Registar lekova

2011

DVADESETO IZDANJE

REGISTAR LEKOVA
________________ ________________

2011
prvo drugo tre}e ~etvrto peto {esto sedmo osmo deveto deseto jedanaesto dvanaesto trinaesto ~etrnaesto petnaesto šesnaesto sedamnaesto osamnaesto devetnaesto izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

izdava~ BB Soft Palmira Toljatija 5, Beograd tel/fax: 011/2602-027, 2670-559 www.bbsoft.rs; e-mail: office@bbsoft.rs

recenzenti

Akademik Prof. dr Dragan Mici} Prof. dr Gordana Vuleta Prof. dr Milorad Pavlovi} Prof. dr Milica Prostran

Kompjuterska obrada i slog Nikola Vukeli}, nikola@bbsoft.rs

[tampa Efekt Print, Beograd tel/fax: 011/2393 - 940
Registar lekova 2011

urednik

Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana

autori Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana Mr ph spec. Stankovi} Rada Mr ph spec. [trbac Jelica Mr ph spec. Du~i} Milana

Registar lekova 2011

PREDGOVOR
»Registar lekova 2011« je jubilarno 20-to izdanje Registra lekova i obuhvata lekove registrovane za upotrebu u Republici Srbiji. Registracijiski podaci su preuzeti iz Slu`benog glasnika, dokumentacije proizvo|a~a, Nacionalnog registra lekova sa dopunama za 2010. godinu i sajta Alims. Za podatke koji se odnose na indikacije, doziranje, kontraindikacije, ne`eljena dejstva i druga upozorenja, kori{}ena je literatura koju su proizvo|a~i dali na uvid (SmPC), kao i relevantna stru~na literatura iz ove oblasti (BNF septembar 2010; AHFS Drug Information 2009; Martindale 36 edition, 2009; Farmakoterapijski vodi~ 2008 i dr.) Kako je odre|ivanje optimalne doze leka slo`en postupak, na koji pored indikacija, interakcija i stanja fiziolo{kih funkcija obolelog uti~u i brojni drugi faktori, navedene doze treba prihvatiti kao orijentacione, {to obavezuje da se precizna uputstva potra`e u odgovaraju}oj stru~noj literaturi. Svi podaci o lekovima u Registru lekova 2011 su sistematizovani u ~etiri celine: I - predstavlja podatke koji bli`e odre|uju svaki lek, a sistematizovani su po abecednom redu za{ti}enih imena lekova. Registar lekova sadr`i i registrovane biljne i tradicionalne lekove (u spisku obele`eni zelenom bojom), kao i registrovane homeopatske lekove (u spisku obele`eni crveno-braon bojom). Lekovi koji imaju re`im izdavanja BR u abecednom spisku lekova su obele`eni plavom bojom II - sastoji se od abecednog spiska internacionalnih neza{ti}enih naziva lekova (INN) III - lekovi su grupisani po ATC klasifikaciji IV - lekovi su grupisani po proizvo|a~ima, a posebno je dat i pregled nsilaca dozvole Registar lekova 2011 sadr`i i tabele koje omogu}avaju bolji pregled nekih grupa lekova kao npr. insulinsku tabelu, zatim tabelarni prikaz vaginalnih antiseptika, dnevnih potreba organizma za vitaminima i dr. Skre}emo pa`nju na{im korisnicima da smo pojedine farmaceutske oblike zbog du`ine, morali u tekstu da skra}ujemo (npr. koncentrat za rastvor za infuziju je konc.za rast. za inf. itd ), pa upu}ujemo na kori{}enje legende. I ove godine dopune Registra }e biti objavljivanje i preko sajta www.bbsoft.rs Nadamo se da }e ovako koncipiran Registar omogu}iti brzo i lako snala`enje svih korisnika u oblastima zdravstva vezanim za lekove. Zahvaljujemo se svima koji su ovih 20 godina bili uz nas i svojim savetima i sugestijama pomogli da Registar lekova do`ivi 20-to izdanje. Tako|e zahvaljujemo svima koji su pomogli {tampanje Registra lekova za 2011. godinu.

Beograd, decembar 2010. godine

Autori

Registar lekova 2011

SPISAK LEKOVA PO ABECEDNOM REDU

strana

R05CB01

(BR)

(acetilcistein)

mukolitik

646

ACC, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor 20 i 100 x 100mg i 200mg ACC Saft, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor (20mg/ml) 70ml ACC akut, Lek ACC akut 100 {ume}a tabl. 20 x 100mg ACC akut 200 {ume}a tabl. 20 x 200mg ACC akut 600 {ume}a tabl. 10 x 600mg
upotreba lek se uzima posle jela, tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti, pra{ak i {ume}a tabl. se uzimaju rastvoreni u vodi odrasli i deca iznad 14 godina: 2 - 3 x 200mg ili 1 x 600mg, najvi{e 600mg dnevno deca: 2 - 3 x 50mg (do 2 godine), 2 - 3 x 100mg (2 - 5 godina), 2 x 200mg (6 - 14 godina) paralele Fluimucil

N02BA01

Acetisal pH 8, Galenika (acetilsalicilna kiselina)

analgoantipiretik

607

(BR) film tabl. 20 x 500mg (Z) film tabl. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 500mg - 1g na 4 - 6 sati, Max. 4g dnevno paralele Anbol, Andol, Aspirin, Aspirin protect 300, Cardiopirin forte, Midol 300

(aciklovir)

antivirotik

Aciklovir, Jugoremedija
D06BB03 J05AB01

mast (5%) 5g

498 548 548 498

Aciklovir, Nini tabl. 25 x 200mg i 400mg Aciklovir, Zdravlje J05AB01 tabl. 25 x 200mg D06BB03 krem (5%) 5g

upotreba oralno - odrasli i deca iznad 2 godine: 200mg na 4 sata tokom 5 dana (herpes simpleks, terapija); 4 x 200mg ili 2 x 400mg tokom 6 meseci (herpes simpleks, prevencija); 800mg na 4 sata tokom 7 dana (herpes zoster) - deca do 2 godine: pola doze za odrasle lokalno: na 4 sata mazati herpeti~ne lezije, tokom 7 dana

14

Registar lekova 2011

M05BA08 (SZR)

Aclasta, Novartis Pharma Stein [vajcarska
(zoledronska kiselina)

bisfosfonat

strana 599

rastvor za inf. 1 x (0,05mg/ml) 100ml
upotreba 5mg sporom iv infuzijom (tokom 15 minuta) jednom godi{nje

M01AB05

Actafenak, Actavis Island
(diklofenak natrijum)

nesteroidni antireumatik

588

film tabl. 10 x 25mg i 50mg
upotreba odrasli: 2 - 3 x 25 - 50mg paralele Diklofen, Diklofenak, Naklofen

R06AX13

Actalor, Zdravlje
(loratadin)

antihistaminik

648

tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg (kod insuficijencije jetre 1 x 5mg) deca 2 - 5 godina: 5mg dnevno paralele Claritine, Flonidan, Loratadin, Pressing

N06AB05

Actapax, Zdravlje
(paroksetin)

antidepresiv

624

film tabl. 30 x 20mg i 30mg
upotreba depresija, socijalna fobija, generalizovani anksiozni poreme}aj, posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno, po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti, pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 60mg dnevno paralele Arketis, Paroksetin, Paroxetin Sandoz, Rexetin, Seroxat

M01AX17

Actasulid, Zdravlje
(nimesulid)

nesteroidni antireumatik

593

tabl. 20 x 100mg
upotreba 2 x 100mg posle jela, Max. 400mg dnevno paralele Nimulid, Nimulid MD

L04AC07 (SZR)

Actemra, Roche
(tocilizumab)

imunosupresiv za terapiju reumatoidnog artritisa

586

koncentrat za rastvor za inf. 1 x (20mg/ml) 4ml, 10ml i 20ml
upotreba odrasli i deca iznad 18 godina - preporu~ena doza: 8mg/kg, ali nikako manje od 480mg, jednom u 4 nedelje

Registar lekova 2011

15

Novo Nordisk rastvor za inj. 1 x 50mg/50ml upotreba akutni infarkt miokarda (6 sati od pojave simptoma): 15mg iv bolusom.5mg) upotreba 1 tableta dnevno.9mg/kg (Max.12 sati od pojave simptoma): 10mg iv bolusom. zatim 35mg tokom 60 minuta do Max. doze od 100mg akutni infarkt miokarda (6 . (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Actrapid Penfill. Sanofi Pasteur vakcina protiv H. sc im 1 x 10μg/0. revakcinacija za 18 meseci 1 .12 meseci: 2 doze po 0. zatim 10mg tokom 30 minuta do Max./inf. zatim infuzijom 50mg tokom prvih 60 minuta. zatim infuzijom 50mg tokom prvih 30 minuta.2 meseca. 28 x 5mg i 30mg upotreba prevencija i terapija osteoporoze: 5mg dnevno Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno.5ml paralele Hiberix B01AD02 (SZ) Actilyse. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba i paralele videti na strani 433 16 Registar lekova 2011 . i to 10% doze iv bolusom tokom 1 .5ml u razmaku 1 .5ml upotreba deca 2 .5ml u razmaku od 1 meseca. Boehringer Ingelheim Nema~ka (alteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.2 minuta. influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) strana 557 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. 90mg). u isto doba dana M05BA07 Actonel. Novo Nordisk rastvor za inj. revakcinacija za 12 meseci 6 . sanofi aventis (risedronat natrijum) bisfosfonat 598 film tabl. Novo Nordisk (estradiol + noretisteronacetat) hormoni 515 film tabl.2 minuta.J07AG01 (Z) Act-HIB. zatim 90mg iv infuzijom tokom 2 sata akutni ishemijski mo`dani udar: 0.5 godina: samo jedna doza od 0.6 meseci: 3 doze po 0. doze od 100mg u toku 3 sata embolija plu}a: 10mg iv bolusom tokom 1 . tokom 2 meseca A10AB01 (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva Actrapid NovoLet. 28 x (1mg + 0. zatim 90% doze iv infuzijom tokom 60 minuta G03FA01 Activelle.

svake ~etiri nedelje paralele Doxorubicin "Ebewe".75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 . iv 1 x 500ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.4 puta na 10 minuta. Prograf B02BD02 (Z) Advate.1% + 0.2mg iv (odnosno 1-2ml rastvora adrenalina 1:10 000) lokalna primena na sluznice: 10 . iv 1 x 250ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. ponoviti 3 .30mg/m2 dnevno tokom 2 .3 kapi u obe nozdrve Adrianol T deca 2 . Actavis Italy (doksorubicin hlorid) citostatik . 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj.3 uzastopna dana.15%) 10ml Adrianol T.humani)) hemostatik 453 Advate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 50 i 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Panalimus.5mg.1mg (sc ili im).5 godina: 3 x 2 kapi u obe nozdrve L01DB01 (SZ) Adriblastina RD. Doxorubicin Teva.05% + 0. po potrebi 0. Jugoremedija (epinefrin) vazokonstriktor strana 469 rastvor za inj. tvrda 30 i 50 x 0. svake tri nedelje. Zdravlje kapi za nos (0. Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. sc im iv 50 x 1mg/ml upotreba parenteralno: 0. Sindroxocin L04AD02 (SZR) Advagraf. Max.antibiotik 570 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Zdravlje kapi za nos (0.05%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Adrianol odrasli i adolescenti: 4 x 1 . Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII .20 kapi 1%. iv 1 x 1500ij/5ml (komplet BAXJECT II) upotreba doziranje je individualno paralele Kogenate Bayer. tvrda 30. iv 1 x 1000ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 3mg i 5mg kaps. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno. 1 x 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . Recombinate Registar lekova 2011 17 .C01CA24 Adrenalin HCl 1:1000.2 . 3 uzastopna dana.-tnog rastvora R01AB01 (fenilefrin + trimazolin) dekongestiv 638 Adrianol.

Belupo (alklometazon dipropionat) kortikosteroid 499 krem (0. Trical 18 Registar lekova 2011 .R06AX27 Aerius. Boehringer Ingelheim Nema~ka (dipiridamol + acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 kaps..25mg/ml) 50ml upotreba nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q talasa: 0. a zatim 0. zatim 0. 20 x 100mg upotreba tabl. guta se cela sa dosta te~nosti uz obrok ili posle jela odrasli: 2 x 100mg (ujutro i uve~e). dnevno A10BB12 Aglimex.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati B01AC17 (SZ) Aggrastat. Gedeon Richter (aceklofenak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl. 6mg dnevno paralele Amaryl. Orion Corporation Finska (tirofiban) 450 koncentrat za rastvor za inf. MSD Italija inhibitor agregacije trombocita Aggrastat.5mg/g) 20g upotreba 2 . 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . tokom prvih 30 min. 30 x 2mg.5mg (5ml) M01AB16 Aflamil.25mg (2.15μg/kg/min. Belgija (desloratadin) antihistaminik strana 649 film tabl. Glimepirid.5ml) 6 .5mg/ml) 60ml oralni rastvor (0.11 godina: 1 x 2.5mg/g) 20g mast (0.5 godina: 1 x 1. ne treba deliti. Galenika (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. Limeral. Max.2 nedelje po 1mg do Max.. 10 x 5mg sirup (0. Gliprex. Dibiglim. Schering-Plough Labo. tokom 36 sati B01AC30 Aggrenox. tokom najmanje 48 sati angioplastika: inicijalni bolus 10μg/kg tokom 3 min.5mg/ml) 60ml upotreba lek se uzima za vreme obroka odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 5mg deca 1 .4μg/kg/min. Meglimid. 1 x (0. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 60 x (200mg + 25mg) upotreba 2 x 1 kaps. 3mg. 200mg dnevno D07AB10 Afloderm.1μg/kg/min.

Haemonine.8 sati) paralele Cefuroxim-MIP. koriste se doze 0. Nobel Ilac (cefuroksim) cefalosporin 535 film tabl. Dr August Wolff (benzoil peroksid) dermatik 501 suspenzija za ko`u (4%) 100g upotreba 2 x dnevno utrljati u ko`u zahva}enu aknama.deca iznad 3 meseca: 50 .humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.odrasli: 750mg . ostaviti 2 minuta da deluje i zatim oprati vodom J01DC02 Aksef./inf. 1 x 500ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno.2 nedelje Registar lekova 2011 19 . stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.J07BB02 Agrippal S1.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) . im iv 1 x 750mg/6ml upotreba oralno ./inf. 500mg na 12 sati tokom 20 dana (Lajmska bolest) . 10. 1 x 200ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj.1.5ml a deci koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip.5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0.5ml deca 6 meseci . Ceroxim. Octanine F D10AE01 (BR) Aknefug Oxid Wash.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . ({pric) sc im 1 x 0. 14 i 20 x 250mg i 500mg (Z) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . Xorim.3 godine: klini~ki podaci su ograni~eni.25ml ili 0. Fluimun.250mg na 12 sati (urinarne infekcije).deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati parenteralno .40ij/kg u intervalu 3 . Nycomed (polikrezulen) vaginalni antiseptik 505 vagitorija 6 x 90mg upotreba 1 vagitorija na drugi dan tokom 1 . Vaxigrip Junior B02BD04 (Z) Aimafix. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. Nilacef. Immunine. Kedrion (koagulacioni faktor IX .dugotrajna terapija krvarenja: 20 .odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . treba dati drugu dozu posle 4 nedelje paralele Fluarix. Vaxigrip. 125 .4 dana paralele Berinin P 600. Dicef. Xorimax G01AX03 Albothyl.4 doze (na 6 .500mg na 12 sati (uobi~ajeno).

Human albumin 20% Baxter. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Human albumin. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . pre~i{}eni + B.8 nedelja (obi~no u uzrastu 3. a najkasnije do navr{ene pete godine `ivota paralele Tripacel A16AB05 (Z) Aldurazyme.iv: 100 .5ml. 4ij)/0. 8 i 12 x 70mg Alendronat.200mg/m2 dnevno 5 dana. 12 meseci posle tre}e doze. (5%) 250ml rastvor za inf.antimetabolit 568 rastvor za sc im iv inj. inaktivisana) Aldipete-T.5 dana.100mg/m2 dnevno 2 .5ml 5ml upotreba primarna imunizacija: 3 doze po 0. ili 75 . Humani albumin 20% Biotest. 500mg/10ml i 1g/20ml upotreba monoterapija . 4. Sedron L01BC01 (SZ) Alexan "Ebewe". 30ij + 40ij + min.5mg/kg. Torlak suspenzija za inj. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x dnevno 10mg ilin 1 x nedeljno 70mg paralele Bonap. Uman Albumin J07AM51 (Z) vakcina protiv difterije.intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Cytosar 20 Registar lekova 2011 . Plasbumin 20. Forosa. 6 i 8 meseci) revakcinacija: 0. jednokratno. 558 tetanusa i velikog ka{lja. im 1 i 10 x (min. 20 x 10mg Alendronat ICP. (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno. Ljudski albumin 20%. malo soli. Fosamax. zavisi od telesne mase bolesnika.1. Imunolo{ki zavod Zagreb (albumin . Ebewe Pharma (citarabin) citostatik . Genzyme (laronidaza) terapija neneurolo{kih manifestacija mukopolisaharidoze I 446 koncentrat za rastvor za infuziju 1 x (100j/ml) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 1 x nedeljno 100j/kg M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Alefoss.5ml u razmaku 4 . pertusis. adsorbovana (toksoid difterije.im ili sc: 1 .B05AA01 (SZ) Albumin (ljudski). Zdravlje tabl. Pharmanova tabl. Laboratorios Belmac tabl. Human albumin 20% Behring. pre~i{}eni + toksoid tetanusa. 1 x 100mg/5ml. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija ./inf.humani) nadoknada plazme strana 457 rastvor za inf.

6 sati paralele Ecosal. Amlonorm.J01DC04 Alfacet. Monodipin.12 meseci). 1g dnevno (1 . Fopin. tvrda 42 i 84 x 60mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele Xenical C08CA01 Alopres. Amlogal. 4g dnevno deca: 20 . Zdravlje (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. Max. Amlopin. Hemofarm (salbutamol) R03CC02 tabl. Max.500mg na 8 sati. Cefaklor. Cefaklor Alkaloid L01BA04 (SZ) Alimta. Tenox.deca do 2 godine: 4 x 0. Ventolin Registar lekova 2011 21 .5mg na 4 . Catalent UK alli. Eli Lilly (pemetreksed) citostatik . Max. Max.6 sati 6 .1mg/kg.deca 2 . Max.4 x 2mg.12 godina: 3 . podeljeno u 3 doze ili 62.6 godina: 3 x 0.12 godina: 2. Galenika (cefaklor) cefalosporin strana 536 kaps. Vazotal Aloprol. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.4 x 2 .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .5mg na 4 .6 godina: 1. 1g dnevno (1 .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .25 . 125mg na 8 sati.1mg/kg 2 .4 x 2.antifolatni agens 567 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.4mg .2. Max.5mg na 8 sati. Ecosal Easi Breathe. Amlodipin. Famar Gr~ka (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps. Amlodipin PharmaSwiss.5 godina). tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 . 60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 sirup (2mg/5ml) 100ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno .40mg/kg dnevno. 3 x 2mg 6 . 250mg na 8 sati. Spalmotil. Norvasc. 10mg dnevno paralele Amlodil. 1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Cefaclor. Max.5mg . 1 x 500mg upotreba prema protokolu A08AB01 (BR) alli. 24mg dnevno rastvor za inhalaciju .

za `vakanje 16 x (333.3 nedelje do 300mg dnevno. Max.3mg + 158. podeljeno u vi{e doza deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija): 10 .20ml suspenzije 22 Registar lekova 2011 . iv 1 x 250μg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 18 godina: 250μg iv bolus inj.25μg kaps. 30 x 300mg upotreba tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L te~nosti dnevno odrasli: 100mg dnevno.600mg (re|e 900mg) dnevno.2 tabl. 30 x 1mg i 2mg upotreba hipertenzija: 1mg uve~e (po~etna doza). ne preporu~uje se ponovna primena slede}ih 7 dana A11CC03 Alpha D3. 40 x 100mg tabl. PharmaSwiss (palonosetron hlorid) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 rastvor za inj. Allergan (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0. a poslednja doza pre spavanja odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 .M04AA01 Alopurinol.20mg/kg dnevno A04AA05 (SZ) Aloxi. postepeno pove}avati tokom 1 . Zdravlje (doksazosin) antihipertenziv. ili 12 . na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. nastaviti dozom odr`avanja 200 ..25 . 16mg dnevno benigna hipertrofija prostate: 1mg dnevno. Hemofarm (alopurinol) antiurik strana 597 tabl.25μg S01EA05 Alphagan.5μg i 1μg upotreba odrasli i deca preko 20kg: 1μg dnevno (po~etno). pre ili 1 sat posle jela.1μg dnevno (doza odr`avanja) deca do 20kg: 0. 0. pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje na 2mg pa 4mg.5mg + 425mg)/5ml 60ml upotreba lek se primenjuje 30 min.05μg/kg dnevno (po~etno) osteoporoza (odrasli): 2 x 0. terapija hiperplazije prostate 472 tabl. 30 minuta pre po~etka hemio terapije. meka 30 x 0.2%) 5ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Brimonal C02CA04 Alphapres. Zdravlje (alfakalcidol) analog vitamina D 440 kaps. Bosnalijek (aluminijum hidroksid + magnezijum oksid) antacid 418 tabl. meka 50 x 0. Max. 8mg paralele Kamiren XL A02AD01 (BR) Altacid.4mg) oralna suspenzija (2249.

J05AE06 Aluvia. Velahibin.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. Gliprex. Meglimid.5mg. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Efectin ER. Krka (venlafaksin) antidepresiv 626 kaps. Dibiglim. sanofi aventis (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. Glimepirid. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28. N06AX16 Alventa. 80μg dnevno (doza odr`avanja) A10BB12 Amaryl. 6mg dnevno paralele Aglimex. 56 i 98 x 37. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. 120 x (200mg + 50mg) upotreba odrasli i adolescenti: 2 x 1 tabl. 60 x (100mg + 25mg) film tabl.2 nedelje po 1mg do Max. Efexiva. 30 x 1mg. Trical Registar lekova 2011 23 . Nycomed (ciklesonid) antiastmatik 643 Alvesco 80 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (120 doza po 80μg) 10ml Alvesco 160 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (60 doza po 160μg) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 160μg dnevno (po~etno). 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. Velafax. Abbott (lopinavir + ritonavir) terapija HIV infekcije strana 550 film tabl. Max. 2mg. Venlax. Limeral. Venlor XR 75 R03BA08 Alvesco.

3 x 30mg deca: 2 x 7./inf.500mg (5 . ili iv inj. 1. 50 x 500mg/2ml upotreba odrasli: 15mg/kg dnevno podeljeno u 2 . 50 x 100mg Aminofilin.5g dnevno deca: 10 .3 x 15mg (5 .300mg.6mg/kg) dnevno.16 godina: 0. 10 x 100mg/2ml i 500mg/2ml (SZ) Aminocin. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 do 20mg/L. Bosnalijek antimigrenik 609 (propifenazon + kofein + kamilofin hlorid + mekloksamin citrat + ergotamin tartarat) film tabl.5mg (2 . Hemofarm (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 {ume}a tabl.15mg/kg dnevno podeljeno u 2 .R05CB06 (BR) Ambroksol.1g (4 . Jugoremedija rastvor za im iv inj. Mucosolvan Junior.4 x 100 ./inf. uz kontrolu bubre`ne funkcije nedono{~ad i novoro|en~ad: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.3 doze. Mucosolvan. dnevno a nedeljno Max. PharmaSwiss rastvor za im iv inj.3 doze. Max. Jugoremedija tabl.5mg/kg/sat . 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Flavamed. Galenika rastvor za im iv inj. Hemofarm tabl. oralno se uzima posle jela oralno: 3 . 10 tabl./inf.deca 6 meseci . po potrebi za 30 minuta jo{ 1 tabl.75mg) upotreba 1 tabl. po potrebi postepeno pove}avati na 3 dana ili 2 x 350mg (tabl. 4 tabl. sa produ`enim osloba|anjem) parenteralno . 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugro`enosti) R03DA05 (aminofilin) bronhospazmolitik 644 Aminofilin. Max. ili iv inf. neo bronchol N02CA52 Amigren. J01GB06 (amikacin) aminoglikozidni antibiotik 541 (Z) Amikacin.odrasli: im 250mg . 2 . 0. 20 x (200mg + 80mg + 25mg + 20mg + 0. 250 .9 godina: iv inj. Srbolek tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg upotreba doziranje je individualno. 10 x 60mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 . sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg Aminophyllinum. 50 x 250mg/10ml Aminofilin retard.5mg (do 2 godine). 3 x 7. kod prvog znaka glavobolje. 1mg/kg/sat 10 . 20 x 30mg {ume}a tabl.5 godina).6 mg/kg) ili iv inf.10 godina). Max.8mg/kg/sat 24 Registar lekova 2011 . 5mg/kg.

zatim smanjiti na 1 . 10 x (8.20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosol 10% E. Sedacoron Registar lekova 2011 25 . Fresenius Kabi rastvor za inf. 20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosteril N-Hepa 8. Salutas Pharma tabl. (10%) 500ml i (15%) 500ml Aminoven. 10 x (15%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno a prose~na doza za odrasle 10 . 10 x (5%) 500ml rastvor za inf. Hemofarm (aminokiseline + elektroliti) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf.B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum + kalijum + magnezijum + acetat + hlorid + fosfat) Aminoplasmal 10% E. Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf. Max. 1 x 500ml (1137mOsm/L.2 x 200mg paralele Cordarone. 60 x 100mg i 200mg upotreba 3 x 200mg tokom prve nedelje. 6 x 1000ml upotreba doziranje je individualno B05BA01 (SZ) (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 Aminosol. 10 x (10%) 500ml rastvor za inf. Zdravlje tabl. 10 x 500ml rastvor za inf.75ml/kg dnevno paralele Hepasol 8% C01BD01 (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 Amiodaron. Hemofarm rastvor za inf.4%) 500ml upotreba 18.4%. Braun strana 459 rastvor za inf. B. 60 x 200mg Amiodaron Sandoz. 440kcal/L) upotreba doziranje je individualno.

Tenox.deca (terapija traje 3 meseca): 10 . 6g dnevno deca: 62. PharmaSwiss tabl. 20 x 5mg i 10mg Amlogal.50mg pre spavanja (11 .200mg dnevno enuresis nocturna . Jugoremedija tabl. Adamed tabl. 250mg na 8 sati (5 . Zdravlje tabl. tvrda 20 x 5mg Amlodipin. 10mg dnevno paralele Alopres. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e.4 godine). 125mg na 8 sati (1 .5mg na 8 sati (do 1 godine). po potrebi pove}ati na 50 . tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . Max.N06AA09 Amitriptylin.75mg paralele Tryamil C08CA01 (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 Amlodil.750mg na 8 sati.10 godina). Vazotal J01CA04 Amoksicilin. Sinacilin 26 Registar lekova 2011 . 25 . 20 x 5mg i 10mg Amlodipin. 100 x 10mg film tabl.20mg pre spavanja (7 . Remedica (amitriptilin) antidepresiv strana 623 film tabl. 20 x 5mg i 10mg Amlonorm. Hemofarm (amoksicilin) penicilin 533 kaps. Galenika tabl.odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama. Norvasc. Monodipin.12 godina) paralele Ospamox. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin. po potrebi pove}avati na 150 . Max. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin PharmaSwiss. Bosnalijek kaps.25mg uve~e. 30 x 5mg i 10mg Amlopin. 30 x 25mg upotreba depresija . Fopin.16 godina) neuropatski bol: 10 . Ni Medic tabl. Lek tabl.

tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 40kg: 250mg . 250mg na 6 sati (3 . 1 x 50mg pra{ak za rastvor za inf.6 godina). Lek tabl. za oralnu suspenziju 10 i 14 x (875mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Amoksiklav oralno . 125 .8 sati.5g (izuzetno 3g) na 6 . 15 x (500mg + 125mg) pra{ak za rastvor za iv inj.45mg/kg podeljeno u 2 doze Amoksiklav Quicktab odrasli i deca iznad 40kg: 500 . po potrebi pove}ati na 3 . 250 .12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca).12 godina) parenteralno .8 sati (novoro|en~ad na 12 sati) Registar lekova 2011 27 . 10 x (500mg + 125mg) i (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml Amoksiklav Quicktab.250mg na 8 sati (1 .odrasli: 1g na 6 ./inf. Torrex Chiesi Pharma (amfotericin B) antimikotik 546 pra{ak za rastvor za inf.deca: 25mg/kg na 8 .500mg na 8 sati .8 sati .odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . Pentrexyl J01CR01 (Z) Ampisulcillin. 5 x (1000mg + 200mg) Amoksiklav 2x. Panklav J02AA01 (SZ) Amphocil. Zdravlje (ampicilin + sulbaktam) penicilin 534 pra{ak za rastvor za inj.8 sati (3 meseca . Max. 12g dnevno deca: 100mg/kg na 6 .875mg na 12 sati paralele Augmentin. Enhancin.10 godina) paralele Pamecil.4mg/kg.875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 .deca: 62. Lek film tabl. Hemofarm (ampicilin) penicilin 533 kaps.J01CR02 (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 Amoksiklav. za oralnu suspenziju 10 i 14 x (500mg + 125mg) tabl. (brzina infuzije ne sme pre}i 1mg/kg na sat) J01CA01 Ampicilin.5mg na 8 sati (do 1 godine).500mg na 8 sati (6 .12 godina) Amoksiklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 . im iv 10 x (1000mg + 500mg) upotreba odrasli: 1. 25mg/kg na 6 . 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine).1g na 6 sati (uobi~ajeno). Lek film tabl. 1 x 100mg upotreba 1mg/kg dnevno na po~etku terapije.

28 x 1.2 x 25mg (9 . Prilinda plus.25mg. 10 x 25mg/2ml Anafranil. 30 i 50 x 1.25mg (po~etna doza). 28 x (2.4 x 25mg . 2.25mg. doza odr`avanja 2 . Ramitens.5mg. 20. 3mg/kg dnevno ili najvi{e do 100mg dnevno intramuskularno: 25 .5 dana.odrasli: 2 .75mg dnevno. Max. Ramipril Genericon.deca . pove}avati po 25mg do Max. 5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti.50mg dnevno. 250mg dnevno. pove}avati po 25mg do 150mg dnevno a kad se postigne `eljeni efekat doze redukovati i pre}i na oralne doze odr`avanja infuzijom: 50 .12 godina). 30 x 25mg upotreba oralno ./inf. Krka tabl. Prilinda.3 x 10mg (5 . 1 x 2. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tablete dnevno (Ampril HD) ili 4 tablete dnevno (Ampril HL) paralele Piramil HCT. Ramipril H. Tritace comp. Ramipril. Ramicomp Genericon. 10mg dnevno paralele Piramil.5mg + 12.5 . 28 x (5mg + 25mg) Ampril HL.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (najbolje ujutru). zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana. Krka tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za im inj. 1 . u toku ili posle jela 1 x 1. ukupno 9g (gonoreja) deca iznad 8 godina (izuzetno): 25 . Tritace.strana C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ampril. Galenika (tetraciklin hlorid) tetraciklin 532 kaps.opsesivno kompulzivni sindrom (po~etno): 25mg dnevno. tvrda 16 x 500mg upotreba odrasli: 500mg na 6 . Vivace C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ampril HD. zatim pre}i na oralne doze odr`avanja 28 Registar lekova 2011 .3 x 25mg (iznad 12 godina) . 1 .3 x 25mg. 5mg i 10mg Ampril.50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze N06AA04 (klomipramin hlorid) antidepresiv 623 Anafranil.5mg (doza odr`avanja).deca iznad 5 godina i adolescenti . posle pobolj{anja nastaviti jo{ 3 . 2. po potrebi pove}ati u podeljenim dozama tokom prve 2 nedelje do Max.no}no mokrenje (po~etno): 2 . Slaviamed tabl.5g u po~etku.8 godina).5mg. Novartis Pharma [vajcarska oblo`ena tabl. 1. Vivace Plus J01AA07 Amracin.8 sati izme|u obroka (uobi~ajeno). Krka tabl.

sanofi aventis (nilutamid) citostatik . Aspirin 300 i 500.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . 5g dnevno paralele Baralgin M. Novalgetol L02BB02 Anandron. antiandrogen 579 tabl. Trasolette N02BA01 (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Anbol. 90 x 50mg tabl. Alkaloid tabl.2. 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg (Z) rastvor za inj. Max. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Aremed. Medico Uno (anastrozol) citostatik inhibitor enzima aromataze 580 film tabl.5 . im iv 50 x 1g/2ml i 2. 30 x 150mg upotreba 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon kastracije).strana N02BB02 (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 Analgin. Armotraz. Midol 100 Registar lekova 2011 29 .5g im.3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0.900mg na 4 .odrasli iznad 18 godina: 1 . Arimidex. 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg upotreba oralno . Max.1g sporo iv ili 1 . zatim 150mg dnevno (doza odr`avanja) L02BG03 Anastrozole. 50 blistera po 10 x 300mg (BR) Andol. 18 i 20 x 300mg (Z) tabl. Pliva Hrvatska (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 tabl.hormonski antagonist.5g/5ml Analgin Srbolek. Midol 300 B01AC06 (BR) Andol 100. Galenika (BR) tabl. 20 x 300mg upotreba analgoantipiretik . 20 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Aspirin protect 100. Cardiopirin.6 sati. Srbolek tabl. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. Pliva Hrvatska tabl. Andol 300. Cardiopirin forte.

Klogrel. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege) G03FA17 Angeliq.im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza). Bayer Schering Pharma (ciproteron acetat) hormonski antagonist . meka 30 x 40mg upotreba 120 . 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom.androgen strana 512 kaps.6mg./inf. 5 x 0. Monogrel. Zdravlje (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. dnevno bez pauze izme|u 2 kutije B01AC04 Antiagrex. Plavix. do ukupno 0. Methotrexate Teva 30 Registar lekova 2011 . zatim 0.antiandrogen 518 tabl.120mg (doza odr`avanja) G03HA01 Androcur.3 nedelje (po~etna doza). Max.300mg dnevno bez orhiektomije paralele Cyprocur V03AB25 (SZ) Anexate. Methotrexate.1mg na 1 minut. 50 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 .25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Methotrexat "Ebewe". ili 100 . Roche (flumazenil) antagonist benzodiazepina 662 rastvor za iv inj. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Cardogrel. Organon Holandija (testosteron undekanoat) hormon . Klopidogrel. Zyllt L01BA01 (SZ) Antifolan. Bayer Schering Pharma (estradiol + drospirenon) hormoni 515 film tabl./inf.G03BA03 Andriol Testocaps.5mg/5ml i 1mg/10ml upotreba 0.200mg dnevno nakon orhiektomije. 25mg jednom nedeljno psorijaza . akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Sindan Pharma (metotreksat) citostatik . 40 . 1 x 50mg upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis .2mg u toku 15 sekundi. Clopigal. tokom 2 . Kerberan. Max. 28 x (1mg + 2mg) upotreba 1 tabl.antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za im iv inj.odrasli: 10 .160mg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela.

0. 5 . 30 x 2mg. sanofi aventis rastvor za inj. glavi.12 . Povidon jod J06AA03 Antitoksin protiv otrova evropskih zmija. sanofi aventis rastvor za inj. u te`im slu~ajevima 15 ./inf. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiClik. sanofi aventis rastvor za inj. dezinficijens strana 500 rastvor za ko`u (10%) 100ml upotreba 3 x dnevno raspr{iti rastvor na obolelu ko`u paralele Betadine. vratu. jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:50) sporo iv paralele Viekvin B01AB02 (SZ) Antitrombin III Baxter. Imunolo{ki zavod Zagreb (antitoksin protiv zmijskog otrova . 5mg i 10mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg.8mg/kg dnevno podeljeno u 3 .4 doze paralele Bensedin. Krka (diazepam) benzodiazepin 621 oblo`ena tabl. uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odmah nakon ujeda: 10ml im u blizini mesta ujeda ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima. Baxter AG (antitrombin III) antikoagulans 448 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.15mg uve~e (nesanica) deca: 0. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiSet. frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Kybernin P N05BA01 Apaurin. 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.30mg dnevno (anksioznost). 1 x 1000ij/20ml upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja.konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno Registar lekova 2011 31 . sanofi aventis rastvor za inj. Bosnalijek (povidon jod) antiseptik./inf. Diazepam A10AB06 (insulin glulizin) analog humanog insulina 434 Apidra.D08AG02 (BR) ANTIsept D. velikim krvnim sudovima. sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. ({pric) im iv 1 x 10ml upotreba ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra SoloStar.

80μg/0. 5ml i 10ml paralele Voda za injekcije B03XA02 (SZ) Aranesp. 90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina . 3 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 100mg prva tri dana. 300μg/0. MSD Holandija film tabl. 4 x 15mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.38ml. MSD Frosst Iberica film tabl. 40μg/0.4ml. Novartis Pharma Stein [vajcarska (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.4ml.3ml.6ml i 500μg/ml upotreba prema uputstvu lekara zavisno od indikacije L04AA13 (SZR) Arava. Max. (BR) Aqua pro injectione. Pamitor 32 Registar lekova 2011 . 80μg/0. 20μg/0.5ml. (pen sa ulo{kom) 1 x 60μg/0. 8 dana paralele Exxiv M05BA03 (SZ) Aredia.20mg M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Arcoxia. 100μg/0.5ml. 60μg/0. Max.osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg . zatim 1 x 10 . sanofi aventis (leflunomid) terapija reumatoidnog artritisa 585 film tabl. 7 i 28 x 30mg film tabl.4ml. 40μg/0.6ml i 500μg/ml rastvor za inj.3ml.akutni giht: 1 x 120mg. 2 x 30mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj. 15μg/0.4ml.3ml. 20μg/0. 150μg/0. 7 i 14 x 60mg. 90mg i 120mg Arcoxia. 300μg/0. 100μg/0. 10μg/0. Jugoremedija (voda za injekcije) rastvara~ strana 665 50 ampula x 2ml.4 dana.5ml.3ml. 15 ..reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg . 50μg/0.stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj. 90mg tokom jednog tretmana paralele Hidensil.5ml. Amgen Europe (darbepoetin alfa) antianemik .3ml. 7 i 14 x 60mg. 150μg/0.4ml.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 .V07AB.5ml. 30 x 10mg i 20mg film tabl. ({pric) 1 x 30μg/0.

({pric ) sc 10 x 2. 1 x 7. 7.6 nedelja. tokom 4 . 1 dan (uobi~ajeno) ili 2 dana (te`e i rekurentne infekcije).5mg/0. se dr`i pod jezikom dok se ne raspadne. Pfizer Deutcshland oralna disperzibilna tabl. Remedica (anastrozol) citostatik . 5mg/0. zatim pove}ati na 10mg dnevno.inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. Trasolette N06DA02 (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 Aricept. Max. 1 x 10mg (iznad 100kg) prevencija venskih tromboembolijskih doga|aja. Glaxo Wellcome Francuska (fondaparinuks natrijum) trombolitik 451 rastvor za inj. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole.L02BG03 Aremed. 10mg dnevno paralele Donecept.6ml i 10mg/0.5mg (50 100kg). 28 x 5mg i 10mg upotreba disperzibilna (raspadljiva) tabl. Armotraz.5ml. odjednom. Aremed. Trasolette B01AX05 (SZR) Arixtra. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole.inhibitor enzima aromataze strana 580 film tabl.4ml.5mg/0. Pfizer Deutcshland film tabl.8ml upotreba prilikom primene leka pacijent treba da le`i akutna plu}na embolija i akutna duboka venska tromboza: 1 x 5mg (ispod 50kg). Tregona. terapija nestabilne angine ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta: 1 x 2. Arimidex. AstraZeneca UK (anastrozol) citostatik .5mg Registar lekova 2011 33 . a zatim se proguta sa ili bez vode 5mg dnevno. Landex. 28 x 5mg i 10mg Aricept evess. odjednom. uz oralnu terapiju oba partnera kod trihomonasa paralele Orvagil L02BG03 Arimidex. Dr August Wolff (metronidazol) vaginalni antiinfektiv 504 vagitorija 2 x 1000mg upotreba ne primenjuje se za vreme menstruacije 1 vagitorija uve~e. Yasnal G01AF01 Arilin rapid. Armotraz.

Rexetin. Arimidex. podeljeno u 3 . Hemofarm (triheksifenidil hlorid) antiparkinsonik 614 tabl. postepeno pove}avati do 5 . 30 x 25mg upotreba 25mg dnevno N04AA01 § Artane.inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. Dr Gerhard Mann kapi za o~i. 100 x 2mg i 5mg upotreba 1mg dnevno. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno.2mg/ml) 10ml Artelac EDO.N06AB05 Arketis.6ml upotreba 3 . rastvor (3.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu Artelac sadr`i konzervans i mo`e se koristiti 6 nedelja po otvaranju Artelac EDO ne sadr`i konzervans i ostatak u dozirnoj jedinici po otvaranju treba baciti paralele Hemodrops. Trasolette L02BG06 Aromasin. rastvor 10. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. Aremed. 30 i 60 x (3.2mg/ml) 0.400mg pre jela 34 Registar lekova 2011 . generalizovani anksiozni poreme}aj. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. Dr Gerhard Mann kapi za o~i.antiestrogen 580 oblo`ena tabl. socijalna fobija. Chephasaar (oksaceprol) nesteroidni antireumatik 593 film tabl.15mg dnevno. Paroxetin Sandoz. 60mg dnevno paralele Actapax. Medochemie (paroksetin) antidepresiv strana 624 tabl. 30 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. Seroxat L02BG03 Armotraz. Cipla (anastrozol) citostatik .4 doze S01KA02 (BR) (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 Artelac. Pfizer Italia (eksemestan) citostatik . 30 x 20mg upotreba depresija. Isopto Tears M01AX24 Artromed. Paroksetin.6 x 1 . 30 i 100 x 200mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 200 .

pove}avati za 25mg do doze odr`avanja 100mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. Salofalk Registar lekova 2011 35 .1g Max. Lamictal. 1 . Slaviamed gastrorezistentna tabl. pove~avati za 100mg do doze odr`avanja 300 . 50 i 60 x 800mg upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode. do optimalne doze odr`avanja 100 .30 dana. Lamotrix.5mg dnevno (po~etno).kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana. talete se ne dele 5-ASA oralno . Lamotrigin.monoterapija: 25mg dnevno (po~etno).400mg dnevno .3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 . 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . Lamal.400mg dnevno u 1 ili 2 doze paralele Epitrigine.200mg dnevno u 1 ili 2 doze .15mg/kg/dan u 2 doze. Max. Max. Max. zatim 1 x 0.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 .3 x 250mg (Kronova bolest . pove}ati na 1.12 godina) . Lameptil. Lamect.2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 . Solaban A07EC02 (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 5-ASA.15mg/kg prvih 14 dana.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana.akutna faza) rektalno: 3 . 25mg dnevno narednih 14 dana. Lamolep.6 x 250mg tokom 4 . postepeno pove}avati za 25 . Lek gastrorezistentna tabl.6 nedelja Asacol odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg . 3 x 500mg (doza odr`avanja) deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle paralele Pentasa. 200mg dnevno bipolarni afektivni poreme}aji (odrasli) . Belupo (lamotrigin) antiepileptik strana 613 tabl. Lamotral. 30 x 25mg. 50mg dnevno narednih 14 .50mg nedeljno. 100 x 400mg gastrorezistentna tabl. 100 x 250mg supozitorija 30 x 250mg Asacol. 400mg/dan epilepsija (deca 2 .odrasli i deca iznad 6 godina (te`a od 40kg): 3 x 250mg (ulcerozni colitis).kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno (po~etno).5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze. 200mg dnevno .200mg dnevno u 1 ili 2 doze . postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 100 .kombinovana terapija sa valproatom: 12.3mg/kg jo{ 14 dana. 4g dnevno (akutna faza).kombinovana terapija bez valproata: 0. po potrebi dozu pove}avati za 0.N03AX09 Arvind.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0.

200mg dnevno. Zoloft N02BA01 (BR) Aspegic. Upsarin C 36 Registar lekova 2011 . Tragal. Bayer HealthCare tabl. Cardiopirin forte.N06AB06 Asentra. Sertiva. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Serlift. Midol R01BA. Andol. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. Luxeta. Max. za `vakanje 10 x 500mg Aspirin Migran..40kg: 500mg po potrebi ponoviti za 6 sati. 3g dnevno deca telesne mase 30 .100mg dnevno paralele Halea. 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 .6 sati.2 tablete rastvoreno u ~a{i vode. se za upotrebu rastvara u vodi analgoantipiretik . 2g dnevno N02BA01 (BR) (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Aspirin. doza odr`avanja: 50 . 20 x 500mg Aspirin direkt. 6 tableta dnevno paralele Midol C. Slaviamed (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl. Max. sanofi aventis (lizin acetilsalicilat) analgoantipiretik 607 pra{ak za oralni rastvor 20 x 500mg i 1000mg upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u ~a{i vode.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg – 1g na 4 . Max. 12 x 500mg Aspirin protect. 30 x 300mg upotreba {ume}a tabl.4 x 1 kesica N02BA51 (BR) Aspirin plus C. Sidata. Sertralin ICP. Bayer HealthCare {ume}a tabl. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Max. Bayer Schering Pharma gastrorezistentna tabl. Anbol. Sertralin. mleka ili soka i odmah pije odrasli i deca iznad 15 godina: 1g po potrebi ponoviti za 4 sata. Bayer HealthCare tabl. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 granule za oralnu suspenziju 10 x (500mg + 30mg) upotreba granule se uzimaju razmu}ene u ~a{i vode odrasli i deca iznad 12 godina: 2 . Setaloft. (BR) Aspirin Complex.

1 x 32mg sr~ana insuficijencija: 1 x 4mg (po~etno). Dislipat.5mg) upotreba 1 tabl. Lipidra. dnevno. Cardiopirin. Midol 100 C09CA06 Atacand.B01AC06 (BR) Aspirin protect. Bayer Schering Pharma (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita strana 450 gastrorezistentna tabl. Max. 30 x 10mg. ITK Srbije (tetanus imunoglobulin . im 1 x 250ij upotreba profilaksa: 250 . 16mg i 32mg upotreba lek se uzima nezavisno od hrane hipertenzija .500ij zavisno od te`ine povrede. 28 x 4mg. Zdravlje (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. 32mg) vr{i se udvostru~avanjem doze u intervalima od najmanje 2 nedelje C09DA06 Atacand plus. 30 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Andol 100.300ij/kg dnevno. 20mg i 40mg upotreba 10mg uve~e. istovremeno sa 0. 28 x (16mg + 12. nezavisno od hrane C10AA05 Atacor. Tetanus Gamma Registar lekova 2011 37 . Max.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. Tetabulin S/D. na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . po potrebi pove}ati na 1 x 16mg. Sortis. Max. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Tetagam P. Tulip J06BB02 (Z) Atebulin. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil) antihipertenziv 487 tabl. 80mg dnevno paralele Atoris. AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl.5ml vakcine tetanusa.uobi~ajena po~etna doza i doza odr`avanja: 1 x 8mg. 8mg. ako je potrebno pove}avanje doze (do najvi{e doze koja se podnosi.

14 x 100mg upotreba 1 x 25 .5ml i 50mg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0. 10 x 25mg/2.3 .100mg dnevno paralele Panapres.0. Nini tabl. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. 20 x 50mg tabl.0.5mg/kg dnevno aplasti~na anemija: 5mg ili 7. Slaviamed film tabl. DeltaSelect (atrakurijum besilat) miorelaksans 595 rastvor za iv inj. 80mg dnevno paralele Atacor. Lipidra. steroid rezistentnog odbacivanja organa: 3 . 30 i 90 x 40mg Atoris. Krka film tabl.3 .C07AB03 (atenolol) beta blokator strana 479 Atenolol. Sortis.6mg/kg.5mg/kg dnevno profilaksa posle transplantacije organa: 2 .2mg/kg (iv injekcijom) ili 0. imunosupresiv 583 koncentrat za rastvor za inf.1 . Dislipat./inf.4 x 1 . Tulip M03AC04 (SZ) Atracurium DeltaSelect.2 kapi 1%-og rastvora 38 Registar lekova 2011 .5mg/kg dnevno tokom 5 dana C10AA05 (atorvastatin) hipolipemik 490 Atoris. Prinorm L04AA04 (SZ) ATG-Fresenius S. Zdravlje tabl.5%-og rastvora tokom 5 dana i ujutro na dan pregleda odrasli (u tretmanu inflamacije): 1 . 30 x 10mg i 20mg upotreba 10mg uve~e.5%) 10ml kapi za o~i (1%) 10ml upotreba deca iznad 3 godine (za odre|ivanje refrakcije): 2 x 1 kap 0. Hemofarm (atropin sulfat) midrijatik 657 kapi za o~i (0. Max. 90 x 10mg i 20mg film tabl.6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Tracrium S01FA01 Atropin. 1 i 10 x 100mg/5ml upotreba le~enje akutnog.0. Fresenius Biotech (anti-humani T limfocitni imunoglobulin kuni}a) imunoglobulin. 14 x 100mg Atenolol. 30 x 25mg Atenolol. zatim po potrebi 0. Jugoremedija tabl.

) na 12 sati . po potrebi smanjiti na 150mg dnevno ili pove}avati na 600mg dnevno R01AD12 Avamys. Roche (bevacizumab) citostatik . Roche film tabl.deca: 25mg/kg na 12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca).5μg u svaku nozdrvu (ako nema adekvatnog odgovora doziranje kao kod odraslih) L01XC07 (SZ) Avastin. Enhancin. 1 x 100mg/4ml i 400mg/16ml upotreba doziranje je individualno J07BC02 (Z) Avaxim 160 U.5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 0. Galenika film tabl.12 godina) paralele Amoksiklav.12 meseci paralele Havrix Registar lekova 2011 39 .5μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .5μg u svaku nozdrvu deca 6 . 25mg/kg na 6 . SmithKline Beecham UK (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 film tabl.odrasli i deca iznad 12 godina: 875mg (1 tabl. Amoksiklav Quicktab.5ml. Amoksiklav 2x.monoklonsko antitelo 574 koncentrat za rastvor za inf. Glaxo Wellcome Velika Britanija (flutikazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos. ({pric) im 1 x 0.J01CR02 Augmentin.po~etno: 1 x 2 doze od 27. 60 x 150mg Aurorix.deca: 25 45mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze (na 12 sati) parenteralno . Panklav N06AG02 (moklobemid) antidepresiv 625 Auromid./inf. zatim revakcinacija posle 6 . suspenzija (27.odrasli i deca iznad 12 godina: 1g na 6 .11 godina: 1 x 1 doza od 27. 10 x (500mg + 100mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina oralno . 14 x (875mg + 125mg) (Z) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml pra{ak za rastvor za iv inj.8 sati .doza odr`avanja:1 x 1 doza od 27.8 sati (3 meseca . Sanofi Pasteur (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj. 30 x 300mg upotreba 300mg dnevno podeljeno u 2 doze.5μg u svaku nozdrvu .

({pric) sc 4 x 30μg/0.J01MA14 Avelox. 5 i 7 x 400mg (SZ) rastvor za inf.3 x 7.100mg na 4 .5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela 1 x 0.3 x 15 .5mg kao monoterapija ili u kombinaciji sa 0.8 sati (vrtoglavica). 1 x 400mg/250ml upotreba odrasli: 400mg dnevno (oralno ili iv infuzijom tokom 60 minuta) R06AB05 Avil. Catalent France (dutasterid) terapija hiperplazije prostate 521 kaps. Dramina G04CB02 Avodart.12 godina). Pliva Hrvatska (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl. 20 x 50mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 75mg ujutro i uve~e ili 75 .8 sati (vrtoglavica). 25 .5 .50mg ? . meka 30 x 0.30mg (iznad 12 godina).4mg tamsulosina L03AB07 (SZR) Avonex. 50 .3 x 15mg (3 .25mg na 6 . 2 . (BIO SET) sc 4 x 30μg/ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Rebif 40 Registar lekova 2011 .6 sati (vrtoglavica).5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Jugoremedija (feniramin maleat) antihistaminik 648 tabl. 150mg dnevno paralele Dimigal.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.5 .150mg odjedanput uve~e deca: 2 . 75mg dnevno 6 .25mg ½ .humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj. 400mg dnevno deca 2 . Bayer Schering Pharma (moksifloksacin hlorid) hinolonski antibiotik strana 543 film tabl. 2 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.100mg ½ .12 godina: 50mg na 6 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.3 godine) R06AA02 (BR) Aviomarin. Biogen Idec (interferon beta 1a . 12. 5 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 .6 godina: 12.5mg (1 .

5kg. 17kg. Messer Tehnogas (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 2kg. 400mg dnevno tokm 3 dana (36 . 50mg/kg dnevno paralele 3cef. 6kg. 3 x 500mg Azibiot. 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 20ml i 30ml upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan.2 g dnevno. 8kg. Krka film tabl. Hemofarm (ceftriakson) cefalosporin strana 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Labilex. Sumamed N04BD02 Azilect. suspenzija (10mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap ukapati u ve`nja~u oka V03AN04 (SZ) Azot-suboksid. Longaceph. 25kg. JenaHexal film tabl. Ceftriakson. Rocephin J01FA10 (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 Azatril./inf. Actavis Island film tabl. 3 x 500mg Azitromicin Sandoz. Ceftriaxom-MIP. Alcon Couvreur (brinzolamid) terapija glaukoma 655 kapi za o~i. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 .35kg). 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno S01EC04 Azopt. 30kg i 185kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Medicinski diazotoksid Registar lekova 2011 41 . Max. Teva Pharmaceuticals (rasagilin) antiparkinsonik 616 tabl. 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .J01DD04 (Z) Azaran.45kg) paralele Hemomycin. Lendacin. 3 x 500mg Azax.25kg). Nobel Ilac film tabl. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 .80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 6 x 250mg film tabl. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . 2g dnevno neonatusi: Max. Max.

.

.

2 x 1 inj. (SZ) Balance.1mg) (Z) rastvor za inj.odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max. 54mg/kg dnevno paralele Trimosul B05DB. 10 x 480mg/5ml (400mg + 80mg)/5ml upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti oralno . na 12 sati . posle 2 . 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml Bactrim Roche.1mg) tabl. Galenika tabl.4 nedelje (profilaksa).25mmol Ca ili 1. 2 inj.75mmol Ca) upotreba rastvor zagrejan na 37°C preko stalnog katetera infundirati u peritonealnu {upljinu: 2L (odrasli) ili 0.1. tokom 2 meseca (le~enje) granule: 5g dnevno rastvoreno u ~a{i vode J01EE01 (sulfametoksazol + trimetoprim) kombinovani sulfonamid 538 Bactrim. 10 blistera po 10 x (500mg + 5mg + 0.odrasli iznad 18 godina: 3 x 1 . dnevno u intervalu od 6 sati rektalno: 1 . Krka (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP + PABA) vitamini strana 442 oblo`ene tabl. im iv 5 x (2.25% glukoze + 1.5mg + 10mg + 0.1mg) supozitorija 5 x (1000mg + 10mg + 0.2 tabl.. Dianeal PD4 A03DA02 Baralgetas.1mg)/5ml upotreba oralno .5 godina: 240mg na 12 sati 6 . 30 i 1000 x (4mg+5mg+2mg+1mcg+5mg+25mg+20mg) granule za oralnu suspenziju 70g x (4mg+2mg+2mg+0+2mg+20mg+0)/5g upotreba tabl. 1440mg). na 12 sati .3 x 1 supozitorija po potrebi 44 Registar lekova 2011 . Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (1.75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (2.5 . 10 x (500mg + 5mg + 0. 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml (Z) koncentrat za rastvor za inf.5 meseci: 120mg na 12 sati 6 meseci .75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (4. 1440mg).5% glukoze + 1. Roche tabl.12 godina: 480mg na 12 sati parenteralno .25mmol Ca ili 1.2 tabl. po potrebi. tokom 3 .10 sati rastvor se ispu{ta a postupak se ponavlja vi{e puta dnevno paralele CAPD.20 minuta.5L (deca) tokom 5 .: 3 x 1 . po potrebi parenteralno: 1 .deca 6 nedelja . Max. Jugoremedija (metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum) spazmolitik 422 tabl.A11EA01 (BR) B Complex. Max.odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max.3% glukoze + 1.deca do 12 godina: 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.25mmol Ca ili 1.

Analgin Srbolek.1ml rekonstituisane vakcine intradermalno R03BA01 Becloforte. Max. suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 . Max. id 5 x 1mg/ml (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana ili 10 doza za decu iznad godinu dana i odrasle) upotreba 1mg (1. Glaxo Wellcome Francuska (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . GlaxoSmithKline Poljska (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos.05ml rekonstituisane vakcine intradermalno deca iznad 1 godine: 0. Max.3 x 1000mg po potrebi paralele Analgin.6 . 50 blistera po 10 x 500mg supozitorija 5 x 1000mg (SZ) rastvor za inj.500ml J07AN01 (Z) BCG vakcina.N02BB02 Baralgin M.2 inhalacije (250 .16 x 106 jedinica formiranja kolonija . Max.1g sporo iv ili 1 .4 x 50μg u svaku nozdrvu.Guerin (Mycobacterium bov) 558 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.odrasli iznad 18 godina: 1 . 10 x 500mg tabl. 8 inhalacije (2000μg) dnevno deca iznad 4 godina: 2 x 1 inhalacija (250μg). 2 inhalacije (500μg) dnevno paralele Ecobec R01AD01 Beconase.5 .6CFU/ml) novoro|en~ad i deca do 1 godine: 0.liofilizovana.2.3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0. Torlak vakcina protiv tuberkuloze (`ive bakterije Bacillus Calmette . Jugoremedija (metamizol natrijum) analgoantipiretik strana 607 tabl. 400μg dnevno paralele Nasobec Registar lekova 2011 45 . Novalgetol V08BA02 (Z) Barijum sulfat. 5g dnevno rektalno: 1 .5g/5ml upotreba oralno .5g im.500μg). Hemofarm [abac (barijum sulfat) Rö kontrast 667 oralna/rektalna suspenzija (1g/ml) 200ml i 5L upotreba zavisno od vrste Rö snimanja: 50 . im iv 5 x 2.

Roha Arzneimittel gastrorezistentna tabl.4g iv zatim 1g im na 30 minuta deca: 10 . 45 i 100 x 20mg Bekunis.sideroblasti~na anemija: 100 .100mg oralno (piridoksin zavisne konvulzije) HA06AB (BR) (plod tinevelijske sene.6g upotreba: odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl. ili 1 ka{i~ica ~aja rastvorena u ~a{i vode. (BR) Bekunis.05%) 15g upotreba lek se primenjuje najdu`e 2 .05%) 15g mast (0.400mg dnevno podeljeno u vi{e doza . sc im iv 50 x 50mg/2ml upotreba odrasli . uve~e pred spavanje deca do 12 godina: ne preporu~uje se HA06AB. filter kesica (25mg/g) 12 x 1g upotreba 1 ravnu ka{i~icu ~aja ili 1 filter kesicu preliti {oljom vru}e vode. Belupo (betametazon) kortikosteroid 499 krem (0.3 nedelje kontinuirano odrasli: na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto deca iznad 12 godina: 1 x dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto 46 Registar lekova 2011 . Hemofarm (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. Zonadin D07AC01 Beloderm..A11HA02 Bedoxin. procediti i popiti uve~e pre spavanja. 20 x 20mg rastvor za inj. ne koristiti du`e od 2 nedelje u kontinuitetu N05CF02 Belbien. Stilnox.3g + 30.profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno . 20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Sanval. ostaviti 20 min.50mg . Zolsana. Zdravlje (list tinevelijske sene) biljni laksativ 668 biljni ~aj 80g (25mg/g) biljni ~aj.akutno trovanje izoniazidom: 1 . zatim za profilaksu 2 . Galenika (piridoksin hlorid) vitamin strana 442 tabl.8g plod aleksandrijske sene)/100g 17.terapija neuropatije izazvane izonijazidom: 3 x 50mg .premenstrualni sindrom: 50 .deficit vitamina B6: 3 x 20 . suvi vodeni ekstrakt) biljni laksativ 668 Bekunis.100mg im ili iv. Roha Arzneimittel ~aj instant 1 x (51.100mg dnevno .

2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju losion: 1 .5mg + 20mg)/ml 50ml upotreba mast: 1 .10 x 1 kap na 30 . po potrebi jo{ 1 kap posle 1.1%) 15g krem (0. 500ij. Belupo (betametazon + gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0. Registar lekova 2011 47 . Unimed Pharma (oksibuprokain hlorid) lokalni anestetik za oftalmolo{ku primenu 658 kapi za o~i 1 x (4mg/ml) 10ml upotreba anestezija ro`nja~e i konjunktive pri va|enju stranog tela: 3 x 1 kap u roku 5 min. 1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije faktora IX M02AX10 (BR) Bengay.05% + 0.5 min. Belupo (betametazon + salicilna kiselina) dermatik 500 mast (0.2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Diprosalic B02BD09 (SZ) BeneFIX.4%.1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju D07BC01 Belosalic.60 sec. 1 x 250ij.D07CC01 Belogent. Wyeth Pharma [panija (nonakog alfa) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 5 . (strano telo locirano na povr{ini). pre tonometrije ukapati 1 kap u konjunktivalnu kesu.05% + 0.4 x mazati bolno mesto u tankom sloju S01HA02 Benoxy 0. (duboko locirano strano telo) tonometrija: na 1 min. Janssen-Cilag (metilsalicilat + mentol) lokalni antireumatik 595 krem (15% + 10%) 35g i 50g upotreba 3 .5mg + 30mg)/g 30g rastvor za ko`u (0.

Haemoctin SDH.5ml. Bayer HealthCare (dekspantenol) epitelizant 496 mast (5%) 30g krem (5%) 30g upotreba 2 . Bayer HealthCare (dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid) epitelizant. 1 x 250ij/2.dugotrajna profilaksa: 20 . stepena krvarenja. Octanate 48 Registar lekova 2011 .. Rhesonativ. u te`im slu~ajevima 15 .humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj.30mg dnevno .20mg po potrebi ponoviti za 30 – 60 minuta .15mg uve~e . 500ij/5ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. po potrebi ponoviti najranije za 4 sata paralele Apaurin. nedelje gestacije).0.2 .status epilepticus. 30 x 2mg.3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto B02BD02 (SZ) Beriate P. nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 250μg paralele Immunorho. konvulzije . ITK Srbije (anti D (Rho) imunoglobulin . (BR) Bepanthen plus./inf.0. 5mg i 10mg rastvor za inj.5%) 30g upotreba 2 .deca: 0. 100μg (od 13. CSL Behring (koagulacioni faktor VIII . Partobulin SDF.nesanica: 5 .akutna anksioznost.12 . Koate DVI.3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto D03AX. im iv 10 x 10mg/2ml upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika oralno – odrasli .N05BA01 Bensedin.deca: 0. im 1 x 50μg i 250μg upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 50μg (do 12. antiseptik 496 krem (5% + 0.odrasli: 10 . Diazepam J06BB01 (SZ) Beoglobin D.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.60 minuta intramuskularno (samo ako oralno ili iv nije mogu}e) . Galenika (diazepam) benzodiazepin strana 621 (Z) tabl.3 dana paralele Emoclot.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti po potrebi ponoviti za 30 .40ij/kg u intervalu 2 . pani~ni ataci: 10mg. Rhophylac 300 D03AX03 (BR) Bepanthen. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A .8mg/kg dnevno podeljeno u 3 .anksioznost: 3 x 2mg.4 doze intravenski .

9mg)/1ml pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (270mg+180U+3000KIU+1500ij+17. meka 15 i 30 x 600mg Berlithion 600 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf.7mg)/3ml upotreba ~uvati na 2 .4 dana paralele Aimafix.humani) hemostatik strana 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.8°C. Immunine. Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza x (0. meka 15 i 30 x 300mg Berlithion 300 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf.5mg + 0.B02BD04 (SZ) Berinin P 600.Set.4 x 1 .dugotrajna terapija krvarenja: 20 .25mg)/ml 20ml Berodual N.40ij/kg u intervalu 3 .021mg) 10ml upotreba Berodual odrasli i deca iznad 3 godine: 3 . CSL Behring lokalni hemostatik 452 (fibrinogen + koagulacioni faktor XIII . Haemonine./inf. 5 x 600mg/24ml upotreba oralno se lek uzima 30 minuta pre jela. CSL Behring (koagulacioni faktor IX . (SZ) Beriplast P Combi .2 ampule sa 250ml fizioli{kog rastvora a daje tokom najmanje 30 min. 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. Octanine F B02BC..humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid) pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (90mg+60U+1000KIU+500ij+5.4 x dnevno Berodual N odrasli i deca iznad 3 godine: 3 . Thiogamma 600 oral R03AK03 (fenoterol bromid + ipratropijum bromid) antiastmatik 642 Berodual. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.2 sprej doze dnevno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 49 .05mg + 0. Istituto de Angeli rastvor za inhalaciju (0. 5 x 300mg/12ml Berlithion 600 (BR) kaps. Berlin-Chemie (alfa lipoinska kiselina) terapija dijabeti~ke polineuropatije 446 Berlithion 300 (BR) kaps. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . infuzija se priprema me{anjem 1 . oralno ili parenteralno: 600mg dnevno paralele Thiogama 600 injekt. ne zamrzavati doziranje zavisi od povr{ine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti uobi~ajeno doziranje: 1ml za pokrivanje 8cm2 povr{ine tkiva A16AX01 Berlithion.

Alcon Couvreur (betaksolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i. dozu duplirati na 2 nedelje do Max. Alkaloid (povidon jod) strana antiseptik. sc 15 x 0. AstraZeneca Nema~ka (metoprolol tartarat) beta blokator 478 tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 25mg. Hemofarm (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps.2ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB02 Betaloc Zok. Bayer Schering Pharma (interferon beta 1b . Tamosin. 50mg i 100mg upotreba tablete se mogu deliti.48mg dnevno. uz jelo paralele Urutal. dezinficijens 500 640 505 D08AG02 rastvor za ko`u (10%) 100ml i 1L rastvor za ko`u (7. Tamsudil N07CA01 Betaserc.5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 . 20 i 50 x 24mg upotreba terapija odr`avanja: 24 .4 sata. nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja.5%) 1L R02AA15 rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml G01AX11 vagitorija 14 x 200mg upotreba rastvor za ko`u: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 . Omsal.25mg ujutro. Tamsol. suspenzija (2. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0.100mg ujutro angina pektoris.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Flosin. ne smeju se `vakati ni mrviti hipertenzija: 50 . Povidon jod L03AB08 (SZR) Betaferon.2 kapi u oko 50 Registar lekova 2011 .(BR) Betadine. 200mg ujutro profilaksa migrene: 100 . Solvay Francuska (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl.4mg upotreba 1 x 0. Tamprost. aritmija: 100 .200mg ujutro stabilna sr~ana insuficijencija: 12.25mg (8Mij)/1. 14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije paralele ANTIsept D. Vestibo S01ED02 Betoptic S.5 .200mg ujutro G04CA02 Betamsal.humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.

Krka kaps. Synthon Hispania film tabl. iv ili inf. Medico Uno film tabl. 28 x 50mg Bicatlon. Niche Generics (bisoprolol) beta blokator 479 tabl. deca: 1 inj. 40 x 300mg upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela. Tensec Registar lekova 2011 51 .2 x 1 .80mg uz obrok paralele Tanakan C07AB07 Bilokord.10mg dnevno paralele Bisobel. 28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. 5 x (40mg+4mg+8mg+4μg+10mg+100mg)/2ml upotreba odrasli: 1 . tvrda 20 i 60 x 40mg Bilobil forte. tvrda 20 i 60 x 80mg upotreba 1 .2 inj. terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 . Byol./inf. Casodex A02BX05 Bicit HP. 28 x 50mg Bicusan. 30 x 5mg i 10mg upotreba 5 .antiandrogen 579 Bicadex. im ili 1 . L02BB03 (bikalutamid) citostatik . tokom najmanje 2 godine paralele Calumid. Galenika (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP) vitamini strana 442 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj.8mg/kg dnevno paralele Lesux N06DX02 (BR) (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 Bilobil. Bisoprolol. Hemofarm (bizmut subcitrat) terapija ulkusa 420 film tabl.2 x 40 . dnevno im.4 inj. iv ili inf. PharmaSwiss film tabl.A11EA01 Beviplex. Krka kaps.

12 godina).16mg . 30 x 5mg Bisoprolol.12 godina) inhalaciono: 2 x 4ml (odrasli).5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Nebilet. Nebispes. Nini tabl. 40 x 500mg upotreba 1 . 30 x 5mg upotreba odrasli . 30 x 2. 2 x 2ml (deca iznad 12 godina). 5mg i 10mg Bisoprolol.10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere deca iznad 2 godine: 5mg paralele Dulcolax.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2.10mg dnevno paralele Bilokord. Byol. Belupo tabl. Istituto de Angeli oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml upotreba rastvor za inhalaciju se priprema sa fiziolo{kim rastvorom u odnosu 1 : 1 i odmah inhalira da se izbegne talo`enje oralno .5mg. Ni Medic tabl.C07AB12 Binevol. Panlax C07AB07 (bisoprolol) beta blokator 479 Bisobel. 5mg i 10mg upotreba 5 . 20 x 8mg sirup (4mg/5ml) 200ml oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml Bisolvon. 2 x 10 kapi (deca 2 . Fidipharm (askorbinska kiselina) vitamin 442 oblo`ena tabl. Delpharm Reims tabl.deca: 3 x 2mg (2 .6 godina) 52 Registar lekova 2011 . Balkanpharma (bisakodil) laksativ 426 gastrorezistentna tabl. Nevotens A11GA01 (BR) Bio-C 500.esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . Tensec R05CB02 (bromheksin hlorid) mukolitik 646 Bisolvon. Nebivolol Sandoz.6 godina).5mg.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 8 . 3 x 4mg (6 .1g paralele Vitamin C A06AB02 Bisacodyl Actavis.5mg dnevno. 30 x 5mg upotreba odrasli: 5 . pove}avati po 2. 30 x 2. PharmaSwiss (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl.2 x dnevno 500mg . 2 x 1ml (deca 6 .

5 x (60mg/ml) 5ml upotreba oralno (1 sat pre jela): 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. Alendronat. u uspravnom polo`aju u kome treba ostati jo{ 60 minuta Bondronat oralno . po potrebi pove}ati Max. 28 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. Roche film tabl. ({pric) iv 1 x 3mg/3ml upotreba oralno lek se uzima 60 minuta pre prve hrane ili pi}a sa ~a{om vode. Roche film tabl.4 nedelje . 60 x 800mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. Les Laboratories Servier (stroncijum ranelat) terapija postmenopauzalne osteoporoze strana 599 granule za oralnu suspenziju 28 x 2g upotreba lek se uzima izme|u obroka. Fosamax.umerena hiperkalcemija: 2mg jednokratno .te{ka hiperkalcemija: 4mg jednokratno Bonviva osteoporoza ./inf.) jednom u tri meseca M05BA02 Bonefos.5 dana a najdu`e 10 dana Registar lekova 2011 53 . 1 x 15000ij upotreba doziranje je individualno zavisno od indikacije M05BA04 Bonap. Nippon Kayaku (bleomicin) citostatik . 1 i 5 x 6mg/6ml Bonviva. 1 x 150mg rastvor za inj.parenteralno: 3mg (iv inj. 3 . Alendronat ICP. Hemofarm (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl.30 sec.metastaze na kostima: 50mg dnevno parenteralno . tokom 15 . do 3200mg dnevno parenteralno: 300mg dnevno sporom iv infuzijom. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss.M05BX03 Bivalos. Sedron M05BA06 (ibandronska kiselina) bisfosfonat 598 Bondronat.metastaze na kostima: 6mg na 3 . 1 x 2mg/2ml koncentrat za rastvor za inf. Bayer Schering Pharma (klodronat dinatrijum) bisfosfonat 597 kaps.oralno: 150mg jednom mese~no osteoporoza . tvrda 100 x 400mg film tabl. razmu}eno u ~a{i vode 2g dnevno L01DC01 (SZ) Bleocin S. Forosa.antibiotik 571 pra{ak za rastvor za im iv inj.

iv 10 x (100mg/ml) 2ml i 5ml upotreba odrasli iznad 18 godina .2%) 10ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Alphagan J05AB. Chiesi Farmaceutici (tobramicin) antibiotik 541 rastvor za inhalaciju 56 x 300mg/4ml upotreba deca iznad 6 godina i odrasli: 300mg inhalacijom na 12 sati. 7 x 125mg upotreba herpes zoster (akutna faza): 125mg dnevno tokom 7 dana.150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Fostimon V03AB35 (SZ) Bridion.12mg. sc im 1 x 100j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250j za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500j u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno. Max.5 . 5 x 75ij/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.M03AX01 (Z) Botox. 10 x 150ij/1ml upotreba 75 . u te`im slu~ajevima 2 . terapiju zapo~eti {to ranije N05BA08 Bromazepam. Brivuzost. Unimed Pharma (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0.6mg. 30 x 1. 60mg dnevno paralele Lexaurin. Organon Holandija (sugamadeks) antidot za rekuronijum i vekuronijum 662 rastvor za inj. 20 x 6mg upotreba 3 x 1. tokom 28 dana G03GA04 (SZR) Bravelle.4mg/kg deca 2 . Allergan (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans strana 596 pra{ak za rastvor za inj.5mg i 3mg tabl.3 x 6 .neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom ili vekuronijumom: 2 . Max.18 godina .. Hemofarm (bromazepam) benzodiazepin 622 tabl.neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom: 2mg/kg S01EA05 Brimonal. Ferring Arzneimitell (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. doza je 1000j J01GB01 (SZR) Bramitob. Berlin-Chemie (brivudin) antivirotik 549 tabl. Lexilium 54 Registar lekova 2011 .

5ml M01AE01 Brufen.5mg i 10mg upotreba uzima se uz jelo supresija laktacije: 2 x 2. (timijan.te~ni ekstrakti) biljni mukolitik 668 oralni rastvor (50mg/g + 25mg/g) 130g upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 2 .40mg dnevno HR05WA. Nattermann & CIE..3.1. Zdravlje (bromokriptin) dopaminergik. A. Max.5 doza (kao antipiretik).20mg/kg dnevno podeljeno u 4 .12 godina: 3 x 7. 30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g upotreba uzima se posle jela oralno . Spedifen 594 Registar lekova 2011 55 .3 lozenge nekoliko puta dnevno polako otapati u ustima HR05WA. 2.4 godina: 3 x 5ml lozenge .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 10ml .odrasli: 0. A. 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) oblo`ena tabl. Galenika (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl..N04BC01 G02CB01 Bromokriptin. tokom 14 dana parkinsonizam: 1. jagor~evina . pove}avati do uobi~ajene doze odr`avanja 10 . Nattermann & CIE. (BR) Bronchicum.25mg uve~e tokom 1-ve nedelje.5mg.6 x 2.8 . 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 2 .2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) .6g dnevno podeljeno u vi{e doza.12 godina: 5 . 30 x 2.deca 6 meseci .3 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Caffetin menstrual.5ml 1 .4 .deca 4 .odrasli i deca iznad 12 godina: 5 x 2 . inhibitor prolaktina strana 616 509 tabl. (timijan.4 godine: 2 . te~ni ekstrakt) biljni mukolitik 668 Bronchicum pastile lozenga 20 x 100mg Bronchicum sirup S sirup (150mg/ml) 100ml upotreba sirup . Rapidol.6 x 5ml deca 1 . (BR) Bronchicum eliksir S. Ibuprofen. Max.

ponoviti za 7 .4 nedelje pre prekida terapije N07BC01 § Buprenorfin Alkaloid.pacijentima koji su na terapiji metadonom pre primene buprenorfina treba redukovati dozu metadona na Max. se otapa pod jezikom 5 . 5mg i 10mg upotreba 5 . Tensec 56 Registar lekova 2011 . Lek (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl.10 minuta . po potrebi vi{e puta dnevno P03AC01 (BR) Bubil. treba da uzmu prvu dozu najmanje 6 sati posle poslednjeg uzetog opijata ili sa pojavom prvih znakova jake `elje .20mg parenteralno (akutni spazmi): 20mg.pacijenti zavisni od opijata. do 32mg dnevno .10mg dnevno paralele Bilokord. Bisobel.redukcija doze i zavr{etak terapije: doza se postepeno redukuje na ni`u dozu kad se postigne zadovoljavaju}i period stabilizacije a kod pacijenata gde je to mogu}e terapija se prekida A03BB01 (hioscin butilbromid) spazmolitik 422 Buscopan. 20 x 10mg Buscopan. Alkaloid (buprenorfin hlorid) opioidni analgetik 631 sublingvalna tabl.regulisanje i odr`avanje doziranja: po~etnu dozu postepeno pove}avati prema klini~kom efektu za svakog pacijenta pojedina~no.po~etna doza: 1 x 0. Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj.A07EA06 Budosan.4mg. 7 i 28 x 0. Jugoremedija (piretrin) pedikulocid 635 {ampon (0. Max. 30mg dnevno odrasli i adolescenti iznad 16 godina . tvrda 100 x 3mg upotreba 3 x 3mg.8 . 30 x 2. Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba oralne i rektalne doze su iste oralno/rektalno: 1 .4mg .10 dana C07AB07 Byol. doze postepeno smanjivati tokom 2 . ponoviti posle ½ sata.5mg. tokom 8 nedelja. im iv 6 x 20mg/ml Buscopan. 2mg i 8mg upotreba tabl.4 x 10 . Delpharm Reims oblo`ena tabl.3%) 60ml upotreba 2 x dnevno tokom 2 dana. Bisoprolol. Dr Falk Pharma (budesonid) terapija Kronove bolesti strana 428 gastrorezistentna kaps. koji nisu imali apstinencijalnu krizu.

.

2 tablete po potrebi. Pfizer Manufacturing Deutschland (atorvastatin + amlodipin) hipolipemik 492 film tabl. 10 x (1g + 1g + 0.6 sati. Ibuprofen.7 godina: ½ tablete dnevno. Famar Francuska minerali i vitamini (kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat) strana 443 {ume}a tabl.400mg na 4 . Spedifen A12AA02 (Z) Calcium Sandoz 10%. Max. rastvoreno u ~a{i vode C10BX03 Caduet. Max. Rapidol. 12 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) tabl. 50 blistera po 10 x (460mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 . dnevno zavisno od indikacije N02BE51 (BR) Caffebol. Alkaloid (ibuprofen) analgetik 591 film tabl.10ml dnevno (samo iv) 58 Registar lekova 2011 . rastvoreno u ~a{i vode deca 3 . 30 x (10mg + 10mg) upotreba 1 tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (kalcijum glubionat) terapija kalcijumom 443 rastvor za inj. 6 tableta dnevno N02BE51 (BR) Caffetin.A11JB10 (BR) Ca C 1000 Sandoz.3 x 10ml (im. 6 tableta dnevno R01BA52 (BR) Caffetin cold. 10 x (500mg + 30mg + 15mg + 60mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 tabl. 20 x (460mg + 50mg + 10mg) tabl. 1200mg dnevno paralele Brufen. Alkaloid (paracetamol + propifenazon + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl. Alkaloid terapija nazeba (paracetamol + pseudoefedrin + dekstrometorfan bromid + askorbinska kiselina) 640 film tabl. 10 x 200mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 200 .2 tablete po potrebi. im iv 5 x 1375mg/10ml upotreba odrasli: 1 . Max.327g) upotreba odrasli i deca iznad 7 godina: 1 tableta dnevno. 50 blistera po 10 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 . 30 x (10mg + 5mg) film tabl. Hemofarm (paracetamol + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl. M01AE01 (BR) Caffetin menstrual. iv) deca: 5 .

Ebewe Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj.1g dnevno (uobi~ajeno). GlaxoSmithKline Poljska (lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid) odontologik 418 gel za desni 1 x (0. 45mg dnevno paralele Mirtazapin. Leucovorin Calcium.33% + 0. Lisapharma (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 sprej za nos (200ij/80mcl) 1. Mirzaten.72 sata paralele Folcasin. iv inf) tokom 12 . iv. Remeron. 5 x 30mg/3ml i 50mg/5ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im. po potrebi dozu pove}ati do Max. Tifona R06AA02 Calmaben. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7mm). Leucovorin Teva H05BA01 Calco.1%) 10g upotreba po potrebi na 3 sata.A12AA06 (BR) Calcium Sandoz Forte 500.15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 ./inf. ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e 30mg dnevno. 10 i 20 x (1132mg + 875mg) 500mg Ca2+ upotreba odrasli i deca: 500mg .6ml upotreba 200ij (jedna doza) dnevno u jednu nozdrvu paralele Miacalcic A01AD11 (BR) Calgel. Mirtazapin ODT Sandoz. Remirta.24 sata podeljeno u vi{e doza. 10 i 30 x 50mg upotreba 3 . 30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. Famar Francuska (kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat) terapija kalcijumom strana 444 {ume}a tabl.4 x 50mg Registar lekova 2011 59 . Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 647 oblo`ena tabl. izuzetno 2g dnevno (te{ki slu~ajevi deficita kod odraslih) V03AF03 (SZ) Calciumfolinat "Ebewe". najvi{e 6 puta dnevno N06AX11 Calixta. Belupo (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. na mestu nicanja zuba. zatim 12 .

Bicusan. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml i 300mg/15ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 . Irinotesin J02AX04 (SZ) Cancidas. zatim 50mg dnevno ezofagealna i orofagealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom iv inf tokom 1 sata 60 Registar lekova 2011 .antiandrogen strana 579 film tabl. u podne i uve~e) ispod 60kg: 666mg ujutro i po 333mg u podne i uve~e L01XX19 (SZ) Campto.90 minuta. tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex. preporu~ljivo godinu dana osobe iznad 60kg: 3 x 666mg (ujutro. MSD Italija (kaspofungin acetat) antimikotik 548 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.L02BB03 Calumid. 30 x 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. 84 x 333mg upotreba uzima se posle jela. Pfizer Australija (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 koncentrat za rastvor za inf. Bicatlon. 30 i 90 x 50mg film tabl. 1 x 50mg i 70mg upotreba invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana sporom iv inf tokom 1 sata. Casodex N07BB03 (SZR) Campral. Merck Sante (akamprosat kalcijum) terapija alkoholizma 631 gastrorezistentna tabl. Gedeon Richter (bikalutamid) citostatik . Irinotekan Sandoz. svake 3 nedelje paralele Irinotecan PharmaSwiss.

847g+0. Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.786g+7.1017g+22. Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.1017g+15g)/L 2L i 2.(BR) (klotrimazol) strana antimikotik.1838g+0.: 200mg uve~e tokom 3 dana ili 500mg jednokratno vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri krem ili rastvor: 2 .3 x dnevno mazati promene na ko`i pra{ak: 1 .847g+0.2 x 200mg..2573g+0. trihomonacid Canesten.50mikromola/L) epilepsija: 1 . postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 .1838g+0.2 x dnevno posipati obolelo mesto.1838g+0.12mg/L (20 .1017g+42. potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 x 400mg dijabetes insipidus centralis: 1 .847g+0. KVP Pharma D01AC01 rastvor za ko`u (1%) 20ml D01AC01 upotreba vaginalne tabl.5L upotreba rastvor zagrejan na 37°C infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara N03AF01 Carbamazepine retard.786g+7. 1 x 500mg Canesten 3.3 x 400mg akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 .786g+7.1017g+22.847g+0. po potrebi naizmeni~no sa kremom ili rastvorom paralele Kansen 494 504 504 494 504 494 B05DB.847g+0. Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 CAPD 17 Stay safe rastvor 4 x (5.3 doze apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 400mg neuralgija trigeminusa: 400mg dnevno (po~etno).5%)/L 2L i 2.2573g+0.5L CAPD 18 Stay safe rastvor 4 x (5. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .5g) 2L i 2.2573g+0.73g)/L 2L i 2.1017g+15g)/L 2L i 2. Remedica (karbamazepin) antiepileptik 611 tabl.5L CAPD 19 Stay safe rastvor 4 x (5.786g+7.786g+7.5L CAPD 2 Stay safe rastvor 1 x (5.847g+0. (SZ) CAPD.5L CAPD 3 Stay safe rastvor 1 x (5. 3 x 200mg Canesten.73g) 2L i 2.1017g+42.786g+7. Kern Pharma D01AC01 krem (1%) 20g G01AF02 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora Canesten. postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 2 x 400mg).5L CAPD 4 Stay safe rastvor 1 x (5.2 x 400mg paralele Tegretol CR Registar lekova 2011 61 . Bayer HealthCare pra{ak za ko`u (1%) 30g Canesten 1.1600mg dnevno podeljeno u 2 .

30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Zyllt 62 Registar lekova 2011 .L01XA02 (SZ) (karboplatin) citostatik . Anbol. 30 i 100 x 300mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 50 . 50 i 100 x 100mg N02BA01 Cardiopirin forte. Klogrel.alkiliraju}i agens strana 572 Carboplasin. 15ml. Lannacher Heilmittel analgoantipiretik gastrorezistentna tabl. Andol 100.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . Aspirin protect B01AC04 Cardogrel. Sandoz Private Limited Indija (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. Kerberan. Klopidogrel. 45ml i 60ml Carboplatin. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. 1 x (10mg/ml) 5ml. Lannacher Heilmittel inhibitor agregacije trombocita gastrorezistentna tabl. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin-Teva.odrasli: 400mg/m2 jednom dnevno iv infuzijom. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Aspirin. Monogrel. Max. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin "Ebewe". 30. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Clopigal. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. Andol. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml upotreba monoterapija . Plavix. 30 i 100 x 50mg gastrorezistentna tabl.900mg na 4 .100mg dnevno analgoantipiretik . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. ponavljati na 4 nedelje paralele Paraplatin (BR) B01AC06 (acetilsalicilna kiselina) 450 Cardiopirin.6 sati.

Max. Artesan Pharma film tabl. Pliva Hrvatska film tabl.5mg po~etno. 12. Dilatrend. Max. 30 i 50 x 12. 12. 6.25mg. Bicatlon. 2 x 25 .5mg i 25mg Carvetrend. 28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg.125mg (2 nedelje).5mg)/g 8.5g upotreba za lokalnu anesteziju kod kateterizacije i cistoskopije N06BX18 (vinpocetin) cerebralni vazodilatator 627 Cavinton. zatim 25mg dnevno. Karvileks.25 (2 nedelje). AstraZeneca UK (bikalutamid) citostatik . Milenol L02BB03 Casodex. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. zatim 2 x 6. 50 x 5mg Cavinton forte. 28 x 3.125mg.10mg Registar lekova 2011 63 . 30 x 10mg upotreba 3 x 5 . 30 i 100 x 6.antiandrogen 579 film tabl.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12. Max. Gedeon Richter tabl.5g i 12. Bicusan. 50mg dnevno angina pektoris: 12.25mg film tabl. Lek film tabl. Calumid N01BB52 (Z) Cathejell. zatim 2 x 25mg.50mg paralele Coryol. 30 x 6.5mg po~etno. nastaviti sa 2 x 12.5mg i 25mg Carvedilol Sandoz.C07AG02 (karvedilol) beta blokator strana 480 Carvedigamma.25mg. Pharmazeutische Fabrik Montavit (lidokain + hlorheksidin) lokalni anestetik 604 gel sa aplikatorom 25 x (20mg + 0.5mg. tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex. Gedeon Richter tabl.

2 g dnevno. Longaceph. Cefak (stabljike razvodnika.5mg na 8 sati. 4g dnevno deca: 20 .S. Max. 100 x 25mg upotreba 1 .5 x dnevno naneti na obolelo mesto J01DC04 (cefaklor) cefalosporin 536 Cefaclor.12 meseci). tvrda 5 x 400mg pra{ak za oralnu suspenziju (36mg/ml) 30ml i (36mg/ml) 60ml upotreba odrasli: 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati deca: 45mg dnevno (do 5kg t. Cefak (D1 Turnera diffusa (Damiana)) homeopatski lek za seksualnu slabost 674 tabl.500mg na 8 sati. Lendacin.m. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor Alkaloid. S. podeljeno u 3 doze ili 62. Ceftriakson. Max. Nini kaps. Max.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. PharmaSwiss (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj.I.J01DD14 Cedax.3 tabl. 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .F. 1g dnevno (1 . 9mg/kg dnevno (preko 5kg t. 1g dnevno (1 .) J01DD04 (SZ) 3cef. te~ni ekstrakt) biljni lek za ekcem 672 mast (10%) 25g upotreba 3 ./inf. tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 . tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor. (BR) Cefagil. dnevno 64 Registar lekova 2011 . Labilex. Max.40mg/kg dnevno.). Alkaloid kaps. Max.5 godina). 125mg na 8 sati.m. Ceftriaxom-MIP. 250mg na 8 sati. (ceftibuten) cefalosporin strana 536 kaps. 50mg/kg dnevno paralele Azaran. Max.I.A. 2g dnevno neonatusi: Max.. Hemofarm kaps. 1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Alfacet HG03WA. 2g na 12 sati iv inf. Rocephin (BR) Cefabene. odoj~ad i deca do 12 godina: 20 .P.

ili kaps. 20 i 50 x 441. 30 x 4 mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . Srbolek kaps. tvrda 30 x 4mg upotreba 1 kaps.12 sati. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml Cefaleksin. tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 . 4g dnevno paralele Palitrex (BR) Cefamadar.uznemirenost: 3 x 1 tabl.Vitex agnus castus) 669 kaps.675mg upotreba 2 x 1 kaps. tvrda 16 x 250mg i 500mg Cefalexin. Alkaloid kaps.35mg kaps.(BR) Cefakliman. Cefak (suvi ekstrakt rizoma Cimicifuge) biljni lek za klimakteri~ne tegobe strana 672 kaps. tvrda 50 x 2. Cefak (D4 Calotropis gigantea (Madar)) homeopatski lek za smanjenje apetita 674 tabl. 100 x 250mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 3 x 1 .3 tabl deca ispod 6 godina: 1/2 doze za odrasle 6 . Max. Cefak (suvi ekstrakt korena valerijane) biljni anksiolitik 669 oblo`ena tabl. Remedica kaps. ili kaps. Max.3 doze. najvi{e 3 meseca J01DB01 (cefaleksin) cefalosporin 535 Cefaleksin. Hemofarm kaps.2 tabl..nesanica: 1 . 6g dnevno deca: 25 . Cefak biljni lek za menstrualne tegobe (suvi ekstrakt ploda konopljike . podeljeno u 2 . .50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. dnevno (uvek u isto vreme). tokom 3 menstrualna ciklusa Registar lekova 2011 65 .12 godina: 2/3 doze za odrasle HN05CM. pre spavanja (BR) Cefanorm. (BR) Cefan. tvrda 16 x 500mg Cefalexin Alkaloid.

/inf. Azaran. Hemofarm (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj. Labilex.2g na 8 . Primaceph J01DE01 (SZ) Cefim. 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .4 doze. Chephasaar pra{ak za rastvor za inj. 2g dnevno neonatusi: Max. 1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg . Max. Zdravlje (cefotaksim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. 1 i 5 x 1g i 2g Ceftriaxon-MIP. Max. 1 i 10 x 1g i 2g pra{ak za rastvor za im iv inj.150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 .100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. Max. Max. Max.2g na 8 . 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 ./inf.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Max. Max. sanofi aventis (cefpirom) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za iv inj. 1 x 500mg i 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .1g na 6 .nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Maxicef J01DD01 (SZR) Cefotaksim.2 g dnevno. Lendacin.12 sati. Rocephin 66 Registar lekova 2011 .2g na 12 sati. 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 . 50mg/kg dnevno paralele 3cef.10 dana . 4g dnevno J01DD02 (Z) Ceftazidim Sandoz.J01DB04 (Z) Cefazolin-MIP.4 doze deca: 100 .2g na 12 sati tokom 7 .50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 1 i 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Chephasaar (cefazolin) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. Longaceph./inf. 100mg/kg dnevno paralele Galecef./inf. 10 x 2g upotreba odrasli: 500mg ./inf.12 sati./inf.uobi~ajeno: 1 . Sandoz (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. 6g dnevno paralele Forcas J01DD04 (SZR) (ceftriakson) cefalosporin 536 Ceftriakson. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . Zdravlje pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .12 godina: 30 .12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 .60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca ./inf.4 doze paralele Tolycar J01DE02 (SZR) Cefrom.200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 .

7. 500mg na 12 sati (akutna egzacerbacija hroni~nog bronhitisa) deca 6 meseci .100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .4 doze (na 6 ./inf. 150 x 500mg pra{ak za rastvor za inf.15mg/kg na 12 sati (otitis medija) M01AH01 Celebrex. Roche (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 kaps.2 x 200mg maksimalna dnevna doza: 400mg L04AA06 (SZR) CellCept.12 godina: 20mg/kg dnevno (uobi~ajeno). Pfizer Deutschland (celekoksib) nesteroidni antireumatik 592 kaps. Myfortic J05AX09 (SZR) Celsentri. Bristol Myers Squibb (cefprozil) cefalosporin 536 film tabl. Chephasaar (cefuroksim) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. 10 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba terapija uobi~ajeno traje 10 dana odrasli: 500mg na 24 sata (uobi~ajeno). Pfizer Deutschland (maravirok) terapija HIV infekcije 554 film tabl.5g paralele Micolat. tvrda 300 x 250mg film tabl.5 . Ceroxim. 10 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg . Xorim. Xorimax J01DC10 Cefzil. varira od 2.J01DC02 (SZR) Cefuroxim-MIP.8 sati) paralele Aksef. Nilacef. 1 x 200ij i 400ij upotreba doza je individualna zavisno od te`ine bolesti. 60 x 150mg i 300mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 300mg A16AB02 (SZ) Cerezyme.5ij/kg 3 x nedeljno do 60ij/kg na dve nedelje Registar lekova 2011 67 .5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . tvrda 10 x 200mg upotreba osteoartritis: 200mg dnevno reumatoidni artritis: 1 .1. Mycophenolate Mofetil Medico Uno. Genzyme (imigluceraza) terapija Gau~erove bolesti 445 pra{ak za rastvor za inf. 4 x 500mg upotreba CellCept primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima profilaksa odbacivanja organa: 2 x 1g (inicijalnu dozu dati 24 sata po transplataciji) suzbijanje zapo~etog odbacivanja transplantata: 2 x 1.

Dicef.uobi~ajeno: 250 .1mg i 0. 0. ({pric) im 1 x (20μg + 20μg)/0. 20 x 10mg Cetirizin.5ml nultog. 0.6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Letizen 68 Registar lekova 2011 .500mg na 12 sati .75mg i 1mg tabl. Cefuroxim-MIP.10mg pre spavanja paralele Nipam L04AA18 (SZR) Certican. Medico Uno (cefuroksim) cefalosporin strana 535 tabl.5mg. 60 x 0. Ni Medic film tabl. prvog i {estog meseca R06AE07 (cetirizin hlorid) antihistaminik 648 Cetirizin. 20 x 10mg sirup (5mg/5ml) 200ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 .urinarne infekcije: 125 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (everolimus) imunosupresiv 585 tabl. Belupo (nitrazepam) hipnotik 622 tabl. 10 x 5mg upotreba nesanica . GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv humanog papiloma (vakcina za humani papiloma virus (tipovi 16. Xorimax N05CD02 Cerson.75mg odmah posle transplantacije bubrega ili srca. koristi se u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima J07BM02 (Z) Cervarix. 18) rekombinantna) virusa 563 suspenzija za inj.250mg na 12 sati . 10 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .J01DC02 Ceroxim.25mg. Nilacef.odrasli: 5 .5ml upotreba po 0. Xorim. za oralnu suspenziju 60 x 0. Slaviamed film tabl.Lajmska bolest: 500mg na 12 sati tokom 20 dana deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef.25mg upotreba odrasli: 2 x dnevno 0.

Galenika (hloramfenikol) antibiotik 652 mast za o~i (1%) 5g upotreba mast nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. 10 x (2. (11 x 0.2 nedelje mo`e se pu{iti 1 x 500μg prva 3 dana.H01CC02 (Z) Cetrotide. sc 1 x 0.5mg + 14 x 1mg) film tabl. sc 1 x 3mg/3ml upotreba za asistiranu reproduktivnu metodu R06AE09 Cezera. 2 x 1mg 11 nedelja.5mg/ml) 10ml. Krka (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl.25mg/1ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. (5mg/ml) 10ml i (7. Hloramkol Registar lekova 2011 69 . ako je dovoljno tokom ovih 11 nedelja doza se mo`e smanjiti na 2 x 500μg N01BB10 (SZ) Chirocaine. Abbott (levobupivakain) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. 28 i 56 x 1mg upotreba samo u po~etku primene leka tokm 1 . Merck Serono (cetrorelix) inhibitor gonadotropina strana 526 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. 2 x 500μg slede}a 4 dana. 10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Xyzal N07BA03 Champix.5mg/ml) 10ml upotreba doza zavisna od vrste anestezije S01AA01 Chloramphenicol. Pfizer Deutschland (vareniklin) terapija odvikavanja od pu{enja 630 film tabl. a zatim u re|im intervalima paralele Hloramfenikol Alkaloid.

Vasilip. Hemofarm (simvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl. Galenika (tripsin. Simva Sandoz.15mg/kg dnevno. prilago|eno koncentraciji leka u krvi Pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rabla`iti mlekom ili vo}nim sokom u staklenoj posudi. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. Simvastatin ICP. Ciprofloksacin. meka 50 x 25mg. Citeral. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Salutas Pharma (ciklosporin A) imunosupresiv 583 kaps. 10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 250 . 50mg i 100mg oralne kapi. Medico Uno (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 film tabl.C10AA01 Cholipam. 80mg uve~e odjednom paralele Hollesta. paralele Sandimmun.5 . podeljeno u 2 doze paralele Ciprinol. Ciprocinal. kombinacija) digestivni enzimi 466 gastrorezistentna tabl. 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti. 1 sat pre jela deca 5 .20mg. Sandimmun Neoral J01MA02 Cifran. Simvastatin. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.. rastvor (100mg/ml) 50ml upotreba doziranje je individualno. 4 x 10mg film tabl. 24 x 100000Aj upotreba odrasli: 3 x 2 tabl. Simvabel. Simvor. Simvax. zavisno od indikacije. (BR) Chymoral. 1 sat pre jela G04BE08 Cialis. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Ciprofloxacin. izuzetno: 7. jedna doza dnevno L04AA01 (SZR) Cicloral. 2 i 4 x 20mg upotreba 10 . Zocor B06AA. 20 x 10mg i 20mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza).12 godina : 3 x 1 tabl.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije deci se ne preporu~uje. Max. Marocen 70 Registar lekova 2011 . Eli Lilly (tadalafil) terapija erektivne disfunkcije 520 film tabl.

dnevno (6 . (vestibularni poreme}aji). 45 i 50 x 75mg upotreba 3 x 1 tableta (oboljenja perifernih krvnih sudova).5%) 5ml kapi za o~i (1%) 5ml upotreba za postizanje midrijaze i cikloplegije: 1 . na 2 sata. Prilazid.5% rastvora nekoliko puta dnevno C09AA08 Cilazapril. 12 tabl.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 .5mg. Max.2 kapi 0. 50 x 75mg Cinedil. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D3 Cinabaris + D1 Echinacea + D3 kalijum dihromat + D2 Hydrastis) sinuzitis 674 tabl.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) uveitis: 1 . Jugoremedija tabl. Registar lekova 2011 71 . deca: 1 tabl. Prilazid plus N07CA02 (cinarizin) terapija vertiga 632 Cinarizin. 6 tabl.6 godina) ili 8 tabl. se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl. Max. u akutnoj fazi. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. najbolje ujutro) paralele Inhibace plus. 3 x ½ tabl.2 kapi 0. 5mg dnevno paralele Inhibace. Alkaloid tabl. Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. dnevno (2 .2. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. 30 x (5mg + 12.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme.12 godina). dnevno u akutnoj fazi. Hemofarm (ciklopentolat hlorid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0. 2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Stugeron forte (BR) Cinnabsin.S01FA04 Ciklopen. 30 x 2. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. na sat. ½ tabl. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. Zobox C09BA08 Cilazapril 5 plus. 100 x (25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl.

parenteralno: 100 – 400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ .15mg/kg dnevno. Catalent Nema~ka Circadin. Jugoremedija film tabl. Lundbeck (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl. Zdravlje film tabl. Zdravlje film tabl. 14.5 .1 sata deci se ne preporu~uje.oralno: 250 . Citeral. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloxacin. 20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) paralele Cifran. Marocen N05CH01 Circadin. zatim 10mg dnevno. 500mg i 750mg Ciprocinal. anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani). Max. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin.parenteralno: 5 – 10mg/kg dnevno. uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi.oralno: 7. po potrebi pove}ati do Max. 28 i 50 x 10mg upotreba tablete se mogu deliti. 10 x 250mg. Srbolek film tabl. 10 x 250mg i 500mg (SZ) rastvor za inf. Swissco Services (melatonin) hipnotik 623 tabl. podeljeno u 2 doze . 20. 5 x 100mg/50ml Ciprofloksacin. 10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli . opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg. Remedica film tabl. 20mg dnevno paralele Esram J01MA02 (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 Ciprinol.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije . sa produ`enim osloba|anjem 21 x 2mg upotreba 2mg uve~e 1 – 2 sata pre spavanja 72 Registar lekova 2011 .N06AB10 Cipralex. 10 i 20 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin. Krka film tabl. izuzetno . nezavisno od hrane depresija.

zatim. zatim 20 . Platosin. jednom na 3 .30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Starcitin. 20.4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno.4 x 10mg tokom 6 nedelja ili du`e (smanjen gastri~ki motilitet.5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin PharmaSwiss.5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin-Teva.100mg/m2 dnevno. 30 x 5mg i 10mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Sinplatin N06AB04 (citalopram) antidepresiv 624 Citalex. 50 i 100 x 10mg. 20mg i 40mg Citalopram Sandoz. Zdravlje film tabl. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf.5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba monoterapija . 1 x (0. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. Zyloram Registar lekova 2011 73 . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf.A03FA02 Cisap. Zdravlje (cisaprid) gastrokinetik strana 423 tabl. 20 x 10mg. Salutas Pharma film tabl.4 x 10mg tokom 12 nedelja. Timopram. 3 . doza odr`avanja 20mg uve~e ili 2 x 10mg (gastroezofagusna refluksna bolest). 5 x (1mg/ml) 10ml koncentrat za rastvor za inf. 1 x (0. 1 x (0. 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. tokom 5 dana na 3 .4 nedelje paralele Platinex.alkiliraju}i agens 572 Cisplatin. 1 x (1mg/ml) 50ml Cisplatin "Ebewe". Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf.odrasli i deca: 50 . 3 x 10mg tokom 4 nedelje (dispepsija) L01XA01 (SZ) (cisplatin) citostatik .

Belgija (loratadin) antihistaminik 648 tabl. Loratadin. 10 x 250mg strana hinolonski antibiotik 653 542 film tabl.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno 100 . Klacid IV. 10 x 500mg (Z) koncentrat za rastvor za inf.2 kapi na 2 sata prva 2 dana. Ciprofloksacin.15mg/kg dnevno. izuzetno: 7.12 godina (ispod 30kg): 5mg dnevno paralele Actalor.odrasli: 250 .400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ . od ter}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran. Pressing 74 Registar lekova 2011 .deci se ne preporu~uje. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno . do 14 dana (te{ke infekcije) paralele Clarexid. Fromilid. Ciprinol.3%) 5ml J01MA02 film tabl.5 . Lekoklar XL. Pliva Hrvatska (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. Ciprocinal. podeljeno u 2 doze (oralno) 5 . tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati.2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.10mg/kg dnevno. Klacid. zatim na 4 sata slede}ih 5 dana . blefaritis: 1 . 5 x 100mg/10ml upotreba oralno se uzima pre jela sistemski . Zymbaktar R01BA52 Clarinase. Schering-Plough Labo. 14 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250mg na 12 sati.Citeral. najdu`e 10 dana R06AX13 Claritine. ulkus korneje: 1 . Fromilid uno. Belgija (loratadin + pseudoefedrin sulfat) terapija rinitisa 639 tabl. Klacid MR. Lekoklar. Marocen J01FA09 Clarexid. Ciprofloxacin. Schering-Plough Labo. 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . Alkaloid Beograd (ciprofloksacin) S01AX13 kapi za o~i (0.keratitis. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat. sa produ`enim osloba|anjem 10 x (5mg + 120mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 tabl. Flonidan.1 sata .konjunktivitis. Klerimed..

tokom 10 dana (terapija) nestabilna angina pektoris.7 godina: 300 000 . 5 x 600mg/4ml upotreba oralno: 150 . od petog dana menstrualnog ciklusa. neozle|enu ko`u.2g tokom 60 minuta) .Xa/ml rastvor za inj.Xa/0. (pojedina~na im inj.2ml. tokom najmanje 2 a najvi{e 8 dana J01CE02 Cliacil. (bo~ica) sc iv 1 x (10000ij anti .6 . ne treba da pre|e 600mg.2 Mij na 8 sati deca do 3 godine: 150 000 . 12 i 30 x 300mg film tabl. a iv infuzija 1.20mg/kg dnevno podeljeno u 3 – 4 doze .2.: bele 11 x (2mg + 0) ru`i~aste 10 x (2mg + 1mg) upotreba 1 tabl. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + ciproteron acetat) hormoni 518 21 oblo`ena tabl. infarkt miokarda bez Q talasa: 100ij/kg (sc).600 00ij na 8 sati G03CA03 Climara.6ml.Xa/0.8mg/12. 6.6mg/kg na 6 sati (deca) parenteralno .4 doze paralele Klindamicin Registar lekova 2011 75 .10 dana (profilaksa). posle 21-og dana pauza 7 dana J01FF01 Clindamycin-MIP.7g dnevno podeljeno u 2 .5cm2 (50μg/24 sata) upotreba 1 x nedeljno flaster lepiti na suvu. 4000ij anti .300mg. izuzetno 450mg na 6 sati (odrasli).4 doze.odrasli: 0.Xa/0. 10000ij anti .Xa/0.Xa/ml) 3ml upotreba ne sme se primenjivati intramuskularno duboke venske tromboze: 1 x 2000 . 20 x 600 000ij i 1. Chephasaar (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 film tabl. 12 i 30 x 600mg (Z) rastvor za im inj.novoro|en~ad iznad 30 dana: 15 . 6. na 12 sati.B01AB05 (SZ) Clexane. dnevno. a svaki slede}i flaster treba da bude na novoj povr{ini ko`e G03HB01 Climen.2Mij pra{ak za oralnu suspenziju (300 000ij/5ml) 150ml upotreba uzima se 30 minuta pre jela odrasli i deca iznad 7 godina: 1. 8000ij anti .4000ij (sc) tokom 7 . 100ij/kg (sc) na 12 sati./inf.300 000ij na 8 sati 3 . Bayer Schering Pharma (estradiol) estrogen 513 transdermalni flaster 4 x 3. Jugoremedija (fenoksimetilpenicilin kalijum) penicilin 534 tabl.8ml. sanofi aventis (enoksaparin natrijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj.deca: 15 .40mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 6000ij anti .4ml. ({pric) sc iv 2 i 10 x 2000ij anti . 3 .

Hemofarm (klindamicin) antibiotik strana 501 gel sa liposomima (1%) 20g upotreba ujutro i uve~e naneti tanak sloj gela na akne B01AB08 (SZR) Clivarin. Klopidogrel. 150mg dnevno Clopixol Acuphase: duboko im 50 . Lundbeck Clopixol Depot. 50 x 10mg film tabl.6ml rastvor za inj. Plavix. po potrebi pove}avati na 2 . Monogrel. 50 x 25mg (SZ) (Z) Clopixol Acuphase. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Klogrel. Max.600mg.9ml upotreba 1432ij (kod malog tromboembolijskog rizika) ili 3436ij (kod velikog tromboembolijskog rizika) u razmacima od 24 sata B01AC04 Clopigal. im 10 x 200mg/ml upotreba Clopixol: 20 . Lundbeck film tabl.150mg. podeljeno u vi{e doza. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. im 5 x 50mg/ml rastvor za inj. Abbott (reviparin natrijum) antikoagulans 449 rastvor za inj. doza odr`avanja 20 . Zyllt N05AF05 (zuklopentiksol) antipsihotik 619 Clopixol.30mg dnevno. 600mg nedeljno 76 Registar lekova 2011 .50mg najbolje odjednom uve~e.4 nedelje.3 dana za 10 20mg. Galenika (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl.D10AF01 Clindasome. ukupna kumulativna doza ne sme biti ve}a od 400mg.3 dana. ({pric) sc 10 x 1432ij/0. ({pric) sc 10 x 3436ij/0. Max. po potrebi dozu ponoviti za 2 . a tretman ne sme trajati du`e od 2 nedelje Clopixol Depot: duboko im 200 . ({pric) sc 10 x 5153ij/0. 28 i 56 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. na 1 . Cardogrel. Lundbeck rastvor za inj. Kerberan.25ml rastvor za inj.

Salutas Pharma tabl.1 tabl.2 tabl.. (160mg + 12. 28 x (300mg + 12.5mg).N05AH02 (klozapin) antipsihotik strana 619 Clozapin Sandoz. na 4 . 8 tableta dnevno deca 6 . dnevno paralele Valsacombi C09DA04 Co Irda.25mg. 50 x 100mg upotreba po~etna doza: 1 . 50 x 25mg. podeljeno u vi{e doza te{ke psihoze: 200 .5mg upotreba 3 x 12. Les Laboratories Servier (tianeptin natrijum) antidepresiv 626 oblo`ena tabl. 28 x (80mg + 12. 12 i 24 x (500mg + 5mg + 25mg + 20mg + 30mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . GlaxoSmithKline Irska Coldrex. Max.5mg C09DA03 Co-Diovan.6 sati. Max. na 4 . 28 x (150mg + 12. Novartis Pharma Stein [vajcarska Co-Diovan. 16 x (500mg + 25mg + 5mg) upotreba 4 x 2 tabl. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (paracetamol + kofein + fenilefrin) terapija nazeba 640 film tabl. 900mg dnevno paralele Leponex N06AX14 Coaxil.5 . 50mg i 100mg Clozapine.3 nedelje za 25 . Novartis Farma Italija (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl. 30 x 12.5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl. HBM Pharma terapija nazeba 640 (paracetamol + fenilefrin hlorid + kofein + terpin hidrat + askorbinska kiselina) tabl. 4 tablete dnevno R01BA53 (BR) Coldrex Caplets.5mg) film tabl. po potrebi pove}avati tokom 2 . Max.2 x 12.12 godina: ½ . dnevno nezavisno od jela R01BA53 (BR) Coldrex. Remedica tabl.5mg) upotreba 1 tabl.50mg dnevno do 300mg dnevno.450mg. Nobel Ilac (irbesartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl. Registar lekova 2011 77 .6 sati ili 4 x 2 tabl.

24g)/L 1000ml (276mOsm/L) upotreba 30 . B. Max. uve~e (21 .4g+0. (6g+0. 2 x ½ tabl.6 sati.27g+5. Novartis Pharmaceuticals UK (entakapon) antiparkinsonik 617 film tabl. (Max. Max. ujutro i 1 tabl. 180 kapi/min.R01BA53 (BR) Coldrex HotRem. 60 x (150mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 30kg: 2 x 1 tabl. prose~no 60 kapi/min. 4 pra{ka dnevno deca iznad 6 godina (Coldrex Junior Hotrem): 1 pra{ak na 4 sata. deca: ½ tabl.5L). 2000mg dnevno 78 Registar lekova 2011 . SmithKline Beecham [panija (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba strana 640 Coldrex HotRem Blackcurrant pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem Lemon pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem med i limun pra{ak za oralni rastvor 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex Junior HotRem pra{ak za oralni rastvor 10 x (300mg + 5mg + 20mg)/3g upotreba pra{ak se pre upotrebe razmuti u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 4 .30kg). Solvay Francuska (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 kaps. benzerazid): 200mg uz svaku dozu levodope sa karbidopom i/ili benzerazidom.45ml/kg dnevno (2. Glaxo Wellcome Velika Britanija Combivir. u urgentnim stanjima) paralele Hartmanov rastvor N04BX02 Comtan. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin + zidovudin) terapija HIV infekcije 553 film tabl. (6g+0. (14 . tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 60 x 200mg upotreba 2 x 200mg na 20 minuta pre jela paralele Rudakol J05AR01 (SZR) Combivir. Solvay Holandija Colospa retard.27g+5. Braun (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) nadoknada te~nosti i elektrolita 463 rastvor za inf. 30 x 200mg upotreba primenjuje se isklju~ivo u kombinaciji sa levodopom i inhibitorima DOPA dekarboksilaze (karbidopa.24g)/L 500ml (276mOsm/L) rastvor za inf. Max 6 pra{kova dnevno paralele Influrex A03AA04 Colospa retard.4g+0.21kg) B05BB01 (Z) Compound sodium lactate.

Pulcet Registar lekova 2011 79 . Nycomed gastrorezistentna tabl. Max.5 .10mg dnevno C07AB07 Concor Cor. 14 i 28 x 20mg gastrorezistentna tabl. 30 x 2. Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl.10mg dnevno D11AX. vi{e puta dnevno A02BC02 (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 Controloc.15 minuta. Gilead Sciences gastrorezistentna tabl. 54mg dnevno C07AB07 Concor.refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje parenteralno: 40mg dnevno intravenskom injekcijom tokom 2 .5mg. Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. 14 x 40mg Controloc. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) . 14 x 40mg (Z) pra{ak za rastvor za inj. samo u slu~ajevima kad oralna primena nije mogu}a paralele Nolpaza. 30 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija i angina pektoris: 5 .ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). i uzima se 30 minuta pre doru~ka oralno .. Merz Pharmaceuticals (heparin natrijum + alantoin + te~ni ekstrakt crnog luka) terapija o`iljaka 502 gel 20g (5000ij + 1g + 10g)/100g upotreba tanak sloj gela blago utrljati u ko`u ili o`iljno tkivo.N06BA04 § Concerta. iv 1 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. Panrazol. 30 x 18mg i 36mg upotreba odrasli: ne primenjuje se deca iznad 6 godina i adolescenti: Concerta se uzima samo ujutro. doza je individualna. Janssen Pharmaceutica (metilfenidat) psihostimulans strana 627 tabl. (BR) Contractubex. 5mg i 10mg upotreba stabilna hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funkcijom: 2.

interferonom ili peg interferonom alfa paralele Rebetol C09BA04 Co Prenessa.5mg 80 Registar lekova 2011 .4 nedelje pove}ati na 2 x 7.5 .16 godina: 0.1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno).N03AX11 Convol. 15mg/kg/dan profilaksa migrene . 30 i 90 x (2mg + 0. Roche (ribavirin) antivirotik 549 film tabl. Topactal. 28 x 25mg. Krka (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 tabl. ({pric) sc 28 x 20mg/ml upotreba 20mg dnevno J05AB04 (SZR) Copegus. zatim pove}avati za 25 . 100mg i 200mg upotreba epilepsija . 30 i 90 x (4mg + 1.25mg) upotreba 1 tabl. Max. 400mg dnevno (monoterapija).1200mg dnevno.odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno). Servier Ireland (ivabradin) antianginalgik 471 film tabl.odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno).deca 6 .5mg upotreba 2 x 5mg (po~etno). Prexanil Combi LD C01EB17 Coraxan. ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) . 42 i 168 x 200mg upotreba 1000 . 56 x 5mg i 7.5 . po potrebi za 3 . Actavis Island (topiramat) antiepileptik strana 613 film tabl. Teva Pharmaceutical (glatiramer acetat) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj.2 nedelje. dozu pove}avati za 0. Max. pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje.50mg dnevno.50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Tiramat. Topamax L03AX13 Copaxone. 2 x 25 . Les Laboratories Servier Coraxan.1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 . podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa . dnevno paralele Prexanil Combi. podeljeno u 2 doze tokm 1 .2 nedelje. 50mg.625mg) tabl.

C01BD01 Cordarone.240mg dnevno podeljeno u 2 . Sedacoron C08CA13 Cornelin. 20 x 20mg upotreba angina pektoris: 40 . zatim smanjiti na 1 . iv 6 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje. 480mg dnevno paralele Diltiazem Alkaloid S01CA03 Corticin. Max.3 doze sr~ana insuficencija: 40 . 1. Isosorb retard C08DB01 Cortiazem retard. 28 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno. hidrokortizon) 654 mast za o~i (1000ij + 10mg)/g 3.2g dnevno (odrasli) paralele Amiodaron.4 doze paralele Difutrat. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba 2 x 90 . (odrasli) ili tokom 2 . Amiodaron Sandoz.120mg dnevno. sanofi aventis (amjodaron hlorid) antiaritmik strana 469 tabl.5g upotreba mast se nanosi na unutra{nju stranu kapaka svaka 3 . Galenika (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 tabl. 30 x 200mg rastvor za inj.180mg. dnevna doza 20mg paralele Lercanil 10 S01XA12 (BR) Corneregel.3 sata (deca).4 sata Registar lekova 2011 81 . Max. Hemofarm (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl. Galenika antibiotik i kortikosteroid za oftalmolo{ku primenu (bacitracin.2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg tokom 20 . podeljeno u 2 . Dr Gerhard Mann (dekspantenol) oftalmik 659 gel za o~i (50mg/g) 10g upotreba 3 . Max. Hemofarm (lerkanidipin hlorid) antagonist Ca2+ 482 film tabl.5 x dnevno u konjunktivalnu kesu C01DA08 Cornilat.120 min.

20mg i 40mg upotreba 1 x 5 . 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg.125mg (2 nedelje). 30 i 50 x 100mg upotreba hipertenzija. Lorista. 50mg dnevno angina pektoris: 12. 28. po potrebi pove}avati u intervalima. profilaksa migrene: 1 .5mg po~etno. Losartic. MSD Italija (losartan kalijum) antihipertenziv 486 tabl. 10mg. ne kra}im.C07AB02 Corvitol.100mg dnevno tahiaritmije. Milenol S01ED51 Cosopt. LozarEP. MSD Italija (dorzolamid + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (2% + 0. 2 x 25 . Lotar.2 x 100mg paralele Presolol C07AG02 (karvedilol) beta blokator 480 Coryol. Max. 30 i 90 x 3. zatim 25mg dnevno. 30 i 50 x 50mg Corvitol 100 tabl. koronarna sr~ana bolest: 1 . od 4 nedelje do 1 x 20mg.5%) 5ml upotreba 2 x 1 kap u obolelo oko C09CA01 Cozaar.50mg paralele Carvedigamma. Berlin-Chemie (metoprolol tartarat) beta blokator strana 478 Corvitol 50 tabl. Lakea. Rasoltan. zatim 2 x 25mg. Losar. Losartan. AstraZeneca UK (rosuvastatin) hipolipemik 490 film tabl. Slaviamed tabl.25 (2 nedelje). Max.5mg. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Erynorm. 28 x 6. Krka tabl. Sentor C10AA07 Crestor. izuzetno kod visokog kardiovaskularnog rizika pod nadzorom specijaliste pove}avati na 1 x 40mg 82 Registar lekova 2011 . 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. zatim 2 x 6.5mg po~etno. infarkt miokarda. Carvedilol Sandoz.25mg i 12.5mg upotreba hipertenzija: 12. Karvileks. Carvetrend. 28 x 5mg. nastaviti sa 2 x 12. Prelow.2 x 50 .10mg (po~etno). Max. Dilatrend.125mg i 25mg Coryol.

Max. Chiesi Farmaceutici (poraktant alfa) plu}ni surfaktant 649 suspenzija za endotrahealno ukapavanje 2 x 120mg/1. 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan (terapija odr`avanja) Registar lekova 2011 83 .14 dana (prevencija). nezavisno od obroka depresija i dijabeti~ki periferni neuropatski bol: 60mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) anksioznost: 30mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) J05AB06 (SZ) Cymevene. tokom 30 dana kontinuirano J05AE02 Crixivan.21 dan (le~enje) ili 7 . Roche (ganciklovir) antivirotik 549 pra{ak za rastvor za iv inj. 21: bele 11 x (2mg + 0) i sme|e 10 x (2mg + 0. 14 . zatim 7 dana pauze N06AX21 Cymbalta. dnevno. 1 x 500mg upotreba 5mg/kg na 12 sati. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + norgestrel) hormoni 515 oblo`ena tabl.400mg/kg na dan G03FB01 Cyclo Progynova. po~ev{i od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan./inf. Eli Lilly (duloksetin) antidepresiv 626 gastrorezistentna kaps.125g upotreba 1 aplikator dnevno posle ovulacije ili od 18 do 21 dana menstrualnog ciklusa 1 aplikator dnevno nakon in vitro fertilizacije i potvrde trudno}e. tvrda 360 x 200mg kaps. tvrda 28 x 30mg i 60mg upotreba lek se uzima jednom dnevno.G03DA04 Crinone.17 godina): 500mg/m2 na 8 sati R07AA02 (SZ) Curosurf.5ml suspenzija za endotrahealno ukapavanje 1 x 240mg/3ml upotreba primenjuje se samo u klini~kim uslovima od strane stru~nog osoblja. MSD Italija (indinavir sulfat etanolat) terapija HIV infekcije 550 kaps. Merck Serono (progesteron) gestagen strana 514 vaginalni gel 8% (u aplikatoru) 15 x 90mg/1. tvrda 180 x 400mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli: 800mg na 8 sati deca i adolescenti (4 . 300 .5mg) upotreba 1 tabl.

jednokratno.5ml.100mg/m2 dnevno 2 .G03HA01 Cyprocur. 5 x (20mg + 0.006mg)/ml 2ml upotreba stomatolo{ka anestezija: naj~e{}e 2ml po zubu paralele Ubistesin L01BC01 (SZ) Cytosar. 1 x 500mg/10ml pra{ak za rastvor za sc im iv inj.intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Alexan "Ebewe" 84 Registar lekova 2011 .30ml (regionalna anestezija). 15 . ili 75 . 1 x 100mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj. Max.20ml (epiduralna anestezija) N01BB58 (Z) Cystocain DS.006mg)/ml 10ml upotreba ne primenjivati intravenski! 2 . 15 . u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). Jugoremedija (artikain hlorid) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. 1 . Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik u stomatologiji 605 rastvor za inj. ili 100 . 15 . u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . 100ml (infiltrativna anestezija).iv: 100 .im ili sc: 1 . Max. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija .5 dana. 90 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 . Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik 605 rastvor za inj.200mg/m2 dnevno 5 dana. 100ml (infiltrativna anestezija).1.antimetabolit 568 pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj.30ml (terapija bolnih sindroma) N01BB58 (Z) Cystocain A 2%.antiandrogen strana 518 tabl. 5 x (20mg/ml) 10ml upotreba 2 .5mg/kg.30ml (blokada perifernih nerava ili pleksusa). PharmaSwiss (ciproteron acetat) hormonski antagonist .300mg dnevno bez orhiektomije paralele Androcur N01BB08 (Z) Cystocain 2%.5ml. 15 . Actavis Italy (citarabin) citostatik .200mg dnevno nakon orhiektomije.20ml (epiduralna anestezija). 50 x (80mg + 0. 1 x 1g upotreba monoterapija .

.

a zatim progutati . 50 x 80mg upotreba aritmija: 120 . Janssen Pharmaceutica (mikonazol nitrat + hidrokortizon) dermatik 494 krem (20mg + 10mg)/g 15g upotreba ~uvati na 2 ./inf.6 nedelja oralni gel .odoj~ad: 4 x dnevno 1/4 kafene ka{ike C04AD03 Damaton. 15mg dnevno (doze ve}e od 10mg davati podeljeno u 2 .240mg dnevno u jednoj ili vi{e doza 86 Registar lekova 2011 . Jugoremedija (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl.250mg/m2 jednom dnevno. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 .4 nedelje D01AC52 Daktacort. tokom 5 dana. Galenika (mikonazol) antimikotik D01AC02 krem (2%) 30g 494 A01AB09 oralni gel (2%) 40g 416 upotreba krem: 2 x dnevno mazati obolelo mesto. 10 x 200mg upotreba monoterapija: 200 .3 doze) paralele Maninil C07AA07 Darob mite.odrasli i deca: 4 x dnevno 1/2 kafene ka{ike dr`ati u ustima nekoliko minuta. Trental A10BB01 Daonil. tokom 2 .3 x 400mg posle jela paralele Pentoksifilin. 10 x 100mg Dacarbazin Pliva-Lachema 200 pra{ak za rastvor za iv inj. Abbott (sotalol hlorid) beta blokator 478 tabl.5 ./inf.L01AX04 (SZ) Dacarbazin Pliva-Lachema. po potrebi ponavljati na 3 .5mg uz doru~ak. 30 x 5mg upotreba 2. Galenika (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. Pliva-Lachema (dakarbazin) citostatik strana 566 Dacarbazin Pliva-Lachema 100 pra{ak za rastvor za iv inj.8°C 2 x dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto Daktanol. Max.

67g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 . Mentholatum (ibuprofen + levomentol) nesteroidni antireumatik 594 gel (5% + 3%) 15g.1%) 20g upotreba 1 .4 puta dnevno blago masirati bolno mesto M02AX10 (BR) Deep Heat Rub. 35g.3 nedelje.97%+1.6%+5%+5%) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 .1%) 20g mast (0. Actavis Italy (daunorubicin) citostatik . (BR) Deep Freeze Cold Gel.10cm gela blago utrljati u obolelo mesto Registar lekova 2011 87 . Organon Holandija (nandrolon dekanoat) anabolik 445 rastvor za inj.7 nedelja M02AX. 1 x 20mg/10ml upotreba monoterapija: 40mg/m2 infuzijom tokom 60 minuta u jednoj dozi svake 2 nedelje A14AB01 (Z) Deca Durabolin. 30g i 50g upotreba 3 x 4 .3 x dnevno nanositi na obolelo mesto. Alkaloid (diflukortolon valerat) dermatosteroid 499 krem (0.50mg svake 2 .8%+5.3 x dnevno naprskati bolno mesto sa razdaljine oko 15cm M02AA13 (BR) Deep Relief. Mentholatum (metilsalicilat + mentol + ulje eukaliptusa + terpentin) lokalni antireumatik 595 krem (12.. im 1 x 50mg/ml upotreba 25 .3 x dnevno naneti krem na bolno mesto i blago masirati M02AX10 (BR) Deep Heat Spray. Mentholatum lokalni antireumatik (metilsalicilat + metilnikotinat + etilsalicilat + hidroksietilsalicilat) 595 sprej za ko`u.47%) 15g. rastvor (1%+1. tokom 1 . Mentholatum (mentol) lokalni analgetik 594 gel (2%) 35g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 3 .antibiotik strana 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. zavisno od indikacije D07AC06 Decotal.91%+1.L01DB02 (SZ) Daunoblastina.

12 godina) C05AA06 Delmeson. Max.6mg + 11. pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba strana 639 (BR) film tabl. na 6 sati ili 2 tabl. dnevno. 20 x (200mg + 30mg) sirup (100mg + 30mg)/5ml 100ml (Rp) Defrinol forte film tabl. nakon pobolj{anja stanja 3 x 2 tabl. 3 x 5ml (6 . 20 x (400mg + 60mg) upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 1 tabl.3 x 5mg A01AD11 (BR) Dentinox N. Max. na sat. Max.R01BA52 Defrinol. Hemofarm (prazepam) benzodiazepin 622 tabl. 150 x (15mg+15mg+15mg+15mg+15mg) 675 upotreba tabl. 6 tabl. dnevno. se rastvara u malo vode deca do 1 godine: 1 tabl. 4 x 400mg/4ml upotreba odrasli: do 10mg/kg.30mg/kg dnevno (uobi~ajeno) 88 Registar lekova 2011 .4mg) upotreba mast: 1 .3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . Galenika (ibuprofen.5g) upotreba tamponom natopljenim sa 2 .3 kapi vi{e puta dnevno premazati desni (BR) Dentokind.6 godina).6 godina: 2 tabl.5g dnevno (po~etno) deca: 20 .12 godina: 2 . 2. nakon pobolj{anja stanja 3 x 1 tabl. Sanofi Winthrop Industrie (valproinska kiselina) antiepileptik 612 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.5ml sirupa (2 .14 dana N05BA11 Demetrin.3 x 10mg. Jugoremedija (fluorometolon + neomicin + feniramin hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (0. na 8 sati deca: 3 x 2. 12 tabl. tokom 7 . Nycomed (lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice) odontologik 417 rastvor za desni 10g x (34mg + 32mg + 1. pre jela i polako otapa u ustima. ili 20mg odjednom uve~e pre spavanja. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Belladonna + D6 Chamomilla + D6 Ferum fosforicum + nicanja zuba D12 Hepar sulfuris + D6 Pulsatilla) tabl.2 supozitorije dnevno. 60mg dnevno deca 5 . se uzima 30 min. N03AG01 (Z) Depakine.5mg)/g 10g supozitorija 5 x (0.1mg + 3mg + 7.2mg + 1. za bebe tabl. Max. 1 . na sat. 20 x 10mg upotreba odrasli: 1 .

sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333mg + 145mg) Depakine Chronosphere 100mg. Sanofi Winthrop Industrie film tabl. ne `va}e se i ne ostavlja za kasnije epilepsija .30mg + 145. izuzetno Max. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 300mg (199. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg (66.30mg/kg/dan podeljeno u 2 doze. 30 x (450mg + 50mg) upotreba hroni~na venska insuficijencija: 1 tabl.27mg) upotreba Depakine Chrono tabl. dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 . izuzetno Max. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 250mg (166.66mg + 29. Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 497 krem (20mg/g) 20g i 50g upotreba 4 . se mo`e deliti ali se ne sme sitniti ni `vakati epilepsija .odrasli: 10 .30mg/kg/dan (uobi~ajeno).deca iznad 20kg: 20 .15mg/kg/dan.deca: oko 30mg/kg/dan (uobi~ajeno) terapija mani~nih epizoda.8mg + 87mg) Depakine Chrono 500mg.76mg + 72. izuzetno Max.30mg/kg/dan (uobi~ajeno). 35mg/kg/dan D04AA32 (BR) Dermodrin. Les Laboratories Servier (diosmin + hesperidin) venotonik 477 film tabl.61mg) Depakine Chronosphere 500mg.odrasli: 10 . zatim 4 tabl. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333. 50mg/kg/dan .5g dnevno .03mg) Depakine Chronosphere 250mg. 40mg/kg/dan .5 x dnevno nanositi u tankom sloju C05CA53 Detralex.odoj~ad i deca do 20kg: 20mg/kg/dan podeljeno u 2 doze.odrasli: 20mg/kg/dan. Sanofi Winthrop Industrie film tabl. dnevno slede}a 3 dana Registar lekova 2011 89 . pripremljena sme{a se pije odmah. profilaksa terapije bipolarne bolesti .75mg) Depakine Chronosphere 1000mg. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 1000mg (666mg + 290. izuzetno Max.14mg) Depakine Chronosphere 750mg.N03AG01 (Z) (natrijum valproat + valproinska kiselina) antiepileptik strana 612 Depakine Chrono 300mg. dnevno prva 4 dana. uve~e hemoroidi: 6 tabl. 3g dnevno Depakine Chronosphere granule se daju posute po hladnoj mekoj hrani ili napitku.05mg + 217. dozu prilago|avati zavisno od odgovora bolesnika. izuzetno Max. 2. dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 .15mg/kg/dan. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 750mg (500. u podne i 1 tabl.

3 x 0. Max.5 .985mg/g) 5g upotreba 1 kap rastvora ili gela na 4 sata u konjunktivalnu kesu. po potrebi nastaviti 3 .4 kapi paralele Neodeksacin S01CA01 Dexamytrex.1mg dnevno parenteralno (im ili iv) po~etna doza: 4 .35%) 5ml upotreba oko: 1 .5mg/kg dnevno (deca) pa: 4mg dnevno (veliki zglobovi).3mg/ml) 10. najdu`e 4 nedelje paralele Maxidex S03CA01 Dexamethason-neomycin. 0. Dr Gerhard Mann gel za o~i (0. 28 i 56 x 1mg i 2mg upotreba 2 x 2mg. zatim 1 .3 x 3 . uz kontrolu o~nog pritiska) mast: 2 .1 cm (najdu`e 2 nedelje) H02AB02 Dexason. postepeno smanjivati do doze odr`avanja 0.8 .3mg + 5mg)/g 3g upotreba kapi: 4 .6mg (najvi{e 10mg) dnevno. 2 x 4mg S01BA01 (deksametazon) oftalmik 653 Dexa EDO. 20 i 50 x 0. neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za u{i/o~i (0.2 kapi na 4 sata uho: 2 .4 . 0.0. Dr Gerhard Mann kapi za o~i (1. Dr Gerhard Mann (deksametazon + gentamicin) kortikosteroid i antibiotik 654 kapi za o~i (1mg + 5mg)/ml 5ml mast za o~i (0.5 .5 . Galenika (deksametazon.1% + 0.5mg rastvor za inj.4 x dnevno.G04BD07 Detrusitol.2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.1mg dnevno (lezije) 90 Registar lekova 2011 .6 x 1 kap (najdu`e 2 nedelje.5ml Dexagel.20mg dnevno (odrasli). Pfizer Italia (tolterodin tartarat) spazmolitik strana 519 film tabl. 0. 50 x 0.2 . im iv pa 25 x 4mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije oralno: 0. Galenika (deksametazon) glukokortikoid 527 tabl.1mg dnevno (mali zglobovi).

5L (3.5L. Les Laboratories Servier tabl. 30 i 50 x 25mg Dexomen 12. frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi klini~kom statusu bolesnika paralele Balance.5mg upotreba lek se uzima u toku jela oralno: 12.M01AE17 (deksketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 592 Dexomen.5. 2. 10.27% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L.(duboko im ili spori iv bolus u trajanju ne kra}em od 15 sec. 2.5mg rastvor za im iv inj.36% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L. ne daje se du`e od 2 dana G03HB01 Diane 35. 5L (1. Gliclada. 40 x 12.86% glukoze) upotreba re`im doziranja. 2. ili sporom iv inf. ukupna dnevna doza ne sme biti ve}a od 150mg. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 30mg upotreba 30 . A.5L.5mg na 4 . 75mg dnevno. od prvog dana menstrualnog ciklusa.5L. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L. u trajanju 10 . Menarini Manufacturing film tabl.): 50mg na 8 .120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi paralele Diprian. Max. posle 21-og dana pauza 7 dana B05DB. 21 x (0.5.12 sati. Glikosan. Glioral Registar lekova 2011 91 . Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + ciproteron acetat) hormoni 518 oblo`ena tabl.035mg + 2mg) upotreba 1 tabl. 50mg dnevno parenteralno . stariji pacijenti Max. Laboratorios Menarini film tabl. (SZ) Dianeal PD4. CAPD A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik 436 Diaprel MR. 5 x 50mg/2ml Dexomen 12. 5L (2.6 sati ili 25mg na 8 sati. 20 i 40 x 12. Anpharm Poljska Diaprel MR./koncentrat za inf.. Berlin-Chemie film tabl. dnevno.30 min.

30 x 2mg.2 x 75mg ili 100mg lokalno . 5 . Hemofarm tabl. 50 x 750mg pra{ak za rastvor za im iv inj./inf.8 sati) paralele Aksef. Ceroxim. JenaHexal rastvor za inj. Remedica tabl.sprej: 3 x dnevno naneti gel na ko`u i sa~ekati da se osu{i paralele Diklofenak Duo Nini. im 5 i 50 x 75mg/3ml Diclofenac duo.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . 5mg i 10mg Diazepam. 10 i 50 x 1500mg upotreba odrasli: 750mg . Xorimax M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Diclac.30mg dnevno (anksioznost). 2mg.12 . Limeral.15mg uve~e (nesanica) deca: 0.4 doze paralele Apaurin. Lek (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. Rapten Duo 92 594 Registar lekova 2011 .8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Xorim.0. ako je neophodno odrasli – oralno: 1 . Jugoremedija tabl. Naklofen Duo. PharmaSwiss gastrorezistentna kaps. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg (BR) Diclofenac Duo 4% spray gel. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 .2 nedelje po 1mg do Max. Trical J01DC02 (Z) Dicef. Nilacef. Glimepirid.5g i 25g Diclofenac retard. Bensedin A10BB12 Dibiglim. tvrda 10. Cefuroxim-MIP.1. 30 x 1mg. 6mg dnevno paralele Aglimex. Amaryl. u te`im slu~ajevima 15 .2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana. Gliprex. PharmaSwiss M02AA15 sprej gel za ko`u 12. PharmaSwiss kaps.N05BA01 (diazepam) benzodiazepin strana 621 Diazepam. PharmaSwiss (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. 30 x 2mg i 5mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg./inf.4 doze (na 6 .100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg DicloRapid. Meglimid. kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata. 20 i 30 x 75mg upotreba odrasli – parenteralno: 1 .

4 nedelje (dermatomikoze).6mg/kg dnevno prvog dana.oralno: 50 . 2 .oralno ili infuzijom: 3 .D07CC01 Didermal.80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat. Isosorb retard Registar lekova 2011 93 . (2mg/ml) 100ml Diflucan. 6 . Stabilanol C01DA08 Difutrat.100mg dnevno. Srbolek (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps. Flumycozal. tvrda 7 x 50mg kaps.5mg + 1mg)/g 15g krem (0. Krka kaps. tvrda 28 x 100mg kaps. Flukonazol. 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0. 7 .400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli . Galenika (betametazon. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). po potrebi dozu pove}ati na 60 .12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Fluco Sandoz. Fluconal. tvrda 7 x 50mg i 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze. 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 . (2mg/ml) 100ml upotreba odrasli .5mg + 1mg)/g 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Diflazon.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca . Pfizer Francuska kaps. tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf.oralno ili infuzijom: 200 .14 dana (oralna kandidijaza).

Max. zatim 2 x 6.75 .3mg/kg dnevno (kod juvenilnog artritisa) paralele Actafenak. u podeljenim dozama (doza odr`avanja) parenteralno: 0.150mg dnevno podeljeno u 2 .oralno: 100 .rektalno: 50 . Nini kaps. Zdravlje (digoksin) kardiotonik 468 tabl.lokalno: 3 . DicloRapid.5mg po~etno.2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana. 6 x 0. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg Diklofenak Duo Nini plus kaps. im 5 x 75mg/3ml M02AA15 (BR) gel (1%) 50g Diklofenak. 20 x 50mg tabl. im 5 x 75mg/3ml supozitorija 10 x 25mg i 50mg M02AA15 (BR) gel (1%) 40g Diklofenak Duo Nini. Diclofenac duo.4 x 2 .150mg dneno podeljeno u vi{e doza .125 .parenteralno: 1 .100mg (doza odr`avanja). 20 x 0.5mg.1./inf.125mg (2 nedelje). zatim 25mg dnevno. 12. Galenika gastrorezistentna tabl.5mg (10 . 50mg dnevno angina pektoris: 12.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12.15μg/kg) dnevno.25mg/2ml upotreba oralno: 0.oralno ili rektalno: 1 . po potrebi manja doza na 4 sata (brza digitalizacija). 1 . nastaviti sa 2 x 12. sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 100mg rastvor za inj. 0.4g gela blago utrljati na obolelo mesto deca iznad 6 godina . 50 .5mg sporo iv. Carvetrend.150mg dnevno (dismenoreja) .5mg po~etno. 0. u podeljenim dozama (brza digitalizacija). Max. 20 x 50mg tabl. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg 594 594 upotreba odrasli . zatim 2 x 25mg.1mg dnevno (doza odr`avanja) C07AG02 Dilatrend.0. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg supozitorija 10 x 50mg rastvor za inj. kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata. Rapten Duo C01AA05 Dilacor. Milenol 94 Registar lekova 2011 . 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. Max. Naklofen. 2 x 25 . ako je neophodno . 28 i 30 x 6. Roche (karvedilol) beta blokator 480 tabl. Hemofarm film tabl. Coryol. Diclofenac retard.5mg (5μg/kg) dnevno.2 x 75 . Karvileks.3 doze (po~etna doza).50mg paralele Carvedigamma.M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik strana 588 Diklofen. Diclac.25mg.5 . Carvedilol Sandoz.25mg (2 nedelje).25mg rastvor za iv inj.

Dramina C09CA03 Diovan. Valsartan Registar lekova 2011 95 . Valsartan C09CA03 Diovan. 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno).C01DA05 Dilcoran 80. Novartis [panija (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl. 400mg dnevno deca 2 . 2 x 160mgpostinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta.4 x 30 . dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor. Max. 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta.6 sati (vrtoglavica). po potrebi 2 x 80mg. sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 80mg upotreba 2 x 80mg pre jela (ujutro i u podne a najkasnije do 16 sati) paralele Lentonitrat 50 C08DB01 Diltiazem Alkaloid.8 sati (vrtoglavica).5 . Hemofarm (pentaeritritil tetranitrat) antianginalgik strana 470 tabl.50mg ½ . 28 x 40mg.2 x 90mg maksimalna dnevna doza: 480mg paralele Cortiazem retard R06AA02 (BR) Dimigal.100mg ½ . 25 . 50 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba angina pektoris: 3 . 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno). Max. 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 .6 godina: 12. 150mg dnevno paralele Aviomarin. 75mg dnevno 6 .25mg na 6 .100mg na 4 . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg.5 .8 sati (vrtoglavica). Novartis Pharma Stein [vajcarska (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. po potrebi 2 x 80mg. 12. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor.12 godina: 50mg na 6 . Alkaloid (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl.25mg ½ .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. 28 x 40mg. Galenika (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg.60mg ili 2 x 90mg hipertenzija: 3 x 60mg ili 1 .

25 .5 . Fresenius Kabi (L-alanin + L-glutamin) parenteralni nutritiv strana 465 koncentrat za rastvor za inf. 0.2. Schering-Plough Labo.5 . Propofol 1% MCT Fresenius.12 dana fibromi uterusa: 3.5 .4mg/kg/sat.) . Glikosan. 0.4 nedelje lokalna infiltracija: 0.75mg im na 4 nedelje ili 11.75mg/2ml i 11.2ml duboko im svake 2 . Gliclada. zatim 1.75mg na 4 nedelje A10BB09 Diprian.25mg im na 3 meseca (terapiju zapo~eti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa) sterilitet kod `ena: 0. 0.1ml (miozitis i fibrozitis) 96 Registar lekova 2011 . sa produ`enim osloba|anjem im 1 x 3.odrasli: 0.160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze. 1 x (10mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj. 320mg dnevno. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 80mg upotreba 40 . dnevna doza: 2.odrasli: 4 . tokom 10 . brzinom 40mg/10 sekundi .0.5mg/kg odr`avanje anestezije .1mg sc po~ev od drugog dana menstrualnog ciklusa.2.3 .14mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi .12mg/kg/sat .5 .1mg pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. AstraZeneca UK (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj.1ml (burzitis). Belgija (betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat) glukokortikoid 526 suspenzija za inj. Beaufour Ipsen (triptorelin) analog gonadorelina 578 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.odrasli: 0.25mg im na 3 meseca endometrioza: 11.5mg/kg.5 minuta (inicijalno).deca iznad 3 godine: 9 .5ml/kg Max.5ml (tendosinovit).5ml/kg L02AE04 Diphereline. Propofol Lipuro 1%. im ia id 5 x (2mg + 5mg)/ml upotreba sistemska terapija: 1 .6mg L-glutamina) upotreba dnevna doza: 1. sc 7 x 0. najdu`e 3 dana sedacija tokom pripreme za hirur{ke i dijagnosti~ke postupke . Recofol H02AB01 (Z) Diprophos. Hemofarm (gliklazid) oralni antidijabetik 436 tabl.odrasli: 1.deca iznad 3 godine: 2. Glioral N01AX10 (SZ) Diprivan.1mg/kg tokom 1 . podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR.5ml (sinovijalna cista). 10 x 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134.25 .4mg/kg/sat (odr`avanje sedacije) paralele Propofol 1% Fresenius.5 .25mg/2ml upotreba karcinom prostate: 3./inf.B05XB02 (SZ) Dipeptiven. Max.

50mg dnevno (doza odr`avanja). Lipidra. Medico Uno (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. Max. Sortis.5 .5ml Ditevaksal-T za odrasle. 30ij + min. 80mg dnevno paralele Atacor.5mg + 20mg)/ml 30ml upotreba mast: 1 . po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Max. Atoris. pre~i{}eni) Ditevaksal-T. Schering-Plough Labo. 40ij)/0.deca 2 meseca do 7 godina (kod kojih je kontraindikovano davanje DTP ili DtaP): 3 doze po 0.100mg dnevno. 200mg dnevno deca ispod 6 meseci: 3mg/kg dnevno 6 meseci .odrasli i deca iznad 7 godina: 3 doze po 0. 50mg dnevno .edemi: 25 . II i III u razmaku 4 .25mg dnevno (po~etna doza).5ml (I u 2-om mesecu. adsorbovana suspenzija za inj. III doza 6 . 30 x 10mg.5ml do navr{ene 7 godine Ditevaksal-T za odrasle primarna imunizacija . Belgija (betametazon + salicilna kiselina) dermatik strana 500 mast (0. pre~i{}eni + toksoid tetanusa.2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Belosalic C10AA05 Dislipat. Torlak suspenzija za inj. im 10 x 5ml (min.5ml 12 meseci posle tre}e doze druga revakcinacija: 0. Tulip J07AM51 (Z) (toksoid difterije.6 nedelja nakon primene prethodne doze) prva revakcinacija: 0.5ml 5ml upotreba Ditevaksal-T primarna imunizacija . Schering-Plough Francuska Diprosalic. Slaviamed (hidrohlorotiazid) diuretik 473 tabl. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e.hipertenzija: 12.12 godina: 1 . 20 x 25mg upotreba odrasli .2mg/kg dnevno Registar lekova 2011 97 . 25 . 20mg. im 10 x (max.D07BC01 Diprosalic.12 meseci nakon prve doze) revakcinacija: godinu dana posle potpune vakcinacije 558 C03AA03 Diunorm. 30ij + min 40ij)/0.5ml (II doza najmanje 4 nedelje nakon prve doze. Torlak vakcina protiv difterije i tetanusa.5mg + 30mg)/g 15g rastvor za ko`u (0. Max.2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju rastvor za ko`u: 1 .

Jugoremedija film tabl. im.100mg im 1 sat pre operacije .5mg dnevno edem: 5 .deca: 0.10μg/kg u minuti (uobi~ajeno doziranje) J01AA02 (doksiciklin) tetraciklin 532 Doksiciklin. 40mg dnevno C01CA07 (Z) Dobutamin Admeda.deca: 25 . 1 x 250mg/50ml upotreba odrasli: 2. po potrebi ponoviti za 1 .5 .50mg sporo iv. Vibramycin D N02AB02 § (SZ) Dolantin. sanofi aventis (petidin hlorid) opioidni analgetik 606 rastvor za inj. sc im iv 5 x 100mg/2ml upotreba analgezija .2mg/kg im 1 sat pre operacije M01AX05 (BR) (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 Dona.odrasli: 50 . tvrda 5 x 100mg Doksiciklin. po potrebi ponoviti za 4 sata . Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg upotreba 1 x 1500mg na prazan stomak paralele Perigona 98 Registar lekova 2011 . kardiotonik 469 Dobutamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf. Haupt Pharma Wulfing (dobutamin) simpatikomimetik. 5 x 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250 koncentrat za rastvor za inf.5 .50mg sporom iv injekcijom analgezija u aku{erstvu: 50 . zatim 100mg na 24 sata paralele Dovicin.100mg sc.100mg sc ili im. Rottapharm Irska pra{ak za oralni rastvor 4. 20 i 30 x 1500mg Dona. Hemofarm kaps. odnosno 25 .20mg ujutro. Rottapharm Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg Dona.3 sata premedikacija .odrasli: 25 .C03CA04 Diuver. Max. Pliva Hrvatska (torasemid) diuretik strana 474 tabl. 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan). 20 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 2.5 .

Actavis Malta (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti strana 627 film tabl.0.N06DA02 Donecept.0. 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno.15 . odjednom./inf. 10 x 5mg/5ml rastvor za im iv inj. 5 x 50mg/10ml upotreba oralno: 7. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za smirenje. Haupt Pharma Wulfing (dopamin hlorid) simpatikomimetik.0.5mg film tabl. 20 . tokom 4 . se uzima 30 min.premedikacija: 0. Registar lekova 2011 99 . 10mg dnevno paralele Aricept.0. Janssen Pharmaceutica (doripenem) antibiotik . 5 x 50mg/5ml Dopamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf.30 minuta pre anestezije (odrasli). se rastvara u malo vode deca do 6 godina: 4 x 1 tabl./inf. Landex.2mg/kg (odrasli).15mg uve~e pre spavanja. odjednom./inf. 0. zatim pove}ati na 10mg dnevno.uvod u anesteziju: 0. Aricept evess. 5 x 200mg/10ml upotreba 2 . nesanicu kod dece (D4 Cypripedium pubescens + D10 Magnesium carbonikum + D12 Zincum valerianicum) 675 tabl. kardiotonik 469 Dopamin Admeda 50 koncentrat za rastvor za inf.karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf. Tregona. 150 x (10mg + 20mg + 15mg) upotreba tabl. Max. pre jela i polako otapa u ustima. 30 x 15mg (Z) rastvor za im iv inj. 10 x 7.5 .1mg/kg. Roche (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl.08 .15 . 0.2mg/kg (deca) paralele Flormidal. za bebe tabl. Yasnal C01CA04 (Z) Dopamin Admeda. Midazolam Torrex (BR) Dormikind. 5 x 15mg/3ml rastvor za im iv inj.20mg/kg (deca) . po potrebi ponoviti tokom no}i (nesanica). Max. 10 x 500mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 500mg na 8 sati. 15mg na 30 .5μg/kg u minuti (po~etna doza) J01DH04 (SZ) Doribax. trajanje terapije 14 dana N05CD08 Dormicum.6 nedelja.07 .60 minuta pre intervencije (premedikacija) parenteralno .

6 godina: 12. Dimigal 100 Registar lekova 2011 . svake tri nedelje. 25 .12 godina: 50mg na 6 . Sindroxocin R06AA02 (BR) Dramina. 50 .5 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.25mg ½ . tvrda 30 x 500mg upotreba 3 x 500mg posle jela L01DB01 (SZ) (doksorubicin hlorid) citostatik . zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin. 12. tvrda 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan).75mg/m2 na 3 nedelje ili 20mg/m2 dnevno tokom 3 uzastopna dana. Max. Teva Pharmachemie pra{ak za rastvor za iv inj. Vibramycin D C05CX01 Doxi-Hem. 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Doxorubicin-Teva.8 sati (vrtoglavica). Galenika (doksiciklin) tetraciklin strana 532 kaps.90mg/m2 dnevno. 3 uzastopna dana. 75mg dnevno 6 . Hemofarm (kalcijum dobesilat) angioprotektiv 478 kaps.100mg ½ .8 sati (vrtoglavica).100mg na 4 . 150mg dnevno paralele Aviomarin.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.50mg ½ .25mg na 6 . 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 . 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 .6 sati (vrtoglavica). Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 75 . 400mg dnevno deca 2 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD. Jadran Galenski Laboratorij (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl.antibiotik 570 Doxorubicin "Ebewe".5 .J01AA02 Dovicin.

12 godina (20 .6 godina).25 dana ciklusa. Zdravlje (teofilin) bronhospazmolitik 644 kaps. zati na 8 sati 10mg do povla~enja simptoma habitualni poba~aj: 2 x 10mg do 20-te nedelje trudno}e sterilitet usled insuficijencije `utog tela: 10mg dnevno 14 .6 godina (10 .30ml (Max. Portalak G03DB01 Duphaston.odrasli: 15 .500mg deca 2 . 3 dana.20mg/L odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 250 .15ml dnevno. sa produ`enim osloba|anjem 40 x 125mg i 250mg upotreba doziranje je individualno. laksativ 426 oralni rastvor (67%) 10 x 15ml oralni rastvor (67%) 1 x 200ml i 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 .45ml sirupa hroni~na opstipacija .A06AB02 (bisakodil) laksativ strana 426 Dulcolax. 60ml) sirupa u po~etku.25 dana ciklusa ili kontinuirano disfunkcionalna krvarenja: 2 x 10mg od 11 . zatim 5 . tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa dismenoreja: 2 x 10mg od 5 .250mg Registar lekova 2011 101 . 10 . Solvay Holandija (laktuloza) terapija hiperamonijemije. Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 .oralno ili 10mg ujutro rektalno deca iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis.14 godina) paralele Lactulose-MIP. najmanje tokom 6 uzastopnih ciklusa a mo`e se nastaviti i tokom prvih meseci trudno}e 2 x 10mg R03DA04 Durofilin.deca: 5ml dnevno (1 .10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere . 20 x 10mg upotreba endometrioza: 2 . zatim 5ml dnevno (7 .5 . optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 . Solvay Holandija (didrogesteron) gestagen 514 film tabl.15ml sirupa . Delpharm Reims gastrorezistentna tabl.35kg): 2 x 125 . 20 i 30 x 5mg Dulcolax.125mg 6 .25 dana ciklusa. Panlax A06AD11 Duphalac.20kg): 2 x 62.3 x 10mg od 5 .25 dana ciklusa prete}i poba~aj: 40mg odjednom.

Victanyl M03AX01 (Z) Dysport.5cm2 transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) 5mg/21cm2 transdermalni flaster 5 x (75mcg/sat) 7.5mg/10.N02AB03 § Durogesic.25cm2 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) 2. doza je 1000ij 102 Registar lekova 2011 . Janssen Pharmaceutica (fentanil) opioidni analgetik strana 606 transdermalni flaster 5 x (12μg/sat) 1. Max. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Fentanyl.5cm2 transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 10mg/42cm2 upotreba doze se odre|uju individualno.25mg/5. sc im 1 i 2 x 500 LD50j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250ij za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500ij u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno.5mg/31. Fentanyl Torrex. Fentanyl Sandoz. flaster se lepi na intaktnu ko`u. Beaufour Ipsen (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans 596 pra{ak za rastvor za inj.

.

Nycomed (urapidil) antihipertenziv 472 rastvor za iv inj. Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (100μg/dozi) rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (250μg/dozi) upotreba rastvor 100μg .4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije.2 inhalacije. ili infuzijom 2mg/min.4 x 1 inhalacija rastvor 250μg .deca 2 .4 x 1 inhalacija rastvor 250μg . Jugoremedija (ekonazol) D01AC03 krem (1%) 20g i 30g antimikotik 494 505 sprej za ko`u. Ecobec 104 Registar lekova 2011 . tri uzastopna dana R03BA01 Ecobec. najdu`e 7 dana Ecalin. Ecobec Easi Breathe R03BA01 Ecobec Easi Breathe.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije. Max. u po~etku terapije. Max. Ivax Ecobec Easi Breathe. 10 inhalacija dnevno .N06DX01 Ebixa.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . 3 i 6 x 150mg upotreba krem i sprej: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto i blago utrljati vaginalna tabl.2 inhalacije. 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Max.: 1 tabl.. 10 inhalacija dnevno .12 godina: 2 . Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (100μg/dozi) 200 doza rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba rastvor 100μg . rastvor (1%) 50g G01AF05 vaginalna tabl. Ivax Ecobec. (po potrebi ponoviti). pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima.deca 2 . 28 i 56 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno). uve~e.12 godina: 2 ./inf. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobi~ajene doze odr`avanja 9mg/sat. 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte. 5 x 25mg/5ml i 50mg/10ml upotreba 10 . Lundbeck (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl.50mg sporom iv inj. Max. Max 20mg dnevno paralele Memantin Pliva C02CA06 (SZ) Ebrantil.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 .

deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti).4 doze. Max. Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije.5mg. Max. Max. Ecosal Easi Breathe. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 37. Max. Venlax. 5 inhalacija dnevno paralele Aloprol. Lek (vankomicin hlorid) antibiotik 543 427 pra{ak za rastvor za inf. Ventolin J01XA01 A07AA09 Edicin. 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. po potrebi 3 . Ivax Ecosal. Max.odrasli: 0.30 dana starosti). po potrebi 3 . 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 .4 x 1 inhalacija. 10mg/kg na 8 sati (7 . Ecosal. Venlor XR 75 Registar lekova 2011 105 . 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa. 5 inhalacija dnevno paralele Aloprol. 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 75mg i 150mg Efexiva.4 x 2 inhalacije. 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno . Vancomicin. do 10mg/min. Velahibin. 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) . Sandoz Private Limited Indija kaps. Velafax. .4 x 1 inhalacija.2g dnevno podeljeno u 3 .5 . po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. Vancomycin-MIP N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Efectin ER.deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina).odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. Vancotex. 2g dnevno .4 x 2 inhalacije. Max. Spalmotil. Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik strana 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije. pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Kovancin. Spalmotil.R03AC02 Ecosal. Ventolin R03AC02 Ecosal Easi Breathe. Ivax Ecosal Easi Breathe. Wyeth Medica Irska kaps.

Panadol Baby.3 x dnevno ½ . 1 . Bristol Myers Squibb (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl.6 sati): 1 .antimetabolit 568 krem (5%) 5g. Paracetamol Sopharma.4 x 240 500mg (6 .120mg (2 meseca 1 godine). prema potrebi. 1 .4 x 120 . 8 tableta dnevno deca 7 .30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela paralele Depakine L01BC02 Efudix. sa produ`enim osloba|anjem 30 x (145mg + 333mg) upotreba manja merna ka{i~ica sirupa sadr`i 100mg.240mg (1 .3 x dnevno 1 . 16 x 500mg oralni rastvor (30mg/ml) 90ml supozitorija 10 x 80mg i 150mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg . Perfalgan N02BE51 (BR) Efferalgan C.15 godina: 1 . Max. Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 {ume}a tabl. 20g i 40g upotreba solarne keratoze: 1 . a ve}a 200mg odrasli i deca preko 25kg: 20 . Hemofarm (valproinska kiselina) antiepileptik 612 sirup (50mg/ml) 150ml Eftil. Paracetamol.2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 3 . Panadol. Lekadol Plus C N03AG01 Eftil.2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 2 .3 x dnevno 1 .2 tablete. Max.1½ tableta paralele Febricet C.13 godina: 1 . ICN Polfa (fluorouracil) citostatik .6 godina). Hemofarm (valproinska kiselina + natrijum valproat) tabl.1 tableta 13 .12 godina) paralele Febricet.N02BE01 (BR) Efferalgan.4 nedelje superficijalni bazaliomi: 1 . 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. u razmaku od 4 .4 x 60 .6 nedelja 106 Registar lekova 2011 . 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 .1g na 4 sata.

alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf.1%) 15g mast (0. Schering-Plough Italija rastvor za ko`u (0.4g dnevno podeljeno u 3 .800mg dnevno paralele Sulpigut. 1 x 50mg i 100mg koncentrat za rastvor za inf.1%) 20ml upotreba krem i mast: 1 x dnevno krem ili mast namazati u tanakom sloju na obolelo mesto rastvor za ko`u: 1 x dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave L01XA03 (SZ) Eloxatine. 3 . Schering-Plough Labo. Alkaloid (sulpirid) antipsihotik strana 620 (SZR) kaps.3 x 50mg (odrasli) parenteralno: 200 . 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma. ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Oxaliplatin "Ebewe". Oxaliplatin PharmaSwiss. Sulpirid HL03AW.{izofrenija: 2 x 200 . Max. Oxaliplatin Pliva Lachema.1600mg.2 x 10ml deca: 1 . tvrda 30 x 50mg tabl. 2..400mg. im 30 x 100mg/2ml upotreba oralno . Max.3 doze (deca) .2 x 5ml D11AX15 Elidel.1%) 15g Elocom. a 800 . Sinoxal Registar lekova 2011 107 .4 doze. Belgija krem (0. kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli). Pharmanova biljni lek za pove}anje imuniteta (ekstrakt korena ehinacee + tinktura timijana + macerat korena belog sleza) 669 sirup (8.4mg+10mg+332mg)/g 150g upotreba odrasli: 1 . sanofi aventis (oksaliplatin) citostatik .neuroze: 2 . Novartis Pharma Produktions Nema~ka (pimekrolimus) dermatik 502 krem (1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelo mesto do nestanka simptoma D07AC13 (mometazon furoat) kortikosteroid 499 Elocom.5mg/kg dnevno podeljano u 2 .N05AL01 Eglonyl. 12 x 200mg oralni rastvor (25mg/5ml) 120ml rastvor za inj. (BR) Ehido. 1 x (5mg/ml) 10ml i 20ml upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.

humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 24mg dnevno paralele ReQuip. Haemoctin SDH. dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 . MSD Italija (aprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 424 kaps.3 dana paralele Beriate P. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . stepena krvarenja.5mg dnevno (po~etna doza). tvrda 2 x 80mg + 1 x 125mg upotreba prvi dan: 30 min.9mg dnevno podeljeno u 3 doze. po potrebi za 2 nedelje pove}ati dozu na 15mg dnevno 108 Registar lekova 2011 .S01GX06 Emadine. pre po~etka terapije 125mg drugi i tre}i dan: 80mg ujutro N04BC04 Eminens.75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno).5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap u ve`nja~u oka A04AD12 (SZR) Emend. Alcon Couvreur (emedastin difumarat) antihistaminik strana 658 kapi za o~i. iv 1 x 500ij/10ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.40ij/kg u intervalu 2 . rastvor (0.25mg film tabl. 21 x 1mg i 2mg upotreba 0. Koate DVI. 210 x 0. Belupo (ropinirol) antiparkinsonik 616 film tabl. Kedrion (koagulacioni faktor VIII . sa modifikovanim osloba|anjem 28 x 7. Max. tvrda 2 x 80mg kaps. Requip Modutab B02BD02 (SZ) Emoclot. Octanate G04BD10 Emselex.dugotrajna profilaksa: 20 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (darifenacin) spazmolitik 519 tabl. pove}avati po 0.75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno.5mg i 15mg upotreba 7.

20 x 10mg i 20mg Enap. 30.5mg) upotreba 1 tabl. dnevno odjednom paralele Prilenap H. Salutas Pharma tabl.20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele Prilenap C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 EnaHEXAL comp. Lek tabl. Krka tabl.5 x dnevno mazati obolelo mesto infekcije oka: 2 . 20 i 90 x (10mg + 12.C09AA02 (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 EnaHEXAL. 60 i 90 x (20mg + 12. Krka tabl. po potrebi 2 tabl. 20 i 90 x (10mg + 25mg) Enap HL. 10mg i 20mg Enatens. 20 x (20mg + 6mg) tabl. dnevno. Jugoremedija tabl. Max.. 10 . 20 x (20mg + 12. 20 x 5mg. Salutas Pharma tabl.5mg dnevno (po~etna doza). Remedica tabl.5mg) Enap HL. Galenika (bacitracin. 10mg i 20mg Enalapril. 30 x 5mg. 20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza). Prilenap HL S01AA30 Enbecin. 30 x (10mg + 25mg) Enalapril HCT. 20 x 10mg i 20mg Enalapril.5mg) Enap H. Zdravlje tabl. 5 .3mg)/g 5g upotreba infekcije ko`e: 2 . 10mg i 20mg Enalapril. Krka tabl. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. neomicin) antibiotik 652 mast za o~i (500ij + 3. 20. 20 x 10mg i 20mg Enalapril Sandoz.20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja). Krka tabl.3 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka Registar lekova 2011 109 . Zdravlje tabl. PharmaSwiss tabl. 20 x 5mg.

sc 4 x 25mg Enbrel. Endotelon. 2 x nedeljno 25mg C05CA. iv inf 1 x 500mg i 1g upotreba neoplazme (po~etno doziranje): 3 .3 x 50mg L01AA01 (SZ) Endoxan.6mg/kg dnevno (uobi~ajeno).L04AA11 (SZ) (etanercept) imunosupresiv . im 25 x 10μg/0. Max.17 godina: 2 x nedeljno 400mcg/kg. Cemelog BRS Enhancin.5 dana). 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Euvax B J01CR02 Enhancin. sc 4 x 25mg rastvor za inj. GlaxoSmithKline Belgija (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj.5ml rastvor za inj.1g/m2 infuzijom tokom 1 sata. Amoksiklav 2x.4 meseca J07BC01 (Z) Engerix-B.alkiliraju}i agens 566 pra{ak za inj.40mg/kg (u intervalima 10 . Baxter Oncology (ciklofosfamid) citostatik . 21 x (500mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg na 8 sati paralele Amoksiklav. ({pric) sc 4 x 25mg/0. Wyeth Medica Irska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 10 . Augmentin. 20 x 50mg i 150mg upotreba uzima se izme|u obroka veno limfati~ka insuficijencija i limfedem: 2 x 150mg poreme}aj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2 . posle mesec dana II doza. 20 .15mg/kg (u intervalima 2 . jednom mese~no u toku 3 .selektivni strana 584 Enbrel. Amoksiklav Quicktab. Ranbaxy Laboratories (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl. Wyeth Pharmaceuticals pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.. ({pric) sc 4 x 50mg/ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x nedeljno 25mg ili 1 x nedeljno 50mg deca 4 .5ml daje se im po {emi: I doza.20 dana) imunosupresija: 0.5ml i 20μg/ml upotreba odrasli i adolescenti preko 16 godina: 3 doze po 1ml bebe i deca do 16 godina: 3 doze po 0. sanofi aventis (procianodolni oligomeri) venotonik 477 gastrorezistentna tabl.5 . Panklav 110 Registar lekova 2011 .

kad popuste tegobe dati 3 x dnevno 3 kapi C09BA02 Enzix.3 x 100mg (1 .5mg upotreba 1 tabl. D6 Cina.6 godina: 3 kapi na sat. 1 x 10mg pra{ak za rastvor za inf.5mg Enzix duo tabl.90mg/m2. (enalapril) 30 x 20mg + film tabl. najvi{e 6 puta dnevno (akutne tegobe). na 3 nedelje ili 12. (indapamid) 15 x 2. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 film tabl.25mg/m2 na 7 dana. tvrda 30 x 100mg kaps. Bosnalijek (nifuroksazid) antidijaroik strana 427 kaps.: 4 x 200mg deca: 2 . D6 Magnezijum chloratum) homeopatski lek za gr~eve kod beba 675 oralni rastvor (10g+10g+10g+10g+10g)/100g 20ml upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela deca 0 . 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Episindan. tvrda 8 i 16 x 200mg sirup (200mg/5ml) 90ml upotreba odrasli i deca iznad 7 god.6 meseci). (enalapril) 15 x 10mg + film tabl.) (BR) Enterokind.5mg Enzix duo forte tabl. Deutsche Homoopathie-Union (D6 Chamomilla. kumulativna doza 0. D6 Lac defloratum. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. (indapamid) 15 x 2. (indapamid) 15 x 2. D6 Colocynthis.5mg) L01DB03 (SZ) (epirubicin hlorid) citostatik – antibiotik 571 Epirubicin "Ebewe". 4 x 100mg (7 meseci .5 .A07AX03 Enterofuryl. Max.). Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf.2 god. Hemofarm antihipertenziv 485 (enalapril maleat + indapamid) tabl.7 god. 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 .1g/m2 paralele Farmorubicin RD Registar lekova 2011 111 . 3 x 200mg (3 .9 . (enalapril) 30 x 10mg + film tabl. Indapamida (2.

Zdravlje (lamotrigin) antiepileptik strana 613 oralna disperzibilna tabl. u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind.200mg .200mg dnevno u 1 ili 2 doze . 50mg dnevno narednih 14 .monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0. u 5-oj nedelji 50mg dnevno. ({pric) sc iv 6 x 10 000ij/ml stimulator eritropoeze 456 Eprex 1000 Eprex 2000 Eprex 3000 Eprex 4000 Eprex 10000 112 upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije. postepeno pove}avati za 25 . 60 x 150mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 2 x 150mg ili 1 x 300mg deca 3 meseca . zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg. ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0.12 godina) . 30 x 2mg.N03AX09 Epitrigine.15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 . 25mg dnevno narednih 14 dana. 50mg i 100mg tabl. ({pric) sc iv 6 x 2000ij/0. Max.50mg nedeljno.5ml rastvor za inj. ({pric) sc iv 6 x 4000ij/0.15mg/kg prvih 14 dana. pove}ati na 1. Lameptil. Lamal.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 .30 dana.3mg/kg jo{ 14 dana. 300mg dnevno paralele Zeffix B03XA01 (SZ) Eprex.humani rekombinantni eritropoetin) rastvor za inj. Actavis Island Epitrigine. po potrebi dozu pove}avati za 0.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana.monoterapija: 25mg dnevno (po~etno). zatim 25mg narednih 14 dana.5ml rastvor za inj. zatim 2 x 25mg 14 dana. 25mg. 200mg dnevno .kombinovana terapija bez valproata: 0. 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . Lamolep.2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 . postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 .kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana.4ml rastvor za inj. Glaxo Wellcome Velika Britanija Epivir. optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze. do optimalne doze odr`avanja 100 . 30 x 25mg. Lamect. Max. supkutane doze su 20 . ({pric) sc iv 6 x 3000ij/0. 5mg. Lamotrix.5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) . GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) terapija HIV infekcije 551 film tabl.30% ni`e od intravenskih Registar lekova 2011 . zatim 1 x 0. Lamictal.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana. Solaban J05AF05 (SZR) Epivir.3ml rastvor za inj. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 .12 godina: 2 x 4mg/kg.400mg dnevno u 1 ili 2 doze . Lamotral. Lamotrigin. Cilag AG (epoetin alfa .

po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja: 3 x nedeljno 17 .6ml. J01FA01 (eritromicin) makrolidni antibiotik 538 Eritromicin. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg. Losar.8ml i 10000ij/ml rastvor za inj. po~etno. Lotar. svake slede}e nedelje 250mg/m2 tokom 60min. Max 200ij/kg L01XC06 (SZ) Erbitux. doza odr`avanja 25 . (po~etna doza). 20 x 250mg i 500mg Eritromicin. iznad 30kg) hroni~na bubre`na insuficijencija . 3000ij/0.odrasli i deca: 3 x nedeljno 50ij/kg. ispod 10kg) .75ml i 40000ij/ml upotreba primenjuje se iv inj. Srbolek film tabl. po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja za odrasle: 75 .m.300ij/kg tokom nedelju dana doza odr`avanja za decu: 3 x nedeljno 75 . 1 x (5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba lek se daje 1 nedeljno sporom iv inf.6ml. 8000ij/0.odrasli: .8 godina) C09CA01 Erynorm.5ml.B03XA01 (SZ) Eqralys. Losartan. tokom 1 . 30000ij/0. 5000ij/0.150ij/kg (t.anemija kod pacijenata na peritonealnoj hemodijalizi ..100ij/kg (t.: 400mg/m2 tokom 120 min. 2000ij/0. 6000ij/0. Sentor Registar lekova 2011 113 . Max.m.monoklonsko antitelo 573 rastvor za inf. ({pric) iv 1 x 20000ij/0.30kg). po~etno. 1 x (2mg/ml) 50ml rastvor za inf.3 x nedeljno 50ij/kg. Hemofarm film tabl. 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml Eritromicin. 16 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 250 . 10 . 4g dnevno deca: 125mg na 6 sati (do 2 godine).1g na 12 sati.5 . brzina infuzije 10mg/min. po~etno.9ml. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar.anemija kod pacijenata koji nisu na dijalizi .150ij/kg (t.3ml. Hemofarm (epoetin zeta) stimulator eritropoeze strana 456 rastvor za inj.500mg na 6 sati ili 0.odrasli . 60 . Max.m. Jugoremedija film tabl.5 min. Lakea.4ml. ({pric) iv 1 i 6 x 1000ij/0. Lorista.33ij/kg.5ml. Losartic.50ij/kg hroni~na bubre`na insuficijencija . Merck KGaA (cetuksimab) citostatik . hroni~na bubre`na insuficijencija .anemija kod pacijenata na hemodijalizi . 30 . Hemofarm (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. 4000ij/0.2 x nedeljno 50ij/kg. 250mg na 6 sati (2 . Rasoltan. Prelow. LozarEP.

10 x 50mg/5ml Esmeron. Berlin-Chemie oralne kapi./inf. 1 x 1.6mg/kg.6 godina) paralele Gasvan 114 Registar lekova 2011 . 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj.15mg/kg (doza odr`avanja) kontinuiranom infuzijom: 0. deca: 25 kapi pre ili posle podoja (odoj~ad). emulzija 1 x (40mg/ml) 250ml upotreba odrasli i deca preko 6 godina: 3 . kod intravenske anestezije ili 5 . 500mg dnevno.500mg dnevno (doza odr`avanja) D07AC03 Esperson. Jugoremedija (dezoksimetazon) kortikosteroid 499 Esperson krem (0. Organon Holandija rastvor za iv inj./inf./inf.G03AC03 (BR) Escapelle. sanofi aventis (disulfiram) antialkoholik 630 tabl.5 x 25 . emulzija 1 i 3 x (40mg/ml) 30ml oralne kapi. Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv strana 512 tabl. 50 i 100 x 40mg Espumisan L. zatim 1 x 125 . kod inhalacione anestezije N07BB01 Esperal. Max./inf. Organon Irska rastvor za iv inj.6mg/kg. 3 . meka 25. Berlin-Chemie kaps. 10 x 100mg/10ml Esmeron.50 kapi ili 1 .1.10μg/kg/min.2 x 3 .05%) 30g upotreba 2 . 0. postkoitalno (najkasnije do 72 sata) paralele Postinor 2 M03AC09 (SZ) (rokuronijum bromid) miorelaksans 596 Esmeron./inf.4 kaps.9 .5mg upotreba 1 tabl. 10 i 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj.2mg/kg (po~etno).25%) 30g Esperson mite krem (0.3 x dnevno namazati oboleli deo ko`e i blago utrljati A03AX13 (BR) (simetikon) antiflatulent 421 Espumisan. 20 x 500mg upotreba 1 x 500mg tokom 7 dana. Schering-Plough Francuska rastvor za iv inj.25%) 30g Esperson M mast (0. Max. 10 x 100mg/10ml upotreba doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle iv bolus injekcijom: 0.5 x 25 kapi (1 . nastaviti sa 5 . 0.6μg/kg/min.

zatim 10mg dnevno. nezavisno od hrane depresija. (BR) Essentiale forte N. 14 i 28 x 400mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 400mg Registar lekova 2011 115 . Max.14mg/kg ili 140 . 28 x 2mg upotreba 2mg dnevno tokom 28 dana M01AB08 Etodin fort. uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi. po potrebi pove}ati do Max.alkiliraju}i agens 576 kaps. tvrda 30 x 300mg upotreba 3 x 600mg L01XX11 (SZR) Estracyt.1400mg dnevno podeljeno u 2 . sanofi aventis (esencijalni fosfolipidi) hepatoprotektiv 425 kaps.3 doze. Novo Nordisk (estradiol) estrogen 513 film tabl.N06AB10 Esram. 28 x 10mg i 20mg upotreba tablete se mogu deliti. 20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana. Nobel Ilac (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl. opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg. 1 sat pre ili 2 sata posle jela G03CA03 Estrofem. tvrda 100 x 140mg upotreba 7 . 20mg dnevno paralele Cipralex A05BA. Nobel Ilac (etodolak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl. anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani).. Pfizer Italia (estramustin fosfat) citostatik .

Sanofi Pasteur (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta.200μg (doza odr`avanja) hipotireoidizam dece (supstituciona terapija): 12. im 1. 1 x 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss.4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 . 100 . 50μg.50μg/m2 (po~etna doza). Vepesid H03AA01 Euthyrox.. posle mesec dana II doza.200μg dnevno hipotireoidizam odraslih (supstituciona terapija): 25 . tokom 3-5 dana. Sintopozid. 100μg. 75μg.L01CB01 (SZ) (etopozid) citostatik .50mg/m2 tokom 4 .5ml daje se im po {emi: I doza.60 minuta pre doru~ka i drugih lekova. im 1.antimitotik strana 569 Etoposid "Ebewe".4 nedelje za oralnu upotrebu 2.5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 . 10 i 20 x 10μg/0. sa prekidima 2 .50μg (po~etna doza). sporom inf. 125μg i 150μg upotreba lek se uzima 30 . 10 i 20 x 20μg/ml Euvax B pediatric suspenzija za inj. isklju~ivo sa vodom eutiroidna struma i profilaksa relapsa nakon operacije eutiroidne strume: 75 . 10 x 100mg/5ml Etoposide-Teva. tre}eg i petog dana na 3 .4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.5 .4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno. tokom 5 dana. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan.300μg paralele Letrox. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. 50 x 25μg. 1 x 100mg/5ml Etoposide. za 3 .5 dana. Merck KGaA (levotiroksin natrijum) hormon 527 tabl. Tivoral J07BC01 (Z) Euvax B.100mg/m2. tokom 2 . 100 .150μg/m2 (doza odr`avanja) supresivna terapija kod karcinoma tireoidee: 150 . za 3 .5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 3 doze po 1ml novoro|en~ad i deca do 16 godina: 3 doze po 0. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Lastet. 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Engerix-B 116 Registar lekova 2011 . 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima.

4.5mg/24h upotreba oralno .6mg/24h transdermalni flaster 30 x 9. 28 x 60mg upotreba 60mg dnevno nezavisno od jela A11HA03 (BR) Evitol.5mg/24 sata C09DB01 Exforge. 28 x (5mg + 80mg) film tabl. Max. Max.200mg dnevno .uobi~ajena doza odr`avanja: 2 x 1.5mg. za oralnu suspenziju 28 x 125mg. po potrebi posle 4 nedelje dozu pove}ati na 9. 28 x (5mg + 160mg) film tabl. dalje se doza individualno prilago|ava . nadlaktice ili grudi 1 x 4.300mg dnevno malapsorpcija kod abetalipoproteinemije .deca iznad 1 godine: 100mg dnevno N06DA03 (rivastigmin) terapija Alzheimer-ove bolesti 628 Exelon. Max. 30 x 100mg upotreba hemoliti~ka anemija: 300mg dnevno kao antioksidans: 100 .100mg/kg dnevno.odrasli i deca: 50 . tvrda 28 x 1.odrasli: 100 . 28 x (10mg + 160mg) upotreba 1 tabl.5 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (amlodipin + valsartan) antihipertenziv 489 film tabl.30mg/kg dnevno (po~etno). 3mg. 30mg/kg dnevno Registar lekova 2011 117 .6mg. 4g dnevno malapsorpcija kod cisti~ne fibroze . Novartis Pharma Stein [vajcarska transdermalni flaster 30 x 4. dozu odr`avanja pode{avati na 3 .6 meseci za 5 . Eli Lilly (raloksifen hlorid) selektivni modulator estrogenskih receptora strana 518 film tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (deferasiroks) helator gvo`|a 662 tabl.5mg.po~etna doza: 2 x 1. 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 10 .6mg/24 sata (po~etno). Novartis [panija Exforge. dnevno V03AC03 (SZ) Exjade.G03XC01 Evista. Novartis Pharma Francuska oralni rastvor (2mg/ml) 120ml Exelon. Krka (alfa tokoferolacetat) vitamin 442 oblo`ena tabl. Novartis [panija kaps.5mg i 6mg Exelon.10mg/kg dnevno. 12mg dnevno dermalno: flaster se stavlja na intaktnu ko`u le|a.

Belgija (ezetimib) hipolipemik 491 tabl. (SZ) Extraneal. MSD Frosst Iberica film tabl.B05D. 8 dana paralele Arcoxia C10AX09 Ezetrol.. 7 i 28 x 30mg i 60mg film tabl.5% ikodekstrina) upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 .akutni giht: 1 x 120mg.20 minuta M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Exxiv.2. MSD Holandija film tabl. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (ikodekstrin + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) strana 463 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L (7. 7 i 14 x 90mg i 120mg Exxiv. 7 i 14 x 60mg. sa ili bez hrane 118 Registar lekova 2011 .osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg .5L tokom 10 .reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg . Schering-Plough Labo.. 90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina . Max. 28 x 10mg upotreba 10mg dnevno.

.

tokom 4 . Hemofarm film tabl.antibiotik 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Max.9mg dnevno (doza odr`avanja) L01DB03 (SZ) Farmorubicin RD.1g/m2 paralele Epirubicin "Ebewe".90mg/m2. Episindan L02BA03 Faslodex. Galenika (varfarin natrijum) oralni antikoagulans 448 tabl. 30 x 5mg upotreba doziranje je zavisno od protrombinskog vremena. Actavis Italy (epirubicin hlorid) citostatik .9 .A16AB04 (SZ) Fabrazyme. 30 x 20mg i 40mg Famotidin Alkaloid. Genzyme (agalazidaza beta) terapija Fabrijeve bolesti strana 445 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 20 x 20mg film tabl.25mg/m2 na 7 dana. 10 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg.8 nedelja (terapija).5mg) upotreba mast: 2 . 1x5mg i 35mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 1mg/kg svake dve nedelje C05AD04 Faktu. 6mg tokom 2 . 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. na 3 nedelje ili 12. AstraZeneca UK (fulvestrant) citostatik .40mg tokom 6 .5 .2 u toku dana i 1 pre spavanja A02BA03 (famotidin) H2 blokator 419 Famotidin. ({pric) im 1 x 250mg/5ml upotreba rak dojke (samo kod `ena u menopauzi): 250mg na 30 dana 120 Registar lekova 2011 .12 nedelja paralele Quamatel B01AA03 Farin.4 dana zatim 3 . iv 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj. Alkaloid film tabl. najbolje uve~e pre spavanja. po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 .3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 .inhibitor estrogenih receptora 579 rastvor za inj. kumulativna doza 0. iv 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 . dnevnu dozu uzeti odjednom. Nycomed (polikrezulen + cinhokain hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (50mg + 10mg)/g 20g supozitorija 10 x (100mg + 2.

5%) 20g. 10 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 . 1 .3 x dnevno 1 .1g na 4 sata. Panadol Baby. Menarini Manufacturing (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 593 gel (2.12 godina) paralele Efferalgan. 50 blistera po 10 x 500mg (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml supozitorija 5 x 200mg {ume}a tabl. Ketospray HA05BA. Max.6 sati): 1 .240mg (1 . Panadol.4 x 60 . Hemofarm (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl.3 x dnevno ½ . A.4 x 120 . a najdu`e 10 dana paralele Ketonal gel.1 tableta 13 . (BR) Favora Silymarin.4 x 240 500mg (6 .M02AA10 (BR) Fastum. Perfalgan N02BE51 (BR) Febricet C. Max.6 godina). Hemofarm (paracetamol) analgoantipiretik 608 (Z) tabl.1½ tableta paralele Efferalgan C. prema potrebi. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata.2 tablete. Lekadol Plus C Registar lekova 2011 121 . tokom 7.3 x dnevno 1 . 1 .15 godina: 1 . 30g i 50g upotreba 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto.3 x 100mg N02BE01 Febricet.13 godina: 1 . 8 tableta dnevno deca 7 . Belupo biljni hepatoprotektiv (Silybi mariani fructus extractum siccum standardizovani) 669 kaps. tvrda 30 x 150mg ({to odgovara 100mg silimarina) upotreba 150mg ekstrakta sadr`i 100mg silimarina izra`enog kao silibinin 2 . u razmaku od 4 . Paracetamol. Paracetamol Sopharma.120mg (2 meseca 1 godine). 10 i 20 x 500mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg .

inhibitor enzima aromataze 580 Femara. Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/5g nazeba upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. 1 x 1000 FEIBAj/20ml upotreba rastvara~ je voda za inj. Baxter AG (antiinhibitorski kompleks faktora VIII) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za inf. Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl. iv inf im 5 x 100mg gvo`|a/2ml upotreba doza se odre|uje prema deficitu hemoglobina B02BD03 (SZ) Feiba NF.4g dnevno mazati u tankom sloju 122 Registar lekova 2011 . Zdravlje (dekstriferon) antianemik kod sideropeni~ne anemije 455 rastvor za inj.3 x 1 pra{ak Febricet Cold Junior deca: 2 x 1 pra{ak (6 .12 godina).5mg upotreba 2. 3 x 1 pra{ak (10 . 1 x 500 FEIBAj/20ml pra{ak i rastvara~ za inf.5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Lametta. doziranje je individualno. 30 x 2.10 godina). 200 FEIBAj/kg dnevno L02BG04 (letrozol) citostatik .R01BA51 (BR) (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija strana 639 Febricet Cold. zavisi od titra inhibitora uobi~ajeno: 50 . najdu`e 5 dana kontinuirano Febricet Cold odrasli i deca iznad 15 godina: 2 . 30 x 2.100 FEIBAj/kg.1%) 30g upotreba 2 . Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4g Febricet Cold Junior. Novartis Consumer Health (dimetinden maleat) antihistaminik 496 gel (0. Letrozole Medico Uno D04AA13 (BR) Fenistil.5mg Femozol.15 godina) paralele Fervex B03AC01 Fedex. 4 x 1 pra{ak (12 . PharmaSwiss tabl. Max.

8mg/kg dnevno paralele Phenobarbiton C10AB05 Fenolip. optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 . 20 . Hexal transdermalni flaster 5. im iv 5 x (50μg/ml) 2ml i 10ml upotreba parenteralno . 6 meseci (onihomikoza ruku). Janssen Pharmaceutica rastvor za inj. 50μg/sat.deca 2 . 30 x 100mg upotreba doziranje je individualno. 75μg/sat i 100μg/sat N01AH01 (SZ) Fentanyl Torrex. 10 i 20 x 25μg/sat. 1 godine (onihomikoza nogu) Registar lekova 2011 123 .05mg/ml) 2ml i 10ml N02AB03 Fentanyl Sandoz MAT. 50μg/sat. tvrda 30 x 160mg upotreba 1 x 160mg § N01AH01 (Z) (fentanil) opioidni anestetik 602 606 606 602 Fentanyl.odrasli: 2μg/kg (manje hirur{ke intervencije ili postoperativna analgezija). 2 . flaster se lepi na intaktnu ko`u.40μg/ml (60 . im iv 50 x (0. uve~e deca: 5 .180 mikromola/L) odrasli: 50 . 75μg/sat i 100μg/sat N02AB03 Fentanyl Sandoz TTS. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic.N03AA02 § Fenobarbiton.50μg/kg (velike hirur{ke intervencije) .12 godina: 2 .3 μg/kg (indukcija i odr`avanje anestezije) dermalno: doze se odre|uju individualno. Hexal transdermalni flaster 5. Hemofarm [abac (fentikonazol nitrat) antimikotik 494 krem (20mg/g) 15g upotreba 1 x dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3 . Galenika (fenobarbiton) antikonvulziv strana 610 tabl. 10 i 20 x 25μg/sat.20μg/kg (umereno velike hirur{ke intervencije). Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj. PharmaSwiss (fenofibrat) hipolipemik 490 kaps.6 nedelja (dermatomikoze). Victanyl D01AC12 Fentikol.200mg u jednoj dozi.

za `vakanje 30 x 100mg sirup (50mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 100 .100mg (latentan nedostatak gvo`|a) trudnice: 200 .B03AA07 Ferro gradumet. Febricet Cold Junior A09AA02 Festal N. Jugoremedija (pankreatin) digestivni enzimi 430 (BR) oblo`ena tabl. 30 x 105mg gvo`|a upotreba 1 tableta ½ sata pre doru~ka sa dosta te~nosti. Bristol Myers Squibb (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija nazeba 639 granule za oralni rastvor (za decu) 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/3g granule za oralni rastvor (sa {e}erom) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/13.300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 50 . 20 x 192mg (Z) oblo`ena tabl.10 godina). najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 15 godina: 2 . odjednom ili 2 x 1 B03AB05 Ferrum Sandoz.50 (latentan nedostatak gvo`|a) R01BA51 (BR) Fervex.2 tabl.15 godina) paralele Febricet Cold.300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 100 (latentan nedostatak gvo`|a).12 godina: 50 . 3 x sadr`aj 1 kesice (10 .100mg (profilaksa) odoj~ad: 25 . 500 x 192mg upotreba 1 . Galenika (gvo`|e II sulfat) antianemik kod sideropeni~ne anemije strana 454 film tabl. 4 x sadr`aj 1 kesice (12 . po potrebi pove}ati na 2 tablete dnevno. u toku obroka paralele Pankreatin 124 Registar lekova 2011 . 50 . Lek (gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks) antianemik 455 tabl.100mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 25 .1g granule za oralni rastvor (bez {e}era) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4.12 godina).50mg (manifestan nedostatak gvo`|a) deca 1 .3 x sadr`aj 1 kesice deca .95g upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.granule za decu: 2 x sadr`aj 1 kesice (6 .

10 i 20 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 . Zdravlje (te~ni etanolni ekstrakt semena divljeg kestena i kokoca. 300mg dnevno (preko 150mg daje se u podeljenim dozama). Solvay Francuska (fluvoksamin maleat) antidepresiv strana 625 film tabl.100mg uve~e. 30 x 5mg Finpros.N06AB08 Fevarin. 84.7 dana po 25mg do Max. Krka film tabl. 15 i 30 x 100mg upotreba depresija . 30.66Cj)/g 25g i 50g upotreba na 6 .12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Telfast B06AA02 Fibrolan. po potrebi pove}avati do Max.deca iznad 8 godina: 25mg dnevno (po~etno) po potrebi dozu pove}avati na 4 . Lek film tabl. etarsko ulje ruzmarina i lavande) biljni venotonik 672 gel (350mg+20mg+2mg+1mg)/g 45g i 90g upotreba 3 . 200mg dnevno (preko 50mg daje se u 2 doze) R06AX26 Fexofenadine Sandoz. Solvay Holandija Fevarin. 90 i 98 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Proscar. 28.4 x dnevno mazati u tankom sloju Registar lekova 2011 125 . uobi~ajena doza odr`avanja 100mg uve~e opsesivno kompulzivne bolesti .odrasli: doze su iste kao kod depresije a ukoliko nema pobolj{anja u toku 10 nedelja terapiju treba preispitati .primenjuje se isklju~ivo kod odraslih: 50 . Sandoz Private Limited Indija (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl.8 sati mazati ranu u tankom sloju G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate 521 Finasterid Sandoz. Prosterid. Zerlon (BR) Fitoven. Famar Orleans Francuska (fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla) enzimski dermatik 466 mast (1Lj + 6.

Mucosolvan Junior.500mg na 12 ili 24 sata paralele Lebel.11 godina: 1 . Max.2 x 50μg u svaku nozdrvu.5mg (do 2 godine). po potrebi pove}avati najvi{e do 2 x 1mg dnevno deca iznad 4 godine: 2 x 50 . Max. suspenzija (50μg/dozi) 120 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Levoxa R01AD08 Flixonase. Fleet Phospho soda. GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) antiastmatik 643 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (50μg/dozi) 120 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (125μg/dozi) 60 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 60 doza upotreba odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 100 . 400μg dnevno deca 4 . 10 i 20 x 30mg oralni rastvor (15mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 30mg prva 3 dana zatim 2 x 30mg deca: 2 x 7. Berlin-Chemie (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 tabl.250μg. GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) kortikosteroid 639 sprej za nos. 10 x 250mg i 500mg upotreba tabl.5 godina).100μg 126 Registar lekova 2011 .12 godina) paralele Ambroksol. Levomax. 3 x 7.4g + 10. 2 .5mg (2 . Laboratorios Casen Fleet laksativ u (natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat) dijagnostici i hirurgiji 426 oralni rastvor (24. neo bronchol A06AD..8g)/45ml upotreba primenjuje se isklju~ivo kod starijih od 15 godina J01MA12 Flexid. Mucosolvan. se uzimaju nezavisno od jela 250 .R05CB06 (BR) Flavamed.3 x 15mg (6 . 200μg dnevno R03BA05 Flixotide. Lek (levofloksacin) hinolonski antibiotik 543 film tabl.2 x 100μg u svaku nozdrvu.

4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal.5 .15mg uve~e pre spavanja. Tamprost.4 kaps. prva 2 dana. Galenika (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl. Pressing A07FA01 (BR) Flonivin BS.2 kapi na svaki sat. Tamosin. Loratadin. Tamsudil S01AX11 Floxal. Galenika (bacilus subtilis IP 5832) antidijaroik 429 kaps. 20 i 30 x 10mg oralna suspenzija (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . Berlin-Chemie (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps. 30 i 100 x 0. zatim 6 .6 kaps.60 minuta pre intervencije paralele Dormicum. 10. tvrda 16 x 35mg upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 . tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 10.R06AX13 Flonidan. pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps.2 kapi jo{ najmanje 5 a najvi{e 12 dana mast: 3 .60 min. Lek (loratadin) antihistaminik strana 648 tabl. Tamsol. pome{ati sa ~ajem odrasli i deca iznad 3 godine: 4 . dnevno izme|u obroka deca do 3 godine: 3 . po potrebi ponoviti tokom no}i premedikacija: 15mg na 30 . Omsal. Midazolam Torrex G04CA02 Flosin.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor.4mg upotreba 1 x 0. 30 x 15mg upotreba nesanica: 7. Claritine.8 x dnevno 1 . Dr Gerhard Mann (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i (3mg/ml) 5ml mast za o~i (3mg/g) 3g upotreba kapi: 1 . dnevno (sadr`aj kapsule pome{ati sa malo te~nosti) N05CD08 Flormidal.4 x dnevno u konjunktivalnu kesu paralele Uniflox Registar lekova 2011 127 .

Novartis Bangladesh kaps. tvrda 7 x 50mg kaps. Fluimun.12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon. Vaxigrip Junior L02BB01 Flucinom. Stabilanol 128 Registar lekova 2011 .400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca . 100mg i 200mg kaps. 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. Aegis kaps. 1 x (2mg/ml) 100ml Flukonazol.oralno: 50 . zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). ponoviti istu dozu posle 4 .oralno ili infuzijom: 200 .4 nedelje (dermatomikoze). Vaxigrip.antiandrogen 579 tabl. tvrda 1 x 150mg Flumycozal. tvrda 7 x 50mg.400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli . Diflucan. tvrda 1 x 150mg upotreba odrasli . Zdravlje kaps. ({pric) sc im 1 x 0. tvrda 7 x 50mg i 100mg kaps.100mg dnevno. tvrda 7 i 14 x 50mg i 100mg kaps. tvrda 1 x 150mg Fluconal. tvrda 1 x 150mg Flukonazol.5ml upotreba dato doziranje se odnosi na osobe koje nikad nisu bile vakcinisane dok vakcinisani primaju samo jednu dozu odrasli i deca iznad 3 godine: 0. 2 .5ml vakcine.6mg/kg dnevno prvog dana. Nini kaps. tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. 100 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flutasin J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Fluco Sandoz.14 dana (oralna kandidijaza). 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 . 7 . GlaxoSmithKline Nema~ka (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj. Schering-Plough Labo. tvrda 7 x 50mg kaps.6 nedelja paralele Agrippal S1. Hemofarm kaps. ponoviti istu dozu posle 4 .25ml vakcine.J07BB02 (Z) Fluarix. 6 . Belgija (flutamid) citostatik .oralno ili infuzijom: 3 .6 nedelja deca 6 meseci do 3 godine: 0.

Zambon [vajcarska Fluimucil 100 granule za oralni rastvor 30 x 100mg Fluimucil 200 granule za oralni rastvor 30 x 200mg Fluimucil 600 {ume}a tabl. ACC akut J07BB02 (Z) Fluimun. Vaxigrip. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Sindarabin M01AE09 Flugalin.6 godina (izuzetno): 10mg/kg dnevno inhalaciono: 1 .antimetabolit strana 567 Fludara. Fluarix.10 dana paralele ACC. 1 x 50mg/2ml upotreba oralno: 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana. Galenika (flurbiprofen) nesteroidni antireumatik 591 oblo`ena tabl 30 x 50mg i 100mg upotreba oralno: 150 . 10 x 600mg upotreba oralno se uzima posle jela. mukolitik 662 646 Fluimucil.5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0. 20 x 10mg (SZ) pra{ak za rastvor za iv inj.L01BB05 (fludarabin fosfat) citostatik .odrasli: 300 .200mg dnevno podeljeno u vi{e doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima) (acetilcistein) V03AB23 (Z) antidot za paracetamol.2 x sadr`aj nerazbla`ene ampule primeniti pomo}u raspr{iva~a pod pritiskom. 5 x 50mg (SZ) Fludarabine-Teva. Imunolo{ki zavod Zagreb (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa 560 suspenzija za inj.3 x 200mg deca: 2 x 100mg (do 2 godine).deca 6 ./inf. 3 x 100mg (2 . tokom 5 .14 godina) parenteralno . Zambon Italija rastvor za inj. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za iv inj.5ml deca 6 meseci do 3 godine: 0.7 godina).14 godina: 150 ./inf. granule i {ume}e tablete se uzimaju rastvoreno u vodi odrasli i deca iznad 7 godina: 600mg uve~e ili 2 . tokom 6 ciklusa parenteralno se primenjuje bolus injekcijom ili iv infuzijom): 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti.600mg dnevno . Vaxigrip Junior Registar lekova 2011 129 . Genzyme (SZR) film tabl. iv 5 x 300mg/3ml R05CB01 (BR) Fluimucil. svakih 28 dana.300mg dnevno 1 . 2 x 200mg (7 .25ml paralele Agrippal S1. ({pric) sc im 1 x 0.

N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flunirin.600mg/m2 dnevno.25mg (deca 3 . ili 150 .antimetabolit 568 5-Fluorouracil "Ebewe". tvrda 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija). Ebewe Pharma rastvor za iv inj. ukupna dnevna doza obi~no ne prelazi 1g. Galenika kaps.1100mg/m2 dnevno.4 nedelje.750mg/m2 u jednoj dozi. 6 x 10mg upotreba 1 vaginalna tabl./inf. Hemofarm tabl.6 godina). Fluxilan G01AC05 Fluomizin. na 3 . 2 x 0. ili 300 .7mg/L terapija fluorom nije potrebna L01BC02 (SZ) (fluorouracil) citostatik .250mg/m2 dnevno. Teva Pharmachemie rastvor za iv inj. Medico Uno (dekvalinijum hlorid) vaginalni antiinfektiv 504 vaginalna tabl.6mg/L fluora: doze smanjiti na pola. uobi~ajena dnevna doza je 350mg/m2/dan monoterapija . 30 x 20mg Fluoksetin. primene drugih citostatika.60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flusetin. zatim 7 dana pauze 130 Registar lekova 2011 . 1 x (50mg/ml) 5ml i 10ml upotreba doza zavisi od odabranog re`ima.4 nedelje monoterapija . a za vi{e od 0.bolus inj: 400 . Galenika (natrijum fluorid) prevencija karijesa 416 tabl.3mg/L fluora: 1 x 0.3 nedelje kontinuiranom infuzijom. 250 x 0. na 7 dana. 2 . 1 x 1mg (deca iznad 6 godina) ako voda za pi}e sadr`i 0. 60mg dnevno (bulimija).0. 5 dana uzastopno.infuziono: 600 .25mg (deca do 3 godine). Ni Medic kaps. 5 dana.25mg i 100 x 1mg upotreba ako voda za pi}e sadr`i manje od 0. 20 . 5 x (50mg/ml) 5ml i 10ml Fluorouracil Teva. uzastopno na 3 .3 . radioterapije. tvrda 30 x 20mg Flunisan./inf. u ve~e tokom 6 dana A01AA01 (BR) Fluorogal.

zatim 12 . 30 i 90 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flucinom B03BB01 (folna kiselina) antianemik kod megaloblastne anemije 455 Folacin.24 sata podeljeno u vi{e doza. 60mg dnevno (bulimija). Alkaloid (folkodin) antitusik 647 kaps.20mg deca: 2 x 2mg (do 2 godine). Leucovorin Calcium. Sindan Pharma (flutamid) citostatik . 20 .60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flunirin. tvrda 10 i 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija). iv inf) tokom 12 .8mg (2 . 1 x 30mg/10ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im. Sindan Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj. Leucovorin Teva R05DA08 Folkodin Alkaloid. tvrda 20 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10 . 2 x 4 . 1 . Fluoksetin L02BB01 Flutasin.12 godina) Registar lekova 2011 131 . Jadran Galenski Laboratorij tabl. 20 x 5mg Folnak. 20 x 20mg Fluxilan./inf.antiandrogen 579 tabl. Aegis kaps.15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 . iv.2 x 5mg (deca) V03AF03 (SZ) Folcasin.72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe".4x 5mg (odrasli). Nini tabl. Bosnalijek film tabl. 20 x 5mg upotreba 1 .N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flusetin. Flunisan.

100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze./inf. Amlodipin. 10mg dnevno paralele Alopres. Amlodipin PharmaSwiss. Monodipin. Alendronat ICP. Alendronat. Vazotal N01AB06 (SZ) Forane. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss. MSD Italija tabl. Max. 4 i 8 x 70mg Fosamax. Max. Amlogal.C08CA01 Fopin. Sedron H05AA02 Forteo. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Isofluran Nicholas Piramal J01DD02 (Z) Forcas. i osteoporoza zbog produ`ene terapije glukokortikoidima: 20μg dnevno. Amlodil.12 godina: 30 . 1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg . 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. (pen sa ulo{kom) 1 x 28 doza po 20μg/80mcl upotreba osteoporoza kod `ena i mu{karaca.12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 . najdu`e 24 meseca 132 Registar lekova 2011 .60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca .2g na 8 . Eli Lilly (teriparatid) stimulator izgradnje ko{tane mase 529 rastvor za inj. te~nost 100% 1 x 100ml upotreba doziranje je individualno. 6g dnevno paralele Ceftazidim Sandoz M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Forosa. Ufar (amlodipin) antagonist Ca2+ strana 481 tabl. Amlonorm. 2. Hemofarm (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Sandoz film tabl. Tenox. Norvasc. Bonap. Amlopin. Abbott (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju.

/inf.4 sata pre intervencije) M05BB03 (alendronska kiselina + holekalciferol) bisfosfonat 599 Fosavance. zatim 5000ij dnevno tokom 5 . MSD Frosst Iberica tabl. Beaufour Ipsen (makrogol 4000) laksativ strana 426 pra{ak za oralnu suspenziju 4 x 64g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u 1L vode odrasli: 4L jednokratno uve~e pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uve~e i 2L slede}eg jutra 3 . MSD Italija Fosavance. Chiesi Francuska Foster.300ij/kg/dan tokom 10 dana le~enje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120ij/kg na 12 sati.2 udaha G03GA04 (SZR) Fostimon.7 dana (ortopedska hirurgija) le~enje akutnih dubokih venskih tromboza (sc): 1 x dnevno 200ij/kg plu}na embolija: 50ij/kg iv u bolusu. 4 x (70mg + 2800ij) i (70mg + 5600ij) Fosavance. 5000ij na 1 . Ibsa Institut (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Torrex Chiesi Pharma (beklometazon dipropionat + formoterol fumarat) antiastmatik 642 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 120 i 180 doza x (100μg+6μg)/dozi upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . Chiesi Italija Foster. zatim 2500ij dnevno tokom 5 .2ml i 5000ij/0. MSD Holandija tabl. 1 i 10 x 75ij/1ml i 150ij/1ml upotreba 75 .A06AD65 Fortrans. zatim infuzijom 200 .2 sata pre operacije.7 dana (op{ta hirurgija). tokom najmanje 6 dana Registar lekova 2011 133 .2 sata pre operacije.2ml upotreba profilaksa tromboza (sc): 2500ij na 1 .150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Bravelle B01AB04 (SZR) Fragmin. Pfizer Belgium (dalteparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za sc iv inj. nedeljno R03AK07 Foster. 4 x (70mg + 2800ij) upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 tabl. ({pric) sc 10 x 2500ij/0. 10 x 10000ij/ml rastvor za inj.

2. 14 x 250mg Fromilid. Klacid IV. sa modifikovanim osloba|anjem 5 i 10 x 500mg Fromilid uno.0. Laboratorios Menarini (frovatriptan) antimigrenik 610 film tabl. 4 i 6 x 2. tvrda 4. Lekoklar. 3.8 nedelja (Tinea capitis). Klacid. Berlin-Chemie Frovamax. ({pric) sc iv 10 x 3800ij anti Xa/0.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .6ml sc od 1 do 4 postoperativnog dana terapija dubokih venskih tromboza: 85ij/kg na 12 sati. tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca (30 . ({pric) sc iv 2 i 10 x 2850ij anti Xa/0. Klacid MR.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . Krka film tabl. Max.5mg upotreba 2. Tinea cruris). Omicral. 15 i 30 x 100mg upotreba sistemske mikoze . Almac Pharma Frovamax.odrasli: 200 . 14 x 500mg Fromilid Uno. 3 nedelje (keratitis fungalis). tokom najdu`e 10 dana terapija nestabilne angine pektoris: 86ij/kg iv ili 2 x 86ij/kg sc J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Fromilid. Glaxo Wellcome Francuska (nadroparin kalcijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 5mg za 24 sata J02AC02 Funit. 5700ij anti Xa/0. Krka film tabl.500mg na 12 sati. 4 .B01AB06 (SZR) Fraxiparine. Klerimed. po potrebi ponoviti dozu za 2 sata (ako prva doza nema dejstva ne primenjivati drugu).40kg): 250mg na 12 sati Fromilid uno odrasli: 500mg na 24 sata paralele Clarexid.8ml upotreba profilaksa tromboza u hirurgiji: 1 x 0. Lekoklar XL. Slaviamed film tabl.6ml i 7600ij anti Xa/0.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele ItraconEP. sa produ`enim osloba|anjem 7 i 14 x 500mg upotreba Fromilid odrasli: 250 .15 dana (Tinea pedis.3ml rastvor za inj. Nobel Ilac (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. Slaviamed tabl. Prokanazol 134 Registar lekova 2011 .5mg kod akutnog ataka. Zymbaktar N02CC07 Frovamax. 7 . 4 .4ml.2 . Kanazol.

Max. (4mg/min. Roche (enfuvirtid) terapija HIV infekcije 553 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5 .) deca: 0. 2 x 90mg Registar lekova 2011 135 . Max. 20mg dnevno paralele Lasix J05AX07 (SZ) Fuzeon.1. Sopharma (furosemid) diuretik strana 473 rastvor za inj.C03CA01 Furosemide Sopharma.5mg/kg.16 godina: 2 x 2mg/kg. im iv 10 x (10mg/ml) 2ml upotreba odrasli: 20 . sc 60 x (90mg/ml) 12ml upotreba odrasli: 2 x 90mg deca 6 .50mg im ili sporom iv inj.

.

.

4g dnevno podeljeno u 3 doze . Max. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . Salutas Pharma kaps.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . tvrda 20 x 100mg kaps. Artesan Pharma Gabagamma 100 kaps. 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP. Max. 1. tvrda 50 x 300mg i 400mg Gaboton. 300mg i 400mg upotreba epilepsija .1g na 12 sati ili 1g na 24 sata deca do 1 godine: 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati) 1 ./inf.odrasli: 300mg (po~etna doza).12 godina: 25 . tvrda 20 i 50 x 100mg Gabagamma 300 kaps. Neurontin V08CA09 (Z) Gadovist. iv 10 x (1mmol/ml) 30ml upotreba doze zavise od vrste snimanja J01DB05 Galadrox. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg . Max. tvrda 50 x 300mg i 400mg Gabaneural. Bayer Schering Pharma (gadobutrol) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj.4 doze. Max. tvrda 20 i 50 x 100mg.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 .8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gordius. Pliva Hrvatska kaps. 2. Primaceph 138 Registar lekova 2011 .odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg .N03AX12 (gabapentin) antiepileptik strana 614 Gabagamma. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. Galenika (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. Katena. tvrda 20 x 100mg kaps. Galenika (cefadroksil) cefalosporin 535 kaps.1g na 6 .5ml i 15ml rastvor za inj.deca 6 . tvrda 12 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli i deca preko 40kg: 500mg .1.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). ({pric) iv 5 x (1mmol/ml) 7. tvrda 20 i 50 x 300mg Gabagamma 400 kaps. Kern Pharma kaps.12 sati. tvrda 20 i 50 x 400mg Gabalept.6 godina: 250mg na 12 sati iznad 6 godina: 500mg na 12 sati J01DB04 (SZ) Galecef.

Galenika (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl.5ml nultog. 1 x (20mcg + 40μg + 40μg + 20μg)/0.2 godine). 2 x 1mg (iznad 2 godine) B05DB.5ml suspenzija za inj. (SZ) Gambrosol trio.3%) 50g {ampon (1%) 50ml emulzija za ko`u (0.deca 3 .3%) 95ml upotreba pediculosis capitis: kosu oprati Gamex {amponom i na vla`nu utrljati gel.12mg/L (20 .2 x 100 . Galenika (ketotifen) alergoprofilaktik 649 sirup (1mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 x 1 . postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana . odstraniti pranjem.3 godine: 1-og.8 . postupak ponoviti za 8 dana scabies .10 godina: postupak je isti kao kod odraslih ali se kupaju posle 3 sata 1 . 11. 4-og i 6-og dana se ma`e gornji deo tela osim glave i vrata. prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 139 .N03AF01 Galepsin.50mmol/L) odrasli: 1 .20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Karbapin R06AX17 Galitifen. gelom ili emulzijom.5ml upotreba po 0. 2-og. 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 . i kupa za 3 sata J07BM01 (Z) Gardasil. Hemofarm [abac (lindan) antiparazitik 635 gel (0.. ({pric) 1 x (20μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0. za 8 . Gambro Dasco rastvor za peritonealnu dijalizu (glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) 464 Gambrosol trio 10 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L Gambrosol trio 40 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu P03AB02 Gamex. postepeno pove}avati 0. ostaviti 3 dana pa kosu ponovo oprati. 3-eg i 5-og dana se ma`e donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata.6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 .5mg (1 .12 sati ponoviti kupanje. izuzev glave i vrata. MSD Italija vakcina protiv humanog papiloma virusa (vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6.200mg. 16 i 1) 563 suspenzija za inj.odrasli: uve~e posle kupanja namazati celo telo.1.2mg deca: 2 x 0. postupak ponoviti za 8 dana pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana.

10 i 20 x (4% + 0. deca 1 . Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Arsenicum album.5mg/kg. dnevno (akutne tegobe).12 godina: 1 . Pharmacin Holandija (domperidon) antiemetik. Srbolek (simetikon) antiflatulent 421 tabl. stoma~ne tegobe kod dece D4 Okoubaka. B.0.4mg/kg ali ne prelaziti 80mg na dan A03FA03 (BR) Gasvan. posle jela + 1 tabl. stimulator peristaltike 423 tabl. se polako rastapaju u ustima.A02AD01 (BR) antacid (aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid) Gastal.6 x 1 .2 tabl.6 godina: 2 tabl. zatim lekar procenjuje potrebu nastavka terapije odrasli: 3 . 24 i 48 x (450mg + 300mg) upotreba odrasli: 4 .10min.1 godina: 1 tabl. za malu decu se rastvara u vodi deca 0 .4 x 0. D12 Veratum album) 675 tabl. dnevno (akutne tegobe). na sat.2 tabl. Braun (`elatin polisukcinat + natrijum hlorid) zamena za krvnu plazmu 457 rastvor za inf. 2g dnevno deca 6 . inicijalna terapija traje 4 nedelje. A03FA03 Gastroperidon. Max.20mg.7%) 500ml upotreba osmolaritet 274mOsm/L 500ml tokom 1 sata a u akutnim stanjima 500ml se mo`e dati u 5 . tabl. dobro sa`vakati. dok se znaci hipovolemije ne smanje 140 Registar lekova 2011 . 30 x 10mg upotreba uzima se pre jela. uve~e. dobro sa`vakati paralele Espumisan B05AA06 (SZ) Gelofusine. Max 80mg dnevno deca iznad 35kg: 3 . dnevno.4 x 10 . posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 2 tabl. na sat. D6 Croton tiglium. Max 2.25 . najvi{e 6 tabl. Pliva Hrvatska strana 418 tabl. posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 1 tabl. za `vakanje 20 x 80mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 4 x 1 tabl. 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela. deca: ½ doze za odrasle (BR) Gastrokind. najvi{e 12 tabl.

HR07A.0. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Humatrope.7 . 40 x 500mg upotreba 3 . 1 . Norditropin NordiLet Registar lekova 2011 141 .3mg dnevno (0.3mg/1ml i 12mg/1ml upotreba deca . ili 7 nedelja uzastopno. Eli Lilly pra{ak za rastvor za inf.035mg/kg dnevno (0. Sandoz pra{ak za rastvor za inf. 1g i 2g Gemcitabin Sandoz.3ij/m2 dnevno) odrasli . (akutno stanje)..07 . (BR) biljni lek protiv prehlade (etarska ulja eukaliptusa.4 x 1 kaps. Pfizer Belgium (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.supstituciona terapija: 0. 1 x 200mg.14ij/kg dnevno odnosno 1.9ij dnevno).4mg/m2 dnevno {to odgovara 4. uve~e za olak{avanje jutarnjeg iska{ljavanja kod hroni~nog bronhitisa deca ispod 10 godina: ½ doze za odrasle uz konsultaciju pedijatra A02AD.karcinom pankreasa) paralele Gitrabin H01AC01 Genotropin. (hroni~no stanje). Hemofarm (aluminijum magnezijum silikat hidrat) antacid 419 tabl. sc im 1 i 5 x 5.1.0.0.5 x 1 tabl. meka 20 x 300mg upotreba kaps.3ij/m2 dnevno) . Pohl Boskamp strana 669 gastrorezistentna kaps. 2 x 1 kaps.. se uzimaju ½ sata pre jela.05mg/kg dnevno (0.antimetabolit 568 Gemcitabin PharmaSwiss.15 .45 . a poslednja dnevna doza neposredno pre spavanja odrasli i deca iznad 10 godina: 3 . mirte i limuna) GeloMyrtol forte. 1 kaps.0.0mg/m2 dnevno {to je 2 . 1 x 200mg i 1g Gemzar.1ij/kg dnevno odnosno 0.Turner-ov sindrom: 0. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf. i 1 nedelja pauze . slatke narand`e.2 sata posle jela i uve~e pre spavanja L01BC05 (SZ) (gemcitabin hlorid) citostatik . (BR) Gelusil Lac.nedostatak hormona rasta: 0. iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze . 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2.025 .nesitno-}elijski karcinom plu}a.

Zdravlje biljni antiseptik za desni (te~ni etanolni ekstrakt kamilice i `alfije. 30 i 90 x 40mg film tabl./inf. 30 x 80mg i 120mg upotreba 1 .4 puta dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju 498 S01AA11 Gentokulin.3 x dnevno mazati desni HN06DX. Lek upotreba parenteralno . Lek biljni lek za poreme}aj cirkulacije (standardizovani suvi ekstrakt lista Ginkgo biloba) 669 film tabl. Zdravlje im iv inj.2 x 40 . 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin.4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Hydrocyclin (BR) Gingisept. etarsko ulje `alfije) 672 gel za desni (200mg+12mg+8mg)/g 30g upotreba 2 . Pliva Hrvatska (hidrokortizon. (BR) Ginko Sandoz. 10 x 20mg/2ml.J01GB03 (Z) (gentamicin) aminoglikozidni antibiotik strana 541 Gentamicin.1%) 15g Gentamicin.120mg uz obrok 142 Registar lekova 2011 . 40mg/2ml.3%) 10ml upotreba 1 . 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml D06AX07 (Rp) mast (0.4 sata D07CA01 Geokorton.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2 .deca: 3mg/kg na 12 sati (do 14 dana). 2mg/kg na 8 sati (14 dana do 12 godina) lokalno: 2 ./inf. Hemofarm (gentamicin sulfat) aminoglikozidni antibiotik 652 kapi za o~i (0.odrasli: 2 .5mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze (na 8 sati) . 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin Sandoz. Galenika rastvor za im iv inj. Hemofarm rastvor za im iv inj. oksitetraciklin) dermatik 500 mast (10mg + 3mg)/g 20g upotreba 2 ./inf.

2 x dnevno po 1 kap paralele Timadren.3 x 1 tabl. ili 7 nedelja uzastopno. dnevno tokom 7 dana G01AF04 Gino Daktanol. dnevno paralele Glucovance Registar lekova 2011 143 . tvrda 30 x (14mg + 300mg + 300mg) upotreba venolimfati~na insuficijencija: 2 x 1 kaps.nesitno-}elijski karcinom plu}a. uklju~uju}i i dane menstruacije L01BC05 (SZ) (SZ) Gitrabin. Gemzar S01ED01 Glaumol.4 kaps. Timolol Alkaloid. akutni napad hemoroida: 3 .5mg) upotreba 1 . 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2. uve~e tokom 7 dana. Max 6 tabl.C05CA54 (BR) Ginkor fort. Unitimolol A10BD02 Glibomet. i 1 nedelja pauze . 40 i 60 x (400mg + 2. Berlin-Chemie (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl. Sindan Pharma (gemcitabin hlorid) citostatik . Actavis Italy Gitrabin. Galenika (mikonazol) antimikotik 505 vagitorija 7 x 200mg upotreba 1 vaginalna tabl.antimetabolit 568 pra{ak za rastvor za inf. uz obrok. Gemcitabin Sandoz.karcinom pankreasa) paralele Gemcitabin PharmaSwiss. iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze . Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba + trokserutin + heptaminol hlorid) venoprotektiv strana 477 kaps. Galenika (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (5mg/ml) 5ml upotreba 1 .

30 x 80mg Glioral. Galenika tabl. Meglimid. 3mg. Nini tabl. mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest MDS/MPD.HML: 340mg/m2 (izuzetno 570mg/m2) dnevno. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . hipereozinofilni sindrom HES i/ili hroni~na eozinofilna leukemija CEL.GIST adjuvantna terapija nakon resekcije: 400mg dnevno . Dibiglim. sa produ`enim osloba|anjem 30. novodijagnostifikovana Filadelfija hromozom pozitivna akutna limfoblastnamleukemija . 30 x 2mg. Max. 6mg dnevno paralele Aglimex.GIST. Novartis Pharma Stein [vajcarska (imatinib mesilat) citostatik . 2mg. 60 x 100mg film tabl.A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik strana 436 Gliclada. 4mg i 6mg Gliprex.Ph+ALL: 600mg dnevno . 30 x 1mg.HML ubrzana faza ili blastna kriza: 600mg dnevno. 800mg 144 Registar lekova 2011 .HES i/ili CEL: 100 . 800mg podeljeno u 2 doze .DFSP: 800mg dnevno deca iznad 2 godine . gastrointestinalni stromalni tumori . Amaryl.120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi Glikosan i Glioral 40 . Trical L01XE01 Glivec.MDS/MPD: 400mg dnevno . Max.400mg dnevno . tvrda 120 x 100mg film tabl. Medico Uno tabl. neresektabilni dermatofibrosarkom pro tuberans DFSP) odrasli . Slaviamed tabl.2 nedelje po 1mg do Max.160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze.Ph+ALL i relapsna/refraktorna Ph+ALL. Diprian A10BB12 (glimepirid) oralni antidijabetik 437 Glimepirid. 320mg dnevno.HML hroni~na faza: 400mg dnevno . Max. Krka tabl. 60 i 90 x 30mg Glikosan.inhibitor protein kinaze 574 kaps. 30 x 400mg upotreba lek se daje uz obrok sa punom ~a{om vode a doziranje zavisi od stadijuma bolesti i indikacije (hroni~na mijeloidna leukemija .GIST neoperabilan ili metastatski: 400mg dnevno . 30 x 80mg upotreba Gliclada 30 .HML. podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR. Limeral.

Braun Glucose 5% rastvor za inf. 30 x 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok odrasli deca iznad 10 godina: 1 x 500mg ili 850mg (po~etno). zatim postepeno pove}avati do 1.7g dnevno podeljeno u 2 . 2g dnevno (deca i adolescenti) ili 3g dnevno (odrasli) podeljeno u 2 .30ml/kg dnevno (deca) Registar lekova 2011 145 . B. Zdravlje (SZ) rastvor za inf. 200cal/L) (SZ) rastvor za inf. po potrebi ponoviti za 10 minuta (odrasli).5g ili 1.60ml/kg dnevno (deca) infuzija 10%: do 2L dnevno (odrasli). Hemofarm rastvor za inf. Merck Sante (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. po potrebi posle 6 . Tefor B05BA03 (Z) (glukoza) parenteralni nutritiv 459 Glucose. Novo Nordisk (glukagon) antagonist insulina strana 528 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.5mg/sat (deca) A10BF01 Glucobay.1mg. 10 . 30 x 50mg i 100mg upotreba uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane 50mg dnevno (po~etno). 200cal/L) rastvor za inf. Max. (5%) 49 x 100ml (277mOsm/L. Siofor. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2 . 200cal/L) Glucose 10% rastvor za inf.10mg iv. Metformin. Bayer Schering Pharma (akarboza) oralni antidijabetik 437 tabl.150μg/kg iv. 200cal/L) Glucosi infundibile.10mg/sat (odrasli). 15 .3 doze paralele Gluformin. 20 x (5%) 100ml (277mOsm/L. Fresenius Kabi rastvor za inf. 200cal/L) rastvor za inf.H04AA01 GlucaGen HypoKit. 10 x (10%) 500ml i 1000ml (555mOsm/L. 10 x (5%) 500ml i 1000ml (277mOsm/L. 50 x 500mg film tabl.3 doze. pove}ati na 3 x 50mg. 400cal/L) Glucose 5% Fresenius. 400cal/L) Glucosi infundibile. hipoglikemija: 0.20μg/kg (deca) trovanje beta-blokatorima: 5 . (10%) 500ml (555mOsm/L. (5%) 250ml i 500ml (277mOsm/L. 30 . (10%) 500ml (555mOsm/L. sc im iv 1 x 1mg/1ml upotreba rastvara~ je voda za inj.8 nedelja pove}ati na 3 x 100mg. 600mg dnevno A10BA02 Glucophage. Max. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1 . 50 . Metfogamma. 400cal/L) upotreba infuzija 5%: do 2L dnevno (odrasli). 200cal/L) rastvor za inf. (5%) 500ml (277mOsm/L.5 . (5%) 20 x 500ml (277mOsm/L.

sa produ`enim osloba|anjem 30 x 5mg i 10mg upotreba 5mg uz doru~ak. Metformin. (500mg + 2. Metfogamma. najdu`e 72 sata G03GA05 Gonal F. Siofor. Max..3 x 1 tabl. sc 1 x 1050ij/1.5ml Gonal F 1050 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.5mg) film tabl. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 900ij/1.75ml Gonal F 450 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 300ij/0. 30 x (500mg + 2.5mg) ili 3 tabl. Tefor H01BA04 (SZ) Glypressin.75ml Gonal F 900 rastvor za inj. Merck Sante (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl. Merck Serono (folitropin alfa) hormon 516 Gonal F 75 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.5ml Gonal F 450 rastvor za inj. sc 1 x 450ij/0. 30 x 500mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 . Max.A10BB07 Glucotrol XL. Ferring International (terlipresin) vazokonstriktor. analog vazopresina 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Hemofarm (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage.6 sati 1 . Pfizer Francuska (glipizid) oralni antidijabetik strana 436 tabl. iv 5 x 1mg/5ml upotreba 2mg (po~etno). 20mg dnevno A10BD02 Glucovance. zatim na 4 .2mg dok se ne postigne kontrola krvarenja. zavisno od klini~kog odgovora 146 Registar lekova 2011 .3 x 500mg. Max dnevno 6 tabl.75ml upotreba doziranje je individualno. 30 x (500mg + 5mg) upotreba 1 . (500mg + 5mg) paralele Glibomet A10BA02 Gluformin. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 450ij/0. sc 1 x 75ij/1ml Gonal F 300 rastvor za inj.

5mg (deca 4 .2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). tvrda 50 x 300mg i 400mg upotreba epilepsija . uve~e.12 godina: 25 . 3 x 0.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol .odrasli: 300mg (po~etna doza). Gabaneural. zatim 1 .0.125 .deca 6 . 1.03mg+108CFU) upotreba atrofi~ki vaginitis: 1 .4g dnevno podeljeno u 3 doze . Max. tokom 6 . po potrebi nastaviti 3 x 1 kaps. tokom 7 dana.N03AX12 Gordius. 20 x 50mg upotreba 3 x 50 .12 dana postmenopauzalni vaginalni sekret: 1 vagnalna tabl. Gedeon Richter (gabapentin) antiepileptik strana 614 kaps. uve~e.25mg (deca ispod 4 godine) G03CA.5mg tek po{to je aktivnost uterusa suprimirana astma: 3 x 0. Gabalept. Alkaloid (heksoprenalin sulfat) tokolitik. (SZR) R03CC05 Gynipral.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma.10 godina). Katena.. G02CA. Egis Pharmaceuticals (tofizopam) anksiolitik 622 tabl. Gaboton.2 vaginalne tabl.0. 3 x 0. bronhodilatator 508 644 tabl. 6 x (0. tvrda 10 x (200mg + 150mg + 25mg + 2. Max. 2. (po~etno).2 vaginalna tabl.100mg R06AB54 (BR) Grippostad C. Neurontin N05BA23 Grandaxin. 20 x 0.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg.1mg (odrasli).5mg) upotreba 3 x 2 kaps. nedeljno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 147 . Gynoflor. Hemofarm terapija nazeba (paracetamol + askorbinska kiselina + kofein + hlorfenamin maleat) 648 kaps.5mg upotreba prevremeni poro|aj: 4 x 0.25 .5 .. Cemelog BRS (estriol + lactobacillus acidophilus) terapija atrofi~nog vaginitisa 513 vaginalna tabl.1.

.

.

/inf.4 dana paralele Aimafix.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik strana 454 Haemate P 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . zavisi od stepena nedostatka faktora IX./inf. 1 x (250ij + 600ij)/5ml Haemate P 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 1 x 500ij/5ml Haemonine 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Berinin P 600. 1 x (500ij + 1200ij)/10ml Haemate P 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.40ij/kg u intervalu 2 . Octanine F 150 Registar lekova 2011 . iv 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Wilate B02BD02 (SZ) Haemoctin SDH.40ij/kg u intervalu 3 . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Immunate. 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 .humani) hemostatik 453 Haemonine 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.dugotrajna terapija krvarenja: 20 ./inf. 1 x (1000ij + 2400ij)/15ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. stepena krvarenja. iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.dugotrajna profilaksa: 20 .B02BD06 (SZR) Haemate P. 1 x 250ij/5ml Haemonine 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. stepena krvarenja. iv 1 x 250ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Emoclot. CSL Behring (koagulacioni faktor VIII . Biotest (koagulacioni faktor VIII . izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B .3 dana paralele Beriate P./inf. Octanate B02BD04 (SZ) Haemonine. Immunine./inf./inf. Biotest (koagulacioni faktor IX . Koate DVI.

podeljeno u 2 .2% (deca i odrasli) Registar lekova 2011 151 .150mg/kg/dan parenteralno . te~nost 5 x 50ml upotreba indukcija anestezije: koncentraciju postepeno pove}avati na 2 . Max.{izofrenija i druge psihoze: 50mg na 4 nedelje (uobi~ajeno). 300mg na 4 nedelje N06AB06 Halea. Tragal. 30 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg.5mg (po~etno). Krka tabl. Max.odrasli: 2 .N05AD01 (haloperidol) antipsihotik strana 618 Haldol. Max. Zoloft N01AB01 (SZ) Halotan.2% (deca) u kiseoniku ili sme{i azot suboksida i kiseonika odr`avanje anestezije: 0. Belupo (sertralin) antidepresiv 625 film tabl.05mg/kg/dan.5 .10mg. po potrebi ponoviti 1 . Krka (Z) rastvor za inj. Sertiva. sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 50mg/ml Haloperidol. Zdravlje tabl.3 doze. im 10 x 5mg/ml Haldol Depo. Sertralin. Luxeta. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 25 x 2mg i 30 x 10mg Haloperidol. Sidata.3 x 0.akutne psihoze i povra}anje: 5 . 60 . 25 x 2mg i 30 x 10mg upotreba oralno . Setaloft. 1 . Serlift.15mg dnevno podeljeno u vi{e doza (doza odr`avanja) . po potrebi ponoviti posle 2 nedelje.100mg dnevno.12 godina: 0. Hemofarm tabl.100mg dnevno paralele Asentra.deca 3 .5 . 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . 25 x 2mg i 30 x 10mg (Z) rastvor za inj.0. Sertralin ICP. 0.025 .5 .2 puta u toku 24 sata . Jugoremedija (halotan) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju.4% (odrasli) ili 1.

4mg dnevno Helex SR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0.5L).294g+6. po potrebi dozu pove}ati do Max.1mg. 0. (bo~ica) im 1 x 720 EL.4mg paralele Ksalol.4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 . Xanax XR.5mg. 1 kaps. Zolarem 152 Registar lekova 2011 .0.45ml/kg dnevno (2.5 . revakcinacija za 6 . Zdravlje rastvor za inf. dnevno N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Helex.25g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 30 . 1mg i 2mg upotreba Helex anksioznost: 3 x 0.5 . po potrebi dozu pove}avati na 3 . u urgentnim stanjima) paralele Compound sodium lactate J07BC02 (Z) Havrix. ({pric) im 1 x 720 EL.373+0.j/0.25mg. prose~no 60 kapi/min.j paralele Avaxim 160 U B03AA02 Heferol.j deca 1 do 15 godina: 720 EL.B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) strana 463 Hartmanov rastvor. 4. Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita rastvor za inf. (6g+0. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.j/0.j .primarna imunizacija.12 meseci sa 1440 EL.primarna imunizacija.276g)/L 500ml (276mOsm/L) Hartmanov rastvor.373+0. dnevno (profilaksa) deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kaps.25 . (terapija).5mg i 1mg Helex SR.5mg. Alkaloid (gvo`|e II fumarat) antianemik kod sideropeni~ne anemije 454 kaps.5ml (za decu) suspenzija za inj. revakcinacija za 6 .j/ml (za odrasle) suspenzija za inj. 30 x 0.5ml (za decu) suspenzija za inj. (bo~ica) im 1 x 1440 EL. Xanax. Krka tabl.j/ml (za odrasle) upotreba odrasli: 1440 EL.5mg (po~etno).294g+3. (6. Krka tabl.02g+0. tvrda 30 x 350mg (115mg gvo`|a) upotreba odrasli: 2 x dnevno 1 kaps.5mg.5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0. Max. 180 kapi/min. 4mg dnevno depresija: 3 x 0. (Max.2 x 1. GlaxoSmithKline Belgija (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj.j .12 meseci sa 720 EL. Max. ({pric) im 1 x 1440 EL.

5mg) upotreba 1 tabl.25kg). Sumamed Registar lekova 2011 153 . 20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5 . rastvor (0. Hemofarm (kvinapril) ACE inhibitor 484 film tabl. 10 . tvrda 6 x 250mg film tabl.2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 .5%) 10ml upotreba 3 x 1 .5mg dnevno (po~etna doza). Isopto Tears S01GA01 Hemokulin.4 sata C09AA06 Hemokvin.S01KA02 (BR) Hemodrops. Azax. Hemofarm (kvinapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. 20 x (20mg + 12. 1 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno . Hemofarm (hipromeloza) ve{ta~ke suze strana 658 kapi za o~i. Hemofarm (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 kaps. Azitromicin Sandoz. rastvor (0. Max.03%) 10ml upotreba 1 . Azibiot.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac.40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril. 80mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 .35kg). 400mg dnevno tokm 3 dana (36 .5 . 40mg dnevno C09BA06 Hemokvin plus.20mg dnevno (doza odr`avanja). (doza odr`avanja). najbolje ujutru) J01FA10 Hemomycin.odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan. 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml i (200mg/5ml) 20ml (Z) pra{ak za rastvor za inf. Max. dnevno (uvek u isto vreme. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana . Hemofarm (nafazolin) oftalmik 657 kapi za o~i.10mg dnevno (po~etna doza). 20 .deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 .

2 tabl. dnevno (uobi~ajeno doziranje) kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 . Galenika (heparin natrijum.20 000ij na 12 sati deca i odrasli male telesne mase: 5000ij iv bolusom. (BR) Hepalip forte. Bosnalijek hepatoprotektiv 425 (esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin + riboflavin + tiamin + tokoferol acetat) kaps. Merz Pharmaceuticals (L-ornitin-L-aspartat) hepatoprotektiv 425 granule za oralni rastvor 30 x 3g (Z) koncentrat za rastvor za inf.4 x dnevno mazati u tankom sloju bez utrljavanja. nastaviti kontinuiranom inf. po potrebi pove}ati do 4 tabl. Galenika (heparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za iv inj.6g parenteralno: do 20g dnevno.25ml upotreba odrasli .tromboze dubokih vena i plu}na embolija: 5000ij iv bolusom..5mg)/g 40g upotreba 2 . Hepa-Merz.2 tabl. dnevno A05BA. 10 x 25000ij/5ml rastvor za inj.3 x 3 . ({pric) sc 5 x 5000ij/0. 40 x (5mg + 50mg) upotreba arterijska hipertenzija: 1 . (prva dva meseca). terapija traje naj~e{}e 1 .25ij/kg/sat ili sc 250ij/kg na 12 sati 154 Registar lekova 2011 . 1000 .2 nedelje..3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati C05BA53 (BR) Hepan. brzina infuzije 5g/sat A05BA. nastaviti kontinuiranom inf. zatim doza odr`avanja: 3 x 1 kaps. a u hroni~nim stanjima vi{e nedelja B01AB01 (SZ) Heparin. Hemofarm (amilorid + hidrohlorotiazid) diuretik strana 475 tabl. tvrda 30 x (300mg + 30mg + 6mg + 6mg + 6mg + 6mg) upotreba 3 x 2 kaps. dnevno (po~etna doza). C05BA53 (BR) Hepalpan. Jadran Galenski Laboratorij (heparin natrijum + dekspantenol) antitromboflebitik 477 gel (500ij +5mg)/g 50g upotreba 2 . 5 x 5000ij/ml rastvor za iv inj. dekspantenol) antitromboflebitik 477 krem (300ij +4mg)/g 40g gel (300ij + 2.2000ij/sat ili sc 15 000 ./inf./inf.C03EA01 Hemopres. 10 x 5g/10ml upotreba oralno: 1 . Max. 15 .

doza za odrasle 18.72 sata imunoprofilaksa hepatitisa B kod pacijenata na hemodijalizi: 8 .4 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . 1 x 440mg/20ml upotreba preporu~ena po~etna udarna doza: 4mg/kg iv infuzijom tokom 90 minuta preporu~ena sedmi~na doza odr`avanja: 2mg/kg iv infuzijom tokom 30 minuta Registar lekova 2011 155 . 10ml i 40ml upotreba imunoprofilaksa hepatitisa B kod slu~ajnog izlaganja neimunizovanih osoba: 500ij {to je mogu}e pre u okviru 24 . Aminosteril N-Hepa 8.75ml/kg dnevno paralele Aminosol. Hemofarm (heparin natrijum) antitromboflebitik 476 Hepathrombin 30000 gel (300ij/g) 40g Hepathrombin 30000 mast (300ij/g) 40g Hepathrombin 50000 gel (500ij/g) 40g Hepathrombin 50000 mast (500ij/g) 40g upotreba 2 . Aminoven.4%. Hemofarm (aminokiseline) parenteralni nutritiv strana 460 rastvor za inf. Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B C05BA03 (BR) Hepathrombin.7mg + 30mg) upotreba mast: 2 .humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 koncentrat za rastvor za inf.monoklonsko antitelo 573 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. Vaminolact J06BB04 (Z) Hepatect CP. pri ro|enju ili {to je mogu}e pre: 30 .100ij/kg paralele ImmunoHBs. Hemofarm (heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol) antihemoroidalija 476 rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g 20g supozitorija 10 x (120ij + 1.3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati paralele Lioton 1000 C05AA04 (BR) Hepathrombin H. Max 500ij svaka 2 meseca do serokonverzije posle vakcinacije novoro|en~e ~ija majka je nosilac hepatitis B virusa.12ij/kg. Biotest (hepatitis B imunoglobulin . Roche (trastuzumab) citostatik . 1 x (50ij/ml) 2ml.B05BA01 (SZ) Hepasol 8%. Max. (8%) 500ml upotreba doziranje je individualno.2 x dnevno L01XC03 (SZ) Herceptin.

13 meseci: 3 doze po 0. 20 x 200mg upotreba holecistopatije. Hemofarm (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf./inf.B05AA07 (SZ) Hetasorb.500mg po potrebi ponavljati na 2. smetnje u varenju: 3 x 200 . 100mg dnevno (deca 6 .9%) 500ml Hetasorb 10% rastvor za inf.deca 2 .5ml upotreba primarna imunizacija . 2 x 30mg/10ml upotreba 15 .9%) 500ml upotreba doziranje individualno zavisno od indikacije i starosti bolesnika A01AB12 (BR) Hexoral.400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Mendiaxon 156 Registar lekova 2011 .72 sata deca (iv infuzijom): 25mg dnevno (deca do 1 godine).9% benzil alkohola odrasli: 100 . 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia.5ml paralele Act-HIB M05BA03 (SZ) Hidensil. (6% + 0. 50mg dnevno (deca 1 . Hemofarm (hidroksietil skrob + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 457 Hetasorb 6% rastvor za inf. sc im 1 x 10μg/0.12 godina) A05AX02 Himekromon. influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) 557 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5 godina).5ml u intervalu od 4 do 8 nedelja izme|u pojedina~nih doza iznad 13 meseci: 1 x 0. Zdravlje (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom J07AG01 (Z) Hiberix. 1 x 100mg/2ml i 500mg/4ml upotreba rastvara~ sadr`i 0.4 dana. Max. sc im 1 i 100 x 10μg/0. Hemofarm (heksetidin) stomatoantiseptik 417 rastvor za usnu sluzoko`u (1mg/ml) 200ml upotreba 2 x dnevno 1 ka{iku nerazbla`enog rastvora dr`ati u ustima ½ minuta i ispljunuti. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv H. Pamitor H02AB09 (Z) Hidrokortizon.5ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 . (10% + 0. 4 ili 6 sati najdu`e tokom 48 . Hemofarm (hidrokortizon) glukokortikoid 527 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj.

Vasilip.S01AA01 (hloramfenikol) antibiotik strana 652 Hloramfenikol Alkaloid. a zatim u re|im intervalima paralele Chloramphenicol C10AA01 Hollesta. 1 x 500mg.6mg+3mg+0. tokom 5 uzastopnih dana (ukupna doza po ciklusu 150 .. Alkaloid mast za o~i (1%) 5g Hloramkol. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 1g i 2mg upotreba doziranje je individualno. Alkaloid Beograd (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl.6mg+1mg) Holyoplant Septogal bez {e}era lozenga 30 x (1mg+0+3mg+0. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.kontinuiranom infuzijom tokom 24 sata: 125mg/kg (ukupna doza po ciklusu ne sme da pre|e 200mg/kg) D08AX. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Simvax. (BR) Holyplant Septogal. Baxter Oncology (ifosfamid) citostatik . Jadran Galenski Laboratorij lokalni antiseptik (benzalkonijum hlorid + timol + levomentol + etarsko ulje eukaliptusa i nane) 501 lozenga 30 x (1mg+0.infuzijom tokom 30 min. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. . 30 x 10mg.60mg/kg dnevno.300mg/kg) . Simvastatin. Zocor L01AA06 (SZ) Holoxan.3 sata Registar lekova 2011 157 . 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza).2 sata: 30 . Hemofarm mast za o~i (1%) 5g kapi za o~i (0. Simvastatin ICP.6mg+1mg) upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 1 lozenga na 2 .5%) 10ml upotreba mast ili kapi nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. zavisno od op{teg stanja bolesnika i krvne slike uobi~ajeno kod monoterapije . Simva Sandoz.alkiliraju}i agens 566 pra{ak za rastvor za inf. Simvabel. Simvor.

dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok A10AD04 (insulin lispro: rastvor 25% + protaminska suspenzija 75%) analog humanog insulina Humalog Mix25. zavisi od telesne mase bolesnika. (20%) 50ml Humani albumin 20% Biotest. Eli Lilly suspenzija za inj. 1 x (20%) 50ml Human albumin 20% Baxter. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 B05AA01 (SZ) (albumin . Octapharma rastvor za inf. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno. Eli Lilly rastvor za inj. Eli Lilly rastvor za inj.lispro) analog humanog insulina strana 434 Humalog.humani) nadoknada plazme 457 Human albumin. (20%) 50ml i 100ml Human albumin 20% Behring. Eli Lilly rastvor za inj. 1 x (5%) 250ml rastvor za inf. Eli Lilly suspenzija za inj. (ulo`ak) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog Pen. Ljudski albumin 20%. malo soli. Baxter AG rastvor za inf. (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix25 KwikPen. Uman Albumin 158 Registar lekova 2011 .A10AB04 (insulin . Plasbumin 20. Eli Lilly suspenzija za inj. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 A10AD04 (insulin lispro: rastvor 50% + protaminska suspenzija 50%) analog humanog insulina Humalog Mix50. Biotest rastvor za inf. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). (pen sa ulo{kom) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog KwikPen. (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix50 KwikPen. Eli Lilly suspenzija za inj. CSL Behring rastvor za inf. 1 x (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno.

Eli Lilly (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak (u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rastvor inj.3ij/m2 dnevno) odrasli . terapija odr`avanja je 40mg na 2 nedelje A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Humulin M3.025 .0.80mg. ({pric) sc 2 x 40mg/0.0.humani) specifi~ni imunoglobulin strana 556 rastvor za inj. posle 2 nedelje 40 . Eli Lilly suspenzija za inj. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane. Abbott (adalimumab) imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i Kronove bolesti 586 rastvor za inj.odrasli: 80 . ankiloziraju}i spondilitis .nedostatak hormona rasta: 0.J06BB05 (Z) Humani antirabijski imunoglobulin.160mg po~etno.0. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin.035mg/kg dnevno (0.15 . a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Imogam Rabies.45 .odrasli: 40mg na 2 nedelje Kronova bolest .400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no.7 . Imunoglobulin (ljudski) za i. ITK Srbije (rabies imunoglobulin . im 1 x (100ij/ml) 1ml.0mg/m2 dnevno {to je 2 .4mg/m2 dnevno {to odgovara 4.1ij/kg dnevno odnosno 0.3mg dnevno (0.4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 .05mg/kg dnevno (0. Eli Lilly suspenzija za inj. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J06BA02 (SZ) Humani imunoglobulin 5%.Turner-ov sindrom: 0.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf.3ij/m2 dnevno) .7S) . (50mg/ml) 1 x 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 . sc im 1 x 6mg/3ml upotreba deca .0.1. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen M3.14ij/kg dnevno odnosno 1. 2ml i 5ml upotreba primeniti {to ranije.supstituciona terapija: 0. Norditropin NordiLet L04AB04 (SZ) Humira. Octagam H01AC01 (SZR) Humatrope.2 dana paralele Ig Vena.9ij dnevno). psorijazni artritis.8ml upotreba reumatoidni artritis. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 Registar lekova 2011 159 . ITK Srbije (imunoglobulin (IgG .07 .v. ili 300mg/kg na 3 . primenu.

4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Geokorton N01AX07 (SZ) Hypnomidate. Janssen Pharmaceutica (etomidat) op{ti anestetik 603 rastvor za inj. ia 1 x 20mg/2ml upotreba 20mg jednom nedeljno.3 mg/kg 160 Registar lekova 2011 . Galenika (hidrokortizon. Eli Lilly (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva rastvor za inj.5%) 5g upotreba tablete: 20 . (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 M09AX01 (SZ) Hyalgan. oksitetraciklin) dermatik 500 mast (1% + 3%) 5g i 20g upotreba 2 . tokom 5 nedelja Hydrocortison. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 Humulin R. Galenika (hidrokortizon) H02AB09 tabl.0. 20 x 20mg S01BA02 mast za o~i (1%) 5g D07AA02 mast (2. Eli Lilly suspenzija za inj. Eli Lilly suspenzija za inj.3 x dnevno na unutra{nju stranu donjeg kapka mast za ko`u: 3 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto glukokortikoid 527 653 499 D07CA01 Hydrocyclin.2 . iv 5 x (2mg/ml) 10ml upotreba uobi~ajena doza za indukciju anestezije: 0.A10AC01 (insulin humani izofan) strana insulin srednje dugog dejstva Humulin NPH. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen NPH.50mg dnevno podeljeno u 2 doze mast za o~i: 1 . Fidia Farmaceutici (natrijum hijaluronat) terapija artritisa 599 rastvor za inj.

.

400mg na 4 .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 .HA03A. Rapidol.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no.odrasli i deca iznad 12 godina: 200 .2g dnevno (2. Ideos.2g dnevno kod reumatoidnog artritisa) deca 6 meseci do 12 godina: 5 .2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. korena sladi}a. Jugoremedija film tabl. Imunoglobulin (ljudski) za i.4 . Spedifen A11JB.3. 30 x 400mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) {ume}a tabl. 1. 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) film tabl. ploda kima... lista mati~njaka.4 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Brufen. Caffetin menstrual.5 doza (kao antipiretik). cveta kamilice) strana 670 oralne kapi (15ml+10ml+10ml+10ml+10ml+10ml+20ml+5ml+10ml) 20ml. se rastvara u ~a{i vode oralno . Kedrion (imunoglobulin (IgG . ili 300mg/kg na 3 . Max.12 godina: 3 x 15 kapi (po preporuci lekara) M01AE01 (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Ibuprofen. Octagam 162 Registar lekova 2011 .intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. 50ml i 100ml upotreba uzima se pre ili u toku jela uz malo te~nosti. 1 x (50mg/ml) 20ml. za `vakanje 30 i 60 x (1250mg + 400ij) upotreba samo odrasli: 2 x 1 tableta J06BA02 (SZ) Ig Vena. 100ml i 200ml upotreba imunodeficijencija: 200 . Laboratorie Innotech International (kalcijum karbonat + holekalciferol) kombinacija minerala i vitamina 443 tabl. 50ml.v.7S) . {ume}a tabl. nadzemnog dela ruse. Max. Hemofarm film tabl. (BR) Iberogast. 30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g 594 upotreba uzima se posle jela. primenu. pre upotrebe rastvor promu}kati odrasli i adolescenti: 3 x 20 kapi deca 6 . 20 x 200mg Ibuprofen.6 sati. 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 3 .20mg/kg dnevno podeljeno u 4 . Steigerwald Arzneimittelwerk biljni lek za terapiju (cela sve`a biljka divljeg renca + stoma~nih i crevnih tegoba etanolni ekstrakti korena an|elike.

izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . iv 1 x (500ij + 1000ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 .40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII./inf. Wilate B02BD04 (SZ) Immunine.4 dana paralele Aimafix.8ml soka sve`e herbe/ml) 50ml tabl. Octanine F Registar lekova 2011 163 .humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. deca 6 . stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. 300mg na 24 sata paralele Sapphirex.10 dana. Baxter AG (koagulacioni faktor VIII .40ij/kg u intervalu 3 .80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 . Baxter AG (koagulacioni faktor IX . primeniti intravezikalno jednom sedmi~no tokom 6 nedelja. 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno.N02CC01 Imigran. 2 x 50mg upotreba 50 . stepena krvarenja.4 x 1 tabl. GlaxoSmithKline Poljska (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl. Sumatriptan L03AX03 (SZ) ImmuCyst.12 godina: 3 x 1. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani bacili M. Haemonine. razbla`iti sa 50ml sterilnog fiziolo{kog rastvora. (osu{eni sok herbe) 20 x 80mg upotreba upotrebljava se 7 . posle pauze od 6 nedelja primeniti 1 dozu nedeljno tokom 1 . bovis .soj BCG) BCG imunoterapeutik 582 pra{ak i rastvara~ za intravezikalni rastvor 1 x 81mg BCG/3ml upotreba 81mg rastvoren sa 3ml rastvara~a.5ml B02BD06 (SZ) Immunate. Sumacta. Berinin P 600. izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P.5ml ili 3 . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika. a posle pauze od 14 dana mo`e se koristiti ponovo odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 2. Glaxo Wellcome Velika Britanija Imigran. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. iv 1 x (250ij + 500ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. (BR) Immunal.3 nedelje HL03AW.100mg kod akutnog napada migrene. Max. Lek (ehinacea) biljni lek za pove}anje imuniteta 670 oralne kapi (0. iv 1 x (125ij + 250ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.dugotrajna terapija krvarenja: 20 .humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.

2 meseca. Sanofi Pasteur (rabies imunoglobulin .6 godina: 3 x 1 tabl. nedelje gestacije).5ml po~ev{i od 2-og meseca u razmaku 1 . revakcinacija sa 0. D6 Calcium phosphoricum. 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba tablete se polako rastapaju u ustima. Sanofi Pasteur (inaktivisani celi polio virusi tip 1. D12 Sulfur jodatum) 672 tabl. revakcinacija 8 .9 godina) paralele Hepatect CP. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J07BF03 (SZ) Imovax Polio. im 1 x 200μg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Rhophylac 300 J06BB05 (Z) Imogam Rabies. imunitet kod dece D6 Calcium fluoratum. nedelje gestacije) paralele Beoglobin D. im 1 x 180ij/ml i 540ij/3ml upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi). Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B (BR) Immunokind. 200ij (do 5 godina). a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin.5ml vakcine 12 meseci posle 3-}e doze neimunizovane odrasle osobe: 2 uzastopne doze od 0.humani) specifi~ni imunoglobulin 556 rastvor za inj. 300mcg (od 13.humani) imunoglobulin za hepatitis B strana 556 rastvor za inj. Kedrion (anti D (Rho) imunoglobulin . Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Calcium carbonicum Hahnemanni. J06BB01 (SZ) Immunorho.12 meseci posle 2-ge doze naredne revakcinacije vr{e se svakih 5 godina deci i adolescentima i svakih 10 godina odraslima 164 Registar lekova 2011 .5ml upotreba primarna imunizacija dece: 3 uzastopne doze od 0.2 meseca. 2 i 3) vakcina protiv poliomijelitisa 561 suspenzija za inj. 300ij (5 . rastvara~ je fiziolo{ki rastvor poro|aj (u prva 72 sata): 300μg abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12. Kedrion (hepatitis B imunoglobulin . ({pric) sc im 1 x 0. im 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij. Rhesonativ.J06BB04 (Z) ImmunoHBs. sc im 10 x 5ml suspenzija za inj. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane.5ml u razmaku 1 . uzimaju se nezavisno od jela deca 0 . im (150ij/ml) 1 x 2ml i 10ml upotreba primeniti {to ranije. Partobulin SDF.

2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . zatim 1 . interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin. primenu. Imunolo{ki zavod Zagreb (rabies imunoglobulin .J06BB05 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. Ig Vena.v. Tetabulin S/D. Octagam L04AX01 Imuran.7S) . Tetanus Gamma J06BA02 (SZ) Imunoglobulin (ljudski) za i.4mg/kg dnevno Registar lekova 2011 165 . Imogam Rabies J06BB04 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B. 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 . 300ij (5 . ImmunoHBs J06BB02 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. Tetagam P. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane. 200ij (do 5 godina). im 1 x 250ij upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi).5ml vakcine tetanusa. 100 x 50mg upotreba doziranje je individualno.9 godina) paralele Hepatect CP. ili 300mg/kg na 3 . 100ij/ml) upotreba primeniti {to ranije. Excella (azatioprin) imunosupresiv 586 film tabl.500ij zavisno od te`ine povrede. Imunolo{ki zavod Zagreb (imunoglobulin (IgG . im 1 x 2ml i 5ml (min. po potrebi smanjiti do doze odr`avanja transplatacije organa . Imunolo{ki zavod Zagreb (tetanus imunoglobulin . im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 .intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf.humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 rastvor za inj.deca i odrasli: do 5mg/kg prvog dana.300ij/kg dnevno. Imunolo{ki zavod Zagreb (hepatitis B imunoglobulin .400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. istovremeno sa 0.humani) specifi~ni imunoglobulin 556 strana rastvor za inj.4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin. zavisno od odgovora na terapiju i tolerancije bolesnika odrasli: 1 .3mg/kg dnevno do postizanja terapijskog odgovora.

12 meseci posle tre}e doze a najkasnije do 5-te godine `ivota J07CA09 (Z) Infanrix hexa.5mg upotreba 2. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 1.5ml upotreba vakcinacija po~inje od 2-og meseca i mora se zavr{iti do 6-og meseca a najkasnije do 12-og meseca `ivota primarna imunizacija: tri doze po 0. 30 x 2.5 x dnevno 1 . 28 x (20mg + 10mg) tabl. 3-eg.2 kapi C10BA02 Inegy. 28 x (10mg + 10mg) tabl.5mg Indapres SR. i buster doza 0. 28 x (40mg + 10mg) upotreba hiperholesterolemija: 1 tabl.5ml upotreba Infanrix hexa se primenjuje kod dece do 3 godine. 6-og meseca buster vakcinacija: primeniti 1 buster dozu najmanje 6 meseci posle primene poslednje doze najbolje posle 18-og meseca `ivota 166 Registar lekova 2011 .5ml u razmaku 4 .5mg posle doru~ka (Indapres) ili 1. 2. im 1 x 0. 4-og ili 3-eg.5ml po {emi 2-og. GlaxoSmithKline Belgija polivakcina (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa + antigen Hepatitisa B + inaktivisani Poliovirus tip 1. uve~e homozigotna familijarna hiperholesterolemija: 1 tabl. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv difterije. duboko im svaki put na drugo mesto primarna vakcinacija: 3 x 0. Hemofarm film tabl.. MSD Italija (simvastatin + ezetimib) hipolipemik 491 tabl. 4-og. (Z) Infanrix. 4-og.12 nedelja (obi~no na kraju 2-og. 4-og i 6-og meseca). (40mg + 10mg) uve~e J07AX. 3 + polisaharid hemofilus influece tip B) 559 pra{ak i suspenzija (u {pricu/bo~ici) za suspenziju za inj. Laboratories Chauvin (indometacin) oftalmik 653 kapi za o~i (1mg/ml) 5ml upotreba 3 .C03BA11 (indapamid) antihipertenziv strana 473 Indapres. ({pric) im 1 x 0.5mg posle doru~ka (Indapres SR) paralele Rawel SR S01BC01 Indocollyre. 5-og ili 2-og. Hemofarm tabl. tetanusa (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa) i velikog ka{lja 559 suspenzija za inj.5ml.

Ivan~i} i sinovi (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba 640 pra{ak za oralni rastvor 5 x (750mg + 10mg + 60mg)/3. 60 x (25mg+25mg+25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Max. dnevno (uvek u isto vreme. na 2 sata. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. 28 x 2. dnevno (2 . Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za nazeb 675 (D3 Aconitum napellus + D3 Gelsemium sempervirens + D3 Ipecacuanha + D2 Bryonia + D1 Eupatorium perfoliatum + D5 fosfor) tabl. 28 x (5mg + 12. GlaxoSmithKline Belgija strana polivakcina 559 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B.5mg) upotreba 1 tabl.2. Roche (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 .2. na sat. Zobox C09BA08 Inhibace plus. 5mg dnevno paralele Cilazapril. se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl. (Z) Infanrix IPV + Hib.2g upotreba pra{ak se pre upotrebe rastvara u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 6 .5mg. Max. Roche (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. Max.5ml upotreba primarna vakcinacija: 0.12 godina).3) pra{ak i suspenzija (u {pricu) za suspenziju za inj.8 sati.. pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. Max. Dnevno (6 .5mg (po~etna doza). R01BA53 (BR) Influrex. im 1 doza/0. u akutnoj fazi. 3 i 4 mesec po ro|enju revakcinacija: posle godinu dana (BR) Influcid. Prilazid plus Registar lekova 2011 167 . 12 tabl.5ml 2. 6 tabl. deca: 1 tabl.6 godina) ili 8 tabl. dnevno u akutnoj fazi.J07AX. najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus. 4 pra{ka dnevno paralele Coldrex HotRem C09AA08 Inhibace. Prilazid.

inkontinencija: 3 x 15mg ili 30mg ujutro i 15mg uve~e. pre jela C03DA04 Inspra. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insuman Basal. 20 i 50 x 15mg i 30mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .G04BD09 Inkontan. sanofi aventis suspenzija za inj. 30 x 25mg i 50mg upotreba odrasli . Novo Nordisk suspenzija za inj. po potrebi pove}avati tokom 4 nedelje do 50mg dnevno A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insulatard NovoLet. sanofi aventis suspenzija za inj. Novo Nordisk suspenzija za inj. Pharmazeutische Fabrik Montavit (trospijum hlorid) terapija inkontinencije strana 519 film tabl. Pfizer Francuska (eplerenon) diuretik 474 film tabl. po potrebi pove}avati do 2 x 50mg .u~estalo mokrenje. sanofi aventis suspenzija za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AD01 (insulin humani: kristalni 25% + izofan 75%) insulin srednje dugog dejstva Insuman Comb 25. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Basal OptiSet.sr~ana slabost: 25mg dnevno.hipertenzija: 50mg dnevno u jednoj dozi. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Insulatard Penfill. (karpula) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Comb 25 OptiSet. ({pric) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 168 Registar lekova 2011 . sanofi aventis suspenzija za inj.

Schering-Plough Irska (interferon alfa 2b . 100ml i 200ml upotreba doziranje je individualno paralele Kiovig L03AB05 (SZ) Intron A. nekoliko dana.14 dana Registar lekova 2011 169 . (pen sa ulo{kom) sc 1 x 18Mij/1. (karpula) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Rapid OptiSet. 1 x 1g upotreba 1g dnevno iv inf tokom 30 minuta. Biotest (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf. 120 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 200mg posle jela B05BA02 (SZ) Intralipid.10Mij dnevno. 1 x (20%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno odrasli: preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 3g/kg dnevno deca: preporu~ena doza je 0.5 4g/kg dnevno J06BA02 (Z) Intratect. sanofi aventis rastvor za inj.karbopenem 537 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.A10AB01 (insulin humani kristalni) strana insulin brzog dejstva Insuman Rapid. Janssen-Cilag (etravirin) terapija HIV infekcije 552 tabl. uobi~ajeno trajanje terapije 3 .2ml upotreba 3 . MSD Italija (ertapenem) antibiotik . (5%) 1 x 50ml.rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj. sanofi aventis rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 J05AG04 (SZR) Intelence. 10 x (20%) 100ml emulzija za inf. nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Realdiron J01DH03 Invanz. Fresenius Kabi (sojino ulje) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf.

i bolesnika na dijalizi) doza odr`avanja: 1 x 150 . 150mg i 300mg Irda. tvrda 270 x 200mg film tabl. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml Irinotesin. AstraZeneca UK (gefitinib) citostatik 577 film tabl. Roche (sakvinavir mesilat) terapija HIV infekcije 550 kaps. PharmaSwiss Irinotekan Sandoz. 120 x 500mg upotreba prema protokolu u kombinaciji sa ritonavirom C09CA04 (irbesartan) antihipertenziv 487 Iracor.N05AX13 Invega.uobi~ajena doza: 6mg u jutro. po 3 .12 mg dnevno J05AE01 Invirase. 150mg i 300mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela po~etna doza: 150mg (75mg kod starijih od 75 god. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. svake 3 nedelje paralele Campto 170 Registar lekova 2011 .90 minuta. Nobel Ilac film tabl. 30 x 250mg upotreba 250mg dnevno L01XX19 (SZ) (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 Irinotecan PharmaSwiss. Janssen-Cilag (paliperidon) antipsihotik strana 621 tabl. Sandoz koncentrat za rastvor za inf. 6mg i 9mg upotreba {izofrenija . 28 x 75mg. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 3mg. Krka film tabl. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 .300mg L01XX31 (SZR) Iressa. 28 x 75mg.

5mg (po~etna doza). Belupo (lizinopril) ACE inhibitor strana 483 tabl.20mg (doza odr`avanja) paralele Lisinopril Sandoz. rastvor (5mg/ml) 15ml upotreba 3 x 1 .2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac.20mg (doza odr`avanja). Lizopril. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Forane S01KA02 (BR) Isopto Tears. Belupo (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. Skopryl C09BA03 Iruzid. Max. Loril. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze. Lizopril H. Skopryl plus J05AX08 Isentress. MSD Italija (raltegravir) terapija HIV infekcije 553 film tab. 20 x 5mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. Nicholas Piramal India (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. Difutrat Registar lekova 2011 171 . Hemodrops C01DA08 Isosorb retard. te~nost 100ml i 250ml upotreba doziranje je individualno. Lizinopril.5mg (po~etna doza). Zdravlje (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps. 1 x 5 . dnevno. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Lisinopril H Sandoz.5mg) i (20mg + 25mg) upotreba 1 tabl. 60 x 400mg upotreba uzima se nezavisno od jela odrasli adolescenti iznad 16 godina (uobi~ajeno): 2 x 400mg u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima N01AB06 (SZ) Isofluran Nicholas Piramal.C09AA03 Irumed. 30 x (10mg + 12. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. zatim 1 x 10 . Alcon Couvreur (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 kapi za o~i. po potrebi dozu pove}ati na 60 -80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat.

Galenika (verapamil hlorid) antagonist Ca 482 film tabl. 2 .3 x 40 .3 x 20mg (do 2 godine). 7 . Verapamil Alkaloid 172 Registar lekova 2011 . tvrda 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze . Max. Prokanazol A04AD12 (SZ) Ivemend.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 .360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije).3 x 120 . 4 . drugi i tre}i dan se nastavlja sa 80mg aprepitanta (Emend) C08DA01 Izopamil. Galenika (meropenem) antibiotik . 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli .120mg (iznad 2 godine) paralele Verapamil. ExtractumPharma (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. 4 .20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 .8 nedelja (Tinea capitis).8 mOsm/L) upotreba slu`i samo za ispiranje mokra}ne be{ike J01DH02 (SZ) Itanem. 2 .120mg (angina pektoris)./inf. 3 nedelje (keratitis fungalis). Omicral.12 godina.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .uobi~ajeno: 500mg .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit.meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca .18 godina (cisti~na fibroza): 25 .160mg (hipertenzija). Hemofarm (manitol + sorbitol) rastvor za ispiranje mokra}ne be{ike strana 463 rastvor za ispiranje be{ike (0. 1 x 115mg upotreba prvi dan: 115mg pre po~etka hemioterapije. 45 x 80mg upotreba odrasli: 120 .40mg/kg na 8 sati 4 .15 dana (Tinea pedis.1g na 8 sati . Tinea cruris). Kanazol.54% + 2.karbopenem 537 pra{ak za rastvor za iv inj. 480mg dnevno deca: 2 . ispod 50kg: 10 .odrasli: 200 .18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Merocid. Meronem. MSD Italija (fosaprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 427 pra{ak za rastvor za inf. 3 x 80 .B05CX10 (Z) Ispirol.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).7%) 5L (177. Meropenem Pharmanova J02AC02 ItraconEP.

.

2 tabl. Galenika (benzilpenicilin kalijum. ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. sa produ`enim osloba|anjem 14 i 28 x 32mg i 64mg upotreba tabl.A10BD07 Janumet.05g+0.3L dnevno po potrebi i vi{e J01CE30 Jugocillin.203g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 2 . 50mg i 100mg upotreba uobi~ajena dnevna doza: 1 x 100mg sa ili bez hrane G03FA15 Jeanine. Janssen Pharmaceutica (hidromorfon) opioidni analgetik 606 tabl. 28 x 25mg. im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1. (6g+3. zavisno od ja~ine bola po potrebi pove}avati dozu 174 Registar lekova 2011 .6 Mij .4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina). dnevno A10BH01 Januvia. 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) N02AA03 § Jurnista. 56 x (1000mg + 50mg) upotreba uzima se u toku jela 1 . sa produ`enim osloba|anjem se ne smeju lomiti 8mg na 24 sata. 56 x (850mg + 50mg) film tabl.03mg + 2mg) upotreba 1 tabl. 14 x 8mg i 16mg tabl. 21 x (0. MSD Italija (sitagliptin) oralni antidijabetik 438 film tabl. MSD Frosst Iberica (metformin + sitagliptin) oralni antidijabetik strana 437 film tabl. Jenapharm (etinilestradiol + dienogest) oralni kontraceptiv 515 oblo`ena tabl. zatim 7 dana pauze B05BB01 (Z) Jonolactat. Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita 462 (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) rastvor za inf. prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj.4g+0.134g+0.

.

50mmol) podeljeno u 2 .5 .05g)/g 40g upotreba vi{e puta dnevno mazati u tankom sloju 176 Registar lekova 2011 .01g + 0.B05BA10 (SZ) (aminokiseline + glukoza + sojino ulje + natrijum + kalijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + acetat + glicerofosfat) parenteralni nutritiv strana 461 Kabiven. 3 . sporom infuzijom maksimalne brzine 20mmol/sat . Nini film tabl. 40 x 1g (13. 150mmol dnevno za odrasle. Max. 4 x 1440ml (1000 kcal) emulzija za inf.25 .odrasli i deca: 2 . Jadran Galenski Laboratorij tabl. Fresenius Kabi emulzija za inf. Ufar oralni pra{ak 10 x 1g (13. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu parenteralno . 4 x 1026ml (900 kcal) emulzija za inf. 4 x 1540ml (1400 kcal) emulzija za inf. Fresenius Kabi 465 (Z) koncentrat za rastvor za inf. Krka (ekstrakt kamilice + aluminijum acetotartarat) biljni antialergik 672 gel (0.5 x 0. 20 x 20ml (1mmol/ml) upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu oralno .4mmol kalijuma) Kalijum hlorid.odrasli (doza odr`avanja): 40 .160mmol K+ dnevno.18g dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli). 50 x 1g (400mg Ca2+) upotreba doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu a lek se uzima uz obrok i dosta te~nosti u toku dana 1. Fresenius Kabi emulzija za inf. 4mmol K+/kg dnevno u 100ml rastvora za infuziju (BR) Kamagel.1g (deca) A12BA01 (BR) (kalijum hlorid) terapija hipokalijemije 444 Kalii Chloridi. 2 i 3 x 2566ml (2300 kcal) Kabiven Peripheral.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran. Alkaloid (kalcijum karbonat) terapija hiperfosfatemije 444 tabl.deca iznad 10kg (doza odr`avanja): 2mmol K+/kg dnevno (te{ka hipokalijemija): Max.80mmol K+ dnevno (te{ka hipokalijemija): 120 .4 doze. za oralni rastvor 20 x 500mg B05XA01 Kalium chlorid "Fresenius".4g dnevno (25 . 2 i 3 x 2400ml (1700 kcal) upotreba doziranje je individualno A12AA04 Kalcijum karbonat.

40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. 30. Zorkaptil Registar lekova 2011 177 .4 x mazati obolelo mesto u tankom sloju C02CA04 Kamiren XL. 7 .5mg (po~etna doza). 3 nedelje (keratitis fungalis). Omicral. 4 . Prokanazol Kansen. Zdravlje (klotrimazol) D01AC01 (BR) krem (1%) 20g G01AF02 vaginalna tabl. 84.3 x dnevno mazati promene na ko`i vaginalne tabl. Max.. tvrda 10 x 100mg upotreba sistemske mikoze .: 200mg uve~e tokom 3 dana vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri paralele Canesten C09AA01 Kaptopril Alkaloid.12. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 8mg paralele Alphapres J02AC02 Kanazol. 2 .400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . Tinea cruris). benigna hipertrofija prostate: 1 x 4mg. terapija hiperplazije prostate 472 tabl. 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6.8 nedelja (Tinea capitis). trihomonacid 494 504 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora upotreba krem: 2 . sa modifikovanim osloba|anjem 28.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). (BR) Kamfart.3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Katopil. 3 x 200mg antimikotik.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. Krka (doksazosin) antihipertenziv.M02AC. ItraconEP. 4 7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . Bosnalijek (kamfor + metilsalicilat + benzilnikotinat + mentol) lokalni antireumatik strana 594 krem (20mg + 10mg + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Slaviamed (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. 90 i 98 x 4mg upotreba hipertenzija.odrasli: 200 .25 . 2 x 25mg (doza odr`avanja).5 mg (po~etna doza).15 dana (Tinea pedis. Alkaloid (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl.

Max. Belupo (gabapentin) antiepileptik 614 kaps.2 x 100 .odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . 2 x 25 .5mg po~etno.3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid. Milenol N03AX12 Katena.25 . 30 x 12.1. zatim 2 x 25mg.12mg/L (20 . Gaboton.20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Galepsin C07AG02 Karvileks. Max.5mg (po~etna doza).odrasli: 300mg (po~etna doza).12. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. Max. Gabalept. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. zatim 2 x 6. nastaviti sa 2 x 12. 2 . Zdravlje (karvedilol) beta blokator 480 tabl.125mg (2 nedelje). postepeno pove}avati 0. Hemofarm (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl. Max. Max.5mg po~etno. Carvedilol Sandoz.1.12 godina: 25 .deca 6 .50mikromola/L) odrasli: 1 . Carvetrend. 50mg dnevno angina pektoris: 12.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). Max. 2 x 25mg (doza odr`avanja).8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma.5mg.200mg. Zorkaptil H02AB08 Kenalog.N03AF01 Karbapin. pojadina~na doza 100mg 178 Registar lekova 2011 .35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . Galenika (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl.50mg paralele Carvedigamma. Gabaneural. Dilatrend.5 mg (po~etna doza). 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6. 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 . 40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. Neurontin C09AA01 Katopil. Gordius. im ia 5 x 40mg/ml upotreba 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. Krka (triamcinolon) glukokortikoid 527 suspenzija za inj.5mg upotreba hipertenzija: 12. Max.25 (2 nedelje). tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija . 2. Coryol.4g dnevno podeljeno u 3 doze .6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 . zatim 25mg dnevno. 1.8 .

po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 . nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. 1. 10 i 14 x 400mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 800mg jednom dnevno tokom 7 .10 dana (pneumonija). Monogrel. sanofi aventis (telitromicin) makrolidni antibiotik 540 film tabl. Max. Klopidogrel. 2 x 30mg/kg B01AC04 Kerberan.5g dnevno . 500mg i 1000mg upotreba monoterapija .4 nedelje za 2 x 500mg. UCB Pharma Belgija film tabl. Plavix.odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 250mg (po~etno). 800mg jednom dnevno tokom 5 dana (ostale indikacije) Registar lekova 2011 179 . Medico Uno (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. dnevna doza 2 x 1500mg dodatna terapija . 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom.18 godina lak{a od 50kg: 2 x 10mg/kg (po~etno).deca 4 . Max. 60 x 250mg. pove}ati do inicijalne terapijske doze 2 x 500mg posle 2 nedelje. Cardogrel. Zyllt J01FA15 Ketek. po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 nedelje za 2 x 10mg/kg.N03AX14 (levetiracetam) antiepileptik strana 614 Keppra. Max. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Klogrel.odrasli i deca iznad 12 godina te`a od 50kg: 2 x 500mg (po~etno). Clopigal. Nextpharma SAS Francuska oralni rastvor (100mg/ml) 300ml Keppra. po potrebi doza mo`e da se pove}ava za 2 x 250mg svake 2 nedelje.

lek se uzima 6 .6 doza spreja naneti na bolno mesto. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D4 Calcijum hipofosforosum + poreme}aj pona{anja D12 Chamomilla + D10 Cuprum metallicum + D6 Kalijum fofsoricum + D12 Staphisagria + D6 Valerijana) 675 granule 1 x (0.sprej: 3 x 3 .100mg ili 150mg dnevno (Ketonal DUO) . 20 x 100mg (BR) Ketonal gel.8 nedelja a nakon pobolj{anja doza se mo`e smanjiti odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 5 . 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno paralele Intratect 180 Registar lekova 2011 . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 30 x 150mg Ketonal forte. blago utrljati i pustiti da se osu{i.167g+0.8 tabl. Lek kaps. Pharbil Waltrop M02AA10 sprej za ko`u.M01AE03 (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 591 Ketonal.167g+0.167g+0. Fresenius Kabi aminokiseline (esencijalne aminokiseline + kalcijumove soli ketoanaloga aminokiselina) 445 film tabl.167g)/10g upotreba granule se uzimaju 30 min. 100 tableta upotreba uobi~ajeno: 3 x 4 .10 granula deca 6 .2 x 75mg 2 .3 x 500mg lokalno . Ketosteril. Lek rastvor za inj. Max. im 10 x 100mg/2ml Ketonal DUO.reumatski bol: 1 . rastvor (10%) 25g upotreba parenteralno: 50 . (10%) 1 x 25ml.167g+0. Baxter SA (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf..dismenoreja i drugi bolovi: 1 .12 godina: 3 x 3 . Lek M02AA10 gel (2.3 granule J06BA02 (Z) Kiovig. pre ili posle jela i puste da se polako rastope u ustima. 200mg dnevno oralno .5%) 50g (BR) Ketospray.167g+0. Max 18 sprej doza dnevno paralele Fastum 593 593 A16AA.gel: 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto .4 x 50 . Lek film tabl. (BR) Kindinorm.100mg duboko im na 4 sata.5 granula do 6 godina: 3 x 2 .

tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7.685g+1. izuzetno 450mg na 6 sati parenteralno .5mg (2.685g+1. a iv infuzija 1.7425g)/68. sa modifikovanim osloba|anjem 7 x 500mg Klerimed. uz obrok.20mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Abbott pra{ak za rastvor za inf. Medochemie film tabl.J05AF.odrasli: 0. 2 .40kg) parenteralno (pra{ak se rastvori sa 10ml vode i doda u 250ml kompatibilnog infuzionog rastvora) odrasli: 2 x 500mg infuzijom. Glaxo Wellcome Velika Britanija (abakavir + lamivudin) terapija HIV infekcije strana 552 film tabl. 14 x 250mg i 500mg upotreba oralno (pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C) odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata.4 doze . 62.4 doze paralele Clindamycin-MIP Registar lekova 2011 181 . Helsinn Birex osmotski laksativ (polietilenglikol + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid) 427 pra{ak za oralni rastvor 4 x (59g+5. Kivexa. Fromilid Uno. 30 x (600mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina (iznad 40kg): 1 tabl. ne treba da pre|e 600mg. 10 x 300mg/2ml upotreba oralno: 150 . Lekoklar.5mg na 12 sati (ispod 8kg).465g+0. 14 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Klacid. (pojedina~na im inj. Abbott film tabl.5ml) na 12 sati (20 . tokom 60 minuta.11kg).deca: 15 .4 doze. Abbott film tabl.40mg/kg dnevno podeljeno u 3 ..5ml) na 12 sati (8 . Hemofarm (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 kaps. 1 x 500mg Klacid MR.2.novoro|en~ad: 15 . 187./inf.2g tokom 60 minuta) .19kg).6 . dnevno sa hranom ili bez nje J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Klacid. Lekoklar XL.7g dnevno podeljeno u 2 . 125mg (5ml) na 12 sati (12 .5mg (7. Fromilid. Ni Medic sirup (125mg/5ml) 60ml (SZ) Klacid IV.5 dana paralele Clarexid.96g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u vodi i primeniti pre intervencije prema uputstvu lekara J01FF01 Klindamicin. Zymbaktar A06AD65 Klean Prep. tvrda 16 x 150mg (Z) rastvor za im inj.29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 .300mg.

G03FA01

Kliogest, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

strana 515

film tabl. 28 x (2mg + 1mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (terapiju po~eti godinu dana nakon nastupanja menopauze)

B01AC04

(klopidogrel)

inhibitor agregacije trombocita

449

Klogrel, Pharmanova
film tabl. 56 x 75mg

Klopidogrel, Nini
film tabl. 14 i 84 x 75mg

Klopidogrel, Srbolek
film tabl. 28 x 75mg
upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom, akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno, nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex, Cardogrel, Clopigal, Kerberan, Monogrel, Plavix, Zyllt

A03FA01

Klometol, Galenika
(metoklopramid hlorid)

antiemetik

422

tabl. 30 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 100ml rastvor za inj. im iv 10 x 10mg/2ml
upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno - odrasli: 3 x 5 - 10mg, Max 0,5mg/kg dnevno - deca do 6 godina: 0,1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 - 14 godina: 0,25 - 0,5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Reglan

G03GB02

Klomifen, Belupo
(klomifen citrat)

stimulator ovulacije

517

tabl. 10 x 50mg
upotreba daje se najvi{e do 3 stimulacijska ciklusa prvi stimulacijski ciklus: 50mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa drugi i tre}i stimulacijski ciklus (ako je potrebno): 100mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa

182

Registar lekova 2011

B02BD02 (SZ)

Koate DVI, Talecris Biotherapeutics
(koagulacioni faktor VIII - humani)

hemostatik

strana 453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj./inf. 1 x 250ij/5ml, 500ij/5ml i 1000ij/10ml
upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII, stepena krvarenja, vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A - dugotrajna profilaksa: 20 - 40ij/kg u intervalu 2 - 3 dana paralele Beriate P, Emoclot, Haemoctin SDH, Octanate

R05DA04

§

Kodein fosfat Alkaloid, Alkaloid
(kodein fosfat)

antitusik

646

tabl. 10 x 30mg
upotreba odrasli: 3 - 4 x 15 - 30mg, Max 120mg dnevno deca 5 - 12 godina: 3 - 4 x 7,5 - 15mg

N02BE51

Kofan instant, Bosnalijek (paracetamol + propifenazon + kofein)

analgoantipiretik

608

(BR) tabl. 20 x (200mg + 200mg + 50mg) (Z) tabl. 50 blistera po 10 x (200mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 - 5 x 1 tabl. dnevno, po potrebi

B02BD02 (SZ)

Kogenate Bayer, Bayer Schering Pharma (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII - humani))

hemostatik

453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 250ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 1000ij/2,5ml
upotreba doziranje je individualno paralele Advate, Recombinate

N02BA51 (BR)

Kombikaf, BG Pharm (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein)

analgoantipiretik

607

oralni pra{ak 10 i 500 x (200mg + 300mg + 50mg)
upotreba 1 - 2 pra{ka po potrebi, rastvareno u ~a{i vode, najvi{e 4 puta dnevno paralele Oldon

N02BE51 (BR)

Kombinovani pra{ak protiv bolova, Ivan~i} i sinovi
(paracetamol + kofein) analgoantipiretik

608

oralni pra{ak 10 i 200 x (400mg + 50mg)
upotreba do 4 puta dnevno 1 - 2 pra{ka paralele Panadol extra Registar lekova 2011 183

B02BA01 (Z)

(fitomenadion)

vitamin K1

strana 452

Konakion MM, Roche rastvor za iv inj./inf. 5 x 10mg/ml Konakion MM za decu, Roche
rastvor za inj. im iv 5 x 2mg/0,2ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika Konakion MM hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulanasa: 10 - 20mg Konakion MM za decu profilaksa - zdrava novoro|en~ad: 2mg neposredno po ro|enju, jo{ 2mg dnevno posle 4 - 7 dana - novoro|en~ad koja se isklju~ivo doje: kao zdrava novoro|en~ad i jo{ 2mg mese~no do kraja perioda dojenja - novoro|en~ad iz rizi~ne grupe: 1mg neposredno po ro|enju, a dalje zavisno od koagulacionog statusa le~enje: 1mg iv neposredno po ro|enju a dalje zavisno od klini~ke slike

G04CA03

Kornam, Lek
(terazosin)

antihipertenziv, terapija hiperplazije prostate

520

tabl. 20 x 2mg i 5mg
upotreba hipertenzija - po~etna doza: 1mg uve~e pred spavanje, po potrebi dozu duplirati posle 7 dana - doza odr`avanja: 2 - 10mg jednom dnevno benigna hiperplazija prostate: 1mg uve~e pred spavanje (po~etna doza), pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje zavisno od odgovora do max. 10mg

J01XA01 (SZ) A07AA09

Kovancin, PharmaSwiss (vankomicin hlorid)

antibiotik

543 427

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 500mg i 1g
upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno - odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. do 10mg/min. - deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti), 10mg/kg na 8 sati (7 - 30 dana starosti), 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) - odrasli: 0,5 - 2g dnevno podeljeno u 3 - 4 doze, Max. 2g dnevno - deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina), pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin, Vancomicin, Vancomycin-MIP, Vancotex

N05BA12

Ksalol, Galenika
(alprazolam)

benzodiazepin

622

tabl. 30 x 0,25mg, 0,5mg i 1mg
upotreba anksioznost: 3 x 0,25 - 0,5mg, Max. 4mg dnevno depresija: 3 x 0,5mg, Max. 4mg dnevno paralele Helex, Helex SR, Xanax, Xanax XR, Zolarem

184

Registar lekova 2011

N05AH04

Kventiax, Krka Kventiax, Krka Polska
(kvetiapin fumarat)

antipsihotik

strana 620

film tabl. 60 x 25mg, 100mg, 150mg, 200mg i 300mg
upotreba odrasli - shizofrenija: 2 x 25mg (I dan), 4 x 25mg (II dan), 1 x 100mg (III dan), 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) - mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan), 200mg (II dan), 300mg (III dan), 400mg (IV dan), pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. 800mg na dan, uobi~ajeno 400 - 800mg dnevno stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno), zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 - 50mg dnevno paralele Seroquel, Seroquel XR

B01AB02 (SZ)

Kybernin P, CSL Behring
(antitrombin III)

antikoagulans

448

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/10ml
upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja, frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Antitrombin III Baxter

A04AA02

Kytril, Roche
(granisetron)

antiemetik uz hemio i radioterapiju

423

film tabl. 10 x 1mg koncentrat za rastvor za iv inj./inf. 5 x 1mg/ml i 3mg/3ml
upotreba uz hemioterapiju - odrasli: 1 - 2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta - deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze, Max. 1mg dnevno postoperativna mu~nina - odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Rasetron

Registar lekova 2011

185

J01DD04 (SZR)

Labilex, Pharmathen
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. im 1 x 1g/3,5ml
upotreba rastvara~ je lidokain hlorid 3,5% odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxon-MIP, Lendacin, Longaceph, Rocephin

A06AD11

Lactulose-MIP, Chephasaar
(laktuloza)

terapija hiperamonijemije, laksativ 426

sirup (650mg/ml) 100ml, 200ml, 500ml i 1000ml
upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 - 45ml sirupa hroni~na opstipacija - odrasli: 15 - 30ml (Max. 60ml) sirupa u po~etku, zatim 5 - 15ml sirupa - deca: 5ml dnevno (1 - 6 godina), 10 - 15ml dnevno, 3 dana, zatim 5ml dnevno (7 - 14 godina) paralele Duphalac, Portalak

HN06AW. (BR)

Laif, Steigerwald Arzneimittelwerk
(herba kantarion, suvi ekstrakt)

biljni antidepresiv

670

Laif 600 film tabl. 20, 60 i 100 x 612mg Laif 900 film tabl. 20, 60 i 100 x 900mg
upotreba 1 tabl. dnevno posle doru~ka

C09CA01

Lakea, Lek
(losartan kalijum)

antihipertenziv

486

film tabl. 30 x 50mg
upotreba 1 x 50mg, po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar, Erynorm, Lorista, Losar, Losartan, Losartic, Lotar, LozarEP, Prelow, Rasoltan, Sentor

188

Registar lekova 2011

N03AX09

(lamotrigin)

antiepileptik

strana 613

Lamal, Alkaloid Beograd tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamect, PharmaSwiss tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200 Lameptil, Novartis Bangladesh tabl. za oralnu suspenziju 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamictal, GlaxoSmithKline Poljska tabl. za oralnu suspenziju 30 x 2mg i 5mg tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamolep, Gedeon Richter tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotral, Galenika tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrigin, Ni Medic tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrix, Medochemie tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg
upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) - monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana, 50mg dnevno narednih 14 - 30 dana, postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 - 200mg - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana, 25mg dnevno narednih 14 dana, postepeno pove}avati za 25 - 50mg nedeljno, do optimalne doze odr`avanja 100 - 200mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija bez valproata: 0,6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana, pove}ati na 1,2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 - 15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 - 12 godina) - monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0,15mg/kg prvih 14 dana, zatim 1 x 0,3mg/kg jo{ 14 dana, po potrebi dozu pove}avati za 0,3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 - 5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) - monoterapija: 25mg dnevno (po~etno), pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 - 400mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana, zatim 25mg narednih 14 dana, u 5-oj nedelji 50mg dnevno, optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze, Max. 200mg dnevno - kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana, zatim 2 x 25mg 14 dana, zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg, u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind, Epitrigine, Solaban

Registar lekova 2011

189

L02BG04

Lametta, Vipharm Poljska
(letrozol)

strana citostatik - inhibitor enzima aromataze 580

film tabl. 30 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Letrozole Medico Uno

(terbinafin)
D01AE15 D01AE15

antimikotik

495

Lamisil, Novartis Consumer Health

krem (1%) 15g
(BR) Lamisil Once 1%, Novartis Consumer Health rastvor za ko`u (10mg/g) 4g D01BA02 Lamisil, Novartis Pharmaceuticals UK tabl. 14 x 250mg upotreba lokalno 1 - 2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 7 - 14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 40kg), 125mg dnevno (deca 20 - 40kg), 62,5mg dnevno (deca ispod 20kg) trajanje terapije: 2 - 6 nedelja (tinea pedis) 2 - 4 nedelje (tinea corporis i cruris), 2 - 4 nedelje (ko`na kandidijaza), 6 - 12 nedelja i du`e (onihomikoze) paralele Mycofin, Myconafine

N06DA02

Landex, Egis Pharmaceuticals
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Tregona, Yasnal A02BC03

(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

Lansobel, Zdravlje gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lansoprazol ICP, Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lanzul, Krka kaps. tvrda 14 x 30mg Lanzul S, Krka kaps. tvrda 28 x 15mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Larona, Protonexa, Sabax 190 Registar lekova 2011

A10AE04

Lantus, sanofi aventis
(insulin glargin)

strana analog humanog insulina

rastvor za inj. sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus OptiSet rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus SoloStar rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml
upotreba Optiset je pode{en na doziranje po 2 jedinice a SoloStar po 1 jedinicu doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput paralele videti na strani 433

N05AA01

Largactil, Galenika
(hlorpromazin)

antipsihotik

617

film tabl. 50 x 25mg
upotreba psihoze - odrasli: 3 x 25 - 100mg, Max. 1g dnevno - deca: 500μg/kg na 4 - 6 sati, Max. 40mg dnevno (1 - 5 godina), 1/3 - doze za odrasle, Max. 75mg dnevno (6 - 12 godina) povra}anje - odrasli: 25mg na 4 - 6 sati

A02BC03

Larona, Jadran Galenski Laboratorij
(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel, Lansoprazol ICP, Lanzul, Protonexa, Sabax

C03CA01

Lasix, Jugoremedija
(furosemid)

diuretik

473

tabl. 10 i 50 x 40mg rastvor za inj. im iv 5 i 50 x (10mg/ml) 2ml
upotreba oralno - odrasli: 40mg dnevno (po~etna doza), 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan (doza odr`avanja), Max. 80mg dnevno - deca: 1 - 3mg/kg dnevno parenteralno - odrasli: 20 - 50mg im ili sporom iv inj. (4mg/min.) - deca: 0,5 - 1,5mg/kg, Max. 20mg dnevno paralele Furosemide Sopharma

Registar lekova 2011

191

L01CB01

Lastet, Nippon Kayaku
(etopozid)

citostatik - antimitotik

strana 569

(SZR) kaps. meka 40 x 25mg

kaps. meka 20 x 50mg kaps. meka 10 x 100mg (SZ) rastvor za inj. 10 x 100mg/5ml
upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima, doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan, kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta, tokom 3-5 dana, sa prekidima 2 - 4 nedelje za oralnu upotrebu 2,5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 - 100mg/m2, sporom inf., tokom 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog, tre}eg i petog dana na 3 - 4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 - 50mg/m2 tokom 4 - 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno, tokom 2 - 3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Sintopozid, Vepesid

J01MA12

Lebel, Nobel Ilac
(levofloksacin)

hinolonski antibiotik

543

film tabl. 7 x 500mg i 750mg
upotreba 500 - 750mg na 12 sati paralele Flexid, Levomax, Levoxa

A01AD11

Ledermix, Riemser Arzneimittel
(demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid)

terapija pulpitisa i gangrene zuba

418

dentalna pasta (30mg+10mg)/g 5g
upotreba punjenje zubnog kanala

B03AB09

Legofer, Alkaloid
(gvo`|e III proteinsukcinilat)

antianemik kod sideropeni~ne anemije

455

oralni rastvor 150ml (800mg/15ml ili 40mg feri jona/15ml)
upotreba odrasli: 2 x - 1 velika ka{ika pre jela odoj~ad: 2 x kafene ka{ike pre jela deca: 1,5ml/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela

G03AA07

Legravan, Galenika
(etinilestradiol, levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

511

film tabl. 21 x (0,03mg + 0,15mg)
upotreba 1 tabl. ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja, tokom 21-og dana, zatim 7 dana pauze

192

Registar lekova 2011

N02BE51

(BR)

Lekadol Plus C, Lek
(paracetamol + askorbinska kiselina)

analgoantipiretik

strana 608

granule za oralni rastvor 10 x (500mg + 300mg)/5g
upotreba granule se uzimaju rastvorene u ~a{i vru}e vode ili ~aja, rastvor se pije dok je topao odrasli i deca iznad 12 godina: 4 - 6 x 5g granula, Max. 30g granula dnevno paralele Efferalgan C, Febricet C

J01FA09

(klaritromicin)

makrolidni antibiotik

539

Lekoklar, Sandoz film tabl. 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Lekoklar XL, Lek tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 5, 7, 10 i 14 x 500mg
upotreba pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C, lek se uzima uz obrok odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata, tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7,5mg na 12 sati (ispod 8kg), 62,5mg (2,5ml) na 12 sati (8 - 11kg), 125mg (5ml) na 12 sati (12 19kg), 187,5mg (7,5ml) na 12 sati (20 - 29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 - 40kg) paralele Clarexid, Fromilid, Fromilid uno, Klacid, Klacid IV, Klacid MR, Klerimed, Zymbaktar

H02AB04

(metilprednizolon)

glukokortikoid

527

Lemod, Hemofarm
tabl. 20 x 4mg
(SZ) Lemod Depo, Hemofarm suspenzija za inj. im ia 10 x 40mg/ml (Z) Lemod Solu, Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 20mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 40mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 500mg/7,8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 40mg (dvodelna bo~ica)/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg (dvodelna bo~ica)/2ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Lemod odrasli: 4 - 48mg dnevno (po~etna doza), 4 - 8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0,8 - 1,5mg/kg dnevno (po~etna doza), 2 - 8mg dnevno (doza odr`avanja) Lemod Depo intramuskularno: 40mg jednom nedeljno (adrenogenitalni sindrom), 40 - 120mg jednom nedeljno (reumatoidni artritis), 80 - 120mg jednom nedeljno (alergija) intraartikularno: 4 - 10mg (mali zglobovi), 10 - 40mg (srednji zglobovi), 20 - 80mg (veliki zglobovi) rektalno (klizmom kod ulceroznog kolitisa): 40 - 120mg dnevno u 30 - 300ml vode Lemod Solu vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 - 6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 - 4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre, na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 - 500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Nirypan, Nirypan solubile Registar lekova 2011 193

J01DD04

(Z)

Lendacin, Sandoz
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 10 x 250mg, 500mg, 1g i 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxom-MIP, Labilex, Longaceph, Rocephin

N05CD09

Lendormin, Delpharm Reims
(brotizolam)

hipnotik

622

tabl. 10 x 0,25mg
upotreba 0,25mg uve~e pre spavanja

C01DA05

Lentonitrat 50, Srbolek
(pentaeritritil tetranitrat)

antianginalgik

470

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 50mg
upotreba 2 x 50mg pre jela (ujutru i u podne a najkasnije do 16 h) paralele Dilcoran 80

R06AB04

Lentostamin, Srbolek
(hlorfenamin maleat)

antihistaminik

648

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 12mg
upotreba odrasli: 2 x 12mg deca preko 12 godina: 12mg dnevno

N05AH02

Leponex, Novartis Pharmaceuticals UK
(klozapin)

antipsihotik

619

tabl. 50 x 25mg i 100mg
upotreba shizofrenija rezistentna na le~enje, smanjivanje rizika od suicidalnog pona{anja u {izofreniji i {izoafektivni poreme}aj: 1 - 2 x 12,5 - 25mg, postepeno pove}avati tokom 2 - 3 nedelje za 25 - 50mg dnevno do 300mg ili 400mg dnevno, podeljeno u vi{e doza, uobi~ajena dnevna doza: 200 - 450mg Max. 900mg psihoze tokom Parkinsonove bolesti: 12,5mg uve~e, postepeno pove}avati do 50mg uve~e paralele Clozapin Sandoz, Clozapine

A05BA03

(BR)

Leprotek, Zdravlje
(silimarin)

hepatoprotektiv

425

oblo`ena tabl. 80 x 35mg
upotreba 2 - 3 x 140mg

194

Registar lekova 2011

C08CA13

Lercanil 10, Berlin-Chemie
(lerkanidipin hlorid)

antagonist Ca2+

strana 482

film tabl. 28, 50 i 100 x 10mg
upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno, Max. dnevna doza 20mg paralele Cornelin C10AA04

(fluvastatin)

hipolipemik

490

Lescol, Novartis kaps. tvrda 28 x 20mg i 40mg Lescol XL, Novartis tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 80mg
upotreba odrasli - hiperholesterolemija: 20 - 40mg, izuzetno 80mg uve~e - prevencija progresije koronarne ateroskleroze: 40mg uve~e - sekundarna prevencija sr~ane smrti, nefatalnog infarkta miokarda i koronarne revaskularizacije, kod odraslih sa koronarnom bole{}u srca i koronarnom terapijskom kateterizacijom: 80mg uve~e deca iznad 9 godina - heterozigotna familijarna iperholesterolemija: 20 - 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno

A02BX05

Lesux, Zdravlje
(bizmut subcitrat)

terapija ulkusa

420

film tabl. 28 x 300mg (120mg bizmut oksida)
upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela, terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 - 8mg/kg dnevno paralele Bicit HP R06AE07

Letizen, Krka
(cetirizin hlorid)

antihistaminik

648

film tabl. 20 x 10mg Letizen S film tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 - 6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Cetirizin

Registar lekova 2011

195

H03AA01

Letrox, Berlin-Chemie
(levotiroksin natrijum)

hormon

strana 527

tabl. 25, 50 i 100 x 50μg, 100μg i 150μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 - 5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Tivoral

L02BG04

Letrozole Medico Uno, Medico Uno
(letrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

580

film tabl. 28 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Lametta

V03AF03 (SZ)

(kalcijum folinat)

antidot

663

Leucovorin Calcium, Pfizer Australija rastvor za im iv inj./inf. 10 x 50mg/5ml (SZR) Leucovorin Teva, Teva Pharmaceutical Ma|arska rastvor za im iv inj./inf. 1 x 50mg/5ml
upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im, iv, iv inf.) tokom 12 - 24 sata podeljeno u vi{e doza, zatim 12 - 15mg (im) na 6 sati tokom slede}ih 48 - 72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin

A10AE05

Levemir, Novo Nordisk
(insulin detemir)

analog humanog insulina

435

Levemir FlexPen rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml Levemir Penfill rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml
upotreba doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput

G04BE09

Levitra, Bayer Schering Pharma
(vardenafil)

terapija erektivne disfunkcije

520

film tabl. 4 x 5mg film tabl. 2 i 4 x 10mg i 20mg
upotreba 5 - 20mg, 30 - 60 minuta pre seksualne aktivnosti, Max. jedna doza dnevno

196

Registar lekova 2011

10ml (blokada simpati~kih nervnih vlakana). 5 x 250mg i 500mg upotreba tabl.5ml rastvor za inj.12mg. Lebel R05DB27 Levopront. 3mg i 6mg Lexilium. 30 x 1. 20 30ml (epiduralna anestezija . 10 x (10mg/ml) 3.5 .50μg/kg brzinom 1 . 50 x (10mg/ml) 3.anestezija u stomatologiji: Max.1.mu{karci).ventrikularne aritmije: 1 .5mg. 5 . 3 x 5ml (20-30kg) N05BA08 (bromazepam) benzodiazepin 622 Lexaurin.20ml (endoskopija) Registar lekova 2011 197 . PharmaSwiss film tabl. 3mg i 6mg upotreba 3 x 1. 50 x (20mg/ml) 2ml (Rp) gel (2%) 30g upotreba rastvor 1% . zatim infuzijom 20 .4mg/min. 60mg dnevno paralele Bromazepam N01BB02 (Z) (lidokain hlorid) lokalni anestetik 604 Lidocaine.J01MA12 (levofloksacin) hinolonski antibiotik strana 543 (SZ) Levomax. Dompe Pharma (levodropropizin) antitusik 647 sirup (6mg/ml) 200ml upotreba odrasli: 3 x 10ml deca: 3 x 3ml (10 . 30 x 1. Galenika Lidokain hlorid 1% rastvor za inj.10ml (uretralna anestezija .5mg. 10 x 500mg/100ml Levoxa. Alkaloid tabl.30ml (infiltrativna anestezija).3 x 6 .500mg na 12 ili 24 sata. se mogu deliti a uzimaju se nezavisno od jela oralno: 250 .5mg/kg iv injekcijom.1% bez konzervansa) rastvor 2% .6mg. 10 . Actavis Malta film tabl. 10 x 250mg i 500mg rastvor za inf.lokalna anestezija: 0. Max. 5 . 3 . 10ml rastvor 2% .500mg na 12 ili 24 sata parenteralno: 250 .`ene).5 . 50 x (20mg/ml) 2ml Lidokain hlorid. Krka tabl.10ml (blokada perifernih nervnih vlakana). u te`im slu~ajevima 2 . Hemofarm rastvor za inj. sporom iv infuzijom paralele Flexid.20kg). do maksimalne doze 300mg/sat gel: 20ml (uretralna anestezija .5ml Lidokain hlorid 2% rastvor za inj.

zatim 7 dana pauze paralele Logest. Glimepirid. ukupna doza adrenalina ne sme da pre|e 0. Meglimid. 20ml A10BB12 Limeral.03mg + 0. 6mg dnevno paralele Aglimex. Zdravlje (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl.12 sati sporom iv infuzijom G03AA10 Lindynette./inf.075mg) Lindynette 30 oblo`ena tabl. 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . deca 2 . Gliprex. 10 x 600mg/2ml upotreba nije dozvoljena aplikacija nerazbla`enom iv injekcijom 600mg na 12 .2 kaps.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.025mg)/2ml upotreba doziranje zavisi od vrste anestezije.N01BB52 (Z) Lidokain 2% adrenalin. 3mg. 30 x 1mg. Stodette A07FA51 (BR) Linex.12 godine: 3 x 1 . Dibiglim.2 x 107 upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 . Lek (mle~nokiselinske bakterije. Hemofarm (linkomicin) linkozamidni antibiotik 541 rastvor za im inj.2 nedelje po 1mg do Max. Amaryl. Max. 2mg.5ml. tvrda 16 x 1. 21 i 63 x (0. 21 i 63 x (0. 198 Registar lekova 2011 .5mg anestezija u stomatologiji: 1 . Galenika (lidokain hlorid. tokom 21-og dana. epinefrin hlorid) lokalni anestetik strana 604 rastvor za inj. Trical J01FF02 (Z) Lincohem. 50 x (40mg + 0.60 min pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps. pome{ati sa ~ajem odrasli: 3 x 2 kaps.24 sata duboko im ili na 8 . deca do 2 godine: 3 x 1 kaps. `ive liofilizovane) antidijaroik 429 kaps. Gedeon Richter (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 Lindynette 20 oblo`ena tabl.02mg + 0.

D02AC. 20ml direktno se nanese na vla`nu ko`u (za tu{iranje) D02AC. (BR) (nezasi}ene masne kiseline) dermatik strana 495 Linola. Dr August Wolff krem hidrofilni (5mg/g) 50g Linola Fett. (BR) Linola Gamma.36°C.15mg/g) 50g upotreba le~enje dehidrirane ko`e: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AC. 50g i 100g upotreba 3 . kod male dece kupanje se ograni~ava na 5 minuta odrasli: 30 .. A. kupka se primenjuje na 2 do 3 dana tokom 4 nedelje. sanofi aventis (ciprofibrat) hipolipemik 490 kaps.. Dr August Wolff (te~ni parafin i masne komponente) dermatik 495 rastvor za ko`u (uljana kupka) 200ml upotreba temperatura vode treba da bude 32 . tvrda 30 x 100mg upotreba 100mg uve~e Registar lekova 2011 199 . 30g.. kod dece se primjuje uz konsultaciju sa pedijatrom. Menarini Manufacturing (heparin natrijum) tromboflebitik 476 gel (1000ij/g) 20g. Dr August Wolff (urea) dermatik 496 krem (120mg/g) 50g upotreba 1 . Dr August Wolff (ulje semena `utog no}urka) dermatik 496 krem (200mg/g) 50g upotreba atopijski dermatitis. dehidrirana ko`a: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AE01 (BR) Linola Urea. Dr August Wolff krem hidrofobni (masni) (8.40ml (za kompletno kupanje). 2ml (za delimi~no kupanje).2 x dnevno mazati u tankom sloju i blago utrljati C05BA03 (BR) Lioton 1000. (BR) Linola Fett N.4 x dnevno naneti gel u tankom sloju odozdo na gore paralele Hepathrombin C10AB08 Lipanor.

15ml emulzije/kg dnevno B05BA02 (SZ) Lipovenoes 10% PLR. 30 i 100 x 5mg.0. Lizopril H.05 . zatim 1 x 10 . 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Dislipat.5ml emulzije/kg/sat odrasli i {kolska deca: 1 .1g lipida/kg/sat ili 0.2g lipida/kg dnevno ili 5 . 1 x 5 .5%) 500ml upotreba doziranje je individualno a preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 2g/kg dnevno C09BA03 Lisinopril H Sandoz. Sortis. 4g) lipida/kg dnevno ili 10 .10ml emulzije/kg dnevno novoro|en~ad: 2 . 30 i 100 x (10mg + 12. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 10 x (100g/L + 100g/L)) 100ml. Skopryl C09BB03 Lisonorm. Lek (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl.3g lipida/kg dnevno ili 5 . 250ml i 500ml upotreba doziranje je u zavisnosti od kalorijskih zahteva sporom infuzijom (0. 80mg dnevno paralele Atacor. 20mg. Lizinopril.5mg) upotreba 1 tabl.0. Skopryl plus C09AA03 Lisinopril Sandoz.5mg) tabl. Gedeon Richter (lizinopril + amlodipin) antihipertenziv 486 tabl.6% + 2. Lizopril.15ml (Max. 20ml) emulzije/kg dnevno pred{kolska deca: 1 . 30 x (10mg + 5mg) upotreba 1 .5mg (po~etna doza).C10AA05 Lipidra.25 . Loril. dnevno 200 Registar lekova 2011 .20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. Tulip B05BA02 (SZ) Lipofundin MCT/LCT 20%. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Lek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 458 tabl. B. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid. trigliceridi srednje du`ine lanca) parenteralni nutritiv 459 emulzija za inf. Nobel Ilac (atorvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl.3g (Max. Fresenius Kabi (sojino ulje + fosfolipidi + glicerol) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf.2 tabl.5mg (po~etna doza). Braun (ulje soje rafinisano. Max.20mg (doza odr`avanja). dnevno. 10 x (10% + 0. 30 i 100 x (20mg + 12. Atoris. Max. 30 x 10mg.

Bosnalijek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. Bristol Myers Squibb (hidroksikarbamid) citostatik 576 kaps. dnevno. Skopryl plus Registar lekova 2011 201 .63mg/kg dnevno.4 x 300mg dnevno (doza odr`avanja) . Lisinopril Sandoz. tvrda 100 x 300mg upotreba doziranje litijuma je individualno. Lipomed (kladribin) citostatik .deca iznad 12 godina: 32 . Max.odrasli: 3 x 600mg dnevno (akutna stanja).20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. zatim 1 x 10 .5mg) upotreba 1 tabl.09mg/kg/dan tokom 24 sata. sc iv 5 x 10mg/5ml upotreba ~uvati na temperaturi 2 . 20 x 5mg. podeljeno u vi{e doza leukopenija: 900 . Skopryl C09BA03 Lizopril H. Organon Holandija (tibolon) hormon 514 tabl. naj~e{}e 20 . 20 x (20mg + 12.1500mg dnevno podeljeno u vi{e doza G03DC05 Livial. do ukupne doze od 0.30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na tre}i dan u jednoj dozi N05AN01 Litijum karbonat. prema protokolu. uz obaveznu kontrolu litemije mani~na stanja .5mg upotreba 1 x 2. 28 x 2. 20 x 5mg. 3 . 10mg i 20mg Lizopril.63mg/kg L01XX05 (SZR) Litalir. Loril.antimetabolit strana 567 rastvor za inj. Bosnalijek tabl. Jugoremedija tabl. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 20 x (10mg + 12.5mg (po~etna doza). uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. tvrda 100 x 500mg upotreba doziranje je individualno.20mg (doza odr`avanja).5mg) tabl.5mg uvek u isto doba dana C09AA03 (lizinopril) ACE inhibitor 483 Lizinopril.5mg (po~etna doza).8°C 0.L01BB04 (Z) Litak. 7 dana uzastopno. 1 x 5 . Lisinopril H Sandoz. Srbolek (litijum karbonat) antipsihotik 620 kaps.

50mg/kg dnevno paralele 3cef.2 g dnevno. Galenika (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj.5 . zatim 7 dana pauze paralele Lindynette. 30 x 15mg upotreba 1 x 7. Rocephin 202 Registar lekova 2011 .25mg).15mg paralele Lormed. metiklotiazid) diuretik 475 tabl. 10 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Stodette C03EA12 Lometazid.02mg + 0. Melox. Galenika (amilorid. Merck Sante (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl.5mg + 6. tokom 21-og dana. ujutro paralele Tensec plus G03AA10 Logest. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl. Movalis C09BB07 Lodoz. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . Ceftriakson.25mg) i (10mg + 6.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. trihomonacid 505 vaginalna kaps. Max. Labilex./inf. Ceftriaxon-MIP. Cipla (meloksikam) nesteroidni antireumatik strana 590 tabl. 30 x (10mg + 5mg) upotreba ½ . 20 x 7. meka 1 x 600mg upotreba 600mg uve~e jednokratno paralele Fentikol J01DD04 (Z) Longaceph.25mg) upotreba 1 tabl. (5mg + 6. Azaran. 30 x (2. Medoxicam. Catalent Italy (fentikonazol nitrat) antimikotik.1 tableta ujutro posle doru~ka G01AF12 Lomexin. Lendacin. Max. 21 x (0. Meloxan.M01AC06 Loartroxy.5mg tabl. MeloxEP. Meloksikam. 2g dnevno neonatusi: Max.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.

Pressing N05BA06 Lorazepam. Max.5mg rastvor za inj. Zdravlje tabl.7.24mg/kg dnevno C01DX12 (molsidomin) antianginalgik 471 Lopion. Max.2 x 8mg posle jela. 2 x 16mg paralele Molicor R06AX13 (loratadin) antihistaminik 648 Loratadin. 1 . 30 x 2mg Lopion forte. 20 x 2mg upotreba odrasli: 4mg odjednom zatim 2mg posle svake neformirane stolice.08mg/kg.5 godina (samo kod akutne dijareje): 2 . 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece (status epileptikus) Registar lekova 2011 203 . Salutas Pharma kaps. Flonidan. Max. 10 x 10mg upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . Jugoremedija tabl. 30 x 1mg i 20 x 2. Hemofarm (lorazepam) benzodiazepin 621 tabl.3 x 2 .4mg odjednom uve~e pre spavanja (nesanica) parenteralno: 25 . po potrebi ponavljati na 6 sati (anksioznost).30 μg/kg.3 x 0. 8 .5mg dnevno podeljeno u 2 . 0. Srbolek tabl.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor. Jugoremedija tabl.A07DA03 (loperamid hlorid) antidijaroik strana 428 Lopedium acut. Jugoremedija tabl. Jugoremedija tabl. im iv 50 x 2mg/ml upotreba oralno: 1 . tvrda 10 x 2mg Loperamid. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.12mg dnevno 2 . Claritine.4mg posle jela. 12mg dnevno Lopion retard: 1 . Max. 16mg dnevno deca iznad 5 godina: 2mg odjednom. 10 i 20 x 10mg sirup 120ml (5mg/5ml) oralna suspenzija 120ml (5mg/5ml) Loratadin. Max. 30 x 4mg Lopion retard.3 doze (anksioznost). sa produ`enim osloba|anjem 20 x 8mg upotreba Lopion i Lopion forte: 2 .

15mg paralele Loartroxy.5 . Rasoltan. Melox. 30 x 50mg i 100mg LozarEP. Krka film tabl. 28 x 50mg Lotar. Erynorm. Prelow. 28. 28 x 50mg Losartic.20mg (doza odr`avanja).5mg i 15mg upotreba 1 x 7. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. ACE inhibitor strana 483 tabl. 56 i 60 x (100mg + 25mg) Losar plus.5mg) upotreba 1 tabl. MeloxEP. Srbolek (lizinopril).5mg (po~etna doza). Kern Pharma film tabl.25mg kod starijih od 75 godina). Sentor C09DA01 (losartan kalijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 487 Lorista H. Lizinopril. Meloxan. Lisinopril Sandoz. Alkaloid Beograd film tabl. Krka film tal. 28 i 84 x 100mg Losar. zatim 1 x 10 . 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12. Lizopril. 20 x 5mg. Lakea. Pliva Hrvatska film tabl. Chanelle Medical (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl.5mg. Meloksikam. Max. Ni Medic film tabl.5mg) Lorista HD. dnevno M01AC06 Lormed. 1 x 5 . 28 x (50mg + 12. Galenika film tabl. 10 i 20 x 7.5mg) Losartic plus. Galenika film tabl. Skopryl C09CA01 (losartan kalijum) antihipertenziv 486 Lorista.5 . Medoxicam. Krka film tabl. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Movalis 204 Registar lekova 2011 . 30.5mg (po~etna doza). 25mg i 50mg film tabl. 28 x (50mg + 12. Pliva Hrvatska film tabl.C09AA03 Loril. 30 x (50mg + 12. 28 x 12.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. 30 x 50mg Losartan.

20mg i 40mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. interval izme|u 2 doze ne sme biti kra}i od mesec dana L02AE02 (SZ) Lupron. im 5 x (2mg + 20mg)/ml upotreba doza i trajanje terapije su individualni G03GA07 (Z) Luveris. terapiju endometrioze treba zapo~eti 1 . bo~ica je za jednokratnu intravitrealnu primenu. Tragal.8 nedelja prevencija recidiva ulkusa. jednom mese~no tokom 3 uzastopna meseca. sc 1 x 75ij/1ml upotreba doziranje je individualno. 20 . posle ~ega se prati o{trina vida i ukoliko se javi gubitak u o{trini vida ve}i od 5 znakova (ETDRS ili ekvivalent jene Snelenove linije) treba primeniti novu dozu. Sidata. Ortalox. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max.05ml). 28 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Galenika (estradiol benzoat.5mg (0. Liconsa (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps.25mg/1ml upotreba karcinom prostate. Sertiva. Merck Serono (lutropin alfa . Halea. Sertralin. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 .8° C. zavisno od klini~kog odgovora N06AB06 Luxeta.rekombinantni humani LH) hormon 517 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Novartis Pharma Stein [vajcarska (ranibizumab) terapija senilne makularne degeneracije 659 rastvor za inj. Omex. Smertoprazol. endometrioza. fibroidi materice. progesteron) hormoni 515 rastvor za inj. Abbott (leuprorelin) analog hormona koji osloba|aju gonadotropin 578 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. karcinom dojke: 3. Sertralin ICP.23ml upotreba lek se ~uva na 2 . a ne treba da traje du`e od 6 meseci G03FA04 Lutestrol.75mg jednom mese~no ili 11. Setaloft. Omeprazid. Serlift.100mg dnevno paralele Asentra. Omeprol.A02BC01 Loseprazol. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza).5 dana menstruacije.75mg/1ml i 11.25mg svaka 3 meseca napomena: terapiju karcinoma prostate ne trena prekidati u slu~aju remisije ili pobolj{anja. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . isklju~ivo od strane oftalmologa sa iskustvom u davanju intravitrealnih injekcija doza iznosi 0. 1 x (10mg/ml) 0. Zoloft Registar lekova 2011 205 . ({pric) sc im 1 x 3. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). tvrda 14 i 28 x 10mg. Zeprom S01LA04 (Z) Lucentis.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Omep. Omeprazol ICP. Pliva Hrvatska (sertralin) antidepresiv 625 film tabl.

epilepsija. neuropatski bol: 150mg dnevno podeljeno u 2 . Uman Albumin 206 Registar lekova 2011 .4 x 2 lozenge polako otapati u ustima deca 6 . Bosnalijek (lizozim hlorid + piridoksin hlorid) antiseptik za grlo 418 komprimovana lozenga 30 x (20mg + 10mg) upotreba odrasli: 3 .3 doze (po~etno). 50mg. (20%) 10ml i 50ml upotreba doziranje je individualno. 56 i 100 x 25mg. ITK Srbije (albumin . po potrebi pove}avati dozu na 7 dana do Max. Pfizer Deutschland (pregabalin) antiepileptik strana 614 kaps.4 x 1 lozenge polako otapati u ustima B05AA01 (SZ) Ljudski albumin 20%. tvrda 14. Human albumin 20% Behring. Plasbumin 20. 75mg. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). tvrda 56 x 225mg upotreba deci i adolescentima se ne preporu~uje odrasli .12 godina: 3 .humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf. Human albumin 20% Baxter. 600mg dnevno A01AD11 (BR) Lysobact. tvrda 100 x 100mg i 200mg kaps. Human albumin. Humani albumin 20% Biotest.N03AX16 Lyrica. malo soli. 150mg i 300mg kaps. zavisi od telesne mase bolesnika.

.

2 x 100mg posle jela. zatim 10mg 2 dana. Roche kaps.12 dana vaginalni krem: 2. meka 12 x (500mg + 200 000ij) vaginalni krem (10g + 4000 000ij)/100g 30g upotreba vaginalna kaps. 3 x 30mg/ml upotreba 3mg 1.6g dnevno deca: 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N04BA02 (levodopa + benzerazid) antiparkinsonik 615 Madopar. zatim 30mg 3 dana nastaviti sa 30mg svakog drugog dana u nedelji L01XC02 (SZ) Mabthera. a doza se odnosi na sadr`aj levodope Madopar 1 . 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche. 400 . 16 x 400mg granule za oralnu suspenziju (175mg/5ml) 115ml upotreba odrasli: 400mg na 8 sati pre jela. do doze odr`avanja.5g ujutro i uve~e tokom 6 .12 dana J01FA03 Macropen. Max. tvrda 30 x (100mg + 25mg) upotreba doziranje je individualno. Roche tabl.: 1 uve~e tokom 6 .4 doze Madopar HBS samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara. Krka (midekamicin) makrolidni antibiotik 538 film tabl. doza se postepeno pove}ava.3 dana. jedanput nedeljno. titracija doze mo`e da traje i do 4 nedelje 208 Registar lekova 2011 . 30 i 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche HBS. prose~no do 50%. Roche (rituksimab) citostatik . 4 nedelje uzastopno G01AA51 Macmiror Complex.L01XC04 (SZ) MabCampath. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze. 1. dan tokom prve 3 nedelje. Galenika tabl.monoklonsko antitelo 573 koncentrat za rastvor za inf. prelazak na Madopar HBS po~inje jutarnjom dozom i zadr`ava se isti re`im doziranja kao kod Madopara. postepeno pove}avati tokom 8 .9 nedelja. posle 2 . Genzyme (alemtuzumab) citostatik monoklonsko antitelo strana 573 koncentrat za rastvor za inf. Doppel Farmaceutici vaginalni antiinfektiv (nifuratel + nistatin) 504 vaginalna kaps. preporu~uje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara.800mg dnevno podeljeno u 3 . 2 x 100mg/10ml koncentrat za rastvor za inf. 1 x 500mg/50ml upotreba monoterapija: 375mg/m2 iv infuzijom.

Zdravlje (maprotilin hlorid) antidepresiv 624 film tabl. koja je uobi~ajeno 10.8 sati 20%-tna infuzija: 5ml/kg tokom 10 .3 doze spazmofilija: 4 tabl.2ml/kg. 1 i 10 (500mcmol/ml) x 5ml.3 doze) paralele Daonil B05BC01 (Z) Manitol.01mg/ml) 20ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0. 15ml. (10%) 500ml rastvor za inf. 50 x (470mg + 5mg) upotreba deficit magnezijuma: 6 tabl. po potrebi postepeno pova}avati do 150mg dnevno Registar lekova 2011 209 .5mmol/ml odnosno 469. Biokanol Pharma (gadopentetska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj.15 minuta (kod pove}anog intrakranijalnog i intraokularnog pritiska).2ml/kg. podeljeno u 2 . Hemofarm (manitol) diuretik 463 rastvor za inf. Max. po potrebi pove}avati na 7 dana do efikasne terapijske doze.5mg. podeljeno u 2 . 0.A12CC30 (BR) Magne B6. 30ml i 100ml upotreba doziranje je individualno V08CA01 (Z) Magnevist. dnevno. (20%) 250ml upotreba doziranje je individualno. Bayer Schering Pharma kontrast za magnetnu rezonancu (gadopentetat dimeglumin) 667 rastvor za inj. 60 i 120 x 3.5mg tabl.1000ml tokom 6 .3 doze V08CA01 Magnegita. Berlin-Chemie (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl.4ml/kg (magnetna rezonanca celog tela) A10BB01 Maninil.5mg davati podeljeno u 2 . 15mg dnevno (doze ve}e od 10.75mg uz doru~ak u po~etku. dnevno. sanofi aventis kombinacija minerala i vitamina (magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid) strana 444 oblo`ena tabl.75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uve~e. 30 x 25mg i 50mg upotreba 25 . 10ml. iv 10 x (0. 30. zavisno od indikacije i stanja bolesnika 10%-tna infuzija: 500 . izuzetno 0. 120 x 5mg upotreba 1. doza se mo`e ponoviti posle 30 minuta (kranijalna i spinalna magnetna rezonanca). 20ml. 200ml u toku 15 minuta (hipoglikemi~na koma) N06AA21 Maprotilin.

Citeral J01DE01 (SZ) Maxicef.2g na 12 sati tokom 7 . 5 x (0. do 20ml 0.1 sata deci se ne preporu~uje.5%) 20ml Marcaine spinal 0. blefaritis: 1 . 5 x 100mg/10ml (SZ) S01AX13 kapi za o~i (0. 4ml Marocen. Ciprinol. parenteralno: 100 . Max. zatim na 4 sata slede}ih 5 dana .4ml subarahnoidalno. Ciprofloxacin. 10 x 250mg i 500mg 542 koncentrat za rastvor za inf. od tre}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran.2 kapi na 2 sata prva 2 dana./inf.nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Cefim 210 Registar lekova 2011 .400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ .5%: do 60ml 0.10mg/kg dnevno. Ciprofloksacin. Max. izuzetno: 7.25% (lokalna infiltracija).2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno . AstraZeneca [vedska rastvor za inj.25% ili 0.keratitis. 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .oralno: 250 . hirur{ka intervencija). Galenika (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj. AstraZeneca [vedska (bupivakain hlorid + glukoza) lokalni anestetik 604 rastvor za inj.5% (epiduralna blokada. AstraZeneca Francuska rastvor za inj. do 60ml 0. 5 x (0.3%) 5ml 653 upotreba oralno se uzima pre jela odrasli .konjunktivitis.5%: 2 .10 dana . 4ml N01BB01 (SZ) Marcaine spinal 0. Ciprocinal.5% (blokada perifernog nerva).5% (epiduralna blokada.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno).5%.5% heavy. ulkus korneje: 1 . poro|aj) Marcaine spinal 0. podeljeno u 2 doze (oralno). do 12ml 0.N01BB01 (SZ) (bupivakain hlorid) lokalni anestetik strana 604 Marcaine 0.5 . 5 .15mg/kg dnevno.5%) 4ml upotreba Marcaine 0.5%.25% ili 30ml 0.4ml subarahnoidalno. Hemofarm (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik J01MA02 film tabl. 5 x (5mg + 80mg)/ml 4ml upotreba 2 . zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat.uobi~ajeno: 1 .

suspenzija (1mg/ml) 5ml upotreba 4 . Dexason V03AN04 (SZ) Medicinski diazotoksid. Movalis Registar lekova 2011 211 . Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 1kg. 41m3. 5L. 27L. 10L. 16m3. 11m3. Dexagel. Lormed.33L. 2L. 600L i 1000L (Eurocyl) upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama V03AN02 (SZ) (ugljendioksid) medicinski gas 664 Medicinski ugljendioksid. 46L. 10 x 7. Alcon Couvreur (deksametazon) glukokortikoid strana 653 kapi za o~i. 180L. 13m3.6 x 1 .5 . 2kg. 4kg. 10m3. 10kg i 30kg Medicinski ugljendioksid. 18m3 i 20m3 medicinski gas. 7. 33m3. 40L i 50L gas za inhalaciju (palet rezervoar) 180L i 660L gas za inhalaciju (cisterna) 14000L Medicinski kiseonik. 15m3. 0.2 kapi paralele Dexa EDO. 5m3. 14m3. Medochemie (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl. 10kg. 20m3. 10L.5kg upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama M01AC06 Medoxicam.5mg i 15mg upotreba 1 x 7. 25kg. 6m3. Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 0.5kg. 1L. Meloksikam. 10kg i 40kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Azot-suboksid V03AN01 (SZ) (kiseonik) kiseonik 664 Medicinski kiseonik.S01BA01 Maxidex. 4L. 12m3. 10m3. 50L medicinski gas. delimi~no te~ni (kontejner) 36L. delimi~no te~ni (transportni kontejner) 2m3. Melox. delimi~no te~ni (kontejner) 3m3. 8m3. Meloxan. 40L. Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 3L.15mg paralele Loartroxy. MeloxEP. 3L. Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 1kg.5L. Linde Gas Srbija (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 3kg. 17m3. 50m3 medicinski gas. 30kg i 37.

Nobel Ilac tabl.5ml Meloxan. Melagenina plus. im 3 x 15mg/1. Krka (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. Lormed. Centro Di Histoterapia Placentaria terapija (etanolni ekstrakt humane placente) depigmentacije ko`e rastvor za ko`u (50%) 235ml 502 upotreba 1 x dnevno rastvor blago utrljati u depigmentirane delove ko`e. 30 x 1mg.3 dana) paralele Loartroxy.. 30 x 15mg MeloxEP. ExtractumPharma tabl. tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Meloksikam. 10 i 30 x 7. 30 i 100 x 160mg oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 . Glimepirid.L02AB01 Megace.800mg) suspenzije dnevno paralele O tentika A10BB12 Meglimid. Max.5mg Melox Fort.5 .15mg parenteralno: 7. Dibiglim.5mg dnevno duboko im.. Medoxicam. Trical D11A. 2mg. 20 x 7. 20 i 30 x 15mg upotreba oralno: 1 x 7. Gliprex.20ml (400 . 15mg dnevno (parenteralna terapija je ograni~ena na 2 . Limeral.5mg i 15mg Melox. Movalis 212 Registar lekova 2011 . Nobel Ilac tabl. 10 i 30 x 15mg (Z) rastvor za inj. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . Amaryl. 6mg dnevno paralele Aglimex. Ni Medic tabl. Pharmanova tabl.2 nedelje po 1mg do Max. Bristol Myers Squibb (megestrol acetat) progestagen strana 577 tabl.

16mg dnevno deca 3 .2mg. Pliva Hrvatska (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl. 30 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno). pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima.6mg dnevno J07AH03 (Z) Meningococcal A+C.5ml vakcine revakcinacija: posle 3 godine 1 dozom vakcine G03GA02 (SZR) Menopur. Max.15 godina: 1 . 28.400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Himekromon N04AA02 Mendilex. 14. Ferring Arzneimitell (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 50 x 2mg upotreba odrasli: 2 x 1mg (po~etno). Hemofarm (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl. im 5 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH) upotreba doziranje je individualno. Max 20mg dnevno paralele Ebixa C09CA08 Menartan. 56 i 98 x 10mg. postepeno pove}avati do doze odr`avanja 3 . 20mg i 40mg upotreba lek se uzima uz obrok esencijalna hipertenzija: 10mg (po~etno).4 x 1 .N06DX01 Memantin Pliva. Berlin-Chemie (olmesartan medoksomil) antihipertenziv 487 film tabl. sc im 1 x (50mcg + 50mcg)/0. 40mg dnevno A05AX02 Mendiaxon. smetnje u varenju: 3 x 200 . Alkaloid (biperiden) antiparkinsonik 615 tabl. zavisno od klini~kog odgovora paralele Merional Registar lekova 2011 213 .5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 1 x 0. po potrebi dozu pove}ati na 20mg ili Max. 20 x 200mg upotreba holecistopatije. Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C) vakcina protiv meningitisa A i C 557 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.

20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 .meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca .02mg + 0.40mg/kg na 8 sati 4 .1g na 8 sati ./inf.12 godina.6 doza 214 Registar lekova 2011 .180mg deca: 7mg/kg dnevno. Regulon G03GA02 (SZR) Merional. 10 x 500mg i 1g Meropenem Pharmanova. zatim 7 dana pauze paralele Novynette. im 1 i 10 x (150ij FSH + 150ij LH)/1ml upotreba doziranje je individualno. 21 x (0. podeljeno u 5 .karbopenem 537 Merocid. ICN Polfa Mestinon. ispod 50kg: 10 . 150 x 60mg upotreba odrasli : 2 .uobi~ajeno: 500mg . Ibsa Institut (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. zavisno od klini~kog odgovora paralele Menopur J01DH02 (SZ) (meropenem) antibiotik . Organon Irska (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 tabl. im 1 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH)/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za iv inj. tokom 21-og dana./inf. AstraZeneca UK pra{ak za rastvor za iv inj. 10 x 500mg i 1g Meronem. LEGACY Pharmaceuticals (piridostigmin bromid) holinergik 629 oblo`ena tabl.4 x 60 .G03AA09 Mercilon. 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli . Pharmanova pra{ak za rastvor za iv inj.18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Itanem N07AA02 Mestinon.18 godina (cisti~na fibroza): 25 ./inf.

850mg i 120 x 1000mg Metformin. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. Srbolek film tabl.10 sec. Max. Alkaloid oralne kapi. 30 i 120 x 500mg.3 x 1 kaps. 45mg. a zavisno od klini~ke slike doza se redukuje svakog dana ili na drugi dan B01AD11 (SZ) Metalyse. Max.70kg) 8ml (70 . Tefor Registar lekova 2011 215 . po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno.3 x 500mg ili 1 .N07BC02 § (metadon hlorid) opioidni analgetik strana 631 Metadon. lek se daje iv bolusom tokom 5 .10mg na 6 . 1 x 50mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj. rastvor (10mg/ml) 10ml (SZR) Metadon Alkaloid.20mg dnevno. Siofor. rastvor (10mg/ml) 10ml oralni rastvor (10mg/ml) 100ml i 1000ml upotreba 1ml = 30 kapi (10mg) analgezija: 2.5 . Laboratoires Mavoly Spindler terapija sindroma (alverin citrat + simetikon) nadra`enih creva 421 kaps.90kg) 10ml (iznad 90kg) A03AX58 Meteospasmyl. Hemofarm oralne kapi. Boehringer Ingelheim Nema~ka (tenekteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za iv inj. meka 20 x (60mg + 300mg) upotreba tretman ne treba da traje du`e od 4 nedelje u kontinuitetu 2 . 30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 .80kg) 9ml (80 .2 x 850mg. kroz ve} postoje}u liniju primene ali samo za natrijum hlorid (inkompatibilno je sa rastvorom dekstroze) akutni infarkt miokarda (odmah po pojavi simptoma): 6ml rekonstituisanog rastvora (do 60kg) 7ml (60 . Gluformin. na po~etku obroka A10BA02 (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 Metfogamma.8 sati detoksikacija: 15 . Artesan Pharma film tabl.

1 x 10mg/ml i 50mg/5ml koncentrat za rastvor za inf. Pfizer Australija rastvor za im iv inj. rastvor (0.25 kapi.4 doze G02AB01 Methylergometrin.2g dnevno (doza odr`avanja). 20 x 250mg upotreba uzima se u toku ili neposredno posle jela odrasli: 2 . 5 x 50mg/2ml rastvor za im iv inj. 1 x 50mg/2ml i 500mg/20ml upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis .0. zatim 500mg . 1 x 500mg/5ml i 1g/10ml (SZ) Methotrexate. 20 x 250mg Metildopa.2mg im ili iv 216 Registar lekova 2011 .1mg/ml i 0. Ebewe Pharma (SZR) tabl.25mg/ml) 10ml (Z) rastvor za inj. Max.odrasli: 10 . Max. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2 ./inf. Hemofarm (metilergometrin maleat) uterostiptik 507 oralne kapi. Max. 1 x 500mg/20ml (SZ) Methotrexate-Teva. Max.1 .3 x 250mg.25mg) oralno: 3 x 15 .5mg i 5mg (SZ) rastvor za im iv inj.im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza).2mg/ml upotreba 1ml = 25kapi (0.25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Antifolan C02AB02 (metildopa) antihipertenziv 471 Methyldopa. 50 x 2./inf. Teva Pharmachemie rastvor za im iv inj. 25mg jednom nedeljno psorijaza . 150 kapi dnevno parenteralno: 0. Hemofarm film tabl. im iv 50 x 0.L01BA01 (metotreksat) citostatik . Srbolek tabl.antimetabolit strana 567 Methotrexat "Ebewe". 3g dnevno deca: 10mg/kg dnevno.

190mg N05AB02 Metoten. doza odr`avanja 1 x 1 . 47. 20mg dnevno.95mg dnevno angina pektoris: 1 x 95 .190mg.Paget-ova bolest: 100ij dnevno.4 doze. najbolje ujutro. Max. Hemofarm (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 oblo`ena tabl.2 dana. tokom 2 .prevencija osteolize: 100ij dnevno. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za sc im inj.hiperkalcemija kod malignih bolesti: 100ij na 6 . doza se mo`e udvostru~iti na dve nedelje. po potrebi doza se mo`e pove}ati profilaksa nakon infarkt miokarda: 1 x 190mg.5 . uzimaju se jednom dnevo.8 sati sc ili im.9% rastvora NaCl tokom perioda od najmanje 6 sati . sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 50 x 47.190mg stabilna sr~ana insuficijencija.C07AB02 Metoprolol XL Sandoz. doza se mo`e pove}ati do Max.5mg. Salutas Pharma (metoprolol sukcinat) beta blokator strana 479 film tabl.75mg. zatim po potrebi pove}ati na 1 x 47. 5 x 100ij/ml upotreba parenteralno . funkcionalna klasa III: 1 x 11. nezavisno od hrane. ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg aritmije: 1 x 95 . minimalni re`im doziranja 50ij 3 x nedeljno im ili sc . 25 x 1mg i 5mg upotreba odrasli: 2 .5mg metoprolol sukcinata odgovara 50mg metoprolol tartarata hipertenzija: 1 x 47. posle jo{ 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 47. U te{kim ili hitnim slu~ajevima do 10ij/kg dnevno u jednoj dozi sporom iv inf./inf.75mg prve dve nedelje.4 nedelje Nazalno (sprej za nos) .postmenopauzalna osteoporoza: 200ij dnevno (jedna doza) u jednu nozdrvu. posle 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 23. funkcionalna klasa II: 1 x 23.5mg paralele Moditen H05BA01 (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 Miacalcic. terapija je dugotrajna paralele Calco Registar lekova 2011 217 . 400ij na 6 .88mg. kao doza odr`avanja profilaksa migrene: 1 x 95 .5mg.10mg dnevno podeljeno u 3 . ako nema adekvatnog odgovora na ovu terapiju posle 1 . Novartis Pharma Francuska sprej za nos (200ij/dozi) 2ml (SZR) Miacalcic.5mg. narednog dana u drugu nozdrvu. ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg stabilna sr~ana insuficijencija. doza se dalje mo`e udvostru~iti na 2 nedelje. u 500ml 0.8 sati. 95mg i 190mg upotreba tablete se mogu deliti.

28 x (40mg + 12. 1mg/kg iv ili 4mg/kg im Max ukupna doza 150mg (iznad 1 godine) 218 Registar lekova 2011 .100% inicijalne doze na 5 .18 godina: 2 x 600mg/m2.5 . Max. zatim 7 dana pauze M03AB01 (SZ) Midarine. 30.1%-0. 100 x 100mg/2ml upotreba odrasli . ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.odrasli: 2 x 1.03mg + 0. Mycophenolate Mofetil Medico Uno. 28 x (80mg + 25mg) upotreba lek se uzima jednom dnevno nezavisno od jela 1 tabl.5mg) tabl.15mg) upotreba 1 tabl. iv infuzijom (du`a hirur{ka intervencija): 2.4mg/min. tokom 21-og dana. 0. Sandoz Private Limited Indija (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl.5mg) tabl.2% rastvora.5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) . Boehringer Ingelheim Nema~ka (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. dnevno paralele Pritor Plus L04AA06 (SZR) Micolat. Boehringer Ingelheim Nema~ka Micardis. Max. Myfortic G03AA07 Microgynon 30.iv injekcijom: 1mg/kg zavisno od potrebnog stepena relaksacije. 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) .10 min.C09CA07 Micardis. Delpharm Reims (telmisartan) antihipertenziv strana 487 tabl.5mg/kg (do 1 godine). 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno./inf. Max.5g paralele CellCept. 28 x (80mg + 12. 21 x (0.odrasli: 2 x 1. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + levonorgestrel) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl. 500mg/sat deca: 2mg/kg iv ili 4 . 1 x 80mg paralele Pritor C09DA07 Micardis Plus. 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) .odrasli: 2 x 1g deca i adolescenti 2 . GlaxoSmithKline Italija (suksametonijum hlorid) miorelaksans 595 rastvor za im iv inj. dodatne doze 50 .

odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . 20 x 300mg 607 (Z) tabl. Cardiopirin.2 tabl. Karvileks A11DB. 20 x 100mg 450 N02BA01 (BR) tabl. zatim 2 x 25mg.0. Upsarin C C07AG02 Milenol. Andol. Cardiopirin forte N02BA51 (BR) Midol C.15 . Mauermann Arzneimittel (benfotiamin + B6) vitamini 441 oblo`ena tabl.5mg. Coryol. im 5 x (100mg + 100mg + 1mg)/2ml upotreba 1 inj.0.5mg po~etno. Hemofarm (karvedilol) beta blokator 480 tabl. 4g dnevno prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Acetisal pH 8. inhibitor agregacije trombocita B01AC06 (BR) tabl. rastvoreno u ~a{i vode.N05CD08 (SZ) Midazolam Torrex.2mg/kg (odrasli). 2 x 25 . Dilatrend. 10 x (1mg/ml) 2ml i 5ml rastvor za im iv inj. Aspirin protect..2mg/kg (deca) paralele Dormicum. Max. A11DB. Max. Max.0.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12.50mg paralele Carvedigamma. 20 . 0. Flormidal Midol. 50 blistera po 10 x 300mg upotreba analgoantipiretik . Hemofarm (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. Carvetrend. nedeljno Registar lekova 2011 219 . 50mg dnevno angina pektoris: 12.07 . 6 tableta dnevno paralele Aspirin plus C.15 . zatim 2 .1mg/kg. dnevno u akutnim stanjima.6 sati. Anbol.125mg (2 nedelje). Hemofarm (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik.0.3 x 1 tabl. Carvedilol Sandoz. Max.20mg/kg (deca) uvod u anesteziju: 0.3 inj. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. Aspirin. (BR) Milgamma 100. 10 x (5mg/ml) 1ml.25 (2 nedelje). Solupharm Pharmazeutische (vitamini: B1 + B6 + B12) vitamini 441 inj.30 minuta pre anestezije (odrasli). zatim 25mg dnevno. 3ml i 10ml upotreba premedikacija: 0. zatim 2 x 6. Andol 100. 30 i 60 x (100mg+100mg) upotreba 1 . Milgamma N.900mg na 4 . nastaviti sa 2 x 12. Max. 28 x 12..08 .5mg po~etno. Torrex Chiesi Pharma (midazolam) benzodiazepin strana 622 rastvor za im iv inj. 0. 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 .

karcinom paratireoidne `lezde .zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati.odrasli: 2 x 30mg po~etno.4 nedelje do optimalne. 14. 1%-og ili 2%-og rastvora (razmak izme|u 2 kapi 5 minuta) J01DH51 (SZ) Mipecid.2mg pre spavanja (oralno) ili 20μg (nazalno).720μg na dan primarna nokturalna enureza .1mg (po~etno). Max. 10 x (500mg + 500mg) upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli .oralno: 3 x 0.40μg/dan podeljeno u 1 .6 x 1 .H05BX01 Mimpara. posle 3 meseca terapije napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta S01EB01 Miokarpin.2 doze (odrasli). Hemofarm (pilokarpin hlorid) miotik 655 kapi za o~i (2%) 10ml upotreba 1 .4 nedelje do optimalne. 500mg na 8 ili 6 sati.odrasli: 30mg dnevno (po~etno).karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf.2 kapi. Max.20μg/dan (deca) . doza se pode{ava na 2 . 28 i 84 x 30mg. Ferring Arzneimitell sublingvalna tabl. 30 x 0. PharmaSwiss (imipenem natrijum + cilastatin natrijum) antibiotik . se ne smeju deliti. tabl. Max. raspon dnevne doze je 120 . Amgen Europe (sinakalcet hlorid) kalcimimetik strana 529 film tabl. doza se pode{ava na 2 .nazalno: 10 . tokom terapije kontrolisati nivo kalcijuma u serumu sekundarni hiperparatireoidizam . 120μg i 240μg upotreba dijabetes insipidus . 4 x 90mg H01BA02 (dezmopresin acetat) antidiuretik. 30 x 60μg. 1g na 8 ili 6 sati. 4g dnevno deca iznad 3 meseca.odrasli i deca iznad 5 godina: 0. Ferring Arzneimitell sprej za nos 5ml (50 doza po 10μg) tabl. do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati.6mg dnevno (odrasli i deca) . 5 . Max. zatim 0.3 . 180mg na dan primarni hiperparatireoidizam.sublingvalno: 180μg dnevno podeljeno u 3 doze (odrasli i deca).2mg Minirin Melt. 60mg i 90mg upotreba uzima se uz jelo. 2g dnevno paralele Tienam 220 Registar lekova 2011 .0. analog vazopresina 524 Minirin.

Panarak B03XA03 (SZR) Mircera.75mg.3ml.3ml. 300μg/ml i 1000μg/ml rastvor za inj.5mg.25mg i 1mg tabl.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl. 1.3ml.6μg/kg na 2 nedelje G03AC03 (Z) Mirena.3ml. Boehringer Ingelheim Nema~ka (pramipeksol dihidrohlorid monohidrat) antiparkinsonik strana 616 tabl. Belupo (mupirocin) antibiotik 498 mast (2%) 15g upotreba 3 x dnevno mazati promene na ko`i tokom 10 dana Registar lekova 2011 221 . sa produ`enim osloba|anjem: 1 x 0.3ml. 150μg/0.3ml. 360μg/0. dozu duplirati na 5 .3ml.35mg pramipeksola = 0.375mg. sa produ`enim osloba|anjem 10 x 0. postepeno pove}avati na 5 .6ml upotreba anemija izazvana hroni~nim oboljenjem bubrega . 3 x 1.7 dana do 1 x 1.18mg pramipeksola = 0. po potrebi dozu pove}avati za 0.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.375mg tabl.N04BC05 Mirapexin.125mg (po~etno).5mg dnevno tabl.6ml i 800μg/0. Bayer Schering Pharma (levonorgestrel) lokalni kontraceptiv 512 intrauterini dostavni sistem 1 x 52mg (20μg/24 sata) upotreba intrauterini dostavni sisem ugra|uje se u matericu. 1 x 4.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. 100μg/ml. 200μg/ml. 30 x 0. 75μg/0.5mg i 3mg upotreba 0. 50μg/0. ({pric) sc iv 1 x 30μg/0. Max.09mg pramipeksola = 0. 250μg/0. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. gde se levonorgestel postepeno otpu{ta (24μg dnevno tokom 5 godina) D06AX09 Mirobact.5mg. 200μg/0. 120μg/0.3ml.preporu~ena po~etna doza: 0.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.5mg dnevno paralele Oprymea. 100μg/0. sc iv 1 x 50μg/ml.: 3 x 0.7 dana do 3 x 0. Roche (metoksipolietilenglikol-epoetin beta) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj.75mg na 7 dana do Max.

30mg i 45mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. 25 x 1mg oblo`ena tabl. iv infuzijom tokom 5 minuta. se otapa u ustima 30mg dnevno.4 doze.25mg na 15 .5mg parenteralno .5mg Moditen Depo. sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 25mg/ml upotreba oralno . 20mg dnevno. Novo Nordisk suspenzija za inj. 28 x 30mg Mirtazapin ODT Sandoz. se mo`e deliti a disperzibilna tabl. 30 x 30mg i 45mg Mirzaten Q Tab. Max. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Mixtard 30 Penfill. u periodu od 5 uzastopnih dana A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Mixtard 30 NovoLet. Krka film tabl.antibiotik 571 koncentrat za rastvor za inf.N06AX11 (mirtazapin) antidepresiv strana 626 Mirtazapin. tabl. Krka oblo`ena tabl. Max. ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e. Sandoz Private Limited Indija oralna disperzibilna tabl. 30 x 15mg. Ebewe Pharma (mitoksantron hlorid) citostatik . Remeron.35 dana zavisno od terapijskog odgovora. Krka (SZ) rastvor za inj.odrasli: 2. doza odr`avanja 1 x 1 . 30 x 15mg.5 . Tifona L01DB07 (SZ) Mitoxantron "Ebewe". (karpula) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 N05AB02 (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 Moditen. 1 x 10mg/5ml i 20mg/10ml upotreba 12mg/m2 dnevno. Aurobindo film tabl. Novo Nordisk suspenzija za inj. Krka oralna disperzibilna tabl. po potrebi dozu pove}ati do Max.5 . 45mg dnevno paralele Calixta.10mg dnevno podeljeno u 3 .produ`ena terapija: 12. pojedina~na doza 100mg paralele Metoten 222 Registar lekova 2011 . 100 x 2. 30mg i 45mg Mirzaten. Remirta.

Krka film tabl. Clopigal. 12mg dnevno paralele Lopion C01DA14 Monizol.3 x 1 . 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 15 godina: 1 x 10mg deca 6 meseci .14 godina: 1 x 5mg paralele Singulair C08CA01 Monodipin. Klogrel. Amlogal. Amlonorm.2 x 20 . Max. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Amlopin. 30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Kerberan. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Vazotal B01AC04 Monogrel. Hemofarm (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl. Amlodipin. Amlodil.2mg posle jela. Cardogrel.6 godina: 1 x 4mg deca 6 . Krka Polska tabl. PharmaSwiss (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. PharmaSwiss (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl.C01DX12 Molicor. 28 x 10mg Monkasta. Norvasc. 120mg dnevno podeljeno u 2 . 30 x 2mg upotreba 2 . Max. Tenox. Plavix.3 doze paralele Monosan R03DC03 (montelukast) antiastmatik 645 Monkasta. Amlodipin PharmaSwiss. 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 . Klopidogrel. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl. Zyllt Registar lekova 2011 223 . 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja. Srbolek (molsidomin) antianginalgik strana 471 tabl. Max. Fopin.40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati). 10mg dnevno paralele Alopres.

120mg dnevno podeljeno u 2 .C09AA09 (fosinopril natrijum) ACE inhibitor strana 484 Monopril. 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 . PharmaSwiss tabl.2 kapi u oko J01XX01 Monural. zatim 10 .5mg) upotreba 1 tabl. dnevno (uvek u isto vreme). Hemofarm (tetrizolin hlorid) oftalmik 675 kapi za o~i (0. na prazan stomak. Slaviamed (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl.3 doze paralele Monizol S01GA02 Montevizin. posle pra`njenja mokra}ne be{ike urinarne infekcije .2 x 20 . PharmaSwiss tabl.05%) 10ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 .5mg) Monotens Plus. ujutro C01DA14 Monosan. uve~e u postelji.40mg jednom dnevno C09BA09 (fosinopril natrijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Monopril plus. 28 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno u po~etku.odrasli: 3g jednokratno 224 Registar lekova 2011 . PharmaSwiss tabl.40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati). 28 x 10mg i 20mg Monotens. Zambon [vajcarska (fosfomicin trometamol) antibiotik 544 granule za oralni rastvor 1 x 3g/8g upotreba uzima se rastvoreno u ~a{i vode. PharmaSwiss tabl. 28 x (20mg + 12. 28 x (20mg + 12. Max.

zatim 2 x 750mg (doza odr`avanja) deca: 4 x 62.5ml upotreba oralno: 1 x 7. Max.2mg Moxogamma 0. Meloksikam. 360mg dnevno podeljeno u vi{e doza deca 12 . pojedina~na doza 0. dnevna 60mg oralno 1ml kapi = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 . pojedina~na doza 30mg. Max. sc im iv 10 x 20mg/ml oralne kapi (20mg/ml) 50ml i 100ml upotreba parenteralno . Merck KgaA rastvor za inj.4 film tabl.15mg parenteralno: 15mg dnevno duboko im (ova doza se ne sme prekora~iti.12 godina) Registar lekova 2011 225 .2 film tabl. 30 i 50 x 0.analgezija: 10 . Max.5 .N02AA01 § (SZ) (morfin hlorid) opioidni analgetik strana 605 Morfin hidrohlorid Alkaloid.3 film tabl. Max. Lormed.3mg Moxogamma 0.16 godina: 10 . Alkaloid Morphin Merck 2%. dnevna doza 0. Meloxan C02AC05 Moxogamma. po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0. Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj.3 dana) paralele Loartroxy.125mg (2 .5 godina). 3 x 250mg (5 .5mg i 15mg (Z) Movalis. 120mg dnevno podeljeno u vi{e doza M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Movalis. Max. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl.5 . 30 i 50 x 0.20mg dnevno. a parenteralna primena je ograni~ena na 2 .6mg paralele Physiotens R05CB03 (BR) Mucodyne.4mg ujutro ili 2 x 0. MeloxEP.20mg. 30 i 50 x 0.2mg. Medoxicam.4mg upotreba 0.2mg ujutro. Artesan Pharma (moksonidin) antihipertenziv 472 Moxogamma 0. im 5 x 15mg/1. Max. Hemofarm (karbocistein) mukolitik 646 kaps.4mg.60mg. Melox. 20 x 7. tvrda 30 x 375mg sirup (250mg/5ml) 100ml i 200ml sirup (za decu) (125mg/5ml) 100ml i 200ml upotreba odrasli: 3 x 750mg (po~etna doza).

Max.3 x 5g (BR) Mucoplant. Dr Falk Pharma (plantago ovata) biljni laksativ strana 670 granule za oralnu suspenziju 20 x 3. Boehringer Ingelheim [panija Mucosolvan Junior. neo bronchol 226 Registar lekova 2011 . Max.5 .3 sata.6 godina: 2.12 godina: 5ml (kafena ka{ika) na 2 . Boehringer Ingelheim [panija tabl. Delpharm Reims tabl.3 sata.25g/5g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 .10ml (3 . (BR) Mucofalk Pomorand`a. 30 .5 godina). Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl. Delpharm Reims sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 3 x 30mg ili 2 x 60mg deca: 2 x 7.HA06AC. Flavamed.5ml (1/2 kafene ka{ike) na 2 . 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan Junior.40ml (6 . Dr Theiss Naturwaren (list mu{ke bokvice. 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan. 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Ambroksol.3 sata.5mg (2 . Max. te~ni ekstrakt) biljni ekspektorans 672 sirup (5g/100g) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 15ml (velika ka{ika) na 2 .4 kafene ka{ike) 6 .5mg (do 2 godine).10 godina). 90ml (6 velikih ka{ika) deca 2 . 20 x 30mg Mucosolvan.3 x 15mg (5 . 2 . 7.8 kafene ka{ike) R05CB06 (BR) (ambroksol hlorid) mukolitik 646 Mucosolvan. 3 x 7.

Medico Uno (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl. 1 .deca i adolescenti 2 .4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene) M03BX04 Mydocalm. Actavis Malta tabl.12 nedelja i du`e lokalno: 1 . Hemofarm (ketokonazol) antimikotik J02AB02 tabl. Max. 30 x 150mg upotreba 3 x 150mg Registar lekova 2011 227 .odrasli: 2 x 1.5g paralele CellCept.14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 12 god. 62. 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) . Micolat. izuzetno 400mg dnevno . Nobel Ilac krem (1%) 15g Myconafine.12 god.).).5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) .12 meseci (onihomikoze).2 meseca (infekcije kosmatih delova ko`e).4 nedelje. 20 x 200mg 546 D01AC08 (BR) {ampon (2%) 100ml 494 upotreba trajanje terapije: 2 .5mg dnevno (deca 2 .odrasli: 2 x 1g . onihomikoze 6 . 14 x 250mg upotreba trajanje terapije: tinea pedis 2 .6 nedelja (dermatomikoze). tinea corporis i cruris 2 .odrasli: 2 x 1.18 godina: 2 x 600mg/m2.5 god. Myfortic Mycoseb. 125mg dnevno (deca 5 .deca: 3mg/kg dnevno lokalno ({ampon): 2 x nedeljno tokom 2 . 6 . Gedeon Richter (tolperison hlorid) miorelaksans 596 film tabl.2 x dnevno nanositi na obolelo mesto tokom 7 . 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) . 28 x 125mg tabl.D01AE15 (terbinafin) antimikotik strana 495 Mycofin. nekoliko meseci (sistemske mikoze) oralno .) paralele Lamisil L04AA06 (SZR) Mycophenolate Mofetil Medico Uno.6 nedelja.odrasli: 200mg.

Mycophenolate Mofetil Medico Uno M03BX07 Myolastan. Micolat. Novartis Pharma Stein [vajcarska (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 gastrorezistentna tabl. 20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja. kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Unitropic L04AA06 (SZR) Myfortic.S01FA06 (Z) Mydrum. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Tetrazepam-MIP 228 Registar lekova 2011 .5%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu. Max. 1440mg dnevno paralele CellCept. po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno. 120 x 180mg i 360mg upotreba u roku od 72 sata posle transplantacije 2 x 720mg. Laboratories Chauvin (tropikamid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0. sanofi aventis (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 film tabl. Max.

.

Diklofenak.odrasli: 50 . 10 x 275mg upotreba odrasli: 2 . 20 x 50mg supozitorija 10 x 50mg Naklofen Duo kaps.2 x 75mg (Naklofen Duo) .1% rastvor): 2 .4 sata deca iznad 6 godina (0. Krka (naproksen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl.deca iznad 6 godina: 1 .4 kapi na 3 .150mg dnevno podeljeno u vi{e doza lokalno: 3 . Diclofenac duo.05%) 10ml i (0.R01AA08 Nafazol.4 x 2 . tvrda 20 x 75mg M02AA15 (BR) gel (10mg/g) 60g upotreba oralno .3mg/kg dnevno.1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli (0.3 x 275mg deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Naproksen.200mg dnevno ili 1 . dalje primenjivati 50mg dnevno 230 Registar lekova 2011 . Diclofenac retard. Hemofarm (nafazolin) dekongestiv strana 638 kapi za nos (0.05% rastvor): 2 . Diclac. Diklofen. ako se ne jave simptomi apstinencije dati jo{ 25mg. Rapten Duo 594 M01AE02 (BR) Nalgesin S. DicloRapid. Krka gastrorezistentna tabl. kod juvenilnog artritisa rektalno: 50 . Diklofenak Duo Nini.4g gela blago utrljati na obolelo mesto paralele Actafenak.4 kapi na 3 . Haupt Pharma Wolfratshausen (naltrekson hlorid) antagonist opioida 631 film tabl. Naproxen N07BB04 (SZR) Naltrexone. 7 i 28 x 50mg upotreba ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test 25mg inicijalno uz posmatranje bolesnika 1 sat.4 sata M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Naklofen.

Max. Belgija (mometazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos. Hemofarm film tabl. Srbolek tabl.12 godina (0.3 x 2 .odrasli: 2 .05% + 5%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0.odrasli i deca iznad 18 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro.. po potrebi za 5 .1% + 5%) 10ml Nasic za decu.2 doze spreja R01AD01 Nasobec. Klosterfrau sprej za nos (0. (BR) (ksilometazolin + dekspantenol) dekongestiv 638 Nasic.1% sprej): 2 .6 nedelja pove}ati dozu na 2 x dnevno 2 doze u svaku nozdrvu. 20 i 50 x 375mg upotreba oralno . suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50mcg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 . 400μg dnevno paralele Beconase R01AD09 Nasonex. suspenzija (50μg/dozi) 18g/140 doza upotreba alergijski rinitis . Hemofarm [abac supozitorija 10 x 500mg Naproxen.3 x 375mg .05% sprej): 1 . Schering-Plough Labo. Ivax (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos.deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze rektalno .11 godina: po 1 doza u svaku nozdrvu ujutro polipoza .4 x 50μg u svaku nozdrvu. po potrebi smanjiti dozu na pola.M01AE02 (naproksen) nesteroidni antireumatik strana 591 Naproksen. kad do|e do pobolj{anja dozu smanjiti na 2 x dnevno 1 dozu u svaku nozdrvu Registar lekova 2011 231 .odrasli i deca iznad 12 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro.2 x 1 . 20 x 375mg Naproksen.3 doze spreja deca 2 . 400μg (4 doze u svaku nozdrvu) .deca 3 .odrasli: 2 x 500mg paralele Nalgesin S R01AA. Max. Klosterfrau sprej za nos (0.

9% + 5%) 500ml (200kcal/L) upotreba doze zavise od klini~kog stanja i telesne mase bolesnika odrasli: 500 .3mOsm/L) upotreba 0. Ringerov rastvor B05BB02 (Z) Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%. 30 x 5mg upotreba 5 .9%) 500ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min . (0.10mg uve~e B05XA02 (SZ) Natriumbicarbonat "Fresenius" 8. 500ml (309.B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Natrii chloridi infundibile. (0. Sodium chloride 0. deca: oko 5ml/kg/sat S01GX01 (BR) Natrijum kromoglikat 2%. Hemofarm rastvor za inf. Zdravlje rastvor za inf.5 . 1.2000ml za 24 sata. Max.4%. Zdravlje (natrijum pikosulfat) laksativ 426 oblo`ena tabl.5mmol/kg na sat 232 Registar lekova 2011 .oko 250ml/sat paralele Sodium chloride.9%) 250ml i 500ml (308mOsm/L) Natrii chloridi infundibile. 10 x (8.9% B05BB01 (Z) Natrii chloridi infundibile compositum. prose~nom brzinom 80 kapi/min. (0.4%) 100ml upotreba doziranje je individualno. Hemofarm (natrijum hlorid + glukoza) parenteralni nutritiv 463 rastvor za inf. Hemofarm (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 rastvor za inf.1L dnevno paralele Ringer’s injection. Unimed Pharma (natrijum kromoglikat) antialergik 658 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml upotreba 4 x dnevno 1 kap u o~i paralele Vividrin A06AB08 Natrijum pikosulfat. Fresenius Kabi (natrijum hidrogenkarbonat) koncentrat elektrolita za korekciju izrazite acidoze 465 koncentrat za rastvor za inf.

tvrda 5 x 5mg (SZ) Navoban. Novartis [panija kaps. im 1 x 1000mg/4ml upotreba 1000mg na 10 . 10 x 5mg/5ml upotreba odrasli: 5mg parenteralno pre po~etka hemioterapije.5mg dnevno. Berlin-Chemie tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za iv inj. Bayer Schering Pharma (testosteron undekanoat) hormon . 28 x 5mg Nebispes.A04AA03 (tropisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 Navoban.14 nedelja C07AB12 (nebivolol) beta blokator 479 Nebilet. 14 i 28 x 5mg upotreba odrasli .esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . Pharmanova tabl. 14 i 28 x 5mg Nebivolol Sandoz. Max. Salutas Pharma tabl. pove}avati po 2./inf.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol.6 dana deca iznad 2 godine: 0. 5mg dnevno G03BA03 Nebido.androgen 512 rastvor za inj. nastaviti oralno sa 5mg dnevno slede}ih 2 .2mg/kg. Nevotens Registar lekova 2011 233 .

5mg im ili sc vi{e puta dnevno nedepolarizuju}a neuromuskularna blokada (odrasli i deca): 0.2.92mg + 14.2mg + 5.odrasli i deca iznad 2 godine: 2 doze spreja prskati u usta do 6 puta dnevno. zatim 1 .2.2 . postoperativna retencija urina: 0.5mg iv doze ekvivalentno je 1 .4-dihlorbenzil alkohol + levomentol) strana antiseptik za usta 416 640 A01AB11 neo angin pastila 24 x (0.2 kapi na 4 sata paralele Dexamethason-Neomycin N07AA01 (SZ) Neostigmine.4 dana R05CB06 (BR) neo bronchol.6mg + 1. Divapharma (amilmetakrezol + 2.05 .1% + 0. im iv sc 50 x 2.87mg)/ml 30ml upotreba pastile .5mg im ili sc vi{e puta dnevno .0.1. Mucosolvan Junior G01AF20 (metronidazol + mikonazol nitrat) vaginalni antiinfektiv 505 Neo Penotran. Flavamed.5mg im ili sc (odrasli).3 sata sprej .(BR) neo angin. ne du`e od 3 . Cooper (neostigmin) holinergik 629 rastvor za inj.0.125 . Bayer Schering Pharma vagitorija 14 x (500mg + 100mg) Neo Penotran forte.5mg im ili sc doze mijastenija gravis .6mg + 1.05 .odrasli i deca iznad 6 godina: 1 pastilu po potrebi na 2 . Hemofarm (deksametazon + neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za o~i (0.0.72mg) R02AA20 sprej za usnu sluznicu (2.deca: 0. Mucosolvan. 0. Bayer Schering Pharma vagitorija 7 x (750mg + 200mg) upotreba Neo Penotran 2 x 1 vagitorije tokom 7 ili 14 dana Neo Penotran forte 1 vagitorija tokom 7 dana S03CA01 Neodeksacin.1mg im ili sc (deca) 234 Registar lekova 2011 .07mg/kg sporo iv paraliti~ki ileus.2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.5mg/ml upotreba 0.5 .3 x 15mg otapati u ustima paralele Ambroksol.25mg na 4 sata pre dojenja .novoro|en~ad: 0.9mg) neo angin bez {e}era pastila 24 x (0.58mg + 0.odrasli: 1 .2mg + 5. Divapharma (ambroksol hlorid) mukolitik 646 lozenga 20 x 15mg upotreba 2 .35%) 10ml upotreba 1 .

1.1.5mg/kg dnevno J01GB07 (SZ) Netromycin. 1. 2.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . Gordius. Roche (filgrastim) stimulator hematopoeze 581 rastvor za inj. Pfizer Deutschland (gabapentin) antiepileptik 614 kaps. Max.5ml upotreba 0.samo izuzetno: 0. Belgija aminoglikozidni antibiotik (netilmicin) 541 rastvor za inj.5mg/kg na 8 sati) L03AA13 (SZ) Neulastim.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 .5 . Max. zavisno od indikacije N03AX12 Neurontin. Schering-Plough Labo.4g dnevno podeljeno u 3 doze . Cenexi (acitretin) antipsorijatik strana 497 kaps. 24 sata po zavr{etku hemioterapije L03AA02 (SZ) Neupogen.3 doze nedono{~ad ili done{ena novoro|en~ad do nedelju dana: 6mg/kg dnevno (3mg/kg na 12 sati) novoro|en~ad iznad nedelju dana i odoj~ad: 7.7. 75mg dnevno deca . ({pric) sc inf. Max.4 nedelje (po~etna doza). Katena Registar lekova 2011 235 . sc ({pric) 1 x 6mg/0.3mg/kg na 8 sati) deca: 6 . Gabalept. uzima se uz jelo ili sa malo mleka odrasli: 1 x 25 .D05BB02 Neotigason.odrasli: 300mg (po~etna doza). Gabaneural. Roche (pegfilgrastim) imunostimulans 581 rastvor za inj.2.8 nedelja (doza odr`avanja).6ml upotreba 6 mg (jedan napunjen {pric) se daje za svaki hemioterapijski ciklus.deca 6 .2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja).5ml i 48 Mij/0. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg.5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 . tvrda 30 i 100 x 10mg i 25mg upotreba doziranje je individualno.5 . im iv inf 1 x 150mg/1.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol .9mg/kg dnevno (2. tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija .30mg tokom 2 .5 .12 godina: 25 .8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma. 25mg dnevno tokom slede}ih 6 . 1 x 30 Mij/0. supkutano. Gaboton.5mg/kg dnevno (2 .2Mij/kg dnevno.

erozivni refluksni ezofagitis: 1 x 40mg tokom 4 . tokom 10 .8 nedelja . pylori: 2 x 20mg u kombinaciji sa antibiotikom.GERB: 20mg dnevno .prevencija ulkusa zbog primene NAS: 20mg dnevno parenteralno: iv inj tokom 3 minuta ili inf./inf.GERB bez ezofagitisa: 1 x 20mg tokom 4 nedelje. 750mg tre}e nedelje. zatim 20mg po potrebi . AstraZeneca [vedska (esomeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. odnosno od 4mg.5mg dnevno. 2g dnevno uobi~ajena doza odr`avanja: 1 . uve~e 375mg tokom prve nedelje.ulkus `eluca usled primene NAS: 20mg dnevno tokom 4 .5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol. 1 i 10 x 40mg upotreba oralno . 1g naredne ~etiri nedelje. McNeil [vedska (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 Nicorette freshfruit lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette freshmint lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette microtab lemon sublingvalna tabl. 14 x 5mg upotreba odrasli . Abbott (nikotinska kiselina) hipolipemik 491 tabl.eradikacija H. oni koji pu{e preko 20 cigareta dnevno paralele NiQuitin 236 Registar lekova 2011 .12. sa produ`enim osloba|anjem 14 x 375mg tabl.2g dnevno N07BA01 (BR) Nicorette. po potrebi pove}avati po 500mg nedeljno do Max. kada oralna primena nije mogu}a C10AD02 Niaspan. Bayer Schering Pharma (sorafenib) citostatik 575 film tabl. 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg na 1 sat pre ili 2 sata posle jela A02BC05 Nexium. 7 i 14 x 20mg i 40mg Nexium iv pra{ak za rastvor za iv inj. zatim 1 x 20mg .8 nedelja. pove}avati po 2. Nebilet. sa produ`enim osloba|anjem 56 x 500mg. 30 i 100 x 2mg i 4mg upotreba terapija se sprovodi najdu`e 9 meseci odrasli i deca iznad 18 godina: 8 .esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . 500mg druge nedelje.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2. Actavis Malta (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl.C07AB12 Nevotens. najvi{e 15 guma od 2mg oni koji pu{e do 20 cigareta dnevno.30 min. 750mg i 1000mg upotreba lek se uzima jednom dnevno. Nebivolol Sandoz L01XE05 Nexavar. Nebispes. tokom 7 dana .

C08CA05 (nifedipin) antagonist Ca2+ strana 481 Nifedipin.odrasli i deca 1 mesec . GlaxoSmithKline Italija (cisatracurium besilat) miorelaksans 596 rastvor za iv inj. Ceroxim. Zdravlje tabl.1mg/sat.8 sati) paralele Aksef.5mg/kg dnevno. 5ml i 10ml rastvor za iv inj. Xorimax M03AC11 (SZ) Nimbex. 20μg/kg (deca) infuzijom . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat.3 doze paralele Nipidin J01DC02 (SZ) Nilacef. 5 x (2mg/ml) 2.12 godine: 3μg/kg u minuti (po~etna doza).12 godina: 150μg/kg (intubacija).5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 .3 x 20mg. Hemofarm (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. Bayer Schering Pharma (nimodipin) antagonist Ca 482 film tabl.hipertenzija i angina pektoris: 2 ./inf. Xorim. 2 x 40mg deca: 0. 1 x (5mg/ml) 30ml upotreba iv injekcijom . Dicef.25 . 100 x 30mg (SZ) rastvor za inf. 1 x 10mg/50ml upotreba parenteralno: 0. 2mg/kg dnevno podeljeno u 2 ./inf.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .1.0. Max. zatim 1 . 1 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg .2μg/kg u minuti C08CA06 Nimotop S. kontinuiranom infuzijom. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat P.4 doze (na 6 .odrasli i deca 1 mesec ./inf.5 . Cefuroxim-MIP. {to pre od po~etka subarahnoidalnog krvarenja. tokom najmanje 5 a najdu`e 14 dana oralno: najkasnije 4-og dana od po~etka subarahnoidalnog krvarenja uvesti oralnu primenu u dozi 60mg na 4 sata tokom 21-og dana Registar lekova 2011 237 .5ml. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli . Hemofarm film tabl. Max. Zdravlje kaps. zatim doza odr`avanja 30μg/kg (odrasli).

Panacea Biotec M02AA. 14mg/24h i 21mg/24h upotreba odvikavanje je fazno i sprovodi se tokom 10 nedelja: prvih 6 nedelja 1 flaster od 21mg dnevno.14 godina) paralele Cerson C08CA05 Nipidin. 3 x 5mg (2 . Catalent UK (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 transdermalni flaster 7 x 7mg/24h. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli .M01AX17 (nimesulid) nesteroidni antireumatik strana 593 Nimulid.10mg pre spavanja deca . slede}e 2 nedelje 1 flaster od 14mg dnevno.17 godina) paralele Nicorette 238 Registar lekova 2011 . gel (1%) 30g upotreba Nimulid odrasli: 2 x 100mg posle jela deca: 5mg/kg dnevno podeljeno u 2 . Hemofarm (nifedipin) antagonist Ca2+ 481 kaps. Nifelat N07BA01 NiQuitin. Bosnalijek (nitrazepam) hipnotik 622 tabl.nesanica: 5 . 10 x 5mg upotreba odrasli . 2 x 40mg paralele Nifedipin. 20 x 100mg Nimulid MD. Panacea Biotec oralna disperzibilna tabl. Max.epilepsija: 5 .hipertenzija i angina pektoris: 2 x 20mg. poslednje 2 nedelje 1 flaster od 7mg dnevno terapija se mo`e nastaviti i posle 10 nedelja ali ne du`e od 9 meseci (odrasli) ili 12 nedelja (deca 12 .10mg (do 1 godine).4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati paralele Actasulid 594 N05CD02 Nipam. Panacea Biotec tabl.3 doze Nimulid MD odrasli: 2 x 100mg otopiti u ustima deca: 2 x 50mg otopiti u ustima Nimulid Transgel 3 .. 10 x 100mg (BR) Nimulid Transgel.4 puta dnevno 2 .

4mg/dozi) 200 doza upotreba Nitroglicerin rok upotrebe posle otvaranja je 2 meseca terapija: 0.20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze. (po~eti sa 0.6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 .4 .0. Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.8mg dnevno (doza odr`avanja) Nirypan solubile rastvara~ je voda za inj. 20 x 4mg i 8mg (Z) Nirypan solubile.5mg sublingvalno 5 .5 minuta profilaksa: 0.0. 50 x 1mg/1. Zdravlje (nitrendipin) antagonist Ca2+ 482 tabl.4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre. vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 . Pohl Boskamp sublingvalni sprej (0. im iv inf. Lemod Solu C08CA08 Nitrepin.2mg (1 . Lemod Depo.02mg/min.500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Lemod.5mg sublingvalno (u sede}em polo`aju). Srbolek sublingvalna tabl.6ml upotreba iv injekcija: 1mg tokom 3 minuta.0.005 .01 . do `eljenog odgovora) H02AB04 (metilprednizolon) glukokortikoid 527 Nirypan. najvi{e 2 puta. Max. po potrebi pove}avati do doze odr`avanja 10 . najvi{e 3 lingvalete u razmaku od 3 .1.2mg/min.10 minuta pove}avati za 0. po potrebi ponoviti.1.6ml koncentrat za rastvor za inf.C01DA02 (SZ) Nirmin. Hemofarm (gliceril trinitrat) antianginalgik strana 470 rastvor za iv inj.01 . u razmacima od 10 minuta iv infuzija (posle efekta postignutog iv injekcijom): 0.5mg Nitrolingual. a zatim na 5 .01mg/min. po potrebi ponoviti za 3 minuta.48mg dnevno (po~etna doza).8 . 50 x 5mg/1. 40mg dnevno C01DA02 (gliceril trinitrat) antianginalgik 470 Nitroglicerin. na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 . 20 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno.5mg/kg dnevno (po~etna doza).8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0.10 minuta uo~i aktivnosti koja mo`e da izazove anginozni napad Nitrolingual 0. 2 .3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik Registar lekova 2011 239 . 15 x 20mg/ml i 40mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Nirypan odrasli: 4 . Jugoremedija tabl. 40 x 0. 4 .

Pulcet L02BA01 Nolvadex. 30 x 10mg Nolvadex D film tabl.40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Tamoxifen M03AC03 (SZ) Norcuron. . Chephasaar (nitroksolin) uroantiseptik strana 544 kaps. 28.J01XX07 Nitroxolin forte. meka 10. 20 x 400mg Nolicin. 30 x 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 . AstraZeneca UK (tamoksifen) antagonist estrogena 578 film tabl.30μg/kg (odr`avanje efekta) iv inf: 50 .1mg/kg.250mg (akutno stanje).100μg/kg) 240 Registar lekova 2011 . 30. i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Uricin A02BC02 Nolpaza. 56 i 60 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. Krka (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. Krka film tabl.odrasli i deca iznad 5 meseci: 0.80μg/kg/sat (posle inicijalne iv injekcije od 40 . Srbolek tabl.500mg uve~e (profilaksa recidiva) J01MA06 (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 Nofocin. zatim 20 . iv inf 50 x 4mg/ml upotreba rastvara~ je voda za inj. 30 i 90 x 250mg upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 150 . ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc. ili 1 x 150 . Panrazol.0. Organon Francuska (vekuronijum bromid) miorelaksans 595 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 14. Organon Holandija Norcuron.08 . iv inj.

. 6 x 40mg upotreba `ene iznad 18 godina: 1 .liofilizovana kultura) terapija vaginitisa 506 vaginalna tabl. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 5mg/1.9ij dnevno).035mg/kg dnevno (0.3ij/m2 dnevno) . 30 x 75μg i 150μg upotreba lek se uzima uve~e.0. 10mg/1. Fopin. uz obrok pre spavanja hiperprolaktinemija 1 . Vazotal J05AE03 Norvir. Humatrope G01AX. Monodipin. Amlodipin.5ml i 15mg/1. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin. Novo Nordisk (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta strana 524 rastvor za inj.3 dan: 25μg 4 . Amlodipin PharmaSwiss.0.1ij/kg dnevno odnosno 0. Abbott (ritonavir) terapija HIV infekcije 550 kaps.0. meka 336 x 100mg upotreba odrasli: 600mg na 12 sati. Amlonorm. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.3mg dnevno (0.nedostatak hormona rasta: 0.2 vaginalne tablete dnevno. 3 x 25μg + 3 x 50μg tabl. inhibitor prolaktina 509 tabl. Tenox. Ferring Arzneimitell (kvinagolid) dopaminergik.0.H01AC01 (SZR) Norditropin NordiLet.14ij/kg dnevno odnosno 1.15 .05mg/kg dnevno (0. Laboratori Baldacci (Lactobacillus rhamnosus .Turner-ov sindrom: 0.3ij/m2 dnevno) odrasli .5ml.07 . Amlodil.supstituciona terapija: 0. zavisno od te`ine klini~ke slike tokom 7 . (BR) Normogin.0mg/m2 dnevno {to je 2 . Max.025 . uz obrok deca iznad 2 godine: 350mg/m2 na 12 sati. Amlogal. Amlopin.7 1. Pfizer Deutschland (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. po potrebi pove}avati za 75μg nedeljno do optimalne doze C08CA01 Norvasc.6 dan: 50μg od 7 dana: 75μg.14 dana G02CB04 Norprolac. 10mg dnevno paralele Alopres. uz obrok Registar lekova 2011 241 .4mg/m2 dnevno {to odgovara 4.45 .5ml upotreba deca .

6 godina: 40 . doze i du`ina terapije odre|uju se individualno. ne sme se me{ati sa infuzionim rastvorima te{ke epizode krvarenja: 3 . iv 1 x 1. podeljeno u 2 .3 doze .5g im.2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.340mg dnevno.2mg/2.5 .4mg/4. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100j/ml) 3ml NovoRapid Penfill rastvor za inj. im iv 50 x 2. podeljeno u 2 .rastvorljivi 30% + insulin aspart protamin .2.6kij/kg (60 .odrasli: 120 . (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno A10AB05 NovoRapid. 20 i 100 x 40mg (Z) rastvor za inj. sanofi aventis (drotaverin) spazmolitik strana 421 tabl.kristalni 70%) 435 NovoMix 30 FlexPen suspenzija za inj. zatim u intervalima 4 .3 sata u po~etku. Novo Nordisk (insulin aspart) analog humanog insulina 434 rastvor za inj. im 25 x 40mg/2ml upotreba oralno ili parenteralno .deca 1 .3ml upotreba 1.200mg dnevno. rastvara~ je voda za inj.5g/5ml upotreba 0. podeljeno u 2 . sc im 1 x (100j/ml) 10ml NovoRapid FlexPen rastvor za inj.120μg)/kg. Galenika (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 rastvor za inj.120mg dnevno.1g sporo iv ili 1 . Max. 5g dnevno paralele Analgin.3 doze . Baralgin M A10AB05 NovoMix 30. primenjuje se isklju~ivo iv injekcijom. Novo Nordisk (aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa .12 sati 242 Registar lekova 2011 .A03AD02 No Spa. na 2 .2mg = 60kij.humani rekombinantni)) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5 doza N02BB02 (SZ) Novalgetol. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml NovoMix 30 Penfill suspenzija za inj. iv 1 x 2. (ulo`ak) sc im 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno. Novo Nordisk analog humanog insulina (insulin aspart .iznad 6 godina: 80 . dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok B02BD08 (SZ) NovoSeven.

Regulon J02AC04 Noxafil. nakon pauze od nedelju dana stavlja se novi prsten Registar lekova 2011 243 . Organon Irska (etinilestradiol + etonogestrel) kontraceptiv 508 vaginalni sistem/prsten 1 x (2. 1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid special emulzija za inf. B. 21 x (0. Organon Holandija NuvaRing. zatim 7 dana pauze paralele Mercilon. Braun parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat) 460 NuTRIflex lipid peri emulzija za inf.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.. Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 film tabl.02mg + 0. tokom 21-og dana. posle 3 nedelje prsten se uklanja istog dana u nedelji kada je stavljen. 5 x 1250ml. Schering-Plough Francuska (posakonazol) antimikotik 547 oralna suspenzija (40mg/ml) 105ml upotreba lek se uzima uz jelo uobi~ajeno: 2 x 400mg ili 4 x 200mg orofaringealna kadidijaza: 1 x 200mg prvi dan. 5 x 1250ml. (SZ) Nutrineal PD4.7mg) upotreba prsten dnevno osloba|a (120μg etonogestrela i 15μg etinilestradiola) prsten presaviti i staviti duboko u vaginu prvog dana menstrualnog krvarenja. 1875ml i 2500ml B05D. 5 x 1250ml. 1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid plus emulzija za inf..7mg + 11.G03AA09 Novynette. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (aminokiseline + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara G02BB01 NuvaRing. zatim 1 x 100mg narednih 13 dana 17 4 (SZ) NuTRIflex.

10 x 500 000ij strana antimikotik 427 504 494 pra{ak za oralnu suspenziju (100 000ij/ml) 24ml G01AA01 vaginalna tabl. zatim 1 vaginalna tabl. 15 x 100 000ij D01AA01 mast (100 000ij/1g) 5g i 20g upotreba oralno .10 dana.kapi: 4 x 400 000 . ovla`iti vodom) 244 Registar lekova 2011 . na 2 . uve~e tokom 7 . 4 x 100 000ij (nedono{~ad).kapi: vi{e puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (`vale) .vaginalna tabl: 1 vaginalna tabl. Hemofarm (nistatin) A07AA02 oblo`ena tabl.mast: 1 .3 nedelje (pre upotrebe vaginalnu tabl.3 dana jo{ 2 .3 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju .tabl: 3 x 500 000ij . 4 x 200 000ij (deca iznad 5 godina) lokalno . 3 x 500 000ij (deca iznad 5 godina) .Nystatin.600 000ij (odrasli i adolescenti).1 Mij (odrasli i adolescenti).

.

iv 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 . Haemonine. Jugoremedija (ciklopiroks olamin) antimikotik strana 495 krem (1%) 20g rastvor za ko`u (1%) 20ml pra{ak za ko`u (1%) 30g upotreba krem ili rastvor: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto do izle~enja i jo{ 7 . 1 x 500ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no.D01AE14 Obytin. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.dugotrajna profilaksa: 20 . iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . Ig Vena. sluznice ili ranu i ostavi 1 minut da deluje 246 Registar lekova 2011 .v. Imunoglobulin (ljudski) za i. iv 1 x 250ij/5ml Octanate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . Octapharma (koagulacioni faktor IX . sluznice ili rane (1mg + 20mg)/ml 50ml.2 puta dnevno preventivno ili kao produ`etak le~enja J06BA02 (Z) Octagam. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.4 dana paralele Aimafix. Octapharma (imunoglobulin (IgG .40ij/kg u intervalu 3 . Immunine D08AX10 (BR) Octenisept.3 dana paralele Beriate P. primenu B02BD02 (SZ) Octanate. Koate DVI B02BD04 (SZR) Octanine F.4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 .14 dana za spre~avanje recidiva pra{ak za ko`u: 1 .dugotrajna terapija krvarenja: 20 . ili 300mg/kg na 3 .humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. Schulke & Mayr (oktenidin dihidrohlorid + fenoksietanol) antiseptik. dezinficijens 501 rastvor za ko`u. iv 1 x 500ij/10ml Octanate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. stepena krvarenja.7S) . Emoclot. 250ml i 1000ml upotreba po potrebi rastvor se nanese na ko`u. Octapharma (koagulacioni faktor VIII . Haemoctin SDH.40ij/kg u intervalu 2 .2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. Berinin P 600.humani) hemostatik 453 Octanate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.

7. suspenzija (0.5%) 5ml upotreba 1 . 28 x 5mg i 10mg OlanzEP. im 5 x 10mg/ml upotreba 1 .50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N05AH03 (olanzapin) antipsihotik 620 Olanzapin Sandoz.2 kapi na 2 sata u toku no}i.10mg. Cipla film tabl. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. Salutas Pharma film tabl. Zyprexa Velotab N02BA51 (BR) Oldon. tvrda 60 x 400mg upotreba odrasli: 3 x 400 .G03CA03 Oestradiol. Galenika (hidroksokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj. 20mg paralele Treana. posle pobolj{anja ukapavati na 4 sata B03BA03 OHB12. Hemofarm (prednizolon) kortikosteroid 653 kapi za o~i. 30 x 5mg. zatim 1 . Zdravlje (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein) analgoantipiretik 607 tabl. Zalasta. sa dosta te~nosti paralele Kombikaf Registar lekova 2011 247 .4 x nedeljno 2500μg mesec dana.2 kapi na 1 sat u toku dana.5mg. zatim 2500μg na 4 .2 tablete po potrebi.800mg deca: 30 . zatim 2500μg 1 x mese~no do godinu dana N06BX03 Oikamid. im 5 x 2500μg/2ml upotreba megaloblasti~na anemija: 3 x nedeljno 2500μg do popune depoa.8 nedelja neurolo{ki poreme}aji: 2 . zavisno od indikacije S01BA04 Oftalmol. Galenika (estradiol) hormon .estrogen strana 513 rastvor za inj. 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza). 100 blistera po 10 x (300mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 x 1 . Pliva Hrvatska (piracetam) nootropno sredstvo 627 kaps. Zapilex.

05%) 10ml i (0.prevencija recidiva ulkusa. Salutas Pharma kaps. tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprazol Sandoz.05%) 10ml i (0. 1 sat pre intervencije paralele Loseprazol. tvrda 7 i 14 x 10mg gastrorezistentna kaps. Ortalox. Ufar gastrorezistentna kaps. 6 x 1000ml i 4 x 2000ml OliCinomel N6-900E emulzija za inf.3 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu odrasli i deca 2 . tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprol.12 godina (0.ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno iv infuzijom tokom 20 . 1 x 40mg Omeprol. tvrda 14 x 20mg Omeprazol ICP. do 5 dana Zollinger-Elisson sindrom: 60mg dnevno ili 80mg dnevno podeljeno u 2 doze iv infuzijom profilaksa u hirurgiji: 40mg iv inj.refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . Remedica gastrorezistentna kaps. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) .3 x 2 . tvrda 15 x 20mg Omex. 4 x 2000ml OliCinomel N7-1000E emulzija za inf.1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno .1%) 10ml sprej za nos (0. Nobel Ilac kaps. Famar Francuska (ksilometazolin hlorid) dekongestiv 638 kapi za nos (0. tokom 5 minuta. Zeprom 248 Registar lekova 2011 .B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (emulzija lipida + rastvor amino kiselina + rastvor glukoze) OliClinomel. Zdravlje gastrorezistentna kaps. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma).05% rastvor): 1 . Lek gastrorezistentna kaps.Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza).2 x 1 .120mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno . 20 .8 nedelja . Baxter SA strana 462 OliCinomel N4-550E emulzija za inf.2 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu A02BC01 (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 (Z) Omep. tvrda 14 i 28 x 20mg upotreba oralno . Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps.ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. tvrda 15 x 20mg Omeprazid.30 minuta. tvrda 14 x 20mg Omeprazol.1% rastvor): 2 . 6 x 1000ml i 4 x 2000ml upotreba doziranje je individualno R01AA07 (BR) Olynth. Sofarimex pra{ak za rastvor za inf.

Hemofarm (butamirat citrat) antitusik 647 film tabl.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .2ml/kg. 3 nedelje (keratitis fungalis). ukupna doza do 20ml R05DB13 Omnitus.12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika sirupa) ili 2 x 20mg (1 tableta) paralele Sinetus G04CA02 Omsal. Tinea cruris).4mg upotreba 1 x 0. Tamosin. sa modifikovanim osloba|anjem 10 x 20mg i 50mg sirup (4mg/5ml) 200ml upotreba odrasli: 2 .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit.6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike sirupa) 6 .0. 15ml i 20ml upotreba odrasli: 0.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). Gedeon Richter (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps. Prokanazol V08AB02 (SZ) Omnipaque. 10 x 50ml i 100ml Omnipaque 350 rastvor za inj. 4 .8 nedelja (Tinea capitis). Tamsudil Registar lekova 2011 249 .15 dana (Tinea pedis.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal.3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika sirupa) 3 . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 10 i 30 x 0. 4 . 100ml i 200ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja V08CA03 (Z) Omniscan. 15 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze . ItraconEP. GE Healthcare (joheksol) Rö kontrast 665 Omnipaque 300 rastvor za inj.5mmol/ml) 10ml.odrasli: 200 . 7 . 10 x 50ml. Tamsol. Flosin.J02AC02 Omicral. iv 10 x (287mg/ml .400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . GE Healthcare (gadodiamid) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. Tamprost. Medico Uno (itrakonazol) antimikotik strana 547 kaps. tvrda 4.3 x 40mg ili 1 x 50mg deca 1 . Kanazol.

zatim 8mg na 12 sati. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. Max. 20mg paralele OlanzEP. 3 x 1.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja .35mg. 5 x 4mg/2ml upotreba odrasli . 28 x 5mg.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja .2 kapi ili sprej doze N04BC05 Oprymea.: 3 x 0.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata. Zalasta.05%) 10ml Operil P.05%) 10ml sprej za nos (0. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Zofran N05AH03 Onzapin.3 x 1 .deca 1 .70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl. Slaviamed (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 (SZ) film tabl.odrasli i deca iznad 7 godina: 2 .25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. Olanzapin Sandoz. 30 x 0. 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza).3 x 1 . Lek kapi za nos (0. Lek kapi za nos (0. 10 x 4mg film tabl./inf. postepeno pove}avati na 5 .1mg dnevno paralele Mirapexin.2 kapi ili sprej doze Operil P .parenteralno: 4mg im ili sporo iv pre operacije i 4mg posle operacije deca: 5mg/m2 iv. Actavis Malta (olanzapin) antipsihotik 620 film tabl. oralno tokom 5 dana .09mg pramipeksola = 0.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.7mg upotreba 0. Zapilex.18mg i 0. Panarak 250 Registar lekova 2011 .025%) 10ml sprej za nos (0.7 dana do 3 x 0.visoko emetogena terapija: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv.radioterapija ili hemioterapija (osim cisplatina): 8mg iv pre terapije.oralno: 16mg na 1 sat pre anestezije ili 8mg 1 sat pre anestezije zatim jo{ 2 doze od 8mg na 8 sati . Treana.A04AA01 Ondasan. Krka (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl. nastaviti sa 8mg na 12 sati.7 godina: 2 . Zyprexa Velotab R01AA05 (BR) (oksimetazolin) dekongestiv 638 Operil. oralno tokom 5 dana .025%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Operil .35mg pramipeksola = 0. 10 x 8mg rastvor za iv inj.09mg (po~etna doza).18mg pramipeksola = 0.

amenoreja. ({pric) (350mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj. ({pric sa adapterom) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml Optiray 320 rastvor za inj. po potrebi i du`e metroragija. 5 . 5mg na 4 sata 6 .V08AB07 (SZ) Optiray. menoragija: 2 x dnevno 5mg tokom 10 dana polimenoreja.10mg na 4 sata H01CC01 (SZ) Orgalutran.5 godina: Max. ({pric sa adapterom) (320mg joda/ml) 10 x 50ml Optiray 350 rastvor za inj. po potrebi dozu pove}ati na 30mg ili 100mg deca 1 .25-og dana menstrualnog ciklusa Registar lekova 2011 251 .5ml upotreba 1 x 0. 10 x (240mg joda/ml) 50ml i 100ml Optiray 300 rastvor za inj.10mg dnevno 6 meseci uzastopno. 10 x (320mg joda/ml) 50ml. Molteni (morfin sulfat) opioidni analgetik 605 oralni rastvor 20 x 10mg/5ml. 100ml i 200ml rastvor za inj.25mg/0. 30 x 5mg upotreba endometrioza: 5 . 30mg/5ml i 100mg/5ml oralne kapi 1 x (20mg/ml) 20ml sirup (10mg/5ml) 100ml upotreba kapi . premenstrualni sindrom: 5mg dnevno od 14 . L. sc 1 x 0. Covidien (joversol) Rö kontrast strana 666 Optiray 240 rastvor za inj.25mg {estog dana od po~etka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku) G03DC03 Orgametril. ({pric sa adapterom) (350mg joda/ml) 10 x 50ml 75ml i 100ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja N02AA01 § Oramorph. Organon Holandija (linestrenol) hormon 514 tabl.20mg na 4 sata. ({pric) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml rastvor za inj.1ml = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 .12 godina: Max. ({pric) (320mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj. Organon Irska (ganireliks) antagonist GnRH 526 rastvor za inj.

A02BC01 Ortalox. za oralnu suspenziju 10 i 14 x 500mg. Omex. Omep. Jadran Galenski Laboratorij (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 .anaerobne infekcije: 500mg na 8 sati (odrasli).3 godine: 50mg na 8 sati tokom 3 dana 3 . tokom 5 . 60mg/kg) dnevno podeljeno u 2 . Omeprol. se mo`e deliti.400mg na 8 sati tokom 3 dana . uz oralnu terapiju oba partnera Orvagil D akutni ulceronekrozni gingivitis .anaerobne infekcije: 400mg na 8 sati tokom 7 dana (odrasli). 20 .amebijaza: 400 .3g dnevno podeljeno u 2 .120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol. Omeprazol Sandoz. Galenika film tabl. Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (500mg/5ml) 60ml i 100ml Ospamox DT.7 godina: 100mg na 12 sati tokom 3 dana 7 . tokom 3 dana (deca) . Omeprazol ICP. pije se cela ili rastvorena u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 750mg . 20 x 250mg film tabl. Omeprazol. 7.deca 1 . 35 . refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza).5mg/kg na 8 sati (deca) parenteralno .trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno (odrasli) . 20 x 400mg P01AB01 634 544 504 416 upotreba Orvagil oralno . Zeprom (metronidazol) antibiotik Orvagil. tvrda 14 i 28 x 10mg i 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka.4 doze paralele Amoksicilin. 15mg/kg dnevno u 3 doze. 7.5mg/kg na 8 sati (deca) vaginalno: 1 vagitorija uve~e tokom 7 dana. (5mg/ml) 100ml vagitorija 10 x 500mg G01AF01 A01AB17 Orvagil D. 20 x 400mg J01XD01 (SZ) rastvor za inf.50mg/kg dnevno u 3 doze. 6g dnevno deca: 25 . Amoxicillin.10 dana (odrasli).odrasli i deca iznad 10 godina: 200 . tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma).odrasli i deca iznad 10 godina: 200mg na 8 sati paralele Arilin rapid J01CA04 (amoksicilin) penicilin 533 Ospamox. Sinacilin 252 Registar lekova 2011 . Galenika tabl.8 nedelja prevencija recidiva ulkusa. 750mg i 1000mg upotreba tabl.10 godina: 100mg na 8 sati tokom 3 dana parodontopatije .lamblijaza: 2g dnevno tokom 3 dana (odrasli).10 dana (deca) . Sandoz tabl.50mg/kg (Max.4 doze. Omeprazid.800mg na 8 sati tokom 5 . Max.

1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss.estrogen 513 Ovestin. 1 x 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. Hemofarm (megestrol acetat) progestagen 577 oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 . Organon Holandija vagitorija 15 x 0.1%) 15g upotreba 1 doza krema ili 1 vagitorija dnevno. sc 1 x 250μg/1ml upotreba doziranje je individualno. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika L01XA03 (SZ) (oksaliplatin) citostatik .V03AE04 OsvaRen. ({pric) sc 1 x 250μg/0. dnevno u zavisnosti od koncentracije fosfata u serumu.hiperfosfatemija u hroni~noj renalnoj insuficijenciji: 3 .5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.alfa) hormon 517 rastvor za inj. tokom 2 . se gutaju cele u toku jela. Sinoxal Registar lekova 2011 253 . ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine. 180 x (435mg + 235mg) upotreba tabl. Hemofarm (tirotricin + prednizolon + tetrakain hlorid) otologik 659 kapi za uho (0.800mg) suspenzije dnevno paralele Megace S02CA01 Otol H. 12 tabl. 1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema. Max.6 kapi u obolelo uho. Pliva-Lachema pra{ak za rastvor za inf.01% + 0.3 nedelje. zatim ista doza 2 x nedeljno G03GA08 Ovitrelle. Ebewe Pharma pra{ak za rastvor za inf.10 tabl. ne smeju se lomiti odrasli iznad 18 godina .1% + 1%) 10ml upotreba na 1 sat ukapati 5 . dnevno L02AB01 O tentika.20ml (400 . Fresenius Medical Care (kalcijum acetat + magnezijum karbonat) terapija hiperfosfatemije strana 663 film tabl. Merck Serono (horiogonadotropin . PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf. ili natopiti sterilnu gazu i uvu}i u slu{ni kanal G03CA04 (estriol) hormon .5mg Ovestin.alkiliraju}i agens 572 Oxaliplatin "Ebewe". Schering-Plough Irska vaginalni krem (0.

Gedeon Richter (oksitocin) uterotonik 525 rastvor za im iv inj. Max. 1 . dnevna doza: 8 inhalacija po 4. AstraZeneca [vedska (formoterol fumarat) antiastmatik strana 641 pra{ak za inhalaciju 60 x 4. 100 x 10ij/ml upotreba infuzija se priprema u srazmeri 1ij oksitocina na 100ml infuzionog rastvora indukcija poro|aja: 0.5 .2ij/min.5μg/dozi (najvi{e 2 inhalacije odjednom) ili 4 inhalacije po 9μg/dozi (najvi{e 1 inhalacija odjednom) paralele Respilong H01BB02 (SZ) Oxytocin Synthetic.R03AC13 Oxis Turbuhaler.2 x 2 inhalacije (hroni~na primena) Max./inf.5μg/dozi i 9μg/dozi upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 .20ij infuzijom u 500ml infuzionog rastvora paralele Syntocinon 254 Registar lekova 2011 . 5ij dnevno prevencija postpartalne hemoragije: 5ij sporom iv inj. ili 3 .10ij im. postpartalna hemoragija: 5ij sporom iv inj. u te{kim slu~ajevima 5 . po potrebi dozu pove}avati najvi{e 1 .2 inhalacije (akutni napad).60 minutnom intervalu do normalnih kontrakcija. u 30 .2ij u infuziji fiziolo{kog rastvora (po~etno).

.

90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia.6 sati (uobi~ajeno). iv infuzijom tokom 3 sata./inf 10 i 100 x 1g upotreba odrasli: 500mg na 4 . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Pipem J01DB01 Palitrex.antimitotik strana 570 Paclitaxel "Ebewe". Lek (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 kaps. Max. Torrex Chiesi Pharma (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 koncentrat za rastvor za inf. Max. 1 x 30mg/5ml. hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje paralele Sindaxel. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. Cefalexin. tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti paralele Pipegal. Medochemie (ampicilin) penicilin 533 pra{ak za rastvor za im iv inj. Hidensil 256 Registar lekova 2011 . 1 x 30mg/5ml Paclitaxel-Teva.3 doze. 1 x (15mg/ml) 2ml.L01CD01 (SZ) (paklitaksel) citostatik . Cefalexin Alkaloid J01CA01 (Z) Pamecil. Galenika (cefaleksin) cefalosporin 535 kaps. 2g iv na 6 sati (meningitis) deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno).60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 . 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Pentrexyl M05BA03 (SZ) Pamitor.50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.12 sati. 1 x 30mg/5ml i 100mg/16.7ml upotreba 135 . Max. 6g dnevno deca: 25 .7ml.4 dana. 4g dnevno paralele Cefaleksin. podeljeno u 2 . 150mg/25ml i 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 . 100mg/16. 4ml i 6ml upotreba 15 . Taxol J01MB04 Palin.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a).

18mg i 0. Max.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. prema potrebi.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata oralno: 3 x 0.100mg dnevno paralele Atenolol. u razmaku od 4 . 8 tabl.7mg upotreba 0.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. Prograf C07AB03 Panapres. Febricet. Farmaclair Francuska oralna suspenzija (120mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 500mg .35mg pramipeksola = 0.2 tabl.09mg pramipeksola = 0. Paracetamol Sopharma.7 dana do 3 x 0. Oprymea Registar lekova 2011 257 .6 sati. 12 i 24 x (500mg + 65mg) upotreba 1 .6 sati): 1 .C. na 4 .500mg (6 .1g na 4 sata. dnevno paralele Kombinovani pra{ak protiv bolova L04AD02 (SZR) Panalimus. S. 12 i 24 x 500mg Panadol Baby. 14 x 100mg upotreba 1 x 50 . 1mg i 5mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf. Panacea Biotec (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps.1. 3. Prinorm N04BC05 Panarak.09mg (po~etna doza).25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. Hemofarm (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl. GlaxoSmithKline Irska (paracetamol + kofein) analgoantipiretik 608 film tabl. Max. Hemofarm (atenolol) beta blokator 479 tabl. Paracetamol. 30 x 0.N02BE01 (BR) (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 Panadol.15mg dnevno paralele Mirapexin.35 . prema potrebi.5mg.4 x 240 . Perfalgan N02BE51 (BR) Panadol extra. Europharm film tabl. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata.18mg pramipeksola = 0.12 godina) paralele Efferalgan. Max. GlaxoSmithKline Irska Panadol. tvrda 30 x 0. postepeno pove}avati na 5 .05mg.

6 Mij .03 . im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1. zatim 0. u toku obroka paralele Festal N 258 Registar lekova 2011 .04mg/kg.02mg/kg ako je potrebno paralele Pavulon J01CR02 Panklav.01 .5mg)/5ml 100ml Panklav 2x film tabl.45mg/kg podeljeno u 2 doze paralele Amoksiklav.1mg/kg.01 . 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) M03AC01 (SZ) Pancuronium DeltaSelect. zatim 0.2 tabl.25mg)/5ml 100ml Panklav forte pra{ak za oralnu suspenziju (250mg + 62.0. 5 i 10 x 400mg granule za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli: 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno deca: 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno J01CE30 Pancillin. 14 x (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Panklav odrasli i deca iznad 12 godina: 250 .J01DD08 Pancef. 50 x 125mg upotreba 1 .4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina). Amoksiklav Quicktab.500mg na 8 sati deca: 62.0. 15 x (250mg + 125mg) i 20 x (500mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (125mg + 31. Alkaloid (cefiksim) cefalosporin strana 536 film tabl. Enhancin A09AA02 (BR) Pankreatin. Augmentin. Hemofarm (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl. Hemofarm (benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj. DeltaSelect (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj.875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 .500mg na 8 sati (6 .05 .02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0. 125 .0. iv 10 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0.12 godina) Panklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 . Amoksiklav 2x.6 godina).5mg na 8 sati (do 1 godine).250mg na 8 sati (1 . Galenika (pankreatin) digestivni enzimi 430 gastrorezistentna tabl. 250 .0.

025%) 15g upotreba 2 . 30 x 5mg supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 . 10mg ujutro (rektalno) deca do 2 godine: 5mg rektalno iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis.025%) 15g mast (0. 1 .10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere (oralno).5 lozenga dnevno (deca) mast: 2 . 20 x 120mg Panthenol. Hemofarm lozenga 20 x 120mg D03AX03 mast 30g (dekspantenol 5%) upotreba lozenga: 2 . Hemofarm (bisakodil) laksativ strana 426 oblo`ena tabl. Pulcet A11HA31 (BR) (kalcijum pantotenat) vitamin 442 Pantenol. Hemofarm (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0. i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). 14 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Sinoderm A02BC02 Panrazol. Nini oralna disperzibilna tabl.3 x dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto 496 Registar lekova 2011 259 .1. Nolpaza.6 x 1 lozenga (odrasli). Zdravlje (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. Dulcolax D07AC04 Panolon.A06AB02 (BR) Panlax. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc.

Aurobindo Paroxetin Sandoz.120mg (2 meseca 1 godine).. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 30 x 20mg upotreba depresija. Salutas Pharma (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj.12 godina) paralele Efferalgan. 18 x 500mg (Z) (BR) (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml tabl. N02BE01 (paracetamol) analgoantipiretik 608 Paracetamol. 60mg dnevno paralele Actapax. Immunorho.6 sati): 1 . prema potrebi. Rhophylac 300 260 Registar lekova 2011 . Arketis.1g na 4 sata. Galenika (BR) tabl.6 godina). ponavljati na 4 nedelje paralele Carboplasin.2 x 1 kaps. Carboplatin.4 x 120 . 50 blistera po 10 x 500mg Paracetamol. Rexetin. Jugoremedija sirup (120mg/5ml) 100ml Paracetamol Sopharma. (BR) vitamini (medicinski kvasac + vitamin B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin) Pantogar. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno.4 x 60 . 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. Panadol. 1 . tvrda 90 x (100mg+60mg+60mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima uz jelo odrasli: 3 x 1 kaps. Max. 1 x (10mg/ml) 5ml. Seroxat J06BB01 (SZ) Partobulin SDF. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti.240mg (1 . Merz Pharmaceuticals strana 443 kaps. socijalna fobija. Carboplatin Teva N06AB05 Paroksetin. Panadol Baby.A11JC. ({pric) im 1 x 250μg/ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj ili abortus (u prva 72 sata): 250μg paralele Beoglobin D. Carboplatin "Ebewe". deca iznad 12 godina: 1 . Baxter AG (anti D (Rho) imunoglobulin . Sopharma sirup (120mg/5ml) 125ml upotreba odrasli: 500mg . 1 .alkiliraju}i agens 572 koncentrat za rastvor za inf. Rhesonativ. Perfalgan L01XA02 (SZ) Paraplatin.500mg (6 . Febricet.odrasli: 1 x dnevno 400mg/m2 iv infuzijom.4 x 240 . po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. generalizovani anksiozni poreme}aj. Bristol Myers Squibb (karboplatin) citostatik . u razmaku od 4 . 15ml i 45ml upotreba monoterapija .

5ml.deci se ne preporu~uje rektalna suspenzija .04mg/kg. zatim 0.6 sati parenteralno: doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta. Salofalk Registar lekova 2011 261 .G02CA03 (fenoterol bromid) tokolitik strana 508 Partusisten.5ml.01 . Roche (peginterferon alfa 2a) terapija hroni~nog hepatitisa C 582 rastvor za inj.odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg . zatim 0.0. ({pric) sc 1 x 135μg/0. sa produ`enim osloba|anjem 100 x 500mg supozitorija 28 x 1g rektalna suspenzija 7 x 1g/100ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode tablete . Asacol.deci se ne preporu~uje paralele 5-ASA.5ml i 180μg/0. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 50μg/0. Belgija (peginterferon alfa 2b) 582 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 5 x 0.5ml i 150μg/0.5μg/kg jednom nedeljno. iv 10 i 50 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0. 120μg/0.05 . 100μg/0. Boehringer Ingelheim [panija koncentrat za rastvor za inf.5ml upotreba 0.odrasli: 2 .02mg/kg ako je potrebno paralele Pancuronium DeltaSelect L03AB11 (SZR) Pegasys.0. Schering-Plough Labo. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl.odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja .1g Max.02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0. Schering-Plough Irska terapija hroni~nog hepatitisa C PegIntron.1mg/kg.0.0.deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle supozitorije . daje se sporom iv infuzijom (20 kapi/min) M03AC01 (SZ) Pavulon.5 .1g .5ml.5ml upotreba 1 x nedeljno 135μg ili 180μg L03AB10 (SZ) PegIntron. 80μg/0.01 . tokom 12 meseci A07EC02 Pentasa. 50 x 5mg (SZ) Partusisten.03 . Organon Holandija (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj. Ferring International (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 tabl. 3 x 500mg (doza odr`avanja) . 4g dnevno (akutna faza).1.3 x 500mg .5mg/10ml upotreba oralno: 5mg na 3 .

odrasli i deca iznad 40kg: 250mg . gel se uzima direktno iz kesice 2 .10 godina) parenteralno . Pamecil (BR) Pepsane. Trental J01CA01 (ampicilin) penicilin 533 (Rp) Pentrexyl.J07CA06 (Z) Pentaxim. Sanofi Pasteur polivakcina strana 563 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B.6 sati.deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno). 30mg/kg/dan deca 10 .6 sati.1 sata odrasli i deca iznad 50kg: 1g na 4 . meka 30 x (300mg+4mg) oralni gel 30 x (3g+0. 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Ampicilin. Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik 608 rastvor za inf.6 sati.2 kesice gela ili kaps. Hemofarm (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl.6 sati (uobi~ajeno).5ml 3.3) pra{ak i suspenzija za suspenziju (u {pricu) za inj. Bristol Myers Squibb pra{ak za rastvor za inj.50kg: 15mg/kg na 4 . pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. N02BE01 (SZ) Perfalgan.004g)/10g upotreba lek se uzima pre jela ili kada su simptomi najja~i. tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml (Z) Pentrexyl.deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine).1g na 6 sati (uobi~ajeno). 60mg/kg/dan 262 Registar lekova 2011 . sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 . im 1 x 0. im iv 50 x 1g upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela oralno .odrasli: 500mg na 4 . 2g iv na 6 sati (meningitis) . Max.3 x 1 . infuzija traje 15 minuta .5ml upotreba primarna vakcinacija: 0.3 x 400mg posle jela paralele Damaton. Max. 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) . (10mg/ml) 12 x 50ml i 100ml upotreba mo`e se primeniti kao nerazbla`en rastvor ili razbla`en fiziolo{kim rastvorom ili 5% glukozom na koncentraciju 1mg/ml. 250mg na 6 sati (3 .5mg/kg na 4 . 4g dnevno deca neonatusi i deca lak{a od 10kg: 7. Max. 4 i 6 meseca po ro|enju revakcinacija: izme|u 17 i 24 meseca `ivota C04AD03 Pentoksifilin. Galenika kaps.2. Laboratories Rosa Phytopharma (dimetikon + gvajazulen) terapija stoma~nih tegoba 673 kaps.

Chephasaar (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 film tabl. uve~e .8mg/kg dnevno parenteralno: 50 .2 kaps. . 12 x 20mg vaginalna kaps.2 kafene ka{ike G02BB..deca: 5 . Pharmatex. po potrebi ponoviti za 6 sati. 600mg dnevno Registar lekova 2011 263 .nesanica: 2 .) biljni lek 671 oralni rastvor 50ml. im iv 5 x 220mg/2ml upotreba doziranje je individualno. meka 6 x 18.40μg/ml (60 .uznemirenost: 2 -3 x 2 . optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 .vidi na str. Richard Bittner (etanolni ekstrakt 25 biljnih vrsta .180 mikromola/L). 30 x 15mg i 100mg (Z) Phenobarbiton natrijum. 250ml i 500ml upotreba 2 . Merck Serono (folitropin alfa + lutropin alfa) hormoni strana 516 pra{ak i rastvara~ za inj.200mg. Laboratorie Innotech International (benzalkonijum hlorid) lokalni kontraceptiv 508 vaginalna tabl. Max. rastvara~ je voda za inj. oralno . sat pre spavanja A16A. 3 i 10 x (150ij + 75ij)/ml upotreba doziranje je individualno.3 x 1 .odrasli: 50 .G03GA05 Pergoveris.9mg upotreba vaginalno pre svakog polnog odnosa N03AA02 § (fenobarbiton) antikonvulziv 610 Phenobarbiton. (BR) Persen. ili 1 . 40 x (50mg + 25mg + 25mg) Persen forte kaps. zavisno od odgovora pacijenta M01AX05 (BR) Perigona. tvrda 20 x (125mg + 25mg + 25mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . sc 1. Hemofarm tabl.2 x 1 . 20 i 100 x 500mg upotreba 3 x 500mg na prazan stomak paralele Dona HN05CM. Lek biljni anksiolitik (suvi ekstrakti: korena valerijane + lista mati~njaka + lista nane) 671 Persen oblo`ena tabl.3 tabl. ili 1 ..3 tabl. Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.300mg u jednoj dozi.2 kaps. (BR) Pervivo.

6mg paralele Moxogamma M09AX.C05CA03 Phlebodia.4mg. Max. + nikotinamid) vitamini 440 oblo`ena tabl. pojedina~na doza 0.7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg+10mg+0. tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti 264 Registar lekova 2011 . 30 x (5000ij+1. dnevno sa punom ~a{om vode. Galenika kaps.. dnevna doza 0. Expanscience Laboratories (sojino ulje + avokadovo ulje . Bosnalijek (minoksidil) terapija alopecije 502 rastvor za ko`u (2%) i (5%) 60ml upotreba odrasli 18 . otopljeno u ustima D11AX01 (BR) Pilfud.65 godina: 2 x 1ml rastvora naneti na suvu }elavu povr{inu i blago utrljati. Hemofarm kaps. najbolje u toku jela A11BA. Solvay Francuska (moksonidin) antihipertenziv 472 film tabl.4mg+20mg) upotreba samo odrasli: 1 dnevno. 15 i 30 x 600mg upotreba hroni~na venska insuficijencija: 600mg ujutro pre doru~ka hemoroidi: 2 . po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0.5mg+1.. 28 x 0.2mg ujutro. (BR) Piascledine.2mg.3 x 600mg pre jela C02AC05 Physiotens. Laboratorie Innotech International (diosmin) venotonik strana 477 film tabl.nesaponifikovano) terapija osteoartritisa 600 kaps.2mg i 0.4mg upotreba 0. Krka (vitamini A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis. Max. (BR) Pikovit forte. tvrda 15 x (200mg + 100mg) upotreba 1 kaps. tvrda 20 x 200mg Pipem.4mg ujutro ili 2 x 0. ukupna dnevna doza najvi{e 2ml J01MB04 (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 Pipegal.

PharmaSwiss (teikoplanin) antibiotik 544 pra{ak za rastvor za im iv inj. Ramicomp Genericon. Ramipril H. Lek (ramipril) ACE inhibitor strana 484 tabl. Ramipril Genericon. 20. Lek (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. 10mg dnevno paralele Ampril. kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno. Ramitens. pove}avati nedeljno do doze odr`avanja 2 x 100 . Tritace.5mg (doza odr`avanja). u toku ili posle jela 1 x 1.humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf. malo soli. Talecris Biotherapeutics (albumin . zatim 200mg dnevno iv ili im. zavisi od telesne mase bolesnika. odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza). Human albumin 20% Baxter.300mg (prva doza ujutro a druga do 16 sati) parenteralno: 1 . zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf.25mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti.25mg (po~etna doza). Vivace C09BA05 Piramil HCT. Humani albumin 20% Biotest. dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Targocid B05AA01 (Z) Plasbumin 20.5 . te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). Merz Pharmaceuticals (amantadin sulfat) antiparkinsonik 615 film tabl. Human albumin 20% Behring. Prilinda plus.3 x 200mg maksimalnom brzinom infuzije 55kapi/min. Ramipril. 20 i 50 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl.5mg + 12mg) tabl. J01XA02 (SZ) Planicid. Vivace Plus N04BB01 PK Merz. Ljudski albumin 20%. Max. Human albumin. Uman Albumin Registar lekova 2011 265 . 28 x 1. 30 x 100mg (SZ) rastvor za inf. 10 x 200mg/500ml upotreba oralno: 100mg (po~etno).C09AA05 Piramil. Tritace comp. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD. 28 i 50 x (2. 1 x 2. 10 x 200mg i 400mg upotreba rastvara~ je voda za inj. 1 x (20%) 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno. profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C. dnevno (najbolje ujutru)./inf. Prilinda. Ampril HL.

5 . Kerberan.68g + 5.68g + 5. (5. 4 i 30 x 300mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom.02g)/L 1 x 500ml upotreba doziranje je individualno L01XA01 (SZR) (cisplatin) citostatik .odrasli i deca: 50 . Klopidogrel. Sinplatin B01AC04 Plavix. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Cisplatin Teva. tokom 5 dana na 3 .26g + 0.10mg (izuzetno 20mg) dnevno (doza odr`avanja angina pektoris: 5mg ujutro. Cardogrel.3g + 3. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 2. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.4 nedelje paralele Cisplatin.4). sanofi aventis (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl.26g + 0.37g + 0. 1 x (0.5mg/ml) 20ml i 100ml (SZ) Platosin. Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. AstraZeneca [vedska (felodipin) antagonist Ca 481 tabl. 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 5mg ujutro (po~etno).4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. (5. Monogrel. 1 x (0. Clopigal. Zyllt C08CA02 Plendil. Cisplatin PharmaSwiss. Cisplatin "Ebewe". Bristol Myers Squibb koncentrat za rastvor za inf.alkiliraju}i agens 572 Platinex.5mg/ml) 20ml upotreba monoterapija . po potrebi do 10mg 266 Registar lekova 2011 . Baxter Healthcare rastvor za inf. 28 x 75mg film tabl. jednom na 3 .4). Klogrel.100mg/m2 dnevno.5mg.37g + 0.02g)/L 1 x 1000ml Plasma Lyte 148 (pH 7.B05BB01 (SZ) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid heksahidrat + natrijum acetat trihidrat + natrijum glukonat) nadoknada elektrolita strana 462 Plasma Lyte 148 (pH 7.3g + 3. Bieffe Medital rastvor za inf.

druga tabl. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 .deca: 5ml dnevno (1 .odrasli: 15 . laksativ 426 sirup (67%) 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 .5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0. Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka) vakcina protiv pneumokoka strana 557 rastvor za inj. na 2 sata. Max. zatim 5 . 8 tabl. 3 dana.8 nedelja odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl.2 tabl. Laboratorie Innotech International (neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin) vaginalni antiinfektiv 505 vaginalna kaps. 2 x 0. najranije 5 godina od primarne vakcinacije (BR) Polinol.14 godina) paralele Duphalac.5ml vakcine (primarna vakcinacija). 12 tabl. 10 . Max.6 godina). se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 . G01AX. 12 sati nakon prve ili 2 tabl. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za alergijski (D3 Galphimia glauca + D3 Cardiospermum + D4 Luffa operculata) rinitis 675 tabl.J07AL01 (Z) Pneumo 23.12 godina: 1 tabl. zatim 5ml dnevno (7 . Belupo (laktuloza) terapija hiperamonijemije. odjednom paralele Escapelle Registar lekova 2011 267 . uve~e. tokom 12 dana A06AD11 Portalak. postkoitalno (najkasnije do 72 sata).15ml dnevno.75mg upotreba 1 tabl. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. dnevno u akutnoj fazi. 6 i 12 x (35000ij + 35000ij + 100000ij) upotreba 1 vaginalna kaps. Polygynax.. revakcinacija.15ml sirupa . po potrebi. Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv 512 tabl. sanofi aventis Ma|arska Pneumo 23. na sat.30ml (Max. 60ml) sirupa u po~etku. dnevno. 100 x (25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. Lactulose-MIP G03AC03 (BR) Postinor 2. deca 2 .45ml sirupa hroni~na opstipacija . ({pric) sc im 1 x 0.

tvrda 10. Hemofarm mast (10%) 40g rastvor za ko`u (10%) 100ml. 500ml i 5L pena za ko`u (7.5ml upotreba 0.40mg . dezinficijens strana D08AG02 R02AA15 G01AX11 D08AG02 Povidon jod.hiperholesterolemija ili kombinovane hiperlipidemije: 10 . 30 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima u jednoj dozi uve~e odrasli . PharmaSwiss tabl. rezultat se ~ita posle 48 . pozitivna reakcija: pojava tvrdog infiltrata pre~nika 6mm B01AE07 (SZR) Pradaxa. 14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije mast: 2 . Betadine V04CF01 (Z) PPD-T.72 sata.18 godina) 268 Registar lekova 2011 .4 sata. 30 i 90 x 20mg i 40mg PravaCor. 10 .13 godina).4 sata posle hirur{ke intervencije.1ml id.20mg (8 .3 x dnevno mazati u tankom sloju pena: prema uputstvu proizvo|a~a paralele ANTIsept D. Torlak (pre~i{}eni proteinski derivat tuberkulina) dijagnostik 664 rastvor za inj. Boehringer Ingelheim Nema~ka (dabigatraneteksilat) oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina) 451 kaps.(BR) (povidon jod) antiseptik.5%) 50ml vagitorija 14 x 200mg Povidon jod.40mg (14 .35 dana posle zamene kuka) C10AA03 (pravastatin) hipolipemik 490 Pralip. Sopharma tabl.porodi~na hiperholesterolemija: 10 . zatim 1 x dnevno 220mg (tokom 10 dana posle zamene kolena) ili (tokom 28 . 30 i 60 x 75mg i 110mg upotreba prevencija venske tromboembolije: 110mg 1 .1ml) 2. Nini mast (10%) 20g rastvor za ko`u (10%) 100ml rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml vagitorija 14 x 200mg 500 640 505 500 640 505 R02AA15 G01AX11 upotreba rastvor: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 . 30 x 20mg i 40mg Pravapres.5%) 500ml i 5L rastvor za ispiranje usta (8. Lek tabl. id 10 x (3ij/0.prevencija kardiovaskularne bolesti: 40mg deca . nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja.

doziranje je individualno. zavisno od indikacije po~etna doza: 10 . 20 x 5mg i 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka. LozarEP. Krka (perindopril) ACE inhibitor 484 tabl. Liconsa (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. Jugoremedija tabl. im 1 i 3 x 5000ij/ml upotreba doziranje je individualno. 60 i 90 x 2mg. 60mg dnevno paralele Pronison C01EB15 Preductal MR. Organon Holandija (horionski gnadotropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 35mg upotreba prevencija napada angine pektoris: 2 x 35mg (ujutro i uve~e) G03GA01 (Z) Pregnyl. 10 x 5mg Prednizon. 4mg i 8mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza).25mg kod starijih od 75 godina). Anpharm Poljska Preductal MR. Losartan. Rasoltan. Sentor C09AA04 Prenessa. Servier Ireland (trimetazidin hlorid) antianginalgik 471 film tabl. Max. Losartic. 30. Erynorm. 24 sata posle primene zadnje doze FSH C09CA01 Prelow. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika stimulacija ovulacije: 5000 . Les Laboratories Servier Preductal MR. Losar.20mg. Bosnalijek tabl. Lorista. Lotar. 1 x 4mg (doza odr`avanja). 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. im 3 x 1500ij/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5 .10 000ij. 10mg dnevno paralele Prexanil Registar lekova 2011 269 . Max.H02AB07 (prednizon) glukokortikoid strana 527 Prednizon. Lakea.

23 meseca: 2 doze po 0. Hemofarm (loratadin) antihistaminik 648 tabl. 28 i 56 x 50mg film tabl. ({pric) im 1 x 0. Loratadin J07AL02 (Z) Prevenar. Pfizer Belgium (dinoproston) prostaglandin za otvaranje cerviksa strana 507 endocervikalni gel (napunjen {pric) 1 x 0.5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena tre}e doze se preporu~uje u drugoj godini deca 12 . po potrebi primeniti istu koli~inu gela jo{ jednom.3 x 50 . Hemofarm (metoprolol tartarat) beta blokator 478 film tabl. Wyeth Pharmaceuticals vakcina protiv pneumonije (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) 557 suspenzija za inj. Flonidan. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno) angina pektoris: 2 . 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5 mg) deca 2 .5ml (prva u drugom mesecu a interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena ~etvrte doze se preporu~uje u drugoj godini 7 . Claritine. ne preporu~uje se upotreba du`e od 2 dana C07AB02 Presolol.G02AD02 (SZ) Prepidil gel.100mg (oralno) tireotoksikoza: 4 x 50mg (oralno) paralele Corvitol R06AX13 Pressing.5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje 2 meseca) deca 24 meseca .6 meseci: 3 doze po 0. posle 15 minuta po~eti oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 x 100mg najmanje slede}a tri meseca profilaksa migrene: 2 x 50 . 30 x 100mg rastvor za inj.5 godina: 1 doza od 0.5ml upotreba odoj~ad 2 .5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor.100mg (oralno) aritmije: 5mg sporo iv. iv 5 x 5mg/5ml upotreba hipertenzija: 100mg dnevno (po~etna doza).11 meseci: 2 doze po 0. 10 x 10mg {ume}a tabl.5ml) gela.5mg/3g upotreba cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najvi{e 15mg (parenteralno). 2 x 50mg dnevno (oralno) infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg iv u bolusu ponavljati na 2 minuta do najvi{e 15mg.5ml 270 Registar lekova 2011 .

120 x 300mg i 60 x 400mg i 600mg upotreba odrasli iznad 18 godina u kombinaciji sa ritonavirom: 2 x 600mg odrasli iznad 18 godina koji prethodno nisu primali antiretrovirusnu terapiju: 1 x 800mg C09AA08 Prilazid. 30 x 4mg i 8mg film tabl.5mg + 0.25mg) Prexanil Combi. 30 x 5mg i 10mg Prexanil. dnevno paralele Co Prenessa J05AE10 Prezista.5mg. 30 x 5mg i 10mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza).25mg) film tabl. 30 x 2. Les Laboratories Servier tabl. 10mg dnevno paralele Prenessa C09BA04 (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 Prexanil Combi.25mg) Prexanil Combi LD.C09AA04 (perindopril) ACE inhibitor strana 484 Prexanil. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl.625mg) upotreba 1 tabl.5mg (doza odr`avanja). 30 x (4mg + 1. 5mg dnevno paralele Cilazapril.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. Zobox C09BA08 Prilazid plus. Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. Servier Ireland film tabl.5mg + 0. 30 x (5mg + 1.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme.625mg) Prexanil Combi LD. 30 x (2. 30 x (5mg + 12. 1 x 4mg . Inhibace plus Registar lekova 2011 271 . Les Laboratories Servier tabl. 30 x (5mg + 1. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. Servier Ireland film tabl. najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus. Servier Ireland film tabl. Inhibace. Janssen-Cilag (darunavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl. Max. 30 x (2. Les Laboratories Servier film tabl.

dnevno (najbolje ujutru). 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza). dnevno odjednom paralele EnaHEXAL comp. Enalapril. Piramil. Vivace C09BA05 Prilinda plus.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 1 x 2. Enalapril HCT.1g na 6 . 20 x (10mg + 12. Ramipril H. Enap HL C09AA05 Prilinda. 28 x 2. Ramicomp Genericon. Max. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg . Max.5mg) upotreba 1 tabl. 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Hemofarm (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 tabl. Hemofarm (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.. Tritace comp. PharmaSwiss (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. Hemofarm tabl. Enalapril Sandoz. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . 20 x 5mg. Galecef 272 Registar lekova 2011 . 5 ./inf. Enatens C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 Prilenap H. 20 x (10mg + 25mg) Prilenap HL. Vivace Plus J01DB04 Primaceph.25mg (po~etna doza).12 sati. 10mg dnevno paralele Ampril. u toku ili posle jela 1 x 1.5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti.20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele EnaHEXAL. dnevno paralele Ampril HD. Ramitens.C09AA02 Prilenap. Enap. Hemofarm tabl. Piramil HCT. Ramipril.20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja). 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP. Tritace. dnevno. Enap H. Hemofarm (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tabl. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. Max.5mg (doza odr`avanja). Max.5mg dnevno (po~etna doza). Ramipril Genericon.5 .4 doze. 10 . Ampril HL. po potrebi 2 tabl.

G03DC02 Primolut Nor. Bayer Schering Pharma (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl.5mg) i (80mg + 12. GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virusi parotitisa.4 sata Registar lekova 2011 273 . 14 x 100mg upotreba 1 x 50 . 20 x 5mg upotreba endometrioza: 10mg dnevno od 5-tog dana ciklusa menoragija: 3 x 5mg tokom 10 dana za zaustavljanje krvarenja. sc im 100 x 1 doza/0.100mg dnevno paralele Atenolol.3mg + 15mg)/ml 10ml upotreba 1 . Panapres J07BD52 (Z) Priorix. Galenika (atenolol) beta blokator 479 tabl. zatim revakcinacija u 12 godini `ivota paralele Trimovax C09CA07 Pritor. rubeola i morbila 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. dnevno paralele Micardis Plus S01GA01 Proculin. 2 x 5mg od 19-tog do 26-tog dana ciklusa za profilaksu karcinom dojke: 40mg dnevno V08CA10 (Z) Primovist. 28 x (40mg + 12. Bayer Schering Pharma (noretisteron acetat) gestagen strana 514 tabl.5ml upotreba deca mla|a od 1 godine se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca iznad 1 godine: 0. Max.5ml. Bayer Schering Pharma (telmisartan) antihipertenziv 487 tabl. rubeole i morbila) vakcina protiv parotitisa. Bayer Schering Pharma (gadoksetinska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj.25mmol/ml) 10ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB03 Prinorm. 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno.2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 .5mg) upotreba 1 tabl. ({pric) 1 x (0. Alkaloid (nafazolin + borna kiselina) oftalmik 657 kapi za o~i (0. 1 x 80mg paralele Micardis C09DA07 Pritor Plus.

3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . tvrda 30 x 0. Kanazol. Laboratories Besins (progesteron) gestagen 514 gel (10mg/g) 80g L04AD02 (SZR) Prograf. Galenika (hidroksiprogesteron kaproat) gestagen strana 513 rastvor za inj. Tinea cruris). Omicral H02AB07 Pronison. zavisno od indikacije po~etna doza: 10 . 3 nedelje (keratitis fungalis). 20 x 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka.5mg i 5mg kaps. tvrda 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf.8 nedelja (Tinea capitis). ItraconEP.G03DA03 Progesteron Depo.odrasli: 200 . 4 . Liconsa (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze . Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. Max. Galenika (prednizon) glukokortikoid 527 tabl. 4 .20mg.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . Besins Manufacturing Progestogel.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). doziranje je individualno. 60mg dnevno paralele Prednizon 274 Registar lekova 2011 . 7 . im 5 x 250mg/ml upotreba habitualni poba~aj: 125mg jednom nedeljno u prvoj polovini trudno}e prete}i poba~aj: 125 ili 250mg jednom nedeljno tokom prvih 16 nedelja trudno}e (po{to je prethodno zaustavljeno krvarenje) supstituciona terapija: 1 x mese~no 125mg ili 250mg (18-og ili 20-og dana ciklusa) G03DA04 Progestogel. Panalimus J02AC02 Prokanazol. tvrda 4.15 dana (Tinea pedis.

5mg/kg dnevno (deca) angina pektoris: 2 . pojedina~na doza 210mg N01AX10 (SZ) (propofol) op{ti anestetik 603 Propofol 1% Fresenius./inf.21-og dana od infarkta migrena (profilaksa): 40mg dnevno.2.12mg/kg/sat .80mg. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf.4mg/kg dnevno (deca) aritmije: 40 . 50 x 40mg upotreba hipertenzija: 2 x 40 . Max.deca iznad 1 meseca: 2. B. Alkaloid film tabl. 240mg dnevno (odrasli) Registar lekova 2011 275 . 10 x 35mg/10ml Propafenon Alkaloid. Braun emulzija za iv inj. 320mg dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli).4 x 0.odrasli: 2 .3 doze.320mg (retko do 640 mg) dnevno (odrasli).odrasli: 4 . ili 70 . Max.25 . 1 i 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol 1% MCT Fresenius. Max.0./inf. najdu`e 3 dana paralele Diprivan.5mg/kg. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf./inf. 1mg/kg dnevno podeljeno u 2 . Hemofarm film tabl.3 dana. 3 . Hemofarm [abac rastvor za iv inj. 50 x 150mg i 300mg (Z) Propafen. 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol Lipuro 1%. Recofol C07AA05 Propranolol.5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf) .2mg/kg iv inj. podeljeno u vi{e doza.deca iznad 1 meseca: 9 .900mg dnevno.160mg. brzinom 20 . Galenika (propranolol hlorid) beta blokator 478 tabl.40mg/10 sekundi . pove}avati na 7 dana do 160mg dnevno. 40 x 150mg upotreba oralno: 150 . Fresenius Kabi emulzija za inj. zatim 2 x 80mg po~ev{i 5 .4mg/kg/sat./inf. po potrebi do 160 . Fresenius Kabi emulzija za inj.C01BC03 (propafenon hlorid) antiaritmik strana 468 Propafen.3 x 40mg.odrasli: 1 .140mg u bolusu. Max. po potrebi 120 .15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf) .240mg dnevno. 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml upotreba indukcija anestezije (iv inj) . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. do 320mg dnevno (odrasli) profilaksa infarkta miokarda: 4 x 40mg tokom 2 . po potrebi do 2 . posle jela parenteralno: 1 .

5 x 50mg/5ml upotreba doze protamin sulfata zavise od doze heparina.25mg/ml upotreba ne treba primenjivati du`e od 2 dana kontinuirano postpartalno ili postabortivno krvarenje: 0. 10 x 65mg upotreba odrasli: 3 x 7. Finpros. 30 i 60 x 320mg upotreba 320mg dnevno. MSD Italija film tabl. Berlin-Chemie (ekstrakt Sabalis serulate) terapija hiperplazije prostate 521 kaps. rastvor (20mg/ml) 20ml {ume}a tabl.G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 Proscar.5ml sirupa deca 4 . V03AB14 (SZ) Protamin sulfat. odoj~ad i mala deca: 3 x 2. Zerlon HR05WA. posle jela./inf. Engelhard Arzeneimittel (suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik.8 sati. Sanico (dinoproston) prostaglandin za indukciju poro|aja 507 vaginalna tabl.. ukupna doza 2 vaginalne tabl. G04CX. Pfizer Belgium (karboprost) prostaglandin za prekid trudno}e 507 rastvor za inj. primenjuje se ili vrlo sporom iv injekcijom ili kontinuiranom iv infuzijom.100ij heparina u krvi 276 Registar lekova 2011 .12 godina: 3 x 5ml sirupa ili 2 x 1/2 tabl. bronhospazmolitik 671 sirup (7mg/ml) 100ml oralne kapi. (BR) Prostamol Uno.. 1mg protamin sulfata inaktivira 80 . 28 x 5mg Prosterid. po potrebi ponoviti za 15 . im 1 x 0. 4 x 3mg upotreba 1 vaginalna tabl. meka 15.250mg im. po potrebi ponoviti za 6 . ukupna doza je 2mg G02AD02 (SZ) Prostin E2.5ml sirupa ili 2 x 1 tabl.90 minuta. (BR) Prospan. uvek u isto doba dana G02AD04 (SZ) Prostin 15 M. Gedeon Richter film tabl. Galenika (protamin sulfat) antagonist heparina 662 rastvor za iv inj. 28 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz.

ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka. doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 . 45 x 100mg upotreba doziranje je individualno. tvrda 10 i 20 x 50mg upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije. tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). Nolpaza. tvrda 7. Panrazol Registar lekova 2011 277 .CS (tramadol hlorid) opioidni analgetik 606 kaps. Nobel Ilac (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. Sabax N02AX02 § Protradon. 14 i 28 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka. Larona. Alkaloid (propiltiouracil) tireostatik 528 tabl.600mg dnevno podeljeno u 3 doze dok bolesnik ne postane eutiroidan. Tramadolor. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 . TramaFort.100mg. 14 i 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel. Max. Lanzul. Medico Uno (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps.A02BC03 Protonexa. Pro.6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 . zatim doza odr`avanja 50 . Trodon H03BA02 PTU. tokom 4 nedelje paralele Controloc.2mg/kg paralele TramaFlash.Med. Lansoprazol ICP. Tramadol. 300 .150mg dnevno A02BC02 Pulcet. 20 x 50mg tabl.

5mg dnevno.40mg tokom 6 .5mg/ml) 20 x 2ml Pulmicort Turbuhaler. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + dienogest) oralni kontraceptiv 511 28 film tabl.5mg/2.5mg G03GA06 Puregon. Famotidin Alkaloid 278 Registar lekova 2011 .25 . po potrebi dozu pove}avati do 1mg dnevno . sc im 1 x (50ij/0.5mg deca iznad 5 godina i odrasli do 21 godine: 1 x dnevno 2.R03BA02 (budesonid) antiastmatik strana 643 Pulmicort.: tamno`ute film tabl.12 nedelja paralele Famotidin.doza odr`avanja: 0. 0.800μg dnevno podeljeno u 2 . 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati.2mg dnevno Pulmicort Turbuhaler odrasli: 200 . se moraju uzimati redosledom koji je ozna~en na pakovanju po~ev{i od prvog dana ciklusa A02BA03 Quamatel. 5 x (2mg + 2mg) svetlo `ute film tabl. po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 . Organon Holandija (folitropin beta-rekombinantni humani FSH) hormon 517 rastvor za inj. tokom 4 . 28 x 20mg i 14 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg.0. AstraZeneca [vedska pra{ak za inhalaciju (200μg/dozi) 100 doza i (400μg/dozi) 100 doza upotreba lek se uzima svakodnevno ~ak i ako nema simptoma.2mg dnevno (po~etno). Roche (dornaze alfa) mukolitik 646 rastvor za inhalaciju 6 i 30 x 2. 17 x (2mg + 3mg) tamnocrvene film tabl. 2 x (0mg + 0mg) upotreba tabl. Gedeon Richter (famotidin) H2 blokator 419 film tabl. zavisno od klini~kog odgovora G03AB.5ml (1mg=1000j) upotreba primenjuje se oralnom inhalacijom pomo}u raspr{iva~a. AstraZeneca [vedska suspenzija za inhalaciju (0. ultrazvu~ni inhalatori se ne smeju koristiti Pulmicort odrasli: 1 .4mg dnevno (doza odr`avanja) deca 6 meseci i starija .4 doze.25mg/ml) i (0.8 nedelja (terapija)..5 . Qlaira.25 .125mg/ml).po~etno: 0. (0. 2 x (1mg + 0mg) bele (placebo) film tabl. najdu`e 12 meseci kontinuirano odrsli iznad 21 godine: 1 . 1600μg dnevno deca iznad 6 godina: 100 .5ml) 5ml i (100ij/0.5ml) 5ml upotreba doziranje je individualno. Max.800μg dnevno podeljeno u 2 .2 x dnevno 2.4 doze R05CB13 Pulmozyme. 2 x (3mg + 0) ru`i~aste film tabl.

.

Piramil. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD. PharmaSwiss tabl. 10mg dnevno paralele Ampril.5ij/ml upotreba po 1ml u nadlakticu 1. Vivace Plus C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ramipril. 14.5mg (doza odr`avanja). Tritace comp. 30 x 2. 5mg i 10mg Ramitens.5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti.5mg) Ramicomp Genericon tabl.5mg + 12. Prilinda plus. Piramil HCT. 28 i 30 x 2. 28 x 2. Ufar tabl.5mg i 5mg Ramipril Genericon. Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisani virus rabiesa . 20. Ni Medic tabl. Genericon Pharma tabl. im 5 x 2.5mg + 12. 30 x (2. Tritace. 28 x 2.5mg) i (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. u toku ili posle jela 1 x 1. Prilinda. dnevno (najbolje ujutru). Ampril HL. 7.5mg. 30 x (5mg + 25mg) Ramipril H.J07BG01 (Z) Rabipur. Ufar tabl. 1 x 2. Genericon Pharma Ramicomp Genericon mite tabl.25mg (po~etna doza).PCEC) vakcina protiv besnila strana 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 5mg i 10mg Ramipril.5 . 30 i 90-og dana C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ramicomp Genericon. 3. 28 x (2. Vivace 280 Registar lekova 2011 . Max.5mg.

Ulcogut M01AB11 Rantudil forte.8 nedelja (terapija ulkusa). Hemofarm film tabl. 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) paralele Brufen. tvrda 20 x 60mg upotreba 1 .6g dnevno podeljeno u vi{e doza. Ibuprofen. 30 x 200mg upotreba uzima se posle jela odrasli: 0. Max.3 x 60mg uz jelo sa dosta te~nosti L04AA10 (SZR) Rapamune. 150mg uve~e (spre~avanje recidiva ulkusa). PharmaSwiss film tabl. 300mg dnevno (ulkus) parenteralno . Zdravlje tabl. 20 x 150mg i 30 x 300mg {ume}a tabl. Max.3. Spedifen Registar lekova 2011 281 . 6g dnevno (Zollinger-Elisonov sindrom). PharmaSwiss (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl.48 sati posle transplantacije.8 sati im inj. 20 x 150mg rastvor za inj.12 nedelja (refluksni ezofagitis) .odrasli: 50mg nerazbla`eno na 6 .8 sati.5 doza (kao antipiretik). 5 x 50mg/2ml Ranitidin. 20 x 150mg i 300mg Ranitidin. zatim 2mg dnevno M01AE01 Rapidol. 20 x 75mg./inf. Caffetin menstrual.deca: 2 x 2 . 30 x 1mg upotreba tabl. ili 50mg rastvoreno u 20ml fiziolo{kog rastvora na 6 . 20 x 150mg i 30 x 300mg rastvor za im iv inj. ili iv infuzijom paralele Ulcodin.4 . Wyeth Pharmaceuticals (sirolimus) imunosupresiv 584 oblo`ena tabl.1. Wyeth Medica Irska Rapamune.2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) deca 12 godina: 5 . 2 . im iv inf 5 x 50mg/2ml Ranitidin PharmaSwiss. Max.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 .3 x 150mg. Meda Manufacturing (acemetacin) nesteroidni antireumatik 589 kaps.A02BA02 (ranitidin) H2 blokator strana 419 Ranisan.odrasli: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 . gutaju se cele 6mg prvih 24 . sporom iv inj. ne treba deliti. izuzetno 4 x 150mg./inf.8 . meka 20 x 400mg (BR) kaps.4mg/kg. Nini film tabl. 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e. 30 x 400mg i 600mg i kaps. 20 x 150mg rastvor za im iv inj. 2. 5 x 50mg/5ml Ranital. meka 20 x 200mg i film tabl. tokom 8 . Max. 20 x 150mg i 30 x 300mg upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe oralno . PharmaSwiss film tabl.

Lorista. Actavis Malta film tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (aliskiren) antihipertenziv 489 film tabl. Hemofarm (diklofenak kalijum) nesteroidni antireumatik 588 (BR) Rapten Rapid oblo`ena tabl. 5 x 1mg/ml i 3mg/3ml upotreba uz hemioterapiju ./inf. Max. LozarEP. Erynorm. Hemofarm (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 tabl. Lakea. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar.5mg (Rp) Rapten K oblo`ena tabl.odrasli: 1 . Sentor 282 Registar lekova 2011 .2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta . Losar.3 x 50mg (Rapten K) 4 . 10 x 12. 10 x 50mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 2 . 50 x (0./inf. Losartan. 1. Hameln Pharmaceuticals koncentrat za rastvor za iv inj. 28 x 150mg i 300mg upotreba lek se uzima uz jelo.25mg kod starijih od 75 godina). Diclofenac retard.N01AH02 § (SZ) Rapifen. 2 x 75mg dnevno paralele DicloRapid. Diclofenac duo. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 1 x 75mg. Lotar.5 .deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze. Naklofen A04AA02 (granisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 Rasetron. Losartic. Prelow. 1mg dnevno postoperativna mu~nina . 75mg dnevno (Rapten rapid) M01AB05 Rapten Duo. po mogu}nosti u isto doba dana. 1 x 150mg dnevno.5mg/ml) 2ml i 10ml upotreba doziranje je individualno zavisno od vrste hirur{ke intervencije M01AB05 Rapten. 5 i 10 x 1mg i 2mg (Z) Rasetron. Max.5 . Janssen Pharmaceutica (alfentanil) opioidni analgetik strana 603 rastvor za iv inj.odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Kytril C09XA02 Rasilez.25mg. po potrebi pove}ati na 300mg C09CA01 Rasoltan. 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg (12. Diklofenak Duo Nini.6 x 12. Max. Novartis Farma Italija Rasilez. Zdravlje (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl.

5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za iv inj. tvrda 140 x 200mg upotreba 1000 .5mg posle doru~ka paralele Indapres.odrasli: 4 .12mg/kg/sat . 30 i 60 x 1.2.15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf.C03BA11 Rawel SR. Schering-Plough Labo.) .odrasli: 2 . 1 x (20mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj.5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf.1200mg dnevno. Propofol 1% MCT Fresenius.5ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Avonex N01AX10 (SZ) Recofol.5mg/kg. nekoliko dana. sc 5 x 3Mij upotreba 1 ./inf.) .deca iznad 3 godine: 9 .humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj. brzinom 20 . nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Intron A J051B04 (SZR) Rebetol. Propofol Lipuro 1% Registar lekova 2011 283 . sa produ`enim osloba|anjem 20.interferonom ili peg interferonom alfa paralele Copegus L03AB07 (SZR) Rebif. Indapres SR L03AB05 (SZR) Realdiron. Merck Serono (interferon beta 1a . najdu`e 3 dana paralele Diprivan.40mg/10 sekundi .odrasli: 1 . Propofol 1% Fresenius.) . Krka (indapamid) antihipertenziv strana 473 tabl./inf.rekombinantni) antivirotik 581 pra{ak za rastvor za inj. Bayer Schering Pharma (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj.deca iznad 3 godine: 2. ({pric) sc 12 x 22mcg/0. Belgija (ribavirin) antivirotik 549 kaps. Sicor Biotech (interferon alfa 2b .36Mij dnevno. podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa .5ml i 44mcg/0.5mg upotreba 1.4mg/kg/sat.

trajanje terapije 1 godina B02BD02 (SZ) ReFacto AF.5mg ili 4.3ml. 20000ij/ml i 60000ij/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije C04AE01 Redizork. 4000ij/0. Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII . 2000ij/0. iv 1 x 1000ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Kogenate Bayer B03XA01 (SZ) Recormon. 500ij.65 godina: 10mg u jutro. Abbott (sibutramin) supresor apetita 429 kaps. 6000ij/0.3ml. ako je potrebno posle 4 nedelje pove}ati na 15mg. 1 x 250ij. (karpula) sc iv 1 x 10000ij/ml. iv 1 x 1000ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) upotreba doziranje je individualno paralele Advate. Wyeth Pharma [panija (moroktokog alfa) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.humani rekombinantni eritropoetin) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj.humani)) hemostatik strana 453 Recombinate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. iv 1 x 250ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Roche (epoetin beta . 20 x 1. iv 1 x 250ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 5000ij/0. ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0. tvrda 28 x 10mg i 15mg upotreba odrasli 18 .5mg i 4. iv 1 x 500ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3ml.B02BD02 (SZ) Recombinate. Hemofarm (dihidroergotoksin mesilat) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. iv 1 x 500ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.6ml i 1 x 30000ij/0. Max.5mg u jednoj dozi uz jelo A08AA10 (SZ) Reductil.3ml. 10000ij/0.6m rastvor za inj. 1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno 284 Registar lekova 2011 .3ml.5mg upotreba 3 x 1.

14 godina: 0. 45mg dnevno paralele Calixta. Novynette J05AH01 Relenza. Mirtazapin ODT Sandoz.odrasli: 3 x 5 .25 . tokom 21-og dana. Remirta. 12mg (62-114kg) svakog drugog dana.0.1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 .5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Klometol G03AA09 Regulon. im iv 30 x 10mg/2ml upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno . trajanje tretmana je 4 meseca odrasli iznad 18 godina: 8mg (38-61kg). Max 0. Tifona Registar lekova 2011 285 . primenu zapo~eti unutar 48 sati od pojave simptoma.A03FA01 Reglan. a primenjivati 5 dana A06AH01 (SZR) Relistor. sc 1. 21 i 63 x (0. Mirtazapin.03mg + 0. 40 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 120ml rastvor za inj.5mg/kg dnevno . Mirzaten.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. Alkaloid (metoklopramid hlorid) antiemetik strana 422 tabl. GlaxoSmithKline Australija (zanamivir) antivirotik 552 pra{ak za inhalaciju 20 x 5mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10mg. ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno. izuzetno 2 doze na 24 sata kad nema odgovora na prvu dozu bolesnici telesne mase izvan propisanih granica (ispod 38kg i iznad 114kg) dobijaju dozu od 0. 30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja.10mg. 2 i 7 x 12mg/0. po potrebi dozu pove}ati do Max.6ml upotreba Max. Glaxo Wellcome Francuska Relenza.15mg/kg N06AX11 Remeron. Wyeth Lederle Italija (metilnaltrekson bromid) laksativ za opstipaciju izazvanu opioidima 427 rastvor za inj. Organon Holandija (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. zatim 7dana pauze paralele Mercilon. Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv 511 film tabl.deca do 6 godina: 0.

ako bolesnik ne reaguje u okviru 12 nedelja doza mo`e da se pove}a za 1. Tifona B01AC21 (SZ) Remodulin. 1 x 100mg upotreba terapiju vodi specijalista sa iskustvom u le~enju indikovanih bolesti. doza se ponavlja 2. Mirtazapin ODT Sandoz. i 6. zatim na 8 nedelja ulcerozni kolitis. Mirzaten. detaljna uputstva potra`iti u literaturi proizvo|a~a reumatoidni artritis odrasli: 3mg/kg tokom 2 sata. nedelje. 1 x (1mg/ml) 20ml.5mg/kg do Max.8 nedelja N06DA04 Reminyl. Centocor (infliksimab) strana imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i 585 Kronove bolesti pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.17 godina: 5mg/kg tokom 2 sata. po potrebi dozu pove}ati do Max. (5mg/ml) 20ml i (10mg/ml) 20ml upotreba primenjuje se kontinuiranom potko`nom infuzijom kroz kanilu sme{tenu pod ko`u na stomaku V03AE02 Renagel. doza se ponavlja 2. Janssen Pharmaceutica (galantamin) terapija demencije 628 oralni rastvor (4mg/ml) 100ml upotreba po~etno doziranje: 2 x 4mg tokom 4 nedelje.5mg/ml) 20ml. (2. Mirtazapin. inhibitor agregacije trombocita 450 rastvor za inf. zatim na 6 . gutaju se cele 3 x 800 . Genzyme (sevelamer) terapija hiperfosfatemije 663 film tabl. ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno. terapija se obustavlja ako nema pobolj{anja za 2 nedelje (odrasli) ili 10 nedelja (deca). doza odr`avanja je 5mg/kg 2. i 6. zatim ponavljati na 8 nedelja.1600mg uz jelo 286 Registar lekova 2011 . pove}ati na 2 x 8mg tokom slede}e 4 nedelje doza odr`avanja: 2 x 8 . psorijaza odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata.6 nedelja. se ne smeju deliti.L04AA12 (SZ) Remicade. i 6. Remeron.12mg N06AX11 Remirta. 45mg dnevno paralele Calixta. Actavis Malta (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. nedelje nakon po~etne doze. 180 x 800mg upotreba tabl. Exel (trepostinil natrijum) vazodilatator. nedelje. 30 x 15mg i 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja.5mg/kg svakih 8 nedelja Crohnova bolest odrasli i deca 6 . zatim na 8 nedelja ankiloziraju}i spondilitis odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata. dozu ponoviti posle 2 . psorijati~ni artritis. 7.

dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 . po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. Seroxat J06BB01 (Z) Rhesonativ. 21 x 1mg. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. Gedeon Richter (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. Arketis. Octapharma (anti D (Rho) imunoglobulin . reverzibilni opstruktivni simptomi drugih bolest plu}a) paralele Oxis Turbuhaler N06AB05 Rexetin. 12 .N04BC04 (ropinirol) antiparkinsonik strana 616 ReQuip. nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 1250ij paralele Beoglobin D. kaps. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. 500ij (od 13.24μg dnevno (bronhijalna astma.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. Meda Manufacturing (etofenamat) nesteroidni antireumatik 593 gel (5%) 40g upotreba 3 x mazati obolelo mesto sa 2 . Immunorho. 24mg dnevno Requip Modutab bolesnici prethodno stabilizovani na Requip dobijaju totalnu dnevnu dozu kao Requip Modutab 1 x dnevno. pove}avati po 0.3g gela Registar lekova 2011 287 .9mg dnevno podeljeno u 3 doze. 30 x 20mg upotreba depresija. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 210 x 0. SmithKline Beecham UK tabl. Glaxo Wellcome Nema~ka ReQuip. Max. 60mg dnevno paralele Actapax. im 1 x 250μg/2ml upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 250ij (do 12 nedelje gestacije). Partobulin SDF. 4mg i 8mg upotreba ReQuip 0. 24mg dnevno paralele Eminens R03AC13 Respilong. generalizovani anksiozni poreme}aj.75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno). Liconsa (formoterol fumarat) antiastmatik 641 pra{ak za inhalaciju. tvrda 60 x 12μg + inhalator upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 12μg po potrebi dozu ponoviti za 30 minuta (akutni napad). Rhophylac 300 M02AA06 (BR) Rheumon gel. Paroksetin. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 2mg. SmithKline Beecham UK film tabl. 2mg i 5mg Requip Modutab. Paroxetin Sandoz. socijalna fobija. Max.75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno.25mg film tabl.

56 x 50mg upotreba odrasli: 2 x 50mg. sanofi aventis (riluzol) neuroprotektiv 632 film tabl.5 .6 godina).odrasli: 600 .J06BB01 (SZ) Rhophylac 300. 10 x 500ml i 1000ml (309.1200mg dnevno podeljeno u 2 . Braun rastvor za inf. 10 x (2. Hemofarm (triprolidin hlorid + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 tabl.25mg + 30mg)/5ml 100ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 3 x 1 tabletu ili 2 kafene ka{ike sirupa deca: 3 x ½ kafene ka{ike sirupa (2 .1L dnevno paralele Natrii chloridi infundibile compositum 288 Registar lekova 2011 . Hemofarm kaps. 600mg dnevno infekcije stafilokokama. B.3mOsm/L) upotreba 0.deca: 10 . 3 x ½ tablete ili 1 kafenu ka{iku sirupa (6 . nedelje gestacije). tvrda 16 x 300mg Riftan.odrasli iznad 50kg: 600mg dnevno u jednoj dozi ispod 50kg: 450mg dnevno u jednoj dozi . uvek u isto vreme u toku dana (ako se jedna doza presko~i slede}u uzeti prema predvi|enom rasporedu) R01BA52 (BR) Rinasek. Rhesonativ J04AB02 (rifampicin) antibiotik 548 Rifamor.5mg + 60mg) sirup (1. 300μg (od 13. nedelje gestacije): najmanje 200μg.humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 rastvor za inj.4 doze N07XX02 Rilutek. podeljeno u dve doze. Zdravlje rastvor za inf. Partobulin SDF. 500ml (309. legionelama. ({pric) im iv 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj (u prva 72 sata): 300μg prevencija komplikacija u trudno}i (do 12. klamidijama i bruceloza . odmah a najksnije za 72 sata od nastanka rizi~nog doga|aja abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12. Max. Immunorho. nedelje gestacije) paralele Beoglobin D. tvrda 16 x 300mg upotreba tuberkuloza .3mOsm/L) Ringerov rastvor. Galenika kaps.12 godina) B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 Ringer"s injection.20mg/kg dnevno. CSL Behring (anti D (Rho) imunoglobulin .

4 nedelje do doze odr`avanja 4 .12 godina: 0. 2mg. 20 x 1mg./inf. im 1 x 25mg/2ml. za rastvor za im iv inj.4 x 2 doze u svaku nozdrvu deca iznad 6 godina: 3 . ili iv inf..odrasli: 1mg uve~e.deca: 0. 5 x 1mg/ml + 5 x 1ml vode za injekcije upotreba oralno . 20 x 1mg. podeljeno u vi{e doza . 2 x 8mg parenteralno: 25mg. 37. 3mg i 4mg (Z) Rispolept Consta.5mg sporom iv inj. do 10mg Registar lekova 2011 289 . 20 x 1mg. rastvor (1% + 0.uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 . dozu postepeno pove}avati tokom 2 . 1 .5mg dnevno (po~etna doza). 2mg. Roche tabl. Pliva Hrvatska film tabl. 20 x 1mg. 3mg i 4mg Rispolept. 3 .6mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno (samo za status epilepticus) .odrasli: 1mg sporom iv inj.4 x 1 dozu u svaku nozdrvu N05AX08 (risperidon) antipsihotik 621 Risperidon. Torendo Q-TAB N03AE01 (klonazepam) antiepileptik 611 Rivotril.4mg. 3mg i 4mg Rissar.5mg i 30 x 2mg (SZ) konc. Janssen-Cilag film tabl. 50mg na 2 nedelje paralele Speridan. 37. Galenika tabl. Sandoz film tabl. 2mg. 20 x 1mg.5 godina: 0. ili iv inf. 2mg. Hemofarm film tabl.5%) 10ml upotreba odrasli: 3 .deca do 1 godine: 0. 0. 3mg i 4mg upotreba oralno .8mg dnevno. po potrebi dozu ponavljati Max. Max. Torendo. Zambon Italija (acetilcistein + tuaminoheptan) terapija rinitisa strana 638 sprej za nos. 50 x 0. .R01AB08 (BR) Rinofluimucil.3mg dnevno (doza odr`avanja) 5 .1mg dnevno (doza odr`avanja) 1 .25mg dnevno (po~etna doza).5 . Alkaloid Beograd film tabl.5mg/2ml i 50mg/2ml Rispolux. 30 x 2mg Rivotril Roche. 2mg i 3mg Risset. Janssen Pharmaceutica oralni rastvor (1mg/ml) 30ml i 100ml Rispolept. Max.25mg dnevno (po~etna doza).5mg ili 50mg na 2 nedelje. Cilag AG pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.

5ml. 6Mij/0.25μg dnevno ili na drugi dan. ({pric) sc im 1 x 3Mij/0. Ceftriakson. po potrebi pove}avati za 0.D10BA01 (SZR) Roaccutane. zatim 0. i 6. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusom) 562 pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1 x 1ml upotreba prva doza u 6-oj nedelji. im 1 x 1g + 3. druga doza za 4 nedelje (obe doze treba da budu od istog proizvo|a~a. 3.4 nedelje do doze odr`avanja 0.5μg upotreba doziranje je individualno.5ml lidokain hlorida 1% pra{ak za rastvor za inj.80mg/kg dnevno. (karpula) sc im 1 x 18Mij/0.. 4. meseca a zatim svakih 6 meseci J01DD04 (Z) Rocephin. Roche (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za inj. 50mg/kg dnevno paralele 3cef. nekoliko dana.5mg/kg dnevno tokom 4 nedelje (po~etna doza). Longaceph L03AB04 (SZR) Roferon A. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) 290 Registar lekova 2011 .25μg i 0. 2g dnevno neonatusi: Max. Roche (izotretinoin) terapija akni strana 502 kaps.5Mij/0. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) J07BH01 (Z) RotaTeq. Roche (interferon alfa 2a .5 . tokom terapije treba piti dosta te~nosti uobi~ajeno doziranje: 0. zavisno od koncentracije Ca2+ u serumu.1 .5ml i 9Mij/0.5ml rastvor za inj. Lendacin. nedelja ili meseci zavisno od indikacije J07BH01 (Z) Rotarix. tvrda 30 i 100 x 10mg i 20mg upotreba 0. Ceftriaxon-MIP. Max.6ml upotreba 3 .25μg uz odre|ivanje serumskog kalcijuma 1.rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj.5ml. tvrda 30 i 100 x 0. MSD Italija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima) 562 oralni rastvor (tuba) 1 x 2ml upotreba 3 doze po 2ml: I dozu dati od 6 do 12 nedelje a II i III u razmacima od 4 nedelje (sve 3 doze moraju biti date najkasnije do 26 nedelje). Azaran.1μg dnevno postmenopauzna osteoporoza: 2 x 0.1mg/kg dnevno obi~no tokom 16 nedelja A11CC04 Rocaltrol. 2g na 12 sati odoj~ad i deca do 12 godina: 20 .2 g dnevno. 5 x 2g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Roche (kalcitriol) analog vitamina D 440 kaps.36Mij dnevno. Max.25μg na 2 . Labilex. iv 1 x 1g + 10ml vode za injekcije pra{ak za rastvor za inf.

2 x 1 . Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + menton + cineol + mentol + borneol) holelitijatik strana 425 kaps. pre jela paralele Runac D06BX01 Rozamet. Jadran Galenski Laboratorij (metronidazol) dermatik 499 krem (10mg/g) 25g upotreba ujutro i uve~e naneti krem u tankom sloju na obolelu ko`u. Jugoremedija (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. za oralnu suspenziju 10 x 50mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom. 30 minuta pre jela J01FA06 Roximisan. meka 50 x (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . 50 x 135mg upotreba 3 x 135mg na 20 minuta pre jela paralele Colospa retard J01FA06 Runac.. 10 x 150mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom.A05AX. pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati. pre jela deca do 40kg: 5 ..2 kapsule. pre jela deca do 40kg: 5 . 30 minuta pre jela deca: 1 . 30 minuta pre jela G04BC. terapija traje 1 . Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol) urolitijatik 519 kaps.2 kapsule.2 meseca A03AA04 Rudakol. pre jela paralele Roximisan Registar lekova 2011 291 . 30 minuta pre jela deca: 1 .8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. (BR) Rowachol.2 x 1 kapsula. (BR) Rowatinex. 10 x 150mg tabl.2 kapsule. Belupo (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 oblo`ena tabl. Slaviamed (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. meka 50 x (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati.8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.

za `vakanje 20 i 50 x 500mg i 20 x 1000mg Rutacid. Bayer HealthCare tabl. Krka tabl.12 godina: 500mg izme|u obroka i pred spavanje 292 Registar lekova 2011 . za `vakanje 20 x 500mg upotreba tablete se polako otapaju u ustima odrasli: 1g izme|u obroka i pred spavanje deca 6 .A02AD04 (BR) (hidrotalcit) antacid strana 419 Rupurut.

.

Asacol.30mg/kg/dan podeljeno u 2 . 15 . Lansoprazol ICP. 3 x 500mg (profilaksa relapsa) .odrasli: 500mg uve~e tokom 7 dana. zatim 2g dnevno podeljeno u vi{e doza tokom nekoliko godina .60mg/kg dnevno reumatoidni artritis . 3g dnevno A07EC02 Salofalk. pre svakog nano{enja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika 294 Registar lekova 2011 . zatm 500mg ujutro i 1g uve~e slede}ih 7 dana.2g .deca: 40 .rektalno (supozitorija): 3 x 500mg (akutna faza). Larona. Pentasa D06BA01 Sanaderm.30mg/kg dnevno Chronova bolest . zatim 20 . Dr Falk Pharma (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 gastrorezistentna tabl.A02BC03 Sabax.2g u akutnoj fazi.oralno: 3 x 500mg .2 x dnevno naneti na opekotinu u sloju 1 .deca: 40 .60mg/kg dnevno u akutnoj fazi. Lanzul. zatim 2 x 500mg slede}ih 7 dana. Hemofarm (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. nastaviti sa 2 x 1g.50mg/kg/dan podeljeno u 3 doze (akutna faza obi~no 8 . Protonexa A07EC01 Salazopyrin EN.3 doze (profilaksa relapsa) paralele 5-ASA.odrasli: 4 x 1 .odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja deca iznad 6 godina oralno ili rektalno: 30 .3mm. Kemwell (sulfasalazin) sulfonamid 428 gastrorezistentna tabl. 100 x 500mg upotreba ulcerozni kolitis . Zdravlje (sulfadiazin srebro) dermatik 498 krem (1%) 50g upotreba 1 .rektalna suspenzija . 50 i 100 x 250mg i 500mg supozitorija 10 x 500mg rektalna suspenzija 7 x 4g/60ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode odrasli .odrasli: 4 x 1 . Max. 3 x 250mg (profilaksa relapsa) .1g (akutna faza).12 nedelja). tvrda 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel.

5 x 0. sc iv inf.05mg. meka 50 x 25mg. zavisno od indikacije. prilago|eno koncentraciji leka u krvi. podno{ljivosti leka.0.10mg pred spavanje paralele Belbien. 1.ubla`avanje simptoma koji se javljaju kod gastro-enteropankreati~nih endokrinih tumora: 1 .1mg/ml Sandostatin LAR.): 20mg na 4 nedelje tokom 3 meseca zavisno od odgovora. meka 50 x 25mg.5mg dnevno .5ml.1mg sc dnevno Sandostatin LAR . Novartis Pharma Stein [vajcarska koncentrat za rastvor za inf. 50mg i 100mg upotreba doziranje je individualno.3 x 0. Zolsana.5ml i 30mg/2. razbala`en rastvor je stabilan najvi{e 24 sata.2 x 0. 20mg/2. zavisno od odgovora do 3 x 0. Zonadin Registar lekova 2011 295 . davati sporom iv inf. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za inj.kontrola uporne dijareje kod AIDS-a. u trajanju od preko 2 do 6 sati. Lek (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl.P. oralni rastvor iskoristiti u roku 2 meseca od otvaranja boce paralele Cicloral H01CB02 (SZR) (oktreotid) antagonist somatostatina 525 Sandostatin. otvori. Sandimmun Neoral . Stilnox. Kada se amp. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . Max. funkcionalni gastro-enteropankreasni endokrini tumori (posle sc doze Sandostatina prelazi se na duboku im primenu Sandostatin LAR inj. 10 x 250mg/5ml Sandimmun Neoral. Novartis Pharma [vajcarska pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj.L04AA01 (SZR) (ciklosporin A) imunosupresiv strana 583 Sandimmun.akromegalija.koncentrat za infuziju pre upotrebe razbla`iti fiziolo{kim rastvorom ili 5%-nim rastvorom glukoze u odnosu 1:20 do 1:100. im 1 x 10mg/2.pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu razbla`iti mlekom ili vo}nim sokom (osim sokom od grejprfruta) u staklenoj posudi.1mg. Scherer Nema~ka kaps.2mg dnevno . Max 30mg na 4 nedelje N05CF02 Sanval. R.05 . komplikacije posle operacije pankreasa: 3 x 0.5ml upotreba Sandostatin . 50mg i 100mg oralni rastvor (100mg/ml) 50ml Sandimmun Neoral. sadr`aj mora odmah biti upotrebljen.akromegalija: 2 . Novartis Pharma Francuska kaps. dnevnu dozu uvek treba davati podeljeno u 2 pojedina~ne doze Sandimmun .

2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg (300 . Ebewe Pharma (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 tabl. 4 i 12 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x nedeljno po 70mg paralele Alefoss. Forosa. 1 i 10 x 50ml. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Hemofarm (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl. Prelow.100mg kod akutnog napada migrene. 75ml. 75ml. LozarEP. 100ml i 200ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J05AF11 Sebivo. Max. 50 x 200mg rastvor za iv inj. Alendronat ICP. Lotar. zatim smanjiti na 1 . dnevno C01BD01 Sedacoron. Sumatriptan V08AB04 (SZ) Scanlux. Gedeon Richter (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. Cordarone M05BA04 Sedron.N02CC01 Sapphirex. 1. 2 x 50mg i 100mg upotreba 50 . Sumacta. Erynorm. 30 x 25mg.400mg) uz EKG kontrolu. Sanochemia Pharmazeutica (jopamidol) Rö kontrast 665 Scanlux 300 rastvor za inf. Alendronat. Lorista. 100ml i 200ml Scanlux 370 rastvor za inf. Fosamax C09CA01 Sentor. Max. Lakea. Amiodaron Sandoz. Losartic. Losar. 1 i 10 x 50ml. Rasoltan 296 Registar lekova 2011 ./inf. 5 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje. 300mg na 24 sata paralele Imigran. Bonap. 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (25mg kod starijih od 75 godina). Gedeon Richter (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (telbivudin) terapija hepatitisa B 551 film tabl. 28 x 600mg upotreba 1 tabl. Losartan.2g dnevno paralele Amiodaron.

GlaxoSmithKline Poljska (salmeterol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (25μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 4 godina: ujutro i uve~e po 50μg. Sertralin ICP.2mg + 1mg + 0.6mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca: 4 lozenge dnevno (4 . 100μg deca ispod 4 godine: ne preporu~uje se N06AB06 Serlift. Krka (cetilpiridinijum hlorid) antiseptik za grlo strana 417 Septolete plus lozenga 18 i 30 x (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka lozenga 18 x 1. do 6 lozengi dnevno (10 .2mg Septolete divlja tre{nja lozenga 18 x 1. Max. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Luxeta. Sertiva.12 godina) R03AK06 Seretide Diskus.10 godina: do 4 lozengi dnevno 10 .2mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca 4 . Sertralin.12 godina: do 6 lozengi dnevno A01AB11 (BR) Septolete.100mg dnevno paralele Asentra. Halea. Zoloft Registar lekova 2011 297 .2mg + 1mg + 0.6mg + 0. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Setaloft.6mg + 0. Glaxo Wellcome Velika Britanija antiastmatik (flutikazon propionat + salmeterol) 642 pra{ak za inhalaciju (diskus akuhaler) 60 x (100μg + 50μg).2mg Septolete limun lozenga 18 x 1. Krka (benzalkonijum hlorid + levomentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol) antiseptik za grlo 417 lozenga 30 x (1mg + 1.10 godina). (250μg + 50μg) i (500μg + 50μg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg.6mg) Septolete D lozenga bez {e}era 30 x (1mg + 1. Tragal. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Sidata.12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg flutikazona R03AC12 Serevent.A01AB11 (BR) Septolete. 250μg ili 500μg flutikazona deca 4 . Medico Uno (sertralin) antidepresiv 625 film tabl.

300mg i 400mg upotreba Seroquel odrasli . Europharm Seroxat. 4 x 25mg (II dan). 300mg (III dan). 60mg dnevno paralele Actapax. zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 . manija: 1 x 300mg (I dan). dalje 300 .mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan). zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 50mg dnevno Seroquel i Seroquel XR . tablete se ne mogu deliti odrasli . 1 x 400 . SmithKline Beecham UK (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. 200mg. 400mg (IV dan). Paroxetin Sandoz.2 tabl.C.shizofrenija: 2 x 25mg (I dan). 200mg (III dan). 30 x 20mg upotreba depresija. AstraZeneca UK film tabl. AstraZeneca UK tabl. 800mg na dan.800mg dnevno paralele Kventiax N06AB05 Seroxat. 150mg. 100mg (II dan). sa produ`enim osloba|anjem 60 x 50mg. Arketis. socijalna fobija. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 60 x 25mg. S. Glaxo Wellcome Francuska Seroxat. Rexetin 298 Registar lekova 2011 . pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno.depresivne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja (pre spavanja): 50mg (I dan).600mg dnevno u zavisnosti od odgovora stariji od 65 godina: 50mg dnevno (po~etno). Pfizer Italia (nicergolin) terapija poreme}aja cirkulacije strana 476 film tabl. pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. generalizovani anksiozni poreme}aj. Paroksetin. 1 x (6 x 25mg + 3 x 100mg + 1 x 200mg) film tabl. 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno). 300mg (IV dan).C04AE02 Sermion. uobi~ajeno 400 . 200mg (II dan). 1 x 600mg (II dan).800mg (dalje u zavisnosti od odgovora) .50mg dnevno Seroquel XR lek se daje najmanje 1 sat pre jela. 30 x 30mg upotreba 3 x 1 . u toku obroka N05AH04 (kvetiapin fumarat) antipsihotik 620 Seroquel. 100mg i 200mg Seroquel XR. 1 x 100mg (III dan).shizofrenija.

Luxeta.N06AB06 (sertralin) antidepresiv strana 625 Sertiva. Hemofarm film tabl. Tragal. Serlift.5mg/ml) 5ml upotreba doziranje je individualno L04AA09 (SZ) Simulect. 28 x 50mg i 100mg Sidata. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za sevofluran G04BE03 Sildena. Abbott (sevofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. Novartis Bangladesh film tabl.100mg.100mg dnevno paralele Asentra. te~nost 100% 1 x 250ml upotreba doziranje je individualno./inf. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Zoloft N01AB08 (SZ) Sevorane. Zdravlje film tabl. 50mg i 100mg upotreba 25 . Laboratorios Belmac film tabl. Aurobindo film tabl. Hemofarm (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl. 1 x 25mg. 1 x (2. 28 x 50mg Sertralin ICP. odrasli i deca iznad 35kg: 20mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 20mg ~etvrtog dana posle transplantacije deca iznad 2 godine ispod 35kg: 10mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 10mg ~etvrtog dana posle transplantacije Registar lekova 2011 299 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (baziliksimab) imunosupresiv 584 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . 1 x 20mg/5ml upotreba rastvara~ je voda za inj. 30 x 50mg i 100mg Setaloft. Abbott (levosimendan) kardiostimulans 469 koncentrat za rastvor za inf. Halea. 14 i 28 x 50mg i 100mg Sertralin. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Viagra C01CX08 (SZ) Simdax.

28 x 10mg. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. 30 x 10mg. 28 x 10mg i 20mg Simvastatin ICP. Amoxicillin.4 godine).antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za iv inj. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Zocor J01CA04 Sinacilin. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. Ni Medic film tabl.C10AA01 (simvastatin) hipolipemik strana 490 Simva Sandoz. 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). Hollesta.750mg na 8 sati. 20 i 28 x 10mg. Salutas Pharma film tabl. 20mg i 40mg Simvax. Fludarabine Teva 300 Registar lekova 2011 . Vasilip. Zdravlje film tabl.5mg na 8 sati (do 1 godine). 20mg i 40mg Simvastatin./inf. Laboratorios Belmac film tabl. 125mg na 8 sati (1 . 30mg i 40mg Simvabel.12 godina) paralele Amoksicilin. 20mg. 20mg i 40mg Simvor. 1 x 50mg upotreba primenjuje se bolus injekcijom ili iv infuzijom: 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. Medico Uno film tabl. Ospamox L01BB05 (SZ) Sindarabin. Sindan Pharma (fludarabin fosfat) citostatik . Galenika (amoksicilin) penicilin 533 kaps. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). 28 x 10mg. Max. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . 250mg na 8 sati (5 . 28 x 10mg. 6g dnevno deca: 62. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Fludara. Jadran Galenski Laboratorij film tabl.

antimitotik 569 pra{ak za rastvor za iv inj.2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne pokrivati zavojem) C10AB04 Sinelip. Doxorubicin Teva M02AX03 (BR) Sinedol. 1 x 1mg upotreba odrasli: 1 .6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike rastvora) 6 . 30 x 450mg upotreba 0.antimitotik strana 570 koncentrat za rastvor za inf.2mg/m2 dnevno (preko 10kg).antibiotik 570 pra{ak za rastvor za iv inj. Taxol L01CA02 (SZ) Sindovin.2g dnevno podeljeno u 2 doze R05DB13 Sinetus.1 godine: 4 x 2mg (½ male ka{ike rastvora) 1 . Paclitaxel Teva. Sindan Pharma (paklitaksel) citostatik . jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1.4mg/m2 dnevno.75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 .1. Sindan Pharma (vinkristin sulfat) citostatik .9 . kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno./inf. iv infuzijom tokom 3 sata paralele Paclitaxel "Ebewe". 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . svake tri nedelje. Max.5 .67ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 .175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a).1. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika rastvora) paralele Omnitus Registar lekova 2011 301 . 3 uzastopna dana.05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Vincristine L01DB01 (SZ) Sindroxocin.L01CD01 (SZ) Sindaxel.3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika rastvora) 3 . Hemofarm (gemfibrozil) hipolipemik 490 film tabl.30mg/m2 dnevno tokom 2 . svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD. Paclitaxel PharmaSwiss. 1 x 30mg/5ml i 100mg/16. Hemofarm terapija sportskih povreda (dimetilsulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol) 594 gel (150mg + 500ij + 25mg)/g 40g upotreba 1 ./inf.3 uzastopna dana. Galenika (butamirat citrat) antitusik 647 oralni rastvor (4mg/5ml) 200ml upotreba deca 6 meseci . 0. Sindan Pharma (doksorubicin hlorid) citostatik . Doxorubicin "Ebewe".

8mg uvek u isto doba dana D07AC04 Sinoderm. za `vakanje ili granule) 6 .) deca 6 meseci . zavisno od protrombinskog vremena 8 .12mg prvog dana. za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl.8mg drugog dana. ali se te~nost mo`e uzeti posle upotrebe leka odrasli i deca iznad 15 godina: 10mg (progutati celu tabl.025%) 15g mast (0.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Panolon D07CC02 Sinoderm N. Galenika (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0.R03DC03 Singulair. Oxaliplatin PharmaSwiss. 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja. granule se mogu direktno progutati ili pome{ati sa mekanom hranom. Sindan Pharma (oksaliplatin) citostatik .14 godina: 5mg (tabl. 20 x 4mg upotreba doziranje je individualno. 1 x 50mg i 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine. Jugoremedija (acenokumarol) oralni antikoagulans 448 tabl.025%) 30g upotreba 2 . Oxaliplatin Pliva Lachema 302 Registar lekova 2011 .6 godina: 4mg (tabl. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. neomicin sulfat) dermatik 500 krem 15g (0.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati L01XA03 (SZ) Sinoxal. nisu namenjene za rastvaranje u vodi ili drugim te~nostima. MSD Holandija (montelukast) antiastmatik strana 645 granule 28 x 4mg tabl. 4 .25mg + 3300ij)/g upotreba 2 . Galenika (fluocinolon acetonid. za `vakanje) paralele Monkasta B01AA07 Sinkum 4. Actavis Italy Sinoxal. od tre}eg dana nastaviti dozom odr`avanja 1 . Oxaliplatin "Ebewe".025%) 15g gel (0.25mg + 3300ij)/g mast 15g (0.alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf.

Sindan Pharma (cisplatin) citostatik .5 dana. degenerativna oboljenja ki~me.4mg pred spavanje.4 nedelje za oralnu upotrebu 2. posle 3 . cerebralna paraliza): 3 x 2mg. sa prekidima 2 . Cisplatin PharmaSwiss. Vepesid A10BA02 Siofor. Novartis Urunleri Turska (tizanidin) miotonolitik 596 tabl. tokom 2 . 30 x 2mg i 4mg upotreba bolni spazam mi{i}a (cervikalni i lumbalni sindrom): 3 x 2 .odrasli i deca: 50 . 36mg dnevno spasti~nost kod neurolo{kih poreme}aja (multipla skleroza. 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima. Metfogamma. 30. Etoposide PharmaSwiss.100mg/m2. tokom 5 dana.4 nedelje paralele Cisplatin.alkiliraju}i agens strana 572 koncentrat za rastvor za inf. 1 x (1mg/ml) 10ml i 50ml upotreba monoterapija . Tefor M03BX02 Sirdalud.50mg/m2 tokom 4 .1000mg. Platinex. doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan. Max.7 dana mo`e se pove}ati za po 2 ili 4mg Registar lekova 2011 303 . kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta. za 3 . tokom 5 dana na 3 . 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 . po potrebi postepeno pove}avati do Max. tre}eg i petog dana na 3 . Lastet. Cisplatin "Ebewe". Berlin-Chemie (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl.5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 .3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe".4mg.4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 . sporom inf. Gluformin.L01XA01 (SZ) Sinplatin. Etoposide Teva.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.100mg/m2 dnevno.antimitotik 569 koncentrat za rastvor za inf. 60 i 120 x 500mg. Etoposide. Platosin L01CB01 (SZ) Sintopozid.3 x 500mg ili 1 . tokom 3-5 dana. Sindan Pharma (etopozid) citostatik . jednom na 3 . Cisplatin Teva.4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. za 3 .2 x 850mg .. Metformin. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. cerebrovaskularna oboljenja. po potrebi jo{ 2 .4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno.

Lisinopril H Sandoz. a najvi{e 3 . Loril C09BA03 Skopryl plus. bronhospazmolitik strana 671 sirup (7mg/ml) 125ml upotreba ne sadr`i {e}er.5mg (po~etna doza). najmanje 4 nedelje. 30 x (20mg + 12.6 meseci C09AA03 Skopryl.5ml deca 4 . Max.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed.3 pra{ka (iznad 2 godine) 304 Registar lekova 2011 . Lizopril H A07BC05 (BR) Smecta. 2 . (BR) Sirup br{ljana Bocko. Beaufour Ipsen (diosmektit) adsorbens 428 pra{ak za oralnu suspenziju 10 i 30 x 3g upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u 1/2 ~a{e vode ili pome{a sa hranom odrasli: 3 . 1 x 5 . uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid. 20 i 30 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. Pharmanova (standardizovani suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik. Alkaloid Beograd (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl. zatim 1 x 10 .HR05AW.6 x 1 pra{ak deca : 1 pra{ak dnevno (do 1 godine). Lizopril.5ml odoj~ad i mala deca: 3 x 2.12 godina: 3 x 5ml D10AX03 (BR) Skinoren.2 pra{ka (1 . dnevno. Lizinopril.2 godine). 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. 1 . Alkaloid (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.5mg (po~etna doza). Bayer Schering Pharma (azelainska kiselina) terapija akni 502 krem (200mg/g) 30g upotreba 2 x dnevno (ujutro i uve~e) mazati u tankom sloju. Lisinopril Sandoz.20mg (doza odr`avanja).5mg) upotreba 1 tabl. dozvoljena upotreba kod dijabeti~ara odrasli: 3 x 7.

2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 . u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 . do optimalne doze odr`avanja 100 . 20 x (0.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana. Lamotrix Registar lekova 2011 305 .9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf.15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 .9%) 500ml (308mOsm/L) rastvor za inf.400mg dnevno u 1 ili 2 doze .kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0. Epitrigine.30 dana. Hemofarm (lamotrigin) antiepileptik 613 oralna disperzibilna tabl. 49 x (0. 50mg dnevno narednih 14 .3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 . Lamotral.monoterapija: 25mg dnevno (po~etno). Fresenius Kabi rastvor za inf.50mg nedeljno. Lameptil.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana. se otapa u ustima epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . 30 x 5mg.15mg/kg prvih 14 dana.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana.oko 250ml/sat paralele Natrii chloridi infundibile N03AX09 Solaban. u 5-oj nedelji 50mg dnevno.200mg .kombinovana terapija bez valproata: 0. 10 x (0. Max.5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) . Braun rastvor za inf. Lamal.200mg dnevno u 1 ili 2 doze . B. zatim 2 x 25mg 14 dana.3mg/kg jo{ 14 dana. Lamolep. Lamictal. Lamotrigin. po potrebi dozu pove}avati za 0. zatim 25mg narednih 14 dana. 10 x (0.9%) 1000ml (308mOsm/L) Sodium chloride 0. 50mg i 100mg upotreba disperzibilna tabl.9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf. 25mg dnevno narednih 14 dana. 1 x (0. zatim 1 x 0.9%. pove}ati na 1.12 godina) .kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana. postepeno pove}avati za 25 .B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Sodium chloride. 25mg. zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg. postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 . Lamect. 200mg dnevno . optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze.9%) 500ml i 1000ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min .

tenijaza. zatim 10mg dnevno. 2 x 100mg 3 dana (askarijaza.3ml. 90mg/0.. Max.6 meseci a mo`e do 2 godine (ehinokokoza) B05XC. me{ovite helmintijaze). sc 30 x 10mg/8ml i 15mg/8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. im 1 x 30mg/2ml Somatuline Autogel rastvor za inj.50mg/kg dnevno u 3 . na suvu ~istu ko`u u predelu zahva}enom aknama 306 Registar lekova 2011 .4 doze tokom 1 .400mg 3 dana.5ml upotreba doziranje je individualno. 10 x (2.P02CA01 Soltrik. Galenika (mebendazol) anthelmintik strana 634 oralna suspenzija (100mg/5ml) 30ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 100mg odjedanput.500mg (trihineloza).4 nedelje (enterobijaza). 25 . sc 1 i 30 x 20mg/8ml upotreba 80mg po~etno.4mg)/10ml upotreba odrasli i deca iznad 10kg: 10ml dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije deca do 10kg: 1ml/kg dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije H01CB03 Somatuline. 30mg dnevno D10AD05 Sona.5mg+3. u bolni~kim uslovima H01AX01 (Z) Somavert. po potrebi ponoviti posle 2 . po potrebi pove}avati za 5mg dnevno. Fresenius Kabi (vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina) vitamini 465 pra{ak za rastvor za inf. Beaufour Ipsen (lanreotid) analog somatostatina 525 Somatuline PR pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. (SZ) Soluvit N.3ml i 120mg/0. 3 x 200 .6mg+40mg+15mg+4mg+5μg+ 100mg+60μg+0. trihurijaza. Pfizer Belgium (pegvisomant) terapija akromegalije 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. ankilostomijaza. ({pric) sc 1 x 60mg/0. narednih 7 dana 3 x 400 . strongiloidaza. Belupo (adapalen) terapija akni 501 gel (1mg/1g) 30g upotreba uve~e mazati gel u tankom sloju.

5mg na 4 .odrasli: 40g se rastvori u 150ml 5% glukoze i primenjuje se 1 .2. Zambon [vajcarska Spedifen 200 granule za oralni rastvor 20 x 200mg (Rp) Spedifen 400 granule za oralni rastvor 12 i 30 x 400mg upotreba uzima se posle jela. 80mg dnevno paralele Atacor.3 x dnevno . maksimalno 24mg dnevno rastvor za inhalaciju .12 godina: 3 . Max.6 sati paralele Aloprol.5mg . Tulip Spalmotil.1g/kg/dan pome{ano sa 150ml te~nosti. ukoliko se uzimaju antacidi ili laksativi razmak mora da bude najmanje 3 sata oralno . Ecosal. uzima se sa hranom. Fresenius Medical Care (kalcijum polistiren sulfonat) terapija hiperkalijemije strana 663 pra{ak za suspenziju oralnu ili rektalnu 1 x (759mg .5 . 60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 oralni rastvor (2mg/5ml) 200ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno .949mg)/g 500g upotreba pra{ak se me{a sa vodom ili ~ajem.1mg/kg 2 . Rapidol Registar lekova 2011 307 . 30 x 10mg. Dislipat.deca: doza kao oralna rastvorena u 150ml 5% glukoze C10AA05 Sortis.4 x 2 . 20 x 200mg Spedifen. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.odrasli: 1 . Lipidra. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. Ventolin M01AE01 (BR) (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Spedifen.deca 2 .4 x 2mg. granule se pre upotrebe rastvaraju u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 200 . Ecosal Easi Breathe. Pfizer Deutschland (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. Caffetin menstrual.12 godina: 2. Galenika (salbutamol) R03CC02 tabl.V03AE01 Sorbisterit.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .3 x 20g (1 dozna ka{ika) pome{ano sa 150ml te~nosti . Ibuprofen.6 sati. Max. podeljeno u 3 jednake doze rektalno (nakon klizme za ~i{}enje) .2g dnevno paralele Brufen. Zambon Italija tabl.400mg na 4 .6 godina: 3 x 0.4mg .6 sati 6 . Atoris.4 x 2.deca do 2 godine: 4 x 0.1mg/kg. ne preporu~uje se vo}ni sok.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . 1.odoj~ad i deca: 0. maksimalno 3 x 2mg 6 .5mg na 4 . 20mg.25 .6 godina: 1.

.5μg) upotreba Spiriva 1 inhalacija dnevno Spiriva Respimat 1 x 2 udisaja. Fluconal.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca: 3 .5mg + 200mg) upotreba doza Staleva zavisi od prethodno uzimane doze levodope u preparatu sa standardnim osloba|anjem pojedina~na doza: uvek samo 1 tabl. (2mg/ml) 50ml upotreba odrasli: 200 . Rispolept.N05AX08 Speridan. Boehringer Ingelheim Nema~ka pra{ak za inhalaciju (kaps. Orion Corporation Finska (levodopa + karbidopa + entakapon) antiparkinsonik 615 film tabl. Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju 30 doza (60 potisaka po 2.3mg/kg dnevno. 100 x (100mg + 25mg + 200mg) film tabl. Max. Diflucan. tvrda) 30 x 18μg Spiriva Respimat. Rispolux. Rissar. 2mg. Risset.6mg/kg dnevno prvog dana. 3mg i 4mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 . Max. Pharmathen (flukonazol) antimikotik 546 rastvor za inf.4mg.4 doze J02AC01 (SZ) Stabilanol. 10 tabl. 20 x 1mg. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). 2 x 8mg paralele Risperidon. Flukonazol. pomo}u Respimat inhalera C03DA01 Spironolakton. dnevno 308 Registar lekova 2011 . Max. uvek u isto doba dana.5mg + 200mg) film tabl. Torendo. Galenika (spironolakton) diuretik 474 tabl. 100 x (150mg + 37. 6 .200mg dnevno u toku jela. Flumycozal N04BA03 Stalevo. 400mg dnevno deca: 1 .12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon. u jednoj ili podeljeno u 2 . Zdravlje (risperidon) antipsihotik strana 621 film tabl. u jednoj ili vi{e doza. Fluco Sandoz. 100 x (50mg + 12. 40 x 25mg i 30 x 100mg upotreba odrasli: 100 . Torendo Q-TAB R03BB04 (tiotropium bromid) antiastmatik 644 Spiriva. Rispolept Consta.

Timopram.5ml upotreba primarna imunizacija: 0.5ml) 2ml i (90mg/ml) 2ml upotreba odrasli do 100kg: 45mg nulte i ~etvrte nedelje. Citalopram Sandoz. u kombinaciji sa nukleozidnim analozima i inhibitorima HIV proteaze odrasli: 1 x 600mg.J07BL01 (Z) Stamaril. Hemofarm (fusidinska kiselina) D06AX01 mast (2%) 10g D09AA02 impregnirana kompresa (30mg) 1 x 10cm upotreba mast: 2 . zatim 20 .30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex. 30 x 600mg upotreba lek se uzima 1 dnevno (u po~etku terapije uve~e). sc 1 x (45mg/0. sa ili bez hrane deca do 17 godina: 200 . 20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Belbien. Zyloram L04AC05 (SZR) Stelara. Centocor (ustekinumab) terapija psorijaze 586 rastvor za inj.3 x dnevno mazati u tankom sloju obolelo mesto gaza: naneti direktno na ranu i menjati na drugi dan antibiotik 497 501 N06AB04 Starcitin. sc 1 x 1000LD50/0. Zolsana.600mg dnevno. MSD Italija (efavirenz) terapija HIV infekcije 552 film tabl. zavisno od telesne mase Registar lekova 2011 309 . Sanval.5ml revakcinacija: nakon 10 godina Stanicid. Pliva Hrvatska (citalopram) antidepresiv 624 film tabl. sanofi aventis (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. 28 x 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. zatim na 12 nedelja po 45mg preko 100kg: po istoj {emi primaju 90mg N05CF02 Stilnox. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani virusi `ute groznice) vakcina protiv `ute groznice strana 562 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj. Zonadin J05AG03 (SZR) Stocrin.

075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.8mg levomentola) Strepsils med i limun pastila 24 x (0.6 sati.sistemska primena: 250 000ij tokom 30 min.2mg + 10mg lidokain hlorida) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 pastilu na 2 . Medico Uno (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv strana 511 oblo`ena tabl. 8 pastila dnevno R02AX01 Strepsils Intensive.odrasli: 15 . CSL Behring (streptokinaza) trombolitik 450 pra{ak za rastvor za iv inj.20mg/kg jednom dnevno. (po~etna doza).6mg + 1. Max.5 minuta na mestu okluzije J01GA01 Streptomycin sulfat. 1 x 750 000ij i 1. Reckitt Benckiser Healthcare (amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol) antiseptik za grlo 417 Strepsils Cool pastila 16 x (0. tokom 21-og dana. 1g dnevno netuberkulozne infekcije: 1 .6mg + 1. zatim 7 dana pauze paralele Lindynette.lokalna primena: 20 000ij bolus injekcijom intrakoronarno tromboembolijska bolest . najdu`e tokom 3 dana B01AD01 (SZ) Streptase. 5 lozengi dnevno. Galenika (streptomicin) antibiotik 541 pra{ak za rastvor za inj.lokalna primena: 1000 . Max.6mg + 1. Max. im 50 x 1g upotreba tuberkuloza . 1g dnevno .2g dnevno podeljeno u dve doze 310 Registar lekova 2011 . zatim doza odr`avanja 1.2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C pastila 24 x (0.6mg + 1.5Mij tokom 60 minuta.02mg + 0.3 sata po potrebi.5 Mij (iv infuzijom tokom 60 minuta) u prvih 12 sati .6mg + 1.2mg) Strepsils limun bez {e}era pastila 16 x (0. Logest A01AB11 (BR) Strepsils.5Mij upotreba akutni infarkt miokarda .6mg + 1. 21 x (0.2mg) Strepsils mentol i eukaliptus pastila 24 x (0.2000ij u intervalima 3 .deca: 15 .75mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 lozenga na 3 .2mg + 0. tokom najvi{e 6 sati .2mg + 100mg vitamina C) Strepsils plus pastila 24 x (0. Reckitt Benckiser Healthcare (flurbiprofen) lokalno antiinflamatorno sredstvo 641 lozenga 16 x 8.40mg/kg jednom dnevno./inf.sistemska primena: 1. Max.G03AA10 Stodette.

2 i 6 x 50mg i 100mg upotreba 50 . Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj.CS kaps.100mg kod akutnog napada migrene. kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli). iv 5 x (50μg/ml) 5ml Sufentanil Torrex.4g dnevno podeljeno u 3 . Sapphirex Registar lekova 2011 311 . 10ml i 20ml upotreba doziranje je individualno. 50 x 75mg upotreba 3 x 75mg (oboljenja perifernih krvnih sudova).5mg (vestibularni poreme}aji). 2. 3 x 37. Pro. tvrda 30 x 200mg Sulpirid.3 doze (deca) paralele Eglonyl N02CC01 (sumatriptan) antimigrenik 610 Sumacta. 300mg na 24 sata paralele Imigran. zavisno od hirur{ke intervencije obi~no 1 . tvrda 30 x 50mg kaps. iv 5 x (50μg/ml) 5ml. Max.odrasli: 2 .400mg. Actavis Island oblo`ena tabl. Max. Slaviamed tabl. 3 .5mg na 2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Cinarizin.5mg/kg dnevno podeljano u 2 .Med. Srbolek kaps.8μg/kg N05AL01 (sulpirid) antipsihotik 620 Sulpigut. Krka (cinarizin) terapija vertiga strana 632 tabl. a 800 . Max. Cinedil N01AH03 § (SZ) (sufentanil) op{ti anestetik 603 Sufenta forte. 2 x 50mg i 100mg Sumatriptan.4 doze. tvrda 30 x 50mg upotreba neuroze .3 x 50mg {izofrenija: 2 x 200 . 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma.1600mg. Janssen Pharmaceutica rastvor za inj. 37.N07CA02 Stugeron forte.

100mg/L (283. Azax. (160μg + 4.4 mikromola/L) odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg dnevno.5μg).4 .5m pra{ak za rastvor za inf. 2 x 4 doze (80μg + 4.5μg ili 160μg + 4.5μg)/dozi 60 doza.adolescenti 12 . Hemomycin L01XE04 Sutent. Azitromicin Sandoz.17 godina: 2 x 1 .deca 6 .1. ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) Max. 5 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno .5μg) HOBP . zatim 1 x 250mg naredna 4 dana . po potrebi pove}avati na 4 .5μg) ili 2 x 2 doze (320μg + 9μg) . zatim 2 nedelje pauza (dnevna doza ne sme biti manja od 25mg ni ve}a od 75mg) N03AD01 Suxinutin. 400mg dnevno tokm 3 dana (36 . Pfizer Italia (sunitinib) citostatik . Azibiot.5μg).708.odrasli: 2 x 2 doze (160μg + 4.odrasli: 2 x 1 . 300mg dnevno tokm 3 dana (26 . Famar Orleans Francuska (etosuksimid) antiepileptik 610 sirup (250mg/5ml) 200ml upotreba optimalna koncentracija u plazmi je 40 .2 doze (80μg + 4.7 dana do uobi~ajene doze 20mg/kg dnevno R03AK07 Symbicort Turbuhaler. Pliva Hrvatska (azitromicin) makrolidni antibiotik strana 540 (Z) film tabl.5μg ili 160μg + 4.45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril. tvrda 6 x 250mg Sumamed sirup pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml Sumamed forte sirup pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 15ml Sumamed sirup 1200 pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 30ml Sumamed sirup 1200 XL pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 37.5μg ili 160μg + 4.25kg). 6 x 125mg i 3 x 500mg kaps.35kg). 25mg i 50mg upotreba terapija se odvija u 6-to nedeljnim ciklusima preporu~ena doza: 50mg dnevno tokom 4 nedelje.J01FA10 Sumamed.7 dana za 250mg .5mg.12 godina: 2 x 1 doza (80μg + 4. po potrebi pove}avati na 4 .5μg)/dozi 60 doza i (320μg + 9μg)/dozi 60 doza upotreba astma . tvrda 28 i 30 x 12.deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 .5μg) ili 2 x 1 dozu (320μg + 9μg) .2 doze (80μg + 4. AstraZeneca [vedska (budesonid + formeterol) antiastmatik 642 pra{ak za inhalaciju 1 x (80μg + 4.inhibitor proteinkinaze 575 kaps.5g dnevno deca do 6 godina: 250mg dnevno.odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan. ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) 312 Registar lekova 2011 .

23 meseca: 2 doze po 0.8 kapi u minuti.5ml sa razmakom od najmanje 2 meseca Synopen.J06BB16 (SZ) Synagis.5ml suspenzija za inj. zatim 1 x mese~no tokom perioda pove}anog rizika pojave RSV J07AL52 (Z) Synflorix. im iv inf 100 x 5ij/ml i 10ij/ml upotreba indukcija ili ubrzavanje poro|aja: 5ij rastvoreno u 500ml 0.5ml u razmaku najmanje mesec dana. Novartis Pharma Stein [vajcarska (oksitocin) uterotonik 525 inj. prevencija i terapja postpartalne hemoragije i dopunska terapija kod nepotpunog. GlaxoSmithKline Belgija (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) vakcina 557 suspenzija za inj.(bo~ica) im 1 x 0.3 x 20mg. prete}eg ili spontanog poro|aja: 5ij sporo iv. ili 5 .({pric) im 1 x 0.primarna imunizacija: 3 doze od 0. Abbott (palivizumab) monoklonsko antitelo strana 556 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im inj. do pojave kontrakcija.11 meseci: 2 doze po 0.3 x dnevno mazati obolelo mesto. Max. im iv 10 x 20mg/2ml R06AC03 upotreba ne preporu~uje se za primenu kod odoj~adi i male dece lokalno: 2 .5ml u razmaku najmanje mesec dana.6 meseci . Max.5ml upotreba odoj~ad 6 nedelja . u po~etku 2 .10ij im carski rez: 5ij sporo iv odmah nakon poro|aja paralele Oxytocine Synthetic Registar lekova 2011 313 . brzina infuzije 40 kapi u min. najdu`e nedelju dana parenteralno: 1 . Pliva Hrvatska (hloropiramin hlorid) D04AA09 mast (1%) 20g rastvor za inj.9% rastvora NaCl davati iv infuzijom. 60mg dnevno antihistaminik 496 648 H01BB02 (SZ) Syntocinon. uz pove}anje brzine infuzije u intervalima ne kra}im od 20 min. 1 x 50mg/ml i 100mg/ml upotreba deca: 15mg/kg pre po~etka sezone respiratornog sincicijalnog virusa (RSV). preporu~uje se tre}a doza u 2-oj godini `ivota deca 12 . buster doza se preporu~uje najmanje 6 meseci po kompletiranju primarne imunizacije a po`eljno je da bude izme|u 12-og i 15-og meseca odoj~ad 7 .

.

.

4mg Tamprost. tvrda 10 x 30mg.23kg: 2 x 45mg tokom 5 dana 23 . dnevno) 4 . dnevno) 21 . Lek (budesonid) antiastmatik 643 pra{ak za inhalaciju (inhalator i ulo`ak) 200 doza x 200μ pra{ak za inhalaciju (ulo`ak) 200 doza x 200μ upotreba odrasli: 200 . tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0. Synthon Hispania kaps.5 sata (5 tabl.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal.4mg Tamsudil. na 5 sati (3 tabl.5mg upotreba broj popu{enih cigareta se postepeno smanjuje tokom 4 dana.40kg: 2 x 60mg tokom 5 dana prevencija gripa: pola terapijske doze dnevno tokom 10 dana od dana kontakta sa inficiranom osobom G04CA02 (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 Tamosin.4 doze. dnevno) 13 . Max. dnevno R03BA02 Tafen Novoliser. Flosin. a 5-og dana pu{enje se potpuno prekida {ema doziranja: prva 3 dana: 1 tabl.12 dana: 1 tabl.800μ dnevno podeljeno u 2 . Pulmicort Turbuhaler J05AH02 Tamiflu. tokom 5 uzastopnih dana deca 1 . Belupo kaps.2 tabl.25 dana: 1 .16 dana: 1 tabl. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. 45mg i 75mg pra{ak za oralnu suspenziju (12mg/ml) 100ml upotreba terapiju po~eti najkasnije 36 sati od pojave simptoma odrasli. 1600μ dnevno deca iznad 6 godina: 100 . Roche (oseltamivir) terapija gripa 553 kaps. PharmaSwiss kaps.4mg Tamsol.13 godina do 15kg: 2 x 30mg tokom 5 dana 15 . na 2 sata (6 tabl. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. na 3 sata (4 tabl.800μ dnevno podeljeno u 2 .N07BA. Lek kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. Tabex. adolescenti iznad 13 godina i deca iznad 40kg: 2 x 75mg. dnevno) 17 .. Omsal 316 Registar lekova 2011 . 100 x 1. Sopharma (citizin) terapija odvikavanja od pu{enja strana 630 film tabl.4 doze paralele Pulmicort.4mg upotreba 1 x 0.20 dana: 1 tabl. na 2.

A.L02BA01 Tamoxifen. (benzidamin hlorid) vaginalni antiinfektiv 509 granule za vaginalni rastvor 10 x 0.F.30 sekundi a zatim ispljunuti sprej: prskati obolelo mesto 4 .3 x dnevno ispirati usta i `drelo sa 15ml rastvora (dopunjeno vodom do 30ml) 20 .F.4 x (deca) lozenga: 3 x 1 postepeno otopiti u ustima G02CC03 Tantum rosa. Remedica (tamoksifen) antagonist estrogena strana 578 tabl. 30 i 90 x 40mg upotreba uobi~ajeno: 3 x 40mg uz obrok.A.5mg/ml) 30ml rastvor za ispiranje usta (1.R.40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Nolvadex N06DX02 (BR) Tanakan. A. Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 oblo`ena tabl.5g rastvoriti u ½ litra mlake vode za vaginalno ispiranje L01XX34 Tarceva. 30 x 25mg.A.8 x dnevno (odrasli) ili 1 .6 nedelja te`i oblici demencije: 3 x 80mg uz obrok paralele Bilobil A01AD02 (BR) Tantum. (benzidamin hlorid) antiinflamatorno sredstvo 417 Tantum Verde sprej za usnu sluzoko`u (1. najmanje 4 .2 x 0. po potrebi postepeno smanjivati dozu po 50mg Registar lekova 2011 317 .5g upotreba 1 .C.C. 30 x 10mg i 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 .R. Roche (erlotinib) citostatik 577 film tabl. 100mg i 150mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela 150mg dnevno.5mg/ml) 150ml lozenga 20 x 3mg Tantum Lemon lozenga 20 x 3mg upotreba rastvor: 2 .

5g na 6 ili 8 sati A10BA02 Tefor. Metformin. kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno. profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C. svake 3 nedelje J01CR05 (SZ) Tazocin. tvrda 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg L01CD01 (SZ) Taxol. 30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 .5ml/1. sanofi aventis (docetaksel) citostatik . po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno.25 . Wyeth Lederle Italija (piperacilin + tazobaktam) ureidopenicilin 534 pra{ak za rastvor za iv inj. Novartis Pharma Stein [vajcarska (nilotinib) citostatik inhibitor protein kinaze 575 kaps. dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Planicid L01XE08 (SZ) Tasigna. zatim 200mg dnevno iv ili im./inf. Metfogamma.4. 1 x 20mg/0./inf. Siofor 318 Registar lekova 2011 . 1 x 80mg/2ml/6ml upotreba 100mg/m2 u vidu jedno~asovne infuzije.25g) i (4g + 0. Bristol Myers Squibb (paklitaksel) citostatik . Max.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a). Galenika (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl.5g) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2.antimitotik 570 koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza). Paclitaxel Teva.3 x 500mg.antimitotik 570 koncentrat za rastvor za inf.5ml koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. Gluformin. 1 x 200mg/3ml i 400mg/3ml upotreba rastvara~ je voda za inj. zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf. Paclitaxel PharmaSwiss. paralele Paclitaxel "Ebewe". 1 x 30mg/5ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 .J01XA02 (SZ) Targocid. iv infuzijom tokom 3 sata. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. sanofi aventis (teikoplanin) antibiotik strana 544 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. 12 x (2g + 0. Sindaxel L01CD02 (SZ) Taxotere.

u kombinaciji sa ritonavirom: 1 x 1.1g dnevno u vi{e doza (11 .600mg dnevno u vi{e doza (6 . Novartis Pharma Stein [vajcarska tabl.5 godina).12mg/L (20 . Guerbet (joksitalaminska kiselina) Rö kontrast 665 oralni i rektalni rastvor 1 x (300mg joda/ml) 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja R06AX26 Telfast.200mg.3 doze .apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 200 .6 . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .4 x 200mg . postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 3 .400mg dnevno (po~etno). 60 x 700mg upotreba odrasli .epilepsija: 1 .3 x 200mg paralele Carbamazepine retard V08AA05 (SZ) Telebrix gastro.1600mg dnevno podeljeno u 2 .neuralgija trigeminusa: 200 . 0. Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (100mg/5ml) 250ml Tegretol CR.4 x 200mg).10 godina).akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 . postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 .50 mikromola/L) Tegretol deca: 100 . Novartis Farma Italija tabl. 400 .3 x 400mg .400mg .bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 . potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja .15 godina) Tegretol CR tabl.monoterapija: 2 x 1.dijabetes insipidus centralis: 2 .2 x 100 .4g + 200mg ritonavira ili 2 x 700mg + 100mg ritonavira Registar lekova 2011 319 . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg Tegretol CR.4g . Glaxo Wellcome Velika Britanija (fosamprenavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl. 200 . 10 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 .12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Fexofenadine Sandoz J05AE07 Telzir. sanofi aventis (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl. se mo`e deliti za upotrebu odrasli .400mg dnevno u vi{e doza (1 .N03AF01 (karbamazepin) antiepileptik strana 611 Tegretol.200mg dnevno u vi{e doza (do 1 godine).

tvrda 5 x 5mg. Amlodipin PharmaSwiss.10mg dnevno paralele Bilokord. Amlonorm. 30 x 1mg upotreba lek se uzima pre jela 1mg ujutro. zatim 250mg na 3 . im 5 x 250mg/ml upotreba mu{ki hipogonadizam: 250mg na 2 . Hemofarm (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. 20mg. Krka (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. Bisoprolol. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Amlodipin. 30 x (5mg + 12. po potrebi posle mesec dana dozu pove}ati na 2 x 1mg (ujutro i uve~e) C08CA01 Tenox. Vazotal C07AB07 Tensec. Monodipin. 10mg dnevno paralele Alopres. Norvasc. Fopin. Galenika (testosteron enantat) hormon . Amlodil. ujutro paralele Lodoz G03BA03 Testosteron depo. 30 x 5mg i 10mg upotreba 5 . prethodne terapije.androgen 512 rastvor za inj. Bisobel. starosti bolesnika i njegovog op{teg stanja C02AC06 Tenaxum. Belgija (temozolomid) citostatik strana 566 kaps. Les Laboratories Servier (rilmenidin) antihipertenziv 472 tabl.6 nedelja karcinom dojke `ena: 250mg na 2 .L01AX03 Temodal. Amlogal. 100mg i 250mg upotreba terapiju vodi lekar sa iskustvom u le~enju mo`danih tumora. Amlopin. Max. lek se primenjuje u kombinaciji sa zra~enjem ili u monoterapiji a doza zavisi od indikacije.3 nedelje. Hemofarm (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl.5mg) upotreba 1 tabl.3 nedelje 320 Registar lekova 2011 . Byol C09BB07 Tensec plus. Schering-Plough Labo.

5ml upotreba primarna imunizacija: zapo~eti od 2-og meseca sa 3 uzastopne vakcine od 0.5ml vakcine tetanusa.2 meseca. pertusis i inaktivisani poliovirusi 1) polivakcina 563 suspenzija za inj. sc im 1 x 250ij/ml Tetanus Gamma. im 10 x (min. istovremeno sa 0.2 meseca od prve doze.5ml) 0.12 meseci posle druge doze revakcinacija: po jedna doza od 0. im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 . Chephasaar (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 tabl. im 1 i 10 x (min.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. 20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja.humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 Tetabulin S/D.osobe iznad 14 godina: I doza odmah po povre|ivanju zajedno sa 250ij humanog tetanusnog imunoglobulina. ({pric) im 1 x 250ij/ml Tetagam P. po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno. III doza 6 . aplikovano na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 .5ml. Max. po potrebi ponoviti posle pola do 1 minuta J07CA02 (Z) Tetraxim. 12 meseci nakon tre}e doze daje se ~etvrta doza od 0. i jo{ jedna revakcinacija izme|u 5.500ij zavisno od te`ine povrede. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin. Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. Hemofarm (tetrakain hlorid) lokalni anestetik 658 kapi za o~i (0.5ml suspenzija za inj. pre~i{}eni) vakcina protiv tetanusa. Kedrion rastvor za inj. godine `ivota M03BX07 Tetrazepam-MIP. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Myolastan Registar lekova 2011 321 . 40ij/0. J07AM01 (Z) Tetavaksal-T.5%) 10ml upotreba 1 .J06BB02 (Z) (tetanus imunoglobulin . Baxter AG rastvor za inj.5ml na svakih 10 godina S01HA03 Tetrakain.300ij/kg dnevno.5ml u razmaku 1 . adsorbovana 558 suspenzija za inj. Torlak (toksoid tetanusa. ({pric) im 1 x 0.5ml) 5ml upotreba vakcina i humani antitetanusni imunoglobulin daju se istovremeno im u suprotni ekstremitet primarna imunizacija . 40ij/0. Sanofi Pasteur (toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisani bacili B. CSL Behring rastvor za inj. II doza za 1 . i 13.

C09CA02

Teveten, Solvay Francuska
(eprosartan)

antihipertenziv

strana 486

film tabl. 28 x 600mg
upotreba 1 x 600mg

A16AX01

(alfa lipoinska kiselina)

terapija dijabeti~ke polineuropatije

446

Thiogama 600 injekt, Solupharm Pharmazeutische koncentrat za rastvor za inf. 5 x 600mg/20ml (BR) Thiogamma 600 oral, Artesan Pharma film tabl. 30 i 60 x 600mg (BR) Thiogamma 600 oral, Dragenopharm Apotheker film tabl. 30 i 60 x 600mg
upotreba 600mg dnevno paralele Berlithion

L01XX35

Thromboreductin, AOP Orphan Pharmaceuticals
(anagrelid)

terapija esencijalne trombocitemije (antineoplastik) 577

kaps. tvrda 100 x 0,5mg
upotreba 1 x 0,5mg (po~etno), po potrebi pove}avati po 0,5mg dnevno u nedeljnim intervalima do Max. 5mg dnevno uobi~ajena doza: 1 - 3mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. pojedina~na doza 2,5mg

V04CJ01

(Z)

Thyrogen, Genzyme
(tirotropin alfa)

tireostimuli{u}i hormon

665

pra{ak za rastvor za inj. im 2 x 0,9mg
upotreba rastvara~ je isklju~ivo voda za injekcije preporu~ena ukupna doza: 2 doze od 0,9mg u intervalu od 24 sata

H03BB02

(tiamazol)

tireostatik

528

Thyrozol, Merck KGaA film tabl. 20 x 5mg, 10mg i 20mg Tiastat, Bosnalijek tabl. 20 x 20mg
upotreba doziranje se pode{ava individualno odrasli - po~etno doziranje: 20mg - maksimalno 40mg - doza odr`avanja: 5 - 20mg (u kombinaciji sa levotiroksinom), 2,5 - 10mg (monoterapija) deca: 0,5mg/kg/dan (po~etno) zatim smanjivati prema funkciji tireoidee

322

Registar lekova 2011

B01AC05

Ticlodix, Hemofarm
(tiklopidin hlorid)

inhibitor agregacije trombocita

strana 449

film tabl. 30 x 250mg
upotreba 2 x 250mg u toku jela

J01DH51

(SZ)

Tienam, MSD Italija
(imipenem natrijum + cilastatin natrijum)

antibiotik - karbopenem

537

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x (500mg + 500mg) pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 10 x (500mg + 500mg)
upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli - zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati, 500mg na 8 ili 6 sati, 1g na 8 ili 6 sati, Max. 4g dnevno deca iznad 3 meseca, do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati, Max. 2g dnevno paralele Mipecid

N06AX11

Tifona, Hemofarm
(mirtazapin)

antidepresiv

626

oralna disperzibilna tabl. 30 x 30mg
upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja, ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e, disperzibilna tabl. se otapa u ustima 30mg dnevno, po potrebi dozu pove}ati do Max. 45mg dnevno paralele Calixta, Mirtazapin, Mirtazapin ODT Sandoz, Mirzaten, Remeron, Remirta

S01ED01

(timolol)

terapija glaukoma

655

Timadren, Hemofarm kapi za o~i (0,25%) 5ml i (0,5%) 5ml Timolol Alkaloid, Alkaloid kapi za o~i (0,5%) 5ml
upotreba 1 - 2 x dnevno po 1 kap 0,25%-tnog rastvora, u te`im slu~ajevima koristi se 0,5% rastvor paralele Glaumol, Unitimolol

N06AB04

Timopram, PharmaSwiss
(citalopram)

antidepresiv

624

tabl. 30 x 20mg
upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana, zatim 20 - 30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex, Citalopram Sandoz, Starcitin, Zyloram

Registar lekova 2011

323

N03AX11

Tiramat, Belupo
(topiramat)

antiepileptik

strana 613

film tabl. 60 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Topactal, Topamax

H03AA01

Tivoral, Galenika
(levotiroksin natrijum)

hormon

527

tabl. 50 x 100μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 -5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Letrox

S01CA01

Tobradex, Alcon Couvreur
(deksametazon + tobramicin)

kortikosteroid i antibiotik za oftalmolo{ku primenu

654

kapi za o~i, suspenzija (1mg/ml + 3mg/ml) 5ml mast za o~i (1mg/ml + 3mg/ml) 3,5g
upotreba kapi: 1 - 2 kapi na 2 sata tokom prvih 24 sata, zatim 1 - 2 kapi na 6 sati mast: 4 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka

S01AA12

Tobrex, Alcon Couvreur
(tobramicin)

aminoglikozidni antibiotik

652

kapi za o~i, rastvor (3mg/ml) 5ml
upotreba 1 - 2 kapi na 4 sata

N06AX03

Tolvon, Organon Holandija
(mianserin hlorid)

antidepresiv

625

film tabl. 30 x 30mg
upotreba 30mg dnevno, po potrebi pove}avati do Max. 90mg dnevno

324

Registar lekova 2011

J01DD01

(SZ)

Tolycar, Jugoremedija
(cefotaksim)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 i 20 x 0,5g i 1g pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2g na 8 - 12 sati, Max. 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 - 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze deca: 100 - 150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze paralele Cefotaksim

(BR)

Tonsilotren, Deutsche Homoopathie-Union

homeopatski lek (D5 atropin sulfat + D4 kalijum dihromat + za upalu krajnika D3 Hepar sulfuris + D8 `iva (II) jodid + D2 silicijum dioksid)

675

tabl. 60 x (12,5mg+50mg+10mg+25mg+5mg)
upotreba tabl. se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 - 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 - 2 tabl. na sat, Max. 8 tabl. dnevno u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 - 2 tabl. deca: 1 tabl. na 2 sata, Max. 6 tabl. dnevno (2 - 6 godina) ili 8 tabl. dnevno (6 - 12 godina), u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.

N03AX11

(topiramat)

antiepileptik

613

Topactal, PharmaSwiss
tabl. 30 i 60 x 25mg, 50mg, 100mg, 200mg

Topamax, Cilag AG tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Tiramat

M01AB15

Toradol, Roche
(ketorolak trometamin)

nesteroidni antireumatik

589

tabl. 20 x 10mg rastvor za inj. im iv 10 x 30mg/ml
upotreba oralno: 3 - 4 x 10mg, najdu`e 7 dana, Max. 40mg dnevno parenteralno: 2 - 3 x 10 - 30mg duboko im ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi), najdu`e 2 dana, Max. 90mg dnevno paralele Zodol Registar lekova 2011 325

N05AX08

(risperidon)

antipsihotik

strana 621

Torendo, Krka film tabl. 20, 30 i 60 x 1mg i 4mg Torendo, Slaviamed film tabl. 20 x 2mg i 3mg Torendo Q-TAB, Krka oralna disperzibilna tabl. 28 i 30 x 0,5mg, 1mg i 2mg
upotreba disperzibilna tabl. se rastvara za nekoliko sekundi kad se stavi na jezik pa ne treba piti vodu uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 - 4mg, Max. 2 x 8mg paralele Risperidon, Rispolept, Rispolept Consta, Rispolux, Rissar, Risset, Speridan L01XE.. (SZ)

Torisel, Wyeth Lederle Italija
(temsirolimus)

citostatik

574

koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. 1 x (25mg/ml) 1,2ml/1,8ml
upotreba nakon razbla`enja rastvor sadr`i 10mg/ml temsirolimusa a stabilan je 24 sata; infuzija se priprema me{anjem ovako razbla`enog rastvora sa 250ml fiziolo{kog rastvora koji se mora primeniti najkasnije za 6 sati; infuzija se daje jednom nedeljno u trajanju 30 - 60 min. B03AE10

Tot Hema, Laboratorie Innotech International
(gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat)

antianemik

455

oralni rastvor (ampula) 20 x (50mg Fe + 1,33mg Mn + 0,7mg Cu)/10ml
upotreba rastvor se za upotrebu razbla`uje vodom ili sokom odrasli: 100 - 200mg gvo`|a dnevno odoj~ad iznad mesec dana i deca: 5 - 10mg gvo`|a/kg dnevno trudnice: 50mg gvo`|a dnevno od ~etvrtog meseca trudno}e J06AA02 (Z)

Totekvin, Torlak imunoserum protiv tetanusa (antitoksin tetanusa za humanu upotrebu - konjski)

554

rastvor za inj. sc im 10 x 1500ij/ml
upotreba rastvor antitoksina se aplikuje posle uzetih podataka o alergiji i ko`ne probe, nakon koje se odlu~uje da li }e se dati frakcionirano ili uz postupak desenzibilizacije profilaksa tetanusa - doza tetanusnog antitoksina je individualna i zavisi od uredne vakcinisanosti pacijenta, titra antitela, prirode, starosti i zaga|enosti rane i to: 1500ij odmah posle hirur{ke obrade rane, dozu udvostru~iti ako je povreda masivna, zaprljana zemljom ili stranim telom, kod ubodnih ili ustrelnih rana, kod povrede glave i vrata u blizini nervnih spletova, kao i ako je od povrede pro{lo vi{e od 24 sata; uporedo se vr{i i vakcinacija (u drugu ruku) po shemi: vakcinisani unazad 1 godinu ne primaju ni serum ni vakcinu jer su za{ti}eni, vakcinisani pre vi{e od 1 a manje od 10 godina primaju samo jednu dozu vakcine protiv tetanusa, vakcinisani pre vi{e od 10 godina ili nevakcinisani primaju serum protiv tetanusa ili humani tetanusni imunoglobulin i prvu dozu vakcine protiv tetanusa, posle mesec dana dobijaju drugu dozu vakcine a posle 6 - 12 meseci tre}u dozu vakcine protiv tetanusa terapija tetanusa - po pojavi simptoma bolesti, jednokratno: doze mogu iznositi i do 100 000ij, velika terapijska doza se mo`e podeliti i dati u razli~ite delove tela (deo im a deo iv), istovremeno treba sprovesti i vakcinaciju ako pacijent nije redovno ili uop{te vakcinisan 326 Registar lekova 2011

C02KX01

Tracleer, Actelion Pharmaceuticals
(bosentan)

antihipertenziv, vazodilatator

strana 472

film tabl. 56 x 62,5mg i 125mg
upotreba pulmonalna arterijska hipertenzija: 2 x 62,5mg (po~etno), posle 4 nedelje 2 x 125mg, Max. 2 x 250mg

M03AC04 (SZ)

Tracrium, GlaxoSmithKline Italija
(atrakurijum besilat)

miorelaksans

595

rastvor za iv inj./inf. 5 x 25mg/2,5ml i 50mg/5ml
upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0,3 - 0,6mg/kg, zatim po potrebi 0,1 -0,2mg/kg (iv injekcijom) ili 0,3 - 0,6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Atracurium DeltaSelect

G02CX01

(SZ)

Tractocile, Ferring Arzneimitell
(atosiban)

tokolitik

509

rastvor za inj. iv 1 x 6,75mg/0,9ml koncentrat za rastvor za inf. 1 x 37,5mg/5ml
upotreba 6,75mg iv inj. tokom 1 min. (po~etno), zatim 18mg/sat iv inf. tokom 3 sata zatim 6mg/sat do 45 sati, Max. trajanje tretmana 48 sati

N06AB06

Tragal, Galenika
(sertralin)

antidepresiv

625

film tabl. 28 x 50mg i 100mg
upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg, po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 - 100mg dnevno paralele Asentra, Halea, Luxeta, Serlift, Sertiva, Sertralin, Sertralin ICP, Setaloft, Sidata, Zoloft

N02AX02

§

(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

Tramadol, Hemofarm kaps. tvrda 20 x 50mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml Tramadolor, Lek tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 i 20 x 100mg, 150mg i 200mg TramaFlash, PharmaSwiss tabl. za oralnu suspenziju 20 x 50mg TramaFort, Lannacher Heilmitter tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg, 150mg i 200mg
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; tabl. za oralnu suspenziju se pre upotrebe suspenduje u malo vode odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, Trodon Registar lekova 2011 327

L02BG03

Trasolette, PharmaSwiss
(anastrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

strana 580

tabl. 28 x 1mg
upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole, Aremed, Arimidex, Armotraz

B02AB01

(SZ)

Trasylol, Bayer Schering Pharma
(aprotinin)

antifibrinolitik

452

rastvor za iv inj./inf. 1 x 500 000kij/50ml
upotreba smanjenje rizika od krvarenja kod hirur{ke intervencije kardiopulmonalnog bajpasa i koronarnog bajpasa sa graftom: doziranje je individualno, ukupna koli~ina po jednom tretmanu ne treba da pre|e 7 miliona KIU

S01EE04

Travatan, Alcon Couvreur
(travoprost)

terapija glaukoma

656

kapi za o~i, rastvor (0,04mg/ml) 2,5ml
upotreba 1 kap uve~e u obolelo oko

N05AH03

Treana, Hemofarm
(olanzapin)

antipsihotik

620

film tabl. 30 x 5mg i 10mg
upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza), zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. 20mg paralele OlanzEP, Olanzapin Sandoz, Onzapin, Zalasta, Zapilex, Zyprexa Velotab

C10AD52

Tredaptive, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Trevaclyn

N06DA02

Tregona, Hemofarm
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Yasnal

328

Registar lekova 2011

C04AD03

Trental, Jugoremedija
(pentoksifilin)

terapija poreme}aja cirkulacije

strana 475

(Z)

oblo`ena tabl. 20 x 400mg film tabl. 20 x 600mg rastvor za ia im iv inj./inf. 5 x 100mg/5ml
upotreba oralno: 2 - 3 x 400mg ili 2 x 600mg posle jela parenteralno: 100 - 300mg dnevno im, ili 100 - 200mg dnevno sporom iv injekcijom, ili 100 - 300mg iv infuzijom, Max. 1,2g dnevno paralele Damaton, Pentoksifilin

C10AD52

Trevaclyn, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Tredaptive

P01AB02

Triagil, Galenika
(tinidazol)

antibiotik

634

film tabl. 4 x 500mg
upotreba trihomonijaza: 2g jednokratno, oba partnera (odrasli), 50 - 75mg/kg jednokratno (deca) intestinalna amebijaza: 2g dnevno, tokom 3 dana (odrasli), 50 - 60mg/kg dnevno, tokom 3 dana (deca) anaerobne infekcije - odrasli: 2g prvi dan, zatim 1g dnevno 5 dana

C09BB05

Triapin, Chinoin Pharmaceuticals
(felodipin + ramipril)

antihipertenziv

486

Triapin mite tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (2,5mg + 2,5mg) Triapin tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (5mg + 5mg)
upotreba tabl. sa gutaju cele, ne smeju se deliti niti `vakati, uzimaju se nezavisno od hrane odrasli - Triapin mite: 1 tabl. dnevno Max. 2 tabl. dnevno - Triapin: 1 tabl. dnevno {to je i Max. dnevna doza deca: ne preporu~uje se

A10BB12

Trical, A. Menarini Manufacturing
(glimepirid)

oralni antidijabetik

437

tabl. 30, 60, 90 i 120 x 1mg, 2mg, 3mg, 4mg i 6mg
upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 - 2 nedelje po 1mg do Max. 6mg dnevno paralele Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid

Registar lekova 2011

329

D01AC20

Triderm, Schering-Plough Labo, Belgija Triderm, Schering-Plough Portugalija
(betametazon + klotrimazol + gentamicin sulfat)

dermatik

strana 494

mast (0,05% + 1% + 0,1%) 15g krem (0,05% + 1% + 0,1%) 15g
upotreba 2 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto

N03AF02

(okskarbazepin)

antiepileptik

611

Trileptal, Novartis Farma Italija oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl. 50 x 300mg i 600mg
upotreba odrasli: 600mg dnevno podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 600mg na dan do doze odr`avanja od 600 - 2400mg dnevno deca 6 godina i starija: 8 - 10mg/kg/dan podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 10mg/kg/dan do Max. doze 46mg/kg/dan

J01EE01

Trimosul, Hemofarm

kombinovani sulfonamid

538

(sulfametoksazol + trimetoprim) tabl. 20 x (400mg + 80mg) 480mg
upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti odrasli i deca preko 12 godina: 960mg (Max. 1440mg), na 12 sati deca 6 - 12 godina: 480mg na 12 sati paralele Bactrim, Bactrim Roche

J07BD52

(Z)

Trimovax, Sanofi Pasteur vakcina protiv parotitisa, rubeole i morbila (`ivi atenuirani virusi parotitisa, rubeole i morbila)

561

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sc im 10 x 1 doza/0,5ml
upotreba deca 6 - 12 meseci se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca 12 - 15 meseci: 0,5ml, zatim revakcinacija do 7 godine `ivota paralele Priorix

J07AM51

(Z)

Tripacel, Sanofi Pasteur vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog ka{lja (toksoid difterije, toksoid tetanusa, inaktivisane cele }elij)

558

suspenzija za inj. im 1 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml suspenzija za inj. im 5 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml
upotreba deca - primarna imunizacija: tri doze po 0,5ml 2-og, 4-og i 6-og meseca `ivota - revakcinacija: 0,5ml, 12 meseci posle tre}e doze

330

Registar lekova 2011

G03AB03

Tri Regol, Gedeon Richter
(etinilestradiol + levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

strana 511

21 i 63 oblo`ena tabl. svetlo ru`i~aste (30μg + 50μg) bele (40μg + 75μg) oker `ute (30μg + 125μg)
upotreba 1 tabl. dnevno tokom 21-og dana (prvo 6 ru`i~astih, zatim 5 belih, nakon toga 10 oran` tabl.), zatim 7 dana pauze

G03FB05

Trisequens, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni (estrogen i gestagen)

515

28 film tabl.: plave 12 x (2mg + 0) bele 10 x (2mg + 1mg) crvene 6 x (1mg + 0)
upotreba 1 plava tableta dnevno od 5-og dana menstrualnog ciklusa, nastaviti kako je nazna~eno na kalendarskom pakovanju

C09AA05

Tritace, sanofi aventis
(ramipril)

ACE inhibitor

484

tabl. 28 x 2,5mg, 5mg i 10mg
upotreba uzima se sa dosta te~nosti, u toku ili posle jela 1 x 1,25mg (po~etna doza), 1 x 2,5 - 5mg (doza odr`avanja), Max. 10mg dnevno paralele Ampril, Piramil, Prilinda, Ramipril, Ramipril Genericon, Ramitens, Vivace

C09BA05

Tritace comp, sanofi aventis
(ramipril + hidrohlorotiazid)

antihipertenziv

485

Tritace comp LS tabl. 28 x (2,5mg + 12,5mg) Tritace comp tabl. 28 x (5mg + 25mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (najbolje ujutru), po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl. dnevno Tritace comp LS ili 2 tablete dnevno Tritace comp paralele Ampril HD, Ampril HL, Piramil HCT, Prilinda plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Vivace Plus

N06AX05

Trittico retard, A.C.R.A.F.
(trazodon hlorid)

antidepresiv

625

tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 150mg
upotreba 1 - 2 x 75mg, Max. 300mg (kod hospitalizovanih bolesnika 600mg) dnevno

Registar lekova 2011

331

N05AC02

Trixifen, Hemofarm
(tioridazin hlorid)

antipsihotik

strana 618

oblo`ena tabl. 50 x 25mg
upotreba odrasli: 25 - 300mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze (ambulantna psihijatrija), 100 - 600mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 800mg dnevno najdu`e tokom 4 nedelje (klini~ka psihijatrija) deca 2 - 5 godina: 1mg/kg dnevno 5 - 12 godina: 75 - 150mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 300mg dnevno

J05AF30

(SZR)

Trizivir, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(abakavir + lamivudin + zidovudin)

terapija HIV infekcije

552

film tabl. 60 x (300mg + 150mg + 300mg)
upotreba uobi~ajeno: 1 tabl. dnevno

N02AX02

§

Trodon, Hemofarm [abac
(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

kaps. tvrda 20 x 50mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 x 100mg oralne kapi (100mg/ml) 10ml supozitorija 5 x 100mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 - 6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, TramaFlash, TramaFort, Tramadol, Tramadolor

S01EC03

Trusopt, MSD Italija
(dorzolamid)

terapija glaukoma

655

kapi za o~i (2%) 5ml
upotreba 1 kap u obolelo oko, na 8 sati (monoterapija) ili na 12 sati (uz beta blokator)

J05AR03

Truvada, Gilead Sciences
(tenofovir dizoproksil + emtricitabin)

terapija HIV infekcije

553

film tabl. 30 x (245mg + 200mg)
upotreba lek se uzima sa hranom, kod ote`anog gutanja tabl. se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 tabl. dnevno

332

Registar lekova 2011

N06AA09

Tryamil, PharmaSwiss
(amitriptilin)

antidepresiv

strana 623

film tabl. 30 x 25mg
upotreba depresija - odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama, po potrebi pove}avati na 150 - 200mg dnevno enuresis nocturna deca (terapija traje 3 meseca) : 25 - 50mg pre spavanja (11 - 16 godina) neuropatski bol: 25mg uve~e, po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e, po potrebi pove}ati na 50 - 75mg paralele Amitriptylin

C10AA05

Tulip, Hemofarm
(atorvastatin)

hipolipemik

490

film tabl. 30 x 10mg i 20mg
upotreba 10mg uve~e, po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno paralele Atacor, Atoris, Dislipat, Lipidra, Sortis

G03FB05

Tulita, Gedeon Richter
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

515

film tabl. 28 i 84 x (1mg + 0,5mg)
upotreba 1 tabl. dnevno uvek u isto vreme M01AE11

Turganil, Jugoremedija
(tiaprofenska kiselina)

nesteroidni antireumatik

591

tabl. 20 x 300mg
upotreba 2 x 300mg za vreme ili posle jela R05DA09

Tuzodin, Hemofarm [abac
(dekstrometorfan bromid)

antitusik

647

tabl. 20 x 15mg sirup (15mg/5ml) 200ml
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 30mg na 6 - 8 sati, Max. 120mg dnevno deca ispod 2 godine: doziranje je individualno 2 - 6 godina: 7,5mg na 6 - 8 sati, Max. 30mg dnevno 6 - 12 godina: 15mg na 6 - 8 sati, Max. 60mg dnevno

J07BC20

(Z)

Twinrix, GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv hepatitisa A i hepatitisa B 561 (inaktivisani hepatitis A virus, rekombinantni hepatitis B)

Twinrix Adult suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 1ml (720 EL.j + 20μg)/ml Twinrix Paediatric suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 0,5ml (360 EL.j + 10μg)/0,5ml
upotreba pre upotrebe promu}kati, aplikovati u deltoidnu regiju (odrasli) ili aterolateralni deo bedra (bebe) odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 1ml I doza, 1ml II doza mesec dana kasnije, 1ml III doza 6 meseci posle I doze bebe i deca 1 - 15 godina uklju~uju}i i 15 godina: po 0,5ml nultog, prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 333

J01AA12

(SZ)

Tygacil, Wyeth Pharmaceuticals
(tigeciklin)

antibiotik

strana 533

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 50mg
upotreba ne preporu~uje se primena kod osoba ispod 18 godina 100mg po~etno, zatim 50mg na 12 sati tokom 5 - 14 dana

R01BA52

(BR)

Tylol Hot, Nobel Ilac
(paracetamol + pseudoefedrin + hlorfenamin maleat)

terapija nazeba

640

Tylol Hot pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/20g Tylol Hot D pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/6g Tylol Hot za decu pra{ak za oralni rastvor 6 x (250mg + 30mg + 2mg)/10g
upotreba razmak izme|u 2 doze treba da bude 6 sati, Max. 4 doze dnevno odrasli: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ~a{i tople vode deca iznad 6 godina: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ½ ~a{e tople vode

J07AP03

(Z)

Typhim Vi, Sanofi Pasteur
(Vi kapsularni pre~i{}eni polisaharidi S. typhi)

vakcina protiv trbu{nog tifusa

558

rastvor za inj. sc im ({pric) 1 x 0,5ml
upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0,5ml, revakcinacija posle 3 godine sa 0,5ml ako postoji kontinuirana izlo`enost riziku

L04AA23

(SZ)

Tysabri, Biogen Idec
(natalizumab)

selektivni imunosupresiv

585

koncentrat za rastvor za inf. 1 x 300mg/15ml
upotreba 300mg infuzijom tokom 1 sata (brzinom 2ml/min.) svake 4 nedelje, terapija se prekida ako nema terapijskog odgovora posle 6 meseci

L01XE07 (SZR)

Tyverb, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(lapatinib)

citostatik - inhibitor protein kinaze

575

film tabl. 70 x 250mg
upotreba ne primenjuje se kod mla|ih od 18 godina, upotrebljava se u uvek isto vreme 1 sat pre ili 1 sat posle jela uznapredovali ili metastatski karcinom dojke (u kombinaciji sa kapecitabinom): 1 x 1,25g

334

Registar lekova 2011

N01BB58

(SZ)

(artikain hlorid + epinefrin hlorid)

lokalni anestetik

strana 605

Ubistesin, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,005mg)/ml 1,7ml Ubistesin forte, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,01mg)/ml 1,7ml
upotreba koristi se samo u stomatologiji: 1 - 1,7ml po zubu, Max. 500mg artikain hlorida (7mg/kg) paralele Cystocain DS A02BA02

(ranitidin)

H2 blokator

419

Ulcodin, Alkaloid
film tabl. 20 x 150mg

Ulcogut, Pro.Med.CS
film tabl. 30 x 150mg
upotreba odrasli - ulkus: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 - 8 nedelja (terapija), 150mg uve~e (spre~avanje recidiva) - Zollinger-Elisonov sindrom: 2 - 3 x 150mg, Max. 6g dnevno - refluksni ezofagitis: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e, izuzetno 4 x 150mg, tokom 8 - 12 nedelja deca: 2 x 2 - 4mg/kg, Max. 300mg dnevno (ulkus) paralele Ranisan, Ranital, Ranitidin, Ranitidin PharmaSwiss N01AH06 § (SZ)

Ultiva, GlaxoSmithKline Italija
(remifentanil hlorid)

opioidni analgetik

603

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x 1mg i 2mg
upotreba doziranje se prilago|ava individualnom odgovoru pacijenta V08AB05 (SZ)

(jopromid)

Rö kontrast

666

Ultravist 300, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (300mg/ml joda odnosno 623,4mg/ml jopromida) 50ml i 100ml Ultravist 370, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 50ml, 100ml i 200ml rastvor za inf. 8 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 500ml
upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja

B05AA01

(SZ)

Uman Albumin, Kedrion
(albumin - humani)

nadoknada plazme

457

rastvor za inf. (5%) 250ml rastvor za inf. (20%) 50ml i 100ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od telesne mase bolesnika, te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski), Human albumin, Human albumin 20% Baxter, Human albumin 20% Behring, malo soli, Humani albumin 20% Biotest, Ljudski albumin 20%, Plasbumin 20 336 Registar lekova 2011

dnevno paralele Aspirin plus C. Unimed Pharma (diklofenak natrijum) oftalmik strana 654 kapi za o~i (0. tokom najvi{e 7 dana za u{i . kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Mydrum N02BA51 (BR) Upsarin C. 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . rastvoreno u ~a{i vode.1%) 10ml upotreba 3 .3%) 10ml upotreba za o~i . Timadren. 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Nofocin.2 x dnevno po 1 kap paralele Glaumol. Unimed Pharma (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i i u{i (0. Nolicin Registar lekova 2011 337 . Unimed Pharma (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (0.odrsli: 2 x 10 kapi tokom 10 dana a kod hroni~nog gnojnog zapaljenja srednjeg uha 14 dana .5%) 10ml upotreba rok upotrebe leka posle prvog otvaranja je 28 dana 1 .2 kapi na svaki sat.5 x 1 . Unimed Pharma (tropikamid) midrijatik 657 kapi za o~i (1%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu.S01BC03 Uniclophen.odrsli: 1 . Timolol Alkaloid S01FA06 Unitropic. Midol C J01MA06 Uricin.2 kapi jo{ najmanje 7 a najvi{e 14 dana . 6 tabl. zatim 6 .2 kapi paralele Voltaren Ophtha CD S01AX11 Uniflox. Max.2 tabl.deca iznad 3 godine: 2 x 5 kapi. prva 2 dana.8 x 1 . Bristol Myers Squibb (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl.deca iznad 3 godine: 5 x 1 kap. Slaviamed (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 film tabl. tokom 10 dana paralele Floxal S01ED01 Unitimolol.

uz jelo paralele Betaserc. Belupo (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl. Pro. tvrda 50 i 100 x 250mg upotreba holesterolski `u~ni kamenci. tvrda 50 i 100 x 250mg Ursosan. meka 30 x 100mg kaps. Vestibo G03DA04 Utrogestan. Dr Falk Pharma kaps.CS kaps. 100 x 8mg upotreba 3 x 8 . 3 x 250mg (do 80kg).Med. bilijarna ciroza: 2 x 250mg (do 60kg).A05AA02 (urzodeoksiholna kiselina) holelitijatik strana 424 Ursofalk. Besins Manufacturing (progesteron) gestagen 514 kaps. meka 14 x 200mg upotreba uzima se uve~e na prazan stomak oralno ili vaginalno: 2 x 100mg (ujutro i uve~e) ili 200mg uve~e 338 Registar lekova 2011 .48mg dnevno.16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 . 250mg + 250mg + 500mg (do 100kg) ili 10mg/kg/dan bilijarni refluksni gastritis: 1 x 250mg uve~e pred spavanje N07CA01 Urutal.

.

5ml/kg/dan (iznad 20kg). (160mg + 12.estrogen strana 513 vaginalna tabl.2 x 900mg C09DA03 Valsacombi. Roche (valganciklovir) antivirotik 549 film tabl. 28 i 84 x 80mg i 160mg Valsartan. 24ml/kg/dan (iznad 10kg). po potrebi 2 x 80mg.5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl. 14.5mg). 16ml/kg/dan (iznad 30kg). 28 x (80mg + 12. Krka film tabl. uve~e tokom dve nedelje.35ml/kg/dan (novoro|en~ad i deca do 10kg). dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Diovan B05BA01 (SZ) Vaminolact. zatim 2 vaginalna tabl. Novo Nordisk (estradiol) hormon . 12 x 100ml upotreba deca: 8 .G03CA03 Vagifem.5ml/kg/dan (iznad 40kg) 340 Registar lekova 2011 . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg. Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 rastvor za inf. dnevno paralele Co-Diovan C09CA03 (valsartan) antihipertenziv 487 Valsacor. nedeljno (doza odr`avanja) J05AB14 Valcyte. 28 x 40mg. Max. Krka (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl. 14 x 320mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno). Nini film tabl. 60 x 450mg upotreba po~etna doza: 2 x 900mg tokom 21 dana doza odr`avanja: 1 . 80mg i 160mg film tabl. 15 x 25mcg upotreba 1 vaginana tabl. 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. 18.

s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). ako je koli~ina vankomicina u kaps.odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. 5 x 500mg i 1g Vancomicin enterocaps. Riemser Arzneimittel kaps. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. kapsula se guta cela. Riemser Arzneimittel pra{ak za rastvor za inf. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin. Simva Sandoz. 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) .deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina). Max. Slaviamed (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl.deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti). 2g dnevno .2g dnevno podeljeno u 3 . Simvastatin..5ml u razmaku 6 nedelja C10AA01 Vasilip. Chephasaar pra{ak za rastvor za inf. 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi. tvrda 10 x 250mg (SZ) Vancomycin-MIP.odrasli: 0. 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza).10 dana. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. 10mg/kg na 8 sati (7 .5ml upotreba ne sme se primeniti intravaskularno odrasli i adolescenti iznad 13 godina: 2 doze po 0.5 .A07AA09 J01XA01 (SZ) (vankomicin hlorid) antibiotik strana 427 543 Vancomicin. 1 i 5 x 500mg i 1g (SZ) Vancotex. (Z) Varilrix.4 doze. 28 x 10mg. velika za pojedina~nu dozu treba upotrebiti pra{ak za infuzju rastvoren u vodi. do 10mg/min. Zocor Registar lekova 2011 341 . Pharmatex pra{ak za rastvor za inf. Kovancin J07BK. ne otvara se. Hollesta. Simvax. oralno infuziono . Simvastatin ICP.30 dana starosti). Simvor. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. . tokom 7 . Simvabel. (bo~ica i {pric) 1 x 0. GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virus vari~ele) vakcina protiv vari~ele 562 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.

deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0. Amlopin. Pliva Hrvatska tabl.5ml suspenzija za inj. Norvasc. 28 x 37. (ampula) sc im 20 x 0.25ml . (bo~ica) sc im 10 x 5ml suspenzija za inj.deca 6 meseci do 3 godine: 0. Amlonorm. 1 x 1mg i 3. Actavis Island film tabl. Max. Sanofi Pasteur suspenzija za inj. Janssen Pharmaceutica (bortezomib) citostatik 577 pra{ak za rastvor za inj. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.J07BB02 (Z) (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 Vaxigrip. Hemofarm (amlodipin) antagonist Ca 481 tabl.5ml .5mg i 75mg Venlax. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. Tenox L01XX32 (SZ) Velcade. Amlodipin. Fluarix. Cipla kaps.deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0. 75mg i 150mg Venlor XR 75. Efexiva 342 Registar lekova 2011 .25ml upotreba Vaxigrip . 10mg dnevno paralele Alopres. Amlogal. Fluimun C08CA01 Vazotal. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 37. Monodipin.5mg.25ml posle najmanje 4 nedelje paralele Agrippal S1. Galenika kaps. ({pric) sc im 1 i 20 x 0. Efectin ER. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37.5ml Vaxigrip Junior.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. Max. Fopin. Amlodil.5mg i 75mg Velahibin.odrasli i deca iznad 3 godine: 0.5ml posle najmanje 4 nedelje Vaxigrip Junior .5mg upotreba doziranje individualno N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Velafax. ({pric) sc im 1 x 0. 28 x 37. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa. Amlodipin PharmaSwiss. Sanofi Pasteur suspenzija za inj.

12 godina: 2 sprej doze (0.1mg) 10ml rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 20ml upotreba sprej .6 sati paralele Aloprol. za 3 .6 godina: 1.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe".4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 .6 godina: 1 sprej doza (0. tokom 2 .1000mg lokano: 2 . Ecosal Easi Breathe. GlaxoSmithKline Poljska (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 0.5mg na 4 . tokom 3-5 dana.4 nedelje.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 300 .6 sati 6 .4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno.2 sprej doze (0. doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan. Bristol Myers Squibb (etopozid) citostatik .1mg) na 4 sata 6 .5mg na 4 . Novartis Consumer Health {ume}a tabl.1 .2mg) na 4 .5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 . Bosnalijek (heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin) venotonik 477 gel (100ij + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba 2 . 10 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta. tokom 5 dana..12 godina: 2.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .6 sati .odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Novartis [panija kaps.2mg) na 4 .100mg/m2.C05CA04 (BR) (trokserutin) venotonik strana 477 Venoruton. meka 20 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. Etoposide Teva. Sintopozid Registar lekova 2011 343 .3 x mazati obolelo mesto C05BA53 (BR) Venosan.4 x 2.5 dana. Spalmotil L01CB01 Vepesid.25 . tvrda 20 x 300mg upotreba oralno . Etoposide PharmaSwiss.0. Etoposide. sa prekidima 2 .deca 4 . Lastet.5mg . tre}eg i petog dana na 3 .2.50mg/m2 tokom 4 .antimitotik 569 (SZR) kaps. Ecosal.4 puta mazati u tankom sloju R03AC02 Ventolin.deca 2 .4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. za 3 .6 sati rastvor za inhalaciju . 20 x 500mg i 1000mg gel (2%) 40g Venoruton. sporom inf. za oralnu upotrebu 2.

Roche (tretinoin) terapija leukemije 576 kaps.5ml upotreba doze za decu i odrasle su iste primarna vakcinacija: 3 doze po 2. 14 i 28 dana posle kontakta sa besnom `ivotinjom) postinfektivna vakcinacija (potpuno imunizovane osobe): 2 doze po 2. Alkaloid oblo`ena tabl.5ij 0 i 3 dana L01XX14 (SZ) Vesanoid. 3. Catalent Nema~ka (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl. sanofi aventis Ma|arska Verorab. meka 100 x 10mg upotreba 45mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze (terapija traje 30 .360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije). 50 x 80mg Verapamil. 30 x 40mg i 80mg upotreba odrasli: 120 . Hemofarm film tabl. Zdravlje oblo`ena tabl.3 x 20mg (do 2 godine).3 x 40 . 3 x 80 -120mg (angina pektoris).48mg dnevno.160mg (hipertenzija). im 5 x 2.5ij (0. 50 x 80mg Verapamil Alkaloid. 60 x 16mg upotreba 3 x 8 . Max.3 x 120 . 2 . uz jelo paralele Betaserc.16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 . 2 . 30 x 40mg i 50 x 80mg Verapamil. 7.120mg (iznad 2 godine) paralele Izopamil J07BG01 (Z) Verorab. Urutal 344 Registar lekova 2011 . 100 x 8mg tabl.5ij (0. 480mg dnevno deca: 2 .5ij/0. Srbolek oblo`ena tabl.90 dana) N07CA01 Vestibo. 7 i 21 dana). Sanofi Pasteur (inaktivisani celi virusi rabiesa) vakcina protiv besnila 561 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. revakcinacija posle 12 meseci.C08DA01 (verapamil hlorid) antagonist Ca2+ strana 482 Verapamil. dalja revakcinacija svakih 5 godina postinfektivna vakcinacija (neimunizovane osobe): 5 doza po 2.

5cm2 8. Pfizer Deutschland film tabl. Fentanyl. tabl.100mg. Dovicin N02AB03 § Victanyl. Pfizer Francuska (doksiciklin) tetraciklin 532 tabl. se rastvara u malo vode odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan).5cm2 16.5mg/30cm2 upotreba doze se odre|uju individualno. 1 x 25mg. Pfizer Francuska (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl.125mg/7. Medicom International ViaTromb.doza odr`avanja: 100mg (ispod 40kg) ili 200mg (iznad 40kg) na 12 sati parenteralno .J02AC03 (vorikonazol) antimikotik strana 547 (SZ) (SZ) Vfend. zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin. gel (2400ij/g) 25g upotreba 3 .po~etna doza: 6mg/kg na 12 sati .25mg/15cm2 12.po~etna doza: 200mg (ispod 40kg) ili 400mg (iznad 40kg) na 12 sati . 50mg i 100mg upotreba 25 .4mg/kg na 12 sati G04BE03 Viagra. odozdo na gore J01AA02 Vibramycin D. Pharbil Waltrop (heparin) antitromboflebitik 476 sprej za ko`u. ACINO (fentanil) opioidni analgetik 606 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) transdermalni flaster 5 x (75μg/sat) transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 4. 1 x 200mg Vfend. Fentanyl Sandoz. Pfizer Francuska pra{ak za rastvor za inf. flaster se lepi na intaktnu ko`u.375mg/22. Fentanyl Torrex Registar lekova 2011 345 . za oralnu suspenziju 10 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela. 1 x 200mg upotreba oralno . 10 x 50mg i 200mg pra{ak za rastvor za inf.4 x dnevno naneti gel.doza odr`avanja: 3 . uz masiranje obolelog mesta. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic. 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Sildena C05BA03 (BR) ViaTromb.

ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji.6mg (po~etno).8 kapi/dan (pribli`no 3000 .8mg J05AF02 (SZR) Videx EC.deca: 2000ij/kg/dan profilakasa malapsorpcije: 4 . glavi. sc im iv 1 x 5ml upotreba 1ml Viekvina neutrali{e najmanje 100 LD50 venoma poskoka i 50 LD50 venoma {arke.8 kapi/dan dopunska terapija osteoporoze: 2 .ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima.odrasli: 15 . jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:10) sporo iv paralele Antitoksin protiv otrova evropskih zmija A11CC05 Vigantol. sc (pen sa ulo{kom) 2 i 3 x (6mg/ml) 3ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 0.4 kapi/dan hipoparatireoidizam i pseudohipoparatireoidizam . Bristol Myers Squibb (didanozin) terapija HIV infekcije 551 gastrorezistentna kaps. velikim krvnim sudovima. 1.30 kapi/dan u zavisnosti od koncentracije kalcijuma u serumu (preporu~ena doza je 10000 . uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odrasli i deca .2mg. tvrda 30 x 250mg i 400mg upotreba odrasli: 250mg na 24 sata (ispod 60kg). Dr Gerhard Mann (karbomer) ve{ta~ke suze. 200mg na 12 sati ili 400mg na 24 sata (iznad 60kg) S01XA20 (BR) Vidisic.konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj.200000ij vitamina D dnevno) . oftalmik 659 gel za o~i (2mg/g) 10g upotreba 3 . Merck KGaA (holekalciferol) vitamin D3 440 oralne kapi (20 000ij/ml) 10ml upotreba 1 kap = 500ij profilaksa rahitisa: 1 kap/dan (novoro|en~ad).5 x ukapati u konjunktivalnu kesu J06AA03 (Z) Viekvin. Torlak (antitoksin protiv zmijskog otrova . vratu.5000ij vitamina D dnevno) 346 Registar lekova 2011 .odmah nakon ujeda: 5ml im u glutealni mi{i} . pove}avati posle najmanje 1 nedelje na 1 x 1. Novo Nordisk (liraglutid) antidijabetik strana 438 rastvor za inj. po potrebi do Max.A10BX07 Victoza. 2 kapi/dan (nedono{~ad) terapija osteomalacije i rahitisa: 2 .

/inf.4mg/m2 dnevno.30mg/m2 nedeljno.antimitotik strana 569 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.1. Max.2mg/m2 dnevno (preko 10kg). pojedina~na doza 35. 400mg dnevno J05AF07 Viread. kod ote`anog gutanja tabl./inf.8 godina). 0.antimitotik 569 Vinorelbin "Ebewe". 60 x 200mg upotreba odrasli: 1 x 200mg tokom 14 dana zatim 2 x 200mg deca: 4mg/kg dnevno prvih 14 dana. Sandoz koncentrat za rastvor za inf. Gedeon Richter (vinblastin sulfat) citostatik . ukupna Max. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml upotreba uobi~ajeno: 20 . 30 x 245mg upotreba lek se uzima sa hranom. Gilead Sciences (tenofovirdizoproksil fumarat) terapija HIV infekcije i hepatitisa B 551 film tabl. ponoviti najranije za 7 dana./inf. Boehringer Ingelheim Nema~ka tabl. jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1. 1 x 10mg/5ml upotreba rastvara~ je fiziolo~ki rastvor naj~e{}e 6mg/m2 dnevno. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelsin. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz. 2 x 4mg/kg (8 . se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 x 245mg Registar lekova 2011 347 . Boehringer Ingelheim Gr~ka oralna suspenzija (50mg/5ml) 240ml Viramune. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf.05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Sindovin L01CA04 (SZ) (vinorelbin) citostatik . doza se postepeno mo`e dnevno pove}avati do 18mg/m2 (kod odraslih) i 12mg/m2 (kod dece) L01CA02 (SZ) (vinkristin sulfat) citostatik . Gedeon Richter pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Pfizer Australija rastvor za iv inj.5 .16 godina).4mg/m2.antimitotik 569 Vincristin.L01CA01 (SZ) Vinblastin. 5 x 1mg/ml upotreba odrasli: 1 . 1 x 1mg/10ml (SZ) Vincristin. po potrebi. zatim 2 x 7mg/kg (2 meseca . Max. doza za primenu 60mg J05AG01 (nevirapin) terapija HIV infekcije 552 Viramune.

5kg) A11CB. 1 . 10 x 200mg upotreba 100 .3 kapi dnevno (nedono{~ad).91mg+15μg)/ml 10ml Vitalipid N Infant koncentrat za rastvor za inf.D06BB02 Viru-Merz-Serol.3 x 10 kapi (starija deca i odrasli) 348 Registar lekova 2011 .2 kapi u oko paralele Montevizin V08AB09 (SZ) Visipaque. Jugoremedija (ofloksacin) antibiotik .200mg (izuzetno 300 . 10 kapi dnevno (mala deca).. Keata Pharma Inc (tetrizolin hlorid) oftalmik 657 kapi za o~i (0.64mg+20μg)/ml 10ml upotreba Vitalipid N Adult odrasli i deca iznad 11 godina: 10ml dnevno Vitalipid N Infant deca do 11 godina: 10ml dnevno prevremeno ro|ena i deca sa malom te`inom: 4ml/kg dnevno (do 2.5μg+0. Vitamin AD.1μg+0. 10 x (135. Hemofarm (retinol + ergokalciferol) vitamini 440 oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml 10ml upotreba 2 .hinolon 542 tabl. (SZ) Vitalipid N. ia iv it 10 x (550mg/ml = 270mg joda/ml) 20ml i 50ml rastvor za inj. 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J01MA01 Visiren. GE Healthcare (jodiksanol) Rö kontrast 666 rastvor za inj.5 x dnevno nanositi gel na herpeti~ne lezije S01GA02 Visine.. Fresenius Kabi (vitamini: A + D2 + E + K) vitamini 443 Vitalipid N Adult koncentrat za rastvor za inf. Merz Pharmaceuticals (tromantadin hlorid) antivirotik strana 498 gel (1%) 2g upotreba 3 . 10 x (194.400mg) na 12 sati A11JA. ia iv it 10 x (652mg/ml = 320mg joda/ml) 20ml.5kg). 10ml dnevno (preko 2.05%) 15ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 . 5 kapi dnevno (odoj~ad).3μg+1μg+0.

Alkaloid (cijanokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj.2 x 500mg . 28 x (2. Ramitens.75mg dnevno . 1 x 2. 5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. 10mg dnevno paralele Ampril. Prilinda plus.25mg dnevno sna`ni simptomi deficita: do 300mg dnevno B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid. Ramipril Genericon. Hemofarm [abac tabl. Ampril HL.25mg (po~etna doza).1g dnevno parenteralno: 500mg dnevno paralele Bio-C 500 C09AA05 Vivace. Alkaloid (tiamin hlorid) vitamin strana 441 tabl.A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid. 20 x 1g Vitamin C.5mg.3 dana.4 x 250mg ili 1 . Galenika (BR) tabl. 18 x 500mg i 25 blistera po 10 x 500mg rastvor za inj. Zdravlje (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl.5mg + 12. dnevno (najbolje ujutru). tokom mesec dana doza odr`avanja: 1000μg na 30 dana A11GA01 (askorbinska kiselina) vitamin 442 Vitamin C. 20 x 50mg rastvor za inj. Piramil HCT. Ramipril. Zdravlje (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl.profilaksa: 25 . Piramil.5mg (doza odr`avanja). 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Hemofarm {ume}a tabl.5mg) Vivace Plus L tabl.5 . se pre upotrebe rastvara u ~a{i vode oralno . 28 x 1. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba {ume}a tabl.terapija: 3 . Ramipril H. Prilinda. Max. im iv 50 x 500mg/5ml Vitamin C.25mg. u toku ili posle jela 1 x 1. dnevno Vivace Plus ili 2 tablete dnevno Vivace Plus L paralele Ampril HD. 2. Ramicomp Genericon. im iv 50 x 100mg/ml upotreba blagi simptomi deficita: 10 . Tritace C09BA05 Vivace Plus. im 50 x 500μg/ml upotreba inicijalno: 1000μg na 2 . Tritace comp Registar lekova 2011 349 .

Galenika (voda za injekcije) rastvara~ 665 50 ampula x 5ml paralele Aqua pro injectione M02AA15 (BR) Voltaren Emulgel. Max.(BR) Vividrin. Excelvision (diklofenak natrijum) oftalmik 654 kapi za o~i. rastvor (1mg/ml) 5ml upotreba preoperativno: 4 x 1 kap tokom 2 sata pre operacije postoperativno: 4 x 1 kap do 12 nedelja PRK operacija: 2 x 1 kap tokom 1 sata pre operacije.9%) 500ml upotreba doziranje je individualno. (6% + 0.5 sati kada je pacijent budan do 24 sata ostale indikacije: 4 . (BR) Voda za injekcije. Novartis Consumer Health (diklofenak dietilamin) nesteroidni antireumatik 594 krem (1%) 50g i 100g upotreba 3 . nazolakrimalna okluzija ili zatvaranje oka na 3 minuta mo`e da smanji sistemsku resorpciju i poja~a lokalnu aktivnost paralele Uniclophen B05AA07 (SZ) Voluven.4 x 2 .4g gela blago utrljati na obolelo mesto S01BC03 Voltaren Ophtha CD.8 x 1 kap sprej za nos: 4 .4 + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 457 rastvor za inf. Deutsche Homoopathie-Union (Crategus + Convallaria majalis + Adonis vernalis + Valeriana + Lobelia inflata + Cactus) homeopatski lek za hipotenziju 675 oralne kapi. rastvor (50g+10g+1g+10g+5.5 x 1 kap u zavisnosti od te`ine oboljenja posle ukapavanja..5g+3g)/100g 30ml upotreba 3 x 10 . 2 x 1 kap u razmaku od 5 minuta odmah nakon PRK operacije i onda postoperativno po 1 kap na 2 .9ml/kg 350 Registar lekova 2011 . Dr Gerhard Mann (natrijum kromoglikat) strana antialergik 658 638 S01GX01 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml R01AC01 sprej za nos (20mg/ml) 15ml upotreba kapi za o~i: 4 . dnevna doza za odrasle je 50ml/kg a za decu 16 +.6 x 1 dozu u svaku nozdrvu paralele Natrijum kromoglikat 2% (BR) Vivoton S. Fresenius Kabi (hidroksietilskrob 130/0.20 kapi pre jela V07AB.

.

Glaxo Wellcome Nema~ka (bupropion hlorid) antidepresiv strana 630 tabl. 4mg dnevno depresija: 3 x 0. Pfizer Belgium (latanoprost + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (50μg + 5mg)/ml 2.0.005%) 2. 4mg dnevno Xanax XR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0. Zolarem 352 Registar lekova 2011 . Helex SR.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.2 x 1.5mg i 1mg upotreba Xanax anksioznost: 3 x 0.5mg.5 .5mg Xanax XR. Pfizer Belgium (latanoprost) terapija glaukoma 656 kapi za o~i 1 x (0.5ml upotreba 1 kap ujutro S01EE01 Xalatan.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 . 1 x (400ij + 450ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.25mg i 0./inf. po potrebi dozu pove}ati do Max.5mg./inf.5mg (po~etno). 30 x 0.1mg. Octapharma (koagulacioni faktor VIII . 4. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika.4mg paralele Helex. po potrebi za 4 nedelje pove}ati na 1 x 300mg B02BD06 (SZ) Wilate.5 .8°C 1 kap uve~e u obolelo oko N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Xanax.N07BA02 Wellbutrin XR. po potrebi dozu pove}avati na 3 . Max. Ksalol. Pfizer Italia tabl. 1 x (800ij + 900ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. Max.25 .40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 150mg i 300mg upotreba lek treba uzimati uvek u isto vreme 1 x 150mg. izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P.5ml upotreba ~uvati na 2 . stepena krvarenja.4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 . Immunate S01ED51 Xalacom.5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0. Pfizer Italia tabl.

sa produ`nim osloba|anjem 30 x 10mg upotreba 5mg ujutro i uve~e ili 10mg uve~e M01AC05 (lornoksikam) nesteroidni antireumatik 590 (Z) Xefo. 16mg dnevno . 10 i 30 x 10mg upotreba prevencija venske tromboembolije kod ugradnje ve{ta~kog kuka i kolena: 1 x 10mg G04CA01 Xatral.antimetabolit 568 film tabl. kontinuirano tokom 2 nedelje. Roche (kapecitabin) citostatik . 42 i 84 x 120mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele alli Registar lekova 2011 353 . Max. im iv 5 i 10 x 8mg/2ml Xefo Rapid. po potrebi jo{ 8mg. Nycomed pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Bayer Schering Pharma (rivaroksaban) oralni antikoagulans strana 451 film tabl. 16mg dnevno L01BC06 Xeloda.3 x 4mg ili 2 x 8mg. Guerbet (jobitridol) Rö kontrast 666 Xenetix 300 rastvor za inj. 20 x 8mg upotreba parenteralno .postoperativni bol (sporo iv): 8mg po~etno. 1 x (300mg joda/ml) 50ml i 100ml Xenetix 350 rastvor za inj. sanofi aventis (alfuzosin hlorid) terapija hiperplazije prostate 520 Xatral SR tabl. Roche (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps. sa produ`nim osloba|anjem 28 i 56 x 5mg Xatral XL tabl. 60 x 150mg i film tabl. Max. zatim 1 nedelja pauze (terapija se cikli~no ponavlja) V08AB11 (SZ) Xenetix.akutni bol kod lumboi{ijalgije (im): 2 x 8mg oralno: 2 . tvrda 21. 1 x (350mg joda/ml) 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja A08AB01 Xenical. 120 x 500mg upotreba 2500mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze. Nycomed film tabl.B01AX06 (SZR) Xarelto.

10 x 250mg i 500mg Xorimax. 1 i 10 x 750mg i 1.urinarne infekcije: 125mg na 12 sati . Dicef. Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 70ml upotreba Xorim odrasli: 750mg .100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Cefuroxim-MIP.2ml upotreba rastvara~ je voda za inj. 10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Cezera 354 Registar lekova 2011 .5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 .1. odrasli i deca iznad 12 godina: doza i u~estalost davanja zavise od po~etne koncentracije IgE (ij/ml) izmerene u krvi pre po~etka terapije i od telesne mase bolesnika J01DC02 (cefuroksim) cefalosporin 535 (Z) Xorim. Sandoz pra{ak za rastvor za inj.8 sati) Xorimax odrasli . sc 1 x 150mg/1. UCB Pharma Italija (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl. Hemofarm oblo`ena tabl.4 doze (na 6 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (omalizumab) tretman alergijske astme strana 645 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.gonoreja: 1g u jednoj dozi deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef.R03DX05 (Z) Xolair.pneumonija: 500mg na 12 sati .5g Xorimax.uobi~ajeno: 250mg na 12 sati . Ceroxim. Nilacef R06AE09 Xyzal.

odrasli: 0. 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno.deca iznad 6 meseci: 0.2mg dnevno. 10mg dnevno . Tregona C03CA02 Yurinex.insuficijencija bubrega: 2 . Aricept evess. Landex. odjednom. 20 x 1mg rastvor za im iv inj.03mg + 3mg) Yaz. Bayer Schering Pharma film tabl. 21 x (0.edem plu}a: 1 . zatim pove}ati na 10mg dnevno.5mg/2ml upotreba oralno ./inf.60 minuta Registar lekova 2011 355 . Bayer Schering Pharma film tabl. Max.02mg + 3mg) bele 4 x (0 + 0) upotreba 1 tabl. tokom 4 . Donecept.2mg iv.G03AA12 (etinilestradiol + drospirenon) oralni kontraceptiv strana 511 Yasmin. Hemofarm (bumetanid) diuretik 474 tabl. 28 ru`i~aste 24 x (0. Max. ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. zatim 7 dana pauze N06DA02 Yasnal. Krka (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 film tabl.5 .5mg u 500ml infuzionog rastvora tokom 30 . 10 x 0. 10mg dnevno paralele Aricept.015mg/kg dnevno parenteralno . ponoviti po potrebi za 20 minuta .6 nedelja. odjednom.

.

.

Adamed tabl.oralno: 45mg/m2 u jednoj dozi J05AF05 Zeffix. mleka ili kafe odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza). Treana.5mg. 7. 10mg. 15mg i20mg Zapilex. Krka tabl. Olanzapin Sandoz. soka. tokom 3 uzastopna dana .N05AH03 (olanzapin) antipsihotik strana 620 Zalasta. 28 x 5mg i 10mg Zalasta Q Tab. tvrda 14 x 5mg i 10mg upotreba odrasli: 10mg pred spavanje stariji od 65 godina: 5mg spavanje L01DB06 (SZ) Zavedos. Actavis Italy (idarubicin hlorid) citostatik . Onzapin. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. se stavlja direktno na jezik ili se prethodno rastvori u malo vode. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) antivirotik 551 film tabl.12mg/m2 dnevno. 28 i 56 x 5mg. Belupo (zaleplon) hipnotik 623 kaps. Glaxo Wellcome Velika Britanija Zeffix. 20mg paralele OlanzEP. tvrda 1 x 5mg pra{ak za rastvor za inj. 1 x 10mg upotreba akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija . Zyprexa Velotab N05CF03 Zan. 28 x 100mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 100mg dnevno paralele Epivir 358 Registar lekova 2011 . 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl.odrasli i deca (parenteralno): 8 .antibiotik 571 kaps. Krka oralna disperzibilna tabl.odrasli (oralno): 30mg/m2 dnevno (monoterapija) ili 15mg/m2 dnevno (kombinovana terapija) karcinom dojke .

tokom 10 .do 30kg: 1mg/kg na 12 sati Registar lekova 2011 359 . Pfizer Francuska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.2ml Zeldox. im 20mg/1.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol. Omeprazol. Bristol Myers Squibb (stavudin) terapija HIV infekcije 551 kaps. do 28 dana A02BC01 Zeprom.8 nedelja Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). 160mg dnevno (akutno). 10 x 600mg upotreba 600mg na 12 sati. Omex. akutna agitacija): 10 . tvrda 14 x 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. Max.14 dana. tvrda 30 i 60 x 60mg i 80mg oralna suspenzija (10mg/ml) 60ml i 240ml upotreba oralno: 2 x 40mg. PharmaSwiss (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna kaps. zavisno od koncentracije paratireoidnog hormona J01XX08 Zenix. Omeprol. zatim oralno./inf. Omeprazid.N05AE04 (ziprazidon) antipsihotik strana 618 (Z) Zeldox. Abbott (parikalcitol) analog vitamina D 441 (SZ) kaps. 40mg dnevno (doze od 10mg mogu se davati na 1 sat a 20mg na 4 sata. tvrda 30 x 20mg i 40mg kaps. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). Hemofarm (linezolid) antibiotik . 20 . Omeprazol ICP. Max. ukoliko je potrebno) paralele Zypsila A11CC07 Zemplar. Ortalox J05AF04 (SZR) Zerit.20mg dnevno. tvrda 56 x 30mg upotreba odrasli do 60kg i deca preko 30kg: 30mg na 12 sati odrasli preko 60kg: 40mg na 12 sati deca iznad 3 meseca . 2 x 20mg (doza odr`avanja) parenteralno ({izofrenija. meka 28 x 1μg.oksazolidinon 545 film tabl. Omeprazol Sandoz. 5 x 5μg/ml upotreba doziranje je individualno. Omep. 2μg i 4μg rastvor za iv inj. Max. tokom 3 dana. Pfizer Deutschland kaps. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 .

Max. dodatno ranije u toku ve~eri J01FA10 Zmax.2 lozenge posle jela (BR) Zirkulin Valeriana. tvrda 100 x 100mg upotreba daje se u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima odrasli: 500 . Slaviamed (zidovudin) terapija HIV infekcije 551 kaps. 20 x (160mg + 40mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .160mg/m2 na 8 sati.3 x 2 tabl. 30 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz. Roha Arzneimittel (kalcijum karbonat) antacid 418 lozenga 30 x 500mg upotreba 1 . . Proscar. po potrebi mogu se uzeti 2 tabl. Prosterid J05AF06 Ziagen.12 godina: 2 x 8mg/kg. suspenzija se priprema ex tempore dodavanjem 60ml vode. 200mg na 6 sati A02AC01 (BR) Zirkulin Anti Acid.12 godina: 120 . Hemofarm (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 film tabl.uznemirenost: 1 . i tako pripremljena mora se utro{iti u roku od 12 sati odrasli i adolescenti iznad 16 god.nesanica: 2 tabl. Roha Arzneimittel (suvi vodeni ekstrakti korena valerijane i {i{arice hmelja) biljni anksiolitik 673 oblo`ena tabl. Finpros.: 2g (60ml) jednokratno 360 Registar lekova 2011 .600mg dnevno podeljeno u 2 ili 3 doze deca 3 meseca . GlaxoSmithKline Poljska (abakavir) terapija HIV infekcije 551 film tabl. Pfizer Portoriko (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 granule sa produ`enim osloba|anjem za oralnu suspenziju 2g/60ml upotreba lek se uzima pre jela. 600mg dnevno J05AF01 (SZR) Zidosan. 60 x 300mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 600mg ili 2 x 300mg deca 3 meseca . Glaxo Wellcome Velika Britanija Ziagen.G04CB01 Zerlon. Max. pre spavanja.

60mg dnevno akutni infarkt miokarda (terapiju po~eti u prvih 24 sata od infarkta i sprovoditi je 6 nedelja): 2 x 7. Max. 7.4 x 10mg.5mg (1. Simvax.5mg i 30mg film tabl. A. Simvastatin ICP.40mg odjednom uve~e (po~etna doza). 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. 30 x 2. dan). Max. i 2. ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi).5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 2 x 15mg (3. i 4. Hollesta. Hemofarm (cilazapril) ACE inhibitor strana 484 film tabl. MSD Italija (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl. Menarini Manufacturing (zofenopril kalcijum) ACE inhibitor 484 film tabl. 28 x 10mg. Simvastatin. najdu`e 2 dana.C09AA08 Zobox. 5mg dnevno paralele Cilazapril. Inhibace. Simvabel. dan). 90mg dnevno paralele Toradol C09AA15 Zofecard. 20mg. Prilazid C10AA01 Zocor. Simva Sandoz. Hemofarm (ketorolak trometamin) nesteroidni antireumatik 589 (SZ) film tabl. 2 x 30mg (od 5. Max.3 x 10 .20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Simvor. 40mg i 80mg upotreba hiperholesterolemija: 10 . 14 i 28 x 7. najdu`e 7 dana. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. dana na dalje) Registar lekova 2011 361 .30mg duboko im.5mg. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze (20mg + 20mg + 40mg) koronarna bolest: 20 . 10 x 10mg rastvor za inj. Vasilip M01AB15 Zodol. 14 i 28 x 15mg upotreba hipertenzija: 30mg dnevno. 40mg dnevno parenteralno: 2 . po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. im iv 5 x 30mg/ml upotreba oralno: 3 .

3 x 2.25 . 6 x 5mg upotreba disperzibilna tabl. Hemofarm (zolmitriptan) antimigrenik 610 oralna disperzibilna tabl. 4mg dnevno depresija: 3 x 0.endometrioza: 3.5mg kod akutnog napada migrene.5mg oralna disperzibilna tabl.5mg. AstraZeneca UK (goserelin) analog gonadorelina 578 implant (napunjeni {pric) sc 1 x 3. 30 x 0./inf.4 nedelje paralele Zometa N02CC03 Zolmitriptan. Aegis (alprazolam) benzodiazepin 622 tabl.5mg i 1mg upotreba anksioznost: 3 x 0. 4mg dnevno paralele Helex. GlaxoSmithKline Poljska (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 film tabl. Xanax XR M05BA08 (SZR) Zoledronate PharmaSwiss. Helex SR. zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Ondasan L02AE03 (SZ) Zoladex.karcinom dojke i prostate: 3.8mg na 12 nedelja u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid N05BA12 Zolarem. du`ina terapije 6 meseci (ne ponavljati) Zoladex LA .8mg upotreba Zoladex . Max. Max.5mg.0. svake 3 .A04AA01 Zofran. 5 x 4mg/2ml i 8mg/4ml upotreba odrasli: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv. Xanax. Max. 10 x 4mg i 8mg rastvor za iv inj. zatim 8mg na 12 sati.karcinom prostate: 10. oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina) deca: 5mg/m2 iv. 8mg iv pre terapije. Max. 10mg dnevno paralele Zomig 362 Registar lekova 2011 . GlaxoSmithKline Italija Zofran.5 . PharmaSwiss (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 rastvor za inf. se otapa u ustima 2.6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid. nastaviti sa 8mg na 12 sati.6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid . po potrebi ponoviti najranije za 2 sata. Ksalol. oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija).6mg Zoladex LA implant (napunjeni {pric) sc 1 x 10. 1 x 4mg/5ml upotreba 4mg iv inf. tokom najmamje 15 minuta.

20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . 1 x 4mg/5ml koncetrat za rastvor za inf. terapija traje 12 nedelja Registar lekova 2011 363 . Zolsana D05AX05 Zorac. Stilnox.N06AB06 Zoloft. ne sme se primeniti na vi{e od 10% povr{ine tela.10mg pred spavanje paralele Belbien.8mg/ml) upotreba rastvara~ je voda za inj. Sanval. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Belupo (tazaroten) terapija psorijaze 497 gel (0. Sertiva. Serlift. Sidata. Stilnox. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . Haupt Pharma Italija (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl.5 . 10mg dnevno paralele Zolmitriptan N05CF02 Zonadin. Zonadin M05BA08 (SZ) Zometa.4 nedelje paralele Zoledronate PharmaSwiss N02CC03 Zomig. 4mg iv inf. Krka (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. Tragal N05CF02 Zolsana.5mg kod akutnog napada migrene. Sertralin ICP. Novartis Pharma Stein [vajcarska (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. 3 x 2. po potrebi ponoviti najranije za 2 sata. Setaloft. Sanval. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . AstraZeneca UK (zolmitriptan) antimigrenik 610 film tabl. Max. 1 x 5ml (0.100mg dnevno paralele Asentra. Luxeta. Pliva Hrvatska (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl.05%) 15g gel (0.5mg upotreba 2.1%) 15g upotreba samo odrasli: gel nanositi isklju~ivo na obolelo mesto uve~e. Sertralin. Halea.10mg pred spavanje paralele Belbien. tokom najmamje 15 minuta. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. svake 3 .

Timopram 364 Registar lekova 2011 . (nastviti jo{ 3 dana po potpunom izle~enju) N07BA02 Zyban. Glaxo Wellcome Velika Britanija Zovirax. Starcitin.5mg (po~etna doza). Hemofarm (kaptopril) ACE inhibitor strana 483 tabl. Cardogrel.C09AA01 Zorkaptil. 2 . sa produ`enim osloba|anjem 60 x 150mg upotreba 1 x 150mg prvih 6 dana.12 godina: 250mg/m2 na 8 sati (herpes simpleks) mast za o~i: 5 x dnevno aplikovati 1cm masti u konjunktivalnu kesu.3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid. 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. Max. Citalopram Sandoz. zatim 2 x 150mg od 7 .5 mg (po~etna doza). 10mg/kg na 8 sati (herpes zoster) . Kerberan. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6. 28 x 10mg. GlaxoSmithKline Poljska (bupropion hlorid) terapija odvikavanja od pu{enja 630 tabl. Krka film tabl. 56 i 84 x 75mg Zyllt.odrasli: 5mg/kg na 8 sati (herpes simpleks).14 dana terapije B01AC04 (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 Zyllt.12. 40 x 12. Clopigal. Medico Uno (citalopram) antidepresiv 624 film tabl. 2 x 25mg (doza odr`avanja). nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Klogrel. GlaxoSmithKline Italija (aciklovir) antivirotik J05AB01 (Z) pra{ak za rastvor za inf. zatim 20 .5mg.5g 652 S01AD03 upotreba infuzija . dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex. Slaviamed film tabl. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Klopidogrel. Monogrel.25 . Katopil Zovirax.30mg dnevno Max. 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. Plavix N06AB04 Zyloram. 5 x 250mg 548 mast za o~i (30mg/g) 4. 14.deca do 3 meseca: 10mg/kg na 8 sati 3 meseca .

19 kg). 62.5mg na 12 sati (20 . tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. Onzapin. Fromilid. Klacid MR.11 kg). Olanzapin Sandoz. Zalasta.29 kg). Lekoklar. 160mg dnevno (akutno).40 kg) paralele Clarexid. Fromilid uno. Lekoklar XL N05AH03 (SZR) Zyprexa Velotab.5mg na 12 sati (ispod 8kg).po~etna doza: 15mg dnevno kao monoterapija ili 10mg dneno u kombinovanoj terapiji paralele OlanzEP. Klacid. Max. Krka (ziprazidon) antipsihotik 618 kaps. Eli Lilly (olanzapin) antipsihotik 620 oralna disperzibilna tabl. 250mg na 12 sati (30 . 40mg. Klacid IV. 60mg i 80mg upotreba oralno: 2 x 40mg. Klerimed. 2 x 20mg (doza odr`avanja) paralele Zeldox Registar lekova 2011 365 . Hemofarm (klaritromicin) makrolidni antibiotik strana 539 film tabl.J01FA09 Zymbaktar. do 14 dana (te{ke infekcije) deca: 7. 187. 125mg na 12 sati (12 . 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 12 sati. tvrda 30 x 20mg. Treana. se stavlja direktno na jezik {izofrenija i prevencija rekurentnih bipolarnih poreme}aja: 10mg (preporu~ena po~etna doza) mani~ne epizode .5mg na 12 sati (8 . Zapilex N05AE04 Zypsila. 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl.

.

.

Lidokain 2%. Andol.antivirotik Ziagen Kivexa. Cardiopirin forte.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Rantudil forte M01AB11 acenokumarol Sinkum 4 .imunosupresiv Humira L04AA17 adapalen – terapija akni Sona D10AD05 agalazidaza beta – enzim Fabrazyme A16AB04 akamprosat kalcijum – terapija alkoholizma Campral N07BB03 adrenalin (epinefrin) . Upsarin C aciklovir acitretin Neotigason . Cystocain DS. S01AD03 D05BB02 adalimumab . Aspirin protect Cardiopirin.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Aflamil J05AF06 M01AB16 acemetacin . Oldon. V03AB23 (inj.mukolitik ACC. Anbol. J05AB01. Kombikaf.antivirotik Aciklovir.antipsorijatik D06BB03. Andol 100. Aspirin Complex. Zovirax . Midol C. Aspirin plus C. Aspirin.simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A. adrenalin.analgoantipiretik. Ubistesin 4% 368 C01CA24 Registar lekova 2011 . Trizivir aceklofenak . Midol Aggrenox. B01AC06 Acetisal pH 8. Fluimucil Rinofluimucil R05CB01.) acetilsalicilna kiselina .JOUFSOBDJPOBMOJ!OF[B\UJ^FOJ!OB[JWJ!)JOO*! tb!BUD!LMBTJGJLBDJKPN = oznaka za vi{ekomponentne lekove ATC = klasifikacija (ATC) B abakavir . inhibitor agregacije trombocita N02BA01.oralni antikoagulans B01AA07 acetilcistein . ACC akut.

antacid A02AB01 aluminijum magnezijum silikat hidrat (simaldrat) .antacid Gelusil Lac A02AD. Alendronat ICP.opioidni analgetik N01AH02 alfuzosin hlorid Xatral .. Thiogamma .kortikosteroid D07AB10 alopurinol Alopurinol .antiparkinsonik N04BB01 ambroksol hlorid .antiurik M04AA01 alprazolam alteplaza Actilyse . Ksalol. keratolitik Contractubex L01XC04 alemtuzumab – citostatik MabCampath alendronska kiselina . Sedron Fosavance alfakalcidol Alpha D3 . Alendronat. neo bronchol R05CB06 Registar lekova 2011 369 . Xanax XR. Mucosolvan Junior.hepatoprotektiv A16AX01 alfentanil Rapifen . Gastal .trombolitik N05BA12 B01AD02 aluminijum fosfat Alfogel .analog vitamina D M05BA04 A11CC03 alfa lipoinska kiselina Berlithion.benzodiazepin Helex. Forosa.antihiperfosfatemik.oralni antidijabetik A10BF01 alantoin . Fosamax.ATC akarboza Glucobay . Zolarem . Bonap.bisfosfonat Alefoss. Helex SR.mukolitik Ambroksol.alfa adrenergi~ki blokator G04CA01 aliskiren – antihipertenziv Rasilez C09XA02 alklometazon dipropionat Afloderm . Xanax. Mucosolvan.adstringens. alverin citrat – smazmolitik Meteospasmyl amantadin sulfat PK-Merz .antacid A02AB03 aluminijum hidroksid Altacid. Flavamed.

aminoglikozidni antibiotik Amikacin. Amlogal.antiaritmik Amiodaron. Cordarone.antagonist Ca Alopres. Armotraz. Fopin. Amoxicillin. Aminocin antiseptik neo angin.penicilin Ampicilin. Norvasc.brondilatator Aminofilin. Aremed. Sinacilin Amoksiklav.Set artikain hlorid Cystocain 2% Cystocain . Panklav ampicilin .ATC amfotericin B Amphocil . Lometazid J01GB06 amilmetakrezol amilorid aminofilin .penicilin J01CA04 Amoksicilin. Amlopin.diuretik Hemopres.citostatik (inhibitor enzima aromataze) Anastrozole. Lisonorm C08CA01 amoksicilin .antimikotik J02AA01 amifostin – antiseptik Strepsils amikacin . Tenox.inhibitor proteaze. Enhancin. Trasolette antitrombin III – antikoagulans Antitrombin III. . Augmentin. Pentrexyl Ampisulcilin anagrelid – antineoplastik Thromboreductin J01CA01 L01XX35 anastrozol . Amoksiklav Quick tab. Kybernin P aprepitant – antimetik Emend L02BG03 B01AB02 A04AD12 aprotinin . antifibrinolitik Trasylol Beriplast P Combi . Ubistesin 4% 370 Registar lekova 2011 . Monodipin. Cystocain DS. Arimidex. Aminophyllinum R03DA05 amitriptilin – antidepresiv Amitriptylin. Exforge. Amlodipin. Amlodil. Sedacoron C01BD01 amlodipin . Amiodaron Sandoz.lokalni anestetik B02AB01 N01BB08 2%. Strepsils . Vazotal Caduet. Amlonorm. Tryamil N06AA09 amjodaron hlorid . Amlodipin PharmaSwiss. Ospamox. Amoksiklav 2x.

miorelaksans Atracurium DeltaSelect. Medicinski diazoksid C bacitracin .oligoelement S01CA03 bakar glukonat Tot Hema B03AE10 barijum sulfat Barijum sulfat . Febricet C. Caffetin cold. Midol C. Tracrium atropin sulfat Atropin .vitamin C A11GA01 Bio-C 500. Dislipat.op{ti anestetik Azot-suboksid.midrijatik M03AC04 S01FA01 azapentacen natrijum polisulfonat Quinax . Grippostad C.makrolidni antibiotik J01FA10 Azatril.Rö kontrast V08BA02 baziliksimab Simulect .. azatioprin Imuran . Hemomycin.beta blokator Atenolol. Sortis. Febricet cold. Sumamed.hipolipemik Atacor. Coldrex. Ca C 1000 Sandoz. Prinorm atorvastatin .ATC askorbinska kiselina . Efferalgan C. Azomicin.antikataraktik S01XA. Soluvit N. Upsarin C atenolol . Pikovit forte. Azax. Febricet Cold junior.dermatik D10AX03 azitromicin . Coldrex HotRem.imunosupresiv L04AA09 Registar lekova 2011 371 . Panapres. Azibiot. Tulip Caduet C07AB03 C10AA05 atosiban – antagonist oksitocinskih receptora Tractocile G02CX01 atrakurijum besilat .antibiotik Corticin. Atoris. Lipidra. Enbecin . Influrex. Vitamin C Aspirin plus C. Azitromicin Sandoz. Zmax V03AN04 azot suboksid . Fervex.imunosupresiv L04AX01 azelainska kiselina Skinoren . Lekadol Plus C.

Urutal.glukokortikoid H02AB01. Tantum Verde rubefacijens A01AD02. Nasobec Foster R01AD01. G02CC03 benzilpenicilin kalijum Jugocillin .keratolitik D10AE01 betahistin hlorid . Dulcolax.vitamin B1 Milgamma 100 benzalkonijum hlorid .inhibitor dekarboksilaze Madopar.antivertigosan Betaserc.antiparkinsonik L02BB03 N04AA02 bisakodil . Diprophos. S01ED02 betametazon .laksativ Bisacodyl Actavis.penicilin J01CE01 benzilpenicilin natrijum Pan Peni G Sodium Pancillin . Didermal. Tantum rosa. kontraceptiv Pharmatex Holyplant Septogal. Madopar Roche HBS D08AJ01 benzerazid benzidamin hlorid benzilnikotinat – Kamfart . Tensec Lodoz. Beconase. Septolete . D07AC01 Beloderm Belogent.beta blokator N07CA01 C07AB05.penicilin J01CE01 benzoil peroksid Aknefug Oxid Wash . Diprosalic.antiseptik.antiinflamatorno sredstvo Tantum lemon. Ecobec Easi Breathe.beta blokator Bilocord. Tensec plus A06AB02 C07AB07 372 Registar lekova 2011 . Madopar Roche.glukokortikoid Becloforte. R03BA01 benfotiamin . Vestibo betaksolol Betoptic S . Panlax bisoprolol . Bisoprolol. Byol. Calumid.citostatik (antiandrogen) Bicadex. Bicatlon. Belosalic. Triderm bevacizumab – citostatik Avastin L01XC07 bikalutamid . Bicusan. dezinficijens. Concor. Concor Cor. Casodex biperiden Mendilex .ATC beklometazon dipropionat . Ecobec. Bisobel.

ATC bizmut subcitrat Bicit HP. Tafen Novoliser Symbicort Turbuhaler bumetanid Yurinex .5% Marcaine spinal 0.antiseptik S02AA03 bortezomib – citostatik Velcade L01XX32 bosentan – antihipertenziv Tracleer C02KX01 brimonidin tartarat Alphagan.. Zyban .antacid A02BX05 bleomicin – citostatik.antidepresiv N07BA10 butamirat citrat Omnitus.benzodiazepin Bromazepam. Marcaine spinal 0. Pulmicort Turbuhaler. Sinetus .diuretik R03BA02 C03CA02 bupivakain hlorid .lokalni anestetik Marcaine 0.mukolitik N05BA08 R05CB02 bromokriptin Bromokriptin . Pulmicort. Lesux . N04BC01 brotizolam Lendormin .antitusik R05DB13 Registar lekova 2011 373 . Brimonal .antiparkinsonik.inhibitor karboanhidraze S01EC04 brivudin Brivuzost .antivirotik J05AB.simpatikomimetik S01EA05 brinzolamid Azopt .5%. Lexaurin. Lexilium bromheksin hlorid Bisolvon . antibiotik Bleocin S L01DC01 borna kiselina Proculin . bromazepam . inhibitor prolaktina G02CB01.glukokortikoid Budosan.hipnotik N05CD09 budesonid .5% heavy buprenorfin hlorid – opioidni analgetik Buprenorfin Alkaloid N01BB01 N07BC01 bupropion hlorid Welbutrin XR.

cefalosporin Cefotaxim. Forcas ceftibuten Cedax . Cefaclor.cefalosporin Cefaleksin. Nilacef. Xorimax celekoksib Celebrex . Dicef.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo J01DD04 J01DC02 M01AH01 cetilpiridinijum hlorid Septolete Calgel .cefalosporin J01DC10 ceftazidim . Tolycar cefpirom Cefrom .cefalosporin J01DB04 J01DE01 cefiksim Pancef J01DD08 cefotaksim .antiseptik.cefalosporin Cefim. Ceftriakson.cefalosporin J01DB05 cefaklor . Xorim. Cefaklor Alkaloid cefaleksin . Ceroxim. Cefalexin. Labilex. dezinficijens A01AB11 cetirizin hlorid Cetirizin. Azaran.cefalosporin J01DD01 J01DE02 cefprozil Cefzil . Rocephin cefuroksim . Cefalexin Alkaloid.antihistaminik R06AE07 cetrorelix Cetrotide – inhibitor gonadorelina H01CC02 cetuksimab – citostatik Erbituks L01XC06 374 Registar lekova 2011 .cefalosporin 3cef. Maxicef .cefalosporin Aksef.cefalosporin Ceftazidim sandoz.Lendacin. Palitrex J01DC04 J01DB01 cefazolin . Letizen . Primacef cefepim .ATC D cefadroksil Galadrox . Longaceph.cefalosporin J01DD02 J01DD14 ceftriakson . Cefaklor.cefalosporin Galecef.cefalosporin Alfacet.

Starcitin. Zobox Cilazapril 5 plus. Cinedil.hipolipemik C10AB08 ciprofloksacin . Polivit B. Ciprofloksacin.midrijatik S01FA04 ciklopiroks olamin Obytin . Ciprocinal.ACE inhibitor Cilazapril. Cyprocur Climen. Cisplatin "Ebewe". Sandimmun. antiemetik Cinarizin.prokinetik A03FA02 cisatracurium besilat Nimbex . Inhibace. Zyloram L01XA01 N06AB04 Registar lekova 2011 375 . Prilazid. Beviplex. Inhibace plus.citostatik L01AA01 ciklopentolat hlorid Ciklopen . S01AX13 ciproteron acetat Androcur. Sinplatin citalopram antidepresiv Citalex. Cisplatin PharmaSwiss.hinolonski antibiotik Cifran.vitamin B12 B03BA01 ciklesonid Alvesco kortikosteroid R03BA08 ciklofosfamid Endoxan . Ciprofloxacin Citeral. Marocen .ATC cijanokobalamin Vitamin B12 Alkaloid B Complex. Milgamma N.vazodilatator.inhibitor dihidropeptidaze L04AA01 cilazapril . Prilazid plus C09AA08 cinarizin . Soluvit N . Stugeron forte cinhokain hlorid Faktu .antiandrogen J01MA02. Pikovit forte. Sandimmun Neoral cilastatin natrijum Mipecid.miorelaksans M03AC11 cisplatin . Diane 35 G03HA01 cisaprid Cisap .antimikotik D01AE14 ciklosporin A .citostatik Cisplatin. Cisplatin Teva. Citalopram Sandoz.lokalni anestetik N07CA02 ciprofibrat Lipanor . Tienam . Ciprinol. Platinex. Timopram. Platosin.imunosupresiv Cicloral.

ATC citarabin - citostatik Alexan "Ebewe", Cytosar citizin – terapija odvikavanja od pu{enja
Tabex L01BC01

N07BA..

E
dabigatraneteksilat – oralni antikoagulans
Pradaxa B01AE07

dakarbazin - citostatik Dacarbazin Pliva Lachema dalteparin natrijum
Fragmin - antikoagulans

L01AX04

B01AB04

darbepoetin alfa
Aranesp

- stimulator eritropoeze

B03XA02

darifenacin – spazmolitik
Emselex

G04BD10

darunavir – antivirotik
Prezista

J05AE10

daunorubicin
Daunoblastina

- citostatik

L01DB02

deferasiroks – helator gvo`|a
Exjade

V03AC03

deksametazon

- glukokortikoid Dexa EDO, Dexagel, Dexason, Maxidex Dexamethason - neomycin, Dexamytrex, Neodeksacin, Tobradex

H02AB02, S01BA01

deksketoprofen – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo
Dexomen

M01AE17

dekspantenol

- vitamini B grupe Bepanten, Corneregel Hepalpan, Nasic, Sinedol

D03AX03

dekstriferon – antianemik
Fedex

B03AC01

dekstrometorfan bromid
Tuzodin Caffetin cold

- antitusik

R05DA09

dekvalinijum hlorid – vaginalni antiseptik
Fluomizin

G01AC05

376

Registar lekova 2011

ATC demeklociklin – antiseptik
Ledermix

desloratadin
Aerius

- antihistaminik

R06AX27

dezmopresin acetat
Minirin

- analog vazopresina

H01BA02

dezogestrel

- progestagen Mercilon, Novynette, Regulon - kortikosteroid

G03AC09

dezoksimetazon
Esperson

D07AC03

diazepam

- benzodiazepin Apaurin, Bensedin, Diazepam - antivirotik

N05BA01

didanozin
Videx EC

J05AF02

didrogesteron dienogest

- progestagen Dabroston, Duphaston - progestagen Jeanine, Qlaira

G03DB01

difenhidramin – antihistaminik Calmaben, Dermodrin diflukortolon valerat
Decotal - koprtikosteroid

D04AA32

D07AC06

digoksin
Dilacor

- kardioglikozid

C01AA05

dihidroergotoksin mesilat
Redizork

- vazodilatator

C04AE01

dihlorbenzil alkohol – antiseptik
neo angin, Strepsils

diklofenak dietilamonijum
Voltaren emulgel

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M02AA15

diklofenak kalijum
Rapten - K, Rapten rapid

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB05

diklofenak natrijum

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB05, S01BC03 Actafenak, Diclac, DicloRapid, Diclofenac duo, Diclofenac retard, Diklofen, Diklofenak, Diklofenak Duo Nini, Naklofen, Rapten Duo, Uniclophen, Voltaren Ophtha CD C08DB01

diltiazem hlorid - antagonist Ca Cortiazem retard, Diltiazem Alkaloid dimenhidrinat - antihistaminik, antiemetik Aviomarin, Dimigal, Dramina
Registar lekova 2011

R06AA02

377

ATC dimetilsulfoksid
Sinedol - antiflogistik

dimetinden maleat
Fenistil

- antihistaminik

D04AA13

dinatrijum fosfat – laksativ
Fleet Phospho soda

A06AD..

dinoproston - prostaglandin Prepidil gel, Prostin E2 diosmektit
Smecta - adsorbens

G02AD02

A07BC05

diosmin - venotonik Phlebodia Detralex dipiridamol – inhibitor agregacije trombocita
Aggrenox

C05CA03

B01AC30

disulfiram
Esperal

- antialkoholik

N07BB01

dobutamin - simpatikomimetik Dobutamin Admeda docetaksel
Taxotere - citostatik

C01CA07

L01CD02

doksazosin doksiciklin

- antihipertenziv Alphapres, Kamiren XL

C02CA04

- tetraciklin Doksiciklin, Dovicin, Vibramycin D

J01AA02

doksorubicin hlorid - citostatik Adriblastina RD, Doxorubicin "Ebewe", Doxorubicin Teva, Sindroxocin domperidon – gastrokinetik
Gastroperidon

L01DB01

A03FA03

donepezil hlorid dopamin hlorid
Dopamin Admeda

- inhibitor acetilholinesteraze Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Tregona, Yasnal - simpatikomimetik, kardiostimulans

N06DA02

C01CA04

doripenem – karbopenemski antibiotik
Doribax

J01DH04

dornaze alfa
Pulmozyme

- enzim

R05CB13

dorzolamid
Trusopt Cosopt

- inhibitor karboanhidraze

S01EC03

378

Registar lekova 2011

ATC drospirenon
- progestagen Angeliq, Yasmin, Yaz G03AA12

drotaverin – spazmolitik
No Spa

A03AD02

duloksetin – antidepresiv
Cymbalta

N06AX21

dutasterid – terapija hiperplazije prostate
Avodart

G04CB02

F
efavirenz
Stocrin - antivirotik J05AG03

ekonazol
Ecalin

- antimikotik

D01AC03, G01AF05

eksemestan
Aromasin

- citostatik (antiestrogen)

L02BG06

emedastin
Emadine

- antihistaminik

S01GX06

emtricitabin – antivirotik
Truvada

J05AF..

enalapril maleat

- ACE inhibitor C09AA02 EnaHEXAL, Enalapril, Enalapril Sandoz, Enap, Enatens, Prilenap EnaHEXAL comzp., Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Enzix, Prilenap H, Prilenap HL - antivirotik J05AX07

enfuvirtid
Fuzeon

enoksaparin natrijum
Clexane

- antikoagulans

B01AB05

entakapon
Comtan Stalevo

- antiparkinsonik

N04BX02

epinefrin (adrenalin) - simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A, Cystocain DS, Lidokain 2%, adrenalin, Ubistesin 4% epirubicin hlorid - citostatik Epirubicin "Ebewe", Episindan, Farmorubicin RD eplerenon – diuretik
Inspra

C01CA24

L01DB03

C03DA..

Registar lekova 2011

379

ATC epoetin alfa - stimulator eritropoeze
Eprex B03XA01

epoetin beta - stimulator eritropoeze
Recormon

B03XA01

epoetin zeta - stimulator eritropoeze
Eqralis

B03XA01

eptakog alfa (faktor VII a-humani rekombinantni)
NovoSeven

B02BD08

eprosartan – antihipertenziv
Teveten

C09CA02

ergokalciferol
Vitamin AD

- vitamin D2

A11CC01

ergotamin tartarat
Amigren

- antimigrenik, vazokonstriktor

N02CA02

eritromicin
Eritromicin

- makrolidni antibiotik

J01FA01

erlotinib – citostatik
Tarceva

L01XX34

ertapenem
Invanz

- antibiotik - karbopenem

J01DH03

escitalopram
Cipralex

- antidepresiv

N06AB04

esomeprazol
Nexium

- inhibitor protonske pumpe

A02BC05

estradiol

- estrogen Climara, Estrofem, Oestradiol, Vagifem Activelle, Angeliq, Kliogest, Trisequens, Tulita - estrogen

G03CA03

estradiol benzoat
Lutestrol

G03CA03

estradiol valerat

- estrogen Climen, Cyclo Progynova, Qlaira - citostatik

G03CA03

estramustin fosfat
Estracyt

L01XX11

estriol

- estrogen Ovestin Gynoflor

G03CA04

etanercept – imunosupresiv
Enbrel

L04AA11

380

Registar lekova 2011

ATC etilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep heat spray

etinilestradiol

- estrogen G03CA01 Diane 35, Jeanine, Legravan, Lindynette, Logest, Mercilon, Microgynon 30, Novynette, NuvaRing, Regulon, Stodette, Tri Regol, Yasmin, Yaz - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB08

etodolak
Etodin fort

etofenomat Rheumon gel

nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB06

etomidat
Hypnomidate

- op{ti anestetik

N01AX07

etonogestrel
NuvaRing

- progestagen

G02BB01

etopozid - citostatik L01CB01 Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Lastet, Sindopozid, Vepesid etorikoksib
Arcoxia - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AH05

etosuksimid
Suxinutin

- antiepileptik

N03AD01

etravirin – terapija HIV infekcije
Intelence

J05AG04

everolimus – imunosupresiv
Certican

L04AA18

ezetimib - hipolipemik
Ezetrol Inegy

A01AA09

G
famotidin
- H2 blokator A02BA03 Famotidin, Famotidin Alkaloid, Quamatel

feksofenadin hlorid - antihistaminik Fexofenadine Sandoz, Telfast felodipin – avtagonist Ca
Plendil. Triapin

R06AX26

C08CA02

fenilefrin hlorid

- simpatikomimetik RO1AB01 Adrianol, Adrianol T, Coldrex, Coldrex caplets, Coldrex HotRem, Influrex

Registar lekova 2011

381

ATC feniramin hlorid
Delmeson - antihistaminik R06AB05

feniramin maleat
Avil

- antihistaminik

R06AB05

Febricet Cold junior, Febricet cold, Fervex

fenobarbiton

- antikonvulziv Fenobarbiton, Phenobarbiton, Phenobarbiton natrijum

N03AA02

fenofibrat – hipolipemik
Fenolip

C10AB05

fenoksietanol
Octenisept

- antiseptik, dezinficijens

fenoksimetilpenicilin kalijum
Cliacil

- penicilin

J01CE02

fenoterol bromid

- bronhospazmolitik, tokolitik Partusisten Berodual, Berodual N - spazmoanalgetik

G02CA03

fenpiverinijum
Baralgetas

fentanil - opioidni analgetik Durogesic, Fentanyl, Fentanyl Sandoz, Fentanyl Torrex, Victanyl fentikonazol nitrat
Fentikol, Lomexin - antimikotik

N01AH01

D01AC12

fibrinogen

- lokalni hemostatik Beriplast P Combi-Set - proteoliti~ki enzim

fibrinolizin
Fibrolan

filgrastim
Neupogen

- stimulator hematopoeze

L03AA02

finasterid - antiandrogen Finasterid Sandoz, Finpros, Proscar, Prosterid, Zerlon fitomenadion
- vitamin K1 Konakion MM, Konakion MM za decu

G04CB01

B02BA01

fludarabin fosfat - citostatik Fludara, Fludarabin Teva, Sindarabin flufenazin hlorid
Metoten, Moditen - antipsihotik

L01BB05

N05AB02

flukonazol - antimikotik Diflazon, Diflucan, Fluco Sandoz, Fluconal, Fluconazol, Flumycozal, Stabilanol
382

J02AC01

Registar lekova 2011

ATC flumazenil
Anexate - antagonist benzodiazepina V03AB25

fluocinolonacetonid
Panolon, Sinoderm Sinoderm N

- glukokortikoid

D07AC04

fluoksetin - antidepresiv Flunirin, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan fluorometolon
Delmeson - glukokortikoid

N06AB03

C05AA01

fluorouracil

- citostatik Efudix, 5 - Fluorouracil "Ebewe", Fluorouracil Teva - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

L01BC02

flurbiprofen
Flugalin

M01AE09

flutamid - citostatik Flucinom, Flutasin flutikazon furoat
Avamys

L02BB01

R01AD12

flutikazon propionat
Flixonase, Flixotide Seretide Diskus

- glukokortikoid

R03BA05

fluvastatin
Lescol

- hipolipemik

C10AA04

fluvoksamin maleat – antidepresiv
Fevarin

N06AB08

folitropin alfa - hormon
Gonal F Pergoveris

FSH

G03GA05

folitropin beta - hormon
Puregon

FSH

G03GA06

folkodin

- antitusik Folcodin Alkaloid

R05DA08

folna kiselina - vitamini B grupe Folacin, Folnak Pikovit forte, Soluvit N fondaparinuks natrijum – trobolitik
Arixtra

B03BB01

B01AX05

formoterol fumarat -

bronhospazmolitik Oxis Turbuhaler, Respilong Symbicort Turbuhaler, Foster

R03AC11

Registar lekova 2011

383

ATC fosamprenavir Telzir antivirotik J05AE07

fosaprepitant – antiemetik
Ivemend

A04AD12

fosfomicin
Monural

- antibiotik

J01XX01

fosinopril natrijum

- ACE inhibitor Monopril, Monotens Monopril plus, Monotens Plus

C09AA09

frovatriptan – antimigrenik
Frovamax

N02CC07

fulvestrant – citostatik
Faslodex

L02BA03

furosemid

- diuretik Furosemide Sopharma, Lasix antibiotik

C03CA01

fusidat natrijum Stanicid

D06AX01

H
gabapentin - antiepileptik N03AX12 Gabagamma, Gabalept, Gabaneural, Gaboton, Gordius, Katena, Neurontin gadobutrol
Gadovist - kontrast za magnetnu rezonancu V08CA09

gadodiamid
Omniscan

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA03

gadoksetinska kiselina Primovist

kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA10

gadopentetat dimeglumin
Magnevist

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA01

gadopentetska kiselina – kontrast za magnetnu rezonancu
Magnegita

V08CA01

galantamin – inhibitor holinesteraze, parasimpatomimetik
Reminyl

N06DA04

ganciklovir
Cymevene

- antivirotik

J05AB06

ganireliks
Orgalutran

- antagonist GnRH

H01CC01

384

Registar lekova 2011

ATC gefitinib
Iressa - citostatik L01XX31

gemcitabin hlorid - citostatik Gemcitabin PharmaSwiss, Gemcitabin Sandoz, Gemzar, Gitarabin gemfibrozil
Sinelip - hipolipemik

L01BC05

C10AB04

gentamicin

- aminoglikozid, antibiotik Gentamicin, Gentamicin Sandoz, Gentokulin Belogent, Dexamytrex, Didermal, Triderm - gestagen Lindylette, Logest, Stodette

D06AX07, J01GB03, S01AA11

gestoden

G03AA10

glatiramer acetat – imunomodlator
Copaxone

L03QX13

glibenklamid

- oralni antidijabetik Daonil, Maninil Glibomet, Glucovance

A10BB01

gliceril trinitrat gliklazid

- vazodilatator Nirmin, Nitroglicerin, Nitrolingual - oralni antidijabetik Diaprel MR, Diprian, Gliclada, Glikosan, Glioral

C01DA02

A10BB09

glimepirid

- oralni antidijabetik A10BB12 Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Diulong, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid, Trical A10BB07

glipizid - oralni antidijabetik Glucotrol XL glukagon
- antagonist insulina GlucaGen HypoKit - antiartritik

H04AA01

glukozamin sulfat
Dona, Perigona

M01AX05

goserelin
Zoladex

- analog gonadorelina

L02AE03

granisetron
Kytril, Rasetron

- antiemetik

A04AA02

gvo`|e II fumarat
Heferol

- antianemik

B03AA02

gvo`|e II glukonat
Tot Hema

- antianemik

B03AA03

gvo`|e II sulfat
Ferro gradumet

- antianemik

B03AA07

Registar lekova 2011

385

ATC gvo`|e III hidroksid polimatozni kompleks Ferrum Sandoz antianemik B03AC04

gvo`|e III protein sukcinat
Legofer

- antianemik

B03AB09

I
haloperidol - antipsihotik Haldol, Haloperidol halotan
Halothan - op{ti anestetik N05AD01

N01AB01

heksetidin
Hexoral

- antiseptik

A01AB12

heksoprenalin sulfat
Gynipral

- bronhodilatator

R03CC05

heparin natrijum

- antikoagulans Heparin, Hepathrombin, Lioton 1000, ViaTromb Contractubex, Hepan, Hepalpan, Hepathrombin H, Sinedol, Venosan - venotonik

B01AB01

heptaminol hlorid
Ginkor fort

hesperidin
Detralex

- venotonik

hidrohlorotiazid

- diuretik C03AA03 Diunorm Ampril HD, Ampril HL, Atacand plus, Cilazapril 5 plus, Co – Irda, Co - Diovan, EnaHEXAL comp, Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Hemokvin plus, Hemopres, Inhibace plus, Iruzid, Lizinopril H Sandoz, Lizopril H, Lodoz, Micardis plus, Monopril plus, Monotens Plus, Piramil HCT, Prilazid plus, Pririlenap H, Prilenap HL, Prilinda plus, Pritor Plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Skopril plus, Tensec plus, Tritace comp, Valsacombi, Vivace Plus - glukokortikoid Hidrokortizon, Hydrocortison Corticin, Daktacort, Geokorton, Hydrocyclin D07AA02, H02AB09, S01BA02

hidrokortizon

hidroksietilskrob – zamena za plazmu
Hetasorb

B05AA07

hidroksietilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep Heat Spray

hidroksietilskrob 130/04 – zamena za plazmu
Voluven

B05AA07

hidroksikarbamid
Litalir

- citostatik

L01XX05

386

Registar lekova 2011

ATC hidroksiprogesteron kaproat
Progesteron Depo - gestagen G03DA03

hidroksokobalamin
OHB12

- vitamin

B03BA03

hidromorfon – opioidni analgetik
Jurnista

N02AA03

hidrotalcit

- antacid Rupurut, Rutacid - spazmolitik Himekromon, Mendiaxon - spazmolitik

A02AD04

himekromon

A05AX02

hioscin butilbromid
Buscopan

A03BB01

hipromeloza

- lubrikant Artelac, Hemodrops, Isopto Tears

S01KA02

hloramfenikol - antibiotik Chloramphenicol, Hloramfenikol Alkaloid, Hloramkol hlorfenamin maleat
Lentostamin Grippostad C, Tylol Hot - antihistaminik

J01BA01, S01AA01

R06AB04

hlorheksidin glukonat
Cathejell

- antiseptik

A01AB03

hlorpiramin hlorid
Synopen

- antihistaminik

D04AA09, R06AC03

hlorpromazin
Largactil

- antipsihotik

N05AA01

holekalciferol

- vitamin D3

A11CC05

Vigantol Fosavance, Ideos

horionski gonadotropin
Pregnyl

- gonadotrofin

G03GA01

horiogonadotropin alfa
Ovitrelle

- gonadotropin

G03GA01

J
ibandronska kiselina
Bondronat, Bonviva - bisfosfonat M05BA06

Registar lekova 2011

387

ATC ibuprofen - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Brufen, Caffetin menstrual, Ibuprofen, Rapidol, Spedifen Deep Relief, Defrinol idarubicin hlorid
Zavedos - citostatik M01AE01, M02AA13

L01DB06

ifosfamid – citostatik
Holoxan

L01AA06

imatinib mesilat
Glivec

- citostatik

L01XX28

imigluceraza Cerezyme

enzim

A16AB02

imipenem

- antibiotik - karbopenem Mipecid, Tienam

J01DH51

indapamid - diuretik Indapres, Indapres SR, Rawel SR Co Prenessa, Enzix, Prexanil Combi, Prexanil Combi LD indinavir sulfat etanolat
Crixivan - antivirotik

C03BA11

J05AE02

indometacin
Indocollyre

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

S01BC01

infliksimab
Remicade

- imunosupresiv

L04AA12

insulin lispro

- analog humanog insulina Humalog, Humalog KwikPen - analog humanog insulina

A10AB04

insulin aspart
NovoRapid NovoMix

A10AB05

insulin detemir
Levemir

- analog humanog insulina

A10AE05

insulin glargin
Lantus

- analog humanog insulina

A10AE04

insulin glulizin - analog humanog insulina
Apidra

A10AB06

interferon alfa 2a (rekombinantni)
Roferon A

- antivirotik

L03AB04

interferon alfa 2b (rekombinantni)
Intron A, Realdiron

- antivirotik

L03AB05

interferon beta 1a (humani rekombinantni)
Avonex, Rebif

- antivirotik, imunomodulator

L03AB07

388

Registar lekova 2011

ATC interferon beta 1b (humani rekombinantni)
Betaferon - antivirotik, imunomodulator L03AB08

ipratropijum bromid
Berodual, Berodual N

- bronhospazmolitik

R03BB01

irbesartan – antihipertenziv
Iracor, Irda Co Irda

C09DA04

irinotekan hlorid trihidrat itrakonazol

- citostatik Campto, Irinotecan PharmaSwiss, Irinotekan Sandoz, Irinotesin

L01XX19

- antimikotik Funit, ItraconEP, Kanazol, Omicral, Prokanazol

J02AC02

ivabradin – antianginalgik
Coraxan

C01EB17

izofluran - op{ti anestetik Forane, Isofluran Nicholas Piramal izosorbid mononitrat
Monizol, Monosan, Olicard - vazodilatator

N01AB06

C01DA14

izosorbid dinitrat - vazodilatator Cornilat, Difutrat, Isosorb retard izotretinoin
Roaccutane - dermatik

C01DA08

D10BA01

K
jobitridol - Rö kontrast
Xenetix V08AB11

jodiksanol
Visipaque

- Rö kontrast

V08AB09

joheksol
Omnipaque

- Rö kontrast

V08AB02

joksitalaminska kiselina - Rö kontrast
Telebrix gastro

V08AA05

jopamidol
Scanlux

- Rö kontrast

V08AB04

jopromid
Ultravist

- Rö kontrast

V08AB05

Registar lekova 2011

389

ATC joversol - Rö kontrast
Optiray V08AB07

L
kalcijum acetat
Osvaren - kalcijum terapeutik

kalcijum dobesilat
Doxi - Hem

- angioprotektiv

C05BX01

kalcijum folinat - antidot Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin, Leucovorin Ca Pliva-Lachema, Leucovorin Calcium, Leucovorin Teva kalcijum glubionat Calcium Sandoz kalcijum terapeutik

V03AF03

A12AA06

kalcijum karbonat

- terapija kalcijumom Kalcijum karbonat, Zirkulin AntiAcid Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500, Ideos - kalcijum terapeutik Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500 - vitamini B grupe

A12AA04

kalcijum laktat glukonat kalcijum pantotenat
Pantenol, Panthenol B Complex, Beviplex

A12AA02

A11HA31

kalcijum polistiren sulfonat – terapija hiperkalijemije
Sorbisterit

V03AE01

kalcitonin kalcitriol
Rocaltrol

- antihiperkalcemik Calco, Miacalcic - vitamin D

H05BA01

A11CC04

kalijum hlorid kamfor –
Kamfart

- kalijim terapeutik A12BA01, B05XA01 Kalii Chloridi, Kalijum hlorid, Kalijum hlorid Jadran, Kalium Chloride Fresenius rubefacijens

kamilofin hlorid - antiholinergik Amigren

kandesartan cileksetil – antihipertenziv
Atacand Atacand plus

C09CA06

390

Registar lekova 2011

Clindasome.antimikotik J02AX04 kaspofungin acetat Cancidas ketokonazol Mycoseb . Zodol ketotifen Galitifen . Carboplatin "Ebewe". M02AA10 Fastum. Ketonal forte.makrolidni antibiotik Clarexid.alergoprofilaktik R06AX17 kladribin Litak 10 . Milenol . Fromlid Uno.beta blokator C07AG02 Carvedigamma.mukolitik R05CB03 karbomer – oftalmik Vidisic S01XA20 karboplatin . Panklav J01FF01 .ATC kapecitabin Xeloda .prostaglandin G02AD04 karvedilol .bisfosfonat klodronat dinatrijum Bonefos M05BA02 Registar lekova 2011 391 . Carvetrend. Zymbaktar klavulanska kiselina klindamicin J01FA09 .inhibitor dekarboksilaze N03AF01 karbocistein Mucodyne . Amoksiklav quick tab. Amoksiklav 2x. Karbapin.citostatik L01BC06 kaptopril . Ketospray .MIP.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE03.ACE inhibitor Kaptopril Alkaloid. Dilatrend. Karvileks. Ketonal duo. Katopil.citostatik L01XA02 Carboplasin. Coryol.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB15 ketorolak trometamin Toradol.citostatik antimetabolit L01BB04 klaritromicin . Lekoklar. Tegretol. Carboplatin Teva. Tegretol CR . Ketonal. Fromilid. Enhancin.antiepileptik Carbamazepine retard. Ketonal gel.linkozamidni antibiotik Clindamycin . Klindamicin .inhibitor beta laktamaze Amoksiklav. Carvedilol Sandoz. Zorkaptil C09AA01 karbamazepin karbidopa Stalevo . Paraplatin karboprost Prostin 15 M . Augmentin.antimikotik D01AC08. Klerimed. J02AB02 ketoprofen . Klacid. Galepsin. Carboplatin.

opioidni analgetik Kodein fosfat Alkaloid Caffebol. Clopigal. Kerberan. Trimosul . Portalak A06AD11 lamivudin . Leponex kodein fosfat . Trizivir J05AF05 392 Registar lekova 2011 . Panadol extra N05AH02 R05DA04 N06BC01 kotrimoksazol (sulfametoksazol + trimetoprim) Bactrim.antitusik. Plavix. Clozapine. Kivexa.vazokonstriktor R01AA07 kvetiapin . Kofan instant.antiestrogen G03GB02 klomipramin hlorid Anafranil .terapija hiperamonijemije.antipsihotik Clozapin Sandoz. Rivotril Roche N03AE01 klopidogrel . Grippostad C. laksativ Duphalac.antiepileptik Rivotril. Kansen Triderm D01AC01. Cardogrel. Zyllt klotrimazol . Seroquel XR kvinagolid – dopaminergik.inhibitor agregacije trombocita B01AC04 Antiagrex. Coldrex. Lactulose . Zeffix Combivir.antidepresiv N06AA04 klonazepam .antivirotik Epivir. Caffebol. Caffetin.ACE inhibitor Hemokvin Hemokvin plus C09AA06 M laktuloza .psihostimulans Amigren. Klogrel. Kombinovani pra{ak protiv bolova. Bactrim Roche. inhibitor prolaktina Norprolac N05AH04 G02CB04 kvinapril . Caffetin kofein . G01AF02 klozapin . Seroquel.hemoterapeutik JO1EEO1 ksilometazolin hlorid Olynth Nasic .antipsihotik Kventiaks.antimikotik.ATC klomifen citrat Klomifen . Klopidogrel. Monogrel. Coldrex caplets. Kombikaf.MIP. trihomonacid Canesten. Oldon.

Lamal. Lamotrigin. Lamotrix. Lamictal. Levomax. Protonexa.prostaglandin S01EE01 leflunomid Arava . Lercanil . imunomodulator L04AA13 lerkanidipin hlorid Cornelin.hipolipemik Tredaptive. inhibitor enzima aromataze Femara. Lebel. Lansoprazol ICP. Femozol. Trevaclyn latanoprost Xalatan Xalacom .neo angin N. Lamolep. Madopar Roche. Lameptil. Lanzul. Holyplant Septogal.antiepileptik N03AX09 Arvind. Xyzal R06AE09 levodopa .analog somatostatina H01CB03 lansoprazol .antiparkinsonik Madopar.ATC lamotrigin . Stalevo N04BA01 levodropropizin – antitusik Levopront R05DB27 levofloksacin – hinolonski antibiotik Flexid.citostatik. Solaban lanreotid Somatuline .antireumatik. Levoxa levomentol . Septolete J01MA12 Registar lekova 2011 393 . Epitrigine.antipruritik Deep Relief. Larona.inhibitor protonske pumpe Lansobel. Lametta. Letrozole Medico Uno L02BG04 leuprorelin – analog hormona koji oslobadja gonadotropin Lupron L02AE02 levetiracetam – antiepileptik Kepra N03AX14 levobupivakain – lokalni anestetik Chirocaine N01BB10 levocetirizin – antihistaminik Cezera. Sabax A02BC03 lapatinib – citostatik Tyverb L01XE07 laronidaza enzim Aldurazyme A16AB05 laropiprant . Madopar Roche HBS.antagonist Ca C08CA13 letrozol . Lamect. Lamotral.

antidijaroik Lopedium akut. Mirena.antihistaminik Actalor. Dentinox N. Loril.progestagen G03DC03 linezolid – antibiotik – oksazolidinon Zenix J01XX08 linkomicin Lincohem . Triregol levosimendan – kardiostimulans Simdax G03AC03 C01CX08 levotiroksin natrijum Euthyrox. lopinavir Aluvia . Flonidan.pedikulocid.ATC levonorgestrel .benzodiazepin R06AX13 lorazepam Lorazepam N05BA06 lornoksikam – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Xefo. loratadin . Xefo Rapid M01AC05 394 Registar lekova 2011 . Loperamid. Skopryl Iruzid. Microgynon 30.antivirotik A07DA03 J05AE.antipsihotik N05AN01 lizin acetilsalicilat . Lisinopril Sandoz. Cathejell. Loratadin. Lidokain 2% adrenalin. Lizopril. Skopryl plus C09AA03 lizozim hlorid – enzim Lysobact loperamid hlorid .progestagen Escapelle. Pressing Clarinase . Tivoral . Lisonorm. Letrox.linkozamidni antibiotik J01FF02 liraglutid – antidijabetik Victoza A10BX07 litijum karbonat Litijum karbonat .lokalni anestetik Lidocaine.ACE inhibitor Irumed.. Lidokain hlorid Calgel.analgoantipiretik Aspegic B02BA01 lizinopril . Lizinopril. skabicid N01BB02 P03AB02 linestrenol Orgametril . Lizopril H. Lisinopril H Sandoz. lindan Gamex . Postinor 2 Legravan. Claritine.tireoidni hormon H03AA01 lidokain hlorid .

antidepresiv N06AA21 maravirok – terapija HIV infekcije Celsentri J05AX09 mebendazol Soltrik .diuretik B05BC01 maprotilin hlorid Maprotilin .magnezijum terapeutik magnezijum oksid – antacid Altacid makrogol Fortrans laksativ A06AD15 mangan glukonat Tot Hema . Prelow. Losartan. Lorista. Sentor Lorista H.humani rekombinantni LH Luveris Pergoveris N magnezijum hidroksid Gastal . Lorista HD. Losar.antacid magnezijum laktat dihidrat Magne B6 . Losartic plus G03GA07 lutropin alfa . Erynorm.Rö kontrast V08AB03 melatonin – hipnotik Circadin N05CH01 Registar lekova 2011 395 . Losartic.antacid magnezijum karbonat Gastal. LozarEP.spazmolitik A03AA04 megestrol acetat Megace. Rasoltan. O Tentika .anthelmintik P02CA01 mebeverin hlorid Colospa retard. Rudakol . Lakea.ATC losartan kalijum . Lotar. OsvaRen .oligoelemenat A12CC03 manitol Manitol Ispirol .progestagen L02AB01 meglumin joksaglat Hexabrix .antihipertenziv C09CA01 Cozaar. Losar plus.

antibiotik karbopenem Itanem.miorelaksans. Meronem. Nirypan .uterostiptik C02AB02 G02AB01 metilfenidat Concerta psihostimulans N06BA04 metilnaltrekson bromid – laksativ Relistor A06AH01 metilnikotinat – lokalni antireumatik Deep Heat Spray metilprednizolon Lemod.ASA. Metildopa metilergometrin maleat Methylergometrin .antiemetik A03FA01 metoksipolietilenglikol – epoetin beta – stimulator eritropoeze Mircera B03XA01 396 Registar lekova 2011 . Siofor. Gluformin.oralni antidijabetik Glucophage. Meloksikam. Glibomet.antiinflamatorni lek Asacol. Merocid. Medoxicam. Analgin Srbolek.gonadotropni hormoni (FSH + LH) Menopur. 5 . Kamfart metoklopramid hlorid Klometol. Metfogamma. Novalgetol Baralgetas N07BC02 N02BB02 metformin hlorid . Deep Heat Rub. antiparkinsonik N06DX01 menotrofin . Tefor Janument. Pentasa. Merional G03GA02 meropenem mesalazin .ATC mekloksamin citrat Amigren .analgoantipiretik Analgin.antiholinergik. Glucovance A10BA02 metildopa .antihipertenziv Methyldopa. Metformin. Meropenem Phamanova .opioidni analgetik Metadon. Memantin Pliva .glukokortikoid H02AB04 metilsalicilat – rubefacijens Ben Gay. Melox EP. sedativ meloksikam .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AC06 Loartroxy. Movalis memantin hlorid Ebixa. Metadon Alkaloid metamizol natrijum . Baralgin M. Lormed. Meloksan. Reglan . Melox. Salofalk J01DH02 A07EC02 metadon hlorid .

Methotrexat"Ebewe".antibiotik. D06BX01 N06AX03 midazolam . Corvitol. Micolat. Mucophenolate Mofetil Medico Uno. Presolol metotreksat .imunosupresiv CellCept.antidepresiv N06AX11 Calixta. G01AF04 minoksidil Pilfud D11AX01 mirtazapin . Molicor . Midazolam Torrex midekamicin Macropen . Gino Daktanol Daktacort. Tifona mitoksantron hlorid Mitoxantron "Ebewe" . antiprotozoik Arilin rapid.beta blokator Betaloc Zok. Mirzaten. Mirtazapin ODT Sandoz. Orvagil D. P01AB01 G01AF01. Flormidal.antimikotik Daktanol. Methotrexate Teva. Myfortic mikonazol . Physiotens C02AC05 molsidomin Lopion. R01AD09 montelukast .ATC metoprolol sukcinat – beta blokator Metoprolol XL Sandoz C07AB02 metoprolol tartarat .makrolidni antibiotik N05CD08 J01FA03 mikofenol kiselina .citostatik Antifolan.antidepresiv N06AG02 moksifloksacin hlorid – hinolonski antibiotik Avelox J01MA14 moksonidin – antihipertenziv Moxogamma. D01AC02.antiastmatik Monkasta. Singulair R03DC03 Registar lekova 2011 397 . Aurorix . metronidazol . J01XD01. Mirtazapin.antidepresiv C07AB02 L01BA01 A01AB17. Remirta. Remeron. Rozamet Neo Penotran mianserin hlorid Tolvon . Neo Penotran vazodilatator L04AA06 A01AB02. Nasonex .benzodiazepin Dormicum.citostatik L01DB07 moklobemid Auromid.glukokortikoid D07AC13. Orvagil.vazodilatator C01DX12 mometazon furoat Elocom. Methotrexate.

Nafazol Proculin .dentalni protektiv A01AA01 nartijum hidrogenkarbonat – elektrolit za korekciju acidoze Natriumbicarbonat Fresenius 8.antialergik Natrijum kromoglikat 2%..antagonist opijata N07BB04 nandrolon dekanoat Deca Durabolin .nesteroidno antinflamatorno sredstvo Nalgesin S. Naproksen.terapija reumatoidnog artritisa M09AX01 natrijum kromoglikat . natrijum fluorid Fluorogal .laksativ R01AC01. Vividrin natrijum pikosulfat Natrijum pikosulfat .antikoagulans B01AB06 nafazolin hlorid Hemokulin.anabolik A14AB01 naproksen . Morphin Merck 2% opioidni analgetik N02AA01 N02AA01 moroktokog alfa – hemostatik ReFacto AF B02BD02 mupirocin – antibiotik Mirobact D06AX09 O nadroparin kalcijum Fraxiparine . Naproxen M01AE02 natalizumab – imunosupresiv Tysabri L04AA23 natrijum dihidrogenfosfat – laksativ Fleet Phospho Soda A06AD.4% Klen Prep B05XA02 natrijum hijaluronat Hyalgan .vazokonstriktor R01AA08 naltrekson hlorid Naltrexone .ATC morfin hlorid morfin sulfat Oramorph opioidni analgetik Morfin hidrohlorid Alkaloid. S01GX01 A06AB08 398 Registar lekova 2011 .

Nifelat.vitamin B grupe Beviplex.aminoglikozidni antibiotik J01GB07 nevirapin Viramune .antagonist Ca M01AX17 nimodipin Nimotop S C08CA06 nistatin .antagonist Ca Nifedipin. Sinoderm N . Neodeksacin. D01AA01. Depakine Chrono N03AG01 nebivolol . Polygynax. B3) .ATC natrijum valproat .holinergik C07AB12 neomicin neostigmin Neostigmine N07AA01 netilmicin Netromycin .antiseptik Macmiror Complex .beta blokator Binevol. Nevotens .antiepileptik Eftil Eftil retard 500. Soluvit N A11HA01 nikotinska kiselina Niaspan Tredaptive. Enbecin. Nebivolol Sandoz. Polygynax Registar lekova 2011 A07AA02.antivirotik J05AG01 nicergolin Sermion . Dexamethason .antimikotik Nystatin Macmiror Complex. NiQuitin N07BA01 nikotinamid (vitamin PP. Pikovit forte.antiinfektiv C08CA05 G01AX05 nifuroksazid Enterofuryl A07AX03 nikotin – alkaloid Nicorette.neomycin.vazodilatator C04AE02 nifedipin nifuratel . Hepalip forte. Trevaslyn vitamin C10AD02 nilotinib – citostatik Tasigna L01XE08 nilutamid Anandron . G01AA01 399 . Nebispes.aminoglikozidni antibiotik Delmeson. Nipidin . Nimulid Transgel . Nimulid. Nebilet. Nimulid MD.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Actasulid.citostatik L02BB02 nimesulid .

Nipam .antagonist Ca C08CA08 nitroksolin – uroantiseptik Nitroxolin forte J01XX07 nonakog alfa – hemostatik BeneFIX B02BD09 noretisteron acetat .progestagen Cyclo Progynova G03DC02 J01MA06 P ofloksacin .antiseptik. Operil P . Oxaliplatin Pliva Lachema. Visiren oksaceprol – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Artromed J01MA01.hinolonski antibiotik Floxal. Kogenate Bayer. Syntocinon okskarbazepin Trileptal .hormon hipofize Oxytocine Synthtic. S01AX11 M01AX24 oksaliplatin .ATC nitrazepam Cerson. Uniflox. Oxaliplatin PharmaSwiss. Tulita norfloksacin .hinolonski uroantiseptik Nofocin. Sinoxal oksibuprokain hlorid . S03CA01 oksitocin .tetraciklin Geokorton. Recombinate B02BD02 400 Registar lekova 2011 . dezinficijens D08AJ57 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII humani) – hemostatik Advate.vazokonstriktor R01AA05 oksitetraciklin . Hydrocyclin D07CA01.antiepileptik H01BB02 N03AF02 oktenidin hlorid Octenisept . Nolicin.gestagen Primolut Nor Activelle. Trisequens.citostatik L01XA03 Eloxatine. Kliogest. Oxaliplatin Ebewe.benzodiazepin N05CD02 nitrendipin Nitrepin .anestetik Benoxy S01HA02 oksimetazolin hlorid Operil. Uricin norgestrel .

Zalasta.inhibitor crevne lipaze Xenical. Olanzapin Sandoz. Omeprol.citostatik L01CD01 Paclitaxel "Ebewe". Taxol paliperidon – antipsihotik Invega N05AX13 palivizumab – monoklonsko antitelo Synagis J06BB16 palonosetron hlorid – antiemetik Aloxi A04AA05 pamidronat natrijum Aredia.antivirotik J05AH02 Q PABA vitamini B grupe Pantogar. Pamitor .enzimi pankreasa Festal N. Zeprom ondansetron Ondasan. Paclitaxel Teva. Zyprexa Velotab olmesartan medoksomil – antihipertenziv Menartan C09CA08 omalizumab – antiastmatik Xolair R03DX05 omeprazol . Onzapin. Sindaxel. Omeprazid.Merz A08AB01 A05BA. Hidesilin. B Compleks paklitaksel . Pavulon Registar lekova 2011 M03AC01 401 . Zofran .antiemetik A02BC01 A04AA01 orlistat . Omeprazol.. Zapilex.bisfosfonat M05BA03 pankreatin .analog somatostatina Sandostatin. Ortalox.ATC oktreotid . Paclitaxel PharmaSwiss. Pankreatin A09AA02 pankuronijum bromid . Sandostatin Lar H01CB02 olanzapin .miorelaksans Pancuronium DeltaSelect.inhibitor protonske pumpe Omep. Omeprazol Sandoz.aminokiseline Hepa . Omeprazol ICP. alli L-ornitin-L-aspartat .antipsihotik N05AH03 OlanzEP. Treana. oseltamivir fosfat Tamiflu . Omex.

imunomodulator L03AB10 pegvisomant Somavert hormon H01AX01 pemetreksed – citostatik Alimta L01DA04 . Arketis.nootropno sredstvo N06BX03 402 Registar lekova 2011 . Panadol extra.antidepresiv Actapax.analgoantipiretik N02BE01 Efferalgan. Rexetin. Perfalgan Caffebol. Kombinovani pra{ak protiv bolova. Trental perindopril . Febricet C.hemoreologik.antivirotik. Kofan instant.ATC pantoprazol . Seroxat N06AB05 pegfilgrastim – imunostimulans Neulastim L03AA13 peginterferon alfa 2a . Febricet Cold junior. Prexanil Combi LD . Nolpaza. Efferalgan C.inhibitor protonske pumpe Controloc. vazodilatator Damaton.vazodilatator C01DA05 pentaeritritil tetranitrat Dilcoran 80.ureidopenicilin J01CA12 piracetam Oikamid .opioidni analgetik C04AD03 C09AA04 petidin hlorid Dolantin N02AB02 pilokarpin hlorid Miokarpin . Influrex. Fervex. Paroxetin Sandoz. Pipem . Oldon. Panadol.miotik S01EB01 pimekrolimus Elidel . Pulcet A02BC02 paracetamol . Lekadol Plus C. paroksetin . Coldrex.antivirotik. Pentoksifilin. Kombikaf..ACE inhibitor Prenessa. Grippostad C. Tylol Hot parikalcitol – analog vitamina D Zemplar A11CC. Coldrex HotRem. Febricet.dermatik D11AX15 pipemidna kiselina Palin. Lentonitrat 50 pentoksifilin . Coldrex Caplets. Prexanil Co Prenessa. Caffetin Cold. Panadol Baby. Febricet cold. Caffetin. Paracetamol Sopharma. Paracetamol.hinolonski uroantiseptik J01MB04 piperacilin Tazocin . Pipegal. imunomodulator Pegasys L03AB11 peginterferon alfa 2b Pegintron . Prexanil Combi. Paroksetin. Panrazol.

. R02AA15 pramipeksol dihidrohlorid Mirapexin.holinergik N07AA02 pitofenon . PravaCor. Magne B6. Oprymea. Pikovit forte. dezinficijens ANTIsept D. Hepalip forte.surfaktant R07AA.. Panarak N04BC05 pravastatin – hipolipemik Pralip.antiseptik G01AX03 polimiksin B sulfat Polygynax . posakonazol – atimikotik Noxafil J02AC04 povidon jod . Soluvit N piridostigmin bromid Mestinon .benzodiazepin N05BA11 prednizolon . Betadine.antiparkinsonik D08AG02.laksativ Klean Prep A06AD15 poligelin – zamena za krvnu plazmu Haemaccel B05AA10 polikrezulen Albothyl Faktu .lokalni anestetik Dentinox N. Pronison pregabalin – antiepileptik Lyrica S01BA04 H02AB07 N03AX16 procianidolni oligomeri Endotelon venotonik C05CA.glukokortikoid Prednizon.spazmolitik Baralgetas .glukokortikoid Oftalmol Hepathrombin H.antiseptik. Milgamma.antibiotik G01AX.ATC piridoksin hlorid .. G01AX11. Lysobact. Registar lekova 2011 403 . Hepathrombin H C05BB02 polidokanol polietilenglikol (makrogol) . Povidon jod . Otol H prednizon . Pravapres C10AA03 prazepam Demetrin .vitamin B6 A11HA02 Bedoxin B Complex.. Beviplex. poraktant alfa Curosurf .

Ramipril Genericon. Kofan instant .op{ti anestetik Diprivan. Ramipril H.penicilin G03DA04 J01CE09 propafenon hlorid propifenazon .gestagen Crinone. Ulcodin. Prilinda. Ramitens. Clarinase. Recofol . Tritace comp. Pancillin . Caffetin Cold.opioidni analgetik N01AH06 404 Registar lekova 2011 .ACE inhibitor C09AA05 Ampril.H2 blokator Ranisan. Propofol Lipuro 1%. Propafenon Alkaloid . Ranital. Ramicomp Genericon.antiestrogen G03XC01 raltegravir – terapija HIV infekcije Isentress J05AX08 ramipril .ATC progesteron . Rinasek. Propofol 1% Fresenius. Ulcogut A02BA02 rasagilin – amtiparkinsonik Azilect N04DD02 remifentanil hlorid Ultiva . Ramipril. Ranitidin.beta blokator N01AX10 propranolol hlorid Propranolol C07AA05 protamin sulfat Protamin sulfat . Triapin. Vivace Ampril HD.analgoantipiretik Amigren. Vivace Plus ranibizumab – terapija senilne makularne degeneracije Lucentis S01LA04 ranitidin . Utrogestan Lutestrol prokain benzilpenicilin Jugocillin.antiaritmik Propafen.antagonist heparina V03AB14 pseudoefedrin . Piramil. Caffetin. Piramil HCT. Progestogel. Prilinda plus. Tritace. Defrinol. Ampril HL. Tylol Hot S raloksifen hlorid Evista . Ranitidin PharmaSwiss.tireostatik C01BC03 propiltiouracil PTU H03BA02 propofol .simpatikomimetik R01BA02 Aspirin Complex.

ATC retinol .antiparkinsonik Eminens.antikoagulans D10AD02 reviparin natrijum Clivarin B01AB08 ribavirin . Rispolept Consta. Rispolept. Requip. Riftan .imunosupresiv L01XC02 rivaroksaban – oralni antikoagulans Xarelto B01AX06 rivastigmin Exelon .neuroprotektiv N07XX02 risedronat natrijum Actonel . Risset.miorelaksans M03AC09 ropinorol .antiholinesteraza (holinomimetik) N06DA03 roksitromicin Roximisan.antipsihotik N05AX08 Risperidon.vitamin A Vitamin AD .antivirotik J05AE03 rituksimab Mabthera . Rispolux.antibiotik J05AB04 J04AB02 rilmenidin – antihipertenziv Tenaxum C02AC06 riluzol Rilutek . Rissar.makrolidni antibiotik J01FA06 rokuronijum bromid Esmeron .bisfosfonat M05BA07 risperidon .antivirotik Copegus. Torendo Q-TAB. Runac . Speridan. Requip Modutab rosuvastatin – hipolipemik Crestor N04BC04 C10AA07 Registar lekova 2011 405 . ritonavir Norvir Aluvia . Torendo. Rebetol rifampicin Rifamor.

Spalmotil.op{ti anestetik N01AB08 sibutramin – antidepresiv. Simvabel. supresor apetita Reduktil A08AA10 sildenafil . Sertralin. Ecosal Easi Breathe. Simvax. vazodilatator Sildena. Sertiva. Sidata.bronhodilatator Aloprol. Tragal. Halea.hipofosfatemik Renagel V03AE02 sevofluran Sevorane . Diprosalic D01AE12 salmeterol . Luxeta.ATC T sakvinavir mesilat . Norditropin Nordilet . Ventolin .antiseptik. Simvor. R03CC02 salicilna kiselina Belosalic. Humatrope. Simvastatin ICP. keratolitik R03AC02. Vasilip. Viagra silimarin – hepatoprotektiv Leprotek G04BE03 A05BA03 simetikon (dimetikon + SiO2) Espumisan. Serlift.hipolipemik C10AA01 Cholipam. Setaloft. Zoloft sevelamer . Simvastatin.antivirotik Invirase J05AE01 salbutamol .bronhodilatator Serevent Seretide Discus R03AC12 sertralin .imunosupresiv L04AA10 sitagliptin – oralni antidijabetik Januvia Janument A10BH01 somatropin humani rekombinantni Genotropin. Sertralin ICP. Ecosal.hormon rasta H01AC01 sorafenib – citostatik Nexavar 406 Registar lekova 2011 .inhibitor fosfodiesteraze. Simva Sandoz. Hollesta.antidepresiv N06AB06 Asentra. Gasvan Meteospasmyl antiflatulent A03AX13 simvastatin . Zocor Inegy H05DX01 sinakalcet hlorid – kalcimimetik Mimpara sirolimus Rapamune .

sulfonamid Bactrim.ATC sotalol hlorid Darob mite . sulfonamid J01EC01 A07EC01 sulpirid .trombolitik B01AD01 streptomicin .miorelaksans M03AB01 sulbaktam .diuretik C03DA01 stavudin Zerit . Sumatriptan N05AL01 sumatriptan N02CC01 sunitinib – citostatik Sunet L01XE04 Registar lekova 2011 407 . Sumacta. Sulpirid .antiinfektiv. sulfonamid D06BA01 sulfametoksazol sulfasalazin Salazopyrin EN .antivirotik J05AF04 streptokinaza Streptase .antipsihotik Eglonyl. Sapphirex. Bactrim Roche. Trimosul .opioidni analgetik Sufenta forte.aminoglikozidni antibiotik Streptomycin sulfat stroncijum ranelat – terapija osteoporoze Bivalos J01GA01 M05BX03 sufentanil .antiinfektiv.antimigrenik Imigran.inhibitor beta laktomaze Ampisulcilin sulfadiazin srebro Sanaderm . Sufentanil Torrex sugamadeks – antidot za rekuronijum i vekuronijum Bridion N01AH03 V03AB35 suksametonijum hlorid Midarine .beta blokator C07AA07 spironolakton Spironolakton . Sulpigut.

antihipertenziv G04CA03 terbinafin .citostatik C09CA07 L01AX03 tersirolimus – citostatik Torisel L01XE. Mycofin.antibiotik J01XA02 telbivudin – antivirotik Sebivo J05AF11 telitromicin Ketek . Pritor plus temozolomid Temodal .bronhodilatator R03DA04 terazosin Kornam . Prograf . teofilin Durofilin .inhibitor beta laktamaze J01CG02 teikoplanin natrijum Planicid. Tamoxifen L04AA05 tamoksifen L02BA01 tamsulosin hlorid – alfa adrenergi~ki blokator Betamsal. Pritor Micardis plus.antimikotik Lamisil.citostatik Nolvadex.. Panalimus. Omsal. Tamosin.. vazodilatator G04BE08 takrolimus .ATC U tadalafil Cialis .inhibitor fosfodiesteraze. Tamsudil tazaroten Zorac antipsorijatik G04CA02 D05AX05 tazobaktam Tazocin . Tamprost. tenekteplaza – trombolitik Metalyse B01AD11 tenofovir dizoproksil Viread Truvada – antivirotik J05AF. Myconafine D01BA02 408 Registar lekova 2011 .antihipertenziv Micardis. Flosin.makrolidni antibiotik J01FA15 telmisartan . Targocid . Tamsol.imunosupresiv Advagraf.

S01GA02 tiamazol . Milgamma.vitamin B1 H03BB02 tiamin hlorid A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid B Complex. Soluvit N tianeptin natrijum Coaxil . Beviplex. Visine R01AA06.benzodiazepinski miorelaksans Myolastan.androgen G03BA03 tetraciklin hlorid Amracin .lokalni anestetik S01HA03 tetrazepam . Pikovit forte.anabolik G03DC05 tigeciklin – antibiotik Tygacil J01AA12 tiklopidin hlorid Ticlodix .antidepresiv N06AX14 tiaprofenska kiselina Turganil . antiprotozoik S01ED01 P01AB02 Registar lekova 2011 409 .tetraciklin J01AA07 tetrakain hlorid Tetrakain Otol H . analog vazopresina Glypressin H01BA04 terpin hidrat Coldrex .antibiotik. Timadren.vazokonstriktor M03BX07 tetrizolin hlorid Montevizin. Timolol Alkaloid. Tiastat . Nebido . Unitimolol Cosopt.tireostatik Thyrozol.androgen G03BA03 testosteron undekanoat Andriol Testokaps.inhibitor agregacije trombocita B01AC05 timolol . Tetrazepam-MIP .beta blokator Glaumol.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE11 tibolon Livial .ekspektorans testosteron enantat Testosteron depo . Xalacom tinidazol Triagil .ATC teripartid – regulator kalcijuma Forteo H05AA02 terlipresin – vazokonstriktor.

Trodon .miorelaksans Mydocalm M03BX04 tolterodin tartarat Detrusitol . inhibitor agregacije trombocita Remodulin B01AC21 410 Registar lekova 2011 .antidepresiv N06AX05 trepostinil natrijum – vazodilatator. Tiramat. TramaFlash. Topamax torasemid – diuretik Diuver N03AX11 C03CA04 tramadol hlorid trastuzumab Herceptin . Dysport M03AX01 tolperison hlorid . Topactal.miorelaksans M03BX02 tobramicin .spazmolitik G04BD07 topiramat .opioidni analgetik Protradon.antiastmatik R03BB04 tirofiban Aggrastat .aminoglikozidni antibiotik Bramitob. Tramadol. Tramadolor. TramaFort.prostaglandin S01EE04 trazodon Trittico retard .polipeptidni antibiotik tirotropin alfa – analog tirotropina Thyrogen V04CJ01 tizanidin Sirdalud . Spiriva Respimat . Tobrex Tobradex tocilizumab – imunosupresiv Actemra S01AA12 L04AC07 tofizopam – anksiolitik Grandaxin N05BA23 toksin klostridijum botulinum tipa A– miorelaksans Botox.antiepileptik Convol.citostatik N02AX02 L01XC03 travoprost Travatan .antipsihotik N05AC02 tiotropium bromid Spiriva.ATC tioridazin hlorid Trixifen .antitrombotik B01AC17 tirotricin Otol H .

venotonik C05CA04 tromantadin hlorid Viru-Merz Serol . Adrianol T .antivirotik D06BB02 trombin .ATC tretinoin Vesanoid .antineoplastik.antiparkinsonik N04AA01 trimazolin hlorid Adrianol. keratolitik L01XX14 triamcinolon Kenalog Ledermix .vazokonstriktor R01AB01 trimetazidin hlorid Preductal MR . Unitropic tropisetron Navoban .antiinfektiv Bactrim. Trimosul .antihistaminik J01EE01 triprolidin hlorid Rinasek R06AX07 triptorelin Diphereline .antianginalgik C01EB15 trimetoprim . Bactrim Roche.analog gonadorelina L02AE04 trokserutin Venoruton Ginkor fort .hemostatik Beriplast P Combi-Set B02BC06 tropikamid – midrijatik Mydrum.glukokortikoid H02AB08 triheksifenidil hlorid Artane .antiemetik S01FA06 A04AA03 trospium hlorid – spazmolitik Inkontan G04DD09 tuaminoheptan – terapija rinitisa Rinofluimucil R01AB08 Registar lekova 2011 411 .

Exforge. Kovancin.citostatik N06AX16 C08DA01 L01CA01 412 Registar lekova 2011 .miorelaksans M03AC03 venlafaksin .antivirotik J05AB14 valproinska kiselina .antagonist Ca Izopamil.antihipertenziv C02CA06 urofolitropin – Bravelle. Valsartan Co – Diovan. Vancomycin -MIP J01XA01 vardenafil hlorid trihidrat .antiepileptik Depakine. Efectin ER. Vancomicin enterocaps. Verapamil Alkaloid vinblastin sulfat Vinblastine . Velafax.ATC V urapidil Ebrantil . Vancomicin .antihipertenziv Diovan. Venlor XR 75 verapamil hlorid .holelitijatik A05AA02 ustekinumab – imunosupresiv Stelara L04AC05 W valganciklovir Valcyte .antibiotik Edicin. Eftil Depakine Chrono. Efexiva. Eftil retard 500 N03AG01 valsartan .vazodilatator Levitra G04BE09 vareniklin – terapija odvikavanja od pu{enja Champix N07BA03 varfarin natrijum Farin . Velahibin. Valsacombi C09CA03 vankomicin hlorid .antidepresiv Alventa. Fostimon hormon G03GA04 urzodeoksiholna kiselina Ursofalk.antikoagulans B01AA03 vekuronijum bromid Norcuron . Venlax. Verapamil. Valsacor. Ursosan .

Trizivir ziprazidon Zeldox.antipsihotik J05AF01 N05AE04 zofenopril kalcijum –ACE inhibitor Zofecard C09AA15 zoledronska kiselina zolmitriptan .nootropik Cavinton. Zometa M05BA08 .antimikotik N06BX18 vorikonazol Vfend J02AC03 [ zaleplon – hipnotik Zan N05CF03 zanamivir – antivirotik Relenza J05AH01 zidovudin . Zomig N02CC03 zolpidem tartarat zuklopentiksol Clopixol . Cavinton forte . Vincristine .bisfosfonat Aclasta. Zolsana. Sanval.antimigrenik Zolmitriptan. Zypsila . Zonadin .antipsihotik N05CF02 N05AF05 Registar lekova 2011 413 . Vinorelsin L01CA04 vinpocetin .antivirotik Zidosan Combivir. Stilnox.hipnotik Belbien.citostatik L01CA02 vinorelbin – citostatik Vinorelbin Ebewe.ATC vinkristin sulfat Sindovin. Vinorelbin Sandoz. Zolendronate PharmaSwiss.

.

.

povra}anje. mu~nina. le~enje i profilaksa anaerobnih infekcija.6mg + 1.2mg + 5. metalni ukus. stomatitis. te{ka renalna insuficijencija. glavobolja.4 dana po prestanku terapije). intestinalne gljivi~ne infekcije. grla i `drela (bol u grlu. ND atopi~ki dermatitis. angina. reakcije preosetljivosti.UFSBQJKTLP. cistitis. Divapharma pastila (0. mu~nina. promuklost. dizurija. 1mg A01AB Antiinfektivi i antiseptici za lokalnu terapiju usne duplje A01AB 09 mikonazol IND kandidijaza usne duplje. KI deca do 6 godina. ND ra{. povra}anje.6mg + 1.2mg + 5. hepati~ke encefalopatije. konvulzije. ataksija. o{te}enje jetre. KI preosetljivost na mikonazol. prolazne epileptiformne reakcije Orvagil D. OPREZ trudno}a.IFNJKTLB!)BUD*! LMBTJGJLBDJKB!MFLPWB B BMJNFOUBSOJ!USBLU!J!NFUBCPMJ[BN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA STOMATOLO[KI PREPARATI A01 A01A Stomatolo{ki preparati A01AA Sredstva za profilaksu karijesa A01AA01 natrijum fluorid IND prevencija dentalnog karijesa. sanjivost. dojenje. tonzilitis. dugotrajna upotreba. urtikarija. faringitis.72mg) 416 Registar lekova 2011 . tamna obojenost urina. a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija. Divapharma pastila (0. porfirija. dojenje.4-dihlorbenzil alkohol + levomentol IND prevencija i le~enje upalnih oboljenja usne duplje. angioedem.BOBUPNTLP. ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. periferna neuropatija. 0. OPREZ trudno}a. porfirija. respiratorni i sr~ani zastoj (doze ve}e od 50mg) Fluorogal. OPREZ trudno}a.25mg.9mg) neo angin bez {e}era. afte. fluoroza zuba (hroni~na intoksikacija). upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 . KI krvne diskrazije. dojenje neo angin. Galenika tabl. 20 x 400mg A01AB11 amilmetakrezol + 2. urtikarija. kontaktni dermatitis. Galenika oralni gel 2% metronidazol A01AB17 IND akutni ulcerativni gingivitis. ekcem. te{ko}e pri gutanju. Galenika film tabl. proliv (posle du`e primene). insuficijencija jetre. gingivitis. soor. GIT poreme}aji. laringitis. hepatitis (retko) Daktanol. aktivne organske bolesti CNS-a. KI ulceracije u GIT-u.

2mg) Strepsils mentol i eukaliptus. vrtoglavica i glavobolja Tantum Verde.F. te{ko}e pri gutanju. A. lozenga 3mg rastvor za ispiranje usta 0.6mg + 1. Krka lozenga bez {e}era (1mg + 1.1% (1mg/ml) A01AD Ostali lekovi za terapiju usne duplje A01AD02 benzidamin hlorid IND iritacija. promuklost.2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C. paradontopatije. Reckitt B. Krka lozenga 1.8mg levomentola) Strepsils med i limun. pastila (0. usta i desni.2mg Septolete divlja tre{nja.C. IND akutni i hroni~ni faringitis i tonzilitis. OPREZ trudno}a. Reckitt B.2mg Septolete limun.2mg + 1mg + 0. pastila (0. alveolitis. Reckitt B. preosetljivost na fruktozu. upala desni i sluznice usta.2mg + 100mg vit. Reckitt B. Reckitt B.R. pastila (0. pastila (0. KI upotreba kod dece do 12 godina (Strepsils plus ).A.2mg + 10mg lidokain hlorida) A01AB11 cetilpiridinijum hlorid IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela.6mg + 1. povra}anje. Krka lozenga (1mg + 1. deca do 4 godine Septolete. traumatizacija i zapaljenje grla. dojenje.6mg) Septolete D.A01AB11 amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol IND ubla`avanje simptoma zapaljenja sluzoko`e usne duplje i `drela. kandidijaza usne duplje. ND ose}aj pe~enja i suvo}e usta.A. postoperativna primena kod tonzilektomije ili hirur{kih intervencija u usnoj duplji Hexoral.6mg + 1.6mg + 1.R. C) Strepsils plus.2mg) Strepsils limun bez {e}era. ND pove}ana osetljivost jezika Strepsils Cool. a kod prevelikih doza mu~nina.2mg + 1mg + 0. upala desni i sluznice usta.15% Tantum Lemon.5g)/10g Registar lekova 2011 417 . dojenje. deca do 4 godine Septolete plus. promuklost. KI preosetljivost na lidokain ili druge lokalne anestetike iz grupe amida. Nycomed rastvor za desni (34mg + 32mg + 1.6mg + 0. dojenje. pastila (0.6mg) A01AB12 heksetidin rastvor ~uvati od zamrzavanja. Reckitt B. OPREZ trudno}a. ND mogu}e alergijske reakcije Dentinox N. Krka lozenga (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka. A.6mg + 1. gingivitis i stomatitis.15% sprej za usnu sluzoko`u 0. glositis.2mg + 0. Hemofarm rastvor za usnu sluzoko`u 0.F. Krka lozenga 1. Krka lozenga 1.C. OPREZ trudno}a. OPREZ trudno}a.6mg + 1.2mg A01AB11 benzalkonijum hlorid + mentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela.6mg + 0. pastila(0. lozenga 3mg A01AD11 lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece.

ciprofloksacina. ND opstipacija. gsk gel za desni (0. stomatitis. Roha Arzneimittel lozenga 500mg (200mg Ca2+) A02AD Kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijum. Riemser dentalna pasta (30mg + 10mg)g A02 LEKOVI ZA POREME]AJE ACIDITETA A02A Antacidi IND hiperaciditet kod gastritisa. poreme}aj acidobazne ravnote`e kod dugotrajne primene velikih doza.1%) A01AD11 lizozim hlorid + piridoksin hlorid IND gingivitis. glikozida digitalisa i drugih A02AC Jedinjenja kalcijuma A02AC01 kalcijum karbonat Zirkulin Anti Acid. intoksikacije oralno unetim otrovima i kausti~nim sredstvima. Bosnalijek tabl. kalcijuma i magnezijuma A02AD01 aluminijum hidroksid + magnezijum oksid Altacid. gvo`|a. ulkusa duodenuma i `eluca. Bosnalijek komprimovana lozenga (20mg + 10mg) A01AD11 demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid IND terapija pulpitisa i gangrene zuba Ledermix. aspirina. izonijazida.3mg + 158. ezofagitisa. duodenitisa. za `vakanje (333. I antacidi uti~u na resorpciju mnogih lekova. (450mg + 300mg) 418 Registar lekova 2011 .4mg) oralna suspenzija (2249.5mg + 425mg)/5ml A02AD01 Gastal. ofloksacina. ND alergijske reakcije (retko) Lysobact. mogu}e su interakcije sa velikim brojem lekova. OPREZ hroni~na opstipacija. KI insuficijencija bubrega.KI preosetljivost na komponente preparata. istovremenom primenom poja~ava se delovanje levodope i nalidiksne kiseline a slabi resorpcija i delovanje tetracikina.33% + 0. zamor kod velikih doza i duge upotrebe. herpeti~ne lezije. Pliva aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid tabl. KI preosetljivost na lidokain ili kamilicu Calgel. afte.A01AD11 lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju. bolesnici na dijalizi. gastroezofagusnog refluksa.

reverzibilna mentalna konfuzija. povra}anje. Bayer tabl.za omeprazol i lanzoprazol a alopecija. 40mg A02BC Inhibitori protonske pumpe IND ulkus `eluca i duodenuma. isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa pre po~etka terapije. angioedem. za `vakanje 500mg. ra{. vrtoglavica. periferni edemi. smanjen apetit. pruritus. PharmaSwiss film tabl. 150mg. brza iv primena (kra}e od 5 minuta). o{te}ena funkcija jetre ili bubrega. Zollinger-Elisson sindrom. osip na ko`i A02BA02 ranitidin (u obliku hlorida) Ranisan. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima. somnolencija ili insomnija . Gedeon film tabl. 1g Rutacid. 500mg A02B Lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BA Antagonisti H2 receptora IND ulkus `eluca i duodenuma. Zollinger-Ellison-ov sindrom i druga stanja kod kojih je hiperaciditet zna~ajna smetnja za bolesnika. ND dijareja ili opstipacija. slabost. refluksni ezofagitis. insuficijencija jetre. ND glavobolja. hidroksid hidrat) Rupurut. umor. refluksni ezofagitis i gastroezofagusni refluks. Krka tabl. intersticijalni nefritis. vrtoglavica. urtikarija. 150mg. Hemofarm tabl. Hemofarm film tabl.samo parenteralni oblik). Gelusil Lac. flatulencija. 50mg/2ml rast. bolovi u mi{i}ima i zglobovima. za inj. OPREZ primena kod dece. pre po~etka terapije isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa. suva usta. 40mg Famotidin. mu~nina. Nini film tabl. 300mg Ranitidin. 300mg Ranitidin. deca do 14 godina.za omeprazol i esomeprazol Registar lekova 2011 419 . povra}anje. akutna porfirija. fotosenzitivnost. 300mg rast. 150mg Ranitidin PharmaSwiss. za inj. bronhospazam. OPREZ trudno}a. 20mg. KI trudno}a.. 20mg. Stevens-Johnson-ov sindrom. 150mg. zamagljen vid. 20mg.CS film tabl. toksi~na epidermalna nekroliza. depresija. 40mg Quamatel. za `vakanje 500mg aluminijum magnezijum silikat hidrat (almasilat) A02AD. Alkaloid film tabl. abdominalni bol.Med. (krvarenje iz gornjeg dela digestivnog trakta . PharmaSwiss Ulcodin. dojenje. glavobolja. 150mg Ranital. anafilaksa. Alkaloid film tabl. eozinofilija. Pro. opstipacija ili dijareja. 150mg. 150mg rast.A02AD04 hidrotalcit (aluminijum magnezijum karbonat. mu~nina. trombocitopenija i leukopenija . za inj. 75mg. 50mg/5ml {ume}a tabl. Zdravlje tabl. Hemofarm film tabl. 50mg/2ml film tabl. 300mg famotidin A02BA03 Famotidin Alkaloid. bronhospazam. groznica. 150mg Ulcogut. dojenje.

30mg Protonexa. tvrda 20mg pra{ak za rast. 300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) 420 Registar lekova 2011 . tvrda 15mg. tabl. 20mg gastrorezis. 40mg kaps. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima Injekcije . tvrda 30mg Lanzul S. kaps. tvrda 20mg gastrorezis. kaps.prevencija ponovnog krvarenja posle terapijske endoskopije kod bolesnika sa krvarenjem `eluda~nog ili duodenalnog ulkusa Nexium. tvrda 15mg. Zdravlje Omex. 20mg. Sandoz Omeprazid. Krka kaps. tabl. tvrda 10mg. Zdravlje Pulcet. 30mg Lanzul. tvrda 15mg. tvrda 20mg gastrorezis. Liconsa Omep.pra{ak za rastvor za inf. za inj. Hemofarm film tabl. 300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) Lesux. 40mg gastrorezis. 30mg Sabax. ulkus `eluca i duodenuma. kaps. kaps. ND crna boja stolice. 40mg gastrorezis. kaps. 20mg. OPREZ dugotrajno le~enje. 40mg kaps. kaps. Hemofarm gastrorezis.pra{ak za rast. tvrda 20mg kaps.) gastrorezis. za inf. KI trudno}a. tabl. tvrda 20mg kaps.Remedica Omeprazol ICP. Nobel lansoprazol A02BC03 Lansobel. Jadran Zeprom. dojenje. velike doze mogu dovesti do renalne insuficijencije sa encefalopatijom. Gilead Controloc. tvrda 20mg Loseprazol. Krka kaps. Zollinger-Elisson sindrom. kaps. Nycomed Nolpaza. 40mg Controloc. za injekcije) gastrorezis. 40mg A02BX Ostali lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BX05 bizmut subcitrat IND gastritis. Belmac gastrorezis. 40mg gastrorezis. Krka Panrazol. tvrda 15mg. Belmac Omeprazol Sandoz. tvrda 15mg. tabl. kaps. 40mg pra{ak za rastvor za inj.ulkus `eluca i duodenuma. Zdravlje gastrorezis. kaps. Sandoz Omeprol. AstraZeneca gastrorezis. 20mg gastrorezis. tvrda 15mg Larona. tvrda 10mg. tabl.A02BC01 omeprazol (kapsule) omeprazol (u obliku natrijumove soli . tabl. I ne preporu~uje se istovremena primena antacida i mleka Bicit HP. 30mg Lansoprazol ICP. Sofarimex Omeprol. PharmaSwiss A02BC02 pantoprazol (tablete) pantoprazol (u obliku natrijumove soli . Ufar Ortalox. Jadran gastrorezis. refluksni ezofagitis. Nobel Ilac Omeprazol. istovremena primena drugih lekova koji sadr`e bizmut. Zdravlje film tabl. Medico Uno gastrorezis. tvrda 20mg gastrorezis. 40mg pra{ak za rast. kaps. 30mg esomeprazol A02BC05 IND tablete . 20mg. 40mg gastrorezis. insuficijencija bubrega. 20mg. 20mg. kaps. tvrda 10mg.

bola pri mokrenju i ote`anog mokrenja. za `vakanje 80mg A03AX58 alverin citrat + simetikon IND simptomatska terapija sindroma nadra`enih creva koji se manifestuje bolom i meteorizmom. paraliti~ki ileus. hipotenzija. nesanica. bubrega ili srca. postoperativne gasne distenzije creva. dojenje. sanofi aventis tabl. urinarnog ili gastrointestinalnog trakta bez infekcije (holecistolitijaza. oslob. pre primene potrebno je isklju~iti malignitet i organske bolesti creva. hipotenzija No Spa. pepti~kog ulkusa. temperature. OPREZ trudno}a. meka 40mg Espumisan L. vaginalnog krvarenja. bledila i ose}aja umora. sa modif. za inj. emulzija 40mg/ml Gasvan. Solvay kaps. Berlin Chemie kaps. KI te{ki poreme}aji funkcije jetre. ND urtikarija. Belupo oblo`ena tabl. urolitijaza). spasti~kog ili iritabilnog kolona i diverkulitisa. primena kod dece do 12 god. meka (60mg + 300mg) Registar lekova 2011 421 . holangiolitiaza. KI trudno}a. edem larinksa. Mayoly kaps.A03 LEKOVI ZA LE^ENJE FUNKCIONALNIH GASTROINTESTINALNIH POREME]AJA A03A Lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AA Sintetski antiholinergici. spasti~ki kolitis. mu~nina. 40mg rast. Berlin Chemie oralne kapi. ND alergijske reakcije na ko`i Colospa retard. ND glavobolja. Srbolek tabl. porfirija. mukozni kolitis. simptomatska terapija gastrointestinalnog spazma nastalog usled organskog oboljenja. kolike odoj~adi.135mg A03AD Papaverin i derivati A03AD02 drotaverin IND simptomatska terapija spazma glatkih mi{i}a bilijarnog. gubitka apetita i telesne mase. dojenje. spasti~ka opstipacija. OPREZ dojenje. funkcionalne dispepsije. vrtoglavica. Lab. aminoalkoholni estri A03AA04 mebeverin hlorid IND hroni~ni iritabilni kolon. KI ileus. pomo}no sredstvo kod trovanja sredstvima za ~i{}enje i pranje Espumisan. palpiacija. priprema za kolonoskopiju i radiografiju creva. holedoholitijaza. 40m/2ml A03AX Drugi lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AX13 simetikon IND meteorizam i flatulencija usled aerofagije. OPREZ trudno}a.. opstipacija. tvrda 200mg Rudacol. retko {ok Meteospasmyl. terapiju prekinuti u slu~aju pojave krvi u stolici.

ND urtikarija. crvenilo lica. OPREZ mogu} uticaj na psihofizi~ke sposobnosti. (500mg + 5mg +0. intestinale intubacije. anafilakti~ki {ok. mehani~ke stenoze u GIT-u.5g + 10mg + 0. postoperativni meteorizam. 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. Galenika tabl. spasti~ka opstipacija. glavobolja. tahikardija Buscopan.1mg)/5ml supozitorija (1g + 10mg + 0. povi{enje o~nog pritiska. Delpharm oblo`ena tabl. polidipsija. edem lica. ND umor. epilepsija. opstrukcija u GIT-u. ra{. leukopenija. Parkinsonova bolest. hipertrofija prostate. proteinurija.1mg) rast.A03B Alkaloidi beladone i derivati. OPREZ labilan krvni pritisak. za inj. feohromocitom. mehani~ke opstrukcije ili perforacije u GIT-u. tokom terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. distonija. opstipacija. deca ispod 6 godina. fotofobija. megakolon. hemoragijska dijateza. 10mg Buscopan. za inj. boci sa drugim lekovima Baralgetas. mu~nina. Boehringer rast. polusintetski. postoperativna retencija urina. deficit glukoze-6-fosfat dehidrogenaze. uznemirenost ili pospanost. kod radiografije intestinalnog trakta.1mg) A03F Propulzivi A03FA Propulzivi A03FA01 metoklopramid hlorid (u obliku monohidrata) IND profilaksa mu~nine i povra}anja (u toku terapije citostaticima. zbunjenost. (2. za inj. I ne me{ati u istom {pricu/inf. posle bu|enja iz op{te anestezije i kod migrene). tahikardija. OPREZ trudno}a. `u~nih i mokra}nih puteva. porfirija. prolazna oligurija ili anurija.za inj. monokomponentni A03BB Alkaloidi beladone. endoskopije i bronhoskopije. Istituto de Angeli supozitorija 10mg A03D Spazmolitici u kombinaciji sa analgeticima A03DA Sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima A03DA02 metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum IND `u~ne ili bubre`ne kolike. KI trudno}a. anksioznost. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. KI glaukom. kod dugotrajne primene kontrolisati krvnu sliku. KI krvarenje. dijareja Klometol. Jugoremedija tabl. retencija urina. hipertrofija prostate. smanjenje psihofizi~ke sposobnosti. glaukom. 10mg/2ml 422 Registar lekova 2011 . insuficijencija srca. 20mg/ml Buscopan. 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. ND suva usta. hipotenzija. dijabeti~ka gastropareza. ekstrapiramidalni sindrom. dojenje. trombocitopenija. megakolon. kvaternerna aminonijum jedinjenja A03BB01 hioscin butilbromid IND spazmi i tegobe usled hipermotiliteta `eluca. gubitak akomodacije. diskinezija `u~nih puteva. leukopenija. creva. 10mg/2ml Reglan. kod mla|ih od 20 godina primeniti samo kod intenzivnog povra}anja poznatog uzroka. smanjena hepati~na ili renalna funkcija. agranulocitoza. hipotenzija. Alkaloid tabl. simptomatski gastroezofagusni refluks. dismenoreja.

za inj. prolazni intestinalni gr~evi. 8mg rast. za inj/inf 1mg/ml. KI trudno}a. ND abdominalni gr~evi. 10mg A03FA03 domperidon (u obliku maleata) IND ubl`avanje simptoma mu~nine i povra}anja. za nj. OPREZ istovremena primena antikoagulanasa. 4mg/2ml Zofran. aritmija. OPREZ trudno}a. dijareja. Slaviamed film tabl. tahikardija. suva usta. gastropareza. PharmaSwiss rast. 4mg. postoperativni ileus.A03FA02 cisaprid (u obliku monohidrata) IND gastroezofagusni refluks. 1mg. 3mg/3ml Rasetron. opstrukcija ili perforacija u GIT-u. nelagode u gornjem abdomenu i regurgitacije `eluda~nog sadr`aja. za inj. glavobolja. antimikotika. prepreke u pasa`i digestivnog trakta. antiaritmika. za inj. hroni~na intestinalna pseudoopstrukcija. Zdravlje tabl. Novartis kaps. hroni~na opstipacija zbog dugotrajne upotrebe laksativa ili paraplegije. amenoreja. 5mg/5ml Registar lekova 2011 423 . 1mg pra{ak za rast. I ne me{ati u istom {pricu/inf. boci sa drugim lekovima A04AA01 ondansetron (u obliku hlorid dihidrata) Ondasan. dojenje. vrtoglavica. 3mg/3ml tropisetron (u obliku hlorida) A04AA03 Navoban. 4mg/2ml. Actavis film tabl. fluorohinolona. ND povi{en nivo prolaktina. prevencija postoperativne mu~nine i povra}anja. dijareja. Hameln konc. 10mg A04 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE A04A Antiemetici i sredstva protiv nauzeje A04AA Antagonisti serotonina (5HT3) IND mu~nina i povra}anje tokom hemioterapije i radioterapije. ose}aja puno}e u epigastrijumu. ose}aj toplote. dojenje. hroni~na dispepsija neulkusne prirode. pruritus Gastroperidon. 4mg. sedacija. meteorizam. 5mg. simptomi angine pektoris. 2mg Rasetron./inf 1mg/ml. hemoragija. 8mg rast. anksioznost. ekstrapiramidalne ne`eljene reakcije. za rast. oboljenja jetre. OPREZ insuficijencija bubrega. 250μg/5ml rast. 8mg/4ml granisetron (u obliku hlorida) A04AA02 Kytril. aritmije tropisetron). Pharmacin tabl. tvrda 5mg palonosetron hlorid A04AA05 Aloxi. ND opstipacija ili dijareja. gsk film tabl. Roche film tabl. glavobolja. ginekomastija. (nekontrolisana hipertenzija. insuficijencija jetre. galaktoreja. ra{. blaga malaksalost. makrolida. KI prolaktin osloba|aju}i tumor hipofize (prolaktinom). produ`enje QT intervala Cisap. za inj.

sa oralnim kontraceptivimasmanjenje dejstva kontraceptiva. KI oboljenja jetre. opstipacija. konjunktivitis. stomatitis. OPREZ `ene u reproduktivnom dobu (ne koristiti oralne kontraceptive). fotosenzitivnost.smanjenje dejstva aprepitanta. tinitus. karbamazepinom i fenobarbitonom . ketoknazolom. kalcifikacija kamenaca u `u~noj kesi. anksioznost. hepatobilijarna glavobolja.pove}anje dejstva aprepitanta aprepitant Emend. dezorjentisanost. terfenadinom. 200mg 424 Registar lekova 2011 . ND mu~nina. holecistitis i neopstruktivna holelitijaza. svrab. upala grla. bradikardija. opstruktivni ikterus. dojenje.A04AD Ostali antiemetici A04AD12 aprepitant (Emend) i fosaprepitant (Ivemend) IND prevencija akutne i odlo`ene mu~nine i povra}anja kod odraslih tokom hemioterapije na bazi cisplatina i drugih citostatika.rizik od toksi~nog dejstva ergot alkaloida. CS kaps. poreme}aj sna. febrilna neutropenija. diskinezije `u~nih puteva i sfinktera Oddi. osip. fenitoinom. tvrda 250mg Ursosan. sa varfarinom . tvrda 80mg + 125mg fosaprepitant Ivemend. tvrda 80mg. hroni~ne smetnje u varenju usled staze `u~i. vrtoglavica. dijareja. suva usta. ra{. astenija. anoreksija. sa ritonavirom. abdominalni bol. Falk kaps. ulcerozni kolitis. bilijarni refluksni gastritis. dispepsija. bela stolica (retko) Ursofalk. astemizolom ili cisapridom. umor. Hemofarm oblo`ena tabl. gastroezofagealni refluks. KI trudno}a. glavobolja. akne. tvrda 250mg A05AX Ostali lekovi za terapiju bolesti `u~nih puteva A05AX02 himekromon IND `u~ne kolike. ka{alj. inflamatorne bolesti tankog i debelog creva. KI radioneprozirni `u~ni kamenci. povra}anje. poreme}aji resorpcije masti. sindrom posle holecistektomije. euforija. ND {tucanje. bilijarna opstrukcija. MSD pra{ak za rast. istovremena primena sa pimozidom. kaps. akutno zapaljenje `u~ne kese i `u~nih kanala. opstipacija ili dijareja. gr~evi u mi{i}ima. za inf 115mg A05 TERAPIJA BOLESTI @U]NIH PUTEVA I JETRE A05A Lekovi za le~enje oboljenja `u~nih puteva A05AA Preparati koji sadr`e `u~ne kiseline A05AA02 urzodeoksiholna kiselina IND rastvaranje holesterolskih `u~nih kamenaca. kod istovremene primene kardiotoni~nih glikozida mogu}a je hipokalijemija Himekromon. kijanje. stafilokokna infekcija. akutna upala `u~ne kese. MSD kaps. dojenje. poliurija. OPREZ insuficijencija jetre. Zdravlje oblo`ena tabl. trudno}a. hroni~na opstipacija. Pro. prolazna dijareja. poreme}ene kontraktilnosti `u~ne kese i ~estih bilijarnih kolika. klaritromicinom . primarna bilijarna ciroza. perforacija duodenalnog ulkusa. svrab. Med. anemija. I istovremena primena sa ergot alkaloidima . ND dijareja (velike doze). 200mg Mendiaxon. sa rifampicinom.smanjenje protrombinskog vremena. kandidijaza.

inflamatorne promene jetre. ND nadutost stomaka. esencijalni fosfolipidi IND akutna i hroni~na oboljenja jetre . ND retko se javljaju . flatulencija i povra}anje (infuzija) Hepa-Merz.A05AX. OPREZ trudno}a.. mehani~ke opstrukcije i sve`e anastomoze u GIT-u. `uta do narand`asta obojenost urina Hepalip forte.aspartat IND ciroza jetre. OPREZ trudno}a. proliv. Merz granule za oralni rastvor 3g/5g konc. dojenje. holecistitis. krvarenje iz rektuma. za inf. OPREZ dugotrajna upotreba laksativa dovodi do navikavanja. profilaksa recidiva holelitijaze Essentiale forte N. apendicitis. Rowa kaps. kod velikih doza u parenteralnoj primeni potrebna je kontrola koncentracije ureje u serumu i urinu.. 5g/10ml A06 LAKSATIVI A06A Laksativi IND akutna i hroni~na opstipacija. menstruacija. rendgenskih pregleda i drugih dijagnosti~kih metoda. opstipacija ili dijareja. KI te{ka bubre`na insuficijencija. tvrda (300mg+30mg+6mg+6mg+6mg+6mg) A05BA. ND dijareja. povra}anje. lipotropni lekovi A05BA Preparati u terapiji bolesti jetre A05BA03 silimarin IND kao adjuvans u terapiji poreme}aja funkcije jetre (toksi~nih o{te}enja jetre.L . poreme}aji funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. za rast. spazam bilijarnih puteva. primena kod novoro|en~adi i dece. elektrolitski disbalans Registar lekova 2011 425 . ND retko mu~nina. tvrda 300mg A05BA.podrigivanje i ukus peperminta posle jela. masne degeneracije jetre. meka (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) A05B Terapija bolesti jetre. hepati~ka encefalopatija. dojenje. L-ornitin . OPREZ netolerancija na fruktozu. abdominalni gr~evi Leprotek. Bosnalijek kaps. ND mu~nina. dispepsija. peritonitis. bolovi u ustima i ulceracije bukalne sluznice Rowachol. istovremena primena alkohola. Zdravlje oblo`ena tabl. mu~nina. KI trudno}a. sanofi aventis kaps. dojenje. pinen + kamfen + menton + cineol + mentol + borneol IND holelitijaza.masna distrofija jetre. ileus. evakuacija creva pre operativnih zahvata. ulcerozni kolitis. ulcerozni proktitis. ciroze jetre). flatulencija. 35mg A05BA. esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin hlorid + riboflavin + tiamin nitrat + tokoferol acetat IND kao adjuvans u terapiji oboljenja jetre razli~itih uzroka.. poreme}aj lipoproteina u krvi. prevencija ponovnog stvaranja kamenaca.. akutnog i hroni~nog hepatitisa. akutni abdomen. abdominalni bol nepoznatog uzroka.

ascites. Belupo sirup 67% A06AD15 makrogol 4000 IND ~i{}enje creva pre kolonoskopije. metaboli~ka acidoza.A06AB Kontaktni laksativi A06AB02 Bisacodyl Actavis. dijareja. stariji i pacijenti sa kolostomom ili ileostomom.4g + 10. bol u abdomenu. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 64g 426 Registar lekova 2011 . kongenitalni ili ste~eni megakolon. povra}anje ili bolovi u abdomenu. vrtoglavica. abdominalna distenzija. regulacija crevne peristaltike kod operacija anusa ili hemoroida. dijareja Duphalac. Chephasaar sirup 65% Portalak. Istituto de Angeli Panlax. perforacija creva. podrigivanje. toksi~ni megakolon. dehidratacija. Delpharm Dulcolax. povra}anje. retko gr~evi u mi{i}ima. Lab. mu~nina. hipovolemija. ileus. hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja. litijuma mo`e dovesti do hiperfosfatemije. OPREZ akutni infarkt miokarda. hipernatremi~ne dehidracije i acidoze Fleet Phospho soda. ND meteorizam. nestabilna angina pektoris. akutni abdomen. natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat IND ~i{~enje creva u pripremi pacijenata za operaciju kolona ili u pripremi kolona za endoskopske ili radiolo{ke dijagnosti~ke procedure. ileus. povra}anje. kongestivna sr~ana insuficijencija. aktivna inflamatorna bolest creva. toksi~ni kolitis. ND u~estale te~ne stolice. kongestivna sr~ana insuficijencija. jeza. dehidratacija. povra}anje.. dojenje. OPREZ trudno}a. kolitis. KI galaktozemija. hroni~na opstipacija. bol u grudima. 5mg A06AD. 5mg gastrorezstentna tabl. Hemofarm gastrorezstentna tabl.8g)/ 45ml A06AD11 laktuloza IND portalno-sistemska encefalopatija uklju~uju}i hepati~nu prekomu i komu. akutni apendicitis. Casen Fleet oralni rastvor (24. I istovremena primena blokatora kalcijumskih kanala. ND mu~nina. Zdravlje A06AD Osmotski laksativi oblo`ena tabl. glavobolja. astenija. mu~nina. perforacija. opstruktivni ileus. 5mg supozitorija 10mg natrijum pikosulfat A06AB08 Natrijum pikosulfat. renalna insuficijencija. Balkanpharma Dulcolax. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. postoje}i poreme}aj elektrolita. primena kod dece mla|e od 15 godina. diuretika. Solvay oralni rastvor 67% Lactulose-MIP. re|e abdominalni gr~evi Fortrans. gastri~na retencija. opstrukcija ili sumnja na opstrukciju u GIT-u. Ne koristi se za opstipaciju. hipokalcemije. 5mg supozitorija 10mg oblo`ena tabl. KI ako su prisutni mu~nina. dijebetes.

A06AD65 polietilenglikol (makrogol 3500) + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid IND ~i{}enje creva (u pripremi kolonoskopije. hroni~ne dijareje kod kod kolitisa i poreme}aja intestinalne fermentacije. OPREZ istovremeno konzumiranje alkohola Enterofuryl. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. 500mg. dojenje. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI I ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A07A Intestinalni antiinfektivi A07AA Antibiotici A07AA02 nistatin IND oralne i perioralne gljivi~ne infekcije. za inf. Bosnalijek kaps.500 000ij pra{ak za oralnu susp. ileus. PharmaSwiss pra{ak za rast. 200mg sirup 200mg/5ml Registar lekova 2011 427 . flatulencija. 500mg. dijareja posle primene antibiotika. bolesnici sa kolostomom ili peritonealnim kateterom. 12mg/0. hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja. reakcije na mestu primene Relistor. tvrda 250mg Vancomycin -MIP. Chephasaar pra{ak za rast.725g) A06AH Antagonisti perifernih opioidnih receptora A06AH01 metilnaltrekson bromid IND opstipacija izazvana opioidima kod bolesnika koji ne reaguju na drugu terapiju. toksi~ni kolitis. za inf. povra}anje. akutne i hroni~ne dijareje nerazja{njene etiologije bez invazivnog fenomena. re|e abdominalni gr~evi Klean . primena kod odoj~adi do mesec dana. ND abdoinalni bol.465g + 0. dijareja. mu~nina. tvrda 100mg. 500mg. Wyeth rast. 1g Vancomycin. vrtoglavica. 1g Kovancin. dijareja (samo velike doze).Prep. 500mg. Pharmatex pra{ak za rast. Sandoz pra{ak za rast. Helsinn Birex pra{ak za oralni rastvor (59g + 5. ND mu~nina. 1g A07AX Ostali intestinalni antiinfektivi A07AX03 nifuroksazid IND akutne dijareje izazvane alimentarnim infekcijama intoksikacijama kod odraslih i dece. KI osetljivost na nitrofurane. 100 000ij/ml A07AA09 vankomicin hlorid IND pseudomembranozni kolitis (oralna primena). za inf. Riemser kaps. OPREZ opasnost od sistemske resorpcije kod inflamatornih bolesti creva ili primene velikih doza Edicin. ND mu~nina. u tretmanu te{kih oblika sepse i opstipacije koja traje 14 dana). KI opstrukcije ili akutne hirur{ke intervencije u GIT-u. OPREZ trudno}a. kongestivna sr~ana insuficijencija. Riemser pra{ak za rast. 1g Vancomycin enterocaps 250mg. toksi~ni megakolon. povra}anje. perforacija creva.685g + 1. le~enja intoksikacije. za inf.6ml A07 ANTIDIJAROICI. Hemofarm oblo`ena tabl. 1g Vancotex. za inf. za inj. ra{ Nystatin. 500mg.685g + 1.

deficit glukozo 6-fosfat dehidrogenaze. depresija. stomatitis. 500mg 428 Registar lekova 2011 . suva usta. {um u u{ima. Sandoz kaps. furosemid. dojenje. OPREZ ne preporu~uje se istovremena primena drugih lekova zbog uticaja na resorpciju. dojenje. Crohn-ova bolest. tabl. reumatoidni artritis koji ne reaguje na NSAIL. kristalurija. pankreatitis. `eluca. 2mg A07E Intestinalni antiinflamatorni lekovi A07EA Kortikosteroidi za lokalnu primenu A07EA06 budesonid IND ulcerozni kolitis. Pfizer gastrorezist. Zdravlje tabl. proteinurija. hiperperistaltika razli~ite geneze. KI poslednji trimestar trudno}e. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 3g A07D Antipropulzivi A07DA Antipropulzivi A07DA03 loperamid hlorid IND simptomatska terapija akutne nespecifi~ne dijareje i hroni~ne dijareje kod inflamatornih oboljenja creva. ND abdominalni bol. akutna i hroni~na dijareja. zamor. Falk gastrorezistentna kaps. nefrotski sindrom Salazopirin EN. Crohn-ova bolest. sulfonilureju ili inhibitore karboanhidraze. deca do 2 godine. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. sanjivost. KI trudno}a. tankog creva i kolona. bol u epigastrijumu. ra{ Lopedium acut. tvrda 3mg A07EC Aminosalicilna kiselina i sli~ni lekovi A07EC01 sulfasalazin IND ulcerozni kolitis. povra}anje. deca mla|a od 2 godine. ND mu~nina. OPREZ insuficijencija jetre. regulacija pasa`e crevnog sadr`aja (inkontinencija). ra{. vrtoglavica. konvulzije. smanjenje crevnog sadr`aja kod ileoanastomoza. nadutost. ulcerozni ili pseudomembranozni kolitis. hiperpireksija. hepatitis. ND retko opstipacija Smecta. opstipacija. hematurija. gubitak apetita. ciroza jetre Budosan. vrtoglavica. OPREZ insuficijencija jetre. salicilate. akutna bacilarna ili amebna dizenterija i druge infektivne bolesti creva. parotitis. tvrda 2mg Loperamid.A07B Intestinalni adsorbensi A07BC Ostali intestinalni adsorbensi A07BC05 diosmektit IND simptomatska terapija bolnih stanja kod oboljenja ezofagusa. preosetljivost na sulfonamide. tiazidne diuretike. insomnija.

anksioznost. reverzibilni pankreatitis. 500mg supozitorija 1g rektalna suspenzija 1g/100ml Salofalk. smanjuje dejstvo probenecida. dijareja. gr~evi. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. hipertrofija prostate. okluzivne bolesti perifernih arterija. pogor{anje ulceroznog kolitisa. 500mg supozitorija 500mg rektalna suspenzija 4g/60ml A07F Antidijaroici . tabl. depresija. Sandoz gastrorezist. tvrda 35mg mle~nokiselinske bakterije `ive liofilizovane A07FA51 Linex. meteorizam i drugi digestivni poreme}aji kod odoj}adi. 400mg. ra{. ISKLJU^UJU]I DIJETETSKE PROIZVODE A08A Preparati protiv gojaznosti. hiprtiroidizam. Ferring tabl. poja~ava antikoagulantno delovanje varfarina. egzantem. tabl. nekontrolisana hipertenzija. ND glavobolja. Abbott kaps. bronhospazam. miokarditis. poreme}aj cirkulacije krvi. cerebrovaskularne bolesti. pepti~ki ulkus. 1. mu~nina. Falk gastrorezist. 250mg. abdominalni bol. feohromocitom. spironolaktona i rifampicina 5 ASA. 250mg supozitorija 250mg Asacol. trombocitopenija. 15mg Registar lekova 2011 429 . angioedem. isklju~uju}i dijetetske proizvode A08AA Preparati protiv gojaznosti sa centralnim delovanjem A08AA10 sibutramin IND gojaznost. hipertenzija. Slaviamed gastrorezist. Crohn-ova bolest.mikroorganizmi A07FA Antidijaroici . poreme}aj ukusa. terapijom antibioticima i hemioterapijskim agensima. povra}anje. stariji od 65 godina. oslob. hepatitis. KI trudno}a. kongestivna sr~ana slabost. glavobolja.2 x 107 A08 PREPARATI PROTIV GOJAZNOSTI. Galenika kaps. urtikarija. mu~nina. 800mg Pentasa. dojenje A07FA01 bacilus subtilis IP 5832 Flonivin BS. furosemida. ulcerozni proktosigmoiditis. tabl. tokom terapije preporu~uje se kontrola kreatinina i karbamida u serumu i sedimentacija urina. ND opstipacija. retencija urina. vrtoglavica. sa prod. depresija u anamnezi. dijareja. groznica. KI insuficijencija bubrega ili jetre. intersticijalninefritis. Sandoz kaps. preosetljivost na salicilate.mikroorganizmi IND dijareja. pove}ava toksi~nost metotreksata. OPREZ trudno}a. intersticijalni nefritis. dece i odraslih izazvani bakterijskim i virusnim infekcijama razli~itog porekla. OPREZ trudno}a. seksualna disfunkcija. hemoragi~na dijateza. dojenje. glaukom.A07EC02 mesalazin IND ulcerozni kolitis (terapija akutnih napada i spre~avanje recidiva). I mesalazin poja~ava hipoglikemijski efekat derivatia sulfonilureje. nesanica. tahikardija. sklonost krvarenju. suva usta. tvrda 10mg. istovremena primena laktuloze. glomerulonefritis Reductil. tahikardija. merkaptopurina i azatioprina.

Catalent kaps. pove}anje fekalnih masa. opstipacija. Galenika gastrorezis. opstruktivni ikterus. tvrda 60mg alli. cisti~na fibroza. alimentarna alergija na proteine svinja. 125mg amilaza FIPj Festal N. holestaza. UKLJU^UJU]I ENZIME A09A Digestivi i enzimski preparati A09AA Preparati sa enzimima IND hroni~ni pankreatitis i fibroza pankreasa. tabl. empijem `u~ne kese. najmanje 15 000 FIPj lipoliti~ke aktivnosti i najmanje 1000 FIPj proteoliti~ke aktivnosti Festal N.50 USPj 430 Registar lekova 2011 . povra}anje. 192mg Pankreatin. ND GIT smetnje (masne stolice.15 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 1 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 62. inkontinencija fecesa) alli. trudno}a. 4500 3500 lipaza FIPj 6000 4300 proteaza FIPj 300 200 1 FIPj = 1 BPj = 4. Galenika amilaza: lipaza: proteaza: oblo`ena tabl. insuficijencija jetre. oblo`ena tabl. stanje nakon resekcije pankreasa. KI hroni~ni sindrom malapsorpcije. tvrda 60mg Xenical. `u~ne kesice ili dvanaestopala~nog creva. akutni pankreatitis. Jugoremedija oblo`ena tabl. ND mu~nina. Jugoremedija Pankreatin. opstrukcija duktusa neoplazmom. tvrda 120mg A09 DIGESTIVI. laktacija. hitni nagon za defekaciju. poreme}aji varenja na enzimskoj osnovi. `eluca.A08AB Preparati protiv gojaznosti sa perifernim delovanjem A08AB01 orlistat IND umereni i te{ki oblici gojaznosti uz hipokalorijsku dijetu. Famar kaps. holelitijaza. Roche kaps. hiperuricemija i hiperurikozurija (velike doze) A09AA02 pankreatin 1g pakreatina sadr`i najmanje 12 000 FIPj amiloti~ke aktivnosti. flatulencija i meteorizam. hepatitis. KI prvi trimestar trudno}e.

5 1.iv sc. sc.5 1 1 0.iv sc. sc. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1. sc.5 1.5 0.5 0.Preparati insulina Ista boja polja ozna~ava paralelne preparate MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 1-3 1-3 1-3 1-3 1-4 1-4 MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 4-12 4-12 4-12 4-12 3-4 3-4 2-4 2-4 2-8 2-8 2-8 2-8 UKUPNO DEJSTVO (sati) 8 8 8-12 8-12 7-9 7-9 UKUPNO DEJSTVO (sati) 24 24 24 24 11-20 11-20 12-19 12-16 24 24 24 24 431 INSULINI BRZOG DEJSTVA PROIZVO\A^ NA^IN PO^ETAK ij/ml PRIMENE DEJSTVA (sati) sc. sc. sc.5-1 0. sc.im.5 0.5 0.im. sc. sc.5 0. sc.5 Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk .5 1.5 Actrapid Penfill Acrtapid NovoLet Humulin R Humulin Pen R Insuman Rapid Insuman Rapid Optiset Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis INSULINI SREDNJE DUGOG DEJSTVA Humulin NPH Humulin Pen NPH Insulatard Penfill Insulatard NovoLet Insuman Basal Insuman Basal OptiSet Insuman Comb 25 Insuman Comb 25 OptiSet Humulin M3 Humulin Pen M3 Mixtard 30 Penfill Mixtard 30 NovoLet Registar lekova 2011 PROIZVO\A^ PO^ETAK NA^IN ij/ml DEJSTVA PRIMENE (sati) sc.5 0.im.5 0.5 0. sc. sc. sc. sc.5-1 0. 100 100 100 100 100 100 0.iv sc.

Preparati analoga humanih insulina Preparati brzog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Humalog Pen Humalog KwikPen NovoRapid NovoRapid FlexPen NovoRapid Penfil Apidra Apidra OptiClik Apidra OptiSet Apidra SoloStar INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin aspart insulin aspart insulin aspart insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin PROIZVO\A^ Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis NA^IN PRIMENE sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Preparati srednjeg i dugog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Mix 25 Humalog Mix 25 KwikPen Humalog Mix 50 Humalog Mix 50 KwikPen Lantus Lantus for OptiPen Lantus OptiSet Levemir FlexPen Levemir Penfill NovoMix 30 FlexPen NovoMix 30 Penfill 432 INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin glargin insulin glargin insulin glargin insulin detemir insulin detemir insulin aspart 30% +protamin aspart 70% insulin aspart 30% +protamin aspart 70% PROIZVO\A^ NA^IN PRIMENE Lilly Lilly Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sc im sc im sc im sc im sc sc sc sc sc sc sc ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Registar lekova 2011 .

Insulin treba naj~e{}e davati u vi{e dnevnih pojedina~nih doza da bi se postigla dobra kontrola glikemije. Dijabeti~ari.A10 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) A10A Insulini i analozi UPUTSTVO ZA LE^ENJE INSULINOM Insulinskom terapijom se `eli posti}i normoglikemija ili skoro normoglikemija tokom 24 sata. razli~ite brzine delovanja. Ne preporu~uje se: 1) me{anje insulina u istom {pricu ni sa jednim lekom 2) me{anje insulina od razli~itih proizvo|a~a Mogu}e je: 1) me{anje insulina istog proizvo|a~a.3 . izvr{iti izbor odgovaraju}eg preparata i sprovesti odgovaraju}u edukaciju pacijenta.5ij/kg/dan) Detaljna uputstva potra`iti u "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus" koji je objavljen septembra 2002. moraju dnevni unos hrane podeliti na 5 i vi{e obroka. Orejentacione doze za odrasle su: 0. unos hrane i fizi~ku aktivnost. a naro~ito oni na intenzificiranoj terapiji. Registar lekova 2011 433 . konzervans).0. Neophodno je uskladiti doze insulina.7 ij/kg/dan (naj~e{}e 0. prema preporuci lekara 2) izuzetno i me{anje insulina razli~itih proizvo|a~a. godine. po nalogu lekara samo kada su ispunjeni farmaceutsko-tehnolo{ki uslovi (isto poreklo insulina. pH. stepen pre~i{}enosti. potrebnu dnevnu dozu insulina i raspopred pojedina~nih doza. DOZIRANJE INSULINA: prema "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus". pre uvo|enja terapije insulinom potrebno je za svakog pacijenta odrediti optimalni vid insulinske terapije.

Lilly Insulatard Penfill. sanofi aventis Apidra Optiset. Novo Nordisk insulin glulizin A10AB06 Apidra. Lilly insulin lispro rastvor 25% + insulin lispro suspenzija 75% A10AB04 Humalog Mix25. Novo Nordisk NovoRapid Penfill. sanofi aventis Insuman Basal OptiSet. Lilly insulin aspart A10AB05 NovoRapid. Lilly Humalog Mix25 KwikPen . Lilly Humalog KwikPen. Lilly Humalog Mix50 KwikPen. sanofi aventis A10AC Insulin i analozi. Lilly Humalog Pen. sanofi aventis 434 Registar lekova 2011 . Lilly Humulin Pen NPH. Lilly insulin lispro rastvor 50% + insulin lispro suspenzija 50% A10AB04 Humalog Mix50. Novo Nordisk Humulin R. sanofi aventis Apidra SoloStar. Novo Nordisk Insuman Basal. srednje dugog dejstva A10AC01 insulin humani izofan Humulin NPH.A10AB Insulin i analozi brzog dejstva A10AB01 insulin humani kristalni Actrapid Penfill. sanofi aventis insulin lispro A10AB04 Humalog. Novo Nordisk NovoRapid FlexPen. Novo Nordisk Actrapid Novolet. Novo Nordisk Insulatard NovoLet. sanofi aventis Insuman Rapid OptiSet. Lilly Insuman Rapid. sanofi aventis Apidra OptiClik.

Novo Nordisk insulin humani: kristalni 25% + izofan 75% A10AD01 Insuman Comb 25. sanofi aventis Insuman Comb 25 OptiSet. Lilly Humulin Pen M3. Novo Nordisk Levemir Penfil.A10AD Insulin i analozi. Novo Nordisk NovoMix 30 Penfil. Lilly Mixtard 30 Penfill. Novo Nordisk A10AE Insulini i analozi dugog dejstva A10AE04 insulin glargin Lantus. sanofi aventis insulin detemir A10AE05 Levemir FlexPen. Novo Nordisk Registar lekova 2011 435 . srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima brzog dejstva A10AD01 insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70% Humulin M3. sanofi aventis insulin aspart: rastvorljivi 30% + protamin kristalni 70% A10AD05 NovoMix 30 FlexPen. sanofi aventis Lantus Opti Set. Novo Nordisk Mixtard 30 NovoLet. sanofi aventis Lantus SoloStar.

bol u stomaku. oslob. 500mg. OPREZ proveriti stanje bubrega i jetre jer kumulacija metformina mo`e izazvati laktatnu acidozu. Srbolek film tabl. 500mg. sa prod. Slaviamed Glioral. dojenje i deca. 3. alergijske promene na ko`i. 500mg. dojenje. 1000mg Tefor. Krka Glikosan. {titne `lezde. 30mg tabl. u kombinovanoj terapiji kod le~enja insulin nezavisnog dijabetesa u fazi insulinske zavisnosti. derivati sulfonilureje IND insulin nezavisni diabetes mellitus (tip II). 850mg Siofor. 850mg A10BB Sulfonamidi. 5mg tabl. dijabeti~ka prekoma i koma. maligni tumori. 80mg tabl. ND laktatna acidoza (mogu}a smrtnost i do 50%). srca. hipoksi~na stanja. Berlin Chemie film tabl. 1000mg Gluformin. Anpharm Diprian. Merck Sante film tabl. metalni ukus u ustima. KI metaboli~ka acidoza. retko GIT smetnje. oslob. Berlin Chemie tabl. slabost A10BB01 glibenklamid Daonil. Servier Diaprel MR. glavobolja. porfirija. Pfizer gliklazid A10BB09 Diaprel MR. 1000mg Metformin. izuzetan fizi~ki napor. sa modif. deca. insuficijencija jetre. Galenika tabl. 10mg tabl. 5mg glipizid A10BB07 Glucotrol XL. Galenika tabl. insuficijencija nadbubre`ne `lezde. Artesan Pharma film tabl. sa modif. ND hipoglikemija. megaloblasti~na anemija Glucophage. 1000mg Metfogamma. OPREZ stariji od 65 godina. 500mg. 500mg. 30mg tabl. alkoholna zavisnost. mu~nina. bubrega i plu}a. Hemofarm film tabl. povra}anje. te{ke infekcije. insuficijencija bubrega i jetre. oslob. 30mg tabl. sa modif. Jugoremedija Maninil. 850mg. KI trudno}a.5mg. dijabeti~ka prekoma i koma. ketoacidoza. sa prod. Hemofarm Gliclada. dijareja (ako ne prolaze prekinuti terapiju). konzumiranje alkohola. radiolo{ki pregledi sa primenom kontrastnih sredstava. oslob. ra{. trudno}a. 500mg. 850mg. kombinovana terapija sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom.A10B Oralni dijabetici (lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi) A10BA Bigvanidini A10BA02 metformin hlorid IND insulin nezavisni dijabetes (tip II) naro~ito kod gojaznih bolesnika. 5mg. hipofize. 850mg. 80mg 436 Registar lekova 2011 . 30mg tabl. oslob.

u~estala dijareja i povra}anje. dijareja. koprivnja~a. 4mg tabl. 1mg. 1mg. dehidratacija. (850mg + 50mg) (1000mg + 50mg) A10BF Inhibitori alfa . (500mg + 2. KI trudno}a. eritem. 1mg. metalni ukus. kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije. nedavni infarkt miokarda: OPREZ potrebna je redovna kontrola nivoa {e}era u krvi. KI trudno}a. 3mg. 3mg. 3mg. hepatitis Janumet. Berlin Chemie film tabl. 4mg tabl. dijareja ili opstipacija. dojenje. hipoglikemija. 2mg. dojenje. 1mg. Medico Uno Limeral. 4mg. 4mg. prethodne operacije u abdomenu. povra}anje. deca do 18 godina. 4mg. MSD tabl. Menarini tabl. pove}ane vrednosti enzima jetre (velike doze) Glucobay. akutno trovanje alkoholom. dijabetes tipa I. proliv.A10BB12 glimepirid Aglimex. alergija na derivate sulfonilureje. ulcerozni kolitis. insuficijencija bubrega sa pove}anim nivoom kreatinina u krvi. pruritus. Galenika Amaryl. hipoglikemija. 100mg Registar lekova 2011 437 . 3mg. 2mg. umereno i te{ko o{te}enje jetre. dojenje. 4mg tabl.glukozidaze A10BF01 akarboza IND dodatna terapija kod le~enja dijabetes melitusa. 1mg. 2mg. ND mu~nina. 3mg. hepatitis (retko). 3mg. svrab. urtikarija. bubrega. Bayer tabl.5mg) Glucovance. respiratorna i sr~ana insuficijencija. 6mg tabl. ketoacidoza. 2mg. insuficijencija jetre. dijabeti~ka ketoacidoza. lakti~ka acidoza. poreme}aj funkcije jetre. Zdravlje Meglimid.5mg) i (500mg + 5mg) A10BD07 metformin + sitagliptin IND dijabetes tipa II kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina u monoterapiji ili u kombinaciji sa sulfonilurejom kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina i sulfonilureje. sanofi aventis Dibiglim. (400mg + 2. ND flatulencija. laktoacidoza. 6mg tabl. te{ke infekcije respiratornog i urinarnog trakta. hepatitis Glibomet. urtikarija. Sandoz Glimepirid. egzantem. ND pospanost. insuficijencija jetre. Chron-ova bolest. skoriji infarkt miokarda. 2mg. delimi~na opstrukcija creva. 2mg. 4mg tabl. alkoholizam. Merck Sante film tabl. eritem. 3mg. 4mg. Nini Gliprex. 3mg. 6mg A10BD Kombinacije oralnih antidijabetika A10BD02 metformin + glibenklamid IND dijabetes tipa II kod odraslih. 1mg. 2mg. A. 2mg. abdominalni bolovi. 6mg tabl. Krka Trical. KI trudno}a. mu~nina. OPREZ smanjena funkcija bubrega. bol u gornjem delu abdomena. 50mg.

za inj. Novo Nordisk rast. bol u gornjem delu abdomena. inflamatorne bolesti creva. trudno}a.A10BH Inhibitori dipeptidil peptidase 4 (DPP-4) A10BH01 sitagliptin IND dijabetes melitus tip II (u kombinaciji sa metforminom) u slu~aju kada dijeta i ve`be uz terapiju metforminom ili PPAR agonistom ne obezbe|uju adekvatnu kontrolu {e}era u krvi. mu~nina. groznica. glavobolja. KI ketoacidoza. vrtoglavica. OPREZ hipoglikemija. dijabetes melitus tip I. ND mu~nina. 25mg. trudno}a. flatulencija. OPREZ terapiju prekinuti ako se jave simptomi akutnog pankreatitisa (neprekidan. hipoglikemija. dijabeti~ka gastropareza. smanjenje apetita. kao monoterapija kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije. bronhitis. (pen sa ulo{kom) 6mg/ml 438 Registar lekova 2011 . jak abdominalni bol). hipoglikemija Januvia. dijareja. ND pospanost. umor. 50mg. reakcije na mestu primene Victoza. isklju~uju}i insuline A10BX07 liraglutid IND dijabetes melitus tip II. dojenje. opstipacija ili dijareja. dojenje. upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. gastritis. 100mg A10BX Drugi lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi. bol u abdomenu. MSD film tabl. povra}anje. KI insuficijencija bubrega. nazofaringitis. gastro-ezofagealni refluks. dispepsija.

0 800 8.6 1.2 9.9 70 350 85 4-10 god. 11-14 god.5 40 7 .4 1.3 1.3 0.0 1200 14.8 1.200 100 .9 1.7 0.150 11 .5 0.1 1. B5) (mg) vitamin A (μg) vitamin B1 (mg) vitamin B2 (mg) vitamin B6 (mg) vitamin B12 (μg) vitamin C (mg) vitamin D (μg) vitamin E (mg) mu{karci `ene do 1 god. 0.3 4.1 1. B3) (mg) pantotenska kis (vit.9 0.8 60 540 55-80 1-3 god.5 30 7 6 500 0.7 0.4 5. 0. (μg) nikotinska kis.0 360 7.2 7.8 140 1200 270 2-5 250 60 do 1 god.6 0.2 35 7 8 700 0.5 3-4 70 8 3-7 400 0.2 dojilje 1. trudnice dojilje 100 .0 1.Dnevne potrebe organizma u vitaminima deca vitamin BIOTIN (VITAMIN H) (μg) folna kis. (vit.2 1.2 1.3 0.0 800 11.0 70 10 12 100 .10 10 150 13 3-7 600 0.3 25 8.5 1200 8.4 0.7 140 1200 300 2-5 250 75 1600 pove}ane 140 1200 270 1600 pove}ane 140 1700 320 50 10 50 15 50 20 50 30 250 60 250 75 439 .8 0.4 1.5 13 1.7 100 450 120-200 11-14 god.10 8 50 3-5 3-7 350 0.5 50 10 10 950 1 1. 0. 0.2 2.3 110 550 280 trudnice 1.200 200 17 3-7 700 1 1. 1-3 god.8 9.9 1.5 40 7 . 4-10 god.0 800 6.15 200 13 400 15 Dnevne potrebe organizma u mineralima i oligoelementima deca mineral bakar (mg) cink (mg) fosfor (mg) gvo`|e (mg) jod (μg) kalcijum (mg) magnezijum (mg) mangan (mg) molibden (μg) selen (μg) Registar lekova 2011 mu{karci `ene 1.12 150 12 .8 30 7 7 600 0.6 7.

Merck oralne kapi 20 000ij/ml 440 Registar lekova 2011 . OPREZ insuficijencija srca i bubrega. jednoli~na ishrana. poliurija. OPREZ visoke doze vitamina A u trudno}i mogu da izazovu o{te}enje ploda. hiperfosfatemija.5μg. kalcitriol). terapija antibioticima {irokog spektra Pikovit forte. mijalgija A11CC03 alfakalcidol Alpha D3. metastatske kalcifikacije. 0. Vitamini A i D.A11 A11B VITAMINI Multivitamini A11BA Multivitamini A11BA. artralgija. ektopi~ne kalcifikacije. hipervitaminoza D. polidipsija.alfakalcidol.25μg. ND hiperkalcemija.5mg+1. ali pri dugotrajnoj primeni i predoziranju mogu}a je pojava simptoma hipervitaminoze A i D. smanjen apetit. opstipacija ili dijareja.5μg holekalciferol A11CC05 Vigantol. meka 0. vitamin A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis. mu~nina. holekalciferol.. arterioskleroza. (osteoporoza . kamen u bubregu. glavobolja.alfakalcidol. hiperkalcemija. (5000ij+1. uklju~uju}i njihove kombinacije retinol + ergokalciferol (D2) ili holekalciferol (D3) A11CB Vitamini A i D u kombinaciji IND profilaksa i terapija rahitisa. holekalciferol). KI trudno}a.. osteomalacija. + nikotinamid IND stanja iscrpljenosti.tvrda 0. istovremena primena kardiotoni~nih glikozida. Roche kaps.alfakalcidol). Krka oblo`ena tabl. dojenje. dijeta. profilaksa kod nedono{~adi i dece na ve{ta~koj ishrani. (renalna osteodistrofija .7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg +10mg+0.25 μg. suva usta. poreme}aji rasta i oko{tavanja. povra}anje. osteomalacija. (malapsorpcioni sindrom .4mg+20mg) A11C A11CB. 1μg A11CC04 kalcitriol Rocaltrol. kalcitriol) IND vitamin D zavisni rahitis. KI i ND nisu poznata za profilakti~ke i terapijske doze. hipoparatireoidizam. anoreksija. Zdravlje kaps. fizi~kog napora. Hemofarm oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml A11CC Vitamin D i analozi (alfakalcidol. 0. a visoke doze vitamina D hiperkalcemiju i majke i ploda Vitamin AD. smetnje u razvoju zuba.

o{amu}enost i {ok Milgamma N. prevencija gr~eva kod hroni~ne primene dpenicilamina i cikloserina. kod predoziranja mogu se javiti vrtoglavica. glavobolja. kao profilaksa kod primene hemoterapeutika ili antibiotika. gastroezofagealni refluks. adjuvantna terapija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. terapija levodopom. vitamin B1 + B6 + B12 IND akutna hipovitaminoza usled nutritivnog nedostatka. stomatitis). KI preosetljivost na sastojke leka. oboljenja jetre i stanja posle akutnih infekcija. OPREZ nedijagnostifikovane anemije. preparata magnezijuma (rizik od hipermagnezijemije) doziranje bi trebalo individualno prilagoditi da ne bi do{lo do povi{enja serumskog kalcijuma i metaboli~ke bolesti kostiju. za inj. smanjenje apetita. akne. dojenje. ND znojenje. urtikarija. 100mg/ml tabl. tijaminreaktivna lakti~na acidoza. KI trudno}a i dojenje zbog velike doze vitamina B6. malabsorpcionog sindroma (atofi~ni gastritis. hiperkacijemija ili hipokalcijemija. (100mg+100mg) A11DB. Abbott kaps. hroni~nog alkoholizma. poreme}aj ~ula ukusa... 2μg . 50mg A11DB Vitamin B1 u kombinaciji sa vitaminom B6 A11DB. za inj. heilitis. GIT smetnje A11DA01 tiamin hlorid IND deficit vitamina B1 Vitamin B1 Alkaloid. neuritis. uro|eni nedostatak absorpcije vitamina B12). monokomponentni IND B avitaminoza i hipovitaminoza (beri-beri. subtotalna gasterektomija. bradikardija. stanje posle intestinalnih operacija. hiperkalcijemija. pelagra. svrab. Alkaloid rast. tijamin. ND alergijske reakcije. (100mg + 100mg + 1mg)/2ml Registar lekova 2011 441 . malabsorpcije i pothranjenosti. tahikrdija. ND urtikarija. ariboflavinoza). osip Zemplar.A11CC07 parikalcitol IND prevencija i terapija sekundarnog hiperparatireoidizma kod bolesnika sa hroni~nom bubre`nom bole{}u stadijuma 3 i 4 i onih koji su na dijalizi i hemodijalizi. crvenilo ko`e Milgamma 100. trovanje vitaminom D. ND dijareja ili opstipacija. poreme}aj sprovodljivosti u srcu i akutna dekompenzovana insuficijencija srca zbog lidokain hlorida koji je pomo}na supstancija. 5μg /ml A11D Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12 A11DA Vitamin B1. neuralgija. KI trudno}a.reaktivna ketoacidurija . omaglica. glostitis. Mauermann oblo`ena tabl. 3μg rast. subakutna nekrotiziraju}a encefalomijelopatija (Leigh-ova bolest). kod bolesti koje ote`avaju resorpciju B vitamina. aritmija. prevencija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. Solupharm rast. meka 1μg. OPREZ je potreban kod istovremene primene parikalcitola i kalcijuma ili tiazidnih diuretika (rizik od hiperkalcijemije). za inj. povra}anje. benfotiamin (vitamin B1) + B6 IND deficit vitamina B1 i B6 kao posledica dijete. poreme}aji kod hroni~nog alkoholizma (kardiomiopatija.

Hemofarm lozenga 120mg 442 Registar lekova 2011 . za inj. tabl.A11E Vitamini B kompleksa. Krka oblo`. Galenika tabl. anoreksija. 500mg {ume}a tabl. stomatitis aftoza. laktacija. 50mg/2ml A11HA03 alfa tokoferolacetat IND malapsorpcija kod postojanja holestaze. dijareju Bio-C 500. Nini oralna disperzib. 500mg/5ml Vitamin C. tabl. uklju~uju}i kombimacije B1 mg B2 mg 5 2 4 Ca pantotenat A11EA Vitamini B kompleksa A11EA01 B6 mg 2 2 8 B12 μg 1 – 4 PP mg 25 20 100 PABA mg 20 – – mg 5 5 10 B Complex. Fidifarm oblo`ena tabl. premenstrualni sindrom. rekonvalescencija. 20mg rast. 500mg rast. za inj. kao dodatak oralnoj primeni gvo`|a. privremeno sni`enje pH urina. 500 mg Vitamin C. pove}ana potreba za C vitaminom (graviditet. idiopatska sideroblasti~na anemija. ND doze ve}e od 1g dnevno mogu izazvati oksalatnu kalkulozu. rane posle ekstrakcije zuba Pantenol. zapaljenje larinksa i farinksa. Galenika tabl. ND dijareja. glosit. 120mg Panthenol. KI terapija levodopom. granule (5g) 4 4 40 Beviplex. uklju~uju}i kombinacije A11GA Askorbinska kiselina (vitamin C). A11G Askorbinska kiselina (vitamin C). malaksalost Evitol.Galenika prašak za inj. malignitet). neuritis kod terapije izoniazidom. 1g A11H Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA02 piridoksin hlorid IND deficit vitamina B6. abdominalni bol. ND neurotoksi~nost (velike doze) Bedoxin. kristaluriju. op{ta slabost. Hemofarm tabl. 100mg A11HA31 kalcijum pantotenat IND avitaminoze i hipovitaminoze pantotenske kiseline. za zaki{eljavanje urina. monokomponentni A11GA01 askorbinska kiselina IND skorbut i preskorbutna stanja. infektivne bolesti. Krka oblo`ena tabl.

druge kombinacije A11JC. za rast. (194. bol u abdomenu Pantogar. KI preosetljivost na komponente leka. Merz kaps. OPREZ trudno}a. adjuvantna terapija osteoporoze. dozu treba smanjiti ili privremeno obustaviti terapiju.5μg +0.64mg+20μg)/ml A11JA Kombinacije vitamina Vitalipid N Adult. za inf. prevencija gubitka pigmenta dlake. mu~nina. Innotech tabl. o{te}enja kose UV radijacijom ili suncem. OPREZ kod dugotrajne terapije. Novartis rast. bifosfonatima. tahikardija.. za inf. trovanje magnezijumom i fluorom. kalcijum karbonat + holekalciferol IND korekcija deficita vitamina D i kalcijuma. natrijum fluoridom. reakcije na ko`i. ND GIT smetnje. tiazidnim diureticima. osteomalacija. 1375mg/10ml Registar lekova 2011 443 . flatulencija. kao dodatno le~enje kod alergije Calcium Sandoz 10%.1 μg +0. kalcijumski konkrementi. Famar A11JC Vitamini. tvrda (100mg+60mg+60mg+ 20mg+20mg+20mg) A12 MINERALI A12A Kalcijum A12AA Kalcijum A12AA02 kalcijum glubionat IND hipokalcemija zbog tetanije ili nekog sli~nog neuromuskularnog poreme}aja. degenerativne promene u strukturi dlake.. KI u retkim slu~ajevima znojenje. Ostali vitaminski proizvodi. (1g + 1g + 0.A11J A11JA. Fresenius Kabi Vitalipid N Infant. osteoporoza). kombinacije vitamini: A + D2 + E + K konc. hroni~na stanja usled nedostatka kalcijuma a nije mogu}e unositi kalcijum oralno (rahitis. za `vakanje (1250mg + 400ij) A11JB10 kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat {ume}a tabl. za rast. I sa glikozidima digitalisa.. bolesti rasta noktiju (krti i neelasti~ni nokti) . dojenje. B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin IND difuzni gubitak kose nepoznatog uzroka. (135. hiperkalcurija.91mg+15μg)/ml konc. medicinski kvasac + vit. tetraciklinima Ideos. KI hiperkalcemija. Fresenius Kabi A11JB Vitamini sa mineralima A11JB. kao dodatno le~enje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom.3μg +1μg +0.327g) Ca C 1000 Sandoz. za inj. kod dugotrajne upotrebe hiperkacemija.

diuretika ili kortikosteroida. ulceracije u GIT-u (retko) Kalii Chloridi. akutna dehidratacija. insuficijencija bubrega i nadbubrega. anurija. kod istovremenog deficita kalcijuma treba prvo regulisati deficit magnezijuma pa onda deficit kalcijuma Magne B6. mu~nina. insuficijencije srca. Famar {ume}a tabl. abdominalni bol. pepti~ki ulkus. pove}ane potrebe za kalcijumom (trudno}a. u toku primene glikozida digitalisa. spazmofilija. Jadran tabl. diuretici koji {tede kalijum. KI hiperkalijemija. OPREZ deca (primenjuje se samo kod dece preko 6 godina). (470mg + 5mg) 444 Registar lekova 2011 . velike doze kalijuma: ND hiperkalijemija. Alkaloid tabl. povra}anja i gubitka krvi. laktacija. azotemija. oligurija.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid. deca u fazi rasta) Calcium Sandoz Forte 500. opekotine. umerena insuficijencija bubrega (rizik od nastajanja hipermagnezijemije). posle dugotrajnih dijareja. kod hirur{ke drena`e intestinalnih sekreta. sanofi aventis oblo`ena tabl. OPREZ trudno}a.A12AA04 kalcijum karbonat IND hiperfosfatemija kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije bez obzira da li su bolesnici na dijalizi ili ne Kalcijum karbonat. za oralni rastvor 500mg A12C Ostali minerali A12CC Magnezijum A12CC30 magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid IND potvr|en deficit magnezijuma. Ufar oralni pra{ak 1g (13. (1132mg + 875mg) 500mg kalcijuma A12B Kalijum A12BA Kalijum A12BA01 kalijum hlorid IND hipokalijemija usled smanjene resorpcije kalijuma iz digestivnog trakta. Nini film tabl.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran. 1g (13. dijareja. AV blok i drugi poreme}aji u provodnom sistemu srca. KI insuficijencija bubrega. {ok. 1g (400mg kalcijuma) A12AA06 kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat IND osteoporoza (menopauzalna. povra}anje. oboljenja jetre. opstrukcija u GIT-u. senilna). dojenje.

promena glasa. 35mg Registar lekova 2011 445 . povra}anje. dijareja. inhibicija spermatogeneze. angioedem. Schering rast. KI dojenje. prevremeno zatvaranje epifiza. za inj. metastaze u kostima (rizik od hiperkalcemije i hiperkalcurije). trudno}a. dijabetes. poreme}aj metabolizma aminokiselina. umor. crvenilo lica. pospanost. disfagija. bol u mi{i}ima i kostima. 50mg/ml A16 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA A16A Ostali proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AA Aminokiseline i derivati A16AA. dijareja. ND groznica. periferni edemi. porfirija. OPREZ trudno}a. suzenje. 400ij A16AB04 agalzidaza beta IND dugoro~na terapija nadoknade enzima kod Fabrijeve bolesti (nedostatak alfa galaktozidaze A). OPREZ o{te}enja jetre.. vrtoglavica. (67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg +23mg+38mg+30mg) A16AB Enzimi A16AB02 imigluceraza IND Gau~erova bolest tip 1 i 3. deca do puberteta. 5mg. za rast. dispneja. amenoreja. poreme}aj u funkcionalnim testovima jetre i tumori jetre (visoke doze) Deca Durabolin. kalcijumova so + alfa-hidroksi metionin. epilepsija. kalcijumova so + alfa-okso fenilalanin. kalcijumova so + alfa-okso leucin.A14 ANABOLICI ZA SISTEMSKU PRIMENU A14A Steroidni anabolici A14AB Derivati androstana A14AB01 nandrolon dekanoat IND patolo{ka stanja koja karakteri{e gubitak proteina. hipertenzija. ND glavobolja. edemi. osteoporoza kod `ena u menopauzi . palpitacije. pruritus i hiperemija oka. parestezije. bubrega. hipotenzija. aplasti~na anemija. Genzyme pra{ak za rast. migrena. kalcijumova so + lizin + treonin + triptofan + histidin + tirozin IND poreme}aj metabolizma proteina kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije. tahikardija. ulceracije u ustima Cerezyme. dispepsija. Fresenius Kabi film tabl. alfa-okso izoleucin. hiperemija Fabrazyme. Genzime pra{ak za konc. povra}anje. KI hiperkalcijemija. drhtavica. za inf. KI karcinom prostate ili dojke kod mu{karaca. gr~evi. Ketosteril. kalcijumova so + afa-okso valin. retencija natrijuma. za inf. 200ij. ND akne. virilizacija. srca. anafilaktoide reakcije. periferni edem. mu~nina. pireksija. mu~nina. bol u stomaku. nazalna kongestija. bradikardija. dojenje.

glavobolja. levuloze. za inf. ka{alj. ra{. alopecija. za rast. glavobolja. poreme}aj vida Berlithion 300. gr~evi. Berlin Chemie koncentrat za rast. Solupharm konc. ND svrab i crvenilo na mestu aplikacije infuzije. dispneja. angioedem. hladni ekstremiteti. anafilaksa. OPREZ trudno}a. za inf. primena kod dece. meka 600mg Berlithion 600 ED. simptomi sli~ni gripu. Artesan film tabl. tahikardija. povra}anje. Berlin Chemie kaps.za rast. dojenje. tokom terapije kontrolisati koncentraciju IgG. Berlin Chemie koncentrat za rast. 600mg Thiogamma 600 inject. ND mu~nina. dijareja. parestezije.A16AB05 laronidaza IND neneurolo{ke manifestacije mukopolisaharidoze I. spontano krvarenje na maloj povr{ini ko`e retko vrtoglavica. OPREZ trudno}a. promena krvnog pritiska. Genzime konc. meka 300mg Berlithion 300 ED. za inf. crvenilo. za inf. pruritus. 300mg/12ml Berlithion 600. bol u mi{i}ima i ekstremitetima. 300mg kaps. vrtoglavica. reakcije na mestu primene Aldurazyme. Ringerovim rastvorom i rastvorima koji reaguju sa SH grupama disulfidnim mostovima. urtikarija. umor. infuzioni rastvor je inkopatibilan sa rastvorom glukoze. 600mg/24ml Thiogamma 600 oral. znojenje. 100ij/ml A16AX Razli~iti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AX01 alfa lipoinska kiselina (tiokti~na kiselina) IND dijabeti~ka polineuropatija. Berlin Chemie film tabl. abdominalni bol. dojenje. 600mg/20ml 446 Registar lekova 2011 .

.

za rast. urtikarija. hemofilija i druge hemoragijske bolesti. insuficijencija bubrega i jetre. te{ka hipertenzija. za inj. modrice. prete}i abortus. bolesti jetre i bubrega. cerebrovaskularna i druga krvarenja. ND krvarenje. povi{ena telesna temperatura Antitrombin III. za inj. ND krvarenje. 4mg B01AB Heparinski antikoagulansi IND profilaksa i terapija tromboze dubokih vena ili embolije plu}a. dijareja Sinkum. za inj. diseminovane intravaskularne koagulacije razli~ite geneze. za inj. 5000ij/0. OPREZ dojenje. nekroza ko`e. profilaksa venske tromboembolije u op{toj i ortopedskoj hirurgiji. hemofilija. dojenje. Galenika tabl. hematomi. ulkusna bolest.2ml. bakterijski endokarditis. te{ka hipertenzija. terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa. eritem.2ml 448 Registar lekova 2011 . dijabetes. OPREZ dojenje. insuficijencija bubrega i jetre. abortus. KI akutno krvarenje. KI poreme}aj endogene koagulacije. krvarenje.C B01 LSW!J!LSWPUWPSOJ!PSHBOJ ANTITROMBOTI^KA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01A Antitromboti~ka sredstva (antikoagulansi) B01AA Antagonisti vitamina K B01AA03 varfarin natrijum IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. prostati. ND alergijske reakcije. groznica. stariji od 65 godina. alergija na dalteparin. ({pric) 5000ij/0. KI poreme}aj endogene koagulacije. stariji od 65 godina. za inj.25ml antitrombin III B01AB02 IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija kod naslednog i ste~enog deficita antitrombina III. Jugoremedija tabl. trombocitopenija. te{ka sr~ana dekompenzacija. cerebrovaskularna i druga krvarenja. lokalna iritacija. perikarditis. jetri i `u~nim putevima. profilaksa ekstrakorporalne tromboze u toku hemodijalize. te{ka hipertenzija. nekroza ko`e. trombocitopenija. hemodijalize i intenzivne terapijske plazmafereze. dijareja Farin. trombocitopenija./inf 500ij/10ml. ND alergijske reakcije. te{ka sr~ana dekompenzacija. enoksaparin.samo nadroparin za decu ispod 3 godine zbog benzil alkohola u injekcijama). Pfizer rast. perikarditis. 1000ij/20ml Kybernin P. alopecija. nedavni hirur{ki zahvati naro~ito na oku. hemofilija. ({pric) 2500ij/0. heparin ili nadroparin. 5mg B01AA07 acenokumarol IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. trudno}a. Galenika rast. tumori. trombocitopenija. hipertenzija. bol na mestu primene B01AB01 heparin natrijum Heparin. (cerebralna krvarenja . tumori. hipohromna anemija. ulkusna bolest. 10000ij/ml rast. menstruacija. za rast. trudno}a. CSL Behring pra{ak i rast. za inj. 25 000ij/5ml rast. alopecija. trudno}a. urtikarija. stanja {oka. abortus. Baxter AG pra{ak i rast. mozgu. stariji od 65 godina. 5000ij/ml. OPREZ GIT ulceracije./inf 500ij/10ml B01AB04 dalteparin natrijum Fragmin.

6000ij antiXa /0.6ml. holestatska `utica. 3800ij antiXa/0. gsk rast. 75mg Monogrel. sanofi aventis rast. 8000ij antiXa /0. krvne diskrazije. za inj. ulkusna bolest. KI trudno}a. kao ni 7 dana posle mo`danog udara ne treba koristiti. te{ko oboljenje jetre. ({pric) 1432ij/0. KI krvarenje. Zdravlje film tabl. 75mg B01AC05 tiklopidin hlorid IND profilaksa tromboembolijskih komplikacija kod cerebrovaskularnih bolesti. za inj. intrakranijalna).B01AB05 enoksaparin natrijum 1mg enoksaparina = 100ij antiXa enoksaparina Clexane. za inj. prevencija posledica ateroskleroti~nih promena u perifernim krvnim sudovima. 7600ij antiXa/0.9ml B01AC Inhibitori agregacije trombocita. dojenje. 75mg Kerberan. 75mg Plavix. u kombinaciji sa malim dozama acetilsalicilne kiseline indikovan je kod akutnog koronarnog sindroma bez pove}anja ST segmenta i akutnog infarkta. vertigo. cerebrovaskularno krvarenje. Hemofarm film tabl. trombocitopenija i agranulocitoza u anamnezi. 75mg Zyllt. ekstrakorporalne cirkulacije u slu~aju kad je kontraindikovana primena acetilsalicilne kiseline. povi{ene vrednosti alkalnih fosfataza i transaminaza.8ml. terapiju treba obustaviti 7 dana pre planirane operacije. PharmaSwiss film tabl. 75mg Clopigal. abdominalni bol. neutropenija. 250mg Registar lekova 2011 449 .3ml. (bo~ica) 10000ij antiXa /ml nadroparin kalcijum B01AB06 Fraxiparine. Galenika film tabl. krvarenja (uklju~uju}i gastrointestinalna. dispepsija. za inj. za inj. svrab Antiagrex. 300mg Zyllt. 75mg Klogrel.6ml rast. za inj. Slaviamed film tabl. ND promene u krvi (leukopenija.6ml. 75mg Cardogrel. Nini film tabl. Krka film tabl. ({pric) 2850ij antiXa/0. bukalne ulceracije Ticlodix.25ml rast. Sandoz film tabl. angina. dijareja. zbunjenost. hemoragijska dijateza. isklju~uju}i heparin B01AC04 klopidogrel IND prevencija ishemije kod bolesnika sa simptomatskom ishemijskom bolesti u anamnezi. dojenje. Pharmanova film tabl. 10000ij antiXa /ml rast. smanjena funkcija bubrega. glavobolja. ({pric) 3436ij/0. pancitopenija.4ml. OPREZ nekoliko dana posle infarkta miokarda.8ml reviparin natrijum B01AB08 Clivarin. ({pric) 5153ij/0. 75mg Klopidogrel. trudno}a. dijareja. Srbolek film tabl. aterosklerotskih arteriopatija sa klaudikacijom. agranulocitoza). trombocitopenija.2ml. ND mu~nina. stanje posle infarkta ili mo`danog udara. leukopenija. ({pric) 2000ij antiXa /0. ra{. 75mg Klopidogrel. ra{. hemodijalize.4ml. 4000ij antiXa /0. 75mg. sanofi aventis film tabl. Medico Uno film tabl. Abbott rast. 5700ij antiXa/0. te{ka insuficijencija jetre.

glavobolja. za inf. insuficijencija jetre. KI poslednje 4 nedelje trudno}e. 5mg/ml. giht. urtikarija. upotreba oralnih antikoagulanasa. tvrda sa modif. intrakranijalne bolesti (aneurizme.2 . 100mg Midol. reverzibilna trombocitopenija Aggrastat. astma. alergijske reakcije uklju~uju}i anafilaksu B01AD01 streptokinaza Streptase. letalna doza acetilsalicilne kiseline je 0. tabl. ulceracije u GIT-u. trudno}a. povra}anje. 0. renalna i hepati~na insuficijencija. dojenje. KI abdominalno krvarenje u toku poslednjih 30 dana. Lannacher gastrorezis. dojenje. Orion konc. 100mg Aspirin protekt. tabl. koma. stariji od 65 godina. ND krvarenje. poreme}aj koagulacije. te{ka hipertenzija. OPREZ trudno}a. (200mg + 25mg) B01AD Enzimi IND akutni infarkt miokarda. aktivna ulkusna bolest. 1. OPREZ trudno}a. deca ispod 12 godina. mo`dani udar u toku poslednjih 30 dana ili bilo kakav {log u anamnezi. za inf. pove}ano protrombinsko vreme. za inf.25mg/ml B01AC21 trepostinil natrijum IND umerena primarna plu}na arterijska hipertenzija. hematurija. Exel rast. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. nekontrolisana hipertenzija. akutne. za rast. za inf. astma. 10mg/ml B01AC30 dipiridamol + acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita. 750 000ij. bol u le|ima. Hemofarm tabl. hemoragijska dijateza. aktivna ulkusna bolest. infektivni endokarditis.5g/kg Andol 100. giht. povra}anje. produ`enje krvarenja. cerebrovaskularna krvarenja u anamnezi. 100mg Cardiopirin. sumnja na postojanje tromba u levoj strani srca. glavobolja Aggrenox. preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija). trombocitopenija. subakutne i hroni~ne tromboze ili embolije perifernih venskih i arterijskih krvnih sudova i hroni~na okluzivna bolest arterija. dojenje. renalna i hepati~na insuficijencija. Pliva tabl. ND mu~nina. crvenilo lica. te{ka vaginalna krvarenja. glavobolja. glavobolja. veliki hiru{ki zahvati ili ozbiljne traume u poslednja 3 meseca. akutni pankreatitis. neoplazme ili arteriovenske malformacije). 1mg/ml. mu~nina. otok. bol u vilici Remodulin. insuficijencija srca. hemofilija. aktivni ulkus. urtikarija. crvenilo. anemija. aktiviranje ulkusa. hemofilija. ND bol. oslob. dijabeti~ka retinopatija. 2. za rast. 0. Boehringer kaps. KI krvarenje. ND krvarenja. Bayer gastrorezis. CSL Behring pra{ak za rast.5mg/ml. 100mg B01AC17 tirofiban IND nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q zupca u cilju spre~avanja koronarne ishemije u kombinaciji sa heparinom. OPREZ trudno}a. embolija plu}a. deca. akutni perikarditis. akutna cerebralna tromboembolija. proliv. KI okluzivna bolest plu}nih vena. viremije kod dece ispod 12 godina (Reye-ov sindrom).5Mij 450 Registar lekova 2011 . modrica i krvarenje na mestu primene. osip.25mg/ml Aggrastat. ose}aj vru}ine.0. preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija). traume ili hirur{ke intervencije. OPREZ smanjena funkcija bubrega i/ili jetre. ND mu~nina. MSD konc. 50mg. dojenje.B01AC06 acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita. pireksija. KI dojenje.

ve}ih ortopedskih hirur{kih zahvata. poreme}aj funkcije jetre. hematomi. istovremena primena lekova koji pove}avaju rizik od krvarenja. re|e hepatobilijarni poreme}aji Pradaxa. epistaksa.za rast. klini~ki zna~ajno krvarenje. te{ka bubre`na insuficijencija. klini~ki zna~ajno aktivno krvarenje. 50mg/50ml tenekteplaza B01AD11 Metalyse. ND krvarenje (gastrointestinalno. Bayer film tabl.5ml. hemoptizije.5mg/0. aktivna ulcerozna oboljenja u GIT-u. trombocitopenija. okularno. hematurija. OPREZ osobe sa kongenitalnim ili ste~enim poreme}ajima krvarenja. utero-vaginalno. Boehringer pra{ak i rast. glavobolja. 7. aktivna ulcerozna gastrointestinalna oboljenja. akutni bakterijski endokarditis. glavobolja. ki~menoj mo`dini ili oku. dojenje. mu~nina. suvo}a usta. 7. purpura. aktivne gastrointestinalne ulceracije. (u {pricu) za rast. ND hemoragije. ({pric ) 2.6ml. trudno}a. skora{nje operacije mozga. dojenje. insuficijencija bubrega ili jetre. smanjena hemostaza. te{ka insuficijencija jetre. dispepsija. anestezija sa postoperativnim epiduralnim kateterom (rizik od paralize). tvrda 75mg. krvarenje. opstipacija ili dijareja. bol u abdomenu. KI trudno}a. eritematozni osip. vrtoglavica. hipotenzija Xarelto. bakterijski endokarditis. bol i edem na mestu primene Arixtra. povra}anje.4ml. 110mg B01AX Drugi antitromboti~ki agensi B01AX05 fondaparinuks natrijum IND prevencija venskih tromboembolijskih doga|ja kod operacija abdomena. vrtoglavica. KI aktivno krvarenje. trombocitemija. mu~nina. akutna plu}na embolija. te{ko o{te}enje jetre. skora{nja operacija. vaskularna retinopatija.B01AD02 alteplaza Actilyse. za inj.5mg/0. modrice). trudno}a.5mg ili 10mg). skora{nja intrakranijalna ili intracerebralna krvarenja. povra}anje. Boehringer kaps. anemija. anemija. sinkopa. ND tahikardija.5mg). OPREZ starije osobe. dojenje. dojenje. Boehringer pra{ak i rast. bolest jetre udru`ena sa koagulopatijom. 10mg Registar lekova 2011 451 . za inj. OPREZ osobe sa pove}anim rizikom od krvarenja (kongenitalni ili ste~eni poreme}aji krvarenja. ki~mene mo`dine ili oka). 50mg/10ml B01AE Direktni inhibitori trombina B01AE07 dabigatraneteksilat IND primarna prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu totalne zamene kuka ili kolena. terapija nestabilne angine pektoris ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta (Arixtra 2.8ml B01AX06 rivaroksaban IND prevencija venske tromboembolije kod odraslih koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu zamene kuka ili kolena. 10mg/0. telesna masa manja od 50kg. gsk rastvor za inj. KI preosetljivost na fondaparinuks. duboke venske tromboze (Arixtra 5mg. smanjena funkcija bubrega. skora{nja interkranijalna hemoragija ili hirur{ki zahvat na mozgu. 5mg/0.

primene nekih lekova. dojenje. Bayer rast. (hipervolemija kod primene velikih doza koagulacioni faktor IX) 452 Registar lekova 2011 . tromboembolijske komplikacije.Set. alergija u anamnezi. KI prvi trimestar trudno}e (osim kod vitalne ugro`enosti). zaptivanje telesnih {upljina i likvorskih prostora. o{te}enja jetre. IX i X). VII. endoskopsko le~enje ulkusa GIT-a koji krvare./inf. infarkt miokarda. CSL Behring pra{ak i rast za lepak za tkivo (90mg+60J+1000KIJ+ 500ij+5. Roche rast. (posle operacija i kod novoro|en~adi . sklonost tromboembolijskim oboljenjima ili DIC-u.8ºC. posle operacija . trudno}a. u trudno}i primenjivati samo ako je neophodno. ND alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu Beriplast P Combi .9mg)/ml B02BD Faktori koagulacije krvi Preparate iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 . ra{ na ko`i. u aku{erstvu. IND zaustavljanje akutnih krvarenja mekih tkiva i parenhima u toku operacija. boci sa drugim lekovima Trasylol.kombinacija koagulacionih faktora II. 2mg/0. ne zamrzavati. 10mg/ml Konakion MM za decu. hipoprotrombinemije nastale kao posledica bilijarne opstrukcije. tahikardija.koagulacioni faktor IX). ND eritem. za inj. OPREZ koronarna bolest. plu}a. za inf 500 000kij/50ml B02B Vitamin K i ostali hemostatici B02BA Vitamin K B02BA01 fitomenadion (vitamin K1) IND profilaksa i le~enje hemoragijske bolesti novoro|en~eta (novoro|en~ad i deca do 1 godine primaju samo Konakion MM za decu). oboljenja jetre. GIT smetnje. za inj. hiperpireksija. malapsorpcionog sindroma.2ml B02BC Lokalni hemostatici B02BC30 fibrinogen + koagulacioni faktor XIII humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid ~uvati na 2 . OPREZ ne primenjivati za antagonizovanje antikoagulantnog efekta heparina.B02 ANTIHEMORAGICI B02A Antifibrinolitici B02AB Inhibitori proteinaza B02AB01 aprotinin IND profilaksa i terapija hiperfibrinoliti~kih krvarenja kod operacija u kardiologiji ili posle davanja streptokinaze. krvarenja nastala predoziranjem antikoagulanasa kumarinskog tipa (na heparinska krvarenja nama efekta). deficit vitamina K. osiguravanje {avova u hirurgiji. Roche rast. induracije i pruritus (retko) Konakion MM. ND alergijske reakcije. resekcija u GIT-u. OPREZ trudno}a. kod operacija prostate. kao i kod vantelesnog krvotoka. I ne me{ati u istom {pricu/inf. (hiperfibrinoliza kod krvarenja koja ugro`avaju `ivot.8ºC. KI intravaskularna primena. ND alergijske reakcije. zbrinjavanje rana.

za rast. za rast. Baxter AG pra{ak i rastvara~ za rast. za inj. 500ij5ml. za rast. 1000ij/5ml Immunine. za inj. za inj. Kedrion pra{ak i rast.humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX). CSL Behring pra{ak i rast. za rast./inf 600ij/5ml Haemonine 250. 1000ij/ml Recombinate 250. Biotest pra{ak i rast. Biotest pra{ak i rast. za inj. Kedrion pra{ak i rast. 1000ij/10ml Haemoctin SDH. za inj. 1000ij/10ml B02BD02 moroktokog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). Octapharm pra{ak i rast.250ij/2. 250ij. za rast. trajno eliminisanje inhibitora tj. za inj. 600ij/5ml Octanine F. za rast. 1000ij/10ml B02BD02 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII. 500ij/5ml. 1000 FEIBAj/20ml B02BD04 koagulacioni faktor IX . 1000ij/5ml.humani) IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII).humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). 1000ij. 250ij/5ml. za rast. 500ij/5ml Haemonine1000. za rast. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast.. ste~eni nedostatak faktora VIII Advate. za inj. za inj./inf 200ij/5ml. za rast za inj. za inj.za inj. 250ij/5ml. za inj. 500ij/10ml Berinin P 600. Baxter AG pra{ak i rast.za rast. Biotest pra{ak i rast. 500ij. Wyeth pra{ak i rast. 1000ij10ml Koate DVI. 250ij/ml. 2000ij B02BD03 antiinhibitorski kompleks faktora VIII IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A i B koji imaju inhibitore na faktor VIII i IX. za inj. ste~eni nedostatak faktora IX. za inj. 1000ij/10ml Octanate. 1500ij/5ml Kogenate. KI skora{nji infarkt miokarda. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. ste~eni nedostatak faktora VIII ReFacto AF. 250ij/5ml Haemonine 500. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast.5ml. 500ij/10ml. za rast. Bayer pra{ak i rastvara~ za rast. za inf 500FEIBAj/20ml. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. 500ij/5ml. za inj. sve`e tromboze Aimafix. za inj. za inj. za inj. ste~eni nedostatak faktora VIII Beriate P. 250ij/10ml Recombinate 500. Biotest pra{ak i rast. 500ij/10ml. Octapharma pra{ak i rastvara~ za rast. CSL Behring pra{ak i rast. XI i XII kao i bolesnici sa von Willebrand-ovom bolesti koji imaju inhibitore Feiba NF. 250ij/5ml. 500ij/ml. terapija bolesnika koji nemaju hemofiliju ali imaju ste~ene inhibitore na faktore VIII. 250ij/5ml. kontinuirana i dugotrajna terapija u kombinaciji sa faktorom VIII radi kasnijeg nastavka le~enja kao i kod hemofilije bez inhibitora. za rast. 500ij Registar lekova 2011 453 . 500ij/5ml. Talecris pra{ak i rast. 500ij/10ml Recombinate 1000.B02BD02 koagulacioni faktor VIII . 1000ij/10ml Emoclot .

Wyeth Pharma pra{ak i rast. (250ij+600ij)/5ml Haemate P 500.humani rekombinantni) IND krvarenja i hirur{ke intervencije kod bolesnika koji imaju antitela (inhibitore) prema koagulacionim faktorima VIII i IX. venospazam. tromboflebitis). alergijske reakcije BeneFIX. rana trudno}a./inf. hipotenzija. ote`ana resorpcija gvo`|a iz GIT-a B03AA02 gvo`|e II fumarat Heferol. Novo pra{ak i rast. za inj. za inj. ulcerozni kolitis). CSL Behring pra{ak i rast. metalni ukus u ustima. Baxter AG pra{ak i rast.2mg/2. CSL Behring pra{ak i rast.pepti~ki ulkus. KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla NovoSeven. 500ij. KI diseminovana intravaskularna kogulacija (DIC).urtikarija. deca do 4 meseca. za rast./inf. a kontraindikovana je i primena pune doze jednokratno). za rast. (samo za oralne oblike . (samo za parenteralne oblike . glavobolja. CSL Behring pra{ak i rast. za rast. za inj. crna obojenost stolice. nedovoljan unos gvo`|a hranom. transfuzija krvi. astma. za inj. 2000ij B03 ANTIANEMICI B03A Preparati gvo`|a KI depresija kostne sr`i. hemoliti~ka anemija kada nema deficita gvo`|a. (1000ij+2400ij)/15ml Immunate. (400ij+450ij)/ 5ml pra{ak i rast. ND mu~nina. ND groznica. artralgija. za rast. hemosideroza. (800ij +900ij)/10ml B02BD08 aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa . dispneja. Galenika film tabl. dijareja ili opstipacija.za parenteralne oblike. za inj. za rast. za rast. (500ij+1200ij)/10ml Haemate P 1000. tahikardija. tvrda 350mg (115mg gvo`|a) gvo`|e II sulfat B03AA07 Ferro gradumet. istovremena primena oralnih i parenteralnih preparata gvo`|a. (125ij+250ij)/5ml. oralni preparati IND terapija i profilaksa sideropeni~nih anemija izazvanih krvarenjem ili pove}anom potrebom za gvo`|em. vrtoglavica. za inj./inf.3ml B02BD09 nonakog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX). 2. von Willebrand-ov faktor IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa von Willebrand-ovom bole{}u i hemofilijom A Haemate P 250. za rast. o{te}enja `eluca i tankog creva velikim dozama) B03AA Dvovalentno gvo`|e. za inj. Alkaloid kaps. Octapharma pra{ak i rast. (samo za oralne oblike . (250ij +500ij)/5ml Wilate. za inj. povra}anje. bol u grudima. OPREZ trudno}a i dojenje .smanjenje apetita. enteritis. ste~eni nedostatak faktora IX.B02BD06 koagulacioni faktor VIII + humani. 1000ij. za rast.4mg/4.2ml. 105mg gvo`|a 454 Registar lekova 2011 . mijalgija. hemohromatoza.bolesti jetre i bubrega. 250ij. (samo za parenteralne oblike . 1.

nesanica Folacin. Innotech oralni rastvor (50mg Fe + 1. neuropatije. parenteralni preparati IND anemija usled deficita gvo`|a. I ne me{ati u istom {pricu/inf. za `vakanje 100mg sirup (50mg/5ml) gvo`|e III protein sukcinilat B03AB09 Legofer. boci sa drugim lekovima B03AC01 dekstriferon Fedex. neurolo{ki poreme}aji nastali usled deficita vitamina B12. ND GIT poreme}aji. Sandoz tabl.7mg Cu)/10ml B03B Vitamin B12 (cijankobalamin) i folna kiselina IND perniciozna anemija sa ili bez neurolo{kih poreme}aja. Kronova bolest. megaloblasti~ne anemije koje se javljaju kao posledica uro|enih poreme}aja metabolizma. profilaksa . dugotrajna dijaliza. sprue. Alkaloid rast. 5mg Registar lekova 2011 455 .33mg Mn + 0. Alkaloid oralni rastvor 40mg feri jona/15ml B03AC trovalentno gvo`|e . magaloblastna anemija nepoznatog uzroka (folnu kiselinu ne treba primenjivati kao monoterapiju ili kao zamenu za vitamin B12 jer mogu da se jave ireverzibilni neurolo{ki poreme}aji). tumori zavisni od folata. za inj. 100mg gvo`|a/2ml B03AE gvo`|e u drugim kombinacijama B03AE10 gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat Tot Hema. pu{a~ka ambliopatija. inflamatornih oboljenja creva ili usled prisustva parazita u crevima (Diphyllobotrium latum). KI perniciozna anemija. Galenika rast. OPREZ anemije nepoznatog uzroka (folna kiselina mo`e da maskira simptome perniciozne anemije). gastrektomije. dojenje. alergijske reakcije. 2500μg/2ml B03BB Folna kiselina i derivati B03BB01 folna kiselina IND le~enje . oralni preparati B03AB05 gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks Ferrum Sandoz.trudno}a. OPREZ doze vitamina B12 ve}e od 10μg dnevno mogu popraviti megaloblasti~nu anemiju nastalu usled nedostatka folata i tako maskirati ta~nu dijagnozu B03BA Vitamin B12 (cijankobalamin) i analozi cijanokobalamin B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid. insuficijencija jetre.megaloblastna anemija izazvana deficitom folne kiseline. za inj. 500μg/ml B03BA03 hidroksokobalamin OHB12. Jadran tabl. Zdravlje rast. antiepileptici. primena lekova koji mogu izazvati deficit folne kiseline npr. posle resekcije gornjih delova tankog creva. usled anatomskih anomalija GIT-a. resekcije ileuma. ulcerozni kolitis.B03AB trovalentno gvo`|e. za inj.

4ml. isklju~iti druge uzroke anemije. (karpula) 10000ij/ml.4ml. KI nekontrolisana hipertenzija. za inj ({pric)1000ij/0. Cilag rast. ote`ano disanje. trombocitoza (retko).5ml Eprex 3000. ND hipertenzija. za inj ({pric) 10 000ij/ml epoetin beta .9ml. ishemijska vaskularna bolest. ({pric) 30μg /0.humani rekombinantni eritropoetin B03XA01 Recormon. 150 μg /0. za inj. deca. Cilag rast.5ml. 20μg/0. ({pric) 1000ij/0. za inj.3ml.3ml. 30000ij/0. 120 μg /0. 5000ij/0.6ml.6ml. (pen sa ulo{kom) 60μg /0. 40μg/04ml 80μg/0. 500μg/ml rast.5ml. tromboza.3ml.6ml. glavobolja.3ml. za inj. 150μg/0. 60μg/0.4ml. Amgen Europe rast. epoetin zeta B03XA Ostali antianemijski preparati IND anemije udru`ene sa deficitom eritropoetina kod hroni~ne insuficijencije bubrega kod bolesnika koji su na dijalizi.5ml Eprex 2000.3ml. 5000ij/0. 360μg /0. 6000ij/0.6ml rast. bolesti jetre.3ml. 500μg/ml metoksi polietilen glikol-epoetin beta B03XA03 Mircera. 50 μg /ml. maligne bolesti. 8000ij/0.humani rekombinantni eritropoetin Eprex 1000. 80μg/0.3ml. 4000ij/0. Hemofarm rast. alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu B03XA01 epoetin alfa . 300μg/0. dojenje. 200 μg /0. Cilag rast. 2000ij/0.8ml. 60000ij/ml epoetin zeta B03XA01 Eqralys. 100 μg /0. 10000ij/0. za inj. za inj. 3000ij/0.3ml. ({pric) 3000ij/0.3ml. 300μg/0. 4000ij/0. ({pric) 4000ij/0. 100μg/0. Cilag rast. za inj.4ml Eprex 10000. autologno davanje krvi kod bolesnika sa srednje te{kom anemijom koji se pripremaju za hirur{ku intervenciju. 40μg/0. 10μg/0.3ml. ({pric) 2000ij/0.3ml. ({pric) 30μg/0. OPREZ trudno}a. konvulzije u anamnezi. Nini tabl. 50μg/0. 300 μg /ml. Roche rast.5ml. darbepoetin.5ml. za inj. za inj. 800 μg/0. 10000ij/ml rast. Roche rast za inj.38ml.3ml.5ml.Folnak. konvulzije. za inj.5ml 100μg/0.3ml. 75 μg /0. ({pric) 1000ij/0.3ml. 100 μg /ml.3ml. 6000ij/0.75ml i 40000ij/ml darbepoetin alfa B03XA02 Aranesp.4ml. 5mg B03X Ostali antianemijski preparati epoetin alfa i epoetin beta.6ml 456 Registar lekova 2011 . 15μg/0. 200 μg /ml.6ml. za inj ({pric) 20000ij/0.3ml Eprex 4000.6ml.3ml. 20μg/0. Cilag rast. anemija kod bolesnika koji su na hemioterapiji preparatima platine. 150μg/0. 50 μg /0.3ml. 2000ij/0.4ml.5ml.3ml. tahikardija. 20000ij/ml. 30000ij/0. 1000 μg /ml rast.3ml.3ml. 250 μg /0. na peritonealnoj dijalizi ili jo{ nisu na dijalizi. metoksi polietilen glikol-epoetin beta.

za inf.7%) B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid i hidroksietilskrob 130/0. KI plu}ni edem. kao i akutna normovolemijska hemodilucija. opekotina ili sepse. preeklamsija) hipovolemija razli~itog porekla (hemoragi~ki {ok. Biotest rast. za inf. te{ka sr~ana insuficijencija. B. IND terapija i profilaksa hipovolemije. posle poro|aja). sa anurijom ili oligurijom. za inf. sr~ana dekompenzacija. hiperhidratacija. poreme}aji koagulacije krvi. ekstrakorporalna cirkulacija.9%) Registar lekova 2011 457 . ne sme se zamrzavati. ciroza jetre. te{ki oblici hipernatrijemije ili hiperhloremije.B05 SREDSTVA ZA ZAMENU PLAZME I PERFUZIONI RASTVORI B05A Krv i sli~ni proizvodi B05AA Sredstva za zamenu krvi i proteinske frakcije plazme B05AA01 albumin humani IND hipoalbuminemija (akutni edem. Baxter AG rast. za infuziju (4% + 0. (10% + 0. povra}anje Albumin (ljudski). (6% + 0. trudno}a. urtikarija. CSL Behring rast. plu}ni edem. anemija. sr~ane mane. ND mu~nina. nefrotski sindrom. za inf. Fresenius Kabi rast. 20% Uman Albumin. za inf.4 + natrijum hlorid Rastvor se ~uva na sobnoj temperaturi. za inf. hipervolemija. (6% + 0. te hiperbilirubinemija novoro|en~adi. bubre`na insuficijencija sa oligurijom i anurijom. pruritus. pove}anje serumske amilaze. 20% Ljudski albumin 20%. mu~nina. zavisno od doze mo`e do}i do poreme}aja koagulacije krvi B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid Hetasorb 6%. IZZ rast. 5% 20% Humani albumin 20% Biotest. za inf. visoki centralni venski pritisak. za vreme operacija. Braun rast. 20% Human albumin 20% Baxter. KI preosetljivost na `elatin. Nije supstituent za krv ili plazmu ukoliko je potrebno njihovo davanje. perioperativnog gubitka krvi. ND alergijske reakcije (groznica. za inf. za inf. malo soli. pacijenti na dijalizi. 20% Plasmubin 20. za inf. dojenje. Hemofarm rast. za inf. ITK rast. Octapharma rast. OPREZ astma.9%) Hetasorb 10%. 20% Human albumin. ND alergijske reakcije. 5% 20% Human albumin20% Behring.4 + natrijum hlorid B05AA07 Voluven. Talecris rast. abdominalni bol. intrakranijalno krvarenje. povi{ena temperatura. KI sr~ana insuficijencija.9%) hidroksietilskrob 130/0. Kedrion rast. gubitak te~nosti u ekstravaskularnom podru~ju. hipervolemija. hiperhidracija. 5% 20% B05AA06 `elatin polisukcinat + natrijum hlorid IND prevencija i terapija hipovolemijskog {oka usled krvarenja. traume. oboljenja bubrega. anafilakti~ke reakcije Gelofusine. Hemofarm rast. difuzni eritem).

1g+7g+5. Fresenius Kabi ulje soje B05BA02 IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani. za inf. nestabilan dijabetes melitus.6g+0. iusult.4g+2g+1. senzibilizacija na sastojke preparata.1g+14g+12g +11g+3g+11. (10% + 0. fenilalanin.4g+6.3g+4. te{ka insuficijencija jetre.6g)/L Aminosol 10%. prolin.7g+3. za inf.9g+5.5g+25g+20g +18.7g+5.1g+1g+7.4g+5.3g+17g+9.2g+6.3g+4.1g+3. leucin.6g+1.5g+1g)/L rast.5g+0. treonin.4g+5.5% (6.5g+25g +20g+18.6g+1.2g+0. (5.5g+3.8g+8. hemofagocitozni sindrom Intralipid.2g+6. Fresenius Kabi emulzija za inf. treonin.6g)/L rast. 20% B05BA02 ulje soje + lecitin jajeta + glicerol IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani.5g+11. alanin. tirozin.1g+3. valin.3g+2.6% + 2.6g+3.1+3. histidin.2g+2.B05B Rastvori za intravensku primenu B05BA Rastvori za parenteralnu ishranu B05BA01 aminokiseline (izoleucin. KI {ok.1g +3.5g+1. KI poreme}aj metabolizma masti.3g+3.3g+2.2g+6.5g+7. deficit esencijalnih masnih kiselina kod pacijenata koji nisu u stanju da odr`avaju normalne koli~ine esencijalnih masnih kiselina oralnim putem.3g+4.1g+2. glutaminska kiselina.4g+1g+2g)/L rast. serin.9g+5.3g+17g+9.55g+7g+6g +5. glicin. skora{nji infarkt miokarda. za inf. triptofan) rast. te{ka hiperlipidemija.5g+0.2g+8. za inf. {ok. serin. za inf.5g+5.6g+5. hiperhidratacija. izoleucin.25g+0. glicin. (5g+7. 5% (2. taurin. Fresenius Kabi emulzija za inf. leucin.6g+3.6g+4.8g+8. lizin.5g+3.1g+14g +12g+11g+3g+11. prolin. za inf.4g+1g+2g)/L rast. Hemofarm Aminosol 15%.4g+2g+1.1g+2. hipokalijemija.4g+0. taurin.1g+4. triptofan. aspartanska kiselina.2g+8.6g+0. embolizam.6g+4.4g+6. 6. preosetljivost na pile}e proteine Lipovenoes. metionin.6g+5.8g +0. metionin. tirozin.2g+6. Hemofarm Aminoven. cistein. 15% (5.15g+2. hipotona dehidratacija. lizin. arginin. 10% (5g+7. histidin.5%) 458 Registar lekova 2011 .5g+11. Fresenius Kabi B05BA01 aminokiseline (alanin.6g)L Vaminolact. trudno}a.5g+7. aginin. fenilalanin. koma. valin) rast.

glavobolja. arginin. znojenje. hipokalijemija.2g+11.453g+0. Fresenius Kabi rast.6g+6. povra}anje. prolin. lizin. 5% 10% B05BA10 aminokiseline (izoleucin. serin. hiperlipidemija. alergijske reakcije. hiperhidratacija). histidin. ND retko mu~nina. triptofan. koma nepoznatog porekla. za inf.581g)/L Aminoplasmal 10% E. valin. poreme}aj metabolizma lipida. treonin.6g +7. stanja {oka i kolapsa. Braun rast. pospanost.3g+0. fenilalanin. Zdravlje rast. te{ka sepsa sa acidozom i hipoksijom. oboljenja jetre. drhtavica. dispartanska kiselina. primena esencijalnih masnih kiselina kao deo totalne parenteralne ishrane. za inf. bol u grudima i ledjima. ne sme se koristiti zajedno sa krvlju koja je konzervisana rastvorom ACD. OPREZ dijabetes. leucin. akutna tromboembolija.7g+4. alanin. tirozin) + natrijum acetat + natrijum hidroksid + kalijum acetat +magnezijum hlorid + dinatrijum fosfat rast. KI te{ki poreme}aji koagulacije. keto-acidozna koma.5g+2. B. za inf. metionin. 20% (100g/L + 100g/L) B05BA03 glukoza IND izotoni~na i hipertoni~na dehidratacija. acidobaznog statusa i elektrolita ako se masti daju svakodnevno u velikim dozama.2g+5. nadra`aj vene.858g+0. dijabeti~na koma. 5% 10% Glucose 5% Fresenius. Braun emulzija za inf.4g+2. Braun Registar lekova 2011 459 .508g+3.5g+3g+10. parenteralna ishrana. 10% (5g+8.B05BA02 ulje soje rafinisano. KI hipotoni~na dehidratacija. akutne faze sr~anog ili mo`danog infarkta. hemoragi~ni nekrotiziraju}i pankreatitis. glutaminska kiselina. OPREZ potrebna kontrola serumskih triglicerida. tromboflebitis Glucose. za inf. crvenilo lica. acidoze razli~itog porekla. 5% Glucosi infundibile. nekorigovani poreme}aji elektrolita (hipoton~na dehidratacija. za inf. Hemofarm rast.9g+6. B.5g+12g+5. trigliceridi srednje du`ine lanca IND nadoknada kalorija uklju~uju}i lako iskoristljive lipidne komponente. glicin. 5% 10% Glucosi infundibile.2g +1.4g+4. glikemije. B. lipidna embolija. dispneja i cijanoza i u tom slu~aju infuziju treba prekinuti Lipofundin MCT/LCT20%.85g+4.36g +2. ND bol na mestu primene.

08g+10.272g+1. valin) Hepasol 8%.72+0. valin.496g+2. metionin.47g+132g+1.88g+5.28g+7. histidin. leucin.7g+0. glicin.1g+0. arginin. treonin. fenilalanin.624g+4. valin.368g+1. triptofan. za inf. hiperhidratacija.88g +1. serin) + glacijalna sir}etna kiselina Aminosteril N-Hepa 8. te{ka insuficijencija bubrega i jetre.88g+4.456g+0.{ok.736+4.936g+5.42g)L B05BA10 aminokiseline (alanin.352g+3.792g +2.98g+2.8g+2.8g+10.1g+ 5.76g+4. lizin.1g+4.09g+6.689g+0. prolin.865g+0.544g+2. prolin.747g+0.dekompenzovana sr~ana insuficijencija.88g+1.4g+0. 8% (10.2g+ 5.64g +5.4g+0. leucin. Hemofarm rast. hiperklijemija.354g+0.32g+1.353g+70.64+10. (15g+15g+14g+12g+9.09g+6.28g+20g+20g)/L Nutriflex lipid Special. metionin. histidin. Fresenius Kabi rast.B05BA10 aminokiseline (izoleucin.16g+ 1. lizin. fenilalanin.686g+0. glicin.872g+5. B.24g+4. treonin.744g+0. triptofan.73g+ 2. Braun emulzija zan inf (2.402g+ 0. deca mla|a od 2 godine Aminosol 10% E.6g+6. aspartanska kiselina.72g+2. treonin.312g+2. leucin.3g+3g+ 2g+1.256g+3.4g+4.64g+0. B.808g +1. histidin. arginin.08g+2.284g+4. ulje soje Nutriflex lipid Peri. alanin.2g+2. Hemofarm rast.017+0. triptofan) + natrijum glicerofosfat + jabu~na kiselina + kalijum hidroksid + magnezijum hlorid + kalcijum hlorid KI metaboli~ka acidoza.78g+ 2.515g +0.623g+158.Braun emulzija zan inf (1.4g+0.264g+20g+20g)/L Nutriflex lipid plus. fenilalanin. glutaminska kiselina.1g+5g+4.8g+3. arginin. alanin. glicin.82g+4.456g+2. prolin.781g+0.25g+3.4g+6.73g+2.735g)L(1137mOsm/L) B05BA10 aminokiseline (izoleucin. izoleucin.378g+ 0. triptofan.4g+13.368g+3. za inf.54g+0. prolin.008g+2. serin. izoleucin.24g+4.18g+9.384g+3. 8% (4.368g+6.08g)/L 460 Registar lekova 2011 .592g+ 1.916g +2.435g+ 2. leucin. acetilcistein.024g+20g+20g)/L B05BA10 aminokiseline (alanin. histidin.72g+2. valin.88g+0. serin) + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat + kalijum acetat + magnezijum acetat + kalcijum hlorid + glukoza +natrijum dihidrogenfosfat + cink acetat + trigliceridi srednje du`ine lanca.4g+2. fenilalanin. acetilcistein.728g+1.656g+1.4g+13.504g+2.7g+10.584g+1.44g+3. treonin. za inf.88g+3.4%.88g+1.7g+10.7g+0.496g+7.264+2.222g+2.872g+2. lizin.4g+0.82g+2.568g+2. metionin. Braun emulzija zan inf (3. metionin.604g+3. B.91g+0. glicin.2g+1.908g+4. lizin.171g +0.8g+ 5. arginin.683g+1.

mu~nina.9g+200g)/L emulzija za infuziju 1540ml (1400kcal) (190g+16g+11.5g+5. akutni edem plu}a.9g+6.8g+5.9g+0.5g+5.74g+ 5.5g+5.9g+200g)/L Registar lekova 2011 461 .04g+1.3g+ 0.23g+ 7. IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana.9g+ 9g+5.9g+0.23g+7.9g+6.6g+1. ne primenjuje se kod dece mla|e od 2 godine.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2400ml (1700kcal)(110g+16g+11. akutni {ok.97+4.6g+1.9g+0.6g+7.6g+7.3g+0.6g+7.6g+1.9+6.4g+5.6g+ 7.9g+6.23g+7.23g+ 7.9+6. hipotona dehidratacija.6g+7.6g+5. te{ka hiperlipemija.74g+5.6g+7.9g+6.6g+ 7.97g+4.9g+ 9g+ 5.74g+5.8g+4. ND hiperpireksija.3g+3.8g+5.6g+7. hiperglikemija koja zahteva vi{e od 6 ij insulina po ~asu. reakcije preosetljivosti Kabiven.6g+5. dekompenzovana sr~ana insuficijencija. hiperhidracija.74g+ 5.B05BA10 glukoza + aminokiseline (alanin + arginin + aspartanska kiselina + glutaminska kiselina + histidin +glicin+ izoleucin + leucin + lizin +metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + kalcijum hlorid + natrijum glicerofosfat + magnezijum sulfat + kalcijum hlorid + natrijum acetat + ulje soje ^uvati na sobnoj temperaturi.6g+7.6g+1.9g+6.97g+4. 1026ml (900kcal) (190g+16g+11.4g+5.6g+5.8g+4.3g+0.8g+4.6g +7.8g+5. KI poznata preosetljivost na proteine jajeta ili soje ili na bilo koji drugi sastojak preparata.04g+1. hemofagocitozni sindrom.6g+7.6g+5.6g+5.9g+ 9g+5.9g+9g+5.3g+3. uro|eni poreme}aj metabolizma amino kiselina. poreme}aj funkcije bubrega (sindrom preoptere}enja mastima).4g+5.04g+1.6g+7.9g+6.9+6.4g+5.3g+0.3g+ 0.6g+1. Preparat se sastoji od trodelne kese sa odvojenim komorama.4g+5.9g+9g+5.6g+7.5g+5.8g+5.04g+1.97g+4.8g+4.8g+4.3g+3.3g+3.9g+0. Fresenius Kabi emulzija za infuziju 1440ml (1000kcal) (110g+16g+11.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2566ml (2300kcal) (190g+16g+11.9g+0.23g+7.6g+7. ne sme se zamrzavati. insuficijencija jetre ili bubrega.74g+5.8g+5.6g+7.3g+3.04g+1.9g+200g)/L Kabiven Peripheral. groznica. Fresenius Kabi emulzija za inf. povra}anje. poreme}aj koagulacije krvi.5g+5.9g+6. a rastvori iz njih se me{aju neposredno pre upotrebe ~ine}i tako emulziju za iv infuziju.97+4.

12g+200g+0. Baxter SA emulzija za inf. Braun rast.22g+3.2g+3.36g +2.6g+9. dijareje.98g+1.93g+6. povra}anja. (11. alkaloza i hiperkalijemija Plasma Lyte 148 (pH 7. srca i jetre. KI te{ka o{te}enja bubrega.4g+4. (8.8g+ 0. za inf.33g)/L B05BB01 natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja.25g +3. (20.134g +0.53g+0. B. 500ml (6g+3.5g+10.36g +4.36g+4.76g+5. za inf. (17.74g+200g)/L OliClinomel N7-1000E. kolapsa.67g+2.33g+5.45g+5. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija.37g+0.76g+4.3g+4.02g)/L 462 Registar lekova 2011 . za inf.6g + 0.78g+8. opekotina.6g + 0.8g+6. hiperhloremija. za inf.2g+1. opekotina.3g +0. Hemofarm rast.4g + 0. Baxter SA emulzija.57g+1. za inf.19g+2.31g+0.26g+0. alkaloza i hiperkalijemija Jonolaktat. IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod hipotoni~ne i izotoni~ne dehidratacije u stanjima {oka.3g+5.7g+11.47g+1.93g+3. KI te{ka o{te}enja bubrega.8g+5g+4. te{kih infekcija.33g)/L Ringer s injection.02g+3.12g+5.99g+0.74g+200g)/L B05BB Rastvori za elektrolitni dizbalans B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid Ne preporu~uje se dugotrajna primena ovih preparata zbog visoke koncentracije hloridnih jona.12g+5.1g+6. srca i jetre. me{avina IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana OliClinomel N4-550E.3g+4.4).68g+5.74g+2.12g+300g+0.74g+100g)/L OliClinomel N6-900E . hiperkalcemija Natrii chloridi infundibile compositum.6g+ 6. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija.33g)/L Ringerov rastvor.3g +0.78g+4.64g+3.08g+3. Baxter SA emulzija za inf. (8. KI hipervolemija. opekotina.8g+6g+7. (8.za inf. Baxter rast.75g +2.08g+5. te{kih infekcija.B05BA10 aminokiseline (alanin + arginin + glicin + histidin + izoleucin + leucin + lizin + metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + natrijum acetat + natrijum glicerofosfat + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza + kalcijum hlorid + maslinovo i sojino ulje.8g+4g+5. Zdravlje rast.19g+2.34g+4.21g+4.3g +0.6g + 0. (5.3g+3. Hemomont rast.47g+1.203g)/L B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum acetat + natrijum glukonat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja.4g+5.12g+400g+0.39g+6.05g+ 0.

373g+0. nadra`aj vene. ote`ano disanje. kaheksija. glavobolja. natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + ikodekstrin rast. Zdravlje rast. `e|.27g+6. 10%. akutni napad glaukoma. te{kih infekcija. relativan gubitak belan~evina. sve`e povrede i operacije abdomena. delirijum tremens.276g)/L Hartmanov rastvor. KI pod uslovom da se izvesna koli~ina resorbuje sva stanja kod kojih je metabolizam sorbitola poreme}en ili onemogu}en Ispirol. tromboflebitis. za inf. KI hipertoni~na dehidratacija. ND bol i napetost u abdomenu.za inf.5% ikodekstrina (5. mu~nina. dijalizu sa 7. Hemofarm rast. disbalans elektrolita (visok nivo K+). abdominalne perforacije. za inf.02g+0. poreme}aj balansa vode i elektrolita Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%. Ne sme da se koristi za razbla`ivanje krvi jer izaziva aglutinaciju krvi. (0.051g+75g)/L 463 Extraneal.5g+0. hipotenzija.4g+0. za inf. KI peritonitis. Hemofarm rast. hernije. izlivi u trbu{noj duplji.373g+0. korigovanje hiponatremije koja je udru`ena sa smanjenim volumenom ekstracelularne te~nosti.9% + 5%) B05BC Rastvori za osmotsku diurezu B05BC01 manitol IND profilaksa i rana terapija akutne insuficijencije bubrega. odr`avanje volumena ekstracelularne te~nosti za vreme i posle operacija. hipertoni~na dehidratacija Compound sodium lactate. edem plu}a. forsirana osmotska diureza kod trovanja barbituratima i salicilatima. Hemofarm rastvor za ispiranje be{ike (0.. bolovi u ramenima. hipovolemija.7%) B05D Rastvori za peritoneumsku dializu IND akutna i hroni~na bubre`na o{te}enja koja zahtevaju tretman dijalize. ND suva usta. dijabeti~na koma. a mo`e do}i i do hemolize.. 1000ml (6g+0.4g+4.25g)/L B05BB02 natrijum hlorid + glukoza IND nadoknada vode i Na+. KI anurija. Baxter H. 500ml(6g+0. bol u grudima. pneumonija. KI te{ka o{te}enja jetre. pankreatitisa. B. alkaloza. 500ml. preoperativna priprema za hirur{ki zahvat na oku. ~uvanje: na sobnoj temperaturi (u rasponu 4-25ºC) ne zamrzavati B05D. te{ka sr~ana insuficijencija. 20% B05C Rastvori za ispiranje B05CX Ostali rastvori za ispiranje B05CX10 manitol + sorbitol IND postoperativno ispiranje be{ike. akutna tubularna nekroza.294g+6. hipervolemija. Registar lekova 2011 .54% + 2.24g)/L Hartmanov rastvor. metaboli~ka acidoza. Hemofarm rast. respiratorna depresija Manitol. akutna insuficijencija bubrega. za inf. ND bol na mestu primene. 500ml (6. za perton.B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja.257g +0. opekotina. povi{en intrakranijani pritisak. trovanja supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom. hiperglikemija. Braun rast. u~estale stolice ili opstipacija. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija. tumori abdomena.294g+3. akutna insuficijencija bubrega.

73g+5.209g+0.184g+0. za perton.847g+0.184g+0.38g+4. za perton. Fresenius Medical Care rast. rast.786g+7.73g+5.25mmol/LCa (22. za perton. dijalizu 4.714g+1. dijalizu 1.951g+1.071g+0.51g+0.73g+5. 1.1838g +0.1% aminokiselina (0. za perton.184g+0. 1.27g +5.5% glukoze.184g+0.054g)/L 464 Registar lekova 2011 .25mmol/L Ca (15g+5.85g+1.1017g)/L rast.36g+5. glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid Balance.786+7.847g+0. Fresenius Medical Care rast. Fresenius MedicalCare rast.72g+0.1017)/L Balance. za perton.393g+0. dijalizu 2.595g+0. dijalizu 1.1017)/L CAPD 3 Stay safe.38g+4. 1.2573g+0. za perton. 1.925g 0.57g +0. za perton.847g+0.051g)/L rast. dijalizu (15g+5.72g+0.209g+0..1017)/L rast.38g+4.25%glukoze.3g+0.51g+0.38g+4.1017g)/L CAPD 17 Stay safe.952g+0.786g+7.25mmol/LCa (42.1017g)/L rast.786+7.847g+0. dijalizu (2. za perton. dijalizu 2. za perton.1017)/L Dianeal PD4.2573g+0.925g 0. dijalizu (22.952g +0.1017g)/L CAPD 2 Stay safe. Gambro Gambrosol trio 40. za perton.86g +5.38g)/L B05DB Hipertoni~ni rastvori B05DB. za perton.48g+0. za perton. dijalizu (1.75mmol/L Ca (22.051g)/L rast. rast..02g+0. Gambro rast.1838g+0. Fresenius Medical Care rast. dijalizu ((42.73g+ 5.054g)/L rast.1838g+0.051g)/L Gambrosol trio 10..38g+4. aminokiseline (tirozin + triptofan + fenilalanin + treonin + serin + prolin + glicin + alanin + valin + metionin + izoleucin + leucin + lizin + histidin + arginin) + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum laktat + natrijum hlorid IND nutricioni dodatak kod malnutricionih pacijenata sa renalnom insuficijencijom (albumini ni`i od 35g/L).952g+0. za perton. Fresenius MedicalCare rast.2573g +0.64g+3.27g+0.1838g+0.847g+0.3%glukoze.925g 0.1017)/L CAPD 4 Stay safe. 1.5+5. Baxter H.5g+5.64g+3.5g+5.2573g+0.75mmol/L Ca (42.847g+0.B05D. 1. dijalizu(15g+5. za perton.1838g+0.75mmol/L Ca (15g+5.48g+0.25% glukoze.955g+0.646g+0. za perton.5g +5.2573g+0. Fresenius Medical Care rast.64g+3. Fresenius Medical Care rast.64g+3.48g+5.1017g)/L CAPD 19 Stay safe.3% glukoze. za perton.48g+0. dijalizu (42. dijalizu (500g+5. za perton. dijalizu (500g+5. dijalizu sa 1. za perton. dijalizu (3.5%glukoze. Fresenius Medical Care rast.2573g+0.85g +0.64g+3.1017g)/L rast.786+7. Nutrineal PD4. dijalizu 4.0508g +4.1838g +0. dijalizu (22.1017g)/L CAPD 18 Stay safe. koji su na peritonealnoj dijalizi.786+7. Baxter H.64g+3.

svrab.B05X Rastvori za intravensku primenu kao dopunska terapijska sredstva B05XA Rastvori elektrolita B05XA01 kalijum hlorid Kalium chlorid "Fresenius". hipernatrijemija. te{ko o{te}enje bubre`ne funkcije sa anurijom ili oligurijom. akutna insuficijencija bubrega. vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina IND parenteralna ishrana. KI preosetljivost na bilo koji sastojak leka. za inf. 0. za rast. za inf.9% Sodium chloride. hipokalijemija.. mi{i}na slabost.6mg + 40mg + 15mg + 4mg + 5μg + 100mg + 60μg + 0.4%) B05XA03 natrijum hlorid IND izotoni~na dehidratacija. hipovolemi~ki {ok. za rast. Fresenius Kabi konc. za inf. za inf. respiratorna acidoza. OPREZ insuficijencija bubrega.9% Natrii chloridi infundibile. Fresenius Kabi pra{ak za rast. ozbiljna hipernatrijemija. KI hipertoni~na dehidratacija. nedostatak daha. dodatak aparatima za odr`avanje kardiopulmonalnih funkcija. za inf. hiperosmolarnost. umor. akutna dekompenzacija srca. hipovolemi~na dehidratacija. alkalizacija u slu~aju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. Hemofarm rast. iznenadne promene raspolo`enja. hiperosmolarnost. epilepti~ni napad kod dece sa normalnim pH Natriumbicarbonat Fresenius. hipohlorhidrija. Braun rast. za inf.100ml (8. mi{i}na hipertonija i gr~evi usled hipokalijemije. urtikarija Soluvit N. eklampsija. deficit natrijuma kod hiperhloremi~ne hiponatremije. za rast. KI alkaloza.6mg L-glutamina) BO5XC Vitamini BO5XC. B. hipokalcemija. za inf.9% Sodium chloride 0. hipokalijemija. Fresenius Kabi konc. ND osip. poreme}aj sr~anog ritma. edemi hipertenzija.4mg)/10ml Registar lekova 2011 465 . 0. 0. edem mozga ili plu}a. Fresenius Kabi rast. 20ml (1mmol/ml) natrijum hidrogenkarbonat B05XA02 IND metaboli~ka acidoza kada je funkcija plu}a o~uvana. za inf. 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134. Zdravlje rast. hipokalijemija Natrii chloridi infundibile. hipoventilacija.9% BO5XB Amino kiseline B05XB02 L-alanil + L-glutamin Dipeptiven. hiponatrijemija. hipervolemija.5mg + 3.9%. 0. ND metaboli~ka alkaloza. aldosteronizam. Fresenius Kabi konc. (2.

kombinacija IND spre~avanje nastanka edema. OPREZ trudno}a.B06 OSTALA HEMATOLO[KA SREDSTVA B06A Ostala hematolo{ka sredstva B06AA Enzimi B06AA02 fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla IND hirur{ke rane. inficirane rane (apsces. poreme}aj koagulacije krvi. opekotine. dojenje. Mcneil mast (1Lj + 6. ubrzanje resorpcije edema i hematoma. 100000Aj 466 Registar lekova 2011 . insuficijencija bubrega ili jetre Chymoral. fistule) i superficijelni hematomi Fibrolan. Galenika gastrorezistentna tabl. cervicitis.66Cj)/g B06AA. tripsin.. ulcerativne lezije.

.

astma. 0. velike operacije na plu}ima. vrtoglavica. 300mg rast. glavobolja. rekurentne i/ili hroni~ne paroksizmalne fibrilacije atrija rezistentne na ostale lekove. kompenzovana opstruktivna miokardiopatija u sinusnom ritmu. poreme}aj vida. ventrikularne fibrilacije. ra{ na ko`i. WPW sindrom. disbalans elektrolita. GIT smetnje. akutna sr~ana insuficijencija. abdominalni bol. za inj. edem plu}a. SA.D LBSEJPWBTLVMBSOJ!TJTUFN LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM CO1 LE^ENJE OBOLJENJA SRCA CO1A Sr~ani glikozidi CO1AA Glikozidi digitalisa IND zastojna sr~ana insuficijencija. hipotireoidizam. 150mg CO1BD Antiaritmici. kardiogeni {ok. ND pogor{anje sr~ane insuficijencije. fotosenzitivnost 468 Registar lekova 2011 . WPW sindrom. umor. mijastenija gravis. hipokalijemija. 35mg/10ml Propafenon Alkaloid. dojenje. bubre`na insuficijencija. grupa I i III CO1BC Antiaritmici. akutni miokarditis. hipertenzija (iv primena). nekompenzovana insuficijencija miokarda. sve` infarkt miokarda. miksedem. poreme}aj ritma srca.25mg/2ml CO1B Antiaritmici. te`a opstruktivna bolest plu}a. WPW sindrom. tahikardija. istovremena parenteralna primena kalcijuma ili primena ve}ih doza vitamina D. AV blok. OPREZ intoksikacija digitalisom. AV blok. grupa I C C01BC03 propafenon hlorid IND svi oblici ventrikularnih i supraventrikularih ekstrasistola. alergija na jod. KI trudno}a. ventrikularne i supraventrikularne tahikardije. hiperkineti~ki sindrom. grupa III CO1BD01 amjodaron hlorid IND paroksizmalne ventrikularne tahikardije. KI hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. Alkaloid film tabl. gubitak o{trine vida. pove}anje dojki (povla~e se prekidom primene glikozida) CO1AA05 digoksin Dilacor. lupus eritematodes. ND bradikardija. bradikardija. povra}anje. OPREZ smetnje u spermatogenezi (posle iv primene du`e od 7 dana). opstipacija. dijareja ili opstipacija. AV ili intraventrikularni blok. ishemijska bolest srca rezistentna na drugu terapiju. Zdravlje tabl. depresija. oboljenja jetre i bubrega. hipotenzija i kardiovaskularni kolaps (za parenteralnu primenu). ND glavobolja. za inj. fibrilacija atrija pri WPW sindromu.25mg rast. prethodna digitalizacija. suva usta. supraventrikularne aritmije (pre svega atrijalna fibrilacija). hipotenzija. mu~nina. Hemofarm film tabl. 150mg. KI dojenje. 0. poreme}aj krvne slike Propafen. bradikardija. nesanica. disfunkcija tireoideje. hiperkalcijemija. poreme}aj u atrioventrikularnom sprovo|enju. te{ka bradikardija i smetnje sprovo|enja. hipoksija.

atrijalna fibrilacija. za rast. Admeda Arzneimittel konc. tahiaritmija. sr~ana insuficijencija. Zdravlje Amiodaron Sandoz. ishemija miokarda. aritmije. za rast. KI tahiaritmija. tahikardija. oboljenja CNS-a.5mg/5ml Registar lekova 2011 469 . hipertireoza. 250mg/50ml CO1CA24 epinefrin (adrenalin) hlorid IND hitan tretman akutne anafilakse. za rast. 200mg tabl. suva usta. 1mg/ml CO1CX Drugi stimulansi sr~anog rada CO1CX08 levosimendan IND kratkotrajna terapija akutne dekompenzovane te{ke hroni~ne sr~ane insuficijencije u slu~ajevima kada konvencionalna terapija nije dovoljna. 150mg/3ml rast. ote`ano disanje. septi~ni i kardiogeni {ok. ND glavobolja. sanofi aventis Sedacoron. angioedema. opstipacija ili dijareja. hipertenzija. Ebewe tabl. isklju~uju}i sr~ane glikozide CO1CA Adrenergi~ka i dopaminergi~ka sredstva CO1CA04 dopamin hlorid IND kardiogeni {ok kod infarkta ili operacija srca. hipotenzija ili hipertenzija Dopamin Admeda 50. hipotenzija. KI izra`ena hipotenzija i tahikardija. 200mg/10ml CO1CA07 dobutamin (u obliku hlorida) IND inotropna podr{ka u infarktu. za inf. OPREZ dijabetes. vrtoglavica. 12.Amiodaron. strah. 200mg tabl. kod operacija srca. akutnog napada astme. koronarna ishemija. za rast. dojenje. palpitacije. 200mg tabl. 200mg rast. za inf. za inf. tahikardija. Admeda Arzneimittel konc. trudno}a. anginalni bol Dobutamin Admeda 200. krvarenja (lokalna primena). insomnija. Sandoz Cordarone. te{ka renalna i hepati~ka insuficijencija. za inj. ND tahikardija. periferna vazokonstrikcija. 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250. tremor. ventrikularne ekstrasistole. preosetljivost na lek. povra}anje. za inf. 150mg/3ml CO1C Stimulansi sr~anog rada. hipertenzija. cerebralno krvarenje (retko) Adrenalin HCl 1:1000. sr~anog zastoja. mla|i od 18 godina. KI {ok koji nije anafilakti~kog porekla. sni`enje hemoglobina Simdax. vrtoglavica. glavobolja. za inf. kardiomiopatije. ND mu~nina. Abbott konc. mu~nina. tireotoksikoze. za rast. anemija. aritmija. glaukom otvorenog ugla (oftamolo{ka primena). Jugoremedija rast. OPREZ blaga ili umerena renalna i hepati~ka insuficijencija. za inj. hpokalijemija. feohromocitom. KI idiopatska hipertrofi~na subaortalna stenoza. za inj. vazokonstrikcija kod primene lokalnih anestetika. Haupt Pharma konc. 50mg/5ml Dopamin Admeda 200. povra}anje. 100mg. koronaropatije. hladni ekstremiteti. Haupt Pharma konc. hipertenzija. ND tahikardija.

20mg Isosorb retard. cerebralna hemoragija. 30 . Srbolek kaps. ortostatska hipotenzija. 1mg/1. Galenika tabl. 40mg 470 Registar lekova 2011 . tahikardija. anemija. upozorenje: sublingvalne tabl. 80mg Lentonitrat 50. gliceril trinitrat sublingvalno-lingvalete i sprej 1 . sprej i injekcije su za akutni napad.3 min. reverzibilna tolerancija koja se izbegava diskontinuiranom upotrebom ili doziranjem sa pauzom od 12 sati izme|u podnevne doze prethodnog dana i jutarnje doze slede}eg dana Po~etak i trajanje dejstva nitrata u zavisnosti od oblika i na~ina primene nitrati na~in primene iv po~etak dejstva 1 . oslob. oralno izosorbid dinitrat oralno-retard oblik izosorbid mononitrat pentaeritritil tetranitrat oralno oralno 20 . traume glave.2 min. tvrda sa prod.5 min. kapsule sa produ`enim delovanjem. sporo 60 -120 min.8 sati CO1DA02 gliceril trinitrat Nirmin. 20mg Difutrat. Hemofarm rast. Srbolek kaps. 20mg izosorbid 5 mononitrat CO1DA14 Monizol.4mg/dozi pentaeritritil tetranitrat CO1DA05 Dilcoran 80.CO1D Vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DA Organski nitrati IND akutni napad angine pektoris kod bolesnika sa stabilnom anginom ili vazospasti~kom anginom.5mg Nitrolingual. Hemofarm tabl.6 sati 8. 20mg. 0. Pohl Boskamp sublingvalni sprej 0. Hemofarm tabl. 20mg. KI kolaps. za inj. 5mg/1. za rast.12 sati 5.60 min. Zdravlje kaps. oslob. ND glavobolja. 40mg Monosan.12 sati 4 . vrtoglavica. trajanje dejstva 3 . OPREZ terapiju ne prekidati naglo. mast i TTS za profilaksu. sa modif. adjuvantna terapija hroni~ne insuficijencije miokarda. oslob. Srbolek sublingvalna tabl. Slaviamed tabl. tvrda sa prod. 50mg izosorbid dinitrat CO1DA08 Cornilat. za inf. 30 min. spre~avanje napada angine pektoris.. tvrda sa prod. 4 .6ml konc. glaukom o{trog ugla.6ml Nitroglicerin.40 min. oslob. crvenilo lica.

depresija u anamnezi. vrtoglavica. GIT smetnje. dojenje. kardiogeni {ok. upotreba kod bolesnika sa QT sindromom. gr~evi u mi{i}ima. Servier tabl. 2mg CO1EB Ostali preparati u terapiji bolesti srca CO1EB15 trimetazidin hlorid IND profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris. kolaps. OPREZ hipotenzija. ventrikularne ekstrasistole.CO1DX Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DX12 molsidomin IND insuficijencija miokarda. trudno}a. Hemofarm film tabl. Jugoremedija tabl. Servier film tabl. oslob. 8mg Molicor. hepatotoksi~nost. retinitis pigmentosa. ritonavir) dovodi do pove}anja kocentracije ivabradina u plazmi Coraxan. glavobolja. poreme}aj ejakulacije.5mg C02 ANTIHIPERTENZIVI C02A Antiadrenrgici centralnog delovanja C02AB Metildopa C02AB02 metildopa IND hipertenzija. sa prod. u mirovanju pre po~etka le~enja. KI trudno}a dojenje. 4mg Lopion retard. te{ka insuficijencija jetre. Jugoremedija tabl. nelfinavir. suva usta. mo`dani udar. KI oboljenja jetre. 5mg. klaritromicin. sve`i infarkt miokarda. AV blok prvog stepena. eritromicin. Jugoremedija tabl. dijareja ili opstipacija. vrednost klirens kreatinina manja ili jednaka 15ml/min kod starijih osoba. KI trudno}a. Srbolek tabl. hipotenzija. Srbolek tabl. oslob. te{ka hipotenzija. 35mg CO1EB17 ivabradin IND simptomatska terapija hroni~ne stabilne angine pektoris kod bolesnika sa normalnim sinusnim ritmom kod kojih je kontraindikovana primena beta blokatora. GIT smetnje. terapija i profilaksa angine pektoris. nedostatak vazduha. svetlucanje pred o~ima. feohromocitom. 7. zamu}en vid. sr~ana frekvencija ni`a od 60 otkucaja u minuti. terapija postinfarktnog stanja. AV blok drugog i tre}eg stepena. sino-atrijalni blok. OPREZ ne koristi se u akutnom napadu. 250mg Metildopa. itrakonazol. 250mg Registar lekova 2011 471 . niti kao inicijalna terapija kod bolesnika koji su prele`ali infarkt miokarda. sindrom bolesnog sinusa. insuficijencija bubrega ili jetre. hemoliti~ka anemija Methyldopa. mu~nina. kod nestabilne angine. ND sedacija. insuficijencija bubrega. ND mu~nina. povra}anje. I kombinovanje sa jakim inhibitorima citohroma P450 (ketokonazol. ND glavobolja. vertigo. pruritus Lopion. 2mg Lopion forte. KI izrazita hipotonija. depresija. aritmija. ND bradikardija. nestabilna angina pektoris. bolesnici sa pejsmejkerom. kardiogeni {ok. bol u trbuhu. sa prod. hroni~na sr~ana slabost. glavobolja Preductal MR. kombinovanje sa drugim antihipertenzivima. akutni ifarkt miokarda.

0. 1mg C02C Antiadrenergici sa perifernim delovanjem C02CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora C02CA04 doksazosin (u obliku mesilata) IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. hipertenzija rezistentna na druge lekove. glavobolja. dermatitis. opstipacija. mialgije i groznice terapiju. opstipacija. dispneja. somnolencija. groznica. ND vrtoglavica. angioedem u anamnezi. inficirani ulcer ko`e. 0. suva usta. u trudno}i i kod dojenja Alphapres. sinusni sindrom.4mg C02AC06 rilmenidin IND arterijska hipertenzija. infekcija urinarnog trakta. 1mg. OPREZ trudno}a. bol u le|ima i ekstremitetima. drugi i tre}i stepen AV bloka. 25mg/5ml. `utice.5mg 125mg 472 Registar lekova 2011 . benigna hiperplazija prostate. Solvay film tabl. povra}anje. upotreba alkohola u toku tretmana. KI trudno}a. OPREZ ako je potrebno prekinuti istovremenu primenu beta blokatora. pruritus. Nycomed rast. sinoartrijalni blok. mu~nina. 0. KI trudno}a. ortostatska hipotenzija. Servier tabl. Parkinsonova bolest.2mg. dojenje. gastrointestinalni refluks. malaksalost. 50mg/10ml C02KX Ostali antihipertenzivi C02KX01 bosentan IND primarna idiopatska ili porodi~na pulmonarna arterijska hipertenzija. pove}anje aminotransferaza Tracleer. trudno}a. Zdravlje tabl. vazodilatacija. crvenilo. bradikardija. retko reakcije na ko`i Moxogamma. kontrolisana hipotenzija u anesteziji. abdominalni bol. terapiju treba prekinuti u slu~aju pojave mu~nine. stenoza aorte. za inj. abdominalnih bolova. prazosin i dr. gr~evi u mi{i}ima. astenija. KI umereno do te{ko o{te}enje jetre. ND dijareja. OPREZ pove}anje hepati~kih aminotranferaza. znojenje. epilepsija. edemi. oslob. epigastri~ni bol. letargije. depresija. ND suva usta. sa prod. Krka tabl. 2mg Kamiren XL. KI alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin.3mg. poreme}aj sna. po `ivot prete}a aritmija. prvo se prekida davanje beta blokatora a zatim moksonidin posle nekoliko dana. ra{.). ozbiljno oboljenje koronarnih arterija. 0. vrtoglavica. astenija Tenaxum. 62. umor. nesanica ili pospanost. te{ka bubre`na insufijencija. ND ortostatska hipotenzija.2mg. dispneja Ebrantil. vrtoglavica. Actelion Pharmaceuticals film tabl. istovremena primena ciklosporina. glavobolja. ND palpitacije. nestabilna angina pektoris. mu~nina. eritem.4mg Physiotens. depresija. Artesan film tabl. 0. periferni edem. anksioznost.C02AC Antagonisti imidazolinskih receptora C02AC05 moksonidin IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. dojenje. dijareja. hladni ekstremiteti. insuficijencija bubrega ili jetre. glaukom. zamor. KI ozbiljna depresija. OPREZ je potreban kod davanja prve doze. skora{nji infarkt miokarda ili insult mozga. sr~ana slabost. kod `ena u reproduktivnom periodu neophodno je primeniti efikasnu kontracepciju (isklju~uju}i hormonske kontraceptive zbog mogu}e interakcije). nemir. 4mg C02CA06 urapidil (u obliku hlorida) IND hipertenzivna kriza.

trombocitopenija. pove}anje koncentracije urata u plazmi. OPREZ trudno}a. dojenje. giht. ND hipokalijemija. dojenje. hiperkalcemija. fotosenzitivnost. isklju~uju}i tiazide C03BA Sulfonamidski diuretici. insulin zavisni dijabetes. OPREZ trudno}a. retko depresija kostne sr`i Furosemide Sopharma. oslob. giht. gr~evi u mi{i}ima. usled vaskularnih okluzija. hipertrofija prostate. dijareja ili opstipacija. retencija vode i elektrolita. zamor. ND hipotenzija. OPREZ trudno}a. posle opekotina). hiponatrijemija. hiponatrijemija.1. monokomponentni C03AA03 hidrohlorotiazid IND edemi razli~itog porekla. lupus. gr~evi. ciroza jetre. dijabetes. dojenje. 40mg rast.5mg C03C Sna`ni diuretici (Henleove petlje) C03CA Sulfonamidski diuretici. hipohloremi~ka alkaloza. porfirija. Jugoremedija tabl. ND hiponatrijemija. mu~nina. hiperglikemija. 1. Slaviamed tabl. blaga i umerena hipertenzija. oslob. insuficijencija jetre. re|e neutropenija. Sopharma rast. hiperuricemija. hipokalijemija. povra}anje. hiperglikemija. hipokalijemija. Hemofarm tabl. 10mg/ml Lasix. KI skora{nji cerebrovaskularni inzult. hipokalijemija. impontencija Indapres. monokomponentni C03BA11 indapamid IND esencijalna hipertenzija. smanjena funkcija bubrega. KI te{ka insuficijencija jetre ili bubrega.C03 DIURETICI C03A Slabi diuretici. hiperaldosteronizam. porfirija. te{ka o{te}enja jetre. monokomponentni C03CA01 furosemid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog. giht. sa modif. ascit usled o{te}enja jetre ili sr~ane insuficijencije. giht. te{ka hipokalijemija. za inj. preosetljivost na sulfonamide. fotosenzitivnost. sa prod. anoreksija. 10mg/ml Registar lekova 2011 473 . hipohloremi~ka alkaloza. hiperglikemija. ra{. blaga i umerena hipertenzija. KI insuficijencija bubrega sa anurijom. te{ka hiponatrijemija. glavobolja. tiazidi C03AA Tiazidi. Adisonova bolest. 2. hiperuricemija. renalnog. hemoliti~ka anemija Diunorm. za inj.5mg Indapres SR. alergija na sulfonamide. GIT smetnje. hipomagnezijemija.5mg Rawel SR. hipotenzija. Krka tabl. hipomagnezijemija. GIT smetnje. hiperkalcemija. Hemofarm film tabl. hipovolemija. 25mg C03B Slabi diuretici. hiperparatireoidizam.

hiperuricemija. ra{ Yurinex. pove}anje kreatinina. umerena hipertenzija. arterijska tromboza dislipidemija. leukopenija. abdominalni gr~evi. OPREZ trudno}a. dojenje. OPREZ trudno}a. povra}anje. Galenika tabl. glavobolja. slabost. cirkulatorni kolaps. maligni ascites. urtikarija. 50mg 474 Registar lekova 2011 . dojenje. dehidratacija. dijareja ili opstipacija. gr~evi. glavobolja. ciroza jetre. hipovolemija. hepati~na koma. tokom terapije pratiti koncentraciju kalijuma u serumu. porfirija. edemi kod kongestivne sr~ane insuficijencije i nefrotskog sindroma. glavobolja. ataksija. faringitis. povra}anje. hipohloremi~ka alkaloza. letargija. azotemija Inspra. anurija. hipotenzija. zamor. giht. istovremena primena diuretika koji {tede kalijum.C03CA02 bumetanid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog. Hemofarm tabl. premenstrualni. re|e povra}anje. preosetljivost na sulfonamide. gastri~no krvarenje. sr~ana slabost. acidoza. esencijalna arterijska hipertenzija. hiperglikemija. hipomagnezijemija. ginekomastija. ND dijareja. hipertrofija prostate. retko depresija kostne sr`i Diuver. ND mu~nina. pruritus. dojenje. 1mg rast. starije osobe. ulceracije. alkalne fosfataze i bilirubina u serumu. encefalopatija. disbalans elektrolita. fibrilacija pretkomora. akutna bubre`na insuficijencija. edem plu}a). ascites zbog ciroze jetre kod neazotemi~nih bolesnika. 10mg C03D Diuretici koji {tede kalijum C03DA Antagonisti aldosterona C03DA01 spironolakton IND primarni aldosteronizam. ciroza jetre. u trudno}i. te{ka hipokalijemija. insomnija. Pliva tabl. KI dojenje.5mg/2ml C03CA04 torasemid IND edemi razli~itog porekla. Pfizer film tabl. gastritis. eozinofilija. mentalna konfuzija. hipovolemija . alergija na spironolakton. hiponatrijemija. anoreksija. OPREZ trudno}a. 5mg. insuficijencija jetre. dehidratacija. mu~nina. hipertenzija. mu~nina. pielonefritis. povra}anje. hipotenzija. hiponatrijemija. mu~nina. amenoreja. hiperkalijemija. 0. KI hiperkalijemija. OPREZ trudno}a. groznica. 25mg. gubitak elektrolita. hipokalijemija. ascites. hiponatrijemija. 25mg. postmenopauzalno krvarenje Spironolakton. ND hiponatrijemija. renalna insuficijencija. KI insuficijencija bubrega sa anurijom. pospanost. abdominalni bol. renalnog. gr~evi u nogama. 100mg C03DA04 eplerenon IND hipertenzija. dispepsija. vrtoglavica. impotencija. anurija. anoreksija. hepati~nog. trombocitopenija. KI hiperkalijemija. ototoksi~nost. za inj. ND gr~evi mi{i}a. trovanje salicilatima i barbituratima. dijareja. vrtoglavica. hipotenzija.

sa prod. posttrombozni sindrom. zamor. KI akutna ili toksi~na psihoza. dojenje. gangrena). sa prod. istovremena upotreba antihipertenziva. osip. ND alergijske reakcije na ko`i. promrzline.5mg. fotosenzitivnost Hemopres. OPREZ intravenska i intraarterijska primena kod te{kih sr~anih aritmija. antikoagulanasa. obliterantni endarteritis. hiperuricemija (re|e) Lometazid. 600mg rast. hiperkalijemija. pruritus. opstipacija ili dijareja. opstipacija ili dijareja. mu~nina. Hemofarm tabl. ulkus potkolenice. glavobolja. mla|i od 18 godina. ND anoreksija. hepati~na koma. bradikardija. (5mg + 50mg) C03EA12 amilorid + metiklotazid IND edemi razli~ite etiologije (prvenstveno kod insuficijencije srca).5mg Registar lekova 2011 475 . kongestivna sr~ana insuficijencija sa hipokalijemijom. 400mg Pentoksifilin. Hemofarm tabl. nazalna kongestija. za inj. polidipsija. dijabeti~na angiopatija. oslob. zamor. KI preosetljivost na amilorid. ortostatska hipotenzija. (10mg + 5mg) C04 PERIFERNI VAZODILATATORI C04A Periferni vazodilatatori C04AD Derivati purina C04AD03 pentoksifilin IND poreme}aji periferne cirkulacije (Claudicatio intermitens.C03E Kombinacije diuretika koji {tede kalijum sa ostalim diureticima C03EA Tiazidni diuretici i diuretici koji {tede kalijum C03EA01 amilorid + hidrohlorotiazid IND arterijska hipertenzija. suva usta. deca. Hemofarm tabl. vrtoglavica. dijabeti~na nefropatija. hiperuricemija. OPREZ insuficijencija bubrega. 1. skora{nji infarkt miokarda. 400mg Trental. napetost u stomaku. dojenje. suva usta. bradikardija. esencijalna arterijska hipertenzija. deca. ortostatska hipotenzija. anurija. mu~nina. KI trudno}a. poreme}aj varenja Damaton. porfirija. KI trudno}a. oslob. aritmija. Galenika tabl. te{ka hipotenzija (samo za parenteralnu primenu). dojenje. 4. hidrohlorotiazid ili sulfonamide. hiperkalijemija. ergotizam Redizork. OPREZ trudno}a. Galenika tabl. ND mu~nina i prolazna nelagodnost u GIT-u. te{ka koronarna i cerebralna skleroza. akutno krvarenje. Jugoremedija oblo`ena tabl. 100mg/5ml C04AE Ergot alkaloidi C04AE01 dihidroergotoksin mesilat IND dodatna terapija po~etne i blage senilnosti. parestezije. `e|. slabost. hiperkalijemija. dijabetes. mu~nina. o{te}enje funkcije bubrega. 400mg film tabl. ND anoreksija. nadimanje. ciroza jetre sa ascitesom. anurija.

nesanica. upala vena sa trombozom. crvenilo ko`e Hepathrombin 30000. gel 2400ij/g 476 Registar lekova 2011 . hipotenzija. poreme}aji cirkulacije u oku i srednjem uhu. ND mogu}i sistemski efekti kortikosteroida i ote`ano zarastanje fisura i ragada C05AA Proizvodi koji koja sadr`e kortikosteroide C05AA04 heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol Hepathrombin H. KI otvorene rane. gljivi~ne.5mg) rektalna mast (50mg + 10mg)/g C05B Antivarikozna sredstva C05BA Heparin i heparinoidi za lokalnu terapiju C05BA03 heparin natrijum IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije. KI infekcije anorektalne regije (bakterijske. za~epljenje vena koagulumom. glavobolja.6mg + 11. varikozni ulkusi. TBC. povra}anje. Nycomed supozitorija (100mg + 2. dijareja. pruritus. Pharbil Watrop sprej za ko`u. Menarini gel 1000ij/g ViaTromb.7mg + 30mg) rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g fluorometolon + neomicin (u obliku sulfata) + feniramin hlorid C05AA06 Delmeson. Jugoremedija supozitorija (0. Hemofarm gel 300ij/g Hepathrombin 30000. povr{inske analne fisure. Pfizer film tabl. rane koje se gnoje. ekcemi u anorektalnom predelu. ose}aj toplote. sve` infarkt miokarda. ragade.1mg + 3mg + 7. proktitis. bradikardija. bradikardija Sermion. lues). 30mg C05 VAZOPROTEKTIVI C05A Lokalna antihemoroidna sredstva IND spolja{nji i unuta{nji hemoroidi.C04AE02 nicergolin IND cerebrovaskularna insuficijencija. Hemofarm gel 500ij/g Hepathrombin 50000. poreme}aji periferne cirkulacije. OPREZ istovremena primena antiagregacionih i antikoagulantnih lekova. dojenje. Hemofarm supozitorija (120ij + 1. upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. Hemofarm mast 300ij/g Hepathrombin 50000. KI trudno}a. A. te{ka krvarenja. primena na sluznice. Hemofarm mast 500ij/g Lioton 1000. umor.5mg)/g C05AD Proizvodi koji sadr`e lokalne anestetike C05AD04 polikrezulen + cinhokain hlorid Faktu. ND svrab. ND crvenilo ko`e.4mg) rektalna mast (0. vrtoglavica.2mg + 1.

procianidolni oligomeri IND venolimfati~na insuficijencija. veoma retko angioedem i glavobolja Endotelon. akutne tegobe kod hemoroida. 1g gel 2% C05CA03 diosmin IND hroni~na venska insuficijencija ("te{ke" noge). dojenje Venoruton. KI primena na velikoj povr{ini ko`e. OPREZ trudno}a. 150mg Registar lekova 2011 477 . Galenika gel (300ij + 4mg)/g Hepalpan. o{te}enoj ko`i i sluzoko`i. 50mg. 500mg. primena na sluznice. ND GIT smetnje. KI hipertireoidizam. KI otvorene rane. ND svrab. ND mu~nina. za~epljenje vena koagulumom. tvrda (14mg+300mg+300mg) C05CA. dojene. alergijske reakcije (urtikarija.C05BA53 heparin natrijum + dekspantenol IND adjuvantna terapija kod povr{inskog tromboflebitisa. akutne tegobe kod hemoroida. rane koje se gnoje. OPREZ istovremena primena oralnih antikoagulanasa. dojenje. OPREZ trudno}a. dijareja. Novartis kaps. istovremena primena sa iMAO zbog rizika od hipertenzivne epizode. ekcem). ND svrab. Servier film tabl. (450mg + 50mg) C05CA54 ekstrakt Gingko biloba + trokserutin + heptaminol hlorid IND venolimfati~ka insuficijencija (ose}aj te`ine i bol u nogama).5mg)/g Hepan. OPREZ trudno}a. ose}aj pe~enja u epigastrijumu.. re|e palpitacije Ginkor fort. ra{ sa i bez pruritusa. tabl. Ipsen kaps. 600mg C05CA53 diosmin + hesperidin IND hroni~na venska insuficijencija. dojenje. sanofi aventis gastrorezist. adjuvans u terapiji limfedema kod operacije i radio. Bosnalijek gel (100ij + 10mg + 10mg)/g C05C Preparati za stabilizaciju kapilara C05CA Biflavonoidi C05CA04 trokserutin IND olak{avanje tegoba i smanjene otoka povezanih sa hroni~nom venskom insuficijencijom. fotosenzitivnost. bolesnici sa kongenitalnom galaktozemijom. crvenilo ko`e Venosan. poreme}aji retinalne i/ili horiodalne cirkulacije (uz adekvatnu etiolo{ku terapiju). sindromom malapsorpcije glukoze ili galaktoze (zbog prisustva laktoze u preparatu).terapije karcinoma dojke. upala vena sa trombozom. gorak ukus. OPREZ trudno}a. crvenilo. Innotech film tabl. varikozni ulkusi. Galenika krem (300ij + 2. Jadran gel (500ij + 5mg)/g C05BA 53 heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije. hemoroidi Detralex. ND blagi i nespecifi~ni gastrointestinalni ili neurovegetativni poreme}aji Phlebodia. tvrda 300mg {ume}a tabl. peckanje Hepalpan.

umor. ND glavobolja. OPREZ je potreban kod poreme}aja periferne cirkulacije (Raynaud-ova bolest. sr~ana dekompenzacija. edem. Galenika tabl.adrenergi~kih receptora. profilaksa posle infarkta. disbalans lipoproteina. profilaksa migrene Propranolol. AstraZeneca tabl. sindrom bolesnog sinusa. razli~ite mikroangiopatije. nekompenzovana sr~ana insuficijencija. vrtoglavica. Betaloc ZOK.C05CX Ostala sredstva za stabilizaciju kapilara C05CX01 kalcijum dobesilat IND prevencija i le~enje dijabet~ne retinopatije i patolo{kih stanja venske cirkulacije donjih ekstremiteta udru`enih sa edemima. hipotenzija feohromocitom. astma. stabilna sr~ana insuficijencija. parestezije. opstruktivna bolest plu}a u anamnezi. Hemofarm kaps. hipotenzija. uremija. AV blok II i III stepena. 25mg. profilaksa migrene Corvitol. 40mg C07AA07 sotalol hlorid IND aritmija uklju~uju}i ventrikularnu tahiaritmiju Darob mite. flatulencija. angina pektoris. Hemofarm film tabl. metaboli~ka acidoza. neselektivni C07AA05 propranolol hlorid IND hipertenzija. dispneja. terapiju ne prekidati naglo. OPREZ prvi trimestar trudno}e Doxi-Hem. selektivni C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija. tvrda 500mg C07 BLOKATORI BETA . dispepsija.100mg C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija. periferna vazokonstrikcija. suve o~i (smetnja za kontaktna so~iva). Abbott tabl. kardiogeni {ok. profilaksa infarkta miokarda. sr~anog bloka prvog stepena i Prinzmetal-ove angine. profilaksa migrene hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. bronhospazam. profilaksa infarkta miokarda. intermitentna klaudikacija). 50mg. 5mg/5ml 478 Registar lekova 2011 . dijareja. nemirni snovi. sa prod. Berlin Chemie tabl. aritmije. angina pektoris.ADRENERGI^KIH RECEPTORA C07A Blokatori beta . bradikardija. gubitak libida C07AA Blokatori beta . bronhospazam (naro~ito neselektivni). labilni dijabetes.100mg rast. 50mg. 50mg. ra{. aritmija. bradikardija. hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. opstipacija ili dijareja. dojenje. oslob.adrenergi~kih receptora KI trudno}a.100mg Presolol. stabilna sr~ana insuficijencija. aritmija. profilaksa migrene angina pektoris.adrenergi~kih receptora. aritmija. pogor{anje intermitentne klaudikacije. 80mg C07AB Blokatori beta . mu~nina. za inj. povra}anje. bradikardija.

PharmaSwiss tabl 5mg Nebilet. angina pektoris Bilokord. oslob. Hemofarm tabl. 5mg.C07AB02 metoprolol sukcinat IND hipertenzija. 5mg.5mg. 100mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND hipertenzija. 10mg Concor. 10mg C07AB12 nebivolol (u obliku hlorida) IND esencijalna hipertenzija. 100mg Atenolol. angina pektoris. 2. 95mg. aritmija. Sandoz tabl. stabilna sr~ana insuficijencija funkcionalne clase II i III. Ni Medic tabl. angina pektoris. stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija Binevol. 5mg Bisoprolol. sa modif. 50mg.5mg. Zdravlje tabl. Acavis tabl. 10mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND stabilna.5mg . profilaksa posle infarkta miokarda. 2. Niche Generics tabl. 5mg Registar lekova 2011 479 . Nini tabl.5mg. 5mg. 10mg Byol. 25mg Atenolol. 5mg Nebispes. Merck film tabl. profilaksa migrene Metoprol XL Sandoz. 5mg. Merck film tabl. aritmija Atenolol. Sandoz film tabl. 190mg C07AB03 atenolol IND hipertenzija. Hemofarm film tabl. 2. 100mg Prinorm. hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funcijom Concor Cor. Nini tabl. 5mg. Galenika tabl. Belupo tabl. 5mg. 10mg Bisobel. Sandoz film tabl. 10mg Bisoprolol. 5mg. Berlin Chemie tabl. 100mg Panapres. 47. Pharmanova tabl.5mg. Jugoremedija tabl. 5mg Nebivolol Sandoz. 10mg Tensec. 5mg Nevotens. 2.

KI te{ka hroni~na insuficijencija srca. 25mg Karvileks. ND vrtoglavica.adrenergi~kih receptora selektivni i tiazidi C07BB 07 bisoprolol + hidrohlorotiazid Lodoz. glavobolja. Prinzmetalova angina. te{ka bradikardija.5mg Dilatrend.5mg) 480 Registar lekova 2011 .5mg. poreme}aji sinusnog ritma. 25mg Coryol. Krka tabl. 3. angina pektoris. pa koncentracija leka u plazmi mo`e da bude i do pet puta ve}a nego kod osoba sa normalnom funkcijom jetre.25mg) Tensec plus. Slaviamed tabl.25mg. 12. bradikardija.5mg. 12.25mg). 25mg Coryol. oboljenja perifernih krvnih sudova. bronhijalna astma.5mg Milenol. (10mg + 6. 12.1 25mg. GIT smetnje.25mg. suva usta.adrenergi~kih receptora C07AG02 karvedilol IND hipertenzija. Merck film tabl.25mg. hroni~na insuficijencija miokarda (kombinovan sa drugim lekovima).25mg). 6. poreme}aj sna. iscrpljenost. (5mg +12. 25mg C07B Blokatori beta . hrini~na opstruktivna bolest plu}a. kardiogeni {ok. Artesan film tabl. ortostatska hipotenzija. trombocitopenija.C07AG Blokatori alfa i beta . pove}anje transaminaza Carvedigamma. 12. Hemofarm film tabl.125mg. impotencija. 3. Roche tabl.5mg+ 6.adrenergi~kih receptora i tiazidi C07BB blokatori beta . (5mg + 6. hipotenzija . OPREZ kod osoba sa cirozom jetre bioiskoristljivost preparata karvedilola se pove}ava.25mg. 6.25mg. 12. retko sinkopa i edem.5mg. Sandoz film tabl 6. 25mg Carvedilol Sandoz. AV blok II i III stepena. (2. Zdravlje tabl. insuficijencija bubrega. Pliva tabl. Hemofarm tabl.5mg.5mg. 12. 12. iritacija o~iju. smanjenje periferne cirkulacije. 25mg Carvetrend. 6. smanjena funkcija jetre. 6.

10mg Tenox. oslob. 10mg Amlonorm. ND glavobolja. 2. 5mg. 5mg. palpitacije. Ufar tabl. 10mg Amlodipin PharmaSwiss. 5mg. poliurija. Adamed tabl. kardiogeni {ok. kardiogeni {ok. 5mg. mu~nina. Hemofarm film tabl. 10mg Amlodipin. Ni Medic tabl. 10mg Fopin. izrazita stenoza aorte.C08 C08C BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa prete`no vaskularnim delovanjem C08CA Derivati dihidropiridina C08CA01 amlodipin (u obliku besilata) IND arterijska hipertenzija. oslob. o{te}enja jetre. Pfizer tabl. oslob. ND glavobolja. dijareja). vrtoglavica Plendil. 10mg Amlopin. trudno}a. umor. KI nestabilna angina pektoris. hipertenzija (retard oblici) . 10mg Amlogal. 10mg C08CA02 felodipin IND hipertenzija. KI trudno}a. 5mg. alergijske reakcije na ko`i. retko hiperplazija gingive. zabranjena upotreba soka od grejpfruta. hipertenzivna kriza. Hemofarm tabl. edem gle`njeva. Raynaud-ov fenomen. edemi. sa. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nifedipin. 20mg Registar lekova 2011 481 . 10mg Monodipin. umor. Bosnalijek kaps. izrazita stenoza aorte. depresija. 5mg. 10mg Vazotal. 10mg Amlodipin. dojenje. Zdravlje kaps. Zdravlje tabl. profilaksa angine pektoris. 10mg Amlodil. stabilna angina pektoris. PharmaSwiss tabl. (mu~nina. sa prod. nestabilna angina. fotosenzitivnost. KI trudno}a. modif. prvi mesec posle infarkta miokarda. oslob. AstraZeneca tabl. stenoza aorte. hipotenzija. oslob. sa modif. GIT smetnje. crvenilo lica. porfirija. 5mg. 5mg. 5mg. 20mg Nipidin. Zdravlje tabl. dojenje. Krka tabl. vrtoglavica. OPREZ smanjena funkcija jetre. 5mg. bol u o~ima. 5mg. sa prod. 10mg Norvasc. Hemofarm kaps. Galenika tabl. PharmaSwiss tabl. eritema multiforme Alopres. Jugoremedijua tabl. tvrde sa prod. Sandoz tabl. 10mg C08CA05 nifedipin IND angina pektoris. Zdravlje tabl. vazospasti~na angina pektoris. 5mg. 20mg Nifelat. primena u prvom mesecu posle infarkta miokarda. ND glavobolja. 5mg. 5mg. tvrda 5mg Amlodipin. nekontrolisana sr~ana insuficijencija. crvenilo lica. 20mg Nifelat P.5mg.

tahikardija. dojenje. 10mg/50ml C08CA08 nitrendipin IND arterijska hipertenzija. bradikardija. GIT smetnje (mu~nina. KI stenoza aorte. vrtoglavica. hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. ne preporu~uje se istovremena upotreba beta-blokatora. vrtoglavica. zamor. glavobolja. Hemofarm film tabl. otok gle`njeva. AV blok. aritmije. palpitacije. 20mg C08CA13 lerkanidipin hlorid IND blaga i umerena hipertenzija. 80mg 482 Registar lekova 2011 . nele~ena insuficijencija miokarda. nestabilna angina pektoris. dojenje. hipertenzija. alergijske reakcije. supraventrikularne aritmije. poliurija Nitrepin. ND glavobolja. I izbegavati istovremenu primenu drugih Ca blokatora. 80mg Verapamil Alkaloid. alergija. crvenilo lica. vrtoglavica. Zdravlje tabl. ekstrasistole. 20mg Lercanil. astenija. hipotenzija. Hemofarm film tabl. sinoatrijalni blok. 80mg Verapamil. 10mg. bradikardija.C08CA06 nimodipin IND prevencija i terapija ishemi~kog neurolo{kog deficita posle subarahnoidalnog krvarenja. dojenje. te{ka insuficijencija jetre i bubrega. ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nimotop S. povra}anje. atrijalni flater i fibrilacija koja prati WPW sindrom. glavobolja. ND crvenilo lica. Berlin Chemie film tabl. hipertenzivna kriza. kongestivna sr~ana insuficijencija. 40mg. KI trudno}a. 40mg. palpitacije. opstipacija). kardiogeni {ok. periferni edemi. AV blok (velike doze). 80mg Verapamil. gingivalna hiperplazija (dugotrajna primena). Alkaloid oblo`ena tabl. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Izopamil. Srbolek oblo`ena tabl. Zdravlje oblo`ena tabl. edem gle`njeva. porfirija. istovremena primena infuzije i tableta. ND hipotenzija. dekompenzacija miokarda. Galenika film tabl. koronarna insuficijencija (svi oblici angine pektoris). 30mg rast. hipotenzija. 80mg Verapamil. Bayer film tabl. ND crvenilo. ginekomastija. KI trudno}a. 10mg C08D Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce C08DA Derivati fenilalkilamina C08DA01 verapamil hlorid IND tahikardije. za inf. hipotenzija. crvenilo lica. bolest sinusnog ~vora. KI trudno}a. 10mg. beta-blokatora i lekova koji uti~u na funkciju bubrega. GIT smetnje. primena prvih mesec dana nakon infarkta. OPREZ insuficijencija jetre. trudno}a. impotencija. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Cornelin. plu}ni edem.

vrtoglavica. 20mg tabl. 20mg tabl. KI trudno}a. 20mg tabl. poreme}aj funkcija jetre. 20mg tabl. Zdravlje Enap. 25mg. 20mg tabl. profilaksa i terapija angine pektoris. AV blok i hipotenzija (ve}e doze) Cortiazem retard. smanjena funkcija bubrega. 90mg C09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN . monokomponentni IND esencijalna hipertenzija. 5mg. 10mg. oslob. edem gle`njeva. 10mg. 20mg tabl. 5mg. 50mg tabl.C08DB Derivati benzotiazepina C08DB01 diltiazem hlorid IND hipertenzija. Srbolek Skopryl. Jugoremedija Lizopril. ND hipotenzija (naro~ito na po~etku terapije). stenoza aorte. ND mu~nina. kao ni preparata kalijuma zbog hiperkalijemije. insuficijencija jetre i bubrega. monokomponentni C09AA Inhibitori ACE . 12. 20mg tabl. 5mg. neutropenija. 10mg. 25mg. 20mg tabl. oslob.ANGIOTENZIN SISTEM C09A Inhibitori angiotenzin konvertuju}eg enzima (ACE). konstantan suv ka{alj. Remedica Enalapril Sandoz. kardiogeni {ok. 10mg. Alkaloid tabl. KI trudno}a. Belupo Lisinopril Sandoz. periferna vaskularna bolest. 5mg. glavobolja. Sandoz Enalapril. alergijske reakcije na ko`i. sa prod. Sandoz Enalapril. AV blok II ili III stepena. OPREZ hipotenzija. 5mg. abdominalni bol. 20mg tabl. 20mg tabl. 5mg. kongestivna sr~ana insuficijencija. Hemofarm tabl. 20mg tabl. te{ka sr~ana insuficijencija. Alkaloid tabl. 10mg. trombocitopenija. AV blok I stepena. WPW sindrom. Hemofarm tabl. 10mg. 10mg. agranulocitoza C09AA01 kaptopril Kaptopril Alkaloid. bradikardija. generalizovana ateroskleroza. promena glasa. Bosnalijek Loril. 90mg Diltiazem Alkaloid. sindrom bolesnog sinusa. PharmaSwiss Prilenap. 50mg tabl. Krka Enatens. Sandoz Lizinopril. sa prod. 20mg Registar lekova 2011 483 . 10mg. 10mg. 10mg. zamor. 50mg enalapril maleat C09AA02 EnaHEXAL. Jugoremedija Enalapril. 10mg. Galenika Zorkaptil. renovaskularno oboljenje. dojenje. 10mg. Alkaloid Katopil. nelagodnost u grlu. Hemofarm lizinopril C09AA03 Irumed. ukusa. 5mg. dojenje. akutni infarkt miokarda. 20mg tabl. mogu}e smanjenje psihofizi~kih sposobnosti. ne preporu~uje se istovremena primena diuretika koji {tede kalijum. bradikardija. 10mg. OPREZ bolesnici na terapiji diureticima (prilagoditi doze). 25mg. 5mg. 20mg tabl. 5mg.5mg.

promene glasa i ukusa. bolovi u zglobovima i grudima. ose}aj nelagodnosti u grlu. 10mg. Krka Prexanil.5mg.5mg. 10mg. sklerodermija . kolagenoze (lupus. 10mg tabl. 2.5mg. 2. 20mg tabl. Krka tabl. (10mg + 25mg) Prilenap HL.5mg). KI preosetljivost na ACE inhibitore. Hemofarm Ramipril.C09AA04 perindopril Prenessa. tahikardija. 5mg tabl. Roche Prilazid. 8mg tabl. Sandoz Prilinda. PharmaSwiss Monotens. malaksalost vrtoglavica. film tabl.5) Prilenap H. 2. 10mg ramipril C09AA05 Ampril. 7. 1.5mg) Enap HL. 1. groznica. te{ka insuficijencija bubrega. 10mg. 4mg. Ni Medic Ramipril Genericon..5mg. sanofi aventis Vivace. Krka tabl. Zdravlje tabl. 2. 2. (20mg + 12. Menarini film tabl. 20mg cilazapril C09AA08 Cilazapril. (10mg + 25mg) Enalapril HCT. 10mg tabl.5mg. 15mg. Servier tabl. 5mg. 2.10mg tabl. 5mg. Sandoz tabl. OPREZ generalizovana arterioskleroza. 5mg. 5mg film tabl. PharmaSwiss Tritace. 8mg.5mg. obostrano su`enje bubre`nih arte-rija. 10mg tabl. 2. Hemofarm tabl. Zdravlje kvinapril (u obliku hlorida) C09AA06 Hemokvin. Hemofarm film tabl. Galenika Zobox. elektrolite i glikemiju). 2. dojenje. 1. 2. povra}anje.5mg. Hemofarm tabl.5mg. 30mg C09B Inhibitori ACE. dijareja. glavobolja.5mg.5mg. Hemofarm fosinopril natrijum C09AA 09 Monopril. tiazidne diuretike i sulfonamide. ND hipotenzija (efekat prve doze). 2. 5mg film tabl. A.25mg. (20mg + 12.5mg) Enap H.5mg. 5mg. 10mg tabl. gr~evi u mi{i}ima.kontrolisati funkciju bubrega. Krka Ampril. (10mg + 25mg) 484 Registar lekova 2011 . alergijske reakcije uklju~uju}i angioneuroti~ki edem. 10mg tabl. povi{enje ureje u krvi C09BA02 enalapril maleat + hidrohlorotiazid EnaHEXAL comp. 2. 10mg tabl. 4mg. 1.25mg.25mg. azotemija.5mg. trudno}a. (10mg +12. 5mg tabl. kombinacije C09BA Inhibitori ACE i diuretici IND svi oblici esencijalne hipertenzije kod kojih je indikovana kombinovana terapija. suvi ka{alj. PharmaSwiss zofenopril kalcijum C09AA15 Zofecard. 2. Galenika Inhibace. 5mg film tabl. 5mg tabl. 20mg film tabl. Genericon Pharma Ramitens. 2mg. (20mg + 6mg). ra{. (10mg + 12. mu~nina. 2. 5mg tabl.25mg.5mg. Slaviamed Piramil. Ufar Ramipril. 5mg. 5mg. 5mg.5mg.

25mg) film tabl.25mg) Prexanil Combi LD. (5mg + 25mg) Tritace comp LS. Krka tabl. (20mg + 12. 20mg + film tabl 2.5mg). (2. Roche film tabl. (20mg + 25mg) Lisinopril H Sandoz. (5mg + 25mg) Ampril HL. (10mg + 12.5mg Enzix duo forte.25mg) Prexanil Combi. Bosnalijek tabl.5mg + 12. (2. (4mg + 1. Sandoz tabl.625mg) ramipril + hidrohlorotiazid C09BA05 Ampril HD. (20mg + 12. (5mg + 25mg) Prilinda plus. 10mg + film tabl 2. (20mg + 12. Genericon tabl.5mg lizinopril + hidrohlorotiazid C09BA03 Iruzid.5mg) Registar lekova 2011 485 . (5mg + 1. (20mg + 12. Servier film tabl.5mg) Lizopril H. (2.5mg) Inhibace plus. (2.5mg) Monotens Plus.5mg) Tritace comp. Sandoz tabl.C09BA02 enalapril maleat + indapamid Enzix. Krka tabl. (4mg + 1.5mg + 12.5). Galenika film tabl. (10mg + 12.5mg) Prilazid plus.5mg) Piramil HCT. (5mg + 12. Galenika film tabl.5mg + 0. (5mg + 12. Hemofarm tabl.5). Ufar tabl. (2. Hemofarm tabl. Krka tabl. Alkaloid tabl. Enzix duo. (5mg + 25mg) Vivace Plus.5mg). (5mg + 25mg) Ramipril H.5mg + 12. (20mg + 12.5mg). (2.5mg) cilazapril + hidrohlorotiazid C09BA08 Cilazapril 5 plus. PharmaSwiss tabl. (10mg + 12. (5mg + 25mg) Ramicomp Genericon.5mg + 12. Zdravlje tabl.625mg). Hemofarm tabl.5mg) Skopryl plus. Hemofarm tabl. (2mg + 0. PharmaSwiss tabl. Belupo tabl.5mg) fosinopril natrijum + hidrohlorotiazd C09BA09 Monopril plus. (5mg + 12. sanofi aventis tabl.5mg + 12. (5mg + 25mg) kvinapril hlorid + hidrohlorotiazid C09BA06 Hemokvin plus. Servier tabl. (20mg + 12.5mg).5mg + 12. 10mg + film tabl 2.5mg) perindopril + indapamid C09BA04 Co Prenessa. sanofi aventis tabl. Hemofarm film tabl.5mg. (2.5).

pove}ana koncentracija kreatin kinaze u plazmi. OPREZ blaga i umerena bubre`na insuficijencija. Chinoin tabl. trudno}a. 50mg Lotar. 100mg Losar. Krka film tabl. ospa. zamor. AV blok II i III stepena. sa prod. dojenje. bol u grudima. seksualna disfunkcija. vrtoglavica. tahikardija. 50mg. oslob. 100mg Prelow. nele~ena sr~ana insuficijencija. periferni edem. monokomponentni C09CA Antagonisti receptora angiotenzina II.C09BB Inhibitori ACE i blokatori kalcijumskih kanala C09BB05 felodipin + ramipril IND esencijalna hipertenzija koja se ne mo`e adekvatno kontrolisati primenom samo felodipina ili ramiprila. 100mg Lakea. akutni infarkt miokarda. monokomponentni IND hipertenzija. bol u abdomenu. zamor. ra{. 50mg. crvenilo lica. Sandoz film tabl. sa prod. 50mg Lorista. 50mg Erynorm. 50mg. kardiovaskularni {ok. ND glavobolja. 100mg Rasoltan. 50mg. glavobolja. mu~nina. KI angioedem u anamnezi. dijareja. terapija poreme}aja rada bubrega kod pacijenata sa hipertenzijom i dijabetesom tipa 2 u okviru antihipertenzivne terapije. KI trudno}a. mu~nina Lisonorm. hipertenzija kod pacijenata sa hipertrofijom leve komore. stenoza aorte. 100mg LozarEP. OPREZ stenoza renalnih arterija. 50mg Losartan. ND hipotenzija. Gedeon film tabl. glavobolja. Hemofarm film tabl. (5mg + 5mg) Triapin mite. (2. 50mg. hipertrofi~na kardiomiopatija. vrtoglavica. povra}anje. Galenika film tabl. 100mg eprosartan C09CA02 Teveten. koronarna ili cerebrovaskularna insuficijencija. vrtoglavica. Chinoin tabl. 25mg. dispepsija. dojenje. 50mg.5mg + 2. Solvay film tabl. 50mg Sentor. 600mg 486 Registar lekova 2011 . Liconsa film tabl. stenoza aorte. te{ka insuficijencija jetre ili bubrega. hiperkalijemija. urtikarija. potrebno je pratiti koncentraciju kalijuma i kreatinina u plazmi. Gedeon tabl (10mg + 5mg) C09C Antagonisti receptora angiotenzina II. suvi ka{alj Triapin. pruritus. bolesnici na terapiji diureticima. KI trudno}a. o{te}enje jetre. MSD tabl. OPREZ smanjena funkcija bubrega. angioedem C09CA01 losartan kalijum Cozaar. mu~nina. 25mg.5mg. mo`dani udar. urtikarija. Pliva film tabl. povra}anje.5mg) C09BB03 lizinopril + amlodipin IND esencijalna hipertenzija. ka{alj. Ni Medic film tabl. astenija. Zdravlje film tabl. nestabilna angina pektoris. 50mg Losartic. mijalgija. ND hipotenzija. periferna vaskularna bolest. Kern Pharma film tabl. Alkaloid film tabl. tahikardija. oslob. 12. dojenje.

5mg) Losartic plus. vrtoglavica. hiperhidroza. stenoza renalne arterije. 300mg kandesartan cileksetil C09CA06 Atacand. 32mg telmisartan C09CA07 Micardis. (50mg + 12. 80mg Pritor. 75mg. 75mg. Bayer tabl. dispepsija. 40mg. Delpharm tabl. 80mg Micardis. kombinacije C09DA Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici C09DA01 losartan kalijum + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. stenoza aortne i mitralne valvule. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega. mi{i}na slabost. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre.C09CA03 valsartan Diovan. ND bol u grudima. Krka film tabl. 10mg. 80mg. 160mg film tabl. bol u abdomenu. 160mg. 40mg. 150mg. primarni aldosteronizam. sr~ana slabost. hiponatrijemija. Krka film tabl. artritis.5mg) Lorista HD. 40mg C09D Antagonisti receptora angiotenzina II. 80mg olmesartan medoksomil C09CA08 Menartan. mialgija. Berlin Chemie film tabl. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija. hipokalijemija. 320mg irbesartan C09CA04 Iracor. te{ka hipokalijemija. (50mg + 12. edem. sistemski lupus eritematodes. Nobel film tabl. vertigo. hiponatrijemija. 150mg. 40mg. aritmija. KI trudno}a. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. 160mg film tabl. 40mg. 20mg. 16mg. Krka film tabl. 4mg. Krka Valsartan. Boehringer tabl. holestaza. OPREZ hipovolemija. dojenje. (50mg + 12.5mg) Registar lekova 2011 487 . svrab. 80mg. 8mg. (100mg + 25mg) Losar plus. ra{ Lorista H. 80mg. mu~nina. 40mg. Galenika film tabl. bilijarna ciroza. Novartis Valsacor. AstraZeneca tabl. dijareja. 300mg Irda. hipotenzija. Pliva film tabl. Nini film tabl.

5mg) C09DA07 telmisartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. OPREZ hipotenzija.5mg). vrtoglavica. (80mg + 12. hiperkalcemija. dispepsija. tahikardija. ND bol u grudima. dojenje. (40mg + 12. OPREZ hipovolemija. holestaza. ND sindrom sli~an gripu. refraktorna hipokalijemija. rinitis. zamor. tinitus. hiperhidroza. dojenje. ND pove}anje nivoa ureje u krvi. anemija. o{te}enje bubrega ili jetre. dijareja. edem. gastritis. bol u abdomenu. stenoza renalne arterije. refraktorna hipokalijemija.C09DA03 valsartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. povra}anje.5mg) 488 Registar lekova 2011 . sinuzitis. hipokalijemija Micardis plus. (160mg + 12. pove}anje kreatinina i kreatin kinaze. ko`ni vaskulitis. primarni aldosteronizam. glavobolja.5mg) tabl. mijalgija. aritmija. sr~ana slabost.5mg) tabl. ra{ Co . opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. dispepsija. Krka film tabl. seksualna disfunkcija Co .Irda. Boehringer tabl. artralgija. primarni aldosteronizam.5mg). holestaza. anurija. (80mg + 12. hepatitis. bolovi u le|ima i mi{i}ima. stenoza renalne arterije. Nobel film tabl. KI trudno}a. poreme}aj uriniranja. slabljenje bubre`ne funkcije.Diovan. dojenje. Bayer tabl. hipokalijemija. (160mg + 25mg) C09DA04 ibesartan + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija.5mg) tabl.5). ka{alj. vertigo. dijareja. o{te}enje bubrega ili jetre. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre. svrab. (40mg + 12. hiperkacemija. mu~nina. (160mg + 25mg) Valsacombi. artritis. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega. preosetljivost na sulfonamide i derivate sulfonamida. mu~nina. vrtoglavica. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. stenoza aortne i mitralne valvule. bilijarna ciroza. vrtoglavica. glavobolja. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. stenoza renalne arterije.5mg) C09DA07 kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija. ka{alj. sistemski lupus eritematodes. ND smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. bilijarna ciroza i holestaza. polakiuria. oticanje ekstremiteta. KI trudno}a. vrtoglavica. hiponatrijemija. navala vru}ine. te{ka hipokalijemija. depresija. dojenje. OPREZ hipotenzija. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija. smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. (80mg + 12. hipotenzija. infekcije urinarnog trakta. hiperkalcemija. (150mg + 12. tinitus. slabljenje bubre`ne funkcije Atacand plus tabl (16mg + 12. mialgija. faringitis. stenoza mitralnih i aortnih zalistaka. dispepsija. (80mg + 12. mi{i}na slabost. tahikardija. KI trudno}a. Novartis film tabl. hipotenzija. te{ke bolesti jetre i bubrega.5mg) i (300mg + 12. hiponatrijemija. hipotenzija. povra}anje. (80mg + 25mg) Pritor Plus. anksioznost. edem.5). transplantacija bubrega. bilijarna ciroza i holestaza. dijareja. hipokalijemija. bol u ekstremitetima. infekcije urinarnog trakta. mu~nina. vizuelni poreme}aji. poreme}aj uriniranja. trombocitopenija. (160mg + 12. KI trudno}a. dijareja.

me{ovite hiperlipidemije . palpitacije. parestezije. Novartis film tabl. primarnihiperaldosteronizam. tahikardija. flatulencija. bol u larinksu i farinksu. hipotenzija. stenoza renalne arterije. umor. eritem. te{ko o{te}enje jetre. 300mg C10 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Svi lekovi iz ove grupe primenjuju se kao dopuna dijeti koja je obavezna sve vreme terapije. erektilna disfunkcija. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. proliv. vizuelni poreme}aji. 150mg. abdominalni bol. KI drugi i tre}i trimestar trudno}e. edemi. hiperkalijemija. akutna oboljenja jetre. artralgije. ND nazofaringitis. dojenje. glavobolja. insuficijencija bubrega. angioedem u anamnezi. vrtoglavica. opstipacija ili dijareja. ND bolovi u mi{i}ima (reverzibilni miozitis. stenoza aortne i mitralne valvule. kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. dojenje. bilijarna ciroza i holestaza. crvenilo. bol u le|ima. astenija. suva usta. bol u abdomenu. glavobolja. sr~ana smrt i nefatalni infart miokarda). potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega. influenca. opstipacija. te{ko o{te}enje bubrega i bolesnici na dijalizi. ND dijareja. (familijarna heterozigotska i homozigotska hiperholesterolemija. sr~ana slabost. oticanje zglobova. porfirija. transplatacija bubrega. ra{. sinkopa. spazam mi{i}a. polakiurija. ako je izrazito pove}anje kreatin fosfokinaze. OPREZ smanjena koncentracija natrijuma i volumena te~nosti u cirkulaciji. poliurija. OPREZ dijabetes. osip. mu~nina. anksioznost. naleti vru}ine Exforge. smanjenje rizika kod bolesnika sa koronarnom bole{}u. egzantem. OPREZ deca. nesanica. sekundarna prevencija velikih kardiovaskularnih doga|aja (koronarna revaskularizacija. angioedem Rasilez. tinnitus. KI preosetljivost na lek. .samo za atorvastatin i simvastatin). o{te}enje jetre ili bubrega. ka{alj. C10A Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AA Inhibitori HMG CoA reduktaze IND primarna hiperholesterolemija kod koje dijeta nema odgovaraju}i efekat. hiperhidroza. KI trudno}a. terapiju treba prekinuti). pruritus. pospanost. Novartis film tabl (5mg + 80mg). I statine ne treba uzimati istovremeno sa fibratima a naro~ito gemfibrozilom (pove}an ruzik od miopatija) Registar lekova 2011 489 . (5mg + 160mg) i (10mg + 160mg) C09X Drugi lekovi koji deluju na renin-angiotenzin sistem C09XA Inhibitori renina C09XA02 aliskiren IND esencijalna hipertenzija.C09DB Antagonisti receptora angiotenzina II i derivati dihidropiridina C09DB01 amlodipin + valsartan IND esencijalna hipertenzija. trudno}a. dojenje. vertigo. umor. koronarna bolest srca nakon koronarne kateterizacije.

alkoholizam. 10mg. Krka film tabl. 10mg. 10mg. PharmaSwiss Pravapres. urtikarija. 450mg kaps. oslob. 20mg. Medico Uno Vasilip. GIT smetnje. 40mg ciprofibrat C10AB08 Lipanor. 20mg. 10mg. insuficijencija bubrega. 20mg. nije dozvoljena istovremena primena gemfibrozila sa repaglinidom (pove}an rizik nastanka ozbiljne hipoglikemije) C10AB04 gemfibrozil Sinelip. Sopharma fluvastatin C10AA04 Lescol. 10mg. 40mg film tabl. 10mg. 20mg. 40mg film tabl. 20mg. 10mg. 30mg. tvrda 20mg. Jadran Simvor. 10mg. 20mg Dislipat. ND holelitijaza. Ni Medic Simvax. 40mg film tabl. Pfizer film tabl. 20mg i 40mg Atoris. alopecija. Belmac Simvastatin. Ifibrate a naro~ito gemfibrozil ne treba uzimati istovremeno sa statinima (pove}an ruzik od miopatija). Zdravlje film tabl. Sandoz PravaCor. Hemofarm film tabl. impotencija. 10mg. 10mg. Slaviamed Zocor. Novartis Lescol XL. IIb. 20mg. Slaviamed film tabl. 40mg. 10mg. 10mg. 40mg film tabl. 20mg rosuvastatin C10AA07 Crestor. 5mg. 10mg. ra{. sa prod. Nobel film tabl. KI trudno}a. 40mg. 10mg.40mg film tabl. i V. 20mg kaps. 80mg Sortis. Zdravlje Simvastatin ICP. glavobolja. 40mg tabl. 20mg film tabl. 10mg. 40mg tabl. jetre. 20mg film tabl. nefrotski sindrom. 10mg. 20mg. PharmaSwiss 490 kaps. 40mg film tabl. MSD film tabl. anemija ili leukopenija. III. sekundarne trigliceridemije. 40mg. hipoalbuminemija. 20mg. 20mg. tvrda 100mg film tabl. Novartis atorvastatin (u obliku kalcijum trihidrata) C10AA05 Atacor. 80mg pravastatin C10AA03 Pralip. 80mg Tulip.C10AA01 simvastatin Cholipam. 20mg. 10mg. 80mg tabl. depresija. Medico Uno film tabl. 20mg. 80mg Lipidra. 10mg. Hemofarm film tabl. Alkaloid Simva Sandoz. AstraZeneca C10AB Fibrati IND hiperlipoproteinemija tipa IIa. 40mg film tabl. 40mg Atoris. tvrda 160mg Registar lekova 2011 . Hemofarm Hollesta. 40mg tabl. 20mg. holelitijaza. 20mg. 10mg. 40mg. 20mg. Sandoz Simvabel. 20mg. IV. sanofi aventis fenofibrat C10AB05 Fenolip.

istovremena primena sa potentnim inhibitorima CYP3A4. 500mg. (10mg + 10mg). arterijsko krvarenje. anoreksija. Merck tabl. urtikarija. trombocitopenija. oslob. bol u mi{i}ima. hiperglikemija. sa prod. osip. stariji pacijenti. me{ana hiperlipidemija. smanjenje tolerancije na glukozu. OPREZ trudno}a. povra}anje. `utica. 750mg. mu~nina. oslob. ose}aj toplote. povra}anje. zamor. dijareja. trudno}a. mu~nina. zamor. rabdomioliza. abdominalni bol. ND suva ko`a. (20mg + 10mg). ND dijareja. nadutost. KI dojenje. zloupotreba alkohola. parestezija. (1000mg +20mg) Trevaclyn. pruritus. deca ispod 10 godina. nekontrolisani hipotiroidizam. preosetljivost na simvastatin ili ezetimib. dojenje. MSD tabl. 10mg C10B Lekovi koji smanjuju lipide u serumu i kombinacije C10BA Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu C10BA02 simvastatin + ezetimib IND primarna hiperholesterolemija (heterozigotna familijarna i nefamilijarna). MSD tabl. abdominalni bol. zloupotreba alkohola. homozigotna sitosterolemija (fitosterolemije) uz dijetu. pepti~ki ulkus. familijarna hiperholesterolemija uz dijetu i statine. opstipacija. nasledni mi{i}ni poreme}aji. nesvestica. sa modif. artralgija. ne preporu~uje se istovremena upotreba fibrata i ciklosporina. o{te}enje bubrega. OPREZ miopatija. (1000mg +20mg) C10AX Ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AX09 ezetimib IND primarna hiperholesterolemija. MSD tabl. dijareja. hiperuricemija Niaspan. pankreatitis. preosetljivost nalek. 1000mg C10AD52 nikotinska kiselina + laropiprant IND terapija dislipidemije (u kombinaciji sa inhibitorima HMG-CoA reduktaze ili kao monoterapija) posebno kod bolesnika sa kombinovanom. urtikarija Tredaptive. me{ovitom dislipidemijom sa povi{enim nivoima LDL holesterola i triglicerida i niskim HDL holesterolom kao i bolesnika sa heterozigotnom familijarnom i nefamilijarnom hiperholesterolemijom. pove}anje nivoa enzima jetre Ezetrol. rabdomioliza. giht. OPREZ dijabetes. smanjena funkcija jetre. holecistitis. hepatitis. abdominalni gr~evi. ND glavobolja. ra{. mijalgija.C10AD Nikotinska kiselina i derivati C10AD02 nikotinska kiselina IND hiperlipidemija. mu~nina. miopatija. nasledni mi{i}ni poreme}aji u anamnezi. sa modif. OPREZ stariji od 70 godina. nekontrolisani hipertireoidizam. insuficijencija jetre. svrab. ND glavobolja. MSD tabl. hiperpigmentacija. (40mg + 10mg) Registar lekova 2011 491 . dijareja. dispepsija. crvenilo. oslob. pove}anje transaminaza Inegy. eitem. nauzeja. holelitijaza. bubre`na insuficijencija. angioedem (retko). KI trudno}a. glavobolja. KI zna~ajna ili neobja{njiva disfunkcija jetre. 375mg. aktivni pepti~ki ulkus.

mijalgija. edemi. OPREZ deca. (10mg + 10mg) 492 Registar lekova 2011 . porfirija. kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. dojenje. dijareja. nesanica. potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega. vrtoglavica. astenija. abdominalni bol. leukopenija. (10mg + 5mg). mu~nina. ND glavobolja. akutna oboljenja jetre. trombocitopenija Caduet. umor. KI preosetljivost na atorvastatin ili amlodipin.C10BX Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa drugim lekovima C10BX03 atorvastatin + amlodipin IND hiperholesterolemija kod bolesnika sa hipertenzijom i/ili anginom pectoris. crvenilo lica. Pfizer film tabl. trudno}a. eritema multiforme.

.

OPREZ dugotrajna primena na ve}im povr{inama ko`e. akne vulgaris. upala. KI nano{enje na lezije ko`e izazvane virusnim infekcijama (herpes simplex. Schering mast (0. onihomikoze.1%) 494 Registar lekova 2011 . Hemofarm mast 100 000ij/g D01AC Derivati imidazola i triazola D01AC01 klotrimazol IND dermatomikoze. Hemofarm krem 20mg/g D01AC20 betametazon (u oliku dipropionata) + klotrimazol + gentamicin sulfat IND me{ovite gljivi~no bakterijske infekcije sa inflamacijom.E!!!!!!! LPAB!J!QPULPAOP!ULJWP LEKOVI ZA LE^ENJE KO@E I POTKO@NOG TKIVA D01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D01A Antimikotici za lokalnu primenu D01AA Antibiotici D01AA01 nistatin IND kutana i mukokutana kandidijaza. pitirijazis verzikolor. ND ra{. ND pe~enje. urtikarija Canesten. rozacea. svrab i iritacija na mestu primene. svrab. dermatitis. TBC ko`e. kontaktni dermatitis Daktanol. edem.05% + 1% + 0. Bayer krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% Kansen. poja~ana maljavost kod du`e primene Triderm. vaginalna monilijaza. Jugoremedija krem 1% sprej za ko`u. ND retko crvenilo ko`e. Pytiriasis versicolor. Zdravlje krem 1% D01AC02 mikonazol nitrat IND gljivi~ne infekcije ko`e. svtab Ecalin. fotosenzitivnost. novoro|en~ad. plikovi.05% + 1% + 0. Galenika krem 2% D01AC03 ekonazol nitrat IND dermatomikoze ko`e (izuzev kosmatih delova). kontakt sa o~ima. peckanje. Erythrazma. ose}aj pe~enja. OPREZ trudno}a. ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. bol. OPREZ trudno}a. ND lokalni eritem. ko`ne erupcije Mycoseb. svrab Fentikol. ND iritacija ko`e. onihijaza i paronihijaza uzrokovana kandidom. reakcije preosetljivosti. Hemofarm {ampon 2% D01AC12 fentikonazol nitrat IND dermatomikoze. KI ne primenjuje se na otvorene rane ili opekotine Nystatin. OPREZ trudno}a.1%) krem (0. ov~ije boginje). rastvor 1% D01AC08 ketokonazol IND povr{inske i duboke mikoze ko`e i kosmatih delova. perutanje.

125mg. svrab.815% D02AC. ND retko ose}aj topline na mestu aplikacije Daktacort. Novartis tabl. dehidrirana ko`a Linola Fett N. dehidrirana ko`a Linola. te~ni parafin + masne komponente IND atopijski dermatitis. ND crvenilo. dijareja. dojenje. glavobolja. svrab i peckanje na mestu aplikacije Lamisil. pogor{anje psorijaze. Dr August Wolff (rastvor za ko`u) uljana kupka 200ml Registar lekova 2011 495 . herpes simpleks. insuficijencija bubrega ili jetre.pozitivnim bakterijama. tinea corporis. Janssen Pharmaceutica krem (20mg + 10mg)/g D01AE Ostali antimikotici za lokalnu primenu D01AE14 ciklopiroks olamin IND tinea pedis. vari~ele.D01AC52 mikonazol nitrat + hidrokortizon IND akutne ili egzarcerbirane dermatomikoze sa izra`enom upalom ili one kod kojih je do{lo do superinfekcije Gram . hipostezija. vrtoglavica. tinea pedis. vakcinacija. sifilis. tinea corporis. Novartis Consumer rastvor za ko`u 1% Mycofin. Actavis M. kandidijaza ko`e. urtikarija. tinea capitis.. ko`na kandidijaza. mu~nina. holestazom i hepatitisom Lamisil. dojenje. Novartis Consumer krem 1% Lamisil Once 1%. OPREZ trudno}a. ose}aj pe~enja Obytin. KI tuberkuloza ko`e. OPREZ trudno}a. ne sme da do|e u kontakt sa o~ima. deca do 6 godina. depresija. mijalgija. Dr August Wolff krem hidrofilni (masni) 0. akutna generalizovana egzantemozna pustuloza. tabl. artralgija. tinea cruris. anksioznost. Stevens-Johnson-ov sindrom. Dr August Wolff krem hidrofilni 0. 250mg Myconafine. ND ose}aj nelagodnosti u stomaku. Jugoremedija krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% D01AE15 terbinafin IND pityriasis vesrsicolol i druge gljivi~ne infekcije ko`e. gubitak apetita. pancitopenija. OPREZ trudno}a. Nobel Ilac krem 1% D01B Antimikotici za sistemsku primenu D01BA Antimikotici za sistemsku primenu D01BA02 terbinafin hlorid IND onihomikoze. ND prolazni nadra`aj ko`e.5% Linola Fett. parestezija. ra{. nezasi}ene masne kiseline IND atopijski dermatitis. 250mg D02 Emoliensi i protektivi D02A Emoliensi i protektivi D02AC Te~ni parafin i preparati masti D02AC. poreme}aj ukusa i retko o{te}enje jetre sa `uticom. toksi~na epidermalna nekroliza. tinea cruris..

opekotine. ekcem.5%) D04 SREDSTVA PROTIV SVRABA (UKLJU^UJU]I ANTIHISTAMINIKE.) D04A Sredstva protiv svraba (uklju~uju}i antihistaminike. svrab. urtikarija. ose}aj pe~enja na mestu aplikacije. ANESTETIKE I SL. KI deca do 2 godine. ulje semena `utog no}urka IND ekcem.opekotine od sunca ili alergija na sunce. Pliva mast 1% D04AA13 dimentinden maleat IND ubodi insekata pra}eni svrabom. ispucalost ko`e Linola Gamma. crvenilo sa otokom i fotosenzitivna reakcija Synopen. ND puritus . sluzoko`i i u blizini oka.) D04AA Antihistaminici za lokalnu primenu D04AA09 hlorpiramin hlorid IND alergijski i esencijalni puritus na manjim povr{inama ko`e. Dr August Wolff krem 20% D02AE proizvodi karbamida D02AE01 urea IND suve dermatoze sa perutanjem ko`e.. Bayer krem (5% + 0. Novartis Consumer gel 0.D02AC. primena na otvorenim ranama. fotosenzitivne reakcije Fenistil. za pobolj{anje epitelizacije Bepanthen.. dekubitus. OPREZ primena na velikim povr{inama ko`e i u du`em periodu. ekcem.1% 496 Registar lekova 2011 . crvenilo. Bayer mast 5% krem 5% Panthenol. Hemofarm mast 5% D03AX. neurodermatitis. dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid Bepanthen plus. opekotine. anestetike i sl. Dr August Wolff krem 120mg/g D03 PREPARATI ZA LE^ENJE RANA I ULCERACIJA D03A Preparati za terapiju o`iljaka D03AX Ostali preparati za terapiju o`iljaka D03AX03 dekspantenol IND dermatitisi razli~ite etiologije. KI vari~ele. ihtioze Linola Urea. ND su{enje ko`e. OPREZ koristiti na ograni~enoj povr{ini ko`e i najvi{e do 7 dana.

OPREZ trudno}a.D04AA32 difenhidramin IND ubodi insekata pra}eni svrabom. ekcem. ne preporu~uje se istovremena primena tetraciklina. primena na otvorene rane i sluzoko`u. dojenje (primena na velikim povr{inama ko`e). KI deca do 2 godine. ose}aj `e|i. opadanje kose Neotigason. znojenje. trudno}a (teratogenost). malih boginja i plikova na ko`i. KI trudno}a. eritem. urtikarija. Pharm. kod pro{irenih vena. ra{ Stanicid. ND kontaktni dermatitis.05% i 0. dojenje. Hemofarm mast 2% Registar lekova 2011 497 . ne preporu~uje se intezivno izlaganje UV zracima. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). OPREZ trudno}a nije dozvoljena za vreme niti 2 godine posle terapije. opekotine od sunca ili alergija na sunce. tvrda 10mg. velikih doza vitamina A i keratolitika. KI smanjena funkcija jetre ili bubrega. fotosenzitivne reakcije Dermodrin. Fabrik Montavit krem 20mg/g D05 LEKOVI ZA LE^ENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) D05A Antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX Ostali antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX 05 tazaroten IND psorijaza. ostali poreme}aji keratinizacije rezistentni na klasi~nu terapiju. obavezna je kontrola hepati~nih funkcija i lipida u plazmi. metotreksata. Cenexi kaps. akne. ND suvo}a usta. 25mg D06 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D06A Antibiotici za lokalnu primenu D06AX Ostali antibiotici za lokalnu primenu D06AX01 fusidat natrijum IND stafilokokne infekcije ko`e. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. Belupo gel 0. dojenje Zorac. ND fotosenzitivne reakcije.1% D05B Antipsorijatici za sistemsku primenu D05BB Retinoidi za terapiju psorijaze D05BB02 acitretin IND generalizovana psorijaza rezistentna na klasi~nu terapiju. Darier-ova bolest. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. lichen planus.

bockanje. Merz gel 1% D06BB03 aciklovir IND primarni i rekurentni genitalni herpes. OPREZ trudno}a. Belupo mast 2% D06B Hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BA Sulfonamidi D06BA01 sulfadiazin srebro IND spre~avanje i le~enje infekcija kod opekotina. oticanja ili stvaranja vezikula koje se {ire. dojenje. nedono{~ad i novoro|en~ad u toku prva 2 meseca `ivota. Zdravlje krem 5% 498 Registar lekova 2011 . neurodermatitis. sekundarne infekcije ko`e (postoperativne rane. Herpes zoster ako je do{lo do intenzivnog crvenila. Herpes zoster. KI Herpes simplex infekcije u fazi vezikula naro~ito ako su pukle. ekcem). suva ko`a i pe~enje na mestu primene Mirobact. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. furunkuloza). Jugoremedija mast 5% Aciklovir.D06AX07 gentamicin sulfat IND bakterijske infekcije ko`e. KI trudno}a (ako je ope~ena povr{ina ve}a od 20%). abrazije. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. Galenika mast 0. varikoznih i dekubitusnih ulkusa. ra{ Gentamicin.1% D06AX09 mupirocin IND bakterijske infekcije ko`e (impetigo. ulcus cruris. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). ND kontaktni dermatitis Viru-Merz-Serol. kontakt sa o~ima ili sluzoko`om nosa. preosetljivost na sulfonamide. ND fotosenzitivne reakcije. mogu}nost resorpcije propilen glikola iz otvorenih rana i o{te}ene ko`e. crvenilo. ND mogu}a senzibilizacija Sanaderm Zdravlje krem 1% D06BB Antivirusni lekovi D06BB02 tromantadin hlorid IND Herpes simplex infekcije ko`e i semimukoznih membrana naro~ito u inicijalnoj fazi. KI preoseljivost na mupirocin ili propilen glikol. OPREZ trudno}a. dojenje. folikulitis. eritem. ND svrab. ND svrab i eritem na mestu aplikacije Aciklovir.

ne preporu~uje se upotreba kod dece. KI virusne.05% dezoksimetazon D07AC03 Esperson. atrofija ko`e.D06BX Ostali hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BX01 metronidazol IND rozacea. Schering rastvor za ko`u 0.1% Elocom. poja~ana maljavost.025% Sinoderm.5% D07AB Kortikosteroidi srednje jakog delovanja (grupa II) D07AB10 alklometazon dipropionat Afloderm. Belupo krem 0. Galenika krem 0.25% krem 0.025% krem 0. TBC ko`e. Labo krem 0. vari~ele.05% mast 0.1% mometazon furoat D07AC13 Elocom.1% Registar lekova 2011 499 . Alkaloid krem 0. akne D07A Kortikosteroidi. Jugoremedija Esperson M. Belupo krem 0. Galenika mast 2.025% mast 0. ND kontaktna senzibilizacija. Jugoremedija Esperson mite. ND iritacija ko`e Rozamet. bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e.05% mast 0. OPREZ tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti ili UV zra~enju. 5mg/g D07AC Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III) D07AC01 betametazon (u obliku dipropionata) Beloderm. depigmentacija.1% gel 0. OPREZ nije dozvoljena dugotrajna upotreba..025% mast 0.025% diflukortolon valerat D07AC06 Decotal. strije. DERMATOLO[KI PREPARATI IND inflamatorni poreme}aji ko`e kao {to su ekcemi. herpes simplex. monokomponentni D07AA Kortikosteroidi slabog delovanja (grupa I) D07AA02 hidrokortizon Hydrocortison. naro~ito na licu. Jadran krem 10mg/g D07 KORTIKOSTEROIDI. psorijaza i dr. Jugoremedija D07AC04 fluocinolon acetonid Panolon. vakcinacija. 5mg/g mast 0.25% mast 0. Panfarma krem 0.1% mast 0.

5% mast 10% 500 Registar lekova 2011 . kombinacije sa antisepticima D07BC01 betametazon (u obliku dipropionata) + salicilna kiselina Belosalic. Bosnalijek rastvor za ko`u 10% Betadine. kombinacije sa antibioticima D07CA01 hidrokortizon + oksitetraciklin Geokorton. Hemofarm rastvor za ko`u 10% mast 10% Povidon jod. Belupo mast (0. slabog delovanja. KI tuberkuloza ko`e. kombinacije sa antisepticima D07BC Kortikosteroidi. Galenika krem (0.5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0. Nini rastvor za ko`u 10% pena za ko`u 7. Schering mast (0. jakog delovanja.05% + 0.1%) fluocinolon + neomicin (u obliku sulfata) D07CC02 Sinoderm N. Belupo krem (0. Pliva mast (1% + 3%) Hydrocyclin.1%) mast (0. bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e.1%) Didermal.1g aktivnog joda ANTIsept D. IND dezinfekcija u hirurgiji. kombinacije sa antibioticima IND inflamatorni procesi na ko`i pra}eni bakterijskom infekcijom. Galenika krem (0.5%.25mg + 3300ij)/g D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI D08A Antiseptici i dezinficijensi Preparate iz ove grupe treba uvek upotrebiti u razbla`enju koje je propisao proizvo|a~. ne preporu~uje se upotreba kod dece D07CC01 betametazon (u obliku dipropionata) + gentamicin sulfat Belogent.05% + 0. I alkalije (sapuni) D08AG Proizvodi sa jodom D08AG02 povidon jod 1g povidon joda = 0.05% + 0.1%) mast (0.05% + 0. dermatologiji i ginekologiji.5mg + 20mg)/ml Diprosalic.5mg + 20mg)/ml D07C Kortikosteroidi.25mg + 3300ij)/g mast (0.5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0. 10% Povidon jod. Galenika mast (1% + 3%) D07CC Kortikosteroidi. Alkaloid rastvor za ko`u 7.D07B Kortikosteroidi. kombinacije sa antibioticima D07CA Kortikosteroidi. OPREZ nije dozvoljena dugotrajna primena naro~ito na licu. jakog delovanja. ND mogu}i sistemski efekti zbog resorpcije prilikom primene na o{te}enu ko`u ili sluznice. virusne.

ND iritacija ko`e Aknefug Oxid Wash.6mg +1mg) D09 LEKOVITI ZAVOJI D09A Lekoviti zavoji D09AA Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima D09AA02 fusidinska kiselina IND stafilokokne infekcije ko`e. KI sun~anje. peckanje. iritacija. KI trudno}a. Hemofarm gel 1% Registar lekova 2011 501 . Hemofarm impregnirana kompresa 2% D10 PREPARATI PROTIV AKNI D10A Preparati protiv akni za lokalnu primenu D10AD Retinoidi za lokalnu primenu kod akni D10AD03 adapalen IND acne vulgaris na licu. svrab Sona.6mg +0. benzalkonijum hlorid + levomentol + timol + etarsko ulje eukaliptusa + etarsko ulje nane IND blage upale usne duplje i `drela. ND suva ko`a. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). Belupo gel 1mg/g D10AE Peroksidi D10AE01 benzoil peroksid IND acne vulgaris.. grudnom ko{u i le|ima. eritem.6mg +1mg) Holyplant Septogal bez {e}era. OPREZ kontakt sa o~ima ili sluzoko`om. Schulke & Mayr rastvor za ko`u sluzince ili rane (1mg + 20mg)/ml D08AX. primena na o{te|enu ili ekcematoynu ko`u. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. eritem. ra{ Stanicid. OPREZ ne dozvoliti kontakt sa o~ima. KI primena kod dece mla|e od 4 godine. preoperativna priprema ko`e Octenisept. Dr August Wolff suspenzija za ko`u 4% D10AF Antiinfektivi za le~enje akni D10AF01 klindamicin IND acne vulgaris Clindasome.D08AX Ostali antiseptici i dezinficijensi D08AX 10 oktenidin hlorid + fenoksietanol IND dezinfekcija rana kod povreda i opekotina. mo`e da izbeli dlake ili tkanine. ustima i mukoznim membranama. kontaktni dermatitis.5mg +3mg + 0. Jadran lozenga (0. OPREZ primena kod dijabeti~ara jer sadr`e saharozu Holyplant Septogal. ND fotosenzitivne reakcije. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti.5mg +3mg + 0mg +0. Jadran lozenga (0.

. Roche kaps. ND svrab. ND svrab. insuficijencija bubrega. etanolni ekstrakt humane placente IND vitiligo i depigmentacija ko`e nastala od opekotina Melagenina plus. ne primenjivati kod akutnih virusnih i bakterijskih infekcija ko`e niti na o{te}enoj ko`i ili ko`i sa premalignim lezijama. OPREZ trudno}a. ne utrljavati u ko`u i ne nanositi na velike povr{ine. kontrolisati hepati~ne funkcije i lipide u plazmi. dojenje. tvrda 10mg. Bayer krem 20% D10B Preparati protiv akni za sistemsku primenu D10BA Retinoidi za le~enje akni D10BA01 izotretinoin IND te{ki oblici nodulo-cisti~nih akni. osip. KI preosetljivost na alkil-4-hidroksibenzoate (parabeni). OPREZ tokom terapije maligni lentigo mo`e da progredira u maligni melanom. ND retko lokalno nadra`ajno dejstvo Contractubex. molluscum contagiosum. OPREZ nije dozvoljena trudno}a najmanje mesec dana nakon obustavljanja terapije. netolerancija ili izostanak dejstva topikalnih kortikosteroida. opadanje kose. diskoloracija ko`e. Centro Di Histoterapia Placentaria rastvor za ko`u 50% D11AX Ostali dermatolo{ki preparati D11AX01 minoksidil Pilfud. jetre. impetigo. parestezije. herpes zoster. imunodeficijencija. pe~enje. furunkul. retko fototoksi~ne reakcije Skinoren. 5% pimekrolimus D11AX 15 IND atopijski dermatitis (atopijski ekcem) kod dece starije od 2 godine.D10AX Ostali preparati za lokalnu primenu kod akni D10AX03 azelainska kiselina IND acne vulgaris. herpes simplex. crvenilo. heparin natrijum + alantoin + ekstrakt crnog luka IND hipertrofi~ni i keloidni o`iljci ko`e posle hirur{kih zahvata. kutane papilome. hipervitaminoza A. Novartis krem 1% (10mg/g) D11AX. kontrakture usled povreda tetiva. znojenje. dojenje. urtikarija. infekcije ko`e uklju~uju}i folikulitis. nije dozvoljen kontakt sa sluznicom oka. hiperlipidemija. ND iritacija ko`e. KI alergija na lek. bolovi u mi{i}ima i zglobovima Roaccutane. KI trudno}a. Bosnalijek rastvor za ko`u 2%. Merz gel (5000ij + 1g + 10g)/100g 502 Registar lekova 2011 . 20mg D11 D11A OSTALI DERMATOLO[KI PREPARATI Ostali dermatolo{ki preparati D11A . netolerancija na alkohol Elidel. opekotine.. bol.

.

KI prvi trimestar trudno}e. 500mg Arilin rapid. Galenika vaginalna tabl. 200mg vaginalni krem 2% 504 Registar lekova 2011 . 10mg G01AF Derivati imidazola G01AF01 metronidazol IND trihomonasni vaginitis. postizanje asepse pre ginekolo{kih operacija i poro|aja. svrab. seksualno nezrele devoj~ice. ulceracija vaginalnog epitela. ND retko lokalna iritacija Fluomizin. prvi tromestar trudno}e. vulvitis i balanitis izazvani gljivicama. KI prvi tromester trudno}e. upotreba leka najdu`e 10 dana (Arilin). ND pe~enje. 500mg Canesten 3. mogu}a sistemska resorpcija oko 20% doze leka pa ne treba isklju~iti uticaj na psihofizi~ke sposobnosti. Bayer vaginalna tabl. Zdravlje vaginalna tabl. Dr Agust Wolff vagitorija 1000mg G01AF02 klotrimazol IND kolpitis. KI preosetljivost na sastojke leka. druge 5-nitroimidazole. isklju~uju}i kombinacije sa kortikosteroidima G01AA Antibiotici G01AA01 nistatin IND vulvovaginalna kandidijaza. ND retko lokalna iritacija Nystatin. ND lokalna iritacija. preosetljivost na sastojke leka. bakterijske vaginoze. Medico Uno vaginalna tabl. iritacije vulve i vagine Canesten 1. 100 000ij G01AA51 nifuratel + nistatin IND vulvovaginitis me{ovite etiologije.H!! HFOJUPVSJOBSOJ!TJTUFN!J!QPMOJ!IPSNPOJ LEKOVI ZA LE^ENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI GINEKOLO[KI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI G01 G01A Antiinfektivi i antiseptici. Bayer vaginalna tabl. kandidiaza. GIT smetnje. soju. metalni ukus u ustima i interakciju sa alkoholom (Arilin) Orvagil. ne koristiti za vreme menstruacije. Hemofarm vaginalna tabl. trihominijaza. ND lokalna iritacija vagine Macmiror Complex. OPREZ terapija se prekida za vreme menstruacije. kikiriki. Doppel Farmaceutici vaginalna kaps. OPREZ trudno}a. 200mg vaginalni krem 2% Kansen. (500mg + 200 000ij) vaginalni krem (100mg + 40 000ij)/g G01AC Derivati hinolona G01AC05 dekvalinijum hlorid IND vaginalne bakterijske i gljivi~ne infekcije.

ND lokalne reakcije u vidu crvenila. edema i eritema terapiju treba prekinuti Gino Daktanol. ND lokalno pe~enje i eritem Albothyl. KI prvi trimestar trudno}e Polygynax. svraba. OPREZ trudno}a. genitalni fluor. te{ka o{te}enja jetre. trihomonasom ili monilijama. Hemofarm vagitorija 200mg G01AX. bola i ospe Betadine. epilepsija. krvarenje posle biopsije. ose}aj pe~enja. dojenje treba prekinuti tokom terapije. prva 3 meseca trudno}e. OPREZ trudno}a. svraba. OPREZ upotreba kontraceptivne dijafragme ili kondoma (mogu}a rekacija leka sa gumom). leukoreja i kolpitis gljivi~ne etiologije. peckanja.1g aktivnog joda IND vaginitis izazvan bakterijama. OPREZ prvi trimestar trudno}e. Jugoremedija vaginalna tabl. KI preosetljivost na jod. porfirija. iritacija Neo Penotran. cervicitis. neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin IND vulvovaginitis me{ane etiologije. ND u slu~aju iritacije. glavobolja. ND retko osip. 200mg G01AF05 ekonazol nitrat IND vulvovaginalne mikoze. vaginalni svrab. erozije i ektopija grli}a. ND pe~enje. dojenje. Bayer vagitorija (700mg + 200mg) G01AX Ostali antiinfektivi i antiseptici G01AX03 polikrezulen IND kolpitis. Alkaloid vagitorija 200mg Povidon jod. Nini vagitorija 200mg Povidon jod. Innotech vaginalna kaps.. KI istovremena primena drugih lekova za lokalnu terapiju vaginalne sluznice. terapija posle elektrokoagulacije. otoka. Galenika vaginalna tabl.150mg G01AF12 fentikonazol nitrat IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza. svrab i iritacija Lomexin. (35000ij + 35000ij + 100000ij) Registar lekova 2011 505 . 600mg G01AF20 metronidazol + mikonazol IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza. Bayer vagitorija (500mg + 100mg) Neo Penotran forte. KI preosetljivost na lek. ND svrab Ecalin. Nycomed vagitorija 90mg G01AX11 povidon jod 1g povidon joda = 0. bol u abdomenu. pe~enja.G01AF04 mikonazol nitrat IND kandidijaza vagine i vulve potvr|ena brisom i/ili kulturom. Catalent Italy vaginalna kaps.

liofilizirana kultura izolovanog soja Doederlein bacillus (Lactobacillus rhamnosus) ^uvati na temperaturi 2º-8ºC.G01AX.gonokokna infekcija V grupa . KI preosetljivost na lek. 40mg Spektar delovanja vaginalnih antiseptika registrovanih u Republici Srbiji dejstvo na Ime leka gljivice Albothyl vag Betadine Canesten Ecalin Fluomizin Gino Daktanol Kansen Lomexin Macmiror Compl Neo Penotran Nystatin Orvagil Polygynax Povidon jod Tantum rosa* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + G+ bakterije + G.me{ana bakterijsko gljivi~na infekcija IV grupa ..infekcija trihomonas vaginalisom VI grupa .bakterije + trihomonas + + + grupa vag sekreta III V VI III V VI III V VI III VI III V VI III V VI V VI III V VI III V VI V III V VI III V VI V VI upotreba za vreme menstr. ne da da da ne da da da ne ne da ne ne da ne * Tantum rosa je dodatna terapija kod kandidijaze i trihonijaze ** Tokom primene ovih lekova mogu}e je o{te}enje kondoma i dijafragme pa je za{tita nepouzdana II grupa .normalna saprofitna flora III grupa .gljivi~na infekcija 506 Registar lekova 2011 . regeneracija fiziolo{ke vaginalne flore. po otvaranju utor{iti u roku od 90 dana. osobe ispod 18 god (zbog ograni~enog iskustva kod dece). ND blaga iritacija u predelu primene. OPREZ ne mo`e da zameni antimikrobnu terapiju. IND prevencija povratne bakterijske vaginoze. retko reakcije preosetljivosti Normogin. Laboratori Baldacci vaginalna tabl.

3mg G02AD04 karboprost (u obliku trometamina) IND postpartalne hemoragije nastale usled atonije uterusa koji ne reaguje na terapiju ergotaminom ili oksitocinom. bubrega. KI prva i druga faza poro|aja. bubrega.1mg/ml. zamu}en vid. groznica. srca i plu}a. tremor. bol u le|ima. povra}anje.25mg/ml Registar lekova 2011 507 . aritmije. jetre. IND za Prostin E2: indukcija poro|aja. tranzitorni ishemijski atak. inflamatorni procesi u maloj karlici. hipertenzija. eritem. gr~evi. bronhitis. GIT smetnje. anemija. glaukom. bradikardija Methylergometrin. astma. IND za Prepidil gel: za omek{avanje i dilataciju cervikalnog kanala pre indukcije poro|aja Prepidil gel. Sanico vaginalna tabl. re|e dispnoja i edem plu}a. KI carski rez u anamnezi ili ve}i hirur{ki zahvati na uterusu. bolesti srca.5mg/3g Prostin E2.25mg/ml rast za inj. ND nauzeja.2mg/ml G02AD Prostaglandini Preparate prostaglandina ~uvati na temperaturi 2 . retencija urina G02AD02 dinoproston upozorenje Prepidil gel je generi~ka paralela za Prostin E2 ali ne mo`e da ga zameni u terapiji jer ima druga~ije indikacije i farmaceutske formulacije. hipertenzija ili hipotenzija. subinvolucija uterusa.G02 OSTALI GINEKOLO[KI LEKOVI G02A Preparati za kontrakciju uterusa G02AB Ergot alkaloidi G02AB01 metilergometrin maleat IND hemoragija usled atonije uterusa posle poro|aja ili poba~aja. Hemofarm oralne kapi 0. ND mu~nina. KI netretirane karli~ne infekcije. bol na mestu aplikacije Prostin 15 M. bronhospazam. povra}anje. dijareja.8ºC. parestezije. bubrega. dispneja. 0. tireotoksikoza. bronhospazam. dijareja ili opstipacija. bolesti srca. angina pektoris. vaskularni kolaps. epilepsija. ND vrtoglavica. plu}a i jetre. intrauterina patnja ploda. OPREZ kompromitovani uterus. Pfizer rast. 0. 0. vaginalni bol. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije. te{ka insuficijencija jetre. crvenilo lica. hipertenzija ili hipotenzija. za inj. okluzivne bolesti perifernih krvnih sudova. ruptura uterusa. dijabetes. Pfizer endocervikalni gel 0. ulcerozni kolitis.

bol u grudima. arterijska ili venska tromboza. NuvaRing. aritmija. usporena peristaltika creva. poreme}aji koagulacije krvi. izrazita hipertenzija. hipertenzija. tumor jetre. povra}anje. hiperglikemija. porast istisnog volumena srca. ND tahikardija. glaukom o{trog ugla. fetalni distres sindrom. I istovremena primena IMAO mo`e dovesti do te{kih glavobolja i hipertenzivne krize Gynipral. tahikardija. dijabetes. hipokalijemija.. Boehringer tabl. uznemiranost. IND prevencija trudno}e. hereditarna dislipoproteinemija. gojaznost. Dubin-Johnson-ov sindrom. vaginalna krvarenja nepoznate etiologije. znojenje. 20mg vaginalna kaps. flatulencija.5mg 508 Registar lekova 2011 . za rast. Innotech vaginalna tabl. kontrakcije uterusa u toku trudno}e. promene pritiska (hipo ili hipertenzija). cerebrovaskularna ili koronarna oboljenja arterija. ventrikularne ekstrasistole. ote`ano mokrenje (velike doze) Partusisten. tireotoksikoza. ND glavobolja. hipotonija. Barijerni metod kontracepcije (kondom) bi trebalo koristiti tokom prvih 7 dana primene. KI trudno}a. Alkaloid tabl. smanjenje perifernog vaskularnog otpora. depresija. heksoprenalin sulfat IND prevremeni poro|aj.5mg/10ml G02CA. ND kod oralne primene: mu~nina. tremor ruku. efikasnost kontracepcije nije smanjena ako je prsten bio van vagine manje od 3 sata i u takvoj situaciji prsten treba vratiti u vaginu {to pre. 5mg konc. EPH gestoza. bol u abdomenu. mu~nina. OPREZ pu{enje. Herpes zoster u anamnezi. KI jaka krvarenja. stenoza aorte. Organon vaginalni dostavni sistem (15μg + 120μg)24h G02BB. tromboza. tremor. vrtoglavica. te{ka oboljenja jetre i bubrega. hormon sezitivni tumori (karcinom dojke ili endometrijuma). migrena. 18. nesvestica. placenta previa. KI poreme}aj sr~anog ritma uklju~uju}i WPW sindrom. znojenje. novi prsten staviti {to je pre mogu}e. anemija srpastih }elija. embolija u anamnezi. na temperaturi do 30ºC lek mo`e da ~uva najdu`e 4 meseca. intermenstrualno krvarenje. pove}ana telesna masa. benzalkonijum hlorid IND prevencija trudno}e Pharmatex. 0. promena libida..G02B Kontraceptivi za lokalnu primenu G02BB Intravaginalni kontraceptivi G02BB01 etinilestradiol + etonorgestrel ^uvati na temperaturi od 2-8ºC. Rotor sindrom.9mg G02C Ostali ginekolo{ki preparati G02CA Simpatikomimetici kod prevremenog poro|aja (tokolitici) G02CA03 fenoterol bromid IND prevencija prevremenog poro|aja. napetost dojki. povra}anje. dispepsija. 0. hiperaktivnost uterusa kod indukcije poro|aja oksitocinom ili prostaglandinima. za inf. za te indikacije primenjuje se fenoterol u obliku aerosola. nekontrolisani dijabetes. Ako je period bio du`i od 3 sata. a kod parenteralne primene: dozno zavisno ubrzanje pulsa. valvularni poreme}aji. insuficijencija jetre. amenoreja NAPOMENA u slu~aju produ`enog perioda bez prstena. atrijalna fibrilacija. a najkasnije u roku od 3 sata. U slu~aju da se presten privremeno na|e van vagine. dijareja. edemi. poreme}aj lipidnog statusa. OPREZ Partusisten ne treba primenjivati za le~enje astme ili bronhitisa. prsten treba vratiti {to pre a kondom bi dodatno trebalo koristiti narednih 7 dana stalnog prisustva prstena.

psihomotorne ekscitacije. konfuzija. halucinacije. infekcije trihomonasom kao i u toku primene estrogena kod atrofi~nog vaginitisa u postmenopauzi. KI eklampsija. benigna bolest dojki (mastopatija i mastalgija). zapaljenje izazvano intrauterinim ulo{cima. KI preosetljivost na kvinagolid.A. 50μg. OPREZ tokom terapije `enama u fertilnom dobu savetovati ne hormonsku kontracepciju. 37. glavobolja. suva usta.C. inhibicija laktacije.R. GIT smetnje. posturalna hipotenzija. Ferring rast. OPREZ trudno}a. hipotenzija. ND lokalne reakcije u vidu ra{a i ertema Tantum rosa. Zdravlje tabl. premenstrualni sindrom. KI alergijska senzibilizacija na benzidamin. poreme}aj intrauterinog rasta ploda sa nenormalnom sr~anom frekfencom. 2.nezavisni sterilitet kod `ena. insomnija Norprolac. intrauterino mrtav plod. 150μg G02CC Antiinflamatorni proizvodi za vaginalnu primenu G02CC03 benzidamin hlorid IND nespecifi~ni vulvovaginitis i cervikovaginitis. intrauterina infekcija. 75μg. OPREZ je potreban kod upravljanja motornim vozilima ili ma{inama. gr~evi u nogama. akromegalija. hiperglikemija Tractocile. ND glavobolja.9ml konc. pre i postoperativna profilaksa kod ginekolo{kih zahvata. povra}anje. anoreksija. prolaktin .F. adjuvantna terapija kod kandidijaze. preosetljivost na ergot alkaloide. psihoza u anamnezi. gubitak telesne mase Bromokriptin.5g G02CX Ostali ginekolo{ki preparati G02CX01 atosiban IND spre~avanje prevremenog poro|aja. za rast. periferna vaskularna oboljenja. ND mu~nina. kod recidiva vaginalnih infekcija uz benzidamin treba primeniti i odgovaraju}i hemioterapeutik.75mg/0. mogu}a hipotenzivna reakcija tokom prvih nekoliko dana terapije. A. GIT smetnje. zamor. deca mla|a od 15 godina. placenta previja. za inj. granule za vaginalni rastvor 0. za inf. Ferring tabl 25μg. 10mg G02CB04 kvinagolid IND hiperprolaktemija. KI dojenje. kardiovaskularna oboljenja. oboljenja jetre. 6. dojenje.zavisni poreme}aji menstrualnog ciklusa i sterilitet kod `ena. tahikardija. pepti~ki ulkus. hiperprolaktinemija kod mu{karaca.5mg. ND mu~nina. smanjena finkcija jetre i bubrega.5mg/5ml Registar lekova 2011 509 . higijena `ene u puerperijumu. dodatna terapija u toku hemio ili radioterapije. bubrega. prolaktinomi. povra}anje.G02CB Inhibitori prolaktina G02CB01 bromokriptin (u obliku mesilata) IND prolaktin .

`utica. hroni~ne sistemske bolesti.05 0.04 0. dojenje. Potrebno je 7 uzastopnih dana uzimanja tableta da bi se postigla odgovaraju}a supresija hipotalamo-hipofizno-ovarijalne ose. OPREZ pu{enje. crvena bela 0 2 3 0 0 3 2 2 1 0 dezogestrel dienogest 2 drospirenon gestoden levonorgestrel 1.75 Regulon Stodette Tri Regol ru`i~asta bela oker 0.03 0. KI trudno}a.5 estradiol valerat 0. holestatska `utica. otoskleroza.15 0.075 0.075 0.03 0. kratkotrajnog uzimanja antibiotika ili induktora mikrozomnih enzima jetre. porfirija.075 0. napetost dojki. diplopija. jake glavobolje (naro~ito vaskularne i one koje prate po~etak uzimanja kontraceptiva).15 0. Ako se kasni sa uzimanjem tablete manje od 12 sati. cerebralna ishemija. GIT smetnje. prethodne ili sada{nje vaskularne bolesti. gojaznost. promena libida.02 0.G03 G03A POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu IND prevencija trudno}e. dijabetes. Ako se sa uzimanjem tablete kasni vi{e od 12 sati. amenoreja.03 0. depresija. kontraceptivna za{tita mo`e da bude smanjena (treba koristiti alternativne metode kontracepcije).02 0.15 0. ND glavobolja. stanja sa visokim rizikom za trombozu. akutna faza mononukleoze.03 0. potrebno je odmah uzeti tabletu i dalje nastaviti sa uzimanjem u uobi~ajeno vreme. oligomenoreja i amenoreja.15 0. kontraceptivna za{tita nije smanjena. karcinom dojke i druge estrogen zavisne neoplazme.02 3 3 Registar lekova 2011 . ru`i~asta svetlo `ut. depresija. dijareje. vaginalna krvarenja neutvr|ene etiologije.125 Yasmin Yaz 510 0. Uzimanje tableta ne sme da se prekida du`e od 4 dana. tromboza. akutna i hroni~na oboljenja jetre. holelitijaza. intermenstrualno krvarenje. hipertenzija.02 0.15 0.075 0. hipertenzija.02 0.03 0.03 0. fotosenzitivnost. Sastav kombinovanih oralnih kontraceptiva u mg/tabl. NAPOMENA saveti kod propu{tene tablete. gojaznost. bolesti srca. hiperlipidemija.03 0.02 0. etinilestradiol Escapelle Jeanine Lindynette Logest Legravan Mercilon Microgynon Novynette Postinor Qlair tamno `ut. cerebrovaskularni inzult ili infarkt miokarda u porodi~noj anamnezi. dodatna kontracepcija je potrebna u slu~aju povra}anja.

akne. Bayer film tabl. (0. Bayer fim tabl. dojki.15mg) Novynette. prisustvo tumora jetre. trombogene valvulopatije. tromboembolijski poreme}aji (aktivni ili u anamnezi). Za propu{tenu tabletu sa kombinacijom hormona va`e pravila kao za sve oralne kontraceptive (pogledati uvod za grupu) IND oralna kontracepcija (Yasmin i Yaz ). prisustvo ili pankreatitis u anamnezi ako je povezan sa te{kom hipertrigliceridemijom. simptomi premenstrualne disforije (Yaz) Yasmin. infarkt miokarda) ili prodromalna stanja (npr.15mg) etinilestradiol + dezogestrel G03AA09 Mercilon. pulmonalna embolija). umereni oblik akni vulgaris. venska tromboza (aktivna ili u anamnezi). anemija srpastih }elija. (0. Galenika film tabl. malignitet (ili sumnja ) genitalnih organa..075mg) etinilestradiol + drospirenon G03AA12 napomena: Yaz film tablete u pakovanju imaju 24 ru`i~aste tablete koje sadr`e aktivne komponenete i 4 bele tablete koje su bez aktivnih supstanci. dijabetes sa vaskularnim simptomima. Gedeon oblo`ena tabl.02mg + 0.02mg + 3mg) G03AB. (0. napetost dojki.03mg + 0. 3mg+0mg (tamno `ute).05mg). oker `uta (0. nasledna ili ste~ena predispozicija za vensku ili arterijsku trombozu. Bayer film tabl. dijabetes povezan sa vaskularnim poreme}ajima. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. placebo (bele) G03AB03 etinilestradiol + levonorgestrel IND oralna kontracepcija. nekontrolisana hipertenzija. KI preosetljivost na lek. poreme}aj metabolizma lipida. Gedeon film tabl. (0. Gedeon oblo`ena tbl.03mg + 3mg) Yaz. (0. (0. prisutna arterijska tromboza ili tromboza u anamnezi (npr. (0. sumnjana trudno}i ili trudno}a. (0. te{ka dislipoproteinemija. fiksne kombinacije G03AA07 etinilestradiol + levonorgestrel Legravan. estradiolvalerat + dienogest IND oralna kontracepcija.02mg + 0. Gedeon oblo`ena tabl.075mg) Lindynette 20. ND glavobolja.Ako se propusti uzimanje bele tablete ne treba nadokna|ivati propu{tenu tabletu da se ne bi produ`avao period bez hormona.03mg + 0. nedijagnostikovana vaginalna krvarenja.02mg + 0.G03AA Gestageni i estrogeni. trombogene aritmije.02mg + 0. te`a o{te}enja jetre.02mg + 0.15mg) etinilestradiol + gestoden G03AA10 Logest. ru`i~asta (0. estrogen zavisne neoplazme. te{ka hipertenzija. dismenoreja.075mg) Lindynette 30. Bayer oblo`ena tabl. (0. (0. amenoreja. 2mg+2mg (ru`i~aste). krvarenje unutar ciklusa. Organon tabl. pove}anje telesne mase Qlaira. prolazna ishemija). angina pektoris. prethodne migrene sa fokalnim neurolo{kim simptomima kao {to je aura. Medico Uno oblo`ena tabl. bela (0. cerebrovaskularne bolesti ili oboljenje koronarnih arterija.03mg + 0. (0.03mg + 0.15mg) Regulon.075mg).125mg) Registar lekova 2011 511 . Baye oblo`ena tabl.03mg + 0. KI prisutna venska tromboza ili tromboza u anamnezi (tromboza dubokih vena.03mg + 0. trombofilija. abdominalni bol. 1mg+0mg (tamno crvene).15mg) Microgynon 30. adenom ili karcinomjetre ili akutna i hroni~na oboljenja jetre. 2mg+3mg (svetlo `ute).075mg) Stodette.04mg + 0. cerebrovaskularni akcidenti u anamnezi. Gedeon film tabl. prethodni herpes gestationis TriRegol.

promene raspolo`enja (Mirena) NAPOMENA za Postinor 2 i Escapelle: hitna kontracepcija je povremena metoda i ni u kom slu~aju ne bi smela da zameni redovnu kontracepciju. neoplazme. levonogestrel se izlu~uje u maj~ino mleko . hipertenzija. uzrast ispod 16 godina. 0. KI (Mirena) tromboembolijski poreme}aji. postpartalni endometritis. Posle upotrebe hitne kontracepcije treba koristiti mehani~ke metode kontracepcije do po~etka narednog menstrualnog ciklusa. 1. nefroza. cervikalna displazija. prevencija trudno}e ukoliko je do{lo do neza{ti}enog seksualnog odnosa ili neadekvatne primene drugog kontraceptiva (Postinor 2 i Escapelle). OPREZ insuficijencija srca. akutna oboljenja jetre uklju~uju}i benigne i maligne tumore. (Postinor 2 i Escapelle) poreme}aji apsorpcije.75mg Escapelle. KI za Postinor 2 i Escapelle preosetljivost na sastojke leka. Chronova bolest i te{ki poreme}aji funkcije jetre. KI primena pre puberteta. upale genitalnog trakta. trudno}a. genitalno krvarenje nejasnog porekla. 250mg/ml testosteron undekanoat G03BA03 Andriol Testocaps. ne preporu~uje se osoboma koje su u anamnezi imale vanmateri~nu trudno}u ili zapaljenje jajovoda. Upotreba ovih tableta ne isklju~uje nastavak redovne hormonske kontracepcije. karcinom prostate. anomalije uterusa. ND promene menstrualnog ciklusa. 1000mg/4ml 512 Registar lekova 2011 . prevencija hiperplazije endometrijuma kod estrogenske supstitucione terapije (Mirena). OPREZ (Mirena) migrena. za inj. Postinor 2 i Escapelle). Gedeon tabl. za inj. dojenje. Galenika rast. cerebralna ishemija. idiopatska menoragija. Mirena. akne. tumor dojke. trudno}a. povra}anje. bubrega ili jetre. Gedeon tabl. `utica. Bayer rast. Organon kaps. maligni tumori uterusa i cerviksa. cervicitis. virilizacija. glavobolja. izrazita hipertenzija. Ovi lekovi se mogu primeniti u bilo kom periodu menstrualnog ciklusa ukoliko menstrualno krvarenje ne kasni. hiperkalcemija. sumnja na trombozu retine. Bayer intrauterini dostavni sistem 52mg Postinor 2. mu~nina.G03AC Gestageni G03AC03 levonorgestrel IND prevencija trudno}e. 40mg Nebido. migrena. bol u dojkama i donjem abdomenu (Mirena. supresija spermatogeneze (mesterolon ne izaziva supresiju spermatogeneze) G03BA Derivati 3-androst-4ona G03BA03 testosteron enantat Testosteron depo. ND retencija natrijuma.5mg G03B Androgeni IND supstituciona terapija u svim slu~ajevima mu{kog hipogonadizma. infarkt. edemi. karcinom dojke kod mu{karca. epilepsija.

povra}anje. porfirija. te{ke arterijske bolesti. Novo Nordisk vaginalna tabl. hipertenzija. ND akne. promene u funkciji jetre. Galenika rast. dojenje. nedijagnostikovana vaginalna krvarenja i porfirija. posle terapije antiinfektivnim lekovima. monokomponentni G03CA03 estradiol IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena. 250mg/ml Registar lekova 2011 513 . eritem. glavobolja.samo za linestrenol). za inj. Schering vaginalni krem 1mg/g G03D Gestageni KI tromboflebitis. depresija Progesteron Depo. 10mg/ml Vagifem. pruritus Gynoflor. depresivno pona{anje. bubrega i jetre.5cm2 (50μg/24 sata) Estrofem. KI tumori jetre u anamnezi i te{ka o{te}enja jetre.03mg + 108) G03CA04 estriol IND atrofi~ni vaginitis kao posledica deficita estrogena. (0. karcinom dojke. izrazito krvarenje iz uterusa prouzrokovano hormonskim disbalansom Oestradiol. bolesti jetre. ND mu~nina. Organon vagitorija 0. poreme}aj funkcija jetre. KI trudno}a. genitalni karcinom i karcinom dojki. vrtoglavica. trudno}a.. glavobolja G03CA Prirodni i polusintetski estrogeni .8mg/12. vaginalno krvarenje. za obnavljanje vaginalne flore.ili postmenopauzi. 25μg G03CA. edemi. trudno}a.Oestradiol. tromboembolijske bolesti. tromboflebitis Ovestin. mu~nina. edemi. promena telesne mase G03DA Derivati pregnena G03DA03 hidroksiprogesteron kaproat IND habitualni i prete}i abortus. Bayer transdermalni flaster 3. za inj. retencija te~nosti. deca i adolescenti. vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. nesanica. medroksiprogesteron acetat i megestrol acetat).G03C Estrogeni KI estrogen zavisni tumori. endometrioza. dojenje. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije. dijabetes. i genitalnih organa.Vagifem) G03CA03 IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena. (trudno}a i dojenje . ra{. 2mg estradiol (dipropionat . karcinom dojke ili organa genitalnog trakta (izuzetak za ovu kontraindikaciju su gestormon kaproat. retencija natrijuma. tromboza. KI preosetljivost na sastojke leka. hipertenzija. `utica. porfirija. urtikarija. ND lokalno ose}aj peckanja. Novo Nordisk film tabl. androgen zavisni karcinom prostate. estrogen zavisne neoplazme. prekancerozne i kancerozne promene genitalnih organa. promena libida. GIT smetnje. estriol + Lactobacillus acidophilus IND ubla`avanje atrofi~kog vaginitisa uzrokovanog deficitom estrogena kod `ena u meno. pospnost.5mg Ovestin. Cemalog vaginalna tabl. vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. ND pre-menstrualni sindrom (nadimanje. depresija. dobijanje u te`ini. ili tromboembolijski poreme}aj aktivni ili u anamnezi. amenoreja. Galenika rast. osetljivost dojki). arteriopatije. hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima. hemihidrat . tromboflebitis. suspektna ili potvr|ena endometrioza. OPREZ bolesti srca. malignitet dojki. prevencija postmenopauzalne osteoporoze Climara. otoskleroza. tromboza.

125g Utrogestan. Organon tabl. palijativna terapija karcinoma dojke Primolut Nor. Besins kaps. depresija Livial. Organon tabl. Besins International gel 10mg/g G03DB Derivati pregnendiena G03DB01 didrogesteron IND endometrioza. pove}anje telesne mase. premenstrualni sindrom. Laborat. hormonska supstituciona terapija (Utrogestan) Crinone. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa. habitualni poba~aj. dismenoreja. Solvay film tabl. Bayer tabl. 5mg G03DC03 linestrenol IND endometrioza.5mg 514 Registar lekova 2011 . te{ka insuficijencija jetre. premenstrualni sindrom. premenstrualni sindrom Orgametril.G03DA04 progesteron IND infertilnost usled neadekvatne luteiniziraju}e faze (Crinone). hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima. KI trudno}a. ND krvarenje iz uterusa. prete}i poba~aj Duphaston. OPREZ bolesti jetre. 100mg. primarna i sekundarna amenoreja. disfunkcionalna krvarenja i neregularni menstrualni ciklusi. 200mg Progestogel. sekundarna amenoreja. tromboembolijske bolesti u anamnezi. Serono vaginalni gel (8%) 90mg/1. ra{. 10mg G03DC Derivati estrena G03DC02 noretisteron acetat IND endometrioza. poreme}aj lipida u plazmi. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa. mu~nina. glavobolja. bol u stomaku ili dojkama. pruritus. mastopatija. 2. prevencija osteoporoze. primarna i sekundarna amenoreja. postojanje ili samo sumnja na postojanje hormon zavisnih tumora. hirzutizam. 5mg G03DC05 tibolon IND simptomi nastali usled fiziolo{ke ili arteficijalne menopauze. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije. vrtoglavica.

(0. (2mg + 20mg)/ml G03FA15 etinilestradiol + dienogest Jeanine. epilepsija. bela (2mg + 0) oblo`ena tabl. pogor{anje migrene. hipomenoreja.G03F Gestageni i estrogeni u kombinaciji G03FA Gestageni i estrogeni. periferni edem. nele~ena hiperplazija endometrijuma. plava (2mg + 0) film tabl. sekvencijalni preparati G03FB01 estradiol valerat + norgesterel IND simptomi usled deficita polnih hormona. vaginalno krvarenje. glavobolja. poreme}ena funkcija jetre. trudno}a. bela (2mg + 1mg) film tabl. karcinom dojke u anamnezi ili suspektni karcinom dojke. endometrioze. prethodna ili postoje}a venska tromboembolija. ND osetljivost dojki. Bayer oblo`ena tabl. bol u le|ima Activelle. preosetljivost na lek. Bayer film tabl. hipertenzija. migrena. porfirija.03mg + 2mg) estradiol + drospirenon G03FA17 IND terapija simptoma menopauze.otoskleroza. dojenje. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. Novo Nordisk film tabl. poreme}aji nastali usled nedostatka estrogena (menopauza du`a od godinu dana kod `ena sa intaktnim uterusom. Gedeon film tabl. disfunkcionalna krvarenja Lutestrol. ovarijektomija). tromboembolijskih poreme}aja u anamnezi.5mg) G03FA04 estradiol benzoat + progesteron IND hipoplazija genitalnih organa. (1mg + 0. amenoreja. depresija. amenoreja. mu~nina. (2mg + 1mg) Tulita. astma. ne preporu~uje se upotreba kod premenopauzalnih `ena ili u toku prve godine po prestanku menstrualnog ciklusa Angeliq. KI postoje}i karcinom dojke. (1mg + 0. pove}anje telesne mase. dijabetes melitus. Novo Nordisk film tabl. (1mg + 2mg) G03FB Gestageni i estrogeni. smanjena funkcija bubrega. fiksne kombinacije G03FA01 estradiol + noretisteron acetat IND hormonska supstituciona terapija. holelitijaza. za inj.5mg) Kliogest. nepravilnosti u menstrualnom ciklusu Cyclo Progynova. sistemski lupus eritematodes. crvena (1mg + 0) Registar lekova 2011 515 . Bayer oblo`ena tabl. OPREZ je poteban kod fibroida uterusa.5mg) G03FB05 estradiol + noretisteron acetat Trisequens. Novo Nordisk film tabl. sme|a (2mg + 0. Galenika rast. OPREZ je poteban ako je do{lo do pove}anja koncetracije kalijuma.

ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Gonal F. 450ij i 1050ij rast. KI disfunkcija sekrecije {titne i nadbubre`ne `lezde. za inj. trudno}a. malformacije polnih organa. ND osip na ko`i. akutni tromboflebitis. 75ij. ascites. prerani pubertet ili menopauza. astma. 75ij. za inj. deca do 4 godine.anovulatorna sterilnost. dojenje. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije. za inj. ovarijalne ciste. astenospermija. za inj. (75ij + 75ij) Merional. za mu{karce . dojke. visok nivo FSH u cirkulaciji mu{karaca. hipofize i hipotalamusa. androgen zavisne neoplazme. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja.5ml G03GA05 folitropin alfa + lutropin alfa IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa te{kim deficitom LH i FSH. prerani pubertet. 5000ij G03GA02 menotrofin (sme{a hormona FSH i LH u odnosu 1:1) IND za `ene . Pergoveris. dojenje. Ferring pra{ak za rast. 1500ij. Ipsa Institut pra{ak za rast. neuroza. povra}anje.(75ij + 75ij) i (150ij + 150ij) G03GA04 urofolitropin IND `enska i mu{ka infertilnost. pospanost. migrena. dojenje. depresija. materice ili dojke. ND glavobolja.stimulacija spermatogeneze kod hipogonadotropnog hipogonadizma. Organon pra{ak za rast.hipogonadotropni hipogonadizam. hipertenzija. 75ij.5ml. edemi. testisa. (pen sa ulo{kom) 300ij/0. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. primarna insuficijencija ovarijuma. bol u grudima i karlici. OPREZ oboljenja srca i bubrega.75ml i 900ij/1. uterusa. tromboembolijske bolesti. Ferring pra{ak za rast. ginekomastija Pregnyl. mu~nina. za inj. (150ij + 75ij)ml 516 Registar lekova 2011 . Serono pra{ak za rast. KI tumori ovarijuma.G03G Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije G03GA Gonadotropini G03GA01 horionski gonadotropin IND za `ene . epilepsija. za inj. OPREZ porfirija. 150ij Fostimon. Ipsa Institut pra{ak za rast. tumor jajnika. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma. vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka. oligospermija.stimulacija ovulacije kod hipogonadotropne anovulacije. insuficijencija `utog tela. KI tumor hipotalamusa i hipofize. prepubertetski kriptorhizam koji nije posledica anatomskih anomalija. reakcija na mestu primene. 450ij/0. za mu{karce . I injekcioni rastvor ne sme se me{atiu istoj bruzgalici sa drugim lekovima. glavobolja. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. akutni abdominalni bol. azoospermija. Merck pra{ak za rast. dijareja. karcinom jajnika. za inj. testisa Menopur. ovarijalne ciste (koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom). hipofize. 150ij G03GA05 folitropin alfa-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. trudno}a. bol u stomaku. ND dozno zavisna hiperstimulacija ovarijuma. ruptura ovarijalnih cisti Bravelle. uve}anja jajnika ili cista koja nije posledica policisti~nih jajnika. prostate. KI trudno}a. posle histerektomije. za inj.

karcinom jajnika. gubitak kose. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma. sindrom hiperstimulisanih jajnika. 50ij/0. uterusa. ND poreme}aj vida. retko diareja. bol u grudima. za inj. KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika . ciste ovarijuma. sintetski G03GB02 klomifen citrat IND anovulatorna sterilnost. za inj. abdominalni bol. malformacije polnih organa. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Puregon. nesanica. ciste na jajnicima. trudno}a. ose}aj vru}ine. ginekolo{ka krvarenja nepoznate etiologije. KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika. aktivne tromboembolijske bolesti.5ml pra{ak za rast. povra}anje. KI tumori ovarijuma. 75ij G03GA08 horiogonadotropin alfa IND sazrevanje folikula i luteinizacija nakon stimulisanja rasta folikula kod asistirane reprodukcije. vanmateri~na trudno}a u predhodna 3 meseca. 250μg/0. `ena u postmenopauzi. hipofize i hipotalamusa. vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka. hipertireoidizam.folitropin alfa). velika incidenca vi{estruke trudno}e. OPREZ horiogonadotropin alfa se ne koristi kada se ne mo`e dobiti delotvoran odgovor kao u slu~ajevima: primarne insuficijencije jajnika. 50mg Registar lekova 2011 517 . ND mu~nina. bol na mestu aplikacije Ovitrelle. trudno}a. za inj. jajnika. hipofize. uterusa ili dojki. glavobolja. Merck Serono rast. tromboembolizam Luveris. nelagodnost u stomaku. uterusa ili dojki. povra}anje. Belupo tabl. osetljivost dojki. ND mu~nina. depresija. iritabilnost. Organon rast. malformacije reproduktivnih organa inkompatibilnih sa trudno}om. iritacija na mestu primene. 100ij/0. ovarijalna hiperstimulacija. malformacija genitalnih organa inkompatibilnih sa trudno}om. dojke. OPREZ policisti~ni ovarijalni sindrom. ovarijalne ciste i ovarijalne ciste koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom. abdominalni bol. somnolencija. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. fibroidnih tumora uterusa inkompatibilnih sa trudno}om. za inj. maligniteti hipotalamusa. dojenje. ektopi~na trudno}a.5ml G03GA07 lutropin alfa-rekombinantni humani LH IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa deficitom LH i FSH (u kombinaciji sa preparatom folikulostimuliraju}eg hormona . fibroidni tumori uterusa inkompatibilni sa trudno}om. KI bolesti jetre.5ml. hipofize. depresija Klomifen. pove}anje telesne mase.G03GA06 folitropin beta-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. 250μg G03GB Stimulatori ovulacije. tumori hipotalamusa. zamor. Merck Serono pra{ak za rast. primarna insuficijencija ovarijuma. trudno}a dojenje. glavobolja. karcinom endometrijuma. sindrom hiperstimulisanih jajanika. nedijagnostikovana krvarenja iz uterusa. OPREZ insuficijencija jajnika.

Bayer tabl. anemja srpastih }elija. dijabetes sa postoje}im vaskularnim promenama. glavobolja. ru`i~asta (2mg + 1mg) G03X Ostali polni hormone i modulatori genitalnog sistema G03XC Selektivni modulatori estrogen-receptora G03XC01 raloksifen hlorid IND prevencija osteoporoze u menopauzi (ne koristi se kod simptoma deficita estrogena npr. OPREZ tokom terapije kontrolisati funkcije jetre. androgena alopecija. monokomponentni G03HA01 ciproteron acetat IND kod mu{karaca . a induktori smanjuju nivo ciproterona u serumu Androcur. periferni edemi.50mg G03HB Antiandrogeni i estrogeni G03HB01 etinilestradiol + ciproteron acetat IND androgen zavisna oboljenja kod `ena (nodulocisti~ne i papulopustulozne akne. zamor. retko se javlja krvarenje iz uterusa. oboljenja jetre. maligni tumori dojke. rizik od nastanka tromboze. povra}anje. prethodni ili postoje}i tromboembolijski procesi. androgenska alopecija. seboreja). herpes. OPREZ bolesti jetre. znojenje itd. retko ginekomastija i osteoporoza . Pharmaswiss tabl. Lilly film tabl. Rotor-ov sindrom. hirzutizam) Diane 35. inhibicija spermatogeneze.). nadbubre`ne `lezde i broj eritrocita. inhibitori CYP3A4 pove}avaju.umereni ili jaki znaci androgenizacije (hirzutrizam. Dubin-Johnson-ov sindrom. te{ka o{te}enja jetre. spre~avanje nepovoljnog delovanja androgena pri terapiji sa LH-RH agonistima. depresija. poreme}aji menstrualnog ciklusa Climen. toplotni talasi.035mg + 2mg) G03HB01 estradiol valerat + ciproteron acetat IND hormonska supstituciona terapija kod klimakteri~nih smetnji (znaci involucije ko`e i urogenitalnog sistema) ili ovarijektomije. bela (2mg + 0) tabl. ovarijuma. I alkohol (smanjeno dejstvo ciproterona). ND hepatotoksi~nost. te{ka depresija.patolo{ki pove}an seksualni nagon. promena telesne mase. mijalgije. KI mla|i od 18 godina. tromboembolijske bolesti u anamnezi.G03H Antiandrogeni G03HA Antiandrogeni. (0. akne. toplotni talasi. mu~nina. atralgije Evista. ND tromboembolije. 50mg Cyprocur. krvarenje iz uterusa. inoperabilni karcinom prostate. gr~evi u nogama. istovremena primena estrogena. Bayer oblo`ena tabl. crvenilo lica. KI trudno}a (koristi se samo kod `ena u menopauzi). endometrijuma i cerviksa. Bayer oblo`ena tabl. kod `ena . 60mg 518 Registar lekova 2011 .

OPREZ kod sna`nih kolika.glavobolja Emselex.5mg. Novartis tabl. ritonavirom Viagra. hiperplazijom prostate. (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) G04BD Urinarni spazmolitici G04BD07 tolterodin tartarat IND poreme}aj funkcije mokra}ne be{ike kod disinergi~ke disfunkcije detrusora (detrusor disinergija. pepti~ki ulkus. sa modif. terpija lekovima koji inhibiraju CYP2D6 i CYP3A4 (paroksetin. stimulacija CNS-a (dezorijentacija. Pharmaceutishe Fabrik film tabl. 100mg Registar lekova 2011 519 . poja~ana percepcija svetlosti. mu~nina. zamu}en vid. 25mg. 30mg G04BD10 darifenacin (u obliku hidrobromida) IND hiperaktivnost mokra}ne be{ike. Hemofarm film tabl. suvo}a ko`e. opstipacija. prijapizam.. hinidin). hipotenzija. smanjena funkcija bubrega. mijastenija gravis. inkontinencija. ulcerozni kolitis. bolovi u mi{i}ima. oboljenja bubrega i jetre. te{ka o{te}enja funkcija jetre. kardiovaskularnim smetnjama. kod iznenadnog o{te}enja vida terapiju treba prekinuti i javiti se lekaru . Pfizer film tabl. ND glavobolja. vazodilatacija. opstipacija. glaukom uskog ugla. opstipacija. OPREZ anatomske anomalije penisa. KI opstrukcija mokra}nih kanala. anurije i te{kih infekcija urinarnog trakta Rowatinex. KI prvi trimestar trudno}e. ND suva usta. mijastenija gravis. dojenje. 50mg.G04 G04B UROLO[KI LEKOVI Ostali urolo{ki lekovi uklju~uju}i spazmolitike G04BC Rastvara~i urinarnih konkremenata G04BC. suva usta. kongestija nosne sluznice. glaukom uskog ugla. stenoza pilorusa. glaukoma uskog ugla. pinen + kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol IND urolitijaza. toksi~ni megakolon. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. 1mg. 2mg G04BD09 trospijum hlorid IND ~esto mokrenje. stenoza pilorusa. 50mg. hiatus hernija sa refluksnim ezofagitisom. 100mg Sildena. terbinafin. 15mg G04BE Lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije G04BE03 sildenafil (u obliku citrata) IND erektilna disfunkcija. pospanost. I poja~an hipotenzivni efekat alfa-blokatora. ND glavobolja. flatulencija. ne koristi se istavremeno sa nitratima. bol u grudima Detrusitol. dispepsija. halucinacije). mijastenija gravis. ulcerozni kolitis. OPREZ tokom terapije ne treba upravljati motornim vozilima ni ma{inama zbog mogu}eg poreme}aja akomodacije. tahikardija. oslob. predispozicija za nastajanje prijapizma. nesanica. tablete Sildena sadr`e laktozu i kontraindikovane su kod osoba koje ne toleri{u galaktozu. OPREZ kod starijih i iznemoglih. bol u stomaku. smanjenom funkcijom jetre i bubrega. hereditarni degenerativni poreme}aji retine (npr retinitis pigmentosa). povra}anje. oka i ko`e. KI urinarna i gastri~na retencija. retencija urina. dispepsija. skora{nji mo`dani udar ili infarkt miokarda. poreme}aj akomodacije. te{ki poreme}aji jetre ulcerozni kolitis. toksi~ni megakolon. 15mg. vrtoglavica. KI opstrukcija mokra}nih kanala. Pfizer film tabl. parastezije. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). nervoza. nekontrolisani glaukom zatvorenog ugla. hipertireoidizmom. 7. urgentna i stres inkontinencija). fotosenzitivnost Inkontan. Rowa kaps. uznemirenost. 25mg. poreme}aji krvarenja. neuropatija. toksi~ni megakolon. nefrolitijaza. dispepsija. oboljenja bubrega i jetre. kseroftalmija. ND suvo}a usta.

pospanost. Berlin Chemie kaps. ND retko postularna hipotenzija ili sinkopa (obi~no u roku 30 .4mg Tamosin. OPREZ postularna hipotenzija ili sinkopa (posebno posle prve doze). sa modif. kongestija nosne sluznice. te{ka insuficijencija jetre. mu~nina. oslob. pepti~ki ulkus. sanofi aventis tabl. poreme}aji krvarenja. OPREZ anatomske anomalije penisa. predispozicija za nastajanje prijapizma. predispozicija za nastajanje prijapizma. OPREZ te{ka bubre`na insuficijencija. tahikardija. prijapizam Cialis.0. somnolencija. prijapizam Levitra. retko suvo}a usta. 5mg 520 Registar lekova 2011 . pospanost. 0. adolescenti ispod 18 godina. trudno}a. prazosin i dr. dijareja. eventualnu pojavu prijapizma odmah prijaviti lekaru.4mg G04CA03 terazosin IND benigna hiperplazija prostate. bolovi u mi{i}ima. sanofi aventis tabl. insuficijencija bubrega ili jetre. rinitis. 20mg G04BE09 vardenafil (u obliku hlorid trihidrata) IND erektilna disfunkcija. glavobolja. tahikardija. PharmaSwiss kaps.90 minuta nakon uzimanja). Bayer film tabl. 0.4mg Tamsudil. pepti~ki ulkus. OPREZ sinergisti~ko dejstvo sa antihipertenzivima. hipersenzitivne reakcije Betamsal. KI preosetljivost na lek ili alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin. ND hipotenzija. adolescenti ispod 18 godina. 10mg. sa prod. vazodilatacija. dispepsija. sa prod. ND glavobolja. 5mg. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). Gedeon kaps. bolovi u mi{i}ima. sinkopa Xatral SR. poja~ana percepcija svetlosti. vazodilatacija. posturalna hipotenzija. malaksalost. slabost.4mg Omsal. 5mg Xatral XL. sinkopa. Belupo kaps. sa modif. insuficijencija bubrega ili jetre. Hemofarm kaps. KI postularna hipotenzija. KI ortostatska hipotenzija. 10mg. smanjena funkcija jetre. dojenje. GIT smetnje. zamu}en vid. 0. kongestija nosne sluznice. oslob. 2mg. pre terapije isklju~iti karcinom prostate. zamu}en vid. Synthon kaps. oslob. 0. oslob. OPREZ anatomske anomalije penisa. hipertenzija. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. poreme}aji erekcije. sa prod.10mg G04CA02 tamsulosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate. dispepsija. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. sa prod.4mg Tamsol. istovremena primena drugog a-adrenergi~kog blokatora. sa prod. oslob. sa prod.4mg Flosin. oslob. 0. slabost. ND glavobolja. oslob. oslob. poreme}aj vida. poja~ana percepcija svetlosti. Lilly film tabl. ND o{amu}enost.G04BE08 tadalafil IND erektilna disfunkcija. oslob. nazalna kongestija Kornam. povra}anje. 0. 20mg G04C Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora G04CA01 alfuzosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate. dispepsija. Sandoz kaps. te{ka o{te}enja funkcije bubrega.4mg Tamprost. poreme}aji krvarenja. de~iji uzrast.). mu~nina. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). Sandoz tabl. sa modif. osip na ko`i.

320mg Registar lekova 2011 521 . MSD film tabl. KI deca. Hemofarm film tabl. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije Avodart. terapija finasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to treba imati na umu pri proceni rezultata. Gedeon film tabl. adolescenti. KI deca. OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne. 5mg Finpros. `enski pol.G04CB Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze G04CB01 finasterid IND benigna hiperplazija prostate. Catalent France kaps. urtikarija. 5mg Prosterid. trudno}a. otok usana i lica. 5mg Zerlon. ND mu~nina (ako se lek uzme na prazan stomak) Prostamol Uno. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije (svrab.smanjenje rizika od akutne urinarne retencije i operacije. ND impotencija. terapija dutasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to ne isklju~uje mogu}nost postojanja karcinoma prostate. smanjenje libida i volumena ejakulata. Sandoz film tabl. te{ka o{te}enja jetre. ND impotencija. 0. Krka film tabl. deca i adolescenti ne treba da budu u kontaktu sa o{te}enim kapsulama dutasterida.5mg G04CX Ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CX02 Sabalis serulate ekstrakt IND simptomatska terapija benigne hiperplazije prostate I i II stadijuma. bol u testisima) Finasterid Sandoz. 5mg G04CB02 dutasterid IND benigna hiperplazija prostate. smanjenje libida i volumena ejakulata. OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne ne treba da budu izlo`ene finasteridu (niti da rukuju tabletama finasterida niti da imaju seksualni odnos sa partnerom koji je na terapiji finasteridom). 5mg Proscar. Berlin Chemie kaps.

.

.

znojenje. za inj. povra}anje. mu~nina. trmor. KI vaskularne bolesti naro~ito bolesti koronarnih arterija. 15mg/8ml. povra}anje. poreme}aj sna. 20mg/8ml H01B Hormoni zadnjeg re`nja hipofize H01BA Vazopresin i analozi H01BA02 dezmopresin acetat IND dijabetes insipidus. hiponatrijemija (kada je izrazita mo`e biti pra}ena konvulzijama). 12mg/ml Humatrope. hipoglikemija. zamor. 1mg/5ml 524 Registar lekova 2011 . za inj. mu~nina. ND diareja. mijalgija. za inj.5ml. epilepsija. pratiti enzime jetre svakih 4-6 nedelja tokom 6 meseci. vertigo. intrakranijalni tumori. Ferring sprej za nos 10μg/dozi tabl. opstipacija. OPREZ hipotireoza. odnos je 1mg = 3ij. glavobolja. KI trudno}a. 6mg/3ml Norditropin Nordilet. hroni~ni nefritis. povra}anje.5ml. OPREZ sr~ana insuficijencija. glavobolja Minirin. (karpula) 5. hiperholesterolemija Somavert.2mg Minirin Melt. dijabetes. cisti~ne fibroze. periferna ishemija Glypressin. bol u stomaku. 10mg/1. Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast. hipertenzije starijih od 65 godina. 60μg. hiperglikemija. IND nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lu~enjem ili izostankom lu~enja hormona rasta. KI zavr{en rast kostiju. istovremena terapija glukokortikoidima. 10mg/8ml. oligurija usled o{te}enja bubrega i dr. intrakranijalna o{te}enja. diajbetes melitus. ND retencija te~nosti. 15mg/1. 0.). ra{.3mg/ml. 240μg H01BA04 terlipresin IND krvarenje iz ezofagealnih variksa. astma. Ferring pra{ak i rastvara~ za rast. pove}anje enzima jetre. hroni~na renalna insuficijencija kod dece (renalna funkcija je smanjena na manje od 50%). hipertenzija. ND retencija te~nosti. za inj. OPREZ je potreban kod smanjene funkcije bubrega. Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast. 120μg. Turner-ov sindrom. KI sr~ana insuficijencija i druga stanja za koja je indikovana upotreba diuretika (edemi. (pen sa ulo{kom) 5mg/1. dojenje.I!! H01 IPSNPOJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01A Hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AC Somatropin i agonisti somatropina H01AC01 somatropin humani rekombinantni Ja~ina somatropina mo`e biti izra`ena u ij ili u mg. kardiovaskularnih poreme}aja. za inj. glavobolja. smanjena funkcija bubrega. hipertenzija. Lilly pra{ak(u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rast. Ferring sublingvalna tabl.5ml H01AX Ostali hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AX01 pegvisomant IND akromegalija. Novo Nordisk rast. OPREZ bolesti jetre. deficit hormona rasta kod odraslih. ND alergijske reakcije na ko`i i pojava antitela (retko) Genotropin.mu~nina.

terapija klini~kih simptoma karcinoidnih tumora. OPREZ dijabetes. GRF-omi. preeklampsija. kod trudnica i dojilja primeniti samo kada je to neophodno. mu~nina. Novartis rast. dopunska terapija u slu~ajevima nepotpunog ili prete}eg spontanog poba~aj. ubrzanje poro|aja u pojedinim slu~ajevima kontraktilne inertnosti muskulature uterusa. ND bol.5ml. Posle poro|aja: prevencija i terapija postpartalne atonije uterusa ili krvarenja. KI komplikovana nele~ena holedoholitijaza. 30mg/2. 10mg/2. pre uvo|enja u terpiju isklju~iti postojanje intestinalnih tumora sa opstrukcijom. glukagonomi.H01BB Oksitocin i analozi H01BB02 oksitocin IND Pre poro|aja: indukcija poro|aja sa jasnom medicinskom indikacijom (prenesena trudno}a. poreme}aj regulacije glukoze.5ml. VIP-omi. trudno}a.smanjena funkcija jetre. ubla`avanje simptoma udru`enih sa funkcionalnim gastro-entero-pankreasnim endokrinim tumorima (GEP) kao {to su: karcinoidni tumori sa osobinama karcinoidnog sindroma. KI preosetljivostna oktreotid ili na neku od pomo}noh supstanci leka.5ml Registar lekova 2011 525 . ({pric) 60mg/0. bol u abdomenu. ND mu~nina. a ciklosporina do smanjenja resorpcije ciklosporina Somatuline PR. iritacija na mestu aplikacije. dijareja. otok. za inj. Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast. prevremeno odlubljena placenta. ND mogu}i tetani~ki gr~evi uterusa. povra}anje.3ml. gr~evi u stomaku. Novartis rast. OPREZ preporu~uje se ultrazvu~ni pregled `u~ne kese pre po~etka i za vreme terapije u intervalima od 6 . 30mg/2ml Somatuline Autogel. prete}a ruptura uterusa. anginozne tegobe. flatulencija.5ml H01CB03 lanreotid ~uva se na temperaturi od 2-8ºC IND akromegalija. 5ij/ml. smanjena tolerancije na glukozu. 20mg/2. 0. tahikardija.12 meseci. anoreksija. kod bolesnika sa dijabetesom kontrolisati glikemiju. I istovremena primena insulina dovodi do pojave hipoglikemije. opstipacija ili dijareja. povra}anje. 10ij/ml H01C Hormoni hipotalamusa H01CB Antagonisti hormona rasta H01CB02 oktreotid IND akromegalija (simptomatska kontrola i redukcija hormona rasta kod pacijenata kod kojih je postignuta adekvatna kontrola. za inj. za inj. kod pacijenata koji nisu reagovali na hirur{ku ili radioterapiju). za inj. 120mg/0. Gedeon rast. za inj. veoma retko {ok Oxytocin Synthetic. prevremeno prskanje vodenjaka). insulinomi. bradikardija. Novartis pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za susp. 90mg/0. tokom carskog reza nakon va|enja ploda. za inj. gastrinomi/Zollinger-Ellisonov sindrom. Ipsen rast. kontrolisati tireoidnu funkciju. dojenje. carski rez u anamnezi. holecistiti). gubitak apetita. dugotrajna steatoreja zahteva uvo|enje preparata pankreasa. tahikardija.Kontrola uporne dijareje udru`ene sa AIDS-om i prevencija komplikacije posle operacije pankreasa.1mg/ml Sandostatin LAR. prolazni gubitak kose Sandostatin. nadimanje. KI anomalije polo`aja ploda. 10ij/ml Syntocinon.3ml./inf. asimptomatska holelitijaza.

sindrom hiperstimulacije ovarijuma Cetrotide. ND hipertenzija. status astmatikus. umerena i ozbiljna o{te}enja bubrega i jetre. vrtoglavica. dermatolo{ka oboljenja. OPREZ alergijska stanja. difuzni skleritis. 0. reumatske i kolagene bolesti. nefrotski sindrom bez uremije. sarkoidoza. neuritis i dr. sistemske mikoze. insuficijencija bubrega ili srca. trombocitopenija. urgentna stanja ({ok. Ku{ingov sindrom (velike doze). Organon rast. usled imunosupresinvog dejstava kortikosteroida primenu vakcina treba odlo`iti (va`i za doze 20mg prednizona i ve}a. alergijske reakcije. istovremena vakcinacija `ivom vakcinom. TBC. za inj. adolescenti.). Cushing-ov sindrom. KI trudno}a. transplantacija organa. deca do 6 godina.H01CC Hormoni koji osloba|aju antigonadotropin H01CC01 ganireliks IND prevencija prevremenog porasta LH kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji u programu asistirane reproduktivne tehnike. OPREZ dojenje. za inj. mu~nina i povra}anje kod citostatske hemioterapije.25mg/ml. ND mu~nina. dojenje. dojenje. hipertenzija. GIT oboljenja (ulcerozni kolitis. uremija. reakcija na mestu aplikacije. treba ih aplikovati na razli~ita mesta Orgalutran.). OPREZ ~este alergije u anamnezi. akutne infekcije.25mg/0. KI preosetljivost na lek ili bilo koji od strukturnih analoga GnRH. reakcija na mestu aplikacije (mesto uboda treba menjati da ne bi do{lo do lipoatrofije).0. glavobolja. `ene u postmenopauzi. monokomponentni H02AB Glukokortikoidi IND supstituciona terapija kod primarne i sekundarne adrenokortikalne insuficijencije. glavobolja. ekstrinzi~ke peptidne hormone ili manitol trudno}a. tokom terapije mo`e se pojaviti sindrom hiperstimulacije ovarijuma. anafilakt~ka reakcija i sl. hematolo{ka oboljenja (autoimuna hemolit~ka anemija. neoplasti~ka oboljenja i leukoze). aktivna ulkusna bolest. miozitis. alergijska stanja uklju~uju}i bronhijalnu astmu.5ml H01CC02 cetrorelix IND prevencija preuranjene ovulacije kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj stimulaciji ovarijuma kod metode asistirane reprodukcije. edemi. keratitis. herpes i druge virusne infekcije. osteoporoza. edem mozga. 3mg/3ml H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02A Kortikosteroidi za sistemsku primenu. Schering susp za inj. smanjena funkcija bubrega i jetre. I ne sme se me{ati u istom {pricu sa preparatima FSH. tromboembolija. ND mu~nina. KI trudno}a. ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida). stariji od 65 godina. o~ne bolesti (uveitis. limfati~ka. osteoporoza. dijabetes. 5mg prednizolona ekvivalentno 750μg betametazona ili 25mg kortizon acetata ili 750μg deksametazona ili 20mg hidrokortizona ili 4mg metilprednizolona ili 5mg prednizona ili 4mg triamcinolona H02AB01 betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat Diprophos. (2mg+5mg)/ml 526 Registar lekova 2011 . tokom najmanje 2 nedelje. Merck Serono pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rast. psihoze. psorijaza. edem plu}a. regionalni enteritis). disbalans elektrolita Ekvivalentne antiinflamatorne doze kortikosteroida. hiperglikemija. akutna egzacerbacija multipleks skleroze.

Jugoremedija tabl. 40mg/ml prednizon H02AB07 Prednizon. 500mg/7. 25μg. za inj. 500mg/4ml H02AB09 hidrokortizon Hydrocortison. KI tireotoksikoza. status astmatikus. Hemofarm pra{ak I rastvara~ za rast. dijabetes. Galenika tabl.8ml Nirypan solubile. iv ili inf u hitnim slu~ajevima i akutnim stanjima npr. za inj. I rastvoreni lek se mo`e me{ati sa 5% rastvorom dekstroze ili fiziolo{kim rastvorom Hidrokortizon. Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rast. Jugoremedija Pronison. 150μg Letrox. Galenika tabl. 125μg. epilepsija. anafilakti~ka reakcija. 5mg. 5mg tabl. Hemofarm susp. Galenika metilprednizolon H02AB04 Lemod. Merck tabl. 8mg metilprednizolon (u obliku acetata) H02AB04 Lemod Depo. za inj. akutni miokarditis i pankarditis . 4mg. 100μg. 40mg/ml. 100mg/2ml. za inj. 0. 100μg. 40mg/ml metilprednizolon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB04 Primenjuje se u terapiji akutnih stanja Lemod Solu. 20mg/ml. 50μg. insuficijencija kore nadbubrega Euthyrox. Krka susp. {ok. za inj. 20mg triamcinolon acetonid H02AB08 Kenalog. 4mg Nirypan.H02AB02 deksametazon (tablete) deksametazon dinatrijum fosfat (injekcije) rast. 100μg Registar lekova 2011 527 .akutni infarkt miokarda. 50μg. nele~ena adrenalna i pituitarna insuficijencija. 20mg/ml. Berlin Chemie tabl. Galenika tabl.5mg Dexason. 4mg/ml tabl. 150μg Tivoral. OPREZ hipertenzija. Bosnalijek Prednizon. 20mg H03 TERAPIJA BOLESTI [TITASTE @LEZDE (TIREOIDEJE) H03A Preparati {titaste `lezde (tireoideje) H03AA Tireoidni hormoni H03AA01 levotiroksin natrijum IND hipotireoidizam . 75μg. 40mg/ml hidrokortizon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB09 Primenjuje se im. 125mg/2ml. 20mg tabl. za inj. Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rast. Hemofarm tabl.

50mg. osip. leukopenija. KI insulinom. urtikarija. feohromocitom. granulocitopenija. smanjena funkcija jetre i bubrega. hipokalijemija ili generalizovane alergijske reakcije (retko). retko promena ~ula ukusa. Alkaloid tabl. retko gubitak kose. GIT smetnje. preosetljivost na timazol i druge derivate tionamida. trombocitopenija. OPREZ ukoliko tokom terapije do|e do zna~ajnog pove}anja enzima jetre terapiju treba prekinuti. prethodna o{te}enja kosne sr`i nakon terapije tiamazolom ili karbimazolom. aplasti~na anemija. 1mg 528 Registar lekova 2011 . hepatitis. 5mg.H03B Antitireoidni preparati H03BA Tiouracili H03BA02 propiltiouracil IND hipertireoidizam. dojenje. sindrom sli~an lupusu. 100mg H03BB Derivati imidazola sa sumporom H03BB02 tiamazol IND hipertireoidizam. urtikarija. glukagonom. ozbiljna hipertenzija kod bolesnika sa feohromocitomom GlucaGen HypoKit. ND agranulocitoza. dijareja. Bosnalijek tabl. povra}anje. Thyrozol. OPREZ trudno}a. 20mg H04 PANKREASNI HORMONI H04A Glikogenoliti~ki hormoni H04AA Glikogenoliti~ki hormoni H04AA01 glukagon (u obliku hlorida) IND akutna hipoglikemija kod dijabeti~ara posle primene insulina ili oralnih antidijabetika. za inj. pruritus. Merck film tabl. kao inhibitor motiliteta gastrointestinalnog trakta u premedikaciji kod radiografskih i endoskopskih ispitivanja. 20mg Tiastat. OPREZ trudno}a. KI trudno}a. kod ispitivanja funkcionalne sposobnosti ß-}elija Langerhansovih ostrvaca pankreasa (dijagnostika). ND agranulocitoza. kod kompjuterizovane tomografije i nuklearne magnetne rezonance. Novo Nordisk pra{ak za rast. leukopenija. aplasti~na anemija. 10mg. trovanje ß -blokatorima (terapija). dojenje. trombocitopenija. pigmentacija ko`e. ND mu~nina. retko diseminovana intravaskularna koagulacija (DIC) i kutani vaskulitis PTU.

KI dojenje. inflamacija na mestu aplikacije. prevencija akutne osteolize izazvane imobilizacijom kao npr. Lisapharma sprej za nos 200ij/dozi Miacalcic. preosetljivost na sastojke leka. 60mg i 90mg Registar lekova 2011 529 . Amgen Europe film tabl 30mg. vertigo./inf 100ij/ml H05BX Antiparatireoidni lekovi H05BX01 sinakalcet hlorid IND Sekundarni hiperparatireoidizam kod pacijenata na dijalizi u zadnjem stadijumu bolesti. dojnje. OPREZ terapiju ne treba zapo~injati kod pacijenata sa hipokalcijemijom. I istovremena upotreba sa bisfosfonatima pove}ava sni`enje kalcijuma u serum. Paget-ova bolest. Lilly rast. za inj. metaboli~ke bolesti kostiju uklju~uju}i Paget-ovu bolest. parestezija. trudno}a. ND mu~nina. deca. ND postularna hipotenzija. pove}ane vrednosti alkalne fosfataze. zatim jednom mese~no kod sekundarnog hiperparatireoidizma i svaka 2-3 meseca kod primarnog hiperparatireoidizma i karcinoma paratireoidnih `lezda. predhodna radiaciona terapija skeleta. hiperkacemija kod primarnog hiperparatireoidizma ili karcinoma paratireoidnih `lezda. ose}aj neprijatnog ukusa. trnjenje ruku. crvenilo. KI predhodna hiperkalcemija. smanjuje koncentraciju testosterona. hiperparatireodizam. Oprez je potreban kod pacijenata sa umerenom do te{kom insuficijencijom jetre. Novartis sprej za nos 200ij/dozi rast. dojenje. anoreksija. reakcija na mestu aplikacije Forteo. Calco. Bezbednost kod bolesnika mla|ih od 18 godina nije ispitivana. GIT smetnje. povra}anje.H05 LEKOVI ZA ODR@AVANJE HOMEOSTAZE KALCIJUMA H05A Paratireoidni hormoni i analozi H05AA02 teriparatid IND terapija postmenopauzalne osteoporoze. kod pacijenata sa osteoporoti~nim frakturama. KI hipokacemija. astenija. depresija. ND mu~nina. (pen sa ulo{kom) 20 doza po 20μg /80mcl H05B Antiparatireoidni hormoni H05BA Preparati kalcitonina H05BA01 kalcitonin (preparati sadr`e sintetski kalcitonin lososa . U periodu titracije doze treba odr`avati paratireoidni hormon posle 1-4 nedelje na po~etku treapije ili po pode{avanju doze. odrediti serum koncentraciju kalcijuma pre po~etka terapije i u prvoj nedelji terapije radi pode{avanja doze. kombinovana terapija koja uklju~uje lekove za vezivanje fosfata i/ili sterola vitamina D. pove}ano znojenje. a posle toga u intervalu 1-3 meseca. OPREZ trudno}a. za inj. OPREZ smanjena funkcija bubrega. ra{ Mimpara. mialgija.salcatonin) IND hiperkalcemija kod malignih boleti. povra}anje. poliurija.

.

.

spirohete. glavobolja. poreme}aj rasta kostiju. Jugoremedija tabl. adrenalin . nokardije. KI renalna insuficijencija (osim doksiciklina). dojenje. 100mg Doksiciklin. Galenika kaps.8 dana K J01 J01A BOUJJOGFLUJWOJ!MFLPWJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Tetraciklini J01AA Tetraciklini IND infekcije koje izazivaju hlamidije. mikoplazme. uzimaju se jedan sat pre jela ili dva sata posle jela zbog velikog broja interakcija sa hranom i lekovima. ND mu~nina. poreme}aj vida. dati holestipol ili holestiramin jer apsorbuju toksin Clostridium difficile. parenteralno dati te~nost i elektrolite (ne davati lekove za smirenje peristaltike creva. prekinuti davanje antibiotika 2. 500mg 532 Registar lekova 2011 . rikecije. 4.500mg na 6 sati tokom 6 . trudno}a. eritem. infuzije te~nosti (npr.primena iv inj. antihistaminik . za oralnu suspenziju 100mg tetraciklin hlorid J01AA07 Amracin.vankomicin oralno 125 . Pfizer tabl. povra}anje. deca do 12 godina. osetljivi sojevi Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija i protozoe. Galenika kaps. 100mg Dovicin. jer mogu dovesti do ve}e resorpcije toksina) 3. aminofilin .Terapija anafilakti~kog {oka: 1. Hemofarm kaps. primena kiseonika Simptomi pseudomembranoznog kolitisa: abdominalni bol. dijareja. 2. 5% glukoza) 6. metronidazol. 100mg Vibramycin D.primena im ili iv inj. pseudomembranozni kolitis (retko) J01AA02 doksiciklin (u obliku hiklata) Doksiciklin. sistemski lupus eritematodes. insuficijencija jetre. 3. groznica i dijareja koja mo`e biti krvava Terapija pseudomembranoznog kolitisa: 1. kortikosteroid sa brzim dejstvom (hidrokortizon Na sukcinat/fosfat ili metilprednizolon Na) 5. trajna obojenost zuba. oralno 4 x 250mg a za te`i oblik .primena iv inj. OPREZ mogu}a fotosenzitivna reakcija.

500mg/5ml Ospamox DT. Sa aminoglikozidima je dozvoljena kombinovana primena ali u razli~ito vreme i na razli~itim mestima aplikacije. OPREZ mogu}e lu~enje mlekom. srednjeg uha. ND alergijske reakcije (bronhospazam. Sandoz pra{ak za oral. smanjena funkcija jetre. trudno}a i dojenje (piperacilin i kombinacije koje ga sadr`e). 500mg pra{ak za oral. disbalans elektrolita (samo kod velikih parenteralnih doza). bakterijski meningitis. CNS smetnje (kod velikih doza). Wyeth pra{ak za rast. 1000mg Sinacilin. 250mg/5ml Registar lekova 2011 533 .retko pseudomembranozni). posebno na cefalosporine (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije). BMS pra{ak za rast. 750mg. Galenika kaps. Galenika kaps. endokarditis izazavan enterokokusom. holangitis. za inj. retko krvne diskrazije. profilakti~ka primena u dentalnoj hirurgiji Amoksicilin. 250mg. Lajmska bolest i druge lokalizovane i generalizovane infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima Ampicilin. Hemofarm kaps. ra{. ko`e i mekih tkiva. za inf. povra}anje.100mg/ml. boci sa drugim lekovima. inf 1g Pentrexyl. produ`eno protrombisko vreme. pertusis. Medochemie pra{ak za inj. Sandoz tabl. GIT smetnje (mu~nina. iritacija na mestu aplikacije. susp. komplikovane infekcije ko`e i mekog tkiva. 1g Pentrexyl. gonoreja. urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta. ra{ pruritus. povra}anje. GIT smetnje (mu~nina. abdominalni bol. bilirubinemija. Clamydia trachomatis u trudno}i (alternativa eritromocinu). susp. susp. infektivna mononukleoza (ampicilin). kolitis . holestaza. OPREZ alergija u anamnezi. `u~nih puteva. 500mg granule za oral. dijareja. 50mg J01C Beta-laktamski antibakterijski lekovi. trudno}a. 250mg. 500mg granule za oral. superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna). za oral. groznica. hipotenzija. J01CA Penicilini {irokog spektra J01CA01 ampicilin IND infekcije respiratornog. trbu{ni tifus.J01AA12 tigeciklin IND komplikovane intra-abdominalne infekcije. urogenitalnog trakta. penicilini KI alergija na peniciline.susp. infekcije izazvane Campylobacterom pylori. I nije dozvoljeno me{anje u istom {pricu/inf. dijareja). 500mg pra{ak za oral. Hemofarm kaps. susp. supresija crevne flore. 250mg/5ml Ospamox. 250mg/5ml J01CA04 amoksicilin IND infekcije gornjih i donjih respiratornih puteva. intersticijalni nefritis. I poja~ava antikoagulantni efekat kumarinskih antikoagulanasa Tygacil. otitis media. 250mg/5ml Pamecil. KI preosetljivost na tetracikline ili druge sastojke leka. 500mg. meningitis. ko`e i mekih tkiva. holecistitis. ND sli~na drugim tetraciklinima. retko anafilakti~ki {ok). susp.difterija.

2 Mij pra{ak za oral. 625mg pra{ak za oral. (2g + 0. ko`e i mekih tkiva. ko`e i mekih tkiva./inf. Sandoz film tabl. a ja~ina preparata u odnosu na koamoksiklav.2g Amoksiklav Lek 2x. tonzilitis Jugocillin. otitis media. Hemofarm film tabl. za inj. erizipel. za inj. 1g pra{ak za oral. susp. difterija. 800 000ij J01CR Kombinacije penicilina. za oral. 1g Augmentin. IND infekcije urogenitalnog trakta. difterija. 457mg/5ml J01CR05 piperacilin (u obliku natrijumove soli) + tazobaktam (u obliku natrijumove soli) IND infekcije izazvane oseljivim mikroorganizmima a naro~ito infekcije izazvane Pseudomonas aeruginosom i to urogenitalnog i respiratornog trakta. 375mg. gonoreja (osetljivi sojevi). 457mg/5ml Amoksiklav Quicktab. kostiju i zglobova. 1g pra{ak za oral. 625mg Panklav. (4g + 0. 1g granule za oral. 300 000ij/5ml J01CE30 benzilpenicilin kalijum + prokain benzilpenicilin IND antraks. 625mg. uklju~uju}i i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze J01CR01 ampicilin + sulbaktam Ampisulcillin. erizipel. Cemalog film tabl. Lajmska bolest u ranom stadijumu kod trudnica i adolescenata Cliacil. susp. 457mg/5ml pra{ak za rast. septikemije. Lederle pra{ak za rast. susp.25g). za inj. Hemofarm pra{ak za oral. kostiju i zglobova. pneumonija. pneumokokne infekcije. otitis medija. za inj. tonzilitis Pancillin. 625mg pra{ak za rast. profilaksa u hirurgiji Amoksiklav. bakterijske septikemije Tazocin. erizipel. (1g + 500mg) amoksicilin + klavulanska kiselina (koamoksiklav) J01CR02 doziranje je dato u odnosu na amoksicilin. Galenika pra{ak za rast. Hemofarm pra{ak za susp. 800 000ij J01CE30 benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin IND antraks. susp. susp. 1. 600mg Enhancin. 625mg. sifilis. susp. pneumonija. (125mg + 31. Sandoz film tabl. gsk film tabl. 625mg Enhancin. bakterijske infekcije ko`e. sifilis. 1. Ranbaxy film tabl. Zdravlje pra{ak za rast. Jugoremedija tabl. gornjih i donjih respiratornih puteva.5mg)/5ml Panklav 2X.J01CE Penicilini osetljivi na beta-laktamazu J01CE02 fenoksimetilpenicilin kalijum IND faringitis i tonzilitis. susp.5g) 534 Registar lekova 2011 .25mg)/5ml Panklav forte. Sandoz tabl. (250mg + 62. abdominalnih organa./inf. 600 000ij. Hemofarm film tabl. otitis medija. za inj. gonoreja (osetljivi sojevi). za inj. otitis medija.

mu~nina. mekih tkiva. za inj. kolitis u anamnezi. Alkaloid kaps.J01D Ostali beta-laktamski antibakterijski lekovi J01DA Cefalosporini i srodni lekovi IND infekcije respiratornog. susp. 750mg. boci sa aminoglikozidima J01DB Cefalosporini.cefotaksim. KI preosetljivost na cefalosporine. ND neutropenija eozinofilija. 250mg/5ml pra{ak za oral. 750mg. dojenje. Lajmska bolest. II generacija J01DC02 cefuroksim (u obliku natrijumove soli) IND infekcije respiratornog trakta. Hemofarm oblo`ena tabl. 1. 1. Galenika pra{ak za rast. rana. osip. 500mg pra{ak za oral. Sandoz pra{ak za rast. 750mg Cefuroxim-MIP. prolazno pove}anje enzima jetre. OPREZ preosetljivost na beta-laktamate. nosa. (meningitis . 500mg Palitrex. cefuroksim). Hemofarm kaps. Medico Uno tabl. rana trudno}a. 500mg Cefaleksin. susp. 250mg/5ml J01DC Cefalosporini. 1. trudno}a.5g J01DC02 cefuroksim (u obliku aksetila) Xorimax. KI alergija na cefalosporine. 500mg Xorim. I ne me{ati u istom {pricu/inf. 250mg. 250mg. 1g Primaceph. 250mg/5ml cefazolin (u obliku natrijumove soli) J01DB04 Cefazolin-MIP. za inj. 250mg. za inj. Pharmaswiss pra{ak za rast. GIT smetnje. za inj. gonoreja. 250mg/5ml pra{ak za oral. Chephasaar pra{ak za rast. u stomatologiji. urinarnog trakta. superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna). sluznica. porfirija. 500mg Cefalexin. ND alergijske reakcije. 250mg. za inj. 500mg Dicef. ceftriakson. Nobel film tabl. PharmaSwiss pra{ak za rast. ko`e i mekih tkiva. Galenika kaps. posebno na peniciline (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije). Galenika kaps. za inj. dojenje. poreme}aji koagulacije. 500mg Cefalexin Alkaloid. susp. krvne diskrazije. dijareja. infekcije abdomena.5g Nilacef. opekotina. 1. 250mg. septikemija. 125mg/5ml Registar lekova 2011 535 . OPREZ alergija u anamnezi. za inj. 1g cefadroksil (u obliku monohidrata) J01DB05 Galadrox. 750mg. za inj. grla. Remedica kaps. povra}anje. 500mg pra{ak za rast. 250mg. 750mg. renalna i hepati~na insuficijencija. urogenitalnog i bilijarnog trakta. profilaksa u hirurgiji. kolitis (retko pseudomembranozni). Sandoz pra{ak za oral. urtikarija. susp. Chephasaar pra{ak za rast. reakcija na mestu primene Aksef. Srbolek kaps. 500mg pra{ak za oral. I generacija J01DB01 cefaleksin (u obliku monohidrata) Cefaleksin. kostiju i zglobova.5g Ceroxim. kostiju i zglobova. 2g Galecef. susp.5g Xorimax. uha. infekcije u aku{erstvu i ginekologiji. Hemofarm pra{ak za rast. CNS smetnje (velike doze). intersticijalni nefritis.

za inj. Sandoz pra{ak za rast. 1g Tolycar. 0. III generacija J01DD01 cefotaksim (u obliku natrijumove soli) Cefotaxim. Galenika kaps. susp.P. za inj. Galenika pra{ak za rast. za inj. Pharmathen pra{ak za rast. Nini kaps. 250mg. susp. 1g Rocephin. 1g. 250mg/5ml Cefaklor. 1g cefpirom (u obliku sulfata) J01DE02 Cefrom. 100mg/5ml ceftibuten (u obliku dihidrata) J01DD14 Cedax. 36mg/ml J01DE01 cefepim (u obliku dihlorid monohidrata) Cefim. Pharmaswiss pra{ak za rast. Zdravlje pra{ak za rast. 2g Labilex. za inj. 250mg/5ml J01DC10 Cefzil. 1g 536 Registar lekova 2011 .I. sanofi aventis pra{ak za rast. 500mg pra{ak za oral. 125/5ml. kaps. 500mg.I. 250mg. Alkaloid film tabl. Sandoz pra{ak za rast. za inj.A. za inj. 500mg. 400mg granule za oral. Hemofarm pra{ak za rast. 125mg/5ml.S. za inj. susp. susp. susp. 250mg/5ml Cefaklor Alkaloid. 1g Azaran.5g. Hemofarm pra{ak za rast. 1g. Galenika pra{ak za rast.J01DC04 cefaklor (u obliku monohidrata) Alfacet. za inj. 2g ceftazidim (u obliku pentahidrata) J01DD02 Ceftazidim Sandoz. 125mg/5ml. IV generacija pra{ak za oral. i inf 250mg. 500mg pra{ak za oral. 1g Forcas. 125mg/5ml. za inj. 1g Ceftriakson. 500mg granule za oral. za inj. za inj. 1g. Alkaloid kaps. susp. Hemofarm kaps. Hemofarm pra{ak za rast. 400mg J01DE Cefalosporini. 1g Lendacin. 2g Ceftriaxon-MIP. Chephasaar pra{ak za rast. 1g pra{ak za rast. Jugoremedija pra{ak za rast. za inj. 500mg pra{ak za orl. 250mg. BMS cefprozil film tabl.susp. 1g ceftriakson (u obliku natrijumove soli) J01DD04 3cef. za inj. Roche pra{ak za rast. S.F. za inf 2g cefiksim J01DD08 Pancef. 250mg/5ml J01DD Cefalosporini. 1g Maxicef. 2g Longaceph. Zdravlje pra{ak za rast. 500mg.250mg/5ml Cefaclor. 1g. za inj. za inj. 500mg pra{ak za oral. 500mg.

pseudomembranozni kolitis. bilirubina i alkalne fosfataze u serumu. neutropenija. konvulzije). pruritus. OPREZ trudno}a. vanbolni~ki ste~ena pneumonija. I ne me{ati u {pricu ili infuzionoj boci sa drugim lekovima. urogenitalnog trakta. cefalosporini. ra{. ko`e i adneksa ko`e. intraabdominalne. dojenje mla|i od 18 god. bubre`na insuficijencija. AstraZeneca pra{ak za rast. pruritus. I valproat (smanjena koncentracija valproata). psihi~ki poreme}aji. pove}anje transaminaza. eozinofilija. PharmaSwiss pra{ak za rast. 500mg. kandidijaza. 1g Meronem. za rast. kostiju i zglobova. glavobolja. agranulocitoza. neutropenija. 500mg. ginekolo{ke uklju~uju}i endometritis. pseudomembranozni kolitis. infekcije ko`e i mekih tkiva kod dijabetesnog stopala. za inf. vaginitis. 1g J01DH03 ertapenem (u obliku natrijumove soli) IND intrabadominalne infekcije. Galenika pra{ak za rast. mu~nina. za inj. konfuzija. poreme}aj ukusa. KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike. OPREZ oboljenja CNS-a (o{te}enja mozga. 1g Merocid. Pharmaswiss pra{ak za rast. osip. urtikarija.. epilepsija pra}ena konvulzijama. intraabdominalne uklju~uju}i peritonitis. pove}anje transaminaza. povra}anje. KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. povra}anje. povra}anje. KI insuficijencija bubrega. preosetljivost na lidokain koji se koristi kao rastvara~. intrahospitalni meningitis. (500mg + 500mg) Tienam. KI dojenje. za inf. pospanost ili nesanica.J01DH Karbapenemi J01DH02 meropenem IND infekcije urinarnog trakta. flebitis. za inj. trudno}a. konvulzije. poreme}aj ~ula sluha i ukusa. re|e kolitis i neutromeniju. eozinofilija. za inf. ND dijareja. anafilakti~ka reakcija. Pharmanova pra{ak za rast. 500mg. poreme}aj bubre`ne funkcije. karbapenemi). 500mg. kao monoterapija ili u kombinaciji sa antiviroticima ili sistemskim antimikoticima. dispneja. groznica kod odraslih sa neutropenijom. ND mu~nina. preosetljivost na lek. 500mg J01DH51 imipenem natrijum + cilastatin natrijum IND infekcije donjih respiratornih puteva. smanjena funkcija bubrega (prilago|avanje doze prema kreatinin klirensu). drhtavica. 1g Meropenem Pharmanova. septikemija. karbapenemi). akutne ginekolo{ke infekcije. (500mg + 500mg) Registar lekova 2011 537 . cefalosporini. preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. dijareja. za inj. vrtoglavica. insuficijencija bubrega. dojenje. druge infekcije u maloj karlici. Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. trombocitopenija. svrab. endokarditis. trombocitemija. povrede mozga. pneumonije i nozokomijalne pneumonije. infekcije meticilin rezistentnim stafilokokama. kandidijaza Itanem. komplikovane infekcije urinarnog trakta. glavobolja. eritem. ND mu~nina. konvulzije. abdominalni bol. konvulzije. ko`e i mekih tkiva. I ne me{ati u infuzionoj boci sa drugim antibioticima i laktatima Mipecid. preosetljivost na imipenem. dojenje. komplikovane intra-abdominalne infekcije. hiperpireksija. MSD pra{ak za rast. kao rastvara~ ne koristiti rastvor glukoze Invanz. za inj. ND mu~nina. deca do 3 meseca i deca sa o{te}enom bubre`nom funkcijom. kandidijaza. OPREZ trudno}a. meningitis ili sumnja na meningitis. pseudomembranozni kolitis. cilastatin ili beta laktamske antibiotike. probenecid (smanjena ekskrecija doripenema) Doribax. istovremena primena drugih nefrotoksi~nih lekova. MSD pra{ak za konc. parestezije. dijareja. leukopenija. za inf. konfuzija. OPREZ trudno}a. 1g J01DH04 doripenem IND hospitalno ste~ene pneumonije.

125mg/5ml. trudno}a. Jugoremedija film tabl. negonokokni uretritis. Galenika tabl. KI porfirija. alergijske reakcije na ko`i. 400mg granule za oral. enteritis izazvan Campylobacter-om. reverzibilno o{te}enje sluha. oprez kod kombinacija sa ergot alkaloidima i karbamazepinom. Hemofarm tabl. 500mg granile za oral. veliki ka{alj. infekcija ko`e i mekih tkiva. megaloblasti~na anemija. stariji od 65 godina. dijareja. kao i infekcije sa osetljivim uzro~nikom kod osoba preosetljivih na penicilin. salmoneloze. midekamicin ( u obliku acetata . agranulocitoza. 250. OPREZ dojenje. digestivnog trakta.film tablete Srbolek) ( eritromicin u obliku etilsukcinata . 480mg sirup 240mg/5ml koncentrat za rast. insuficijencija bubrega. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). za inf 480mg/5ml Trimosul. ND mu~nina. OPREZ smanjena funkcija bubrega ili jetre. legionela. Stevens-Johnson-ov sindrom (retko) Bactrim. bolesti krvi i krvotvornih organa. retko glavobolja i aritmije J01FA01 eritromicin (eritromicin baza . prolongiran QT interval (mogu}a pojava ventrikularne tahikardije) kombinacija sa terfenadinom i astemizolom mo`e izazvati fatalne ventrikularne aritmije. susp. otitis. bubrega. linkozamidi i streptogramini J01FA Makrolidi KI insuficijencija jetre. legionarska bolest. 250mg. GIT smetnje. i kao zamena za penicilin kod bolesnika preostljivih na penicilin Macropen. porfirija.granule za oralnu suspenziju) IND infekcije respiratornog i urogenitalnog trakta kad je izaziva~ mikoplazma. leukopenija. bol u `elucu. sinuzitis. {igelize. `utica. IND infekcije gornjih i donjih disajnih puteva (lek izbora kod pneumonije izazvane Pneumocystis carinii). enteritis izazvan Campylobacter-om. klamidije i ureaplazma urealitikum. Srbolek film tabl. predispozicija za produ`en QT interval.film tablete Hemofarm i granule za oralnu suspenziju Jugoremedija) (eritromicin u obliku stearata . dojenje. fotosenzitivnost. profilaksa kod difterije i velikog ka{lja. 250mg/5ml Eritromicin. Roche tabl. uklju~uju}i derivate J01EE01 sulfametoksazol + trimetoprim (kotrimoksazol) Kotrimoksazol je fiksna kombinaciju sulfametoksazola i trimetoprima u odnosu 5:1. ra{. sifilis. ND eozinofilija. melioidoza. Krka film tabl. povra}anje. 480mg sirup 240mg/5ml Bactrim. I ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma Eritromicin. nedostatak glukozo-6-fosfat-dehidrogenaze. urogenitalnog trakta. deca do 6 nedelja. o{te}enja bubrega. 175mg/5ml 538 Registar lekova 2011 .J01E Sulfonamidi i trimetoprim J01EE Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. toksoplazmoza. bruceloza. hroni~ni prostatitis. 480mg J01F Makrolidi. KI preosetljivost na sulfo preparate. 500mg J01FA03 midekamicin (tablete). o{te}enje parenhima jetre. 500mg Eritromicin. profilaksa i le~enje kod difterije i velikog ka{lja. poseban OPREZ trudno}a.film tabl. susp. holestatska `utica. Jugoremedija) IND respiratorne infekcije. Hemofarm film tabl.

9%. oslob. KI preosetljivost na makrolidne antibiotike. Pliva tabl. 500mg Fromilid. Krka film tabl. mirisa. ko`e i mekih tkiva. stabilnost rastvora je 6 sati na 25ºC ili 24 sata na 5ºC. 500mg granule za oral. I sa cisapridom . ND GIT smetnje. 250mg. sa modif. 50mg J01FA09 klaritromicin IND infekcije respiratornog trakta. Abbott film tabl. osip. Slaviamed film tabl. pruritus. KI osetljivost na sastojke leka. Krka film tabl. vrtoglavica. rastvor 5% glukoze u Ringer laktatu. I rastvori sa kojima se osnovni rastvor klaritromicina mo`e me{ati za inf`ionu upotrebu su: fiziolo{ki rastvor NaCl 0. Abbott film tabl. za inf. susp. OPREZ dojenje.. Abbott pra{ak za rast. oslob. granule za oral. otitis eksterna. istovremena primena sa ergot-derivatima. 500mg Fromilid Uno. trudno}a. Klacid IV. 150mg tabl. stomatitis. obojenost zuba i jezika. susp. cisapridom. Hemofarm film tabl. Slaviamed tabl. 500mg Zymbaktar. 150mg Runac. terfenadinom mo`e da dovede do ozbiljnih sr~anih smetnji.J01FA06 roksitromicin IND infekcije respiratornog trakta. otitis media. 500mg Formilid. insuficijencija jetre. Sandoz tabl. pove}ani enzimi jetre. rastvor glukoze 5%. dojenje. ND GIT smetnje (mu~nina. 250mg Fromilid Uno. poreme}aj ukusa. sinuzitis. susp. indukcija hepati~nih enzima i pove}anje bilirubina u serumu. abdominalni bol. rastvor Ringer laktata. sa prod. infekcije ko`e i mekih tkiva. 250mg. slabost. Clarexid. 250mg/5mg Registar lekova 2011 539 . 500mg. 250mg. 250mg. oslob. otitis medija. urtikarija. povra}anje). 500mg Lekoklar. eradikacija Helicobacter pylori. pseudomembranozni kolitis. pimozidom. NAPOMENA: osnovni rastvor klaritromicina koji se pravi sa 10ml aquae injectione stabilan je 24h na temperaturi 5ºC25ºC. 500mg. glavobolja. 125mg/5ml Lekoklar XL. a nakon rekonstitucije osnovnog rastvora u kompatibilni infuzioni rastvor. 500mg Klerimed. Slaviamed tabl. Medochemie film tabl. oslob. 500mg Klacid.pove}an rizik od poreme}aja sr~anog ritma Roximisan. urogenitalne infekcije. alergijske reakcije. 500mg granule za oral. 125mg/5ml. OPREZ trudno}a. sa modif. glavobolja. Sandoz film tabl. insuficijencija bubrega i jetre. dijareja. dispepsija. nesanica. istovremena primena ergot alkaloida. Jugoremedija film tabl. susp. 125mg/5ml Klacid MR. sa modif. za oral.

abdominalni bol.Krka film tabl. KI mijastenia gravis. susp. Pfizer granule sa prod. Nobel film tabl. Hemofarm kaps. za inj. `utica ili tamna boja urina). Sandoz film tabl. 500mg pra{ak za oral. hipomagnezemija. 200mg/5ml Hemomycin. bolovi u stomaku.36g saharoze. 150mg 540 rast. septikemije. bradikardija. mu~nina. negonokokni uretritis ili cervicitis. peritonitis. o{te}enje funkcije jetre i bubrega. osloba|. nesanica. I antikoagulansi-pove}ano dejstvo antikoagulanasa. ND dijareja. koronarna bolest. 200mg/5ml pra{ak za rast. glavobolja. 2g J01FA15 telitromicin IND infekcije respiratornog trakta. za inj. teofilin-pove}ana koncentracija teofilina Azatril. 500mg Sumamed. osip). 400mg J01FF Linkozamidi Antibiotike iz ove grupe primenjivati samo za infekcije koje se ne mogu le~iti drugim manje toksi~nim antibioticima. 300mg. te{ke infekcije ko`e i mekih tkiva. stariji od 65 godina. 600mg rast. infekcije izazvane hlamidijama. 100mg/5ml. povra}anje.injekcije) Clindamycin-MIP. Actavis film tabl. 300mg/2ml Registar lekova 2011 . akutni sinuzitis.125mg. susp. za inf. alergijske reakcije (bronhospazam. Hemofarm kaps. te{ke infekcije kostiju i zglobova. KI dijareja. 500mg pra{ak za oral. abdominalni bol. ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma. urtikarija. mu~nina. mu~nina. profilaksa endokarditisa. ND pseudomembranozni kolitis nezavisan od puta aplikacije (pojava dijareje zahteva prekid medikacije). povra}anje). astma. reverzibilni poreme}aji funkcionalnih testova jetre. 250mg film tabl. tonzilitis/faringitis prouzrokovani streptokokama grupe A . dijareja. GIT oboljenja. mogu}a fotosenzitivnost. 600mg/4ml Klindamicin. dojenje. apscesi plu}a).500mg pra{ak za oral. intraabdominalne infekcije. istovremena primena lekova koji produ`avaju QT interval. povra}anje. anoreksija Ketek. 200mg/5ml pra{ak za rast. za. sanofi aventis film tabl. 500mg Azibiot. 250mg film tabl. povra}anje. 100mg/5ml. OPREZ smanjena funkcija jetre. pospanost.produ`eni QT interval. infekcije u ginekologiji (endometritis. hipotenzija. 250mg. bol u stomaku. ND GIT smetnje (dijareja. neprijatan ili metalan ukus u ustima (velike doze). negonokokalni tuboovarijalni apsces). Zmax sadr`i 19. IND te{ke infekcije disajnih puteva (empijemi. infekcije ko`e i mekih tkiva.oral. 100mg/5ml. trudno}aprocenjivati rizik/korist. apscesi.500mg Azax. 500mg Azitromicin Sandoz. novoro|en~ad. za inf. alergija u anamnezi. retko se javlja depresija disanja u postoperativnom toku zbog depresivnog dejstva na neuromi{i}nu blokadu J01FF01 klindamicin (klindamicin u obliku hlorida . Terapija treba da se prekine kod prvih znakova hepatotoksi~nosti (anoreksija. groznica. mu~nina. Pliva kaps. susp. ra{.J01FA10 azitromicin IND infekcije respiratornog trakta. zna~ajno samanjena funkcija jetre. otitis media. ventrikularne aritmije.film tabl i kapsule) (klindamicin u obliku fosfata . OPREZ lu~i se mlekom-procenjivati rizik/korist. susp. bubrega. hipokalijemija. pneumonije. KI preosetljivost na makrolidne ili ketolidne antibiotike. 500mg Zmax. OPREZ trudno}a. Chephasaar film tabl. `utica.

Parenteralni aminoglikozidi sadr`e kao konzervans natrijum bisulfit koji mo`e izazvati alergijske reakcije uklju~uju}i anafilakti~ki {ok i astmati~ne napade. respiratornog i gastrointestinalnog trakta. za inj. Hemofarm rast. stariji od 65 godina. bruceloza Streptomycin sulfat. Galenika rast. osip. 40mg/2ml. I ne me{ati u istom {pricu/inf. Pharmaswiss rast. 80mg/2ml. glavobolja. boci sa penicilinima i cefalosporinima J01GA Streptomicini J01GA01 streptomicin (u obliku sulfata) IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima. za inj. parkinsonizam. za inj. o{te}enje osmog kranijalnog nerva. za inj. me{ovite infekcije.5ml Registar lekova 2011 541 . 600mg/2ml J01G Aminoglikozidni antibakterijski lekovi IND infekcije urinarnog. Galenika rast. pseudomembranozni kolitis. septikemije uklju~uju}i neonatalnu sepsu i te{ke bakterijske infekcije nepoznatog uzroka. ND vestibularna i auditivna o{te}enja. nefrotoksi~nost Bramitob. 80mg/2ml. ototoksi~nost. pratiti funkciju bubrega tokom terapije. za inj. KI trudno}a. 150mg/1. smanjena funkcija bubrega. za inj. Galenika pra{ak za rast. Schering rast. dojenje. 500mg/2ml netilmicin (u obliku sulfata) J01GB07 Netromycin. 500mg/2ml Aminocin. KI miastenija gravis. hiperpireksija. ko`e. povra}anje. za inj. 120mg/2ml amikacin (u obliku sulfata) J01GB06 Amikacin. Hemofarm rast. 1g J01GB Ostali aminoglikozidi J01GB01 tobramicin IND hroni~na pulmonalna infekcija Pseudomonas aeruginosom kod paijenata sa cisti~nom fibrozom. Sandoz rast. kostiju i mekih tkiva. OPREZ dugotrajna upotreba. peritonitis. renalna insuficijencija. OPREZ trudno}a. opekotine.J01FF02 linkomicin (u obliku hlorida) Lincohem. 80mg/2ml. 120mg/2ml Gentamicin. deca. za inhalaciju 300mg/4ml J01GB03 gentamicin (u obliku sulfata) Gentamicin. za inj. nefrotoksi~nost. 120mg/2ml Gentamicin. 100mg/2ml. 80mg/2ml. svrab. 20mg/2ml. mijastenija gravis. 120mg/2ml Gentamicin Sandoz. Chiesi rast. Zdravlje rast. ND mu~nina. za inj. 40mg/2ml.

ND mu~nina. deca. 400mg Nolicin. konfuzija. bolovi u stomaku. paroksizmalna tahikardija. 250mg. KI trudno}a. o{te}enja CNS-a.infuzija) Cifran. dijareja. za inf 100mg/10ml J01MA06 norfloksacin IND nekomplikovane infekcije urinarnog trakta. 250mg. 500mg Ciprofloxacin. 750mg Ciprocinal . bolovi u stomaku. ND mu~nina. smanjenje sposobnosti upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. za rast. OPREZ stariji od 65 godina. epilepsija. hipotenzija. 500mg Ciprofloksacin. 500mg. Medico Uno film tabl. I ne me{ati u istom {pricu/inf. 250mg. 250mg. Zdravlje film tabl. 250mg. eksfolijativni dermatitis Nofocin. fotosenzitivnost. agitiranost.J01M Hinolonski antibakterijski lekovi IND infekcije urogenitalnog. akutni bakterijski gastroenteritis. tremor. OPREZ epilepsija. ko`e i mekih tkiva. bolovi u zglobovima. halucinacije. povra}anje.tablete). adolescenti. Jugoremedija film tabl. deca. 500mg konc. zglobova. ciprofloksacin (u obliku laktata . Slaviamed film tabl. adolescenti. 500mg Ciprofloksacin. smanjena sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. Jugoremedija tabl. 250mg. alergijske reakcije. fotosenzitivnost. agitiranost. 250mg. 500mg konce. pseudomembranozni kolitis (retko). Alkaloid film tabl. 500mg Citeral. za rast. Remedica film tabl. Zdravlje film tabl. dojenje. abdominalne i hepatobilijarne infekcije. kostiju. 250mg. alergijske reakcije. glavobolja. 200mg J01MA02 ciprofloksacin (u obliku hlorida . dijareja ili opstipacija. uha. povra}anje. 400mg 542 Registar lekova 2011 . jetre i bubrega. halucinacije. o{te}enje jetre. toksi~na epidermalna nekroza. dojenje. depresija kostne sr`i. gastrointestinalnog i respiratornog trakta. dijabetes (potrebna je ~e{}a kontrola glikemije). grla i nosa. KI trudno}a. o{te}enja CNS-a. o{te}enja jetre. 400mg Uricin. Krka film tabl. Srbolek tabl. za inf 100mg/10ml Marocen. 500mg Ciprinol. tremor. Hemofarm film tabl. za infuzija 100mg/50ml Ciproflokasacin. 500mg rast. depresija kostne sr`i. Krka film tabl. konfuzija. jetre ili bubrega. vrtoglavica. glavobolja. Srbolek film tabl. vrtoglavica. bolovi u zglobovima. nekomplikovana gonoreja. boci sa drugim lekovima J01MA Fluorohinoloni J01MA01 ofloksacin Visiren. 250mg. stariji od 65 godina.

hroni~ni prostatitis. glavobolja. 1g Vankomicin. mogu} je la`no pozitivan test na opijate tokom terapije. bol i tromboflebitis na mestu aplikacije. za inf 500mg. PharmaSwiss pra{ak za rast. hipoglikemija. fotosenzitivnost. 500mg. nedono{~ad. OPREZ renalna insuficijencija. vrtoglavica. mirisa i ukusa. 250mg. Pharmaswiss film tabl. preosetljivost na levofloksacin i druge hinolone. pseudomembranozni kolitis koji se izuzetno retko javlja samo kod parenteralne primene vankomicina dok je oralna terapija indikovana u najte`oj formi pseudomembranoznog kolitisa. 1g Vancotex. 500mg/100mg J01MA14 moksifloksacin hlorid Avelox.udru`eni pseudomembranozni enterokolitis (Clostridium difficile) i stafilokokni enterokolitis (oralni oblik) . Pharmatex pra{ak za rast. Reimser Arzneimittel pra{ak za rast. GIT smetnje Palin. Sandoz film tabl. o{te}en sluh. fotosenzitivnost. ceftriaksonom. OPREZ infuzija treba da se daje u periodu ne kra}em od 60 min. stariji od 65 godina. nesanica. deca. 200mg Pipem. trudno}a. KI trudno}a. boci sa aminofilinom. dojenje. poreme}aj tetiva uslovljen primenom fluorohinolona. 750mg Levoxa. pospanost. epilepsija. leukopenija. KI preosetljivost na lek. dojenje. 200mg J01X Ostali antibakterijski lekovi J01XA Glikopeptidni antibakterijski lekovi J01XA01 vankomicin hlorid IND stafilokokne. 400mg/250ml J01MB Ostali hinoloni J01MB04 pipemidna kiselina IND akutne i hroni~ne infekcije urinarnog trakta. za inf 500mg. 500mg rast. anafilaksa. Sandoz pra{ak za rast. eozinofilija. retko konvulzije.J01MA12 levofloksacin IND akutni sinuziis.. pneumokokne i streptokokne infekcije rezistentne na druge lekove (parenteralni oblik). za inf. tinitus. I ne me{ati u istom {pricu/inf. respiratorna ili bubre`na insuficijencija. retko hepatitis. Nobel film tabl. 500mg Lebel. bakterijska egzacerbacija hroni~nog bronhitisa. 1g Registar lekova 2011 543 . odoj~ad. produ`etak QT segmenta. komplikovane infekcije urinarnog trakta. nozokomijalna i vanbolni~ki ste~ena pneumonija. dijabetes. ND vrtoglavica. barbituratima. ND mu~nina. 500mg Levomax. za inf 500mg. ND ototoksi~nost. 250mg. infekcije ko`e i mekih tkiva. nefrotoksi~nost. trudno}a. dijareja. oboljenja jetre (mogu}a je nekroza jetre i otkazivanje funkcija). ra{. antibiotski . za inf. 250mg. KI deca i adolescenti u razvoju. hepati~na. Bayer film tabl. hipotenzija i difuzni eritem (rad man fenomen) kod brze iv primene. Chepasaar pra{ak za rast. Actavis film tabl. renalna insuficijencija. Sandoz kaps. ceftazidinom. heparinom. porema}aji ~ula vida. 1g Kovancin. enterokokne. pove}ani enzimi jetre. 1g Vancomycin-MIP. 200mg Pipegal. Galenika kaps. hloramfenikolom. retko trombocitopenija i neutropenija. 400mg rast. alkalnim lekovima i rastvorima koji sadr`e te{ke metale Edicin. hematotoksi~nost. varfarinom. mu~nina. za inf 500mg. za inf 500mg. I zna~ajno smanjena resorpcija sa istovremono uzetim solima gvo`|a i antacidima koji sadr`e magnezijum ili aluminijum Flexid. Hemofarm kaps.

angioedem. Chephasaar kaps. dojenje. prolazno pove}anje kreatinina u serumu. histerektomije i apendektomije. CNS-a (uklju~uju}i meningitis i mo`dani apsces). Galenika rast. ko`e. deca do 5 godina. 500mg/100ml J01XX Ostali antibakterijski lekovi J01XX01 fosfomicin (u obliku trometamola) IND nekomplikovane infekcije donjih delova urinarnog trakta. bol i tromboflebitis na mestu primene. profilaksa u hirur{kim intervencijama (transuretralna resekcija prostate) i dijagnosti~kim procedurama. dojenje. infekcije genitalnog trakta (endometritis. KI krvne diskrazije. hepati~ke encefalopatije. insuficijencija jetre.J01XA02 teikoplanin natrijum IND infekcije Gram pozitivnim mikroorganizmima. anaerobne septikemije. groznica. bronhospazam. peritonitis) uklju~uju}i i infekcije kod pacijenata koji su alergi~ni na ?laktamske antibiotike . za inj. povra}anje. OPREZ trudno}a. te{ka bubre`na insuficijencija. glavobolja. tamna obojenost urina. PharmaSwiss pra{ak za rast. eozinofilija. dijareja i ra{ Monural. urtikarija. KI trudno}a. infekcije kostiju i zglobova. cistitis. ko`e i mekih tkiva. bubrega. adjuvantno sredstvo u radioterapiji. pre svega enterokokom i meticilin rezistentnim stafilokokom (endokarditis. upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 . ND retko mu~nina. leukopenija. ND ra{. mu~nina. vrtoglavica. OPREZ ne koristiti kod komplikovanih recidiviraju}ih urinarnih infekcija. dojenje. I ne me{ati u istom {pricu/inf. Crohnovu bolest i divertikulitis. tinitus. boci sa drugim lekovima Orvagil. ND alergijske ko`ne manifestacije. ototoksi~nost. apsces jetre. glavobolja. respiratornog trakta. dizurija. aktivne organske bolesti CNS-a. 200mg. porfirija. povra}anje. KI poreme}aj funkcije bubrega i jetre. anafilakti~ke reakcije. endomiometritis. tuboovarijalni apscesi i posthirur{ke vaginalne infekcije). KI preosetljivost na lek. stariji od 75 godina.4 dana po prestanku terapije). apsces). inj. GIT smetnje Nitroxolin forte. preosetljivost na vankomicin (mogu}a ukr{tena preosetljivost). 400mg Targocid. za inf. septikemija. rastvor 3g J01XX07 nitroksolin IND infekcije mokra}nih puteva. sluha i krvnu sliku. poreme}aj enzima jetre. kontrolisati funkciju jetre. trombocitopenija. 200mg. svrab. sanofi aventis pra{ak za rast. za. rosaceae. urinarnog trakta. 250mg 544 Registar lekova 2011 . eritem. Zambon granule za oral. dijareja. ra{. I rastvore teikoplanina i aminoglikozida ne treba me{ati Planicid. novoro|en~ad. infekcije kostiju i zglobova. ataksija. OPREZ trudno}a. gubitak kose. profilaksa kod kolorektalnih operacija. OPREZ ne preporu~uje se upotreba kod dece. trudno}a. ND mu~nina. nefrotoksi~nost. metalan ukus a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija. sanjivost. 400mg J01XC Steroidni antibakterijski lekovi J01XD Derivati imidazola J01XD01 metronidazol IND te{ke anaerobne intraabdominalne infekcije. prolazne epileptiformne reakcije. periferna neuropatija. infekcije donjih respiratornih puteva (pneumonija. dojenje. uklju~uju}i peritonitis. dugotrajna upotreba. pseudomembranozni kolitis izazvan Clostridium dificile.

vazokonstriktorima. poreme}aj ukusa. tireotoksikoze. ND supresija hematopoeze (kontrola krvne slike jednom nedeljno). pseudoefedrinom). feohromocitoma. KI terapija. dopaminergicima Zenix. mijelosupresija u anamnezi. alfa blokatorima. ne preporu~uje se istovremena primena sa antidepresivima. smanjene funkcije jetre ili bubrega. preosetljivost na linezolid. bipolarne depresije. GIT smetnje. {izoafektivnih poreme}aja i akutnih konfuznih stanja. simpatikomimeticima (bronhodilatatorima. retko (ako terapija traje du`e od 28 dana) mogu}a je ozbiljna neuropatija opti~kog nerva. inhibitorima MAO tipa A ili B. karcinoida. Hemofarm film tabl. insomnija. antikonvulzivima. obustaviti terapiju kod: nekontrolisane hipertenzije. konvulzije. ili period od 2 nedelje nakon terapije. komplikovane infekcije ko`e i mekih tkiva. glavobolja. dojenje. I izbegavati hranu koja sadr`i tiramin. pseudomembranozni kolitis. OPREZ kovulzije u anamnezi.J01XX08 linezolid IND pneumonije.bez dejstava ? dejstvo nije dokazano Registar lekova 2011 545 . trudno}a. mijelosupresije. hipertenzija. izazvane Gram-pozitivnim bakterijama. 600mg J02 J02A ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antimikotici za sistemsku primenu Spektar delovanja antimikotika registrovanih u Republici Srbiji gljivica Aspergilus* Blastomyces Candida* Chromomycosis Coccidioides Cryptococcus* Epidermophyton Histoplasma Microsporum Mucor Paracoccidioides Philaphora Pseudoallescheria Rhodotorula Sporothirix Trichophyton itrakonazol terbinafin amfotericin B mikokonazol ketokonazol nistatin flukonazol + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - + + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + ? + legenda + dokazano dejstvo .

obavezna kontrola funkcija jetre. tinitus. ose}aj nadutosti. isklju~ivo iv u hospitalnim uslovima. aritmije. Isovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e dovesti do fatalnih aritmija. impotencija. 150mg Stabilanol. temperature. abdominalni bol. 150mg rast. oligospermija. svrab Diflazon. 100mg. aminoglikozidima. slabost. preosetljivost na azole. 100mg J02AB Derivati imidazola J02AB02 ketokonazol KI trudno}a. 100mg. 200mg J02AC Derivati triazola J02AC01 flukonazol OPREZ trudno}a. 50mg. povi{enje serumskog kreatinina. I ne davati istovremeno sa kortikosteroidima. trombocitopenija. istovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e izazvati fatalne aritmije. 50mg. 200mg Flumycozal. svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru. KI trudno}a. Nini kaps. amfotericin B koristiti samo kod progresivnih potencijalno smrtonosnih infekcija gljivicama. gubitak sluha. za inf. trombocitopenija. dispepsija. a kod dugotrajne terapije velikim dozama mogu}e je smanjeno lu~enje kortizola i insuficijencija nadbubrega. svrab. u slu~aju pojave zamora. o{te}enja jetre. ginekomastija. ra{. 150mg Flukonazol. 100mg. 100mg.J02AA Antibiotici J02AA01 amfotericin B IND sistemske gljivi~ne infekcije. cisplatinom. vrtoglavica. glikozidima digitalisa. smanjenje nivoa testosterona u krvi. hipokorticizam. hipertenzija ili hipotenzija. povra}anje dijareja. Torrex pra{ak za rast. {ok. dispneja. anoreksija. agranulocitoza. Pfizer kaps. 150mg rast. Aegis kaps. 50mg. za inf. zamagljen vid. deca do 2 godine. povra}anje. te{ko o{te}enje jetre Mycoseb. glavobolja. tamne mokra}e. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. za inf. 50mg. ND mu~nina. insuficijencija srca. 150mg Fluconal. renalna tubularna acidoza. glavobolja. Hemofarm kaps. kortikotropinom. insuficijencija bubrega ili jetre. Hemofarm tabl. `utica. azotemija. dojenje. za inf. leukocitoza. 150mg rast. Pharmaten rast. epileptiformni gr~evi. 50mg. makulopapapularni osip. encefalopatija. hipostenurija. bolovi u mi{i}ima i zglobovima. za inj. pedijatrijska primena. poreme}aji koagulacije. ciklosporinom. oligurija. bol u epigastrijumu. OPREZ porfirija. ra{. konvulzije. melena. 2mg/ml 546 Registar lekova 2011 . dijareja. 50mg. ND mu~nina. dojenje. hemoragijski gastroenteritis. povra}anje. alergijske reakcije. leukopenija. eozinofilija. dojenje. periferna neuropatija. miorelaksansima i antiaritmicima Amphocil. eozinofilija. glavobolja. anurija. ventrikularna fibrilacija. smanjenje bubre`ne funkcije. Krka kaps. anemija. dijareja ili opstipacija. hiper ili hipokalijemija. bronhospazam. vrtoglavica. 2mg/ml Diflucan. diplopija. te{ka insuficijencija jetre. sr~ani arest. hemoliti~ka anemija. svrab. anoreksija. 2mg/ml Fluco Sandoz. akutna insuficijencija jetre. 50mg. amenoreja. ND mu~nina. edem plu}a. `utice. 150mg. leukopenija. svraba. 2mg/ml Flukonazol. Sandoz kaps. groznica. 50mg. vrtoglavica. Zdravlje kaps. trombocitopenija.

sinusna bradikardija. makulopapulozni ra{. vrtoglavica. istovremena primena lekova koji su supstrat za enzim CYP3A4 (astemizol. rifampicinom. sinuzitis. Slaviamed kaps. istovremena primena ergot alkaloida. 50mg. o{te}enja jetre. abdominalni bol. tromboflebitis. astenija. neuropatije. istovremena primena sa astemizolom. anemija. bol u stomaku. 100mg Prokanazol. terfenadinom cisapridom. elektrolitni disbalans. dijareja.. OPREZ bolesti jetre u anamnezi. ergot alkaloidima. dojenje. 100mg Omicral. vrtoglavica. povra}anje. o{te}enja jetre i gubitak kose Funit. Nobel kaps. agranulocitoza. dispepsija. istovremena primena sa astemizolom. za inf. 100mg Kanazol. 100mg ItraconEP. agitacija. vrtoglavica. kod primaoca mati~nih }elija hematopoeze koji su na imunosupresivnoj terapiji. triazolamom ili terfenadinom. invazivna flukonazol rezistentna Candida spp. periferni edemi. midazolamom. ND mu~nina. gastroenteritis. susp. konvulzije. karbamazepinom ili fenobarbitonom. glavobolja. hipertenzija. glavobolja. leukopenija. abdominalni bol. 200mg J02AC04 posakonazol IND invazivna aspergiloza. 100mg J02AC03 vorikonazol IND invazivna aspergilaza. fuzarioza. u profilaksi gljivi~nih infekcija pacijenata sa akutnom mijelogenom leukemijom ili mijelodisplasti~nim sindromom. kardiomiopatija. osip. zbunjenost. glavobolja. potrebna redovna kontrola funkcija jetre. trudno}a. tremor. te`ak oblik orofaringealne kandidijaze kod imunokompromitovanih pacijenata. istovremena primena inhibitora HMG-CoA reduktaze (simvastatin. astenija.. 40mg/ml Registar lekova 2011 547 . alopecija Vfend. ozbiljne infekcije izazvane Scedosporium spp. groznica.) . atorvastatin i dr. KI trudno}a. tamne mokra}e. zamor. povra}anje. Schering oral. Medico Uno kaps. Pfizer film tabl. pacijenti sa pro-aritmogenim stanjima (uro|eno ili ste~eno produ`enje QTc intervala. hematurija. postoje}e aritmije). ND neutropenija. somnolencija. cisaprid i dr. alergijske reakcije u vidu svraba. 200mg pra{ak za rast.J02AC02 itrakonazol KI trudno}a. holestatska `utica. flebitis.). depresija. groznica. OPREZ te{ko o{te}enje jetre. dojenje. mu~nina. edem plu}a. umor Noxafil. ra{a i urtikarije. ND mu~nina. dojenje. dijareja. Extractumpharma kaps. hipotenzija. lovastatin. cisapridom. terfenadin. posle vi{emese~ne upotrebe mogu}i su hipokalijemija. potrebna redovna kontrola funkcija jetre. parestezije. anksioznost. koje su refrakterne na le~enje amfotericinom B ili itrakonazolom ili kod pacijenata koji ne podnose ove lekove. OPREZ bolesti jetre u anamnezi. pospanost. povra}anje. kokcidiomikoza. sindrom sli~an gripu. o{te}enja jetre.. u slu~aju pojave zamora. Fusarium spp. akutna insuficijencija bubrega. KI preosetljivost na lek. Liconsa kaps. svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru. hromoblastomikoza i micetom. trombocitopenija. parestezije. poreme}aji vida.

ra{. KI dojenje. za inf. Zdravlje tabl. vertigo. gsk pra{ak za rast. reakcija na mestu aplikacije. edemi. bolovi u mi{i}ima. 300mg J05 J05A ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse J05AB Nukleozidi i nukleotidi. jetre. ra{. urtikarija. OPREZ insuficijencija bubrega. trombocitopeni~na purpura. 70mg J04 ANTITUBERKULOTICI J04A Lekovi za terapiju tuberkoloze J04AB Antibiotici J04AB02 rifampicin IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima. ND mu~nina. hipokalijemija. palpitacije. pove}anje vrednosti ureje. trudno}a. znoja. dijareja. 250mg 548 Registar lekova 2011 . deca mla|a od 2 godine. ND hemoliti~ka anemija. dijareja. influenzae. pljuva~ke. CNS i dr. mogu}a je i promena boje kontaktnih so~iva Rifamor. pove}anje vrednosti kreatinina u serumu. KI trudno}a. OPREZ smanjena funkcija jetre. Nini tabl. 300mg Riftan. GIT smetnje. 50mg. Galenika kaps. `utica. jeza. bilirubina i enzima jetre u krvi Aciklovir. gljivi~ne infekcije koje ne reaguju na terapiju drugim antimikoticima uklju~uju}i i pacijente sa neutropenijom. kreatinina. povi{en nivo enzima jetre. hipersenzitivne reakcije Cancidas. 200mg Zovirax. legionarska bolest. glavobolja. OPREZ alkoholizam. za koncentrat za inf.J02AX Ostali antimikotici za sistemsku primenu J02AX04 kaspofungin acetat IND invazivna kandidijaza ili aspergiloza. profilaksa menigokoknog meningitisa i meningitisa izazvanog H. abdominalni bol. povra}anje. sluznica i visceralnih organa (plu}a. Hemofarm kaps. istovremena primena ciklosporina. glavobolja. MSD rast. groznica. isklju~uju}i inhibitore reverzne transkriptaze J05AB01 aciklovir IND infekcije ko`e. ND mu~nina. 400mg Aciklovir. hiperkalcijemija. hipomagnezijemija. KI dojenje. povra}anje. intolerancija na amfotericin ili itrakonazol. ra{.) Herpes simplex i varicela Zoster virusom. porfirija. narand`asto-crvena obojenost urina. zamor. te{ke stafilokokne infekcije. bruceloza. suza. uticaj na funkcije jetre. 200mg.

bubre`na insuficijencija. poreme}aj sna. dijareja. povra}anje. Valcyte. ND GIT smetnje ( mu~nina. hipohromna anemija. bubre`na insuficijencija. neutropenija. vazodilatacija. povra}anje. akne. KI ne koristiti u fazi formiranja krusti. hemoragija u GIT-u. splenomegalija. mani~ne reakcije. pancitopenija. preosetljivost na valganciklovir. dijareja. neuropatije. prevencija citomegalovirusne infekcije u transplantaciji solidnih organa. gluvo}a. rigor. hepatitis. Roche pra{ak za rast. promene u krvnoj slici. neuropatije. poreme}aj funkcije bubrega. dispepsija. pospanost. ra{. glavobolja. povra}anje. dojenje. ND mu~nina. ka{alj. obavezna je upotreba prezervativa. dispneja. Ukoliko se le~i mu{karac. neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina. abdominalni bol. hipohromna anemija. dijareja. hiperpireksija. pove}ane vrednosti enzima jetre Brivuzost. mu~nina. abdominalni bol. leukopenija. ganciklovir ili aciklovir. Roche film tabl.J05AB04 ribavirin IND hroni~ni hepatitis C (u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa). de~iji uzrast. vazodilatacija. znojenje. hemoragija u GIT-u. poreme}aj vida. ND (u kombinaciji sa interferonom alfa): glavobolja. artralgija. hiperglikemija. zamor. trombocitopenija. osip. poreme}aj funkcije bubrega. pancitopenija. primenjivati efikasnu kontracepciju kod mu{karaca i `ena. Berlin Chemie tabl. 125mg Registar lekova 2011 549 . a partnerka je trudna. sc i im primena. starije osobe. preosetljivost na lek. razdra`ljivost. KI trudno}a. astenija. KI trudno}a. pankreatitis. starije osobe. migrena. trudno}a. Schering kaps. preosetljivost na ganciklovir ili aciklovir. konvulzije. ra{. poreme}aj sna. depresija. tremor. 500mg J05AB14 valganciklovir IND citomegalovirusni retinitis kod bolesnika sa HIV infekcijom. dojenje. mani~ne reakcije. konvulzije. hipertenzija. slabost. hipertenzija. anoreksija. opstipacija. KI trudno}a. dojenje. svrab. dispneja. mijalgija. zujanje u u{ima Cymevene. Roche film tabl. a tokom terapije i 6 meseci nakon terapije. konfuzija. bolovi u kostima i mi{i}ima. hipokalijemija. za inj. tremor. pruritus Copegus. hiperglikemija. istovremena primena 5-fluorouracila i drugih fluoropirimidina koji se koriste u terapiji malignih bolesti (najmanje je potrebno 4 nedelje pauze). 200mg Rebetol. nesanica. sc i im primena. hepatitis. pospanost. alopecija. akne.. hipokalijemija. OPREZ isklju~iti trudno}u pre po~etka terapije. OPREZ deca. brivudin IND rani tretman akutnog Herpes zostera kod imunokompetentnih osoba. neutropenija. nesanica glavobolja. 200mg J05AB06 ganciklovir (u obliku natrijumove soli ) IND prevencija i le~enje infekcija citomegalovirusom. dojenje. bol u abdomenu. nadimanje. ND mu~nina. 450mg J05AB. neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina. splenomegalija. glavobolja. konfuzija. trombocitopenija. dispneja. trombocitopenija. ka{alj. pankreatitis. vrtoglavica.). znojenje. migrena. bolovi u kostima i mi{i}ima. trombocitopenija. OPREZ deca. leukopenija. ka{alj.

indinavir). 200mg film tabl. nefrolitijaza. cisprida. pove}anje kreatin kinaze . mijalgija i sindrom sli~an gripu. astenija. midazolama. sakvinavir). parestezije.zidovudin). (alergijske reakcije.nelfinavir). pankreatitis. proteinurija. neonatusi sa bilirubinemijom . 600mg lopinavir + ritonavir J05AE06 IND terapija infekcija HIV 1 tip virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirsma. lezije retine sa atrofijom retinskog pigmentnog epitela kod dece. ND povi{ena vrednost triglicerida. (hemofilija .zidovudin). 400mg. nefrolitijaza. pruritus.lopinavir). istovremena primena astemizola. 700mg darunavir J05AE10 Prezista. bol.indinavir). holesterola i glukoze.lamivudin). ra{. (pankreatitis u anamnezi. trudno}a. MSD kaps. 500mg indinavir sulfat etanolat J05AE02 Crixivan. (nefrolitijaza .zidovudin) J05AE01 sakvinavir Invirase.indinavir. Abbott J05AE07 Telzir. gluvo}a. terfenadina. bol u grudima. ulceracije jezika i usta . ko`e i oralne sluznice. Abbott film tabl. trudno}a. (hiperuricemija . osip. glavobolja. OPREZ hemofilija. I pove}ava se plazma koncentracija svih lekova koji se metaboli{u preko CYP3A enzima jetre Aluvia. nelfinavir. Roche kaps. (hiperglikemija ili hipoglikemija. pove}anje kreatin kinaze. vrtoglavica. mi{i}no-skeletni bol. (flatulencija. 300mg. trigliceridemija. hiperpigmentacija. toazolama.didanozin). astenija. hipersenzitivne reakcije . parestezije . (dispepsija. bolesti krvi. promene u testovima hepati~ne funkcije. pove}anje amilaze. meka 100mg fosamprenavir film tabl. Mogu se javiti i anemija. neuropatije. povra}anje. (niske vrednosti hemoglobina i broja neutrofila. pancitopenija. bol u abdomenu.(insuficijencija jetre . 200mg. mi{i}no-skeletni bol. parestezija. pove}anje amilaze . leukopenija. akne. dispneja. suva usta. ergot alkaloida. stavudin).didanozin). (dijabetes. (100mg + 25mg). nesanica. ose}aj nelagodnosti.didanozin. trombocitopenija.sakvinavir). o{te}enje jetre. hematurija. (200mg + 50mg) 550 Registar lekova 2011 . Janssen Cilag film tabl. (defcit vitamina B12. poreme}aj funkcionalnih testova jetre. miopatija. pimozida. anoreksija. nesanica. dijareja. KI dojenje. kantariona. promena raspolo`enja stavudin). neutropenija. mijelosupresija . pigmentacija noktiju. (ka{alj.J05AE Inhibitori proteaze (inhibitori HIV-proteinaze) IND infekcija HIV virusom. te{ka insuficijencija jetre. anemija. kontrolisati nivo lipida i glukoze tokom terapije. ose}aj nelagodnosti. KI preosetljivost na lek. dijareja. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. hepatitis. istovremena primena simvastatina i lovastatina. ste~ena lipidostrofija. ND mu~nina. 400mg ritonavir J05AE03 Norvir. poreme}aj ukusa. vardenafila. suva usta . hiperuricemija. periferna neuropatija . gsk kaps. (dizurija. amjodarona. kristalurija. lakti~ka acidoza. hiperglikemija. konvulzije.

Mogu se javiti i anemija. 400mg stavudin J05AF04 I kombinacija sa didanozinom pove}ava rizik od lakto-acidoze Zerit. Indikacija se bazira na virolo{kom. bolesti jetre. vrtoglavica. BMS kaps. mi{i}no-skeletni bol. 600mg Registar lekova 2011 551 . abdominalni bol. ND o{te}enja jetre. 100mg J05AF06 Ziagen. 30mg J05AF05 lamivudin IND hroni~ni hepatitis B i dokazana replikacija virusa hepatitisa B kod starijih od 16 godina. gsk film tabl. 150mg Zeffix. pankreatitis. mijalgija i sindrom sli~an gripu. pove}anje serum amilaze i lipaze. trajno povi{enim vrednostima serumske alanin-aminotransferaze (ALT) i histolo{kim nalazom aktivnog zapaljenja i/ili fibroze. 245mg J05AF11 telbivudin IND hroni~ni hepatitis B sa potvr|enom virusnom replikacijom i aktivnim zapaljenjem jetre. anoreksija. progresivne hepatomegalije. zamor. anoreksija. 250mg. miopatija Sebivo. serolo{kom. ND mu~nina. smanjena funkcija jetre ili bubrega. insomnija. gsk abakavir (u obliku sulfata) tabl. terapiju treba prekinuti ako se jave simptomi hiperlaktemije. glavobolja. GIT smetnje (mu~nina. dojenje. lakto-acidoze. OPREZ insuficijencija bubrega. pankreatitis. mogu}a te{ka akutna egzacerbacija bolesti po prestanku terapije. dijareja. konvulzije. bol u abdomenu. naglo pogor{anje funkcija jetre. 300mg tenofovir disoproksil (u obliku fumarata) J05AF07 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. BMS gastrorezistentne kaps. gsk film tabl. Slaviamed kaps. trombocitopenija. vrtoglavica. neutropenija. trudno}a. OPREZ smanjena funkcija bubrega. dijareja. KI Viread. 100mg didanozin J05AF02 Videx EC. dijareja) J05AF01 zidovudin Zidosan. KI dojenje. poreme}aj funkcionalnih testova jetre. abdominalni bol. laktat acidoza. glavobolja. Novartis film tabl. ra{. ka{alj. biohemijskom i histolo{kom odgovoru posle jedne godine tretmana kod odraslih: KI preosetljivost na sastojke leka. povra}anje. ose}aj nelagodnosti Epivir. ra{.J05AF Nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima OPREZ hepatitis B ili C (pove}an rizik ne`eljenih dejstava na jetru). stalno pratiti funkciju jetre. ND mu~nina. trudno}a. Gilead Science film tabl. astenija. le~enje hroni~nog hepatitisa B kod odraslih sa kompenzovanim oboljenjem jetre i dokazanom aktivnom replikacijom virusa. terapiju treba prekinuti ako se javi pogor{anje funkicija jetre. hepatomegalija sa steatozom ili miopatija. povra}anje.

KI te{ka o{te}enja jetre. KI preosetljivost na lek. poreme}aj koordinacije.J05AF30 abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin IND antiretrovirusna kombinovana terapija odraslih i adolescenata starijih od 12 godina kod infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV). somnolencija. nevirapinom. ND osip. konvulzije Stocrin. hipertenzija. OPREZ stariji od 65 godina. dojenje. 200mg oral. mijalgija Kivexa. susp. letargija. anksioznost. GIT smetnje (mu~nina. ND ospa. astma. treba uzimati pre zanamivira Relenza. OPREZ hroni~an hepatitis B ili C. ulceracije u ustima). periferna neuropatija. trombocitopenija. povra}anje. OPREZ tolerancija. ra{. povra}anje. hiperlipidemija. gsk pra{ak za inhalaciju 5mg 552 Registar lekova 2011 . trudno}a. smanjena respiracija. (300mg + 150mg + 300mg) J05AG Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze J05AG01 nevirapin Viramune. amnezija. I klaritromicin (pove}ana koncentracija etravirina). Boehringer tabl. alergijske reakcije. te{ka o{te}enja jetre. psihijatrijski bolesnici. KI preosetljivost na sastojke leka. mu~nina. kantarionom. malaksalost. povi{ena temperatura. dijareja. promene funkcije jetre. porfirija. KI reakcije preosetljivosti. halucinacije. ND vrlo retko bronhospazam. zamor. dijabetes. zabranjena istovremena upotreba sa rifampicinom. trudno}a. NAPOMENA druge inhalalacione lekove. hroni~ne bolesti jetre. glavobolja. gsk abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin + zidovudin tabl. insomnija. dojenje. ND ra{ (obi~no nestaje posle 2 nedelje). hroni~na bolest plu}a. uko~enost. 50mg/5ml efavirenz J05AG03 IND terapija HIV infekcije. 600mg J05AG04 etravirin IND HIV infekcija u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. o{te}enje bubrega. MSD film tabl. mu~nina. vrtoglavica. abdominalni bol. dojenje. gastritis. trudno}a (nije utvr|ena bezbednost). angioedem. povra}anje. (600mg + 300mg) J05AF30 Trizivir. Janssen-Cilag tabl. efavirenzom. gsk film tabl. indinavirom Intelence. dispneja. ka{alj. 100mg J05AH Inhibitori neuraminidaze J05AH01 zanamivir IND nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B i profilaksa influence posle kontakta sa virusom u vreme epidemije kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina. poreme}aj koncentracije. urtikarija. dijareja. ukoliko se istovremeno koriste. agitacija. hepatitis. depresija. gastroezofagealni refluks. konfuzija.

45mg i 75mg oralna suspenzija 12mg/ml J05AR Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija. terapiju treba prekinuti ukoliko se jave simptomi hiperlaktatemije i metaboli~ke laktatne acidoze. OPREZ pratiti funkciju bubrega i jetre. insomnija. umor Tamiflu. pruritus. GIT smetnje (abdominalni bol. vertigo. (245mg + 200mg) J05AX Ostali antivirusni lekovi J05AX07 enfuvirtid Rekonstituisan rastvor je fizi~ko-hemijski stabilan u toku 24 sata na temperaturi 2-8º C. 90mg/ml) J05AX08 raltegravir IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih prethodno le~enih pacijenata kod kojih postoji replikacija HIV-1 i pored kori{}enja anti-retrovirusne terapije. trudno}a. bol. kombinacije J05AR01 lamivudin + zidovudin Combivir. KI preosetljivost na lek. trudno}a. oralna kandidijaza. progresivne hepatomegalije. astenija Truvada. mialgije. glavobolja. hroni~ne bolesti kardiovaskularnog i respiratornog sistema. ND vrtoglavica. MSD film tabl. artralgije. OPREZ ne preporu~uje se deci mla|oj od 1 godine (nema dovoljnih podataka o bezbednosti i efikasnosti). bolovi u stomaku. imunokompromitovani bolesnici. za{ti}eno od svetlosti IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. pacijenti sa hepatitisom C koji su le~eni interferonom alfa i ribavirinom mogu biti pod posebnim rizikom. smanjen apetit. KI trudno}a. depresija.KI dojenje i preosetljivost na lek. 400mg Registar lekova 2011 553 . dijareja. flatulencija. opstipacija. limfadenopatije. neutropenija. poreme}aj ukusa. (150mg + 300mg) tenofovir disoproksil + emticitabin J05AR03 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih osoba. I ne me{ati sa drugim lekovima osim sa vodom za injekcije Fuzeon. glavobolja. Gilead Sciences film tabl. insuficijencija bubrega. glavobolje. KI preosetljivost na lek. gsk film tabl. dijareja. periferne neuropatije. za inj. insomnija. adolescenata i dece uzrasta 1-12 godina. 30mg. ND mu~nina. abdominalni bol. ND alergijske reakcije. ili pove}anje nivoa aminotransferaza. vomitus). povra}anje. nauzeja.J05AH02 oseltamivir (u obliku fosfata) IND terapija nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B. OPREZ mogu}a pojava hipersenzitivnih reakcija. dojenje. sinuzitis. konfuzija. Roche pra{ak za rast. vrtoglavica. ka{alj. ka{alj. gripu sli~an sindrom. prevencija gripa kod odraslih. osip Isentress. glavobolja. pankreatitis konjunktivitis. vrtoglavica. povremeno anemija. Roche kaps. hepatitis B ili C. ND reakcija na mestu aplikacije. hipofosfatemija. pove}ana incidenca bakterijskih pneumonija. 108mg/1. no}no znojenje.1ml (tj. OPREZ bezbednost nije utvr|ena kod pacijenata mla|ih od 16 godina. anoreksija. nesanica. sanjivost. anksioznost. opstipacija. dojenje (nema podataka o upotrebi oseltamivira kod trdnica i dojilja). smanjena funkcija jetre.

astenija. Goedeke film tabl. ishemija srca. halucinacije Celsentri. razni oblici serumske bolesti. KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla.20 godina od poslednje vakcinacije Totekvin. (akutna virusna oboljenja samo za timocitni imunoglobulin konja i kuni}a). za inj. smanjena funkcija jetre i bubrega. trudno}a.konjski IND prevencija i terapija tetanusa kod osoba koje nisu vakcinisane ili je pro{lo 10 . gr~evi u mi{i}ima. KI preosetljivost na aktivne kompnente. febrilna stanja.J05AX09 maravirok IND infekcije sa CCR5-tropnim HIV 1 virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. ND anafilakti~ki {ok. kikiriki. ND mu~nina povra}anje. trudno}a. opstipacija. soju. ne zamrzavati. epilepsija. ka{alj. te{ka kardiovaskularna oboljenja.konjski IND pasivna imunizacija posle ujeda zmija na{eg podneblja. bronhospazam. za inj. te{ka imunolo{ka oboljenja. izuzev kod osoba preosetljivih na proteine `ivotinjskog porekla Antitoksin protiv otrova evropskih zmija. Torlak rast. pre davanja imunoseruma ili imunoglobulina ispitati osetljivost pacijenta. lokalna reakcija na mestu iniciranja J06AA Imunoserumi J06AA02 antitoksin tetanusa za humanu upotrebu . za inj. povi{eni enzimi jetre. infarkt. nesanica. Torlak rast. pneumonija. nema apsolutnih KI za primenu ovog antitoksina. IZZ rast. 150mg. 1500ij/ml J06AA03 antitoksin protiv zmijskog otrova . 5ml 554 Registar lekova 2011 . 300mg J06 J06A IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Imunoserumi Lekove iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 . OPREZ postularna hipotenzija. ({pric) 10ml Viekvin . gubitak svesti. bol u stomaku. OPREZ alergija u anamnezi.8ºC.

KI preosetljivost na humane imunoglobuline . alergijske reakcije mu~nina. ne sme se me{ati sa drugim lekovima sem sa 5% rastvorom glukoze Humani imunoglobulin 5%. nespecifi~ni. abdominalne traume. 300μg Partobulin SDF. boci sa drugim lekovima imunoglobulin ( IgG 7S) . I `ive atenuisane virusne vakcine (smanjena efikasnost vakcina). hroni~na limfati~na leukemija. za inj.i agamaglobulinemijom).8°C. 100ml. ND osip. za inj. Kedrion pra{ak za rast. 250ij/ bo~ici Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. primenjuje se u kombinaciji sa vakcinom protiv tetanusa (odvojenim {pricevima u razli~ita mesta aplikacije). kod kojih je od poslednje vakcinacije pro{lo 10 . ({pric) 250μg/ml Rhesonativ.20 godina ili koji nisu nikada vakcinisani. Baxter AG rast. OPREZ ne sme se primeniti intravenski.intravenski J06BA02 IND prevencija i supstituciona terapija kod bolesnika sa IgG deficitom (hipo.za inf. KI selektivni IgA deficit. ITK rast. ~e}e se javljaju kod brze infuzije. 50ml.humani IND u aku{erstvu:prevencija D (Rho) imunizacije Rh negativnih `ena za vreme trudno}e.humani IND prevencija tetanusa kod bolesnika sa sve`im povredama kod kojih je aktivna imunizacija nekompletna. kod pacijenata sa hipo. glavobolja. za inf. hidatidne mole i biopsije horiona.1250ij ( 250?g)/2ml Rhophylac 300. za inj. (5%) 50ml. 50μg/bo~ici. 250ij/2ml Registar lekova 2011 555 . Primenu ovih vakcina treba odlo`iti najmanje 3 meseca od primene antitetanusnog imunoglobulina Atebulin. specifi~ni J06BB01 anti D (Rho) imunoglobulin . ektopi~ne trudno}e. alogena transplantacija kosne sr`i . za inj. 250ij/2ml Tetabulin S/D. za inj.J06B Imunoglobulini J06BA Imunoglobulini. Kedrion rast. ITK rast. za inf. (sa 5% glukoze) 50ml. IZZ rast. 100ml. CSL Behring rast. 250ij/ml Tetagam P. ({pric) 300μg/2ml J06BB02 tetanus imunoglobulin . za inj. za inj. posle poro|aja. IZZ rast. 100ml IG Vena. ne zamrzavati. I ne me{ati u istom {pricu ili inf. Baxter AG rast. (5%) 50ml. (10%) 25ml. amniocenteze. nizak krvni pritisak (zavise od brzine infuzije. ND alergijske reakcije. Octapharma rast. 100ml Intratect. za inj. 250ij/ml Tetanus Gamma. Octapharma rast. idiopatska trombocitopenijska purpura. Wiskott Aldrich-ov sindrom. rubeola. napomena: 100μg=500ij Beoglobin D. 200μg. za inf. za inf. Biotest rastvor za inf. Kedrion rast. za inj. (5%) 20ml. 100ml Octagam. 250μg/bo~ici Immunorho. antepartalne hemoragije. KI preosetljivost na aktivnu suspstancu ili neku pomo}nu supstancu . Baxter rast. CSL Behring rast. zau{aka ili vari~ela. groznica. 100ml J06BB Imunoglobulini. 200ml Kiovig. mijelom. Kawasaki sindrom. Guillain Barre-ov sindrom .i agamaglobulinemijom). I humani antitetanusni imunoglobulin mo`e uticati na razvoj imunog odgovora na `ive atenuirane vakcine kao {to su vakcine protiv morbila. terapija klini~ki manifestnog tetanusa. terapija u transfuziologiji: posle transfuzije inkompatibilne Rh pozitivne krvi ili koncentrata eritrocita kod Rh negativnih osoba. posle namernih ili spontanih prekida trudno}e. (5%) 50ml. 200ml Imunoglobulin (ljudski) za iv primenu. humani Imunoglobuline ~uvati za{ti}eno od svetlosti. deca sa kongenitalnom AIDS i rekurentnim infekcijama. za inj. na temperaturi 2 . ITK rast. 50ml.

540ij/3ml J06BB16 palivizumab IND prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva izazvanih respiratornim sincicijalnim virusom (RSV) kod dece sa visokim rizikom nastanka ovih oboljenja (deca ro|ena u 35. ITK rast. KI preosetljivost na lek. KI preosetljivost na lek. groznica. 2ml. ne zamrzavati. hipotenzija Hepatect CP. akutna bolest. za inj. anemija. 10ml Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila. Kedrion rast. za inj. 100mg/ml J07 VAKCINE Vakcine treba ~uvati na temperaturi 2 . nedelji koja imaju manje od 6 meseci na po~etku RSV sezone. ND dijareja. retko preosetljivost. dijabetes. bolesnika posmatrati najmanje 20 minuta posle primene imunoglobulina. reakcijama preosetljivosti ili pojavi ne`eljenih efekata prilikom prethodne primene vakcine. doza 20mg prednizona i ve}ih. ospa. za inj. 5ml J06BB04 imunoglobulin protiv hepatitisa B . izmenjeni rezultati u testovima funkcije jetre Synagis. novoro|en~ad ~ije su majke tokom trudno}e bile zara`ene sa hepatitis B virusom. 2ml. febrilna stanja.J06BB05 rabies imunoglobulin . te{ka trombocitopenija. 50mg/ml. IZZ rast. za inj. pad krvnog pritiska Humani antirabijski imunoglobulin. deca mla|a od 2 godine kod kojih je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije. gubitak apetita 556 Registar lekova 2011 . 5ml Imogam Rabies. OPREZ primenu treba odlo`iti kod umereno do te{kih akutnih infekcija ili febrilnih stanja. za inf. deca mla|a od 2 godine sa hemodinamskim zna~ajnim kongenitalnim sr~anim oboljenjem). tokom najmanje 2 nedelje. 50ij/ml Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B. Abbott pra{ak za rast. bol. povra}anje. crvenilo lica. kratkotrajno povi{enje telesne temperature. kod osoba na hemodijalizi i osoba koje nemaju imuni odgovor nakon vakcinacije a potrebna je kontinuirana prevencija) . IZZ rast. pre primene vakcine uzeti anamnesti~ke podatke o zdravstvenom stanju. ND otok. leukopenija.humani IND imunoprofilaksa hepatitisa B (akcidentalna inokulacija hepatitis B virusom. primenu vakcina treba odlo`iti). povra}anje. Sanofi Pasteur rast. OPREZ trudno}a.8°C. za inj. crvenilo na mestu aplikacije. KI preosetljivost na sastojke vakcine. glavobolja. Biotest Pharma rast. OPREZ ukoliko je vakcinisanje ve} po~elo imunoglobulin primeniti samo do 8 dana posle primene prve doze vakcine. ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida. (trudno}a samo za Priorix i Trimovax). ND retko se javljaju ose}aj straha. 250ij ImmunoHBs. za inj. konvulzije u anamnezi (za sve vakcine sa pertusis komponentom).humani IND pasivna profilaksa protiv besnila u kombinaciji sa aktivnom imunizacijom (primeniti samo kod osoba koje nisu prethodno bile imunizovane antirabijskom vakcinom). 180ij/ml. ND bol na mestu aplikacije. imunodeficijencija ili imunosupresivna terapija (usled imunosupresinvog dejstava sistemski datih kortikosteroida. 1ml. reakcija na mestu injiciranja. 2ml.

sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C Meningococcal A+C. 18C. za inj. 14. OPREZ ne sme se dati intravenski. gubitak apetita. iritabilnost i retko febrilne ili nefebrilne konvulzije. ND iritacija na mestu primene (bol. KI deca mla|a od 2 meseca. Sanofi rast. 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 6. povi{ena temperatura.5ml J07AL02 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv bolesti koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 4. gsk pra{ak i rastvara~ za rast. 9V. OPREZ ne {titi od infekcija izazvanih sa Clostridium tetani. KI preosetljivost na sastojke leka. NAPOMENA vakcina se ne sme primeniti intravaskularno ili intradermalno Synflorix. artritis i druge) kod dece mla|e od 5 godina. nedelje do navr{ene 2. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast. 9V. otok).J07A Bakterijske vakcine J07AG Vakcine protiv Hemophilus-a influenzae B J07AG01 kapsularni antigen hemofilus influence tip B IND profilaksa te{kih sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemophilus influenzae tip B (meningitis. 5.Wyeth susp. ({pric) 0.5ml J07AL Vakcine protiv pneumokoka J07AL01 kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 2 godine. crvenilo. za inj. 10μg/0. poreme}aji koagulacije.5ml Registar lekova 2011 557 . (50μg + 50μg)/0. 4. te{ka akutna febrilna oboljenja (nazeb ne odla`e primenu vakcine). epiglositis. pospanost. gsk susp. 10μg/0. 14.5ml J07AL52 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv invazivnih oboljenja i akutnog otitis media koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 1.5ml Hiberix. 6B. konvulzije. 6B. za inj. 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 2 meseca do 5 godina. I istovremena primena drugih vakcina u skladu sa preporu~enim rasporedom imunizacije je dozvoljena ukoliko se koriste razli~ita mesta primene Prevenar. anamneza respiratornog imaturiteta (potrebano je pratiti dete 48-72 sata po prijemu vakcine). KI preosetljivost na sastojke leka. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. ({pric) 0. sa visokim rizikom od pneumokoknih infekcija Pneumo 23. niti od infekcija izazvanih drugim tipovima Haemophilus influenzae Act-HIB. za inj. za inj. za inj. ({pric) 0. ND reakcija na mestu primene. OPREZ prevremeno ro|ena deca. dijareja. godine. sepsa. trombocitopenija. povra}anje. smanjen apetit. posebno one koja pripadaju rizi~nim grupama.5ml J07AH Vakcine protiv meningokoka J07AH03 kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 18 meseci. trombocitopenija. 18C. odlo`iti primenu u febrilnim stanjima. 7F. dijareja.

14 godine Ditevaksal . Torlak susp. 5ml J07AM52 toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisane cele }elije B. za inj. za inj.5ml ( 40ij/0. ({pric) 0. Torlak susp. pertusis IND aktivna imunizacija dece od 3 meseca do 5 godina protiv difterije. 0. tetanusa i velikog ka{lja. 5ml Tripacel.5ml) J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 3 meseca do 7 godina kod kojih je primena Tripacel vakcine kontraindikovana Ditevaksal . za inj.T. za inj.Guerin (Mycobacterium bovis BCG) IND aktivna imunizacija dece i odraslih protiv tuberkuloze (ako je prethodno ura|en tuberkulinski test pozitivan ne treba vr{ti imunizacuju BCG vakcinom) BCG vakcina liofilizovana. OPREZ vakcinacijom se obezbe|uje za{tita protiv infekcija S. KI deca iznad 5 godina i odrasli.5ml) i 5ml (40ij/0.J07AM Vakcine protiv tetanusa J07AM01 toksoid tetanusa IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv tetanusa Tetavaksal-T.T. za inj. za inj.5ml J07AN Vakcine protiv tuberkoloze J07AN01 `ive bakterije Bacillus Calmette . Torlak pra{ak za susp.5ml 558 Registar lekova 2011 . odnosno 10 doza za odrasle i decu preko godinu dana starosti) J07AP Tifoidne vakcine J07AP03 kapsularni antigen S.T za odrasle. typhi ali ne i od S paratyphi A i B Typhim Vi. Sanofi Pasteur susp. 0. ako se posle primene vakcine jave konvulzije imunizacija se mo`e nastaviti sa Vakcinom protiv difterije i tetanusa adsorbovanom Aldipete . Torlak susp. za inj. 1mg (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana. Sanofi Pasteur rast. 5ml J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 8 . typhi IND aktivna imunizacija protiv trbu{nog tifusa kod dece starije od 2 godine i kod odraslih. Torlak susp.

Infanrix. poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B. umerena ili te{ka infektivna oboljenja. velikog ka{lja dece po~ev{i od 2. crvenilo. tetanusa. velikog ka{lja. uznemirenost. dijareja. razdra`ljivost.5ml Registar lekova 2011 559 . 2. OPREZ ako se unutar 48 sati od vakcinacije javi temperatura ³ 40ºC (izmerena rektalno). gubitak apetita. pertusis IND aktivna imunizacija protiv difterije. pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1. neurolo{ki poreme}aji (infantilni spazam. gsk pra{ak i susp. za susp. deca starija od 5 god . povra}anje Infanrix IPV + Hib. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. Infanrix hexa. ND bol. gsk susp. uporan neute{an pla~ koji traje ³ 3 sata. polimiksin. tetanusa. pospanost. crvenilo. epiglositis. pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1. poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis. za inj (bo~ica + {pric) 0. povra}anje. febrilna stanja. toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. dijareja. uznemirenost. zamor. ({pric) 0. gubitak apetita. crvenilo otok na mestu aplikacije. ND povi{ena temperatura. 2. bol. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B + r-DNK Hepatitis B antigen IND primarna i buster imunizacija dece protiv difterije. te{ka akutna febrilna stanja (prisustvo manje infekcije ne predstavlja kontraindikaciju). povra}anje. treba ozbiljno razmotriti odluku o primeni narednih doza vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. septikemija i dr. gubitak apetita. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine. kolaps ili stanje nalik {oku. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. koja su prethodno imunizovana sa 3 doze vakcine. povi{ena temperatura. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu . nekontrolisana epilepsija. bol. meseca `ivota ili buster vakcinacija dece do 5 godina. tetanusa. progresivna encefalopatija). deca kod koje se pojavila encefalopatija nepoznate etiologije u periodu od 7 dana nakon primanja vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. ili konvulzije koje mogu biti pra}ene groznicom u periodu od 3 dana nakon vacinisanja. velikog ka{lja.5ml J07AX. koja nisu starija od 36 meseci .. gsk pra{ak i susp..) kod dece od 2-og meseca `ivota (ne savetuje se primena ove vakcine kod dece starije od 3 godine). za inj. za inj (bo~ica + {pric) 0. za susp. dijareja. ND povi{ena temperatura.5ml J07AX04 toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. polimiksin i polisorbat 80. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B IND aktivna imunizacija protiv difterije.J07AX Ostale bakterijske vakcine J07AX.

istovremena primena imunosupresiva (smanjen imuni odgovor). 10μg/0. neomicin.25ml J07BC Vakcine protiv hepatitisa (`utice) J07BC01 antigen HBsAg IND aktivna imunizacija svim podtipovima virusa hepatitis B kao i za{tita od infekcije virusom hepatitis D ako ne postoji istovremena infekcija virusom hepatitis B Engerix-B. OPREZ trudno}a (ako je neophodno vakcinacija je dozvoljena u drugom i tre}em trimestru).5ml. za inj. 1440EL. prisustvo IgG hepatitis A antitela . Sanofi Pasteur susp. dojenje (nema podataka o dejstvu na dojen~ad) . Sanofi Pasteur susp. povra}anje dijareja). ({ptic) 0.j./05ml. dozvoljena je primena kod dojilja. 5ml Vaxigrip Junior.5ml Vaxigrip. ({pric) 720EL. ND gubitak apetita. GIT smetnje (mu~nina.5ml Fluarix./05ml. 20μg/ml Euvax B Pediatric. (bo~ica) 720EL. ({pric) 0.J07B Virusne vakcine J07BB Vakcine protiv influence (gripa) J07BB02 Vakcina protiv gripa (inaktivisane rascepane virusne ~estice) Seroprotekcija se obi~no posti`e u toku 2 do 3 nedelje.j. akutne infektivne bolesti.j. dece iznad 15 godina i odraslih (Avaxim i Havrix). Sanofi Pasteur susp. za inj.5ml Havrix. trudno}a. razdra`ljivost./1ml susp za inj. za inj.5ml Fluimun. I ne sme se me{ati u {pric sa drugim lekovima Agrippal S 1. 1440EL. Novartis Vaccines susp. za inj./1ml 560 Registar lekova 2011 . ({pric) 0. visoka temperatura. Sanofi Pasteur susp. lokalna reakcija na mestu primene Avaxim 160 U.j. ({pric) 0. Sanofi Pasteur susp. gsk susp za inj. a postojanje postvakcinalnog imuniteta varira od 6 do 12 meseci. OPREZ ne zme se dati intravaskularno.5ml J07BC02 inaktivisani hepatitis A virus IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine (Havrix Junior 720 Eliza jedinica). KI alergija na jaja. ({pric) 0. za inj. IZZ susp. neomicin ili formaldehid. ({pric) 0. za inj. gsk susp. istovremena primena drugih vakcina je mogu}a ali mesto aplikacije treba da bude odvojeno. koji su izlo`eni pove}anom riziku od hepatitisa A (ne {titi od drugih tipova virusa hepatitisa) . KI preosetljivost na sastojke vakcine. gsk susp. povi{ena temperatura. la`ni rezultati analize krvi su mogu}i nekoliko dana posle vakcinacije. 10μg /0. za inj. pile}e proteine. za inj. 20μg/ml Euvax B. za inj. za inj.5ml susp. IND aktivna imunizacija protiv gripa.

ko{tano mi{i}nog. poreme}aji nervnog. GIT smetnje (dijareja. gsk pra{ak i rastvara~ za rast. febrilna stanja. 2. 2. 0. za inj. za inj.5ml. za inj. rubeole i morbila. prisustva nekih hroni~nih bolesti. puta primene vakcine (izbegavati primenu u gluteus i intradermalno). Sanofi Pasteur susp. za inj. gsk susp.PCEC Rabipur. za inj. ({pric za odrasle) (720 EL. starijeg `ivotnog doba. gsk susp. za inj. vakcinacija dece i odraslih kod kojih je kontraindikovana primena oralne polio vakcine.j + 10μg)/0. abdominalni bol.J07BC20 inaktivisani hepatitis A virus + hepatitis B antigen . OPREZ imuni odgovor mo`e biti smanjen usled gojaznosti. susp. povra}anje). za inj. vaskularnog sistema Twinrix Pediatric. godini (deca do 1 godine se vakcini{u samo ako to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi) Priorix. glavobolja. IND aktivna imunizacija protiv hepatitisa A i B (ne {titi od hepatitisa koji prouzrokuju virusi hepatitis C i E.5ij Registar lekova 2011 561 . pu{enja. revakcinacija u 12. rubeole i morbila IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine protiv parotitisa. vakcinacija osoba sa poreme}ajima i deficitom imuniteta Imovax Polio. za inj. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. 0. ND pospanost. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast.HBsAg ^uvati na temperaturi 2-8ºC.5ml J07BG01 inaktivisani virus rabiesa .5ml Twinrix Adult. 5ml J07BG Vakcine protiv rabiesa (besnila) J07BG01 inaktivisani virus rabiesa IND preventivna i postinfektivna vakcinacija ljudi protiv besnila Verorab. 2 i 3 IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv poliomijelitisa.5ij/0. KI preosetljivost na sastojke vakcine. trombocitopenija. Novartis Vaccine pra{ak za rast.5ml Trimovax. ({pric) 0. ({pric za decu) (360 EL.j + 20μg)/ml J07BD Vakcine protiv morbila (malih boginja) J07BD52 `ivi atenuirani virusi parotitisa. nije poznat stepen za{tite kod osoba koje su u inkubacionom periodu gde bolest jo{ nije klini~ki prepoznata).5ml J07BF Vakcine protiv poliomielitisa (de~ije paralize) J07BF03 inaktivisani polio virus tip 1.

bol u stomaku.nedelje `ivota (RotaTeq). rinitis i primena vakcine se odla`e 3 meseca nakon primene imunoglobulina ili transfuzije krvi. a najkasnije pre 24. Osobe koje su u kontaktu sa nedavno vakcinisanom decom treba da vode ra~una o higijeni ruku nakon menjanja pelena. HIV infekcija.3 PFU/0. prevremeno ro|ena deca. koja su u bliskom kontaktu sa osobama koje su pod velikim rizikom od oboljevanja od te{ke infekcije virusom vari~ele. treba ih primeniti odvojeno i na razli~ita injekciona mesta Varilrix. pre ili posle vakcinacije. Mo`e da se primeni kod seronegativne. imunokompromitovana deca. terapijaimunosupresivima). dojenje. odraslih osoba ili adolescenata starijih od 13 godina. godine. infekcije gornjeg respiratornog trakta. gsk pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1ml J07BK Vakcine protiv ov~ijih boginja (vari~ele) J07BK. OPREZ kod transfuzije krvi ili davanja imunoglobulina u toku 6 nedelja. ND groznica. OPREZ kod primene kortikosteroida treba da pro|e najmanje 15 dana od prestanka terapije kortikosteroidima da bi se primenila vakcina Stamaril. malformacije GIT-a koja mo`e da predstavlja predispoziciju za intususpekciju (opstrukciju creva pri ~emu se jedan deo creva uvla~i u drugi). seronegativnih. zdrave dece starosti od 1. Ne postoje ograni~enja u vezi unosa hrane ili te~nosti. pospanost. gsk pra{ak za rast. otok. za inj. primarna ili ste~ena imunodeficijencija (leukemija. primena druge doze je kontraindikovana ako se javila reakcija preosetljivosti nakom prve doze. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. NAPOMENA preporu~uje se da se {ema imunizacije zapo~ete vakcinom jednog proizvo|a~a zavr{i vakcinom istog proizvo|a~a . Vakcina protiv vari~ele. KI trudno}a i deca do 6 meseci.J07BH Vakcine protiv dijareje izazvene rota virusom J07BH01 `iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima IND imunizacija protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima. `ive u zemlji sa endemijom ili napu{taju zemlju sa endemijom a idu u podru~ja gde nema `ute groznice). 103. gu{obolja.nedelje. MSD oralni rastvor 2ml Rotarix.5 ml J07BL Vakcine protiv `ute groznice J07BL01 `ivi atenuirani virusi `ute groznice IND aktivna imunizacija protiv `ute groznice (preporu~uje se osobama koje idu u zara`ena podru~ja. poreme}aj GIT-a. ka{alj. Ukoliko je neophodno istovremeno dati i neku drugu `ivu vakcinu. za inj. crvenilo. bronhospazam. 1000LD50/0. vakcina protiv zau{aka se daje sa najmanje mesec dana razmaka. izuzetno. limfom. glavobolja. KI preosetljivost na neomicin ili sastojke vakcine. OPREZ `enske osobe treba da koriste kontracepciju u periodu izme|udve doze kao i 3 meseca po zavr{etku vakcinacije. Po`eljno je da se vakcinacija zavr{i pre 16. za{tita nastaje 6 nedelja posle primanja druge doze. trudno}a. do 12. KI akutna infektivna stanja. povra}anje. infekcija uha. `iva IND aktivna imunizacija protiv vari~ele.nedelje `ivota (Rotarix) ili pre26.. limfadenopatija. u slu~aju epidemije i trudnice i deca od 4 meseca moraju biti vakcinisana. akutna febrilna oboljenja. alergija na sastojke vakcine. ND ko`ni osip. bol na mestu aplikacije. curenje nosa. dijareja. Vakcina nije indikovana za rutinsku primenu kod dece.5ml 562 Registar lekova 2011 . RotaTeq.

3 IND prevencija invazivnih bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis. septikemija i dr. povra}anje proliv). karcinom grli}a materice uzro~no povezanim sa humanim papiloma virusom tipovi 16 i 18. pertisisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. urtikaruja Cervarix. Sanofi Pasteur susp.5ml Registar lekova 2011 563 . velikog ka{lja i poliomijelitisa Tetraxim.5ml J07C J07CA02 Bakterijske i virusne vakcine. ({pric) (20 μg + 20 μg)/0. ili 3. epiglositis. ND glavobolja. ND eritem. ne zamrzavati. 16. vakcina se ne sme dati vaskularno ili intradermalno. MSD susp. 18 . Sanofi Pasteur pra{ak i susp. OPREZ ne preporu~uje se primena kod devoj~ica mla|ih od 10 godina. 2 i 3 J07CA Kombinovane bakterijske i virusne vakcine IND aktivna imunizacija dece od 2 meseca protiv difterije. KI preosetljivost na sastojke leka. 0. za inj. 11. IND spre~avanje prekanceroznih displazija visokog stepena (CIH2/3). stepena). bol. trombocitopenija. ({pric) 0. bronhospazam Gardasil. 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC. 16. kombinovane cele ~estice difterije + tetanusa + pertusis + inaktivisani poliovirusi 1. tetanusa. za inj. za susp. gsk susp. za inj. velikog ka{lja i poliomijelitisa kod dece od 2-og meseca Pentaxim. 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC. pruritus. krvarenje. poreme}aji koagulacije . (20 μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0. tetanusa.5ml J07BM02 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 16. osip.5ml J07CA06 polisaharid hemofilus influence tip B + toksoidi difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. 2. za inj. GIT smetnje (mu~nina. otok. IND prevencija intraepitelnih neoplazija grli}a materice visokog stepena (CIN 2.J07BM Vakcine protiv humanog papiloma virusa J07BM01 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6. pireksija. 11. te{ka febrilna stanja. svrab.) difterije. spre~avanje displasti~nih lezija visokog stepena vulve (VIH2/3) i spre~avanje genitalnih kondiloma (kondiloma akuminata) izazvanih humanim papiloma virusom tipa 6. KI preosetljivost. ne zamrzavati.

meseca u sedmoj godini u 12.15.Te za odrasle VA K C I N A Uzrast hepatitis BCG B vakcina prva doza Difterija Tetanus Veliki kašalj Polio vakcina Male boginje Hemofilus Zauške infuence Rubeola tip B Difterija Tetanus I mesec II mesec III mesec sa navršena 3. godini + druga doza prva doza druga doza tre}a doza tre}a doza prva doza druga doza tre}a doza vakcinacija revakcinacija revakcinacija (I) (I) revakcinacija revakcinacija (II) tri doze (0. godini u 14. 1. meseca od 12. .5 meseca do navršenog 6.24. meseca od 17.Obavezna imunizacija dece u Srbiji u 2011. godini utvr|ena od komisije za zarazne bolesti imunoglobulin protiv hepatitisa B se daje novoro|en~adi HBsAG pozitivnih majki u prvih 12 sati `ivota zajedno sa prvom dozom vakcine Di . . 6) revakcinacija (III) revakcinacija (III) revakcinacija (II) prva doza druga doza tre}a doza 564 Registar lekova 2011 .

.

100mg. fotosenzitivnost. ovarijuma.4L dnevno) Endoxan. Baxter pra{ak za rast. maligni limfomi. Trudnice ne bi trebalo da rukuju ovim lekovima. GIT smetnje Holoxan. Iz istih razloga ovim lekovima treba pa`ljivo rukovati i preduzimati posebne mere za{tite osoblja i okoline. trombocitopenija. alopecija. mijelosupresija. plu}a. ND GIT smetnje. neutropenija. nefrotoksi~nost. Schering kaps. sarkom mekih tkiva. 250mg dakarbazin L01AX04 IND melanom. endometrijuma. alopecija. malaksalost. 500mg. inoperabiln tumori osetljivi na ifosfamid. Pliva pra{ak za rast. glavobolja. smanjena funkcija jetre ili bubrega. 20mg. IND novodijagnostikovan multiformni glioblastom (istovremeno sa radiacijim). akutna limfoblasti~na). trudno}a. opstrukcija urinarnog trakta. pospanost. astenija. testisa. 2g L01AX Ostali alkiliraju}i antineoplastici L01AX03 temozolomid Lek se ne sme ~uvati na temperaturi iznad 30ºC. Hodgkin-ova bolest. Ewing-ov sarkom. dezorijentisanost. konfuzija. somnolencija. umor. maligni gliom. 5mg. povra}anje. mutagenosti. dojenje. ovo ne`eljeno dejstvo mo`e se ubla`iti ve}im unosom te~nosti (3 . akutne infekcije. dijareja.M BOUJOFPQMBTUJDJ!!J!!JNVOPNPEVMBUPSJ L01 ANTINEOPLASTICI Terapiju lekovima iz ove grupe mora da vodi lekar koji ima iskustva u hemioterapiji malignih bolesti. OPREZ koncepcija nije dozvoljena za vreme upotrebe leka a mu{karci treba da vode ra~una jo{ 6 meseci nakon prekida terapije. za inf. bol. neuroblastom. 1g. o{te}enje tkiva pri ekstravazaciji Dacarbazin Pliva-Lachema. 1g L01AA06 ifosfamid IND leukemije. dojenje. ND hemoragi~ni cistitis (terapiju treba prekinuti ako se javi). ND mu~nina. izrazito niske vrednosti krvnih elemenata. Baxter pra{ak za rast. 200mg 566 Registar lekova 2011 . L01A Alkiliraju}i antineoplastici L01AA Azotni plikavci L01AA01 ciklofosfamid IND leukemije (hroni~na limfocitna. zbog potencijalne toksi~nosti. stomatitis. parestezije Temodal. be{ike. za inj. teratogenosti i kancerogenosti ovih lekova. cistitis. KI mijelosupresija. 100mg. maligni limfomi. opstipacija. karcinomi dojke. trudno}a. ND urotoksi~nost. za inf 500mg. ne preporu~uje se deci mla|oj od 3 godine. anaplasti~ni astrocitom. dojenje. ra{. prostate. KI preosetljivost na temozolomid ili dakarbazin. halucinacije. KI trudno}a.

mukozitis. retko GIT smetnje. trudno}a. Pfizer rast. ND GIT ulceracije i krvarenja (koja mogu biti fatalna). stomatitis. solidni tumori (karcinom dojke. 10mg Fludarabine-Teva. KI depresija kostne sr`i. trudno}a. horiokarcinom i drugi trofoblasti~ni tumori. zamor. Ebewe tabl 2. za inj. infekcije uklju~uju}i i pneumonije. anoreksija. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni ne-Ho~kin limfom. akutnu nefrotoksi~nost. i ozbiljnu supresiju kostne sr`i pri upotrebi vlikih doza. renalna insuficijencija sa klirensom kreatinina ispod 30ml/min. 500mg/20ml L01BA04 pemetreksed IND uznapredovali ili metastatski nemikrocelularni karcinom plu}a prethodno tretiran hemoterapeuticima. indoletni limfomi. za inj. kahekti~na stanja. poreme}aj vida Fludara. leukopenija. imunodeficijencija. Lipomed rast. za inj. dojenje. OPREZ folna kiselina i B12 se daju profilakti~ki. 50mg Methotrexat"Ebewe". akutne infekcije.za inf 500mg L01BB Analozi purina L01BB04 kladribin IND leukemija vlasastih }elija. Bayer pra{ak za rast. karcinom skvamoznih }elija). hroni~na limfocitna leukemija). dekompenzovana hemoliti~ka anemija. za inf. Sindan Pharma pra{ak za rast. krvne diskrazije u anamnezi kod bolesnika sa psorijazom ili reumatoidnim artritisom. 10mg/5ml L01BB05 fludarabin fosfat IND hroni~na limfocitna leukemija B }elija i ne-Ho~kin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkiliraju}im antineoplasticima. OPREZ fludarabin je veoma toksi~an lek sa malom terapijskom {irinom. Pharmachemie B.V. 5mg rast. 50mg Sindarabin. 50mg film tabl. o{te}enja epitela Alimta. 500mg/20ml Methotrexate Teva. dojenje. 50mg/5ml konc. dojenje. akutne infekcije. za inj. konc. KI trudno}a. OPREZ kladribin je lek sa malom terapijskom {irinom i mo`e da ispolji ireverzibilnu neurotoksi~nost. za rast. febrilna stanja. Teva rast. konjunktivitis Litak 10. ND hematolo{ka toksi~nost.za konc. 50 mg Registar lekova 2011 567 . za inj.5mg. ka{alj groznica. ND mielosupresija. za inj. za inf. KI depresija kostne sr`i. podlo`nost infekcijama. dojenje. pove}ana osetljivost na UV zra~enja Antifolan. 50mg/2ml rast. osteogeni sarkom. 10mg/ml. KI trudno}a. za inf. osip. psorijaza. 50mg/2ml rast. 1g/10ml Methotrexate. za rast. GIT smetnje. alergija na lek. periferne neuropatije. Sinda Pharm pra{ak za rast. za inj. ne-Hodgkin limfomi. trombocitopenija. maligni pleuralni mezoteliom (u kombinaciji sa cisplatinom).L01B Antimetaboliti L01BA Analozi folne kiseline L01BA01 metotreksat IND akutna limfoblasti~na leukemija. meningealna leukemija. 500mg/5ml. insuficijencija bubrega i jetre. Lilly pra{ak za rast. faringitis. GIT smetnje. ND miejlosupresija. za inj.

KI depresija kostne sr`i. adenokarcinom pankreasa. Ebewe rast. KI depresija kostne sr`i. dojenje. depresija kostne sr`i. krem: preosetljivost na fluorouracil. 1g Gitrabin. Actavis pra{ak za rastvor za inf. Roche film tabl. svraba i hiperpigmentacije na mestu aplikacije. 200mg. povra}anje. povra}anje. za inf 200mg. Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf. za inj. alopecija. prekanceroznih stanja ko`e. dojenje. pankreasa. disfukcija jetre. krvarenja. 100mg. trudno}a. trombocitopenija. mogu} je i dermatitis Xeloda. za inj. alkoholizam. 500mg/10ml. povra}anje. 1g L01BC02 IND injekcije: karcinomi dojke. istovremena upotreba metotreksata ili ciklofosfamida. megaloblastoza). ND depresija kostne sr`i (leukopenija. febrilna neutropenija. anemija. Actavis pra{ak i rastvara~ za rast. insuficujencija jetre.L01BC Analozi pirimidina L01BC01 citarabin IND akutne leukemije (limfocitna. anoreksija. krvarenja. `eluca. te{ka o{te}enja jetre. Teva rast. mu~nina. KI preosetljivost na lek. sa ili bez metastaza. karcinom ovarijuma. Ebewe rast. za inj. KI injekcije: depresija kostne sr`i. mukozitis. kolorektalni karcinom sa metastazama. promene u CNS-u Alexan "Ebewe". karcinom mokra}ne be{ike. 1g Gemcitabin PharmaSwiss. alopecija. povra}anje. dojenje. ka{alj.`arenja. hiperpireksija. ND injekcije GIT smetnje (mu~nina. toksi~ne i degenerativne encefalopatije. bol u abdomenu). ND leukopenija. kolona. mogu}a su i sistemska ne`eljena dejstva Efudix. karcinom dojke. za inf 200mg. sindrom {aka-stopalo koji se karakteri{e parestezijom. krem: solarna i senilna keratoza. dijareja). re|e pojava vezikula i ulceracija. 1g L01BC06 kapecitabin IND karcinom dojke u odmaklom stadijumu. za inf 200mg. glave i vrata. superficijalni baziliomi ko`e o{te}ene zra~enjem. trudno}a. pove}anje transaminaza i bilirubina. 1g. alergija Gemcitabin Sandoz. hroni~na mielocitna leukemija. nesanica. 50mg/mll L01BC05 gemcitabin (u obluku hlorida) IND nemikrocelularni karcinom plu}a. hematurija. proteinurija. anoreksija. bubrega. rektuma. OPREZ pre upotrebe poroveriti broj krvnih }elija. Sandoz pra{ak za rast. akutne infekcije. Bowen-ove bolesti. deskvamacijom. citarabin sindrom. trudno}a. enteritis. rinitis. 500mg. 1g/20ml Cytosar. akutne infekcije. ICN Polfa krem 5% 5-Fluorouracil "Ebewe". dispnea. koji je rezistentan na paklitaksel i antraciklin. trudno}a. edem plu}a. mielocitna i limfoblastna). ra{. akutne infekcije. 1g Gemzar. supresija kosne sr`i. anemija trombocitopenija. 500mg 568 Registar lekova 2011 . konkomitentna radioterapija. bolnih ili bezbolnih eritema. limfomi (ne-Hodgkin). ND GIT smetnje (mu~nina. ne preporu~uje se vakcinacija `ivim vakcinama. uznapredovali karcinom `eluca u kombinaciji sa preparatima platine. trudno}a. pojavom eritema. dojenje. dermatitis. dojenje. somnolencja. hipospermija kod mu{karaca (ne planirati potomstvo za vreme i 6 meseci posle terapije). Lilly pra{ak za rast. 200mg. za inj 50mg/ml Fliorouracil Teva. akutne infekcije. glavobolja. intestinalne ulceracije). 150mg. krem: ose}aj bola. 100mg/5ml. PharmaSwiss pra{ak za rast. 2g Gitrabin. GIT smetnje (mu~nina.

za inf 100mg/5ml Etoposide. trudno}a. poreme}aj funkcija jetre. za inf 10mg/ml. ND neuropatija. za rast. 1mg Vincristin. metastatski karcinom testisa. ND supresija kostne sr`i. OPREZ rastvorom vinorelbina treba pa`ljivo rukovati. hiponatrijemija. Teva konc. ND depresija kostne sr`i. Gedeon pra{ak za rast. 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz. karcinom mokra}ne be{ike u odmakloj fazi. OPREZ rastvorom vinkristina treba pa`ljivo rukovati. Ewing-ov sarkom. trombocitopenija. za inj. mu~nina. za rast. karcinom dojke. povra}anje. Pfizer konc. trudno}a. mikrocelularni karcinom plu}a. Ebewe konc. konvulzije. za inf 10mg/ml. 1mg/ml L01CA04 vinorelbin IND karcinom dojke i karcinom ne malih }elija plu}a u odmakloj fazi. ND neurotoksi~nost (periferne parestezije. alopecija Sindovin. mukozitis. infektivne bolesti. za inf 10mg/ml. jer je sna`an iritans. lokalna iritacija i flebitis na mestu aplikacije Etoposid "Ebewe". rabdomiosarkom. KI intratekalna primena. insuficijencija jetre. 100mg Sintopozid. za rast. anemija. KI intratekalna primena (fatalni ishod). BMS konc. Pfizer rast. Gedeon pra{ak za rast. za rast. dojenje. ra{. neutropenija. OPREZ rastvorom vinblastina treba pa`ljivo rukovati. Sindan Pharma konc. za inj. neuroblastom. za inf 100mg/5ml Lastet. motori~ka slabost). hereditarna polineuropatija. akutna leukemija. dijareja. depresija. PharmaSwiss konc. insuficijencija jetre. KI intratekalna primena (fatalni ishod). GIT smetnje. depresija kostne sr`i. pigmentacija ko`e. GIT smetnje Vinblastin. glavobolja. 50mg/5ml Vinorelsin. hereditarna polineuropatija. za rast. dojenje. pruritus. GIT smetnje Vinorelbin "Ebewe". KI preosetljivost na lek. za rast.L01C Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi L01CA Alkaloidi vinke i analozi L01CA01 vinblastin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. trudno}a. 25mg. akutne leukemije. 50mg Registar lekova 2011 569 . intravenska primena trudno}a. 50mg. alopecija. dojenje. mikrocelularni karcinom plu}a. 10mg L01CA02 vinkristin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. za rast. promene pritiska. za inj. 50mg/5ml L01CB Derivati podofilotoksina L01CB01 etopozid IND karcinom testisa. Sandoz konc. te{ke promene funkcije bubrega. Sindan Pharma konc. za inf 100mg/5ml kaps. jer je sna`an iritans. za rast. refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. za inf 100mg/5ml Etoposide-Teva. za inf 100mg/5ml Vepesid. Ebewe konc. refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. leukopenija. za rast. horiokarcinom. Sindan Pharma pra{ak za rast. 1mg Vincristin. izmenjena hematopoeza. Nippon konc. anoreksija. mielosupresija. Wilms-ov tumor. za rast. za inf 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss. maligni limfom. za inj. za inf 100mg/5ml kaps. jer je sna`an iritans.

ND neurotoksi~nost (parestezija. trnjenje. 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. hipotenzija. Teva konc. te{ko o{te}enje jetre. 50mg Doxorubicin "Ebewe". Sindan Pharma konc. i rastvara~ za rast. sanofi aventis konc. ascites i porast telesne mase). alopecija. KI preosetljivost na docetaksel. 100mg/16. cerviksa. 50mg/25ml Doxorubicin Teva. mokra}ne be{ike.2 dana posle primene. parestezije. funkcije jetre. neurotoksi~nost (periferna neuropatija. uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a. endometrijuma. za rast. 100mg/16. mijalgija). slabost). OPREZ tokom terapije treba ~esto kontrolisati krvnu sliku. za inj. op{ta slabost.I ne me{ati u istom {pricu/inf. ovarijuma. kardiotoksi~nost. trudno}a. KI preosetljivost na lek ili rastvara~. plu}a. perikardijalni izliv. pleuralni izliv. alopecija. Wilms-ov tumor. za rast. GIT smetnje. karcinom glave i vrata. 150mg/25ml. neutropenija manja od 1500 }elija/mm3. boci sa drugim lekovima Adriblastina RD. testisa. za inf 30mg/5ml Paclitaxel Teva. za rast. karcinom dojke. metastatski karcinom ovarijuma refraktoran na standardnu terapiju.7ml. Ebewe konc. za inf 10mg/5ml. ND depresija kostne sr`i. BMS konc. 50mg 570 Registar lekova 2011 . artralgija. karcinom prostate. paklitaksel ili polisorbat 80. akutne leukemije. {titaste `lezde. ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom. sr~ana oboljenja. retencija te~nosti (periferni edemi. Sindan Pharma pra{ak za rast. lokalna iritacija na mestu aplikovanja leka Paclitaxel "Ebewe". intravezikalna primena mo`e izazvati hematuriju i urinarne smetnje. kardiotoksi~nost (bradikardija. dojenje. za rast. aritmije). 10mg. reakcije na mestu primene. crvena obojenost urina 1 . 80mg/2ml L01D Citotoksi~ni antibiotici i srodne supstance L01DB Antraciklini i srodni preparati L01DB01 doksorubicin hlorid Injekcije pored doksorubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija. adenokarcinom `eluca. ose}aj pe~enja. za inf 30mg/5ml. ospa uklju~uju}u i lokalizovane erupcije po dlanovima i stopalima. za inf 30mg/5ml. reakcije preosetljivosti Taxotere. 50mg Sindroxocin. IND karcinomi dojke. su`enje uretre i rezistentne infekcije urinarnog trakta (intravezikalna primena). Ebewe konc.7ml Taxol. bol. maligni limfomi. PharmaSwiss konc. Actavis pra{ak za rast. osteosarkom i sarkomi mekih tkiva. za rast. neutropenija. za inf 30mg/5ml 150mg/25ml L01CD02 docetaksel IND (u kombinaciji sa drugim citostaticima) uznapredovali karcinom dojke koji je rezistentan na prethodnu citostatsku terapiju. IND primarni karcinom ovarijuma. za inf 10mg.L01CD Taksani L01CD01 paklitaksel Rastvara~ sadr`i dehidrovani etanol i polioksietilovano ricinusovo ulje.5ml. za inf 30mg/5ml. 20mg/0. o{te}enje opti~kog nerva. za inf. ND mijelosupresija. KI mijelosupresija. nemikrocelularni karcinom plu}a. 100mg/16. za inj. 10mg. mukozitis. za rast.7ml Sindaxel. Teva pra{ak za rast. neuroblastomi.

{titaste `lezde. vrata. kardiotoksi~nost. nonHodgkins-ovi limfomi. 15000ij Registar lekova 2011 571 . pad arterijskog krvnog pritiska Bleocin S. 50mg/25ml Episindan. hemoragi~na dijateza. karcinom dojke. boci sa drugim lekovima Epirubicin "Ebewe". Ebewe konc. lokalna nekroza Daunoblastina. ranija mijelosupresija izazvana le~enjem ili zra~enjem. cerviksa. plu}a. kolona. za inf. trombocitopenija. anemija. karcinom testita. insuficijencija srca). GIT smetnje sa mogu}om pojavom ulceracija. te`ak stomatitis. ekstravazacija ne izaziva nekrozu tkiva ali privremeno menja boju tkiva u plavo Mitoxantron"Ebewe". pove}ana pigmentacija. Nippon pra{ak za rast. akutne leukemije. za inf 20mg10ml L01DB03 epirubicin hlorid Injekcije pored epirubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija. 20mg/10ml L01DC Ostali citotoksi~ni antibiotici L01DC01 bleomicin IND karcinom skvamoznih }elija u predelu glave. mukozitis. Actavis pra{ak i rastvara~ za rast. IND karcinomi dojke. ND hematolo{ka (leukopenija. ve} primljena maksimalna kumulativna doza drugog antraciklina (npr doksorubicina). dozno zavisna progresivna pulmonalna fibroza. anemija). alopecija. KI trudno}a. sr~ana oboljenja. trombocitopenija. OPREZ te{ko op{te stanje bolesnika. za inj. ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom. serumske koncentracije bilirubina iznad 2mg/dl a kreatinina preko 25mg/dl. lokalno jako iritira tkiva. dozno zavisna kardiotoksi~nost (aritmije. prethodna mijelosupresija. Hodgkins-ov i non-Hodgkins-ov i limfomi./inf. za inf 10mg/5ml. na mestu ekstravazacije javlja se otok. sarkomi mekih tkiva. GIT smetnje. maligni pleuralni izlivi. maligni limfomi. blastne krize. za rast. za inf 10mg. Actavis Italia kaps. OPREZ smanjena funkcija bubrega. 50mg L01DB06 idarubicin hlorid IND akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija. KI alergija na idarubicin ili daunorobicin. Sindan Pharma pra{ak za rast. ranija kardiotoksi~nost koja se javila u terapiji drugim antraciklinima. kardiotoksi~nost. pankreasa. karcinom dojke u odmakloj fazi. GIT smetnje. 5mg pra{ak za rast. za inf.I ne me{ati u istom {pricu/inf. potreban oprez pri rukovanju zbog iritacije tkiva. 10mg/5ml. ovarijuma. za rast. ND o{te}enje ko`e. akutni infarkt miokarda ili prele`ani infarkt koji je ostavio insuficijenciju III ili IV stepena. promene EKGa. mukozitis. ND depresija kostne sr`i. tokom terapije potrebno je kontrolisati krvnu sliku i sr~anu funkciju. KI mijelosupresija. 50mg Farmorubicin RD. endometrijuma. mokra}ne be{ike. hroni~ne mijelogene leukemije. prisutne infekcije Zavedos. ND leukopenija. testisa. Ebewe konc. KI te{ka kardiolo{ka oboljenja. aritmije. Actavis pra{ak za rast. za inj. jednjaka i grli}a materice. ve} primljena maksimalna kumulativna doza daunorubicina ili doksorubicina. oboljenja plu}a.L01DB02 daunorubicin (u obliku hlorida) IND akutna nelimfocitna i limfocitna leukemija. hroni~na mijeloidna leukemija. bol. 10mg. KI trudno}a. 10mg L01DB07 mitoksantron hlorid IND akutne nelimfati~ne leukemije odraslih.

dijareja). 0. za inf. 10mg/ml Carboplatin Teva. 10mg/ml Carboplatin "Ebewe". KI te{ka o{te}enja bubrega. 0. depresija kostne sr`i Cisplatin "Ebewe". 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss. za rast. BMS konc. konc. gastrointestinalna (nauzeja. Ebewe konc. 100mg Sinoxal. mikrocelularni karcinom bronhija. KI preosetljivost na karboplatin ili lekove koji sadr`e platinu. Pharmachemie B. 5mg/ml Oxaliplatin "Ebewe".5mg/ml Platinex. za rast. dece. smanjenje senzitivnosti laringsa).5mg/ml Platosin. za inf. trombocitopenija) Eloxatine. za rast. za inf. za inf. ovarijuma.5mg/ml Cisplatin Teva. hematolo{ka (neutropenija. Sindan Pharma konc. depresija kostne sr`i. za inf. za inf. povra}anje. 100mg Sinoxal. 1mg/ml Cisplatin PharmaSwiss. za rast. za inf. 0. dojenje. anemija. za inf. Pfizer konc. za rast.V. 1mg/ml L01XA02 karboplatin IND karcinom ovarijuma epitelnog porekla. za inf. 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema. mokra}ne be{ike i planocelularni karcinom glave i vrata. Ebewe konc. 50mg. periferne neuropatije. 100mg konc. 100mg 572 Registar lekova 2011 . KI bubre`na insuficijencija. karcinom skvamoznih }elija u podru~ju glave i vrata. 10mg/ml Paraplatin. za rast. Pliva pra{ak za rast. 50mg. Pharmaswiss pra{ak za rast. sanofi aventis pra{ak za rast. PharmaSwiss konc. za inf.5mg/ml Cisplatin. Sindan Pharma konc. 50mg. Pfizer konc. Actavis pra{ak za rast. za inf. 10mg/ml Carboplatin.L01X Ostali neoplastici L01XA Jedinjenja platine L01XA01 cisplatin IND karcinomi testisa. trudno}a. za rast. za rast. Teva konc. za inf. 10mg/ml L01XA03 oksaliplatin IND metastatski kolorektalni karcinom u kombinaciji sa 5-fluorouracilom i leukovorinom. leukopenija. za inf. poreme}aj bube`ne funkcije Carboplasin. Sindan Pharma pra{ak za rast. za inf. 50mg. za rast. 50mg. BMS konc. bubre`na insuficijencija. za rast. ND dozno zavisna reverzibilna mielosupresija. za inf. za rast. periferna senzorna ili funkcionalna o{te}enja izazvana neuropatijom. za inf 0.5mg/ml Sinplatin. za inf. za rast. za inf. 0. ND neurolo{ka (prolazna neuropatija. za inf. mijelosupresija.GIT smetnje. za rast. o{te}enje sluha. Teva konc. Ebewe pra{ak za rast.

KI preosetljivost na proteine mi{a. zastojna sr~ana insuficijencija. dojenje. pratiti nivo elektrolita. konjunktivitis. za inf. urtikarija. retko trombocitopenija. drhtavica. ili druge sastojke preparata. dojenje. skvamozni karcinom }elija glave i vrata. rinitis. KI reakcija preosetljivosti na lek. 5mg/ml Registar lekova 2011 573 . folikularni limfom iii -IV stadijuma koji je rezistentan na hemioterapiju ili je u fazi II ili jo{ poznijeg recidiva posle hemioterapije. glavobolja. infekcija. dispneja Herceptin. glavobolja. Rani karcinom dojke nakon hirur{ke intervencije. bronhoopstrukcija) hipertenzija. agitiranost. dispneja. prolazna hipotenzija. depresija. za inf. trudno}a. Roche pra{ak i rastvara~ za rast. simptomi sli~ni gripu. trudno}a. mu~nina. nesanica. vrtoglavica.treba smanjiti brzinu infuzije. nesanica. MabCampath. KI preosetljivost na trastuzumab ili proteine mi{a. vrtoglavica. leukopenija. anemija. pojava intersticijalne plu}ne bolesti kao i te{kih ko`nih reakcija zahteva prekid terapije. abdominalni bol. tadioterapije. u kombinaciji sa docetakselom kod pacijentkinja koje nisu primale hemioterapiju. povra}anje. ra{. aritmije. 30m/ml L01XC06 cetuksimab IND metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko predhodna hemioterapja nije dala rezultate. kardiopulmonalne i pulmonalne bolesti. GIT smetnje. ND groznica. glavobolja. Roche konc. za rast. poja~an ka{alj. pospanost. Merck rast. temperatura. povra}anje.L01XC Monoklonska antitela L01XC03 trastuzumab IND metastatski karcinom dojke sa pozitivnim HER2 proteinom. nekroza) hipersenzitivne reakcije (ra{. hipertrihoza. rigor. u kombinaciji sa pklitakselom za bolesnoce za koje antraciklin nije odgovaraju}i lek. za inf. deskvamacija. kao monoterapija ukoliko je terapija oksaliplatinom i irinotekanom bila neuspe{na i kod pacijenata koji ne toleri{u irinotekan. u monoterapiji kod bolesnica koje su ve} le~ene hemioterapijom jedanput ili vi{e puta koja je uklju~ivala antraciklin i taksan. ND naj~e{}e reakcije na ko`i (ospa sli~na aknama. anemija. difuzni non-Hodgkin limfom krupnih B }elija u kombinaciji sa CHOP hemioterapijom i terapija odr`avanja kod recidiviraju}eg refraktornog folikularnog limfoma. Hroni~na limfocitna leukemija u kombinaciji sa hemioterapijom. dijareja. parestezije. KI trudno}a. bronhospazam. ND bol. 10mg/ml L01XC04 alemtuzumab IND hroni~na limfocitna leukemija predhodno tretirana alkiliraju}im agensima ili fludarabinom. angioedem. poreme}aj noktiju. za inf. anksioznost. neutropenija. u kombinaciji sa inhibitorima aromataze kod postmenopauzalnih pacijentkinja koje ranije nisu bile le~ene trastuzumabom. OPREZ ako pacijent pokazuje blagu ili umerenu reakciju vezano za primenu infuzije . 440mg/20ml L01XC02 rituksimab IND Non-Hodgkinov limfom i to: prethodno ne le~eni folikularni limfom iii -IV stadijuma u kombinaciji sa hemioterapijom. neuritis Mabthera. hemioterapije. dojenje. plu}ni embolizam Erbitux. op{ta slabost. tahikardija. Bayer konc. pruritus. za rast. bol u le|ima. 2mg/ml. Reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom. mu~nina.

mi{i}ni spazami i gr~evi. novodijagnostikovana akutna limfoblastna leukemija sa prisutnim Filadelfija hromozomom (Phpozitivna ALL) kod odraslih zajedno sa hemioterapijim. promene u telesnoj masi. povra}anje. temsirolimus ~uvati na temperaturi 2-8ºC. monoterapija odraslih sa recidivom ili refraktornom Ph-pozitivnom ALL. za inf. trudno}a (mogu} teratogeni efekat). bol u kostima. bolovi u mi{i}ima. trombocitopenija. 100mg film tabl 100mg. pospanost. pancitopenija. kongestivna sr~ana insuficijencija. glavobolja. dojenje treba prekinuti tokom terapije. ekcem. koji imaju bar tri od {est prognosti~kih faktora rizika. KI alergija na sastojke leka. 400mg 574 Registar lekova 2011 . infekcije. KI trudno}a. anoreksija. zamagljen vid. adjuvantna terapija odraslih pacijenata koji su pod zna~ajnim rizikom od relapsa nakon resekcije Kit (CD117) pozitivnog gastrointestinalnog stromalnog tumora (GIST). dijareja. trudno}a. dermatitis. de~iji uzrast. inhibitori i induktori CYP3A4. hemoragije. hiperlipemija. perforacija creva. edemi. hipereozinofilni sindrom (HES) odraslih sa/ili hroni~nom eozinofilnom leukemijom(HEL). tahikardija. anemija. anksioznost. alopecija. polisorbat 80 ili bilo koji od ekscipijenasa. dispneja. rinitis. Novartis kaps. ra{. poreme}aj ukusa. o{te}enje jetre i bubrega . suva usta. bol u abdomenu. depresija.redovno pratiti funkcije. rigor. plu}ni edem. suvo oko. bronhospazam. dijabetes. uko~enost. GIT smetnje (abdominalni bol. dispepsija. nesanica. dojenje. crvenilo. dojenje. za rast. parestezija. drhtavica. Lederle konc. IND inicijalna terapija pacijenata sa uznapredovalim karcinomom renalnih }elija. temperatura. prolazna hipotenzija. no}no znojenje. za rast. mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest (MDS/MPB) odraslih udru`ena sa rearan`iranjem gena za receptor za faktore rasta poreklom iz trombocita (PDGFR). 400mg/16ml L01XE Inhibitori protein kinaze L01XE. mu~nina. osip svrab. pireksija. mu~nina. dispneja. pleuralna efuzija. gastroezofagusni refluks. aritmije. ND neutropenija. ND groznica.L01XC07 bevacizumab IND uznapredovali karcinom kolona ili rektuma. povra}anje. ne zamrzavati. glavobolja. suzenje okoa. ND preosetljivost. nesanica Glivec. edemi. mu~nina. 100mg/4ml. ka{alj Torisel. pove}ane vrednosti jetrinih enzima. intersticijalna bolest plu}a. za inf. o{amu}enost. anemija. neoperabilni recidiviraju}i dermatofibrosarkomi protuberans (DFSP) kod odraslih. epistaksa. agitiranost. edem kapka. altralgije. fotosenzitivnost. povra}anje. KI preosetljivost na lek i njegove metabolite (uklju~uju}i i sirolimus). hiperglikemija. dijareja). retko trombocitopenija. OPREZ retencija te~nosti. stomatitis. intracerebralno krvarenje. sr~ana bolest. dispnea. OPREZ pacijenti sa tumorom u CNS-u ili pacijenti na antikoagulantnoj terapiji imaju ve}i rizik intracerebralnog krvarenja. metastatski karcinom dojke u ombinaciji sa paklitakselom. pruritus. ka{alj. neuritis Avastin. opstipacija. neoperabilni i/ili metastatski maligni gastrointestinalni stromalni tumori (GIST). Roche konc. gastritis. HML odraslih i dece u blastnoj krizi. parestezije.. konjunktivitis. angioedem. neutropenija. 25mg/ml L01XE01 imatinib mesilat IND novodijagnostikovana hroni~na mijeolidna leukemija (HML) odraslih i dece. fazi akceleracije i hroni~noj fazi nakon neuspeha interferon-alfa terapije. vrtoglavica.

KI preosetljivost na lek. izbegavati konzumiranje soka od grejpfruta. OPREZ potrebno je pratiti funkciju leve komore. hiperkalijemija. opstipacija. 50mg L01XE05 sorafenib IND uznapredovali karcinom renalnih }elija kada tretman sa alfa interferonom ili interleukinom 2 nije uspeo ili je kontraindikovan. metastatski karcinom bubre`nih }elija (MRCC). kardiovaskularne smetnje (produ`enje QT intervala. depigmentacija kose ili ko`e. mijelosupresija. zadebljnja ili pukotine ke`e. suva ko`a. grejfrut) usporavaju metabolizam pa dozu treba smanjiti do minimalne 37. febrilna neutropenija. alanin amilotransferaze. produ`enje QT intervala . smanjenje ejekcione frakcije. ND umor. 25mg.5/dan. pancitopenija. mijalgija. zamor. gsk film tabl. altralgija. pulmonalni edem. ND glavobolja. mu~nina. plu}a (sni`enje leve ventrikularne ejekcione frakcije. 250mg L01XE08 nilotinib (u obliku hidrohlorida) IND hroni~na i ubrzana faza Filadelfija hromozom pozitivne hroni~ne mijelofene leukemije (CML). supstance koje pove}avaju pH `eluca (smanjena resorbcija) Tyverb. jetre. mialgija. povra}anje). Pfizer kaps 12. atralgija. koji pokazuje prekomernu ErbB2 (HER2) ekspresiju.L01XE04 sunitinib (u obliku maleata) IND gastrointestinalni tumori strome (GIST). aspartat aminotransferaze. ka{alj. 200mg L01XE07 lapatinib (u obliku labatinib ditosilata) IND u kombinaciji sa kapecitabinom uznapredovali ili metastatski karcinom dojke. Bayer film tabl. hiperglikemija. osip. otpornih ili netolerantnih na bar jednu prethodnu terapiju. alopecija. suvo}a ko`e. ND hipertenzija. GIT smetnje. trombocitopenija. palpitacija. hemoragije. poreme}aj jetre. KI preosetljivost na lek. vrtoglavica.I potrebno je izbegavati istovremenu primenu induktora i inhibitora CYP3A4 enzima. ospa na dlanovima i tabanima). amilaze. tromboembolije. bol u grudima i skeletnim mi{i}ima. periferni edemi.5/dan. hemoragija tumora. hipertenzija). de~iji uzrast. primena CYP3A4 induktora i inhibitora. hiperbilirubinemija.5mg. alkalne fosfataze. GIT smetnje (dijareja koja mo`e da dovede do dehidratacije. mu~nina. OPREZ trudno}a.I sna`ni induktori CYP3A4 (rifampicin) ubrzavaju metabolizam i potrebno je korigovati dozu do maksimalne 87. astenija. ra{. uklju~uju}i i imatinib. bilirubina. svrab. Novartis kaps. anoreksija. trudno}a. disfonija. dijareja. kod odraslih pacijenata. KI preosetljivost na lek. akne Nexavar. oboljenje pankreasa. pove}anje lipaze. Sutent. eritromicin. hipomagnezijemija. dojenje. bol u kostima. 200mg Registar lekova 2011 575 . dok sna`ni inhibitori CYP3A4 (ketokonazol. produ`enje QT intervala. kreatinin fosfokinaze i glukoze u krvi. hepatotoksi~nost. dermatolo{ke promene (promena boje ko`e. parestezija. gama-glutamiltransferaze. potencijalna hepatotoksi~nost i pulmonarna toksi~nosti kao i pojava pneumonitisa). oprez je potreban kod smanjene funkcije jetre i bubrega. dispneja. dojenje. promena telesne mase. ND plu}na embolija. hipertenzija Tasigna. svrab. OPREZ nije poznata podno{ljivost kod pacijenata sa o{te}enom funkcijom jetre ili bubrega . depresija. GIT smetnje. gr~evi u mi{i}ima.

pove}anje serum koncentracije triglicerida. dijareja ili opstipacija. suva usta. hiperleukocitoza. dijabetes (zbog smanjenja tolerancije glukoze). 140mg L01XX14 tretinoin IND akutna promijelocitna leukemija. OPREZ tromboflebitis u anamnezi. ND "sindrom retinolne kiseline" (groznica. kontrolisati bolesnike sa metaboli~kom bolesti kostiju. glavobolja. 100mg/5ml Irinotesin. te{ka insuficijencija jetre. mu~nina. insuficijencija jetre i bubrega. mogu} fatalan ishod). leukopenija. trudno}a. za inf 40mg/2ml. holesterola i transaminaza. trombocitopenija. hipotenzija. koncentracija bilirubina u serumu 1. promene na ko`i Litalir. 100mg/5ml. promene na ko`i. BMS kaps. dispneja. KI hroni~na inflamacija creva ili opstruktivno oboljenje creva. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma. glavobolja. Roche kaps. ND anoreksija. astenija Campto.5 puta ve}a od normalne. kardiovaskularnom. 10mg L01XX19 irinotekan hlorid trihidrat IND metastatski kolorektalni karcinom odraslih. OPREZ smanjena funkcija bubrega. pleuralni izlivi. Sindan Pharma konc. dojenje. 100mg/5ml 576 Registar lekova 2011 . prethodno primljena hemioterapija ili radioterapija (pove}an rizik mijelosupresije). ND mijelosupresija. bolovi u kostima. tromboembolija. dojenje. ginekomastija. povra}anje. 300mg/15ml Irinotekan Sandoz. Pfizer konc. izrazita supresija kostne sr`i. pulmonalni infiltrati. rezistentna hroni~na mijeloidna leukemija. 100mg/5ml Irinotecan. za rast. za inf 40mg/2ml. PharmaSwiss konc. mu~nina. povra}anje. anemija. 500mg L01XX11 estramustin fosfat (pra{ak za infuziju) estramustin fosfat natrijum monohidrat (kapsule) 140mg estramustin fosfata = 157. alopecija. KI trudno}a. anoreksija. mu~nina. u GIT-u. ra{. hiperkalcijemijom ili renalnom insuficijencijom. kontrolisati krvni pritisak (mogu}a pojava hipertenzije). GIT smetnje. slabost mi{i}a. za rast.L01XX Ostali antineoplastici L01XX05 hidroksikarbamid IND melanom. bolesti cerebralnih i koronarnih arterija. `ene u reproduktivnom dobu.za rast. za inf 40mg/2ml. respiratornom i CNS sistemu Vesanoid.6mg estramustin fosfat natrijum monohidrata IND karcinom prostate naro~ito kod bolesnika sa tumorima rezistentnim na hormonsku terapiju. depresija kostne sr`i. konfuzija. depresija. neutropenija. ND dijareja. KI preosetljivost na estradiol ili azotne plikavce. KI trudno}a. reverzibilno povi{enje bilirubina i transaminaza u serumu. Sandoz konc. ishemijska bolest srca. za inf 40mg/2ml. ishemijske i tromboembolijske bolesti srca ili komplikacije sa edemima. mu~nina. povra}anje. edemi. tromboza ili tromboembolijski poreme}aji. impotencija. reakcija preosetljivosti od alergijske ospe do angioneuroti~kog edema Estracyt. Pfizer kaps. retencija te~nosti sa edemima. kongestivna insuficijencija srca. za rast. povra}anje.

ND trombocitopenija. Iressa. mu~nina. sr~ana insuficijencija. KI te{ka insuficijencija jetre. povra}anje. neuropatski bol). osip.5mg L02 L02A ENDOKRINOLO[KA TERAPIJA Hormoni i srodni lekovi L02AB Gestageni L02AB01 megestrol acetat IND palijativna terapija karcinoma dojke i endometrijuma Megace. 25mg. svrab. dijareja. umereno pove}anje vrednosti transaminaza u serumu. AOP Orphan kaps. GIT smetnje (dijareja. KI trudno}a. 150mg L01XX35 anagrelid IND esencijalna trombocitemija Thromboreductin. 250mg L01XX32 bortezomib IND progresivni multipli mielom. suvo}a ko`e. 160mg oralna suspenzija 40mg/ml O Tentika. promene na epitelu. periferna neuropatija. rizik epilepti~nog napada. akne. BMS tabl. dojenje. ND mu~nina.5mg L01XX34 erlotinib IND uznapredovali makrocelularni karcinom plu}a predhodno le~en hemioterapijom. GIT smetnje. Roche film tabl. OPREZ osobe mla|e od 18 godina. terapija lokalno uznapredovalog ili metastatskog nemikrocelularnog karcinoma plu}a sa adekvatnim mutacijamaEGFR-TK kod odraslih . hemoragija (epistaksa i hematurija). Hemofarm oralna suspenzija 40mg/ml Registar lekova 2011 577 . ote`ano disanje. ND osip. KI preosetljivost na lek. 1mg. koji je otporan na terapiju derivatima platine i docetakselom. anoreksija. konjunktivitis i blefaritis. parestezija. intersticijalna bolest pu}a. povra}anje. trombocitopenija. hipotenzija Velcade. konjunktivitis Tarceva.L01XX31 gefitinib IND uznapredovali ili metastatski nesitno}elijski karcinom plu}a. neuropatije (ose}aj `arenja. OPREZ opstipacija. 0. 100mg. bol u stomaku) zamor. 3. AstraZeneca film tabl. Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. za inj.

dismenoreja) se u po~etku mogu poja~ati. KI trudno}a. talasi vru}ine. smanjenje grudi (kod `ena). dojke.25mg L02B Antagonisti hormona i srodni lekovi L02BA Anti-estrogeni L02BA01 tamoksifen (u obliku citrata) IND karcinom dojke (`ene i mu{karca). 10.6mg. metroragija. trudno}a. znojenje. Supresija ovarijuma kod premenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena sa estrogen-pozitivnim. trombocitopenija. IND Alternativna terapija metastatskog karcinoma prostate kada bilateralna orhidektomija ili antiandrogena terapija nisu indikovane. adjuvantna terapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate uz istovremenu radikalnu radioterapiju. kod le~enja neplodnosti hiperstimulacija ovarijuma Diphereline. smanjen libido. ra{. hipertenzija. impotencija. za inj. poreme}aj vida. 10mg Nolvadex D. bol na mestu aplikacije. KI preosetljivost na lek. simptomatska terapija endometrioze tokom perioda od najdu`e {est meseci u cilju smanjenjalezija i pelvi~kog bola.u po~etku terapije prolazno pove}anje koncentracije testosterona i stim u vezi poja~ani bolovi u kostima metastatskog porekla. smanjenje libida. ginekomastija Zoladex. promene raspolo`enja. osip. kod mu{karaca mo`e da se javi rumenilo. vrtoglavica. ostljivosti oticanje grudi (mu{karci). dojenje. depresija. nesvestica. vaginalno krvarenje. Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast. AstraZeneca film tabl. ND GIT smetnje. znojenje. leukopenija Nolvadex. povra}anje. trudno}a. endometrioza. retko retencija te~nosti. ili u kombinaciji sa tamoksifenom ukoliko nije predhodno preimenjen. sterilitet kod `ena. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. 3. Remedica tabl. impotencija. 11. promene funkcije jetre. dojenje. 20mg 578 Registar lekova 2011 . glavobolja. artralgija Lupron.25mg/ml L02AE03 goserelin (u obliku acetata) IND karcinom prostate. 3. alergija. fibroni uterusa. GIT smetnje. smanjen libido. OPREZ isklju~iti trudno}u pre upotrebe kod `ena. ND talasi vru}ine. alopecija. uznapredovalim metastatskim karcinomom dojke bilo kao monoterapija u slu~aju progresije bolesti nakon terapije tamoksifenom. karcinom endometrijuma. lokalne reakcije na mestu primene. endometrioza i fibrom uterusa. kod mu{karaca . upotreba du`a od 6 meseci. ND talasi vru}ine. mu~nina .simptomi endometrioze (pelvi~ki bol. kod `ena . 10mg. Abbott pra{aki rastvara~ za suspenziju za inj. KI preosetljivost na LHRH analoge. 0. depresija. AstraZeneca implantat 3. stajanjem se formira talog koji se lako resuspenduje mu}kanjem. KI trudno}a.75mg i 11. talasi vru}ine i znojenja. poreme}aj raspolo`enja. preoperativna simptomatska terapija fibroida uterusa kod postmenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena.L02AE Analozi hormona koji osloba|aju gonadotropin L02AE02 leuprorelin Napomena rekonstituisana suspenzija je bele boje. mi{i}na slabost. ND na mestu primene lokalna iritacija i krvni podliv. osip po ko`i. pove}ana dizurija i salivacija. deca. dojenje.8mg L02AE04 triptorelin IND karcinom prostate sa metastazama. glavobolja. AstraZeneca film tabl.1mg. pratiti nivo polnih hormona tokom terapije. 20mg Tamoxifen.75mg/ml. svrab. umor. dojenje. suvo}a vagine.

kod kojih je bolest progredirala ili je u relapsu za vreme ili posle primene druge antiestrogenske terapije. 150mg Casodex. smetnje libida GIT smetnje (mu~nina. KI preosetljivost na lek. OPREZ smanjena funkcija jetre. insuficijencija bubrega (klirens kreatinina < 30ml/min).L02BA03 fulvestrant Lek se ~uva na temperaturi od 2 do 8ºC IND estrogen zavisni. ND vrelina (crvenilo) lica. anemija. opstipacija). trudno}a. poja~an apetit. Gedeon film tabl. 150mg L02BB03 bikalutamid IND lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti. OPREZ sr~ana oboljenja. bol u `elucu. 50mg. GIT smetnje (mu~nina. povra}anje dijareja. hipotenzija. Synthon Hispania film tabl 50mg. I inhibira enzime citohrom P450 (CYP 3A4) pa se lekovi koji se metaboli{u preko ovog enzima primenjuju uz oprez. limfoedemi Flucinom. AstraZeneca film tabl. KI insuficijencija jetre. dojenje. KI primena kod `ena i dece. 150mg Calumid. ginekomastija. zamu}en vid. Medico Uno film tabl. potrebno je pratiti funkciju jetre i nivo glukoze i krvi . PharmaSwiss film tabl. OPREZ umerena i te{ka insuficijencija jetre. intolerancija na alkohol. 250mg Flutasin. lokalna reakcija na mestu injiciranja. istovremena primena terfenadina. preosetljivost na lek. dijareja. osip. 150mg Registar lekova 2011 579 . te{ka respiratorna insuficijencija. povra}anje. ND glavobolja. 50mg. dijareja. zamor. AstraZeneca rast. astemizola ili cisaprida. KI alergija na lek. ({pric) 250mg/5ml L02BB Anti-androgeni L02BB01 flutamid IND karcinom prostate u odmakloj fazi. hemoliti~ka anemija. venska tromboembolija. Schering tabl. vrtoglavica zamor. valunzi. parestezije. 50mg. infekcije urinarnog trakta Faslodex. pove}anje transaminaza. fotosenzitivnost Anandron. lokalno uznapredovali nemetastatski karcinom prostate kada se ne preporu~uje operacija. povra}anje. mu~nina. holestatska `utica. edemi. sanofi aventis tabl. `utica). poreme}aj akomodacije. nesanica. Sindan Pharma tabl 250mg L02BB02 nilutamid IND karcinom prostate sa metastazama posle hirur{ke ili hemijske kastracije. ND pruritus. 50mg Bicatlon. impotencija. mu~nina. gubitak libida. te{ka insuficijencija jetre. povra}anje. ND ginekomastija. uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom. azoospermija. vrtoglavica. bol u le|ima. za inj. 50mg Bicusan. Bicadex. anoreksija. inpotencija. metastatski ili lokalno uznapredovali karcinom dojke kod `ena u menopauzi.

5mg Letrozole Medico Uno. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu. trudno}a. dojenje. zamor. prore|enje kose. pove}an apetit Femara. Medico Uno film tabl. mu~nina. Cipla fim tabl.5mg L02BG06 eksemestan IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. trudno}a. povra}anje. Pfizer oblo`ena tabl. umor. ND rumenilo lica. preoperativna terapija `ena u menopauzi sa lokalizovanim karcinomom dojke sa pozitivnim hormonskim receptorima. PharmaSwiss tabl. KI upotreba kod `ena u premenopauzi. periferni edem. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu. 2. anoreksija. dojenje. 2. terapija prve linije kod `ena sa uznapredovalim hormon-zavisnim karcinomom dojke. adjuvantna terapija estrogenreceptor-pozitivnog ranog karcinoma dojke kod `ena u menopauzi.5mg Lametta. produ`ena adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke kod `ena u menopauzi koje su prethodno primale standardnu adjuvantnu terapiju sa tamoksifenom. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre. depresija. talasi vru}ine. 25mg 580 Registar lekova 2011 . konstipacija. Remedica film tabl. ra{ Aromasin. terapija uznapredovalog karcinoma dojke kod `ena u postmenopauzi. opadanje kose. suvo}a vagine. 2. trudno}a.5mg Femozol. vrtoglavica. 1mg Trasolette. AstraZeneca fiml tabl. Vipharmsa film tabl. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre. glavobilja. anoreksija. ra{. abdominalni bol. te{ka insuficijencija jetre. 2. PharmaSwiss tabl. mu~nina. 1mg Armotraz. ND glavobolja. bolovi u mi{i}ima. Novartis film tabl. ra{ Anastrozole. 1mg Arimidex. Medico Uno. 1mg L02BG04 letrozol IND adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke. nesanica. glavobolja. dojenje.L02BG Inhibitori enzima L02BG03 anastrozol IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. periferni edemi. prore|enje kose. anoreksija. film tabl. ND rumenilo lica. 1mg Aremed. dijareja.

prolazna hipotenzija. povra}anje. OPREZ terapiju treba da vodi lekar koji ima iskustvo u onkologiji i hematologiji.rekombinantni Roferon A.L03 L03A IMUNOSTIMULANSI Citokini i imunomodulatori L03AA Faktori stimulisanja kolonije (citokini) L03AA02 filgrastim ~uvati na temperaturi 2-8ºC. deca. leukocita i hemoglobina. kao i raznim drugim virusima u okviru druge terapije.5Mij/0. potrebno je pratiti broj trombocita.6ml interferon alfa 2b . anoreksija. (pen sa ulo{kom) 18Mij/1. ne treba koriste trudnice I dojilje. Schering rast. artralgje. nema podataka za bezbednost kod pacijenata sa hroni~nom mielogenom leukemijom.5ml L03AA13 pegfilgrastim IND Smanjenje trajanja neutropenije i incidence febrilne neutropenije kod pacijenata na hemioterapiji. ra{ Neupogen. mijalgija. oboljenja jetre i bubrega. mobilisanje mati~nih prekurzorskih }elija periferne krvi za potrebe autologne reinfuzije. KI preosetljivost na lek.5ml. za inj. hematurija i prolazno sni`enje glukoze u krvi. Roche rast. hepatomegaliju. glavobolju. proteinurija. mu~nina. (karpula) 18Mij/0.5ml. sekundarnom akutnom mijeloidnom leukemijom. KI kongenitalna neutropenija sa abnormalnom citogenetikom. ND bol u kostima. supresija kostne sr`i L03AB04 interferon alfa 2a . kod bolesnika sa nemijeloidnim malignim oboljenjima kod kojih su ura|ene autologne ili alogene transplatacije kostne sr`i ili koji primaju citostatike. ND hiperpireksija. epistaksu. dojenje. gubitak telesne mase. dizurija.5ml. 48 Mij/0. Sicor Biotch pra{ak za rast. osteoporozu. ({pric) 3Mij/0. 6Mij/0. crvenilo. ND artralgija. kongenitalne neutropenije. ne zamrzavati. Roche rast. ({pric) 30 Mij/0. anemiju. ({pric) 6mg/ 0. mijalgija. opadanje kose. trudno}a. za inj. reakcija na mestu primene.6ml L03AB Interferoni IND hroni~ne infekcije izazvane hepatitis B i C virusima. trombocitopenija.rekombinantni L03AB05 Intron A. dugotrajna upotreba mo`e da izazove vaskulitis.2ml Realdiron.5ml. urtikarija). Roche rast. smanjen broj mijeloidnih prekurzora. splenomegalija Neulastim. za inj. alopeciju. glavobolja. osteoporoza. poreme}aj enizima jetre i mokra}ne kiseline. dijareju. 4. 3Mij Registar lekova 2011 581 . sa izuzetkom hroni~ne mijeloidne leukemije i mijelodisplasti~nog sindroma. 9Mij/0. uve}anje slezine. za inj. za inj. alergijske reakcije (ko`ni osip. ote`ano disanje. IND skra}enje trajanja neutropenije i smanjenje u~estalosti komplikacija koje prate neutropeniju (sepsa). eritem. zamor.5ml. mijalgije. suzenje. alergijske reakcije. OPREZ mijeloidne maligne i pre-maligne bolesti. pove}anje nivoa mokra}ne kiseline. groznica.

KI trudno}a. KI trudno}a. konfuzija. emocionalna labilnost. rast. konvulzije.humani rekombinantni IND recidiviraju}a multipleks skleroza sa dve ili vi{e epizoda neurolo{kih ispada godi{nje.8º C. ND poreme}aj menstrualnog ciklusa.5ml L03AB08 interferon beta 1b . svrab ili nekroza na mestu aplikacije Rebif. u~estalo mokrenje. ose}aj pe~enja. za inj. za inj. Schering pra{ak i rastvara~ za rast. mijalgija. ({pric) 135μg/ml. ND poreme}aj menstrualnog ciklusa. depresija. gubitak telesne mase. za inj. ({pric) 20mg/ml 582 Registar lekova 2011 .svrab.L03AB07 interferon beta 1a . OPREZ u slu~aju pojave urtikarije. 44 μg/0. otok i bol na mestu aplikacije Copaxone. mla|i od 18 godina. supresija kostne sr`i Pegasys. 80μg. infekcija urinarnog trakta. mla|i od 18 godina. ({pric) (Bio Set) 30 μg/0.({pric) 50μg. dojenje. preosetljivost na interferon ili humani albumin. deca do 18 godina. Biogen Idec pra{ak za rast. Roche rast. alergija. 8Mij (250μg/ml) L03AB10 peginterferon alfa 2b . preosetljivost na interferon ili humani albumin.rekombinantni PegIntron. ote`ano disanje. povi{ena temperatura. 150μg peginterferon alfa 2a . terapija imunosupresivima. anksioznost.5ml Avonex. ND hiperpireksija. Sanofi Pasteur pra{ak za intravezikalni rastvor 81mg BCG L03AX13 glatiramer acetat ^uvati na 2 . sekundarna progresivna multipleks skleroza. sistemska BCG reakcija Immucyst.rekombinantni L03AB11 IND limfomi. ({pric) 22μg/0. IND smanjenje u~estalosti relapsa i usporavanje napredovanja neurolo{kih o{te}enja kod multiple skleroze. hroni~ni hepatitis B. 180μg/ml L03AX Ostali citokini i imunomodulatori L03AX03 atenuirani bacili M. za inj. groznica. ose}aj pe~enja. suicidalne ideje. depresija. suicidalne ideje. aktivna tuberkuloza. depresija.humani rekombinantni IND multipla skleroza sa recidivom kod odraslih. hematurija. dizurija. za inj. konvulzije. dojenje. depresija. insuficijencija jetre. povra}anje. KI samostalni papilarni tumori. palpitacija. zamor. anksioznost. stezanje u grudima. OPREZ bolesti srca. smanjena funkcija bubrega. anoreksija. glavobolja. mu~nina. bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti. Merck Serono rast. OPREZ u slu~aju pojave urtikarije. ND prolazno pove}anje telesne temperature. KI trudno}a. insuficijencija jetre. emocionalna labilnost. konfuzija. bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti. bovis (soj-BCG) IND intravezikalno le~enje recidivantnih karcinoma in situ mokra}ne be{ike sa ili bez papilarnih tumora. imunokompromitovani bolesnici. svrab ili nekroza na mestu aplikacije Betaferon. ND crvenilo.5ml. tahikardija. bolesnici sa sistemskom BCG reakcijom. Bayer pra{ak za inj. dojenje. 120μg. Teva rast. anksioznost. 30 μg/ml.za inj. 100μg.

KI preosetljivost na takrolimus ili druge makrolide. ukoliko je neophodna kontracepcija. promene motorike. ose}aj `arenja u {akama i stopalima Cicloral. meka 25mg. Panacea Biotec kaps. Scerer kaps. 5mg Panalimus. hiperglikemija. glavobolja. neuro{ki i vizuelni status. renalna o{te}enja. 1mg. 1mg. dojenje. mogu}a je ventrikularna hipertrofija i hipertrofija septuma. za rast. za inf 250mg/5ml Sandimmun Neoral.5mg. pritisak. edem lica. oftalmolo{ke smetnje (katarakta. KI preosetljivost na ciklosporin ili polioksietilovano ricinusovo ulje. konvulzije). Fresenius Biotech konc. GIT smetnje. za rast. 50mg. tremor. 50mg. kao i insulin zavisni posttransplatacioni dijabetes.5mg. 0. neurotoksi~nost (tremor. 0. aplasti~na i hemoliti~na anemija i retko trombocitopenija). dojenje. hiperplazija desni. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun Neoral. Advagraf.5mg. pove}an rizik nastanka sekundarnih tumora i oportunisti~kih infekcija. OPREZ tokom terapije potrebno je pratiti EKG. leukopenija. ND nefrotoksi~nost. 0. faktore koagulacije i proteine plazme. za inf 100mg L04AA05 takrolimus IND primarna imunosupresija alotransplantata jetre i bubrega.L04 L04A IMUNOSUPRESIVI Imunosupresivi L04AA Selektivni imunosupresivi L04AA01 ciklosporin A IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina). hiperkalijemija. 1mg. bubrega ili srca pri postojanju rezistencije na konvencionalne imunosupresive. ambliopija. meka 25mg. aplasti~na anemija ATG-Fresenius S. autoimune bolesti. ND hepati~na. fotofobija). meka 25mg. hipertenzija. hipertenzija. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun. hiperkalijemija. R. koristiti nehormonska sredstva). hematolo{ki poreme}aji (leukocitoza. 5mg Registar lekova 2011 583 . istovremena primena ciklosporina (potrebno je obratiti posebnu pa`nju ako je bolesnik ranije primao cilosporin).P. hematolo{ke parametre. 5mg Prograf. retencija te~nosti. retinopatija. trudno}a (pre terapije isklju~iti trudno}u. hiperuricemija. glikemiju. odbacivanje alogenih transplantata jetre. Astellas kaps. Astellas kaps. hipertrihoza. 50mg. GIT smetnje. Novartis kaps. profilaksa posle transplantacije organa. trudno}a. Novartis konc. 3mg. Salutas Pharma kaps. elektrolite. 100mg L04AA04 antihumani T limfocitni imunoglobulin kuni}a IND le~enje akutnog steroid rezistentnog odbacivanja organa.

fracture kostiju. ka{alj. 250mg film tabl. renalna tubularna nekroza. edemi. anemija. IND reumatoidni artritis. za inj. faringitis. renalna insuficijencija. pove}ani lipidi. 360mg Mycophenolate Mofetil Medico Uno. dispepsija). suzbijanje akutnog odbacivanja organa bolesnika sa alogenom transplantacijom bubrega kod kojih su neefikasni drugi preparati. hipofosfatemija. Lederle pra{ak za rast. pankreatitis. hiper ili hipokalijemija. nesanica. hiperpireksija. anemija. vrtoglavica. 180mg. bursitis. Roche kaps. oralna monilijaza. tremor. dispneja. 500mg Myfortic. mu~nina. 25mg rast. tromboembolija. 500mg L04AA09 baziliksimab IND profilaksa akutnog odbacivanja de novo renalnog transplantata sa istovremenom primenom ciklosporina i kortikosteroida. gr~evi. ND opstipacija. ezofagitis. trombocitopenija. ND povra}anje.({pric) 25mg. urinarne infekcije. hiperholesterolemija CellCept. dojenje. ND pove}ana u~estalost infekcija. OPREZ sr~ana slabost. 500mg pra{ak za rast. ankiloziraju}i spondilitis. kao monoterapeutik se ne primenjuje. KI preosetljivost na sastojke leka. hipokalijemija. leukopenija. trudno}a. podno{ljivost i efikasnost kod dece nisu utvr|eni. hipertenzija. hiperglikemija. terapiju obustaviti ako se javi neutropenija ili akutne infekcije. mu~nina.L04AA06 mikofenolna kiselina IND profilaksa odbacivanja organa. hipotenzija ili hipertenzija. dojenje. leukocitoza. glavobolja. povra}anje. periferni edem. polimiozitis. hematurija. infekcije urinarnog trakta. 20mg/5ml L04AA10 sirolimus IND profilaksa akutnog odbacivanja transplantiranog bubrega kod odraslih u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima. psorijazni artritis. 50mg 584 Registar lekova 2011 . hiperpireksija. periferni otoci. ishemija srca i mozga. Sandoz film tabl. KI trudno}a. akne Rapamune. bol. trombocitopenija. limfoadenopatija Enbrel. holecistitis. KI preosetljivost na sirolimus ili druge sastojke tableta. hipertenzija. Novartis gastrorezistentna tabl. za inf 500mg Micolat. bol u grudima i le|ima. 1mg L04AA11 etanercept ^uva se na temperaturi 2-8º C. Medico Uno film tabl. anemija. Novartis pra{ak i rastvara~ za rast. hipertenzija. glavobolja i hiperkalijemija Simulect. ND GIT smetnje. za inj. za inj. aktivne infekcije. dojenje. trudno}a. spondilitis. OPREZ kod bubre`ne insuficijencije maksimalna dnevna doza je 2g. bolesti krvi u anamnezi. Wyeth oblo`ena tabl. bolovi u zglobovima. urinarne infekcije. krvarenje u GIT-u. sepsa. GIT poreme}aji (dijareja ili opstipacija. KI preosetljivost na mikofenolat mofetil i mikofenolnu kiselinu. astenija.

ko`na kandidijaza. neurolo{ke bolesti u anamnezi. anoreksija. imunokompromitovane osobe. usana. ND mu~nina. za rast. leukopenija. Rastvor ne sadr`i konzervanse i preporu~uje se njegova primena u roku od 3 sata nakon rekonstitucije i razbla`enja. OPREZ pove}an rizik oportunisti~kih infekcija i progresivne multifokalne leukoencefalopatije. osip na ko`i i svrab. za inf. nauzeja. psorijaza . ND pove}anje krvnog pritiska. hiperholesterolemija. Novartis tabl. anemija. oboljenja oralne mukoze. infuzioni rastvor se mo`e upotrebiti u roku od 24 sata ako se ~uva na 2-8ºC. dojenje. Ako se rekonstitucija i razbla`enje izvode u asepti~nim uslovima. istovremena primena ?-interferona ili glatiramer acetata. Crohn-ova bolest. (svi ovi simptomi mogu da se jave i 6 meseci nakon terapije). 0. glavobolja. ote`ano disanje ili gutanje. trombocitopenija). umor. leukopenija. ND podlo`nost infekcijama. ne sme se me{ati sa drugim lekovima ili rastvara~ima Tysabri.9% rastvorom natrijum hlorida. 300mg/15ml Registar lekova 2011 585 . za inf 100mg L04AA13 leflunomid IND aktivni reumatoidni artritis kod odraslih. KI preosetljivost na lek ili mi{je proteine. dijareja. trudno}a. IND visoko aktivna relapsna remitentna multipla skleroza kod pacijenata uprkos terapiji ?-interferonom ili brza progresivna relapsno remitentna multopla skleroza. KI hipersenzitivnost na leflunomid. kongestivna sr~ana insuficijencija. pove}an rizik od oportunisti~kih infekcija. bol u grudima. dojenje. KI progresivna multifokalna leukoencefalopatija. 10mg. toksi~na epidermalna nekroza. OPREZ pratiti simptome koji ukazuju na pojavu infekcije. vrtoglavica. urtikarija. aktivne infekcije i aktivne maligne bolesti (izuzev karcinoma kutanih bazalnih }elija). sirolimus ili pomo}ne supstace. slabost.75mg. te{ka insuficijencija imunog sistema (AIDS). primena `ivih vakcina. o{te}ene funkcije jetre. Pripremljen infuzioni rastvor stabilan je jo{ 8 sati na temperaturi 28ºC. povi{ena temperatura. svrab. ne sme se zamrzavati. povra}anje. mi{i}ima. abnormalne senzacije. te{ke infekcije. za oral. hipertenzija. alergija na lek. zna~ajno o{te}enje kostne sr`i (anemija. nema podataka o bezbednosti upotrebe kod osoba mladih od 18 godina. hipertenzija Remicade. povra}anje. apsces. `drela.25mg.5mg. 100mg L04AA18 everolimus IND profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunolo{kim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca. artralgija. trombocitopenija. imunosupresija. za rast. StevensJohnson sindrom. IND reumatoidni artritis. hiperlipidemija. mogu}ost ve}e incidence malignih oboljenja. tuberkuloza. uzrast manji od 18 godina. ra{. hipoproteinemija. sepsa. ka{alj. mu{ki hipogonadizam. GIT smetnje Certican. u~estale glavobolje. sanofi aventis film tabl. pancitopenija.1mg. pireksija. 1g tabl. dijareja. zglobovima ili vilici. ND mogu} anafilakti~ki {ok i reakcije kasne preosetljivosti. Biogen Idec konc. `ene u reproduktivnom dobu tokom terapije treba da koriste kontracepciju kao i 6 meseci nakon primene. 0. oportunisti~ke infekcije. psorijati~ni artritis. vrtoglavica. ankiloziraju}i spondilitis. susp. stopala. anemija. ulcerozni kolitis. pojave autoimunih tela ili alergijske reakcije. trombocitopenija Arava. Centocor pra{ak za konc. otok {aka. 0. 0. 20mg.L04AA12 infliksimab Lek se ~uva na temperaturi 2-8ºC. neutropenija. leukopenija. KI preosetljivost na everolimus.25mg L04AA23 natalizumab ^uvati na temperaturi 2-8ºC . I rastvor za infuziju se priprema isklju~ivo sa 0. reverzibilna dozno zavisna alopecija.0.

IND te`ak reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom kod pacijenata koji su neadekvatno reagovali ili nisu podnosili terapiju antireumati~nim lekovima koji modifikuju bolest (DMARDs).8ml L04AC Inhibitori interleukina L04AC05 ustekinumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. ~esto infekcije gornjeg respiratornog trakta. hroni~ni nosioci virusa hepatitisa B. smanjena funkcija jetre. pojava benignih ili malignih tumora. leukopenija. ili antagoniste faktora nekroze tumora (TNF). poreme}aji sna i pona{anja. pruritus. davanje `ivih vakcina. psorijazni artritis. oralni herpes simplex. Chron-ova bolest. trudno}a. ulceracije u ustima. autoimune bolesti. GIT smetnje (mu~nina. megaloblasti~na anemija. OPREZ deci se ne preporu~uje. za rast. herpes zoster. preosetljivost na lek. hepatotoksi~nost. angina. ankiloziraju}i spondilitis. glavobolja. za inf. trombocitopenija. KI aktivne te{ke ifekcije. hipertenzija. 45mg/0. Excella GMBH film tabl. za vreme i posle le~enja tokom 5 meseci zbog mogu}e pojave infekcija. neutropenija. `ive bakterijske ili virusne vakcinacije . mialgija. ka{alj. nazalna kongestija. trudno}a. ND pneumonija. psozijaza. ND depresija kostne sr`i. Abbott rast. 20mg/ml L04AX Ostali imunosupresivi L04AX01 azatioprin IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina). parastezija. anksioznost. 50mg 586 Registar lekova 2011 . aritmija. vrtoglavica. latentna tuberkuloza. eritem na mestu primene. maligna oboljenja. za inj ({pric) 40mg/0. ne po~injati terapiju ako je akutna bolest u toku. dojenje. ospa. glavobolja. KI preosetljivost na azatioprin ili merkaptopurin. aktivna tuberkuloza. OPREZ potrebno je pratiti pacijenta pre. ND podlo`nost infekcijama. pove}an rizik od malignih oboljenja. zamor. hiperholesterolemija. povra}anje) Imuran. KI preosetljivost na lek. bol i le|ima.5ml i 90mg/ml L04AC07 tocilizumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. dijabetes. dijareja. trudno}a. konjunktivitis Actemra. leukopenija. depresija. umerena do te{ka sr~ana insuficijencija. dojenje. ND ozbiljne infekcije. intestinalne ulceracije ili divertikulitis u anamnezi. GIT smetnje. demijeliniziraju}e bolesti CNS-a. Centocor rast. nazalna kongestija. mo`e se pove}ati rizik od infekcija (egzacerbacija latentnih infekcija). pancitopenija. gastritis. pruritus. celulitis. bol u grudima. za inj. Roche konc. vrtoglavica. metotreksat i PUVA terapija. poreme}aj krvnog i limgnog sistema Humira. I lek se ne sme me{ati sa drugim lekovima u {pricu Stelara. preosetljivost na lek.L04AB04 adalimumab IND reumatoidni artritis. aktivna tuberkuloza ili druge te{ke infekcije kao {to su sepsa i oportunisti~ke infekcije. pove}anje transaminaze u jetri. poreme}aj vida. KI infekcija. OPREZ recidiviraju}e ili hroni~ne infekcije. IND psorijaza tipa plaka kod koje nije bilo odgovora na drugu sistemsku terapiju ili kad je primena sistemske terapije kontraindikovana ili kad se ne podnosi druga sistemska terapija uklju~uju}i ciklosporin.

.

oslob. za inj. Hemofarm oblo`ena tabl. Sandoz rast. 75mg/3ml supozitorija 25mg. 100mg Diklofen. za inj. hemoragije u GIT-u. sa prod. 25mg. 50mg tabl.75mg/3ml Diclofenac Duo. akutni bronhospazam. sa prod. poreme}aj krvne slike. 100mg rast. ankiloziraju}i spondilitis. za inj.!LPTUOJ!TJTUFN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI MI[I]NO . urtikarija. dojenje. antikoagulansi (pove}an antikoagulantni efekat) M01AB05 dikolofenak natrijum Actafenak. 100mg rast. OPREZ astma. ra{. stariji bilesnici. oslob. ulkusna bolest. 75mg/3ml supozitorija 50mg Diklofenak. akutni uri~ki artritis. 75mg Rapten Duo.K. Hemofarm film tabl. lezije u GIT-u. bolovi razli~ite etiologije. pentoksifilin (pove}an rizik od krvarenja). 50mg. perforacija ulkusa. Nini kaps sa prod. 12. Remedica tabl. 75mg DicloRapid. I izbegavati istovremenu primenu vi{e NSAIS uklju~uju}i i primenu acetilsalicilne kiseline. sa modif. KI preosetljivost na lek ili preosetljivost na aspirin ili neki drugi NSAIL u anamnezi. te{ka o{te}enja. sa modif. Hemofarm oblo`ena tabl. 50mg Rapten rapid. film tabl. PharmaSwiss kaps. kolike. ND (su dozno zavisna) iritacija gastri~ne sluznice. oslob. GIT smetnje. Aktavis . nefrotoksi~nost. PharmaSwiss gastrorezistentne kaps. Hemofarm tabl. oslob. Krka kaps. 100mg Naklofen.N NJ\J^OP!. Nini kaps sa prod. bubrega ili jetre. 75mg diklofenak kalijum M01AB05 Rapten . diuretici (pove}ana nefrotoksi~nost). 50mg Diclac. Krka gastrorezistentna tabl. dismenoreja i druga sli~na bolna stanja zglobova i mekih tkiva.5mg 588 Registar lekova 2011 . oslob. juvenilni artritis. oslob. 50mg tabl. vanzglobni reumatizam. 75mg Diklofenak Duo Nini plus. hepatotoksi~nost. Galenika gastrorezistentna tabl. supozitorija 50mg Naklofen Duo. 50mg Diklofenak Duo Nini. smanjena funkcija bubrega. prvi i tre}i trimestar trudno}e. osteoartritis.KOSTNOG SISTEMA ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI M01 M01A Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi M01AB Derivati sir}etne kiseline i srodne supstance IND reumatoidni artritis. depresija kostne sr`i.srca. artroze. 75mg Diclofenac retard.

M01AB08 etodolak IND simptomatska terapija osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloziraju}i spondilitis, akutnog bola razli~itog porekla; KI preosetljivost na lek i druge NSAIL, pepti~ki ulkus (aktivan ili u anamnezi), astma, te{ka o{te}enja srca, jetre i bubrega, trudno}a u zadnjem trimestru; ND mu~nina, epigastri~ni i abdominalni bol bol, dijareja, opstipacija, krvarenje iz GIT-a, glavobolja, vrtoglavica, poreme}aji funkcije jetre, ~esto mokrenje, disurija, fotosenzitivnost, urtikarija Etodin Fort, Nobel Ilac film tabl. 400mg M01AB11 acemetacin IND reumatoidni artritis, spondilitis, giht, osteoartritis, reumatizam mekih tkiva, bolni otok, inflamacije usled povreda; KI aktivni pepti~ki i duodenalni ulkus, kao i ulkus u anamnezi, gastrointestinalno krvarenje i krvarenja u CNS, poreme}aj koagulacije krvi, zadnje tromese~je trudno}e, de~ija dob; OPREZ kod starijih, trudnica, doilja, astme, alergija na druge NSAIL, smanjene funkcije bubrega i jetre; ND GIT smetnje, hipersenzitivne reakcije, glavobolja, pospanost, vertigo Rantudil forte, Meda Manufacturing kaps. 60mg M01AB15 ketorolak trometamin IND terapija postoperativnog bola (injekcije), terapija akutnog bola kod i{~a{enja, uganu}a, ruptura mi{i}a ili ligamenata (tablete) Toradol, Roche tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml Zodol, Hemofarm film tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml M01AB16 aceklofenak IND simptomatsko le~enje bola i zapaljenske reakcije kod osteoartritisa, reumatoidnog artritisa i ankiloziraju}eg spondilitisa; KI preosetljivost na lek ili poznata preosetljivost na sli~ne lekove, aktivni ili suspektni pepti~ki ili duodenalni ulkus, gastrointestinalna krvarenja ili poreme}aji krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, te{ki poreme}aji funkcije bibrega Iili jetre, poslednji trimestar trudno}e; OPREZ hipertenzija, umerena kongestivna bolest srca, terapija se obustavlja ako se pojavi gastrointestinalno krvarenja; ND vrtoglavica, GIT smetnje (dispepsija, abdominalni bol, mu~nina, dijareja, pove}anje koncentracije enzima jetre, retko edem, malaksalost, gr~rvi u nogama; I treba izbegavati istovremenu primenu sa metotreksatom, litijumom, digoksinom, kortikosteroidima, antikoagulansima, inhibitorima agregacije trombocita Aflamil, Gedeon film tabl. 100mg

Registar lekova 2011

589

M01AC Oksikami
IND reumatoidni artritis, osteoartritis, akutni napad gihta, ankiloziraju}i spondilitis, vanzglobni reumatizam, posttraumatski i postoperativni bolovi; KI trudno}a, dojenje, te{ka insuficijencija bubrega ili jetre, aktivna ulkusna bolest, krvarenje u GIT-u; OPREZ gastropatije, krvne diskrazije, preosetljivost na NSAIL, astma, istovremena terapija antikoagulansima, deca do 16 godina, GIT oboljenja u anamnezi, ciroza, nefrotski sindrom; ND mu~nina, povra}anje, bol u epigastrijumu, gastrointestinalna krvarenja, glavobolja, vrtoglavica, alergijske reakcije (simptomi astme, urtikarija, alergijski rinitis), retencija te~nosti, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze, bilirubina, ureje i kreatinina, fotosenzitivnost M01AC05 lornoksikam Xefo, Nycomed pra{ak i rastvara~ za rast. za inj.8mg /2ml XefoRapid, Nycomed film tabl. 8mg

meloksikam M01AC06 IND kratkotrajno simptomatsko le~enje egzacerbacije osteoartroze, simptomatsko le~enje reumatoidnog artritisa ili ankiloziraju}eg spondilitisa; KI aktivni gastrointestinalni ulkus ili rekurentni ulkus u anamnezi, te{ka o{te}enja jetre ili bubrega, preosetljivost na meloksikam ili druge NSAIL, astma, nazalni polipi, krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimestar trudno}e, dojenje; OPREZ prvi i drugi trimestar trudno}e, gastritis, ezofagitis, terapija se prekida ako se jave GIT krvarenja; ND GIT smetnje, anemija, leukopenija, trombocitopenija, glavobolja, vrtoglavica, sanjivost, ra{, pruritus, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze Loartroxy, Cipla tabl. 7,5mg, 15mg Lormed, Chanelle Medical tabl. 7,5mg, 15mg Medoxicam, Medochemie tabl. 7,5mg, 15mg Meloksikam, Ni Medic tabl. 7,5mg, 15mg Melox EP, Extractum Pharma tabl. 15mg Melox, Nobel tabl. 7,5mg, Melox Forte, Nobel tabl.15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml Meloxan, Pharmanova tabl. 15mg Movalis, Boehringer tabl . 7,5mg, 15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml

590

Registar lekova 2011

M01AE Derivati propionske kiseline
M01AE01 ibuprofen IND reumatoidni artritis, ankiloziraju}i spondilitis, osteoartritis, nereumatoidne artropatije, burzitis, tendonitis, tenosinovitis, povrede mekih tkiva kao {to su istegnu}a i uganu}a, kao anlgetik kod dismenoreje, stomatolo{kih i postoperativnih bolova, glavobolje i migrene; KI pepti~ki ulkus (aktivni ili u anamnezi), rekcija preosetljivosti na acetilsalicilnu kiselinu ili neki drugi NSAIL, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimester trudno}e; OPREZ bronhijalna astma, gastrointestinalna oboljenja u anamnezi, smanjena funkcija bubrega, jetre, srca, trudno}a; ND mu~nina, povra}anje, dijareja, dispepsija, bol u stomaku, melena, hematemeza, gastrointestinalno krvarene, reakcije preosetljivosti, edem, hipertenzija, fotosenzitivnost; I acetil salicilna kiselina, drugi NSAIL, antihipertenzivi, diuretici, kardiotoni~ni glikozidi, kortikosteroidi, antikoagulansi, hinolonski antibiotici, antidepresivi, litijum, pentoksifilin, Brufen, Galenika oblo`ena tabl. 200mg film tabl. 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Caffetin menstrual, Alkaloid film tabl. 200mg Ibuprofen, Hemofarm film tabl. 400mg {ume}a tabl. 200mg sirup 100mg/5ml Ibuprofen, Jugoremedija film tabl. 200mg, 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Rapidol, PharmaSwiss film tabl. 200mg, 400mg, 600mg kaps. meke 200mg, 400mg Spedifen, Zambon tabl. 200mg, granule za oral. rast. 200mg, 400mg M01AE02 naproksen Nalgesin S, Krka film tabl. 275mg Naproksen, Hemofarm film tabl. 375mg Naproxen, Srbolek tabl. 375mg

supozitorija 500mg

ketoprofen M01AE03 Ketonal, Sandoz rast. za inj. 100mg/2ml Ketonal forte, Sandoz film tabl. 100mg Ketonal Duo, Sandoz kaps. sa prod. osloba|. 150mg flurbiprofen M01AE09 Flugalin, Galenika oblo`ena tabl. 50mg, 100mg tiaprofenska kiselina M01AE11 Turganil, Jugoremedija tabl. 300mg

Registar lekova 2011

591

M01AE17 deksketoprofen IND tretman akutnog umereno jakog bola (rastvor za injekciju ili koncentrat za infuziju se koristi ne du`e od dva dana).; KI umereno do te{ka o{te}enja bubrega, sr~ana slabost, zale~en ili aktivan pepti~ki ulkus, gastrointestinalne ulceracije ili krvarenja, deca, adolescenti; OPREZ ukupna dnevna doza ne treba da pre|e 50mg kod bolesnika sa blagim o{te}enjem funkcije jetre ili bubrega; Dexomen, Berlin Chemie film tabl. 25mg Dexomen 12,5, Menarini Manufacturing film tabl.12,5mg rast.za inj/konc.za rast.za inf 50mg/2ml Dexomen 12,5, Laboratorios Menarini film tabl.12.5mg

M01AH Koksibi (selektivni inhibitori COX-2)
M01AH01 celekoksib IND reumatoidni artritis, osteoartritis; KI trudno}a, dojenje, deca, preosetljivost na sulfonamide ili nesteroidne antireumatike, pepti~ki ulkus, hemoragije u GIT-u, inflamatorne bolesti creva, ozbiljna kongestivna sr~ana slabost, insuficijencija jetre ili bubrega; OPREZ stariji od 65 godina, istovremena primena kortikosteroida, antikoagulanasa i alkohola; ND dispepsija, dijareja, abdominalni bol, mu~nina, flatulencija, glavobolja, sanjivost, vrtoglavica, bolovi u le|ima, periferni edemi, ra{ ko`e, rinitis, faringitis, sinuzitis, re|e gastritis, gastroenteritis, melena, hipertenzija, poreme}aj funkcija jetre Celebrex, Pfizer kaps. 200mg M01AH05 etorikoksib IND Ubla`avanje simptoma osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloznog spondilitisa, ubla`avanje bolova i znakova upale povezanih sa akutnim uri~kim artritisom (gihtom); KI preosetljivost na lek, aktivni pepti~ki ulkus, ili aktivno krvarenje iz gastrointestinalnog trakta, bronhospazam, rinitis, angioneurotski edem ili urtikarija kao posledica uzimanja acetilsalicilne kiseline ili NSAIL u anamnezi, trudno}a i dojenje, te{ka insuficijencija jetre i bubrega, deca do 16 godina, inflamatorna bolest creva, kongestivna sr~ana insuficijencija, nekontrolisana hipertenzija, ishemijska bolest srca, cerebrovaskularna bolest, bolest perifernih arterija; OPREZ mogu}e komplikacije u gornjem delu gastrointestinalnog trakta (ulceracije, krvarenja, perforacije), pove}an rizik od trombotskih doga|aja (infarkt miokarda i mozga), mogu}a retencija te~nosti, pratiti funkciju jetre; ND edem, glavobolja, palpitacija, hipertenzija, GIT smetnje (bol, nadutost, goru{ica, dijareja, dispepsija, epigastri~ne smetnje, mu~nina) Arcoxia, MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg Exxiv , MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg

592

Registar lekova 2011

M01AX Ostali nesteroidni antiinflamatorni I antireumatski lekovi
M01AX05 glukozamin sulfat IND simptomatska terapija lake do srednje te{ke artroze;KI preosetljivost na lek, poznata alergija na {koljke i ribe, trudno}a, dojenje; OPREZ deca do 18 godina, pratiti nivo {e}era kod osoba sa smanjenom tolerancijom na glukozu, pratiti lipidni status; ND retko smetnje u GIT-u, glavobolja, zamor, ekcem, svrab, i crvenilo ko`e; i istovremena primena sa tetraciklinom i hloramfenikolom mo`e dovesti do smanjenja resorpcije ovih lekova; I oralni antikoagulansi (varfarin, acenokumarol) pove}ano protrombinsko vreme Dona, Rottapharm pra{ak za oralni rastvor 1500mg Dona, Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 1500mg Perigona, Chephasaar film tabl. 500mg M01AX17 nimesulid IND reumatoidni artritis, juvenilni poliartritis, degenerativni reumatizam i druga reumatska oboljenja zglobova i ki~menog stuba, bolovi razli~itog porekla; KI prvi trimestar trudno}e i 10 dana pre poro|aja, aktivni pepti~ki ulkus, umerena i te{ka insuficijencija jetre; ND goru{ica, mu~nina, povra}anje, dijareja, bol u epigastrijumu, ra{ i pruritus a re|e glavobolja, vrtoglavica i somnolencija Actasulid, Zdravlje tabl. 100mg Nimulid, Panacea tabl. 100mg Nimulid MD, Panacea oralna disperzibilna tabl. 100mg M01AX24 oksaceprol Artromed, Chephasaar

film tabl. 200mg

M02

LEKOVI ZA LOKALNO LE^ENJE BOLA U MI[I]IMA I ZGLOBOVIMA

M02A Lekovi za lokalno le~enje bola u mi{i}ima i zglobovima
M02AA Nesteroidni antinflamatorni preparati za lokalnu primenu
IND svi oblici mi{i}nog reumatizma, lumbago, artroza, spondiloza, zatvorene povrede kao {to su kontuzije, distorzije, tendovaginitis i burzitis; KI deca, kontakt sa o~ima, sluznicama i povre|enom ko`om, ekcemi, ulkus kruris, akutni upalni procesi na ko`i, preosetljivost na lek, akutna stanja pepti~kog ulkusa; ND urtikarija, fotosenzitivnost M02AA06 etofenamat Rheumon gel, Meda Manufacturing

gel 5%

ketoprofen M02AA10 Fastum, Berlin Chemie Ketonal, Sandoz Ketospray 10%, Pharbil Waltrop

gel 2,5% gel 2,5% sprej za ko`u 10%

Registar lekova 2011

593

M02AA13 ibuprofen Brufen, Galenika Ibuprofen, Jugoremedija

krem 10% krem 10%

ibuprofen + levomentol M02AA13 Deep Relief, Mentholatum gel (5% + 3%) diklofenak dietilamin M02AA15 1,16g diklofenak dietilamina ekvivalentno 1g diklofenak natrijuma, koncentracija u preparatima se odnosi na diklofenak natrijum Diklofen, Galenika gel 1% Diklofenak, Hemofarm gel 1% Diclofenac Duo 4% sprej gel, PharmaSwiss sprej 4% Naklofen, Krka gel 1% Voltaren Emulgel, Novartis emulgel 1% nimesulid M02AA.. Nimulid Transgel, Panacea
gel 1%

M02AC Preparati sa derivatima salicilne kiseline
M02AC.. kamfor + metilsalicilat + benzilnikotinat + mentol IND hroni~na degenerativna reumatska oboljenja,lumbago, i{ijalgija, bolne fibromijalgije, lak{e sporetske povrede (nagnje~enja, istegnu}a, uganu}a) ; KI preosetljivost na sastojke leka, alergija na aspirin i druge salicilate, o{te}ena ko`a (otvorene rane, akutna upala ko`e, otvorene vene); OPREZ krem ne nanositi na zagrejanu ko`u (ne koristiti okluziju), namazanu ko`u ne izlagati suncu; ND lokalna iritacija, reakcije preosetljivosti, mogu}a fotosenzitivnost Kamfart, Bosnalijek krem (20mg + 10mg + 10mg + 10mg)/g

M02AX Ostali lokalni proizvodi za bolove u mi{i}ima i zglobovima
M02AX.. mentol IND bolovi kod povreda mi{i}a, tetiva i zglobova; KI preosetljivost na komponente leka; OPREZ ne upotrbljavati sa okluzivnim zavojem, ne primenjivati kod dece mla|e od 5 godina; ND mogu}e reakcije preosetljivosti Deep Freeze Cold Gel, Mentholatum gel 2.% M02AX03 dimetilsulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol IND sportske povrede mi{i}a, tetiva, ligamenata i zglobova, burzitis; KI trudno}a, dojenje, deca do 5 godina, lupus eritematodes, alergija na sastojke leka Sinedol, Hemofarm gel (150mg + 500ij + 25mg)/g

594

Registar lekova 2011

M02AX10 metilsalicilat + mentol Ben Gay, Pfizer Ilaclari

krem (15% + 10%)

metilsalicilat + mentol + etarsko ulje eukaliptus + terpetinsko ulje M02AX10 IND uko~enost i bolovi u mi{i}ima, bolovi u le|ima, i{ijalgija, lumbago, fibrozitis, reumatski bolovi, bolovi kod nagnje~enja, uganu}a, promrzlina i sportskih povreda ; KI preosetljivost na sastojke leka, aspirin i druga NSAIL ; OPREZ trudno}a, dojenje, astma u anamnezi ; ND iritacija ko`e na mestu aplikacije Deep Heat Rub, Mentholatum krem (12,8% + 5,91% + 1,97% + 1,47%)
M02AX10 metilsalicilat + metilnikotinat + etilsalicilat + hidroksietilsalicilat IND bolovi u mi{i}ima, reumatski bolovi, burzitis, fibrozitis, upale tetiva, istegni}a, uganu}a, lumbago, i{ijalgija; KI preosetljivost na sastojke leka, aspirin i druga NSAIL; OPREZ ne primenjivati kod dece mal|e od 5 godina, trudno}a, dojenje, izbegavati udisanje preparata; ND iritacija ko`e na mestu aplikacije Deep Heat Spray, Mentholatum sprej (1,0% + 1,6% +5,0% + 5,0% )

M03

MI[I]NI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)

M03A Miorelaksansi sa perifernim delovanjem
M03AB Derivati holina
M03AB01 suksametonijum hlorid IND endotrahealna intubacija i relaksacija skeletnih mi{i}a pri kra}im hirur{kim intervencijama, elektrokonvulzivna terapija; KI te{ka insuficijencija jetre, edem plu}a, nedostatak serumske pseudoholinesteraze; i ne me{ati u istom {pricu/inf. boci sa alkalnim rastvorima (barbiturati i drugo) Midarine, gsk rast. za inj. 100mg/2ml

M03AC Ostala kvaternerna amonijum jedinjenja
M03AC01 pankuronijum bromid Pancuronium DeltaSelect, DeltaSelect Pavulon, Schering

rast. za inj. 4mg/2ml rast. za inj. 4mg/2ml

vekuronijum bromid M03AC03 Velike doze mogu da imaju kumulativno dejstvo, ne izaziva osloba|anje histamina, simpati~ku blokadu niti vagoliti~ki efekat Norcuron, Organon pra{ak i rastvara~ za rast. za inj. 4mg/ml atrakurijum besilat M03AC04 Nema kumulativno dejstvo kod ponovljenih doza; ND mogu}e je osloba|anje histamina Atracurium DeltaSelect, DeltaSelect rast. za inj. 25mg/2,5ml, 50mg/5ml Tracrium, gsk rast. za inj. 25mg/2,5ml, 50mg/5ml

Registar lekova 2011

595

M03AC09 rokuronijum bromid Esmeron, Schering

rast. za inj. 50mg/5ml, 100mg/10ml

cisatrakurijum (u obliku besilata) M03AC11 Nimbex, gsk rast. za inj./inf. 2mg/ml M03AX Ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem
M03AX01 klostridium botulinum tip A toksin ^uva se na temperaturi 2-8º C. IND spascititet ruke kod pacijenata posle mo`danog udara, dinami~ki ekvinusni deformitet stopala kod dece sa cerebralnom paralizom starije od 2 godine, cervikalna distonija kod odraslih, blefarospazam, hemifacijalni spazam; KI generalizovani poreme}aji mi{i}ne aktivnosti (npr. mijastenija gravis), trudno}a, dojenje; OPREZ terapiju treba da vodi samo specijalista koji ima iskustva u radu sa botulinus toksinom; ND neprecizno davanje parali{e obli`nje grupe mi{i}a, velika doza mo`e da parali{e udaljene mi{i}e, mo`e da se javi sindrom sli~an gripu, ra{, stvaranje antitela, prolazni ose}aj peckanja na mestu ubrizgavanja Botox, Allergan pra{ak za rast. za inj. 100j Dysport, Ipsen pra{ak za rast. za inj. 500LD50j

M03B Miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX02 tizanidin (u obliku hlorida) IND bolni spazam mi{i}a zbog stati~kih i funkcionalnih poreme}aja ki~me, postoperativna i spasti~ka stanja usled neurolo{kih poreme}aja (multipla skleroza, hroni~na mijelopatija, degenerativni poreme}aji ki~mene mo`dine, mo`dani udar ili povrede glave, cerebralna paraliza); KI zna~ajno o{te}enje funkcija jetre, istovremena primena inhibitora CYP1A2 (fluvoksamin, ciprofloksacin), preosetljivost na sastojke leka; OPREZ trudno}a, dojenje, deca, renalna i hepati~na insuficijencija, hipotenzija, naglo obustavljanje terapije; ND pospanost, umor, vrtoglavica, suva usta, tremor, GIT smetnje, hipotenzija, bradikardija Sirdalud, Novartis tabl. 2mg, 4mg M03BX04 tolperison hlorid IND stanja povi{enog tonusa skeletnih mi{i}a (multipla skleroza, cerebrovaskularni poreme}aji, mijelopaije, spondiloza, spondiloartroze, artroze velikih zglbova, obliterantne vaskularne bolesti, encefalomielitis, o{te}enja piramidalnog trakta; KI trudno}a, dojenje, deca do 14 godina, mijastenija gravis; ND mi{i}na slabost, glavobolja, GIT smetnje (mu~nina, povra}anje), retko se javlja hipersenzitivna reakcija Mydocalm, Gedeon film tabl. 150mg

596

Registar lekova 2011

M03BX07 tetrazepam IND bolni spazmi mi{i}a kod degenerativnih oboljenja ili trauma ki~menog stuba, neurolo{kih oboljenja, nakon ortopedsko-traumatolo{kih hirur{kih intervencija; KI deca do 1 godine, dekompenzovana insuficijencija plu}a, apneja tokom sna; ND hipotonija mi{i}a, kod dece i starijih od 65 godina zapa`aju se paradoksalne reakcije poput razdra`ljivosti, agresivnosti, uznemiranosti, konfuzije, halucinacija My