tablete se ne mogu deliti odrasli . 300mg i 400mg upotreba Seroquel odrasli . po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 100mg i 200mg Seroquel XR. Pfizer Italia (nicergolin) terapija poreme}aja cirkulacije strana 476 film tabl. S.2 tabl. Arketis. AstraZeneca UK film tabl.600mg dnevno u zavisnosti od odgovora stariji od 65 godina: 50mg dnevno (po~etno). pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno).C. 300mg (IV dan). pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. 100mg (II dan). 4 x 25mg (II dan).depresivne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja (pre spavanja): 50mg (I dan). 200mg (III dan).shizofrenija: 2 x 25mg (I dan). u toku obroka N05AH04 (kvetiapin fumarat) antipsihotik 620 Seroquel. 150mg. zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 50mg dnevno Seroquel i Seroquel XR . posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. Rexetin 298 Registar lekova 2011 .C04AE02 Sermion. 200mg. 300mg (III dan). 200mg (II dan). sa produ`enim osloba|anjem 60 x 50mg. 800mg na dan. uobi~ajeno 400 . 30 x 20mg upotreba depresija. AstraZeneca UK tabl. 1 x (6 x 25mg + 3 x 100mg + 1 x 200mg) film tabl. zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 .shizofrenija.mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan). socijalna fobija.800mg dnevno paralele Kventiax N06AB05 Seroxat. Paroksetin. 1 x 400 . Paroxetin Sandoz. 400mg (IV dan). 1 x 600mg (II dan).

1 x (2. 1 x 25mg./inf. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Serlift. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Halea. 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Viagra C01CX08 (SZ) Simdax. Abbott (sevofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. Novartis Pharma Stein [vajcarska (baziliksimab) imunosupresiv 584 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. odrasli i deca iznad 35kg: 20mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 20mg ~etvrtog dana posle transplantacije deca iznad 2 godine ispod 35kg: 10mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 10mg ~etvrtog dana posle transplantacije Registar lekova 2011 299 . 1 x 20mg/5ml upotreba rastvara~ je voda za inj. 28 x 50mg i 100mg Sidata. 14 i 28 x 50mg i 100mg Sertralin. Luxeta. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za sevofluran G04BE03 Sildena. 50mg i 100mg upotreba 25 . Aurobindo film tabl.100mg.N06AB06 (sertralin) antidepresiv strana 625 Sertiva. Hemofarm film tabl. Zdravlje film tabl.5mg/ml) 5ml upotreba doziranje je individualno L04AA09 (SZ) Simulect. te~nost 100% 1 x 250ml upotreba doziranje je individualno. Hemofarm (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Abbott (levosimendan) kardiostimulans 469 koncentrat za rastvor za inf. Tragal. 28 x 50mg Sertralin ICP. Novartis Bangladesh film tabl. Laboratorios Belmac film tabl. 30 x 50mg i 100mg Setaloft. Zoloft N01AB08 (SZ) Sevorane.100mg dnevno paralele Asentra.

C10AA01 (simvastatin) hipolipemik strana 490 Simva Sandoz.5mg na 8 sati (do 1 godine). 30 x 10mg. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . Vasilip. Salutas Pharma film tabl. 28 x 10mg. Jadran Galenski Laboratorij film tabl. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Fludara. Ni Medic film tabl. Ospamox L01BB05 (SZ) Sindarabin. Laboratorios Belmac film tabl. 20mg i 40mg Simvastatin. 250mg na 8 sati (5 ./inf. 1 x 50mg upotreba primenjuje se bolus injekcijom ili iv infuzijom: 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. Medico Uno film tabl.12 godina) paralele Amoksicilin. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Amoxicillin. Galenika (amoksicilin) penicilin 533 kaps. 28 x 10mg. Sindan Pharma (fludarabin fosfat) citostatik . Zocor J01CA04 Sinacilin. 20mg. 125mg na 8 sati (1 . Fludarabine Teva 300 Registar lekova 2011 . 28 x 10mg. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 20 i 28 x 10mg. 6g dnevno deca: 62. Max. Hollesta. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. 20mg i 40mg Simvax. 30mg i 40mg Simvabel.750mg na 8 sati. Zdravlje film tabl. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza).4 godine). 20mg i 40mg Simvor.antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za iv inj. 28 x 10mg i 20mg Simvastatin ICP.

30 x 450mg upotreba 0. 3 uzastopna dana.4mg/m2 dnevno. Sindan Pharma (doksorubicin hlorid) citostatik .L01CD01 (SZ) Sindaxel. Paclitaxel PharmaSwiss. jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1.2g dnevno podeljeno u 2 doze R05DB13 Sinetus. Doxorubicin "Ebewe".05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Vincristine L01DB01 (SZ) Sindroxocin. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika rastvora) 3 .antimitotik 569 pra{ak za rastvor za iv inj.3 uzastopna dana. svake tri nedelje.9 .antibiotik 570 pra{ak za rastvor za iv inj. 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno. Doxorubicin Teva M02AX03 (BR) Sinedol. svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD. iv infuzijom tokom 3 sata paralele Paclitaxel "Ebewe".antimitotik strana 570 koncentrat za rastvor za inf.2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne pokrivati zavojem) C10AB04 Sinelip. 0.1 godine: 4 x 2mg (½ male ka{ike rastvora) 1 ./inf. Galenika (butamirat citrat) antitusik 647 oralni rastvor (4mg/5ml) 200ml upotreba deca 6 meseci . 1 x 1mg upotreba odrasli: 1 . Max./inf.5 . Paclitaxel Teva.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a).75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 . 1 x 30mg/5ml i 100mg/16. Sindan Pharma (vinkristin sulfat) citostatik .12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika rastvora) paralele Omnitus Registar lekova 2011 301 .2mg/m2 dnevno (preko 10kg). Hemofarm (gemfibrozil) hipolipemik 490 film tabl.1. Sindan Pharma (paklitaksel) citostatik . Taxol L01CA02 (SZ) Sindovin. Hemofarm terapija sportskih povreda (dimetilsulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol) 594 gel (150mg + 500ij + 25mg)/g 40g upotreba 1 .67ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 .1.6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike rastvora) 6 .30mg/m2 dnevno tokom 2 .

14 godina: 5mg (tabl.025%) 15g mast (0.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Panolon D07CC02 Sinoderm N.8mg drugog dana.025%) 15g gel (0.8mg uvek u isto doba dana D07AC04 Sinoderm. Actavis Italy Sinoxal. neomicin sulfat) dermatik 500 krem 15g (0. 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja.) deca 6 meseci . zavisno od protrombinskog vremena 8 . Sindan Pharma (oksaliplatin) citostatik .6 godina: 4mg (tabl. Galenika (fluocinolon acetonid. 20 x 4mg upotreba doziranje je individualno.025%) 30g upotreba 2 .3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati L01XA03 (SZ) Sinoxal. MSD Holandija (montelukast) antiastmatik strana 645 granule 28 x 4mg tabl.R03DC03 Singulair. za `vakanje) paralele Monkasta B01AA07 Sinkum 4. 1 x 50mg i 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.25mg + 3300ij)/g upotreba 2 . za `vakanje ili granule) 6 . ali se te~nost mo`e uzeti posle upotrebe leka odrasli i deca iznad 15 godina: 10mg (progutati celu tabl. Galenika (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0. Oxaliplatin Pliva Lachema 302 Registar lekova 2011 . 4 .alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf. Oxaliplatin PharmaSwiss.12mg prvog dana. za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl. 1 sat pre ili 2 sata posle jela.25mg + 3300ij)/g mast 15g (0. Jugoremedija (acenokumarol) oralni antikoagulans 448 tabl. nisu namenjene za rastvaranje u vodi ili drugim te~nostima. granule se mogu direktno progutati ili pome{ati sa mekanom hranom. od tre}eg dana nastaviti dozom odr`avanja 1 . ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine. Oxaliplatin "Ebewe".

3 x 500mg ili 1 .alkiliraju}i agens strana 572 koncentrat za rastvor za inf.7 dana mo`e se pove}ati za po 2 ili 4mg Registar lekova 2011 303 . Lastet.100mg/m2 dnevno. 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima. Sindan Pharma (etopozid) citostatik . Berlin-Chemie (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. tokom 5 dana. doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan.4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 . sporom inf. Max.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe". za 3 . po potrebi jo{ 2 . cerebrovaskularna oboljenja. 60 i 120 x 500mg.5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 .L01XA01 (SZ) Sinplatin. Gluformin.4mg. 30.4 nedelje paralele Cisplatin. jednom na 3 . tokom 2 . za 3 . Metfogamma.2 x 850mg . 1 x (1mg/ml) 10ml i 50ml upotreba monoterapija . Tefor M03BX02 Sirdalud. Novartis Urunleri Turska (tizanidin) miotonolitik 596 tabl.50mg/m2 tokom 4 . posle 3 .4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. tokom 3-5 dana. 36mg dnevno spasti~nost kod neurolo{kih poreme}aja (multipla skleroza.4mg pred spavanje. Platinex. Etoposide Teva. 30 x 2mg i 4mg upotreba bolni spazam mi{i}a (cervikalni i lumbalni sindrom): 3 x 2 .4 nedelje za oralnu upotrebu 2. Metformin. Cisplatin "Ebewe". Sindan Pharma (cisplatin) citostatik . Cisplatin PharmaSwiss. cerebralna paraliza): 3 x 2mg. tre}eg i petog dana na 3 .4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. Platosin L01CB01 (SZ) Sintopozid.antimitotik 569 koncentrat za rastvor za inf. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta. Etoposide PharmaSwiss. Vepesid A10BA02 Siofor. 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 . Etoposide..5 dana. po potrebi postepeno pove}avati do Max. sa prekidima 2 .odrasli i deca: 50 . tokom 5 dana na 3 .1000mg.100mg/m2. Cisplatin Teva.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. degenerativna oboljenja ki~me.

Lisinopril Sandoz.12 godina: 3 x 5ml D10AX03 (BR) Skinoren. Beaufour Ipsen (diosmektit) adsorbens 428 pra{ak za oralnu suspenziju 10 i 30 x 3g upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u 1/2 ~a{e vode ili pome{a sa hranom odrasli: 3 .6 x 1 pra{ak deca : 1 pra{ak dnevno (do 1 godine). Alkaloid (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. 30 x (20mg + 12. (BR) Sirup br{ljana Bocko. 1 x 5 .5mg (po~etna doza). 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. dozvoljena upotreba kod dijabeti~ara odrasli: 3 x 7.5mg) upotreba 1 tabl. Pharmanova (standardizovani suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik.2 godine). 2 .5mg (po~etna doza). Lizopril. najmanje 4 nedelje.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. 1 . bronhospazmolitik strana 671 sirup (7mg/ml) 125ml upotreba ne sadr`i {e}er. Lizinopril.5ml odoj~ad i mala deca: 3 x 2. a najvi{e 3 .5ml deca 4 . Loril C09BA03 Skopryl plus. Lisinopril H Sandoz.3 pra{ka (iznad 2 godine) 304 Registar lekova 2011 . 20 i 30 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid. Bayer Schering Pharma (azelainska kiselina) terapija akni 502 krem (200mg/g) 30g upotreba 2 x dnevno (ujutro i uve~e) mazati u tankom sloju. Lizopril H A07BC05 (BR) Smecta.2 pra{ka (1 . Max.6 meseci C09AA03 Skopryl. Alkaloid Beograd (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl.20mg (doza odr`avanja).HR05AW. dnevno. zatim 1 x 10 .

se otapa u ustima epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . Lameptil.5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) .50mg nedeljno. Lamotrigin.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0.400mg dnevno u 1 ili 2 doze .monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana. zatim 25mg narednih 14 dana. u 5-oj nedelji 50mg dnevno.200mg dnevno u 1 ili 2 doze .9%) 500ml i 1000ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min . B. zatim 2 x 25mg 14 dana. optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze.12 godina) .3mg/kg jo{ 14 dana. 10 x (0.9%) 1000ml (308mOsm/L) Sodium chloride 0. 50mg i 100mg upotreba disperzibilna tabl. 1 x (0. Hemofarm (lamotrigin) antiepileptik 613 oralna disperzibilna tabl. u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind. 25mg. 10 x (0.9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 .kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana.30 dana. postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 . zatim 1 x 0.9%) 500ml (308mOsm/L) rastvor za inf.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 . 200mg dnevno . zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg. postepeno pove}avati za 25 . Braun rastvor za inf. Lamal.9%.9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf.15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 . Lamect.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana. Lamotrix Registar lekova 2011 305 .kombinovana terapija bez valproata: 0.monoterapija: 25mg dnevno (po~etno). 30 x 5mg.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana. po potrebi dozu pove}avati za 0. Max. 25mg dnevno narednih 14 dana. Lamotral.15mg/kg prvih 14 dana.B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Sodium chloride. 20 x (0. 50mg dnevno narednih 14 . 49 x (0.2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 . Epitrigine. Fresenius Kabi rastvor za inf.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana. Lamolep.200mg . Lamictal.oko 250ml/sat paralele Natrii chloridi infundibile N03AX09 Solaban. pove}ati na 1. do optimalne doze odr`avanja 100 .

sc 30 x 10mg/8ml i 15mg/8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Max. na suvu ~istu ko`u u predelu zahva}enom aknama 306 Registar lekova 2011 . strongiloidaza.50mg/kg dnevno u 3 . Galenika (mebendazol) anthelmintik strana 634 oralna suspenzija (100mg/5ml) 30ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 100mg odjedanput. 10 x (2. ({pric) sc 1 x 60mg/0. 2 x 100mg 3 dana (askarijaza.5mg+3..4 doze tokom 1 . ankilostomijaza.6 meseci a mo`e do 2 godine (ehinokokoza) B05XC. zatim 10mg dnevno. 90mg/0. u bolni~kim uslovima H01AX01 (Z) Somavert. im 1 x 30mg/2ml Somatuline Autogel rastvor za inj. trihurijaza. Beaufour Ipsen (lanreotid) analog somatostatina 525 Somatuline PR pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Pfizer Belgium (pegvisomant) terapija akromegalije 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 30mg dnevno D10AD05 Sona. po potrebi pove}avati za 5mg dnevno.4 nedelje (enterobijaza).5ml upotreba doziranje je individualno. narednih 7 dana 3 x 400 .3ml.6mg+40mg+15mg+4mg+5μg+ 100mg+60μg+0. me{ovite helmintijaze).4mg)/10ml upotreba odrasli i deca iznad 10kg: 10ml dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije deca do 10kg: 1ml/kg dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije H01CB03 Somatuline.400mg 3 dana. 3 x 200 . Fresenius Kabi (vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina) vitamini 465 pra{ak za rastvor za inf. sc 1 i 30 x 20mg/8ml upotreba 80mg po~etno.P02CA01 Soltrik.3ml i 120mg/0. 25 . po potrebi ponoviti posle 2 .500mg (trihineloza). Belupo (adapalen) terapija akni 501 gel (1mg/1g) 30g upotreba uve~e mazati gel u tankom sloju. (SZ) Soluvit N. tenijaza.

400mg na 4 . maksimalno 3 x 2mg 6 . 80mg dnevno paralele Atacor. 1.deca 2 .5mg na 4 .4 x 2. Ecosal. Max. 20 x 200mg Spedifen. Ibuprofen.6 sati.2.949mg)/g 500g upotreba pra{ak se me{a sa vodom ili ~ajem.6 sati 6 .6 sati paralele Aloprol. Tulip Spalmotil.deca: doza kao oralna rastvorena u 150ml 5% glukoze C10AA05 Sortis. Lipidra. 20mg. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.1g/kg/dan pome{ano sa 150ml te~nosti. Zambon Italija tabl.1mg/kg 2 .odrasli: 1 .4 x 2 .1mg/kg.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .5 .3 x 20g (1 dozna ka{ika) pome{ano sa 150ml te~nosti . Galenika (salbutamol) R03CC02 tabl.12 godina: 3 . Zambon [vajcarska Spedifen 200 granule za oralni rastvor 20 x 200mg (Rp) Spedifen 400 granule za oralni rastvor 12 i 30 x 400mg upotreba uzima se posle jela. Atoris. ne preporu~uje se vo}ni sok.12 godina: 2.6 godina: 3 x 0. uzima se sa hranom.6 godina: 1.25 . Fresenius Medical Care (kalcijum polistiren sulfonat) terapija hiperkalijemije strana 663 pra{ak za suspenziju oralnu ili rektalnu 1 x (759mg .2g dnevno paralele Brufen.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .4 x 2mg. Caffetin menstrual.3 x dnevno . 60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 oralni rastvor (2mg/5ml) 200ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno . Rapidol Registar lekova 2011 307 . Ventolin M01AE01 (BR) (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Spedifen. 30 x 10mg. Ecosal Easi Breathe. Max. podeljeno u 3 jednake doze rektalno (nakon klizme za ~i{}enje) .odrasli: 40g se rastvori u 150ml 5% glukoze i primenjuje se 1 .5mg na 4 . maksimalno 24mg dnevno rastvor za inhalaciju . granule se pre upotrebe rastvaraju u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 200 .4mg .deca do 2 godine: 4 x 0. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. ukoliko se uzimaju antacidi ili laksativi razmak mora da bude najmanje 3 sata oralno .V03AE01 Sorbisterit. Pfizer Deutschland (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl.5mg . Dislipat.odoj~ad i deca: 0.

pomo}u Respimat inhalera C03DA01 Spironolakton. 20 x 1mg. Rissar. Max. 100 x (150mg + 37.6mg/kg dnevno prvog dana. Rispolept. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). Fluco Sandoz. 6 . 2mg.5mg + 200mg) film tabl.4mg. 400mg dnevno deca: 1 . Risset.4 doze J02AC01 (SZ) Stabilanol. 100 x (100mg + 25mg + 200mg) film tabl. Max. 10 tabl. Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju 30 doza (60 potisaka po 2. Rispolux. 40 x 25mg i 30 x 100mg upotreba odrasli: 100 ..5mg + 200mg) upotreba doza Staleva zavisi od prethodno uzimane doze levodope u preparatu sa standardnim osloba|anjem pojedina~na doza: uvek samo 1 tabl.200mg dnevno u toku jela. (2mg/ml) 50ml upotreba odrasli: 200 . Pharmathen (flukonazol) antimikotik 546 rastvor za inf. Fluconal. 2 x 8mg paralele Risperidon. u jednoj ili vi{e doza. Max. Orion Corporation Finska (levodopa + karbidopa + entakapon) antiparkinsonik 615 film tabl.3mg/kg dnevno. tvrda) 30 x 18μg Spiriva Respimat.N05AX08 Speridan.5μg) upotreba Spiriva 1 inhalacija dnevno Spiriva Respimat 1 x 2 udisaja. Galenika (spironolakton) diuretik 474 tabl. Flumycozal N04BA03 Stalevo. dnevno 308 Registar lekova 2011 . uvek u isto doba dana. u jednoj ili podeljeno u 2 . Torendo. Flukonazol. Boehringer Ingelheim Nema~ka pra{ak za inhalaciju (kaps. 3mg i 4mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 . Diflucan. Torendo Q-TAB R03BB04 (tiotropium bromid) antiastmatik 644 Spiriva. 100 x (50mg + 12. Zdravlje (risperidon) antipsihotik strana 621 film tabl. Rispolept Consta.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca: 3 .12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon.

zatim 20 . u kombinaciji sa nukleozidnim analozima i inhibitorima HIV proteaze odrasli: 1 x 600mg.30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex. Pliva Hrvatska (citalopram) antidepresiv 624 film tabl. Hemofarm (fusidinska kiselina) D06AX01 mast (2%) 10g D09AA02 impregnirana kompresa (30mg) 1 x 10cm upotreba mast: 2 .600mg dnevno. 20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Belbien. Citalopram Sandoz. sanofi aventis (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl.J07BL01 (Z) Stamaril. zavisno od telesne mase Registar lekova 2011 309 .5ml upotreba primarna imunizacija: 0. Sanval. 30 x 600mg upotreba lek se uzima 1 dnevno (u po~etku terapije uve~e). Zolsana. Zyloram L04AC05 (SZR) Stelara.5ml revakcinacija: nakon 10 godina Stanicid. 28 x 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. Timopram.5ml) 2ml i (90mg/ml) 2ml upotreba odrasli do 100kg: 45mg nulte i ~etvrte nedelje. zatim na 12 nedelja po 45mg preko 100kg: po istoj {emi primaju 90mg N05CF02 Stilnox. Centocor (ustekinumab) terapija psorijaze 586 rastvor za inj. sc 1 x 1000LD50/0. MSD Italija (efavirenz) terapija HIV infekcije 552 film tabl. sc 1 x (45mg/0.3 x dnevno mazati u tankom sloju obolelo mesto gaza: naneti direktno na ranu i menjati na drugi dan antibiotik 497 501 N06AB04 Starcitin. Zonadin J05AG03 (SZR) Stocrin. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani virusi `ute groznice) vakcina protiv `ute groznice strana 562 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj. sa ili bez hrane deca do 17 godina: 200 .

3 sata po potrebi.G03AA10 Stodette.6 sati. im 50 x 1g upotreba tuberkuloza . tokom 21-og dana. Max. CSL Behring (streptokinaza) trombolitik 450 pra{ak za rastvor za iv inj. Max. najdu`e tokom 3 dana B01AD01 (SZ) Streptase.5Mij upotreba akutni infarkt miokarda . 1 x 750 000ij i 1. Logest A01AB11 (BR) Strepsils. Galenika (streptomicin) antibiotik 541 pra{ak za rastvor za inj. 5 lozengi dnevno. 1g dnevno .20mg/kg jednom dnevno.6mg + 1. Reckitt Benckiser Healthcare (amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol) antiseptik za grlo 417 Strepsils Cool pastila 16 x (0. zatim 7 dana pauze paralele Lindynette.6mg + 1.6mg + 1.odrasli: 15 .deca: 15 .75mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 lozenga na 3 . 8 pastila dnevno R02AX01 Strepsils Intensive. Max.lokalna primena: 20 000ij bolus injekcijom intrakoronarno tromboembolijska bolest . 21 x (0.6mg + 1.5 Mij (iv infuzijom tokom 60 minuta) u prvih 12 sati . Reckitt Benckiser Healthcare (flurbiprofen) lokalno antiinflamatorno sredstvo 641 lozenga 16 x 8.sistemska primena: 1.6mg + 1. (po~etna doza). Medico Uno (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv strana 511 oblo`ena tabl. zatim doza odr`avanja 1.5 minuta na mestu okluzije J01GA01 Streptomycin sulfat.2mg + 0.2000ij u intervalima 3 . Max.2mg + 100mg vitamina C) Strepsils plus pastila 24 x (0.sistemska primena: 250 000ij tokom 30 min./inf.6mg + 1.40mg/kg jednom dnevno.2mg + 10mg lidokain hlorida) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 pastilu na 2 .lokalna primena: 1000 .2g dnevno podeljeno u dve doze 310 Registar lekova 2011 .2mg) Strepsils mentol i eukaliptus pastila 24 x (0.5Mij tokom 60 minuta.8mg levomentola) Strepsils med i limun pastila 24 x (0. tokom najvi{e 6 sati .2mg) Strepsils limun bez {e}era pastila 16 x (0. 1g dnevno netuberkulozne infekcije: 1 .02mg + 0.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C pastila 24 x (0.

4g dnevno podeljeno u 3 .400mg. 2 x 50mg i 100mg Sumatriptan.CS kaps.Med.3 doze (deca) paralele Eglonyl N02CC01 (sumatriptan) antimigrenik 610 Sumacta. tvrda 30 x 50mg upotreba neuroze . Krka (cinarizin) terapija vertiga strana 632 tabl.1600mg. Actavis Island oblo`ena tabl. iv 5 x (50μg/ml) 5ml Sufentanil Torrex.5mg/kg dnevno podeljano u 2 . tvrda 30 x 200mg Sulpirid. Sapphirex Registar lekova 2011 311 .3 x 50mg {izofrenija: 2 x 200 . 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma.8μg/kg N05AL01 (sulpirid) antipsihotik 620 Sulpigut. 300mg na 24 sata paralele Imigran. Pro. tvrda 30 x 50mg kaps. 3 . Janssen Pharmaceutica rastvor za inj. 37. a 800 .N07CA02 Stugeron forte. Srbolek kaps.5mg (vestibularni poreme}aji).4 doze. 3 x 37. 50 x 75mg upotreba 3 x 75mg (oboljenja perifernih krvnih sudova). zavisno od hirur{ke intervencije obi~no 1 . kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli). Slaviamed tabl. Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj. Max. 2. Max. 2 i 6 x 50mg i 100mg upotreba 50 .5mg na 2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Cinarizin. iv 5 x (50μg/ml) 5ml.100mg kod akutnog napada migrene.odrasli: 2 . Cinedil N01AH03 § (SZ) (sufentanil) op{ti anestetik 603 Sufenta forte. Max. 10ml i 20ml upotreba doziranje je individualno.

5 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno .7 dana za 250mg .4 .5μg ili 160μg + 4.odrasli: 2 x 1 . (160μg + 4.deca 6 .45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril.12 godina: 2 x 1 doza (80μg + 4.35kg).708.5g dnevno deca do 6 godina: 250mg dnevno.25kg). 400mg dnevno tokm 3 dana (36 .5μg). Pfizer Italia (sunitinib) citostatik . Azitromicin Sandoz.17 godina: 2 x 1 . Famar Orleans Francuska (etosuksimid) antiepileptik 610 sirup (250mg/5ml) 200ml upotreba optimalna koncentracija u plazmi je 40 .5μg) ili 2 x 2 doze (320μg + 9μg) . tvrda 6 x 250mg Sumamed sirup pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml Sumamed forte sirup pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 15ml Sumamed sirup 1200 pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 30ml Sumamed sirup 1200 XL pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 37.1. 25mg i 50mg upotreba terapija se odvija u 6-to nedeljnim ciklusima preporu~ena doza: 50mg dnevno tokom 4 nedelje.5μg ili 160μg + 4. Azax.5μg ili 160μg + 4. 6 x 125mg i 3 x 500mg kaps.deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 . 2 x 4 doze (80μg + 4.J01FA10 Sumamed.5μg) HOBP . zatim 1 x 250mg naredna 4 dana . Pliva Hrvatska (azitromicin) makrolidni antibiotik strana 540 (Z) film tabl.5mg. Hemomycin L01XE04 Sutent.2 doze (80μg + 4.5μg)/dozi 60 doza. tvrda 28 i 30 x 12. ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) 312 Registar lekova 2011 . AstraZeneca [vedska (budesonid + formeterol) antiastmatik 642 pra{ak za inhalaciju 1 x (80μg + 4. Azibiot.4 mikromola/L) odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg dnevno. po potrebi pove}avati na 4 .5m pra{ak za rastvor za inf.odrasli: 2 x 2 doze (160μg + 4. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 .100mg/L (283. zatim 2 nedelje pauza (dnevna doza ne sme biti manja od 25mg ni ve}a od 75mg) N03AD01 Suxinutin.5μg).inhibitor proteinkinaze 575 kaps. po potrebi pove}avati na 4 .5μg) ili 2 x 1 dozu (320μg + 9μg) .adolescenti 12 . ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) Max.5μg)/dozi 60 doza i (320μg + 9μg)/dozi 60 doza upotreba astma .odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan.7 dana do uobi~ajene doze 20mg/kg dnevno R03AK07 Symbicort Turbuhaler.2 doze (80μg + 4.

60mg dnevno antihistaminik 496 648 H01BB02 (SZ) Syntocinon.5ml u razmaku najmanje mesec dana.(bo~ica) im 1 x 0.J06BB16 (SZ) Synagis.8 kapi u minuti.({pric) im 1 x 0.5ml suspenzija za inj. GlaxoSmithKline Belgija (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) vakcina 557 suspenzija za inj.5ml upotreba odoj~ad 6 nedelja . Max. prete}eg ili spontanog poro|aja: 5ij sporo iv. uz pove}anje brzine infuzije u intervalima ne kra}im od 20 min. prevencija i terapja postpartalne hemoragije i dopunska terapija kod nepotpunog. im iv inf 100 x 5ij/ml i 10ij/ml upotreba indukcija ili ubrzavanje poro|aja: 5ij rastvoreno u 500ml 0. do pojave kontrakcija.5ml u razmaku najmanje mesec dana.primarna imunizacija: 3 doze od 0. brzina infuzije 40 kapi u min. Max.10ij im carski rez: 5ij sporo iv odmah nakon poro|aja paralele Oxytocine Synthetic Registar lekova 2011 313 . u po~etku 2 . ili 5 .5ml sa razmakom od najmanje 2 meseca Synopen. 1 x 50mg/ml i 100mg/ml upotreba deca: 15mg/kg pre po~etka sezone respiratornog sincicijalnog virusa (RSV). zatim 1 x mese~no tokom perioda pove}anog rizika pojave RSV J07AL52 (Z) Synflorix.9% rastvora NaCl davati iv infuzijom. im iv 10 x 20mg/2ml R06AC03 upotreba ne preporu~uje se za primenu kod odoj~adi i male dece lokalno: 2 .3 x 20mg. najdu`e nedelju dana parenteralno: 1 . preporu~uje se tre}a doza u 2-oj godini `ivota deca 12 . Abbott (palivizumab) monoklonsko antitelo strana 556 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im inj.3 x dnevno mazati obolelo mesto. buster doza se preporu~uje najmanje 6 meseci po kompletiranju primarne imunizacije a po`eljno je da bude izme|u 12-og i 15-og meseca odoj~ad 7 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (oksitocin) uterotonik 525 inj.23 meseca: 2 doze po 0.11 meseci: 2 doze po 0.6 meseci . Pliva Hrvatska (hloropiramin hlorid) D04AA09 mast (1%) 20g rastvor za inj.

.

.

na 5 sati (3 tabl. dnevno R03BA02 Tafen Novoliser.4mg Tamsudil. 1600μ dnevno deca iznad 6 godina: 100 . na 3 sata (4 tabl.4 doze. Omsal 316 Registar lekova 2011 . Lek kaps.800μ dnevno podeljeno u 2 .800μ dnevno podeljeno u 2 .12 dana: 1 tabl. 100 x 1. Tabex. 45mg i 75mg pra{ak za oralnu suspenziju (12mg/ml) 100ml upotreba terapiju po~eti najkasnije 36 sati od pojave simptoma odrasli. PharmaSwiss kaps.4mg Tamsol. tokom 5 uzastopnih dana deca 1 . tvrda 10 x 30mg. dnevno) 17 .N07BA. Pulmicort Turbuhaler J05AH02 Tamiflu.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal. a 5-og dana pu{enje se potpuno prekida {ema doziranja: prva 3 dana: 1 tabl. dnevno) 4 .5mg upotreba broj popu{enih cigareta se postepeno smanjuje tokom 4 dana. Belupo kaps. Roche (oseltamivir) terapija gripa 553 kaps. Sopharma (citizin) terapija odvikavanja od pu{enja strana 630 film tabl.13 godina do 15kg: 2 x 30mg tokom 5 dana 15 . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.23kg: 2 x 45mg tokom 5 dana 23 .4mg Tamprost.2 tabl. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.5 sata (5 tabl.4 doze paralele Pulmicort. dnevno) 21 . na 2.4mg upotreba 1 x 0.25 dana: 1 . na 2 sata (6 tabl. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0.. dnevno) 13 . Max.40kg: 2 x 60mg tokom 5 dana prevencija gripa: pola terapijske doze dnevno tokom 10 dana od dana kontakta sa inficiranom osobom G04CA02 (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 Tamosin.16 dana: 1 tabl. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. adolescenti iznad 13 godina i deca iznad 40kg: 2 x 75mg.20 dana: 1 tabl. Flosin. Synthon Hispania kaps. Lek (budesonid) antiastmatik 643 pra{ak za inhalaciju (inhalator i ulo`ak) 200 doza x 200μ pra{ak za inhalaciju (ulo`ak) 200 doza x 200μ upotreba odrasli: 200 .

30 sekundi a zatim ispljunuti sprej: prskati obolelo mesto 4 . 100mg i 150mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela 150mg dnevno.5mg/ml) 150ml lozenga 20 x 3mg Tantum Lemon lozenga 20 x 3mg upotreba rastvor: 2 .5mg/ml) 30ml rastvor za ispiranje usta (1. (benzidamin hlorid) vaginalni antiinfektiv 509 granule za vaginalni rastvor 10 x 0.6 nedelja te`i oblici demencije: 3 x 80mg uz obrok paralele Bilobil A01AD02 (BR) Tantum.5g rastvoriti u ½ litra mlake vode za vaginalno ispiranje L01XX34 Tarceva.5g upotreba 1 .L02BA01 Tamoxifen.C. po potrebi postepeno smanjivati dozu po 50mg Registar lekova 2011 317 .F.4 x (deca) lozenga: 3 x 1 postepeno otopiti u ustima G02CC03 Tantum rosa.F.2 x 0.A. Roche (erlotinib) citostatik 577 film tabl. 30 x 25mg. najmanje 4 . 30 i 90 x 40mg upotreba uobi~ajeno: 3 x 40mg uz obrok. (benzidamin hlorid) antiinflamatorno sredstvo 417 Tantum Verde sprej za usnu sluzoko`u (1.R.A.R.40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Nolvadex N06DX02 (BR) Tanakan. A. A. Remedica (tamoksifen) antagonist estrogena strana 578 tabl.C.3 x dnevno ispirati usta i `drelo sa 15ml rastvora (dopunjeno vodom do 30ml) 20 .8 x dnevno (odrasli) ili 1 . 30 x 10mg i 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 . Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 oblo`ena tabl.

12 x (2g + 0. 1 x 80mg/2ml/6ml upotreba 100mg/m2 u vidu jedno~asovne infuzije. sanofi aventis (teikoplanin) antibiotik strana 544 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. Paclitaxel PharmaSwiss. kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno.4. odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza). 1 x 20mg/0. svake 3 nedelje J01CR05 (SZ) Tazocin. 1 x 30mg/5ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 . paralele Paclitaxel "Ebewe". Galenika (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. Metformin.25 . 1 x 200mg/3ml i 400mg/3ml upotreba rastvara~ je voda za inj./inf. zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf./inf.antimitotik 570 koncentrat za rastvor za inf. Paclitaxel Teva.3 x 500mg. Wyeth Lederle Italija (piperacilin + tazobaktam) ureidopenicilin 534 pra{ak za rastvor za iv inj. iv infuzijom tokom 3 sata. sanofi aventis (docetaksel) citostatik . 30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 . Bristol Myers Squibb (paklitaksel) citostatik . 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage.25g) i (4g + 0. Siofor 318 Registar lekova 2011 .5g) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2. zatim 200mg dnevno iv ili im. tvrda 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg L01CD01 (SZ) Taxol.5g na 6 ili 8 sati A10BA02 Tefor. Sindaxel L01CD02 (SZ) Taxotere.5ml koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. Max. Novartis Pharma Stein [vajcarska (nilotinib) citostatik inhibitor protein kinaze 575 kaps.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a). dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Planicid L01XE08 (SZ) Tasigna. Metfogamma. profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C.J01XA02 (SZ) Targocid.antimitotik 570 koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno. Gluformin.5ml/1.

60 x 700mg upotreba odrasli . Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (100mg/5ml) 250ml Tegretol CR.12mg/L (20 . 10 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 .3 doze .200mg dnevno u vi{e doza (do 1 godine).5 godina). se mo`e deliti za upotrebu odrasli . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 . Glaxo Wellcome Velika Britanija (fosamprenavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl.600mg dnevno u vi{e doza (6 .3 x 400mg . 400 .monoterapija: 2 x 1. postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 .2 x 100 .bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 .200mg.N03AF01 (karbamazepin) antiepileptik strana 611 Tegretol. Novartis Pharma Stein [vajcarska tabl.u kombinaciji sa ritonavirom: 1 x 1.neuralgija trigeminusa: 200 .400mg dnevno (po~etno).6 .4 x 200mg .akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg Tegretol CR. 0.4g .4g + 200mg ritonavira ili 2 x 700mg + 100mg ritonavira Registar lekova 2011 319 . Guerbet (joksitalaminska kiselina) Rö kontrast 665 oralni i rektalni rastvor 1 x (300mg joda/ml) 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja R06AX26 Telfast.12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Fexofenadine Sandoz J05AE07 Telzir.apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 200 . Novartis Farma Italija tabl.1600mg dnevno podeljeno u 2 . potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja .dijabetes insipidus centralis: 2 .15 godina) Tegretol CR tabl. sanofi aventis (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl.50 mikromola/L) Tegretol deca: 100 . 200 .10 godina).4 x 200mg).1g dnevno u vi{e doza (11 .3 x 200mg paralele Carbamazepine retard V08AA05 (SZ) Telebrix gastro.epilepsija: 1 . postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 3 .400mg dnevno u vi{e doza (1 .400mg .

Amlodipin PharmaSwiss.3 nedelje 320 Registar lekova 2011 .androgen 512 rastvor za inj. tvrda 5 x 5mg. Belgija (temozolomid) citostatik strana 566 kaps. Amlodil. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. prethodne terapije. Fopin. Bisobel. Max. Byol C09BB07 Tensec plus. Hemofarm (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl. 30 x (5mg + 12. Schering-Plough Labo. Hemofarm (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. zatim 250mg na 3 . Amlogal. Monodipin. Vazotal C07AB07 Tensec. im 5 x 250mg/ml upotreba mu{ki hipogonadizam: 250mg na 2 . starosti bolesnika i njegovog op{teg stanja C02AC06 Tenaxum. 10mg dnevno paralele Alopres.6 nedelja karcinom dojke `ena: 250mg na 2 . Amlopin. 100mg i 250mg upotreba terapiju vodi lekar sa iskustvom u le~enju mo`danih tumora. lek se primenjuje u kombinaciji sa zra~enjem ili u monoterapiji a doza zavisi od indikacije. 30 x 5mg i 10mg upotreba 5 .5mg) upotreba 1 tabl. po potrebi posle mesec dana dozu pove}ati na 2 x 1mg (ujutro i uve~e) C08CA01 Tenox. Bisoprolol. 20mg. Norvasc. Amlodipin.10mg dnevno paralele Bilokord. Amlonorm.3 nedelje. Galenika (testosteron enantat) hormon .L01AX03 Temodal. Les Laboratories Servier (rilmenidin) antihipertenziv 472 tabl. 30 x 1mg upotreba lek se uzima pre jela 1mg ujutro. Krka (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. ujutro paralele Lodoz G03BA03 Testosteron depo.

2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. i 13. pertusis i inaktivisani poliovirusi 1) polivakcina 563 suspenzija za inj. II doza za 1 .5ml vakcine tetanusa. Sanofi Pasteur (toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisani bacili B. istovremeno sa 0. pre~i{}eni) vakcina protiv tetanusa.5ml) 0.12 meseci posle druge doze revakcinacija: po jedna doza od 0.5%) 10ml upotreba 1 . 40ij/0. J07AM01 (Z) Tetavaksal-T. im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 . i jo{ jedna revakcinacija izme|u 5. sc im 1 x 250ij/ml Tetanus Gamma. Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. Torlak (toksoid tetanusa.5ml na svakih 10 godina S01HA03 Tetrakain. po potrebi ponoviti posle pola do 1 minuta J07CA02 (Z) Tetraxim. aplikovano na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . godine `ivota M03BX07 Tetrazepam-MIP.5ml upotreba primarna imunizacija: zapo~eti od 2-og meseca sa 3 uzastopne vakcine od 0.5ml u razmaku 1 . 12 meseci nakon tre}e doze daje se ~etvrta doza od 0. im 10 x (min.5ml.2 meseca od prve doze. 20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja. III doza 6 .5ml suspenzija za inj.5ml) 5ml upotreba vakcina i humani antitetanusni imunoglobulin daju se istovremeno im u suprotni ekstremitet primarna imunizacija . CSL Behring rastvor za inj. Chephasaar (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 tabl. Kedrion rastvor za inj.J06BB02 (Z) (tetanus imunoglobulin .2 meseca. Baxter AG rastvor za inj.osobe iznad 14 godina: I doza odmah po povre|ivanju zajedno sa 250ij humanog tetanusnog imunoglobulina.500ij zavisno od te`ine povrede.humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 Tetabulin S/D. 40ij/0. ({pric) im 1 x 0. ({pric) im 1 x 250ij/ml Tetagam P.300ij/kg dnevno. po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno. im 1 i 10 x (min. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Myolastan Registar lekova 2011 321 . interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin. adsorbovana 558 suspenzija za inj. Max. Hemofarm (tetrakain hlorid) lokalni anestetik 658 kapi za o~i (0.

C09CA02

Teveten, Solvay Francuska
(eprosartan)

antihipertenziv

strana 486

film tabl. 28 x 600mg
upotreba 1 x 600mg

A16AX01

(alfa lipoinska kiselina)

terapija dijabeti~ke polineuropatije

446

Thiogama 600 injekt, Solupharm Pharmazeutische koncentrat za rastvor za inf. 5 x 600mg/20ml (BR) Thiogamma 600 oral, Artesan Pharma film tabl. 30 i 60 x 600mg (BR) Thiogamma 600 oral, Dragenopharm Apotheker film tabl. 30 i 60 x 600mg
upotreba 600mg dnevno paralele Berlithion

L01XX35

Thromboreductin, AOP Orphan Pharmaceuticals
(anagrelid)

terapija esencijalne trombocitemije (antineoplastik) 577

kaps. tvrda 100 x 0,5mg
upotreba 1 x 0,5mg (po~etno), po potrebi pove}avati po 0,5mg dnevno u nedeljnim intervalima do Max. 5mg dnevno uobi~ajena doza: 1 - 3mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. pojedina~na doza 2,5mg

V04CJ01

(Z)

Thyrogen, Genzyme
(tirotropin alfa)

tireostimuli{u}i hormon

665

pra{ak za rastvor za inj. im 2 x 0,9mg
upotreba rastvara~ je isklju~ivo voda za injekcije preporu~ena ukupna doza: 2 doze od 0,9mg u intervalu od 24 sata

H03BB02

(tiamazol)

tireostatik

528

Thyrozol, Merck KGaA film tabl. 20 x 5mg, 10mg i 20mg Tiastat, Bosnalijek tabl. 20 x 20mg
upotreba doziranje se pode{ava individualno odrasli - po~etno doziranje: 20mg - maksimalno 40mg - doza odr`avanja: 5 - 20mg (u kombinaciji sa levotiroksinom), 2,5 - 10mg (monoterapija) deca: 0,5mg/kg/dan (po~etno) zatim smanjivati prema funkciji tireoidee

322

Registar lekova 2011

B01AC05

Ticlodix, Hemofarm
(tiklopidin hlorid)

inhibitor agregacije trombocita

strana 449

film tabl. 30 x 250mg
upotreba 2 x 250mg u toku jela

J01DH51

(SZ)

Tienam, MSD Italija
(imipenem natrijum + cilastatin natrijum)

antibiotik - karbopenem

537

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x (500mg + 500mg) pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 10 x (500mg + 500mg)
upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli - zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati, 500mg na 8 ili 6 sati, 1g na 8 ili 6 sati, Max. 4g dnevno deca iznad 3 meseca, do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati, Max. 2g dnevno paralele Mipecid

N06AX11

Tifona, Hemofarm
(mirtazapin)

antidepresiv

626

oralna disperzibilna tabl. 30 x 30mg
upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja, ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e, disperzibilna tabl. se otapa u ustima 30mg dnevno, po potrebi dozu pove}ati do Max. 45mg dnevno paralele Calixta, Mirtazapin, Mirtazapin ODT Sandoz, Mirzaten, Remeron, Remirta

S01ED01

(timolol)

terapija glaukoma

655

Timadren, Hemofarm kapi za o~i (0,25%) 5ml i (0,5%) 5ml Timolol Alkaloid, Alkaloid kapi za o~i (0,5%) 5ml
upotreba 1 - 2 x dnevno po 1 kap 0,25%-tnog rastvora, u te`im slu~ajevima koristi se 0,5% rastvor paralele Glaumol, Unitimolol

N06AB04

Timopram, PharmaSwiss
(citalopram)

antidepresiv

624

tabl. 30 x 20mg
upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana, zatim 20 - 30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex, Citalopram Sandoz, Starcitin, Zyloram

Registar lekova 2011

323

N03AX11

Tiramat, Belupo
(topiramat)

antiepileptik

strana 613

film tabl. 60 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Topactal, Topamax

H03AA01

Tivoral, Galenika
(levotiroksin natrijum)

hormon

527

tabl. 50 x 100μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 -5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Letrox

S01CA01

Tobradex, Alcon Couvreur
(deksametazon + tobramicin)

kortikosteroid i antibiotik za oftalmolo{ku primenu

654

kapi za o~i, suspenzija (1mg/ml + 3mg/ml) 5ml mast za o~i (1mg/ml + 3mg/ml) 3,5g
upotreba kapi: 1 - 2 kapi na 2 sata tokom prvih 24 sata, zatim 1 - 2 kapi na 6 sati mast: 4 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka

S01AA12

Tobrex, Alcon Couvreur
(tobramicin)

aminoglikozidni antibiotik

652

kapi za o~i, rastvor (3mg/ml) 5ml
upotreba 1 - 2 kapi na 4 sata

N06AX03

Tolvon, Organon Holandija
(mianserin hlorid)

antidepresiv

625

film tabl. 30 x 30mg
upotreba 30mg dnevno, po potrebi pove}avati do Max. 90mg dnevno

324

Registar lekova 2011

J01DD01

(SZ)

Tolycar, Jugoremedija
(cefotaksim)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 i 20 x 0,5g i 1g pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2g na 8 - 12 sati, Max. 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 - 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze deca: 100 - 150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze paralele Cefotaksim

(BR)

Tonsilotren, Deutsche Homoopathie-Union

homeopatski lek (D5 atropin sulfat + D4 kalijum dihromat + za upalu krajnika D3 Hepar sulfuris + D8 `iva (II) jodid + D2 silicijum dioksid)

675

tabl. 60 x (12,5mg+50mg+10mg+25mg+5mg)
upotreba tabl. se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 - 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 - 2 tabl. na sat, Max. 8 tabl. dnevno u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 - 2 tabl. deca: 1 tabl. na 2 sata, Max. 6 tabl. dnevno (2 - 6 godina) ili 8 tabl. dnevno (6 - 12 godina), u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.

N03AX11

(topiramat)

antiepileptik

613

Topactal, PharmaSwiss
tabl. 30 i 60 x 25mg, 50mg, 100mg, 200mg

Topamax, Cilag AG tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Tiramat

M01AB15

Toradol, Roche
(ketorolak trometamin)

nesteroidni antireumatik

589

tabl. 20 x 10mg rastvor za inj. im iv 10 x 30mg/ml
upotreba oralno: 3 - 4 x 10mg, najdu`e 7 dana, Max. 40mg dnevno parenteralno: 2 - 3 x 10 - 30mg duboko im ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi), najdu`e 2 dana, Max. 90mg dnevno paralele Zodol Registar lekova 2011 325

N05AX08

(risperidon)

antipsihotik

strana 621

Torendo, Krka film tabl. 20, 30 i 60 x 1mg i 4mg Torendo, Slaviamed film tabl. 20 x 2mg i 3mg Torendo Q-TAB, Krka oralna disperzibilna tabl. 28 i 30 x 0,5mg, 1mg i 2mg
upotreba disperzibilna tabl. se rastvara za nekoliko sekundi kad se stavi na jezik pa ne treba piti vodu uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 - 4mg, Max. 2 x 8mg paralele Risperidon, Rispolept, Rispolept Consta, Rispolux, Rissar, Risset, Speridan L01XE.. (SZ)

Torisel, Wyeth Lederle Italija
(temsirolimus)

citostatik

574

koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. 1 x (25mg/ml) 1,2ml/1,8ml
upotreba nakon razbla`enja rastvor sadr`i 10mg/ml temsirolimusa a stabilan je 24 sata; infuzija se priprema me{anjem ovako razbla`enog rastvora sa 250ml fiziolo{kog rastvora koji se mora primeniti najkasnije za 6 sati; infuzija se daje jednom nedeljno u trajanju 30 - 60 min. B03AE10

Tot Hema, Laboratorie Innotech International
(gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat)

antianemik

455

oralni rastvor (ampula) 20 x (50mg Fe + 1,33mg Mn + 0,7mg Cu)/10ml
upotreba rastvor se za upotrebu razbla`uje vodom ili sokom odrasli: 100 - 200mg gvo`|a dnevno odoj~ad iznad mesec dana i deca: 5 - 10mg gvo`|a/kg dnevno trudnice: 50mg gvo`|a dnevno od ~etvrtog meseca trudno}e J06AA02 (Z)

Totekvin, Torlak imunoserum protiv tetanusa (antitoksin tetanusa za humanu upotrebu - konjski)

554

rastvor za inj. sc im 10 x 1500ij/ml
upotreba rastvor antitoksina se aplikuje posle uzetih podataka o alergiji i ko`ne probe, nakon koje se odlu~uje da li }e se dati frakcionirano ili uz postupak desenzibilizacije profilaksa tetanusa - doza tetanusnog antitoksina je individualna i zavisi od uredne vakcinisanosti pacijenta, titra antitela, prirode, starosti i zaga|enosti rane i to: 1500ij odmah posle hirur{ke obrade rane, dozu udvostru~iti ako je povreda masivna, zaprljana zemljom ili stranim telom, kod ubodnih ili ustrelnih rana, kod povrede glave i vrata u blizini nervnih spletova, kao i ako je od povrede pro{lo vi{e od 24 sata; uporedo se vr{i i vakcinacija (u drugu ruku) po shemi: vakcinisani unazad 1 godinu ne primaju ni serum ni vakcinu jer su za{ti}eni, vakcinisani pre vi{e od 1 a manje od 10 godina primaju samo jednu dozu vakcine protiv tetanusa, vakcinisani pre vi{e od 10 godina ili nevakcinisani primaju serum protiv tetanusa ili humani tetanusni imunoglobulin i prvu dozu vakcine protiv tetanusa, posle mesec dana dobijaju drugu dozu vakcine a posle 6 - 12 meseci tre}u dozu vakcine protiv tetanusa terapija tetanusa - po pojavi simptoma bolesti, jednokratno: doze mogu iznositi i do 100 000ij, velika terapijska doza se mo`e podeliti i dati u razli~ite delove tela (deo im a deo iv), istovremeno treba sprovesti i vakcinaciju ako pacijent nije redovno ili uop{te vakcinisan 326 Registar lekova 2011

C02KX01

Tracleer, Actelion Pharmaceuticals
(bosentan)

antihipertenziv, vazodilatator

strana 472

film tabl. 56 x 62,5mg i 125mg
upotreba pulmonalna arterijska hipertenzija: 2 x 62,5mg (po~etno), posle 4 nedelje 2 x 125mg, Max. 2 x 250mg

M03AC04 (SZ)

Tracrium, GlaxoSmithKline Italija
(atrakurijum besilat)

miorelaksans

595

rastvor za iv inj./inf. 5 x 25mg/2,5ml i 50mg/5ml
upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0,3 - 0,6mg/kg, zatim po potrebi 0,1 -0,2mg/kg (iv injekcijom) ili 0,3 - 0,6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Atracurium DeltaSelect

G02CX01

(SZ)

Tractocile, Ferring Arzneimitell
(atosiban)

tokolitik

509

rastvor za inj. iv 1 x 6,75mg/0,9ml koncentrat za rastvor za inf. 1 x 37,5mg/5ml
upotreba 6,75mg iv inj. tokom 1 min. (po~etno), zatim 18mg/sat iv inf. tokom 3 sata zatim 6mg/sat do 45 sati, Max. trajanje tretmana 48 sati

N06AB06

Tragal, Galenika
(sertralin)

antidepresiv

625

film tabl. 28 x 50mg i 100mg
upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg, po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 - 100mg dnevno paralele Asentra, Halea, Luxeta, Serlift, Sertiva, Sertralin, Sertralin ICP, Setaloft, Sidata, Zoloft

N02AX02

§

(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

Tramadol, Hemofarm kaps. tvrda 20 x 50mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml Tramadolor, Lek tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 i 20 x 100mg, 150mg i 200mg TramaFlash, PharmaSwiss tabl. za oralnu suspenziju 20 x 50mg TramaFort, Lannacher Heilmitter tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg, 150mg i 200mg
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; tabl. za oralnu suspenziju se pre upotrebe suspenduje u malo vode odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, Trodon Registar lekova 2011 327

L02BG03

Trasolette, PharmaSwiss
(anastrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

strana 580

tabl. 28 x 1mg
upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole, Aremed, Arimidex, Armotraz

B02AB01

(SZ)

Trasylol, Bayer Schering Pharma
(aprotinin)

antifibrinolitik

452

rastvor za iv inj./inf. 1 x 500 000kij/50ml
upotreba smanjenje rizika od krvarenja kod hirur{ke intervencije kardiopulmonalnog bajpasa i koronarnog bajpasa sa graftom: doziranje je individualno, ukupna koli~ina po jednom tretmanu ne treba da pre|e 7 miliona KIU

S01EE04

Travatan, Alcon Couvreur
(travoprost)

terapija glaukoma

656

kapi za o~i, rastvor (0,04mg/ml) 2,5ml
upotreba 1 kap uve~e u obolelo oko

N05AH03

Treana, Hemofarm
(olanzapin)

antipsihotik

620

film tabl. 30 x 5mg i 10mg
upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza), zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. 20mg paralele OlanzEP, Olanzapin Sandoz, Onzapin, Zalasta, Zapilex, Zyprexa Velotab

C10AD52

Tredaptive, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Trevaclyn

N06DA02

Tregona, Hemofarm
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Yasnal

328

Registar lekova 2011

C04AD03

Trental, Jugoremedija
(pentoksifilin)

terapija poreme}aja cirkulacije

strana 475

(Z)

oblo`ena tabl. 20 x 400mg film tabl. 20 x 600mg rastvor za ia im iv inj./inf. 5 x 100mg/5ml
upotreba oralno: 2 - 3 x 400mg ili 2 x 600mg posle jela parenteralno: 100 - 300mg dnevno im, ili 100 - 200mg dnevno sporom iv injekcijom, ili 100 - 300mg iv infuzijom, Max. 1,2g dnevno paralele Damaton, Pentoksifilin

C10AD52

Trevaclyn, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Tredaptive

P01AB02

Triagil, Galenika
(tinidazol)

antibiotik

634

film tabl. 4 x 500mg
upotreba trihomonijaza: 2g jednokratno, oba partnera (odrasli), 50 - 75mg/kg jednokratno (deca) intestinalna amebijaza: 2g dnevno, tokom 3 dana (odrasli), 50 - 60mg/kg dnevno, tokom 3 dana (deca) anaerobne infekcije - odrasli: 2g prvi dan, zatim 1g dnevno 5 dana

C09BB05

Triapin, Chinoin Pharmaceuticals
(felodipin + ramipril)

antihipertenziv

486

Triapin mite tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (2,5mg + 2,5mg) Triapin tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (5mg + 5mg)
upotreba tabl. sa gutaju cele, ne smeju se deliti niti `vakati, uzimaju se nezavisno od hrane odrasli - Triapin mite: 1 tabl. dnevno Max. 2 tabl. dnevno - Triapin: 1 tabl. dnevno {to je i Max. dnevna doza deca: ne preporu~uje se

A10BB12

Trical, A. Menarini Manufacturing
(glimepirid)

oralni antidijabetik

437

tabl. 30, 60, 90 i 120 x 1mg, 2mg, 3mg, 4mg i 6mg
upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 - 2 nedelje po 1mg do Max. 6mg dnevno paralele Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid

Registar lekova 2011

329

D01AC20

Triderm, Schering-Plough Labo, Belgija Triderm, Schering-Plough Portugalija
(betametazon + klotrimazol + gentamicin sulfat)

dermatik

strana 494

mast (0,05% + 1% + 0,1%) 15g krem (0,05% + 1% + 0,1%) 15g
upotreba 2 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto

N03AF02

(okskarbazepin)

antiepileptik

611

Trileptal, Novartis Farma Italija oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl. 50 x 300mg i 600mg
upotreba odrasli: 600mg dnevno podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 600mg na dan do doze odr`avanja od 600 - 2400mg dnevno deca 6 godina i starija: 8 - 10mg/kg/dan podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 10mg/kg/dan do Max. doze 46mg/kg/dan

J01EE01

Trimosul, Hemofarm

kombinovani sulfonamid

538

(sulfametoksazol + trimetoprim) tabl. 20 x (400mg + 80mg) 480mg
upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti odrasli i deca preko 12 godina: 960mg (Max. 1440mg), na 12 sati deca 6 - 12 godina: 480mg na 12 sati paralele Bactrim, Bactrim Roche

J07BD52

(Z)

Trimovax, Sanofi Pasteur vakcina protiv parotitisa, rubeole i morbila (`ivi atenuirani virusi parotitisa, rubeole i morbila)

561

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sc im 10 x 1 doza/0,5ml
upotreba deca 6 - 12 meseci se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca 12 - 15 meseci: 0,5ml, zatim revakcinacija do 7 godine `ivota paralele Priorix

J07AM51

(Z)

Tripacel, Sanofi Pasteur vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog ka{lja (toksoid difterije, toksoid tetanusa, inaktivisane cele }elij)

558

suspenzija za inj. im 1 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml suspenzija za inj. im 5 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml
upotreba deca - primarna imunizacija: tri doze po 0,5ml 2-og, 4-og i 6-og meseca `ivota - revakcinacija: 0,5ml, 12 meseci posle tre}e doze

330

Registar lekova 2011

G03AB03

Tri Regol, Gedeon Richter
(etinilestradiol + levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

strana 511

21 i 63 oblo`ena tabl. svetlo ru`i~aste (30μg + 50μg) bele (40μg + 75μg) oker `ute (30μg + 125μg)
upotreba 1 tabl. dnevno tokom 21-og dana (prvo 6 ru`i~astih, zatim 5 belih, nakon toga 10 oran` tabl.), zatim 7 dana pauze

G03FB05

Trisequens, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni (estrogen i gestagen)

515

28 film tabl.: plave 12 x (2mg + 0) bele 10 x (2mg + 1mg) crvene 6 x (1mg + 0)
upotreba 1 plava tableta dnevno od 5-og dana menstrualnog ciklusa, nastaviti kako je nazna~eno na kalendarskom pakovanju

C09AA05

Tritace, sanofi aventis
(ramipril)

ACE inhibitor

484

tabl. 28 x 2,5mg, 5mg i 10mg
upotreba uzima se sa dosta te~nosti, u toku ili posle jela 1 x 1,25mg (po~etna doza), 1 x 2,5 - 5mg (doza odr`avanja), Max. 10mg dnevno paralele Ampril, Piramil, Prilinda, Ramipril, Ramipril Genericon, Ramitens, Vivace

C09BA05

Tritace comp, sanofi aventis
(ramipril + hidrohlorotiazid)

antihipertenziv

485

Tritace comp LS tabl. 28 x (2,5mg + 12,5mg) Tritace comp tabl. 28 x (5mg + 25mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (najbolje ujutru), po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl. dnevno Tritace comp LS ili 2 tablete dnevno Tritace comp paralele Ampril HD, Ampril HL, Piramil HCT, Prilinda plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Vivace Plus

N06AX05

Trittico retard, A.C.R.A.F.
(trazodon hlorid)

antidepresiv

625

tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 150mg
upotreba 1 - 2 x 75mg, Max. 300mg (kod hospitalizovanih bolesnika 600mg) dnevno

Registar lekova 2011

331

N05AC02

Trixifen, Hemofarm
(tioridazin hlorid)

antipsihotik

strana 618

oblo`ena tabl. 50 x 25mg
upotreba odrasli: 25 - 300mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze (ambulantna psihijatrija), 100 - 600mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 800mg dnevno najdu`e tokom 4 nedelje (klini~ka psihijatrija) deca 2 - 5 godina: 1mg/kg dnevno 5 - 12 godina: 75 - 150mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 300mg dnevno

J05AF30

(SZR)

Trizivir, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(abakavir + lamivudin + zidovudin)

terapija HIV infekcije

552

film tabl. 60 x (300mg + 150mg + 300mg)
upotreba uobi~ajeno: 1 tabl. dnevno

N02AX02

§

Trodon, Hemofarm [abac
(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

kaps. tvrda 20 x 50mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 x 100mg oralne kapi (100mg/ml) 10ml supozitorija 5 x 100mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 - 6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, TramaFlash, TramaFort, Tramadol, Tramadolor

S01EC03

Trusopt, MSD Italija
(dorzolamid)

terapija glaukoma

655

kapi za o~i (2%) 5ml
upotreba 1 kap u obolelo oko, na 8 sati (monoterapija) ili na 12 sati (uz beta blokator)

J05AR03

Truvada, Gilead Sciences
(tenofovir dizoproksil + emtricitabin)

terapija HIV infekcije

553

film tabl. 30 x (245mg + 200mg)
upotreba lek se uzima sa hranom, kod ote`anog gutanja tabl. se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 tabl. dnevno

332

Registar lekova 2011

N06AA09

Tryamil, PharmaSwiss
(amitriptilin)

antidepresiv

strana 623

film tabl. 30 x 25mg
upotreba depresija - odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama, po potrebi pove}avati na 150 - 200mg dnevno enuresis nocturna deca (terapija traje 3 meseca) : 25 - 50mg pre spavanja (11 - 16 godina) neuropatski bol: 25mg uve~e, po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e, po potrebi pove}ati na 50 - 75mg paralele Amitriptylin

C10AA05

Tulip, Hemofarm
(atorvastatin)

hipolipemik

490

film tabl. 30 x 10mg i 20mg
upotreba 10mg uve~e, po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno paralele Atacor, Atoris, Dislipat, Lipidra, Sortis

G03FB05

Tulita, Gedeon Richter
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

515

film tabl. 28 i 84 x (1mg + 0,5mg)
upotreba 1 tabl. dnevno uvek u isto vreme M01AE11

Turganil, Jugoremedija
(tiaprofenska kiselina)

nesteroidni antireumatik

591

tabl. 20 x 300mg
upotreba 2 x 300mg za vreme ili posle jela R05DA09

Tuzodin, Hemofarm [abac
(dekstrometorfan bromid)

antitusik

647

tabl. 20 x 15mg sirup (15mg/5ml) 200ml
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 30mg na 6 - 8 sati, Max. 120mg dnevno deca ispod 2 godine: doziranje je individualno 2 - 6 godina: 7,5mg na 6 - 8 sati, Max. 30mg dnevno 6 - 12 godina: 15mg na 6 - 8 sati, Max. 60mg dnevno

J07BC20

(Z)

Twinrix, GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv hepatitisa A i hepatitisa B 561 (inaktivisani hepatitis A virus, rekombinantni hepatitis B)

Twinrix Adult suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 1ml (720 EL.j + 20μg)/ml Twinrix Paediatric suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 0,5ml (360 EL.j + 10μg)/0,5ml
upotreba pre upotrebe promu}kati, aplikovati u deltoidnu regiju (odrasli) ili aterolateralni deo bedra (bebe) odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 1ml I doza, 1ml II doza mesec dana kasnije, 1ml III doza 6 meseci posle I doze bebe i deca 1 - 15 godina uklju~uju}i i 15 godina: po 0,5ml nultog, prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 333

J01AA12

(SZ)

Tygacil, Wyeth Pharmaceuticals
(tigeciklin)

antibiotik

strana 533

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 50mg
upotreba ne preporu~uje se primena kod osoba ispod 18 godina 100mg po~etno, zatim 50mg na 12 sati tokom 5 - 14 dana

R01BA52

(BR)

Tylol Hot, Nobel Ilac
(paracetamol + pseudoefedrin + hlorfenamin maleat)

terapija nazeba

640

Tylol Hot pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/20g Tylol Hot D pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/6g Tylol Hot za decu pra{ak za oralni rastvor 6 x (250mg + 30mg + 2mg)/10g
upotreba razmak izme|u 2 doze treba da bude 6 sati, Max. 4 doze dnevno odrasli: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ~a{i tople vode deca iznad 6 godina: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ½ ~a{e tople vode

J07AP03

(Z)

Typhim Vi, Sanofi Pasteur
(Vi kapsularni pre~i{}eni polisaharidi S. typhi)

vakcina protiv trbu{nog tifusa

558

rastvor za inj. sc im ({pric) 1 x 0,5ml
upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0,5ml, revakcinacija posle 3 godine sa 0,5ml ako postoji kontinuirana izlo`enost riziku

L04AA23

(SZ)

Tysabri, Biogen Idec
(natalizumab)

selektivni imunosupresiv

585

koncentrat za rastvor za inf. 1 x 300mg/15ml
upotreba 300mg infuzijom tokom 1 sata (brzinom 2ml/min.) svake 4 nedelje, terapija se prekida ako nema terapijskog odgovora posle 6 meseci

L01XE07 (SZR)

Tyverb, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(lapatinib)

citostatik - inhibitor protein kinaze

575

film tabl. 70 x 250mg
upotreba ne primenjuje se kod mla|ih od 18 godina, upotrebljava se u uvek isto vreme 1 sat pre ili 1 sat posle jela uznapredovali ili metastatski karcinom dojke (u kombinaciji sa kapecitabinom): 1 x 1,25g

334

Registar lekova 2011

N01BB58

(SZ)

(artikain hlorid + epinefrin hlorid)

lokalni anestetik

strana 605

Ubistesin, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,005mg)/ml 1,7ml Ubistesin forte, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,01mg)/ml 1,7ml
upotreba koristi se samo u stomatologiji: 1 - 1,7ml po zubu, Max. 500mg artikain hlorida (7mg/kg) paralele Cystocain DS A02BA02

(ranitidin)

H2 blokator

419

Ulcodin, Alkaloid
film tabl. 20 x 150mg

Ulcogut, Pro.Med.CS
film tabl. 30 x 150mg
upotreba odrasli - ulkus: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 - 8 nedelja (terapija), 150mg uve~e (spre~avanje recidiva) - Zollinger-Elisonov sindrom: 2 - 3 x 150mg, Max. 6g dnevno - refluksni ezofagitis: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e, izuzetno 4 x 150mg, tokom 8 - 12 nedelja deca: 2 x 2 - 4mg/kg, Max. 300mg dnevno (ulkus) paralele Ranisan, Ranital, Ranitidin, Ranitidin PharmaSwiss N01AH06 § (SZ)

Ultiva, GlaxoSmithKline Italija
(remifentanil hlorid)

opioidni analgetik

603

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x 1mg i 2mg
upotreba doziranje se prilago|ava individualnom odgovoru pacijenta V08AB05 (SZ)

(jopromid)

Rö kontrast

666

Ultravist 300, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (300mg/ml joda odnosno 623,4mg/ml jopromida) 50ml i 100ml Ultravist 370, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 50ml, 100ml i 200ml rastvor za inf. 8 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 500ml
upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja

B05AA01

(SZ)

Uman Albumin, Kedrion
(albumin - humani)

nadoknada plazme

457

rastvor za inf. (5%) 250ml rastvor za inf. (20%) 50ml i 100ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od telesne mase bolesnika, te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski), Human albumin, Human albumin 20% Baxter, Human albumin 20% Behring, malo soli, Humani albumin 20% Biotest, Ljudski albumin 20%, Plasbumin 20 336 Registar lekova 2011

2 kapi paralele Voltaren Ophtha CD S01AX11 Uniflox.odrsli: 1 .S01BC03 Uniclophen.2 kapi jo{ najmanje 7 a najvi{e 14 dana . zatim 6 .deca iznad 3 godine: 2 x 5 kapi.odrsli: 2 x 10 kapi tokom 10 dana a kod hroni~nog gnojnog zapaljenja srednjeg uha 14 dana . Midol C J01MA06 Uricin. Max.1%) 10ml upotreba 3 . 6 tabl. Unimed Pharma (tropikamid) midrijatik 657 kapi za o~i (1%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu. Unimed Pharma (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (0.deca iznad 3 godine: 5 x 1 kap. tokom najvi{e 7 dana za u{i .5 x 1 . Bristol Myers Squibb (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl.3%) 10ml upotreba za o~i . Unimed Pharma (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i i u{i (0. prva 2 dana.5%) 10ml upotreba rok upotrebe leka posle prvog otvaranja je 28 dana 1 .2 kapi na svaki sat. tokom 10 dana paralele Floxal S01ED01 Unitimolol.2 tabl. kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Mydrum N02BA51 (BR) Upsarin C. rastvoreno u ~a{i vode. Timadren. Nolicin Registar lekova 2011 337 . Timolol Alkaloid S01FA06 Unitropic.2 x dnevno po 1 kap paralele Glaumol. 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . dnevno paralele Aspirin plus C. 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Nofocin. Unimed Pharma (diklofenak natrijum) oftalmik strana 654 kapi za o~i (0. Slaviamed (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 film tabl.8 x 1 .

meka 14 x 200mg upotreba uzima se uve~e na prazan stomak oralno ili vaginalno: 2 x 100mg (ujutro i uve~e) ili 200mg uve~e 338 Registar lekova 2011 .A05AA02 (urzodeoksiholna kiselina) holelitijatik strana 424 Ursofalk. Besins Manufacturing (progesteron) gestagen 514 kaps.Med.16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 . Pro. tvrda 50 i 100 x 250mg upotreba holesterolski `u~ni kamenci. tvrda 50 i 100 x 250mg Ursosan. 100 x 8mg upotreba 3 x 8 .48mg dnevno. bilijarna ciroza: 2 x 250mg (do 60kg). Belupo (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl. Dr Falk Pharma kaps. Vestibo G03DA04 Utrogestan. 3 x 250mg (do 80kg). uz jelo paralele Betaserc. 250mg + 250mg + 500mg (do 100kg) ili 10mg/kg/dan bilijarni refluksni gastritis: 1 x 250mg uve~e pred spavanje N07CA01 Urutal.CS kaps. meka 30 x 100mg kaps.

.

po potrebi 2 x 80mg. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Diovan B05BA01 (SZ) Vaminolact. 60 x 450mg upotreba po~etna doza: 2 x 900mg tokom 21 dana doza odr`avanja: 1 . 28 i 84 x 80mg i 160mg Valsartan. uve~e tokom dve nedelje. 28 x (80mg + 12. 15 x 25mcg upotreba 1 vaginana tabl.5ml/kg/dan (iznad 40kg) 340 Registar lekova 2011 . (160mg + 12. 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta.5mg). Roche (valganciklovir) antivirotik 549 film tabl. 18. Nini film tabl.35ml/kg/dan (novoro|en~ad i deca do 10kg). Novo Nordisk (estradiol) hormon .G03CA03 Vagifem. 14 x 320mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno). 12 x 100ml upotreba deca: 8 .2 x 900mg C09DA03 Valsacombi. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg.5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl. 24ml/kg/dan (iznad 10kg). Max. Krka film tabl. 28 x 40mg. zatim 2 vaginalna tabl. 80mg i 160mg film tabl. nedeljno (doza odr`avanja) J05AB14 Valcyte. Krka (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl.estrogen strana 513 vaginalna tabl. 14. dnevno paralele Co-Diovan C09CA03 (valsartan) antihipertenziv 487 Valsacor. 16ml/kg/dan (iznad 30kg). Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 rastvor za inf.5ml/kg/dan (iznad 20kg).

po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. ako je koli~ina vankomicina u kaps. do 10mg/min.4 doze.A07AA09 J01XA01 (SZ) (vankomicin hlorid) antibiotik strana 427 543 Vancomicin. Max. Simvastatin ICP. (Z) Varilrix.deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina). 28 x 10mg. velika za pojedina~nu dozu treba upotrebiti pra{ak za infuzju rastvoren u vodi. tvrda 10 x 250mg (SZ) Vancomycin-MIP. 2g dnevno . Simva Sandoz. tokom 7 . Riemser Arzneimittel pra{ak za rastvor za inf. 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Riemser Arzneimittel kaps. Pharmatex pra{ak za rastvor za inf.30 dana starosti).2g dnevno podeljeno u 3 . 5 x 500mg i 1g Vancomicin enterocaps. . Simvor. Chephasaar pra{ak za rastvor za inf.odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. Simvastatin. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Zocor Registar lekova 2011 341 . 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). 1 i 5 x 500mg i 1g (SZ) Vancotex. Simvax.5ml u razmaku 6 nedelja C10AA01 Vasilip.deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti). Hollesta. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. (bo~ica i {pric) 1 x 0.odrasli: 0. oralno infuziono . GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virus vari~ele) vakcina protiv vari~ele 562 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) .10 dana. Kovancin J07BK. 10mg/kg na 8 sati (7 .5 . ne otvara se. pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin. kapsula se guta cela. Slaviamed (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl. Simvabel.5ml upotreba ne sme se primeniti intravaskularno odrasli i adolescenti iznad 13 godina: 2 doze po 0..

J07BB02 (Z) (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 Vaxigrip. (ampula) sc im 20 x 0. Actavis Island film tabl. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa.5ml suspenzija za inj. Monodipin. 1 x 1mg i 3.5ml Vaxigrip Junior.5ml . 28 x 37. 28 x 37. 75mg i 150mg Venlor XR 75. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. Efexiva 342 Registar lekova 2011 . Max. Fopin. ({pric) sc im 1 x 0.5mg upotreba doziranje individualno N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Velafax.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. 10mg dnevno paralele Alopres.5mg i 75mg Venlax. Tenox L01XX32 (SZ) Velcade.deca 6 meseci do 3 godine: 0.25ml . Galenika kaps. Amlodipin. Amlodil.25ml posle najmanje 4 nedelje paralele Agrippal S1. Sanofi Pasteur suspenzija za inj. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. Janssen Pharmaceutica (bortezomib) citostatik 577 pra{ak za rastvor za inj.odrasli i deca iznad 3 godine: 0.5mg.deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0. Norvasc. ({pric) sc im 1 i 20 x 0. Amlonorm. Sanofi Pasteur suspenzija za inj. Efectin ER. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 37. Max. Cipla kaps. Amlopin. (bo~ica) sc im 10 x 5ml suspenzija za inj.25ml upotreba Vaxigrip . Fluimun C08CA01 Vazotal. Pliva Hrvatska tabl. Hemofarm (amlodipin) antagonist Ca 481 tabl.5ml posle najmanje 4 nedelje Vaxigrip Junior . Fluarix. Amlogal.5mg i 75mg Velahibin. Amlodipin PharmaSwiss.

6 godina: 1.12 godina: 2.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe". Etoposide. GlaxoSmithKline Poljska (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 0.5mg na 4 . Novartis [panija kaps. Novartis Consumer Health {ume}a tabl. Lastet. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta. Bristol Myers Squibb (etopozid) citostatik . meka 20 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf.1000mg lokano: 2 . Ecosal Easi Breathe. Spalmotil L01CB01 Vepesid.1 .odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 . 20 x 500mg i 1000mg gel (2%) 40g Venoruton. doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan.12 godina: 2 sprej doze (0.100mg/m2.C05CA04 (BR) (trokserutin) venotonik strana 477 Venoruton.3 x mazati obolelo mesto C05BA53 (BR) Venosan.antimitotik 569 (SZR) kaps. sporom inf.6 godina: 1 sprej doza (0.25 .5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 .50mg/m2 tokom 4 . Ecosal. tre}eg i petog dana na 3 .6 sati paralele Aloprol. za 3 .4 puta mazati u tankom sloju R03AC02 Ventolin. tokom 3-5 dana. 10 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima.5mg . Etoposide Teva.6 sati .deca 4 . tokom 2 .2mg) na 4 . za oralnu upotrebu 2. Bosnalijek (heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin) venotonik 477 gel (100ij + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba 2 .4 nedelje.2 sprej doze (0.6 sati rastvor za inhalaciju .2.6 sati 6 .5 dana.1mg) na 4 sata 6 .4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 300 . za 3 ..2mg) na 4 . sa prekidima 2 . Etoposide PharmaSwiss.4 x 2.0.deca 2 . tokom 5 dana.1mg) 10ml rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 20ml upotreba sprej . tvrda 20 x 300mg upotreba oralno .4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .5mg na 4 . Sintopozid Registar lekova 2011 343 .

5ij (0. Alkaloid oblo`ena tabl. Sanofi Pasteur (inaktivisani celi virusi rabiesa) vakcina protiv besnila 561 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. 3 x 80 -120mg (angina pektoris).3 x 40 . Roche (tretinoin) terapija leukemije 576 kaps. 30 x 40mg i 50 x 80mg Verapamil. Zdravlje oblo`ena tabl. Max. 2 . 60 x 16mg upotreba 3 x 8 . 2 .5ml upotreba doze za decu i odrasle su iste primarna vakcinacija: 3 doze po 2. 480mg dnevno deca: 2 . 100 x 8mg tabl. meka 100 x 10mg upotreba 45mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze (terapija traje 30 .120mg (iznad 2 godine) paralele Izopamil J07BG01 (Z) Verorab.3 x 20mg (do 2 godine).3 x 120 . Urutal 344 Registar lekova 2011 . 3.5ij/0.48mg dnevno. dalja revakcinacija svakih 5 godina postinfektivna vakcinacija (neimunizovane osobe): 5 doza po 2. 50 x 80mg Verapamil Alkaloid. Srbolek oblo`ena tabl. 30 x 40mg i 80mg upotreba odrasli: 120 .5ij 0 i 3 dana L01XX14 (SZ) Vesanoid. revakcinacija posle 12 meseci.C08DA01 (verapamil hlorid) antagonist Ca2+ strana 482 Verapamil. uz jelo paralele Betaserc.160mg (hipertenzija).360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije). Catalent Nema~ka (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl.5ij (0. 50 x 80mg Verapamil.90 dana) N07CA01 Vestibo. Hemofarm film tabl. 7 i 21 dana).16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 . sanofi aventis Ma|arska Verorab. 7. 14 i 28 dana posle kontakta sa besnom `ivotinjom) postinfektivna vakcinacija (potpuno imunizovane osobe): 2 doze po 2. im 5 x 2.

doza odr`avanja: 100mg (ispod 40kg) ili 200mg (iznad 40kg) na 12 sati parenteralno . Fentanyl. 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Sildena C05BA03 (BR) ViaTromb.doza odr`avanja: 3 .125mg/7. zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin. Dovicin N02AB03 § Victanyl. Pharbil Waltrop (heparin) antitromboflebitik 476 sprej za ko`u.po~etna doza: 6mg/kg na 12 sati . Pfizer Francuska (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl. Fentanyl Torrex Registar lekova 2011 345 . tabl. Pfizer Francuska (doksiciklin) tetraciklin 532 tabl. 1 x 200mg Vfend. Pfizer Francuska pra{ak za rastvor za inf.4 x dnevno naneti gel. Medicom International ViaTromb. ACINO (fentanil) opioidni analgetik 606 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) transdermalni flaster 5 x (75μg/sat) transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 4. 50mg i 100mg upotreba 25 . 1 x 200mg upotreba oralno .25mg/15cm2 12. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic.5cm2 16.5mg/30cm2 upotreba doze se odre|uju individualno.375mg/22.5cm2 8. se rastvara u malo vode odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan).po~etna doza: 200mg (ispod 40kg) ili 400mg (iznad 40kg) na 12 sati . za oralnu suspenziju 10 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela. Pfizer Deutschland film tabl. odozdo na gore J01AA02 Vibramycin D.J02AC03 (vorikonazol) antimikotik strana 547 (SZ) (SZ) Vfend. gel (2400ij/g) 25g upotreba 3 . uz masiranje obolelog mesta. 1 x 25mg. flaster se lepi na intaktnu ko`u. Fentanyl Sandoz.100mg. 10 x 50mg i 200mg pra{ak za rastvor za inf.4mg/kg na 12 sati G04BE03 Viagra.

Torlak (antitoksin protiv zmijskog otrova . Novo Nordisk (liraglutid) antidijabetik strana 438 rastvor za inj. Dr Gerhard Mann (karbomer) ve{ta~ke suze. vratu. Merck KGaA (holekalciferol) vitamin D3 440 oralne kapi (20 000ij/ml) 10ml upotreba 1 kap = 500ij profilaksa rahitisa: 1 kap/dan (novoro|en~ad). velikim krvnim sudovima. jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:10) sporo iv paralele Antitoksin protiv otrova evropskih zmija A11CC05 Vigantol.6mg (po~etno). 2 kapi/dan (nedono{~ad) terapija osteomalacije i rahitisa: 2 . sc im iv 1 x 5ml upotreba 1ml Viekvina neutrali{e najmanje 100 LD50 venoma poskoka i 50 LD50 venoma {arke. ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji. tvrda 30 x 250mg i 400mg upotreba odrasli: 250mg na 24 sata (ispod 60kg).200000ij vitamina D dnevno) .A10BX07 Victoza. 1. oftalmik 659 gel za o~i (2mg/g) 10g upotreba 3 .deca: 2000ij/kg/dan profilakasa malapsorpcije: 4 . Bristol Myers Squibb (didanozin) terapija HIV infekcije 551 gastrorezistentna kaps.2mg.30 kapi/dan u zavisnosti od koncentracije kalcijuma u serumu (preporu~ena doza je 10000 .ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima. uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odrasli i deca . glavi.odmah nakon ujeda: 5ml im u glutealni mi{i} . pove}avati posle najmanje 1 nedelje na 1 x 1.konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj. 200mg na 12 sati ili 400mg na 24 sata (iznad 60kg) S01XA20 (BR) Vidisic. po potrebi do Max.8mg J05AF02 (SZR) Videx EC.8 kapi/dan (pribli`no 3000 .odrasli: 15 .5000ij vitamina D dnevno) 346 Registar lekova 2011 . sc (pen sa ulo{kom) 2 i 3 x (6mg/ml) 3ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 0.5 x ukapati u konjunktivalnu kesu J06AA03 (Z) Viekvin.4 kapi/dan hipoparatireoidizam i pseudohipoparatireoidizam .8 kapi/dan dopunska terapija osteoporoze: 2 .

Boehringer Ingelheim Nema~ka tabl. jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1. ukupna Max. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelsin. 400mg dnevno J05AF07 Viread. 1 x 1mg/10ml (SZ) Vincristin.05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Sindovin L01CA04 (SZ) (vinorelbin) citostatik .antimitotik 569 Vinorelbin "Ebewe". 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml upotreba uobi~ajeno: 20 . zatim 2 x 7mg/kg (2 meseca .30mg/m2 nedeljno.1.16 godina). Max. 60 x 200mg upotreba odrasli: 1 x 200mg tokom 14 dana zatim 2 x 200mg deca: 4mg/kg dnevno prvih 14 dana. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. 5 x 1mg/ml upotreba odrasli: 1 . doza za primenu 60mg J05AG01 (nevirapin) terapija HIV infekcije 552 Viramune.antimitotik strana 569 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf.2mg/m2 dnevno (preko 10kg). Gilead Sciences (tenofovirdizoproksil fumarat) terapija HIV infekcije i hepatitisa B 551 film tabl. ponoviti najranije za 7 dana. 2 x 4mg/kg (8 . kod ote`anog gutanja tabl.5 .8 godina)./inf. doza se postepeno mo`e dnevno pove}avati do 18mg/m2 (kod odraslih) i 12mg/m2 (kod dece) L01CA02 (SZ) (vinkristin sulfat) citostatik . pojedina~na doza 35. 30 x 245mg upotreba lek se uzima sa hranom. Gedeon Richter pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.4mg/m2 dnevno. Boehringer Ingelheim Gr~ka oralna suspenzija (50mg/5ml) 240ml Viramune.antimitotik 569 Vincristin. Sandoz koncentrat za rastvor za inf.L01CA01 (SZ) Vinblastin. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz. se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 x 245mg Registar lekova 2011 347 . Max. po potrebi./inf. Pfizer Australija rastvor za iv inj. 0. 1 x 10mg/5ml upotreba rastvara~ je fiziolo~ki rastvor naj~e{}e 6mg/m2 dnevno.4mg/m2. Gedeon Richter (vinblastin sulfat) citostatik .

Keata Pharma Inc (tetrizolin hlorid) oftalmik 657 kapi za o~i (0.2 kapi u oko paralele Montevizin V08AB09 (SZ) Visipaque. ia iv it 10 x (550mg/ml = 270mg joda/ml) 20ml i 50ml rastvor za inj. 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J01MA01 Visiren.64mg+20μg)/ml 10ml upotreba Vitalipid N Adult odrasli i deca iznad 11 godina: 10ml dnevno Vitalipid N Infant deca do 11 godina: 10ml dnevno prevremeno ro|ena i deca sa malom te`inom: 4ml/kg dnevno (do 2. Vitamin AD. Hemofarm (retinol + ergokalciferol) vitamini 440 oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml 10ml upotreba 2 .3 x 10 kapi (starija deca i odrasli) 348 Registar lekova 2011 .3μg+1μg+0. ia iv it 10 x (652mg/ml = 320mg joda/ml) 20ml.5kg) A11CB. Fresenius Kabi (vitamini: A + D2 + E + K) vitamini 443 Vitalipid N Adult koncentrat za rastvor za inf. 10 x (194. 10 x (135. 10 kapi dnevno (mala deca).D06BB02 Viru-Merz-Serol. (SZ) Vitalipid N. Merz Pharmaceuticals (tromantadin hlorid) antivirotik strana 498 gel (1%) 2g upotreba 3 .3 kapi dnevno (nedono{~ad).hinolon 542 tabl. Jugoremedija (ofloksacin) antibiotik .5kg)..400mg) na 12 sati A11JA. 5 kapi dnevno (odoj~ad).1μg+0. GE Healthcare (jodiksanol) Rö kontrast 666 rastvor za inj.91mg+15μg)/ml 10ml Vitalipid N Infant koncentrat za rastvor za inf.5μg+0..5 x dnevno nanositi gel na herpeti~ne lezije S01GA02 Visine. 10ml dnevno (preko 2. 1 . 10 x 200mg upotreba 100 .05%) 15ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 .200mg (izuzetno 300 .

5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. im 50 x 500μg/ml upotreba inicijalno: 1000μg na 2 . dnevno Vivace Plus ili 2 tablete dnevno Vivace Plus L paralele Ampril HD.5mg (doza odr`avanja).5mg. 28 x (2. u toku ili posle jela 1 x 1. Alkaloid (cijanokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj.3 dana.2 x 500mg . Hemofarm [abac tabl. Piramil HCT. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl. 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. 2. Hemofarm {ume}a tabl.1g dnevno parenteralno: 500mg dnevno paralele Bio-C 500 C09AA05 Vivace. Tritace comp Registar lekova 2011 349 . dnevno (najbolje ujutru). Ramicomp Genericon.25mg (po~etna doza).4 x 250mg ili 1 . Ramipril H. 10mg dnevno paralele Ampril. 18 x 500mg i 25 blistera po 10 x 500mg rastvor za inj. 28 x 1.25mg dnevno sna`ni simptomi deficita: do 300mg dnevno B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid. 20 x 50mg rastvor za inj. Piramil.profilaksa: 25 . im iv 50 x 500mg/5ml Vitamin C. Ramipril Genericon. Alkaloid (tiamin hlorid) vitamin strana 441 tabl.5mg + 12.5 . Prilinda plus.A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid. Max. Ampril HL. Zdravlje (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba {ume}a tabl.25mg. Ramipril. Prilinda. Ramitens.terapija: 3 .75mg dnevno . tokom mesec dana doza odr`avanja: 1000μg na 30 dana A11GA01 (askorbinska kiselina) vitamin 442 Vitamin C. im iv 50 x 100mg/ml upotreba blagi simptomi deficita: 10 . 20 x 1g Vitamin C.5mg) Vivace Plus L tabl. Tritace C09BA05 Vivace Plus. se pre upotrebe rastvara u ~a{i vode oralno . Galenika (BR) tabl. Zdravlje (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl. 1 x 2.

8 x 1 kap sprej za nos: 4 .9%) 500ml upotreba doziranje je individualno.4g gela blago utrljati na obolelo mesto S01BC03 Voltaren Ophtha CD. Fresenius Kabi (hidroksietilskrob 130/0. Max. dnevna doza za odrasle je 50ml/kg a za decu 16 +.. Deutsche Homoopathie-Union (Crategus + Convallaria majalis + Adonis vernalis + Valeriana + Lobelia inflata + Cactus) homeopatski lek za hipotenziju 675 oralne kapi. (BR) Voda za injekcije. rastvor (50g+10g+1g+10g+5.4 x 2 . 2 x 1 kap u razmaku od 5 minuta odmah nakon PRK operacije i onda postoperativno po 1 kap na 2 .9ml/kg 350 Registar lekova 2011 .5 x 1 kap u zavisnosti od te`ine oboljenja posle ukapavanja. (6% + 0.5 sati kada je pacijent budan do 24 sata ostale indikacije: 4 . Excelvision (diklofenak natrijum) oftalmik 654 kapi za o~i.(BR) Vividrin. rastvor (1mg/ml) 5ml upotreba preoperativno: 4 x 1 kap tokom 2 sata pre operacije postoperativno: 4 x 1 kap do 12 nedelja PRK operacija: 2 x 1 kap tokom 1 sata pre operacije. Galenika (voda za injekcije) rastvara~ 665 50 ampula x 5ml paralele Aqua pro injectione M02AA15 (BR) Voltaren Emulgel.4 + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 457 rastvor za inf. Dr Gerhard Mann (natrijum kromoglikat) strana antialergik 658 638 S01GX01 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml R01AC01 sprej za nos (20mg/ml) 15ml upotreba kapi za o~i: 4 .5g+3g)/100g 30ml upotreba 3 x 10 .20 kapi pre jela V07AB.6 x 1 dozu u svaku nozdrvu paralele Natrijum kromoglikat 2% (BR) Vivoton S. Novartis Consumer Health (diklofenak dietilamin) nesteroidni antireumatik 594 krem (1%) 50g i 100g upotreba 3 . nazolakrimalna okluzija ili zatvaranje oka na 3 minuta mo`e da smanji sistemsku resorpciju i poja~a lokalnu aktivnost paralele Uniclophen B05AA07 (SZ) Voluven.

.

5mg i 1mg upotreba Xanax anksioznost: 3 x 0./inf.8°C 1 kap uve~e u obolelo oko N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Xanax. 1 x (800ij + 900ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . 1 x (400ij + 450ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.5mg. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 150mg i 300mg upotreba lek treba uzimati uvek u isto vreme 1 x 150mg. izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P.N07BA02 Wellbutrin XR.005%) 2. Zolarem 352 Registar lekova 2011 . Immunate S01ED51 Xalacom. 30 x 0. Glaxo Wellcome Nema~ka (bupropion hlorid) antidepresiv strana 630 tabl. Pfizer Italia tabl. po potrebi za 4 nedelje pove}ati na 1 x 300mg B02BD06 (SZ) Wilate. po potrebi dozu pove}ati do Max.5mg (po~etno). 4.25 . Pfizer Italia tabl. Max./inf.4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 .5mg Xanax XR.5mg. 4mg dnevno Xanax XR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0. Max. 4mg dnevno depresija: 3 x 0. Pfizer Belgium (latanoprost) terapija glaukoma 656 kapi za o~i 1 x (0.5ml upotreba 1 kap ujutro S01EE01 Xalatan.2 x 1. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika.5 .humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.5 . Ksalol.5ml upotreba ~uvati na 2 .0. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. Helex SR.4mg paralele Helex.5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0. Pfizer Belgium (latanoprost + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (50μg + 5mg)/ml 2. Octapharma (koagulacioni faktor VIII . stepena krvarenja.1mg. po potrebi dozu pove}avati na 3 .40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.25mg i 0.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 .

Roche (kapecitabin) citostatik . 20 x 8mg upotreba parenteralno . Guerbet (jobitridol) Rö kontrast 666 Xenetix 300 rastvor za inj.3 x 4mg ili 2 x 8mg. tvrda 21. Roche (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps. sa produ`nim osloba|anjem 28 i 56 x 5mg Xatral XL tabl. 16mg dnevno L01BC06 Xeloda. Bayer Schering Pharma (rivaroksaban) oralni antikoagulans strana 451 film tabl. Nycomed pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 10 i 30 x 10mg upotreba prevencija venske tromboembolije kod ugradnje ve{ta~kog kuka i kolena: 1 x 10mg G04CA01 Xatral. 1 x (300mg joda/ml) 50ml i 100ml Xenetix 350 rastvor za inj. Max.antimetabolit 568 film tabl. 120 x 500mg upotreba 2500mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze.B01AX06 (SZR) Xarelto. 1 x (350mg joda/ml) 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja A08AB01 Xenical. po potrebi jo{ 8mg.postoperativni bol (sporo iv): 8mg po~etno. sa produ`nim osloba|anjem 30 x 10mg upotreba 5mg ujutro i uve~e ili 10mg uve~e M01AC05 (lornoksikam) nesteroidni antireumatik 590 (Z) Xefo. im iv 5 i 10 x 8mg/2ml Xefo Rapid. 60 x 150mg i film tabl.akutni bol kod lumboi{ijalgije (im): 2 x 8mg oralno: 2 . Max. zatim 1 nedelja pauze (terapija se cikli~no ponavlja) V08AB11 (SZ) Xenetix. Nycomed film tabl. 42 i 84 x 120mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele alli Registar lekova 2011 353 . 16mg dnevno . kontinuirano tokom 2 nedelje. sanofi aventis (alfuzosin hlorid) terapija hiperplazije prostate 520 Xatral SR tabl.

Nilacef R06AE09 Xyzal. odrasli i deca iznad 12 godina: doza i u~estalost davanja zavise od po~etne koncentracije IgE (ij/ml) izmerene u krvi pre po~etka terapije i od telesne mase bolesnika J01DC02 (cefuroksim) cefalosporin 535 (Z) Xorim.R03DX05 (Z) Xolair.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Hemofarm oblo`ena tabl.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 .1. sc 1 x 150mg/1.pneumonija: 500mg na 12 sati .2ml upotreba rastvara~ je voda za inj. Sandoz pra{ak za rastvor za inj.5g Xorimax. 10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Cezera 354 Registar lekova 2011 .4 doze (na 6 .8 sati) Xorimax odrasli . Ceroxim.gonoreja: 1g u jednoj dozi deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef. 1 i 10 x 750mg i 1. UCB Pharma Italija (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl. 10 x 250mg i 500mg Xorimax. Cefuroxim-MIP. Novartis Pharma Stein [vajcarska (omalizumab) tretman alergijske astme strana 645 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Dicef. Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 70ml upotreba Xorim odrasli: 750mg .uobi~ajeno: 250mg na 12 sati .urinarne infekcije: 125mg na 12 sati .

Hemofarm (bumetanid) diuretik 474 tabl. 21 x (0. Bayer Schering Pharma film tabl.2mg dnevno.02mg + 3mg) bele 4 x (0 + 0) upotreba 1 tabl. Donecept. Tregona C03CA02 Yurinex.5mg/2ml upotreba oralno .insuficijencija bubrega: 2 .edem plu}a: 1 . Aricept evess.G03AA12 (etinilestradiol + drospirenon) oralni kontraceptiv strana 511 Yasmin.015mg/kg dnevno parenteralno . 10 x 0. Landex.60 minuta Registar lekova 2011 355 .5mg u 500ml infuzionog rastvora tokom 30 .deca iznad 6 meseci: 0. ponoviti po potrebi za 20 minuta . 10mg dnevno . 20 x 1mg rastvor za im iv inj.odrasli: 0. odjednom. tokom 4 . 28 ru`i~aste 24 x (0. odjednom./inf. Max. 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno. Bayer Schering Pharma film tabl. 10mg dnevno paralele Aricept. ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. zatim 7 dana pauze N06DA02 Yasnal.03mg + 3mg) Yaz. Max. Krka (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 film tabl.6 nedelja.2mg iv.5 . zatim pove}ati na 10mg dnevno.

.

.

Actavis Italy (idarubicin hlorid) citostatik . Krka tabl. Zyprexa Velotab N05CF03 Zan. se stavlja direktno na jezik ili se prethodno rastvori u malo vode. Treana. 28 x 100mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 100mg dnevno paralele Epivir 358 Registar lekova 2011 . 28 i 56 x 5mg.12mg/m2 dnevno. Krka oralna disperzibilna tabl.antibiotik 571 kaps. Glaxo Wellcome Velika Britanija Zeffix. Belupo (zaleplon) hipnotik 623 kaps. 1 x 10mg upotreba akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija . 28 x 5mg i 10mg Zalasta Q Tab. 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl.odrasli (oralno): 30mg/m2 dnevno (monoterapija) ili 15mg/m2 dnevno (kombinovana terapija) karcinom dojke .N05AH03 (olanzapin) antipsihotik strana 620 Zalasta. 20mg paralele OlanzEP. tvrda 14 x 5mg i 10mg upotreba odrasli: 10mg pred spavanje stariji od 65 godina: 5mg spavanje L01DB06 (SZ) Zavedos. 10mg.5mg. mleka ili kafe odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza). 7. Onzapin. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) antivirotik 551 film tabl. tvrda 1 x 5mg pra{ak za rastvor za inj. 15mg i20mg Zapilex.odrasli i deca (parenteralno): 8 . tokom 3 uzastopna dana .oralno: 45mg/m2 u jednoj dozi J05AF05 Zeffix. soka. Adamed tabl. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. Olanzapin Sandoz.

Ortalox J05AF04 (SZR) Zerit. do 28 dana A02BC01 Zeprom. Omeprazid. Pfizer Deutschland kaps. ukoliko je potrebno) paralele Zypsila A11CC07 Zemplar.2ml Zeldox. 2 x 20mg (doza odr`avanja) parenteralno ({izofrenija. Hemofarm (linezolid) antibiotik . 2μg i 4μg rastvor za iv inj. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . tvrda 14 x 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. Bristol Myers Squibb (stavudin) terapija HIV infekcije 551 kaps. tokom 3 dana. Max. meka 28 x 1μg.8 nedelja Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). Omeprazol ICP. zatim oralno.20mg dnevno. Max. 20 . akutna agitacija): 10 . zavisno od koncentracije paratireoidnog hormona J01XX08 Zenix. Max. Omeprazol.14 dana. Abbott (parikalcitol) analog vitamina D 441 (SZ) kaps. PharmaSwiss (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna kaps.oksazolidinon 545 film tabl./inf.N05AE04 (ziprazidon) antipsihotik strana 618 (Z) Zeldox. 10 x 600mg upotreba 600mg na 12 sati. tokom 10 . tvrda 30 x 20mg i 40mg kaps.do 30kg: 1mg/kg na 12 sati Registar lekova 2011 359 . Omeprol. im 20mg/1. 40mg dnevno (doze od 10mg mogu se davati na 1 sat a 20mg na 4 sata. 5 x 5μg/ml upotreba doziranje je individualno. tvrda 56 x 30mg upotreba odrasli do 60kg i deca preko 30kg: 30mg na 12 sati odrasli preko 60kg: 40mg na 12 sati deca iznad 3 meseca . Omep. Omeprazol Sandoz. Pfizer Francuska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. tvrda 30 i 60 x 60mg i 80mg oralna suspenzija (10mg/ml) 60ml i 240ml upotreba oralno: 2 x 40mg.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol. Omex. 160mg dnevno (akutno). tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma).

Max.: 2g (60ml) jednokratno 360 Registar lekova 2011 . Roha Arzneimittel (suvi vodeni ekstrakti korena valerijane i {i{arice hmelja) biljni anksiolitik 673 oblo`ena tabl. tvrda 100 x 100mg upotreba daje se u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima odrasli: 500 . suspenzija se priprema ex tempore dodavanjem 60ml vode.nesanica: 2 tabl.12 godina: 120 . po potrebi mogu se uzeti 2 tabl. i tako pripremljena mora se utro{iti u roku od 12 sati odrasli i adolescenti iznad 16 god. 600mg dnevno J05AF01 (SZR) Zidosan.uznemirenost: 1 . Max.3 x 2 tabl. dodatno ranije u toku ve~eri J01FA10 Zmax. Finpros. 30 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz.G04CB01 Zerlon. 200mg na 6 sati A02AC01 (BR) Zirkulin Anti Acid. Proscar. 60 x 300mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 600mg ili 2 x 300mg deca 3 meseca . .2 lozenge posle jela (BR) Zirkulin Valeriana. Slaviamed (zidovudin) terapija HIV infekcije 551 kaps. Roha Arzneimittel (kalcijum karbonat) antacid 418 lozenga 30 x 500mg upotreba 1 . Pfizer Portoriko (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 granule sa produ`enim osloba|anjem za oralnu suspenziju 2g/60ml upotreba lek se uzima pre jela.600mg dnevno podeljeno u 2 ili 3 doze deca 3 meseca . Glaxo Wellcome Velika Britanija Ziagen. GlaxoSmithKline Poljska (abakavir) terapija HIV infekcije 551 film tabl.12 godina: 2 x 8mg/kg.160mg/m2 na 8 sati. Prosterid J05AF06 Ziagen. 20 x (160mg + 40mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . pre spavanja. Hemofarm (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 film tabl.

40mg i 80mg upotreba hiperholesterolemija: 10 . 20mg.3 x 10 . Hemofarm (ketorolak trometamin) nesteroidni antireumatik 589 (SZ) film tabl.20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Simva Sandoz. 90mg dnevno paralele Toradol C09AA15 Zofecard. MSD Italija (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.C09AA08 Zobox. 2 x 30mg (od 5. Simvax. najdu`e 7 dana. Simvastatin ICP. Hollesta.40mg odjednom uve~e (po~etna doza).4 x 10mg. Inhibace.30mg duboko im. ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi). im iv 5 x 30mg/ml upotreba oralno: 3 . 30 x 2. 60mg dnevno akutni infarkt miokarda (terapiju po~eti u prvih 24 sata od infarkta i sprovoditi je 6 nedelja): 2 x 7. Simvastatin. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.5mg i 30mg film tabl.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2.5mg (1. najdu`e 2 dana. dan). Max. dan). 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze (20mg + 20mg + 40mg) koronarna bolest: 20 . 40mg dnevno parenteralno: 2 . Simvabel. Hemofarm (cilazapril) ACE inhibitor strana 484 film tabl. 28 x 10mg. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. i 4. 10 x 10mg rastvor za inj. 14 i 28 x 7. 5mg dnevno paralele Cilazapril. A. dana na dalje) Registar lekova 2011 361 .5mg. 2 x 15mg (3. Max. Max. Simvor. 14 i 28 x 15mg upotreba hipertenzija: 30mg dnevno. Menarini Manufacturing (zofenopril kalcijum) ACE inhibitor 484 film tabl. i 2. Prilazid C10AA01 Zocor. Vasilip M01AB15 Zodol. 7.

6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid. Helex SR. 10 x 4mg i 8mg rastvor za iv inj. Xanax XR M05BA08 (SZR) Zoledronate PharmaSwiss. Max.A04AA01 Zofran. 5 x 4mg/2ml i 8mg/4ml upotreba odrasli: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv. Hemofarm (zolmitriptan) antimigrenik 610 oralna disperzibilna tabl. AstraZeneca UK (goserelin) analog gonadorelina 578 implant (napunjeni {pric) sc 1 x 3. 6 x 5mg upotreba disperzibilna tabl.5mg oralna disperzibilna tabl. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Ondasan L02AE03 (SZ) Zoladex. Max. 10mg dnevno paralele Zomig 362 Registar lekova 2011 .0. PharmaSwiss (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 rastvor za inf. 3 x 2.6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid . tokom najmamje 15 minuta.5mg.5mg i 1mg upotreba anksioznost: 3 x 0.endometrioza: 3.karcinom prostate: 10. po potrebi ponoviti najranije za 2 sata. 8mg iv pre terapije. 1 x 4mg/5ml upotreba 4mg iv inf. Xanax./inf.5mg kod akutnog napada migrene. zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata. Aegis (alprazolam) benzodiazepin 622 tabl.6mg Zoladex LA implant (napunjeni {pric) sc 1 x 10. GlaxoSmithKline Poljska (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 film tabl.8mg na 12 nedelja u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid N05BA12 Zolarem. Ksalol. nastaviti sa 8mg na 12 sati. zatim 8mg na 12 sati. svake 3 . 4mg dnevno paralele Helex. se otapa u ustima 2.25 . GlaxoSmithKline Italija Zofran. du`ina terapije 6 meseci (ne ponavljati) Zoladex LA . oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija). oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina) deca: 5mg/m2 iv.karcinom dojke i prostate: 3. 30 x 0. 4mg dnevno depresija: 3 x 0. Max.8mg upotreba Zoladex .5 .4 nedelje paralele Zometa N02CC03 Zolmitriptan.5mg. Max.

Sertralin ICP. Novartis Pharma Stein [vajcarska (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. terapija traje 12 nedelja Registar lekova 2011 363 . Max. Sanval. Haupt Pharma Italija (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl. Zonadin M05BA08 (SZ) Zometa. svake 3 . Krka (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl.1%) 15g upotreba samo odrasli: gel nanositi isklju~ivo na obolelo mesto uve~e. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. po potrebi ponoviti najranije za 2 sata. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 .100mg dnevno paralele Asentra. Belupo (tazaroten) terapija psorijaze 497 gel (0. Luxeta. Pliva Hrvatska (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. 4mg iv inf. Stilnox. 10mg dnevno paralele Zolmitriptan N05CF02 Zonadin.5mg kod akutnog napada migrene.10mg pred spavanje paralele Belbien.8mg/ml) upotreba rastvara~ je voda za inj. tokom najmamje 15 minuta. Tragal N05CF02 Zolsana. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Sidata.4 nedelje paralele Zoledronate PharmaSwiss N02CC03 Zomig. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . 3 x 2. Stilnox.N06AB06 Zoloft.5mg upotreba 2. Serlift.5 . Setaloft. AstraZeneca UK (zolmitriptan) antimigrenik 610 film tabl. ne sme se primeniti na vi{e od 10% povr{ine tela. Sertiva. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Zolsana D05AX05 Zorac. Halea. Sertralin. 1 x 5ml (0.05%) 15g gel (0. 1 x 4mg/5ml koncetrat za rastvor za inf. Sanval.10mg pred spavanje paralele Belbien.

Glaxo Wellcome Velika Britanija Zovirax.odrasli: 5mg/kg na 8 sati (herpes simpleks). Hemofarm (kaptopril) ACE inhibitor strana 483 tabl.5 mg (po~etna doza).5g 652 S01AD03 upotreba infuzija . 14. Plavix N06AB04 Zyloram.C09AA01 Zorkaptil. zatim 20 .5mg. 5 x 250mg 548 mast za o~i (30mg/g) 4.30mg dnevno Max. 2 . Citalopram Sandoz. (nastviti jo{ 3 dana po potpunom izle~enju) N07BA02 Zyban.25 . 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. 40 x 12. Cardogrel. Max.5mg (po~etna doza). 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6. GlaxoSmithKline Poljska (bupropion hlorid) terapija odvikavanja od pu{enja 630 tabl.14 dana terapije B01AC04 (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 Zyllt. dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex. 2 x 25mg (doza odr`avanja). Kerberan. Medico Uno (citalopram) antidepresiv 624 film tabl. 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Krka film tabl. Klogrel. Clopigal. 10mg/kg na 8 sati (herpes zoster) . GlaxoSmithKline Italija (aciklovir) antivirotik J05AB01 (Z) pra{ak za rastvor za inf. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. 56 i 84 x 75mg Zyllt. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Slaviamed film tabl. Timopram 364 Registar lekova 2011 . zatim 2 x 150mg od 7 . Katopil Zovirax. Klopidogrel. Monogrel. 28 x 10mg.12.3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid. sa produ`enim osloba|anjem 60 x 150mg upotreba 1 x 150mg prvih 6 dana.deca do 3 meseca: 10mg/kg na 8 sati 3 meseca .12 godina: 250mg/m2 na 8 sati (herpes simpleks) mast za o~i: 5 x dnevno aplikovati 1cm masti u konjunktivalnu kesu. Starcitin.

tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. Krka (ziprazidon) antipsihotik 618 kaps. Lekoklar XL N05AH03 (SZR) Zyprexa Velotab. 40mg. 2 x 20mg (doza odr`avanja) paralele Zeldox Registar lekova 2011 365 . 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl. 60mg i 80mg upotreba oralno: 2 x 40mg. Onzapin. Eli Lilly (olanzapin) antipsihotik 620 oralna disperzibilna tabl. 62.5mg na 12 sati (ispod 8kg). do 14 dana (te{ke infekcije) deca: 7. Klacid MR. se stavlja direktno na jezik {izofrenija i prevencija rekurentnih bipolarnih poreme}aja: 10mg (preporu~ena po~etna doza) mani~ne epizode .po~etna doza: 15mg dnevno kao monoterapija ili 10mg dneno u kombinovanoj terapiji paralele OlanzEP. Fromilid uno. Zapilex N05AE04 Zypsila.40 kg) paralele Clarexid. Treana.11 kg). 125mg na 12 sati (12 . Klacid. Olanzapin Sandoz. tvrda 30 x 20mg.5mg na 12 sati (20 . 187. Zalasta. Fromilid. Max. Klacid IV. Hemofarm (klaritromicin) makrolidni antibiotik strana 539 film tabl. Lekoklar. 250mg na 12 sati (30 .J01FA09 Zymbaktar.29 kg).5mg na 12 sati (8 . Klerimed. 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 12 sati.19 kg). 160mg dnevno (akutno).

.

.

antivirotik Ziagen Kivexa. ACC akut.antipsorijatik D06BB03. Midol C.antivirotik Aciklovir. V03AB23 (inj. Aspirin. Trizivir aceklofenak . Aspirin Complex. Aspirin plus C.mukolitik ACC.JOUFSOBDJPOBMOJ!OF[B\UJ^FOJ!OB[JWJ!)JOO*! tb!BUD!LMBTJGJLBDJKPN = oznaka za vi{ekomponentne lekove ATC = klasifikacija (ATC) B abakavir .) acetilsalicilna kiselina . Andol. Cardiopirin forte. Fluimucil Rinofluimucil R05CB01.imunosupresiv Humira L04AA17 adapalen – terapija akni Sona D10AD05 agalazidaza beta – enzim Fabrazyme A16AB04 akamprosat kalcijum – terapija alkoholizma Campral N07BB03 adrenalin (epinefrin) . S01AD03 D05BB02 adalimumab . Aspirin protect Cardiopirin. Andol 100. adrenalin. Kombikaf. Cystocain DS. B01AC06 Acetisal pH 8.simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Aflamil J05AF06 M01AB16 acemetacin .oralni antikoagulans B01AA07 acetilcistein . Anbol. inhibitor agregacije trombocita N02BA01. Midol Aggrenox. Upsarin C aciklovir acitretin Neotigason . Zovirax . J05AB01. Oldon. Lidokain 2%. Ubistesin 4% 368 C01CA24 Registar lekova 2011 .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Rantudil forte M01AB11 acenokumarol Sinkum 4 .analgoantipiretik.

Alendronat. Sedron Fosavance alfakalcidol Alpha D3 .opioidni analgetik N01AH02 alfuzosin hlorid Xatral . Helex SR. Thiogamma . Gastal .antacid A02AB03 aluminijum hidroksid Altacid. Xanax XR. Bonap.antiurik M04AA01 alprazolam alteplaza Actilyse . keratolitik Contractubex L01XC04 alemtuzumab – citostatik MabCampath alendronska kiselina . Xanax. alverin citrat – smazmolitik Meteospasmyl amantadin sulfat PK-Merz . Zolarem .antacid Gelusil Lac A02AD. antacid A02AB01 aluminijum magnezijum silikat hidrat (simaldrat) .antiparkinsonik N04BB01 ambroksol hlorid .kortikosteroid D07AB10 alopurinol Alopurinol .benzodiazepin Helex. Flavamed.oralni antidijabetik A10BF01 alantoin . Forosa.analog vitamina D M05BA04 A11CC03 alfa lipoinska kiselina Berlithion.antihiperfosfatemik. Alendronat ICP.ATC akarboza Glucobay ..bisfosfonat Alefoss.alfa adrenergi~ki blokator G04CA01 aliskiren – antihipertenziv Rasilez C09XA02 alklometazon dipropionat Afloderm . neo bronchol R05CB06 Registar lekova 2011 369 . Mucosolvan Junior.hepatoprotektiv A16AX01 alfentanil Rapifen .trombolitik N05BA12 B01AD02 aluminijum fosfat Alfogel . Fosamax.mukolitik Ambroksol.adstringens. Ksalol. Mucosolvan.

inhibitor proteaze. Lometazid J01GB06 amilmetakrezol amilorid aminofilin .penicilin Ampicilin. Pentrexyl Ampisulcilin anagrelid – antineoplastik Thromboreductin J01CA01 L01XX35 anastrozol .lokalni anestetik B02AB01 N01BB08 2%. Aremed. Panklav ampicilin . Tryamil N06AA09 amjodaron hlorid . Amlodil. Trasolette antitrombin III – antikoagulans Antitrombin III. Fopin.antimikotik J02AA01 amifostin – antiseptik Strepsils amikacin . Exforge. Amoxicillin. Amlonorm. Ubistesin 4% 370 Registar lekova 2011 .penicilin J01CA04 Amoksicilin. Strepsils . Vazotal Caduet.diuretik Hemopres. Amoksiklav 2x.antiaritmik Amiodaron.aminoglikozidni antibiotik Amikacin. Ospamox.Set artikain hlorid Cystocain 2% Cystocain . Armotraz. Enhancin. Norvasc. Tenox. Sinacilin Amoksiklav. Amoksiklav Quick tab. . Arimidex. Amiodaron Sandoz. antifibrinolitik Trasylol Beriplast P Combi .antagonist Ca Alopres. Cordarone. Amlopin. Aminocin antiseptik neo angin. Amlodipin. Aminophyllinum R03DA05 amitriptilin – antidepresiv Amitriptylin.citostatik (inhibitor enzima aromataze) Anastrozole. Lisonorm C08CA01 amoksicilin . Kybernin P aprepitant – antimetik Emend L02BG03 B01AB02 A04AD12 aprotinin . Amlodipin PharmaSwiss.brondilatator Aminofilin. Amlogal. Sedacoron C01BD01 amlodipin .ATC amfotericin B Amphocil . Augmentin. Cystocain DS. Monodipin.

Pikovit forte. Febricet cold. Lipidra.ATC askorbinska kiselina . Atoris. azatioprin Imuran . Hemomycin. Azibiot.midrijatik M03AC04 S01FA01 azapentacen natrijum polisulfonat Quinax . Vitamin C Aspirin plus C. Sumamed. Azax. Dislipat. Febricet C. Soluvit N. Ca C 1000 Sandoz. Febricet Cold junior.vitamin C A11GA01 Bio-C 500.antikataraktik S01XA.beta blokator Atenolol. Prinorm atorvastatin ..miorelaksans Atracurium DeltaSelect. Grippostad C. Coldrex. Coldrex HotRem.makrolidni antibiotik J01FA10 Azatril. Efferalgan C. Caffetin cold. Influrex. Lekadol Plus C.antibiotik Corticin. Tracrium atropin sulfat Atropin .oligoelement S01CA03 bakar glukonat Tot Hema B03AE10 barijum sulfat Barijum sulfat .imunosupresiv L04AX01 azelainska kiselina Skinoren . Panapres. Tulip Caduet C07AB03 C10AA05 atosiban – antagonist oksitocinskih receptora Tractocile G02CX01 atrakurijum besilat . Azitromicin Sandoz.op{ti anestetik Azot-suboksid. Zmax V03AN04 azot suboksid . Upsarin C atenolol . Medicinski diazoksid C bacitracin .imunosupresiv L04AA09 Registar lekova 2011 371 .Rö kontrast V08BA02 baziliksimab Simulect . Midol C. Fervex.dermatik D10AX03 azitromicin . Enbecin . Sortis.hipolipemik Atacor. Azomicin.

glukokortikoid Becloforte.glukokortikoid H02AB01.antiparkinsonik L02BB03 N04AA02 bisakodil . Tantum rosa. Urutal.citostatik (antiandrogen) Bicadex.beta blokator N07CA01 C07AB05. kontraceptiv Pharmatex Holyplant Septogal. R03BA01 benfotiamin . dezinficijens. Madopar Roche HBS D08AJ01 benzerazid benzidamin hlorid benzilnikotinat – Kamfart . Bisobel.penicilin J01CE01 benzoil peroksid Aknefug Oxid Wash . Madopar Roche. Bisoprolol.keratolitik D10AE01 betahistin hlorid . Panlax bisoprolol . Diprophos. Ecobec Easi Breathe.beta blokator Bilocord. Tensec plus A06AB02 C07AB07 372 Registar lekova 2011 . Tantum Verde rubefacijens A01AD02. Nasobec Foster R01AD01.vitamin B1 Milgamma 100 benzalkonijum hlorid . D07AC01 Beloderm Belogent.antivertigosan Betaserc. Casodex biperiden Mendilex . Vestibo betaksolol Betoptic S . Concor Cor. Septolete . Beconase. Concor.antiinflamatorno sredstvo Tantum lemon.ATC beklometazon dipropionat . Triderm bevacizumab – citostatik Avastin L01XC07 bikalutamid . Ecobec.inhibitor dekarboksilaze Madopar. Bicatlon. Byol.laksativ Bisacodyl Actavis. G02CC03 benzilpenicilin kalijum Jugocillin . Belosalic. Tensec Lodoz.antiseptik. Dulcolax. Didermal. Calumid. S01ED02 betametazon . Diprosalic. Bicusan.penicilin J01CE01 benzilpenicilin natrijum Pan Peni G Sodium Pancillin .

antitusik R05DB13 Registar lekova 2011 373 . Tafen Novoliser Symbicort Turbuhaler bumetanid Yurinex .hipnotik N05CD09 budesonid .antacid A02BX05 bleomicin – citostatik.inhibitor karboanhidraze S01EC04 brivudin Brivuzost . Lexilium bromheksin hlorid Bisolvon . Sinetus .benzodiazepin Bromazepam.diuretik R03BA02 C03CA02 bupivakain hlorid . bromazepam . antibiotik Bleocin S L01DC01 borna kiselina Proculin . Pulmicort Turbuhaler. Lesux .lokalni anestetik Marcaine 0.simpatikomimetik S01EA05 brinzolamid Azopt .antidepresiv N07BA10 butamirat citrat Omnitus.5% Marcaine spinal 0. Brimonal .glukokortikoid Budosan. Marcaine spinal 0. Lexaurin.. inhibitor prolaktina G02CB01.5% heavy buprenorfin hlorid – opioidni analgetik Buprenorfin Alkaloid N01BB01 N07BC01 bupropion hlorid Welbutrin XR. Zyban .antiseptik S02AA03 bortezomib – citostatik Velcade L01XX32 bosentan – antihipertenziv Tracleer C02KX01 brimonidin tartarat Alphagan.mukolitik N05BA08 R05CB02 bromokriptin Bromokriptin .5%. Pulmicort.antivirotik J05AB.ATC bizmut subcitrat Bicit HP. N04BC01 brotizolam Lendormin .antiparkinsonik.

cefalosporin J01DD02 J01DD14 ceftriakson .antiseptik.cefalosporin J01DC10 ceftazidim . Xorim. Palitrex J01DC04 J01DB01 cefazolin . Rocephin cefuroksim . Azaran.cefalosporin Galecef.antihistaminik R06AE07 cetrorelix Cetrotide – inhibitor gonadorelina H01CC02 cetuksimab – citostatik Erbituks L01XC06 374 Registar lekova 2011 . Cefaclor.Lendacin.cefalosporin J01DB04 J01DE01 cefiksim Pancef J01DD08 cefotaksim .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo J01DD04 J01DC02 M01AH01 cetilpiridinijum hlorid Septolete Calgel . Ceroxim.cefalosporin J01DB05 cefaklor .cefalosporin 3cef.cefalosporin Alfacet. Nilacef. Cefaklor Alkaloid cefaleksin . Letizen . Cefalexin. Labilex.cefalosporin Aksef. Maxicef .cefalosporin Cefim. Dicef. Primacef cefepim .cefalosporin Cefotaxim.cefalosporin J01DD01 J01DE02 cefprozil Cefzil . dezinficijens A01AB11 cetirizin hlorid Cetirizin. Tolycar cefpirom Cefrom .cefalosporin Cefaleksin. Ceftriakson. Cefalexin Alkaloid. Cefaklor. Longaceph.ATC D cefadroksil Galadrox .cefalosporin Ceftazidim sandoz. Forcas ceftibuten Cedax . Xorimax celekoksib Celebrex .

antiemetik Cinarizin. S01AX13 ciproteron acetat Androcur. Pikovit forte.lokalni anestetik N07CA02 ciprofibrat Lipanor . Sinplatin citalopram antidepresiv Citalex. Platinex. Ciprocinal. Prilazid. Timopram. Milgamma N.hinolonski antibiotik Cifran.vitamin B12 B03BA01 ciklesonid Alvesco kortikosteroid R03BA08 ciklofosfamid Endoxan . Sandimmun Neoral cilastatin natrijum Mipecid.miorelaksans M03AC11 cisplatin . Inhibace. Beviplex. Inhibace plus.inhibitor dihidropeptidaze L04AA01 cilazapril .citostatik L01AA01 ciklopentolat hlorid Ciklopen . Ciprinol. Cyprocur Climen. Polivit B.ATC cijanokobalamin Vitamin B12 Alkaloid B Complex. Ciprofloksacin. Zobox Cilazapril 5 plus.hipolipemik C10AB08 ciprofloksacin . Cisplatin "Ebewe". Ciprofloxacin Citeral. Starcitin. Tienam . Citalopram Sandoz.midrijatik S01FA04 ciklopiroks olamin Obytin . Cisplatin Teva. Soluvit N .imunosupresiv Cicloral. Sandimmun.prokinetik A03FA02 cisatracurium besilat Nimbex . Prilazid plus C09AA08 cinarizin . Diane 35 G03HA01 cisaprid Cisap .citostatik Cisplatin. Zyloram L01XA01 N06AB04 Registar lekova 2011 375 .antiandrogen J01MA02. Cisplatin PharmaSwiss. Stugeron forte cinhokain hlorid Faktu .ACE inhibitor Cilazapril.vazodilatator. Cinedil. Platosin.antimikotik D01AE14 ciklosporin A . Marocen .

ATC citarabin - citostatik Alexan "Ebewe", Cytosar citizin – terapija odvikavanja od pu{enja
Tabex L01BC01

N07BA..

E
dabigatraneteksilat – oralni antikoagulans
Pradaxa B01AE07

dakarbazin - citostatik Dacarbazin Pliva Lachema dalteparin natrijum
Fragmin - antikoagulans

L01AX04

B01AB04

darbepoetin alfa
Aranesp

- stimulator eritropoeze

B03XA02

darifenacin – spazmolitik
Emselex

G04BD10

darunavir – antivirotik
Prezista

J05AE10

daunorubicin
Daunoblastina

- citostatik

L01DB02

deferasiroks – helator gvo`|a
Exjade

V03AC03

deksametazon

- glukokortikoid Dexa EDO, Dexagel, Dexason, Maxidex Dexamethason - neomycin, Dexamytrex, Neodeksacin, Tobradex

H02AB02, S01BA01

deksketoprofen – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo
Dexomen

M01AE17

dekspantenol

- vitamini B grupe Bepanten, Corneregel Hepalpan, Nasic, Sinedol

D03AX03

dekstriferon – antianemik
Fedex

B03AC01

dekstrometorfan bromid
Tuzodin Caffetin cold

- antitusik

R05DA09

dekvalinijum hlorid – vaginalni antiseptik
Fluomizin

G01AC05

376

Registar lekova 2011

ATC demeklociklin – antiseptik
Ledermix

desloratadin
Aerius

- antihistaminik

R06AX27

dezmopresin acetat
Minirin

- analog vazopresina

H01BA02

dezogestrel

- progestagen Mercilon, Novynette, Regulon - kortikosteroid

G03AC09

dezoksimetazon
Esperson

D07AC03

diazepam

- benzodiazepin Apaurin, Bensedin, Diazepam - antivirotik

N05BA01

didanozin
Videx EC

J05AF02

didrogesteron dienogest

- progestagen Dabroston, Duphaston - progestagen Jeanine, Qlaira

G03DB01

difenhidramin – antihistaminik Calmaben, Dermodrin diflukortolon valerat
Decotal - koprtikosteroid

D04AA32

D07AC06

digoksin
Dilacor

- kardioglikozid

C01AA05

dihidroergotoksin mesilat
Redizork

- vazodilatator

C04AE01

dihlorbenzil alkohol – antiseptik
neo angin, Strepsils

diklofenak dietilamonijum
Voltaren emulgel

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M02AA15

diklofenak kalijum
Rapten - K, Rapten rapid

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB05

diklofenak natrijum

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB05, S01BC03 Actafenak, Diclac, DicloRapid, Diclofenac duo, Diclofenac retard, Diklofen, Diklofenak, Diklofenak Duo Nini, Naklofen, Rapten Duo, Uniclophen, Voltaren Ophtha CD C08DB01

diltiazem hlorid - antagonist Ca Cortiazem retard, Diltiazem Alkaloid dimenhidrinat - antihistaminik, antiemetik Aviomarin, Dimigal, Dramina
Registar lekova 2011

R06AA02

377

ATC dimetilsulfoksid
Sinedol - antiflogistik

dimetinden maleat
Fenistil

- antihistaminik

D04AA13

dinatrijum fosfat – laksativ
Fleet Phospho soda

A06AD..

dinoproston - prostaglandin Prepidil gel, Prostin E2 diosmektit
Smecta - adsorbens

G02AD02

A07BC05

diosmin - venotonik Phlebodia Detralex dipiridamol – inhibitor agregacije trombocita
Aggrenox

C05CA03

B01AC30

disulfiram
Esperal

- antialkoholik

N07BB01

dobutamin - simpatikomimetik Dobutamin Admeda docetaksel
Taxotere - citostatik

C01CA07

L01CD02

doksazosin doksiciklin

- antihipertenziv Alphapres, Kamiren XL

C02CA04

- tetraciklin Doksiciklin, Dovicin, Vibramycin D

J01AA02

doksorubicin hlorid - citostatik Adriblastina RD, Doxorubicin "Ebewe", Doxorubicin Teva, Sindroxocin domperidon – gastrokinetik
Gastroperidon

L01DB01

A03FA03

donepezil hlorid dopamin hlorid
Dopamin Admeda

- inhibitor acetilholinesteraze Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Tregona, Yasnal - simpatikomimetik, kardiostimulans

N06DA02

C01CA04

doripenem – karbopenemski antibiotik
Doribax

J01DH04

dornaze alfa
Pulmozyme

- enzim

R05CB13

dorzolamid
Trusopt Cosopt

- inhibitor karboanhidraze

S01EC03

378

Registar lekova 2011

ATC drospirenon
- progestagen Angeliq, Yasmin, Yaz G03AA12

drotaverin – spazmolitik
No Spa

A03AD02

duloksetin – antidepresiv
Cymbalta

N06AX21

dutasterid – terapija hiperplazije prostate
Avodart

G04CB02

F
efavirenz
Stocrin - antivirotik J05AG03

ekonazol
Ecalin

- antimikotik

D01AC03, G01AF05

eksemestan
Aromasin

- citostatik (antiestrogen)

L02BG06

emedastin
Emadine

- antihistaminik

S01GX06

emtricitabin – antivirotik
Truvada

J05AF..

enalapril maleat

- ACE inhibitor C09AA02 EnaHEXAL, Enalapril, Enalapril Sandoz, Enap, Enatens, Prilenap EnaHEXAL comzp., Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Enzix, Prilenap H, Prilenap HL - antivirotik J05AX07

enfuvirtid
Fuzeon

enoksaparin natrijum
Clexane

- antikoagulans

B01AB05

entakapon
Comtan Stalevo

- antiparkinsonik

N04BX02

epinefrin (adrenalin) - simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A, Cystocain DS, Lidokain 2%, adrenalin, Ubistesin 4% epirubicin hlorid - citostatik Epirubicin "Ebewe", Episindan, Farmorubicin RD eplerenon – diuretik
Inspra

C01CA24

L01DB03

C03DA..

Registar lekova 2011

379

ATC epoetin alfa - stimulator eritropoeze
Eprex B03XA01

epoetin beta - stimulator eritropoeze
Recormon

B03XA01

epoetin zeta - stimulator eritropoeze
Eqralis

B03XA01

eptakog alfa (faktor VII a-humani rekombinantni)
NovoSeven

B02BD08

eprosartan – antihipertenziv
Teveten

C09CA02

ergokalciferol
Vitamin AD

- vitamin D2

A11CC01

ergotamin tartarat
Amigren

- antimigrenik, vazokonstriktor

N02CA02

eritromicin
Eritromicin

- makrolidni antibiotik

J01FA01

erlotinib – citostatik
Tarceva

L01XX34

ertapenem
Invanz

- antibiotik - karbopenem

J01DH03

escitalopram
Cipralex

- antidepresiv

N06AB04

esomeprazol
Nexium

- inhibitor protonske pumpe

A02BC05

estradiol

- estrogen Climara, Estrofem, Oestradiol, Vagifem Activelle, Angeliq, Kliogest, Trisequens, Tulita - estrogen

G03CA03

estradiol benzoat
Lutestrol

G03CA03

estradiol valerat

- estrogen Climen, Cyclo Progynova, Qlaira - citostatik

G03CA03

estramustin fosfat
Estracyt

L01XX11

estriol

- estrogen Ovestin Gynoflor

G03CA04

etanercept – imunosupresiv
Enbrel

L04AA11

380

Registar lekova 2011

ATC etilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep heat spray

etinilestradiol

- estrogen G03CA01 Diane 35, Jeanine, Legravan, Lindynette, Logest, Mercilon, Microgynon 30, Novynette, NuvaRing, Regulon, Stodette, Tri Regol, Yasmin, Yaz - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB08

etodolak
Etodin fort

etofenomat Rheumon gel

nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB06

etomidat
Hypnomidate

- op{ti anestetik

N01AX07

etonogestrel
NuvaRing

- progestagen

G02BB01

etopozid - citostatik L01CB01 Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Lastet, Sindopozid, Vepesid etorikoksib
Arcoxia - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AH05

etosuksimid
Suxinutin

- antiepileptik

N03AD01

etravirin – terapija HIV infekcije
Intelence

J05AG04

everolimus – imunosupresiv
Certican

L04AA18

ezetimib - hipolipemik
Ezetrol Inegy

A01AA09

G
famotidin
- H2 blokator A02BA03 Famotidin, Famotidin Alkaloid, Quamatel

feksofenadin hlorid - antihistaminik Fexofenadine Sandoz, Telfast felodipin – avtagonist Ca
Plendil. Triapin

R06AX26

C08CA02

fenilefrin hlorid

- simpatikomimetik RO1AB01 Adrianol, Adrianol T, Coldrex, Coldrex caplets, Coldrex HotRem, Influrex

Registar lekova 2011

381

ATC feniramin hlorid
Delmeson - antihistaminik R06AB05

feniramin maleat
Avil

- antihistaminik

R06AB05

Febricet Cold junior, Febricet cold, Fervex

fenobarbiton

- antikonvulziv Fenobarbiton, Phenobarbiton, Phenobarbiton natrijum

N03AA02

fenofibrat – hipolipemik
Fenolip

C10AB05

fenoksietanol
Octenisept

- antiseptik, dezinficijens

fenoksimetilpenicilin kalijum
Cliacil

- penicilin

J01CE02

fenoterol bromid

- bronhospazmolitik, tokolitik Partusisten Berodual, Berodual N - spazmoanalgetik

G02CA03

fenpiverinijum
Baralgetas

fentanil - opioidni analgetik Durogesic, Fentanyl, Fentanyl Sandoz, Fentanyl Torrex, Victanyl fentikonazol nitrat
Fentikol, Lomexin - antimikotik

N01AH01

D01AC12

fibrinogen

- lokalni hemostatik Beriplast P Combi-Set - proteoliti~ki enzim

fibrinolizin
Fibrolan

filgrastim
Neupogen

- stimulator hematopoeze

L03AA02

finasterid - antiandrogen Finasterid Sandoz, Finpros, Proscar, Prosterid, Zerlon fitomenadion
- vitamin K1 Konakion MM, Konakion MM za decu

G04CB01

B02BA01

fludarabin fosfat - citostatik Fludara, Fludarabin Teva, Sindarabin flufenazin hlorid
Metoten, Moditen - antipsihotik

L01BB05

N05AB02

flukonazol - antimikotik Diflazon, Diflucan, Fluco Sandoz, Fluconal, Fluconazol, Flumycozal, Stabilanol
382

J02AC01

Registar lekova 2011

ATC flumazenil
Anexate - antagonist benzodiazepina V03AB25

fluocinolonacetonid
Panolon, Sinoderm Sinoderm N

- glukokortikoid

D07AC04

fluoksetin - antidepresiv Flunirin, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan fluorometolon
Delmeson - glukokortikoid

N06AB03

C05AA01

fluorouracil

- citostatik Efudix, 5 - Fluorouracil "Ebewe", Fluorouracil Teva - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

L01BC02

flurbiprofen
Flugalin

M01AE09

flutamid - citostatik Flucinom, Flutasin flutikazon furoat
Avamys

L02BB01

R01AD12

flutikazon propionat
Flixonase, Flixotide Seretide Diskus

- glukokortikoid

R03BA05

fluvastatin
Lescol

- hipolipemik

C10AA04

fluvoksamin maleat – antidepresiv
Fevarin

N06AB08

folitropin alfa - hormon
Gonal F Pergoveris

FSH

G03GA05

folitropin beta - hormon
Puregon

FSH

G03GA06

folkodin

- antitusik Folcodin Alkaloid

R05DA08

folna kiselina - vitamini B grupe Folacin, Folnak Pikovit forte, Soluvit N fondaparinuks natrijum – trobolitik
Arixtra

B03BB01

B01AX05

formoterol fumarat -

bronhospazmolitik Oxis Turbuhaler, Respilong Symbicort Turbuhaler, Foster

R03AC11

Registar lekova 2011

383

ATC fosamprenavir Telzir antivirotik J05AE07

fosaprepitant – antiemetik
Ivemend

A04AD12

fosfomicin
Monural

- antibiotik

J01XX01

fosinopril natrijum

- ACE inhibitor Monopril, Monotens Monopril plus, Monotens Plus

C09AA09

frovatriptan – antimigrenik
Frovamax

N02CC07

fulvestrant – citostatik
Faslodex

L02BA03

furosemid

- diuretik Furosemide Sopharma, Lasix antibiotik

C03CA01

fusidat natrijum Stanicid

D06AX01

H
gabapentin - antiepileptik N03AX12 Gabagamma, Gabalept, Gabaneural, Gaboton, Gordius, Katena, Neurontin gadobutrol
Gadovist - kontrast za magnetnu rezonancu V08CA09

gadodiamid
Omniscan

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA03

gadoksetinska kiselina Primovist

kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA10

gadopentetat dimeglumin
Magnevist

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA01

gadopentetska kiselina – kontrast za magnetnu rezonancu
Magnegita

V08CA01

galantamin – inhibitor holinesteraze, parasimpatomimetik
Reminyl

N06DA04

ganciklovir
Cymevene

- antivirotik

J05AB06

ganireliks
Orgalutran

- antagonist GnRH

H01CC01

384

Registar lekova 2011

ATC gefitinib
Iressa - citostatik L01XX31

gemcitabin hlorid - citostatik Gemcitabin PharmaSwiss, Gemcitabin Sandoz, Gemzar, Gitarabin gemfibrozil
Sinelip - hipolipemik

L01BC05

C10AB04

gentamicin

- aminoglikozid, antibiotik Gentamicin, Gentamicin Sandoz, Gentokulin Belogent, Dexamytrex, Didermal, Triderm - gestagen Lindylette, Logest, Stodette

D06AX07, J01GB03, S01AA11

gestoden

G03AA10

glatiramer acetat – imunomodlator
Copaxone

L03QX13

glibenklamid

- oralni antidijabetik Daonil, Maninil Glibomet, Glucovance

A10BB01

gliceril trinitrat gliklazid

- vazodilatator Nirmin, Nitroglicerin, Nitrolingual - oralni antidijabetik Diaprel MR, Diprian, Gliclada, Glikosan, Glioral

C01DA02

A10BB09

glimepirid

- oralni antidijabetik A10BB12 Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Diulong, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid, Trical A10BB07

glipizid - oralni antidijabetik Glucotrol XL glukagon
- antagonist insulina GlucaGen HypoKit - antiartritik

H04AA01

glukozamin sulfat
Dona, Perigona

M01AX05

goserelin
Zoladex

- analog gonadorelina

L02AE03

granisetron
Kytril, Rasetron

- antiemetik

A04AA02

gvo`|e II fumarat
Heferol

- antianemik

B03AA02

gvo`|e II glukonat
Tot Hema

- antianemik

B03AA03

gvo`|e II sulfat
Ferro gradumet

- antianemik

B03AA07

Registar lekova 2011

385

ATC gvo`|e III hidroksid polimatozni kompleks Ferrum Sandoz antianemik B03AC04

gvo`|e III protein sukcinat
Legofer

- antianemik

B03AB09

I
haloperidol - antipsihotik Haldol, Haloperidol halotan
Halothan - op{ti anestetik N05AD01

N01AB01

heksetidin
Hexoral

- antiseptik

A01AB12

heksoprenalin sulfat
Gynipral

- bronhodilatator

R03CC05

heparin natrijum

- antikoagulans Heparin, Hepathrombin, Lioton 1000, ViaTromb Contractubex, Hepan, Hepalpan, Hepathrombin H, Sinedol, Venosan - venotonik

B01AB01

heptaminol hlorid
Ginkor fort

hesperidin
Detralex

- venotonik

hidrohlorotiazid

- diuretik C03AA03 Diunorm Ampril HD, Ampril HL, Atacand plus, Cilazapril 5 plus, Co – Irda, Co - Diovan, EnaHEXAL comp, Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Hemokvin plus, Hemopres, Inhibace plus, Iruzid, Lizinopril H Sandoz, Lizopril H, Lodoz, Micardis plus, Monopril plus, Monotens Plus, Piramil HCT, Prilazid plus, Pririlenap H, Prilenap HL, Prilinda plus, Pritor Plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Skopril plus, Tensec plus, Tritace comp, Valsacombi, Vivace Plus - glukokortikoid Hidrokortizon, Hydrocortison Corticin, Daktacort, Geokorton, Hydrocyclin D07AA02, H02AB09, S01BA02

hidrokortizon

hidroksietilskrob – zamena za plazmu
Hetasorb

B05AA07

hidroksietilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep Heat Spray

hidroksietilskrob 130/04 – zamena za plazmu
Voluven

B05AA07

hidroksikarbamid
Litalir

- citostatik

L01XX05

386

Registar lekova 2011

ATC hidroksiprogesteron kaproat
Progesteron Depo - gestagen G03DA03

hidroksokobalamin
OHB12

- vitamin

B03BA03

hidromorfon – opioidni analgetik
Jurnista

N02AA03

hidrotalcit

- antacid Rupurut, Rutacid - spazmolitik Himekromon, Mendiaxon - spazmolitik

A02AD04

himekromon

A05AX02

hioscin butilbromid
Buscopan

A03BB01

hipromeloza

- lubrikant Artelac, Hemodrops, Isopto Tears

S01KA02

hloramfenikol - antibiotik Chloramphenicol, Hloramfenikol Alkaloid, Hloramkol hlorfenamin maleat
Lentostamin Grippostad C, Tylol Hot - antihistaminik

J01BA01, S01AA01

R06AB04

hlorheksidin glukonat
Cathejell

- antiseptik

A01AB03

hlorpiramin hlorid
Synopen

- antihistaminik

D04AA09, R06AC03

hlorpromazin
Largactil

- antipsihotik

N05AA01

holekalciferol

- vitamin D3

A11CC05

Vigantol Fosavance, Ideos

horionski gonadotropin
Pregnyl

- gonadotrofin

G03GA01

horiogonadotropin alfa
Ovitrelle

- gonadotropin

G03GA01

J
ibandronska kiselina
Bondronat, Bonviva - bisfosfonat M05BA06

Registar lekova 2011

387

ATC ibuprofen - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Brufen, Caffetin menstrual, Ibuprofen, Rapidol, Spedifen Deep Relief, Defrinol idarubicin hlorid
Zavedos - citostatik M01AE01, M02AA13

L01DB06

ifosfamid – citostatik
Holoxan

L01AA06

imatinib mesilat
Glivec

- citostatik

L01XX28

imigluceraza Cerezyme

enzim

A16AB02

imipenem

- antibiotik - karbopenem Mipecid, Tienam

J01DH51

indapamid - diuretik Indapres, Indapres SR, Rawel SR Co Prenessa, Enzix, Prexanil Combi, Prexanil Combi LD indinavir sulfat etanolat
Crixivan - antivirotik

C03BA11

J05AE02

indometacin
Indocollyre

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

S01BC01

infliksimab
Remicade

- imunosupresiv

L04AA12

insulin lispro

- analog humanog insulina Humalog, Humalog KwikPen - analog humanog insulina

A10AB04

insulin aspart
NovoRapid NovoMix

A10AB05

insulin detemir
Levemir

- analog humanog insulina

A10AE05

insulin glargin
Lantus

- analog humanog insulina

A10AE04

insulin glulizin - analog humanog insulina
Apidra

A10AB06

interferon alfa 2a (rekombinantni)
Roferon A

- antivirotik

L03AB04

interferon alfa 2b (rekombinantni)
Intron A, Realdiron

- antivirotik

L03AB05

interferon beta 1a (humani rekombinantni)
Avonex, Rebif

- antivirotik, imunomodulator

L03AB07

388

Registar lekova 2011

ATC interferon beta 1b (humani rekombinantni)
Betaferon - antivirotik, imunomodulator L03AB08

ipratropijum bromid
Berodual, Berodual N

- bronhospazmolitik

R03BB01

irbesartan – antihipertenziv
Iracor, Irda Co Irda

C09DA04

irinotekan hlorid trihidrat itrakonazol

- citostatik Campto, Irinotecan PharmaSwiss, Irinotekan Sandoz, Irinotesin

L01XX19

- antimikotik Funit, ItraconEP, Kanazol, Omicral, Prokanazol

J02AC02

ivabradin – antianginalgik
Coraxan

C01EB17

izofluran - op{ti anestetik Forane, Isofluran Nicholas Piramal izosorbid mononitrat
Monizol, Monosan, Olicard - vazodilatator

N01AB06

C01DA14

izosorbid dinitrat - vazodilatator Cornilat, Difutrat, Isosorb retard izotretinoin
Roaccutane - dermatik

C01DA08

D10BA01

K
jobitridol - Rö kontrast
Xenetix V08AB11

jodiksanol
Visipaque

- Rö kontrast

V08AB09

joheksol
Omnipaque

- Rö kontrast

V08AB02

joksitalaminska kiselina - Rö kontrast
Telebrix gastro

V08AA05

jopamidol
Scanlux

- Rö kontrast

V08AB04

jopromid
Ultravist

- Rö kontrast

V08AB05

Registar lekova 2011

389

ATC joversol - Rö kontrast
Optiray V08AB07

L
kalcijum acetat
Osvaren - kalcijum terapeutik

kalcijum dobesilat
Doxi - Hem

- angioprotektiv

C05BX01

kalcijum folinat - antidot Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin, Leucovorin Ca Pliva-Lachema, Leucovorin Calcium, Leucovorin Teva kalcijum glubionat Calcium Sandoz kalcijum terapeutik

V03AF03

A12AA06

kalcijum karbonat

- terapija kalcijumom Kalcijum karbonat, Zirkulin AntiAcid Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500, Ideos - kalcijum terapeutik Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500 - vitamini B grupe

A12AA04

kalcijum laktat glukonat kalcijum pantotenat
Pantenol, Panthenol B Complex, Beviplex

A12AA02

A11HA31

kalcijum polistiren sulfonat – terapija hiperkalijemije
Sorbisterit

V03AE01

kalcitonin kalcitriol
Rocaltrol

- antihiperkalcemik Calco, Miacalcic - vitamin D

H05BA01

A11CC04

kalijum hlorid kamfor –
Kamfart

- kalijim terapeutik A12BA01, B05XA01 Kalii Chloridi, Kalijum hlorid, Kalijum hlorid Jadran, Kalium Chloride Fresenius rubefacijens

kamilofin hlorid - antiholinergik Amigren

kandesartan cileksetil – antihipertenziv
Atacand Atacand plus

C09CA06

390

Registar lekova 2011

Clindasome.inhibitor dekarboksilaze N03AF01 karbocistein Mucodyne .mukolitik R05CB03 karbomer – oftalmik Vidisic S01XA20 karboplatin .citostatik L01BC06 kaptopril . Zorkaptil C09AA01 karbamazepin karbidopa Stalevo .linkozamidni antibiotik Clindamycin . Galepsin. Zodol ketotifen Galitifen .makrolidni antibiotik Clarexid.prostaglandin G02AD04 karvedilol . Karbapin. Ketonal forte.ATC kapecitabin Xeloda . Klacid.antimikotik J02AX04 kaspofungin acetat Cancidas ketokonazol Mycoseb .citostatik antimetabolit L01BB04 klaritromicin . Klerimed.ACE inhibitor Kaptopril Alkaloid. M02AA10 Fastum. Carboplatin "Ebewe".nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB15 ketorolak trometamin Toradol. Carboplatin. Amoksiklav 2x. Karvileks.beta blokator C07AG02 Carvedigamma. Zymbaktar klavulanska kiselina klindamicin J01FA09 . Coryol. Fromilid. Amoksiklav quick tab. Dilatrend. Panklav J01FF01 .bisfosfonat klodronat dinatrijum Bonefos M05BA02 Registar lekova 2011 391 .antimikotik D01AC08. Milenol . Lekoklar.MIP. Ketospray . Carboplatin Teva. Tegretol CR . Ketonal. Carvedilol Sandoz.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE03. Enhancin. Tegretol. J02AB02 ketoprofen . Carvetrend. Augmentin. Katopil.antiepileptik Carbamazepine retard. Ketonal gel.alergoprofilaktik R06AX17 kladribin Litak 10 .inhibitor beta laktamaze Amoksiklav. Ketonal duo.citostatik L01XA02 Carboplasin. Paraplatin karboprost Prostin 15 M . Klindamicin . Fromlid Uno.

Portalak A06AD11 lamivudin . Trimosul .terapija hiperamonijemije. Klogrel. G01AF02 klozapin . Caffebol. Coldrex caplets.antidepresiv N06AA04 klonazepam .hemoterapeutik JO1EEO1 ksilometazolin hlorid Olynth Nasic .antitusik. Kombikaf.vazokonstriktor R01AA07 kvetiapin . Klopidogrel. trihomonacid Canesten.antivirotik Epivir. Panadol extra N05AH02 R05DA04 N06BC01 kotrimoksazol (sulfametoksazol + trimetoprim) Bactrim. Caffetin. Zyllt klotrimazol .antiestrogen G03GB02 klomipramin hlorid Anafranil .ATC klomifen citrat Klomifen .MIP.antipsihotik Kventiaks.antiepileptik Rivotril. Plavix. Grippostad C.ACE inhibitor Hemokvin Hemokvin plus C09AA06 M laktuloza .inhibitor agregacije trombocita B01AC04 Antiagrex. Clozapine.antipsihotik Clozapin Sandoz. Coldrex. Kerberan. inhibitor prolaktina Norprolac N05AH04 G02CB04 kvinapril . Monogrel. Kivexa.antimikotik. Kofan instant.psihostimulans Amigren. Oldon. Leponex kodein fosfat . Cardogrel. Rivotril Roche N03AE01 klopidogrel . Seroquel XR kvinagolid – dopaminergik. Kombinovani pra{ak protiv bolova. laksativ Duphalac. Kansen Triderm D01AC01. Clopigal. Seroquel. opioidni analgetik Kodein fosfat Alkaloid Caffebol. Bactrim Roche. Lactulose . Zeffix Combivir. Caffetin kofein . Trizivir J05AF05 392 Registar lekova 2011 .

inhibitor enzima aromataze Femara. Femozol. Lametta. Lamotrigin. Protonexa.analog somatostatina H01CB03 lansoprazol . Lanzul. Holyplant Septogal.antiepileptik N03AX09 Arvind. Lamotrix.inhibitor protonske pumpe Lansobel.citostatik. Madopar Roche. imunomodulator L04AA13 lerkanidipin hlorid Cornelin.antipruritik Deep Relief. Letrozole Medico Uno L02BG04 leuprorelin – analog hormona koji oslobadja gonadotropin Lupron L02AE02 levetiracetam – antiepileptik Kepra N03AX14 levobupivakain – lokalni anestetik Chirocaine N01BB10 levocetirizin – antihistaminik Cezera. Solaban lanreotid Somatuline . Lamal.prostaglandin S01EE01 leflunomid Arava . Xyzal R06AE09 levodopa . Lebel.hipolipemik Tredaptive. Trevaclyn latanoprost Xalatan Xalacom .antiparkinsonik Madopar.antagonist Ca C08CA13 letrozol . Lameptil. Lamolep. Lansoprazol ICP.ATC lamotrigin . Lercanil . Septolete J01MA12 Registar lekova 2011 393 . Lamotral. Madopar Roche HBS. Sabax A02BC03 lapatinib – citostatik Tyverb L01XE07 laronidaza enzim Aldurazyme A16AB05 laropiprant .antireumatik. Epitrigine. Levomax. Lamect.neo angin N. Levoxa levomentol . Larona. Lamictal. Stalevo N04BA01 levodropropizin – antitusik Levopront R05DB27 levofloksacin – hinolonski antibiotik Flexid.

ACE inhibitor Irumed. Cathejell. Pressing Clarinase .antivirotik A07DA03 J05AE. lindan Gamex . Letrox.. Dentinox N. loratadin . Xefo Rapid M01AC05 394 Registar lekova 2011 . Postinor 2 Legravan.linkozamidni antibiotik J01FF02 liraglutid – antidijabetik Victoza A10BX07 litijum karbonat Litijum karbonat .lokalni anestetik Lidocaine. Loperamid.ATC levonorgestrel . Microgynon 30. Loratadin. Skopryl Iruzid.progestagen G03DC03 linezolid – antibiotik – oksazolidinon Zenix J01XX08 linkomicin Lincohem .antipsihotik N05AN01 lizin acetilsalicilat . Lizopril. lopinavir Aluvia .pedikulocid. Lidokain 2% adrenalin.progestagen Escapelle.analgoantipiretik Aspegic B02BA01 lizinopril . Triregol levosimendan – kardiostimulans Simdax G03AC03 C01CX08 levotiroksin natrijum Euthyrox. Lizopril H. Lisonorm. Claritine. Lizinopril.antihistaminik Actalor. Flonidan. Mirena.benzodiazepin R06AX13 lorazepam Lorazepam N05BA06 lornoksikam – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Xefo. Loril. skabicid N01BB02 P03AB02 linestrenol Orgametril . Tivoral . Lidokain hlorid Calgel.tireoidni hormon H03AA01 lidokain hlorid .antidijaroik Lopedium akut. Skopryl plus C09AA03 lizozim hlorid – enzim Lysobact loperamid hlorid . Lisinopril Sandoz. Lisinopril H Sandoz.

progestagen L02AB01 meglumin joksaglat Hexabrix . Losartan. Losartic plus G03GA07 lutropin alfa . Sentor Lorista H.spazmolitik A03AA04 megestrol acetat Megace.magnezijum terapeutik magnezijum oksid – antacid Altacid makrogol Fortrans laksativ A06AD15 mangan glukonat Tot Hema . Rasoltan. Losar.antihipertenziv C09CA01 Cozaar. Erynorm.anthelmintik P02CA01 mebeverin hlorid Colospa retard. Rudakol . Lorista. Losartic.ATC losartan kalijum .humani rekombinantni LH Luveris Pergoveris N magnezijum hidroksid Gastal . Lorista HD.Rö kontrast V08AB03 melatonin – hipnotik Circadin N05CH01 Registar lekova 2011 395 . O Tentika . Lotar. Losar plus.diuretik B05BC01 maprotilin hlorid Maprotilin .oligoelemenat A12CC03 manitol Manitol Ispirol .antidepresiv N06AA21 maravirok – terapija HIV infekcije Celsentri J05AX09 mebendazol Soltrik . OsvaRen . LozarEP.antacid magnezijum karbonat Gastal. Lakea.antacid magnezijum laktat dihidrat Magne B6 . Prelow.

gonadotropni hormoni (FSH + LH) Menopur. Pentasa. sedativ meloksikam .oralni antidijabetik Glucophage. antiparkinsonik N06DX01 menotrofin . Deep Heat Rub. Meronem. Salofalk J01DH02 A07EC02 metadon hlorid . Baralgin M. Analgin Srbolek. Glucovance A10BA02 metildopa .antiholinergik.opioidni analgetik Metadon.analgoantipiretik Analgin. Meropenem Phamanova . Reglan . Siofor.ASA.antiemetik A03FA01 metoksipolietilenglikol – epoetin beta – stimulator eritropoeze Mircera B03XA01 396 Registar lekova 2011 .antiinflamatorni lek Asacol. Gluformin.uterostiptik C02AB02 G02AB01 metilfenidat Concerta psihostimulans N06BA04 metilnaltrekson bromid – laksativ Relistor A06AH01 metilnikotinat – lokalni antireumatik Deep Heat Spray metilprednizolon Lemod.antihipertenziv Methyldopa. Lormed. Novalgetol Baralgetas N07BC02 N02BB02 metformin hlorid . Metadon Alkaloid metamizol natrijum .ATC mekloksamin citrat Amigren . Merional G03GA02 meropenem mesalazin .antibiotik karbopenem Itanem. Metildopa metilergometrin maleat Methylergometrin .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AC06 Loartroxy. Metfogamma. Meloksan.glukokortikoid H02AB04 metilsalicilat – rubefacijens Ben Gay. Memantin Pliva . Melox. Meloksikam. Nirypan . Merocid. Glibomet.miorelaksans. Movalis memantin hlorid Ebixa. Melox EP. 5 . Tefor Janument. Metformin. Medoxicam. Kamfart metoklopramid hlorid Klometol.

Flormidal.vazodilatator C01DX12 mometazon furoat Elocom. Remeron. Singulair R03DC03 Registar lekova 2011 397 . G01AF04 minoksidil Pilfud D11AX01 mirtazapin .citostatik L01DB07 moklobemid Auromid. P01AB01 G01AF01.glukokortikoid D07AC13. J01XD01. Myfortic mikonazol . Gino Daktanol Daktacort. Presolol metotreksat .beta blokator Betaloc Zok. Corvitol. Nasonex .antimikotik Daktanol.imunosupresiv CellCept. D01AC02. Mirzaten. Rozamet Neo Penotran mianserin hlorid Tolvon . Mirtazapin ODT Sandoz. Remirta. Mucophenolate Mofetil Medico Uno. Methotrexate Teva. Methotrexate.antiastmatik Monkasta.antidepresiv C07AB02 L01BA01 A01AB17.antidepresiv N06AX11 Calixta. Midazolam Torrex midekamicin Macropen .citostatik Antifolan. R01AD09 montelukast .antidepresiv N06AG02 moksifloksacin hlorid – hinolonski antibiotik Avelox J01MA14 moksonidin – antihipertenziv Moxogamma.antibiotik. Physiotens C02AC05 molsidomin Lopion. Mirtazapin. Molicor .makrolidni antibiotik N05CD08 J01FA03 mikofenol kiselina .benzodiazepin Dormicum. Methotrexat"Ebewe". Micolat. D06BX01 N06AX03 midazolam . Tifona mitoksantron hlorid Mitoxantron "Ebewe" . Aurorix .ATC metoprolol sukcinat – beta blokator Metoprolol XL Sandoz C07AB02 metoprolol tartarat . antiprotozoik Arilin rapid. Orvagil. metronidazol . Orvagil D. Neo Penotran vazodilatator L04AA06 A01AB02.

vazokonstriktor R01AA08 naltrekson hlorid Naltrexone . natrijum fluorid Fluorogal .antialergik Natrijum kromoglikat 2%.. Naproksen.nesteroidno antinflamatorno sredstvo Nalgesin S. Morphin Merck 2% opioidni analgetik N02AA01 N02AA01 moroktokog alfa – hemostatik ReFacto AF B02BD02 mupirocin – antibiotik Mirobact D06AX09 O nadroparin kalcijum Fraxiparine .antikoagulans B01AB06 nafazolin hlorid Hemokulin.ATC morfin hlorid morfin sulfat Oramorph opioidni analgetik Morfin hidrohlorid Alkaloid.dentalni protektiv A01AA01 nartijum hidrogenkarbonat – elektrolit za korekciju acidoze Natriumbicarbonat Fresenius 8. Vividrin natrijum pikosulfat Natrijum pikosulfat .4% Klen Prep B05XA02 natrijum hijaluronat Hyalgan . Naproxen M01AE02 natalizumab – imunosupresiv Tysabri L04AA23 natrijum dihidrogenfosfat – laksativ Fleet Phospho Soda A06AD. S01GX01 A06AB08 398 Registar lekova 2011 .anabolik A14AB01 naproksen . Nafazol Proculin .laksativ R01AC01.terapija reumatoidnog artritisa M09AX01 natrijum kromoglikat .antagonist opijata N07BB04 nandrolon dekanoat Deca Durabolin .

Polygynax. Trevaslyn vitamin C10AD02 nilotinib – citostatik Tasigna L01XE08 nilutamid Anandron . Nebivolol Sandoz.vitamin B grupe Beviplex. Nifelat.antiinfektiv C08CA05 G01AX05 nifuroksazid Enterofuryl A07AX03 nikotin – alkaloid Nicorette.ATC natrijum valproat .antagonist Ca M01AX17 nimodipin Nimotop S C08CA06 nistatin . Enbecin.aminoglikozidni antibiotik J01GB07 nevirapin Viramune .antimikotik Nystatin Macmiror Complex.holinergik C07AB12 neomicin neostigmin Neostigmine N07AA01 netilmicin Netromycin . Nevotens . Nimulid MD. Nimulid Transgel .antiepileptik Eftil Eftil retard 500.citostatik L02BB02 nimesulid . Nipidin . Soluvit N A11HA01 nikotinska kiselina Niaspan Tredaptive. Hepalip forte. D01AA01. Dexamethason .vazodilatator C04AE02 nifedipin nifuratel .neomycin.beta blokator Binevol. G01AA01 399 . Pikovit forte. NiQuitin N07BA01 nikotinamid (vitamin PP. Nebilet.antivirotik J05AG01 nicergolin Sermion . Depakine Chrono N03AG01 nebivolol .aminoglikozidni antibiotik Delmeson. Polygynax Registar lekova 2011 A07AA02. Nimulid. Sinoderm N . Nebispes.antagonist Ca Nifedipin. B3) . Neodeksacin.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Actasulid.antiseptik Macmiror Complex .

hinolonski antibiotik Floxal. Uricin norgestrel . S03CA01 oksitocin . Oxaliplatin Pliva Lachema.antagonist Ca C08CA08 nitroksolin – uroantiseptik Nitroxolin forte J01XX07 nonakog alfa – hemostatik BeneFIX B02BD09 noretisteron acetat . Tulita norfloksacin .progestagen Cyclo Progynova G03DC02 J01MA06 P ofloksacin .hinolonski uroantiseptik Nofocin. Recombinate B02BD02 400 Registar lekova 2011 . Nipam .tetraciklin Geokorton. Oxaliplatin Ebewe. Operil P .benzodiazepin N05CD02 nitrendipin Nitrepin .ATC nitrazepam Cerson. dezinficijens D08AJ57 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII humani) – hemostatik Advate. Visiren oksaceprol – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Artromed J01MA01.vazokonstriktor R01AA05 oksitetraciklin .gestagen Primolut Nor Activelle. Trisequens. Sinoxal oksibuprokain hlorid .hormon hipofize Oxytocine Synthtic. Kliogest. S01AX11 M01AX24 oksaliplatin . Hydrocyclin D07CA01. Kogenate Bayer.anestetik Benoxy S01HA02 oksimetazolin hlorid Operil. Oxaliplatin PharmaSwiss. Uniflox. Syntocinon okskarbazepin Trileptal .antiepileptik H01BB02 N03AF02 oktenidin hlorid Octenisept . Nolicin.citostatik L01XA03 Eloxatine.antiseptik.

Omeprazid. Pamitor . Omeprazol. alli L-ornitin-L-aspartat .inhibitor crevne lipaze Xenical. Paclitaxel PharmaSwiss. Pavulon Registar lekova 2011 M03AC01 401 . Ortalox.citostatik L01CD01 Paclitaxel "Ebewe".Merz A08AB01 A05BA. Onzapin. Zapilex. Omeprazol Sandoz. Pankreatin A09AA02 pankuronijum bromid . Paclitaxel Teva. Taxol paliperidon – antipsihotik Invega N05AX13 palivizumab – monoklonsko antitelo Synagis J06BB16 palonosetron hlorid – antiemetik Aloxi A04AA05 pamidronat natrijum Aredia.antipsihotik N05AH03 OlanzEP. Zofran . Olanzapin Sandoz.bisfosfonat M05BA03 pankreatin .aminokiseline Hepa .analog somatostatina Sandostatin.inhibitor protonske pumpe Omep. Hidesilin. Zalasta.antivirotik J05AH02 Q PABA vitamini B grupe Pantogar. B Compleks paklitaksel . Omeprazol ICP. Sindaxel. Zyprexa Velotab olmesartan medoksomil – antihipertenziv Menartan C09CA08 omalizumab – antiastmatik Xolair R03DX05 omeprazol . oseltamivir fosfat Tamiflu . Omeprol. Treana. Omex..antiemetik A02BC01 A04AA01 orlistat . Sandostatin Lar H01CB02 olanzapin .enzimi pankreasa Festal N.miorelaksans Pancuronium DeltaSelect. Zeprom ondansetron Ondasan.ATC oktreotid .

nootropno sredstvo N06BX03 402 Registar lekova 2011 . Panadol Baby. Efferalgan C. Paroksetin. Caffetin Cold. Panadol extra. Fervex. imunomodulator L03AB10 pegvisomant Somavert hormon H01AX01 pemetreksed – citostatik Alimta L01DA04 .hinolonski uroantiseptik J01MB04 piperacilin Tazocin . Coldrex HotRem. Oldon.antivirotik.ureidopenicilin J01CA12 piracetam Oikamid . Febricet. Febricet C. Caffetin. Febricet cold. Nolpaza. Arketis. imunomodulator Pegasys L03AB11 peginterferon alfa 2b Pegintron . Prexanil Co Prenessa. Pipegal.hemoreologik. Perfalgan Caffebol. Kombinovani pra{ak protiv bolova.. Coldrex.miotik S01EB01 pimekrolimus Elidel . paroksetin . Paroxetin Sandoz. Seroxat N06AB05 pegfilgrastim – imunostimulans Neulastim L03AA13 peginterferon alfa 2a .opioidni analgetik C04AD03 C09AA04 petidin hlorid Dolantin N02AB02 pilokarpin hlorid Miokarpin . Prexanil Combi LD .ATC pantoprazol . Coldrex Caplets.dermatik D11AX15 pipemidna kiselina Palin. Tylol Hot parikalcitol – analog vitamina D Zemplar A11CC. Febricet Cold junior. Grippostad C. Lekadol Plus C. Pipem . Prexanil Combi. Kombikaf.antivirotik. Influrex. Paracetamol Sopharma.analgoantipiretik N02BE01 Efferalgan. Lentonitrat 50 pentoksifilin . Rexetin. Panrazol. Pentoksifilin. Pulcet A02BC02 paracetamol .ACE inhibitor Prenessa. Paracetamol.vazodilatator C01DA05 pentaeritritil tetranitrat Dilcoran 80. Trental perindopril . vazodilatator Damaton. Panadol.inhibitor protonske pumpe Controloc.antidepresiv Actapax. Kofan instant.

Pravapres C10AA03 prazepam Demetrin .holinergik N07AA02 pitofenon .surfaktant R07AA.glukokortikoid Prednizon.spazmolitik Baralgetas . posakonazol – atimikotik Noxafil J02AC04 povidon jod .lokalni anestetik Dentinox N. R02AA15 pramipeksol dihidrohlorid Mirapexin.ATC piridoksin hlorid . dezinficijens ANTIsept D..antiseptik. Soluvit N piridostigmin bromid Mestinon . . Otol H prednizon . G01AX11.vitamin B6 A11HA02 Bedoxin B Complex. Milgamma. Lysobact.antibiotik G01AX.antiseptik G01AX03 polimiksin B sulfat Polygynax . Registar lekova 2011 403 . Hepalip forte.. Hepathrombin H C05BB02 polidokanol polietilenglikol (makrogol) . Panarak N04BC05 pravastatin – hipolipemik Pralip. Oprymea. PravaCor. Beviplex. Pronison pregabalin – antiepileptik Lyrica S01BA04 H02AB07 N03AX16 procianidolni oligomeri Endotelon venotonik C05CA. poraktant alfa Curosurf . Betadine..antiparkinsonik D08AG02.glukokortikoid Oftalmol Hepathrombin H.benzodiazepin N05BA11 prednizolon . Povidon jod . Pikovit forte. Magne B6.laksativ Klean Prep A06AD15 poligelin – zamena za krvnu plazmu Haemaccel B05AA10 polikrezulen Albothyl Faktu .

Ranitidin PharmaSwiss. Caffetin Cold. Ampril HL.beta blokator N01AX10 propranolol hlorid Propranolol C07AA05 protamin sulfat Protamin sulfat . Ramipril Genericon.analgoantipiretik Amigren. Piramil. Utrogestan Lutestrol prokain benzilpenicilin Jugocillin. Piramil HCT. Vivace Ampril HD.simpatikomimetik R01BA02 Aspirin Complex. Ramipril. Propofol 1% Fresenius. Ramitens. Progestogel. Triapin. Pancillin . Propofol Lipuro 1%.op{ti anestetik Diprivan. Ranitidin.gestagen Crinone.ATC progesteron .H2 blokator Ranisan.opioidni analgetik N01AH06 404 Registar lekova 2011 . Tritace. Tylol Hot S raloksifen hlorid Evista . Ramicomp Genericon. Prilinda plus.antiestrogen G03XC01 raltegravir – terapija HIV infekcije Isentress J05AX08 ramipril .ACE inhibitor C09AA05 Ampril. Clarinase. Prilinda.antiaritmik Propafen. Vivace Plus ranibizumab – terapija senilne makularne degeneracije Lucentis S01LA04 ranitidin . Recofol . Caffetin. Ranital. Ulcodin. Ulcogut A02BA02 rasagilin – amtiparkinsonik Azilect N04DD02 remifentanil hlorid Ultiva . Propafenon Alkaloid .tireostatik C01BC03 propiltiouracil PTU H03BA02 propofol . Ramipril H. Tritace comp. Rinasek.antagonist heparina V03AB14 pseudoefedrin . Defrinol. Kofan instant .penicilin G03DA04 J01CE09 propafenon hlorid propifenazon .

Rispolux. Torendo. Rebetol rifampicin Rifamor. Torendo Q-TAB.antiparkinsonik Eminens.antivirotik J05AE03 rituksimab Mabthera .vitamin A Vitamin AD .neuroprotektiv N07XX02 risedronat natrijum Actonel . Rispolept Consta.ATC retinol .antikoagulans D10AD02 reviparin natrijum Clivarin B01AB08 ribavirin .antivirotik Copegus. Requip.bisfosfonat M05BA07 risperidon . Runac . Speridan.antibiotik J05AB04 J04AB02 rilmenidin – antihipertenziv Tenaxum C02AC06 riluzol Rilutek . Riftan . Rispolept.antiholinesteraza (holinomimetik) N06DA03 roksitromicin Roximisan.imunosupresiv L01XC02 rivaroksaban – oralni antikoagulans Xarelto B01AX06 rivastigmin Exelon .makrolidni antibiotik J01FA06 rokuronijum bromid Esmeron . ritonavir Norvir Aluvia . Risset.antipsihotik N05AX08 Risperidon.miorelaksans M03AC09 ropinorol . Rissar. Requip Modutab rosuvastatin – hipolipemik Crestor N04BC04 C10AA07 Registar lekova 2011 405 .

Halea. Luxeta. Humatrope. Diprosalic D01AE12 salmeterol . Hollesta. Gasvan Meteospasmyl antiflatulent A03AX13 simvastatin . Tragal. Sertiva. Simva Sandoz. Setaloft. keratolitik R03AC02. Simvastatin ICP.hipolipemik C10AA01 Cholipam.antiseptik. Simvastatin.hormon rasta H01AC01 sorafenib – citostatik Nexavar 406 Registar lekova 2011 . Ecosal. vazodilatator Sildena.ATC T sakvinavir mesilat . Simvabel. Vasilip. Zoloft sevelamer . Sidata.bronhodilatator Serevent Seretide Discus R03AC12 sertralin . Sertralin. Sertralin ICP. Simvor. Viagra silimarin – hepatoprotektiv Leprotek G04BE03 A05BA03 simetikon (dimetikon + SiO2) Espumisan.inhibitor fosfodiesteraze. Serlift. R03CC02 salicilna kiselina Belosalic. Spalmotil. Zocor Inegy H05DX01 sinakalcet hlorid – kalcimimetik Mimpara sirolimus Rapamune .bronhodilatator Aloprol. Ecosal Easi Breathe.antivirotik Invirase J05AE01 salbutamol .hipofosfatemik Renagel V03AE02 sevofluran Sevorane .op{ti anestetik N01AB08 sibutramin – antidepresiv.antidepresiv N06AB06 Asentra. Ventolin . Simvax. supresor apetita Reduktil A08AA10 sildenafil . Norditropin Nordilet .imunosupresiv L04AA10 sitagliptin – oralni antidijabetik Januvia Janument A10BH01 somatropin humani rekombinantni Genotropin.

antipsihotik Eglonyl.trombolitik B01AD01 streptomicin .ATC sotalol hlorid Darob mite .antiinfektiv. Sumatriptan N05AL01 sumatriptan N02CC01 sunitinib – citostatik Sunet L01XE04 Registar lekova 2011 407 .beta blokator C07AA07 spironolakton Spironolakton . Trimosul . Sulpirid .antivirotik J05AF04 streptokinaza Streptase . sulfonamid J01EC01 A07EC01 sulpirid .opioidni analgetik Sufenta forte.miorelaksans M03AB01 sulbaktam .diuretik C03DA01 stavudin Zerit . Sumacta. Bactrim Roche.antimigrenik Imigran.aminoglikozidni antibiotik Streptomycin sulfat stroncijum ranelat – terapija osteoporoze Bivalos J01GA01 M05BX03 sufentanil .antiinfektiv. Sulpigut. sulfonamid D06BA01 sulfametoksazol sulfasalazin Salazopyrin EN .sulfonamid Bactrim. Sufentanil Torrex sugamadeks – antidot za rekuronijum i vekuronijum Bridion N01AH03 V03AB35 suksametonijum hlorid Midarine . Sapphirex.inhibitor beta laktomaze Ampisulcilin sulfadiazin srebro Sanaderm .

Pritor plus temozolomid Temodal .imunosupresiv Advagraf. Tamprost.antibiotik J01XA02 telbivudin – antivirotik Sebivo J05AF11 telitromicin Ketek . Flosin. Tamosin.citostatik C09CA07 L01AX03 tersirolimus – citostatik Torisel L01XE.makrolidni antibiotik J01FA15 telmisartan . teofilin Durofilin .ATC U tadalafil Cialis . Pritor Micardis plus. Targocid .citostatik Nolvadex. Panalimus. Tamsudil tazaroten Zorac antipsorijatik G04CA02 D05AX05 tazobaktam Tazocin . Tamsol.antihipertenziv G04CA03 terbinafin . tenekteplaza – trombolitik Metalyse B01AD11 tenofovir dizoproksil Viread Truvada – antivirotik J05AF. Tamoxifen L04AA05 tamoksifen L02BA01 tamsulosin hlorid – alfa adrenergi~ki blokator Betamsal.. vazodilatator G04BE08 takrolimus .inhibitor beta laktamaze J01CG02 teikoplanin natrijum Planicid.antihipertenziv Micardis.antimikotik Lamisil. Myconafine D01BA02 408 Registar lekova 2011 .. Mycofin. Omsal.inhibitor fosfodiesteraze. Prograf .bronhodilatator R03DA04 terazosin Kornam .

Tiastat .ekspektorans testosteron enantat Testosteron depo . Beviplex. Nebido .tireostatik Thyrozol.androgen G03BA03 testosteron undekanoat Andriol Testokaps. Timadren. Visine R01AA06.anabolik G03DC05 tigeciklin – antibiotik Tygacil J01AA12 tiklopidin hlorid Ticlodix . Timolol Alkaloid.androgen G03BA03 tetraciklin hlorid Amracin .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE11 tibolon Livial . Xalacom tinidazol Triagil .tetraciklin J01AA07 tetrakain hlorid Tetrakain Otol H . Unitimolol Cosopt.benzodiazepinski miorelaksans Myolastan.inhibitor agregacije trombocita B01AC05 timolol .antibiotik. Tetrazepam-MIP .ATC teripartid – regulator kalcijuma Forteo H05AA02 terlipresin – vazokonstriktor. analog vazopresina Glypressin H01BA04 terpin hidrat Coldrex . S01GA02 tiamazol .beta blokator Glaumol. Pikovit forte.antidepresiv N06AX14 tiaprofenska kiselina Turganil . Milgamma. Soluvit N tianeptin natrijum Coaxil .lokalni anestetik S01HA03 tetrazepam .vazokonstriktor M03BX07 tetrizolin hlorid Montevizin. antiprotozoik S01ED01 P01AB02 Registar lekova 2011 409 .vitamin B1 H03BB02 tiamin hlorid A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid B Complex.

antitrombotik B01AC17 tirotricin Otol H .aminoglikozidni antibiotik Bramitob. Spiriva Respimat .miorelaksans M03BX02 tobramicin . Tiramat.citostatik N02AX02 L01XC03 travoprost Travatan . inhibitor agregacije trombocita Remodulin B01AC21 410 Registar lekova 2011 . TramaFlash. Topamax torasemid – diuretik Diuver N03AX11 C03CA04 tramadol hlorid trastuzumab Herceptin .antiepileptik Convol.prostaglandin S01EE04 trazodon Trittico retard .miorelaksans Mydocalm M03BX04 tolterodin tartarat Detrusitol .polipeptidni antibiotik tirotropin alfa – analog tirotropina Thyrogen V04CJ01 tizanidin Sirdalud . Dysport M03AX01 tolperison hlorid . Tramadol. Trodon . Tramadolor.antipsihotik N05AC02 tiotropium bromid Spiriva.antiastmatik R03BB04 tirofiban Aggrastat . TramaFort.spazmolitik G04BD07 topiramat .ATC tioridazin hlorid Trixifen .antidepresiv N06AX05 trepostinil natrijum – vazodilatator.opioidni analgetik Protradon. Topactal. Tobrex Tobradex tocilizumab – imunosupresiv Actemra S01AA12 L04AC07 tofizopam – anksiolitik Grandaxin N05BA23 toksin klostridijum botulinum tipa A– miorelaksans Botox.

glukokortikoid H02AB08 triheksifenidil hlorid Artane . Adrianol T .antianginalgik C01EB15 trimetoprim . Unitropic tropisetron Navoban . keratolitik L01XX14 triamcinolon Kenalog Ledermix .vazokonstriktor R01AB01 trimetazidin hlorid Preductal MR .antiinfektiv Bactrim.venotonik C05CA04 tromantadin hlorid Viru-Merz Serol .hemostatik Beriplast P Combi-Set B02BC06 tropikamid – midrijatik Mydrum.analog gonadorelina L02AE04 trokserutin Venoruton Ginkor fort .ATC tretinoin Vesanoid .antineoplastik. Trimosul .antiparkinsonik N04AA01 trimazolin hlorid Adrianol.antihistaminik J01EE01 triprolidin hlorid Rinasek R06AX07 triptorelin Diphereline . Bactrim Roche.antiemetik S01FA06 A04AA03 trospium hlorid – spazmolitik Inkontan G04DD09 tuaminoheptan – terapija rinitisa Rinofluimucil R01AB08 Registar lekova 2011 411 .antivirotik D06BB02 trombin .

citostatik N06AX16 C08DA01 L01CA01 412 Registar lekova 2011 .antihipertenziv Diovan. Venlor XR 75 verapamil hlorid .antibiotik Edicin. Kovancin. Valsartan Co – Diovan. Exforge. Vancomicin enterocaps.antivirotik J05AB14 valproinska kiselina . Velafax. Verapamil.antiepileptik Depakine. Vancomicin . Fostimon hormon G03GA04 urzodeoksiholna kiselina Ursofalk. Efexiva.antidepresiv Alventa. Ursosan . Verapamil Alkaloid vinblastin sulfat Vinblastine .antihipertenziv C02CA06 urofolitropin – Bravelle. Valsacor.antagonist Ca Izopamil. Valsacombi C09CA03 vankomicin hlorid . Venlax.holelitijatik A05AA02 ustekinumab – imunosupresiv Stelara L04AC05 W valganciklovir Valcyte .ATC V urapidil Ebrantil .antikoagulans B01AA03 vekuronijum bromid Norcuron . Eftil retard 500 N03AG01 valsartan . Efectin ER. Velahibin. Vancomycin -MIP J01XA01 vardenafil hlorid trihidrat .miorelaksans M03AC03 venlafaksin .vazodilatator Levitra G04BE09 vareniklin – terapija odvikavanja od pu{enja Champix N07BA03 varfarin natrijum Farin . Eftil Depakine Chrono.

Stilnox.hipnotik Belbien. Sanval.antivirotik Zidosan Combivir.citostatik L01CA02 vinorelbin – citostatik Vinorelbin Ebewe. Zolsana.antipsihotik N05CF02 N05AF05 Registar lekova 2011 413 . Vinorelbin Sandoz. Zolendronate PharmaSwiss. Cavinton forte .antipsihotik J05AF01 N05AE04 zofenopril kalcijum –ACE inhibitor Zofecard C09AA15 zoledronska kiselina zolmitriptan .antimigrenik Zolmitriptan.antimikotik N06BX18 vorikonazol Vfend J02AC03 [ zaleplon – hipnotik Zan N05CF03 zanamivir – antivirotik Relenza J05AH01 zidovudin .ATC vinkristin sulfat Sindovin. Vinorelsin L01CA04 vinpocetin . Zomig N02CC03 zolpidem tartarat zuklopentiksol Clopixol . Vincristine . Zypsila .bisfosfonat Aclasta. Zonadin . Trizivir ziprazidon Zeldox. Zometa M05BA08 .nootropik Cavinton.

.

.

2mg + 5. porfirija.2mg + 5.72mg) 416 Registar lekova 2011 . Divapharma pastila (0. afte. dojenje. hepatitis (retko) Daktanol. dugotrajna upotreba. intestinalne gljivi~ne infekcije.6mg + 1. OPREZ trudno}a. ND atopi~ki dermatitis. dojenje neo angin. ekcem. ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. Divapharma pastila (0. Galenika film tabl. Galenika oralni gel 2% metronidazol A01AB17 IND akutni ulcerativni gingivitis. cistitis. mu~nina. proliv (posle du`e primene).4 dana po prestanku terapije).BOBUPNTLP. reakcije preosetljivosti. glavobolja. upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 . a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija. ND ra{. porfirija. stomatitis. sanjivost. dojenje. urtikarija. KI deca do 6 godina.9mg) neo angin bez {e}era. OPREZ trudno}a.UFSBQJKTLP. insuficijencija jetre. povra}anje. promuklost. respiratorni i sr~ani zastoj (doze ve}e od 50mg) Fluorogal. KI ulceracije u GIT-u. OPREZ trudno}a. fluoroza zuba (hroni~na intoksikacija). povra}anje. KI krvne diskrazije. angioedem. 0.25mg. te{ko}e pri gutanju. hepati~ke encefalopatije. Galenika tabl. mu~nina. laringitis. kontaktni dermatitis. gingivitis. soor.6mg + 1.IFNJKTLB!)BUD*! LMBTJGJLBDJKB!MFLPWB B BMJNFOUBSOJ!USBLU!J!NFUBCPMJ[BN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA STOMATOLO[KI PREPARATI A01 A01A Stomatolo{ki preparati A01AA Sredstva za profilaksu karijesa A01AA01 natrijum fluorid IND prevencija dentalnog karijesa. tonzilitis. ataksija. konvulzije. 1mg A01AB Antiinfektivi i antiseptici za lokalnu terapiju usne duplje A01AB 09 mikonazol IND kandidijaza usne duplje. o{te}enje jetre. faringitis. aktivne organske bolesti CNS-a. le~enje i profilaksa anaerobnih infekcija. te{ka renalna insuficijencija.4-dihlorbenzil alkohol + levomentol IND prevencija i le~enje upalnih oboljenja usne duplje. periferna neuropatija. angina. urtikarija. GIT poreme}aji. grla i `drela (bol u grlu. metalni ukus. tamna obojenost urina. 20 x 400mg A01AB11 amilmetakrezol + 2. prolazne epileptiformne reakcije Orvagil D. KI preosetljivost na mikonazol. dizurija.

2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C.C.A. postoperativna primena kod tonzilektomije ili hirur{kih intervencija u usnoj duplji Hexoral. vrtoglavica i glavobolja Tantum Verde.F.15% Tantum Lemon. OPREZ trudno}a.6mg + 0. a kod prevelikih doza mu~nina. Krka lozenga (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka. ND pove}ana osetljivost jezika Strepsils Cool. IND akutni i hroni~ni faringitis i tonzilitis. Hemofarm rastvor za usnu sluzoko`u 0. pastila (0. deca do 4 godine Septolete plus. Reckitt B.2mg + 100mg vit.6mg + 1. gingivitis i stomatitis. Krka lozenga (1mg + 1.6mg + 1. A. lozenga 3mg rastvor za ispiranje usta 0.A. pastila (0.R. kandidijaza usne duplje.A01AB11 amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol IND ubla`avanje simptoma zapaljenja sluzoko`e usne duplje i `drela. KI preosetljivost na lidokain ili druge lokalne anestetike iz grupe amida. promuklost. pastila (0. dojenje. ND mogu}e alergijske reakcije Dentinox N. Reckitt B. te{ko}e pri gutanju. Reckitt B.2mg + 0.6mg + 0.2mg) Strepsils mentol i eukaliptus. Reckitt B. upala desni i sluznice usta. KI upotreba kod dece do 12 godina (Strepsils plus ). pastila (0. Reckitt B. glositis.R.2mg + 10mg lidokain hlorida) A01AB11 cetilpiridinijum hlorid IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela.2mg + 1mg + 0.6mg + 1. dojenje. Reckitt B.6mg) A01AB12 heksetidin rastvor ~uvati od zamrzavanja. Krka lozenga 1. dojenje. deca do 4 godine Septolete. usta i desni.6mg + 1. Krka lozenga 1. ND ose}aj pe~enja i suvo}e usta. pastila(0. alveolitis.6mg + 1.8mg levomentola) Strepsils med i limun. C) Strepsils plus.F.5g)/10g Registar lekova 2011 417 . Krka lozenga 1. traumatizacija i zapaljenje grla.2mg) Strepsils limun bez {e}era.2mg Septolete limun. OPREZ trudno}a.2mg Septolete divlja tre{nja. promuklost.2mg A01AB11 benzalkonijum hlorid + mentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela. pastila (0. OPREZ trudno}a. preosetljivost na fruktozu. lozenga 3mg A01AD11 lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece.6mg) Septolete D. upala desni i sluznice usta.C. Krka lozenga bez {e}era (1mg + 1. paradontopatije. OPREZ trudno}a. A. povra}anje.6mg + 1. Nycomed rastvor za desni (34mg + 32mg + 1.15% sprej za usnu sluzoko`u 0.2mg + 1mg + 0.1% (1mg/ml) A01AD Ostali lekovi za terapiju usne duplje A01AD02 benzidamin hlorid IND iritacija.

glikozida digitalisa i drugih A02AC Jedinjenja kalcijuma A02AC01 kalcijum karbonat Zirkulin Anti Acid. gvo`|a. ulkusa duodenuma i `eluca. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju. aspirina. zamor kod velikih doza i duge upotrebe. istovremenom primenom poja~ava se delovanje levodope i nalidiksne kiseline a slabi resorpcija i delovanje tetracikina. herpeti~ne lezije. stomatitis. izonijazida.KI preosetljivost na komponente preparata. (450mg + 300mg) 418 Registar lekova 2011 . bolesnici na dijalizi. Roha Arzneimittel lozenga 500mg (200mg Ca2+) A02AD Kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijum. za `vakanje (333. KI preosetljivost na lidokain ili kamilicu Calgel. mogu}e su interakcije sa velikim brojem lekova.3mg + 158.A01AD11 lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece. ciprofloksacina. ND opstipacija. afte. duodenitisa. OPREZ hroni~na opstipacija. KI insuficijencija bubrega. gsk gel za desni (0.5mg + 425mg)/5ml A02AD01 Gastal. gastroezofagusnog refluksa. I antacidi uti~u na resorpciju mnogih lekova. poreme}aj acidobazne ravnote`e kod dugotrajne primene velikih doza.1%) A01AD11 lizozim hlorid + piridoksin hlorid IND gingivitis. ofloksacina. kalcijuma i magnezijuma A02AD01 aluminijum hidroksid + magnezijum oksid Altacid. ND alergijske reakcije (retko) Lysobact.4mg) oralna suspenzija (2249. Pliva aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid tabl. ezofagitisa. Riemser dentalna pasta (30mg + 10mg)g A02 LEKOVI ZA POREME]AJE ACIDITETA A02A Antacidi IND hiperaciditet kod gastritisa.33% + 0. Bosnalijek tabl. intoksikacije oralno unetim otrovima i kausti~nim sredstvima. Bosnalijek komprimovana lozenga (20mg + 10mg) A01AD11 demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid IND terapija pulpitisa i gangrene zuba Ledermix.

smanjen apetit. Krka tabl. bronhospazam. o{te}ena funkcija jetre ili bubrega. Stevens-Johnson-ov sindrom. Pro. suva usta. 40mg A02BC Inhibitori protonske pumpe IND ulkus `eluca i duodenuma. 150mg. 300mg Ranitidin. 150mg. zamagljen vid. 150mg.. 50mg/5ml {ume}a tabl. osip na ko`i A02BA02 ranitidin (u obliku hlorida) Ranisan. Alkaloid film tabl. povra}anje. 75mg. fotosenzitivnost. intersticijalni nefritis. Hemofarm film tabl. KI trudno}a. OPREZ trudno}a. 150mg Ranitidin PharmaSwiss. vrtoglavica. 300mg rast. Hemofarm tabl. 150mg Ranital.za omeprazol i lanzoprazol a alopecija. toksi~na epidermalna nekroliza. 20mg. trombocitopenija i leukopenija . refluksni ezofagitis. akutna porfirija. 50mg/2ml film tabl. ND dijareja ili opstipacija. urtikarija. glavobolja. Zollinger-Ellison-ov sindrom i druga stanja kod kojih je hiperaciditet zna~ajna smetnja za bolesnika. eozinofilija. somnolencija ili insomnija . anafilaksa. isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa pre po~etka terapije. 500mg A02B Lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BA Antagonisti H2 receptora IND ulkus `eluca i duodenuma. za inj. mu~nina. dojenje. 150mg rast. za `vakanje 500mg aluminijum magnezijum silikat hidrat (almasilat) A02AD. za `vakanje 500mg. ND glavobolja. dojenje. PharmaSwiss Ulcodin. hidroksid hidrat) Rupurut. OPREZ primena kod dece. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima. 20mg.za omeprazol i esomeprazol Registar lekova 2011 419 . 20mg.samo parenteralni oblik). slabost.A02AD04 hidrotalcit (aluminijum magnezijum karbonat. vrtoglavica. pruritus. 40mg Famotidin. Hemofarm film tabl. bolovi u mi{i}ima i zglobovima. Bayer tabl. deca do 14 godina. periferni edemi. 150mg. depresija. Nini film tabl. Zollinger-Elisson sindrom. za inj. Zdravlje tabl. za inj. Alkaloid film tabl. brza iv primena (kra}e od 5 minuta). bronhospazam.CS film tabl. flatulencija. angioedem. ra{. reverzibilna mentalna konfuzija. mu~nina. PharmaSwiss film tabl. 300mg famotidin A02BA03 Famotidin Alkaloid. povra}anje. 300mg Ranitidin.Med. umor. Gedeon film tabl. 40mg Quamatel. groznica. abdominalni bol. (krvarenje iz gornjeg dela digestivnog trakta . refluksni ezofagitis i gastroezofagusni refluks. Gelusil Lac. opstipacija ili dijareja. pre po~etka terapije isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa. 1g Rutacid. insuficijencija jetre. 150mg Ulcogut. 50mg/2ml rast.

300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) Lesux. Medico Uno gastrorezis. ND crna boja stolice. tvrda 20mg gastrorezis. 20mg.ulkus `eluca i duodenuma. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima Injekcije . tvrda 20mg kaps. tvrda 10mg. 30mg Sabax. Jadran gastrorezis. 30mg esomeprazol A02BC05 IND tablete . kaps.A02BC01 omeprazol (kapsule) omeprazol (u obliku natrijumove soli . Nobel Ilac Omeprazol. tvrda 30mg Lanzul S. 40mg gastrorezis. tvrda 15mg Larona. tvrda 10mg. Ufar Ortalox. 40mg kaps. tvrda 20mg gastrorezis. tvrda 15mg. tabl. tvrda 10mg. kaps. Zdravlje Pulcet. kaps. 40mg kaps. Belmac Omeprazol Sandoz. PharmaSwiss A02BC02 pantoprazol (tablete) pantoprazol (u obliku natrijumove soli . Sofarimex Omeprol.Remedica Omeprazol ICP. 40mg A02BX Ostali lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BX05 bizmut subcitrat IND gastritis.pra{ak za rast. tvrda 20mg gastrorezis. 30mg Protonexa. Zdravlje gastrorezis. refluksni ezofagitis. 20mg. Krka kaps. 20mg. tvrda 15mg. tabl. tabl. 30mg Lanzul. tvrda 20mg Loseprazol. Hemofarm gastrorezis. insuficijencija bubrega. OPREZ dugotrajno le~enje. tabl. I ne preporu~uje se istovremena primena antacida i mleka Bicit HP. 40mg Controloc. 40mg gastrorezis. Belmac gastrorezis. 20mg. tvrda 15mg. Sandoz Omeprol. KI trudno}a. 40mg pra{ak za rast. Zollinger-Elisson sindrom. 40mg gastrorezis. tabl. Krka kaps. 20mg gastrorezis. Jadran Zeprom. tvrda 20mg kaps. ulkus `eluca i duodenuma. kaps. kaps. kaps. Nobel lansoprazol A02BC03 Lansobel. velike doze mogu dovesti do renalne insuficijencije sa encefalopatijom. kaps. kaps. 20mg gastrorezis.pra{ak za rastvor za inf. Gilead Controloc. tvrda 15mg. Sandoz Omeprazid. AstraZeneca gastrorezis. 40mg gastrorezis. 30mg Lansoprazol ICP. za injekcije) gastrorezis. kaps. Nycomed Nolpaza. Krka Panrazol. kaps. Zdravlje Omex. tvrda 20mg pra{ak za rast. tvrda 15mg. Hemofarm film tabl. Zdravlje film tabl. 20mg.prevencija ponovnog krvarenja posle terapijske endoskopije kod bolesnika sa krvarenjem `eluda~nog ili duodenalnog ulkusa Nexium. kaps. 300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) 420 Registar lekova 2011 . dojenje. za inj. Liconsa Omep. za inf. 40mg pra{ak za rastvor za inj. istovremena primena drugih lekova koji sadr`e bizmut. tabl.) gastrorezis.

gubitka apetita i telesne mase. Srbolek tabl. OPREZ trudno}a. Solvay kaps. KI ileus. holedoholitijaza. meka 40mg Espumisan L. bola pri mokrenju i ote`anog mokrenja. spasti~ka opstipacija. ND alergijske reakcije na ko`i Colospa retard. temperature. holangiolitiaza. postoperativne gasne distenzije creva. meka (60mg + 300mg) Registar lekova 2011 421 . urolitijaza). sa modif. primena kod dece do 12 god.A03 LEKOVI ZA LE^ENJE FUNKCIONALNIH GASTROINTESTINALNIH POREME]AJA A03A Lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AA Sintetski antiholinergici. KI te{ki poreme}aji funkcije jetre. palpiacija. dojenje. tvrda 200mg Rudacol. Belupo oblo`ena tabl. 40mg rast. hipotenzija No Spa. nesanica. bledila i ose}aja umora.. paraliti~ki ileus. sanofi aventis tabl. Lab. vrtoglavica. oslob. ND urtikarija. za inj. kolike odoj~adi. KI trudno}a. aminoalkoholni estri A03AA04 mebeverin hlorid IND hroni~ni iritabilni kolon. OPREZ dojenje. 40m/2ml A03AX Drugi lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AX13 simetikon IND meteorizam i flatulencija usled aerofagije. retko {ok Meteospasmyl. edem larinksa. pre primene potrebno je isklju~iti malignitet i organske bolesti creva. vaginalnog krvarenja. spasti~ki kolitis. pomo}no sredstvo kod trovanja sredstvima za ~i{}enje i pranje Espumisan. emulzija 40mg/ml Gasvan.135mg A03AD Papaverin i derivati A03AD02 drotaverin IND simptomatska terapija spazma glatkih mi{i}a bilijarnog. ND glavobolja. funkcionalne dispepsije. Berlin Chemie kaps. Mayoly kaps. mukozni kolitis. bubrega ili srca. urinarnog ili gastrointestinalnog trakta bez infekcije (holecistolitijaza. spasti~kog ili iritabilnog kolona i diverkulitisa. priprema za kolonoskopiju i radiografiju creva. Berlin Chemie oralne kapi. porfirija. terapiju prekinuti u slu~aju pojave krvi u stolici. simptomatska terapija gastrointestinalnog spazma nastalog usled organskog oboljenja. opstipacija. dojenje. za `vakanje 80mg A03AX58 alverin citrat + simetikon IND simptomatska terapija sindroma nadra`enih creva koji se manifestuje bolom i meteorizmom. hipotenzija. OPREZ trudno}a. mu~nina. pepti~kog ulkusa.

`u~nih i mokra}nih puteva. Parkinsonova bolest. hipertrofija prostate. 20mg/ml Buscopan. kod mla|ih od 20 godina primeniti samo kod intenzivnog povra}anja poznatog uzroka. kvaternerna aminonijum jedinjenja A03BB01 hioscin butilbromid IND spazmi i tegobe usled hipermotiliteta `eluca. opstipacija. polusintetski. posle bu|enja iz op{te anestezije i kod migrene). porfirija. insuficijencija srca. hemoragijska dijateza. simptomatski gastroezofagusni refluks. anafilakti~ki {ok. OPREZ labilan krvni pritisak. hipotenzija. spasti~ka opstipacija. crvenilo lica. leukopenija. polidipsija. epilepsija. prolazna oligurija ili anurija. Jugoremedija tabl.1mg) rast. feohromocitom. glaukom. distonija. proteinurija. retencija urina. za inj. uznemirenost ili pospanost. ra{. smanjena hepati~na ili renalna funkcija. deca ispod 6 godina. agranulocitoza. postoperativni meteorizam. mehani~ke opstrukcije ili perforacije u GIT-u. Istituto de Angeli supozitorija 10mg A03D Spazmolitici u kombinaciji sa analgeticima A03DA Sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima A03DA02 metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum IND `u~ne ili bubre`ne kolike. anksioznost. diskinezija `u~nih puteva. zbunjenost. za inj. 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. tahikardija Buscopan.za inj. megakolon. ND umor. fotofobija. I ne me{ati u istom {pricu/inf. megakolon. deficit glukoze-6-fosfat dehidrogenaze. opstrukcija u GIT-u. mu~nina. dismenoreja. intestinale intubacije. monokomponentni A03BB Alkaloidi beladone. postoperativna retencija urina. trombocitopenija. KI glaukom. dijareja Klometol. Boehringer rast. gubitak akomodacije. povi{enje o~nog pritiska. kod dugotrajne primene kontrolisati krvnu sliku. Alkaloid tabl. kod radiografije intestinalnog trakta. Delpharm oblo`ena tabl. tokom terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. hipertrofija prostate. dojenje.1mg) A03F Propulzivi A03FA Propulzivi A03FA01 metoklopramid hlorid (u obliku monohidrata) IND profilaksa mu~nine i povra}anja (u toku terapije citostaticima. leukopenija. glavobolja.1mg)/5ml supozitorija (1g + 10mg + 0. 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. Galenika tabl. 10mg/2ml 422 Registar lekova 2011 . boci sa drugim lekovima Baralgetas. ekstrapiramidalni sindrom. smanjenje psihofizi~ke sposobnosti. (2. ND suva usta. KI krvarenje. hipotenzija. creva.A03B Alkaloidi beladone i derivati. tahikardija. 10mg Buscopan. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. 10mg/2ml Reglan. OPREZ trudno}a.5g + 10mg + 0. KI trudno}a. dijabeti~ka gastropareza. OPREZ mogu} uticaj na psihofizi~ke sposobnosti. ND urtikarija. (500mg + 5mg +0. edem lica. mehani~ke stenoze u GIT-u. za inj. endoskopije i bronhoskopije.

3mg/3ml Rasetron. za inj. 8mg/4ml granisetron (u obliku hlorida) A04AA02 Kytril. za inj. za inj/inf 1mg/ml. anksioznost. za inj. tvrda 5mg palonosetron hlorid A04AA05 Aloxi. makrolida. OPREZ trudno}a. Slaviamed film tabl. antiaritmika. sedacija. Novartis kaps. prolazni intestinalni gr~evi. 3mg/3ml tropisetron (u obliku hlorida) A04AA03 Navoban. hroni~na dispepsija neulkusne prirode. prevencija postoperativne mu~nine i povra}anja. ND opstipacija ili dijareja. I ne me{ati u istom {pricu/inf. aritmija. ND abdominalni gr~evi. hemoragija. OPREZ insuficijencija bubrega. 4mg. za inj. vrtoglavica. ra{. hroni~na intestinalna pseudoopstrukcija. dijareja. ose}aja puno}e u epigastrijumu. tahikardija. glavobolja. 4mg. 250μg/5ml rast. gsk film tabl. ND povi{en nivo prolaktina. ginekomastija. dijareja./inf 1mg/ml. OPREZ istovremena primena antikoagulanasa. galaktoreja. dojenje. Pharmacin tabl. PharmaSwiss rast. 4mg/2ml. fluorohinolona. 4mg/2ml Zofran. antimikotika. 8mg rast. Actavis film tabl.A03FA02 cisaprid (u obliku monohidrata) IND gastroezofagusni refluks. ose}aj toplote. ekstrapiramidalne ne`eljene reakcije. Roche film tabl. suva usta. (nekontrolisana hipertenzija. oboljenja jetre. opstrukcija ili perforacija u GIT-u. 1mg pra{ak za rast. 5mg. aritmije tropisetron). za nj. hroni~na opstipacija zbog dugotrajne upotrebe laksativa ili paraplegije. Hameln konc. 1mg. gastropareza. boci sa drugim lekovima A04AA01 ondansetron (u obliku hlorid dihidrata) Ondasan. glavobolja. postoperativni ileus. dojenje. Zdravlje tabl. produ`enje QT intervala Cisap. KI trudno}a. blaga malaksalost. 5mg/5ml Registar lekova 2011 423 . KI prolaktin osloba|aju}i tumor hipofize (prolaktinom). prepreke u pasa`i digestivnog trakta. za rast. 10mg A04 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE A04A Antiemetici i sredstva protiv nauzeje A04AA Antagonisti serotonina (5HT3) IND mu~nina i povra}anje tokom hemioterapije i radioterapije. pruritus Gastroperidon. 10mg A03FA03 domperidon (u obliku maleata) IND ubl`avanje simptoma mu~nine i povra}anja. simptomi angine pektoris. amenoreja. 2mg Rasetron. nelagode u gornjem abdomenu i regurgitacije `eluda~nog sadr`aja. 8mg rast. insuficijencija jetre. meteorizam.

istovremena primena sa pimozidom. ND {tucanje. MSD kaps. stafilokokna infekcija. astemizolom ili cisapridom. osip. ketoknazolom. akne. anemija. gr~evi u mi{i}ima. dojenje. bradikardija. opstipacija. sa rifampicinom. astenija.smanjenje protrombinskog vremena. 200mg 424 Registar lekova 2011 . anksioznost. dezorjentisanost. akutno zapaljenje `u~ne kese i `u~nih kanala. kijanje. kalcifikacija kamenaca u `u~noj kesi. sa oralnim kontraceptivimasmanjenje dejstva kontraceptiva. Zdravlje oblo`ena tabl. kod istovremene primene kardiotoni~nih glikozida mogu}a je hipokalijemija Himekromon. kaps. fotosenzitivnost. bilijarni refluksni gastritis. Pro. ND mu~nina. sa ritonavirom. svrab. tinitus. terfenadinom. klaritromicinom . CS kaps. stomatitis.A04AD Ostali antiemetici A04AD12 aprepitant (Emend) i fosaprepitant (Ivemend) IND prevencija akutne i odlo`ene mu~nine i povra}anja kod odraslih tokom hemioterapije na bazi cisplatina i drugih citostatika. perforacija duodenalnog ulkusa. I istovremena primena sa ergot alkaloidima . poliurija. dojenje. gastroezofagealni refluks.smanjenje dejstva aprepitanta. hepatobilijarna glavobolja. Falk kaps. OPREZ insuficijencija jetre. hroni~ne smetnje u varenju usled staze `u~i. sindrom posle holecistektomije. vrtoglavica. abdominalni bol. opstruktivni ikterus. diskinezije `u~nih puteva i sfinktera Oddi. 200mg Mendiaxon. Hemofarm oblo`ena tabl. tvrda 250mg Ursosan. ND dijareja (velike doze). akutna upala `u~ne kese. ka{alj. dijareja. povra}anje. poreme}ene kontraktilnosti `u~ne kese i ~estih bilijarnih kolika.rizik od toksi~nog dejstva ergot alkaloida. KI oboljenja jetre. poreme}aj sna. tvrda 80mg. MSD pra{ak za rast. KI radioneprozirni `u~ni kamenci. glavobolja. poreme}aji resorpcije masti. ra{. suva usta. ulcerozni kolitis. tvrda 80mg + 125mg fosaprepitant Ivemend. febrilna neutropenija.pove}anje dejstva aprepitanta aprepitant Emend. inflamatorne bolesti tankog i debelog creva. upala grla. KI trudno}a. umor. holecistitis i neopstruktivna holelitijaza. trudno}a. euforija. svrab. prolazna dijareja. dispepsija. kandidijaza. konjunktivitis. anoreksija. primarna bilijarna ciroza. fenitoinom. karbamazepinom i fenobarbitonom . hroni~na opstipacija. za inf 115mg A05 TERAPIJA BOLESTI @U]NIH PUTEVA I JETRE A05A Lekovi za le~enje oboljenja `u~nih puteva A05AA Preparati koji sadr`e `u~ne kiseline A05AA02 urzodeoksiholna kiselina IND rastvaranje holesterolskih `u~nih kamenaca. tvrda 250mg A05AX Ostali lekovi za terapiju bolesti `u~nih puteva A05AX02 himekromon IND `u~ne kolike. bilijarna opstrukcija. OPREZ `ene u reproduktivnom dobu (ne koristiti oralne kontraceptive). sa varfarinom . opstipacija ili dijareja. Med. bela stolica (retko) Ursofalk.

dojenje.. holecistitis. za inf. rendgenskih pregleda i drugih dijagnosti~kih metoda.masna distrofija jetre. elektrolitski disbalans Registar lekova 2011 425 . inflamatorne promene jetre. dojenje.aspartat IND ciroza jetre. tvrda 300mg A05BA. pinen + kamfen + menton + cineol + mentol + borneol IND holelitijaza. esencijalni fosfolipidi IND akutna i hroni~na oboljenja jetre . ND retko se javljaju .. sanofi aventis kaps. peritonitis. menstruacija. OPREZ netolerancija na fruktozu. apendicitis. ulcerozni proktitis. tvrda (300mg+30mg+6mg+6mg+6mg+6mg) A05BA. ND mu~nina. flatulencija. akutni abdomen. kod velikih doza u parenteralnoj primeni potrebna je kontrola koncentracije ureje u serumu i urinu.. ND dijareja. ulcerozni kolitis.L . abdominalni gr~evi Leprotek. flatulencija i povra}anje (infuzija) Hepa-Merz. OPREZ dugotrajna upotreba laksativa dovodi do navikavanja.. OPREZ trudno}a. povra}anje. masne degeneracije jetre. akutnog i hroni~nog hepatitisa. ciroze jetre). L-ornitin . OPREZ trudno}a. dispepsija. proliv. opstipacija ili dijareja. KI trudno}a. `uta do narand`asta obojenost urina Hepalip forte. meka (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) A05B Terapija bolesti jetre. Zdravlje oblo`ena tabl. esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin hlorid + riboflavin + tiamin nitrat + tokoferol acetat IND kao adjuvans u terapiji oboljenja jetre razli~itih uzroka. Merz granule za oralni rastvor 3g/5g konc. primena kod novoro|en~adi i dece. mehani~ke opstrukcije i sve`e anastomoze u GIT-u. 35mg A05BA. dojenje. profilaksa recidiva holelitijaze Essentiale forte N. poreme}aji funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. ND retko mu~nina. 5g/10ml A06 LAKSATIVI A06A Laksativi IND akutna i hroni~na opstipacija. mu~nina. krvarenje iz rektuma. bolovi u ustima i ulceracije bukalne sluznice Rowachol. Rowa kaps. spazam bilijarnih puteva. Bosnalijek kaps. evakuacija creva pre operativnih zahvata. prevencija ponovnog stvaranja kamenaca.A05AX. lipotropni lekovi A05BA Preparati u terapiji bolesti jetre A05BA03 silimarin IND kao adjuvans u terapiji poreme}aja funkcije jetre (toksi~nih o{te}enja jetre. KI te{ka bubre`na insuficijencija. abdominalni bol nepoznatog uzroka. poreme}aj lipoproteina u krvi. istovremena primena alkohola. ND nadutost stomaka.podrigivanje i ukus peperminta posle jela. ileus. za rast. hepati~ka encefalopatija.

perforacija creva. ascites. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 64g 426 Registar lekova 2011 . bol u abdomenu. aktivna inflamatorna bolest creva. povra}anje.A06AB Kontaktni laksativi A06AB02 Bisacodyl Actavis.8g)/ 45ml A06AD11 laktuloza IND portalno-sistemska encefalopatija uklju~uju}i hepati~nu prekomu i komu. hipokalcemije. 5mg A06AD. povra}anje. Belupo sirup 67% A06AD15 makrogol 4000 IND ~i{}enje creva pre kolonoskopije. renalna insuficijencija. ND meteorizam. natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat IND ~i{~enje creva u pripremi pacijenata za operaciju kolona ili u pripremi kolona za endoskopske ili radiolo{ke dijagnosti~ke procedure. 5mg supozitorija 10mg oblo`ena tabl. Hemofarm gastrorezstentna tabl. kongenitalni ili ste~eni megakolon. hroni~na opstipacija. dehidratacija. toksi~ni megakolon.4g + 10. ND mu~nina. dijareja. KI galaktozemija. abdominalna distenzija. bol u grudima. povra}anje ili bolovi u abdomenu. dijebetes. gastri~na retencija. toksi~ni kolitis. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. Solvay oralni rastvor 67% Lactulose-MIP. opstruktivni ileus. kongestivna sr~ana insuficijencija. podrigivanje. KI ako su prisutni mu~nina. retko gr~evi u mi{i}ima. perforacija. povra}anje. hipernatremi~ne dehidracije i acidoze Fleet Phospho soda. mu~nina. opstrukcija ili sumnja na opstrukciju u GIT-u. jeza. dojenje. ileus. regulacija crevne peristaltike kod operacija anusa ili hemoroida. kolitis. OPREZ akutni infarkt miokarda. dijareja Duphalac. mu~nina. glavobolja. hipovolemija. postoje}i poreme}aj elektrolita. metaboli~ka acidoza.. ND u~estale te~ne stolice. akutni abdomen. primena kod dece mla|e od 15 godina. 5mg supozitorija 10mg natrijum pikosulfat A06AB08 Natrijum pikosulfat. vrtoglavica. dehidratacija. Ne koristi se za opstipaciju. nestabilna angina pektoris. Casen Fleet oralni rastvor (24. akutni apendicitis. OPREZ trudno}a. stariji i pacijenti sa kolostomom ili ileostomom. kongestivna sr~ana insuficijencija. astenija. Balkanpharma Dulcolax. re|e abdominalni gr~evi Fortrans. 5mg gastrorezstentna tabl. Zdravlje A06AD Osmotski laksativi oblo`ena tabl. I istovremena primena blokatora kalcijumskih kanala. Istituto de Angeli Panlax. litijuma mo`e dovesti do hiperfosfatemije. ileus. diuretika. Delpharm Dulcolax. Lab. hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja. Chephasaar sirup 65% Portalak.

465g + 0. KI opstrukcije ili akutne hirur{ke intervencije u GIT-u. 500mg. kongestivna sr~ana insuficijencija.A06AD65 polietilenglikol (makrogol 3500) + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid IND ~i{}enje creva (u pripremi kolonoskopije. 1g A07AX Ostali intestinalni antiinfektivi A07AX03 nifuroksazid IND akutne dijareje izazvane alimentarnim infekcijama intoksikacijama kod odraslih i dece. le~enja intoksikacije. dijareja posle primene antibiotika.685g + 1. 100 000ij/ml A07AA09 vankomicin hlorid IND pseudomembranozni kolitis (oralna primena). 200mg sirup 200mg/5ml Registar lekova 2011 427 . hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja.Prep. Pharmatex pra{ak za rast. povra}anje.685g + 1. 500mg. mu~nina. akutne i hroni~ne dijareje nerazja{njene etiologije bez invazivnog fenomena. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. 1g Kovancin. reakcije na mestu primene Relistor. za inj. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI I ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A07A Intestinalni antiinfektivi A07AA Antibiotici A07AA02 nistatin IND oralne i perioralne gljivi~ne infekcije. za inf. povra}anje. dojenje. hroni~ne dijareje kod kod kolitisa i poreme}aja intestinalne fermentacije. bolesnici sa kolostomom ili peritonealnim kateterom. flatulencija. 1g Vancomycin enterocaps 250mg. 500mg. OPREZ trudno}a. dijareja. Wyeth rast. ND abdoinalni bol. 500mg. KI osetljivost na nitrofurane. re|e abdominalni gr~evi Klean . dijareja (samo velike doze). toksi~ni kolitis. primena kod odoj~adi do mesec dana. 500mg. za inf. 1g Vancomycin. vrtoglavica. 12mg/0. za inf.725g) A06AH Antagonisti perifernih opioidnih receptora A06AH01 metilnaltrekson bromid IND opstipacija izazvana opioidima kod bolesnika koji ne reaguju na drugu terapiju. tvrda 100mg. ND mu~nina. ND mu~nina. Bosnalijek kaps. toksi~ni megakolon. Chephasaar pra{ak za rast. za inf. u tretmanu te{kih oblika sepse i opstipacije koja traje 14 dana). OPREZ istovremeno konzumiranje alkohola Enterofuryl. Helsinn Birex pra{ak za oralni rastvor (59g + 5. ra{ Nystatin. Riemser pra{ak za rast. OPREZ opasnost od sistemske resorpcije kod inflamatornih bolesti creva ili primene velikih doza Edicin. ileus. za inf. PharmaSwiss pra{ak za rast. 1g Vancotex. tvrda 250mg Vancomycin -MIP.6ml A07 ANTIDIJAROICI. Riemser kaps. Hemofarm oblo`ena tabl. perforacija creva.500 000ij pra{ak za oralnu susp. Sandoz pra{ak za rast.

Pfizer gastrorezist. insomnija. tabl. akutna bacilarna ili amebna dizenterija i druge infektivne bolesti creva. tvrda 2mg Loperamid. zamor. ND abdominalni bol. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 3g A07D Antipropulzivi A07DA Antipropulzivi A07DA03 loperamid hlorid IND simptomatska terapija akutne nespecifi~ne dijareje i hroni~ne dijareje kod inflamatornih oboljenja creva. smanjenje crevnog sadr`aja kod ileoanastomoza. povra}anje. opstipacija. ra{. 2mg A07E Intestinalni antiinflamatorni lekovi A07EA Kortikosteroidi za lokalnu primenu A07EA06 budesonid IND ulcerozni kolitis. stomatitis. hepatitis. vrtoglavica. Falk gastrorezistentna kaps. preosetljivost na sulfonamide. nefrotski sindrom Salazopirin EN. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. vrtoglavica. regulacija pasa`e crevnog sadr`aja (inkontinencija). ND mu~nina.A07B Intestinalni adsorbensi A07BC Ostali intestinalni adsorbensi A07BC05 diosmektit IND simptomatska terapija bolnih stanja kod oboljenja ezofagusa. Sandoz kaps. deficit glukozo 6-fosfat dehidrogenaze. OPREZ insuficijencija jetre. `eluca. KI trudno}a. {um u u{ima. Crohn-ova bolest. deca do 2 godine. depresija. gubitak apetita. nadutost. dojenje. ulcerozni ili pseudomembranozni kolitis. OPREZ insuficijencija jetre. salicilate. reumatoidni artritis koji ne reaguje na NSAIL. dojenje. sulfonilureju ili inhibitore karboanhidraze. parotitis. suva usta. deca mla|a od 2 godine. konvulzije. hiperpireksija. proteinurija. tankog creva i kolona. bol u epigastrijumu. pankreatitis. ND retko opstipacija Smecta. sanjivost. akutna i hroni~na dijareja. OPREZ ne preporu~uje se istovremena primena drugih lekova zbog uticaja na resorpciju. hematurija. tiazidne diuretike. tvrda 3mg A07EC Aminosalicilna kiselina i sli~ni lekovi A07EC01 sulfasalazin IND ulcerozni kolitis. kristalurija. 500mg 428 Registar lekova 2011 . KI poslednji trimestar trudno}e. Zdravlje tabl. furosemid. hiperperistaltika razli~ite geneze. Crohn-ova bolest. ra{ Lopedium acut. ciroza jetre Budosan.

hiprtiroidizam. ND opstipacija. tahikardija. nekontrolisana hipertenzija. sa prod. seksualna disfunkcija. 800mg Pentasa.mikroorganizmi A07FA Antidijaroici .A07EC02 mesalazin IND ulcerozni kolitis (terapija akutnih napada i spre~avanje recidiva). spironolaktona i rifampicina 5 ASA. stariji od 65 godina. hipertrofija prostate. Abbott kaps. tvrda 10mg. 15mg Registar lekova 2011 429 . abdominalni bol. Slaviamed gastrorezist. vrtoglavica. gr~evi. ISKLJU^UJU]I DIJETETSKE PROIZVODE A08A Preparati protiv gojaznosti. glaukom. dece i odraslih izazvani bakterijskim i virusnim infekcijama razli~itog porekla. Falk gastrorezist. dojenje A07FA01 bacilus subtilis IP 5832 Flonivin BS. meteorizam i drugi digestivni poreme}aji kod odoj}adi. I mesalazin poja~ava hipoglikemijski efekat derivatia sulfonilureje. dojenje. merkaptopurina i azatioprina. trombocitopenija. 500mg supozitorija 500mg rektalna suspenzija 4g/60ml A07F Antidijaroici . 1. sklonost krvarenju. tvrda 35mg mle~nokiselinske bakterije `ive liofilizovane A07FA51 Linex. tahikardija. tabl. mu~nina. KI trudno}a. isklju~uju}i dijetetske proizvode A08AA Preparati protiv gojaznosti sa centralnim delovanjem A08AA10 sibutramin IND gojaznost. poreme}aj ukusa. 250mg. anksioznost. Galenika kaps. smanjuje dejstvo probenecida. feohromocitom. tabl. 250mg supozitorija 250mg Asacol. depresija u anamnezi. suva usta.2 x 107 A08 PREPARATI PROTIV GOJAZNOSTI.mikroorganizmi IND dijareja. 500mg supozitorija 1g rektalna suspenzija 1g/100ml Salofalk. glavobolja. Sandoz gastrorezist. istovremena primena laktuloze. Sandoz kaps. ra{. povra}anje. reverzibilni pankreatitis. oslob. pepti~ki ulkus. KI insuficijencija bubrega ili jetre. intersticijalni nefritis. tabl. pogor{anje ulceroznog kolitisa. preosetljivost na salicilate. furosemida. Crohn-ova bolest. nesanica. poreme}aj cirkulacije krvi. urtikarija. cerebrovaskularne bolesti. hipertenzija. egzantem. OPREZ trudno}a. depresija. OPREZ trudno}a. hepatitis. ulcerozni proktosigmoiditis. terapijom antibioticima i hemioterapijskim agensima. intersticijalninefritis. dijareja. bronhospazam. retencija urina. okluzivne bolesti perifernih arterija. 400mg. pove}ava toksi~nost metotreksata. ND glavobolja. poja~ava antikoagulantno delovanje varfarina. kongestivna sr~ana slabost. tokom terapije preporu~uje se kontrola kreatinina i karbamida u serumu i sedimentacija urina. angioedem. groznica. miokarditis. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. mu~nina. dijareja. Ferring tabl. glomerulonefritis Reductil. hemoragi~na dijateza.

ND GIT smetnje (masne stolice. KI prvi trimestar trudno}e.15 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 1 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 62. Jugoremedija oblo`ena tabl. opstrukcija duktusa neoplazmom. opstruktivni ikterus. insuficijencija jetre.A08AB Preparati protiv gojaznosti sa perifernim delovanjem A08AB01 orlistat IND umereni i te{ki oblici gojaznosti uz hipokalorijsku dijetu. tvrda 60mg alli. Galenika gastrorezis. Famar kaps. 192mg Pankreatin. ND mu~nina. pove}anje fekalnih masa. hitni nagon za defekaciju. povra}anje. tabl. empijem `u~ne kese. opstipacija. poreme}aji varenja na enzimskoj osnovi. flatulencija i meteorizam.50 USPj 430 Registar lekova 2011 . hepatitis. `eluca. Galenika amilaza: lipaza: proteaza: oblo`ena tabl. hiperuricemija i hiperurikozurija (velike doze) A09AA02 pankreatin 1g pakreatina sadr`i najmanje 12 000 FIPj amiloti~ke aktivnosti. akutni pankreatitis. holelitijaza. tvrda 60mg Xenical. holestaza. KI hroni~ni sindrom malapsorpcije. Catalent kaps. inkontinencija fecesa) alli. UKLJU^UJU]I ENZIME A09A Digestivi i enzimski preparati A09AA Preparati sa enzimima IND hroni~ni pankreatitis i fibroza pankreasa. trudno}a. Jugoremedija Pankreatin. najmanje 15 000 FIPj lipoliti~ke aktivnosti i najmanje 1000 FIPj proteoliti~ke aktivnosti Festal N. laktacija. oblo`ena tabl. 125mg amilaza FIPj Festal N. cisti~na fibroza. tvrda 120mg A09 DIGESTIVI. stanje nakon resekcije pankreasa. alimentarna alergija na proteine svinja. Roche kaps. 4500 3500 lipaza FIPj 6000 4300 proteaza FIPj 300 200 1 FIPj = 1 BPj = 4. `u~ne kesice ili dvanaestopala~nog creva.

5 1.5 0. sc.5 0.5 0. sc.5 Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk .iv sc.im.iv sc. sc.5 0. sc.5 0.iv sc.5-1 0. sc.5 1 1 0. sc. sc.5 0. sc. sc. sc. sc.im. 100 100 100 100 100 100 0. sc.5 0.5-1 0.5 1. sc.5 0. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.5 Actrapid Penfill Acrtapid NovoLet Humulin R Humulin Pen R Insuman Rapid Insuman Rapid Optiset Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis INSULINI SREDNJE DUGOG DEJSTVA Humulin NPH Humulin Pen NPH Insulatard Penfill Insulatard NovoLet Insuman Basal Insuman Basal OptiSet Insuman Comb 25 Insuman Comb 25 OptiSet Humulin M3 Humulin Pen M3 Mixtard 30 Penfill Mixtard 30 NovoLet Registar lekova 2011 PROIZVO\A^ PO^ETAK NA^IN ij/ml DEJSTVA PRIMENE (sati) sc.Preparati insulina Ista boja polja ozna~ava paralelne preparate MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 1-3 1-3 1-3 1-3 1-4 1-4 MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 4-12 4-12 4-12 4-12 3-4 3-4 2-4 2-4 2-8 2-8 2-8 2-8 UKUPNO DEJSTVO (sati) 8 8 8-12 8-12 7-9 7-9 UKUPNO DEJSTVO (sati) 24 24 24 24 11-20 11-20 12-19 12-16 24 24 24 24 431 INSULINI BRZOG DEJSTVA PROIZVO\A^ NA^IN PO^ETAK ij/ml PRIMENE DEJSTVA (sati) sc.im.5 1.

Preparati analoga humanih insulina Preparati brzog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Humalog Pen Humalog KwikPen NovoRapid NovoRapid FlexPen NovoRapid Penfil Apidra Apidra OptiClik Apidra OptiSet Apidra SoloStar INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin aspart insulin aspart insulin aspart insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin PROIZVO\A^ Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis NA^IN PRIMENE sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Preparati srednjeg i dugog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Mix 25 Humalog Mix 25 KwikPen Humalog Mix 50 Humalog Mix 50 KwikPen Lantus Lantus for OptiPen Lantus OptiSet Levemir FlexPen Levemir Penfill NovoMix 30 FlexPen NovoMix 30 Penfill 432 INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin glargin insulin glargin insulin glargin insulin detemir insulin detemir insulin aspart 30% +protamin aspart 70% insulin aspart 30% +protamin aspart 70% PROIZVO\A^ NA^IN PRIMENE Lilly Lilly Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sc im sc im sc im sc im sc sc sc sc sc sc sc ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Registar lekova 2011 .

konzervans). izvr{iti izbor odgovaraju}eg preparata i sprovesti odgovaraju}u edukaciju pacijenta. Registar lekova 2011 433 . Insulin treba naj~e{}e davati u vi{e dnevnih pojedina~nih doza da bi se postigla dobra kontrola glikemije.7 ij/kg/dan (naj~e{}e 0.0. Ne preporu~uje se: 1) me{anje insulina u istom {pricu ni sa jednim lekom 2) me{anje insulina od razli~itih proizvo|a~a Mogu}e je: 1) me{anje insulina istog proizvo|a~a.3 . pH. unos hrane i fizi~ku aktivnost. potrebnu dnevnu dozu insulina i raspopred pojedina~nih doza. razli~ite brzine delovanja. moraju dnevni unos hrane podeliti na 5 i vi{e obroka. DOZIRANJE INSULINA: prema "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus". Dijabeti~ari. Orejentacione doze za odrasle su: 0. pre uvo|enja terapije insulinom potrebno je za svakog pacijenta odrediti optimalni vid insulinske terapije. po nalogu lekara samo kada su ispunjeni farmaceutsko-tehnolo{ki uslovi (isto poreklo insulina.5ij/kg/dan) Detaljna uputstva potra`iti u "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus" koji je objavljen septembra 2002. prema preporuci lekara 2) izuzetno i me{anje insulina razli~itih proizvo|a~a. godine.A10 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) A10A Insulini i analozi UPUTSTVO ZA LE^ENJE INSULINOM Insulinskom terapijom se `eli posti}i normoglikemija ili skoro normoglikemija tokom 24 sata. Neophodno je uskladiti doze insulina. a naro~ito oni na intenzificiranoj terapiji. stepen pre~i{}enosti.

Lilly Humalog Mix25 KwikPen . sanofi aventis Apidra OptiClik. sanofi aventis 434 Registar lekova 2011 . Lilly insulin lispro rastvor 50% + insulin lispro suspenzija 50% A10AB04 Humalog Mix50. Lilly Humalog Mix50 KwikPen. sanofi aventis A10AC Insulin i analozi. Novo Nordisk Insuman Basal. Lilly Insuman Rapid. sanofi aventis Apidra Optiset. Lilly insulin aspart A10AB05 NovoRapid. sanofi aventis Insuman Basal OptiSet. sanofi aventis Apidra SoloStar. srednje dugog dejstva A10AC01 insulin humani izofan Humulin NPH. Novo Nordisk insulin glulizin A10AB06 Apidra. Novo Nordisk Actrapid Novolet. sanofi aventis Insuman Rapid OptiSet. Lilly insulin lispro rastvor 25% + insulin lispro suspenzija 75% A10AB04 Humalog Mix25. Novo Nordisk NovoRapid FlexPen. Novo Nordisk Insulatard NovoLet. sanofi aventis insulin lispro A10AB04 Humalog. Lilly Humulin Pen NPH. Lilly Humalog Pen.A10AB Insulin i analozi brzog dejstva A10AB01 insulin humani kristalni Actrapid Penfill. Lilly Insulatard Penfill. Novo Nordisk NovoRapid Penfill. Novo Nordisk Humulin R. Lilly Humalog KwikPen.

Novo Nordisk A10AE Insulini i analozi dugog dejstva A10AE04 insulin glargin Lantus. Novo Nordisk insulin humani: kristalni 25% + izofan 75% A10AD01 Insuman Comb 25. sanofi aventis Lantus Opti Set. Novo Nordisk NovoMix 30 Penfil. Novo Nordisk Registar lekova 2011 435 .A10AD Insulin i analozi. sanofi aventis insulin aspart: rastvorljivi 30% + protamin kristalni 70% A10AD05 NovoMix 30 FlexPen. Lilly Mixtard 30 Penfill. Novo Nordisk Mixtard 30 NovoLet. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima brzog dejstva A10AD01 insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70% Humulin M3. sanofi aventis Insuman Comb 25 OptiSet. sanofi aventis insulin detemir A10AE05 Levemir FlexPen. Lilly Humulin Pen M3. sanofi aventis Lantus SoloStar. Novo Nordisk Levemir Penfil.

5mg tabl. hipoksi~na stanja. povra}anje. 10mg tabl. Merck Sante film tabl. 850mg. 1000mg Metformin. slabost A10BB01 glibenklamid Daonil. Jugoremedija Maninil. 3. maligni tumori. deca. 500mg. Hemofarm Gliclada. Galenika tabl. 500mg. 30mg tabl. kombinovana terapija sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom. dijabeti~ka prekoma i koma. sa prod.A10B Oralni dijabetici (lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi) A10BA Bigvanidini A10BA02 metformin hlorid IND insulin nezavisni dijabetes (tip II) naro~ito kod gojaznih bolesnika. 1000mg Metfogamma. oslob. 850mg Siofor. 850mg. insuficijencija bubrega i jetre. izuzetan fizi~ki napor. oslob. {titne `lezde. OPREZ proveriti stanje bubrega i jetre jer kumulacija metformina mo`e izazvati laktatnu acidozu. 500mg. sa modif. bubrega i plu}a. metalni ukus u ustima. 500mg. 500mg. dijareja (ako ne prolaze prekinuti terapiju). alkoholna zavisnost. 30mg tabl. trudno}a. Slaviamed Glioral. Artesan Pharma film tabl. sa prod. bol u stomaku. ND laktatna acidoza (mogu}a smrtnost i do 50%). srca. sa modif. 850mg. KI trudno}a. radiolo{ki pregledi sa primenom kontrastnih sredstava. Pfizer gliklazid A10BB09 Diaprel MR. 5mg. Servier Diaprel MR. Hemofarm film tabl. 80mg 436 Registar lekova 2011 . derivati sulfonilureje IND insulin nezavisni diabetes mellitus (tip II). dijabeti~ka prekoma i koma. dojenje i deca. oslob. 500mg. ketoacidoza. oslob. te{ke infekcije. Anpharm Diprian. dojenje. 30mg tabl. OPREZ stariji od 65 godina. megaloblasti~na anemija Glucophage. Berlin Chemie tabl. oslob. ra{. glavobolja. Krka Glikosan. 30mg tabl. retko GIT smetnje. konzumiranje alkohola. 1000mg Tefor. porfirija. Berlin Chemie film tabl. KI metaboli~ka acidoza. Galenika tabl. ND hipoglikemija. insuficijencija jetre. 80mg tabl. 850mg A10BB Sulfonamidi. mu~nina. alergijske promene na ko`i.5mg. hipofize. sa modif. 5mg glipizid A10BB07 Glucotrol XL. Srbolek film tabl. 1000mg Gluformin. insuficijencija nadbubre`ne `lezde. u kombinovanoj terapiji kod le~enja insulin nezavisnog dijabetesa u fazi insulinske zavisnosti.

MSD tabl. 4mg tabl. skoriji infarkt miokarda. nedavni infarkt miokarda: OPREZ potrebna je redovna kontrola nivoa {e}era u krvi. 3mg. 6mg tabl. insuficijencija bubrega sa pove}anim nivoom kreatinina u krvi. 3mg. dojenje.5mg) i (500mg + 5mg) A10BD07 metformin + sitagliptin IND dijabetes tipa II kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina u monoterapiji ili u kombinaciji sa sulfonilurejom kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina i sulfonilureje. insuficijencija jetre. egzantem. 3mg. 2mg. koprivnja~a. Menarini tabl. 1mg. Krka Trical. OPREZ smanjena funkcija bubrega. urtikarija. hipoglikemija. Berlin Chemie film tabl. Medico Uno Limeral. (850mg + 50mg) (1000mg + 50mg) A10BF Inhibitori alfa . 3mg. ND mu~nina. pove}ane vrednosti enzima jetre (velike doze) Glucobay. svrab. 2mg. 4mg tabl. Bayer tabl. povra}anje. dijareja ili opstipacija. poreme}aj funkcije jetre. hepatitis Glibomet. 2mg. 2mg. (400mg + 2. ND pospanost. insuficijencija jetre. laktoacidoza. alkoholizam. 3mg. sanofi aventis Dibiglim. 1mg. 100mg Registar lekova 2011 437 . dojenje. ulcerozni kolitis. 1mg. 6mg tabl. dijabeti~ka ketoacidoza. 1mg. KI trudno}a. KI trudno}a. dehidratacija. 4mg. hipoglikemija. delimi~na opstrukcija creva. dijabetes tipa I. 6mg A10BD Kombinacije oralnih antidijabetika A10BD02 metformin + glibenklamid IND dijabetes tipa II kod odraslih. proliv. abdominalni bolovi. 2mg. pruritus. hepatitis (retko). 3mg. 50mg. mu~nina. A. umereno i te{ko o{te}enje jetre. 1mg. 4mg. 4mg tabl.5mg) Glucovance. 2mg. Chron-ova bolest. Merck Sante film tabl. KI trudno}a. deca do 18 godina. 4mg tabl. bubrega. Zdravlje Meglimid. prethodne operacije u abdomenu. hepatitis Janumet. (500mg + 2. eritem. dojenje. 3mg. dijareja. Galenika Amaryl. 4mg. eritem. 3mg. u~estala dijareja i povra}anje. bol u gornjem delu abdomena. kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije. respiratorna i sr~ana insuficijencija. 2mg. lakti~ka acidoza. Sandoz Glimepirid.A10BB12 glimepirid Aglimex. Nini Gliprex.glukozidaze A10BF01 akarboza IND dodatna terapija kod le~enja dijabetes melitusa. ND flatulencija. metalni ukus. urtikarija. te{ke infekcije respiratornog i urinarnog trakta. alergija na derivate sulfonilureje. 4mg. 2mg. akutno trovanje alkoholom. 1mg. 6mg tabl. ketoacidoza.

(pen sa ulo{kom) 6mg/ml 438 Registar lekova 2011 . vrtoglavica. jak abdominalni bol). OPREZ hipoglikemija. 25mg. za inj. povra}anje. glavobolja. dijareja. dijabeti~ka gastropareza. reakcije na mestu primene Victoza. dojenje. bol u gornjem delu abdomena. ND pospanost. bol u abdomenu. inflamatorne bolesti creva. smanjenje apetita. groznica. gastritis. 100mg A10BX Drugi lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi.A10BH Inhibitori dipeptidil peptidase 4 (DPP-4) A10BH01 sitagliptin IND dijabetes melitus tip II (u kombinaciji sa metforminom) u slu~aju kada dijeta i ve`be uz terapiju metforminom ili PPAR agonistom ne obezbe|uju adekvatnu kontrolu {e}era u krvi. isklju~uju}i insuline A10BX07 liraglutid IND dijabetes melitus tip II. OPREZ terapiju prekinuti ako se jave simptomi akutnog pankreatitisa (neprekidan. hipoglikemija Januvia. upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. dojenje. bronhitis. gastro-ezofagealni refluks. trudno}a. dijabetes melitus tip I. mu~nina. flatulencija. 50mg. ND mu~nina. kao monoterapija kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije. nazofaringitis. opstipacija ili dijareja. dispepsija. hipoglikemija. KI insuficijencija bubrega. umor. Novo Nordisk rast. MSD film tabl. KI ketoacidoza. trudno}a.

0. 11-14 god.7 0.2 2.0 1.0 800 11.6 0.200 100 .4 1.5 0. (μg) nikotinska kis.2 7.5 40 7 .9 1.1 1.3 25 8. 0.2 1.0 800 6.Dnevne potrebe organizma u vitaminima deca vitamin BIOTIN (VITAMIN H) (μg) folna kis.4 5.5 40 7 .6 1. 0.2 1.3 110 550 280 trudnice 1.10 8 50 3-5 3-7 350 0.9 0.0 70 10 12 100 .5 3-4 70 8 3-7 400 0.3 4.2 35 7 8 700 0.8 60 540 55-80 1-3 god.9 1. 4-10 god.15 200 13 400 15 Dnevne potrebe organizma u mineralima i oligoelementima deca mineral bakar (mg) cink (mg) fosfor (mg) gvo`|e (mg) jod (μg) kalcijum (mg) magnezijum (mg) mangan (mg) molibden (μg) selen (μg) Registar lekova 2011 mu{karci `ene 1.3 1.7 0.5 13 1.5 50 10 10 950 1 1.8 9.200 200 17 3-7 700 1 1.7 140 1200 300 2-5 250 75 1600 pove}ane 140 1200 270 1600 pove}ane 140 1700 320 50 10 50 15 50 20 50 30 250 60 250 75 439 . B3) (mg) pantotenska kis (vit.0 1200 14.150 11 .5 1200 8.1 1.10 10 150 13 3-7 600 0.4 0.5 30 7 6 500 0.2 dojilje 1.4 1. 0.8 0.7 100 450 120-200 11-14 god. trudnice dojilje 100 .0 360 7. 1-3 god.3 0.2 9. B5) (mg) vitamin A (μg) vitamin B1 (mg) vitamin B2 (mg) vitamin B6 (mg) vitamin B12 (μg) vitamin C (mg) vitamin D (μg) vitamin E (mg) mu{karci `ene do 1 god.12 150 12 .8 1. (vit.9 70 350 85 4-10 god.3 0.8 30 7 7 600 0.6 7.0 800 8.8 140 1200 270 2-5 250 60 do 1 god.

5mg+1.. smetnje u razvoju zuba. ali pri dugotrajnoj primeni i predoziranju mogu}a je pojava simptoma hipervitaminoze A i D. vitamin A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis. polidipsija. KI trudno}a. Zdravlje kaps. metastatske kalcifikacije. + nikotinamid IND stanja iscrpljenosti. OPREZ visoke doze vitamina A u trudno}i mogu da izazovu o{te}enje ploda. ND hiperkalcemija. Vitamini A i D. kalcitriol) IND vitamin D zavisni rahitis.7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg +10mg+0. kalcitriol). fizi~kog napora. mu~nina. anoreksija.25 μg. dojenje. opstipacija ili dijareja. KI i ND nisu poznata za profilakti~ke i terapijske doze. (osteoporoza . a visoke doze vitamina D hiperkalcemiju i majke i ploda Vitamin AD. mijalgija A11CC03 alfakalcidol Alpha D3. Merck oralne kapi 20 000ij/ml 440 Registar lekova 2011 . (5000ij+1. (renalna osteodistrofija . osteomalacija. holekalciferol. Hemofarm oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml A11CC Vitamin D i analozi (alfakalcidol.alfakalcidol). Krka oblo`ena tabl. OPREZ insuficijencija srca i bubrega. jednoli~na ishrana. artralgija.4mg+20mg) A11C A11CB. glavobolja. hiperkalcemija.alfakalcidol.25μg..5μg holekalciferol A11CC05 Vigantol. terapija antibioticima {irokog spektra Pikovit forte. hiperfosfatemija. meka 0. holekalciferol). uklju~uju}i njihove kombinacije retinol + ergokalciferol (D2) ili holekalciferol (D3) A11CB Vitamini A i D u kombinaciji IND profilaksa i terapija rahitisa. ektopi~ne kalcifikacije. poliurija. 0. hipoparatireoidizam. hipervitaminoza D. poreme}aji rasta i oko{tavanja. Roche kaps. 1μg A11CC04 kalcitriol Rocaltrol. profilaksa kod nedono{~adi i dece na ve{ta~koj ishrani. (malapsorpcioni sindrom . dijeta. povra}anje. smanjen apetit.alfakalcidol.5μg. istovremena primena kardiotoni~nih glikozida. osteomalacija. suva usta.A11 A11B VITAMINI Multivitamini A11BA Multivitamini A11BA. kamen u bubregu. 0.tvrda 0. arterioskleroza.

. stomatitis). subakutna nekrotiziraju}a encefalomijelopatija (Leigh-ova bolest). gastroezofagealni refluks. 2μg . ND urtikarija. KI preosetljivost na sastojke leka. neuritis. 5μg /ml A11D Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12 A11DA Vitamin B1. (100mg + 100mg + 1mg)/2ml Registar lekova 2011 441 . poreme}aji kod hroni~nog alkoholizma (kardiomiopatija. oboljenja jetre i stanja posle akutnih infekcija. malabsorpcije i pothranjenosti. ND alergijske reakcije. (100mg+100mg) A11DB. za inj. stanje posle intestinalnih operacija. poreme}aj sprovodljivosti u srcu i akutna dekompenzovana insuficijencija srca zbog lidokain hlorida koji je pomo}na supstancija. kao profilaksa kod primene hemoterapeutika ili antibiotika. Abbott kaps. ND znojenje. tijaminreaktivna lakti~na acidoza. benfotiamin (vitamin B1) + B6 IND deficit vitamina B1 i B6 kao posledica dijete. GIT smetnje A11DA01 tiamin hlorid IND deficit vitamina B1 Vitamin B1 Alkaloid. urtikarija. hiperkacijemija ili hipokalcijemija. 3μg rast. terapija levodopom.reaktivna ketoacidurija . OPREZ je potreban kod istovremene primene parikalcitola i kalcijuma ili tiazidnih diuretika (rizik od hiperkalcijemije). KI trudno}a. 100mg/ml tabl. heilitis. svrab. ND dijareja ili opstipacija.A11CC07 parikalcitol IND prevencija i terapija sekundarnog hiperparatireoidizma kod bolesnika sa hroni~nom bubre`nom bole{}u stadijuma 3 i 4 i onih koji su na dijalizi i hemodijalizi. akne. glavobolja. za inj. prevencija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. omaglica. hroni~nog alkoholizma. preparata magnezijuma (rizik od hipermagnezijemije) doziranje bi trebalo individualno prilagoditi da ne bi do{lo do povi{enja serumskog kalcijuma i metaboli~ke bolesti kostiju. vitamin B1 + B6 + B12 IND akutna hipovitaminoza usled nutritivnog nedostatka. meka 1μg. Solupharm rast. trovanje vitaminom D. prevencija gr~eva kod hroni~ne primene dpenicilamina i cikloserina. poreme}aj ~ula ukusa. uro|eni nedostatak absorpcije vitamina B12). bradikardija. kod bolesti koje ote`avaju resorpciju B vitamina. o{amu}enost i {ok Milgamma N. adjuvantna terapija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. Mauermann oblo`ena tabl. 50mg A11DB Vitamin B1 u kombinaciji sa vitaminom B6 A11DB. povra}anje. monokomponentni IND B avitaminoza i hipovitaminoza (beri-beri. glostitis. kod predoziranja mogu se javiti vrtoglavica. KI trudno}a i dojenje zbog velike doze vitamina B6. smanjenje apetita. crvenilo ko`e Milgamma 100.. subtotalna gasterektomija. dojenje. Alkaloid rast. pelagra. za inj. tijamin. malabsorpcionog sindroma (atofi~ni gastritis. tahikrdija. hiperkalcijemija. OPREZ nedijagnostifikovane anemije. osip Zemplar. ariboflavinoza). neuralgija. aritmija.

500 mg Vitamin C. rane posle ekstrakcije zuba Pantenol. za zaki{eljavanje urina. 120mg Panthenol. Hemofarm lozenga 120mg 442 Registar lekova 2011 . op{ta slabost. monokomponentni A11GA01 askorbinska kiselina IND skorbut i preskorbutna stanja. tabl. laktacija. stomatitis aftoza. Krka oblo`. privremeno sni`enje pH urina. kao dodatak oralnoj primeni gvo`|a. neuritis kod terapije izoniazidom. za inj. ND neurotoksi~nost (velike doze) Bedoxin. tabl. 100mg A11HA31 kalcijum pantotenat IND avitaminoze i hipovitaminoze pantotenske kiseline. 500mg {ume}a tabl. zapaljenje larinksa i farinksa. ND doze ve}e od 1g dnevno mogu izazvati oksalatnu kalkulozu. granule (5g) 4 4 40 Beviplex. uklju~uju}i kombinacije A11GA Askorbinska kiselina (vitamin C). Galenika tabl. dijareju Bio-C 500. uklju~uju}i kombimacije B1 mg B2 mg 5 2 4 Ca pantotenat A11EA Vitamini B kompleksa A11EA01 B6 mg 2 2 8 B12 μg 1 – 4 PP mg 25 20 100 PABA mg 20 – – mg 5 5 10 B Complex. ND dijareja. glosit. pove}ana potreba za C vitaminom (graviditet. 500mg rast.A11E Vitamini B kompleksa. anoreksija.Galenika prašak za inj. malignitet). rekonvalescencija. 1g A11H Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA02 piridoksin hlorid IND deficit vitamina B6. A11G Askorbinska kiselina (vitamin C). za inj. Nini oralna disperzib. malaksalost Evitol. idiopatska sideroblasti~na anemija. kristaluriju. Galenika tabl. Fidifarm oblo`ena tabl. Krka oblo`ena tabl. infektivne bolesti. 500mg/5ml Vitamin C. 50mg/2ml A11HA03 alfa tokoferolacetat IND malapsorpcija kod postojanja holestaze. 20mg rast. KI terapija levodopom. abdominalni bol. premenstrualni sindrom. Hemofarm tabl.

reakcije na ko`i. OPREZ trudno}a. Fresenius Kabi A11JB Vitamini sa mineralima A11JB. Merz kaps. hroni~na stanja usled nedostatka kalcijuma a nije mogu}e unositi kalcijum oralno (rahitis. (194. prevencija gubitka pigmenta dlake. tvrda (100mg+60mg+60mg+ 20mg+20mg+20mg) A12 MINERALI A12A Kalcijum A12AA Kalcijum A12AA02 kalcijum glubionat IND hipokalcemija zbog tetanije ili nekog sli~nog neuromuskularnog poreme}aja. osteoporoza). (1g + 1g + 0.64mg+20μg)/ml A11JA Kombinacije vitamina Vitalipid N Adult. kao dodatno le~enje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom. (135. druge kombinacije A11JC. tiazidnim diureticima. OPREZ kod dugotrajne terapije. KI preosetljivost na komponente leka. o{te}enja kose UV radijacijom ili suncem. natrijum fluoridom. mu~nina.91mg+15μg)/ml konc. KI hiperkalcemija. Fresenius Kabi Vitalipid N Infant. degenerativne promene u strukturi dlake. za inj. kod dugotrajne upotrebe hiperkacemija. Innotech tabl. bifosfonatima. bol u abdomenu Pantogar. trovanje magnezijumom i fluorom. Novartis rast. kombinacije vitamini: A + D2 + E + K konc. B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin IND difuzni gubitak kose nepoznatog uzroka.5μg +0. osteomalacija. flatulencija..1 μg +0.. bolesti rasta noktiju (krti i neelasti~ni nokti) . adjuvantna terapija osteoporoze. kalcijum karbonat + holekalciferol IND korekcija deficita vitamina D i kalcijuma. za rast. kao dodatno le~enje kod alergije Calcium Sandoz 10%. Ostali vitaminski proizvodi. dojenje. dozu treba smanjiti ili privremeno obustaviti terapiju. za inf. 1375mg/10ml Registar lekova 2011 443 . Famar A11JC Vitamini. za inf. za rast. kalcijumski konkrementi. I sa glikozidima digitalisa. tahikardija. medicinski kvasac + vit. hiperkalcurija.3μg +1μg +0.. KI u retkim slu~ajevima znojenje. tetraciklinima Ideos.A11J A11JA.327g) Ca C 1000 Sandoz. ND GIT smetnje. za `vakanje (1250mg + 400ij) A11JB10 kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat {ume}a tabl.

Nini film tabl. (1132mg + 875mg) 500mg kalcijuma A12B Kalijum A12BA Kalijum A12BA01 kalijum hlorid IND hipokalijemija usled smanjene resorpcije kalijuma iz digestivnog trakta. povra}anje. Jadran tabl.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid. sanofi aventis oblo`ena tabl. azotemija. povra}anja i gubitka krvi. opekotine. deca u fazi rasta) Calcium Sandoz Forte 500. dijareja. mu~nina. opstrukcija u GIT-u. 1g (13. OPREZ trudno}a. {ok. umerena insuficijencija bubrega (rizik od nastajanja hipermagnezijemije). posle dugotrajnih dijareja. laktacija. diuretika ili kortikosteroida. AV blok i drugi poreme}aji u provodnom sistemu srca. OPREZ deca (primenjuje se samo kod dece preko 6 godina). spazmofilija. akutna dehidratacija. 1g (400mg kalcijuma) A12AA06 kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat IND osteoporoza (menopauzalna.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran. KI hiperkalijemija. za oralni rastvor 500mg A12C Ostali minerali A12CC Magnezijum A12CC30 magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid IND potvr|en deficit magnezijuma. diuretici koji {tede kalijum.A12AA04 kalcijum karbonat IND hiperfosfatemija kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije bez obzira da li su bolesnici na dijalizi ili ne Kalcijum karbonat. kod hirur{ke drena`e intestinalnih sekreta. pepti~ki ulkus. dojenje. u toku primene glikozida digitalisa. ulceracije u GIT-u (retko) Kalii Chloridi. velike doze kalijuma: ND hiperkalijemija. kod istovremenog deficita kalcijuma treba prvo regulisati deficit magnezijuma pa onda deficit kalcijuma Magne B6. Ufar oralni pra{ak 1g (13. insuficijencija bubrega i nadbubrega. oboljenja jetre. insuficijencije srca. anurija. abdominalni bol. Famar {ume}a tabl. oligurija. senilna). KI insuficijencija bubrega. pove}ane potrebe za kalcijumom (trudno}a. Alkaloid tabl. (470mg + 5mg) 444 Registar lekova 2011 .

kalcijumova so + alfa-okso leucin. amenoreja. dijareja. suzenje. 400ij A16AB04 agalzidaza beta IND dugoro~na terapija nadoknade enzima kod Fabrijeve bolesti (nedostatak alfa galaktozidaze A). vrtoglavica. ND akne. migrena. tahikardija. retencija natrijuma. hiperemija Fabrazyme. bol u mi{i}ima i kostima. palpitacije. kalcijumova so + afa-okso valin.. poreme}aj u funkcionalnim testovima jetre i tumori jetre (visoke doze) Deca Durabolin. gr~evi. anafilaktoide reakcije. OPREZ o{te}enja jetre. inhibicija spermatogeneze. prevremeno zatvaranje epifiza. hipotenzija. KI karcinom prostate ili dojke kod mu{karaca. periferni edemi. aplasti~na anemija. kalcijumova so + alfa-hidroksi metionin. kalcijumova so + lizin + treonin + triptofan + histidin + tirozin IND poreme}aj metabolizma proteina kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije. dojenje. Fresenius Kabi film tabl. poreme}aj metabolizma aminokiselina. umor. 35mg Registar lekova 2011 445 . pospanost. dijareja. kalcijumova so + alfa-okso fenilalanin. za rast. alfa-okso izoleucin. 200ij. KI hiperkalcijemija. epilepsija. angioedem. 50mg/ml A16 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA A16A Ostali proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AA Aminokiseline i derivati A16AA. porfirija. crvenilo lica. KI dojenje. mu~nina. virilizacija. nazalna kongestija. Genzyme pra{ak za rast. 5mg. (67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg +23mg+38mg+30mg) A16AB Enzimi A16AB02 imigluceraza IND Gau~erova bolest tip 1 i 3. Schering rast. metastaze u kostima (rizik od hiperkalcemije i hiperkalcurije). deca do puberteta. mu~nina. osteoporoza kod `ena u menopauzi . promena glasa. disfagija. povra}anje. ND groznica. drhtavica. dispepsija. periferni edem. povra}anje. Ketosteril. bol u stomaku. dijabetes. pireksija. edemi.A14 ANABOLICI ZA SISTEMSKU PRIMENU A14A Steroidni anabolici A14AB Derivati androstana A14AB01 nandrolon dekanoat IND patolo{ka stanja koja karakteri{e gubitak proteina. bradikardija. ulceracije u ustima Cerezyme. dispneja. Genzime pra{ak za konc. trudno}a. za inf. za inj. za inf. ND glavobolja. hipertenzija. OPREZ trudno}a. pruritus i hiperemija oka. parestezije. bubrega. srca.

abdominalni bol. dojenje. 300mg/12ml Berlithion 600. poreme}aj vida Berlithion 300. 300mg kaps. urtikarija.A16AB05 laronidaza IND neneurolo{ke manifestacije mukopolisaharidoze I. anafilaksa. simptomi sli~ni gripu. bol u mi{i}ima i ekstremitetima. dispneja. glavobolja. povra}anje. reakcije na mestu primene Aldurazyme. 600mg/24ml Thiogamma 600 oral. Berlin Chemie kaps. za inf. za inf. glavobolja. dijareja. Berlin Chemie koncentrat za rast. tokom terapije kontrolisati koncentraciju IgG. meka 600mg Berlithion 600 ED. gr~evi. 600mg Thiogamma 600 inject. Genzime konc. crvenilo. infuzioni rastvor je inkopatibilan sa rastvorom glukoze. hladni ekstremiteti. OPREZ trudno}a. Ringerovim rastvorom i rastvorima koji reaguju sa SH grupama disulfidnim mostovima. angioedem. alopecija. ra{. 100ij/ml A16AX Razli~iti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AX01 alfa lipoinska kiselina (tiokti~na kiselina) IND dijabeti~ka polineuropatija. primena kod dece. OPREZ trudno}a. Solupharm konc. tahikardija. promena krvnog pritiska. spontano krvarenje na maloj povr{ini ko`e retko vrtoglavica. za inf. meka 300mg Berlithion 300 ED. vrtoglavica. Artesan film tabl. dojenje. pruritus. znojenje. Berlin Chemie koncentrat za rast. parestezije. za rast. ka{alj. 600mg/20ml 446 Registar lekova 2011 . Berlin Chemie film tabl. ND mu~nina. ND svrab i crvenilo na mestu aplikacije infuzije. umor. levuloze. za inf.za rast.

.

perikarditis. groznica. lokalna iritacija. bolesti jetre i bubrega. insuficijencija bubrega i jetre. Jugoremedija tabl. ulkusna bolest.samo nadroparin za decu ispod 3 godine zbog benzil alkohola u injekcijama). perikarditis. jetri i `u~nim putevima. 5mg B01AA07 acenokumarol IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. KI poreme}aj endogene koagulacije. CSL Behring pra{ak i rast. Pfizer rast. trombocitopenija. dojenje. (cerebralna krvarenja .2ml 448 Registar lekova 2011 . za inj. hipertenzija. 4mg B01AB Heparinski antikoagulansi IND profilaksa i terapija tromboze dubokih vena ili embolije plu}a. tumori. za rast.25ml antitrombin III B01AB02 IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija kod naslednog i ste~enog deficita antitrombina III. 5000ij/ml. trudno}a. stariji od 65 godina. Galenika rast. alergija na dalteparin. alopecija. profilaksa venske tromboembolije u op{toj i ortopedskoj hirurgiji. abortus. hipohromna anemija. tumori. hemofilija. za inj. ({pric) 2500ij/0. trudno}a. insuficijencija bubrega i jetre. cerebrovaskularna i druga krvarenja. 5000ij/0. terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa. te{ka hipertenzija. hemofilija i druge hemoragijske bolesti. hemodijalize i intenzivne terapijske plazmafereze. menstruacija. za inj. hematomi. 25 000ij/5ml rast. prete}i abortus. KI poreme}aj endogene koagulacije. trombocitopenija. bakterijski endokarditis./inf 500ij/10ml B01AB04 dalteparin natrijum Fragmin. dijareja Sinkum. KI akutno krvarenje. povi{ena telesna temperatura Antitrombin III. ND krvarenje. za inj. te{ka hipertenzija. enoksaparin. za inj. mozgu. heparin ili nadroparin. te{ka sr~ana dekompenzacija. 10000ij/ml rast.C B01 LSW!J!LSWPUWPSOJ!PSHBOJ ANTITROMBOTI^KA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01A Antitromboti~ka sredstva (antikoagulansi) B01AA Antagonisti vitamina K B01AA03 varfarin natrijum IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. stariji od 65 godina. bol na mestu primene B01AB01 heparin natrijum Heparin./inf 500ij/10ml. profilaksa ekstrakorporalne tromboze u toku hemodijalize. ({pric) 5000ij/0. trombocitopenija. dijareja Farin. dijabetes. te{ka hipertenzija. eritem. te{ka sr~ana dekompenzacija. stanja {oka. alopecija. prostati. krvarenje. hemofilija. za inj. abortus.2ml. za rast. modrice. OPREZ GIT ulceracije. nedavni hirur{ki zahvati naro~ito na oku. nekroza ko`e. ulkusna bolest. OPREZ dojenje. diseminovane intravaskularne koagulacije razli~ite geneze. trombocitopenija. urtikarija. stariji od 65 godina. Galenika tabl. nekroza ko`e. OPREZ dojenje. ND alergijske reakcije. 1000ij/20ml Kybernin P. urtikarija. Baxter AG pra{ak i rast. cerebrovaskularna i druga krvarenja. ND alergijske reakcije. ND krvarenje. trudno}a.

terapiju treba obustaviti 7 dana pre planirane operacije. 6000ij antiXa /0. isklju~uju}i heparin B01AC04 klopidogrel IND prevencija ishemije kod bolesnika sa simptomatskom ishemijskom bolesti u anamnezi. dijareja. zbunjenost. sanofi aventis film tabl. PharmaSwiss film tabl. 250mg Registar lekova 2011 449 . dijareja. ulkusna bolest.9ml B01AC Inhibitori agregacije trombocita.2ml. Nini film tabl. krvarenja (uklju~uju}i gastrointestinalna. Krka film tabl. Hemofarm film tabl. holestatska `utica. 75mg Plavix. trombocitopenija i agranulocitoza u anamnezi. leukopenija. te{ka insuficijencija jetre. aterosklerotskih arteriopatija sa klaudikacijom. KI trudno}a.25ml rast. te{ko oboljenje jetre. neutropenija. smanjena funkcija bubrega. hemoragijska dijateza. za inj. 75mg Zyllt. 75mg Clopigal. ({pric) 1432ij/0. 4000ij antiXa /0. KI krvarenje. bukalne ulceracije Ticlodix. ({pric) 2000ij antiXa /0. ra{. 5700ij antiXa/0. cerebrovaskularno krvarenje. 75mg Kerberan. dojenje. OPREZ nekoliko dana posle infarkta miokarda.6ml rast. trombocitopenija. za inj. 8000ij antiXa /0. vertigo. hemodijalize. za inj. 75mg Klopidogrel. 300mg Zyllt. za inj. dispepsija.8ml. abdominalni bol. 75mg Klogrel. Zdravlje film tabl. ND mu~nina. 10000ij antiXa /ml rast. ({pric) 5153ij/0. Sandoz film tabl.6ml. intrakranijalna). agranulocitoza). dojenje. u kombinaciji sa malim dozama acetilsalicilne kiseline indikovan je kod akutnog koronarnog sindroma bez pove}anja ST segmenta i akutnog infarkta. prevencija posledica ateroskleroti~nih promena u perifernim krvnim sudovima. krvne diskrazije. sanofi aventis rast. 75mg Klopidogrel. Abbott rast. pancitopenija. 75mg Monogrel. angina. ra{. 75mg Cardogrel. glavobolja. stanje posle infarkta ili mo`danog udara. gsk rast.3ml. povi{ene vrednosti alkalnih fosfataza i transaminaza.6ml. za inj.4ml. trudno}a.8ml reviparin natrijum B01AB08 Clivarin. 3800ij antiXa/0. ({pric) 2850ij antiXa/0. (bo~ica) 10000ij antiXa /ml nadroparin kalcijum B01AB06 Fraxiparine. Srbolek film tabl. kao ni 7 dana posle mo`danog udara ne treba koristiti. ND promene u krvi (leukopenija. Slaviamed film tabl. za inj. 75mg.4ml. Medico Uno film tabl. Galenika film tabl. ({pric) 3436ij/0. Pharmanova film tabl. 75mg B01AC05 tiklopidin hlorid IND profilaksa tromboembolijskih komplikacija kod cerebrovaskularnih bolesti.B01AB05 enoksaparin natrijum 1mg enoksaparina = 100ij antiXa enoksaparina Clexane. ekstrakorporalne cirkulacije u slu~aju kad je kontraindikovana primena acetilsalicilne kiseline. svrab Antiagrex. 7600ij antiXa/0.

ND mu~nina. tabl. viremije kod dece ispod 12 godina (Reye-ov sindrom). infektivni endokarditis. alergijske reakcije uklju~uju}i anafilaksu B01AD01 streptokinaza Streptase. embolija plu}a. crvenilo. za inf.25mg/ml B01AC21 trepostinil natrijum IND umerena primarna plu}na arterijska hipertenzija. trudno}a. subakutne i hroni~ne tromboze ili embolije perifernih venskih i arterijskih krvnih sudova i hroni~na okluzivna bolest arterija. astma. aktivna ulkusna bolest. veliki hiru{ki zahvati ili ozbiljne traume u poslednja 3 meseca. 1mg/ml. aktiviranje ulkusa. ND krvarenja. KI abdominalno krvarenje u toku poslednjih 30 dana. akutni pankreatitis. aktivni ulkus. pove}ano protrombinsko vreme. ND bol. anemija. te{ka hipertenzija. 1. OPREZ trudno}a. aktivna ulkusna bolest. bol u vilici Remodulin. bol u le|ima. cerebrovaskularna krvarenja u anamnezi. urtikarija. ND krvarenje. oslob. dijabeti~ka retinopatija. 100mg B01AC17 tirofiban IND nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q zupca u cilju spre~avanja koronarne ishemije u kombinaciji sa heparinom. astma. dojenje. hemoragijska dijateza. tvrda sa modif. za inf. nekontrolisana hipertenzija. 50mg. glavobolja Aggrenox. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. OPREZ trudno}a. Boehringer kaps. akutna cerebralna tromboembolija. KI okluzivna bolest plu}nih vena. te{ka vaginalna krvarenja. produ`enje krvarenja. deca ispod 12 godina. OPREZ smanjena funkcija bubrega i/ili jetre. insuficijencija jetre. otok. dojenje. 0. preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija). koma.25mg/ml Aggrastat. dojenje. KI dojenje. akutni perikarditis. traume ili hirur{ke intervencije.2 . preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija). glavobolja.5mg/ml. hemofilija. glavobolja. Exel rast. Pliva tabl. poreme}aj koagulacije. stariji od 65 godina. Lannacher gastrorezis. neoplazme ili arteriovenske malformacije). glavobolja.B01AC06 acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita. crvenilo lica. Hemofarm tabl. za rast. 0. deca. 100mg Aspirin protekt. ND mu~nina. giht. giht. mo`dani udar u toku poslednjih 30 dana ili bilo kakav {log u anamnezi. KI poslednje 4 nedelje trudno}e. tabl. urtikarija. 750 000ij. hematurija. mu~nina. OPREZ trudno}a. 100mg Cardiopirin. modrica i krvarenje na mestu primene. letalna doza acetilsalicilne kiseline je 0. osip. 10mg/ml B01AC30 dipiridamol + acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita.0. 100mg Midol. proliv. povra}anje. KI krvarenje. insuficijencija srca. (200mg + 25mg) B01AD Enzimi IND akutni infarkt miokarda. renalna i hepati~na insuficijencija. intrakranijalne bolesti (aneurizme. ulceracije u GIT-u. 2. za inf.5g/kg Andol 100. 5mg/ml. MSD konc. dojenje. povra}anje. akutne. reverzibilna trombocitopenija Aggrastat. upotreba oralnih antikoagulanasa.5Mij 450 Registar lekova 2011 . pireksija. za rast. za inf. sumnja na postojanje tromba u levoj strani srca. renalna i hepati~na insuficijencija. Orion konc. hemofilija. Bayer gastrorezis. CSL Behring pra{ak za rast. ose}aj vru}ine. trombocitopenija.

smanjena hemostaza.za rast. te{ka insuficijencija jetre. aktivne gastrointestinalne ulceracije. re|e hepatobilijarni poreme}aji Pradaxa. klini~ki zna~ajno krvarenje. anemija. bakterijski endokarditis. 5mg/0. povra}anje. ki~mene mo`dine ili oka). mu~nina. krvarenje. 110mg B01AX Drugi antitromboti~ki agensi B01AX05 fondaparinuks natrijum IND prevencija venskih tromboembolijskih doga|ja kod operacija abdomena. ND krvarenje (gastrointestinalno. trombocitopenija. aktivna ulcerozna gastrointestinalna oboljenja. 7. dojenje. ve}ih ortopedskih hirur{kih zahvata. akutna plu}na embolija. epistaksa. istovremena primena lekova koji pove}avaju rizik od krvarenja. bol u abdomenu. suvo}a usta. mu~nina. eritematozni osip. telesna masa manja od 50kg. skora{nje operacije mozga.5mg ili 10mg). ND tahikardija. ({pric ) 2.5mg/0.8ml B01AX06 rivaroksaban IND prevencija venske tromboembolije kod odraslih koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu zamene kuka ili kolena. anemija. tvrda 75mg. klini~ki zna~ajno aktivno krvarenje. hematurija. insuficijencija bubrega ili jetre.5mg/0. anestezija sa postoperativnim epiduralnim kateterom (rizik od paralize). 7. ki~menoj mo`dini ili oku. trudno}a. gsk rastvor za inj. smanjena funkcija bubrega. utero-vaginalno. bolest jetre udru`ena sa koagulopatijom.4ml. povra}anje. okularno. skora{nja interkranijalna hemoragija ili hirur{ki zahvat na mozgu. purpura. duboke venske tromboze (Arixtra 5mg. za inj. KI preosetljivost na fondaparinuks. KI aktivno krvarenje. vaskularna retinopatija. hipotenzija Xarelto. trombocitemija. vrtoglavica. (u {pricu) za rast. aktivna ulcerozna oboljenja u GIT-u. hemoptizije. KI trudno}a. te{ka bubre`na insuficijencija. OPREZ osobe sa kongenitalnim ili ste~enim poreme}ajima krvarenja. za inj. glavobolja. Boehringer pra{ak i rast. modrice). dojenje. 50mg/50ml tenekteplaza B01AD11 Metalyse. akutni bakterijski endokarditis. 10mg Registar lekova 2011 451 . dojenje. Boehringer kaps.B01AD02 alteplaza Actilyse. skora{nja operacija.5mg).6ml. dojenje. 10mg/0. terapija nestabilne angine pektoris ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta (Arixtra 2. hematomi. opstipacija ili dijareja. skora{nja intrakranijalna ili intracerebralna krvarenja. sinkopa. ND hemoragije. dispepsija. glavobolja. 50mg/10ml B01AE Direktni inhibitori trombina B01AE07 dabigatraneteksilat IND primarna prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu totalne zamene kuka ili kolena. OPREZ starije osobe.5ml. Boehringer pra{ak i rast. Bayer film tabl. OPREZ osobe sa pove}anim rizikom od krvarenja (kongenitalni ili ste~eni poreme}aji krvarenja. trudno}a. bol i edem na mestu primene Arixtra. te{ko o{te}enje jetre. vrtoglavica. poreme}aj funkcije jetre.

resekcija u GIT-u. Roche rast. tahikardija. OPREZ trudno}a. za inj. KI intravaskularna primena. zaptivanje telesnih {upljina i likvorskih prostora. infarkt miokarda. za inj./inf. alergija u anamnezi. deficit vitamina K. ra{ na ko`i. zbrinjavanje rana. 2mg/0. OPREZ ne primenjivati za antagonizovanje antikoagulantnog efekta heparina.koagulacioni faktor IX). tromboembolijske komplikacije.2ml B02BC Lokalni hemostatici B02BC30 fibrinogen + koagulacioni faktor XIII humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid ~uvati na 2 . boci sa drugim lekovima Trasylol. u trudno}i primenjivati samo ako je neophodno. krvarenja nastala predoziranjem antikoagulanasa kumarinskog tipa (na heparinska krvarenja nama efekta). o{te}enja jetre. dojenje.9mg)/ml B02BD Faktori koagulacije krvi Preparate iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 . induracije i pruritus (retko) Konakion MM.8ºC. ND alergijske reakcije. kod operacija prostate. malapsorpcionog sindroma. plu}a. endoskopsko le~enje ulkusa GIT-a koji krvare. hipoprotrombinemije nastale kao posledica bilijarne opstrukcije. za inf 500 000kij/50ml B02B Vitamin K i ostali hemostatici B02BA Vitamin K B02BA01 fitomenadion (vitamin K1) IND profilaksa i le~enje hemoragijske bolesti novoro|en~eta (novoro|en~ad i deca do 1 godine primaju samo Konakion MM za decu). GIT smetnje.8ºC. ND eritem. posle operacija . 10mg/ml Konakion MM za decu. trudno}a. u aku{erstvu.kombinacija koagulacionih faktora II. kao i kod vantelesnog krvotoka. IX i X). (posle operacija i kod novoro|en~adi . (hipervolemija kod primene velikih doza koagulacioni faktor IX) 452 Registar lekova 2011 . ne zamrzavati. IND zaustavljanje akutnih krvarenja mekih tkiva i parenhima u toku operacija. (hiperfibrinoliza kod krvarenja koja ugro`avaju `ivot. CSL Behring pra{ak i rast za lepak za tkivo (90mg+60J+1000KIJ+ 500ij+5. KI prvi trimestar trudno}e (osim kod vitalne ugro`enosti). OPREZ koronarna bolest. primene nekih lekova.B02 ANTIHEMORAGICI B02A Antifibrinolitici B02AB Inhibitori proteinaza B02AB01 aprotinin IND profilaksa i terapija hiperfibrinoliti~kih krvarenja kod operacija u kardiologiji ili posle davanja streptokinaze.Set. ND alergijske reakcije. osiguravanje {avova u hirurgiji. Roche rast. I ne me{ati u istom {pricu/inf. oboljenja jetre. ND alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu Beriplast P Combi . sklonost tromboembolijskim oboljenjima ili DIC-u. Bayer rast. VII. hiperpireksija.

Biotest pra{ak i rast. 250ij/5ml. 1000ij/ml Recombinate 250. 500ij/5ml. 1000ij/5ml Immunine.. za inj. kontinuirana i dugotrajna terapija u kombinaciji sa faktorom VIII radi kasnijeg nastavka le~enja kao i kod hemofilije bez inhibitora.humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX)./inf 600ij/5ml Haemonine 250. za rast. za inj. za inj. 500ij/10ml. Baxter AG pra{ak i rast. za inj.za rast. za rast. 600ij/5ml Octanine F. 250ij/5ml Haemonine 500. 500ij/5ml. 250ij/5ml. 1000 FEIBAj/20ml B02BD04 koagulacioni faktor IX . ste~eni nedostatak faktora VIII Advate. za rast. Kedrion pra{ak i rast. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. 500ij5ml. 1000ij/10ml B02BD02 moroktokog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). za inj. 250ij/10ml Recombinate 500. ste~eni nedostatak faktora VIII Beriate P. ste~eni nedostatak faktora IX. 1000ij/10ml Emoclot . za inj. trajno eliminisanje inhibitora tj. Wyeth pra{ak i rast.250ij/2. za inf 500FEIBAj/20ml. Talecris pra{ak i rast. ste~eni nedostatak faktora VIII ReFacto AF. Biotest pra{ak i rast. Biotest pra{ak i rast. XI i XII kao i bolesnici sa von Willebrand-ovom bolesti koji imaju inhibitore Feiba NF. za inj. za rast. za inj. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. CSL Behring pra{ak i rast. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. za rast. KI skora{nji infarkt miokarda. 250ij/5ml.humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). 1000ij. CSL Behring pra{ak i rast. za inj. 250ij. za inj. 250ij/ml. Kedrion pra{ak i rast. 1000ij10ml Koate DVI. 500ij/ml. sve`e tromboze Aimafix. 500ij. za rast za inj. za rast. Baxter AG pra{ak i rastvara~ za rast. 250ij/5ml. za rast. za rast. za inj. za inj.za inj.B02BD02 koagulacioni faktor VIII . Octapharm pra{ak i rast. za rast. za inj. 500ij/10ml. 1500ij/5ml Kogenate. 1000ij/10ml Octanate. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. 500ij Registar lekova 2011 453 . za inj. Biotest pra{ak i rast. 500ij/10ml Recombinate 1000. Bayer pra{ak i rastvara~ za rast. 2000ij B02BD03 antiinhibitorski kompleks faktora VIII IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A i B koji imaju inhibitore na faktor VIII i IX. 1000ij/10ml B02BD02 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII. za inj. za rast. terapija bolesnika koji nemaju hemofiliju ali imaju ste~ene inhibitore na faktore VIII. 500ij/10ml Berinin P 600. za inj. 1000ij/10ml Haemoctin SDH. 1000ij/5ml. 500ij/5ml./inf 200ij/5ml. 500ij/5ml Haemonine1000.5ml.humani) IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). Octapharma pra{ak i rastvara~ za rast.

Alkaloid kaps. CSL Behring pra{ak i rast. (500ij+1200ij)/10ml Haemate P 1000. 105mg gvo`|a 454 Registar lekova 2011 .4mg/4. za inj./inf. (250ij +500ij)/5ml Wilate. (samo za parenteralne oblike ./inf. astma.pepti~ki ulkus.urtikarija. bol u grudima. tvrda 350mg (115mg gvo`|a) gvo`|e II sulfat B03AA07 Ferro gradumet. Wyeth Pharma pra{ak i rast. za inj. alergijske reakcije BeneFIX. nedovoljan unos gvo`|a hranom. ND mu~nina. za inj. za rast. transfuzija krvi. (250ij+600ij)/5ml Haemate P 500. za inj. crna obojenost stolice. 500ij. povra}anje. mijalgija. glavobolja. (samo za parenteralne oblike . (samo za oralne oblike ./inf. von Willebrand-ov faktor IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa von Willebrand-ovom bole{}u i hemofilijom A Haemate P 250. vrtoglavica. a kontraindikovana je i primena pune doze jednokratno). (800ij +900ij)/10ml B02BD08 aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa . ulcerozni kolitis). deca do 4 meseca. venospazam. za rast. hemoliti~ka anemija kada nema deficita gvo`|a. oralni preparati IND terapija i profilaksa sideropeni~nih anemija izazvanih krvarenjem ili pove}anom potrebom za gvo`|em. 2000ij B03 ANTIANEMICI B03A Preparati gvo`|a KI depresija kostne sr`i. Octapharma pra{ak i rast. dijareja ili opstipacija. enteritis.humani rekombinantni) IND krvarenja i hirur{ke intervencije kod bolesnika koji imaju antitela (inhibitore) prema koagulacionim faktorima VIII i IX. za rast. (125ij+250ij)/5ml.smanjenje apetita. (400ij+450ij)/ 5ml pra{ak i rast. Novo pra{ak i rast.za parenteralne oblike. hemohromatoza. rana trudno}a. KI diseminovana intravaskularna kogulacija (DIC). Baxter AG pra{ak i rast. hipotenzija. za rast. za inj. CSL Behring pra{ak i rast. metalni ukus u ustima. za rast. za inj. dispneja. ste~eni nedostatak faktora IX. 1000ij. ND groznica. hemosideroza. o{te}enja `eluca i tankog creva velikim dozama) B03AA Dvovalentno gvo`|e. Galenika film tabl. CSL Behring pra{ak i rast. (samo za oralne oblike .3ml B02BD09 nonakog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX). za rast. artralgija. (1000ij+2400ij)/15ml Immunate. ote`ana resorpcija gvo`|a iz GIT-a B03AA02 gvo`|e II fumarat Heferol. 1. 2.B02BD06 koagulacioni faktor VIII + humani.bolesti jetre i bubrega. tahikardija. istovremena primena oralnih i parenteralnih preparata gvo`|a. 250ij. za inj. za inj. za rast. za rast.2ml. OPREZ trudno}a i dojenje . tromboflebitis).2mg/2. KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla NovoSeven.

Zdravlje rast. ulcerozni kolitis. Kronova bolest.trudno}a. primena lekova koji mogu izazvati deficit folne kiseline npr. Alkaloid rast. oralni preparati B03AB05 gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks Ferrum Sandoz. Innotech oralni rastvor (50mg Fe + 1. KI perniciozna anemija. Jadran tabl. antiepileptici. resekcije ileuma. dojenje. za `vakanje 100mg sirup (50mg/5ml) gvo`|e III protein sukcinilat B03AB09 Legofer. 500μg/ml B03BA03 hidroksokobalamin OHB12. za inj. 2500μg/2ml B03BB Folna kiselina i derivati B03BB01 folna kiselina IND le~enje . Galenika rast. tumori zavisni od folata. OPREZ anemije nepoznatog uzroka (folna kiselina mo`e da maskira simptome perniciozne anemije). OPREZ doze vitamina B12 ve}e od 10μg dnevno mogu popraviti megaloblasti~nu anemiju nastalu usled nedostatka folata i tako maskirati ta~nu dijagnozu B03BA Vitamin B12 (cijankobalamin) i analozi cijanokobalamin B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid. sprue. 100mg gvo`|a/2ml B03AE gvo`|e u drugim kombinacijama B03AE10 gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat Tot Hema.33mg Mn + 0. megaloblasti~ne anemije koje se javljaju kao posledica uro|enih poreme}aja metabolizma. Alkaloid oralni rastvor 40mg feri jona/15ml B03AC trovalentno gvo`|e . 5mg Registar lekova 2011 455 . I ne me{ati u istom {pricu/inf. posle resekcije gornjih delova tankog creva. boci sa drugim lekovima B03AC01 dekstriferon Fedex. usled anatomskih anomalija GIT-a. inflamatornih oboljenja creva ili usled prisustva parazita u crevima (Diphyllobotrium latum). gastrektomije.megaloblastna anemija izazvana deficitom folne kiseline.B03AB trovalentno gvo`|e. parenteralni preparati IND anemija usled deficita gvo`|a. nesanica Folacin. Sandoz tabl. ND GIT poreme}aji.7mg Cu)/10ml B03B Vitamin B12 (cijankobalamin) i folna kiselina IND perniciozna anemija sa ili bez neurolo{kih poreme}aja. neurolo{ki poreme}aji nastali usled deficita vitamina B12. alergijske reakcije. neuropatije. insuficijencija jetre. za inj. za inj. dugotrajna dijaliza. pu{a~ka ambliopatija. magaloblastna anemija nepoznatog uzroka (folnu kiselinu ne treba primenjivati kao monoterapiju ili kao zamenu za vitamin B12 jer mogu da se jave ireverzibilni neurolo{ki poreme}aji). profilaksa .

3ml Eprex 4000. 4000ij/0.3ml. 20μg/0. ({pric) 3000ij/0. (karpula) 10000ij/ml.Folnak.3ml.3ml. 360μg /0. 30000ij/0.4ml. ({pric) 1000ij/0.38ml. Amgen Europe rast.5ml 100μg/0.3ml. 50 μg /0.3ml. 500μg/ml rast.3ml. ({pric) 2000ij/0.5ml.6ml rast. bolesti jetre. 10μg/0. tahikardija. za inj.6ml 456 Registar lekova 2011 . Nini tabl. metoksi polietilen glikol-epoetin beta. 300μg/0. 2000ij/0. 50 μg /ml.9ml. 120 μg /0. 60μg/0. 150μg/0. 3000ij/0. Cilag rast. 2000ij/0. 200 μg /ml. ({pric) 30μg/0. za inj. 6000ij/0. 100 μg /0. 150μg/0. 60000ij/ml epoetin zeta B03XA01 Eqralys. ND hipertenzija. Cilag rast.6ml. 75 μg /0. 1000 μg /ml rast.5ml. 40μg/04ml 80μg/0. konvulzije.6ml. za inj. 5000ij/0.6ml.humani rekombinantni eritropoetin Eprex 1000. za inj.3ml. za inj.4ml. 8000ij/0.6ml. 100 μg /ml.5ml. za inj.6ml. 80μg/0. 500μg/ml metoksi polietilen glikol-epoetin beta B03XA03 Mircera.5ml Eprex 3000. ote`ano disanje. Cilag rast. isklju~iti druge uzroke anemije. trombocitoza (retko). 20000ij/ml. 150 μg /0. za inj. 300μg/0. ishemijska vaskularna bolest. ({pric) 1000ij/0. anemija kod bolesnika koji su na hemioterapiji preparatima platine. 10000ij/0.3ml. (pen sa ulo{kom) 60μg /0.3ml.3ml. Hemofarm rast.3ml. 30000ij/0.4ml.5ml Eprex 2000. za inj. KI nekontrolisana hipertenzija. 4000ij/0. deca. autologno davanje krvi kod bolesnika sa srednje te{kom anemijom koji se pripremaju za hirur{ku intervenciju.3ml.3ml.3ml.3ml. OPREZ trudno}a. za inj ({pric) 20000ij/0.3ml.5ml.3ml.4ml. ({pric) 30μg /0. 5mg B03X Ostali antianemijski preparati epoetin alfa i epoetin beta. 300 μg /ml.8ml.3ml. tromboza. maligne bolesti. 20μg/0.4ml. 15μg/0.humani rekombinantni eritropoetin B03XA01 Recormon.4ml Eprex 10000.5ml. na peritonealnoj dijalizi ili jo{ nisu na dijalizi. 800 μg/0. za inj ({pric) 10 000ij/ml epoetin beta .3ml. Cilag rast. Roche rast za inj.5ml. 6000ij/0. za inj. Cilag rast. epoetin zeta B03XA Ostali antianemijski preparati IND anemije udru`ene sa deficitom eritropoetina kod hroni~ne insuficijencije bubrega kod bolesnika koji su na dijalizi. konvulzije u anamnezi. 40μg/0. alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu B03XA01 epoetin alfa . 100μg/0. 250 μg /0. 5000ij/0. ({pric) 4000ij/0. glavobolja. dojenje. za inj ({pric)1000ij/0.3ml.75ml i 40000ij/ml darbepoetin alfa B03XA02 Aranesp. Roche rast. 10000ij/ml rast. 200 μg /0. 50μg/0. darbepoetin.

Nije supstituent za krv ili plazmu ukoliko je potrebno njihovo davanje. 5% 20% B05AA06 `elatin polisukcinat + natrijum hlorid IND prevencija i terapija hipovolemijskog {oka usled krvarenja. dojenje. ND mu~nina. 20% Plasmubin 20. za inf. kao i akutna normovolemijska hemodilucija. za inf. 20% Ljudski albumin 20%. malo soli. 5% 20% Humani albumin 20% Biotest. KI preosetljivost na `elatin. za inf. preeklamsija) hipovolemija razli~itog porekla (hemoragi~ki {ok. zavisno od doze mo`e do}i do poreme}aja koagulacije krvi B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid Hetasorb 6%. 20% Human albumin. 5% 20% Human albumin20% Behring. (10% + 0. anafilakti~ke reakcije Gelofusine. opekotina ili sepse. Talecris rast. (6% + 0. (6% + 0. 20% Uman Albumin. IZZ rast. KI sr~ana insuficijencija. traume. urtikarija. ND alergijske reakcije (groznica. te{ki oblici hipernatrijemije ili hiperhloremije.9%) Hetasorb 10%. pacijenti na dijalizi. ITK rast.4 + natrijum hlorid Rastvor se ~uva na sobnoj temperaturi. nefrotski sindrom. sr~ana dekompenzacija. abdominalni bol.4 + natrijum hlorid B05AA07 Voluven. povra}anje Albumin (ljudski). te hiperbilirubinemija novoro|en~adi.B05 SREDSTVA ZA ZAMENU PLAZME I PERFUZIONI RASTVORI B05A Krv i sli~ni proizvodi B05AA Sredstva za zamenu krvi i proteinske frakcije plazme B05AA01 albumin humani IND hipoalbuminemija (akutni edem. ekstrakorporalna cirkulacija. za inf. hipervolemija. B. ne sme se zamrzavati. OPREZ astma. oboljenja bubrega. bubre`na insuficijencija sa oligurijom i anurijom. za infuziju (4% + 0. Braun rast. pruritus. Fresenius Kabi rast. mu~nina.9%) hidroksietilskrob 130/0. intrakranijalno krvarenje. pove}anje serumske amilaze. KI plu}ni edem. Octapharma rast. hipervolemija. IND terapija i profilaksa hipovolemije. anemija. za inf. za inf. Kedrion rast. poreme}aji koagulacije krvi. sr~ane mane. Biotest rast. povi{ena temperatura. perioperativnog gubitka krvi. ND alergijske reakcije. hiperhidracija. 20% Human albumin 20% Baxter. za inf. hiperhidratacija. za inf. posle poro|aja). difuzni eritem). plu}ni edem. Hemofarm rast. za inf. trudno}a.7%) B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid i hidroksietilskrob 130/0. za vreme operacija.9%) Registar lekova 2011 457 . visoki centralni venski pritisak. ciroza jetre. sa anurijom ili oligurijom. gubitak te~nosti u ekstravaskularnom podru~ju. za inf. Hemofarm rast. za inf. te{ka sr~ana insuficijencija. Baxter AG rast. CSL Behring rast.

aspartanska kiselina. KI poreme}aj metabolizma masti. Fresenius Kabi emulzija za inf. alanin.5g+3. treonin. nestabilan dijabetes melitus. tirozin.4g+1g+2g)/L rast.4g+6.1g+2.5g+3. iusult. za inf.3g+3.25g+0. treonin.2g+8. za inf. metionin. 20% B05BA02 ulje soje + lecitin jajeta + glicerol IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani. (5g+7. za inf. taurin. hipokalijemija.5% (6.2g+6. leucin. serin. trudno}a.1+3.3g+17g+9. triptofan) rast.6g+0.5g+11.7g+3. (5. koma. za inf. hiperhidratacija.3g+2. senzibilizacija na sastojke preparata. hipotona dehidratacija.B05B Rastvori za intravensku primenu B05BA Rastvori za parenteralnu ishranu B05BA01 aminokiseline (izoleucin. glutaminska kiselina.15g+2.1g+3.9g+5.6g+4.6g+5. prolin.8g+8. te{ka hiperlipidemija.6g+3. histidin. valin) rast.5g+0.6g)/L rast.55g+7g+6g +5. cistein. deficit esencijalnih masnih kiselina kod pacijenata koji nisu u stanju da odr`avaju normalne koli~ine esencijalnih masnih kiselina oralnim putem.8g +0.6g+1.4g+6. lizin. embolizam.6g+5.8g+8. taurin. te{ka insuficijencija jetre.6g+1.2g+0.7g+5.2g+6. fenilalanin. arginin. Fresenius Kabi emulzija za inf.6g)/L Aminosol 10%.4g+2g+1.5g+25g +20g+18.3g+4.1g+3. valin. (10% + 0.6g+3.4g+5.5g+7. hemofagocitozni sindrom Intralipid.5g+0.5g+1g)/L rast.5%) 458 Registar lekova 2011 .2g+6. skora{nji infarkt miokarda. za inf. 10% (5g+7.6% + 2.3g+2.1g+2. histidin.3g+4. prolin. Hemofarm Aminosol 15%.2g+2. tirozin. 6.5g+11.6g+4. glicin. preosetljivost na pile}e proteine Lipovenoes. izoleucin.6g+0. za inf. leucin.4g+2g+1.6g)L Vaminolact. aginin. {ok.5g+7. 15% (5. Hemofarm Aminoven.2g+8. triptofan.2g+6. metionin.9g+5.5g+25g+20g +18. 5% (2. Fresenius Kabi ulje soje B05BA02 IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani.4g+5. lizin.1g+14g+12g +11g+3g+11.1g+14g +12g+11g+3g+11.4g+0. serin. KI {ok.1g+7g+5.3g+4. fenilalanin.1g+1g+7. glicin.1g+4.1g +3.4g+1g+2g)/L rast. Fresenius Kabi B05BA01 aminokiseline (alanin.3g+17g+9.5g+1.5g+5.

B05BA02 ulje soje rafinisano.85g+4.4g+4. znojenje. glavobolja.4g+2. prolin. akutne faze sr~anog ili mo`danog infarkta. glikemije. 5% Glucosi infundibile.2g+5. poreme}aj metabolizma lipida. 20% (100g/L + 100g/L) B05BA03 glukoza IND izotoni~na i hipertoni~na dehidratacija. keto-acidozna koma. KI hipotoni~na dehidratacija. za inf. OPREZ dijabetes. B. primena esencijalnih masnih kiselina kao deo totalne parenteralne ishrane. valin. ne sme se koristiti zajedno sa krvlju koja je konzervisana rastvorom ACD. bol u grudima i ledjima. acidoze razli~itog porekla. B. koma nepoznatog porekla. akutna tromboembolija. drhtavica.581g)/L Aminoplasmal 10% E. tromboflebitis Glucose.453g+0. triptofan. fenilalanin. Braun rast.5g+2. Braun Registar lekova 2011 459 .6g+6. leucin. 5% 10% Glucosi infundibile. 5% 10% Glucose 5% Fresenius. parenteralna ishrana. za inf. za inf. nadra`aj vene. povra}anje. crvenilo lica.3g+0. alergijske reakcije. treonin. hemoragi~ni nekrotiziraju}i pankreatitis. tirozin) + natrijum acetat + natrijum hidroksid + kalijum acetat +magnezijum hlorid + dinatrijum fosfat rast.9g+6. glicin. nekorigovani poreme}aji elektrolita (hipoton~na dehidratacija. stanja {oka i kolapsa. alanin.36g +2. hipokalijemija. dijabeti~na koma.5g+12g+5. KI te{ki poreme}aji koagulacije. histidin.2g+11. pospanost. ND retko mu~nina. za inf. dispartanska kiselina.7g+4. lizin. za inf.508g+3. hiperlipidemija.5g+3g+10. serin. trigliceridi srednje du`ine lanca IND nadoknada kalorija uklju~uju}i lako iskoristljive lipidne komponente.858g+0. te{ka sepsa sa acidozom i hipoksijom. Fresenius Kabi rast. acidobaznog statusa i elektrolita ako se masti daju svakodnevno u velikim dozama. Hemofarm rast. dispneja i cijanoza i u tom slu~aju infuziju treba prekinuti Lipofundin MCT/LCT20%. metionin. glutaminska kiselina. arginin. hiperhidratacija). 10% (5g+8. Braun emulzija za inf.6g +7. B. lipidna embolija. 5% 10% B05BA10 aminokiseline (izoleucin. OPREZ potrebna kontrola serumskih triglicerida. ND bol na mestu primene.2g +1. Zdravlje rast. oboljenja jetre.

metionin.8g+10.32g+1.624g+4.008g+2.916g +2.1g+4. hiperhidratacija.2g+2.2g+ 5. glicin.72+0. serin. Hemofarm rast.435g+ 2. arginin. glicin.7g+0. Braun emulzija zan inf (3.8g+3.744g+0. deca mla|a od 2 godine Aminosol 10% E.88g+4.936g+5. 8% (4. lizin. Hemofarm rast. valin) Hepasol 8%.456g+2.908g+4.3g+3g+ 2g+1. histidin. triptofan.08g+2.353g+70. arginin. fenilalanin.683g+1. fenilalanin. metionin. alanin. acetilcistein.4g+2.808g +1. B.24g+4. fenilalanin.312g+2.7g+0. Fresenius Kabi rast. leucin.16g+ 1.656g+1. valin.88g+5.872g+2.024g+20g+20g)/L B05BA10 aminokiseline (alanin.515g +0.7g+10.64g +5. treonin.735g)L(1137mOsm/L) B05BA10 aminokiseline (izoleucin.368g+3.264+2.6g+6. hiperklijemija.792g +2. aspartanska kiselina.{ok.dekompenzovana sr~ana insuficijencija.24g+4.354g+0.Braun emulzija zan inf (1.689g+0.1g+5g+4. lizin.98g+2. izoleucin. ulje soje Nutriflex lipid Peri.09g+6.B05BA10 aminokiseline (izoleucin.496g+2.584g+1.8g+2.368g+1. triptofan. valin.2g+1.4g+4. serin) + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat + kalijum acetat + magnezijum acetat + kalcijum hlorid + glukoza +natrijum dihidrogenfosfat + cink acetat + trigliceridi srednje du`ine lanca. (15g+15g+14g+12g+9. lizin.72g+2. glicin.865g+0. treonin.91g+0.017+0.544g+2.592g+ 1.686g+0. B.747g+0.08g+10. histidin.44g+3.504g+2.568g+2.18g+9.4g+0.604g+3.4g+13. histidin.402g+ 0.28g+20g+20g)/L Nutriflex lipid Special.88g+0.1g+0.64+10.82g+4. arginin. treonin. acetilcistein. histidin. prolin. triptofan. alanin.4g+6.88g +1.08g)/L 460 Registar lekova 2011 .78g+ 2.378g+ 0. Braun emulzija zan inf (2. serin) + glacijalna sir}etna kiselina Aminosteril N-Hepa 8.623g+158.256g+3.171g +0.4g+13. za inf. metionin.64g+0.47g+132g+1. treonin.872g+5. 8% (10. leucin.28g+7.25g+3. za inf.4g+0. za inf.73g+2. glicin.456g+0.284g+4. prolin.352g+3. arginin.76g+4.7g+10.4%. leucin.8g+ 5. lizin.42g)L B05BA10 aminokiseline (alanin.384g+3.4g+0.264g+20g+20g)/L Nutriflex lipid plus.09g+6.368g+6. glutaminska kiselina.736+4. prolin.222g+2.272g+1.72g+2.88g+1. te{ka insuficijencija bubrega i jetre.88g+1.82g+2. izoleucin.4g+0.1g+ 5.54g+0. metionin.73g+ 2. prolin.88g+3. valin.496g+7.781g+0.728g+1. B. leucin. fenilalanin. triptofan) + natrijum glicerofosfat + jabu~na kiselina + kalijum hidroksid + magnezijum hlorid + kalcijum hlorid KI metaboli~ka acidoza.

97g+4. uro|eni poreme}aj metabolizma amino kiselina.74g+ 5.6g+7.5g+5.6g+1.6g+7.23g+7.3g+ 0.9g+0.B05BA10 glukoza + aminokiseline (alanin + arginin + aspartanska kiselina + glutaminska kiselina + histidin +glicin+ izoleucin + leucin + lizin +metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + kalcijum hlorid + natrijum glicerofosfat + magnezijum sulfat + kalcijum hlorid + natrijum acetat + ulje soje ^uvati na sobnoj temperaturi.6g +7.3g+0.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2400ml (1700kcal)(110g+16g+11. akutni {ok.97g+4.3g+3.6g+7.6g+5.8g+4.8g+5.6g+7.8g+4. ne primenjuje se kod dece mla|e od 2 godine. Fresenius Kabi emulzija za infuziju 1440ml (1000kcal) (110g+16g+11. povra}anje. KI poznata preosetljivost na proteine jajeta ili soje ili na bilo koji drugi sastojak preparata.04g+1.8g+5.97g+4.3g+3.8g+5.4g+5.9g+6.8g+4.3g+0.4g+5.6g+5.9g+6.3g+3. akutni edem plu}a. poreme}aj koagulacije krvi.97+4.6g+5. poreme}aj funkcije bubrega (sindrom preoptere}enja mastima).9g+200g)/L Kabiven Peripheral.3g+ 0. reakcije preosetljivosti Kabiven.9g+6. hiperglikemija koja zahteva vi{e od 6 ij insulina po ~asu.04g+1.97+4.5g+5.74g+5.9g+ 9g+5.6g+7.9+6.23g+ 7.23g+ 7.6g+ 7.8g+5. hemofagocitozni sindrom. a rastvori iz njih se me{aju neposredno pre upotrebe ~ine}i tako emulziju za iv infuziju.6g+7.9g+200g)/L emulzija za infuziju 1540ml (1400kcal) (190g+16g+11. Preparat se sastoji od trodelne kese sa odvojenim komorama. 1026ml (900kcal) (190g+16g+11. te{ka hiperlipemija. Fresenius Kabi emulzija za inf.6g+7. dekompenzovana sr~ana insuficijencija.6g+7.9g+6.9g+6.9g+6.9g+9g+5.4g+5.9g+0.9g+0.74g+ 5. hipotona dehidratacija.6g+5. IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana. insuficijencija jetre ili bubrega.5g+5.8g+5.9g+9g+5. ne sme se zamrzavati.04g+1.6g+1.04g+1.5g+5. mu~nina.74g+5.23g+7.9+6.3g+3.6g+7.3g+0.6g+7.3g+3.6g+1.8g+4.9g+200g)/L Registar lekova 2011 461 . hiperhidracija. groznica.6g+ 7.9g+6.6g+1.4g+5.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2566ml (2300kcal) (190g+16g+11.9g+0.6g+7. ND hiperpireksija.9g+ 9g+ 5.9g+0.6g+7.6g+1.23g+7.74g+5.9+6.6g+5.4g+5.5g+5.9g+ 9g+5.8g+4.04g+1.

36g+4. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija.74g+200g)/L OliClinomel N7-1000E.19g+2. alkaloza i hiperkalijemija Plasma Lyte 148 (pH 7. za inf.3g+4.47g+1.05g+ 0.4g + 0.93g+3.68g+5. (20.74g+2. dijareje. hiperkalcemija Natrii chloridi infundibile compositum. hiperhloremija. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija.02g+3.47g+1.78g+8. opekotina.8g+4g+5.8g+ 0. srca i jetre.8g+5g+4.3g +0. (11.25g +3.08g+3.12g+400g+0. srca i jetre.2g+3.39g+6.3g+3.57g+1.19g+2.1g+6.33g+5.33g)/L Ringer s injection. kolapsa.3g +0. IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod hipotoni~ne i izotoni~ne dehidratacije u stanjima {oka.2g+1. za inf. Hemomont rast.12g+300g+0. B.45g+5.4).3g+5.134g +0.203g)/L B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum acetat + natrijum glukonat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja.3g+4.08g+5. (8.99g+0.76g+4.5g+10.75g +2.7g+11. Baxter SA emulzija za inf. Baxter rast.4g+5. alkaloza i hiperkalijemija Jonolaktat. opekotina.4g+4. za inf.8g+6.34g+4. Zdravlje rast.22g+3. (5. (17. 500ml (6g+3.74g+200g)/L B05BB Rastvori za elektrolitni dizbalans B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid Ne preporu~uje se dugotrajna primena ovih preparata zbog visoke koncentracije hloridnih jona.53g+0.6g + 0.33g)/L Ringerov rastvor. KI hipervolemija. Braun rast. Baxter SA emulzija za inf. za inf. KI te{ka o{te}enja bubrega.B05BA10 aminokiseline (alanin + arginin + glicin + histidin + izoleucin + leucin + lizin + metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + natrijum acetat + natrijum glicerofosfat + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza + kalcijum hlorid + maslinovo i sojino ulje.6g+9.64g+3. opekotina. za inf.12g+200g+0. Baxter SA emulzija.33g)/L B05BB01 natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja.76g+5. KI te{ka o{te}enja bubrega.21g+4. povra}anja.37g+0. (8.31g+0.93g+6.36g +4.6g + 0.8g+6g+7.74g+100g)/L OliClinomel N6-900E . me{avina IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana OliClinomel N4-550E.36g +2. (8. Hemofarm rast.67g+2.6g + 0. te{kih infekcija.02g)/L 462 Registar lekova 2011 .12g+5.98g+1.3g +0. te{kih infekcija.26g+0.78g+4.za inf.6g+ 6.12g+5.

B. metaboli~ka acidoza. hipotenzija. za inf. delirijum tremens.373g+0. `e|.7%) B05D Rastvori za peritoneumsku dializu IND akutna i hroni~na bubre`na o{te}enja koja zahtevaju tretman dijalize. ote`ano disanje.294g+3. poreme}aj balansa vode i elektrolita Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%. pankreatitisa.. hipovolemija. Registar lekova 2011 . disbalans elektrolita (visok nivo K+). kaheksija. glavobolja.02g+0.9% + 5%) B05BC Rastvori za osmotsku diurezu B05BC01 manitol IND profilaksa i rana terapija akutne insuficijencije bubrega. Hemofarm rast. preoperativna priprema za hirur{ki zahvat na oku. tromboflebitis. korigovanje hiponatremije koja je udru`ena sa smanjenim volumenom ekstracelularne te~nosti.051g+75g)/L 463 Extraneal. nadra`aj vene. Hemofarm rastvor za ispiranje be{ike (0. dijalizu sa 7. bolovi u ramenima.257g +0. za inf. alkaloza.4g+0. te{ka sr~ana insuficijencija. 10%. 1000ml (6g+0. za perton. abdominalne perforacije. 500ml (6. akutna insuficijencija bubrega. Braun rast. akutni napad glaukoma. KI anurija. 500ml(6g+0. trovanja supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom.373g+0. za inf. edem plu}a. (0. pneumonija. u~estale stolice ili opstipacija. akutna tubularna nekroza. hipervolemija. a mo`e do}i i do hemolize.za inf. 500ml. KI peritonitis. respiratorna depresija Manitol. forsirana osmotska diureza kod trovanja barbituratima i salicilatima.294g+6.27g+6. izlivi u trbu{noj duplji.276g)/L Hartmanov rastvor. bol u grudima. 20% B05C Rastvori za ispiranje B05CX Ostali rastvori za ispiranje B05CX10 manitol + sorbitol IND postoperativno ispiranje be{ike. akutna insuficijencija bubrega.5g+0. opekotina. tumori abdomena. Hemofarm rast. hernije. ND bol na mestu primene. za inf. hipertoni~na dehidratacija Compound sodium lactate. Ne sme da se koristi za razbla`ivanje krvi jer izaziva aglutinaciju krvi. KI te{ka o{te}enja jetre.B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja. ND suva usta. povi{en intrakranijani pritisak.54% + 2.5% ikodekstrina (5. natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + ikodekstrin rast.25g)/L B05BB02 natrijum hlorid + glukoza IND nadoknada vode i Na+. dijabeti~na koma. KI pod uslovom da se izvesna koli~ina resorbuje sva stanja kod kojih je metabolizam sorbitola poreme}en ili onemogu}en Ispirol. ND bol i napetost u abdomenu.. Zdravlje rast. ~uvanje: na sobnoj temperaturi (u rasponu 4-25ºC) ne zamrzavati B05D. odr`avanje volumena ekstracelularne te~nosti za vreme i posle operacija. mu~nina.4g+4.24g)/L Hartmanov rastvor. Baxter H. sve`e povrede i operacije abdomena. Hemofarm rast. KI hipertoni~na dehidratacija. te{kih infekcija. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija. relativan gubitak belan~evina. hiperglikemija.

za perton.051g)/L rast.951g+1.5% glukoze.2573g+0.209g+0. 1.64g+3.38g+4.73g+ 5.3g+0.1017g)/L CAPD 2 Stay safe.5+5.2573g+0.25% glukoze.2573g+0.1017g)/L CAPD 17 Stay safe. za perton.5g +5. 1.. dijalizu 2.1838g +0.595g+0. Gambro Gambrosol trio 40.38g)/L B05DB Hipertoni~ni rastvori B05DB.714g+1.184g+0.184g+0.38g+4.72g+0. dijalizu 1. za perton.48g+0. 1.1% aminokiselina (0. dijalizu 4.72g+0.952g+0. Fresenius Medical Care rast.25mmol/LCa (42.38g+4. za perton. za perton.786g+7.952g +0.3%glukoze.75mmol/L Ca (15g+5.5g+5.2573g+0.2573g +0. za perton.51g+0. za perton. za perton. dijalizu (42. za perton.64g+3.1017g)/L CAPD 18 Stay safe. dijalizu 4.36g+5.952g+0. za perton. koji su na peritonealnoj dijalizi.5g+5.051g)/L Gambrosol trio 10. za perton.1838g+0.847g+0.73g+5.27g+0.209g+0.85g+1.184g+0. glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid Balance. dijalizu (500g+5. dijalizu (22. Fresenius Medical Care rast.0508g +4.64g+3.38g+4.051g)/L rast.3% glukoze. Fresenius Medical Care rast. dijalizu sa 1.57g +0.847g+0.75mmol/L Ca (42.1017g)/L rast. dijalizu (3.646g+0. rast. 1.1017)/L Balance. za perton.054g)/L rast.847g+0..786+7.786+7. Baxter H. dijalizu ((42. Fresenius Medical Care rast.1017g)/L rast. Fresenius MedicalCare rast. dijalizu 1. dijalizu (1.847g+0.38g+4.5%glukoze. rast.925g 0.1017)/L rast.1838g+0.847g+0.1838g+0. za perton. Gambro rast.64g+3. Fresenius MedicalCare rast.2573g+0.184g+0. dijalizu 2.054g)/L 464 Registar lekova 2011 .51g+0.48g+0. za perton. aminokiseline (tirozin + triptofan + fenilalanin + treonin + serin + prolin + glicin + alanin + valin + metionin + izoleucin + leucin + lizin + histidin + arginin) + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum laktat + natrijum hlorid IND nutricioni dodatak kod malnutricionih pacijenata sa renalnom insuficijencijom (albumini ni`i od 35g/L). za perton.925g 0.393g+0. Nutrineal PD4. 1. dijalizu (15g+5.1017)/L Dianeal PD4. za perton.847g+0.1838g +0.955g+0.786+7.925g 0. dijalizu (2. dijalizu (22.64g+3.1017)/L CAPD 3 Stay safe.25%glukoze.B05D.85g +0.786g+7. za perton. 1. za perton.1017)/L CAPD 4 Stay safe. Fresenius Medical Care rast.48g+5.1838g+0.25mmol/LCa (22.64g+3.73g+5.27g +5.73g+5.48g+0.1017g)/L rast.. dijalizu(15g+5.1017g)/L CAPD 19 Stay safe. Fresenius Medical Care rast. Baxter H.786+7.75mmol/L Ca (22.071g+0.02g+0.25mmol/L Ca (15g+5.86g +5. dijalizu (500g+5.

(2. respiratorna acidoza. edem mozga ili plu}a. Fresenius Kabi rast. hipoventilacija.9% Sodium chloride. hipovolemi~ki {ok. eklampsija. hipokalijemija Natrii chloridi infundibile. za inf. za inf. urtikarija Soluvit N. 0. za rast.4mg)/10ml Registar lekova 2011 465 .9% Sodium chloride 0.4%) B05XA03 natrijum hlorid IND izotoni~na dehidratacija.B05X Rastvori za intravensku primenu kao dopunska terapijska sredstva B05XA Rastvori elektrolita B05XA01 kalijum hlorid Kalium chlorid "Fresenius". ND metaboli~ka alkaloza.100ml (8. za rast. KI hipertoni~na dehidratacija. svrab. Fresenius Kabi konc. edemi hipertenzija. hipokalcemija. hipokalijemija. umor. vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina IND parenteralna ishrana. mi{i}na slabost. akutna dekompenzacija srca. za rast. za inf. KI preosetljivost na bilo koji sastojak leka. za inf. hipokalijemija. KI alkaloza..6mg + 40mg + 15mg + 4mg + 5μg + 100mg + 60μg + 0. Braun rast. akutna insuficijencija bubrega. 20ml (1mmol/ml) natrijum hidrogenkarbonat B05XA02 IND metaboli~ka acidoza kada je funkcija plu}a o~uvana.6mg L-glutamina) BO5XC Vitamini BO5XC. Fresenius Kabi pra{ak za rast. iznenadne promene raspolo`enja. epilepti~ni napad kod dece sa normalnim pH Natriumbicarbonat Fresenius.5mg + 3. B. 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134. mi{i}na hipertonija i gr~evi usled hipokalijemije. 0. ND osip. hiperosmolarnost. aldosteronizam. hipohlorhidrija. nedostatak daha. OPREZ insuficijencija bubrega. dodatak aparatima za odr`avanje kardiopulmonalnih funkcija. hiponatrijemija. za inf. Fresenius Kabi konc.9%. ozbiljna hipernatrijemija. hipovolemi~na dehidratacija. Fresenius Kabi konc. za inf. 0. poreme}aj sr~anog ritma. hiperosmolarnost. te{ko o{te}enje bubre`ne funkcije sa anurijom ili oligurijom. za inf.9% BO5XB Amino kiseline B05XB02 L-alanil + L-glutamin Dipeptiven. hipernatrijemija. alkalizacija u slu~aju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. Hemofarm rast.9% Natrii chloridi infundibile. 0. hipervolemija. deficit natrijuma kod hiperhloremi~ne hiponatremije. za inf. Zdravlje rast.

opekotine. Mcneil mast (1Lj + 6. OPREZ trudno}a. Galenika gastrorezistentna tabl. cervicitis. tripsin. fistule) i superficijelni hematomi Fibrolan. insuficijencija bubrega ili jetre Chymoral. ubrzanje resorpcije edema i hematoma.B06 OSTALA HEMATOLO[KA SREDSTVA B06A Ostala hematolo{ka sredstva B06AA Enzimi B06AA02 fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla IND hirur{ke rane. inficirane rane (apsces.66Cj)/g B06AA.. dojenje. 100000Aj 466 Registar lekova 2011 . ulcerativne lezije. kombinacija IND spre~avanje nastanka edema. poreme}aj koagulacije krvi.

.

poreme}aj ritma srca. hipotenzija i kardiovaskularni kolaps (za parenteralnu primenu). AV blok. opstipacija. WPW sindrom. ventrikularne i supraventrikularne tahikardije. ishemijska bolest srca rezistentna na drugu terapiju. pove}anje dojki (povla~e se prekidom primene glikozida) CO1AA05 digoksin Dilacor. hipotireoidizam. akutni miokarditis. kompenzovana opstruktivna miokardiopatija u sinusnom ritmu. SA.25mg/2ml CO1B Antiaritmici. KI dojenje. miksedem. poreme}aj u atrioventrikularnom sprovo|enju. disfunkcija tireoideje. 150mg. velike operacije na plu}ima. hipokalijemija. istovremena parenteralna primena kalcijuma ili primena ve}ih doza vitamina D. 0. dijareja ili opstipacija. nesanica. umor. za inj. hipoksija. te`a opstruktivna bolest plu}a. 0. Hemofarm film tabl. prethodna digitalizacija. KI trudno}a.D LBSEJPWBTLVMBSOJ!TJTUFN LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM CO1 LE^ENJE OBOLJENJA SRCA CO1A Sr~ani glikozidi CO1AA Glikozidi digitalisa IND zastojna sr~ana insuficijencija. depresija. mu~nina. dojenje. supraventrikularne aritmije (pre svega atrijalna fibrilacija). grupa I C C01BC03 propafenon hlorid IND svi oblici ventrikularnih i supraventrikularih ekstrasistola. Zdravlje tabl. tahikardija. AV ili intraventrikularni blok. gubitak o{trine vida. sve` infarkt miokarda. nekompenzovana insuficijencija miokarda. WPW sindrom. 35mg/10ml Propafenon Alkaloid. Alkaloid film tabl. 150mg CO1BD Antiaritmici. suva usta. kardiogeni {ok. hipotenzija. za inj. lupus eritematodes.25mg rast. WPW sindrom. poreme}aj krvne slike Propafen. ventrikularne fibrilacije. ND glavobolja. vrtoglavica. grupa I i III CO1BC Antiaritmici. bradikardija. abdominalni bol. poreme}aj vida. edem plu}a. ND pogor{anje sr~ane insuficijencije. hipertenzija (iv primena). ra{ na ko`i. fotosenzitivnost 468 Registar lekova 2011 . ND bradikardija. alergija na jod. OPREZ intoksikacija digitalisom. KI hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. disbalans elektrolita. astma. grupa III CO1BD01 amjodaron hlorid IND paroksizmalne ventrikularne tahikardije. akutna sr~ana insuficijencija. te{ka bradikardija i smetnje sprovo|enja. mijastenija gravis. AV blok. hiperkalcijemija. oboljenja jetre i bubrega. povra}anje. glavobolja. rekurentne i/ili hroni~ne paroksizmalne fibrilacije atrija rezistentne na ostale lekove. fibrilacija atrija pri WPW sindromu. bubre`na insuficijencija. hiperkineti~ki sindrom. 300mg rast. GIT smetnje. OPREZ smetnje u spermatogenezi (posle iv primene du`e od 7 dana). bradikardija.

feohromocitom.Amiodaron. aritmija. ND tahikardija. insomnija. KI izra`ena hipotenzija i tahikardija. Sandoz Cordarone. za inf. za rast. Abbott konc. 12. aritmije. vrtoglavica. koronarna ishemija. opstipacija ili dijareja. 200mg tabl. atrijalna fibrilacija. za inf. suva usta. ote`ano disanje. hladni ekstremiteti. ishemija miokarda. hipotenzija. cerebralno krvarenje (retko) Adrenalin HCl 1:1000. septi~ni i kardiogeni {ok. Zdravlje Amiodaron Sandoz. 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250. glaukom otvorenog ugla (oftamolo{ka primena). KI tahiaritmija. 200mg tabl. mu~nina. sanofi aventis Sedacoron. za inf. strah. 150mg/3ml CO1C Stimulansi sr~anog rada. KI idiopatska hipertrofi~na subaortalna stenoza. Haupt Pharma konc. isklju~uju}i sr~ane glikozide CO1CA Adrenergi~ka i dopaminergi~ka sredstva CO1CA04 dopamin hlorid IND kardiogeni {ok kod infarkta ili operacija srca. 200mg tabl. trudno}a. tahikardija. ND glavobolja. za rast. 50mg/5ml Dopamin Admeda 200. kod operacija srca. anginalni bol Dobutamin Admeda 200. tireotoksikoze. anemija. hipotenzija ili hipertenzija Dopamin Admeda 50. OPREZ dijabetes. ventrikularne ekstrasistole. vrtoglavica. Haupt Pharma konc. glavobolja.5mg/5ml Registar lekova 2011 469 . preosetljivost na lek. angioedema. hpokalijemija. kardiomiopatije. OPREZ blaga ili umerena renalna i hepati~ka insuficijencija. za inj. hipertenzija. Jugoremedija rast. periferna vazokonstrikcija. 250mg/50ml CO1CA24 epinefrin (adrenalin) hlorid IND hitan tretman akutne anafilakse. Ebewe tabl. za inf. 100mg. Admeda Arzneimittel konc. sr~ana insuficijencija. palpitacije. hipertenzija. za rast. 1mg/ml CO1CX Drugi stimulansi sr~anog rada CO1CX08 levosimendan IND kratkotrajna terapija akutne dekompenzovane te{ke hroni~ne sr~ane insuficijencije u slu~ajevima kada konvencionalna terapija nije dovoljna. tahikardija. hipertenzija. oboljenja CNS-a. 200mg rast. 150mg/3ml rast. sr~anog zastoja. tahiaritmija. hipertireoza. za inf. akutnog napada astme. ND tahikardija. 200mg/10ml CO1CA07 dobutamin (u obliku hlorida) IND inotropna podr{ka u infarktu. te{ka renalna i hepati~ka insuficijencija. za rast. mla|i od 18 godina. vazokonstrikcija kod primene lokalnih anestetika. povra}anje. dojenje. za rast. Admeda Arzneimittel konc. krvarenja (lokalna primena). tremor. za inj. koronaropatije. KI {ok koji nije anafilakti~kog porekla. povra}anje. ND mu~nina. za inj. sni`enje hemoglobina Simdax.

12 sati 4 . 40mg Monosan. tahikardija.12 sati 5. OPREZ terapiju ne prekidati naglo. 50mg izosorbid dinitrat CO1DA08 Cornilat. spre~avanje napada angine pektoris. 1mg/1.4mg/dozi pentaeritritil tetranitrat CO1DA05 Dilcoran 80. Hemofarm tabl. 0. oralno izosorbid dinitrat oralno-retard oblik izosorbid mononitrat pentaeritritil tetranitrat oralno oralno 20 . ND glavobolja. 30 . tvrda sa prod. gliceril trinitrat sublingvalno-lingvalete i sprej 1 . vrtoglavica. trajanje dejstva 3 . kapsule sa produ`enim delovanjem. 80mg Lentonitrat 50.2 min. Slaviamed tabl.. 5mg/1. Hemofarm rast. anemija. tvrda sa prod. mast i TTS za profilaksu.6ml Nitroglicerin. Srbolek kaps.5 min.60 min. upozorenje: sublingvalne tabl. sprej i injekcije su za akutni napad.5mg Nitrolingual. za inj.6 sati 8. 40mg 470 Registar lekova 2011 . Galenika tabl.3 min. Hemofarm tabl. Pohl Boskamp sublingvalni sprej 0. 4 . Srbolek kaps. cerebralna hemoragija. reverzibilna tolerancija koja se izbegava diskontinuiranom upotrebom ili doziranjem sa pauzom od 12 sati izme|u podnevne doze prethodnog dana i jutarnje doze slede}eg dana Po~etak i trajanje dejstva nitrata u zavisnosti od oblika i na~ina primene nitrati na~in primene iv po~etak dejstva 1 . adjuvantna terapija hroni~ne insuficijencije miokarda. oslob. 20mg.6ml konc. crvenilo lica. glaukom o{trog ugla. oslob. traume glave. 20mg Isosorb retard.CO1D Vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DA Organski nitrati IND akutni napad angine pektoris kod bolesnika sa stabilnom anginom ili vazospasti~kom anginom. oslob. za inf. za rast.8 sati CO1DA02 gliceril trinitrat Nirmin. sporo 60 -120 min. Srbolek sublingvalna tabl. sa modif.40 min. 20mg izosorbid 5 mononitrat CO1DA14 Monizol. 20mg Difutrat. Zdravlje kaps. 30 min. ortostatska hipotenzija. 20mg. KI kolaps. tvrda sa prod. oslob.

Srbolek tabl. Hemofarm film tabl. hipotenzija. trudno}a. insuficijencija bubrega. bol u trbuhu. ND bradikardija. u mirovanju pre po~etka le~enja. mo`dani udar. KI oboljenja jetre. ritonavir) dovodi do pove}anja kocentracije ivabradina u plazmi Coraxan. nelfinavir. oslob. hemoliti~ka anemija Methyldopa. 5mg.5mg C02 ANTIHIPERTENZIVI C02A Antiadrenrgici centralnog delovanja C02AB Metildopa C02AB02 metildopa IND hipertenzija. Jugoremedija tabl. Jugoremedija tabl. sa prod. ND glavobolja. nestabilna angina pektoris. feohromocitom. 4mg Lopion retard. KI trudno}a dojenje. KI izrazita hipotonija. ND sedacija. terapija i profilaksa angine pektoris. zamu}en vid. gr~evi u mi{i}ima. terapija postinfarktnog stanja. AV blok prvog stepena. AV blok drugog i tre}eg stepena. dojenje.CO1DX Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DX12 molsidomin IND insuficijencija miokarda. Jugoremedija tabl. povra}anje. kardiogeni {ok. hepatotoksi~nost. sve`i infarkt miokarda. Servier tabl. sa prod. I kombinovanje sa jakim inhibitorima citohroma P450 (ketokonazol. glavobolja Preductal MR. sindrom bolesnog sinusa. poreme}aj ejakulacije. insuficijencija bubrega ili jetre. GIT smetnje. kombinovanje sa drugim antihipertenzivima. niti kao inicijalna terapija kod bolesnika koji su prele`ali infarkt miokarda. vrtoglavica. depresija. upotreba kod bolesnika sa QT sindromom. sino-atrijalni blok. aritmija. glavobolja. klaritromicin. GIT smetnje. 250mg Metildopa. mu~nina. ND mu~nina. bolesnici sa pejsmejkerom. akutni ifarkt miokarda. kardiogeni {ok. svetlucanje pred o~ima. 8mg Molicor. kod nestabilne angine. itrakonazol. Servier film tabl. dijareja ili opstipacija. 7. te{ka hipotenzija. suva usta. hroni~na sr~ana slabost. depresija u anamnezi. pruritus Lopion. kolaps. vrednost klirens kreatinina manja ili jednaka 15ml/min kod starijih osoba. vertigo. 250mg Registar lekova 2011 471 . 2mg Lopion forte. sr~ana frekvencija ni`a od 60 otkucaja u minuti. OPREZ hipotenzija. retinitis pigmentosa. te{ka insuficijencija jetre. KI trudno}a. ventrikularne ekstrasistole. 2mg CO1EB Ostali preparati u terapiji bolesti srca CO1EB15 trimetazidin hlorid IND profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris. oslob. nedostatak vazduha. OPREZ ne koristi se u akutnom napadu. eritromicin. Srbolek tabl. 35mg CO1EB17 ivabradin IND simptomatska terapija hroni~ne stabilne angine pektoris kod bolesnika sa normalnim sinusnim ritmom kod kojih je kontraindikovana primena beta blokatora.

po `ivot prete}a aritmija. za inj. dispneja. znojenje. `utice. pove}anje aminotransferaza Tracleer. depresija. dijareja. istovremena primena ciklosporina. sinusni sindrom.2mg. poreme}aj sna. eritem. depresija. gr~evi u mi{i}ima. ND dijareja. Parkinsonova bolest. astenija Tenaxum. sr~ana slabost. te{ka bubre`na insufijencija. 62. glavobolja. nemir. mu~nina. Servier tabl. KI umereno do te{ko o{te}enje jetre. epilepsija. somnolencija. OPREZ je potreban kod davanja prve doze. 0. retko reakcije na ko`i Moxogamma. suva usta. ra{. vrtoglavica. dojenje. hipertenzija rezistentna na druge lekove. u trudno}i i kod dojenja Alphapres. letargije.2mg.). sa prod. astenija. abdominalnih bolova. 4mg C02CA06 urapidil (u obliku hlorida) IND hipertenzivna kriza. ozbiljno oboljenje koronarnih arterija. terapiju treba prekinuti u slu~aju pojave mu~nine. bradikardija. skora{nji infarkt miokarda ili insult mozga. insuficijencija bubrega ili jetre. umor. prazosin i dr. 0.5mg 125mg 472 Registar lekova 2011 . inficirani ulcer ko`e. vrtoglavica. 0. crvenilo. ND ortostatska hipotenzija. 1mg C02C Antiadrenergici sa perifernim delovanjem C02CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora C02CA04 doksazosin (u obliku mesilata) IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. 2mg Kamiren XL. kod `ena u reproduktivnom periodu neophodno je primeniti efikasnu kontracepciju (isklju~uju}i hormonske kontraceptive zbog mogu}e interakcije). opstipacija.C02AC Antagonisti imidazolinskih receptora C02AC05 moksonidin IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. bol u le|ima i ekstremitetima. KI trudno}a. zamor. epigastri~ni bol. kontrolisana hipotenzija u anesteziji. anksioznost. mu~nina. OPREZ trudno}a. infekcija urinarnog trakta. ND palpitacije. 50mg/10ml C02KX Ostali antihipertenzivi C02KX01 bosentan IND primarna idiopatska ili porodi~na pulmonarna arterijska hipertenzija. angioedem u anamnezi. nestabilna angina pektoris. 0. opstipacija. dermatitis. malaksalost. pruritus.3mg.4mg Physiotens. vazodilatacija. mialgije i groznice terapiju. abdominalni bol. stenoza aorte. dojenje. trudno}a.4mg C02AC06 rilmenidin IND arterijska hipertenzija. KI trudno}a. edemi. Artesan film tabl. Krka tabl. 25mg/5ml. periferni edem. glaukom. benigna hiperplazija prostate. OPREZ pove}anje hepati~kih aminotranferaza. ND suva usta. ND vrtoglavica. prvo se prekida davanje beta blokatora a zatim moksonidin posle nekoliko dana. Actelion Pharmaceuticals film tabl. povra}anje. OPREZ ako je potrebno prekinuti istovremenu primenu beta blokatora. KI ozbiljna depresija. KI alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin. dispneja Ebrantil. groznica. sinoartrijalni blok. Zdravlje tabl. 1mg. glavobolja. 0. upotreba alkohola u toku tretmana. Nycomed rast. ortostatska hipotenzija. Solvay film tabl. drugi i tre}i stepen AV bloka. gastrointestinalni refluks. oslob. nesanica ili pospanost. hladni ekstremiteti.

porfirija. insuficijencija jetre. insulin zavisni dijabetes. ciroza jetre. monokomponentni C03AA03 hidrohlorotiazid IND edemi razli~itog porekla. 1. 10mg/ml Registar lekova 2011 473 . 2. hipotenzija. hipokalijemija. Krka tabl. 25mg C03B Slabi diuretici. dijareja ili opstipacija.5mg Rawel SR. Slaviamed tabl. giht. trombocitopenija. Sopharma rast. povra}anje. GIT smetnje. porfirija. hiperparatireoidizam. oslob. dijabetes. giht. lupus. usled vaskularnih okluzija. renalnog. monokomponentni C03CA01 furosemid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog. KI te{ka insuficijencija jetre ili bubrega. 10mg/ml Lasix. dojenje. te{ka hipokalijemija. hiperglikemija. posle opekotina). Adisonova bolest. monokomponentni C03BA11 indapamid IND esencijalna hipertenzija. hipokalijemija. ascit usled o{te}enja jetre ili sr~ane insuficijencije. hipokalijemija. hiponatrijemija. za inj. Hemofarm film tabl. gr~evi. gr~evi u mi{i}ima. isklju~uju}i tiazide C03BA Sulfonamidski diuretici. OPREZ trudno}a.5mg C03C Sna`ni diuretici (Henleove petlje) C03CA Sulfonamidski diuretici. anoreksija. hiponatrijemija. dojenje. preosetljivost na sulfonamide. za inj. fotosenzitivnost. te{ka hiponatrijemija. hiperkalcemija. ND hipokalijemija. hiperuricemija. te{ka o{te}enja jetre.1. giht. smanjena funkcija bubrega. tiazidi C03AA Tiazidi. glavobolja. hemoliti~ka anemija Diunorm.C03 DIURETICI C03A Slabi diuretici. hipomagnezijemija. KI insuficijencija bubrega sa anurijom. blaga i umerena hipertenzija. ND hiponatrijemija. giht. oslob.5mg Indapres SR. hiperglikemija. fotosenzitivnost. hiperuricemija. hipohloremi~ka alkaloza. sa prod. 40mg rast. blaga i umerena hipertenzija. impontencija Indapres. OPREZ trudno}a. Jugoremedija tabl. hipertrofija prostate. mu~nina. retencija vode i elektrolita. dojenje. zamor. re|e neutropenija. hipohloremi~ka alkaloza. Hemofarm tabl. retko depresija kostne sr`i Furosemide Sopharma. GIT smetnje. hipomagnezijemija. KI skora{nji cerebrovaskularni inzult. ra{. pove}anje koncentracije urata u plazmi. hiperglikemija. OPREZ trudno}a. alergija na sulfonamide. hipovolemija. ND hipotenzija. hiperaldosteronizam. sa modif. hiperkalcemija.

dojenje. dispepsija. u trudno}i. letargija. mu~nina. hiponatrijemija. hiperuricemija. OPREZ trudno}a. groznica. tokom terapije pratiti koncentraciju kalijuma u serumu. OPREZ trudno}a. za inj. hiponatrijemija. hipokalijemija. hipovolemija . Hemofarm tabl. trombocitopenija. re|e povra}anje. Galenika tabl. abdominalni gr~evi. KI insuficijencija bubrega sa anurijom. sr~ana slabost. glavobolja. acidoza. dehidratacija. anoreksija. Pliva tabl. dehidratacija. OPREZ trudno}a. gastritis. ascites. hipotenzija. ascites zbog ciroze jetre kod neazotemi~nih bolesnika. ND dijareja.5mg/2ml C03CA04 torasemid IND edemi razli~itog porekla. urtikarija. dojenje. dijareja. pielonefritis. mentalna konfuzija. fibrilacija pretkomora. KI hiperkalijemija. 1mg rast. premenstrualni. alkalne fosfataze i bilirubina u serumu. mu~nina. slabost. OPREZ trudno}a. edemi kod kongestivne sr~ane insuficijencije i nefrotskog sindroma. pospanost. glavobolja. edem plu}a). azotemija Inspra. KI dojenje. pruritus. hipertenzija. istovremena primena diuretika koji {tede kalijum. faringitis. insomnija. amenoreja. ciroza jetre.C03CA02 bumetanid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog. arterijska tromboza dislipidemija. dijareja ili opstipacija. maligni ascites. cirkulatorni kolaps. te{ka hipokalijemija. gastri~no krvarenje. glavobolja. povra}anje. anurija. ra{ Yurinex. dojenje. trovanje salicilatima i barbituratima. umerena hipertenzija. abdominalni bol. hepati~nog. povra}anje. renalnog. 10mg C03D Diuretici koji {tede kalijum C03DA Antagonisti aldosterona C03DA01 spironolakton IND primarni aldosteronizam. postmenopauzalno krvarenje Spironolakton. Pfizer film tabl. 0. porfirija. ataksija. 25mg. 25mg. hipohloremi~ka alkaloza. hiperglikemija. ototoksi~nost. ND gr~evi mi{i}a. hipotenzija. povra}anje. 50mg 474 Registar lekova 2011 . ND hiponatrijemija. hipotenzija. hiponatrijemija. pove}anje kreatinina. 100mg C03DA04 eplerenon IND hipertenzija. hipertrofija prostate. alergija na spironolakton. anoreksija. mu~nina. hipovolemija. hiperkalijemija. gr~evi. zamor. insuficijencija jetre. starije osobe. encefalopatija. vrtoglavica. akutna bubre`na insuficijencija. 5mg. ginekomastija. KI hiperkalijemija. disbalans elektrolita. leukopenija. gr~evi u nogama. vrtoglavica. anurija. giht. ulceracije. gubitak elektrolita. retko depresija kostne sr`i Diuver. ND mu~nina. renalna insuficijencija. hepati~na koma. esencijalna arterijska hipertenzija. impotencija. preosetljivost na sulfonamide. eozinofilija. hipomagnezijemija. ciroza jetre.

4. deca. dojenje. deca. opstipacija ili dijareja. nazalna kongestija. aritmija.C03E Kombinacije diuretika koji {tede kalijum sa ostalim diureticima C03EA Tiazidni diuretici i diuretici koji {tede kalijum C03EA01 amilorid + hidrohlorotiazid IND arterijska hipertenzija. napetost u stomaku. ND alergijske reakcije na ko`i. sa prod. suva usta. Hemofarm tabl. polidipsija. 1. hidrohlorotiazid ili sulfonamide. zamor. hiperkalijemija. OPREZ trudno}a. Hemofarm tabl. KI trudno}a. mu~nina. `e|. 400mg film tabl. kongestivna sr~ana insuficijencija sa hipokalijemijom. hiperuricemija. ergotizam Redizork. bradikardija. KI preosetljivost na amilorid. ND anoreksija. dojenje. dijabeti~na angiopatija. hiperkalijemija. 400mg Trental. (5mg + 50mg) C03EA12 amilorid + metiklotazid IND edemi razli~ite etiologije (prvenstveno kod insuficijencije srca). KI akutna ili toksi~na psihoza. fotosenzitivnost Hemopres. porfirija. 400mg Pentoksifilin.5mg Registar lekova 2011 475 . te{ka koronarna i cerebralna skleroza. hepati~na koma. obliterantni endarteritis. hiperkalijemija. Galenika tabl. poreme}aj varenja Damaton. 100mg/5ml C04AE Ergot alkaloidi C04AE01 dihidroergotoksin mesilat IND dodatna terapija po~etne i blage senilnosti. gangrena). mu~nina. 600mg rast. Jugoremedija oblo`ena tabl. dojenje. anurija. ciroza jetre sa ascitesom. oslob. anurija. dijabeti~na nefropatija. ortostatska hipotenzija. OPREZ intravenska i intraarterijska primena kod te{kih sr~anih aritmija. sa prod. (10mg + 5mg) C04 PERIFERNI VAZODILATATORI C04A Periferni vazodilatatori C04AD Derivati purina C04AD03 pentoksifilin IND poreme}aji periferne cirkulacije (Claudicatio intermitens. esencijalna arterijska hipertenzija. o{te}enje funkcije bubrega. nadimanje.5mg. posttrombozni sindrom. suva usta. hiperuricemija (re|e) Lometazid. pruritus. slabost. opstipacija ili dijareja. OPREZ insuficijencija bubrega. KI trudno}a. ND anoreksija. glavobolja. skora{nji infarkt miokarda. osip. Galenika tabl. zamor. istovremena upotreba antihipertenziva. bradikardija. antikoagulanasa. za inj. promrzline. ND mu~nina i prolazna nelagodnost u GIT-u. akutno krvarenje. mu~nina. vrtoglavica. oslob. ortostatska hipotenzija. parestezije. Hemofarm tabl. mla|i od 18 godina. ulkus potkolenice. te{ka hipotenzija (samo za parenteralnu primenu). dijabetes.

Pfizer film tabl. TBC. Hemofarm gel 500ij/g Hepathrombin 50000. hipotenzija.C04AE02 nicergolin IND cerebrovaskularna insuficijencija. poreme}aji cirkulacije u oku i srednjem uhu. OPREZ istovremena primena antiagregacionih i antikoagulantnih lekova. pruritus. Pharbil Watrop sprej za ko`u. Hemofarm mast 300ij/g Hepathrombin 50000. Hemofarm gel 300ij/g Hepathrombin 30000. povra}anje. povr{inske analne fisure. crvenilo ko`e Hepathrombin 30000. ND svrab. dojenje. varikozni ulkusi. ose}aj toplote.5mg) rektalna mast (50mg + 10mg)/g C05B Antivarikozna sredstva C05BA Heparin i heparinoidi za lokalnu terapiju C05BA03 heparin natrijum IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije. ragade. gljivi~ne. sve` infarkt miokarda. te{ka krvarenja.7mg + 30mg) rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g fluorometolon + neomicin (u obliku sulfata) + feniramin hlorid C05AA06 Delmeson. KI trudno}a. A. za~epljenje vena koagulumom. gel 2400ij/g 476 Registar lekova 2011 . Nycomed supozitorija (100mg + 2. 30mg C05 VAZOPROTEKTIVI C05A Lokalna antihemoroidna sredstva IND spolja{nji i unuta{nji hemoroidi. ekcemi u anorektalnom predelu. ND crvenilo ko`e. vrtoglavica.5mg)/g C05AD Proizvodi koji sadr`e lokalne anestetike C05AD04 polikrezulen + cinhokain hlorid Faktu. rane koje se gnoje. Menarini gel 1000ij/g ViaTromb. KI otvorene rane. bradikardija Sermion. Jugoremedija supozitorija (0. upala vena sa trombozom. upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. poreme}aji periferne cirkulacije.2mg + 1. Hemofarm mast 500ij/g Lioton 1000. ND mogu}i sistemski efekti kortikosteroida i ote`ano zarastanje fisura i ragada C05AA Proizvodi koji koja sadr`e kortikosteroide C05AA04 heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol Hepathrombin H. dijareja.4mg) rektalna mast (0. glavobolja. KI infekcije anorektalne regije (bakterijske. Hemofarm supozitorija (120ij + 1.1mg + 3mg + 7. umor. bradikardija. primena na sluznice. proktitis.6mg + 11. nesanica. lues).

adjuvans u terapiji limfedema kod operacije i radio. tabl. dojenje. sindromom malapsorpcije glukoze ili galaktoze (zbog prisustva laktoze u preparatu).5mg)/g Hepan. tvrda 300mg {ume}a tabl. ND svrab. 500mg.terapije karcinoma dojke. alergijske reakcije (urtikarija. bolesnici sa kongenitalnom galaktozemijom. rane koje se gnoje. ekcem). OPREZ trudno}a.C05BA53 heparin natrijum + dekspantenol IND adjuvantna terapija kod povr{inskog tromboflebitisa. ND svrab. istovremena primena sa iMAO zbog rizika od hipertenzivne epizode. upala vena sa trombozom. procianidolni oligomeri IND venolimfati~na insuficijencija. re|e palpitacije Ginkor fort. akutne tegobe kod hemoroida. varikozni ulkusi. 150mg Registar lekova 2011 477 . OPREZ trudno}a. primena na sluznice. crvenilo ko`e Venosan. (450mg + 50mg) C05CA54 ekstrakt Gingko biloba + trokserutin + heptaminol hlorid IND venolimfati~ka insuficijencija (ose}aj te`ine i bol u nogama). ra{ sa i bez pruritusa. dojenje Venoruton. veoma retko angioedem i glavobolja Endotelon. dojene. Servier film tabl. tvrda (14mg+300mg+300mg) C05CA. OPREZ trudno}a. KI otvorene rane. fotosenzitivnost. 50mg. sanofi aventis gastrorezist. Bosnalijek gel (100ij + 10mg + 10mg)/g C05C Preparati za stabilizaciju kapilara C05CA Biflavonoidi C05CA04 trokserutin IND olak{avanje tegoba i smanjene otoka povezanih sa hroni~nom venskom insuficijencijom. KI hipertireoidizam. Innotech film tabl. OPREZ trudno}a. Jadran gel (500ij + 5mg)/g C05BA 53 heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije. gorak ukus. poreme}aji retinalne i/ili horiodalne cirkulacije (uz adekvatnu etiolo{ku terapiju). Galenika krem (300ij + 2. 1g gel 2% C05CA03 diosmin IND hroni~na venska insuficijencija ("te{ke" noge). 600mg C05CA53 diosmin + hesperidin IND hroni~na venska insuficijencija.. Galenika gel (300ij + 4mg)/g Hepalpan. ND mu~nina. Ipsen kaps. Novartis kaps. ND blagi i nespecifi~ni gastrointestinalni ili neurovegetativni poreme}aji Phlebodia. dijareja. dojenje. hemoroidi Detralex. ose}aj pe~enja u epigastrijumu. OPREZ istovremena primena oralnih antikoagulanasa. peckanje Hepalpan. za~epljenje vena koagulumom. ND GIT smetnje. KI primena na velikoj povr{ini ko`e. akutne tegobe kod hemoroida. o{te}enoj ko`i i sluzoko`i. crvenilo.

adrenergi~kih receptora KI trudno}a.C05CX Ostala sredstva za stabilizaciju kapilara C05CX01 kalcijum dobesilat IND prevencija i le~enje dijabet~ne retinopatije i patolo{kih stanja venske cirkulacije donjih ekstremiteta udru`enih sa edemima. periferna vazokonstrikcija. ND glavobolja. aritmija. 50mg. 25mg. sr~anog bloka prvog stepena i Prinzmetal-ove angine. profilaksa infarkta miokarda. OPREZ prvi trimestar trudno}e Doxi-Hem. 5mg/5ml 478 Registar lekova 2011 . sindrom bolesnog sinusa. povra}anje. dijareja. intermitentna klaudikacija). aritmije. 40mg C07AA07 sotalol hlorid IND aritmija uklju~uju}i ventrikularnu tahiaritmiju Darob mite. za inj. opstipacija ili dijareja. gubitak libida C07AA Blokatori beta . hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. AstraZeneca tabl.100mg rast. 50mg. tvrda 500mg C07 BLOKATORI BETA . Hemofarm film tabl. 80mg C07AB Blokatori beta . hipotenzija. mu~nina. nemirni snovi. profilaksa migrene Corvitol. bradikardija.adrenergi~kih receptora.100mg Presolol.ADRENERGI^KIH RECEPTORA C07A Blokatori beta . hipotenzija feohromocitom. angina pektoris. aritmija. profilaksa posle infarkta. profilaksa infarkta miokarda. vrtoglavica. parestezije. Hemofarm kaps. opstruktivna bolest plu}a u anamnezi. umor. bradikardija. pogor{anje intermitentne klaudikacije. Galenika tabl. disbalans lipoproteina. metaboli~ka acidoza. Betaloc ZOK. Berlin Chemie tabl. kardiogeni {ok. astma. neselektivni C07AA05 propranolol hlorid IND hipertenzija. labilni dijabetes. suve o~i (smetnja za kontaktna so~iva). bronhospazam. stabilna sr~ana insuficijencija. razli~ite mikroangiopatije. dispneja. selektivni C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija. profilaksa migrene hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. Abbott tabl. aritmija. sa prod. profilaksa migrene angina pektoris. stabilna sr~ana insuficijencija. oslob. AV blok II i III stepena. uremija.100mg C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija. 50mg. bradikardija. profilaksa migrene Propranolol. sr~ana dekompenzacija.adrenergi~kih receptora. ra{. OPREZ je potreban kod poreme}aja periferne cirkulacije (Raynaud-ova bolest. angina pektoris. bronhospazam (naro~ito neselektivni). dispepsija. terapiju ne prekidati naglo. dojenje. flatulencija. edem. nekompenzovana sr~ana insuficijencija.

100mg Prinorm.5mg. aritmija Atenolol. 2. 100mg Panapres. Hemofarm tabl. 10mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND stabilna. Jugoremedija tabl. angina pektoris. profilaksa posle infarkta miokarda. angina pektoris Bilokord. 5mg Nevotens. aritmija. 10mg Tensec. 5mg. 5mg Nebispes.5mg . 10mg Bisobel. Zdravlje tabl. Sandoz tabl. stabilna sr~ana insuficijencija funkcionalne clase II i III. 95mg.5mg. 100mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND hipertenzija. 100mg Atenolol. 5mg Nebivolol Sandoz. Merck film tabl. Galenika tabl. 47. Niche Generics tabl. Sandoz film tabl. Merck film tabl. 5mg. 10mg Concor. 5mg. Acavis tabl.5mg. 2. 25mg Atenolol. 5mg Bisoprolol. 5mg. profilaksa migrene Metoprol XL Sandoz. 5mg. 5mg. Nini tabl. 5mg. sa modif. Berlin Chemie tabl. 2. Hemofarm film tabl. Belupo tabl. 5mg Registar lekova 2011 479 . 2. 10mg Bisoprolol. Sandoz film tabl. oslob.C07AB02 metoprolol sukcinat IND hipertenzija. angina pektoris. Ni Medic tabl. 10mg Byol. stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija Binevol.5mg. PharmaSwiss tabl 5mg Nebilet. Nini tabl. Pharmanova tabl. 50mg. 10mg C07AB12 nebivolol (u obliku hlorida) IND esencijalna hipertenzija. 190mg C07AB03 atenolol IND hipertenzija. hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funcijom Concor Cor.

bronhijalna astma. 12. retko sinkopa i edem. Slaviamed tabl. oboljenja perifernih krvnih sudova. iritacija o~iju. 12. te{ka bradikardija. 25mg Karvileks. poreme}aji sinusnog ritma. angina pektoris. hrini~na opstruktivna bolest plu}a. Sandoz film tabl 6. hroni~na insuficijencija miokarda (kombinovan sa drugim lekovima). 6. iscrpljenost.25mg). Pliva tabl.5mg.5mg. smanjenje periferne cirkulacije. Hemofarm tabl.25mg.25mg). (2. 6. kardiogeni {ok.25mg. pove}anje transaminaza Carvedigamma.adrenergi~kih receptora selektivni i tiazidi C07BB 07 bisoprolol + hidrohlorotiazid Lodoz.adrenergi~kih receptora C07AG02 karvedilol IND hipertenzija.5mg. pa koncentracija leka u plazmi mo`e da bude i do pet puta ve}a nego kod osoba sa normalnom funkcijom jetre. bradikardija. 25mg Carvetrend. Zdravlje tabl. 12. Merck film tabl.5mg Dilatrend. 25mg Coryol. suva usta.adrenergi~kih receptora i tiazidi C07BB blokatori beta . smanjena funkcija jetre. 3. poreme}aj sna. 12.1 25mg.25mg. 3. Roche tabl. insuficijencija bubrega. 12. 25mg C07B Blokatori beta .25mg. GIT smetnje. 6.25mg) Tensec plus. trombocitopenija. (5mg +12. Prinzmetalova angina.5mg+ 6. Krka tabl. OPREZ kod osoba sa cirozom jetre bioiskoristljivost preparata karvedilola se pove}ava. hipotenzija . 12. Hemofarm film tabl. 25mg Carvedilol Sandoz. glavobolja.5mg Milenol. (5mg + 6. 12.125mg.5mg) 480 Registar lekova 2011 .5mg. (10mg + 6. Artesan film tabl.C07AG Blokatori alfa i beta . 6.5mg. KI te{ka hroni~na insuficijencija srca. impotencija. ND vrtoglavica.25mg. 25mg Coryol. ortostatska hipotenzija. AV blok II i III stepena.

5mg. izrazita stenoza aorte. 10mg Amlodipin PharmaSwiss. depresija. Zdravlje kaps. PharmaSwiss tabl. 5mg. 10mg Tenox.C08 C08C BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa prete`no vaskularnim delovanjem C08CA Derivati dihidropiridina C08CA01 amlodipin (u obliku besilata) IND arterijska hipertenzija. ND glavobolja. modif. Ufar tabl. dijareja). Hemofarm kaps. stenoza aorte. izrazita stenoza aorte. KI trudno}a. 10mg Amlogal. GIT smetnje. hipertenzivna kriza. stabilna angina pektoris. bol u o~ima. mu~nina. 5mg. sa prod. oslob. 10mg Amlopin. 20mg Nifelat. sa. Galenika tabl. Krka tabl. Ni Medic tabl. OPREZ smanjena funkcija jetre. primena u prvom mesecu posle infarkta miokarda. vrtoglavica Plendil. Hemofarm film tabl. Zdravlje tabl. 5mg. 5mg. 5mg. Jugoremedijua tabl. hipertenzija (retard oblici) . eritema multiforme Alopres. 5mg. Raynaud-ov fenomen. 10mg C08CA02 felodipin IND hipertenzija. vrtoglavica. Zdravlje tabl. retko hiperplazija gingive. hipotenzija. 20mg Registar lekova 2011 481 . Sandoz tabl. 5mg.5mg. tvrda 5mg Amlodipin. palpitacije. prvi mesec posle infarkta miokarda. (mu~nina. oslob. oslob. dojenje. trudno}a. umor. 10mg Norvasc. KI nestabilna angina pektoris. 2. ND glavobolja. sa prod. PharmaSwiss tabl. crvenilo lica. oslob. 5mg. Pfizer tabl. 5mg. zabranjena upotreba soka od grejpfruta. vazospasti~na angina pektoris. sa modif. nestabilna angina. 5mg. tvrde sa prod. 10mg Amlonorm. edemi. ND glavobolja. 10mg Amlodil. crvenilo lica. 20mg Nifelat P. 10mg Monodipin. Hemofarm tabl. profilaksa angine pektoris. KI trudno}a. poliurija. 20mg Nipidin. AstraZeneca tabl. 5mg. alergijske reakcije na ko`i. porfirija. 10mg Amlodipin. 5mg. 10mg Vazotal. 5mg. 10mg Amlodipin. edem gle`njeva. o{te}enja jetre. umor. 10mg Fopin. 10mg C08CA05 nifedipin IND angina pektoris. Adamed tabl. nekontrolisana sr~ana insuficijencija. dojenje. kardiogeni {ok. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nifedipin. Zdravlje tabl. Bosnalijek kaps. fotosenzitivnost. kardiogeni {ok. oslob.

Zdravlje oblo`ena tabl. koronarna insuficijencija (svi oblici angine pektoris). glavobolja. KI trudno}a. otok gle`njeva. Berlin Chemie film tabl. porfirija. KI stenoza aorte. 40mg. AV blok (velike doze). tahikardija. 30mg rast. ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nimotop S. istovremena primena infuzije i tableta. gingivalna hiperplazija (dugotrajna primena). edem gle`njeva. bradikardija. crvenilo lica. dojenje. 80mg Verapamil. glavobolja. GIT smetnje. plu}ni edem. vrtoglavica. kardiogeni {ok. Hemofarm film tabl. trudno}a. astenija. ND glavobolja. hipotenzija. za inf. 10mg. 80mg Verapamil. aritmije. crvenilo lica. povra}anje. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Cornelin. hipertenzivna kriza. bradikardija. alergijske reakcije. poliurija Nitrepin. bolest sinusnog ~vora. 10mg C08D Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce C08DA Derivati fenilalkilamina C08DA01 verapamil hlorid IND tahikardije. vrtoglavica. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Izopamil. te{ka insuficijencija jetre i bubrega. ekstrasistole. 10mg/50ml C08CA08 nitrendipin IND arterijska hipertenzija. dojenje. beta-blokatora i lekova koji uti~u na funkciju bubrega. palpitacije. GIT smetnje (mu~nina. ND hipotenzija. kongestivna sr~ana insuficijencija. Srbolek oblo`ena tabl. hipertenzija. 80mg Verapamil Alkaloid. OPREZ insuficijencija jetre. periferni edemi. KI trudno}a. ne preporu~uje se istovremena upotreba beta-blokatora. alergija. dekompenzacija miokarda. opstipacija). Galenika film tabl. 20mg C08CA13 lerkanidipin hlorid IND blaga i umerena hipertenzija. vrtoglavica. KI trudno}a. dojenje. Alkaloid oblo`ena tabl. 80mg Verapamil. hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. nele~ena insuficijencija miokarda.C08CA06 nimodipin IND prevencija i terapija ishemi~kog neurolo{kog deficita posle subarahnoidalnog krvarenja. Zdravlje tabl. I izbegavati istovremenu primenu drugih Ca blokatora. atrijalni flater i fibrilacija koja prati WPW sindrom. ginekomastija. nestabilna angina pektoris. 10mg. impotencija. AV blok. supraventrikularne aritmije. palpitacije. ND crvenilo. Hemofarm film tabl. primena prvih mesec dana nakon infarkta. ND crvenilo lica. sinoatrijalni blok. 40mg. zamor. hipotenzija. Bayer film tabl. 20mg Lercanil. hipotenzija. 80mg 482 Registar lekova 2011 .

90mg Diltiazem Alkaloid. promena glasa. sindrom bolesnog sinusa. AV blok II ili III stepena. 20mg tabl. insuficijencija jetre i bubrega. 5mg. oslob. mogu}e smanjenje psihofizi~kih sposobnosti. periferna vaskularna bolest. 12. Zdravlje Enap. 10mg. 20mg tabl. Bosnalijek Loril. 20mg tabl. 90mg C09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN . 10mg. Remedica Enalapril Sandoz. bradikardija. neutropenija. 20mg tabl. AV blok i hipotenzija (ve}e doze) Cortiazem retard. 10mg. poreme}aj funkcija jetre. 20mg tabl. te{ka sr~ana insuficijencija. 20mg tabl. OPREZ bolesnici na terapiji diureticima (prilagoditi doze).5mg. Srbolek Skopryl.C08DB Derivati benzotiazepina C08DB01 diltiazem hlorid IND hipertenzija. 5mg. kongestivna sr~ana insuficijencija. 50mg tabl. 5mg. kao ni preparata kalijuma zbog hiperkalijemije. 5mg. 25mg. 10mg. Sandoz Enalapril. smanjena funkcija bubrega. 5mg. 20mg tabl. edem gle`njeva. 5mg. sa prod. konstantan suv ka{alj. bradikardija. OPREZ hipotenzija. abdominalni bol. KI trudno}a. trombocitopenija. 25mg. 10mg. 10mg. AV blok I stepena. monokomponentni IND esencijalna hipertenzija. renovaskularno oboljenje. Sandoz Lizinopril. 20mg tabl. Jugoremedija Lizopril. 10mg. 10mg. 20mg tabl. 10mg. 5mg. Jugoremedija Enalapril. nelagodnost u grlu. vrtoglavica. oslob. ND mu~nina. akutni infarkt miokarda. 25mg. Krka Enatens. alergijske reakcije na ko`i. 50mg enalapril maleat C09AA02 EnaHEXAL. 20mg tabl. generalizovana ateroskleroza. Sandoz Enalapril. ne preporu~uje se istovremena primena diuretika koji {tede kalijum. 10mg. profilaksa i terapija angine pektoris. zamor. Hemofarm tabl. agranulocitoza C09AA01 kaptopril Kaptopril Alkaloid. KI trudno}a. stenoza aorte. 5mg. Alkaloid Katopil. Hemofarm tabl. 10mg. WPW sindrom. 50mg tabl. 20mg tabl. sa prod. dojenje. dojenje. glavobolja. 20mg Registar lekova 2011 483 . Alkaloid tabl. kardiogeni {ok. 5mg. 20mg tabl. Galenika Zorkaptil. ND hipotenzija (naro~ito na po~etku terapije). 10mg. Belupo Lisinopril Sandoz.ANGIOTENZIN SISTEM C09A Inhibitori angiotenzin konvertuju}eg enzima (ACE). 10mg. ukusa. PharmaSwiss Prilenap. Hemofarm lizinopril C09AA03 Irumed. Alkaloid tabl. 20mg tabl. monokomponentni C09AA Inhibitori ACE .

5mg.10mg tabl. bolovi u zglobovima i grudima. PharmaSwiss zofenopril kalcijum C09AA15 Zofecard.5mg. Hemofarm film tabl. ND hipotenzija (efekat prve doze). Hemofarm Ramipril. 10mg. PharmaSwiss Monotens. 5mg. (10mg + 25mg) Enalapril HCT. Krka Ampril. 30mg C09B Inhibitori ACE. Roche Prilazid. Galenika Zobox. 2. Krka tabl. Servier tabl.5mg) Enap H. 5mg tabl. suvi ka{alj. kolagenoze (lupus. povra}anje. 5mg film tabl. Genericon Pharma Ramitens. 2. film tabl. 1. 2. 1.5mg. KI preosetljivost na ACE inhibitore. 2. 2.5mg) Enap HL. gr~evi u mi{i}ima. Ufar Ramipril. OPREZ generalizovana arterioskleroza. 5mg. malaksalost vrtoglavica. Hemofarm tabl. Sandoz Prilinda. ose}aj nelagodnosti u grlu.5mg. 2. dojenje. Hemofarm fosinopril natrijum C09AA 09 Monopril. 5mg tabl. kombinacije C09BA Inhibitori ACE i diuretici IND svi oblici esencijalne hipertenzije kod kojih je indikovana kombinovana terapija. (10mg +12. Zdravlje tabl. Hemofarm tabl. (10mg + 25mg) 484 Registar lekova 2011 . Ni Medic Ramipril Genericon. 7. 5mg. 8mg tabl. 2. 5mg film tabl.5mg. 2mg. 10mg ramipril C09AA05 Ampril. 2. (10mg + 25mg) Prilenap HL.5mg.5mg. 5mg. Menarini film tabl. (20mg + 12. mu~nina. 5mg. (20mg + 6mg). 4mg.25mg. promene glasa i ukusa. 10mg tabl. 5mg film tabl.5mg. 1. glavobolja. 4mg.5mg). 10mg tabl. ra{.5mg. elektrolite i glikemiju).5mg.5mg. 20mg film tabl. 10mg tabl. obostrano su`enje bubre`nih arte-rija. Slaviamed Piramil.5) Prilenap H. 10mg tabl. 5mg tabl.25mg. tiazidne diuretike i sulfonamide.C09AA04 perindopril Prenessa. 5mg tabl. 10mg tabl. groznica. 10mg tabl. 5mg.25mg. Galenika Inhibace. povi{enje ureje u krvi C09BA02 enalapril maleat + hidrohlorotiazid EnaHEXAL comp.25mg. 2. 2. 2.5mg. 2.5mg. 20mg tabl. Krka tabl.5mg. A.5mg. 10mg.. 1. te{ka insuficijencija bubrega. dijareja. 2. alergijske reakcije uklju~uju}i angioneuroti~ki edem. Sandoz tabl. 20mg cilazapril C09AA08 Cilazapril. PharmaSwiss Tritace. tahikardija. (10mg + 12. azotemija. trudno}a. Zdravlje kvinapril (u obliku hlorida) C09AA06 Hemokvin. Krka Prexanil. 10mg.kontrolisati funkciju bubrega. sanofi aventis Vivace. 8mg. (20mg + 12. 15mg. sklerodermija .

PharmaSwiss tabl.C09BA02 enalapril maleat + indapamid Enzix.5mg) Registar lekova 2011 485 .625mg) ramipril + hidrohlorotiazid C09BA05 Ampril HD. Galenika film tabl. Galenika film tabl. (5mg + 12.5mg) Lizopril H.5mg + 12.5mg Enzix duo forte. (10mg + 12. (10mg + 12.5). (2. Sandoz tabl.5mg lizinopril + hidrohlorotiazid C09BA03 Iruzid.5). (2. Hemofarm tabl. Hemofarm tabl. (20mg + 12.5mg).5mg) Prilazid plus. Krka tabl. (5mg + 25mg) Prilinda plus.5mg + 12.5mg) Inhibace plus. (5mg + 25mg) Vivace Plus.5mg + 12.5mg + 12. 10mg + film tabl 2.5mg + 0. (20mg + 12. (5mg + 25mg) Ampril HL.5mg + 12. (20mg + 12. (20mg + 25mg) Lisinopril H Sandoz. Enzix duo. Servier tabl.25mg) Prexanil Combi LD.5). Hemofarm tabl. Hemofarm film tabl.5mg) perindopril + indapamid C09BA04 Co Prenessa. sanofi aventis tabl. (5mg + 25mg) kvinapril hlorid + hidrohlorotiazid C09BA06 Hemokvin plus. Sandoz tabl. Hemofarm tabl. PharmaSwiss tabl.25mg) Prexanil Combi. (5mg + 1. (2mg + 0. sanofi aventis tabl. (2. (5mg + 25mg) Tritace comp LS.5mg) Piramil HCT. (5mg + 25mg) Ramicomp Genericon. Krka tabl. (20mg + 12.5mg) Monotens Plus. (20mg + 12.5mg) fosinopril natrijum + hidrohlorotiazd C09BA09 Monopril plus. Belupo tabl. (2. 10mg + film tabl 2.5mg) Tritace comp. Alkaloid tabl.5mg + 12.25mg) film tabl.5mg).625mg). Genericon tabl. 20mg + film tabl 2.5mg).5mg). (4mg + 1. Roche film tabl. (4mg + 1. (2. (2. (20mg + 12. (5mg + 25mg) Ramipril H. (2. Servier film tabl. Ufar tabl.5mg) cilazapril + hidrohlorotiazid C09BA08 Cilazapril 5 plus. Krka tabl. (5mg + 12. Bosnalijek tabl. (5mg + 12.5mg. (10mg + 12.5mg) Skopryl plus. Zdravlje tabl.

akutni infarkt miokarda. 100mg Lakea. sa prod. ND hipotenzija. 50mg. zamor. tahikardija. ospa. 50mg.5mg + 2. Hemofarm film tabl. vrtoglavica. bol u grudima. terapija poreme}aja rada bubrega kod pacijenata sa hipertenzijom i dijabetesom tipa 2 u okviru antihipertenzivne terapije. glavobolja.C09BB Inhibitori ACE i blokatori kalcijumskih kanala C09BB05 felodipin + ramipril IND esencijalna hipertenzija koja se ne mo`e adekvatno kontrolisati primenom samo felodipina ili ramiprila. suvi ka{alj Triapin. periferni edem. crvenilo lica. KI trudno}a. monokomponentni IND hipertenzija. OPREZ blaga i umerena bubre`na insuficijencija. OPREZ smanjena funkcija bubrega. Galenika film tabl. 50mg. 50mg Lorista. mu~nina Lisonorm. glavobolja. KI trudno}a. potrebno je pratiti koncentraciju kalijuma i kreatinina u plazmi.5mg) C09BB03 lizinopril + amlodipin IND esencijalna hipertenzija. te{ka insuficijencija jetre ili bubrega. 100mg eprosartan C09CA02 Teveten. mo`dani udar. 100mg Prelow. AV blok II i III stepena. oslob. tahikardija. povra}anje. nestabilna angina pektoris.5mg. Pliva film tabl. 25mg. koronarna ili cerebrovaskularna insuficijencija. 50mg Losartic. urtikarija. dojenje. angioedem C09CA01 losartan kalijum Cozaar. Chinoin tabl. mu~nina. 50mg. mijalgija. pove}ana koncentracija kreatin kinaze u plazmi. 50mg Lotar. sa prod. oslob. zamor. Sandoz film tabl. ND glavobolja. ka{alj. Krka film tabl. Gedeon film tabl. 50mg. stenoza aorte. 25mg. 100mg Losar. monokomponentni C09CA Antagonisti receptora angiotenzina II. povra}anje. ND hipotenzija. 600mg 486 Registar lekova 2011 . 50mg. 100mg LozarEP. KI angioedem u anamnezi. mu~nina. o{te}enje jetre. seksualna disfunkcija. pruritus. Solvay film tabl. ra{. 50mg Sentor. dispepsija. Ni Medic film tabl. 100mg Rasoltan. hipertrofi~na kardiomiopatija. bolesnici na terapiji diureticima. Chinoin tabl. kardiovaskularni {ok. dijareja. dojenje. dojenje. OPREZ stenoza renalnih arterija. (5mg + 5mg) Triapin mite. stenoza aorte. (2. Kern Pharma film tabl. Gedeon tabl (10mg + 5mg) C09C Antagonisti receptora angiotenzina II. nele~ena sr~ana insuficijencija. 50mg Erynorm. urtikarija. astenija. hipertenzija kod pacijenata sa hipertrofijom leve komore. Zdravlje film tabl. 50mg Losartan. periferna vaskularna bolest. bol u abdomenu. vrtoglavica. Liconsa film tabl. MSD tabl. 12. hiperkalijemija. trudno}a. Alkaloid film tabl. vrtoglavica.

bol u abdomenu. 300mg kandesartan cileksetil C09CA06 Atacand. Nini film tabl. Krka film tabl. mu~nina. (50mg + 12.C09CA03 valsartan Diovan. 32mg telmisartan C09CA07 Micardis. (50mg + 12. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre. hiponatrijemija. 40mg. ND bol u grudima. KI trudno}a. dijareja. 10mg. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. ra{ Lorista H. Pliva film tabl. artritis. kombinacije C09DA Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici C09DA01 losartan kalijum + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. OPREZ hipovolemija. holestaza. AstraZeneca tabl. Boehringer tabl. stenoza renalne arterije. 40mg. te{ka hipokalijemija. 80mg. 4mg. 300mg Irda.5mg) Registar lekova 2011 487 . Krka film tabl. 80mg olmesartan medoksomil C09CA08 Menartan. hipotenzija. edem. 40mg. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija. 160mg film tabl. Galenika film tabl. bilijarna ciroza. sistemski lupus eritematodes. aritmija. hiperhidroza. 16mg.5mg) Lorista HD. vrtoglavica. 80mg Micardis. Bayer tabl. vertigo. stenoza aortne i mitralne valvule. 150mg. Krka film tabl. 160mg. 75mg. 80mg Pritor. Berlin Chemie film tabl. 8mg. 40mg. 40mg C09D Antagonisti receptora angiotenzina II. hipokalijemija. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega. Novartis Valsacor. (50mg + 12. 160mg film tabl. sr~ana slabost.5mg) Losartic plus. dojenje. 40mg. hiponatrijemija. dispepsija. 20mg. svrab. 150mg. mialgija. 75mg. 80mg. Nobel film tabl. Krka Valsartan. primarni aldosteronizam. 320mg irbesartan C09CA04 Iracor. Delpharm tabl. 80mg. (100mg + 25mg) Losar plus. mi{i}na slabost.

dijareja. OPREZ hipotenzija. vrtoglavica. aritmija. (80mg + 12. bilijarna ciroza. sistemski lupus eritematodes. anksioznost. navala vru}ine. transplantacija bubrega. hiperkalcemija. dispepsija. te{ka hipokalijemija. zamor.5mg) C09DA07 kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija.C09DA03 valsartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. slabljenje bubre`ne funkcije Atacand plus tabl (16mg + 12. hiponatrijemija. Krka film tabl.5mg) i (300mg + 12. hipokalijemija Micardis plus. dispepsija. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. mijalgija. hiperkacemija. glavobolja. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre. artralgija. holestaza. vrtoglavica. (160mg + 12. OPREZ hipovolemija. sr~ana slabost. stenoza mitralnih i aortnih zalistaka. stenoza renalne arterije.5mg). KI trudno}a. infekcije urinarnog trakta. refraktorna hipokalijemija. faringitis. OPREZ hipotenzija. glavobolja. pove}anje kreatinina i kreatin kinaze. hipotenzija. tinitus. (160mg + 25mg) Valsacombi. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija.5mg) 488 Registar lekova 2011 . hipotenzija. vertigo. hiperhidroza. tahikardija. dijareja.5mg) C09DA07 telmisartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega. o{te}enje bubrega ili jetre.5).5mg) tabl. mu~nina. (80mg + 12. anemija. vrtoglavica. ND bol u grudima. holestaza. dispepsija. artritis. (160mg + 25mg) C09DA04 ibesartan + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija. (80mg + 25mg) Pritor Plus. bilijarna ciroza i holestaza. mialgija. ka{alj. dijareja. ND sindrom sli~an gripu. bol u ekstremitetima. bilijarna ciroza i holestaza. hipokalijemija.5mg). seksualna disfunkcija Co . poreme}aj uriniranja. o{te}enje bubrega ili jetre. dojenje. dijareja. KI trudno}a. hiperkalcemija. hepatitis. (80mg + 12. hipotenzija. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija. anurija. trombocitopenija. edem. infekcije urinarnog trakta. ND pove}anje nivoa ureje u krvi. edem. stenoza renalne arterije. bol u abdomenu. ka{alj. sinuzitis. (150mg + 12. tahikardija. rinitis. mu~nina. (160mg + 12. ra{ Co . Boehringer tabl. stenoza renalne arterije. povra}anje.Diovan. bolovi u le|ima i mi{i}ima. hipokalijemija. tinitus. Novartis film tabl. dojenje. hiponatrijemija.5). KI trudno}a.5mg) tabl. vizuelni poreme}aji. ND smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. (40mg + 12. smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. primarni aldosteronizam. mu~nina. depresija. Nobel film tabl. mi{i}na slabost.5mg) tabl. preosetljivost na sulfonamide i derivate sulfonamida. (40mg + 12. te{ke bolesti jetre i bubrega. poreme}aj uriniranja. slabljenje bubre`ne funkcije. povra}anje. Bayer tabl. oticanje ekstremiteta. (80mg + 12. vrtoglavica. svrab. gastritis. primarni aldosteronizam. refraktorna hipokalijemija. KI trudno}a. polakiuria. dojenje.Irda. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. dojenje. stenoza aortne i mitralne valvule. ko`ni vaskulitis.

smanjenje rizika kod bolesnika sa koronarnom bole{}u. Novartis film tabl (5mg + 80mg). tinnitus. erektilna disfunkcija. . koronarna bolest srca nakon koronarne kateterizacije. polakiurija. sr~ana slabost. Novartis film tabl. sinkopa. 300mg C10 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Svi lekovi iz ove grupe primenjuju se kao dopuna dijeti koja je obavezna sve vreme terapije. 150mg. pruritus. vizuelni poreme}aji. dojenje. potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega. C10A Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AA Inhibitori HMG CoA reduktaze IND primarna hiperholesterolemija kod koje dijeta nema odgovaraju}i efekat.samo za atorvastatin i simvastatin). artralgije. I statine ne treba uzimati istovremeno sa fibratima a naro~ito gemfibrozilom (pove}an ruzik od miopatija) Registar lekova 2011 489 . poliurija. kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. o{te}enje jetre ili bubrega. insuficijencija bubrega. ND nazofaringitis. bol u larinksu i farinksu. angioedem Rasilez. ND dijareja. naleti vru}ine Exforge. glavobolja. primarnihiperaldosteronizam. proliv. nesanica. te{ko o{te}enje jetre. pospanost. sekundarna prevencija velikih kardiovaskularnih doga|aja (koronarna revaskularizacija. te{ko o{te}enje bubrega i bolesnici na dijalizi. terapiju treba prekinuti). mu~nina. (familijarna heterozigotska i homozigotska hiperholesterolemija. edemi. KI trudno}a. ako je izrazito pove}anje kreatin fosfokinaze. opstipacija. hiperkalijemija. me{ovite hiperlipidemije . porfirija. egzantem. astenija. (5mg + 160mg) i (10mg + 160mg) C09X Drugi lekovi koji deluju na renin-angiotenzin sistem C09XA Inhibitori renina C09XA02 aliskiren IND esencijalna hipertenzija. ka{alj. OPREZ deca. angioedem u anamnezi. influenca. umor. anksioznost. parestezije. dojenje. dojenje. OPREZ smanjena koncentracija natrijuma i volumena te~nosti u cirkulaciji. hiperhidroza. akutna oboljenja jetre. bol u abdomenu. transplatacija bubrega. hipotenzija. ND bolovi u mi{i}ima (reverzibilni miozitis. crvenilo. vertigo. spazam mi{i}a. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. tahikardija. sr~ana smrt i nefatalni infart miokarda). osip. opstipacija ili dijareja. OPREZ dijabetes. abdominalni bol. palpitacije. eritem. umor. glavobolja. oticanje zglobova. trudno}a.C09DB Antagonisti receptora angiotenzina II i derivati dihidropiridina C09DB01 amlodipin + valsartan IND esencijalna hipertenzija. stenoza aortne i mitralne valvule. ra{. bol u le|ima. KI preosetljivost na lek. KI drugi i tre}i trimestar trudno}e. vrtoglavica. flatulencija. stenoza renalne arterije. suva usta. bilijarna ciroza i holestaza.

40mg. 10mg. jetre. 20mg. 10mg. AstraZeneca C10AB Fibrati IND hiperlipoproteinemija tipa IIa. 80mg pravastatin C10AA03 Pralip. 40mg film tabl. oslob. 10mg. alopecija. Pfizer film tabl. Ni Medic Simvax. 40mg film tabl. Sandoz Simvabel. PharmaSwiss Pravapres. holelitijaza. 10mg. 20mg kaps. Medico Uno Vasilip. impotencija. 10mg. 20mg i 40mg Atoris. Sandoz PravaCor. 10mg. 10mg. 20mg. sa prod. tvrda 160mg Registar lekova 2011 . depresija. 10mg. 40mg film tabl. 10mg. 20mg. Belmac Simvastatin. IV. insuficijencija bubrega. 40mg tabl. Zdravlje Simvastatin ICP. 450mg kaps. Alkaloid Simva Sandoz. Hemofarm film tabl. tvrda 100mg film tabl. 10mg. 10mg. Novartis Lescol XL. Sopharma fluvastatin C10AA04 Lescol. nije dozvoljena istovremena primena gemfibrozila sa repaglinidom (pove}an rizik nastanka ozbiljne hipoglikemije) C10AB04 gemfibrozil Sinelip. 80mg Tulip. 20mg. 40mg. 20mg. 40mg tabl. 30mg. 20mg. hipoalbuminemija. 20mg. Medico Uno film tabl. nefrotski sindrom. 40mg ciprofibrat C10AB08 Lipanor. 20mg. 40mg. Slaviamed film tabl. glavobolja. sanofi aventis fenofibrat C10AB05 Fenolip. 20mg. 5mg. 40mg film tabl. 40mg Atoris. urtikarija. tvrda 20mg. 20mg film tabl.C10AA01 simvastatin Cholipam. 20mg. Nobel film tabl. IIb.40mg film tabl. alkoholizam. 40mg tabl. 10mg. ND holelitijaza. 20mg Dislipat. Novartis atorvastatin (u obliku kalcijum trihidrata) C10AA05 Atacor. 40mg. Ifibrate a naro~ito gemfibrozil ne treba uzimati istovremeno sa statinima (pove}an ruzik od miopatija). 20mg. 20mg. Jadran Simvor. 80mg Sortis. 80mg Lipidra. 20mg film tabl. 80mg tabl. 20mg rosuvastatin C10AA07 Crestor. GIT smetnje. KI trudno}a. 10mg. Hemofarm film tabl. sekundarne trigliceridemije. Slaviamed Zocor. Hemofarm Hollesta. PharmaSwiss 490 kaps. 20mg. 40mg film tabl. MSD film tabl. 10mg. 10mg. 20mg. 10mg. 10mg. 10mg. i V. 40mg film tabl. 20mg. anemija ili leukopenija. Zdravlje film tabl. 10mg. Krka film tabl. III. ra{.

anoreksija. abdominalni bol. OPREZ miopatija. KI trudno}a. dispepsija. nekontrolisani hipotiroidizam. 1000mg C10AD52 nikotinska kiselina + laropiprant IND terapija dislipidemije (u kombinaciji sa inhibitorima HMG-CoA reduktaze ili kao monoterapija) posebno kod bolesnika sa kombinovanom. ND glavobolja. abdominalni gr~evi. dijareja. crvenilo. KI zna~ajna ili neobja{njiva disfunkcija jetre. svrab. povra}anje. eitem. ND suva ko`a. trombocitopenija. nasledni mi{i}ni poreme}aji u anamnezi. parestezija. holelitijaza. hiperpigmentacija. arterijsko krvarenje. 750mg. zloupotreba alkohola. ose}aj toplote. smanjenje tolerancije na glukozu. familijarna hiperholesterolemija uz dijetu i statine. MSD tabl. MSD tabl. mu~nina. povra}anje. (20mg + 10mg). pankreatitis. (1000mg +20mg) Trevaclyn. insuficijencija jetre. rabdomioliza. dijareja. dijareja. holecistitis. homozigotna sitosterolemija (fitosterolemije) uz dijetu. angioedem (retko). OPREZ trudno}a. nadutost. glavobolja. pepti~ki ulkus. rabdomioliza. hiperuricemija Niaspan. osip. istovremena primena sa potentnim inhibitorima CYP3A4. mu~nina. bol u mi{i}ima. nesvestica. me{ana hiperlipidemija. me{ovitom dislipidemijom sa povi{enim nivoima LDL holesterola i triglicerida i niskim HDL holesterolom kao i bolesnika sa heterozigotnom familijarnom i nefamilijarnom hiperholesterolemijom. MSD tabl. giht. mijalgija. o{te}enje bubrega. nauzeja. OPREZ dijabetes. preosetljivost nalek. 10mg C10B Lekovi koji smanjuju lipide u serumu i kombinacije C10BA Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu C10BA02 simvastatin + ezetimib IND primarna hiperholesterolemija (heterozigotna familijarna i nefamilijarna). smanjena funkcija jetre. urtikarija Tredaptive. ne preporu~uje se istovremena upotreba fibrata i ciklosporina. 500mg. (40mg + 10mg) Registar lekova 2011 491 .C10AD Nikotinska kiselina i derivati C10AD02 nikotinska kiselina IND hiperlipidemija. artralgija. zamor. pove}anje transaminaza Inegy. pove}anje nivoa enzima jetre Ezetrol. oslob. urtikarija. trudno}a. opstipacija. miopatija. sa prod. sa modif. oslob. sa modif. ra{. mu~nina. stariji pacijenti. nekontrolisani hipertireoidizam. MSD tabl. aktivni pepti~ki ulkus. pruritus. (10mg + 10mg). (1000mg +20mg) C10AX Ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AX09 ezetimib IND primarna hiperholesterolemija. OPREZ stariji od 70 godina. ND dijareja. dojenje. abdominalni bol. hiperglikemija. preosetljivost na simvastatin ili ezetimib. hepatitis. ND glavobolja. zloupotreba alkohola. bubre`na insuficijencija. nasledni mi{i}ni poreme}aji. 375mg. oslob. KI dojenje. zamor. Merck tabl. deca ispod 10 godina. `utica.

akutna oboljenja jetre.C10BX Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa drugim lekovima C10BX03 atorvastatin + amlodipin IND hiperholesterolemija kod bolesnika sa hipertenzijom i/ili anginom pectoris. mu~nina. eritema multiforme. astenija. vrtoglavica. leukopenija. edemi. mijalgija. Pfizer film tabl. OPREZ deca. trombocitopenija Caduet. dijareja. dojenje. crvenilo lica. potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega. umor. (10mg + 5mg). nesanica. kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. abdominalni bol. porfirija. trudno}a. KI preosetljivost na atorvastatin ili amlodipin. (10mg + 10mg) 492 Registar lekova 2011 . ND glavobolja.

.

KI ne primenjuje se na otvorene rane ili opekotine Nystatin.05% + 1% + 0. kontaktni dermatitis Daktanol. Hemofarm krem 20mg/g D01AC20 betametazon (u oliku dipropionata) + klotrimazol + gentamicin sulfat IND me{ovite gljivi~no bakterijske infekcije sa inflamacijom. Galenika krem 2% D01AC03 ekonazol nitrat IND dermatomikoze ko`e (izuzev kosmatih delova). svrab. edem. pitirijazis verzikolor. onihomikoze. Pytiriasis versicolor. ko`ne erupcije Mycoseb. onihijaza i paronihijaza uzrokovana kandidom. OPREZ trudno}a. rastvor 1% D01AC08 ketokonazol IND povr{inske i duboke mikoze ko`e i kosmatih delova. upala. fotosenzitivnost. ND retko crvenilo ko`e. ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. OPREZ trudno}a. vaginalna monilijaza. svtab Ecalin. poja~ana maljavost kod du`e primene Triderm. KI nano{enje na lezije ko`e izazvane virusnim infekcijama (herpes simplex. reakcije preosetljivosti. Jugoremedija krem 1% sprej za ko`u. dermatitis. urtikarija Canesten. TBC ko`e. Erythrazma. ND lokalni eritem. perutanje. Zdravlje krem 1% D01AC02 mikonazol nitrat IND gljivi~ne infekcije ko`e. Hemofarm {ampon 2% D01AC12 fentikonazol nitrat IND dermatomikoze. Bayer krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% Kansen. peckanje. svrab Fentikol.05% + 1% + 0. kontakt sa o~ima. ND pe~enje. Schering mast (0. Hemofarm mast 100 000ij/g D01AC Derivati imidazola i triazola D01AC01 klotrimazol IND dermatomikoze. ND iritacija ko`e. novoro|en~ad. ose}aj pe~enja.1%) 494 Registar lekova 2011 .1%) krem (0. akne vulgaris. OPREZ dugotrajna primena na ve}im povr{inama ko`e. rozacea. ov~ije boginje). svrab i iritacija na mestu primene.E!!!!!!! LPAB!J!QPULPAOP!ULJWP LEKOVI ZA LE^ENJE KO@E I POTKO@NOG TKIVA D01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D01A Antimikotici za lokalnu primenu D01AA Antibiotici D01AA01 nistatin IND kutana i mukokutana kandidijaza. bol. ND ra{. plikovi. OPREZ trudno}a.

tinea cruris. OPREZ trudno}a. artralgija. ND crvenilo. glavobolja. kandidijaza ko`e. anksioznost. Nobel Ilac krem 1% D01B Antimikotici za sistemsku primenu D01BA Antimikotici za sistemsku primenu D01BA02 terbinafin hlorid IND onihomikoze. mu~nina. tinea corporis. ND ose}aj nelagodnosti u stomaku. 250mg Myconafine. Novartis Consumer rastvor za ko`u 1% Mycofin. nezasi}ene masne kiseline IND atopijski dermatitis. te~ni parafin + masne komponente IND atopijski dermatitis.D01AC52 mikonazol nitrat + hidrokortizon IND akutne ili egzarcerbirane dermatomikoze sa izra`enom upalom ili one kod kojih je do{lo do superinfekcije Gram . dehidrirana ko`a Linola. Dr August Wolff krem hidrofilni 0. urtikarija. tinea pedis. akutna generalizovana egzantemozna pustuloza. depresija. Dr August Wolff (rastvor za ko`u) uljana kupka 200ml Registar lekova 2011 495 . ND retko ose}aj topline na mestu aplikacije Daktacort. Actavis M. sifilis. tinea cruris. dojenje. Novartis Consumer krem 1% Lamisil Once 1%. poreme}aj ukusa i retko o{te}enje jetre sa `uticom. Novartis tabl. vrtoglavica. pogor{anje psorijaze. holestazom i hepatitisom Lamisil.5% Linola Fett. vakcinacija. vari~ele. 250mg D02 Emoliensi i protektivi D02A Emoliensi i protektivi D02AC Te~ni parafin i preparati masti D02AC. dojenje. OPREZ trudno}a. ra{.. tinea corporis. svrab. dijareja. insuficijencija bubrega ili jetre. toksi~na epidermalna nekroliza. pancitopenija.pozitivnim bakterijama. dehidrirana ko`a Linola Fett N. KI tuberkuloza ko`e. gubitak apetita. mijalgija. tinea capitis. ose}aj pe~enja Obytin. Janssen Pharmaceutica krem (20mg + 10mg)/g D01AE Ostali antimikotici za lokalnu primenu D01AE14 ciklopiroks olamin IND tinea pedis. 125mg. svrab i peckanje na mestu aplikacije Lamisil. OPREZ trudno}a. parestezija. Dr August Wolff krem hidrofilni (masni) 0. ko`na kandidijaza.. herpes simpleks. Stevens-Johnson-ov sindrom.815% D02AC. ND prolazni nadra`aj ko`e. deca do 6 godina. Jugoremedija krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% D01AE15 terbinafin IND pityriasis vesrsicolol i druge gljivi~ne infekcije ko`e. tabl. ne sme da do|e u kontakt sa o~ima. hipostezija.

Dr August Wolff krem 20% D02AE proizvodi karbamida D02AE01 urea IND suve dermatoze sa perutanjem ko`e. dekubitus.. urtikarija. Pliva mast 1% D04AA13 dimentinden maleat IND ubodi insekata pra}eni svrabom. anestetike i sl. fotosenzitivne reakcije Fenistil. Bayer krem (5% + 0. ispucalost ko`e Linola Gamma. svrab.opekotine od sunca ili alergija na sunce. Bayer mast 5% krem 5% Panthenol.5%) D04 SREDSTVA PROTIV SVRABA (UKLJU^UJU]I ANTIHISTAMINIKE. ihtioze Linola Urea. crvenilo. neurodermatitis. ND su{enje ko`e. primena na otvorenim ranama. ekcem. Hemofarm mast 5% D03AX. KI vari~ele.D02AC.. ND puritus . sluzoko`i i u blizini oka. za pobolj{anje epitelizacije Bepanthen. dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid Bepanthen plus. ulje semena `utog no}urka IND ekcem.1% 496 Registar lekova 2011 . Novartis Consumer gel 0. OPREZ primena na velikim povr{inama ko`e i u du`em periodu. crvenilo sa otokom i fotosenzitivna reakcija Synopen. ekcem.) D04AA Antihistaminici za lokalnu primenu D04AA09 hlorpiramin hlorid IND alergijski i esencijalni puritus na manjim povr{inama ko`e. opekotine. ANESTETIKE I SL. Dr August Wolff krem 120mg/g D03 PREPARATI ZA LE^ENJE RANA I ULCERACIJA D03A Preparati za terapiju o`iljaka D03AX Ostali preparati za terapiju o`iljaka D03AX03 dekspantenol IND dermatitisi razli~ite etiologije. KI deca do 2 godine. ose}aj pe~enja na mestu aplikacije. opekotine.) D04A Sredstva protiv svraba (uklju~uju}i antihistaminike. OPREZ koristiti na ograni~enoj povr{ini ko`e i najvi{e do 7 dana.

KI trudno}a. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). trudno}a (teratogenost). dojenje Zorac. dojenje (primena na velikim povr{inama ko`e). Pharm. eritem. metotreksata. 25mg D06 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D06A Antibiotici za lokalnu primenu D06AX Ostali antibiotici za lokalnu primenu D06AX01 fusidat natrijum IND stafilokokne infekcije ko`e. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. KI deca do 2 godine. ekcem. ostali poreme}aji keratinizacije rezistentni na klasi~nu terapiju. OPREZ trudno}a nije dozvoljena za vreme niti 2 godine posle terapije.1% D05B Antipsorijatici za sistemsku primenu D05BB Retinoidi za terapiju psorijaze D05BB02 acitretin IND generalizovana psorijaza rezistentna na klasi~nu terapiju. velikih doza vitamina A i keratolitika. znojenje. OPREZ trudno}a. ne preporu~uje se istovremena primena tetraciklina. ra{ Stanicid. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. ND fotosenzitivne reakcije. tvrda 10mg. Cenexi kaps. Darier-ova bolest. opadanje kose Neotigason.05% i 0. akne. fotosenzitivne reakcije Dermodrin. Hemofarm mast 2% Registar lekova 2011 497 . kod pro{irenih vena.D04AA32 difenhidramin IND ubodi insekata pra}eni svrabom. ND suvo}a usta. lichen planus. KI smanjena funkcija jetre ili bubrega. obavezna je kontrola hepati~nih funkcija i lipida u plazmi. ND kontaktni dermatitis. ose}aj `e|i. Belupo gel 0. opekotine od sunca ili alergija na sunce. ne preporu~uje se intezivno izlaganje UV zracima. Fabrik Montavit krem 20mg/g D05 LEKOVI ZA LE^ENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) D05A Antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX Ostali antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX 05 tazaroten IND psorijaza. dojenje. malih boginja i plikova na ko`i. urtikarija. primena na otvorene rane i sluzoko`u.

bockanje. eritem. neurodermatitis. ND svrab. furunkuloza). sekundarne infekcije ko`e (postoperativne rane. dojenje.1% D06AX09 mupirocin IND bakterijske infekcije ko`e (impetigo. ulcus cruris. folikulitis. Herpes zoster. KI trudno}a (ako je ope~ena povr{ina ve}a od 20%). ekcem). suva ko`a i pe~enje na mestu primene Mirobact. ND kontaktni dermatitis Viru-Merz-Serol. kontakt sa o~ima ili sluzoko`om nosa. varikoznih i dekubitusnih ulkusa. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. Merz gel 1% D06BB03 aciklovir IND primarni i rekurentni genitalni herpes. ND fotosenzitivne reakcije. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. Belupo mast 2% D06B Hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BA Sulfonamidi D06BA01 sulfadiazin srebro IND spre~avanje i le~enje infekcija kod opekotina. OPREZ trudno}a. KI preoseljivost na mupirocin ili propilen glikol. nedono{~ad i novoro|en~ad u toku prva 2 meseca `ivota. oticanja ili stvaranja vezikula koje se {ire. Galenika mast 0. KI Herpes simplex infekcije u fazi vezikula naro~ito ako su pukle. ra{ Gentamicin. Herpes zoster ako je do{lo do intenzivnog crvenila. ND svrab i eritem na mestu aplikacije Aciklovir. Zdravlje krem 5% 498 Registar lekova 2011 . dojenje.D06AX07 gentamicin sulfat IND bakterijske infekcije ko`e. ND mogu}a senzibilizacija Sanaderm Zdravlje krem 1% D06BB Antivirusni lekovi D06BB02 tromantadin hlorid IND Herpes simplex infekcije ko`e i semimukoznih membrana naro~ito u inicijalnoj fazi. OPREZ trudno}a. abrazije. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). mogu}nost resorpcije propilen glikola iz otvorenih rana i o{te}ene ko`e. preosetljivost na sulfonamide. crvenilo. Jugoremedija mast 5% Aciklovir.

1% Registar lekova 2011 499 .25% mast 0. Jugoremedija Esperson M. OPREZ nije dozvoljena dugotrajna upotreba. bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e. Belupo krem 0. TBC ko`e. herpes simplex. DERMATOLO[KI PREPARATI IND inflamatorni poreme}aji ko`e kao {to su ekcemi. akne D07A Kortikosteroidi. Alkaloid krem 0.025% diflukortolon valerat D07AC06 Decotal.1% Elocom. Panfarma krem 0. atrofija ko`e. ne preporu~uje se upotreba kod dece. Jugoremedija Esperson mite.5% D07AB Kortikosteroidi srednje jakog delovanja (grupa II) D07AB10 alklometazon dipropionat Afloderm. ND iritacija ko`e Rozamet. Galenika krem 0..1% mometazon furoat D07AC13 Elocom. Jugoremedija D07AC04 fluocinolon acetonid Panolon. 5mg/g mast 0.025% Sinoderm. Jadran krem 10mg/g D07 KORTIKOSTEROIDI. Galenika mast 2. naro~ito na licu.025% mast 0. Schering rastvor za ko`u 0.1% gel 0.1% mast 0.05% mast 0.025% krem 0. Belupo krem 0. psorijaza i dr. ND kontaktna senzibilizacija. KI virusne. monokomponentni D07AA Kortikosteroidi slabog delovanja (grupa I) D07AA02 hidrokortizon Hydrocortison. vakcinacija. poja~ana maljavost.025% mast 0. strije. OPREZ tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti ili UV zra~enju. Labo krem 0.D06BX Ostali hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BX01 metronidazol IND rozacea. 5mg/g D07AC Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III) D07AC01 betametazon (u obliku dipropionata) Beloderm. depigmentacija. vari~ele.05% mast 0.25% krem 0.05% dezoksimetazon D07AC03 Esperson.

KI tuberkuloza ko`e. Schering mast (0. slabog delovanja. kombinacije sa antibioticima D07CA Kortikosteroidi. virusne. Galenika mast (1% + 3%) D07CC Kortikosteroidi. bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e.05% + 0.5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0.25mg + 3300ij)/g D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI D08A Antiseptici i dezinficijensi Preparate iz ove grupe treba uvek upotrebiti u razbla`enju koje je propisao proizvo|a~.1%) mast (0. Belupo mast (0. kombinacije sa antibioticima IND inflamatorni procesi na ko`i pra}eni bakterijskom infekcijom. Pliva mast (1% + 3%) Hydrocyclin. jakog delovanja.1%) Didermal. dermatologiji i ginekologiji. OPREZ nije dozvoljena dugotrajna primena naro~ito na licu. Alkaloid rastvor za ko`u 7.25mg + 3300ij)/g mast (0. ne preporu~uje se upotreba kod dece D07CC01 betametazon (u obliku dipropionata) + gentamicin sulfat Belogent.05% + 0. Bosnalijek rastvor za ko`u 10% Betadine. I alkalije (sapuni) D08AG Proizvodi sa jodom D08AG02 povidon jod 1g povidon joda = 0. kombinacije sa antisepticima D07BC01 betametazon (u obliku dipropionata) + salicilna kiselina Belosalic.5%. kombinacije sa antisepticima D07BC Kortikosteroidi.5% mast 10% 500 Registar lekova 2011 .5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0.D07B Kortikosteroidi. ND mogu}i sistemski efekti zbog resorpcije prilikom primene na o{te}enu ko`u ili sluznice.5mg + 20mg)/ml Diprosalic. Nini rastvor za ko`u 10% pena za ko`u 7.1%) fluocinolon + neomicin (u obliku sulfata) D07CC02 Sinoderm N. Galenika krem (0.5mg + 20mg)/ml D07C Kortikosteroidi.1g aktivnog joda ANTIsept D. Hemofarm rastvor za ko`u 10% mast 10% Povidon jod.05% + 0. jakog delovanja. IND dezinfekcija u hirurgiji. Galenika krem (0.05% + 0. 10% Povidon jod. kombinacije sa antibioticima D07CA01 hidrokortizon + oksitetraciklin Geokorton. Belupo krem (0.1%) mast (0.

Belupo gel 1mg/g D10AE Peroksidi D10AE01 benzoil peroksid IND acne vulgaris. peckanje. Schulke & Mayr rastvor za ko`u sluzince ili rane (1mg + 20mg)/ml D08AX. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). ND suva ko`a. Hemofarm gel 1% Registar lekova 2011 501 .5mg +3mg + 0. OPREZ kontakt sa o~ima ili sluzoko`om. ustima i mukoznim membranama. kontaktni dermatitis. Hemofarm impregnirana kompresa 2% D10 PREPARATI PROTIV AKNI D10A Preparati protiv akni za lokalnu primenu D10AD Retinoidi za lokalnu primenu kod akni D10AD03 adapalen IND acne vulgaris na licu.5mg +3mg + 0mg +0.. svrab Sona. ND iritacija ko`e Aknefug Oxid Wash. primena na o{te|enu ili ekcematoynu ko`u. ND fotosenzitivne reakcije. preoperativna priprema ko`e Octenisept. OPREZ ne dozvoliti kontakt sa o~ima. KI sun~anje. OPREZ primena kod dijabeti~ara jer sadr`e saharozu Holyplant Septogal.6mg +1mg) D09 LEKOVITI ZAVOJI D09A Lekoviti zavoji D09AA Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima D09AA02 fusidinska kiselina IND stafilokokne infekcije ko`e. eritem.D08AX Ostali antiseptici i dezinficijensi D08AX 10 oktenidin hlorid + fenoksietanol IND dezinfekcija rana kod povreda i opekotina. grudnom ko{u i le|ima. KI trudno}a. iritacija. eritem. Jadran lozenga (0. KI primena kod dece mla|e od 4 godine. Jadran lozenga (0. benzalkonijum hlorid + levomentol + timol + etarsko ulje eukaliptusa + etarsko ulje nane IND blage upale usne duplje i `drela. Dr August Wolff suspenzija za ko`u 4% D10AF Antiinfektivi za le~enje akni D10AF01 klindamicin IND acne vulgaris Clindasome. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. ra{ Stanicid.6mg +1mg) Holyplant Septogal bez {e}era. mo`e da izbeli dlake ili tkanine.6mg +0.

OPREZ tokom terapije maligni lentigo mo`e da progredira u maligni melanom. retko fototoksi~ne reakcije Skinoren. nije dozvoljen kontakt sa sluznicom oka. furunkul. heparin natrijum + alantoin + ekstrakt crnog luka IND hipertrofi~ni i keloidni o`iljci ko`e posle hirur{kih zahvata. Novartis krem 1% (10mg/g) D11AX. opadanje kose. jetre. parestezije. Centro Di Histoterapia Placentaria rastvor za ko`u 50% D11AX Ostali dermatolo{ki preparati D11AX01 minoksidil Pilfud. OPREZ trudno}a. etanolni ekstrakt humane placente IND vitiligo i depigmentacija ko`e nastala od opekotina Melagenina plus. KI alergija na lek. dojenje. kontrolisati hepati~ne funkcije i lipide u plazmi. bolovi u mi{i}ima i zglobovima Roaccutane. hipervitaminoza A. imunodeficijencija. ND retko lokalno nadra`ajno dejstvo Contractubex. 20mg D11 D11A OSTALI DERMATOLO[KI PREPARATI Ostali dermatolo{ki preparati D11A . netolerancija na alkohol Elidel. herpes zoster. kutane papilome. infekcije ko`e uklju~uju}i folikulitis. 5% pimekrolimus D11AX 15 IND atopijski dermatitis (atopijski ekcem) kod dece starije od 2 godine. KI preosetljivost na alkil-4-hidroksibenzoate (parabeni). ND iritacija ko`e. bol. diskoloracija ko`e. Roche kaps. impetigo. dojenje. herpes simplex. ne primenjivati kod akutnih virusnih i bakterijskih infekcija ko`e niti na o{te}enoj ko`i ili ko`i sa premalignim lezijama. insuficijencija bubrega. Merz gel (5000ij + 1g + 10g)/100g 502 Registar lekova 2011 . tvrda 10mg. opekotine. kontrakture usled povreda tetiva. ne utrljavati u ko`u i ne nanositi na velike povr{ine. ND svrab. KI trudno}a. osip.. OPREZ nije dozvoljena trudno}a najmanje mesec dana nakon obustavljanja terapije. Bayer krem 20% D10B Preparati protiv akni za sistemsku primenu D10BA Retinoidi za le~enje akni D10BA01 izotretinoin IND te{ki oblici nodulo-cisti~nih akni. urtikarija. molluscum contagiosum. netolerancija ili izostanak dejstva topikalnih kortikosteroida. ND svrab. crvenilo. znojenje. hiperlipidemija.D10AX Ostali preparati za lokalnu primenu kod akni D10AX03 azelainska kiselina IND acne vulgaris.. Bosnalijek rastvor za ko`u 2%. pe~enje.

.

ulceracija vaginalnog epitela. 10mg G01AF Derivati imidazola G01AF01 metronidazol IND trihomonasni vaginitis. svrab. ND retko lokalna iritacija Nystatin. vulvitis i balanitis izazvani gljivicama. GIT smetnje. 500mg Arilin rapid. postizanje asepse pre ginekolo{kih operacija i poro|aja. ND lokalna iritacija. metalni ukus u ustima i interakciju sa alkoholom (Arilin) Orvagil. KI preosetljivost na sastojke leka. ND retko lokalna iritacija Fluomizin. ne koristiti za vreme menstruacije. druge 5-nitroimidazole. Doppel Farmaceutici vaginalna kaps.H!! HFOJUPVSJOBSOJ!TJTUFN!J!QPMOJ!IPSNPOJ LEKOVI ZA LE^ENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI GINEKOLO[KI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI G01 G01A Antiinfektivi i antiseptici. iritacije vulve i vagine Canesten 1. Bayer vaginalna tabl. trihominijaza. Bayer vaginalna tabl. mogu}a sistemska resorpcija oko 20% doze leka pa ne treba isklju~iti uticaj na psihofizi~ke sposobnosti. Galenika vaginalna tabl. seksualno nezrele devoj~ice. Zdravlje vaginalna tabl. Medico Uno vaginalna tabl. (500mg + 200 000ij) vaginalni krem (100mg + 40 000ij)/g G01AC Derivati hinolona G01AC05 dekvalinijum hlorid IND vaginalne bakterijske i gljivi~ne infekcije. bakterijske vaginoze. ND lokalna iritacija vagine Macmiror Complex. kikiriki. ND pe~enje. Dr Agust Wolff vagitorija 1000mg G01AF02 klotrimazol IND kolpitis. isklju~uju}i kombinacije sa kortikosteroidima G01AA Antibiotici G01AA01 nistatin IND vulvovaginalna kandidijaza. 500mg Canesten 3. 200mg vaginalni krem 2% 504 Registar lekova 2011 . 100 000ij G01AA51 nifuratel + nistatin IND vulvovaginitis me{ovite etiologije. upotreba leka najdu`e 10 dana (Arilin). OPREZ trudno}a. soju. KI prvi trimestar trudno}e. KI prvi tromester trudno}e. OPREZ terapija se prekida za vreme menstruacije. preosetljivost na sastojke leka. Hemofarm vaginalna tabl. 200mg vaginalni krem 2% Kansen. kandidiaza. prvi tromestar trudno}e.

vaginalni svrab. OPREZ trudno}a. OPREZ upotreba kontraceptivne dijafragme ili kondoma (mogu}a rekacija leka sa gumom). KI prvi trimestar trudno}e Polygynax. trihomonasom ili monilijama. Nycomed vagitorija 90mg G01AX11 povidon jod 1g povidon joda = 0. ND lokalne reakcije u vidu crvenila. ND u slu~aju iritacije. ND lokalno pe~enje i eritem Albothyl. pe~enja. OPREZ trudno}a. (35000ij + 35000ij + 100000ij) Registar lekova 2011 505 . ND svrab Ecalin. krvarenje posle biopsije. Catalent Italy vaginalna kaps. prva 3 meseca trudno}e.150mg G01AF12 fentikonazol nitrat IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza. ND pe~enje. te{ka o{te}enja jetre. porfirija. genitalni fluor. bola i ospe Betadine. Alkaloid vagitorija 200mg Povidon jod.G01AF04 mikonazol nitrat IND kandidijaza vagine i vulve potvr|ena brisom i/ili kulturom. svraba. peckanja. Nini vagitorija 200mg Povidon jod. OPREZ prvi trimestar trudno}e.. Galenika vaginalna tabl. glavobolja. terapija posle elektrokoagulacije. leukoreja i kolpitis gljivi~ne etiologije. Jugoremedija vaginalna tabl. Bayer vagitorija (700mg + 200mg) G01AX Ostali antiinfektivi i antiseptici G01AX03 polikrezulen IND kolpitis. neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin IND vulvovaginitis me{ane etiologije. erozije i ektopija grli}a. edema i eritema terapiju treba prekinuti Gino Daktanol. KI preosetljivost na lek. otoka. 200mg G01AF05 ekonazol nitrat IND vulvovaginalne mikoze. bol u abdomenu. iritacija Neo Penotran. KI preosetljivost na jod. dojenje treba prekinuti tokom terapije. Hemofarm vagitorija 200mg G01AX. dojenje. epilepsija. KI istovremena primena drugih lekova za lokalnu terapiju vaginalne sluznice. Bayer vagitorija (500mg + 100mg) Neo Penotran forte. svraba. ose}aj pe~enja. 600mg G01AF20 metronidazol + mikonazol IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza. Innotech vaginalna kaps. svrab i iritacija Lomexin.1g aktivnog joda IND vaginitis izazvan bakterijama. ND retko osip. cervicitis.

gljivi~na infekcija 506 Registar lekova 2011 . Laboratori Baldacci vaginalna tabl.normalna saprofitna flora III grupa . ne da da da ne da da da ne ne da ne ne da ne * Tantum rosa je dodatna terapija kod kandidijaze i trihonijaze ** Tokom primene ovih lekova mogu}e je o{te}enje kondoma i dijafragme pa je za{tita nepouzdana II grupa . ND blaga iritacija u predelu primene..bakterije + trihomonas + + + grupa vag sekreta III V VI III V VI III V VI III VI III V VI III V VI V VI III V VI III V VI V III V VI III V VI V VI upotreba za vreme menstr. regeneracija fiziolo{ke vaginalne flore.G01AX. KI preosetljivost na lek.gonokokna infekcija V grupa . osobe ispod 18 god (zbog ograni~enog iskustva kod dece). 40mg Spektar delovanja vaginalnih antiseptika registrovanih u Republici Srbiji dejstvo na Ime leka gljivice Albothyl vag Betadine Canesten Ecalin Fluomizin Gino Daktanol Kansen Lomexin Macmiror Compl Neo Penotran Nystatin Orvagil Polygynax Povidon jod Tantum rosa* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + G+ bakterije + G. OPREZ ne mo`e da zameni antimikrobnu terapiju. po otvaranju utor{iti u roku od 90 dana.infekcija trihomonas vaginalisom VI grupa . IND prevencija povratne bakterijske vaginoze. retko reakcije preosetljivosti Normogin.me{ana bakterijsko gljivi~na infekcija IV grupa . liofilizirana kultura izolovanog soja Doederlein bacillus (Lactobacillus rhamnosus) ^uvati na temperaturi 2º-8ºC.

0. bubrega. GIT smetnje.8ºC. bronhitis. 0. 3mg G02AD04 karboprost (u obliku trometamina) IND postpartalne hemoragije nastale usled atonije uterusa koji ne reaguje na terapiju ergotaminom ili oksitocinom. ulcerozni kolitis. 0. bradikardija Methylergometrin. dijabetes. gr~evi. hipertenzija.5mg/3g Prostin E2. Pfizer rast.2mg/ml G02AD Prostaglandini Preparate prostaglandina ~uvati na temperaturi 2 . eritem. Hemofarm oralne kapi 0. IND za Prepidil gel: za omek{avanje i dilataciju cervikalnog kanala pre indukcije poro|aja Prepidil gel. angina pektoris. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije. tranzitorni ishemijski atak. dispneja. tireotoksikoza. re|e dispnoja i edem plu}a. jetre.25mg/ml rast za inj. hipertenzija ili hipotenzija. srca i plu}a. Pfizer endocervikalni gel 0. hipertenzija ili hipotenzija. Sanico vaginalna tabl. KI netretirane karli~ne infekcije. bubrega. OPREZ kompromitovani uterus. bolesti srca. ND mu~nina. groznica. vaginalni bol. epilepsija. vaskularni kolaps.25mg/ml Registar lekova 2011 507 . povra}anje. KI carski rez u anamnezi ili ve}i hirur{ki zahvati na uterusu. crvenilo lica. parestezije.G02 OSTALI GINEKOLO[KI LEKOVI G02A Preparati za kontrakciju uterusa G02AB Ergot alkaloidi G02AB01 metilergometrin maleat IND hemoragija usled atonije uterusa posle poro|aja ili poba~aja. KI prva i druga faza poro|aja. za inj. plu}a i jetre. ruptura uterusa.1mg/ml. povra}anje. bubrega. te{ka insuficijencija jetre. bol u le|ima. okluzivne bolesti perifernih krvnih sudova. tremor. bronhospazam. ND nauzeja. aritmije. retencija urina G02AD02 dinoproston upozorenje Prepidil gel je generi~ka paralela za Prostin E2 ali ne mo`e da ga zameni u terapiji jer ima druga~ije indikacije i farmaceutske formulacije. anemija. inflamatorni procesi u maloj karlici. ND vrtoglavica. dijareja. dijareja ili opstipacija. glaukom. astma. subinvolucija uterusa. bronhospazam. bol na mestu aplikacije Prostin 15 M. zamu}en vid. IND za Prostin E2: indukcija poro|aja. intrauterina patnja ploda. bolesti srca.

za inf. te{ka oboljenja jetre i bubrega. arterijska ili venska tromboza. povra}anje. 18.9mg G02C Ostali ginekolo{ki preparati G02CA Simpatikomimetici kod prevremenog poro|aja (tokolitici) G02CA03 fenoterol bromid IND prevencija prevremenog poro|aja. ND kod oralne primene: mu~nina. novi prsten staviti {to je pre mogu}e. poreme}aji koagulacije krvi. tumor jetre. na temperaturi do 30ºC lek mo`e da ~uva najdu`e 4 meseca. mu~nina. uznemiranost. bol u grudima. Innotech vaginalna tabl.. hereditarna dislipoproteinemija. glaukom o{trog ugla. hipertenzija. atrijalna fibrilacija. ote`ano mokrenje (velike doze) Partusisten. EPH gestoza. efikasnost kontracepcije nije smanjena ako je prsten bio van vagine manje od 3 sata i u takvoj situaciji prsten treba vratiti u vaginu {to pre. KI poreme}aj sr~anog ritma uklju~uju}i WPW sindrom. intermenstrualno krvarenje. usporena peristaltika creva. amenoreja NAPOMENA u slu~aju produ`enog perioda bez prstena. dispepsija. flatulencija. a najkasnije u roku od 3 sata. embolija u anamnezi. dijareja. ventrikularne ekstrasistole. tremor. nesvestica. a kod parenteralne primene: dozno zavisno ubrzanje pulsa. migrena. vrtoglavica. nekontrolisani dijabetes. U slu~aju da se presten privremeno na|e van vagine. Rotor sindrom. I istovremena primena IMAO mo`e dovesti do te{kih glavobolja i hipertenzivne krize Gynipral. heksoprenalin sulfat IND prevremeni poro|aj. povra}anje. za rast. fetalni distres sindrom. edemi. hiperglikemija. Alkaloid tabl. promene pritiska (hipo ili hipertenzija). tromboza. hipokalijemija. depresija. anemija srpastih }elija. dijabetes. 5mg konc. 20mg vaginalna kaps. benzalkonijum hlorid IND prevencija trudno}e Pharmatex. placenta previa. ND tahikardija. hormon sezitivni tumori (karcinom dojke ili endometrijuma). stenoza aorte. insuficijencija jetre. prsten treba vratiti {to pre a kondom bi dodatno trebalo koristiti narednih 7 dana stalnog prisustva prstena. za te indikacije primenjuje se fenoterol u obliku aerosola. vaginalna krvarenja nepoznate etiologije.G02B Kontraceptivi za lokalnu primenu G02BB Intravaginalni kontraceptivi G02BB01 etinilestradiol + etonorgestrel ^uvati na temperaturi od 2-8ºC. KI jaka krvarenja. 0. hipotonija. Dubin-Johnson-ov sindrom. aritmija. cerebrovaskularna ili koronarna oboljenja arterija.5mg 508 Registar lekova 2011 . OPREZ pu{enje. Boehringer tabl. izrazita hipertenzija. porast istisnog volumena srca.5mg/10ml G02CA. Organon vaginalni dostavni sistem (15μg + 120μg)24h G02BB. promena libida. KI trudno}a. 0. znojenje. Herpes zoster u anamnezi. kontrakcije uterusa u toku trudno}e. tahikardija. Ako je period bio du`i od 3 sata. NuvaRing. smanjenje perifernog vaskularnog otpora. gojaznost. napetost dojki. hiperaktivnost uterusa kod indukcije poro|aja oksitocinom ili prostaglandinima. pove}ana telesna masa. tremor ruku. IND prevencija trudno}e. znojenje. ND glavobolja. Barijerni metod kontracepcije (kondom) bi trebalo koristiti tokom prvih 7 dana primene. OPREZ Partusisten ne treba primenjivati za le~enje astme ili bronhitisa. poreme}aj lipidnog statusa. valvularni poreme}aji. tireotoksikoza.. bol u abdomenu.

insomnija Norprolac. dojenje. prolaktin . pre i postoperativna profilaksa kod ginekolo{kih zahvata. ND glavobolja. GIT smetnje. ND lokalne reakcije u vidu ra{a i ertema Tantum rosa. deca mla|a od 15 godina. Ferring tabl 25μg. konfuzija. suva usta.5mg. poreme}aj intrauterinog rasta ploda sa nenormalnom sr~anom frekfencom. ND mu~nina.C. tahikardija.5mg/5ml Registar lekova 2011 509 . posturalna hipotenzija. bubrega.zavisni poreme}aji menstrualnog ciklusa i sterilitet kod `ena. 75μg. benigna bolest dojki (mastopatija i mastalgija). OPREZ trudno}a.G02CB Inhibitori prolaktina G02CB01 bromokriptin (u obliku mesilata) IND prolaktin . povra}anje. mogu}a hipotenzivna reakcija tokom prvih nekoliko dana terapije. infekcije trihomonasom kao i u toku primene estrogena kod atrofi~nog vaginitisa u postmenopauzi. kardiovaskularna oboljenja. hiperprolaktinemija kod mu{karaca.A. GIT smetnje. halucinacije. OPREZ je potreban kod upravljanja motornim vozilima ili ma{inama. intrauterino mrtav plod. intrauterina infekcija. 6.F. oboljenja jetre. kod recidiva vaginalnih infekcija uz benzidamin treba primeniti i odgovaraju}i hemioterapeutik. akromegalija. adjuvantna terapija kod kandidijaze. OPREZ tokom terapije `enama u fertilnom dobu savetovati ne hormonsku kontracepciju. Zdravlje tabl. KI preosetljivost na kvinagolid. 10mg G02CB04 kvinagolid IND hiperprolaktemija. gubitak telesne mase Bromokriptin. glavobolja. prolaktinomi. periferna vaskularna oboljenja.R. placenta previja. 2. KI eklampsija. zapaljenje izazvano intrauterinim ulo{cima. granule za vaginalni rastvor 0. psihoza u anamnezi. gr~evi u nogama. dodatna terapija u toku hemio ili radioterapije. 37. higijena `ene u puerperijumu.5g G02CX Ostali ginekolo{ki preparati G02CX01 atosiban IND spre~avanje prevremenog poro|aja. 150μg G02CC Antiinflamatorni proizvodi za vaginalnu primenu G02CC03 benzidamin hlorid IND nespecifi~ni vulvovaginitis i cervikovaginitis. Ferring rast. hiperglikemija Tractocile. KI alergijska senzibilizacija na benzidamin. psihomotorne ekscitacije. 50μg.75mg/0.9ml konc. hipotenzija. anoreksija. za rast.nezavisni sterilitet kod `ena. pepti~ki ulkus. smanjena finkcija jetre i bubrega. povra}anje. za inj. KI dojenje. ND mu~nina. zamor. premenstrualni sindrom. za inf. A. preosetljivost na ergot alkaloide. inhibicija laktacije.

02 0. dodatna kontracepcija je potrebna u slu~aju povra}anja.15 0. prethodne ili sada{nje vaskularne bolesti. ND glavobolja.15 0. stanja sa visokim rizikom za trombozu. gojaznost. kontraceptivna za{tita mo`e da bude smanjena (treba koristiti alternativne metode kontracepcije). KI trudno}a.02 3 3 Registar lekova 2011 . jake glavobolje (naro~ito vaskularne i one koje prate po~etak uzimanja kontraceptiva). akutna i hroni~na oboljenja jetre.03 0. Ako se kasni sa uzimanjem tablete manje od 12 sati. promena libida.02 0. akutna faza mononukleoze. `utica.15 0. diplopija. OPREZ pu{enje.03 0. kontraceptivna za{tita nije smanjena. dojenje. hroni~ne sistemske bolesti. cerebrovaskularni inzult ili infarkt miokarda u porodi~noj anamnezi.02 0. kratkotrajnog uzimanja antibiotika ili induktora mikrozomnih enzima jetre. vaginalna krvarenja neutvr|ene etiologije. karcinom dojke i druge estrogen zavisne neoplazme. potrebno je odmah uzeti tabletu i dalje nastaviti sa uzimanjem u uobi~ajeno vreme.5 estradiol valerat 0. holelitijaza.15 0.75 Regulon Stodette Tri Regol ru`i~asta bela oker 0. bolesti srca. depresija.15 0. gojaznost. hipertenzija. Sastav kombinovanih oralnih kontraceptiva u mg/tabl.05 0. Potrebno je 7 uzastopnih dana uzimanja tableta da bi se postigla odgovaraju}a supresija hipotalamo-hipofizno-ovarijalne ose. depresija.075 0. crvena bela 0 2 3 0 0 3 2 2 1 0 dezogestrel dienogest 2 drospirenon gestoden levonorgestrel 1. otoskleroza. dijareje. GIT smetnje.03 0. dijabetes.075 0.03 0.04 0. Uzimanje tableta ne sme da se prekida du`e od 4 dana. holestatska `utica.02 0. ru`i~asta svetlo `ut. cerebralna ishemija. tromboza. hipertenzija. amenoreja. intermenstrualno krvarenje.075 0.03 0.02 0. napetost dojki.075 0.03 0. fotosenzitivnost.03 0. etinilestradiol Escapelle Jeanine Lindynette Logest Legravan Mercilon Microgynon Novynette Postinor Qlair tamno `ut. oligomenoreja i amenoreja. Ako se sa uzimanjem tablete kasni vi{e od 12 sati.G03 G03A POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu IND prevencija trudno}e. NAPOMENA saveti kod propu{tene tablete. hiperlipidemija.125 Yasmin Yaz 510 0. porfirija.

ru`i~asta (0. pove}anje telesne mase Qlaira. infarkt miokarda) ili prodromalna stanja (npr. nekontrolisana hipertenzija. (0. Gedeon oblo`ena tabl. Galenika film tabl. cerebrovaskularne bolesti ili oboljenje koronarnih arterija. fiksne kombinacije G03AA07 etinilestradiol + levonorgestrel Legravan.03mg + 0. nedijagnostikovana vaginalna krvarenja. estradiolvalerat + dienogest IND oralna kontracepcija. ND glavobolja.03mg + 0. trombogene valvulopatije.075mg).02mg + 0. te{ka dislipoproteinemija. krvarenje unutar ciklusa. abdominalni bol.075mg) Lindynette 30. simptomi premenstrualne disforije (Yaz) Yasmin. venska tromboza (aktivna ili u anamnezi).05mg). KI prisutna venska tromboza ili tromboza u anamnezi (tromboza dubokih vena. (0. napetost dojki. Bayer fim tabl. Organon tabl. Gedeon oblo`ena tabl. 3mg+0mg (tamno `ute). dijabetes povezan sa vaskularnim poreme}ajima.15mg) Regulon. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. te`a o{te}enja jetre.02mg + 3mg) G03AB. Bayer film tabl. prethodni herpes gestationis TriRegol.03mg + 3mg) Yaz.125mg) Registar lekova 2011 511 . dijabetes sa vaskularnim simptomima. te{ka hipertenzija.G03AA Gestageni i estrogeni. (0. prisustvo tumora jetre. (0. malignitet (ili sumnja ) genitalnih organa.15mg) Microgynon 30.02mg + 0. anemija srpastih }elija.02mg + 0.15mg) etinilestradiol + dezogestrel G03AA09 Mercilon. amenoreja. prolazna ishemija). estrogen zavisne neoplazme.Ako se propusti uzimanje bele tablete ne treba nadokna|ivati propu{tenu tabletu da se ne bi produ`avao period bez hormona. angina pektoris. Gedeon film tabl. Baye oblo`ena tabl.075mg) Stodette. poreme}aj metabolizma lipida.04mg + 0. akne. Za propu{tenu tabletu sa kombinacijom hormona va`e pravila kao za sve oralne kontraceptive (pogledati uvod za grupu) IND oralna kontracepcija (Yasmin i Yaz ). Medico Uno oblo`ena tabl.03mg + 0. (0. bela (0. Bayer film tabl. prethodne migrene sa fokalnim neurolo{kim simptomima kao {to je aura. 1mg+0mg (tamno crvene). (0. nasledna ili ste~ena predispozicija za vensku ili arterijsku trombozu. (0.02mg + 0. Bayer oblo`ena tabl. Gedeon oblo`ena tbl.075mg) Lindynette 20. umereni oblik akni vulgaris. oker `uta (0. dojki. (0. tromboembolijski poreme}aji (aktivni ili u anamnezi). 2mg+2mg (ru`i~aste). trombogene aritmije. KI preosetljivost na lek. prisustvo ili pankreatitis u anamnezi ako je povezan sa te{kom hipertrigliceridemijom.075mg) etinilestradiol + drospirenon G03AA12 napomena: Yaz film tablete u pakovanju imaju 24 ru`i~aste tablete koje sadr`e aktivne komponenete i 4 bele tablete koje su bez aktivnih supstanci. (0.03mg + 0. cerebrovaskularni akcidenti u anamnezi. pulmonalna embolija).. Gedeon film tabl.15mg) Novynette. trombofilija.03mg + 0. dismenoreja. (0.03mg + 0. adenom ili karcinomjetre ili akutna i hroni~na oboljenja jetre.15mg) etinilestradiol + gestoden G03AA10 Logest.02mg + 0. (0. 2mg+3mg (svetlo `ute). sumnjana trudno}i ili trudno}a. prisutna arterijska tromboza ili tromboza u anamnezi (npr. placebo (bele) G03AB03 etinilestradiol + levonorgestrel IND oralna kontracepcija.

tumor dojke. promene raspolo`enja (Mirena) NAPOMENA za Postinor 2 i Escapelle: hitna kontracepcija je povremena metoda i ni u kom slu~aju ne bi smela da zameni redovnu kontracepciju. upale genitalnog trakta. hiperkalcemija. Gedeon tabl. prevencija hiperplazije endometrijuma kod estrogenske supstitucione terapije (Mirena). trudno}a. Mirena. (Postinor 2 i Escapelle) poreme}aji apsorpcije. cervikalna displazija. Posle upotrebe hitne kontracepcije treba koristiti mehani~ke metode kontracepcije do po~etka narednog menstrualnog ciklusa. za inj. bol u dojkama i donjem abdomenu (Mirena. uzrast ispod 16 godina. migrena. izrazita hipertenzija. genitalno krvarenje nejasnog porekla. anomalije uterusa. postpartalni endometritis. akne. Bayer rast. akutna oboljenja jetre uklju~uju}i benigne i maligne tumore. virilizacija. dojenje. cerebralna ishemija. karcinom dojke kod mu{karca. `utica. supresija spermatogeneze (mesterolon ne izaziva supresiju spermatogeneze) G03BA Derivati 3-androst-4ona G03BA03 testosteron enantat Testosteron depo. epilepsija. prevencija trudno}e ukoliko je do{lo do neza{ti}enog seksualnog odnosa ili neadekvatne primene drugog kontraceptiva (Postinor 2 i Escapelle). glavobolja.G03AC Gestageni G03AC03 levonorgestrel IND prevencija trudno}e. Organon kaps. mu~nina. Gedeon tabl. Chronova bolest i te{ki poreme}aji funkcije jetre. 0. Postinor 2 i Escapelle). Galenika rast. ND promene menstrualnog ciklusa. levonogestrel se izlu~uje u maj~ino mleko .5mg G03B Androgeni IND supstituciona terapija u svim slu~ajevima mu{kog hipogonadizma. KI primena pre puberteta. OPREZ insuficijencija srca. povra}anje. bubrega ili jetre. edemi. 1. 1000mg/4ml 512 Registar lekova 2011 . nefroza. infarkt. OPREZ (Mirena) migrena. karcinom prostate. KI za Postinor 2 i Escapelle preosetljivost na sastojke leka. trudno}a. neoplazme. za inj. idiopatska menoragija. sumnja na trombozu retine. ne preporu~uje se osoboma koje su u anamnezi imale vanmateri~nu trudno}u ili zapaljenje jajovoda. hipertenzija. Bayer intrauterini dostavni sistem 52mg Postinor 2. maligni tumori uterusa i cerviksa. ND retencija natrijuma. cervicitis.75mg Escapelle. KI (Mirena) tromboembolijski poreme}aji. 40mg Nebido. 250mg/ml testosteron undekanoat G03BA03 Andriol Testocaps. Upotreba ovih tableta ne isklju~uje nastavak redovne hormonske kontracepcije. Ovi lekovi se mogu primeniti u bilo kom periodu menstrualnog ciklusa ukoliko menstrualno krvarenje ne kasni.

ND akne. vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. dobijanje u te`ini. za inj. karcinom dojke. pruritus Gynoflor. Cemalog vaginalna tabl. edemi. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije. deca i adolescenti. Organon vagitorija 0. hipertenzija. glavobolja G03CA Prirodni i polusintetski estrogeni . prekancerozne i kancerozne promene genitalnih organa. monokomponentni G03CA03 estradiol IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena. 10mg/ml Vagifem. poreme}aj funkcija jetre. karcinom dojke ili organa genitalnog trakta (izuzetak za ovu kontraindikaciju su gestormon kaproat. Novo Nordisk film tabl. medroksiprogesteron acetat i megestrol acetat). Galenika rast. KI tumori jetre u anamnezi i te{ka o{te}enja jetre. 2mg estradiol (dipropionat . KI trudno}a. Novo Nordisk vaginalna tabl. depresija Progesteron Depo. estrogen zavisne neoplazme. KI preosetljivost na sastojke leka. retencija te~nosti. dojenje. GIT smetnje. glavobolja. ND lokalno ose}aj peckanja. urtikarija. hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima.5mg Ovestin. tromboembolijske bolesti.Vagifem) G03CA03 IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena. Bayer transdermalni flaster 3. vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. te{ke arterijske bolesti.03mg + 108) G03CA04 estriol IND atrofi~ni vaginitis kao posledica deficita estrogena. vaginalno krvarenje. 25μg G03CA. depresija. za inj.. (0. mu~nina. arteriopatije.ili postmenopauzi. otoskleroza.samo za linestrenol). nesanica. dijabetes. ra{. edemi. eritem. za obnavljanje vaginalne flore. ili tromboembolijski poreme}aj aktivni ili u anamnezi. pospnost. i genitalnih organa. prevencija postmenopauzalne osteoporoze Climara. Galenika rast. nedijagnostikovana vaginalna krvarenja i porfirija. tromboza. osetljivost dojki). androgen zavisni karcinom prostate.8mg/12. genitalni karcinom i karcinom dojki.5cm2 (50μg/24 sata) Estrofem.G03C Estrogeni KI estrogen zavisni tumori. `utica. hemihidrat . ND mu~nina. Schering vaginalni krem 1mg/g G03D Gestageni KI tromboflebitis. trudno}a. bolesti jetre. endometrioza. izrazito krvarenje iz uterusa prouzrokovano hormonskim disbalansom Oestradiol. dojenje. povra}anje. retencija natrijuma. porfirija. hipertenzija. bubrega i jetre. promena libida. promena telesne mase G03DA Derivati pregnena G03DA03 hidroksiprogesteron kaproat IND habitualni i prete}i abortus. tromboflebitis Ovestin. malignitet dojki. OPREZ bolesti srca. amenoreja. ND pre-menstrualni sindrom (nadimanje. trudno}a. tromboza.Oestradiol. vrtoglavica. promene u funkciji jetre. (trudno}a i dojenje . posle terapije antiinfektivnim lekovima. estriol + Lactobacillus acidophilus IND ubla`avanje atrofi~kog vaginitisa uzrokovanog deficitom estrogena kod `ena u meno. suspektna ili potvr|ena endometrioza. porfirija. depresivno pona{anje. tromboflebitis. 250mg/ml Registar lekova 2011 513 .

glavobolja. premenstrualni sindrom. Organon tabl. Organon tabl. habitualni poba~aj. 2. hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima. 200mg Progestogel. premenstrualni sindrom. hirzutizam. disfunkcionalna krvarenja i neregularni menstrualni ciklusi. ND krvarenje iz uterusa. Serono vaginalni gel (8%) 90mg/1. KI trudno}a. prevencija osteoporoze. 100mg. 10mg G03DC Derivati estrena G03DC02 noretisteron acetat IND endometrioza. tromboembolijske bolesti u anamnezi. hormonska supstituciona terapija (Utrogestan) Crinone.G03DA04 progesteron IND infertilnost usled neadekvatne luteiniziraju}e faze (Crinone). Bayer tabl. palijativna terapija karcinoma dojke Primolut Nor. primarna i sekundarna amenoreja. premenstrualni sindrom Orgametril. pove}anje telesne mase. depresija Livial. bol u stomaku ili dojkama. pruritus. mu~nina. prete}i poba~aj Duphaston. Laborat.5mg 514 Registar lekova 2011 . Solvay film tabl. te{ka insuficijencija jetre. poreme}aj lipida u plazmi. ra{. mastopatija. postojanje ili samo sumnja na postojanje hormon zavisnih tumora. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije. 5mg G03DC03 linestrenol IND endometrioza. Besins kaps. primarna i sekundarna amenoreja. vrtoglavica. dismenoreja. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa.125g Utrogestan. sekundarna amenoreja. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa. Besins International gel 10mg/g G03DB Derivati pregnendiena G03DB01 didrogesteron IND endometrioza. OPREZ bolesti jetre. 5mg G03DC05 tibolon IND simptomi nastali usled fiziolo{ke ili arteficijalne menopauze.

OPREZ je poteban kod fibroida uterusa. za inj.03mg + 2mg) estradiol + drospirenon G03FA17 IND terapija simptoma menopauze. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. nele~ena hiperplazija endometrijuma. ne preporu~uje se upotreba kod premenopauzalnih `ena ili u toku prve godine po prestanku menstrualnog ciklusa Angeliq. (1mg + 0. crvena (1mg + 0) Registar lekova 2011 515 . glavobolja. hipomenoreja. pogor{anje migrene. KI postoje}i karcinom dojke. (1mg + 2mg) G03FB Gestageni i estrogeni. epilepsija. OPREZ je poteban ako je do{lo do pove}anja koncetracije kalijuma. prethodna ili postoje}a venska tromboembolija. Bayer film tabl. sme|a (2mg + 0. depresija. trudno}a.5mg) Kliogest. amenoreja. vaginalno krvarenje. dijabetes melitus.5mg) G03FA04 estradiol benzoat + progesteron IND hipoplazija genitalnih organa. preosetljivost na lek. Novo Nordisk film tabl.5mg) G03FB05 estradiol + noretisteron acetat Trisequens. porfirija. holelitijaza. Gedeon film tabl. bol u le|ima Activelle. (0. mu~nina. (1mg + 0. periferni edem. bela (2mg + 1mg) film tabl. fiksne kombinacije G03FA01 estradiol + noretisteron acetat IND hormonska supstituciona terapija. amenoreja. (2mg + 20mg)/ml G03FA15 etinilestradiol + dienogest Jeanine. Bayer oblo`ena tabl.otoskleroza. hipertenzija. plava (2mg + 0) film tabl. sekvencijalni preparati G03FB01 estradiol valerat + norgesterel IND simptomi usled deficita polnih hormona. smanjena funkcija bubrega. poreme}ena funkcija jetre. (2mg + 1mg) Tulita. sistemski lupus eritematodes. tromboembolijskih poreme}aja u anamnezi. Bayer oblo`ena tabl. Galenika rast. nepravilnosti u menstrualnom ciklusu Cyclo Progynova. endometrioze. astma. poreme}aji nastali usled nedostatka estrogena (menopauza du`a od godinu dana kod `ena sa intaktnim uterusom.G03F Gestageni i estrogeni u kombinaciji G03FA Gestageni i estrogeni. bela (2mg + 0) oblo`ena tabl. ND osetljivost dojki. karcinom dojke u anamnezi ili suspektni karcinom dojke. pove}anje telesne mase. Novo Nordisk film tabl. dojenje. ovarijektomija). disfunkcionalna krvarenja Lutestrol. migrena. Novo Nordisk film tabl.

ovarijalne ciste (koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom). prepubertetski kriptorhizam koji nije posledica anatomskih anomalija. 450ij i 1050ij rast. dijareja. hipertenzija. 1500ij. Pergoveris. visok nivo FSH u cirkulaciji mu{karaca.stimulacija ovulacije kod hipogonadotropne anovulacije. I injekcioni rastvor ne sme se me{atiu istoj bruzgalici sa drugim lekovima. Ferring pra{ak za rast. androgen zavisne neoplazme. Ipsa Institut pra{ak za rast. akutni abdominalni bol. epilepsija. (150ij + 75ij)ml 516 Registar lekova 2011 . vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka. hipofize i hipotalamusa. 75ij. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije. za inj.5ml. karcinom jajnika. za inj. Ipsa Institut pra{ak za rast. za inj. ND dozno zavisna hiperstimulacija ovarijuma. za mu{karce . insuficijencija `utog tela. dojenje.hipogonadotropni hipogonadizam. prostate. tumor jajnika. za inj. KI tumor hipotalamusa i hipofize. depresija. posle histerektomije. deca do 4 godine. 75ij. astma. Serono pra{ak za rast. ruptura ovarijalnih cisti Bravelle. testisa.stimulacija spermatogeneze kod hipogonadotropnog hipogonadizma. 5000ij G03GA02 menotrofin (sme{a hormona FSH i LH u odnosu 1:1) IND za `ene . pospanost. trudno}a. ginekomastija Pregnyl. KI trudno}a. neuroza. migrena. Merck pra{ak za rast. uve}anja jajnika ili cista koja nije posledica policisti~nih jajnika. reakcija na mestu primene. KI tumori ovarijuma. (pen sa ulo{kom) 300ij/0. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. trudno}a. ovarijalne ciste. bol u stomaku. testisa Menopur. ascites. materice ili dojke.5ml G03GA05 folitropin alfa + lutropin alfa IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa te{kim deficitom LH i FSH. Organon pra{ak za rast. hipofize. astenospermija. povra}anje. akutni tromboflebitis.anovulatorna sterilnost. za inj. Ferring pra{ak za rast. ND osip na ko`i.G03G Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije G03GA Gonadotropini G03GA01 horionski gonadotropin IND za `ene .(75ij + 75ij) i (150ij + 150ij) G03GA04 urofolitropin IND `enska i mu{ka infertilnost. edemi. tromboembolijske bolesti. primarna insuficijencija ovarijuma. dojenje. za inj. OPREZ porfirija. ND glavobolja. glavobolja. za inj. malformacije polnih organa. (75ij + 75ij) Merional. oligospermija. mu~nina. 75ij. ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Gonal F. bol u grudima i karlici.75ml i 900ij/1. 150ij Fostimon. 450ij/0. za mu{karce . dojenje. KI disfunkcija sekrecije {titne i nadbubre`ne `lezde. 150ij G03GA05 folitropin alfa-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. dojke. za inj. azoospermija. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. prerani pubertet. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma. OPREZ oboljenja srca i bubrega. uterusa. prerani pubertet ili menopauza.

trudno}a. maligniteti hipotalamusa. malformacije reproduktivnih organa inkompatibilnih sa trudno}om. nelagodnost u stomaku. 250μg G03GB Stimulatori ovulacije. abdominalni bol. 50mg Registar lekova 2011 517 . trudno}a. 250μg/0. glavobolja. retko diareja. KI bolesti jetre.5ml pra{ak za rast.folitropin alfa). KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika . 100ij/0. karcinom jajnika. OPREZ policisti~ni ovarijalni sindrom. uterusa ili dojki. dojenje. OPREZ horiogonadotropin alfa se ne koristi kada se ne mo`e dobiti delotvoran odgovor kao u slu~ajevima: primarne insuficijencije jajnika. iritabilnost. glavobolja. somnolencija. za inj. bol u grudima. vanmateri~na trudno}a u predhodna 3 meseca. Merck Serono rast. sintetski G03GB02 klomifen citrat IND anovulatorna sterilnost. gubitak kose. ovarijalne ciste i ovarijalne ciste koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. tumori hipotalamusa. nedijagnostikovana krvarenja iz uterusa. depresija Klomifen. za inj.5ml. zamor. nesanica. ND poreme}aj vida.5ml G03GA07 lutropin alfa-rekombinantni humani LH IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa deficitom LH i FSH (u kombinaciji sa preparatom folikulostimuliraju}eg hormona . KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika. abdominalni bol. Belupo tabl. Merck Serono pra{ak za rast. primarna insuficijencija ovarijuma. ciste na jajnicima. iritacija na mestu primene. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma. ginekolo{ka krvarenja nepoznate etiologije. osetljivost dojki. pove}anje telesne mase. `ena u postmenopauzi. povra}anje. ovarijalna hiperstimulacija.G03GA06 folitropin beta-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. ciste ovarijuma. ND mu~nina. vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka. uterusa. fibroidnih tumora uterusa inkompatibilnih sa trudno}om. Organon rast. ektopi~na trudno}a. hipofize i hipotalamusa. tromboembolizam Luveris. KI tumori ovarijuma. malformacije polnih organa. velika incidenca vi{estruke trudno}e. ND mu~nina. 50ij/0. karcinom endometrijuma. aktivne tromboembolijske bolesti. trudno}a dojenje. jajnika. OPREZ insuficijencija jajnika. 75ij G03GA08 horiogonadotropin alfa IND sazrevanje folikula i luteinizacija nakon stimulisanja rasta folikula kod asistirane reprodukcije. povra}anje. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. sindrom hiperstimulisanih jajanika. depresija. bol na mestu aplikacije Ovitrelle. malformacija genitalnih organa inkompatibilnih sa trudno}om. za inj. dojke. hipofize. uterusa ili dojki. za inj. hipofize. ose}aj vru}ine. ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Puregon. fibroidni tumori uterusa inkompatibilni sa trudno}om. hipertireoidizam. sindrom hiperstimulisanih jajnika.

a induktori smanjuju nivo ciproterona u serumu Androcur. akne. povra}anje. Pharmaswiss tabl. OPREZ tokom terapije kontrolisati funkcije jetre. OPREZ bolesti jetre. gr~evi u nogama. Bayer oblo`ena tabl. (0. inoperabilni karcinom prostate.patolo{ki pove}an seksualni nagon. depresija. endometrijuma i cerviksa. seboreja). oboljenja jetre. 50mg Cyprocur. 60mg 518 Registar lekova 2011 . prethodni ili postoje}i tromboembolijski procesi. zamor. te{ka depresija. KI mla|i od 18 godina. retko se javlja krvarenje iz uterusa. androgenska alopecija. inhibitori CYP3A4 pove}avaju. crvenilo lica. spre~avanje nepovoljnog delovanja androgena pri terapiji sa LH-RH agonistima. glavobolja. nadbubre`ne `lezde i broj eritrocita. mijalgije. hirzutizam) Diane 35. ND hepatotoksi~nost. atralgije Evista.). znojenje itd. promena telesne mase. bela (2mg + 0) tabl. rizik od nastanka tromboze. mu~nina. istovremena primena estrogena. retko ginekomastija i osteoporoza . ru`i~asta (2mg + 1mg) G03X Ostali polni hormone i modulatori genitalnog sistema G03XC Selektivni modulatori estrogen-receptora G03XC01 raloksifen hlorid IND prevencija osteoporoze u menopauzi (ne koristi se kod simptoma deficita estrogena npr. I alkohol (smanjeno dejstvo ciproterona). dijabetes sa postoje}im vaskularnim promenama. tromboembolijske bolesti u anamnezi. kod `ena .035mg + 2mg) G03HB01 estradiol valerat + ciproteron acetat IND hormonska supstituciona terapija kod klimakteri~nih smetnji (znaci involucije ko`e i urogenitalnog sistema) ili ovarijektomije. androgena alopecija. Rotor-ov sindrom. herpes. Bayer oblo`ena tabl. toplotni talasi. ovarijuma.G03H Antiandrogeni G03HA Antiandrogeni. anemja srpastih }elija.umereni ili jaki znaci androgenizacije (hirzutrizam. periferni edemi. poreme}aji menstrualnog ciklusa Climen. monokomponentni G03HA01 ciproteron acetat IND kod mu{karaca . te{ka o{te}enja jetre. maligni tumori dojke.50mg G03HB Antiandrogeni i estrogeni G03HB01 etinilestradiol + ciproteron acetat IND androgen zavisna oboljenja kod `ena (nodulocisti~ne i papulopustulozne akne. ND tromboembolije. Dubin-Johnson-ov sindrom. Bayer tabl. krvarenje iz uterusa. toplotni talasi. inhibicija spermatogeneze. KI trudno}a (koristi se samo kod `ena u menopauzi). Lilly film tabl.

povra}anje. te{ka o{te}enja funkcija jetre. nefrolitijaza. ulcerozni kolitis. 2mg G04BD09 trospijum hlorid IND ~esto mokrenje. 15mg.G04 G04B UROLO[KI LEKOVI Ostali urolo{ki lekovi uklju~uju}i spazmolitike G04BC Rastvara~i urinarnih konkremenata G04BC. OPREZ tokom terapije ne treba upravljati motornim vozilima ni ma{inama zbog mogu}eg poreme}aja akomodacije. parastezije. smanjenom funkcijom jetre i bubrega. Pfizer film tabl. OPREZ kod starijih i iznemoglih. 50mg. Hemofarm film tabl. skora{nji mo`dani udar ili infarkt miokarda. terpija lekovima koji inhibiraju CYP2D6 i CYP3A4 (paroksetin. hiatus hernija sa refluksnim ezofagitisom. smanjena funkcija bubrega. Novartis tabl. pinen + kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol IND urolitijaza. oslob. glaukoma uskog ugla. tahikardija. oka i ko`e. urgentna i stres inkontinencija). KI opstrukcija mokra}nih kanala. te{ki poreme}aji jetre ulcerozni kolitis. 1mg. stimulacija CNS-a (dezorijentacija. flatulencija. 25mg. KI opstrukcija mokra}nih kanala. bolovi u mi{i}ima. mijastenija gravis. Pharmaceutishe Fabrik film tabl. hipertireoidizmom. hinidin).5mg. poreme}aj akomodacije. sa modif. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. 50mg. ne koristi se istavremeno sa nitratima. ND suvo}a usta. glaukom uskog ugla. ulcerozni kolitis. dojenje. dispepsija. (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) G04BD Urinarni spazmolitici G04BD07 tolterodin tartarat IND poreme}aj funkcije mokra}ne be{ike kod disinergi~ke disfunkcije detrusora (detrusor disinergija. I poja~an hipotenzivni efekat alfa-blokatora. nervoza. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). uznemirenost. dispepsija. mu~nina. 100mg Registar lekova 2011 519 . kod iznenadnog o{te}enja vida terapiju treba prekinuti i javiti se lekaru . kongestija nosne sluznice. 15mg G04BE Lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije G04BE03 sildenafil (u obliku citrata) IND erektilna disfunkcija. neuropatija. nekontrolisani glaukom zatvorenog ugla. hipotenzija. inkontinencija. toksi~ni megakolon. retencija urina. prijapizam. kardiovaskularnim smetnjama. mijastenija gravis. 30mg G04BD10 darifenacin (u obliku hidrobromida) IND hiperaktivnost mokra}ne be{ike. KI prvi trimestar trudno}e. KI urinarna i gastri~na retencija. kseroftalmija. OPREZ anatomske anomalije penisa. bol u grudima Detrusitol. dispepsija. Rowa kaps. toksi~ni megakolon. halucinacije). tablete Sildena sadr`e laktozu i kontraindikovane su kod osoba koje ne toleri{u galaktozu. stenoza pilorusa. oboljenja bubrega i jetre. suvo}a ko`e. pospanost. hiperplazijom prostate. 7. vazodilatacija. toksi~ni megakolon. 100mg Sildena.. vrtoglavica. pepti~ki ulkus.glavobolja Emselex. ritonavirom Viagra. predispozicija za nastajanje prijapizma. anurije i te{kih infekcija urinarnog trakta Rowatinex. ND suva usta. ND glavobolja. hereditarni degenerativni poreme}aji retine (npr retinitis pigmentosa). 25mg. zamu}en vid. mijastenija gravis. fotosenzitivnost Inkontan. terbinafin. oboljenja bubrega i jetre. Pfizer film tabl. glaukom uskog ugla. ND glavobolja. nesanica. opstipacija. suva usta. stenoza pilorusa. poja~ana percepcija svetlosti. OPREZ kod sna`nih kolika. opstipacija. bol u stomaku. poreme}aji krvarenja. opstipacija.

ND glavobolja. 0. predispozicija za nastajanje prijapizma.). kongestija nosne sluznice.4mg Tamsudil. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). vazodilatacija. oslob. OPREZ sinergisti~ko dejstvo sa antihipertenzivima.4mg G04CA03 terazosin IND benigna hiperplazija prostate. 20mg G04BE09 vardenafil (u obliku hlorid trihidrata) IND erektilna disfunkcija. eventualnu pojavu prijapizma odmah prijaviti lekaru. 5mg. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. tahikardija.4mg Tamprost. insuficijencija bubrega ili jetre. ND retko postularna hipotenzija ili sinkopa (obi~no u roku 30 . kongestija nosne sluznice. GIT smetnje. zamu}en vid. dispepsija. rinitis. poreme}aji krvarenja. prijapizam Levitra. oslob. vazodilatacija.10mg G04CA02 tamsulosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate. sanofi aventis tabl. dijareja. te{ka insuficijencija jetre. insuficijencija bubrega ili jetre. ND o{amu}enost. 2mg. OPREZ anatomske anomalije penisa. 0. pospanost. 0. trudno}a. prijapizam Cialis. 0. OPREZ anatomske anomalije penisa. sa prod.90 minuta nakon uzimanja). slabost.G04BE08 tadalafil IND erektilna disfunkcija. oslob. 5mg Xatral XL. prazosin i dr. te{ka o{te}enja funkcije bubrega. pepti~ki ulkus. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). povra}anje. poja~ana percepcija svetlosti. tahikardija. hipertenzija. adolescenti ispod 18 godina. bolovi u mi{i}ima. poreme}aj vida. 0. Lilly film tabl. de~iji uzrast. sa prod. smanjena funkcija jetre. posturalna hipotenzija. oslob. ND hipotenzija. Belupo kaps. Synthon kaps. pepti~ki ulkus. adolescenti ispod 18 godina. oslob. sanofi aventis tabl. sa prod. oslob. 0.4mg Tamosin. OPREZ postularna hipotenzija ili sinkopa (posebno posle prve doze). Sandoz tabl. sa modif. pospanost. dispepsija. ND glavobolja.4mg Flosin. KI preosetljivost na lek ili alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin. mu~nina. KI ortostatska hipotenzija. malaksalost. istovremena primena drugog a-adrenergi~kog blokatora. sa prod. 10mg. sa prod. dojenje. sinkopa Xatral SR. 20mg G04C Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora G04CA01 alfuzosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate. hipersenzitivne reakcije Betamsal. poja~ana percepcija svetlosti. 5mg 520 Registar lekova 2011 . mu~nina. osip na ko`i. retko suvo}a usta. sa prod.4mg Tamsol. Bayer film tabl. dispepsija. OPREZ te{ka bubre`na insuficijencija. PharmaSwiss kaps. Sandoz kaps. oslob. sinkopa. poreme}aji krvarenja. oslob. somnolencija. pre terapije isklju~iti karcinom prostate.0. Gedeon kaps. bolovi u mi{i}ima.4mg Omsal. nazalna kongestija Kornam. sa modif. slabost. KI postularna hipotenzija. poreme}aji erekcije. zamu}en vid. oslob. sa modif. predispozicija za nastajanje prijapizma. Hemofarm kaps. glavobolja. 10mg. Berlin Chemie kaps.

smanjenje libida i volumena ejakulata. adolescenti. Berlin Chemie kaps. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije Avodart. MSD film tabl. OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne ne treba da budu izlo`ene finasteridu (niti da rukuju tabletama finasterida niti da imaju seksualni odnos sa partnerom koji je na terapiji finasteridom). KI deca. deca i adolescenti ne treba da budu u kontaktu sa o{te}enim kapsulama dutasterida. Gedeon film tabl. te{ka o{te}enja jetre. bol u testisima) Finasterid Sandoz. Hemofarm film tabl. 5mg Zerlon. terapija finasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to treba imati na umu pri proceni rezultata. Catalent France kaps. Sandoz film tabl.G04CB Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze G04CB01 finasterid IND benigna hiperplazija prostate.smanjenje rizika od akutne urinarne retencije i operacije. 5mg Prosterid. 320mg Registar lekova 2011 521 . Krka film tabl. terapija dutasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to ne isklju~uje mogu}nost postojanja karcinoma prostate. urtikarija. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije (svrab. 5mg Proscar. otok usana i lica. ND impotencija. OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne. ND impotencija.5mg G04CX Ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CX02 Sabalis serulate ekstrakt IND simptomatska terapija benigne hiperplazije prostate I i II stadijuma. smanjenje libida i volumena ejakulata. ND mu~nina (ako se lek uzme na prazan stomak) Prostamol Uno. trudno}a. KI deca. `enski pol. 0. 5mg G04CB02 dutasterid IND benigna hiperplazija prostate. 5mg Finpros.

.

.

ND alergijske reakcije na ko`i i pojava antitela (retko) Genotropin.5ml. hiperglikemija. intrakranijalna o{te}enja.3mg/ml. Ferring sprej za nos 10μg/dozi tabl. Ferring pra{ak i rastvara~ za rast. 1mg/5ml 524 Registar lekova 2011 . epilepsija.mu~nina. Lilly pra{ak(u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rast. deficit hormona rasta kod odraslih. hipertenzija. hiperholesterolemija Somavert. za inj. odnos je 1mg = 3ij. hroni~ni nefritis. hipertenzije starijih od 65 godina. intrakranijalni tumori. povra}anje. za inj. ND retencija te~nosti. diajbetes melitus. Novo Nordisk rast. 120μg. OPREZ hipotireoza. glavobolja Minirin. 15mg/8ml. 12mg/ml Humatrope. znojenje. oligurija usled o{te}enja bubrega i dr. (karpula) 5. OPREZ sr~ana insuficijencija. 20mg/8ml H01B Hormoni zadnjeg re`nja hipofize H01BA Vazopresin i analozi H01BA02 dezmopresin acetat IND dijabetes insipidus. mu~nina. 0. OPREZ bolesti jetre. mijalgija. OPREZ je potreban kod smanjene funkcije bubrega. ND retencija te~nosti.5ml.2mg Minirin Melt. KI trudno}a. Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast. za inj. ra{. 10mg/8ml. za inj. hipertenzija. astma. istovremena terapija glukokortikoidima. pratiti enzime jetre svakih 4-6 nedelja tokom 6 meseci. glavobolja. glavobolja.). hiponatrijemija (kada je izrazita mo`e biti pra}ena konvulzijama). vertigo. dojenje. cisti~ne fibroze. Ferring sublingvalna tabl. 10mg/1. trmor. 6mg/3ml Norditropin Nordilet. smanjena funkcija bubrega. 60μg. opstipacija. Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast. periferna ishemija Glypressin. dijabetes. kardiovaskularnih poreme}aja. (pen sa ulo{kom) 5mg/1. zamor. KI sr~ana insuficijencija i druga stanja za koja je indikovana upotreba diuretika (edemi. povra}anje. KI vaskularne bolesti naro~ito bolesti koronarnih arterija.I!! H01 IPSNPOJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01A Hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AC Somatropin i agonisti somatropina H01AC01 somatropin humani rekombinantni Ja~ina somatropina mo`e biti izra`ena u ij ili u mg. 240μg H01BA04 terlipresin IND krvarenje iz ezofagealnih variksa. KI zavr{en rast kostiju. za inj. mu~nina. hipoglikemija. poreme}aj sna. hroni~na renalna insuficijencija kod dece (renalna funkcija je smanjena na manje od 50%). 15mg/1. ND diareja. bol u stomaku. pove}anje enzima jetre. povra}anje.5ml H01AX Ostali hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AX01 pegvisomant IND akromegalija. Turner-ov sindrom. IND nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lu~enjem ili izostankom lu~enja hormona rasta.

prevremeno odlubljena placenta. VIP-omi.5ml. nadimanje. gastrinomi/Zollinger-Ellisonov sindrom.Kontrola uporne dijareje udru`ene sa AIDS-om i prevencija komplikacije posle operacije pankreasa. asimptomatska holelitijaza. 0.5ml Registar lekova 2011 525 . ND bol. trudno}a. smanjena tolerancije na glukozu. za inj. carski rez u anamnezi. za inj.5ml H01CB03 lanreotid ~uva se na temperaturi od 2-8ºC IND akromegalija. 10mg/2.3ml. Novartis rast. Posle poro|aja: prevencija i terapija postpartalne atonije uterusa ili krvarenja. ubrzanje poro|aja u pojedinim slu~ajevima kontraktilne inertnosti muskulature uterusa. Novartis pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za susp. prevremeno prskanje vodenjaka). kod pacijenata koji nisu reagovali na hirur{ku ili radioterapiju). KI anomalije polo`aja ploda. GRF-omi. za inj.3ml. 120mg/0. 10ij/ml H01C Hormoni hipotalamusa H01CB Antagonisti hormona rasta H01CB02 oktreotid IND akromegalija (simptomatska kontrola i redukcija hormona rasta kod pacijenata kod kojih je postignuta adekvatna kontrola. iritacija na mestu aplikacije. holecistiti). poreme}aj regulacije glukoze. 5ij/ml. Novartis rast. 90mg/0. otok. 30mg/2. za inj. ubla`avanje simptoma udru`enih sa funkcionalnim gastro-entero-pankreasnim endokrinim tumorima (GEP) kao {to su: karcinoidni tumori sa osobinama karcinoidnog sindroma. prolazni gubitak kose Sandostatin. gubitak apetita.1mg/ml Sandostatin LAR. bol u abdomenu. Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast. prete}a ruptura uterusa. Gedeon rast. ND mu~nina. povra}anje. KI preosetljivostna oktreotid ili na neku od pomo}noh supstanci leka. glukagonomi. 20mg/2.smanjena funkcija jetre. tahikardija. OPREZ preporu~uje se ultrazvu~ni pregled `u~ne kese pre po~etka i za vreme terapije u intervalima od 6 . 30mg/2ml Somatuline Autogel. insulinomi. dugotrajna steatoreja zahteva uvo|enje preparata pankreasa. anoreksija. tahikardija. opstipacija ili dijareja. KI komplikovana nele~ena holedoholitijaza. veoma retko {ok Oxytocin Synthetic. anginozne tegobe. ND mogu}i tetani~ki gr~evi uterusa. terapija klini~kih simptoma karcinoidnih tumora. flatulencija. mu~nina. za inj.5ml. povra}anje. kontrolisati tireoidnu funkciju. Ipsen rast. dojenje.12 meseci. bradikardija.H01BB Oksitocin i analozi H01BB02 oksitocin IND Pre poro|aja: indukcija poro|aja sa jasnom medicinskom indikacijom (prenesena trudno}a. preeklampsija. gr~evi u stomaku. ({pric) 60mg/0. OPREZ dijabetes. pre uvo|enja u terpiju isklju~iti postojanje intestinalnih tumora sa opstrukcijom. tokom carskog reza nakon va|enja ploda. I istovremena primena insulina dovodi do pojave hipoglikemije. kod bolesnika sa dijabetesom kontrolisati glikemiju./inf. dopunska terapija u slu~ajevima nepotpunog ili prete}eg spontanog poba~aj. dijareja. za inj. kod trudnica i dojilja primeniti samo kada je to neophodno. a ciklosporina do smanjenja resorpcije ciklosporina Somatuline PR. 10ij/ml Syntocinon.

o~ne bolesti (uveitis. stariji od 65 godina.). ekstrinzi~ke peptidne hormone ili manitol trudno}a.25mg/ml. regionalni enteritis). akutna egzacerbacija multipleks skleroze. difuzni skleritis. reumatske i kolagene bolesti. umerena i ozbiljna o{te}enja bubrega i jetre. I ne sme se me{ati u istom {pricu sa preparatima FSH.H01CC Hormoni koji osloba|aju antigonadotropin H01CC01 ganireliks IND prevencija prevremenog porasta LH kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji u programu asistirane reproduktivne tehnike. GIT oboljenja (ulcerozni kolitis. OPREZ dojenje. reakcija na mestu aplikacije. trombocitopenija. edem mozga. transplantacija organa. uremija. Ku{ingov sindrom (velike doze). aktivna ulkusna bolest. 0.). sarkoidoza. reakcija na mestu aplikacije (mesto uboda treba menjati da ne bi do{lo do lipoatrofije). Schering susp za inj. ND mu~nina. disbalans elektrolita Ekvivalentne antiinflamatorne doze kortikosteroida. osteoporoza. keratitis. glavobolja. ND hipertenzija. KI trudno}a. sistemske mikoze. (2mg+5mg)/ml 526 Registar lekova 2011 .5ml H01CC02 cetrorelix IND prevencija preuranjene ovulacije kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj stimulaciji ovarijuma kod metode asistirane reprodukcije. edemi. sindrom hiperstimulacije ovarijuma Cetrotide. ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida). dojenje. neoplasti~ka oboljenja i leukoze). KI preosetljivost na lek ili bilo koji od strukturnih analoga GnRH. dermatolo{ka oboljenja. urgentna stanja ({ok. 5mg prednizolona ekvivalentno 750μg betametazona ili 25mg kortizon acetata ili 750μg deksametazona ili 20mg hidrokortizona ili 4mg metilprednizolona ili 5mg prednizona ili 4mg triamcinolona H02AB01 betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat Diprophos. Cushing-ov sindrom. TBC. KI trudno}a. OPREZ alergijska stanja. istovremena vakcinacija `ivom vakcinom. dijabetes. usled imunosupresinvog dejstava kortikosteroida primenu vakcina treba odlo`iti (va`i za doze 20mg prednizona i ve}a. hiperglikemija. neuritis i dr. Merck Serono pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rast. insuficijencija bubrega ili srca. 3mg/3ml H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02A Kortikosteroidi za sistemsku primenu. psihoze. adolescenti. nefrotski sindrom bez uremije. akutne infekcije. herpes i druge virusne infekcije. OPREZ ~este alergije u anamnezi. monokomponentni H02AB Glukokortikoidi IND supstituciona terapija kod primarne i sekundarne adrenokortikalne insuficijencije.0. Organon rast. smanjena funkcija bubrega i jetre. anafilakt~ka reakcija i sl.25mg/0. edem plu}a. ND mu~nina. osteoporoza. alergijske reakcije. vrtoglavica. tromboembolija. mu~nina i povra}anje kod citostatske hemioterapije. `ene u postmenopauzi. deca do 6 godina. za inj. glavobolja. alergijska stanja uklju~uju}i bronhijalnu astmu. tokom terapije mo`e se pojaviti sindrom hiperstimulacije ovarijuma. hipertenzija. za inj. limfati~ka. psorijaza. treba ih aplikovati na razli~ita mesta Orgalutran. miozitis. dojenje. tokom najmanje 2 nedelje. hematolo{ka oboljenja (autoimuna hemolit~ka anemija. status astmatikus.

5mg. 8mg metilprednizolon (u obliku acetata) H02AB04 Lemod Depo. status astmatikus. 150μg Tivoral. Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rast. 50μg. 0. 125mg/2ml. akutni miokarditis i pankarditis . 20mg/ml. 100μg Registar lekova 2011 527 . Hemofarm tabl. Berlin Chemie tabl. 500mg/4ml H02AB09 hidrokortizon Hydrocortison. 4mg. 75μg. Jugoremedija tabl. za inj. Bosnalijek Prednizon. dijabetes. epilepsija. 5mg tabl. KI tireotoksikoza. Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rast. 20mg tabl.H02AB02 deksametazon (tablete) deksametazon dinatrijum fosfat (injekcije) rast. 40mg/ml hidrokortizon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB09 Primenjuje se im. za inj. 4mg/ml tabl.8ml Nirypan solubile. 20mg/ml. nele~ena adrenalna i pituitarna insuficijencija. iv ili inf u hitnim slu~ajevima i akutnim stanjima npr. 40mg/ml prednizon H02AB07 Prednizon. Hemofarm susp. Galenika tabl. za inj. za inj. 100mg/2ml. 100μg. za inj. 50μg.akutni infarkt miokarda. za inj. 4mg Nirypan. anafilakti~ka reakcija. 150μg Letrox. 40mg/ml metilprednizolon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB04 Primenjuje se u terapiji akutnih stanja Lemod Solu. Galenika metilprednizolon H02AB04 Lemod. 20mg H03 TERAPIJA BOLESTI [TITASTE @LEZDE (TIREOIDEJE) H03A Preparati {titaste `lezde (tireoideje) H03AA Tireoidni hormoni H03AA01 levotiroksin natrijum IND hipotireoidizam .5mg Dexason. Jugoremedija Pronison. I rastvoreni lek se mo`e me{ati sa 5% rastvorom dekstroze ili fiziolo{kim rastvorom Hidrokortizon. Krka susp. Galenika tabl. Hemofarm pra{ak I rastvara~ za rast. Merck tabl. {ok. 20mg triamcinolon acetonid H02AB08 Kenalog. 125μg. OPREZ hipertenzija. 500mg/7. 25μg. 40mg/ml. Galenika tabl. 100μg. insuficijencija kore nadbubrega Euthyrox.

KI insulinom. trovanje ß -blokatorima (terapija). hipokalijemija ili generalizovane alergijske reakcije (retko). glukagonom. 1mg 528 Registar lekova 2011 . OPREZ trudno}a. retko gubitak kose. hepatitis. GIT smetnje. ND agranulocitoza. kod kompjuterizovane tomografije i nuklearne magnetne rezonance. dojenje. Merck film tabl. 100mg H03BB Derivati imidazola sa sumporom H03BB02 tiamazol IND hipertireoidizam. aplasti~na anemija. Bosnalijek tabl. povra}anje. prethodna o{te}enja kosne sr`i nakon terapije tiamazolom ili karbimazolom. retko diseminovana intravaskularna koagulacija (DIC) i kutani vaskulitis PTU. smanjena funkcija jetre i bubrega. 10mg. Novo Nordisk pra{ak za rast. OPREZ trudno}a. aplasti~na anemija. ozbiljna hipertenzija kod bolesnika sa feohromocitomom GlucaGen HypoKit. granulocitopenija. 20mg H04 PANKREASNI HORMONI H04A Glikogenoliti~ki hormoni H04AA Glikogenoliti~ki hormoni H04AA01 glukagon (u obliku hlorida) IND akutna hipoglikemija kod dijabeti~ara posle primene insulina ili oralnih antidijabetika. urtikarija. 50mg. 20mg Tiastat. kao inhibitor motiliteta gastrointestinalnog trakta u premedikaciji kod radiografskih i endoskopskih ispitivanja. dojenje. leukopenija. dijareja. 5mg. kod ispitivanja funkcionalne sposobnosti ß-}elija Langerhansovih ostrvaca pankreasa (dijagnostika). urtikarija.H03B Antitireoidni preparati H03BA Tiouracili H03BA02 propiltiouracil IND hipertireoidizam. sindrom sli~an lupusu. feohromocitom. preosetljivost na timazol i druge derivate tionamida. KI trudno}a. Alkaloid tabl. Thyrozol. osip. ND mu~nina. ND agranulocitoza. pruritus. trombocitopenija. retko promena ~ula ukusa. pigmentacija ko`e. OPREZ ukoliko tokom terapije do|e do zna~ajnog pove}anja enzima jetre terapiju treba prekinuti. leukopenija. trombocitopenija. za inj.

OPREZ trudno}a. depresija. trnjenje ruku. astenija./inf 100ij/ml H05BX Antiparatireoidni lekovi H05BX01 sinakalcet hlorid IND Sekundarni hiperparatireoidizam kod pacijenata na dijalizi u zadnjem stadijumu bolesti. prevencija akutne osteolize izazvane imobilizacijom kao npr. mialgija. metaboli~ke bolesti kostiju uklju~uju}i Paget-ovu bolest. zatim jednom mese~no kod sekundarnog hiperparatireoidizma i svaka 2-3 meseca kod primarnog hiperparatireoidizma i karcinoma paratireoidnih `lezda. GIT smetnje. I istovremena upotreba sa bisfosfonatima pove}ava sni`enje kalcijuma u serum. a posle toga u intervalu 1-3 meseca. predhodna radiaciona terapija skeleta. Lilly rast.H05 LEKOVI ZA ODR@AVANJE HOMEOSTAZE KALCIJUMA H05A Paratireoidni hormoni i analozi H05AA02 teriparatid IND terapija postmenopauzalne osteoporoze. smanjuje koncentraciju testosterona. hiperkacemija kod primarnog hiperparatireoidizma ili karcinoma paratireoidnih `lezda. Amgen Europe film tabl 30mg. trudno}a. OPREZ terapiju ne treba zapo~injati kod pacijenata sa hipokalcijemijom. OPREZ smanjena funkcija bubrega. deca. za inj. anoreksija. U periodu titracije doze treba odr`avati paratireoidni hormon posle 1-4 nedelje na po~etku treapije ili po pode{avanju doze. (pen sa ulo{kom) 20 doza po 20μg /80mcl H05B Antiparatireoidni hormoni H05BA Preparati kalcitonina H05BA01 kalcitonin (preparati sadr`e sintetski kalcitonin lososa . crvenilo. dojnje. Novartis sprej za nos 200ij/dozi rast. ND postularna hipotenzija. Calco. za inj. kod pacijenata sa osteoporoti~nim frakturama. ND mu~nina. ra{ Mimpara. povra}anje. odrediti serum koncentraciju kalcijuma pre po~etka terapije i u prvoj nedelji terapije radi pode{avanja doze. reakcija na mestu aplikacije Forteo. dojenje. kombinovana terapija koja uklju~uje lekove za vezivanje fosfata i/ili sterola vitamina D. vertigo. preosetljivost na sastojke leka.salcatonin) IND hiperkalcemija kod malignih boleti. Lisapharma sprej za nos 200ij/dozi Miacalcic. inflamacija na mestu aplikacije. KI dojenje. poliurija. ose}aj neprijatnog ukusa. pove}ane vrednosti alkalne fosfataze. parestezija. povra}anje. KI predhodna hiperkalcemija. ND mu~nina. Paget-ova bolest. pove}ano znojenje. 60mg i 90mg Registar lekova 2011 529 . KI hipokacemija. Oprez je potreban kod pacijenata sa umerenom do te{kom insuficijencijom jetre. Bezbednost kod bolesnika mla|ih od 18 godina nije ispitivana. hiperparatireodizam.

.

.

Pfizer tabl. 5% glukoza) 6. oralno 4 x 250mg a za te`i oblik . poreme}aj vida. za oralnu suspenziju 100mg tetraciklin hlorid J01AA07 Amracin. dojenje. Hemofarm kaps. insuficijencija jetre. adrenalin . 100mg Vibramycin D. mikoplazme. metronidazol. 100mg Dovicin. trajna obojenost zuba.primena iv inj.500mg na 6 sati tokom 6 . kortikosteroid sa brzim dejstvom (hidrokortizon Na sukcinat/fosfat ili metilprednizolon Na) 5. 500mg 532 Registar lekova 2011 . sistemski lupus eritematodes. trudno}a. deca do 12 godina. glavobolja. antihistaminik . eritem. infuzije te~nosti (npr. jer mogu dovesti do ve}e resorpcije toksina) 3. 2. ND mu~nina. nokardije. osetljivi sojevi Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija i protozoe.primena im ili iv inj. aminofilin . primena kiseonika Simptomi pseudomembranoznog kolitisa: abdominalni bol. rikecije. prekinuti davanje antibiotika 2. povra}anje.vankomicin oralno 125 .8 dana K J01 J01A BOUJJOGFLUJWOJ!MFLPWJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Tetraciklini J01AA Tetraciklini IND infekcije koje izazivaju hlamidije. dati holestipol ili holestiramin jer apsorbuju toksin Clostridium difficile. 4. Galenika kaps.primena iv inj. Galenika kaps.Terapija anafilakti~kog {oka: 1. 3. uzimaju se jedan sat pre jela ili dva sata posle jela zbog velikog broja interakcija sa hranom i lekovima. Jugoremedija tabl. groznica i dijareja koja mo`e biti krvava Terapija pseudomembranoznog kolitisa: 1. parenteralno dati te~nost i elektrolite (ne davati lekove za smirenje peristaltike creva. poreme}aj rasta kostiju. 100mg Doksiciklin. OPREZ mogu}a fotosenzitivna reakcija. pseudomembranozni kolitis (retko) J01AA02 doksiciklin (u obliku hiklata) Doksiciklin. KI renalna insuficijencija (osim doksiciklina). dijareja. spirohete.

GIT smetnje (mu~nina. 750mg. 250mg. 250mg/5ml Pamecil. srednjeg uha. pertusis. susp. 500mg pra{ak za oral. komplikovane infekcije ko`e i mekog tkiva. 500mg. dijareja. trudno}a.J01AA12 tigeciklin IND komplikovane intra-abdominalne infekcije. Sandoz tabl. za inj. trudno}a i dojenje (piperacilin i kombinacije koje ga sadr`e). groznica. Medochemie pra{ak za inj. holestaza. Galenika kaps. 250mg/5ml J01CA04 amoksicilin IND infekcije gornjih i donjih respiratornih puteva. 1000mg Sinacilin. kolitis . retko krvne diskrazije. 250mg/5ml Ospamox. BMS pra{ak za rast. inf 1g Pentrexyl. disbalans elektrolita (samo kod velikih parenteralnih doza). boci sa drugim lekovima. holecistitis. ND alergijske reakcije (bronhospazam. ra{. holangitis. urogenitalnog trakta. infektivna mononukleoza (ampicilin). KI preosetljivost na tetracikline ili druge sastojke leka. OPREZ mogu}e lu~enje mlekom. za oral. otitis media. urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta. hipotenzija. 500mg granule za oral. ko`e i mekih tkiva.susp. abdominalni bol. povra}anje. 500mg granule za oral. iritacija na mestu aplikacije. Lajmska bolest i druge lokalizovane i generalizovane infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima Ampicilin.retko pseudomembranozni). J01CA Penicilini {irokog spektra J01CA01 ampicilin IND infekcije respiratornog. ko`e i mekih tkiva. susp. CNS smetnje (kod velikih doza). profilakti~ka primena u dentalnoj hirurgiji Amoksicilin. ND sli~na drugim tetraciklinima. ra{ pruritus. 250mg. retko anafilakti~ki {ok). za inf. Sandoz pra{ak za oral. OPREZ alergija u anamnezi. susp. GIT smetnje (mu~nina. Hemofarm kaps.100mg/ml. bilirubinemija. smanjena funkcija jetre. 500mg/5ml Ospamox DT. 1g Pentrexyl. susp. `u~nih puteva. dijareja). superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna). trbu{ni tifus. Clamydia trachomatis u trudno}i (alternativa eritromocinu). I poja~ava antikoagulantni efekat kumarinskih antikoagulanasa Tygacil. 50mg J01C Beta-laktamski antibakterijski lekovi. meningitis. gonoreja. susp. I nije dozvoljeno me{anje u istom {pricu/inf.difterija. posebno na cefalosporine (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije). penicilini KI alergija na peniciline. 500mg pra{ak za oral. Wyeth pra{ak za rast. Sa aminoglikozidima je dozvoljena kombinovana primena ali u razli~ito vreme i na razli~itim mestima aplikacije. produ`eno protrombisko vreme. bakterijski meningitis. Hemofarm kaps. endokarditis izazavan enterokokusom. Galenika kaps. 250mg/5ml Registar lekova 2011 533 . infekcije izazvane Campylobacterom pylori. intersticijalni nefritis. supresija crevne flore. povra}anje.

ko`e i mekih tkiva. Sandoz film tabl. sifilis. Sandoz tabl. kostiju i zglobova. 1. Hemofarm film tabl.2 Mij pra{ak za oral. abdominalnih organa. 375mg. 1g pra{ak za oral. Galenika pra{ak za rast. susp. kostiju i zglobova. 625mg pra{ak za oral./inf. Ranbaxy film tabl. ko`e i mekih tkiva. Hemofarm pra{ak za susp. IND infekcije urogenitalnog trakta. susp. 1. susp. (2g + 0. susp. gonoreja (osetljivi sojevi).5g) 534 Registar lekova 2011 . tonzilitis Jugocillin.5mg)/5ml Panklav 2X. 600mg Enhancin. 457mg/5ml J01CR05 piperacilin (u obliku natrijumove soli) + tazobaktam (u obliku natrijumove soli) IND infekcije izazvane oseljivim mikroorganizmima a naro~ito infekcije izazvane Pseudomonas aeruginosom i to urogenitalnog i respiratornog trakta. otitis medija. (125mg + 31. pneumonija. difterija. a ja~ina preparata u odnosu na koamoksiklav. 625mg Enhancin. 625mg pra{ak za rast. (4g + 0. gsk film tabl. 800 000ij J01CE30 benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin IND antraks. pneumonija. za inj. Jugoremedija tabl. erizipel. difterija. Lajmska bolest u ranom stadijumu kod trudnica i adolescenata Cliacil. 625mg Panklav. 1g pra{ak za oral. otitis medija. 600 000ij. za oral. erizipel. susp. 1g Augmentin. profilaksa u hirurgiji Amoksiklav. za inj. otitis media. za inj. 800 000ij J01CR Kombinacije penicilina. Hemofarm film tabl. za inj. 300 000ij/5ml J01CE30 benzilpenicilin kalijum + prokain benzilpenicilin IND antraks. Cemalog film tabl. susp. (1g + 500mg) amoksicilin + klavulanska kiselina (koamoksiklav) J01CR02 doziranje je dato u odnosu na amoksicilin. 1g granule za oral.2g Amoksiklav Lek 2x. gonoreja (osetljivi sojevi). pneumokokne infekcije. tonzilitis Pancillin.J01CE Penicilini osetljivi na beta-laktamazu J01CE02 fenoksimetilpenicilin kalijum IND faringitis i tonzilitis. erizipel. septikemije. (250mg + 62. 625mg. gornjih i donjih respiratornih puteva. za inj. uklju~uju}i i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze J01CR01 ampicilin + sulbaktam Ampisulcillin. Zdravlje pra{ak za rast. Sandoz film tabl. za inj. 457mg/5ml Amoksiklav Quicktab. otitis medija. Hemofarm pra{ak za oral. bakterijske infekcije ko`e.25mg)/5ml Panklav forte. bakterijske septikemije Tazocin. susp.25g). sifilis. Lederle pra{ak za rast./inf. 457mg/5ml pra{ak za rast. 625mg.

krvne diskrazije. za inj. septikemija. opekotina. CNS smetnje (velike doze). susp. 250mg/5ml pra{ak za oral. Galenika kaps. Hemofarm pra{ak za rast. mu~nina. 500mg Dicef. Sandoz pra{ak za rast. 500mg Cefalexin. kolitis u anamnezi. 2g Galecef. 250mg. 1g Primaceph. porfirija. Chephasaar pra{ak za rast. 750mg Cefuroxim-MIP. I generacija J01DB01 cefaleksin (u obliku monohidrata) Cefaleksin. OPREZ alergija u anamnezi. ko`e i mekih tkiva. Hemofarm kaps.5g J01DC02 cefuroksim (u obliku aksetila) Xorimax. povra}anje. OPREZ preosetljivost na beta-laktamate. rana trudno}a. 250mg/5ml pra{ak za oral. 1. nosa. infekcije u aku{erstvu i ginekologiji. urogenitalnog i bilijarnog trakta.cefotaksim. I ne me{ati u istom {pricu/inf. 750mg. kostiju i zglobova. 1g cefadroksil (u obliku monohidrata) J01DB05 Galadrox. 250mg. GIT smetnje. 500mg Cefaleksin. Alkaloid kaps. kolitis (retko pseudomembranozni). Srbolek kaps. cefuroksim). susp. ceftriakson.5g Xorimax. grla. 125mg/5ml Registar lekova 2011 535 . susp. KI preosetljivost na cefalosporine. intersticijalni nefritis. 500mg pra{ak za oral. trudno}a. 250mg. poreme}aji koagulacije. Nobel film tabl. za inj. ND alergijske reakcije. za inj. rana. posebno na peniciline (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije). 750mg. Sandoz pra{ak za oral. u stomatologiji.5g Ceroxim. 250mg. ND neutropenija eozinofilija. Remedica kaps. II generacija J01DC02 cefuroksim (u obliku natrijumove soli) IND infekcije respiratornog trakta. 500mg pra{ak za oral. mekih tkiva. dojenje. (meningitis . susp. boci sa aminoglikozidima J01DB Cefalosporini. prolazno pove}anje enzima jetre. 750mg. Hemofarm oblo`ena tabl. Lajmska bolest. za inj. za inj. superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna). urinarnog trakta. za inj. Medico Uno tabl.5g Nilacef. 750mg. renalna i hepati~na insuficijencija. susp. 500mg Palitrex. uha. 250mg. kostiju i zglobova. gonoreja. 500mg Cefalexin Alkaloid. 500mg Xorim. Chephasaar pra{ak za rast. 500mg pra{ak za rast. profilaksa u hirurgiji. sluznica.J01D Ostali beta-laktamski antibakterijski lekovi J01DA Cefalosporini i srodni lekovi IND infekcije respiratornog. za inj. Galenika pra{ak za rast. Pharmaswiss pra{ak za rast. PharmaSwiss pra{ak za rast. 250mg. 1. urtikarija. 250mg/5ml J01DC Cefalosporini. infekcije abdomena. Galenika kaps. 1. KI alergija na cefalosporine. reakcija na mestu primene Aksef. osip. za inj. 1. dijareja. 250mg/5ml cefazolin (u obliku natrijumove soli) J01DB04 Cefazolin-MIP. dojenje.

za inj. susp. za inj. 250mg. Nini kaps. Sandoz pra{ak za rast. za inj. 1g. 500mg pra{ak za orl. za inj. 500mg.S. Galenika pra{ak za rast. 1g. za inj. Pharmaswiss pra{ak za rast. Hemofarm pra{ak za rast. Chephasaar pra{ak za rast. 500mg. 250mg/5ml J01DC10 Cefzil. susp. za inj. Galenika kaps. 1g.P. 500mg. 400mg granule za oral. 1g 536 Registar lekova 2011 . 250mg/5ml J01DD Cefalosporini. Hemofarm kaps. 100mg/5ml ceftibuten (u obliku dihidrata) J01DD14 Cedax. S. 1g Maxicef.5g. 2g ceftazidim (u obliku pentahidrata) J01DD02 Ceftazidim Sandoz. i inf 250mg. 1g. 1g Tolycar. susp. 125/5ml. 250mg. za inj. 500mg pra{ak za oral. susp. 125mg/5ml. sanofi aventis pra{ak za rast. Hemofarm pra{ak za rast. 250mg/5ml Cefaklor. Zdravlje pra{ak za rast. 125mg/5ml. 1g pra{ak za rast. 0. 250mg. za inj. za inj. 1g Rocephin. za inj. Alkaloid kaps. Roche pra{ak za rast. 500mg. BMS cefprozil film tabl. za inf 2g cefiksim J01DD08 Pancef. Pharmathen pra{ak za rast.susp. za inj. 400mg J01DE Cefalosporini.J01DC04 cefaklor (u obliku monohidrata) Alfacet. susp. Galenika pra{ak za rast. 2g Labilex. 500mg pra{ak za oral. Zdravlje pra{ak za rast.F. 2g Longaceph. 1g ceftriakson (u obliku natrijumove soli) J01DD04 3cef. 1g Lendacin. 36mg/ml J01DE01 cefepim (u obliku dihlorid monohidrata) Cefim. Hemofarm pra{ak za rast. Jugoremedija pra{ak za rast. 125mg/5ml. Sandoz pra{ak za rast. 1g Ceftriakson. za inj. 250mg/5ml Cefaklor Alkaloid. za inj. III generacija J01DD01 cefotaksim (u obliku natrijumove soli) Cefotaxim. kaps. za inj. 500mg pra{ak za oral. 1g Azaran. susp.A.I. za inj. 500mg granule za oral. 2g Ceftriaxon-MIP. 1g Forcas.250mg/5ml Cefaclor.I. 1g cefpirom (u obliku sulfata) J01DE02 Cefrom. IV generacija pra{ak za oral. Alkaloid film tabl.

urtikarija. cilastatin ili beta laktamske antibiotike. agranulocitoza. AstraZeneca pra{ak za rast. 500mg. pseudomembranozni kolitis. OPREZ trudno}a. povra}anje. ko`e i adneksa ko`e. za inf. insuficijencija bubrega. za inf. trudno}a. pove}anje transaminaza. KI dojenje. preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. I ne me{ati u {pricu ili infuzionoj boci sa drugim lekovima. komplikovane infekcije urinarnog trakta. za inj. dispneja. MSD pra{ak za konc. ND mu~nina. kandidijaza. eritem. parestezije. preosetljivost na lidokain koji se koristi kao rastvara~. flebitis. eozinofilija. pruritus. karbapenemi). poreme}aj bubre`ne funkcije. osip. pneumonije i nozokomijalne pneumonije. infekcije ko`e i mekih tkiva kod dijabetesnog stopala. psihi~ki poreme}aji. konfuzija. povra}anje. karbapenemi). kao rastvara~ ne koristiti rastvor glukoze Invanz. vaginitis. preosetljivost na lek. vrtoglavica. anafilakti~ka reakcija. Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. konvulzije. cefalosporini. intrahospitalni meningitis. konfuzija. neutropenija. glavobolja. za rast. smanjena funkcija bubrega (prilago|avanje doze prema kreatinin klirensu). dojenje. (500mg + 500mg) Tienam. KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike. MSD pra{ak za rast. 1g J01DH03 ertapenem (u obliku natrijumove soli) IND intrabadominalne infekcije. infekcije meticilin rezistentnim stafilokokama. mu~nina. istovremena primena drugih nefrotoksi~nih lekova. meningitis ili sumnja na meningitis. konvulzije. re|e kolitis i neutromeniju. eozinofilija. komplikovane intra-abdominalne infekcije. poreme}aj ukusa. hiperpireksija. pseudomembranozni kolitis. endokarditis. 1g Merocid. bilirubina i alkalne fosfataze u serumu. ND mu~nina. druge infekcije u maloj karlici. intraabdominalne. abdominalni bol. 500mg. svrab. drhtavica. Pharmaswiss pra{ak za rast. kostiju i zglobova. probenecid (smanjena ekskrecija doripenema) Doribax. 500mg. dojenje mla|i od 18 god. deca do 3 meseca i deca sa o{te}enom bubre`nom funkcijom. akutne ginekolo{ke infekcije. urogenitalnog trakta. za inj. trombocitopenija. 500mg. dijareja. kandidijaza. (500mg + 500mg) Registar lekova 2011 537 . groznica kod odraslih sa neutropenijom. poreme}aj ~ula sluha i ukusa. dojenje. trombocitemija. intraabdominalne uklju~uju}i peritonitis. septikemija. kandidijaza Itanem. ND dijareja. kao monoterapija ili u kombinaciji sa antiviroticima ili sistemskim antimikoticima. vanbolni~ki ste~ena pneumonija. ko`e i mekih tkiva. I valproat (smanjena koncentracija valproata). ND mu~nina. povra}anje. PharmaSwiss pra{ak za rast. povrede mozga.. ra{. OPREZ trudno}a. ginekolo{ke uklju~uju}i endometritis. KI insuficijencija bubrega. za inj. pseudomembranozni kolitis. leukopenija. pove}anje transaminaza. epilepsija pra}ena konvulzijama. konvulzije). OPREZ trudno}a. za inf. bubre`na insuficijencija. preosetljivost na imipenem. pruritus. 1g Meronem. I ne me{ati u infuzionoj boci sa drugim antibioticima i laktatima Mipecid. za inj. neutropenija. 500mg J01DH51 imipenem natrijum + cilastatin natrijum IND infekcije donjih respiratornih puteva. pospanost ili nesanica. konvulzije. 1g J01DH04 doripenem IND hospitalno ste~ene pneumonije. 1g Meropenem Pharmanova. cefalosporini. Pharmanova pra{ak za rast. za inf.J01DH Karbapenemi J01DH02 meropenem IND infekcije urinarnog trakta. Galenika pra{ak za rast. dijareja. OPREZ oboljenja CNS-a (o{te}enja mozga. glavobolja.

susp. 480mg J01F Makrolidi. 500mg Eritromicin. Hemofarm film tabl. bol u `elucu. enteritis izazvan Campylobacter-om. dijareja.film tablete Srbolek) ( eritromicin u obliku etilsukcinata . 175mg/5ml 538 Registar lekova 2011 . melioidoza.J01E Sulfonamidi i trimetoprim J01EE Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. agranulocitoza. hroni~ni prostatitis. enteritis izazvan Campylobacter-om. salmoneloze. alergijske reakcije na ko`i. nedostatak glukozo-6-fosfat-dehidrogenaze. linkozamidi i streptogramini J01FA Makrolidi KI insuficijencija jetre. Galenika tabl.film tabl.film tablete Hemofarm i granule za oralnu suspenziju Jugoremedija) (eritromicin u obliku stearata . klamidije i ureaplazma urealitikum. poseban OPREZ trudno}a. otitis. IND infekcije gornjih i donjih disajnih puteva (lek izbora kod pneumonije izazvane Pneumocystis carinii). predispozicija za produ`en QT interval. susp. toksoplazmoza. 250mg. {igelize. porfirija. bubrega. oprez kod kombinacija sa ergot alkaloidima i karbamazepinom. infekcija ko`e i mekih tkiva. OPREZ smanjena funkcija bubrega ili jetre. sifilis. retko glavobolja i aritmije J01FA01 eritromicin (eritromicin baza . bolesti krvi i krvotvornih organa. legionela. Hemofarm tabl. Srbolek film tabl. I ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma Eritromicin. Jugoremedija) IND respiratorne infekcije. ND eozinofilija. 250. 250mg/5ml Eritromicin. 400mg granule za oral. uklju~uju}i derivate J01EE01 sulfametoksazol + trimetoprim (kotrimoksazol) Kotrimoksazol je fiksna kombinaciju sulfametoksazola i trimetoprima u odnosu 5:1. GIT smetnje. 500mg J01FA03 midekamicin (tablete). veliki ka{alj. povra}anje. ra{. Jugoremedija film tabl. ND mu~nina. dojenje. 500mg granile za oral. urogenitalnog trakta. stariji od 65 godina. legionarska bolest. 480mg sirup 240mg/5ml koncentrat za rast. `utica. o{te}enje parenhima jetre. Roche tabl. negonokokni uretritis. i kao zamena za penicilin kod bolesnika preostljivih na penicilin Macropen. holestatska `utica. OPREZ dojenje. 125mg/5ml. trudno}a. leukopenija. insuficijencija bubrega. profilaksa kod difterije i velikog ka{lja. kao i infekcije sa osetljivim uzro~nikom kod osoba preosetljivih na penicilin. profilaksa i le~enje kod difterije i velikog ka{lja. megaloblasti~na anemija. Krka film tabl. za inf 480mg/5ml Trimosul.granule za oralnu suspenziju) IND infekcije respiratornog i urogenitalnog trakta kad je izaziva~ mikoplazma. o{te}enja bubrega. midekamicin ( u obliku acetata . prolongiran QT interval (mogu}a pojava ventrikularne tahikardije) kombinacija sa terfenadinom i astemizolom mo`e izazvati fatalne ventrikularne aritmije. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). KI preosetljivost na sulfo preparate. KI porfirija. 480mg sirup 240mg/5ml Bactrim. reverzibilno o{te}enje sluha. digestivnog trakta. fotosenzitivnost. deca do 6 nedelja. bruceloza. sinuzitis. Stevens-Johnson-ov sindrom (retko) Bactrim.

sa modif. 250mg Fromilid Uno. urtikarija. obojenost zuba i jezika. poreme}aj ukusa. Krka film tabl. a nakon rekonstitucije osnovnog rastvora u kompatibilni infuzioni rastvor. 500mg Fromilid Uno. Hemofarm film tabl. otitis media. 250mg/5mg Registar lekova 2011 539 . Abbott film tabl. 500mg Zymbaktar. ND GIT smetnje (mu~nina. 500mg. stabilnost rastvora je 6 sati na 25ºC ili 24 sata na 5ºC. Sandoz film tabl. susp. dijareja. NAPOMENA: osnovni rastvor klaritromicina koji se pravi sa 10ml aquae injectione stabilan je 24h na temperaturi 5ºC25ºC. 50mg J01FA09 klaritromicin IND infekcije respiratornog trakta. rastvor 5% glukoze u Ringer laktatu. trudno}a. rastvor Ringer laktata. urogenitalne infekcije. dojenje. oslob. Abbott film tabl. otitis medija. 500mg granule za oral. susp. rastvor glukoze 5%. terfenadinom mo`e da dovede do ozbiljnih sr~anih smetnji. pseudomembranozni kolitis. cisapridom. 125mg/5ml. otitis eksterna.pove}an rizik od poreme}aja sr~anog ritma Roximisan. Slaviamed tabl. Abbott pra{ak za rast. glavobolja. infekcije ko`e i mekih tkiva. pruritus. insuficijencija jetre. 500mg Formilid. Sandoz tabl. 150mg Runac. OPREZ trudno}a. glavobolja. Medochemie film tabl. eradikacija Helicobacter pylori. sa modif. Krka film tabl. pimozidom. za inf. za oral. 150mg tabl. slabost. mirisa. nesanica. 250mg. susp. 500mg Fromilid.J01FA06 roksitromicin IND infekcije respiratornog trakta. sa modif. alergijske reakcije. 500mg. dispepsija. oslob. 500mg Klerimed. oslob. oslob. 250mg. insuficijencija bubrega i jetre. I sa cisapridom . 500mg Klacid. abdominalni bol.. Slaviamed film tabl. ko`e i mekih tkiva. 250mg. 500mg granule za oral. istovremena primena sa ergot-derivatima. osip. sinuzitis. 125mg/5ml Klacid MR.9%. sa prod. istovremena primena ergot alkaloida. KI osetljivost na sastojke leka. stomatitis. Clarexid. indukcija hepati~nih enzima i pove}anje bilirubina u serumu. povra}anje). 250mg. OPREZ dojenje. Pliva tabl. Slaviamed tabl. vrtoglavica. 125mg/5ml Lekoklar XL. KI preosetljivost na makrolidne antibiotike. I rastvori sa kojima se osnovni rastvor klaritromicina mo`e me{ati za inf`ionu upotrebu su: fiziolo{ki rastvor NaCl 0. 500mg Lekoklar. granule za oral. Klacid IV. Jugoremedija film tabl. ND GIT smetnje. pove}ani enzimi jetre. susp.

astma. za inj. neprijatan ili metalan ukus u ustima (velike doze).injekcije) Clindamycin-MIP. ND dijareja. sanofi aventis film tabl. mu~nina. susp. OPREZ lu~i se mlekom-procenjivati rizik/korist. susp. infekcije u ginekologiji (endometritis. negonokokni uretritis ili cervicitis. KI dijareja. Chephasaar film tabl. te{ke infekcije ko`e i mekih tkiva. susp. KI mijastenia gravis. novoro|en~ad. 500mg Zmax. retko se javlja depresija disanja u postoperativnom toku zbog depresivnog dejstva na neuromi{i}nu blokadu J01FF01 klindamicin (klindamicin u obliku hlorida . 250mg film tabl. profilaksa endokarditisa. bol u stomaku. Nobel film tabl. tonzilitis/faringitis prouzrokovani streptokokama grupe A . ND pseudomembranozni kolitis nezavisan od puta aplikacije (pojava dijareje zahteva prekid medikacije). Hemofarm kaps. teofilin-pove}ana koncentracija teofilina Azatril.film tabl i kapsule) (klindamicin u obliku fosfata . osip). negonokokalni tuboovarijalni apsces). intraabdominalne infekcije. povra}anje.125mg. mogu}a fotosenzitivnost. stariji od 65 godina. 250mg film tabl. za. urtikarija. povra}anje). Actavis film tabl. hipotenzija. bubrega. 200mg/5ml pra{ak za rast.oral. 500mg pra{ak za oral. istovremena primena lekova koji produ`avaju QT interval. 500mg Azibiot. trudno}aprocenjivati rizik/korist. Terapija treba da se prekine kod prvih znakova hepatotoksi~nosti (anoreksija. o{te}enje funkcije jetre i bubrega. bradikardija. mu~nina. reverzibilni poreme}aji funkcionalnih testova jetre. Sandoz film tabl. anoreksija Ketek. 100mg/5ml. povra}anje. 250mg. povra}anje. mu~nina. ra{.500mg Azax. 500mg Sumamed. alergija u anamnezi. pospanost. abdominalni bol. GIT oboljenja. 600mg rast. alergijske reakcije (bronhospazam. OPREZ trudno}a. akutni sinuzitis. apscesi. te{ke infekcije kostiju i zglobova. infekcije ko`e i mekih tkiva. dijareja. abdominalni bol.500mg pra{ak za oral. groznica. `utica ili tamna boja urina). OPREZ smanjena funkcija jetre. 2g J01FA15 telitromicin IND infekcije respiratornog trakta. bolovi u stomaku. mu~nina. za inf.Krka film tabl. IND te{ke infekcije disajnih puteva (empijemi. 200mg/5ml pra{ak za rast. 150mg 540 rast. 400mg J01FF Linkozamidi Antibiotike iz ove grupe primenjivati samo za infekcije koje se ne mogu le~iti drugim manje toksi~nim antibioticima. 300mg/2ml Registar lekova 2011 . nesanica. ventrikularne aritmije. 300mg. 200mg/5ml Hemomycin. zna~ajno samanjena funkcija jetre. `utica. Pfizer granule sa prod. glavobolja. infekcije izazvane hlamidijama. apscesi plu}a). koronarna bolest.produ`eni QT interval. 500mg Azitromicin Sandoz. otitis media. septikemije. pneumonije. 600mg/4ml Klindamicin.J01FA10 azitromicin IND infekcije respiratornog trakta. 500mg pra{ak za oral. I antikoagulansi-pove}ano dejstvo antikoagulanasa. 100mg/5ml. Hemofarm kaps. osloba|. hipokalijemija. za inf.36g saharoze. peritonitis. hipomagnezemija. 100mg/5ml. ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma. Zmax sadr`i 19. ND GIT smetnje (dijareja. KI preosetljivost na makrolidne ili ketolidne antibiotike. za inj. susp. Pliva kaps. dojenje.

boci sa penicilinima i cefalosporinima J01GA Streptomicini J01GA01 streptomicin (u obliku sulfata) IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima. Zdravlje rast. 80mg/2ml. za inj. Schering rast. osip.5ml Registar lekova 2011 541 . 120mg/2ml Gentamicin Sandoz. respiratornog i gastrointestinalnog trakta. smanjena funkcija bubrega. za inj. ND vestibularna i auditivna o{te}enja. parkinsonizam. za inj. stariji od 65 godina. opekotine. 120mg/2ml Gentamicin. hiperpireksija. za inj. kostiju i mekih tkiva. za inj. ND mu~nina. Parenteralni aminoglikozidi sadr`e kao konzervans natrijum bisulfit koji mo`e izazvati alergijske reakcije uklju~uju}i anafilakti~ki {ok i astmati~ne napade. za inhalaciju 300mg/4ml J01GB03 gentamicin (u obliku sulfata) Gentamicin. povra}anje. Galenika rast. Galenika pra{ak za rast. KI trudno}a. 40mg/2ml. Pharmaswiss rast. Sandoz rast. za inj. mijastenija gravis. ko`e.J01FF02 linkomicin (u obliku hlorida) Lincohem. 80mg/2ml. Hemofarm rast. ototoksi~nost. glavobolja. za inj. za inj. 20mg/2ml. 100mg/2ml. pratiti funkciju bubrega tokom terapije. I ne me{ati u istom {pricu/inf. septikemije uklju~uju}i neonatalnu sepsu i te{ke bakterijske infekcije nepoznatog uzroka. 40mg/2ml. Chiesi rast. deca. OPREZ dugotrajna upotreba. 1g J01GB Ostali aminoglikozidi J01GB01 tobramicin IND hroni~na pulmonalna infekcija Pseudomonas aeruginosom kod paijenata sa cisti~nom fibrozom. Hemofarm rast. 500mg/2ml netilmicin (u obliku sulfata) J01GB07 Netromycin. peritonitis. 80mg/2ml. nefrotoksi~nost Bramitob. OPREZ trudno}a. za inj. nefrotoksi~nost. 80mg/2ml. Galenika rast. 600mg/2ml J01G Aminoglikozidni antibakterijski lekovi IND infekcije urinarnog. 120mg/2ml amikacin (u obliku sulfata) J01GB06 Amikacin. bruceloza Streptomycin sulfat. dojenje. renalna insuficijencija. o{te}enje osmog kranijalnog nerva. pseudomembranozni kolitis. KI miastenija gravis. 500mg/2ml Aminocin. me{ovite infekcije. svrab. 120mg/2ml Gentamicin. 150mg/1.

epilepsija. Medico Uno film tabl. OPREZ stariji od 65 godina. 250mg. povra}anje. za inf 100mg/10ml J01MA06 norfloksacin IND nekomplikovane infekcije urinarnog trakta. dijareja ili opstipacija. 500mg konc. alergijske reakcije. 500mg Ciprofloksacin. Remedica film tabl. Zdravlje film tabl. konfuzija. toksi~na epidermalna nekroza. za inf 100mg/10ml Marocen. fotosenzitivnost. halucinacije. adolescenti. halucinacije. povra}anje. Jugoremedija film tabl. jetre i bubrega. Krka film tabl. 500mg rast. 400mg Nolicin. o{te}enja jetre. dojenje. OPREZ epilepsija. nekomplikovana gonoreja. agitiranost. 250mg. deca. tremor. smanjenje sposobnosti upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. Slaviamed film tabl. za rast. o{te}enja CNS-a. dijabetes (potrebna je ~e{}a kontrola glikemije). ND mu~nina. KI trudno}a. 250mg. Srbolek tabl. agitiranost. 250mg. glavobolja. za infuzija 100mg/50ml Ciproflokasacin. hipotenzija. Krka film tabl. 500mg Ciprofloxacin. 500mg Citeral. abdominalne i hepatobilijarne infekcije. jetre ili bubrega. Jugoremedija tabl. Alkaloid film tabl. 250mg. zglobova. adolescenti. alergijske reakcije. ko`e i mekih tkiva. smanjena sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. kostiju. eksfolijativni dermatitis Nofocin. 200mg J01MA02 ciprofloksacin (u obliku hlorida . depresija kostne sr`i. tremor.J01M Hinolonski antibakterijski lekovi IND infekcije urogenitalnog. 400mg Uricin. deca. konfuzija. 500mg Ciprinol. 500mg Ciprofloksacin.tablete). bolovi u stomaku. uha. I ne me{ati u istom {pricu/inf. 250mg. glavobolja. 750mg Ciprocinal . o{te}enja CNS-a. stariji od 65 godina. o{te}enje jetre. ND mu~nina. dojenje.infuzija) Cifran. vrtoglavica. 250mg. gastrointestinalnog i respiratornog trakta. KI trudno}a. bolovi u zglobovima. vrtoglavica. 500mg. grla i nosa. bolovi u zglobovima. 400mg 542 Registar lekova 2011 . fotosenzitivnost. Hemofarm film tabl. akutni bakterijski gastroenteritis. depresija kostne sr`i. boci sa drugim lekovima J01MA Fluorohinoloni J01MA01 ofloksacin Visiren. paroksizmalna tahikardija. bolovi u stomaku. 250mg. dijareja. Srbolek film tabl. 500mg konce. 250mg. Zdravlje film tabl. pseudomembranozni kolitis (retko). ciprofloksacin (u obliku laktata . za rast.

boci sa aminofilinom. mogu} je la`no pozitivan test na opijate tokom terapije. fotosenzitivnost. 250mg. preosetljivost na levofloksacin i druge hinolone. 1g Kovancin. GIT smetnje Palin. hipotenzija i difuzni eritem (rad man fenomen) kod brze iv primene. anafilaksa. leukopenija. ND mu~nina. ND ototoksi~nost. 400mg rast. antibiotski . retko konvulzije. za inf. Bayer film tabl. 1g Vancotex. za inf 500mg. varfarinom. tinitus. I zna~ajno smanjena resorpcija sa istovremono uzetim solima gvo`|a i antacidima koji sadr`e magnezijum ili aluminijum Flexid. nesanica. ra{. hematotoksi~nost. nefrotoksi~nost. PharmaSwiss pra{ak za rast. Sandoz kaps. za inf 500mg. nedono{~ad. Actavis film tabl. za inf 500mg. infekcije ko`e i mekih tkiva. dijareja. 500mg/100mg J01MA14 moksifloksacin hlorid Avelox. Galenika kaps. vrtoglavica. Sandoz pra{ak za rast. KI trudno}a. Hemofarm kaps. KI preosetljivost na lek.udru`eni pseudomembranozni enterokolitis (Clostridium difficile) i stafilokokni enterokolitis (oralni oblik) . hroni~ni prostatitis. produ`etak QT segmenta. hipoglikemija. dojenje. hepati~na. za inf 500mg. 500mg rast. retko trombocitopenija i neutropenija. odoj~ad. barbituratima. retko hepatitis. 250mg. OPREZ infuzija treba da se daje u periodu ne kra}em od 60 min. oboljenja jetre (mogu}a je nekroza jetre i otkazivanje funkcija). bakterijska egzacerbacija hroni~nog bronhitisa. ND vrtoglavica. za inf 500mg. 500mg Levomax. 200mg Pipem. trudno}a. trudno}a. OPREZ renalna insuficijencija. 400mg/250ml J01MB Ostali hinoloni J01MB04 pipemidna kiselina IND akutne i hroni~ne infekcije urinarnog trakta. eozinofilija. dijabetes. 500mg Lebel. Nobel film tabl. fotosenzitivnost. mu~nina. pospanost. ceftazidinom. KI deca i adolescenti u razvoju. 200mg Pipegal. deca. 1g Registar lekova 2011 543 . 200mg J01X Ostali antibakterijski lekovi J01XA Glikopeptidni antibakterijski lekovi J01XA01 vankomicin hlorid IND stafilokokne. glavobolja. Pharmaswiss film tabl. respiratorna ili bubre`na insuficijencija. bol i tromboflebitis na mestu aplikacije.. o{te}en sluh. dojenje. porema}aji ~ula vida. 1g Vancomycin-MIP. Pharmatex pra{ak za rast. Sandoz film tabl. mirisa i ukusa. pneumokokne i streptokokne infekcije rezistentne na druge lekove (parenteralni oblik). pove}ani enzimi jetre. Reimser Arzneimittel pra{ak za rast. ceftriaksonom. enterokokne. komplikovane infekcije urinarnog trakta. 250mg. 500mg. 1g Vankomicin. poreme}aj tetiva uslovljen primenom fluorohinolona. alkalnim lekovima i rastvorima koji sadr`e te{ke metale Edicin. renalna insuficijencija.J01MA12 levofloksacin IND akutni sinuziis. epilepsija. stariji od 65 godina. nozokomijalna i vanbolni~ki ste~ena pneumonija. I ne me{ati u istom {pricu/inf. 750mg Levoxa. heparinom. hloramfenikolom. Chepasaar pra{ak za rast. pseudomembranozni kolitis koji se izuzetno retko javlja samo kod parenteralne primene vankomicina dok je oralna terapija indikovana u najte`oj formi pseudomembranoznog kolitisa. za inf.

tinitus. ataksija. dijareja i ra{ Monural. sanofi aventis pra{ak za rast. sanjivost. uklju~uju}i peritonitis. 250mg 544 Registar lekova 2011 . Chephasaar kaps. dizurija. nefrotoksi~nost. dojenje. OPREZ trudno}a. Crohnovu bolest i divertikulitis. aktivne organske bolesti CNS-a. dojenje. ND mu~nina. anafilakti~ke reakcije. infekcije donjih respiratornih puteva (pneumonija. adjuvantno sredstvo u radioterapiji. 400mg Targocid. povra}anje.4 dana po prestanku terapije). GIT smetnje Nitroxolin forte. deca do 5 godina. eozinofilija. peritonitis) uklju~uju}i i infekcije kod pacijenata koji su alergi~ni na ?laktamske antibiotike . KI poreme}aj funkcije bubrega i jetre. Zambon granule za oral. 200mg. ko`e. ra{. metalan ukus a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija. gubitak kose. poreme}aj enzima jetre. bol i tromboflebitis na mestu primene. dijareja. bubrega. upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 . KI preosetljivost na lek. pseudomembranozni kolitis izazvan Clostridium dificile. glavobolja.J01XA02 teikoplanin natrijum IND infekcije Gram pozitivnim mikroorganizmima. boci sa drugim lekovima Orvagil. novoro|en~ad. ototoksi~nost. septikemija. dojenje. za. eritem. apsces). ko`e i mekih tkiva. cistitis. svrab. dojenje. I rastvore teikoplanina i aminoglikozida ne treba me{ati Planicid. rosaceae. insuficijencija jetre. 500mg/100ml J01XX Ostali antibakterijski lekovi J01XX01 fosfomicin (u obliku trometamola) IND nekomplikovane infekcije donjih delova urinarnog trakta. trudno}a. rastvor 3g J01XX07 nitroksolin IND infekcije mokra}nih puteva. trombocitopenija. leukopenija. apsces jetre. CNS-a (uklju~uju}i meningitis i mo`dani apsces). I ne me{ati u istom {pricu/inf. ND retko mu~nina. ND alergijske ko`ne manifestacije. OPREZ trudno}a. KI krvne diskrazije. porfirija. histerektomije i apendektomije. urinarnog trakta. Galenika rast. kontrolisati funkciju jetre. te{ka bubre`na insuficijencija. endomiometritis. tamna obojenost urina. sluha i krvnu sliku. prolazno pove}anje kreatinina u serumu. urtikarija. PharmaSwiss pra{ak za rast. preosetljivost na vankomicin (mogu}a ukr{tena preosetljivost). pre svega enterokokom i meticilin rezistentnim stafilokokom (endokarditis. za inj. inj. mu~nina. bronhospazam. prolazne epileptiformne reakcije. 400mg J01XC Steroidni antibakterijski lekovi J01XD Derivati imidazola J01XD01 metronidazol IND te{ke anaerobne intraabdominalne infekcije. infekcije kostiju i zglobova. infekcije genitalnog trakta (endometritis. profilaksa u hirur{kim intervencijama (transuretralna resekcija prostate) i dijagnosti~kim procedurama. KI trudno}a. periferna neuropatija. 200mg. anaerobne septikemije. OPREZ ne koristiti kod komplikovanih recidiviraju}ih urinarnih infekcija. profilaksa kod kolorektalnih operacija. glavobolja. povra}anje. tuboovarijalni apscesi i posthirur{ke vaginalne infekcije). stariji od 75 godina. hepati~ke encefalopatije. infekcije kostiju i zglobova. groznica. za inf. dugotrajna upotreba. ND ra{. OPREZ ne preporu~uje se upotreba kod dece. respiratornog trakta. vrtoglavica. angioedem.

ND supresija hematopoeze (kontrola krvne slike jednom nedeljno). Hemofarm film tabl. bipolarne depresije. obustaviti terapiju kod: nekontrolisane hipertenzije. ili period od 2 nedelje nakon terapije. {izoafektivnih poreme}aja i akutnih konfuznih stanja. alfa blokatorima. simpatikomimeticima (bronhodilatatorima. 600mg J02 J02A ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antimikotici za sistemsku primenu Spektar delovanja antimikotika registrovanih u Republici Srbiji gljivica Aspergilus* Blastomyces Candida* Chromomycosis Coccidioides Cryptococcus* Epidermophyton Histoplasma Microsporum Mucor Paracoccidioides Philaphora Pseudoallescheria Rhodotorula Sporothirix Trichophyton itrakonazol terbinafin amfotericin B mikokonazol ketokonazol nistatin flukonazol + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - + + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + ? + legenda + dokazano dejstvo .bez dejstava ? dejstvo nije dokazano Registar lekova 2011 545 . vazokonstriktorima. trudno}a. tireotoksikoze. smanjene funkcije jetre ili bubrega. hipertenzija. insomnija. KI terapija. ne preporu~uje se istovremena primena sa antidepresivima. antikonvulzivima. feohromocitoma. pseudomembranozni kolitis.J01XX08 linezolid IND pneumonije. pseudoefedrinom). mijelosupresije. inhibitorima MAO tipa A ili B. glavobolja. poreme}aj ukusa. dopaminergicima Zenix. dojenje. preosetljivost na linezolid. konvulzije. izazvane Gram-pozitivnim bakterijama. retko (ako terapija traje du`e od 28 dana) mogu}a je ozbiljna neuropatija opti~kog nerva. karcinoida. OPREZ kovulzije u anamnezi. mijelosupresija u anamnezi. komplikovane infekcije ko`e i mekih tkiva. I izbegavati hranu koja sadr`i tiramin. GIT smetnje.

gubitak sluha. 100mg. 200mg Flumycozal. groznica. za inf. pedijatrijska primena. vrtoglavica. oligospermija. obavezna kontrola funkcija jetre. anoreksija. {ok. dojenje. amenoreja. `utice. Hemofarm tabl. ND mu~nina. glavobolja. leukocitoza. tamne mokra}e. insuficijencija srca. isklju~ivo iv u hospitalnim uslovima. za inj. Krka kaps. 150mg Fluconal. edem plu}a. agranulocitoza. 50mg. te{ko o{te}enje jetre Mycoseb. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. trombocitopenija. 100mg. renalna tubularna acidoza. konvulzije. 2mg/ml Flukonazol. dispepsija. Pfizer kaps. 150mg rast. hipostenurija. hemoliti~ka anemija. makulopapapularni osip. svraba. 50mg. 200mg J02AC Derivati triazola J02AC01 flukonazol OPREZ trudno}a. ose}aj nadutosti. ra{. dispneja. za inf. alergijske reakcije. Torrex pra{ak za rast. glavobolja. 100mg. bronhospazam. akutna insuficijencija jetre. Aegis kaps. o{te}enja jetre. 150mg rast. a kod dugotrajne terapije velikim dozama mogu}e je smanjeno lu~enje kortizola i insuficijencija nadbubrega. za inf. istovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e izazvati fatalne aritmije. 150mg Flukonazol. diplopija. epileptiformni gr~evi. ciklosporinom. 100mg J02AB Derivati imidazola J02AB02 ketokonazol KI trudno}a. zamagljen vid. abdominalni bol. dijareja. bolovi u mi{i}ima i zglobovima. eozinofilija. hipokorticizam. 150mg Stabilanol. kortikotropinom. 100mg. ra{. KI trudno}a. periferna neuropatija. smanjenje bubre`ne funkcije. 150mg rast. 50mg. eozinofilija. te{ka insuficijencija jetre. 150mg. dojenje. trombocitopenija. amfotericin B koristiti samo kod progresivnih potencijalno smrtonosnih infekcija gljivicama. encefalopatija. insuficijencija bubrega ili jetre. Pharmaten rast. ND mu~nina. za inf. vrtoglavica. sr~ani arest. 50mg. svrab. `utica. 50mg. anurija. 50mg. 50mg. povra}anje. aritmije. Hemofarm kaps. ND mu~nina. aminoglikozidima. u slu~aju pojave zamora. hiper ili hipokalijemija. svrab. svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru. azotemija. svrab Diflazon. I ne davati istovremeno sa kortikosteroidima. dojenje. glikozidima digitalisa. ginekomastija. melena. Sandoz kaps. vrtoglavica. Zdravlje kaps. leukopenija. glavobolja. trombocitopenija. bol u epigastrijumu. oligurija. anoreksija. anemija. slabost. poreme}aji koagulacije. 50mg. impotencija. 2mg/ml Diflucan. hipertenzija ili hipotenzija. hemoragijski gastroenteritis. cisplatinom. smanjenje nivoa testosterona u krvi. leukopenija. OPREZ porfirija. povra}anje dijareja. Nini kaps. Isovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e dovesti do fatalnih aritmija. deca do 2 godine. 2mg/ml Fluco Sandoz. dijareja ili opstipacija. 2mg/ml 546 Registar lekova 2011 . povra}anje. miorelaksansima i antiaritmicima Amphocil. preosetljivost na azole.J02AA Antibiotici J02AA01 amfotericin B IND sistemske gljivi~ne infekcije. ventrikularna fibrilacija. povi{enje serumskog kreatinina. tinitus. temperature.

Fusarium spp. hromoblastomikoza i micetom. trombocitopenija. parestezije. Schering oral. umor Noxafil. konvulzije. pospanost. periferni edemi. ra{a i urtikarije. istovremena primena ergot alkaloida. susp. Medico Uno kaps. istovremena primena sa astemizolom. ND neutropenija. svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru. dijareja. OPREZ bolesti jetre u anamnezi. sindrom sli~an gripu. u profilaksi gljivi~nih infekcija pacijenata sa akutnom mijelogenom leukemijom ili mijelodisplasti~nim sindromom. Pfizer film tabl. terfenadinom cisapridom. groznica. potrebna redovna kontrola funkcija jetre. Extractumpharma kaps.. invazivna flukonazol rezistentna Candida spp. glavobolja. astenija.J02AC02 itrakonazol KI trudno}a. kod primaoca mati~nih }elija hematopoeze koji su na imunosupresivnoj terapiji.). zbunjenost. Slaviamed kaps. te`ak oblik orofaringealne kandidijaze kod imunokompromitovanih pacijenata. dispepsija. astenija.) . dojenje. KI trudno}a. dojenje. cisaprid i dr.. triazolamom ili terfenadinom. 40mg/ml Registar lekova 2011 547 . dijareja. tamne mokra}e. potrebna redovna kontrola funkcija jetre. koje su refrakterne na le~enje amfotericinom B ili itrakonazolom ili kod pacijenata koji ne podnose ove lekove. sinuzitis. ND mu~nina. leukopenija. glavobolja. istovremena primena inhibitora HMG-CoA reduktaze (simvastatin. gastroenteritis. 200mg pra{ak za rast. anksioznost. somnolencija. 200mg J02AC04 posakonazol IND invazivna aspergiloza. o{te}enja jetre. 100mg Omicral. anemija. OPREZ te{ko o{te}enje jetre. ozbiljne infekcije izazvane Scedosporium spp. bol u stomaku. istovremena primena lekova koji su supstrat za enzim CYP3A4 (astemizol. u slu~aju pojave zamora. abdominalni bol. trudno}a. alergijske reakcije u vidu svraba. 100mg ItraconEP. postoje}e aritmije). ND mu~nina. OPREZ bolesti jetre u anamnezi. abdominalni bol. groznica. dojenje. agranulocitoza. Liconsa kaps. karbamazepinom ili fenobarbitonom. kardiomiopatija. hipotenzija. hipertenzija. o{te}enja jetre i gubitak kose Funit. vrtoglavica. kokcidiomikoza. za inf. tromboflebitis. mu~nina. neuropatije. povra}anje. sinusna bradikardija. tremor. 100mg J02AC03 vorikonazol IND invazivna aspergilaza. pacijenti sa pro-aritmogenim stanjima (uro|eno ili ste~eno produ`enje QTc intervala. akutna insuficijencija bubrega. rifampicinom.. vrtoglavica. holestatska `utica. atorvastatin i dr. KI preosetljivost na lek. vrtoglavica. povra}anje. 100mg Prokanazol. osip. ergot alkaloidima. midazolamom. cisapridom. elektrolitni disbalans. glavobolja. istovremena primena sa astemizolom. flebitis. fuzarioza. poreme}aji vida. o{te}enja jetre. depresija. alopecija Vfend. zamor. povra}anje. Nobel kaps. 50mg. parestezije. edem plu}a. agitacija. terfenadin. 100mg Kanazol. makulopapulozni ra{. lovastatin. hematurija. posle vi{emese~ne upotrebe mogu}i su hipokalijemija.

bolovi u mi{i}ima.J02AX Ostali antimikotici za sistemsku primenu J02AX04 kaspofungin acetat IND invazivna kandidijaza ili aspergiloza. MSD rast. 250mg 548 Registar lekova 2011 . OPREZ smanjena funkcija jetre. Hemofarm kaps. 300mg Riftan. pove}anje vrednosti kreatinina u serumu. 200mg Zovirax. palpitacije. 300mg J05 J05A ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse J05AB Nukleozidi i nukleotidi. 200mg. profilaksa menigokoknog meningitisa i meningitisa izazvanog H. povra}anje. gsk pra{ak za rast. uticaj na funkcije jetre. pove}anje vrednosti ureje. dijareja. OPREZ insuficijencija bubrega. Zdravlje tabl. istovremena primena ciklosporina. ra{. Nini tabl. bruceloza. KI trudno}a. ND hemoliti~ka anemija. groznica. 70mg J04 ANTITUBERKULOTICI J04A Lekovi za terapiju tuberkoloze J04AB Antibiotici J04AB02 rifampicin IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima. GIT smetnje. isklju~uju}i inhibitore reverzne transkriptaze J05AB01 aciklovir IND infekcije ko`e. 50mg. dijareja. KI dojenje. jeza. OPREZ alkoholizam. deca mla|a od 2 godine. za koncentrat za inf. bilirubina i enzima jetre u krvi Aciklovir. jetre. reakcija na mestu aplikacije. mogu}a je i promena boje kontaktnih so~iva Rifamor. edemi. glavobolja. znoja. kreatinina. glavobolja. trombocitopeni~na purpura. zamor. trudno}a. Galenika kaps. ND mu~nina. te{ke stafilokokne infekcije. hipomagnezijemija. ra{. CNS i dr. hipersenzitivne reakcije Cancidas. suza. abdominalni bol. gljivi~ne infekcije koje ne reaguju na terapiju drugim antimikoticima uklju~uju}i i pacijente sa neutropenijom.) Herpes simplex i varicela Zoster virusom. za inf. legionarska bolest. `utica. vertigo. porfirija. influenzae. sluznica i visceralnih organa (plu}a. urtikarija. intolerancija na amfotericin ili itrakonazol. ND mu~nina. pljuva~ke. 400mg Aciklovir. povra}anje. KI dojenje. hiperkalcijemija. narand`asto-crvena obojenost urina. povi{en nivo enzima jetre. hipokalijemija. ra{.

glavobolja. razdra`ljivost. pospanost. sc i im primena. neutropenija. dispneja. gluvo}a. a partnerka je trudna. dojenje. starije osobe. hiperglikemija. dijareja. istovremena primena 5-fluorouracila i drugih fluoropirimidina koji se koriste u terapiji malignih bolesti (najmanje je potrebno 4 nedelje pauze). bubre`na insuficijencija. sc i im primena. ND mu~nina. prevencija citomegalovirusne infekcije u transplantaciji solidnih organa. hipokalijemija.). ra{. hepatitis. pospanost. ganciklovir ili aciklovir. tremor. preosetljivost na ganciklovir ili aciklovir. znojenje. Roche film tabl. OPREZ deca. bol u abdomenu. dispepsija. nadimanje. dijareja. dispneja. pancitopenija. dojenje. pankreatitis. 125mg Registar lekova 2011 549 . mijalgija. depresija. Valcyte. preosetljivost na lek.. znojenje. za inj. Schering kaps. poreme}aj sna. poreme}aj funkcije bubrega. hipokalijemija. KI trudno}a. konvulzije. trombocitopenija. hipertenzija. dojenje. nesanica glavobolja. dispneja. Berlin Chemie tabl. trombocitopenija. ka{alj.J05AB04 ribavirin IND hroni~ni hepatitis C (u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa). vazodilatacija. ra{. ND (u kombinaciji sa interferonom alfa): glavobolja. brivudin IND rani tretman akutnog Herpes zostera kod imunokompetentnih osoba. astenija. promene u krvnoj slici. poreme}aj funkcije bubrega. hiperglikemija. Roche film tabl. hipohromna anemija. hipertenzija. slabost. KI trudno}a. povra}anje. hepatitis. vrtoglavica. nesanica. artralgija. migrena. primenjivati efikasnu kontracepciju kod mu{karaca i `ena. rigor. KI ne koristiti u fazi formiranja krusti. mani~ne reakcije. dijareja. pankreatitis. mani~ne reakcije. hemoragija u GIT-u. pancitopenija. bolovi u kostima i mi{i}ima. zamor. bolovi u kostima i mi{i}ima. OPREZ deca. KI trudno}a. pove}ane vrednosti enzima jetre Brivuzost. poreme}aj vida. zujanje u u{ima Cymevene. akne. abdominalni bol. osip. konfuzija. a tokom terapije i 6 meseci nakon terapije. vazodilatacija. neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina. konvulzije. bubre`na insuficijencija. anoreksija. neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina. akne. hipohromna anemija. 450mg J05AB. konfuzija. opstipacija. 500mg J05AB14 valganciklovir IND citomegalovirusni retinitis kod bolesnika sa HIV infekcijom. obavezna je upotreba prezervativa. splenomegalija. Ukoliko se le~i mu{karac. starije osobe. trombocitopenija. trudno}a. povra}anje. tremor. neuropatije. pruritus Copegus. migrena. ND GIT smetnje ( mu~nina. OPREZ isklju~iti trudno}u pre po~etka terapije. poreme}aj sna. neutropenija. neuropatije. leukopenija. ND mu~nina. 200mg Rebetol. glavobolja. hemoragija u GIT-u. Roche pra{ak za rast. preosetljivost na valganciklovir. de~iji uzrast. ka{alj. leukopenija. abdominalni bol. dojenje. trombocitopenija. alopecija. mu~nina. 200mg J05AB06 ganciklovir (u obliku natrijumove soli ) IND prevencija i le~enje infekcija citomegalovirusom. splenomegalija. svrab. povra}anje. hiperpireksija. ka{alj.

(pankreatitis u anamnezi. konvulzije. ND mu~nina. stavudin). kontrolisati nivo lipida i glukoze tokom terapije. nesanica.zidovudin). OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. sakvinavir). amjodarona. pove}anje kreatin kinaze. gsk kaps. (200mg + 50mg) 550 Registar lekova 2011 . 600mg lopinavir + ritonavir J05AE06 IND terapija infekcija HIV 1 tip virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirsma. pruritus. holesterola i glukoze.lamivudin). hipersenzitivne reakcije . dijareja. nelfinavir.zidovudin) J05AE01 sakvinavir Invirase. povra}anje. ra{. 300mg. Roche kaps. te{ka insuficijencija jetre.zidovudin). leukopenija. osip. bol. parestezije . anemija. (hiperuricemija . poreme}aj funkcionalnih testova jetre. (hiperglikemija ili hipoglikemija. (alergijske reakcije. 400mg. poreme}aj ukusa. bol u grudima. mijelosupresija . ose}aj nelagodnosti. (flatulencija. akne. Abbott film tabl. neutropenija. toazolama. pove}anje amilaze.sakvinavir). trigliceridemija. ko`e i oralne sluznice. KI preosetljivost na lek.didanozin). vrtoglavica. pancitopenija. (defcit vitamina B12.lopinavir). astenija. I pove}ava se plazma koncentracija svih lekova koji se metaboli{u preko CYP3A enzima jetre Aluvia. bol u abdomenu.didanozin. 200mg film tabl.J05AE Inhibitori proteaze (inhibitori HIV-proteinaze) IND infekcija HIV virusom. midazolama.didanozin). hepatitis. (nefrolitijaza . vardenafila. Abbott J05AE07 Telzir. cisprida. pigmentacija noktiju. pankreatitis. lezije retine sa atrofijom retinskog pigmentnog epitela kod dece. ose}aj nelagodnosti. proteinurija.indinavir). suva usta . pove}anje kreatin kinaze . MSD kaps. miopatija. mi{i}no-skeletni bol. (hemofilija . glavobolja. (dizurija. parestezije.(insuficijencija jetre . promene u testovima hepati~ne funkcije. trombocitopenija. ergot alkaloida. istovremena primena astemizola. kristalurija. OPREZ hemofilija. Janssen Cilag film tabl. (ka{alj. Mogu se javiti i anemija. (100mg + 25mg). pove}anje amilaze . parestezija. nesanica. nefrolitijaza. terfenadina. anoreksija. (dijabetes. meka 100mg fosamprenavir film tabl. 400mg ritonavir J05AE03 Norvir. (dispepsija. hiperglikemija. KI dojenje. periferna neuropatija . o{te}enje jetre. dijareja. ND povi{ena vrednost triglicerida. astenija. neuropatije. nefrolitijaza. lakti~ka acidoza. hiperuricemija. trudno}a. kantariona. trudno}a. 700mg darunavir J05AE10 Prezista. dispneja. mi{i}no-skeletni bol.indinavir. ulceracije jezika i usta . mijalgija i sindrom sli~an gripu.indinavir). (niske vrednosti hemoglobina i broja neutrofila. ste~ena lipidostrofija. 200mg. 500mg indinavir sulfat etanolat J05AE02 Crixivan. istovremena primena simvastatina i lovastatina. suva usta. bolesti krvi. neonatusi sa bilirubinemijom . promena raspolo`enja stavudin). pimozida.nelfinavir). gluvo}a. hematurija. hiperpigmentacija.

trudno}a. 245mg J05AF11 telbivudin IND hroni~ni hepatitis B sa potvr|enom virusnom replikacijom i aktivnim zapaljenjem jetre. dojenje. 250mg. bol u abdomenu.J05AF Nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima OPREZ hepatitis B ili C (pove}an rizik ne`eljenih dejstava na jetru). Indikacija se bazira na virolo{kom. trombocitopenija. trajno povi{enim vrednostima serumske alanin-aminotransferaze (ALT) i histolo{kim nalazom aktivnog zapaljenja i/ili fibroze. zamor. laktat acidoza. insomnija. hepatomegalija sa steatozom ili miopatija. astenija. abdominalni bol. 400mg stavudin J05AF04 I kombinacija sa didanozinom pove}ava rizik od lakto-acidoze Zerit. konvulzije. anoreksija. 100mg didanozin J05AF02 Videx EC. ose}aj nelagodnosti Epivir. Novartis film tabl. bolesti jetre. 600mg Registar lekova 2011 551 . Gilead Science film tabl. pankreatitis. dijareja. KI dojenje. poreme}aj funkcionalnih testova jetre. mijalgija i sindrom sli~an gripu. ra{. miopatija Sebivo. abdominalni bol. ND o{te}enja jetre. pankreatitis. terapiju treba prekinuti ako se javi pogor{anje funkicija jetre. neutropenija. trudno}a. OPREZ insuficijencija bubrega. gsk abakavir (u obliku sulfata) tabl. terapiju treba prekinuti ako se jave simptomi hiperlaktemije. mogu}a te{ka akutna egzacerbacija bolesti po prestanku terapije. naglo pogor{anje funkcija jetre. Mogu se javiti i anemija. 300mg tenofovir disoproksil (u obliku fumarata) J05AF07 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. mi{i}no-skeletni bol. pove}anje serum amilaze i lipaze. BMS kaps. vrtoglavica. biohemijskom i histolo{kom odgovoru posle jedne godine tretmana kod odraslih: KI preosetljivost na sastojke leka. BMS gastrorezistentne kaps. glavobolja. vrtoglavica. Slaviamed kaps. dijareja) J05AF01 zidovudin Zidosan. ND mu~nina. progresivne hepatomegalije. ra{. ka{alj. KI Viread. anoreksija. glavobolja. gsk film tabl. 100mg J05AF06 Ziagen. smanjena funkcija jetre ili bubrega. 30mg J05AF05 lamivudin IND hroni~ni hepatitis B i dokazana replikacija virusa hepatitisa B kod starijih od 16 godina. 150mg Zeffix. povra}anje. lakto-acidoze. gsk film tabl. serolo{kom. dijareja. le~enje hroni~nog hepatitisa B kod odraslih sa kompenzovanim oboljenjem jetre i dokazanom aktivnom replikacijom virusa. povra}anje. ND mu~nina. OPREZ smanjena funkcija bubrega. stalno pratiti funkciju jetre. GIT smetnje (mu~nina.

psihijatrijski bolesnici. konfuzija. mu~nina. uko~enost. povra}anje. Boehringer tabl.J05AF30 abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin IND antiretrovirusna kombinovana terapija odraslih i adolescenata starijih od 12 godina kod infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV). depresija. ulceracije u ustima). hroni~na bolest plu}a. o{te}enje bubrega. Janssen-Cilag tabl. 50mg/5ml efavirenz J05AG03 IND terapija HIV infekcije. (300mg + 150mg + 300mg) J05AG Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze J05AG01 nevirapin Viramune. treba uzimati pre zanamivira Relenza. hipertenzija. malaksalost. agitacija. konvulzije Stocrin. ukoliko se istovremeno koriste. vrtoglavica. ND ospa. KI preosetljivost na lek. I klaritromicin (pove}ana koncentracija etravirina). nevirapinom. hepatitis. gastritis. poreme}aj koordinacije. mu~nina. povra}anje. amnezija. gsk film tabl. hroni~ne bolesti jetre. astma. 600mg J05AG04 etravirin IND HIV infekcija u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. KI preosetljivost na sastojke leka. 200mg oral. hiperlipidemija. NAPOMENA druge inhalalacione lekove. (600mg + 300mg) J05AF30 Trizivir. promene funkcije jetre. KI te{ka o{te}enja jetre. dijareja. letargija. zabranjena istovremena upotreba sa rifampicinom. angioedem. OPREZ tolerancija. insomnija. mijalgija Kivexa. 100mg J05AH Inhibitori neuraminidaze J05AH01 zanamivir IND nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B i profilaksa influence posle kontakta sa virusom u vreme epidemije kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina. dojenje. trudno}a (nije utvr|ena bezbednost). trudno}a. dojenje. alergijske reakcije. dojenje. povra}anje. glavobolja. smanjena respiracija. indinavirom Intelence. OPREZ stariji od 65 godina. povi{ena temperatura. poreme}aj koncentracije. te{ka o{te}enja jetre. urtikarija. OPREZ hroni~an hepatitis B ili C. periferna neuropatija. zamor. abdominalni bol. anksioznost. KI reakcije preosetljivosti. halucinacije. efavirenzom. ND vrlo retko bronhospazam. trudno}a. GIT smetnje (mu~nina. dijareja. kantarionom. trombocitopenija. susp. gsk abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin + zidovudin tabl. ka{alj. dispneja. ra{. dijabetes. ND ra{ (obi~no nestaje posle 2 nedelje). ND osip. MSD film tabl. gastroezofagealni refluks. gsk pra{ak za inhalaciju 5mg 552 Registar lekova 2011 . somnolencija. porfirija.

108mg/1. terapiju treba prekinuti ukoliko se jave simptomi hiperlaktatemije i metaboli~ke laktatne acidoze. depresija. ND reakcija na mestu aplikacije. no}no znojenje. I ne me{ati sa drugim lekovima osim sa vodom za injekcije Fuzeon. glavobolje. MSD film tabl. artralgije. trudno}a. opstipacija. Roche pra{ak za rast. ND vrtoglavica. osip Isentress. hepatitis B ili C. adolescenata i dece uzrasta 1-12 godina. insuficijencija bubrega. umor Tamiflu. ka{alj. insomnija. sinuzitis. abdominalni bol. povremeno anemija. bol. dijareja. dojenje (nema podataka o upotrebi oseltamivira kod trdnica i dojilja). dijareja. smanjen apetit. gripu sli~an sindrom. (150mg + 300mg) tenofovir disoproksil + emticitabin J05AR03 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih osoba. konfuzija. bolovi u stomaku. 90mg/ml) J05AX08 raltegravir IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih prethodno le~enih pacijenata kod kojih postoji replikacija HIV-1 i pored kori{}enja anti-retrovirusne terapije. glavobolja. flatulencija. pankreatitis konjunktivitis. ka{alj.KI dojenje i preosetljivost na lek. pruritus. glavobolja. pove}ana incidenca bakterijskih pneumonija. KI trudno}a. mialgije. periferne neuropatije. opstipacija. ND mu~nina. vrtoglavica. vomitus). OPREZ pratiti funkciju bubrega i jetre. Gilead Sciences film tabl. progresivne hepatomegalije. pacijenti sa hepatitisom C koji su le~eni interferonom alfa i ribavirinom mogu biti pod posebnim rizikom. prevencija gripa kod odraslih. KI preosetljivost na lek. astenija Truvada. 400mg Registar lekova 2011 553 . sanjivost. povra}anje. anoreksija. hroni~ne bolesti kardiovaskularnog i respiratornog sistema. imunokompromitovani bolesnici. (245mg + 200mg) J05AX Ostali antivirusni lekovi J05AX07 enfuvirtid Rekonstituisan rastvor je fizi~ko-hemijski stabilan u toku 24 sata na temperaturi 2-8º C. 30mg.J05AH02 oseltamivir (u obliku fosfata) IND terapija nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B. dojenje. 45mg i 75mg oralna suspenzija 12mg/ml J05AR Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija. za inj. OPREZ bezbednost nije utvr|ena kod pacijenata mla|ih od 16 godina. OPREZ mogu}a pojava hipersenzitivnih reakcija. vertigo. kombinacije J05AR01 lamivudin + zidovudin Combivir. vrtoglavica. ili pove}anje nivoa aminotransferaza. KI preosetljivost na lek. poreme}aj ukusa. limfadenopatije. anksioznost. Roche kaps. OPREZ ne preporu~uje se deci mla|oj od 1 godine (nema dovoljnih podataka o bezbednosti i efikasnosti). hipofosfatemija. glavobolja. neutropenija. za{ti}eno od svetlosti IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. trudno}a. gsk film tabl. smanjena funkcija jetre. GIT smetnje (abdominalni bol.1ml (tj. insomnija. nauzeja. nesanica. oralna kandidijaza. ND alergijske reakcije.

konjski IND prevencija i terapija tetanusa kod osoba koje nisu vakcinisane ili je pro{lo 10 . IZZ rast. lokalna reakcija na mestu iniciranja J06AA Imunoserumi J06AA02 antitoksin tetanusa za humanu upotrebu . 150mg. 1500ij/ml J06AA03 antitoksin protiv zmijskog otrova . za inj. te{ka kardiovaskularna oboljenja. febrilna stanja. ka{alj. Torlak rast. bronhospazam. za inj.20 godina od poslednje vakcinacije Totekvin.konjski IND pasivna imunizacija posle ujeda zmija na{eg podneblja. 300mg J06 J06A IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Imunoserumi Lekove iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 . kikiriki. ishemija srca. Torlak rast. KI preosetljivost na aktivne kompnente. (akutna virusna oboljenja samo za timocitni imunoglobulin konja i kuni}a). te{ka imunolo{ka oboljenja. halucinacije Celsentri. gubitak svesti. 5ml 554 Registar lekova 2011 . KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla. Goedeke film tabl. smanjena funkcija jetre i bubrega. trudno}a. ND mu~nina povra}anje. gr~evi u mi{i}ima.J05AX09 maravirok IND infekcije sa CCR5-tropnim HIV 1 virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. ne zamrzavati. pneumonija. trudno}a. bol u stomaku. nesanica. razni oblici serumske bolesti. povi{eni enzimi jetre. epilepsija. soju. ({pric) 10ml Viekvin . ND anafilakti~ki {ok. opstipacija. za inj. OPREZ postularna hipotenzija. infarkt. OPREZ alergija u anamnezi. astenija.8ºC. pre davanja imunoseruma ili imunoglobulina ispitati osetljivost pacijenta. izuzev kod osoba preosetljivih na proteine `ivotinjskog porekla Antitoksin protiv otrova evropskih zmija. nema apsolutnih KI za primenu ovog antitoksina.

kod kojih je od poslednje vakcinacije pro{lo 10 . Baxter AG rast. 250μg/bo~ici Immunorho. Wiskott Aldrich-ov sindrom. 50ml. Octapharma rast. 100ml J06BB Imunoglobulini. abdominalne traume. CSL Behring rast.za inf. alogena transplantacija kosne sr`i . 250ij/ml Tetagam P. amniocenteze. 50μg/bo~ici. ND osip. 250ij/ bo~ici Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. KI preosetljivost na aktivnu suspstancu ili neku pomo}nu supstancu . Baxter AG rast.i agamaglobulinemijom). za inj.1250ij ( 250?g)/2ml Rhophylac 300. zau{aka ili vari~ela.J06B Imunoglobulini J06BA Imunoglobulini. (5%) 50ml. Biotest rastvor za inf. Octapharma rast. 100ml Octagam. idiopatska trombocitopenijska purpura. deca sa kongenitalnom AIDS i rekurentnim infekcijama. hroni~na limfati~na leukemija. 250ij/2ml Registar lekova 2011 555 . ~e}e se javljaju kod brze infuzije. Kedrion rast. 100ml. za inf. mijelom. za inf. (10%) 25ml. za inf. ND alergijske reakcije. kod pacijenata sa hipo. na temperaturi 2 . za inf. nizak krvni pritisak (zavise od brzine infuzije. za inj. KI preosetljivost na humane imunoglobuline . I `ive atenuisane virusne vakcine (smanjena efikasnost vakcina). Kawasaki sindrom. humani Imunoglobuline ~uvati za{ti}eno od svetlosti. Kedrion pra{ak za rast. nespecifi~ni.humani IND prevencija tetanusa kod bolesnika sa sve`im povredama kod kojih je aktivna imunizacija nekompletna. za inj. ITK rast. Guillain Barre-ov sindrom . (5%) 50ml. 250ij/2ml Tetabulin S/D. za inj. terapija u transfuziologiji: posle transfuzije inkompatibilne Rh pozitivne krvi ili koncentrata eritrocita kod Rh negativnih osoba. 250ij/ml Tetanus Gamma. hidatidne mole i biopsije horiona. Primenu ovih vakcina treba odlo`iti najmanje 3 meseca od primene antitetanusnog imunoglobulina Atebulin. Kedrion rast.20 godina ili koji nisu nikada vakcinisani. terapija klini~ki manifestnog tetanusa. alergijske reakcije mu~nina.intravenski J06BA02 IND prevencija i supstituciona terapija kod bolesnika sa IgG deficitom (hipo.humani IND u aku{erstvu:prevencija D (Rho) imunizacije Rh negativnih `ena za vreme trudno}e. ({pric) 250μg/ml Rhesonativ. boci sa drugim lekovima imunoglobulin ( IgG 7S) . ITK rast. ne zamrzavati. ({pric) 300μg/2ml J06BB02 tetanus imunoglobulin . (sa 5% glukoze) 50ml. ne sme se me{ati sa drugim lekovima sem sa 5% rastvorom glukoze Humani imunoglobulin 5%. Baxter rast. posle poro|aja. napomena: 100μg=500ij Beoglobin D. ITK rast. rubeola. IZZ rast. ektopi~ne trudno}e. 100ml IG Vena.i agamaglobulinemijom). glavobolja. za inj. primenjuje se u kombinaciji sa vakcinom protiv tetanusa (odvojenim {pricevima u razli~ita mesta aplikacije). za inj. 100ml Intratect. I humani antitetanusni imunoglobulin mo`e uticati na razvoj imunog odgovora na `ive atenuirane vakcine kao {to su vakcine protiv morbila. (5%) 50ml. 50ml. specifi~ni J06BB01 anti D (Rho) imunoglobulin . 100ml. OPREZ ne sme se primeniti intravenski.8°C. 200ml Kiovig. za inj. IZZ rast. posle namernih ili spontanih prekida trudno}e. 200μg. za inj. groznica. CSL Behring rast. 300μg Partobulin SDF. (5%) 20ml. I ne me{ati u istom {pricu ili inf. za inj. antepartalne hemoragije. KI selektivni IgA deficit. za inj. 200ml Imunoglobulin (ljudski) za iv primenu.

50mg/ml. za inj. KI preosetljivost na sastojke vakcine. groznica. ND retko se javljaju ose}aj straha. nedelji koja imaju manje od 6 meseci na po~etku RSV sezone. crvenilo na mestu aplikacije. ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida. OPREZ ukoliko je vakcinisanje ve} po~elo imunoglobulin primeniti samo do 8 dana posle primene prve doze vakcine. deca mla|a od 2 godine kod kojih je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije. kratkotrajno povi{enje telesne temperature. 2ml. pre primene vakcine uzeti anamnesti~ke podatke o zdravstvenom stanju.J06BB05 rabies imunoglobulin . 2ml. bolesnika posmatrati najmanje 20 minuta posle primene imunoglobulina. za inj. leukopenija. izmenjeni rezultati u testovima funkcije jetre Synagis. gubitak apetita 556 Registar lekova 2011 . 5ml J06BB04 imunoglobulin protiv hepatitisa B . 50ij/ml Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B. ospa. deca mla|a od 2 godine sa hemodinamskim zna~ajnim kongenitalnim sr~anim oboljenjem). 540ij/3ml J06BB16 palivizumab IND prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva izazvanih respiratornim sincicijalnim virusom (RSV) kod dece sa visokim rizikom nastanka ovih oboljenja (deca ro|ena u 35. primenu vakcina treba odlo`iti). za inj. hipotenzija Hepatect CP. Biotest Pharma rast. 250ij ImmunoHBs. 2ml. za inf.humani IND imunoprofilaksa hepatitisa B (akcidentalna inokulacija hepatitis B virusom. ND bol na mestu aplikacije. povra}anje. tokom najmanje 2 nedelje. konvulzije u anamnezi (za sve vakcine sa pertusis komponentom). glavobolja. Sanofi Pasteur rast. 10ml Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila. za inj. za inj. 180ij/ml.8°C. dijabetes. povra}anje. KI preosetljivost na lek. Kedrion rast. ND dijareja. OPREZ trudno}a. novoro|en~ad ~ije su majke tokom trudno}e bile zara`ene sa hepatitis B virusom. Abbott pra{ak za rast. ND otok. kod osoba na hemodijalizi i osoba koje nemaju imuni odgovor nakon vakcinacije a potrebna je kontinuirana prevencija) . 5ml Imogam Rabies. anemija. reakcija na mestu injiciranja. te{ka trombocitopenija. 1ml. IZZ rast. crvenilo lica. reakcijama preosetljivosti ili pojavi ne`eljenih efekata prilikom prethodne primene vakcine. ITK rast. akutna bolest. febrilna stanja. ne zamrzavati. imunodeficijencija ili imunosupresivna terapija (usled imunosupresinvog dejstava sistemski datih kortikosteroida. IZZ rast. KI preosetljivost na lek. doza 20mg prednizona i ve}ih. 100mg/ml J07 VAKCINE Vakcine treba ~uvati na temperaturi 2 .humani IND pasivna profilaksa protiv besnila u kombinaciji sa aktivnom imunizacijom (primeniti samo kod osoba koje nisu prethodno bile imunizovane antirabijskom vakcinom). (trudno}a samo za Priorix i Trimovax). OPREZ primenu treba odlo`iti kod umereno do te{kih akutnih infekcija ili febrilnih stanja. bol. pad krvnog pritiska Humani antirabijski imunoglobulin. retko preosetljivost. za inj.

14. 6B. NAPOMENA vakcina se ne sme primeniti intravaskularno ili intradermalno Synflorix. 14.5ml J07AL52 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv invazivnih oboljenja i akutnog otitis media koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 1.Wyeth susp. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. 4. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast. Sanofi rast. iritabilnost i retko febrilne ili nefebrilne konvulzije. (50μg + 50μg)/0. 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 2 meseca do 5 godina. za inj. poreme}aji koagulacije. za inj. gsk pra{ak i rastvara~ za rast. otok). ({pric) 0. OPREZ prevremeno ro|ena deca. gsk susp. za inj.5ml J07AL Vakcine protiv pneumokoka J07AL01 kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 2 godine. nedelje do navr{ene 2. sepsa. epiglositis. za inj. smanjen apetit. 18C.5ml J07AL02 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv bolesti koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 4. te{ka akutna febrilna oboljenja (nazeb ne odla`e primenu vakcine). trombocitopenija. gubitak apetita. 10μg/0. ND reakcija na mestu primene. pospanost. 9V.5ml Hiberix. dijareja. povra}anje. 10μg/0. 7F. OPREZ ne sme se dati intravenski.5ml Registar lekova 2011 557 . 5. trombocitopenija. KI deca mla|a od 2 meseca. ({pric) 0. konvulzije. 6B. 18C. ND iritacija na mestu primene (bol.5ml J07AH Vakcine protiv meningokoka J07AH03 kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 18 meseci. sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C Meningococcal A+C. anamneza respiratornog imaturiteta (potrebano je pratiti dete 48-72 sata po prijemu vakcine). crvenilo. 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 6. povi{ena temperatura. niti od infekcija izazvanih drugim tipovima Haemophilus influenzae Act-HIB. odlo`iti primenu u febrilnim stanjima. KI preosetljivost na sastojke leka. KI preosetljivost na sastojke leka.J07A Bakterijske vakcine J07AG Vakcine protiv Hemophilus-a influenzae B J07AG01 kapsularni antigen hemofilus influence tip B IND profilaksa te{kih sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemophilus influenzae tip B (meningitis. 9V. artritis i druge) kod dece mla|e od 5 godina. godine. OPREZ ne {titi od infekcija izazvanih sa Clostridium tetani. I istovremena primena drugih vakcina u skladu sa preporu~enim rasporedom imunizacije je dozvoljena ukoliko se koriste razli~ita mesta primene Prevenar. dijareja. za inj. posebno one koja pripadaju rizi~nim grupama. sa visokim rizikom od pneumokoknih infekcija Pneumo 23. ({pric) 0. za inj.

za inj. 5ml J07AM52 toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisane cele }elije B. odnosno 10 doza za odrasle i decu preko godinu dana starosti) J07AP Tifoidne vakcine J07AP03 kapsularni antigen S. Sanofi Pasteur rast. 0. Torlak pra{ak za susp. za inj. 1mg (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana. typhi IND aktivna imunizacija protiv trbu{nog tifusa kod dece starije od 2 godine i kod odraslih.14 godine Ditevaksal . KI deca iznad 5 godina i odrasli. za inj. 0.5ml J07AN Vakcine protiv tuberkoloze J07AN01 `ive bakterije Bacillus Calmette .5ml ( 40ij/0. za inj.T. pertusis IND aktivna imunizacija dece od 3 meseca do 5 godina protiv difterije. Torlak susp. Torlak susp. za inj.J07AM Vakcine protiv tetanusa J07AM01 toksoid tetanusa IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv tetanusa Tetavaksal-T. za inj. Sanofi Pasteur susp. ({pric) 0.T za odrasle.T. za inj.5ml) J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 3 meseca do 7 godina kod kojih je primena Tripacel vakcine kontraindikovana Ditevaksal . typhi ali ne i od S paratyphi A i B Typhim Vi.5ml 558 Registar lekova 2011 . 5ml J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 8 .Guerin (Mycobacterium bovis BCG) IND aktivna imunizacija dece i odraslih protiv tuberkuloze (ako je prethodno ura|en tuberkulinski test pozitivan ne treba vr{ti imunizacuju BCG vakcinom) BCG vakcina liofilizovana. 5ml Tripacel. tetanusa i velikog ka{lja. Torlak susp. ako se posle primene vakcine jave konvulzije imunizacija se mo`e nastaviti sa Vakcinom protiv difterije i tetanusa adsorbovanom Aldipete .5ml) i 5ml (40ij/0. Torlak susp. OPREZ vakcinacijom se obezbe|uje za{tita protiv infekcija S.

5ml Registar lekova 2011 559 . ({pric) 0. ND povi{ena temperatura. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B + r-DNK Hepatitis B antigen IND primarna i buster imunizacija dece protiv difterije. gsk pra{ak i susp. toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1. velikog ka{lja. ND bol. velikog ka{lja dece po~ev{i od 2. tetanusa. dijareja. za inj (bo~ica + {pric) 0. kolaps ili stanje nalik {oku.. septikemija i dr. poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis. polimiksin i polisorbat 80. uporan neute{an pla~ koji traje ³ 3 sata. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine. zamor. za susp. deca starija od 5 god . dijareja. crvenilo otok na mestu aplikacije. Infanrix. velikog ka{lja. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. 2. za inj. bol. progresivna encefalopatija). pertusis IND aktivna imunizacija protiv difterije. ili konvulzije koje mogu biti pra}ene groznicom u periodu od 3 dana nakon vacinisanja. Infanrix hexa. uznemirenost. gubitak apetita. razdra`ljivost. 2. crvenilo. nekontrolisana epilepsija. crvenilo. gubitak apetita. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. meseca `ivota ili buster vakcinacija dece do 5 godina. uznemirenost. neurolo{ki poreme}aji (infantilni spazam. epiglositis. gsk pra{ak i susp. pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1. koja su prethodno imunizovana sa 3 doze vakcine. deca kod koje se pojavila encefalopatija nepoznate etiologije u periodu od 7 dana nakon primanja vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. povra}anje Infanrix IPV + Hib. povi{ena temperatura. povra}anje. febrilna stanja. OPREZ ako se unutar 48 sati od vakcinacije javi temperatura ³ 40ºC (izmerena rektalno). za inj (bo~ica + {pric) 0. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B IND aktivna imunizacija protiv difterije. bol. dijareja. gsk susp. gubitak apetita.. pospanost. polimiksin. tetanusa. te{ka akutna febrilna stanja (prisustvo manje infekcije ne predstavlja kontraindikaciju).) kod dece od 2-og meseca `ivota (ne savetuje se primena ove vakcine kod dece starije od 3 godine). umerena ili te{ka infektivna oboljenja. povra}anje.J07AX Ostale bakterijske vakcine J07AX. za susp.5ml J07AX04 toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. treba ozbiljno razmotriti odluku o primeni narednih doza vakcine koja sadr`i pertusis komponentu.5ml J07AX. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu . koja nisu starija od 36 meseci . poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B. ND povi{ena temperatura. tetanusa.

trudno}a. za inj./1ml susp za inj. dozvoljena je primena kod dojilja. istovremena primena imunosupresiva (smanjen imuni odgovor). Sanofi Pasteur susp. ({pric) 0. ({pric) 0. 20μg/ml Euvax B.j. za inj. KI preosetljivost na sastojke vakcine. Sanofi Pasteur susp.5ml J07BC02 inaktivisani hepatitis A virus IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine (Havrix Junior 720 Eliza jedinica)./05ml. gsk susp. Novartis Vaccines susp. OPREZ trudno}a (ako je neophodno vakcinacija je dozvoljena u drugom i tre}em trimestru). Sanofi Pasteur susp. za inj.j. ({ptic) 0. pile}e proteine. ({pric) 0. prisustvo IgG hepatitis A antitela . I ne sme se me{ati u {pric sa drugim lekovima Agrippal S 1. GIT smetnje (mu~nina. gsk susp za inj. Sanofi Pasteur susp. ({pric) 0. Sanofi Pasteur susp. OPREZ ne zme se dati intravaskularno. za inj. za inj. 20μg/ml Euvax B Pediatric. neomicin ili formaldehid. lokalna reakcija na mestu primene Avaxim 160 U. za inj.5ml.j. povi{ena temperatura. 10μg/0. ({pric) 720EL. ({pric) 0. povra}anje dijareja).J07B Virusne vakcine J07BB Vakcine protiv influence (gripa) J07BB02 Vakcina protiv gripa (inaktivisane rascepane virusne ~estice) Seroprotekcija se obi~no posti`e u toku 2 do 3 nedelje. dece iznad 15 godina i odraslih (Avaxim i Havrix). 1440EL. neomicin. istovremena primena drugih vakcina je mogu}a ali mesto aplikacije treba da bude odvojeno. za inj. ND gubitak apetita.5ml susp. IND aktivna imunizacija protiv gripa. IZZ susp. la`ni rezultati analize krvi su mogu}i nekoliko dana posle vakcinacije. (bo~ica) 720EL. akutne infektivne bolesti.25ml J07BC Vakcine protiv hepatitisa (`utice) J07BC01 antigen HBsAg IND aktivna imunizacija svim podtipovima virusa hepatitis B kao i za{tita od infekcije virusom hepatitis D ako ne postoji istovremena infekcija virusom hepatitis B Engerix-B.j. 5ml Vaxigrip Junior.5ml Havrix. visoka temperatura. za inj. za inj.5ml Fluimun.5ml Vaxigrip. razdra`ljivost. koji su izlo`eni pove}anom riziku od hepatitisa A (ne {titi od drugih tipova virusa hepatitisa) . a postojanje postvakcinalnog imuniteta varira od 6 do 12 meseci. 10μg /0./1ml 560 Registar lekova 2011 .5ml Fluarix. za inj. 1440EL. dojenje (nema podataka o dejstvu na dojen~ad) ./05ml. gsk susp. KI alergija na jaja.

2.HBsAg ^uvati na temperaturi 2-8ºC. za inj. za inj. rubeole i morbila. 5ml J07BG Vakcine protiv rabiesa (besnila) J07BG01 inaktivisani virus rabiesa IND preventivna i postinfektivna vakcinacija ljudi protiv besnila Verorab. vaskularnog sistema Twinrix Pediatric. godini (deca do 1 godine se vakcini{u samo ako to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi) Priorix.5ml Trimovax.5ml J07BG01 inaktivisani virus rabiesa . Sanofi Pasteur susp. IND aktivna imunizacija protiv hepatitisa A i B (ne {titi od hepatitisa koji prouzrokuju virusi hepatitis C i E. povra}anje). GIT smetnje (dijareja. gsk susp. vakcinacija dece i odraslih kod kojih je kontraindikovana primena oralne polio vakcine. 0. susp. 2. glavobolja. ko{tano mi{i}nog.PCEC Rabipur. za inj. OPREZ imuni odgovor mo`e biti smanjen usled gojaznosti. ({pric) 0.j + 10μg)/0. nije poznat stepen za{tite kod osoba koje su u inkubacionom periodu gde bolest jo{ nije klini~ki prepoznata).5ml J07BF Vakcine protiv poliomielitisa (de~ije paralize) J07BF03 inaktivisani polio virus tip 1. gsk pra{ak i rastvara~ za rast. vakcinacija osoba sa poreme}ajima i deficitom imuniteta Imovax Polio. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. 0. trombocitopenija.5ml. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast.5ml Twinrix Adult. febrilna stanja. za inj. gsk susp.5ij Registar lekova 2011 561 . starijeg `ivotnog doba. revakcinacija u 12. ({pric za odrasle) (720 EL. KI preosetljivost na sastojke vakcine. za inj. Novartis Vaccine pra{ak za rast. prisustva nekih hroni~nih bolesti. abdominalni bol. za inj. ({pric za decu) (360 EL. za inj. 2 i 3 IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv poliomijelitisa. poreme}aji nervnog.J07BC20 inaktivisani hepatitis A virus + hepatitis B antigen .5ij/0. ND pospanost. za inj. rubeole i morbila IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine protiv parotitisa.j + 20μg)/ml J07BD Vakcine protiv morbila (malih boginja) J07BD52 `ivi atenuirani virusi parotitisa. pu{enja. puta primene vakcine (izbegavati primenu u gluteus i intradermalno).

glavobolja. RotaTeq. odraslih osoba ili adolescenata starijih od 13 godina. za inj. NAPOMENA preporu~uje se da se {ema imunizacije zapo~ete vakcinom jednog proizvo|a~a zavr{i vakcinom istog proizvo|a~a . curenje nosa.5ml 562 Registar lekova 2011 .. dojenje. dijareja.nedelje. za{tita nastaje 6 nedelja posle primanja druge doze. OPREZ kod primene kortikosteroida treba da pro|e najmanje 15 dana od prestanka terapije kortikosteroidima da bi se primenila vakcina Stamaril. crvenilo. Ne postoje ograni~enja u vezi unosa hrane ili te~nosti. Osobe koje su u kontaktu sa nedavno vakcinisanom decom treba da vode ra~una o higijeni ruku nakon menjanja pelena. limfom. KI preosetljivost na neomicin ili sastojke vakcine. gu{obolja.5 ml J07BL Vakcine protiv `ute groznice J07BL01 `ivi atenuirani virusi `ute groznice IND aktivna imunizacija protiv `ute groznice (preporu~uje se osobama koje idu u zara`ena podru~ja. alergija na sastojke vakcine. koja su u bliskom kontaktu sa osobama koje su pod velikim rizikom od oboljevanja od te{ke infekcije virusom vari~ele. ND groznica.3 PFU/0. zdrave dece starosti od 1. KI akutna infektivna stanja. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. bol u stomaku. `iva IND aktivna imunizacija protiv vari~ele. akutna febrilna oboljenja. pospanost. poreme}aj GIT-a. KI trudno}a i deca do 6 meseci. ka{alj.J07BH Vakcine protiv dijareje izazvene rota virusom J07BH01 `iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima IND imunizacija protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima.nedelje `ivota (Rotarix) ili pre26. treba ih primeniti odvojeno i na razli~ita injekciona mesta Varilrix. povra}anje. infekcija uha. `ive u zemlji sa endemijom ili napu{taju zemlju sa endemijom a idu u podru~ja gde nema `ute groznice). infekcije gornjeg respiratornog trakta. Mo`e da se primeni kod seronegativne. za inj. pre ili posle vakcinacije. bronhospazam. ND ko`ni osip. vakcina protiv zau{aka se daje sa najmanje mesec dana razmaka. 103. Vakcina nije indikovana za rutinsku primenu kod dece. gsk pra{ak za rast. OPREZ `enske osobe treba da koriste kontracepciju u periodu izme|udve doze kao i 3 meseca po zavr{etku vakcinacije. terapijaimunosupresivima). a najkasnije pre 24. godine. gsk pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1ml J07BK Vakcine protiv ov~ijih boginja (vari~ele) J07BK. otok. rinitis i primena vakcine se odla`e 3 meseca nakon primene imunoglobulina ili transfuzije krvi. Vakcina protiv vari~ele. do 12. Po`eljno je da se vakcinacija zavr{i pre 16. bol na mestu aplikacije. OPREZ kod transfuzije krvi ili davanja imunoglobulina u toku 6 nedelja. trudno}a. primena druge doze je kontraindikovana ako se javila reakcija preosetljivosti nakom prve doze. malformacije GIT-a koja mo`e da predstavlja predispoziciju za intususpekciju (opstrukciju creva pri ~emu se jedan deo creva uvla~i u drugi). imunokompromitovana deca. Ukoliko je neophodno istovremeno dati i neku drugu `ivu vakcinu. HIV infekcija. limfadenopatija. u slu~aju epidemije i trudnice i deca od 4 meseca moraju biti vakcinisana.nedelje `ivota (RotaTeq). 1000LD50/0. izuzetno. MSD oralni rastvor 2ml Rotarix. primarna ili ste~ena imunodeficijencija (leukemija. prevremeno ro|ena deca. seronegativnih.

18 . svrab. ND glavobolja. Sanofi Pasteur susp. ({pric) 0. 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC. GIT smetnje (mu~nina. pireksija. 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC. ili 3. epiglositis. za inj. vakcina se ne sme dati vaskularno ili intradermalno. 2. za inj. otok. 11. poreme}aji koagulacije . Sanofi Pasteur pra{ak i susp. za inj. krvarenje.5ml Registar lekova 2011 563 .5ml J07BM02 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 16. kombinovane cele ~estice difterije + tetanusa + pertusis + inaktivisani poliovirusi 1. IND spre~avanje prekanceroznih displazija visokog stepena (CIH2/3). OPREZ ne preporu~uje se primena kod devoj~ica mla|ih od 10 godina.5ml J07CA06 polisaharid hemofilus influence tip B + toksoidi difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. velikog ka{lja i poliomijelitisa Tetraxim. (20 μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0.) difterije. MSD susp. tetanusa. trombocitopenija. bol. tetanusa.J07BM Vakcine protiv humanog papiloma virusa J07BM01 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6. 16. ne zamrzavati. pertisisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. bronhospazam Gardasil. pruritus. 11. velikog ka{lja i poliomijelitisa kod dece od 2-og meseca Pentaxim. 2 i 3 J07CA Kombinovane bakterijske i virusne vakcine IND aktivna imunizacija dece od 2 meseca protiv difterije. osip. IND prevencija intraepitelnih neoplazija grli}a materice visokog stepena (CIN 2. 3 IND prevencija invazivnih bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis. ND eritem. ({pric) (20 μg + 20 μg)/0. KI preosetljivost na sastojke leka. za susp. karcinom grli}a materice uzro~no povezanim sa humanim papiloma virusom tipovi 16 i 18. 16. gsk susp. ne zamrzavati. povra}anje proliv). za inj. stepena). urtikaruja Cervarix. septikemija i dr. 0. KI preosetljivost.5ml J07C J07CA02 Bakterijske i virusne vakcine. spre~avanje displasti~nih lezija visokog stepena vulve (VIH2/3) i spre~avanje genitalnih kondiloma (kondiloma akuminata) izazvanih humanim papiloma virusom tipa 6. te{ka febrilna stanja.

meseca u sedmoj godini u 12.Te za odrasle VA K C I N A Uzrast hepatitis BCG B vakcina prva doza Difterija Tetanus Veliki kašalj Polio vakcina Male boginje Hemofilus Zauške infuence Rubeola tip B Difterija Tetanus I mesec II mesec III mesec sa navršena 3.5 meseca do navršenog 6.15. 1. godini u 14. .Obavezna imunizacija dece u Srbiji u 2011. meseca od 12. godini utvr|ena od komisije za zarazne bolesti imunoglobulin protiv hepatitisa B se daje novoro|en~adi HBsAG pozitivnih majki u prvih 12 sati `ivota zajedno sa prvom dozom vakcine Di . meseca od 17.24. godini + druga doza prva doza druga doza tre}a doza tre}a doza prva doza druga doza tre}a doza vakcinacija revakcinacija revakcinacija (I) (I) revakcinacija revakcinacija (II) tri doze (0. 6) revakcinacija (III) revakcinacija (III) revakcinacija (II) prva doza druga doza tre}a doza 564 Registar lekova 2011 . .

.

5mg. ND GIT smetnje. akutna limfoblasti~na). Schering kaps. ne preporu~uje se deci mla|oj od 3 godine. alopecija. karcinomi dojke. ra{. KI mijelosupresija. GIT smetnje Holoxan. teratogenosti i kancerogenosti ovih lekova. mijelosupresija. KI trudno}a. maligni limfomi. testisa. neuroblastom. Baxter pra{ak za rast. alopecija. endometrijuma. 100mg. dojenje. opstrukcija urinarnog trakta. opstipacija. povra}anje. nefrotoksi~nost. glavobolja.4L dnevno) Endoxan. Iz istih razloga ovim lekovima treba pa`ljivo rukovati i preduzimati posebne mere za{tite osoblja i okoline. Hodgkin-ova bolest. Baxter pra{ak za rast. trudno}a. dojenje. ND mu~nina. dezorijentisanost. 500mg. 250mg dakarbazin L01AX04 IND melanom. maligni gliom.M BOUJOFPQMBTUJDJ!!J!!JNVOPNPEVMBUPSJ L01 ANTINEOPLASTICI Terapiju lekovima iz ove grupe mora da vodi lekar koji ima iskustva u hemioterapiji malignih bolesti. ovarijuma. KI preosetljivost na temozolomid ili dakarbazin. fotosenzitivnost. stomatitis. ND urotoksi~nost. konfuzija. OPREZ koncepcija nije dozvoljena za vreme upotrebe leka a mu{karci treba da vode ra~una jo{ 6 meseci nakon prekida terapije. za inf. 2g L01AX Ostali alkiliraju}i antineoplastici L01AX03 temozolomid Lek se ne sme ~uvati na temperaturi iznad 30ºC. Pliva pra{ak za rast. ovo ne`eljeno dejstvo mo`e se ubla`iti ve}im unosom te~nosti (3 . somnolencija. maligni limfomi. zbog potencijalne toksi~nosti. neutropenija. dojenje. prostate. anaplasti~ni astrocitom. 1g L01AA06 ifosfamid IND leukemije. dijareja. trudno}a. mutagenosti. parestezije Temodal. Trudnice ne bi trebalo da rukuju ovim lekovima. smanjena funkcija jetre ili bubrega. pospanost. L01A Alkiliraju}i antineoplastici L01AA Azotni plikavci L01AA01 ciklofosfamid IND leukemije (hroni~na limfocitna. malaksalost. 20mg. bol. be{ike. ND hemoragi~ni cistitis (terapiju treba prekinuti ako se javi). za inf 500mg. cistitis. 200mg 566 Registar lekova 2011 . umor. za inj. akutne infekcije. izrazito niske vrednosti krvnih elemenata. 1g. trombocitopenija. halucinacije. sarkom mekih tkiva. IND novodijagnostikovan multiformni glioblastom (istovremeno sa radiacijim). o{te}enje tkiva pri ekstravazaciji Dacarbazin Pliva-Lachema. plu}a. Ewing-ov sarkom. inoperabiln tumori osetljivi na ifosfamid. astenija. 100mg.

ND GIT ulceracije i krvarenja (koja mogu biti fatalna). infekcije uklju~uju}i i pneumonije. 5mg rast. renalna insuficijencija sa klirensom kreatinina ispod 30ml/min. 10mg/5ml L01BB05 fludarabin fosfat IND hroni~na limfocitna leukemija B }elija i ne-Ho~kin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkiliraju}im antineoplasticima. za rast. 500mg/20ml L01BA04 pemetreksed IND uznapredovali ili metastatski nemikrocelularni karcinom plu}a prethodno tretiran hemoterapeuticima. pove}ana osetljivost na UV zra~enja Antifolan. osteogeni sarkom. za inj. insuficijencija bubrega i jetre. Lilly pra{ak za rast. 50mg Methotrexat"Ebewe". osip. solidni tumori (karcinom dojke. za inj. horiokarcinom i drugi trofoblasti~ni tumori. KI trudno}a. ND mielosupresija. poreme}aj vida Fludara. 500mg/20ml Methotrexate Teva. akutne infekcije. dojenje. imunodeficijencija. OPREZ folna kiselina i B12 se daju profilakti~ki.za konc. konjunktivitis Litak 10. KI trudno}a.V. GIT smetnje. 50mg/2ml rast. mukozitis. dojenje. dekompenzovana hemoliti~ka anemija. 50mg/2ml rast. dojenje. Ebewe tabl 2. periferne neuropatije. retko GIT smetnje. 50mg Sindarabin. hroni~na limfocitna leukemija). i ozbiljnu supresiju kostne sr`i pri upotrebi vlikih doza. za inj. za inj. leukopenija. krvne diskrazije u anamnezi kod bolesnika sa psorijazom ili reumatoidnim artritisom. karcinom skvamoznih }elija). febrilna stanja. Sinda Pharm pra{ak za rast.L01B Antimetaboliti L01BA Analozi folne kiseline L01BA01 metotreksat IND akutna limfoblasti~na leukemija. za inj. 50mg film tabl. ND miejlosupresija. konc. meningealna leukemija. za inf. faringitis. akutne infekcije. Pharmachemie B. 10mg Fludarabine-Teva. 50 mg Registar lekova 2011 567 . za inf. 10mg/ml. Bayer pra{ak za rast. trudno}a. 1g/10ml Methotrexate. o{te}enja epitela Alimta. zamor.5mg. 500mg/5ml. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni ne-Ho~kin limfom. psorijaza. indoletni limfomi. akutnu nefrotoksi~nost. maligni pleuralni mezoteliom (u kombinaciji sa cisplatinom). za inf. OPREZ kladribin je lek sa malom terapijskom {irinom i mo`e da ispolji ireverzibilnu neurotoksi~nost. Teva rast. trombocitopenija. trudno}a. za rast. stomatitis. ka{alj groznica. 50mg/5ml konc. dojenje. GIT smetnje. Sindan Pharma pra{ak za rast. Lipomed rast. anoreksija. za inj. kahekti~na stanja. OPREZ fludarabin je veoma toksi~an lek sa malom terapijskom {irinom. KI depresija kostne sr`i. podlo`nost infekcijama. za inj.za inf 500mg L01BB Analozi purina L01BB04 kladribin IND leukemija vlasastih }elija. KI depresija kostne sr`i. ND hematolo{ka toksi~nost. alergija na lek. za inj. Pfizer rast. ne-Hodgkin limfomi.

za inj. svraba i hiperpigmentacije na mestu aplikacije. Teva rast. ra{. krem: solarna i senilna keratoza. dojenje. somnolencja. ne preporu~uje se vakcinacija `ivim vakcinama.`arenja. glavobolja. promene u CNS-u Alexan "Ebewe". Actavis pra{ak i rastvara~ za rast. mu~nina. rinitis. 1g L01BC02 IND injekcije: karcinomi dojke. anoreksija. krem: ose}aj bola. Bowen-ove bolesti. depresija kostne sr`i. 200mg. alopecija. akutne infekcije. rektuma. PharmaSwiss pra{ak za rast. anoreksija. dojenje. za inf 200mg. OPREZ pre upotrebe poroveriti broj krvnih }elija. dojenje. 200mg. disfukcija jetre. 1g L01BC06 kapecitabin IND karcinom dojke u odmaklom stadijumu. hematurija. Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf. febrilna neutropenija. insuficujencija jetre. trudno}a. krvarenja. mielocitna i limfoblastna). 50mg/mll L01BC05 gemcitabin (u obluku hlorida) IND nemikrocelularni karcinom plu}a. `eluca. 500mg 568 Registar lekova 2011 . 500mg/10ml. trudno}a. Actavis pra{ak za rastvor za inf. 1g. trudno}a. 1g Gemcitabin PharmaSwiss. za inf 200mg. mogu} je i dermatitis Xeloda. nesanica. akutne infekcije. konkomitentna radioterapija. GIT smetnje (mu~nina. krem: preosetljivost na fluorouracil. 150mg. KI depresija kostne sr`i. Sandoz pra{ak za rast. karcinom ovarijuma. 1g/20ml Cytosar. trudno}a. Lilly pra{ak za rast. prekanceroznih stanja ko`e. proteinurija. kolona. pankreasa. karcinom mokra}ne be{ike. sindrom {aka-stopalo koji se karakteri{e parestezijom. adenokarcinom pankreasa. koji je rezistentan na paklitaksel i antraciklin. edem plu}a. ND leukopenija. pove}anje transaminaza i bilirubina. mogu}a su i sistemska ne`eljena dejstva Efudix. megaloblastoza). alergija Gemcitabin Sandoz. ND depresija kostne sr`i (leukopenija. te{ka o{te}enja jetre. bolnih ili bezbolnih eritema. hroni~na mielocitna leukemija. re|e pojava vezikula i ulceracija. ND injekcije GIT smetnje (mu~nina. kolorektalni karcinom sa metastazama. dojenje. 1g Gitrabin. istovremena upotreba metotreksata ili ciklofosfamida. dijareja). bubrega. KI depresija kostne sr`i. intestinalne ulceracije). povra}anje. toksi~ne i degenerativne encefalopatije. dispnea. limfomi (ne-Hodgkin). trombocitopenija. hiperpireksija. mukozitis. akutne infekcije. za inj 50mg/ml Fliorouracil Teva. dermatitis. ka{alj. Ebewe rast. sa ili bez metastaza. akutne infekcije. anemija. povra}anje. citarabin sindrom. pojavom eritema. za inj. za inf 200mg. uznapredovali karcinom `eluca u kombinaciji sa preparatima platine. povra}anje. 500mg. dojenje. 1g Gemzar.L01BC Analozi pirimidina L01BC01 citarabin IND akutne leukemije (limfocitna. 2g Gitrabin. hipospermija kod mu{karaca (ne planirati potomstvo za vreme i 6 meseci posle terapije). povra}anje. Roche film tabl. KI injekcije: depresija kostne sr`i. trudno}a. KI preosetljivost na lek. superficijalni baziliomi ko`e o{te}ene zra~enjem. enteritis. deskvamacijom. 100mg/5ml. alopecija. za inj. karcinom dojke. bol u abdomenu). ICN Polfa krem 5% 5-Fluorouracil "Ebewe". 100mg. ND GIT smetnje (mu~nina. glave i vrata. alkoholizam. krvarenja. anemija trombocitopenija. Ebewe rast. supresija kosne sr`i.

trudno}a. 25mg. rabdomiosarkom. 1mg Vincristin. za rast. OPREZ rastvorom vinkristina treba pa`ljivo rukovati. ND supresija kostne sr`i. 10mg L01CA02 vinkristin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. OPREZ rastvorom vinorelbina treba pa`ljivo rukovati. KI intratekalna primena (fatalni ishod). ra{. za rast. anemija. depresija kostne sr`i. GIT smetnje Vinblastin. za inf 100mg/5ml Lastet. za inj. refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. karcinom dojke. KI intratekalna primena (fatalni ishod). 100mg Sintopozid. KI preosetljivost na lek. za rast.L01C Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi L01CA Alkaloidi vinke i analozi L01CA01 vinblastin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. za inf 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss. akutne leukemije. mu~nina. metastatski karcinom testisa. infektivne bolesti. dojenje. anoreksija. trombocitopenija. Ebewe konc. za rast. trudno}a. za inj. poreme}aj funkcija jetre. za inj. maligni limfom. KI intratekalna primena. GIT smetnje. za rast. 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz. Pfizer konc. dojenje. Pfizer rast. promene pritiska. za inf 100mg/5ml Vepesid. 50mg/5ml L01CB Derivati podofilotoksina L01CB01 etopozid IND karcinom testisa. za rast. mikrocelularni karcinom plu}a. za rast. hereditarna polineuropatija. BMS konc. za inf 100mg/5ml Etoposide. akutna leukemija. pruritus. za rast. za rast. PharmaSwiss konc. Nippon konc. leukopenija. neuroblastom. Sindan Pharma konc. hereditarna polineuropatija. za inj. za rast. Gedeon pra{ak za rast. 50mg/5ml Vinorelsin. glavobolja. horiokarcinom. insuficijencija jetre. Ewing-ov sarkom. za inf 10mg/ml. za inf 10mg/ml. lokalna iritacija i flebitis na mestu aplikacije Etoposid "Ebewe". konvulzije. hiponatrijemija. Teva konc. OPREZ rastvorom vinblastina treba pa`ljivo rukovati. neutropenija. mielosupresija. insuficijencija jetre. mukozitis. karcinom mokra}ne be{ike u odmakloj fazi. Sindan Pharma pra{ak za rast. trudno}a. Ebewe konc. 50mg Registar lekova 2011 569 . za inf 10mg/ml. jer je sna`an iritans. za inf 100mg/5ml kaps. ND depresija kostne sr`i. ND neurotoksi~nost (periferne parestezije. Sandoz konc. intravenska primena trudno}a. te{ke promene funkcije bubrega. za inf 100mg/5ml Etoposide-Teva. Gedeon pra{ak za rast. jer je sna`an iritans. 50mg. depresija. izmenjena hematopoeza. 1mg/ml L01CA04 vinorelbin IND karcinom dojke i karcinom ne malih }elija plu}a u odmakloj fazi. jer je sna`an iritans. pigmentacija ko`e. alopecija. refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. ND neuropatija. dijareja. mikrocelularni karcinom plu}a. Wilms-ov tumor. dojenje. za inf 100mg/5ml kaps. alopecija Sindovin. GIT smetnje Vinorelbin "Ebewe". povra}anje. motori~ka slabost). Sindan Pharma konc. 1mg Vincristin.

cerviksa. i rastvara~ za rast. alopecija. 50mg Sindroxocin. o{te}enje opti~kog nerva. plu}a. kardiotoksi~nost. su`enje uretre i rezistentne infekcije urinarnog trakta (intravezikalna primena). pleuralni izliv. za inf. mokra}ne be{ike. PharmaSwiss konc.7ml Sindaxel. funkcije jetre. 100mg/16. za rast. intravezikalna primena mo`e izazvati hematuriju i urinarne smetnje. parestezije. ospa uklju~uju}u i lokalizovane erupcije po dlanovima i stopalima. te{ko o{te}enje jetre. op{ta slabost. trudno}a. za inf 30mg/5ml. mukozitis. KI preosetljivost na docetaksel. adenokarcinom `eluca. OPREZ tokom terapije treba ~esto kontrolisati krvnu sliku. retencija te~nosti (periferni edemi. hipotenzija.2 dana posle primene. ascites i porast telesne mase). BMS konc. ovarijuma. ND neurotoksi~nost (parestezija. uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a.7ml. ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom. reakcije na mestu primene. endometrijuma. za rast. crvena obojenost urina 1 . neuroblastomi. slabost). kardiotoksi~nost (bradikardija. neutropenija manja od 1500 }elija/mm3. za rast. za inj. neurotoksi~nost (periferna neuropatija. akutne leukemije. alopecija. 50mg 570 Registar lekova 2011 . karcinom prostate. lokalna iritacija na mestu aplikovanja leka Paclitaxel "Ebewe". Sindan Pharma konc. 10mg. IND karcinomi dojke. 150mg/25ml. Teva konc. za inf 30mg/5ml. Actavis pra{ak za rast. 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. sanofi aventis konc. ND mijelosupresija. paklitaksel ili polisorbat 80. aritmije). sr~ana oboljenja. Ebewe konc. 10mg. za rast. KI mijelosupresija. nemikrocelularni karcinom plu}a. GIT smetnje. za inf 30mg/5ml. Wilms-ov tumor. za inf 30mg/5ml 150mg/25ml L01CD02 docetaksel IND (u kombinaciji sa drugim citostaticima) uznapredovali karcinom dojke koji je rezistentan na prethodnu citostatsku terapiju. IND primarni karcinom ovarijuma. dojenje. neutropenija.I ne me{ati u istom {pricu/inf. artralgija. trnjenje.7ml Taxol. 50mg Doxorubicin "Ebewe". ose}aj pe~enja. 100mg/16. za inf 30mg/5ml Paclitaxel Teva. reakcije preosetljivosti Taxotere. bol. metastatski karcinom ovarijuma refraktoran na standardnu terapiju. maligni limfomi. za rast. karcinom dojke. perikardijalni izliv. Ebewe konc. 50mg/25ml Doxorubicin Teva. za rast. Teva pra{ak za rast. mijalgija). karcinom glave i vrata. 100mg/16. Sindan Pharma pra{ak za rast. 80mg/2ml L01D Citotoksi~ni antibiotici i srodne supstance L01DB Antraciklini i srodni preparati L01DB01 doksorubicin hlorid Injekcije pored doksorubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija. boci sa drugim lekovima Adriblastina RD. testisa. za inf 10mg/5ml.5ml. osteosarkom i sarkomi mekih tkiva.L01CD Taksani L01CD01 paklitaksel Rastvara~ sadr`i dehidrovani etanol i polioksietilovano ricinusovo ulje. ND depresija kostne sr`i. 20mg/0. {titaste `lezde. za inj. za inf 10mg. KI preosetljivost na lek ili rastvara~.

za rast. za inf 10mg. Ebewe konc. Ebewe konc. ovarijuma. oboljenja plu}a. nonHodgkins-ovi limfomi. dozno zavisna progresivna pulmonalna fibroza. Nippon pra{ak za rast. ND o{te}enje ko`e. potreban oprez pri rukovanju zbog iritacije tkiva. IND karcinomi dojke. akutni infarkt miokarda ili prele`ani infarkt koji je ostavio insuficijenciju III ili IV stepena. 50mg/25ml Episindan. za inf 20mg10ml L01DB03 epirubicin hlorid Injekcije pored epirubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija. Sindan Pharma pra{ak za rast. GIT smetnje sa mogu}om pojavom ulceracija. trombocitopenija. kardiotoksi~nost. ranija mijelosupresija izazvana le~enjem ili zra~enjem. 50mg Farmorubicin RD. akutne leukemije. prethodna mijelosupresija. za inf. serumske koncentracije bilirubina iznad 2mg/dl a kreatinina preko 25mg/dl. 15000ij Registar lekova 2011 571 . lokalno jako iritira tkiva. 10mg/5ml. hroni~na mijeloidna leukemija. Actavis Italia kaps. prisutne infekcije Zavedos. bol. za inf 10mg/5ml. vrata. hroni~ne mijelogene leukemije. cerviksa. promene EKGa. sarkomi mekih tkiva. maligni limfomi. mokra}ne be{ike. mukozitis. boci sa drugim lekovima Epirubicin "Ebewe".L01DB02 daunorubicin (u obliku hlorida) IND akutna nelimfocitna i limfocitna leukemija. endometrijuma. jednjaka i grli}a materice. Actavis pra{ak za rast. testisa. ve} primljena maksimalna kumulativna doza drugog antraciklina (npr doksorubicina). GIT smetnje. pad arterijskog krvnog pritiska Bleocin S. ve} primljena maksimalna kumulativna doza daunorubicina ili doksorubicina. 5mg pra{ak za rast. ND depresija kostne sr`i. KI mijelosupresija. za inj. karcinom dojke. za inf. lokalna nekroza Daunoblastina. Hodgkins-ov i non-Hodgkins-ov i limfomi. alopecija. ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom. OPREZ smanjena funkcija bubrega. plu}a. za inj. karcinom dojke u odmakloj fazi.I ne me{ati u istom {pricu/inf. ND leukopenija. pankreasa. karcinom testita. kardiotoksi~nost. za rast. insuficijencija srca). hemoragi~na dijateza. aritmije. KI trudno}a. kolona. te`ak stomatitis. anemija). anemija. GIT smetnje. 10mg L01DB07 mitoksantron hlorid IND akutne nelimfati~ne leukemije odraslih. 20mg/10ml L01DC Ostali citotoksi~ni antibiotici L01DC01 bleomicin IND karcinom skvamoznih }elija u predelu glave. pove}ana pigmentacija. ND hematolo{ka (leukopenija. dozno zavisna kardiotoksi~nost (aritmije. mukozitis./inf. Actavis pra{ak i rastvara~ za rast. KI te{ka kardiolo{ka oboljenja. tokom terapije potrebno je kontrolisati krvnu sliku i sr~anu funkciju. na mestu ekstravazacije javlja se otok. sr~ana oboljenja. 50mg L01DB06 idarubicin hlorid IND akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija. 10mg. trombocitopenija. ekstravazacija ne izaziva nekrozu tkiva ali privremeno menja boju tkiva u plavo Mitoxantron"Ebewe". KI trudno}a. OPREZ te{ko op{te stanje bolesnika. maligni pleuralni izlivi. blastne krize. {titaste `lezde. KI alergija na idarubicin ili daunorobicin. ranija kardiotoksi~nost koja se javila u terapiji drugim antraciklinima.

1mg/ml Cisplatin PharmaSwiss. 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema. 50mg. 10mg/ml Carboplatin. za inf. Sindan Pharma pra{ak za rast. mijelosupresija. za rast. za inf. za rast. Sindan Pharma konc. o{te}enje sluha. 100mg Sinoxal. 100mg konc. dijareja). za inf. mikrocelularni karcinom bronhija. depresija kostne sr`i. 0.5mg/ml Platosin. Teva konc. za rast. za rast. leukopenija.V. 50mg. za inf. smanjenje senzitivnosti laringsa). za rast. za inf. za rast.5mg/ml Platinex. Pfizer konc. 10mg/ml Carboplatin Teva. PharmaSwiss konc. za rast. 50mg. za rast. Pharmaswiss pra{ak za rast. Ebewe pra{ak za rast. trombocitopenija) Eloxatine. za rast. za rast. 50mg. KI te{ka o{te}enja bubrega. periferna senzorna ili funkcionalna o{te}enja izazvana neuropatijom. Pliva pra{ak za rast. za inf. Teva konc. KI bubre`na insuficijencija. za inf 0. trudno}a. 0.5mg/ml Cisplatin. poreme}aj bube`ne funkcije Carboplasin. 10mg/ml Paraplatin.L01X Ostali neoplastici L01XA Jedinjenja platine L01XA01 cisplatin IND karcinomi testisa. 10mg/ml Carboplatin "Ebewe". bubre`na insuficijencija. za rast. 1mg/ml L01XA02 karboplatin IND karcinom ovarijuma epitelnog porekla. za inf. KI preosetljivost na karboplatin ili lekove koji sadr`e platinu. gastrointestinalna (nauzeja. za inf.5mg/ml Cisplatin Teva. anemija. 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss. za inf. za inf. karcinom skvamoznih }elija u podru~ju glave i vrata. 0. Ebewe konc. 100mg 572 Registar lekova 2011 . periferne neuropatije. ND neurolo{ka (prolazna neuropatija. konc. Pfizer konc. dojenje. za inf. sanofi aventis pra{ak za rast. 100mg Sinoxal. Pharmachemie B. 50mg. BMS konc. Actavis pra{ak za rast. za rast. za rast. za inf. za inf. Ebewe konc. za inf. 5mg/ml Oxaliplatin "Ebewe". povra}anje. 0. ovarijuma. depresija kostne sr`i Cisplatin "Ebewe". za inf. Sindan Pharma konc. mokra}ne be{ike i planocelularni karcinom glave i vrata. za inf. hematolo{ka (neutropenija. za inf.GIT smetnje.5mg/ml Sinplatin. ND dozno zavisna reverzibilna mielosupresija. dece. 10mg/ml L01XA03 oksaliplatin IND metastatski kolorektalni karcinom u kombinaciji sa 5-fluorouracilom i leukovorinom. BMS konc. za inf.

glavobolja. neutropenija. vrtoglavica. depresija. KI reakcija preosetljivosti na lek. KI trudno}a. za inf. Rani karcinom dojke nakon hirur{ke intervencije. u monoterapiji kod bolesnica koje su ve} le~ene hemioterapijom jedanput ili vi{e puta koja je uklju~ivala antraciklin i taksan. Roche konc. leukopenija. za rast. pojava intersticijalne plu}ne bolesti kao i te{kih ko`nih reakcija zahteva prekid terapije. poja~an ka{alj. KI preosetljivost na trastuzumab ili proteine mi{a. ili druge sastojke preparata. GIT smetnje. 440mg/20ml L01XC02 rituksimab IND Non-Hodgkinov limfom i to: prethodno ne le~eni folikularni limfom iii -IV stadijuma u kombinaciji sa hemioterapijom. MabCampath. pratiti nivo elektrolita. povra}anje. glavobolja. za inf. op{ta slabost. rinitis. mu~nina. u kombinaciji sa docetakselom kod pacijentkinja koje nisu primale hemioterapiju. agitiranost. dispneja. pruritus. nesanica. 30m/ml L01XC06 cetuksimab IND metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko predhodna hemioterapja nije dala rezultate. Hroni~na limfocitna leukemija u kombinaciji sa hemioterapijom. glavobolja. nekroza) hipersenzitivne reakcije (ra{. Bayer konc. KI preosetljivost na proteine mi{a. OPREZ ako pacijent pokazuje blagu ili umerenu reakciju vezano za primenu infuzije . vrtoglavica. zastojna sr~ana insuficijencija.treba smanjiti brzinu infuzije. ND naj~e{}e reakcije na ko`i (ospa sli~na aknama. poreme}aj noktiju. tahikardija. skvamozni karcinom }elija glave i vrata. mu~nina. bol u le|ima. folikularni limfom iii -IV stadijuma koji je rezistentan na hemioterapiju ili je u fazi II ili jo{ poznijeg recidiva posle hemioterapije. dispneja Herceptin. infekcija. prolazna hipotenzija. plu}ni embolizam Erbitux. za rast. temperatura. hemioterapije. difuzni non-Hodgkin limfom krupnih B }elija u kombinaciji sa CHOP hemioterapijom i terapija odr`avanja kod recidiviraju}eg refraktornog folikularnog limfoma. ND groznica. povra}anje. ra{. bronhoopstrukcija) hipertenzija. parestezije. rigor. neuritis Mabthera. dijareja. anemija. Merck rast. abdominalni bol.L01XC Monoklonska antitela L01XC03 trastuzumab IND metastatski karcinom dojke sa pozitivnim HER2 proteinom. angioedem. anksioznost. simptomi sli~ni gripu. Roche pra{ak i rastvara~ za rast. drhtavica. u kombinaciji sa inhibitorima aromataze kod postmenopauzalnih pacijentkinja koje ranije nisu bile le~ene trastuzumabom. tadioterapije. urtikarija. za inf. dojenje. 2mg/ml. dojenje. aritmije. deskvamacija. kardiopulmonalne i pulmonalne bolesti. bronhospazam. dojenje. retko trombocitopenija. nesanica. 5mg/ml Registar lekova 2011 573 . za inf. konjunktivitis. anemija. 10mg/ml L01XC04 alemtuzumab IND hroni~na limfocitna leukemija predhodno tretirana alkiliraju}im agensima ili fludarabinom. trudno}a. trudno}a. pospanost. ND bol. hipertrihoza. kao monoterapija ukoliko je terapija oksaliplatinom i irinotekanom bila neuspe{na i kod pacijenata koji ne toleri{u irinotekan. Reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom. u kombinaciji sa pklitakselom za bolesnoce za koje antraciklin nije odgovaraju}i lek.

anoreksija. dermatitis. glavobolja. sr~ana bolest. pruritus. ND preosetljivost. infekcije. za inf. IND inicijalna terapija pacijenata sa uznapredovalim karcinomom renalnih }elija. hiperglikemija. osip svrab. tahikardija. mu~nina. ka{alj. dispneja. pancitopenija.. trudno}a (mogu} teratogeni efekat). stomatitis. 400mg 574 Registar lekova 2011 . pleuralna efuzija. parestezije. glavobolja. altralgije. gastroezofagusni refluks. edem kapka. aritmije. retko trombocitopenija. povra}anje. epistaksa. koji imaju bar tri od {est prognosti~kih faktora rizika. metastatski karcinom dojke u ombinaciji sa paklitakselom. ND neutropenija. trombocitopenija. fazi akceleracije i hroni~noj fazi nakon neuspeha interferon-alfa terapije. poreme}aj ukusa. agitiranost. polisorbat 80 ili bilo koji od ekscipijenasa. mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest (MDS/MPB) odraslih udru`ena sa rearan`iranjem gena za receptor za faktore rasta poreklom iz trombocita (PDGFR). KI preosetljivost na lek i njegove metabolite (uklju~uju}i i sirolimus). Lederle konc. pospanost. prolazna hipotenzija. neoperabilni i/ili metastatski maligni gastrointestinalni stromalni tumori (GIST). GIT smetnje (abdominalni bol. intracerebralno krvarenje. 25mg/ml L01XE01 imatinib mesilat IND novodijagnostikovana hroni~na mijeolidna leukemija (HML) odraslih i dece. HML odraslih i dece u blastnoj krizi. kongestivna sr~ana insuficijencija. adjuvantna terapija odraslih pacijenata koji su pod zna~ajnim rizikom od relapsa nakon resekcije Kit (CD117) pozitivnog gastrointestinalnog stromalnog tumora (GIST). bronhospazam. ne zamrzavati. parestezija. rigor. za rast. za rast. dijareja). drhtavica. suva usta. plu}ni edem. fotosenzitivnost. suvo oko. za inf. intersticijalna bolest plu}a. ekcem. bol u kostima. nesanica. povra}anje. Novartis kaps. de~iji uzrast. hemoragije. rinitis. temsirolimus ~uvati na temperaturi 2-8ºC. hiperlipemija. mi{i}ni spazami i gr~evi. ND groznica. alopecija. vrtoglavica. gastritis. o{amu}enost. konjunktivitis. hipereozinofilni sindrom (HES) odraslih sa/ili hroni~nom eozinofilnom leukemijom(HEL). dojenje. ra{. pove}ane vrednosti jetrinih enzima. opstipacija. neoperabilni recidiviraju}i dermatofibrosarkomi protuberans (DFSP) kod odraslih. dojenje. edemi. novodijagnostikovana akutna limfoblastna leukemija sa prisutnim Filadelfija hromozomom (Phpozitivna ALL) kod odraslih zajedno sa hemioterapijim. 100mg/4ml. anemija. edemi. dispnea. anksioznost. crvenilo. mu~nina. promene u telesnoj masi. Roche konc. dijareja. dijabetes. OPREZ pacijenti sa tumorom u CNS-u ili pacijenti na antikoagulantnoj terapiji imaju ve}i rizik intracerebralnog krvarenja. dojenje treba prekinuti tokom terapije. uko~enost. trudno}a. neuritis Avastin. dispneja. pireksija. KI trudno}a. depresija. bol u abdomenu.L01XC07 bevacizumab IND uznapredovali karcinom kolona ili rektuma. inhibitori i induktori CYP3A4. monoterapija odraslih sa recidivom ili refraktornom Ph-pozitivnom ALL. bolovi u mi{i}ima. mu~nina. neutropenija. o{te}enje jetre i bubrega . angioedem. nesanica Glivec. 100mg film tabl 100mg. anemija. ka{alj Torisel. KI alergija na sastojke leka. perforacija creva. dispepsija. no}no znojenje. temperatura. povra}anje. 400mg/16ml L01XE Inhibitori protein kinaze L01XE.redovno pratiti funkcije. suzenje okoa. OPREZ retencija te~nosti. zamagljen vid.

alopecija. jetre. svrab. uklju~uju}i i imatinib. plu}a (sni`enje leve ventrikularne ejekcione frakcije. kod odraslih pacijenata. ra{. alanin amilotransferaze. 200mg Registar lekova 2011 575 . GIT smetnje. mijelosupresija. izbegavati konzumiranje soka od grejpfruta. 25mg. tromboembolije. palpitacija. GIT smetnje. depresija. suvo}a ko`e. KI preosetljivost na lek. potencijalna hepatotoksi~nost i pulmonarna toksi~nosti kao i pojava pneumonitisa). disfonija. produ`enje QT intervala.5mg. periferni edemi. grejfrut) usporavaju metabolizam pa dozu treba smanjiti do minimalne 37. vrtoglavica. GIT smetnje (dijareja koja mo`e da dovede do dehidratacije. parestezija. povra}anje).I sna`ni induktori CYP3A4 (rifampicin) ubrzavaju metabolizam i potrebno je korigovati dozu do maksimalne 87. dijareja. dok sna`ni inhibitori CYP3A4 (ketokonazol. OPREZ nije poznata podno{ljivost kod pacijenata sa o{te}enom funkcijom jetre ili bubrega . altralgija. gsk film tabl. metastatski karcinom bubre`nih }elija (MRCC). mu~nina. zadebljnja ili pukotine ke`e. gama-glutamiltransferaze. bilirubina. hipomagnezijemija. promena telesne mase. hiperkalijemija. eritromicin. trudno}a.5/dan. atralgija. Sutent. pove}anje lipaze. produ`enje QT intervala . ka{alj. Bayer film tabl. mialgija. gr~evi u mi{i}ima. 250mg L01XE08 nilotinib (u obliku hidrohlorida) IND hroni~na i ubrzana faza Filadelfija hromozom pozitivne hroni~ne mijelofene leukemije (CML). bol u grudima i skeletnim mi{i}ima. ND hipertenzija. 50mg L01XE05 sorafenib IND uznapredovali karcinom renalnih }elija kada tretman sa alfa interferonom ili interleukinom 2 nije uspeo ili je kontraindikovan. smanjenje ejekcione frakcije. ND glavobolja. dispneja. ospa na dlanovima i tabanima). OPREZ trudno}a. 200mg L01XE07 lapatinib (u obliku labatinib ditosilata) IND u kombinaciji sa kapecitabinom uznapredovali ili metastatski karcinom dojke. mu~nina. aspartat aminotransferaze. astenija. de~iji uzrast. kardiovaskularne smetnje (produ`enje QT intervala. primena CYP3A4 induktora i inhibitora. supstance koje pove}avaju pH `eluca (smanjena resorbcija) Tyverb. OPREZ potrebno je pratiti funkciju leve komore. anoreksija. amilaze. ND umor. oprez je potreban kod smanjene funkcije jetre i bubrega. kreatinin fosfokinaze i glukoze u krvi. otpornih ili netolerantnih na bar jednu prethodnu terapiju. depigmentacija kose ili ko`e. hipertenzija Tasigna. svrab. pulmonalni edem. trombocitopenija. dojenje. KI preosetljivost na lek. opstipacija. zamor. akne Nexavar. hemoragija tumora. oboljenje pankreasa. KI preosetljivost na lek. osip. hemoragije. alkalne fosfataze.I potrebno je izbegavati istovremenu primenu induktora i inhibitora CYP3A4 enzima. dojenje. bol u kostima.5/dan. Novartis kaps. mijalgija. Pfizer kaps 12. hiperglikemija. dermatolo{ke promene (promena boje ko`e.L01XE04 sunitinib (u obliku maleata) IND gastrointestinalni tumori strome (GIST). pancitopenija. koji pokazuje prekomernu ErbB2 (HER2) ekspresiju. ND plu}na embolija. hipertenzija). suva ko`a. hiperbilirubinemija. poreme}aj jetre. hepatotoksi~nost. febrilna neutropenija.

100mg/5ml. depresija kostne sr`i. ND dijareja. kontrolisati krvni pritisak (mogu}a pojava hipertenzije). rezistentna hroni~na mijeloidna leukemija. OPREZ smanjena funkcija bubrega. insuficijencija jetre i bubrega. dojenje. povra}anje. 10mg L01XX19 irinotekan hlorid trihidrat IND metastatski kolorektalni karcinom odraslih. Pfizer konc. za inf 40mg/2ml. leukopenija. PharmaSwiss konc. suva usta. pove}anje serum koncentracije triglicerida. za inf 40mg/2ml. mogu} fatalan ishod). ginekomastija. ND "sindrom retinolne kiseline" (groznica. za rast. bolovi u kostima. Roche kaps. trombocitopenija. dijabetes (zbog smanjenja tolerancije glukoze). u GIT-u. Pfizer kaps. retencija te~nosti sa edemima. hiperkalcijemijom ili renalnom insuficijencijom. za rast. KI trudno}a. dijareja ili opstipacija. povra}anje. pleuralni izlivi. respiratornom i CNS sistemu Vesanoid. Sandoz konc. promene na ko`i Litalir. koncentracija bilirubina u serumu 1. 100mg/5ml 576 Registar lekova 2011 . impotencija.L01XX Ostali antineoplastici L01XX05 hidroksikarbamid IND melanom. mu~nina. promene na ko`i. kongestivna insuficijencija srca. prethodno primljena hemioterapija ili radioterapija (pove}an rizik mijelosupresije).5 puta ve}a od normalne. za inf 40mg/2ml. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma. povra}anje. tromboza ili tromboembolijski poreme}aji. KI hroni~na inflamacija creva ili opstruktivno oboljenje creva. glavobolja. 100mg/5ml Irinotesin. bolesti cerebralnih i koronarnih arterija. astenija Campto. za rast. kontrolisati bolesnike sa metaboli~kom bolesti kostiju. te{ka insuficijencija jetre. GIT smetnje. izrazita supresija kostne sr`i. alopecija. ishemijska bolest srca. Sindan Pharma konc. mu~nina. trudno}a. reverzibilno povi{enje bilirubina i transaminaza u serumu. anemija. anoreksija. `ene u reproduktivnom dobu. glavobolja. mu~nina. konfuzija. neutropenija. edemi.6mg estramustin fosfat natrijum monohidrata IND karcinom prostate naro~ito kod bolesnika sa tumorima rezistentnim na hormonsku terapiju. povra}anje. hiperleukocitoza. 500mg L01XX11 estramustin fosfat (pra{ak za infuziju) estramustin fosfat natrijum monohidrat (kapsule) 140mg estramustin fosfata = 157. mu~nina. slabost mi{i}a. za inf 40mg/2ml. tromboembolija. ND anoreksija. 300mg/15ml Irinotekan Sandoz. KI trudno}a. dojenje. dispneja. KI preosetljivost na estradiol ili azotne plikavce. ra{. reakcija preosetljivosti od alergijske ospe do angioneuroti~kog edema Estracyt.za rast. ND mijelosupresija. 140mg L01XX14 tretinoin IND akutna promijelocitna leukemija. holesterola i transaminaza. OPREZ tromboflebitis u anamnezi. BMS kaps. 100mg/5ml Irinotecan. pulmonalni infiltrati. ishemijske i tromboembolijske bolesti srca ili komplikacije sa edemima. hipotenzija. kardiovaskularnom. depresija.

160mg oralna suspenzija 40mg/ml O Tentika. dijareja. ND mu~nina. AOP Orphan kaps. ND osip. konjunktivitis i blefaritis. povra}anje. neuropatski bol). 1mg. trombocitopenija. ote`ano disanje. Roche film tabl. svrab.L01XX31 gefitinib IND uznapredovali ili metastatski nesitno}elijski karcinom plu}a. 100mg. Hemofarm oralna suspenzija 40mg/ml Registar lekova 2011 577 . BMS tabl. osip. neuropatije (ose}aj `arenja. umereno pove}anje vrednosti transaminaza u serumu. hipotenzija Velcade. bol u stomaku) zamor. KI trudno}a. ND trombocitopenija.5mg L01XX34 erlotinib IND uznapredovali makrocelularni karcinom plu}a predhodno le~en hemioterapijom. KI preosetljivost na lek. koji je otporan na terapiju derivatima platine i docetakselom. za inj. povra}anje. dojenje. intersticijalna bolest pu}a. mu~nina. suvo}a ko`e. KI te{ka insuficijencija jetre. GIT smetnje (dijareja. konjunktivitis Tarceva. parestezija. 250mg L01XX32 bortezomib IND progresivni multipli mielom. periferna neuropatija. Iressa. Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. anoreksija. terapija lokalno uznapredovalog ili metastatskog nemikrocelularnog karcinoma plu}a sa adekvatnim mutacijamaEGFR-TK kod odraslih . promene na epitelu.5mg L02 L02A ENDOKRINOLO[KA TERAPIJA Hormoni i srodni lekovi L02AB Gestageni L02AB01 megestrol acetat IND palijativna terapija karcinoma dojke i endometrijuma Megace. OPREZ opstipacija. 3. OPREZ osobe mla|e od 18 godina. AstraZeneca film tabl. sr~ana insuficijencija. GIT smetnje. 150mg L01XX35 anagrelid IND esencijalna trombocitemija Thromboreductin. 25mg. 0. rizik epilepti~nog napada. akne. hemoragija (epistaksa i hematurija).

KI trudno}a. KI preosetljivost na LHRH analoge. suvo}a vagine. OPREZ isklju~iti trudno}u pre upotrebe kod `ena. AstraZeneca film tabl. fibroni uterusa. Remedica tabl. 10mg Nolvadex D. IND Alternativna terapija metastatskog karcinoma prostate kada bilateralna orhidektomija ili antiandrogena terapija nisu indikovane. 11. poreme}aj vida. ND GIT smetnje. umor. dojenje. smanjenje grudi (kod `ena). dojke.75mg/ml. kod le~enja neplodnosti hiperstimulacija ovarijuma Diphereline. vaginalno krvarenje. hipertenzija. osip po ko`i. talasi vru}ine i znojenja. 20mg 578 Registar lekova 2011 . artralgija Lupron. upotreba du`a od 6 meseci. smanjenje libida. ND na mestu primene lokalna iritacija i krvni podliv. smanjen libido. metroragija. 0. alopecija. pratiti nivo polnih hormona tokom terapije.1mg. bol na mestu aplikacije. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. 3. pove}ana dizurija i salivacija.25mg L02B Antagonisti hormona i srodni lekovi L02BA Anti-estrogeni L02BA01 tamoksifen (u obliku citrata) IND karcinom dojke (`ene i mu{karca). smanjen libido. 10mg.6mg.25mg/ml L02AE03 goserelin (u obliku acetata) IND karcinom prostate. promene funkcije jetre. osip. 10. AstraZeneca implantat 3. depresija. dismenoreja) se u po~etku mogu poja~ati. Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast. karcinom endometrijuma. dojenje. ili u kombinaciji sa tamoksifenom ukoliko nije predhodno preimenjen. KI preosetljivost na lek. leukopenija Nolvadex. kod mu{karaca .u po~etku terapije prolazno pove}anje koncentracije testosterona i stim u vezi poja~ani bolovi u kostima metastatskog porekla. Abbott pra{aki rastvara~ za suspenziju za inj. znojenje. trudno}a. ND talasi vru}ine. Supresija ovarijuma kod premenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena sa estrogen-pozitivnim. sterilitet kod `ena. uznapredovalim metastatskim karcinomom dojke bilo kao monoterapija u slu~aju progresije bolesti nakon terapije tamoksifenom. kod mu{karaca mo`e da se javi rumenilo. kod `ena . glavobolja. retko retencija te~nosti. povra}anje. za inj. alergija. trudno}a. poreme}aj raspolo`enja. nesvestica. svrab. stajanjem se formira talog koji se lako resuspenduje mu}kanjem. endometrioza. vrtoglavica.L02AE Analozi hormona koji osloba|aju gonadotropin L02AE02 leuprorelin Napomena rekonstituisana suspenzija je bele boje. 20mg Tamoxifen. mi{i}na slabost. dojenje. KI trudno}a. ra{. deca. dojenje. lokalne reakcije na mestu primene. endometrioza i fibrom uterusa.8mg L02AE04 triptorelin IND karcinom prostate sa metastazama. ginekomastija Zoladex. 3.simptomi endometrioze (pelvi~ki bol. trombocitopenija. ND talasi vru}ine.75mg i 11. preoperativna simptomatska terapija fibroida uterusa kod postmenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena. impotencija. adjuvantna terapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate uz istovremenu radikalnu radioterapiju. impotencija. mu~nina . simptomatska terapija endometrioze tokom perioda od najdu`e {est meseci u cilju smanjenjalezija i pelvi~kog bola. ostljivosti oticanje grudi (mu{karci). depresija. talasi vru}ine. glavobolja. GIT smetnje. AstraZeneca film tabl. promene raspolo`enja. znojenje.

povra}anje. Sindan Pharma tabl 250mg L02BB02 nilutamid IND karcinom prostate sa metastazama posle hirur{ke ili hemijske kastracije. lokalna reakcija na mestu injiciranja. limfoedemi Flucinom. poreme}aj akomodacije. poja~an apetit. 50mg. dijareja. Medico Uno film tabl. intolerancija na alkohol. 50mg Bicatlon. impotencija. bol u le|ima. Synthon Hispania film tabl 50mg. opstipacija). parestezije. ({pric) 250mg/5ml L02BB Anti-androgeni L02BB01 flutamid IND karcinom prostate u odmakloj fazi. 150mg Calumid. inpotencija. lokalno uznapredovali nemetastatski karcinom prostate kada se ne preporu~uje operacija. mu~nina. I inhibira enzime citohrom P450 (CYP 3A4) pa se lekovi koji se metaboli{u preko ovog enzima primenjuju uz oprez. OPREZ sr~ana oboljenja. 50mg. zamu}en vid. Schering tabl. hemoliti~ka anemija. Gedeon film tabl. povra}anje. smetnje libida GIT smetnje (mu~nina. metastatski ili lokalno uznapredovali karcinom dojke kod `ena u menopauzi. GIT smetnje (mu~nina. `utica). 150mg Casodex. infekcije urinarnog trakta Faslodex. sanofi aventis tabl. KI preosetljivost na lek. 50mg. preosetljivost na lek. OPREZ smanjena funkcija jetre. uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom. bol u `elucu. kod kojih je bolest progredirala ili je u relapsu za vreme ili posle primene druge antiestrogenske terapije. AstraZeneca film tabl. valunzi. gubitak libida. insuficijencija bubrega (klirens kreatinina < 30ml/min). ginekomastija. dijareja. 50mg Bicusan. holestatska `utica. te{ka insuficijencija jetre. fotosenzitivnost Anandron. KI primena kod `ena i dece. AstraZeneca rast. Bicadex. vrtoglavica zamor. 150mg Registar lekova 2011 579 . te{ka respiratorna insuficijencija. astemizola ili cisaprida. PharmaSwiss film tabl. povra}anje. edemi. venska tromboembolija. KI alergija na lek. ND vrelina (crvenilo) lica. anemija. potrebno je pratiti funkciju jetre i nivo glukoze i krvi . pove}anje transaminaza. vrtoglavica. istovremena primena terfenadina. KI insuficijencija jetre. hipotenzija. nesanica. povra}anje dijareja. anoreksija. azoospermija. ND pruritus. ND ginekomastija. trudno}a. za inj. dojenje. 150mg L02BB03 bikalutamid IND lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti. 250mg Flutasin. ND glavobolja. OPREZ umerena i te{ka insuficijencija jetre.L02BA03 fulvestrant Lek se ~uva na temperaturi od 2 do 8ºC IND estrogen zavisni. osip. zamor. mu~nina.

PharmaSwiss tabl. glavobilja. nesanica. terapija uznapredovalog karcinoma dojke kod `ena u postmenopauzi. 2. abdominalni bol. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre. 2. 1mg L02BG04 letrozol IND adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke. Remedica film tabl. film tabl. terapija prve linije kod `ena sa uznapredovalim hormon-zavisnim karcinomom dojke. ra{ Aromasin. ra{. anoreksija. Pfizer oblo`ena tabl. trudno}a. produ`ena adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke kod `ena u menopauzi koje su prethodno primale standardnu adjuvantnu terapiju sa tamoksifenom. povra}anje. pove}an apetit Femara.5mg Letrozole Medico Uno. 1mg Aremed. konstipacija. trudno}a. preoperativna terapija `ena u menopauzi sa lokalizovanim karcinomom dojke sa pozitivnim hormonskim receptorima. periferni edemi. bolovi u mi{i}ima. dojenje. trudno}a. periferni edem. Medico Uno. suvo}a vagine.5mg L02BG06 eksemestan IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. umor. talasi vru}ine. anoreksija. opadanje kose. Vipharmsa film tabl. 1mg Arimidex. anoreksija. mu~nina. glavobolja. 1mg Armotraz. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu.L02BG Inhibitori enzima L02BG03 anastrozol IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. Medico Uno film tabl. Cipla fim tabl. dojenje. 25mg 580 Registar lekova 2011 . depresija. vrtoglavica.5mg Lametta. mu~nina. zamor. 2. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre. PharmaSwiss tabl. dijareja. dojenje. prore|enje kose. ND glavobolja. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu. ND rumenilo lica. KI upotreba kod `ena u premenopauzi. 1mg Trasolette. Novartis film tabl. te{ka insuficijencija jetre. adjuvantna terapija estrogenreceptor-pozitivnog ranog karcinoma dojke kod `ena u menopauzi. ra{ Anastrozole.5mg Femozol. 2. prore|enje kose. ND rumenilo lica. AstraZeneca fiml tabl.

IND skra}enje trajanja neutropenije i smanjenje u~estalosti komplikacija koje prate neutropeniju (sepsa). pove}anje nivoa mokra}ne kiseline. alergijske reakcije. ND artralgija. proteinurija. OPREZ mijeloidne maligne i pre-maligne bolesti. gubitak telesne mase. mijalgija.5ml. ({pric) 3Mij/0. 6Mij/0. trombocitopenija. hematurija i prolazno sni`enje glukoze u krvi. OPREZ terapiju treba da vodi lekar koji ima iskustvo u onkologiji i hematologiji. dizurija. splenomegalija Neulastim. urtikarija). alergijske reakcije (ko`ni osip. 4. mijalgija.6ml interferon alfa 2b . deca. mu~nina. 48 Mij/0.5ml L03AA13 pegfilgrastim IND Smanjenje trajanja neutropenije i incidence febrilne neutropenije kod pacijenata na hemioterapiji. kao i raznim drugim virusima u okviru druge terapije. glavobolju. dugotrajna upotreba mo`e da izazove vaskulitis. groznica. Sicor Biotch pra{ak za rast. Roche rast. dijareju. alopeciju. osteoporoza. anoreksija. oboljenja jetre i bubrega. uve}anje slezine. crvenilo. ra{ Neupogen. ne zamrzavati. opadanje kose. kod bolesnika sa nemijeloidnim malignim oboljenjima kod kojih su ura|ene autologne ili alogene transplatacije kostne sr`i ili koji primaju citostatike. za inj. 3Mij Registar lekova 2011 581 . artralgje. epistaksu. trudno}a. eritem. sekundarnom akutnom mijeloidnom leukemijom.L03 L03A IMUNOSTIMULANSI Citokini i imunomodulatori L03AA Faktori stimulisanja kolonije (citokini) L03AA02 filgrastim ~uvati na temperaturi 2-8ºC. prolazna hipotenzija. ({pric) 30 Mij/0. osteoporozu. sa izuzetkom hroni~ne mijeloidne leukemije i mijelodisplasti~nog sindroma. Schering rast. ({pric) 6mg/ 0.5Mij/0. poreme}aj enizima jetre i mokra}ne kiseline. nema podataka za bezbednost kod pacijenata sa hroni~nom mielogenom leukemijom. za inj. anemiju. KI kongenitalna neutropenija sa abnormalnom citogenetikom. Roche rast. hepatomegaliju.6ml L03AB Interferoni IND hroni~ne infekcije izazvane hepatitis B i C virusima. 9Mij/0. dojenje. zamor. reakcija na mestu primene.5ml. glavobolja. povra}anje. mijalgije. mobilisanje mati~nih prekurzorskih }elija periferne krvi za potrebe autologne reinfuzije.rekombinantni L03AB05 Intron A. ND bol u kostima. ote`ano disanje.5ml. kongenitalne neutropenije. potrebno je pratiti broj trombocita. suzenje. Roche rast. za inj. ne treba koriste trudnice I dojilje. supresija kostne sr`i L03AB04 interferon alfa 2a . za inj.rekombinantni Roferon A. smanjen broj mijeloidnih prekurzora.5ml.2ml Realdiron. ND hiperpireksija. (pen sa ulo{kom) 18Mij/1.5ml. KI preosetljivost na lek. za inj. leukocita i hemoglobina. (karpula) 18Mij/0.

mu~nina. tahikardija. depresija. Bayer pra{ak za inj. anksioznost. za inj.L03AB07 interferon beta 1a . Sanofi Pasteur pra{ak za intravezikalni rastvor 81mg BCG L03AX13 glatiramer acetat ^uvati na 2 . emocionalna labilnost. ({pric) 135μg/ml. 8Mij (250μg/ml) L03AB10 peginterferon alfa 2b .({pric) 50μg. Roche rast. gubitak telesne mase. Merck Serono rast. ose}aj pe~enja. imunokompromitovani bolesnici. 80μg. mla|i od 18 godina.5ml Avonex. ND prolazno pove}anje telesne temperature. konfuzija. Schering pra{ak i rastvara~ za rast. emocionalna labilnost. hroni~ni hepatitis B. ({pric) (Bio Set) 30 μg/0. anoreksija. zamor. deca do 18 godina. za inj. ND poreme}aj menstrualnog ciklusa. sistemska BCG reakcija Immucyst. 150μg peginterferon alfa 2a . za inj.rekombinantni PegIntron. 100μg. preosetljivost na interferon ili humani albumin. IND smanjenje u~estalosti relapsa i usporavanje napredovanja neurolo{kih o{te}enja kod multiple skleroze. 120μg. konvulzije. za inj. stezanje u grudima. insuficijencija jetre. depresija. ote`ano disanje. palpitacija. insuficijencija jetre.za inj. suicidalne ideje. ND hiperpireksija. OPREZ bolesti srca. ND poreme}aj menstrualnog ciklusa.5ml L03AB08 interferon beta 1b . svrab ili nekroza na mestu aplikacije Rebif. KI trudno}a. KI trudno}a.rekombinantni L03AB11 IND limfomi. bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti. povi{ena temperatura.humani rekombinantni IND multipla skleroza sa recidivom kod odraslih. mijalgija. infekcija urinarnog trakta. mla|i od 18 godina. 30 μg/ml. konvulzije. dizurija. dojenje. ose}aj pe~enja. hematurija. OPREZ u slu~aju pojave urtikarije. suicidalne ideje. dojenje. groznica. aktivna tuberkuloza. ({pric) 20mg/ml 582 Registar lekova 2011 . dojenje. Biogen Idec pra{ak za rast. bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti. terapija imunosupresivima. anksioznost. supresija kostne sr`i Pegasys. u~estalo mokrenje.5ml. rast. depresija. KI samostalni papilarni tumori. Teva rast. povra}anje. svrab ili nekroza na mestu aplikacije Betaferon. depresija. 180μg/ml L03AX Ostali citokini i imunomodulatori L03AX03 atenuirani bacili M. ND crvenilo. smanjena funkcija bubrega. anksioznost. za inj. glavobolja. konfuzija.svrab. preosetljivost na interferon ili humani albumin. bovis (soj-BCG) IND intravezikalno le~enje recidivantnih karcinoma in situ mokra}ne be{ike sa ili bez papilarnih tumora. sekundarna progresivna multipleks skleroza. bolesnici sa sistemskom BCG reakcijom. 44 μg/0. alergija. KI trudno}a. ({pric) 22μg/0. OPREZ u slu~aju pojave urtikarije.8º C.humani rekombinantni IND recidiviraju}a multipleks skleroza sa dve ili vi{e epizoda neurolo{kih ispada godi{nje. otok i bol na mestu aplikacije Copaxone.

elektrolite. 1mg. ND nefrotoksi~nost. Scerer kaps. ND hepati~na. 5mg Prograf. 1mg.5mg. KI preosetljivost na ciklosporin ili polioksietilovano ricinusovo ulje. 1mg. OPREZ tokom terapije potrebno je pratiti EKG. hematolo{ki poreme}aji (leukocitoza. hematolo{ke parametre. Astellas kaps. retencija te~nosti. fotofobija). meka 25mg. hiperuricemija. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun. Fresenius Biotech konc. pove}an rizik nastanka sekundarnih tumora i oportunisti~kih infekcija. 5mg Registar lekova 2011 583 . GIT smetnje. Astellas kaps.5mg. pritisak. mogu}a je ventrikularna hipertrofija i hipertrofija septuma. hipertenzija. koristiti nehormonska sredstva). aplasti~na anemija ATG-Fresenius S. neuro{ki i vizuelni status. renalna o{te}enja. autoimune bolesti. za inf 100mg L04AA05 takrolimus IND primarna imunosupresija alotransplantata jetre i bubrega. ambliopija. hipertenzija. meka 25mg. 100mg L04AA04 antihumani T limfocitni imunoglobulin kuni}a IND le~enje akutnog steroid rezistentnog odbacivanja organa. dojenje. KI preosetljivost na takrolimus ili druge makrolide. oftalmolo{ke smetnje (katarakta. retinopatija. R. neurotoksi~nost (tremor. leukopenija. hipertrihoza. konvulzije). za inf 250mg/5ml Sandimmun Neoral. dojenje. za rast. 0. trudno}a. meka 25mg. Salutas Pharma kaps. 50mg. Advagraf.5mg. Panacea Biotec kaps. 5mg Panalimus. istovremena primena ciklosporina (potrebno je obratiti posebnu pa`nju ako je bolesnik ranije primao cilosporin). GIT smetnje. Novartis konc. hiperplazija desni. 0. 0. trudno}a (pre terapije isklju~iti trudno}u. Novartis kaps.P. aplasti~na i hemoliti~na anemija i retko trombocitopenija). hiperkalijemija. tremor. ose}aj `arenja u {akama i stopalima Cicloral. glikemiju. 50mg. profilaksa posle transplantacije organa. 3mg. 50mg. za rast. kao i insulin zavisni posttransplatacioni dijabetes. odbacivanje alogenih transplantata jetre.L04 L04A IMUNOSUPRESIVI Imunosupresivi L04AA Selektivni imunosupresivi L04AA01 ciklosporin A IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina). hiperkalijemija. edem lica. promene motorike. glavobolja. ukoliko je neophodna kontracepcija. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun Neoral. bubrega ili srca pri postojanju rezistencije na konvencionalne imunosupresive. hiperglikemija. faktore koagulacije i proteine plazme.

180mg. urinarne infekcije. 500mg pra{ak za rast. Wyeth oblo`ena tabl. vrtoglavica. trombocitopenija. dojenje. ankiloziraju}i spondilitis. za inj. Lederle pra{ak za rast. hiperglikemija. GIT poreme}aji (dijareja ili opstipacija. bolovi u zglobovima. glavobolja i hiperkalijemija Simulect. ND GIT smetnje. nesanica. holecistitis. oralna monilijaza. leukopenija. spondilitis. anemija. periferni edem. Medico Uno film tabl. Novartis pra{ak i rastvara~ za rast. bursitis. mu~nina. podno{ljivost i efikasnost kod dece nisu utvr|eni. hipertenzija. kao monoterapeutik se ne primenjuje. suzbijanje akutnog odbacivanja organa bolesnika sa alogenom transplantacijom bubrega kod kojih su neefikasni drugi preparati. hiper ili hipokalijemija. renalna insuficijencija. terapiju obustaviti ako se javi neutropenija ili akutne infekcije. trudno}a. trudno}a. hiperpireksija. ND pove}ana u~estalost infekcija. dojenje. gr~evi. KI preosetljivost na sastojke leka. dojenje. 500mg Myfortic. 250mg film tabl. hipofosfatemija. fracture kostiju. Novartis gastrorezistentna tabl. pankreatitis. 50mg 584 Registar lekova 2011 . urinarne infekcije. dispepsija). mu~nina. za inj. glavobolja. ND opstipacija. hiperholesterolemija CellCept. polimiozitis. za inf 500mg Micolat. KI preosetljivost na mikofenolat mofetil i mikofenolnu kiselinu. infekcije urinarnog trakta. Roche kaps. dispneja. pove}ani lipidi. hipertenzija. 500mg L04AA09 baziliksimab IND profilaksa akutnog odbacivanja de novo renalnog transplantata sa istovremenom primenom ciklosporina i kortikosteroida. Sandoz film tabl. aktivne infekcije. 25mg rast. 20mg/5ml L04AA10 sirolimus IND profilaksa akutnog odbacivanja transplantiranog bubrega kod odraslih u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima. edemi. ka{alj. periferni otoci. OPREZ kod bubre`ne insuficijencije maksimalna dnevna doza je 2g. astenija. ezofagitis. faringitis.L04AA06 mikofenolna kiselina IND profilaksa odbacivanja organa. ND povra}anje. renalna tubularna nekroza. bolesti krvi u anamnezi. trombocitopenija. IND reumatoidni artritis. tromboembolija. krvarenje u GIT-u. OPREZ sr~ana slabost. limfoadenopatija Enbrel.({pric) 25mg. hipertenzija. sepsa. 1mg L04AA11 etanercept ^uva se na temperaturi 2-8º C. anemija. hipotenzija ili hipertenzija. povra}anje. bol u grudima i le|ima. tremor. anemija. KI preosetljivost na sirolimus ili druge sastojke tableta. hiperpireksija. hipokalijemija. 360mg Mycophenolate Mofetil Medico Uno. akne Rapamune. KI trudno}a. leukocitoza. za inj. hematurija. ishemija srca i mozga. psorijazni artritis. bol.

L04AA12 infliksimab Lek se ~uva na temperaturi 2-8ºC. pancitopenija. apsces. OPREZ pove}an rizik oportunisti~kih infekcija i progresivne multifokalne leukoencefalopatije. StevensJohnson sindrom. nauzeja. hipertenzija Remicade. povra}anje. KI progresivna multifokalna leukoencefalopatija. primena `ivih vakcina. umor. za inf 100mg L04AA13 leflunomid IND aktivni reumatoidni artritis kod odraslih. za rast. anemija. Rastvor ne sadr`i konzervanse i preporu~uje se njegova primena u roku od 3 sata nakon rekonstitucije i razbla`enja. pojave autoimunih tela ili alergijske reakcije. anemija. zna~ajno o{te}enje kostne sr`i (anemija. IND visoko aktivna relapsna remitentna multipla skleroza kod pacijenata uprkos terapiji ?-interferonom ili brza progresivna relapsno remitentna multopla skleroza. 20mg. stopala. imunosupresija.0. reverzibilna dozno zavisna alopecija. 0. leukopenija. pove}an rizik od oportunisti~kih infekcija. ankiloziraju}i spondilitis. alergija na lek. pireksija. KI preosetljivost na lek ili mi{je proteine. urtikarija. ND podlo`nost infekcijama. psorijaza . hipertenzija. otok {aka. glavobolja. bol u grudima. OPREZ pratiti simptome koji ukazuju na pojavu infekcije. Novartis tabl. ND mu~nina. infuzioni rastvor se mo`e upotrebiti u roku od 24 sata ako se ~uva na 2-8ºC. ko`na kandidijaza. dojenje. uzrast manji od 18 godina. oportunisti~ke infekcije. oboljenja oralne mukoze. kongestivna sr~ana insuficijencija. Ako se rekonstitucija i razbla`enje izvode u asepti~nim uslovima. ne sme se zamrzavati. leukopenija. trombocitopenija. dijareja. leukopenija. te{ke infekcije. 10mg.1mg. neutropenija.25mg. vrtoglavica. o{te}ene funkcije jetre. trombocitopenija Arava. `ene u reproduktivnom dobu tokom terapije treba da koriste kontracepciju kao i 6 meseci nakon primene.9% rastvorom natrijum hlorida. 100mg L04AA18 everolimus IND profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunolo{kim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca. 0. trombocitopenija). GIT smetnje Certican. trudno}a. susp. 300mg/15ml Registar lekova 2011 585 . ote`ano disanje ili gutanje. 1g tabl. artralgija. u~estale glavobolje. vrtoglavica. mogu}ost ve}e incidence malignih oboljenja. ne sme se me{ati sa drugim lekovima ili rastvara~ima Tysabri. (svi ovi simptomi mogu da se jave i 6 meseci nakon terapije). za inf. I rastvor za infuziju se priprema isklju~ivo sa 0. Pripremljen infuzioni rastvor stabilan je jo{ 8 sati na temperaturi 28ºC. abnormalne senzacije. nema podataka o bezbednosti upotrebe kod osoba mladih od 18 godina.75mg. KI preosetljivost na everolimus. Crohn-ova bolest. za oral. ka{alj. hipoproteinemija. hiperholesterolemija. neurolo{ke bolesti u anamnezi. toksi~na epidermalna nekroza. sepsa. IND reumatoidni artritis. imunokompromitovane osobe. tuberkuloza. osip na ko`i i svrab. sirolimus ili pomo}ne supstace. ra{. te{ka insuficijencija imunog sistema (AIDS).25mg L04AA23 natalizumab ^uvati na temperaturi 2-8ºC . sanofi aventis film tabl. svrab. Biogen Idec konc. psorijati~ni artritis. `drela. 0. mi{i}ima. ND pove}anje krvnog pritiska. povi{ena temperatura. za rast. mu{ki hipogonadizam.5mg. zglobovima ili vilici. hiperlipidemija. Centocor pra{ak za konc. anoreksija. povra}anje. istovremena primena ?-interferona ili glatiramer acetata. 0. usana. dijareja. dojenje. aktivne infekcije i aktivne maligne bolesti (izuzev karcinoma kutanih bazalnih }elija). ulcerozni kolitis. KI hipersenzitivnost na leflunomid. slabost. ND mogu} anafilakti~ki {ok i reakcije kasne preosetljivosti.

trudno}a. autoimune bolesti. KI preosetljivost na azatioprin ili merkaptopurin. mo`e se pove}ati rizik od infekcija (egzacerbacija latentnih infekcija). za rast. ND ozbiljne infekcije. hiperholesterolemija. maligna oboljenja. Abbott rast. bol i le|ima. bol u grudima. IND te`ak reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom kod pacijenata koji su neadekvatno reagovali ili nisu podnosili terapiju antireumati~nim lekovima koji modifikuju bolest (DMARDs). dojenje. ospa.8ml L04AC Inhibitori interleukina L04AC05 ustekinumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. oralni herpes simplex. aritmija. Excella GMBH film tabl. ne po~injati terapiju ako je akutna bolest u toku. trudno}a. pojava benignih ili malignih tumora. gastritis. za inf. pove}an rizik od malignih oboljenja. trudno}a. pove}anje transaminaze u jetri. nazalna kongestija. IND psorijaza tipa plaka kod koje nije bilo odgovora na drugu sistemsku terapiju ili kad je primena sistemske terapije kontraindikovana ili kad se ne podnosi druga sistemska terapija uklju~uju}i ciklosporin. hipertenzija. megaloblasti~na anemija. za vreme i posle le~enja tokom 5 meseci zbog mogu}e pojave infekcija. povra}anje) Imuran. ankiloziraju}i spondilitis. dijabetes. za inj ({pric) 40mg/0. latentna tuberkuloza. ND pneumonija. hepatotoksi~nost. ka{alj. zamor. pruritus. depresija. mialgija. aktivna tuberkuloza ili druge te{ke infekcije kao {to su sepsa i oportunisti~ke infekcije. ~esto infekcije gornjeg respiratornog trakta. poreme}aj vida. vrtoglavica. pancitopenija. leukopenija. intestinalne ulceracije ili divertikulitis u anamnezi.5ml i 90mg/ml L04AC07 tocilizumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. Chron-ova bolest. ND depresija kostne sr`i. neutropenija. herpes zoster. 20mg/ml L04AX Ostali imunosupresivi L04AX01 azatioprin IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina). eritem na mestu primene. KI preosetljivost na lek. Roche konc. OPREZ deci se ne preporu~uje. 50mg 586 Registar lekova 2011 . OPREZ recidiviraju}e ili hroni~ne infekcije. metotreksat i PUVA terapija. 45mg/0. konjunktivitis Actemra. umerena do te{ka sr~ana insuficijencija. anksioznost. Centocor rast. dojenje. leukopenija. OPREZ potrebno je pratiti pacijenta pre. poreme}aj krvnog i limgnog sistema Humira. preosetljivost na lek. glavobolja. KI infekcija. trombocitopenija. vrtoglavica. smanjena funkcija jetre. celulitis. ND podlo`nost infekcijama. ulceracije u ustima. parastezija. preosetljivost na lek. ili antagoniste faktora nekroze tumora (TNF). psozijaza. angina. I lek se ne sme me{ati sa drugim lekovima u {pricu Stelara. GIT smetnje. pruritus. glavobolja. poreme}aji sna i pona{anja. psorijazni artritis.L04AB04 adalimumab IND reumatoidni artritis. aktivna tuberkuloza. GIT smetnje (mu~nina. hroni~ni nosioci virusa hepatitisa B. dijareja. `ive bakterijske ili virusne vakcinacije . demijeliniziraju}e bolesti CNS-a. za inj. KI aktivne te{ke ifekcije. davanje `ivih vakcina. nazalna kongestija.

.

ankiloziraju}i spondilitis. hemoragije u GIT-u. sa prod. 50mg Diklofenak Duo Nini. OPREZ astma. oslob. vanzglobni reumatizam.srca.KOSTNOG SISTEMA ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI M01 M01A Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi M01AB Derivati sir}etne kiseline i srodne supstance IND reumatoidni artritis. oslob. dismenoreja i druga sli~na bolna stanja zglobova i mekih tkiva. smanjena funkcija bubrega. 50mg Rapten rapid. antikoagulansi (pove}an antikoagulantni efekat) M01AB05 dikolofenak natrijum Actafenak. oslob. 75mg Diclofenac retard. artroze. 100mg Diklofen.75mg/3ml Diclofenac Duo. Aktavis . Hemofarm film tabl. 100mg Naklofen. 75mg Rapten Duo. PharmaSwiss gastrorezistentne kaps. prvi i tre}i trimestar trudno}e. akutni uri~ki artritis. 75mg Diklofenak Duo Nini plus. 75mg DicloRapid. za inj. 75mg/3ml supozitorija 25mg. lezije u GIT-u. sa modif. perforacija ulkusa. 100mg rast. 75mg/3ml supozitorija 50mg Diklofenak. Sandoz rast. Remedica tabl. Krka gastrorezistentna tabl. dojenje. Hemofarm oblo`ena tabl. nefrotoksi~nost. te{ka o{te}enja. Hemofarm tabl. film tabl. 50mg Diclac. pentoksifilin (pove}an rizik od krvarenja). poreme}aj krvne slike. 100mg rast. za inj. juvenilni artritis.5mg 588 Registar lekova 2011 . sa modif. Galenika gastrorezistentna tabl. 50mg tabl. KI preosetljivost na lek ili preosetljivost na aspirin ili neki drugi NSAIL u anamnezi. diuretici (pove}ana nefrotoksi~nost). ra{. bubrega ili jetre.N NJ\J^OP!. I izbegavati istovremenu primenu vi{e NSAIS uklju~uju}i i primenu acetilsalicilne kiseline. oslob. sa prod.K. 75mg diklofenak kalijum M01AB05 Rapten . oslob. stariji bilesnici. Nini kaps sa prod. Hemofarm oblo`ena tabl. oslob. 12. urtikarija. PharmaSwiss kaps. bolovi razli~ite etiologije. osteoartritis. akutni bronhospazam. supozitorija 50mg Naklofen Duo. 50mg tabl. kolike. GIT smetnje.!LPTUOJ!TJTUFN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI MI[I]NO . Krka kaps. ND (su dozno zavisna) iritacija gastri~ne sluznice. ulkusna bolest. za inj. 25mg. 50mg. depresija kostne sr`i. Nini kaps sa prod. hepatotoksi~nost.

M01AB08 etodolak IND simptomatska terapija osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloziraju}i spondilitis, akutnog bola razli~itog porekla; KI preosetljivost na lek i druge NSAIL, pepti~ki ulkus (aktivan ili u anamnezi), astma, te{ka o{te}enja srca, jetre i bubrega, trudno}a u zadnjem trimestru; ND mu~nina, epigastri~ni i abdominalni bol bol, dijareja, opstipacija, krvarenje iz GIT-a, glavobolja, vrtoglavica, poreme}aji funkcije jetre, ~esto mokrenje, disurija, fotosenzitivnost, urtikarija Etodin Fort, Nobel Ilac film tabl. 400mg M01AB11 acemetacin IND reumatoidni artritis, spondilitis, giht, osteoartritis, reumatizam mekih tkiva, bolni otok, inflamacije usled povreda; KI aktivni pepti~ki i duodenalni ulkus, kao i ulkus u anamnezi, gastrointestinalno krvarenje i krvarenja u CNS, poreme}aj koagulacije krvi, zadnje tromese~je trudno}e, de~ija dob; OPREZ kod starijih, trudnica, doilja, astme, alergija na druge NSAIL, smanjene funkcije bubrega i jetre; ND GIT smetnje, hipersenzitivne reakcije, glavobolja, pospanost, vertigo Rantudil forte, Meda Manufacturing kaps. 60mg M01AB15 ketorolak trometamin IND terapija postoperativnog bola (injekcije), terapija akutnog bola kod i{~a{enja, uganu}a, ruptura mi{i}a ili ligamenata (tablete) Toradol, Roche tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml Zodol, Hemofarm film tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml M01AB16 aceklofenak IND simptomatsko le~enje bola i zapaljenske reakcije kod osteoartritisa, reumatoidnog artritisa i ankiloziraju}eg spondilitisa; KI preosetljivost na lek ili poznata preosetljivost na sli~ne lekove, aktivni ili suspektni pepti~ki ili duodenalni ulkus, gastrointestinalna krvarenja ili poreme}aji krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, te{ki poreme}aji funkcije bibrega Iili jetre, poslednji trimestar trudno}e; OPREZ hipertenzija, umerena kongestivna bolest srca, terapija se obustavlja ako se pojavi gastrointestinalno krvarenja; ND vrtoglavica, GIT smetnje (dispepsija, abdominalni bol, mu~nina, dijareja, pove}anje koncentracije enzima jetre, retko edem, malaksalost, gr~rvi u nogama; I treba izbegavati istovremenu primenu sa metotreksatom, litijumom, digoksinom, kortikosteroidima, antikoagulansima, inhibitorima agregacije trombocita Aflamil, Gedeon film tabl. 100mg

Registar lekova 2011

589

M01AC Oksikami
IND reumatoidni artritis, osteoartritis, akutni napad gihta, ankiloziraju}i spondilitis, vanzglobni reumatizam, posttraumatski i postoperativni bolovi; KI trudno}a, dojenje, te{ka insuficijencija bubrega ili jetre, aktivna ulkusna bolest, krvarenje u GIT-u; OPREZ gastropatije, krvne diskrazije, preosetljivost na NSAIL, astma, istovremena terapija antikoagulansima, deca do 16 godina, GIT oboljenja u anamnezi, ciroza, nefrotski sindrom; ND mu~nina, povra}anje, bol u epigastrijumu, gastrointestinalna krvarenja, glavobolja, vrtoglavica, alergijske reakcije (simptomi astme, urtikarija, alergijski rinitis), retencija te~nosti, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze, bilirubina, ureje i kreatinina, fotosenzitivnost M01AC05 lornoksikam Xefo, Nycomed pra{ak i rastvara~ za rast. za inj.8mg /2ml XefoRapid, Nycomed film tabl. 8mg

meloksikam M01AC06 IND kratkotrajno simptomatsko le~enje egzacerbacije osteoartroze, simptomatsko le~enje reumatoidnog artritisa ili ankiloziraju}eg spondilitisa; KI aktivni gastrointestinalni ulkus ili rekurentni ulkus u anamnezi, te{ka o{te}enja jetre ili bubrega, preosetljivost na meloksikam ili druge NSAIL, astma, nazalni polipi, krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimestar trudno}e, dojenje; OPREZ prvi i drugi trimestar trudno}e, gastritis, ezofagitis, terapija se prekida ako se jave GIT krvarenja; ND GIT smetnje, anemija, leukopenija, trombocitopenija, glavobolja, vrtoglavica, sanjivost, ra{, pruritus, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze Loartroxy, Cipla tabl. 7,5mg, 15mg Lormed, Chanelle Medical tabl. 7,5mg, 15mg Medoxicam, Medochemie tabl. 7,5mg, 15mg Meloksikam, Ni Medic tabl. 7,5mg, 15mg Melox EP, Extractum Pharma tabl. 15mg Melox, Nobel tabl. 7,5mg, Melox Forte, Nobel tabl.15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml Meloxan, Pharmanova tabl. 15mg Movalis, Boehringer tabl . 7,5mg, 15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml

590

Registar lekova 2011

M01AE Derivati propionske kiseline
M01AE01 ibuprofen IND reumatoidni artritis, ankiloziraju}i spondilitis, osteoartritis, nereumatoidne artropatije, burzitis, tendonitis, tenosinovitis, povrede mekih tkiva kao {to su istegnu}a i uganu}a, kao anlgetik kod dismenoreje, stomatolo{kih i postoperativnih bolova, glavobolje i migrene; KI pepti~ki ulkus (aktivni ili u anamnezi), rekcija preosetljivosti na acetilsalicilnu kiselinu ili neki drugi NSAIL, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimester trudno}e; OPREZ bronhijalna astma, gastrointestinalna oboljenja u anamnezi, smanjena funkcija bubrega, jetre, srca, trudno}a; ND mu~nina, povra}anje, dijareja, dispepsija, bol u stomaku, melena, hematemeza, gastrointestinalno krvarene, reakcije preosetljivosti, edem, hipertenzija, fotosenzitivnost; I acetil salicilna kiselina, drugi NSAIL, antihipertenzivi, diuretici, kardiotoni~ni glikozidi, kortikosteroidi, antikoagulansi, hinolonski antibiotici, antidepresivi, litijum, pentoksifilin, Brufen, Galenika oblo`ena tabl. 200mg film tabl. 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Caffetin menstrual, Alkaloid film tabl. 200mg Ibuprofen, Hemofarm film tabl. 400mg {ume}a tabl. 200mg sirup 100mg/5ml Ibuprofen, Jugoremedija film tabl. 200mg, 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Rapidol, PharmaSwiss film tabl. 200mg, 400mg, 600mg kaps. meke 200mg, 400mg Spedifen, Zambon tabl. 200mg, granule za oral. rast. 200mg, 400mg M01AE02 naproksen Nalgesin S, Krka film tabl. 275mg Naproksen, Hemofarm film tabl. 375mg Naproxen, Srbolek tabl. 375mg

supozitorija 500mg

ketoprofen M01AE03 Ketonal, Sandoz rast. za inj. 100mg/2ml Ketonal forte, Sandoz film tabl. 100mg Ketonal Duo, Sandoz kaps. sa prod. osloba|. 150mg flurbiprofen M01AE09 Flugalin, Galenika oblo`ena tabl. 50mg, 100mg tiaprofenska kiselina M01AE11 Turganil, Jugoremedija tabl. 300mg

Registar lekova 2011

591

M01AE17 deksketoprofen IND tretman akutnog umereno jakog bola (rastvor za injekciju ili koncentrat za infuziju se koristi ne du`e od dva dana).; KI umereno do te{ka o{te}enja bubrega, sr~ana slabost, zale~en ili aktivan pepti~ki ulkus, gastrointestinalne ulceracije ili krvarenja, deca, adolescenti; OPREZ ukupna dnevna doza ne treba da pre|e 50mg kod bolesnika sa blagim o{te}enjem funkcije jetre ili bubrega; Dexomen, Berlin Chemie film tabl. 25mg Dexomen 12,5, Menarini Manufacturing film tabl.12,5mg rast.za inj/konc.za rast.za inf 50mg/2ml Dexomen 12,5, Laboratorios Menarini film tabl.12.5mg

M01AH Koksibi (selektivni inhibitori COX-2)
M01AH01 celekoksib IND reumatoidni artritis, osteoartritis; KI trudno}a, dojenje, deca, preosetljivost na sulfonamide ili nesteroidne antireumatike, pepti~ki ulkus, hemoragije u GIT-u, inflamatorne bolesti creva, ozbiljna kongestivna sr~ana slabost, insuficijencija jetre ili bubrega; OPREZ stariji od 65 godina, istovremena primena kortikosteroida, antikoagulanasa i alkohola; ND dispepsija, dijareja, abdominalni bol, mu~nina, flatulencija, glavobolja, sanjivost, vrtoglavica, bolovi u le|ima, periferni edemi, ra{ ko`e, rinitis, faringitis, sinuzitis, re|e gastritis, gastroenteritis, melena, hipertenzija, poreme}aj funkcija jetre Celebrex, Pfizer kaps. 200mg M01AH05 etorikoksib IND Ubla`avanje simptoma osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloznog spondilitisa, ubla`avanje bolova i znakova upale povezanih sa akutnim uri~kim artritisom (gihtom); KI preosetljivost na lek, aktivni pepti~ki ulkus, ili aktivno krvarenje iz gastrointestinalnog trakta, bronhospazam, rinitis, angioneurotski edem ili urtikarija kao posledica uzimanja acetilsalicilne kiseline ili NSAIL u anamnezi, trudno}a i dojenje, te{ka insuficijencija jetre i bubrega, deca do 16 godina, inflamatorna bolest creva, kongestivna sr~ana insuficijencija, nekontrolisana hipertenzija, ishemijska bolest srca, cerebrovaskularna bolest, bolest perifernih arterija; OPREZ mogu}e komplikacije u gornjem delu gastrointestinalnog trakta (ulceracije, krvarenja, perforacije), pove}an rizik od trombotskih doga|aja (infarkt miokarda i mozga), mogu}a retencija te~nosti, pratiti funkciju jetre; ND edem, glavobolja, palpitacija, hipertenzija, GIT smetnje (bol, nadutost, goru{ica, dijareja, dispepsija, epigastri~ne smetnje, mu~nina) Arcoxia, MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg Exxiv , MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg

592

Registar lekova 2011

M01AX Ostali nesteroidni antiinflamatorni I antireumatski lekovi
M01AX05 glukozamin sulfat IND simptomatska terapija lake do srednje te{ke artroze;KI preosetljivost na lek, poznata alergija na {koljke i ribe, trudno}a, dojenje; OPREZ deca do 18 godina, pratiti nivo {e}era kod osoba sa smanjenom tolerancijom na glukozu, pratiti lipidni status; ND retko smetnje u GIT-u, glavobolja, zamor, ekcem, svrab, i crvenilo ko`e; i istovremena primena sa tetraciklinom i hloramfenikolom mo`e dovesti do smanjenja resorpcije ovih lekova; I oralni antikoagulansi (varfarin, acenokumarol) pove}ano protrombinsko vreme Dona, Rottapharm pra{ak za oralni rastvor 1500mg Dona, Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 1500mg Perigona, Chephasaar film tabl. 500mg M01AX17 nimesulid IND reumatoidni artritis, juvenilni poliartritis, degenerativni reumatizam i druga reumatska oboljenja zglobova i ki~menog stuba, bolovi razli~itog porekla; KI prvi trimestar trudno}e i 10 dana pre poro|aja, aktivni pepti~ki ulkus, umerena i te{ka insuficijencija jetre; ND goru{ica, mu~nina, povra}anje, dijareja, bol u epigastrijumu, ra{ i pruritus a re|e glavobolja, vrtoglavica i somnolencija Actasulid, Zdravlje tabl. 100mg Nimulid, Panacea tabl. 100mg Nimulid MD, Panacea oralna disperzibilna tabl. 100mg M01AX24 oksaceprol Artromed, Chephasaar

film tabl. 200mg

M02

LEKOVI ZA LOKALNO LE^ENJE BOLA U MI[I]IMA I ZGLOBOVIMA

M02A Lekovi za lokalno le~enje bola u mi{i}ima i zglobovima
M02AA Nesteroidni antinflamatorni preparati za lokalnu primenu
IND svi oblici mi{i}nog reumatizma, lumbago, artroza, spondiloza, zatvorene povrede kao {to su kontuzije, distorzije, tendovaginitis i burzitis; KI deca,