Registar lekova 2011

Registar lekova

2011

DVADESETO IZDANJE

REGISTAR LEKOVA
________________ ________________

2011
prvo drugo tre}e ~etvrto peto {esto sedmo osmo deveto deseto jedanaesto dvanaesto trinaesto ~etrnaesto petnaesto šesnaesto sedamnaesto osamnaesto devetnaesto izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

izdava~ BB Soft Palmira Toljatija 5, Beograd tel/fax: 011/2602-027, 2670-559 www.bbsoft.rs; e-mail: office@bbsoft.rs

recenzenti

Akademik Prof. dr Dragan Mici} Prof. dr Gordana Vuleta Prof. dr Milorad Pavlovi} Prof. dr Milica Prostran

Kompjuterska obrada i slog Nikola Vukeli}, nikola@bbsoft.rs

[tampa Efekt Print, Beograd tel/fax: 011/2393 - 940
Registar lekova 2011

urednik

Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana

autori Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana Mr ph spec. Stankovi} Rada Mr ph spec. [trbac Jelica Mr ph spec. Du~i} Milana

Registar lekova 2011

PREDGOVOR
»Registar lekova 2011« je jubilarno 20-to izdanje Registra lekova i obuhvata lekove registrovane za upotrebu u Republici Srbiji. Registracijiski podaci su preuzeti iz Slu`benog glasnika, dokumentacije proizvo|a~a, Nacionalnog registra lekova sa dopunama za 2010. godinu i sajta Alims. Za podatke koji se odnose na indikacije, doziranje, kontraindikacije, ne`eljena dejstva i druga upozorenja, kori{}ena je literatura koju su proizvo|a~i dali na uvid (SmPC), kao i relevantna stru~na literatura iz ove oblasti (BNF septembar 2010; AHFS Drug Information 2009; Martindale 36 edition, 2009; Farmakoterapijski vodi~ 2008 i dr.) Kako je odre|ivanje optimalne doze leka slo`en postupak, na koji pored indikacija, interakcija i stanja fiziolo{kih funkcija obolelog uti~u i brojni drugi faktori, navedene doze treba prihvatiti kao orijentacione, {to obavezuje da se precizna uputstva potra`e u odgovaraju}oj stru~noj literaturi. Svi podaci o lekovima u Registru lekova 2011 su sistematizovani u ~etiri celine: I - predstavlja podatke koji bli`e odre|uju svaki lek, a sistematizovani su po abecednom redu za{ti}enih imena lekova. Registar lekova sadr`i i registrovane biljne i tradicionalne lekove (u spisku obele`eni zelenom bojom), kao i registrovane homeopatske lekove (u spisku obele`eni crveno-braon bojom). Lekovi koji imaju re`im izdavanja BR u abecednom spisku lekova su obele`eni plavom bojom II - sastoji se od abecednog spiska internacionalnih neza{ti}enih naziva lekova (INN) III - lekovi su grupisani po ATC klasifikaciji IV - lekovi su grupisani po proizvo|a~ima, a posebno je dat i pregled nsilaca dozvole Registar lekova 2011 sadr`i i tabele koje omogu}avaju bolji pregled nekih grupa lekova kao npr. insulinsku tabelu, zatim tabelarni prikaz vaginalnih antiseptika, dnevnih potreba organizma za vitaminima i dr. Skre}emo pa`nju na{im korisnicima da smo pojedine farmaceutske oblike zbog du`ine, morali u tekstu da skra}ujemo (npr. koncentrat za rastvor za infuziju je konc.za rast. za inf. itd ), pa upu}ujemo na kori{}enje legende. I ove godine dopune Registra }e biti objavljivanje i preko sajta www.bbsoft.rs Nadamo se da }e ovako koncipiran Registar omogu}iti brzo i lako snala`enje svih korisnika u oblastima zdravstva vezanim za lekove. Zahvaljujemo se svima koji su ovih 20 godina bili uz nas i svojim savetima i sugestijama pomogli da Registar lekova do`ivi 20-to izdanje. Tako|e zahvaljujemo svima koji su pomogli {tampanje Registra lekova za 2011. godinu.

Beograd, decembar 2010. godine

Autori

Registar lekova 2011

SPISAK LEKOVA PO ABECEDNOM REDU

strana

R05CB01

(BR)

(acetilcistein)

mukolitik

646

ACC, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor 20 i 100 x 100mg i 200mg ACC Saft, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor (20mg/ml) 70ml ACC akut, Lek ACC akut 100 {ume}a tabl. 20 x 100mg ACC akut 200 {ume}a tabl. 20 x 200mg ACC akut 600 {ume}a tabl. 10 x 600mg
upotreba lek se uzima posle jela, tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti, pra{ak i {ume}a tabl. se uzimaju rastvoreni u vodi odrasli i deca iznad 14 godina: 2 - 3 x 200mg ili 1 x 600mg, najvi{e 600mg dnevno deca: 2 - 3 x 50mg (do 2 godine), 2 - 3 x 100mg (2 - 5 godina), 2 x 200mg (6 - 14 godina) paralele Fluimucil

N02BA01

Acetisal pH 8, Galenika (acetilsalicilna kiselina)

analgoantipiretik

607

(BR) film tabl. 20 x 500mg (Z) film tabl. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 500mg - 1g na 4 - 6 sati, Max. 4g dnevno paralele Anbol, Andol, Aspirin, Aspirin protect 300, Cardiopirin forte, Midol 300

(aciklovir)

antivirotik

Aciklovir, Jugoremedija
D06BB03 J05AB01

mast (5%) 5g

498 548 548 498

Aciklovir, Nini tabl. 25 x 200mg i 400mg Aciklovir, Zdravlje J05AB01 tabl. 25 x 200mg D06BB03 krem (5%) 5g

upotreba oralno - odrasli i deca iznad 2 godine: 200mg na 4 sata tokom 5 dana (herpes simpleks, terapija); 4 x 200mg ili 2 x 400mg tokom 6 meseci (herpes simpleks, prevencija); 800mg na 4 sata tokom 7 dana (herpes zoster) - deca do 2 godine: pola doze za odrasle lokalno: na 4 sata mazati herpeti~ne lezije, tokom 7 dana

14

Registar lekova 2011

M05BA08 (SZR)

Aclasta, Novartis Pharma Stein [vajcarska
(zoledronska kiselina)

bisfosfonat

strana 599

rastvor za inf. 1 x (0,05mg/ml) 100ml
upotreba 5mg sporom iv infuzijom (tokom 15 minuta) jednom godi{nje

M01AB05

Actafenak, Actavis Island
(diklofenak natrijum)

nesteroidni antireumatik

588

film tabl. 10 x 25mg i 50mg
upotreba odrasli: 2 - 3 x 25 - 50mg paralele Diklofen, Diklofenak, Naklofen

R06AX13

Actalor, Zdravlje
(loratadin)

antihistaminik

648

tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg (kod insuficijencije jetre 1 x 5mg) deca 2 - 5 godina: 5mg dnevno paralele Claritine, Flonidan, Loratadin, Pressing

N06AB05

Actapax, Zdravlje
(paroksetin)

antidepresiv

624

film tabl. 30 x 20mg i 30mg
upotreba depresija, socijalna fobija, generalizovani anksiozni poreme}aj, posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno, po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti, pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 60mg dnevno paralele Arketis, Paroksetin, Paroxetin Sandoz, Rexetin, Seroxat

M01AX17

Actasulid, Zdravlje
(nimesulid)

nesteroidni antireumatik

593

tabl. 20 x 100mg
upotreba 2 x 100mg posle jela, Max. 400mg dnevno paralele Nimulid, Nimulid MD

L04AC07 (SZR)

Actemra, Roche
(tocilizumab)

imunosupresiv za terapiju reumatoidnog artritisa

586

koncentrat za rastvor za inf. 1 x (20mg/ml) 4ml, 10ml i 20ml
upotreba odrasli i deca iznad 18 godina - preporu~ena doza: 8mg/kg, ali nikako manje od 480mg, jednom u 4 nedelje

Registar lekova 2011

15

tokom 2 meseca A10AB01 (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva Actrapid NovoLet.2 minuta. revakcinacija za 18 meseci 1 . Boehringer Ingelheim Nema~ka (alteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Novo Nordisk rastvor za inj.12 sati od pojave simptoma): 10mg iv bolusom. zatim 90mg iv infuzijom tokom 2 sata akutni ishemijski mo`dani udar: 0. zatim infuzijom 50mg tokom prvih 30 minuta.2 meseca. sanofi aventis (risedronat natrijum) bisfosfonat 598 film tabl. zatim 35mg tokom 60 minuta do Max. sc im 1 x 10μg/0.5 godina: samo jedna doza od 0. doze od 100mg akutni infarkt miokarda (6 . doze od 100mg u toku 3 sata embolija plu}a: 10mg iv bolusom tokom 1 ./inf. 28 x (1mg + 0. i to 10% doze iv bolusom tokom 1 . Novo Nordisk rastvor za inj. zatim 10mg tokom 30 minuta do Max. revakcinacija za 12 meseci 6 . Novo Nordisk (estradiol + noretisteronacetat) hormoni 515 film tabl.J07AG01 (Z) Act-HIB. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba i paralele videti na strani 433 16 Registar lekova 2011 .9mg/kg (Max. Sanofi Pasteur vakcina protiv H. zatim 90% doze iv infuzijom tokom 60 minuta G03FA01 Activelle. zatim infuzijom 50mg tokom prvih 60 minuta.6 meseci: 3 doze po 0.5ml paralele Hiberix B01AD02 (SZ) Actilyse.12 meseci: 2 doze po 0. 1 x 50mg/50ml upotreba akutni infarkt miokarda (6 sati od pojave simptoma): 15mg iv bolusom.2 minuta.5ml u razmaku 1 .5mg) upotreba 1 tableta dnevno. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Actrapid Penfill. 28 x 5mg i 30mg upotreba prevencija i terapija osteoporoze: 5mg dnevno Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno.5ml u razmaku od 1 meseca. u isto doba dana M05BA07 Actonel. influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) strana 557 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. 90mg).5ml upotreba deca 2 .

1% + 0.1mg (sc ili im). 1 x 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . ponoviti 3 .2 . Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. Zdravlje kapi za nos (0. Jugoremedija (epinefrin) vazokonstriktor strana 469 rastvor za inj.5mg. 3 uzastopna dana. 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj.15%) 10ml Adrianol T.humani)) hemostatik 453 Advate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.4 puta na 10 minuta. Prograf B02BD02 (Z) Advate. svake tri nedelje. tvrda 30. Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII . iv 1 x 1500ij/5ml (komplet BAXJECT II) upotreba doziranje je individualno paralele Kogenate Bayer.-tnog rastvora R01AB01 (fenilefrin + trimazolin) dekongestiv 638 Adrianol.antibiotik 570 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sc im iv 50 x 1mg/ml upotreba parenteralno: 0. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.3 uzastopna dana. iv 1 x 500ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Doxorubicin Teva. svake ~etiri nedelje paralele Doxorubicin "Ebewe". Sindroxocin L04AD02 (SZR) Advagraf. iv 1 x 1000ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. iv 1 x 250ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.2mg iv (odnosno 1-2ml rastvora adrenalina 1:10 000) lokalna primena na sluznice: 10 . Max. Recombinate Registar lekova 2011 17 .5 godina: 3 x 2 kapi u obe nozdrve L01DB01 (SZ) Adriblastina RD.30mg/m2 dnevno tokom 2 . tvrda 30 i 50 x 0. po potrebi 0. Zdravlje kapi za nos (0. Actavis Italy (doksorubicin hlorid) citostatik . 50 i 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Panalimus. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno.20 kapi 1%.05% + 0.05%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Adrianol odrasli i adolescenti: 4 x 1 .75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 .C01CA24 Adrenalin HCl 1:1000. 3mg i 5mg kaps.3 kapi u obe nozdrve Adrianol T deca 2 .

10 x 5mg sirup (0. Boehringer Ingelheim Nema~ka (dipiridamol + acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 kaps. Glimepirid.. tokom prvih 30 min. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 60 x (200mg + 25mg) upotreba 2 x 1 kaps.2 nedelje po 1mg do Max.. 1 x (0. Limeral. MSD Italija inhibitor agregacije trombocita Aggrastat. 30 x 2mg. 6mg dnevno paralele Amaryl.11 godina: 1 x 2. Orion Corporation Finska (tirofiban) 450 koncentrat za rastvor za inf. a zatim 0.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati B01AC17 (SZ) Aggrastat.5 godina: 1 x 1. Dibiglim. 20 x 100mg upotreba tabl. Schering-Plough Labo.R06AX27 Aerius. zatim 0.15μg/kg/min.4μg/kg/min. guta se cela sa dosta te~nosti uz obrok ili posle jela odrasli: 2 x 100mg (ujutro i uve~e).25mg (2. Belupo (alklometazon dipropionat) kortikosteroid 499 krem (0.5mg/g) 20g upotreba 2 . Trical 18 Registar lekova 2011 . Gliprex. tokom 36 sati B01AC30 Aggrenox. Galenika (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl.25mg/ml) 50ml upotreba nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q talasa: 0. 200mg dnevno D07AB10 Afloderm. Meglimid.5mg (5ml) M01AB16 Aflamil. 3mg. ne treba deliti. dnevno A10BB12 Aglimex.5mg/ml) 60ml upotreba lek se uzima za vreme obroka odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 5mg deca 1 . tokom najmanje 48 sati angioplastika: inicijalni bolus 10μg/kg tokom 3 min.5ml) 6 . Belgija (desloratadin) antihistaminik strana 649 film tabl.5mg/ml) 60ml oralni rastvor (0.5mg/g) 20g mast (0. 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 .1μg/kg/min. Gedeon Richter (aceklofenak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl. Max.

dugotrajna terapija krvarenja: 20 . izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . Vaxigrip.25ml ili 0. ostaviti 2 minuta da deluje i zatim oprati vodom J01DC02 Aksef. Vaxigrip Junior B02BD04 (Z) Aimafix. Immunine.1.5ml a deci koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip.500mg na 12 sati (uobi~ajeno). Nilacef. Kedrion (koagulacioni faktor IX .250mg na 12 sati (urinarne infekcije). 1 x 200ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.J07BB02 Agrippal S1. Fluimun. Nycomed (polikrezulen) vaginalni antiseptik 505 vagitorija 6 x 90mg upotreba 1 vagitorija na drugi dan tokom 1 . im iv 1 x 750mg/6ml upotreba oralno . Dicef. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. Nobel Ilac (cefuroksim) cefalosporin 535 film tabl. Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj. Ceroxim./inf.4 dana paralele Berinin P 600. Haemonine.odrasli: 750mg . Xorim. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) . 500mg na 12 sati tokom 20 dana (Lajmska bolest) .deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati parenteralno .2 nedelje Registar lekova 2011 19 . 14 i 20 x 250mg i 500mg (Z) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.8 sati) paralele Cefuroxim-MIP. Dr August Wolff (benzoil peroksid) dermatik 501 suspenzija za ko`u (4%) 100g upotreba 2 x dnevno utrljati u ko`u zahva}enu aknama.40ij/kg u intervalu 3 . ({pric) sc im 1 x 0. 125 .deca iznad 3 meseca: 50 . 10.5ml deca 6 meseci . 1 x 500ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno./inf.odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . koriste se doze 0. Octanine F D10AE01 (BR) Aknefug Oxid Wash.3 godine: klini~ki podaci su ograni~eni.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . treba dati drugu dozu posle 4 nedelje paralele Fluarix.4 doze (na 6 . Xorimax G01AX03 Albothyl.5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0.

B05AA01 (SZ) Albumin (ljudski).5 dana.200mg/m2 dnevno 5 dana. malo soli. 1 x 100mg/5ml. Forosa.100mg/m2 dnevno 2 . u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . 4ij)/0. 8 i 12 x 70mg Alendronat. a najkasnije do navr{ene pete godine `ivota paralele Tripacel A16AB05 (Z) Aldurazyme. Torlak suspenzija za inj. pertusis./inf. pre~i{}eni + toksoid tetanusa. zavisi od telesne mase bolesnika. pre~i{}eni + B. Human albumin 20% Baxter. Plasbumin 20. Pharmanova tabl. Uman Albumin J07AM51 (Z) vakcina protiv difterije. 12 meseci posle tre}e doze. 500mg/10ml i 1g/20ml upotreba monoterapija . 558 tetanusa i velikog ka{lja.intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Cytosar 20 Registar lekova 2011 . Zdravlje tabl. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Human albumin. Ebewe Pharma (citarabin) citostatik .5ml u razmaku 4 .1. Humani albumin 20% Biotest. 30ij + 40ij + min. adsorbovana (toksoid difterije. im 1 i 10 x (min. (5%) 250ml rastvor za inf. 20 x 10mg Alendronat ICP. 6 i 8 meseci) revakcinacija: 0. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x dnevno 10mg ilin 1 x nedeljno 70mg paralele Bonap. inaktivisana) Aldipete-T.iv: 100 .8 nedelja (obi~no u uzrastu 3. jednokratno. Fosamax. Genzyme (laronidaza) terapija neneurolo{kih manifestacija mukopolisaharidoze I 446 koncentrat za rastvor za infuziju 1 x (100j/ml) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 1 x nedeljno 100j/kg M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Alefoss.5mg/kg. 4. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija .antimetabolit 568 rastvor za sc im iv inj. Human albumin 20% Behring.5ml.5ml 5ml upotreba primarna imunizacija: 3 doze po 0. ili 75 . Laboratorios Belmac tabl. Sedron L01BC01 (SZ) Alexan "Ebewe". (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije).humani) nadoknada plazme strana 457 rastvor za inf. Imunolo{ki zavod Zagreb (albumin .im ili sc: 1 . Ljudski albumin 20%.

odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .5mg na 8 sati. Hemofarm (salbutamol) R03CC02 tabl. Max.J01DC04 Alfacet. Galenika (cefaklor) cefalosporin strana 536 kaps. tvrda 42 i 84 x 60mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele Xenical C08CA01 Alopres. Eli Lilly (pemetreksed) citostatik .12 godina: 3 . Zdravlje (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. Max. Vazotal Aloprol. Spalmotil.4 x 2. 250mg na 8 sati.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . 1 x 500mg upotreba prema protokolu A08AB01 (BR) alli.12 godina: 2. 10mg dnevno paralele Amlodil.500mg na 8 sati.6 sati 6 . Amlopin.deca do 2 godine: 4 x 0.25 . Amlodipin.12 meseci). 60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 sirup (2mg/5ml) 100ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno .40mg/kg dnevno.1mg/kg.5mg .deca 2 . Cefaklor.4mg .2. 3 x 2mg 6 . tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 . Norvasc. Max. Max.5mg na 4 .4 x 2 .6 godina: 3 x 0. Monodipin. Ecosal Easi Breathe.6 godina: 1. Catalent UK alli.6 sati paralele Ecosal. Famar Gr~ka (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps. Ventolin Registar lekova 2011 21 . 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Fopin. Max. podeljeno u 3 doze ili 62. Max.5mg na 4 . 1g dnevno (1 . Tenox. Cefaklor Alkaloid L01BA04 (SZ) Alimta. 4g dnevno deca: 20 . Amlodipin PharmaSwiss. 24mg dnevno rastvor za inhalaciju .antifolatni agens 567 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.1mg/kg 2 . 125mg na 8 sati. Amlonorm. Max.4 x 2mg. 1g dnevno (1 . Amlogal.5 godina). 1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Cefaclor.

05μg/kg dnevno (po~etno) osteoporoza (odrasli): 2 x 0. 16mg dnevno benigna hipertrofija prostate: 1mg dnevno.3mg + 158.20ml suspenzije 22 Registar lekova 2011 . Hemofarm (alopurinol) antiurik strana 597 tabl. Max. Zdravlje (alfakalcidol) analog vitamina D 440 kaps.M04AA01 Alopurinol. pre ili 1 sat posle jela. postepeno pove}avati tokom 1 .2 tabl. podeljeno u vi{e doza deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija): 10 .3 nedelje do 300mg dnevno.20mg/kg dnevno A04AA05 (SZ) Aloxi. meka 50 x 0.5μg i 1μg upotreba odrasli i deca preko 20kg: 1μg dnevno (po~etno).25 . 0.600mg (re|e 900mg) dnevno. 30 x 1mg i 2mg upotreba hipertenzija: 1mg uve~e (po~etna doza). Bosnalijek (aluminijum hidroksid + magnezijum oksid) antacid 418 tabl.25μg S01EA05 Alphagan. iv 1 x 250μg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 18 godina: 250μg iv bolus inj.2%) 5ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Brimonal C02CA04 Alphapres. nastaviti dozom odr`avanja 200 . ne preporu~uje se ponovna primena slede}ih 7 dana A11CC03 Alpha D3.1μg dnevno (doza odr`avanja) deca do 20kg: 0.. 30 minuta pre po~etka hemio terapije. Zdravlje (doksazosin) antihipertenziv. a poslednja doza pre spavanja odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 .4mg) oralna suspenzija (2249. Max. PharmaSwiss (palonosetron hlorid) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 rastvor za inj.25μg kaps. 40 x 100mg tabl. pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje na 2mg pa 4mg. za `vakanje 16 x (333. meka 30 x 0. 8mg paralele Kamiren XL A02AD01 (BR) Altacid. ili 12 . na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. 30 x 300mg upotreba tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L te~nosti dnevno odrasli: 100mg dnevno. terapija hiperplazije prostate 472 tabl.5mg + 425mg)/5ml 60ml upotreba lek se primenjuje 30 min. Allergan (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0.

80μg dnevno (doza odr`avanja) A10BB12 Amaryl. 56 i 98 x 37.2 nedelje po 1mg do Max.J05AE06 Aluvia. Trical Registar lekova 2011 23 . 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 60 x (100mg + 25mg) film tabl. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28. Velahibin. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Efectin ER.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. 6mg dnevno paralele Aglimex. Dibiglim. Venlor XR 75 R03BA08 Alvesco. Limeral. Max. 120 x (200mg + 50mg) upotreba odrasli i adolescenti: 2 x 1 tabl. Nycomed (ciklesonid) antiastmatik 643 Alvesco 80 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (120 doza po 80μg) 10ml Alvesco 160 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (60 doza po 160μg) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 160μg dnevno (po~etno).5mg. Glimepirid. Gliprex. Venlax. Krka (venlafaksin) antidepresiv 626 kaps. 2mg. 30 x 1mg. 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. Abbott (lopinavir + ritonavir) terapija HIV infekcije strana 550 film tabl. N06AX16 Alventa. Efexiva. Velafax. Meglimid. sanofi aventis (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl.

1.5mg (2 .3 doze. 20 x (200mg + 80mg + 25mg + 20mg + 0. Galenika rastvor za im iv inj. Max.3 doze. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg Aminophyllinum. ili iv inj.1g (4 . 1mg/kg/sat 10 . po potrebi za 30 minuta jo{ 1 tabl. Mucosolvan. Srbolek tabl. Hemofarm tabl.8mg/kg/sat 24 Registar lekova 2011 . Mucosolvan Junior. 10 x 100mg/2ml i 500mg/2ml (SZ) Aminocin. sa produ`enim osloba|anjem) parenteralno . 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Flavamed. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugro`enosti) R03DA05 (aminofilin) bronhospazmolitik 644 Aminofilin.9 godina: iv inj.4 x 100 . neo bronchol N02CA52 Amigren. Max. Jugoremedija tabl. 10 tabl.6 mg/kg) ili iv inf.5g dnevno deca: 10 . Jugoremedija rastvor za im iv inj./inf. oralno se uzima posle jela oralno: 3 . sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg upotreba doziranje je individualno.R05CB06 (BR) Ambroksol. 50 x 100mg Aminofilin. Hemofarm (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 {ume}a tabl. Max.5mg (do 2 godine).300mg. ili iv inf. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 do 20mg/L.deca 6 meseci . 3 x 7. Bosnalijek antimigrenik 609 (propifenazon + kofein + kamilofin hlorid + mekloksamin citrat + ergotamin tartarat) film tabl. po potrebi postepeno pove}avati na 3 dana ili 2 x 350mg (tabl.odrasli: im 250mg .15mg/kg dnevno podeljeno u 2 .16 godina: 0./inf. uz kontrolu bubre`ne funkcije nedono{~ad i novoro|en~ad: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 5mg/kg. 250 . 0.75mg) upotreba 1 tabl./inf. 2 . 50 x 500mg/2ml upotreba odrasli: 15mg/kg dnevno podeljeno u 2 .3 x 30mg deca: 2 x 7.500mg (5 . 4 tabl. PharmaSwiss rastvor za im iv inj.10 godina). 10 x 60mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 . 50 x 250mg/10ml Aminofilin retard.6mg/kg) dnevno. dnevno a nedeljno Max.3 x 15mg (5 . 20 x 30mg {ume}a tabl. kod prvog znaka glavobolje.5mg/kg/sat .5 godina). J01GB06 (amikacin) aminoglikozidni antibiotik 541 (Z) Amikacin.

Fresenius Kabi rastvor za inf.B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum + kalijum + magnezijum + acetat + hlorid + fosfat) Aminoplasmal 10% E.75ml/kg dnevno paralele Hepasol 8% C01BD01 (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 Amiodaron. B. Hemofarm (aminokiseline + elektroliti) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf. 6 x 1000ml upotreba doziranje je individualno B05BA01 (SZ) (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 Aminosol. zatim smanjiti na 1 . (10%) 500ml i (15%) 500ml Aminoven.4%. Sedacoron Registar lekova 2011 25 . 10 x (8. 1 x 500ml (1137mOsm/L. 60 x 200mg Amiodaron Sandoz. Zdravlje tabl. 10 x (10%) 500ml rastvor za inf.4%) 500ml upotreba 18.20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosol 10% E. Max. 10 x (5%) 500ml rastvor za inf. 20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosteril N-Hepa 8.2 x 200mg paralele Cordarone. 10 x 500ml rastvor za inf. 440kcal/L) upotreba doziranje je individualno. Salutas Pharma tabl. 60 x 100mg i 200mg upotreba 3 x 200mg tokom prve nedelje. Braun strana 459 rastvor za inf. Hemofarm rastvor za inf. 10 x (15%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno a prose~na doza za odrasle 10 . Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf.

Adamed tabl. Galenika tabl. Zdravlje tabl.4 godine). Bosnalijek kaps. Tenox.50mg pre spavanja (11 . Norvasc. 125mg na 8 sati (1 . Max.20mg pre spavanja (7 .16 godina) neuropatski bol: 10 . PharmaSwiss tabl. 30 x 25mg upotreba depresija . 20 x 5mg i 10mg Amlogal.75mg paralele Tryamil C08CA01 (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 Amlodil. 10mg dnevno paralele Alopres. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.5mg na 8 sati (do 1 godine).N06AA09 Amitriptylin. tvrda 20 x 5mg Amlodipin. 250mg na 8 sati (5 . 20 x 5mg i 10mg Amlonorm. Max. Sinacilin 26 Registar lekova 2011 .750mg na 8 sati.200mg dnevno enuresis nocturna . 20 x 5mg i 10mg Amlodipin PharmaSwiss. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin. 100 x 10mg film tabl.25mg uve~e. Monodipin. 6g dnevno deca: 62. Jugoremedija tabl.12 godina) paralele Ospamox. 25 . Lek tabl. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin. po potrebi pove}ati na 50 .10 godina).odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama. Vazotal J01CA04 Amoksicilin. Remedica (amitriptilin) antidepresiv strana 623 film tabl. po potrebi pove}avati na 150 . Ni Medic tabl. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . Hemofarm (amoksicilin) penicilin 533 kaps. po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e. 30 x 5mg i 10mg Amlopin. Fopin.deca (terapija traje 3 meseca): 10 .

Torrex Chiesi Pharma (amfotericin B) antimikotik 546 pra{ak za rastvor za inf. Lek film tabl. 10 x (500mg + 125mg) i (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml Amoksiklav Quicktab. 5 x (1000mg + 200mg) Amoksiklav 2x. Zdravlje (ampicilin + sulbaktam) penicilin 534 pra{ak za rastvor za inj. im iv 10 x (1000mg + 500mg) upotreba odrasli: 1./inf.deca: 62.250mg na 8 sati (1 . (brzina infuzije ne sme pre}i 1mg/kg na sat) J01CA01 Ampicilin.1g na 6 sati (uobi~ajeno). 1 x 50mg pra{ak za rastvor za inf. Hemofarm (ampicilin) penicilin 533 kaps.45mg/kg podeljeno u 2 doze Amoksiklav Quicktab odrasli i deca iznad 40kg: 500 .6 godina).4mg/kg. 12g dnevno deca: 100mg/kg na 6 . tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 40kg: 250mg . 25mg/kg na 6 .12 godina) parenteralno .10 godina) paralele Pamecil.8 sati (novoro|en~ad na 12 sati) Registar lekova 2011 27 . za oralnu suspenziju 10 i 14 x (500mg + 125mg) tabl.8 sati (3 meseca . po potrebi pove}ati na 3 . Enhancin. 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine).875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 .12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca). Lek tabl.5g (izuzetno 3g) na 6 .deca: 25mg/kg na 8 .875mg na 12 sati paralele Augmentin. Pentrexyl J01CR01 (Z) Ampisulcillin. 1 x 100mg upotreba 1mg/kg dnevno na po~etku terapije.J01CR02 (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 Amoksiklav. 125 .odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . 15 x (500mg + 125mg) pra{ak za rastvor za iv inj.500mg na 8 sati . Max.odrasli: 1g na 6 . za oralnu suspenziju 10 i 14 x (875mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Amoksiklav oralno .5mg na 8 sati (do 1 godine).8 sati .500mg na 8 sati (6 . Lek film tabl.8 sati. Panklav J02AA01 (SZ) Amphocil. 250 .12 godina) Amoksiklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 . 250mg na 6 sati (3 .

deca iznad 5 godina i adolescenti .3 x 10mg (5 . posle pobolj{anja nastaviti jo{ 3 . Prilinda plus. pove}avati po 25mg do 150mg dnevno a kad se postigne `eljeni efekat doze redukovati i pre}i na oralne doze odr`avanja infuzijom: 50 . zatim pre}i na oralne doze odr`avanja 28 Registar lekova 2011 . 1 . ukupno 9g (gonoreja) deca iznad 8 godina (izuzetno): 25 . u toku ili posle jela 1 x 1. Krka tabl.3 x 25mg.5mg + 12. Prilinda.12 godina). Max. Vivace Plus J01AA07 Amracin. 3mg/kg dnevno ili najvi{e do 100mg dnevno intramuskularno: 25 ./inf.8 godina).odrasli: 2 .opsesivno kompulzivni sindrom (po~etno): 25mg dnevno.8 sati izme|u obroka (uobi~ajeno).4 x 25mg . Vivace C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ampril HD. 1 .25mg. 2.75mg dnevno.2 x 25mg (9 . 28 x 1. Tritace comp. 28 x (5mg + 25mg) Ampril HL. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tablete dnevno (Ampril HD) ili 4 tablete dnevno (Ampril HL) paralele Piramil HCT.5mg (doza odr`avanja). Krka tabl. 28 x (2. Ramipril. 1.5g u po~etku. Krka tabl. Tritace.50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze N06AA04 (klomipramin hlorid) antidepresiv 623 Anafranil.deca .strana C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ampril. 10 x 25mg/2ml Anafranil.5 dana. Ramicomp Genericon.5mg. 250mg dnevno. po potrebi pove}ati u podeljenim dozama tokom prve 2 nedelje do Max.5mg. 5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. Ramipril Genericon.50mg dnevno. 10mg dnevno paralele Piramil. 30 i 50 x 1. tvrda 16 x 500mg upotreba odrasli: 500mg na 6 . Slaviamed tabl.no}no mokrenje (po~etno): 2 . 2.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (najbolje ujutru). pove}avati po 25mg do Max. 5mg i 10mg Ampril. 20. Galenika (tetraciklin hlorid) tetraciklin 532 kaps. Ramitens.3 x 25mg (iznad 12 godina) . doza odr`avanja 2 . zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana. Novartis Pharma [vajcarska oblo`ena tabl. 30 x 25mg upotreba oralno .5 . Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za im inj.25mg.25mg (po~etna doza). 1 x 2. Ramipril H.

900mg na 4 . Cardiopirin forte.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . 20 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Aspirin protect 100. Pliva Hrvatska tabl.2. antiandrogen 579 tabl. Medico Uno (anastrozol) citostatik inhibitor enzima aromataze 580 film tabl.5g im.3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0.strana N02BB02 (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 Analgin. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Aremed. Novalgetol L02BB02 Anandron. Midol 100 Registar lekova 2011 29 . zatim 150mg dnevno (doza odr`avanja) L02BG03 Anastrozole. 18 i 20 x 300mg (Z) tabl. Alkaloid tabl. Armotraz. Max. im iv 50 x 1g/2ml i 2. 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg (Z) rastvor za inj.5g/5ml Analgin Srbolek. Galenika (BR) tabl. 5g dnevno paralele Baralgin M. Cardiopirin. Midol 300 B01AC06 (BR) Andol 100. Andol 300. Trasolette N02BA01 (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Anbol. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. 50 blistera po 10 x 300mg (BR) Andol. Pliva Hrvatska (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 tabl. 30 x 150mg upotreba 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon kastracije). Max.6 sati.5 . Arimidex.hormonski antagonist. Aspirin 300 i 500. Srbolek tabl. 20 x 300mg upotreba analgoantipiretik . 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg upotreba oralno . sanofi aventis (nilutamid) citostatik .1g sporo iv ili 1 .odrasli iznad 18 godina: 1 . 90 x 50mg tabl.

Clopigal. Klogrel. tokom 2 . ili 100 ./inf. dnevno bez pauze izme|u 2 kutije B01AC04 Antiagrex. Organon Holandija (testosteron undekanoat) hormon .120mg (doza odr`avanja) G03HA01 Androcur. 40 .25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Methotrexat "Ebewe". Monogrel. Klopidogrel. 5 x 0. Zyllt L01BA01 (SZ) Antifolan. Zdravlje (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl.androgen strana 512 kaps. Bayer Schering Pharma (estradiol + drospirenon) hormoni 515 film tabl.6mg. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege) G03FA17 Angeliq.160mg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela.2mg u toku 15 sekundi.antiandrogen 518 tabl.odrasli: 10 . Max. 50 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 . Methotrexate.1mg na 1 minut. Methotrexate Teva 30 Registar lekova 2011 . 1 x 50mg upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis . Kerberan. Plavix. zatim 0. 28 x (1mg + 2mg) upotreba 1 tabl. Bayer Schering Pharma (ciproteron acetat) hormonski antagonist . Max./inf.200mg dnevno nakon orhiektomije. Sindan Pharma (metotreksat) citostatik . nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Cardogrel.im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza).300mg dnevno bez orhiektomije paralele Cyprocur V03AB25 (SZ) Anexate. do ukupno 0.5mg/5ml i 1mg/10ml upotreba 0. 25mg jednom nedeljno psorijaza .antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za im iv inj.G03BA03 Andriol Testocaps. meka 30 x 40mg upotreba 120 . akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Roche (flumazenil) antagonist benzodiazepina 662 rastvor za iv inj. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom.3 nedelje (po~etna doza).

uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odmah nakon ujeda: 10ml im u blizini mesta ujeda ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima.0.12 . 5 . (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra SoloStar. sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. Imunolo{ki zavod Zagreb (antitoksin protiv zmijskog otrova . sanofi aventis rastvor za inj. Krka (diazepam) benzodiazepin 621 oblo`ena tabl. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno Registar lekova 2011 31 . dezinficijens strana 500 rastvor za ko`u (10%) 100ml upotreba 3 x dnevno raspr{iti rastvor na obolelu ko`u paralele Betadine. Diazepam A10AB06 (insulin glulizin) analog humanog insulina 434 Apidra.konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj.4 doze paralele Bensedin. u te`im slu~ajevima 15 .D08AG02 (BR) ANTIsept D. 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:50) sporo iv paralele Viekvin B01AB02 (SZ) Antitrombin III Baxter. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiSet. Bosnalijek (povidon jod) antiseptik. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiClik.15mg uve~e (nesanica) deca: 0. glavi./inf. sanofi aventis rastvor za inj.30mg dnevno (anksioznost). 5mg i 10mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg. vratu. frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Kybernin P N05BA01 Apaurin. 30 x 2mg. Povidon jod J06AA03 Antitoksin protiv otrova evropskih zmija. velikim krvnim sudovima./inf. Baxter AG (antitrombin III) antikoagulans 448 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 1 x 1000ij/20ml upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja. sanofi aventis rastvor za inj. ({pric) im iv 1 x 10ml upotreba ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji. sanofi aventis rastvor za inj.

5ml. 10μg/0. 3 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 100mg prva tri dana. 20μg/0. ({pric) 1 x 30μg/0. Jugoremedija (voda za injekcije) rastvara~ strana 665 50 ampula x 2ml. 150μg/0.20mg M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Arcoxia.4ml.6ml i 500μg/ml upotreba prema uputstvu lekara zavisno od indikacije L04AA13 (SZR) Arava. (pen sa ulo{kom) 1 x 60μg/0.4 dana. 60μg/0. 30 x 10mg i 20mg film tabl. MSD Frosst Iberica film tabl. MSD Holandija film tabl. 7 i 14 x 60mg.akutni giht: 1 x 120mg. sanofi aventis (leflunomid) terapija reumatoidnog artritisa 585 film tabl.3ml. 40μg/0. 100μg/0.4ml. 80μg/0.3ml. 7 i 28 x 30mg film tabl.38ml.4ml. 80μg/0. 40μg/0. Max.osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg . 90mg tokom jednog tretmana paralele Hidensil.4ml. 50μg/0. 7 i 14 x 60mg.3ml. (BR) Aqua pro injectione. zatim 1 x 10 .reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg .5ml.5ml. 20μg/0.5ml. 90mg i 120mg Arcoxia. 5ml i 10ml paralele Voda za injekcije B03XA02 (SZ) Aranesp. 15μg/0.V07AB.stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj.3ml. 2 x 30mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj. 100μg/0.. Max. 300μg/0. Pamitor 32 Registar lekova 2011 .5ml. Novartis Pharma Stein [vajcarska (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. 8 dana paralele Exxiv M05BA03 (SZ) Aredia. Amgen Europe (darbepoetin alfa) antianemik . 15 .6ml i 500μg/ml rastvor za inj.4ml. 4 x 15mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. 150μg/0.3ml. 300μg/0.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 . 90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina .

Arimidex. 10mg dnevno paralele Donecept. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole. Pfizer Deutcshland film tabl.5mg/0. Tregona. 1 x 7.4ml.L02BG03 Aremed. tokom 4 . 28 x 5mg i 10mg Aricept evess. Armotraz.8ml upotreba prilikom primene leka pacijent treba da le`i akutna plu}na embolija i akutna duboka venska tromboza: 1 x 5mg (ispod 50kg). se dr`i pod jezikom dok se ne raspadne. Yasnal G01AF01 Arilin rapid.5ml. Dr August Wolff (metronidazol) vaginalni antiinfektiv 504 vagitorija 2 x 1000mg upotreba ne primenjuje se za vreme menstruacije 1 vagitorija uve~e. Aremed.5mg Registar lekova 2011 33 . uz oralnu terapiju oba partnera kod trihomonasa paralele Orvagil L02BG03 Arimidex. AstraZeneca UK (anastrozol) citostatik . Landex. 1 dan (uobi~ajeno) ili 2 dana (te`e i rekurentne infekcije). Trasolette N06DA02 (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 Aricept.6 nedelja. 5mg/0.inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. 1 x 10mg (iznad 100kg) prevencija venskih tromboembolijskih doga|aja. terapija nestabilne angine ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta: 1 x 2. a zatim se proguta sa ili bez vode 5mg dnevno. 28 x 5mg i 10mg upotreba disperzibilna (raspadljiva) tabl.inhibitor enzima aromataze strana 580 film tabl. Max. ({pric ) sc 10 x 2. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole. zatim pove}ati na 10mg dnevno. odjednom. Trasolette B01AX05 (SZR) Arixtra.5mg (50 100kg). Remedica (anastrozol) citostatik .6ml i 10mg/0. 7. Pfizer Deutcshland oralna disperzibilna tabl. Armotraz. Glaxo Wellcome Francuska (fondaparinuks natrijum) trombolitik 451 rastvor za inj.5mg/0. odjednom.

400mg pre jela 34 Registar lekova 2011 . posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. Rexetin. 30 x 25mg upotreba 25mg dnevno N04AA01 § Artane. generalizovani anksiozni poreme}aj. 100 x 2mg i 5mg upotreba 1mg dnevno.6ml upotreba 3 . postepeno pove}avati do 5 . Hemofarm (triheksifenidil hlorid) antiparkinsonik 614 tabl.6 x 1 .antiestrogen 580 oblo`ena tabl.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu Artelac sadr`i konzervans i mo`e se koristiti 6 nedelja po otvaranju Artelac EDO ne sadr`i konzervans i ostatak u dozirnoj jedinici po otvaranju treba baciti paralele Hemodrops. Arimidex. Paroxetin Sandoz. Pfizer Italia (eksemestan) citostatik . Dr Gerhard Mann kapi za o~i. podeljeno u 3 . Seroxat L02BG03 Armotraz.15mg dnevno. 30 x 20mg upotreba depresija. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. Paroksetin. 60mg dnevno paralele Actapax.4 doze S01KA02 (BR) (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 Artelac.2mg/ml) 0. Isopto Tears M01AX24 Artromed. 30 i 60 x (3. socijalna fobija. 30 i 100 x 200mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 200 . rastvor 10.N06AB05 Arketis. rastvor (3. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. Cipla (anastrozol) citostatik . po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. Medochemie (paroksetin) antidepresiv strana 624 tabl.inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. Dr Gerhard Mann kapi za o~i.2mg/ml) 10ml Artelac EDO. Aremed. 30 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole. Trasolette L02BG06 Aromasin. Chephasaar (oksaceprol) nesteroidni antireumatik 593 film tabl.

Max. Lamotral. 4g dnevno (akutna faza). 50 i 60 x 800mg upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode. pove}ati na 1. 100 x 250mg supozitorija 30 x 250mg Asacol.200mg dnevno u 1 ili 2 doze .200mg dnevno u 1 ili 2 doze . Solaban A07EC02 (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 5-ASA.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno (po~etno). zatim 1 x 0.odrasli i deca iznad 6 godina (te`a od 40kg): 3 x 250mg (ulcerozni colitis).12 godina) . Lek gastrorezistentna tabl.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 . Slaviamed gastrorezistentna tabl.3 x 250mg (Kronova bolest . 1 .N03AX09 Arvind.5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze. Lamect.50mg nedeljno.1g Max. 25mg dnevno narednih 14 dana. talete se ne dele 5-ASA oralno . Salofalk Registar lekova 2011 35 .400mg dnevno u 1 ili 2 doze paralele Epitrigine. 30 x 25mg. Max. 400mg/dan epilepsija (deca 2 . pove}avati za 25mg do doze odr`avanja 100mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.akutna faza) rektalno: 3 . Lameptil.kombinovana terapija bez valproata: 0.kombinovana terapija sa valproatom: 12. do optimalne doze odr`avanja 100 .monoterapija: 25mg dnevno (po~etno).6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0. pove~avati za 100mg do doze odr`avanja 300 . 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) .400mg dnevno . 200mg dnevno bipolarni afektivni poreme}aji (odrasli) . Lamictal. Max.6 nedelja Asacol odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg .6 x 250mg tokom 4 . 3 x 500mg (doza odr`avanja) deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle paralele Pentasa. Lamolep.5mg dnevno (po~etno). pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 .monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana.2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 . Lamal. 50mg dnevno narednih 14 . 200mg dnevno . 100 x 400mg gastrorezistentna tabl.15mg/kg prvih 14 dana.30 dana. Lamotrix. postepeno pove}avati za 25 .15mg/kg/dan u 2 doze. po potrebi dozu pove}avati za 0.3mg/kg jo{ 14 dana. postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 100 . Lamotrigin. Belupo (lamotrigin) antiepileptik strana 613 tabl.

6 sati. Zoloft N02BA01 (BR) Aspegic. Max. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. se za upotrebu rastvara u vodi analgoantipiretik . Serlift.2 tablete rastvoreno u ~a{i vode. mleka ili soka i odmah pije odrasli i deca iznad 15 godina: 1g po potrebi ponoviti za 4 sata. 30 x 300mg upotreba {ume}a tabl. 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. Max. Midol R01BA. Bayer HealthCare tabl.100mg dnevno paralele Halea. sanofi aventis (lizin acetilsalicilat) analgoantipiretik 607 pra{ak za oralni rastvor 20 x 500mg i 1000mg upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u ~a{i vode. Bayer HealthCare tabl. 12 x 500mg Aspirin protect. 20 x 500mg Aspirin direkt. Max. Sertiva.. Slaviamed (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl.40kg: 500mg po potrebi ponoviti za 6 sati. Anbol. 200mg dnevno. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 granule za oralnu suspenziju 10 x (500mg + 30mg) upotreba granule se uzimaju razmu}ene u ~a{i vode odrasli i deca iznad 12 godina: 2 .4 x 1 kesica N02BA51 (BR) Aspirin plus C. (BR) Aspirin Complex. Andol. Max.N06AB06 Asentra. za `vakanje 10 x 500mg Aspirin Migran.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg – 1g na 4 . Setaloft. Cardiopirin forte. Tragal. 2g dnevno N02BA01 (BR) (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Aspirin. 3g dnevno deca telesne mase 30 . Sertralin ICP. Sertralin. doza odr`avanja: 50 . Bayer HealthCare {ume}a tabl. Upsarin C 36 Registar lekova 2011 . Bayer Schering Pharma gastrorezistentna tabl. Luxeta. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. 6 tableta dnevno paralele Midol C. Sidata.

B01AC06 (BR) Aspirin protect. 30 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Andol 100. 30 x 10mg. AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. Tulip J06BB02 (Z) Atebulin. nezavisno od hrane C10AA05 Atacor. Midol 100 C09CA06 Atacand. ako je potrebno pove}avanje doze (do najvi{e doze koja se podnosi. 20mg i 40mg upotreba 10mg uve~e. Max. 8mg. na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . Max.uobi~ajena po~etna doza i doza odr`avanja: 1 x 8mg. Tetanus Gamma Registar lekova 2011 37 . po potrebi pove}ati na 1 x 16mg. Zdravlje (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. Tetabulin S/D. 16mg i 32mg upotreba lek se uzima nezavisno od hrane hipertenzija . 32mg) vr{i se udvostru~avanjem doze u intervalima od najmanje 2 nedelje C09DA06 Atacand plus. dnevno. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. 28 x (16mg + 12.5ml vakcine tetanusa.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. 1 x 32mg sr~ana insuficijencija: 1 x 4mg (po~etno).5mg) upotreba 1 tabl. Sortis. Tetagam P. Lipidra. Max. AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil) antihipertenziv 487 tabl. im 1 x 250ij upotreba profilaksa: 250 . 80mg dnevno paralele Atoris. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. ITK Srbije (tetanus imunoglobulin .500ij zavisno od te`ine povrede. 28 x 4mg. Bayer Schering Pharma (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita strana 450 gastrorezistentna tabl. istovremeno sa 0. Dislipat.300ij/kg dnevno. Cardiopirin.

1 i 10 x 100mg/5ml upotreba le~enje akutnog. 30 i 90 x 40mg Atoris. Hemofarm (atropin sulfat) midrijatik 657 kapi za o~i (0. Dislipat.5mg/kg dnevno aplasti~na anemija: 5mg ili 7.5mg/kg dnevno profilaksa posle transplantacije organa: 2 . 30 x 25mg Atenolol.5%-og rastvora tokom 5 dana i ujutro na dan pregleda odrasli (u tretmanu inflamacije): 1 .3 .0. 90 x 10mg i 20mg film tabl.5%) 10ml kapi za o~i (1%) 10ml upotreba deca iznad 3 godine (za odre|ivanje refrakcije): 2 x 1 kap 0. 14 x 100mg upotreba 1 x 25 .5ml i 50mg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0. Lipidra.6mg/kg.0. 20 x 50mg tabl.5mg/kg dnevno tokom 5 dana C10AA05 (atorvastatin) hipolipemik 490 Atoris./inf. 80mg dnevno paralele Atacor. Max.C07AB03 (atenolol) beta blokator strana 479 Atenolol.6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Tracrium S01FA01 Atropin. imunosupresiv 583 koncentrat za rastvor za inf. steroid rezistentnog odbacivanja organa: 3 . Tulip M03AC04 (SZ) Atracurium DeltaSelect. 10 x 25mg/2. zatim po potrebi 0.100mg dnevno paralele Panapres. Prinorm L04AA04 (SZ) ATG-Fresenius S.3 . Jugoremedija tabl. Krka film tabl. 14 x 100mg Atenolol. DeltaSelect (atrakurijum besilat) miorelaksans 595 rastvor za iv inj.0. 30 x 10mg i 20mg upotreba 10mg uve~e. Fresenius Biotech (anti-humani T limfocitni imunoglobulin kuni}a) imunoglobulin. Zdravlje tabl.1 .2mg/kg (iv injekcijom) ili 0.2 kapi 1%-og rastvora 38 Registar lekova 2011 . Slaviamed film tabl.4 x 1 . Nini tabl. Sortis. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.

Amoksiklav 2x. Roche (bevacizumab) citostatik .5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 0.deca: 25 45mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze (na 12 sati) parenteralno . Enhancin.) na 12 sati . 10 x (500mg + 100mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina oralno .J01CR02 Augmentin. 30 x 300mg upotreba 300mg dnevno podeljeno u 2 doze.5ml.odrasli i deca iznad 12 godina: 875mg (1 tabl. po potrebi smanjiti na 150mg dnevno ili pove}avati na 600mg dnevno R01AD12 Avamys. 1 x 100mg/4ml i 400mg/16ml upotreba doziranje je individualno J07BC02 (Z) Avaxim 160 U. 25mg/kg na 6 .odrasli i deca iznad 12 godina: 1g na 6 .8 sati .5μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . suspenzija (27.8 sati (3 meseca . Glaxo Wellcome Velika Britanija (flutikazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos. 14 x (875mg + 125mg) (Z) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml pra{ak za rastvor za iv inj.11 godina: 1 x 1 doza od 27. Galenika film tabl.monoklonsko antitelo 574 koncentrat za rastvor za inf.5μg u svaku nozdrvu (ako nema adekvatnog odgovora doziranje kao kod odraslih) L01XC07 (SZ) Avastin.5μg u svaku nozdrvu ./inf. ({pric) im 1 x 0.deca: 25mg/kg na 12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca). SmithKline Beecham UK (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 film tabl. Amoksiklav Quicktab.5μg u svaku nozdrvu deca 6 . Panklav N06AG02 (moklobemid) antidepresiv 625 Auromid. Roche film tabl. Sanofi Pasteur (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj.12 godina) paralele Amoksiklav.12 meseci paralele Havrix Registar lekova 2011 39 . zatim revakcinacija posle 6 .po~etno: 1 x 2 doze od 27. 60 x 150mg Aurorix.doza odr`avanja:1 x 1 doza od 27.

12.3 godine) R06AA02 (BR) Aviomarin. 5 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 .5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela 1 x 0.5 .5 .5mg (1 . 75mg dnevno 6 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.8 sati (vrtoglavica). 25 . Jugoremedija (feniramin maleat) antihistaminik 648 tabl.5mg kao monoterapija ili u kombinaciji sa 0.25mg na 6 .30mg (iznad 12 godina).1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. 150mg dnevno paralele Dimigal.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. meka 30 x 0. Bayer Schering Pharma (moksifloksacin hlorid) hinolonski antibiotik strana 543 film tabl. 2 . 20 x 50mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 75mg ujutro i uve~e ili 75 . 2 . 400mg dnevno deca 2 . 1 x 400mg/250ml upotreba odrasli: 400mg dnevno (oralno ili iv infuzijom tokom 60 minuta) R06AB05 Avil.6 godina: 12. (BIO SET) sc 4 x 30μg/ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Rebif 40 Registar lekova 2011 . Pliva Hrvatska (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl.6 sati (vrtoglavica).3 x 7.humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj.J01MA14 Avelox. Dramina G04CB02 Avodart.25mg ½ . ({pric) sc 4 x 30μg/0.100mg ½ .50mg ? . Biogen Idec (interferon beta 1a . 5 i 7 x 400mg (SZ) rastvor za inf. Catalent France (dutasterid) terapija hiperplazije prostate 521 kaps.150mg odjedanput uve~e deca: 2 .8 sati (vrtoglavica).4mg tamsulosina L03AB07 (SZR) Avonex.3 x 15 .12 godina).3 x 15mg (3 . 50 .5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.100mg na 4 .12 godina: 50mg na 6 .

17kg. 6kg. 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 20ml i 30ml upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan.45kg) paralele Hemomycin. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 . suspenzija (10mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap ukapati u ve`nja~u oka V03AN04 (SZ) Azot-suboksid. 400mg dnevno tokm 3 dana (36 . JenaHexal film tabl. Teva Pharmaceuticals (rasagilin) antiparkinsonik 616 tabl. Rocephin J01FA10 (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 Azatril.2 g dnevno. Krka film tabl. Ceftriaxom-MIP. Ceftriakson. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno S01EC04 Azopt. 6 x 250mg film tabl. 3 x 500mg Azax. 2g dnevno neonatusi: Max. Longaceph. 30kg i 185kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Medicinski diazotoksid Registar lekova 2011 41 . Labilex. Messer Tehnogas (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 2kg. 3 x 500mg Azibiot.35kg). Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . Hemofarm (ceftriakson) cefalosporin strana 536 pra{ak za rastvor za im iv inj./inf.25kg). Nobel Ilac film tabl. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 . Lendacin. 25kg. Actavis Island film tabl. 8kg. 50mg/kg dnevno paralele 3cef. Max. 5kg. Alcon Couvreur (brinzolamid) terapija glaukoma 655 kapi za o~i. 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 3 x 500mg Azitromicin Sandoz. Sumamed N04BD02 Azilect.J01DD04 (Z) Azaran.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.

.

.

Dianeal PD4 A03DA02 Baralgetas. Jugoremedija (metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum) spazmolitik 422 tabl. Max. 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml (Z) koncentrat za rastvor za inf.A11EA01 (BR) B Complex.12 godina: 480mg na 12 sati parenteralno . 10 x (500mg + 5mg + 0. 1440mg).75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (2.25% glukoze + 1.deca 6 nedelja . Krka (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP + PABA) vitamini strana 442 oblo`ene tabl.odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max.1mg) tabl.20 minuta.2 x 1 inj. 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml Bactrim Roche.10 sati rastvor se ispu{ta a postupak se ponavlja vi{e puta dnevno paralele CAPD..1mg) (Z) rastvor za inj.2 tabl. Max. po potrebi.4 nedelje (profilaksa).odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max.5 meseci: 120mg na 12 sati 6 meseci .25mmol Ca ili 1. po potrebi parenteralno: 1 . 10 blistera po 10 x (500mg + 5mg + 0.75mmol Ca) upotreba rastvor zagrejan na 37°C preko stalnog katetera infundirati u peritonealnu {upljinu: 2L (odrasli) ili 0. Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (1. (SZ) Balance.: 3 x 1 .odrasli iznad 18 godina: 3 x 1 . dnevno u intervalu od 6 sati rektalno: 1 . tokom 3 . 10 x 480mg/5ml (400mg + 80mg)/5ml upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti oralno .5% glukoze + 1.25mmol Ca ili 1. 2 inj. Galenika tabl.5 godina: 240mg na 12 sati 6 .2 tabl.5 . 30 i 1000 x (4mg+5mg+2mg+1mcg+5mg+25mg+20mg) granule za oralnu suspenziju 70g x (4mg+2mg+2mg+0+2mg+20mg+0)/5g upotreba tabl.1. tokom 2 meseca (le~enje) granule: 5g dnevno rastvoreno u ~a{i vode J01EE01 (sulfametoksazol + trimetoprim) kombinovani sulfonamid 538 Bactrim. im iv 5 x (2. Roche tabl.1mg)/5ml upotreba oralno .25mmol Ca ili 1.75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (4.5L (deca) tokom 5 .3% glukoze + 1.3 x 1 supozitorija po potrebi 44 Registar lekova 2011 . posle 2 .1mg) supozitorija 5 x (1000mg + 10mg + 0. na 12 sati . 54mg/kg dnevno paralele Trimosul B05DB. na 12 sati .5mg + 10mg + 0.deca do 12 godina: 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 1440mg).

2 inhalacije (250 . im iv 5 x 2.1ml rekonstituisane vakcine intradermalno R03BA01 Becloforte.5g im.5 .N02BB02 Baralgin M.3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0. suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 .16 x 106 jedinica formiranja kolonija .4 x 50μg u svaku nozdrvu. Novalgetol V08BA02 (Z) Barijum sulfat. 50 blistera po 10 x 500mg supozitorija 5 x 1000mg (SZ) rastvor za inj.odrasli iznad 18 godina: 1 . Analgin Srbolek. Max.Guerin (Mycobacterium bov) 558 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. Torlak vakcina protiv tuberkuloze (`ive bakterije Bacillus Calmette . Max. Glaxo Wellcome Francuska (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 .2.3 x 1000mg po potrebi paralele Analgin.liofilizovana. 8 inhalacije (2000μg) dnevno deca iznad 4 godina: 2 x 1 inhalacija (250μg).5g/5ml upotreba oralno . 2 inhalacije (500μg) dnevno paralele Ecobec R01AD01 Beconase. 10 x 500mg tabl. id 5 x 1mg/ml (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana ili 10 doza za decu iznad godinu dana i odrasle) upotreba 1mg (1. Hemofarm [abac (barijum sulfat) Rö kontrast 667 oralna/rektalna suspenzija (1g/ml) 200ml i 5L upotreba zavisno od vrste Rö snimanja: 50 .500μg). 5g dnevno rektalno: 1 . 400μg dnevno paralele Nasobec Registar lekova 2011 45 . Jugoremedija (metamizol natrijum) analgoantipiretik strana 607 tabl.05ml rekonstituisane vakcine intradermalno deca iznad 1 godine: 0.1g sporo iv ili 1 . GlaxoSmithKline Poljska (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos.500ml J07AN01 (Z) BCG vakcina.6CFU/ml) novoro|en~ad i deca do 1 godine: 0. Max. Max.6 .

suvi vodeni ekstrakt) biljni laksativ 668 Bekunis. filter kesica (25mg/g) 12 x 1g upotreba 1 ravnu ka{i~icu ~aja ili 1 filter kesicu preliti {oljom vru}e vode.akutno trovanje izoniazidom: 1 .05%) 15g mast (0.6g upotreba: odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl. procediti i popiti uve~e pre spavanja. 45 i 100 x 20mg Bekunis. zatim za profilaksu 2 .50mg .premenstrualni sindrom: 50 .terapija neuropatije izazvane izonijazidom: 3 x 50mg .8g plod aleksandrijske sene)/100g 17.3g + 30. Galenika (piridoksin hlorid) vitamin strana 442 tabl. Roha Arzneimittel gastrorezistentna tabl. 20 x 20mg rastvor za inj. ili 1 ka{i~ica ~aja rastvorena u ~a{i vode. Zolsana. Zdravlje (list tinevelijske sene) biljni laksativ 668 biljni ~aj 80g (25mg/g) biljni ~aj. Roha Arzneimittel ~aj instant 1 x (51. uve~e pred spavanje deca do 12 godina: ne preporu~uje se HA06AB.3 nedelje kontinuirano odrasli: na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto deca iznad 12 godina: 1 x dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto 46 Registar lekova 2011 . ne koristiti du`e od 2 nedelje u kontinuitetu N05CF02 Belbien. Stilnox.profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno .100mg dnevno . ostaviti 20 min.4g iv zatim 1g im na 30 minuta deca: 10 .05%) 15g upotreba lek se primenjuje najdu`e 2 . Hemofarm (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl.100mg oralno (piridoksin zavisne konvulzije) HA06AB (BR) (plod tinevelijske sene.A11HA02 Bedoxin. Zonadin D07AC01 Beloderm. 20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Sanval..400mg dnevno podeljeno u vi{e doza .deficit vitamina B6: 3 x 20 .100mg im ili iv. Belupo (betametazon) kortikosteroid 499 krem (0.sideroblasti~na anemija: 100 . (BR) Bekunis. sc im iv 50 x 50mg/2ml upotreba odrasli .

1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije faktora IX M02AX10 (BR) Bengay.1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju D07BC01 Belosalic.05% + 0.05% + 0.2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju losion: 1 . 1 x 250ij.D07CC01 Belogent. 500ij. po potrebi jo{ 1 kap posle 1.5mg + 30mg)/g 30g rastvor za ko`u (0. Belupo (betametazon + gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0. pre tonometrije ukapati 1 kap u konjunktivalnu kesu. Belupo (betametazon + salicilna kiselina) dermatik 500 mast (0.4%.10 x 1 kap na 30 .1%) 15g krem (0. Wyeth Pharma [panija (nonakog alfa) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5 min. Unimed Pharma (oksibuprokain hlorid) lokalni anestetik za oftalmolo{ku primenu 658 kapi za o~i 1 x (4mg/ml) 10ml upotreba anestezija ro`nja~e i konjunktive pri va|enju stranog tela: 3 x 1 kap u roku 5 min.4 x mazati bolno mesto u tankom sloju S01HA02 Benoxy 0. Registar lekova 2011 47 . 5 . Janssen-Cilag (metilsalicilat + mentol) lokalni antireumatik 595 krem (15% + 10%) 35g i 50g upotreba 3 .5mg + 20mg)/ml 50ml upotreba mast: 1 .60 sec.2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Diprosalic B02BD09 (SZ) BeneFIX. (strano telo locirano na povr{ini). (duboko locirano strano telo) tonometrija: na 1 min.

. po potrebi ponoviti najranije za 4 sata paralele Apaurin.N05BA01 Bensedin.deca: 0.5%) 30g upotreba 2 .humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. 500ij/5ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. u te`im slu~ajevima 15 . Koate DVI.3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto B02BD02 (SZ) Beriate P. 30 x 2mg.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti po potrebi ponoviti za 30 . im iv 10 x 10mg/2ml upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika oralno – odrasli . nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 250μg paralele Immunorho.4 doze intravenski .akutna anksioznost.3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto D03AX. antiseptik 496 krem (5% + 0.8mg/kg dnevno podeljeno u 3 .dugotrajna profilaksa: 20 . (BR) Bepanthen plus.anksioznost: 3 x 2mg. im 1 x 50μg i 250μg upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 50μg (do 12. ITK Srbije (anti D (Rho) imunoglobulin . 1 x 250ij/2.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.20mg po potrebi ponoviti za 30 – 60 minuta . Diazepam J06BB01 (SZ) Beoglobin D.odrasli: 10 .2 .0. Rhesonativ. Octanate 48 Registar lekova 2011 . 100μg (od 13. stepena krvarenja.15mg uve~e . konvulzije .40ij/kg u intervalu 2 . Bayer HealthCare (dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid) epitelizant. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . Partobulin SDF. pani~ni ataci: 10mg. nedelje gestacije).nesanica: 5 .5ml./inf.12 . Rhophylac 300 D03AX03 (BR) Bepanthen. Haemoctin SDH.30mg dnevno . Galenika (diazepam) benzodiazepin strana 621 (Z) tabl.3 dana paralele Emoclot.status epilepticus.0.60 minuta intramuskularno (samo ako oralno ili iv nije mogu}e) .deca: 0. 5mg i 10mg rastvor za inj. Bayer HealthCare (dekspantenol) epitelizant 496 mast (5%) 30g krem (5%) 30g upotreba 2 . CSL Behring (koagulacioni faktor VIII .

/inf.dugotrajna terapija krvarenja: 20 .40ij/kg u intervalu 3 .humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid) pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (90mg+60U+1000KIU+500ij+5. 5 x 600mg/24ml upotreba oralno se lek uzima 30 minuta pre jela. 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. Octanine F B02BC. Berlin-Chemie (alfa lipoinska kiselina) terapija dijabeti~ke polineuropatije 446 Berlithion 300 (BR) kaps. Haemonine.4 x 1 . ne zamrzavati doziranje zavisi od povr{ine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti uobi~ajeno doziranje: 1ml za pokrivanje 8cm2 povr{ine tkiva A16AX01 Berlithion. Istituto de Angeli rastvor za inhalaciju (0.021mg) 10ml upotreba Berodual odrasli i deca iznad 3 godine: 3 .8°C.4 x dnevno Berodual N odrasli i deca iznad 3 godine: 3 . izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B .9mg)/1ml pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (270mg+180U+3000KIU+1500ij+17.B02BD04 (SZ) Berinin P 600.humani) hemostatik strana 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza x (0.2 ampule sa 250ml fizioli{kog rastvora a daje tokom najmanje 30 min. meka 15 i 30 x 300mg Berlithion 300 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf.4 dana paralele Aimafix.25mg)/ml 20ml Berodual N.Set.2 sprej doze dnevno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 49 . meka 15 i 30 x 600mg Berlithion 600 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf.. infuzija se priprema me{anjem 1 . (SZ) Beriplast P Combi . 5 x 300mg/12ml Berlithion 600 (BR) kaps.5mg + 0. Thiogamma 600 oral R03AK03 (fenoterol bromid + ipratropijum bromid) antiastmatik 642 Berodual. CSL Behring lokalni hemostatik 452 (fibrinogen + koagulacioni faktor XIII .05mg + 0. Immunine. CSL Behring (koagulacioni faktor IX . stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. oralno ili parenteralno: 600mg dnevno paralele Thiogama 600 injekt.7mg)/3ml upotreba ~uvati na 2 .

25mg (8Mij)/1.5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 .4 sata. suspenzija (2.5 . Omsal. 50mg i 100mg upotreba tablete se mogu deliti.25mg ujutro. dezinficijens 500 640 505 D08AG02 rastvor za ko`u (10%) 100ml i 1L rastvor za ko`u (7. Povidon jod L03AB08 (SZR) Betaferon.100mg ujutro angina pektoris. ne smeju se `vakati ni mrviti hipertenzija: 50 . sa produ`enim osloba|anjem 30 x 25mg. AstraZeneca Nema~ka (metoprolol tartarat) beta blokator 478 tabl. sc 15 x 0. aritmija: 100 . 20 i 50 x 24mg upotreba terapija odr`avanja: 24 . uz jelo paralele Urutal.2 kapi u oko 50 Registar lekova 2011 .(BR) Betadine. 14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije paralele ANTIsept D.5%) 1L R02AA15 rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml G01AX11 vagitorija 14 x 200mg upotreba rastvor za ko`u: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 . Vestibo S01ED02 Betoptic S. 200mg ujutro profilaksa migrene: 100 . dozu duplirati na 2 nedelje do Max.2ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB02 Betaloc Zok.48mg dnevno.humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja. Alcon Couvreur (betaksolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0. Bayer Schering Pharma (interferon beta 1b . Tamsol.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Flosin. Tamsudil N07CA01 Betaserc.200mg ujutro stabilna sr~ana insuficijencija: 12. Solvay Francuska (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl. Tamosin. Tamprost. Alkaloid (povidon jod) strana antiseptik.4mg upotreba 1 x 0. Hemofarm (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps.200mg ujutro G04CA02 Betamsal.

Krka kaps.8mg/kg dnevno paralele Lesux N06DX02 (BR) (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 Bilobil. 28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. tvrda 20 i 60 x 80mg upotreba 1 . terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 . 40 x 300mg upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela. L02BB03 (bikalutamid) citostatik . Niche Generics (bisoprolol) beta blokator 479 tabl. Krka kaps. iv ili inf.2 x 40 . Synthon Hispania film tabl.A11EA01 Beviplex. Tensec Registar lekova 2011 51 ./inf.2 x 1 . Hemofarm (bizmut subcitrat) terapija ulkusa 420 film tabl. im ili 1 .80mg uz obrok paralele Tanakan C07AB07 Bilokord. Galenika (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP) vitamini strana 442 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. iv ili inf. Byol. 30 x 5mg i 10mg upotreba 5 . tokom najmanje 2 godine paralele Calumid. PharmaSwiss film tabl.antiandrogen 579 Bicadex. 5 x (40mg+4mg+8mg+4μg+10mg+100mg)/2ml upotreba odrasli: 1 . 28 x 50mg Bicatlon. Casodex A02BX05 Bicit HP. Medico Uno film tabl. tvrda 20 i 60 x 40mg Bilobil forte. 28 x 50mg Bicusan. dnevno im. Bisoprolol.10mg dnevno paralele Bisobel.4 inj. deca: 1 inj.2 inj.

pove}avati po 2.5mg dnevno. 20 x 8mg sirup (4mg/5ml) 200ml oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml Bisolvon.6 godina) 52 Registar lekova 2011 .5mg.C07AB12 Binevol.2 x dnevno 500mg . Nini tabl.16mg .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 8 .10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere deca iznad 2 godine: 5mg paralele Dulcolax. 2 x 10 kapi (deca 2 .5mg.10mg dnevno paralele Bilokord. Byol. 30 x 5mg upotreba odrasli .6 godina). Balkanpharma (bisakodil) laksativ 426 gastrorezistentna tabl. Istituto de Angeli oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml upotreba rastvor za inhalaciju se priprema sa fiziolo{kim rastvorom u odnosu 1 : 1 i odmah inhalira da se izbegne talo`enje oralno . 30 x 2. Tensec R05CB02 (bromheksin hlorid) mukolitik 646 Bisolvon. PharmaSwiss (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl.12 godina). Delpharm Reims tabl. Belupo tabl. 5mg i 10mg upotreba 5 .5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Nebilet.12 godina) inhalaciono: 2 x 4ml (odrasli). Panlax C07AB07 (bisoprolol) beta blokator 479 Bisobel. Fidipharm (askorbinska kiselina) vitamin 442 oblo`ena tabl. Ni Medic tabl. 5mg i 10mg Bisoprolol. 2 x 2ml (deca iznad 12 godina). Nebivolol Sandoz. 30 x 5mg Bisoprolol. 40 x 500mg upotreba 1 . Nebispes.1g paralele Vitamin C A06AB02 Bisacodyl Actavis. 3 x 4mg (6 . 30 x 5mg upotreba odrasli: 5 .esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . Nevotens A11GA01 (BR) Bio-C 500.deca: 3 x 2mg (2 . 2 x 1ml (deca 6 . 30 x 2.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2.

({pric) iv 1 x 3mg/3ml upotreba oralno lek se uzima 60 minuta pre prve hrane ili pi}a sa ~a{om vode. Bayer Schering Pharma (klodronat dinatrijum) bisfosfonat 597 kaps. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss.) jednom u tri meseca M05BA02 Bonefos. 1 x 150mg rastvor za inj. 1 x 2mg/2ml koncentrat za rastvor za inf.metastaze na kostima: 50mg dnevno parenteralno . Hemofarm (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl. 28 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf.antibiotik 571 pra{ak za rastvor za im iv inj.oralno: 150mg jednom mese~no osteoporoza . Roche film tabl. 1 i 5 x 6mg/6ml Bonviva.5 dana a najdu`e 10 dana Registar lekova 2011 53 . Alendronat.umerena hiperkalcemija: 2mg jednokratno .30 sec. Alendronat ICP. Les Laboratories Servier (stroncijum ranelat) terapija postmenopauzalne osteoporoze strana 599 granule za oralnu suspenziju 28 x 2g upotreba lek se uzima izme|u obroka.parenteralno: 3mg (iv inj. 1 x 15000ij upotreba doziranje je individualno zavisno od indikacije M05BA04 Bonap. Roche film tabl. Forosa.metastaze na kostima: 6mg na 3 . tvrda 100 x 400mg film tabl. Sedron M05BA06 (ibandronska kiselina) bisfosfonat 598 Bondronat.4 nedelje . Nippon Kayaku (bleomicin) citostatik . do 3200mg dnevno parenteralno: 300mg dnevno sporom iv infuzijom. u uspravnom polo`aju u kome treba ostati jo{ 60 minuta Bondronat oralno .te{ka hiperkalcemija: 4mg jednokratno Bonviva osteoporoza . tokom 15 . 60 x 800mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf.M05BX03 Bivalos. 5 x (60mg/ml) 5ml upotreba oralno (1 sat pre jela): 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. 3 . po potrebi pove}ati Max./inf. Fosamax. razmu}eno u ~a{i vode 2g dnevno L01DC01 (SZ) Bleocin S.

Chiesi Farmaceutici (tobramicin) antibiotik 541 rastvor za inhalaciju 56 x 300mg/4ml upotreba deca iznad 6 godina i odrasli: 300mg inhalacijom na 12 sati.5mg i 3mg tabl. 20 x 6mg upotreba 3 x 1. Ferring Arzneimitell (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. u te`im slu~ajevima 2 . 5 x 75ij/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. tokom 28 dana G03GA04 (SZR) Bravelle. 7 x 125mg upotreba herpes zoster (akutna faza): 125mg dnevno tokom 7 dana. 30 x 1.2%) 10ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Alphagan J05AB. Max.4mg/kg deca 2 .150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Fostimon V03AB35 (SZ) Bridion. Lexilium 54 Registar lekova 2011 .6mg. Organon Holandija (sugamadeks) antidot za rekuronijum i vekuronijum 662 rastvor za inj.5 .. doza je 1000j J01GB01 (SZR) Bramitob.12mg.18 godina . Max.M03AX01 (Z) Botox. sc im 1 x 100j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250j za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500j u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno.neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom ili vekuronijumom: 2 .neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom: 2mg/kg S01EA05 Brimonal. Allergan (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans strana 596 pra{ak za rastvor za inj. Unimed Pharma (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0. Berlin-Chemie (brivudin) antivirotik 549 tabl. Brivuzost. 60mg dnevno paralele Lexaurin. iv 10 x (100mg/ml) 2ml i 5ml upotreba odrasli iznad 18 godina . terapiju zapo~eti {to ranije N05BA08 Bromazepam. 10 x 150ij/1ml upotreba 75 . Hemofarm (bromazepam) benzodiazepin 622 tabl.3 x 6 .

odrasli: 0.4 . jagor~evina . 2.5ml 1 .25mg uve~e tokom 1-ve nedelje.4 godina: 3 x 5ml lozenge .odrasli i deca iznad 12 godina: 5 x 2 .2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) .1.deca 4 . inhibitor prolaktina strana 616 509 tabl. te~ni ekstrakt) biljni mukolitik 668 Bronchicum pastile lozenga 20 x 100mg Bronchicum sirup S sirup (150mg/ml) 100ml upotreba sirup . (timijan.6 x 2.40mg dnevno HR05WA..5 doza (kao antipiretik). 30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g upotreba uzima se posle jela oralno .te~ni ekstrakti) biljni mukolitik 668 oralni rastvor (50mg/g + 25mg/g) 130g upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 2 .N04BC01 G02CB01 Bromokriptin. A. 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 2 . A.8 .6g dnevno podeljeno u vi{e doza.4 godine: 2 . pove}avati do uobi~ajene doze odr`avanja 10 . (BR) Bronchicum.5mg i 10mg upotreba uzima se uz jelo supresija laktacije: 2 x 2.3. (timijan. Ibuprofen. (BR) Bronchicum eliksir S.3 lozenge nekoliko puta dnevno polako otapati u ustima HR05WA. Zdravlje (bromokriptin) dopaminergik.3 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Caffetin menstrual. Max.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 10ml .12 godina: 5 . Rapidol. Max.12 godina: 3 x 7.5ml M01AE01 Brufen.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 . Spedifen 594 Registar lekova 2011 55 .5mg.. Nattermann & CIE.deca 6 meseci .6 x 5ml deca 1 . tokom 14 dana parkinsonizam: 1. Nattermann & CIE. 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) oblo`ena tabl. 30 x 2. Galenika (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl.

do 32mg dnevno . Lek (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. Alkaloid (buprenorfin hlorid) opioidni analgetik 631 sublingvalna tabl. im iv 6 x 20mg/ml Buscopan. 20 x 10mg Buscopan. se otapa pod jezikom 5 .redukcija doze i zavr{etak terapije: doza se postepeno redukuje na ni`u dozu kad se postigne zadovoljavaju}i period stabilizacije a kod pacijenata gde je to mogu}e terapija se prekida A03BB01 (hioscin butilbromid) spazmolitik 422 Buscopan. ponoviti za 7 . po potrebi vi{e puta dnevno P03AC01 (BR) Bubil. ponoviti posle ½ sata. Delpharm Reims oblo`ena tabl. treba da uzmu prvu dozu najmanje 6 sati posle poslednjeg uzetog opijata ili sa pojavom prvih znakova jake `elje . Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba oralne i rektalne doze su iste oralno/rektalno: 1 . 7 i 28 x 0.A07EA06 Budosan.10mg dnevno paralele Bilokord. Max. koji nisu imali apstinencijalnu krizu.pacijenti zavisni od opijata. Bisoprolol.3%) 60ml upotreba 2 x dnevno tokom 2 dana. tvrda 100 x 3mg upotreba 3 x 3mg.10 dana C07AB07 Byol.4mg.8 .20mg parenteralno (akutni spazmi): 20mg.10 minuta .regulisanje i odr`avanje doziranja: po~etnu dozu postepeno pove}avati prema klini~kom efektu za svakog pacijenta pojedina~no.4 x 10 . Jugoremedija (piretrin) pedikulocid 635 {ampon (0. Bisobel.po~etna doza: 1 x 0. Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj. 5mg i 10mg upotreba 5 . tokom 8 nedelja.pacijentima koji su na terapiji metadonom pre primene buprenorfina treba redukovati dozu metadona na Max. 30mg dnevno odrasli i adolescenti iznad 16 godina . 2mg i 8mg upotreba tabl. 30 x 2. Dr Falk Pharma (budesonid) terapija Kronove bolesti strana 428 gastrorezistentna kaps.5mg. doze postepeno smanjivati tokom 2 .4mg . Tensec 56 Registar lekova 2011 .4 nedelje pre prekida terapije N07BC01 § Buprenorfin Alkaloid.

.

6 tableta dnevno R01BA52 (BR) Caffetin cold. Spedifen A12AA02 (Z) Calcium Sandoz 10%. Rapidol. rastvoreno u ~a{i vode C10BX03 Caduet. Pfizer Manufacturing Deutschland (atorvastatin + amlodipin) hipolipemik 492 film tabl. Max. 6 tableta dnevno N02BE51 (BR) Caffetin. Alkaloid (paracetamol + propifenazon + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl. rastvoreno u ~a{i vode deca 3 . 30 x (10mg + 10mg) upotreba 1 tabl. 10 x (500mg + 30mg + 15mg + 60mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 tabl. 1200mg dnevno paralele Brufen.7 godina: ½ tablete dnevno. dnevno zavisno od indikacije N02BE51 (BR) Caffebol.3 x 10ml (im. Ibuprofen. Novartis Pharma Stein [vajcarska (kalcijum glubionat) terapija kalcijumom 443 rastvor za inj. Alkaloid terapija nazeba (paracetamol + pseudoefedrin + dekstrometorfan bromid + askorbinska kiselina) 640 film tabl. 50 blistera po 10 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 .2 tablete po potrebi.2 tablete po potrebi. Max. M01AE01 (BR) Caffetin menstrual.10ml dnevno (samo iv) 58 Registar lekova 2011 .A11JB10 (BR) Ca C 1000 Sandoz. Max.6 sati. 50 blistera po 10 x (460mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 . Hemofarm (paracetamol + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl. im iv 5 x 1375mg/10ml upotreba odrasli: 1 . 30 x (10mg + 5mg) film tabl. Alkaloid (ibuprofen) analgetik 591 film tabl.327g) upotreba odrasli i deca iznad 7 godina: 1 tableta dnevno. 10 x (1g + 1g + 0. 12 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) tabl. iv) deca: 5 . 20 x (460mg + 50mg + 10mg) tabl. Famar Francuska minerali i vitamini (kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat) strana 443 {ume}a tabl.400mg na 4 . 10 x 200mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 200 .

najvi{e 6 puta dnevno N06AX11 Calixta. Remirta. na mestu nicanja zuba. 10 i 30 x 50mg upotreba 3 . 5 x 30mg/3ml i 50mg/5ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im.24 sata podeljeno u vi{e doza. ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e 30mg dnevno. 30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. GlaxoSmithKline Poljska (lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid) odontologik 418 gel za desni 1 x (0. Leucovorin Teva H05BA01 Calco.1%) 10g upotreba po potrebi na 3 sata. Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 647 oblo`ena tabl. Mirtazapin ODT Sandoz.72 sata paralele Folcasin. 10 i 20 x (1132mg + 875mg) 500mg Ca2+ upotreba odrasli i deca: 500mg . Lisapharma (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 sprej za nos (200ij/80mcl) 1. po potrebi dozu pove}ati do Max. Leucovorin Calcium. iv.33% + 0. Tifona R06AA02 Calmaben. Belupo (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. izuzetno 2g dnevno (te{ki slu~ajevi deficita kod odraslih) V03AF03 (SZ) Calciumfolinat "Ebewe". Remeron. zatim 12 .A12AA06 (BR) Calcium Sandoz Forte 500. Famar Francuska (kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat) terapija kalcijumom strana 444 {ume}a tabl. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7mm). 45mg dnevno paralele Mirtazapin. Ebewe Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj.6ml upotreba 200ij (jedna doza) dnevno u jednu nozdrvu paralele Miacalcic A01AD11 (BR) Calgel. Mirzaten.15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 . iv inf) tokom 12 .4 x 50mg Registar lekova 2011 59 .1g dnevno (uobi~ajeno)./inf.

Merck Sante (akamprosat kalcijum) terapija alkoholizma 631 gastrorezistentna tabl.90 minuta. Irinotekan Sandoz. tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex.antiandrogen strana 579 film tabl. 30 i 90 x 50mg film tabl. Gedeon Richter (bikalutamid) citostatik . 1 x 50mg i 70mg upotreba invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana sporom iv inf tokom 1 sata. Pfizer Australija (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 koncentrat za rastvor za inf. Bicatlon. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml i 300mg/15ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 .L02BB03 Calumid. 84 x 333mg upotreba uzima se posle jela. u podne i uve~e) ispod 60kg: 666mg ujutro i po 333mg u podne i uve~e L01XX19 (SZ) Campto. Irinotesin J02AX04 (SZ) Cancidas. 30 x 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. svake 3 nedelje paralele Irinotecan PharmaSwiss. zatim 50mg dnevno ezofagealna i orofagealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom iv inf tokom 1 sata 60 Registar lekova 2011 . MSD Italija (kaspofungin acetat) antimikotik 548 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. preporu~ljivo godinu dana osobe iznad 60kg: 3 x 666mg (ujutro. Bicusan. Casodex N07BB03 (SZR) Campral.

2 x 200mg.5L CAPD 4 Stay safe rastvor 1 x (5. trihomonacid Canesten.5g) 2L i 2.786g+7.1838g+0.1838g+0.847g+0.1838g+0. Bayer HealthCare pra{ak za ko`u (1%) 30g Canesten 1. 1 x 500mg Canesten 3.2573g+0.: 200mg uve~e tokom 3 dana ili 500mg jednokratno vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri krem ili rastvor: 2 .5L CAPD 2 Stay safe rastvor 1 x (5.786g+7.3 doze apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 400mg neuralgija trigeminusa: 400mg dnevno (po~etno).3 x 400mg akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 . po potrebi naizmeni~no sa kremom ili rastvorom paralele Kansen 494 504 504 494 504 494 B05DB.847g+0.847g+0. KVP Pharma D01AC01 rastvor za ko`u (1%) 20ml D01AC01 upotreba vaginalne tabl.786g+7.2 x dnevno posipati obolelo mesto.73g)/L 2L i 2.(BR) (klotrimazol) strana antimikotik.5L CAPD 3 Stay safe rastvor 1 x (5..847g+0.1600mg dnevno podeljeno u 2 . potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 x 400mg dijabetes insipidus centralis: 1 .5%)/L 2L i 2.786g+7. Remedica (karbamazepin) antiepileptik 611 tabl.2573g+0. Kern Pharma D01AC01 krem (1%) 20g G01AF02 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora Canesten.786g+7.1017g+15g)/L 2L i 2. postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 2 x 400mg).2573g+0. postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 . (SZ) CAPD.847g+0.3 x dnevno mazati promene na ko`i pra{ak: 1 . 3 x 200mg Canesten.1017g+22. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .73g) 2L i 2.5L CAPD 19 Stay safe rastvor 4 x (5. Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.12mg/L (20 .50mikromola/L) epilepsija: 1 .1017g+42.1017g+22.5L CAPD 18 Stay safe rastvor 4 x (5. Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 CAPD 17 Stay safe rastvor 4 x (5.1017g+15g)/L 2L i 2.786g+7. Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.2 x 400mg paralele Tegretol CR Registar lekova 2011 61 .1017g+42.847g+0.5L upotreba rastvor zagrejan na 37°C infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara N03AF01 Carbamazepine retard.

Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf.100mg dnevno analgoantipiretik .L01XA02 (SZ) (karboplatin) citostatik . Lannacher Heilmittel analgoantipiretik gastrorezistentna tabl. 30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom.alkiliraju}i agens strana 572 Carboplasin.900mg na 4 . Andol. 15ml. Zyllt 62 Registar lekova 2011 .odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . Lannacher Heilmittel inhibitor agregacije trombocita gastrorezistentna tabl. Monogrel. 30. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin "Ebewe". Klogrel. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Klopidogrel. 30 i 100 x 300mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 50 . 30 i 100 x 50mg gastrorezistentna tabl. Plavix. Anbol. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. 1 x (10mg/ml) 5ml.6 sati. Andol 100. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin-Teva. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml upotreba monoterapija .odrasli: 400mg/m2 jednom dnevno iv infuzijom. 45ml i 60ml Carboplatin. Aspirin protect B01AC04 Cardogrel. Sandoz Private Limited Indija (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. ponavljati na 4 nedelje paralele Paraplatin (BR) B01AC06 (acetilsalicilna kiselina) 450 Cardiopirin. Max. 50 i 100 x 100mg N02BA01 Cardiopirin forte. Kerberan. Aspirin. Clopigal.

zatim 2 x 6. Artesan Pharma film tabl. nastaviti sa 2 x 12. 30 i 100 x 6.5mg)/g 8. Gedeon Richter tabl.5g upotreba za lokalnu anesteziju kod kateterizacije i cistoskopije N06BX18 (vinpocetin) cerebralni vazodilatator 627 Cavinton. 50mg dnevno angina pektoris: 12.5g i 12.25mg film tabl. Dilatrend. Karvileks. Lek film tabl. Max.5mg i 25mg Carvedilol Sandoz. 12.25mg. Pliva Hrvatska film tabl. 2 x 25 . Bicusan.50mg paralele Coryol. 28 x 3. Gedeon Richter tabl. Max. Milenol L02BB03 Casodex. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. 6. AstraZeneca UK (bikalutamid) citostatik . Pharmazeutische Fabrik Montavit (lidokain + hlorheksidin) lokalni anestetik 604 gel sa aplikatorom 25 x (20mg + 0.5mg po~etno. zatim 25mg dnevno. 30 x 6. 30 x 10mg upotreba 3 x 5 . 30 i 50 x 12.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12. Bicatlon. 50 x 5mg Cavinton forte.125mg (2 nedelje).125mg.C07AG02 (karvedilol) beta blokator strana 480 Carvedigamma. 28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. Calumid N01BB52 (Z) Cathejell.5mg i 25mg Carvetrend.25 (2 nedelje).antiandrogen 579 film tabl. tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex.5mg. Max. 12. zatim 2 x 25mg.5mg po~etno.10mg Registar lekova 2011 63 .25mg.

Max.F. Max.5 x dnevno naneti na obolelo mesto J01DC04 (cefaklor) cefalosporin 536 Cefaclor.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.40mg/kg dnevno.m.m.A. te~ni ekstrakt) biljni lek za ekcem 672 mast (10%) 25g upotreba 3 . Cefak (stabljike razvodnika. (BR) Cefagil. Max. 2g na 12 sati iv inf.J01DD14 Cedax. dnevno 64 Registar lekova 2011 . (ceftibuten) cefalosporin strana 536 kaps. Hemofarm kaps. Max. 1g dnevno (1 . Ceftriaxom-MIP. 4g dnevno deca: 20 . podeljeno u 3 doze ili 62. 9mg/kg dnevno (preko 5kg t. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor Alkaloid./inf.2 g dnevno.500mg na 8 sati.).12 meseci). Longaceph. 100 x 25mg upotreba 1 .I. 250mg na 8 sati. Nini kaps. Rocephin (BR) Cefabene.) J01DD04 (SZ) 3cef. 125mg na 8 sati. S. odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . Cefak (D1 Turnera diffusa (Damiana)) homeopatski lek za seksualnu slabost 674 tabl. Labilex. Max.5 godina). Ceftriakson. PharmaSwiss (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Max. 1g dnevno (1 . tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor. 50mg/kg dnevno paralele Azaran. Lendacin.. 1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Alfacet HG03WA. 2g dnevno neonatusi: Max.3 tabl.S. 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 .I.P. tvrda 5 x 400mg pra{ak za oralnu suspenziju (36mg/ml) 30ml i (36mg/ml) 60ml upotreba odrasli: 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati deca: 45mg dnevno (do 5kg t. Alkaloid kaps.5mg na 8 sati.

uznemirenost: 3 x 1 tabl.3 doze.12 godina: 2/3 doze za odrasle HN05CM. pre spavanja (BR) Cefanorm. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml Cefaleksin. tvrda 16 x 250mg i 500mg Cefalexin. ili kaps.50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. (BR) Cefan.675mg upotreba 2 x 1 kaps. tokom 3 menstrualna ciklusa Registar lekova 2011 65 .(BR) Cefakliman. Max. 100 x 250mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 3 x 1 . 30 x 4 mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .2 tabl.35mg kaps. . tvrda 30 x 4mg upotreba 1 kaps.12 sati. ili kaps. Alkaloid kaps.Vitex agnus castus) 669 kaps. podeljeno u 2 . dnevno (uvek u isto vreme). Remedica kaps. najvi{e 3 meseca J01DB01 (cefaleksin) cefalosporin 535 Cefaleksin. tvrda 50 x 2.. Srbolek kaps. Max. Cefak (suvi ekstrakt korena valerijane) biljni anksiolitik 669 oblo`ena tabl. Cefak biljni lek za menstrualne tegobe (suvi ekstrakt ploda konopljike .nesanica: 1 . tvrda 16 x 500mg Cefalexin Alkaloid. 4g dnevno paralele Palitrex (BR) Cefamadar. 20 i 50 x 441.3 tabl deca ispod 6 godina: 1/2 doze za odrasle 6 . Hemofarm kaps. Cefak (suvi ekstrakt rizoma Cimicifuge) biljni lek za klimakteri~ne tegobe strana 672 kaps. Cefak (D4 Calotropis gigantea (Madar)) homeopatski lek za smanjenje apetita 674 tabl. tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 . 6g dnevno deca: 25 .

Max. 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 1 x 500mg i 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . Max. Primaceph J01DE01 (SZ) Cefim. 1 i 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Chephasaar (cefazolin) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.10 dana ./inf.12 sati.100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze./inf.4 doze paralele Tolycar J01DE02 (SZR) Cefrom.4 doze. Azaran. Zdravlje (cefotaksim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Max.2g na 12 sati tokom 7 . Max. 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Max. 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 .150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 ./inf. 2g dnevno neonatusi: Max. Max.200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 .12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 ./inf.J01DB04 (Z) Cefazolin-MIP./inf.12 godina: 30 ./inf. 1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg . 4g dnevno J01DD02 (Z) Ceftazidim Sandoz. sanofi aventis (cefpirom) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za iv inj. Chephasaar pra{ak za rastvor za inj.2g na 8 ./inf.2g na 8 . Sandoz (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Zdravlje pra{ak za rastvor za im iv inj.uobi~ajeno: 1 . 100mg/kg dnevno paralele Galecef.1g na 6 . Hemofarm (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 .80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Lendacin.60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca ./inf. Longaceph.2 g dnevno. Rocephin 66 Registar lekova 2011 .nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Maxicef J01DD01 (SZR) Cefotaksim.4 doze deca: 100 . 50mg/kg dnevno paralele 3cef. 10 x 2g upotreba odrasli: 500mg . Max.12 sati. 1 i 5 x 1g i 2g Ceftriaxon-MIP. Labilex.2g na 12 sati.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . 6g dnevno paralele Forcas J01DD04 (SZR) (ceftriakson) cefalosporin 536 Ceftriakson. 1 i 10 x 1g i 2g pra{ak za rastvor za im iv inj.

Pfizer Deutschland (celekoksib) nesteroidni antireumatik 592 kaps. 10 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba terapija uobi~ajeno traje 10 dana odrasli: 500mg na 24 sata (uobi~ajeno). Xorimax J01DC10 Cefzil. Nilacef.J01DC02 (SZR) Cefuroxim-MIP. 60 x 150mg i 300mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 300mg A16AB02 (SZ) Cerezyme.2 x 200mg maksimalna dnevna doza: 400mg L04AA06 (SZR) CellCept. varira od 2. 1 x 200ij i 400ij upotreba doza je individualna zavisno od te`ine bolesti.12 godina: 20mg/kg dnevno (uobi~ajeno).1. 7. Pfizer Deutschland (maravirok) terapija HIV infekcije 554 film tabl. Chephasaar (cefuroksim) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. Myfortic J05AX09 (SZR) Celsentri./inf.5ij/kg 3 x nedeljno do 60ij/kg na dve nedelje Registar lekova 2011 67 .8 sati) paralele Aksef. tvrda 10 x 200mg upotreba osteoartritis: 200mg dnevno reumatoidni artritis: 1 . 500mg na 12 sati (akutna egzacerbacija hroni~nog bronhitisa) deca 6 meseci .15mg/kg na 12 sati (otitis medija) M01AH01 Celebrex. Mycophenolate Mofetil Medico Uno. Roche (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 kaps.4 doze (na 6 .100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Bristol Myers Squibb (cefprozil) cefalosporin 536 film tabl. tvrda 300 x 250mg film tabl. 4 x 500mg upotreba CellCept primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima profilaksa odbacivanja organa: 2 x 1g (inicijalnu dozu dati 24 sata po transplataciji) suzbijanje zapo~etog odbacivanja transplantata: 2 x 1.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . 10 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg .5g paralele Micolat. 150 x 500mg pra{ak za rastvor za inf. Ceroxim.5 . Xorim. Genzyme (imigluceraza) terapija Gau~erove bolesti 445 pra{ak za rastvor za inf.

5mg. 60 x 0.odrasli: 5 . Cefuroxim-MIP.urinarne infekcije: 125 .25mg.uobi~ajeno: 250 .1mg i 0. Ni Medic film tabl.6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Letizen 68 Registar lekova 2011 . 10 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .75mg odmah posle transplantacije bubrega ili srca. ({pric) im 1 x (20μg + 20μg)/0. 18) rekombinantna) virusa 563 suspenzija za inj.J01DC02 Ceroxim.10mg pre spavanja paralele Nipam L04AA18 (SZR) Certican.75mg i 1mg tabl. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv humanog papiloma (vakcina za humani papiloma virus (tipovi 16. Dicef. Novartis Pharma Stein [vajcarska (everolimus) imunosupresiv 585 tabl. 0.25mg upotreba odrasli: 2 x dnevno 0. prvog i {estog meseca R06AE07 (cetirizin hlorid) antihistaminik 648 Cetirizin. Slaviamed film tabl.Lajmska bolest: 500mg na 12 sati tokom 20 dana deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef. za oralnu suspenziju 60 x 0. Nilacef.5ml upotreba po 0. Xorimax N05CD02 Cerson. Medico Uno (cefuroksim) cefalosporin strana 535 tabl. 20 x 10mg Cetirizin. 0. Xorim.250mg na 12 sati . Belupo (nitrazepam) hipnotik 622 tabl.5ml nultog. koristi se u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima J07BM02 (Z) Cervarix. 10 x 5mg upotreba nesanica .500mg na 12 sati . 20 x 10mg sirup (5mg/5ml) 200ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 .

Krka (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl. a zatim u re|im intervalima paralele Hloramfenikol Alkaloid.5mg + 14 x 1mg) film tabl. sc 1 x 3mg/3ml upotreba za asistiranu reproduktivnu metodu R06AE09 Cezera. 28 i 56 x 1mg upotreba samo u po~etku primene leka tokm 1 .2 nedelje mo`e se pu{iti 1 x 500μg prva 3 dana. ako je dovoljno tokom ovih 11 nedelja doza se mo`e smanjiti na 2 x 500μg N01BB10 (SZ) Chirocaine.5mg/ml) 10ml upotreba doza zavisna od vrste anestezije S01AA01 Chloramphenicol. Merck Serono (cetrorelix) inhibitor gonadotropina strana 526 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. 10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Xyzal N07BA03 Champix. 2 x 500μg slede}a 4 dana.H01CC02 (Z) Cetrotide. (11 x 0.25mg/1ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Galenika (hloramfenikol) antibiotik 652 mast za o~i (1%) 5g upotreba mast nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. Pfizer Deutschland (vareniklin) terapija odvikavanja od pu{enja 630 film tabl. Abbott (levobupivakain) lokalni anestetik 604 rastvor za inj.5mg/ml) 10ml. 2 x 1mg 11 nedelja. Hloramkol Registar lekova 2011 69 . 10 x (2. (5mg/ml) 10ml i (7. sc 1 x 0.

Ciprocinal. Hemofarm (simvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl.5 . 80mg uve~e odjednom paralele Hollesta. Simvabel.12 godina : 3 x 1 tabl. meka 50 x 25mg. 1 sat pre jela deca 5 . Sandimmun Neoral J01MA02 Cifran. izuzetno: 7. 2 i 4 x 20mg upotreba 10 . 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti. Simvor. Ciprofloxacin. Simvastatin. Vasilip. 20 x 10mg i 20mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). 50mg i 100mg oralne kapi. Citeral. podeljeno u 2 doze paralele Ciprinol. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Galenika (tripsin. Zocor B06AA.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije deci se ne preporu~uje. kombinacija) digestivni enzimi 466 gastrorezistentna tabl. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza).C10AA01 Cholipam. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.15mg/kg dnevno. Simva Sandoz.20mg. 4 x 10mg film tabl. 1 sat pre jela G04BE08 Cialis. 10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 250 . Simvastatin ICP. Eli Lilly (tadalafil) terapija erektivne disfunkcije 520 film tabl. Simvax. jedna doza dnevno L04AA01 (SZR) Cicloral. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. zavisno od indikacije. paralele Sandimmun.. Salutas Pharma (ciklosporin A) imunosupresiv 583 kaps. Ciprofloksacin. (BR) Chymoral. prilago|eno koncentraciji leka u krvi Pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rabla`iti mlekom ili vo}nim sokom u staklenoj posudi. 24 x 100000Aj upotreba odrasli: 3 x 2 tabl. rastvor (100mg/ml) 50ml upotreba doziranje je individualno. Medico Uno (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 film tabl. Marocen 70 Registar lekova 2011 . Max.

12 godina).5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 . Max. 45 i 50 x 75mg upotreba 3 x 1 tableta (oboljenja perifernih krvnih sudova). Zobox C09BA08 Cilazapril 5 plus. 2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Stugeron forte (BR) Cinnabsin. Jugoremedija tabl. 6 tabl.2 kapi 0.6 godina) ili 8 tabl. 5mg dnevno paralele Inhibace. 50 x 75mg Cinedil. u akutnoj fazi. Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. Hemofarm (ciklopentolat hlorid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0. ½ tabl. deca: 1 tabl. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. Alkaloid tabl. Prilazid. na 2 sata.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) uveitis: 1 . Prilazid plus N07CA02 (cinarizin) terapija vertiga 632 Cinarizin. najbolje ujutro) paralele Inhibace plus. se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl. 3 x ½ tabl. na sat.5%) 5ml kapi za o~i (1%) 5ml upotreba za postizanje midrijaze i cikloplegije: 1 .5mg. 30 x 2.2.S01FA04 Ciklopen. 12 tabl. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D3 Cinabaris + D1 Echinacea + D3 kalijum dihromat + D2 Hydrastis) sinuzitis 674 tabl. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. Max. (vestibularni poreme}aji). prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. dnevno (2 .5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme. dnevno (6 . dnevno u akutnoj fazi. 100 x (25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl.5% rastvora nekoliko puta dnevno C09AA08 Cilazapril. 30 x (5mg + 12.2 kapi 0. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. Registar lekova 2011 71 .

Catalent Nema~ka Circadin. 10 i 20 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin.15mg/kg dnevno. Remedica film tabl. 10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli . sa produ`enim osloba|anjem 21 x 2mg upotreba 2mg uve~e 1 – 2 sata pre spavanja 72 Registar lekova 2011 .oralno: 250 . nezavisno od hrane depresija.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije . 28 i 50 x 10mg upotreba tablete se mogu deliti. po potrebi pove}ati do Max. 10 x 250mg. Lundbeck (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl. Zdravlje film tabl.oralno: 7. uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi.5 . 20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana. zatim 10mg dnevno.1 sata deci se ne preporu~uje. Krka film tabl. Citeral. 5 x 100mg/50ml Ciprofloksacin.parenteralno: 5 – 10mg/kg dnevno. podeljeno u 2 doze . Zdravlje film tabl. 500mg i 750mg Ciprocinal. izuzetno . anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani).N06AB10 Cipralex. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin. 14.parenteralno: 100 – 400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ . opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg. Swissco Services (melatonin) hipnotik 623 tabl. 20mg dnevno paralele Esram J01MA02 (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 Ciprinol. Max. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloxacin. 20. 10 x 250mg i 500mg (SZ) rastvor za inf. Marocen N05CH01 Circadin. Jugoremedija film tabl. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) paralele Cifran. Srbolek film tabl.

20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. 5 x (1mg/ml) 10ml koncentrat za rastvor za inf. jednom na 3 . zatim. 20.odrasli i deca: 50 . tokom 5 dana na 3 .4 x 10mg tokom 6 nedelja ili du`e (smanjen gastri~ki motilitet.100mg/m2 dnevno. 1 x (0. 20 x 10mg. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf.alkiliraju}i agens 572 Cisplatin. Platosin. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. 1 x (0. Zyloram Registar lekova 2011 73 .5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin PharmaSwiss. Timopram. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. 1 x (1mg/ml) 50ml Cisplatin "Ebewe". 20mg i 40mg Citalopram Sandoz. zatim 20 . Zdravlje (cisaprid) gastrokinetik strana 423 tabl. 1 x (0.5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin-Teva. 3 .4 x 10mg tokom 12 nedelja.30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Starcitin.4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. 50 i 100 x 10mg. Salutas Pharma film tabl. doza odr`avanja 20mg uve~e ili 2 x 10mg (gastroezofagusna refluksna bolest).4 nedelje paralele Platinex. Zdravlje film tabl. Sinplatin N06AB04 (citalopram) antidepresiv 624 Citalex.5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba monoterapija . 3 x 10mg tokom 4 nedelje (dispepsija) L01XA01 (SZ) (cisplatin) citostatik .A03FA02 Cisap. 30 x 5mg i 10mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .

Ciprofloksacin. Flonidan. 10 x 250mg strana hinolonski antibiotik 653 542 film tabl. Pliva Hrvatska (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 .odrasli: 250 . Klacid. zatim na 4 sata slede}ih 5 dana .2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.3%) 5ml J01MA02 film tabl.keratitis.1 sata . najdu`e 10 dana R06AX13 Claritine.400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ . sa produ`enim osloba|anjem 10 x (5mg + 120mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 tabl. 5 x 100mg/10ml upotreba oralno se uzima pre jela sistemski . Klerimed. blefaritis: 1 . Loratadin. Klacid MR. Pressing 74 Registar lekova 2011 . Schering-Plough Labo.konjunktivitis. Schering-Plough Labo. Marocen J01FA09 Clarexid.12 godina (ispod 30kg): 5mg dnevno paralele Actalor. Klacid IV. Ciprofloxacin. Fromilid uno.. Zymbaktar R01BA52 Clarinase. 10 x 500mg (Z) koncentrat za rastvor za inf. ulkus korneje: 1 .deci se ne preporu~uje. Ciprinol. 14 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250mg na 12 sati. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati.15mg/kg dnevno. Belgija (loratadin) antihistaminik 648 tabl.10mg/kg dnevno.Citeral.5 . Alkaloid Beograd (ciprofloksacin) S01AX13 kapi za o~i (0. Belgija (loratadin + pseudoefedrin sulfat) terapija rinitisa 639 tabl. od ter}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran. do 14 dana (te{ke infekcije) paralele Clarexid. Ciprocinal. Lekoklar XL. Lekoklar. podeljeno u 2 doze (oralno) 5 . Fromilid. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno . izuzetno: 7.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno 100 . zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat.2 kapi na 2 sata prva 2 dana.

8000ij anti . 3 . a svaki slede}i flaster treba da bude na novoj povr{ini ko`e G03HB01 Climen.4 doze paralele Klindamicin Registar lekova 2011 75 . Jugoremedija (fenoksimetilpenicilin kalijum) penicilin 534 tabl. 10000ij anti .Xa/0. a iv infuzija 1. Bayer Schering Pharma (estradiol) estrogen 513 transdermalni flaster 4 x 3.2 Mij na 8 sati deca do 3 godine: 150 000 .2ml.4000ij (sc) tokom 7 .Xa/ml) 3ml upotreba ne sme se primenjivati intramuskularno duboke venske tromboze: 1 x 2000 . 5 x 600mg/4ml upotreba oralno: 150 .6mg/kg na 6 sati (deca) parenteralno .6 . 6.5cm2 (50μg/24 sata) upotreba 1 x nedeljno flaster lepiti na suvu.6ml.2.Xa/0. neozle|enu ko`u.8mg/12.odrasli: 0.20mg/kg dnevno podeljeno u 3 – 4 doze .300 000ij na 8 sati 3 . 100ij/kg (sc) na 12 sati. Chephasaar (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 film tabl.2Mij pra{ak za oralnu suspenziju (300 000ij/5ml) 150ml upotreba uzima se 30 minuta pre jela odrasli i deca iznad 7 godina: 1.10 dana (profilaksa). od petog dana menstrualnog ciklusa. 20 x 600 000ij i 1.novoro|en~ad iznad 30 dana: 15 .600 00ij na 8 sati G03CA03 Climara.Xa/0.40mg/kg dnevno podeljeno u 3 .deca: 15 . 6.: bele 11 x (2mg + 0) ru`i~aste 10 x (2mg + 1mg) upotreba 1 tabl.2g tokom 60 minuta) . ({pric) sc iv 2 i 10 x 2000ij anti . sanofi aventis (enoksaparin natrijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj. izuzetno 450mg na 6 sati (odrasli). tokom najmanje 2 a najvi{e 8 dana J01CE02 Cliacil.Xa/0.4ml. 12 i 30 x 300mg film tabl. 6000ij anti .7 godina: 300 000 . dnevno. (pojedina~na im inj.300mg. (bo~ica) sc iv 1 x (10000ij anti . ne treba da pre|e 600mg.4 doze. 12 i 30 x 600mg (Z) rastvor za im inj./inf. 4000ij anti . Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + ciproteron acetat) hormoni 518 21 oblo`ena tabl.B01AB05 (SZ) Clexane.8ml. na 12 sati. tokom 10 dana (terapija) nestabilna angina pektoris. posle 21-og dana pauza 7 dana J01FF01 Clindamycin-MIP.7g dnevno podeljeno u 2 . infarkt miokarda bez Q talasa: 100ij/kg (sc).Xa/ml rastvor za inj.

150mg. Klopidogrel. im 10 x 200mg/ml upotreba Clopixol: 20 . 600mg nedeljno 76 Registar lekova 2011 . 150mg dnevno Clopixol Acuphase: duboko im 50 .600mg. Lundbeck Clopixol Depot.3 dana. Abbott (reviparin natrijum) antikoagulans 449 rastvor za inj. Plavix.25ml rastvor za inj. Max. Galenika (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. 28 i 56 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. ({pric) sc 10 x 5153ij/0. po potrebi pove}avati na 2 . doza odr`avanja 20 .6ml rastvor za inj.3 dana za 10 20mg. Lundbeck rastvor za inj. Klogrel. ({pric) sc 10 x 1432ij/0. Kerberan. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. ({pric) sc 10 x 3436ij/0.30mg dnevno. Lundbeck film tabl. Cardogrel.4 nedelje.9ml upotreba 1432ij (kod malog tromboembolijskog rizika) ili 3436ij (kod velikog tromboembolijskog rizika) u razmacima od 24 sata B01AC04 Clopigal. na 1 . Max. Monogrel. 50 x 10mg film tabl. Zyllt N05AF05 (zuklopentiksol) antipsihotik 619 Clopixol.50mg najbolje odjednom uve~e. 50 x 25mg (SZ) (Z) Clopixol Acuphase. ukupna kumulativna doza ne sme biti ve}a od 400mg. po potrebi dozu ponoviti za 2 .D10AF01 Clindasome. podeljeno u vi{e doza. Hemofarm (klindamicin) antibiotik strana 501 gel sa liposomima (1%) 20g upotreba ujutro i uve~e naneti tanak sloj gela na akne B01AB08 (SZR) Clivarin. im 5 x 50mg/ml rastvor za inj. a tretman ne sme trajati du`e od 2 nedelje Clopixol Depot: duboko im 200 . akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno.

12 godina: ½ .3 nedelje za 25 . Registar lekova 2011 77 . Remedica tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska Co-Diovan. GlaxoSmithKline Irska Coldrex. dnevno nezavisno od jela R01BA53 (BR) Coldrex. 28 x (150mg + 12.5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl.450mg.5mg C09DA03 Co-Diovan. podeljeno u vi{e doza te{ke psihoze: 200 .5mg) upotreba 1 tabl. Nobel Ilac (irbesartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl.5mg upotreba 3 x 12.6 sati. Max.2 x 12. na 4 . 900mg dnevno paralele Leponex N06AX14 Coaxil.N05AH02 (klozapin) antipsihotik strana 619 Clozapin Sandoz.5mg). 50mg i 100mg Clozapine.1 tabl. Max. 4 tablete dnevno R01BA53 (BR) Coldrex Caplets. po potrebi pove}avati tokom 2 . Les Laboratories Servier (tianeptin natrijum) antidepresiv 626 oblo`ena tabl. 50 x 100mg upotreba po~etna doza: 1 . 28 x (300mg + 12. HBM Pharma terapija nazeba 640 (paracetamol + fenilefrin hlorid + kofein + terpin hidrat + askorbinska kiselina) tabl. (160mg + 12.50mg dnevno do 300mg dnevno. dnevno paralele Valsacombi C09DA04 Co Irda. na 4 . Max. 28 x (80mg + 12.5mg) film tabl.6 sati ili 4 x 2 tabl. 12 i 24 x (500mg + 5mg + 25mg + 20mg + 30mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (paracetamol + kofein + fenilefrin) terapija nazeba 640 film tabl. 50 x 25mg.2 tabl. 8 tableta dnevno deca 6 .25mg.. Salutas Pharma tabl.5 . 16 x (500mg + 25mg + 5mg) upotreba 4 x 2 tabl. 30 x 12. Novartis Farma Italija (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl.

GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin + zidovudin) terapija HIV infekcije 553 film tabl. 30 x 200mg upotreba primenjuje se isklju~ivo u kombinaciji sa levodopom i inhibitorima DOPA dekarboksilaze (karbidopa. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 60 x 200mg upotreba 2 x 200mg na 20 minuta pre jela paralele Rudakol J05AR01 (SZR) Combivir. Max. 4 pra{ka dnevno deca iznad 6 godina (Coldrex Junior Hotrem): 1 pra{ak na 4 sata. B.27g+5. Braun (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) nadoknada te~nosti i elektrolita 463 rastvor za inf. Max 6 pra{kova dnevno paralele Influrex A03AA04 Colospa retard. ujutro i 1 tabl. 2 x ½ tabl.45ml/kg dnevno (2. Glaxo Wellcome Velika Britanija Combivir.24g)/L 1000ml (276mOsm/L) upotreba 30 . Max. 60 x (150mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 30kg: 2 x 1 tabl. Solvay Francuska (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 kaps.24g)/L 500ml (276mOsm/L) rastvor za inf. (6g+0. Novartis Pharmaceuticals UK (entakapon) antiparkinsonik 617 film tabl. (Max.21kg) B05BB01 (Z) Compound sodium lactate. (14 .4g+0. benzerazid): 200mg uz svaku dozu levodope sa karbidopom i/ili benzerazidom. (6g+0. uve~e (21 . 2000mg dnevno 78 Registar lekova 2011 . SmithKline Beecham [panija (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba strana 640 Coldrex HotRem Blackcurrant pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem Lemon pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem med i limun pra{ak za oralni rastvor 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex Junior HotRem pra{ak za oralni rastvor 10 x (300mg + 5mg + 20mg)/3g upotreba pra{ak se pre upotrebe razmuti u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 4 . deca: ½ tabl.5L). u urgentnim stanjima) paralele Hartmanov rastvor N04BX02 Comtan. 180 kapi/min.27g+5.R01BA53 (BR) Coldrex HotRem. Solvay Holandija Colospa retard. prose~no 60 kapi/min.4g+0.6 sati.30kg).

30 x 2. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) .N06BA04 § Concerta.refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje parenteralno: 40mg dnevno intravenskom injekcijom tokom 2 ..ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma).10mg dnevno D11AX. 30 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija i angina pektoris: 5 . (BR) Contractubex. samo u slu~ajevima kad oralna primena nije mogu}a paralele Nolpaza.15 minuta. Panrazol. 14 x 40mg Controloc. Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl.5mg. i uzima se 30 minuta pre doru~ka oralno . Max. 5mg i 10mg upotreba stabilna hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funkcijom: 2. Janssen Pharmaceutica (metilfenidat) psihostimulans strana 627 tabl.10mg dnevno C07AB07 Concor Cor. Merz Pharmaceuticals (heparin natrijum + alantoin + te~ni ekstrakt crnog luka) terapija o`iljaka 502 gel 20g (5000ij + 1g + 10g)/100g upotreba tanak sloj gela blago utrljati u ko`u ili o`iljno tkivo. 30 x 18mg i 36mg upotreba odrasli: ne primenjuje se deca iznad 6 godina i adolescenti: Concerta se uzima samo ujutro. iv 1 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. Pulcet Registar lekova 2011 79 . Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. 14 x 40mg (Z) pra{ak za rastvor za inj. vi{e puta dnevno A02BC02 (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 Controloc. 14 i 28 x 20mg gastrorezistentna tabl. Nycomed gastrorezistentna tabl. Gilead Sciences gastrorezistentna tabl. 54mg dnevno C07AB07 Concor.5 . doza je individualna.

30 i 90 x (2mg + 0.2 nedelje. 15mg/kg/dan profilaksa migrene . pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje.odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno).N03AX11 Convol. ({pric) sc 28 x 20mg/ml upotreba 20mg dnevno J05AB04 (SZR) Copegus. Topamax L03AX13 Copaxone. Prexanil Combi LD C01EB17 Coraxan.odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno).1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 . Krka (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 tabl.4 nedelje pove}ati na 2 x 7.deca 6 . ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) . 42 i 168 x 200mg upotreba 1000 .2 nedelje. 30 i 90 x (4mg + 1.5mg 80 Registar lekova 2011 . Teva Pharmaceutical (glatiramer acetat) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj. 50mg. Actavis Island (topiramat) antiepileptik strana 613 film tabl. 2 x 25 .16 godina: 0. 56 x 5mg i 7. Roche (ribavirin) antivirotik 549 film tabl. zatim pove}avati za 25 .interferonom ili peg interferonom alfa paralele Rebetol C09BA04 Co Prenessa. podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa . podeljeno u 2 doze tokm 1 . Les Laboratories Servier Coraxan. Topactal.1200mg dnevno. 100mg i 200mg upotreba epilepsija . po potrebi za 3 . dozu pove}avati za 0. 400mg dnevno (monoterapija).5 . Servier Ireland (ivabradin) antianginalgik 471 film tabl.1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno).5 .50mg dnevno.25mg) upotreba 1 tabl. dnevno paralele Prexanil Combi. Max. Max. 28 x 25mg.625mg) tabl.5mg upotreba 2 x 5mg (po~etno).50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Tiramat.

4 sata Registar lekova 2011 81 .3 doze sr~ana insuficencija: 40 . (odrasli) ili tokom 2 . hidrokortizon) 654 mast za o~i (1000ij + 10mg)/g 3. Hemofarm (lerkanidipin hlorid) antagonist Ca2+ 482 film tabl.4 doze paralele Difutrat. 480mg dnevno paralele Diltiazem Alkaloid S01CA03 Corticin. Galenika (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 tabl.120mg dnevno. 30 x 200mg rastvor za inj.5g upotreba mast se nanosi na unutra{nju stranu kapaka svaka 3 .2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg tokom 20 . Isosorb retard C08DB01 Cortiazem retard. dnevna doza 20mg paralele Lercanil 10 S01XA12 (BR) Corneregel. 28 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno. Galenika antibiotik i kortikosteroid za oftalmolo{ku primenu (bacitracin. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba 2 x 90 . Max. zatim smanjiti na 1 .C01BD01 Cordarone. Amiodaron Sandoz.3 sata (deca). Dr Gerhard Mann (dekspantenol) oftalmik 659 gel za o~i (50mg/g) 10g upotreba 3 . Max.120 min.2g dnevno (odrasli) paralele Amiodaron.180mg. iv 6 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje. sanofi aventis (amjodaron hlorid) antiaritmik strana 469 tabl. Sedacoron C08CA13 Cornelin. Hemofarm (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl. 1.5 x dnevno u konjunktivalnu kesu C01DA08 Cornilat. 20 x 20mg upotreba angina pektoris: 40 . podeljeno u 2 .240mg dnevno podeljeno u 2 . Max.

MSD Italija (dorzolamid + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (2% + 0. 28 x 5mg. po potrebi pove}avati u intervalima.5mg po~etno. izuzetno kod visokog kardiovaskularnog rizika pod nadzorom specijaliste pove}avati na 1 x 40mg 82 Registar lekova 2011 . 20mg i 40mg upotreba 1 x 5 . infarkt miokarda. zatim 2 x 6. Max. Dilatrend. 50mg dnevno angina pektoris: 12.25mg i 12. Rasoltan. ne kra}im. Max. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Erynorm. Sentor C10AA07 Crestor. 30 i 90 x 3.100mg dnevno tahiaritmije. Prelow. 28.5mg. Losar. zatim 2 x 25mg. zatim 25mg dnevno.C07AB02 Corvitol. 30 i 50 x 100mg upotreba hipertenzija. 10mg. Carvedilol Sandoz. Losartic. Lotar. Lorista. 30 i 50 x 50mg Corvitol 100 tabl. Slaviamed tabl. Carvetrend. Karvileks. nastaviti sa 2 x 12.5mg upotreba hipertenzija: 12. profilaksa migrene: 1 . koronarna sr~ana bolest: 1 . LozarEP.2 x 100mg paralele Presolol C07AG02 (karvedilol) beta blokator 480 Coryol.50mg paralele Carvedigamma. 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg.125mg (2 nedelje). Berlin-Chemie (metoprolol tartarat) beta blokator strana 478 Corvitol 50 tabl. Krka tabl. 28 x 6. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3.5mg po~etno. od 4 nedelje do 1 x 20mg. Losartan. Max.5%) 5ml upotreba 2 x 1 kap u obolelo oko C09CA01 Cozaar.2 x 50 .25 (2 nedelje). 2 x 25 . Lakea.10mg (po~etno). AstraZeneca UK (rosuvastatin) hipolipemik 490 film tabl. MSD Italija (losartan kalijum) antihipertenziv 486 tabl.125mg i 25mg Coryol. Milenol S01ED51 Cosopt.

17 godina): 500mg/m2 na 8 sati R07AA02 (SZ) Curosurf. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + norgestrel) hormoni 515 oblo`ena tabl. 1 x 500mg upotreba 5mg/kg na 12 sati. 300 . 14 . 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan (terapija odr`avanja) Registar lekova 2011 83 . tvrda 360 x 200mg kaps.5mg) upotreba 1 tabl. Merck Serono (progesteron) gestagen strana 514 vaginalni gel 8% (u aplikatoru) 15 x 90mg/1. tvrda 180 x 400mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli: 800mg na 8 sati deca i adolescenti (4 .5ml suspenzija za endotrahealno ukapavanje 1 x 240mg/3ml upotreba primenjuje se samo u klini~kim uslovima od strane stru~nog osoblja. MSD Italija (indinavir sulfat etanolat) terapija HIV infekcije 550 kaps. Chiesi Farmaceutici (poraktant alfa) plu}ni surfaktant 649 suspenzija za endotrahealno ukapavanje 2 x 120mg/1.14 dana (prevencija). tokom 30 dana kontinuirano J05AE02 Crixivan. tvrda 28 x 30mg i 60mg upotreba lek se uzima jednom dnevno.400mg/kg na dan G03FB01 Cyclo Progynova. Eli Lilly (duloksetin) antidepresiv 626 gastrorezistentna kaps. dnevno. nezavisno od obroka depresija i dijabeti~ki periferni neuropatski bol: 60mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) anksioznost: 30mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) J05AB06 (SZ) Cymevene.21 dan (le~enje) ili 7 . zatim 7 dana pauze N06AX21 Cymbalta. 21: bele 11 x (2mg + 0) i sme|e 10 x (2mg + 0. Roche (ganciklovir) antivirotik 549 pra{ak za rastvor za iv inj. po~ev{i od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan.125g upotreba 1 aplikator dnevno posle ovulacije ili od 18 do 21 dana menstrualnog ciklusa 1 aplikator dnevno nakon in vitro fertilizacije i potvrde trudno}e. Max./inf.G03DA04 Crinone.

1 x 1g upotreba monoterapija . Max.1. ili 75 . Max.im ili sc: 1 .300mg dnevno bez orhiektomije paralele Androcur N01BB08 (Z) Cystocain 2%.5ml.100mg/m2 dnevno 2 . u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . Jugoremedija (artikain hlorid) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. 15 .5 dana.iv: 100 .G03HA01 Cyprocur.200mg/m2 dnevno 5 dana. 5 x (20mg/ml) 10ml upotreba 2 . u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). 100ml (infiltrativna anestezija). 1 x 500mg/10ml pra{ak za rastvor za sc im iv inj. ili 100 . 15 .5mg/kg. 90 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 .20ml (epiduralna anestezija).20ml (epiduralna anestezija) N01BB58 (Z) Cystocain DS.30ml (regionalna anestezija). u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . 15 .antiandrogen strana 518 tabl. PharmaSwiss (ciproteron acetat) hormonski antagonist .intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Alexan "Ebewe" 84 Registar lekova 2011 . 15 .006mg)/ml 10ml upotreba ne primenjivati intravenski! 2 . 100ml (infiltrativna anestezija). Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik u stomatologiji 605 rastvor za inj. Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik 605 rastvor za inj.006mg)/ml 2ml upotreba stomatolo{ka anestezija: naj~e{}e 2ml po zubu paralele Ubistesin L01BC01 (SZ) Cytosar. 1 x 100mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj. 5 x (20mg + 0.5ml.30ml (terapija bolnih sindroma) N01BB58 (Z) Cystocain A 2%. jednokratno.antimetabolit 568 pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj. Actavis Italy (citarabin) citostatik . 50 x (80mg + 0.30ml (blokada perifernih nerava ili pleksusa). 1 .200mg dnevno nakon orhiektomije.

.

Trental A10BB01 Daonil. Max.4 nedelje D01AC52 Daktacort. 10 x 200mg upotreba monoterapija: 200 .odrasli i deca: 4 x dnevno 1/2 kafene ka{ike dr`ati u ustima nekoliko minuta.8°C 2 x dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto Daktanol. 10 x 100mg Dacarbazin Pliva-Lachema 200 pra{ak za rastvor za iv inj.250mg/m2 jednom dnevno.6 nedelja oralni gel . Jugoremedija (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl. a zatim progutati .5mg uz doru~ak. 30 x 5mg upotreba 2. tokom 5 dana.5 . Janssen Pharmaceutica (mikonazol nitrat + hidrokortizon) dermatik 494 krem (20mg + 10mg)/g 15g upotreba ~uvati na 2 . po potrebi ponavljati na 3 .L01AX04 (SZ) Dacarbazin Pliva-Lachema. tokom 2 ./inf. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 .3 doze) paralele Maninil C07AA07 Darob mite.240mg dnevno u jednoj ili vi{e doza 86 Registar lekova 2011 . Galenika (mikonazol) antimikotik D01AC02 krem (2%) 30g 494 A01AB09 oralni gel (2%) 40g 416 upotreba krem: 2 x dnevno mazati obolelo mesto. Pliva-Lachema (dakarbazin) citostatik strana 566 Dacarbazin Pliva-Lachema 100 pra{ak za rastvor za iv inj.3 x 400mg posle jela paralele Pentoksifilin. Abbott (sotalol hlorid) beta blokator 478 tabl. 15mg dnevno (doze ve}e od 10mg davati podeljeno u 2 . Galenika (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl.odoj~ad: 4 x dnevno 1/4 kafene ka{ike C04AD03 Damaton./inf. 50 x 80mg upotreba aritmija: 120 .

(BR) Deep Freeze Cold Gel. Organon Holandija (nandrolon dekanoat) anabolik 445 rastvor za inj.8%+5.97%+1.4 puta dnevno blago masirati bolno mesto M02AX10 (BR) Deep Heat Rub. 67g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 . Mentholatum (ibuprofen + levomentol) nesteroidni antireumatik 594 gel (5% + 3%) 15g.antibiotik strana 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.47%) 15g. Mentholatum (metilsalicilat + mentol + ulje eukaliptusa + terpentin) lokalni antireumatik 595 krem (12. Mentholatum lokalni antireumatik (metilsalicilat + metilnikotinat + etilsalicilat + hidroksietilsalicilat) 595 sprej za ko`u.L01DB02 (SZ) Daunoblastina. Alkaloid (diflukortolon valerat) dermatosteroid 499 krem (0.3 x dnevno naprskati bolno mesto sa razdaljine oko 15cm M02AA13 (BR) Deep Relief.3 nedelje.7 nedelja M02AX.1%) 20g upotreba 1 .1%) 20g mast (0.50mg svake 2 .. tokom 1 .91%+1.6%+5%+5%) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 . 35g.10cm gela blago utrljati u obolelo mesto Registar lekova 2011 87 . im 1 x 50mg/ml upotreba 25 . zavisno od indikacije D07AC06 Decotal. 30g i 50g upotreba 3 x 4 . 1 x 20mg/10ml upotreba monoterapija: 40mg/m2 infuzijom tokom 60 minuta u jednoj dozi svake 2 nedelje A14AB01 (Z) Deca Durabolin. Actavis Italy (daunorubicin) citostatik . Mentholatum (mentol) lokalni analgetik 594 gel (2%) 35g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 3 .3 x dnevno naneti krem na bolno mesto i blago masirati M02AX10 (BR) Deep Heat Spray. rastvor (1%+1.3 x dnevno nanositi na obolelo mesto.

6 godina: 2 tabl.3 x 10mg.5mg)/g 10g supozitorija 5 x (0. na 8 sati deca: 3 x 2. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Belladonna + D6 Chamomilla + D6 Ferum fosforicum + nicanja zuba D12 Hepar sulfuris + D6 Pulsatilla) tabl.3 x 5mg A01AD11 (BR) Dentinox N. dnevno. 4 x 400mg/4ml upotreba odrasli: do 10mg/kg. nakon pobolj{anja stanja 3 x 2 tabl.2mg + 1. 20 x 10mg upotreba odrasli: 1 .5g) upotreba tamponom natopljenim sa 2 .4mg) upotreba mast: 1 . na sat.6mg + 11. 150 x (15mg+15mg+15mg+15mg+15mg) 675 upotreba tabl. 3 x 5ml (6 . 1 .14 dana N05BA11 Demetrin.3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . tokom 7 . Max. pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba strana 639 (BR) film tabl. Nycomed (lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice) odontologik 417 rastvor za desni 10g x (34mg + 32mg + 1.12 godina: 2 . Jugoremedija (fluorometolon + neomicin + feniramin hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (0. 12 tabl. Hemofarm (prazepam) benzodiazepin 622 tabl.1mg + 3mg + 7.5g dnevno (po~etno) deca: 20 .R01BA52 Defrinol. Max. Sanofi Winthrop Industrie (valproinska kiselina) antiepileptik 612 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. na 6 sati ili 2 tabl.30mg/kg dnevno (uobi~ajeno) 88 Registar lekova 2011 . 60mg dnevno deca 5 . 20 x (400mg + 60mg) upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 1 tabl.6 godina). se uzima 30 min. na sat. 20 x (200mg + 30mg) sirup (100mg + 30mg)/5ml 100ml (Rp) Defrinol forte film tabl.12 godina) C05AA06 Delmeson. 2.2 supozitorije dnevno. nakon pobolj{anja stanja 3 x 1 tabl. Galenika (ibuprofen. za bebe tabl. se rastvara u malo vode deca do 1 godine: 1 tabl. Max. 6 tabl. N03AG01 (Z) Depakine. Max.3 kapi vi{e puta dnevno premazati desni (BR) Dentokind. dnevno. ili 20mg odjednom uve~e pre spavanja. pre jela i polako otapa u ustima.5ml sirupa (2 .

Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 497 krem (20mg/g) 20g i 50g upotreba 4 .66mg + 29. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333mg + 145mg) Depakine Chronosphere 100mg. Sanofi Winthrop Industrie film tabl. 2. 30 x (450mg + 50mg) upotreba hroni~na venska insuficijencija: 1 tabl. izuzetno Max.15mg/kg/dan. 3g dnevno Depakine Chronosphere granule se daju posute po hladnoj mekoj hrani ili napitku. izuzetno Max.deca: oko 30mg/kg/dan (uobi~ajeno) terapija mani~nih epizoda.27mg) upotreba Depakine Chrono tabl. 35mg/kg/dan D04AA32 (BR) Dermodrin.odrasli: 10 .15mg/kg/dan. izuzetno Max. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 1000mg (666mg + 290. dnevno slede}a 3 dana Registar lekova 2011 89 .odrasli: 20mg/kg/dan. u podne i 1 tabl.odoj~ad i deca do 20kg: 20mg/kg/dan podeljeno u 2 doze.03mg) Depakine Chronosphere 250mg. dnevno prva 4 dana.05mg + 217.76mg + 72. izuzetno Max. se mo`e deliti ali se ne sme sitniti ni `vakati epilepsija . dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 .30mg/kg/dan podeljeno u 2 doze.30mg + 145.30mg/kg/dan (uobi~ajeno). 50mg/kg/dan . Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 250mg (166. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 300mg (199.75mg) Depakine Chronosphere 1000mg. dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 .odrasli: 10 . pripremljena sme{a se pije odmah. uve~e hemoroidi: 6 tabl. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg (66.30mg/kg/dan (uobi~ajeno). dozu prilago|avati zavisno od odgovora bolesnika.5 x dnevno nanositi u tankom sloju C05CA53 Detralex.N03AG01 (Z) (natrijum valproat + valproinska kiselina) antiepileptik strana 612 Depakine Chrono 300mg.61mg) Depakine Chronosphere 500mg. ne `va}e se i ne ostavlja za kasnije epilepsija . Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 750mg (500. izuzetno Max.deca iznad 20kg: 20 . profilaksa terapije bipolarne bolesti . 40mg/kg/dan .5g dnevno .14mg) Depakine Chronosphere 750mg. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333.8mg + 87mg) Depakine Chrono 500mg. Sanofi Winthrop Industrie film tabl. zatim 4 tabl. Les Laboratories Servier (diosmin + hesperidin) venotonik 477 film tabl.

4 kapi paralele Neodeksacin S01CA01 Dexamytrex.4 x dnevno. 0. Dr Gerhard Mann (deksametazon + gentamicin) kortikosteroid i antibiotik 654 kapi za o~i (1mg + 5mg)/ml 5ml mast za o~i (0.1mg dnevno parenteralno (im ili iv) po~etna doza: 4 . Max. postepeno smanjivati do doze odr`avanja 0.985mg/g) 5g upotreba 1 kap rastvora ili gela na 4 sata u konjunktivalnu kesu. 0.1mg dnevno (lezije) 90 Registar lekova 2011 .2 kapi na 4 sata uho: 2 .1% + 0.2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.6mg (najvi{e 10mg) dnevno. Galenika (deksametazon.0.5ml Dexagel. najdu`e 4 nedelje paralele Maxidex S03CA01 Dexamethason-neomycin.20mg dnevno (odrasli).5mg/kg dnevno (deca) pa: 4mg dnevno (veliki zglobovi). Pfizer Italia (tolterodin tartarat) spazmolitik strana 519 film tabl.3mg/ml) 10. 2 x 4mg S01BA01 (deksametazon) oftalmik 653 Dexa EDO.35%) 5ml upotreba oko: 1 .5 .5 .G04BD07 Detrusitol. uz kontrolu o~nog pritiska) mast: 2 . neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za u{i/o~i (0.5 . Dr Gerhard Mann gel za o~i (0. 28 i 56 x 1mg i 2mg upotreba 2 x 2mg.1 cm (najdu`e 2 nedelje) H02AB02 Dexason. im iv pa 25 x 4mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije oralno: 0. 0.3mg + 5mg)/g 3g upotreba kapi: 4 .6 x 1 kap (najdu`e 2 nedelje.3 x 3 .1mg dnevno (mali zglobovi).8 . po potrebi nastaviti 3 . Galenika (deksametazon) glukokortikoid 527 tabl. 20 i 50 x 0.2 .3 x 0. zatim 1 .5mg rastvor za inj. 50 x 0.4 . Dr Gerhard Mann kapi za o~i (1.

Anpharm Poljska Diaprel MR. 5 x 50mg/2ml Dexomen 12. A. Menarini Manufacturing film tabl.30 min. stariji pacijenti Max.M01AE17 (deksketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 592 Dexomen.5L.12 sati.035mg + 2mg) upotreba 1 tabl. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L.5L.(duboko im ili spori iv bolus u trajanju ne kra}em od 15 sec.36% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L. ukupna dnevna doza ne sme biti ve}a od 150mg.5L. 5L (2. frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi klini~kom statusu bolesnika paralele Balance. 5L (1.120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi paralele Diprian. Gliclada.5mg rastvor za im iv inj. Laboratorios Menarini film tabl. dnevno. Glioral Registar lekova 2011 91 . Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + ciproteron acetat) hormoni 518 oblo`ena tabl. 2. u trajanju 10 . 30 i 50 x 25mg Dexomen 12. 2.5mg upotreba lek se uzima u toku jela oralno: 12.. 10.27% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L. Glikosan.): 50mg na 8 ./koncentrat za inf. Max.5mg na 4 . 50mg dnevno parenteralno . 40 x 12. Les Laboratories Servier tabl. 2.6 sati ili 25mg na 8 sati. ili sporom iv inf. ne daje se du`e od 2 dana G03HB01 Diane 35.86% glukoze) upotreba re`im doziranja. 75mg dnevno. 5L (3.5. CAPD A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik 436 Diaprel MR. Berlin-Chemie film tabl. 21 x (0.5. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 30mg upotreba 30 . 20 i 40 x 12. od prvog dana menstrualnog ciklusa. posle 21-og dana pauza 7 dana B05DB. (SZ) Dianeal PD4.

Remedica tabl. 30 x 2mg i 5mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg. 5mg i 10mg Diazepam. 10 i 50 x 1500mg upotreba odrasli: 750mg .4 doze (na 6 . kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata. PharmaSwiss M02AA15 sprej gel za ko`u 12. Amaryl. Bensedin A10BB12 Dibiglim.1. PharmaSwiss (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.2 nedelje po 1mg do Max. Lek (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl.4 doze paralele Apaurin. Gliprex. Glimepirid. 50 x 750mg pra{ak za rastvor za im iv inj. Meglimid./inf.2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana.12 . Hemofarm tabl.sprej: 3 x dnevno naneti gel na ko`u i sa~ekati da se osu{i paralele Diklofenak Duo Nini. Naklofen Duo. Trical J01DC02 (Z) Dicef.5g i 25g Diclofenac retard. 5 .N05BA01 (diazepam) benzodiazepin strana 621 Diazepam. im 5 i 50 x 75mg/3ml Diclofenac duo. Ceroxim. Jugoremedija tabl. 2mg. Nilacef.8mg/kg dnevno podeljeno u 3 .0. Xorim. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg (BR) Diclofenac Duo 4% spray gel.8 sati) paralele Aksef. ako je neophodno odrasli – oralno: 1 . Xorimax M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Diclac.30mg dnevno (anksioznost).100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Cefuroxim-MIP. 20 i 30 x 75mg upotreba odrasli – parenteralno: 1 . u te`im slu~ajevima 15 ./inf. PharmaSwiss gastrorezistentna kaps. 30 x 2mg. 30 x 1mg.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . PharmaSwiss kaps. Rapten Duo 92 594 Registar lekova 2011 . tvrda 10.15mg uve~e (nesanica) deca: 0. Limeral.2 x 75mg ili 100mg lokalno . 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . JenaHexal rastvor za inj. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg DicloRapid. 6mg dnevno paralele Aglimex.

5mg + 1mg)/g 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Diflazon. Flukonazol. 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. (2mg/ml) 100ml Diflucan.14 dana (oralna kandidijaza).oralno ili infuzijom: 200 .100mg dnevno. Srbolek (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps.D07CC01 Didermal.5mg + 1mg)/g 15g krem (0.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca . po potrebi dozu pove}ati na 60 . tvrda 7 x 50mg i 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. Fluconal. Isosorb retard Registar lekova 2011 93 . Pfizer Francuska kaps. Krka kaps. Galenika (betametazon.400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli .6mg/kg dnevno prvog dana. gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0. 7 . zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). (2mg/ml) 100ml upotreba odrasli . 2 .oralno ili infuzijom: 3 . Flumycozal. 6 . tvrda 28 x 100mg kaps. Stabilanol C01DA08 Difutrat.12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Fluco Sandoz. tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 .oralno: 50 .80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze. tvrda 7 x 50mg kaps.4 nedelje (dermatomikoze).

zatim 25mg dnevno. zatim 2 x 25mg. 2 x 25 . Diclofenac retard. 20 x 50mg tabl.M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik strana 588 Diklofen.150mg dnevno podeljeno u 2 . Diclofenac duo.50mg paralele Carvedigamma. Max.1. Max.oralno ili rektalno: 1 . Max.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12. Carvetrend. DicloRapid. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg 594 594 upotreba odrasli .150mg dneno podeljeno u vi{e doza ./inf. im 5 x 75mg/3ml M02AA15 (BR) gel (1%) 50g Diklofenak. u podeljenim dozama (doza odr`avanja) parenteralno: 0.25mg. Coryol.5mg (5μg/kg) dnevno. 28 i 30 x 6.rektalno: 50 .125mg (2 nedelje). sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 100mg rastvor za inj.5mg.2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana. Carvedilol Sandoz. Milenol 94 Registar lekova 2011 . Galenika gastrorezistentna tabl. Diclac.100mg (doza odr`avanja). 0. nastaviti sa 2 x 12.25mg rastvor za iv inj. Naklofen. Rapten Duo C01AA05 Dilacor.5mg po~etno. Zdravlje (digoksin) kardiotonik 468 tabl. 20 x 0. 50 .5 . im 5 x 75mg/3ml supozitorija 10 x 25mg i 50mg M02AA15 (BR) gel (1%) 40g Diklofenak Duo Nini.lokalno: 3 . Hemofarm film tabl. 12. 6 x 0. po potrebi manja doza na 4 sata (brza digitalizacija). ako je neophodno . u podeljenim dozama (brza digitalizacija). sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg supozitorija 10 x 50mg rastvor za inj. 0.5mg (10 .4 x 2 . zatim 2 x 6.parenteralno: 1 .0. 20 x 50mg tabl.75 .25mg/2ml upotreba oralno: 0.25mg (2 nedelje).150mg dnevno (dismenoreja) .15μg/kg) dnevno. kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg Diklofenak Duo Nini plus kaps. Nini kaps.1mg dnevno (doza odr`avanja) C07AG02 Dilatrend.3mg/kg dnevno (kod juvenilnog artritisa) paralele Actafenak. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3.4g gela blago utrljati na obolelo mesto deca iznad 6 godina .5mg po~etno.2 x 75 . 50mg dnevno angina pektoris: 12. Roche (karvedilol) beta blokator 480 tabl.5mg sporo iv. 1 .3 doze (po~etna doza).oralno: 100 . Karvileks.125 .

1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.100mg ½ .2 x 90mg maksimalna dnevna doza: 480mg paralele Cortiazem retard R06AA02 (BR) Dimigal. 75mg dnevno 6 .6 godina: 12. sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 80mg upotreba 2 x 80mg pre jela (ujutro i u podne a najkasnije do 16 sati) paralele Lentonitrat 50 C08DB01 Diltiazem Alkaloid. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba angina pektoris: 3 . 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. Dramina C09CA03 Diovan.100mg na 4 . 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 . 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno).5 . Valsartan Registar lekova 2011 95 .60mg ili 2 x 90mg hipertenzija: 3 x 60mg ili 1 . 2 x 160mgpostinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. 150mg dnevno paralele Aviomarin.4 x 30 . Hemofarm (pentaeritritil tetranitrat) antianginalgik strana 470 tabl.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. Max. 400mg dnevno deca 2 .8 sati (vrtoglavica). 25 . 12. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor. Max.5 . 28 x 40mg.12 godina: 50mg na 6 . 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno). po potrebi 2 x 80mg.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. po potrebi 2 x 80mg. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor. Novartis Pharma Stein [vajcarska (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl.25mg na 6 . 28 x 40mg.6 sati (vrtoglavica).50mg ½ .25mg ½ .C01DA05 Dilcoran 80. Valsartan C09CA03 Diovan. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg.8 sati (vrtoglavica). 50 . Alkaloid (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl. Novartis [panija (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg. Galenika (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl.

0.12mg/kg/sat .deca iznad 3 godine: 9 . Propofol Lipuro 1%. Gliclada. brzinom 40mg/10 sekundi .75mg na 4 nedelje A10BB09 Diprian.4 nedelje lokalna infiltracija: 0. Belgija (betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat) glukokortikoid 526 suspenzija za inj.25mg/2ml upotreba karcinom prostate: 3. 1 x (10mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj. Glikosan.odrasli: 0. AstraZeneca UK (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj. 0. najdu`e 3 dana sedacija tokom pripreme za hirur{ke i dijagnosti~ke postupke .5mg/kg. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. im ia id 5 x (2mg + 5mg)/ml upotreba sistemska terapija: 1 .) . sa produ`enim osloba|anjem im 1 x 3.160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze. Recofol H02AB01 (Z) Diprophos.75mg/2ml i 11. Schering-Plough Labo./inf. podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR.5 minuta (inicijalno).0.25 .25 .2. dnevna doza: 2. Propofol 1% MCT Fresenius.deca iznad 3 godine: 2.5 .5 .odrasli: 4 .5 .5 .5ml (tendosinovit).2.2ml duboko im svake 2 .B05XB02 (SZ) Dipeptiven.4mg/kg/sat (odr`avanje sedacije) paralele Propofol 1% Fresenius.odrasli: 0.25mg im na 3 meseca (terapiju zapo~eti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa) sterilitet kod `ena: 0.5ml/kg L02AE04 Diphereline. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 80mg upotreba 40 .14mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi . tokom 10 . Beaufour Ipsen (triptorelin) analog gonadorelina 578 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Hemofarm (gliklazid) oralni antidijabetik 436 tabl. sc 7 x 0.25mg im na 3 meseca endometrioza: 11.4mg/kg/sat.odrasli: 1.12 dana fibromi uterusa: 3.75mg im na 4 nedelje ili 11.5 . zatim 1. Fresenius Kabi (L-alanin + L-glutamin) parenteralni nutritiv strana 465 koncentrat za rastvor za inf. 320mg dnevno.1ml (miozitis i fibrozitis) 96 Registar lekova 2011 .6mg L-glutamina) upotreba dnevna doza: 1.1mg pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. 10 x 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134.5ml (sinovijalna cista).3 .5mg/kg odr`avanje anestezije . Max. 0.5ml/kg Max.1mg sc po~ev od drugog dana menstrualnog ciklusa.1mg/kg tokom 1 . Glioral N01AX10 (SZ) Diprivan.1ml (burzitis).

Schering-Plough Labo. Medico Uno (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. 80mg dnevno paralele Atacor. Belgija (betametazon + salicilna kiselina) dermatik strana 500 mast (0.2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju rastvor za ko`u: 1 . Tulip J07AM51 (Z) (toksoid difterije. 30ij + min 40ij)/0. Sortis. Max. 50mg dnevno .5ml 12 meseci posle tre}e doze druga revakcinacija: 0.12 godina: 1 . po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Lipidra.5ml do navr{ene 7 godine Ditevaksal-T za odrasle primarna imunizacija .5ml (II doza najmanje 4 nedelje nakon prve doze.hipertenzija: 12. pre~i{}eni) Ditevaksal-T. II i III u razmaku 4 . Max. 40ij)/0. adsorbovana suspenzija za inj.25mg dnevno (po~etna doza). pre~i{}eni + toksoid tetanusa.odrasli i deca iznad 7 godina: 3 doze po 0. im 10 x 5ml (min. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. Max.5mg + 20mg)/ml 30ml upotreba mast: 1 .edemi: 25 . Torlak suspenzija za inj.100mg dnevno.5 . 20 x 25mg upotreba odrasli .6 nedelja nakon primene prethodne doze) prva revakcinacija: 0. 25 .2mg/kg dnevno Registar lekova 2011 97 .5ml 5ml upotreba Ditevaksal-T primarna imunizacija .D07BC01 Diprosalic.5ml (I u 2-om mesecu. Torlak vakcina protiv difterije i tetanusa. III doza 6 .5ml Ditevaksal-T za odrasle. Schering-Plough Francuska Diprosalic. 200mg dnevno deca ispod 6 meseci: 3mg/kg dnevno 6 meseci .50mg dnevno (doza odr`avanja). im 10 x (max.deca 2 meseca do 7 godina (kod kojih je kontraindikovano davanje DTP ili DtaP): 3 doze po 0. Atoris.12 meseci nakon prve doze) revakcinacija: godinu dana posle potpune vakcinacije 558 C03AA03 Diunorm.5mg + 30mg)/g 15g rastvor za ko`u (0. Slaviamed (hidrohlorotiazid) diuretik 473 tabl. 30 x 10mg.2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Belosalic C10AA05 Dislipat. 30ij + min. 20mg.

5mg dnevno edem: 5 . Hemofarm kaps.100mg sc ili im. Vibramycin D N02AB02 § (SZ) Dolantin. po potrebi ponoviti za 1 .C03CA04 Diuver. 20 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 2. im. 20 i 30 x 1500mg Dona. Haupt Pharma Wulfing (dobutamin) simpatikomimetik. zatim 100mg na 24 sata paralele Dovicin.odrasli: 25 . sanofi aventis (petidin hlorid) opioidni analgetik 606 rastvor za inj. 40mg dnevno C01CA07 (Z) Dobutamin Admeda. 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan).50mg sporo iv.deca: 0. po potrebi ponoviti za 4 sata . 5 x 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250 koncentrat za rastvor za inf.2mg/kg im 1 sat pre operacije M01AX05 (BR) (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 Dona. Pliva Hrvatska (torasemid) diuretik strana 474 tabl.50mg sporom iv injekcijom analgezija u aku{erstvu: 50 . odnosno 25 . Rottapharm Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg Dona. Jugoremedija film tabl. kardiotonik 469 Dobutamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf.5 .20mg ujutro. Max.3 sata premedikacija .deca: 25 .5 . 1 x 250mg/50ml upotreba odrasli: 2.100mg sc.10μg/kg u minuti (uobi~ajeno doziranje) J01AA02 (doksiciklin) tetraciklin 532 Doksiciklin.100mg im 1 sat pre operacije .5 .odrasli: 50 . Rottapharm Irska pra{ak za oralni rastvor 4. tvrda 5 x 100mg Doksiciklin. sc im iv 5 x 100mg/2ml upotreba analgezija . Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg upotreba 1 x 1500mg na prazan stomak paralele Perigona 98 Registar lekova 2011 .

Roche (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl. Landex.0. nesanicu kod dece (D4 Cypripedium pubescens + D10 Magnesium carbonikum + D12 Zincum valerianicum) 675 tabl. 10 x 5mg/5ml rastvor za im iv inj.60 minuta pre intervencije (premedikacija) parenteralno .uvod u anesteziju: 0.2mg/kg (deca) paralele Flormidal.0. 5 x 15mg/3ml rastvor za im iv inj. 10 x 7. Max. za bebe tabl. 10 x 500mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 500mg na 8 sati. kardiotonik 469 Dopamin Admeda 50 koncentrat za rastvor za inf. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za smirenje. Aricept evess.N06DA02 Donecept. 5 x 200mg/10ml upotreba 2 .0./inf. se rastvara u malo vode deca do 6 godina: 4 x 1 tabl. 0.5 .0. trajanje terapije 14 dana N05CD08 Dormicum. tokom 4 . 150 x (10mg + 20mg + 15mg) upotreba tabl. po potrebi ponoviti tokom no}i (nesanica). se uzima 30 min.15mg uve~e pre spavanja./inf.5mg film tabl. 5 x 50mg/10ml upotreba oralno: 7. Haupt Pharma Wulfing (dopamin hlorid) simpatikomimetik. 0.2mg/kg (odrasli). 30 x 15mg (Z) rastvor za im iv inj. pre jela i polako otapa u ustima.20mg/kg (deca) .15 . 5 x 50mg/5ml Dopamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf.08 . odjednom.30 minuta pre anestezije (odrasli). Yasnal C01CA04 (Z) Dopamin Admeda.15 . 10mg dnevno paralele Aricept. Midazolam Torrex (BR) Dormikind. 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno. Janssen Pharmaceutica (doripenem) antibiotik . 15mg na 30 .6 nedelja./inf. odjednom. Tregona.1mg/kg.karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf. Registar lekova 2011 99 . 20 .5μg/kg u minuti (po~etna doza) J01DH04 (SZ) Doribax.premedikacija: 0. Max.07 . Actavis Malta (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti strana 627 film tabl. zatim pove}ati na 10mg dnevno.

1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Doxorubicin-Teva.12 godina: 50mg na 6 .8 sati (vrtoglavica). Sindroxocin R06AA02 (BR) Dramina. 50 . 400mg dnevno deca 2 . Jadran Galenski Laboratorij (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl. svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD. 25 .25mg na 6 .5 . Dimigal 100 Registar lekova 2011 .6 sati (vrtoglavica). Max. Hemofarm (kalcijum dobesilat) angioprotektiv 478 kaps. svake tri nedelje.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin.J01AA02 Dovicin. Vibramycin D C05CX01 Doxi-Hem.5 .100mg na 4 . tvrda 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan). tvrda 30 x 500mg upotreba 3 x 500mg posle jela L01DB01 (SZ) (doksorubicin hlorid) citostatik .8 sati (vrtoglavica). 3 uzastopna dana. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 75 .6 godina: 12. Teva Pharmachemie pra{ak za rastvor za iv inj. Galenika (doksiciklin) tetraciklin strana 532 kaps.antibiotik 570 Doxorubicin "Ebewe".100mg ½ .90mg/m2 dnevno.50mg ½ . 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 . 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. 150mg dnevno paralele Aviomarin.75mg/m2 na 3 nedelje ili 20mg/m2 dnevno tokom 3 uzastopna dana. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. 75mg dnevno 6 .25mg ½ . 12.

Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 .10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere .6 godina (10 .oralno ili 10mg ujutro rektalno deca iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis. Zdravlje (teofilin) bronhospazmolitik 644 kaps.45ml sirupa hroni~na opstipacija . tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa dismenoreja: 2 x 10mg od 5 .125mg 6 . 20 i 30 x 5mg Dulcolax.6 godina).20kg): 2 x 62.25 dana ciklusa prete}i poba~aj: 40mg odjednom.20mg/L odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 250 . najmanje tokom 6 uzastopnih ciklusa a mo`e se nastaviti i tokom prvih meseci trudno}e 2 x 10mg R03DA04 Durofilin.25 dana ciklusa ili kontinuirano disfunkcionalna krvarenja: 2 x 10mg od 11 . 20 x 10mg upotreba endometrioza: 2 .15ml sirupa . zatim 5 .35kg): 2 x 125 .500mg deca 2 . Delpharm Reims gastrorezistentna tabl.5 .A06AB02 (bisakodil) laksativ strana 426 Dulcolax. laksativ 426 oralni rastvor (67%) 10 x 15ml oralni rastvor (67%) 1 x 200ml i 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 . zati na 8 sati 10mg do povla~enja simptoma habitualni poba~aj: 2 x 10mg do 20-te nedelje trudno}e sterilitet usled insuficijencije `utog tela: 10mg dnevno 14 .30ml (Max. Panlax A06AD11 Duphalac. 10 .3 x 10mg od 5 . Portalak G03DB01 Duphaston.12 godina (20 .250mg Registar lekova 2011 101 . Solvay Holandija (laktuloza) terapija hiperamonijemije. sa produ`enim osloba|anjem 40 x 125mg i 250mg upotreba doziranje je individualno. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 .15ml dnevno.14 godina) paralele Lactulose-MIP. 3 dana.25 dana ciklusa. zatim 5ml dnevno (7 .odrasli: 15 .deca: 5ml dnevno (1 .25 dana ciklusa. Solvay Holandija (didrogesteron) gestagen 514 film tabl. 60ml) sirupa u po~etku.

Fentanyl Sandoz.5mg/31.5cm2 transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) 5mg/21cm2 transdermalni flaster 5 x (75mcg/sat) 7. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Fentanyl. Janssen Pharmaceutica (fentanil) opioidni analgetik strana 606 transdermalni flaster 5 x (12μg/sat) 1.N02AB03 § Durogesic.5cm2 transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 10mg/42cm2 upotreba doze se odre|uju individualno. flaster se lepi na intaktnu ko`u.25cm2 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) 2. Beaufour Ipsen (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans 596 pra{ak za rastvor za inj. Victanyl M03AX01 (Z) Dysport.5mg/10. sc im 1 i 2 x 500 LD50j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250ij za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500ij u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno. Fentanyl Torrex.25mg/5. Max. doza je 1000ij 102 Registar lekova 2011 .

.

Ivax Ecobec Easi Breathe. 3 i 6 x 150mg upotreba krem i sprej: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto i blago utrljati vaginalna tabl.: 1 tabl. 10 inhalacija dnevno .2 inhalacije.12 godina: 2 . Max. 5 x 25mg/5ml i 50mg/10ml upotreba 10 . (po potrebi ponoviti). Ecobec 104 Registar lekova 2011 . u po~etku terapije. Max 20mg dnevno paralele Memantin Pliva C02CA06 (SZ) Ebrantil. rastvor (1%) 50g G01AF05 vaginalna tabl.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (100μg/dozi) 200 doza rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba rastvor 100μg . Max. Max.N06DX01 Ebixa. Jugoremedija (ekonazol) D01AC03 krem (1%) 20g i 30g antimikotik 494 505 sprej za ko`u. 10 inhalacija dnevno .4 x 1 inhalacija rastvor 250μg . 28 i 56 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno). 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte. 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte.50mg sporom iv inj.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . Ivax Ecobec.4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije. Nycomed (urapidil) antihipertenziv 472 rastvor za iv inj. uve~e. Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (100μg/dozi) rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (250μg/dozi) upotreba rastvor 100μg . Max./inf. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobi~ajene doze odr`avanja 9mg/sat. tri uzastopna dana R03BA01 Ecobec.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . Lundbeck (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl. pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima.2 inhalacije.4 x 1 inhalacija rastvor 250μg . Ecobec Easi Breathe R03BA01 Ecobec Easi Breathe. ili infuzijom 2mg/min.deca 2 .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .12 godina: 2 ..4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije. najdu`e 7 dana Ecalin.deca 2 .

Ivax Ecosal. Max. Ecosal Easi Breathe.4 x 2 inhalacije. Velafax. Vancomicin. Max.4 x 1 inhalacija. Ventolin R03AC02 Ecosal Easi Breathe. pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Kovancin. Ventolin J01XA01 A07AA09 Edicin. Lek (vankomicin hlorid) antibiotik 543 427 pra{ak za rastvor za inf. po potrebi 3 .deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti).30 dana starosti). Sandoz Private Limited Indija kaps. 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 . 10mg/kg na 8 sati (7 . 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 .4 x 1 inhalacija. Max. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa. Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije. Venlor XR 75 Registar lekova 2011 105 . Max. 2g dnevno . 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37.4 x 2 inhalacije. 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno . Spalmotil. Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik strana 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije.5mg.deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina).4 doze.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg.5 . . Spalmotil. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. do 10mg/min. po potrebi 3 . Ecosal. Max.2g dnevno podeljeno u 3 . Max. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 75mg i 150mg Efexiva. Venlax. 5 inhalacija dnevno paralele Aloprol. Wyeth Medica Irska kaps. Velahibin. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 37. 5 inhalacija dnevno paralele Aloprol. Vancotex.odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. Vancomycin-MIP N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Efectin ER.odrasli: 0.R03AC02 Ecosal. 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) . Ivax Ecosal Easi Breathe.

Hemofarm (valproinska kiselina) antiepileptik 612 sirup (50mg/ml) 150ml Eftil.2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 2 . Perfalgan N02BE51 (BR) Efferalgan C. Max. Bristol Myers Squibb (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl.13 godina: 1 .240mg (1 .6 godina). Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 {ume}a tabl. prema potrebi. 1 .6 nedelja 106 Registar lekova 2011 . u razmaku od 4 .3 x dnevno ½ . a ve}a 200mg odrasli i deca preko 25kg: 20 . 1 . Paracetamol.4 nedelje superficijalni bazaliomi: 1 . Hemofarm (valproinska kiselina + natrijum valproat) tabl. Paracetamol Sopharma. sa produ`enim osloba|anjem 30 x (145mg + 333mg) upotreba manja merna ka{i~ica sirupa sadr`i 100mg.6 sati): 1 .antimetabolit 568 krem (5%) 5g.30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela paralele Depakine L01BC02 Efudix. Panadol.2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 3 . 8 tableta dnevno deca 7 . 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata.1½ tableta paralele Febricet C. Max. Lekadol Plus C N03AG01 Eftil. 16 x 500mg oralni rastvor (30mg/ml) 90ml supozitorija 10 x 80mg i 150mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg . ICN Polfa (fluorouracil) citostatik . Panadol Baby. 20g i 40g upotreba solarne keratoze: 1 .120mg (2 meseca 1 godine).15 godina: 1 .2 tablete.N02BE01 (BR) Efferalgan.3 x dnevno 1 .4 x 60 .12 godina) paralele Febricet. 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 .1g na 4 sata.3 x dnevno 1 .1 tableta 13 .4 x 120 .4 x 240 500mg (6 .

1%) 20ml upotreba krem i mast: 1 x dnevno krem ili mast namazati u tanakom sloju na obolelo mesto rastvor za ko`u: 1 x dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave L01XA03 (SZ) Eloxatine. 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma. Sinoxal Registar lekova 2011 107 . 2. Max. 12 x 200mg oralni rastvor (25mg/5ml) 120ml rastvor za inj. im 30 x 100mg/2ml upotreba oralno .3 doze (deca) .alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf. tvrda 30 x 50mg tabl.neuroze: 2 .400mg. 1 x (5mg/ml) 10ml i 20ml upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. Max.1%) 15g mast (0. ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Oxaliplatin "Ebewe". 1 x 50mg i 100mg koncentrat za rastvor za inf.1%) 15g Elocom. kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli).2 x 5ml D11AX15 Elidel. Schering-Plough Italija rastvor za ko`u (0.5mg/kg dnevno podeljano u 2 .N05AL01 Eglonyl.{izofrenija: 2 x 200 . 3 . Oxaliplatin PharmaSwiss. Sulpirid HL03AW..4 doze.1600mg. a 800 .3 x 50mg (odrasli) parenteralno: 200 .4mg+10mg+332mg)/g 150g upotreba odrasli: 1 . sanofi aventis (oksaliplatin) citostatik . Novartis Pharma Produktions Nema~ka (pimekrolimus) dermatik 502 krem (1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelo mesto do nestanka simptoma D07AC13 (mometazon furoat) kortikosteroid 499 Elocom. Oxaliplatin Pliva Lachema. Pharmanova biljni lek za pove}anje imuniteta (ekstrakt korena ehinacee + tinktura timijana + macerat korena belog sleza) 669 sirup (8.800mg dnevno paralele Sulpigut. Belgija krem (0.2 x 10ml deca: 1 . Alkaloid (sulpirid) antipsihotik strana 620 (SZR) kaps.4g dnevno podeljeno u 3 . (BR) Ehido. Schering-Plough Labo.

5mg dnevno (po~etna doza). stepena krvarenja. iv 1 x 500ij/10ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 .3 dana paralele Beriate P. Octanate G04BD10 Emselex. Requip Modutab B02BD02 (SZ) Emoclot.5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap u ve`nja~u oka A04AD12 (SZR) Emend.5mg i 15mg upotreba 7. Koate DVI.9mg dnevno podeljeno u 3 doze. Novartis Pharma Stein [vajcarska (darifenacin) spazmolitik 519 tabl. po potrebi za 2 nedelje pove}ati dozu na 15mg dnevno 108 Registar lekova 2011 . Max.40ij/kg u intervalu 2 . rastvor (0. Haemoctin SDH.dugotrajna profilaksa: 20 .S01GX06 Emadine. Kedrion (koagulacioni faktor VIII . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . 24mg dnevno paralele ReQuip. 210 x 0. tvrda 2 x 80mg + 1 x 125mg upotreba prvi dan: 30 min.25mg film tabl. Belupo (ropinirol) antiparkinsonik 616 film tabl.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Alcon Couvreur (emedastin difumarat) antihistaminik strana 658 kapi za o~i. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x 7. pove}avati po 0.75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno). 21 x 1mg i 2mg upotreba 0. MSD Italija (aprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 424 kaps. pre po~etka terapije 125mg drugi i tre}i dan: 80mg ujutro N04BC04 Eminens.75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno. tvrda 2 x 80mg kaps.

dnevno odjednom paralele Prilenap H. 10mg i 20mg Enalapril. 20 x 10mg i 20mg Enalapril.5mg dnevno (po~etna doza). 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. Lek tabl. 30 x (10mg + 25mg) Enalapril HCT. 10 . 20 i 90 x (10mg + 25mg) Enap HL. 20 i 90 x (10mg + 12.20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja). 20 x (20mg + 12. 20 x 5mg.5 x dnevno mazati obolelo mesto infekcije oka: 2 .20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele Prilenap C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 EnaHEXAL comp. 10mg i 20mg Enatens. Krka tabl. Jugoremedija tabl. 30. Salutas Pharma tabl.3mg)/g 5g upotreba infekcije ko`e: 2 . 20 x 10mg i 20mg Enap. 30 x 5mg. Max.C09AA02 (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 EnaHEXAL.5mg) upotreba 1 tabl. Remedica tabl.5mg) Enap HL. Prilenap HL S01AA30 Enbecin. 20.3 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka Registar lekova 2011 109 . 20 x (20mg + 6mg) tabl. 20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza). 20 x 10mg i 20mg Enalapril Sandoz. 20 x 5mg. po potrebi 2 tabl. Zdravlje tabl. 5 . dnevno.5mg) Enap H. PharmaSwiss tabl. 60 i 90 x (20mg + 12. Krka tabl.. Krka tabl. neomicin) antibiotik 652 mast za o~i (500ij + 3. Krka tabl. 10mg i 20mg Enalapril. Salutas Pharma tabl. Zdravlje tabl. Galenika (bacitracin.

Baxter Oncology (ciklofosfamid) citostatik .15mg/kg (u intervalima 2 .1g/m2 infuzijom tokom 1 sata.3 x 50mg L01AA01 (SZ) Endoxan.4 meseca J07BC01 (Z) Engerix-B. 2 x nedeljno 25mg C05CA. 20 x 50mg i 150mg upotreba uzima se izme|u obroka veno limfati~ka insuficijencija i limfedem: 2 x 150mg poreme}aj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2 . 10 . sc 4 x 25mg rastvor za inj.selektivni strana 584 Enbrel. sanofi aventis (procianodolni oligomeri) venotonik 477 gastrorezistentna tabl.5ml i 20μg/ml upotreba odrasli i adolescenti preko 16 godina: 3 doze po 1ml bebe i deca do 16 godina: 3 doze po 0. Max.17 godina: 2 x nedeljno 400mcg/kg. jednom mese~no u toku 3 . sc 4 x 25mg Enbrel. im 25 x 10μg/0.alkiliraju}i agens 566 pra{ak za inj. Wyeth Pharmaceuticals pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Ranbaxy Laboratories (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl. 20 . posle mesec dana II doza. Amoksiklav 2x. ({pric) sc 4 x 25mg/0. Endotelon.5ml daje se im po {emi: I doza.20 dana) imunosupresija: 0.. Wyeth Medica Irska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Amoksiklav Quicktab. 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Euvax B J01CR02 Enhancin. GlaxoSmithKline Belgija (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj.5 .L04AA11 (SZ) (etanercept) imunosupresiv .40mg/kg (u intervalima 10 .5ml rastvor za inj. ({pric) sc 4 x 50mg/ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x nedeljno 25mg ili 1 x nedeljno 50mg deca 4 . Panklav 110 Registar lekova 2011 . iv inf 1 x 500mg i 1g upotreba neoplazme (po~etno doziranje): 3 .5 dana).6mg/kg dnevno (uobi~ajeno). Cemelog BRS Enhancin. 21 x (500mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg na 8 sati paralele Amoksiklav. Augmentin.

).9 . 1 x 10mg pra{ak za rastvor za inf.5mg upotreba 1 tabl.5mg) L01DB03 (SZ) (epirubicin hlorid) citostatik – antibiotik 571 Epirubicin "Ebewe". D6 Colocynthis. 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. najvi{e 6 puta dnevno (akutne tegobe). (enalapril) 30 x 20mg + film tabl. 4 x 100mg (7 meseci .A07AX03 Enterofuryl. (enalapril) 15 x 10mg + film tabl. D6 Cina. D6 Lac defloratum.1g/m2 paralele Farmorubicin RD Registar lekova 2011 111 . 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Episindan. D6 Magnezijum chloratum) homeopatski lek za gr~eve kod beba 675 oralni rastvor (10g+10g+10g+10g+10g)/100g 20ml upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela deca 0 . (indapamid) 15 x 2. kumulativna doza 0. tvrda 8 i 16 x 200mg sirup (200mg/5ml) 90ml upotreba odrasli i deca iznad 7 god. na 3 nedelje ili 12. Hemofarm antihipertenziv 485 (enalapril maleat + indapamid) tabl. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 film tabl.6 godina: 3 kapi na sat. (indapamid) 15 x 2.3 x 100mg (1 .7 god.2 god. kad popuste tegobe dati 3 x dnevno 3 kapi C09BA02 Enzix.5mg Enzix duo tabl. Bosnalijek (nifuroksazid) antidijaroik strana 427 kaps.) (BR) Enterokind.25mg/m2 na 7 dana.: 4 x 200mg deca: 2 . Max. (indapamid) 15 x 2. tvrda 30 x 100mg kaps. Indapamida (2.90mg/m2.5mg Enzix duo forte tabl. Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf. Deutsche Homoopathie-Union (D6 Chamomilla.5 . 3 x 200mg (3 .6 meseci). (enalapril) 30 x 10mg + film tabl.

30 x 25mg.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0. Lamolep.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 .2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 . zatim 1 x 0. ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) terapija HIV infekcije 551 film tabl. 200mg dnevno . zatim 2 x 25mg 14 dana. Lamotral.5ml rastvor za inj. 25mg. do optimalne doze odr`avanja 100 .monoterapija: 25mg dnevno (po~etno).3ml rastvor za inj. Lamictal.30 dana.400mg dnevno u 1 ili 2 doze .kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana. 5mg. ({pric) sc iv 6 x 2000ij/0. 50mg dnevno narednih 14 . Lamect. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 . Actavis Island Epitrigine. Max.15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 . u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind. Cilag AG (epoetin alfa . optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze. 25mg dnevno narednih 14 dana. Lamotrigin. Lamotrix. zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg. ({pric) sc iv 6 x 10 000ij/ml stimulator eritropoeze 456 Eprex 1000 Eprex 2000 Eprex 3000 Eprex 4000 Eprex 10000 112 upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije. ({pric) sc iv 6 x 3000ij/0. po potrebi dozu pove}avati za 0. pove}ati na 1. 50mg i 100mg tabl. Zdravlje (lamotrigin) antiepileptik strana 613 oralna disperzibilna tabl. Lamal.N03AX09 Epitrigine.3mg/kg jo{ 14 dana.5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) . 300mg dnevno paralele Zeffix B03XA01 (SZ) Eprex.15mg/kg prvih 14 dana.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana. 60 x 150mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 2 x 150mg ili 1 x 300mg deca 3 meseca .12 godina) .kombinovana terapija bez valproata: 0.200mg .50mg nedeljno. ({pric) sc iv 6 x 4000ij/0.5ml rastvor za inj.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana. 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) .30% ni`e od intravenskih Registar lekova 2011 . supkutane doze su 20 .12 godina: 2 x 4mg/kg.4ml rastvor za inj.200mg dnevno u 1 ili 2 doze . u 5-oj nedelji 50mg dnevno. Solaban J05AF05 (SZR) Epivir. Glaxo Wellcome Velika Britanija Epivir. 30 x 2mg. postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 . postepeno pove}avati za 25 . Lameptil. Max.humani rekombinantni eritropoetin) rastvor za inj. zatim 25mg narednih 14 dana.

20 x 250mg i 500mg Eritromicin.1g na 12 sati. Prelow.2 x nedeljno 50ij/kg. svake slede}e nedelje 250mg/m2 tokom 60min. 6000ij/0.3 x nedeljno 50ij/kg.300ij/kg tokom nedelju dana doza odr`avanja za decu: 3 x nedeljno 75 . Merck KGaA (cetuksimab) citostatik .m. 4000ij/0. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. 250mg na 6 sati (2 . J01FA01 (eritromicin) makrolidni antibiotik 538 Eritromicin. Losar. Lorista. 30 . ({pric) iv 1 i 6 x 1000ij/0. po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja: 3 x nedeljno 17 . brzina infuzije 10mg/min. 1 x (2mg/ml) 50ml rastvor za inf. 8000ij/0. hroni~na bubre`na insuficijencija . Hemofarm (epoetin zeta) stimulator eritropoeze strana 456 rastvor za inj. tokom 1 . 4g dnevno deca: 125mg na 6 sati (do 2 godine).5 . 5000ij/0. Hemofarm film tabl. Max.anemija kod pacijenata koji nisu na dijalizi . po~etno. iznad 30kg) hroni~na bubre`na insuficijencija .100ij/kg (t.6ml. 3000ij/0.33ij/kg. Max 200ij/kg L01XC06 (SZ) Erbitux.. Losartic. Srbolek film tabl. 16 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 250 . 1 x (5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba lek se daje 1 nedeljno sporom iv inf. po~etno. (po~etna doza). ({pric) iv 1 x 20000ij/0.m. 2000ij/0.75ml i 40000ij/ml upotreba primenjuje se iv inj.odrasli: .9ml.500mg na 6 sati ili 0.: 400mg/m2 tokom 120 min. 30000ij/0.anemija kod pacijenata na hemodijalizi . 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml Eritromicin.50ij/kg hroni~na bubre`na insuficijencija . Hemofarm (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. Rasoltan.3ml. doza odr`avanja 25 .B03XA01 (SZ) Eqralys.5ml.30kg).150ij/kg (t.8ml i 10000ij/ml rastvor za inj. Losartan.6ml. po~etno.odrasli i deca: 3 x nedeljno 50ij/kg.150ij/kg (t.8 godina) C09CA01 Erynorm. po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja za odrasle: 75 .5 min. 60 . ispod 10kg) . Lakea. LozarEP. Jugoremedija film tabl.anemija kod pacijenata na peritonealnoj hemodijalizi .monoklonsko antitelo 573 rastvor za inf. 10 . Lotar. Max.odrasli .5ml.m. Sentor Registar lekova 2011 113 .4ml.

10 x 100mg/10ml Esmeron.9 . 500mg dnevno./inf. 0.5mg upotreba 1 tabl. Max. 0.15mg/kg (doza odr`avanja) kontinuiranom infuzijom: 0. kod inhalacione anestezije N07BB01 Esperal./inf.4 kaps.6mg/kg./inf. 1 x 1.5 x 25 . 10 x 50mg/5ml Esmeron. Berlin-Chemie oralne kapi. Max.6mg/kg.5 x 25 kapi (1 . nastaviti sa 5 . 3 . Organon Holandija rastvor za iv inj. Organon Irska rastvor za iv inj.6 godina) paralele Gasvan 114 Registar lekova 2011 . zatim 1 x 125 . postkoitalno (najkasnije do 72 sata) paralele Postinor 2 M03AC09 (SZ) (rokuronijum bromid) miorelaksans 596 Esmeron.6μg/kg/min.2mg/kg (po~etno).2 x 3 . Schering-Plough Francuska rastvor za iv inj. 20 x 500mg upotreba 1 x 500mg tokom 7 dana.05%) 30g upotreba 2 .G03AC03 (BR) Escapelle. 10 i 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj. meka 25.500mg dnevno (doza odr`avanja) D07AC03 Esperson./inf.10μg/kg/min. emulzija 1 i 3 x (40mg/ml) 30ml oralne kapi. 10 x 100mg/10ml upotreba doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle iv bolus injekcijom: 0.1.25%) 30g Esperson M mast (0.50 kapi ili 1 .3 x dnevno namazati oboleli deo ko`e i blago utrljati A03AX13 (BR) (simetikon) antiflatulent 421 Espumisan./inf. Jugoremedija (dezoksimetazon) kortikosteroid 499 Esperson krem (0. sanofi aventis (disulfiram) antialkoholik 630 tabl. 50 i 100 x 40mg Espumisan L. deca: 25 kapi pre ili posle podoja (odoj~ad). 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj.25%) 30g Esperson mite krem (0. emulzija 1 x (40mg/ml) 250ml upotreba odrasli i deca preko 6 godina: 3 . kod intravenske anestezije ili 5 . Berlin-Chemie kaps. Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv strana 512 tabl.

nezavisno od hrane depresija. opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg. sanofi aventis (esencijalni fosfolipidi) hepatoprotektiv 425 kaps. tvrda 30 x 300mg upotreba 3 x 600mg L01XX11 (SZR) Estracyt. (BR) Essentiale forte N. 20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana. 20mg dnevno paralele Cipralex A05BA.1400mg dnevno podeljeno u 2 . po potrebi pove}ati do Max. zatim 10mg dnevno. Max. Nobel Ilac (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl.N06AB10 Esram. 28 x 2mg upotreba 2mg dnevno tokom 28 dana M01AB08 Etodin fort. 1 sat pre ili 2 sata posle jela G03CA03 Estrofem. 14 i 28 x 400mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 400mg Registar lekova 2011 115 .alkiliraju}i agens 576 kaps.. Novo Nordisk (estradiol) estrogen 513 film tabl. Nobel Ilac (etodolak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl. anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani).3 doze. tvrda 100 x 140mg upotreba 7 . uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi. 28 x 10mg i 20mg upotreba tablete se mogu deliti. Pfizer Italia (estramustin fosfat) citostatik .14mg/kg ili 140 .

5 dana.4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 . Vepesid H03AA01 Euthyrox. Merck KGaA (levotiroksin natrijum) hormon 527 tabl. 100μg. 75μg. 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima. isklju~ivo sa vodom eutiroidna struma i profilaksa relapsa nakon operacije eutiroidne strume: 75 .60 minuta pre doru~ka i drugih lekova.50μg (po~etna doza). im 1. im 1.50mg/m2 tokom 4 ..50μg/m2 (po~etna doza). Sanofi Pasteur (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj.5 . tokom 5 dana.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. 1 x 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta. za 3 .200μg (doza odr`avanja) hipotireoidizam dece (supstituciona terapija): 12.antimitotik strana 569 Etoposid "Ebewe". 50μg. za 3 . Tivoral J07BC01 (Z) Euvax B. 125μg i 150μg upotreba lek se uzima 30 .200μg dnevno hipotireoidizam odraslih (supstituciona terapija): 25 . posle mesec dana II doza. 50 x 25μg. 10 i 20 x 10μg/0. sa prekidima 2 .300μg paralele Letrox.5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 3 doze po 1ml novoro|en~ad i deca do 16 godina: 3 doze po 0. tre}eg i petog dana na 3 . 10 i 20 x 20μg/ml Euvax B pediatric suspenzija za inj.L01CB01 (SZ) (etopozid) citostatik . 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Engerix-B 116 Registar lekova 2011 . 100 . sporom inf. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf.4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno. tokom 3-5 dana. tokom 2 . Sintopozid.5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 .4 nedelje za oralnu upotrebu 2. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Lastet. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf.5ml daje se im po {emi: I doza. doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. 1 x 100mg/5ml Etoposide.100mg/m2.150μg/m2 (doza odr`avanja) supresivna terapija kod karcinoma tireoidee: 150 . 100 . 10 x 100mg/5ml Etoposide-Teva.

30 x 100mg upotreba hemoliti~ka anemija: 300mg dnevno kao antioksidans: 100 .po~etna doza: 2 x 1. po potrebi posle 4 nedelje dozu pove}ati na 9.5mg.6 meseci za 5 .5mg i 6mg Exelon.10mg/kg dnevno.deca iznad 1 godine: 100mg dnevno N06DA03 (rivastigmin) terapija Alzheimer-ove bolesti 628 Exelon. Novartis Pharma Stein [vajcarska (deferasiroks) helator gvo`|a 662 tabl. Max. 12mg dnevno dermalno: flaster se stavlja na intaktnu ko`u le|a. 28 x (5mg + 80mg) film tabl.6mg/24h transdermalni flaster 30 x 9. 28 x (10mg + 160mg) upotreba 1 tabl. 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 10 . za oralnu suspenziju 28 x 125mg. 4. 4g dnevno malapsorpcija kod cisti~ne fibroze . dozu odr`avanja pode{avati na 3 . 28 x 60mg upotreba 60mg dnevno nezavisno od jela A11HA03 (BR) Evitol.odrasli: 100 .G03XC01 Evista. Eli Lilly (raloksifen hlorid) selektivni modulator estrogenskih receptora strana 518 film tabl. 30mg/kg dnevno Registar lekova 2011 117 . 28 x (5mg + 160mg) film tabl. Novartis [panija kaps. Krka (alfa tokoferolacetat) vitamin 442 oblo`ena tabl. dnevno V03AC03 (SZ) Exjade.200mg dnevno .5mg/24 sata C09DB01 Exforge. nadlaktice ili grudi 1 x 4.uobi~ajena doza odr`avanja: 2 x 1. Novartis Pharma Stein [vajcarska (amlodipin + valsartan) antihipertenziv 489 film tabl.5 . Max. tvrda 28 x 1.6mg.300mg dnevno malapsorpcija kod abetalipoproteinemije .5mg/24h upotreba oralno . Max.5mg.30mg/kg dnevno (po~etno). dalje se doza individualno prilago|ava . 3mg. Novartis Pharma Francuska oralni rastvor (2mg/ml) 120ml Exelon.odrasli i deca: 50 . Novartis [panija Exforge.100mg/kg dnevno. Novartis Pharma Stein [vajcarska transdermalni flaster 30 x 4.6mg/24 sata (po~etno).

osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg . MSD Frosst Iberica film tabl.akutni giht: 1 x 120mg.. 7 i 14 x 90mg i 120mg Exxiv.2. Max. 7 i 14 x 60mg. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (ikodekstrin + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) strana 463 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L (7. MSD Holandija film tabl. Belgija (ezetimib) hipolipemik 491 tabl.20 minuta M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Exxiv.. (SZ) Extraneal.reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg .5L tokom 10 .B05D. sa ili bez hrane 118 Registar lekova 2011 . 90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina . 8 dana paralele Arcoxia C10AX09 Ezetrol.5% ikodekstrina) upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 . 28 x 10mg upotreba 10mg dnevno. Schering-Plough Labo. 7 i 28 x 30mg i 60mg film tabl.

.

12 nedelja paralele Quamatel B01AA03 Farin.4 dana zatim 3 .40mg tokom 6 .9 . 30 x 5mg upotreba doziranje je zavisno od protrombinskog vremena. 6mg tokom 2 . 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. Max.9mg dnevno (doza odr`avanja) L01DB03 (SZ) Farmorubicin RD. iv 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj.8 nedelja (terapija). Alkaloid film tabl. Nycomed (polikrezulen + cinhokain hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (50mg + 10mg)/g 20g supozitorija 10 x (100mg + 2. Actavis Italy (epirubicin hlorid) citostatik .1g/m2 paralele Epirubicin "Ebewe". 30 x 20mg i 40mg Famotidin Alkaloid. 20 x 20mg film tabl.5 . tokom 4 . na 3 nedelje ili 12. 1x5mg i 35mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 1mg/kg svake dve nedelje C05AD04 Faktu. Genzyme (agalazidaza beta) terapija Fabrijeve bolesti strana 445 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. dnevnu dozu uzeti odjednom.90mg/m2.A16AB04 (SZ) Fabrazyme.5mg) upotreba mast: 2 .inhibitor estrogenih receptora 579 rastvor za inj. Episindan L02BA03 Faslodex.antibiotik 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. AstraZeneca UK (fulvestrant) citostatik . po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 . Galenika (varfarin natrijum) oralni antikoagulans 448 tabl.25mg/m2 na 7 dana. Hemofarm film tabl. iv 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 . kumulativna doza 0. 10 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg.3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 .2 u toku dana i 1 pre spavanja A02BA03 (famotidin) H2 blokator 419 Famotidin. najbolje uve~e pre spavanja. ({pric) im 1 x 250mg/5ml upotreba rak dojke (samo kod `ena u menopauzi): 250mg na 30 dana 120 Registar lekova 2011 .

1g na 4 sata. Panadol Baby. tokom 7. Belupo biljni hepatoprotektiv (Silybi mariani fructus extractum siccum standardizovani) 669 kaps.120mg (2 meseca 1 godine). 8 tableta dnevno deca 7 . (BR) Favora Silymarin.12 godina) paralele Efferalgan. Paracetamol Sopharma. 10 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 . tvrda 30 x 150mg ({to odgovara 100mg silimarina) upotreba 150mg ekstrakta sadr`i 100mg silimarina izra`enog kao silibinin 2 . Perfalgan N02BE51 (BR) Febricet C.240mg (1 . 50 blistera po 10 x 500mg (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml supozitorija 5 x 200mg {ume}a tabl. a najdu`e 10 dana paralele Ketonal gel.4 x 240 500mg (6 .3 x 100mg N02BE01 Febricet.3 x dnevno ½ .3 x dnevno 1 . Max.13 godina: 1 . Max.4 x 120 .6 sati): 1 . Menarini Manufacturing (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 593 gel (2. 10 i 20 x 500mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg .M02AA10 (BR) Fastum. Paracetamol. prema potrebi.6 godina). Panadol.2 tablete. Ketospray HA05BA. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. Hemofarm (paracetamol) analgoantipiretik 608 (Z) tabl. Hemofarm (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl.4 x 60 . u razmaku od 4 .3 x dnevno 1 . 1 . Lekadol Plus C Registar lekova 2011 121 . 1 . A.1 tableta 13 .5%) 20g.15 godina: 1 .1½ tableta paralele Efferalgan C. 30g i 50g upotreba 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto.

najdu`e 5 dana kontinuirano Febricet Cold odrasli i deca iznad 15 godina: 2 . Max.10 godina). Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/5g nazeba upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.5mg Femozol. Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4g Febricet Cold Junior. Letrozole Medico Uno D04AA13 (BR) Fenistil. doziranje je individualno.5mg upotreba 2. Zdravlje (dekstriferon) antianemik kod sideropeni~ne anemije 455 rastvor za inj.4g dnevno mazati u tankom sloju 122 Registar lekova 2011 .100 FEIBAj/kg. 3 x 1 pra{ak (10 . 30 x 2. 1 x 500 FEIBAj/20ml pra{ak i rastvara~ za inf.15 godina) paralele Fervex B03AC01 Fedex. Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl.inhibitor enzima aromataze 580 Femara.12 godina).5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Lametta. PharmaSwiss tabl.R01BA51 (BR) (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija strana 639 Febricet Cold. 200 FEIBAj/kg dnevno L02BG04 (letrozol) citostatik . 1 x 1000 FEIBAj/20ml upotreba rastvara~ je voda za inj.1%) 30g upotreba 2 . 4 x 1 pra{ak (12 . zavisi od titra inhibitora uobi~ajeno: 50 . Baxter AG (antiinhibitorski kompleks faktora VIII) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za inf. 30 x 2.3 x 1 pra{ak Febricet Cold Junior deca: 2 x 1 pra{ak (6 . Novartis Consumer Health (dimetinden maleat) antihistaminik 496 gel (0. iv inf im 5 x 100mg gvo`|a/2ml upotreba doza se odre|uje prema deficitu hemoglobina B02BD03 (SZ) Feiba NF.

uve~e deca: 5 . 30 x 100mg upotreba doziranje je individualno. Janssen Pharmaceutica rastvor za inj. 10 i 20 x 25μg/sat. im iv 5 x (50μg/ml) 2ml i 10ml upotreba parenteralno . Hexal transdermalni flaster 5.deca 2 . 10 i 20 x 25μg/sat.40μg/ml (60 . PharmaSwiss (fenofibrat) hipolipemik 490 kaps.odrasli: 2μg/kg (manje hirur{ke intervencije ili postoperativna analgezija). 75μg/sat i 100μg/sat N02AB03 Fentanyl Sandoz TTS. 50μg/sat. 75μg/sat i 100μg/sat N01AH01 (SZ) Fentanyl Torrex.N03AA02 § Fenobarbiton.200mg u jednoj dozi. 2 .8mg/kg dnevno paralele Phenobarbiton C10AB05 Fenolip. 1 godine (onihomikoza nogu) Registar lekova 2011 123 .6 nedelja (dermatomikoze). im iv 50 x (0. Victanyl D01AC12 Fentikol. optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 . 20 . kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic. tvrda 30 x 160mg upotreba 1 x 160mg § N01AH01 (Z) (fentanil) opioidni anestetik 602 606 606 602 Fentanyl.3 μg/kg (indukcija i odr`avanje anestezije) dermalno: doze se odre|uju individualno.20μg/kg (umereno velike hirur{ke intervencije).50μg/kg (velike hirur{ke intervencije) .180 mikromola/L) odrasli: 50 . 50μg/sat. 6 meseci (onihomikoza ruku). Galenika (fenobarbiton) antikonvulziv strana 610 tabl.12 godina: 2 . Hemofarm [abac (fentikonazol nitrat) antimikotik 494 krem (20mg/g) 15g upotreba 1 x dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3 . Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj. flaster se lepi na intaktnu ko`u. Hexal transdermalni flaster 5.05mg/ml) 2ml i 10ml N02AB03 Fentanyl Sandoz MAT.

500 x 192mg upotreba 1 . odjednom ili 2 x 1 B03AB05 Ferrum Sandoz.1g granule za oralni rastvor (bez {e}era) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4. 3 x sadr`aj 1 kesice (10 . 20 x 192mg (Z) oblo`ena tabl. Bristol Myers Squibb (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija nazeba 639 granule za oralni rastvor (za decu) 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/3g granule za oralni rastvor (sa {e}erom) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/13. 50 . 4 x sadr`aj 1 kesice (12 .300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 100 (latentan nedostatak gvo`|a).100mg (latentan nedostatak gvo`|a) trudnice: 200 . za `vakanje 30 x 100mg sirup (50mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 100 . 30 x 105mg gvo`|a upotreba 1 tableta ½ sata pre doru~ka sa dosta te~nosti.2 tabl.100mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 25 .10 godina). Febricet Cold Junior A09AA02 Festal N.15 godina) paralele Febricet Cold.12 godina: 50 . u toku obroka paralele Pankreatin 124 Registar lekova 2011 .granule za decu: 2 x sadr`aj 1 kesice (6 .50mg (manifestan nedostatak gvo`|a) deca 1 . najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 15 godina: 2 .12 godina).100mg (profilaksa) odoj~ad: 25 . Galenika (gvo`|e II sulfat) antianemik kod sideropeni~ne anemije strana 454 film tabl.B03AA07 Ferro gradumet. Lek (gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks) antianemik 455 tabl.95g upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 50 .3 x sadr`aj 1 kesice deca . po potrebi pove}ati na 2 tablete dnevno.50 (latentan nedostatak gvo`|a) R01BA51 (BR) Fervex. Jugoremedija (pankreatin) digestivni enzimi 430 (BR) oblo`ena tabl.

Lek film tabl.N06AB08 Fevarin.odrasli: doze su iste kao kod depresije a ukoliko nema pobolj{anja u toku 10 nedelja terapiju treba preispitati . Zdravlje (te~ni etanolni ekstrakt semena divljeg kestena i kokoca. Solvay Francuska (fluvoksamin maleat) antidepresiv strana 625 film tabl. 30 x 5mg Finpros. etarsko ulje ruzmarina i lavande) biljni venotonik 672 gel (350mg+20mg+2mg+1mg)/g 45g i 90g upotreba 3 . Sandoz Private Limited Indija (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl. 90 i 98 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Proscar.8 sati mazati ranu u tankom sloju G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate 521 Finasterid Sandoz. 200mg dnevno (preko 50mg daje se u 2 doze) R06AX26 Fexofenadine Sandoz. 28. 15 i 30 x 100mg upotreba depresija .4 x dnevno mazati u tankom sloju Registar lekova 2011 125 . 10 i 20 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 . Solvay Holandija Fevarin. 30.100mg uve~e. 84.7 dana po 25mg do Max. Prosterid.66Cj)/g 25g i 50g upotreba na 6 . 300mg dnevno (preko 150mg daje se u podeljenim dozama). Zerlon (BR) Fitoven. Famar Orleans Francuska (fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla) enzimski dermatik 466 mast (1Lj + 6.deca iznad 8 godina: 25mg dnevno (po~etno) po potrebi dozu pove}avati na 4 .primenjuje se isklju~ivo kod odraslih: 50 . uobi~ajena doza odr`avanja 100mg uve~e opsesivno kompulzivne bolesti . po potrebi pove}avati do Max. Krka film tabl.12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Telfast B06AA02 Fibrolan.

. 10 x 250mg i 500mg upotreba tabl.2 x 50μg u svaku nozdrvu. Levoxa R01AD08 Flixonase.2 x 100μg u svaku nozdrvu. Laboratorios Casen Fleet laksativ u (natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat) dijagnostici i hirurgiji 426 oralni rastvor (24.3 x 15mg (6 . GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) antiastmatik 643 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (50μg/dozi) 120 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (125μg/dozi) 60 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 60 doza upotreba odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 100 . Berlin-Chemie (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 tabl.250μg. neo bronchol A06AD.R05CB06 (BR) Flavamed.500mg na 12 ili 24 sata paralele Lebel. 2 .8g)/45ml upotreba primenjuje se isklju~ivo kod starijih od 15 godina J01MA12 Flexid. Mucosolvan Junior. se uzimaju nezavisno od jela 250 .5 godina). Fleet Phospho soda.5mg (2 . po potrebi pove}avati najvi{e do 2 x 1mg dnevno deca iznad 4 godine: 2 x 50 . suspenzija (50μg/dozi) 120 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 3 x 7.11 godina: 1 .4g + 10. Max.100μg 126 Registar lekova 2011 . Lek (levofloksacin) hinolonski antibiotik 543 film tabl. 200μg dnevno R03BA05 Flixotide. 10 i 20 x 30mg oralni rastvor (15mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 30mg prva 3 dana zatim 2 x 30mg deca: 2 x 7.5mg (do 2 godine). Mucosolvan.12 godina) paralele Ambroksol. Max. GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) kortikosteroid 639 sprej za nos. 400μg dnevno deca 4 . Levomax.

dnevno (sadr`aj kapsule pome{ati sa malo te~nosti) N05CD08 Flormidal. Berlin-Chemie (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps. tvrda 16 x 35mg upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 .15mg uve~e pre spavanja. Tamsol.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor. Dr Gerhard Mann (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i (3mg/ml) 5ml mast za o~i (3mg/g) 3g upotreba kapi: 1 . Omsal. pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps.6 kaps.2 kapi jo{ najmanje 5 a najvi{e 12 dana mast: 3 .60 min.4 kaps. po potrebi ponoviti tokom no}i premedikacija: 15mg na 30 . 10. Pressing A07FA01 (BR) Flonivin BS.60 minuta pre intervencije paralele Dormicum. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 10. 30 x 15mg upotreba nesanica: 7.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal.R06AX13 Flonidan. Tamosin. Loratadin.5 . Claritine.4 x dnevno u konjunktivalnu kesu paralele Uniflox Registar lekova 2011 127 . dnevno izme|u obroka deca do 3 godine: 3 .4mg upotreba 1 x 0. Tamsudil S01AX11 Floxal. prva 2 dana. Lek (loratadin) antihistaminik strana 648 tabl. zatim 6 .2 kapi na svaki sat. Galenika (bacilus subtilis IP 5832) antidijaroik 429 kaps. Galenika (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl.8 x dnevno 1 . 30 i 100 x 0. pome{ati sa ~ajem odrasli i deca iznad 3 godine: 4 . Tamprost. 20 i 30 x 10mg oralna suspenzija (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . Midazolam Torrex G04CA02 Flosin.

J07BB02 (Z) Fluarix. tvrda 1 x 150mg Flukonazol. ponoviti istu dozu posle 4 . 2 .12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon.25ml vakcine.oralno: 50 . zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). 100mg i 200mg kaps. Vaxigrip.400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli . 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 . Nini kaps. tvrda 1 x 150mg upotreba odrasli . ({pric) sc im 1 x 0. Schering-Plough Labo.6 nedelja deca 6 meseci do 3 godine: 0. tvrda 7 x 50mg i 100mg kaps. 1 x (2mg/ml) 100ml Flukonazol. Aegis kaps.oralno ili infuzijom: 200 . tvrda 7 x 50mg. Hemofarm kaps.5ml upotreba dato doziranje se odnosi na osobe koje nikad nisu bile vakcinisane dok vakcinisani primaju samo jednu dozu odrasli i deca iznad 3 godine: 0.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca . tvrda 1 x 150mg Flumycozal.antiandrogen 579 tabl.6 nedelja paralele Agrippal S1. Fluimun. 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. Belgija (flutamid) citostatik . tvrda 7 x 50mg kaps. ponoviti istu dozu posle 4 . Vaxigrip Junior L02BB01 Flucinom.oralno ili infuzijom: 3 .4 nedelje (dermatomikoze).100mg dnevno. 7 . Novartis Bangladesh kaps. GlaxoSmithKline Nema~ka (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj. tvrda 7 x 50mg kaps. Zdravlje kaps. 6 .5ml vakcine.6mg/kg dnevno prvog dana. tvrda 7 i 14 x 50mg i 100mg kaps. Diflucan.14 dana (oralna kandidijaza). Stabilanol 128 Registar lekova 2011 . tvrda 1 x 150mg Fluconal. 100 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flutasin J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Fluco Sandoz. tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf.

5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0.L01BB05 (fludarabin fosfat) citostatik .odrasli: 300 . 2 x 200mg (7 . Galenika (flurbiprofen) nesteroidni antireumatik 591 oblo`ena tabl 30 x 50mg i 100mg upotreba oralno: 150 .14 godina: 150 . Fluarix./inf.7 godina). 10 x 600mg upotreba oralno se uzima posle jela.10 dana paralele ACC./inf. ({pric) sc im 1 x 0. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Sindarabin M01AE09 Flugalin. Vaxigrip Junior Registar lekova 2011 129 . 20 x 10mg (SZ) pra{ak za rastvor za iv inj. tokom 6 ciklusa parenteralno se primenjuje bolus injekcijom ili iv infuzijom): 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za iv inj.antimetabolit strana 567 Fludara.14 godina) parenteralno .3 x 200mg deca: 2 x 100mg (do 2 godine). tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti. tokom 5 . Vaxigrip. Zambon [vajcarska Fluimucil 100 granule za oralni rastvor 30 x 100mg Fluimucil 200 granule za oralni rastvor 30 x 200mg Fluimucil 600 {ume}a tabl. granule i {ume}e tablete se uzimaju rastvoreno u vodi odrasli i deca iznad 7 godina: 600mg uve~e ili 2 . 3 x 100mg (2 .6 godina (izuzetno): 10mg/kg dnevno inhalaciono: 1 .600mg dnevno . Imunolo{ki zavod Zagreb (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa 560 suspenzija za inj.5ml deca 6 meseci do 3 godine: 0.300mg dnevno 1 . Genzyme (SZR) film tabl.deca 6 .200mg dnevno podeljeno u vi{e doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima) (acetilcistein) V03AB23 (Z) antidot za paracetamol. 5 x 50mg (SZ) Fludarabine-Teva. mukolitik 662 646 Fluimucil. Zambon Italija rastvor za inj.25ml paralele Agrippal S1. 1 x 50mg/2ml upotreba oralno: 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana.2 x sadr`aj nerazbla`ene ampule primeniti pomo}u raspr{iva~a pod pritiskom. iv 5 x 300mg/3ml R05CB01 (BR) Fluimucil. svakih 28 dana. ACC akut J07BB02 (Z) Fluimun.

Hemofarm tabl. zatim 7 dana pauze 130 Registar lekova 2011 . na 3 .6mg/L fluora: doze smanjiti na pola.3 ./inf.4 nedelje.0. na 7 dana.25mg (deca do 3 godine). 6 x 10mg upotreba 1 vaginalna tabl. u ve~e tokom 6 dana A01AA01 (BR) Fluorogal. radioterapije.1100mg/m2 dnevno.4 nedelje monoterapija .3 nedelje kontinuiranom infuzijom.antimetabolit 568 5-Fluorouracil "Ebewe".N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flunirin. Galenika (natrijum fluorid) prevencija karijesa 416 tabl. ukupna dnevna doza obi~no ne prelazi 1g.25mg (deca 3 . Ebewe Pharma rastvor za iv inj. 250 x 0./inf. ili 300 .250mg/m2 dnevno.600mg/m2 dnevno. 60mg dnevno (bulimija).7mg/L terapija fluorom nije potrebna L01BC02 (SZ) (fluorouracil) citostatik . Galenika kaps.3mg/L fluora: 1 x 0. 20 . primene drugih citostatika. 2 .6 godina). tvrda 30 x 20mg Flunisan.infuziono: 600 . ili 150 . 30 x 20mg Fluoksetin. uzastopno na 3 . tvrda 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija). 2 x 0.60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flusetin. uobi~ajena dnevna doza je 350mg/m2/dan monoterapija . 5 dana uzastopno.bolus inj: 400 . Teva Pharmachemie rastvor za iv inj.25mg i 100 x 1mg upotreba ako voda za pi}e sadr`i manje od 0. 5 x (50mg/ml) 5ml i 10ml Fluorouracil Teva. a za vi{e od 0. Ni Medic kaps. Fluxilan G01AC05 Fluomizin. 5 dana.750mg/m2 u jednoj dozi. 1 x 1mg (deca iznad 6 godina) ako voda za pi}e sadr`i 0. 1 x (50mg/ml) 5ml i 10ml upotreba doza zavisi od odabranog re`ima. Medico Uno (dekvalinijum hlorid) vaginalni antiinfektiv 504 vaginalna tabl.

Sindan Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj. Fluoksetin L02BB01 Flutasin. tvrda 10 i 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija).20mg deca: 2 x 2mg (do 2 godine).15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 ./inf. zatim 12 . 2 x 4 . iv inf) tokom 12 . Leucovorin Calcium.2 x 5mg (deca) V03AF03 (SZ) Folcasin. Aegis kaps. Nini tabl. 1 .60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flunirin. 30 i 90 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flucinom B03BB01 (folna kiselina) antianemik kod megaloblastne anemije 455 Folacin. 1 x 30mg/10ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im. Sindan Pharma (flutamid) citostatik . 20 x 5mg upotreba 1 .72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe". 20 x 20mg Fluxilan.antiandrogen 579 tabl. tvrda 20 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10 .N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flusetin.8mg (2 . 20 x 5mg Folnak. 60mg dnevno (bulimija). Flunisan.12 godina) Registar lekova 2011 131 . iv. 20 . Bosnalijek film tabl. Alkaloid (folkodin) antitusik 647 kaps. Leucovorin Teva R05DA08 Folkodin Alkaloid. Jadran Galenski Laboratorij tabl.4x 5mg (odrasli).24 sata podeljeno u vi{e doza.

Vazotal N01AB06 (SZ) Forane. Norvasc. 2. (pen sa ulo{kom) 1 x 28 doza po 20μg/80mcl upotreba osteoporoza kod `ena i mu{karaca. Bonap. Tenox. Max. MSD Italija tabl. Max. Alendronat. Amlodipin PharmaSwiss. Amlopin. Monodipin.C08CA01 Fopin. 4 i 8 x 70mg Fosamax. Eli Lilly (teriparatid) stimulator izgradnje ko{tane mase 529 rastvor za inj. 1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg . Amlodipin. i osteoporoza zbog produ`ene terapije glukokortikoidima: 20μg dnevno. Amlogal. te~nost 100% 1 x 100ml upotreba doziranje je individualno. najdu`e 24 meseca 132 Registar lekova 2011 . Sedron H05AA02 Forteo.100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Isofluran Nicholas Piramal J01DD02 (Z) Forcas. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.2g na 8 . 10mg dnevno paralele Alopres. Ufar (amlodipin) antagonist Ca2+ strana 481 tabl. Sandoz film tabl. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss./inf. Amlonorm.12 godina: 30 .12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 . Alendronat ICP. 6g dnevno paralele Ceftazidim Sandoz M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Forosa. Hemofarm (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Amlodil.60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca . Abbott (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju.

2 sata pre operacije. Ibsa Institut (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.4 sata pre intervencije) M05BB03 (alendronska kiselina + holekalciferol) bisfosfonat 599 Fosavance. Pfizer Belgium (dalteparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za sc iv inj. Chiesi Italija Foster. nedeljno R03AK07 Foster. ({pric) sc 10 x 2500ij/0.2ml i 5000ij/0.A06AD65 Fortrans.150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Bravelle B01AB04 (SZR) Fragmin. tokom najmanje 6 dana Registar lekova 2011 133 . zatim 5000ij dnevno tokom 5 . Chiesi Francuska Foster.300ij/kg/dan tokom 10 dana le~enje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120ij/kg na 12 sati. MSD Frosst Iberica tabl.2 sata pre operacije. 10 x 10000ij/ml rastvor za inj. zatim 2500ij dnevno tokom 5 . 4 x (70mg + 2800ij) upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 tabl.7 dana (ortopedska hirurgija) le~enje akutnih dubokih venskih tromboza (sc): 1 x dnevno 200ij/kg plu}na embolija: 50ij/kg iv u bolusu.2ml upotreba profilaksa tromboza (sc): 2500ij na 1 . 1 i 10 x 75ij/1ml i 150ij/1ml upotreba 75 . Torrex Chiesi Pharma (beklometazon dipropionat + formoterol fumarat) antiastmatik 642 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 120 i 180 doza x (100μg+6μg)/dozi upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . 4 x (70mg + 2800ij) i (70mg + 5600ij) Fosavance. MSD Italija Fosavance.2 udaha G03GA04 (SZR) Fostimon. zatim infuzijom 200 . MSD Holandija tabl./inf. 5000ij na 1 . Beaufour Ipsen (makrogol 4000) laksativ strana 426 pra{ak za oralnu suspenziju 4 x 64g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u 1L vode odrasli: 4L jednokratno uve~e pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uve~e i 2L slede}eg jutra 3 .7 dana (op{ta hirurgija).

5mg kod akutnog ataka.odrasli: 200 .8 nedelja (Tinea capitis). tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca (30 .15 dana (Tinea pedis. 5mg za 24 sata J02AC02 Funit. Berlin-Chemie Frovamax. Almac Pharma Frovamax. 3.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 .500mg na 12 sati. 15 i 30 x 100mg upotreba sistemske mikoze .6ml sc od 1 do 4 postoperativnog dana terapija dubokih venskih tromboza: 85ij/kg na 12 sati. sa modifikovanim osloba|anjem 5 i 10 x 500mg Fromilid uno.5mg upotreba 2. Tinea cruris). 3 nedelje (keratitis fungalis). Omicral. po potrebi ponoviti dozu za 2 sata (ako prva doza nema dejstva ne primenjivati drugu).3ml rastvor za inj. Nobel Ilac (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. Klacid. Klacid IV.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele ItraconEP. Prokanazol 134 Registar lekova 2011 . Lekoklar XL. 2. tokom najdu`e 10 dana terapija nestabilne angine pektoris: 86ij/kg iv ili 2 x 86ij/kg sc J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Fromilid.4ml. Slaviamed tabl.40kg): 250mg na 12 sati Fromilid uno odrasli: 500mg na 24 sata paralele Clarexid. Kanazol. 5700ij anti Xa/0. 14 x 500mg Fromilid Uno. Klacid MR. Laboratorios Menarini (frovatriptan) antimigrenik 610 film tabl. 7 . 4 . Zymbaktar N02CC07 Frovamax. Lekoklar.0. Krka film tabl.6ml i 7600ij anti Xa/0. tvrda 4. Krka film tabl.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). sa produ`enim osloba|anjem 7 i 14 x 500mg upotreba Fromilid odrasli: 250 . Slaviamed film tabl.2 .B01AB06 (SZR) Fraxiparine. Klerimed. 4 i 6 x 2. Glaxo Wellcome Francuska (nadroparin kalcijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj. 14 x 250mg Fromilid. ({pric) sc iv 10 x 3800ij anti Xa/0. ({pric) sc iv 2 i 10 x 2850ij anti Xa/0.8ml upotreba profilaksa tromboza u hirurgiji: 1 x 0. 4 . Max.

20mg dnevno paralele Lasix J05AX07 (SZ) Fuzeon.5 .16 godina: 2 x 2mg/kg. 2 x 90mg Registar lekova 2011 135 .C03CA01 Furosemide Sopharma. Max.1. Sopharma (furosemid) diuretik strana 473 rastvor za inj.50mg im ili sporom iv inj. sc 60 x (90mg/ml) 12ml upotreba odrasli: 2 x 90mg deca 6 . Roche (enfuvirtid) terapija HIV infekcije 553 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. (4mg/min. im iv 10 x (10mg/ml) 2ml upotreba odrasli: 20 .) deca: 0. Max.5mg/kg.

.

.

8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gordius. Galenika (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.12 godina: 25 . Katena. tvrda 50 x 300mg i 400mg Gaboton.12 sati. tvrda 20 i 50 x 100mg. 300mg i 400mg upotreba epilepsija .odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg .4 doze. Pliva Hrvatska kaps. Kern Pharma kaps.deca 6 .6 godina: 250mg na 12 sati iznad 6 godina: 500mg na 12 sati J01DB04 (SZ) Galecef. Artesan Pharma Gabagamma 100 kaps. 1.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 .1. tvrda 20 i 50 x 100mg Gabagamma 300 kaps. tvrda 20 i 50 x 400mg Gabalept.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . Neurontin V08CA09 (Z) Gadovist. Max. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. iv 10 x (1mmol/ml) 30ml upotreba doze zavise od vrste snimanja J01DB05 Galadrox.1g na 6 . 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg . Max.5ml i 15ml rastvor za inj.N03AX12 (gabapentin) antiepileptik strana 614 Gabagamma. Max.4g dnevno podeljeno u 3 doze .1g na 12 sati ili 1g na 24 sata deca do 1 godine: 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati) 1 . Primaceph 138 Registar lekova 2011 .odrasli: 300mg (po~etna doza).50mg/kg dnevno podeljeno u 3 ./inf. Salutas Pharma kaps. Galenika (cefadroksil) cefalosporin 535 kaps. tvrda 50 x 300mg i 400mg Gabaneural. tvrda 12 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli i deca preko 40kg: 500mg . 2. tvrda 20 i 50 x 300mg Gabagamma 400 kaps. Bayer Schering Pharma (gadobutrol) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. ({pric) iv 5 x (1mmol/ml) 7. Max. tvrda 20 x 100mg kaps. tvrda 20 x 100mg kaps.

. 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 . MSD Italija vakcina protiv humanog papiloma virusa (vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6. prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 139 . Galenika (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl.2 godine).2mg deca: 2 x 0. postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana . ({pric) 1 x (20μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0. 16 i 1) 563 suspenzija za inj.5ml suspenzija za inj. 2 x 1mg (iznad 2 godine) B05DB. postupak ponoviti za 8 dana scabies .1. (SZ) Gambrosol trio.odrasli: uve~e posle kupanja namazati celo telo.12mg/L (20 .8 .6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 . i kupa za 3 sata J07BM01 (Z) Gardasil.deca 3 .20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Karbapin R06AX17 Galitifen.5ml nultog. 1 x (20mcg + 40μg + 40μg + 20μg)/0. Gambro Dasco rastvor za peritonealnu dijalizu (glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) 464 Gambrosol trio 10 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L Gambrosol trio 40 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu P03AB02 Gamex.5ml upotreba po 0. Galenika (ketotifen) alergoprofilaktik 649 sirup (1mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 x 1 . 2-og.12 sati ponoviti kupanje. 3-eg i 5-og dana se ma`e donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata.5mg (1 . ostaviti 3 dana pa kosu ponovo oprati.3%) 50g {ampon (1%) 50ml emulzija za ko`u (0.3%) 95ml upotreba pediculosis capitis: kosu oprati Gamex {amponom i na vla`nu utrljati gel. postepeno pove}avati 0. postupak ponoviti za 8 dana pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana. 11. 4-og i 6-og dana se ma`e gornji deo tela osim glave i vrata.3 godine: 1-og. izuzev glave i vrata. Hemofarm [abac (lindan) antiparazitik 635 gel (0.200mg.2 x 100 .10 godina: postupak je isti kao kod odraslih ali se kupaju posle 3 sata 1 .N03AF01 Galepsin. odstraniti pranjem. za 8 .50mmol/L) odrasli: 1 . gelom ili emulzijom.

2 tabl.25 . uve~e.4mg/kg ali ne prelaziti 80mg na dan A03FA03 (BR) Gasvan. dnevno (akutne tegobe).4 x 0. D12 Veratum album) 675 tabl.6 godina: 2 tabl. stimulator peristaltike 423 tabl. Max 2. 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela. dok se znaci hipovolemije ne smanje 140 Registar lekova 2011 . najvi{e 12 tabl.7%) 500ml upotreba osmolaritet 274mOsm/L 500ml tokom 1 sata a u akutnim stanjima 500ml se mo`e dati u 5 .1 godina: 1 tabl. Braun (`elatin polisukcinat + natrijum hlorid) zamena za krvnu plazmu 457 rastvor za inf. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Arsenicum album. na sat. dnevno (akutne tegobe). na sat.6 x 1 . B. najvi{e 6 tabl.4 x 10 . Pharmacin Holandija (domperidon) antiemetik.5mg/kg. inicijalna terapija traje 4 nedelje. posle jela + 1 tabl. 10 i 20 x (4% + 0. deca: ½ doze za odrasle (BR) Gastrokind. dnevno. stoma~ne tegobe kod dece D4 Okoubaka.10min.20mg. dobro sa`vakati.A02AD01 (BR) antacid (aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid) Gastal. 24 i 48 x (450mg + 300mg) upotreba odrasli: 4 .0. se polako rastapaju u ustima. 2g dnevno deca 6 . Srbolek (simetikon) antiflatulent 421 tabl. tabl. Pliva Hrvatska strana 418 tabl. D6 Croton tiglium. posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 1 tabl.12 godina: 1 . deca 1 . za malu decu se rastvara u vodi deca 0 . Max 80mg dnevno deca iznad 35kg: 3 . A03FA03 Gastroperidon.2 tabl. Max. posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 2 tabl. zatim lekar procenjuje potrebu nastavka terapije odrasli: 3 . dobro sa`vakati paralele Espumisan B05AA06 (SZ) Gelofusine. 30 x 10mg upotreba uzima se pre jela. za `vakanje 20 x 80mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 4 x 1 tabl.

ili 7 nedelja uzastopno. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Humatrope. sc im 1 i 5 x 5. 1 x 200mg.45 .HR07A.0.5 x 1 tabl. Hemofarm (aluminijum magnezijum silikat hidrat) antacid 419 tabl.0.1. 1 .nesitno-}elijski karcinom plu}a.0mg/m2 dnevno {to je 2 .Turner-ov sindrom: 0. Pfizer Belgium (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze . Eli Lilly pra{ak za rastvor za inf.0.0. (BR) Gelusil Lac.3mg/1ml i 12mg/1ml upotreba deca ..07 . slatke narand`e.2 sata posle jela i uve~e pre spavanja L01BC05 (SZ) (gemcitabin hlorid) citostatik .14ij/kg dnevno odnosno 1.025 . (BR) biljni lek protiv prehlade (etarska ulja eukaliptusa.9ij dnevno). mirte i limuna) GeloMyrtol forte. 2 x 1 kaps. a poslednja dnevna doza neposredno pre spavanja odrasli i deca iznad 10 godina: 3 . 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2.7 ..1ij/kg dnevno odnosno 0. 40 x 500mg upotreba 3 .3ij/m2 dnevno) odrasli .4 x 1 kaps. meka 20 x 300mg upotreba kaps. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf. Sandoz pra{ak za rastvor za inf.nedostatak hormona rasta: 0.supstituciona terapija: 0.05mg/kg dnevno (0. se uzimaju ½ sata pre jela. i 1 nedelja pauze . 1 x 200mg i 1g Gemzar.antimetabolit 568 Gemcitabin PharmaSwiss. (akutno stanje).4mg/m2 dnevno {to odgovara 4.3mg dnevno (0. (hroni~no stanje). 1g i 2g Gemcitabin Sandoz.3ij/m2 dnevno) .karcinom pankreasa) paralele Gitrabin H01AC01 Genotropin.15 .035mg/kg dnevno (0. uve~e za olak{avanje jutarnjeg iska{ljavanja kod hroni~nog bronhitisa deca ispod 10 godina: ½ doze za odrasle uz konsultaciju pedijatra A02AD. 1 kaps. Pohl Boskamp strana 669 gastrorezistentna kaps. Norditropin NordiLet Registar lekova 2011 141 .

oksitetraciklin) dermatik 500 mast (10mg + 3mg)/g 20g upotreba 2 .J01GB03 (Z) (gentamicin) aminoglikozidni antibiotik strana 541 Gentamicin.5mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze (na 8 sati) . 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin Sandoz.120mg uz obrok 142 Registar lekova 2011 . 40mg/2ml.4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Hydrocyclin (BR) Gingisept. Galenika rastvor za im iv inj. Zdravlje im iv inj. 2mg/kg na 8 sati (14 dana do 12 godina) lokalno: 2 . Pliva Hrvatska (hidrokortizon.3%) 10ml upotreba 1 . Lek upotreba parenteralno . 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml D06AX07 (Rp) mast (0. 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin.2 x 40 ./inf.1%) 15g Gentamicin.deca: 3mg/kg na 12 sati (do 14 dana).odrasli: 2 . (BR) Ginko Sandoz. 10 x 20mg/2ml.4 puta dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju 498 S01AA11 Gentokulin./inf./inf.4 sata D07CA01 Geokorton. Lek biljni lek za poreme}aj cirkulacije (standardizovani suvi ekstrakt lista Ginkgo biloba) 669 film tabl. Hemofarm rastvor za im iv inj. etarsko ulje `alfije) 672 gel za desni (200mg+12mg+8mg)/g 30g upotreba 2 . 30 x 80mg i 120mg upotreba 1 . Hemofarm (gentamicin sulfat) aminoglikozidni antibiotik 652 kapi za o~i (0. Zdravlje biljni antiseptik za desni (te~ni etanolni ekstrakt kamilice i `alfije. 30 i 90 x 40mg film tabl.3 x dnevno mazati desni HN06DX.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2 .

uklju~uju}i i dane menstruacije L01BC05 (SZ) (SZ) Gitrabin.nesitno-}elijski karcinom plu}a. Galenika (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (5mg/ml) 5ml upotreba 1 .karcinom pankreasa) paralele Gemcitabin PharmaSwiss. dnevno tokom 7 dana G01AF04 Gino Daktanol. 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2. Gemzar S01ED01 Glaumol. tvrda 30 x (14mg + 300mg + 300mg) upotreba venolimfati~na insuficijencija: 2 x 1 kaps. Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba + trokserutin + heptaminol hlorid) venoprotektiv strana 477 kaps.4 kaps. Max 6 tabl. iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze .5mg) upotreba 1 . Sindan Pharma (gemcitabin hlorid) citostatik .3 x 1 tabl. 40 i 60 x (400mg + 2. uz obrok. i 1 nedelja pauze . dnevno paralele Glucovance Registar lekova 2011 143 . Berlin-Chemie (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl. uve~e tokom 7 dana.C05CA54 (BR) Ginkor fort. ili 7 nedelja uzastopno.antimetabolit 568 pra{ak za rastvor za inf. Gemcitabin Sandoz. Timolol Alkaloid.2 x dnevno po 1 kap paralele Timadren. akutni napad hemoroida: 3 . Galenika (mikonazol) antimikotik 505 vagitorija 7 x 200mg upotreba 1 vaginalna tabl. Unitimolol A10BD02 Glibomet. Actavis Italy Gitrabin.

30 x 80mg Glioral. 30 x 2mg. Max.MDS/MPD: 400mg dnevno . 800mg 144 Registar lekova 2011 .HML ubrzana faza ili blastna kriza: 600mg dnevno. 3mg.400mg dnevno . neresektabilni dermatofibrosarkom pro tuberans DFSP) odrasli . 60 i 90 x 30mg Glikosan. 4mg i 6mg Gliprex.GIST. 320mg dnevno. sa produ`enim osloba|anjem 30.GIST adjuvantna terapija nakon resekcije: 400mg dnevno . gastrointestinalni stromalni tumori . Limeral. hipereozinofilni sindrom HES i/ili hroni~na eozinofilna leukemija CEL. Novartis Pharma Stein [vajcarska (imatinib mesilat) citostatik . mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest MDS/MPD. Trical L01XE01 Glivec. Dibiglim. 6mg dnevno paralele Aglimex. Nini tabl. 30 x 400mg upotreba lek se daje uz obrok sa punom ~a{om vode a doziranje zavisi od stadijuma bolesti i indikacije (hroni~na mijeloidna leukemija . Medico Uno tabl.HML hroni~na faza: 400mg dnevno .120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi Glikosan i Glioral 40 .HML: 340mg/m2 (izuzetno 570mg/m2) dnevno. 30 x 80mg upotreba Gliclada 30 . 800mg podeljeno u 2 doze .inhibitor protein kinaze 574 kaps. Meglimid. Diprian A10BB12 (glimepirid) oralni antidijabetik 437 Glimepirid.DFSP: 800mg dnevno deca iznad 2 godine . Max. Max. novodijagnostifikovana Filadelfija hromozom pozitivna akutna limfoblastnamleukemija .GIST neoperabilan ili metastatski: 400mg dnevno . podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR.A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik strana 436 Gliclada.Ph+ALL i relapsna/refraktorna Ph+ALL.HES i/ili CEL: 100 . 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 30 x 1mg. 60 x 100mg film tabl.Ph+ALL: 600mg dnevno . 2mg.HML. Slaviamed tabl. Galenika tabl.2 nedelje po 1mg do Max. Krka tabl. tvrda 120 x 100mg film tabl. Amaryl.160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze.

Zdravlje (SZ) rastvor za inf.10mg/sat (odrasli). 200cal/L) (SZ) rastvor za inf. 200cal/L) Glucosi infundibile.3 doze. (5%) 250ml i 500ml (277mOsm/L.60ml/kg dnevno (deca) infuzija 10%: do 2L dnevno (odrasli). (10%) 500ml (555mOsm/L.1mg. zatim postepeno pove}avati do 1. 10 x (10%) 500ml i 1000ml (555mOsm/L. 50 x 500mg film tabl. Max. po potrebi ponoviti za 10 minuta (odrasli). pove}ati na 3 x 50mg. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2 . po potrebi posle 6 .20μg/kg (deca) trovanje beta-blokatorima: 5 . Fresenius Kabi rastvor za inf. sc im iv 1 x 1mg/1ml upotreba rastvara~ je voda za inj. Novo Nordisk (glukagon) antagonist insulina strana 528 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. 30 x 50mg i 100mg upotreba uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane 50mg dnevno (po~etno). 400cal/L) upotreba infuzija 5%: do 2L dnevno (odrasli). 30 x 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok odrasli deca iznad 10 godina: 1 x 500mg ili 850mg (po~etno). 400cal/L) Glucosi infundibile. 10 . po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1 . 200cal/L) rastvor za inf. 2g dnevno (deca i adolescenti) ili 3g dnevno (odrasli) podeljeno u 2 .3 doze paralele Gluformin.5g ili 1.5mg/sat (deca) A10BF01 Glucobay. (5%) 500ml (277mOsm/L. Tefor B05BA03 (Z) (glukoza) parenteralni nutritiv 459 Glucose. Bayer Schering Pharma (akarboza) oralni antidijabetik 437 tabl. hipoglikemija: 0. 50 . (10%) 500ml (555mOsm/L. Metformin.150μg/kg iv.H04AA01 GlucaGen HypoKit. (5%) 49 x 100ml (277mOsm/L. Siofor.10mg iv. Hemofarm rastvor za inf. 10 x (5%) 500ml i 1000ml (277mOsm/L.7g dnevno podeljeno u 2 . 200cal/L) Glucose 10% rastvor za inf. Merck Sante (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. Metfogamma. 600mg dnevno A10BA02 Glucophage.5 . 15 .8 nedelja pove}ati na 3 x 100mg.30ml/kg dnevno (deca) Registar lekova 2011 145 . Max. 30 . 20 x (5%) 100ml (277mOsm/L. 200cal/L) rastvor za inf. B. (5%) 20 x 500ml (277mOsm/L. 200cal/L) rastvor za inf. 400cal/L) Glucose 5% Fresenius. Braun Glucose 5% rastvor za inf.

Merck Sante (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl.3 x 1 tabl.5ml Gonal F 450 rastvor za inj. Tefor H01BA04 (SZ) Glypressin. Pfizer Francuska (glipizid) oralni antidijabetik strana 436 tabl. analog vazopresina 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. iv 5 x 1mg/5ml upotreba 2mg (po~etno). zatim na 4 . najdu`e 72 sata G03GA05 Gonal F. Max dnevno 6 tabl. Hemofarm (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. 30 x 500mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 .75ml upotreba doziranje je individualno.3 x 500mg. (500mg + 5mg) paralele Glibomet A10BA02 Gluformin. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 450ij/0.2mg dok se ne postigne kontrola krvarenja. Metformin. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 300ij/0. Siofor. Max. Metfogamma. sc 1 x 450ij/0. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 900ij/1. 30 x (500mg + 5mg) upotreba 1 . 20mg dnevno A10BD02 Glucovance. sc 1 x 75ij/1ml Gonal F 300 rastvor za inj.5mg) ili 3 tabl. 30 x (500mg + 2. Max. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 5mg i 10mg upotreba 5mg uz doru~ak.75ml Gonal F 450 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Merck Serono (folitropin alfa) hormon 516 Gonal F 75 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. zavisno od klini~kog odgovora 146 Registar lekova 2011 .6 sati 1 .5mg) film tabl..A10BB07 Glucotrol XL. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno.5ml Gonal F 1050 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Ferring International (terlipresin) vazokonstriktor. (500mg + 2. sc 1 x 1050ij/1.75ml Gonal F 900 rastvor za inj. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage.

0.5 . tokom 6 . uve~e. nedeljno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 147 . Max.5mg tek po{to je aktivnost uterusa suprimirana astma: 3 x 0.deca 6 .100mg R06AB54 (BR) Grippostad C. tokom 7 dana. tvrda 10 x (200mg + 150mg + 25mg + 2.N03AX12 Gordius. Gynoflor. 20 x 50mg upotreba 3 x 50 .. po potrebi nastaviti 3 x 1 kaps. Gedeon Richter (gabapentin) antiepileptik strana 614 kaps.12 dana postmenopauzalni vaginalni sekret: 1 vagnalna tabl.1. G02CA. Katena.5mg upotreba prevremeni poro|aj: 4 x 0. uve~e. tvrda 50 x 300mg i 400mg upotreba epilepsija .12 godina: 25 .1mg (odrasli)..2 vaginalne tabl. Gabaneural.0. Cemelog BRS (estriol + lactobacillus acidophilus) terapija atrofi~nog vaginitisa 513 vaginalna tabl. 3 x 0.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma. Alkaloid (heksoprenalin sulfat) tokolitik. 3 x 0.5mg) upotreba 3 x 2 kaps. 6 x (0. Gabalept.4g dnevno podeljeno u 3 doze . 1. (SZR) R03CC05 Gynipral. 2.2 vaginalna tabl.125 .2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). Hemofarm terapija nazeba (paracetamol + askorbinska kiselina + kofein + hlorfenamin maleat) 648 kaps. Neurontin N05BA23 Grandaxin. Egis Pharmaceuticals (tofizopam) anksiolitik 622 tabl.10 godina). zatim 1 .03mg+108CFU) upotreba atrofi~ki vaginitis: 1 .25mg (deca ispod 4 godine) G03CA. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. Max.odrasli: 300mg (po~etna doza).35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . (po~etno).odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . bronhodilatator 508 644 tabl. 20 x 0. Gaboton.25 .5mg (deca 4 .

.

.

4 dana paralele Aimafix.dugotrajna profilaksa: 20 .3 dana paralele Beriate P.40ij/kg u intervalu 2 .40ij/kg u intervalu 3 . 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik strana 454 Haemate P 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.dugotrajna terapija krvarenja: 20 . 1 x 500ij/5ml Haemonine 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 1 x (250ij + 600ij)/5ml Haemate P 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. iv 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . stepena krvarenja.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.B02BD06 (SZR) Haemate P. stepena krvarenja. Berinin P 600./inf. Biotest (koagulacioni faktor IX . Octanine F 150 Registar lekova 2011 .80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 . 1 x (1000ij + 2400ij)/15ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . iv 1 x 250ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Wilate B02BD02 (SZ) Haemoctin SDH. 1 x (500ij + 1200ij)/10ml Haemate P 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 1 x 250ij/5ml Haemonine 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. Octanate B02BD04 (SZ) Haemonine.humani) hemostatik 453 Haemonine 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf./inf. Immunine. Emoclot. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Immunate. Biotest (koagulacioni faktor VIII ./inf./inf. iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . CSL Behring (koagulacioni faktor VIII . Koate DVI.

akutne psihoze i povra}anje: 5 . po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 25 x 2mg i 30 x 10mg (Z) rastvor za inj. im 10 x 5mg/ml Haldol Depo.3 x 0.10mg.100mg dnevno paralele Asentra.2% (deca i odrasli) Registar lekova 2011 151 . Sertralin ICP.15mg dnevno podeljeno u vi{e doza (doza odr`avanja) .2 puta u toku 24 sata . Max. Sidata. Sertralin. po potrebi ponoviti 1 . 30 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Serlift.025 .{izofrenija i druge psihoze: 50mg na 4 nedelje (uobi~ajeno). Krka tabl. Zdravlje tabl.05mg/kg/dan. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 .12 godina: 0.2% (deca) u kiseoniku ili sme{i azot suboksida i kiseonika odr`avanje anestezije: 0. te~nost 5 x 50ml upotreba indukcija anestezije: koncentraciju postepeno pove}avati na 2 . po potrebi ponoviti posle 2 nedelje. Setaloft. sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 50mg/ml Haloperidol. Hemofarm tabl. Tragal. 60 .0. Belupo (sertralin) antidepresiv 625 film tabl. Jugoremedija (halotan) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju.N05AD01 (haloperidol) antipsihotik strana 618 Haldol. 300mg na 4 nedelje N06AB06 Halea. 0. Zoloft N01AB01 (SZ) Halotan. 25 x 2mg i 30 x 10mg Haloperidol. Krka (Z) rastvor za inj.5mg (po~etno).4% (odrasli) ili 1. Sertiva.odrasli: 2 . 1 . podeljeno u 2 . Luxeta.150mg/kg/dan parenteralno . Max. 25 x 2mg i 30 x 10mg upotreba oralno .3 doze.5 .5 .5 .deca 3 . Max.100mg dnevno.

1mg i 2mg upotreba Helex anksioznost: 3 x 0.5 .j/0.primarna imunizacija. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. 4.45ml/kg dnevno (2. Krka tabl.B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) strana 463 Hartmanov rastvor.5mg (po~etno).1mg. Alkaloid (gvo`|e II fumarat) antianemik kod sideropeni~ne anemije 454 kaps.294g+6.02g+0. 180 kapi/min. 4mg dnevno Helex SR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0.j/ml (za odrasle) suspenzija za inj. 4mg dnevno depresija: 3 x 0. Max. tvrda 30 x 350mg (115mg gvo`|a) upotreba odrasli: 2 x dnevno 1 kaps.5L). prose~no 60 kapi/min.25 .276g)/L 500ml (276mOsm/L) Hartmanov rastvor.j paralele Avaxim 160 U B03AA02 Heferol. Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita rastvor za inf.12 meseci sa 1440 EL.2 x 1.4mg paralele Ksalol. (bo~ica) im 1 x 720 EL.4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 . Zolarem 152 Registar lekova 2011 .5mg.5mg. (Max. u urgentnim stanjima) paralele Compound sodium lactate J07BC02 (Z) Havrix. GlaxoSmithKline Belgija (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj. 30 x 0. (bo~ica) im 1 x 1440 EL. revakcinacija za 6 .373+0.5mg. Xanax XR. Krka tabl.j/ml (za odrasle) upotreba odrasli: 1440 EL. 1 kaps.5ml (za decu) suspenzija za inj. Zdravlje rastvor za inf. dnevno N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Helex.5mg i 1mg Helex SR.5ml (za decu) suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 1440 EL. ({pric) im 1 x 720 EL. (6. po potrebi dozu pove}ati do Max. Max.j/0.373+0.5 . 0.j deca 1 do 15 godina: 720 EL.primarna imunizacija. (terapija).0.j . po potrebi dozu pove}avati na 3 .12 meseci sa 720 EL.294g+3. revakcinacija za 6 .25g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 30 .j .5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0. dnevno (profilaksa) deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kaps.25mg. Xanax. (6g+0.

5mg) upotreba 1 tabl.5mg dnevno (po~etna doza).5%) 10ml upotreba 3 x 1 . Hemofarm (nafazolin) oftalmik 657 kapi za o~i. 20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5 . 20 .35kg). Azax.25kg). zatim 1 x 250mg naredna 4 dana .odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan. Isopto Tears S01GA01 Hemokulin. 10 .40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml i (200mg/5ml) 20ml (Z) pra{ak za rastvor za inf. Hemofarm (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 kaps. tvrda 6 x 250mg film tabl. dnevno (uvek u isto vreme. 80mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. Hemofarm (kvinapril) ACE inhibitor 484 film tabl. (doza odr`avanja). rastvor (0.S01KA02 (BR) Hemodrops. najbolje ujutru) J01FA10 Hemomycin. rastvor (0.45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac. Max. Hemofarm (hipromeloza) ve{ta~ke suze strana 658 kapi za o~i.20mg dnevno (doza odr`avanja).10mg dnevno (po~etna doza). 300mg dnevno tokm 3 dana (26 . Azitromicin Sandoz. Azibiot. Sumamed Registar lekova 2011 153 . Max. 20 x (20mg + 12. 1 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno .deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 . 40mg dnevno C09BA06 Hemokvin plus.2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 .5 .03%) 10ml upotreba 1 .4 sata C09AA06 Hemokvin. Hemofarm (kvinapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. 400mg dnevno tokm 3 dana (36 .

tromboze dubokih vena i plu}na embolija: 5000ij iv bolusom. a u hroni~nim stanjima vi{e nedelja B01AB01 (SZ) Heparin.4 x dnevno mazati u tankom sloju bez utrljavanja. Galenika (heparin natrijum.. terapija traje naj~e{}e 1 . 10 x 25000ij/5ml rastvor za inj. Bosnalijek hepatoprotektiv 425 (esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin + riboflavin + tiamin + tokoferol acetat) kaps.2 tabl.25ml upotreba odrasli . 1000 . 10 x 5g/10ml upotreba oralno: 1 . Galenika (heparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za iv inj. brzina infuzije 5g/sat A05BA. dnevno (uobi~ajeno doziranje) kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 . (prva dva meseca). ({pric) sc 5 x 5000ij/0. tvrda 30 x (300mg + 30mg + 6mg + 6mg + 6mg + 6mg) upotreba 3 x 2 kaps. Hemofarm (amilorid + hidrohlorotiazid) diuretik strana 475 tabl.C03EA01 Hemopres. dekspantenol) antitromboflebitik 477 krem (300ij +4mg)/g 40g gel (300ij + 2. 15 . Merz Pharmaceuticals (L-ornitin-L-aspartat) hepatoprotektiv 425 granule za oralni rastvor 30 x 3g (Z) koncentrat za rastvor za inf. Hepa-Merz.20 000ij na 12 sati deca i odrasli male telesne mase: 5000ij iv bolusom.25ij/kg/sat ili sc 250ij/kg na 12 sati 154 Registar lekova 2011 . C05BA53 (BR) Hepalpan. nastaviti kontinuiranom inf.2 nedelje./inf. dnevno (po~etna doza). 40 x (5mg + 50mg) upotreba arterijska hipertenzija: 1 . po potrebi pove}ati do 4 tabl. zatim doza odr`avanja: 3 x 1 kaps..2 tabl.5mg)/g 40g upotreba 2 ./inf. 5 x 5000ij/ml rastvor za iv inj. nastaviti kontinuiranom inf.2000ij/sat ili sc 15 000 .3 x 3 . (BR) Hepalip forte. Jadran Galenski Laboratorij (heparin natrijum + dekspantenol) antitromboflebitik 477 gel (500ij +5mg)/g 50g upotreba 2 .6g parenteralno: do 20g dnevno.3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati C05BA53 (BR) Hepan. dnevno A05BA. Max.

12ij/kg. Vaminolact J06BB04 (Z) Hepatect CP.75ml/kg dnevno paralele Aminosol.4 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 .B05BA01 (SZ) Hepasol 8%. Hemofarm (aminokiseline) parenteralni nutritiv strana 460 rastvor za inf. 1 x 440mg/20ml upotreba preporu~ena po~etna udarna doza: 4mg/kg iv infuzijom tokom 90 minuta preporu~ena sedmi~na doza odr`avanja: 2mg/kg iv infuzijom tokom 30 minuta Registar lekova 2011 155 . 1 x (50ij/ml) 2ml. 10ml i 40ml upotreba imunoprofilaksa hepatitisa B kod slu~ajnog izlaganja neimunizovanih osoba: 500ij {to je mogu}e pre u okviru 24 . Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B C05BA03 (BR) Hepathrombin.7mg + 30mg) upotreba mast: 2 . doza za odrasle 18. Max 500ij svaka 2 meseca do serokonverzije posle vakcinacije novoro|en~e ~ija majka je nosilac hepatitis B virusa. Aminoven.humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 koncentrat za rastvor za inf. Hemofarm (heparin natrijum) antitromboflebitik 476 Hepathrombin 30000 gel (300ij/g) 40g Hepathrombin 30000 mast (300ij/g) 40g Hepathrombin 50000 gel (500ij/g) 40g Hepathrombin 50000 mast (500ij/g) 40g upotreba 2 . Aminosteril N-Hepa 8. Max. (8%) 500ml upotreba doziranje je individualno. pri ro|enju ili {to je mogu}e pre: 30 . Hemofarm (heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol) antihemoroidalija 476 rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g 20g supozitorija 10 x (120ij + 1.72 sata imunoprofilaksa hepatitisa B kod pacijenata na hemodijalizi: 8 .3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati paralele Lioton 1000 C05AA04 (BR) Hepathrombin H. Roche (trastuzumab) citostatik .monoklonsko antitelo 573 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.100ij/kg paralele ImmunoHBs. Biotest (hepatitis B imunoglobulin .4%.2 x dnevno L01XC03 (SZ) Herceptin.

4 ili 6 sati najdu`e tokom 48 . 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia. 50mg dnevno (deca 1 . (10% + 0. 1 x 100mg/2ml i 500mg/4ml upotreba rastvara~ sadr`i 0.5ml paralele Act-HIB M05BA03 (SZ) Hidensil.13 meseci: 3 doze po 0.500mg po potrebi ponavljati na 2. Hemofarm (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 .5ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. 2 x 30mg/10ml upotreba 15 . Max. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv H. smetnje u varenju: 3 x 200 . Hemofarm (heksetidin) stomatoantiseptik 417 rastvor za usnu sluzoko`u (1mg/ml) 200ml upotreba 2 x dnevno 1 ka{iku nerazbla`enog rastvora dr`ati u ustima ½ minuta i ispljunuti. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom J07AG01 (Z) Hiberix.5ml u intervalu od 4 do 8 nedelja izme|u pojedina~nih doza iznad 13 meseci: 1 x 0. sc im 1 x 10μg/0. sc im 1 i 100 x 10μg/0.9%) 500ml Hetasorb 10% rastvor za inf.4 dana. 100mg dnevno (deca 6 ./inf.9% benzil alkohola odrasli: 100 . Hemofarm (hidrokortizon) glukokortikoid 527 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. 20 x 200mg upotreba holecistopatije.9%) 500ml upotreba doziranje individualno zavisno od indikacije i starosti bolesnika A01AB12 (BR) Hexoral. Hemofarm (hidroksietil skrob + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 457 Hetasorb 6% rastvor za inf.400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Mendiaxon 156 Registar lekova 2011 . (6% + 0. influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) 557 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.72 sata deca (iv infuzijom): 25mg dnevno (deca do 1 godine). Zdravlje (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl.deca 2 .5ml upotreba primarna imunizacija .12 godina) A05AX02 Himekromon.B05AA07 (SZ) Hetasorb.5 godina). Pamitor H02AB09 (Z) Hidrokortizon.

po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 30 x 10mg.2 sata: 30 .300mg/kg) . zavisno od op{teg stanja bolesnika i krvne slike uobi~ajeno kod monoterapije . Alkaloid Beograd (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl. Hemofarm mast za o~i (1%) 5g kapi za o~i (0.alkiliraju}i agens 566 pra{ak za rastvor za inf. Jadran Galenski Laboratorij lokalni antiseptik (benzalkonijum hlorid + timol + levomentol + etarsko ulje eukaliptusa i nane) 501 lozenga 30 x (1mg+0. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Vasilip. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze.5%) 10ml upotreba mast ili kapi nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. (BR) Holyplant Septogal. Zocor L01AA06 (SZ) Holoxan. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Simvabel. Simvastatin ICP. 1 x 500mg. Simvastatin.60mg/kg dnevno.3 sata Registar lekova 2011 157 . 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam..6mg+1mg) upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 1 lozenga na 2 .6mg+1mg) Holyoplant Septogal bez {e}era lozenga 30 x (1mg+0+3mg+0.S01AA01 (hloramfenikol) antibiotik strana 652 Hloramfenikol Alkaloid. Simvor.infuzijom tokom 30 min. . 1g i 2mg upotreba doziranje je individualno. Baxter Oncology (ifosfamid) citostatik . tokom 5 uzastopnih dana (ukupna doza po ciklusu 150 . Simva Sandoz. Simvax. a zatim u re|im intervalima paralele Chloramphenicol C10AA01 Hollesta. Alkaloid mast za o~i (1%) 5g Hloramkol.6mg+3mg+0. 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza).kontinuiranom infuzijom tokom 24 sata: 125mg/kg (ukupna doza po ciklusu ne sme da pre|e 200mg/kg) D08AX.

te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 B05AA01 (SZ) (albumin . (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix25 KwikPen. malo soli. 1 x (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno. CSL Behring rastvor za inf. Baxter AG rastvor za inf.A10AB04 (insulin .lispro) analog humanog insulina strana 434 Humalog. Eli Lilly suspenzija za inj. Eli Lilly suspenzija za inj. Eli Lilly rastvor za inj. Uman Albumin 158 Registar lekova 2011 . Eli Lilly rastvor za inj. Plasbumin 20. (20%) 50ml Humani albumin 20% Biotest. Eli Lilly suspenzija za inj. (20%) 50ml i 100ml Human albumin 20% Behring. Biotest rastvor za inf. Eli Lilly rastvor za inj. zavisi od telesne mase bolesnika. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog KwikPen. 1 x (5%) 250ml rastvor za inf. Ljudski albumin 20%. Octapharma rastvor za inf. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 A10AD04 (insulin lispro: rastvor 50% + protaminska suspenzija 50%) analog humanog insulina Humalog Mix50. dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok A10AD04 (insulin lispro: rastvor 25% + protaminska suspenzija 75%) analog humanog insulina Humalog Mix25.humani) nadoknada plazme 457 Human albumin. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno. (ulo`ak) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog Pen. 1 x (20%) 50ml Human albumin 20% Baxter. Eli Lilly suspenzija za inj. (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix50 KwikPen.

postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin. ITK Srbije (rabies imunoglobulin .07 . (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen M3. ({pric) sc 2 x 40mg/0.0. ili 300mg/kg na 3 .3ij/m2 dnevno) .15 . Abbott (adalimumab) imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i Kronove bolesti 586 rastvor za inj.80mg.1. Norditropin NordiLet L04AB04 (SZ) Humira.Turner-ov sindrom: 0.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 Registar lekova 2011 159 .supstituciona terapija: 0.025 . ankiloziraju}i spondilitis . a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Imogam Rabies. Octagam H01AC01 (SZR) Humatrope.4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . Eli Lilly (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak (u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rastvor inj. Imunoglobulin (ljudski) za i.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4.0.3mg dnevno (0.8ml upotreba reumatoidni artritis. (50mg/ml) 1 x 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 . psorijazni artritis.odrasli: 40mg na 2 nedelje Kronova bolest .2 dana paralele Ig Vena.05mg/kg dnevno (0. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane.odrasli: 80 .7S) . Eli Lilly suspenzija za inj.9ij dnevno).14ij/kg dnevno odnosno 1. im 1 x (100ij/ml) 1ml.humani) specifi~ni imunoglobulin strana 556 rastvor za inj. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J06BA02 (SZ) Humani imunoglobulin 5%.7 .v. terapija odr`avanja je 40mg na 2 nedelje A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Humulin M3. sc im 1 x 6mg/3ml upotreba deca .nedostatak hormona rasta: 0.1ij/kg dnevno odnosno 0.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no.45 .160mg po~etno.0mg/m2 dnevno {to je 2 . ITK Srbije (imunoglobulin (IgG .3ij/m2 dnevno) odrasli . posle 2 nedelje 40 .0.0. 2ml i 5ml upotreba primeniti {to ranije.035mg/kg dnevno (0. primenu. Eli Lilly suspenzija za inj.J06BB05 (Z) Humani antirabijski imunoglobulin.

Eli Lilly suspenzija za inj. ia 1 x 20mg/2ml upotreba 20mg jednom nedeljno.3 x dnevno na unutra{nju stranu donjeg kapka mast za ko`u: 3 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto glukokortikoid 527 653 499 D07CA01 Hydrocyclin.4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Geokorton N01AX07 (SZ) Hypnomidate. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 M09AX01 (SZ) Hyalgan.2 .A10AC01 (insulin humani izofan) strana insulin srednje dugog dejstva Humulin NPH. oksitetraciklin) dermatik 500 mast (1% + 3%) 5g i 20g upotreba 2 . Fidia Farmaceutici (natrijum hijaluronat) terapija artritisa 599 rastvor za inj.50mg dnevno podeljeno u 2 doze mast za o~i: 1 . 20 x 20mg S01BA02 mast za o~i (1%) 5g D07AA02 mast (2. Galenika (hidrokortizon) H02AB09 tabl. tokom 5 nedelja Hydrocortison.3 mg/kg 160 Registar lekova 2011 . Eli Lilly (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 Humulin R. Janssen Pharmaceutica (etomidat) op{ti anestetik 603 rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen NPH.0. Galenika (hidrokortizon. iv 5 x (2mg/ml) 10ml upotreba uobi~ajena doza za indukciju anestezije: 0.5%) 5g upotreba tablete: 20 . Eli Lilly suspenzija za inj.

.

2g dnevno (2. cveta kamilice) strana 670 oralne kapi (15ml+10ml+10ml+10ml+10ml+10ml+20ml+5ml+10ml) 20ml. 50ml i 100ml upotreba uzima se pre ili u toku jela uz malo te~nosti.12 godina: 3 x 15 kapi (po preporuci lekara) M01AE01 (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Ibuprofen.4 . korena sladi}a. Caffetin menstrual. 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) film tabl. se rastvara u ~a{i vode oralno .400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no.400mg na 4 .2g dnevno kod reumatoidnog artritisa) deca 6 meseci do 12 godina: 5 . 30 x 400mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) {ume}a tabl. 30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g 594 upotreba uzima se posle jela. {ume}a tabl. ili 300mg/kg na 3 .4 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Brufen. Rapidol. Laboratorie Innotech International (kalcijum karbonat + holekalciferol) kombinacija minerala i vitamina 443 tabl.3..v. Kedrion (imunoglobulin (IgG .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . Imunoglobulin (ljudski) za i. ploda kima. Steigerwald Arzneimittelwerk biljni lek za terapiju (cela sve`a biljka divljeg renca + stoma~nih i crevnih tegoba etanolni ekstrakti korena an|elike. lista mati~njaka. pre upotrebe rastvor promu}kati odrasli i adolescenti: 3 x 20 kapi deca 6 .2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%.7S) . 1 x (50mg/ml) 20ml. nadzemnog dela ruse. 1. 20 x 200mg Ibuprofen.5 doza (kao antipiretik).odrasli i deca iznad 12 godina: 200 .intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 . Ideos. (BR) Iberogast. Jugoremedija film tabl.6 sati. 100ml i 200ml upotreba imunodeficijencija: 200 .. primenu. Max. Max. 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 3 . za `vakanje 30 i 60 x (1250mg + 400ij) upotreba samo odrasli: 2 x 1 tableta J06BA02 (SZ) Ig Vena. 50ml.HA03A. Spedifen A11JB. Hemofarm film tabl. Octagam 162 Registar lekova 2011 .

iv 1 x (125ij + 250ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. (osu{eni sok herbe) 20 x 80mg upotreba upotrebljava se 7 .8ml soka sve`e herbe/ml) 50ml tabl. Glaxo Wellcome Velika Britanija Imigran. izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P. Sumatriptan L03AX03 (SZ) ImmuCyst. Sumacta.100mg kod akutnog napada migrene. a posle pauze od 14 dana mo`e se koristiti ponovo odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 2. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani bacili M. GlaxoSmithKline Poljska (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl. iv 1 x (250ij + 500ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Max.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.soj BCG) BCG imunoterapeutik 582 pra{ak i rastvara~ za intravezikalni rastvor 1 x 81mg BCG/3ml upotreba 81mg rastvoren sa 3ml rastvara~a. Baxter AG (koagulacioni faktor IX . primeniti intravezikalno jednom sedmi~no tokom 6 nedelja. 2 x 50mg upotreba 50 . stepena krvarenja.N02CC01 Imigran. iv 1 x (500ij + 1000ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . Wilate B02BD04 (SZ) Immunine.4 x 1 tabl. deca 6 .40ij/kg u intervalu 3 .3 nedelje HL03AW.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. 300mg na 24 sata paralele Sapphirex. razbla`iti sa 50ml sterilnog fiziolo{kog rastvora.12 godina: 3 x 1.4 dana paralele Aimafix. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. Berinin P 600.5ml B02BD06 (SZ) Immunate. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. Octanine F Registar lekova 2011 163 . bovis ./inf. posle pauze od 6 nedelja primeniti 1 dozu nedeljno tokom 1 . Baxter AG (koagulacioni faktor VIII . Haemonine. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika. (BR) Immunal.dugotrajna terapija krvarenja: 20 .80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 .10 dana. Lek (ehinacea) biljni lek za pove}anje imuniteta 670 oralne kapi (0.5ml ili 3 .40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.

Rhophylac 300 J06BB05 (Z) Imogam Rabies. 300mcg (od 13. im 1 x 180ij/ml i 540ij/3ml upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi). Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Calcium carbonicum Hahnemanni. a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin. nedelje gestacije) paralele Beoglobin D. Sanofi Pasteur (rabies imunoglobulin . Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B (BR) Immunokind. uzimaju se nezavisno od jela deca 0 . rastvara~ je fiziolo{ki rastvor poro|aj (u prva 72 sata): 300μg abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12.2 meseca.5ml vakcine 12 meseci posle 3-}e doze neimunizovane odrasle osobe: 2 uzastopne doze od 0. Kedrion (anti D (Rho) imunoglobulin .J06BB04 (Z) ImmunoHBs.12 meseci posle 2-ge doze naredne revakcinacije vr{e se svakih 5 godina deci i adolescentima i svakih 10 godina odraslima 164 Registar lekova 2011 .humani) specifi~ni imunoglobulin 555 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. im 1 x 200μg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.6 godina: 3 x 1 tabl. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane. 2 i 3) vakcina protiv poliomijelitisa 561 suspenzija za inj. revakcinacija 8 .2 meseca. 200ij (do 5 godina). J06BB01 (SZ) Immunorho.5ml upotreba primarna imunizacija dece: 3 uzastopne doze od 0.humani) imunoglobulin za hepatitis B strana 556 rastvor za inj.5ml po~ev{i od 2-og meseca u razmaku 1 . im (150ij/ml) 1 x 2ml i 10ml upotreba primeniti {to ranije.5ml u razmaku 1 . imunitet kod dece D6 Calcium fluoratum. D6 Calcium phosphoricum. im 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij. sc im 10 x 5ml suspenzija za inj. D12 Sulfur jodatum) 672 tabl. 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba tablete se polako rastapaju u ustima.humani) specifi~ni imunoglobulin 556 rastvor za inj. revakcinacija sa 0. Sanofi Pasteur (inaktivisani celi polio virusi tip 1. Kedrion (hepatitis B imunoglobulin . nedelje gestacije). Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J07BF03 (SZ) Imovax Polio. Rhesonativ. Partobulin SDF. ({pric) sc im 1 x 0. 300ij (5 .9 godina) paralele Hepatect CP.

100ij/ml) upotreba primeniti {to ranije.3mg/kg dnevno do postizanja terapijskog odgovora. primenu. Tetabulin S/D. 100 x 50mg upotreba doziranje je individualno. istovremeno sa 0. Imogam Rabies J06BB04 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B. Excella (azatioprin) imunosupresiv 586 film tabl. im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 . 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 . Imunolo{ki zavod Zagreb (tetanus imunoglobulin .humani) specifi~ni imunoglobulin 556 strana rastvor za inj.9 godina) paralele Hepatect CP. zavisno od odgovora na terapiju i tolerancije bolesnika odrasli: 1 . 300ij (5 .500ij zavisno od te`ine povrede. Octagam L04AX01 Imuran.300ij/kg dnevno. Imunolo{ki zavod Zagreb (rabies imunoglobulin . Ig Vena. po potrebi smanjiti do doze odr`avanja transplatacije organa .humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 rastvor za inj. Tetagam P.J06BB05 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila. ImmunoHBs J06BB02 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin.5ml vakcine tetanusa. im 1 x 2ml i 5ml (min.2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%.4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane.4mg/kg dnevno Registar lekova 2011 165 . im 1 x 250ij upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi). interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin. zatim 1 . 200ij (do 5 godina).deca i odrasli: do 5mg/kg prvog dana. na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 .v.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. ili 300mg/kg na 3 . Tetanus Gamma J06BA02 (SZ) Imunoglobulin (ljudski) za i. Imunolo{ki zavod Zagreb (imunoglobulin (IgG .400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no.7S) . Imunolo{ki zavod Zagreb (hepatitis B imunoglobulin .

4-og ili 3-eg. MSD Italija (simvastatin + ezetimib) hipolipemik 491 tabl. 28 x (10mg + 10mg) tabl. 3 + polisaharid hemofilus influece tip B) 559 pra{ak i suspenzija (u {pricu/bo~ici) za suspenziju za inj. 30 x 2. Hemofarm film tabl. GlaxoSmithKline Belgija polivakcina (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa + antigen Hepatitisa B + inaktivisani Poliovirus tip 1. 28 x (40mg + 10mg) upotreba hiperholesterolemija: 1 tabl. 5-og ili 2-og. 28 x (20mg + 10mg) tabl. 12 meseci posle tre}e doze a najkasnije do 5-te godine `ivota J07CA09 (Z) Infanrix hexa. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv difterije. 3-eg. 2. ({pric) im 1 x 0. (40mg + 10mg) uve~e J07AX.5ml u razmaku 4 .5ml upotreba Infanrix hexa se primenjuje kod dece do 3 godine.2 kapi C10BA02 Inegy. Laboratories Chauvin (indometacin) oftalmik 653 kapi za o~i (1mg/ml) 5ml upotreba 3 . im 1 x 0.5mg Indapres SR.5ml po {emi 2-og.5mg posle doru~ka (Indapres SR) paralele Rawel SR S01BC01 Indocollyre. duboko im svaki put na drugo mesto primarna vakcinacija: 3 x 0. Hemofarm tabl.5mg upotreba 2. 4-og i 6-og meseca). uve~e homozigotna familijarna hiperholesterolemija: 1 tabl.5mg posle doru~ka (Indapres) ili 1. i buster doza 0.5 x dnevno 1 .5ml upotreba vakcinacija po~inje od 2-og meseca i mora se zavr{iti do 6-og meseca a najkasnije do 12-og meseca `ivota primarna imunizacija: tri doze po 0.5ml. tetanusa (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa) i velikog ka{lja 559 suspenzija za inj. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 1..12 nedelja (obi~no na kraju 2-og. 4-og. (Z) Infanrix.C03BA11 (indapamid) antihipertenziv strana 473 Indapres. 6-og meseca buster vakcinacija: primeniti 1 buster dozu najmanje 6 meseci posle primene poslednje doze najbolje posle 18-og meseca `ivota 166 Registar lekova 2011 . 4-og.

5mg dnevno paralele Cilazapril. 6 tabl. 28 x (5mg + 12.12 godina). Max.5mg (po~etna doza). 4 pra{ka dnevno paralele Coldrex HotRem C09AA08 Inhibace. na sat. Prilazid plus Registar lekova 2011 167 .5mg) upotreba 1 tabl. 3 i 4 mesec po ro|enju revakcinacija: posle godinu dana (BR) Influcid. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. Dnevno (6 . dnevno u akutnoj fazi.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 . 28 x 2. na 2 sata. Max. Prilazid. najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus. R01BA53 (BR) Influrex. Max.3) pra{ak i suspenzija (u {pricu) za suspenziju za inj.5ml 2.2. dnevno (2 .8 sati. se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl. deca: 1 tabl.. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. Zobox C09BA08 Inhibace plus.2g upotreba pra{ak se pre upotrebe rastvara u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 6 . Roche (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2.6 godina) ili 8 tabl. Roche (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. im 1 doza/0. Ivan~i} i sinovi (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba 640 pra{ak za oralni rastvor 5 x (750mg + 10mg + 60mg)/3. dnevno (uvek u isto vreme.2. GlaxoSmithKline Belgija strana polivakcina 559 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B.5ml upotreba primarna vakcinacija: 0. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za nazeb 675 (D3 Aconitum napellus + D3 Gelsemium sempervirens + D3 Ipecacuanha + D2 Bryonia + D1 Eupatorium perfoliatum + D5 fosfor) tabl. (Z) Infanrix IPV + Hib. Max.J07AX.5mg. 60 x (25mg+25mg+25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. u akutnoj fazi. 12 tabl.

(pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Insulatard Penfill.G04BD09 Inkontan. sanofi aventis suspenzija za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AD01 (insulin humani: kristalni 25% + izofan 75%) insulin srednje dugog dejstva Insuman Comb 25. inkontinencija: 3 x 15mg ili 30mg ujutro i 15mg uve~e. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Basal OptiSet. sanofi aventis suspenzija za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insuman Basal. Novo Nordisk suspenzija za inj. Pharmazeutische Fabrik Montavit (trospijum hlorid) terapija inkontinencije strana 519 film tabl. po potrebi pove}avati do 2 x 50mg . sanofi aventis suspenzija za inj. po potrebi pove}avati tokom 4 nedelje do 50mg dnevno A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insulatard NovoLet. ({pric) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 168 Registar lekova 2011 . 20 i 50 x 15mg i 30mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . Novo Nordisk suspenzija za inj.sr~ana slabost: 25mg dnevno.u~estalo mokrenje.hipertenzija: 50mg dnevno u jednoj dozi. sanofi aventis suspenzija za inj. 30 x 25mg i 50mg upotreba odrasli . (karpula) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Comb 25 OptiSet. Pfizer Francuska (eplerenon) diuretik 474 film tabl. pre jela C03DA04 Inspra.

Fresenius Kabi (sojino ulje) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf. (karpula) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Rapid OptiSet.5 4g/kg dnevno J06BA02 (Z) Intratect. sanofi aventis rastvor za inj. Schering-Plough Irska (interferon alfa 2b . (5%) 1 x 50ml. MSD Italija (ertapenem) antibiotik . uobi~ajeno trajanje terapije 3 . Biotest (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf.karbopenem 537 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.A10AB01 (insulin humani kristalni) strana insulin brzog dejstva Insuman Rapid. sanofi aventis rastvor za inj. 120 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 200mg posle jela B05BA02 (SZ) Intralipid. 1 x 1g upotreba 1g dnevno iv inf tokom 30 minuta.2ml upotreba 3 . nekoliko dana.14 dana Registar lekova 2011 169 . (pen sa ulo{kom) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 J05AG04 (SZR) Intelence.rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj. 1 x (20%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno odrasli: preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 3g/kg dnevno deca: preporu~ena doza je 0. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 18Mij/1. Janssen-Cilag (etravirin) terapija HIV infekcije 552 tabl. 100ml i 200ml upotreba doziranje je individualno paralele Kiovig L03AB05 (SZ) Intron A. 10 x (20%) 100ml emulzija za inf. nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Realdiron J01DH03 Invanz.10Mij dnevno.

30 x 250mg upotreba 250mg dnevno L01XX19 (SZ) (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 Irinotecan PharmaSwiss. PharmaSwiss Irinotekan Sandoz. 28 x 75mg. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 3mg. 150mg i 300mg Irda.N05AX13 Invega. i bolesnika na dijalizi) doza odr`avanja: 1 x 150 . Nobel Ilac film tabl. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml Irinotesin. 6mg i 9mg upotreba {izofrenija . Sandoz koncentrat za rastvor za inf. 28 x 75mg. 120 x 500mg upotreba prema protokolu u kombinaciji sa ritonavirom C09CA04 (irbesartan) antihipertenziv 487 Iracor. svake 3 nedelje paralele Campto 170 Registar lekova 2011 .12 mg dnevno J05AE01 Invirase.90 minuta. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf.uobi~ajena doza: 6mg u jutro. Janssen-Cilag (paliperidon) antipsihotik strana 621 tabl. Roche (sakvinavir mesilat) terapija HIV infekcije 550 kaps. Krka film tabl. AstraZeneca UK (gefitinib) citostatik 577 film tabl. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 . tvrda 270 x 200mg film tabl.300mg L01XX31 (SZR) Iressa. po 3 . 150mg i 300mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela po~etna doza: 150mg (75mg kod starijih od 75 god.

5mg (po~etna doza). Lizopril H. Alcon Couvreur (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 kapi za o~i. Difutrat Registar lekova 2011 171 .2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac. Skopryl C09BA03 Iruzid. dnevno. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Forane S01KA02 (BR) Isopto Tears.5mg) i (20mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Nicholas Piramal India (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. MSD Italija (raltegravir) terapija HIV infekcije 553 film tab. Max. Zdravlje (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps. po potrebi dozu pove}ati na 60 -80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat. 20 x 5mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 30 x (10mg + 12.20mg (doza odr`avanja).5mg (po~etna doza).20mg (doza odr`avanja) paralele Lisinopril Sandoz. 60 x 400mg upotreba uzima se nezavisno od jela odrasli adolescenti iznad 16 godina (uobi~ajeno): 2 x 400mg u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima N01AB06 (SZ) Isofluran Nicholas Piramal. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Lisinopril H Sandoz. Lizinopril. Hemodrops C01DA08 Isosorb retard. te~nost 100ml i 250ml upotreba doziranje je individualno.C09AA03 Irumed. Belupo (lizinopril) ACE inhibitor strana 483 tabl. Lizopril. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Loril. 1 x 5 . Belupo (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. Skopryl plus J05AX08 Isentress. rastvor (5mg/ml) 15ml upotreba 3 x 1 . zatim 1 x 10 .

karbopenem 537 pra{ak za rastvor za iv inj. Meronem. ispod 50kg: 10 .160mg (hipertenzija). MSD Italija (fosaprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 427 pra{ak za rastvor za inf.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . Max.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . Galenika (meropenem) antibiotik . Meropenem Pharmanova J02AC02 ItraconEP.8 mOsm/L) upotreba slu`i samo za ispiranje mokra}ne be{ike J01DH02 (SZ) Itanem.uobi~ajeno: 500mg .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. Verapamil Alkaloid 172 Registar lekova 2011 . 1 x 115mg upotreba prvi dan: 115mg pre po~etka hemioterapije.7%) 5L (177. 3 x 80 . Hemofarm (manitol + sorbitol) rastvor za ispiranje mokra}ne be{ike strana 463 rastvor za ispiranje be{ike (0. Galenika (verapamil hlorid) antagonist Ca 482 film tabl.B05CX10 (Z) Ispirol. 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli ./inf. Prokanazol A04AD12 (SZ) Ivemend.54% + 2. 45 x 80mg upotreba odrasli: 120 . 3 nedelje (keratitis fungalis). 480mg dnevno deca: 2 . 7 . Tinea cruris).120mg (angina pektoris). 2 . 2 .360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije).20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 .3 x 120 . drugi i tre}i dan se nastavlja sa 80mg aprepitanta (Emend) C08DA01 Izopamil.8 nedelja (Tinea capitis). ExtractumPharma (itrakonazol) antimikotik 547 kaps.40mg/kg na 8 sati 4 .120mg (iznad 2 godine) paralele Verapamil. 4 .1g na 8 sati .18 godina (cisti~na fibroza): 25 .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).15 dana (Tinea pedis. tvrda 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze . 4 .3 x 20mg (do 2 godine).12 godina.18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Merocid.3 x 40 . Kanazol.odrasli: 200 . Omicral.meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca .

.

2 tabl. (6g+3. 14 x 8mg i 16mg tabl.4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina). 56 x (850mg + 50mg) film tabl. 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) N02AA03 § Jurnista. prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj. dnevno A10BH01 Januvia. Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita 462 (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) rastvor za inf. 56 x (1000mg + 50mg) upotreba uzima se u toku jela 1 .203g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 2 .05g+0. Jenapharm (etinilestradiol + dienogest) oralni kontraceptiv 515 oblo`ena tabl. 50mg i 100mg upotreba uobi~ajena dnevna doza: 1 x 100mg sa ili bez hrane G03FA15 Jeanine. zavisno od ja~ine bola po potrebi pove}avati dozu 174 Registar lekova 2011 . MSD Frosst Iberica (metformin + sitagliptin) oralni antidijabetik strana 437 film tabl. 28 x 25mg.6 Mij . ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1.3L dnevno po potrebi i vi{e J01CE30 Jugocillin. MSD Italija (sitagliptin) oralni antidijabetik 438 film tabl. sa produ`enim osloba|anjem se ne smeju lomiti 8mg na 24 sata. zatim 7 dana pauze B05BB01 (Z) Jonolactat. Janssen Pharmaceutica (hidromorfon) opioidni analgetik 606 tabl.134g+0. Galenika (benzilpenicilin kalijum.A10BD07 Janumet. sa produ`enim osloba|anjem 14 i 28 x 32mg i 64mg upotreba tabl. 21 x (0.03mg + 2mg) upotreba 1 tabl.4g+0.

.

05g)/g 40g upotreba vi{e puta dnevno mazati u tankom sloju 176 Registar lekova 2011 . Ufar oralni pra{ak 10 x 1g (13. Krka (ekstrakt kamilice + aluminijum acetotartarat) biljni antialergik 672 gel (0. Fresenius Kabi emulzija za inf. Alkaloid (kalcijum karbonat) terapija hiperfosfatemije 444 tabl. 2 i 3 x 2400ml (1700 kcal) upotreba doziranje je individualno A12AA04 Kalcijum karbonat. 3 .odrasli i deca: 2 .4 doze. Max. Fresenius Kabi 465 (Z) koncentrat za rastvor za inf.1g (deca) A12BA01 (BR) (kalijum hlorid) terapija hipokalijemije 444 Kalii Chloridi. 20 x 20ml (1mmol/ml) upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu oralno . 4 x 1026ml (900 kcal) emulzija za inf. 4mmol K+/kg dnevno u 100ml rastvora za infuziju (BR) Kamagel.160mmol K+ dnevno. 50 x 1g (400mg Ca2+) upotreba doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu a lek se uzima uz obrok i dosta te~nosti u toku dana 1.4g dnevno (25 . 4 x 1540ml (1400 kcal) emulzija za inf.25 .4mmol kalijuma) Kalijum hlorid.50mmol) podeljeno u 2 . za oralni rastvor 20 x 500mg B05XA01 Kalium chlorid "Fresenius".80mmol K+ dnevno (te{ka hipokalijemija): 120 . Nini film tabl. Fresenius Kabi emulzija za inf.5 .01g + 0.deca iznad 10kg (doza odr`avanja): 2mmol K+/kg dnevno (te{ka hipokalijemija): Max. 4 x 1440ml (1000 kcal) emulzija za inf.B05BA10 (SZ) (aminokiseline + glukoza + sojino ulje + natrijum + kalijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + acetat + glicerofosfat) parenteralni nutritiv strana 461 Kabiven. 2 i 3 x 2566ml (2300 kcal) Kabiven Peripheral. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu parenteralno .odrasli (doza odr`avanja): 40 . 40 x 1g (13.18g dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli). Jadran Galenski Laboratorij tabl. 150mmol dnevno za odrasle. sporom infuzijom maksimalne brzine 20mmol/sat .5 x 0.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran.

3 x dnevno mazati promene na ko`i vaginalne tabl. Tinea cruris). 7 . benigna hipertrofija prostate: 1 x 4mg. (BR) Kamfart.12.odrasli: 200 . 3 x 200mg antimikotik.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . Krka (doksazosin) antihipertenziv. Zorkaptil Registar lekova 2011 177 . 3 nedelje (keratitis fungalis). ItraconEP. Max. Prokanazol Kansen. 84.. 40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. Slaviamed (itrakonazol) antimikotik 547 kaps.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. 4 . Zdravlje (klotrimazol) D01AC01 (BR) krem (1%) 20g G01AF02 vaginalna tabl. 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 8mg paralele Alphapres J02AC02 Kanazol. terapija hiperplazije prostate 472 tabl. trihomonacid 494 504 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora upotreba krem: 2 . Alkaloid (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl. 4 7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .25 . Bosnalijek (kamfor + metilsalicilat + benzilnikotinat + mentol) lokalni antireumatik strana 594 krem (20mg + 10mg + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Katopil.5mg (po~etna doza).M02AC.5 mg (po~etna doza).4 x mazati obolelo mesto u tankom sloju C02CA04 Kamiren XL. tvrda 10 x 100mg upotreba sistemske mikoze . Omicral. 2 x 25mg (doza odr`avanja). 90 i 98 x 4mg upotreba hipertenzija.8 nedelja (Tinea capitis). 30. sa modifikovanim osloba|anjem 28.: 200mg uve~e tokom 3 dana vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri paralele Canesten C09AA01 Kaptopril Alkaloid. 2 .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).15 dana (Tinea pedis.

2 x 25 . Gabaneural. Hemofarm (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl. im ia 5 x 40mg/ml upotreba 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .deca 6 . zatim 25mg dnevno.12 godina: 25 . Zorkaptil H02AB08 Kenalog. 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6.1. 40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12.odrasli: 300mg (po~etna doza).20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Galepsin C07AG02 Karvileks. Carvedilol Sandoz.8 . Belupo (gabapentin) antiepileptik 614 kaps. Max. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg.6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 . nastaviti sa 2 x 12. postepeno pove}avati 0.50mg paralele Carvedigamma. pojadina~na doza 100mg 178 Registar lekova 2011 .25 . zatim 2 x 6.5mg po~etno. 2 .12. Dilatrend.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma.50mikromola/L) odrasli: 1 .1. Milenol N03AX12 Katena. Max. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. Krka (triamcinolon) glukokortikoid 527 suspenzija za inj. Zdravlje (karvedilol) beta blokator 480 tabl.2 x 100 . tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija .5mg.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . Max. 1.3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid.5 mg (po~etna doza). Max. 2.5mg po~etno. Carvetrend.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja).odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg .12mg/L (20 . Max.200mg.N03AF01 Karbapin.25 (2 nedelje).5mg (po~etna doza).4g dnevno podeljeno u 3 doze .125mg (2 nedelje). Max. zatim 2 x 25mg. Coryol. 50mg dnevno angina pektoris: 12. Gordius. Max. Gaboton. 30 x 12.5mg upotreba hipertenzija: 12. Gabalept. Galenika (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl. Neurontin C09AA01 Katopil. 2 x 25mg (doza odr`avanja).

800mg jednom dnevno tokom 5 dana (ostale indikacije) Registar lekova 2011 179 . Max. Klopidogrel. Klogrel. 10 i 14 x 400mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 800mg jednom dnevno tokom 7 . Medico Uno (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. sanofi aventis (telitromicin) makrolidni antibiotik 540 film tabl.deca 4 .N03AX14 (levetiracetam) antiepileptik strana 614 Keppra. 500mg i 1000mg upotreba monoterapija . akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. 2 x 30mg/kg B01AC04 Kerberan.5g dnevno . Nextpharma SAS Francuska oralni rastvor (100mg/ml) 300ml Keppra.odrasli i deca iznad 12 godina te`a od 50kg: 2 x 500mg (po~etno). pove}ati do inicijalne terapijske doze 2 x 500mg posle 2 nedelje. Clopigal.18 godina lak{a od 50kg: 2 x 10mg/kg (po~etno). Zyllt J01FA15 Ketek. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Max. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Plavix.odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 250mg (po~etno). 60 x 250mg. po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 nedelje za 2 x 10mg/kg. Cardogrel. dnevna doza 2 x 1500mg dodatna terapija .10 dana (pneumonija). Monogrel. po potrebi doza mo`e da se pove}ava za 2 x 250mg svake 2 nedelje.4 nedelje za 2 x 500mg. po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 . Max. UCB Pharma Belgija film tabl. 1.

Max 18 sprej doza dnevno paralele Fastum 593 593 A16AA.167g+0. 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno paralele Intratect 180 Registar lekova 2011 . Pharbil Waltrop M02AA10 sprej za ko`u.2 x 75mg 2 . blago utrljati i pustiti da se osu{i. im 10 x 100mg/2ml Ketonal DUO.12 godina: 3 x 3 . lek se uzima 6 . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 30 x 150mg Ketonal forte.10 granula deca 6 .6 doza spreja naneti na bolno mesto.gel: 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto .M01AE03 (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 591 Ketonal. Fresenius Kabi aminokiseline (esencijalne aminokiseline + kalcijumove soli ketoanaloga aminokiselina) 445 film tabl.5 granula do 6 godina: 3 x 2 . pre ili posle jela i puste da se polako rastope u ustima. Max. (10%) 1 x 25ml. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D4 Calcijum hipofosforosum + poreme}aj pona{anja D12 Chamomilla + D10 Cuprum metallicum + D6 Kalijum fofsoricum + D12 Staphisagria + D6 Valerijana) 675 granule 1 x (0. Lek film tabl.dismenoreja i drugi bolovi: 1 . 200mg dnevno oralno .167g+0.5%) 50g (BR) Ketospray.167g+0.sprej: 3 x 3 .100mg ili 150mg dnevno (Ketonal DUO) . Ketosteril. 20 x 100mg (BR) Ketonal gel. Lek M02AA10 gel (2.167g)/10g upotreba granule se uzimaju 30 min.3 granule J06BA02 (Z) Kiovig. (BR) Kindinorm.167g+0. 100 tableta upotreba uobi~ajeno: 3 x 4 .167g+0.8 tabl.8 nedelja a nakon pobolj{anja doza se mo`e smanjiti odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 5 .100mg duboko im na 4 sata.reumatski bol: 1 . Lek kaps. rastvor (10%) 25g upotreba parenteralno: 50 .4 x 50 . Lek rastvor za inj. Baxter SA (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf..3 x 500mg lokalno .

(pojedina~na im inj. Lekoklar.2.5 dana paralele Clarexid. Zymbaktar A06AD65 Klean Prep.40mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 1 x 500mg Klacid MR. Fromilid. Hemofarm (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 kaps. 62. tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7. Fromilid Uno. dnevno sa hranom ili bez nje J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Klacid. Lekoklar XL.5mg (7. 30 x (600mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina (iznad 40kg): 1 tabl.685g+1.deca: 15 .11kg).6 .465g+0.300mg./inf.5mg na 12 sati (ispod 8kg). 125mg (5ml) na 12 sati (12 .7g dnevno podeljeno u 2 . Abbott film tabl.4 doze .5mg (2.J05AF. Ni Medic sirup (125mg/5ml) 60ml (SZ) Klacid IV.19kg).4 doze. izuzetno 450mg na 6 sati parenteralno . Kivexa. 187.7425g)/68. Helsinn Birex osmotski laksativ (polietilenglikol + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid) 427 pra{ak za oralni rastvor 4 x (59g+5. sa modifikovanim osloba|anjem 7 x 500mg Klerimed. ne treba da pre|e 600mg. 2 .20mg/kg dnevno podeljeno u 3 .. Glaxo Wellcome Velika Britanija (abakavir + lamivudin) terapija HIV infekcije strana 552 film tabl.novoro|en~ad: 15 . tokom 60 minuta. Medochemie film tabl. 10 x 300mg/2ml upotreba oralno: 150 . a iv infuzija 1. tvrda 16 x 150mg (Z) rastvor za im inj. Abbott pra{ak za rastvor za inf.5ml) na 12 sati (8 .685g+1.96g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u vodi i primeniti pre intervencije prema uputstvu lekara J01FF01 Klindamicin.29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 . 14 x 250mg i 500mg upotreba oralno (pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C) odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata.odrasli: 0.2g tokom 60 minuta) .40kg) parenteralno (pra{ak se rastvori sa 10ml vode i doda u 250ml kompatibilnog infuzionog rastvora) odrasli: 2 x 500mg infuzijom. Abbott film tabl.4 doze paralele Clindamycin-MIP Registar lekova 2011 181 . 14 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Klacid.5ml) na 12 sati (20 . uz obrok.

G03FA01

Kliogest, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

strana 515

film tabl. 28 x (2mg + 1mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (terapiju po~eti godinu dana nakon nastupanja menopauze)

B01AC04

(klopidogrel)

inhibitor agregacije trombocita

449

Klogrel, Pharmanova
film tabl. 56 x 75mg

Klopidogrel, Nini
film tabl. 14 i 84 x 75mg

Klopidogrel, Srbolek
film tabl. 28 x 75mg
upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom, akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno, nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex, Cardogrel, Clopigal, Kerberan, Monogrel, Plavix, Zyllt

A03FA01

Klometol, Galenika
(metoklopramid hlorid)

antiemetik

422

tabl. 30 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 100ml rastvor za inj. im iv 10 x 10mg/2ml
upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno - odrasli: 3 x 5 - 10mg, Max 0,5mg/kg dnevno - deca do 6 godina: 0,1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 - 14 godina: 0,25 - 0,5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Reglan

G03GB02

Klomifen, Belupo
(klomifen citrat)

stimulator ovulacije

517

tabl. 10 x 50mg
upotreba daje se najvi{e do 3 stimulacijska ciklusa prvi stimulacijski ciklus: 50mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa drugi i tre}i stimulacijski ciklus (ako je potrebno): 100mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa

182

Registar lekova 2011

B02BD02 (SZ)

Koate DVI, Talecris Biotherapeutics
(koagulacioni faktor VIII - humani)

hemostatik

strana 453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj./inf. 1 x 250ij/5ml, 500ij/5ml i 1000ij/10ml
upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII, stepena krvarenja, vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A - dugotrajna profilaksa: 20 - 40ij/kg u intervalu 2 - 3 dana paralele Beriate P, Emoclot, Haemoctin SDH, Octanate

R05DA04

§

Kodein fosfat Alkaloid, Alkaloid
(kodein fosfat)

antitusik

646

tabl. 10 x 30mg
upotreba odrasli: 3 - 4 x 15 - 30mg, Max 120mg dnevno deca 5 - 12 godina: 3 - 4 x 7,5 - 15mg

N02BE51

Kofan instant, Bosnalijek (paracetamol + propifenazon + kofein)

analgoantipiretik

608

(BR) tabl. 20 x (200mg + 200mg + 50mg) (Z) tabl. 50 blistera po 10 x (200mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 - 5 x 1 tabl. dnevno, po potrebi

B02BD02 (SZ)

Kogenate Bayer, Bayer Schering Pharma (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII - humani))

hemostatik

453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 250ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 1000ij/2,5ml
upotreba doziranje je individualno paralele Advate, Recombinate

N02BA51 (BR)

Kombikaf, BG Pharm (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein)

analgoantipiretik

607

oralni pra{ak 10 i 500 x (200mg + 300mg + 50mg)
upotreba 1 - 2 pra{ka po potrebi, rastvareno u ~a{i vode, najvi{e 4 puta dnevno paralele Oldon

N02BE51 (BR)

Kombinovani pra{ak protiv bolova, Ivan~i} i sinovi
(paracetamol + kofein) analgoantipiretik

608

oralni pra{ak 10 i 200 x (400mg + 50mg)
upotreba do 4 puta dnevno 1 - 2 pra{ka paralele Panadol extra Registar lekova 2011 183

B02BA01 (Z)

(fitomenadion)

vitamin K1

strana 452

Konakion MM, Roche rastvor za iv inj./inf. 5 x 10mg/ml Konakion MM za decu, Roche
rastvor za inj. im iv 5 x 2mg/0,2ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika Konakion MM hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulanasa: 10 - 20mg Konakion MM za decu profilaksa - zdrava novoro|en~ad: 2mg neposredno po ro|enju, jo{ 2mg dnevno posle 4 - 7 dana - novoro|en~ad koja se isklju~ivo doje: kao zdrava novoro|en~ad i jo{ 2mg mese~no do kraja perioda dojenja - novoro|en~ad iz rizi~ne grupe: 1mg neposredno po ro|enju, a dalje zavisno od koagulacionog statusa le~enje: 1mg iv neposredno po ro|enju a dalje zavisno od klini~ke slike

G04CA03

Kornam, Lek
(terazosin)

antihipertenziv, terapija hiperplazije prostate

520

tabl. 20 x 2mg i 5mg
upotreba hipertenzija - po~etna doza: 1mg uve~e pred spavanje, po potrebi dozu duplirati posle 7 dana - doza odr`avanja: 2 - 10mg jednom dnevno benigna hiperplazija prostate: 1mg uve~e pred spavanje (po~etna doza), pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje zavisno od odgovora do max. 10mg

J01XA01 (SZ) A07AA09

Kovancin, PharmaSwiss (vankomicin hlorid)

antibiotik

543 427

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 500mg i 1g
upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno - odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. do 10mg/min. - deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti), 10mg/kg na 8 sati (7 - 30 dana starosti), 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) - odrasli: 0,5 - 2g dnevno podeljeno u 3 - 4 doze, Max. 2g dnevno - deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina), pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin, Vancomicin, Vancomycin-MIP, Vancotex

N05BA12

Ksalol, Galenika
(alprazolam)

benzodiazepin

622

tabl. 30 x 0,25mg, 0,5mg i 1mg
upotreba anksioznost: 3 x 0,25 - 0,5mg, Max. 4mg dnevno depresija: 3 x 0,5mg, Max. 4mg dnevno paralele Helex, Helex SR, Xanax, Xanax XR, Zolarem

184

Registar lekova 2011

N05AH04

Kventiax, Krka Kventiax, Krka Polska
(kvetiapin fumarat)

antipsihotik

strana 620

film tabl. 60 x 25mg, 100mg, 150mg, 200mg i 300mg
upotreba odrasli - shizofrenija: 2 x 25mg (I dan), 4 x 25mg (II dan), 1 x 100mg (III dan), 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) - mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan), 200mg (II dan), 300mg (III dan), 400mg (IV dan), pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. 800mg na dan, uobi~ajeno 400 - 800mg dnevno stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno), zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 - 50mg dnevno paralele Seroquel, Seroquel XR

B01AB02 (SZ)

Kybernin P, CSL Behring
(antitrombin III)

antikoagulans

448

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/10ml
upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja, frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Antitrombin III Baxter

A04AA02

Kytril, Roche
(granisetron)

antiemetik uz hemio i radioterapiju

423

film tabl. 10 x 1mg koncentrat za rastvor za iv inj./inf. 5 x 1mg/ml i 3mg/3ml
upotreba uz hemioterapiju - odrasli: 1 - 2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta - deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze, Max. 1mg dnevno postoperativna mu~nina - odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Rasetron

Registar lekova 2011

185

J01DD04 (SZR)

Labilex, Pharmathen
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. im 1 x 1g/3,5ml
upotreba rastvara~ je lidokain hlorid 3,5% odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxon-MIP, Lendacin, Longaceph, Rocephin

A06AD11

Lactulose-MIP, Chephasaar
(laktuloza)

terapija hiperamonijemije, laksativ 426

sirup (650mg/ml) 100ml, 200ml, 500ml i 1000ml
upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 - 45ml sirupa hroni~na opstipacija - odrasli: 15 - 30ml (Max. 60ml) sirupa u po~etku, zatim 5 - 15ml sirupa - deca: 5ml dnevno (1 - 6 godina), 10 - 15ml dnevno, 3 dana, zatim 5ml dnevno (7 - 14 godina) paralele Duphalac, Portalak

HN06AW. (BR)

Laif, Steigerwald Arzneimittelwerk
(herba kantarion, suvi ekstrakt)

biljni antidepresiv

670

Laif 600 film tabl. 20, 60 i 100 x 612mg Laif 900 film tabl. 20, 60 i 100 x 900mg
upotreba 1 tabl. dnevno posle doru~ka

C09CA01

Lakea, Lek
(losartan kalijum)

antihipertenziv

486

film tabl. 30 x 50mg
upotreba 1 x 50mg, po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar, Erynorm, Lorista, Losar, Losartan, Losartic, Lotar, LozarEP, Prelow, Rasoltan, Sentor

188

Registar lekova 2011

N03AX09

(lamotrigin)

antiepileptik

strana 613

Lamal, Alkaloid Beograd tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamect, PharmaSwiss tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200 Lameptil, Novartis Bangladesh tabl. za oralnu suspenziju 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamictal, GlaxoSmithKline Poljska tabl. za oralnu suspenziju 30 x 2mg i 5mg tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamolep, Gedeon Richter tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotral, Galenika tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrigin, Ni Medic tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrix, Medochemie tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg
upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) - monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana, 50mg dnevno narednih 14 - 30 dana, postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 - 200mg - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana, 25mg dnevno narednih 14 dana, postepeno pove}avati za 25 - 50mg nedeljno, do optimalne doze odr`avanja 100 - 200mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija bez valproata: 0,6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana, pove}ati na 1,2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 - 15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 - 12 godina) - monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0,15mg/kg prvih 14 dana, zatim 1 x 0,3mg/kg jo{ 14 dana, po potrebi dozu pove}avati za 0,3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 - 5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) - monoterapija: 25mg dnevno (po~etno), pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 - 400mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana, zatim 25mg narednih 14 dana, u 5-oj nedelji 50mg dnevno, optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze, Max. 200mg dnevno - kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana, zatim 2 x 25mg 14 dana, zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg, u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind, Epitrigine, Solaban

Registar lekova 2011

189

L02BG04

Lametta, Vipharm Poljska
(letrozol)

strana citostatik - inhibitor enzima aromataze 580

film tabl. 30 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Letrozole Medico Uno

(terbinafin)
D01AE15 D01AE15

antimikotik

495

Lamisil, Novartis Consumer Health

krem (1%) 15g
(BR) Lamisil Once 1%, Novartis Consumer Health rastvor za ko`u (10mg/g) 4g D01BA02 Lamisil, Novartis Pharmaceuticals UK tabl. 14 x 250mg upotreba lokalno 1 - 2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 7 - 14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 40kg), 125mg dnevno (deca 20 - 40kg), 62,5mg dnevno (deca ispod 20kg) trajanje terapije: 2 - 6 nedelja (tinea pedis) 2 - 4 nedelje (tinea corporis i cruris), 2 - 4 nedelje (ko`na kandidijaza), 6 - 12 nedelja i du`e (onihomikoze) paralele Mycofin, Myconafine

N06DA02

Landex, Egis Pharmaceuticals
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Tregona, Yasnal A02BC03

(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

Lansobel, Zdravlje gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lansoprazol ICP, Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lanzul, Krka kaps. tvrda 14 x 30mg Lanzul S, Krka kaps. tvrda 28 x 15mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Larona, Protonexa, Sabax 190 Registar lekova 2011

A10AE04

Lantus, sanofi aventis
(insulin glargin)

strana analog humanog insulina

rastvor za inj. sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus OptiSet rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus SoloStar rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml
upotreba Optiset je pode{en na doziranje po 2 jedinice a SoloStar po 1 jedinicu doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput paralele videti na strani 433

N05AA01

Largactil, Galenika
(hlorpromazin)

antipsihotik

617

film tabl. 50 x 25mg
upotreba psihoze - odrasli: 3 x 25 - 100mg, Max. 1g dnevno - deca: 500μg/kg na 4 - 6 sati, Max. 40mg dnevno (1 - 5 godina), 1/3 - doze za odrasle, Max. 75mg dnevno (6 - 12 godina) povra}anje - odrasli: 25mg na 4 - 6 sati

A02BC03

Larona, Jadran Galenski Laboratorij
(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel, Lansoprazol ICP, Lanzul, Protonexa, Sabax

C03CA01

Lasix, Jugoremedija
(furosemid)

diuretik

473

tabl. 10 i 50 x 40mg rastvor za inj. im iv 5 i 50 x (10mg/ml) 2ml
upotreba oralno - odrasli: 40mg dnevno (po~etna doza), 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan (doza odr`avanja), Max. 80mg dnevno - deca: 1 - 3mg/kg dnevno parenteralno - odrasli: 20 - 50mg im ili sporom iv inj. (4mg/min.) - deca: 0,5 - 1,5mg/kg, Max. 20mg dnevno paralele Furosemide Sopharma

Registar lekova 2011

191

L01CB01

Lastet, Nippon Kayaku
(etopozid)

citostatik - antimitotik

strana 569

(SZR) kaps. meka 40 x 25mg

kaps. meka 20 x 50mg kaps. meka 10 x 100mg (SZ) rastvor za inj. 10 x 100mg/5ml
upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima, doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan, kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta, tokom 3-5 dana, sa prekidima 2 - 4 nedelje za oralnu upotrebu 2,5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 - 100mg/m2, sporom inf., tokom 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog, tre}eg i petog dana na 3 - 4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 - 50mg/m2 tokom 4 - 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno, tokom 2 - 3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Sintopozid, Vepesid

J01MA12

Lebel, Nobel Ilac
(levofloksacin)

hinolonski antibiotik

543

film tabl. 7 x 500mg i 750mg
upotreba 500 - 750mg na 12 sati paralele Flexid, Levomax, Levoxa

A01AD11

Ledermix, Riemser Arzneimittel
(demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid)

terapija pulpitisa i gangrene zuba

418

dentalna pasta (30mg+10mg)/g 5g
upotreba punjenje zubnog kanala

B03AB09

Legofer, Alkaloid
(gvo`|e III proteinsukcinilat)

antianemik kod sideropeni~ne anemije

455

oralni rastvor 150ml (800mg/15ml ili 40mg feri jona/15ml)
upotreba odrasli: 2 x - 1 velika ka{ika pre jela odoj~ad: 2 x kafene ka{ike pre jela deca: 1,5ml/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela

G03AA07

Legravan, Galenika
(etinilestradiol, levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

511

film tabl. 21 x (0,03mg + 0,15mg)
upotreba 1 tabl. ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja, tokom 21-og dana, zatim 7 dana pauze

192

Registar lekova 2011

N02BE51

(BR)

Lekadol Plus C, Lek
(paracetamol + askorbinska kiselina)

analgoantipiretik

strana 608

granule za oralni rastvor 10 x (500mg + 300mg)/5g
upotreba granule se uzimaju rastvorene u ~a{i vru}e vode ili ~aja, rastvor se pije dok je topao odrasli i deca iznad 12 godina: 4 - 6 x 5g granula, Max. 30g granula dnevno paralele Efferalgan C, Febricet C

J01FA09

(klaritromicin)

makrolidni antibiotik

539

Lekoklar, Sandoz film tabl. 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Lekoklar XL, Lek tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 5, 7, 10 i 14 x 500mg
upotreba pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C, lek se uzima uz obrok odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata, tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7,5mg na 12 sati (ispod 8kg), 62,5mg (2,5ml) na 12 sati (8 - 11kg), 125mg (5ml) na 12 sati (12 19kg), 187,5mg (7,5ml) na 12 sati (20 - 29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 - 40kg) paralele Clarexid, Fromilid, Fromilid uno, Klacid, Klacid IV, Klacid MR, Klerimed, Zymbaktar

H02AB04

(metilprednizolon)

glukokortikoid

527

Lemod, Hemofarm
tabl. 20 x 4mg
(SZ) Lemod Depo, Hemofarm suspenzija za inj. im ia 10 x 40mg/ml (Z) Lemod Solu, Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 20mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 40mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 500mg/7,8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 40mg (dvodelna bo~ica)/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg (dvodelna bo~ica)/2ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Lemod odrasli: 4 - 48mg dnevno (po~etna doza), 4 - 8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0,8 - 1,5mg/kg dnevno (po~etna doza), 2 - 8mg dnevno (doza odr`avanja) Lemod Depo intramuskularno: 40mg jednom nedeljno (adrenogenitalni sindrom), 40 - 120mg jednom nedeljno (reumatoidni artritis), 80 - 120mg jednom nedeljno (alergija) intraartikularno: 4 - 10mg (mali zglobovi), 10 - 40mg (srednji zglobovi), 20 - 80mg (veliki zglobovi) rektalno (klizmom kod ulceroznog kolitisa): 40 - 120mg dnevno u 30 - 300ml vode Lemod Solu vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 - 6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 - 4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre, na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 - 500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Nirypan, Nirypan solubile Registar lekova 2011 193

J01DD04

(Z)

Lendacin, Sandoz
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 10 x 250mg, 500mg, 1g i 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxom-MIP, Labilex, Longaceph, Rocephin

N05CD09

Lendormin, Delpharm Reims
(brotizolam)

hipnotik

622

tabl. 10 x 0,25mg
upotreba 0,25mg uve~e pre spavanja

C01DA05

Lentonitrat 50, Srbolek
(pentaeritritil tetranitrat)

antianginalgik

470

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 50mg
upotreba 2 x 50mg pre jela (ujutru i u podne a najkasnije do 16 h) paralele Dilcoran 80

R06AB04

Lentostamin, Srbolek
(hlorfenamin maleat)

antihistaminik

648

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 12mg
upotreba odrasli: 2 x 12mg deca preko 12 godina: 12mg dnevno

N05AH02

Leponex, Novartis Pharmaceuticals UK
(klozapin)

antipsihotik

619

tabl. 50 x 25mg i 100mg
upotreba shizofrenija rezistentna na le~enje, smanjivanje rizika od suicidalnog pona{anja u {izofreniji i {izoafektivni poreme}aj: 1 - 2 x 12,5 - 25mg, postepeno pove}avati tokom 2 - 3 nedelje za 25 - 50mg dnevno do 300mg ili 400mg dnevno, podeljeno u vi{e doza, uobi~ajena dnevna doza: 200 - 450mg Max. 900mg psihoze tokom Parkinsonove bolesti: 12,5mg uve~e, postepeno pove}avati do 50mg uve~e paralele Clozapin Sandoz, Clozapine

A05BA03

(BR)

Leprotek, Zdravlje
(silimarin)

hepatoprotektiv

425

oblo`ena tabl. 80 x 35mg
upotreba 2 - 3 x 140mg

194

Registar lekova 2011

C08CA13

Lercanil 10, Berlin-Chemie
(lerkanidipin hlorid)

antagonist Ca2+

strana 482

film tabl. 28, 50 i 100 x 10mg
upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno, Max. dnevna doza 20mg paralele Cornelin C10AA04

(fluvastatin)

hipolipemik

490

Lescol, Novartis kaps. tvrda 28 x 20mg i 40mg Lescol XL, Novartis tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 80mg
upotreba odrasli - hiperholesterolemija: 20 - 40mg, izuzetno 80mg uve~e - prevencija progresije koronarne ateroskleroze: 40mg uve~e - sekundarna prevencija sr~ane smrti, nefatalnog infarkta miokarda i koronarne revaskularizacije, kod odraslih sa koronarnom bole{}u srca i koronarnom terapijskom kateterizacijom: 80mg uve~e deca iznad 9 godina - heterozigotna familijarna iperholesterolemija: 20 - 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno

A02BX05

Lesux, Zdravlje
(bizmut subcitrat)

terapija ulkusa

420

film tabl. 28 x 300mg (120mg bizmut oksida)
upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela, terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 - 8mg/kg dnevno paralele Bicit HP R06AE07

Letizen, Krka
(cetirizin hlorid)

antihistaminik

648

film tabl. 20 x 10mg Letizen S film tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 - 6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Cetirizin

Registar lekova 2011

195

H03AA01

Letrox, Berlin-Chemie
(levotiroksin natrijum)

hormon

strana 527

tabl. 25, 50 i 100 x 50μg, 100μg i 150μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 - 5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Tivoral

L02BG04

Letrozole Medico Uno, Medico Uno
(letrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

580

film tabl. 28 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Lametta

V03AF03 (SZ)

(kalcijum folinat)

antidot

663

Leucovorin Calcium, Pfizer Australija rastvor za im iv inj./inf. 10 x 50mg/5ml (SZR) Leucovorin Teva, Teva Pharmaceutical Ma|arska rastvor za im iv inj./inf. 1 x 50mg/5ml
upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im, iv, iv inf.) tokom 12 - 24 sata podeljeno u vi{e doza, zatim 12 - 15mg (im) na 6 sati tokom slede}ih 48 - 72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin

A10AE05

Levemir, Novo Nordisk
(insulin detemir)

analog humanog insulina

435

Levemir FlexPen rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml Levemir Penfill rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml
upotreba doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput

G04BE09

Levitra, Bayer Schering Pharma
(vardenafil)

terapija erektivne disfunkcije

520

film tabl. 4 x 5mg film tabl. 2 i 4 x 10mg i 20mg
upotreba 5 - 20mg, 30 - 60 minuta pre seksualne aktivnosti, Max. jedna doza dnevno

196

Registar lekova 2011

20kg).3 x 6 .10ml (blokada perifernih nervnih vlakana). 3 x 5ml (20-30kg) N05BA08 (bromazepam) benzodiazepin 622 Lexaurin. 10 x 250mg i 500mg rastvor za inf. Krka tabl. Hemofarm rastvor za inj. 30 x 1.5mg/kg iv injekcijom.anestezija u stomatologiji: Max.1. 10ml rastvor 2% . 60mg dnevno paralele Bromazepam N01BB02 (Z) (lidokain hlorid) lokalni anestetik 604 Lidocaine.5 .5ml Lidokain hlorid 2% rastvor za inj.50μg/kg brzinom 1 .5mg. 5 x 250mg i 500mg upotreba tabl.`ene). 10 . Lebel R05DB27 Levopront.lokalna anestezija: 0. 20 30ml (epiduralna anestezija .4mg/min. do maksimalne doze 300mg/sat gel: 20ml (uretralna anestezija .5mg.J01MA12 (levofloksacin) hinolonski antibiotik strana 543 (SZ) Levomax.12mg. Dompe Pharma (levodropropizin) antitusik 647 sirup (6mg/ml) 200ml upotreba odrasli: 3 x 10ml deca: 3 x 3ml (10 . Alkaloid tabl. Galenika Lidokain hlorid 1% rastvor za inj.500mg na 12 ili 24 sata parenteralno: 250 .mu{karci).1% bez konzervansa) rastvor 2% .6mg. 10 x 500mg/100ml Levoxa.5ml rastvor za inj. 30 x 1. 10 x (10mg/ml) 3. 50 x (10mg/ml) 3. PharmaSwiss film tabl.ventrikularne aritmije: 1 .10ml (blokada simpati~kih nervnih vlakana).30ml (infiltrativna anestezija). 5 .500mg na 12 ili 24 sata. se mogu deliti a uzimaju se nezavisno od jela oralno: 250 . 3 . Actavis Malta film tabl.10ml (uretralna anestezija . 50 x (20mg/ml) 2ml Lidokain hlorid.20ml (endoskopija) Registar lekova 2011 197 . Max. u te`im slu~ajevima 2 . zatim infuzijom 20 . 3mg i 6mg Lexilium. 5 . 3mg i 6mg upotreba 3 x 1. 50 x (20mg/ml) 2ml (Rp) gel (2%) 30g upotreba rastvor 1% .5 . sporom iv infuzijom paralele Flexid.

zatim 7 dana pauze paralele Logest. 2mg. Dibiglim./inf. 198 Registar lekova 2011 . tvrda 16 x 1. Hemofarm (linkomicin) linkozamidni antibiotik 541 rastvor za im inj. pome{ati sa ~ajem odrasli: 3 x 2 kaps.03mg + 0.60 min pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps. Max. 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 .2 kaps. `ive liofilizovane) antidijaroik 429 kaps. 10 x 600mg/2ml upotreba nije dozvoljena aplikacija nerazbla`enom iv injekcijom 600mg na 12 . deca 2 . Zdravlje (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. 30 x 1mg. 21 i 63 x (0. 21 i 63 x (0. Gedeon Richter (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 Lindynette 20 oblo`ena tabl. Galenika (lidokain hlorid.02mg + 0.2 nedelje po 1mg do Max. Lek (mle~nokiselinske bakterije.075mg) Lindynette 30 oblo`ena tabl. Glimepirid.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.12 godine: 3 x 1 . tokom 21-og dana.2 x 107 upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 . Amaryl. Stodette A07FA51 (BR) Linex. ukupna doza adrenalina ne sme da pre|e 0.025mg)/2ml upotreba doziranje zavisi od vrste anestezije. deca do 2 godine: 3 x 1 kaps. epinefrin hlorid) lokalni anestetik strana 604 rastvor za inj.24 sata duboko im ili na 8 . 20ml A10BB12 Limeral. 3mg.5mg anestezija u stomatologiji: 1 . 50 x (40mg + 0.N01BB52 (Z) Lidokain 2% adrenalin. Meglimid. Gliprex. 6mg dnevno paralele Aglimex.5ml.12 sati sporom iv infuzijom G03AA10 Lindynette. Trical J01FF02 (Z) Lincohem.

sanofi aventis (ciprofibrat) hipolipemik 490 kaps. dehidrirana ko`a: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AE01 (BR) Linola Urea. 2ml (za delimi~no kupanje). 20ml direktno se nanese na vla`nu ko`u (za tu{iranje) D02AC. 30g. A.4 x dnevno naneti gel u tankom sloju odozdo na gore paralele Hepathrombin C10AB08 Lipanor... Dr August Wolff krem hidrofobni (masni) (8.. (BR) Linola Fett N. (BR) (nezasi}ene masne kiseline) dermatik strana 495 Linola.36°C. (BR) Linola Gamma.40ml (za kompletno kupanje). Dr August Wolff krem hidrofilni (5mg/g) 50g Linola Fett. kupka se primenjuje na 2 do 3 dana tokom 4 nedelje. tvrda 30 x 100mg upotreba 100mg uve~e Registar lekova 2011 199 . kod dece se primjuje uz konsultaciju sa pedijatrom. 50g i 100g upotreba 3 . kod male dece kupanje se ograni~ava na 5 minuta odrasli: 30 . Menarini Manufacturing (heparin natrijum) tromboflebitik 476 gel (1000ij/g) 20g.15mg/g) 50g upotreba le~enje dehidrirane ko`e: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AC. Dr August Wolff (urea) dermatik 496 krem (120mg/g) 50g upotreba 1 .2 x dnevno mazati u tankom sloju i blago utrljati C05BA03 (BR) Lioton 1000. Dr August Wolff (te~ni parafin i masne komponente) dermatik 495 rastvor za ko`u (uljana kupka) 200ml upotreba temperatura vode treba da bude 32 .D02AC. Dr August Wolff (ulje semena `utog no}urka) dermatik 496 krem (200mg/g) 50g upotreba atopijski dermatitis.

C10AA05 Lipidra. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e.5mg (po~etna doza). 250ml i 500ml upotreba doziranje je u zavisnosti od kalorijskih zahteva sporom infuzijom (0.5ml emulzije/kg/sat odrasli i {kolska deca: 1 . Sortis.6% + 2. Lek (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl.05 . dnevno.15ml (Max. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. trigliceridi srednje du`ine lanca) parenteralni nutritiv 459 emulzija za inf. Fresenius Kabi (sojino ulje + fosfolipidi + glicerol) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf. Atoris. 10 x (100g/L + 100g/L)) 100ml. Dislipat.15ml emulzije/kg dnevno B05BA02 (SZ) Lipovenoes 10% PLR. 30 x (10mg + 5mg) upotreba 1 .3g lipida/kg dnevno ili 5 . Skopryl C09BB03 Lisonorm. Nobel Ilac (atorvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl.25 . 4g) lipida/kg dnevno ili 10 . 20mg. B. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Loril.3g (Max. Braun (ulje soje rafinisano. 30 i 100 x (20mg + 12. Tulip B05BA02 (SZ) Lipofundin MCT/LCT 20%. Lizopril H.20mg (doza odr`avanja). Lizopril. Gedeon Richter (lizinopril + amlodipin) antihipertenziv 486 tabl.2g lipida/kg dnevno ili 5 . Lek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 458 tabl. 1 x 5 . 30 i 100 x 5mg. zatim 1 x 10 .10ml emulzije/kg dnevno novoro|en~ad: 2 .5mg (po~etna doza).0. Skopryl plus C09AA03 Lisinopril Sandoz. Max. Lizinopril.1g lipida/kg/sat ili 0. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid.5mg) tabl. 30 i 100 x (10mg + 12. 30 x 10mg. 80mg dnevno paralele Atacor.5mg) upotreba 1 tabl. Max. 10 x (10% + 0.5%) 500ml upotreba doziranje je individualno a preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 2g/kg dnevno C09BA03 Lisinopril H Sandoz. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. dnevno 200 Registar lekova 2011 .0.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed.2 tabl. 20ml) emulzije/kg dnevno pred{kolska deca: 1 .

naj~e{}e 20 . 7 dana uzastopno. Loril. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid.1500mg dnevno podeljeno u vi{e doza G03DC05 Livial.4 x 300mg dnevno (doza odr`avanja) . 20 x 5mg. Skopryl C09BA03 Lizopril H.09mg/kg/dan tokom 24 sata. do ukupne doze od 0.20mg (doza odr`avanja). tvrda 100 x 500mg upotreba doziranje je individualno.5mg (po~etna doza). Lisinopril H Sandoz.8°C 0.L01BB04 (Z) Litak. Jugoremedija tabl. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. Lipomed (kladribin) citostatik . Max. 1 x 5 . sc iv 5 x 10mg/5ml upotreba ~uvati na temperaturi 2 . zatim 1 x 10 .5mg upotreba 1 x 2.5mg) tabl. 3 . 10mg i 20mg Lizopril.odrasli: 3 x 600mg dnevno (akutna stanja).5mg (po~etna doza). dnevno. uz obaveznu kontrolu litemije mani~na stanja . Bosnalijek tabl. podeljeno u vi{e doza leukopenija: 900 .20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. Srbolek (litijum karbonat) antipsihotik 620 kaps. Skopryl plus Registar lekova 2011 201 . Organon Holandija (tibolon) hormon 514 tabl. Bristol Myers Squibb (hidroksikarbamid) citostatik 576 kaps.antimetabolit strana 567 rastvor za inj. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. 20 x 5mg. prema protokolu.5mg) upotreba 1 tabl.63mg/kg L01XX05 (SZR) Litalir.63mg/kg dnevno.30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na tre}i dan u jednoj dozi N05AN01 Litijum karbonat. 28 x 2. Lisinopril Sandoz. tvrda 100 x 300mg upotreba doziranje litijuma je individualno. 20 x (10mg + 12.deca iznad 12 godina: 32 .5mg uvek u isto doba dana C09AA03 (lizinopril) ACE inhibitor 483 Lizinopril. 20 x (20mg + 12. Bosnalijek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.

Medoxicam.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Cipla (meloksikam) nesteroidni antireumatik strana 590 tabl.25mg) i (10mg + 6.02mg + 0./inf. Meloxan. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl. Galenika (amilorid.1 tableta ujutro posle doru~ka G01AF12 Lomexin. 30 x 15mg upotreba 1 x 7. Movalis C09BB07 Lodoz.15mg paralele Lormed.M01AC06 Loartroxy. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . 21 x (0.5mg tabl. 20 x 7. 30 x (10mg + 5mg) upotreba ½ . Max. Catalent Italy (fentikonazol nitrat) antimikotik. Max. metiklotiazid) diuretik 475 tabl. MeloxEP.5 .25mg). trihomonacid 505 vaginalna kaps. (5mg + 6.5mg + 6. Ceftriakson. tokom 21-og dana. Merck Sante (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl. ujutro paralele Tensec plus G03AA10 Logest. Stodette C03EA12 Lometazid. Melox. zatim 7 dana pauze paralele Lindynette. Ceftriaxon-MIP. Meloksikam. Rocephin 202 Registar lekova 2011 . 10 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 2g dnevno neonatusi: Max. Galenika (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj.2 g dnevno. Lendacin. Labilex.25mg) upotreba 1 tabl. Azaran. meka 1 x 600mg upotreba 600mg uve~e jednokratno paralele Fentikol J01DD04 (Z) Longaceph.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. 30 x (2. 50mg/kg dnevno paralele 3cef.

08mg/kg. 30 x 1mg i 20 x 2. 0. 30 x 4mg Lopion retard.7. 16mg dnevno deca iznad 5 godina: 2mg odjednom.5mg dnevno podeljeno u 2 . Jugoremedija tabl.2 x 8mg posle jela. Srbolek tabl. Flonidan. Max. 20 x 2mg upotreba odrasli: 4mg odjednom zatim 2mg posle svake neformirane stolice. Pressing N05BA06 Lorazepam.3 x 0.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor. 12mg dnevno Lopion retard: 1 . 8 . Salutas Pharma kaps. Jugoremedija tabl.4mg posle jela. Max.4mg odjednom uve~e pre spavanja (nesanica) parenteralno: 25 . 1 . po potrebi ponavljati na 6 sati (anksioznost). Hemofarm (lorazepam) benzodiazepin 621 tabl. 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece (status epileptikus) Registar lekova 2011 203 . 30 x 2mg Lopion forte. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 8mg upotreba Lopion i Lopion forte: 2 . Max.5mg rastvor za inj.3 x 2 . Jugoremedija tabl. tvrda 10 x 2mg Loperamid. 10 x 10mg upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . Max.30 μg/kg. Max. 2 x 16mg paralele Molicor R06AX13 (loratadin) antihistaminik 648 Loratadin. Jugoremedija tabl. Claritine. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. Zdravlje tabl.12mg dnevno 2 . im iv 50 x 2mg/ml upotreba oralno: 1 .A07DA03 (loperamid hlorid) antidijaroik strana 428 Lopedium acut.5 godina (samo kod akutne dijareje): 2 . 10 i 20 x 10mg sirup 120ml (5mg/5ml) oralna suspenzija 120ml (5mg/5ml) Loratadin.3 doze (anksioznost).24mg/kg dnevno C01DX12 (molsidomin) antianginalgik 471 Lopion.

Kern Pharma film tabl. 28 i 84 x 100mg Losar. Ni Medic film tabl.5mg i 15mg upotreba 1 x 7. 56 i 60 x (100mg + 25mg) Losar plus. Lisinopril Sandoz. 20 x 5mg. Melox. 28 x (50mg + 12. 30. Alkaloid Beograd film tabl. Erynorm. Lakea. 28 x 50mg Lotar. Skopryl C09CA01 (losartan kalijum) antihipertenziv 486 Lorista.5mg) upotreba 1 tabl. 30 x 50mg Losartan. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar.20mg (doza odr`avanja).5 . Krka film tal. 25mg i 50mg film tabl. Galenika film tabl. dnevno M01AC06 Lormed. 28. 1 x 5 . Krka film tabl.5mg (po~etna doza). zatim 1 x 10 . Lizopril.25mg kod starijih od 75 godina). Medoxicam.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. Chanelle Medical (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl. Sentor C09DA01 (losartan kalijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 487 Lorista H.C09AA03 Loril.5 . 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12. ACE inhibitor strana 483 tabl. Movalis 204 Registar lekova 2011 . Lizinopril. 28 x 12. 30 x 50mg i 100mg LozarEP. Galenika film tabl. 28 x (50mg + 12. Krka film tabl. Meloxan.5mg) Lorista HD. Rasoltan.5mg.5mg) Losartic plus.15mg paralele Loartroxy. 10 i 20 x 7. Pliva Hrvatska film tabl. Pliva Hrvatska film tabl. MeloxEP. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2.5mg (po~etna doza). 28 x 50mg Losartic. 30 x (50mg + 12. Meloksikam. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Srbolek (lizinopril). Prelow. Max.

8° C. Sidata. ({pric) sc im 1 x 3.23ml upotreba lek se ~uva na 2 .75mg jednom mese~no ili 11.05ml). interval izme|u 2 doze ne sme biti kra}i od mesec dana L02AE02 (SZ) Lupron. endometrioza.100mg dnevno paralele Asentra. Abbott (leuprorelin) analog hormona koji osloba|aju gonadotropin 578 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. bo~ica je za jednokratnu intravitrealnu primenu.75mg/1ml i 11. a ne treba da traje du`e od 6 meseci G03FA04 Lutestrol. 20mg i 40mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. Galenika (estradiol benzoat. posle ~ega se prati o{trina vida i ukoliko se javi gubitak u o{trini vida ve}i od 5 znakova (ETDRS ili ekvivalent jene Snelenove linije) treba primeniti novu dozu. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). Omeprazid. Omeprol. isklju~ivo od strane oftalmologa sa iskustvom u davanju intravitrealnih injekcija doza iznosi 0. Liconsa (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. Sertiva. Setaloft. 20 .A02BC01 Loseprazol.25mg svaka 3 meseca napomena: terapiju karcinoma prostate ne trena prekidati u slu~aju remisije ili pobolj{anja. Merck Serono (lutropin alfa . sc 1 x 75ij/1ml upotreba doziranje je individualno. im 5 x (2mg + 20mg)/ml upotreba doza i trajanje terapije su individualni G03GA07 (Z) Luveris. Novartis Pharma Stein [vajcarska (ranibizumab) terapija senilne makularne degeneracije 659 rastvor za inj.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Omep. karcinom dojke: 3.25mg/1ml upotreba karcinom prostate. Pliva Hrvatska (sertralin) antidepresiv 625 film tabl. zavisno od klini~kog odgovora N06AB06 Luxeta. Smertoprazol. 1 x (10mg/ml) 0. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). Serlift. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 .5mg (0. Ortalox. Halea.8 nedelja prevencija recidiva ulkusa. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . fibroidi materice. jednom mese~no tokom 3 uzastopna meseca. Omex. terapiju endometrioze treba zapo~eti 1 . Tragal.rekombinantni humani LH) hormon 517 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Omeprazol ICP. Sertralin ICP. progesteron) hormoni 515 rastvor za inj. Zoloft Registar lekova 2011 205 . 28 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. tvrda 14 i 28 x 10mg.5 dana menstruacije. Sertralin. Zeprom S01LA04 (Z) Lucentis.

Human albumin 20% Baxter. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). Uman Albumin 206 Registar lekova 2011 .12 godina: 3 . (20%) 10ml i 50ml upotreba doziranje je individualno.N03AX16 Lyrica.4 x 1 lozenge polako otapati u ustima B05AA01 (SZ) Ljudski albumin 20%. malo soli. ITK Srbije (albumin . 50mg. neuropatski bol: 150mg dnevno podeljeno u 2 . zavisi od telesne mase bolesnika. Human albumin 20% Behring. 150mg i 300mg kaps. Bosnalijek (lizozim hlorid + piridoksin hlorid) antiseptik za grlo 418 komprimovana lozenga 30 x (20mg + 10mg) upotreba odrasli: 3 . Plasbumin 20.humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf. tvrda 56 x 225mg upotreba deci i adolescentima se ne preporu~uje odrasli . Human albumin. tvrda 100 x 100mg i 200mg kaps. 600mg dnevno A01AD11 (BR) Lysobact.3 doze (po~etno).4 x 2 lozenge polako otapati u ustima deca 6 . Humani albumin 20% Biotest. po potrebi pove}avati dozu na 7 dana do Max.epilepsija. tvrda 14. 75mg. Pfizer Deutschland (pregabalin) antiepileptik strana 614 kaps. 56 i 100 x 25mg.

.

800mg dnevno podeljeno u 3 .: 1 uve~e tokom 6 . dan tokom prve 3 nedelje. prose~no do 50%. Roche kaps. 30 i 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche HBS. 1.12 dana J01FA03 Macropen. 2 x 100mg/10ml koncentrat za rastvor za inf. Roche tabl. a doza se odnosi na sadr`aj levodope Madopar 1 . posle 2 . Galenika tabl. tvrda 30 x (100mg + 25mg) upotreba doziranje je individualno.L01XC04 (SZ) MabCampath.9 nedelja. prelazak na Madopar HBS po~inje jutarnjom dozom i zadr`ava se isti re`im doziranja kao kod Madopara.4 doze Madopar HBS samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara. titracija doze mo`e da traje i do 4 nedelje 208 Registar lekova 2011 . doza se postepeno pove}ava. 4 nedelje uzastopno G01AA51 Macmiror Complex. 1 x 500mg/50ml upotreba monoterapija: 375mg/m2 iv infuzijom. 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche.monoklonsko antitelo 573 koncentrat za rastvor za inf. zatim 10mg 2 dana. jedanput nedeljno. Genzyme (alemtuzumab) citostatik monoklonsko antitelo strana 573 koncentrat za rastvor za inf. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze. preporu~uje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. Max. do doze odr`avanja. postepeno pove}avati tokom 8 . Krka (midekamicin) makrolidni antibiotik 538 film tabl.6g dnevno deca: 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N04BA02 (levodopa + benzerazid) antiparkinsonik 615 Madopar. 16 x 400mg granule za oralnu suspenziju (175mg/5ml) 115ml upotreba odrasli: 400mg na 8 sati pre jela. meka 12 x (500mg + 200 000ij) vaginalni krem (10g + 4000 000ij)/100g 30g upotreba vaginalna kaps.2 x 100mg posle jela. 3 x 30mg/ml upotreba 3mg 1. 400 .3 dana. Roche (rituksimab) citostatik . Doppel Farmaceutici vaginalni antiinfektiv (nifuratel + nistatin) 504 vaginalna kaps.12 dana vaginalni krem: 2. zatim 30mg 3 dana nastaviti sa 30mg svakog drugog dana u nedelji L01XC02 (SZ) Mabthera.5g ujutro i uve~e tokom 6 .

zavisno od indikacije i stanja bolesnika 10%-tna infuzija: 500 .3 doze spazmofilija: 4 tabl. 120 x 5mg upotreba 1. podeljeno u 2 . izuzetno 0. dnevno. Biokanol Pharma (gadopentetska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. 30 x 25mg i 50mg upotreba 25 . 20ml. 30ml i 100ml upotreba doziranje je individualno V08CA01 (Z) Magnevist.8 sati 20%-tna infuzija: 5ml/kg tokom 10 . 15mg dnevno (doze ve}e od 10. 50 x (470mg + 5mg) upotreba deficit magnezijuma: 6 tabl. 10ml.2ml/kg. (20%) 250ml upotreba doziranje je individualno.A12CC30 (BR) Magne B6.4ml/kg (magnetna rezonanca celog tela) A10BB01 Maninil.2ml/kg.3 doze V08CA01 Magnegita.1000ml tokom 6 . 1 i 10 (500mcmol/ml) x 5ml. 60 i 120 x 3.5mmol/ml odnosno 469.3 doze) paralele Daonil B05BC01 (Z) Manitol. po potrebi pove}avati na 7 dana do efikasne terapijske doze. 0. Berlin-Chemie (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl. dnevno. 15ml. Max. po potrebi postepeno pova}avati do 150mg dnevno Registar lekova 2011 209 .75mg uz doru~ak u po~etku.75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uve~e. iv 10 x (0.01mg/ml) 20ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0.15 minuta (kod pove}anog intrakranijalnog i intraokularnog pritiska).5mg davati podeljeno u 2 . 30. podeljeno u 2 . Bayer Schering Pharma kontrast za magnetnu rezonancu (gadopentetat dimeglumin) 667 rastvor za inj.5mg tabl.5mg. 200ml u toku 15 minuta (hipoglikemi~na koma) N06AA21 Maprotilin. sanofi aventis kombinacija minerala i vitamina (magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid) strana 444 oblo`ena tabl. koja je uobi~ajeno 10. Hemofarm (manitol) diuretik 463 rastvor za inf. (10%) 500ml rastvor za inf. doza se mo`e ponoviti posle 30 minuta (kranijalna i spinalna magnetna rezonanca). Zdravlje (maprotilin hlorid) antidepresiv 624 film tabl.

25% (lokalna infiltracija).keratitis.2g na 12 sati tokom 7 . 5 x (0.5% heavy.400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ .1 sata deci se ne preporu~uje. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat. Ciprinol. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno . 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . 4ml N01BB01 (SZ) Marcaine spinal 0.5%) 4ml upotreba Marcaine 0.5%.3%) 5ml 653 upotreba oralno se uzima pre jela odrasli . 4ml Marocen.25% ili 30ml 0. 5 . izuzetno: 7. Ciprofloksacin. Max.25% ili 0. do 60ml 0.oralno: 250 . Ciprofloxacin. hirur{ka intervencija).2 kapi na 2 sata prva 2 dana.nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Cefim 210 Registar lekova 2011 .10 dana . 5 x (0.5%: do 60ml 0. do 12ml 0.5%) 20ml Marcaine spinal 0.4ml subarahnoidalno.10mg/kg dnevno.5%. Galenika (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj. poro|aj) Marcaine spinal 0.5% (epiduralna blokada. 5 x 100mg/10ml (SZ) S01AX13 kapi za o~i (0. ulkus korneje: 1 . 10 x 250mg i 500mg 542 koncentrat za rastvor za inf. 5 x (5mg + 80mg)/ml 4ml upotreba 2 . podeljeno u 2 doze (oralno).N01BB01 (SZ) (bupivakain hlorid) lokalni anestetik strana 604 Marcaine 0.uobi~ajeno: 1 . Ciprocinal. blefaritis: 1 . Hemofarm (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik J01MA02 film tabl.2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. AstraZeneca Francuska rastvor za inj.konjunktivitis. AstraZeneca [vedska (bupivakain hlorid + glukoza) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. Citeral J01DE01 (SZ) Maxicef. Max./inf.5% (epiduralna blokada.4ml subarahnoidalno. AstraZeneca [vedska rastvor za inj.15mg/kg dnevno. parenteralno: 100 .5 . do 20ml 0. zatim na 4 sata slede}ih 5 dana .750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno).5%: 2 . od tre}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran.5% (blokada perifernog nerva).

4kg. 2kg. 6m3. 3L. Dexason V03AN04 (SZ) Medicinski diazotoksid. 33m3.5L. 7. 12m3. 10kg i 30kg Medicinski ugljendioksid. 2L. Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 1kg. Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 0. Meloksikam. Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 1kg. 41m3. Alcon Couvreur (deksametazon) glukokortikoid strana 653 kapi za o~i. 30kg i 37. 600L i 1000L (Eurocyl) upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama V03AN02 (SZ) (ugljendioksid) medicinski gas 664 Medicinski ugljendioksid. 0. 50m3 medicinski gas. 5L. Melox. 10m3.5 . 20m3. Meloxan. 40L.5kg upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama M01AC06 Medoxicam. 10kg i 40kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Azot-suboksid V03AN01 (SZ) (kiseonik) kiseonik 664 Medicinski kiseonik. 5m3. 11m3. 180L. Linde Gas Srbija (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 3kg. 13m3. 46L. delimi~no te~ni (transportni kontejner) 2m3.S01BA01 Maxidex. 50L medicinski gas.5mg i 15mg upotreba 1 x 7. Lormed.15mg paralele Loartroxy.5kg. Medochemie (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl. Dexagel. 10L. MeloxEP. 10kg. 10 x 7. Movalis Registar lekova 2011 211 . 14m3. 17m3. 27L. 25kg. delimi~no te~ni (kontejner) 36L.2 kapi paralele Dexa EDO.6 x 1 . delimi~no te~ni (kontejner) 3m3. 8m3. 10m3. 40L i 50L gas za inhalaciju (palet rezervoar) 180L i 660L gas za inhalaciju (cisterna) 14000L Medicinski kiseonik. 1L.33L. 16m3. suspenzija (1mg/ml) 5ml upotreba 4 . 15m3. Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 3L. 18m3 i 20m3 medicinski gas. 10L. 4L.

Krka (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl.5ml Meloxan. 10 i 30 x 7. Amaryl. Centro Di Histoterapia Placentaria terapija (etanolni ekstrakt humane placente) depigmentacije ko`e rastvor za ko`u (50%) 235ml 502 upotreba 1 x dnevno rastvor blago utrljati u depigmentirane delove ko`e. Max. tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Meloksikam. 30 i 100 x 160mg oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 . 2mg. 20 x 7..15mg parenteralno: 7. Bristol Myers Squibb (megestrol acetat) progestagen strana 577 tabl. Pharmanova tabl. Trical D11A. ExtractumPharma tabl.5mg Melox Fort. 15mg dnevno (parenteralna terapija je ograni~ena na 2 . 30 x 1mg. Limeral. Glimepirid. Nobel Ilac tabl. Nobel Ilac tabl.2 nedelje po 1mg do Max..5mg dnevno duboko im. Dibiglim. Melagenina plus.5 . Medoxicam. Gliprex. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . Ni Medic tabl.L02AB01 Megace.20ml (400 . Lormed.800mg) suspenzije dnevno paralele O tentika A10BB12 Meglimid. Movalis 212 Registar lekova 2011 . 30 x 15mg MeloxEP.3 dana) paralele Loartroxy. im 3 x 15mg/1. 20 i 30 x 15mg upotreba oralno: 1 x 7.5mg i 15mg Melox. 6mg dnevno paralele Aglimex. 10 i 30 x 15mg (Z) rastvor za inj.

40mg dnevno A05AX02 Mendiaxon. po potrebi dozu pove}ati na 20mg ili Max. 16mg dnevno deca 3 . Pliva Hrvatska (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl. Berlin-Chemie (olmesartan medoksomil) antihipertenziv 487 film tabl. zavisno od klini~kog odgovora paralele Merional Registar lekova 2011 213 . 28.4 x 1 . 50 x 2mg upotreba odrasli: 2 x 1mg (po~etno).6mg dnevno J07AH03 (Z) Meningococcal A+C. sc im 1 x (50mcg + 50mcg)/0.2mg.N06DX01 Memantin Pliva.5ml vakcine revakcinacija: posle 3 godine 1 dozom vakcine G03GA02 (SZR) Menopur. Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C) vakcina protiv meningitisa A i C 557 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. Max. pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima. smetnje u varenju: 3 x 200 .400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Himekromon N04AA02 Mendilex. 56 i 98 x 10mg. Hemofarm (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl. 20mg i 40mg upotreba lek se uzima uz obrok esencijalna hipertenzija: 10mg (po~etno). Alkaloid (biperiden) antiparkinsonik 615 tabl. Max 20mg dnevno paralele Ebixa C09CA08 Menartan. 20 x 200mg upotreba holecistopatije. 14. Ferring Arzneimitell (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. postepeno pove}avati do doze odr`avanja 3 . im 5 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH) upotreba doziranje je individualno.15 godina: 1 . 30 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno).5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 1 x 0.

podeljeno u 5 ./inf.4 x 60 . im 1 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH)/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.1g na 8 sati . Ibsa Institut (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. zavisno od klini~kog odgovora paralele Menopur J01DH02 (SZ) (meropenem) antibiotik . 10 x 500mg i 1g Meropenem Pharmanova.02mg + 0. Regulon G03GA02 (SZR) Merional. ICN Polfa Mestinon.180mg deca: 7mg/kg dnevno. im 1 i 10 x (150ij FSH + 150ij LH)/1ml upotreba doziranje je individualno. LEGACY Pharmaceuticals (piridostigmin bromid) holinergik 629 oblo`ena tabl.karbopenem 537 Merocid.20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 . 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli . 150 x 60mg upotreba odrasli : 2 . 21 x (0. ispod 50kg: 10 . AstraZeneca UK pra{ak za rastvor za iv inj. tokom 21-og dana.40mg/kg na 8 sati 4 . 10 x 500mg i 1g Meronem.18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Itanem N07AA02 Mestinon. zatim 7 dana pauze paralele Novynette.6 doza 214 Registar lekova 2011 . Pharmanova pra{ak za rastvor za iv inj./inf. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za iv inj. Organon Irska (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 tabl.G03AA09 Mercilon./inf.uobi~ajeno: 500mg .12 godina.meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca .15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.18 godina (cisti~na fibroza): 25 .

rastvor (10mg/ml) 10ml oralni rastvor (10mg/ml) 100ml i 1000ml upotreba 1ml = 30 kapi (10mg) analgezija: 2. Boehringer Ingelheim Nema~ka (tenekteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za iv inj. lek se daje iv bolusom tokom 5 .5 . Artesan Pharma film tabl. 850mg i 120 x 1000mg Metformin.2 x 850mg. rastvor (10mg/ml) 10ml (SZR) Metadon Alkaloid. Siofor. 30 i 120 x 500mg. Laboratoires Mavoly Spindler terapija sindroma (alverin citrat + simetikon) nadra`enih creva 421 kaps. Gluformin.10mg na 6 .70kg) 8ml (70 . 1 x 50mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj.80kg) 9ml (80 .10 sec.3 x 1 kaps. na po~etku obroka A10BA02 (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 Metfogamma.N07BC02 § (metadon hlorid) opioidni analgetik strana 631 Metadon. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. 45mg. Max. a zavisno od klini~ke slike doza se redukuje svakog dana ili na drugi dan B01AD11 (SZ) Metalyse. 30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 . Srbolek film tabl. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno. meka 20 x (60mg + 300mg) upotreba tretman ne treba da traje du`e od 4 nedelje u kontinuitetu 2 .90kg) 10ml (iznad 90kg) A03AX58 Meteospasmyl. Alkaloid oralne kapi. Tefor Registar lekova 2011 215 .3 x 500mg ili 1 . Hemofarm oralne kapi.8 sati detoksikacija: 15 . kroz ve} postoje}u liniju primene ali samo za natrijum hlorid (inkompatibilno je sa rastvorom dekstroze) akutni infarkt miokarda (odmah po pojavi simptoma): 6ml rekonstituisanog rastvora (do 60kg) 7ml (60 .20mg dnevno. Max.

1 x 500mg/20ml (SZ) Methotrexate-Teva.2mg im ili iv 216 Registar lekova 2011 . Teva Pharmachemie rastvor za im iv inj. Max. rastvor (0. Max. Max.antimetabolit strana 567 Methotrexat "Ebewe".odrasli: 10 .1 .25mg) oralno: 3 x 15 .2g dnevno (doza odr`avanja). 1 x 500mg/5ml i 1g/10ml (SZ) Methotrexate.25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Antifolan C02AB02 (metildopa) antihipertenziv 471 Methyldopa.4 doze G02AB01 Methylergometrin.5mg i 5mg (SZ) rastvor za im iv inj. Hemofarm film tabl. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2 . Pfizer Australija rastvor za im iv inj. Srbolek tabl. Ebewe Pharma (SZR) tabl. 5 x 50mg/2ml rastvor za im iv inj./inf. 20 x 250mg Metildopa.1mg/ml i 0. 1 x 50mg/2ml i 500mg/20ml upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis .L01BA01 (metotreksat) citostatik . 25mg jednom nedeljno psorijaza .0. Hemofarm (metilergometrin maleat) uterostiptik 507 oralne kapi. 150 kapi dnevno parenteralno: 0. Max. 3g dnevno deca: 10mg/kg dnevno. 20 x 250mg upotreba uzima se u toku ili neposredno posle jela odrasli: 2 .2mg/ml upotreba 1ml = 25kapi (0.25 kapi.3 x 250mg.25mg/ml) 10ml (Z) rastvor za inj. im iv 50 x 0. zatim 500mg .im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza). 50 x 2./inf. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml koncentrat za rastvor za inf.

8 sati sc ili im. 47. 20mg dnevno. doza odr`avanja 1 x 1 . minimalni re`im doziranja 50ij 3 x nedeljno im ili sc . 95mg i 190mg upotreba tablete se mogu deliti.5mg paralele Moditen H05BA01 (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 Miacalcic.88mg. tokom 2 . doza se dalje mo`e udvostru~iti na 2 nedelje. U te{kim ili hitnim slu~ajevima do 10ij/kg dnevno u jednoj dozi sporom iv inf.Paget-ova bolest: 100ij dnevno.5mg. 400ij na 6 . Novartis Pharma Francuska sprej za nos (200ij/dozi) 2ml (SZR) Miacalcic. zatim po potrebi pove}ati na 1 x 47.9% rastvora NaCl tokom perioda od najmanje 6 sati ./inf. terapija je dugotrajna paralele Calco Registar lekova 2011 217 .5mg metoprolol sukcinata odgovara 50mg metoprolol tartarata hipertenzija: 1 x 47. u 500ml 0.75mg prve dve nedelje. ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg aritmije: 1 x 95 .4 doze.8 sati.2 dana. Max. nezavisno od hrane. 25 x 1mg i 5mg upotreba odrasli: 2 .5mg.5mg.5 . Salutas Pharma (metoprolol sukcinat) beta blokator strana 479 film tabl. po potrebi doza se mo`e pove}ati profilaksa nakon infarkt miokarda: 1 x 190mg. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za sc im inj. narednog dana u drugu nozdrvu.10mg dnevno podeljeno u 3 .hiperkalcemija kod malignih bolesti: 100ij na 6 . najbolje ujutro.95mg dnevno angina pektoris: 1 x 95 .prevencija osteolize: 100ij dnevno.postmenopauzalna osteoporoza: 200ij dnevno (jedna doza) u jednu nozdrvu. funkcionalna klasa III: 1 x 11.190mg. uzimaju se jednom dnevo. doza se mo`e pove}ati do Max. doza se mo`e udvostru~iti na dve nedelje. posle jo{ 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 47. kao doza odr`avanja profilaksa migrene: 1 x 95 . Hemofarm (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 oblo`ena tabl. ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg stabilna sr~ana insuficijencija.190mg N05AB02 Metoten.190mg stabilna sr~ana insuficijencija. ako nema adekvatnog odgovora na ovu terapiju posle 1 . posle 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 23. sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 50 x 47. 5 x 100ij/ml upotreba parenteralno . funkcionalna klasa II: 1 x 23.4 nedelje Nazalno (sprej za nos) .75mg.C07AB02 Metoprolol XL Sandoz.

odrasli: 2 x 1g deca i adolescenti 2 .5g paralele CellCept.5mg) tabl.5 .4mg/min. iv infuzijom (du`a hirur{ka intervencija): 2.100% inicijalne doze na 5 .C09CA07 Micardis. Max. ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.18 godina: 2 x 600mg/m2. 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno.5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) . Max. Boehringer Ingelheim Nema~ka (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. 30. 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) .15mg) upotreba 1 tabl. Delpharm Reims (telmisartan) antihipertenziv strana 487 tabl. Boehringer Ingelheim Nema~ka Micardis.10 min. 28 x (40mg + 12. Myfortic G03AA07 Microgynon 30. dodatne doze 50 .1%-0. 100 x 100mg/2ml upotreba odrasli . Max. 1 x 80mg paralele Pritor C09DA07 Micardis Plus./inf. 500mg/sat deca: 2mg/kg iv ili 4 .2% rastvora.5mg/kg (do 1 godine).5mg) tabl. GlaxoSmithKline Italija (suksametonijum hlorid) miorelaksans 595 rastvor za im iv inj. 1mg/kg iv ili 4mg/kg im Max ukupna doza 150mg (iznad 1 godine) 218 Registar lekova 2011 . 28 x (80mg + 12. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + levonorgestrel) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl. dnevno paralele Pritor Plus L04AA06 (SZR) Micolat. tokom 21-og dana.odrasli: 2 x 1.03mg + 0. 28 x (80mg + 25mg) upotreba lek se uzima jednom dnevno nezavisno od jela 1 tabl. Sandoz Private Limited Indija (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl. 0. zatim 7 dana pauze M03AB01 (SZ) Midarine. 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) . 21 x (0. Mycophenolate Mofetil Medico Uno.odrasli: 2 x 1.iv injekcijom: 1mg/kg zavisno od potrebnog stepena relaksacije.

3 x 1 tabl.N05CD08 (SZ) Midazolam Torrex. Cardiopirin. 20 . Max.5mg.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . (BR) Milgamma 100. Upsarin C C07AG02 Milenol. zatim 25mg dnevno.50mg paralele Carvedigamma. 10 x (5mg/ml) 1ml.5mg po~etno.15 . 28 x 12.2 tabl. zatim 2 .2mg/kg (odrasli). Dilatrend. Max. 50mg dnevno angina pektoris: 12. im 5 x (100mg + 100mg + 1mg)/2ml upotreba 1 inj.125mg (2 nedelje). Hemofarm (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik. Andol. dnevno u akutnim stanjima. Andol 100. rastvoreno u ~a{i vode.07 . zatim 2 x 6. 4g dnevno prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Acetisal pH 8.3 inj. 0. Carvetrend. Torrex Chiesi Pharma (midazolam) benzodiazepin strana 622 rastvor za im iv inj. 2 x 25 .5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12.20mg/kg (deca) uvod u anesteziju: 0. 50 blistera po 10 x 300mg upotreba analgoantipiretik . Carvedilol Sandoz. nastaviti sa 2 x 12.1mg/kg. 30 i 60 x (100mg+100mg) upotreba 1 . 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. Milgamma N.30 minuta pre anestezije (odrasli).08 .0.6 sati.0. Mauermann Arzneimittel (benfotiamin + B6) vitamini 441 oblo`ena tabl. Flormidal Midol. 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . Solupharm Pharmazeutische (vitamini: B1 + B6 + B12) vitamini 441 inj. A11DB. 6 tableta dnevno paralele Aspirin plus C.5mg po~etno. 3ml i 10ml upotreba premedikacija: 0.. 20 x 300mg 607 (Z) tabl. zatim 2 x 25mg. Aspirin.900mg na 4 .25 (2 nedelje). Max.15 .0. inhibitor agregacije trombocita B01AC06 (BR) tabl. Coryol. Aspirin protect. Hemofarm (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. Anbol.2mg/kg (deca) paralele Dormicum. Max. Hemofarm (karvedilol) beta blokator 480 tabl.. 10 x (1mg/ml) 2ml i 5ml rastvor za im iv inj.0. 0. 20 x 100mg 450 N02BA01 (BR) tabl. nedeljno Registar lekova 2011 219 . Karvileks A11DB. Max. Cardiopirin forte N02BA51 (BR) Midol C.

4 nedelje do optimalne. 180mg na dan primarni hiperparatireoidizam.0.20μg/dan (deca) .sublingvalno: 180μg dnevno podeljeno u 3 doze (odrasli i deca). Max.odrasli i deca iznad 5 godina: 0.6 x 1 . 500mg na 8 ili 6 sati.2 doze (odrasli). 5 .3 .odrasli: 30mg dnevno (po~etno). Hemofarm (pilokarpin hlorid) miotik 655 kapi za o~i (2%) 10ml upotreba 1 . 4g dnevno deca iznad 3 meseca. tokom terapije kontrolisati nivo kalcijuma u serumu sekundarni hiperparatireoidizam . 60mg i 90mg upotreba uzima se uz jelo. doza se pode{ava na 2 . 28 i 84 x 30mg. Amgen Europe (sinakalcet hlorid) kalcimimetik strana 529 film tabl.1mg (po~etno). Ferring Arzneimitell sprej za nos 5ml (50 doza po 10μg) tabl. PharmaSwiss (imipenem natrijum + cilastatin natrijum) antibiotik .H05BX01 Mimpara. Max.2mg pre spavanja (oralno) ili 20μg (nazalno).zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati. 14. Ferring Arzneimitell sublingvalna tabl. Max. 1g na 8 ili 6 sati. se ne smeju deliti.40μg/dan podeljeno u 1 . zatim 0. Max. 4 x 90mg H01BA02 (dezmopresin acetat) antidiuretik. 10 x (500mg + 500mg) upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli .2 kapi.odrasli: 2 x 30mg po~etno. posle 3 meseca terapije napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta S01EB01 Miokarpin. analog vazopresina 524 Minirin.2mg Minirin Melt. 120μg i 240μg upotreba dijabetes insipidus .6mg dnevno (odrasli i deca) .oralno: 3 x 0. 2g dnevno paralele Tienam 220 Registar lekova 2011 . tabl. 30 x 0. do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati. karcinom paratireoidne `lezde .720μg na dan primarna nokturalna enureza .nazalno: 10 . doza se pode{ava na 2 .4 nedelje do optimalne. 30 x 60μg. raspon dnevne doze je 120 .karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf. 1%-og ili 2%-og rastvora (razmak izme|u 2 kapi 5 minuta) J01DH51 (SZ) Mipecid.

dozu duplirati na 5 . 30 x 0. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.3ml. 100μg/ml.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl. 250μg/0. Belupo (mupirocin) antibiotik 498 mast (2%) 15g upotreba 3 x dnevno mazati promene na ko`i tokom 10 dana Registar lekova 2011 221 .375mg. ({pric) sc iv 1 x 30μg/0.3ml. 300μg/ml i 1000μg/ml rastvor za inj.125mg (po~etno). 120μg/0.5mg dnevno paralele Oprymea. 3 x 1.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.3ml.6μg/kg na 2 nedelje G03AC03 (Z) Mirena.3ml.N04BC05 Mirapexin.5mg.6ml i 800μg/0. 200μg/0.18mg pramipeksola = 0.5mg.75mg. postepeno pove}avati na 5 . 1. sa produ`enim osloba|anjem: 1 x 0.3ml.3ml.preporu~ena po~etna doza: 0. sa produ`enim osloba|anjem 10 x 0. Boehringer Ingelheim Nema~ka (pramipeksol dihidrohlorid monohidrat) antiparkinsonik strana 616 tabl. 100μg/0.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.: 3 x 0.7 dana do 1 x 1.75mg na 7 dana do Max. 50μg/0. po potrebi dozu pove}avati za 0. 1 x 4. Panarak B03XA03 (SZR) Mircera. 200μg/ml. 75μg/0.25mg i 1mg tabl. Roche (metoksipolietilenglikol-epoetin beta) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj. 150μg/0.6ml upotreba anemija izazvana hroni~nim oboljenjem bubrega .35mg pramipeksola = 0. gde se levonorgestel postepeno otpu{ta (24μg dnevno tokom 5 godina) D06AX09 Mirobact. sc iv 1 x 50μg/ml.09mg pramipeksola = 0. 360μg/0.7 dana do 3 x 0.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.375mg tabl.5mg dnevno tabl. Bayer Schering Pharma (levonorgestrel) lokalni kontraceptiv 512 intrauterini dostavni sistem 1 x 52mg (20μg/24 sata) upotreba intrauterini dostavni sisem ugra|uje se u matericu.3ml.5mg i 3mg upotreba 0.3ml. Max.

Tifona L01DB07 (SZ) Mitoxantron "Ebewe".35 dana zavisno od terapijskog odgovora. u periodu od 5 uzastopnih dana A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Mixtard 30 NovoLet. Sandoz Private Limited Indija oralna disperzibilna tabl. 20mg dnevno. (karpula) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 N05AB02 (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 Moditen.5mg parenteralno . sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 25mg/ml upotreba oralno .antibiotik 571 koncentrat za rastvor za inf.odrasli: 2. 30mg i 45mg Mirzaten. tabl. Krka oblo`ena tabl.5 . 45mg dnevno paralele Calixta.25mg na 15 .5mg Moditen Depo. 28 x 30mg Mirtazapin ODT Sandoz. 30 x 30mg i 45mg Mirzaten Q Tab. Max. Ebewe Pharma (mitoksantron hlorid) citostatik . se mo`e deliti a disperzibilna tabl. Max. doza odr`avanja 1 x 1 . 25 x 1mg oblo`ena tabl.10mg dnevno podeljeno u 3 . Krka oralna disperzibilna tabl.produ`ena terapija: 12. 1 x 10mg/5ml i 20mg/10ml upotreba 12mg/m2 dnevno. Krka (SZ) rastvor za inj. 30 x 15mg. Krka film tabl. Aurobindo film tabl. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Mixtard 30 Penfill. Remeron. 30 x 15mg. po potrebi dozu pove}ati do Max. Novo Nordisk suspenzija za inj.5 . 100 x 2. iv infuzijom tokom 5 minuta.4 doze. Remirta. 30mg i 45mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. pojedina~na doza 100mg paralele Metoten 222 Registar lekova 2011 . ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e. Novo Nordisk suspenzija za inj. se otapa u ustima 30mg dnevno.N06AX11 (mirtazapin) antidepresiv strana 626 Mirtazapin.

2mg posle jela. Krka Polska tabl. Cardogrel. Zyllt Registar lekova 2011 223 . PharmaSwiss (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Clopigal.6 godina: 1 x 4mg deca 6 . 28 x 10mg Monkasta. Max. 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 . 30 x 2mg upotreba 2 . Srbolek (molsidomin) antianginalgik strana 471 tabl. Tenox. 120mg dnevno podeljeno u 2 . Amlodipin PharmaSwiss. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.14 godina: 1 x 5mg paralele Singulair C08CA01 Monodipin. Amlonorm. Klogrel. Amlogal. 10mg dnevno paralele Alopres. 30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Vazotal B01AC04 Monogrel. Fopin.2 x 20 . 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja. Amlodil.3 doze paralele Monosan R03DC03 (montelukast) antiastmatik 645 Monkasta. Norvasc. za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl. Klopidogrel. Amlodipin. Max.C01DX12 Molicor. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati). Max. Hemofarm (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl. Kerberan. 12mg dnevno paralele Lopion C01DA14 Monizol. Krka film tabl. 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 15 godina: 1 x 10mg deca 6 meseci . Amlopin. Plavix. PharmaSwiss (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl.3 x 1 .

odrasli: 3g jednokratno 224 Registar lekova 2011 . 28 x (20mg + 12. ujutro C01DA14 Monosan.C09AA09 (fosinopril natrijum) ACE inhibitor strana 484 Monopril. uve~e u postelji. PharmaSwiss tabl. 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 .05%) 10ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 . 28 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno u po~etku.5mg) upotreba 1 tabl. 120mg dnevno podeljeno u 2 . 28 x 10mg i 20mg Monotens. PharmaSwiss tabl. posle pra`njenja mokra}ne be{ike urinarne infekcije . PharmaSwiss tabl. na prazan stomak.2 x 20 . Slaviamed (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl. Max.40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati).3 doze paralele Monizol S01GA02 Montevizin. 28 x (20mg + 12.2 kapi u oko J01XX01 Monural.40mg jednom dnevno C09BA09 (fosinopril natrijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Monopril plus. Hemofarm (tetrizolin hlorid) oftalmik 675 kapi za o~i (0.5mg) Monotens Plus. Zambon [vajcarska (fosfomicin trometamol) antibiotik 544 granule za oralni rastvor 1 x 3g/8g upotreba uzima se rastvoreno u ~a{i vode. dnevno (uvek u isto vreme). zatim 10 . PharmaSwiss tabl.

4mg ujutro ili 2 x 0.5mg i 15mg (Z) Movalis.5 .4mg.2mg ujutro.60mg.15mg parenteralno: 15mg dnevno duboko im (ova doza se ne sme prekora~iti.3 dana) paralele Loartroxy. pojedina~na doza 30mg.20mg dnevno.3 film tabl. sc im iv 10 x 20mg/ml oralne kapi (20mg/ml) 50ml i 100ml upotreba parenteralno .12 godina) Registar lekova 2011 225 . tvrda 30 x 375mg sirup (250mg/5ml) 100ml i 200ml sirup (za decu) (125mg/5ml) 100ml i 200ml upotreba odrasli: 3 x 750mg (po~etna doza). Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl. Max. im 5 x 15mg/1.4 film tabl.2 film tabl. Hemofarm (karbocistein) mukolitik 646 kaps. Max. 30 i 50 x 0.6mg paralele Physiotens R05CB03 (BR) Mucodyne. Max. Max. zatim 2 x 750mg (doza odr`avanja) deca: 4 x 62.20mg.2mg. pojedina~na doza 0. Meloksikam. dnevna 60mg oralno 1ml kapi = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 . 20 x 7.2mg Moxogamma 0.3mg Moxogamma 0. 360mg dnevno podeljeno u vi{e doza deca 12 .16 godina: 10 .5 godina). Medoxicam. MeloxEP. Meloxan C02AC05 Moxogamma.analgezija: 10 .5ml upotreba oralno: 1 x 7. Artesan Pharma (moksonidin) antihipertenziv 472 Moxogamma 0. Melox.N02AA01 § (SZ) (morfin hlorid) opioidni analgetik strana 605 Morfin hidrohlorid Alkaloid. Merck KgaA rastvor za inj. Alkaloid Morphin Merck 2%.125mg (2 . Lormed.5 . dnevna doza 0. 30 i 50 x 0.4mg upotreba 0. Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj. 3 x 250mg (5 . a parenteralna primena je ograni~ena na 2 . Max. Max. po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0. 120mg dnevno podeljeno u vi{e doza M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Movalis. 30 i 50 x 0.

Boehringer Ingelheim [panija Mucosolvan Junior.5mg (2 .5 godina). te~ni ekstrakt) biljni ekspektorans 672 sirup (5g/100g) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 15ml (velika ka{ika) na 2 .5ml (1/2 kafene ka{ike) na 2 . 2 . Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl. 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan Junior. 3 x 7.3 sata.10 godina).3 x 5g (BR) Mucoplant.8 kafene ka{ike) R05CB06 (BR) (ambroksol hlorid) mukolitik 646 Mucosolvan.25g/5g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 . Delpharm Reims sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 3 x 30mg ili 2 x 60mg deca: 2 x 7.4 kafene ka{ike) 6 .HA06AC. 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan. Max. Max.5mg (do 2 godine).10ml (3 .3 x 15mg (5 . 20 x 30mg Mucosolvan.12 godina: 5ml (kafena ka{ika) na 2 . 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Ambroksol. Max. 7. Dr Falk Pharma (plantago ovata) biljni laksativ strana 670 granule za oralnu suspenziju 20 x 3. Dr Theiss Naturwaren (list mu{ke bokvice.6 godina: 2. neo bronchol 226 Registar lekova 2011 . (BR) Mucofalk Pomorand`a. Flavamed. 30 .3 sata.3 sata. Boehringer Ingelheim [panija tabl. Delpharm Reims tabl.40ml (6 . 90ml (6 velikih ka{ika) deca 2 .5 .

5 god.14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 12 god.odrasli: 2 x 1.deca i adolescenti 2 . 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) .6 nedelja. onihomikoze 6 . 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) .2 meseca (infekcije kosmatih delova ko`e).2 x dnevno nanositi na obolelo mesto tokom 7 .) paralele Lamisil L04AA06 (SZR) Mycophenolate Mofetil Medico Uno.odrasli: 2 x 1.12 god.deca: 3mg/kg dnevno lokalno ({ampon): 2 x nedeljno tokom 2 .odrasli: 200mg.18 godina: 2 x 600mg/m2.6 nedelja (dermatomikoze). 14 x 250mg upotreba trajanje terapije: tinea pedis 2 . 125mg dnevno (deca 5 . izuzetno 400mg dnevno . Hemofarm (ketokonazol) antimikotik J02AB02 tabl. 1 .12 nedelja i du`e lokalno: 1 . Nobel Ilac krem (1%) 15g Myconafine. 20 x 200mg 546 D01AC08 (BR) {ampon (2%) 100ml 494 upotreba trajanje terapije: 2 . Myfortic Mycoseb. Medico Uno (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl.5g paralele CellCept.odrasli: 2 x 1g .4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene) M03BX04 Mydocalm.5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) .5mg dnevno (deca 2 . Gedeon Richter (tolperison hlorid) miorelaksans 596 film tabl.4 nedelje. tinea corporis i cruris 2 . 28 x 125mg tabl.). Actavis Malta tabl. 6 .D01AE15 (terbinafin) antimikotik strana 495 Mycofin. nekoliko meseci (sistemske mikoze) oralno . Micolat. 62. Max. 30 x 150mg upotreba 3 x 150mg Registar lekova 2011 227 .).12 meseci (onihomikoze).

Micolat. 20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja. 120 x 180mg i 360mg upotreba u roku od 72 sata posle transplantacije 2 x 720mg.S01FA06 (Z) Mydrum.5%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu. 1440mg dnevno paralele CellCept. Laboratories Chauvin (tropikamid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0. Max. Max. po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Tetrazepam-MIP 228 Registar lekova 2011 . sanofi aventis (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 film tabl. kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Unitropic L04AA06 (SZR) Myfortic. Mycophenolate Mofetil Medico Uno M03BX07 Myolastan. Novartis Pharma Stein [vajcarska (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 gastrorezistentna tabl.

.

200mg dnevno ili 1 .150mg dnevno podeljeno u vi{e doza lokalno: 3 .4g gela blago utrljati na obolelo mesto paralele Actafenak. Naproxen N07BB04 (SZR) Naltrexone. ako se ne jave simptomi apstinencije dati jo{ 25mg. Rapten Duo 594 M01AE02 (BR) Nalgesin S. kod juvenilnog artritisa rektalno: 50 . 10 x 275mg upotreba odrasli: 2 . Diklofenak.deca iznad 6 godina: 1 . 7 i 28 x 50mg upotreba ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test 25mg inicijalno uz posmatranje bolesnika 1 sat. Krka (naproksen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl. Hemofarm (nafazolin) dekongestiv strana 638 kapi za nos (0. Diclac.4 sata deca iznad 6 godina (0.2 x 75mg (Naklofen Duo) .4 kapi na 3 .odrasli: 50 . Diklofen.05% rastvor): 2 . dalje primenjivati 50mg dnevno 230 Registar lekova 2011 .4 x 2 . DicloRapid.1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli (0. Krka gastrorezistentna tabl. 20 x 50mg supozitorija 10 x 50mg Naklofen Duo kaps.R01AA08 Nafazol.05%) 10ml i (0. Diclofenac retard. Diclofenac duo. Diklofenak Duo Nini. Haupt Pharma Wolfratshausen (naltrekson hlorid) antagonist opioida 631 film tabl.3 x 275mg deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Naproksen.3mg/kg dnevno.4 sata M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Naklofen. tvrda 20 x 75mg M02AA15 (BR) gel (10mg/g) 60g upotreba oralno .4 kapi na 3 .1% rastvor): 2 .

odrasli: 2 .1% sprej): 2 . Klosterfrau sprej za nos (0. Srbolek tabl.2 x 1 . Max. Klosterfrau sprej za nos (0. 20 x 375mg Naproksen.11 godina: po 1 doza u svaku nozdrvu ujutro polipoza .2 doze spreja R01AD01 Nasobec.3 x 375mg . po potrebi za 5 . 20 i 50 x 375mg upotreba oralno .deca 3 .1% + 5%) 10ml Nasic za decu. Max. Schering-Plough Labo.3 doze spreja deca 2 .4 x 50μg u svaku nozdrvu.M01AE02 (naproksen) nesteroidni antireumatik strana 591 Naproksen. po potrebi smanjiti dozu na pola.05% + 5%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0.6 nedelja pove}ati dozu na 2 x dnevno 2 doze u svaku nozdrvu.odrasli i deca iznad 12 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro. suspenzija (50μg/dozi) 18g/140 doza upotreba alergijski rinitis .3 x 2 .05% sprej): 1 . 400μg dnevno paralele Beconase R01AD09 Nasonex. suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50mcg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 . 400μg (4 doze u svaku nozdrvu) ..12 godina (0.deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze rektalno . Hemofarm film tabl.odrasli i deca iznad 18 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro. (BR) (ksilometazolin + dekspantenol) dekongestiv 638 Nasic. Hemofarm [abac supozitorija 10 x 500mg Naproxen. Ivax (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos.odrasli: 2 x 500mg paralele Nalgesin S R01AA. Belgija (mometazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos. kad do|e do pobolj{anja dozu smanjiti na 2 x dnevno 1 dozu u svaku nozdrvu Registar lekova 2011 231 .

4%) 100ml upotreba doziranje je individualno.9% B05BB01 (Z) Natrii chloridi infundibile compositum. deca: oko 5ml/kg/sat S01GX01 (BR) Natrijum kromoglikat 2%.9% + 5%) 500ml (200kcal/L) upotreba doze zavise od klini~kog stanja i telesne mase bolesnika odrasli: 500 .oko 250ml/sat paralele Sodium chloride. (0.9%) 500ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min .9%) 250ml i 500ml (308mOsm/L) Natrii chloridi infundibile. Max. Sodium chloride 0. Ringerov rastvor B05BB02 (Z) Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%. (0. Hemofarm (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 rastvor za inf. 500ml (309. 30 x 5mg upotreba 5 .5mmol/kg na sat 232 Registar lekova 2011 .1L dnevno paralele Ringer’s injection.2000ml za 24 sata. Hemofarm (natrijum hlorid + glukoza) parenteralni nutritiv 463 rastvor za inf.10mg uve~e B05XA02 (SZ) Natriumbicarbonat "Fresenius" 8.B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Natrii chloridi infundibile.4%.3mOsm/L) upotreba 0. Unimed Pharma (natrijum kromoglikat) antialergik 658 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml upotreba 4 x dnevno 1 kap u o~i paralele Vividrin A06AB08 Natrijum pikosulfat. Zdravlje (natrijum pikosulfat) laksativ 426 oblo`ena tabl. Zdravlje rastvor za inf. prose~nom brzinom 80 kapi/min. Hemofarm rastvor za inf. 10 x (8. (0.5 . 1. Fresenius Kabi (natrijum hidrogenkarbonat) koncentrat elektrolita za korekciju izrazite acidoze 465 koncentrat za rastvor za inf.

10 x 5mg/5ml upotreba odrasli: 5mg parenteralno pre po~etka hemioterapije. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za iv inj.2mg/kg./inf. Salutas Pharma tabl.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2.5mg dnevno.14 nedelja C07AB12 (nebivolol) beta blokator 479 Nebilet. 14 i 28 x 5mg upotreba odrasli .5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol. pove}avati po 2. im 1 x 1000mg/4ml upotreba 1000mg na 10 . 28 x 5mg Nebispes.androgen 512 rastvor za inj.6 dana deca iznad 2 godine: 0. Nevotens Registar lekova 2011 233 . nastaviti oralno sa 5mg dnevno slede}ih 2 . 5mg dnevno G03BA03 Nebido. Bayer Schering Pharma (testosteron undekanoat) hormon . tvrda 5 x 5mg (SZ) Navoban.A04AA03 (tropisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 Navoban. Berlin-Chemie tabl. Novartis [panija kaps. 14 i 28 x 5mg Nebivolol Sandoz.esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . Max. Pharmanova tabl.

05 .9mg) neo angin bez {e}era pastila 24 x (0. zatim 1 .6mg + 1. postoperativna retencija urina: 0.07mg/kg sporo iv paraliti~ki ileus.odrasli i deca iznad 2 godine: 2 doze spreja prskati u usta do 6 puta dnevno.05 .5mg im ili sc vi{e puta dnevno .(BR) neo angin.4-dihlorbenzil alkohol + levomentol) strana antiseptik za usta 416 640 A01AB11 neo angin pastila 24 x (0. Divapharma (amilmetakrezol + 2.92mg + 14. Bayer Schering Pharma vagitorija 7 x (750mg + 200mg) upotreba Neo Penotran 2 x 1 vagitorije tokom 7 ili 14 dana Neo Penotran forte 1 vagitorija tokom 7 dana S03CA01 Neodeksacin.1.5mg im ili sc vi{e puta dnevno nedepolarizuju}a neuromuskularna blokada (odrasli i deca): 0. Mucosolvan.125 . ne du`e od 3 . Mucosolvan Junior G01AF20 (metronidazol + mikonazol nitrat) vaginalni antiinfektiv 505 Neo Penotran.72mg) R02AA20 sprej za usnu sluznicu (2.2.0.25mg na 4 sata pre dojenja .deca: 0.2 kapi na 4 sata paralele Dexamethason-Neomycin N07AA01 (SZ) Neostigmine.5mg/ml upotreba 0.1% + 0.0.4 dana R05CB06 (BR) neo bronchol. Flavamed.1mg im ili sc (deca) 234 Registar lekova 2011 .3 x 15mg otapati u ustima paralele Ambroksol. 0.5mg iv doze ekvivalentno je 1 . Bayer Schering Pharma vagitorija 14 x (500mg + 100mg) Neo Penotran forte.2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba. Hemofarm (deksametazon + neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za o~i (0. im iv sc 50 x 2.5mg im ili sc (odrasli).odrasli i deca iznad 6 godina: 1 pastilu po potrebi na 2 .2.5 . Divapharma (ambroksol hlorid) mukolitik 646 lozenga 20 x 15mg upotreba 2 .0.2mg + 5.2mg + 5. Cooper (neostigmin) holinergik 629 rastvor za inj.6mg + 1.odrasli: 1 .35%) 10ml upotreba 1 .58mg + 0.2 .5mg im ili sc doze mijastenija gravis .87mg)/ml 30ml upotreba pastile .novoro|en~ad: 0.3 sata sprej .

Schering-Plough Labo. Roche (pegfilgrastim) imunostimulans 581 rastvor za inj. 24 sata po zavr{etku hemioterapije L03AA02 (SZ) Neupogen.5 . Gabaneural.3mg/kg na 8 sati) deca: 6 .5mg/kg dnevno (2 . Belgija aminoglikozidni antibiotik (netilmicin) 541 rastvor za inj.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma. supkutano.samo izuzetno: 0.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg .9mg/kg dnevno (2. Gaboton.5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 .8 nedelja (doza odr`avanja). Gabalept. zavisno od indikacije N03AX12 Neurontin.5 . Max.30mg tokom 2 . 1 x 30 Mij/0.5ml upotreba 0. Roche (filgrastim) stimulator hematopoeze 581 rastvor za inj. uzima se uz jelo ili sa malo mleka odrasli: 1 x 25 .5mg/kg na 8 sati) L03AA13 (SZ) Neulastim. 2. tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija . ({pric) sc inf. 25mg dnevno tokom slede}ih 6 .5mg/kg dnevno J01GB07 (SZ) Netromycin.4g dnevno podeljeno u 3 doze .2. Max. Gordius.4 nedelje (po~etna doza).6mg/kg dnevno podeljeno u 2 . Katena Registar lekova 2011 235 .2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja).35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . 1. im iv inf 1 x 150mg/1. Max.3 doze nedono{~ad ili done{ena novoro|en~ad do nedelju dana: 6mg/kg dnevno (3mg/kg na 12 sati) novoro|en~ad iznad nedelju dana i odoj~ad: 7. 75mg dnevno deca .2Mij/kg dnevno.5ml i 48 Mij/0.odrasli: 300mg (po~etna doza).deca 6 .6ml upotreba 6 mg (jedan napunjen {pric) se daje za svaki hemioterapijski ciklus.D05BB02 Neotigason. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg.7.1. tvrda 30 i 100 x 10mg i 25mg upotreba doziranje je individualno. Cenexi (acitretin) antipsorijatik strana 497 kaps.5 . Pfizer Deutschland (gabapentin) antiepileptik 614 kaps. sc ({pric) 1 x 6mg/0.12 godina: 25 .1.

Bayer Schering Pharma (sorafenib) citostatik 575 film tabl.8 nedelja . 500mg druge nedelje. McNeil [vedska (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 Nicorette freshfruit lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette freshmint lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette microtab lemon sublingvalna tabl. kada oralna primena nije mogu}a C10AD02 Niaspan. tokom 10 .ulkus `eluca usled primene NAS: 20mg dnevno tokom 4 .12.prevencija ulkusa zbog primene NAS: 20mg dnevno parenteralno: iv inj tokom 3 minuta ili inf. 750mg tre}e nedelje.5mg dnevno. Nebivolol Sandoz L01XE05 Nexavar.eradikacija H.erozivni refluksni ezofagitis: 1 x 40mg tokom 4 .GERB bez ezofagitisa: 1 x 20mg tokom 4 nedelje. 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg na 1 sat pre ili 2 sata posle jela A02BC05 Nexium. 30 i 100 x 2mg i 4mg upotreba terapija se sprovodi najdu`e 9 meseci odrasli i deca iznad 18 godina: 8 . 7 i 14 x 20mg i 40mg Nexium iv pra{ak za rastvor za iv inj. oni koji pu{e preko 20 cigareta dnevno paralele NiQuitin 236 Registar lekova 2011 . sa produ`enim osloba|anjem 56 x 500mg.2g dnevno N07BA01 (BR) Nicorette. 1 i 10 x 40mg upotreba oralno . odnosno od 4mg. najvi{e 15 guma od 2mg oni koji pu{e do 20 cigareta dnevno.esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . Abbott (nikotinska kiselina) hipolipemik 491 tabl. po potrebi pove}avati po 500mg nedeljno do Max. tokom 7 dana .30 min. zatim 1 x 20mg . zatim 20mg po potrebi .C07AB12 Nevotens.8 nedelja. Nebilet.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2. pove}avati po 2. 1g naredne ~etiri nedelje. 14 x 5mg upotreba odrasli . sa produ`enim osloba|anjem 14 x 375mg tabl. pylori: 2 x 20mg u kombinaciji sa antibiotikom. AstraZeneca [vedska (esomeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol. 750mg i 1000mg upotreba lek se uzima jednom dnevno. Actavis Malta (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl. Nebispes./inf.GERB: 20mg dnevno . uve~e 375mg tokom prve nedelje. 2g dnevno uobi~ajena doza odr`avanja: 1 .

1 x 10mg/50ml upotreba parenteralno: 0.0. Bayer Schering Pharma (nimodipin) antagonist Ca 482 film tabl.12 godine: 3μg/kg u minuti (po~etna doza). Zdravlje tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat P.hipertenzija i angina pektoris: 2 .5mg/kg dnevno./inf.25 ./inf. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli ./inf. 2 x 40mg deca: 0. Ceroxim. Zdravlje kaps.1.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . Xorim. Dicef.odrasli i deca 1 mesec .C08CA05 (nifedipin) antagonist Ca2+ strana 481 Nifedipin. Max. kontinuiranom infuzijom.5ml.8 sati) paralele Aksef. Xorimax M03AC11 (SZ) Nimbex. 1 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg . 2mg/kg dnevno podeljeno u 2 .5 . GlaxoSmithKline Italija (cisatracurium besilat) miorelaksans 596 rastvor za iv inj.3 doze paralele Nipidin J01DC02 (SZ) Nilacef. Cefuroxim-MIP. zatim 1 . Hemofarm film tabl. 100 x 30mg (SZ) rastvor za inf. Hemofarm (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.2μg/kg u minuti C08CA06 Nimotop S.odrasli i deca 1 mesec .4 doze (na 6 . zatim doza odr`avanja 30μg/kg (odrasli). 5ml i 10ml rastvor za iv inj. 5 x (2mg/ml) 2.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 20μg/kg (deca) infuzijom . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat. Max.1mg/sat. {to pre od po~etka subarahnoidalnog krvarenja.12 godina: 150μg/kg (intubacija).3 x 20mg. 1 x (5mg/ml) 30ml upotreba iv injekcijom . tokom najmanje 5 a najdu`e 14 dana oralno: najkasnije 4-og dana od po~etka subarahnoidalnog krvarenja uvesti oralnu primenu u dozi 60mg na 4 sata tokom 21-og dana Registar lekova 2011 237 .

Bosnalijek (nitrazepam) hipnotik 622 tabl. Hemofarm (nifedipin) antagonist Ca2+ 481 kaps. 2 x 40mg paralele Nifedipin.3 doze Nimulid MD odrasli: 2 x 100mg otopiti u ustima deca: 2 x 50mg otopiti u ustima Nimulid Transgel 3 . 20 x 100mg Nimulid MD.4 puta dnevno 2 . gel (1%) 30g upotreba Nimulid odrasli: 2 x 100mg posle jela deca: 5mg/kg dnevno podeljeno u 2 .hipertenzija i angina pektoris: 2 x 20mg. 3 x 5mg (2 ..4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati paralele Actasulid 594 N05CD02 Nipam. Panacea Biotec oralna disperzibilna tabl. Panacea Biotec M02AA. poslednje 2 nedelje 1 flaster od 7mg dnevno terapija se mo`e nastaviti i posle 10 nedelja ali ne du`e od 9 meseci (odrasli) ili 12 nedelja (deca 12 . Catalent UK (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 transdermalni flaster 7 x 7mg/24h. Max.epilepsija: 5 . slede}e 2 nedelje 1 flaster od 14mg dnevno.M01AX17 (nimesulid) nesteroidni antireumatik strana 593 Nimulid. 14mg/24h i 21mg/24h upotreba odvikavanje je fazno i sprovodi se tokom 10 nedelja: prvih 6 nedelja 1 flaster od 21mg dnevno. 10 x 5mg upotreba odrasli . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli .10mg (do 1 godine). Nifelat N07BA01 NiQuitin.14 godina) paralele Cerson C08CA05 Nipidin.nesanica: 5 . Panacea Biotec tabl.17 godina) paralele Nicorette 238 Registar lekova 2011 .10mg pre spavanja deca . 10 x 100mg (BR) Nimulid Transgel.

0. Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.2mg (1 . Max.8 . Zdravlje (nitrendipin) antagonist Ca2+ 482 tabl. 50 x 5mg/1.8mg dnevno (doza odr`avanja) Nirypan solubile rastvara~ je voda za inj. Pohl Boskamp sublingvalni sprej (0.0.01 . na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 . 2 . (po~eti sa 0.8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0. Jugoremedija tabl.1. 40mg dnevno C01DA02 (gliceril trinitrat) antianginalgik 470 Nitroglicerin.02mg/min.5mg sublingvalno (u sede}em polo`aju). vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 . Lemod Solu C08CA08 Nitrepin.01 . po potrebi ponoviti za 3 minuta. najvi{e 2 puta. najvi{e 3 lingvalete u razmaku od 3 . 20 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno.6ml koncentrat za rastvor za inf. Hemofarm (gliceril trinitrat) antianginalgik strana 470 rastvor za iv inj.4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre.01mg/min.5mg/kg dnevno (po~etna doza). 15 x 20mg/ml i 40mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Nirypan odrasli: 4 .005 . 40 x 0.0.20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze. do `eljenog odgovora) H02AB04 (metilprednizolon) glukokortikoid 527 Nirypan.500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Lemod.5mg sublingvalno 5 . 4 .6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 .4 . im iv inf.5mg Nitrolingual.4mg/dozi) 200 doza upotreba Nitroglicerin rok upotrebe posle otvaranja je 2 meseca terapija: 0.3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik Registar lekova 2011 239 . 20 x 4mg i 8mg (Z) Nirypan solubile.10 minuta uo~i aktivnosti koja mo`e da izazove anginozni napad Nitrolingual 0.C01DA02 (SZ) Nirmin. po potrebi pove}avati do doze odr`avanja 10 .1. 50 x 1mg/1.6ml upotreba iv injekcija: 1mg tokom 3 minuta. a zatim na 5 .48mg dnevno (po~etna doza).10 minuta pove}avati za 0.2mg/min.5 minuta profilaksa: 0. Lemod Depo. u razmacima od 10 minuta iv infuzija (posle efekta postignutog iv injekcijom): 0. po potrebi ponoviti. Srbolek sublingvalna tabl.

250mg (akutno stanje). Krka (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc.30μg/kg (odr`avanje efekta) iv inf: 50 . Srbolek tabl. 30 x 10mg Nolvadex D film tabl. 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Uricin A02BC02 Nolpaza.100μg/kg) 240 Registar lekova 2011 .0.40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Tamoxifen M03AC03 (SZ) Norcuron. i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). Panrazol. . Pulcet L02BA01 Nolvadex. Chephasaar (nitroksolin) uroantiseptik strana 544 kaps.08 . 30 i 90 x 250mg upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 150 . 56 i 60 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno.1mg/kg. Organon Francuska (vekuronijum bromid) miorelaksans 595 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 14. Organon Holandija Norcuron. 28. zatim 20 . iv inf 50 x 4mg/ml upotreba rastvara~ je voda za inj.odrasli i deca iznad 5 meseci: 0. ili 1 x 150 .500mg uve~e (profilaksa recidiva) J01MA06 (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 Nofocin. meka 10. AstraZeneca UK (tamoksifen) antagonist estrogena 578 film tabl.J01XX07 Nitroxolin forte.80μg/kg/sat (posle inicijalne iv injekcije od 40 . 30 x 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 . 30. 20 x 400mg Nolicin. iv inj. Krka film tabl.

025 . 10mg/1.15 . 30 x 75μg i 150μg upotreba lek se uzima uve~e. Novo Nordisk (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta strana 524 rastvor za inj.07 . Humatrope G01AX.3ij/m2 dnevno) . (BR) Normogin. Vazotal J05AE03 Norvir.6 dan: 50μg od 7 dana: 75μg.0. inhibitor prolaktina 509 tabl. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin. Max..H01AC01 (SZR) Norditropin NordiLet.5ml i 15mg/1. 6 x 40mg upotreba `ene iznad 18 godina: 1 . 3 x 25μg + 3 x 50μg tabl. Amlodipin. uz obrok deca iznad 2 godine: 350mg/m2 na 12 sati.Turner-ov sindrom: 0. Amlogal. Tenox. meka 336 x 100mg upotreba odrasli: 600mg na 12 sati. Amlodipin PharmaSwiss.5ml upotreba deca .45 .nedostatak hormona rasta: 0. zavisno od te`ine klini~ke slike tokom 7 . (pen sa ulo{kom) sc 1 x 5mg/1.7 1. Amlonorm. Pfizer Deutschland (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. Laboratori Baldacci (Lactobacillus rhamnosus .5ml. Amlopin.9ij dnevno). uz obrok pre spavanja hiperprolaktinemija 1 .14 dana G02CB04 Norprolac. Ferring Arzneimitell (kvinagolid) dopaminergik.2 vaginalne tablete dnevno. Fopin.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4.liofilizovana kultura) terapija vaginitisa 506 vaginalna tabl.3mg dnevno (0.05mg/kg dnevno (0.supstituciona terapija: 0.0.1ij/kg dnevno odnosno 0. uz obrok Registar lekova 2011 241 .3ij/m2 dnevno) odrasli . Abbott (ritonavir) terapija HIV infekcije 550 kaps.3 dan: 25μg 4 .035mg/kg dnevno (0.0. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.14ij/kg dnevno odnosno 1. po potrebi pove}avati za 75μg nedeljno do optimalne doze C08CA01 Norvasc.0mg/m2 dnevno {to je 2 . Amlodil. 10mg dnevno paralele Alopres. Monodipin.0.

Novo Nordisk (insulin aspart) analog humanog insulina 434 rastvor za inj.5 doza N02BB02 (SZ) Novalgetol. (ulo`ak) sc im 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno.6kij/kg (60 .1g sporo iv ili 1 . Novo Nordisk (aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa . primenjuje se isklju~ivo iv injekcijom.5g/5ml upotreba 0. im iv 50 x 2.12 sati 242 Registar lekova 2011 . Galenika (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 rastvor za inj. 20 i 100 x 40mg (Z) rastvor za inj.5g im. rastvara~ je voda za inj. podeljeno u 2 . sc im 1 x (100j/ml) 10ml NovoRapid FlexPen rastvor za inj.3 doze .3 doze . podeljeno u 2 . Novo Nordisk analog humanog insulina (insulin aspart .A03AD02 No Spa. sanofi aventis (drotaverin) spazmolitik strana 421 tabl. 5g dnevno paralele Analgin.6 godina: 40 .2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. na 2 .200mg dnevno. zatim u intervalima 4 .2.deca 1 . Max. dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok B02BD08 (SZ) NovoSeven. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml NovoMix 30 Penfill suspenzija za inj. Baralgin M A10AB05 NovoMix 30.2mg = 60kij.4mg/4.3ml upotreba 1.340mg dnevno. iv 1 x 1.3 sata u po~etku.120μg)/kg. doze i du`ina terapije odre|uju se individualno. (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno A10AB05 NovoRapid.iznad 6 godina: 80 . (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100j/ml) 3ml NovoRapid Penfill rastvor za inj.humani rekombinantni)) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.120mg dnevno. im 25 x 40mg/2ml upotreba oralno ili parenteralno .5 . ne sme se me{ati sa infuzionim rastvorima te{ke epizode krvarenja: 3 . podeljeno u 2 .odrasli: 120 .2mg/2. iv 1 x 2.kristalni 70%) 435 NovoMix 30 FlexPen suspenzija za inj.rastvorljivi 30% + insulin aspart protamin .

zatim 1 x 100mg narednih 13 dana 17 4 (SZ) NuTRIflex. 21 x (0.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. B.. (SZ) Nutrineal PD4. 5 x 1250ml. 1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid plus emulzija za inf.7mg + 11. 1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid special emulzija za inf. Schering-Plough Francuska (posakonazol) antimikotik 547 oralna suspenzija (40mg/ml) 105ml upotreba lek se uzima uz jelo uobi~ajeno: 2 x 400mg ili 4 x 200mg orofaringealna kadidijaza: 1 x 200mg prvi dan. 5 x 1250ml.7mg) upotreba prsten dnevno osloba|a (120μg etonogestrela i 15μg etinilestradiola) prsten presaviti i staviti duboko u vaginu prvog dana menstrualnog krvarenja. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (aminokiseline + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara G02BB01 NuvaRing.02mg + 0. zatim 7 dana pauze paralele Mercilon. nakon pauze od nedelju dana stavlja se novi prsten Registar lekova 2011 243 . Organon Holandija NuvaRing. Braun parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat) 460 NuTRIflex lipid peri emulzija za inf. tokom 21-og dana. Regulon J02AC04 Noxafil. posle 3 nedelje prsten se uklanja istog dana u nedelji kada je stavljen.G03AA09 Novynette.. Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 film tabl. 1875ml i 2500ml B05D. Organon Irska (etinilestradiol + etonogestrel) kontraceptiv 508 vaginalni sistem/prsten 1 x (2. 5 x 1250ml.

3 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju .vaginalna tabl: 1 vaginalna tabl. zatim 1 vaginalna tabl.10 dana.3 dana jo{ 2 .tabl: 3 x 500 000ij . 3 x 500 000ij (deca iznad 5 godina) . 4 x 200 000ij (deca iznad 5 godina) lokalno . 15 x 100 000ij D01AA01 mast (100 000ij/1g) 5g i 20g upotreba oralno .600 000ij (odrasli i adolescenti). Hemofarm (nistatin) A07AA02 oblo`ena tabl.3 nedelje (pre upotrebe vaginalnu tabl. ovla`iti vodom) 244 Registar lekova 2011 .mast: 1 . 4 x 100 000ij (nedono{~ad).1 Mij (odrasli i adolescenti). 10 x 500 000ij strana antimikotik 427 504 494 pra{ak za oralnu suspenziju (100 000ij/ml) 24ml G01AA01 vaginalna tabl. uve~e tokom 7 . na 2 .kapi: vi{e puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (`vale) .kapi: 4 x 400 000 .Nystatin.

.

humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . sluznice ili rane (1mg + 20mg)/ml 50ml.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf.dugotrajna terapija krvarenja: 20 . iv 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 . Berinin P 600.14 dana za spre~avanje recidiva pra{ak za ko`u: 1 .2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%.D01AE14 Obytin.40ij/kg u intervalu 2 . Koate DVI B02BD04 (SZR) Octanine F.humani) hemostatik 453 Octanate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3 dana paralele Beriate P. Octapharma (imunoglobulin (IgG .v. stepena krvarenja.40ij/kg u intervalu 3 . Imunoglobulin (ljudski) za i.dugotrajna profilaksa: 20 .4 dana paralele Aimafix. Jugoremedija (ciklopiroks olamin) antimikotik strana 495 krem (1%) 20g rastvor za ko`u (1%) 20ml pra{ak za ko`u (1%) 30g upotreba krem ili rastvor: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto do izle~enja i jo{ 7 .7S) . dezinficijens 501 rastvor za ko`u. iv 1 x 500ij/10ml Octanate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. primenu B02BD02 (SZ) Octanate. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . zavisi od stepena nedostatka faktora IX. Haemoctin SDH. Immunine D08AX10 (BR) Octenisept. ili 300mg/kg na 3 ./inf. Schulke & Mayr (oktenidin dihidrohlorid + fenoksietanol) antiseptik. Emoclot.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. sluznice ili ranu i ostavi 1 minut da deluje 246 Registar lekova 2011 . Ig Vena. 1 x 500ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. 250ml i 1000ml upotreba po potrebi rastvor se nanese na ko`u. Octapharma (koagulacioni faktor VIII . Haemonine. Octapharma (koagulacioni faktor IX .2 puta dnevno preventivno ili kao produ`etak le~enja J06BA02 (Z) Octagam. iv 1 x 250ij/5ml Octanate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.

Salutas Pharma film tabl. zatim 2500μg na 4 . zatim 2500μg 1 x mese~no do godinu dana N06BX03 Oikamid. im 5 x 10mg/ml upotreba 1 .10mg. sa dosta te~nosti paralele Kombikaf Registar lekova 2011 247 . tvrda 60 x 400mg upotreba odrasli: 3 x 400 . Hemofarm (prednizolon) kortikosteroid 653 kapi za o~i.800mg deca: 30 . Cipla film tabl. 28 x 5mg i 10mg OlanzEP. 100 blistera po 10 x (300mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 x 1 . Zapilex.estrogen strana 513 rastvor za inj.4 x nedeljno 2500μg mesec dana.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N05AH03 (olanzapin) antipsihotik 620 Olanzapin Sandoz.8 nedelja neurolo{ki poreme}aji: 2 . zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. Galenika (hidroksokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj. suspenzija (0. zatim 1 . im 5 x 2500μg/2ml upotreba megaloblasti~na anemija: 3 x nedeljno 2500μg do popune depoa. 7. 30 x 5mg.2 kapi na 1 sat u toku dana. posle pobolj{anja ukapavati na 4 sata B03BA03 OHB12. 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza). Zdravlje (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein) analgoantipiretik 607 tabl. Pliva Hrvatska (piracetam) nootropno sredstvo 627 kaps.2 kapi na 2 sata u toku no}i. 20mg paralele Treana. Galenika (estradiol) hormon .G03CA03 Oestradiol. zavisno od indikacije S01BA04 Oftalmol.5%) 5ml upotreba 1 . Zalasta. Zyprexa Velotab N02BA51 (BR) Oldon.5mg.2 tablete po potrebi.

6 x 1000ml i 4 x 2000ml OliCinomel N6-900E emulzija za inf. Ufar gastrorezistentna kaps. tvrda 15 x 20mg Omeprazid. 20 . Baxter SA strana 462 OliCinomel N4-550E emulzija za inf.8 nedelja .05% rastvor): 1 .1%) 10ml sprej za nos (0. tvrda 15 x 20mg Omex. do 5 dana Zollinger-Elisson sindrom: 60mg dnevno ili 80mg dnevno podeljeno u 2 doze iv infuzijom profilaksa u hirurgiji: 40mg iv inj.ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. Famar Francuska (ksilometazolin hlorid) dekongestiv 638 kapi za nos (0. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno .12 godina (0.prevencija recidiva ulkusa. Ortalox. Zdravlje gastrorezistentna kaps. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) . tvrda 7 i 14 x 10mg gastrorezistentna kaps.3 x 2 .2 x 1 . 1 sat pre intervencije paralele Loseprazol. tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprazol Sandoz.2 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu A02BC01 (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 (Z) Omep. Remedica gastrorezistentna kaps.05%) 10ml i (0. Salutas Pharma kaps. Sofarimex pra{ak za rastvor za inf.refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 .1% rastvor): 2 . Lek gastrorezistentna kaps.Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza).B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (emulzija lipida + rastvor amino kiselina + rastvor glukoze) OliClinomel.1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0. Zeprom 248 Registar lekova 2011 .ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno iv infuzijom tokom 20 . 1 x 40mg Omeprol. tvrda 14 i 28 x 20mg upotreba oralno . tvrda 14 x 20mg Omeprazol.05%) 10ml i (0. tokom 5 minuta. 4 x 2000ml OliCinomel N7-1000E emulzija za inf.30 minuta.3 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu odrasli i deca 2 . Nobel Ilac kaps. Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps. 6 x 1000ml i 4 x 2000ml upotreba doziranje je individualno R01AA07 (BR) Olynth. tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprol.120mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno . tvrda 14 x 20mg Omeprazol ICP.

tvrda sa produ`enim osloba|anjem 10 i 30 x 0.8 nedelja (Tinea capitis). Tamprost.2ml/kg.3 x 40mg ili 1 x 50mg deca 1 .6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike sirupa) 6 .12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika sirupa) ili 2 x 20mg (1 tableta) paralele Sinetus G04CA02 Omsal.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. 10 x 50ml i 100ml Omnipaque 350 rastvor za inj.15 dana (Tinea pedis. Kanazol.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . Tamsol. Tamsudil Registar lekova 2011 249 . GE Healthcare (joheksol) Rö kontrast 665 Omnipaque 300 rastvor za inj. tvrda 4.4mg upotreba 1 x 0.J02AC02 Omicral. 10 x 50ml.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). ukupna doza do 20ml R05DB13 Omnitus. 4 . 4 . Flosin. Medico Uno (itrakonazol) antimikotik strana 547 kaps.odrasli: 200 . 7 .400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . 15ml i 20ml upotreba odrasli: 0.0.3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika sirupa) 3 . Gedeon Richter (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps. GE Healthcare (gadodiamid) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. Hemofarm (butamirat citrat) antitusik 647 film tabl. Tamosin. iv 10 x (287mg/ml . ItraconEP.5mmol/ml) 10ml.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal. 3 nedelje (keratitis fungalis). 15 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze . sa modifikovanim osloba|anjem 10 x 20mg i 50mg sirup (4mg/5ml) 200ml upotreba odrasli: 2 . Prokanazol V08AB02 (SZ) Omnipaque. 100ml i 200ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja V08CA03 (Z) Omniscan. Tinea cruris).

Zapilex.2 kapi ili sprej doze Operil P . zatim 8mg na 12 sati.18mg i 0. Krka (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja . oralno tokom 5 dana . Treana.2 kapi ili sprej doze N04BC05 Oprymea.parenteralno: 4mg im ili sporo iv pre operacije i 4mg posle operacije deca: 5mg/m2 iv.025%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Operil .09mg (po~etna doza). Lek kapi za nos (0.A04AA01 Ondasan.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.05%) 10ml Operil P. 10 x 8mg rastvor za iv inj. 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza).35mg pramipeksola = 0. 5 x 4mg/2ml upotreba odrasli .deca 1 . Max. Slaviamed (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 (SZ) film tabl. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. Zalasta.visoko emetogena terapija: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv.7mg upotreba 0.radioterapija ili hemioterapija (osim cisplatina): 8mg iv pre terapije./inf.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. Actavis Malta (olanzapin) antipsihotik 620 film tabl.oralno: 16mg na 1 sat pre anestezije ili 8mg 1 sat pre anestezije zatim jo{ 2 doze od 8mg na 8 sati . 30 x 0. Olanzapin Sandoz. Panarak 250 Registar lekova 2011 .1mg dnevno paralele Mirapexin.7 dana do 3 x 0. nastaviti sa 8mg na 12 sati.7 godina: 2 .18mg pramipeksola = 0. 3 x 1. Lek kapi za nos (0.35mg. Zyprexa Velotab R01AA05 (BR) (oksimetazolin) dekongestiv 638 Operil.09mg pramipeksola = 0.025%) 10ml sprej za nos (0.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl. 10 x 4mg film tabl. zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Zofran N05AH03 Onzapin.05%) 10ml sprej za nos (0. 28 x 5mg.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja . 20mg paralele OlanzEP.odrasli i deca iznad 7 godina: 2 .3 x 1 . oralno tokom 5 dana .: 3 x 0. postepeno pove}avati na 5 .3 x 1 .

po potrebi dozu pove}ati na 30mg ili 100mg deca 1 .5ml upotreba 1 x 0. Organon Holandija (linestrenol) hormon 514 tabl. sc 1 x 0. ({pric sa adapterom) (320mg joda/ml) 10 x 50ml Optiray 350 rastvor za inj. 5mg na 4 sata 6 . 30mg/5ml i 100mg/5ml oralne kapi 1 x (20mg/ml) 20ml sirup (10mg/5ml) 100ml upotreba kapi .1ml = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 . Organon Irska (ganireliks) antagonist GnRH 526 rastvor za inj. ({pric sa adapterom) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml Optiray 320 rastvor za inj. menoragija: 2 x dnevno 5mg tokom 10 dana polimenoreja. premenstrualni sindrom: 5mg dnevno od 14 .25mg/0.10mg na 4 sata H01CC01 (SZ) Orgalutran. 100ml i 200ml rastvor za inj. ({pric) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml rastvor za inj. po potrebi i du`e metroragija. 5 . amenoreja.V08AB07 (SZ) Optiray. ({pric) (350mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj. L.20mg na 4 sata. 30 x 5mg upotreba endometrioza: 5 .25mg {estog dana od po~etka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku) G03DC03 Orgametril.25-og dana menstrualnog ciklusa Registar lekova 2011 251 .10mg dnevno 6 meseci uzastopno. ({pric) (320mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj. 10 x (320mg joda/ml) 50ml.12 godina: Max. Molteni (morfin sulfat) opioidni analgetik 605 oralni rastvor 20 x 10mg/5ml. ({pric sa adapterom) (350mg joda/ml) 10 x 50ml 75ml i 100ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja N02AA01 § Oramorph.5 godina: Max. 10 x (240mg joda/ml) 50ml i 100ml Optiray 300 rastvor za inj. Covidien (joversol) Rö kontrast strana 666 Optiray 240 rastvor za inj.

10 godina: 100mg na 8 sati tokom 3 dana parodontopatije . Omeprazol. Max.anaerobne infekcije: 400mg na 8 sati tokom 7 dana (odrasli). 20 x 400mg P01AB01 634 544 504 416 upotreba Orvagil oralno . uz oralnu terapiju oba partnera Orvagil D akutni ulceronekrozni gingivitis .deca 1 . Sinacilin 252 Registar lekova 2011 .5mg/kg na 8 sati (deca) parenteralno .50mg/kg (Max. pije se cela ili rastvorena u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 750mg .odrasli i deca iznad 10 godina: 200 .odrasli i deca iznad 10 godina: 200mg na 8 sati paralele Arilin rapid J01CA04 (amoksicilin) penicilin 533 Ospamox. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 .7 godina: 100mg na 12 sati tokom 3 dana 7 . Omep. 35 . Amoxicillin. Omeprazol Sandoz. Omex. (5mg/ml) 100ml vagitorija 10 x 500mg G01AF01 A01AB17 Orvagil D.anaerobne infekcije: 500mg na 8 sati (odrasli).800mg na 8 sati tokom 5 .5mg/kg na 8 sati (deca) vaginalno: 1 vagitorija uve~e tokom 7 dana. tvrda 14 i 28 x 10mg i 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka.10 dana (odrasli). 15mg/kg dnevno u 3 doze.8 nedelja prevencija recidiva ulkusa. 20 . Jadran Galenski Laboratorij (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps.4 doze.3g dnevno podeljeno u 2 .120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol. 20 x 250mg film tabl. Omeprazid. 7. 60mg/kg) dnevno podeljeno u 2 . se mo`e deliti. Zeprom (metronidazol) antibiotik Orvagil. 6g dnevno deca: 25 .A02BC01 Ortalox.4 doze paralele Amoksicilin. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). 20 x 400mg J01XD01 (SZ) rastvor za inf. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). tokom 3 dana (deca) .amebijaza: 400 . tokom 5 .400mg na 8 sati tokom 3 dana .10 dana (deca) . Galenika film tabl.lamblijaza: 2g dnevno tokom 3 dana (odrasli). za oralnu suspenziju 10 i 14 x 500mg. Sandoz tabl. Omeprazol ICP. Omeprol.50mg/kg dnevno u 3 doze. 750mg i 1000mg upotreba tabl.trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno (odrasli) . 7. Galenika tabl.3 godine: 50mg na 8 sati tokom 3 dana 3 . Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (500mg/5ml) 60ml i 100ml Ospamox DT.

ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine. Fresenius Medical Care (kalcijum acetat + magnezijum karbonat) terapija hiperfosfatemije strana 663 film tabl.hiperfosfatemija u hroni~noj renalnoj insuficijenciji: 3 . ili natopiti sterilnu gazu i uvu}i u slu{ni kanal G03CA04 (estriol) hormon . tokom 2 . se gutaju cele u toku jela.5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Pliva-Lachema pra{ak za rastvor za inf. Organon Holandija vagitorija 15 x 0. 1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss. Max. ne smeju se lomiti odrasli iznad 18 godina . PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf.V03AE04 OsvaRen. Schering-Plough Irska vaginalni krem (0. dnevno L02AB01 O tentika.10 tabl.alfa) hormon 517 rastvor za inj.5mg Ovestin.800mg) suspenzije dnevno paralele Megace S02CA01 Otol H. ({pric) sc 1 x 250μg/0. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika L01XA03 (SZ) (oksaliplatin) citostatik .1%) 15g upotreba 1 doza krema ili 1 vagitorija dnevno. zatim ista doza 2 x nedeljno G03GA08 Ovitrelle. Sinoxal Registar lekova 2011 253 . Hemofarm (tirotricin + prednizolon + tetrakain hlorid) otologik 659 kapi za uho (0. 1 x 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. Hemofarm (megestrol acetat) progestagen 577 oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 . Merck Serono (horiogonadotropin . 180 x (435mg + 235mg) upotreba tabl. sc 1 x 250μg/1ml upotreba doziranje je individualno. 12 tabl.estrogen 513 Ovestin.alkiliraju}i agens 572 Oxaliplatin "Ebewe".20ml (400 . Ebewe Pharma pra{ak za rastvor za inf. 1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema.01% + 0.3 nedelje.1% + 1%) 10ml upotreba na 1 sat ukapati 5 . dnevno u zavisnosti od koncentracije fosfata u serumu.6 kapi u obolelo uho.

10ij im.2ij u infuziji fiziolo{kog rastvora (po~etno)./inf. AstraZeneca [vedska (formoterol fumarat) antiastmatik strana 641 pra{ak za inhalaciju 60 x 4.2 inhalacije (akutni napad). ili 3 . po potrebi dozu pove}avati najvi{e 1 .2ij/min.5μg/dozi i 9μg/dozi upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 . Max. dnevna doza: 8 inhalacija po 4.R03AC13 Oxis Turbuhaler. postpartalna hemoragija: 5ij sporom iv inj. u te{kim slu~ajevima 5 .5μg/dozi (najvi{e 2 inhalacije odjednom) ili 4 inhalacije po 9μg/dozi (najvi{e 1 inhalacija odjednom) paralele Respilong H01BB02 (SZ) Oxytocin Synthetic. 100 x 10ij/ml upotreba infuzija se priprema u srazmeri 1ij oksitocina na 100ml infuzionog rastvora indukcija poro|aja: 0. 5ij dnevno prevencija postpartalne hemoragije: 5ij sporom iv inj. Gedeon Richter (oksitocin) uterotonik 525 rastvor za im iv inj. 1 .5 .20ij infuzijom u 500ml infuzionog rastvora paralele Syntocinon 254 Registar lekova 2011 .60 minutnom intervalu do normalnih kontrakcija.2 x 2 inhalacije (hroni~na primena) Max. u 30 .

.

3 doze. 1 x 30mg/5ml.antimitotik strana 570 Paclitaxel "Ebewe". tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 .7ml. Hidensil 256 Registar lekova 2011 .50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. Lek (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 kaps.4 dana. Max. iv infuzijom tokom 3 sata. Cefalexin Alkaloid J01CA01 (Z) Pamecil.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 . tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti paralele Pipegal. Cefalexin. Pipem J01DB01 Palitrex.7ml upotreba 135 . 1 x (15mg/ml) 2ml. 100mg/16. Max. Max. 150mg/25ml i 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Pentrexyl M05BA03 (SZ) Pamitor. Galenika (cefaleksin) cefalosporin 535 kaps. 4ml i 6ml upotreba 15 . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Torrex Chiesi Pharma (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 koncentrat za rastvor za inf. 2g iv na 6 sati (meningitis) deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno). podeljeno u 2 . 1 x 30mg/5ml i 100mg/16. 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia. hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje paralele Sindaxel. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. 6g dnevno deca: 25 .12 sati. Medochemie (ampicilin) penicilin 533 pra{ak za rastvor za im iv inj./inf 10 i 100 x 1g upotreba odrasli: 500mg na 4 . Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf.L01CD01 (SZ) (paklitaksel) citostatik . 1 x 30mg/5ml Paclitaxel-Teva. Taxol J01MB04 Palin.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a).6 sati (uobi~ajeno). 4g dnevno paralele Cefaleksin.

prema potrebi. Max.500mg (6 . 30 x 0. Prinorm N04BC05 Panarak.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.C.1g na 4 sata. 12 i 24 x (500mg + 65mg) upotreba 1 .2 tabl. Paracetamol. prema potrebi.7mg upotreba 0.15mg dnevno paralele Mirapexin. Hemofarm (atenolol) beta blokator 479 tabl. 12 i 24 x 500mg Panadol Baby.09mg (po~etna doza). Febricet.35 . tvrda 30 x 0. postepeno pove}avati na 5 . 1mg i 5mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf.12 godina) paralele Efferalgan.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.5mg. Paracetamol Sopharma. Europharm film tabl.N02BE01 (BR) (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 Panadol.18mg i 0.100mg dnevno paralele Atenolol. Panacea Biotec (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. u razmaku od 4 . Max. Prograf C07AB03 Panapres. 8 tabl. Farmaclair Francuska oralna suspenzija (120mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 500mg . Max. Oprymea Registar lekova 2011 257 . S.6 sati.35mg pramipeksola = 0. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. Perfalgan N02BE51 (BR) Panadol extra.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata oralno: 3 x 0. Hemofarm (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl. dnevno paralele Kombinovani pra{ak protiv bolova L04AD02 (SZR) Panalimus. 3.1.18mg pramipeksola = 0. GlaxoSmithKline Irska Panadol.05mg.09mg pramipeksola = 0.4 x 240 . GlaxoSmithKline Irska (paracetamol + kofein) analgoantipiretik 608 film tabl. 14 x 100mg upotreba 1 x 50 .6 sati): 1 . na 4 .7 dana do 3 x 0.

2 tabl. Amoksiklav Quicktab.500mg na 8 sati deca: 62. zatim 0.250mg na 8 sati (1 .5mg)/5ml 100ml Panklav 2x film tabl.J01DD08 Pancef. 14 x (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Panklav odrasli i deca iznad 12 godina: 250 .4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina). 5 i 10 x 400mg granule za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli: 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno deca: 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno J01CE30 Pancillin. DeltaSelect (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj. u toku obroka paralele Festal N 258 Registar lekova 2011 . im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1. iv 10 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0.25mg)/5ml 100ml Panklav forte pra{ak za oralnu suspenziju (250mg + 62.45mg/kg podeljeno u 2 doze paralele Amoksiklav.04mg/kg.6 Mij .01 .03 .1mg/kg.02mg/kg ako je potrebno paralele Pavulon J01CR02 Panklav. 15 x (250mg + 125mg) i 20 x (500mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (125mg + 31.6 godina). Galenika (pankreatin) digestivni enzimi 430 gastrorezistentna tabl. zatim 0. 50 x 125mg upotreba 1 .0. 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) M03AC01 (SZ) Pancuronium DeltaSelect.12 godina) Panklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 . Hemofarm (benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj.875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 . Hemofarm (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl.01 . 125 . Augmentin. Enhancin A09AA02 (BR) Pankreatin. Alkaloid (cefiksim) cefalosporin strana 536 film tabl. Amoksiklav 2x.0.0.0.05 .500mg na 8 sati (6 .02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0. 250 .5mg na 8 sati (do 1 godine).

20 x 120mg Panthenol. Hemofarm (bisakodil) laksativ strana 426 oblo`ena tabl. Dulcolax D07AC04 Panolon. Pulcet A11HA31 (BR) (kalcijum pantotenat) vitamin 442 Pantenol.A06AB02 (BR) Panlax. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc.025%) 15g mast (0. 10mg ujutro (rektalno) deca do 2 godine: 5mg rektalno iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis.1. Nolpaza.025%) 15g upotreba 2 . Zdravlje (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl.3 x dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto 496 Registar lekova 2011 259 . 1 . Nini oralna disperzibilna tabl. 30 x 5mg supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 .5 lozenga dnevno (deca) mast: 2 . Hemofarm (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0. 14 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma).6 x 1 lozenga (odrasli).10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere (oralno). Hemofarm lozenga 20 x 120mg D03AX03 mast 30g (dekspantenol 5%) upotreba lozenga: 2 .3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Sinoderm A02BC02 Panrazol.

1 . generalizovani anksiozni poreme}aj. prema potrebi. u razmaku od 4 . Bristol Myers Squibb (karboplatin) citostatik . posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno.1g na 4 sata. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. deca iznad 12 godina: 1 .500mg (6 . Galenika (BR) tabl. Immunorho. 15ml i 45ml upotreba monoterapija . 30 x 20mg upotreba depresija.6 sati): 1 . Sopharma sirup (120mg/5ml) 125ml upotreba odrasli: 500mg . Rexetin. Rhesonativ. 50 blistera po 10 x 500mg Paracetamol. Baxter AG (anti D (Rho) imunoglobulin .A11JC. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. Panadol Baby.120mg (2 meseca 1 godine). Salutas Pharma (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. Perfalgan L01XA02 (SZ) Paraplatin. Seroxat J06BB01 (SZ) Partobulin SDF. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. ({pric) im 1 x 250μg/ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj ili abortus (u prva 72 sata): 250μg paralele Beoglobin D. (BR) vitamini (medicinski kvasac + vitamin B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin) Pantogar. tvrda 90 x (100mg+60mg+60mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima uz jelo odrasli: 3 x 1 kaps. Carboplatin Teva N06AB05 Paroksetin. Arketis. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. Aurobindo Paroxetin Sandoz.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. Panadol.4 x 120 .4 x 60 . Jugoremedija sirup (120mg/5ml) 100ml Paracetamol Sopharma. N02BE01 (paracetamol) analgoantipiretik 608 Paracetamol. Merz Pharmaceuticals strana 443 kaps. 60mg dnevno paralele Actapax. Rhophylac 300 260 Registar lekova 2011 . 1 x (10mg/ml) 5ml.2 x 1 kaps.240mg (1 . socijalna fobija.odrasli: 1 x dnevno 400mg/m2 iv infuzijom.4 x 240 . Carboplatin "Ebewe".alkiliraju}i agens 572 koncentrat za rastvor za inf. Max. 18 x 500mg (Z) (BR) (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml tabl.6 godina). 1 . Carboplatin.. ponavljati na 4 nedelje paralele Carboplasin.12 godina) paralele Efferalgan. Febricet.

5ml upotreba 1 x nedeljno 135μg ili 180μg L03AB10 (SZ) PegIntron. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl.1g Max. Roche (peginterferon alfa 2a) terapija hroni~nog hepatitisa C 582 rastvor za inj.02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0.1g . sa produ`enim osloba|anjem 100 x 500mg supozitorija 28 x 1g rektalna suspenzija 7 x 1g/100ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode tablete .5ml i 180μg/0.deci se ne preporu~uje rektalna suspenzija .6 sati parenteralno: doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta. iv 10 i 50 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0.01 .5ml. Asacol.G02CA03 (fenoterol bromid) tokolitik strana 508 Partusisten.0.5mg/10ml upotreba oralno: 5mg na 3 . Schering-Plough Irska terapija hroni~nog hepatitisa C PegIntron. Ferring International (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 tabl.0.odrasli: 2 . Belgija (peginterferon alfa 2b) 582 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Salofalk Registar lekova 2011 261 .1mg/kg.deci se ne preporu~uje paralele 5-ASA. Boehringer Ingelheim [panija koncentrat za rastvor za inf.0. 4g dnevno (akutna faza). 120μg/0.5ml upotreba 0.0.5ml.odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja .01 .1. 5 x 0.02mg/kg ako je potrebno paralele Pancuronium DeltaSelect L03AB11 (SZR) Pegasys.03 .5 . 80μg/0. 3 x 500mg (doza odr`avanja) . daje se sporom iv infuzijom (20 kapi/min) M03AC01 (SZ) Pavulon. tokom 12 meseci A07EC02 Pentasa. ({pric) sc 1 x 135μg/0.deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle supozitorije . (pen sa ulo{kom) sc 1 x 50μg/0. zatim 0.05 .5ml i 150μg/0. Organon Holandija (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj.odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg . 100μg/0.5μg/kg jednom nedeljno. zatim 0. 50 x 5mg (SZ) Partusisten.5ml.04mg/kg.3 x 500mg . Schering-Plough Labo.

Laboratories Rosa Phytopharma (dimetikon + gvajazulen) terapija stoma~nih tegoba 673 kaps. Sanofi Pasteur polivakcina strana 563 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. meka 30 x (300mg+4mg) oralni gel 30 x (3g+0.6 sati. 250mg na 6 sati (3 .deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine). gel se uzima direktno iz kesice 2 . Max. 4g dnevno deca neonatusi i deca lak{a od 10kg: 7.6 sati. im 1 x 0. 2g iv na 6 sati (meningitis) . N02BE01 (SZ) Perfalgan.2.5ml upotreba primarna vakcinacija: 0. im iv 50 x 1g upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela oralno . 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Ampicilin. 4 i 6 meseca po ro|enju revakcinacija: izme|u 17 i 24 meseca `ivota C04AD03 Pentoksifilin. Hemofarm (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. infuzija traje 15 minuta .1 sata odrasli i deca iznad 50kg: 1g na 4 .2 kesice gela ili kaps. sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 .50kg: 15mg/kg na 4 . Pamecil (BR) Pepsane. Bristol Myers Squibb pra{ak za rastvor za inj. tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml (Z) Pentrexyl.6 sati.deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno). 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) .3 x 1 .004g)/10g upotreba lek se uzima pre jela ili kada su simptomi najja~i.J07CA06 (Z) Pentaxim. Max.3) pra{ak i suspenzija za suspenziju (u {pricu) za inj.1g na 6 sati (uobi~ajeno).odrasli: 500mg na 4 .10 godina) parenteralno . Max. pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1.5ml 3. 60mg/kg/dan 262 Registar lekova 2011 .3 x 400mg posle jela paralele Damaton.odrasli i deca iznad 40kg: 250mg . Trental J01CA01 (ampicilin) penicilin 533 (Rp) Pentrexyl.5mg/kg na 4 . 30mg/kg/dan deca 10 .6 sati (uobi~ajeno). Galenika kaps. Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik 608 rastvor za inf. (10mg/ml) 12 x 50ml i 100ml upotreba mo`e se primeniti kao nerazbla`en rastvor ili razbla`en fiziolo{kim rastvorom ili 5% glukozom na koncentraciju 1mg/ml.

2 x 1 . . Richard Bittner (etanolni ekstrakt 25 biljnih vrsta . (BR) Persen. ili 1 .odrasli: 50 . 250ml i 500ml upotreba 2 . rastvara~ je voda za inj. sc 1. Laboratorie Innotech International (benzalkonijum hlorid) lokalni kontraceptiv 508 vaginalna tabl. im iv 5 x 220mg/2ml upotreba doziranje je individualno. Merck Serono (folitropin alfa + lutropin alfa) hormoni strana 516 pra{ak i rastvara~ za inj.2 kafene ka{ike G02BB.3 tabl. 600mg dnevno Registar lekova 2011 263 . Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Hemofarm tabl.200mg.G03GA05 Pergoveris.nesanica: 2 ..9mg upotreba vaginalno pre svakog polnog odnosa N03AA02 § (fenobarbiton) antikonvulziv 610 Phenobarbiton. optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 .3 x 1 .8mg/kg dnevno parenteralno: 50 .. po potrebi ponoviti za 6 sati. 30 x 15mg i 100mg (Z) Phenobarbiton natrijum. Chephasaar (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 film tabl. ili 1 .deca: 5 . Max.uznemirenost: 2 -3 x 2 .180 mikromola/L). 40 x (50mg + 25mg + 25mg) Persen forte kaps. (BR) Pervivo.) biljni lek 671 oralni rastvor 50ml. 20 i 100 x 500mg upotreba 3 x 500mg na prazan stomak paralele Dona HN05CM. meka 6 x 18.2 kaps. tvrda 20 x (125mg + 25mg + 25mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . 12 x 20mg vaginalna kaps. zavisno od odgovora pacijenta M01AX05 (BR) Perigona. 3 i 10 x (150ij + 75ij)/ml upotreba doziranje je individualno. uve~e . sat pre spavanja A16A. oralno . Pharmatex.2 kaps.3 tabl. Lek biljni anksiolitik (suvi ekstrakti: korena valerijane + lista mati~njaka + lista nane) 671 Persen oblo`ena tabl.vidi na str.300mg u jednoj dozi.40μg/ml (60 .

otopljeno u ustima D11AX01 (BR) Pilfud.4mg ujutro ili 2 x 0. dnevno sa punom ~a{om vode. Bosnalijek (minoksidil) terapija alopecije 502 rastvor za ko`u (2%) i (5%) 60ml upotreba odrasli 18 .C05CA03 Phlebodia. (BR) Pikovit forte. Krka (vitamini A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis. Solvay Francuska (moksonidin) antihipertenziv 472 film tabl.3 x 600mg pre jela C02AC05 Physiotens. tvrda 20 x 200mg Pipem.4mg upotreba 0.2mg. Max. Hemofarm kaps. tvrda 15 x (200mg + 100mg) upotreba 1 kaps. (BR) Piascledine. 15 i 30 x 600mg upotreba hroni~na venska insuficijencija: 600mg ujutro pre doru~ka hemoroidi: 2 .4mg. pojedina~na doza 0. Galenika kaps.6mg paralele Moxogamma M09AX. dnevna doza 0. tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti 264 Registar lekova 2011 . + nikotinamid) vitamini 440 oblo`ena tabl. Max. 30 x (5000ij+1. ukupna dnevna doza najvi{e 2ml J01MB04 (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 Pipegal.5mg+1.nesaponifikovano) terapija osteoartritisa 600 kaps.2mg ujutro. po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0.2mg i 0.65 godina: 2 x 1ml rastvora naneti na suvu }elavu povr{inu i blago utrljati... 28 x 0. Expanscience Laboratories (sojino ulje + avokadovo ulje .4mg+20mg) upotreba samo odrasli: 1 dnevno. Laboratorie Innotech International (diosmin) venotonik strana 477 film tabl. najbolje u toku jela A11BA.7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg+10mg+0.

Ljudski albumin 20%. 20 i 50 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. u toku ili posle jela 1 x 1. 1 x (20%) 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno. Human albumin 20% Baxter. Humani albumin 20% Biotest. Tritace. Human albumin 20% Behring. Prilinda. Lek (ramipril) ACE inhibitor strana 484 tabl. Ramipril H.25mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. 1 x 2. 20. dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Targocid B05AA01 (Z) Plasbumin 20. dnevno (najbolje ujutru). 28 x 1.C09AA05 Piramil. profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C. 10mg dnevno paralele Ampril. Tritace comp.25mg (po~etna doza). 30 x 100mg (SZ) rastvor za inf. Prilinda plus. malo soli. Lek (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. Max. Ramicomp Genericon. J01XA02 (SZ) Planicid.5 . 28 i 50 x (2. zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf. Ramitens./inf. odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza). PharmaSwiss (teikoplanin) antibiotik 544 pra{ak za rastvor za im iv inj.5mg (doza odr`avanja).3 x 200mg maksimalnom brzinom infuzije 55kapi/min. kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno.humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf. pove}avati nedeljno do doze odr`avanja 2 x 100 . Uman Albumin Registar lekova 2011 265 .300mg (prva doza ujutro a druga do 16 sati) parenteralno: 1 . zavisi od telesne mase bolesnika. Vivace Plus N04BB01 PK Merz. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD. Ampril HL. Ramipril. Talecris Biotherapeutics (albumin . te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski).5mg + 12mg) tabl. 10 x 200mg i 400mg upotreba rastvara~ je voda za inj. zatim 200mg dnevno iv ili im. Vivace C09BA05 Piramil HCT. Human albumin. Merz Pharmaceuticals (amantadin sulfat) antiparkinsonik 615 film tabl. 10 x 200mg/500ml upotreba oralno: 100mg (po~etno). Ramipril Genericon.

AstraZeneca [vedska (felodipin) antagonist Ca 481 tabl. 1 x (0. Baxter Healthcare rastvor za inf.alkiliraju}i agens 572 Platinex.02g)/L 1 x 1000ml Plasma Lyte 148 (pH 7. Klopidogrel.5mg/ml) 20ml upotreba monoterapija .4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. Bristol Myers Squibb koncentrat za rastvor za inf.26g + 0. sanofi aventis (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. 1 x (0. Zyllt C08CA02 Plendil.4). Kerberan. Sinplatin B01AC04 Plavix. Cisplatin "Ebewe". po potrebi do 10mg 266 Registar lekova 2011 .37g + 0.4). 5 .37g + 0. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. 28 x 75mg film tabl.5mg/ml) 20ml i 100ml (SZ) Platosin. Cisplatin Teva. tokom 5 dana na 3 .26g + 0.02g)/L 1 x 500ml upotreba doziranje je individualno L01XA01 (SZR) (cisplatin) citostatik . Klogrel. Cardogrel. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 2.4 nedelje paralele Cisplatin.B05BB01 (SZ) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid heksahidrat + natrijum acetat trihidrat + natrijum glukonat) nadoknada elektrolita strana 462 Plasma Lyte 148 (pH 7.68g + 5. Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf.100mg/m2 dnevno.68g + 5.3g + 3. Bieffe Medital rastvor za inf. Monogrel. 4 i 30 x 300mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Clopigal.5mg. Cisplatin PharmaSwiss. (5. 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 5mg ujutro (po~etno). (5.10mg (izuzetno 20mg) dnevno (doza odr`avanja angina pektoris: 5mg ujutro.3g + 3. jednom na 3 .odrasli i deca: 50 .

dnevno.15ml dnevno. ({pric) sc im 1 x 0. 12 sati nakon prve ili 2 tabl. druga tabl. G01AX. zatim 5ml dnevno (7 . odjednom paralele Escapelle Registar lekova 2011 267 . deca 2 . revakcinacija. sanofi aventis Ma|arska Pneumo 23. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 .8 nedelja odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl. dnevno u akutnoj fazi.5ml vakcine (primarna vakcinacija).12 godina: 1 tabl. 12 tabl. 3 dana.J07AL01 (Z) Pneumo 23.2 tabl.75mg upotreba 1 tabl. 100 x (25mg+25mg+25mg) upotreba tabl.5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0. laksativ 426 sirup (67%) 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 . uve~e. najranije 5 godina od primarne vakcinacije (BR) Polinol. se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 .45ml sirupa hroni~na opstipacija . 60ml) sirupa u po~etku. Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka) vakcina protiv pneumokoka strana 557 rastvor za inj. Polygynax. Max. postkoitalno (najkasnije do 72 sata). 6 i 12 x (35000ij + 35000ij + 100000ij) upotreba 1 vaginalna kaps. po potrebi.30ml (Max. tokom 12 dana A06AD11 Portalak.odrasli: 15 .14 godina) paralele Duphalac. 2 x 0. na sat. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. Belupo (laktuloza) terapija hiperamonijemije. na 2 sata. 8 tabl. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za alergijski (D3 Galphimia glauca + D3 Cardiospermum + D4 Luffa operculata) rinitis 675 tabl. 10 . Max. Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv 512 tabl. Lactulose-MIP G03AC03 (BR) Postinor 2.6 godina). Laboratorie Innotech International (neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin) vaginalni antiinfektiv 505 vaginalna kaps. zatim 5 .15ml sirupa .deca: 5ml dnevno (1 ..

500ml i 5L pena za ko`u (7.72 sata. dezinficijens strana D08AG02 R02AA15 G01AX11 D08AG02 Povidon jod.hiperholesterolemija ili kombinovane hiperlipidemije: 10 .5ml upotreba 0. Hemofarm mast (10%) 40g rastvor za ko`u (10%) 100ml.4 sata posle hirur{ke intervencije.20mg (8 .40mg .18 godina) 268 Registar lekova 2011 .(BR) (povidon jod) antiseptik. Sopharma tabl. 30 i 90 x 20mg i 40mg PravaCor. zatim 1 x dnevno 220mg (tokom 10 dana posle zamene kolena) ili (tokom 28 .35 dana posle zamene kuka) C10AA03 (pravastatin) hipolipemik 490 Pralip. pozitivna reakcija: pojava tvrdog infiltrata pre~nika 6mm B01AE07 (SZR) Pradaxa.1ml id. Lek tabl.3 x dnevno mazati u tankom sloju pena: prema uputstvu proizvo|a~a paralele ANTIsept D.prevencija kardiovaskularne bolesti: 40mg deca . PharmaSwiss tabl.13 godina). 14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije mast: 2 . rezultat se ~ita posle 48 .1ml) 2.porodi~na hiperholesterolemija: 10 . id 10 x (3ij/0. 10 . 30 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima u jednoj dozi uve~e odrasli . nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja. Boehringer Ingelheim Nema~ka (dabigatraneteksilat) oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina) 451 kaps. Betadine V04CF01 (Z) PPD-T. tvrda 10. Torlak (pre~i{}eni proteinski derivat tuberkulina) dijagnostik 664 rastvor za inj. 30 x 20mg i 40mg Pravapres.4 sata.5%) 500ml i 5L rastvor za ispiranje usta (8. Nini mast (10%) 20g rastvor za ko`u (10%) 100ml rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml vagitorija 14 x 200mg 500 640 505 500 640 505 R02AA15 G01AX11 upotreba rastvor: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 .5%) 50ml vagitorija 14 x 200mg Povidon jod.40mg (14 . 30 i 60 x 75mg i 110mg upotreba prevencija venske tromboembolije: 110mg 1 .

po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. doziranje je individualno. Lakea. Losar. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika stimulacija ovulacije: 5000 . Jugoremedija tabl. Lotar. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12. Organon Holandija (horionski gnadotropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.20mg. Losartic. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 35mg upotreba prevencija napada angine pektoris: 2 x 35mg (ujutro i uve~e) G03GA01 (Z) Pregnyl. zavisno od indikacije po~etna doza: 10 . 4mg i 8mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza). 10mg dnevno paralele Prexanil Registar lekova 2011 269 . Losartan. Max. Erynorm. Lorista. 10 x 5mg Prednizon. Les Laboratories Servier Preductal MR. Sentor C09AA04 Prenessa. Rasoltan. im 3 x 1500ij/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Max.10 000ij. 24 sata posle primene zadnje doze FSH C09CA01 Prelow.5 . 60 i 90 x 2mg. Liconsa (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. im 1 i 3 x 5000ij/ml upotreba doziranje je individualno. Anpharm Poljska Preductal MR. 1 x 4mg (doza odr`avanja). Bosnalijek tabl. Krka (perindopril) ACE inhibitor 484 tabl. 30. Servier Ireland (trimetazidin hlorid) antianginalgik 471 film tabl. 20 x 5mg i 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka.25mg kod starijih od 75 godina).H02AB07 (prednizon) glukokortikoid strana 527 Prednizon. LozarEP. 60mg dnevno paralele Pronison C01EB15 Preductal MR.

5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje 2 meseca) deca 24 meseca . Claritine. iv 5 x 5mg/5ml upotreba hipertenzija: 100mg dnevno (po~etna doza). Wyeth Pharmaceuticals vakcina protiv pneumonije (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) 557 suspenzija za inj. posle 15 minuta po~eti oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 x 100mg najmanje slede}a tri meseca profilaksa migrene: 2 x 50 . 10 x 10mg {ume}a tabl.100mg (oralno) tireotoksikoza: 4 x 50mg (oralno) paralele Corvitol R06AX13 Pressing.5 godina: 1 doza od 0.5ml) gela. 2 x 50mg dnevno (oralno) infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg iv u bolusu ponavljati na 2 minuta do najvi{e 15mg. po potrebi primeniti istu koli~inu gela jo{ jednom.100mg (oralno) aritmije: 5mg sporo iv.5ml upotreba odoj~ad 2 . Loratadin J07AL02 (Z) Prevenar. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno) angina pektoris: 2 . Hemofarm (loratadin) antihistaminik 648 tabl. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najvi{e 15mg (parenteralno).5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor.11 meseci: 2 doze po 0. ne preporu~uje se upotreba du`e od 2 dana C07AB02 Presolol.6 meseci: 3 doze po 0. 30 x 100mg rastvor za inj.5ml (prva u drugom mesecu a interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena ~etvrte doze se preporu~uje u drugoj godini 7 . Pfizer Belgium (dinoproston) prostaglandin za otvaranje cerviksa strana 507 endocervikalni gel (napunjen {pric) 1 x 0.23 meseca: 2 doze po 0.3 x 50 .G02AD02 (SZ) Prepidil gel. 28 i 56 x 50mg film tabl. Hemofarm (metoprolol tartarat) beta blokator 478 film tabl. 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5 mg) deca 2 .5ml 270 Registar lekova 2011 .5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena tre}e doze se preporu~uje u drugoj godini deca 12 . Flonidan. ({pric) im 1 x 0.5mg/3g upotreba cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2.

625mg) upotreba 1 tabl. Servier Ireland film tabl.25mg) film tabl. Max.5mg (doza odr`avanja). 30 x 2.C09AA04 (perindopril) ACE inhibitor strana 484 Prexanil. 30 x 5mg i 10mg Prexanil. Servier Ireland film tabl. 30 x (5mg + 1. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max.625mg) Prexanil Combi LD. 5mg dnevno paralele Cilazapril. Janssen-Cilag (darunavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl. Zobox C09BA08 Prilazid plus. dnevno paralele Co Prenessa J05AE10 Prezista. 30 x 5mg i 10mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza). 30 x (5mg + 1. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl.25mg) Prexanil Combi. Les Laboratories Servier film tabl.5mg.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme. Inhibace plus Registar lekova 2011 271 . Inhibace. 120 x 300mg i 60 x 400mg i 600mg upotreba odrasli iznad 18 godina u kombinaciji sa ritonavirom: 2 x 600mg odrasli iznad 18 godina koji prethodno nisu primali antiretrovirusnu terapiju: 1 x 800mg C09AA08 Prilazid.5mg + 0. 1 x 4mg . Servier Ireland film tabl. 30 x (4mg + 1. 30 x (2.25mg) Prexanil Combi LD. Les Laboratories Servier tabl. 30 x (5mg + 12.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 10mg dnevno paralele Prenessa C09BA04 (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 Prexanil Combi. Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. 30 x (2. 30 x 4mg i 8mg film tabl. Les Laboratories Servier tabl. najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus.5mg + 0.

28 x 2.20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele EnaHEXAL. Enatens C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 Prilenap H. Max. u toku ili posle jela 1 x 1. Enap HL C09AA05 Prilinda. Piramil HCT. dnevno odjednom paralele EnaHEXAL comp. 20 x 5mg. 10mg dnevno paralele Ampril. Max.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Enap. Ampril HL. PharmaSwiss (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. dnevno paralele Ampril HD. Hemofarm (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl.20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja).5mg dnevno (po~etna doza). po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tabl. Vivace C09BA05 Prilinda plus. 10 .. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. Ramicomp Genericon.5 . Vivace Plus J01DB04 Primaceph. 20 x (10mg + 12. Ramipril. 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP. Enap H. dnevno. 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Max. Tritace comp. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg . 20 x (10mg + 25mg) Prilenap HL. Piramil. 1 x 2.C09AA02 Prilenap.1g na 6 .4 doze. Hemofarm tabl./inf. Ramipril H.5mg) upotreba 1 tabl. Galecef 272 Registar lekova 2011 . 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza). Max. Ramipril Genericon. po potrebi 2 tabl.5mg (doza odr`avanja). Ramitens. Hemofarm (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. Enalapril HCT. 5 . Tritace.5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti.25mg (po~etna doza). Hemofarm (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 tabl. Enalapril. Enalapril Sandoz. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . dnevno (najbolje ujutru).12 sati. Hemofarm tabl.

Max. 20 x 5mg upotreba endometrioza: 10mg dnevno od 5-tog dana ciklusa menoragija: 3 x 5mg tokom 10 dana za zaustavljanje krvarenja. Bayer Schering Pharma (noretisteron acetat) gestagen strana 514 tabl.G03DC02 Primolut Nor.25mmol/ml) 10ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB03 Prinorm. GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virusi parotitisa. 2 x 5mg od 19-tog do 26-tog dana ciklusa za profilaksu karcinom dojke: 40mg dnevno V08CA10 (Z) Primovist. Galenika (atenolol) beta blokator 479 tabl. sc im 100 x 1 doza/0. Panapres J07BD52 (Z) Priorix. 14 x 100mg upotreba 1 x 50 . 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno. Bayer Schering Pharma (telmisartan) antihipertenziv 487 tabl. ({pric) 1 x (0.2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 .5mg) i (80mg + 12.4 sata Registar lekova 2011 273 . Alkaloid (nafazolin + borna kiselina) oftalmik 657 kapi za o~i (0. 1 x 80mg paralele Micardis C09DA07 Pritor Plus. dnevno paralele Micardis Plus S01GA01 Proculin. rubeole i morbila) vakcina protiv parotitisa.3mg + 15mg)/ml 10ml upotreba 1 . Bayer Schering Pharma (gadoksetinska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. zatim revakcinacija u 12 godini `ivota paralele Trimovax C09CA07 Pritor. rubeola i morbila 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Bayer Schering Pharma (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl.5ml.100mg dnevno paralele Atenolol. 28 x (40mg + 12.5mg) upotreba 1 tabl.5ml upotreba deca mla|a od 1 godine se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca iznad 1 godine: 0.

7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .G03DA03 Progesteron Depo. Galenika (hidroksiprogesteron kaproat) gestagen strana 513 rastvor za inj.5mg i 5mg kaps.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. 4 .odrasli: 200 .8 nedelja (Tinea capitis). 20 x 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka. Tinea cruris). 60mg dnevno paralele Prednizon 274 Registar lekova 2011 . Omicral H02AB07 Pronison. tvrda 30 x 0. 3 nedelje (keratitis fungalis). doziranje je individualno.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . Max. Liconsa (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. Besins Manufacturing Progestogel.20mg. Panalimus J02AC02 Prokanazol. 7 . Kanazol. im 5 x 250mg/ml upotreba habitualni poba~aj: 125mg jednom nedeljno u prvoj polovini trudno}e prete}i poba~aj: 125 ili 250mg jednom nedeljno tokom prvih 16 nedelja trudno}e (po{to je prethodno zaustavljeno krvarenje) supstituciona terapija: 1 x mese~no 125mg ili 250mg (18-og ili 20-og dana ciklusa) G03DA04 Progestogel. Galenika (prednizon) glukokortikoid 527 tabl. Laboratories Besins (progesteron) gestagen 514 gel (10mg/g) 80g L04AD02 (SZR) Prograf. 4 . zavisno od indikacije po~etna doza: 10 .15 dana (Tinea pedis. Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. ItraconEP. tvrda 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf. tvrda 4. 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).

240mg dnevno. Max.2.deca iznad 1 meseca: 2.3 doze. 40 x 150mg upotreba oralno: 150 ./inf. Max. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf.4 x 0. posle jela parenteralno: 1 .80mg.160mg.C01BC03 (propafenon hlorid) antiaritmik strana 468 Propafen. po potrebi 120 . 1 i 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol 1% MCT Fresenius.4mg/kg/sat.2mg/kg iv inj. 50 x 150mg i 300mg (Z) Propafen.25 .3 x 40mg. do 320mg dnevno (odrasli) profilaksa infarkta miokarda: 4 x 40mg tokom 2 . ili 70 . Max. 1mg/kg dnevno podeljeno u 2 .40mg/10 sekundi . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf.5mg/kg. 50 x 40mg upotreba hipertenzija: 2 x 40 .odrasli: 2 . Braun emulzija za iv inj.4mg/kg dnevno (deca) aritmije: 40 . Max. Hemofarm film tabl. Galenika (propranolol hlorid) beta blokator 478 tabl.odrasli: 4 . po potrebi do 160 . zatim 2 x 80mg po~ev{i 5 . 320mg dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli).15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf) .900mg dnevno./inf. 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml upotreba indukcija anestezije (iv inj) . Hemofarm [abac rastvor za iv inj. 10 x 35mg/10ml Propafenon Alkaloid.320mg (retko do 640 mg) dnevno (odrasli)./inf.5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf) . najdu`e 3 dana paralele Diprivan. pove}avati na 7 dana do 160mg dnevno. po potrebi do 2 . Fresenius Kabi emulzija za inj. 240mg dnevno (odrasli) Registar lekova 2011 275 .12mg/kg/sat ./inf.0. 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol Lipuro 1%. Fresenius Kabi emulzija za inj.5mg/kg dnevno (deca) angina pektoris: 2 . Alkaloid film tabl.21-og dana od infarkta migrena (profilaksa): 40mg dnevno.140mg u bolusu. brzinom 20 . Recofol C07AA05 Propranolol. podeljeno u vi{e doza.odrasli: 1 . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. pojedina~na doza 210mg N01AX10 (SZ) (propofol) op{ti anestetik 603 Propofol 1% Fresenius. B. 3 .3 dana.deca iznad 1 meseca: 9 .

ukupna doza je 2mg G02AD02 (SZ) Prostin E2.90 minuta. meka 15. (BR) Prostamol Uno. ukupna doza 2 vaginalne tabl. 28 x 5mg Prosterid. primenjuje se ili vrlo sporom iv injekcijom ili kontinuiranom iv infuzijom.5ml sirupa ili 2 x 1 tabl.250mg im. 30 i 60 x 320mg upotreba 320mg dnevno. G04CX. 28 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz.8 sati. odoj~ad i mala deca: 3 x 2. V03AB14 (SZ) Protamin sulfat. po potrebi ponoviti za 15 . Sanico (dinoproston) prostaglandin za indukciju poro|aja 507 vaginalna tabl. Zerlon HR05WA.. (BR) Prospan. Galenika (protamin sulfat) antagonist heparina 662 rastvor za iv inj. po potrebi ponoviti za 6 ..5ml sirupa deca 4 .G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 Proscar. Gedeon Richter film tabl.25mg/ml upotreba ne treba primenjivati du`e od 2 dana kontinuirano postpartalno ili postabortivno krvarenje: 0.12 godina: 3 x 5ml sirupa ili 2 x 1/2 tabl. Pfizer Belgium (karboprost) prostaglandin za prekid trudno}e 507 rastvor za inj. Berlin-Chemie (ekstrakt Sabalis serulate) terapija hiperplazije prostate 521 kaps. rastvor (20mg/ml) 20ml {ume}a tabl. 1mg protamin sulfata inaktivira 80 . Finpros. Engelhard Arzeneimittel (suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik. MSD Italija film tabl. im 1 x 0. 10 x 65mg upotreba odrasli: 3 x 7. 5 x 50mg/5ml upotreba doze protamin sulfata zavise od doze heparina. posle jela. uvek u isto doba dana G02AD04 (SZ) Prostin 15 M./inf.100ij heparina u krvi 276 Registar lekova 2011 . 4 x 3mg upotreba 1 vaginalna tabl. bronhospazmolitik 671 sirup (7mg/ml) 100ml oralne kapi.

Panrazol Registar lekova 2011 277 .100mg.600mg dnevno podeljeno u 3 doze dok bolesnik ne postane eutiroidan. tvrda 10 i 20 x 50mg upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije. Tramadolor. Nobel Ilac (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). Nolpaza. TramaFort. tokom 4 nedelje paralele Controloc.A02BC03 Protonexa.150mg dnevno A02BC02 Pulcet. 45 x 100mg upotreba doziranje je individualno. 300 . doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 . Trodon H03BA02 PTU. tvrda 7. 20 x 50mg tabl. 14 i 28 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka. Larona. Sabax N02AX02 § Protradon. Lanzul. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 .6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 .2mg/kg paralele TramaFlash. Tramadol. Medico Uno (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. Lansoprazol ICP. Alkaloid (propiltiouracil) tireostatik 528 tabl. 14 i 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel.Med. zatim doza odr`avanja 50 .CS (tramadol hlorid) opioidni analgetik 606 kaps. Pro. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka. Max.

5ml (1mg=1000j) upotreba primenjuje se oralnom inhalacijom pomo}u raspr{iva~a.40mg tokom 6 . po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 . 0.5mg/2.12 nedelja paralele Famotidin. 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. Gedeon Richter (famotidin) H2 blokator 419 film tabl.800μg dnevno podeljeno u 2 . tokom 4 . AstraZeneca [vedska suspenzija za inhalaciju (0. 1600μg dnevno deca iznad 6 godina: 100 . 2 x (0mg + 0mg) upotreba tabl.5mg/ml) 20 x 2ml Pulmicort Turbuhaler. Roche (dornaze alfa) mukolitik 646 rastvor za inhalaciju 6 i 30 x 2. Famotidin Alkaloid 278 Registar lekova 2011 . sc im 1 x (50ij/0.5mg dnevno.125mg/ml).2mg dnevno (po~etno).doza odr`avanja: 0. Qlaira. zavisno od klini~kog odgovora G03AB.25 . Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + dienogest) oralni kontraceptiv 511 28 film tabl.4 doze R05CB13 Pulmozyme. najdu`e 12 meseci kontinuirano odrsli iznad 21 godine: 1 . ultrazvu~ni inhalatori se ne smeju koristiti Pulmicort odrasli: 1 .. 28 x 20mg i 14 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg.25mg/ml) i (0.800μg dnevno podeljeno u 2 .5ml) 5ml i (100ij/0.0.4mg dnevno (doza odr`avanja) deca 6 meseci i starija . AstraZeneca [vedska pra{ak za inhalaciju (200μg/dozi) 100 doza i (400μg/dozi) 100 doza upotreba lek se uzima svakodnevno ~ak i ako nema simptoma.25 .2 x dnevno 2.po~etno: 0. Organon Holandija (folitropin beta-rekombinantni humani FSH) hormon 517 rastvor za inj.5 . Max.4 doze.8 nedelja (terapija). (0.5ml) 5ml upotreba doziranje je individualno.2mg dnevno Pulmicort Turbuhaler odrasli: 200 . 5 x (2mg + 2mg) svetlo `ute film tabl. se moraju uzimati redosledom koji je ozna~en na pakovanju po~ev{i od prvog dana ciklusa A02BA03 Quamatel. po potrebi dozu pove}avati do 1mg dnevno . 2 x (1mg + 0mg) bele (placebo) film tabl.5mg G03GA06 Puregon. 17 x (2mg + 3mg) tamnocrvene film tabl.: tamno`ute film tabl.R03BA02 (budesonid) antiastmatik strana 643 Pulmicort.5mg deca iznad 5 godina i odrasli do 21 godine: 1 x dnevno 2. 2 x (3mg + 0) ru`i~aste film tabl.

.

u toku ili posle jela 1 x 1. 10mg dnevno paralele Ampril.5mg. 7. Prilinda plus. Genericon Pharma Ramicomp Genericon mite tabl.PCEC) vakcina protiv besnila strana 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 30 x (2. Ni Medic tabl. 1 x 2. Vivace Plus C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ramipril. Piramil HCT. 30 x (5mg + 25mg) Ramipril H.5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti.25mg (po~etna doza). Prilinda.5 . Ampril HL. Piramil.5mg (doza odr`avanja).J07BG01 (Z) Rabipur. 28 i 30 x 2. Genericon Pharma tabl.5mg) i (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Vivace 280 Registar lekova 2011 . po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD.5ij/ml upotreba po 1ml u nadlakticu 1. 30 i 90-og dana C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ramicomp Genericon.5mg) Ramicomp Genericon tabl. Tritace. Ufar tabl. 5mg i 10mg Ramipril. Ufar tabl. dnevno (najbolje ujutru). 20. 30 x 2. 5mg i 10mg Ramitens. 28 x 2. Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisani virus rabiesa .5mg + 12.5mg i 5mg Ramipril Genericon. 3. Tritace comp.5mg + 12. im 5 x 2. 28 x 2. 14. Max. PharmaSwiss tabl. 28 x (2.5mg.

odrasli: 50mg nerazbla`eno na 6 .3. izuzetno 4 x 150mg./inf. Zdravlje tabl. Wyeth Pharmaceuticals (sirolimus) imunosupresiv 584 oblo`ena tabl.odrasli: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 . 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e. Meda Manufacturing (acemetacin) nesteroidni antireumatik 589 kaps.2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) deca 12 godina: 5 . 2 . 150mg uve~e (spre~avanje recidiva ulkusa). 20 x 150mg i 30 x 300mg upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe oralno .4mg/kg.3 x 60mg uz jelo sa dosta te~nosti L04AA10 (SZR) Rapamune.6g dnevno podeljeno u vi{e doza. Max. 20 x 150mg rastvor za inj. Max.3 x 150mg. tokom 8 . PharmaSwiss (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl.8 sati.48 sati posle transplantacije. Wyeth Medica Irska Rapamune. ili 50mg rastvoreno u 20ml fiziolo{kog rastvora na 6 .deca: 2 x 2 . 30 x 400mg i 600mg i kaps. tvrda 20 x 60mg upotreba 1 . Ulcogut M01AB11 Rantudil forte. 20 x 150mg i 30 x 300mg {ume}a tabl. Nini film tabl. 30 x 1mg upotreba tabl.4 .5 doza (kao antipiretik). meka 20 x 400mg (BR) kaps.12 nedelja (refluksni ezofagitis) . 5 x 50mg/2ml Ranitidin. Ibuprofen. meka 20 x 200mg i film tabl. 20 x 150mg i 30 x 300mg rastvor za im iv inj. zatim 2mg dnevno M01AE01 Rapidol. 300mg dnevno (ulkus) parenteralno ./inf. PharmaSwiss film tabl. Max. sporom iv inj.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 . 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) paralele Brufen. PharmaSwiss film tabl. ne treba deliti. Caffetin menstrual. 20 x 150mg rastvor za im iv inj. 5 x 50mg/5ml Ranital. 20 x 150mg i 300mg Ranitidin.8 .1. 6g dnevno (Zollinger-Elisonov sindrom). 30 x 200mg upotreba uzima se posle jela odrasli: 0. 20 x 75mg. gutaju se cele 6mg prvih 24 . Spedifen Registar lekova 2011 281 .8 nedelja (terapija ulkusa). ili iv infuzijom paralele Ulcodin. Max. im iv inf 5 x 50mg/2ml Ranitidin PharmaSwiss.A02BA02 (ranitidin) H2 blokator strana 419 Ranisan. 2.8 sati im inj. Hemofarm film tabl.

5 . Losartic.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta . Lotar. Hemofarm (diklofenak kalijum) nesteroidni antireumatik 588 (BR) Rapten Rapid oblo`ena tabl. Diklofenak Duo Nini. Erynorm. Losar. 50 x (0. Zdravlje (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. Hameln Pharmaceuticals koncentrat za rastvor za iv inj. LozarEP. 2 x 75mg dnevno paralele DicloRapid.25mg kod starijih od 75 godina). 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg (12.N01AH02 § (SZ) Rapifen. Prelow. 1. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Sentor 282 Registar lekova 2011 . 10 x 12. Lorista.odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Kytril C09XA02 Rasilez. Novartis Pharma Stein [vajcarska (aliskiren) antihipertenziv 489 film tabl. 5 x 1mg/ml i 3mg/3ml upotreba uz hemioterapiju . Actavis Malta film tabl. 75mg dnevno (Rapten rapid) M01AB05 Rapten Duo. 10 x 50mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 2 .5mg/ml) 2ml i 10ml upotreba doziranje je individualno zavisno od vrste hirur{ke intervencije M01AB05 Rapten. 5 i 10 x 1mg i 2mg (Z) Rasetron.5mg (Rp) Rapten K oblo`ena tabl. Hemofarm (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 tabl.5 . Max.odrasli: 1 . Diclofenac duo.3 x 50mg (Rapten K) 4 . Naklofen A04AA02 (granisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 Rasetron.deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze. Max. 1mg dnevno postoperativna mu~nina .6 x 12. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 1 x 75mg. po mogu}nosti u isto doba dana. Losartan. po potrebi pove}ati na 300mg C09CA01 Rasoltan. 28 x 150mg i 300mg upotreba lek se uzima uz jelo. 1 x 150mg dnevno. Janssen Pharmaceutica (alfentanil) opioidni analgetik strana 603 rastvor za iv inj. Diclofenac retard. Novartis Farma Italija Rasilez.25mg. Lakea./inf. Max./inf.

tvrda 140 x 200mg upotreba 1000 . Propofol Lipuro 1% Registar lekova 2011 283 . Belgija (ribavirin) antivirotik 549 kaps. Merck Serono (interferon beta 1a .40mg/10 sekundi .36Mij dnevno.5mg posle doru~ka paralele Indapres. Sicor Biotech (interferon alfa 2b ./inf.odrasli: 2 .rekombinantni) antivirotik 581 pra{ak za rastvor za inj. ({pric) sc 12 x 22mcg/0.12mg/kg/sat . Bayer Schering Pharma (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj. brzinom 20 ./inf.) .15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf. Indapres SR L03AB05 (SZR) Realdiron.interferonom ili peg interferonom alfa paralele Copegus L03AB07 (SZR) Rebif.C03BA11 Rawel SR.5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf.5ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Avonex N01AX10 (SZ) Recofol.) .5mg/kg. Propofol 1% MCT Fresenius.1200mg dnevno.humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj. najdu`e 3 dana paralele Diprivan. nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Intron A J051B04 (SZR) Rebetol. Schering-Plough Labo.deca iznad 3 godine: 2. Krka (indapamid) antihipertenziv strana 473 tabl.deca iznad 3 godine: 9 . podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa . nekoliko dana. 30 i 60 x 1. 1 x (20mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj.5ml i 44mcg/0. sc 5 x 3Mij upotreba 1 . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za iv inj. sa produ`enim osloba|anjem 20. Propofol 1% Fresenius.) .odrasli: 1 .odrasli: 4 .2.4mg/kg/sat.5mg upotreba 1.

1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno 284 Registar lekova 2011 . iv 1 x 250ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 10000ij/0.3ml. Kogenate Bayer B03XA01 (SZ) Recormon.3ml. ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0. 20 x 1. 20000ij/ml i 60000ij/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije C04AE01 Redizork. 1 x 250ij.humani)) hemostatik strana 453 Recombinate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Hemofarm (dihidroergotoksin mesilat) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl.humani rekombinantni eritropoetin) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj.3ml. (karpula) sc iv 1 x 10000ij/ml.65 godina: 10mg u jutro. 2000ij/0.5mg upotreba 3 x 1.3ml. Roche (epoetin beta .3ml. Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII . Wyeth Pharma [panija (moroktokog alfa) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 500ij.B02BD02 (SZ) Recombinate. ako je potrebno posle 4 nedelje pove}ati na 15mg. iv 1 x 250ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 5000ij/0. Max. 4000ij/0.5mg u jednoj dozi uz jelo A08AA10 (SZ) Reductil. iv 1 x 500ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.6ml i 1 x 30000ij/0. trajanje terapije 1 godina B02BD02 (SZ) ReFacto AF.5mg i 4. tvrda 28 x 10mg i 15mg upotreba odrasli 18 . 6000ij/0. iv 1 x 1000ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.6m rastvor za inj. iv 1 x 1000ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) upotreba doziranje je individualno paralele Advate. Abbott (sibutramin) supresor apetita 429 kaps. iv 1 x 500ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5mg ili 4.

Remirta.5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Klometol G03AA09 Regulon. ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno. tokom 21-og dana.A03FA01 Reglan. 30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja.15mg/kg N06AX11 Remeron. Mirtazapin. sc 1. Novynette J05AH01 Relenza. a primenjivati 5 dana A06AH01 (SZR) Relistor.0. Wyeth Lederle Italija (metilnaltrekson bromid) laksativ za opstipaciju izazvanu opioidima 427 rastvor za inj. Glaxo Wellcome Francuska Relenza. 12mg (62-114kg) svakog drugog dana. Organon Holandija (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. 2 i 7 x 12mg/0. Mirtazapin ODT Sandoz. Tifona Registar lekova 2011 285 . Alkaloid (metoklopramid hlorid) antiemetik strana 422 tabl. GlaxoSmithKline Australija (zanamivir) antivirotik 552 pra{ak za inhalaciju 20 x 5mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10mg. izuzetno 2 doze na 24 sata kad nema odgovora na prvu dozu bolesnici telesne mase izvan propisanih granica (ispod 38kg i iznad 114kg) dobijaju dozu od 0. 21 i 63 x (0. trajanje tretmana je 4 meseca odrasli iznad 18 godina: 8mg (38-61kg).14 godina: 0. 45mg dnevno paralele Calixta.6ml upotreba Max.10mg.03mg + 0. zatim 7dana pauze paralele Mercilon.5mg/kg dnevno . im iv 30 x 10mg/2ml upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno . po potrebi dozu pove}ati do Max.1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 . Mirzaten. Max 0.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.deca do 6 godina: 0.25 .odrasli: 3 x 5 . 40 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 120ml rastvor za inj. primenu zapo~eti unutar 48 sati od pojave simptoma. Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv 511 film tabl.

pove}ati na 2 x 8mg tokom slede}e 4 nedelje doza odr`avanja: 2 x 8 . detaljna uputstva potra`iti u literaturi proizvo|a~a reumatoidni artritis odrasli: 3mg/kg tokom 2 sata. ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno. (5mg/ml) 20ml i (10mg/ml) 20ml upotreba primenjuje se kontinuiranom potko`nom infuzijom kroz kanilu sme{tenu pod ko`u na stomaku V03AE02 Renagel. i 6. (2. Genzyme (sevelamer) terapija hiperfosfatemije 663 film tabl. nedelje. po potrebi dozu pove}ati do Max. 1 x (1mg/ml) 20ml. doza se ponavlja 2.17 godina: 5mg/kg tokom 2 sata. 30 x 15mg i 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. zatim na 8 nedelja ankiloziraju}i spondilitis odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata. 7.8 nedelja N06DA04 Reminyl. Tifona B01AC21 (SZ) Remodulin. Remeron. se ne smeju deliti.12mg N06AX11 Remirta. Centocor (infliksimab) strana imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i 585 Kronove bolesti pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 180 x 800mg upotreba tabl. doza odr`avanja je 5mg/kg 2.5mg/kg svakih 8 nedelja Crohnova bolest odrasli i deca 6 . ako bolesnik ne reaguje u okviru 12 nedelja doza mo`e da se pove}a za 1. psorijaza odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata. Exel (trepostinil natrijum) vazodilatator. zatim ponavljati na 8 nedelja.5mg/ml) 20ml. Mirzaten. 45mg dnevno paralele Calixta. dozu ponoviti posle 2 .6 nedelja. nedelje. Actavis Malta (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. zatim na 8 nedelja ulcerozni kolitis. Mirtazapin ODT Sandoz.5mg/kg do Max. 1 x 100mg upotreba terapiju vodi specijalista sa iskustvom u le~enju indikovanih bolesti. doza se ponavlja 2. Mirtazapin. i 6. terapija se obustavlja ako nema pobolj{anja za 2 nedelje (odrasli) ili 10 nedelja (deca). psorijati~ni artritis. zatim na 6 .L04AA12 (SZ) Remicade. nedelje nakon po~etne doze. i 6. inhibitor agregacije trombocita 450 rastvor za inf. gutaju se cele 3 x 800 . Janssen Pharmaceutica (galantamin) terapija demencije 628 oralni rastvor (4mg/ml) 100ml upotreba po~etno doziranje: 2 x 4mg tokom 4 nedelje.1600mg uz jelo 286 Registar lekova 2011 .

Liconsa (formoterol fumarat) antiastmatik 641 pra{ak za inhalaciju. tvrda 60 x 12μg + inhalator upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 12μg po potrebi dozu ponoviti za 30 minuta (akutni napad). pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 500ij (od 13. dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 . Rhophylac 300 M02AA06 (BR) Rheumon gel. Gedeon Richter (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. im 1 x 250μg/2ml upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 250ij (do 12 nedelje gestacije). socijalna fobija. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. Max.N04BC04 (ropinirol) antiparkinsonik strana 616 ReQuip. 2mg i 5mg Requip Modutab. Partobulin SDF. Immunorho. Octapharma (anti D (Rho) imunoglobulin . posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. 4mg i 8mg upotreba ReQuip 0.24μg dnevno (bronhijalna astma. 21 x 1mg. 60mg dnevno paralele Actapax. 12 . 24mg dnevno paralele Eminens R03AC13 Respilong. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. 24mg dnevno Requip Modutab bolesnici prethodno stabilizovani na Requip dobijaju totalnu dnevnu dozu kao Requip Modutab 1 x dnevno. Max. SmithKline Beecham UK tabl.75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno.3g gela Registar lekova 2011 287 . Paroxetin Sandoz.9mg dnevno podeljeno u 3 doze. Arketis. kaps. nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 1250ij paralele Beoglobin D. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 2mg. Glaxo Wellcome Nema~ka ReQuip. SmithKline Beecham UK film tabl.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. 210 x 0. pove}avati po 0. generalizovani anksiozni poreme}aj. Seroxat J06BB01 (Z) Rhesonativ. reverzibilni opstruktivni simptomi drugih bolest plu}a) paralele Oxis Turbuhaler N06AB05 Rexetin. 30 x 20mg upotreba depresija. Paroksetin. Meda Manufacturing (etofenamat) nesteroidni antireumatik 593 gel (5%) 40g upotreba 3 x mazati obolelo mesto sa 2 .75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno).25mg film tabl.

legionelama. tvrda 16 x 300mg upotreba tuberkuloza .5 . klamidijama i bruceloza . nedelje gestacije). Zdravlje rastvor za inf. 10 x 500ml i 1000ml (309. Max.5mg + 60mg) sirup (1. 56 x 50mg upotreba odrasli: 2 x 50mg.20mg/kg dnevno. 600mg dnevno infekcije stafilokokama. B. tvrda 16 x 300mg Riftan. Galenika kaps. sanofi aventis (riluzol) neuroprotektiv 632 film tabl. Hemofarm (triprolidin hlorid + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 tabl. Immunorho.25mg + 30mg)/5ml 100ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 3 x 1 tabletu ili 2 kafene ka{ike sirupa deca: 3 x ½ kafene ka{ike sirupa (2 . Hemofarm kaps.12 godina) B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 Ringer"s injection.odrasli: 600 .deca: 10 .3mOsm/L) Ringerov rastvor. 300μg (od 13. 3 x ½ tablete ili 1 kafenu ka{iku sirupa (6 . CSL Behring (anti D (Rho) imunoglobulin .1200mg dnevno podeljeno u 2 .4 doze N07XX02 Rilutek.1L dnevno paralele Natrii chloridi infundibile compositum 288 Registar lekova 2011 .humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 rastvor za inj. 10 x (2. podeljeno u dve doze. Rhesonativ J04AB02 (rifampicin) antibiotik 548 Rifamor.6 godina). ({pric) im iv 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj (u prva 72 sata): 300μg prevencija komplikacija u trudno}i (do 12. 500ml (309. uvek u isto vreme u toku dana (ako se jedna doza presko~i slede}u uzeti prema predvi|enom rasporedu) R01BA52 (BR) Rinasek.J06BB01 (SZ) Rhophylac 300. odmah a najksnije za 72 sata od nastanka rizi~nog doga|aja abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12. nedelje gestacije) paralele Beoglobin D.3mOsm/L) upotreba 0. Partobulin SDF. nedelje gestacije): najmanje 200μg.odrasli iznad 50kg: 600mg dnevno u jednoj dozi ispod 50kg: 450mg dnevno u jednoj dozi . Braun rastvor za inf.

rastvor (1% + 0. 2mg. Torendo Q-TAB N03AE01 (klonazepam) antiepileptik 611 Rivotril. 20 x 1mg.odrasli: 1mg uve~e. do 10mg Registar lekova 2011 289 . 2mg. Janssen-Cilag film tabl. im 1 x 25mg/2ml.4 x 1 dozu u svaku nozdrvu N05AX08 (risperidon) antipsihotik 621 Risperidon. Alkaloid Beograd film tabl.8mg dnevno.R01AB08 (BR) Rinofluimucil. 30 x 2mg Rivotril Roche.6mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno (samo za status epilepticus) .odrasli: 1mg sporom iv inj. 1 .5mg ili 50mg na 2 nedelje. Pliva Hrvatska film tabl. 2mg.5%) 10ml upotreba odrasli: 3 ./inf. Zambon Italija (acetilcistein + tuaminoheptan) terapija rinitisa strana 638 sprej za nos. 3 .5 . Roche tabl.1mg dnevno (doza odr`avanja) 1 .5 godina: 0. po potrebi dozu ponavljati Max. Sandoz film tabl. 3mg i 4mg (Z) Rispolept Consta.4 x 2 doze u svaku nozdrvu deca iznad 6 godina: 3 .25mg dnevno (po~etna doza).5mg sporom iv inj. 50 x 0.deca: 0. 2mg i 3mg Risset. 5 x 1mg/ml + 5 x 1ml vode za injekcije upotreba oralno . ili iv inf. 3mg i 4mg upotreba oralno . Janssen Pharmaceutica oralni rastvor (1mg/ml) 30ml i 100ml Rispolept. 20 x 1mg.12 godina: 0.5mg dnevno (po~etna doza)..25mg dnevno (po~etna doza). 2 x 8mg parenteralno: 25mg.4 nedelje do doze odr`avanja 4 . 50mg na 2 nedelje paralele Speridan.deca do 1 godine: 0. Torendo. 37. Galenika tabl. 2mg. Hemofarm film tabl.5mg i 30 x 2mg (SZ) konc. 0. 37. . dozu postepeno pove}avati tokom 2 . Max. podeljeno u vi{e doza . Cilag AG pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 .4mg. ili iv inf. 20 x 1mg. 20 x 1mg. za rastvor za im iv inj.3mg dnevno (doza odr`avanja) 5 .5mg/2ml i 50mg/2ml Rispolux. 3mg i 4mg Rissar. 20 x 1mg. 3mg i 4mg Rispolept. Max.

1mg/kg dnevno obi~no tokom 16 nedelja A11CC04 Rocaltrol. 4. Longaceph L03AB04 (SZR) Roferon A. 5 x 2g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .1μg dnevno postmenopauzna osteoporoza: 2 x 0. Roche (kalcitriol) analog vitamina D 440 kaps.5μg upotreba doziranje je individualno. Roche (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za inj.25μg na 2 .25μg uz odre|ivanje serumskog kalcijuma 1. ({pric) sc im 1 x 3Mij/0.80mg/kg dnevno. nedelja ili meseci zavisno od indikacije J07BH01 (Z) Rotarix. 3. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) J07BH01 (Z) RotaTeq. (karpula) sc im 1 x 18Mij/0. Ceftriakson.2 g dnevno.5ml lidokain hlorida 1% pra{ak za rastvor za inj. i 6.5ml.D10BA01 (SZR) Roaccutane. Ceftriaxon-MIP.5 .25μg i 0.25μg dnevno ili na drugi dan.4 nedelje do doze odr`avanja 0.. zavisno od koncentracije Ca2+ u serumu. Max.5ml i 9Mij/0.36Mij dnevno. 2g na 12 sati odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . 6Mij/0.5Mij/0. nekoliko dana. iv 1 x 1g + 10ml vode za injekcije pra{ak za rastvor za inf. Labilex.5mg/kg dnevno tokom 4 nedelje (po~etna doza). tokom terapije treba piti dosta te~nosti uobi~ajeno doziranje: 0.5ml. druga doza za 4 nedelje (obe doze treba da budu od istog proizvo|a~a. tvrda 30 i 100 x 10mg i 20mg upotreba 0. Azaran. MSD Italija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima) 562 oralni rastvor (tuba) 1 x 2ml upotreba 3 doze po 2ml: I dozu dati od 6 do 12 nedelje a II i III u razmacima od 4 nedelje (sve 3 doze moraju biti date najkasnije do 26 nedelje). im 1 x 1g + 3. po potrebi pove}avati za 0. 50mg/kg dnevno paralele 3cef. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusom) 562 pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1 x 1ml upotreba prva doza u 6-oj nedelji. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) 290 Registar lekova 2011 . Lendacin. zatim 0. 2g dnevno neonatusi: Max. meseca a zatim svakih 6 meseci J01DD04 (Z) Rocephin.1 .rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj. Roche (izotretinoin) terapija akni strana 502 kaps.6ml upotreba 3 . Max. Roche (interferon alfa 2a . tvrda 30 i 100 x 0.5ml rastvor za inj.

Jugoremedija (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. 30 minuta pre jela deca: 1 . 50 x 135mg upotreba 3 x 135mg na 20 minuta pre jela paralele Colospa retard J01FA06 Runac. terapija traje 1 . za oralnu suspenziju 10 x 50mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom. Jadran Galenski Laboratorij (metronidazol) dermatik 499 krem (10mg/g) 25g upotreba ujutro i uve~e naneti krem u tankom sloju na obolelu ko`u. Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + menton + cineol + mentol + borneol) holelitijatik strana 425 kaps. (BR) Rowatinex.8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. pre jela deca do 40kg: 5 . pre jela paralele Runac D06BX01 Rozamet. meka 50 x (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . 30 minuta pre jela J01FA06 Roximisan.A05AX. pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati. pre jela deca do 40kg: 5 . Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol) urolitijatik 519 kaps. 30 minuta pre jela deca: 1 . 10 x 150mg tabl. 10 x 150mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom. 30 minuta pre jela G04BC.2 kapsule. Slaviamed (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. meka 50 x (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) upotreba odrasli: 3 x 1 .2 x 1 . Belupo (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 oblo`ena tabl. pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati.2 meseca A03AA04 Rudakol.. (BR) Rowachol. pre jela paralele Roximisan Registar lekova 2011 291 .8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze..2 x 1 kapsula.2 kapsule.2 kapsule.

Krka tabl.12 godina: 500mg izme|u obroka i pred spavanje 292 Registar lekova 2011 .A02AD04 (BR) (hidrotalcit) antacid strana 419 Rupurut. za `vakanje 20 i 50 x 500mg i 20 x 1000mg Rutacid. Bayer HealthCare tabl. za `vakanje 20 x 500mg upotreba tablete se polako otapaju u ustima odrasli: 1g izme|u obroka i pred spavanje deca 6 .

.

Zdravlje (sulfadiazin srebro) dermatik 498 krem (1%) 50g upotreba 1 .rektalna suspenzija . Hemofarm (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps.2g u akutnoj fazi. Asacol.60mg/kg dnevno reumatoidni artritis . 50 i 100 x 250mg i 500mg supozitorija 10 x 500mg rektalna suspenzija 7 x 4g/60ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode odrasli . Lansoprazol ICP.1g (akutna faza).odrasli: 500mg uve~e tokom 7 dana.3mm.3 doze (profilaksa relapsa) paralele 5-ASA.odrasli: 4 x 1 . 3 x 250mg (profilaksa relapsa) . Lanzul.2g . 15 . zatim 20 .oralno: 3 x 500mg .odrasli: 4 x 1 .deca: 40 . nastaviti sa 2 x 1g. zatm 500mg ujutro i 1g uve~e slede}ih 7 dana.odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja deca iznad 6 godina oralno ili rektalno: 30 . Dr Falk Pharma (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 gastrorezistentna tabl.deca: 40 .2 x dnevno naneti na opekotinu u sloju 1 . zatim 2 x 500mg slede}ih 7 dana. 3 x 500mg (profilaksa relapsa) . 3g dnevno A07EC02 Salofalk. 100 x 500mg upotreba ulcerozni kolitis .12 nedelja).50mg/kg/dan podeljeno u 3 doze (akutna faza obi~no 8 .rektalno (supozitorija): 3 x 500mg (akutna faza). Larona. pre svakog nano{enja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika 294 Registar lekova 2011 . tvrda 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel. zatim 2g dnevno podeljeno u vi{e doza tokom nekoliko godina . Pentasa D06BA01 Sanaderm.30mg/kg/dan podeljeno u 2 . Protonexa A07EC01 Salazopyrin EN.60mg/kg dnevno u akutnoj fazi. Max. Kemwell (sulfasalazin) sulfonamid 428 gastrorezistentna tabl.30mg/kg dnevno Chronova bolest .A02BC03 Sabax.

sadr`aj mora odmah biti upotrebljen. otvori. zavisno od indikacije. u trajanju od preko 2 do 6 sati. Sandimmun Neoral . im 1 x 10mg/2.P.5ml upotreba Sandostatin . prilago|eno koncentraciji leka u krvi.pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu razbla`iti mlekom ili vo}nim sokom (osim sokom od grejprfruta) u staklenoj posudi.2mg dnevno .5ml.kontrola uporne dijareje kod AIDS-a. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 .1mg. Max.akromegalija: 2 . komplikacije posle operacije pankreasa: 3 x 0. Lek (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. zavisno od odgovora do 3 x 0. Novartis Pharma Stein [vajcarska koncentrat za rastvor za inf. Zolsana.1mg sc dnevno Sandostatin LAR . 1. meka 50 x 25mg.koncentrat za infuziju pre upotrebe razbla`iti fiziolo{kim rastvorom ili 5%-nim rastvorom glukoze u odnosu 1:20 do 1:100. Scherer Nema~ka kaps.ubla`avanje simptoma koji se javljaju kod gastro-enteropankreati~nih endokrinih tumora: 1 . dnevnu dozu uvek treba davati podeljeno u 2 pojedina~ne doze Sandimmun .05 . razbala`en rastvor je stabilan najvi{e 24 sata.5mg dnevno .akromegalija.2 x 0.05mg. 5 x 0. 10 x 250mg/5ml Sandimmun Neoral. Zonadin Registar lekova 2011 295 .0. davati sporom iv inf. podno{ljivosti leka. oralni rastvor iskoristiti u roku 2 meseca od otvaranja boce paralele Cicloral H01CB02 (SZR) (oktreotid) antagonist somatostatina 525 Sandostatin. meka 50 x 25mg. Kada se amp. 50mg i 100mg upotreba doziranje je individualno. Stilnox. 50mg i 100mg oralni rastvor (100mg/ml) 50ml Sandimmun Neoral. Max 30mg na 4 nedelje N05CF02 Sanval. Novartis Pharma [vajcarska pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj.10mg pred spavanje paralele Belbien.1mg/ml Sandostatin LAR.): 20mg na 4 nedelje tokom 3 meseca zavisno od odgovora. Novartis Pharma Francuska kaps.5ml i 30mg/2. sc iv inf. 20mg/2. R.L04AA01 (SZR) (ciklosporin A) imunosupresiv strana 583 Sandimmun. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za inj. funkcionalni gastro-enteropankreasni endokrini tumori (posle sc doze Sandostatina prelazi se na duboku im primenu Sandostatin LAR inj.3 x 0.

Max. Erynorm. LozarEP. 2 x 50mg i 100mg upotreba 50 . Alendronat ICP. Cordarone M05BA04 Sedron.N02CC01 Sapphirex. Rasoltan 296 Registar lekova 2011 . 1 i 10 x 50ml. Losartan. Losartic. Amiodaron Sandoz. 75ml. zatim smanjiti na 1 . Lorista. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. 30 x 25mg. 50 x 200mg rastvor za iv inj. Lakea. Novartis Pharma Stein [vajcarska (telbivudin) terapija hepatitisa B 551 film tabl. Ebewe Pharma (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 tabl. Max.2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg (300 . 300mg na 24 sata paralele Imigran. 1 i 10 x 50ml.2g dnevno paralele Amiodaron. Prelow. 100ml i 200ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J05AF11 Sebivo. Gedeon Richter (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl./inf. Losar. Lotar. 100ml i 200ml Scanlux 370 rastvor za inf. 28 x 600mg upotreba 1 tabl. Bonap. 75ml. Alendronat.400mg) uz EKG kontrolu. Fosamax C09CA01 Sentor. dnevno C01BD01 Sedacoron. 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (25mg kod starijih od 75 godina). Gedeon Richter (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. 4 i 12 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x nedeljno po 70mg paralele Alefoss. 1. Sumatriptan V08AB04 (SZ) Scanlux.100mg kod akutnog napada migrene. Sanochemia Pharmazeutica (jopamidol) Rö kontrast 665 Scanlux 300 rastvor za inf. Sumacta. 5 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje. Forosa. Hemofarm (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl.

12 godina) R03AK06 Seretide Diskus. Luxeta. Medico Uno (sertralin) antidepresiv 625 film tabl.10 godina). Sertralin ICP. Krka (cetilpiridinijum hlorid) antiseptik za grlo strana 417 Septolete plus lozenga 18 i 30 x (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka lozenga 18 x 1.2mg Septolete divlja tre{nja lozenga 18 x 1.100mg dnevno paralele Asentra. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg.2mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca 4 .12 godina: do 6 lozengi dnevno A01AB11 (BR) Septolete.6mg + 0.6mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca: 4 lozenge dnevno (4 . Sertralin. Krka (benzalkonijum hlorid + levomentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol) antiseptik za grlo 417 lozenga 30 x (1mg + 1. GlaxoSmithKline Poljska (salmeterol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (25μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 4 godina: ujutro i uve~e po 50μg. Sidata. Zoloft Registar lekova 2011 297 . Max. do 6 lozengi dnevno (10 .6mg + 0.2mg Septolete limun lozenga 18 x 1. Halea.2mg + 1mg + 0. Sertiva. Setaloft. Glaxo Wellcome Velika Britanija antiastmatik (flutikazon propionat + salmeterol) 642 pra{ak za inhalaciju (diskus akuhaler) 60 x (100μg + 50μg). 100μg deca ispod 4 godine: ne preporu~uje se N06AB06 Serlift.2mg + 1mg + 0.A01AB11 (BR) Septolete.10 godina: do 4 lozengi dnevno 10 . Tragal.6mg) Septolete D lozenga bez {e}era 30 x (1mg + 1. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 .12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg flutikazona R03AC12 Serevent. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 250μg ili 500μg flutikazona deca 4 . (250μg + 50μg) i (500μg + 50μg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg.

manija: 1 x 300mg (I dan). Arketis. SmithKline Beecham UK (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. Pfizer Italia (nicergolin) terapija poreme}aja cirkulacije strana 476 film tabl.800mg (dalje u zavisnosti od odgovora) . 1 x 600mg (II dan). Paroksetin. zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 50mg dnevno Seroquel i Seroquel XR .C04AE02 Sermion. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 60 x 25mg. Rexetin 298 Registar lekova 2011 . 30 x 30mg upotreba 3 x 1 . 300mg (III dan). 4 x 25mg (II dan). uobi~ajeno 400 . Europharm Seroxat. 100mg i 200mg Seroquel XR.2 tabl. 200mg (II dan).mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan). pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. u toku obroka N05AH04 (kvetiapin fumarat) antipsihotik 620 Seroquel. zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 . AstraZeneca UK film tabl.50mg dnevno Seroquel XR lek se daje najmanje 1 sat pre jela. S.600mg dnevno u zavisnosti od odgovora stariji od 65 godina: 50mg dnevno (po~etno).800mg dnevno paralele Kventiax N06AB05 Seroxat. 300mg (IV dan). 1 x 400 . dalje 300 . 400mg (IV dan). 1 x 100mg (III dan). pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. 800mg na dan.C. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. 30 x 20mg upotreba depresija.shizofrenija: 2 x 25mg (I dan). 200mg. AstraZeneca UK tabl. Paroxetin Sandoz. sa produ`enim osloba|anjem 60 x 50mg. 300mg i 400mg upotreba Seroquel odrasli . 200mg (III dan).shizofrenija.depresivne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja (pre spavanja): 50mg (I dan). 100mg (II dan). tablete se ne mogu deliti odrasli . posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. 1 x (6 x 25mg + 3 x 100mg + 1 x 200mg) film tabl. socijalna fobija. generalizovani anksiozni poreme}aj. 60mg dnevno paralele Actapax. 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno). 150mg. Glaxo Wellcome Francuska Seroxat.

Novartis Pharma Stein [vajcarska (baziliksimab) imunosupresiv 584 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Abbott (sevofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju.100mg. 1 x (2. Aurobindo film tabl. Hemofarm film tabl. 1 x 20mg/5ml upotreba rastvara~ je voda za inj. 28 x 50mg Sertralin ICP. 28 x 50mg i 100mg Sidata. Luxeta. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Tragal. Hemofarm (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl. te~nost 100% 1 x 250ml upotreba doziranje je individualno. odrasli i deca iznad 35kg: 20mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 20mg ~etvrtog dana posle transplantacije deca iznad 2 godine ispod 35kg: 10mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 10mg ~etvrtog dana posle transplantacije Registar lekova 2011 299 . 50mg i 100mg upotreba 25 . 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Abbott (levosimendan) kardiostimulans 469 koncentrat za rastvor za inf.100mg dnevno paralele Asentra. 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Viagra C01CX08 (SZ) Simdax. Laboratorios Belmac film tabl. Zdravlje film tabl.N06AB06 (sertralin) antidepresiv strana 625 Sertiva. 1 x 25mg. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za sevofluran G04BE03 Sildena. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Zoloft N01AB08 (SZ) Sevorane. 30 x 50mg i 100mg Setaloft./inf. 14 i 28 x 50mg i 100mg Sertralin. Serlift. Halea.5mg/ml) 5ml upotreba doziranje je individualno L04AA09 (SZ) Simulect. Novartis Bangladesh film tabl.

Amoxicillin. 20mg i 40mg Simvax. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. Vasilip. 30 x 10mg. 20mg. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Max. 28 x 10mg. Medico Uno film tabl. Ospamox L01BB05 (SZ) Sindarabin. 6g dnevno deca: 62. 30mg i 40mg Simvabel./inf. Salutas Pharma film tabl. 28 x 10mg. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Fludara. 125mg na 8 sati (1 . 20mg i 40mg Simvastatin.12 godina) paralele Amoksicilin. 1 x 50mg upotreba primenjuje se bolus injekcijom ili iv infuzijom: 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. Galenika (amoksicilin) penicilin 533 kaps. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze.5mg na 8 sati (do 1 godine). 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). 20 i 28 x 10mg. Jadran Galenski Laboratorij film tabl. 28 x 10mg. Zocor J01CA04 Sinacilin. 20mg i 40mg Simvor. Ni Medic film tabl. Fludarabine Teva 300 Registar lekova 2011 . tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . Hollesta. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza).C10AA01 (simvastatin) hipolipemik strana 490 Simva Sandoz. 250mg na 8 sati (5 . Laboratorios Belmac film tabl.antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za iv inj. 28 x 10mg i 20mg Simvastatin ICP. Sindan Pharma (fludarabin fosfat) citostatik . Zdravlje film tabl.4 godine).750mg na 8 sati. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.

175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a). 3 uzastopna dana. Hemofarm terapija sportskih povreda (dimetilsulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol) 594 gel (150mg + 500ij + 25mg)/g 40g upotreba 1 .4mg/m2 dnevno. 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . Sindan Pharma (vinkristin sulfat) citostatik . Paclitaxel Teva.67ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 .9 .2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne pokrivati zavojem) C10AB04 Sinelip./inf.L01CD01 (SZ) Sindaxel./inf. 0. Paclitaxel PharmaSwiss.3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika rastvora) 3 .3 uzastopna dana.antibiotik 570 pra{ak za rastvor za iv inj. jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1.antimitotik 569 pra{ak za rastvor za iv inj. Sindan Pharma (doksorubicin hlorid) citostatik . kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno. Doxorubicin "Ebewe".75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 .05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Vincristine L01DB01 (SZ) Sindroxocin. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. 1 x 1mg upotreba odrasli: 1 . Doxorubicin Teva M02AX03 (BR) Sinedol. 30 x 450mg upotreba 0. Taxol L01CA02 (SZ) Sindovin.30mg/m2 dnevno tokom 2 .1. svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD. Galenika (butamirat citrat) antitusik 647 oralni rastvor (4mg/5ml) 200ml upotreba deca 6 meseci . Sindan Pharma (paklitaksel) citostatik .5 . Hemofarm (gemfibrozil) hipolipemik 490 film tabl. svake tri nedelje.6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike rastvora) 6 .1.12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika rastvora) paralele Omnitus Registar lekova 2011 301 .1 godine: 4 x 2mg (½ male ka{ike rastvora) 1 .2g dnevno podeljeno u 2 doze R05DB13 Sinetus.antimitotik strana 570 koncentrat za rastvor za inf.2mg/m2 dnevno (preko 10kg). iv infuzijom tokom 3 sata paralele Paclitaxel "Ebewe". 1 x 30mg/5ml i 100mg/16. Max.

8mg uvek u isto doba dana D07AC04 Sinoderm. Actavis Italy Sinoxal.14 godina: 5mg (tabl.alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf.) deca 6 meseci . od tre}eg dana nastaviti dozom odr`avanja 1 . 1 sat pre ili 2 sata posle jela. Oxaliplatin PharmaSwiss. neomicin sulfat) dermatik 500 krem 15g (0.025%) 15g gel (0. Jugoremedija (acenokumarol) oralni antikoagulans 448 tabl.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati L01XA03 (SZ) Sinoxal. ali se te~nost mo`e uzeti posle upotrebe leka odrasli i deca iznad 15 godina: 10mg (progutati celu tabl. Galenika (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0. Sindan Pharma (oksaliplatin) citostatik . Galenika (fluocinolon acetonid. ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine.025%) 15g mast (0. 1 x 50mg i 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.8mg drugog dana. zavisno od protrombinskog vremena 8 .025%) 30g upotreba 2 . MSD Holandija (montelukast) antiastmatik strana 645 granule 28 x 4mg tabl.25mg + 3300ij)/g mast 15g (0.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Panolon D07CC02 Sinoderm N. za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl.12mg prvog dana. granule se mogu direktno progutati ili pome{ati sa mekanom hranom.6 godina: 4mg (tabl. Oxaliplatin "Ebewe".25mg + 3300ij)/g upotreba 2 . nisu namenjene za rastvaranje u vodi ili drugim te~nostima. 20 x 4mg upotreba doziranje je individualno. 4 . za `vakanje ili granule) 6 .R03DC03 Singulair. Oxaliplatin Pliva Lachema 302 Registar lekova 2011 . 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja. za `vakanje) paralele Monkasta B01AA07 Sinkum 4.

cerebralna paraliza): 3 x 2mg. za 3 . Platosin L01CB01 (SZ) Sintopozid. za 3 . degenerativna oboljenja ki~me. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage.4mg pred spavanje. tre}eg i petog dana na 3 .4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 .5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 . 60 i 120 x 500mg.4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno.. sa prekidima 2 .alkiliraju}i agens strana 572 koncentrat za rastvor za inf.4 nedelje paralele Cisplatin.L01XA01 (SZ) Sinplatin. Cisplatin PharmaSwiss. jednom na 3 . Berlin-Chemie (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. posle 3 . Metfogamma.2 x 850mg .1000mg. Gluformin.5 dana. Etoposide. tokom 3-5 dana. 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima. Sindan Pharma (cisplatin) citostatik . sporom inf. Etoposide Teva. Cisplatin "Ebewe". 36mg dnevno spasti~nost kod neurolo{kih poreme}aja (multipla skleroza.50mg/m2 tokom 4 .100mg/m2. 30. tokom 5 dana na 3 . 30 x 2mg i 4mg upotreba bolni spazam mi{i}a (cervikalni i lumbalni sindrom): 3 x 2 .3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe". Platinex.3 x 500mg ili 1 .7 dana mo`e se pove}ati za po 2 ili 4mg Registar lekova 2011 303 .100mg/m2 dnevno. Cisplatin Teva.4mg. Tefor M03BX02 Sirdalud. 1 x (1mg/ml) 10ml i 50ml upotreba monoterapija . Vepesid A10BA02 Siofor.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta.4 nedelje za oralnu upotrebu 2. Novartis Urunleri Turska (tizanidin) miotonolitik 596 tabl. Metformin.4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. Lastet. doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan. 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 . po potrebi postepeno pove}avati do Max.odrasli i deca: 50 . po potrebi jo{ 2 .antimitotik 569 koncentrat za rastvor za inf. cerebrovaskularna oboljenja. tokom 5 dana. tokom 2 . Max. Sindan Pharma (etopozid) citostatik . Etoposide PharmaSwiss.

5mg (po~etna doza). Bayer Schering Pharma (azelainska kiselina) terapija akni 502 krem (200mg/g) 30g upotreba 2 x dnevno (ujutro i uve~e) mazati u tankom sloju. 30 x (20mg + 12.20mg (doza odr`avanja). Pharmanova (standardizovani suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik.3 pra{ka (iznad 2 godine) 304 Registar lekova 2011 . (BR) Sirup br{ljana Bocko. 2 . Lizopril.2 pra{ka (1 .6 x 1 pra{ak deca : 1 pra{ak dnevno (do 1 godine). uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid.2 godine). 1 . zatim 1 x 10 . 1 x 5 .12 godina: 3 x 5ml D10AX03 (BR) Skinoren. Alkaloid (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.5mg (po~etna doza). dnevno. Lizinopril. a najvi{e 3 . Lisinopril Sandoz. Alkaloid Beograd (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl.5mg) upotreba 1 tabl.6 meseci C09AA03 Skopryl. bronhospazmolitik strana 671 sirup (7mg/ml) 125ml upotreba ne sadr`i {e}er. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2.HR05AW. Loril C09BA03 Skopryl plus.5ml deca 4 . Lisinopril H Sandoz. Beaufour Ipsen (diosmektit) adsorbens 428 pra{ak za oralnu suspenziju 10 i 30 x 3g upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u 1/2 ~a{e vode ili pome{a sa hranom odrasli: 3 . 20 i 30 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2.5ml odoj~ad i mala deca: 3 x 2.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. Lizopril H A07BC05 (BR) Smecta. Max. dozvoljena upotreba kod dijabeti~ara odrasli: 3 x 7. najmanje 4 nedelje.

oko 250ml/sat paralele Natrii chloridi infundibile N03AX09 Solaban. postepeno pove}avati za 25 .12 godina) . u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind.9%. Lamect. Lameptil.15mg/kg prvih 14 dana. Lamal.50mg nedeljno.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana. do optimalne doze odr`avanja 100 .6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana. zatim 25mg narednih 14 dana. 1 x (0. 10 x (0. Lamotrigin. 50mg i 100mg upotreba disperzibilna tabl. Max. pove}ati na 1.9%) 500ml (308mOsm/L) rastvor za inf. u 5-oj nedelji 50mg dnevno. se otapa u ustima epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) .kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 30 x 5mg. B. 10 x (0.200mg . postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 . Lamolep. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 .3mg/kg jo{ 14 dana. 20 x (0.400mg dnevno u 1 ili 2 doze .B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Sodium chloride.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0. optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze. Lamictal.9%) 1000ml (308mOsm/L) Sodium chloride 0. Epitrigine.2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 . Fresenius Kabi rastvor za inf.200mg dnevno u 1 ili 2 doze .9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf. Lamotral. Braun rastvor za inf.15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 . Lamotrix Registar lekova 2011 305 . Hemofarm (lamotrigin) antiepileptik 613 oralna disperzibilna tabl. po potrebi dozu pove}avati za 0. 25mg.kombinovana terapija bez valproata: 0.5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) .3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 . 25mg dnevno narednih 14 dana. 49 x (0.9%) 500ml i 1000ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min .monoterapija: 25mg dnevno (po~etno). zatim 1 x 0.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana.9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf. 50mg dnevno narednih 14 . 200mg dnevno . zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg. zatim 2 x 25mg 14 dana.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana.30 dana.

(SZ) Soluvit N.5mg+3. 90mg/0.4 doze tokom 1 .400mg 3 dana. Max. narednih 7 dana 3 x 400 . sc 1 i 30 x 20mg/8ml upotreba 80mg po~etno.3ml. Galenika (mebendazol) anthelmintik strana 634 oralna suspenzija (100mg/5ml) 30ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 100mg odjedanput. tenijaza.6mg+40mg+15mg+4mg+5μg+ 100mg+60μg+0. po potrebi pove}avati za 5mg dnevno.. Belupo (adapalen) terapija akni 501 gel (1mg/1g) 30g upotreba uve~e mazati gel u tankom sloju. 30mg dnevno D10AD05 Sona. Fresenius Kabi (vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina) vitamini 465 pra{ak za rastvor za inf.50mg/kg dnevno u 3 . po potrebi ponoviti posle 2 . sc 30 x 10mg/8ml i 15mg/8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. im 1 x 30mg/2ml Somatuline Autogel rastvor za inj. trihurijaza. 10 x (2. me{ovite helmintijaze). 25 . zatim 10mg dnevno. strongiloidaza.6 meseci a mo`e do 2 godine (ehinokokoza) B05XC. ({pric) sc 1 x 60mg/0.5ml upotreba doziranje je individualno. ankilostomijaza.500mg (trihineloza). Beaufour Ipsen (lanreotid) analog somatostatina 525 Somatuline PR pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 3 x 200 . na suvu ~istu ko`u u predelu zahva}enom aknama 306 Registar lekova 2011 . 2 x 100mg 3 dana (askarijaza.P02CA01 Soltrik.4 nedelje (enterobijaza). u bolni~kim uslovima H01AX01 (Z) Somavert. Pfizer Belgium (pegvisomant) terapija akromegalije 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.4mg)/10ml upotreba odrasli i deca iznad 10kg: 10ml dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije deca do 10kg: 1ml/kg dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije H01CB03 Somatuline.3ml i 120mg/0.

12 godina: 2. Ibuprofen. 60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 oralni rastvor (2mg/5ml) 200ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno .12 godina: 3 . 20 x 200mg Spedifen.5mg na 4 .6 sati. Ecosal.5 . maksimalno 24mg dnevno rastvor za inhalaciju . 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. Galenika (salbutamol) R03CC02 tabl. Tulip Spalmotil. Zambon Italija tabl. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.6 sati paralele Aloprol. Dislipat.3 x 20g (1 dozna ka{ika) pome{ano sa 150ml te~nosti . Lipidra.2. uzima se sa hranom.5mg na 4 .25 . Max.odoj~ad i deca: 0.3 x dnevno .2g dnevno paralele Brufen. granule se pre upotrebe rastvaraju u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 200 .V03AE01 Sorbisterit.1g/kg/dan pome{ano sa 150ml te~nosti.4 x 2mg.4 x 2 . maksimalno 3 x 2mg 6 . Caffetin menstrual. Zambon [vajcarska Spedifen 200 granule za oralni rastvor 20 x 200mg (Rp) Spedifen 400 granule za oralni rastvor 12 i 30 x 400mg upotreba uzima se posle jela.deca: doza kao oralna rastvorena u 150ml 5% glukoze C10AA05 Sortis. ukoliko se uzimaju antacidi ili laksativi razmak mora da bude najmanje 3 sata oralno . Pfizer Deutschland (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. 80mg dnevno paralele Atacor. Ecosal Easi Breathe. Atoris.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .1mg/kg.odrasli: 40g se rastvori u 150ml 5% glukoze i primenjuje se 1 . ne preporu~uje se vo}ni sok. 1.deca do 2 godine: 4 x 0. Rapidol Registar lekova 2011 307 .deca 2 .6 sati 6 .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .5mg . Fresenius Medical Care (kalcijum polistiren sulfonat) terapija hiperkalijemije strana 663 pra{ak za suspenziju oralnu ili rektalnu 1 x (759mg . podeljeno u 3 jednake doze rektalno (nakon klizme za ~i{}enje) .6 godina: 1.1mg/kg 2 . 30 x 10mg.949mg)/g 500g upotreba pra{ak se me{a sa vodom ili ~ajem. 20mg. Max.4 x 2.6 godina: 3 x 0. Ventolin M01AE01 (BR) (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Spedifen.400mg na 4 .odrasli: 1 .4mg .

5μg) upotreba Spiriva 1 inhalacija dnevno Spiriva Respimat 1 x 2 udisaja. Rispolept. 2mg. Rispolux.N05AX08 Speridan. 40 x 25mg i 30 x 100mg upotreba odrasli: 100 . Rispolept Consta. Flumycozal N04BA03 Stalevo. u jednoj ili vi{e doza. uvek u isto doba dana. Risset. Max. Flukonazol. u jednoj ili podeljeno u 2 . Fluconal. dnevno 308 Registar lekova 2011 .4mg. Max. 100 x (100mg + 25mg + 200mg) film tabl. Galenika (spironolakton) diuretik 474 tabl. Torendo Q-TAB R03BB04 (tiotropium bromid) antiastmatik 644 Spiriva. Orion Corporation Finska (levodopa + karbidopa + entakapon) antiparkinsonik 615 film tabl.5mg + 200mg) upotreba doza Staleva zavisi od prethodno uzimane doze levodope u preparatu sa standardnim osloba|anjem pojedina~na doza: uvek samo 1 tabl. Boehringer Ingelheim Nema~ka pra{ak za inhalaciju (kaps. 2 x 8mg paralele Risperidon.. Max. Fluco Sandoz. Zdravlje (risperidon) antipsihotik strana 621 film tabl.200mg dnevno u toku jela. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). pomo}u Respimat inhalera C03DA01 Spironolakton. 6 .6mg/kg dnevno prvog dana.4 doze J02AC01 (SZ) Stabilanol. 100 x (50mg + 12. Diflucan. tvrda) 30 x 18μg Spiriva Respimat.5mg + 200mg) film tabl.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca: 3 . 100 x (150mg + 37.3mg/kg dnevno. Torendo. Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju 30 doza (60 potisaka po 2. 400mg dnevno deca: 1 . 20 x 1mg. 3mg i 4mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 . 10 tabl. Rissar. (2mg/ml) 50ml upotreba odrasli: 200 .12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon. Pharmathen (flukonazol) antimikotik 546 rastvor za inf.

30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani virusi `ute groznice) vakcina protiv `ute groznice strana 562 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj. Pliva Hrvatska (citalopram) antidepresiv 624 film tabl. Centocor (ustekinumab) terapija psorijaze 586 rastvor za inj.5ml upotreba primarna imunizacija: 0. Hemofarm (fusidinska kiselina) D06AX01 mast (2%) 10g D09AA02 impregnirana kompresa (30mg) 1 x 10cm upotreba mast: 2 . Citalopram Sandoz.J07BL01 (Z) Stamaril. 28 x 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. Zonadin J05AG03 (SZR) Stocrin. sanofi aventis (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. 30 x 600mg upotreba lek se uzima 1 dnevno (u po~etku terapije uve~e).600mg dnevno.3 x dnevno mazati u tankom sloju obolelo mesto gaza: naneti direktno na ranu i menjati na drugi dan antibiotik 497 501 N06AB04 Starcitin. sc 1 x (45mg/0. zatim 20 .5ml revakcinacija: nakon 10 godina Stanicid. Sanval. zavisno od telesne mase Registar lekova 2011 309 . sc 1 x 1000LD50/0. u kombinaciji sa nukleozidnim analozima i inhibitorima HIV proteaze odrasli: 1 x 600mg. zatim na 12 nedelja po 45mg preko 100kg: po istoj {emi primaju 90mg N05CF02 Stilnox.5ml) 2ml i (90mg/ml) 2ml upotreba odrasli do 100kg: 45mg nulte i ~etvrte nedelje. MSD Italija (efavirenz) terapija HIV infekcije 552 film tabl. Zyloram L04AC05 (SZR) Stelara. sa ili bez hrane deca do 17 godina: 200 . 20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Belbien. Zolsana. Timopram.

075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.8mg levomentola) Strepsils med i limun pastila 24 x (0.2g dnevno podeljeno u dve doze 310 Registar lekova 2011 .5Mij upotreba akutni infarkt miokarda . Reckitt Benckiser Healthcare (amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol) antiseptik za grlo 417 Strepsils Cool pastila 16 x (0. Max.2mg + 100mg vitamina C) Strepsils plus pastila 24 x (0.6mg + 1.2000ij u intervalima 3 . Medico Uno (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv strana 511 oblo`ena tabl. zatim 7 dana pauze paralele Lindynette.6mg + 1.6mg + 1.2mg + 10mg lidokain hlorida) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 pastilu na 2 .40mg/kg jednom dnevno.G03AA10 Stodette. 5 lozengi dnevno.20mg/kg jednom dnevno.5Mij tokom 60 minuta.2mg) Strepsils mentol i eukaliptus pastila 24 x (0. 1g dnevno .2mg + 0.odrasli: 15 . 1g dnevno netuberkulozne infekcije: 1 .02mg + 0. najdu`e tokom 3 dana B01AD01 (SZ) Streptase. Reckitt Benckiser Healthcare (flurbiprofen) lokalno antiinflamatorno sredstvo 641 lozenga 16 x 8. 8 pastila dnevno R02AX01 Strepsils Intensive. Max. im 50 x 1g upotreba tuberkuloza . 21 x (0. zatim doza odr`avanja 1. tokom najvi{e 6 sati .5 Mij (iv infuzijom tokom 60 minuta) u prvih 12 sati .lokalna primena: 1000 . tokom 21-og dana.6 sati. (po~etna doza).lokalna primena: 20 000ij bolus injekcijom intrakoronarno tromboembolijska bolest .6mg + 1. CSL Behring (streptokinaza) trombolitik 450 pra{ak za rastvor za iv inj. Logest A01AB11 (BR) Strepsils.2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C pastila 24 x (0.5 minuta na mestu okluzije J01GA01 Streptomycin sulfat. 1 x 750 000ij i 1. Max.3 sata po potrebi. Galenika (streptomicin) antibiotik 541 pra{ak za rastvor za inj./inf.75mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 lozenga na 3 .deca: 15 . Max.6mg + 1.sistemska primena: 1.sistemska primena: 250 000ij tokom 30 min.6mg + 1.2mg) Strepsils limun bez {e}era pastila 16 x (0.

Med.odrasli: 2 . 2 i 6 x 50mg i 100mg upotreba 50 . tvrda 30 x 200mg Sulpirid. 2. zavisno od hirur{ke intervencije obi~no 1 . tvrda 30 x 50mg upotreba neuroze .400mg.5mg/kg dnevno podeljano u 2 . 10ml i 20ml upotreba doziranje je individualno. Pro. Max. Janssen Pharmaceutica rastvor za inj.4 doze. 3 x 37.5mg na 2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Cinarizin. 37. iv 5 x (50μg/ml) 5ml Sufentanil Torrex. tvrda 30 x 50mg kaps. 2 x 50mg i 100mg Sumatriptan. Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj.5mg (vestibularni poreme}aji). Krka (cinarizin) terapija vertiga strana 632 tabl.100mg kod akutnog napada migrene.CS kaps.4g dnevno podeljeno u 3 . Actavis Island oblo`ena tabl. 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma.3 doze (deca) paralele Eglonyl N02CC01 (sumatriptan) antimigrenik 610 Sumacta. Slaviamed tabl. iv 5 x (50μg/ml) 5ml. Srbolek kaps.N07CA02 Stugeron forte. a 800 . Sapphirex Registar lekova 2011 311 . Max. 3 . 300mg na 24 sata paralele Imigran. Cinedil N01AH03 § (SZ) (sufentanil) op{ti anestetik 603 Sufenta forte.1600mg.3 x 50mg {izofrenija: 2 x 200 . Max. 50 x 75mg upotreba 3 x 75mg (oboljenja perifernih krvnih sudova). kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli).8μg/kg N05AL01 (sulpirid) antipsihotik 620 Sulpigut.

Azitromicin Sandoz.35kg). Azibiot. Azax. Pliva Hrvatska (azitromicin) makrolidni antibiotik strana 540 (Z) film tabl.inhibitor proteinkinaze 575 kaps. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 . ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) Max. 6 x 125mg i 3 x 500mg kaps.5μg)/dozi 60 doza.5μg)/dozi 60 doza i (320μg + 9μg)/dozi 60 doza upotreba astma . zatim 1 x 250mg naredna 4 dana .5m pra{ak za rastvor za inf. 5 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno .5μg) ili 2 x 2 doze (320μg + 9μg) .5μg ili 160μg + 4.1. Famar Orleans Francuska (etosuksimid) antiepileptik 610 sirup (250mg/5ml) 200ml upotreba optimalna koncentracija u plazmi je 40 .5μg).7 dana do uobi~ajene doze 20mg/kg dnevno R03AK07 Symbicort Turbuhaler.2 doze (80μg + 4. (160μg + 4.odrasli: 2 x 1 .7 dana za 250mg .12 godina: 2 x 1 doza (80μg + 4.odrasli: 2 x 2 doze (160μg + 4.25kg). AstraZeneca [vedska (budesonid + formeterol) antiastmatik 642 pra{ak za inhalaciju 1 x (80μg + 4. ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) 312 Registar lekova 2011 . po potrebi pove}avati na 4 .2 doze (80μg + 4. Hemomycin L01XE04 Sutent.17 godina: 2 x 1 . po potrebi pove}avati na 4 . zatim 2 nedelje pauza (dnevna doza ne sme biti manja od 25mg ni ve}a od 75mg) N03AD01 Suxinutin.708.odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan.adolescenti 12 .45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril. Pfizer Italia (sunitinib) citostatik .deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 . 25mg i 50mg upotreba terapija se odvija u 6-to nedeljnim ciklusima preporu~ena doza: 50mg dnevno tokom 4 nedelje.5μg).5mg.4 mikromola/L) odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg dnevno. 400mg dnevno tokm 3 dana (36 .5μg ili 160μg + 4.J01FA10 Sumamed.100mg/L (283.5μg) ili 2 x 1 dozu (320μg + 9μg) .5μg) HOBP .deca 6 .5μg ili 160μg + 4. tvrda 28 i 30 x 12.5g dnevno deca do 6 godina: 250mg dnevno. tvrda 6 x 250mg Sumamed sirup pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml Sumamed forte sirup pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 15ml Sumamed sirup 1200 pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 30ml Sumamed sirup 1200 XL pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 37. 2 x 4 doze (80μg + 4.4 .

Max.3 x 20mg. Max. u po~etku 2 .5ml u razmaku najmanje mesec dana.5ml u razmaku najmanje mesec dana. najdu`e nedelju dana parenteralno: 1 .5ml suspenzija za inj. im iv inf 100 x 5ij/ml i 10ij/ml upotreba indukcija ili ubrzavanje poro|aja: 5ij rastvoreno u 500ml 0.11 meseci: 2 doze po 0. prete}eg ili spontanog poro|aja: 5ij sporo iv. uz pove}anje brzine infuzije u intervalima ne kra}im od 20 min. GlaxoSmithKline Belgija (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) vakcina 557 suspenzija za inj.8 kapi u minuti.10ij im carski rez: 5ij sporo iv odmah nakon poro|aja paralele Oxytocine Synthetic Registar lekova 2011 313 .({pric) im 1 x 0. Novartis Pharma Stein [vajcarska (oksitocin) uterotonik 525 inj.5ml upotreba odoj~ad 6 nedelja .23 meseca: 2 doze po 0.primarna imunizacija: 3 doze od 0. ili 5 . Pliva Hrvatska (hloropiramin hlorid) D04AA09 mast (1%) 20g rastvor za inj. brzina infuzije 40 kapi u min. prevencija i terapja postpartalne hemoragije i dopunska terapija kod nepotpunog. preporu~uje se tre}a doza u 2-oj godini `ivota deca 12 . 1 x 50mg/ml i 100mg/ml upotreba deca: 15mg/kg pre po~etka sezone respiratornog sincicijalnog virusa (RSV). im iv 10 x 20mg/2ml R06AC03 upotreba ne preporu~uje se za primenu kod odoj~adi i male dece lokalno: 2 . zatim 1 x mese~no tokom perioda pove}anog rizika pojave RSV J07AL52 (Z) Synflorix.9% rastvora NaCl davati iv infuzijom.5ml sa razmakom od najmanje 2 meseca Synopen.6 meseci . Abbott (palivizumab) monoklonsko antitelo strana 556 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im inj.(bo~ica) im 1 x 0. 60mg dnevno antihistaminik 496 648 H01BB02 (SZ) Syntocinon.3 x dnevno mazati obolelo mesto. do pojave kontrakcija. buster doza se preporu~uje najmanje 6 meseci po kompletiranju primarne imunizacije a po`eljno je da bude izme|u 12-og i 15-og meseca odoj~ad 7 .J06BB16 (SZ) Synagis.

.

.

Tabex. dnevno) 4 .13 godina do 15kg: 2 x 30mg tokom 5 dana 15 . Lek (budesonid) antiastmatik 643 pra{ak za inhalaciju (inhalator i ulo`ak) 200 doza x 200μ pra{ak za inhalaciju (ulo`ak) 200 doza x 200μ upotreba odrasli: 200 . dnevno) 13 .23kg: 2 x 45mg tokom 5 dana 23 . na 5 sati (3 tabl. Synthon Hispania kaps. na 2 sata (6 tabl.800μ dnevno podeljeno u 2 .20 dana: 1 tabl. 100 x 1. dnevno) 21 .4mg Tamsol. Sopharma (citizin) terapija odvikavanja od pu{enja strana 630 film tabl.N07BA.2 tabl. Roche (oseltamivir) terapija gripa 553 kaps. PharmaSwiss kaps.40kg: 2 x 60mg tokom 5 dana prevencija gripa: pola terapijske doze dnevno tokom 10 dana od dana kontakta sa inficiranom osobom G04CA02 (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 Tamosin. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. adolescenti iznad 13 godina i deca iznad 40kg: 2 x 75mg. Max.4mg Tamprost. 45mg i 75mg pra{ak za oralnu suspenziju (12mg/ml) 100ml upotreba terapiju po~eti najkasnije 36 sati od pojave simptoma odrasli. tokom 5 uzastopnih dana deca 1 . na 2.5 sata (5 tabl.4mg Tamsudil. Flosin. Lek kaps. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0. 1600μ dnevno deca iznad 6 godina: 100 .. dnevno) 17 . dnevno R03BA02 Tafen Novoliser.16 dana: 1 tabl. tvrda 10 x 30mg. na 3 sata (4 tabl.800μ dnevno podeljeno u 2 . Belupo kaps.4 doze. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. Omsal 316 Registar lekova 2011 .5mg upotreba broj popu{enih cigareta se postepeno smanjuje tokom 4 dana.4 doze paralele Pulmicort.25 dana: 1 . Pulmicort Turbuhaler J05AH02 Tamiflu.4mg upotreba 1 x 0.12 dana: 1 tabl. a 5-og dana pu{enje se potpuno prekida {ema doziranja: prva 3 dana: 1 tabl.

4 x (deca) lozenga: 3 x 1 postepeno otopiti u ustima G02CC03 Tantum rosa.L02BA01 Tamoxifen.R.C. A.A.3 x dnevno ispirati usta i `drelo sa 15ml rastvora (dopunjeno vodom do 30ml) 20 . 30 i 90 x 40mg upotreba uobi~ajeno: 3 x 40mg uz obrok.5g upotreba 1 .C. Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 oblo`ena tabl. (benzidamin hlorid) antiinflamatorno sredstvo 417 Tantum Verde sprej za usnu sluzoko`u (1. Roche (erlotinib) citostatik 577 film tabl.5g rastvoriti u ½ litra mlake vode za vaginalno ispiranje L01XX34 Tarceva.5mg/ml) 150ml lozenga 20 x 3mg Tantum Lemon lozenga 20 x 3mg upotreba rastvor: 2 .8 x dnevno (odrasli) ili 1 .F. 30 x 10mg i 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 . (benzidamin hlorid) vaginalni antiinfektiv 509 granule za vaginalni rastvor 10 x 0. Remedica (tamoksifen) antagonist estrogena strana 578 tabl.F.2 x 0.R.A.5mg/ml) 30ml rastvor za ispiranje usta (1. A. 100mg i 150mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela 150mg dnevno. najmanje 4 . 30 x 25mg. po potrebi postepeno smanjivati dozu po 50mg Registar lekova 2011 317 .30 sekundi a zatim ispljunuti sprej: prskati obolelo mesto 4 .40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Nolvadex N06DX02 (BR) Tanakan.6 nedelja te`i oblici demencije: 3 x 80mg uz obrok paralele Bilobil A01AD02 (BR) Tantum.

Paclitaxel Teva. Paclitaxel PharmaSwiss. iv infuzijom tokom 3 sata.25g) i (4g + 0. dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Planicid L01XE08 (SZ) Tasigna. zatim 200mg dnevno iv ili im. Siofor 318 Registar lekova 2011 . Bristol Myers Squibb (paklitaksel) citostatik .5ml/1.antimitotik 570 koncentrat za rastvor za inf. odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza). Gluformin.antimitotik 570 koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. tvrda 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg L01CD01 (SZ) Taxol. 1 x 200mg/3ml i 400mg/3ml upotreba rastvara~ je voda za inj.25 . sanofi aventis (docetaksel) citostatik .J01XA02 (SZ) Targocid.5g na 6 ili 8 sati A10BA02 Tefor.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a). svake 3 nedelje J01CR05 (SZ) Tazocin. Sindaxel L01CD02 (SZ) Taxotere. sanofi aventis (teikoplanin) antibiotik strana 544 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. 1 x 20mg/0. Novartis Pharma Stein [vajcarska (nilotinib) citostatik inhibitor protein kinaze 575 kaps.5ml koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf./inf. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf. Metformin. paralele Paclitaxel "Ebewe". Max. Wyeth Lederle Italija (piperacilin + tazobaktam) ureidopenicilin 534 pra{ak za rastvor za iv inj.3 x 500mg. profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C. 1 x 30mg/5ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 . 1 x 80mg/2ml/6ml upotreba 100mg/m2 u vidu jedno~asovne infuzije. kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno.4. 30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 . Galenika (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl.5g) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2./inf. 12 x (2g + 0. Metfogamma. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno.

epilepsija: 1 . se mo`e deliti za upotrebu odrasli . 400 . 10 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 . Glaxo Wellcome Velika Britanija (fosamprenavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl.monoterapija: 2 x 1.200mg.4g . Novartis Farma Italija tabl.2 x 100 . Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (100mg/5ml) 250ml Tegretol CR. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 . Novartis Pharma Stein [vajcarska tabl. 0.600mg dnevno u vi{e doza (6 .200mg dnevno u vi{e doza (do 1 godine).neuralgija trigeminusa: 200 .4 x 200mg .1g dnevno u vi{e doza (11 . Guerbet (joksitalaminska kiselina) Rö kontrast 665 oralni i rektalni rastvor 1 x (300mg joda/ml) 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja R06AX26 Telfast.dijabetes insipidus centralis: 2 . 60 x 700mg upotreba odrasli .akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 .400mg .apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 200 .N03AF01 (karbamazepin) antiepileptik strana 611 Tegretol.3 x 400mg .6 .u kombinaciji sa ritonavirom: 1 x 1.4g + 200mg ritonavira ili 2 x 700mg + 100mg ritonavira Registar lekova 2011 319 .3 doze .400mg dnevno u vi{e doza (1 .4 x 200mg).50 mikromola/L) Tegretol deca: 100 . sanofi aventis (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl.12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Fexofenadine Sandoz J05AE07 Telzir. postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 3 .15 godina) Tegretol CR tabl. 200 .5 godina). sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg Tegretol CR.3 x 200mg paralele Carbamazepine retard V08AA05 (SZ) Telebrix gastro. postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 .400mg dnevno (po~etno).12mg/L (20 .bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 .1600mg dnevno podeljeno u 2 . potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja .10 godina).

3 nedelje. lek se primenjuje u kombinaciji sa zra~enjem ili u monoterapiji a doza zavisi od indikacije. Galenika (testosteron enantat) hormon . Belgija (temozolomid) citostatik strana 566 kaps. Vazotal C07AB07 Tensec. Amlogal. Monodipin. 30 x 1mg upotreba lek se uzima pre jela 1mg ujutro. tvrda 5 x 5mg. zatim 250mg na 3 . 30 x (5mg + 12. Krka (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. 100mg i 250mg upotreba terapiju vodi lekar sa iskustvom u le~enju mo`danih tumora.L01AX03 Temodal.androgen 512 rastvor za inj. Les Laboratories Servier (rilmenidin) antihipertenziv 472 tabl. prethodne terapije. Amlodipin. Byol C09BB07 Tensec plus. im 5 x 250mg/ml upotreba mu{ki hipogonadizam: 250mg na 2 . Schering-Plough Labo. Bisoprolol. Hemofarm (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl. po potrebi posle mesec dana dozu pove}ati na 2 x 1mg (ujutro i uve~e) C08CA01 Tenox. starosti bolesnika i njegovog op{teg stanja C02AC06 Tenaxum. 20mg. Amlopin. Fopin. Max. 10mg dnevno paralele Alopres. Hemofarm (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl.5mg) upotreba 1 tabl. Amlodil.10mg dnevno paralele Bilokord. Amlonorm. Bisobel. Amlodipin PharmaSwiss. 30 x 5mg i 10mg upotreba 5 . ujutro paralele Lodoz G03BA03 Testosteron depo. Norvasc.3 nedelje 320 Registar lekova 2011 .6 nedelja karcinom dojke `ena: 250mg na 2 .

im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 . Baxter AG rastvor za inj.12 meseci posle druge doze revakcinacija: po jedna doza od 0.2 meseca od prve doze. godine `ivota M03BX07 Tetrazepam-MIP. Sanofi Pasteur (toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisani bacili B. J07AM01 (Z) Tetavaksal-T. adsorbovana 558 suspenzija za inj. po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno. pertusis i inaktivisani poliovirusi 1) polivakcina 563 suspenzija za inj. im 10 x (min. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Myolastan Registar lekova 2011 321 . 40ij/0. III doza 6 .5%) 10ml upotreba 1 .J06BB02 (Z) (tetanus imunoglobulin .300ij/kg dnevno. aplikovano na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 .500ij zavisno od te`ine povrede. Max. CSL Behring rastvor za inj. istovremeno sa 0.5ml upotreba primarna imunizacija: zapo~eti od 2-og meseca sa 3 uzastopne vakcine od 0. po potrebi ponoviti posle pola do 1 minuta J07CA02 (Z) Tetraxim.humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 Tetabulin S/D.5ml na svakih 10 godina S01HA03 Tetrakain.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. ({pric) im 1 x 250ij/ml Tetagam P. im 1 i 10 x (min.5ml) 0. II doza za 1 .5ml) 5ml upotreba vakcina i humani antitetanusni imunoglobulin daju se istovremeno im u suprotni ekstremitet primarna imunizacija . 12 meseci nakon tre}e doze daje se ~etvrta doza od 0. ({pric) im 1 x 0.5ml. Hemofarm (tetrakain hlorid) lokalni anestetik 658 kapi za o~i (0. 40ij/0.5ml vakcine tetanusa. pre~i{}eni) vakcina protiv tetanusa. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin. sc im 1 x 250ij/ml Tetanus Gamma.2 meseca. Torlak (toksoid tetanusa.5ml u razmaku 1 .5ml suspenzija za inj. Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. Kedrion rastvor za inj.osobe iznad 14 godina: I doza odmah po povre|ivanju zajedno sa 250ij humanog tetanusnog imunoglobulina. i jo{ jedna revakcinacija izme|u 5. 20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja. i 13. Chephasaar (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 tabl.

C09CA02

Teveten, Solvay Francuska
(eprosartan)

antihipertenziv

strana 486

film tabl. 28 x 600mg
upotreba 1 x 600mg

A16AX01

(alfa lipoinska kiselina)

terapija dijabeti~ke polineuropatije

446

Thiogama 600 injekt, Solupharm Pharmazeutische koncentrat za rastvor za inf. 5 x 600mg/20ml (BR) Thiogamma 600 oral, Artesan Pharma film tabl. 30 i 60 x 600mg (BR) Thiogamma 600 oral, Dragenopharm Apotheker film tabl. 30 i 60 x 600mg
upotreba 600mg dnevno paralele Berlithion

L01XX35

Thromboreductin, AOP Orphan Pharmaceuticals
(anagrelid)

terapija esencijalne trombocitemije (antineoplastik) 577

kaps. tvrda 100 x 0,5mg
upotreba 1 x 0,5mg (po~etno), po potrebi pove}avati po 0,5mg dnevno u nedeljnim intervalima do Max. 5mg dnevno uobi~ajena doza: 1 - 3mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. pojedina~na doza 2,5mg

V04CJ01

(Z)

Thyrogen, Genzyme
(tirotropin alfa)

tireostimuli{u}i hormon

665

pra{ak za rastvor za inj. im 2 x 0,9mg
upotreba rastvara~ je isklju~ivo voda za injekcije preporu~ena ukupna doza: 2 doze od 0,9mg u intervalu od 24 sata

H03BB02

(tiamazol)

tireostatik

528

Thyrozol, Merck KGaA film tabl. 20 x 5mg, 10mg i 20mg Tiastat, Bosnalijek tabl. 20 x 20mg
upotreba doziranje se pode{ava individualno odrasli - po~etno doziranje: 20mg - maksimalno 40mg - doza odr`avanja: 5 - 20mg (u kombinaciji sa levotiroksinom), 2,5 - 10mg (monoterapija) deca: 0,5mg/kg/dan (po~etno) zatim smanjivati prema funkciji tireoidee

322

Registar lekova 2011

B01AC05

Ticlodix, Hemofarm
(tiklopidin hlorid)

inhibitor agregacije trombocita

strana 449

film tabl. 30 x 250mg
upotreba 2 x 250mg u toku jela

J01DH51

(SZ)

Tienam, MSD Italija
(imipenem natrijum + cilastatin natrijum)

antibiotik - karbopenem

537

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x (500mg + 500mg) pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 10 x (500mg + 500mg)
upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli - zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati, 500mg na 8 ili 6 sati, 1g na 8 ili 6 sati, Max. 4g dnevno deca iznad 3 meseca, do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati, Max. 2g dnevno paralele Mipecid

N06AX11

Tifona, Hemofarm
(mirtazapin)

antidepresiv

626

oralna disperzibilna tabl. 30 x 30mg
upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja, ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e, disperzibilna tabl. se otapa u ustima 30mg dnevno, po potrebi dozu pove}ati do Max. 45mg dnevno paralele Calixta, Mirtazapin, Mirtazapin ODT Sandoz, Mirzaten, Remeron, Remirta

S01ED01

(timolol)

terapija glaukoma

655

Timadren, Hemofarm kapi za o~i (0,25%) 5ml i (0,5%) 5ml Timolol Alkaloid, Alkaloid kapi za o~i (0,5%) 5ml
upotreba 1 - 2 x dnevno po 1 kap 0,25%-tnog rastvora, u te`im slu~ajevima koristi se 0,5% rastvor paralele Glaumol, Unitimolol

N06AB04

Timopram, PharmaSwiss
(citalopram)

antidepresiv

624

tabl. 30 x 20mg
upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana, zatim 20 - 30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex, Citalopram Sandoz, Starcitin, Zyloram

Registar lekova 2011

323

N03AX11

Tiramat, Belupo
(topiramat)

antiepileptik

strana 613

film tabl. 60 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Topactal, Topamax

H03AA01

Tivoral, Galenika
(levotiroksin natrijum)

hormon

527

tabl. 50 x 100μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 -5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Letrox

S01CA01

Tobradex, Alcon Couvreur
(deksametazon + tobramicin)

kortikosteroid i antibiotik za oftalmolo{ku primenu

654

kapi za o~i, suspenzija (1mg/ml + 3mg/ml) 5ml mast za o~i (1mg/ml + 3mg/ml) 3,5g
upotreba kapi: 1 - 2 kapi na 2 sata tokom prvih 24 sata, zatim 1 - 2 kapi na 6 sati mast: 4 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka

S01AA12

Tobrex, Alcon Couvreur
(tobramicin)

aminoglikozidni antibiotik

652

kapi za o~i, rastvor (3mg/ml) 5ml
upotreba 1 - 2 kapi na 4 sata

N06AX03

Tolvon, Organon Holandija
(mianserin hlorid)

antidepresiv

625

film tabl. 30 x 30mg
upotreba 30mg dnevno, po potrebi pove}avati do Max. 90mg dnevno

324

Registar lekova 2011

J01DD01

(SZ)

Tolycar, Jugoremedija
(cefotaksim)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 i 20 x 0,5g i 1g pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2g na 8 - 12 sati, Max. 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 - 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze deca: 100 - 150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze paralele Cefotaksim

(BR)

Tonsilotren, Deutsche Homoopathie-Union

homeopatski lek (D5 atropin sulfat + D4 kalijum dihromat + za upalu krajnika D3 Hepar sulfuris + D8 `iva (II) jodid + D2 silicijum dioksid)

675

tabl. 60 x (12,5mg+50mg+10mg+25mg+5mg)
upotreba tabl. se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 - 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 - 2 tabl. na sat, Max. 8 tabl. dnevno u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 - 2 tabl. deca: 1 tabl. na 2 sata, Max. 6 tabl. dnevno (2 - 6 godina) ili 8 tabl. dnevno (6 - 12 godina), u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.

N03AX11

(topiramat)

antiepileptik

613

Topactal, PharmaSwiss
tabl. 30 i 60 x 25mg, 50mg, 100mg, 200mg

Topamax, Cilag AG tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Tiramat

M01AB15

Toradol, Roche
(ketorolak trometamin)

nesteroidni antireumatik

589

tabl. 20 x 10mg rastvor za inj. im iv 10 x 30mg/ml
upotreba oralno: 3 - 4 x 10mg, najdu`e 7 dana, Max. 40mg dnevno parenteralno: 2 - 3 x 10 - 30mg duboko im ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi), najdu`e 2 dana, Max. 90mg dnevno paralele Zodol Registar lekova 2011 325

N05AX08

(risperidon)

antipsihotik

strana 621

Torendo, Krka film tabl. 20, 30 i 60 x 1mg i 4mg Torendo, Slaviamed film tabl. 20 x 2mg i 3mg Torendo Q-TAB, Krka oralna disperzibilna tabl. 28 i 30 x 0,5mg, 1mg i 2mg
upotreba disperzibilna tabl. se rastvara za nekoliko sekundi kad se stavi na jezik pa ne treba piti vodu uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 - 4mg, Max. 2 x 8mg paralele Risperidon, Rispolept, Rispolept Consta, Rispolux, Rissar, Risset, Speridan L01XE.. (SZ)

Torisel, Wyeth Lederle Italija
(temsirolimus)

citostatik

574

koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. 1 x (25mg/ml) 1,2ml/1,8ml
upotreba nakon razbla`enja rastvor sadr`i 10mg/ml temsirolimusa a stabilan je 24 sata; infuzija se priprema me{anjem ovako razbla`enog rastvora sa 250ml fiziolo{kog rastvora koji se mora primeniti najkasnije za 6 sati; infuzija se daje jednom nedeljno u trajanju 30 - 60 min. B03AE10

Tot Hema, Laboratorie Innotech International
(gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat)

antianemik

455

oralni rastvor (ampula) 20 x (50mg Fe + 1,33mg Mn + 0,7mg Cu)/10ml
upotreba rastvor se za upotrebu razbla`uje vodom ili sokom odrasli: 100 - 200mg gvo`|a dnevno odoj~ad iznad mesec dana i deca: 5 - 10mg gvo`|a/kg dnevno trudnice: 50mg gvo`|a dnevno od ~etvrtog meseca trudno}e J06AA02 (Z)

Totekvin, Torlak imunoserum protiv tetanusa (antitoksin tetanusa za humanu upotrebu - konjski)

554

rastvor za inj. sc im 10 x 1500ij/ml
upotreba rastvor antitoksina se aplikuje posle uzetih podataka o alergiji i ko`ne probe, nakon koje se odlu~uje da li }e se dati frakcionirano ili uz postupak desenzibilizacije profilaksa tetanusa - doza tetanusnog antitoksina je individualna i zavisi od uredne vakcinisanosti pacijenta, titra antitela, prirode, starosti i zaga|enosti rane i to: 1500ij odmah posle hirur{ke obrade rane, dozu udvostru~iti ako je povreda masivna, zaprljana zemljom ili stranim telom, kod ubodnih ili ustrelnih rana, kod povrede glave i vrata u blizini nervnih spletova, kao i ako je od povrede pro{lo vi{e od 24 sata; uporedo se vr{i i vakcinacija (u drugu ruku) po shemi: vakcinisani unazad 1 godinu ne primaju ni serum ni vakcinu jer su za{ti}eni, vakcinisani pre vi{e od 1 a manje od 10 godina primaju samo jednu dozu vakcine protiv tetanusa, vakcinisani pre vi{e od 10 godina ili nevakcinisani primaju serum protiv tetanusa ili humani tetanusni imunoglobulin i prvu dozu vakcine protiv tetanusa, posle mesec dana dobijaju drugu dozu vakcine a posle 6 - 12 meseci tre}u dozu vakcine protiv tetanusa terapija tetanusa - po pojavi simptoma bolesti, jednokratno: doze mogu iznositi i do 100 000ij, velika terapijska doza se mo`e podeliti i dati u razli~ite delove tela (deo im a deo iv), istovremeno treba sprovesti i vakcinaciju ako pacijent nije redovno ili uop{te vakcinisan 326 Registar lekova 2011

C02KX01

Tracleer, Actelion Pharmaceuticals
(bosentan)

antihipertenziv, vazodilatator

strana 472

film tabl. 56 x 62,5mg i 125mg
upotreba pulmonalna arterijska hipertenzija: 2 x 62,5mg (po~etno), posle 4 nedelje 2 x 125mg, Max. 2 x 250mg

M03AC04 (SZ)

Tracrium, GlaxoSmithKline Italija
(atrakurijum besilat)

miorelaksans

595

rastvor za iv inj./inf. 5 x 25mg/2,5ml i 50mg/5ml
upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0,3 - 0,6mg/kg, zatim po potrebi 0,1 -0,2mg/kg (iv injekcijom) ili 0,3 - 0,6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Atracurium DeltaSelect

G02CX01

(SZ)

Tractocile, Ferring Arzneimitell
(atosiban)

tokolitik

509

rastvor za inj. iv 1 x 6,75mg/0,9ml koncentrat za rastvor za inf. 1 x 37,5mg/5ml
upotreba 6,75mg iv inj. tokom 1 min. (po~etno), zatim 18mg/sat iv inf. tokom 3 sata zatim 6mg/sat do 45 sati, Max. trajanje tretmana 48 sati

N06AB06

Tragal, Galenika
(sertralin)

antidepresiv

625

film tabl. 28 x 50mg i 100mg
upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg, po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 - 100mg dnevno paralele Asentra, Halea, Luxeta, Serlift, Sertiva, Sertralin, Sertralin ICP, Setaloft, Sidata, Zoloft

N02AX02

§

(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

Tramadol, Hemofarm kaps. tvrda 20 x 50mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml Tramadolor, Lek tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 i 20 x 100mg, 150mg i 200mg TramaFlash, PharmaSwiss tabl. za oralnu suspenziju 20 x 50mg TramaFort, Lannacher Heilmitter tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg, 150mg i 200mg
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; tabl. za oralnu suspenziju se pre upotrebe suspenduje u malo vode odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, Trodon Registar lekova 2011 327

L02BG03

Trasolette, PharmaSwiss
(anastrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

strana 580

tabl. 28 x 1mg
upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole, Aremed, Arimidex, Armotraz

B02AB01

(SZ)

Trasylol, Bayer Schering Pharma
(aprotinin)

antifibrinolitik

452

rastvor za iv inj./inf. 1 x 500 000kij/50ml
upotreba smanjenje rizika od krvarenja kod hirur{ke intervencije kardiopulmonalnog bajpasa i koronarnog bajpasa sa graftom: doziranje je individualno, ukupna koli~ina po jednom tretmanu ne treba da pre|e 7 miliona KIU

S01EE04

Travatan, Alcon Couvreur
(travoprost)

terapija glaukoma

656

kapi za o~i, rastvor (0,04mg/ml) 2,5ml
upotreba 1 kap uve~e u obolelo oko

N05AH03

Treana, Hemofarm
(olanzapin)

antipsihotik

620

film tabl. 30 x 5mg i 10mg
upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza), zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. 20mg paralele OlanzEP, Olanzapin Sandoz, Onzapin, Zalasta, Zapilex, Zyprexa Velotab

C10AD52

Tredaptive, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Trevaclyn

N06DA02

Tregona, Hemofarm
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Yasnal

328

Registar lekova 2011

C04AD03

Trental, Jugoremedija
(pentoksifilin)

terapija poreme}aja cirkulacije

strana 475

(Z)

oblo`ena tabl. 20 x 400mg film tabl. 20 x 600mg rastvor za ia im iv inj./inf. 5 x 100mg/5ml
upotreba oralno: 2 - 3 x 400mg ili 2 x 600mg posle jela parenteralno: 100 - 300mg dnevno im, ili 100 - 200mg dnevno sporom iv injekcijom, ili 100 - 300mg iv infuzijom, Max. 1,2g dnevno paralele Damaton, Pentoksifilin

C10AD52

Trevaclyn, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Tredaptive

P01AB02

Triagil, Galenika
(tinidazol)

antibiotik

634

film tabl. 4 x 500mg
upotreba trihomonijaza: 2g jednokratno, oba partnera (odrasli), 50 - 75mg/kg jednokratno (deca) intestinalna amebijaza: 2g dnevno, tokom 3 dana (odrasli), 50 - 60mg/kg dnevno, tokom 3 dana (deca) anaerobne infekcije - odrasli: 2g prvi dan, zatim 1g dnevno 5 dana

C09BB05

Triapin, Chinoin Pharmaceuticals
(felodipin + ramipril)

antihipertenziv

486

Triapin mite tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (2,5mg + 2,5mg) Triapin tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (5mg + 5mg)
upotreba tabl. sa gutaju cele, ne smeju se deliti niti `vakati, uzimaju se nezavisno od hrane odrasli - Triapin mite: 1 tabl. dnevno Max. 2 tabl. dnevno - Triapin: 1 tabl. dnevno {to je i Max. dnevna doza deca: ne preporu~uje se

A10BB12

Trical, A. Menarini Manufacturing
(glimepirid)

oralni antidijabetik

437

tabl. 30, 60, 90 i 120 x 1mg, 2mg, 3mg, 4mg i 6mg
upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 - 2 nedelje po 1mg do Max. 6mg dnevno paralele Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid

Registar lekova 2011

329

D01AC20

Triderm, Schering-Plough Labo, Belgija Triderm, Schering-Plough Portugalija
(betametazon + klotrimazol + gentamicin sulfat)

dermatik

strana 494

mast (0,05% + 1% + 0,1%) 15g krem (0,05% + 1% + 0,1%) 15g
upotreba 2 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto

N03AF02

(okskarbazepin)

antiepileptik

611

Trileptal, Novartis Farma Italija oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl. 50 x 300mg i 600mg
upotreba odrasli: 600mg dnevno podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 600mg na dan do doze odr`avanja od 600 - 2400mg dnevno deca 6 godina i starija: 8 - 10mg/kg/dan podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 10mg/kg/dan do Max. doze 46mg/kg/dan

J01EE01

Trimosul, Hemofarm

kombinovani sulfonamid

538

(sulfametoksazol + trimetoprim) tabl. 20 x (400mg + 80mg) 480mg
upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti odrasli i deca preko 12 godina: 960mg (Max. 1440mg), na 12 sati deca 6 - 12 godina: 480mg na 12 sati paralele Bactrim, Bactrim Roche

J07BD52

(Z)

Trimovax, Sanofi Pasteur vakcina protiv parotitisa, rubeole i morbila (`ivi atenuirani virusi parotitisa, rubeole i morbila)

561

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sc im 10 x 1 doza/0,5ml
upotreba deca 6 - 12 meseci se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca 12 - 15 meseci: 0,5ml, zatim revakcinacija do 7 godine `ivota paralele Priorix

J07AM51

(Z)

Tripacel, Sanofi Pasteur vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog ka{lja (toksoid difterije, toksoid tetanusa, inaktivisane cele }elij)

558

suspenzija za inj. im 1 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml suspenzija za inj. im 5 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml
upotreba deca - primarna imunizacija: tri doze po 0,5ml 2-og, 4-og i 6-og meseca `ivota - revakcinacija: 0,5ml, 12 meseci posle tre}e doze

330

Registar lekova 2011

G03AB03

Tri Regol, Gedeon Richter
(etinilestradiol + levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

strana 511

21 i 63 oblo`ena tabl. svetlo ru`i~aste (30μg + 50μg) bele (40μg + 75μg) oker `ute (30μg + 125μg)
upotreba 1 tabl. dnevno tokom 21-og dana (prvo 6 ru`i~astih, zatim 5 belih, nakon toga 10 oran` tabl.), zatim 7 dana pauze

G03FB05

Trisequens, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni (estrogen i gestagen)

515

28 film tabl.: plave 12 x (2mg + 0) bele 10 x (2mg + 1mg) crvene 6 x (1mg + 0)
upotreba 1 plava tableta dnevno od 5-og dana menstrualnog ciklusa, nastaviti kako je nazna~eno na kalendarskom pakovanju

C09AA05

Tritace, sanofi aventis
(ramipril)

ACE inhibitor

484

tabl. 28 x 2,5mg, 5mg i 10mg
upotreba uzima se sa dosta te~nosti, u toku ili posle jela 1 x 1,25mg (po~etna doza), 1 x 2,5 - 5mg (doza odr`avanja), Max. 10mg dnevno paralele Ampril, Piramil, Prilinda, Ramipril, Ramipril Genericon, Ramitens, Vivace

C09BA05

Tritace comp, sanofi aventis
(ramipril + hidrohlorotiazid)

antihipertenziv

485

Tritace comp LS tabl. 28 x (2,5mg + 12,5mg) Tritace comp tabl. 28 x (5mg + 25mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (najbolje ujutru), po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl. dnevno Tritace comp LS ili 2 tablete dnevno Tritace comp paralele Ampril HD, Ampril HL, Piramil HCT, Prilinda plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Vivace Plus

N06AX05

Trittico retard, A.C.R.A.F.
(trazodon hlorid)

antidepresiv

625

tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 150mg
upotreba 1 - 2 x 75mg, Max. 300mg (kod hospitalizovanih bolesnika 600mg) dnevno

Registar lekova 2011

331

N05AC02

Trixifen, Hemofarm
(tioridazin hlorid)

antipsihotik

strana 618

oblo`ena tabl. 50 x 25mg
upotreba odrasli: 25 - 300mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze (ambulantna psihijatrija), 100 - 600mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 800mg dnevno najdu`e tokom 4 nedelje (klini~ka psihijatrija) deca 2 - 5 godina: 1mg/kg dnevno 5 - 12 godina: 75 - 150mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 300mg dnevno

J05AF30

(SZR)

Trizivir, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(abakavir + lamivudin + zidovudin)

terapija HIV infekcije

552

film tabl. 60 x (300mg + 150mg + 300mg)
upotreba uobi~ajeno: 1 tabl. dnevno

N02AX02

§

Trodon, Hemofarm [abac
(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

kaps. tvrda 20 x 50mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 x 100mg oralne kapi (100mg/ml) 10ml supozitorija 5 x 100mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 - 6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, TramaFlash, TramaFort, Tramadol, Tramadolor

S01EC03

Trusopt, MSD Italija
(dorzolamid)

terapija glaukoma

655

kapi za o~i (2%) 5ml
upotreba 1 kap u obolelo oko, na 8 sati (monoterapija) ili na 12 sati (uz beta blokator)

J05AR03

Truvada, Gilead Sciences
(tenofovir dizoproksil + emtricitabin)

terapija HIV infekcije

553

film tabl. 30 x (245mg + 200mg)
upotreba lek se uzima sa hranom, kod ote`anog gutanja tabl. se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 tabl. dnevno

332

Registar lekova 2011

N06AA09

Tryamil, PharmaSwiss
(amitriptilin)

antidepresiv

strana 623

film tabl. 30 x 25mg
upotreba depresija - odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama, po potrebi pove}avati na 150 - 200mg dnevno enuresis nocturna deca (terapija traje 3 meseca) : 25 - 50mg pre spavanja (11 - 16 godina) neuropatski bol: 25mg uve~e, po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e, po potrebi pove}ati na 50 - 75mg paralele Amitriptylin

C10AA05

Tulip, Hemofarm
(atorvastatin)

hipolipemik

490

film tabl. 30 x 10mg i 20mg
upotreba 10mg uve~e, po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno paralele Atacor, Atoris, Dislipat, Lipidra, Sortis

G03FB05

Tulita, Gedeon Richter
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

515

film tabl. 28 i 84 x (1mg + 0,5mg)
upotreba 1 tabl. dnevno uvek u isto vreme M01AE11

Turganil, Jugoremedija
(tiaprofenska kiselina)

nesteroidni antireumatik

591

tabl. 20 x 300mg
upotreba 2 x 300mg za vreme ili posle jela R05DA09

Tuzodin, Hemofarm [abac
(dekstrometorfan bromid)

antitusik

647

tabl. 20 x 15mg sirup (15mg/5ml) 200ml
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 30mg na 6 - 8 sati, Max. 120mg dnevno deca ispod 2 godine: doziranje je individualno 2 - 6 godina: 7,5mg na 6 - 8 sati, Max. 30mg dnevno 6 - 12 godina: 15mg na 6 - 8 sati, Max. 60mg dnevno

J07BC20

(Z)

Twinrix, GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv hepatitisa A i hepatitisa B 561 (inaktivisani hepatitis A virus, rekombinantni hepatitis B)

Twinrix Adult suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 1ml (720 EL.j + 20μg)/ml Twinrix Paediatric suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 0,5ml (360 EL.j + 10μg)/0,5ml
upotreba pre upotrebe promu}kati, aplikovati u deltoidnu regiju (odrasli) ili aterolateralni deo bedra (bebe) odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 1ml I doza, 1ml II doza mesec dana kasnije, 1ml III doza 6 meseci posle I doze bebe i deca 1 - 15 godina uklju~uju}i i 15 godina: po 0,5ml nultog, prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 333

J01AA12

(SZ)

Tygacil, Wyeth Pharmaceuticals
(tigeciklin)

antibiotik

strana 533

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 50mg
upotreba ne preporu~uje se primena kod osoba ispod 18 godina 100mg po~etno, zatim 50mg na 12 sati tokom 5 - 14 dana

R01BA52

(BR)

Tylol Hot, Nobel Ilac
(paracetamol + pseudoefedrin + hlorfenamin maleat)

terapija nazeba

640

Tylol Hot pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/20g Tylol Hot D pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/6g Tylol Hot za decu pra{ak za oralni rastvor 6 x (250mg + 30mg + 2mg)/10g
upotreba razmak izme|u 2 doze treba da bude 6 sati, Max. 4 doze dnevno odrasli: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ~a{i tople vode deca iznad 6 godina: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ½ ~a{e tople vode

J07AP03

(Z)

Typhim Vi, Sanofi Pasteur
(Vi kapsularni pre~i{}eni polisaharidi S. typhi)

vakcina protiv trbu{nog tifusa

558

rastvor za inj. sc im ({pric) 1 x 0,5ml
upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0,5ml, revakcinacija posle 3 godine sa 0,5ml ako postoji kontinuirana izlo`enost riziku

L04AA23

(SZ)

Tysabri, Biogen Idec
(natalizumab)

selektivni imunosupresiv

585

koncentrat za rastvor za inf. 1 x 300mg/15ml
upotreba 300mg infuzijom tokom 1 sata (brzinom 2ml/min.) svake 4 nedelje, terapija se prekida ako nema terapijskog odgovora posle 6 meseci

L01XE07 (SZR)

Tyverb, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(lapatinib)

citostatik - inhibitor protein kinaze

575

film tabl. 70 x 250mg
upotreba ne primenjuje se kod mla|ih od 18 godina, upotrebljava se u uvek isto vreme 1 sat pre ili 1 sat posle jela uznapredovali ili metastatski karcinom dojke (u kombinaciji sa kapecitabinom): 1 x 1,25g

334

Registar lekova 2011

N01BB58

(SZ)

(artikain hlorid + epinefrin hlorid)

lokalni anestetik

strana 605

Ubistesin, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,005mg)/ml 1,7ml Ubistesin forte, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,01mg)/ml 1,7ml
upotreba koristi se samo u stomatologiji: 1 - 1,7ml po zubu, Max. 500mg artikain hlorida (7mg/kg) paralele Cystocain DS A02BA02

(ranitidin)

H2 blokator

419

Ulcodin, Alkaloid
film tabl. 20 x 150mg

Ulcogut, Pro.Med.CS
film tabl. 30 x 150mg
upotreba odrasli - ulkus: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 - 8 nedelja (terapija), 150mg uve~e (spre~avanje recidiva) - Zollinger-Elisonov sindrom: 2 - 3 x 150mg, Max. 6g dnevno - refluksni ezofagitis: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e, izuzetno 4 x 150mg, tokom 8 - 12 nedelja deca: 2 x 2 - 4mg/kg, Max. 300mg dnevno (ulkus) paralele Ranisan, Ranital, Ranitidin, Ranitidin PharmaSwiss N01AH06 § (SZ)

Ultiva, GlaxoSmithKline Italija
(remifentanil hlorid)

opioidni analgetik

603

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x 1mg i 2mg
upotreba doziranje se prilago|ava individualnom odgovoru pacijenta V08AB05 (SZ)

(jopromid)

Rö kontrast

666

Ultravist 300, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (300mg/ml joda odnosno 623,4mg/ml jopromida) 50ml i 100ml Ultravist 370, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 50ml, 100ml i 200ml rastvor za inf. 8 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 500ml
upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja

B05AA01

(SZ)

Uman Albumin, Kedrion
(albumin - humani)

nadoknada plazme

457

rastvor za inf. (5%) 250ml rastvor za inf. (20%) 50ml i 100ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od telesne mase bolesnika, te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski), Human albumin, Human albumin 20% Baxter, Human albumin 20% Behring, malo soli, Humani albumin 20% Biotest, Ljudski albumin 20%, Plasbumin 20 336 Registar lekova 2011

odrsli: 1 .8 x 1 . Max.2 kapi jo{ najmanje 7 a najvi{e 14 dana . Midol C J01MA06 Uricin.5 x 1 .S01BC03 Uniclophen. tokom najvi{e 7 dana za u{i . 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Nofocin.5%) 10ml upotreba rok upotrebe leka posle prvog otvaranja je 28 dana 1 . tokom 10 dana paralele Floxal S01ED01 Unitimolol. 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . Timolol Alkaloid S01FA06 Unitropic. Unimed Pharma (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (0. Bristol Myers Squibb (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. Unimed Pharma (tropikamid) midrijatik 657 kapi za o~i (1%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu.2 kapi na svaki sat.2 kapi paralele Voltaren Ophtha CD S01AX11 Uniflox. Unimed Pharma (diklofenak natrijum) oftalmik strana 654 kapi za o~i (0.odrsli: 2 x 10 kapi tokom 10 dana a kod hroni~nog gnojnog zapaljenja srednjeg uha 14 dana .deca iznad 3 godine: 2 x 5 kapi. Nolicin Registar lekova 2011 337 .3%) 10ml upotreba za o~i .2 x dnevno po 1 kap paralele Glaumol. 6 tabl. kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Mydrum N02BA51 (BR) Upsarin C. Timadren. zatim 6 . Slaviamed (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 film tabl.2 tabl. dnevno paralele Aspirin plus C.deca iznad 3 godine: 5 x 1 kap. Unimed Pharma (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i i u{i (0. prva 2 dana. rastvoreno u ~a{i vode.1%) 10ml upotreba 3 .

bilijarna ciroza: 2 x 250mg (do 60kg). Vestibo G03DA04 Utrogestan. 3 x 250mg (do 80kg). tvrda 50 i 100 x 250mg upotreba holesterolski `u~ni kamenci.48mg dnevno. Dr Falk Pharma kaps. Belupo (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl.A05AA02 (urzodeoksiholna kiselina) holelitijatik strana 424 Ursofalk. Besins Manufacturing (progesteron) gestagen 514 kaps.16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 . 100 x 8mg upotreba 3 x 8 . tvrda 50 i 100 x 250mg Ursosan. Pro.CS kaps. meka 30 x 100mg kaps. 250mg + 250mg + 500mg (do 100kg) ili 10mg/kg/dan bilijarni refluksni gastritis: 1 x 250mg uve~e pred spavanje N07CA01 Urutal.Med. uz jelo paralele Betaserc. meka 14 x 200mg upotreba uzima se uve~e na prazan stomak oralno ili vaginalno: 2 x 100mg (ujutro i uve~e) ili 200mg uve~e 338 Registar lekova 2011 .

.

5mg). 60 x 450mg upotreba po~etna doza: 2 x 900mg tokom 21 dana doza odr`avanja: 1 . 14. po potrebi 2 x 80mg. 28 i 84 x 80mg i 160mg Valsartan. Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 rastvor za inf. Novo Nordisk (estradiol) hormon . dnevno paralele Co-Diovan C09CA03 (valsartan) antihipertenziv 487 Valsacor. (160mg + 12.G03CA03 Vagifem. 16ml/kg/dan (iznad 30kg). 80mg i 160mg film tabl.5ml/kg/dan (iznad 40kg) 340 Registar lekova 2011 . Krka (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl. Max. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg. Roche (valganciklovir) antivirotik 549 film tabl. nedeljno (doza odr`avanja) J05AB14 Valcyte. uve~e tokom dve nedelje.5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl. 14 x 320mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno).5ml/kg/dan (iznad 20kg). 12 x 100ml upotreba deca: 8 . 28 x (80mg + 12. Krka film tabl. 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. 18.35ml/kg/dan (novoro|en~ad i deca do 10kg). 15 x 25mcg upotreba 1 vaginana tabl. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Diovan B05BA01 (SZ) Vaminolact.2 x 900mg C09DA03 Valsacombi. 24ml/kg/dan (iznad 10kg). Nini film tabl. zatim 2 vaginalna tabl. 28 x 40mg.estrogen strana 513 vaginalna tabl.

deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti).10 dana. Max. 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza).30 dana starosti).4 doze. Zocor Registar lekova 2011 341 . Simva Sandoz. Simvax.deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina). ne otvara se. kapsula se guta cela. Pharmatex pra{ak za rastvor za inf. tvrda 10 x 250mg (SZ) Vancomycin-MIP. 2g dnevno . GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virus vari~ele) vakcina protiv vari~ele 562 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) . 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. Riemser Arzneimittel kaps. 5 x 500mg i 1g Vancomicin enterocaps.A07AA09 J01XA01 (SZ) (vankomicin hlorid) antibiotik strana 427 543 Vancomicin.5 . s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). ako je koli~ina vankomicina u kaps. Chephasaar pra{ak za rastvor za inf. Simvabel. Simvastatin. pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin. (bo~ica i {pric) 1 x 0.odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. . po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.2g dnevno podeljeno u 3 .5ml u razmaku 6 nedelja C10AA01 Vasilip. 1 i 5 x 500mg i 1g (SZ) Vancotex. (Z) Varilrix. Kovancin J07BK. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam.. Slaviamed (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl. velika za pojedina~nu dozu treba upotrebiti pra{ak za infuzju rastvoren u vodi.odrasli: 0. do 10mg/min.5ml upotreba ne sme se primeniti intravaskularno odrasli i adolescenti iznad 13 godina: 2 doze po 0. 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi. Simvor. 28 x 10mg. Hollesta. 10mg/kg na 8 sati (7 . Simvastatin ICP. Riemser Arzneimittel pra{ak za rastvor za inf. tokom 7 . oralno infuziono . po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.

({pric) sc im 1 i 20 x 0.deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0. Amlopin. ({pric) sc im 1 x 0. 1 x 1mg i 3. Norvasc.25ml posle najmanje 4 nedelje paralele Agrippal S1. Max. Fluimun C08CA01 Vazotal. Sanofi Pasteur suspenzija za inj.J07BB02 (Z) (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 Vaxigrip. 28 x 37.25ml upotreba Vaxigrip . Cipla kaps. Tenox L01XX32 (SZ) Velcade.5mg.5ml posle najmanje 4 nedelje Vaxigrip Junior . Monodipin. Max. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Janssen Pharmaceutica (bortezomib) citostatik 577 pra{ak za rastvor za inj.5ml Vaxigrip Junior. Sanofi Pasteur suspenzija za inj.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg.5ml suspenzija za inj.deca 6 meseci do 3 godine: 0.5ml . Actavis Island film tabl. Amlogal. Amlodipin.5mg i 75mg Venlax. Pliva Hrvatska tabl. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa. Fopin. 75mg i 150mg Venlor XR 75.5mg i 75mg Velahibin. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 37. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. Hemofarm (amlodipin) antagonist Ca 481 tabl. Amlodipin PharmaSwiss.5mg upotreba doziranje individualno N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Velafax. 28 x 37. (ampula) sc im 20 x 0. Galenika kaps.odrasli i deca iznad 3 godine: 0.25ml . Amlonorm. Fluarix. 10mg dnevno paralele Alopres.deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0. Efexiva 342 Registar lekova 2011 . Efectin ER. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. Amlodil. (bo~ica) sc im 10 x 5ml suspenzija za inj.

5mg . 10 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima.2mg) na 4 .3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe".6 godina: 1 sprej doza (0. Bosnalijek (heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin) venotonik 477 gel (100ij + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba 2 . za 3 .6 godina: 1. tre}eg i petog dana na 3 .1 . Etoposide.4 puta mazati u tankom sloju R03AC02 Ventolin.2mg) na 4 . kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta.5 dana.12 godina: 2.5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 .C05CA04 (BR) (trokserutin) venotonik strana 477 Venoruton.6 sati rastvor za inhalaciju . sa prekidima 2 . Ecosal. Ecosal Easi Breathe.deca 4 .25 . Spalmotil L01CB01 Vepesid.6 sati 6 . doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 300 .. za 3 .2.5mg na 4 .4 nedelje.100mg/m2.50mg/m2 tokom 4 . Bristol Myers Squibb (etopozid) citostatik .1000mg lokano: 2 .2 sprej doze (0.deca 2 . za oralnu upotrebu 2.0.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno.1mg) 10ml rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 20ml upotreba sprej .12 godina: 2 sprej doze (0. meka 20 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. Sintopozid Registar lekova 2011 343 . Etoposide PharmaSwiss. Novartis [panija kaps.3 x mazati obolelo mesto C05BA53 (BR) Venosan.5mg na 4 .6 sati paralele Aloprol.4 x 2.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. Etoposide Teva. Lastet. 20 x 500mg i 1000mg gel (2%) 40g Venoruton.1mg) na 4 sata 6 .4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 .antimitotik 569 (SZR) kaps. tokom 3-5 dana. GlaxoSmithKline Poljska (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 0. tvrda 20 x 300mg upotreba oralno .6 sati . sporom inf. tokom 2 . Novartis Consumer Health {ume}a tabl. tokom 5 dana.odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .

5ij (0. 480mg dnevno deca: 2 . Urutal 344 Registar lekova 2011 . 100 x 8mg tabl. Catalent Nema~ka (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl. meka 100 x 10mg upotreba 45mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze (terapija traje 30 .48mg dnevno.160mg (hipertenzija).5ml upotreba doze za decu i odrasle su iste primarna vakcinacija: 3 doze po 2. 30 x 40mg i 80mg upotreba odrasli: 120 . 7. Srbolek oblo`ena tabl. 2 . 2 .120mg (iznad 2 godine) paralele Izopamil J07BG01 (Z) Verorab. 7 i 21 dana). Alkaloid oblo`ena tabl. 30 x 40mg i 50 x 80mg Verapamil.3 x 40 . sanofi aventis Ma|arska Verorab. 50 x 80mg Verapamil.5ij/0. 50 x 80mg Verapamil Alkaloid. im 5 x 2.3 x 20mg (do 2 godine).5ij 0 i 3 dana L01XX14 (SZ) Vesanoid.3 x 120 . dalja revakcinacija svakih 5 godina postinfektivna vakcinacija (neimunizovane osobe): 5 doza po 2. Roche (tretinoin) terapija leukemije 576 kaps.16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 .360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije).5ij (0. 60 x 16mg upotreba 3 x 8 . revakcinacija posle 12 meseci. Max. 3. 14 i 28 dana posle kontakta sa besnom `ivotinjom) postinfektivna vakcinacija (potpuno imunizovane osobe): 2 doze po 2.C08DA01 (verapamil hlorid) antagonist Ca2+ strana 482 Verapamil. 3 x 80 -120mg (angina pektoris). uz jelo paralele Betaserc. Zdravlje oblo`ena tabl. Hemofarm film tabl.90 dana) N07CA01 Vestibo. Sanofi Pasteur (inaktivisani celi virusi rabiesa) vakcina protiv besnila 561 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.

gel (2400ij/g) 25g upotreba 3 .J02AC03 (vorikonazol) antimikotik strana 547 (SZ) (SZ) Vfend. Pharbil Waltrop (heparin) antitromboflebitik 476 sprej za ko`u. Pfizer Francuska (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl.doza odr`avanja: 100mg (ispod 40kg) ili 200mg (iznad 40kg) na 12 sati parenteralno .375mg/22. uz masiranje obolelog mesta. Fentanyl Sandoz.125mg/7. 10 x 50mg i 200mg pra{ak za rastvor za inf. 1 x 25mg. tabl.5mg/30cm2 upotreba doze se odre|uju individualno.4 x dnevno naneti gel. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic. se rastvara u malo vode odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan).po~etna doza: 6mg/kg na 12 sati .25mg/15cm2 12.po~etna doza: 200mg (ispod 40kg) ili 400mg (iznad 40kg) na 12 sati . zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin. 1 x 200mg Vfend. 1 x 200mg upotreba oralno . ACINO (fentanil) opioidni analgetik 606 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) transdermalni flaster 5 x (75μg/sat) transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 4. Medicom International ViaTromb.5cm2 16. Fentanyl Torrex Registar lekova 2011 345 .4mg/kg na 12 sati G04BE03 Viagra. odozdo na gore J01AA02 Vibramycin D. za oralnu suspenziju 10 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela. Pfizer Deutschland film tabl. Pfizer Francuska pra{ak za rastvor za inf.doza odr`avanja: 3 . Dovicin N02AB03 § Victanyl. Pfizer Francuska (doksiciklin) tetraciklin 532 tabl.5cm2 8.100mg. flaster se lepi na intaktnu ko`u. Fentanyl. 50mg i 100mg upotreba 25 . 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Sildena C05BA03 (BR) ViaTromb.

4 kapi/dan hipoparatireoidizam i pseudohipoparatireoidizam .ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima. Merck KGaA (holekalciferol) vitamin D3 440 oralne kapi (20 000ij/ml) 10ml upotreba 1 kap = 500ij profilaksa rahitisa: 1 kap/dan (novoro|en~ad). 200mg na 12 sati ili 400mg na 24 sata (iznad 60kg) S01XA20 (BR) Vidisic. tvrda 30 x 250mg i 400mg upotreba odrasli: 250mg na 24 sata (ispod 60kg).8mg J05AF02 (SZR) Videx EC. sc im iv 1 x 5ml upotreba 1ml Viekvina neutrali{e najmanje 100 LD50 venoma poskoka i 50 LD50 venoma {arke.30 kapi/dan u zavisnosti od koncentracije kalcijuma u serumu (preporu~ena doza je 10000 . 1. velikim krvnim sudovima. 2 kapi/dan (nedono{~ad) terapija osteomalacije i rahitisa: 2 .odrasli: 15 . vratu. sc (pen sa ulo{kom) 2 i 3 x (6mg/ml) 3ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 0. pove}avati posle najmanje 1 nedelje na 1 x 1.konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj. po potrebi do Max.200000ij vitamina D dnevno) .2mg. Novo Nordisk (liraglutid) antidijabetik strana 438 rastvor za inj.A10BX07 Victoza.6mg (po~etno).deca: 2000ij/kg/dan profilakasa malapsorpcije: 4 . ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji. uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odrasli i deca . glavi.odmah nakon ujeda: 5ml im u glutealni mi{i} . Torlak (antitoksin protiv zmijskog otrova . oftalmik 659 gel za o~i (2mg/g) 10g upotreba 3 . jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:10) sporo iv paralele Antitoksin protiv otrova evropskih zmija A11CC05 Vigantol. Bristol Myers Squibb (didanozin) terapija HIV infekcije 551 gastrorezistentna kaps.8 kapi/dan (pribli`no 3000 .5 x ukapati u konjunktivalnu kesu J06AA03 (Z) Viekvin. Dr Gerhard Mann (karbomer) ve{ta~ke suze.8 kapi/dan dopunska terapija osteoporoze: 2 .5000ij vitamina D dnevno) 346 Registar lekova 2011 .

ukupna Max. Gilead Sciences (tenofovirdizoproksil fumarat) terapija HIV infekcije i hepatitisa B 551 film tabl. kod ote`anog gutanja tabl.4mg/m2. Boehringer Ingelheim Nema~ka tabl.antimitotik 569 Vinorelbin "Ebewe". Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf.4mg/m2 dnevno.05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Sindovin L01CA04 (SZ) (vinorelbin) citostatik ./inf./inf. 30 x 245mg upotreba lek se uzima sa hranom.30mg/m2 nedeljno. 2 x 4mg/kg (8 . 5 x 1mg/ml upotreba odrasli: 1 .L01CA01 (SZ) Vinblastin. 60 x 200mg upotreba odrasli: 1 x 200mg tokom 14 dana zatim 2 x 200mg deca: 4mg/kg dnevno prvih 14 dana.8 godina).antimitotik strana 569 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelsin. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml upotreba uobi~ajeno: 20 . 1 x 10mg/5ml upotreba rastvara~ je fiziolo~ki rastvor naj~e{}e 6mg/m2 dnevno. Gedeon Richter (vinblastin sulfat) citostatik . 1 x 1mg/10ml (SZ) Vincristin. Pfizer Australija rastvor za iv inj. 0./inf. Boehringer Ingelheim Gr~ka oralna suspenzija (50mg/5ml) 240ml Viramune. Sandoz koncentrat za rastvor za inf. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Max. Gedeon Richter pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1.2mg/m2 dnevno (preko 10kg).16 godina). doza za primenu 60mg J05AG01 (nevirapin) terapija HIV infekcije 552 Viramune. 400mg dnevno J05AF07 Viread. zatim 2 x 7mg/kg (2 meseca . pojedina~na doza 35. po potrebi. ponoviti najranije za 7 dana. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz.antimitotik 569 Vincristin. se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 x 245mg Registar lekova 2011 347 . Max.1. doza se postepeno mo`e dnevno pove}avati do 18mg/m2 (kod odraslih) i 12mg/m2 (kod dece) L01CA02 (SZ) (vinkristin sulfat) citostatik .5 .

1μg+0.64mg+20μg)/ml 10ml upotreba Vitalipid N Adult odrasli i deca iznad 11 godina: 10ml dnevno Vitalipid N Infant deca do 11 godina: 10ml dnevno prevremeno ro|ena i deca sa malom te`inom: 4ml/kg dnevno (do 2..2 kapi u oko paralele Montevizin V08AB09 (SZ) Visipaque. 10 kapi dnevno (mala deca).3 kapi dnevno (nedono{~ad). Keata Pharma Inc (tetrizolin hlorid) oftalmik 657 kapi za o~i (0.hinolon 542 tabl.91mg+15μg)/ml 10ml Vitalipid N Infant koncentrat za rastvor za inf. 5 kapi dnevno (odoj~ad). Merz Pharmaceuticals (tromantadin hlorid) antivirotik strana 498 gel (1%) 2g upotreba 3 .3μg+1μg+0.05%) 15ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 . ia iv it 10 x (652mg/ml = 320mg joda/ml) 20ml.. Hemofarm (retinol + ergokalciferol) vitamini 440 oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml 10ml upotreba 2 . ia iv it 10 x (550mg/ml = 270mg joda/ml) 20ml i 50ml rastvor za inj.3 x 10 kapi (starija deca i odrasli) 348 Registar lekova 2011 . 10 x (135. 10ml dnevno (preko 2.400mg) na 12 sati A11JA. Fresenius Kabi (vitamini: A + D2 + E + K) vitamini 443 Vitalipid N Adult koncentrat za rastvor za inf. (SZ) Vitalipid N.5kg). Vitamin AD.5kg) A11CB. 10 x 200mg upotreba 100 .5μg+0. GE Healthcare (jodiksanol) Rö kontrast 666 rastvor za inj.D06BB02 Viru-Merz-Serol.200mg (izuzetno 300 . 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J01MA01 Visiren.5 x dnevno nanositi gel na herpeti~ne lezije S01GA02 Visine. 10 x (194. 1 . Jugoremedija (ofloksacin) antibiotik .

28 x (2. Tritace C09BA05 Vivace Plus. Ramipril Genericon.25mg (po~etna doza). se pre upotrebe rastvara u ~a{i vode oralno . Hemofarm {ume}a tabl. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl. im iv 50 x 500mg/5ml Vitamin C.1g dnevno parenteralno: 500mg dnevno paralele Bio-C 500 C09AA05 Vivace. Max.profilaksa: 25 .2 x 500mg .25mg.4 x 250mg ili 1 .3 dana. Galenika (BR) tabl. tokom mesec dana doza odr`avanja: 1000μg na 30 dana A11GA01 (askorbinska kiselina) vitamin 442 Vitamin C.5mg + 12. Ramipril H.5mg. 28 x 1.5mg (doza odr`avanja). Hemofarm [abac tabl. Ramitens. 10mg dnevno paralele Ampril. 20 x 1g Vitamin C.A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid.5mg) Vivace Plus L tabl. Zdravlje (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. Ramipril. Alkaloid (tiamin hlorid) vitamin strana 441 tabl.25mg dnevno sna`ni simptomi deficita: do 300mg dnevno B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid. Ramicomp Genericon. 2. Zdravlje (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl. Ampril HL. 1 x 2.terapija: 3 .75mg dnevno . Prilinda. 20 x 50mg rastvor za inj. Prilinda plus. dnevno (najbolje ujutru). u toku ili posle jela 1 x 1. 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Alkaloid (cijanokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj. dnevno Vivace Plus ili 2 tablete dnevno Vivace Plus L paralele Ampril HD. Piramil. Tritace comp Registar lekova 2011 349 . 50 blistera po 10 x 500mg upotreba {ume}a tabl.5 . Piramil HCT. 5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. im 50 x 500μg/ml upotreba inicijalno: 1000μg na 2 . im iv 50 x 100mg/ml upotreba blagi simptomi deficita: 10 . 18 x 500mg i 25 blistera po 10 x 500mg rastvor za inj.

Novartis Consumer Health (diklofenak dietilamin) nesteroidni antireumatik 594 krem (1%) 50g i 100g upotreba 3 .4 + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 457 rastvor za inf.6 x 1 dozu u svaku nozdrvu paralele Natrijum kromoglikat 2% (BR) Vivoton S.4 x 2 . Dr Gerhard Mann (natrijum kromoglikat) strana antialergik 658 638 S01GX01 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml R01AC01 sprej za nos (20mg/ml) 15ml upotreba kapi za o~i: 4 . nazolakrimalna okluzija ili zatvaranje oka na 3 minuta mo`e da smanji sistemsku resorpciju i poja~a lokalnu aktivnost paralele Uniclophen B05AA07 (SZ) Voluven.(BR) Vividrin. Excelvision (diklofenak natrijum) oftalmik 654 kapi za o~i. (BR) Voda za injekcije. rastvor (50g+10g+1g+10g+5.9%) 500ml upotreba doziranje je individualno. Deutsche Homoopathie-Union (Crategus + Convallaria majalis + Adonis vernalis + Valeriana + Lobelia inflata + Cactus) homeopatski lek za hipotenziju 675 oralne kapi. rastvor (1mg/ml) 5ml upotreba preoperativno: 4 x 1 kap tokom 2 sata pre operacije postoperativno: 4 x 1 kap do 12 nedelja PRK operacija: 2 x 1 kap tokom 1 sata pre operacije.5 x 1 kap u zavisnosti od te`ine oboljenja posle ukapavanja. Fresenius Kabi (hidroksietilskrob 130/0.9ml/kg 350 Registar lekova 2011 .5 sati kada je pacijent budan do 24 sata ostale indikacije: 4 . Galenika (voda za injekcije) rastvara~ 665 50 ampula x 5ml paralele Aqua pro injectione M02AA15 (BR) Voltaren Emulgel.. Max.5g+3g)/100g 30ml upotreba 3 x 10 .8 x 1 kap sprej za nos: 4 . 2 x 1 kap u razmaku od 5 minuta odmah nakon PRK operacije i onda postoperativno po 1 kap na 2 . (6% + 0.4g gela blago utrljati na obolelo mesto S01BC03 Voltaren Ophtha CD.20 kapi pre jela V07AB. dnevna doza za odrasle je 50ml/kg a za decu 16 +.

.

4mg paralele Helex.25mg i 0.2 x 1.N07BA02 Wellbutrin XR. 1 x (400ij + 450ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. stepena krvarenja. Helex SR. Immunate S01ED51 Xalacom. Pfizer Italia tabl. izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P.5mg Xanax XR. Max.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 .40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII./inf.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.1mg. Max.5mg. 1 x (800ij + 900ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika.0. 4. 30 x 0.5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0. po potrebi dozu pove}ati do Max. Zolarem 352 Registar lekova 2011 .5 .25 .5mg (po~etno).5mg.5ml upotreba 1 kap ujutro S01EE01 Xalatan. po potrebi dozu pove}avati na 3 . Pfizer Belgium (latanoprost + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (50μg + 5mg)/ml 2. 4mg dnevno Xanax XR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0. Pfizer Italia tabl. po potrebi za 4 nedelje pove}ati na 1 x 300mg B02BD06 (SZ) Wilate. Octapharma (koagulacioni faktor VIII . Glaxo Wellcome Nema~ka (bupropion hlorid) antidepresiv strana 630 tabl.5 . Pfizer Belgium (latanoprost) terapija glaukoma 656 kapi za o~i 1 x (0. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 150mg i 300mg upotreba lek treba uzimati uvek u isto vreme 1 x 150mg.8°C 1 kap uve~e u obolelo oko N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Xanax.005%) 2./inf. 4mg dnevno depresija: 3 x 0.5ml upotreba ~uvati na 2 .4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 . Ksalol.5mg i 1mg upotreba Xanax anksioznost: 3 x 0. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.

antimetabolit 568 film tabl. 42 i 84 x 120mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele alli Registar lekova 2011 353 . tvrda 21.akutni bol kod lumboi{ijalgije (im): 2 x 8mg oralno: 2 . 16mg dnevno L01BC06 Xeloda. Bayer Schering Pharma (rivaroksaban) oralni antikoagulans strana 451 film tabl. Max. Roche (kapecitabin) citostatik . 20 x 8mg upotreba parenteralno . sa produ`nim osloba|anjem 30 x 10mg upotreba 5mg ujutro i uve~e ili 10mg uve~e M01AC05 (lornoksikam) nesteroidni antireumatik 590 (Z) Xefo. Nycomed film tabl. sanofi aventis (alfuzosin hlorid) terapija hiperplazije prostate 520 Xatral SR tabl. Nycomed pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. zatim 1 nedelja pauze (terapija se cikli~no ponavlja) V08AB11 (SZ) Xenetix. 1 x (350mg joda/ml) 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja A08AB01 Xenical. Max. 120 x 500mg upotreba 2500mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze. 16mg dnevno .postoperativni bol (sporo iv): 8mg po~etno. sa produ`nim osloba|anjem 28 i 56 x 5mg Xatral XL tabl. kontinuirano tokom 2 nedelje. 1 x (300mg joda/ml) 50ml i 100ml Xenetix 350 rastvor za inj. 10 i 30 x 10mg upotreba prevencija venske tromboembolije kod ugradnje ve{ta~kog kuka i kolena: 1 x 10mg G04CA01 Xatral. 60 x 150mg i film tabl. im iv 5 i 10 x 8mg/2ml Xefo Rapid.B01AX06 (SZR) Xarelto.3 x 4mg ili 2 x 8mg. po potrebi jo{ 8mg. Roche (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps. Guerbet (jobitridol) Rö kontrast 666 Xenetix 300 rastvor za inj.

sc 1 x 150mg/1. UCB Pharma Italija (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl. Hemofarm oblo`ena tabl. Dicef. 10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Cezera 354 Registar lekova 2011 .5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . 10 x 250mg i 500mg Xorimax. Ceroxim. Sandoz pra{ak za rastvor za inj.8 sati) Xorimax odrasli .2ml upotreba rastvara~ je voda za inj. Nilacef R06AE09 Xyzal. Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 70ml upotreba Xorim odrasli: 750mg . odrasli i deca iznad 12 godina: doza i u~estalost davanja zavise od po~etne koncentracije IgE (ij/ml) izmerene u krvi pre po~etka terapije i od telesne mase bolesnika J01DC02 (cefuroksim) cefalosporin 535 (Z) Xorim.1.uobi~ajeno: 250mg na 12 sati .100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .R03DX05 (Z) Xolair.5g Xorimax.4 doze (na 6 .urinarne infekcije: 125mg na 12 sati .gonoreja: 1g u jednoj dozi deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef. 1 i 10 x 750mg i 1. Cefuroxim-MIP. Novartis Pharma Stein [vajcarska (omalizumab) tretman alergijske astme strana 645 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.pneumonija: 500mg na 12 sati .

21 x (0. 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno. Donecept. Landex. Aricept evess. tokom 4 . Krka (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 film tabl. Hemofarm (bumetanid) diuretik 474 tabl.6 nedelja.odrasli: 0. ponoviti po potrebi za 20 minuta . 10mg dnevno . 10mg dnevno paralele Aricept. odjednom.015mg/kg dnevno parenteralno . 28 ru`i~aste 24 x (0. 20 x 1mg rastvor za im iv inj.5 . Tregona C03CA02 Yurinex. Max. zatim 7 dana pauze N06DA02 Yasnal.edem plu}a: 1 .G03AA12 (etinilestradiol + drospirenon) oralni kontraceptiv strana 511 Yasmin. zatim pove}ati na 10mg dnevno.deca iznad 6 meseci: 0.03mg + 3mg) Yaz.5mg u 500ml infuzionog rastvora tokom 30 .02mg + 3mg) bele 4 x (0 + 0) upotreba 1 tabl. ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. Max.5mg/2ml upotreba oralno . odjednom. 10 x 0.insuficijencija bubrega: 2 . Bayer Schering Pharma film tabl.2mg dnevno.60 minuta Registar lekova 2011 355 ./inf. Bayer Schering Pharma film tabl.2mg iv.

.

.

odrasli i deca (parenteralno): 8 . 20mg paralele OlanzEP.5mg.antibiotik 571 kaps. soka. 1 x 10mg upotreba akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija . tvrda 14 x 5mg i 10mg upotreba odrasli: 10mg pred spavanje stariji od 65 godina: 5mg spavanje L01DB06 (SZ) Zavedos. 7. Treana. tvrda 1 x 5mg pra{ak za rastvor za inj. Krka oralna disperzibilna tabl. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) antivirotik 551 film tabl. Glaxo Wellcome Velika Britanija Zeffix. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. Krka tabl.N05AH03 (olanzapin) antipsihotik strana 620 Zalasta. 28 x 100mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 100mg dnevno paralele Epivir 358 Registar lekova 2011 . se stavlja direktno na jezik ili se prethodno rastvori u malo vode. 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl. Actavis Italy (idarubicin hlorid) citostatik .oralno: 45mg/m2 u jednoj dozi J05AF05 Zeffix. tokom 3 uzastopna dana . 28 x 5mg i 10mg Zalasta Q Tab. Belupo (zaleplon) hipnotik 623 kaps. 15mg i20mg Zapilex. 28 i 56 x 5mg.odrasli (oralno): 30mg/m2 dnevno (monoterapija) ili 15mg/m2 dnevno (kombinovana terapija) karcinom dojke . Onzapin. Adamed tabl. Olanzapin Sandoz. 10mg.12mg/m2 dnevno. mleka ili kafe odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza). Zyprexa Velotab N05CF03 Zan.

oksazolidinon 545 film tabl.do 30kg: 1mg/kg na 12 sati Registar lekova 2011 359 . 160mg dnevno (akutno). PharmaSwiss (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna kaps. 40mg dnevno (doze od 10mg mogu se davati na 1 sat a 20mg na 4 sata. im 20mg/1.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol. 10 x 600mg upotreba 600mg na 12 sati. Omep.N05AE04 (ziprazidon) antipsihotik strana 618 (Z) Zeldox. ukoliko je potrebno) paralele Zypsila A11CC07 Zemplar. tokom 3 dana. Omeprazol. Omeprazol Sandoz. tvrda 14 x 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. Pfizer Francuska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. tvrda 56 x 30mg upotreba odrasli do 60kg i deca preko 30kg: 30mg na 12 sati odrasli preko 60kg: 40mg na 12 sati deca iznad 3 meseca .20mg dnevno. Hemofarm (linezolid) antibiotik . Pfizer Deutschland kaps. Omeprazid.2ml Zeldox. zatim oralno. do 28 dana A02BC01 Zeprom. tokom 10 . Max. Omeprazol ICP. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma).8 nedelja Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). Abbott (parikalcitol) analog vitamina D 441 (SZ) kaps. Omex. 20 . tvrda 30 i 60 x 60mg i 80mg oralna suspenzija (10mg/ml) 60ml i 240ml upotreba oralno: 2 x 40mg.14 dana. Omeprol. zavisno od koncentracije paratireoidnog hormona J01XX08 Zenix. 2 x 20mg (doza odr`avanja) parenteralno ({izofrenija. 2μg i 4μg rastvor za iv inj. meka 28 x 1μg. akutna agitacija): 10 . Max. tvrda 30 x 20mg i 40mg kaps. Max. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . Ortalox J05AF04 (SZR) Zerit. 5 x 5μg/ml upotreba doziranje je individualno. Bristol Myers Squibb (stavudin) terapija HIV infekcije 551 kaps./inf.

.nesanica: 2 tabl. 200mg na 6 sati A02AC01 (BR) Zirkulin Anti Acid. i tako pripremljena mora se utro{iti u roku od 12 sati odrasli i adolescenti iznad 16 god. dodatno ranije u toku ve~eri J01FA10 Zmax. Prosterid J05AF06 Ziagen. Max.G04CB01 Zerlon. pre spavanja.3 x 2 tabl. Hemofarm (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 film tabl. po potrebi mogu se uzeti 2 tabl.600mg dnevno podeljeno u 2 ili 3 doze deca 3 meseca . 20 x (160mg + 40mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . Proscar. tvrda 100 x 100mg upotreba daje se u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima odrasli: 500 .160mg/m2 na 8 sati.12 godina: 2 x 8mg/kg. Slaviamed (zidovudin) terapija HIV infekcije 551 kaps. suspenzija se priprema ex tempore dodavanjem 60ml vode.uznemirenost: 1 . Finpros. 60 x 300mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 600mg ili 2 x 300mg deca 3 meseca . GlaxoSmithKline Poljska (abakavir) terapija HIV infekcije 551 film tabl. 600mg dnevno J05AF01 (SZR) Zidosan. Pfizer Portoriko (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 granule sa produ`enim osloba|anjem za oralnu suspenziju 2g/60ml upotreba lek se uzima pre jela. Max. 30 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz. Glaxo Wellcome Velika Britanija Ziagen. Roha Arzneimittel (suvi vodeni ekstrakti korena valerijane i {i{arice hmelja) biljni anksiolitik 673 oblo`ena tabl.2 lozenge posle jela (BR) Zirkulin Valeriana.: 2g (60ml) jednokratno 360 Registar lekova 2011 . Roha Arzneimittel (kalcijum karbonat) antacid 418 lozenga 30 x 500mg upotreba 1 .12 godina: 120 .

A. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze (20mg + 20mg + 40mg) koronarna bolest: 20 .3 x 10 . 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. 60mg dnevno akutni infarkt miokarda (terapiju po~eti u prvih 24 sata od infarkta i sprovoditi je 6 nedelja): 2 x 7.30mg duboko im. 10 x 10mg rastvor za inj. Max. 20mg. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. Inhibace.4 x 10mg. Simva Sandoz. najdu`e 7 dana.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2.5mg (1. i 2. Simvabel. Prilazid C10AA01 Zocor.5mg. Max. Simvor. 14 i 28 x 15mg upotreba hipertenzija: 30mg dnevno. Hemofarm (ketorolak trometamin) nesteroidni antireumatik 589 (SZ) film tabl. Simvastatin ICP. Hemofarm (cilazapril) ACE inhibitor strana 484 film tabl.20mg odjednom uve~e (po~etna doza). 30 x 2. dan). Menarini Manufacturing (zofenopril kalcijum) ACE inhibitor 484 film tabl. ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi). najdu`e 2 dana. 40mg i 80mg upotreba hiperholesterolemija: 10 . Vasilip M01AB15 Zodol. Simvax. Hollesta. 28 x 10mg. 5mg dnevno paralele Cilazapril. Max. dan). 90mg dnevno paralele Toradol C09AA15 Zofecard. 2 x 15mg (3. 2 x 30mg (od 5.C09AA08 Zobox. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. dana na dalje) Registar lekova 2011 361 . Simvastatin.40mg odjednom uve~e (po~etna doza). po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.5mg i 30mg film tabl. 14 i 28 x 7. MSD Italija (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl. 40mg dnevno parenteralno: 2 . im iv 5 x 30mg/ml upotreba oralno: 3 . i 4. 7.

6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid. 30 x 0. Max. oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija). oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina) deca: 5mg/m2 iv. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Ondasan L02AE03 (SZ) Zoladex./inf.A04AA01 Zofran. Aegis (alprazolam) benzodiazepin 622 tabl.5mg kod akutnog napada migrene.25 . po potrebi ponoviti najranije za 2 sata. Xanax.8mg na 12 nedelja u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid N05BA12 Zolarem.karcinom dojke i prostate: 3.5mg i 1mg upotreba anksioznost: 3 x 0. Max. PharmaSwiss (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 rastvor za inf. 6 x 5mg upotreba disperzibilna tabl. 4mg dnevno depresija: 3 x 0.4 nedelje paralele Zometa N02CC03 Zolmitriptan. zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata.karcinom prostate: 10.5mg. Xanax XR M05BA08 (SZR) Zoledronate PharmaSwiss. Max.0. 3 x 2. nastaviti sa 8mg na 12 sati. AstraZeneca UK (goserelin) analog gonadorelina 578 implant (napunjeni {pric) sc 1 x 3. 8mg iv pre terapije. se otapa u ustima 2. Hemofarm (zolmitriptan) antimigrenik 610 oralna disperzibilna tabl.6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid . 5 x 4mg/2ml i 8mg/4ml upotreba odrasli: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv. GlaxoSmithKline Poljska (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 film tabl. zatim 8mg na 12 sati.endometrioza: 3. 10mg dnevno paralele Zomig 362 Registar lekova 2011 .5 .5mg. tokom najmamje 15 minuta. du`ina terapije 6 meseci (ne ponavljati) Zoladex LA . Max.6mg Zoladex LA implant (napunjeni {pric) sc 1 x 10. 4mg dnevno paralele Helex. GlaxoSmithKline Italija Zofran. 10 x 4mg i 8mg rastvor za iv inj.8mg upotreba Zoladex . Helex SR.5mg oralna disperzibilna tabl. Ksalol. svake 3 . 1 x 4mg/5ml upotreba 4mg iv inf.

svake 3 . Sertralin. 4mg iv inf. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Haupt Pharma Italija (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. Sertralin ICP. Luxeta. 10mg dnevno paralele Zolmitriptan N05CF02 Zonadin. Sidata.4 nedelje paralele Zoledronate PharmaSwiss N02CC03 Zomig. Sertiva. Stilnox.05%) 15g gel (0. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Max. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . ne sme se primeniti na vi{e od 10% povr{ine tela. 1 x 4mg/5ml koncetrat za rastvor za inf.10mg pred spavanje paralele Belbien. 1 x 5ml (0. Halea. po potrebi ponoviti najranije za 2 sata. Tragal N05CF02 Zolsana. Zolsana D05AX05 Zorac. 3 x 2. tokom najmamje 15 minuta. Setaloft. Sanval. terapija traje 12 nedelja Registar lekova 2011 363 . Pliva Hrvatska (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. Stilnox. AstraZeneca UK (zolmitriptan) antimigrenik 610 film tabl. Krka (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl.10mg pred spavanje paralele Belbien.5mg kod akutnog napada migrene.N06AB06 Zoloft.5 .1%) 15g upotreba samo odrasli: gel nanositi isklju~ivo na obolelo mesto uve~e. Serlift. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Sanval. Belupo (tazaroten) terapija psorijaze 497 gel (0.100mg dnevno paralele Asentra. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . Zonadin M05BA08 (SZ) Zometa.5mg upotreba 2.8mg/ml) upotreba rastvara~ je voda za inj.

Kerberan. Cardogrel. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Slaviamed film tabl. (nastviti jo{ 3 dana po potpunom izle~enju) N07BA02 Zyban. Citalopram Sandoz. Plavix N06AB04 Zyloram. 56 i 84 x 75mg Zyllt.deca do 3 meseca: 10mg/kg na 8 sati 3 meseca . Monogrel. zatim 2 x 150mg od 7 . sa produ`enim osloba|anjem 60 x 150mg upotreba 1 x 150mg prvih 6 dana.5 mg (po~etna doza). 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. Klogrel. 40 x 12.5g 652 S01AD03 upotreba infuzija . Timopram 364 Registar lekova 2011 . 28 x 10mg. Max.odrasli: 5mg/kg na 8 sati (herpes simpleks).5mg. 2 . 5 x 250mg 548 mast za o~i (30mg/g) 4. dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex.25 . GlaxoSmithKline Poljska (bupropion hlorid) terapija odvikavanja od pu{enja 630 tabl. 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. Klopidogrel.12 godina: 250mg/m2 na 8 sati (herpes simpleks) mast za o~i: 5 x dnevno aplikovati 1cm masti u konjunktivalnu kesu. Clopigal.14 dana terapije B01AC04 (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 Zyllt.5mg (po~etna doza).3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid. 2 x 25mg (doza odr`avanja). Medico Uno (citalopram) antidepresiv 624 film tabl. Katopil Zovirax. 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6. Krka film tabl. GlaxoSmithKline Italija (aciklovir) antivirotik J05AB01 (Z) pra{ak za rastvor za inf. Starcitin. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Hemofarm (kaptopril) ACE inhibitor strana 483 tabl.12. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. 10mg/kg na 8 sati (herpes zoster) . zatim 20 . 14. Glaxo Wellcome Velika Britanija Zovirax.C09AA01 Zorkaptil.30mg dnevno Max.

19 kg).5mg na 12 sati (20 . 62. Lekoklar XL N05AH03 (SZR) Zyprexa Velotab. 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 12 sati. Klacid MR. 2 x 20mg (doza odr`avanja) paralele Zeldox Registar lekova 2011 365 . tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. do 14 dana (te{ke infekcije) deca: 7. Max. Onzapin.J01FA09 Zymbaktar. 40mg. Zapilex N05AE04 Zypsila. 187. Klerimed. tvrda 30 x 20mg.5mg na 12 sati (8 .29 kg). Olanzapin Sandoz. 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl.5mg na 12 sati (ispod 8kg). Klacid IV. Fromilid.po~etna doza: 15mg dnevno kao monoterapija ili 10mg dneno u kombinovanoj terapiji paralele OlanzEP. 160mg dnevno (akutno). Hemofarm (klaritromicin) makrolidni antibiotik strana 539 film tabl. Lekoklar. Eli Lilly (olanzapin) antipsihotik 620 oralna disperzibilna tabl. 250mg na 12 sati (30 . Treana. 125mg na 12 sati (12 .11 kg). se stavlja direktno na jezik {izofrenija i prevencija rekurentnih bipolarnih poreme}aja: 10mg (preporu~ena po~etna doza) mani~ne epizode . Fromilid uno. Klacid. Zalasta. 60mg i 80mg upotreba oralno: 2 x 40mg. Krka (ziprazidon) antipsihotik 618 kaps.40 kg) paralele Clarexid.

.

.

antivirotik Ziagen Kivexa. Aspirin. adrenalin. Andol 100. Trizivir aceklofenak . Ubistesin 4% 368 C01CA24 Registar lekova 2011 . Oldon.simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A. Cardiopirin forte. J05AB01. Zovirax .imunosupresiv Humira L04AA17 adapalen – terapija akni Sona D10AD05 agalazidaza beta – enzim Fabrazyme A16AB04 akamprosat kalcijum – terapija alkoholizma Campral N07BB03 adrenalin (epinefrin) . Aspirin protect Cardiopirin. inhibitor agregacije trombocita N02BA01. B01AC06 Acetisal pH 8. V03AB23 (inj. Aspirin Complex. Cystocain DS.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Aflamil J05AF06 M01AB16 acemetacin .oralni antikoagulans B01AA07 acetilcistein .JOUFSOBDJPOBMOJ!OF[B\UJ^FOJ!OB[JWJ!)JOO*! tb!BUD!LMBTJGJLBDJKPN = oznaka za vi{ekomponentne lekove ATC = klasifikacija (ATC) B abakavir . Midol C. Kombikaf. Fluimucil Rinofluimucil R05CB01. Upsarin C aciklovir acitretin Neotigason .mukolitik ACC. Midol Aggrenox. S01AD03 D05BB02 adalimumab . Aspirin plus C.) acetilsalicilna kiselina .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Rantudil forte M01AB11 acenokumarol Sinkum 4 .analgoantipiretik. ACC akut. Anbol.antivirotik Aciklovir. Lidokain 2%. Andol.antipsorijatik D06BB03.

antacid Gelusil Lac A02AD. Zolarem . Ksalol. antacid A02AB01 aluminijum magnezijum silikat hidrat (simaldrat) . Gastal .alfa adrenergi~ki blokator G04CA01 aliskiren – antihipertenziv Rasilez C09XA02 alklometazon dipropionat Afloderm . Thiogamma .ATC akarboza Glucobay . Alendronat. keratolitik Contractubex L01XC04 alemtuzumab – citostatik MabCampath alendronska kiselina .antiparkinsonik N04BB01 ambroksol hlorid .hepatoprotektiv A16AX01 alfentanil Rapifen .antacid A02AB03 aluminijum hidroksid Altacid. Xanax XR.bisfosfonat Alefoss. Forosa. Mucosolvan. Helex SR.adstringens.opioidni analgetik N01AH02 alfuzosin hlorid Xatral . Alendronat ICP. Xanax. neo bronchol R05CB06 Registar lekova 2011 369 . Mucosolvan Junior.antihiperfosfatemik. Fosamax. Flavamed.kortikosteroid D07AB10 alopurinol Alopurinol . Sedron Fosavance alfakalcidol Alpha D3 .benzodiazepin Helex.mukolitik Ambroksol. Bonap.antiurik M04AA01 alprazolam alteplaza Actilyse . alverin citrat – smazmolitik Meteospasmyl amantadin sulfat PK-Merz .oralni antidijabetik A10BF01 alantoin .trombolitik N05BA12 B01AD02 aluminijum fosfat Alfogel ..analog vitamina D M05BA04 A11CC03 alfa lipoinska kiselina Berlithion.

Amoxicillin. Amlogal. Vazotal Caduet. Amiodaron Sandoz. Augmentin. Armotraz. Kybernin P aprepitant – antimetik Emend L02BG03 B01AB02 A04AD12 aprotinin . Monodipin. Panklav ampicilin .lokalni anestetik B02AB01 N01BB08 2%. Pentrexyl Ampisulcilin anagrelid – antineoplastik Thromboreductin J01CA01 L01XX35 anastrozol .antagonist Ca Alopres.aminoglikozidni antibiotik Amikacin. Amoksiklav Quick tab. Tenox. Ospamox. Amlodipin PharmaSwiss. Amlonorm.diuretik Hemopres. Lisonorm C08CA01 amoksicilin . Trasolette antitrombin III – antikoagulans Antitrombin III. Sedacoron C01BD01 amlodipin . Exforge.antiaritmik Amiodaron.penicilin J01CA04 Amoksicilin. Strepsils . Enhancin. Norvasc.brondilatator Aminofilin.antimikotik J02AA01 amifostin – antiseptik Strepsils amikacin . Lometazid J01GB06 amilmetakrezol amilorid aminofilin .penicilin Ampicilin. Cordarone. Aremed.citostatik (inhibitor enzima aromataze) Anastrozole. Amlodipin. Aminocin antiseptik neo angin. Amlopin. antifibrinolitik Trasylol Beriplast P Combi . Amlodil. Arimidex. Fopin. Tryamil N06AA09 amjodaron hlorid .ATC amfotericin B Amphocil .inhibitor proteaze. Cystocain DS. Ubistesin 4% 370 Registar lekova 2011 .Set artikain hlorid Cystocain 2% Cystocain . Aminophyllinum R03DA05 amitriptilin – antidepresiv Amitriptylin. Amoksiklav 2x. Sinacilin Amoksiklav. .

Soluvit N. Vitamin C Aspirin plus C. Ca C 1000 Sandoz. Caffetin cold. Enbecin .miorelaksans Atracurium DeltaSelect.antikataraktik S01XA. Tracrium atropin sulfat Atropin . Azibiot. Coldrex HotRem. Upsarin C atenolol . Panapres.midrijatik M03AC04 S01FA01 azapentacen natrijum polisulfonat Quinax . Midol C.vitamin C A11GA01 Bio-C 500. Pikovit forte. Medicinski diazoksid C bacitracin .beta blokator Atenolol. Efferalgan C. Azax. Influrex.ATC askorbinska kiselina . Febricet Cold junior. Grippostad C.oligoelement S01CA03 bakar glukonat Tot Hema B03AE10 barijum sulfat Barijum sulfat . Sortis.dermatik D10AX03 azitromicin .imunosupresiv L04AX01 azelainska kiselina Skinoren . Dislipat..imunosupresiv L04AA09 Registar lekova 2011 371 . Lipidra. azatioprin Imuran . Azitromicin Sandoz.op{ti anestetik Azot-suboksid. Febricet cold. Hemomycin. Fervex. Tulip Caduet C07AB03 C10AA05 atosiban – antagonist oksitocinskih receptora Tractocile G02CX01 atrakurijum besilat . Prinorm atorvastatin .makrolidni antibiotik J01FA10 Azatril. Febricet C. Coldrex. Atoris. Lekadol Plus C.Rö kontrast V08BA02 baziliksimab Simulect . Azomicin. Zmax V03AN04 azot suboksid . Sumamed.hipolipemik Atacor.antibiotik Corticin.

beta blokator Bilocord. Urutal.antiinflamatorno sredstvo Tantum lemon. Bisoprolol. Madopar Roche HBS D08AJ01 benzerazid benzidamin hlorid benzilnikotinat – Kamfart .glukokortikoid Becloforte. Diprosalic. Calumid. Bicatlon.glukokortikoid H02AB01. Vestibo betaksolol Betoptic S . Casodex biperiden Mendilex . kontraceptiv Pharmatex Holyplant Septogal. Dulcolax.antiseptik. G02CC03 benzilpenicilin kalijum Jugocillin . Tensec plus A06AB02 C07AB07 372 Registar lekova 2011 . Didermal. Byol. Triderm bevacizumab – citostatik Avastin L01XC07 bikalutamid . Tantum rosa.penicilin J01CE01 benzilpenicilin natrijum Pan Peni G Sodium Pancillin .laksativ Bisacodyl Actavis. Madopar Roche.beta blokator N07CA01 C07AB05. S01ED02 betametazon . Septolete .keratolitik D10AE01 betahistin hlorid . Diprophos. Bicusan. Ecobec.penicilin J01CE01 benzoil peroksid Aknefug Oxid Wash . D07AC01 Beloderm Belogent.inhibitor dekarboksilaze Madopar. Nasobec Foster R01AD01. Tensec Lodoz.citostatik (antiandrogen) Bicadex. Belosalic. Bisobel. R03BA01 benfotiamin . dezinficijens. Concor Cor. Tantum Verde rubefacijens A01AD02.vitamin B1 Milgamma 100 benzalkonijum hlorid . Panlax bisoprolol . Concor.ATC beklometazon dipropionat . Beconase.antivertigosan Betaserc. Ecobec Easi Breathe.antiparkinsonik L02BB03 N04AA02 bisakodil .

mukolitik N05BA08 R05CB02 bromokriptin Bromokriptin .glukokortikoid Budosan.diuretik R03BA02 C03CA02 bupivakain hlorid . Brimonal . Tafen Novoliser Symbicort Turbuhaler bumetanid Yurinex .antitusik R05DB13 Registar lekova 2011 373 .antiseptik S02AA03 bortezomib – citostatik Velcade L01XX32 bosentan – antihipertenziv Tracleer C02KX01 brimonidin tartarat Alphagan. Sinetus .5% Marcaine spinal 0.hipnotik N05CD09 budesonid .antacid A02BX05 bleomicin – citostatik. N04BC01 brotizolam Lendormin .5% heavy buprenorfin hlorid – opioidni analgetik Buprenorfin Alkaloid N01BB01 N07BC01 bupropion hlorid Welbutrin XR..antidepresiv N07BA10 butamirat citrat Omnitus. Pulmicort Turbuhaler. Lesux .simpatikomimetik S01EA05 brinzolamid Azopt .lokalni anestetik Marcaine 0. Lexaurin.inhibitor karboanhidraze S01EC04 brivudin Brivuzost .antivirotik J05AB. inhibitor prolaktina G02CB01.ATC bizmut subcitrat Bicit HP. antibiotik Bleocin S L01DC01 borna kiselina Proculin . Lexilium bromheksin hlorid Bisolvon .5%. Pulmicort. bromazepam .benzodiazepin Bromazepam.antiparkinsonik. Marcaine spinal 0. Zyban .

cefalosporin J01DD01 J01DE02 cefprozil Cefzil .cefalosporin J01DC10 ceftazidim . Xorimax celekoksib Celebrex .cefalosporin 3cef.Lendacin. Cefalexin. Nilacef.cefalosporin J01DD02 J01DD14 ceftriakson . Maxicef . Dicef. Forcas ceftibuten Cedax . Cefaklor.cefalosporin Ceftazidim sandoz.cefalosporin Cefim.antihistaminik R06AE07 cetrorelix Cetrotide – inhibitor gonadorelina H01CC02 cetuksimab – citostatik Erbituks L01XC06 374 Registar lekova 2011 . Labilex. Primacef cefepim .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo J01DD04 J01DC02 M01AH01 cetilpiridinijum hlorid Septolete Calgel .cefalosporin J01DB05 cefaklor . Ceftriakson.cefalosporin Cefaleksin. Tolycar cefpirom Cefrom . Cefalexin Alkaloid. Palitrex J01DC04 J01DB01 cefazolin . Longaceph.cefalosporin Cefotaxim. Azaran. dezinficijens A01AB11 cetirizin hlorid Cetirizin.cefalosporin Aksef. Xorim. Letizen . Rocephin cefuroksim .cefalosporin Galecef. Cefaclor.antiseptik. Ceroxim.ATC D cefadroksil Galadrox .cefalosporin J01DB04 J01DE01 cefiksim Pancef J01DD08 cefotaksim . Cefaklor Alkaloid cefaleksin .cefalosporin Alfacet.

Sinplatin citalopram antidepresiv Citalex. Marocen . Stugeron forte cinhokain hlorid Faktu .ACE inhibitor Cilazapril. Platinex. Ciprofloxacin Citeral. Ciprofloksacin.midrijatik S01FA04 ciklopiroks olamin Obytin . Starcitin. Sandimmun. Timopram.inhibitor dihidropeptidaze L04AA01 cilazapril . Cinedil. Cyprocur Climen. Diane 35 G03HA01 cisaprid Cisap .prokinetik A03FA02 cisatracurium besilat Nimbex . Zyloram L01XA01 N06AB04 Registar lekova 2011 375 . Zobox Cilazapril 5 plus.vazodilatator.antimikotik D01AE14 ciklosporin A . Platosin. Prilazid. Sandimmun Neoral cilastatin natrijum Mipecid.hinolonski antibiotik Cifran. Milgamma N. antiemetik Cinarizin.citostatik L01AA01 ciklopentolat hlorid Ciklopen . Inhibace plus. Prilazid plus C09AA08 cinarizin .hipolipemik C10AB08 ciprofloksacin .imunosupresiv Cicloral. Polivit B. Inhibace. Soluvit N . Pikovit forte. Cisplatin Teva.citostatik Cisplatin. Cisplatin "Ebewe".antiandrogen J01MA02. Cisplatin PharmaSwiss. Beviplex. Ciprocinal. S01AX13 ciproteron acetat Androcur.lokalni anestetik N07CA02 ciprofibrat Lipanor .vitamin B12 B03BA01 ciklesonid Alvesco kortikosteroid R03BA08 ciklofosfamid Endoxan . Citalopram Sandoz.ATC cijanokobalamin Vitamin B12 Alkaloid B Complex. Ciprinol.miorelaksans M03AC11 cisplatin . Tienam .

ATC citarabin - citostatik Alexan "Ebewe", Cytosar citizin – terapija odvikavanja od pu{enja
Tabex L01BC01

N07BA..

E
dabigatraneteksilat – oralni antikoagulans
Pradaxa B01AE07

dakarbazin - citostatik Dacarbazin Pliva Lachema dalteparin natrijum
Fragmin - antikoagulans

L01AX04

B01AB04

darbepoetin alfa
Aranesp

- stimulator eritropoeze

B03XA02

darifenacin – spazmolitik
Emselex

G04BD10

darunavir – antivirotik
Prezista

J05AE10

daunorubicin
Daunoblastina

- citostatik

L01DB02

deferasiroks – helator gvo`|a
Exjade

V03AC03

deksametazon

- glukokortikoid Dexa EDO, Dexagel, Dexason, Maxidex Dexamethason - neomycin, Dexamytrex, Neodeksacin, Tobradex

H02AB02, S01BA01

deksketoprofen – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo
Dexomen

M01AE17

dekspantenol

- vitamini B grupe Bepanten, Corneregel Hepalpan, Nasic, Sinedol

D03AX03

dekstriferon – antianemik
Fedex

B03AC01

dekstrometorfan bromid
Tuzodin Caffetin cold

- antitusik

R05DA09

dekvalinijum hlorid – vaginalni antiseptik
Fluomizin

G01AC05

376

Registar lekova 2011

ATC demeklociklin – antiseptik
Ledermix

desloratadin
Aerius

- antihistaminik

R06AX27

dezmopresin acetat
Minirin

- analog vazopresina

H01BA02

dezogestrel

- progestagen Mercilon, Novynette, Regulon - kortikosteroid

G03AC09

dezoksimetazon
Esperson

D07AC03

diazepam

- benzodiazepin Apaurin, Bensedin, Diazepam - antivirotik

N05BA01

didanozin
Videx EC

J05AF02

didrogesteron dienogest

- progestagen Dabroston, Duphaston - progestagen Jeanine, Qlaira

G03DB01

difenhidramin – antihistaminik Calmaben, Dermodrin diflukortolon valerat
Decotal - koprtikosteroid

D04AA32

D07AC06

digoksin
Dilacor

- kardioglikozid

C01AA05

dihidroergotoksin mesilat
Redizork

- vazodilatator

C04AE01

dihlorbenzil alkohol – antiseptik
neo angin, Strepsils

diklofenak dietilamonijum
Voltaren emulgel

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M02AA15

diklofenak kalijum
Rapten - K, Rapten rapid

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB05

diklofenak natrijum

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB05, S01BC03 Actafenak, Diclac, DicloRapid, Diclofenac duo, Diclofenac retard, Diklofen, Diklofenak, Diklofenak Duo Nini, Naklofen, Rapten Duo, Uniclophen, Voltaren Ophtha CD C08DB01

diltiazem hlorid - antagonist Ca Cortiazem retard, Diltiazem Alkaloid dimenhidrinat - antihistaminik, antiemetik Aviomarin, Dimigal, Dramina
Registar lekova 2011

R06AA02

377

ATC dimetilsulfoksid
Sinedol - antiflogistik

dimetinden maleat
Fenistil

- antihistaminik

D04AA13

dinatrijum fosfat – laksativ
Fleet Phospho soda

A06AD..

dinoproston - prostaglandin Prepidil gel, Prostin E2 diosmektit
Smecta - adsorbens

G02AD02

A07BC05

diosmin - venotonik Phlebodia Detralex dipiridamol – inhibitor agregacije trombocita
Aggrenox

C05CA03

B01AC30

disulfiram
Esperal

- antialkoholik

N07BB01

dobutamin - simpatikomimetik Dobutamin Admeda docetaksel
Taxotere - citostatik

C01CA07

L01CD02

doksazosin doksiciklin

- antihipertenziv Alphapres, Kamiren XL

C02CA04

- tetraciklin Doksiciklin, Dovicin, Vibramycin D

J01AA02

doksorubicin hlorid - citostatik Adriblastina RD, Doxorubicin "Ebewe", Doxorubicin Teva, Sindroxocin domperidon – gastrokinetik
Gastroperidon

L01DB01

A03FA03

donepezil hlorid dopamin hlorid
Dopamin Admeda

- inhibitor acetilholinesteraze Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Tregona, Yasnal - simpatikomimetik, kardiostimulans

N06DA02

C01CA04

doripenem – karbopenemski antibiotik
Doribax

J01DH04

dornaze alfa
Pulmozyme

- enzim

R05CB13

dorzolamid
Trusopt Cosopt

- inhibitor karboanhidraze

S01EC03

378

Registar lekova 2011

ATC drospirenon
- progestagen Angeliq, Yasmin, Yaz G03AA12

drotaverin – spazmolitik
No Spa

A03AD02

duloksetin – antidepresiv
Cymbalta

N06AX21

dutasterid – terapija hiperplazije prostate
Avodart

G04CB02

F
efavirenz
Stocrin - antivirotik J05AG03

ekonazol
Ecalin

- antimikotik

D01AC03, G01AF05

eksemestan
Aromasin

- citostatik (antiestrogen)

L02BG06

emedastin
Emadine

- antihistaminik

S01GX06

emtricitabin – antivirotik
Truvada

J05AF..

enalapril maleat

- ACE inhibitor C09AA02 EnaHEXAL, Enalapril, Enalapril Sandoz, Enap, Enatens, Prilenap EnaHEXAL comzp., Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Enzix, Prilenap H, Prilenap HL - antivirotik J05AX07

enfuvirtid
Fuzeon

enoksaparin natrijum
Clexane

- antikoagulans

B01AB05

entakapon
Comtan Stalevo

- antiparkinsonik

N04BX02

epinefrin (adrenalin) - simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A, Cystocain DS, Lidokain 2%, adrenalin, Ubistesin 4% epirubicin hlorid - citostatik Epirubicin "Ebewe", Episindan, Farmorubicin RD eplerenon – diuretik
Inspra

C01CA24

L01DB03

C03DA..

Registar lekova 2011

379

ATC epoetin alfa - stimulator eritropoeze
Eprex B03XA01

epoetin beta - stimulator eritropoeze
Recormon

B03XA01

epoetin zeta - stimulator eritropoeze
Eqralis

B03XA01

eptakog alfa (faktor VII a-humani rekombinantni)
NovoSeven

B02BD08

eprosartan – antihipertenziv
Teveten

C09CA02

ergokalciferol
Vitamin AD

- vitamin D2

A11CC01

ergotamin tartarat
Amigren

- antimigrenik, vazokonstriktor

N02CA02

eritromicin
Eritromicin

- makrolidni antibiotik

J01FA01

erlotinib – citostatik
Tarceva

L01XX34

ertapenem
Invanz

- antibiotik - karbopenem

J01DH03

escitalopram
Cipralex

- antidepresiv

N06AB04

esomeprazol
Nexium

- inhibitor protonske pumpe

A02BC05

estradiol

- estrogen Climara, Estrofem, Oestradiol, Vagifem Activelle, Angeliq, Kliogest, Trisequens, Tulita - estrogen

G03CA03

estradiol benzoat
Lutestrol

G03CA03

estradiol valerat

- estrogen Climen, Cyclo Progynova, Qlaira - citostatik

G03CA03

estramustin fosfat
Estracyt

L01XX11

estriol

- estrogen Ovestin Gynoflor

G03CA04

etanercept – imunosupresiv
Enbrel

L04AA11

380

Registar lekova 2011

ATC etilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep heat spray

etinilestradiol

- estrogen G03CA01 Diane 35, Jeanine, Legravan, Lindynette, Logest, Mercilon, Microgynon 30, Novynette, NuvaRing, Regulon, Stodette, Tri Regol, Yasmin, Yaz - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB08

etodolak
Etodin fort

etofenomat Rheumon gel

nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB06

etomidat
Hypnomidate

- op{ti anestetik

N01AX07

etonogestrel
NuvaRing

- progestagen

G02BB01

etopozid - citostatik L01CB01 Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Lastet, Sindopozid, Vepesid etorikoksib
Arcoxia - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AH05

etosuksimid
Suxinutin

- antiepileptik

N03AD01

etravirin – terapija HIV infekcije
Intelence

J05AG04

everolimus – imunosupresiv
Certican

L04AA18

ezetimib - hipolipemik
Ezetrol Inegy

A01AA09

G
famotidin
- H2 blokator A02BA03 Famotidin, Famotidin Alkaloid, Quamatel

feksofenadin hlorid - antihistaminik Fexofenadine Sandoz, Telfast felodipin – avtagonist Ca
Plendil. Triapin

R06AX26

C08CA02

fenilefrin hlorid

- simpatikomimetik RO1AB01 Adrianol, Adrianol T, Coldrex, Coldrex caplets, Coldrex HotRem, Influrex

Registar lekova 2011

381

ATC feniramin hlorid
Delmeson - antihistaminik R06AB05

feniramin maleat
Avil

- antihistaminik

R06AB05

Febricet Cold junior, Febricet cold, Fervex

fenobarbiton

- antikonvulziv Fenobarbiton, Phenobarbiton, Phenobarbiton natrijum

N03AA02

fenofibrat – hipolipemik
Fenolip

C10AB05

fenoksietanol
Octenisept

- antiseptik, dezinficijens

fenoksimetilpenicilin kalijum
Cliacil

- penicilin

J01CE02

fenoterol bromid

- bronhospazmolitik, tokolitik Partusisten Berodual, Berodual N - spazmoanalgetik

G02CA03

fenpiverinijum
Baralgetas

fentanil - opioidni analgetik Durogesic, Fentanyl, Fentanyl Sandoz, Fentanyl Torrex, Victanyl fentikonazol nitrat
Fentikol, Lomexin - antimikotik

N01AH01

D01AC12

fibrinogen

- lokalni hemostatik Beriplast P Combi-Set - proteoliti~ki enzim

fibrinolizin
Fibrolan

filgrastim
Neupogen

- stimulator hematopoeze

L03AA02

finasterid - antiandrogen Finasterid Sandoz, Finpros, Proscar, Prosterid, Zerlon fitomenadion
- vitamin K1 Konakion MM, Konakion MM za decu

G04CB01

B02BA01

fludarabin fosfat - citostatik Fludara, Fludarabin Teva, Sindarabin flufenazin hlorid
Metoten, Moditen - antipsihotik

L01BB05

N05AB02

flukonazol - antimikotik Diflazon, Diflucan, Fluco Sandoz, Fluconal, Fluconazol, Flumycozal, Stabilanol
382

J02AC01

Registar lekova 2011

ATC flumazenil
Anexate - antagonist benzodiazepina V03AB25

fluocinolonacetonid
Panolon, Sinoderm Sinoderm N

- glukokortikoid

D07AC04

fluoksetin - antidepresiv Flunirin, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan fluorometolon
Delmeson - glukokortikoid

N06AB03

C05AA01

fluorouracil

- citostatik Efudix, 5 - Fluorouracil "Ebewe", Fluorouracil Teva - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

L01BC02

flurbiprofen
Flugalin

M01AE09

flutamid - citostatik Flucinom, Flutasin flutikazon furoat
Avamys

L02BB01

R01AD12

flutikazon propionat
Flixonase, Flixotide Seretide Diskus

- glukokortikoid

R03BA05

fluvastatin
Lescol

- hipolipemik

C10AA04

fluvoksamin maleat – antidepresiv
Fevarin

N06AB08

folitropin alfa - hormon
Gonal F Pergoveris

FSH

G03GA05

folitropin beta - hormon
Puregon

FSH

G03GA06

folkodin

- antitusik Folcodin Alkaloid

R05DA08

folna kiselina - vitamini B grupe Folacin, Folnak Pikovit forte, Soluvit N fondaparinuks natrijum – trobolitik
Arixtra

B03BB01

B01AX05

formoterol fumarat -

bronhospazmolitik Oxis Turbuhaler, Respilong Symbicort Turbuhaler, Foster

R03AC11

Registar lekova 2011

383

ATC fosamprenavir Telzir antivirotik J05AE07

fosaprepitant – antiemetik
Ivemend

A04AD12

fosfomicin
Monural

- antibiotik

J01XX01

fosinopril natrijum

- ACE inhibitor Monopril, Monotens Monopril plus, Monotens Plus

C09AA09

frovatriptan – antimigrenik
Frovamax

N02CC07

fulvestrant – citostatik
Faslodex

L02BA03

furosemid

- diuretik Furosemide Sopharma, Lasix antibiotik

C03CA01

fusidat natrijum Stanicid

D06AX01

H
gabapentin - antiepileptik N03AX12 Gabagamma, Gabalept, Gabaneural, Gaboton, Gordius, Katena, Neurontin gadobutrol
Gadovist - kontrast za magnetnu rezonancu V08CA09

gadodiamid
Omniscan

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA03

gadoksetinska kiselina Primovist

kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA10

gadopentetat dimeglumin
Magnevist

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA01

gadopentetska kiselina – kontrast za magnetnu rezonancu
Magnegita

V08CA01

galantamin – inhibitor holinesteraze, parasimpatomimetik
Reminyl

N06DA04

ganciklovir
Cymevene

- antivirotik

J05AB06

ganireliks
Orgalutran

- antagonist GnRH

H01CC01

384

Registar lekova 2011

ATC gefitinib
Iressa - citostatik L01XX31

gemcitabin hlorid - citostatik Gemcitabin PharmaSwiss, Gemcitabin Sandoz, Gemzar, Gitarabin gemfibrozil
Sinelip - hipolipemik

L01BC05

C10AB04

gentamicin

- aminoglikozid, antibiotik Gentamicin, Gentamicin Sandoz, Gentokulin Belogent, Dexamytrex, Didermal, Triderm - gestagen Lindylette, Logest, Stodette

D06AX07, J01GB03, S01AA11

gestoden

G03AA10

glatiramer acetat – imunomodlator
Copaxone

L03QX13

glibenklamid

- oralni antidijabetik Daonil, Maninil Glibomet, Glucovance

A10BB01

gliceril trinitrat gliklazid

- vazodilatator Nirmin, Nitroglicerin, Nitrolingual - oralni antidijabetik Diaprel MR, Diprian, Gliclada, Glikosan, Glioral

C01DA02

A10BB09

glimepirid

- oralni antidijabetik A10BB12 Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Diulong, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid, Trical A10BB07

glipizid - oralni antidijabetik Glucotrol XL glukagon
- antagonist insulina GlucaGen HypoKit - antiartritik

H04AA01

glukozamin sulfat
Dona, Perigona

M01AX05

goserelin
Zoladex

- analog gonadorelina

L02AE03

granisetron
Kytril, Rasetron

- antiemetik

A04AA02

gvo`|e II fumarat
Heferol

- antianemik

B03AA02

gvo`|e II glukonat
Tot Hema

- antianemik

B03AA03

gvo`|e II sulfat
Ferro gradumet

- antianemik

B03AA07

Registar lekova 2011

385

ATC gvo`|e III hidroksid polimatozni kompleks Ferrum Sandoz antianemik B03AC04

gvo`|e III protein sukcinat
Legofer

- antianemik

B03AB09

I
haloperidol - antipsihotik Haldol, Haloperidol halotan
Halothan - op{ti anestetik N05AD01

N01AB01

heksetidin
Hexoral

- antiseptik

A01AB12

heksoprenalin sulfat
Gynipral

- bronhodilatator

R03CC05

heparin natrijum

- antikoagulans Heparin, Hepathrombin, Lioton 1000, ViaTromb Contractubex, Hepan, Hepalpan, Hepathrombin H, Sinedol, Venosan - venotonik

B01AB01

heptaminol hlorid
Ginkor fort

hesperidin
Detralex

- venotonik

hidrohlorotiazid

- diuretik C03AA03 Diunorm Ampril HD, Ampril HL, Atacand plus, Cilazapril 5 plus, Co – Irda, Co - Diovan, EnaHEXAL comp, Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Hemokvin plus, Hemopres, Inhibace plus, Iruzid, Lizinopril H Sandoz, Lizopril H, Lodoz, Micardis plus, Monopril plus, Monotens Plus, Piramil HCT, Prilazid plus, Pririlenap H, Prilenap HL, Prilinda plus, Pritor Plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Skopril plus, Tensec plus, Tritace comp, Valsacombi, Vivace Plus - glukokortikoid Hidrokortizon, Hydrocortison Corticin, Daktacort, Geokorton, Hydrocyclin D07AA02, H02AB09, S01BA02

hidrokortizon

hidroksietilskrob – zamena za plazmu
Hetasorb

B05AA07

hidroksietilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep Heat Spray

hidroksietilskrob 130/04 – zamena za plazmu
Voluven

B05AA07

hidroksikarbamid
Litalir

- citostatik

L01XX05

386

Registar lekova 2011

ATC hidroksiprogesteron kaproat
Progesteron Depo - gestagen G03DA03

hidroksokobalamin
OHB12

- vitamin

B03BA03

hidromorfon – opioidni analgetik
Jurnista

N02AA03

hidrotalcit

- antacid Rupurut, Rutacid - spazmolitik Himekromon, Mendiaxon - spazmolitik

A02AD04

himekromon

A05AX02

hioscin butilbromid
Buscopan

A03BB01

hipromeloza

- lubrikant Artelac, Hemodrops, Isopto Tears

S01KA02

hloramfenikol - antibiotik Chloramphenicol, Hloramfenikol Alkaloid, Hloramkol hlorfenamin maleat
Lentostamin Grippostad C, Tylol Hot - antihistaminik

J01BA01, S01AA01

R06AB04

hlorheksidin glukonat
Cathejell

- antiseptik

A01AB03

hlorpiramin hlorid
Synopen

- antihistaminik

D04AA09, R06AC03

hlorpromazin
Largactil

- antipsihotik

N05AA01

holekalciferol

- vitamin D3

A11CC05

Vigantol Fosavance, Ideos

horionski gonadotropin
Pregnyl

- gonadotrofin

G03GA01

horiogonadotropin alfa
Ovitrelle

- gonadotropin

G03GA01

J
ibandronska kiselina
Bondronat, Bonviva - bisfosfonat M05BA06

Registar lekova 2011

387

ATC ibuprofen - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Brufen, Caffetin menstrual, Ibuprofen, Rapidol, Spedifen Deep Relief, Defrinol idarubicin hlorid
Zavedos - citostatik M01AE01, M02AA13

L01DB06

ifosfamid – citostatik
Holoxan

L01AA06

imatinib mesilat
Glivec

- citostatik

L01XX28

imigluceraza Cerezyme

enzim

A16AB02

imipenem

- antibiotik - karbopenem Mipecid, Tienam

J01DH51

indapamid - diuretik Indapres, Indapres SR, Rawel SR Co Prenessa, Enzix, Prexanil Combi, Prexanil Combi LD indinavir sulfat etanolat
Crixivan - antivirotik

C03BA11

J05AE02

indometacin
Indocollyre

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

S01BC01

infliksimab
Remicade

- imunosupresiv

L04AA12

insulin lispro

- analog humanog insulina Humalog, Humalog KwikPen - analog humanog insulina

A10AB04

insulin aspart
NovoRapid NovoMix

A10AB05

insulin detemir
Levemir

- analog humanog insulina

A10AE05

insulin glargin
Lantus

- analog humanog insulina

A10AE04

insulin glulizin - analog humanog insulina
Apidra

A10AB06

interferon alfa 2a (rekombinantni)
Roferon A

- antivirotik

L03AB04

interferon alfa 2b (rekombinantni)
Intron A, Realdiron

- antivirotik

L03AB05

interferon beta 1a (humani rekombinantni)
Avonex, Rebif

- antivirotik, imunomodulator

L03AB07

388

Registar lekova 2011

ATC interferon beta 1b (humani rekombinantni)
Betaferon - antivirotik, imunomodulator L03AB08

ipratropijum bromid
Berodual, Berodual N

- bronhospazmolitik

R03BB01

irbesartan – antihipertenziv
Iracor, Irda Co Irda

C09DA04

irinotekan hlorid trihidrat itrakonazol

- citostatik Campto, Irinotecan PharmaSwiss, Irinotekan Sandoz, Irinotesin

L01XX19

- antimikotik Funit, ItraconEP, Kanazol, Omicral, Prokanazol

J02AC02

ivabradin – antianginalgik
Coraxan

C01EB17

izofluran - op{ti anestetik Forane, Isofluran Nicholas Piramal izosorbid mononitrat
Monizol, Monosan, Olicard - vazodilatator

N01AB06

C01DA14

izosorbid dinitrat - vazodilatator Cornilat, Difutrat, Isosorb retard izotretinoin
Roaccutane - dermatik

C01DA08

D10BA01

K
jobitridol - Rö kontrast
Xenetix V08AB11

jodiksanol
Visipaque

- Rö kontrast

V08AB09

joheksol
Omnipaque

- Rö kontrast

V08AB02

joksitalaminska kiselina - Rö kontrast
Telebrix gastro

V08AA05

jopamidol
Scanlux

- Rö kontrast

V08AB04

jopromid
Ultravist

- Rö kontrast

V08AB05

Registar lekova 2011

389

ATC joversol - Rö kontrast
Optiray V08AB07

L
kalcijum acetat
Osvaren - kalcijum terapeutik

kalcijum dobesilat
Doxi - Hem

- angioprotektiv

C05BX01

kalcijum folinat - antidot Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin, Leucovorin Ca Pliva-Lachema, Leucovorin Calcium, Leucovorin Teva kalcijum glubionat Calcium Sandoz kalcijum terapeutik

V03AF03

A12AA06

kalcijum karbonat

- terapija kalcijumom Kalcijum karbonat, Zirkulin AntiAcid Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500, Ideos - kalcijum terapeutik Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500 - vitamini B grupe

A12AA04

kalcijum laktat glukonat kalcijum pantotenat
Pantenol, Panthenol B Complex, Beviplex

A12AA02

A11HA31

kalcijum polistiren sulfonat – terapija hiperkalijemije
Sorbisterit

V03AE01

kalcitonin kalcitriol
Rocaltrol

- antihiperkalcemik Calco, Miacalcic - vitamin D

H05BA01

A11CC04

kalijum hlorid kamfor –
Kamfart

- kalijim terapeutik A12BA01, B05XA01 Kalii Chloridi, Kalijum hlorid, Kalijum hlorid Jadran, Kalium Chloride Fresenius rubefacijens

kamilofin hlorid - antiholinergik Amigren

kandesartan cileksetil – antihipertenziv
Atacand Atacand plus

C09CA06

390

Registar lekova 2011

Paraplatin karboprost Prostin 15 M . Amoksiklav 2x. Klerimed.alergoprofilaktik R06AX17 kladribin Litak 10 .inhibitor dekarboksilaze N03AF01 karbocistein Mucodyne .antimikotik J02AX04 kaspofungin acetat Cancidas ketokonazol Mycoseb . Coryol. Karbapin. Klacid. Galepsin. Ketospray . Ketonal gel.prostaglandin G02AD04 karvedilol . J02AB02 ketoprofen .beta blokator C07AG02 Carvedigamma. Zorkaptil C09AA01 karbamazepin karbidopa Stalevo . Fromlid Uno. Ketonal forte. Klindamicin . Augmentin. Milenol . Dilatrend.linkozamidni antibiotik Clindamycin .bisfosfonat klodronat dinatrijum Bonefos M05BA02 Registar lekova 2011 391 . Carvedilol Sandoz. Carboplatin Teva. Lekoklar. Carvetrend. Karvileks. Carboplatin.MIP. Carboplatin "Ebewe". Zodol ketotifen Galitifen . Enhancin.citostatik antimetabolit L01BB04 klaritromicin . Fromilid. Tegretol.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB15 ketorolak trometamin Toradol. Panklav J01FF01 . Ketonal duo. Clindasome.mukolitik R05CB03 karbomer – oftalmik Vidisic S01XA20 karboplatin .inhibitor beta laktamaze Amoksiklav.citostatik L01XA02 Carboplasin.citostatik L01BC06 kaptopril . Katopil.antiepileptik Carbamazepine retard.ACE inhibitor Kaptopril Alkaloid.ATC kapecitabin Xeloda .antimikotik D01AC08. Zymbaktar klavulanska kiselina klindamicin J01FA09 . M02AA10 Fastum. Amoksiklav quick tab. Tegretol CR .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE03. Ketonal.makrolidni antibiotik Clarexid.

Kombikaf.ATC klomifen citrat Klomifen . Bactrim Roche. Seroquel XR kvinagolid – dopaminergik.MIP. Trimosul . opioidni analgetik Kodein fosfat Alkaloid Caffebol. trihomonacid Canesten.vazokonstriktor R01AA07 kvetiapin . Monogrel. Coldrex caplets. Clozapine. Kivexa. Trizivir J05AF05 392 Registar lekova 2011 . Portalak A06AD11 lamivudin . Caffetin. G01AF02 klozapin . Plavix.antitusik.antidepresiv N06AA04 klonazepam . Caffetin kofein .hemoterapeutik JO1EEO1 ksilometazolin hlorid Olynth Nasic . Klopidogrel. Grippostad C.inhibitor agregacije trombocita B01AC04 Antiagrex. Coldrex. Kansen Triderm D01AC01.antiestrogen G03GB02 klomipramin hlorid Anafranil . Panadol extra N05AH02 R05DA04 N06BC01 kotrimoksazol (sulfametoksazol + trimetoprim) Bactrim. Caffebol. inhibitor prolaktina Norprolac N05AH04 G02CB04 kvinapril . Zeffix Combivir. Lactulose .psihostimulans Amigren. Zyllt klotrimazol . Clopigal. Leponex kodein fosfat . laksativ Duphalac.antipsihotik Clozapin Sandoz.antipsihotik Kventiaks.antimikotik.ACE inhibitor Hemokvin Hemokvin plus C09AA06 M laktuloza . Seroquel. Oldon.terapija hiperamonijemije. Kombinovani pra{ak protiv bolova.antiepileptik Rivotril. Kofan instant.antivirotik Epivir. Cardogrel. Klogrel. Kerberan. Rivotril Roche N03AE01 klopidogrel .

inhibitor protonske pumpe Lansobel. Letrozole Medico Uno L02BG04 leuprorelin – analog hormona koji oslobadja gonadotropin Lupron L02AE02 levetiracetam – antiepileptik Kepra N03AX14 levobupivakain – lokalni anestetik Chirocaine N01BB10 levocetirizin – antihistaminik Cezera. Lercanil . Lansoprazol ICP.hipolipemik Tredaptive.prostaglandin S01EE01 leflunomid Arava . Levomax. Protonexa. Larona. Lamolep. Holyplant Septogal.antagonist Ca C08CA13 letrozol . Septolete J01MA12 Registar lekova 2011 393 . Madopar Roche.antiepileptik N03AX09 Arvind.ATC lamotrigin . Lanzul. Lamect. inhibitor enzima aromataze Femara.antiparkinsonik Madopar. Lametta.citostatik. Levoxa levomentol . Solaban lanreotid Somatuline . Xyzal R06AE09 levodopa . Stalevo N04BA01 levodropropizin – antitusik Levopront R05DB27 levofloksacin – hinolonski antibiotik Flexid. imunomodulator L04AA13 lerkanidipin hlorid Cornelin.antipruritik Deep Relief. Femozol. Sabax A02BC03 lapatinib – citostatik Tyverb L01XE07 laronidaza enzim Aldurazyme A16AB05 laropiprant . Lamictal.analog somatostatina H01CB03 lansoprazol . Lamotral.neo angin N. Lamotrix.antireumatik. Lameptil. Trevaclyn latanoprost Xalatan Xalacom . Lamotrigin. Lebel. Lamal. Epitrigine. Madopar Roche HBS.

antivirotik A07DA03 J05AE.antipsihotik N05AN01 lizin acetilsalicilat . loratadin .antidijaroik Lopedium akut.antihistaminik Actalor.progestagen Escapelle.progestagen G03DC03 linezolid – antibiotik – oksazolidinon Zenix J01XX08 linkomicin Lincohem .analgoantipiretik Aspegic B02BA01 lizinopril .pedikulocid. Loril. Triregol levosimendan – kardiostimulans Simdax G03AC03 C01CX08 levotiroksin natrijum Euthyrox. Lisonorm. lindan Gamex .tireoidni hormon H03AA01 lidokain hlorid .linkozamidni antibiotik J01FF02 liraglutid – antidijabetik Victoza A10BX07 litijum karbonat Litijum karbonat .ATC levonorgestrel . lopinavir Aluvia . Cathejell. Postinor 2 Legravan. Lizinopril. Lisinopril Sandoz. Lizopril H. Letrox.benzodiazepin R06AX13 lorazepam Lorazepam N05BA06 lornoksikam – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Xefo. Dentinox N. Mirena. Tivoral . Skopryl Iruzid. Lisinopril H Sandoz.lokalni anestetik Lidocaine. Pressing Clarinase .. Microgynon 30. Xefo Rapid M01AC05 394 Registar lekova 2011 . Loperamid.ACE inhibitor Irumed. Flonidan. Skopryl plus C09AA03 lizozim hlorid – enzim Lysobact loperamid hlorid . Lizopril. skabicid N01BB02 P03AB02 linestrenol Orgametril . Loratadin. Lidokain hlorid Calgel. Lidokain 2% adrenalin. Claritine.

Lorista HD. Rudakol .humani rekombinantni LH Luveris Pergoveris N magnezijum hidroksid Gastal . Sentor Lorista H. Losartan.oligoelemenat A12CC03 manitol Manitol Ispirol . Losar plus. OsvaRen . LozarEP. Lorista. Prelow.anthelmintik P02CA01 mebeverin hlorid Colospa retard.diuretik B05BC01 maprotilin hlorid Maprotilin .antidepresiv N06AA21 maravirok – terapija HIV infekcije Celsentri J05AX09 mebendazol Soltrik . Rasoltan. O Tentika .spazmolitik A03AA04 megestrol acetat Megace. Losartic.Rö kontrast V08AB03 melatonin – hipnotik Circadin N05CH01 Registar lekova 2011 395 .antihipertenziv C09CA01 Cozaar.progestagen L02AB01 meglumin joksaglat Hexabrix . Lakea.ATC losartan kalijum .antacid magnezijum karbonat Gastal.antacid magnezijum laktat dihidrat Magne B6 . Losar. Losartic plus G03GA07 lutropin alfa .magnezijum terapeutik magnezijum oksid – antacid Altacid makrogol Fortrans laksativ A06AD15 mangan glukonat Tot Hema . Erynorm. Lotar.

antiholinergik. Siofor. Analgin Srbolek.gonadotropni hormoni (FSH + LH) Menopur. Meropenem Phamanova . Meloksan. Merional G03GA02 meropenem mesalazin . Deep Heat Rub. Lormed. Metfogamma. Medoxicam. Novalgetol Baralgetas N07BC02 N02BB02 metformin hlorid . Melox.uterostiptik C02AB02 G02AB01 metilfenidat Concerta psihostimulans N06BA04 metilnaltrekson bromid – laksativ Relistor A06AH01 metilnikotinat – lokalni antireumatik Deep Heat Spray metilprednizolon Lemod.antibiotik karbopenem Itanem. Merocid.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AC06 Loartroxy. Pentasa.ATC mekloksamin citrat Amigren . Tefor Janument.oralni antidijabetik Glucophage. Memantin Pliva .antihipertenziv Methyldopa. 5 . Nirypan . Metadon Alkaloid metamizol natrijum . Glibomet.opioidni analgetik Metadon.antiemetik A03FA01 metoksipolietilenglikol – epoetin beta – stimulator eritropoeze Mircera B03XA01 396 Registar lekova 2011 . Gluformin. Meronem.miorelaksans. Metformin. Salofalk J01DH02 A07EC02 metadon hlorid . Metildopa metilergometrin maleat Methylergometrin .ASA. Melox EP.antiinflamatorni lek Asacol.glukokortikoid H02AB04 metilsalicilat – rubefacijens Ben Gay. Meloksikam. Movalis memantin hlorid Ebixa.analgoantipiretik Analgin. antiparkinsonik N06DX01 menotrofin . Reglan . sedativ meloksikam . Kamfart metoklopramid hlorid Klometol. Baralgin M. Glucovance A10BA02 metildopa .

R01AD09 montelukast . Molicor . Myfortic mikonazol . Neo Penotran vazodilatator L04AA06 A01AB02. J01XD01. Aurorix . Mirzaten.antidepresiv C07AB02 L01BA01 A01AB17.benzodiazepin Dormicum.ATC metoprolol sukcinat – beta blokator Metoprolol XL Sandoz C07AB02 metoprolol tartarat . D01AC02. Micolat.glukokortikoid D07AC13.antimikotik Daktanol.makrolidni antibiotik N05CD08 J01FA03 mikofenol kiselina .imunosupresiv CellCept.antidepresiv N06AX11 Calixta. antiprotozoik Arilin rapid. Remeron. Orvagil D. Midazolam Torrex midekamicin Macropen .vazodilatator C01DX12 mometazon furoat Elocom. D06BX01 N06AX03 midazolam . Singulair R03DC03 Registar lekova 2011 397 . P01AB01 G01AF01. Presolol metotreksat .beta blokator Betaloc Zok. Mirtazapin. Nasonex . Corvitol. Methotrexat"Ebewe". Mucophenolate Mofetil Medico Uno. G01AF04 minoksidil Pilfud D11AX01 mirtazapin . Methotrexate.antidepresiv N06AG02 moksifloksacin hlorid – hinolonski antibiotik Avelox J01MA14 moksonidin – antihipertenziv Moxogamma. Gino Daktanol Daktacort.citostatik L01DB07 moklobemid Auromid. Tifona mitoksantron hlorid Mitoxantron "Ebewe" .antiastmatik Monkasta. metronidazol . Flormidal. Orvagil. Mirtazapin ODT Sandoz. Methotrexate Teva.citostatik Antifolan. Rozamet Neo Penotran mianserin hlorid Tolvon . Physiotens C02AC05 molsidomin Lopion. Remirta.antibiotik.

nesteroidno antinflamatorno sredstvo Nalgesin S. Morphin Merck 2% opioidni analgetik N02AA01 N02AA01 moroktokog alfa – hemostatik ReFacto AF B02BD02 mupirocin – antibiotik Mirobact D06AX09 O nadroparin kalcijum Fraxiparine .ATC morfin hlorid morfin sulfat Oramorph opioidni analgetik Morfin hidrohlorid Alkaloid. Naproxen M01AE02 natalizumab – imunosupresiv Tysabri L04AA23 natrijum dihidrogenfosfat – laksativ Fleet Phospho Soda A06AD.dentalni protektiv A01AA01 nartijum hidrogenkarbonat – elektrolit za korekciju acidoze Natriumbicarbonat Fresenius 8. natrijum fluorid Fluorogal .antagonist opijata N07BB04 nandrolon dekanoat Deca Durabolin .4% Klen Prep B05XA02 natrijum hijaluronat Hyalgan . S01GX01 A06AB08 398 Registar lekova 2011 .anabolik A14AB01 naproksen ..vazokonstriktor R01AA08 naltrekson hlorid Naltrexone . Vividrin natrijum pikosulfat Natrijum pikosulfat .antialergik Natrijum kromoglikat 2%.terapija reumatoidnog artritisa M09AX01 natrijum kromoglikat .antikoagulans B01AB06 nafazolin hlorid Hemokulin.laksativ R01AC01. Nafazol Proculin . Naproksen.

Polygynax Registar lekova 2011 A07AA02. NiQuitin N07BA01 nikotinamid (vitamin PP. Neodeksacin.antagonist Ca M01AX17 nimodipin Nimotop S C08CA06 nistatin . Hepalip forte.antivirotik J05AG01 nicergolin Sermion . Soluvit N A11HA01 nikotinska kiselina Niaspan Tredaptive. Enbecin.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Actasulid.antiinfektiv C08CA05 G01AX05 nifuroksazid Enterofuryl A07AX03 nikotin – alkaloid Nicorette.antimikotik Nystatin Macmiror Complex.vitamin B grupe Beviplex. Nifelat. Nimulid MD.holinergik C07AB12 neomicin neostigmin Neostigmine N07AA01 netilmicin Netromycin . Nevotens . Nimulid Transgel .vazodilatator C04AE02 nifedipin nifuratel . Nimulid. Nebispes. Dexamethason .antiepileptik Eftil Eftil retard 500. Nebilet. Pikovit forte. Polygynax. Sinoderm N . B3) .beta blokator Binevol.ATC natrijum valproat .neomycin. D01AA01.citostatik L02BB02 nimesulid . Nebivolol Sandoz. Depakine Chrono N03AG01 nebivolol .antiseptik Macmiror Complex .aminoglikozidni antibiotik J01GB07 nevirapin Viramune .aminoglikozidni antibiotik Delmeson.antagonist Ca Nifedipin. Trevaslyn vitamin C10AD02 nilotinib – citostatik Tasigna L01XE08 nilutamid Anandron . G01AA01 399 . Nipidin .

Operil P .antiepileptik H01BB02 N03AF02 oktenidin hlorid Octenisept .ATC nitrazepam Cerson. Visiren oksaceprol – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Artromed J01MA01. Syntocinon okskarbazepin Trileptal .benzodiazepin N05CD02 nitrendipin Nitrepin . Nolicin.anestetik Benoxy S01HA02 oksimetazolin hlorid Operil. Uniflox. dezinficijens D08AJ57 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII humani) – hemostatik Advate.hormon hipofize Oxytocine Synthtic. S03CA01 oksitocin . Oxaliplatin Ebewe. Nipam .gestagen Primolut Nor Activelle. Recombinate B02BD02 400 Registar lekova 2011 . Kogenate Bayer. Trisequens.tetraciklin Geokorton. Kliogest. Tulita norfloksacin . Hydrocyclin D07CA01.hinolonski antibiotik Floxal.antagonist Ca C08CA08 nitroksolin – uroantiseptik Nitroxolin forte J01XX07 nonakog alfa – hemostatik BeneFIX B02BD09 noretisteron acetat .antiseptik. S01AX11 M01AX24 oksaliplatin .progestagen Cyclo Progynova G03DC02 J01MA06 P ofloksacin . Uricin norgestrel . Sinoxal oksibuprokain hlorid . Oxaliplatin Pliva Lachema.vazokonstriktor R01AA05 oksitetraciklin .citostatik L01XA03 Eloxatine.hinolonski uroantiseptik Nofocin. Oxaliplatin PharmaSwiss.

Olanzapin Sandoz. Sandostatin Lar H01CB02 olanzapin .inhibitor crevne lipaze Xenical. Omex. Omeprazol. Treana. B Compleks paklitaksel . alli L-ornitin-L-aspartat .bisfosfonat M05BA03 pankreatin . Zofran .antiemetik A02BC01 A04AA01 orlistat .analog somatostatina Sandostatin.Merz A08AB01 A05BA.inhibitor protonske pumpe Omep. Paclitaxel Teva.citostatik L01CD01 Paclitaxel "Ebewe". Pavulon Registar lekova 2011 M03AC01 401 . Zapilex.enzimi pankreasa Festal N. Omeprazol Sandoz. Taxol paliperidon – antipsihotik Invega N05AX13 palivizumab – monoklonsko antitelo Synagis J06BB16 palonosetron hlorid – antiemetik Aloxi A04AA05 pamidronat natrijum Aredia. oseltamivir fosfat Tamiflu . Ortalox. Zeprom ondansetron Ondasan. Omeprol. Omeprazid.antipsihotik N05AH03 OlanzEP. Onzapin. Paclitaxel PharmaSwiss. Zalasta. Pamitor . Sindaxel.aminokiseline Hepa . Zyprexa Velotab olmesartan medoksomil – antihipertenziv Menartan C09CA08 omalizumab – antiastmatik Xolair R03DX05 omeprazol . Pankreatin A09AA02 pankuronijum bromid .miorelaksans Pancuronium DeltaSelect.. Omeprazol ICP. Hidesilin.antivirotik J05AH02 Q PABA vitamini B grupe Pantogar.ATC oktreotid .

Febricet C.analgoantipiretik N02BE01 Efferalgan. Lentonitrat 50 pentoksifilin . Pulcet A02BC02 paracetamol . Seroxat N06AB05 pegfilgrastim – imunostimulans Neulastim L03AA13 peginterferon alfa 2a . Paracetamol Sopharma. Prexanil Combi LD . Efferalgan C. Fervex. imunomodulator L03AB10 pegvisomant Somavert hormon H01AX01 pemetreksed – citostatik Alimta L01DA04 .inhibitor protonske pumpe Controloc.hinolonski uroantiseptik J01MB04 piperacilin Tazocin . Prexanil Combi. Coldrex.antivirotik.vazodilatator C01DA05 pentaeritritil tetranitrat Dilcoran 80. Febricet cold. Coldrex HotRem. Panadol extra. Pipegal. Paroxetin Sandoz.miotik S01EB01 pimekrolimus Elidel .ACE inhibitor Prenessa. Kombikaf. Kombinovani pra{ak protiv bolova. Trental perindopril . Prexanil Co Prenessa. Lekadol Plus C. Febricet. Grippostad C. Paroksetin. Rexetin. Tylol Hot parikalcitol – analog vitamina D Zemplar A11CC. vazodilatator Damaton. Kofan instant. Perfalgan Caffebol. Caffetin Cold.hemoreologik. Panrazol. Nolpaza. imunomodulator Pegasys L03AB11 peginterferon alfa 2b Pegintron .ureidopenicilin J01CA12 piracetam Oikamid . Panadol Baby. Paracetamol. Panadol. Oldon.dermatik D11AX15 pipemidna kiselina Palin. Febricet Cold junior.antidepresiv Actapax. Caffetin. Pipem . Pentoksifilin.opioidni analgetik C04AD03 C09AA04 petidin hlorid Dolantin N02AB02 pilokarpin hlorid Miokarpin . Coldrex Caplets.ATC pantoprazol . Influrex..antivirotik.nootropno sredstvo N06BX03 402 Registar lekova 2011 . Arketis. paroksetin .

Pronison pregabalin – antiepileptik Lyrica S01BA04 H02AB07 N03AX16 procianidolni oligomeri Endotelon venotonik C05CA.spazmolitik Baralgetas . PravaCor.antiseptik. Soluvit N piridostigmin bromid Mestinon . Oprymea. Lysobact. Panarak N04BC05 pravastatin – hipolipemik Pralip.glukokortikoid Prednizon. .ATC piridoksin hlorid . Registar lekova 2011 403 .holinergik N07AA02 pitofenon .antibiotik G01AX.glukokortikoid Oftalmol Hepathrombin H. R02AA15 pramipeksol dihidrohlorid Mirapexin.antiparkinsonik D08AG02.antiseptik G01AX03 polimiksin B sulfat Polygynax . Otol H prednizon . Beviplex.laksativ Klean Prep A06AD15 poligelin – zamena za krvnu plazmu Haemaccel B05AA10 polikrezulen Albothyl Faktu .surfaktant R07AA.. Povidon jod . Betadine. G01AX11. Milgamma. Pravapres C10AA03 prazepam Demetrin .vitamin B6 A11HA02 Bedoxin B Complex. Hepalip forte.lokalni anestetik Dentinox N. poraktant alfa Curosurf .. posakonazol – atimikotik Noxafil J02AC04 povidon jod . Hepathrombin H C05BB02 polidokanol polietilenglikol (makrogol) . Magne B6.. Pikovit forte. dezinficijens ANTIsept D.benzodiazepin N05BA11 prednizolon .

opioidni analgetik N01AH06 404 Registar lekova 2011 . Ampril HL. Piramil HCT. Pancillin .gestagen Crinone. Tylol Hot S raloksifen hlorid Evista . Recofol . Vivace Ampril HD. Tritace. Caffetin Cold.tireostatik C01BC03 propiltiouracil PTU H03BA02 propofol . Progestogel. Ramipril H.antagonist heparina V03AB14 pseudoefedrin . Ulcodin.analgoantipiretik Amigren.H2 blokator Ranisan. Defrinol. Vivace Plus ranibizumab – terapija senilne makularne degeneracije Lucentis S01LA04 ranitidin .op{ti anestetik Diprivan. Caffetin. Utrogestan Lutestrol prokain benzilpenicilin Jugocillin.ATC progesteron . Ranitidin PharmaSwiss. Piramil.penicilin G03DA04 J01CE09 propafenon hlorid propifenazon . Triapin. Ramicomp Genericon. Ramitens. Kofan instant . Tritace comp. Rinasek. Prilinda plus. Clarinase.antiestrogen G03XC01 raltegravir – terapija HIV infekcije Isentress J05AX08 ramipril . Ranital. Ulcogut A02BA02 rasagilin – amtiparkinsonik Azilect N04DD02 remifentanil hlorid Ultiva . Ranitidin.simpatikomimetik R01BA02 Aspirin Complex. Propofol 1% Fresenius. Propafenon Alkaloid . Propofol Lipuro 1%.ACE inhibitor C09AA05 Ampril. Ramipril.antiaritmik Propafen.beta blokator N01AX10 propranolol hlorid Propranolol C07AA05 protamin sulfat Protamin sulfat . Ramipril Genericon. Prilinda.

Rissar.ATC retinol .antipsihotik N05AX08 Risperidon.makrolidni antibiotik J01FA06 rokuronijum bromid Esmeron . Riftan .antiholinesteraza (holinomimetik) N06DA03 roksitromicin Roximisan. Risset. Rispolux.miorelaksans M03AC09 ropinorol . Requip Modutab rosuvastatin – hipolipemik Crestor N04BC04 C10AA07 Registar lekova 2011 405 . Rispolept.antikoagulans D10AD02 reviparin natrijum Clivarin B01AB08 ribavirin . Torendo Q-TAB. Rispolept Consta.vitamin A Vitamin AD .antibiotik J05AB04 J04AB02 rilmenidin – antihipertenziv Tenaxum C02AC06 riluzol Rilutek .antivirotik Copegus. Torendo. Rebetol rifampicin Rifamor. ritonavir Norvir Aluvia . Runac . Requip. Speridan.antivirotik J05AE03 rituksimab Mabthera .neuroprotektiv N07XX02 risedronat natrijum Actonel .bisfosfonat M05BA07 risperidon .antiparkinsonik Eminens.imunosupresiv L01XC02 rivaroksaban – oralni antikoagulans Xarelto B01AX06 rivastigmin Exelon .

Simvastatin ICP. Ecosal. Humatrope. Sertralin ICP.bronhodilatator Aloprol. Sertralin. Sidata. Simva Sandoz. Setaloft. keratolitik R03AC02. Simvor.ATC T sakvinavir mesilat .hipolipemik C10AA01 Cholipam. Spalmotil.antidepresiv N06AB06 Asentra.op{ti anestetik N01AB08 sibutramin – antidepresiv. Zocor Inegy H05DX01 sinakalcet hlorid – kalcimimetik Mimpara sirolimus Rapamune . Halea. R03CC02 salicilna kiselina Belosalic.hipofosfatemik Renagel V03AE02 sevofluran Sevorane . vazodilatator Sildena.hormon rasta H01AC01 sorafenib – citostatik Nexavar 406 Registar lekova 2011 . Viagra silimarin – hepatoprotektiv Leprotek G04BE03 A05BA03 simetikon (dimetikon + SiO2) Espumisan. Hollesta. Simvabel.antiseptik. Gasvan Meteospasmyl antiflatulent A03AX13 simvastatin . supresor apetita Reduktil A08AA10 sildenafil . Tragal. Vasilip. Norditropin Nordilet .antivirotik Invirase J05AE01 salbutamol . Ventolin .inhibitor fosfodiesteraze.imunosupresiv L04AA10 sitagliptin – oralni antidijabetik Januvia Janument A10BH01 somatropin humani rekombinantni Genotropin. Diprosalic D01AE12 salmeterol . Luxeta. Zoloft sevelamer . Ecosal Easi Breathe. Serlift. Sertiva. Simvax. Simvastatin.bronhodilatator Serevent Seretide Discus R03AC12 sertralin .

diuretik C03DA01 stavudin Zerit .antiinfektiv.antimigrenik Imigran.antipsihotik Eglonyl. Trimosul . Sufentanil Torrex sugamadeks – antidot za rekuronijum i vekuronijum Bridion N01AH03 V03AB35 suksametonijum hlorid Midarine .aminoglikozidni antibiotik Streptomycin sulfat stroncijum ranelat – terapija osteoporoze Bivalos J01GA01 M05BX03 sufentanil . Sumacta. sulfonamid J01EC01 A07EC01 sulpirid .inhibitor beta laktomaze Ampisulcilin sulfadiazin srebro Sanaderm .antivirotik J05AF04 streptokinaza Streptase .opioidni analgetik Sufenta forte.sulfonamid Bactrim.trombolitik B01AD01 streptomicin . Sumatriptan N05AL01 sumatriptan N02CC01 sunitinib – citostatik Sunet L01XE04 Registar lekova 2011 407 .beta blokator C07AA07 spironolakton Spironolakton . Sulpigut.antiinfektiv. sulfonamid D06BA01 sulfametoksazol sulfasalazin Salazopyrin EN . Sapphirex. Bactrim Roche. Sulpirid .ATC sotalol hlorid Darob mite .miorelaksans M03AB01 sulbaktam .

Flosin. Pritor plus temozolomid Temodal . Panalimus..makrolidni antibiotik J01FA15 telmisartan .inhibitor beta laktamaze J01CG02 teikoplanin natrijum Planicid.antimikotik Lamisil. Mycofin. Tamprost.ATC U tadalafil Cialis .bronhodilatator R03DA04 terazosin Kornam . vazodilatator G04BE08 takrolimus .inhibitor fosfodiesteraze. Tamsudil tazaroten Zorac antipsorijatik G04CA02 D05AX05 tazobaktam Tazocin . Omsal. Tamoxifen L04AA05 tamoksifen L02BA01 tamsulosin hlorid – alfa adrenergi~ki blokator Betamsal. Tamosin.imunosupresiv Advagraf. Tamsol.citostatik C09CA07 L01AX03 tersirolimus – citostatik Torisel L01XE. Pritor Micardis plus. tenekteplaza – trombolitik Metalyse B01AD11 tenofovir dizoproksil Viread Truvada – antivirotik J05AF. teofilin Durofilin .antihipertenziv G04CA03 terbinafin . Targocid . Myconafine D01BA02 408 Registar lekova 2011 . Prograf .citostatik Nolvadex.antihipertenziv Micardis..antibiotik J01XA02 telbivudin – antivirotik Sebivo J05AF11 telitromicin Ketek .

Timolol Alkaloid. Pikovit forte.antibiotik.vitamin B1 H03BB02 tiamin hlorid A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid B Complex.ekspektorans testosteron enantat Testosteron depo .inhibitor agregacije trombocita B01AC05 timolol .benzodiazepinski miorelaksans Myolastan.vazokonstriktor M03BX07 tetrizolin hlorid Montevizin.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE11 tibolon Livial . Beviplex.tireostatik Thyrozol. Xalacom tinidazol Triagil . Tiastat . Visine R01AA06.antidepresiv N06AX14 tiaprofenska kiselina Turganil . Unitimolol Cosopt. Timadren.ATC teripartid – regulator kalcijuma Forteo H05AA02 terlipresin – vazokonstriktor. Nebido .beta blokator Glaumol.lokalni anestetik S01HA03 tetrazepam . S01GA02 tiamazol .androgen G03BA03 testosteron undekanoat Andriol Testokaps. Tetrazepam-MIP . antiprotozoik S01ED01 P01AB02 Registar lekova 2011 409 . Milgamma.androgen G03BA03 tetraciklin hlorid Amracin . analog vazopresina Glypressin H01BA04 terpin hidrat Coldrex . Soluvit N tianeptin natrijum Coaxil .tetraciklin J01AA07 tetrakain hlorid Tetrakain Otol H .anabolik G03DC05 tigeciklin – antibiotik Tygacil J01AA12 tiklopidin hlorid Ticlodix .

Tramadolor.miorelaksans M03BX02 tobramicin .spazmolitik G04BD07 topiramat .antipsihotik N05AC02 tiotropium bromid Spiriva. Tobrex Tobradex tocilizumab – imunosupresiv Actemra S01AA12 L04AC07 tofizopam – anksiolitik Grandaxin N05BA23 toksin klostridijum botulinum tipa A– miorelaksans Botox.antiepileptik Convol.prostaglandin S01EE04 trazodon Trittico retard .antiastmatik R03BB04 tirofiban Aggrastat . Tramadol. Spiriva Respimat .citostatik N02AX02 L01XC03 travoprost Travatan .polipeptidni antibiotik tirotropin alfa – analog tirotropina Thyrogen V04CJ01 tizanidin Sirdalud .antidepresiv N06AX05 trepostinil natrijum – vazodilatator.antitrombotik B01AC17 tirotricin Otol H .ATC tioridazin hlorid Trixifen . Topactal. inhibitor agregacije trombocita Remodulin B01AC21 410 Registar lekova 2011 .miorelaksans Mydocalm M03BX04 tolterodin tartarat Detrusitol . TramaFlash.aminoglikozidni antibiotik Bramitob. Dysport M03AX01 tolperison hlorid . Tiramat.opioidni analgetik Protradon. Topamax torasemid – diuretik Diuver N03AX11 C03CA04 tramadol hlorid trastuzumab Herceptin . TramaFort. Trodon .

Adrianol T . Bactrim Roche.antineoplastik.antivirotik D06BB02 trombin . Trimosul .vazokonstriktor R01AB01 trimetazidin hlorid Preductal MR .antiemetik S01FA06 A04AA03 trospium hlorid – spazmolitik Inkontan G04DD09 tuaminoheptan – terapija rinitisa Rinofluimucil R01AB08 Registar lekova 2011 411 .venotonik C05CA04 tromantadin hlorid Viru-Merz Serol .antianginalgik C01EB15 trimetoprim .antiparkinsonik N04AA01 trimazolin hlorid Adrianol.ATC tretinoin Vesanoid .analog gonadorelina L02AE04 trokserutin Venoruton Ginkor fort . keratolitik L01XX14 triamcinolon Kenalog Ledermix .antiinfektiv Bactrim.antihistaminik J01EE01 triprolidin hlorid Rinasek R06AX07 triptorelin Diphereline . Unitropic tropisetron Navoban .hemostatik Beriplast P Combi-Set B02BC06 tropikamid – midrijatik Mydrum.glukokortikoid H02AB08 triheksifenidil hlorid Artane .

Velafax.antivirotik J05AB14 valproinska kiselina . Verapamil Alkaloid vinblastin sulfat Vinblastine .miorelaksans M03AC03 venlafaksin . Valsacor. Exforge.vazodilatator Levitra G04BE09 vareniklin – terapija odvikavanja od pu{enja Champix N07BA03 varfarin natrijum Farin . Fostimon hormon G03GA04 urzodeoksiholna kiselina Ursofalk.citostatik N06AX16 C08DA01 L01CA01 412 Registar lekova 2011 . Valsacombi C09CA03 vankomicin hlorid . Efectin ER. Venlor XR 75 verapamil hlorid .antibiotik Edicin.antihipertenziv Diovan.holelitijatik A05AA02 ustekinumab – imunosupresiv Stelara L04AC05 W valganciklovir Valcyte . Vancomycin -MIP J01XA01 vardenafil hlorid trihidrat . Ursosan . Kovancin. Verapamil.antidepresiv Alventa. Eftil retard 500 N03AG01 valsartan .ATC V urapidil Ebrantil .antihipertenziv C02CA06 urofolitropin – Bravelle. Velahibin. Eftil Depakine Chrono. Vancomicin enterocaps.antikoagulans B01AA03 vekuronijum bromid Norcuron . Vancomicin . Valsartan Co – Diovan. Venlax.antiepileptik Depakine. Efexiva.antagonist Ca Izopamil.

Zometa M05BA08 .antivirotik Zidosan Combivir.antimigrenik Zolmitriptan. Zolsana.citostatik L01CA02 vinorelbin – citostatik Vinorelbin Ebewe. Stilnox. Zomig N02CC03 zolpidem tartarat zuklopentiksol Clopixol . Sanval. Zolendronate PharmaSwiss. Trizivir ziprazidon Zeldox. Cavinton forte . Zypsila .bisfosfonat Aclasta.nootropik Cavinton.antimikotik N06BX18 vorikonazol Vfend J02AC03 [ zaleplon – hipnotik Zan N05CF03 zanamivir – antivirotik Relenza J05AH01 zidovudin .hipnotik Belbien. Vincristine .ATC vinkristin sulfat Sindovin. Vinorelsin L01CA04 vinpocetin .antipsihotik J05AF01 N05AE04 zofenopril kalcijum –ACE inhibitor Zofecard C09AA15 zoledronska kiselina zolmitriptan . Vinorelbin Sandoz.antipsihotik N05CF02 N05AF05 Registar lekova 2011 413 . Zonadin .

.

.

OPREZ trudno}a. dojenje neo angin. urtikarija. ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. OPREZ trudno}a. Galenika film tabl. gingivitis. grla i `drela (bol u grlu. ND ra{. prolazne epileptiformne reakcije Orvagil D.2mg + 5. a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija.4 dana po prestanku terapije). metalni ukus. upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 . intestinalne gljivi~ne infekcije. soor. GIT poreme}aji.25mg. reakcije preosetljivosti. fluoroza zuba (hroni~na intoksikacija). hepatitis (retko) Daktanol. urtikarija. angioedem.2mg + 5. porfirija. Divapharma pastila (0. tamna obojenost urina. afte.UFSBQJKTLP. mu~nina. tonzilitis. Galenika tabl. dugotrajna upotreba. porfirija. aktivne organske bolesti CNS-a.6mg + 1. Divapharma pastila (0. ataksija. dizurija.9mg) neo angin bez {e}era. Galenika oralni gel 2% metronidazol A01AB17 IND akutni ulcerativni gingivitis. sanjivost. ekcem. respiratorni i sr~ani zastoj (doze ve}e od 50mg) Fluorogal. kontaktni dermatitis. te{ko}e pri gutanju. KI ulceracije u GIT-u. hepati~ke encefalopatije. glavobolja.BOBUPNTLP. promuklost.4-dihlorbenzil alkohol + levomentol IND prevencija i le~enje upalnih oboljenja usne duplje. insuficijencija jetre. dojenje.72mg) 416 Registar lekova 2011 . KI preosetljivost na mikonazol. ND atopi~ki dermatitis. periferna neuropatija. te{ka renalna insuficijencija. laringitis. povra}anje. 1mg A01AB Antiinfektivi i antiseptici za lokalnu terapiju usne duplje A01AB 09 mikonazol IND kandidijaza usne duplje. dojenje. povra}anje. stomatitis. KI deca do 6 godina.IFNJKTLB!)BUD*! LMBTJGJLBDJKB!MFLPWB B BMJNFOUBSOJ!USBLU!J!NFUBCPMJ[BN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA STOMATOLO[KI PREPARATI A01 A01A Stomatolo{ki preparati A01AA Sredstva za profilaksu karijesa A01AA01 natrijum fluorid IND prevencija dentalnog karijesa.6mg + 1. konvulzije. cistitis. OPREZ trudno}a. o{te}enje jetre. angina. le~enje i profilaksa anaerobnih infekcija. 0. proliv (posle du`e primene). faringitis. mu~nina. 20 x 400mg A01AB11 amilmetakrezol + 2. KI krvne diskrazije.

Krka lozenga bez {e}era (1mg + 1.2mg + 100mg vit.5g)/10g Registar lekova 2011 417 .6mg + 0. Reckitt B. promuklost. Reckitt B. KI preosetljivost na lidokain ili druge lokalne anestetike iz grupe amida.2mg + 1mg + 0.6mg + 1.C.C. alveolitis. ND ose}aj pe~enja i suvo}e usta. te{ko}e pri gutanju. Reckitt B. povra}anje. Krka lozenga (1mg + 1. IND akutni i hroni~ni faringitis i tonzilitis.6mg + 1.R.1% (1mg/ml) A01AD Ostali lekovi za terapiju usne duplje A01AD02 benzidamin hlorid IND iritacija.6mg) Septolete D. deca do 4 godine Septolete plus. Krka lozenga 1. Hemofarm rastvor za usnu sluzoko`u 0.2mg Septolete limun. Reckitt B. pastila (0. paradontopatije. usta i desni.2mg Septolete divlja tre{nja.2mg + 0. upala desni i sluznice usta.A. ND pove}ana osetljivost jezika Strepsils Cool.F.2mg A01AB11 benzalkonijum hlorid + mentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela. OPREZ trudno}a. vrtoglavica i glavobolja Tantum Verde.15% sprej za usnu sluzoko`u 0. Nycomed rastvor za desni (34mg + 32mg + 1.A.F. A. OPREZ trudno}a. lozenga 3mg A01AD11 lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece. glositis. Krka lozenga 1.6mg) A01AB12 heksetidin rastvor ~uvati od zamrzavanja. OPREZ trudno}a.A01AB11 amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol IND ubla`avanje simptoma zapaljenja sluzoko`e usne duplje i `drela. deca do 4 godine Septolete.2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C. pastila(0. pastila (0.2mg + 1mg + 0. A. upala desni i sluznice usta. promuklost. pastila (0. C) Strepsils plus. Reckitt B. pastila (0. Reckitt B. Krka lozenga (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka.8mg levomentola) Strepsils med i limun.6mg + 1.R. dojenje. preosetljivost na fruktozu. a kod prevelikih doza mu~nina. KI upotreba kod dece do 12 godina (Strepsils plus ). kandidijaza usne duplje. OPREZ trudno}a. dojenje.2mg + 10mg lidokain hlorida) A01AB11 cetilpiridinijum hlorid IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela. lozenga 3mg rastvor za ispiranje usta 0.6mg + 0.15% Tantum Lemon. Krka lozenga 1. traumatizacija i zapaljenje grla. dojenje.6mg + 1. postoperativna primena kod tonzilektomije ili hirur{kih intervencija u usnoj duplji Hexoral.6mg + 1.2mg) Strepsils limun bez {e}era. gingivitis i stomatitis. pastila (0. ND mogu}e alergijske reakcije Dentinox N.2mg) Strepsils mentol i eukaliptus.6mg + 1.

mogu}e su interakcije sa velikim brojem lekova. ezofagitisa. izonijazida. gvo`|a. afte. KI preosetljivost na lidokain ili kamilicu Calgel. stomatitis.3mg + 158.A01AD11 lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece. bolesnici na dijalizi. ulkusa duodenuma i `eluca. gsk gel za desni (0. Riemser dentalna pasta (30mg + 10mg)g A02 LEKOVI ZA POREME]AJE ACIDITETA A02A Antacidi IND hiperaciditet kod gastritisa. za `vakanje (333.5mg + 425mg)/5ml A02AD01 Gastal. ND opstipacija. gastroezofagusnog refluksa. glikozida digitalisa i drugih A02AC Jedinjenja kalcijuma A02AC01 kalcijum karbonat Zirkulin Anti Acid.33% + 0. zamor kod velikih doza i duge upotrebe. OPREZ hroni~na opstipacija. KI insuficijencija bubrega. ofloksacina. kalcijuma i magnezijuma A02AD01 aluminijum hidroksid + magnezijum oksid Altacid. intoksikacije oralno unetim otrovima i kausti~nim sredstvima. I antacidi uti~u na resorpciju mnogih lekova. Pliva aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid tabl. Roha Arzneimittel lozenga 500mg (200mg Ca2+) A02AD Kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijum. ciprofloksacina. Bosnalijek tabl. poreme}aj acidobazne ravnote`e kod dugotrajne primene velikih doza. duodenitisa. aspirina.KI preosetljivost na komponente preparata.4mg) oralna suspenzija (2249. (450mg + 300mg) 418 Registar lekova 2011 . erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju. Bosnalijek komprimovana lozenga (20mg + 10mg) A01AD11 demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid IND terapija pulpitisa i gangrene zuba Ledermix. herpeti~ne lezije. istovremenom primenom poja~ava se delovanje levodope i nalidiksne kiseline a slabi resorpcija i delovanje tetracikina.1%) A01AD11 lizozim hlorid + piridoksin hlorid IND gingivitis. ND alergijske reakcije (retko) Lysobact.

300mg rast. 300mg Ranitidin. smanjen apetit. reverzibilna mentalna konfuzija. refluksni ezofagitis. 150mg. Hemofarm film tabl. za inj. glavobolja. 50mg/2ml film tabl. Zdravlje tabl. 150mg.. 150mg Ulcogut. vrtoglavica. 20mg. Hemofarm film tabl. 150mg. Alkaloid film tabl. insuficijencija jetre. urtikarija. fotosenzitivnost. groznica. 150mg Ranitidin PharmaSwiss. Gedeon film tabl. 40mg A02BC Inhibitori protonske pumpe IND ulkus `eluca i duodenuma. za inj. Zollinger-Elisson sindrom. dojenje. 150mg Ranital. intersticijalni nefritis. eozinofilija. 300mg Ranitidin. ra{. 40mg Quamatel. vrtoglavica. Hemofarm tabl. slabost. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima.Med. povra}anje. umor. 50mg/5ml {ume}a tabl. dojenje. suva usta. bolovi u mi{i}ima i zglobovima. 20mg. mu~nina. brza iv primena (kra}e od 5 minuta). Gelusil Lac. o{te}ena funkcija jetre ili bubrega. angioedem. Alkaloid film tabl.A02AD04 hidrotalcit (aluminijum magnezijum karbonat. (krvarenje iz gornjeg dela digestivnog trakta . PharmaSwiss Ulcodin. refluksni ezofagitis i gastroezofagusni refluks. povra}anje. 40mg Famotidin.CS film tabl. bronhospazam. OPREZ primena kod dece. deca do 14 godina. Zollinger-Ellison-ov sindrom i druga stanja kod kojih je hiperaciditet zna~ajna smetnja za bolesnika. Stevens-Johnson-ov sindrom. 50mg/2ml rast.samo parenteralni oblik). 300mg famotidin A02BA03 Famotidin Alkaloid. Krka tabl. 75mg. 150mg rast. toksi~na epidermalna nekroliza. somnolencija ili insomnija . hidroksid hidrat) Rupurut. osip na ko`i A02BA02 ranitidin (u obliku hlorida) Ranisan. akutna porfirija. periferni edemi. Pro. mu~nina. 150mg. OPREZ trudno}a. KI trudno}a.za omeprazol i esomeprazol Registar lekova 2011 419 . flatulencija. depresija. Nini film tabl.za omeprazol i lanzoprazol a alopecija. abdominalni bol. isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa pre po~etka terapije. opstipacija ili dijareja. za `vakanje 500mg aluminijum magnezijum silikat hidrat (almasilat) A02AD. 20mg. ND dijareja ili opstipacija. 1g Rutacid. pruritus. bronhospazam. Bayer tabl. ND glavobolja. za `vakanje 500mg. PharmaSwiss film tabl. zamagljen vid. za inj. trombocitopenija i leukopenija . anafilaksa. pre po~etka terapije isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa. 500mg A02B Lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BA Antagonisti H2 receptora IND ulkus `eluca i duodenuma.

Nycomed Nolpaza. tvrda 15mg Larona. kaps. kaps. tabl. tvrda 20mg gastrorezis. Nobel Ilac Omeprazol. tvrda 15mg. tabl.) gastrorezis. Medico Uno gastrorezis. Krka kaps. tvrda 20mg Loseprazol. kaps. 20mg. Jadran Zeprom.Remedica Omeprazol ICP. 40mg kaps. tvrda 20mg kaps.A02BC01 omeprazol (kapsule) omeprazol (u obliku natrijumove soli . Hemofarm film tabl. kaps. tvrda 15mg. 40mg gastrorezis.ulkus `eluca i duodenuma. za inf. 20mg.prevencija ponovnog krvarenja posle terapijske endoskopije kod bolesnika sa krvarenjem `eluda~nog ili duodenalnog ulkusa Nexium. Liconsa Omep. Belmac gastrorezis. Belmac Omeprazol Sandoz. kaps. PharmaSwiss A02BC02 pantoprazol (tablete) pantoprazol (u obliku natrijumove soli .pra{ak za rastvor za inf. 20mg gastrorezis. tvrda 20mg gastrorezis. 300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) 420 Registar lekova 2011 . dojenje. velike doze mogu dovesti do renalne insuficijencije sa encefalopatijom. kaps. istovremena primena drugih lekova koji sadr`e bizmut. tvrda 10mg. 40mg A02BX Ostali lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BX05 bizmut subcitrat IND gastritis. 40mg gastrorezis. kaps. 40mg Controloc. 300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) Lesux. 30mg esomeprazol A02BC05 IND tablete . 20mg gastrorezis. 20mg. tabl. kaps. 40mg gastrorezis. 40mg gastrorezis.pra{ak za rast. Sandoz Omeprazid. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima Injekcije . kaps. 30mg Lanzul. 30mg Protonexa. 40mg kaps. refluksni ezofagitis. 30mg Sabax. Zdravlje gastrorezis. za inj. kaps. I ne preporu~uje se istovremena primena antacida i mleka Bicit HP. tvrda 10mg. Krka Panrazol. Jadran gastrorezis. Sofarimex Omeprol. 30mg Lansoprazol ICP. tvrda 15mg. insuficijencija bubrega. tvrda 10mg. Zdravlje Pulcet. tvrda 20mg pra{ak za rast. tabl. Gilead Controloc. OPREZ dugotrajno le~enje. Ufar Ortalox. za injekcije) gastrorezis. ND crna boja stolice. kaps. Zdravlje film tabl. Zollinger-Elisson sindrom. Hemofarm gastrorezis. tvrda 20mg gastrorezis. tabl. 40mg pra{ak za rast. Krka kaps. 20mg. Sandoz Omeprol. 20mg. tvrda 30mg Lanzul S. Nobel lansoprazol A02BC03 Lansobel. tabl. tvrda 15mg. 40mg pra{ak za rastvor za inj. Zdravlje Omex. tvrda 20mg kaps. KI trudno}a. AstraZeneca gastrorezis. ulkus `eluca i duodenuma. tvrda 15mg.

opstipacija. emulzija 40mg/ml Gasvan. urinarnog ili gastrointestinalnog trakta bez infekcije (holecistolitijaza. meka (60mg + 300mg) Registar lekova 2011 421 . bubrega ili srca. Srbolek tabl. KI trudno}a. vrtoglavica. ND urtikarija. temperature. priprema za kolonoskopiju i radiografiju creva. paraliti~ki ileus. vaginalnog krvarenja. spasti~ki kolitis. porfirija. Berlin Chemie oralne kapi. simptomatska terapija gastrointestinalnog spazma nastalog usled organskog oboljenja. pepti~kog ulkusa. spasti~ka opstipacija. Berlin Chemie kaps. mu~nina.. KI ileus.A03 LEKOVI ZA LE^ENJE FUNKCIONALNIH GASTROINTESTINALNIH POREME]AJA A03A Lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AA Sintetski antiholinergici. spasti~kog ili iritabilnog kolona i diverkulitisa. dojenje. Mayoly kaps. mukozni kolitis. KI te{ki poreme}aji funkcije jetre. gubitka apetita i telesne mase. tvrda 200mg Rudacol. dojenje. hipotenzija No Spa. 40mg rast. za inj. sanofi aventis tabl. funkcionalne dispepsije. nesanica. Lab.135mg A03AD Papaverin i derivati A03AD02 drotaverin IND simptomatska terapija spazma glatkih mi{i}a bilijarnog. aminoalkoholni estri A03AA04 mebeverin hlorid IND hroni~ni iritabilni kolon. kolike odoj~adi. ND glavobolja. primena kod dece do 12 god. pomo}no sredstvo kod trovanja sredstvima za ~i{}enje i pranje Espumisan. Solvay kaps. edem larinksa. hipotenzija. oslob. postoperativne gasne distenzije creva. palpiacija. holangiolitiaza. 40m/2ml A03AX Drugi lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AX13 simetikon IND meteorizam i flatulencija usled aerofagije. Belupo oblo`ena tabl. holedoholitijaza. OPREZ trudno}a. OPREZ trudno}a. urolitijaza). meka 40mg Espumisan L. retko {ok Meteospasmyl. OPREZ dojenje. sa modif. za `vakanje 80mg A03AX58 alverin citrat + simetikon IND simptomatska terapija sindroma nadra`enih creva koji se manifestuje bolom i meteorizmom. bola pri mokrenju i ote`anog mokrenja. pre primene potrebno je isklju~iti malignitet i organske bolesti creva. terapiju prekinuti u slu~aju pojave krvi u stolici. bledila i ose}aja umora. ND alergijske reakcije na ko`i Colospa retard.

ekstrapiramidalni sindrom. KI glaukom. insuficijencija srca. endoskopije i bronhoskopije. ra{. creva. Alkaloid tabl. kod mla|ih od 20 godina primeniti samo kod intenzivnog povra}anja poznatog uzroka. retencija urina.1mg)/5ml supozitorija (1g + 10mg + 0. boci sa drugim lekovima Baralgetas. gubitak akomodacije. anafilakti~ki {ok. postoperativni meteorizam. tahikardija Buscopan. (500mg + 5mg +0. tahikardija. ND umor. mu~nina. kod dugotrajne primene kontrolisati krvnu sliku. opstipacija. dismenoreja. megakolon. glaukom. ND suva usta. diskinezija `u~nih puteva. I ne me{ati u istom {pricu/inf. 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. povi{enje o~nog pritiska. Boehringer rast. crvenilo lica. hipertrofija prostate. 10mg/2ml 422 Registar lekova 2011 . posle bu|enja iz op{te anestezije i kod migrene). dijabeti~ka gastropareza. hipertrofija prostate. hemoragijska dijateza. megakolon. Jugoremedija tabl. leukopenija. (2. polidipsija. kod radiografije intestinalnog trakta. `u~nih i mokra}nih puteva. hipotenzija. intestinale intubacije. kvaternerna aminonijum jedinjenja A03BB01 hioscin butilbromid IND spazmi i tegobe usled hipermotiliteta `eluca. mehani~ke stenoze u GIT-u. deficit glukoze-6-fosfat dehidrogenaze. anksioznost.A03B Alkaloidi beladone i derivati. agranulocitoza. zbunjenost. OPREZ trudno}a. Galenika tabl. polusintetski. dijareja Klometol. proteinurija. mehani~ke opstrukcije ili perforacije u GIT-u. 20mg/ml Buscopan. ND urtikarija.za inj. za inj. prolazna oligurija ili anurija. hipotenzija. glavobolja.1mg) rast.5g + 10mg + 0. KI krvarenje. trombocitopenija. tokom terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. Parkinsonova bolest.1mg) A03F Propulzivi A03FA Propulzivi A03FA01 metoklopramid hlorid (u obliku monohidrata) IND profilaksa mu~nine i povra}anja (u toku terapije citostaticima. 10mg/2ml Reglan. leukopenija. smanjenje psihofizi~ke sposobnosti. spasti~ka opstipacija. simptomatski gastroezofagusni refluks. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. distonija. edem lica. za inj. smanjena hepati~na ili renalna funkcija. OPREZ mogu} uticaj na psihofizi~ke sposobnosti. KI trudno}a. 10mg Buscopan. Istituto de Angeli supozitorija 10mg A03D Spazmolitici u kombinaciji sa analgeticima A03DA Sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima A03DA02 metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum IND `u~ne ili bubre`ne kolike. feohromocitom. uznemirenost ili pospanost. deca ispod 6 godina. dojenje. opstrukcija u GIT-u. porfirija. za inj. Delpharm oblo`ena tabl. epilepsija. monokomponentni A03BB Alkaloidi beladone. postoperativna retencija urina. OPREZ labilan krvni pritisak. 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. fotofobija.

za inj. OPREZ trudno}a. insuficijencija jetre. gastropareza. KI trudno}a. 2mg Rasetron. I ne me{ati u istom {pricu/inf. aritmija. 250μg/5ml rast. Actavis film tabl. postoperativni ileus. sedacija. Pharmacin tabl. ose}aj toplote. Zdravlje tabl. blaga malaksalost.A03FA02 cisaprid (u obliku monohidrata) IND gastroezofagusni refluks. makrolida. tahikardija. 3mg/3ml tropisetron (u obliku hlorida) A04AA03 Navoban. suva usta. aritmije tropisetron). glavobolja. ekstrapiramidalne ne`eljene reakcije. 8mg rast. OPREZ istovremena primena antikoagulanasa. hroni~na intestinalna pseudoopstrukcija. dijareja. amenoreja. fluorohinolona. 10mg A03FA03 domperidon (u obliku maleata) IND ubl`avanje simptoma mu~nine i povra}anja. 4mg/2ml Zofran. 3mg/3ml Rasetron. KI prolaktin osloba|aju}i tumor hipofize (prolaktinom). meteorizam./inf 1mg/ml. hemoragija. 4mg. 1mg. vrtoglavica. Slaviamed film tabl. boci sa drugim lekovima A04AA01 ondansetron (u obliku hlorid dihidrata) Ondasan. 4mg. prepreke u pasa`i digestivnog trakta. opstrukcija ili perforacija u GIT-u. 10mg A04 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE A04A Antiemetici i sredstva protiv nauzeje A04AA Antagonisti serotonina (5HT3) IND mu~nina i povra}anje tokom hemioterapije i radioterapije. za inj. hroni~na dispepsija neulkusne prirode. ND abdominalni gr~evi. dijareja. za nj. ginekomastija. za inj. OPREZ insuficijencija bubrega. 4mg/2ml. za rast. Novartis kaps. prevencija postoperativne mu~nine i povra}anja. antimikotika. anksioznost. antiaritmika. 8mg/4ml granisetron (u obliku hlorida) A04AA02 Kytril. (nekontrolisana hipertenzija. oboljenja jetre. za inj/inf 1mg/ml. pruritus Gastroperidon. gsk film tabl. dojenje. ose}aja puno}e u epigastrijumu. simptomi angine pektoris. tvrda 5mg palonosetron hlorid A04AA05 Aloxi. 5mg/5ml Registar lekova 2011 423 . PharmaSwiss rast. galaktoreja. dojenje. nelagode u gornjem abdomenu i regurgitacije `eluda~nog sadr`aja. Hameln konc. glavobolja. za inj. produ`enje QT intervala Cisap. Roche film tabl. ND povi{en nivo prolaktina. 5mg. 8mg rast. ND opstipacija ili dijareja. hroni~na opstipacija zbog dugotrajne upotrebe laksativa ili paraplegije. 1mg pra{ak za rast. ra{. prolazni intestinalni gr~evi.

Falk kaps. I istovremena primena sa ergot alkaloidima .smanjenje protrombinskog vremena. ka{alj. trudno}a. akutna upala `u~ne kese. astemizolom ili cisapridom.A04AD Ostali antiemetici A04AD12 aprepitant (Emend) i fosaprepitant (Ivemend) IND prevencija akutne i odlo`ene mu~nine i povra}anja kod odraslih tokom hemioterapije na bazi cisplatina i drugih citostatika. kod istovremene primene kardiotoni~nih glikozida mogu}a je hipokalijemija Himekromon. ND dijareja (velike doze). inflamatorne bolesti tankog i debelog creva. ra{. povra}anje. 200mg Mendiaxon. anoreksija. CS kaps. MSD kaps. anemija. hroni~ne smetnje u varenju usled staze `u~i. vrtoglavica. fenitoinom. fotosenzitivnost.smanjenje dejstva aprepitanta. febrilna neutropenija. ND mu~nina. astenija. umor. dijareja. tvrda 250mg Ursosan. diskinezije `u~nih puteva i sfinktera Oddi. opstruktivni ikterus. poreme}ene kontraktilnosti `u~ne kese i ~estih bilijarnih kolika. poreme}aj sna. ketoknazolom. stafilokokna infekcija. Hemofarm oblo`ena tabl. kalcifikacija kamenaca u `u~noj kesi. terfenadinom. sa ritonavirom. osip. anksioznost. Med. upala grla.pove}anje dejstva aprepitanta aprepitant Emend. tinitus. KI trudno}a. glavobolja. kaps. gastroezofagealni refluks. bradikardija. za inf 115mg A05 TERAPIJA BOLESTI @U]NIH PUTEVA I JETRE A05A Lekovi za le~enje oboljenja `u~nih puteva A05AA Preparati koji sadr`e `u~ne kiseline A05AA02 urzodeoksiholna kiselina IND rastvaranje holesterolskih `u~nih kamenaca. sa oralnim kontraceptivimasmanjenje dejstva kontraceptiva. bela stolica (retko) Ursofalk. sindrom posle holecistektomije. kandidijaza. prolazna dijareja. OPREZ `ene u reproduktivnom dobu (ne koristiti oralne kontraceptive). tvrda 80mg + 125mg fosaprepitant Ivemend. tvrda 250mg A05AX Ostali lekovi za terapiju bolesti `u~nih puteva A05AX02 himekromon IND `u~ne kolike. primarna bilijarna ciroza. Pro. karbamazepinom i fenobarbitonom . perforacija duodenalnog ulkusa. OPREZ insuficijencija jetre. svrab. bilijarni refluksni gastritis. tvrda 80mg. hroni~na opstipacija. svrab. holecistitis i neopstruktivna holelitijaza. dojenje. poliurija.rizik od toksi~nog dejstva ergot alkaloida. KI oboljenja jetre. stomatitis. suva usta. opstipacija ili dijareja. hepatobilijarna glavobolja. abdominalni bol. dojenje. klaritromicinom . euforija. akne. konjunktivitis. Zdravlje oblo`ena tabl. ND {tucanje. gr~evi u mi{i}ima. sa varfarinom . akutno zapaljenje `u~ne kese i `u~nih kanala. ulcerozni kolitis. dispepsija. poreme}aji resorpcije masti. 200mg 424 Registar lekova 2011 . KI radioneprozirni `u~ni kamenci. sa rifampicinom. istovremena primena sa pimozidom. MSD pra{ak za rast. kijanje. opstipacija. dezorjentisanost. bilijarna opstrukcija.

spazam bilijarnih puteva. akutnog i hroni~nog hepatitisa. `uta do narand`asta obojenost urina Hepalip forte.aspartat IND ciroza jetre. peritonitis.. meka (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) A05B Terapija bolesti jetre. ulcerozni proktitis. holecistitis. pinen + kamfen + menton + cineol + mentol + borneol IND holelitijaza. inflamatorne promene jetre. tvrda 300mg A05BA. dojenje. evakuacija creva pre operativnih zahvata. L-ornitin . hepati~ka encefalopatija. ulcerozni kolitis.A05AX. OPREZ dugotrajna upotreba laksativa dovodi do navikavanja. ciroze jetre). 5g/10ml A06 LAKSATIVI A06A Laksativi IND akutna i hroni~na opstipacija. sanofi aventis kaps.L . profilaksa recidiva holelitijaze Essentiale forte N. prevencija ponovnog stvaranja kamenaca. OPREZ netolerancija na fruktozu. kod velikih doza u parenteralnoj primeni potrebna je kontrola koncentracije ureje u serumu i urinu. Bosnalijek kaps. dispepsija. Zdravlje oblo`ena tabl. za rast. ND dijareja. ND nadutost stomaka. krvarenje iz rektuma. lipotropni lekovi A05BA Preparati u terapiji bolesti jetre A05BA03 silimarin IND kao adjuvans u terapiji poreme}aja funkcije jetre (toksi~nih o{te}enja jetre. flatulencija i povra}anje (infuzija) Hepa-Merz. ND mu~nina. za inf. akutni abdomen. poreme}aji funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. abdominalni gr~evi Leprotek.. rendgenskih pregleda i drugih dijagnosti~kih metoda. dojenje. povra}anje. KI te{ka bubre`na insuficijencija.. elektrolitski disbalans Registar lekova 2011 425 . Rowa kaps. esencijalni fosfolipidi IND akutna i hroni~na oboljenja jetre . esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin hlorid + riboflavin + tiamin nitrat + tokoferol acetat IND kao adjuvans u terapiji oboljenja jetre razli~itih uzroka. masne degeneracije jetre. OPREZ trudno}a. bolovi u ustima i ulceracije bukalne sluznice Rowachol. mehani~ke opstrukcije i sve`e anastomoze u GIT-u. ND retko mu~nina. abdominalni bol nepoznatog uzroka. dojenje. ileus. apendicitis. flatulencija.masna distrofija jetre. menstruacija.podrigivanje i ukus peperminta posle jela. proliv. opstipacija ili dijareja. OPREZ trudno}a. poreme}aj lipoproteina u krvi. istovremena primena alkohola. ND retko se javljaju . primena kod novoro|en~adi i dece.. Merz granule za oralni rastvor 3g/5g konc. tvrda (300mg+30mg+6mg+6mg+6mg+6mg) A05BA. mu~nina. 35mg A05BA. KI trudno}a.

nestabilna angina pektoris. kongenitalni ili ste~eni megakolon. povra}anje. ascites. hipernatremi~ne dehidracije i acidoze Fleet Phospho soda. dijareja Duphalac. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 64g 426 Registar lekova 2011 . kongestivna sr~ana insuficijencija. bol u abdomenu. povra}anje ili bolovi u abdomenu. kolitis.8g)/ 45ml A06AD11 laktuloza IND portalno-sistemska encefalopatija uklju~uju}i hepati~nu prekomu i komu. metaboli~ka acidoza. bol u grudima. ND mu~nina. 5mg A06AD. perforacija creva. ND u~estale te~ne stolice. toksi~ni kolitis. toksi~ni megakolon. dehidratacija.A06AB Kontaktni laksativi A06AB02 Bisacodyl Actavis. Casen Fleet oralni rastvor (24. 5mg supozitorija 10mg natrijum pikosulfat A06AB08 Natrijum pikosulfat. hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja. podrigivanje. stariji i pacijenti sa kolostomom ili ileostomom. diuretika.. dehidratacija. renalna insuficijencija. ND meteorizam. KI galaktozemija. postoje}i poreme}aj elektrolita. Belupo sirup 67% A06AD15 makrogol 4000 IND ~i{}enje creva pre kolonoskopije. mu~nina. aktivna inflamatorna bolest creva. I istovremena primena blokatora kalcijumskih kanala. re|e abdominalni gr~evi Fortrans. ileus. glavobolja. povra}anje. Solvay oralni rastvor 67% Lactulose-MIP. hroni~na opstipacija.4g + 10. OPREZ akutni infarkt miokarda. Lab. retko gr~evi u mi{i}ima. Chephasaar sirup 65% Portalak. Istituto de Angeli Panlax. regulacija crevne peristaltike kod operacija anusa ili hemoroida. kongestivna sr~ana insuficijencija. opstrukcija ili sumnja na opstrukciju u GIT-u. 5mg gastrorezstentna tabl. Balkanpharma Dulcolax. Ne koristi se za opstipaciju. vrtoglavica. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. gastri~na retencija. perforacija. OPREZ trudno}a. ileus. abdominalna distenzija. hipokalcemije. litijuma mo`e dovesti do hiperfosfatemije. KI ako su prisutni mu~nina. akutni apendicitis. akutni abdomen. opstruktivni ileus. dijareja. primena kod dece mla|e od 15 godina. astenija. dijebetes. Hemofarm gastrorezstentna tabl. povra}anje. jeza. natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat IND ~i{~enje creva u pripremi pacijenata za operaciju kolona ili u pripremi kolona za endoskopske ili radiolo{ke dijagnosti~ke procedure. hipovolemija. Zdravlje A06AD Osmotski laksativi oblo`ena tabl. dojenje. 5mg supozitorija 10mg oblo`ena tabl. Delpharm Dulcolax. mu~nina.

OPREZ opasnost od sistemske resorpcije kod inflamatornih bolesti creva ili primene velikih doza Edicin.685g + 1.A06AD65 polietilenglikol (makrogol 3500) + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid IND ~i{}enje creva (u pripremi kolonoskopije. OPREZ trudno}a. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI I ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A07A Intestinalni antiinfektivi A07AA Antibiotici A07AA02 nistatin IND oralne i perioralne gljivi~ne infekcije. za inj. 500mg. akutne i hroni~ne dijareje nerazja{njene etiologije bez invazivnog fenomena. Sandoz pra{ak za rast. za inf. za inf.6ml A07 ANTIDIJAROICI. 500mg. za inf. toksi~ni kolitis. za inf. PharmaSwiss pra{ak za rast. 1g Kovancin.725g) A06AH Antagonisti perifernih opioidnih receptora A06AH01 metilnaltrekson bromid IND opstipacija izazvana opioidima kod bolesnika koji ne reaguju na drugu terapiju. Chephasaar pra{ak za rast. Pharmatex pra{ak za rast. primena kod odoj~adi do mesec dana. ND abdoinalni bol. ND mu~nina. 1g Vancomycin enterocaps 250mg. povra}anje. kongestivna sr~ana insuficijencija. Helsinn Birex pra{ak za oralni rastvor (59g + 5. ileus. dijareja. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. 100 000ij/ml A07AA09 vankomicin hlorid IND pseudomembranozni kolitis (oralna primena). Wyeth rast. 200mg sirup 200mg/5ml Registar lekova 2011 427 . mu~nina. dijareja posle primene antibiotika. 500mg. hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja. 500mg. tvrda 100mg. ND mu~nina. dijareja (samo velike doze). Hemofarm oblo`ena tabl.500 000ij pra{ak za oralnu susp. ra{ Nystatin.685g + 1. flatulencija. Bosnalijek kaps. 1g Vancomycin. bolesnici sa kolostomom ili peritonealnim kateterom.Prep. povra}anje. 500mg. perforacija creva. 1g Vancotex. toksi~ni megakolon. tvrda 250mg Vancomycin -MIP. KI osetljivost na nitrofurane. le~enja intoksikacije. 1g A07AX Ostali intestinalni antiinfektivi A07AX03 nifuroksazid IND akutne dijareje izazvane alimentarnim infekcijama intoksikacijama kod odraslih i dece. u tretmanu te{kih oblika sepse i opstipacije koja traje 14 dana). dojenje. reakcije na mestu primene Relistor. re|e abdominalni gr~evi Klean . OPREZ istovremeno konzumiranje alkohola Enterofuryl. za inf. KI opstrukcije ili akutne hirur{ke intervencije u GIT-u. Riemser kaps. vrtoglavica.465g + 0. Riemser pra{ak za rast. 12mg/0. hroni~ne dijareje kod kod kolitisa i poreme}aja intestinalne fermentacije.

furosemid. akutna bacilarna ili amebna dizenterija i druge infektivne bolesti creva. {um u u{ima. KI poslednji trimestar trudno}e. salicilate. Crohn-ova bolest. dojenje. 500mg 428 Registar lekova 2011 . kristalurija. OPREZ ne preporu~uje se istovremena primena drugih lekova zbog uticaja na resorpciju. Pfizer gastrorezist. opstipacija. deca mla|a od 2 godine. KI trudno}a. deca do 2 godine. zamor. Falk gastrorezistentna kaps. preosetljivost na sulfonamide. bol u epigastrijumu. nadutost. ra{ Lopedium acut. 2mg A07E Intestinalni antiinflamatorni lekovi A07EA Kortikosteroidi za lokalnu primenu A07EA06 budesonid IND ulcerozni kolitis. Zdravlje tabl. hiperpireksija. stomatitis. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 3g A07D Antipropulzivi A07DA Antipropulzivi A07DA03 loperamid hlorid IND simptomatska terapija akutne nespecifi~ne dijareje i hroni~ne dijareje kod inflamatornih oboljenja creva. sulfonilureju ili inhibitore karboanhidraze. suva usta. nefrotski sindrom Salazopirin EN. ND abdominalni bol. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. Crohn-ova bolest. ND mu~nina. tabl. akutna i hroni~na dijareja. proteinurija. ra{. regulacija pasa`e crevnog sadr`aja (inkontinencija).A07B Intestinalni adsorbensi A07BC Ostali intestinalni adsorbensi A07BC05 diosmektit IND simptomatska terapija bolnih stanja kod oboljenja ezofagusa. reumatoidni artritis koji ne reaguje na NSAIL. ND retko opstipacija Smecta. tvrda 2mg Loperamid. smanjenje crevnog sadr`aja kod ileoanastomoza. insomnija. gubitak apetita. hiperperistaltika razli~ite geneze. tvrda 3mg A07EC Aminosalicilna kiselina i sli~ni lekovi A07EC01 sulfasalazin IND ulcerozni kolitis. hematurija. Sandoz kaps. OPREZ insuficijencija jetre. dojenje. hepatitis. parotitis. sanjivost. ciroza jetre Budosan. vrtoglavica. tankog creva i kolona. OPREZ insuficijencija jetre. tiazidne diuretike. pankreatitis. konvulzije. depresija. `eluca. ulcerozni ili pseudomembranozni kolitis. vrtoglavica. deficit glukozo 6-fosfat dehidrogenaze. povra}anje.

istovremena primena laktuloze. OPREZ trudno}a. 800mg Pentasa. poreme}aj ukusa. anksioznost. dijareja. hiprtiroidizam. glomerulonefritis Reductil. merkaptopurina i azatioprina. seksualna disfunkcija. 250mg supozitorija 250mg Asacol. ra{. hipertrofija prostate. nekontrolisana hipertenzija.2 x 107 A08 PREPARATI PROTIV GOJAZNOSTI. bronhospazam. pepti~ki ulkus.A07EC02 mesalazin IND ulcerozni kolitis (terapija akutnih napada i spre~avanje recidiva). 1. hemoragi~na dijateza. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. hipertenzija. cerebrovaskularne bolesti. tahikardija. furosemida. oslob. KI insuficijencija bubrega ili jetre. sklonost krvarenju. dojenje. pogor{anje ulceroznog kolitisa.mikroorganizmi A07FA Antidijaroici . abdominalni bol. kongestivna sr~ana slabost. ISKLJU^UJU]I DIJETETSKE PROIZVODE A08A Preparati protiv gojaznosti. sa prod. urtikarija. meteorizam i drugi digestivni poreme}aji kod odoj}adi. vrtoglavica. mu~nina. Sandoz gastrorezist. dijareja. 500mg supozitorija 1g rektalna suspenzija 1g/100ml Salofalk. tabl. KI trudno}a. angioedem. ulcerozni proktosigmoiditis. Abbott kaps. ND glavobolja. intersticijalninefritis. dojenje A07FA01 bacilus subtilis IP 5832 Flonivin BS. nesanica. miokarditis. poja~ava antikoagulantno delovanje varfarina. retencija urina. tvrda 10mg. preosetljivost na salicilate. smanjuje dejstvo probenecida. terapijom antibioticima i hemioterapijskim agensima. poreme}aj cirkulacije krvi.mikroorganizmi IND dijareja. okluzivne bolesti perifernih arterija. stariji od 65 godina. glaukom. depresija. groznica. Sandoz kaps. 400mg. Slaviamed gastrorezist. glavobolja. ND opstipacija. gr~evi. tokom terapije preporu~uje se kontrola kreatinina i karbamida u serumu i sedimentacija urina. egzantem. spironolaktona i rifampicina 5 ASA. mu~nina. Ferring tabl. reverzibilni pankreatitis. tabl. 15mg Registar lekova 2011 429 . hepatitis. depresija u anamnezi. trombocitopenija. Galenika kaps. tvrda 35mg mle~nokiselinske bakterije `ive liofilizovane A07FA51 Linex. intersticijalni nefritis. dece i odraslih izazvani bakterijskim i virusnim infekcijama razli~itog porekla. Crohn-ova bolest. pove}ava toksi~nost metotreksata. 250mg. tabl. povra}anje. feohromocitom. Falk gastrorezist. tahikardija. isklju~uju}i dijetetske proizvode A08AA Preparati protiv gojaznosti sa centralnim delovanjem A08AA10 sibutramin IND gojaznost. OPREZ trudno}a. 500mg supozitorija 500mg rektalna suspenzija 4g/60ml A07F Antidijaroici . suva usta. I mesalazin poja~ava hipoglikemijski efekat derivatia sulfonilureje.

insuficijencija jetre. oblo`ena tabl. akutni pankreatitis. najmanje 15 000 FIPj lipoliti~ke aktivnosti i najmanje 1000 FIPj proteoliti~ke aktivnosti Festal N. holestaza. trudno}a. Jugoremedija Pankreatin. tvrda 60mg Xenical. stanje nakon resekcije pankreasa. Catalent kaps. ND mu~nina. tabl. Jugoremedija oblo`ena tabl. flatulencija i meteorizam. povra}anje. UKLJU^UJU]I ENZIME A09A Digestivi i enzimski preparati A09AA Preparati sa enzimima IND hroni~ni pankreatitis i fibroza pankreasa. inkontinencija fecesa) alli. KI hroni~ni sindrom malapsorpcije. tvrda 120mg A09 DIGESTIVI. 125mg amilaza FIPj Festal N. `eluca. tvrda 60mg alli.A08AB Preparati protiv gojaznosti sa perifernim delovanjem A08AB01 orlistat IND umereni i te{ki oblici gojaznosti uz hipokalorijsku dijetu. KI prvi trimestar trudno}e. opstruktivni ikterus. ND GIT smetnje (masne stolice. poreme}aji varenja na enzimskoj osnovi. Famar kaps. hiperuricemija i hiperurikozurija (velike doze) A09AA02 pankreatin 1g pakreatina sadr`i najmanje 12 000 FIPj amiloti~ke aktivnosti. holelitijaza.15 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 1 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 62. Galenika gastrorezis. empijem `u~ne kese. hepatitis.50 USPj 430 Registar lekova 2011 . `u~ne kesice ili dvanaestopala~nog creva. cisti~na fibroza. 192mg Pankreatin. alimentarna alergija na proteine svinja. opstipacija. laktacija. hitni nagon za defekaciju. opstrukcija duktusa neoplazmom. Roche kaps. Galenika amilaza: lipaza: proteaza: oblo`ena tabl. 4500 3500 lipaza FIPj 6000 4300 proteaza FIPj 300 200 1 FIPj = 1 BPj = 4. pove}anje fekalnih masa.

100 100 100 100 100 100 0. sc.5-1 0. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.5-1 0.5 0.5 1.im.iv sc.5 0.iv sc.5 0.5 0. sc.5 0. sc.5 Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk . sc. sc.5 1.iv sc.5 Actrapid Penfill Acrtapid NovoLet Humulin R Humulin Pen R Insuman Rapid Insuman Rapid Optiset Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis INSULINI SREDNJE DUGOG DEJSTVA Humulin NPH Humulin Pen NPH Insulatard Penfill Insulatard NovoLet Insuman Basal Insuman Basal OptiSet Insuman Comb 25 Insuman Comb 25 OptiSet Humulin M3 Humulin Pen M3 Mixtard 30 Penfill Mixtard 30 NovoLet Registar lekova 2011 PROIZVO\A^ PO^ETAK NA^IN ij/ml DEJSTVA PRIMENE (sati) sc.5 0.5 1.im. sc.Preparati insulina Ista boja polja ozna~ava paralelne preparate MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 1-3 1-3 1-3 1-3 1-4 1-4 MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 4-12 4-12 4-12 4-12 3-4 3-4 2-4 2-4 2-8 2-8 2-8 2-8 UKUPNO DEJSTVO (sati) 8 8 8-12 8-12 7-9 7-9 UKUPNO DEJSTVO (sati) 24 24 24 24 11-20 11-20 12-19 12-16 24 24 24 24 431 INSULINI BRZOG DEJSTVA PROIZVO\A^ NA^IN PO^ETAK ij/ml PRIMENE DEJSTVA (sati) sc. sc.5 0.5 1 1 0.im. sc. sc. sc. sc. sc.5 0. sc.

Preparati analoga humanih insulina Preparati brzog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Humalog Pen Humalog KwikPen NovoRapid NovoRapid FlexPen NovoRapid Penfil Apidra Apidra OptiClik Apidra OptiSet Apidra SoloStar INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin aspart insulin aspart insulin aspart insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin PROIZVO\A^ Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis NA^IN PRIMENE sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Preparati srednjeg i dugog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Mix 25 Humalog Mix 25 KwikPen Humalog Mix 50 Humalog Mix 50 KwikPen Lantus Lantus for OptiPen Lantus OptiSet Levemir FlexPen Levemir Penfill NovoMix 30 FlexPen NovoMix 30 Penfill 432 INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin glargin insulin glargin insulin glargin insulin detemir insulin detemir insulin aspart 30% +protamin aspart 70% insulin aspart 30% +protamin aspart 70% PROIZVO\A^ NA^IN PRIMENE Lilly Lilly Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sc im sc im sc im sc im sc sc sc sc sc sc sc ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Registar lekova 2011 .

izvr{iti izbor odgovaraju}eg preparata i sprovesti odgovaraju}u edukaciju pacijenta. DOZIRANJE INSULINA: prema "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus". godine. pH. prema preporuci lekara 2) izuzetno i me{anje insulina razli~itih proizvo|a~a. Neophodno je uskladiti doze insulina. Registar lekova 2011 433 . stepen pre~i{}enosti. Dijabeti~ari. unos hrane i fizi~ku aktivnost.7 ij/kg/dan (naj~e{}e 0. pre uvo|enja terapije insulinom potrebno je za svakog pacijenta odrediti optimalni vid insulinske terapije.A10 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) A10A Insulini i analozi UPUTSTVO ZA LE^ENJE INSULINOM Insulinskom terapijom se `eli posti}i normoglikemija ili skoro normoglikemija tokom 24 sata. Insulin treba naj~e{}e davati u vi{e dnevnih pojedina~nih doza da bi se postigla dobra kontrola glikemije. potrebnu dnevnu dozu insulina i raspopred pojedina~nih doza. a naro~ito oni na intenzificiranoj terapiji.5ij/kg/dan) Detaljna uputstva potra`iti u "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus" koji je objavljen septembra 2002.3 . konzervans).0. moraju dnevni unos hrane podeliti na 5 i vi{e obroka. po nalogu lekara samo kada su ispunjeni farmaceutsko-tehnolo{ki uslovi (isto poreklo insulina. Ne preporu~uje se: 1) me{anje insulina u istom {pricu ni sa jednim lekom 2) me{anje insulina od razli~itih proizvo|a~a Mogu}e je: 1) me{anje insulina istog proizvo|a~a. Orejentacione doze za odrasle su: 0. razli~ite brzine delovanja.

Novo Nordisk Actrapid Novolet. Lilly Humalog Pen. srednje dugog dejstva A10AC01 insulin humani izofan Humulin NPH. Novo Nordisk insulin glulizin A10AB06 Apidra. sanofi aventis 434 Registar lekova 2011 . sanofi aventis Apidra SoloStar. sanofi aventis Insuman Basal OptiSet. Lilly insulin lispro rastvor 50% + insulin lispro suspenzija 50% A10AB04 Humalog Mix50. Novo Nordisk Insuman Basal. Lilly Insulatard Penfill.A10AB Insulin i analozi brzog dejstva A10AB01 insulin humani kristalni Actrapid Penfill. Lilly Humalog KwikPen. sanofi aventis Insuman Rapid OptiSet. Lilly Insuman Rapid. Novo Nordisk NovoRapid Penfill. sanofi aventis Apidra OptiClik. Lilly insulin lispro rastvor 25% + insulin lispro suspenzija 75% A10AB04 Humalog Mix25. Novo Nordisk NovoRapid FlexPen. Lilly Humalog Mix25 KwikPen . Lilly insulin aspart A10AB05 NovoRapid. Novo Nordisk Humulin R. sanofi aventis A10AC Insulin i analozi. Lilly Humalog Mix50 KwikPen. sanofi aventis insulin lispro A10AB04 Humalog. Lilly Humulin Pen NPH. sanofi aventis Apidra Optiset. Novo Nordisk Insulatard NovoLet.

sanofi aventis insulin detemir A10AE05 Levemir FlexPen. sanofi aventis Lantus SoloStar. Novo Nordisk A10AE Insulini i analozi dugog dejstva A10AE04 insulin glargin Lantus. Lilly Mixtard 30 Penfill. sanofi aventis insulin aspart: rastvorljivi 30% + protamin kristalni 70% A10AD05 NovoMix 30 FlexPen. Novo Nordisk insulin humani: kristalni 25% + izofan 75% A10AD01 Insuman Comb 25.A10AD Insulin i analozi. Novo Nordisk Mixtard 30 NovoLet. Novo Nordisk Levemir Penfil. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima brzog dejstva A10AD01 insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70% Humulin M3. sanofi aventis Insuman Comb 25 OptiSet. Lilly Humulin Pen M3. sanofi aventis Lantus Opti Set. Novo Nordisk NovoMix 30 Penfil. Novo Nordisk Registar lekova 2011 435 .

metalni ukus u ustima. dojenje. sa modif. 500mg. 80mg tabl. 30mg tabl. sa prod. bol u stomaku. Slaviamed Glioral. 1000mg Tefor. {titne `lezde. 1000mg Metformin. insuficijencija bubrega i jetre. trudno}a. Merck Sante film tabl. deca. Servier Diaprel MR. retko GIT smetnje. radiolo{ki pregledi sa primenom kontrastnih sredstava. 30mg tabl. oslob. sa prod. 3. Anpharm Diprian. Pfizer gliklazid A10BB09 Diaprel MR. maligni tumori. Jugoremedija Maninil. 500mg.A10B Oralni dijabetici (lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi) A10BA Bigvanidini A10BA02 metformin hlorid IND insulin nezavisni dijabetes (tip II) naro~ito kod gojaznih bolesnika. 30mg tabl. sa modif. oslob. OPREZ stariji od 65 godina. ND hipoglikemija. dijabeti~ka prekoma i koma. insuficijencija nadbubre`ne `lezde. dijabeti~ka prekoma i koma. Galenika tabl. alergijske promene na ko`i. 10mg tabl. 5mg. povra}anje. 500mg. megaloblasti~na anemija Glucophage. konzumiranje alkohola. 80mg 436 Registar lekova 2011 . kombinovana terapija sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom. mu~nina. Hemofarm film tabl. ND laktatna acidoza (mogu}a smrtnost i do 50%). 500mg. porfirija. ketoacidoza. u kombinovanoj terapiji kod le~enja insulin nezavisnog dijabetesa u fazi insulinske zavisnosti.5mg. glavobolja. Hemofarm Gliclada. Galenika tabl. 850mg. oslob. insuficijencija jetre. dijareja (ako ne prolaze prekinuti terapiju). hipofize. 850mg. 850mg A10BB Sulfonamidi. 850mg. 500mg. hipoksi~na stanja. 1000mg Gluformin. KI metaboli~ka acidoza. Berlin Chemie tabl. slabost A10BB01 glibenklamid Daonil. 500mg. derivati sulfonilureje IND insulin nezavisni diabetes mellitus (tip II). sa modif. srca. Krka Glikosan. oslob. bubrega i plu}a. OPREZ proveriti stanje bubrega i jetre jer kumulacija metformina mo`e izazvati laktatnu acidozu. te{ke infekcije. oslob. 5mg glipizid A10BB07 Glucotrol XL. dojenje i deca. izuzetan fizi~ki napor. 850mg Siofor. Artesan Pharma film tabl. 5mg tabl. 30mg tabl. 1000mg Metfogamma. alkoholna zavisnost. KI trudno}a. Srbolek film tabl. Berlin Chemie film tabl. ra{.

pruritus. 4mg. insuficijencija jetre. 4mg tabl. 6mg tabl. hipoglikemija. alergija na derivate sulfonilureje. 2mg. 50mg. abdominalni bolovi. Sandoz Glimepirid. Galenika Amaryl. 4mg tabl. MSD tabl. respiratorna i sr~ana insuficijencija. Krka Trical. sanofi aventis Dibiglim. skoriji infarkt miokarda. hepatitis Janumet.glukozidaze A10BF01 akarboza IND dodatna terapija kod le~enja dijabetes melitusa. proliv. dijabetes tipa I. 2mg. 3mg. bubrega. 6mg tabl. 2mg. bol u gornjem delu abdomena. 1mg. 100mg Registar lekova 2011 437 . dojenje. dijareja.5mg) i (500mg + 5mg) A10BD07 metformin + sitagliptin IND dijabetes tipa II kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina u monoterapiji ili u kombinaciji sa sulfonilurejom kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina i sulfonilureje. 3mg. KI trudno}a. 4mg tabl. dehidratacija. svrab. OPREZ smanjena funkcija bubrega. pove}ane vrednosti enzima jetre (velike doze) Glucobay. 3mg. eritem. 4mg. (400mg + 2. delimi~na opstrukcija creva. Berlin Chemie film tabl. poreme}aj funkcije jetre.5mg) Glucovance. 2mg. umereno i te{ko o{te}enje jetre. 3mg. 2mg. Bayer tabl. 6mg tabl. 1mg. 4mg. 1mg. koprivnja~a. hepatitis Glibomet. ND pospanost. A. laktoacidoza. (500mg + 2. Zdravlje Meglimid. povra}anje. 4mg. ND mu~nina. 3mg. lakti~ka acidoza. dojenje. Medico Uno Limeral. 2mg. 1mg. metalni ukus. ketoacidoza. prethodne operacije u abdomenu. hipoglikemija.A10BB12 glimepirid Aglimex. KI trudno}a. insuficijencija bubrega sa pove}anim nivoom kreatinina u krvi. te{ke infekcije respiratornog i urinarnog trakta. 2mg. dojenje. hepatitis (retko). KI trudno}a. dijareja ili opstipacija. akutno trovanje alkoholom. Menarini tabl. dijabeti~ka ketoacidoza. Merck Sante film tabl. nedavni infarkt miokarda: OPREZ potrebna je redovna kontrola nivoa {e}era u krvi. 3mg. 6mg A10BD Kombinacije oralnih antidijabetika A10BD02 metformin + glibenklamid IND dijabetes tipa II kod odraslih. 3mg. 1mg. kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije. eritem. deca do 18 godina. mu~nina. urtikarija. ulcerozni kolitis. egzantem. 2mg. alkoholizam. Nini Gliprex. u~estala dijareja i povra}anje. urtikarija. (850mg + 50mg) (1000mg + 50mg) A10BF Inhibitori alfa . 4mg tabl. 1mg. 3mg. ND flatulencija. Chron-ova bolest. insuficijencija jetre.

vrtoglavica. mu~nina. za inj. dojenje. isklju~uju}i insuline A10BX07 liraglutid IND dijabetes melitus tip II. OPREZ hipoglikemija. groznica. OPREZ terapiju prekinuti ako se jave simptomi akutnog pankreatitisa (neprekidan. glavobolja. smanjenje apetita. povra}anje. 50mg. kao monoterapija kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije.A10BH Inhibitori dipeptidil peptidase 4 (DPP-4) A10BH01 sitagliptin IND dijabetes melitus tip II (u kombinaciji sa metforminom) u slu~aju kada dijeta i ve`be uz terapiju metforminom ili PPAR agonistom ne obezbe|uju adekvatnu kontrolu {e}era u krvi. hipoglikemija. hipoglikemija Januvia. bol u abdomenu. dojenje. trudno}a. umor. 25mg. KI insuficijencija bubrega. dijabeti~ka gastropareza. MSD film tabl. jak abdominalni bol). bol u gornjem delu abdomena. opstipacija ili dijareja. inflamatorne bolesti creva. ND pospanost. dispepsija. bronhitis. reakcije na mestu primene Victoza. trudno}a. ND mu~nina. gastro-ezofagealni refluks. nazofaringitis. dijareja. 100mg A10BX Drugi lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi. gastritis. flatulencija. KI ketoacidoza. upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. Novo Nordisk rast. dijabetes melitus tip I. (pen sa ulo{kom) 6mg/ml 438 Registar lekova 2011 .

(vit.5 40 7 .150 11 .0 70 10 12 100 .4 5.8 9.9 70 350 85 4-10 god.2 1.2 9.3 0.7 0.2 dojilje 1.6 1. B3) (mg) pantotenska kis (vit.4 1.15 200 13 400 15 Dnevne potrebe organizma u mineralima i oligoelementima deca mineral bakar (mg) cink (mg) fosfor (mg) gvo`|e (mg) jod (μg) kalcijum (mg) magnezijum (mg) mangan (mg) molibden (μg) selen (μg) Registar lekova 2011 mu{karci `ene 1.0 1200 14. 1-3 god.10 10 150 13 3-7 600 0.2 2.5 50 10 10 950 1 1.7 100 450 120-200 11-14 god.5 13 1.5 40 7 .5 3-4 70 8 3-7 400 0.200 200 17 3-7 700 1 1.7 0.Dnevne potrebe organizma u vitaminima deca vitamin BIOTIN (VITAMIN H) (μg) folna kis.4 1.8 0.3 110 550 280 trudnice 1.12 150 12 .1 1. 0.4 0.9 1.3 4.9 0.7 140 1200 300 2-5 250 75 1600 pove}ane 140 1200 270 1600 pove}ane 140 1700 320 50 10 50 15 50 20 50 30 250 60 250 75 439 .5 30 7 6 500 0.200 100 . 0.2 1.2 7.6 7. (μg) nikotinska kis.1 1.0 800 6.9 1.8 140 1200 270 2-5 250 60 do 1 god.8 1.0 800 8.5 1200 8.0 800 11.10 8 50 3-5 3-7 350 0.3 1. 0.8 30 7 7 600 0.0 360 7.8 60 540 55-80 1-3 god. trudnice dojilje 100 . B5) (mg) vitamin A (μg) vitamin B1 (mg) vitamin B2 (mg) vitamin B6 (mg) vitamin B12 (μg) vitamin C (mg) vitamin D (μg) vitamin E (mg) mu{karci `ene do 1 god. 4-10 god.5 0.0 1. 0.3 25 8.2 35 7 8 700 0. 11-14 god.3 0.6 0.

KI trudno}a. arterioskleroza..tvrda 0. Merck oralne kapi 20 000ij/ml 440 Registar lekova 2011 . hipoparatireoidizam. kamen u bubregu. artralgija.A11 A11B VITAMINI Multivitamini A11BA Multivitamini A11BA. anoreksija. fizi~kog napora. dojenje. 0.5mg+1. glavobolja. poliurija. smanjen apetit. Zdravlje kaps..alfakalcidol). + nikotinamid IND stanja iscrpljenosti. holekalciferol). poreme}aji rasta i oko{tavanja. hiperfosfatemija. povra}anje.4mg+20mg) A11C A11CB. (5000ij+1. kalcitriol). Roche kaps.5μg.7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg +10mg+0. osteomalacija.25μg. metastatske kalcifikacije. smetnje u razvoju zuba. mijalgija A11CC03 alfakalcidol Alpha D3. polidipsija. (renalna osteodistrofija . uklju~uju}i njihove kombinacije retinol + ergokalciferol (D2) ili holekalciferol (D3) A11CB Vitamini A i D u kombinaciji IND profilaksa i terapija rahitisa. mu~nina. terapija antibioticima {irokog spektra Pikovit forte. (malapsorpcioni sindrom . hipervitaminoza D. OPREZ insuficijencija srca i bubrega. (osteoporoza . OPREZ visoke doze vitamina A u trudno}i mogu da izazovu o{te}enje ploda. holekalciferol. hiperkalcemija. Vitamini A i D. osteomalacija. ND hiperkalcemija. 0. Hemofarm oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml A11CC Vitamin D i analozi (alfakalcidol. jednoli~na ishrana. profilaksa kod nedono{~adi i dece na ve{ta~koj ishrani. ali pri dugotrajnoj primeni i predoziranju mogu}a je pojava simptoma hipervitaminoze A i D. KI i ND nisu poznata za profilakti~ke i terapijske doze. 1μg A11CC04 kalcitriol Rocaltrol. vitamin A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis. suva usta. kalcitriol) IND vitamin D zavisni rahitis.25 μg. istovremena primena kardiotoni~nih glikozida. Krka oblo`ena tabl. ektopi~ne kalcifikacije.5μg holekalciferol A11CC05 Vigantol. dijeta. meka 0.alfakalcidol.alfakalcidol. a visoke doze vitamina D hiperkalcemiju i majke i ploda Vitamin AD. opstipacija ili dijareja.

KI trudno}a. 3μg rast. svrab. glavobolja. poreme}aji kod hroni~nog alkoholizma (kardiomiopatija. neuritis. subtotalna gasterektomija. kod predoziranja mogu se javiti vrtoglavica. OPREZ nedijagnostifikovane anemije. terapija levodopom. aritmija. o{amu}enost i {ok Milgamma N. subakutna nekrotiziraju}a encefalomijelopatija (Leigh-ova bolest). uro|eni nedostatak absorpcije vitamina B12). 50mg A11DB Vitamin B1 u kombinaciji sa vitaminom B6 A11DB. urtikarija. bradikardija. malabsorpcije i pothranjenosti. poreme}aj ~ula ukusa. tahikrdija. monokomponentni IND B avitaminoza i hipovitaminoza (beri-beri. malabsorpcionog sindroma (atofi~ni gastritis. meka 1μg. Mauermann oblo`ena tabl. KI trudno}a i dojenje zbog velike doze vitamina B6. gastroezofagealni refluks. akne. ariboflavinoza). (100mg+100mg) A11DB. ND znojenje. heilitis. hiperkacijemija ili hipokalcijemija. tijamin. Solupharm rast. kod bolesti koje ote`avaju resorpciju B vitamina. za inj. ND dijareja ili opstipacija. vitamin B1 + B6 + B12 IND akutna hipovitaminoza usled nutritivnog nedostatka.A11CC07 parikalcitol IND prevencija i terapija sekundarnog hiperparatireoidizma kod bolesnika sa hroni~nom bubre`nom bole{}u stadijuma 3 i 4 i onih koji su na dijalizi i hemodijalizi. za inj. benfotiamin (vitamin B1) + B6 IND deficit vitamina B1 i B6 kao posledica dijete. prevencija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. dojenje. hroni~nog alkoholizma..reaktivna ketoacidurija . neuralgija. 100mg/ml tabl. Alkaloid rast. oboljenja jetre i stanja posle akutnih infekcija. hiperkalcijemija. preparata magnezijuma (rizik od hipermagnezijemije) doziranje bi trebalo individualno prilagoditi da ne bi do{lo do povi{enja serumskog kalcijuma i metaboli~ke bolesti kostiju. KI preosetljivost na sastojke leka. trovanje vitaminom D. OPREZ je potreban kod istovremene primene parikalcitola i kalcijuma ili tiazidnih diuretika (rizik od hiperkalcijemije). crvenilo ko`e Milgamma 100. pelagra. adjuvantna terapija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. poreme}aj sprovodljivosti u srcu i akutna dekompenzovana insuficijencija srca zbog lidokain hlorida koji je pomo}na supstancija. tijaminreaktivna lakti~na acidoza. kao profilaksa kod primene hemoterapeutika ili antibiotika. glostitis. stanje posle intestinalnih operacija. stomatitis). ND alergijske reakcije. Abbott kaps. GIT smetnje A11DA01 tiamin hlorid IND deficit vitamina B1 Vitamin B1 Alkaloid. povra}anje. ND urtikarija.. smanjenje apetita. omaglica. (100mg + 100mg + 1mg)/2ml Registar lekova 2011 441 . 5μg /ml A11D Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12 A11DA Vitamin B1. za inj. prevencija gr~eva kod hroni~ne primene dpenicilamina i cikloserina. 2μg . osip Zemplar.

premenstrualni sindrom. monokomponentni A11GA01 askorbinska kiselina IND skorbut i preskorbutna stanja. uklju~uju}i kombinacije A11GA Askorbinska kiselina (vitamin C). kao dodatak oralnoj primeni gvo`|a. uklju~uju}i kombimacije B1 mg B2 mg 5 2 4 Ca pantotenat A11EA Vitamini B kompleksa A11EA01 B6 mg 2 2 8 B12 μg 1 – 4 PP mg 25 20 100 PABA mg 20 – – mg 5 5 10 B Complex. za inj. Hemofarm tabl.Galenika prašak za inj. Nini oralna disperzib. 500mg/5ml Vitamin C. op{ta slabost. stomatitis aftoza. 500 mg Vitamin C. laktacija. rane posle ekstrakcije zuba Pantenol. malaksalost Evitol. idiopatska sideroblasti~na anemija. Fidifarm oblo`ena tabl. 20mg rast. pove}ana potreba za C vitaminom (graviditet. infektivne bolesti. zapaljenje larinksa i farinksa. glosit. kristaluriju. tabl. dijareju Bio-C 500. tabl. rekonvalescencija. privremeno sni`enje pH urina. Galenika tabl. za zaki{eljavanje urina. 100mg A11HA31 kalcijum pantotenat IND avitaminoze i hipovitaminoze pantotenske kiseline. Krka oblo`. KI terapija levodopom. 1g A11H Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA02 piridoksin hlorid IND deficit vitamina B6. granule (5g) 4 4 40 Beviplex. 50mg/2ml A11HA03 alfa tokoferolacetat IND malapsorpcija kod postojanja holestaze. 500mg rast. Krka oblo`ena tabl. ND doze ve}e od 1g dnevno mogu izazvati oksalatnu kalkulozu. malignitet). za inj. A11G Askorbinska kiselina (vitamin C). anoreksija. Galenika tabl. Hemofarm lozenga 120mg 442 Registar lekova 2011 . abdominalni bol.A11E Vitamini B kompleksa. 120mg Panthenol. ND neurotoksi~nost (velike doze) Bedoxin. 500mg {ume}a tabl. neuritis kod terapije izoniazidom. ND dijareja.

64mg+20μg)/ml A11JA Kombinacije vitamina Vitalipid N Adult. flatulencija. 1375mg/10ml Registar lekova 2011 443 . tetraciklinima Ideos.. dojenje. za inj. (1g + 1g + 0. mu~nina. Fresenius Kabi Vitalipid N Infant. natrijum fluoridom. trovanje magnezijumom i fluorom. druge kombinacije A11JC. medicinski kvasac + vit. tiazidnim diureticima. kalcijumski konkrementi. za inf. kao dodatno le~enje kod alergije Calcium Sandoz 10%. o{te}enja kose UV radijacijom ili suncem. Merz kaps. Innotech tabl. osteoporoza). OPREZ trudno}a. Fresenius Kabi A11JB Vitamini sa mineralima A11JB. kao dodatno le~enje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom.1 μg +0. hiperkalcurija.5μg +0. za `vakanje (1250mg + 400ij) A11JB10 kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat {ume}a tabl. adjuvantna terapija osteoporoze.. bol u abdomenu Pantogar. za rast.91mg+15μg)/ml konc. za inf. Ostali vitaminski proizvodi. dozu treba smanjiti ili privremeno obustaviti terapiju. tahikardija. B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin IND difuzni gubitak kose nepoznatog uzroka. KI hiperkalcemija.327g) Ca C 1000 Sandoz.A11J A11JA.. ND GIT smetnje. kombinacije vitamini: A + D2 + E + K konc. bolesti rasta noktiju (krti i neelasti~ni nokti) . OPREZ kod dugotrajne terapije. tvrda (100mg+60mg+60mg+ 20mg+20mg+20mg) A12 MINERALI A12A Kalcijum A12AA Kalcijum A12AA02 kalcijum glubionat IND hipokalcemija zbog tetanije ili nekog sli~nog neuromuskularnog poreme}aja. osteomalacija. Famar A11JC Vitamini. degenerativne promene u strukturi dlake. prevencija gubitka pigmenta dlake. hroni~na stanja usled nedostatka kalcijuma a nije mogu}e unositi kalcijum oralno (rahitis. za rast. KI u retkim slu~ajevima znojenje. (135. kod dugotrajne upotrebe hiperkacemija.3μg +1μg +0. Novartis rast. reakcije na ko`i. (194. KI preosetljivost na komponente leka. bifosfonatima. I sa glikozidima digitalisa. kalcijum karbonat + holekalciferol IND korekcija deficita vitamina D i kalcijuma.

deca u fazi rasta) Calcium Sandoz Forte 500.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid.A12AA04 kalcijum karbonat IND hiperfosfatemija kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije bez obzira da li su bolesnici na dijalizi ili ne Kalcijum karbonat. oboljenja jetre. OPREZ trudno}a. za oralni rastvor 500mg A12C Ostali minerali A12CC Magnezijum A12CC30 magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid IND potvr|en deficit magnezijuma. insuficijencije srca. Ufar oralni pra{ak 1g (13. velike doze kalijuma: ND hiperkalijemija. umerena insuficijencija bubrega (rizik od nastajanja hipermagnezijemije). senilna). diuretici koji {tede kalijum. {ok. povra}anje. (470mg + 5mg) 444 Registar lekova 2011 . opstrukcija u GIT-u. ulceracije u GIT-u (retko) Kalii Chloridi. posle dugotrajnih dijareja. 1g (400mg kalcijuma) A12AA06 kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat IND osteoporoza (menopauzalna. pepti~ki ulkus. KI hiperkalijemija. abdominalni bol. sanofi aventis oblo`ena tabl. dojenje. u toku primene glikozida digitalisa. oligurija. anurija. mu~nina. povra}anja i gubitka krvi. 1g (13. opekotine. Nini film tabl. laktacija. Famar {ume}a tabl. azotemija. KI insuficijencija bubrega. AV blok i drugi poreme}aji u provodnom sistemu srca. diuretika ili kortikosteroida. kod istovremenog deficita kalcijuma treba prvo regulisati deficit magnezijuma pa onda deficit kalcijuma Magne B6. Alkaloid tabl. dijareja.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran. kod hirur{ke drena`e intestinalnih sekreta. pove}ane potrebe za kalcijumom (trudno}a. Jadran tabl. (1132mg + 875mg) 500mg kalcijuma A12B Kalijum A12BA Kalijum A12BA01 kalijum hlorid IND hipokalijemija usled smanjene resorpcije kalijuma iz digestivnog trakta. insuficijencija bubrega i nadbubrega. akutna dehidratacija. spazmofilija. OPREZ deca (primenjuje se samo kod dece preko 6 godina).

KI dojenje. poreme}aj metabolizma aminokiselina. porfirija. nazalna kongestija. periferni edemi. dijareja. palpitacije. ND glavobolja. bol u stomaku. pospanost. inhibicija spermatogeneze. periferni edem. dijabetes. 200ij. za rast. amenoreja. 50mg/ml A16 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA A16A Ostali proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AA Aminokiseline i derivati A16AA. edemi.. pireksija. bradikardija. KI hiperkalcijemija. kalcijumova so + alfa-okso leucin. crvenilo lica. Schering rast. suzenje. anafilaktoide reakcije. poreme}aj u funkcionalnim testovima jetre i tumori jetre (visoke doze) Deca Durabolin. disfagija. ulceracije u ustima Cerezyme. metastaze u kostima (rizik od hiperkalcemije i hiperkalcurije). kalcijumova so + alfa-hidroksi metionin. aplasti~na anemija. drhtavica. povra}anje. hipotenzija. dispepsija. povra}anje. Genzyme pra{ak za rast.A14 ANABOLICI ZA SISTEMSKU PRIMENU A14A Steroidni anabolici A14AB Derivati androstana A14AB01 nandrolon dekanoat IND patolo{ka stanja koja karakteri{e gubitak proteina. dojenje. hiperemija Fabrazyme. mu~nina. za inf. virilizacija. gr~evi. bol u mi{i}ima i kostima. trudno}a. retencija natrijuma. tahikardija. migrena. 5mg. kalcijumova so + afa-okso valin. KI karcinom prostate ili dojke kod mu{karaca. srca. deca do puberteta. Fresenius Kabi film tabl. 400ij A16AB04 agalzidaza beta IND dugoro~na terapija nadoknade enzima kod Fabrijeve bolesti (nedostatak alfa galaktozidaze A). promena glasa. 35mg Registar lekova 2011 445 . za inf. epilepsija. OPREZ o{te}enja jetre. ND akne. za inj. (67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg +23mg+38mg+30mg) A16AB Enzimi A16AB02 imigluceraza IND Gau~erova bolest tip 1 i 3. dijareja. bubrega. angioedem. mu~nina. osteoporoza kod `ena u menopauzi . umor. Genzime pra{ak za konc. pruritus i hiperemija oka. Ketosteril. ND groznica. dispneja. vrtoglavica. kalcijumova so + lizin + treonin + triptofan + histidin + tirozin IND poreme}aj metabolizma proteina kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije. OPREZ trudno}a. kalcijumova so + alfa-okso fenilalanin. hipertenzija. alfa-okso izoleucin. prevremeno zatvaranje epifiza. parestezije.

Berlin Chemie koncentrat za rast. tokom terapije kontrolisati koncentraciju IgG. vrtoglavica. pruritus. poreme}aj vida Berlithion 300. glavobolja. za rast. reakcije na mestu primene Aldurazyme. meka 300mg Berlithion 300 ED. Berlin Chemie kaps. tahikardija. Artesan film tabl. Berlin Chemie film tabl. umor. 300mg kaps. levuloze. primena kod dece. 600mg Thiogamma 600 inject. gr~evi. promena krvnog pritiska. 100ij/ml A16AX Razli~iti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AX01 alfa lipoinska kiselina (tiokti~na kiselina) IND dijabeti~ka polineuropatija. Ringerovim rastvorom i rastvorima koji reaguju sa SH grupama disulfidnim mostovima. spontano krvarenje na maloj povr{ini ko`e retko vrtoglavica. povra}anje. abdominalni bol. za inf. 300mg/12ml Berlithion 600. za inf. ra{. 600mg/24ml Thiogamma 600 oral. urtikarija. infuzioni rastvor je inkopatibilan sa rastvorom glukoze. Berlin Chemie koncentrat za rast. OPREZ trudno}a. bol u mi{i}ima i ekstremitetima. Solupharm konc. 600mg/20ml 446 Registar lekova 2011 . dijareja. hladni ekstremiteti. ND svrab i crvenilo na mestu aplikacije infuzije. parestezije. dojenje. angioedem. Genzime konc. crvenilo. dojenje. ND mu~nina. alopecija. za inf.A16AB05 laronidaza IND neneurolo{ke manifestacije mukopolisaharidoze I. dispneja. OPREZ trudno}a. anafilaksa.za rast. glavobolja. ka{alj. za inf. znojenje. meka 600mg Berlithion 600 ED. simptomi sli~ni gripu.

.

bakterijski endokarditis. te{ka sr~ana dekompenzacija. za inj. trudno}a. hemodijalize i intenzivne terapijske plazmafereze. abortus. urtikarija. Galenika tabl. KI poreme}aj endogene koagulacije. jetri i `u~nim putevima. OPREZ dojenje. 5mg B01AA07 acenokumarol IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. 5000ij/0. profilaksa venske tromboembolije u op{toj i ortopedskoj hirurgiji. tumori. Galenika rast. OPREZ GIT ulceracije. za inj. modrice. bolesti jetre i bubrega. hipohromna anemija. za inj. OPREZ dojenje./inf 500ij/10ml B01AB04 dalteparin natrijum Fragmin. dojenje. prete}i abortus. alopecija. cerebrovaskularna i druga krvarenja. groznica. (cerebralna krvarenja . za inj.samo nadroparin za decu ispod 3 godine zbog benzil alkohola u injekcijama). ND alergijske reakcije. cerebrovaskularna i druga krvarenja. dijabetes. lokalna iritacija. krvarenje. za rast. dijareja Farin. trombocitopenija. te{ka hipertenzija. alergija na dalteparin. 10000ij/ml rast. stariji od 65 godina. hematomi.2ml 448 Registar lekova 2011 . ulkusna bolest. ND alergijske reakcije. urtikarija. ND krvarenje. za inj. nedavni hirur{ki zahvati naro~ito na oku. 5000ij/ml. KI poreme}aj endogene koagulacije. mozgu. prostati. stariji od 65 godina.25ml antitrombin III B01AB02 IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija kod naslednog i ste~enog deficita antitrombina III. ({pric) 5000ij/0. ND krvarenje. stanja {oka. terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa. perikarditis. hemofilija. 1000ij/20ml Kybernin P. alopecija. diseminovane intravaskularne koagulacije razli~ite geneze. Pfizer rast. tumori. insuficijencija bubrega i jetre. hipertenzija. Baxter AG pra{ak i rast. trombocitopenija. Jugoremedija tabl. heparin ili nadroparin. te{ka hipertenzija. te{ka hipertenzija. bol na mestu primene B01AB01 heparin natrijum Heparin. nekroza ko`e. 4mg B01AB Heparinski antikoagulansi IND profilaksa i terapija tromboze dubokih vena ili embolije plu}a. menstruacija. stariji od 65 godina. povi{ena telesna temperatura Antitrombin III. ({pric) 2500ij/0. ulkusna bolest. enoksaparin. za rast. za inj.C B01 LSW!J!LSWPUWPSOJ!PSHBOJ ANTITROMBOTI^KA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01A Antitromboti~ka sredstva (antikoagulansi) B01AA Antagonisti vitamina K B01AA03 varfarin natrijum IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. dijareja Sinkum. 25 000ij/5ml rast./inf 500ij/10ml. KI akutno krvarenje. trudno}a. perikarditis. trombocitopenija.2ml. hemofilija i druge hemoragijske bolesti. insuficijencija bubrega i jetre. CSL Behring pra{ak i rast. abortus. hemofilija. trombocitopenija. nekroza ko`e. eritem. profilaksa ekstrakorporalne tromboze u toku hemodijalize. trudno}a. te{ka sr~ana dekompenzacija.

sanofi aventis rast.4ml. Medico Uno film tabl. vertigo.25ml rast. ({pric) 2850ij antiXa/0. 75mg B01AC05 tiklopidin hlorid IND profilaksa tromboembolijskih komplikacija kod cerebrovaskularnih bolesti. dispepsija. Galenika film tabl. ({pric) 3436ij/0. terapiju treba obustaviti 7 dana pre planirane operacije. intrakranijalna). pancitopenija. 75mg Cardogrel. 75mg Klopidogrel. Nini film tabl. za inj. te{ko oboljenje jetre. agranulocitoza).4ml. neutropenija. 75mg Plavix. dijareja. za inj.B01AB05 enoksaparin natrijum 1mg enoksaparina = 100ij antiXa enoksaparina Clexane. krvarenja (uklju~uju}i gastrointestinalna.3ml. 5700ij antiXa/0. povi{ene vrednosti alkalnih fosfataza i transaminaza. trombocitopenija. ({pric) 1432ij/0. Slaviamed film tabl. za inj. hemodijalize. krvne diskrazije.6ml rast.2ml. 75mg Zyllt. 7600ij antiXa/0.6ml. ra{. kao ni 7 dana posle mo`danog udara ne treba koristiti. isklju~uju}i heparin B01AC04 klopidogrel IND prevencija ishemije kod bolesnika sa simptomatskom ishemijskom bolesti u anamnezi. 75mg Klopidogrel. dojenje. 300mg Zyllt. prevencija posledica ateroskleroti~nih promena u perifernim krvnim sudovima.8ml. abdominalni bol. zbunjenost. svrab Antiagrex. PharmaSwiss film tabl. za inj. Krka film tabl. ({pric) 2000ij antiXa /0. Hemofarm film tabl.9ml B01AC Inhibitori agregacije trombocita. 4000ij antiXa /0. KI krvarenje. gsk rast. 75mg Klogrel. KI trudno}a. 75mg Clopigal. dijareja. 6000ij antiXa /0. hemoragijska dijateza. 75mg Kerberan. Abbott rast. stanje posle infarkta ili mo`danog udara. ra{. dojenje. cerebrovaskularno krvarenje. bukalne ulceracije Ticlodix. glavobolja.6ml. 250mg Registar lekova 2011 449 . aterosklerotskih arteriopatija sa klaudikacijom. te{ka insuficijencija jetre. Sandoz film tabl. ND promene u krvi (leukopenija. ND mu~nina. leukopenija. trudno}a.8ml reviparin natrijum B01AB08 Clivarin. ({pric) 5153ij/0. Zdravlje film tabl. Srbolek film tabl. za inj. za inj. angina. ulkusna bolest. 10000ij antiXa /ml rast. 75mg. smanjena funkcija bubrega. ekstrakorporalne cirkulacije u slu~aju kad je kontraindikovana primena acetilsalicilne kiseline. u kombinaciji sa malim dozama acetilsalicilne kiseline indikovan je kod akutnog koronarnog sindroma bez pove}anja ST segmenta i akutnog infarkta. holestatska `utica. sanofi aventis film tabl. 75mg Monogrel. 3800ij antiXa/0. (bo~ica) 10000ij antiXa /ml nadroparin kalcijum B01AB06 Fraxiparine. 8000ij antiXa /0. Pharmanova film tabl. trombocitopenija i agranulocitoza u anamnezi. OPREZ nekoliko dana posle infarkta miokarda.

produ`enje krvarenja. 0. preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija). Exel rast. bol u vilici Remodulin. 100mg B01AC17 tirofiban IND nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q zupca u cilju spre~avanja koronarne ishemije u kombinaciji sa heparinom.B01AC06 acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita. ND krvarenje. veliki hiru{ki zahvati ili ozbiljne traume u poslednja 3 meseca.25mg/ml Aggrastat. dojenje. 1. deca. 0. Orion konc. anemija. hematurija. trombocitopenija. za inf. astma. poreme}aj koagulacije. aktivna ulkusna bolest. otok. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. za rast. 5mg/ml. glavobolja. Bayer gastrorezis. ulceracije u GIT-u. dojenje. sumnja na postojanje tromba u levoj strani srca. tabl. Pliva tabl. akutni perikarditis. crvenilo lica. osip. hemofilija. (200mg + 25mg) B01AD Enzimi IND akutni infarkt miokarda. za inf. reverzibilna trombocitopenija Aggrastat. urtikarija. glavobolja. akutna cerebralna tromboembolija. letalna doza acetilsalicilne kiseline je 0. 1mg/ml. viremije kod dece ispod 12 godina (Reye-ov sindrom). alergijske reakcije uklju~uju}i anafilaksu B01AD01 streptokinaza Streptase. subakutne i hroni~ne tromboze ili embolije perifernih venskih i arterijskih krvnih sudova i hroni~na okluzivna bolest arterija. astma.0. glavobolja. 2. ND mu~nina.25mg/ml B01AC21 trepostinil natrijum IND umerena primarna plu}na arterijska hipertenzija. povra}anje. Hemofarm tabl. cerebrovaskularna krvarenja u anamnezi. za inf. urtikarija. preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija). giht.5g/kg Andol 100. mu~nina.5Mij 450 Registar lekova 2011 . aktiviranje ulkusa. dijabeti~ka retinopatija. mo`dani udar u toku poslednjih 30 dana ili bilo kakav {log u anamnezi. infektivni endokarditis. aktivni ulkus. hemoragijska dijateza. renalna i hepati~na insuficijencija. hemofilija. proliv. KI okluzivna bolest plu}nih vena. aktivna ulkusna bolest. povra}anje. pove}ano protrombinsko vreme. pireksija. OPREZ trudno}a. te{ka hipertenzija. CSL Behring pra{ak za rast. OPREZ smanjena funkcija bubrega i/ili jetre. ND mu~nina.5mg/ml. akutne. tabl. neoplazme ili arteriovenske malformacije). Boehringer kaps. koma. 50mg. ND bol. insuficijencija srca. Lannacher gastrorezis. glavobolja Aggrenox. 100mg Aspirin protekt.2 . oslob. 10mg/ml B01AC30 dipiridamol + acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita. za rast. modrica i krvarenje na mestu primene. KI poslednje 4 nedelje trudno}e. KI krvarenje. akutni pankreatitis. KI dojenje. stariji od 65 godina. 100mg Midol. giht. traume ili hirur{ke intervencije. upotreba oralnih antikoagulanasa. tvrda sa modif. 750 000ij. embolija plu}a. ose}aj vru}ine. nekontrolisana hipertenzija. bol u le|ima. OPREZ trudno}a. deca ispod 12 godina. te{ka vaginalna krvarenja. intrakranijalne bolesti (aneurizme. renalna i hepati~na insuficijencija. MSD konc. KI abdominalno krvarenje u toku poslednjih 30 dana. insuficijencija jetre. OPREZ trudno}a. 100mg Cardiopirin. za inf. trudno}a. ND krvarenja. dojenje. dojenje. crvenilo.

klini~ki zna~ajno aktivno krvarenje. 7. purpura. trombocitemija. skora{nje operacije mozga. trudno}a. smanjena funkcija bubrega. KI preosetljivost na fondaparinuks. ki~menoj mo`dini ili oku. (u {pricu) za rast. KI aktivno krvarenje.5mg/0. vrtoglavica. suvo}a usta. epistaksa. anestezija sa postoperativnim epiduralnim kateterom (rizik od paralize). skora{nja intrakranijalna ili intracerebralna krvarenja. anemija. klini~ki zna~ajno krvarenje. te{ka insuficijencija jetre. dojenje. bol i edem na mestu primene Arixtra. dojenje. smanjena hemostaza. istovremena primena lekova koji pove}avaju rizik od krvarenja. skora{nja interkranijalna hemoragija ili hirur{ki zahvat na mozgu. gsk rastvor za inj. telesna masa manja od 50kg.za rast. eritematozni osip. 5mg/0. ({pric ) 2. hemoptizije. re|e hepatobilijarni poreme}aji Pradaxa. 110mg B01AX Drugi antitromboti~ki agensi B01AX05 fondaparinuks natrijum IND prevencija venskih tromboembolijskih doga|ja kod operacija abdomena. bolest jetre udru`ena sa koagulopatijom.8ml B01AX06 rivaroksaban IND prevencija venske tromboembolije kod odraslih koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu zamene kuka ili kolena. insuficijencija bubrega ili jetre. poreme}aj funkcije jetre. sinkopa. Boehringer pra{ak i rast. trombocitopenija.6ml. za inj. za inj. Bayer film tabl. povra}anje.5mg/0. te{ko o{te}enje jetre. dispepsija. modrice). mu~nina. aktivne gastrointestinalne ulceracije. opstipacija ili dijareja. utero-vaginalno. glavobolja. 50mg/50ml tenekteplaza B01AD11 Metalyse. bakterijski endokarditis. aktivna ulcerozna gastrointestinalna oboljenja. 50mg/10ml B01AE Direktni inhibitori trombina B01AE07 dabigatraneteksilat IND primarna prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu totalne zamene kuka ili kolena. OPREZ osobe sa pove}anim rizikom od krvarenja (kongenitalni ili ste~eni poreme}aji krvarenja. hematurija. bol u abdomenu. skora{nja operacija. 10mg Registar lekova 2011 451 . OPREZ starije osobe. Boehringer pra{ak i rast. ND hemoragije. ND krvarenje (gastrointestinalno. ve}ih ortopedskih hirur{kih zahvata. hematomi. trudno}a. OPREZ osobe sa kongenitalnim ili ste~enim poreme}ajima krvarenja.5mg). okularno. KI trudno}a. glavobolja. vrtoglavica. tvrda 75mg. ki~mene mo`dine ili oka). mu~nina. aktivna ulcerozna oboljenja u GIT-u. 7.5mg ili 10mg). dojenje. terapija nestabilne angine pektoris ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta (Arixtra 2. hipotenzija Xarelto. duboke venske tromboze (Arixtra 5mg. 10mg/0.B01AD02 alteplaza Actilyse.5ml.4ml. akutni bakterijski endokarditis. vaskularna retinopatija. Boehringer kaps. te{ka bubre`na insuficijencija. ND tahikardija. krvarenje. anemija. akutna plu}na embolija. dojenje. povra}anje.

za inf 500 000kij/50ml B02B Vitamin K i ostali hemostatici B02BA Vitamin K B02BA01 fitomenadion (vitamin K1) IND profilaksa i le~enje hemoragijske bolesti novoro|en~eta (novoro|en~ad i deca do 1 godine primaju samo Konakion MM za decu).8ºC. (posle operacija i kod novoro|en~adi . hiperpireksija. plu}a. dojenje. sklonost tromboembolijskim oboljenjima ili DIC-u. zbrinjavanje rana. o{te}enja jetre. za inj. induracije i pruritus (retko) Konakion MM. OPREZ ne primenjivati za antagonizovanje antikoagulantnog efekta heparina.koagulacioni faktor IX).Set. ra{ na ko`i. 10mg/ml Konakion MM za decu. 2mg/0. kod operacija prostate. resekcija u GIT-u. I ne me{ati u istom {pricu/inf./inf. krvarenja nastala predoziranjem antikoagulanasa kumarinskog tipa (na heparinska krvarenja nama efekta). endoskopsko le~enje ulkusa GIT-a koji krvare. posle operacija . ND alergijske reakcije. boci sa drugim lekovima Trasylol. malapsorpcionog sindroma. za inj. u aku{erstvu.kombinacija koagulacionih faktora II. Roche rast. deficit vitamina K. oboljenja jetre. OPREZ koronarna bolest. tahikardija. IND zaustavljanje akutnih krvarenja mekih tkiva i parenhima u toku operacija.2ml B02BC Lokalni hemostatici B02BC30 fibrinogen + koagulacioni faktor XIII humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid ~uvati na 2 . ne zamrzavati. (hiperfibrinoliza kod krvarenja koja ugro`avaju `ivot. KI prvi trimestar trudno}e (osim kod vitalne ugro`enosti). kao i kod vantelesnog krvotoka.8ºC.B02 ANTIHEMORAGICI B02A Antifibrinolitici B02AB Inhibitori proteinaza B02AB01 aprotinin IND profilaksa i terapija hiperfibrinoliti~kih krvarenja kod operacija u kardiologiji ili posle davanja streptokinaze. Bayer rast. Roche rast. CSL Behring pra{ak i rast za lepak za tkivo (90mg+60J+1000KIJ+ 500ij+5. hipoprotrombinemije nastale kao posledica bilijarne opstrukcije. osiguravanje {avova u hirurgiji. alergija u anamnezi. (hipervolemija kod primene velikih doza koagulacioni faktor IX) 452 Registar lekova 2011 . GIT smetnje. infarkt miokarda. ND alergijske reakcije. ND alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu Beriplast P Combi . ND eritem. IX i X). OPREZ trudno}a. VII. tromboembolijske komplikacije. u trudno}i primenjivati samo ako je neophodno. trudno}a. KI intravaskularna primena. primene nekih lekova.9mg)/ml B02BD Faktori koagulacije krvi Preparate iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 . zaptivanje telesnih {upljina i likvorskih prostora.

za rast.. za rast. za rast. 500ij/5ml Haemonine1000. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. za inj. 500ij/5ml. 1000 FEIBAj/20ml B02BD04 koagulacioni faktor IX . 500ij/5ml. CSL Behring pra{ak i rast. Kedrion pra{ak i rast. 500ij/10ml. za inj. 250ij/5ml. 500ij5ml. za rast. trajno eliminisanje inhibitora tj. 250ij/10ml Recombinate 500.250ij/2. 500ij/10ml Recombinate 1000. 1000ij/5ml Immunine. 250ij/5ml Haemonine 500.humani) IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. Bayer pra{ak i rastvara~ za rast. CSL Behring pra{ak i rast. za inf 500FEIBAj/20ml. Biotest pra{ak i rast. za rast. 250ij/5ml.B02BD02 koagulacioni faktor VIII ./inf 600ij/5ml Haemonine 250. 500ij Registar lekova 2011 453 . kontinuirana i dugotrajna terapija u kombinaciji sa faktorom VIII radi kasnijeg nastavka le~enja kao i kod hemofilije bez inhibitora. terapija bolesnika koji nemaju hemofiliju ali imaju ste~ene inhibitore na faktore VIII. za rast. 500ij/5ml. 1000ij/5ml.za rast. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. sve`e tromboze Aimafix. za inj.5ml. 1000ij. 1000ij/10ml B02BD02 moroktokog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). za inj. za inj. Kedrion pra{ak i rast. 1000ij/10ml B02BD02 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII. za inj. Biotest pra{ak i rast. za inj. 600ij/5ml Octanine F. za inj. KI skora{nji infarkt miokarda. 1000ij10ml Koate DVI. za rast. 1000ij/10ml Haemoctin SDH. ste~eni nedostatak faktora VIII Beriate P. za rast. ste~eni nedostatak faktora VIII ReFacto AF. XI i XII kao i bolesnici sa von Willebrand-ovom bolesti koji imaju inhibitore Feiba NF. za inj. za inj. za rast.humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX). Octapharma pra{ak i rastvara~ za rast. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. Talecris pra{ak i rast. za inj. 1500ij/5ml Kogenate. za inj. 1000ij/ml Recombinate 250. za inj.humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). ste~eni nedostatak faktora IX. Baxter AG pra{ak i rastvara~ za rast. ste~eni nedostatak faktora VIII Advate. 500ij.za inj. 250ij/5ml. 500ij/10ml. za inj. 1000ij/10ml Emoclot . 250ij. 250ij/ml. za inj. za rast za inj. Wyeth pra{ak i rast. Biotest pra{ak i rast. 2000ij B02BD03 antiinhibitorski kompleks faktora VIII IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A i B koji imaju inhibitore na faktor VIII i IX. Biotest pra{ak i rast. 500ij/ml. Octapharm pra{ak i rast. za rast. Baxter AG pra{ak i rast. za inj. 500ij/10ml Berinin P 600./inf 200ij/5ml. 1000ij/10ml Octanate. 250ij/5ml.

rana trudno}a. Alkaloid kaps. tahikardija./inf. venospazam. (samo za parenteralne oblike . 1. transfuzija krvi. hipotenzija. za rast. Octapharma pra{ak i rast. OPREZ trudno}a i dojenje . dispneja. 2000ij B03 ANTIANEMICI B03A Preparati gvo`|a KI depresija kostne sr`i. enteritis. KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla NovoSeven. metalni ukus u ustima./inf. (1000ij+2400ij)/15ml Immunate. hemosideroza. 2. za inj.za parenteralne oblike. astma. (125ij+250ij)/5ml. za rast. (400ij+450ij)/ 5ml pra{ak i rast. za inj. a kontraindikovana je i primena pune doze jednokratno). 105mg gvo`|a 454 Registar lekova 2011 . CSL Behring pra{ak i rast. za rast. za inj. ulcerozni kolitis). artralgija. za inj. (samo za parenteralne oblike . za rast. tromboflebitis). KI diseminovana intravaskularna kogulacija (DIC). (500ij+1200ij)/10ml Haemate P 1000.B02BD06 koagulacioni faktor VIII + humani. (800ij +900ij)/10ml B02BD08 aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa . 500ij. 250ij. hemohromatoza. (250ij+600ij)/5ml Haemate P 500. crna obojenost stolice.2ml.3ml B02BD09 nonakog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX). 1000ij. CSL Behring pra{ak i rast. ND mu~nina. o{te}enja `eluca i tankog creva velikim dozama) B03AA Dvovalentno gvo`|e. CSL Behring pra{ak i rast. za rast. za inj. istovremena primena oralnih i parenteralnih preparata gvo`|a. ND groznica. glavobolja.bolesti jetre i bubrega.urtikarija. Baxter AG pra{ak i rast. (samo za oralne oblike . nedovoljan unos gvo`|a hranom. za rast. za inj. (samo za oralne oblike . za inj.humani rekombinantni) IND krvarenja i hirur{ke intervencije kod bolesnika koji imaju antitela (inhibitore) prema koagulacionim faktorima VIII i IX. alergijske reakcije BeneFIX. oralni preparati IND terapija i profilaksa sideropeni~nih anemija izazvanih krvarenjem ili pove}anom potrebom za gvo`|em. Novo pra{ak i rast. ste~eni nedostatak faktora IX. deca do 4 meseca. vrtoglavica.2mg/2.smanjenje apetita.pepti~ki ulkus. Wyeth Pharma pra{ak i rast.4mg/4. mijalgija. za rast. von Willebrand-ov faktor IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa von Willebrand-ovom bole{}u i hemofilijom A Haemate P 250. (250ij +500ij)/5ml Wilate./inf. bol u grudima. hemoliti~ka anemija kada nema deficita gvo`|a. povra}anje. tvrda 350mg (115mg gvo`|a) gvo`|e II sulfat B03AA07 Ferro gradumet. dijareja ili opstipacija. ote`ana resorpcija gvo`|a iz GIT-a B03AA02 gvo`|e II fumarat Heferol. za rast. za inj. Galenika film tabl.

Innotech oralni rastvor (50mg Fe + 1. alergijske reakcije. Jadran tabl.33mg Mn + 0.megaloblastna anemija izazvana deficitom folne kiseline. Galenika rast. 5mg Registar lekova 2011 455 . dugotrajna dijaliza. tumori zavisni od folata. oralni preparati B03AB05 gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks Ferrum Sandoz. ND GIT poreme}aji. resekcije ileuma. za inj. magaloblastna anemija nepoznatog uzroka (folnu kiselinu ne treba primenjivati kao monoterapiju ili kao zamenu za vitamin B12 jer mogu da se jave ireverzibilni neurolo{ki poreme}aji).7mg Cu)/10ml B03B Vitamin B12 (cijankobalamin) i folna kiselina IND perniciozna anemija sa ili bez neurolo{kih poreme}aja. profilaksa . za `vakanje 100mg sirup (50mg/5ml) gvo`|e III protein sukcinilat B03AB09 Legofer. antiepileptici. parenteralni preparati IND anemija usled deficita gvo`|a. KI perniciozna anemija. 100mg gvo`|a/2ml B03AE gvo`|e u drugim kombinacijama B03AE10 gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat Tot Hema. Alkaloid oralni rastvor 40mg feri jona/15ml B03AC trovalentno gvo`|e . inflamatornih oboljenja creva ili usled prisustva parazita u crevima (Diphyllobotrium latum). za inj. 500μg/ml B03BA03 hidroksokobalamin OHB12. dojenje. sprue. Sandoz tabl. OPREZ anemije nepoznatog uzroka (folna kiselina mo`e da maskira simptome perniciozne anemije). Alkaloid rast. OPREZ doze vitamina B12 ve}e od 10μg dnevno mogu popraviti megaloblasti~nu anemiju nastalu usled nedostatka folata i tako maskirati ta~nu dijagnozu B03BA Vitamin B12 (cijankobalamin) i analozi cijanokobalamin B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid. Kronova bolest.B03AB trovalentno gvo`|e. insuficijencija jetre. posle resekcije gornjih delova tankog creva. megaloblasti~ne anemije koje se javljaju kao posledica uro|enih poreme}aja metabolizma. 2500μg/2ml B03BB Folna kiselina i derivati B03BB01 folna kiselina IND le~enje . neuropatije. nesanica Folacin. primena lekova koji mogu izazvati deficit folne kiseline npr. za inj. boci sa drugim lekovima B03AC01 dekstriferon Fedex. usled anatomskih anomalija GIT-a.trudno}a. pu{a~ka ambliopatija. gastrektomije. ulcerozni kolitis. I ne me{ati u istom {pricu/inf. Zdravlje rast. neurolo{ki poreme}aji nastali usled deficita vitamina B12.

Hemofarm rast. 200 μg /ml.9ml. 5000ij/0.3ml. Roche rast za inj. 200 μg /0. tromboza.3ml. 10μg/0. trombocitoza (retko).3ml.4ml. konvulzije.3ml. za inj.3ml. epoetin zeta B03XA Ostali antianemijski preparati IND anemije udru`ene sa deficitom eritropoetina kod hroni~ne insuficijencije bubrega kod bolesnika koji su na dijalizi. 300μg/0.6ml. Nini tabl. 150μg/0. ote`ano disanje. za inj.humani rekombinantni eritropoetin B03XA01 Recormon. ({pric) 1000ij/0.3ml. za inj. (pen sa ulo{kom) 60μg /0. konvulzije u anamnezi. 100μg/0. za inj. 5000ij/0.4ml. 6000ij/0. 300μg/0.6ml rast.6ml. metoksi polietilen glikol-epoetin beta.5ml.3ml.5ml. na peritonealnoj dijalizi ili jo{ nisu na dijalizi.5ml. Cilag rast. Cilag rast. 5mg B03X Ostali antianemijski preparati epoetin alfa i epoetin beta. 800 μg/0.5ml.3ml. 20000ij/ml. 50 μg /ml.3ml.75ml i 40000ij/ml darbepoetin alfa B03XA02 Aranesp.5ml Eprex 2000. tahikardija. maligne bolesti. Roche rast. Cilag rast.3ml. 500μg/ml rast. za inj. ({pric) 1000ij/0.3ml.6ml 456 Registar lekova 2011 . 60μg/0. za inj.6ml. ({pric) 2000ij/0.6ml. Cilag rast. 2000ij/0. OPREZ trudno}a. za inj. 75 μg /0. za inj ({pric)1000ij/0. ({pric) 30μg /0. ({pric) 3000ij/0. 50μg/0. 150 μg /0. 100 μg /ml. za inj.5ml Eprex 3000. Cilag rast. autologno davanje krvi kod bolesnika sa srednje te{kom anemijom koji se pripremaju za hirur{ku intervenciju. 10000ij/ml rast. 6000ij/0. 120 μg /0.38ml.6ml. ishemijska vaskularna bolest.3ml. glavobolja.3ml. bolesti jetre.4ml. ({pric) 30μg/0. KI nekontrolisana hipertenzija. Amgen Europe rast. 4000ij/0. 60000ij/ml epoetin zeta B03XA01 Eqralys.3ml.3ml Eprex 4000. 360μg /0. 3000ij/0.4ml.3ml. 1000 μg /ml rast. 100 μg /0. 8000ij/0. za inj ({pric) 20000ij/0.5ml.4ml Eprex 10000.5ml. 150μg/0. dojenje. 2000ij/0. 40μg/0. za inj ({pric) 10 000ij/ml epoetin beta . alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu B03XA01 epoetin alfa . 4000ij/0.3ml.3ml.8ml. 20μg/0.3ml. 10000ij/0. deca.humani rekombinantni eritropoetin Eprex 1000. 80μg/0. 30000ij/0.3ml. ({pric) 4000ij/0. 15μg/0. anemija kod bolesnika koji su na hemioterapiji preparatima platine. 50 μg /0. 250 μg /0.4ml. isklju~iti druge uzroke anemije. 500μg/ml metoksi polietilen glikol-epoetin beta B03XA03 Mircera. 20μg/0.5ml 100μg/0.Folnak. 30000ij/0. (karpula) 10000ij/ml. 300 μg /ml. darbepoetin. ND hipertenzija. 40μg/04ml 80μg/0. za inj.3ml.

dojenje. difuzni eritem). za inf. hiperhidracija. Hemofarm rast. abdominalni bol. hipervolemija. ekstrakorporalna cirkulacija. (10% + 0. Braun rast.9%) hidroksietilskrob 130/0. za vreme operacija. za inf. intrakranijalno krvarenje. urtikarija.7%) B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid i hidroksietilskrob 130/0. ND alergijske reakcije (groznica. kao i akutna normovolemijska hemodilucija.9%) Hetasorb 10%. Nije supstituent za krv ili plazmu ukoliko je potrebno njihovo davanje. ne sme se zamrzavati. IZZ rast. pove}anje serumske amilaze. te{ki oblici hipernatrijemije ili hiperhloremije. preeklamsija) hipovolemija razli~itog porekla (hemoragi~ki {ok. za inf. Talecris rast. sa anurijom ili oligurijom. pruritus. za inf. OPREZ astma. 5% 20% B05AA06 `elatin polisukcinat + natrijum hlorid IND prevencija i terapija hipovolemijskog {oka usled krvarenja. KI preosetljivost na `elatin. perioperativnog gubitka krvi. Fresenius Kabi rast. B. trudno}a. bubre`na insuficijencija sa oligurijom i anurijom.B05 SREDSTVA ZA ZAMENU PLAZME I PERFUZIONI RASTVORI B05A Krv i sli~ni proizvodi B05AA Sredstva za zamenu krvi i proteinske frakcije plazme B05AA01 albumin humani IND hipoalbuminemija (akutni edem. zavisno od doze mo`e do}i do poreme}aja koagulacije krvi B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid Hetasorb 6%. 20% Human albumin 20% Baxter. (6% + 0. (6% + 0. plu}ni edem. Kedrion rast. sr~ana dekompenzacija. ND mu~nina. visoki centralni venski pritisak. 20% Human albumin. hiperhidratacija. hipervolemija. ND alergijske reakcije. povra}anje Albumin (ljudski).4 + natrijum hlorid Rastvor se ~uva na sobnoj temperaturi.4 + natrijum hlorid B05AA07 Voluven. te hiperbilirubinemija novoro|en~adi. povi{ena temperatura. za inf.9%) Registar lekova 2011 457 . za inf. ciroza jetre. za inf. nefrotski sindrom. oboljenja bubrega. za inf. 20% Plasmubin 20. za infuziju (4% + 0. za inf. traume. opekotina ili sepse. KI plu}ni edem. anemija. 5% 20% Human albumin20% Behring. pacijenti na dijalizi. za inf. te{ka sr~ana insuficijencija. 20% Uman Albumin. gubitak te~nosti u ekstravaskularnom podru~ju. malo soli. CSL Behring rast. posle poro|aja). Biotest rast. KI sr~ana insuficijencija. IND terapija i profilaksa hipovolemije. sr~ane mane. Baxter AG rast. Hemofarm rast. ITK rast. za inf. poreme}aji koagulacije krvi. 5% 20% Humani albumin 20% Biotest. mu~nina. 20% Ljudski albumin 20%. Octapharma rast. anafilakti~ke reakcije Gelofusine.

Fresenius Kabi ulje soje B05BA02 IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani. koma. glutaminska kiselina. KI poreme}aj metabolizma masti. 20% B05BA02 ulje soje + lecitin jajeta + glicerol IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani. cistein. deficit esencijalnih masnih kiselina kod pacijenata koji nisu u stanju da odr`avaju normalne koli~ine esencijalnih masnih kiselina oralnim putem. leucin. {ok.7g+3.2g+2. tirozin. senzibilizacija na sastojke preparata.1g+14g+12g +11g+3g+11.6g)/L rast.4g+0. valin) rast. (10% + 0. za inf.8g+8. hemofagocitozni sindrom Intralipid.55g+7g+6g +5.3g+4.6g+0. glicin.B05B Rastvori za intravensku primenu B05BA Rastvori za parenteralnu ishranu B05BA01 aminokiseline (izoleucin.5g+7. aspartanska kiselina. Fresenius Kabi emulzija za inf.5g+1.1g+2.5g+3.3g+2.6g+3. taurin.1g+4. aginin.15g+2.2g+6. Fresenius Kabi emulzija za inf.5g+11.1g+14g +12g+11g+3g+11. serin.4g+1g+2g)/L rast.5% (6. fenilalanin. prolin. (5.6g+4.3g+2.6g)/L Aminosol 10%. hipokalijemija. leucin.6g+0. 5% (2.5g+11.6g+1. serin.5g+1g)/L rast.6g+1. lizin. iusult.5g+3.3g+17g+9.5g+0. metionin.2g+6. 15% (5. te{ka hiperlipidemija.3g+3. nestabilan dijabetes melitus. za inf.1g+3.4g+1g+2g)/L rast.5%) 458 Registar lekova 2011 .6g+5.5g+5. histidin. trudno}a.4g+2g+1. histidin. za inf. 10% (5g+7.1g+2.25g+0.6g+5.3g+4.2g+8. (5g+7. Hemofarm Aminoven. prolin.1g+7g+5. preosetljivost na pile}e proteine Lipovenoes. valin.9g+5.4g+6.5g+7. taurin. KI {ok.5g+0.5g+25g +20g+18.4g+6.2g+6. embolizam. za inf. triptofan) rast. fenilalanin.8g+8.3g+17g+9. triptofan. metionin. te{ka insuficijencija jetre. za inf. Fresenius Kabi B05BA01 aminokiseline (alanin.6g)L Vaminolact. Hemofarm Aminosol 15%.2g+0.1g +3.6g+3. tirozin.1g+1g+7. hiperhidratacija.4g+2g+1. alanin.2g+8.4g+5. treonin. skora{nji infarkt miokarda. 6.6g+4. za inf. izoleucin.7g+5.9g+5.5g+25g+20g +18.1g+3.6% + 2. lizin. glicin. arginin.1+3. treonin.4g+5.2g+6.8g +0. hipotona dehidratacija.3g+4.

acidoze razli~itog porekla. za inf. KI te{ki poreme}aji koagulacije. te{ka sepsa sa acidozom i hipoksijom.858g+0. trigliceridi srednje du`ine lanca IND nadoknada kalorija uklju~uju}i lako iskoristljive lipidne komponente. Zdravlje rast. parenteralna ishrana. prolin.9g+6. hiperlipidemija.7g+4. keto-acidozna koma. akutna tromboembolija. 10% (5g+8.B05BA02 ulje soje rafinisano. za inf. ND retko mu~nina. leucin. B.508g+3. glicin. hiperhidratacija). crvenilo lica. Braun rast. 5% 10% B05BA10 aminokiseline (izoleucin. lizin. povra}anje. Fresenius Kabi rast. fenilalanin.453g+0. OPREZ dijabetes. oboljenja jetre. hemoragi~ni nekrotiziraju}i pankreatitis. acidobaznog statusa i elektrolita ako se masti daju svakodnevno u velikim dozama. poreme}aj metabolizma lipida. za inf. tromboflebitis Glucose. metionin.4g+4.36g +2. serin. OPREZ potrebna kontrola serumskih triglicerida. drhtavica. dispneja i cijanoza i u tom slu~aju infuziju treba prekinuti Lipofundin MCT/LCT20%.85g+4. nekorigovani poreme}aji elektrolita (hipoton~na dehidratacija. Braun Registar lekova 2011 459 . pospanost. treonin.5g+2.6g +7.5g+3g+10.2g+11.2g+5. glikemije. 5% Glucosi infundibile. Hemofarm rast. nadra`aj vene. stanja {oka i kolapsa. Braun emulzija za inf. B. ne sme se koristiti zajedno sa krvlju koja je konzervisana rastvorom ACD.5g+12g+5. bol u grudima i ledjima. alergijske reakcije. KI hipotoni~na dehidratacija. valin. glavobolja. dispartanska kiselina. znojenje. akutne faze sr~anog ili mo`danog infarkta. koma nepoznatog porekla. glutaminska kiselina. B.4g+2. 5% 10% Glucosi infundibile. lipidna embolija.2g +1. 5% 10% Glucose 5% Fresenius.6g+6. dijabeti~na koma. 20% (100g/L + 100g/L) B05BA03 glukoza IND izotoni~na i hipertoni~na dehidratacija. alanin.3g+0. histidin. primena esencijalnih masnih kiselina kao deo totalne parenteralne ishrane. ND bol na mestu primene.581g)/L Aminoplasmal 10% E. tirozin) + natrijum acetat + natrijum hidroksid + kalijum acetat +magnezijum hlorid + dinatrijum fosfat rast. triptofan. hipokalijemija. za inf. za inf. arginin.

496g+2. arginin.72g+2.352g+3. triptofan) + natrijum glicerofosfat + jabu~na kiselina + kalijum hidroksid + magnezijum hlorid + kalcijum hlorid KI metaboli~ka acidoza. triptofan. Hemofarm rast.4g+13.4g+13.09g+6.544g+2.28g+7. B.865g+0.88g+5.747g+0.916g +2.368g+1. hiperhidratacija.936g+5.808g +1. metionin.592g+ 1. arginin. serin) + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat + kalijum acetat + magnezijum acetat + kalcijum hlorid + glukoza +natrijum dihidrogenfosfat + cink acetat + trigliceridi srednje du`ine lanca.496g+7. serin) + glacijalna sir}etna kiselina Aminosteril N-Hepa 8.8g+3. alanin. prolin.368g+3. alanin. leucin.dekompenzovana sr~ana insuficijencija.256g+3.1g+ 5. treonin.25g+3. ulje soje Nutriflex lipid Peri.4g+0.735g)L(1137mOsm/L) B05BA10 aminokiseline (izoleucin.4g+4.8g+10.16g+ 1. Braun emulzija zan inf (2.515g +0. histidin.284g+4.7g+10. treonin. B. glicin.88g+1.872g+2. B.47g+132g+1. aspartanska kiselina. triptofan.683g+1.171g +0.728g+1. arginin.8g+ 5.656g+1.264+2.88g+3.73g+ 2. treonin.456g+2.456g+0.4g+0. valin) Hepasol 8%.384g+3. deca mla|a od 2 godine Aminosol 10% E. fenilalanin.872g+5.78g+ 2. leucin.4g+6.08g+2.222g+2.908g+4.42g)L B05BA10 aminokiseline (alanin. valin.024g+20g+20g)/L B05BA10 aminokiseline (alanin.2g+ 5.7g+0.44g+3.1g+0.Braun emulzija zan inf (1.08g)/L 460 Registar lekova 2011 .354g+0.008g+2. za inf. glutaminska kiselina.435g+ 2. glicin.72g+2. triptofan. izoleucin. fenilalanin. glicin.584g+1.604g+3.24g+4.B05BA10 aminokiseline (izoleucin.64g +5. metionin.98g+2.82g+4. fenilalanin.017+0. lizin.402g+ 0. valin.4%. treonin. histidin.82g+2.689g+0. lizin.88g+4.7g+0. acetilcistein.8g+2.2g+1.686g+0. za inf. lizin. (15g+15g+14g+12g+9.736+4. 8% (10. te{ka insuficijencija bubrega i jetre.7g+10.09g+6.2g+2.744g+0.88g+0.08g+10.73g+2.91g+0. izoleucin. histidin.264g+20g+20g)/L Nutriflex lipid plus. leucin.504g+2. Fresenius Kabi rast.624g+4.568g+2.76g+4. 8% (4.18g+9.4g+0. histidin.32g+1.623g+158.88g +1.272g+1. acetilcistein.88g+1. prolin.792g +2. za inf. metionin.64g+0.{ok. valin.3g+3g+ 2g+1. Hemofarm rast.4g+2.378g+ 0. hiperklijemija. fenilalanin.54g+0. lizin.6g+6.312g+2.353g+70. prolin.1g+4. arginin. leucin. glicin. prolin.24g+4. serin.28g+20g+20g)/L Nutriflex lipid Special.368g+6.64+10.781g+0.72+0.4g+0. Braun emulzija zan inf (3.1g+5g+4. metionin.

akutni edem plu}a.8g+5.6g+7.9g+0.9g+6.6g+1.8g+4.8g+4.6g+5.6g+7.9g+9g+5.6g+5.6g+7.6g+ 7.9g+0.74g+5.23g+7.3g+3.4g+5.97g+4.6g+1.04g+1. povra}anje.9g+6.8g+4.3g+0.97g+4. insuficijencija jetre ili bubrega. a rastvori iz njih se me{aju neposredno pre upotrebe ~ine}i tako emulziju za iv infuziju.6g+1. te{ka hiperlipemija. Fresenius Kabi emulzija za infuziju 1440ml (1000kcal) (110g+16g+11. dekompenzovana sr~ana insuficijencija.04g+1.9g+0.5g+5.9g+ 9g+5.8g+4. hipotona dehidratacija.3g+0. IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana.6g+1. ne primenjuje se kod dece mla|e od 2 godine. uro|eni poreme}aj metabolizma amino kiselina.9g+6.6g+7.97+4.74g+5. Preparat se sastoji od trodelne kese sa odvojenim komorama.B05BA10 glukoza + aminokiseline (alanin + arginin + aspartanska kiselina + glutaminska kiselina + histidin +glicin+ izoleucin + leucin + lizin +metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + kalcijum hlorid + natrijum glicerofosfat + magnezijum sulfat + kalcijum hlorid + natrijum acetat + ulje soje ^uvati na sobnoj temperaturi.6g+1.5g+5.5g+5.9g+6.04g+1.9g+6.3g+ 0.4g+5.3g+3.97+4.6g+7.3g+3.9g+9g+5.74g+ 5.04g+1. mu~nina.9g+200g)/L Registar lekova 2011 461 .23g+7.6g+ 7.97g+4. poreme}aj koagulacije krvi.3g+3.6g+5. reakcije preosetljivosti Kabiven.9g+0.9+6. hiperhidracija.9g+200g)/L Kabiven Peripheral.9g+6.23g+7.9g+0.8g+5.04g+1.6g+7.6g+7.9+6.4g+5.6g+5.9g+6. 1026ml (900kcal) (190g+16g+11.9g+ 9g+5. groznica.8g+5.23g+ 7.4g+5.6g+7.6g+7.23g+ 7.4g+5.6g+7.5g+5.8g+5.3g+0.9g+200g)/L emulzija za infuziju 1540ml (1400kcal) (190g+16g+11.6g+7.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2400ml (1700kcal)(110g+16g+11.74g+5. ne sme se zamrzavati. hiperglikemija koja zahteva vi{e od 6 ij insulina po ~asu.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2566ml (2300kcal) (190g+16g+11.3g+3.5g+5. KI poznata preosetljivost na proteine jajeta ili soje ili na bilo koji drugi sastojak preparata.9+6.3g+ 0.74g+ 5. hemofagocitozni sindrom.8g+4. poreme}aj funkcije bubrega (sindrom preoptere}enja mastima).6g +7.9g+ 9g+ 5. akutni {ok. Fresenius Kabi emulzija za inf. ND hiperpireksija.8g+5.6g+7.6g+5.

76g+5.4). za inf. hiperkalcemija Natrii chloridi infundibile compositum.4g + 0.47g+1.98g+1.19g+2.45g+5.2g+1. opekotina. (8. KI hipervolemija.21g+4.93g+3.36g +2.08g+3.7g+11.68g+5.19g+2. opekotina.3g+4.3g+3. (20. 500ml (6g+3.74g+2.1g+6.78g+4.64g+3. te{kih infekcija. srca i jetre.8g+6g+7.67g+2.33g)/L B05BB01 natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja.8g+ 0. povra}anja.22g+3.31g+0. dijareje. (11. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija. (5. za inf.3g+4.8g+5g+4.74g+200g)/L OliClinomel N7-1000E. KI te{ka o{te}enja bubrega.4g+4.6g + 0. kolapsa.8g+6.134g +0. Baxter SA emulzija za inf.6g+ 6. (8. (8.3g +0.02g+3.33g+5. hiperhloremija. za inf.33g)/L Ringerov rastvor. za inf.8g+4g+5. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija.12g+300g+0.74g+200g)/L B05BB Rastvori za elektrolitni dizbalans B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid Ne preporu~uje se dugotrajna primena ovih preparata zbog visoke koncentracije hloridnih jona. alkaloza i hiperkalijemija Jonolaktat.93g+6.2g+3. Zdravlje rast.3g +0.57g+1.47g+1.3g +0.za inf. opekotina.39g+6. Baxter SA emulzija za inf. te{kih infekcija. Braun rast. B.6g + 0.12g+400g+0.53g+0.99g+0.6g + 0. KI te{ka o{te}enja bubrega.08g+5.76g+4.26g+0.B05BA10 aminokiseline (alanin + arginin + glicin + histidin + izoleucin + leucin + lizin + metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + natrijum acetat + natrijum glicerofosfat + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza + kalcijum hlorid + maslinovo i sojino ulje.4g+5.75g +2.74g+100g)/L OliClinomel N6-900E .36g +4.203g)/L B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum acetat + natrijum glukonat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja.02g)/L 462 Registar lekova 2011 . Hemomont rast. za inf. alkaloza i hiperkalijemija Plasma Lyte 148 (pH 7. me{avina IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana OliClinomel N4-550E. IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod hipotoni~ne i izotoni~ne dehidratacije u stanjima {oka. Baxter rast.36g+4.34g+4.3g+5. Baxter SA emulzija.5g+10.25g +3. (17. srca i jetre.12g+5. Hemofarm rast.78g+8.12g+200g+0.12g+5.37g+0.05g+ 0.33g)/L Ringer s injection.6g+9.

hipovolemija. za perton.7%) B05D Rastvori za peritoneumsku dializu IND akutna i hroni~na bubre`na o{te}enja koja zahtevaju tretman dijalize. odr`avanje volumena ekstracelularne te~nosti za vreme i posle operacija. akutna tubularna nekroza. a mo`e do}i i do hemolize. KI hipertoni~na dehidratacija.051g+75g)/L 463 Extraneal. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija.276g)/L Hartmanov rastvor.257g +0.373g+0.294g+3. za inf. nadra`aj vene. ND bol na mestu primene. tromboflebitis.9% + 5%) B05BC Rastvori za osmotsku diurezu B05BC01 manitol IND profilaksa i rana terapija akutne insuficijencije bubrega. opekotina. te{kih infekcija.5% ikodekstrina (5. kaheksija. te{ka sr~ana insuficijencija. 20% B05C Rastvori za ispiranje B05CX Ostali rastvori za ispiranje B05CX10 manitol + sorbitol IND postoperativno ispiranje be{ike. Baxter H. ote`ano disanje. ND bol i napetost u abdomenu. KI anurija. u~estale stolice ili opstipacija.54% + 2. Hemofarm rast. Zdravlje rast.B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja. pneumonija. KI pod uslovom da se izvesna koli~ina resorbuje sva stanja kod kojih je metabolizam sorbitola poreme}en ili onemogu}en Ispirol. relativan gubitak belan~evina. poreme}aj balansa vode i elektrolita Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%. alkaloza. hipertoni~na dehidratacija Compound sodium lactate.. 500ml (6. akutni napad glaukoma. za inf. povi{en intrakranijani pritisak. za inf.4g+4. akutna insuficijencija bubrega. delirijum tremens. 1000ml (6g+0. akutna insuficijencija bubrega. Braun rast.. Ne sme da se koristi za razbla`ivanje krvi jer izaziva aglutinaciju krvi. disbalans elektrolita (visok nivo K+). B. izlivi u trbu{noj duplji. Hemofarm rastvor za ispiranje be{ike (0. dijabeti~na koma. edem plu}a. trovanja supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom.za inf. sve`e povrede i operacije abdomena. preoperativna priprema za hirur{ki zahvat na oku. hiperglikemija. mu~nina. respiratorna depresija Manitol. korigovanje hiponatremije koja je udru`ena sa smanjenim volumenom ekstracelularne te~nosti. za inf. 10%. hernije. Hemofarm rast. (0. KI peritonitis. bolovi u ramenima. forsirana osmotska diureza kod trovanja barbituratima i salicilatima. dijalizu sa 7. pankreatitisa. Registar lekova 2011 . Hemofarm rast. metaboli~ka acidoza. `e|. ND suva usta.25g)/L B05BB02 natrijum hlorid + glukoza IND nadoknada vode i Na+. glavobolja.294g+6. ~uvanje: na sobnoj temperaturi (u rasponu 4-25ºC) ne zamrzavati B05D. tumori abdomena. hipervolemija.24g)/L Hartmanov rastvor.27g+6.02g+0. bol u grudima. hipotenzija. 500ml(6g+0. natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + ikodekstrin rast. 500ml. abdominalne perforacije.373g+0.4g+0. KI te{ka o{te}enja jetre.5g+0.

1017)/L Balance. dijalizu ((42. Baxter H.786g+7. dijalizu sa 1. dijalizu 1. za perton.209g+0.85g +0. 1.1838g +0. dijalizu 2.64g+3. Fresenius MedicalCare rast.071g+0.38g+4.73g+ 5.38g+4.48g+0.847g+0.25mmol/L Ca (15g+5. za perton.3%glukoze. za perton.1838g+0.64g+3.209g+0.75mmol/L Ca (42.27g+0. za perton. Fresenius MedicalCare rast. Gambro rast.1017g)/L CAPD 17 Stay safe.952g +0. 1. dijalizu (22.786+7.5g+5.714g+1.73g+5.925g 0. Gambro Gambrosol trio 40.925g 0. za perton.2573g+0.48g+0. dijalizu 4. 1.786+7.184g+0.73g+5.64g+3.2573g+0. za perton. koji su na peritonealnoj dijalizi.25mmol/LCa (22.5+5.184g+0.051g)/L rast. za perton.952g+0.48g+0.5% glukoze. dijalizu(15g+5.27g +5. za perton.1017g)/L rast. za perton.646g+0. Fresenius Medical Care rast. dijalizu 2.73g+5.952g+0.951g+1. dijalizu 1.786+7.051g)/L rast.847g+0.1017g)/L CAPD 19 Stay safe.1838g +0.847g+0.51g+0.64g+3.955g+0. aminokiseline (tirozin + triptofan + fenilalanin + treonin + serin + prolin + glicin + alanin + valin + metionin + izoleucin + leucin + lizin + histidin + arginin) + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum laktat + natrijum hlorid IND nutricioni dodatak kod malnutricionih pacijenata sa renalnom insuficijencijom (albumini ni`i od 35g/L). Fresenius Medical Care rast.64g+3. 1. za perton.786+7.2573g +0. dijalizu (15g+5.054g)/L rast.3% glukoze.38g)/L B05DB Hipertoni~ni rastvori B05DB.B05D.1017g)/L rast.1017g)/L rast.393g+0.3g+0..1017g)/L CAPD 18 Stay safe. dijalizu (1. Fresenius Medical Care rast. Fresenius Medical Care rast.86g +5. rast. za perton. dijalizu (500g+5.0508g +4.. Fresenius Medical Care rast.1838g+0. Fresenius Medical Care rast.64g+3. rast.25%glukoze. za perton. dijalizu (42. dijalizu (22.786g+7.1017g)/L CAPD 2 Stay safe.925g 0. 1. glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid Balance.1017)/L rast.36g+5.054g)/L 464 Registar lekova 2011 . za perton.85g+1.1838g+0. dijalizu (500g+5.75mmol/L Ca (22.38g+4.1017)/L CAPD 3 Stay safe.72g+0.847g+0.184g+0.25% glukoze.5%glukoze. za perton.5g+5. za perton.48g+5. dijalizu (3. Baxter H. dijalizu (2.25mmol/LCa (42.5g +5. za perton.847g+0.38g+4.184g+0.1017)/L Dianeal PD4.2573g+0.38g+4.051g)/L Gambrosol trio 10.1838g+0.72g+0. za perton.02g+0.2573g+0.57g +0. 1.1017)/L CAPD 4 Stay safe.2573g+0. za perton.595g+0. dijalizu 4. Nutrineal PD4.1% aminokiselina (0..847g+0.51g+0.75mmol/L Ca (15g+5.

9%.100ml (8.9% BO5XB Amino kiseline B05XB02 L-alanil + L-glutamin Dipeptiven. aldosteronizam. KI preosetljivost na bilo koji sastojak leka. za inf. hipokalijemija. epilepti~ni napad kod dece sa normalnim pH Natriumbicarbonat Fresenius. umor. dodatak aparatima za odr`avanje kardiopulmonalnih funkcija. nedostatak daha. hipovolemi~na dehidratacija. (2. ozbiljna hipernatrijemija. 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134.4%) B05XA03 natrijum hlorid IND izotoni~na dehidratacija. hipokalijemija. za rast. za inf. Fresenius Kabi rast. respiratorna acidoza. hiperosmolarnost. mi{i}na slabost. KI hipertoni~na dehidratacija. alkalizacija u slu~aju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. Fresenius Kabi konc. deficit natrijuma kod hiperhloremi~ne hiponatremije. 20ml (1mmol/ml) natrijum hidrogenkarbonat B05XA02 IND metaboli~ka acidoza kada je funkcija plu}a o~uvana. za inf. 0. Fresenius Kabi konc.6mg + 40mg + 15mg + 4mg + 5μg + 100mg + 60μg + 0. urtikarija Soluvit N. hiponatrijemija. Fresenius Kabi pra{ak za rast. poreme}aj sr~anog ritma.9% Sodium chloride. za inf. svrab. hipohlorhidrija.B05X Rastvori za intravensku primenu kao dopunska terapijska sredstva B05XA Rastvori elektrolita B05XA01 kalijum hlorid Kalium chlorid "Fresenius". 0. za inf. za rast.4mg)/10ml Registar lekova 2011 465 . B. ND metaboli~ka alkaloza. KI alkaloza.9% Natrii chloridi infundibile. akutna insuficijencija bubrega. Hemofarm rast. hipoventilacija. iznenadne promene raspolo`enja. edem mozga ili plu}a. vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina IND parenteralna ishrana.. OPREZ insuficijencija bubrega. akutna dekompenzacija srca. za inf. Zdravlje rast. mi{i}na hipertonija i gr~evi usled hipokalijemije. ND osip. hipokalcemija. 0. hipervolemija. Fresenius Kabi konc. hipokalijemija Natrii chloridi infundibile. hipernatrijemija. edemi hipertenzija.6mg L-glutamina) BO5XC Vitamini BO5XC. za inf. hiperosmolarnost. 0. za rast. te{ko o{te}enje bubre`ne funkcije sa anurijom ili oligurijom. Braun rast. eklampsija. za inf. hipovolemi~ki {ok.9% Sodium chloride 0.5mg + 3.

66Cj)/g B06AA. opekotine. Mcneil mast (1Lj + 6. dojenje. inficirane rane (apsces.B06 OSTALA HEMATOLO[KA SREDSTVA B06A Ostala hematolo{ka sredstva B06AA Enzimi B06AA02 fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla IND hirur{ke rane. poreme}aj koagulacije krvi. kombinacija IND spre~avanje nastanka edema. tripsin. OPREZ trudno}a. fistule) i superficijelni hematomi Fibrolan. ubrzanje resorpcije edema i hematoma. ulcerativne lezije.. insuficijencija bubrega ili jetre Chymoral. 100000Aj 466 Registar lekova 2011 . Galenika gastrorezistentna tabl. cervicitis.

.

OPREZ intoksikacija digitalisom. suva usta. bradikardija. ventrikularne i supraventrikularne tahikardije. 0. OPREZ smetnje u spermatogenezi (posle iv primene du`e od 7 dana). miksedem. dojenje. sve` infarkt miokarda. kompenzovana opstruktivna miokardiopatija u sinusnom ritmu. poreme}aj krvne slike Propafen. pove}anje dojki (povla~e se prekidom primene glikozida) CO1AA05 digoksin Dilacor. kardiogeni {ok. astma. WPW sindrom. poreme}aj ritma srca. Alkaloid film tabl. hipertenzija (iv primena). mijastenija gravis. Hemofarm film tabl. hiperkalcijemija. te`a opstruktivna bolest plu}a. abdominalni bol. hipotenzija. 35mg/10ml Propafenon Alkaloid. umor. depresija. hipoksija. povra}anje. edem plu}a. KI trudno}a. gubitak o{trine vida. 150mg. nekompenzovana insuficijencija miokarda. bradikardija. fotosenzitivnost 468 Registar lekova 2011 . prethodna digitalizacija. te{ka bradikardija i smetnje sprovo|enja. disbalans elektrolita. lupus eritematodes. 0. KI dojenje. oboljenja jetre i bubrega. mu~nina. SA. grupa I i III CO1BC Antiaritmici. ra{ na ko`i. poreme}aj vida. fibrilacija atrija pri WPW sindromu. ishemijska bolest srca rezistentna na drugu terapiju. AV blok. hipotireoidizam. nesanica. KI hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. poreme}aj u atrioventrikularnom sprovo|enju. rekurentne i/ili hroni~ne paroksizmalne fibrilacije atrija rezistentne na ostale lekove. ventrikularne fibrilacije. disfunkcija tireoideje.25mg rast. WPW sindrom. tahikardija. GIT smetnje. bubre`na insuficijencija. istovremena parenteralna primena kalcijuma ili primena ve}ih doza vitamina D. ND glavobolja. hiperkineti~ki sindrom. opstipacija. dijareja ili opstipacija. WPW sindrom. ND pogor{anje sr~ane insuficijencije. za inj. supraventrikularne aritmije (pre svega atrijalna fibrilacija). ND bradikardija. AV ili intraventrikularni blok. alergija na jod. akutna sr~ana insuficijencija. glavobolja.D LBSEJPWBTLVMBSOJ!TJTUFN LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM CO1 LE^ENJE OBOLJENJA SRCA CO1A Sr~ani glikozidi CO1AA Glikozidi digitalisa IND zastojna sr~ana insuficijencija. grupa I C C01BC03 propafenon hlorid IND svi oblici ventrikularnih i supraventrikularih ekstrasistola. akutni miokarditis. velike operacije na plu}ima. grupa III CO1BD01 amjodaron hlorid IND paroksizmalne ventrikularne tahikardije. za inj. AV blok. hipotenzija i kardiovaskularni kolaps (za parenteralnu primenu). Zdravlje tabl. 300mg rast. 150mg CO1BD Antiaritmici. hipokalijemija.25mg/2ml CO1B Antiaritmici. vrtoglavica.

septi~ni i kardiogeni {ok. hipertenzija. Abbott konc. za inf. Ebewe tabl. anemija. feohromocitom. insomnija. sanofi aventis Sedacoron. za inj. ishemija miokarda. 1mg/ml CO1CX Drugi stimulansi sr~anog rada CO1CX08 levosimendan IND kratkotrajna terapija akutne dekompenzovane te{ke hroni~ne sr~ane insuficijencije u slu~ajevima kada konvencionalna terapija nije dovoljna. sni`enje hemoglobina Simdax. Admeda Arzneimittel konc. suva usta. trudno}a. hipotenzija. tahiaritmija. za inj. aritmije. Zdravlje Amiodaron Sandoz. koronarna ishemija. vazokonstrikcija kod primene lokalnih anestetika. periferna vazokonstrikcija. strah. glaukom otvorenog ugla (oftamolo{ka primena). mla|i od 18 godina. za inf. oboljenja CNS-a.Amiodaron. 250mg/50ml CO1CA24 epinefrin (adrenalin) hlorid IND hitan tretman akutne anafilakse. Haupt Pharma konc. koronaropatije. cerebralno krvarenje (retko) Adrenalin HCl 1:1000. povra}anje. 50mg/5ml Dopamin Admeda 200. 200mg tabl. hipertenzija. tahikardija. ND glavobolja. za rast. za rast. hpokalijemija. 200mg rast. hipotenzija ili hipertenzija Dopamin Admeda 50. kod operacija srca. mu~nina. za inj. 200mg tabl. krvarenja (lokalna primena). 12. angioedema. 200mg tabl. ote`ano disanje. dojenje. ND mu~nina. hladni ekstremiteti. vrtoglavica.5mg/5ml Registar lekova 2011 469 . anginalni bol Dobutamin Admeda 200. Jugoremedija rast. povra}anje. hipertireoza. ventrikularne ekstrasistole. Admeda Arzneimittel konc. tireotoksikoze. Sandoz Cordarone. glavobolja. 200mg/10ml CO1CA07 dobutamin (u obliku hlorida) IND inotropna podr{ka u infarktu. za inf. atrijalna fibrilacija. sr~ana insuficijencija. Haupt Pharma konc. akutnog napada astme. tremor. tahikardija. KI tahiaritmija. OPREZ blaga ili umerena renalna i hepati~ka insuficijencija. vrtoglavica. preosetljivost na lek. za rast. za rast. hipertenzija. te{ka renalna i hepati~ka insuficijencija. sr~anog zastoja. KI {ok koji nije anafilakti~kog porekla. KI izra`ena hipotenzija i tahikardija. palpitacije. aritmija. 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250. za inf. OPREZ dijabetes. za inf. opstipacija ili dijareja. ND tahikardija. kardiomiopatije. 100mg. KI idiopatska hipertrofi~na subaortalna stenoza. 150mg/3ml CO1C Stimulansi sr~anog rada. za rast. 150mg/3ml rast. ND tahikardija. isklju~uju}i sr~ane glikozide CO1CA Adrenergi~ka i dopaminergi~ka sredstva CO1CA04 dopamin hlorid IND kardiogeni {ok kod infarkta ili operacija srca.

sprej i injekcije su za akutni napad.5mg Nitrolingual.12 sati 5.6ml konc. oslob. sporo 60 -120 min. 4 . tahikardija. kapsule sa produ`enim delovanjem. 1mg/1.60 min. 30 min.40 min.4mg/dozi pentaeritritil tetranitrat CO1DA05 Dilcoran 80. ortostatska hipotenzija. Pohl Boskamp sublingvalni sprej 0. Zdravlje kaps. 20mg. oslob. Srbolek kaps.6ml Nitroglicerin. 30 . oslob. upozorenje: sublingvalne tabl. za inj. tvrda sa prod. Hemofarm tabl. sa modif. oralno izosorbid dinitrat oralno-retard oblik izosorbid mononitrat pentaeritritil tetranitrat oralno oralno 20 .12 sati 4 . cerebralna hemoragija. za inf. trajanje dejstva 3 . ND glavobolja. Srbolek sublingvalna tabl. OPREZ terapiju ne prekidati naglo. tvrda sa prod. Galenika tabl. za rast. 20mg izosorbid 5 mononitrat CO1DA14 Monizol. anemija.8 sati CO1DA02 gliceril trinitrat Nirmin. tvrda sa prod. traume glave.5 min. KI kolaps. reverzibilna tolerancija koja se izbegava diskontinuiranom upotrebom ili doziranjem sa pauzom od 12 sati izme|u podnevne doze prethodnog dana i jutarnje doze slede}eg dana Po~etak i trajanje dejstva nitrata u zavisnosti od oblika i na~ina primene nitrati na~in primene iv po~etak dejstva 1 . oslob. spre~avanje napada angine pektoris. 40mg Monosan. Hemofarm tabl. 50mg izosorbid dinitrat CO1DA08 Cornilat. gliceril trinitrat sublingvalno-lingvalete i sprej 1 . mast i TTS za profilaksu.6 sati 8. 5mg/1..3 min.2 min. 20mg. 80mg Lentonitrat 50. Srbolek kaps. Hemofarm rast. adjuvantna terapija hroni~ne insuficijencije miokarda. 0. glaukom o{trog ugla.CO1D Vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DA Organski nitrati IND akutni napad angine pektoris kod bolesnika sa stabilnom anginom ili vazospasti~kom anginom. Slaviamed tabl. crvenilo lica. 20mg Difutrat. vrtoglavica. 20mg Isosorb retard. 40mg 470 Registar lekova 2011 .

trudno}a. ND bradikardija. dojenje. Jugoremedija tabl.CO1DX Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DX12 molsidomin IND insuficijencija miokarda. glavobolja Preductal MR. insuficijencija bubrega ili jetre. OPREZ hipotenzija. 2mg CO1EB Ostali preparati u terapiji bolesti srca CO1EB15 trimetazidin hlorid IND profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris. povra}anje. Srbolek tabl. hepatotoksi~nost. sino-atrijalni blok. Srbolek tabl. kombinovanje sa drugim antihipertenzivima. dijareja ili opstipacija. depresija. KI trudno}a. Hemofarm film tabl. Jugoremedija tabl. pruritus Lopion. u mirovanju pre po~etka le~enja. zamu}en vid. mo`dani udar. oslob. sa prod. vertigo. klaritromicin. poreme}aj ejakulacije. Servier film tabl. sr~ana frekvencija ni`a od 60 otkucaja u minuti. Servier tabl. vrtoglavica. 7. oslob. gr~evi u mi{i}ima. niti kao inicijalna terapija kod bolesnika koji su prele`ali infarkt miokarda. sa prod. ND mu~nina. 4mg Lopion retard. glavobolja. OPREZ ne koristi se u akutnom napadu. svetlucanje pred o~ima. GIT smetnje. hemoliti~ka anemija Methyldopa. ND glavobolja. bolesnici sa pejsmejkerom. insuficijencija bubrega. Jugoremedija tabl. vrednost klirens kreatinina manja ili jednaka 15ml/min kod starijih osoba. upotreba kod bolesnika sa QT sindromom. AV blok prvog stepena. KI izrazita hipotonija. nedostatak vazduha. suva usta. ritonavir) dovodi do pove}anja kocentracije ivabradina u plazmi Coraxan. akutni ifarkt miokarda. kolaps. ND sedacija. bol u trbuhu. kardiogeni {ok. ventrikularne ekstrasistole. nelfinavir. retinitis pigmentosa. 2mg Lopion forte. kardiogeni {ok. aritmija. 35mg CO1EB17 ivabradin IND simptomatska terapija hroni~ne stabilne angine pektoris kod bolesnika sa normalnim sinusnim ritmom kod kojih je kontraindikovana primena beta blokatora. nestabilna angina pektoris. 5mg. KI oboljenja jetre. terapija i profilaksa angine pektoris. sindrom bolesnog sinusa. depresija u anamnezi. te{ka insuficijencija jetre. terapija postinfarktnog stanja. hipotenzija. 250mg Registar lekova 2011 471 . mu~nina.5mg C02 ANTIHIPERTENZIVI C02A Antiadrenrgici centralnog delovanja C02AB Metildopa C02AB02 metildopa IND hipertenzija. sve`i infarkt miokarda. kod nestabilne angine. eritromicin. I kombinovanje sa jakim inhibitorima citohroma P450 (ketokonazol. 8mg Molicor. feohromocitom. hroni~na sr~ana slabost. 250mg Metildopa. GIT smetnje. te{ka hipotenzija. itrakonazol. KI trudno}a dojenje. AV blok drugog i tre}eg stepena.

terapiju treba prekinuti u slu~aju pojave mu~nine. epilepsija. epigastri~ni bol. 1mg C02C Antiadrenergici sa perifernim delovanjem C02CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora C02CA04 doksazosin (u obliku mesilata) IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. po `ivot prete}a aritmija. Parkinsonova bolest. infekcija urinarnog trakta. glavobolja. anksioznost. OPREZ trudno}a. ND suva usta. suva usta. periferni edem. skora{nji infarkt miokarda ili insult mozga. kontrolisana hipotenzija u anesteziji. astenija Tenaxum. sa prod. upotreba alkohola u toku tretmana. abdominalni bol. prazosin i dr. gastrointestinalni refluks. groznica.4mg C02AC06 rilmenidin IND arterijska hipertenzija. te{ka bubre`na insufijencija. hipertenzija rezistentna na druge lekove. opstipacija. glaukom. stenoza aorte. prvo se prekida davanje beta blokatora a zatim moksonidin posle nekoliko dana. letargije. benigna hiperplazija prostate. ND vrtoglavica.3mg. Servier tabl. znojenje. Zdravlje tabl. Krka tabl. opstipacija. nesanica ili pospanost. gr~evi u mi{i}ima. KI alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin. abdominalnih bolova. istovremena primena ciklosporina. dojenje. 62. dijareja.2mg. bradikardija. poreme}aj sna. mu~nina. Artesan film tabl. u trudno}i i kod dojenja Alphapres. trudno}a. mialgije i groznice terapiju. depresija. KI trudno}a. umor. ND palpitacije. sinusni sindrom. nestabilna angina pektoris. ND dijareja. glavobolja. pove}anje aminotransferaza Tracleer. za inj. 0. astenija. OPREZ je potreban kod davanja prve doze. angioedem u anamnezi. 0. ozbiljno oboljenje koronarnih arterija. 0. KI ozbiljna depresija.C02AC Antagonisti imidazolinskih receptora C02AC05 moksonidin IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. 1mg.4mg Physiotens. 4mg C02CA06 urapidil (u obliku hlorida) IND hipertenzivna kriza. vrtoglavica. drugi i tre}i stepen AV bloka. retko reakcije na ko`i Moxogamma.2mg. KI umereno do te{ko o{te}enje jetre. pruritus. dispneja. crvenilo. vrtoglavica. 2mg Kamiren XL. sinoartrijalni blok. Solvay film tabl. kod `ena u reproduktivnom periodu neophodno je primeniti efikasnu kontracepciju (isklju~uju}i hormonske kontraceptive zbog mogu}e interakcije). vazodilatacija. ND ortostatska hipotenzija. oslob. 50mg/10ml C02KX Ostali antihipertenzivi C02KX01 bosentan IND primarna idiopatska ili porodi~na pulmonarna arterijska hipertenzija. insuficijencija bubrega ili jetre. eritem. `utice.). mu~nina. KI trudno}a. malaksalost. 25mg/5ml. edemi. 0.5mg 125mg 472 Registar lekova 2011 . somnolencija. zamor. OPREZ ako je potrebno prekinuti istovremenu primenu beta blokatora. povra}anje. nemir. dermatitis. dojenje. ra{. 0. bol u le|ima i ekstremitetima. ortostatska hipotenzija. Nycomed rast. sr~ana slabost. OPREZ pove}anje hepati~kih aminotranferaza. depresija. inficirani ulcer ko`e. dispneja Ebrantil. Actelion Pharmaceuticals film tabl. hladni ekstremiteti.

za inj. gr~evi. Slaviamed tabl. giht. hiperglikemija. KI te{ka insuficijencija jetre ili bubrega. retko depresija kostne sr`i Furosemide Sopharma. KI insuficijencija bubrega sa anurijom. te{ka o{te}enja jetre. ascit usled o{te}enja jetre ili sr~ane insuficijencije. tiazidi C03AA Tiazidi. giht. zamor. monokomponentni C03AA03 hidrohlorotiazid IND edemi razli~itog porekla. OPREZ trudno}a. pove}anje koncentracije urata u plazmi. KI skora{nji cerebrovaskularni inzult. insuficijencija jetre. fotosenzitivnost. alergija na sulfonamide. OPREZ trudno}a. insulin zavisni dijabetes. hiperparatireoidizam. hipokalijemija. ND hipokalijemija. hiperkalcemija. OPREZ trudno}a. hiperkalcemija. hipokalijemija. povra}anje. hipomagnezijemija. 1. re|e neutropenija. Hemofarm tabl. hiperglikemija. GIT smetnje. monokomponentni C03BA11 indapamid IND esencijalna hipertenzija.5mg Indapres SR. sa modif. porfirija.1. blaga i umerena hipertenzija. dojenje. 10mg/ml Registar lekova 2011 473 . ND hipotenzija. Krka tabl. hiperglikemija. dijabetes. sa prod. renalnog. Hemofarm film tabl. hipotenzija. monokomponentni C03CA01 furosemid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog. hiperaldosteronizam. giht.5mg C03C Sna`ni diuretici (Henleove petlje) C03CA Sulfonamidski diuretici. blaga i umerena hipertenzija. dojenje. Adisonova bolest. porfirija. ra{. GIT smetnje. oslob. hipovolemija. za inj. giht. hiponatrijemija. hipomagnezijemija. usled vaskularnih okluzija. ciroza jetre. posle opekotina). anoreksija.5mg Rawel SR. hemoliti~ka anemija Diunorm. smanjena funkcija bubrega. trombocitopenija. 25mg C03B Slabi diuretici. preosetljivost na sulfonamide. dojenje. isklju~uju}i tiazide C03BA Sulfonamidski diuretici. hiperuricemija. dijareja ili opstipacija. fotosenzitivnost. hiponatrijemija. gr~evi u mi{i}ima. ND hiponatrijemija. lupus. hipohloremi~ka alkaloza. te{ka hipokalijemija. 40mg rast. oslob. 10mg/ml Lasix. mu~nina. hiperuricemija. glavobolja. Jugoremedija tabl.C03 DIURETICI C03A Slabi diuretici. retencija vode i elektrolita. hipokalijemija. 2. hipertrofija prostate. impontencija Indapres. te{ka hiponatrijemija. Sopharma rast. hipohloremi~ka alkaloza.

trombocitopenija. alergija na spironolakton. pove}anje kreatinina. za inj. dojenje. KI insuficijencija bubrega sa anurijom. porfirija. KI hiperkalijemija. renalna insuficijencija. povra}anje. alkalne fosfataze i bilirubina u serumu. dojenje. cirkulatorni kolaps. hipomagnezijemija. 0. 100mg C03DA04 eplerenon IND hipertenzija. zamor. sr~ana slabost. disbalans elektrolita. starije osobe. re|e povra}anje. povra}anje. ciroza jetre. hipotenzija. pielonefritis. hipotenzija. akutna bubre`na insuficijencija. mu~nina. hipovolemija. edemi kod kongestivne sr~ane insuficijencije i nefrotskog sindroma. glavobolja. hipokalijemija. glavobolja. anoreksija. dijareja ili opstipacija. giht. 25mg. hepati~nog. Galenika tabl. insomnija. renalnog. ra{ Yurinex. gastritis. urtikarija. tokom terapije pratiti koncentraciju kalijuma u serumu. mu~nina. Pfizer film tabl. impotencija. arterijska tromboza dislipidemija. gubitak elektrolita. hipotenzija. hipohloremi~ka alkaloza. edem plu}a). glavobolja. OPREZ trudno}a. hiperuricemija. abdominalni bol. hipovolemija . ataksija. slabost. 25mg. ascites. mu~nina. OPREZ trudno}a. ND dijareja. acidoza. gastri~no krvarenje. hiperglikemija. letargija. hiponatrijemija. hiponatrijemija. ginekomastija. Hemofarm tabl. 5mg. pruritus. mentalna konfuzija. leukopenija. abdominalni gr~evi. encefalopatija. faringitis. vrtoglavica. Pliva tabl. dehidratacija. 10mg C03D Diuretici koji {tede kalijum C03DA Antagonisti aldosterona C03DA01 spironolakton IND primarni aldosteronizam. ascites zbog ciroze jetre kod neazotemi~nih bolesnika. ulceracije. istovremena primena diuretika koji {tede kalijum. dojenje. anoreksija. ototoksi~nost. u trudno}i. 50mg 474 Registar lekova 2011 . anurija. preosetljivost na sulfonamide. OPREZ trudno}a. amenoreja. OPREZ trudno}a. retko depresija kostne sr`i Diuver. hiperkalijemija. anurija. hipertrofija prostate. ND hiponatrijemija. premenstrualni. hepati~na koma. dijareja. KI hiperkalijemija. pospanost. azotemija Inspra. esencijalna arterijska hipertenzija. hiponatrijemija. te{ka hipokalijemija. umerena hipertenzija.C03CA02 bumetanid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog. groznica. eozinofilija. maligni ascites. gr~evi. insuficijencija jetre. vrtoglavica. ND gr~evi mi{i}a. hipertenzija. povra}anje. dehidratacija. dispepsija. ciroza jetre. 1mg rast. trovanje salicilatima i barbituratima. KI dojenje. fibrilacija pretkomora.5mg/2ml C03CA04 torasemid IND edemi razli~itog porekla. ND mu~nina. gr~evi u nogama. postmenopauzalno krvarenje Spironolakton.

parestezije. za inj. akutno krvarenje. 400mg film tabl. mu~nina. pruritus. skora{nji infarkt miokarda. aritmija. ND mu~nina i prolazna nelagodnost u GIT-u. ND anoreksija. antikoagulanasa. porfirija. obliterantni endarteritis. bradikardija. oslob. zamor. Jugoremedija oblo`ena tabl. OPREZ intravenska i intraarterijska primena kod te{kih sr~anih aritmija. 600mg rast. Galenika tabl. kongestivna sr~ana insuficijencija sa hipokalijemijom. gangrena). ulkus potkolenice. ergotizam Redizork. hidrohlorotiazid ili sulfonamide. fotosenzitivnost Hemopres. OPREZ trudno}a. anurija. o{te}enje funkcije bubrega. KI akutna ili toksi~na psihoza. `e|. hiperuricemija. suva usta. osip. anurija. 100mg/5ml C04AE Ergot alkaloidi C04AE01 dihidroergotoksin mesilat IND dodatna terapija po~etne i blage senilnosti. Hemofarm tabl. Hemofarm tabl. hiperkalijemija. sa prod. hepati~na koma. KI trudno}a. esencijalna arterijska hipertenzija. dijabetes. promrzline. dojenje. opstipacija ili dijareja. 4. Galenika tabl. dijabeti~na angiopatija. polidipsija. dijabeti~na nefropatija. istovremena upotreba antihipertenziva. (5mg + 50mg) C03EA12 amilorid + metiklotazid IND edemi razli~ite etiologije (prvenstveno kod insuficijencije srca). dojenje. opstipacija ili dijareja. te{ka hipotenzija (samo za parenteralnu primenu). OPREZ insuficijencija bubrega. ciroza jetre sa ascitesom. mu~nina. ND alergijske reakcije na ko`i. te{ka koronarna i cerebralna skleroza. zamor. hiperuricemija (re|e) Lometazid. vrtoglavica. sa prod.5mg Registar lekova 2011 475 . hiperkalijemija. ortostatska hipotenzija. 1. 400mg Trental. ND anoreksija. napetost u stomaku. deca. mla|i od 18 godina. mu~nina. suva usta. Hemofarm tabl. poreme}aj varenja Damaton. deca. dojenje.C03E Kombinacije diuretika koji {tede kalijum sa ostalim diureticima C03EA Tiazidni diuretici i diuretici koji {tede kalijum C03EA01 amilorid + hidrohlorotiazid IND arterijska hipertenzija. ortostatska hipotenzija. posttrombozni sindrom. KI trudno}a. (10mg + 5mg) C04 PERIFERNI VAZODILATATORI C04A Periferni vazodilatatori C04AD Derivati purina C04AD03 pentoksifilin IND poreme}aji periferne cirkulacije (Claudicatio intermitens. nazalna kongestija. 400mg Pentoksifilin. slabost. oslob. hiperkalijemija. bradikardija. nadimanje. glavobolja. KI preosetljivost na amilorid.5mg.

Pharbil Watrop sprej za ko`u. te{ka krvarenja. poreme}aji cirkulacije u oku i srednjem uhu. nesanica. OPREZ istovremena primena antiagregacionih i antikoagulantnih lekova. lues). primena na sluznice. upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. umor. varikozni ulkusi.7mg + 30mg) rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g fluorometolon + neomicin (u obliku sulfata) + feniramin hlorid C05AA06 Delmeson. KI otvorene rane. gljivi~ne.5mg) rektalna mast (50mg + 10mg)/g C05B Antivarikozna sredstva C05BA Heparin i heparinoidi za lokalnu terapiju C05BA03 heparin natrijum IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije. gel 2400ij/g 476 Registar lekova 2011 . ekcemi u anorektalnom predelu. Hemofarm gel 300ij/g Hepathrombin 30000. ND mogu}i sistemski efekti kortikosteroida i ote`ano zarastanje fisura i ragada C05AA Proizvodi koji koja sadr`e kortikosteroide C05AA04 heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol Hepathrombin H. ND crvenilo ko`e. Nycomed supozitorija (100mg + 2. 30mg C05 VAZOPROTEKTIVI C05A Lokalna antihemoroidna sredstva IND spolja{nji i unuta{nji hemoroidi.1mg + 3mg + 7. povra}anje. za~epljenje vena koagulumom.4mg) rektalna mast (0. bradikardija.5mg)/g C05AD Proizvodi koji sadr`e lokalne anestetike C05AD04 polikrezulen + cinhokain hlorid Faktu. A. Hemofarm gel 500ij/g Hepathrombin 50000. glavobolja. upala vena sa trombozom. hipotenzija. KI infekcije anorektalne regije (bakterijske.2mg + 1. KI trudno}a. Jugoremedija supozitorija (0. proktitis. ND svrab. vrtoglavica. poreme}aji periferne cirkulacije. Hemofarm supozitorija (120ij + 1. crvenilo ko`e Hepathrombin 30000. Hemofarm mast 300ij/g Hepathrombin 50000. Hemofarm mast 500ij/g Lioton 1000. dojenje. dijareja. TBC. ose}aj toplote. Menarini gel 1000ij/g ViaTromb. rane koje se gnoje.6mg + 11. bradikardija Sermion. povr{inske analne fisure.C04AE02 nicergolin IND cerebrovaskularna insuficijencija. ragade. sve` infarkt miokarda. pruritus. Pfizer film tabl.

dojenje. tabl. Galenika gel (300ij + 4mg)/g Hepalpan. upala vena sa trombozom. Jadran gel (500ij + 5mg)/g C05BA 53 heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije. bolesnici sa kongenitalnom galaktozemijom. OPREZ trudno}a. OPREZ trudno}a. procianidolni oligomeri IND venolimfati~na insuficijencija. ND blagi i nespecifi~ni gastrointestinalni ili neurovegetativni poreme}aji Phlebodia. adjuvans u terapiji limfedema kod operacije i radio. ose}aj pe~enja u epigastrijumu. za~epljenje vena koagulumom. (450mg + 50mg) C05CA54 ekstrakt Gingko biloba + trokserutin + heptaminol hlorid IND venolimfati~ka insuficijencija (ose}aj te`ine i bol u nogama). sindromom malapsorpcije glukoze ili galaktoze (zbog prisustva laktoze u preparatu). tvrda (14mg+300mg+300mg) C05CA. ra{ sa i bez pruritusa. Bosnalijek gel (100ij + 10mg + 10mg)/g C05C Preparati za stabilizaciju kapilara C05CA Biflavonoidi C05CA04 trokserutin IND olak{avanje tegoba i smanjene otoka povezanih sa hroni~nom venskom insuficijencijom. akutne tegobe kod hemoroida.terapije karcinoma dojke. ND svrab. varikozni ulkusi. KI otvorene rane. 1g gel 2% C05CA03 diosmin IND hroni~na venska insuficijencija ("te{ke" noge). dijareja. ND svrab. dojenje Venoruton. Novartis kaps. Ipsen kaps. akutne tegobe kod hemoroida. OPREZ trudno}a. Galenika krem (300ij + 2. hemoroidi Detralex. 500mg. peckanje Hepalpan. poreme}aji retinalne i/ili horiodalne cirkulacije (uz adekvatnu etiolo{ku terapiju). veoma retko angioedem i glavobolja Endotelon. ekcem). KI primena na velikoj povr{ini ko`e.5mg)/g Hepan. rane koje se gnoje. re|e palpitacije Ginkor fort. crvenilo. Innotech film tabl. crvenilo ko`e Venosan. KI hipertireoidizam. primena na sluznice. ND GIT smetnje. istovremena primena sa iMAO zbog rizika od hipertenzivne epizode. sanofi aventis gastrorezist. Servier film tabl. OPREZ istovremena primena oralnih antikoagulanasa. tvrda 300mg {ume}a tabl. alergijske reakcije (urtikarija. OPREZ trudno}a.. o{te}enoj ko`i i sluzoko`i. dojene. fotosenzitivnost. ND mu~nina. 600mg C05CA53 diosmin + hesperidin IND hroni~na venska insuficijencija.C05BA53 heparin natrijum + dekspantenol IND adjuvantna terapija kod povr{inskog tromboflebitisa. 150mg Registar lekova 2011 477 . gorak ukus. dojenje. 50mg.

suve o~i (smetnja za kontaktna so~iva). dispneja. ra{. sindrom bolesnog sinusa. razli~ite mikroangiopatije. aritmija. bronhospazam (naro~ito neselektivni). povra}anje. angina pektoris.adrenergi~kih receptora KI trudno}a. flatulencija. sr~anog bloka prvog stepena i Prinzmetal-ove angine. umor.100mg C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija. sa prod. disbalans lipoproteina. za inj. hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. astma. parestezije. dojenje. AV blok II i III stepena. profilaksa infarkta miokarda. aritmija. pogor{anje intermitentne klaudikacije. terapiju ne prekidati naglo. dijareja. hipotenzija feohromocitom. 5mg/5ml 478 Registar lekova 2011 . profilaksa infarkta miokarda. stabilna sr~ana insuficijencija. edem. Abbott tabl. Hemofarm kaps. oslob. aritmije. 25mg. bradikardija. dispepsija. labilni dijabetes. 50mg. profilaksa posle infarkta. 40mg C07AA07 sotalol hlorid IND aritmija uklju~uju}i ventrikularnu tahiaritmiju Darob mite. opstipacija ili dijareja.100mg rast. nemirni snovi. opstruktivna bolest plu}a u anamnezi. neselektivni C07AA05 propranolol hlorid IND hipertenzija. Betaloc ZOK. mu~nina. sr~ana dekompenzacija.C05CX Ostala sredstva za stabilizaciju kapilara C05CX01 kalcijum dobesilat IND prevencija i le~enje dijabet~ne retinopatije i patolo{kih stanja venske cirkulacije donjih ekstremiteta udru`enih sa edemima. AstraZeneca tabl. nekompenzovana sr~ana insuficijencija. Hemofarm film tabl. periferna vazokonstrikcija. profilaksa migrene angina pektoris.100mg Presolol. uremija. stabilna sr~ana insuficijencija. Berlin Chemie tabl. gubitak libida C07AA Blokatori beta . bradikardija. bradikardija.adrenergi~kih receptora.ADRENERGI^KIH RECEPTORA C07A Blokatori beta .adrenergi~kih receptora. vrtoglavica. intermitentna klaudikacija). 80mg C07AB Blokatori beta . hipotenzija. kardiogeni {ok. tvrda 500mg C07 BLOKATORI BETA . metaboli~ka acidoza. 50mg. aritmija. OPREZ prvi trimestar trudno}e Doxi-Hem. 50mg. profilaksa migrene Propranolol. bronhospazam. angina pektoris. ND glavobolja. Galenika tabl. selektivni C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija. profilaksa migrene Corvitol. profilaksa migrene hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. OPREZ je potreban kod poreme}aja periferne cirkulacije (Raynaud-ova bolest.

Pharmanova tabl.5mg. Jugoremedija tabl. 5mg Nevotens. 5mg Nebivolol Sandoz. 100mg Prinorm. aritmija. 100mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND hipertenzija. Nini tabl. profilaksa posle infarkta miokarda. Sandoz film tabl. 10mg C07AB12 nebivolol (u obliku hlorida) IND esencijalna hipertenzija. 2.5mg. 10mg Byol. oslob. profilaksa migrene Metoprol XL Sandoz. Ni Medic tabl. Sandoz film tabl. Berlin Chemie tabl. 5mg. 47.C07AB02 metoprolol sukcinat IND hipertenzija. 5mg. Hemofarm film tabl. 2. angina pektoris. 5mg Registar lekova 2011 479 . 10mg Bisoprolol. stabilna sr~ana insuficijencija funkcionalne clase II i III. Merck film tabl. 2. 5mg. 5mg Nebispes.5mg . 95mg. 10mg Bisobel. PharmaSwiss tabl 5mg Nebilet. 2. 50mg. aritmija Atenolol. 100mg Atenolol. angina pektoris. 10mg Concor. stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija Binevol. 5mg. 25mg Atenolol. Belupo tabl. Hemofarm tabl. 5mg. Niche Generics tabl. 5mg. 100mg Panapres. Nini tabl. Merck film tabl. Zdravlje tabl.5mg. 190mg C07AB03 atenolol IND hipertenzija. 10mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND stabilna. angina pektoris Bilokord. 5mg. Galenika tabl. hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funcijom Concor Cor. Sandoz tabl. 5mg Bisoprolol. sa modif. 10mg Tensec. Acavis tabl.5mg.

(5mg +12. pa koncentracija leka u plazmi mo`e da bude i do pet puta ve}a nego kod osoba sa normalnom funkcijom jetre. KI te{ka hroni~na insuficijencija srca. te{ka bradikardija. (2.adrenergi~kih receptora selektivni i tiazidi C07BB 07 bisoprolol + hidrohlorotiazid Lodoz.25mg. poreme}aji sinusnog ritma. GIT smetnje. 25mg Karvileks.5mg. 12. Hemofarm tabl. 3. Pliva tabl. 6.25mg. hroni~na insuficijencija miokarda (kombinovan sa drugim lekovima). 12.5mg.25mg. 12. Roche tabl.5mg) 480 Registar lekova 2011 . iscrpljenost. insuficijencija bubrega. ND vrtoglavica. Sandoz film tabl 6.25mg. hipotenzija .C07AG Blokatori alfa i beta .adrenergi~kih receptora i tiazidi C07BB blokatori beta . 6. Merck film tabl. 12. 12. bronhijalna astma. OPREZ kod osoba sa cirozom jetre bioiskoristljivost preparata karvedilola se pove}ava.5mg Dilatrend. Slaviamed tabl.125mg. suva usta. 12. smanjena funkcija jetre. Artesan film tabl.25mg) Tensec plus. Krka tabl. pove}anje transaminaza Carvedigamma. ortostatska hipotenzija. 6. (10mg + 6. 25mg Coryol. AV blok II i III stepena. Zdravlje tabl.1 25mg. iritacija o~iju. hrini~na opstruktivna bolest plu}a. 3.5mg.25mg). impotencija. oboljenja perifernih krvnih sudova. bradikardija. glavobolja.25mg). (5mg + 6.5mg. 25mg C07B Blokatori beta . 25mg Carvedilol Sandoz. Prinzmetalova angina. 25mg Carvetrend. poreme}aj sna. angina pektoris. smanjenje periferne cirkulacije. retko sinkopa i edem.25mg.5mg. Hemofarm film tabl. 6.5mg Milenol. 12.adrenergi~kih receptora C07AG02 karvedilol IND hipertenzija. trombocitopenija. kardiogeni {ok.5mg+ 6. 25mg Coryol.

10mg Norvasc. ND glavobolja. edemi. Pfizer tabl. oslob. Adamed tabl. izrazita stenoza aorte. 20mg Nipidin. 10mg Amlonorm. 10mg Amlodipin PharmaSwiss. 10mg C08CA05 nifedipin IND angina pektoris. edem gle`njeva. Ni Medic tabl. profilaksa angine pektoris. umor. Hemofarm film tabl. dojenje. oslob. 20mg Nifelat P. Bosnalijek kaps.5mg. vrtoglavica Plendil. palpitacije. 5mg. 5mg. vazospasti~na angina pektoris. depresija. sa prod. Hemofarm kaps. 10mg Amlopin. 2. izrazita stenoza aorte. 5mg. Jugoremedijua tabl. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nifedipin. ND glavobolja. mu~nina. Zdravlje tabl. Hemofarm tabl. tvrda 5mg Amlodipin. 10mg Amlodil. poliurija. KI nestabilna angina pektoris. Zdravlje kaps. nestabilna angina. 10mg Vazotal. hipertenzija (retard oblici) . sa. 5mg. Zdravlje tabl. porfirija. prvi mesec posle infarkta miokarda. 5mg. eritema multiforme Alopres. OPREZ smanjena funkcija jetre. 5mg. vrtoglavica. kardiogeni {ok. Krka tabl. Zdravlje tabl. alergijske reakcije na ko`i. 10mg Amlogal. 5mg. Ufar tabl. o{te}enja jetre. 5mg. 20mg Registar lekova 2011 481 . dojenje. 10mg Tenox. bol u o~ima. 5mg. Galenika tabl. 10mg Amlodipin. 5mg. primena u prvom mesecu posle infarkta miokarda. dijareja). 20mg Nifelat. ND glavobolja. 10mg Monodipin. fotosenzitivnost. Sandoz tabl. crvenilo lica. oslob. 10mg Amlodipin. oslob. PharmaSwiss tabl. kardiogeni {ok. trudno}a. oslob. GIT smetnje. 10mg C08CA02 felodipin IND hipertenzija. 5mg. PharmaSwiss tabl. crvenilo lica. stenoza aorte. sa prod. zabranjena upotreba soka od grejpfruta. AstraZeneca tabl. hipertenzivna kriza. 5mg. 5mg. stabilna angina pektoris. hipotenzija. modif. KI trudno}a. Raynaud-ov fenomen. nekontrolisana sr~ana insuficijencija. 5mg.C08 C08C BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa prete`no vaskularnim delovanjem C08CA Derivati dihidropiridina C08CA01 amlodipin (u obliku besilata) IND arterijska hipertenzija. umor. KI trudno}a. sa modif. retko hiperplazija gingive. 10mg Fopin. tvrde sa prod. (mu~nina.

80mg Verapamil. edem gle`njeva. glavobolja. ekstrasistole. atrijalni flater i fibrilacija koja prati WPW sindrom.C08CA06 nimodipin IND prevencija i terapija ishemi~kog neurolo{kog deficita posle subarahnoidalnog krvarenja. kongestivna sr~ana insuficijencija. 10mg C08D Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce C08DA Derivati fenilalkilamina C08DA01 verapamil hlorid IND tahikardije. AV blok. vrtoglavica. hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. OPREZ insuficijencija jetre. KI stenoza aorte. 80mg Verapamil. Bayer film tabl. ND crvenilo lica. istovremena primena infuzije i tableta. plu}ni edem. opstipacija). poliurija Nitrepin. 20mg Lercanil. 80mg Verapamil Alkaloid. Srbolek oblo`ena tabl. 10mg. ND glavobolja. alergijske reakcije. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Cornelin. KI trudno}a. aritmije. dojenje. hipotenzija. ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nimotop S. dojenje. hipotenzija. bradikardija. GIT smetnje (mu~nina. ND hipotenzija. AV blok (velike doze). dojenje. nestabilna angina pektoris. vrtoglavica. Galenika film tabl. te{ka insuficijencija jetre i bubrega. I izbegavati istovremenu primenu drugih Ca blokatora. nele~ena insuficijencija miokarda. alergija. glavobolja. koronarna insuficijencija (svi oblici angine pektoris). bradikardija. bolest sinusnog ~vora. palpitacije. 20mg C08CA13 lerkanidipin hlorid IND blaga i umerena hipertenzija. za inf. supraventrikularne aritmije. Berlin Chemie film tabl. beta-blokatora i lekova koji uti~u na funkciju bubrega. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Izopamil. Alkaloid oblo`ena tabl. zamor. hipertenzija. 80mg Verapamil. porfirija. Hemofarm film tabl. GIT smetnje. Zdravlje tabl. periferni edemi. 30mg rast. crvenilo lica. ne preporu~uje se istovremena upotreba beta-blokatora. 80mg 482 Registar lekova 2011 . impotencija. hipotenzija. otok gle`njeva. palpitacije. ND crvenilo. vrtoglavica. crvenilo lica. 40mg. astenija. gingivalna hiperplazija (dugotrajna primena). KI trudno}a. povra}anje. kardiogeni {ok. tahikardija. KI trudno}a. 10mg/50ml C08CA08 nitrendipin IND arterijska hipertenzija. primena prvih mesec dana nakon infarkta. ginekomastija. 10mg. 40mg. hipertenzivna kriza. sinoatrijalni blok. Hemofarm film tabl. trudno}a. Zdravlje oblo`ena tabl. dekompenzacija miokarda.

5mg.ANGIOTENZIN SISTEM C09A Inhibitori angiotenzin konvertuju}eg enzima (ACE). AV blok I stepena. smanjena funkcija bubrega.C08DB Derivati benzotiazepina C08DB01 diltiazem hlorid IND hipertenzija. akutni infarkt miokarda. Hemofarm lizinopril C09AA03 Irumed. Krka Enatens. alergijske reakcije na ko`i. promena glasa. 5mg. AV blok II ili III stepena. 20mg tabl. Sandoz Enalapril. WPW sindrom. 5mg. 20mg tabl. Hemofarm tabl. 10mg. sa prod. sa prod. 10mg. 10mg. agranulocitoza C09AA01 kaptopril Kaptopril Alkaloid. 20mg tabl. kongestivna sr~ana insuficijencija. 50mg tabl. kardiogeni {ok. monokomponentni IND esencijalna hipertenzija. OPREZ bolesnici na terapiji diureticima (prilagoditi doze). KI trudno}a. 50mg enalapril maleat C09AA02 EnaHEXAL. edem gle`njeva. dojenje. profilaksa i terapija angine pektoris. 20mg Registar lekova 2011 483 . 5mg. neutropenija. 20mg tabl. 10mg. vrtoglavica. mogu}e smanjenje psihofizi~kih sposobnosti. periferna vaskularna bolest. generalizovana ateroskleroza. 90mg Diltiazem Alkaloid. 20mg tabl. 20mg tabl. Jugoremedija Enalapril. 20mg tabl. 5mg. konstantan suv ka{alj. Jugoremedija Lizopril. PharmaSwiss Prilenap. 5mg. poreme}aj funkcija jetre. OPREZ hipotenzija. 20mg tabl. 5mg. Srbolek Skopryl. glavobolja. insuficijencija jetre i bubrega. 20mg tabl. kao ni preparata kalijuma zbog hiperkalijemije. 10mg. abdominalni bol. oslob. Alkaloid tabl. ND hipotenzija (naro~ito na po~etku terapije). 10mg. stenoza aorte. Sandoz Lizinopril. 10mg. 20mg tabl. 10mg. nelagodnost u grlu. te{ka sr~ana insuficijencija. 12. Alkaloid Katopil. monokomponentni C09AA Inhibitori ACE . 50mg tabl. 10mg. Remedica Enalapril Sandoz. 20mg tabl. ND mu~nina. trombocitopenija. 10mg. sindrom bolesnog sinusa. 25mg. 25mg. Alkaloid tabl.5mg. 10mg. Bosnalijek Loril. 20mg tabl. 90mg C09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN . bradikardija. ne preporu~uje se istovremena primena diuretika koji {tede kalijum. ukusa. 25mg. 20mg tabl. dojenje. renovaskularno oboljenje. 5mg. Hemofarm tabl. 10mg. oslob. bradikardija. Sandoz Enalapril. Zdravlje Enap. KI trudno}a. zamor. 5mg. AV blok i hipotenzija (ve}e doze) Cortiazem retard. 10mg. Belupo Lisinopril Sandoz. Galenika Zorkaptil.

kontrolisati funkciju bubrega. (20mg + 6mg). dojenje. 5mg.25mg. groznica. sanofi aventis Vivace. dijareja. A. 5mg. Zdravlje kvinapril (u obliku hlorida) C09AA06 Hemokvin. povra}anje. 5mg tabl. 10mg tabl. 2. 10mg ramipril C09AA05 Ampril. 10mg. 2. 1. Sandoz tabl.5mg) Enap HL. trudno}a. 4mg. 8mg. 2.5mg. mu~nina. 5mg. Sandoz Prilinda. 10mg tabl.5mg. 5mg film tabl. 7. azotemija. 10mg tabl. elektrolite i glikemiju).5mg. 1. OPREZ generalizovana arterioskleroza.5mg. (10mg + 12. 2.25mg. Krka Ampril. 10mg tabl. 5mg tabl. ND hipotenzija (efekat prve doze). Galenika Inhibace. obostrano su`enje bubre`nih arte-rija. 2. KI preosetljivost na ACE inhibitore. Roche Prilazid. 10mg. film tabl. 10mg. 4mg. 10mg tabl. malaksalost vrtoglavica. 5mg. 2mg. 8mg tabl. povi{enje ureje u krvi C09BA02 enalapril maleat + hidrohlorotiazid EnaHEXAL comp. 2. PharmaSwiss Tritace.25mg. Hemofarm fosinopril natrijum C09AA 09 Monopril. 5mg tabl. 2. alergijske reakcije uklju~uju}i angioneuroti~ki edem. (10mg + 25mg) Enalapril HCT. 1. Krka Prexanil. 2.5mg. 20mg film tabl. (20mg + 12. ra{. te{ka insuficijencija bubrega. 2. (10mg + 25mg) Prilenap HL. 5mg film tabl. 2. Slaviamed Piramil. Hemofarm tabl. 5mg. 20mg cilazapril C09AA08 Cilazapril. PharmaSwiss Monotens.5mg.25mg. Zdravlje tabl. tiazidne diuretike i sulfonamide. bolovi u zglobovima i grudima. Servier tabl.C09AA04 perindopril Prenessa. kolagenoze (lupus. Krka tabl. kombinacije C09BA Inhibitori ACE i diuretici IND svi oblici esencijalne hipertenzije kod kojih je indikovana kombinovana terapija. Hemofarm tabl.5mg. 5mg tabl. Menarini film tabl. 5mg. (10mg + 25mg) 484 Registar lekova 2011 . Krka tabl. Genericon Pharma Ramitens. 15mg. (20mg + 12. suvi ka{alj. (10mg +12. Galenika Zobox. ose}aj nelagodnosti u grlu. 2. gr~evi u mi{i}ima.5mg.5mg.5mg.5) Prilenap H.5mg. PharmaSwiss zofenopril kalcijum C09AA15 Zofecard. 1.5mg) Enap H. Ni Medic Ramipril Genericon. sklerodermija . 5mg film tabl. Hemofarm Ramipril. promene glasa i ukusa. tahikardija. 2. 20mg tabl.5mg). Ufar Ramipril.10mg tabl.. Hemofarm film tabl.5mg. 5mg.5mg. 30mg C09B Inhibitori ACE. 2.5mg. glavobolja. 10mg tabl.

(5mg + 12.5mg) Registar lekova 2011 485 . (5mg + 25mg) Tritace comp LS. (20mg + 12. (5mg + 25mg) Ramipril H. (20mg + 12. sanofi aventis tabl.5mg + 12.25mg) Prexanil Combi. (20mg + 12. (20mg + 25mg) Lisinopril H Sandoz. PharmaSwiss tabl. Krka tabl.5mg) fosinopril natrijum + hidrohlorotiazd C09BA09 Monopril plus. (2. Hemofarm tabl. Roche film tabl.5mg. (20mg + 12. Bosnalijek tabl.5mg) Monotens Plus. Zdravlje tabl.5mg lizinopril + hidrohlorotiazid C09BA03 Iruzid. (2.5mg) Prilazid plus. Enzix duo. Hemofarm tabl.C09BA02 enalapril maleat + indapamid Enzix.5mg). (5mg + 12.5mg + 12.5mg). (5mg + 25mg) Vivace Plus. Sandoz tabl. Hemofarm film tabl. Hemofarm tabl.5mg + 12. (2. PharmaSwiss tabl.25mg) film tabl. (10mg + 12. Belupo tabl. (2mg + 0. (2.625mg). (10mg + 12. (5mg + 25mg) Prilinda plus. (5mg + 25mg) Ramicomp Genericon. Servier tabl. (2. (5mg + 25mg) Ampril HL.25mg) Prexanil Combi LD.5mg). Galenika film tabl.5). 10mg + film tabl 2.5mg + 12. 20mg + film tabl 2. Servier film tabl.5mg) cilazapril + hidrohlorotiazid C09BA08 Cilazapril 5 plus. (4mg + 1. Krka tabl. Krka tabl.5mg) Tritace comp. Galenika film tabl.5mg) Inhibace plus. (20mg + 12. (10mg + 12. (2.5mg) Lizopril H. sanofi aventis tabl.5).5mg) perindopril + indapamid C09BA04 Co Prenessa. Ufar tabl.5mg Enzix duo forte. (2.5).5mg + 12. (4mg + 1. (5mg + 12. (5mg + 1. 10mg + film tabl 2.625mg) ramipril + hidrohlorotiazid C09BA05 Ampril HD. Sandoz tabl.5mg + 12. (5mg + 25mg) kvinapril hlorid + hidrohlorotiazid C09BA06 Hemokvin plus.5mg) Piramil HCT.5mg + 0.5mg) Skopryl plus. Genericon tabl. (20mg + 12.5mg). Alkaloid tabl. Hemofarm tabl.

glavobolja. periferna vaskularna bolest. periferni edem. 100mg Losar. 100mg Prelow. o{te}enje jetre. OPREZ stenoza renalnih arterija. 100mg LozarEP. monokomponentni C09CA Antagonisti receptora angiotenzina II. OPREZ smanjena funkcija bubrega. oslob. 50mg Lotar. Kern Pharma film tabl. ND hipotenzija. ka{alj. 50mg. 100mg Rasoltan. bol u grudima. 50mg. hipertenzija kod pacijenata sa hipertrofijom leve komore. 50mg Erynorm. Chinoin tabl. zamor. dojenje. urtikarija.C09BB Inhibitori ACE i blokatori kalcijumskih kanala C09BB05 felodipin + ramipril IND esencijalna hipertenzija koja se ne mo`e adekvatno kontrolisati primenom samo felodipina ili ramiprila. ND glavobolja. sa prod. 50mg. Gedeon film tabl. (2. monokomponentni IND hipertenzija.5mg) C09BB03 lizinopril + amlodipin IND esencijalna hipertenzija. tahikardija. Pliva film tabl. MSD tabl. 100mg eprosartan C09CA02 Teveten. glavobolja.5mg + 2. potrebno je pratiti koncentraciju kalijuma i kreatinina u plazmi. ospa. 50mg Lorista. OPREZ blaga i umerena bubre`na insuficijencija. hiperkalijemija. stenoza aorte. crvenilo lica. Chinoin tabl. oslob. AV blok II i III stepena. astenija. ND hipotenzija. 12. povra}anje. nele~ena sr~ana insuficijencija. suvi ka{alj Triapin. zamor. Sandoz film tabl. 50mg Losartan. sa prod. angioedem C09CA01 losartan kalijum Cozaar. mu~nina Lisonorm. 25mg. te{ka insuficijencija jetre ili bubrega. Galenika film tabl. 100mg Lakea. (5mg + 5mg) Triapin mite. KI trudno}a. Liconsa film tabl. 50mg Losartic. akutni infarkt miokarda. Gedeon tabl (10mg + 5mg) C09C Antagonisti receptora angiotenzina II. pruritus. terapija poreme}aja rada bubrega kod pacijenata sa hipertenzijom i dijabetesom tipa 2 u okviru antihipertenzivne terapije. 50mg. dojenje. nestabilna angina pektoris. trudno}a. Hemofarm film tabl. ra{. 50mg Sentor. 25mg. Zdravlje film tabl. 600mg 486 Registar lekova 2011 . Alkaloid film tabl. dispepsija. koronarna ili cerebrovaskularna insuficijencija. KI angioedem u anamnezi. hipertrofi~na kardiomiopatija. urtikarija.5mg. bolesnici na terapiji diureticima. povra}anje. Ni Medic film tabl. seksualna disfunkcija. dojenje. pove}ana koncentracija kreatin kinaze u plazmi. mu~nina. KI trudno}a. stenoza aorte. tahikardija. mijalgija. vrtoglavica. dijareja. kardiovaskularni {ok. Solvay film tabl. Krka film tabl. 50mg. 50mg. mu~nina. vrtoglavica. mo`dani udar. vrtoglavica. bol u abdomenu.

(50mg + 12.5mg) Losartic plus. (100mg + 25mg) Losar plus. Pliva film tabl. 80mg. 300mg Irda. Krka film tabl. 80mg olmesartan medoksomil C09CA08 Menartan. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre. stenoza aortne i mitralne valvule. hiponatrijemija. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. vrtoglavica. te{ka hipokalijemija. 40mg.C09CA03 valsartan Diovan.5mg) Registar lekova 2011 487 . Krka film tabl. 75mg. Galenika film tabl. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega. bol u abdomenu. 40mg. 80mg Pritor. 300mg kandesartan cileksetil C09CA06 Atacand. ra{ Lorista H. bilijarna ciroza. dispepsija. Bayer tabl. hiponatrijemija. 40mg. edem. aritmija. 80mg Micardis. 160mg film tabl. 40mg. artritis. 75mg. sistemski lupus eritematodes. Nobel film tabl. ND bol u grudima. KI trudno}a. dojenje. kombinacije C09DA Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici C09DA01 losartan kalijum + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. Krka Valsartan. 160mg film tabl. Boehringer tabl. 20mg. sr~ana slabost. dijareja. 80mg. Novartis Valsacor. mialgija. Berlin Chemie film tabl. mu~nina. OPREZ hipovolemija. hipokalijemija. svrab. hipotenzija. 8mg. holestaza. 16mg. 4mg.5mg) Lorista HD. primarni aldosteronizam. (50mg + 12. mi{i}na slabost. 10mg. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija. 160mg. stenoza renalne arterije. (50mg + 12. 150mg. AstraZeneca tabl. 32mg telmisartan C09CA07 Micardis. hiperhidroza. 320mg irbesartan C09CA04 Iracor. 40mg C09D Antagonisti receptora angiotenzina II. 150mg. Krka film tabl. Delpharm tabl. 80mg. Nini film tabl. 40mg. vertigo.

dojenje. mu~nina. artritis. tahikardija. hiperkacemija. aritmija. hipokalijemija. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija.5mg) C09DA07 kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija. vrtoglavica. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. povra}anje. infekcije urinarnog trakta. poreme}aj uriniranja. povra}anje. trombocitopenija. ND sindrom sli~an gripu. Nobel film tabl.Diovan. vrtoglavica. polakiuria. Krka film tabl. slabljenje bubre`ne funkcije. dispepsija. ra{ Co . dojenje. te{ke bolesti jetre i bubrega. hipotenzija. mi{i}na slabost. vertigo.C09DA03 valsartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. stenoza renalne arterije. oticanje ekstremiteta. sistemski lupus eritematodes. tahikardija. Boehringer tabl. preosetljivost na sulfonamide i derivate sulfonamida. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. dijareja. hipotenzija. (80mg + 25mg) Pritor Plus. holestaza.5).5). hiponatrijemija. edem. navala vru}ine. OPREZ hipotenzija. dispepsija. bilijarna ciroza i holestaza. ND pove}anje nivoa ureje u krvi. edem. (160mg + 25mg) C09DA04 ibesartan + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija. rinitis. KI trudno}a. hipokalijemija Micardis plus. bilijarna ciroza i holestaza. svrab. glavobolja.5mg) tabl. dijareja.5mg) tabl. anksioznost. hepatitis. transplantacija bubrega. anemija. dijareja. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. (80mg + 12. artralgija. stenoza renalne arterije. stenoza aortne i mitralne valvule. stenoza mitralnih i aortnih zalistaka. glavobolja. (40mg + 12. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre. OPREZ hipovolemija.5mg) C09DA07 telmisartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. primarni aldosteronizam. (160mg + 12. dojenje.5mg) 488 Registar lekova 2011 . Novartis film tabl. mu~nina. (80mg + 12. OPREZ hipotenzija. holestaza. stenoza renalne arterije. faringitis. (80mg + 12. sinuzitis. primarni aldosteronizam. (160mg + 25mg) Valsacombi. vrtoglavica. slabljenje bubre`ne funkcije Atacand plus tabl (16mg + 12. KI trudno}a. hipokalijemija. ka{alj. infekcije urinarnog trakta. (150mg + 12. (40mg + 12. ko`ni vaskulitis. hiperkalcemija. ka{alj. ND smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. mialgija. (160mg + 12. dojenje. o{te}enje bubrega ili jetre. te{ka hipokalijemija. smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. anurija. seksualna disfunkcija Co . ND bol u grudima. (80mg + 12. bol u abdomenu. depresija. Bayer tabl. refraktorna hipokalijemija. bilijarna ciroza. poreme}aj uriniranja. refraktorna hipokalijemija. mijalgija. hiperkalcemija. hipotenzija. tinitus. mu~nina. KI trudno}a.5mg) tabl.5mg).5mg) i (300mg + 12.Irda. KI trudno}a. bol u ekstremitetima. sr~ana slabost. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega.5mg). bolovi u le|ima i mi{i}ima. o{te}enje bubrega ili jetre. vrtoglavica. hiponatrijemija. gastritis. vizuelni poreme}aji. tinitus. hiperhidroza. dijareja. pove}anje kreatinina i kreatin kinaze. zamor. dispepsija.

bilijarna ciroza i holestaza. OPREZ dijabetes. opstipacija. sinkopa. te{ko o{te}enje jetre. umor. me{ovite hiperlipidemije . tinnitus. angioedem u anamnezi. pruritus. egzantem. ka{alj. tahikardija. bol u le|ima. ako je izrazito pove}anje kreatin fosfokinaze. trudno}a. glavobolja. terapiju treba prekinuti). poliurija. polakiurija. akutna oboljenja jetre. potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega. bol u abdomenu. stenoza renalne arterije. astenija. smanjenje rizika kod bolesnika sa koronarnom bole{}u.C09DB Antagonisti receptora angiotenzina II i derivati dihidropiridina C09DB01 amlodipin + valsartan IND esencijalna hipertenzija. sekundarna prevencija velikih kardiovaskularnih doga|aja (koronarna revaskularizacija. ND bolovi u mi{i}ima (reverzibilni miozitis. ND nazofaringitis. osip. stenoza aortne i mitralne valvule. vertigo. mu~nina. C10A Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AA Inhibitori HMG CoA reduktaze IND primarna hiperholesterolemija kod koje dijeta nema odgovaraju}i efekat. hipotenzija. I statine ne treba uzimati istovremeno sa fibratima a naro~ito gemfibrozilom (pove}an ruzik od miopatija) Registar lekova 2011 489 . proliv. naleti vru}ine Exforge.samo za atorvastatin i simvastatin). crvenilo. . palpitacije. insuficijencija bubrega. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. koronarna bolest srca nakon koronarne kateterizacije. te{ko o{te}enje bubrega i bolesnici na dijalizi. OPREZ smanjena koncentracija natrijuma i volumena te~nosti u cirkulaciji. parestezije. sr~ana slabost. edemi. KI drugi i tre}i trimestar trudno}e. spazam mi{i}a. dojenje. (5mg + 160mg) i (10mg + 160mg) C09X Drugi lekovi koji deluju na renin-angiotenzin sistem C09XA Inhibitori renina C09XA02 aliskiren IND esencijalna hipertenzija. dojenje. 300mg C10 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Svi lekovi iz ove grupe primenjuju se kao dopuna dijeti koja je obavezna sve vreme terapije. glavobolja. vrtoglavica. eritem. hiperkalijemija. Novartis film tabl. 150mg. anksioznost. vizuelni poreme}aji. ND dijareja. oticanje zglobova. suva usta. dojenje. kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. hiperhidroza. sr~ana smrt i nefatalni infart miokarda). erektilna disfunkcija. KI trudno}a. transplatacija bubrega. Novartis film tabl (5mg + 80mg). opstipacija ili dijareja. umor. porfirija. influenca. KI preosetljivost na lek. o{te}enje jetre ili bubrega. artralgije. nesanica. primarnihiperaldosteronizam. ra{. bol u larinksu i farinksu. pospanost. abdominalni bol. OPREZ deca. flatulencija. (familijarna heterozigotska i homozigotska hiperholesterolemija. angioedem Rasilez.

30mg. i V. Slaviamed Zocor. Novartis Lescol XL. 40mg film tabl. 20mg film tabl. 10mg. 80mg Tulip. 40mg film tabl. Hemofarm film tabl. 10mg. 80mg Sortis. IV. 10mg. 40mg. 10mg. 20mg. tvrda 100mg film tabl. tvrda 160mg Registar lekova 2011 . 40mg tabl. 20mg. 20mg. 20mg kaps. 10mg. 450mg kaps. alopecija. nefrotski sindrom. 20mg. 20mg film tabl. sa prod. 80mg tabl. ND holelitijaza. insuficijencija bubrega. 40mg film tabl. Sandoz Simvabel. 10mg. tvrda 20mg. 40mg. 40mg ciprofibrat C10AB08 Lipanor. glavobolja. III. nije dozvoljena istovremena primena gemfibrozila sa repaglinidom (pove}an rizik nastanka ozbiljne hipoglikemije) C10AB04 gemfibrozil Sinelip. 20mg Dislipat. 40mg film tabl. 10mg. 80mg Lipidra. 10mg. impotencija. 10mg. 20mg. 10mg. 20mg. 40mg film tabl. 40mg tabl. oslob. ra{. 20mg. sekundarne trigliceridemije. 40mg. Ni Medic Simvax. depresija. 10mg. 10mg. Zdravlje Simvastatin ICP. Pfizer film tabl. 20mg. Medico Uno Vasilip. sanofi aventis fenofibrat C10AB05 Fenolip. Slaviamed film tabl. 20mg. PharmaSwiss Pravapres. jetre. hipoalbuminemija. 20mg i 40mg Atoris. IIb. Zdravlje film tabl. 40mg film tabl. 40mg Atoris. GIT smetnje. 10mg. PharmaSwiss 490 kaps. Sopharma fluvastatin C10AA04 Lescol. 10mg. MSD film tabl. Alkaloid Simva Sandoz. 40mg. 20mg. Ifibrate a naro~ito gemfibrozil ne treba uzimati istovremeno sa statinima (pove}an ruzik od miopatija). 10mg. 20mg. alkoholizam. Jadran Simvor. 20mg rosuvastatin C10AA07 Crestor. holelitijaza. Nobel film tabl. 20mg. Hemofarm film tabl. anemija ili leukopenija. Novartis atorvastatin (u obliku kalcijum trihidrata) C10AA05 Atacor. 20mg. Medico Uno film tabl. 20mg. Sandoz PravaCor. 40mg tabl. 80mg pravastatin C10AA03 Pralip.C10AA01 simvastatin Cholipam. 10mg. 10mg. Belmac Simvastatin.40mg film tabl. 20mg. KI trudno}a. urtikarija. 5mg. Krka film tabl. AstraZeneca C10AB Fibrati IND hiperlipoproteinemija tipa IIa. Hemofarm Hollesta. 10mg. 10mg.

oslob. istovremena primena sa potentnim inhibitorima CYP3A4. ne preporu~uje se istovremena upotreba fibrata i ciklosporina. hepatitis. urtikarija. nekontrolisani hipertireoidizam. dispepsija. KI trudno}a. familijarna hiperholesterolemija uz dijetu i statine. pepti~ki ulkus. OPREZ trudno}a. 1000mg C10AD52 nikotinska kiselina + laropiprant IND terapija dislipidemije (u kombinaciji sa inhibitorima HMG-CoA reduktaze ili kao monoterapija) posebno kod bolesnika sa kombinovanom. KI dojenje. MSD tabl. dijareja. 500mg. smanjena funkcija jetre. trombocitopenija. ND glavobolja. giht. miopatija. sa modif. glavobolja. nasledni mi{i}ni poreme}aji u anamnezi. (1000mg +20mg) C10AX Ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AX09 ezetimib IND primarna hiperholesterolemija. (1000mg +20mg) Trevaclyn. pove}anje nivoa enzima jetre Ezetrol. o{te}enje bubrega. mu~nina. (20mg + 10mg). hiperuricemija Niaspan. aktivni pepti~ki ulkus. abdominalni gr~evi. MSD tabl. nauzeja. crvenilo. 10mg C10B Lekovi koji smanjuju lipide u serumu i kombinacije C10BA Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu C10BA02 simvastatin + ezetimib IND primarna hiperholesterolemija (heterozigotna familijarna i nefamilijarna). bol u mi{i}ima. ra{. pankreatitis. eitem. oslob. KI zna~ajna ili neobja{njiva disfunkcija jetre. Merck tabl.C10AD Nikotinska kiselina i derivati C10AD02 nikotinska kiselina IND hiperlipidemija. preosetljivost na simvastatin ili ezetimib. opstipacija. 375mg. bubre`na insuficijencija. urtikarija Tredaptive. svrab. 750mg. (40mg + 10mg) Registar lekova 2011 491 . trudno}a. anoreksija. insuficijencija jetre. mu~nina. nadutost. hiperglikemija. osip. hiperpigmentacija. me{ana hiperlipidemija. sa prod. artralgija. parestezija. nesvestica. arterijsko krvarenje. (10mg + 10mg). zloupotreba alkohola. ose}aj toplote. holelitijaza. mu~nina. povra}anje. pove}anje transaminaza Inegy. pruritus. smanjenje tolerancije na glukozu. deca ispod 10 godina. `utica. dijareja. homozigotna sitosterolemija (fitosterolemije) uz dijetu. ND suva ko`a. ND glavobolja. stariji pacijenti. oslob. holecistitis. mijalgija. preosetljivost nalek. dijareja. rabdomioliza. OPREZ miopatija. zloupotreba alkohola. zamor. angioedem (retko). rabdomioliza. sa modif. zamor. OPREZ stariji od 70 godina. nekontrolisani hipotiroidizam. me{ovitom dislipidemijom sa povi{enim nivoima LDL holesterola i triglicerida i niskim HDL holesterolom kao i bolesnika sa heterozigotnom familijarnom i nefamilijarnom hiperholesterolemijom. OPREZ dijabetes. MSD tabl. MSD tabl. abdominalni bol. nasledni mi{i}ni poreme}aji. ND dijareja. dojenje. abdominalni bol. povra}anje.

astenija. KI preosetljivost na atorvastatin ili amlodipin. mu~nina. vrtoglavica. eritema multiforme. leukopenija. akutna oboljenja jetre. porfirija. potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega. trombocitopenija Caduet. umor. edemi. abdominalni bol. mijalgija. ND glavobolja. (10mg + 10mg) 492 Registar lekova 2011 . trudno}a. crvenilo lica.C10BX Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa drugim lekovima C10BX03 atorvastatin + amlodipin IND hiperholesterolemija kod bolesnika sa hipertenzijom i/ili anginom pectoris. Pfizer film tabl. dojenje. (10mg + 5mg). nesanica. dijareja. kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. OPREZ deca.

.

fotosenzitivnost. perutanje. edem. dermatitis. peckanje. ND pe~enje. kontaktni dermatitis Daktanol. OPREZ trudno}a. urtikarija Canesten. onihijaza i paronihijaza uzrokovana kandidom. rastvor 1% D01AC08 ketokonazol IND povr{inske i duboke mikoze ko`e i kosmatih delova. KI ne primenjuje se na otvorene rane ili opekotine Nystatin.05% + 1% + 0. OPREZ trudno}a. KI nano{enje na lezije ko`e izazvane virusnim infekcijama (herpes simplex. ov~ije boginje). ko`ne erupcije Mycoseb. TBC ko`e. ND iritacija ko`e. Hemofarm krem 20mg/g D01AC20 betametazon (u oliku dipropionata) + klotrimazol + gentamicin sulfat IND me{ovite gljivi~no bakterijske infekcije sa inflamacijom. Zdravlje krem 1% D01AC02 mikonazol nitrat IND gljivi~ne infekcije ko`e. OPREZ trudno}a. Pytiriasis versicolor. Galenika krem 2% D01AC03 ekonazol nitrat IND dermatomikoze ko`e (izuzev kosmatih delova). vaginalna monilijaza. ND retko crvenilo ko`e. kontakt sa o~ima.E!!!!!!! LPAB!J!QPULPAOP!ULJWP LEKOVI ZA LE^ENJE KO@E I POTKO@NOG TKIVA D01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D01A Antimikotici za lokalnu primenu D01AA Antibiotici D01AA01 nistatin IND kutana i mukokutana kandidijaza. upala. svrab. pitirijazis verzikolor. reakcije preosetljivosti. svtab Ecalin. Schering mast (0. OPREZ dugotrajna primena na ve}im povr{inama ko`e. Jugoremedija krem 1% sprej za ko`u. bol. Erythrazma. Bayer krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% Kansen. rozacea. akne vulgaris.1%) krem (0.05% + 1% + 0. ose}aj pe~enja. ND lokalni eritem.1%) 494 Registar lekova 2011 . plikovi. onihomikoze. svrab i iritacija na mestu primene. svrab Fentikol. novoro|en~ad. Hemofarm {ampon 2% D01AC12 fentikonazol nitrat IND dermatomikoze. Hemofarm mast 100 000ij/g D01AC Derivati imidazola i triazola D01AC01 klotrimazol IND dermatomikoze. ND ra{. ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. poja~ana maljavost kod du`e primene Triderm.

815% D02AC. depresija. herpes simpleks. OPREZ trudno}a. Janssen Pharmaceutica krem (20mg + 10mg)/g D01AE Ostali antimikotici za lokalnu primenu D01AE14 ciklopiroks olamin IND tinea pedis.5% Linola Fett. tinea pedis. ra{. dijareja.. hipostezija. poreme}aj ukusa i retko o{te}enje jetre sa `uticom.. Actavis M. vrtoglavica. dehidrirana ko`a Linola. glavobolja. vakcinacija. dojenje. Dr August Wolff krem hidrofilni (masni) 0. ND prolazni nadra`aj ko`e. ose}aj pe~enja Obytin. OPREZ trudno}a. holestazom i hepatitisom Lamisil. toksi~na epidermalna nekroliza. dojenje.D01AC52 mikonazol nitrat + hidrokortizon IND akutne ili egzarcerbirane dermatomikoze sa izra`enom upalom ili one kod kojih je do{lo do superinfekcije Gram . tinea corporis. svrab i peckanje na mestu aplikacije Lamisil. ND ose}aj nelagodnosti u stomaku. parestezija. nezasi}ene masne kiseline IND atopijski dermatitis. vari~ele. Novartis Consumer krem 1% Lamisil Once 1%. ne sme da do|e u kontakt sa o~ima. tabl. Novartis Consumer rastvor za ko`u 1% Mycofin. tinea cruris. Nobel Ilac krem 1% D01B Antimikotici za sistemsku primenu D01BA Antimikotici za sistemsku primenu D01BA02 terbinafin hlorid IND onihomikoze. akutna generalizovana egzantemozna pustuloza. Novartis tabl. anksioznost. OPREZ trudno}a. te~ni parafin + masne komponente IND atopijski dermatitis. pancitopenija. urtikarija. KI tuberkuloza ko`e. pogor{anje psorijaze. dehidrirana ko`a Linola Fett N. artralgija. svrab. ND crvenilo. sifilis.pozitivnim bakterijama. tinea capitis. ND retko ose}aj topline na mestu aplikacije Daktacort. deca do 6 godina. kandidijaza ko`e. tinea corporis. tinea cruris. Dr August Wolff (rastvor za ko`u) uljana kupka 200ml Registar lekova 2011 495 . mu~nina. ko`na kandidijaza. Jugoremedija krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% D01AE15 terbinafin IND pityriasis vesrsicolol i druge gljivi~ne infekcije ko`e. 125mg. 250mg Myconafine. 250mg D02 Emoliensi i protektivi D02A Emoliensi i protektivi D02AC Te~ni parafin i preparati masti D02AC. mijalgija. gubitak apetita. Dr August Wolff krem hidrofilni 0. Stevens-Johnson-ov sindrom. insuficijencija bubrega ili jetre.

ND puritus . ekcem. OPREZ primena na velikim povr{inama ko`e i u du`em periodu. anestetike i sl. dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid Bepanthen plus. KI deca do 2 godine.5%) D04 SREDSTVA PROTIV SVRABA (UKLJU^UJU]I ANTIHISTAMINIKE. urtikarija. svrab.. sluzoko`i i u blizini oka. KI vari~ele. ose}aj pe~enja na mestu aplikacije. dekubitus. ANESTETIKE I SL. OPREZ koristiti na ograni~enoj povr{ini ko`e i najvi{e do 7 dana. neurodermatitis. ispucalost ko`e Linola Gamma.opekotine od sunca ili alergija na sunce. ihtioze Linola Urea. crvenilo sa otokom i fotosenzitivna reakcija Synopen. opekotine. fotosenzitivne reakcije Fenistil. crvenilo. Bayer mast 5% krem 5% Panthenol.D02AC. ND su{enje ko`e. ulje semena `utog no}urka IND ekcem. za pobolj{anje epitelizacije Bepanthen..) D04AA Antihistaminici za lokalnu primenu D04AA09 hlorpiramin hlorid IND alergijski i esencijalni puritus na manjim povr{inama ko`e. primena na otvorenim ranama. ekcem. opekotine. Hemofarm mast 5% D03AX. Bayer krem (5% + 0. Dr August Wolff krem 120mg/g D03 PREPARATI ZA LE^ENJE RANA I ULCERACIJA D03A Preparati za terapiju o`iljaka D03AX Ostali preparati za terapiju o`iljaka D03AX03 dekspantenol IND dermatitisi razli~ite etiologije. Pliva mast 1% D04AA13 dimentinden maleat IND ubodi insekata pra}eni svrabom.1% 496 Registar lekova 2011 . Novartis Consumer gel 0. Dr August Wolff krem 20% D02AE proizvodi karbamida D02AE01 urea IND suve dermatoze sa perutanjem ko`e.) D04A Sredstva protiv svraba (uklju~uju}i antihistaminike.

Hemofarm mast 2% Registar lekova 2011 497 . ND suvo}a usta. trudno}a (teratogenost). stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). KI trudno}a. primena na otvorene rane i sluzoko`u. metotreksata. 25mg D06 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D06A Antibiotici za lokalnu primenu D06AX Ostali antibiotici za lokalnu primenu D06AX01 fusidat natrijum IND stafilokokne infekcije ko`e. dojenje (primena na velikim povr{inama ko`e). ND fotosenzitivne reakcije. OPREZ trudno}a nije dozvoljena za vreme niti 2 godine posle terapije. Cenexi kaps. urtikarija. Pharm. ND kontaktni dermatitis. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. dojenje. eritem. velikih doza vitamina A i keratolitika. malih boginja i plikova na ko`i. ekcem. lichen planus. ra{ Stanicid. fotosenzitivne reakcije Dermodrin. KI deca do 2 godine. obavezna je kontrola hepati~nih funkcija i lipida u plazmi. ne preporu~uje se istovremena primena tetraciklina. OPREZ trudno}a. znojenje.1% D05B Antipsorijatici za sistemsku primenu D05BB Retinoidi za terapiju psorijaze D05BB02 acitretin IND generalizovana psorijaza rezistentna na klasi~nu terapiju.05% i 0. opekotine od sunca ili alergija na sunce. opadanje kose Neotigason. ostali poreme}aji keratinizacije rezistentni na klasi~nu terapiju. dojenje Zorac. Darier-ova bolest. tvrda 10mg. kod pro{irenih vena. KI smanjena funkcija jetre ili bubrega. ose}aj `e|i. ne preporu~uje se intezivno izlaganje UV zracima. akne. Belupo gel 0.D04AA32 difenhidramin IND ubodi insekata pra}eni svrabom. Fabrik Montavit krem 20mg/g D05 LEKOVI ZA LE^ENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) D05A Antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX Ostali antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX 05 tazaroten IND psorijaza. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti.

dojenje. dojenje. kontakt sa o~ima ili sluzoko`om nosa. ulcus cruris. OPREZ trudno}a. OPREZ trudno}a. oticanja ili stvaranja vezikula koje se {ire. folikulitis. Herpes zoster. abrazije. eritem. mogu}nost resorpcije propilen glikola iz otvorenih rana i o{te}ene ko`e. ND svrab. furunkuloza). nedono{~ad i novoro|en~ad u toku prva 2 meseca `ivota. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). bockanje. ekcem). Jugoremedija mast 5% Aciklovir.1% D06AX09 mupirocin IND bakterijske infekcije ko`e (impetigo. ND kontaktni dermatitis Viru-Merz-Serol.D06AX07 gentamicin sulfat IND bakterijske infekcije ko`e. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. Herpes zoster ako je do{lo do intenzivnog crvenila. Galenika mast 0. ND mogu}a senzibilizacija Sanaderm Zdravlje krem 1% D06BB Antivirusni lekovi D06BB02 tromantadin hlorid IND Herpes simplex infekcije ko`e i semimukoznih membrana naro~ito u inicijalnoj fazi. ra{ Gentamicin. preosetljivost na sulfonamide. Belupo mast 2% D06B Hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BA Sulfonamidi D06BA01 sulfadiazin srebro IND spre~avanje i le~enje infekcija kod opekotina. KI Herpes simplex infekcije u fazi vezikula naro~ito ako su pukle. sekundarne infekcije ko`e (postoperativne rane. KI preoseljivost na mupirocin ili propilen glikol. ND fotosenzitivne reakcije. neurodermatitis. varikoznih i dekubitusnih ulkusa. crvenilo. Zdravlje krem 5% 498 Registar lekova 2011 . ND svrab i eritem na mestu aplikacije Aciklovir. Merz gel 1% D06BB03 aciklovir IND primarni i rekurentni genitalni herpes. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. suva ko`a i pe~enje na mestu primene Mirobact. KI trudno}a (ako je ope~ena povr{ina ve}a od 20%).

OPREZ nije dozvoljena dugotrajna upotreba. psorijaza i dr.5% D07AB Kortikosteroidi srednje jakog delovanja (grupa II) D07AB10 alklometazon dipropionat Afloderm.1% Elocom.25% krem 0. DERMATOLO[KI PREPARATI IND inflamatorni poreme}aji ko`e kao {to su ekcemi.025% diflukortolon valerat D07AC06 Decotal.025% mast 0.25% mast 0. poja~ana maljavost. Schering rastvor za ko`u 0.025% mast 0. TBC ko`e. Galenika mast 2. monokomponentni D07AA Kortikosteroidi slabog delovanja (grupa I) D07AA02 hidrokortizon Hydrocortison.1% Registar lekova 2011 499 . ND kontaktna senzibilizacija. OPREZ tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti ili UV zra~enju.1% gel 0.05% mast 0. naro~ito na licu. ne preporu~uje se upotreba kod dece. herpes simplex. KI virusne. Belupo krem 0.1% mometazon furoat D07AC13 Elocom. Jugoremedija Esperson mite. Galenika krem 0. Panfarma krem 0. bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e. Jadran krem 10mg/g D07 KORTIKOSTEROIDI. vakcinacija. atrofija ko`e.025% krem 0. Jugoremedija D07AC04 fluocinolon acetonid Panolon. Belupo krem 0. Jugoremedija Esperson M. 5mg/g D07AC Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III) D07AC01 betametazon (u obliku dipropionata) Beloderm. vari~ele.. strije. Labo krem 0.1% mast 0. 5mg/g mast 0.05% mast 0. Alkaloid krem 0. akne D07A Kortikosteroidi. depigmentacija. ND iritacija ko`e Rozamet.025% Sinoderm.05% dezoksimetazon D07AC03 Esperson.D06BX Ostali hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BX01 metronidazol IND rozacea.

slabog delovanja.5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0. ND mogu}i sistemski efekti zbog resorpcije prilikom primene na o{te}enu ko`u ili sluznice. I alkalije (sapuni) D08AG Proizvodi sa jodom D08AG02 povidon jod 1g povidon joda = 0. jakog delovanja. jakog delovanja.05% + 0. kombinacije sa antisepticima D07BC01 betametazon (u obliku dipropionata) + salicilna kiselina Belosalic.1%) Didermal. Galenika krem (0.5%. Hemofarm rastvor za ko`u 10% mast 10% Povidon jod. Alkaloid rastvor za ko`u 7.25mg + 3300ij)/g mast (0. Belupo mast (0. IND dezinfekcija u hirurgiji.1%) mast (0.5mg + 20mg)/ml Diprosalic.5% mast 10% 500 Registar lekova 2011 .05% + 0.5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0. dermatologiji i ginekologiji.5mg + 20mg)/ml D07C Kortikosteroidi. OPREZ nije dozvoljena dugotrajna primena naro~ito na licu. virusne. Galenika mast (1% + 3%) D07CC Kortikosteroidi. ne preporu~uje se upotreba kod dece D07CC01 betametazon (u obliku dipropionata) + gentamicin sulfat Belogent. Pliva mast (1% + 3%) Hydrocyclin.05% + 0. Bosnalijek rastvor za ko`u 10% Betadine. kombinacije sa antisepticima D07BC Kortikosteroidi. Belupo krem (0. 10% Povidon jod.1g aktivnog joda ANTIsept D. bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e.1%) mast (0. Schering mast (0. Galenika krem (0.1%) fluocinolon + neomicin (u obliku sulfata) D07CC02 Sinoderm N. kombinacije sa antibioticima D07CA Kortikosteroidi. kombinacije sa antibioticima D07CA01 hidrokortizon + oksitetraciklin Geokorton.25mg + 3300ij)/g D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI D08A Antiseptici i dezinficijensi Preparate iz ove grupe treba uvek upotrebiti u razbla`enju koje je propisao proizvo|a~. kombinacije sa antibioticima IND inflamatorni procesi na ko`i pra}eni bakterijskom infekcijom.05% + 0.D07B Kortikosteroidi. KI tuberkuloza ko`e. Nini rastvor za ko`u 10% pena za ko`u 7.

ND fotosenzitivne reakcije. ustima i mukoznim membranama..5mg +3mg + 0mg +0. ND iritacija ko`e Aknefug Oxid Wash. Jadran lozenga (0. Belupo gel 1mg/g D10AE Peroksidi D10AE01 benzoil peroksid IND acne vulgaris. eritem. eritem. OPREZ primena kod dijabeti~ara jer sadr`e saharozu Holyplant Septogal. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega).D08AX Ostali antiseptici i dezinficijensi D08AX 10 oktenidin hlorid + fenoksietanol IND dezinfekcija rana kod povreda i opekotina. mo`e da izbeli dlake ili tkanine. peckanje. benzalkonijum hlorid + levomentol + timol + etarsko ulje eukaliptusa + etarsko ulje nane IND blage upale usne duplje i `drela. KI primena kod dece mla|e od 4 godine. ND suva ko`a. Schulke & Mayr rastvor za ko`u sluzince ili rane (1mg + 20mg)/ml D08AX.6mg +0.6mg +1mg) Holyplant Septogal bez {e}era.6mg +1mg) D09 LEKOVITI ZAVOJI D09A Lekoviti zavoji D09AA Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima D09AA02 fusidinska kiselina IND stafilokokne infekcije ko`e. KI trudno}a. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. iritacija. OPREZ kontakt sa o~ima ili sluzoko`om. svrab Sona. grudnom ko{u i le|ima. Dr August Wolff suspenzija za ko`u 4% D10AF Antiinfektivi za le~enje akni D10AF01 klindamicin IND acne vulgaris Clindasome. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. Hemofarm impregnirana kompresa 2% D10 PREPARATI PROTIV AKNI D10A Preparati protiv akni za lokalnu primenu D10AD Retinoidi za lokalnu primenu kod akni D10AD03 adapalen IND acne vulgaris na licu. kontaktni dermatitis.5mg +3mg + 0. preoperativna priprema ko`e Octenisept. primena na o{te|enu ili ekcematoynu ko`u. Jadran lozenga (0. OPREZ ne dozvoliti kontakt sa o~ima. ra{ Stanicid. KI sun~anje. Hemofarm gel 1% Registar lekova 2011 501 .

OPREZ nije dozvoljena trudno}a najmanje mesec dana nakon obustavljanja terapije.. dojenje. Merz gel (5000ij + 1g + 10g)/100g 502 Registar lekova 2011 . znojenje. 5% pimekrolimus D11AX 15 IND atopijski dermatitis (atopijski ekcem) kod dece starije od 2 godine. heparin natrijum + alantoin + ekstrakt crnog luka IND hipertrofi~ni i keloidni o`iljci ko`e posle hirur{kih zahvata. jetre. furunkul. bolovi u mi{i}ima i zglobovima Roaccutane.D10AX Ostali preparati za lokalnu primenu kod akni D10AX03 azelainska kiselina IND acne vulgaris. etanolni ekstrakt humane placente IND vitiligo i depigmentacija ko`e nastala od opekotina Melagenina plus. urtikarija. ne primenjivati kod akutnih virusnih i bakterijskih infekcija ko`e niti na o{te}enoj ko`i ili ko`i sa premalignim lezijama. OPREZ trudno}a. diskoloracija ko`e. ND iritacija ko`e.. bol. imunodeficijencija. kutane papilome. osip. dojenje. netolerancija na alkohol Elidel. crvenilo. Centro Di Histoterapia Placentaria rastvor za ko`u 50% D11AX Ostali dermatolo{ki preparati D11AX01 minoksidil Pilfud. ne utrljavati u ko`u i ne nanositi na velike povr{ine. KI trudno}a. Bayer krem 20% D10B Preparati protiv akni za sistemsku primenu D10BA Retinoidi za le~enje akni D10BA01 izotretinoin IND te{ki oblici nodulo-cisti~nih akni. 20mg D11 D11A OSTALI DERMATOLO[KI PREPARATI Ostali dermatolo{ki preparati D11A . retko fototoksi~ne reakcije Skinoren. pe~enje. ND svrab. Bosnalijek rastvor za ko`u 2%. OPREZ tokom terapije maligni lentigo mo`e da progredira u maligni melanom. tvrda 10mg. herpes simplex. parestezije. hiperlipidemija. kontrolisati hepati~ne funkcije i lipide u plazmi. hipervitaminoza A. opadanje kose. molluscum contagiosum. nije dozvoljen kontakt sa sluznicom oka. ND retko lokalno nadra`ajno dejstvo Contractubex. herpes zoster. insuficijencija bubrega. ND svrab. infekcije ko`e uklju~uju}i folikulitis. opekotine. Novartis krem 1% (10mg/g) D11AX. KI preosetljivost na alkil-4-hidroksibenzoate (parabeni). Roche kaps. netolerancija ili izostanak dejstva topikalnih kortikosteroida. KI alergija na lek. kontrakture usled povreda tetiva. impetigo.

.

100 000ij G01AA51 nifuratel + nistatin IND vulvovaginitis me{ovite etiologije. ND retko lokalna iritacija Nystatin. Bayer vaginalna tabl. metalni ukus u ustima i interakciju sa alkoholom (Arilin) Orvagil. KI preosetljivost na sastojke leka. OPREZ trudno}a. isklju~uju}i kombinacije sa kortikosteroidima G01AA Antibiotici G01AA01 nistatin IND vulvovaginalna kandidijaza. seksualno nezrele devoj~ice. soju. kandidiaza. prvi tromestar trudno}e. svrab. Zdravlje vaginalna tabl. Doppel Farmaceutici vaginalna kaps. 200mg vaginalni krem 2% Kansen. OPREZ terapija se prekida za vreme menstruacije. druge 5-nitroimidazole. Dr Agust Wolff vagitorija 1000mg G01AF02 klotrimazol IND kolpitis. kikiriki. 500mg Arilin rapid. ND retko lokalna iritacija Fluomizin. 200mg vaginalni krem 2% 504 Registar lekova 2011 . 10mg G01AF Derivati imidazola G01AF01 metronidazol IND trihomonasni vaginitis. ulceracija vaginalnog epitela. ND lokalna iritacija. trihominijaza. KI prvi tromester trudno}e. ND lokalna iritacija vagine Macmiror Complex. KI prvi trimestar trudno}e. ND pe~enje. mogu}a sistemska resorpcija oko 20% doze leka pa ne treba isklju~iti uticaj na psihofizi~ke sposobnosti.H!! HFOJUPVSJOBSOJ!TJTUFN!J!QPMOJ!IPSNPOJ LEKOVI ZA LE^ENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI GINEKOLO[KI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI G01 G01A Antiinfektivi i antiseptici. postizanje asepse pre ginekolo{kih operacija i poro|aja. (500mg + 200 000ij) vaginalni krem (100mg + 40 000ij)/g G01AC Derivati hinolona G01AC05 dekvalinijum hlorid IND vaginalne bakterijske i gljivi~ne infekcije. Bayer vaginalna tabl. bakterijske vaginoze. vulvitis i balanitis izazvani gljivicama. ne koristiti za vreme menstruacije. Galenika vaginalna tabl. Medico Uno vaginalna tabl. GIT smetnje. iritacije vulve i vagine Canesten 1. Hemofarm vaginalna tabl. preosetljivost na sastojke leka. 500mg Canesten 3. upotreba leka najdu`e 10 dana (Arilin).

600mg G01AF20 metronidazol + mikonazol IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza. cervicitis. OPREZ trudno}a. neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin IND vulvovaginitis me{ane etiologije. trihomonasom ili monilijama. epilepsija. KI preosetljivost na jod. iritacija Neo Penotran. svraba.G01AF04 mikonazol nitrat IND kandidijaza vagine i vulve potvr|ena brisom i/ili kulturom. terapija posle elektrokoagulacije. ND svrab Ecalin. erozije i ektopija grli}a. svrab i iritacija Lomexin. ND retko osip. ND lokalne reakcije u vidu crvenila. peckanja. krvarenje posle biopsije. ose}aj pe~enja. Jugoremedija vaginalna tabl.. leukoreja i kolpitis gljivi~ne etiologije. genitalni fluor.1g aktivnog joda IND vaginitis izazvan bakterijama. KI prvi trimestar trudno}e Polygynax. OPREZ trudno}a. Alkaloid vagitorija 200mg Povidon jod. KI istovremena primena drugih lekova za lokalnu terapiju vaginalne sluznice. OPREZ prvi trimestar trudno}e. dojenje treba prekinuti tokom terapije.150mg G01AF12 fentikonazol nitrat IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza. Hemofarm vagitorija 200mg G01AX. Bayer vagitorija (700mg + 200mg) G01AX Ostali antiinfektivi i antiseptici G01AX03 polikrezulen IND kolpitis. Galenika vaginalna tabl. (35000ij + 35000ij + 100000ij) Registar lekova 2011 505 . ND pe~enje. svraba. 200mg G01AF05 ekonazol nitrat IND vulvovaginalne mikoze. Innotech vaginalna kaps. otoka. te{ka o{te}enja jetre. Nini vagitorija 200mg Povidon jod. porfirija. Catalent Italy vaginalna kaps. Bayer vagitorija (500mg + 100mg) Neo Penotran forte. KI preosetljivost na lek. Nycomed vagitorija 90mg G01AX11 povidon jod 1g povidon joda = 0. vaginalni svrab. glavobolja. bol u abdomenu. prva 3 meseca trudno}e. OPREZ upotreba kontraceptivne dijafragme ili kondoma (mogu}a rekacija leka sa gumom). ND u slu~aju iritacije. dojenje. edema i eritema terapiju treba prekinuti Gino Daktanol. bola i ospe Betadine. ND lokalno pe~enje i eritem Albothyl. pe~enja.

ne da da da ne da da da ne ne da ne ne da ne * Tantum rosa je dodatna terapija kod kandidijaze i trihonijaze ** Tokom primene ovih lekova mogu}e je o{te}enje kondoma i dijafragme pa je za{tita nepouzdana II grupa . ND blaga iritacija u predelu primene. osobe ispod 18 god (zbog ograni~enog iskustva kod dece).gonokokna infekcija V grupa .me{ana bakterijsko gljivi~na infekcija IV grupa . liofilizirana kultura izolovanog soja Doederlein bacillus (Lactobacillus rhamnosus) ^uvati na temperaturi 2º-8ºC. IND prevencija povratne bakterijske vaginoze.. OPREZ ne mo`e da zameni antimikrobnu terapiju. regeneracija fiziolo{ke vaginalne flore. KI preosetljivost na lek.normalna saprofitna flora III grupa .bakterije + trihomonas + + + grupa vag sekreta III V VI III V VI III V VI III VI III V VI III V VI V VI III V VI III V VI V III V VI III V VI V VI upotreba za vreme menstr.gljivi~na infekcija 506 Registar lekova 2011 . 40mg Spektar delovanja vaginalnih antiseptika registrovanih u Republici Srbiji dejstvo na Ime leka gljivice Albothyl vag Betadine Canesten Ecalin Fluomizin Gino Daktanol Kansen Lomexin Macmiror Compl Neo Penotran Nystatin Orvagil Polygynax Povidon jod Tantum rosa* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + G+ bakterije + G. Laboratori Baldacci vaginalna tabl.infekcija trihomonas vaginalisom VI grupa .G01AX. po otvaranju utor{iti u roku od 90 dana. retko reakcije preosetljivosti Normogin.

retencija urina G02AD02 dinoproston upozorenje Prepidil gel je generi~ka paralela za Prostin E2 ali ne mo`e da ga zameni u terapiji jer ima druga~ije indikacije i farmaceutske formulacije. Sanico vaginalna tabl. dijabetes. ND nauzeja. tremor. angina pektoris. KI prva i druga faza poro|aja. ND mu~nina. hipertenzija ili hipotenzija. glaukom.25mg/ml rast za inj. intrauterina patnja ploda. bolesti srca. bolesti srca. jetre.8ºC. ND vrtoglavica. povra}anje. bubrega. astma. groznica. dispneja. parestezije. tireotoksikoza. anemija.1mg/ml. inflamatorni procesi u maloj karlici. KI netretirane karli~ne infekcije. epilepsija. Hemofarm oralne kapi 0.G02 OSTALI GINEKOLO[KI LEKOVI G02A Preparati za kontrakciju uterusa G02AB Ergot alkaloidi G02AB01 metilergometrin maleat IND hemoragija usled atonije uterusa posle poro|aja ili poba~aja. hipertenzija ili hipotenzija. eritem. okluzivne bolesti perifernih krvnih sudova.25mg/ml Registar lekova 2011 507 . bubrega. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije. hipertenzija. Pfizer rast. bronhospazam. subinvolucija uterusa. srca i plu}a. zamu}en vid. povra}anje. te{ka insuficijencija jetre. bronhitis. ulcerozni kolitis. bronhospazam. re|e dispnoja i edem plu}a. KI carski rez u anamnezi ili ve}i hirur{ki zahvati na uterusu. GIT smetnje. gr~evi. vaginalni bol. IND za Prepidil gel: za omek{avanje i dilataciju cervikalnog kanala pre indukcije poro|aja Prepidil gel. dijareja ili opstipacija.5mg/3g Prostin E2. dijareja. 3mg G02AD04 karboprost (u obliku trometamina) IND postpartalne hemoragije nastale usled atonije uterusa koji ne reaguje na terapiju ergotaminom ili oksitocinom. vaskularni kolaps. IND za Prostin E2: indukcija poro|aja. 0. bradikardija Methylergometrin. bol na mestu aplikacije Prostin 15 M. Pfizer endocervikalni gel 0. aritmije. crvenilo lica. tranzitorni ishemijski atak. OPREZ kompromitovani uterus. bubrega.2mg/ml G02AD Prostaglandini Preparate prostaglandina ~uvati na temperaturi 2 . 0. za inj. bol u le|ima. plu}a i jetre. ruptura uterusa. 0.

dispepsija. vrtoglavica. hipokalijemija. depresija. anemija srpastih }elija. za te indikacije primenjuje se fenoterol u obliku aerosola. cerebrovaskularna ili koronarna oboljenja arterija. ventrikularne ekstrasistole. tahikardija. a najkasnije u roku od 3 sata. povra}anje. ote`ano mokrenje (velike doze) Partusisten. napetost dojki. pove}ana telesna masa. na temperaturi do 30ºC lek mo`e da ~uva najdu`e 4 meseca. hipertenzija. tumor jetre. poreme}aj lipidnog statusa. ND glavobolja. KI trudno}a. povra}anje. valvularni poreme}aji.5mg 508 Registar lekova 2011 . NuvaRing. znojenje. novi prsten staviti {to je pre mogu}e. dijareja. U slu~aju da se presten privremeno na|e van vagine. izrazita hipertenzija. dijabetes. ND tahikardija.G02B Kontraceptivi za lokalnu primenu G02BB Intravaginalni kontraceptivi G02BB01 etinilestradiol + etonorgestrel ^uvati na temperaturi od 2-8ºC. poreme}aji koagulacije krvi.. Alkaloid tabl. OPREZ Partusisten ne treba primenjivati za le~enje astme ili bronhitisa. 18. tireotoksikoza. IND prevencija trudno}e. nekontrolisani dijabetes. za rast. heksoprenalin sulfat IND prevremeni poro|aj. tremor ruku. I istovremena primena IMAO mo`e dovesti do te{kih glavobolja i hipertenzivne krize Gynipral. 5mg konc. znojenje. 0. promena libida. intermenstrualno krvarenje.9mg G02C Ostali ginekolo{ki preparati G02CA Simpatikomimetici kod prevremenog poro|aja (tokolitici) G02CA03 fenoterol bromid IND prevencija prevremenog poro|aja. porast istisnog volumena srca. promene pritiska (hipo ili hipertenzija). ND kod oralne primene: mu~nina. embolija u anamnezi. vaginalna krvarenja nepoznate etiologije. glaukom o{trog ugla. hipotonija. edemi. uznemiranost. amenoreja NAPOMENA u slu~aju produ`enog perioda bez prstena. 20mg vaginalna kaps. Barijerni metod kontracepcije (kondom) bi trebalo koristiti tokom prvih 7 dana primene. kontrakcije uterusa u toku trudno}e. Boehringer tabl. hereditarna dislipoproteinemija. arterijska ili venska tromboza. aritmija. tromboza. za inf. hormon sezitivni tumori (karcinom dojke ili endometrijuma). bol u grudima. insuficijencija jetre. KI poreme}aj sr~anog ritma uklju~uju}i WPW sindrom. hiperaktivnost uterusa kod indukcije poro|aja oksitocinom ili prostaglandinima. Herpes zoster u anamnezi. smanjenje perifernog vaskularnog otpora. migrena. tremor.. Ako je period bio du`i od 3 sata. 0. Rotor sindrom. efikasnost kontracepcije nije smanjena ako je prsten bio van vagine manje od 3 sata i u takvoj situaciji prsten treba vratiti u vaginu {to pre. flatulencija. nesvestica. benzalkonijum hlorid IND prevencija trudno}e Pharmatex. Innotech vaginalna tabl. atrijalna fibrilacija. OPREZ pu{enje. fetalni distres sindrom. stenoza aorte. usporena peristaltika creva.5mg/10ml G02CA. EPH gestoza. gojaznost. mu~nina. prsten treba vratiti {to pre a kondom bi dodatno trebalo koristiti narednih 7 dana stalnog prisustva prstena. KI jaka krvarenja. hiperglikemija. bol u abdomenu. te{ka oboljenja jetre i bubrega. Dubin-Johnson-ov sindrom. Organon vaginalni dostavni sistem (15μg + 120μg)24h G02BB. a kod parenteralne primene: dozno zavisno ubrzanje pulsa. placenta previa.

ND mu~nina.R. konfuzija. posturalna hipotenzija. ND glavobolja. 10mg G02CB04 kvinagolid IND hiperprolaktemija. 75μg. za inf. 37. anoreksija. 50μg. mogu}a hipotenzivna reakcija tokom prvih nekoliko dana terapije.5mg. KI eklampsija. Zdravlje tabl. 150μg G02CC Antiinflamatorni proizvodi za vaginalnu primenu G02CC03 benzidamin hlorid IND nespecifi~ni vulvovaginitis i cervikovaginitis. kod recidiva vaginalnih infekcija uz benzidamin treba primeniti i odgovaraju}i hemioterapeutik. ND mu~nina.C. inhibicija laktacije. poreme}aj intrauterinog rasta ploda sa nenormalnom sr~anom frekfencom.5mg/5ml Registar lekova 2011 509 . 2. prolaktin . adjuvantna terapija kod kandidijaze. prolaktinomi. hipotenzija. granule za vaginalni rastvor 0. GIT smetnje. Ferring tabl 25μg. povra}anje. pepti~ki ulkus. pre i postoperativna profilaksa kod ginekolo{kih zahvata.G02CB Inhibitori prolaktina G02CB01 bromokriptin (u obliku mesilata) IND prolaktin . za inj.5g G02CX Ostali ginekolo{ki preparati G02CX01 atosiban IND spre~avanje prevremenog poro|aja. deca mla|a od 15 godina. zamor. glavobolja. periferna vaskularna oboljenja. infekcije trihomonasom kao i u toku primene estrogena kod atrofi~nog vaginitisa u postmenopauzi. gubitak telesne mase Bromokriptin. tahikardija. hiperglikemija Tractocile. KI dojenje. premenstrualni sindrom. psihomotorne ekscitacije. halucinacije. ND lokalne reakcije u vidu ra{a i ertema Tantum rosa.75mg/0.A. insomnija Norprolac. benigna bolest dojki (mastopatija i mastalgija). KI preosetljivost na kvinagolid. placenta previja. preosetljivost na ergot alkaloide. higijena `ene u puerperijumu. hiperprolaktinemija kod mu{karaca. bubrega. suva usta. dojenje. A. KI alergijska senzibilizacija na benzidamin.nezavisni sterilitet kod `ena. oboljenja jetre. gr~evi u nogama. GIT smetnje. povra}anje. zapaljenje izazvano intrauterinim ulo{cima. intrauterina infekcija. intrauterino mrtav plod. OPREZ trudno}a. kardiovaskularna oboljenja.9ml konc.zavisni poreme}aji menstrualnog ciklusa i sterilitet kod `ena. 6. OPREZ tokom terapije `enama u fertilnom dobu savetovati ne hormonsku kontracepciju. OPREZ je potreban kod upravljanja motornim vozilima ili ma{inama. akromegalija.F. psihoza u anamnezi. Ferring rast. smanjena finkcija jetre i bubrega. dodatna terapija u toku hemio ili radioterapije. za rast.

075 0.03 0.03 0. Uzimanje tableta ne sme da se prekida du`e od 4 dana. Ako se sa uzimanjem tablete kasni vi{e od 12 sati. porfirija. holelitijaza. dijabetes.75 Regulon Stodette Tri Regol ru`i~asta bela oker 0.02 0.03 0. kratkotrajnog uzimanja antibiotika ili induktora mikrozomnih enzima jetre.04 0.02 0. hroni~ne sistemske bolesti. Ako se kasni sa uzimanjem tablete manje od 12 sati. depresija.02 0. `utica.15 0. ru`i~asta svetlo `ut.15 0. kontraceptivna za{tita mo`e da bude smanjena (treba koristiti alternativne metode kontracepcije). etinilestradiol Escapelle Jeanine Lindynette Logest Legravan Mercilon Microgynon Novynette Postinor Qlair tamno `ut. gojaznost.02 3 3 Registar lekova 2011 . hipertenzija. stanja sa visokim rizikom za trombozu. NAPOMENA saveti kod propu{tene tablete. OPREZ pu{enje.G03 G03A POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu IND prevencija trudno}e. promena libida.125 Yasmin Yaz 510 0.02 0. jake glavobolje (naro~ito vaskularne i one koje prate po~etak uzimanja kontraceptiva).5 estradiol valerat 0. dijareje. akutna i hroni~na oboljenja jetre. ND glavobolja.05 0.02 0. Potrebno je 7 uzastopnih dana uzimanja tableta da bi se postigla odgovaraju}a supresija hipotalamo-hipofizno-ovarijalne ose. KI trudno}a. Sastav kombinovanih oralnih kontraceptiva u mg/tabl. dojenje.15 0. napetost dojki. hipertenzija.03 0. cerebralna ishemija. crvena bela 0 2 3 0 0 3 2 2 1 0 dezogestrel dienogest 2 drospirenon gestoden levonorgestrel 1.075 0. diplopija. potrebno je odmah uzeti tabletu i dalje nastaviti sa uzimanjem u uobi~ajeno vreme.15 0.075 0. gojaznost. hiperlipidemija. depresija. kontraceptivna za{tita nije smanjena. dodatna kontracepcija je potrebna u slu~aju povra}anja.03 0. akutna faza mononukleoze. otoskleroza.075 0. amenoreja.03 0. prethodne ili sada{nje vaskularne bolesti. GIT smetnje. oligomenoreja i amenoreja. bolesti srca. karcinom dojke i druge estrogen zavisne neoplazme. holestatska `utica. intermenstrualno krvarenje. tromboza. vaginalna krvarenja neutvr|ene etiologije. cerebrovaskularni inzult ili infarkt miokarda u porodi~noj anamnezi.03 0.15 0. fotosenzitivnost.

dijabetes povezan sa vaskularnim poreme}ajima. (0. te{ka dislipoproteinemija. Gedeon film tabl. venska tromboza (aktivna ili u anamnezi). trombofilija. prisustvo tumora jetre.03mg + 0. tromboembolijski poreme}aji (aktivni ili u anamnezi). Gedeon oblo`ena tabl.02mg + 0.075mg) Lindynette 20.075mg) Lindynette 30. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. Bayer oblo`ena tabl. prethodni herpes gestationis TriRegol.15mg) etinilestradiol + dezogestrel G03AA09 Mercilon. estrogen zavisne neoplazme. te`a o{te}enja jetre.03mg + 3mg) Yaz. infarkt miokarda) ili prodromalna stanja (npr.15mg) Novynette. napetost dojki. bela (0. dismenoreja. fiksne kombinacije G03AA07 etinilestradiol + levonorgestrel Legravan. akne.02mg + 0. 2mg+3mg (svetlo `ute). dijabetes sa vaskularnim simptomima. prisustvo ili pankreatitis u anamnezi ako je povezan sa te{kom hipertrigliceridemijom.02mg + 3mg) G03AB. angina pektoris.04mg + 0. prethodne migrene sa fokalnim neurolo{kim simptomima kao {to je aura. Medico Uno oblo`ena tabl. Bayer film tabl. pulmonalna embolija). malignitet (ili sumnja ) genitalnih organa. trombogene valvulopatije.03mg + 0. nekontrolisana hipertenzija. placebo (bele) G03AB03 etinilestradiol + levonorgestrel IND oralna kontracepcija. nedijagnostikovana vaginalna krvarenja. Gedeon film tabl. (0. Bayer film tabl. Organon tabl. abdominalni bol.03mg + 0.125mg) Registar lekova 2011 511 . umereni oblik akni vulgaris.075mg) etinilestradiol + drospirenon G03AA12 napomena: Yaz film tablete u pakovanju imaju 24 ru`i~aste tablete koje sadr`e aktivne komponenete i 4 bele tablete koje su bez aktivnih supstanci. 1mg+0mg (tamno crvene). amenoreja.Ako se propusti uzimanje bele tablete ne treba nadokna|ivati propu{tenu tabletu da se ne bi produ`avao period bez hormona. (0. Galenika film tabl. pove}anje telesne mase Qlaira. Baye oblo`ena tabl. 3mg+0mg (tamno `ute). KI preosetljivost na lek. Gedeon oblo`ena tbl. KI prisutna venska tromboza ili tromboza u anamnezi (tromboza dubokih vena.02mg + 0. nasledna ili ste~ena predispozicija za vensku ili arterijsku trombozu. adenom ili karcinomjetre ili akutna i hroni~na oboljenja jetre. Za propu{tenu tabletu sa kombinacijom hormona va`e pravila kao za sve oralne kontraceptive (pogledati uvod za grupu) IND oralna kontracepcija (Yasmin i Yaz ). estradiolvalerat + dienogest IND oralna kontracepcija.075mg) Stodette.G03AA Gestageni i estrogeni. (0. (0. simptomi premenstrualne disforije (Yaz) Yasmin. trombogene aritmije.15mg) Regulon.03mg + 0. krvarenje unutar ciklusa.15mg) Microgynon 30.02mg + 0. ND glavobolja. anemija srpastih }elija. prisutna arterijska tromboza ili tromboza u anamnezi (npr. te{ka hipertenzija. cerebrovaskularni akcidenti u anamnezi.075mg). (0. (0. oker `uta (0. (0. dojki. (0.03mg + 0.. (0. poreme}aj metabolizma lipida. Gedeon oblo`ena tabl. prolazna ishemija). 2mg+2mg (ru`i~aste). ru`i~asta (0.02mg + 0. sumnjana trudno}i ili trudno}a.15mg) etinilestradiol + gestoden G03AA10 Logest. cerebrovaskularne bolesti ili oboljenje koronarnih arterija. (0.05mg). Bayer fim tabl.03mg + 0.

KI primena pre puberteta. Upotreba ovih tableta ne isklju~uje nastavak redovne hormonske kontracepcije. 1000mg/4ml 512 Registar lekova 2011 . Ovi lekovi se mogu primeniti u bilo kom periodu menstrualnog ciklusa ukoliko menstrualno krvarenje ne kasni. (Postinor 2 i Escapelle) poreme}aji apsorpcije. Bayer intrauterini dostavni sistem 52mg Postinor 2. postpartalni endometritis. Gedeon tabl. hipertenzija. OPREZ insuficijencija srca. virilizacija. 0. tumor dojke. Mirena. karcinom prostate. upale genitalnog trakta. genitalno krvarenje nejasnog porekla. prevencija hiperplazije endometrijuma kod estrogenske supstitucione terapije (Mirena). akne. OPREZ (Mirena) migrena. cerebralna ishemija.75mg Escapelle. sumnja na trombozu retine. infarkt. Galenika rast. KI za Postinor 2 i Escapelle preosetljivost na sastojke leka. ne preporu~uje se osoboma koje su u anamnezi imale vanmateri~nu trudno}u ili zapaljenje jajovoda. 250mg/ml testosteron undekanoat G03BA03 Andriol Testocaps. idiopatska menoragija. karcinom dojke kod mu{karca. `utica. levonogestrel se izlu~uje u maj~ino mleko . povra}anje. Postinor 2 i Escapelle).5mg G03B Androgeni IND supstituciona terapija u svim slu~ajevima mu{kog hipogonadizma. migrena.G03AC Gestageni G03AC03 levonorgestrel IND prevencija trudno}e. 1. Bayer rast. ND retencija natrijuma. Posle upotrebe hitne kontracepcije treba koristiti mehani~ke metode kontracepcije do po~etka narednog menstrualnog ciklusa. uzrast ispod 16 godina. supresija spermatogeneze (mesterolon ne izaziva supresiju spermatogeneze) G03BA Derivati 3-androst-4ona G03BA03 testosteron enantat Testosteron depo. mu~nina. cervicitis. promene raspolo`enja (Mirena) NAPOMENA za Postinor 2 i Escapelle: hitna kontracepcija je povremena metoda i ni u kom slu~aju ne bi smela da zameni redovnu kontracepciju. ND promene menstrualnog ciklusa. edemi. Chronova bolest i te{ki poreme}aji funkcije jetre. izrazita hipertenzija. glavobolja. trudno}a. dojenje. anomalije uterusa. akutna oboljenja jetre uklju~uju}i benigne i maligne tumore. cervikalna displazija. bol u dojkama i donjem abdomenu (Mirena. nefroza. epilepsija. za inj. hiperkalcemija. maligni tumori uterusa i cerviksa. prevencija trudno}e ukoliko je do{lo do neza{ti}enog seksualnog odnosa ili neadekvatne primene drugog kontraceptiva (Postinor 2 i Escapelle). trudno}a. za inj. Organon kaps. KI (Mirena) tromboembolijski poreme}aji. 40mg Nebido. neoplazme. Gedeon tabl. bubrega ili jetre.

androgen zavisni karcinom prostate. 250mg/ml Registar lekova 2011 513 . te{ke arterijske bolesti. Galenika rast. (trudno}a i dojenje . osetljivost dojki). karcinom dojke ili organa genitalnog trakta (izuzetak za ovu kontraindikaciju su gestormon kaproat. dojenje. ili tromboembolijski poreme}aj aktivni ili u anamnezi. Bayer transdermalni flaster 3. tromboza. Novo Nordisk film tabl. deca i adolescenti. vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. 25μg G03CA. edemi. Organon vagitorija 0. Novo Nordisk vaginalna tabl. dobijanje u te`ini. prekancerozne i kancerozne promene genitalnih organa. ND pre-menstrualni sindrom (nadimanje. i genitalnih organa. prevencija postmenopauzalne osteoporoze Climara. 10mg/ml Vagifem. za obnavljanje vaginalne flore. posle terapije antiinfektivnim lekovima. depresivno pona{anje. ND mu~nina. estrogen zavisne neoplazme.5cm2 (50μg/24 sata) Estrofem. dijabetes. nesanica. pospnost. edemi. OPREZ bolesti srca. GIT smetnje. vrtoglavica. promene u funkciji jetre. KI trudno}a. genitalni karcinom i karcinom dojki.Vagifem) G03CA03 IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena. vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. depresija. vaginalno krvarenje. KI tumori jetre u anamnezi i te{ka o{te}enja jetre. hipertenzija. trudno}a. za inj. ND akne. povra}anje. (0. suspektna ili potvr|ena endometrioza.ili postmenopauzi. hipertenzija..8mg/12. retencija te~nosti. eritem. medroksiprogesteron acetat i megestrol acetat). pruritus Gynoflor. mu~nina. tromboflebitis. za inj. porfirija. poreme}aj funkcija jetre. 2mg estradiol (dipropionat . glavobolja G03CA Prirodni i polusintetski estrogeni . glavobolja. tromboembolijske bolesti. hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima. urtikarija. monokomponentni G03CA03 estradiol IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena. arteriopatije. hemihidrat . dojenje. trudno}a. depresija Progesteron Depo. Galenika rast. estriol + Lactobacillus acidophilus IND ubla`avanje atrofi~kog vaginitisa uzrokovanog deficitom estrogena kod `ena u meno.samo za linestrenol).5mg Ovestin. amenoreja. promena libida.Oestradiol. karcinom dojke. ra{.03mg + 108) G03CA04 estriol IND atrofi~ni vaginitis kao posledica deficita estrogena. endometrioza. retencija natrijuma. bubrega i jetre. tromboflebitis Ovestin. nedijagnostikovana vaginalna krvarenja i porfirija. Schering vaginalni krem 1mg/g G03D Gestageni KI tromboflebitis.G03C Estrogeni KI estrogen zavisni tumori. `utica. KI preosetljivost na sastojke leka. bolesti jetre. tromboza. promena telesne mase G03DA Derivati pregnena G03DA03 hidroksiprogesteron kaproat IND habitualni i prete}i abortus. izrazito krvarenje iz uterusa prouzrokovano hormonskim disbalansom Oestradiol. ND lokalno ose}aj peckanja. porfirija. otoskleroza. malignitet dojki. Cemalog vaginalna tabl. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije.

hirzutizam. bol u stomaku ili dojkama. OPREZ bolesti jetre.5mg 514 Registar lekova 2011 . 100mg. primarna i sekundarna amenoreja. mu~nina. Solvay film tabl. Serono vaginalni gel (8%) 90mg/1. premenstrualni sindrom Orgametril. Besins International gel 10mg/g G03DB Derivati pregnendiena G03DB01 didrogesteron IND endometrioza. Bayer tabl. 5mg G03DC05 tibolon IND simptomi nastali usled fiziolo{ke ili arteficijalne menopauze. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa. prevencija osteoporoze. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa. glavobolja. palijativna terapija karcinoma dojke Primolut Nor. depresija Livial. te{ka insuficijencija jetre. Besins kaps. pruritus. 5mg G03DC03 linestrenol IND endometrioza. hormonska supstituciona terapija (Utrogestan) Crinone.125g Utrogestan. ra{. 200mg Progestogel. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije. habitualni poba~aj. postojanje ili samo sumnja na postojanje hormon zavisnih tumora. Organon tabl. disfunkcionalna krvarenja i neregularni menstrualni ciklusi. 2.G03DA04 progesteron IND infertilnost usled neadekvatne luteiniziraju}e faze (Crinone). sekundarna amenoreja. mastopatija. dismenoreja. premenstrualni sindrom. KI trudno}a. Laborat. poreme}aj lipida u plazmi. premenstrualni sindrom. tromboembolijske bolesti u anamnezi. hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima. vrtoglavica. Organon tabl. primarna i sekundarna amenoreja. prete}i poba~aj Duphaston. ND krvarenje iz uterusa. pove}anje telesne mase. 10mg G03DC Derivati estrena G03DC02 noretisteron acetat IND endometrioza.

periferni edem. bol u le|ima Activelle. prethodna ili postoje}a venska tromboembolija. Bayer film tabl. dijabetes melitus. hipertenzija. bela (2mg + 1mg) film tabl. holelitijaza. poreme}ena funkcija jetre.5mg) Kliogest. pogor{anje migrene. pove}anje telesne mase. migrena. Gedeon film tabl. nele~ena hiperplazija endometrijuma. (0. za inj. nepravilnosti u menstrualnom ciklusu Cyclo Progynova. plava (2mg + 0) film tabl. depresija. Galenika rast. ovarijektomija).5mg) G03FA04 estradiol benzoat + progesteron IND hipoplazija genitalnih organa. porfirija.5mg) G03FB05 estradiol + noretisteron acetat Trisequens. Bayer oblo`ena tabl. disfunkcionalna krvarenja Lutestrol. mu~nina. Novo Nordisk film tabl. sme|a (2mg + 0. endometrioze. Novo Nordisk film tabl. KI postoje}i karcinom dojke. glavobolja. karcinom dojke u anamnezi ili suspektni karcinom dojke. ND osetljivost dojki. (1mg + 0. epilepsija. (2mg + 20mg)/ml G03FA15 etinilestradiol + dienogest Jeanine. Novo Nordisk film tabl. (1mg + 2mg) G03FB Gestageni i estrogeni. (1mg + 0. dojenje. crvena (1mg + 0) Registar lekova 2011 515 .03mg + 2mg) estradiol + drospirenon G03FA17 IND terapija simptoma menopauze. preosetljivost na lek. hipomenoreja. amenoreja. vaginalno krvarenje. bela (2mg + 0) oblo`ena tabl. OPREZ je poteban kod fibroida uterusa. amenoreja. poreme}aji nastali usled nedostatka estrogena (menopauza du`a od godinu dana kod `ena sa intaktnim uterusom. tromboembolijskih poreme}aja u anamnezi. Bayer oblo`ena tabl. ne preporu~uje se upotreba kod premenopauzalnih `ena ili u toku prve godine po prestanku menstrualnog ciklusa Angeliq. sistemski lupus eritematodes.otoskleroza. fiksne kombinacije G03FA01 estradiol + noretisteron acetat IND hormonska supstituciona terapija. sekvencijalni preparati G03FB01 estradiol valerat + norgesterel IND simptomi usled deficita polnih hormona. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. smanjena funkcija bubrega. (2mg + 1mg) Tulita. OPREZ je poteban ako je do{lo do pove}anja koncetracije kalijuma. astma.G03F Gestageni i estrogeni u kombinaciji G03FA Gestageni i estrogeni. trudno}a.

prepubertetski kriptorhizam koji nije posledica anatomskih anomalija. (pen sa ulo{kom) 300ij/0. Serono pra{ak za rast. 75ij. za inj. za inj. akutni abdominalni bol. trudno}a. astenospermija. Merck pra{ak za rast. bol u stomaku. za inj. za inj. 75ij. Pergoveris. za inj. epilepsija. testisa Menopur.75ml i 900ij/1. neuroza. posle histerektomije. ovarijalne ciste. ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Gonal F. KI tumori ovarijuma. hipertenzija. Organon pra{ak za rast. depresija. ascites. ND dozno zavisna hiperstimulacija ovarijuma. uve}anja jajnika ili cista koja nije posledica policisti~nih jajnika. reakcija na mestu primene. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije. za mu{karce . 75ij. primarna insuficijencija ovarijuma. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma. uterusa. akutni tromboflebitis. Ferring pra{ak za rast. tumor jajnika. povra}anje. OPREZ porfirija. pospanost. (150ij + 75ij)ml 516 Registar lekova 2011 . indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. astma. insuficijencija `utog tela. 450ij i 1050ij rast. trudno}a.(75ij + 75ij) i (150ij + 150ij) G03GA04 urofolitropin IND `enska i mu{ka infertilnost. dojenje.stimulacija spermatogeneze kod hipogonadotropnog hipogonadizma. mu~nina.stimulacija ovulacije kod hipogonadotropne anovulacije. Ferring pra{ak za rast. androgen zavisne neoplazme. 150ij Fostimon. dijareja. prostate. glavobolja. azoospermija. vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka.G03G Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije G03GA Gonadotropini G03GA01 horionski gonadotropin IND za `ene . za mu{karce . KI trudno}a. za inj. I injekcioni rastvor ne sme se me{atiu istoj bruzgalici sa drugim lekovima. za inj. ND glavobolja. KI disfunkcija sekrecije {titne i nadbubre`ne `lezde. dojenje. 1500ij. bol u grudima i karlici. materice ili dojke. dojke. tromboembolijske bolesti. deca do 4 godine. za inj. visok nivo FSH u cirkulaciji mu{karaca. OPREZ oboljenja srca i bubrega. 150ij G03GA05 folitropin alfa-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. hipofize i hipotalamusa. KI tumor hipotalamusa i hipofize. 5000ij G03GA02 menotrofin (sme{a hormona FSH i LH u odnosu 1:1) IND za `ene . edemi. migrena. testisa. karcinom jajnika. Ipsa Institut pra{ak za rast. oligospermija. prerani pubertet ili menopauza.hipogonadotropni hipogonadizam. ruptura ovarijalnih cisti Bravelle.anovulatorna sterilnost. ovarijalne ciste (koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom). indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. ginekomastija Pregnyl. ND osip na ko`i. dojenje. malformacije polnih organa. (75ij + 75ij) Merional. 450ij/0. prerani pubertet. hipofize. Ipsa Institut pra{ak za rast.5ml.5ml G03GA05 folitropin alfa + lutropin alfa IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa te{kim deficitom LH i FSH.

trudno}a. ektopi~na trudno}a. Merck Serono pra{ak za rast. OPREZ policisti~ni ovarijalni sindrom. ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Puregon. 50ij/0. 75ij G03GA08 horiogonadotropin alfa IND sazrevanje folikula i luteinizacija nakon stimulisanja rasta folikula kod asistirane reprodukcije.5ml G03GA07 lutropin alfa-rekombinantni humani LH IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa deficitom LH i FSH (u kombinaciji sa preparatom folikulostimuliraju}eg hormona . sindrom hiperstimulisanih jajnika.5ml pra{ak za rast. `ena u postmenopauzi. vanmateri~na trudno}a u predhodna 3 meseca. malformacija genitalnih organa inkompatibilnih sa trudno}om. ND mu~nina. KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika . karcinom endometrijuma. ovarijalne ciste i ovarijalne ciste koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom. velika incidenca vi{estruke trudno}e. bol na mestu aplikacije Ovitrelle. KI bolesti jetre. pove}anje telesne mase. Belupo tabl. primarna insuficijencija ovarijuma. sindrom hiperstimulisanih jajanika. somnolencija. dojke. jajnika. KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika. za inj. abdominalni bol. KI tumori ovarijuma. Merck Serono rast. nesanica. 100ij/0. 250μg G03GB Stimulatori ovulacije.folitropin alfa). hipofize. ose}aj vru}ine. uterusa. glavobolja. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma. aktivne tromboembolijske bolesti. vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka. ginekolo{ka krvarenja nepoznate etiologije. hipofize i hipotalamusa. ND mu~nina. za inj. bol u grudima. gubitak kose. 50mg Registar lekova 2011 517 . uterusa ili dojki. depresija. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. glavobolja. ovarijalna hiperstimulacija. retko diareja. sintetski G03GB02 klomifen citrat IND anovulatorna sterilnost. iritabilnost. tromboembolizam Luveris. abdominalni bol. depresija Klomifen. tumori hipotalamusa. zamor. za inj.5ml. uterusa ili dojki. malformacije polnih organa. Organon rast. za inj. nedijagnostikovana krvarenja iz uterusa. fibroidni tumori uterusa inkompatibilni sa trudno}om. nelagodnost u stomaku. ciste na jajnicima. trudno}a. OPREZ insuficijencija jajnika. fibroidnih tumora uterusa inkompatibilnih sa trudno}om. karcinom jajnika. iritacija na mestu primene. povra}anje. maligniteti hipotalamusa. hipofize. ND poreme}aj vida. trudno}a dojenje. OPREZ horiogonadotropin alfa se ne koristi kada se ne mo`e dobiti delotvoran odgovor kao u slu~ajevima: primarne insuficijencije jajnika. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. hipertireoidizam. malformacije reproduktivnih organa inkompatibilnih sa trudno}om.G03GA06 folitropin beta-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. 250μg/0. povra}anje. ciste ovarijuma. dojenje. osetljivost dojki.

atralgije Evista. ND tromboembolije. povra}anje. (0. bela (2mg + 0) tabl. te{ka o{te}enja jetre. Rotor-ov sindrom. gr~evi u nogama. Lilly film tabl. tromboembolijske bolesti u anamnezi. hirzutizam) Diane 35. inoperabilni karcinom prostate. 50mg Cyprocur. KI trudno}a (koristi se samo kod `ena u menopauzi).). promena telesne mase. crvenilo lica. retko se javlja krvarenje iz uterusa. poreme}aji menstrualnog ciklusa Climen. depresija. akne. glavobolja. Bayer oblo`ena tabl. istovremena primena estrogena. androgenska alopecija. androgena alopecija. inhibitori CYP3A4 pove}avaju. OPREZ tokom terapije kontrolisati funkcije jetre.patolo{ki pove}an seksualni nagon. monokomponentni G03HA01 ciproteron acetat IND kod mu{karaca . toplotni talasi. zamor.umereni ili jaki znaci androgenizacije (hirzutrizam. toplotni talasi.50mg G03HB Antiandrogeni i estrogeni G03HB01 etinilestradiol + ciproteron acetat IND androgen zavisna oboljenja kod `ena (nodulocisti~ne i papulopustulozne akne. ru`i~asta (2mg + 1mg) G03X Ostali polni hormone i modulatori genitalnog sistema G03XC Selektivni modulatori estrogen-receptora G03XC01 raloksifen hlorid IND prevencija osteoporoze u menopauzi (ne koristi se kod simptoma deficita estrogena npr. mu~nina. kod `ena . dijabetes sa postoje}im vaskularnim promenama. mijalgije. nadbubre`ne `lezde i broj eritrocita. anemja srpastih }elija. te{ka depresija. a induktori smanjuju nivo ciproterona u serumu Androcur. seboreja). prethodni ili postoje}i tromboembolijski procesi. KI mla|i od 18 godina. OPREZ bolesti jetre. inhibicija spermatogeneze. krvarenje iz uterusa. herpes. maligni tumori dojke. endometrijuma i cerviksa.035mg + 2mg) G03HB01 estradiol valerat + ciproteron acetat IND hormonska supstituciona terapija kod klimakteri~nih smetnji (znaci involucije ko`e i urogenitalnog sistema) ili ovarijektomije. znojenje itd. Pharmaswiss tabl. I alkohol (smanjeno dejstvo ciproterona). rizik od nastanka tromboze. oboljenja jetre. ovarijuma. 60mg 518 Registar lekova 2011 . Dubin-Johnson-ov sindrom. ND hepatotoksi~nost. Bayer oblo`ena tabl. Bayer tabl. retko ginekomastija i osteoporoza . periferni edemi.G03H Antiandrogeni G03HA Antiandrogeni. spre~avanje nepovoljnog delovanja androgena pri terapiji sa LH-RH agonistima.

dojenje. dispepsija. KI opstrukcija mokra}nih kanala. oka i ko`e. 100mg Registar lekova 2011 519 . ulcerozni kolitis. OPREZ anatomske anomalije penisa. oboljenja bubrega i jetre. OPREZ kod sna`nih kolika. mijastenija gravis. kod iznenadnog o{te}enja vida terapiju treba prekinuti i javiti se lekaru . oslob. Pfizer film tabl. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. opstipacija. hereditarni degenerativni poreme}aji retine (npr retinitis pigmentosa). predispozicija za nastajanje prijapizma. uznemirenost.glavobolja Emselex. terpija lekovima koji inhibiraju CYP2D6 i CYP3A4 (paroksetin. I poja~an hipotenzivni efekat alfa-blokatora. halucinacije). 50mg. skora{nji mo`dani udar ili infarkt miokarda. hipotenzija. Rowa kaps. te{ki poreme}aji jetre ulcerozni kolitis. pospanost.. hinidin). nervoza. OPREZ kod starijih i iznemoglih. 50mg. kongestija nosne sluznice. 15mg G04BE Lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije G04BE03 sildenafil (u obliku citrata) IND erektilna disfunkcija. stimulacija CNS-a (dezorijentacija. bol u stomaku. nefrolitijaza. hiatus hernija sa refluksnim ezofagitisom. 15mg. poreme}aj akomodacije.G04 G04B UROLO[KI LEKOVI Ostali urolo{ki lekovi uklju~uju}i spazmolitike G04BC Rastvara~i urinarnih konkremenata G04BC. neuropatija. 30mg G04BD10 darifenacin (u obliku hidrobromida) IND hiperaktivnost mokra}ne be{ike. opstipacija. glaukom uskog ugla. tablete Sildena sadr`e laktozu i kontraindikovane su kod osoba koje ne toleri{u galaktozu. ne koristi se istavremeno sa nitratima. oboljenja bubrega i jetre. 1mg. ritonavirom Viagra. terbinafin. (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) G04BD Urinarni spazmolitici G04BD07 tolterodin tartarat IND poreme}aj funkcije mokra}ne be{ike kod disinergi~ke disfunkcije detrusora (detrusor disinergija. Pharmaceutishe Fabrik film tabl. KI opstrukcija mokra}nih kanala. mu~nina. 25mg. ND suvo}a usta. 25mg. bolovi u mi{i}ima. smanjenom funkcijom jetre i bubrega. nekontrolisani glaukom zatvorenog ugla. glaukoma uskog ugla. dispepsija. mijastenija gravis. toksi~ni megakolon. nesanica. te{ka o{te}enja funkcija jetre.5mg. sa modif. KI urinarna i gastri~na retencija. povra}anje. prijapizam. OPREZ tokom terapije ne treba upravljati motornim vozilima ni ma{inama zbog mogu}eg poreme}aja akomodacije. Novartis tabl. kseroftalmija. poreme}aji krvarenja. KI prvi trimestar trudno}e. toksi~ni megakolon. retencija urina. stenoza pilorusa. kardiovaskularnim smetnjama. suvo}a ko`e. toksi~ni megakolon. smanjena funkcija bubrega. stenoza pilorusa. Hemofarm film tabl. ND glavobolja. anurije i te{kih infekcija urinarnog trakta Rowatinex. vazodilatacija. suva usta. ND glavobolja. 2mg G04BD09 trospijum hlorid IND ~esto mokrenje. mijastenija gravis. vrtoglavica. urgentna i stres inkontinencija). ulcerozni kolitis. inkontinencija. 100mg Sildena. Pfizer film tabl. parastezije. hiperplazijom prostate. hipertireoidizmom. glaukom uskog ugla. fotosenzitivnost Inkontan. tahikardija. zamu}en vid. dispepsija. pepti~ki ulkus. pinen + kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol IND urolitijaza. bol u grudima Detrusitol. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). opstipacija. 7. flatulencija. poja~ana percepcija svetlosti. ND suva usta.

OPREZ te{ka bubre`na insuficijencija. poreme}aji erekcije. dispepsija. zamu}en vid. slabost.). prazosin i dr. oslob. smanjena funkcija jetre. 10mg. sa modif. vazodilatacija. pre terapije isklju~iti karcinom prostate. poja~ana percepcija svetlosti. bolovi u mi{i}ima. ND o{amu}enost. tahikardija. Sandoz tabl. OPREZ anatomske anomalije penisa. Sandoz kaps. sa prod. predispozicija za nastajanje prijapizma. hipertenzija. osip na ko`i. OPREZ sinergisti~ko dejstvo sa antihipertenzivima.4mg Flosin. OPREZ postularna hipotenzija ili sinkopa (posebno posle prve doze). KI preosetljivost na lek ili alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin. hipersenzitivne reakcije Betamsal. poja~ana percepcija svetlosti. 10mg. 2mg. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka.4mg Omsal. Berlin Chemie kaps. te{ka insuficijencija jetre.G04BE08 tadalafil IND erektilna disfunkcija. vazodilatacija. 20mg G04BE09 vardenafil (u obliku hlorid trihidrata) IND erektilna disfunkcija.4mg Tamsol. de~iji uzrast. prijapizam Cialis. kongestija nosne sluznice. adolescenti ispod 18 godina. dispepsija. 0. adolescenti ispod 18 godina. rinitis. sa prod. kongestija nosne sluznice. trudno}a. eventualnu pojavu prijapizma odmah prijaviti lekaru. ND glavobolja. oslob. glavobolja. insuficijencija bubrega ili jetre. 5mg 520 Registar lekova 2011 . Lilly film tabl. zamu}en vid. sa prod. posturalna hipotenzija. nazalna kongestija Kornam. PharmaSwiss kaps.4mg Tamprost. pospanost. retko suvo}a usta. 0. oslob. sa prod. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). poreme}aji krvarenja. 0. oslob. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). poreme}aj vida. dijareja. te{ka o{te}enja funkcije bubrega. 5mg. pospanost. Belupo kaps. dispepsija. 5mg Xatral XL. malaksalost.4mg Tamsudil. oslob. sinkopa Xatral SR.4mg Tamosin. ND hipotenzija. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. Synthon kaps. sa prod. dojenje. oslob. oslob. sinkopa. KI ortostatska hipotenzija. Hemofarm kaps. somnolencija.90 minuta nakon uzimanja). mu~nina. sa modif. sa prod. oslob. 20mg G04C Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora G04CA01 alfuzosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate. tahikardija. sa modif. istovremena primena drugog a-adrenergi~kog blokatora.10mg G04CA02 tamsulosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate. 0. KI postularna hipotenzija.0. ND retko postularna hipotenzija ili sinkopa (obi~no u roku 30 . pepti~ki ulkus. sanofi aventis tabl. ND glavobolja. OPREZ anatomske anomalije penisa. Gedeon kaps. 0. insuficijencija bubrega ili jetre. GIT smetnje. mu~nina. 0. pepti~ki ulkus. sanofi aventis tabl. poreme}aji krvarenja. oslob. slabost. predispozicija za nastajanje prijapizma. bolovi u mi{i}ima. prijapizam Levitra. povra}anje. Bayer film tabl.4mg G04CA03 terazosin IND benigna hiperplazija prostate.

G04CB Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze G04CB01 finasterid IND benigna hiperplazija prostate. trudno}a. Krka film tabl. KI deca.smanjenje rizika od akutne urinarne retencije i operacije. 5mg Zerlon. urtikarija. 5mg G04CB02 dutasterid IND benigna hiperplazija prostate. Hemofarm film tabl. OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne. Berlin Chemie kaps. terapija dutasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to ne isklju~uje mogu}nost postojanja karcinoma prostate. Gedeon film tabl. 5mg Proscar. te{ka o{te}enja jetre. 0. ND impotencija.5mg G04CX Ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CX02 Sabalis serulate ekstrakt IND simptomatska terapija benigne hiperplazije prostate I i II stadijuma. smanjenje libida i volumena ejakulata. Catalent France kaps. `enski pol. OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne ne treba da budu izlo`ene finasteridu (niti da rukuju tabletama finasterida niti da imaju seksualni odnos sa partnerom koji je na terapiji finasteridom). 5mg Finpros. ND mu~nina (ako se lek uzme na prazan stomak) Prostamol Uno. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije (svrab. MSD film tabl. terapija finasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to treba imati na umu pri proceni rezultata. adolescenti. 320mg Registar lekova 2011 521 . smanjenje libida i volumena ejakulata. deca i adolescenti ne treba da budu u kontaktu sa o{te}enim kapsulama dutasterida. otok usana i lica. KI deca. Sandoz film tabl. 5mg Prosterid. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije Avodart. bol u testisima) Finasterid Sandoz. ND impotencija.

.

.

dijabetes. hipertenzije starijih od 65 godina.5ml H01AX Ostali hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AX01 pegvisomant IND akromegalija. KI sr~ana insuficijencija i druga stanja za koja je indikovana upotreba diuretika (edemi. 240μg H01BA04 terlipresin IND krvarenje iz ezofagealnih variksa. 12mg/ml Humatrope. 20mg/8ml H01B Hormoni zadnjeg re`nja hipofize H01BA Vazopresin i analozi H01BA02 dezmopresin acetat IND dijabetes insipidus. KI trudno}a. pove}anje enzima jetre. intrakranijalna o{te}enja. astma. OPREZ sr~ana insuficijencija.2mg Minirin Melt. za inj. hipertenzija. 1mg/5ml 524 Registar lekova 2011 . Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast.). mijalgija. hipoglikemija.I!! H01 IPSNPOJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01A Hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AC Somatropin i agonisti somatropina H01AC01 somatropin humani rekombinantni Ja~ina somatropina mo`e biti izra`ena u ij ili u mg. Ferring sprej za nos 10μg/dozi tabl. ND retencija te~nosti. smanjena funkcija bubrega. za inj. ND retencija te~nosti. oligurija usled o{te}enja bubrega i dr. poreme}aj sna. istovremena terapija glukokortikoidima. periferna ishemija Glypressin. deficit hormona rasta kod odraslih. povra}anje. OPREZ hipotireoza. hroni~ni nefritis. cisti~ne fibroze. za inj. 10mg/8ml. 10mg/1. mu~nina. pratiti enzime jetre svakih 4-6 nedelja tokom 6 meseci. povra}anje. hroni~na renalna insuficijencija kod dece (renalna funkcija je smanjena na manje od 50%). glavobolja Minirin. diajbetes melitus. zamor. kardiovaskularnih poreme}aja. bol u stomaku. (pen sa ulo{kom) 5mg/1. hiponatrijemija (kada je izrazita mo`e biti pra}ena konvulzijama). KI vaskularne bolesti naro~ito bolesti koronarnih arterija. 15mg/8ml. Novo Nordisk rast. ND diareja. Ferring pra{ak i rastvara~ za rast. hiperholesterolemija Somavert. povra}anje. Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast.5ml. hiperglikemija. glavobolja. ra{. KI zavr{en rast kostiju. intrakranijalni tumori. mu~nina. Ferring sublingvalna tabl. za inj. opstipacija. vertigo. 60μg.3mg/ml. dojenje. OPREZ bolesti jetre. za inj. epilepsija. OPREZ je potreban kod smanjene funkcije bubrega. IND nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lu~enjem ili izostankom lu~enja hormona rasta. 120μg. znojenje. odnos je 1mg = 3ij. trmor. ND alergijske reakcije na ko`i i pojava antitela (retko) Genotropin.5ml. 6mg/3ml Norditropin Nordilet. (karpula) 5. hipertenzija. Turner-ov sindrom. Lilly pra{ak(u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rast. glavobolja. 15mg/1. 0.mu~nina.

dojenje. dijareja. prolazni gubitak kose Sandostatin. za inj. povra}anje. smanjena tolerancije na glukozu. Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast. carski rez u anamnezi. dopunska terapija u slu~ajevima nepotpunog ili prete}eg spontanog poba~aj. insulinomi.smanjena funkcija jetre. gubitak apetita. Novartis rast.12 meseci. 90mg/0. kod pacijenata koji nisu reagovali na hirur{ku ili radioterapiju). opstipacija ili dijareja. tahikardija. GRF-omi. flatulencija. glukagonomi. Ipsen rast. 10ij/ml H01C Hormoni hipotalamusa H01CB Antagonisti hormona rasta H01CB02 oktreotid IND akromegalija (simptomatska kontrola i redukcija hormona rasta kod pacijenata kod kojih je postignuta adekvatna kontrola. pre uvo|enja u terpiju isklju~iti postojanje intestinalnih tumora sa opstrukcijom.1mg/ml Sandostatin LAR.3ml. ubrzanje poro|aja u pojedinim slu~ajevima kontraktilne inertnosti muskulature uterusa. terapija klini~kih simptoma karcinoidnih tumora.5ml H01CB03 lanreotid ~uva se na temperaturi od 2-8ºC IND akromegalija. za inj. 120mg/0. kontrolisati tireoidnu funkciju. ND bol.5ml Registar lekova 2011 525 . trudno}a. tokom carskog reza nakon va|enja ploda. anginozne tegobe. iritacija na mestu aplikacije.5ml. 10ij/ml Syntocinon. KI komplikovana nele~ena holedoholitijaza. 10mg/2. KI anomalije polo`aja ploda. ubla`avanje simptoma udru`enih sa funkcionalnim gastro-entero-pankreasnim endokrinim tumorima (GEP) kao {to su: karcinoidni tumori sa osobinama karcinoidnog sindroma. mu~nina. preeklampsija. nadimanje.H01BB Oksitocin i analozi H01BB02 oksitocin IND Pre poro|aja: indukcija poro|aja sa jasnom medicinskom indikacijom (prenesena trudno}a. a ciklosporina do smanjenja resorpcije ciklosporina Somatuline PR.3ml. ND mu~nina. Novartis pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za susp. Novartis rast. veoma retko {ok Oxytocin Synthetic. holecistiti). OPREZ dijabetes. bradikardija. ND mogu}i tetani~ki gr~evi uterusa. asimptomatska holelitijaza. dugotrajna steatoreja zahteva uvo|enje preparata pankreasa. 0. KI preosetljivostna oktreotid ili na neku od pomo}noh supstanci leka. prevremeno odlubljena placenta. 20mg/2. prete}a ruptura uterusa. 30mg/2. ({pric) 60mg/0. Gedeon rast. anoreksija. prevremeno prskanje vodenjaka). povra}anje. bol u abdomenu. za inj. za inj. za inj. otok. 30mg/2ml Somatuline Autogel.5ml. gastrinomi/Zollinger-Ellisonov sindrom.Kontrola uporne dijareje udru`ene sa AIDS-om i prevencija komplikacije posle operacije pankreasa. kod bolesnika sa dijabetesom kontrolisati glikemiju. poreme}aj regulacije glukoze./inf. Posle poro|aja: prevencija i terapija postpartalne atonije uterusa ili krvarenja. I istovremena primena insulina dovodi do pojave hipoglikemije. OPREZ preporu~uje se ultrazvu~ni pregled `u~ne kese pre po~etka i za vreme terapije u intervalima od 6 . 5ij/ml. kod trudnica i dojilja primeniti samo kada je to neophodno. gr~evi u stomaku. VIP-omi. tahikardija. za inj.

insuficijencija bubrega ili srca. glavobolja. alergijske reakcije. uremija. KI trudno}a. usled imunosupresinvog dejstava kortikosteroida primenu vakcina treba odlo`iti (va`i za doze 20mg prednizona i ve}a. dojenje. urgentna stanja ({ok. ND mu~nina. ND mu~nina. I ne sme se me{ati u istom {pricu sa preparatima FSH. hipertenzija. reumatske i kolagene bolesti. treba ih aplikovati na razli~ita mesta Orgalutran. miozitis.H01CC Hormoni koji osloba|aju antigonadotropin H01CC01 ganireliks IND prevencija prevremenog porasta LH kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji u programu asistirane reproduktivne tehnike. `ene u postmenopauzi. keratitis. psorijaza. Organon rast. herpes i druge virusne infekcije. TBC.25mg/ml. nefrotski sindrom bez uremije. KI preosetljivost na lek ili bilo koji od strukturnih analoga GnRH. Merck Serono pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rast.). regionalni enteritis). reakcija na mestu aplikacije. hematolo{ka oboljenja (autoimuna hemolit~ka anemija. limfati~ka. mu~nina i povra}anje kod citostatske hemioterapije. trombocitopenija. 0. Ku{ingov sindrom (velike doze). aktivna ulkusna bolest. reakcija na mestu aplikacije (mesto uboda treba menjati da ne bi do{lo do lipoatrofije).). dermatolo{ka oboljenja. Schering susp za inj. Cushing-ov sindrom. tromboembolija. adolescenti. sistemske mikoze. monokomponentni H02AB Glukokortikoidi IND supstituciona terapija kod primarne i sekundarne adrenokortikalne insuficijencije. OPREZ alergijska stanja. dojenje. umerena i ozbiljna o{te}enja bubrega i jetre. neoplasti~ka oboljenja i leukoze). akutne infekcije. anafilakt~ka reakcija i sl. 3mg/3ml H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02A Kortikosteroidi za sistemsku primenu.5ml H01CC02 cetrorelix IND prevencija preuranjene ovulacije kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj stimulaciji ovarijuma kod metode asistirane reprodukcije. edem mozga. ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida). ND hipertenzija. disbalans elektrolita Ekvivalentne antiinflamatorne doze kortikosteroida. difuzni skleritis. psihoze. tokom najmanje 2 nedelje. sindrom hiperstimulacije ovarijuma Cetrotide. 5mg prednizolona ekvivalentno 750μg betametazona ili 25mg kortizon acetata ili 750μg deksametazona ili 20mg hidrokortizona ili 4mg metilprednizolona ili 5mg prednizona ili 4mg triamcinolona H02AB01 betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat Diprophos. edem plu}a. deca do 6 godina. sarkoidoza. ekstrinzi~ke peptidne hormone ili manitol trudno}a. osteoporoza. glavobolja. status astmatikus. (2mg+5mg)/ml 526 Registar lekova 2011 . GIT oboljenja (ulcerozni kolitis. hiperglikemija. osteoporoza. OPREZ dojenje. istovremena vakcinacija `ivom vakcinom. vrtoglavica. za inj. edemi.25mg/0. OPREZ ~este alergije u anamnezi.0. KI trudno}a. alergijska stanja uklju~uju}i bronhijalnu astmu. dijabetes. stariji od 65 godina. neuritis i dr. o~ne bolesti (uveitis. akutna egzacerbacija multipleks skleroze. za inj. smanjena funkcija bubrega i jetre. transplantacija organa. tokom terapije mo`e se pojaviti sindrom hiperstimulacije ovarijuma.

Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rast. 40mg/ml prednizon H02AB07 Prednizon. Merck tabl. iv ili inf u hitnim slu~ajevima i akutnim stanjima npr. {ok. Galenika tabl. Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rast. 20mg tabl. 500mg/7. Hemofarm susp. anafilakti~ka reakcija. Krka susp.8ml Nirypan solubile. I rastvoreni lek se mo`e me{ati sa 5% rastvorom dekstroze ili fiziolo{kim rastvorom Hidrokortizon. dijabetes. 125μg. Galenika tabl. Bosnalijek Prednizon. 20mg triamcinolon acetonid H02AB08 Kenalog. 40mg/ml hidrokortizon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB09 Primenjuje se im. 5mg tabl. 4mg/ml tabl.H02AB02 deksametazon (tablete) deksametazon dinatrijum fosfat (injekcije) rast. 100μg Registar lekova 2011 527 . 40mg/ml metilprednizolon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB04 Primenjuje se u terapiji akutnih stanja Lemod Solu. 50μg. 5mg. 150μg Letrox. akutni miokarditis i pankarditis . 25μg. 40mg/ml. Jugoremedija Pronison. 4mg Nirypan. KI tireotoksikoza. 125mg/2ml. 150μg Tivoral. za inj. za inj. 20mg H03 TERAPIJA BOLESTI [TITASTE @LEZDE (TIREOIDEJE) H03A Preparati {titaste `lezde (tireoideje) H03AA Tireoidni hormoni H03AA01 levotiroksin natrijum IND hipotireoidizam . 75μg.akutni infarkt miokarda. 4mg. OPREZ hipertenzija. Galenika tabl. 500mg/4ml H02AB09 hidrokortizon Hydrocortison. za inj. za inj. status astmatikus. insuficijencija kore nadbubrega Euthyrox. 100μg. Hemofarm pra{ak I rastvara~ za rast. 50μg. nele~ena adrenalna i pituitarna insuficijencija. Jugoremedija tabl. 20mg/ml. za inj. 20mg/ml. 100mg/2ml.5mg Dexason. Hemofarm tabl. Galenika metilprednizolon H02AB04 Lemod. 8mg metilprednizolon (u obliku acetata) H02AB04 Lemod Depo. epilepsija. 100μg. 0. Berlin Chemie tabl. za inj.

OPREZ trudno}a. retko diseminovana intravaskularna koagulacija (DIC) i kutani vaskulitis PTU. ND mu~nina. feohromocitom. Thyrozol. pigmentacija ko`e. 10mg. urtikarija. trombocitopenija. OPREZ trudno}a. aplasti~na anemija. 100mg H03BB Derivati imidazola sa sumporom H03BB02 tiamazol IND hipertireoidizam. prethodna o{te}enja kosne sr`i nakon terapije tiamazolom ili karbimazolom. ozbiljna hipertenzija kod bolesnika sa feohromocitomom GlucaGen HypoKit. Bosnalijek tabl. leukopenija. 20mg Tiastat. leukopenija. hipokalijemija ili generalizovane alergijske reakcije (retko). hepatitis. pruritus. GIT smetnje. kod kompjuterizovane tomografije i nuklearne magnetne rezonance. glukagonom. ND agranulocitoza. granulocitopenija. urtikarija. preosetljivost na timazol i druge derivate tionamida. 5mg. dijareja. trombocitopenija. ND agranulocitoza. trovanje ß -blokatorima (terapija). Merck film tabl. 1mg 528 Registar lekova 2011 . Alkaloid tabl. povra}anje. 20mg H04 PANKREASNI HORMONI H04A Glikogenoliti~ki hormoni H04AA Glikogenoliti~ki hormoni H04AA01 glukagon (u obliku hlorida) IND akutna hipoglikemija kod dijabeti~ara posle primene insulina ili oralnih antidijabetika. Novo Nordisk pra{ak za rast. sindrom sli~an lupusu. kod ispitivanja funkcionalne sposobnosti ß-}elija Langerhansovih ostrvaca pankreasa (dijagnostika). kao inhibitor motiliteta gastrointestinalnog trakta u premedikaciji kod radiografskih i endoskopskih ispitivanja. smanjena funkcija jetre i bubrega. 50mg. retko gubitak kose. dojenje.H03B Antitireoidni preparati H03BA Tiouracili H03BA02 propiltiouracil IND hipertireoidizam. aplasti~na anemija. dojenje. KI trudno}a. osip. retko promena ~ula ukusa. KI insulinom. za inj. OPREZ ukoliko tokom terapije do|e do zna~ajnog pove}anja enzima jetre terapiju treba prekinuti.

odrediti serum koncentraciju kalcijuma pre po~etka terapije i u prvoj nedelji terapije radi pode{avanja doze. parestezija. Bezbednost kod bolesnika mla|ih od 18 godina nije ispitivana. pove}ane vrednosti alkalne fosfataze. deca. astenija. OPREZ terapiju ne treba zapo~injati kod pacijenata sa hipokalcijemijom. OPREZ trudno}a. Oprez je potreban kod pacijenata sa umerenom do te{kom insuficijencijom jetre. inflamacija na mestu aplikacije. Lilly rast. mialgija. kombinovana terapija koja uklju~uje lekove za vezivanje fosfata i/ili sterola vitamina D. prevencija akutne osteolize izazvane imobilizacijom kao npr. U periodu titracije doze treba odr`avati paratireoidni hormon posle 1-4 nedelje na po~etku treapije ili po pode{avanju doze. ND mu~nina. za inj. 60mg i 90mg Registar lekova 2011 529 . hiperparatireodizam. a posle toga u intervalu 1-3 meseca. anoreksija. ND postularna hipotenzija. GIT smetnje. zatim jednom mese~no kod sekundarnog hiperparatireoidizma i svaka 2-3 meseca kod primarnog hiperparatireoidizma i karcinoma paratireoidnih `lezda. ra{ Mimpara. I istovremena upotreba sa bisfosfonatima pove}ava sni`enje kalcijuma u serum. povra}anje. ND mu~nina.salcatonin) IND hiperkalcemija kod malignih boleti. KI dojenje. KI predhodna hiperkalcemija. Paget-ova bolest. Novartis sprej za nos 200ij/dozi rast. depresija. hiperkacemija kod primarnog hiperparatireoidizma ili karcinoma paratireoidnih `lezda. ose}aj neprijatnog ukusa. predhodna radiaciona terapija skeleta. trudno}a.H05 LEKOVI ZA ODR@AVANJE HOMEOSTAZE KALCIJUMA H05A Paratireoidni hormoni i analozi H05AA02 teriparatid IND terapija postmenopauzalne osteoporoze. poliurija. OPREZ smanjena funkcija bubrega. dojenje. pove}ano znojenje. Lisapharma sprej za nos 200ij/dozi Miacalcic. Amgen Europe film tabl 30mg. reakcija na mestu aplikacije Forteo. smanjuje koncentraciju testosterona. trnjenje ruku. vertigo. Calco./inf 100ij/ml H05BX Antiparatireoidni lekovi H05BX01 sinakalcet hlorid IND Sekundarni hiperparatireoidizam kod pacijenata na dijalizi u zadnjem stadijumu bolesti. metaboli~ke bolesti kostiju uklju~uju}i Paget-ovu bolest. za inj. KI hipokacemija. crvenilo. (pen sa ulo{kom) 20 doza po 20μg /80mcl H05B Antiparatireoidni hormoni H05BA Preparati kalcitonina H05BA01 kalcitonin (preparati sadr`e sintetski kalcitonin lososa . preosetljivost na sastojke leka. dojnje. kod pacijenata sa osteoporoti~nim frakturama. povra}anje.

.

.

sistemski lupus eritematodes. infuzije te~nosti (npr. Galenika kaps.primena im ili iv inj. rikecije. 2. 100mg Vibramycin D. poreme}aj vida. insuficijencija jetre. jer mogu dovesti do ve}e resorpcije toksina) 3.primena iv inj. osetljivi sojevi Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija i protozoe. eritem. metronidazol. oralno 4 x 250mg a za te`i oblik . nokardije. prekinuti davanje antibiotika 2.Terapija anafilakti~kog {oka: 1. OPREZ mogu}a fotosenzitivna reakcija. Hemofarm kaps. Galenika kaps. povra}anje. kortikosteroid sa brzim dejstvom (hidrokortizon Na sukcinat/fosfat ili metilprednizolon Na) 5.8 dana K J01 J01A BOUJJOGFLUJWOJ!MFLPWJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Tetraciklini J01AA Tetraciklini IND infekcije koje izazivaju hlamidije. Pfizer tabl. 500mg 532 Registar lekova 2011 . poreme}aj rasta kostiju.vankomicin oralno 125 . 3. dati holestipol ili holestiramin jer apsorbuju toksin Clostridium difficile. 4. groznica i dijareja koja mo`e biti krvava Terapija pseudomembranoznog kolitisa: 1. adrenalin . parenteralno dati te~nost i elektrolite (ne davati lekove za smirenje peristaltike creva. 100mg Doksiciklin.primena iv inj. glavobolja. mikoplazme. uzimaju se jedan sat pre jela ili dva sata posle jela zbog velikog broja interakcija sa hranom i lekovima.500mg na 6 sati tokom 6 . dojenje. aminofilin . Jugoremedija tabl. trudno}a. KI renalna insuficijencija (osim doksiciklina). za oralnu suspenziju 100mg tetraciklin hlorid J01AA07 Amracin. dijareja. pseudomembranozni kolitis (retko) J01AA02 doksiciklin (u obliku hiklata) Doksiciklin. trajna obojenost zuba. deca do 12 godina. 5% glukoza) 6. 100mg Dovicin. spirohete. primena kiseonika Simptomi pseudomembranoznog kolitisa: abdominalni bol. ND mu~nina. antihistaminik .

Sa aminoglikozidima je dozvoljena kombinovana primena ali u razli~ito vreme i na razli~itim mestima aplikacije. KI preosetljivost na tetracikline ili druge sastojke leka. pertusis. 250mg/5ml Ospamox. susp. Lajmska bolest i druge lokalizovane i generalizovane infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima Ampicilin.susp. CNS smetnje (kod velikih doza). 1000mg Sinacilin. supresija crevne flore. iritacija na mestu aplikacije. boci sa drugim lekovima. OPREZ mogu}e lu~enje mlekom. bakterijski meningitis. holecistitis. dijareja). trbu{ni tifus. penicilini KI alergija na peniciline. 500mg/5ml Ospamox DT. inf 1g Pentrexyl. Wyeth pra{ak za rast. 1g Pentrexyl. ra{. disbalans elektrolita (samo kod velikih parenteralnih doza). bilirubinemija. I nije dozvoljeno me{anje u istom {pricu/inf. Clamydia trachomatis u trudno}i (alternativa eritromocinu). infektivna mononukleoza (ampicilin).100mg/ml. smanjena funkcija jetre. trudno}a. za oral. srednjeg uha. za inf. otitis media. holangitis. profilakti~ka primena u dentalnoj hirurgiji Amoksicilin. I poja~ava antikoagulantni efekat kumarinskih antikoagulanasa Tygacil. urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta. komplikovane infekcije ko`e i mekog tkiva. groznica. BMS pra{ak za rast. ra{ pruritus. `u~nih puteva.retko pseudomembranozni). kolitis . 750mg. retko anafilakti~ki {ok). Sandoz pra{ak za oral. OPREZ alergija u anamnezi. 500mg. ND alergijske reakcije (bronhospazam. Medochemie pra{ak za inj. povra}anje. susp. J01CA Penicilini {irokog spektra J01CA01 ampicilin IND infekcije respiratornog. retko krvne diskrazije. Hemofarm kaps. infekcije izazvane Campylobacterom pylori. hipotenzija. 250mg/5ml Pamecil. trudno}a i dojenje (piperacilin i kombinacije koje ga sadr`e). posebno na cefalosporine (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije). 250mg. endokarditis izazavan enterokokusom. 250mg/5ml Registar lekova 2011 533 . susp. ko`e i mekih tkiva. urogenitalnog trakta. Sandoz tabl. Galenika kaps. GIT smetnje (mu~nina. ko`e i mekih tkiva. 500mg granule za oral. ND sli~na drugim tetraciklinima. holestaza. Hemofarm kaps. 500mg pra{ak za oral. Galenika kaps. dijareja. GIT smetnje (mu~nina. susp. 500mg pra{ak za oral. 250mg.difterija. produ`eno protrombisko vreme. abdominalni bol. meningitis. intersticijalni nefritis. 50mg J01C Beta-laktamski antibakterijski lekovi. susp. gonoreja. 500mg granule za oral.J01AA12 tigeciklin IND komplikovane intra-abdominalne infekcije. superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna). 250mg/5ml J01CA04 amoksicilin IND infekcije gornjih i donjih respiratornih puteva. povra}anje. za inj.

1g granule za oral. Hemofarm pra{ak za oral. erizipel. IND infekcije urogenitalnog trakta. tonzilitis Jugocillin. pneumonija. erizipel. za inj. septikemije. (125mg + 31. Zdravlje pra{ak za rast. 1g pra{ak za oral. susp. susp. sifilis. susp. gonoreja (osetljivi sojevi). (250mg + 62. 800 000ij J01CR Kombinacije penicilina. Galenika pra{ak za rast. za inj. za oral. Cemalog film tabl. bakterijske septikemije Tazocin. pneumonija. difterija. (2g + 0. (1g + 500mg) amoksicilin + klavulanska kiselina (koamoksiklav) J01CR02 doziranje je dato u odnosu na amoksicilin. 625mg Enhancin. gonoreja (osetljivi sojevi). 1g Augmentin. 1. ko`e i mekih tkiva.25mg)/5ml Panklav forte. susp. erizipel. 1. Hemofarm film tabl. Ranbaxy film tabl. profilaksa u hirurgiji Amoksiklav./inf. abdominalnih organa. sifilis. 300 000ij/5ml J01CE30 benzilpenicilin kalijum + prokain benzilpenicilin IND antraks. Lederle pra{ak za rast. 375mg. susp. za inj.5mg)/5ml Panklav 2X.2 Mij pra{ak za oral. 625mg./inf. kostiju i zglobova. gsk film tabl. 625mg Panklav. tonzilitis Pancillin. difterija. 1g pra{ak za oral. Sandoz film tabl. 600 000ij.5g) 534 Registar lekova 2011 . za inj. ko`e i mekih tkiva. bakterijske infekcije ko`e. za inj. 457mg/5ml pra{ak za rast. (4g + 0.J01CE Penicilini osetljivi na beta-laktamazu J01CE02 fenoksimetilpenicilin kalijum IND faringitis i tonzilitis. 625mg pra{ak za rast. 457mg/5ml J01CR05 piperacilin (u obliku natrijumove soli) + tazobaktam (u obliku natrijumove soli) IND infekcije izazvane oseljivim mikroorganizmima a naro~ito infekcije izazvane Pseudomonas aeruginosom i to urogenitalnog i respiratornog trakta. otitis media. 625mg pra{ak za oral. a ja~ina preparata u odnosu na koamoksiklav. susp. Hemofarm pra{ak za susp.25g). Sandoz tabl. 625mg. Hemofarm film tabl. pneumokokne infekcije. susp. 457mg/5ml Amoksiklav Quicktab.2g Amoksiklav Lek 2x. Sandoz film tabl. Lajmska bolest u ranom stadijumu kod trudnica i adolescenata Cliacil. Jugoremedija tabl. otitis medija. za inj. otitis medija. 800 000ij J01CE30 benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin IND antraks. uklju~uju}i i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze J01CR01 ampicilin + sulbaktam Ampisulcillin. gornjih i donjih respiratornih puteva. kostiju i zglobova. otitis medija. 600mg Enhancin.

septikemija. 250mg. kostiju i zglobova. za inj. rana.J01D Ostali beta-laktamski antibakterijski lekovi J01DA Cefalosporini i srodni lekovi IND infekcije respiratornog. uha. mu~nina. 750mg. Sandoz pra{ak za oral. 500mg Cefalexin. GIT smetnje. ND neutropenija eozinofilija. za inj. mekih tkiva. 250mg. PharmaSwiss pra{ak za rast. kolitis u anamnezi. sluznica. ko`e i mekih tkiva. infekcije abdomena. grla. dojenje. 750mg. 500mg Cefaleksin. KI alergija na cefalosporine. reakcija na mestu primene Aksef. 1. susp. krvne diskrazije. 500mg pra{ak za rast. 500mg Cefalexin Alkaloid. dojenje.5g Nilacef. 250mg/5ml cefazolin (u obliku natrijumove soli) J01DB04 Cefazolin-MIP. nosa. 125mg/5ml Registar lekova 2011 535 . 250mg/5ml pra{ak za oral. profilaksa u hirurgiji. 1.cefotaksim. prolazno pove}anje enzima jetre. intersticijalni nefritis. za inj. 250mg/5ml pra{ak za oral. infekcije u aku{erstvu i ginekologiji. I ne me{ati u istom {pricu/inf. 250mg. opekotina. Nobel film tabl. za inj. KI preosetljivost na cefalosporine. I generacija J01DB01 cefaleksin (u obliku monohidrata) Cefaleksin. Lajmska bolest.5g Xorimax. Remedica kaps. boci sa aminoglikozidima J01DB Cefalosporini. trudno}a. susp. posebno na peniciline (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije). 250mg. Galenika kaps. za inj. 1g Primaceph. (meningitis . Pharmaswiss pra{ak za rast. porfirija. 500mg pra{ak za oral. ND alergijske reakcije. Hemofarm kaps. u stomatologiji. 500mg Xorim. 2g Galecef. gonoreja. 1g cefadroksil (u obliku monohidrata) J01DB05 Galadrox. 750mg Cefuroxim-MIP. Medico Uno tabl. 250mg/5ml J01DC Cefalosporini. rana trudno}a. Sandoz pra{ak za rast. renalna i hepati~na insuficijencija. kolitis (retko pseudomembranozni). dijareja. cefuroksim). Galenika kaps. za inj. ceftriakson.5g Ceroxim. susp. Alkaloid kaps. urtikarija. Galenika pra{ak za rast. 500mg Palitrex. 750mg. 1. OPREZ preosetljivost na beta-laktamate. 500mg pra{ak za oral. Srbolek kaps. 250mg. susp. poreme}aji koagulacije. susp. II generacija J01DC02 cefuroksim (u obliku natrijumove soli) IND infekcije respiratornog trakta. OPREZ alergija u anamnezi. osip. urogenitalnog i bilijarnog trakta. za inj. CNS smetnje (velike doze). Chephasaar pra{ak za rast. za inj.5g J01DC02 cefuroksim (u obliku aksetila) Xorimax. 500mg Dicef. 750mg. Hemofarm pra{ak za rast. 1. 250mg. kostiju i zglobova. Hemofarm oblo`ena tabl. superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna). povra}anje. urinarnog trakta. Chephasaar pra{ak za rast.

za inj. 1g Ceftriakson. Hemofarm pra{ak za rast. 1g cefpirom (u obliku sulfata) J01DE02 Cefrom. 500mg pra{ak za oral. Zdravlje pra{ak za rast. za inj. susp. 1g Lendacin. Alkaloid kaps. 100mg/5ml ceftibuten (u obliku dihidrata) J01DD14 Cedax.P. za inj. 500mg. BMS cefprozil film tabl. S. susp. 250mg/5ml Cefaklor Alkaloid. sanofi aventis pra{ak za rast. 1g Forcas. 1g. Nini kaps. Roche pra{ak za rast.J01DC04 cefaklor (u obliku monohidrata) Alfacet.250mg/5ml Cefaclor. za inj. 2g Labilex. 1g Rocephin. za inj. 500mg granule za oral. 500mg.F. Pharmaswiss pra{ak za rast. 400mg granule za oral. 400mg J01DE Cefalosporini. i inf 250mg. za inj. Hemofarm pra{ak za rast. Sandoz pra{ak za rast. 250mg/5ml J01DD Cefalosporini. 250mg. za inj. za inj. za inj. susp. Sandoz pra{ak za rast. za inj. za inj. IV generacija pra{ak za oral.I. 2g Longaceph. susp. 36mg/ml J01DE01 cefepim (u obliku dihlorid monohidrata) Cefim. 125mg/5ml. 125mg/5ml.susp.I. 1g 536 Registar lekova 2011 . 500mg pra{ak za oral. Galenika kaps. 250mg/5ml Cefaklor. 1g. Pharmathen pra{ak za rast. 2g ceftazidim (u obliku pentahidrata) J01DD02 Ceftazidim Sandoz. 0.S. 2g Ceftriaxon-MIP. 1g Azaran. III generacija J01DD01 cefotaksim (u obliku natrijumove soli) Cefotaxim. Hemofarm pra{ak za rast. za inf 2g cefiksim J01DD08 Pancef.A. 125/5ml. 125mg/5ml. za inj. 250mg. 500mg pra{ak za oral. Alkaloid film tabl.5g. Galenika pra{ak za rast. Chephasaar pra{ak za rast. za inj. kaps. susp. 250mg. 1g pra{ak za rast. 1g Maxicef. 1g. Jugoremedija pra{ak za rast. Galenika pra{ak za rast. susp. 1g. za inj. za inj. 500mg. Zdravlje pra{ak za rast. 1g ceftriakson (u obliku natrijumove soli) J01DD04 3cef. 250mg/5ml J01DC10 Cefzil. 1g Tolycar. 500mg pra{ak za orl. 500mg. Hemofarm kaps.

1g Merocid. I ne me{ati u infuzionoj boci sa drugim antibioticima i laktatima Mipecid. vrtoglavica. insuficijencija bubrega. ND dijareja. MSD pra{ak za rast. povra}anje. endokarditis. kao rastvara~ ne koristiti rastvor glukoze Invanz. druge infekcije u maloj karlici. kao monoterapija ili u kombinaciji sa antiviroticima ili sistemskim antimikoticima. pove}anje transaminaza. povra}anje. ND mu~nina. 500mg. pospanost ili nesanica. konvulzije. za inf. OPREZ trudno}a. KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike. Galenika pra{ak za rast. ra{. hiperpireksija. za inf. za inj. infekcije ko`e i mekih tkiva kod dijabetesnog stopala. infekcije meticilin rezistentnim stafilokokama. karbapenemi). svrab. groznica kod odraslih sa neutropenijom. mu~nina. cefalosporini. ko`e i mekih tkiva. dijareja. ND mu~nina. drhtavica. dispneja. kandidijaza. Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. anafilakti~ka reakcija. pove}anje transaminaza. OPREZ trudno}a. glavobolja. ginekolo{ke uklju~uju}i endometritis. trombocitopenija. konfuzija. za inj. Pharmaswiss pra{ak za rast. eritem. preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. meningitis ili sumnja na meningitis. septikemija. (500mg + 500mg) Registar lekova 2011 537 . re|e kolitis i neutromeniju. konvulzije. leukopenija. intraabdominalne uklju~uju}i peritonitis. glavobolja. pseudomembranozni kolitis. dojenje. 500mg. abdominalni bol. 500mg. (500mg + 500mg) Tienam. konvulzije). za inf. osip. konfuzija. AstraZeneca pra{ak za rast. intrahospitalni meningitis. Pharmanova pra{ak za rast. KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. preosetljivost na imipenem. kostiju i zglobova. eozinofilija. agranulocitoza. OPREZ oboljenja CNS-a (o{te}enja mozga. urtikarija. pseudomembranozni kolitis. za inj. parestezije. I ne me{ati u {pricu ili infuzionoj boci sa drugim lekovima. vanbolni~ki ste~ena pneumonija. poreme}aj bubre`ne funkcije. 500mg J01DH51 imipenem natrijum + cilastatin natrijum IND infekcije donjih respiratornih puteva. povra}anje. dijareja. eozinofilija. ko`e i adneksa ko`e.J01DH Karbapenemi J01DH02 meropenem IND infekcije urinarnog trakta. 500mg. trudno}a. ND mu~nina. 1g J01DH04 doripenem IND hospitalno ste~ene pneumonije. KI insuficijencija bubrega. smanjena funkcija bubrega (prilago|avanje doze prema kreatinin klirensu). dojenje mla|i od 18 god. I valproat (smanjena koncentracija valproata). za inj.. 1g J01DH03 ertapenem (u obliku natrijumove soli) IND intrabadominalne infekcije. deca do 3 meseca i deca sa o{te}enom bubre`nom funkcijom. psihi~ki poreme}aji. PharmaSwiss pra{ak za rast. preosetljivost na lek. vaginitis. pneumonije i nozokomijalne pneumonije. pruritus. probenecid (smanjena ekskrecija doripenema) Doribax. karbapenemi). istovremena primena drugih nefrotoksi~nih lekova. komplikovane intra-abdominalne infekcije. intraabdominalne. cilastatin ili beta laktamske antibiotike. poreme}aj ukusa. kandidijaza Itanem. kandidijaza. cefalosporini. neutropenija. flebitis. konvulzije. KI dojenje. pruritus. epilepsija pra}ena konvulzijama. dojenje. bilirubina i alkalne fosfataze u serumu. bubre`na insuficijencija. MSD pra{ak za konc. akutne ginekolo{ke infekcije. OPREZ trudno}a. trombocitemija. za rast. povrede mozga. za inf. poreme}aj ~ula sluha i ukusa. pseudomembranozni kolitis. komplikovane infekcije urinarnog trakta. neutropenija. preosetljivost na lidokain koji se koristi kao rastvara~. 1g Meropenem Pharmanova. 1g Meronem. urogenitalnog trakta.

trudno}a. oprez kod kombinacija sa ergot alkaloidima i karbamazepinom. nedostatak glukozo-6-fosfat-dehidrogenaze. toksoplazmoza. susp. 480mg sirup 240mg/5ml koncentrat za rast. ra{. alergijske reakcije na ko`i. 400mg granule za oral. Hemofarm film tabl. enteritis izazvan Campylobacter-om. za inf 480mg/5ml Trimosul. povra}anje.J01E Sulfonamidi i trimetoprim J01EE Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. profilaksa kod difterije i velikog ka{lja. I ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma Eritromicin. susp.granule za oralnu suspenziju) IND infekcije respiratornog i urogenitalnog trakta kad je izaziva~ mikoplazma. klamidije i ureaplazma urealitikum. bruceloza. veliki ka{alj. 500mg J01FA03 midekamicin (tablete). negonokokni uretritis. reverzibilno o{te}enje sluha. urogenitalnog trakta. OPREZ dojenje. bolesti krvi i krvotvornih organa. melioidoza. Krka film tabl. `utica. retko glavobolja i aritmije J01FA01 eritromicin (eritromicin baza . 500mg Eritromicin. sifilis. {igelize. KI porfirija. stariji od 65 godina. Stevens-Johnson-ov sindrom (retko) Bactrim. legionarska bolest. ND eozinofilija. bol u `elucu. KI preosetljivost na sulfo preparate. OPREZ smanjena funkcija bubrega ili jetre. holestatska `utica. Jugoremedija) IND respiratorne infekcije. bubrega. 250. Galenika tabl.film tablete Hemofarm i granule za oralnu suspenziju Jugoremedija) (eritromicin u obliku stearata . bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). prolongiran QT interval (mogu}a pojava ventrikularne tahikardije) kombinacija sa terfenadinom i astemizolom mo`e izazvati fatalne ventrikularne aritmije. predispozicija za produ`en QT interval. linkozamidi i streptogramini J01FA Makrolidi KI insuficijencija jetre. deca do 6 nedelja. o{te}enje parenhima jetre. megaloblasti~na anemija. 250mg. i kao zamena za penicilin kod bolesnika preostljivih na penicilin Macropen. legionela. 250mg/5ml Eritromicin. 500mg granile za oral. o{te}enja bubrega. agranulocitoza. profilaksa i le~enje kod difterije i velikog ka{lja. 125mg/5ml. ND mu~nina.film tabl. Srbolek film tabl. infekcija ko`e i mekih tkiva. Jugoremedija film tabl. GIT smetnje. midekamicin ( u obliku acetata . fotosenzitivnost. dojenje. 175mg/5ml 538 Registar lekova 2011 . uklju~uju}i derivate J01EE01 sulfametoksazol + trimetoprim (kotrimoksazol) Kotrimoksazol je fiksna kombinaciju sulfametoksazola i trimetoprima u odnosu 5:1. sinuzitis. 480mg J01F Makrolidi. digestivnog trakta. insuficijencija bubrega. dijareja. Roche tabl. porfirija.film tablete Srbolek) ( eritromicin u obliku etilsukcinata . salmoneloze. IND infekcije gornjih i donjih disajnih puteva (lek izbora kod pneumonije izazvane Pneumocystis carinii). otitis. 480mg sirup 240mg/5ml Bactrim. enteritis izazvan Campylobacter-om. kao i infekcije sa osetljivim uzro~nikom kod osoba preosetljivih na penicilin. leukopenija. Hemofarm tabl. poseban OPREZ trudno}a. hroni~ni prostatitis.

glavobolja. 250mg. Abbott pra{ak za rast. Sandoz film tabl. Jugoremedija film tabl. 500mg Lekoklar. 250mg. oslob. 250mg. osip. 250mg Fromilid Uno. susp. nesanica. urtikarija. OPREZ dojenje. Klacid IV.pove}an rizik od poreme}aja sr~anog ritma Roximisan.9%. 500mg Klacid. 150mg tabl. sinuzitis. rastvor Ringer laktata. istovremena primena sa ergot-derivatima. otitis eksterna. oslob. oslob. Slaviamed tabl. 250mg. povra}anje). indukcija hepati~nih enzima i pove}anje bilirubina u serumu. ND GIT smetnje (mu~nina. sa modif. Hemofarm film tabl. abdominalni bol. pove}ani enzimi jetre. alergijske reakcije. mirisa. sa prod. rastvor glukoze 5%. 250mg/5mg Registar lekova 2011 539 . I sa cisapridom . oslob. Abbott film tabl. insuficijencija bubrega i jetre. KI osetljivost na sastojke leka. Sandoz tabl. stabilnost rastvora je 6 sati na 25ºC ili 24 sata na 5ºC. 500mg Zymbaktar. poreme}aj ukusa. KI preosetljivost na makrolidne antibiotike. otitis medija. 125mg/5ml. glavobolja. ND GIT smetnje. stomatitis. 125mg/5ml Klacid MR. Krka film tabl. rastvor 5% glukoze u Ringer laktatu. slabost. urogenitalne infekcije. pimozidom. susp. Slaviamed tabl. dispepsija. 500mg Formilid. dojenje. Medochemie film tabl. 50mg J01FA09 klaritromicin IND infekcije respiratornog trakta. eradikacija Helicobacter pylori. 500mg granule za oral. Clarexid. OPREZ trudno}a. istovremena primena ergot alkaloida. infekcije ko`e i mekih tkiva. obojenost zuba i jezika. insuficijencija jetre. 150mg Runac. granule za oral. 500mg. dijareja. za inf. ko`e i mekih tkiva. 125mg/5ml Lekoklar XL. Pliva tabl. 500mg granule za oral. Abbott film tabl. Krka film tabl. NAPOMENA: osnovni rastvor klaritromicina koji se pravi sa 10ml aquae injectione stabilan je 24h na temperaturi 5ºC25ºC. susp. 500mg Fromilid Uno. vrtoglavica. susp. sa modif.. za oral. a nakon rekonstitucije osnovnog rastvora u kompatibilni infuzioni rastvor. terfenadinom mo`e da dovede do ozbiljnih sr~anih smetnji. 500mg Fromilid. pruritus.J01FA06 roksitromicin IND infekcije respiratornog trakta. otitis media. sa modif. pseudomembranozni kolitis. 500mg. Slaviamed film tabl. trudno}a. 500mg Klerimed. I rastvori sa kojima se osnovni rastvor klaritromicina mo`e me{ati za inf`ionu upotrebu su: fiziolo{ki rastvor NaCl 0. cisapridom.

ventrikularne aritmije. abdominalni bol. bol u stomaku. OPREZ trudno}a. reverzibilni poreme}aji funkcionalnih testova jetre. groznica. `utica. bradikardija. OPREZ lu~i se mlekom-procenjivati rizik/korist.500mg Azax. 100mg/5ml. urtikarija. IND te{ke infekcije disajnih puteva (empijemi. neprijatan ili metalan ukus u ustima (velike doze). za inf. 400mg J01FF Linkozamidi Antibiotike iz ove grupe primenjivati samo za infekcije koje se ne mogu le~iti drugim manje toksi~nim antibioticima. mogu}a fotosenzitivnost. 2g J01FA15 telitromicin IND infekcije respiratornog trakta. tonzilitis/faringitis prouzrokovani streptokokama grupe A . hipotenzija. I antikoagulansi-pove}ano dejstvo antikoagulanasa. mu~nina. za inf. istovremena primena lekova koji produ`avaju QT interval. teofilin-pove}ana koncentracija teofilina Azatril. pospanost.125mg. otitis media. dijareja.injekcije) Clindamycin-MIP. 300mg/2ml Registar lekova 2011 .oral. `utica ili tamna boja urina). novoro|en~ad. bolovi u stomaku.film tabl i kapsule) (klindamicin u obliku fosfata . te{ke infekcije kostiju i zglobova. GIT oboljenja. o{te}enje funkcije jetre i bubrega. astma. Pliva kaps. Chephasaar film tabl. KI preosetljivost na makrolidne ili ketolidne antibiotike. stariji od 65 godina. Actavis film tabl. negonokokalni tuboovarijalni apsces). infekcije izazvane hlamidijama. alergijske reakcije (bronhospazam. infekcije ko`e i mekih tkiva. mu~nina. ra{. susp. hipomagnezemija.500mg pra{ak za oral.36g saharoze. ND pseudomembranozni kolitis nezavisan od puta aplikacije (pojava dijareje zahteva prekid medikacije). ND dijareja. susp. KI dijareja. abdominalni bol. Zmax sadr`i 19. osloba|. 600mg/4ml Klindamicin. intraabdominalne infekcije. 300mg. nesanica. ND GIT smetnje (dijareja. 250mg film tabl. 150mg 540 rast. trudno}aprocenjivati rizik/korist. zna~ajno samanjena funkcija jetre. apscesi plu}a). hipokalijemija. sanofi aventis film tabl. povra}anje. 100mg/5ml. 250mg film tabl. negonokokni uretritis ili cervicitis. Hemofarm kaps. 200mg/5ml pra{ak za rast. dojenje. anoreksija Ketek. 200mg/5ml pra{ak za rast. apscesi. Pfizer granule sa prod. retko se javlja depresija disanja u postoperativnom toku zbog depresivnog dejstva na neuromi{i}nu blokadu J01FF01 klindamicin (klindamicin u obliku hlorida . 500mg Azitromicin Sandoz. susp. 500mg pra{ak za oral.produ`eni QT interval. 200mg/5ml Hemomycin. Hemofarm kaps. mu~nina. OPREZ smanjena funkcija jetre. KI mijastenia gravis. za. septikemije. koronarna bolest. za inj. alergija u anamnezi. povra}anje. povra}anje). bubrega. pneumonije. ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma. 500mg Zmax. za inj. susp. peritonitis. Terapija treba da se prekine kod prvih znakova hepatotoksi~nosti (anoreksija.Krka film tabl. 250mg. 100mg/5ml. Sandoz film tabl. te{ke infekcije ko`e i mekih tkiva. 600mg rast. infekcije u ginekologiji (endometritis. glavobolja. 500mg Azibiot. akutni sinuzitis.J01FA10 azitromicin IND infekcije respiratornog trakta. Nobel film tabl. povra}anje. mu~nina. 500mg Sumamed. 500mg pra{ak za oral. osip). profilaksa endokarditisa.

1g J01GB Ostali aminoglikozidi J01GB01 tobramicin IND hroni~na pulmonalna infekcija Pseudomonas aeruginosom kod paijenata sa cisti~nom fibrozom. Galenika rast. ko`e. za inj. Schering rast. Chiesi rast. peritonitis. 120mg/2ml Gentamicin. OPREZ trudno}a. Sandoz rast. 500mg/2ml netilmicin (u obliku sulfata) J01GB07 Netromycin. za inj. o{te}enje osmog kranijalnog nerva. deca. OPREZ dugotrajna upotreba.J01FF02 linkomicin (u obliku hlorida) Lincohem. bruceloza Streptomycin sulfat. 40mg/2ml. 120mg/2ml Gentamicin. septikemije uklju~uju}i neonatalnu sepsu i te{ke bakterijske infekcije nepoznatog uzroka. Galenika pra{ak za rast. za inj. 80mg/2ml. povra}anje. Parenteralni aminoglikozidi sadr`e kao konzervans natrijum bisulfit koji mo`e izazvati alergijske reakcije uklju~uju}i anafilakti~ki {ok i astmati~ne napade. dojenje. parkinsonizam. 80mg/2ml. Galenika rast. Pharmaswiss rast. renalna insuficijencija. hiperpireksija. 150mg/1. 80mg/2ml. ototoksi~nost. pratiti funkciju bubrega tokom terapije. glavobolja. za inj. mijastenija gravis. stariji od 65 godina. Zdravlje rast. kostiju i mekih tkiva. ND vestibularna i auditivna o{te}enja. ND mu~nina. za inj. respiratornog i gastrointestinalnog trakta. KI miastenija gravis. KI trudno}a. I ne me{ati u istom {pricu/inf. me{ovite infekcije. boci sa penicilinima i cefalosporinima J01GA Streptomicini J01GA01 streptomicin (u obliku sulfata) IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima. 500mg/2ml Aminocin. nefrotoksi~nost. 600mg/2ml J01G Aminoglikozidni antibakterijski lekovi IND infekcije urinarnog.5ml Registar lekova 2011 541 . 20mg/2ml. za inj. pseudomembranozni kolitis. svrab. Hemofarm rast. Hemofarm rast. 120mg/2ml amikacin (u obliku sulfata) J01GB06 Amikacin. za inj. za inj. 100mg/2ml. opekotine. za inhalaciju 300mg/4ml J01GB03 gentamicin (u obliku sulfata) Gentamicin. 40mg/2ml. nefrotoksi~nost Bramitob. smanjena funkcija bubrega. za inj. osip. 120mg/2ml Gentamicin Sandoz. 80mg/2ml.

glavobolja. Srbolek tabl. dojenje. povra}anje. pseudomembranozni kolitis (retko). Medico Uno film tabl. ND mu~nina. za infuzija 100mg/50ml Ciproflokasacin. bolovi u stomaku. eksfolijativni dermatitis Nofocin. agitiranost. tremor. 250mg. smanjenje sposobnosti upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. jetre ili bubrega. nekomplikovana gonoreja. fotosenzitivnost. za inf 100mg/10ml J01MA06 norfloksacin IND nekomplikovane infekcije urinarnog trakta. 250mg. adolescenti. Srbolek film tabl. 400mg Nolicin. 400mg Uricin. uha. za rast. zglobova. 500mg Ciprofloksacin. fotosenzitivnost. Zdravlje film tabl.tablete). grla i nosa. jetre i bubrega. 500mg Citeral. Jugoremedija tabl. deca. 500mg konce. ko`e i mekih tkiva. kostiju. dijareja. bolovi u zglobovima. vrtoglavica. halucinacije. o{te}enja CNS-a. Slaviamed film tabl. konfuzija. o{te}enje jetre. Krka film tabl. agitiranost. stariji od 65 godina. halucinacije. abdominalne i hepatobilijarne infekcije. bolovi u stomaku. 250mg. adolescenti. 250mg. bolovi u zglobovima. Zdravlje film tabl. 250mg. dijabetes (potrebna je ~e{}a kontrola glikemije). vrtoglavica. tremor. alergijske reakcije. 250mg. depresija kostne sr`i. 250mg. hipotenzija.J01M Hinolonski antibakterijski lekovi IND infekcije urogenitalnog. boci sa drugim lekovima J01MA Fluorohinoloni J01MA01 ofloksacin Visiren. toksi~na epidermalna nekroza. KI trudno}a. deca. konfuzija. 750mg Ciprocinal . 400mg 542 Registar lekova 2011 . dijareja ili opstipacija. gastrointestinalnog i respiratornog trakta. OPREZ stariji od 65 godina. za rast. depresija kostne sr`i. povra}anje. ND mu~nina. KI trudno}a.infuzija) Cifran. 500mg Ciprinol. dojenje. Remedica film tabl. alergijske reakcije. epilepsija. 250mg. smanjena sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. Alkaloid film tabl. 500mg. Jugoremedija film tabl. 500mg Ciprofloksacin. 500mg konc. ciprofloksacin (u obliku laktata . Hemofarm film tabl. 250mg. I ne me{ati u istom {pricu/inf. Krka film tabl. 200mg J01MA02 ciprofloksacin (u obliku hlorida . paroksizmalna tahikardija. 500mg Ciprofloxacin. za inf 100mg/10ml Marocen. 500mg rast. glavobolja. akutni bakterijski gastroenteritis. o{te}enja CNS-a. o{te}enja jetre. OPREZ epilepsija.

infekcije ko`e i mekih tkiva. 400mg/250ml J01MB Ostali hinoloni J01MB04 pipemidna kiselina IND akutne i hroni~ne infekcije urinarnog trakta. deca. ra{. 1g Vancotex. 200mg J01X Ostali antibakterijski lekovi J01XA Glikopeptidni antibakterijski lekovi J01XA01 vankomicin hlorid IND stafilokokne. alkalnim lekovima i rastvorima koji sadr`e te{ke metale Edicin. PharmaSwiss pra{ak za rast. produ`etak QT segmenta. hipoglikemija. 1g Vankomicin. glavobolja. 500mg. 500mg Levomax. za inf. retko konvulzije. trudno}a. GIT smetnje Palin. hematotoksi~nost. nozokomijalna i vanbolni~ki ste~ena pneumonija. ceftriaksonom. epilepsija. ceftazidinom. Bayer film tabl. za inf 500mg. boci sa aminofilinom. poreme}aj tetiva uslovljen primenom fluorohinolona. za inf 500mg. 250mg. odoj~ad. 1g Kovancin. 500mg/100mg J01MA14 moksifloksacin hlorid Avelox. 250mg. retko hepatitis. ND mu~nina. oboljenja jetre (mogu}a je nekroza jetre i otkazivanje funkcija). KI preosetljivost na lek. bakterijska egzacerbacija hroni~nog bronhitisa. Galenika kaps. I ne me{ati u istom {pricu/inf. 1g Vancomycin-MIP. pospanost. 200mg Pipem. pove}ani enzimi jetre. renalna insuficijencija. 400mg rast. mu~nina. mogu} je la`no pozitivan test na opijate tokom terapije. Reimser Arzneimittel pra{ak za rast. Sandoz kaps. I zna~ajno smanjena resorpcija sa istovremono uzetim solima gvo`|a i antacidima koji sadr`e magnezijum ili aluminijum Flexid. preosetljivost na levofloksacin i druge hinolone. 250mg. OPREZ infuzija treba da se daje u periodu ne kra}em od 60 min. komplikovane infekcije urinarnog trakta. antibiotski . bol i tromboflebitis na mestu aplikacije. fotosenzitivnost. 500mg rast. Pharmatex pra{ak za rast. nefrotoksi~nost. Pharmaswiss film tabl. dojenje. pseudomembranozni kolitis koji se izuzetno retko javlja samo kod parenteralne primene vankomicina dok je oralna terapija indikovana u najte`oj formi pseudomembranoznog kolitisa. 200mg Pipegal. fotosenzitivnost.J01MA12 levofloksacin IND akutni sinuziis. varfarinom. za inf 500mg. trudno}a. enterokokne. za inf 500mg. Sandoz pra{ak za rast. nesanica. ND vrtoglavica. dojenje. stariji od 65 godina. dijareja. OPREZ renalna insuficijencija. barbituratima. pneumokokne i streptokokne infekcije rezistentne na druge lekove (parenteralni oblik). nedono{~ad. za inf.udru`eni pseudomembranozni enterokolitis (Clostridium difficile) i stafilokokni enterokolitis (oralni oblik) . dijabetes. 750mg Levoxa. porema}aji ~ula vida. hipotenzija i difuzni eritem (rad man fenomen) kod brze iv primene. respiratorna ili bubre`na insuficijencija. ND ototoksi~nost. Sandoz film tabl. KI trudno}a. eozinofilija. 500mg Lebel.. hloramfenikolom. anafilaksa. Hemofarm kaps. za inf 500mg. KI deca i adolescenti u razvoju. o{te}en sluh. Chepasaar pra{ak za rast. vrtoglavica. hepati~na. leukopenija. Actavis film tabl. tinitus. Nobel film tabl. retko trombocitopenija i neutropenija. mirisa i ukusa. 1g Registar lekova 2011 543 . heparinom. hroni~ni prostatitis.

ND retko mu~nina. ko`e i mekih tkiva.J01XA02 teikoplanin natrijum IND infekcije Gram pozitivnim mikroorganizmima. rosaceae. hepati~ke encefalopatije. Chephasaar kaps. deca do 5 godina. pre svega enterokokom i meticilin rezistentnim stafilokokom (endokarditis. aktivne organske bolesti CNS-a. kontrolisati funkciju jetre. OPREZ trudno}a. angioedem. dugotrajna upotreba. tinitus. gubitak kose. dojenje. periferna neuropatija. endomiometritis. inj. leukopenija. 250mg 544 Registar lekova 2011 . Galenika rast. ko`e. KI krvne diskrazije. urtikarija. nefrotoksi~nost. profilaksa kod kolorektalnih operacija. 400mg J01XC Steroidni antibakterijski lekovi J01XD Derivati imidazola J01XD01 metronidazol IND te{ke anaerobne intraabdominalne infekcije. dizurija. 500mg/100ml J01XX Ostali antibakterijski lekovi J01XX01 fosfomicin (u obliku trometamola) IND nekomplikovane infekcije donjih delova urinarnog trakta. infekcije kostiju i zglobova. dijareja. ND mu~nina. dojenje. 200mg. dojenje. ND ra{. metalan ukus a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija. rastvor 3g J01XX07 nitroksolin IND infekcije mokra}nih puteva. KI trudno}a. KI poreme}aj funkcije bubrega i jetre. novoro|en~ad. bubrega. anafilakti~ke reakcije. upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 . Crohnovu bolest i divertikulitis. preosetljivost na vankomicin (mogu}a ukr{tena preosetljivost). pseudomembranozni kolitis izazvan Clostridium dificile. dijareja i ra{ Monural. ra{. peritonitis) uklju~uju}i i infekcije kod pacijenata koji su alergi~ni na ?laktamske antibiotike . eozinofilija. OPREZ trudno}a. te{ka bubre`na insuficijencija. vrtoglavica. prolazne epileptiformne reakcije. trombocitopenija. histerektomije i apendektomije. prolazno pove}anje kreatinina u serumu. respiratornog trakta. anaerobne septikemije. infekcije donjih respiratornih puteva (pneumonija. za inj. ND alergijske ko`ne manifestacije. 200mg. urinarnog trakta. povra}anje. stariji od 75 godina.4 dana po prestanku terapije). uklju~uju}i peritonitis. adjuvantno sredstvo u radioterapiji. I rastvore teikoplanina i aminoglikozida ne treba me{ati Planicid. groznica. ototoksi~nost. apsces). Zambon granule za oral. glavobolja. porfirija. I ne me{ati u istom {pricu/inf. bol i tromboflebitis na mestu primene. ataksija. profilaksa u hirur{kim intervencijama (transuretralna resekcija prostate) i dijagnosti~kim procedurama. mu~nina. sanjivost. insuficijencija jetre. boci sa drugim lekovima Orvagil. septikemija. povra}anje. glavobolja. apsces jetre. poreme}aj enzima jetre. bronhospazam. tuboovarijalni apscesi i posthirur{ke vaginalne infekcije). infekcije kostiju i zglobova. za inf. GIT smetnje Nitroxolin forte. OPREZ ne preporu~uje se upotreba kod dece. CNS-a (uklju~uju}i meningitis i mo`dani apsces). PharmaSwiss pra{ak za rast. infekcije genitalnog trakta (endometritis. OPREZ ne koristiti kod komplikovanih recidiviraju}ih urinarnih infekcija. KI preosetljivost na lek. eritem. svrab. trudno}a. tamna obojenost urina. cistitis. dojenje. sanofi aventis pra{ak za rast. 400mg Targocid. sluha i krvnu sliku. za.

dojenje. pseudoefedrinom). insomnija. poreme}aj ukusa. pseudomembranozni kolitis.J01XX08 linezolid IND pneumonije. preosetljivost na linezolid. retko (ako terapija traje du`e od 28 dana) mogu}a je ozbiljna neuropatija opti~kog nerva. KI terapija. GIT smetnje. OPREZ kovulzije u anamnezi. konvulzije. izazvane Gram-pozitivnim bakterijama. 600mg J02 J02A ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antimikotici za sistemsku primenu Spektar delovanja antimikotika registrovanih u Republici Srbiji gljivica Aspergilus* Blastomyces Candida* Chromomycosis Coccidioides Cryptococcus* Epidermophyton Histoplasma Microsporum Mucor Paracoccidioides Philaphora Pseudoallescheria Rhodotorula Sporothirix Trichophyton itrakonazol terbinafin amfotericin B mikokonazol ketokonazol nistatin flukonazol + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - + + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + ? + legenda + dokazano dejstvo . ili period od 2 nedelje nakon terapije. Hemofarm film tabl. mijelosupresije. glavobolja. dopaminergicima Zenix. bipolarne depresije. simpatikomimeticima (bronhodilatatorima. obustaviti terapiju kod: nekontrolisane hipertenzije. ne preporu~uje se istovremena primena sa antidepresivima.bez dejstava ? dejstvo nije dokazano Registar lekova 2011 545 . feohromocitoma. hipertenzija. inhibitorima MAO tipa A ili B. mijelosupresija u anamnezi. komplikovane infekcije ko`e i mekih tkiva. vazokonstriktorima. alfa blokatorima. karcinoida. tireotoksikoze. antikonvulzivima. ND supresija hematopoeze (kontrola krvne slike jednom nedeljno). I izbegavati hranu koja sadr`i tiramin. {izoafektivnih poreme}aja i akutnih konfuznih stanja. smanjene funkcije jetre ili bubrega. trudno}a.

Pharmaten rast. povra}anje dijareja. slabost. Sandoz kaps. o{te}enja jetre. dijareja. `utica. leukocitoza. encefalopatija. vrtoglavica. hemoragijski gastroenteritis. 100mg. ra{. 2mg/ml Flukonazol. vrtoglavica. 50mg. oligurija. svrab. ginekomastija. ra{. deca do 2 godine. svrab Diflazon. glikozidima digitalisa. dispepsija. 100mg J02AB Derivati imidazola J02AB02 ketokonazol KI trudno}a. renalna tubularna acidoza. anemija. povra}anje. pedijatrijska primena. svrab. groznica. insuficijencija bubrega ili jetre. insuficijencija srca. Nini kaps. ND mu~nina. Torrex pra{ak za rast. anoreksija. trombocitopenija. Hemofarm tabl. 200mg Flumycozal. za inf. svraba. trombocitopenija. I ne davati istovremeno sa kortikosteroidima. 50mg. 50mg. hipostenurija. oligospermija. periferna neuropatija. hemoliti~ka anemija. temperature. 150mg rast. 50mg. KI trudno}a. ventrikularna fibrilacija. zamagljen vid. eozinofilija. diplopija. Pfizer kaps. 200mg J02AC Derivati triazola J02AC01 flukonazol OPREZ trudno}a. hipokorticizam. dispneja. 150mg rast. edem plu}a. Hemofarm kaps. ND mu~nina. azotemija. 100mg. tamne mokra}e. melena. OPREZ porfirija. anoreksija. za inj. amenoreja. svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru. glavobolja. dijareja ili opstipacija. 100mg. 150mg Stabilanol. Zdravlje kaps. bronhospazam. trombocitopenija. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. `utice. 50mg. 150mg. za inf. te{ko o{te}enje jetre Mycoseb. abdominalni bol. hiper ili hipokalijemija. alergijske reakcije. ciklosporinom. 50mg. hipertenzija ili hipotenzija. impotencija. sr~ani arest. 150mg rast. povi{enje serumskog kreatinina. dojenje. 150mg Flukonazol. {ok. Aegis kaps. smanjenje bubre`ne funkcije. bolovi u mi{i}ima i zglobovima. 100mg. makulopapapularni osip. Isovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e dovesti do fatalnih aritmija. konvulzije. preosetljivost na azole. u slu~aju pojave zamora. a kod dugotrajne terapije velikim dozama mogu}e je smanjeno lu~enje kortizola i insuficijencija nadbubrega. istovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e izazvati fatalne aritmije. obavezna kontrola funkcija jetre. epileptiformni gr~evi. za inf. glavobolja. leukopenija. 50mg. 2mg/ml Fluco Sandoz. poreme}aji koagulacije. dojenje. tinitus. aminoglikozidima. aritmije. akutna insuficijencija jetre. dojenje. za inf. 2mg/ml Diflucan. miorelaksansima i antiaritmicima Amphocil. vrtoglavica. gubitak sluha. cisplatinom. kortikotropinom. bol u epigastrijumu. smanjenje nivoa testosterona u krvi. isklju~ivo iv u hospitalnim uslovima. povra}anje. 2mg/ml 546 Registar lekova 2011 . leukopenija. 150mg Fluconal.J02AA Antibiotici J02AA01 amfotericin B IND sistemske gljivi~ne infekcije. anurija. amfotericin B koristiti samo kod progresivnih potencijalno smrtonosnih infekcija gljivicama. ND mu~nina. ose}aj nadutosti. eozinofilija. Krka kaps. glavobolja. agranulocitoza. 50mg. te{ka insuficijencija jetre.

posle vi{emese~ne upotrebe mogu}i su hipokalijemija. makulopapulozni ra{. zbunjenost. povra}anje. parestezije. anemija. Fusarium spp. potrebna redovna kontrola funkcija jetre. 100mg Prokanazol.). somnolencija. OPREZ bolesti jetre u anamnezi. dojenje. Medico Uno kaps.. groznica. alergijske reakcije u vidu svraba. Schering oral. KI trudno}a. 100mg Omicral. astenija. dijareja. holestatska `utica. gastroenteritis. zamor. parestezije. konvulzije. o{te}enja jetre. sinuzitis.) . ND mu~nina. KI preosetljivost na lek. vrtoglavica. o{te}enja jetre i gubitak kose Funit. karbamazepinom ili fenobarbitonom. flebitis. trombocitopenija. u profilaksi gljivi~nih infekcija pacijenata sa akutnom mijelogenom leukemijom ili mijelodisplasti~nim sindromom. triazolamom ili terfenadinom. 200mg J02AC04 posakonazol IND invazivna aspergiloza. dijareja. 40mg/ml Registar lekova 2011 547 . alopecija Vfend. dojenje. 50mg. svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru.. ozbiljne infekcije izazvane Scedosporium spp. kod primaoca mati~nih }elija hematopoeze koji su na imunosupresivnoj terapiji. midazolamom. 100mg ItraconEP. 200mg pra{ak za rast. hromoblastomikoza i micetom. atorvastatin i dr. Pfizer film tabl. neuropatije. povra}anje. Slaviamed kaps. dojenje. povra}anje. glavobolja. cisapridom. postoje}e aritmije). sinusna bradikardija. invazivna flukonazol rezistentna Candida spp. pacijenti sa pro-aritmogenim stanjima (uro|eno ili ste~eno produ`enje QTc intervala. agranulocitoza. potrebna redovna kontrola funkcija jetre. za inf. glavobolja. istovremena primena ergot alkaloida. dispepsija. OPREZ bolesti jetre u anamnezi. groznica. 100mg J02AC03 vorikonazol IND invazivna aspergilaza. akutna insuficijencija bubrega. abdominalni bol. kokcidiomikoza.J02AC02 itrakonazol KI trudno}a. poreme}aji vida. depresija. terfenadin. tromboflebitis. istovremena primena lekova koji su supstrat za enzim CYP3A4 (astemizol. umor Noxafil. abdominalni bol. rifampicinom. OPREZ te{ko o{te}enje jetre. mu~nina. Extractumpharma kaps. kardiomiopatija. edem plu}a.. vrtoglavica. ND neutropenija. tamne mokra}e. 100mg Kanazol. Nobel kaps. istovremena primena sa astemizolom. istovremena primena sa astemizolom. periferni edemi. bol u stomaku. istovremena primena inhibitora HMG-CoA reduktaze (simvastatin. sindrom sli~an gripu. koje su refrakterne na le~enje amfotericinom B ili itrakonazolom ili kod pacijenata koji ne podnose ove lekove. te`ak oblik orofaringealne kandidijaze kod imunokompromitovanih pacijenata. fuzarioza. elektrolitni disbalans. ra{a i urtikarije. astenija. cisaprid i dr. pospanost. ND mu~nina. u slu~aju pojave zamora. hipotenzija. hipertenzija. susp. vrtoglavica. anksioznost. lovastatin. agitacija. Liconsa kaps. ergot alkaloidima. glavobolja. trudno}a. o{te}enja jetre. hematurija. osip. tremor. terfenadinom cisapridom. leukopenija.

trudno}a. gsk pra{ak za rast. pove}anje vrednosti ureje. mogu}a je i promena boje kontaktnih so~iva Rifamor. bolovi u mi{i}ima. jetre. 50mg. 200mg Zovirax. za koncentrat za inf. intolerancija na amfotericin ili itrakonazol.) Herpes simplex i varicela Zoster virusom. istovremena primena ciklosporina. edemi. 300mg J05 J05A ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse J05AB Nukleozidi i nukleotidi. za inf. 300mg Riftan. 250mg 548 Registar lekova 2011 .J02AX Ostali antimikotici za sistemsku primenu J02AX04 kaspofungin acetat IND invazivna kandidijaza ili aspergiloza. legionarska bolest. kreatinina. hiperkalcijemija. urtikarija. te{ke stafilokokne infekcije. jeza. Hemofarm kaps. ND mu~nina. narand`asto-crvena obojenost urina. ND hemoliti~ka anemija. zamor. glavobolja. hipokalijemija. KI dojenje. znoja. OPREZ insuficijencija bubrega. trombocitopeni~na purpura. gljivi~ne infekcije koje ne reaguju na terapiju drugim antimikoticima uklju~uju}i i pacijente sa neutropenijom. ra{. abdominalni bol. Zdravlje tabl. povi{en nivo enzima jetre. povra}anje. MSD rast. ra{. 200mg. Nini tabl. OPREZ alkoholizam. CNS i dr. pljuva~ke. deca mla|a od 2 godine. ND mu~nina. uticaj na funkcije jetre. dijareja. `utica. isklju~uju}i inhibitore reverzne transkriptaze J05AB01 aciklovir IND infekcije ko`e. ra{. hipersenzitivne reakcije Cancidas. reakcija na mestu aplikacije. povra}anje. Galenika kaps. bilirubina i enzima jetre u krvi Aciklovir. OPREZ smanjena funkcija jetre. groznica. 400mg Aciklovir. pove}anje vrednosti kreatinina u serumu. profilaksa menigokoknog meningitisa i meningitisa izazvanog H. dijareja. vertigo. hipomagnezijemija. KI trudno}a. porfirija. 70mg J04 ANTITUBERKULOTICI J04A Lekovi za terapiju tuberkoloze J04AB Antibiotici J04AB02 rifampicin IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima. glavobolja. sluznica i visceralnih organa (plu}a. influenzae. GIT smetnje. bruceloza. suza. KI dojenje. palpitacije.

povra}anje. hipertenzija. promene u krvnoj slici. starije osobe. splenomegalija. konfuzija. pankreatitis. hipokalijemija. Valcyte. leukopenija. OPREZ deca. trombocitopenija. ND GIT smetnje ( mu~nina. 125mg Registar lekova 2011 549 . OPREZ isklju~iti trudno}u pre po~etka terapije. pruritus Copegus. pankreatitis. mijalgija. ra{. povra}anje. anoreksija. bubre`na insuficijencija. razdra`ljivost. ka{alj. pospanost. trudno}a. sc i im primena. poreme}aj vida. 500mg J05AB14 valganciklovir IND citomegalovirusni retinitis kod bolesnika sa HIV infekcijom. Schering kaps. leukopenija. akne. ND (u kombinaciji sa interferonom alfa): glavobolja. preosetljivost na valganciklovir. vrtoglavica. svrab. poreme}aj sna. ND mu~nina. Berlin Chemie tabl. tremor. abdominalni bol. KI trudno}a. mani~ne reakcije. vazodilatacija. nesanica glavobolja. de~iji uzrast. pove}ane vrednosti enzima jetre Brivuzost. abdominalni bol. trombocitopenija. hepatitis. vazodilatacija. bubre`na insuficijencija. neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina. hemoragija u GIT-u. dojenje. hiperpireksija. zujanje u u{ima Cymevene. dojenje. Roche film tabl. splenomegalija. opstipacija. poreme}aj funkcije bubrega. obavezna je upotreba prezervativa. artralgija. ganciklovir ili aciklovir. za inj. neutropenija. mu~nina. hepatitis. zamor. dispneja. tremor. neuropatije. OPREZ deca. ra{. mani~ne reakcije. rigor. sc i im primena.). neutropenija. starije osobe. pancitopenija. hipohromna anemija. astenija. pancitopenija. hipokalijemija. gluvo}a. dijareja. nadimanje. migrena. poreme}aj sna. ND mu~nina.. ka{alj. dojenje. hiperglikemija. hemoragija u GIT-u. neuropatije. neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina. dijareja. depresija. bolovi u kostima i mi{i}ima. osip. dispepsija. hiperglikemija. znojenje. konfuzija. poreme}aj funkcije bubrega. slabost. dispneja. ka{alj. KI ne koristiti u fazi formiranja krusti. primenjivati efikasnu kontracepciju kod mu{karaca i `ena.J05AB04 ribavirin IND hroni~ni hepatitis C (u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa). konvulzije. preosetljivost na lek. dijareja. migrena. 200mg Rebetol. glavobolja. hipohromna anemija. Roche film tabl. KI trudno}a. KI trudno}a. nesanica. dojenje. bolovi u kostima i mi{i}ima. bol u abdomenu. povra}anje. glavobolja. Ukoliko se le~i mu{karac. 450mg J05AB. istovremena primena 5-fluorouracila i drugih fluoropirimidina koji se koriste u terapiji malignih bolesti (najmanje je potrebno 4 nedelje pauze). trombocitopenija. preosetljivost na ganciklovir ili aciklovir. akne. a partnerka je trudna. 200mg J05AB06 ganciklovir (u obliku natrijumove soli ) IND prevencija i le~enje infekcija citomegalovirusom. trombocitopenija. a tokom terapije i 6 meseci nakon terapije. znojenje. alopecija. konvulzije. dispneja. Roche pra{ak za rast. brivudin IND rani tretman akutnog Herpes zostera kod imunokompetentnih osoba. hipertenzija. prevencija citomegalovirusne infekcije u transplantaciji solidnih organa. pospanost.

anoreksija. osip. (ka{alj. hiperpigmentacija. OPREZ hemofilija.nelfinavir). trigliceridemija. (hiperuricemija . hematurija.zidovudin) J05AE01 sakvinavir Invirase. ose}aj nelagodnosti.(insuficijencija jetre . vardenafila. 400mg. 200mg. mijelosupresija . holesterola i glukoze. te{ka insuficijencija jetre. bolesti krvi. ergot alkaloida. pove}anje kreatin kinaze . ste~ena lipidostrofija. ko`e i oralne sluznice. trudno}a.didanozin). astenija. periferna neuropatija . promene u testovima hepati~ne funkcije. suva usta . ra{. mi{i}no-skeletni bol. o{te}enje jetre. neonatusi sa bilirubinemijom . istovremena primena astemizola. kontrolisati nivo lipida i glukoze tokom terapije. pankreatitis. istovremena primena simvastatina i lovastatina. parestezije. astenija. pancitopenija. midazolama. neuropatije. Janssen Cilag film tabl. 700mg darunavir J05AE10 Prezista. 500mg indinavir sulfat etanolat J05AE02 Crixivan. ND povi{ena vrednost triglicerida. konvulzije. bol u abdomenu. lezije retine sa atrofijom retinskog pigmentnog epitela kod dece. nefrolitijaza.indinavir. nefrolitijaza. Abbott film tabl.lopinavir). parestezije . (defcit vitamina B12. gsk kaps. miopatija. mijalgija i sindrom sli~an gripu. dijareja. pove}anje kreatin kinaze. (flatulencija. (nefrolitijaza . ose}aj nelagodnosti. promena raspolo`enja stavudin). (200mg + 50mg) 550 Registar lekova 2011 . akne. Roche kaps.indinavir). nesanica. pove}anje amilaze. nelfinavir. bol. anemija. trombocitopenija. (dizurija. sakvinavir). poreme}aj ukusa.zidovudin). gluvo}a. hiperglikemija.zidovudin). kantariona. neutropenija. dispneja. Mogu se javiti i anemija. cisprida. pimozida. hepatitis. (niske vrednosti hemoglobina i broja neutrofila. 600mg lopinavir + ritonavir J05AE06 IND terapija infekcija HIV 1 tip virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirsma. (pankreatitis u anamnezi. lakti~ka acidoza. hipersenzitivne reakcije . amjodarona. 200mg film tabl. 300mg. vrtoglavica.lamivudin).indinavir). proteinurija. glavobolja. terfenadina. trudno}a. suva usta. bol u grudima. KI dojenje. poreme}aj funkcionalnih testova jetre. povra}anje. ND mu~nina. (alergijske reakcije. parestezija. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. ulceracije jezika i usta . MSD kaps. Abbott J05AE07 Telzir. I pove}ava se plazma koncentracija svih lekova koji se metaboli{u preko CYP3A enzima jetre Aluvia. (dijabetes. (100mg + 25mg).sakvinavir). hiperuricemija. (hemofilija . nesanica.J05AE Inhibitori proteaze (inhibitori HIV-proteinaze) IND infekcija HIV virusom. dijareja. mi{i}no-skeletni bol. pigmentacija noktiju. toazolama. stavudin). pruritus. leukopenija. 400mg ritonavir J05AE03 Norvir.didanozin. (dispepsija. kristalurija.didanozin). (hiperglikemija ili hipoglikemija. KI preosetljivost na lek. meka 100mg fosamprenavir film tabl. pove}anje amilaze .

pankreatitis. ose}aj nelagodnosti Epivir. pove}anje serum amilaze i lipaze. mogu}a te{ka akutna egzacerbacija bolesti po prestanku terapije. insomnija. trudno}a. povra}anje. smanjena funkcija jetre ili bubrega. ND o{te}enja jetre. terapiju treba prekinuti ako se jave simptomi hiperlaktemije. dijareja. anoreksija. mi{i}no-skeletni bol.J05AF Nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima OPREZ hepatitis B ili C (pove}an rizik ne`eljenih dejstava na jetru). zamor. vrtoglavica. hepatomegalija sa steatozom ili miopatija. Gilead Science film tabl. OPREZ smanjena funkcija bubrega. gsk abakavir (u obliku sulfata) tabl. KI dojenje. 300mg tenofovir disoproksil (u obliku fumarata) J05AF07 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. KI Viread. trombocitopenija. gsk film tabl. Indikacija se bazira na virolo{kom. dijareja) J05AF01 zidovudin Zidosan. 150mg Zeffix. BMS gastrorezistentne kaps. lakto-acidoze. anoreksija. poreme}aj funkcionalnih testova jetre. pankreatitis. Novartis film tabl. naglo pogor{anje funkcija jetre. 30mg J05AF05 lamivudin IND hroni~ni hepatitis B i dokazana replikacija virusa hepatitisa B kod starijih od 16 godina. 400mg stavudin J05AF04 I kombinacija sa didanozinom pove}ava rizik od lakto-acidoze Zerit. astenija. OPREZ insuficijencija bubrega. BMS kaps. bolesti jetre. Slaviamed kaps. GIT smetnje (mu~nina. 100mg J05AF06 Ziagen. dojenje. 250mg. 100mg didanozin J05AF02 Videx EC. mijalgija i sindrom sli~an gripu. 600mg Registar lekova 2011 551 . abdominalni bol. Mogu se javiti i anemija. dijareja. 245mg J05AF11 telbivudin IND hroni~ni hepatitis B sa potvr|enom virusnom replikacijom i aktivnim zapaljenjem jetre. stalno pratiti funkciju jetre. biohemijskom i histolo{kom odgovoru posle jedne godine tretmana kod odraslih: KI preosetljivost na sastojke leka. trajno povi{enim vrednostima serumske alanin-aminotransferaze (ALT) i histolo{kim nalazom aktivnog zapaljenja i/ili fibroze. progresivne hepatomegalije. le~enje hroni~nog hepatitisa B kod odraslih sa kompenzovanim oboljenjem jetre i dokazanom aktivnom replikacijom virusa. glavobolja. serolo{kom. abdominalni bol. ka{alj. laktat acidoza. ND mu~nina. ra{. trudno}a. glavobolja. miopatija Sebivo. vrtoglavica. bol u abdomenu. terapiju treba prekinuti ako se javi pogor{anje funkicija jetre. povra}anje. ND mu~nina. neutropenija. gsk film tabl. ra{. konvulzije.

MSD film tabl. gsk abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin + zidovudin tabl. treba uzimati pre zanamivira Relenza. gastritis. indinavirom Intelence. alergijske reakcije. dispneja. abdominalni bol. smanjena respiracija. povra}anje. efavirenzom. o{te}enje bubrega. insomnija. ND ra{ (obi~no nestaje posle 2 nedelje). gsk film tabl. gastroezofagealni refluks. poreme}aj koncentracije. KI te{ka o{te}enja jetre. ND ospa. dijareja. malaksalost. trudno}a. Janssen-Cilag tabl.J05AF30 abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin IND antiretrovirusna kombinovana terapija odraslih i adolescenata starijih od 12 godina kod infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV). psihijatrijski bolesnici. konvulzije Stocrin. KI reakcije preosetljivosti. KI preosetljivost na lek. hepatitis. astma. dojenje. trudno}a (nije utvr|ena bezbednost). poreme}aj koordinacije. periferna neuropatija. I klaritromicin (pove}ana koncentracija etravirina). hroni~na bolest plu}a. hiperlipidemija. agitacija. kantarionom. ka{alj. (600mg + 300mg) J05AF30 Trizivir. (300mg + 150mg + 300mg) J05AG Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze J05AG01 nevirapin Viramune. OPREZ stariji od 65 godina. dijabetes. konfuzija. hipertenzija. depresija. te{ka o{te}enja jetre. ND osip. trombocitopenija. mu~nina. NAPOMENA druge inhalalacione lekove. halucinacije. zamor. mu~nina. Boehringer tabl. povra}anje. dojenje. somnolencija. dijareja. ulceracije u ustima). povra}anje. amnezija. trudno}a. promene funkcije jetre. OPREZ tolerancija. ukoliko se istovremeno koriste. susp. hroni~ne bolesti jetre. 50mg/5ml efavirenz J05AG03 IND terapija HIV infekcije. porfirija. vrtoglavica. 200mg oral. OPREZ hroni~an hepatitis B ili C. ra{. letargija. dojenje. uko~enost. mijalgija Kivexa. gsk pra{ak za inhalaciju 5mg 552 Registar lekova 2011 . 600mg J05AG04 etravirin IND HIV infekcija u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. nevirapinom. urtikarija. anksioznost. KI preosetljivost na sastojke leka. zabranjena istovremena upotreba sa rifampicinom. povi{ena temperatura. 100mg J05AH Inhibitori neuraminidaze J05AH01 zanamivir IND nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B i profilaksa influence posle kontakta sa virusom u vreme epidemije kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina. glavobolja. GIT smetnje (mu~nina. ND vrlo retko bronhospazam. angioedem.

ND mu~nina.1ml (tj. dojenje (nema podataka o upotrebi oseltamivira kod trdnica i dojilja). Gilead Sciences film tabl. OPREZ bezbednost nije utvr|ena kod pacijenata mla|ih od 16 godina. flatulencija. insomnija. ili pove}anje nivoa aminotransferaza. I ne me{ati sa drugim lekovima osim sa vodom za injekcije Fuzeon. gsk film tabl. anksioznost. sanjivost. smanjena funkcija jetre. 400mg Registar lekova 2011 553 . pacijenti sa hepatitisom C koji su le~eni interferonom alfa i ribavirinom mogu biti pod posebnim rizikom. 30mg. adolescenata i dece uzrasta 1-12 godina. periferne neuropatije. KI preosetljivost na lek. glavobolja. 45mg i 75mg oralna suspenzija 12mg/ml J05AR Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija. hipofosfatemija. KI preosetljivost na lek. za inj. ND reakcija na mestu aplikacije. ND vrtoglavica. hroni~ne bolesti kardiovaskularnog i respiratornog sistema. vrtoglavica. (245mg + 200mg) J05AX Ostali antivirusni lekovi J05AX07 enfuvirtid Rekonstituisan rastvor je fizi~ko-hemijski stabilan u toku 24 sata na temperaturi 2-8º C. dojenje. sinuzitis. dijareja. vertigo. abdominalni bol. pankreatitis konjunktivitis. smanjen apetit. OPREZ ne preporu~uje se deci mla|oj od 1 godine (nema dovoljnih podataka o bezbednosti i efikasnosti). vomitus). 90mg/ml) J05AX08 raltegravir IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih prethodno le~enih pacijenata kod kojih postoji replikacija HIV-1 i pored kori{}enja anti-retrovirusne terapije. bolovi u stomaku. konfuzija. povremeno anemija. GIT smetnje (abdominalni bol. Roche pra{ak za rast. pove}ana incidenca bakterijskih pneumonija. dijareja. insuficijencija bubrega. prevencija gripa kod odraslih. kombinacije J05AR01 lamivudin + zidovudin Combivir. pruritus. za{ti}eno od svetlosti IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. oralna kandidijaza. poreme}aj ukusa. no}no znojenje. terapiju treba prekinuti ukoliko se jave simptomi hiperlaktatemije i metaboli~ke laktatne acidoze. opstipacija. ka{alj. progresivne hepatomegalije. opstipacija. imunokompromitovani bolesnici. hepatitis B ili C. nesanica. gripu sli~an sindrom. anoreksija. bol. glavobolje. umor Tamiflu. glavobolja. artralgije. OPREZ mogu}a pojava hipersenzitivnih reakcija. nauzeja. (150mg + 300mg) tenofovir disoproksil + emticitabin J05AR03 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih osoba. mialgije. depresija. ND alergijske reakcije. 108mg/1. trudno}a. MSD film tabl. KI trudno}a. OPREZ pratiti funkciju bubrega i jetre. povra}anje. insomnija.J05AH02 oseltamivir (u obliku fosfata) IND terapija nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B. neutropenija.KI dojenje i preosetljivost na lek. vrtoglavica. trudno}a. astenija Truvada. glavobolja. osip Isentress. Roche kaps. limfadenopatije. ka{alj.

bol u stomaku. 5ml 554 Registar lekova 2011 . razni oblici serumske bolesti. trudno}a. gr~evi u mi{i}ima. opstipacija. 300mg J06 J06A IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Imunoserumi Lekove iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 . ka{alj. ne zamrzavati. izuzev kod osoba preosetljivih na proteine `ivotinjskog porekla Antitoksin protiv otrova evropskih zmija. ({pric) 10ml Viekvin . za inj. te{ka imunolo{ka oboljenja. 1500ij/ml J06AA03 antitoksin protiv zmijskog otrova . KI preosetljivost na aktivne kompnente. ishemija srca. Torlak rast. za inj. OPREZ postularna hipotenzija. pneumonija. gubitak svesti. Torlak rast. OPREZ alergija u anamnezi. nesanica.konjski IND pasivna imunizacija posle ujeda zmija na{eg podneblja. za inj. Goedeke film tabl. halucinacije Celsentri. 150mg. ND mu~nina povra}anje. te{ka kardiovaskularna oboljenja. trudno}a. bronhospazam.20 godina od poslednje vakcinacije Totekvin. povi{eni enzimi jetre. ND anafilakti~ki {ok. smanjena funkcija jetre i bubrega.8ºC. infarkt. epilepsija. soju. febrilna stanja. KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla. lokalna reakcija na mestu iniciranja J06AA Imunoserumi J06AA02 antitoksin tetanusa za humanu upotrebu . (akutna virusna oboljenja samo za timocitni imunoglobulin konja i kuni}a). pre davanja imunoseruma ili imunoglobulina ispitati osetljivost pacijenta. nema apsolutnih KI za primenu ovog antitoksina. astenija. IZZ rast.konjski IND prevencija i terapija tetanusa kod osoba koje nisu vakcinisane ili je pro{lo 10 . kikiriki.J05AX09 maravirok IND infekcije sa CCR5-tropnim HIV 1 virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima.

ND alergijske reakcije. nespecifi~ni. 250μg/bo~ici Immunorho. posle poro|aja. 100ml IG Vena. Kedrion rast.1250ij ( 250?g)/2ml Rhophylac 300. idiopatska trombocitopenijska purpura. Baxter AG rast. (5%) 50ml. KI preosetljivost na aktivnu suspstancu ili neku pomo}nu supstancu . mijelom. za inj. na temperaturi 2 . zau{aka ili vari~ela. hroni~na limfati~na leukemija. ({pric) 250μg/ml Rhesonativ. nizak krvni pritisak (zavise od brzine infuzije. ne sme se me{ati sa drugim lekovima sem sa 5% rastvorom glukoze Humani imunoglobulin 5%.i agamaglobulinemijom). 250ij/2ml Tetabulin S/D. za inj.20 godina ili koji nisu nikada vakcinisani. rubeola. ektopi~ne trudno}e. terapija klini~ki manifestnog tetanusa.humani IND u aku{erstvu:prevencija D (Rho) imunizacije Rh negativnih `ena za vreme trudno}e. Wiskott Aldrich-ov sindrom. 200μg. 50ml. ITK rast. za inj. terapija u transfuziologiji: posle transfuzije inkompatibilne Rh pozitivne krvi ili koncentrata eritrocita kod Rh negativnih osoba. Primenu ovih vakcina treba odlo`iti najmanje 3 meseca od primene antitetanusnog imunoglobulina Atebulin. groznica. Guillain Barre-ov sindrom . 100ml. I humani antitetanusni imunoglobulin mo`e uticati na razvoj imunog odgovora na `ive atenuirane vakcine kao {to su vakcine protiv morbila. primenjuje se u kombinaciji sa vakcinom protiv tetanusa (odvojenim {pricevima u razli~ita mesta aplikacije). (5%) 20ml. KI preosetljivost na humane imunoglobuline . (sa 5% glukoze) 50ml. napomena: 100μg=500ij Beoglobin D. glavobolja. za inj. CSL Behring rast. 100ml Octagam. specifi~ni J06BB01 anti D (Rho) imunoglobulin . CSL Behring rast. kod kojih je od poslednje vakcinacije pro{lo 10 . (10%) 25ml. deca sa kongenitalnom AIDS i rekurentnim infekcijama. Octapharma rast. ne zamrzavati. kod pacijenata sa hipo. za inj. 250ij/ bo~ici Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. Kedrion pra{ak za rast. abdominalne traume. za inf. KI selektivni IgA deficit. za inf. ~e}e se javljaju kod brze infuzije.za inf. antepartalne hemoragije.i agamaglobulinemijom). za inj. humani Imunoglobuline ~uvati za{ti}eno od svetlosti. boci sa drugim lekovima imunoglobulin ( IgG 7S) . Baxter AG rast. (5%) 50ml. (5%) 50ml. 250ij/ml Tetanus Gamma. I `ive atenuisane virusne vakcine (smanjena efikasnost vakcina). ITK rast. hidatidne mole i biopsije horiona. alergijske reakcije mu~nina. 100ml. 50μg/bo~ici. Octapharma rast. za inj. OPREZ ne sme se primeniti intravenski. za inj. 200ml Kiovig. Kedrion rast. za inj. posle namernih ili spontanih prekida trudno}e.8°C.J06B Imunoglobulini J06BA Imunoglobulini. Kawasaki sindrom. 200ml Imunoglobulin (ljudski) za iv primenu. za inf. IZZ rast.humani IND prevencija tetanusa kod bolesnika sa sve`im povredama kod kojih je aktivna imunizacija nekompletna. 100ml J06BB Imunoglobulini. I ne me{ati u istom {pricu ili inf. 300μg Partobulin SDF. ITK rast. Baxter rast. ND osip. IZZ rast. 100ml Intratect. amniocenteze. alogena transplantacija kosne sr`i .intravenski J06BA02 IND prevencija i supstituciona terapija kod bolesnika sa IgG deficitom (hipo. Biotest rastvor za inf. 50ml. 250ij/2ml Registar lekova 2011 555 . ({pric) 300μg/2ml J06BB02 tetanus imunoglobulin . 250ij/ml Tetagam P. za inf. za inj.

Kedrion rast. Biotest Pharma rast. ND otok. ITK rast. KI preosetljivost na lek. pre primene vakcine uzeti anamnesti~ke podatke o zdravstvenom stanju. bolesnika posmatrati najmanje 20 minuta posle primene imunoglobulina. za inj. ND retko se javljaju ose}aj straha. ne zamrzavati. ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida. novoro|en~ad ~ije su majke tokom trudno}e bile zara`ene sa hepatitis B virusom. povra}anje. reakcijama preosetljivosti ili pojavi ne`eljenih efekata prilikom prethodne primene vakcine. akutna bolest. ND bol na mestu aplikacije. konvulzije u anamnezi (za sve vakcine sa pertusis komponentom). OPREZ primenu treba odlo`iti kod umereno do te{kih akutnih infekcija ili febrilnih stanja. povra}anje. 10ml Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila. 100mg/ml J07 VAKCINE Vakcine treba ~uvati na temperaturi 2 . dijabetes. 2ml. doza 20mg prednizona i ve}ih. za inj. 1ml. KI preosetljivost na sastojke vakcine. 540ij/3ml J06BB16 palivizumab IND prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva izazvanih respiratornim sincicijalnim virusom (RSV) kod dece sa visokim rizikom nastanka ovih oboljenja (deca ro|ena u 35. 5ml J06BB04 imunoglobulin protiv hepatitisa B . izmenjeni rezultati u testovima funkcije jetre Synagis. 180ij/ml. nedelji koja imaju manje od 6 meseci na po~etku RSV sezone. IZZ rast. reakcija na mestu injiciranja. retko preosetljivost. KI preosetljivost na lek. crvenilo na mestu aplikacije.humani IND pasivna profilaksa protiv besnila u kombinaciji sa aktivnom imunizacijom (primeniti samo kod osoba koje nisu prethodno bile imunizovane antirabijskom vakcinom). hipotenzija Hepatect CP. groznica. imunodeficijencija ili imunosupresivna terapija (usled imunosupresinvog dejstava sistemski datih kortikosteroida. bol. za inj. ospa. Abbott pra{ak za rast. gubitak apetita 556 Registar lekova 2011 . za inj. ND dijareja.8°C. kratkotrajno povi{enje telesne temperature. te{ka trombocitopenija. primenu vakcina treba odlo`iti). 5ml Imogam Rabies. OPREZ ukoliko je vakcinisanje ve} po~elo imunoglobulin primeniti samo do 8 dana posle primene prve doze vakcine.J06BB05 rabies imunoglobulin . glavobolja. (trudno}a samo za Priorix i Trimovax). febrilna stanja. deca mla|a od 2 godine sa hemodinamskim zna~ajnim kongenitalnim sr~anim oboljenjem). deca mla|a od 2 godine kod kojih je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije. anemija. OPREZ trudno}a. za inf. 50mg/ml. pad krvnog pritiska Humani antirabijski imunoglobulin.humani IND imunoprofilaksa hepatitisa B (akcidentalna inokulacija hepatitis B virusom. 50ij/ml Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B. crvenilo lica. za inj. 2ml. kod osoba na hemodijalizi i osoba koje nemaju imuni odgovor nakon vakcinacije a potrebna je kontinuirana prevencija) . leukopenija. Sanofi Pasteur rast. tokom najmanje 2 nedelje. IZZ rast. 250ij ImmunoHBs. za inj. 2ml.

NAPOMENA vakcina se ne sme primeniti intravaskularno ili intradermalno Synflorix. (50μg + 50μg)/0.5ml J07AL52 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv invazivnih oboljenja i akutnog otitis media koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 1.5ml Hiberix. niti od infekcija izazvanih drugim tipovima Haemophilus influenzae Act-HIB. 18C.5ml Registar lekova 2011 557 . OPREZ ne {titi od infekcija izazvanih sa Clostridium tetani. za inj. ND iritacija na mestu primene (bol. ({pric) 0. za inj. epiglositis. za inj. ND reakcija na mestu primene. OPREZ ne sme se dati intravenski. dijareja. godine. dijareja. otok). 9V. I istovremena primena drugih vakcina u skladu sa preporu~enim rasporedom imunizacije je dozvoljena ukoliko se koriste razli~ita mesta primene Prevenar. konvulzije. 6B. za inj. anamneza respiratornog imaturiteta (potrebano je pratiti dete 48-72 sata po prijemu vakcine). smanjen apetit. Sanofi rast.J07A Bakterijske vakcine J07AG Vakcine protiv Hemophilus-a influenzae B J07AG01 kapsularni antigen hemofilus influence tip B IND profilaksa te{kih sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemophilus influenzae tip B (meningitis. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast. odlo`iti primenu u febrilnim stanjima. te{ka akutna febrilna oboljenja (nazeb ne odla`e primenu vakcine).5ml J07AL Vakcine protiv pneumokoka J07AL01 kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 2 godine. KI preosetljivost na sastojke leka. povra}anje. sepsa. artritis i druge) kod dece mla|e od 5 godina.Wyeth susp.5ml J07AH Vakcine protiv meningokoka J07AH03 kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 18 meseci. trombocitopenija. 5. 6B. OPREZ prevremeno ro|ena deca. 10μg/0. 14. 9V. 14. za inj. crvenilo. 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 2 meseca do 5 godina. iritabilnost i retko febrilne ili nefebrilne konvulzije. pospanost. 10μg/0. ({pric) 0. trombocitopenija. 4. nedelje do navr{ene 2. KI preosetljivost na sastojke leka. za inj. posebno one koja pripadaju rizi~nim grupama. sa visokim rizikom od pneumokoknih infekcija Pneumo 23. 18C. 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 6.5ml J07AL02 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv bolesti koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 4. poreme}aji koagulacije. gsk pra{ak i rastvara~ za rast. povi{ena temperatura. gubitak apetita. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. KI deca mla|a od 2 meseca. sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C Meningococcal A+C. ({pric) 0. 7F. gsk susp.

Guerin (Mycobacterium bovis BCG) IND aktivna imunizacija dece i odraslih protiv tuberkuloze (ako je prethodno ura|en tuberkulinski test pozitivan ne treba vr{ti imunizacuju BCG vakcinom) BCG vakcina liofilizovana. 0. 5ml J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 8 .5ml) J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 3 meseca do 7 godina kod kojih je primena Tripacel vakcine kontraindikovana Ditevaksal .5ml J07AN Vakcine protiv tuberkoloze J07AN01 `ive bakterije Bacillus Calmette . typhi IND aktivna imunizacija protiv trbu{nog tifusa kod dece starije od 2 godine i kod odraslih. 5ml J07AM52 toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisane cele }elije B. za inj.5ml 558 Registar lekova 2011 . Torlak susp. 0.T.5ml ( 40ij/0. Torlak susp. 1mg (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana. za inj. 5ml Tripacel. OPREZ vakcinacijom se obezbe|uje za{tita protiv infekcija S. za inj.J07AM Vakcine protiv tetanusa J07AM01 toksoid tetanusa IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv tetanusa Tetavaksal-T. za inj.T za odrasle.14 godine Ditevaksal . ({pric) 0. typhi ali ne i od S paratyphi A i B Typhim Vi. ako se posle primene vakcine jave konvulzije imunizacija se mo`e nastaviti sa Vakcinom protiv difterije i tetanusa adsorbovanom Aldipete . Sanofi Pasteur susp. pertusis IND aktivna imunizacija dece od 3 meseca do 5 godina protiv difterije. Torlak susp. za inj. Torlak susp. Sanofi Pasteur rast.5ml) i 5ml (40ij/0. tetanusa i velikog ka{lja. Torlak pra{ak za susp.T. KI deca iznad 5 godina i odrasli. odnosno 10 doza za odrasle i decu preko godinu dana starosti) J07AP Tifoidne vakcine J07AP03 kapsularni antigen S. za inj. za inj.

septikemija i dr. dijareja. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B + r-DNK Hepatitis B antigen IND primarna i buster imunizacija dece protiv difterije. gubitak apetita. uznemirenost. gsk pra{ak i susp. ND bol. toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. povi{ena temperatura. progresivna encefalopatija). za susp. povra}anje. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. deca kod koje se pojavila encefalopatija nepoznate etiologije u periodu od 7 dana nakon primanja vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. ili konvulzije koje mogu biti pra}ene groznicom u periodu od 3 dana nakon vacinisanja. febrilna stanja. koja nisu starija od 36 meseci . pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1. uporan neute{an pla~ koji traje ³ 3 sata. gubitak apetita. crvenilo. tetanusa. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. meseca `ivota ili buster vakcinacija dece do 5 godina. toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. koja su prethodno imunizovana sa 3 doze vakcine. poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis. poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B. ({pric) 0. za susp. zamor. za inj (bo~ica + {pric) 0. polimiksin. pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B IND aktivna imunizacija protiv difterije. 2. povra}anje Infanrix IPV + Hib. OPREZ ako se unutar 48 sati od vakcinacije javi temperatura ³ 40ºC (izmerena rektalno). tetanusa. polimiksin i polisorbat 80. te{ka akutna febrilna stanja (prisustvo manje infekcije ne predstavlja kontraindikaciju).) kod dece od 2-og meseca `ivota (ne savetuje se primena ove vakcine kod dece starije od 3 godine). crvenilo otok na mestu aplikacije. neurolo{ki poreme}aji (infantilni spazam. Infanrix.. pospanost. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. velikog ka{lja.5ml J07AX. dijareja. epiglositis. ND povi{ena temperatura. tetanusa. pertusis IND aktivna imunizacija protiv difterije.5ml J07AX04 toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. crvenilo. Infanrix hexa. povra}anje. 2. bol. deca starija od 5 god . nekontrolisana epilepsija. razdra`ljivost. treba ozbiljno razmotriti odluku o primeni narednih doza vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. gsk susp. umerena ili te{ka infektivna oboljenja. uznemirenost. za inj.J07AX Ostale bakterijske vakcine J07AX. gubitak apetita. dijareja. bol. gsk pra{ak i susp..5ml Registar lekova 2011 559 . KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine. za inj (bo~ica + {pric) 0. kolaps ili stanje nalik {oku. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu . velikog ka{lja. ND povi{ena temperatura. velikog ka{lja dece po~ev{i od 2.

1440EL. akutne infektivne bolesti. la`ni rezultati analize krvi su mogu}i nekoliko dana posle vakcinacije.5ml Fluimun. Novartis Vaccines susp. ({pric) 0. ({pric) 0. istovremena primena imunosupresiva (smanjen imuni odgovor).J07B Virusne vakcine J07BB Vakcine protiv influence (gripa) J07BB02 Vakcina protiv gripa (inaktivisane rascepane virusne ~estice) Seroprotekcija se obi~no posti`e u toku 2 do 3 nedelje. za inj. gsk susp. prisustvo IgG hepatitis A antitela . istovremena primena drugih vakcina je mogu}a ali mesto aplikacije treba da bude odvojeno. za inj./05ml. visoka temperatura. pile}e proteine. dozvoljena je primena kod dojilja. Sanofi Pasteur susp. IND aktivna imunizacija protiv gripa. za inj. gsk susp za inj. za inj. neomicin ili formaldehid. za inj. ({pric) 0. 10μg /0. 1440EL.j. razdra`ljivost.5ml Fluarix. gsk susp.5ml Vaxigrip. 5ml Vaxigrip Junior.5ml J07BC02 inaktivisani hepatitis A virus IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine (Havrix Junior 720 Eliza jedinica).5ml susp. a postojanje postvakcinalnog imuniteta varira od 6 do 12 meseci./1ml susp za inj. povi{ena temperatura./05ml. ND gubitak apetita.j. ({pric) 720EL. ({pric) 0. lokalna reakcija na mestu primene Avaxim 160 U. (bo~ica) 720EL. ({pric) 0. neomicin. za inj. Sanofi Pasteur susp. dojenje (nema podataka o dejstvu na dojen~ad) . OPREZ ne zme se dati intravaskularno. KI preosetljivost na sastojke vakcine. dece iznad 15 godina i odraslih (Avaxim i Havrix).5ml. trudno}a.25ml J07BC Vakcine protiv hepatitisa (`utice) J07BC01 antigen HBsAg IND aktivna imunizacija svim podtipovima virusa hepatitis B kao i za{tita od infekcije virusom hepatitis D ako ne postoji istovremena infekcija virusom hepatitis B Engerix-B. Sanofi Pasteur susp. IZZ susp. za inj. KI alergija na jaja.5ml Havrix. ({ptic) 0. za inj. za inj. za inj./1ml 560 Registar lekova 2011 .j. GIT smetnje (mu~nina. 20μg/ml Euvax B Pediatric. Sanofi Pasteur susp. 10μg/0.j. Sanofi Pasteur susp. povra}anje dijareja). OPREZ trudno}a (ako je neophodno vakcinacija je dozvoljena u drugom i tre}em trimestru). 20μg/ml Euvax B. I ne sme se me{ati u {pric sa drugim lekovima Agrippal S 1. koji su izlo`eni pove}anom riziku od hepatitisa A (ne {titi od drugih tipova virusa hepatitisa) .

HBsAg ^uvati na temperaturi 2-8ºC.j + 20μg)/ml J07BD Vakcine protiv morbila (malih boginja) J07BD52 `ivi atenuirani virusi parotitisa. pu{enja. vakcinacija osoba sa poreme}ajima i deficitom imuniteta Imovax Polio.5ij Registar lekova 2011 561 . 5ml J07BG Vakcine protiv rabiesa (besnila) J07BG01 inaktivisani virus rabiesa IND preventivna i postinfektivna vakcinacija ljudi protiv besnila Verorab. povra}anje).PCEC Rabipur. za inj.5ml Trimovax. OPREZ imuni odgovor mo`e biti smanjen usled gojaznosti.5ml. abdominalni bol. 2. za inj. rubeole i morbila. ko{tano mi{i}nog.5ml Twinrix Adult. 0. febrilna stanja. GIT smetnje (dijareja.5ml J07BG01 inaktivisani virus rabiesa . vaskularnog sistema Twinrix Pediatric.J07BC20 inaktivisani hepatitis A virus + hepatitis B antigen . ({pric) 0. za inj. susp. rubeole i morbila IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine protiv parotitisa. 2. gsk susp. za inj. ({pric za odrasle) (720 EL. poreme}aji nervnog. IND aktivna imunizacija protiv hepatitisa A i B (ne {titi od hepatitisa koji prouzrokuju virusi hepatitis C i E. ({pric za decu) (360 EL. 2 i 3 IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv poliomijelitisa. revakcinacija u 12. vakcinacija dece i odraslih kod kojih je kontraindikovana primena oralne polio vakcine. godini (deca do 1 godine se vakcini{u samo ako to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi) Priorix. za inj. za inj. nije poznat stepen za{tite kod osoba koje su u inkubacionom periodu gde bolest jo{ nije klini~ki prepoznata).5ml J07BF Vakcine protiv poliomielitisa (de~ije paralize) J07BF03 inaktivisani polio virus tip 1. Sanofi Pasteur susp. glavobolja. trombocitopenija. Novartis Vaccine pra{ak za rast. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp.5ij/0. gsk susp. gsk pra{ak i rastvara~ za rast.j + 10μg)/0. KI preosetljivost na sastojke vakcine. za inj. ND pospanost. starijeg `ivotnog doba. za inj. 0. puta primene vakcine (izbegavati primenu u gluteus i intradermalno). Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast. prisustva nekih hroni~nih bolesti.

bol u stomaku. 103. seronegativnih. `iva IND aktivna imunizacija protiv vari~ele. crvenilo. dijareja. pospanost. KI akutna infektivna stanja.. a najkasnije pre 24. treba ih primeniti odvojeno i na razli~ita injekciona mesta Varilrix.nedelje. dojenje.nedelje `ivota (RotaTeq). rinitis i primena vakcine se odla`e 3 meseca nakon primene imunoglobulina ili transfuzije krvi.J07BH Vakcine protiv dijareje izazvene rota virusom J07BH01 `iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima IND imunizacija protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima. ND groznica. godine. KI preosetljivost na neomicin ili sastojke vakcine. OPREZ kod transfuzije krvi ili davanja imunoglobulina u toku 6 nedelja. odraslih osoba ili adolescenata starijih od 13 godina.nedelje `ivota (Rotarix) ili pre26. poreme}aj GIT-a. Vakcina nije indikovana za rutinsku primenu kod dece. imunokompromitovana deca. HIV infekcija. ka{alj. alergija na sastojke vakcine. primarna ili ste~ena imunodeficijencija (leukemija. u slu~aju epidemije i trudnice i deca od 4 meseca moraju biti vakcinisana. zdrave dece starosti od 1. trudno}a. infekcija uha. izuzetno. gsk pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1ml J07BK Vakcine protiv ov~ijih boginja (vari~ele) J07BK. OPREZ `enske osobe treba da koriste kontracepciju u periodu izme|udve doze kao i 3 meseca po zavr{etku vakcinacije. Vakcina protiv vari~ele. za inj. KI trudno}a i deca do 6 meseci. MSD oralni rastvor 2ml Rotarix. do 12. vakcina protiv zau{aka se daje sa najmanje mesec dana razmaka. OPREZ kod primene kortikosteroida treba da pro|e najmanje 15 dana od prestanka terapije kortikosteroidima da bi se primenila vakcina Stamaril. bronhospazam. gu{obolja. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. curenje nosa. Ukoliko je neophodno istovremeno dati i neku drugu `ivu vakcinu. Po`eljno je da se vakcinacija zavr{i pre 16. `ive u zemlji sa endemijom ili napu{taju zemlju sa endemijom a idu u podru~ja gde nema `ute groznice). Osobe koje su u kontaktu sa nedavno vakcinisanom decom treba da vode ra~una o higijeni ruku nakon menjanja pelena.5ml 562 Registar lekova 2011 . bol na mestu aplikacije.3 PFU/0. za{tita nastaje 6 nedelja posle primanja druge doze. malformacije GIT-a koja mo`e da predstavlja predispoziciju za intususpekciju (opstrukciju creva pri ~emu se jedan deo creva uvla~i u drugi). terapijaimunosupresivima). limfom. RotaTeq. pre ili posle vakcinacije. gsk pra{ak za rast. NAPOMENA preporu~uje se da se {ema imunizacije zapo~ete vakcinom jednog proizvo|a~a zavr{i vakcinom istog proizvo|a~a . otok. Ne postoje ograni~enja u vezi unosa hrane ili te~nosti. glavobolja. Mo`e da se primeni kod seronegativne. za inj. limfadenopatija. povra}anje.5 ml J07BL Vakcine protiv `ute groznice J07BL01 `ivi atenuirani virusi `ute groznice IND aktivna imunizacija protiv `ute groznice (preporu~uje se osobama koje idu u zara`ena podru~ja. infekcije gornjeg respiratornog trakta. akutna febrilna oboljenja. prevremeno ro|ena deca. koja su u bliskom kontaktu sa osobama koje su pod velikim rizikom od oboljevanja od te{ke infekcije virusom vari~ele. ND ko`ni osip. 1000LD50/0. primena druge doze je kontraindikovana ako se javila reakcija preosetljivosti nakom prve doze.

ne zamrzavati. 16. poreme}aji koagulacije . te{ka febrilna stanja. KI preosetljivost. 0. 2 i 3 J07CA Kombinovane bakterijske i virusne vakcine IND aktivna imunizacija dece od 2 meseca protiv difterije. ({pric) (20 μg + 20 μg)/0. povra}anje proliv). 18 . 2.5ml J07BM02 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 16. pruritus.) difterije. osip. ne zamrzavati. IND spre~avanje prekanceroznih displazija visokog stepena (CIH2/3). epiglositis. pertisisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. stepena). spre~avanje displasti~nih lezija visokog stepena vulve (VIH2/3) i spre~avanje genitalnih kondiloma (kondiloma akuminata) izazvanih humanim papiloma virusom tipa 6. IND prevencija intraepitelnih neoplazija grli}a materice visokog stepena (CIN 2. tetanusa. ({pric) 0. Sanofi Pasteur pra{ak i susp. 16. vakcina se ne sme dati vaskularno ili intradermalno. 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC. gsk susp. tetanusa. trombocitopenija.J07BM Vakcine protiv humanog papiloma virusa J07BM01 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6. Sanofi Pasteur susp. 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC. kombinovane cele ~estice difterije + tetanusa + pertusis + inaktivisani poliovirusi 1. MSD susp. krvarenje. za inj. (20 μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0.5ml J07CA06 polisaharid hemofilus influence tip B + toksoidi difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. ND glavobolja. velikog ka{lja i poliomijelitisa Tetraxim. velikog ka{lja i poliomijelitisa kod dece od 2-og meseca Pentaxim.5ml Registar lekova 2011 563 . pireksija. za inj. 11. otok. 11. bronhospazam Gardasil. za susp. OPREZ ne preporu~uje se primena kod devoj~ica mla|ih od 10 godina. ili 3. urtikaruja Cervarix. KI preosetljivost na sastojke leka. ND eritem. septikemija i dr. GIT smetnje (mu~nina. svrab. karcinom grli}a materice uzro~no povezanim sa humanim papiloma virusom tipovi 16 i 18.5ml J07C J07CA02 Bakterijske i virusne vakcine. za inj. 3 IND prevencija invazivnih bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis. za inj. bol.

godini u 14. meseca u sedmoj godini u 12. . 1. godini + druga doza prva doza druga doza tre}a doza tre}a doza prva doza druga doza tre}a doza vakcinacija revakcinacija revakcinacija (I) (I) revakcinacija revakcinacija (II) tri doze (0. meseca od 12.24.15.5 meseca do navršenog 6. meseca od 17. godini utvr|ena od komisije za zarazne bolesti imunoglobulin protiv hepatitisa B se daje novoro|en~adi HBsAG pozitivnih majki u prvih 12 sati `ivota zajedno sa prvom dozom vakcine Di . 6) revakcinacija (III) revakcinacija (III) revakcinacija (II) prva doza druga doza tre}a doza 564 Registar lekova 2011 .Obavezna imunizacija dece u Srbiji u 2011.Te za odrasle VA K C I N A Uzrast hepatitis BCG B vakcina prva doza Difterija Tetanus Veliki kašalj Polio vakcina Male boginje Hemofilus Zauške infuence Rubeola tip B Difterija Tetanus I mesec II mesec III mesec sa navršena 3. .

.

ND urotoksi~nost. ovarijuma. za inf. Schering kaps. L01A Alkiliraju}i antineoplastici L01AA Azotni plikavci L01AA01 ciklofosfamid IND leukemije (hroni~na limfocitna. sarkom mekih tkiva. astenija. dojenje. GIT smetnje Holoxan. stomatitis. 5mg. trudno}a. ne preporu~uje se deci mla|oj od 3 godine. zbog potencijalne toksi~nosti. fotosenzitivnost. trudno}a. Ewing-ov sarkom. smanjena funkcija jetre ili bubrega. glavobolja. 1g. mijelosupresija. Baxter pra{ak za rast. teratogenosti i kancerogenosti ovih lekova. maligni limfomi. akutna limfoblasti~na). neutropenija. karcinomi dojke. cistitis. dijareja. 1g L01AA06 ifosfamid IND leukemije. halucinacije. anaplasti~ni astrocitom. somnolencija. malaksalost. 250mg dakarbazin L01AX04 IND melanom. akutne infekcije.M BOUJOFPQMBTUJDJ!!J!!JNVOPNPEVMBUPSJ L01 ANTINEOPLASTICI Terapiju lekovima iz ove grupe mora da vodi lekar koji ima iskustva u hemioterapiji malignih bolesti. pospanost. alopecija.4L dnevno) Endoxan. ND hemoragi~ni cistitis (terapiju treba prekinuti ako se javi). konfuzija. maligni gliom. o{te}enje tkiva pri ekstravazaciji Dacarbazin Pliva-Lachema. Pliva pra{ak za rast. be{ike. KI trudno}a. 2g L01AX Ostali alkiliraju}i antineoplastici L01AX03 temozolomid Lek se ne sme ~uvati na temperaturi iznad 30ºC. 500mg. KI mijelosupresija. ovo ne`eljeno dejstvo mo`e se ubla`iti ve}im unosom te~nosti (3 . opstipacija. 200mg 566 Registar lekova 2011 . IND novodijagnostikovan multiformni glioblastom (istovremeno sa radiacijim). alopecija. Hodgkin-ova bolest. maligni limfomi. mutagenosti. 100mg. Baxter pra{ak za rast. opstrukcija urinarnog trakta. umor. plu}a. parestezije Temodal. Iz istih razloga ovim lekovima treba pa`ljivo rukovati i preduzimati posebne mere za{tite osoblja i okoline. bol. ND mu~nina. dojenje. nefrotoksi~nost. KI preosetljivost na temozolomid ili dakarbazin. dojenje. neuroblastom. izrazito niske vrednosti krvnih elemenata. ND GIT smetnje. Trudnice ne bi trebalo da rukuju ovim lekovima. povra}anje. prostate. testisa. dezorijentisanost. 20mg. OPREZ koncepcija nije dozvoljena za vreme upotrebe leka a mu{karci treba da vode ra~una jo{ 6 meseci nakon prekida terapije. ra{. za inf 500mg. endometrijuma. za inj. 100mg. trombocitopenija. inoperabiln tumori osetljivi na ifosfamid.

za inf. periferne neuropatije. 50mg/5ml konc. OPREZ folna kiselina i B12 se daju profilakti~ki.za inf 500mg L01BB Analozi purina L01BB04 kladribin IND leukemija vlasastih }elija. OPREZ fludarabin je veoma toksi~an lek sa malom terapijskom {irinom. konjunktivitis Litak 10. 10mg/5ml L01BB05 fludarabin fosfat IND hroni~na limfocitna leukemija B }elija i ne-Ho~kin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkiliraju}im antineoplasticima. 50mg Methotrexat"Ebewe". 500mg/5ml.5mg. za inj. dekompenzovana hemoliti~ka anemija. poreme}aj vida Fludara. 500mg/20ml Methotrexate Teva. akutne infekcije. za inj. ne-Hodgkin limfomi. 5mg rast. akutnu nefrotoksi~nost. i ozbiljnu supresiju kostne sr`i pri upotrebi vlikih doza. ND GIT ulceracije i krvarenja (koja mogu biti fatalna). Lipomed rast. osteogeni sarkom. OPREZ kladribin je lek sa malom terapijskom {irinom i mo`e da ispolji ireverzibilnu neurotoksi~nost. 50mg/2ml rast. za rast. trudno}a.za konc. Lilly pra{ak za rast. 500mg/20ml L01BA04 pemetreksed IND uznapredovali ili metastatski nemikrocelularni karcinom plu}a prethodno tretiran hemoterapeuticima. alergija na lek. 50 mg Registar lekova 2011 567 . Ebewe tabl 2. Sindan Pharma pra{ak za rast. psorijaza. infekcije uklju~uju}i i pneumonije. KI trudno}a. indoletni limfomi. za inf. stomatitis. mukozitis. maligni pleuralni mezoteliom (u kombinaciji sa cisplatinom). za inj. Teva rast. 1g/10ml Methotrexate. Pfizer rast. dojenje. hroni~na limfocitna leukemija). GIT smetnje. krvne diskrazije u anamnezi kod bolesnika sa psorijazom ili reumatoidnim artritisom. Sinda Pharm pra{ak za rast. o{te}enja epitela Alimta.L01B Antimetaboliti L01BA Analozi folne kiseline L01BA01 metotreksat IND akutna limfoblasti~na leukemija. kahekti~na stanja. za inj. akutne infekcije. za inf. KI depresija kostne sr`i. ND mielosupresija. za inj. 50mg/2ml rast. retko GIT smetnje.V. 50mg film tabl. anoreksija. 50mg Sindarabin. dojenje. imunodeficijencija. ka{alj groznica. leukopenija. renalna insuficijencija sa klirensom kreatinina ispod 30ml/min. 10mg/ml. Pharmachemie B. dojenje. zamor. KI depresija kostne sr`i. KI trudno}a. GIT smetnje. za inj. ND hematolo{ka toksi~nost. ND miejlosupresija. konc. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni ne-Ho~kin limfom. trudno}a. Bayer pra{ak za rast. dojenje. febrilna stanja. 10mg Fludarabine-Teva. solidni tumori (karcinom dojke. trombocitopenija. horiokarcinom i drugi trofoblasti~ni tumori. za rast. za inj. podlo`nost infekcijama. faringitis. meningealna leukemija. insuficijencija bubrega i jetre. osip. pove}ana osetljivost na UV zra~enja Antifolan. karcinom skvamoznih }elija). za inj.

rektuma. akutne infekcije. bubrega. Teva rast. trudno}a. dojenje. prekanceroznih stanja ko`e. GIT smetnje (mu~nina. anemija trombocitopenija. dermatitis. enteritis. intestinalne ulceracije). trudno}a. insuficujencija jetre. mukozitis. 500mg 568 Registar lekova 2011 . PharmaSwiss pra{ak za rast. 100mg. mielocitna i limfoblastna). za inj. ND leukopenija. svraba i hiperpigmentacije na mestu aplikacije. sindrom {aka-stopalo koji se karakteri{e parestezijom.`arenja. Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf. 50mg/mll L01BC05 gemcitabin (u obluku hlorida) IND nemikrocelularni karcinom plu}a. febrilna neutropenija. 150mg. 1g Gemcitabin PharmaSwiss. povra}anje. karcinom dojke. karcinom ovarijuma. 100mg/5ml. koji je rezistentan na paklitaksel i antraciklin. glavobolja. KI preosetljivost na lek. trudno}a. povra}anje. anoreksija. kolona. KI injekcije: depresija kostne sr`i. dispnea. pojavom eritema. KI depresija kostne sr`i. 1g. anemija. istovremena upotreba metotreksata ili ciklofosfamida. adenokarcinom pankreasa. dojenje. krvarenja. ND injekcije GIT smetnje (mu~nina. hipospermija kod mu{karaca (ne planirati potomstvo za vreme i 6 meseci posle terapije). alergija Gemcitabin Sandoz. Sandoz pra{ak za rast. 500mg/10ml. proteinurija. pove}anje transaminaza i bilirubina. Actavis pra{ak za rastvor za inf. Roche film tabl. pankreasa. Ebewe rast. ND depresija kostne sr`i (leukopenija. 1g Gemzar. trudno}a. za inf 200mg. dojenje. dijareja). ND GIT smetnje (mu~nina. krem: solarna i senilna keratoza. Bowen-ove bolesti. akutne infekcije. hematurija. OPREZ pre upotrebe poroveriti broj krvnih }elija. 1g L01BC02 IND injekcije: karcinomi dojke. ICN Polfa krem 5% 5-Fluorouracil "Ebewe". mogu}a su i sistemska ne`eljena dejstva Efudix. akutne infekcije. Actavis pra{ak i rastvara~ za rast. krvarenja. megaloblastoza). za inj 50mg/ml Fliorouracil Teva. 200mg. superficijalni baziliomi ko`e o{te}ene zra~enjem. glave i vrata. za inj. edem plu}a. supresija kosne sr`i. trudno}a. dojenje. toksi~ne i degenerativne encefalopatije. re|e pojava vezikula i ulceracija. bol u abdomenu). mogu} je i dermatitis Xeloda. konkomitentna radioterapija. ra{. trombocitopenija. za inf 200mg. te{ka o{te}enja jetre. hiperpireksija. depresija kostne sr`i. uznapredovali karcinom `eluca u kombinaciji sa preparatima platine. bolnih ili bezbolnih eritema. krem: preosetljivost na fluorouracil. za inj. limfomi (ne-Hodgkin). rinitis. hroni~na mielocitna leukemija.L01BC Analozi pirimidina L01BC01 citarabin IND akutne leukemije (limfocitna. dojenje. somnolencja. deskvamacijom. Lilly pra{ak za rast. kolorektalni karcinom sa metastazama. povra}anje. akutne infekcije. krem: ose}aj bola. za inf 200mg. 1g/20ml Cytosar. anoreksija. alkoholizam. 200mg. 1g Gitrabin. mu~nina. povra}anje. sa ili bez metastaza. alopecija. citarabin sindrom. Ebewe rast. 500mg. nesanica. 1g L01BC06 kapecitabin IND karcinom dojke u odmaklom stadijumu. disfukcija jetre. promene u CNS-u Alexan "Ebewe". ka{alj. KI depresija kostne sr`i. alopecija. ne preporu~uje se vakcinacija `ivim vakcinama. 2g Gitrabin. karcinom mokra}ne be{ike. `eluca.

za inj. KI intratekalna primena. za rast. 50mg/5ml L01CB Derivati podofilotoksina L01CB01 etopozid IND karcinom testisa. neutropenija. hereditarna polineuropatija. horiokarcinom. Teva konc. trombocitopenija. mikrocelularni karcinom plu}a. Sindan Pharma konc. za rast. pigmentacija ko`e. 50mg. hereditarna polineuropatija. akutna leukemija. za rast. za rast. dojenje. jer je sna`an iritans. akutne leukemije. mikrocelularni karcinom plu}a. depresija. Ebewe konc. za inf 100mg/5ml kaps. konvulzije. glavobolja. za inf 10mg/ml. trudno}a. dijareja. karcinom dojke. hiponatrijemija. neuroblastom. Sandoz konc. OPREZ rastvorom vinorelbina treba pa`ljivo rukovati. za inj. ND neurotoksi~nost (periferne parestezije. 25mg. za rast. GIT smetnje. anemija. mielosupresija. GIT smetnje Vinblastin. 100mg Sintopozid. anoreksija. Sindan Pharma pra{ak za rast. KI intratekalna primena (fatalni ishod). GIT smetnje Vinorelbin "Ebewe". 50mg Registar lekova 2011 569 . 1mg/ml L01CA04 vinorelbin IND karcinom dojke i karcinom ne malih }elija plu}a u odmakloj fazi. Pfizer konc. refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. promene pritiska. za rast. za rast. trudno}a. za inf 10mg/ml. za inf 100mg/5ml Vepesid. Gedeon pra{ak za rast. leukopenija. za inf 100mg/5ml Etoposide. te{ke promene funkcije bubrega. Ewing-ov sarkom. za inf 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss. za rast. povra}anje. infektivne bolesti.L01C Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi L01CA Alkaloidi vinke i analozi L01CA01 vinblastin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. trudno}a. ND depresija kostne sr`i. depresija kostne sr`i. Nippon konc. za inf 100mg/5ml kaps. 10mg L01CA02 vinkristin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. alopecija Sindovin. Wilms-ov tumor. insuficijencija jetre. metastatski karcinom testisa. ND neuropatija. motori~ka slabost). jer je sna`an iritans. insuficijencija jetre. za rast. ra{. ND supresija kostne sr`i. Sindan Pharma konc. 1mg Vincristin. PharmaSwiss konc. za inf 10mg/ml. alopecija. poreme}aj funkcija jetre. KI preosetljivost na lek. rabdomiosarkom. BMS konc. intravenska primena trudno}a. za inf 100mg/5ml Lastet. pruritus. izmenjena hematopoeza. Gedeon pra{ak za rast. Ebewe konc. OPREZ rastvorom vinblastina treba pa`ljivo rukovati. Pfizer rast. OPREZ rastvorom vinkristina treba pa`ljivo rukovati. dojenje. dojenje. za rast. maligni limfom. za inf 100mg/5ml Etoposide-Teva. jer je sna`an iritans. 1mg Vincristin. mukozitis. mu~nina. refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. 50mg/5ml Vinorelsin. KI intratekalna primena (fatalni ishod). za inj. karcinom mokra}ne be{ike u odmakloj fazi. 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz. za inj. lokalna iritacija i flebitis na mestu aplikacije Etoposid "Ebewe".

paklitaksel ili polisorbat 80. te{ko o{te}enje jetre. crvena obojenost urina 1 . neurotoksi~nost (periferna neuropatija. neutropenija manja od 1500 }elija/mm3. za inj. za inf 30mg/5ml. sr~ana oboljenja. hipotenzija. za rast.7ml Sindaxel. slabost). ose}aj pe~enja. uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a. 100mg/16.2 dana posle primene.7ml Taxol. akutne leukemije. mukozitis. adenokarcinom `eluca. KI mijelosupresija. Sindan Pharma konc. bol. ND depresija kostne sr`i. OPREZ tokom terapije treba ~esto kontrolisati krvnu sliku. o{te}enje opti~kog nerva. za inf. testisa. 50mg Sindroxocin. trudno}a. PharmaSwiss konc.5ml. reakcije na mestu primene. ND neurotoksi~nost (parestezija. ND mijelosupresija. 80mg/2ml L01D Citotoksi~ni antibiotici i srodne supstance L01DB Antraciklini i srodni preparati L01DB01 doksorubicin hlorid Injekcije pored doksorubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija. IND primarni karcinom ovarijuma. za rast. ovarijuma. i rastvara~ za rast. za rast. Sindan Pharma pra{ak za rast. neuroblastomi. alopecija. za inf 10mg/5ml. su`enje uretre i rezistentne infekcije urinarnog trakta (intravezikalna primena). Ebewe konc. cerviksa. intravezikalna primena mo`e izazvati hematuriju i urinarne smetnje. alopecija. artralgija. kardiotoksi~nost.L01CD Taksani L01CD01 paklitaksel Rastvara~ sadr`i dehidrovani etanol i polioksietilovano ricinusovo ulje. 50mg Doxorubicin "Ebewe". Actavis pra{ak za rast. 10mg. 50mg 570 Registar lekova 2011 . neutropenija. za inf 30mg/5ml. karcinom glave i vrata. 10mg. Ebewe konc. 150mg/25ml. op{ta slabost. za inf 30mg/5ml 150mg/25ml L01CD02 docetaksel IND (u kombinaciji sa drugim citostaticima) uznapredovali karcinom dojke koji je rezistentan na prethodnu citostatsku terapiju. karcinom dojke. 50mg/25ml Doxorubicin Teva. KI preosetljivost na docetaksel. retencija te~nosti (periferni edemi. KI preosetljivost na lek ili rastvara~. Teva konc. ascites i porast telesne mase). mokra}ne be{ike. endometrijuma. sanofi aventis konc. IND karcinomi dojke. parestezije. trnjenje. aritmije). ospa uklju~uju}u i lokalizovane erupcije po dlanovima i stopalima. plu}a. 100mg/16. dojenje. za inf 30mg/5ml Paclitaxel Teva. nemikrocelularni karcinom plu}a. karcinom prostate. za inj. 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. GIT smetnje. za inf 10mg. 100mg/16. Teva pra{ak za rast.7ml. perikardijalni izliv. 20mg/0. BMS konc. boci sa drugim lekovima Adriblastina RD. za rast. {titaste `lezde. osteosarkom i sarkomi mekih tkiva. ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom. Wilms-ov tumor. lokalna iritacija na mestu aplikovanja leka Paclitaxel "Ebewe". funkcije jetre. mijalgija). za inf 30mg/5ml. pleuralni izliv. kardiotoksi~nost (bradikardija.I ne me{ati u istom {pricu/inf. maligni limfomi. metastatski karcinom ovarijuma refraktoran na standardnu terapiju. reakcije preosetljivosti Taxotere. za rast. za rast.

plu}a. KI mijelosupresija. akutni infarkt miokarda ili prele`ani infarkt koji je ostavio insuficijenciju III ili IV stepena. bol. za inj. promene EKGa. 50mg L01DB06 idarubicin hlorid IND akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija. oboljenja plu}a. za inf 10mg/5ml. Nippon pra{ak za rast. vrata. na mestu ekstravazacije javlja se otok. maligni pleuralni izlivi. pove}ana pigmentacija. testisa. 50mg/25ml Episindan. dozno zavisna kardiotoksi~nost (aritmije. GIT smetnje. hemoragi~na dijateza. IND karcinomi dojke. ND o{te}enje ko`e./inf.L01DB02 daunorubicin (u obliku hlorida) IND akutna nelimfocitna i limfocitna leukemija. sarkomi mekih tkiva. boci sa drugim lekovima Epirubicin "Ebewe". GIT smetnje sa mogu}om pojavom ulceracija. prisutne infekcije Zavedos. ND leukopenija. za inf 10mg. potreban oprez pri rukovanju zbog iritacije tkiva. kardiotoksi~nost. jednjaka i grli}a materice. prethodna mijelosupresija. blastne krize. 10mg L01DB07 mitoksantron hlorid IND akutne nelimfati~ne leukemije odraslih. 5mg pra{ak za rast. dozno zavisna progresivna pulmonalna fibroza. za inf 20mg10ml L01DB03 epirubicin hlorid Injekcije pored epirubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija. karcinom testita. anemija). GIT smetnje. ekstravazacija ne izaziva nekrozu tkiva ali privremeno menja boju tkiva u plavo Mitoxantron"Ebewe". karcinom dojke. alopecija. trombocitopenija. ND depresija kostne sr`i. za rast. ranija kardiotoksi~nost koja se javila u terapiji drugim antraciklinima. OPREZ smanjena funkcija bubrega. za inf. kardiotoksi~nost. KI te{ka kardiolo{ka oboljenja. Actavis pra{ak za rast. sr~ana oboljenja. tokom terapije potrebno je kontrolisati krvnu sliku i sr~anu funkciju. Sindan Pharma pra{ak za rast. mukozitis. 15000ij Registar lekova 2011 571 . aritmije. Actavis Italia kaps. 10mg. Hodgkins-ov i non-Hodgkins-ov i limfomi. {titaste `lezde. Ebewe konc. endometrijuma. lokalna nekroza Daunoblastina. Actavis pra{ak i rastvara~ za rast. 20mg/10ml L01DC Ostali citotoksi~ni antibiotici L01DC01 bleomicin IND karcinom skvamoznih }elija u predelu glave. kolona. serumske koncentracije bilirubina iznad 2mg/dl a kreatinina preko 25mg/dl. akutne leukemije. ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom.I ne me{ati u istom {pricu/inf. 10mg/5ml. te`ak stomatitis. mokra}ne be{ike. maligni limfomi. KI trudno}a. hroni~na mijeloidna leukemija. za rast. ND hematolo{ka (leukopenija. ranija mijelosupresija izazvana le~enjem ili zra~enjem. ovarijuma. insuficijencija srca). trombocitopenija. Ebewe konc. ve} primljena maksimalna kumulativna doza drugog antraciklina (npr doksorubicina). hroni~ne mijelogene leukemije. 50mg Farmorubicin RD. cerviksa. karcinom dojke u odmakloj fazi. OPREZ te{ko op{te stanje bolesnika. pankreasa. nonHodgkins-ovi limfomi. za inf. ve} primljena maksimalna kumulativna doza daunorubicina ili doksorubicina. anemija. mukozitis. pad arterijskog krvnog pritiska Bleocin S. lokalno jako iritira tkiva. za inj. KI trudno}a. KI alergija na idarubicin ili daunorobicin.

za inf. trudno}a.L01X Ostali neoplastici L01XA Jedinjenja platine L01XA01 cisplatin IND karcinomi testisa. za inf. 1mg/ml Cisplatin PharmaSwiss. Sindan Pharma konc. bubre`na insuficijencija.5mg/ml Cisplatin Teva. za inf. za inf. 100mg Sinoxal. za inf. za inf. za inf. 10mg/ml Paraplatin. ND dozno zavisna reverzibilna mielosupresija. periferna senzorna ili funkcionalna o{te}enja izazvana neuropatijom. Ebewe pra{ak za rast. Sindan Pharma konc. Teva konc. Sindan Pharma pra{ak za rast. za rast. za inf. za rast. dece.V. za rast. trombocitopenija) Eloxatine. Pharmachemie B. 5mg/ml Oxaliplatin "Ebewe". 10mg/ml Carboplatin "Ebewe". 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema. za inf.5mg/ml Cisplatin. 50mg. 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss.5mg/ml Platinex. Ebewe konc. sanofi aventis pra{ak za rast. Ebewe konc. za inf. 100mg 572 Registar lekova 2011 . karcinom skvamoznih }elija u podru~ju glave i vrata. smanjenje senzitivnosti laringsa). periferne neuropatije. za inf. 0. za rast. za rast. mijelosupresija. za inf 0. depresija kostne sr`i. povra}anje. dojenje. za rast. za inf. gastrointestinalna (nauzeja. depresija kostne sr`i Cisplatin "Ebewe". 50mg. Pharmaswiss pra{ak za rast. BMS konc. za rast. za inf. 0. 10mg/ml Carboplatin. Pfizer konc. leukopenija. za rast. konc. 10mg/ml L01XA03 oksaliplatin IND metastatski kolorektalni karcinom u kombinaciji sa 5-fluorouracilom i leukovorinom. mokra}ne be{ike i planocelularni karcinom glave i vrata. KI te{ka o{te}enja bubrega. 50mg. za rast.5mg/ml Platosin. 1mg/ml L01XA02 karboplatin IND karcinom ovarijuma epitelnog porekla. za inf. 50mg. Actavis pra{ak za rast. za rast. 100mg Sinoxal. 100mg konc.5mg/ml Sinplatin. za inf. za rast. hematolo{ka (neutropenija. o{te}enje sluha. 10mg/ml Carboplatin Teva. anemija. ND neurolo{ka (prolazna neuropatija. PharmaSwiss konc. dijareja). za rast. Teva konc. BMS konc. mikrocelularni karcinom bronhija. ovarijuma. za inf. Pliva pra{ak za rast. 0. za inf. 50mg.GIT smetnje. za inf. Pfizer konc. KI preosetljivost na karboplatin ili lekove koji sadr`e platinu. za rast. KI bubre`na insuficijencija. poreme}aj bube`ne funkcije Carboplasin. 0.

vrtoglavica. skvamozni karcinom }elija glave i vrata. trudno}a.L01XC Monoklonska antitela L01XC03 trastuzumab IND metastatski karcinom dojke sa pozitivnim HER2 proteinom. 440mg/20ml L01XC02 rituksimab IND Non-Hodgkinov limfom i to: prethodno ne le~eni folikularni limfom iii -IV stadijuma u kombinaciji sa hemioterapijom. nesanica. rigor. mu~nina. dijareja. pratiti nivo elektrolita. hipertrihoza. KI reakcija preosetljivosti na lek. simptomi sli~ni gripu. 2mg/ml. agitiranost. abdominalni bol. u monoterapiji kod bolesnica koje su ve} le~ene hemioterapijom jedanput ili vi{e puta koja je uklju~ivala antraciklin i taksan. drhtavica. angioedem. bol u le|ima. za inf. ND bol. Merck rast. dojenje. aritmije. rinitis. tahikardija. retko trombocitopenija. dispneja Herceptin. u kombinaciji sa pklitakselom za bolesnoce za koje antraciklin nije odgovaraju}i lek. poja~an ka{alj. za inf. Roche konc. Reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom. KI preosetljivost na proteine mi{a. za inf. tadioterapije. dojenje. u kombinaciji sa docetakselom kod pacijentkinja koje nisu primale hemioterapiju. pospanost. parestezije. urtikarija. pojava intersticijalne plu}ne bolesti kao i te{kih ko`nih reakcija zahteva prekid terapije. glavobolja. folikularni limfom iii -IV stadijuma koji je rezistentan na hemioterapiju ili je u fazi II ili jo{ poznijeg recidiva posle hemioterapije. bronhoopstrukcija) hipertenzija. plu}ni embolizam Erbitux. anemija. Roche pra{ak i rastvara~ za rast. dojenje. anksioznost. ND naj~e{}e reakcije na ko`i (ospa sli~na aknama. difuzni non-Hodgkin limfom krupnih B }elija u kombinaciji sa CHOP hemioterapijom i terapija odr`avanja kod recidiviraju}eg refraktornog folikularnog limfoma. Hroni~na limfocitna leukemija u kombinaciji sa hemioterapijom. Rani karcinom dojke nakon hirur{ke intervencije. za rast. MabCampath. za inf.treba smanjiti brzinu infuzije. 10mg/ml L01XC04 alemtuzumab IND hroni~na limfocitna leukemija predhodno tretirana alkiliraju}im agensima ili fludarabinom. leukopenija. ra{. GIT smetnje. u kombinaciji sa inhibitorima aromataze kod postmenopauzalnih pacijentkinja koje ranije nisu bile le~ene trastuzumabom. zastojna sr~ana insuficijencija. infekcija. bronhospazam. povra}anje. glavobolja. 30m/ml L01XC06 cetuksimab IND metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko predhodna hemioterapja nije dala rezultate. nekroza) hipersenzitivne reakcije (ra{. konjunktivitis. deskvamacija. glavobolja. hemioterapije. kardiopulmonalne i pulmonalne bolesti. ND groznica. op{ta slabost. pruritus. kao monoterapija ukoliko je terapija oksaliplatinom i irinotekanom bila neuspe{na i kod pacijenata koji ne toleri{u irinotekan. prolazna hipotenzija. OPREZ ako pacijent pokazuje blagu ili umerenu reakciju vezano za primenu infuzije . ili druge sastojke preparata. anemija. Bayer konc. trudno}a. temperatura. za rast. 5mg/ml Registar lekova 2011 573 . mu~nina. poreme}aj noktiju. dispneja. depresija. neuritis Mabthera. KI preosetljivost na trastuzumab ili proteine mi{a. vrtoglavica. povra}anje. nesanica. neutropenija. KI trudno}a.

stomatitis. neoperabilni recidiviraju}i dermatofibrosarkomi protuberans (DFSP) kod odraslih. temperatura. suzenje okoa. parestezije. IND inicijalna terapija pacijenata sa uznapredovalim karcinomom renalnih }elija. ND preosetljivost. hiperglikemija. trudno}a. intracerebralno krvarenje. za rast. promene u telesnoj masi. edem kapka. parestezija. Lederle konc. intersticijalna bolest plu}a. edemi. bolovi u mi{i}ima. gastritis. dijareja). o{amu}enost. anoreksija. Roche konc. mu~nina. dispneja. 400mg/16ml L01XE Inhibitori protein kinaze L01XE. Novartis kaps. angioedem. gastroezofagusni refluks. konjunktivitis. kongestivna sr~ana insuficijencija. edemi. altralgije. dojenje. anemija. mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest (MDS/MPB) odraslih udru`ena sa rearan`iranjem gena za receptor za faktore rasta poreklom iz trombocita (PDGFR). 100mg film tabl 100mg. dermatitis. osip svrab. pleuralna efuzija. koji imaju bar tri od {est prognosti~kih faktora rizika. opstipacija. za inf. bol u kostima. bol u abdomenu. trudno}a (mogu} teratogeni efekat). bronhospazam. suvo oko. pove}ane vrednosti jetrinih enzima. mu~nina.L01XC07 bevacizumab IND uznapredovali karcinom kolona ili rektuma. ND neutropenija. perforacija creva. GIT smetnje (abdominalni bol. temsirolimus ~uvati na temperaturi 2-8ºC.. mu~nina. agitiranost. ka{alj Torisel. metastatski karcinom dojke u ombinaciji sa paklitakselom. KI preosetljivost na lek i njegove metabolite (uklju~uju}i i sirolimus). glavobolja. hiperlipemija. za rast. povra}anje. ka{alj. OPREZ pacijenti sa tumorom u CNS-u ili pacijenti na antikoagulantnoj terapiji imaju ve}i rizik intracerebralnog krvarenja. prolazna hipotenzija. adjuvantna terapija odraslih pacijenata koji su pod zna~ajnim rizikom od relapsa nakon resekcije Kit (CD117) pozitivnog gastrointestinalnog stromalnog tumora (GIST). mi{i}ni spazami i gr~evi. 400mg 574 Registar lekova 2011 . crvenilo. monoterapija odraslih sa recidivom ili refraktornom Ph-pozitivnom ALL. aritmije. ekcem. OPREZ retencija te~nosti. pruritus. trombocitopenija. neuritis Avastin. neoperabilni i/ili metastatski maligni gastrointestinalni stromalni tumori (GIST). 25mg/ml L01XE01 imatinib mesilat IND novodijagnostikovana hroni~na mijeolidna leukemija (HML) odraslih i dece. KI alergija na sastojke leka. ne zamrzavati. 100mg/4ml. HML odraslih i dece u blastnoj krizi. tahikardija. infekcije. pospanost. hipereozinofilni sindrom (HES) odraslih sa/ili hroni~nom eozinofilnom leukemijom(HEL). poreme}aj ukusa. neutropenija. povra}anje. uko~enost. fazi akceleracije i hroni~noj fazi nakon neuspeha interferon-alfa terapije. dispnea. povra}anje. epistaksa. hemoragije. novodijagnostikovana akutna limfoblastna leukemija sa prisutnim Filadelfija hromozomom (Phpozitivna ALL) kod odraslih zajedno sa hemioterapijim. drhtavica. vrtoglavica. dispepsija. depresija. inhibitori i induktori CYP3A4. nesanica Glivec. alopecija. glavobolja. anemija. KI trudno}a. fotosenzitivnost. za inf. rigor. sr~ana bolest. anksioznost. pancitopenija. polisorbat 80 ili bilo koji od ekscipijenasa. ra{. dijabetes. dispneja. rinitis. o{te}enje jetre i bubrega .redovno pratiti funkcije. no}no znojenje. retko trombocitopenija. dojenje treba prekinuti tokom terapije. zamagljen vid. ND groznica. dijareja. nesanica. plu}ni edem. pireksija. suva usta. de~iji uzrast. dojenje.

GIT smetnje (dijareja koja mo`e da dovede do dehidratacije. produ`enje QT intervala. ra{. kreatinin fosfokinaze i glukoze u krvi. ospa na dlanovima i tabanima). Pfizer kaps 12. grejfrut) usporavaju metabolizam pa dozu treba smanjiti do minimalne 37. gsk film tabl. OPREZ trudno}a. svrab. svrab. koji pokazuje prekomernu ErbB2 (HER2) ekspresiju. hipomagnezijemija. hipertenzija). ka{alj. opstipacija. hiperglikemija. GIT smetnje. depigmentacija kose ili ko`e.I potrebno je izbegavati istovremenu primenu induktora i inhibitora CYP3A4 enzima. plu}a (sni`enje leve ventrikularne ejekcione frakcije. 25mg. produ`enje QT intervala . gama-glutamiltransferaze. primena CYP3A4 induktora i inhibitora. pancitopenija. smanjenje ejekcione frakcije. alkalne fosfataze. bol u grudima i skeletnim mi{i}ima. tromboembolije. Sutent. ND hipertenzija. altralgija. atralgija. ND umor. gr~evi u mi{i}ima. 50mg L01XE05 sorafenib IND uznapredovali karcinom renalnih }elija kada tretman sa alfa interferonom ili interleukinom 2 nije uspeo ili je kontraindikovan. dok sna`ni inhibitori CYP3A4 (ketokonazol. alanin amilotransferaze. disfonija. poreme}aj jetre. 200mg L01XE07 lapatinib (u obliku labatinib ditosilata) IND u kombinaciji sa kapecitabinom uznapredovali ili metastatski karcinom dojke. bol u kostima. OPREZ potrebno je pratiti funkciju leve komore. aspartat aminotransferaze. izbegavati konzumiranje soka od grejpfruta. trombocitopenija. hemoragije. bilirubina. zadebljnja ili pukotine ke`e. metastatski karcinom bubre`nih }elija (MRCC). 250mg L01XE08 nilotinib (u obliku hidrohlorida) IND hroni~na i ubrzana faza Filadelfija hromozom pozitivne hroni~ne mijelofene leukemije (CML). hiperbilirubinemija. GIT smetnje. OPREZ nije poznata podno{ljivost kod pacijenata sa o{te}enom funkcijom jetre ili bubrega . suvo}a ko`e. KI preosetljivost na lek. mialgija. anoreksija.L01XE04 sunitinib (u obliku maleata) IND gastrointestinalni tumori strome (GIST). Bayer film tabl. povra}anje). dojenje. dojenje. jetre. supstance koje pove}avaju pH `eluca (smanjena resorbcija) Tyverb. hiperkalijemija.I sna`ni induktori CYP3A4 (rifampicin) ubrzavaju metabolizam i potrebno je korigovati dozu do maksimalne 87. dispneja. pove}anje lipaze. dijareja. de~iji uzrast. hepatotoksi~nost. parestezija. kardiovaskularne smetnje (produ`enje QT intervala.5/dan. hipertenzija Tasigna. eritromicin. oprez je potreban kod smanjene funkcije jetre i bubrega. KI preosetljivost na lek. mijalgija. uklju~uju}i i imatinib. kod odraslih pacijenata. ND plu}na embolija.5mg. Novartis kaps. zamor. depresija. akne Nexavar. febrilna neutropenija. potencijalna hepatotoksi~nost i pulmonarna toksi~nosti kao i pojava pneumonitisa). vrtoglavica. mijelosupresija. osip. periferni edemi.5/dan. oboljenje pankreasa. pulmonalni edem. dermatolo{ke promene (promena boje ko`e. mu~nina. mu~nina. astenija. amilaze. suva ko`a. ND glavobolja. KI preosetljivost na lek. trudno}a. 200mg Registar lekova 2011 575 . alopecija. promena telesne mase. palpitacija. otpornih ili netolerantnih na bar jednu prethodnu terapiju. hemoragija tumora.

140mg L01XX14 tretinoin IND akutna promijelocitna leukemija. glavobolja. slabost mi{i}a. pove}anje serum koncentracije triglicerida. Sandoz konc. alopecija. ishemijska bolest srca. promene na ko`i. za inf 40mg/2ml. kontrolisati bolesnike sa metaboli~kom bolesti kostiju. kongestivna insuficijencija srca. ND dijareja. 100mg/5ml Irinotecan. 300mg/15ml Irinotekan Sandoz. promene na ko`i Litalir. `ene u reproduktivnom dobu. anoreksija. hiperkalcijemijom ili renalnom insuficijencijom.L01XX Ostali antineoplastici L01XX05 hidroksikarbamid IND melanom. BMS kaps. dojenje.6mg estramustin fosfat natrijum monohidrata IND karcinom prostate naro~ito kod bolesnika sa tumorima rezistentnim na hormonsku terapiju. trombocitopenija. holesterola i transaminaza. KI trudno}a. za rast. 100mg/5ml. depresija. Pfizer konc. izrazita supresija kostne sr`i. 10mg L01XX19 irinotekan hlorid trihidrat IND metastatski kolorektalni karcinom odraslih. povra}anje. dispneja. rezistentna hroni~na mijeloidna leukemija. suva usta. KI trudno}a. 100mg/5ml Irinotesin. OPREZ tromboflebitis u anamnezi. povra}anje. za rast. trudno}a. impotencija. Roche kaps. bolovi u kostima. ginekomastija. koncentracija bilirubina u serumu 1. za rast. retencija te~nosti sa edemima. OPREZ smanjena funkcija bubrega. dojenje. ishemijske i tromboembolijske bolesti srca ili komplikacije sa edemima. dijabetes (zbog smanjenja tolerancije glukoze). neutropenija. astenija Campto.5 puta ve}a od normalne. kardiovaskularnom. 100mg/5ml 576 Registar lekova 2011 . Sindan Pharma konc. tromboza ili tromboembolijski poreme}aji. prethodno primljena hemioterapija ili radioterapija (pove}an rizik mijelosupresije). rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma. reverzibilno povi{enje bilirubina i transaminaza u serumu. mu~nina. za inf 40mg/2ml. edemi. povra}anje. 500mg L01XX11 estramustin fosfat (pra{ak za infuziju) estramustin fosfat natrijum monohidrat (kapsule) 140mg estramustin fosfata = 157. GIT smetnje. bolesti cerebralnih i koronarnih arterija. anemija. insuficijencija jetre i bubrega. konfuzija. respiratornom i CNS sistemu Vesanoid. Pfizer kaps. hipotenzija. za inf 40mg/2ml. depresija kostne sr`i. hiperleukocitoza. dijareja ili opstipacija. pulmonalni infiltrati. mu~nina.za rast. za inf 40mg/2ml. te{ka insuficijencija jetre. mogu} fatalan ishod). mu~nina. tromboembolija. mu~nina. ND anoreksija. pleuralni izlivi. kontrolisati krvni pritisak (mogu}a pojava hipertenzije). ND "sindrom retinolne kiseline" (groznica. PharmaSwiss konc. reakcija preosetljivosti od alergijske ospe do angioneuroti~kog edema Estracyt. ra{. povra}anje. KI preosetljivost na estradiol ili azotne plikavce. u GIT-u. ND mijelosupresija. leukopenija. glavobolja. KI hroni~na inflamacija creva ili opstruktivno oboljenje creva.

BMS tabl. OPREZ osobe mla|e od 18 godina. AOP Orphan kaps. koji je otporan na terapiju derivatima platine i docetakselom. intersticijalna bolest pu}a. GIT smetnje. osip. umereno pove}anje vrednosti transaminaza u serumu. Iressa. dojenje. za inj. 100mg. povra}anje. KI te{ka insuficijencija jetre. 160mg oralna suspenzija 40mg/ml O Tentika. 3. AstraZeneca film tabl. periferna neuropatija. rizik epilepti~nog napada. Hemofarm oralna suspenzija 40mg/ml Registar lekova 2011 577 . povra}anje. 1mg. neuropatije (ose}aj `arenja. svrab. dijareja. Roche film tabl. bol u stomaku) zamor. trombocitopenija.5mg L02 L02A ENDOKRINOLO[KA TERAPIJA Hormoni i srodni lekovi L02AB Gestageni L02AB01 megestrol acetat IND palijativna terapija karcinoma dojke i endometrijuma Megace. konjunktivitis Tarceva. terapija lokalno uznapredovalog ili metastatskog nemikrocelularnog karcinoma plu}a sa adekvatnim mutacijamaEGFR-TK kod odraslih . ND mu~nina. KI trudno}a. hemoragija (epistaksa i hematurija). 150mg L01XX35 anagrelid IND esencijalna trombocitemija Thromboreductin. hipotenzija Velcade. Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. ote`ano disanje. 0.5mg L01XX34 erlotinib IND uznapredovali makrocelularni karcinom plu}a predhodno le~en hemioterapijom. GIT smetnje (dijareja. promene na epitelu. OPREZ opstipacija. konjunktivitis i blefaritis. mu~nina. 250mg L01XX32 bortezomib IND progresivni multipli mielom. neuropatski bol). ND osip. sr~ana insuficijencija. ND trombocitopenija. suvo}a ko`e.L01XX31 gefitinib IND uznapredovali ili metastatski nesitno}elijski karcinom plu}a. anoreksija. parestezija. 25mg. akne. KI preosetljivost na lek.

vrtoglavica. kod mu{karaca . ND talasi vru}ine.25mg L02B Antagonisti hormona i srodni lekovi L02BA Anti-estrogeni L02BA01 tamoksifen (u obliku citrata) IND karcinom dojke (`ene i mu{karca). upotreba du`a od 6 meseci. 11. Abbott pra{aki rastvara~ za suspenziju za inj. vaginalno krvarenje.75mg/ml. stajanjem se formira talog koji se lako resuspenduje mu}kanjem. 3. 10mg Nolvadex D. KI trudno}a. nesvestica. Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast. mi{i}na slabost. znojenje. ND GIT smetnje. poreme}aj raspolo`enja.1mg. dismenoreja) se u po~etku mogu poja~ati. simptomatska terapija endometrioze tokom perioda od najdu`e {est meseci u cilju smanjenjalezija i pelvi~kog bola. ND talasi vru}ine. fibroni uterusa. endometrioza. smanjenje libida. dojke. promene funkcije jetre.8mg L02AE04 triptorelin IND karcinom prostate sa metastazama. dojenje. leukopenija Nolvadex. ginekomastija Zoladex. endometrioza i fibrom uterusa. KI preosetljivost na lek. ostljivosti oticanje grudi (mu{karci). kod `ena . smanjen libido. umor. KI preosetljivost na LHRH analoge. GIT smetnje. trudno}a. trombocitopenija. dojenje. osip. depresija.25mg/ml L02AE03 goserelin (u obliku acetata) IND karcinom prostate. IND Alternativna terapija metastatskog karcinoma prostate kada bilateralna orhidektomija ili antiandrogena terapija nisu indikovane. bol na mestu aplikacije. promene raspolo`enja. glavobolja. znojenje. AstraZeneca film tabl. uznapredovalim metastatskim karcinomom dojke bilo kao monoterapija u slu~aju progresije bolesti nakon terapije tamoksifenom. Remedica tabl. sterilitet kod `ena. ili u kombinaciji sa tamoksifenom ukoliko nije predhodno preimenjen. kod mu{karaca mo`e da se javi rumenilo. deca. dojenje. kod le~enja neplodnosti hiperstimulacija ovarijuma Diphereline. metroragija. 3. alopecija. AstraZeneca implantat 3. osip po ko`i. preoperativna simptomatska terapija fibroida uterusa kod postmenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena. lokalne reakcije na mestu primene. smanjenje grudi (kod `ena). 0. impotencija. 10. za inj. povra}anje.75mg i 11.L02AE Analozi hormona koji osloba|aju gonadotropin L02AE02 leuprorelin Napomena rekonstituisana suspenzija je bele boje. hipertenzija.simptomi endometrioze (pelvi~ki bol. 10mg.6mg. poreme}aj vida. AstraZeneca film tabl. suvo}a vagine. OPREZ isklju~iti trudno}u pre upotrebe kod `ena. adjuvantna terapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate uz istovremenu radikalnu radioterapiju. KI trudno}a. talasi vru}ine i znojenja. svrab. impotencija. mu~nina . artralgija Lupron. 20mg Tamoxifen. trudno}a. alergija.u po~etku terapije prolazno pove}anje koncentracije testosterona i stim u vezi poja~ani bolovi u kostima metastatskog porekla. Supresija ovarijuma kod premenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena sa estrogen-pozitivnim. karcinom endometrijuma. dojenje. ra{. depresija. talasi vru}ine. pove}ana dizurija i salivacija. retko retencija te~nosti. 20mg 578 Registar lekova 2011 . smanjen libido. pratiti nivo polnih hormona tokom terapije. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. ND na mestu primene lokalna iritacija i krvni podliv. glavobolja.

insuficijencija bubrega (klirens kreatinina < 30ml/min). 150mg Registar lekova 2011 579 . za inj. I inhibira enzime citohrom P450 (CYP 3A4) pa se lekovi koji se metaboli{u preko ovog enzima primenjuju uz oprez. Gedeon film tabl. impotencija. mu~nina. KI alergija na lek. GIT smetnje (mu~nina. KI primena kod `ena i dece. ginekomastija. povra}anje. preosetljivost na lek. metastatski ili lokalno uznapredovali karcinom dojke kod `ena u menopauzi. zamor. valunzi. 150mg Calumid. OPREZ smanjena funkcija jetre. KI insuficijencija jetre. inpotencija. povra}anje. lokalna reakcija na mestu injiciranja. istovremena primena terfenadina. ND vrelina (crvenilo) lica. 150mg L02BB03 bikalutamid IND lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti. OPREZ sr~ana oboljenja. 250mg Flutasin. AstraZeneca film tabl. sanofi aventis tabl. pove}anje transaminaza. poja~an apetit. azoospermija. intolerancija na alkohol. astemizola ili cisaprida. `utica). hipotenzija. kod kojih je bolest progredirala ili je u relapsu za vreme ili posle primene druge antiestrogenske terapije. 50mg Bicusan. ({pric) 250mg/5ml L02BB Anti-androgeni L02BB01 flutamid IND karcinom prostate u odmakloj fazi. fotosenzitivnost Anandron. potrebno je pratiti funkciju jetre i nivo glukoze i krvi . venska tromboembolija. trudno}a. KI preosetljivost na lek. 150mg Casodex. nesanica. hemoliti~ka anemija. te{ka respiratorna insuficijencija. 50mg Bicatlon. Bicadex. te{ka insuficijencija jetre. ND pruritus. mu~nina. osip. Schering tabl. ND ginekomastija. OPREZ umerena i te{ka insuficijencija jetre. vrtoglavica. Sindan Pharma tabl 250mg L02BB02 nilutamid IND karcinom prostate sa metastazama posle hirur{ke ili hemijske kastracije. lokalno uznapredovali nemetastatski karcinom prostate kada se ne preporu~uje operacija. uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom. dojenje. infekcije urinarnog trakta Faslodex. 50mg. Synthon Hispania film tabl 50mg. dijareja. povra}anje dijareja. bol u `elucu. dijareja. povra}anje. opstipacija). holestatska `utica. zamu}en vid. AstraZeneca rast. edemi. smetnje libida GIT smetnje (mu~nina.L02BA03 fulvestrant Lek se ~uva na temperaturi od 2 do 8ºC IND estrogen zavisni. anemija. 50mg. limfoedemi Flucinom. gubitak libida. bol u le|ima. Medico Uno film tabl. 50mg. vrtoglavica zamor. poreme}aj akomodacije. PharmaSwiss film tabl. anoreksija. parestezije. ND glavobolja.

mu~nina. opadanje kose. 1mg L02BG04 letrozol IND adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke. 1mg Trasolette. trudno}a. Medico Uno film tabl.L02BG Inhibitori enzima L02BG03 anastrozol IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. anoreksija. AstraZeneca fiml tabl. bolovi u mi{i}ima. mu~nina. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu. KI upotreba kod `ena u premenopauzi. 25mg 580 Registar lekova 2011 . ND glavobolja. dojenje. dojenje.5mg Femozol. ra{. produ`ena adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke kod `ena u menopauzi koje su prethodno primale standardnu adjuvantnu terapiju sa tamoksifenom. trudno}a.5mg L02BG06 eksemestan IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. terapija prve linije kod `ena sa uznapredovalim hormon-zavisnim karcinomom dojke. abdominalni bol. Remedica film tabl. preoperativna terapija `ena u menopauzi sa lokalizovanim karcinomom dojke sa pozitivnim hormonskim receptorima.5mg Lametta. terapija uznapredovalog karcinoma dojke kod `ena u postmenopauzi. adjuvantna terapija estrogenreceptor-pozitivnog ranog karcinoma dojke kod `ena u menopauzi. glavobolja. Novartis film tabl. vrtoglavica. talasi vru}ine. pove}an apetit Femara. povra}anje. anoreksija. PharmaSwiss tabl. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu. prore|enje kose. film tabl. zamor. ra{ Anastrozole. anoreksija. te{ka insuficijencija jetre. periferni edem. PharmaSwiss tabl. periferni edemi. nesanica. 1mg Armotraz. ND rumenilo lica. 1mg Arimidex. umor. 2. 2. 1mg Aremed. prore|enje kose.5mg Letrozole Medico Uno. dijareja. dojenje. depresija. Vipharmsa film tabl. konstipacija. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre. glavobilja. ND rumenilo lica. Pfizer oblo`ena tabl. Cipla fim tabl. suvo}a vagine. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre. 2. 2. ra{ Aromasin. Medico Uno. trudno}a.

trudno}a. kongenitalne neutropenije.rekombinantni Roferon A. povra}anje.2ml Realdiron. hepatomegaliju. IND skra}enje trajanja neutropenije i smanjenje u~estalosti komplikacija koje prate neutropeniju (sepsa). 48 Mij/0. Roche rast. 6Mij/0.5ml.rekombinantni L03AB05 Intron A. za inj. alergijske reakcije.5Mij/0. zamor. prolazna hipotenzija. 4. kod bolesnika sa nemijeloidnim malignim oboljenjima kod kojih su ura|ene autologne ili alogene transplatacije kostne sr`i ili koji primaju citostatike. Sicor Biotch pra{ak za rast. glavobolju. ({pric) 6mg/ 0. crvenilo. OPREZ terapiju treba da vodi lekar koji ima iskustvo u onkologiji i hematologiji.5ml. proteinurija. reakcija na mestu primene. alopeciju. mijalgija. deca. Roche rast. alergijske reakcije (ko`ni osip. dijareju. groznica. poreme}aj enizima jetre i mokra}ne kiseline. dugotrajna upotreba mo`e da izazove vaskulitis. mobilisanje mati~nih prekurzorskih }elija periferne krvi za potrebe autologne reinfuzije. ND artralgija. nema podataka za bezbednost kod pacijenata sa hroni~nom mielogenom leukemijom.6ml L03AB Interferoni IND hroni~ne infekcije izazvane hepatitis B i C virusima. ND hiperpireksija. ND bol u kostima.5ml. ote`ano disanje. osteoporozu. ra{ Neupogen. splenomegalija Neulastim. za inj. oboljenja jetre i bubrega. za inj. dizurija. (karpula) 18Mij/0. gubitak telesne mase. mu~nina. smanjen broj mijeloidnih prekurzora. leukocita i hemoglobina. ne zamrzavati. 3Mij Registar lekova 2011 581 . trombocitopenija.L03 L03A IMUNOSTIMULANSI Citokini i imunomodulatori L03AA Faktori stimulisanja kolonije (citokini) L03AA02 filgrastim ~uvati na temperaturi 2-8ºC. suzenje. sekundarnom akutnom mijeloidnom leukemijom. ne treba koriste trudnice I dojilje. epistaksu. 9Mij/0. uve}anje slezine. KI preosetljivost na lek. supresija kostne sr`i L03AB04 interferon alfa 2a . urtikarija). mijalgija. eritem. kao i raznim drugim virusima u okviru druge terapije. ({pric) 3Mij/0.6ml interferon alfa 2b . mijalgije.5ml.5ml L03AA13 pegfilgrastim IND Smanjenje trajanja neutropenije i incidence febrilne neutropenije kod pacijenata na hemioterapiji. Schering rast. anoreksija. za inj. hematurija i prolazno sni`enje glukoze u krvi. KI kongenitalna neutropenija sa abnormalnom citogenetikom. glavobolja. pove}anje nivoa mokra}ne kiseline. (pen sa ulo{kom) 18Mij/1. OPREZ mijeloidne maligne i pre-maligne bolesti. potrebno je pratiti broj trombocita. osteoporoza. ({pric) 30 Mij/0. za inj. dojenje. anemiju. Roche rast. opadanje kose. artralgje. sa izuzetkom hroni~ne mijeloidne leukemije i mijelodisplasti~nog sindroma.5ml.

konfuzija. anksioznost. ({pric) 135μg/ml. bolesnici sa sistemskom BCG reakcijom. palpitacija. konvulzije. glavobolja. 8Mij (250μg/ml) L03AB10 peginterferon alfa 2b . groznica. Teva rast.({pric) 50μg. ({pric) 20mg/ml 582 Registar lekova 2011 . Sanofi Pasteur pra{ak za intravezikalni rastvor 81mg BCG L03AX13 glatiramer acetat ^uvati na 2 .5ml Avonex. Biogen Idec pra{ak za rast. sistemska BCG reakcija Immucyst. KI trudno}a. zamor. KI samostalni papilarni tumori. OPREZ u slu~aju pojave urtikarije. depresija. ND poreme}aj menstrualnog ciklusa. anksioznost. OPREZ u slu~aju pojave urtikarije. za inj. rast. dojenje.rekombinantni PegIntron. depresija. infekcija urinarnog trakta.5ml L03AB08 interferon beta 1b . bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti.za inj. hematurija. mla|i od 18 godina. bovis (soj-BCG) IND intravezikalno le~enje recidivantnih karcinoma in situ mokra}ne be{ike sa ili bez papilarnih tumora. depresija. anksioznost. u~estalo mokrenje. insuficijencija jetre. insuficijencija jetre. povi{ena temperatura. svrab ili nekroza na mestu aplikacije Betaferon.humani rekombinantni IND multipla skleroza sa recidivom kod odraslih.svrab. smanjena funkcija bubrega. 80μg. za inj. OPREZ bolesti srca. depresija. gubitak telesne mase. supresija kostne sr`i Pegasys. otok i bol na mestu aplikacije Copaxone. povra}anje. KI trudno}a. preosetljivost na interferon ili humani albumin. emocionalna labilnost. ND poreme}aj menstrualnog ciklusa. suicidalne ideje. konvulzije. terapija imunosupresivima. alergija. emocionalna labilnost. 30 μg/ml.rekombinantni L03AB11 IND limfomi. ND prolazno pove}anje telesne temperature. mu~nina. Roche rast. stezanje u grudima. ({pric) 22μg/0. ose}aj pe~enja. mijalgija. ote`ano disanje. IND smanjenje u~estalosti relapsa i usporavanje napredovanja neurolo{kih o{te}enja kod multiple skleroze. Bayer pra{ak za inj. dojenje. 100μg. ({pric) (Bio Set) 30 μg/0. 120μg. 150μg peginterferon alfa 2a . anoreksija. dizurija. Merck Serono rast. za inj. ND hiperpireksija. bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti. svrab ili nekroza na mestu aplikacije Rebif. za inj.5ml. deca do 18 godina.8º C. konfuzija. Schering pra{ak i rastvara~ za rast. suicidalne ideje. 180μg/ml L03AX Ostali citokini i imunomodulatori L03AX03 atenuirani bacili M. hroni~ni hepatitis B. ND crvenilo. sekundarna progresivna multipleks skleroza. za inj.L03AB07 interferon beta 1a . KI trudno}a. ose}aj pe~enja. aktivna tuberkuloza. preosetljivost na interferon ili humani albumin. tahikardija. dojenje. imunokompromitovani bolesnici.humani rekombinantni IND recidiviraju}a multipleks skleroza sa dve ili vi{e epizoda neurolo{kih ispada godi{nje. mla|i od 18 godina. 44 μg/0.

KI preosetljivost na takrolimus ili druge makrolide. 5mg Registar lekova 2011 583 .5mg.5mg. Advagraf. Salutas Pharma kaps. promene motorike. Scerer kaps. hiperuricemija. neurotoksi~nost (tremor. pove}an rizik nastanka sekundarnih tumora i oportunisti~kih infekcija. ukoliko je neophodna kontracepcija. hiperkalijemija. 50mg. trudno}a. 1mg. hipertenzija. profilaksa posle transplantacije organa. ND nefrotoksi~nost. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun. Novartis konc. odbacivanje alogenih transplantata jetre. ambliopija. R. dojenje. leukopenija. glikemiju. pritisak. renalna o{te}enja. neuro{ki i vizuelni status. aplasti~na anemija ATG-Fresenius S. meka 25mg. edem lica. 1mg. hiperkalijemija.P. ND hepati~na. kao i insulin zavisni posttransplatacioni dijabetes. GIT smetnje. 0. hipertenzija. Astellas kaps. 50mg. 5mg Prograf. retinopatija. istovremena primena ciklosporina (potrebno je obratiti posebnu pa`nju ako je bolesnik ranije primao cilosporin). za rast. fotofobija). 0. KI preosetljivost na ciklosporin ili polioksietilovano ricinusovo ulje. Astellas kaps. glavobolja. 50mg. GIT smetnje. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun Neoral. hiperplazija desni. aplasti~na i hemoliti~na anemija i retko trombocitopenija). 5mg Panalimus. elektrolite. faktore koagulacije i proteine plazme. za inf 100mg L04AA05 takrolimus IND primarna imunosupresija alotransplantata jetre i bubrega. tremor. 0. ose}aj `arenja u {akama i stopalima Cicloral. 100mg L04AA04 antihumani T limfocitni imunoglobulin kuni}a IND le~enje akutnog steroid rezistentnog odbacivanja organa. hiperglikemija. Fresenius Biotech konc. trudno}a (pre terapije isklju~iti trudno}u. meka 25mg. hematolo{ki poreme}aji (leukocitoza. konvulzije). OPREZ tokom terapije potrebno je pratiti EKG. 3mg. Panacea Biotec kaps. 1mg. koristiti nehormonska sredstva). za inf 250mg/5ml Sandimmun Neoral.L04 L04A IMUNOSUPRESIVI Imunosupresivi L04AA Selektivni imunosupresivi L04AA01 ciklosporin A IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina).5mg. dojenje. za rast. bubrega ili srca pri postojanju rezistencije na konvencionalne imunosupresive. retencija te~nosti. meka 25mg. mogu}a je ventrikularna hipertrofija i hipertrofija septuma. hematolo{ke parametre. Novartis kaps. autoimune bolesti. oftalmolo{ke smetnje (katarakta. hipertrihoza.

anemija. renalna insuficijencija. 250mg film tabl. limfoadenopatija Enbrel. Sandoz film tabl. Novartis gastrorezistentna tabl. dojenje. Roche kaps. hipertenzija. za inj. hipofosfatemija. periferni otoci. periferni edem. bolesti krvi u anamnezi. Wyeth oblo`ena tabl. ezofagitis. ishemija srca i mozga. bolovi u zglobovima. 500mg L04AA09 baziliksimab IND profilaksa akutnog odbacivanja de novo renalnog transplantata sa istovremenom primenom ciklosporina i kortikosteroida. KI preosetljivost na sastojke leka. za inj. hiper ili hipokalijemija.({pric) 25mg. pankreatitis. bursitis. hiperpireksija. fracture kostiju. astenija. hiperholesterolemija CellCept. Lederle pra{ak za rast. 360mg Mycophenolate Mofetil Medico Uno. edemi. trombocitopenija. OPREZ sr~ana slabost.L04AA06 mikofenolna kiselina IND profilaksa odbacivanja organa. za inj. oralna monilijaza. vrtoglavica. 50mg 584 Registar lekova 2011 . bol u grudima i le|ima. ND pove}ana u~estalost infekcija. dispneja. hipertenzija. Novartis pra{ak i rastvara~ za rast. 500mg Myfortic. ka{alj. dojenje. bol. sepsa. glavobolja i hiperkalijemija Simulect. GIT poreme}aji (dijareja ili opstipacija. dojenje. polimiozitis. hipotenzija ili hipertenzija. povra}anje. krvarenje u GIT-u. 20mg/5ml L04AA10 sirolimus IND profilaksa akutnog odbacivanja transplantiranog bubrega kod odraslih u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima. KI trudno}a. akne Rapamune. renalna tubularna nekroza. ND GIT smetnje. suzbijanje akutnog odbacivanja organa bolesnika sa alogenom transplantacijom bubrega kod kojih su neefikasni drugi preparati. KI preosetljivost na sirolimus ili druge sastojke tableta. gr~evi. anemija. ND povra}anje. mu~nina. anemija. terapiju obustaviti ako se javi neutropenija ili akutne infekcije. podno{ljivost i efikasnost kod dece nisu utvr|eni. hiperglikemija. trudno}a. hematurija. mu~nina. faringitis. nesanica. KI preosetljivost na mikofenolat mofetil i mikofenolnu kiselinu. glavobolja. ankiloziraju}i spondilitis. IND reumatoidni artritis. aktivne infekcije. za inf 500mg Micolat. 180mg. 500mg pra{ak za rast. leukopenija. tromboembolija. pove}ani lipidi. ND opstipacija. trombocitopenija. hiperpireksija. 25mg rast. tremor. holecistitis. trudno}a. Medico Uno film tabl. urinarne infekcije. spondilitis. hipertenzija. 1mg L04AA11 etanercept ^uva se na temperaturi 2-8º C. kao monoterapeutik se ne primenjuje. psorijazni artritis. OPREZ kod bubre`ne insuficijencije maksimalna dnevna doza je 2g. hipokalijemija. infekcije urinarnog trakta. leukocitoza. dispepsija). urinarne infekcije.

ND mogu} anafilakti~ki {ok i reakcije kasne preosetljivosti. 20mg. dijareja. Ako se rekonstitucija i razbla`enje izvode u asepti~nim uslovima. trombocitopenija. primena `ivih vakcina. 0. sirolimus ili pomo}ne supstace. povra}anje. trombocitopenija). KI progresivna multifokalna leukoencefalopatija. povra}anje. abnormalne senzacije. ND pove}anje krvnog pritiska. `drela. ND podlo`nost infekcijama. ote`ano disanje ili gutanje.1mg. imunosupresija. u~estale glavobolje. urtikarija. istovremena primena ?-interferona ili glatiramer acetata. o{te}ene funkcije jetre. pojave autoimunih tela ili alergijske reakcije. leukopenija. susp. neurolo{ke bolesti u anamnezi. psorijati~ni artritis. OPREZ pratiti simptome koji ukazuju na pojavu infekcije. GIT smetnje Certican.L04AA12 infliksimab Lek se ~uva na temperaturi 2-8ºC. StevensJohnson sindrom. KI preosetljivost na lek ili mi{je proteine. 1g tabl. usana. sanofi aventis film tabl.9% rastvorom natrijum hlorida. 300mg/15ml Registar lekova 2011 585 . trombocitopenija Arava. umor. za rast. osip na ko`i i svrab. leukopenija. pireksija. KI preosetljivost na everolimus. nauzeja. ka{alj. za inf. zglobovima ili vilici. mi{i}ima. hipoproteinemija. IND visoko aktivna relapsna remitentna multipla skleroza kod pacijenata uprkos terapiji ?-interferonom ili brza progresivna relapsno remitentna multopla skleroza. 10mg. 0. vrtoglavica. psorijaza . anemija. Rastvor ne sadr`i konzervanse i preporu~uje se njegova primena u roku od 3 sata nakon rekonstitucije i razbla`enja. alergija na lek. otok {aka. vrtoglavica. svrab. anoreksija. apsces. Crohn-ova bolest. dijareja. 0. 100mg L04AA18 everolimus IND profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunolo{kim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca. bol u grudima. OPREZ pove}an rizik oportunisti~kih infekcija i progresivne multifokalne leukoencefalopatije. mu{ki hipogonadizam. te{ka insuficijencija imunog sistema (AIDS). ne sme se zamrzavati. 0. zna~ajno o{te}enje kostne sr`i (anemija. Biogen Idec konc. mogu}ost ve}e incidence malignih oboljenja. neutropenija. ra{. ND mu~nina. Pripremljen infuzioni rastvor stabilan je jo{ 8 sati na temperaturi 28ºC. imunokompromitovane osobe. tuberkuloza. hipertenzija. ankiloziraju}i spondilitis. KI hipersenzitivnost na leflunomid. hiperlipidemija. aktivne infekcije i aktivne maligne bolesti (izuzev karcinoma kutanih bazalnih }elija). toksi~na epidermalna nekroza. anemija. stopala. leukopenija. ulcerozni kolitis. nema podataka o bezbednosti upotrebe kod osoba mladih od 18 godina. `ene u reproduktivnom dobu tokom terapije treba da koriste kontracepciju kao i 6 meseci nakon primene. dojenje. ko`na kandidijaza. pancitopenija. te{ke infekcije. (svi ovi simptomi mogu da se jave i 6 meseci nakon terapije). I rastvor za infuziju se priprema isklju~ivo sa 0.75mg. dojenje. za rast. hipertenzija Remicade. pove}an rizik od oportunisti~kih infekcija. sepsa. slabost.25mg. reverzibilna dozno zavisna alopecija. hiperholesterolemija.0. za inf 100mg L04AA13 leflunomid IND aktivni reumatoidni artritis kod odraslih. povi{ena temperatura. trudno}a. ne sme se me{ati sa drugim lekovima ili rastvara~ima Tysabri.25mg L04AA23 natalizumab ^uvati na temperaturi 2-8ºC . oportunisti~ke infekcije. glavobolja. oboljenja oralne mukoze. kongestivna sr~ana insuficijencija. Centocor pra{ak za konc. za oral. uzrast manji od 18 godina. artralgija. Novartis tabl.5mg. IND reumatoidni artritis. infuzioni rastvor se mo`e upotrebiti u roku od 24 sata ako se ~uva na 2-8ºC.

bol u grudima. aktivna tuberkuloza. nazalna kongestija. vrtoglavica. demijeliniziraju}e bolesti CNS-a. ne po~injati terapiju ako je akutna bolest u toku. anksioznost. poreme}aj vida. Roche konc. pruritus. GIT smetnje. gastritis. Centocor rast. trombocitopenija. IND te`ak reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom kod pacijenata koji su neadekvatno reagovali ili nisu podnosili terapiju antireumati~nim lekovima koji modifikuju bolest (DMARDs). aritmija. trudno}a. mo`e se pove}ati rizik od infekcija (egzacerbacija latentnih infekcija). ~esto infekcije gornjeg respiratornog trakta. celulitis. herpes zoster. OPREZ potrebno je pratiti pacijenta pre. ili antagoniste faktora nekroze tumora (TNF). za rast. KI preosetljivost na lek. psorijazni artritis. Chron-ova bolest. leukopenija. `ive bakterijske ili virusne vakcinacije . parastezija. pruritus. bol i le|ima. nazalna kongestija. glavobolja. Abbott rast. trudno}a. ND depresija kostne sr`i. pojava benignih ili malignih tumora. ND podlo`nost infekcijama. hepatotoksi~nost. ND pneumonija. ospa. zamor. ulceracije u ustima. za inf. 50mg 586 Registar lekova 2011 . dojenje. smanjena funkcija jetre.L04AB04 adalimumab IND reumatoidni artritis. dijabetes. GIT smetnje (mu~nina. aktivna tuberkuloza ili druge te{ke infekcije kao {to su sepsa i oportunisti~ke infekcije. ka{alj. poreme}aji sna i pona{anja. I lek se ne sme me{ati sa drugim lekovima u {pricu Stelara. oralni herpes simplex. metotreksat i PUVA terapija. 45mg/0. ankiloziraju}i spondilitis. neutropenija. KI infekcija. za inj ({pric) 40mg/0. umerena do te{ka sr~ana insuficijencija. latentna tuberkuloza. 20mg/ml L04AX Ostali imunosupresivi L04AX01 azatioprin IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina). za vreme i posle le~enja tokom 5 meseci zbog mogu}e pojave infekcija. davanje `ivih vakcina. OPREZ recidiviraju}e ili hroni~ne infekcije. poreme}aj krvnog i limgnog sistema Humira. dojenje. psozijaza. vrtoglavica. eritem na mestu primene. konjunktivitis Actemra. pove}an rizik od malignih oboljenja. intestinalne ulceracije ili divertikulitis u anamnezi. povra}anje) Imuran. dijareja. KI preosetljivost na azatioprin ili merkaptopurin. pove}anje transaminaze u jetri. KI aktivne te{ke ifekcije. ND ozbiljne infekcije. glavobolja. Excella GMBH film tabl. depresija. OPREZ deci se ne preporu~uje.8ml L04AC Inhibitori interleukina L04AC05 ustekinumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. angina. mialgija. autoimune bolesti. leukopenija.5ml i 90mg/ml L04AC07 tocilizumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. maligna oboljenja. hiperholesterolemija. megaloblasti~na anemija. IND psorijaza tipa plaka kod koje nije bilo odgovora na drugu sistemsku terapiju ili kad je primena sistemske terapije kontraindikovana ili kad se ne podnosi druga sistemska terapija uklju~uju}i ciklosporin. trudno}a. preosetljivost na lek. pancitopenija. za inj. hroni~ni nosioci virusa hepatitisa B. hipertenzija. preosetljivost na lek.

.

poreme}aj krvne slike. Sandoz rast. 50mg tabl. bolovi razli~ite etiologije. 50mg Diclac. 75mg Diclofenac retard. ulkusna bolest. 75mg Rapten Duo. prvi i tre}i trimestar trudno}e. bubrega ili jetre. perforacija ulkusa. Hemofarm tabl.N NJ\J^OP!. pentoksifilin (pove}an rizik od krvarenja). lezije u GIT-u. 75mg Diklofenak Duo Nini plus.srca.K. Nini kaps sa prod. te{ka o{te}enja. oslob. sa modif.!LPTUOJ!TJTUFN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI MI[I]NO . ra{.75mg/3ml Diclofenac Duo. supozitorija 50mg Naklofen Duo. oslob. Krka kaps. za inj. akutni bronhospazam. PharmaSwiss kaps. GIT smetnje. ankiloziraju}i spondilitis. oslob. antikoagulansi (pove}an antikoagulantni efekat) M01AB05 dikolofenak natrijum Actafenak. smanjena funkcija bubrega. hepatotoksi~nost. 100mg Naklofen. dojenje. film tabl. 75mg/3ml supozitorija 25mg. Aktavis . 75mg/3ml supozitorija 50mg Diklofenak. 75mg DicloRapid. ND (su dozno zavisna) iritacija gastri~ne sluznice. urtikarija. 50mg. hemoragije u GIT-u. artroze. za inj. oslob. oslob. juvenilni artritis. dismenoreja i druga sli~na bolna stanja zglobova i mekih tkiva. vanzglobni reumatizam. akutni uri~ki artritis. Galenika gastrorezistentna tabl. 100mg Diklofen. sa prod. Hemofarm oblo`ena tabl. 25mg. kolike. 100mg rast. 12.KOSTNOG SISTEMA ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI M01 M01A Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi M01AB Derivati sir}etne kiseline i srodne supstance IND reumatoidni artritis. Krka gastrorezistentna tabl. 50mg Rapten rapid. oslob. Hemofarm oblo`ena tabl. depresija kostne sr`i. Nini kaps sa prod. Remedica tabl.5mg 588 Registar lekova 2011 . 50mg Diklofenak Duo Nini. PharmaSwiss gastrorezistentne kaps. 50mg tabl. 75mg diklofenak kalijum M01AB05 Rapten . za inj. OPREZ astma. 100mg rast. sa prod. stariji bilesnici. diuretici (pove}ana nefrotoksi~nost). nefrotoksi~nost. Hemofarm film tabl. osteoartritis. KI preosetljivost na lek ili preosetljivost na aspirin ili neki drugi NSAIL u anamnezi. sa modif. I izbegavati istovremenu primenu vi{e NSAIS uklju~uju}i i primenu acetilsalicilne kiseline.

M01AB08 etodolak IND simptomatska terapija osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloziraju}i spondilitis, akutnog bola razli~itog porekla; KI preosetljivost na lek i druge NSAIL, pepti~ki ulkus (aktivan ili u anamnezi), astma, te{ka o{te}enja srca, jetre i bubrega, trudno}a u zadnjem trimestru; ND mu~nina, epigastri~ni i abdominalni bol bol, dijareja, opstipacija, krvarenje iz GIT-a, glavobolja, vrtoglavica, poreme}aji funkcije jetre, ~esto mokrenje, disurija, fotosenzitivnost, urtikarija Etodin Fort, Nobel Ilac film tabl. 400mg M01AB11 acemetacin IND reumatoidni artritis, spondilitis, giht, osteoartritis, reumatizam mekih tkiva, bolni otok, inflamacije usled povreda; KI aktivni pepti~ki i duodenalni ulkus, kao i ulkus u anamnezi, gastrointestinalno krvarenje i krvarenja u CNS, poreme}aj koagulacije krvi, zadnje tromese~je trudno}e, de~ija dob; OPREZ kod starijih, trudnica, doilja, astme, alergija na druge NSAIL, smanjene funkcije bubrega i jetre; ND GIT smetnje, hipersenzitivne reakcije, glavobolja, pospanost, vertigo Rantudil forte, Meda Manufacturing kaps. 60mg M01AB15 ketorolak trometamin IND terapija postoperativnog bola (injekcije), terapija akutnog bola kod i{~a{enja, uganu}a, ruptura mi{i}a ili ligamenata (tablete) Toradol, Roche tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml Zodol, Hemofarm film tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml M01AB16 aceklofenak IND simptomatsko le~enje bola i zapaljenske reakcije kod osteoartritisa, reumatoidnog artritisa i ankiloziraju}eg spondilitisa; KI preosetljivost na lek ili poznata preosetljivost na sli~ne lekove, aktivni ili suspektni pepti~ki ili duodenalni ulkus, gastrointestinalna krvarenja ili poreme}aji krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, te{ki poreme}aji funkcije bibrega Iili jetre, poslednji trimestar trudno}e; OPREZ hipertenzija, umerena kongestivna bolest srca, terapija se obustavlja ako se pojavi gastrointestinalno krvarenja; ND vrtoglavica, GIT smetnje (dispepsija, abdominalni bol, mu~nina, dijareja, pove}anje koncentracije enzima jetre, retko edem, malaksalost, gr~rvi u nogama; I treba izbegavati istovremenu primenu sa metotreksatom, litijumom, digoksinom, kortikosteroidima, antikoagulansima, inhibitorima agregacije trombocita Aflamil, Gedeon film tabl. 100mg

Registar lekova 2011

589

M01AC Oksikami
IND reumatoidni artritis, osteoartritis, akutni napad gihta, ankiloziraju}i spondilitis, vanzglobni reumatizam, posttraumatski i postoperativni bolovi; KI trudno}a, dojenje, te{ka insuficijencija bubrega ili jetre, aktivna ulkusna bolest, krvarenje u GIT-u; OPREZ gastropatije, krvne diskrazije, preosetljivost na NSAIL, astma, istovremena terapija antikoagulansima, deca do 16 godina, GIT oboljenja u anamnezi, ciroza, nefrotski sindrom; ND mu~nina, povra}anje, bol u epigastrijumu, gastrointestinalna krvarenja, glavobolja, vrtoglavica, alergijske reakcije (simptomi astme, urtikarija, alergijski rinitis), retencija te~nosti, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze, bilirubina, ureje i kreatinina, fotosenzitivnost M01AC05 lornoksikam Xefo, Nycomed pra{ak i rastvara~ za rast. za inj.8mg /2ml XefoRapid, Nycomed film tabl. 8mg

meloksikam M01AC06 IND kratkotrajno simptomatsko le~enje egzacerbacije osteoartroze, simptomatsko le~enje reumatoidnog artritisa ili ankiloziraju}eg spondilitisa; KI aktivni gastrointestinalni ulkus ili rekurentni ulkus u anamnezi, te{ka o{te}enja jetre ili bubrega, preosetljivost na meloksikam ili druge NSAIL, astma, nazalni polipi, krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimestar trudno}e, dojenje; OPREZ prvi i drugi trimestar trudno}e, gastritis, ezofagitis, terapija se prekida ako se jave GIT krvarenja; ND GIT smetnje, anemija, leukopenija, trombocitopenija, glavobolja, vrtoglavica, sanjivost, ra{, pruritus, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze Loartroxy, Cipla tabl. 7,5mg, 15mg Lormed, Chanelle Medical tabl. 7,5mg, 15mg Medoxicam, Medochemie tabl. 7,5mg, 15mg Meloksikam, Ni Medic tabl. 7,5mg, 15mg Melox EP, Extractum Pharma tabl. 15mg Melox, Nobel tabl. 7,5mg, Melox Forte, Nobel tabl.15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml Meloxan, Pharmanova tabl. 15mg Movalis, Boehringer tabl . 7,5mg, 15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml

590

Registar lekova 2011

M01AE Derivati propionske kiseline
M01AE01 ibuprofen IND reumatoidni artritis, ankiloziraju}i spondilitis, osteoartritis, nereumatoidne artropatije, burzitis, tendonitis, tenosinovitis, povrede mekih tkiva kao {to su istegnu}a i uganu}a, kao anlgetik kod dismenoreje, stomatolo{kih i postoperativnih bolova, glavobolje i migrene; KI pepti~ki ulkus (aktivni ili u anamnezi), rekcija preosetljivosti na acetilsalicilnu kiselinu ili neki drugi NSAIL, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimester trudno}e; OPREZ bronhijalna astma, gastrointestinalna oboljenja u anamnezi, smanjena funkcija bubrega, jetre, srca, trudno}a; ND mu~nina, povra}anje, dijareja, dispepsija, bol u stomaku, melena, hematemeza, gastrointestinalno krvarene, reakcije preosetljivosti, edem, hipertenzija, fotosenzitivnost; I acetil salicilna kiselina, drugi NSAIL, antihipertenzivi, diuretici, kardiotoni~ni glikozidi, kortikosteroidi, antikoagulansi, hinolonski antibiotici, antidepresivi, litijum, pentoksifilin, Brufen, Galenika oblo`ena tabl. 200mg film tabl. 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Caffetin menstrual, Alkaloid film tabl. 200mg Ibuprofen, Hemofarm film tabl. 400mg {ume}a tabl. 200mg sirup 100mg/5ml Ibuprofen, Jugoremedija film tabl. 200mg, 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Rapidol, PharmaSwiss film tabl. 200mg, 400mg, 600mg kaps. meke 200mg, 400mg Spedifen, Zambon tabl. 200mg, granule za oral. rast. 200mg, 400mg M01AE02 naproksen Nalgesin S, Krka film tabl. 275mg Naproksen, Hemofarm film tabl. 375mg Naproxen, Srbolek tabl. 375mg

supozitorija 500mg

ketoprofen M01AE03 Ketonal, Sandoz rast. za inj. 100mg/2ml Ketonal forte, Sandoz film tabl. 100mg Ketonal Duo, Sandoz kaps. sa prod. osloba|. 150mg flurbiprofen M01AE09 Flugalin, Galenika oblo`ena tabl. 50mg, 100mg tiaprofenska kiselina M01AE11 Turganil, Jugoremedija tabl. 300mg

Registar lekova 2011

591

M01AE17 deksketoprofen IND tretman akutnog umereno jakog bola (rastvor za injekciju ili koncentrat za infuziju se koristi ne du`e od dva dana).; KI umereno do te{ka o{te}enja bubrega, sr~ana slabost, zale~en ili aktivan pepti~ki ulkus, gastrointestinalne ulceracije ili krvarenja, deca, adolescenti; OPREZ ukupna dnevna doza ne treba da pre|e 50mg kod bolesnika sa blagim o{te}enjem funkcije jetre ili bubrega; Dexomen, Berlin Chemie film tabl. 25mg Dexomen 12,5, Menarini Manufacturing film tabl.12,5mg rast.za inj/konc.za rast.za inf 50mg/2ml Dexomen 12,5, Laboratorios Menarini film tabl.12.5mg

M01AH Koksibi (selektivni inhibitori COX-2)
M01AH01 celekoksib IND reumatoidni artritis, osteoartritis; KI trudno}a, dojenje, deca, preosetljivost na sulfonamide ili nesteroidne antireumatike, pepti~ki ulkus, hemoragije u GIT-u, inflamatorne bolesti creva, ozbiljna kongestivna sr~ana slabost, insuficijencija jetre ili bubrega; OPREZ stariji od 65 godina, istovremena primena kortikosteroida, antikoagulanasa i alkohola; ND dispepsija, dijareja, abdominalni bol, mu~nina, flatulencija, glavobolja, sanjivost, vrtoglavica, bolovi u le|ima, periferni edemi, ra{ ko`e, rinitis, faringitis, sinuzitis, re|e gastritis, gastroenteritis, melena, hipertenzija, poreme}aj funkcija jetre Celebrex, Pfizer kaps. 200mg M01AH05 etorikoksib IND Ubla`avanje simptoma osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloznog spondilitisa, ubla`avanje bolova i znakova upale povezanih sa akutnim uri~kim artritisom (gihtom); KI preosetljivost na lek, aktivni pepti~ki ulkus, ili aktivno krvarenje iz gastrointestinalnog trakta, bronhospazam, rinitis, angioneurotski edem ili urtikarija kao posledica uzimanja acetilsalicilne kiseline ili NSAIL u anamnezi, trudno}a i dojenje, te{ka insuficijencija jetre i bubrega, deca do 16 godina, inflamatorna bolest creva, kongestivna sr~ana insuficijencija, nekontrolisana hipertenzija, ishemijska bolest srca, cerebrovaskularna bolest, bolest perifernih arterija; OPREZ mogu}e komplikacije u gornjem delu gastrointestinalnog trakta (ulceracije, krvarenja, perforacije), pove}an rizik od trombotskih doga|aja (infarkt miokarda i mozga), mogu}a retencija te~nosti, pratiti funkciju jetre; ND edem, glavobolja, palpitacija, hipertenzija, GIT smetnje (bol, nadutost, goru{ica, dijareja, dispepsija, epigastri~ne smetnje, mu~nina) Arcoxia, MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg Exxiv , MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg

592

Registar lekova 2011

M01AX Ostali nesteroidni antiinflamatorni I antireumatski lekovi
M01AX05 glukozamin sulfat IND simptomatska terapija lake do srednje te{ke artroze;KI preosetljivost na lek, poznata alergija na {koljke i ribe, trudno}a, dojenje; OPREZ deca do 18 godina, pratiti nivo {e}era kod osoba sa smanjenom tolerancijom na glukozu, pratiti lipidni status; ND retko smetnje u GIT-u, glavobolja, zamor, ekcem, svrab, i crvenilo ko`e; i istovremena primena sa tetraciklinom i hloramfenikolom mo`e dovesti do smanjenja resorpcije ovih lekova; I oralni antikoagulansi (varfarin, acenokumarol) pove}ano protrombinsko vreme Dona, Rottapharm pra{ak za oralni rastvor 1500mg Dona, Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 1500mg Perigona, Chephasaar film tabl. 500mg M01AX17 nimesulid IND reumatoidni artritis, juvenilni poliartritis, degenerativni reumatizam i druga reumatska oboljenja zglobova i ki~menog stuba, bolovi razli~itog porekla; KI prvi trimestar trudno}e i 10 dana pre poro|aja, aktivni pepti~ki ulkus, umerena i te{ka insuficijencija jetre; ND goru{ica, mu~nina, povra}anje, dijareja, bol u epigastrijumu, ra{ i pruritus a re|e glavobolja, vrtoglavica i somnolencija Actasulid, Zdravlje tabl. 100mg Nimulid, Panacea tabl. 100mg Nimulid MD, Panacea oralna disperzibilna tabl. 100mg M01AX24 oksaceprol Artromed, Chephasaar

film tabl. 200mg

M02

LEKOVI ZA LOKALNO LE^ENJE BOLA U MI[I]IMA I ZGLOBOVIMA

M02A Lekovi za lokalno le~enje bola u mi{i}ima i zglobovima
M02AA Nesteroidni antinflamatorni preparati za lokalnu primenu
IND svi oblici mi{i}nog reumatizma, lumbago, artroza, spondiloza, zatvorene povrede kao {to su kontuzije, distorzije, tendovaginitis i burzitis; KI deca, kontakt sa o~ima, sluznicama i povre|enom ko`om, ekcemi, ulkus kruris, akutni upalni procesi na ko`i, preosetljivost na lek, akutna stanja pepti~kog ulkusa; ND urtikarija, fotosenzitivnost M02AA06 etofenamat Rheumon gel, Meda Manufacturing

gel 5%

ketoprofen M02AA10 Fastum, Berlin Chemie Ketonal, Sandoz Ketospray 10%, Pharbil Waltrop

gel 2,5% gel 2,5% sprej za ko`u 10%

Registar lekova 2011

593

M02AA13 ibuprofen Brufen, Galenika Ibuprofen, Jugoremedija

krem 10% krem 10%

ibuprofen + levomentol M02AA13 Deep Relief, Mentholatum gel (5% + 3%) diklofenak dietilamin M02AA15 1,16g diklofenak dietilamina ekvivalentno 1g diklofenak natrijuma, koncentracija u preparatima se odnosi na diklofenak natrijum Diklofen, Galenika gel 1% Diklofenak, Hemofarm gel 1% Diclofenac Duo 4% sprej gel, PharmaSwiss sprej 4% Naklofen, Krka gel 1% Voltaren Emulgel, Novartis emulgel 1% nimesulid M02AA.. Nimulid Transgel, Panacea
gel 1%

M02AC Preparati sa derivatima salicilne kiseline
M02AC.. kamfor + metilsalicilat + benzilnikotinat + mentol IND hroni~na degenerativna reumatska oboljenja,lumbago, i{ijalgija, bolne fibromijalgije, lak{e sporetske povrede (nagnje~enja, istegnu}a, uganu}a) ; KI preosetljivost na sastojke leka, alergija na aspirin i druge salicilate, o{te}ena ko`a (otvorene rane, akutna upala ko`e, otvorene vene); OPREZ krem ne nanositi na zagrejanu ko`u (ne koristiti okluziju), namazanu ko`u ne izlagati suncu; ND lokalna iritacija, reakcije preosetljivosti, mogu}a fotosenzitivnost Kamfart, Bosnalijek krem (20mg + 10mg + 10mg + 10mg)/g

M02AX Ostali lokalni proizvodi za bolove u mi{i}ima i zglobovima
M02AX.. mentol IND bolovi kod povreda mi{i}a, tetiva i zglobova; KI preosetljivost na komponente leka; OPREZ ne upotrbljavati sa okluzivnim zavojem, ne primenjivati kod dece mla|e od 5 godina; ND mogu}e reakcije preosetljivosti Deep Freeze Cold Gel, Mentholatum gel 2.% M02AX03 dimetilsulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol IND sportske povrede mi{i}a, tetiva, ligamenata i zglobova, burzitis; KI trudno}a, dojenje, deca do 5 godina, lupus eritematodes, alergija na sastojke leka Sinedol, Hemofarm gel (150mg + 500ij + 25mg)/g

594

Registar lekova 2011

M02AX10 metilsalicilat + mentol Ben Gay, Pfizer Ilaclari

krem (15% + 10%)

metilsalicilat + mentol + etarsko ulje eukaliptus + terpetinsko ulje M02AX10 IND uko~enost i bolovi u mi{i}ima, bolovi u le|ima, i{ijalgija, lumbago, fibrozitis, reumatski bolovi, bolovi kod nagnje~enja, uganu}a, promrzlina i sportskih povreda ; KI preosetljivost na sastojke leka, aspirin i druga NSAIL ; OPREZ trudno}a, dojenje, astma u anamnezi ; ND iritacija ko`e na mestu aplikacije Deep Heat Rub, Mentholatum krem (12,8% + 5,91% + 1,97% + 1,47%)
M02AX10 metilsalicilat + metilnikotinat + etilsalicilat + hidroksietilsalicilat IND bolovi u mi{i}ima, reumatski bolovi, burzitis, fibrozitis, upale tetiva, istegni}a, uganu}a, lumbago, i{ijalgija; KI preosetljivost na sastojke leka, aspirin i druga NSAIL; OPREZ ne primenjivati kod dece mal|e od 5 godina, trudno}a, dojenje, izbegavati udisanje preparata; ND iritacija ko`e na mestu aplikacije Deep Heat Spray, Mentholatum sprej (1,0% + 1,6% +5,0% + 5,0% )

M03

MI[I]NI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)

M03A Miorelaksansi sa perifernim delovanjem
M03AB Derivati holina
M03AB01 suksametonijum hlorid IND endotrahealna intubacija i relaksacija skeletnih mi{i}a pri kra}im hirur{kim intervencijama, elektrokonvulzivna terapija; KI te{ka insuficijencija jetre, edem plu}a, nedostatak serumske pseudoholinesteraze; i ne me{ati u istom {pricu/inf. boci sa alkalnim rastvorima (barbiturati i drugo) Midarine, gsk rast. za inj. 100mg/2ml

M03AC Ostala kvaternerna amonijum jedinjenja
M03AC01 pankuronijum bromid Pancuronium DeltaSelect, DeltaSelect Pavulon, Schering

rast. za inj. 4mg/2ml rast. za inj. 4mg/2ml

vekuronijum bromid M03AC03 Velike doze mogu da imaju kumulativno dejstvo, ne izaziva osloba|anje histamina, simpati~ku blokadu niti vagoliti~ki efekat Norcuron, Organon pra{ak i rastvara~ za rast. za inj. 4mg/ml atrakurijum besilat M03AC04 Nema kumulativno dejstvo kod ponovljenih doza; ND mogu}e je osloba|anje histamina Atracurium DeltaSelect, DeltaSelect rast. za inj. 25mg/2,5ml, 50mg/5ml Tracrium, gsk rast. za inj. 25mg/2,5ml, 50mg/5ml

Registar lekova 2011

595

M03AC09 rokuronijum bromid Esmeron, Schering

rast. za inj. 50mg/5ml, 100mg/10ml

cisatrakurijum (u obliku besilata) M03AC11 Nimbex, gsk rast. za inj./inf. 2mg/ml M03AX Ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem
M03AX01 klostridium botulinum tip A toksin ^uva se na temperaturi 2-8º C. IND spascititet ruke kod pacijenata posle mo`danog udara, dinami~ki ekvinusni deformitet stopala kod dece sa cerebralnom paralizom starije od 2 godine, cervikalna distonija kod odraslih, blefarospazam, hemifacijalni spazam; KI generalizovani poreme}aji mi{i}ne aktivnosti (npr. mijastenija gravis), trudno}a, dojenje; OPREZ terapiju treba da vodi samo specijalista koji ima iskustva u radu sa botulinus toksinom; ND neprecizno davanje parali{e obli`nje grupe mi{i}a, velika doza mo`e da parali{e udaljene mi{i}e, mo`e da se javi sindrom sli~an gripu, ra{, stvaranje antitela, prolazni ose}aj peckanja na mestu ubrizgavanja Botox, Allergan pra{ak za rast. za inj. 100j Dysport, Ipsen pra{ak za rast. za inj. 500LD50j

M03B Miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX02 tizanidin (u obliku hlorida) IND bolni spazam mi{i}a zbog stati~kih i funkcionalnih poreme}aja ki~me, postoperativna i spasti~ka stanja usled neurolo{kih poreme}aja (multipla skleroza, hroni~na mijelopatija, degenerativni poreme}aji ki~mene mo`dine, mo`dani udar ili povrede glave, cerebralna paraliza); KI zna~ajno o{te}enje funkcija jetre, istovremena primena inhibitora CYP1A2 (fluvoksamin, ciprofloksacin), preosetljivost na sastojke leka; OPREZ trudno}a, dojenje, deca, renalna i hepati~na insuficijencija, hipotenzija, naglo obustavljanje terapije; ND pospanost, umor, vrtoglavica, suva usta, tremor, GIT smetnje, hipotenzija, bradikardija Sirdalud, Novartis tabl. 2mg, 4mg M03BX04 tolperison hlorid IND stanja povi{enog tonusa skeletnih mi{i}a (multipla skleroza, cerebrovaskularni poreme}aji, mijelopaije, spondiloza, spondiloartroze, artroze velikih zglbova, obliterantne vaskularne bolesti, encefalomielitis, o{te}enja piramidalnog trakta; KI trudno}a, dojenje, deca do 14 godina, mijastenija gravis; ND mi{i}na slabost, glavobolja, GIT smetnje (mu~nina, povra}anje), retko se javlja hipersenzitivna reakcija Mydocalm, Gedeon film tabl. 150mg

596

Registar lekova 2011

M03BX07 tetrazepam IND bolni spazmi mi{i}a kod degenerativnih oboljenja ili trauma ki~menog stuba, neurolo{kih oboljenja, nakon ortopedsko-traumatolo{kih hirur{kih intervencija; KI deca do 1 godine, dekompenzovana insuficijencija plu}a, apneja tokom sna; ND hipotonija mi{i}a, kod dece i starijih od 65 godina zapa`aju se paradoksalne reakcije poput razdra`ljivosti, agresivnosti, uznemiranosti, konfuzije, halucinacija Myolastan, sanofi ave