Registar lekova

2011

DVADESETO IZDANJE

REGISTAR LEKOVA
________________ ________________

2011
prvo drugo tre}e ~etvrto peto {esto sedmo osmo deveto deseto jedanaesto dvanaesto trinaesto ~etrnaesto petnaesto šesnaesto sedamnaesto osamnaesto devetnaesto izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

izdava~ BB Soft Palmira Toljatija 5, Beograd tel/fax: 011/2602-027, 2670-559 www.bbsoft.rs; e-mail: office@bbsoft.rs

recenzenti

Akademik Prof. dr Dragan Mici} Prof. dr Gordana Vuleta Prof. dr Milorad Pavlovi} Prof. dr Milica Prostran

Kompjuterska obrada i slog Nikola Vukeli}, nikola@bbsoft.rs

[tampa Efekt Print, Beograd tel/fax: 011/2393 - 940
Registar lekova 2011

urednik

Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana

autori Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana Mr ph spec. Stankovi} Rada Mr ph spec. [trbac Jelica Mr ph spec. Du~i} Milana

Registar lekova 2011

PREDGOVOR
»Registar lekova 2011« je jubilarno 20-to izdanje Registra lekova i obuhvata lekove registrovane za upotrebu u Republici Srbiji. Registracijiski podaci su preuzeti iz Slu`benog glasnika, dokumentacije proizvo|a~a, Nacionalnog registra lekova sa dopunama za 2010. godinu i sajta Alims. Za podatke koji se odnose na indikacije, doziranje, kontraindikacije, ne`eljena dejstva i druga upozorenja, kori{}ena je literatura koju su proizvo|a~i dali na uvid (SmPC), kao i relevantna stru~na literatura iz ove oblasti (BNF septembar 2010; AHFS Drug Information 2009; Martindale 36 edition, 2009; Farmakoterapijski vodi~ 2008 i dr.) Kako je odre|ivanje optimalne doze leka slo`en postupak, na koji pored indikacija, interakcija i stanja fiziolo{kih funkcija obolelog uti~u i brojni drugi faktori, navedene doze treba prihvatiti kao orijentacione, {to obavezuje da se precizna uputstva potra`e u odgovaraju}oj stru~noj literaturi. Svi podaci o lekovima u Registru lekova 2011 su sistematizovani u ~etiri celine: I - predstavlja podatke koji bli`e odre|uju svaki lek, a sistematizovani su po abecednom redu za{ti}enih imena lekova. Registar lekova sadr`i i registrovane biljne i tradicionalne lekove (u spisku obele`eni zelenom bojom), kao i registrovane homeopatske lekove (u spisku obele`eni crveno-braon bojom). Lekovi koji imaju re`im izdavanja BR u abecednom spisku lekova su obele`eni plavom bojom II - sastoji se od abecednog spiska internacionalnih neza{ti}enih naziva lekova (INN) III - lekovi su grupisani po ATC klasifikaciji IV - lekovi su grupisani po proizvo|a~ima, a posebno je dat i pregled nsilaca dozvole Registar lekova 2011 sadr`i i tabele koje omogu}avaju bolji pregled nekih grupa lekova kao npr. insulinsku tabelu, zatim tabelarni prikaz vaginalnih antiseptika, dnevnih potreba organizma za vitaminima i dr. Skre}emo pa`nju na{im korisnicima da smo pojedine farmaceutske oblike zbog du`ine, morali u tekstu da skra}ujemo (npr. koncentrat za rastvor za infuziju je konc.za rast. za inf. itd ), pa upu}ujemo na kori{}enje legende. I ove godine dopune Registra }e biti objavljivanje i preko sajta www.bbsoft.rs Nadamo se da }e ovako koncipiran Registar omogu}iti brzo i lako snala`enje svih korisnika u oblastima zdravstva vezanim za lekove. Zahvaljujemo se svima koji su ovih 20 godina bili uz nas i svojim savetima i sugestijama pomogli da Registar lekova do`ivi 20-to izdanje. Tako|e zahvaljujemo svima koji su pomogli {tampanje Registra lekova za 2011. godinu.

Beograd, decembar 2010. godine

Autori

Registar lekova 2011

SPISAK LEKOVA PO ABECEDNOM REDU

strana

R05CB01

(BR)

(acetilcistein)

mukolitik

646

ACC, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor 20 i 100 x 100mg i 200mg ACC Saft, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor (20mg/ml) 70ml ACC akut, Lek ACC akut 100 {ume}a tabl. 20 x 100mg ACC akut 200 {ume}a tabl. 20 x 200mg ACC akut 600 {ume}a tabl. 10 x 600mg
upotreba lek se uzima posle jela, tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti, pra{ak i {ume}a tabl. se uzimaju rastvoreni u vodi odrasli i deca iznad 14 godina: 2 - 3 x 200mg ili 1 x 600mg, najvi{e 600mg dnevno deca: 2 - 3 x 50mg (do 2 godine), 2 - 3 x 100mg (2 - 5 godina), 2 x 200mg (6 - 14 godina) paralele Fluimucil

N02BA01

Acetisal pH 8, Galenika (acetilsalicilna kiselina)

analgoantipiretik

607

(BR) film tabl. 20 x 500mg (Z) film tabl. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 500mg - 1g na 4 - 6 sati, Max. 4g dnevno paralele Anbol, Andol, Aspirin, Aspirin protect 300, Cardiopirin forte, Midol 300

(aciklovir)

antivirotik

Aciklovir, Jugoremedija
D06BB03 J05AB01

mast (5%) 5g

498 548 548 498

Aciklovir, Nini tabl. 25 x 200mg i 400mg Aciklovir, Zdravlje J05AB01 tabl. 25 x 200mg D06BB03 krem (5%) 5g

upotreba oralno - odrasli i deca iznad 2 godine: 200mg na 4 sata tokom 5 dana (herpes simpleks, terapija); 4 x 200mg ili 2 x 400mg tokom 6 meseci (herpes simpleks, prevencija); 800mg na 4 sata tokom 7 dana (herpes zoster) - deca do 2 godine: pola doze za odrasle lokalno: na 4 sata mazati herpeti~ne lezije, tokom 7 dana

14

Registar lekova 2011

M05BA08 (SZR)

Aclasta, Novartis Pharma Stein [vajcarska
(zoledronska kiselina)

bisfosfonat

strana 599

rastvor za inf. 1 x (0,05mg/ml) 100ml
upotreba 5mg sporom iv infuzijom (tokom 15 minuta) jednom godi{nje

M01AB05

Actafenak, Actavis Island
(diklofenak natrijum)

nesteroidni antireumatik

588

film tabl. 10 x 25mg i 50mg
upotreba odrasli: 2 - 3 x 25 - 50mg paralele Diklofen, Diklofenak, Naklofen

R06AX13

Actalor, Zdravlje
(loratadin)

antihistaminik

648

tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg (kod insuficijencije jetre 1 x 5mg) deca 2 - 5 godina: 5mg dnevno paralele Claritine, Flonidan, Loratadin, Pressing

N06AB05

Actapax, Zdravlje
(paroksetin)

antidepresiv

624

film tabl. 30 x 20mg i 30mg
upotreba depresija, socijalna fobija, generalizovani anksiozni poreme}aj, posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno, po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti, pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 60mg dnevno paralele Arketis, Paroksetin, Paroxetin Sandoz, Rexetin, Seroxat

M01AX17

Actasulid, Zdravlje
(nimesulid)

nesteroidni antireumatik

593

tabl. 20 x 100mg
upotreba 2 x 100mg posle jela, Max. 400mg dnevno paralele Nimulid, Nimulid MD

L04AC07 (SZR)

Actemra, Roche
(tocilizumab)

imunosupresiv za terapiju reumatoidnog artritisa

586

koncentrat za rastvor za inf. 1 x (20mg/ml) 4ml, 10ml i 20ml
upotreba odrasli i deca iznad 18 godina - preporu~ena doza: 8mg/kg, ali nikako manje od 480mg, jednom u 4 nedelje

Registar lekova 2011

15

revakcinacija za 18 meseci 1 .5ml u razmaku od 1 meseca.9mg/kg (Max. tokom 2 meseca A10AB01 (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva Actrapid NovoLet. zatim 90mg iv infuzijom tokom 2 sata akutni ishemijski mo`dani udar: 0.2 minuta.5ml paralele Hiberix B01AD02 (SZ) Actilyse. 1 x 50mg/50ml upotreba akutni infarkt miokarda (6 sati od pojave simptoma): 15mg iv bolusom. doze od 100mg akutni infarkt miokarda (6 .2 meseca. 28 x 5mg i 30mg upotreba prevencija i terapija osteoporoze: 5mg dnevno Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno. zatim 10mg tokom 30 minuta do Max.2 minuta.5ml u razmaku 1 . sc im 1 x 10μg/0. Sanofi Pasteur vakcina protiv H. u isto doba dana M05BA07 Actonel. i to 10% doze iv bolusom tokom 1 . doze od 100mg u toku 3 sata embolija plu}a: 10mg iv bolusom tokom 1 .6 meseci: 3 doze po 0. zatim 35mg tokom 60 minuta do Max.5ml upotreba deca 2 . (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba i paralele videti na strani 433 16 Registar lekova 2011 . 90mg). sanofi aventis (risedronat natrijum) bisfosfonat 598 film tabl. Novo Nordisk rastvor za inj.5mg) upotreba 1 tableta dnevno. zatim infuzijom 50mg tokom prvih 30 minuta. zatim 90% doze iv infuzijom tokom 60 minuta G03FA01 Activelle. zatim infuzijom 50mg tokom prvih 60 minuta.5 godina: samo jedna doza od 0. 28 x (1mg + 0.12 sati od pojave simptoma): 10mg iv bolusom. Boehringer Ingelheim Nema~ka (alteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.J07AG01 (Z) Act-HIB. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Actrapid Penfill./inf. influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) strana 557 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. revakcinacija za 12 meseci 6 . Novo Nordisk rastvor za inj. Novo Nordisk (estradiol + noretisteronacetat) hormoni 515 film tabl.12 meseci: 2 doze po 0.

-tnog rastvora R01AB01 (fenilefrin + trimazolin) dekongestiv 638 Adrianol.05%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Adrianol odrasli i adolescenti: 4 x 1 .C01CA24 Adrenalin HCl 1:1000.antibiotik 570 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. svake tri nedelje.1mg (sc ili im). ili 20mg/m2 jednom nedeljno.5mg. Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII . Prograf B02BD02 (Z) Advate. Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. Max. 50 i 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Panalimus. Zdravlje kapi za nos (0. Actavis Italy (doksorubicin hlorid) citostatik . iv 1 x 1000ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3 kapi u obe nozdrve Adrianol T deca 2 . tvrda 30 i 50 x 0. iv 1 x 1500ij/5ml (komplet BAXJECT II) upotreba doziranje je individualno paralele Kogenate Bayer.2 .5 godina: 3 x 2 kapi u obe nozdrve L01DB01 (SZ) Adriblastina RD. Jugoremedija (epinefrin) vazokonstriktor strana 469 rastvor za inj. Zdravlje kapi za nos (0. Doxorubicin Teva. Recombinate Registar lekova 2011 17 . tvrda 30.05% + 0.30mg/m2 dnevno tokom 2 . iv 1 x 250ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sc im iv 50 x 1mg/ml upotreba parenteralno: 0. ponoviti 3 .15%) 10ml Adrianol T. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno. 3 uzastopna dana.3 uzastopna dana. 1 x 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . svake ~etiri nedelje paralele Doxorubicin "Ebewe".4 puta na 10 minuta. iv 1 x 500ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. po potrebi 0.humani)) hemostatik 453 Advate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj.20 kapi 1%.1% + 0. 3mg i 5mg kaps.2mg iv (odnosno 1-2ml rastvora adrenalina 1:10 000) lokalna primena na sluznice: 10 .75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 . Sindroxocin L04AD02 (SZR) Advagraf.

30 x 2mg. zatim 0. guta se cela sa dosta te~nosti uz obrok ili posle jela odrasli: 2 x 100mg (ujutro i uve~e).5mg/g) 20g mast (0.5ml) 6 . Belupo (alklometazon dipropionat) kortikosteroid 499 krem (0. 3mg. Gedeon Richter (aceklofenak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl.5 godina: 1 x 1. Boehringer Ingelheim Nema~ka (dipiridamol + acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 kaps.1μg/kg/min.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati B01AC17 (SZ) Aggrastat. Orion Corporation Finska (tirofiban) 450 koncentrat za rastvor za inf. tokom prvih 30 min. Meglimid. MSD Italija inhibitor agregacije trombocita Aggrastat. ne treba deliti. tokom najmanje 48 sati angioplastika: inicijalni bolus 10μg/kg tokom 3 min. Galenika (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl.5mg/g) 20g upotreba 2 . 6mg dnevno paralele Amaryl. dnevno A10BB12 Aglimex. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 60 x (200mg + 25mg) upotreba 2 x 1 kaps.. 10 x 5mg sirup (0. Glimepirid. Schering-Plough Labo. Gliprex. Max.5mg/ml) 60ml upotreba lek se uzima za vreme obroka odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 5mg deca 1 .. Belgija (desloratadin) antihistaminik strana 649 film tabl.25mg/ml) 50ml upotreba nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q talasa: 0. 20 x 100mg upotreba tabl.R06AX27 Aerius.25mg (2.5mg (5ml) M01AB16 Aflamil. Limeral.15μg/kg/min. Trical 18 Registar lekova 2011 . 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . Dibiglim. tokom 36 sati B01AC30 Aggrenox.11 godina: 1 x 2.5mg/ml) 60ml oralni rastvor (0.4μg/kg/min. 1 x (0. a zatim 0. 200mg dnevno D07AB10 Afloderm.2 nedelje po 1mg do Max.

10.4 doze (na 6 .250mg na 12 sati (urinarne infekcije). koriste se doze 0. Kedrion (koagulacioni faktor IX . ({pric) sc im 1 x 0. Nobel Ilac (cefuroksim) cefalosporin 535 film tabl./inf. Xorimax G01AX03 Albothyl./inf. 14 i 20 x 250mg i 500mg (Z) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 1 x 200ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.4 dana paralele Berinin P 600.5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0. treba dati drugu dozu posle 4 nedelje paralele Fluarix.dugotrajna terapija krvarenja: 20 .3 godine: klini~ki podaci su ograni~eni. Nycomed (polikrezulen) vaginalni antiseptik 505 vagitorija 6 x 90mg upotreba 1 vagitorija na drugi dan tokom 1 .1. im iv 1 x 750mg/6ml upotreba oralno . Vaxigrip. Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj. Dicef. Haemonine.5ml deca 6 meseci . Immunine. Fluimun. 1 x 500ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.500mg na 12 sati (uobi~ajeno).odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . Nilacef.2 nedelje Registar lekova 2011 19 .25ml ili 0.deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati parenteralno . Vaxigrip Junior B02BD04 (Z) Aimafix. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B .40ij/kg u intervalu 3 . Xorim. Ceroxim.J07BB02 Agrippal S1. ostaviti 2 minuta da deluje i zatim oprati vodom J01DC02 Aksef.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) .8 sati) paralele Cefuroxim-MIP.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 500mg na 12 sati tokom 20 dana (Lajmska bolest) .5ml a deci koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip.deca iznad 3 meseca: 50 . Octanine F D10AE01 (BR) Aknefug Oxid Wash. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. Dr August Wolff (benzoil peroksid) dermatik 501 suspenzija za ko`u (4%) 100g upotreba 2 x dnevno utrljati u ko`u zahva}enu aknama.odrasli: 750mg . 125 .

Sedron L01BC01 (SZ) Alexan "Ebewe". Imunolo{ki zavod Zagreb (albumin . Fosamax.5ml u razmaku 4 . Plasbumin 20.antimetabolit 568 rastvor za sc im iv inj. 6 i 8 meseci) revakcinacija: 0. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . Humani albumin 20% Biotest. Ljudski albumin 20%. Human albumin 20% Behring. (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno. Zdravlje tabl.intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Cytosar 20 Registar lekova 2011 . ili 75 . 558 tetanusa i velikog ka{lja. a najkasnije do navr{ene pete godine `ivota paralele Tripacel A16AB05 (Z) Aldurazyme. 30ij + 40ij + min. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x dnevno 10mg ilin 1 x nedeljno 70mg paralele Bonap. inaktivisana) Aldipete-T. Torlak suspenzija za inj.5mg/kg. pre~i{}eni + B. Forosa. Ebewe Pharma (citarabin) citostatik .1. adsorbovana (toksoid difterije. 500mg/10ml i 1g/20ml upotreba monoterapija .iv: 100 . im 1 i 10 x (min.humani) nadoknada plazme strana 457 rastvor za inf.5 dana. 4. 20 x 10mg Alendronat ICP. 12 meseci posle tre}e doze. 8 i 12 x 70mg Alendronat. pertusis. Genzyme (laronidaza) terapija neneurolo{kih manifestacija mukopolisaharidoze I 446 koncentrat za rastvor za infuziju 1 x (100j/ml) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 1 x nedeljno 100j/kg M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Alefoss.5ml. 1 x 100mg/5ml. Uman Albumin J07AM51 (Z) vakcina protiv difterije. malo soli. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Human albumin. zavisi od telesne mase bolesnika.im ili sc: 1 .8 nedelja (obi~no u uzrastu 3. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). Pharmanova tabl. pre~i{}eni + toksoid tetanusa. jednokratno.200mg/m2 dnevno 5 dana. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija .B05AA01 (SZ) Albumin (ljudski).100mg/m2 dnevno 2 . (5%) 250ml rastvor za inf.5ml 5ml upotreba primarna imunizacija: 3 doze po 0. 4ij)/0./inf. Human albumin 20% Baxter. Laboratorios Belmac tabl.

4 x 2 . Tenox. Cefaklor. 24mg dnevno rastvor za inhalaciju . Max.6 godina: 1. 1g dnevno (1 . Amlogal.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Max.25 .deca do 2 godine: 4 x 0.4mg . 4g dnevno deca: 20 . Ventolin Registar lekova 2011 21 . Max. Max.5mg na 4 .1mg/kg 2 .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .12 meseci).12 godina: 3 . Spalmotil.4 x 2. 125mg na 8 sati.5 godina). Amlodipin PharmaSwiss. Amlodipin.12 godina: 2. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 .40mg/kg dnevno. Amlopin.deca 2 . Zdravlje (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. 3 x 2mg 6 .2. 60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 sirup (2mg/5ml) 100ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno . Amlonorm. Galenika (cefaklor) cefalosporin strana 536 kaps.5mg .1mg/kg. Norvasc. 1 x 500mg upotreba prema protokolu A08AB01 (BR) alli.6 sati paralele Ecosal.5mg na 8 sati. Hemofarm (salbutamol) R03CC02 tabl. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Max.4 x 2mg. 1g dnevno (1 . 10mg dnevno paralele Amlodil.6 sati 6 .5mg na 4 . Catalent UK alli. Cefaklor Alkaloid L01BA04 (SZ) Alimta. tvrda 42 i 84 x 60mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele Xenical C08CA01 Alopres. Fopin.antifolatni agens 567 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.J01DC04 Alfacet.500mg na 8 sati.6 godina: 3 x 0. Famar Gr~ka (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps. Max. 1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Cefaclor. Max. 250mg na 8 sati. Vazotal Aloprol. Ecosal Easi Breathe. Monodipin. Eli Lilly (pemetreksed) citostatik . podeljeno u 3 doze ili 62.

5mg + 425mg)/5ml 60ml upotreba lek se primenjuje 30 min. ili 12 . iv 1 x 250μg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 18 godina: 250μg iv bolus inj.3 nedelje do 300mg dnevno. Max.600mg (re|e 900mg) dnevno.2 tabl. 0.3mg + 158.20mg/kg dnevno A04AA05 (SZ) Aloxi. nastaviti dozom odr`avanja 200 .M04AA01 Alopurinol. 30 minuta pre po~etka hemio terapije. postepeno pove}avati tokom 1 .25μg kaps. Zdravlje (doksazosin) antihipertenziv.5μg i 1μg upotreba odrasli i deca preko 20kg: 1μg dnevno (po~etno).20ml suspenzije 22 Registar lekova 2011 .2%) 5ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Brimonal C02CA04 Alphapres. 30 x 300mg upotreba tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L te~nosti dnevno odrasli: 100mg dnevno.25μg S01EA05 Alphagan. za `vakanje 16 x (333. ne preporu~uje se ponovna primena slede}ih 7 dana A11CC03 Alpha D3.1μg dnevno (doza odr`avanja) deca do 20kg: 0.05μg/kg dnevno (po~etno) osteoporoza (odrasli): 2 x 0. Max. podeljeno u vi{e doza deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija): 10 . meka 30 x 0. Allergan (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0. pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje na 2mg pa 4mg. 16mg dnevno benigna hipertrofija prostate: 1mg dnevno. Hemofarm (alopurinol) antiurik strana 597 tabl. 30 x 1mg i 2mg upotreba hipertenzija: 1mg uve~e (po~etna doza). Bosnalijek (aluminijum hidroksid + magnezijum oksid) antacid 418 tabl. pre ili 1 sat posle jela. meka 50 x 0.4mg) oralna suspenzija (2249. terapija hiperplazije prostate 472 tabl.. Zdravlje (alfakalcidol) analog vitamina D 440 kaps. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. PharmaSwiss (palonosetron hlorid) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 rastvor za inj. 40 x 100mg tabl.25 . 8mg paralele Kamiren XL A02AD01 (BR) Altacid. a poslednja doza pre spavanja odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 .

Velafax. 120 x (200mg + 50mg) upotreba odrasli i adolescenti: 2 x 1 tabl. N06AX16 Alventa. Velahibin. Abbott (lopinavir + ritonavir) terapija HIV infekcije strana 550 film tabl. 56 i 98 x 37. 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. 6mg dnevno paralele Aglimex. Krka (venlafaksin) antidepresiv 626 kaps. Glimepirid. 80μg dnevno (doza odr`avanja) A10BB12 Amaryl. sanofi aventis (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Efectin ER. Venlor XR 75 R03BA08 Alvesco. Limeral. 30 x 1mg. Meglimid. 60 x (100mg + 25mg) film tabl. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28. 2mg. Max.5mg.J05AE06 Aluvia.2 nedelje po 1mg do Max. Efexiva. Gliprex. Nycomed (ciklesonid) antiastmatik 643 Alvesco 80 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (120 doza po 80μg) 10ml Alvesco 160 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (60 doza po 160μg) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 160μg dnevno (po~etno). po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. Trical Registar lekova 2011 23 . Venlax. Dibiglim.

oralno se uzima posle jela oralno: 3 . Galenika rastvor za im iv inj. Max.15mg/kg dnevno podeljeno u 2 . po potrebi postepeno pove}avati na 3 dana ili 2 x 350mg (tabl. 20 x (200mg + 80mg + 25mg + 20mg + 0.4 x 100 .3 doze.5mg (do 2 godine). 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugro`enosti) R03DA05 (aminofilin) bronhospazmolitik 644 Aminofilin. 5mg/kg. 50 x 100mg Aminofilin. uz kontrolu bubre`ne funkcije nedono{~ad i novoro|en~ad: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.5mg (2 . sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg Aminophyllinum. 1mg/kg/sat 10 .R05CB06 (BR) Ambroksol. J01GB06 (amikacin) aminoglikozidni antibiotik 541 (Z) Amikacin.6mg/kg) dnevno. 2 .deca 6 meseci . Mucosolvan.5g dnevno deca: 10 .3 doze.3 x 15mg (5 . 50 x 250mg/10ml Aminofilin retard.300mg. 20 x 30mg {ume}a tabl. Max.10 godina). sa produ`enim osloba|anjem) parenteralno .500mg (5 .5mg/kg/sat . 10 tabl.16 godina: 0. 250 .5 godina)./inf.3 x 30mg deca: 2 x 7. 1. ili iv inf. kod prvog znaka glavobolje.1g (4 .6 mg/kg) ili iv inf. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg upotreba doziranje je individualno. 50 x 500mg/2ml upotreba odrasli: 15mg/kg dnevno podeljeno u 2 .75mg) upotreba 1 tabl. Jugoremedija rastvor za im iv inj. Hemofarm tabl. 0. Mucosolvan Junior. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 do 20mg/L. 10 x 60mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 .9 godina: iv inj. po potrebi za 30 minuta jo{ 1 tabl. Srbolek tabl. Bosnalijek antimigrenik 609 (propifenazon + kofein + kamilofin hlorid + mekloksamin citrat + ergotamin tartarat) film tabl. Jugoremedija tabl./inf. 10 x 100mg/2ml i 500mg/2ml (SZ) Aminocin. Hemofarm (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 {ume}a tabl. dnevno a nedeljno Max. Max. 4 tabl. neo bronchol N02CA52 Amigren.odrasli: im 250mg .8mg/kg/sat 24 Registar lekova 2011 . ili iv inj./inf. PharmaSwiss rastvor za im iv inj. 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Flavamed. 3 x 7.

10 x (10%) 500ml rastvor za inf. Braun strana 459 rastvor za inf. 6 x 1000ml upotreba doziranje je individualno B05BA01 (SZ) (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 Aminosol.75ml/kg dnevno paralele Hepasol 8% C01BD01 (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 Amiodaron.2 x 200mg paralele Cordarone. Fresenius Kabi rastvor za inf. 10 x 500ml rastvor za inf. Hemofarm rastvor za inf. Salutas Pharma tabl.20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosol 10% E. 20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosteril N-Hepa 8. Max. 10 x (15%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno a prose~na doza za odrasle 10 . 60 x 200mg Amiodaron Sandoz. 10 x (8. 1 x 500ml (1137mOsm/L. B. Hemofarm (aminokiseline + elektroliti) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf.4%) 500ml upotreba 18. 10 x (5%) 500ml rastvor za inf. (10%) 500ml i (15%) 500ml Aminoven. Zdravlje tabl. 440kcal/L) upotreba doziranje je individualno.4%.B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum + kalijum + magnezijum + acetat + hlorid + fosfat) Aminoplasmal 10% E. zatim smanjiti na 1 . 60 x 100mg i 200mg upotreba 3 x 200mg tokom prve nedelje. Sedacoron Registar lekova 2011 25 . Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf.

tvrda 20 x 5mg Amlodipin. Jugoremedija tabl.25mg uve~e. 100 x 10mg film tabl. Max. PharmaSwiss tabl.10 godina).5mg na 8 sati (do 1 godine). tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 .50mg pre spavanja (11 . Max. 25 . Lek tabl. Sinacilin 26 Registar lekova 2011 . 30 x 5mg i 10mg Amlopin. Galenika tabl.16 godina) neuropatski bol: 10 .4 godine). 125mg na 8 sati (1 . 20 x 5mg i 10mg Amlodipin. Remedica (amitriptilin) antidepresiv strana 623 film tabl. Monodipin. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. 20 x 5mg i 10mg Amlonorm. po potrebi pove}ati na 50 . Bosnalijek kaps. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin. Tenox. Vazotal J01CA04 Amoksicilin. 250mg na 8 sati (5 . Fopin. po potrebi pove}avati na 150 . 10mg dnevno paralele Alopres. Zdravlje tabl. 6g dnevno deca: 62. 30 x 25mg upotreba depresija .odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama. Norvasc.200mg dnevno enuresis nocturna .N06AA09 Amitriptylin.12 godina) paralele Ospamox. po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e. 20 x 5mg i 10mg Amlogal.20mg pre spavanja (7 .750mg na 8 sati.deca (terapija traje 3 meseca): 10 .75mg paralele Tryamil C08CA01 (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 Amlodil. Adamed tabl. Hemofarm (amoksicilin) penicilin 533 kaps. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin PharmaSwiss. Ni Medic tabl.

Enhancin. 1 x 100mg upotreba 1mg/kg dnevno na po~etku terapije. im iv 10 x (1000mg + 500mg) upotreba odrasli: 1.8 sati (3 meseca . Lek tabl.8 sati . tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 40kg: 250mg . Max. 1 x 50mg pra{ak za rastvor za inf. za oralnu suspenziju 10 i 14 x (875mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Amoksiklav oralno .8 sati. 5 x (1000mg + 200mg) Amoksiklav 2x. Torrex Chiesi Pharma (amfotericin B) antimikotik 546 pra{ak za rastvor za inf.5g (izuzetno 3g) na 6 .deca: 25mg/kg na 8 .J01CR02 (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 Amoksiklav.45mg/kg podeljeno u 2 doze Amoksiklav Quicktab odrasli i deca iznad 40kg: 500 . za oralnu suspenziju 10 i 14 x (500mg + 125mg) tabl.875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 .5mg na 8 sati (do 1 godine). 12g dnevno deca: 100mg/kg na 6 . Lek film tabl. Pentrexyl J01CR01 (Z) Ampisulcillin.500mg na 8 sati .1g na 6 sati (uobi~ajeno). Hemofarm (ampicilin) penicilin 533 kaps.deca: 62.4mg/kg. 15 x (500mg + 125mg) pra{ak za rastvor za iv inj. Lek film tabl. 250mg na 6 sati (3 . po potrebi pove}ati na 3 .250mg na 8 sati (1 .odrasli i deca iznad 12 godina: 250 .12 godina) parenteralno .12 godina) Amoksiklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 ./inf.8 sati (novoro|en~ad na 12 sati) Registar lekova 2011 27 .10 godina) paralele Pamecil.odrasli: 1g na 6 . 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine). Zdravlje (ampicilin + sulbaktam) penicilin 534 pra{ak za rastvor za inj.12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca). 125 . Panklav J02AA01 (SZ) Amphocil. 10 x (500mg + 125mg) i (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml Amoksiklav Quicktab. 250 . 25mg/kg na 6 .875mg na 12 sati paralele Augmentin. (brzina infuzije ne sme pre}i 1mg/kg na sat) J01CA01 Ampicilin.6 godina).500mg na 8 sati (6 .

Prilinda. Prilinda plus.5mg (doza odr`avanja).25mg (po~etna doza). Krka tabl. Krka tabl. Tritace. posle pobolj{anja nastaviti jo{ 3 . Max.5mg. 1 .8 godina).opsesivno kompulzivni sindrom (po~etno): 25mg dnevno. 3mg/kg dnevno ili najvi{e do 100mg dnevno intramuskularno: 25 . pove}avati po 25mg do Max.5 dana. 1 .5mg) upotreba 1 tableta dnevno (najbolje ujutru).8 sati izme|u obroka (uobi~ajeno).3 x 25mg. Krka tabl.5g u po~etku.25mg. 5mg i 10mg Ampril.2 x 25mg (9 . 250mg dnevno. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tablete dnevno (Ampril HD) ili 4 tablete dnevno (Ampril HL) paralele Piramil HCT./inf. 20.12 godina). Novartis Pharma [vajcarska oblo`ena tabl.deca iznad 5 godina i adolescenti .50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze N06AA04 (klomipramin hlorid) antidepresiv 623 Anafranil. Tritace comp. pove}avati po 25mg do 150mg dnevno a kad se postigne `eljeni efekat doze redukovati i pre}i na oralne doze odr`avanja infuzijom: 50 . ukupno 9g (gonoreja) deca iznad 8 godina (izuzetno): 25 . 28 x 1.75mg dnevno. 1. 30 i 50 x 1. 2. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za im inj. po potrebi pove}ati u podeljenim dozama tokom prve 2 nedelje do Max. Ramipril. 10mg dnevno paralele Piramil. Ramipril H. 10 x 25mg/2ml Anafranil. 28 x (2. Ramicomp Genericon. 2. 30 x 25mg upotreba oralno . 28 x (5mg + 25mg) Ampril HL.5mg + 12.4 x 25mg . doza odr`avanja 2 .3 x 10mg (5 .25mg. Vivace Plus J01AA07 Amracin.5mg. zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana. Galenika (tetraciklin hlorid) tetraciklin 532 kaps. 1 x 2.no}no mokrenje (po~etno): 2 .deca .odrasli: 2 . Ramipril Genericon. 5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti.5 . Ramitens. u toku ili posle jela 1 x 1.3 x 25mg (iznad 12 godina) . tvrda 16 x 500mg upotreba odrasli: 500mg na 6 . Vivace C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ampril HD.strana C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ampril.50mg dnevno. Slaviamed tabl. zatim pre}i na oralne doze odr`avanja 28 Registar lekova 2011 .

Galenika (BR) tabl. Medico Uno (anastrozol) citostatik inhibitor enzima aromataze 580 film tabl.900mg na 4 . 20 x 300mg upotreba analgoantipiretik . Cardiopirin.odrasli iznad 18 godina: 1 . 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg (Z) rastvor za inj.5 . Aspirin 300 i 500. 50 blistera po 10 x 300mg (BR) Andol.1g sporo iv ili 1 . antiandrogen 579 tabl.2. Alkaloid tabl. Pliva Hrvatska (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 tabl. 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg upotreba oralno . Pliva Hrvatska tabl.hormonski antagonist. zatim 150mg dnevno (doza odr`avanja) L02BG03 Anastrozole. Armotraz. 30 x 150mg upotreba 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon kastracije). im iv 50 x 1g/2ml i 2. Cardiopirin forte.strana N02BB02 (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 Analgin. Midol 300 B01AC06 (BR) Andol 100. Arimidex.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . Novalgetol L02BB02 Anandron.6 sati.3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0.5g im. 90 x 50mg tabl. Trasolette N02BA01 (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Anbol. Andol 300.5g/5ml Analgin Srbolek. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Aremed. Srbolek tabl. 18 i 20 x 300mg (Z) tabl. sanofi aventis (nilutamid) citostatik . Max. Max. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. 5g dnevno paralele Baralgin M. Midol 100 Registar lekova 2011 29 . 20 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Aspirin protect 100.

zatim 0. Monogrel. Sindan Pharma (metotreksat) citostatik . Bayer Schering Pharma (estradiol + drospirenon) hormoni 515 film tabl. 25mg jednom nedeljno psorijaza .antiandrogen 518 tabl. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom.6mg.160mg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela. 50 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 . Klopidogrel.2mg u toku 15 sekundi. do ukupno 0.300mg dnevno bez orhiektomije paralele Cyprocur V03AB25 (SZ) Anexate. Organon Holandija (testosteron undekanoat) hormon .3 nedelje (po~etna doza). tokom 2 . 28 x (1mg + 2mg) upotreba 1 tabl. Roche (flumazenil) antagonist benzodiazepina 662 rastvor za iv inj. dnevno bez pauze izme|u 2 kutije B01AC04 Antiagrex.120mg (doza odr`avanja) G03HA01 Androcur. Klogrel. Max. 5 x 0. 1 x 50mg upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis . Max. Zyllt L01BA01 (SZ) Antifolan. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno.200mg dnevno nakon orhiektomije. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege) G03FA17 Angeliq. Bayer Schering Pharma (ciproteron acetat) hormonski antagonist .androgen strana 512 kaps./inf. meka 30 x 40mg upotreba 120 .5mg/5ml i 1mg/10ml upotreba 0./inf. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Cardogrel. 40 .1mg na 1 minut. Plavix.odrasli: 10 .im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza). Methotrexate.G03BA03 Andriol Testocaps. Kerberan. Zdravlje (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. ili 100 . Clopigal.25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Methotrexat "Ebewe". Methotrexate Teva 30 Registar lekova 2011 .antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za im iv inj.

12 ./inf. 5mg i 10mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg./inf. dezinficijens strana 500 rastvor za ko`u (10%) 100ml upotreba 3 x dnevno raspr{iti rastvor na obolelu ko`u paralele Betadine. velikim krvnim sudovima. Imunolo{ki zavod Zagreb (antitoksin protiv zmijskog otrova . u te`im slu~ajevima 15 . jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:50) sporo iv paralele Viekvin B01AB02 (SZ) Antitrombin III Baxter. Povidon jod J06AA03 Antitoksin protiv otrova evropskih zmija.15mg uve~e (nesanica) deca: 0. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra SoloStar. 30 x 2mg.4 doze paralele Bensedin. Krka (diazepam) benzodiazepin 621 oblo`ena tabl. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiSet.konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiClik. 1 x 1000ij/20ml upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno Registar lekova 2011 31 . sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odmah nakon ujeda: 10ml im u blizini mesta ujeda ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima. vratu. frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Kybernin P N05BA01 Apaurin. sanofi aventis rastvor za inj.D08AG02 (BR) ANTIsept D. ({pric) im iv 1 x 10ml upotreba ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji.30mg dnevno (anksioznost). sanofi aventis rastvor za inj. sanofi aventis rastvor za inj. Diazepam A10AB06 (insulin glulizin) analog humanog insulina 434 Apidra. Baxter AG (antitrombin III) antikoagulans 448 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Bosnalijek (povidon jod) antiseptik.0. 5 . sanofi aventis rastvor za inj.8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . glavi.

4ml. zatim 1 x 10 . MSD Holandija film tabl. Max. 300μg/0. Amgen Europe (darbepoetin alfa) antianemik . 20μg/0. 80μg/0. 10μg/0.4 dana.5ml. 40μg/0..4ml.5ml. 4 x 15mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj. 3 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 100mg prva tri dana. 50μg/0. 100μg/0. Pamitor 32 Registar lekova 2011 .3ml. 90mg i 120mg Arcoxia. ({pric) 1 x 30μg/0. 7 i 28 x 30mg film tabl.6ml i 500μg/ml upotreba prema uputstvu lekara zavisno od indikacije L04AA13 (SZR) Arava. 150μg/0.5ml. 5ml i 10ml paralele Voda za injekcije B03XA02 (SZ) Aranesp.osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg . 150μg/0. 100μg/0. 40μg/0.4ml. 90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina . (BR) Aqua pro injectione. 7 i 14 x 60mg. sanofi aventis (leflunomid) terapija reumatoidnog artritisa 585 film tabl. 90mg tokom jednog tretmana paralele Hidensil.20mg M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Arcoxia. Novartis Pharma Stein [vajcarska (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.4ml. 15μg/0.akutni giht: 1 x 120mg.3ml. 80μg/0.6ml i 500μg/ml rastvor za inj.V07AB. 2 x 30mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj.38ml.3ml. MSD Frosst Iberica film tabl.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 . 300μg/0.4ml. 60μg/0.5ml. 8 dana paralele Exxiv M05BA03 (SZ) Aredia. Jugoremedija (voda za injekcije) rastvara~ strana 665 50 ampula x 2ml. 15 .reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg . Max. (pen sa ulo{kom) 1 x 60μg/0.3ml. 7 i 14 x 60mg.3ml. 30 x 10mg i 20mg film tabl.5ml. 20μg/0.

1 x 7.5mg Registar lekova 2011 33 .6ml i 10mg/0. uz oralnu terapiju oba partnera kod trihomonasa paralele Orvagil L02BG03 Arimidex. Pfizer Deutcshland oralna disperzibilna tabl. AstraZeneca UK (anastrozol) citostatik . odjednom.inhibitor enzima aromataze strana 580 film tabl. a zatim se proguta sa ili bez vode 5mg dnevno. 1 x 10mg (iznad 100kg) prevencija venskih tromboembolijskih doga|aja. 7. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole.5mg/0. Arimidex. 10mg dnevno paralele Donecept. Max. Armotraz.8ml upotreba prilikom primene leka pacijent treba da le`i akutna plu}na embolija i akutna duboka venska tromboza: 1 x 5mg (ispod 50kg).L02BG03 Aremed. Tregona. Trasolette N06DA02 (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 Aricept.4ml.5mg (50 100kg).5mg/0. Remedica (anastrozol) citostatik . Glaxo Wellcome Francuska (fondaparinuks natrijum) trombolitik 451 rastvor za inj. 28 x 5mg i 10mg Aricept evess. tokom 4 . 1 dan (uobi~ajeno) ili 2 dana (te`e i rekurentne infekcije). Armotraz. ({pric ) sc 10 x 2. Dr August Wolff (metronidazol) vaginalni antiinfektiv 504 vagitorija 2 x 1000mg upotreba ne primenjuje se za vreme menstruacije 1 vagitorija uve~e. Aremed. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole. se dr`i pod jezikom dok se ne raspadne. terapija nestabilne angine ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta: 1 x 2.inhibitor enzima aromataze 580 film tabl.6 nedelja. zatim pove}ati na 10mg dnevno. 5mg/0. Trasolette B01AX05 (SZR) Arixtra.5ml. Landex. odjednom. 28 x 5mg i 10mg upotreba disperzibilna (raspadljiva) tabl. Pfizer Deutcshland film tabl. Yasnal G01AF01 Arilin rapid.

podeljeno u 3 . postepeno pove}avati do 5 . Aremed.6ml upotreba 3 . 30 x 25mg upotreba 25mg dnevno N04AA01 § Artane. Cipla (anastrozol) citostatik . Dr Gerhard Mann kapi za o~i.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu Artelac sadr`i konzervans i mo`e se koristiti 6 nedelja po otvaranju Artelac EDO ne sadr`i konzervans i ostatak u dozirnoj jedinici po otvaranju treba baciti paralele Hemodrops. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. Hemofarm (triheksifenidil hlorid) antiparkinsonik 614 tabl. Dr Gerhard Mann kapi za o~i.inhibitor enzima aromataze 580 film tabl.4 doze S01KA02 (BR) (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 Artelac.2mg/ml) 0. 30 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole.antiestrogen 580 oblo`ena tabl. Chephasaar (oksaceprol) nesteroidni antireumatik 593 film tabl. Paroxetin Sandoz. rastvor (3. 30 x 20mg upotreba depresija. generalizovani anksiozni poreme}aj. Seroxat L02BG03 Armotraz. Trasolette L02BG06 Aromasin.2mg/ml) 10ml Artelac EDO. Medochemie (paroksetin) antidepresiv strana 624 tabl. Pfizer Italia (eksemestan) citostatik . 30 i 100 x 200mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 200 . po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 100 x 2mg i 5mg upotreba 1mg dnevno.15mg dnevno. Isopto Tears M01AX24 Artromed. rastvor 10.N06AB05 Arketis. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. Rexetin. 60mg dnevno paralele Actapax. Arimidex. Paroksetin. 30 i 60 x (3. socijalna fobija.400mg pre jela 34 Registar lekova 2011 . 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti.6 x 1 .

Lameptil.15mg/kg/dan u 2 doze.200mg dnevno u 1 ili 2 doze . 1 .50mg nedeljno.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana.400mg dnevno . 4g dnevno (akutna faza). pove}avati za 25mg do doze odr`avanja 100mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. Lamotrigin. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 .kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 25mg dnevno narednih 14 dana.5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze.400mg dnevno u 1 ili 2 doze paralele Epitrigine. Lamal.kombinovana terapija bez valproata: 0. 100 x 250mg supozitorija 30 x 250mg Asacol. 50 i 60 x 800mg upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode. Lamotral. 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . talete se ne dele 5-ASA oralno .2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 .kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno (po~etno).200mg dnevno u 1 ili 2 doze .odrasli i deca iznad 6 godina (te`a od 40kg): 3 x 250mg (ulcerozni colitis). Lamotrix.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 . 200mg dnevno bipolarni afektivni poreme}aji (odrasli) .N03AX09 Arvind. 200mg dnevno . Salofalk Registar lekova 2011 35 .12 godina) . do optimalne doze odr`avanja 100 . Max.6 x 250mg tokom 4 . Max. Lamolep. 400mg/dan epilepsija (deca 2 . Max. zatim 1 x 0. Lamictal. postepeno pove}avati za 25 .akutna faza) rektalno: 3 .monoterapija: 25mg dnevno (po~etno).15mg/kg prvih 14 dana.6 nedelja Asacol odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg .3 x 250mg (Kronova bolest . 100 x 400mg gastrorezistentna tabl.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana.5mg dnevno (po~etno). Belupo (lamotrigin) antiepileptik strana 613 tabl. 50mg dnevno narednih 14 . Lamect.kombinovana terapija sa valproatom: 12. po potrebi dozu pove}avati za 0. 3 x 500mg (doza odr`avanja) deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle paralele Pentasa.1g Max. Solaban A07EC02 (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 5-ASA.3mg/kg jo{ 14 dana. Slaviamed gastrorezistentna tabl.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0. pove}ati na 1.30 dana. pove~avati za 100mg do doze odr`avanja 300 . Lek gastrorezistentna tabl. 30 x 25mg. postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 100 .

Serlift. za `vakanje 10 x 500mg Aspirin Migran.2 tablete rastvoreno u ~a{i vode. Max. Andol. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 granule za oralnu suspenziju 10 x (500mg + 30mg) upotreba granule se uzimaju razmu}ene u ~a{i vode odrasli i deca iznad 12 godina: 2 . 30 x 300mg upotreba {ume}a tabl. Max. Max. 2g dnevno N02BA01 (BR) (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Aspirin.6 sati. Bayer HealthCare {ume}a tabl. 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . se za upotrebu rastvara u vodi analgoantipiretik . Luxeta. Sertralin ICP. sanofi aventis (lizin acetilsalicilat) analgoantipiretik 607 pra{ak za oralni rastvor 20 x 500mg i 1000mg upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u ~a{i vode. Bayer HealthCare tabl. Bayer HealthCare tabl. Slaviamed (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl. Midol R01BA. 12 x 500mg Aspirin protect.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg – 1g na 4 . 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Sertralin. 20 x 500mg Aspirin direkt. Cardiopirin forte. Upsarin C 36 Registar lekova 2011 . 200mg dnevno.40kg: 500mg po potrebi ponoviti za 6 sati. Tragal. 6 tableta dnevno paralele Midol C.. Setaloft.N06AB06 Asentra. Sidata. Anbol. 3g dnevno deca telesne mase 30 . Bayer Schering Pharma gastrorezistentna tabl.4 x 1 kesica N02BA51 (BR) Aspirin plus C. Max. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. mleka ili soka i odmah pije odrasli i deca iznad 15 godina: 1g po potrebi ponoviti za 4 sata. Zoloft N02BA01 (BR) Aspegic. Sertiva. doza odr`avanja: 50 .100mg dnevno paralele Halea. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. (BR) Aspirin Complex.

Lipidra. Cardiopirin. AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil) antihipertenziv 487 tabl. Sortis. Midol 100 C09CA06 Atacand. 16mg i 32mg upotreba lek se uzima nezavisno od hrane hipertenzija . po potrebi pove}ati na 1 x 16mg. AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Tulip J06BB02 (Z) Atebulin. Max. 28 x (16mg + 12. ITK Srbije (tetanus imunoglobulin .5mg) upotreba 1 tabl. 30 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Andol 100.500ij zavisno od te`ine povrede. im 1 x 250ij upotreba profilaksa: 250 . 1 x 32mg sr~ana insuficijencija: 1 x 4mg (po~etno). dnevno.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. Bayer Schering Pharma (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita strana 450 gastrorezistentna tabl. Zdravlje (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. istovremeno sa 0. 30 x 10mg.B01AC06 (BR) Aspirin protect. Max.5ml vakcine tetanusa. Tetagam P.uobi~ajena po~etna doza i doza odr`avanja: 1 x 8mg. nezavisno od hrane C10AA05 Atacor. Dislipat. Max. na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . Tetanus Gamma Registar lekova 2011 37 . 80mg dnevno paralele Atoris. 20mg i 40mg upotreba 10mg uve~e. Tetabulin S/D. 32mg) vr{i se udvostru~avanjem doze u intervalima od najmanje 2 nedelje C09DA06 Atacand plus. 8mg. 28 x 4mg.300ij/kg dnevno. ako je potrebno pove}avanje doze (do najvi{e doze koja se podnosi. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa.

1 . 14 x 100mg Atenolol. 30 i 90 x 40mg Atoris. 14 x 100mg upotreba 1 x 25 .6mg/kg. Fresenius Biotech (anti-humani T limfocitni imunoglobulin kuni}a) imunoglobulin. steroid rezistentnog odbacivanja organa: 3 .5%) 10ml kapi za o~i (1%) 10ml upotreba deca iznad 3 godine (za odre|ivanje refrakcije): 2 x 1 kap 0.5mg/kg dnevno tokom 5 dana C10AA05 (atorvastatin) hipolipemik 490 Atoris.100mg dnevno paralele Panapres. Lipidra. Max.4 x 1 .6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Tracrium S01FA01 Atropin. 30 x 25mg Atenolol. 10 x 25mg/2.2mg/kg (iv injekcijom) ili 0. 30 x 10mg i 20mg upotreba 10mg uve~e.3 . Hemofarm (atropin sulfat) midrijatik 657 kapi za o~i (0. Nini tabl. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Krka film tabl. Dislipat. imunosupresiv 583 koncentrat za rastvor za inf.5mg/kg dnevno aplasti~na anemija: 5mg ili 7. DeltaSelect (atrakurijum besilat) miorelaksans 595 rastvor za iv inj.C07AB03 (atenolol) beta blokator strana 479 Atenolol.2 kapi 1%-og rastvora 38 Registar lekova 2011 . zatim po potrebi 0.5mg/kg dnevno profilaksa posle transplantacije organa: 2 . Prinorm L04AA04 (SZ) ATG-Fresenius S.5ml i 50mg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0. 1 i 10 x 100mg/5ml upotreba le~enje akutnog.0.3 . 90 x 10mg i 20mg film tabl. Sortis./inf. Jugoremedija tabl. 80mg dnevno paralele Atacor. 20 x 50mg tabl.0.5%-og rastvora tokom 5 dana i ujutro na dan pregleda odrasli (u tretmanu inflamacije): 1 . Tulip M03AC04 (SZ) Atracurium DeltaSelect. Zdravlje tabl. Slaviamed film tabl.0.

5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 0. 1 x 100mg/4ml i 400mg/16ml upotreba doziranje je individualno J07BC02 (Z) Avaxim 160 U. zatim revakcinacija posle 6 .5ml. 14 x (875mg + 125mg) (Z) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml pra{ak za rastvor za iv inj. Sanofi Pasteur (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj. Galenika film tabl.5μg u svaku nozdrvu deca 6 . Panklav N06AG02 (moklobemid) antidepresiv 625 Auromid.12 meseci paralele Havrix Registar lekova 2011 39 . po potrebi smanjiti na 150mg dnevno ili pove}avati na 600mg dnevno R01AD12 Avamys. ({pric) im 1 x 0. Roche film tabl. Glaxo Wellcome Velika Britanija (flutikazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos. Enhancin.odrasli i deca iznad 12 godina: 1g na 6 .12 godina) paralele Amoksiklav. Amoksiklav Quicktab.monoklonsko antitelo 574 koncentrat za rastvor za inf.5μg u svaku nozdrvu . Amoksiklav 2x.8 sati ./inf.odrasli i deca iznad 12 godina: 875mg (1 tabl. suspenzija (27.deca: 25 45mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze (na 12 sati) parenteralno .5μg u svaku nozdrvu (ako nema adekvatnog odgovora doziranje kao kod odraslih) L01XC07 (SZ) Avastin.8 sati (3 meseca . SmithKline Beecham UK (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 film tabl. 10 x (500mg + 100mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina oralno . Roche (bevacizumab) citostatik .) na 12 sati .deca: 25mg/kg na 12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca).11 godina: 1 x 1 doza od 27. 60 x 150mg Aurorix.doza odr`avanja:1 x 1 doza od 27.po~etno: 1 x 2 doze od 27. 25mg/kg na 6 .J01CR02 Augmentin. 30 x 300mg upotreba 300mg dnevno podeljeno u 2 doze.5μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .

5 . Pliva Hrvatska (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl. (BIO SET) sc 4 x 30μg/ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Rebif 40 Registar lekova 2011 .100mg ½ .25mg ½ .5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. meka 30 x 0. 2 . 25 .6 sati (vrtoglavica).1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.8 sati (vrtoglavica).100mg na 4 . ({pric) sc 4 x 30μg/0.5mg kao monoterapija ili u kombinaciji sa 0.12 godina).30mg (iznad 12 godina).8 sati (vrtoglavica).5mg (1 .50mg ? . 2 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.3 godine) R06AA02 (BR) Aviomarin.25mg na 6 . 400mg dnevno deca 2 .6 godina: 12. Dramina G04CB02 Avodart.150mg odjedanput uve~e deca: 2 . 20 x 50mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 75mg ujutro i uve~e ili 75 .12 godina: 50mg na 6 . 50 . Jugoremedija (feniramin maleat) antihistaminik 648 tabl. 5 i 7 x 400mg (SZ) rastvor za inf. Catalent France (dutasterid) terapija hiperplazije prostate 521 kaps. 12. Bayer Schering Pharma (moksifloksacin hlorid) hinolonski antibiotik strana 543 film tabl.humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj.3 x 15mg (3 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela 1 x 0.5 . 1 x 400mg/250ml upotreba odrasli: 400mg dnevno (oralno ili iv infuzijom tokom 60 minuta) R06AB05 Avil.3 x 15 .J01MA14 Avelox. Biogen Idec (interferon beta 1a .3 x 7. 5 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 . 150mg dnevno paralele Dimigal. 75mg dnevno 6 .4mg tamsulosina L03AB07 (SZR) Avonex.

45kg) paralele Hemomycin. Ceftriakson. 2g dnevno neonatusi: Max. Sumamed N04BD02 Azilect. 3 x 500mg Azibiot. Lendacin. Hemofarm (ceftriakson) cefalosporin strana 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. 50mg/kg dnevno paralele 3cef. Ceftriaxom-MIP. 8kg. 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 6kg. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno S01EC04 Azopt. 3 x 500mg Azax./inf. Alcon Couvreur (brinzolamid) terapija glaukoma 655 kapi za o~i. Longaceph. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 .2 g dnevno.J01DD04 (Z) Azaran. Krka film tabl.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Teva Pharmaceuticals (rasagilin) antiparkinsonik 616 tabl. 3 x 500mg Azitromicin Sandoz. suspenzija (10mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap ukapati u ve`nja~u oka V03AN04 (SZ) Azot-suboksid. Messer Tehnogas (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 2kg.25kg). 25kg. 6 x 250mg film tabl.35kg). 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 20ml i 30ml upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan. Max. Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . JenaHexal film tabl. 5kg. Rocephin J01FA10 (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 Azatril. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 . Actavis Island film tabl. 17kg. 30kg i 185kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Medicinski diazotoksid Registar lekova 2011 41 . Nobel Ilac film tabl. Labilex. 400mg dnevno tokm 3 dana (36 .

.

.

(SZ) Balance.. Roche tabl. po potrebi parenteralno: 1 . 1440mg).: 3 x 1 . Krka (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP + PABA) vitamini strana 442 oblo`ene tabl.12 godina: 480mg na 12 sati parenteralno . tokom 3 .A11EA01 (BR) B Complex. 10 x (500mg + 5mg + 0.5% glukoze + 1. 54mg/kg dnevno paralele Trimosul B05DB.5 godina: 240mg na 12 sati 6 .1mg) supozitorija 5 x (1000mg + 10mg + 0.odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max. Dianeal PD4 A03DA02 Baralgetas.2 x 1 inj.75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (4. dnevno u intervalu od 6 sati rektalno: 1 .1. Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (1.3 x 1 supozitorija po potrebi 44 Registar lekova 2011 . tokom 2 meseca (le~enje) granule: 5g dnevno rastvoreno u ~a{i vode J01EE01 (sulfametoksazol + trimetoprim) kombinovani sulfonamid 538 Bactrim.25% glukoze + 1.1mg) (Z) rastvor za inj.2 tabl. posle 2 . 10 x 480mg/5ml (400mg + 80mg)/5ml upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti oralno .25mmol Ca ili 1. 10 blistera po 10 x (500mg + 5mg + 0. Jugoremedija (metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum) spazmolitik 422 tabl. Galenika tabl. po potrebi.odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max. Max.75mmol Ca) upotreba rastvor zagrejan na 37°C preko stalnog katetera infundirati u peritonealnu {upljinu: 2L (odrasli) ili 0.25mmol Ca ili 1.deca do 12 godina: 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.odrasli iznad 18 godina: 3 x 1 .5 .10 sati rastvor se ispu{ta a postupak se ponavlja vi{e puta dnevno paralele CAPD. Max. im iv 5 x (2. 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml (Z) koncentrat za rastvor za inf.1mg) tabl.4 nedelje (profilaksa). 1440mg). na 12 sati . 2 inj.25mmol Ca ili 1.3% glukoze + 1.5 meseci: 120mg na 12 sati 6 meseci .75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (2. 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml Bactrim Roche.2 tabl.5mg + 10mg + 0. na 12 sati .deca 6 nedelja .1mg)/5ml upotreba oralno .20 minuta. 30 i 1000 x (4mg+5mg+2mg+1mcg+5mg+25mg+20mg) granule za oralnu suspenziju 70g x (4mg+2mg+2mg+0+2mg+20mg+0)/5g upotreba tabl.5L (deca) tokom 5 .

GlaxoSmithKline Poljska (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos. 10 x 500mg tabl.500ml J07AN01 (Z) BCG vakcina. Max. 8 inhalacije (2000μg) dnevno deca iznad 4 godina: 2 x 1 inhalacija (250μg). Glaxo Wellcome Francuska (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 .6CFU/ml) novoro|en~ad i deca do 1 godine: 0. 5g dnevno rektalno: 1 . Jugoremedija (metamizol natrijum) analgoantipiretik strana 607 tabl.3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0. 400μg dnevno paralele Nasobec Registar lekova 2011 45 .05ml rekonstituisane vakcine intradermalno deca iznad 1 godine: 0.2 inhalacije (250 . Max. suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 .16 x 106 jedinica formiranja kolonija .2.Guerin (Mycobacterium bov) 558 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. Novalgetol V08BA02 (Z) Barijum sulfat.1g sporo iv ili 1 .4 x 50μg u svaku nozdrvu.5g im.500μg). im iv 5 x 2. Torlak vakcina protiv tuberkuloze (`ive bakterije Bacillus Calmette . Max.odrasli iznad 18 godina: 1 . Analgin Srbolek. 50 blistera po 10 x 500mg supozitorija 5 x 1000mg (SZ) rastvor za inj.6 .5g/5ml upotreba oralno .3 x 1000mg po potrebi paralele Analgin.liofilizovana. id 5 x 1mg/ml (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana ili 10 doza za decu iznad godinu dana i odrasle) upotreba 1mg (1. Max. Hemofarm [abac (barijum sulfat) Rö kontrast 667 oralna/rektalna suspenzija (1g/ml) 200ml i 5L upotreba zavisno od vrste Rö snimanja: 50 . 2 inhalacije (500μg) dnevno paralele Ecobec R01AD01 Beconase.5 .N02BB02 Baralgin M.1ml rekonstituisane vakcine intradermalno R03BA01 Becloforte.

Roha Arzneimittel gastrorezistentna tabl. sc im iv 50 x 50mg/2ml upotreba odrasli . uve~e pred spavanje deca do 12 godina: ne preporu~uje se HA06AB.terapija neuropatije izazvane izonijazidom: 3 x 50mg . filter kesica (25mg/g) 12 x 1g upotreba 1 ravnu ka{i~icu ~aja ili 1 filter kesicu preliti {oljom vru}e vode. 45 i 100 x 20mg Bekunis.A11HA02 Bedoxin.100mg im ili iv. Belupo (betametazon) kortikosteroid 499 krem (0. procediti i popiti uve~e pre spavanja.3g + 30.3 nedelje kontinuirano odrasli: na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto deca iznad 12 godina: 1 x dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto 46 Registar lekova 2011 . ili 1 ka{i~ica ~aja rastvorena u ~a{i vode.400mg dnevno podeljeno u vi{e doza . ostaviti 20 min.sideroblasti~na anemija: 100 . 20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Sanval.6g upotreba: odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl. Zonadin D07AC01 Beloderm..50mg .deficit vitamina B6: 3 x 20 . ne koristiti du`e od 2 nedelje u kontinuitetu N05CF02 Belbien.05%) 15g upotreba lek se primenjuje najdu`e 2 . Stilnox. Galenika (piridoksin hlorid) vitamin strana 442 tabl.4g iv zatim 1g im na 30 minuta deca: 10 .akutno trovanje izoniazidom: 1 .05%) 15g mast (0. Zolsana. Hemofarm (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. Zdravlje (list tinevelijske sene) biljni laksativ 668 biljni ~aj 80g (25mg/g) biljni ~aj.100mg dnevno .premenstrualni sindrom: 50 . zatim za profilaksu 2 .8g plod aleksandrijske sene)/100g 17. (BR) Bekunis. suvi vodeni ekstrakt) biljni laksativ 668 Bekunis. 20 x 20mg rastvor za inj. Roha Arzneimittel ~aj instant 1 x (51.profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno .100mg oralno (piridoksin zavisne konvulzije) HA06AB (BR) (plod tinevelijske sene.

5 min. po potrebi jo{ 1 kap posle 1.D07CC01 Belogent. Wyeth Pharma [panija (nonakog alfa) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju losion: 1 .05% + 0. pre tonometrije ukapati 1 kap u konjunktivalnu kesu.1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju D07BC01 Belosalic. Belupo (betametazon + gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0.5mg + 30mg)/g 30g rastvor za ko`u (0. Registar lekova 2011 47 .60 sec.1%) 15g krem (0. Unimed Pharma (oksibuprokain hlorid) lokalni anestetik za oftalmolo{ku primenu 658 kapi za o~i 1 x (4mg/ml) 10ml upotreba anestezija ro`nja~e i konjunktive pri va|enju stranog tela: 3 x 1 kap u roku 5 min.10 x 1 kap na 30 .5mg + 20mg)/ml 50ml upotreba mast: 1 .05% + 0. 500ij. Janssen-Cilag (metilsalicilat + mentol) lokalni antireumatik 595 krem (15% + 10%) 35g i 50g upotreba 3 .2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Diprosalic B02BD09 (SZ) BeneFIX.4 x mazati bolno mesto u tankom sloju S01HA02 Benoxy 0. 5 . (strano telo locirano na povr{ini). 1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije faktora IX M02AX10 (BR) Bengay.4%. (duboko locirano strano telo) tonometrija: na 1 min. Belupo (betametazon + salicilna kiselina) dermatik 500 mast (0. 1 x 250ij.

Partobulin SDF.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti po potrebi ponoviti za 30 .humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 30 x 2mg.status epilepticus. 100μg (od 13. Octanate 48 Registar lekova 2011 . Galenika (diazepam) benzodiazepin strana 621 (Z) tabl. 5mg i 10mg rastvor za inj. Bayer HealthCare (dekspantenol) epitelizant 496 mast (5%) 30g krem (5%) 30g upotreba 2 . Haemoctin SDH.anksioznost: 3 x 2mg. Rhophylac 300 D03AX03 (BR) Bepanthen.0. Bayer HealthCare (dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid) epitelizant. im 1 x 50μg i 250μg upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 50μg (do 12. (BR) Bepanthen plus.2 ./inf.0.dugotrajna profilaksa: 20 .3 dana paralele Emoclot.3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto B02BD02 (SZ) Beriate P.akutna anksioznost. stepena krvarenja.N05BA01 Bensedin. 500ij/5ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. Diazepam J06BB01 (SZ) Beoglobin D.deca: 0.4 doze intravenski .60 minuta intramuskularno (samo ako oralno ili iv nije mogu}e) .30mg dnevno . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . u te`im slu~ajevima 15 . po potrebi ponoviti najranije za 4 sata paralele Apaurin..humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj.20mg po potrebi ponoviti za 30 – 60 minuta .40ij/kg u intervalu 2 .15mg uve~e .deca: 0. pani~ni ataci: 10mg.5ml.3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto D03AX. nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 250μg paralele Immunorho. Koate DVI. antiseptik 496 krem (5% + 0. nedelje gestacije). konvulzije .odrasli: 10 .5%) 30g upotreba 2 . im iv 10 x 10mg/2ml upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika oralno – odrasli . Rhesonativ.12 . ITK Srbije (anti D (Rho) imunoglobulin . 1 x 250ij/2.nesanica: 5 . CSL Behring (koagulacioni faktor VIII .

oralno ili parenteralno: 600mg dnevno paralele Thiogama 600 injekt.4 x dnevno Berodual N odrasli i deca iznad 3 godine: 3 .021mg) 10ml upotreba Berodual odrasli i deca iznad 3 godine: 3 .7mg)/3ml upotreba ~uvati na 2 . Thiogamma 600 oral R03AK03 (fenoterol bromid + ipratropijum bromid) antiastmatik 642 Berodual.. Immunine. Haemonine. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.Set. meka 15 i 30 x 600mg Berlithion 600 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf. (SZ) Beriplast P Combi . Berlin-Chemie (alfa lipoinska kiselina) terapija dijabeti~ke polineuropatije 446 Berlithion 300 (BR) kaps./inf.9mg)/1ml pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (270mg+180U+3000KIU+1500ij+17. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B .05mg + 0.4 dana paralele Aimafix.2 sprej doze dnevno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 49 .2 ampule sa 250ml fizioli{kog rastvora a daje tokom najmanje 30 min.8°C.25mg)/ml 20ml Berodual N. Istituto de Angeli rastvor za inhalaciju (0. ne zamrzavati doziranje zavisi od povr{ine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti uobi~ajeno doziranje: 1ml za pokrivanje 8cm2 povr{ine tkiva A16AX01 Berlithion. 5 x 300mg/12ml Berlithion 600 (BR) kaps. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.B02BD04 (SZ) Berinin P 600.4 x 1 .humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid) pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (90mg+60U+1000KIU+500ij+5.dugotrajna terapija krvarenja: 20 .5mg + 0. CSL Behring (koagulacioni faktor IX .40ij/kg u intervalu 3 . Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza x (0. CSL Behring lokalni hemostatik 452 (fibrinogen + koagulacioni faktor XIII . meka 15 i 30 x 300mg Berlithion 300 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf. infuzija se priprema me{anjem 1 . 5 x 600mg/24ml upotreba oralno se lek uzima 30 minuta pre jela.humani) hemostatik strana 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Octanine F B02BC. 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno.

200mg ujutro G04CA02 Betamsal. 200mg ujutro profilaksa migrene: 100 . Omsal.25mg (8Mij)/1. 14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije paralele ANTIsept D. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 25mg. suspenzija (2. Solvay Francuska (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl.(BR) Betadine.5%) 1L R02AA15 rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml G01AX11 vagitorija 14 x 200mg upotreba rastvor za ko`u: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 . Tamsudil N07CA01 Betaserc.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Flosin. Tamsol. Alcon Couvreur (betaksolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i.200mg ujutro stabilna sr~ana insuficijencija: 12. 20 i 50 x 24mg upotreba terapija odr`avanja: 24 . dezinficijens 500 640 505 D08AG02 rastvor za ko`u (10%) 100ml i 1L rastvor za ko`u (7.5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 . aritmija: 100 . sc 15 x 0. AstraZeneca Nema~ka (metoprolol tartarat) beta blokator 478 tabl. Bayer Schering Pharma (interferon beta 1b . Alkaloid (povidon jod) strana antiseptik.2ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB02 Betaloc Zok. Vestibo S01ED02 Betoptic S. Tamosin. Tamprost. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0.25mg ujutro. nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja.4mg upotreba 1 x 0. Hemofarm (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps. Povidon jod L03AB08 (SZR) Betaferon.2 kapi u oko 50 Registar lekova 2011 . 50mg i 100mg upotreba tablete se mogu deliti. ne smeju se `vakati ni mrviti hipertenzija: 50 .5 .48mg dnevno. dozu duplirati na 2 nedelje do Max. uz jelo paralele Urutal.humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.4 sata.100mg ujutro angina pektoris.

deca: 1 inj. Medico Uno film tabl. Niche Generics (bisoprolol) beta blokator 479 tabl. Krka kaps. iv ili inf. tokom najmanje 2 godine paralele Calumid. 28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg.10mg dnevno paralele Bisobel.4 inj. im ili 1 . Casodex A02BX05 Bicit HP. Tensec Registar lekova 2011 51 .8mg/kg dnevno paralele Lesux N06DX02 (BR) (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 Bilobil. 28 x 50mg Bicatlon. PharmaSwiss film tabl. 5 x (40mg+4mg+8mg+4μg+10mg+100mg)/2ml upotreba odrasli: 1 . iv ili inf.A11EA01 Beviplex. Byol. tvrda 20 i 60 x 80mg upotreba 1 . tvrda 20 i 60 x 40mg Bilobil forte. Krka kaps.2 x 1 . Synthon Hispania film tabl. 40 x 300mg upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela. terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 . Galenika (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP) vitamini strana 442 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. Bisoprolol.2 inj.80mg uz obrok paralele Tanakan C07AB07 Bilokord. 28 x 50mg Bicusan.2 x 40 . 30 x 5mg i 10mg upotreba 5 .antiandrogen 579 Bicadex. L02BB03 (bikalutamid) citostatik . Hemofarm (bizmut subcitrat) terapija ulkusa 420 film tabl./inf. dnevno im.

16mg . 30 x 5mg upotreba odrasli: 5 .5mg.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 8 . 2 x 2ml (deca iznad 12 godina). 30 x 2.deca: 3 x 2mg (2 .5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Nebilet. 5mg i 10mg upotreba 5 .5mg dnevno. Byol. Nebivolol Sandoz. Nini tabl. Delpharm Reims tabl. 40 x 500mg upotreba 1 . PharmaSwiss (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl.6 godina). pove}avati po 2. 2 x 10 kapi (deca 2 .2 x dnevno 500mg .12 godina) inhalaciono: 2 x 4ml (odrasli).12 godina).C07AB12 Binevol. 3 x 4mg (6 . 30 x 5mg upotreba odrasli . Nebispes.1g paralele Vitamin C A06AB02 Bisacodyl Actavis. Ni Medic tabl. Balkanpharma (bisakodil) laksativ 426 gastrorezistentna tabl. Belupo tabl.5mg. Tensec R05CB02 (bromheksin hlorid) mukolitik 646 Bisolvon. 30 x 2.10mg dnevno paralele Bilokord. Panlax C07AB07 (bisoprolol) beta blokator 479 Bisobel. Nevotens A11GA01 (BR) Bio-C 500. 5mg i 10mg Bisoprolol.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2.6 godina) 52 Registar lekova 2011 .10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere deca iznad 2 godine: 5mg paralele Dulcolax. 30 x 5mg Bisoprolol. Istituto de Angeli oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml upotreba rastvor za inhalaciju se priprema sa fiziolo{kim rastvorom u odnosu 1 : 1 i odmah inhalira da se izbegne talo`enje oralno .esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . Fidipharm (askorbinska kiselina) vitamin 442 oblo`ena tabl. 2 x 1ml (deca 6 . 20 x 8mg sirup (4mg/5ml) 200ml oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml Bisolvon.

30 sec. 1 x 150mg rastvor za inj.antibiotik 571 pra{ak za rastvor za im iv inj. 1 x 2mg/2ml koncentrat za rastvor za inf. ({pric) iv 1 x 3mg/3ml upotreba oralno lek se uzima 60 minuta pre prve hrane ili pi}a sa ~a{om vode. Fosamax. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss.5 dana a najdu`e 10 dana Registar lekova 2011 53 . 1 i 5 x 6mg/6ml Bonviva.metastaze na kostima: 6mg na 3 . Alendronat ICP./inf. 5 x (60mg/ml) 5ml upotreba oralno (1 sat pre jela): 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. po potrebi pove}ati Max. Roche film tabl. razmu}eno u ~a{i vode 2g dnevno L01DC01 (SZ) Bleocin S. Alendronat.umerena hiperkalcemija: 2mg jednokratno .parenteralno: 3mg (iv inj.te{ka hiperkalcemija: 4mg jednokratno Bonviva osteoporoza . Les Laboratories Servier (stroncijum ranelat) terapija postmenopauzalne osteoporoze strana 599 granule za oralnu suspenziju 28 x 2g upotreba lek se uzima izme|u obroka. 28 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. 3 . do 3200mg dnevno parenteralno: 300mg dnevno sporom iv infuzijom.M05BX03 Bivalos. Forosa.oralno: 150mg jednom mese~no osteoporoza . tvrda 100 x 400mg film tabl. Sedron M05BA06 (ibandronska kiselina) bisfosfonat 598 Bondronat.4 nedelje . 1 x 15000ij upotreba doziranje je individualno zavisno od indikacije M05BA04 Bonap. Roche film tabl.metastaze na kostima: 50mg dnevno parenteralno . tokom 15 . Hemofarm (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl. 60 x 800mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf.) jednom u tri meseca M05BA02 Bonefos. Bayer Schering Pharma (klodronat dinatrijum) bisfosfonat 597 kaps. u uspravnom polo`aju u kome treba ostati jo{ 60 minuta Bondronat oralno . Nippon Kayaku (bleomicin) citostatik .

60mg dnevno paralele Lexaurin. tokom 28 dana G03GA04 (SZR) Bravelle. Allergan (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans strana 596 pra{ak za rastvor za inj.neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom ili vekuronijumom: 2 .neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom: 2mg/kg S01EA05 Brimonal. Organon Holandija (sugamadeks) antidot za rekuronijum i vekuronijum 662 rastvor za inj.. terapiju zapo~eti {to ranije N05BA08 Bromazepam. 10 x 150ij/1ml upotreba 75 .5 . 20 x 6mg upotreba 3 x 1.5mg i 3mg tabl. 7 x 125mg upotreba herpes zoster (akutna faza): 125mg dnevno tokom 7 dana.M03AX01 (Z) Botox. Hemofarm (bromazepam) benzodiazepin 622 tabl. Ferring Arzneimitell (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.12mg. 30 x 1.4mg/kg deca 2 . Max.3 x 6 . doza je 1000j J01GB01 (SZR) Bramitob. u te`im slu~ajevima 2 .150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Fostimon V03AB35 (SZ) Bridion. sc im 1 x 100j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250j za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500j u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno. 5 x 75ij/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Max.6mg. Lexilium 54 Registar lekova 2011 . Berlin-Chemie (brivudin) antivirotik 549 tabl. Chiesi Farmaceutici (tobramicin) antibiotik 541 rastvor za inhalaciju 56 x 300mg/4ml upotreba deca iznad 6 godina i odrasli: 300mg inhalacijom na 12 sati. Brivuzost. iv 10 x (100mg/ml) 2ml i 5ml upotreba odrasli iznad 18 godina .2%) 10ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Alphagan J05AB. Unimed Pharma (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0.18 godina .

Rapidol.4 godine: 2 . 30 x 2.8 .5mg i 10mg upotreba uzima se uz jelo supresija laktacije: 2 x 2. Nattermann & CIE. 2. Ibuprofen. pove}avati do uobi~ajene doze odr`avanja 10 . Max. A. Max.40mg dnevno HR05WA. Nattermann & CIE.12 godina: 5 . 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 2 . 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) oblo`ena tabl.deca 4 .N04BC01 G02CB01 Bromokriptin. tokom 14 dana parkinsonizam: 1.5ml M01AE01 Brufen.odrasli: 0. (BR) Bronchicum eliksir S. A.3 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Caffetin menstrual.3. Spedifen 594 Registar lekova 2011 55 .deca 6 meseci . inhibitor prolaktina strana 616 509 tabl.1.5ml 1 . jagor~evina .6 x 2. Galenika (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 10ml .te~ni ekstrakti) biljni mukolitik 668 oralni rastvor (50mg/g + 25mg/g) 130g upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 2 ..25mg uve~e tokom 1-ve nedelje.odrasli i deca iznad 12 godina: 5 x 2 .3 lozenge nekoliko puta dnevno polako otapati u ustima HR05WA..4 godina: 3 x 5ml lozenge .6g dnevno podeljeno u vi{e doza.5mg.4 . (timijan. Zdravlje (bromokriptin) dopaminergik. 30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g upotreba uzima se posle jela oralno .2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) . (timijan.6 x 5ml deca 1 .12 godina: 3 x 7. (BR) Bronchicum. te~ni ekstrakt) biljni mukolitik 668 Bronchicum pastile lozenga 20 x 100mg Bronchicum sirup S sirup (150mg/ml) 100ml upotreba sirup .5 doza (kao antipiretik).

ponoviti za 7 . 20 x 10mg Buscopan.20mg parenteralno (akutni spazmi): 20mg.A07EA06 Budosan.po~etna doza: 1 x 0.5mg. Lek (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl.regulisanje i odr`avanje doziranja: po~etnu dozu postepeno pove}avati prema klini~kom efektu za svakog pacijenta pojedina~no. doze postepeno smanjivati tokom 2 . tokom 8 nedelja.redukcija doze i zavr{etak terapije: doza se postepeno redukuje na ni`u dozu kad se postigne zadovoljavaju}i period stabilizacije a kod pacijenata gde je to mogu}e terapija se prekida A03BB01 (hioscin butilbromid) spazmolitik 422 Buscopan.4mg. treba da uzmu prvu dozu najmanje 6 sati posle poslednjeg uzetog opijata ili sa pojavom prvih znakova jake `elje .4 nedelje pre prekida terapije N07BC01 § Buprenorfin Alkaloid.pacijentima koji su na terapiji metadonom pre primene buprenorfina treba redukovati dozu metadona na Max. 7 i 28 x 0. 30 x 2. Tensec 56 Registar lekova 2011 .10 minuta .pacijenti zavisni od opijata. koji nisu imali apstinencijalnu krizu.4 x 10 .10 dana C07AB07 Byol. Jugoremedija (piretrin) pedikulocid 635 {ampon (0. Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj. po potrebi vi{e puta dnevno P03AC01 (BR) Bubil. Bisobel. do 32mg dnevno . Alkaloid (buprenorfin hlorid) opioidni analgetik 631 sublingvalna tabl.8 .3%) 60ml upotreba 2 x dnevno tokom 2 dana. 30mg dnevno odrasli i adolescenti iznad 16 godina . ponoviti posle ½ sata. im iv 6 x 20mg/ml Buscopan. 5mg i 10mg upotreba 5 . Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba oralne i rektalne doze su iste oralno/rektalno: 1 .10mg dnevno paralele Bilokord. se otapa pod jezikom 5 .4mg . Dr Falk Pharma (budesonid) terapija Kronove bolesti strana 428 gastrorezistentna kaps. Bisoprolol. Max. tvrda 100 x 3mg upotreba 3 x 3mg. Delpharm Reims oblo`ena tabl. 2mg i 8mg upotreba tabl.

.

Max. 50 blistera po 10 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 . 30 x (10mg + 10mg) upotreba 1 tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (kalcijum glubionat) terapija kalcijumom 443 rastvor za inj. Famar Francuska minerali i vitamini (kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat) strana 443 {ume}a tabl.3 x 10ml (im. 12 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) tabl.7 godina: ½ tablete dnevno. 6 tableta dnevno N02BE51 (BR) Caffetin. 6 tableta dnevno R01BA52 (BR) Caffetin cold. Spedifen A12AA02 (Z) Calcium Sandoz 10%. iv) deca: 5 . Pfizer Manufacturing Deutschland (atorvastatin + amlodipin) hipolipemik 492 film tabl. 10 x (1g + 1g + 0. Alkaloid (ibuprofen) analgetik 591 film tabl.2 tablete po potrebi. M01AE01 (BR) Caffetin menstrual. 10 x 200mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 200 . dnevno zavisno od indikacije N02BE51 (BR) Caffebol. 50 blistera po 10 x (460mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 . Ibuprofen. Hemofarm (paracetamol + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl. rastvoreno u ~a{i vode deca 3 . 20 x (460mg + 50mg + 10mg) tabl.400mg na 4 . 1200mg dnevno paralele Brufen.A11JB10 (BR) Ca C 1000 Sandoz.6 sati. Rapidol.2 tablete po potrebi. Max. Alkaloid (paracetamol + propifenazon + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl. 10 x (500mg + 30mg + 15mg + 60mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 tabl.327g) upotreba odrasli i deca iznad 7 godina: 1 tableta dnevno. im iv 5 x 1375mg/10ml upotreba odrasli: 1 . 30 x (10mg + 5mg) film tabl. Alkaloid terapija nazeba (paracetamol + pseudoefedrin + dekstrometorfan bromid + askorbinska kiselina) 640 film tabl. Max.10ml dnevno (samo iv) 58 Registar lekova 2011 . rastvoreno u ~a{i vode C10BX03 Caduet.

Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 647 oblo`ena tabl. Leucovorin Calcium. najvi{e 6 puta dnevno N06AX11 Calixta. Famar Francuska (kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat) terapija kalcijumom strana 444 {ume}a tabl.6ml upotreba 200ij (jedna doza) dnevno u jednu nozdrvu paralele Miacalcic A01AD11 (BR) Calgel.15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 . 5 x 30mg/3ml i 50mg/5ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im.24 sata podeljeno u vi{e doza. iv.72 sata paralele Folcasin.1g dnevno (uobi~ajeno).4 x 50mg Registar lekova 2011 59 . Ebewe Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj./inf. Lisapharma (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 sprej za nos (200ij/80mcl) 1. po potrebi dozu pove}ati do Max. Tifona R06AA02 Calmaben. 45mg dnevno paralele Mirtazapin. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7mm).33% + 0. 30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. Mirtazapin ODT Sandoz. zatim 12 . na mestu nicanja zuba. Belupo (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. GlaxoSmithKline Poljska (lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid) odontologik 418 gel za desni 1 x (0.A12AA06 (BR) Calcium Sandoz Forte 500. Mirzaten. Leucovorin Teva H05BA01 Calco. 10 i 20 x (1132mg + 875mg) 500mg Ca2+ upotreba odrasli i deca: 500mg . 10 i 30 x 50mg upotreba 3 . iv inf) tokom 12 .1%) 10g upotreba po potrebi na 3 sata. Remeron. ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e 30mg dnevno. Remirta. izuzetno 2g dnevno (te{ki slu~ajevi deficita kod odraslih) V03AF03 (SZ) Calciumfolinat "Ebewe".

tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex. Irinotekan Sandoz.L02BB03 Calumid. 84 x 333mg upotreba uzima se posle jela. Casodex N07BB03 (SZR) Campral.90 minuta. 30 x 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. zatim 50mg dnevno ezofagealna i orofagealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom iv inf tokom 1 sata 60 Registar lekova 2011 . 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml i 300mg/15ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 . Gedeon Richter (bikalutamid) citostatik . Irinotesin J02AX04 (SZ) Cancidas. Pfizer Australija (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 koncentrat za rastvor za inf.antiandrogen strana 579 film tabl. Bicatlon. 1 x 50mg i 70mg upotreba invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana sporom iv inf tokom 1 sata. Bicusan. MSD Italija (kaspofungin acetat) antimikotik 548 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. u podne i uve~e) ispod 60kg: 666mg ujutro i po 333mg u podne i uve~e L01XX19 (SZ) Campto. 30 i 90 x 50mg film tabl. preporu~ljivo godinu dana osobe iznad 60kg: 3 x 666mg (ujutro. Merck Sante (akamprosat kalcijum) terapija alkoholizma 631 gastrorezistentna tabl. svake 3 nedelje paralele Irinotecan PharmaSwiss.

1017g+15g)/L 2L i 2.1017g+22. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .847g+0. Bayer HealthCare pra{ak za ko`u (1%) 30g Canesten 1.786g+7.786g+7.1017g+42.2 x 400mg paralele Tegretol CR Registar lekova 2011 61 .5L CAPD 3 Stay safe rastvor 1 x (5.1838g+0.786g+7.1600mg dnevno podeljeno u 2 . potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 x 400mg dijabetes insipidus centralis: 1 .1017g+42.1017g+15g)/L 2L i 2.5L upotreba rastvor zagrejan na 37°C infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara N03AF01 Carbamazepine retard. Remedica (karbamazepin) antiepileptik 611 tabl. postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 2 x 400mg).847g+0.73g) 2L i 2.2 x 200mg.5L CAPD 19 Stay safe rastvor 4 x (5. Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 CAPD 17 Stay safe rastvor 4 x (5.1838g+0.2573g+0.: 200mg uve~e tokom 3 dana ili 500mg jednokratno vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri krem ili rastvor: 2 .50mikromola/L) epilepsija: 1 .2 x dnevno posipati obolelo mesto.1838g+0.847g+0. postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 .2573g+0. (SZ) CAPD. KVP Pharma D01AC01 rastvor za ko`u (1%) 20ml D01AC01 upotreba vaginalne tabl..786g+7.5g) 2L i 2.847g+0. 3 x 200mg Canesten.5L CAPD 2 Stay safe rastvor 1 x (5.3 x 400mg akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 .73g)/L 2L i 2. Kern Pharma D01AC01 krem (1%) 20g G01AF02 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora Canesten.3 doze apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 400mg neuralgija trigeminusa: 400mg dnevno (po~etno).847g+0.5L CAPD 18 Stay safe rastvor 4 x (5.(BR) (klotrimazol) strana antimikotik. 1 x 500mg Canesten 3.786g+7. po potrebi naizmeni~no sa kremom ili rastvorom paralele Kansen 494 504 504 494 504 494 B05DB.12mg/L (20 . Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.5L CAPD 4 Stay safe rastvor 1 x (5.847g+0.2573g+0.3 x dnevno mazati promene na ko`i pra{ak: 1 . Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.5%)/L 2L i 2.786g+7.1017g+22. trihomonacid Canesten.

Zyllt 62 Registar lekova 2011 . Monogrel. Aspirin protect B01AC04 Cardogrel. Lannacher Heilmittel analgoantipiretik gastrorezistentna tabl. Anbol. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. Klopidogrel. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Andol. 30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Aspirin. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin-Teva.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg .900mg na 4 . 30 i 100 x 50mg gastrorezistentna tabl.100mg dnevno analgoantipiretik . 45ml i 60ml Carboplatin. Sandoz Private Limited Indija (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. 1 x (10mg/ml) 5ml. 30 i 100 x 300mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 50 . Max.alkiliraju}i agens strana 572 Carboplasin. Klogrel.L01XA02 (SZ) (karboplatin) citostatik .6 sati. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Plavix. Andol 100. Clopigal. 30. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. 50 i 100 x 100mg N02BA01 Cardiopirin forte. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. Kerberan. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin "Ebewe". 15ml. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml upotreba monoterapija . Lannacher Heilmittel inhibitor agregacije trombocita gastrorezistentna tabl. ponavljati na 4 nedelje paralele Paraplatin (BR) B01AC06 (acetilsalicilna kiselina) 450 Cardiopirin.odrasli: 400mg/m2 jednom dnevno iv infuzijom.

Karvileks.25mg. Max. Pharmazeutische Fabrik Montavit (lidokain + hlorheksidin) lokalni anestetik 604 gel sa aplikatorom 25 x (20mg + 0.10mg Registar lekova 2011 63 .5mg po~etno.50mg paralele Coryol.C07AG02 (karvedilol) beta blokator strana 480 Carvedigamma. Dilatrend. Pliva Hrvatska film tabl. Artesan Pharma film tabl. 2 x 25 . 12.25 (2 nedelje). Lek film tabl. 50 x 5mg Cavinton forte. Bicusan. zatim 2 x 6. 30 x 6. 50mg dnevno angina pektoris: 12. Max. tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex. 30 x 10mg upotreba 3 x 5 . 30 i 50 x 12. Max.antiandrogen 579 film tabl. Milenol L02BB03 Casodex.5mg i 25mg Carvedilol Sandoz.125mg. Gedeon Richter tabl. Bicatlon.5mg. zatim 2 x 25mg. nastaviti sa 2 x 12. zatim 25mg dnevno.25mg film tabl. 28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12.5g upotreba za lokalnu anesteziju kod kateterizacije i cistoskopije N06BX18 (vinpocetin) cerebralni vazodilatator 627 Cavinton.5g i 12.5mg i 25mg Carvetrend. 30 i 100 x 6. AstraZeneca UK (bikalutamid) citostatik .125mg (2 nedelje). 28 x 3. Calumid N01BB52 (Z) Cathejell. Gedeon Richter tabl. 12.5mg)/g 8.5mg po~etno.25mg. 6.

tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 .F. Longaceph. Ceftriakson. Ceftriaxom-MIP.A. 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Labilex.I./inf. 2g dnevno neonatusi: Max.3 tabl. dnevno 64 Registar lekova 2011 . Max. Max. S.5 x dnevno naneti na obolelo mesto J01DC04 (cefaklor) cefalosporin 536 Cefaclor. Hemofarm kaps. 4g dnevno deca: 20 . (ceftibuten) cefalosporin strana 536 kaps.J01DD14 Cedax. 125mg na 8 sati. 1g dnevno (1 .m.S.I. Max.) J01DD04 (SZ) 3cef. 100 x 25mg upotreba 1 .80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. tvrda 5 x 400mg pra{ak za oralnu suspenziju (36mg/ml) 30ml i (36mg/ml) 60ml upotreba odrasli: 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati deca: 45mg dnevno (do 5kg t. 50mg/kg dnevno paralele Azaran. Max.). PharmaSwiss (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Lendacin.40mg/kg dnevno. 2g na 12 sati iv inf.m. Max.5 godina). 250mg na 8 sati.P. (BR) Cefagil. te~ni ekstrakt) biljni lek za ekcem 672 mast (10%) 25g upotreba 3 . 9mg/kg dnevno (preko 5kg t.5mg na 8 sati.12 meseci). tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor Alkaloid. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor. Cefak (stabljike razvodnika. Cefak (D1 Turnera diffusa (Damiana)) homeopatski lek za seksualnu slabost 674 tabl. Rocephin (BR) Cefabene. 1g dnevno (1 . Alkaloid kaps. podeljeno u 3 doze ili 62.2 g dnevno.. odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . Nini kaps. Max.500mg na 8 sati. 1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Alfacet HG03WA.

uznemirenost: 3 x 1 tabl. Remedica kaps. dnevno (uvek u isto vreme). Cefak (suvi ekstrakt rizoma Cimicifuge) biljni lek za klimakteri~ne tegobe strana 672 kaps. 6g dnevno deca: 25 .675mg upotreba 2 x 1 kaps. Hemofarm kaps. Max. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml Cefaleksin. 4g dnevno paralele Palitrex (BR) Cefamadar. tokom 3 menstrualna ciklusa Registar lekova 2011 65 . Cefak (suvi ekstrakt korena valerijane) biljni anksiolitik 669 oblo`ena tabl. tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 . tvrda 50 x 2. 100 x 250mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 3 x 1 .2 tabl.nesanica: 1 . najvi{e 3 meseca J01DB01 (cefaleksin) cefalosporin 535 Cefaleksin.12 godina: 2/3 doze za odrasle HN05CM..3 doze.Vitex agnus castus) 669 kaps.50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 20 i 50 x 441. 30 x 4 mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . Cefak (D4 Calotropis gigantea (Madar)) homeopatski lek za smanjenje apetita 674 tabl. pre spavanja (BR) Cefanorm. tvrda 30 x 4mg upotreba 1 kaps. Cefak biljni lek za menstrualne tegobe (suvi ekstrakt ploda konopljike . tvrda 16 x 500mg Cefalexin Alkaloid. .(BR) Cefakliman. (BR) Cefan. ili kaps. podeljeno u 2 . Alkaloid kaps. tvrda 16 x 250mg i 500mg Cefalexin.3 tabl deca ispod 6 godina: 1/2 doze za odrasle 6 . Max.35mg kaps. ili kaps. Srbolek kaps.12 sati.

50mg/kg dnevno paralele 3cef. Max. Longaceph.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Max./inf. Azaran. Lendacin.200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 . Max. Chephasaar (cefazolin) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 10 x 2g upotreba odrasli: 500mg . Hemofarm (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj.2g na 8 . Zdravlje pra{ak za rastvor za im iv inj.2g na 8 . Max. Chephasaar pra{ak za rastvor za inj. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 ./inf.10 dana .2g na 12 sati tokom 7 . Primaceph J01DE01 (SZ) Cefim. 1 x 500mg i 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . Max. 1 i 5 x 1g i 2g Ceftriaxon-MIP.100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 . 1 i 10 x 1g i 2g pra{ak za rastvor za im iv inj. 4g dnevno J01DD02 (Z) Ceftazidim Sandoz.1g na 6 .12 sati.12 godina: 30 .4 doze paralele Tolycar J01DE02 (SZR) Cefrom.60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca .J01DB04 (Z) Cefazolin-MIP. Max. 6g dnevno paralele Forcas J01DD04 (SZR) (ceftriakson) cefalosporin 536 Ceftriakson.uobi~ajeno: 1 . Max.150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 ./inf.2 g dnevno.4 doze. Labilex./inf./inf. Zdravlje (cefotaksim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. 1 i 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Rocephin 66 Registar lekova 2011 . 2g dnevno neonatusi: Max.12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 ./inf.12 sati. sanofi aventis (cefpirom) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za iv inj. 100mg/kg dnevno paralele Galecef. 1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg . Sandoz (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 ./inf.nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Maxicef J01DD01 (SZR) Cefotaksim.4 doze deca: 100 .80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2g na 12 sati. 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .

Ceroxim.15mg/kg na 12 sati (otitis medija) M01AH01 Celebrex.5 .5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . 4 x 500mg upotreba CellCept primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima profilaksa odbacivanja organa: 2 x 1g (inicijalnu dozu dati 24 sata po transplataciji) suzbijanje zapo~etog odbacivanja transplantata: 2 x 1. 60 x 150mg i 300mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 300mg A16AB02 (SZ) Cerezyme. 150 x 500mg pra{ak za rastvor za inf. Pfizer Deutschland (maravirok) terapija HIV infekcije 554 film tabl. 1 x 200ij i 400ij upotreba doza je individualna zavisno od te`ine bolesti. 500mg na 12 sati (akutna egzacerbacija hroni~nog bronhitisa) deca 6 meseci . Nilacef. Mycophenolate Mofetil Medico Uno. 10 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg . Chephasaar (cefuroksim) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.2 x 200mg maksimalna dnevna doza: 400mg L04AA06 (SZR) CellCept.8 sati) paralele Aksef.J01DC02 (SZR) Cefuroxim-MIP. Myfortic J05AX09 (SZR) Celsentri. tvrda 10 x 200mg upotreba osteoartritis: 200mg dnevno reumatoidni artritis: 1 . varira od 2. Xorimax J01DC10 Cefzil. 7. Pfizer Deutschland (celekoksib) nesteroidni antireumatik 592 kaps.4 doze (na 6 .12 godina: 20mg/kg dnevno (uobi~ajeno).100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .5ij/kg 3 x nedeljno do 60ij/kg na dve nedelje Registar lekova 2011 67 ./inf. Genzyme (imigluceraza) terapija Gau~erove bolesti 445 pra{ak za rastvor za inf. tvrda 300 x 250mg film tabl. Xorim.1. Roche (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 kaps.5g paralele Micolat. 10 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba terapija uobi~ajeno traje 10 dana odrasli: 500mg na 24 sata (uobi~ajeno). Bristol Myers Squibb (cefprozil) cefalosporin 536 film tabl.

koristi se u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima J07BM02 (Z) Cervarix. 20 x 10mg Cetirizin. 60 x 0.Lajmska bolest: 500mg na 12 sati tokom 20 dana deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef.500mg na 12 sati .odrasli: 5 .5ml nultog. 0. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv humanog papiloma (vakcina za humani papiloma virus (tipovi 16. Xorimax N05CD02 Cerson. Xorim. prvog i {estog meseca R06AE07 (cetirizin hlorid) antihistaminik 648 Cetirizin. ({pric) im 1 x (20μg + 20μg)/0. 0. 20 x 10mg sirup (5mg/5ml) 200ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 .10mg pre spavanja paralele Nipam L04AA18 (SZR) Certican. Nilacef. Ni Medic film tabl. za oralnu suspenziju 60 x 0. Slaviamed film tabl.75mg odmah posle transplantacije bubrega ili srca.J01DC02 Ceroxim.75mg i 1mg tabl. Cefuroxim-MIP. Belupo (nitrazepam) hipnotik 622 tabl.25mg.1mg i 0.urinarne infekcije: 125 .25mg upotreba odrasli: 2 x dnevno 0.5ml upotreba po 0. Medico Uno (cefuroksim) cefalosporin strana 535 tabl.250mg na 12 sati . Dicef.6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Letizen 68 Registar lekova 2011 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (everolimus) imunosupresiv 585 tabl.5mg. 18) rekombinantna) virusa 563 suspenzija za inj. 10 x 5mg upotreba nesanica .uobi~ajeno: 250 . 10 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .

sc 1 x 0. sc 1 x 3mg/3ml upotreba za asistiranu reproduktivnu metodu R06AE09 Cezera. Galenika (hloramfenikol) antibiotik 652 mast za o~i (1%) 5g upotreba mast nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. 28 i 56 x 1mg upotreba samo u po~etku primene leka tokm 1 . ako je dovoljno tokom ovih 11 nedelja doza se mo`e smanjiti na 2 x 500μg N01BB10 (SZ) Chirocaine.H01CC02 (Z) Cetrotide. 10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Xyzal N07BA03 Champix.5mg/ml) 10ml. 2 x 1mg 11 nedelja. Merck Serono (cetrorelix) inhibitor gonadotropina strana 526 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Krka (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl. (11 x 0. Pfizer Deutschland (vareniklin) terapija odvikavanja od pu{enja 630 film tabl.25mg/1ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Hloramkol Registar lekova 2011 69 . Abbott (levobupivakain) lokalni anestetik 604 rastvor za inj.5mg/ml) 10ml upotreba doza zavisna od vrste anestezije S01AA01 Chloramphenicol. 10 x (2. a zatim u re|im intervalima paralele Hloramfenikol Alkaloid. 2 x 500μg slede}a 4 dana.2 nedelje mo`e se pu{iti 1 x 500μg prva 3 dana. (5mg/ml) 10ml i (7.5mg + 14 x 1mg) film tabl.

izuzetno: 7.20mg. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti. Ciprofloxacin.5 . rastvor (100mg/ml) 50ml upotreba doziranje je individualno..12 godina : 3 x 1 tabl. (BR) Chymoral. Vasilip. 4 x 10mg film tabl. Eli Lilly (tadalafil) terapija erektivne disfunkcije 520 film tabl. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 50mg i 100mg oralne kapi. Ciprofloksacin. Sandimmun Neoral J01MA02 Cifran. Simva Sandoz. Simvastatin ICP. Salutas Pharma (ciklosporin A) imunosupresiv 583 kaps. 1 sat pre jela deca 5 . Max. 2 i 4 x 20mg upotreba 10 . 80mg uve~e odjednom paralele Hollesta. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Simvor. podeljeno u 2 doze paralele Ciprinol. 20 x 10mg i 20mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). Marocen 70 Registar lekova 2011 . Hemofarm (simvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl. prilago|eno koncentraciji leka u krvi Pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rabla`iti mlekom ili vo}nim sokom u staklenoj posudi. jedna doza dnevno L04AA01 (SZR) Cicloral. 10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 250 . kombinacija) digestivni enzimi 466 gastrorezistentna tabl. Citeral.15mg/kg dnevno. Zocor B06AA. Medico Uno (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 film tabl. Simvax. meka 50 x 25mg. paralele Sandimmun. Simvabel. zavisno od indikacije. Ciprocinal.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije deci se ne preporu~uje. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 1 sat pre jela G04BE08 Cialis. 24 x 100000Aj upotreba odrasli: 3 x 2 tabl.C10AA01 Cholipam. Galenika (tripsin. Simvastatin.

5mg. Zobox C09BA08 Cilazapril 5 plus. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) uveitis: 1 . Max. 100 x (25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. 2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Stugeron forte (BR) Cinnabsin. 6 tabl.S01FA04 Ciklopen. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D3 Cinabaris + D1 Echinacea + D3 kalijum dihromat + D2 Hydrastis) sinuzitis 674 tabl. Max. dnevno (2 . se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl. 50 x 75mg Cinedil. najbolje ujutro) paralele Inhibace plus. Prilazid.5% rastvora nekoliko puta dnevno C09AA08 Cilazapril. 45 i 50 x 75mg upotreba 3 x 1 tableta (oboljenja perifernih krvnih sudova). Alkaloid tabl.6 godina) ili 8 tabl. Registar lekova 2011 71 .5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 . 30 x (5mg + 12. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. 3 x ½ tabl. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. ½ tabl.2 kapi 0. u akutnoj fazi. 12 tabl. 5mg dnevno paralele Inhibace. na 2 sata. dnevno (6 . dnevno u akutnoj fazi. na sat. Jugoremedija tabl. (vestibularni poreme}aji).2 kapi 0. Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. Hemofarm (ciklopentolat hlorid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0. Prilazid plus N07CA02 (cinarizin) terapija vertiga 632 Cinarizin.5%) 5ml kapi za o~i (1%) 5ml upotreba za postizanje midrijaze i cikloplegije: 1 . deca: 1 tabl.2.12 godina). 30 x 2.

10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli . po potrebi pove}ati do Max.parenteralno: 5 – 10mg/kg dnevno. Jugoremedija film tabl. 5 x 100mg/50ml Ciprofloksacin. Remedica film tabl. Marocen N05CH01 Circadin. izuzetno .oralno: 7. zatim 10mg dnevno. 28 i 50 x 10mg upotreba tablete se mogu deliti. Citeral. Srbolek film tabl. 20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana. Lundbeck (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl. Zdravlje film tabl. nezavisno od hrane depresija. 20. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloxacin. podeljeno u 2 doze . 10 i 20 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin. 10 x 250mg. anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani). 20mg dnevno paralele Esram J01MA02 (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 Ciprinol. sa produ`enim osloba|anjem 21 x 2mg upotreba 2mg uve~e 1 – 2 sata pre spavanja 72 Registar lekova 2011 . 500mg i 750mg Ciprocinal.N06AB10 Cipralex.1 sata deci se ne preporu~uje. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) paralele Cifran. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin. uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi. Catalent Nema~ka Circadin. opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg. Swissco Services (melatonin) hipnotik 623 tabl. 10 x 250mg i 500mg (SZ) rastvor za inf. Zdravlje film tabl.15mg/kg dnevno.5 . Krka film tabl. Max.oralno: 250 .parenteralno: 100 – 400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ .750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije . 14.

A03FA02 Cisap.4 x 10mg tokom 12 nedelja.5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin-Teva.odrasli i deca: 50 .100mg/m2 dnevno.5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba monoterapija . zatim.alkiliraju}i agens 572 Cisplatin.30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Starcitin. 3 . 1 x (0.4 x 10mg tokom 6 nedelja ili du`e (smanjen gastri~ki motilitet. Sinplatin N06AB04 (citalopram) antidepresiv 624 Citalex. Salutas Pharma film tabl. Zyloram Registar lekova 2011 73 . zatim 20 .4 nedelje paralele Platinex. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. 20. 1 x (1mg/ml) 50ml Cisplatin "Ebewe". doza odr`avanja 20mg uve~e ili 2 x 10mg (gastroezofagusna refluksna bolest). tokom 5 dana na 3 . Timopram. 30 x 5mg i 10mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . 1 x (0. 3 x 10mg tokom 4 nedelje (dispepsija) L01XA01 (SZ) (cisplatin) citostatik . Zdravlje (cisaprid) gastrokinetik strana 423 tabl. 20 x 10mg. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. 20mg i 40mg Citalopram Sandoz. 1 x (0. Platosin. Zdravlje film tabl. 50 i 100 x 10mg.4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno.5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin PharmaSwiss. 5 x (1mg/ml) 10ml koncentrat za rastvor za inf. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. jednom na 3 .

2 kapi na 2 sata prva 2 dana.konjunktivitis. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. Ciprinol. Schering-Plough Labo. Klacid.3%) 5ml J01MA02 film tabl.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno 100 . Ciprofloksacin. 10 x 250mg strana hinolonski antibiotik 653 542 film tabl.deci se ne preporu~uje. 5 x 100mg/10ml upotreba oralno se uzima pre jela sistemski . Fromilid. Zymbaktar R01BA52 Clarinase. sa produ`enim osloba|anjem 10 x (5mg + 120mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 tabl. Lekoklar. 14 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250mg na 12 sati. od ter}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran. Marocen J01FA09 Clarexid. Alkaloid Beograd (ciprofloksacin) S01AX13 kapi za o~i (0. Klacid IV. ulkus korneje: 1 .12 godina (ispod 30kg): 5mg dnevno paralele Actalor. 10 x 500mg (Z) koncentrat za rastvor za inf. Ciprocinal. Ciprofloxacin.5 . zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat. podeljeno u 2 doze (oralno) 5 .. Lekoklar XL.1 sata . podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno .10mg/kg dnevno. Belgija (loratadin) antihistaminik 648 tabl. do 14 dana (te{ke infekcije) paralele Clarexid.15mg/kg dnevno. Flonidan. Schering-Plough Labo. Klerimed. Pliva Hrvatska (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. Belgija (loratadin + pseudoefedrin sulfat) terapija rinitisa 639 tabl.odrasli: 250 .400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ . najdu`e 10 dana R06AX13 Claritine. Klacid MR. Loratadin.2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. Pressing 74 Registar lekova 2011 . zatim na 4 sata slede}ih 5 dana . blefaritis: 1 . 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 .Citeral. izuzetno: 7.keratitis. Fromilid uno.

izuzetno 450mg na 6 sati (odrasli).20mg/kg dnevno podeljeno u 3 – 4 doze . 3 . posle 21-og dana pauza 7 dana J01FF01 Clindamycin-MIP.300mg. Chephasaar (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 film tabl. 4000ij anti .4000ij (sc) tokom 7 . 6000ij anti . a svaki slede}i flaster treba da bude na novoj povr{ini ko`e G03HB01 Climen.600 00ij na 8 sati G03CA03 Climara.2 Mij na 8 sati deca do 3 godine: 150 000 .2. Jugoremedija (fenoksimetilpenicilin kalijum) penicilin 534 tabl.5cm2 (50μg/24 sata) upotreba 1 x nedeljno flaster lepiti na suvu. (pojedina~na im inj.4ml. dnevno. na 12 sati. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + ciproteron acetat) hormoni 518 21 oblo`ena tabl. Bayer Schering Pharma (estradiol) estrogen 513 transdermalni flaster 4 x 3.novoro|en~ad iznad 30 dana: 15 .6ml. 6.Xa/0. 5 x 600mg/4ml upotreba oralno: 150 .odrasli: 0.4 doze paralele Klindamicin Registar lekova 2011 75 .8mg/12. od petog dana menstrualnog ciklusa. 10000ij anti . 12 i 30 x 300mg film tabl.2ml. infarkt miokarda bez Q talasa: 100ij/kg (sc).Xa/ml) 3ml upotreba ne sme se primenjivati intramuskularno duboke venske tromboze: 1 x 2000 .B01AB05 (SZ) Clexane. (bo~ica) sc iv 1 x (10000ij anti .6 .300 000ij na 8 sati 3 .10 dana (profilaksa). 12 i 30 x 600mg (Z) rastvor za im inj.2Mij pra{ak za oralnu suspenziju (300 000ij/5ml) 150ml upotreba uzima se 30 minuta pre jela odrasli i deca iznad 7 godina: 1.Xa/0./inf.7 godina: 300 000 . ne treba da pre|e 600mg. tokom najmanje 2 a najvi{e 8 dana J01CE02 Cliacil.40mg/kg dnevno podeljeno u 3 . neozle|enu ko`u.6mg/kg na 6 sati (deca) parenteralno . 8000ij anti .Xa/ml rastvor za inj.7g dnevno podeljeno u 2 .deca: 15 . ({pric) sc iv 2 i 10 x 2000ij anti . a iv infuzija 1.Xa/0. 100ij/kg (sc) na 12 sati. tokom 10 dana (terapija) nestabilna angina pektoris.2g tokom 60 minuta) . 6.8ml. 20 x 600 000ij i 1.Xa/0.4 doze.: bele 11 x (2mg + 0) ru`i~aste 10 x (2mg + 1mg) upotreba 1 tabl. sanofi aventis (enoksaparin natrijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj.

Max. po potrebi dozu ponoviti za 2 . Cardogrel. Lundbeck rastvor za inj. a tretman ne sme trajati du`e od 2 nedelje Clopixol Depot: duboko im 200 . Plavix.6ml rastvor za inj. Hemofarm (klindamicin) antibiotik strana 501 gel sa liposomima (1%) 20g upotreba ujutro i uve~e naneti tanak sloj gela na akne B01AB08 (SZR) Clivarin. doza odr`avanja 20 . na 1 . ({pric) sc 10 x 5153ij/0. Zyllt N05AF05 (zuklopentiksol) antipsihotik 619 Clopixol. Lundbeck Clopixol Depot. po potrebi pove}avati na 2 . podeljeno u vi{e doza.9ml upotreba 1432ij (kod malog tromboembolijskog rizika) ili 3436ij (kod velikog tromboembolijskog rizika) u razmacima od 24 sata B01AC04 Clopigal. 28 i 56 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Galenika (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl.50mg najbolje odjednom uve~e. im 10 x 200mg/ml upotreba Clopixol: 20 . Monogrel.D10AF01 Clindasome. 50 x 25mg (SZ) (Z) Clopixol Acuphase.25ml rastvor za inj. Lundbeck film tabl.3 dana. Klopidogrel.3 dana za 10 20mg. im 5 x 50mg/ml rastvor za inj. Klogrel. ukupna kumulativna doza ne sme biti ve}a od 400mg. ({pric) sc 10 x 3436ij/0. 50 x 10mg film tabl. 150mg dnevno Clopixol Acuphase: duboko im 50 . akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Kerberan. 600mg nedeljno 76 Registar lekova 2011 .30mg dnevno.4 nedelje. ({pric) sc 10 x 1432ij/0.150mg. Abbott (reviparin natrijum) antikoagulans 449 rastvor za inj. Max.600mg.

3 nedelje za 25 . GlaxoSmithKline Irska Coldrex. dnevno nezavisno od jela R01BA53 (BR) Coldrex.5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Les Laboratories Servier (tianeptin natrijum) antidepresiv 626 oblo`ena tabl.6 sati. 28 x (150mg + 12. 50mg i 100mg Clozapine. Max. 12 i 24 x (500mg + 5mg + 25mg + 20mg + 30mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Remedica tabl. na 4 . 50 x 25mg. 30 x 12. Max.N05AH02 (klozapin) antipsihotik strana 619 Clozapin Sandoz. po potrebi pove}avati tokom 2 . 900mg dnevno paralele Leponex N06AX14 Coaxil.2 x 12..6 sati ili 4 x 2 tabl. dnevno paralele Valsacombi C09DA04 Co Irda. 4 tablete dnevno R01BA53 (BR) Coldrex Caplets. 50 x 100mg upotreba po~etna doza: 1 . Novartis Pharma Stein [vajcarska Co-Diovan. HBM Pharma terapija nazeba 640 (paracetamol + fenilefrin hlorid + kofein + terpin hidrat + askorbinska kiselina) tabl. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (paracetamol + kofein + fenilefrin) terapija nazeba 640 film tabl.50mg dnevno do 300mg dnevno. Novartis Farma Italija (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl.5mg).5 . na 4 .2 tabl. podeljeno u vi{e doza te{ke psihoze: 200 . Max.450mg. 8 tableta dnevno deca 6 . (160mg + 12.5mg upotreba 3 x 12.5mg) upotreba 1 tabl. Registar lekova 2011 77 . Salutas Pharma tabl. 28 x (300mg + 12.5mg) film tabl. Nobel Ilac (irbesartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl.5mg C09DA03 Co-Diovan.12 godina: ½ . 28 x (80mg + 12.1 tabl.25mg. 16 x (500mg + 25mg + 5mg) upotreba 4 x 2 tabl.

4g+0. Max 6 pra{kova dnevno paralele Influrex A03AA04 Colospa retard. (6g+0. benzerazid): 200mg uz svaku dozu levodope sa karbidopom i/ili benzerazidom.27g+5. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 60 x 200mg upotreba 2 x 200mg na 20 minuta pre jela paralele Rudakol J05AR01 (SZR) Combivir.6 sati. 2000mg dnevno 78 Registar lekova 2011 . Glaxo Wellcome Velika Britanija Combivir. B. 4 pra{ka dnevno deca iznad 6 godina (Coldrex Junior Hotrem): 1 pra{ak na 4 sata.4g+0. deca: ½ tabl. SmithKline Beecham [panija (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba strana 640 Coldrex HotRem Blackcurrant pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem Lemon pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem med i limun pra{ak za oralni rastvor 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex Junior HotRem pra{ak za oralni rastvor 10 x (300mg + 5mg + 20mg)/3g upotreba pra{ak se pre upotrebe razmuti u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 4 . ujutro i 1 tabl. Novartis Pharmaceuticals UK (entakapon) antiparkinsonik 617 film tabl. 2 x ½ tabl.24g)/L 500ml (276mOsm/L) rastvor za inf.5L). 180 kapi/min. Solvay Francuska (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 kaps. (14 . Braun (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) nadoknada te~nosti i elektrolita 463 rastvor za inf.24g)/L 1000ml (276mOsm/L) upotreba 30 . Max.R01BA53 (BR) Coldrex HotRem. (6g+0. Solvay Holandija Colospa retard.30kg). prose~no 60 kapi/min.27g+5. 30 x 200mg upotreba primenjuje se isklju~ivo u kombinaciji sa levodopom i inhibitorima DOPA dekarboksilaze (karbidopa. uve~e (21 .21kg) B05BB01 (Z) Compound sodium lactate. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin + zidovudin) terapija HIV infekcije 553 film tabl.45ml/kg dnevno (2. Max. (Max. u urgentnim stanjima) paralele Hartmanov rastvor N04BX02 Comtan. 60 x (150mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 30kg: 2 x 1 tabl.

Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. iv 1 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno.ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). doza je individualna. 54mg dnevno C07AB07 Concor. Gilead Sciences gastrorezistentna tabl. Janssen Pharmaceutica (metilfenidat) psihostimulans strana 627 tabl. Nycomed gastrorezistentna tabl. 30 x 18mg i 36mg upotreba odrasli: ne primenjuje se deca iznad 6 godina i adolescenti: Concerta se uzima samo ujutro.15 minuta. 14 x 40mg Controloc. 5mg i 10mg upotreba stabilna hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funkcijom: 2.refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje parenteralno: 40mg dnevno intravenskom injekcijom tokom 2 . 30 x 2. 30 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija i angina pektoris: 5 .10mg dnevno C07AB07 Concor Cor.. Pulcet Registar lekova 2011 79 . Max. i uzima se 30 minuta pre doru~ka oralno .5 . samo u slu~ajevima kad oralna primena nije mogu}a paralele Nolpaza.N06BA04 § Concerta. vi{e puta dnevno A02BC02 (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 Controloc. Merz Pharmaceuticals (heparin natrijum + alantoin + te~ni ekstrakt crnog luka) terapija o`iljaka 502 gel 20g (5000ij + 1g + 10g)/100g upotreba tanak sloj gela blago utrljati u ko`u ili o`iljno tkivo. 14 x 40mg (Z) pra{ak za rastvor za inj.10mg dnevno D11AX. (BR) Contractubex. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) . Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl.5mg. 14 i 28 x 20mg gastrorezistentna tabl. Panrazol.

30 i 90 x (2mg + 0. 2 x 25 . po potrebi za 3 . podeljeno u 2 doze tokm 1 . ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) . 15mg/kg/dan profilaksa migrene .16 godina: 0.2 nedelje. Krka (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 tabl. Actavis Island (topiramat) antiepileptik strana 613 film tabl.5 .1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 . ({pric) sc 28 x 20mg/ml upotreba 20mg dnevno J05AB04 (SZR) Copegus. 56 x 5mg i 7. 30 i 90 x (4mg + 1. 100mg i 200mg upotreba epilepsija . 400mg dnevno (monoterapija).1200mg dnevno.4 nedelje pove}ati na 2 x 7. Servier Ireland (ivabradin) antianginalgik 471 film tabl.50mg dnevno. Prexanil Combi LD C01EB17 Coraxan.interferonom ili peg interferonom alfa paralele Rebetol C09BA04 Co Prenessa.2 nedelje. Max. 50mg.odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno). dozu pove}avati za 0.1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno). Roche (ribavirin) antivirotik 549 film tabl. Topamax L03AX13 Copaxone.N03AX11 Convol. 42 i 168 x 200mg upotreba 1000 .5 . Teva Pharmaceutical (glatiramer acetat) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj.50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Tiramat. Topactal.odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno). zatim pove}avati za 25 .25mg) upotreba 1 tabl.5mg upotreba 2 x 5mg (po~etno). podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa .5mg 80 Registar lekova 2011 .625mg) tabl. Les Laboratories Servier Coraxan. pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje. 28 x 25mg. Max.deca 6 . dnevno paralele Prexanil Combi.

120mg dnevno. iv 6 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje. Max.2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg tokom 20 . Dr Gerhard Mann (dekspantenol) oftalmik 659 gel za o~i (50mg/g) 10g upotreba 3 .120 min. Isosorb retard C08DB01 Cortiazem retard. (odrasli) ili tokom 2 . Galenika (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 tabl. 1. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba 2 x 90 .3 sata (deca). 28 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno. sanofi aventis (amjodaron hlorid) antiaritmik strana 469 tabl. Sedacoron C08CA13 Cornelin.2g dnevno (odrasli) paralele Amiodaron. 30 x 200mg rastvor za inj.240mg dnevno podeljeno u 2 . Max. zatim smanjiti na 1 . 20 x 20mg upotreba angina pektoris: 40 . Hemofarm (lerkanidipin hlorid) antagonist Ca2+ 482 film tabl.C01BD01 Cordarone.3 doze sr~ana insuficencija: 40 . Hemofarm (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl. Galenika antibiotik i kortikosteroid za oftalmolo{ku primenu (bacitracin.5 x dnevno u konjunktivalnu kesu C01DA08 Cornilat. 480mg dnevno paralele Diltiazem Alkaloid S01CA03 Corticin.4 doze paralele Difutrat.4 sata Registar lekova 2011 81 . dnevna doza 20mg paralele Lercanil 10 S01XA12 (BR) Corneregel. podeljeno u 2 . Amiodaron Sandoz.5g upotreba mast se nanosi na unutra{nju stranu kapaka svaka 3 . Max.180mg. hidrokortizon) 654 mast za o~i (1000ij + 10mg)/g 3.

Lakea. 10mg. koronarna sr~ana bolest: 1 . Rasoltan. Max. infarkt miokarda. Lorista. 50mg dnevno angina pektoris: 12.50mg paralele Carvedigamma.5mg. Dilatrend. 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg.5mg upotreba hipertenzija: 12. izuzetno kod visokog kardiovaskularnog rizika pod nadzorom specijaliste pove}avati na 1 x 40mg 82 Registar lekova 2011 .125mg i 25mg Coryol.5mg po~etno.2 x 100mg paralele Presolol C07AG02 (karvedilol) beta blokator 480 Coryol. zatim 2 x 6. 2 x 25 . MSD Italija (dorzolamid + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (2% + 0. Carvetrend. od 4 nedelje do 1 x 20mg. Lotar. 30 i 50 x 50mg Corvitol 100 tabl. Max. Sentor C10AA07 Crestor. Carvedilol Sandoz. zatim 2 x 25mg. 30 i 90 x 3. Losartic.5mg po~etno. MSD Italija (losartan kalijum) antihipertenziv 486 tabl. Max. LozarEP. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3.C07AB02 Corvitol. Berlin-Chemie (metoprolol tartarat) beta blokator strana 478 Corvitol 50 tabl. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Erynorm.10mg (po~etno). profilaksa migrene: 1 . Krka tabl.25 (2 nedelje). Karvileks. 28 x 5mg. 30 i 50 x 100mg upotreba hipertenzija. 20mg i 40mg upotreba 1 x 5 . 28 x 6.100mg dnevno tahiaritmije.125mg (2 nedelje). Prelow. Slaviamed tabl. Losar. Milenol S01ED51 Cosopt.2 x 50 . Losartan. nastaviti sa 2 x 12. zatim 25mg dnevno.5%) 5ml upotreba 2 x 1 kap u obolelo oko C09CA01 Cozaar.25mg i 12. 28. AstraZeneca UK (rosuvastatin) hipolipemik 490 film tabl. ne kra}im. po potrebi pove}avati u intervalima.

tvrda 360 x 200mg kaps. Max./inf. zatim 7 dana pauze N06AX21 Cymbalta.5ml suspenzija za endotrahealno ukapavanje 1 x 240mg/3ml upotreba primenjuje se samo u klini~kim uslovima od strane stru~nog osoblja. Eli Lilly (duloksetin) antidepresiv 626 gastrorezistentna kaps.14 dana (prevencija). 1 x 500mg upotreba 5mg/kg na 12 sati. tokom 30 dana kontinuirano J05AE02 Crixivan. 300 . 21: bele 11 x (2mg + 0) i sme|e 10 x (2mg + 0. Merck Serono (progesteron) gestagen strana 514 vaginalni gel 8% (u aplikatoru) 15 x 90mg/1. 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan (terapija odr`avanja) Registar lekova 2011 83 .400mg/kg na dan G03FB01 Cyclo Progynova. tvrda 28 x 30mg i 60mg upotreba lek se uzima jednom dnevno. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + norgestrel) hormoni 515 oblo`ena tabl. Chiesi Farmaceutici (poraktant alfa) plu}ni surfaktant 649 suspenzija za endotrahealno ukapavanje 2 x 120mg/1.21 dan (le~enje) ili 7 .17 godina): 500mg/m2 na 8 sati R07AA02 (SZ) Curosurf. Roche (ganciklovir) antivirotik 549 pra{ak za rastvor za iv inj. tvrda 180 x 400mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli: 800mg na 8 sati deca i adolescenti (4 .5mg) upotreba 1 tabl. dnevno. MSD Italija (indinavir sulfat etanolat) terapija HIV infekcije 550 kaps. 14 . po~ev{i od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan. nezavisno od obroka depresija i dijabeti~ki periferni neuropatski bol: 60mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) anksioznost: 30mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) J05AB06 (SZ) Cymevene.G03DA04 Crinone.125g upotreba 1 aplikator dnevno posle ovulacije ili od 18 do 21 dana menstrualnog ciklusa 1 aplikator dnevno nakon in vitro fertilizacije i potvrde trudno}e.

100ml (infiltrativna anestezija).200mg/m2 dnevno 5 dana.antiandrogen strana 518 tabl.006mg)/ml 10ml upotreba ne primenjivati intravenski! 2 . ili 100 . 15 .5ml. 15 . Max. Jugoremedija (artikain hlorid) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik u stomatologiji 605 rastvor za inj. Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik 605 rastvor za inj. 5 x (20mg + 0. 1 .5mg/kg.20ml (epiduralna anestezija).im ili sc: 1 .20ml (epiduralna anestezija) N01BB58 (Z) Cystocain DS.5 dana. PharmaSwiss (ciproteron acetat) hormonski antagonist . Actavis Italy (citarabin) citostatik .intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Alexan "Ebewe" 84 Registar lekova 2011 .antimetabolit 568 pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . 50 x (80mg + 0.006mg)/ml 2ml upotreba stomatolo{ka anestezija: naj~e{}e 2ml po zubu paralele Ubistesin L01BC01 (SZ) Cytosar. 1 x 100mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj. ili 75 . 1 x 500mg/10ml pra{ak za rastvor za sc im iv inj. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . 15 . 100ml (infiltrativna anestezija).5ml. 15 .300mg dnevno bez orhiektomije paralele Androcur N01BB08 (Z) Cystocain 2%.30ml (blokada perifernih nerava ili pleksusa). u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). 1 x 1g upotreba monoterapija .30ml (terapija bolnih sindroma) N01BB58 (Z) Cystocain A 2%. 90 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 . 5 x (20mg/ml) 10ml upotreba 2 .30ml (regionalna anestezija).G03HA01 Cyprocur.1.200mg dnevno nakon orhiektomije.100mg/m2 dnevno 2 . jednokratno.iv: 100 . Max.

.

240mg dnevno u jednoj ili vi{e doza 86 Registar lekova 2011 . po potrebi ponavljati na 3 .odoj~ad: 4 x dnevno 1/4 kafene ka{ike C04AD03 Damaton. Galenika (mikonazol) antimikotik D01AC02 krem (2%) 30g 494 A01AB09 oralni gel (2%) 40g 416 upotreba krem: 2 x dnevno mazati obolelo mesto./inf. tokom 2 . 10 x 100mg Dacarbazin Pliva-Lachema 200 pra{ak za rastvor za iv inj. tokom 5 dana. Max. 15mg dnevno (doze ve}e od 10mg davati podeljeno u 2 . a zatim progutati . Pliva-Lachema (dakarbazin) citostatik strana 566 Dacarbazin Pliva-Lachema 100 pra{ak za rastvor za iv inj.6 nedelja oralni gel . 30 x 5mg upotreba 2.5 . sa produ`enim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 .L01AX04 (SZ) Dacarbazin Pliva-Lachema.3 doze) paralele Maninil C07AA07 Darob mite.odrasli i deca: 4 x dnevno 1/2 kafene ka{ike dr`ati u ustima nekoliko minuta.3 x 400mg posle jela paralele Pentoksifilin. Abbott (sotalol hlorid) beta blokator 478 tabl.5mg uz doru~ak.8°C 2 x dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto Daktanol. Jugoremedija (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl. Galenika (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. Trental A10BB01 Daonil.4 nedelje D01AC52 Daktacort.250mg/m2 jednom dnevno. 50 x 80mg upotreba aritmija: 120 . Janssen Pharmaceutica (mikonazol nitrat + hidrokortizon) dermatik 494 krem (20mg + 10mg)/g 15g upotreba ~uvati na 2 . 10 x 200mg upotreba monoterapija: 200 ./inf.

im 1 x 50mg/ml upotreba 25 . Mentholatum lokalni antireumatik (metilsalicilat + metilnikotinat + etilsalicilat + hidroksietilsalicilat) 595 sprej za ko`u. Mentholatum (ibuprofen + levomentol) nesteroidni antireumatik 594 gel (5% + 3%) 15g.antibiotik strana 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. 1 x 20mg/10ml upotreba monoterapija: 40mg/m2 infuzijom tokom 60 minuta u jednoj dozi svake 2 nedelje A14AB01 (Z) Deca Durabolin. Organon Holandija (nandrolon dekanoat) anabolik 445 rastvor za inj.10cm gela blago utrljati u obolelo mesto Registar lekova 2011 87 .6%+5%+5%) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 .3 x dnevno naneti krem na bolno mesto i blago masirati M02AX10 (BR) Deep Heat Spray.97%+1..8%+5. rastvor (1%+1.7 nedelja M02AX.1%) 20g mast (0.1%) 20g upotreba 1 . Mentholatum (mentol) lokalni analgetik 594 gel (2%) 35g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 3 .3 x dnevno naprskati bolno mesto sa razdaljine oko 15cm M02AA13 (BR) Deep Relief. Alkaloid (diflukortolon valerat) dermatosteroid 499 krem (0. zavisno od indikacije D07AC06 Decotal.3 nedelje. tokom 1 . 30g i 50g upotreba 3 x 4 . 67g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 . (BR) Deep Freeze Cold Gel.47%) 15g.3 x dnevno nanositi na obolelo mesto.4 puta dnevno blago masirati bolno mesto M02AX10 (BR) Deep Heat Rub.L01DB02 (SZ) Daunoblastina.50mg svake 2 . Mentholatum (metilsalicilat + mentol + ulje eukaliptusa + terpentin) lokalni antireumatik 595 krem (12. 35g.91%+1. Actavis Italy (daunorubicin) citostatik .

dnevno. 150 x (15mg+15mg+15mg+15mg+15mg) 675 upotreba tabl. se uzima 30 min. Max.4mg) upotreba mast: 1 .2 supozitorije dnevno.12 godina: 2 .R01BA52 Defrinol. Sanofi Winthrop Industrie (valproinska kiselina) antiepileptik 612 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Max.3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . 3 x 5ml (6 . na 6 sati ili 2 tabl.3 x 10mg. Jugoremedija (fluorometolon + neomicin + feniramin hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (0.5mg)/g 10g supozitorija 5 x (0. Galenika (ibuprofen. na sat. 60mg dnevno deca 5 . ili 20mg odjednom uve~e pre spavanja.3 x 5mg A01AD11 (BR) Dentinox N.2mg + 1. Max. 4 x 400mg/4ml upotreba odrasli: do 10mg/kg. 1 .14 dana N05BA11 Demetrin.6 godina: 2 tabl. nakon pobolj{anja stanja 3 x 1 tabl.5ml sirupa (2 .6mg + 11. Hemofarm (prazepam) benzodiazepin 622 tabl. nakon pobolj{anja stanja 3 x 2 tabl. Max.6 godina). na sat. za bebe tabl.5g dnevno (po~etno) deca: 20 . se rastvara u malo vode deca do 1 godine: 1 tabl. tokom 7 . na 8 sati deca: 3 x 2. pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba strana 639 (BR) film tabl. 6 tabl.12 godina) C05AA06 Delmeson.3 kapi vi{e puta dnevno premazati desni (BR) Dentokind. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Belladonna + D6 Chamomilla + D6 Ferum fosforicum + nicanja zuba D12 Hepar sulfuris + D6 Pulsatilla) tabl.30mg/kg dnevno (uobi~ajeno) 88 Registar lekova 2011 . 2. N03AG01 (Z) Depakine. 20 x (200mg + 30mg) sirup (100mg + 30mg)/5ml 100ml (Rp) Defrinol forte film tabl.1mg + 3mg + 7. 20 x (400mg + 60mg) upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 1 tabl. Nycomed (lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice) odontologik 417 rastvor za desni 10g x (34mg + 32mg + 1. 20 x 10mg upotreba odrasli: 1 . dnevno.5g) upotreba tamponom natopljenim sa 2 . 12 tabl. pre jela i polako otapa u ustima.

dnevno prva 4 dana. izuzetno Max. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 250mg (166. izuzetno Max. uve~e hemoroidi: 6 tabl. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg (66. dozu prilago|avati zavisno od odgovora bolesnika. Sanofi Winthrop Industrie film tabl.76mg + 72.61mg) Depakine Chronosphere 500mg.15mg/kg/dan. dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 . ne `va}e se i ne ostavlja za kasnije epilepsija .15mg/kg/dan. profilaksa terapije bipolarne bolesti . 50mg/kg/dan . se mo`e deliti ali se ne sme sitniti ni `vakati epilepsija .odrasli: 10 . 35mg/kg/dan D04AA32 (BR) Dermodrin.5 x dnevno nanositi u tankom sloju C05CA53 Detralex.30mg/kg/dan (uobi~ajeno). 40mg/kg/dan . Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 750mg (500.8mg + 87mg) Depakine Chrono 500mg. Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 497 krem (20mg/g) 20g i 50g upotreba 4 . Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333. 2.27mg) upotreba Depakine Chrono tabl. pripremljena sme{a se pije odmah.05mg + 217. izuzetno Max. u podne i 1 tabl.deca: oko 30mg/kg/dan (uobi~ajeno) terapija mani~nih epizoda.5g dnevno . izuzetno Max. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333mg + 145mg) Depakine Chronosphere 100mg. 3g dnevno Depakine Chronosphere granule se daju posute po hladnoj mekoj hrani ili napitku. 30 x (450mg + 50mg) upotreba hroni~na venska insuficijencija: 1 tabl.30mg + 145.odoj~ad i deca do 20kg: 20mg/kg/dan podeljeno u 2 doze.66mg + 29. dnevno slede}a 3 dana Registar lekova 2011 89 .75mg) Depakine Chronosphere 1000mg.30mg/kg/dan (uobi~ajeno).N03AG01 (Z) (natrijum valproat + valproinska kiselina) antiepileptik strana 612 Depakine Chrono 300mg.odrasli: 10 . izuzetno Max. zatim 4 tabl.odrasli: 20mg/kg/dan. Les Laboratories Servier (diosmin + hesperidin) venotonik 477 film tabl.03mg) Depakine Chronosphere 250mg.deca iznad 20kg: 20 . Sanofi Winthrop Industrie film tabl.14mg) Depakine Chronosphere 750mg. dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 . sa produ`enim osloba|anjem 30 x 300mg (199.30mg/kg/dan podeljeno u 2 doze. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 1000mg (666mg + 290.

0.5 .985mg/g) 5g upotreba 1 kap rastvora ili gela na 4 sata u konjunktivalnu kesu. zatim 1 .3mg/ml) 10.1mg dnevno (lezije) 90 Registar lekova 2011 .35%) 5ml upotreba oko: 1 . postepeno smanjivati do doze odr`avanja 0. neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za u{i/o~i (0.4 kapi paralele Neodeksacin S01CA01 Dexamytrex. Max.1mg dnevno (mali zglobovi).5 . po potrebi nastaviti 3 .2 . Pfizer Italia (tolterodin tartarat) spazmolitik strana 519 film tabl.G04BD07 Detrusitol.3 x 3 . Dr Gerhard Mann (deksametazon + gentamicin) kortikosteroid i antibiotik 654 kapi za o~i (1mg + 5mg)/ml 5ml mast za o~i (0. Dr Gerhard Mann kapi za o~i (1.1% + 0.2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba. 0.0.3mg + 5mg)/g 3g upotreba kapi: 4 . Dr Gerhard Mann gel za o~i (0.3 x 0. Galenika (deksametazon) glukokortikoid 527 tabl. 20 i 50 x 0.4 .2 kapi na 4 sata uho: 2 . 28 i 56 x 1mg i 2mg upotreba 2 x 2mg.5 . 2 x 4mg S01BA01 (deksametazon) oftalmik 653 Dexa EDO. 50 x 0. Galenika (deksametazon. 0. najdu`e 4 nedelje paralele Maxidex S03CA01 Dexamethason-neomycin.20mg dnevno (odrasli).6 x 1 kap (najdu`e 2 nedelje.5mg/kg dnevno (deca) pa: 4mg dnevno (veliki zglobovi). uz kontrolu o~nog pritiska) mast: 2 .5mg rastvor za inj.8 .5ml Dexagel.4 x dnevno.1 cm (najdu`e 2 nedelje) H02AB02 Dexason.6mg (najvi{e 10mg) dnevno. im iv pa 25 x 4mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije oralno: 0.1mg dnevno parenteralno (im ili iv) po~etna doza: 4 .

ukupna dnevna doza ne sme biti ve}a od 150mg.): 50mg na 8 . dnevno. Les Laboratories Servier tabl. 5L (1.86% glukoze) upotreba re`im doziranja. 2.120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi paralele Diprian. Gliclada.M01AE17 (deksketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 592 Dexomen.6 sati ili 25mg na 8 sati. 20 i 40 x 12. A.5L. od prvog dana menstrualnog ciklusa.30 min. Laboratorios Menarini film tabl. 75mg dnevno. Glikosan. 2.035mg + 2mg) upotreba 1 tabl. posle 21-og dana pauza 7 dana B05DB. (SZ) Dianeal PD4.5mg upotreba lek se uzima u toku jela oralno: 12. 50mg dnevno parenteralno . 10. 30 i 50 x 25mg Dexomen 12.5mg rastvor za im iv inj. 2. Berlin-Chemie film tabl. Max. CAPD A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik 436 Diaprel MR. Anpharm Poljska Diaprel MR. Glioral Registar lekova 2011 91 .5. ili sporom iv inf. 5L (2. ne daje se du`e od 2 dana G03HB01 Diane 35. u trajanju 10 ./koncentrat za inf..36% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L.12 sati. 5L (3. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 30mg upotreba 30 . 21 x (0. stariji pacijenti Max.27% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L. 5 x 50mg/2ml Dexomen 12.5L. Menarini Manufacturing film tabl. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + ciproteron acetat) hormoni 518 oblo`ena tabl. 40 x 12. frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi klini~kom statusu bolesnika paralele Balance.5L.5.5mg na 4 .(duboko im ili spori iv bolus u trajanju ne kra}em od 15 sec.

15mg uve~e (nesanica) deca: 0.8 sati) paralele Aksef. Nilacef. PharmaSwiss M02AA15 sprej gel za ko`u 12.0. PharmaSwiss gastrorezistentna kaps. ako je neophodno odrasli – oralno: 1 . 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 .N05BA01 (diazepam) benzodiazepin strana 621 Diazepam. 5mg i 10mg Diazepam. Lek (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. 30 x 2mg.30mg dnevno (anksioznost). 30 x 2mg i 5mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg.2 nedelje po 1mg do Max.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .8mg/kg dnevno podeljeno u 3 .12 .4 doze (na 6 . 6mg dnevno paralele Aglimex.2 x 75mg ili 100mg lokalno . Rapten Duo 92 594 Registar lekova 2011 ./inf. 5 . Bensedin A10BB12 Dibiglim. tvrda 10.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . PharmaSwiss (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. PharmaSwiss kaps./inf. 2mg. 50 x 750mg pra{ak za rastvor za im iv inj.4 doze paralele Apaurin. Naklofen Duo. Xorim. Glimepirid. Cefuroxim-MIP.sprej: 3 x dnevno naneti gel na ko`u i sa~ekati da se osu{i paralele Diklofenak Duo Nini. Gliprex. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg DicloRapid. u te`im slu~ajevima 15 . im 5 i 50 x 75mg/3ml Diclofenac duo. JenaHexal rastvor za inj. 10 i 50 x 1500mg upotreba odrasli: 750mg .1. Remedica tabl. Meglimid. Hemofarm tabl. kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg (BR) Diclofenac Duo 4% spray gel.5g i 25g Diclofenac retard.2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana. Limeral. Xorimax M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Diclac. 20 i 30 x 75mg upotreba odrasli – parenteralno: 1 . Trical J01DC02 (Z) Dicef. 30 x 1mg. Jugoremedija tabl. Ceroxim. Amaryl.

Fluconal. gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). 2 .80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca .oralno ili infuzijom: 3 . Srbolek (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps. po potrebi dozu pove}ati na 60 . 150mg nedeljno ili 50mg dnevno.5mg + 1mg)/g 15g krem (0. Isosorb retard Registar lekova 2011 93 . (2mg/ml) 100ml upotreba odrasli .14 dana (oralna kandidijaza). 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 . tvrda 28 x 100mg kaps. Krka kaps.100mg dnevno. Stabilanol C01DA08 Difutrat. 7 . tvrda 7 x 50mg i 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. (2mg/ml) 100ml Diflucan.12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Fluco Sandoz.5mg + 1mg)/g 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Diflazon. Flukonazol. tvrda 7 x 50mg kaps. 6 . Flumycozal. Galenika (betametazon.400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli .4 nedelje (dermatomikoze). Pfizer Francuska kaps.6mg/kg dnevno prvog dana.oralno ili infuzijom: 200 .D07CC01 Didermal. tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf.oralno: 50 . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze.

Milenol 94 Registar lekova 2011 .2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana. 0.3 doze (po~etna doza). Max. zatim 2 x 25mg.parenteralno: 1 .M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik strana 588 Diklofen.5mg.25mg/2ml upotreba oralno: 0. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg 594 594 upotreba odrasli .150mg dnevno podeljeno u 2 . 6 x 0. Galenika gastrorezistentna tabl.50mg paralele Carvedigamma. u podeljenim dozama (brza digitalizacija).5 . Naklofen. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg Diklofenak Duo Nini plus kaps.5mg po~etno. im 5 x 75mg/3ml M02AA15 (BR) gel (1%) 50g Diklofenak. 12.1mg dnevno (doza odr`avanja) C07AG02 Dilatrend. kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata.25mg rastvor za iv inj. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. Max.25mg (2 nedelje). zatim 2 x 6. 50 .3mg/kg dnevno (kod juvenilnog artritisa) paralele Actafenak.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12. Nini kaps. 50mg dnevno angina pektoris: 12.1.125mg (2 nedelje).5mg (10 . Carvetrend. Roche (karvedilol) beta blokator 480 tabl.oralno ili rektalno: 1 .0. Coryol.rektalno: 50 .150mg dneno podeljeno u vi{e doza . ako je neophodno . Diclofenac duo. 2 x 25 .5mg sporo iv. Hemofarm film tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 100mg rastvor za inj.5mg po~etno. po potrebi manja doza na 4 sata (brza digitalizacija). Karvileks. Diclofenac retard. 28 i 30 x 6.100mg (doza odr`avanja).25mg.15μg/kg) dnevno.2 x 75 ./inf. u podeljenim dozama (doza odr`avanja) parenteralno: 0.150mg dnevno (dismenoreja) . 1 .4 x 2 . sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg supozitorija 10 x 50mg rastvor za inj. Diclac. Carvedilol Sandoz.4g gela blago utrljati na obolelo mesto deca iznad 6 godina . 0.5mg (5μg/kg) dnevno.125 .lokalno: 3 . Rapten Duo C01AA05 Dilacor. 20 x 50mg tabl. im 5 x 75mg/3ml supozitorija 10 x 25mg i 50mg M02AA15 (BR) gel (1%) 40g Diklofenak Duo Nini.oralno: 100 . 20 x 0. DicloRapid.75 . Max. Zdravlje (digoksin) kardiotonik 468 tabl. zatim 25mg dnevno. 20 x 50mg tabl. nastaviti sa 2 x 12.

1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. 28 x 40mg. 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno).4 x 30 .2 x 90mg maksimalna dnevna doza: 480mg paralele Cortiazem retard R06AA02 (BR) Dimigal. 12.C01DA05 Dilcoran 80. 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 . Max.25mg ½ .6 sati (vrtoglavica). Novartis [panija (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl.8 sati (vrtoglavica).100mg na 4 . Alkaloid (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl. Dramina C09CA03 Diovan. 400mg dnevno deca 2 .8 sati (vrtoglavica).100mg ½ . Hemofarm (pentaeritritil tetranitrat) antianginalgik strana 470 tabl.12 godina: 50mg na 6 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba angina pektoris: 3 . 28 x 40mg. 75mg dnevno 6 . 25 . 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno).1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. 2 x 160mgpostinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. po potrebi 2 x 80mg. sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 80mg upotreba 2 x 80mg pre jela (ujutro i u podne a najkasnije do 16 sati) paralele Lentonitrat 50 C08DB01 Diltiazem Alkaloid. Valsartan Registar lekova 2011 95 .5 . Max. Galenika (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl.25mg na 6 . 150mg dnevno paralele Aviomarin.6 godina: 12. 50 . po potrebi 2 x 80mg. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg. Valsartan C09CA03 Diovan. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor.5 . dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg.60mg ili 2 x 90mg hipertenzija: 3 x 60mg ili 1 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.50mg ½ . 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta.

Propofol Lipuro 1%. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 80mg upotreba 40 . Schering-Plough Labo. 0. sc 7 x 0.5ml/kg L02AE04 Diphereline.5 . tokom 10 .odrasli: 1.2ml duboko im svake 2 .1mg/kg tokom 1 . 320mg dnevno.75mg/2ml i 11.14mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi .5ml (tendosinovit).1ml (burzitis).4mg/kg/sat (odr`avanje sedacije) paralele Propofol 1% Fresenius.5 . Glikosan. Beaufour Ipsen (triptorelin) analog gonadorelina 578 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.deca iznad 3 godine: 2.5mg/kg odr`avanje anestezije .12 dana fibromi uterusa: 3. brzinom 40mg/10 sekundi .2.6mg L-glutamina) upotreba dnevna doza: 1. zatim 1. 0.25mg/2ml upotreba karcinom prostate: 3.75mg im na 4 nedelje ili 11./inf.75mg na 4 nedelje A10BB09 Diprian.25 .5 . im ia id 5 x (2mg + 5mg)/ml upotreba sistemska terapija: 1 .5mg/kg.1mg pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.4mg/kg/sat.1mg sc po~ev od drugog dana menstrualnog ciklusa. Fresenius Kabi (L-alanin + L-glutamin) parenteralni nutritiv strana 465 koncentrat za rastvor za inf.odrasli: 4 . najdu`e 3 dana sedacija tokom pripreme za hirur{ke i dijagnosti~ke postupke . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf.5 minuta (inicijalno).odrasli: 0.odrasli: 0.5ml (sinovijalna cista). podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR. 1 x (10mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj. 0. 10 x 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134. AstraZeneca UK (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj.B05XB02 (SZ) Dipeptiven.1ml (miozitis i fibrozitis) 96 Registar lekova 2011 .deca iznad 3 godine: 9 . Max. Recofol H02AB01 (Z) Diprophos.0.5 .3 . Belgija (betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat) glukokortikoid 526 suspenzija za inj.2.4 nedelje lokalna infiltracija: 0. Gliclada.160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze. Glioral N01AX10 (SZ) Diprivan. sa produ`enim osloba|anjem im 1 x 3.5ml/kg Max.12mg/kg/sat .25 . dnevna doza: 2.25mg im na 3 meseca (terapiju zapo~eti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa) sterilitet kod `ena: 0.) . Propofol 1% MCT Fresenius. Hemofarm (gliklazid) oralni antidijabetik 436 tabl.25mg im na 3 meseca endometrioza: 11.5 .

Sortis.100mg dnevno. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.2mg/kg dnevno Registar lekova 2011 97 . im 10 x 5ml (min. Slaviamed (hidrohlorotiazid) diuretik 473 tabl.5ml (I u 2-om mesecu.edemi: 25 . Schering-Plough Labo. Tulip J07AM51 (Z) (toksoid difterije.12 godina: 1 .25mg dnevno (po~etna doza).hipertenzija: 12. Torlak suspenzija za inj.6 nedelja nakon primene prethodne doze) prva revakcinacija: 0. Max.5mg + 20mg)/ml 30ml upotreba mast: 1 .5ml 5ml upotreba Ditevaksal-T primarna imunizacija . Max.deca 2 meseca do 7 godina (kod kojih je kontraindikovano davanje DTP ili DtaP): 3 doze po 0. 25 . Medico Uno (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl.5ml Ditevaksal-T za odrasle.50mg dnevno (doza odr`avanja). 30 x 10mg. Torlak vakcina protiv difterije i tetanusa. 20 x 25mg upotreba odrasli .2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju rastvor za ko`u: 1 . 30ij + min 40ij)/0. 20mg. Max.5 . im 10 x (max.12 meseci nakon prve doze) revakcinacija: godinu dana posle potpune vakcinacije 558 C03AA03 Diunorm. Belgija (betametazon + salicilna kiselina) dermatik strana 500 mast (0. 30ij + min. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. II i III u razmaku 4 . Atoris.5mg + 30mg)/g 15g rastvor za ko`u (0.2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Belosalic C10AA05 Dislipat. 200mg dnevno deca ispod 6 meseci: 3mg/kg dnevno 6 meseci .5ml do navr{ene 7 godine Ditevaksal-T za odrasle primarna imunizacija . pre~i{}eni + toksoid tetanusa. Schering-Plough Francuska Diprosalic. 50mg dnevno . adsorbovana suspenzija za inj. 40ij)/0. Lipidra. III doza 6 .odrasli i deca iznad 7 godina: 3 doze po 0.5ml (II doza najmanje 4 nedelje nakon prve doze.D07BC01 Diprosalic. 80mg dnevno paralele Atacor. pre~i{}eni) Ditevaksal-T.5ml 12 meseci posle tre}e doze druga revakcinacija: 0.

po potrebi ponoviti za 4 sata . 20 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 2.5 . kardiotonik 469 Dobutamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf. Rottapharm Irska pra{ak za oralni rastvor 4. po potrebi ponoviti za 1 . Pliva Hrvatska (torasemid) diuretik strana 474 tabl. odnosno 25 . sc im iv 5 x 100mg/2ml upotreba analgezija .5 . Hemofarm kaps. Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg upotreba 1 x 1500mg na prazan stomak paralele Perigona 98 Registar lekova 2011 .5 .50mg sporom iv injekcijom analgezija u aku{erstvu: 50 . 40mg dnevno C01CA07 (Z) Dobutamin Admeda.3 sata premedikacija .odrasli: 50 .100mg im 1 sat pre operacije . Vibramycin D N02AB02 § (SZ) Dolantin. 1 x 250mg/50ml upotreba odrasli: 2. 20 i 30 x 1500mg Dona.2mg/kg im 1 sat pre operacije M01AX05 (BR) (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 Dona. Jugoremedija film tabl.deca: 0. im. 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan).100mg sc ili im.deca: 25 .20mg ujutro. Max. zatim 100mg na 24 sata paralele Dovicin. sanofi aventis (petidin hlorid) opioidni analgetik 606 rastvor za inj. tvrda 5 x 100mg Doksiciklin. Rottapharm Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg Dona.odrasli: 25 .10μg/kg u minuti (uobi~ajeno doziranje) J01AA02 (doksiciklin) tetraciklin 532 Doksiciklin. Haupt Pharma Wulfing (dobutamin) simpatikomimetik.50mg sporo iv.100mg sc. 5 x 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250 koncentrat za rastvor za inf.C03CA04 Diuver.5mg dnevno edem: 5 .

nesanicu kod dece (D4 Cypripedium pubescens + D10 Magnesium carbonikum + D12 Zincum valerianicum) 675 tabl. zatim pove}ati na 10mg dnevno.08 ./inf. Janssen Pharmaceutica (doripenem) antibiotik . Aricept evess.30 minuta pre anestezije (odrasli). 5 x 50mg/10ml upotreba oralno: 7.1mg/kg.15 .N06DA02 Donecept.20mg/kg (deca) . 20 . 5 x 200mg/10ml upotreba 2 . Registar lekova 2011 99 . 10 x 7.6 nedelja. Tregona. pre jela i polako otapa u ustima. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za smirenje. 0. Landex. odjednom. 5 x 15mg/3ml rastvor za im iv inj.0. 10 x 5mg/5ml rastvor za im iv inj. kardiotonik 469 Dopamin Admeda 50 koncentrat za rastvor za inf. tokom 4 .karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf.15 . Max. Max. odjednom. se uzima 30 min. po potrebi ponoviti tokom no}i (nesanica).0.07 . 0. 150 x (10mg + 20mg + 15mg) upotreba tabl. 15mg na 30 .2mg/kg (deca) paralele Flormidal.5 . Actavis Malta (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti strana 627 film tabl. Roche (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl.uvod u anesteziju: 0. 30 x 15mg (Z) rastvor za im iv inj.premedikacija: 0. za bebe tabl. Haupt Pharma Wulfing (dopamin hlorid) simpatikomimetik. trajanje terapije 14 dana N05CD08 Dormicum. 10mg dnevno paralele Aricept.0. Yasnal C01CA04 (Z) Dopamin Admeda./inf. se rastvara u malo vode deca do 6 godina: 4 x 1 tabl.15mg uve~e pre spavanja. Midazolam Torrex (BR) Dormikind. 5 x 50mg/5ml Dopamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf. 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno.60 minuta pre intervencije (premedikacija) parenteralno .5μg/kg u minuti (po~etna doza) J01DH04 (SZ) Doribax./inf. 10 x 500mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 500mg na 8 sati.0.2mg/kg (odrasli).5mg film tabl.

1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. 75mg dnevno 6 .8 sati (vrtoglavica).8 sati (vrtoglavica). Hemofarm (kalcijum dobesilat) angioprotektiv 478 kaps. Sindroxocin R06AA02 (BR) Dramina. 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Doxorubicin-Teva.12 godina: 50mg na 6 . 400mg dnevno deca 2 . 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 . Vibramycin D C05CX01 Doxi-Hem.5 . Dimigal 100 Registar lekova 2011 .100mg na 4 .50mg ½ . Max. 50 . tvrda 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan).90mg/m2 dnevno.100mg ½ . zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin.75mg/m2 na 3 nedelje ili 20mg/m2 dnevno tokom 3 uzastopna dana.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.J01AA02 Dovicin. Jadran Galenski Laboratorij (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl. 25 .antibiotik 570 Doxorubicin "Ebewe".6 sati (vrtoglavica).5 .25mg ½ . 150mg dnevno paralele Aviomarin. 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . svake tri nedelje. 3 uzastopna dana. Galenika (doksiciklin) tetraciklin strana 532 kaps. svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD. Teva Pharmachemie pra{ak za rastvor za iv inj. tvrda 30 x 500mg upotreba 3 x 500mg posle jela L01DB01 (SZ) (doksorubicin hlorid) citostatik . 12.6 godina: 12. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 75 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.25mg na 6 .

zatim 5ml dnevno (7 .250mg Registar lekova 2011 101 . laksativ 426 oralni rastvor (67%) 10 x 15ml oralni rastvor (67%) 1 x 200ml i 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 . zatim 5 . Delpharm Reims gastrorezistentna tabl. Zdravlje (teofilin) bronhospazmolitik 644 kaps.15ml sirupa .125mg 6 . Portalak G03DB01 Duphaston. Solvay Holandija (didrogesteron) gestagen 514 film tabl.35kg): 2 x 125 . 60ml) sirupa u po~etku. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 . 3 dana. Solvay Holandija (laktuloza) terapija hiperamonijemije.500mg deca 2 .45ml sirupa hroni~na opstipacija .20mg/L odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 250 .25 dana ciklusa ili kontinuirano disfunkcionalna krvarenja: 2 x 10mg od 11 .14 godina) paralele Lactulose-MIP.A06AB02 (bisakodil) laksativ strana 426 Dulcolax.5 .15ml dnevno. 20 x 10mg upotreba endometrioza: 2 .odrasli: 15 . najmanje tokom 6 uzastopnih ciklusa a mo`e se nastaviti i tokom prvih meseci trudno}e 2 x 10mg R03DA04 Durofilin.3 x 10mg od 5 .25 dana ciklusa.oralno ili 10mg ujutro rektalno deca iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis. tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa dismenoreja: 2 x 10mg od 5 .6 godina).30ml (Max.25 dana ciklusa prete}i poba~aj: 40mg odjednom.deca: 5ml dnevno (1 .12 godina (20 . Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 . sa produ`enim osloba|anjem 40 x 125mg i 250mg upotreba doziranje je individualno. 20 i 30 x 5mg Dulcolax.20kg): 2 x 62.6 godina (10 .25 dana ciklusa. zati na 8 sati 10mg do povla~enja simptoma habitualni poba~aj: 2 x 10mg do 20-te nedelje trudno}e sterilitet usled insuficijencije `utog tela: 10mg dnevno 14 .10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere . 10 . Panlax A06AD11 Duphalac.

Janssen Pharmaceutica (fentanil) opioidni analgetik strana 606 transdermalni flaster 5 x (12μg/sat) 1. Fentanyl Sandoz. Fentanyl Torrex.25cm2 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) 2. Victanyl M03AX01 (Z) Dysport. flaster se lepi na intaktnu ko`u. Beaufour Ipsen (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans 596 pra{ak za rastvor za inj.5mg/31.N02AB03 § Durogesic. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Fentanyl.5cm2 transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) 5mg/21cm2 transdermalni flaster 5 x (75mcg/sat) 7. sc im 1 i 2 x 500 LD50j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250ij za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500ij u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno.5cm2 transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 10mg/42cm2 upotreba doze se odre|uju individualno.25mg/5. Max.5mg/10. doza je 1000ij 102 Registar lekova 2011 .

.

odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 .: 1 tabl. uve~e.2 inhalacije.deca 2 . ili infuzijom 2mg/min. Max 20mg dnevno paralele Memantin Pliva C02CA06 (SZ) Ebrantil. Max.50mg sporom iv inj. Ivax Ecobec Easi Breathe. Max.4 x 1 inhalacija rastvor 250μg .12 godina: 2 .N06DX01 Ebixa. u po~etku terapije. 28 i 56 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno). Max.4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije. Ecobec Easi Breathe R03BA01 Ecobec Easi Breathe.. pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 .deca 2 . Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (100μg/dozi) rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (250μg/dozi) upotreba rastvor 100μg . 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte. najdu`e 7 dana Ecalin. Ivax Ecobec.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Ecobec 104 Registar lekova 2011 . 10 inhalacija dnevno . Max. rastvor (1%) 50g G01AF05 vaginalna tabl.2 inhalacije.12 godina: 2 .4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije. tri uzastopna dana R03BA01 Ecobec. Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (100μg/dozi) 200 doza rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba rastvor 100μg . 3 i 6 x 150mg upotreba krem i sprej: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto i blago utrljati vaginalna tabl. Nycomed (urapidil) antihipertenziv 472 rastvor za iv inj.4 x 1 inhalacija rastvor 250μg ./inf. Jugoremedija (ekonazol) D01AC03 krem (1%) 20g i 30g antimikotik 494 505 sprej za ko`u. (po potrebi ponoviti). smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobi~ajene doze odr`avanja 9mg/sat. 5 x 25mg/5ml i 50mg/10ml upotreba 10 . 10 inhalacija dnevno . Lundbeck (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl.

. Vancomycin-MIP N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Efectin ER. 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno . Max. Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik strana 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije.odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. Spalmotil. Spalmotil.odrasli: 0.4 x 1 inhalacija.4 doze. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. Venlor XR 75 Registar lekova 2011 105 . 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) .4 x 2 inhalacije. Velahibin. Max. Ecosal.5mg. 5 inhalacija dnevno paralele Aloprol. Max. 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 . 2g dnevno . pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Kovancin.R03AC02 Ecosal.30 dana starosti).4 x 1 inhalacija. Velafax. Vancomicin.deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina). Ivax Ecosal Easi Breathe. Max. 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. Ventolin J01XA01 A07AA09 Edicin. po potrebi 3 .deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti). Max. Wyeth Medica Irska kaps. 5 inhalacija dnevno paralele Aloprol. Ecosal Easi Breathe. 10mg/kg na 8 sati (7 . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 75mg i 150mg Efexiva.5 . Venlax. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 37.2g dnevno podeljeno u 3 . Ivax Ecosal. Lek (vankomicin hlorid) antibiotik 543 427 pra{ak za rastvor za inf. Vancotex. Ventolin R03AC02 Ecosal Easi Breathe. Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije. 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 . Sandoz Private Limited Indija kaps. do 10mg/min. Max.4 x 2 inhalacije. po potrebi 3 .

prema potrebi. Panadol Baby.6 sati): 1 . Max. Panadol.antimetabolit 568 krem (5%) 5g. Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 {ume}a tabl.N02BE01 (BR) Efferalgan. 8 tableta dnevno deca 7 .15 godina: 1 .2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 3 .4 x 240 500mg (6 . 1 . 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 .12 godina) paralele Febricet.3 x dnevno 1 . Lekadol Plus C N03AG01 Eftil.13 godina: 1 .4 nedelje superficijalni bazaliomi: 1 . Paracetamol. sa produ`enim osloba|anjem 30 x (145mg + 333mg) upotreba manja merna ka{i~ica sirupa sadr`i 100mg.2 tablete.6 godina).2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 2 . Hemofarm (valproinska kiselina) antiepileptik 612 sirup (50mg/ml) 150ml Eftil. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. Paracetamol Sopharma.3 x dnevno 1 .1 tableta 13 . 1 . 20g i 40g upotreba solarne keratoze: 1 .120mg (2 meseca 1 godine).4 x 120 . 16 x 500mg oralni rastvor (30mg/ml) 90ml supozitorija 10 x 80mg i 150mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg .240mg (1 . ICN Polfa (fluorouracil) citostatik . Perfalgan N02BE51 (BR) Efferalgan C.6 nedelja 106 Registar lekova 2011 . u razmaku od 4 .3 x dnevno ½ .1½ tableta paralele Febricet C.30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela paralele Depakine L01BC02 Efudix. Max.4 x 60 .1g na 4 sata. Bristol Myers Squibb (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl. Hemofarm (valproinska kiselina + natrijum valproat) tabl. a ve}a 200mg odrasli i deca preko 25kg: 20 .

2 x 5ml D11AX15 Elidel. Oxaliplatin PharmaSwiss.4 doze.1%) 15g mast (0.4mg+10mg+332mg)/g 150g upotreba odrasli: 1 . Max.1%) 15g Elocom.4g dnevno podeljeno u 3 . ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Oxaliplatin "Ebewe".3 doze (deca) . kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli). sanofi aventis (oksaliplatin) citostatik .800mg dnevno paralele Sulpigut.3 x 50mg (odrasli) parenteralno: 200 . Schering-Plough Italija rastvor za ko`u (0. 2. Sulpirid HL03AW. (BR) Ehido. Belgija krem (0. Sinoxal Registar lekova 2011 107 . Schering-Plough Labo. Pharmanova biljni lek za pove}anje imuniteta (ekstrakt korena ehinacee + tinktura timijana + macerat korena belog sleza) 669 sirup (8. Oxaliplatin Pliva Lachema. tvrda 30 x 50mg tabl.400mg.1%) 20ml upotreba krem i mast: 1 x dnevno krem ili mast namazati u tanakom sloju na obolelo mesto rastvor za ko`u: 1 x dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave L01XA03 (SZ) Eloxatine. Novartis Pharma Produktions Nema~ka (pimekrolimus) dermatik 502 krem (1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelo mesto do nestanka simptoma D07AC13 (mometazon furoat) kortikosteroid 499 Elocom.N05AL01 Eglonyl.1600mg.2 x 10ml deca: 1 . 1 x 50mg i 100mg koncentrat za rastvor za inf.neuroze: 2 . 12 x 200mg oralni rastvor (25mg/5ml) 120ml rastvor za inj. Max. Alkaloid (sulpirid) antipsihotik strana 620 (SZR) kaps. 1 x (5mg/ml) 10ml i 20ml upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. a 800 . 3 .5mg/kg dnevno podeljano u 2 . 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma..{izofrenija: 2 x 200 .alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf. im 30 x 100mg/2ml upotreba oralno .

5mg dnevno (po~etna doza).40ij/kg u intervalu 2 . Koate DVI.5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap u ve`nja~u oka A04AD12 (SZR) Emend. Requip Modutab B02BD02 (SZ) Emoclot.75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno).9mg dnevno podeljeno u 3 doze. Haemoctin SDH. rastvor (0. Alcon Couvreur (emedastin difumarat) antihistaminik strana 658 kapi za o~i.75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x 7. tvrda 2 x 80mg kaps.S01GX06 Emadine. dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 . MSD Italija (aprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 424 kaps.5mg i 15mg upotreba 7. pove}avati po 0. 210 x 0. pre po~etka terapije 125mg drugi i tre}i dan: 80mg ujutro N04BC04 Eminens. iv 1 x 500ij/10ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. po potrebi za 2 nedelje pove}ati dozu na 15mg dnevno 108 Registar lekova 2011 . 24mg dnevno paralele ReQuip. Max. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . Octanate G04BD10 Emselex.dugotrajna profilaksa: 20 . Belupo (ropinirol) antiparkinsonik 616 film tabl.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. stepena krvarenja.25mg film tabl. 21 x 1mg i 2mg upotreba 0.3 dana paralele Beriate P. Novartis Pharma Stein [vajcarska (darifenacin) spazmolitik 519 tabl. tvrda 2 x 80mg + 1 x 125mg upotreba prvi dan: 30 min. Kedrion (koagulacioni faktor VIII .

PharmaSwiss tabl. 10mg i 20mg Enatens.3 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka Registar lekova 2011 109 . Remedica tabl.C09AA02 (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 EnaHEXAL.. Jugoremedija tabl. dnevno. neomicin) antibiotik 652 mast za o~i (500ij + 3. Galenika (bacitracin. 20. 30 x (10mg + 25mg) Enalapril HCT. Krka tabl. Prilenap HL S01AA30 Enbecin. 20 x 10mg i 20mg Enalapril Sandoz. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. 20 x 10mg i 20mg Enap. Zdravlje tabl. 30. 20 x (20mg + 12. Krka tabl. 20 x 5mg. 20 x 5mg.3mg)/g 5g upotreba infekcije ko`e: 2 . po potrebi 2 tabl. dnevno odjednom paralele Prilenap H. Salutas Pharma tabl.20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja). 20 i 90 x (10mg + 12. Lek tabl. Max. 10mg i 20mg Enalapril. 5 . 20 i 90 x (10mg + 25mg) Enap HL. Salutas Pharma tabl.20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele Prilenap C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 EnaHEXAL comp. Krka tabl. Krka tabl. 10 . 30 x 5mg.5mg) Enap HL. Zdravlje tabl. 20 x (20mg + 6mg) tabl. 20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza). 60 i 90 x (20mg + 12. 20 x 10mg i 20mg Enalapril.5mg) upotreba 1 tabl. 10mg i 20mg Enalapril.5mg) Enap H.5mg dnevno (po~etna doza).5 x dnevno mazati obolelo mesto infekcije oka: 2 .

sc 4 x 25mg rastvor za inj.alkiliraju}i agens 566 pra{ak za inj.40mg/kg (u intervalima 10 .5 .3 x 50mg L01AA01 (SZ) Endoxan. Endotelon.1g/m2 infuzijom tokom 1 sata..L04AA11 (SZ) (etanercept) imunosupresiv . sc 4 x 25mg Enbrel.20 dana) imunosupresija: 0. sanofi aventis (procianodolni oligomeri) venotonik 477 gastrorezistentna tabl.5ml rastvor za inj.4 meseca J07BC01 (Z) Engerix-B.selektivni strana 584 Enbrel.6mg/kg dnevno (uobi~ajeno). iv inf 1 x 500mg i 1g upotreba neoplazme (po~etno doziranje): 3 . posle mesec dana II doza. Max. 20 . ({pric) sc 4 x 50mg/ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x nedeljno 25mg ili 1 x nedeljno 50mg deca 4 .5 dana).5ml i 20μg/ml upotreba odrasli i adolescenti preko 16 godina: 3 doze po 1ml bebe i deca do 16 godina: 3 doze po 0. Baxter Oncology (ciklofosfamid) citostatik . 21 x (500mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg na 8 sati paralele Amoksiklav. GlaxoSmithKline Belgija (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj.17 godina: 2 x nedeljno 400mcg/kg. Cemelog BRS Enhancin. Amoksiklav 2x. ({pric) sc 4 x 25mg/0.15mg/kg (u intervalima 2 . jednom mese~no u toku 3 . Augmentin. Wyeth Pharmaceuticals pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 2 x nedeljno 25mg C05CA. 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Euvax B J01CR02 Enhancin.5ml daje se im po {emi: I doza. Panklav 110 Registar lekova 2011 . 10 . Ranbaxy Laboratories (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl. Wyeth Medica Irska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Amoksiklav Quicktab. 20 x 50mg i 150mg upotreba uzima se izme|u obroka veno limfati~ka insuficijencija i limfedem: 2 x 150mg poreme}aj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2 . im 25 x 10μg/0.

5mg) L01DB03 (SZ) (epirubicin hlorid) citostatik – antibiotik 571 Epirubicin "Ebewe". D6 Lac defloratum.).5mg Enzix duo tabl. D6 Colocynthis. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf.6 godina: 3 kapi na sat. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 film tabl.A07AX03 Enterofuryl. tvrda 30 x 100mg kaps. (indapamid) 15 x 2. 3 x 200mg (3 . 1 x 10mg pra{ak za rastvor za inf. najvi{e 6 puta dnevno (akutne tegobe). Bosnalijek (nifuroksazid) antidijaroik strana 427 kaps.90mg/m2. D6 Magnezijum chloratum) homeopatski lek za gr~eve kod beba 675 oralni rastvor (10g+10g+10g+10g+10g)/100g 20ml upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela deca 0 .7 god. (enalapril) 30 x 20mg + film tabl.5 .1g/m2 paralele Farmorubicin RD Registar lekova 2011 111 . 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 . Hemofarm antihipertenziv 485 (enalapril maleat + indapamid) tabl. Deutsche Homoopathie-Union (D6 Chamomilla. 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Episindan.3 x 100mg (1 . kad popuste tegobe dati 3 x dnevno 3 kapi C09BA02 Enzix. (indapamid) 15 x 2.: 4 x 200mg deca: 2 . (enalapril) 30 x 10mg + film tabl.6 meseci).9 . Indapamida (2. tvrda 8 i 16 x 200mg sirup (200mg/5ml) 90ml upotreba odrasli i deca iznad 7 god.25mg/m2 na 7 dana. na 3 nedelje ili 12. D6 Cina.2 god. (enalapril) 15 x 10mg + film tabl.5mg upotreba 1 tabl. (indapamid) 15 x 2. kumulativna doza 0.5mg Enzix duo forte tabl. Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf.) (BR) Enterokind. Max. 4 x 100mg (7 meseci .

12 godina: 2 x 4mg/kg. 300mg dnevno paralele Zeffix B03XA01 (SZ) Eprex.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana. ({pric) sc iv 6 x 2000ij/0.5ml rastvor za inj. do optimalne doze odr`avanja 100 . 60 x 150mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 2 x 150mg ili 1 x 300mg deca 3 meseca . ({pric) sc iv 6 x 3000ij/0. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) terapija HIV infekcije 551 film tabl.4ml rastvor za inj.200mg .monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0.monoterapija: 25mg dnevno (po~etno).3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 . 25mg. postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 .kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 200mg dnevno . 30 x 25mg. supkutane doze su 20 . u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind. po potrebi dozu pove}avati za 0.3mg/kg jo{ 14 dana. pove}ati na 1. zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg. 5mg. Lamal. Solaban J05AF05 (SZR) Epivir.N03AX09 Epitrigine. Max. Lamotral. ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0.200mg dnevno u 1 ili 2 doze .5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) . 25mg dnevno narednih 14 dana. Lameptil. ({pric) sc iv 6 x 4000ij/0. u 5-oj nedelji 50mg dnevno.15mg/kg prvih 14 dana.2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 . ({pric) sc iv 6 x 10 000ij/ml stimulator eritropoeze 456 Eprex 1000 Eprex 2000 Eprex 3000 Eprex 4000 Eprex 10000 112 upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije. Glaxo Wellcome Velika Britanija Epivir. postepeno pove}avati za 25 .3ml rastvor za inj. Lamect. Actavis Island Epitrigine.50mg nedeljno.5ml rastvor za inj. zatim 1 x 0. Max.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana. Cilag AG (epoetin alfa . 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) .400mg dnevno u 1 ili 2 doze . Zdravlje (lamotrigin) antiepileptik strana 613 oralna disperzibilna tabl.kombinovana terapija bez valproata: 0.humani rekombinantni eritropoetin) rastvor za inj. zatim 2 x 25mg 14 dana. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 .30 dana. zatim 25mg narednih 14 dana. Lamotrix.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana.30% ni`e od intravenskih Registar lekova 2011 . optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze. 30 x 2mg. 50mg dnevno narednih 14 . 50mg i 100mg tabl. Lamotrigin. Lamictal.12 godina) . Lamolep.15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 .6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana.

60 . Lakea.3 x nedeljno 50ij/kg.5ml. 6000ij/0.1g na 12 sati.B03XA01 (SZ) Eqralys. po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja: 3 x nedeljno 17 . Hemofarm (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. (po~etna doza).odrasli .6ml.monoklonsko antitelo 573 rastvor za inf.9ml. doza odr`avanja 25 . ({pric) iv 1 i 6 x 1000ij/0. Max 200ij/kg L01XC06 (SZ) Erbitux. Max. Losartic. svake slede}e nedelje 250mg/m2 tokom 60min.6ml. 4000ij/0..5 . ispod 10kg) .anemija kod pacijenata koji nisu na dijalizi . 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg. 1 x (5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba lek se daje 1 nedeljno sporom iv inf. Jugoremedija film tabl.3ml.4ml.75ml i 40000ij/ml upotreba primenjuje se iv inj.33ij/kg.8 godina) C09CA01 Erynorm.300ij/kg tokom nedelju dana doza odr`avanja za decu: 3 x nedeljno 75 . 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml Eritromicin.500mg na 6 sati ili 0.anemija kod pacijenata na peritonealnoj hemodijalizi . hroni~na bubre`na insuficijencija . 250mg na 6 sati (2 . 30000ij/0. 1 x (2mg/ml) 50ml rastvor za inf. po~etno. 30 .2 x nedeljno 50ij/kg.m. Lorista. Losartan.m. 10 .odrasli: . Hemofarm film tabl.odrasli i deca: 3 x nedeljno 50ij/kg.8ml i 10000ij/ml rastvor za inj. 5000ij/0. Prelow. 4g dnevno deca: 125mg na 6 sati (do 2 godine). po~etno. 16 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 250 . Max. Srbolek film tabl.30kg).150ij/kg (t. ({pric) iv 1 x 20000ij/0.5 min. LozarEP. Hemofarm (epoetin zeta) stimulator eritropoeze strana 456 rastvor za inj. Rasoltan.5ml. 8000ij/0.100ij/kg (t.m. Lotar. iznad 30kg) hroni~na bubre`na insuficijencija . J01FA01 (eritromicin) makrolidni antibiotik 538 Eritromicin. 2000ij/0. Merck KGaA (cetuksimab) citostatik . tokom 1 .150ij/kg (t. Losar. po~etno.: 400mg/m2 tokom 120 min. po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja za odrasle: 75 . Sentor Registar lekova 2011 113 .anemija kod pacijenata na hemodijalizi . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. brzina infuzije 10mg/min.50ij/kg hroni~na bubre`na insuficijencija . 3000ij/0. 20 x 250mg i 500mg Eritromicin.

15mg/kg (doza odr`avanja) kontinuiranom infuzijom: 0.5mg upotreba 1 tabl. Berlin-Chemie kaps. sanofi aventis (disulfiram) antialkoholik 630 tabl. 50 i 100 x 40mg Espumisan L. kod inhalacione anestezije N07BB01 Esperal.5 x 25 . 20 x 500mg upotreba 1 x 500mg tokom 7 dana. Max.G03AC03 (BR) Escapelle. 0.4 kaps.6μg/kg/min. Berlin-Chemie oralne kapi. 10 x 100mg/10ml upotreba doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle iv bolus injekcijom: 0. emulzija 1 x (40mg/ml) 250ml upotreba odrasli i deca preko 6 godina: 3 . Organon Holandija rastvor za iv inj./inf.10μg/kg/min. deca: 25 kapi pre ili posle podoja (odoj~ad).2 x 3 . meka 25. nastaviti sa 5 .9 ./inf. Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv strana 512 tabl. 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj. 10 x 100mg/10ml Esmeron. 3 .1.6mg/kg.5 x 25 kapi (1 .3 x dnevno namazati oboleli deo ko`e i blago utrljati A03AX13 (BR) (simetikon) antiflatulent 421 Espumisan. Max. 0.50 kapi ili 1 . postkoitalno (najkasnije do 72 sata) paralele Postinor 2 M03AC09 (SZ) (rokuronijum bromid) miorelaksans 596 Esmeron.6 godina) paralele Gasvan 114 Registar lekova 2011 ./inf./inf. 10 i 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj. 10 x 50mg/5ml Esmeron. Schering-Plough Francuska rastvor za iv inj. zatim 1 x 125 .25%) 30g Esperson mite krem (0./inf.6mg/kg. Jugoremedija (dezoksimetazon) kortikosteroid 499 Esperson krem (0.2mg/kg (po~etno).500mg dnevno (doza odr`avanja) D07AC03 Esperson.05%) 30g upotreba 2 . 1 x 1. emulzija 1 i 3 x (40mg/ml) 30ml oralne kapi. Organon Irska rastvor za iv inj. kod intravenske anestezije ili 5 .25%) 30g Esperson M mast (0. 500mg dnevno.

N06AB10 Esram.alkiliraju}i agens 576 kaps. uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi. Pfizer Italia (estramustin fosfat) citostatik . 28 x 2mg upotreba 2mg dnevno tokom 28 dana M01AB08 Etodin fort.. 14 i 28 x 400mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 400mg Registar lekova 2011 115 . po potrebi pove}ati do Max.1400mg dnevno podeljeno u 2 . Max. Nobel Ilac (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl. Nobel Ilac (etodolak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl. 1 sat pre ili 2 sata posle jela G03CA03 Estrofem. 20mg dnevno paralele Cipralex A05BA. 20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana. opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg. 28 x 10mg i 20mg upotreba tablete se mogu deliti. tvrda 100 x 140mg upotreba 7 . Novo Nordisk (estradiol) estrogen 513 film tabl.3 doze. zatim 10mg dnevno. anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani). tvrda 30 x 300mg upotreba 3 x 600mg L01XX11 (SZR) Estracyt. (BR) Essentiale forte N. sanofi aventis (esencijalni fosfolipidi) hepatoprotektiv 425 kaps. nezavisno od hrane depresija.14mg/kg ili 140 .

5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 . 100μg.5 dana.50mg/m2 tokom 4 . 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima.200μg dnevno hipotireoidizam odraslih (supstituciona terapija): 25 . Sintopozid. Vepesid H03AA01 Euthyrox. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta. 100 .4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 .50μg (po~etna doza). tokom 5 dana.antimitotik strana 569 Etoposid "Ebewe". 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Engerix-B 116 Registar lekova 2011 . Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. tokom 3-5 dana. posle mesec dana II doza. 10 x 100mg/5ml Etoposide-Teva. 1 x 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss. sporom inf. tre}eg i petog dana na 3 .5 .5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 3 doze po 1ml novoro|en~ad i deca do 16 godina: 3 doze po 0. Merck KGaA (levotiroksin natrijum) hormon 527 tabl. tokom 2 .5ml daje se im po {emi: I doza. 10 i 20 x 20μg/ml Euvax B pediatric suspenzija za inj.300μg paralele Letrox. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. za 3 . 10 i 20 x 10μg/0.60 minuta pre doru~ka i drugih lekova. Tivoral J07BC01 (Z) Euvax B.200μg (doza odr`avanja) hipotireoidizam dece (supstituciona terapija): 12. za 3 . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. isklju~ivo sa vodom eutiroidna struma i profilaksa relapsa nakon operacije eutiroidne strume: 75 . im 1. sa prekidima 2 . Sanofi Pasteur (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj. 50μg.50μg/m2 (po~etna doza).150μg/m2 (doza odr`avanja) supresivna terapija kod karcinoma tireoidee: 150 ..100mg/m2.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf.4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno. 100 .L01CB01 (SZ) (etopozid) citostatik . 75μg. im 1.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Lastet. 50 x 25μg. 125μg i 150μg upotreba lek se uzima 30 . 1 x 100mg/5ml Etoposide.4 nedelje za oralnu upotrebu 2.

Novartis Pharma Stein [vajcarska (amlodipin + valsartan) antihipertenziv 489 film tabl. tvrda 28 x 1. 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 10 . 3mg. Krka (alfa tokoferolacetat) vitamin 442 oblo`ena tabl. Novartis Pharma Francuska oralni rastvor (2mg/ml) 120ml Exelon. 28 x 60mg upotreba 60mg dnevno nezavisno od jela A11HA03 (BR) Evitol.5mg/24h upotreba oralno . 4.uobi~ajena doza odr`avanja: 2 x 1. 28 x (5mg + 80mg) film tabl.5 . Max. Max. 12mg dnevno dermalno: flaster se stavlja na intaktnu ko`u le|a. 30 x 100mg upotreba hemoliti~ka anemija: 300mg dnevno kao antioksidans: 100 .5mg i 6mg Exelon.200mg dnevno . po potrebi posle 4 nedelje dozu pove}ati na 9. 28 x (10mg + 160mg) upotreba 1 tabl. Eli Lilly (raloksifen hlorid) selektivni modulator estrogenskih receptora strana 518 film tabl.6 meseci za 5 . 30mg/kg dnevno Registar lekova 2011 117 . Max.deca iznad 1 godine: 100mg dnevno N06DA03 (rivastigmin) terapija Alzheimer-ove bolesti 628 Exelon.6mg.odrasli i deca: 50 .100mg/kg dnevno.6mg/24h transdermalni flaster 30 x 9. dnevno V03AC03 (SZ) Exjade. dalje se doza individualno prilago|ava . Novartis Pharma Stein [vajcarska transdermalni flaster 30 x 4.30mg/kg dnevno (po~etno).odrasli: 100 . dozu odr`avanja pode{avati na 3 .5mg.po~etna doza: 2 x 1. 4g dnevno malapsorpcija kod cisti~ne fibroze .10mg/kg dnevno. Novartis [panija Exforge. Novartis [panija kaps. 28 x (5mg + 160mg) film tabl. nadlaktice ili grudi 1 x 4.300mg dnevno malapsorpcija kod abetalipoproteinemije .G03XC01 Evista.5mg.5mg/24 sata C09DB01 Exforge.6mg/24 sata (po~etno). za oralnu suspenziju 28 x 125mg. Novartis Pharma Stein [vajcarska (deferasiroks) helator gvo`|a 662 tabl.

90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina .5% ikodekstrina) upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 . Max. MSD Holandija film tabl. 7 i 14 x 60mg.reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg . 8 dana paralele Arcoxia C10AX09 Ezetrol.B05D. 28 x 10mg upotreba 10mg dnevno.osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg . (SZ) Extraneal. 7 i 14 x 90mg i 120mg Exxiv.. MSD Frosst Iberica film tabl. Schering-Plough Labo. Belgija (ezetimib) hipolipemik 491 tabl.20 minuta M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Exxiv.5L tokom 10 .2. 7 i 28 x 30mg i 60mg film tabl..akutni giht: 1 x 120mg. sa ili bez hrane 118 Registar lekova 2011 . Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (ikodekstrin + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) strana 463 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L (7.

.

dnevnu dozu uzeti odjednom. najbolje uve~e pre spavanja.12 nedelja paralele Quamatel B01AA03 Farin.9mg dnevno (doza odr`avanja) L01DB03 (SZ) Farmorubicin RD.inhibitor estrogenih receptora 579 rastvor za inj. iv 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 . 20 x 20mg film tabl. iv 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj.2 u toku dana i 1 pre spavanja A02BA03 (famotidin) H2 blokator 419 Famotidin. AstraZeneca UK (fulvestrant) citostatik . Max. 1x5mg i 35mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 1mg/kg svake dve nedelje C05AD04 Faktu.A16AB04 (SZ) Fabrazyme. Hemofarm film tabl.5 . 30 x 20mg i 40mg Famotidin Alkaloid.40mg tokom 6 . 30 x 5mg upotreba doziranje je zavisno od protrombinskog vremena.3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 .8 nedelja (terapija). Episindan L02BA03 Faslodex.1g/m2 paralele Epirubicin "Ebewe". na 3 nedelje ili 12. Alkaloid film tabl. 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 . Galenika (varfarin natrijum) oralni antikoagulans 448 tabl.5mg) upotreba mast: 2 . Genzyme (agalazidaza beta) terapija Fabrijeve bolesti strana 445 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. tokom 4 .90mg/m2. kumulativna doza 0. Nycomed (polikrezulen + cinhokain hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (50mg + 10mg)/g 20g supozitorija 10 x (100mg + 2.9 .25mg/m2 na 7 dana. Actavis Italy (epirubicin hlorid) citostatik . 6mg tokom 2 . 10 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg.4 dana zatim 3 .antibiotik 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. ({pric) im 1 x 250mg/5ml upotreba rak dojke (samo kod `ena u menopauzi): 250mg na 30 dana 120 Registar lekova 2011 .

A.M02AA10 (BR) Fastum.3 x dnevno 1 .1 tableta 13 .3 x dnevno ½ .6 godina). Max. Panadol Baby. a najdu`e 10 dana paralele Ketonal gel.6 sati): 1 . tokom 7.1g na 4 sata.4 x 240 500mg (6 . Menarini Manufacturing (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 593 gel (2. Ketospray HA05BA. Paracetamol Sopharma. Perfalgan N02BE51 (BR) Febricet C.3 x dnevno 1 . Panadol.1½ tableta paralele Efferalgan C.3 x 100mg N02BE01 Febricet.240mg (1 . 10 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 .13 godina: 1 . u razmaku od 4 .12 godina) paralele Efferalgan. Hemofarm (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl.120mg (2 meseca 1 godine). 1 . 50 blistera po 10 x 500mg (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml supozitorija 5 x 200mg {ume}a tabl. (BR) Favora Silymarin. 8 tableta dnevno deca 7 .5%) 20g. Belupo biljni hepatoprotektiv (Silybi mariani fructus extractum siccum standardizovani) 669 kaps.4 x 60 . Hemofarm (paracetamol) analgoantipiretik 608 (Z) tabl. Lekadol Plus C Registar lekova 2011 121 .15 godina: 1 .2 tablete. Max. prema potrebi. 1 . Paracetamol. tvrda 30 x 150mg ({to odgovara 100mg silimarina) upotreba 150mg ekstrakta sadr`i 100mg silimarina izra`enog kao silibinin 2 . 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. 30g i 50g upotreba 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto.4 x 120 . 10 i 20 x 500mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg .

4 x 1 pra{ak (12 . 1 x 500 FEIBAj/20ml pra{ak i rastvara~ za inf. 200 FEIBAj/kg dnevno L02BG04 (letrozol) citostatik .R01BA51 (BR) (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija strana 639 Febricet Cold. Baxter AG (antiinhibitorski kompleks faktora VIII) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za inf. Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/5g nazeba upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. 1 x 1000 FEIBAj/20ml upotreba rastvara~ je voda za inj. PharmaSwiss tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl. iv inf im 5 x 100mg gvo`|a/2ml upotreba doza se odre|uje prema deficitu hemoglobina B02BD03 (SZ) Feiba NF.5mg Femozol. najdu`e 5 dana kontinuirano Febricet Cold odrasli i deca iznad 15 godina: 2 .12 godina).10 godina).5mg upotreba 2. 30 x 2. 30 x 2. 3 x 1 pra{ak (10 .100 FEIBAj/kg.1%) 30g upotreba 2 . Letrozole Medico Uno D04AA13 (BR) Fenistil. doziranje je individualno.3 x 1 pra{ak Febricet Cold Junior deca: 2 x 1 pra{ak (6 . Max. zavisi od titra inhibitora uobi~ajeno: 50 .15 godina) paralele Fervex B03AC01 Fedex. Novartis Consumer Health (dimetinden maleat) antihistaminik 496 gel (0. Zdravlje (dekstriferon) antianemik kod sideropeni~ne anemije 455 rastvor za inj.4g dnevno mazati u tankom sloju 122 Registar lekova 2011 .inhibitor enzima aromataze 580 Femara.5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Lametta. Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4g Febricet Cold Junior.

50μg/kg (velike hirur{ke intervencije) . 75μg/sat i 100μg/sat N01AH01 (SZ) Fentanyl Torrex.40μg/ml (60 . PharmaSwiss (fenofibrat) hipolipemik 490 kaps. 10 i 20 x 25μg/sat.odrasli: 2μg/kg (manje hirur{ke intervencije ili postoperativna analgezija). im iv 5 x (50μg/ml) 2ml i 10ml upotreba parenteralno . 50μg/sat. Hexal transdermalni flaster 5. 2 . 1 godine (onihomikoza nogu) Registar lekova 2011 123 .deca 2 . flaster se lepi na intaktnu ko`u.12 godina: 2 . Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj.180 mikromola/L) odrasli: 50 .3 μg/kg (indukcija i odr`avanje anestezije) dermalno: doze se odre|uju individualno.8mg/kg dnevno paralele Phenobarbiton C10AB05 Fenolip. 75μg/sat i 100μg/sat N02AB03 Fentanyl Sandoz TTS. optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 . im iv 50 x (0.20μg/kg (umereno velike hirur{ke intervencije).N03AA02 § Fenobarbiton. Hemofarm [abac (fentikonazol nitrat) antimikotik 494 krem (20mg/g) 15g upotreba 1 x dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3 . 50μg/sat.05mg/ml) 2ml i 10ml N02AB03 Fentanyl Sandoz MAT. uve~e deca: 5 . tvrda 30 x 160mg upotreba 1 x 160mg § N01AH01 (Z) (fentanil) opioidni anestetik 602 606 606 602 Fentanyl. 10 i 20 x 25μg/sat. Janssen Pharmaceutica rastvor za inj. Galenika (fenobarbiton) antikonvulziv strana 610 tabl. 30 x 100mg upotreba doziranje je individualno. 20 .6 nedelja (dermatomikoze).200mg u jednoj dozi. Victanyl D01AC12 Fentikol. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic. Hexal transdermalni flaster 5. 6 meseci (onihomikoza ruku).

4 x sadr`aj 1 kesice (12 .95g upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. za `vakanje 30 x 100mg sirup (50mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 100 . najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 15 godina: 2 . Jugoremedija (pankreatin) digestivni enzimi 430 (BR) oblo`ena tabl.100mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 25 .12 godina).10 godina).300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 100 (latentan nedostatak gvo`|a). Galenika (gvo`|e II sulfat) antianemik kod sideropeni~ne anemije strana 454 film tabl.2 tabl. 50 . odjednom ili 2 x 1 B03AB05 Ferrum Sandoz. 30 x 105mg gvo`|a upotreba 1 tableta ½ sata pre doru~ka sa dosta te~nosti. u toku obroka paralele Pankreatin 124 Registar lekova 2011 .granule za decu: 2 x sadr`aj 1 kesice (6 .1g granule za oralni rastvor (bez {e}era) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4. Lek (gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks) antianemik 455 tabl.15 godina) paralele Febricet Cold. Bristol Myers Squibb (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija nazeba 639 granule za oralni rastvor (za decu) 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/3g granule za oralni rastvor (sa {e}erom) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/13.3 x sadr`aj 1 kesice deca . 3 x sadr`aj 1 kesice (10 .50mg (manifestan nedostatak gvo`|a) deca 1 . 500 x 192mg upotreba 1 . 20 x 192mg (Z) oblo`ena tabl.12 godina: 50 . Febricet Cold Junior A09AA02 Festal N.B03AA07 Ferro gradumet.300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 50 .50 (latentan nedostatak gvo`|a) R01BA51 (BR) Fervex. po potrebi pove}ati na 2 tablete dnevno.100mg (profilaksa) odoj~ad: 25 .100mg (latentan nedostatak gvo`|a) trudnice: 200 .

deca iznad 8 godina: 25mg dnevno (po~etno) po potrebi dozu pove}avati na 4 . Solvay Francuska (fluvoksamin maleat) antidepresiv strana 625 film tabl.N06AB08 Fevarin. Zdravlje (te~ni etanolni ekstrakt semena divljeg kestena i kokoca. Prosterid. 30 x 5mg Finpros. Krka film tabl.odrasli: doze su iste kao kod depresije a ukoliko nema pobolj{anja u toku 10 nedelja terapiju treba preispitati . Solvay Holandija Fevarin. 300mg dnevno (preko 150mg daje se u podeljenim dozama).12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Telfast B06AA02 Fibrolan. 84. Famar Orleans Francuska (fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla) enzimski dermatik 466 mast (1Lj + 6.100mg uve~e. 200mg dnevno (preko 50mg daje se u 2 doze) R06AX26 Fexofenadine Sandoz. 28. 10 i 20 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 . 30. 90 i 98 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Proscar. po potrebi pove}avati do Max.8 sati mazati ranu u tankom sloju G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate 521 Finasterid Sandoz. etarsko ulje ruzmarina i lavande) biljni venotonik 672 gel (350mg+20mg+2mg+1mg)/g 45g i 90g upotreba 3 .primenjuje se isklju~ivo kod odraslih: 50 . uobi~ajena doza odr`avanja 100mg uve~e opsesivno kompulzivne bolesti . Zerlon (BR) Fitoven.66Cj)/g 25g i 50g upotreba na 6 .7 dana po 25mg do Max. 15 i 30 x 100mg upotreba depresija . Lek film tabl. Sandoz Private Limited Indija (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl.4 x dnevno mazati u tankom sloju Registar lekova 2011 125 .

8g)/45ml upotreba primenjuje se isklju~ivo kod starijih od 15 godina J01MA12 Flexid. po potrebi pove}avati najvi{e do 2 x 1mg dnevno deca iznad 4 godine: 2 x 50 .11 godina: 1 .5mg (do 2 godine). Levomax.500mg na 12 ili 24 sata paralele Lebel. 200μg dnevno R03BA05 Flixotide. GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) kortikosteroid 639 sprej za nos.3 x 15mg (6 .. Fleet Phospho soda. 10 x 250mg i 500mg upotreba tabl. se uzimaju nezavisno od jela 250 . 400μg dnevno deca 4 . neo bronchol A06AD. Levoxa R01AD08 Flixonase. Mucosolvan.R05CB06 (BR) Flavamed.5mg (2 .4g + 10.2 x 100μg u svaku nozdrvu.250μg. Laboratorios Casen Fleet laksativ u (natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat) dijagnostici i hirurgiji 426 oralni rastvor (24. Max. 2 .12 godina) paralele Ambroksol.2 x 50μg u svaku nozdrvu. Max.100μg 126 Registar lekova 2011 .5 godina). 3 x 7. Mucosolvan Junior. suspenzija (50μg/dozi) 120 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 10 i 20 x 30mg oralni rastvor (15mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 30mg prva 3 dana zatim 2 x 30mg deca: 2 x 7. GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) antiastmatik 643 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (50μg/dozi) 120 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (125μg/dozi) 60 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 60 doza upotreba odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 100 . Lek (levofloksacin) hinolonski antibiotik 543 film tabl. Berlin-Chemie (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 tabl.

Tamsol.4 kaps. 20 i 30 x 10mg oralna suspenzija (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . Galenika (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl.8 x dnevno 1 . 10. Lek (loratadin) antihistaminik strana 648 tabl. zatim 6 . prva 2 dana. Omsal. Berlin-Chemie (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor. Tamosin. Tamprost. pome{ati sa ~ajem odrasli i deca iznad 3 godine: 4 . Pressing A07FA01 (BR) Flonivin BS.5 .2 kapi jo{ najmanje 5 a najvi{e 12 dana mast: 3 . po potrebi ponoviti tokom no}i premedikacija: 15mg na 30 . pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps. dnevno izme|u obroka deca do 3 godine: 3 .4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal. 30 i 100 x 0. Galenika (bacilus subtilis IP 5832) antidijaroik 429 kaps.R06AX13 Flonidan.15mg uve~e pre spavanja. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 10. Tamsudil S01AX11 Floxal. Dr Gerhard Mann (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i (3mg/ml) 5ml mast za o~i (3mg/g) 3g upotreba kapi: 1 . Midazolam Torrex G04CA02 Flosin.60 minuta pre intervencije paralele Dormicum. Claritine.60 min.2 kapi na svaki sat. 30 x 15mg upotreba nesanica: 7.6 kaps.4 x dnevno u konjunktivalnu kesu paralele Uniflox Registar lekova 2011 127 . dnevno (sadr`aj kapsule pome{ati sa malo te~nosti) N05CD08 Flormidal. Loratadin. tvrda 16 x 35mg upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 .4mg upotreba 1 x 0.

4 nedelje (dermatomikoze).12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon.6 nedelja deca 6 meseci do 3 godine: 0. tvrda 1 x 150mg Flukonazol. Nini kaps. Schering-Plough Labo. Belgija (flutamid) citostatik .antiandrogen 579 tabl.14 dana (oralna kandidijaza). 2 . GlaxoSmithKline Nema~ka (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj. tvrda 7 x 50mg kaps.6 nedelja paralele Agrippal S1. tvrda 1 x 150mg Flumycozal. 7 . 100 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flutasin J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Fluco Sandoz. Diflucan. ponoviti istu dozu posle 4 . Aegis kaps.400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli . 150mg nedeljno ili 50mg dnevno.6mg/kg dnevno prvog dana. tvrda 7 x 50mg. Vaxigrip Junior L02BB01 Flucinom.J07BB02 (Z) Fluarix. Hemofarm kaps. Vaxigrip. ({pric) sc im 1 x 0.oralno ili infuzijom: 3 .25ml vakcine. tvrda 7 x 50mg kaps. tvrda 7 i 14 x 50mg i 100mg kaps. Fluimun. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza).100mg dnevno.oralno: 50 . tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. Stabilanol 128 Registar lekova 2011 .5ml vakcine. 1 x (2mg/ml) 100ml Flukonazol. tvrda 7 x 50mg i 100mg kaps.5ml upotreba dato doziranje se odnosi na osobe koje nikad nisu bile vakcinisane dok vakcinisani primaju samo jednu dozu odrasli i deca iznad 3 godine: 0. tvrda 1 x 150mg Fluconal.oralno ili infuzijom: 200 .400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca . 6 . Novartis Bangladesh kaps. 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 . 100mg i 200mg kaps. ponoviti istu dozu posle 4 . Zdravlje kaps. tvrda 1 x 150mg upotreba odrasli .

Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za iv inj. 5 x 50mg (SZ) Fludarabine-Teva. 20 x 10mg (SZ) pra{ak za rastvor za iv inj.14 godina: 150 . iv 5 x 300mg/3ml R05CB01 (BR) Fluimucil.3 x 200mg deca: 2 x 100mg (do 2 godine). posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Sindarabin M01AE09 Flugalin. Vaxigrip./inf. svakih 28 dana. Genzyme (SZR) film tabl. Galenika (flurbiprofen) nesteroidni antireumatik 591 oblo`ena tabl 30 x 50mg i 100mg upotreba oralno: 150 .5ml deca 6 meseci do 3 godine: 0. Vaxigrip Junior Registar lekova 2011 129 .L01BB05 (fludarabin fosfat) citostatik ./inf. tokom 5 . mukolitik 662 646 Fluimucil.14 godina) parenteralno .200mg dnevno podeljeno u vi{e doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima) (acetilcistein) V03AB23 (Z) antidot za paracetamol.7 godina). ({pric) sc im 1 x 0. ACC akut J07BB02 (Z) Fluimun.deca 6 . Imunolo{ki zavod Zagreb (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa 560 suspenzija za inj. 10 x 600mg upotreba oralno se uzima posle jela. Zambon Italija rastvor za inj.10 dana paralele ACC. Zambon [vajcarska Fluimucil 100 granule za oralni rastvor 30 x 100mg Fluimucil 200 granule za oralni rastvor 30 x 200mg Fluimucil 600 {ume}a tabl. 3 x 100mg (2 . 1 x 50mg/2ml upotreba oralno: 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana. Fluarix.25ml paralele Agrippal S1.odrasli: 300 . 2 x 200mg (7 . tokom 6 ciklusa parenteralno se primenjuje bolus injekcijom ili iv infuzijom): 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana.600mg dnevno . granule i {ume}e tablete se uzimaju rastvoreno u vodi odrasli i deca iznad 7 godina: 600mg uve~e ili 2 .5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0.2 x sadr`aj nerazbla`ene ampule primeniti pomo}u raspr{iva~a pod pritiskom. tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti.antimetabolit strana 567 Fludara.6 godina (izuzetno): 10mg/kg dnevno inhalaciono: 1 .300mg dnevno 1 .

infuziono: 600 .25mg i 100 x 1mg upotreba ako voda za pi}e sadr`i manje od 0. ili 300 . na 3 . Ni Medic kaps.3mg/L fluora: 1 x 0.3 nedelje kontinuiranom infuzijom. 20 .bolus inj: 400 . 60mg dnevno (bulimija). ili 150 . 2 . Galenika kaps. 1 x 1mg (deca iznad 6 godina) ako voda za pi}e sadr`i 0. na 7 dana.antimetabolit 568 5-Fluorouracil "Ebewe".7mg/L terapija fluorom nije potrebna L01BC02 (SZ) (fluorouracil) citostatik .6 godina).750mg/m2 u jednoj dozi. Teva Pharmachemie rastvor za iv inj.60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flusetin. tvrda 30 x 20mg Flunisan. tvrda 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija). Hemofarm tabl. 5 dana.4 nedelje. uzastopno na 3 .600mg/m2 dnevno.1100mg/m2 dnevno.3 . 2 x 0. primene drugih citostatika. 5 dana uzastopno. a za vi{e od 0./inf./inf. 1 x (50mg/ml) 5ml i 10ml upotreba doza zavisi od odabranog re`ima. u ve~e tokom 6 dana A01AA01 (BR) Fluorogal.0. uobi~ajena dnevna doza je 350mg/m2/dan monoterapija . ukupna dnevna doza obi~no ne prelazi 1g. Galenika (natrijum fluorid) prevencija karijesa 416 tabl. 5 x (50mg/ml) 5ml i 10ml Fluorouracil Teva.25mg (deca 3 .250mg/m2 dnevno. radioterapije. Medico Uno (dekvalinijum hlorid) vaginalni antiinfektiv 504 vaginalna tabl. zatim 7 dana pauze 130 Registar lekova 2011 .N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flunirin. 250 x 0.6mg/L fluora: doze smanjiti na pola.4 nedelje monoterapija . 6 x 10mg upotreba 1 vaginalna tabl. 30 x 20mg Fluoksetin. Ebewe Pharma rastvor za iv inj.25mg (deca do 3 godine). Fluxilan G01AC05 Fluomizin.

20mg deca: 2 x 2mg (do 2 godine).15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 . Leucovorin Calcium. 1 . tvrda 10 i 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija). 20 x 5mg upotreba 1 .antiandrogen 579 tabl.12 godina) Registar lekova 2011 131 . iv inf) tokom 12 .4x 5mg (odrasli)./inf. 60mg dnevno (bulimija). Aegis kaps. Alkaloid (folkodin) antitusik 647 kaps.2 x 5mg (deca) V03AF03 (SZ) Folcasin. 1 x 30mg/10ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im. zatim 12 . Leucovorin Teva R05DA08 Folkodin Alkaloid. iv. 2 x 4 . 20 x 5mg Folnak.72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe". Jadran Galenski Laboratorij tabl. Flunisan. Bosnalijek film tabl.8mg (2 . 20 . tvrda 20 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10 . 20 x 20mg Fluxilan. Sindan Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj. Fluoksetin L02BB01 Flutasin. Nini tabl. Sindan Pharma (flutamid) citostatik . 30 i 90 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flucinom B03BB01 (folna kiselina) antianemik kod megaloblastne anemije 455 Folacin.24 sata podeljeno u vi{e doza.N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flusetin.60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flunirin.

C08CA01 Fopin. najdu`e 24 meseca 132 Registar lekova 2011 . MSD Italija tabl. Hemofarm (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj.100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. Amlodipin. 4 i 8 x 70mg Fosamax. i osteoporoza zbog produ`ene terapije glukokortikoidima: 20μg dnevno.2g na 8 . 6g dnevno paralele Ceftazidim Sandoz M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Forosa. Sedron H05AA02 Forteo. (pen sa ulo{kom) 1 x 28 doza po 20μg/80mcl upotreba osteoporoza kod `ena i mu{karaca. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss. Abbott (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. Amlodipin PharmaSwiss. Amlopin. Ufar (amlodipin) antagonist Ca2+ strana 481 tabl.12 godina: 30 . Eli Lilly (teriparatid) stimulator izgradnje ko{tane mase 529 rastvor za inj. 10mg dnevno paralele Alopres. 1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg . Monodipin. Vazotal N01AB06 (SZ) Forane. 2./inf.60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca . Amlogal. Max. Norvasc. Bonap. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Isofluran Nicholas Piramal J01DD02 (Z) Forcas.12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 . 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Sandoz film tabl. Amlodil. Tenox. Alendronat. Max. Amlonorm. Alendronat ICP. te~nost 100% 1 x 100ml upotreba doziranje je individualno.

2ml i 5000ij/0. MSD Italija Fosavance.2ml upotreba profilaksa tromboza (sc): 2500ij na 1 . zatim 2500ij dnevno tokom 5 . 1 i 10 x 75ij/1ml i 150ij/1ml upotreba 75 . zatim infuzijom 200 . nedeljno R03AK07 Foster.7 dana (ortopedska hirurgija) le~enje akutnih dubokih venskih tromboza (sc): 1 x dnevno 200ij/kg plu}na embolija: 50ij/kg iv u bolusu. zatim 5000ij dnevno tokom 5 .2 sata pre operacije./inf. Torrex Chiesi Pharma (beklometazon dipropionat + formoterol fumarat) antiastmatik 642 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 120 i 180 doza x (100μg+6μg)/dozi upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 .2 udaha G03GA04 (SZR) Fostimon.300ij/kg/dan tokom 10 dana le~enje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120ij/kg na 12 sati. Beaufour Ipsen (makrogol 4000) laksativ strana 426 pra{ak za oralnu suspenziju 4 x 64g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u 1L vode odrasli: 4L jednokratno uve~e pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uve~e i 2L slede}eg jutra 3 . ({pric) sc 10 x 2500ij/0.150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Bravelle B01AB04 (SZR) Fragmin. Chiesi Francuska Foster. 4 x (70mg + 2800ij) upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 tabl.A06AD65 Fortrans. Pfizer Belgium (dalteparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za sc iv inj. Ibsa Institut (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 4 x (70mg + 2800ij) i (70mg + 5600ij) Fosavance. 5000ij na 1 .7 dana (op{ta hirurgija). MSD Frosst Iberica tabl. MSD Holandija tabl. Chiesi Italija Foster.4 sata pre intervencije) M05BB03 (alendronska kiselina + holekalciferol) bisfosfonat 599 Fosavance. tokom najmanje 6 dana Registar lekova 2011 133 .2 sata pre operacije. 10 x 10000ij/ml rastvor za inj.

Nobel Ilac (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. 15 i 30 x 100mg upotreba sistemske mikoze .3ml rastvor za inj.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . 3 nedelje (keratitis fungalis). sa modifikovanim osloba|anjem 5 i 10 x 500mg Fromilid uno. 2. Klacid IV. Krka film tabl. 5mg za 24 sata J02AC02 Funit. 7 . Tinea cruris).200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).8 nedelja (Tinea capitis). Max.500mg na 12 sati. Klacid MR. sa produ`enim osloba|anjem 7 i 14 x 500mg upotreba Fromilid odrasli: 250 .400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . 5700ij anti Xa/0. Krka film tabl. Laboratorios Menarini (frovatriptan) antimigrenik 610 film tabl. ({pric) sc iv 10 x 3800ij anti Xa/0.40kg): 250mg na 12 sati Fromilid uno odrasli: 500mg na 24 sata paralele Clarexid.6ml sc od 1 do 4 postoperativnog dana terapija dubokih venskih tromboza: 85ij/kg na 12 sati. 4 . ({pric) sc iv 2 i 10 x 2850ij anti Xa/0.15 dana (Tinea pedis. tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca (30 . Prokanazol 134 Registar lekova 2011 . Omicral.B01AB06 (SZR) Fraxiparine.8ml upotreba profilaksa tromboza u hirurgiji: 1 x 0.0. 14 x 250mg Fromilid. po potrebi ponoviti dozu za 2 sata (ako prva doza nema dejstva ne primenjivati drugu). Lekoklar XL. Slaviamed tabl. 4 i 6 x 2. Slaviamed film tabl.2 . tokom najdu`e 10 dana terapija nestabilne angine pektoris: 86ij/kg iv ili 2 x 86ij/kg sc J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Fromilid. Lekoklar. Klerimed.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele ItraconEP.5mg kod akutnog ataka. Glaxo Wellcome Francuska (nadroparin kalcijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj.5mg upotreba 2. Almac Pharma Frovamax.4ml.odrasli: 200 . 14 x 500mg Fromilid Uno. Klacid. Zymbaktar N02CC07 Frovamax. Berlin-Chemie Frovamax.6ml i 7600ij anti Xa/0. tvrda 4. 4 . Kanazol. 3.

im iv 10 x (10mg/ml) 2ml upotreba odrasli: 20 . 20mg dnevno paralele Lasix J05AX07 (SZ) Fuzeon. Roche (enfuvirtid) terapija HIV infekcije 553 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5 .50mg im ili sporom iv inj. Max. Max. (4mg/min.5mg/kg.) deca: 0. 2 x 90mg Registar lekova 2011 135 .C03CA01 Furosemide Sopharma.1.16 godina: 2 x 2mg/kg. sc 60 x (90mg/ml) 12ml upotreba odrasli: 2 x 90mg deca 6 . Sopharma (furosemid) diuretik strana 473 rastvor za inj.

.

.

2. tvrda 12 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli i deca preko 40kg: 500mg . Max. iv 10 x (1mmol/ml) 30ml upotreba doze zavise od vrste snimanja J01DB05 Galadrox. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. tvrda 20 i 50 x 100mg Gabagamma 300 kaps. tvrda 20 i 50 x 100mg. Artesan Pharma Gabagamma 100 kaps.1.N03AX12 (gabapentin) antiepileptik strana 614 Gabagamma. tvrda 50 x 300mg i 400mg Gabaneural. 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP. Kern Pharma kaps. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg . Bayer Schering Pharma (gadobutrol) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj.12 godina: 25 .8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gordius. tvrda 20 i 50 x 300mg Gabagamma 400 kaps. Max. tvrda 50 x 300mg i 400mg Gaboton.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). Salutas Pharma kaps.6 godina: 250mg na 12 sati iznad 6 godina: 500mg na 12 sati J01DB04 (SZ) Galecef. 300mg i 400mg upotreba epilepsija . Neurontin V08CA09 (Z) Gadovist.1g na 6 .12 sati. tvrda 20 i 50 x 400mg Gabalept.4 doze. tvrda 20 x 100mg kaps.1g na 12 sati ili 1g na 24 sata deca do 1 godine: 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati) 1 . ({pric) iv 5 x (1mmol/ml) 7. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . Max. 1. Pliva Hrvatska kaps./inf.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . tvrda 20 x 100mg kaps.odrasli: 300mg (po~etna doza).35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . Galenika (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 .deca 6 .4g dnevno podeljeno u 3 doze . Max. Primaceph 138 Registar lekova 2011 .5ml i 15ml rastvor za inj. Katena. Galenika (cefadroksil) cefalosporin 535 kaps.

2 godine). Gambro Dasco rastvor za peritonealnu dijalizu (glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) 464 Gambrosol trio 10 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L Gambrosol trio 40 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu P03AB02 Gamex. postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana .5ml suspenzija za inj.2 x 100 . Galenika (ketotifen) alergoprofilaktik 649 sirup (1mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 x 1 .deca 3 . postupak ponoviti za 8 dana scabies .5ml upotreba po 0.3%) 50g {ampon (1%) 50ml emulzija za ko`u (0.10 godina: postupak je isti kao kod odraslih ali se kupaju posle 3 sata 1 . (SZ) Gambrosol trio.8 . MSD Italija vakcina protiv humanog papiloma virusa (vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6.2mg deca: 2 x 0.20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Karbapin R06AX17 Galitifen.5ml nultog.3%) 95ml upotreba pediculosis capitis: kosu oprati Gamex {amponom i na vla`nu utrljati gel. ostaviti 3 dana pa kosu ponovo oprati. odstraniti pranjem. Galenika (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl.odrasli: uve~e posle kupanja namazati celo telo.N03AF01 Galepsin. 2-og. 3-eg i 5-og dana se ma`e donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata. za 8 .. 4-og i 6-og dana se ma`e gornji deo tela osim glave i vrata.3 godine: 1-og.50mmol/L) odrasli: 1 . 16 i 1) 563 suspenzija za inj. i kupa za 3 sata J07BM01 (Z) Gardasil.12 sati ponoviti kupanje. 1 x (20mcg + 40μg + 40μg + 20μg)/0. gelom ili emulzijom. Hemofarm [abac (lindan) antiparazitik 635 gel (0.12mg/L (20 .6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 . prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 139 . izuzev glave i vrata. 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 . ({pric) 1 x (20μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0.1.5mg (1 . 11. postepeno pove}avati 0.200mg. 2 x 1mg (iznad 2 godine) B05DB. postupak ponoviti za 8 dana pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana.

10min. D6 Croton tiglium. uve~e. na sat.0. tabl. 24 i 48 x (450mg + 300mg) upotreba odrasli: 4 .20mg. zatim lekar procenjuje potrebu nastavka terapije odrasli: 3 . inicijalna terapija traje 4 nedelje. Srbolek (simetikon) antiflatulent 421 tabl.A02AD01 (BR) antacid (aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid) Gastal.6 godina: 2 tabl. se polako rastapaju u ustima. za `vakanje 20 x 80mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 4 x 1 tabl.7%) 500ml upotreba osmolaritet 274mOsm/L 500ml tokom 1 sata a u akutnim stanjima 500ml se mo`e dati u 5 . B. posle jela + 1 tabl. stoma~ne tegobe kod dece D4 Okoubaka. deca 1 . posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 1 tabl. 2g dnevno deca 6 .2 tabl. Max 2.4 x 0. Pliva Hrvatska strana 418 tabl.1 godina: 1 tabl. Braun (`elatin polisukcinat + natrijum hlorid) zamena za krvnu plazmu 457 rastvor za inf. 30 x 10mg upotreba uzima se pre jela.5mg/kg. dok se znaci hipovolemije ne smanje 140 Registar lekova 2011 .4mg/kg ali ne prelaziti 80mg na dan A03FA03 (BR) Gasvan. A03FA03 Gastroperidon. dobro sa`vakati. 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Arsenicum album. najvi{e 6 tabl.2 tabl. Max. za malu decu se rastvara u vodi deca 0 . dnevno (akutne tegobe).12 godina: 1 . stimulator peristaltike 423 tabl. deca: ½ doze za odrasle (BR) Gastrokind. dnevno (akutne tegobe). posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 2 tabl. Max 80mg dnevno deca iznad 35kg: 3 .4 x 10 . D12 Veratum album) 675 tabl. Pharmacin Holandija (domperidon) antiemetik.6 x 1 . na sat.25 . dobro sa`vakati paralele Espumisan B05AA06 (SZ) Gelofusine. dnevno. najvi{e 12 tabl. 10 i 20 x (4% + 0.

Norditropin NordiLet Registar lekova 2011 141 . postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Humatrope. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf.. uve~e za olak{avanje jutarnjeg iska{ljavanja kod hroni~nog bronhitisa deca ispod 10 godina: ½ doze za odrasle uz konsultaciju pedijatra A02AD. 1 . se uzimaju ½ sata pre jela.nedostatak hormona rasta: 0. Hemofarm (aluminijum magnezijum silikat hidrat) antacid 419 tabl. iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze .0.45 . 40 x 500mg upotreba 3 .3mg dnevno (0. 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2. mirte i limuna) GeloMyrtol forte. i 1 nedelja pauze . 1 x 200mg.15 . (BR) Gelusil Lac.supstituciona terapija: 0.karcinom pankreasa) paralele Gitrabin H01AC01 Genotropin.9ij dnevno).3mg/1ml i 12mg/1ml upotreba deca . 1 x 200mg i 1g Gemzar.025 . Pohl Boskamp strana 669 gastrorezistentna kaps.2 sata posle jela i uve~e pre spavanja L01BC05 (SZ) (gemcitabin hlorid) citostatik .0. meka 20 x 300mg upotreba kaps.Turner-ov sindrom: 0. (akutno stanje). 2 x 1 kaps.5 x 1 tabl.14ij/kg dnevno odnosno 1. (hroni~no stanje). a poslednja dnevna doza neposredno pre spavanja odrasli i deca iznad 10 godina: 3 .3ij/m2 dnevno) odrasli . 1g i 2g Gemcitabin Sandoz. slatke narand`e.nesitno-}elijski karcinom plu}a. Eli Lilly pra{ak za rastvor za inf.0. sc im 1 i 5 x 5. 1 kaps.HR07A.1ij/kg dnevno odnosno 0. Sandoz pra{ak za rastvor za inf. ili 7 nedelja uzastopno.05mg/kg dnevno (0.7 .4 x 1 kaps.0.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4..07 .035mg/kg dnevno (0.3ij/m2 dnevno) .antimetabolit 568 Gemcitabin PharmaSwiss. Pfizer Belgium (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.0mg/m2 dnevno {to je 2 .1. (BR) biljni lek protiv prehlade (etarska ulja eukaliptusa.

Hemofarm (gentamicin sulfat) aminoglikozidni antibiotik 652 kapi za o~i (0. Zdravlje biljni antiseptik za desni (te~ni etanolni ekstrakt kamilice i `alfije. Zdravlje im iv inj.4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Hydrocyclin (BR) Gingisept. 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin Sandoz.120mg uz obrok 142 Registar lekova 2011 ./inf. Hemofarm rastvor za im iv inj.2 x 40 . 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin.4 sata D07CA01 Geokorton./inf. 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml D06AX07 (Rp) mast (0. Pliva Hrvatska (hidrokortizon.3%) 10ml upotreba 1 .4 puta dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju 498 S01AA11 Gentokulin.1%) 15g Gentamicin.3 x dnevno mazati desni HN06DX. (BR) Ginko Sandoz.odrasli: 2 . 10 x 20mg/2ml. 2mg/kg na 8 sati (14 dana do 12 godina) lokalno: 2 . etarsko ulje `alfije) 672 gel za desni (200mg+12mg+8mg)/g 30g upotreba 2 .deca: 3mg/kg na 12 sati (do 14 dana). oksitetraciklin) dermatik 500 mast (10mg + 3mg)/g 20g upotreba 2 ./inf.J01GB03 (Z) (gentamicin) aminoglikozidni antibiotik strana 541 Gentamicin. 30 x 80mg i 120mg upotreba 1 . Galenika rastvor za im iv inj.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2 . 40mg/2ml. 30 i 90 x 40mg film tabl. Lek upotreba parenteralno . Lek biljni lek za poreme}aj cirkulacije (standardizovani suvi ekstrakt lista Ginkgo biloba) 669 film tabl.5mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze (na 8 sati) .

40 i 60 x (400mg + 2. dnevno paralele Glucovance Registar lekova 2011 143 . Gemzar S01ED01 Glaumol. tvrda 30 x (14mg + 300mg + 300mg) upotreba venolimfati~na insuficijencija: 2 x 1 kaps. Max 6 tabl.C05CA54 (BR) Ginkor fort.4 kaps. Berlin-Chemie (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl. Galenika (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (5mg/ml) 5ml upotreba 1 . Sindan Pharma (gemcitabin hlorid) citostatik .5mg) upotreba 1 . akutni napad hemoroida: 3 .2 x dnevno po 1 kap paralele Timadren. 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2. Unitimolol A10BD02 Glibomet. uz obrok. dnevno tokom 7 dana G01AF04 Gino Daktanol. Actavis Italy Gitrabin. uklju~uju}i i dane menstruacije L01BC05 (SZ) (SZ) Gitrabin.karcinom pankreasa) paralele Gemcitabin PharmaSwiss.antimetabolit 568 pra{ak za rastvor za inf. Timolol Alkaloid. iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze . i 1 nedelja pauze .3 x 1 tabl. ili 7 nedelja uzastopno. Gemcitabin Sandoz.nesitno-}elijski karcinom plu}a. Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba + trokserutin + heptaminol hlorid) venoprotektiv strana 477 kaps. Galenika (mikonazol) antimikotik 505 vagitorija 7 x 200mg upotreba 1 vaginalna tabl. uve~e tokom 7 dana.

Max. Novartis Pharma Stein [vajcarska (imatinib mesilat) citostatik .GIST neoperabilan ili metastatski: 400mg dnevno . Galenika tabl. Meglimid. Trical L01XE01 Glivec. 30 x 1mg.GIST. Max.MDS/MPD: 400mg dnevno .120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi Glikosan i Glioral 40 . Amaryl. 30 x 2mg. 4mg i 6mg Gliprex. podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR.A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik strana 436 Gliclada.HML.Ph+ALL i relapsna/refraktorna Ph+ALL. novodijagnostifikovana Filadelfija hromozom pozitivna akutna limfoblastnamleukemija . 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 .2 nedelje po 1mg do Max. Limeral. gastrointestinalni stromalni tumori . sa produ`enim osloba|anjem 30. Nini tabl. mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest MDS/MPD. Slaviamed tabl. tvrda 120 x 100mg film tabl. 320mg dnevno. 30 x 80mg upotreba Gliclada 30 . 6mg dnevno paralele Aglimex. hipereozinofilni sindrom HES i/ili hroni~na eozinofilna leukemija CEL. Diprian A10BB12 (glimepirid) oralni antidijabetik 437 Glimepirid.HES i/ili CEL: 100 .HML hroni~na faza: 400mg dnevno .400mg dnevno . 800mg 144 Registar lekova 2011 .DFSP: 800mg dnevno deca iznad 2 godine . Max.160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze.GIST adjuvantna terapija nakon resekcije: 400mg dnevno . 800mg podeljeno u 2 doze . 30 x 80mg Glioral. 2mg. Medico Uno tabl. 30 x 400mg upotreba lek se daje uz obrok sa punom ~a{om vode a doziranje zavisi od stadijuma bolesti i indikacije (hroni~na mijeloidna leukemija . Dibiglim.HML ubrzana faza ili blastna kriza: 600mg dnevno. 3mg. Krka tabl.HML: 340mg/m2 (izuzetno 570mg/m2) dnevno.inhibitor protein kinaze 574 kaps. neresektabilni dermatofibrosarkom pro tuberans DFSP) odrasli . 60 i 90 x 30mg Glikosan. 60 x 100mg film tabl.Ph+ALL: 600mg dnevno .

5 . Max. 30 x 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok odrasli deca iznad 10 godina: 1 x 500mg ili 850mg (po~etno). Fresenius Kabi rastvor za inf.7g dnevno podeljeno u 2 .8 nedelja pove}ati na 3 x 100mg. Bayer Schering Pharma (akarboza) oralni antidijabetik 437 tabl. 10 x (10%) 500ml i 1000ml (555mOsm/L. 50 x 500mg film tabl. B. 10 x (5%) 500ml i 1000ml (277mOsm/L. 200cal/L) rastvor za inf. 200cal/L) rastvor za inf.5mg/sat (deca) A10BF01 Glucobay. 2g dnevno (deca i adolescenti) ili 3g dnevno (odrasli) podeljeno u 2 . (5%) 250ml i 500ml (277mOsm/L. 400cal/L) Glucosi infundibile.3 doze. Novo Nordisk (glukagon) antagonist insulina strana 528 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. (10%) 500ml (555mOsm/L. (5%) 20 x 500ml (277mOsm/L. sc im iv 1 x 1mg/1ml upotreba rastvara~ je voda za inj. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2 . Zdravlje (SZ) rastvor za inf. Hemofarm rastvor za inf.10mg/sat (odrasli).1mg. Tefor B05BA03 (Z) (glukoza) parenteralni nutritiv 459 Glucose.5g ili 1. 200cal/L) rastvor za inf.20μg/kg (deca) trovanje beta-blokatorima: 5 .150μg/kg iv. (10%) 500ml (555mOsm/L. 20 x (5%) 100ml (277mOsm/L. Merck Sante (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. (5%) 500ml (277mOsm/L. Metfogamma. po potrebi ponoviti za 10 minuta (odrasli).60ml/kg dnevno (deca) infuzija 10%: do 2L dnevno (odrasli).H04AA01 GlucaGen HypoKit. 50 . Siofor.30ml/kg dnevno (deca) Registar lekova 2011 145 . 200cal/L) Glucosi infundibile. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1 . 600mg dnevno A10BA02 Glucophage. hipoglikemija: 0. 400cal/L) Glucose 5% Fresenius. pove}ati na 3 x 50mg. Braun Glucose 5% rastvor za inf. (5%) 49 x 100ml (277mOsm/L. 400cal/L) upotreba infuzija 5%: do 2L dnevno (odrasli).3 doze paralele Gluformin. 30 x 50mg i 100mg upotreba uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane 50mg dnevno (po~etno). 10 . po potrebi posle 6 .10mg iv. 200cal/L) (SZ) rastvor za inf. 15 . 200cal/L) Glucose 10% rastvor za inf. 30 . Metformin. zatim postepeno pove}avati do 1. Max.

5ml Gonal F 450 rastvor za inj.2mg dok se ne postigne kontrola krvarenja.75ml Gonal F 900 rastvor za inj. Pfizer Francuska (glipizid) oralni antidijabetik strana 436 tabl.6 sati 1 . Merck Serono (folitropin alfa) hormon 516 Gonal F 75 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. zavisno od klini~kog odgovora 146 Registar lekova 2011 . 20mg dnevno A10BD02 Glucovance.75ml Gonal F 450 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 450ij/0. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno. Tefor H01BA04 (SZ) Glypressin.75ml upotreba doziranje je individualno. Metfogamma. Siofor. 30 x 500mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 . zatim na 4 . Max. Metformin. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 300ij/0. Max dnevno 6 tabl. analog vazopresina 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5ml Gonal F 1050 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. 30 x (500mg + 2. Hemofarm (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. Ferring International (terlipresin) vazokonstriktor. Max. 30 x (500mg + 5mg) upotreba 1 . iv 5 x 1mg/5ml upotreba 2mg (po~etno). sa produ`enim osloba|anjem 30 x 5mg i 10mg upotreba 5mg uz doru~ak. sc 1 x 450ij/0..3 x 1 tabl. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 900ij/1. najdu`e 72 sata G03GA05 Gonal F. (500mg + 5mg) paralele Glibomet A10BA02 Gluformin. sc 1 x 75ij/1ml Gonal F 300 rastvor za inj. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. (500mg + 2.5mg) film tabl. Merck Sante (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl.3 x 500mg. sc 1 x 1050ij/1.5mg) ili 3 tabl.A10BB07 Glucotrol XL.

4g dnevno podeljeno u 3 doze .5mg) upotreba 3 x 2 kaps.2 vaginalna tabl.5mg upotreba prevremeni poro|aj: 4 x 0. zatim 1 . bronhodilatator 508 644 tabl. tokom 7 dana. Hemofarm terapija nazeba (paracetamol + askorbinska kiselina + kofein + hlorfenamin maleat) 648 kaps.5mg (deca 4 . Alkaloid (heksoprenalin sulfat) tokolitik. Gaboton. 1.deca 6 . Neurontin N05BA23 Grandaxin.. 3 x 0.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma.odrasli: 300mg (po~etna doza). (po~etno).25mg (deca ispod 4 godine) G03CA. 3 x 0. uve~e..1mg (odrasli).1. tokom 6 .odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . 20 x 0. 6 x (0.5mg tek po{to je aktivnost uterusa suprimirana astma: 3 x 0. Egis Pharmaceuticals (tofizopam) anksiolitik 622 tabl. Max. 20 x 50mg upotreba 3 x 50 . po potrebi nastaviti 3 x 1 kaps. Katena.0.2 vaginalne tabl.125 . Gedeon Richter (gabapentin) antiepileptik strana 614 kaps. (SZR) R03CC05 Gynipral. Max. Cemelog BRS (estriol + lactobacillus acidophilus) terapija atrofi~nog vaginitisa 513 vaginalna tabl. nedeljno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 147 .12 dana postmenopauzalni vaginalni sekret: 1 vagnalna tabl. 2.0. Gabaneural. G02CA.10 godina).5 .12 godina: 25 .100mg R06AB54 (BR) Grippostad C.25 . Gabalept. uve~e.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja).N03AX12 Gordius.03mg+108CFU) upotreba atrofi~ki vaginitis: 1 . tvrda 10 x (200mg + 150mg + 25mg + 2. Gynoflor.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. tvrda 50 x 300mg i 400mg upotreba epilepsija .

.

.

Berinin P 600. 1 x 250ij/5ml Haemonine 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. stepena krvarenja./inf./inf.humani) hemostatik 453 Haemonine 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. iv 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik strana 454 Haemate P 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Octanine F 150 Registar lekova 2011 . CSL Behring (koagulacioni faktor VIII . Immunine. Biotest (koagulacioni faktor VIII . zavisi od stepena nedostatka faktora IX. stepena krvarenja.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 1 x (1000ij + 2400ij)/15ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . iv 1 x 250ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.4 dana paralele Aimafix.B02BD06 (SZR) Haemate P.40ij/kg u intervalu 2 . stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. 1 x (500ij + 1200ij)/10ml Haemate P 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Koate DVI. iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. Emoclot. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B ./inf. Wilate B02BD02 (SZ) Haemoctin SDH.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 ./inf. Octanate B02BD04 (SZ) Haemonine.3 dana paralele Beriate P. 1 x (250ij + 600ij)/5ml Haemate P 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf.40ij/kg u intervalu 3 .40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. 1 x 500ij/5ml Haemonine 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Immunate. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A .dugotrajna terapija krvarenja: 20 . Biotest (koagulacioni faktor IX .dugotrajna profilaksa: 20 ./inf.

10mg. Sertralin. Max.3 doze.025 . podeljeno u 2 .deca 3 . 30 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg.12 godina: 0. Sertiva. Sertralin ICP. sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 50mg/ml Haloperidol. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. po potrebi ponoviti 1 . 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Zdravlje tabl. Serlift. Setaloft. 25 x 2mg i 30 x 10mg (Z) rastvor za inj.3 x 0. 1 .2 puta u toku 24 sata . 300mg na 4 nedelje N06AB06 Halea.akutne psihoze i povra}anje: 5 . Jugoremedija (halotan) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. po potrebi ponoviti posle 2 nedelje.4% (odrasli) ili 1.5 .5 .100mg dnevno.05mg/kg/dan.5mg (po~etno). 25 x 2mg i 30 x 10mg Haloperidol.N05AD01 (haloperidol) antipsihotik strana 618 Haldol. Zoloft N01AB01 (SZ) Halotan. Krka tabl. te~nost 5 x 50ml upotreba indukcija anestezije: koncentraciju postepeno pove}avati na 2 . Sidata.15mg dnevno podeljeno u vi{e doza (doza odr`avanja) .0.5 .odrasli: 2 .2% (deca i odrasli) Registar lekova 2011 151 . 0. Hemofarm tabl. Max. Tragal. 60 . Krka (Z) rastvor za inj. Luxeta.{izofrenija i druge psihoze: 50mg na 4 nedelje (uobi~ajeno). im 10 x 5mg/ml Haldol Depo.100mg dnevno paralele Asentra. Belupo (sertralin) antidepresiv 625 film tabl.150mg/kg/dan parenteralno . 25 x 2mg i 30 x 10mg upotreba oralno .2% (deca) u kiseoniku ili sme{i azot suboksida i kiseonika odr`avanje anestezije: 0. Max.

j . tvrda 30 x 350mg (115mg gvo`|a) upotreba odrasli: 2 x dnevno 1 kaps.5 . dnevno (profilaksa) deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kaps.276g)/L 500ml (276mOsm/L) Hartmanov rastvor. Xanax XR. (6g+0. Xanax.5mg. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. 4mg dnevno Helex SR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0. Max.373+0. (terapija). 0.02g+0.5ml (za decu) suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 720 EL.j deca 1 do 15 godina: 720 EL.primarna imunizacija. prose~no 60 kapi/min.12 meseci sa 1440 EL. u urgentnim stanjima) paralele Compound sodium lactate J07BC02 (Z) Havrix. 1 kaps.j/ml (za odrasle) suspenzija za inj. (Max.2 x 1. 4mg dnevno depresija: 3 x 0.25g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 30 . Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita rastvor za inf.B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) strana 463 Hartmanov rastvor.294g+3. (6.5 .5mg. 4.373+0. Alkaloid (gvo`|e II fumarat) antianemik kod sideropeni~ne anemije 454 kaps. dnevno N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Helex.5ml (za decu) suspenzija za inj.5L).primarna imunizacija.4mg paralele Ksalol. Zolarem 152 Registar lekova 2011 .5mg (po~etno).j paralele Avaxim 160 U B03AA02 Heferol. (bo~ica) im 1 x 1440 EL. po potrebi dozu pove}ati do Max. revakcinacija za 6 . Max.12 meseci sa 720 EL. 30 x 0.0.1mg.5mg.4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 .45ml/kg dnevno (2. Krka tabl. Krka tabl. Zdravlje rastvor za inf. ({pric) im 1 x 1440 EL.5mg i 1mg Helex SR.j . GlaxoSmithKline Belgija (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj.25mg.5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0.j/ml (za odrasle) upotreba odrasli: 1440 EL. revakcinacija za 6 . po potrebi dozu pove}avati na 3 .j/0.j/0. (bo~ica) im 1 x 720 EL.294g+6. 1mg i 2mg upotreba Helex anksioznost: 3 x 0. 180 kapi/min.25 .

4 sata C09AA06 Hemokvin. rastvor (0.45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril.35kg). 20 x (20mg + 12.40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. Hemofarm (hipromeloza) ve{ta~ke suze strana 658 kapi za o~i.5 . 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml i (200mg/5ml) 20ml (Z) pra{ak za rastvor za inf.2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 . 40mg dnevno C09BA06 Hemokvin plus. 1 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno .odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac. Max.5mg dnevno (po~etna doza). zatim 1 x 250mg naredna 4 dana . Hemofarm (kvinapril) ACE inhibitor 484 film tabl. Azibiot. tvrda 6 x 250mg film tabl. Hemofarm (kvinapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl.20mg dnevno (doza odr`avanja). (doza odr`avanja). Hemofarm (nafazolin) oftalmik 657 kapi za o~i. 20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5 . Sumamed Registar lekova 2011 153 . Max.10mg dnevno (po~etna doza). Azitromicin Sandoz.deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 .25kg).5mg) upotreba 1 tabl. 80mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 . Isopto Tears S01GA01 Hemokulin. rastvor (0. 20 .03%) 10ml upotreba 1 .5%) 10ml upotreba 3 x 1 . 400mg dnevno tokm 3 dana (36 . dnevno (uvek u isto vreme. najbolje ujutru) J01FA10 Hemomycin.S01KA02 (BR) Hemodrops. 10 . Hemofarm (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 kaps. Azax.

dnevno (po~etna doza). tvrda 30 x (300mg + 30mg + 6mg + 6mg + 6mg + 6mg) upotreba 3 x 2 kaps..tromboze dubokih vena i plu}na embolija: 5000ij iv bolusom.2 nedelje. 15 . Galenika (heparin natrijum.C03EA01 Hemopres. (BR) Hepalip forte. Hepa-Merz. dnevno (uobi~ajeno doziranje) kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 . zatim doza odr`avanja: 3 x 1 kaps.5mg)/g 40g upotreba 2 . 10 x 5g/10ml upotreba oralno: 1 . nastaviti kontinuiranom inf. 40 x (5mg + 50mg) upotreba arterijska hipertenzija: 1 ./inf. nastaviti kontinuiranom inf. 5 x 5000ij/ml rastvor za iv inj. terapija traje naj~e{}e 1 . 10 x 25000ij/5ml rastvor za inj.2 tabl./inf.3 x 3 .2 tabl. dnevno A05BA. Jadran Galenski Laboratorij (heparin natrijum + dekspantenol) antitromboflebitik 477 gel (500ij +5mg)/g 50g upotreba 2 . dekspantenol) antitromboflebitik 477 krem (300ij +4mg)/g 40g gel (300ij + 2. C05BA53 (BR) Hepalpan.4 x dnevno mazati u tankom sloju bez utrljavanja.. (prva dva meseca). Bosnalijek hepatoprotektiv 425 (esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin + riboflavin + tiamin + tokoferol acetat) kaps.6g parenteralno: do 20g dnevno. a u hroni~nim stanjima vi{e nedelja B01AB01 (SZ) Heparin.20 000ij na 12 sati deca i odrasli male telesne mase: 5000ij iv bolusom. 1000 . ({pric) sc 5 x 5000ij/0.3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati C05BA53 (BR) Hepan. brzina infuzije 5g/sat A05BA. Hemofarm (amilorid + hidrohlorotiazid) diuretik strana 475 tabl. po potrebi pove}ati do 4 tabl.25ml upotreba odrasli . Max.25ij/kg/sat ili sc 250ij/kg na 12 sati 154 Registar lekova 2011 .2000ij/sat ili sc 15 000 . Galenika (heparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za iv inj. Merz Pharmaceuticals (L-ornitin-L-aspartat) hepatoprotektiv 425 granule za oralni rastvor 30 x 3g (Z) koncentrat za rastvor za inf.

3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati paralele Lioton 1000 C05AA04 (BR) Hepathrombin H. Max 500ij svaka 2 meseca do serokonverzije posle vakcinacije novoro|en~e ~ija majka je nosilac hepatitis B virusa. Biotest (hepatitis B imunoglobulin . Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B C05BA03 (BR) Hepathrombin.100ij/kg paralele ImmunoHBs.B05BA01 (SZ) Hepasol 8%.humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 koncentrat za rastvor za inf. Aminoven. Hemofarm (heparin natrijum) antitromboflebitik 476 Hepathrombin 30000 gel (300ij/g) 40g Hepathrombin 30000 mast (300ij/g) 40g Hepathrombin 50000 gel (500ij/g) 40g Hepathrombin 50000 mast (500ij/g) 40g upotreba 2 . Hemofarm (heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol) antihemoroidalija 476 rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g 20g supozitorija 10 x (120ij + 1. Aminosteril N-Hepa 8.75ml/kg dnevno paralele Aminosol.4 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . Max. 10ml i 40ml upotreba imunoprofilaksa hepatitisa B kod slu~ajnog izlaganja neimunizovanih osoba: 500ij {to je mogu}e pre u okviru 24 . (8%) 500ml upotreba doziranje je individualno.7mg + 30mg) upotreba mast: 2 . doza za odrasle 18.12ij/kg.2 x dnevno L01XC03 (SZ) Herceptin.monoklonsko antitelo 573 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. Hemofarm (aminokiseline) parenteralni nutritiv strana 460 rastvor za inf.72 sata imunoprofilaksa hepatitisa B kod pacijenata na hemodijalizi: 8 . 1 x 440mg/20ml upotreba preporu~ena po~etna udarna doza: 4mg/kg iv infuzijom tokom 90 minuta preporu~ena sedmi~na doza odr`avanja: 2mg/kg iv infuzijom tokom 30 minuta Registar lekova 2011 155 .4%. Vaminolact J06BB04 (Z) Hepatect CP. pri ro|enju ili {to je mogu}e pre: 30 . Roche (trastuzumab) citostatik . 1 x (50ij/ml) 2ml.

72 sata deca (iv infuzijom): 25mg dnevno (deca do 1 godine).500mg po potrebi ponavljati na 2.5ml upotreba primarna imunizacija . Hemofarm (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.9% benzil alkohola odrasli: 100 . Max. influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) 557 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.B05AA07 (SZ) Hetasorb. Hemofarm (heksetidin) stomatoantiseptik 417 rastvor za usnu sluzoko`u (1mg/ml) 200ml upotreba 2 x dnevno 1 ka{iku nerazbla`enog rastvora dr`ati u ustima ½ minuta i ispljunuti. 2 x 30mg/10ml upotreba 15 . Pamitor H02AB09 (Z) Hidrokortizon.9%) 500ml upotreba doziranje individualno zavisno od indikacije i starosti bolesnika A01AB12 (BR) Hexoral. 4 ili 6 sati najdu`e tokom 48 . 100mg dnevno (deca 6 .60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 .5 godina). sc im 1 x 10μg/0.deca 2 .12 godina) A05AX02 Himekromon. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv H.13 meseci: 3 doze po 0./inf. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom J07AG01 (Z) Hiberix. smetnje u varenju: 3 x 200 .400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Mendiaxon 156 Registar lekova 2011 . Hemofarm (hidrokortizon) glukokortikoid 527 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. (6% + 0. Zdravlje (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl.4 dana. sc im 1 i 100 x 10μg/0. Hemofarm (hidroksietil skrob + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 457 Hetasorb 6% rastvor za inf. 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia. 50mg dnevno (deca 1 . 20 x 200mg upotreba holecistopatije. 1 x 100mg/2ml i 500mg/4ml upotreba rastvara~ sadr`i 0.5ml paralele Act-HIB M05BA03 (SZ) Hidensil.5ml u intervalu od 4 do 8 nedelja izme|u pojedina~nih doza iznad 13 meseci: 1 x 0. (10% + 0.9%) 500ml Hetasorb 10% rastvor za inf.

30 x 10mg. Simvabel.2 sata: 30 .6mg+1mg) Holyoplant Septogal bez {e}era lozenga 30 x (1mg+0+3mg+0.6mg+1mg) upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 1 lozenga na 2 . Simvax. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Simvor. Alkaloid mast za o~i (1%) 5g Hloramkol. Vasilip. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). . Baxter Oncology (ifosfamid) citostatik . Zocor L01AA06 (SZ) Holoxan. tokom 5 uzastopnih dana (ukupna doza po ciklusu 150 . a zatim u re|im intervalima paralele Chloramphenicol C10AA01 Hollesta. Jadran Galenski Laboratorij lokalni antiseptik (benzalkonijum hlorid + timol + levomentol + etarsko ulje eukaliptusa i nane) 501 lozenga 30 x (1mg+0. (BR) Holyplant Septogal. Simvastatin ICP. Hemofarm mast za o~i (1%) 5g kapi za o~i (0. zavisno od op{teg stanja bolesnika i krvne slike uobi~ajeno kod monoterapije . 1 x 500mg.300mg/kg) ..infuzijom tokom 30 min.3 sata Registar lekova 2011 157 . 1g i 2mg upotreba doziranje je individualno.6mg+3mg+0. Simvastatin. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam.alkiliraju}i agens 566 pra{ak za rastvor za inf. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza).S01AA01 (hloramfenikol) antibiotik strana 652 Hloramfenikol Alkaloid. Alkaloid Beograd (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl.kontinuiranom infuzijom tokom 24 sata: 125mg/kg (ukupna doza po ciklusu ne sme da pre|e 200mg/kg) D08AX.60mg/kg dnevno. Simva Sandoz.5%) 10ml upotreba mast ili kapi nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati.

zavisi od telesne mase bolesnika. malo soli. 1 x (20%) 50ml Human albumin 20% Baxter. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno.humani) nadoknada plazme 457 Human albumin. (ulo`ak) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog Pen. Plasbumin 20. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 B05AA01 (SZ) (albumin . Eli Lilly suspenzija za inj. Eli Lilly rastvor za inj. 1 x (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog KwikPen. Octapharma rastvor za inf. Eli Lilly rastvor za inj. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 A10AD04 (insulin lispro: rastvor 50% + protaminska suspenzija 50%) analog humanog insulina Humalog Mix50. Eli Lilly rastvor za inj. Biotest rastvor za inf.A10AB04 (insulin . Eli Lilly suspenzija za inj. (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix50 KwikPen. Baxter AG rastvor za inf. (20%) 50ml i 100ml Human albumin 20% Behring. Uman Albumin 158 Registar lekova 2011 . 1 x (5%) 250ml rastvor za inf. Ljudski albumin 20%. (20%) 50ml Humani albumin 20% Biotest. (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix25 KwikPen. CSL Behring rastvor za inf. Eli Lilly suspenzija za inj. Eli Lilly suspenzija za inj.lispro) analog humanog insulina strana 434 Humalog. dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok A10AD04 (insulin lispro: rastvor 25% + protaminska suspenzija 75%) analog humanog insulina Humalog Mix25.

istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane.3ij/m2 dnevno) . postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no.1.3mg dnevno (0.8ml upotreba reumatoidni artritis.1ij/kg dnevno odnosno 0.025 .0.80mg. 2ml i 5ml upotreba primeniti {to ranije.035mg/kg dnevno (0.160mg po~etno. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen M3. psorijazni artritis. Eli Lilly (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak (u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rastvor inj.9ij dnevno).05mg/kg dnevno (0.v. ankiloziraju}i spondilitis .intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. Octagam H01AC01 (SZR) Humatrope. ili 300mg/kg na 3 .0. posle 2 nedelje 40 .2 dana paralele Ig Vena.Turner-ov sindrom: 0. ITK Srbije (imunoglobulin (IgG .humani) specifi~ni imunoglobulin strana 556 rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 Registar lekova 2011 159 . Abbott (adalimumab) imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i Kronove bolesti 586 rastvor za inj. terapija odr`avanja je 40mg na 2 nedelje A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Humulin M3.7 .15 .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . primenu. ({pric) sc 2 x 40mg/0. Norditropin NordiLet L04AB04 (SZ) Humira. Eli Lilly suspenzija za inj. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J06BA02 (SZ) Humani imunoglobulin 5%.0.J06BB05 (Z) Humani antirabijski imunoglobulin. ITK Srbije (rabies imunoglobulin .nedostatak hormona rasta: 0.07 .odrasli: 40mg na 2 nedelje Kronova bolest .0mg/m2 dnevno {to je 2 .supstituciona terapija: 0. Eli Lilly suspenzija za inj.odrasli: 80 . sc im 1 x 6mg/3ml upotreba deca . im 1 x (100ij/ml) 1ml.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4.14ij/kg dnevno odnosno 1.0. Imunoglobulin (ljudski) za i.45 .7S) . (50mg/ml) 1 x 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 .3ij/m2 dnevno) odrasli . a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Imogam Rabies.

3 x dnevno na unutra{nju stranu donjeg kapka mast za ko`u: 3 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto glukokortikoid 527 653 499 D07CA01 Hydrocyclin. Fidia Farmaceutici (natrijum hijaluronat) terapija artritisa 599 rastvor za inj. iv 5 x (2mg/ml) 10ml upotreba uobi~ajena doza za indukciju anestezije: 0.5%) 5g upotreba tablete: 20 . Janssen Pharmaceutica (etomidat) op{ti anestetik 603 rastvor za inj. Eli Lilly suspenzija za inj.3 mg/kg 160 Registar lekova 2011 . Eli Lilly (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva rastvor za inj. Galenika (hidrokortizon) H02AB09 tabl. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 Humulin R. Eli Lilly suspenzija za inj.4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Geokorton N01AX07 (SZ) Hypnomidate.2 . (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 M09AX01 (SZ) Hyalgan. Galenika (hidrokortizon.50mg dnevno podeljeno u 2 doze mast za o~i: 1 . 20 x 20mg S01BA02 mast za o~i (1%) 5g D07AA02 mast (2. tokom 5 nedelja Hydrocortison. ia 1 x 20mg/2ml upotreba 20mg jednom nedeljno.0.A10AC01 (insulin humani izofan) strana insulin srednje dugog dejstva Humulin NPH. oksitetraciklin) dermatik 500 mast (1% + 3%) 5g i 20g upotreba 2 . (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen NPH.

.

3. nadzemnog dela ruse. Laboratorie Innotech International (kalcijum karbonat + holekalciferol) kombinacija minerala i vitamina 443 tabl. lista mati~njaka. cveta kamilice) strana 670 oralne kapi (15ml+10ml+10ml+10ml+10ml+10ml+20ml+5ml+10ml) 20ml. 20 x 200mg Ibuprofen.odrasli i deca iznad 12 godina: 200 . ploda kima. Ideos. Max. za `vakanje 30 i 60 x (1250mg + 400ij) upotreba samo odrasli: 2 x 1 tableta J06BA02 (SZ) Ig Vena. korena sladi}a.HA03A. Jugoremedija film tabl..2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. 50ml i 100ml upotreba uzima se pre ili u toku jela uz malo te~nosti.2g dnevno (2. 1 x (50mg/ml) 20ml.7S) . ili 300mg/kg na 3 .400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. Caffetin menstrual.5 doza (kao antipiretik). Imunoglobulin (ljudski) za i.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 . Kedrion (imunoglobulin (IgG .400mg na 4 . 30 x 400mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) {ume}a tabl. Max.. 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) film tabl. 30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g 594 upotreba uzima se posle jela. 1. Rapidol.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. 50ml. pre upotrebe rastvor promu}kati odrasli i adolescenti: 3 x 20 kapi deca 6 .4 . Steigerwald Arzneimittelwerk biljni lek za terapiju (cela sve`a biljka divljeg renca + stoma~nih i crevnih tegoba etanolni ekstrakti korena an|elike. Octagam 162 Registar lekova 2011 . Spedifen A11JB. {ume}a tabl. se rastvara u ~a{i vode oralno .6 sati.4 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Brufen.v. 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 3 .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . Hemofarm film tabl. (BR) Iberogast.2g dnevno kod reumatoidnog artritisa) deca 6 meseci do 12 godina: 5 . 100ml i 200ml upotreba imunodeficijencija: 200 . primenu.12 godina: 3 x 15 kapi (po preporuci lekara) M01AE01 (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Ibuprofen.

Berinin P 600. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Glaxo Wellcome Velika Britanija Imigran.40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. deca 6 . (osu{eni sok herbe) 20 x 80mg upotreba upotrebljava se 7 . a posle pauze od 14 dana mo`e se koristiti ponovo odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 2.4 dana paralele Aimafix. Wilate B02BD04 (SZ) Immunine.100mg kod akutnog napada migrene. 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. stepena krvarenja.soj BCG) BCG imunoterapeutik 582 pra{ak i rastvara~ za intravezikalni rastvor 1 x 81mg BCG/3ml upotreba 81mg rastvoren sa 3ml rastvara~a./inf. izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P.dugotrajna terapija krvarenja: 20 .12 godina: 3 x 1. Sumatriptan L03AX03 (SZ) ImmuCyst. Baxter AG (koagulacioni faktor VIII .N02CC01 Imigran. 2 x 50mg upotreba 50 .humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani bacili M.8ml soka sve`e herbe/ml) 50ml tabl. Sumacta. bovis . iv 1 x (500ij + 1000ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . Haemonine.10 dana. Max. primeniti intravezikalno jednom sedmi~no tokom 6 nedelja.5ml B02BD06 (SZ) Immunate. (BR) Immunal. Octanine F Registar lekova 2011 163 . GlaxoSmithKline Poljska (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl. Baxter AG (koagulacioni faktor IX . zavisi od stepena nedostatka faktora IX.3 nedelje HL03AW. iv 1 x (250ij + 500ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Lek (ehinacea) biljni lek za pove}anje imuniteta 670 oralne kapi (0. iv 1 x (125ij + 250ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.40ij/kg u intervalu 3 . razbla`iti sa 50ml sterilnog fiziolo{kog rastvora.4 x 1 tabl.5ml ili 3 .80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 . posle pauze od 6 nedelja primeniti 1 dozu nedeljno tokom 1 . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika. 300mg na 24 sata paralele Sapphirex.

Sanofi Pasteur (inaktivisani celi polio virusi tip 1. Kedrion (hepatitis B imunoglobulin . Rhophylac 300 J06BB05 (Z) Imogam Rabies. im 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij. rastvara~ je fiziolo{ki rastvor poro|aj (u prva 72 sata): 300μg abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12. revakcinacija sa 0. 2 i 3) vakcina protiv poliomijelitisa 561 suspenzija za inj. Partobulin SDF. a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin.2 meseca. sc im 10 x 5ml suspenzija za inj. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Calcium carbonicum Hahnemanni.J06BB04 (Z) ImmunoHBs.5ml u razmaku 1 . Sanofi Pasteur (rabies imunoglobulin .humani) specifi~ni imunoglobulin 556 rastvor za inj.5ml upotreba primarna imunizacija dece: 3 uzastopne doze od 0. 300mcg (od 13. Rhesonativ. Kedrion (anti D (Rho) imunoglobulin . D6 Calcium phosphoricum.5ml po~ev{i od 2-og meseca u razmaku 1 .2 meseca. uzimaju se nezavisno od jela deca 0 . im 1 x 180ij/ml i 540ij/3ml upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi). D12 Sulfur jodatum) 672 tabl.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. nedelje gestacije) paralele Beoglobin D. im (150ij/ml) 1 x 2ml i 10ml upotreba primeniti {to ranije. ({pric) sc im 1 x 0. J06BB01 (SZ) Immunorho.12 meseci posle 2-ge doze naredne revakcinacije vr{e se svakih 5 godina deci i adolescentima i svakih 10 godina odraslima 164 Registar lekova 2011 . Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J07BF03 (SZ) Imovax Polio. revakcinacija 8 . istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane. nedelje gestacije). Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B (BR) Immunokind.6 godina: 3 x 1 tabl.humani) imunoglobulin za hepatitis B strana 556 rastvor za inj. im 1 x 200μg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5ml vakcine 12 meseci posle 3-}e doze neimunizovane odrasle osobe: 2 uzastopne doze od 0. 300ij (5 .9 godina) paralele Hepatect CP. 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba tablete se polako rastapaju u ustima. imunitet kod dece D6 Calcium fluoratum. 200ij (do 5 godina).

Excella (azatioprin) imunosupresiv 586 film tabl.5ml vakcine tetanusa.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. 300ij (5 . primenu.v. ImmunoHBs J06BB02 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa.500ij zavisno od te`ine povrede.2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 . Tetabulin S/D.300ij/kg dnevno. 100 x 50mg upotreba doziranje je individualno.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf.4mg/kg dnevno Registar lekova 2011 165 . Imunolo{ki zavod Zagreb (hepatitis B imunoglobulin . Imunolo{ki zavod Zagreb (rabies imunoglobulin . Tetagam P. zatim 1 .3mg/kg dnevno do postizanja terapijskog odgovora. Ig Vena.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj.7S) . Tetanus Gamma J06BA02 (SZ) Imunoglobulin (ljudski) za i. 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 . 100ij/ml) upotreba primeniti {to ranije. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane.J06BB05 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila. Imogam Rabies J06BB04 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B. istovremeno sa 0. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin. a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin.humani) specifi~ni imunoglobulin 556 strana rastvor za inj. Imunolo{ki zavod Zagreb (imunoglobulin (IgG . zavisno od odgovora na terapiju i tolerancije bolesnika odrasli: 1 . na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . Imunolo{ki zavod Zagreb (tetanus imunoglobulin .deca i odrasli: do 5mg/kg prvog dana.humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 rastvor za inj. po potrebi smanjiti do doze odr`avanja transplatacije organa .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . ili 300mg/kg na 3 . Octagam L04AX01 Imuran. 200ij (do 5 godina).9 godina) paralele Hepatect CP. im 1 x 2ml i 5ml (min. im 1 x 250ij upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi).

5mg posle doru~ka (Indapres) ili 1. im 1 x 0.5ml upotreba Infanrix hexa se primenjuje kod dece do 3 godine.5mg upotreba 2. 4-og i 6-og meseca). i buster doza 0. (Z) Infanrix.5ml u razmaku 4 ..5mg posle doru~ka (Indapres SR) paralele Rawel SR S01BC01 Indocollyre. MSD Italija (simvastatin + ezetimib) hipolipemik 491 tabl. 2.12 nedelja (obi~no na kraju 2-og. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 1.5ml. tetanusa (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa) i velikog ka{lja 559 suspenzija za inj. uve~e homozigotna familijarna hiperholesterolemija: 1 tabl. GlaxoSmithKline Belgija polivakcina (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa + antigen Hepatitisa B + inaktivisani Poliovirus tip 1. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv difterije. duboko im svaki put na drugo mesto primarna vakcinacija: 3 x 0.5mg Indapres SR.5ml upotreba vakcinacija po~inje od 2-og meseca i mora se zavr{iti do 6-og meseca a najkasnije do 12-og meseca `ivota primarna imunizacija: tri doze po 0. 28 x (40mg + 10mg) upotreba hiperholesterolemija: 1 tabl. Laboratories Chauvin (indometacin) oftalmik 653 kapi za o~i (1mg/ml) 5ml upotreba 3 . Hemofarm film tabl. Hemofarm tabl. 28 x (10mg + 10mg) tabl. 30 x 2. 4-og ili 3-eg.2 kapi C10BA02 Inegy. ({pric) im 1 x 0.5 x dnevno 1 .5ml po {emi 2-og. 12 meseci posle tre}e doze a najkasnije do 5-te godine `ivota J07CA09 (Z) Infanrix hexa. 4-og. (40mg + 10mg) uve~e J07AX. 5-og ili 2-og. 28 x (20mg + 10mg) tabl. 3-eg.C03BA11 (indapamid) antihipertenziv strana 473 Indapres. 3 + polisaharid hemofilus influece tip B) 559 pra{ak i suspenzija (u {pricu/bo~ici) za suspenziju za inj. 6-og meseca buster vakcinacija: primeniti 1 buster dozu najmanje 6 meseci posle primene poslednje doze najbolje posle 18-og meseca `ivota 166 Registar lekova 2011 . 4-og.

Prilazid. Max. Ivan~i} i sinovi (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba 640 pra{ak za oralni rastvor 5 x (750mg + 10mg + 60mg)/3.3) pra{ak i suspenzija (u {pricu) za suspenziju za inj. u akutnoj fazi. 28 x 2. dnevno u akutnoj fazi. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za nazeb 675 (D3 Aconitum napellus + D3 Gelsemium sempervirens + D3 Ipecacuanha + D2 Bryonia + D1 Eupatorium perfoliatum + D5 fosfor) tabl. dnevno (uvek u isto vreme. se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Roche (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl..2.12 godina). dnevno (2 .5mg (po~etna doza). im 1 doza/0.6 godina) ili 8 tabl. Dnevno (6 . (Z) Infanrix IPV + Hib.5ml 2. 12 tabl.5mg) upotreba 1 tabl. pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1.2g upotreba pra{ak se pre upotrebe rastvara u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 6 . 28 x (5mg + 12. R01BA53 (BR) Influrex.8 sati. na 2 sata. na sat. najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus.5mg. 3 i 4 mesec po ro|enju revakcinacija: posle godinu dana (BR) Influcid.2.J07AX. Prilazid plus Registar lekova 2011 167 . Zobox C09BA08 Inhibace plus. Max. Max. 4 pra{ka dnevno paralele Coldrex HotRem C09AA08 Inhibace. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.5ml upotreba primarna vakcinacija: 0. deca: 1 tabl. 60 x (25mg+25mg+25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. Max. Roche (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. GlaxoSmithKline Belgija strana polivakcina 559 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. 5mg dnevno paralele Cilazapril. 6 tabl.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 .

hipertenzija: 50mg dnevno u jednoj dozi. sanofi aventis suspenzija za inj. Novo Nordisk suspenzija za inj. (karpula) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Comb 25 OptiSet. Novo Nordisk suspenzija za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AD01 (insulin humani: kristalni 25% + izofan 75%) insulin srednje dugog dejstva Insuman Comb 25. sanofi aventis suspenzija za inj.u~estalo mokrenje. Pfizer Francuska (eplerenon) diuretik 474 film tabl. po potrebi pove}avati do 2 x 50mg . (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insuman Basal. sanofi aventis suspenzija za inj. Pharmazeutische Fabrik Montavit (trospijum hlorid) terapija inkontinencije strana 519 film tabl.sr~ana slabost: 25mg dnevno. sanofi aventis suspenzija za inj. pre jela C03DA04 Inspra. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Insulatard Penfill. ({pric) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 168 Registar lekova 2011 .G04BD09 Inkontan. 20 i 50 x 15mg i 30mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Basal OptiSet. 30 x 25mg i 50mg upotreba odrasli . inkontinencija: 3 x 15mg ili 30mg ujutro i 15mg uve~e. po potrebi pove}avati tokom 4 nedelje do 50mg dnevno A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insulatard NovoLet.

1 x (20%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno odrasli: preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 3g/kg dnevno deca: preporu~ena doza je 0.karbopenem 537 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.14 dana Registar lekova 2011 169 . (karpula) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Rapid OptiSet. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 18Mij/1. 100ml i 200ml upotreba doziranje je individualno paralele Kiovig L03AB05 (SZ) Intron A. (5%) 1 x 50ml.A10AB01 (insulin humani kristalni) strana insulin brzog dejstva Insuman Rapid.2ml upotreba 3 . 120 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 200mg posle jela B05BA02 (SZ) Intralipid.5 4g/kg dnevno J06BA02 (Z) Intratect. nekoliko dana.rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj.10Mij dnevno. uobi~ajeno trajanje terapije 3 . sanofi aventis rastvor za inj. MSD Italija (ertapenem) antibiotik . sanofi aventis rastvor za inj. Fresenius Kabi (sojino ulje) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf. nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Realdiron J01DH03 Invanz. 1 x 1g upotreba 1g dnevno iv inf tokom 30 minuta. Schering-Plough Irska (interferon alfa 2b . Janssen-Cilag (etravirin) terapija HIV infekcije 552 tabl. 10 x (20%) 100ml emulzija za inf. (pen sa ulo{kom) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 J05AG04 (SZR) Intelence. Biotest (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf.

150mg i 300mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela po~etna doza: 150mg (75mg kod starijih od 75 god. Nobel Ilac film tabl. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 . sa produ`enim osloba|anjem 28 x 3mg. Sandoz koncentrat za rastvor za inf.300mg L01XX31 (SZR) Iressa. 28 x 75mg.uobi~ajena doza: 6mg u jutro.90 minuta. tvrda 270 x 200mg film tabl. svake 3 nedelje paralele Campto 170 Registar lekova 2011 . 28 x 75mg. 150mg i 300mg Irda. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml Irinotesin. i bolesnika na dijalizi) doza odr`avanja: 1 x 150 . Roche (sakvinavir mesilat) terapija HIV infekcije 550 kaps. 30 x 250mg upotreba 250mg dnevno L01XX19 (SZ) (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 Irinotecan PharmaSwiss.12 mg dnevno J05AE01 Invirase. Janssen-Cilag (paliperidon) antipsihotik strana 621 tabl. AstraZeneca UK (gefitinib) citostatik 577 film tabl. po 3 . 6mg i 9mg upotreba {izofrenija . Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. 120 x 500mg upotreba prema protokolu u kombinaciji sa ritonavirom C09CA04 (irbesartan) antihipertenziv 487 Iracor. Krka film tabl. PharmaSwiss Irinotekan Sandoz.N05AX13 Invega.

Skopryl C09BA03 Iruzid. Nicholas Piramal India (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju.5mg (po~etna doza).C09AA03 Irumed. 60 x 400mg upotreba uzima se nezavisno od jela odrasli adolescenti iznad 16 godina (uobi~ajeno): 2 x 400mg u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima N01AB06 (SZ) Isofluran Nicholas Piramal. Hemodrops C01DA08 Isosorb retard. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Lisinopril H Sandoz. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze.20mg (doza odr`avanja) paralele Lisinopril Sandoz. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Skopryl plus J05AX08 Isentress. Max. Lizinopril. Lizopril. zatim 1 x 10 . Lizopril H. Belupo (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. 1 x 5 .2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac. Belupo (lizinopril) ACE inhibitor strana 483 tabl.5mg (po~etna doza). 30 x (10mg + 12. Zdravlje (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps. po potrebi dozu pove}ati na 60 -80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat. Loril.5mg) i (20mg + 25mg) upotreba 1 tabl. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Forane S01KA02 (BR) Isopto Tears. 20 x 5mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. te~nost 100ml i 250ml upotreba doziranje je individualno. rastvor (5mg/ml) 15ml upotreba 3 x 1 . Alcon Couvreur (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 kapi za o~i. dnevno.20mg (doza odr`avanja). MSD Italija (raltegravir) terapija HIV infekcije 553 film tab. Difutrat Registar lekova 2011 171 .

15 dana (Tinea pedis.18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Merocid. 3 x 80 .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).3 x 20mg (do 2 godine). 2 .360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije)./inf. Galenika (meropenem) antibiotik .karbopenem 537 pra{ak za rastvor za iv inj. Hemofarm (manitol + sorbitol) rastvor za ispiranje mokra}ne be{ike strana 463 rastvor za ispiranje be{ike (0. Meronem. ExtractumPharma (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. 1 x 115mg upotreba prvi dan: 115mg pre po~etka hemioterapije.54% + 2. Tinea cruris).20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 .8 nedelja (Tinea capitis).8 mOsm/L) upotreba slu`i samo za ispiranje mokra}ne be{ike J01DH02 (SZ) Itanem.18 godina (cisti~na fibroza): 25 .uobi~ajeno: 500mg . 4 .3 x 40 .120mg (angina pektoris). MSD Italija (fosaprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 427 pra{ak za rastvor za inf. Omicral.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit.40mg/kg na 8 sati 4 . 4 . Galenika (verapamil hlorid) antagonist Ca 482 film tabl. tvrda 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze . Kanazol. 45 x 80mg upotreba odrasli: 120 .1g na 8 sati . 7 . 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli .meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca . 2 . drugi i tre}i dan se nastavlja sa 80mg aprepitanta (Emend) C08DA01 Izopamil.120mg (iznad 2 godine) paralele Verapamil.160mg (hipertenzija).B05CX10 (Z) Ispirol. 480mg dnevno deca: 2 .7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .3 x 120 . 3 nedelje (keratitis fungalis).odrasli: 200 . ispod 50kg: 10 . Meropenem Pharmanova J02AC02 ItraconEP. Max. Verapamil Alkaloid 172 Registar lekova 2011 .400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 .7%) 5L (177. Prokanazol A04AD12 (SZ) Ivemend.12 godina.

.

Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita 462 (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) rastvor za inf. ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. MSD Italija (sitagliptin) oralni antidijabetik 438 film tabl. 14 x 8mg i 16mg tabl.03mg + 2mg) upotreba 1 tabl. sa produ`enim osloba|anjem se ne smeju lomiti 8mg na 24 sata. 56 x (1000mg + 50mg) upotreba uzima se u toku jela 1 . (6g+3. 56 x (850mg + 50mg) film tabl.4g+0. zatim 7 dana pauze B05BB01 (Z) Jonolactat.2 tabl.3L dnevno po potrebi i vi{e J01CE30 Jugocillin. MSD Frosst Iberica (metformin + sitagliptin) oralni antidijabetik strana 437 film tabl.05g+0.203g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 2 . 50mg i 100mg upotreba uobi~ajena dnevna doza: 1 x 100mg sa ili bez hrane G03FA15 Jeanine. Galenika (benzilpenicilin kalijum.4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina).134g+0. Janssen Pharmaceutica (hidromorfon) opioidni analgetik 606 tabl. zavisno od ja~ine bola po potrebi pove}avati dozu 174 Registar lekova 2011 . 21 x (0. 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) N02AA03 § Jurnista. prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj. Jenapharm (etinilestradiol + dienogest) oralni kontraceptiv 515 oblo`ena tabl.A10BD07 Janumet. dnevno A10BH01 Januvia. sa produ`enim osloba|anjem 14 i 28 x 32mg i 64mg upotreba tabl. 28 x 25mg.6 Mij . im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1.

.

5 . 150mmol dnevno za odrasle. Fresenius Kabi 465 (Z) koncentrat za rastvor za inf. 40 x 1g (13. Alkaloid (kalcijum karbonat) terapija hiperfosfatemije 444 tabl.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran. 4 x 1026ml (900 kcal) emulzija za inf. 4 x 1440ml (1000 kcal) emulzija za inf.1g (deca) A12BA01 (BR) (kalijum hlorid) terapija hipokalijemije 444 Kalii Chloridi. Krka (ekstrakt kamilice + aluminijum acetotartarat) biljni antialergik 672 gel (0.25 . 2 i 3 x 2400ml (1700 kcal) upotreba doziranje je individualno A12AA04 Kalcijum karbonat. sporom infuzijom maksimalne brzine 20mmol/sat .4g dnevno (25 . 2 i 3 x 2566ml (2300 kcal) Kabiven Peripheral.5 x 0. Fresenius Kabi emulzija za inf.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu parenteralno . Jadran Galenski Laboratorij tabl. 4 x 1540ml (1400 kcal) emulzija za inf. za oralni rastvor 20 x 500mg B05XA01 Kalium chlorid "Fresenius". Nini film tabl. Max.odrasli i deca: 2 . 50 x 1g (400mg Ca2+) upotreba doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu a lek se uzima uz obrok i dosta te~nosti u toku dana 1. Fresenius Kabi emulzija za inf.odrasli (doza odr`avanja): 40 .50mmol) podeljeno u 2 .deca iznad 10kg (doza odr`avanja): 2mmol K+/kg dnevno (te{ka hipokalijemija): Max.80mmol K+ dnevno (te{ka hipokalijemija): 120 .05g)/g 40g upotreba vi{e puta dnevno mazati u tankom sloju 176 Registar lekova 2011 .18g dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli).01g + 0.160mmol K+ dnevno.4 doze. 20 x 20ml (1mmol/ml) upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu oralno . 4mmol K+/kg dnevno u 100ml rastvora za infuziju (BR) Kamagel. 3 . Ufar oralni pra{ak 10 x 1g (13.B05BA10 (SZ) (aminokiseline + glukoza + sojino ulje + natrijum + kalijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + acetat + glicerofosfat) parenteralni nutritiv strana 461 Kabiven.

40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12.M02AC. 3 nedelje (keratitis fungalis). Slaviamed (itrakonazol) antimikotik 547 kaps.4 x mazati obolelo mesto u tankom sloju C02CA04 Kamiren XL. Krka (doksazosin) antihipertenziv. 7 .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. trihomonacid 494 504 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora upotreba krem: 2 .12. 4 . 3 x 200mg antimikotik.15 dana (Tinea pedis. ItraconEP. terapija hiperplazije prostate 472 tabl.25 . Bosnalijek (kamfor + metilsalicilat + benzilnikotinat + mentol) lokalni antireumatik strana 594 krem (20mg + 10mg + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Omicral. tvrda 10 x 100mg upotreba sistemske mikoze . 4 7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . Zorkaptil Registar lekova 2011 177 .5mg (po~etna doza).3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Katopil. sa modifikovanim osloba|anjem 28. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 8mg paralele Alphapres J02AC02 Kanazol. Tinea cruris). 2 . Prokanazol Kansen.odrasli: 200 . 30.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . benigna hipertrofija prostate: 1 x 4mg. (BR) Kamfart. Zdravlje (klotrimazol) D01AC01 (BR) krem (1%) 20g G01AF02 vaginalna tabl. Max. 84.3 x dnevno mazati promene na ko`i vaginalne tabl.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 2 x 25mg (doza odr`avanja)..: 200mg uve~e tokom 3 dana vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri paralele Canesten C09AA01 Kaptopril Alkaloid. Alkaloid (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl. 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6. 90 i 98 x 4mg upotreba hipertenzija.8 nedelja (Tinea capitis).5 mg (po~etna doza).

5 mg (po~etna doza).4g dnevno podeljeno u 3 doze . 2 x 25 . 2 x 25mg (doza odr`avanja).5mg (po~etna doza). Max. tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija . 1.125mg (2 nedelje). zatim 2 x 6. 50mg dnevno angina pektoris: 12.12 godina: 25 .5mg po~etno. nastaviti sa 2 x 12. Max.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . Galenika (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl. Neurontin C09AA01 Katopil. Max.8 . 2. Dilatrend. Max. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. Max.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol .1.25 .N03AF01 Karbapin. pojadina~na doza 100mg 178 Registar lekova 2011 . Coryol. Gabalept. 40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12.20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Galepsin C07AG02 Karvileks. im ia 5 x 40mg/ml upotreba 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora.deca 6 . postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. postepeno pove}avati 0. Krka (triamcinolon) glukokortikoid 527 suspenzija za inj.5mg. Hemofarm (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl. Gordius. Belupo (gabapentin) antiepileptik 614 kaps.odrasli: 300mg (po~etna doza). 2 .3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid. 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 . Carvedilol Sandoz. Max.6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 . 30 x 12.1. Milenol N03AX12 Katena.12. Carvetrend. Max.5mg upotreba hipertenzija: 12. Gaboton.50mg paralele Carvedigamma.25 (2 nedelje). Zdravlje (karvedilol) beta blokator 480 tabl.2 x 100 . zatim 25mg dnevno.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma.5mg po~etno. Gabaneural.200mg. 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6.12mg/L (20 .50mikromola/L) odrasli: 1 .2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). zatim 2 x 25mg. Zorkaptil H02AB08 Kenalog.

18 godina lak{a od 50kg: 2 x 10mg/kg (po~etno). nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Nextpharma SAS Francuska oralni rastvor (100mg/ml) 300ml Keppra. pove}ati do inicijalne terapijske doze 2 x 500mg posle 2 nedelje. 60 x 250mg. 800mg jednom dnevno tokom 5 dana (ostale indikacije) Registar lekova 2011 179 .5g dnevno .deca 4 . Klogrel. dnevna doza 2 x 1500mg dodatna terapija . 10 i 14 x 400mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 800mg jednom dnevno tokom 7 . 2 x 30mg/kg B01AC04 Kerberan. Cardogrel. Max. Plavix.10 dana (pneumonija).4 nedelje za 2 x 500mg. po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 nedelje za 2 x 10mg/kg. Klopidogrel. Max.odrasli i deca iznad 12 godina te`a od 50kg: 2 x 500mg (po~etno). Medico Uno (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl.N03AX14 (levetiracetam) antiepileptik strana 614 Keppra. po potrebi doza mo`e da se pove}ava za 2 x 250mg svake 2 nedelje. sanofi aventis (telitromicin) makrolidni antibiotik 540 film tabl. 500mg i 1000mg upotreba monoterapija . UCB Pharma Belgija film tabl.odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 250mg (po~etno). 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Monogrel. po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 . Zyllt J01FA15 Ketek. Clopigal. 1. Max.

8 tabl.3 granule J06BA02 (Z) Kiovig.167g+0. lek se uzima 6 . Fresenius Kabi aminokiseline (esencijalne aminokiseline + kalcijumove soli ketoanaloga aminokiselina) 445 film tabl. (BR) Kindinorm.dismenoreja i drugi bolovi: 1 . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 30 x 150mg Ketonal forte. Max 18 sprej doza dnevno paralele Fastum 593 593 A16AA.4 x 50 .167g+0. 20 x 100mg (BR) Ketonal gel.gel: 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto . Max. (10%) 1 x 25ml.100mg ili 150mg dnevno (Ketonal DUO) .2 x 75mg 2 ..167g+0. 100 tableta upotreba uobi~ajeno: 3 x 4 . Lek rastvor za inj. im 10 x 100mg/2ml Ketonal DUO.3 x 500mg lokalno .reumatski bol: 1 . Ketosteril.167g+0. 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno paralele Intratect 180 Registar lekova 2011 . Pharbil Waltrop M02AA10 sprej za ko`u. Lek M02AA10 gel (2.100mg duboko im na 4 sata. Lek kaps.5%) 50g (BR) Ketospray. Lek film tabl.167g+0.M01AE03 (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 591 Ketonal.sprej: 3 x 3 . rastvor (10%) 25g upotreba parenteralno: 50 . Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D4 Calcijum hipofosforosum + poreme}aj pona{anja D12 Chamomilla + D10 Cuprum metallicum + D6 Kalijum fofsoricum + D12 Staphisagria + D6 Valerijana) 675 granule 1 x (0. blago utrljati i pustiti da se osu{i.6 doza spreja naneti na bolno mesto. 200mg dnevno oralno . pre ili posle jela i puste da se polako rastope u ustima.12 godina: 3 x 3 .5 granula do 6 godina: 3 x 2 .8 nedelja a nakon pobolj{anja doza se mo`e smanjiti odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 5 .10 granula deca 6 . Baxter SA (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf.167g)/10g upotreba granule se uzimaju 30 min.

5 dana paralele Clarexid.deca: 15 . dnevno sa hranom ili bez nje J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Klacid.7425g)/68. Abbott film tabl. 125mg (5ml) na 12 sati (12 .19kg). Zymbaktar A06AD65 Klean Prep. Fromilid. 62. 1 x 500mg Klacid MR.5mg (2.685g+1. tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7. sa modifikovanim osloba|anjem 7 x 500mg Klerimed.2g tokom 60 minuta) .2. 2 .465g+0. (pojedina~na im inj. a iv infuzija 1.40mg/kg dnevno podeljeno u 3 . tokom 60 minuta.5mg na 12 sati (ispod 8kg). 10 x 300mg/2ml upotreba oralno: 150 .11kg). Kivexa. Medochemie film tabl.685g+1. Lekoklar XL. 14 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Klacid.40kg) parenteralno (pra{ak se rastvori sa 10ml vode i doda u 250ml kompatibilnog infuzionog rastvora) odrasli: 2 x 500mg infuzijom. Helsinn Birex osmotski laksativ (polietilenglikol + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid) 427 pra{ak za oralni rastvor 4 x (59g+5. 14 x 250mg i 500mg upotreba oralno (pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C) odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata.5ml) na 12 sati (8 . ne treba da pre|e 600mg. Hemofarm (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 kaps.J05AF. Lekoklar.96g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u vodi i primeniti pre intervencije prema uputstvu lekara J01FF01 Klindamicin. Ni Medic sirup (125mg/5ml) 60ml (SZ) Klacid IV.7g dnevno podeljeno u 2 . tvrda 16 x 150mg (Z) rastvor za im inj./inf.5mg (7. Abbott film tabl.29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 .4 doze.300mg.novoro|en~ad: 15 .5ml) na 12 sati (20 .odrasli: 0. Glaxo Wellcome Velika Britanija (abakavir + lamivudin) terapija HIV infekcije strana 552 film tabl.4 doze .. Fromilid Uno.4 doze paralele Clindamycin-MIP Registar lekova 2011 181 . 30 x (600mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina (iznad 40kg): 1 tabl.6 . Abbott pra{ak za rastvor za inf.20mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 187. izuzetno 450mg na 6 sati parenteralno . uz obrok.

G03FA01

Kliogest, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

strana 515

film tabl. 28 x (2mg + 1mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (terapiju po~eti godinu dana nakon nastupanja menopauze)

B01AC04

(klopidogrel)

inhibitor agregacije trombocita

449

Klogrel, Pharmanova
film tabl. 56 x 75mg

Klopidogrel, Nini
film tabl. 14 i 84 x 75mg

Klopidogrel, Srbolek
film tabl. 28 x 75mg
upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom, akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno, nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex, Cardogrel, Clopigal, Kerberan, Monogrel, Plavix, Zyllt

A03FA01

Klometol, Galenika
(metoklopramid hlorid)

antiemetik

422

tabl. 30 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 100ml rastvor za inj. im iv 10 x 10mg/2ml
upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno - odrasli: 3 x 5 - 10mg, Max 0,5mg/kg dnevno - deca do 6 godina: 0,1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 - 14 godina: 0,25 - 0,5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Reglan

G03GB02

Klomifen, Belupo
(klomifen citrat)

stimulator ovulacije

517

tabl. 10 x 50mg
upotreba daje se najvi{e do 3 stimulacijska ciklusa prvi stimulacijski ciklus: 50mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa drugi i tre}i stimulacijski ciklus (ako je potrebno): 100mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa

182

Registar lekova 2011

B02BD02 (SZ)

Koate DVI, Talecris Biotherapeutics
(koagulacioni faktor VIII - humani)

hemostatik

strana 453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj./inf. 1 x 250ij/5ml, 500ij/5ml i 1000ij/10ml
upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII, stepena krvarenja, vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A - dugotrajna profilaksa: 20 - 40ij/kg u intervalu 2 - 3 dana paralele Beriate P, Emoclot, Haemoctin SDH, Octanate

R05DA04

§

Kodein fosfat Alkaloid, Alkaloid
(kodein fosfat)

antitusik

646

tabl. 10 x 30mg
upotreba odrasli: 3 - 4 x 15 - 30mg, Max 120mg dnevno deca 5 - 12 godina: 3 - 4 x 7,5 - 15mg

N02BE51

Kofan instant, Bosnalijek (paracetamol + propifenazon + kofein)

analgoantipiretik

608

(BR) tabl. 20 x (200mg + 200mg + 50mg) (Z) tabl. 50 blistera po 10 x (200mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 - 5 x 1 tabl. dnevno, po potrebi

B02BD02 (SZ)

Kogenate Bayer, Bayer Schering Pharma (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII - humani))

hemostatik

453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 250ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 1000ij/2,5ml
upotreba doziranje je individualno paralele Advate, Recombinate

N02BA51 (BR)

Kombikaf, BG Pharm (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein)

analgoantipiretik

607

oralni pra{ak 10 i 500 x (200mg + 300mg + 50mg)
upotreba 1 - 2 pra{ka po potrebi, rastvareno u ~a{i vode, najvi{e 4 puta dnevno paralele Oldon

N02BE51 (BR)

Kombinovani pra{ak protiv bolova, Ivan~i} i sinovi
(paracetamol + kofein) analgoantipiretik

608

oralni pra{ak 10 i 200 x (400mg + 50mg)
upotreba do 4 puta dnevno 1 - 2 pra{ka paralele Panadol extra Registar lekova 2011 183

B02BA01 (Z)

(fitomenadion)

vitamin K1

strana 452

Konakion MM, Roche rastvor za iv inj./inf. 5 x 10mg/ml Konakion MM za decu, Roche
rastvor za inj. im iv 5 x 2mg/0,2ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika Konakion MM hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulanasa: 10 - 20mg Konakion MM za decu profilaksa - zdrava novoro|en~ad: 2mg neposredno po ro|enju, jo{ 2mg dnevno posle 4 - 7 dana - novoro|en~ad koja se isklju~ivo doje: kao zdrava novoro|en~ad i jo{ 2mg mese~no do kraja perioda dojenja - novoro|en~ad iz rizi~ne grupe: 1mg neposredno po ro|enju, a dalje zavisno od koagulacionog statusa le~enje: 1mg iv neposredno po ro|enju a dalje zavisno od klini~ke slike

G04CA03

Kornam, Lek
(terazosin)

antihipertenziv, terapija hiperplazije prostate

520

tabl. 20 x 2mg i 5mg
upotreba hipertenzija - po~etna doza: 1mg uve~e pred spavanje, po potrebi dozu duplirati posle 7 dana - doza odr`avanja: 2 - 10mg jednom dnevno benigna hiperplazija prostate: 1mg uve~e pred spavanje (po~etna doza), pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje zavisno od odgovora do max. 10mg

J01XA01 (SZ) A07AA09

Kovancin, PharmaSwiss (vankomicin hlorid)

antibiotik

543 427

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 500mg i 1g
upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno - odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. do 10mg/min. - deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti), 10mg/kg na 8 sati (7 - 30 dana starosti), 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) - odrasli: 0,5 - 2g dnevno podeljeno u 3 - 4 doze, Max. 2g dnevno - deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina), pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin, Vancomicin, Vancomycin-MIP, Vancotex

N05BA12

Ksalol, Galenika
(alprazolam)

benzodiazepin

622

tabl. 30 x 0,25mg, 0,5mg i 1mg
upotreba anksioznost: 3 x 0,25 - 0,5mg, Max. 4mg dnevno depresija: 3 x 0,5mg, Max. 4mg dnevno paralele Helex, Helex SR, Xanax, Xanax XR, Zolarem

184

Registar lekova 2011

N05AH04

Kventiax, Krka Kventiax, Krka Polska
(kvetiapin fumarat)

antipsihotik

strana 620

film tabl. 60 x 25mg, 100mg, 150mg, 200mg i 300mg
upotreba odrasli - shizofrenija: 2 x 25mg (I dan), 4 x 25mg (II dan), 1 x 100mg (III dan), 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) - mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan), 200mg (II dan), 300mg (III dan), 400mg (IV dan), pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. 800mg na dan, uobi~ajeno 400 - 800mg dnevno stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno), zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 - 50mg dnevno paralele Seroquel, Seroquel XR

B01AB02 (SZ)

Kybernin P, CSL Behring
(antitrombin III)

antikoagulans

448

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/10ml
upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja, frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Antitrombin III Baxter

A04AA02

Kytril, Roche
(granisetron)

antiemetik uz hemio i radioterapiju

423

film tabl. 10 x 1mg koncentrat za rastvor za iv inj./inf. 5 x 1mg/ml i 3mg/3ml
upotreba uz hemioterapiju - odrasli: 1 - 2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta - deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze, Max. 1mg dnevno postoperativna mu~nina - odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Rasetron

Registar lekova 2011

185

J01DD04 (SZR)

Labilex, Pharmathen
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. im 1 x 1g/3,5ml
upotreba rastvara~ je lidokain hlorid 3,5% odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxon-MIP, Lendacin, Longaceph, Rocephin

A06AD11

Lactulose-MIP, Chephasaar
(laktuloza)

terapija hiperamonijemije, laksativ 426

sirup (650mg/ml) 100ml, 200ml, 500ml i 1000ml
upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 - 45ml sirupa hroni~na opstipacija - odrasli: 15 - 30ml (Max. 60ml) sirupa u po~etku, zatim 5 - 15ml sirupa - deca: 5ml dnevno (1 - 6 godina), 10 - 15ml dnevno, 3 dana, zatim 5ml dnevno (7 - 14 godina) paralele Duphalac, Portalak

HN06AW. (BR)

Laif, Steigerwald Arzneimittelwerk
(herba kantarion, suvi ekstrakt)

biljni antidepresiv

670

Laif 600 film tabl. 20, 60 i 100 x 612mg Laif 900 film tabl. 20, 60 i 100 x 900mg
upotreba 1 tabl. dnevno posle doru~ka

C09CA01

Lakea, Lek
(losartan kalijum)

antihipertenziv

486

film tabl. 30 x 50mg
upotreba 1 x 50mg, po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar, Erynorm, Lorista, Losar, Losartan, Losartic, Lotar, LozarEP, Prelow, Rasoltan, Sentor

188

Registar lekova 2011

N03AX09

(lamotrigin)

antiepileptik

strana 613

Lamal, Alkaloid Beograd tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamect, PharmaSwiss tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200 Lameptil, Novartis Bangladesh tabl. za oralnu suspenziju 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamictal, GlaxoSmithKline Poljska tabl. za oralnu suspenziju 30 x 2mg i 5mg tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamolep, Gedeon Richter tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotral, Galenika tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrigin, Ni Medic tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrix, Medochemie tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg
upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) - monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana, 50mg dnevno narednih 14 - 30 dana, postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 - 200mg - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana, 25mg dnevno narednih 14 dana, postepeno pove}avati za 25 - 50mg nedeljno, do optimalne doze odr`avanja 100 - 200mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija bez valproata: 0,6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana, pove}ati na 1,2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 - 15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 - 12 godina) - monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0,15mg/kg prvih 14 dana, zatim 1 x 0,3mg/kg jo{ 14 dana, po potrebi dozu pove}avati za 0,3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 - 5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) - monoterapija: 25mg dnevno (po~etno), pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 - 400mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana, zatim 25mg narednih 14 dana, u 5-oj nedelji 50mg dnevno, optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze, Max. 200mg dnevno - kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana, zatim 2 x 25mg 14 dana, zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg, u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind, Epitrigine, Solaban

Registar lekova 2011

189

L02BG04

Lametta, Vipharm Poljska
(letrozol)

strana citostatik - inhibitor enzima aromataze 580

film tabl. 30 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Letrozole Medico Uno

(terbinafin)
D01AE15 D01AE15

antimikotik

495

Lamisil, Novartis Consumer Health

krem (1%) 15g
(BR) Lamisil Once 1%, Novartis Consumer Health rastvor za ko`u (10mg/g) 4g D01BA02 Lamisil, Novartis Pharmaceuticals UK tabl. 14 x 250mg upotreba lokalno 1 - 2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 7 - 14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 40kg), 125mg dnevno (deca 20 - 40kg), 62,5mg dnevno (deca ispod 20kg) trajanje terapije: 2 - 6 nedelja (tinea pedis) 2 - 4 nedelje (tinea corporis i cruris), 2 - 4 nedelje (ko`na kandidijaza), 6 - 12 nedelja i du`e (onihomikoze) paralele Mycofin, Myconafine

N06DA02

Landex, Egis Pharmaceuticals
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Tregona, Yasnal A02BC03

(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

Lansobel, Zdravlje gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lansoprazol ICP, Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lanzul, Krka kaps. tvrda 14 x 30mg Lanzul S, Krka kaps. tvrda 28 x 15mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Larona, Protonexa, Sabax 190 Registar lekova 2011

A10AE04

Lantus, sanofi aventis
(insulin glargin)

strana analog humanog insulina

rastvor za inj. sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus OptiSet rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus SoloStar rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml
upotreba Optiset je pode{en na doziranje po 2 jedinice a SoloStar po 1 jedinicu doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput paralele videti na strani 433

N05AA01

Largactil, Galenika
(hlorpromazin)

antipsihotik

617

film tabl. 50 x 25mg
upotreba psihoze - odrasli: 3 x 25 - 100mg, Max. 1g dnevno - deca: 500μg/kg na 4 - 6 sati, Max. 40mg dnevno (1 - 5 godina), 1/3 - doze za odrasle, Max. 75mg dnevno (6 - 12 godina) povra}anje - odrasli: 25mg na 4 - 6 sati

A02BC03

Larona, Jadran Galenski Laboratorij
(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel, Lansoprazol ICP, Lanzul, Protonexa, Sabax

C03CA01

Lasix, Jugoremedija
(furosemid)

diuretik

473

tabl. 10 i 50 x 40mg rastvor za inj. im iv 5 i 50 x (10mg/ml) 2ml
upotreba oralno - odrasli: 40mg dnevno (po~etna doza), 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan (doza odr`avanja), Max. 80mg dnevno - deca: 1 - 3mg/kg dnevno parenteralno - odrasli: 20 - 50mg im ili sporom iv inj. (4mg/min.) - deca: 0,5 - 1,5mg/kg, Max. 20mg dnevno paralele Furosemide Sopharma

Registar lekova 2011

191

L01CB01

Lastet, Nippon Kayaku
(etopozid)

citostatik - antimitotik

strana 569

(SZR) kaps. meka 40 x 25mg

kaps. meka 20 x 50mg kaps. meka 10 x 100mg (SZ) rastvor za inj. 10 x 100mg/5ml
upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima, doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan, kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta, tokom 3-5 dana, sa prekidima 2 - 4 nedelje za oralnu upotrebu 2,5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 - 100mg/m2, sporom inf., tokom 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog, tre}eg i petog dana na 3 - 4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 - 50mg/m2 tokom 4 - 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno, tokom 2 - 3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Sintopozid, Vepesid

J01MA12

Lebel, Nobel Ilac
(levofloksacin)

hinolonski antibiotik

543

film tabl. 7 x 500mg i 750mg
upotreba 500 - 750mg na 12 sati paralele Flexid, Levomax, Levoxa

A01AD11

Ledermix, Riemser Arzneimittel
(demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid)

terapija pulpitisa i gangrene zuba

418

dentalna pasta (30mg+10mg)/g 5g
upotreba punjenje zubnog kanala

B03AB09

Legofer, Alkaloid
(gvo`|e III proteinsukcinilat)

antianemik kod sideropeni~ne anemije

455

oralni rastvor 150ml (800mg/15ml ili 40mg feri jona/15ml)
upotreba odrasli: 2 x - 1 velika ka{ika pre jela odoj~ad: 2 x kafene ka{ike pre jela deca: 1,5ml/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela

G03AA07

Legravan, Galenika
(etinilestradiol, levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

511

film tabl. 21 x (0,03mg + 0,15mg)
upotreba 1 tabl. ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja, tokom 21-og dana, zatim 7 dana pauze

192

Registar lekova 2011

N02BE51

(BR)

Lekadol Plus C, Lek
(paracetamol + askorbinska kiselina)

analgoantipiretik

strana 608

granule za oralni rastvor 10 x (500mg + 300mg)/5g
upotreba granule se uzimaju rastvorene u ~a{i vru}e vode ili ~aja, rastvor se pije dok je topao odrasli i deca iznad 12 godina: 4 - 6 x 5g granula, Max. 30g granula dnevno paralele Efferalgan C, Febricet C

J01FA09

(klaritromicin)

makrolidni antibiotik

539

Lekoklar, Sandoz film tabl. 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Lekoklar XL, Lek tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 5, 7, 10 i 14 x 500mg
upotreba pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C, lek se uzima uz obrok odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata, tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7,5mg na 12 sati (ispod 8kg), 62,5mg (2,5ml) na 12 sati (8 - 11kg), 125mg (5ml) na 12 sati (12 19kg), 187,5mg (7,5ml) na 12 sati (20 - 29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 - 40kg) paralele Clarexid, Fromilid, Fromilid uno, Klacid, Klacid IV, Klacid MR, Klerimed, Zymbaktar

H02AB04

(metilprednizolon)

glukokortikoid

527

Lemod, Hemofarm
tabl. 20 x 4mg
(SZ) Lemod Depo, Hemofarm suspenzija za inj. im ia 10 x 40mg/ml (Z) Lemod Solu, Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 20mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 40mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 500mg/7,8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 40mg (dvodelna bo~ica)/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg (dvodelna bo~ica)/2ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Lemod odrasli: 4 - 48mg dnevno (po~etna doza), 4 - 8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0,8 - 1,5mg/kg dnevno (po~etna doza), 2 - 8mg dnevno (doza odr`avanja) Lemod Depo intramuskularno: 40mg jednom nedeljno (adrenogenitalni sindrom), 40 - 120mg jednom nedeljno (reumatoidni artritis), 80 - 120mg jednom nedeljno (alergija) intraartikularno: 4 - 10mg (mali zglobovi), 10 - 40mg (srednji zglobovi), 20 - 80mg (veliki zglobovi) rektalno (klizmom kod ulceroznog kolitisa): 40 - 120mg dnevno u 30 - 300ml vode Lemod Solu vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 - 6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 - 4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre, na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 - 500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Nirypan, Nirypan solubile Registar lekova 2011 193

J01DD04

(Z)

Lendacin, Sandoz
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 10 x 250mg, 500mg, 1g i 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxom-MIP, Labilex, Longaceph, Rocephin

N05CD09

Lendormin, Delpharm Reims
(brotizolam)

hipnotik

622

tabl. 10 x 0,25mg
upotreba 0,25mg uve~e pre spavanja

C01DA05

Lentonitrat 50, Srbolek
(pentaeritritil tetranitrat)

antianginalgik

470

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 50mg
upotreba 2 x 50mg pre jela (ujutru i u podne a najkasnije do 16 h) paralele Dilcoran 80

R06AB04

Lentostamin, Srbolek
(hlorfenamin maleat)

antihistaminik

648

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 12mg
upotreba odrasli: 2 x 12mg deca preko 12 godina: 12mg dnevno

N05AH02

Leponex, Novartis Pharmaceuticals UK
(klozapin)

antipsihotik

619

tabl. 50 x 25mg i 100mg
upotreba shizofrenija rezistentna na le~enje, smanjivanje rizika od suicidalnog pona{anja u {izofreniji i {izoafektivni poreme}aj: 1 - 2 x 12,5 - 25mg, postepeno pove}avati tokom 2 - 3 nedelje za 25 - 50mg dnevno do 300mg ili 400mg dnevno, podeljeno u vi{e doza, uobi~ajena dnevna doza: 200 - 450mg Max. 900mg psihoze tokom Parkinsonove bolesti: 12,5mg uve~e, postepeno pove}avati do 50mg uve~e paralele Clozapin Sandoz, Clozapine

A05BA03

(BR)

Leprotek, Zdravlje
(silimarin)

hepatoprotektiv

425

oblo`ena tabl. 80 x 35mg
upotreba 2 - 3 x 140mg

194

Registar lekova 2011

C08CA13

Lercanil 10, Berlin-Chemie
(lerkanidipin hlorid)

antagonist Ca2+

strana 482

film tabl. 28, 50 i 100 x 10mg
upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno, Max. dnevna doza 20mg paralele Cornelin C10AA04

(fluvastatin)

hipolipemik

490

Lescol, Novartis kaps. tvrda 28 x 20mg i 40mg Lescol XL, Novartis tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 80mg
upotreba odrasli - hiperholesterolemija: 20 - 40mg, izuzetno 80mg uve~e - prevencija progresije koronarne ateroskleroze: 40mg uve~e - sekundarna prevencija sr~ane smrti, nefatalnog infarkta miokarda i koronarne revaskularizacije, kod odraslih sa koronarnom bole{}u srca i koronarnom terapijskom kateterizacijom: 80mg uve~e deca iznad 9 godina - heterozigotna familijarna iperholesterolemija: 20 - 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno

A02BX05

Lesux, Zdravlje
(bizmut subcitrat)

terapija ulkusa

420

film tabl. 28 x 300mg (120mg bizmut oksida)
upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela, terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 - 8mg/kg dnevno paralele Bicit HP R06AE07

Letizen, Krka
(cetirizin hlorid)

antihistaminik

648

film tabl. 20 x 10mg Letizen S film tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 - 6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Cetirizin

Registar lekova 2011

195

H03AA01

Letrox, Berlin-Chemie
(levotiroksin natrijum)

hormon

strana 527

tabl. 25, 50 i 100 x 50μg, 100μg i 150μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 - 5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Tivoral

L02BG04

Letrozole Medico Uno, Medico Uno
(letrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

580

film tabl. 28 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Lametta

V03AF03 (SZ)

(kalcijum folinat)

antidot

663

Leucovorin Calcium, Pfizer Australija rastvor za im iv inj./inf. 10 x 50mg/5ml (SZR) Leucovorin Teva, Teva Pharmaceutical Ma|arska rastvor za im iv inj./inf. 1 x 50mg/5ml
upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im, iv, iv inf.) tokom 12 - 24 sata podeljeno u vi{e doza, zatim 12 - 15mg (im) na 6 sati tokom slede}ih 48 - 72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin

A10AE05

Levemir, Novo Nordisk
(insulin detemir)

analog humanog insulina

435

Levemir FlexPen rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml Levemir Penfill rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml
upotreba doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput

G04BE09

Levitra, Bayer Schering Pharma
(vardenafil)

terapija erektivne disfunkcije

520

film tabl. 4 x 5mg film tabl. 2 i 4 x 10mg i 20mg
upotreba 5 - 20mg, 30 - 60 minuta pre seksualne aktivnosti, Max. jedna doza dnevno

196

Registar lekova 2011

6mg. 5 .5 . 50 x (10mg/ml) 3.5 . Alkaloid tabl.lokalna anestezija: 0. Dompe Pharma (levodropropizin) antitusik 647 sirup (6mg/ml) 200ml upotreba odrasli: 3 x 10ml deca: 3 x 3ml (10 . 3mg i 6mg upotreba 3 x 1.30ml (infiltrativna anestezija). Galenika Lidokain hlorid 1% rastvor za inj.1. 30 x 1.anestezija u stomatologiji: Max. 10 x 250mg i 500mg rastvor za inf. 5 x 250mg i 500mg upotreba tabl.500mg na 12 ili 24 sata parenteralno: 250 . se mogu deliti a uzimaju se nezavisno od jela oralno: 250 .5mg. do maksimalne doze 300mg/sat gel: 20ml (uretralna anestezija .12mg. 10 x (10mg/ml) 3.5ml Lidokain hlorid 2% rastvor za inj. Hemofarm rastvor za inj. Lebel R05DB27 Levopront.mu{karci).50μg/kg brzinom 1 . PharmaSwiss film tabl.`ene). 5 .5mg/kg iv injekcijom. 50 x (20mg/ml) 2ml (Rp) gel (2%) 30g upotreba rastvor 1% .3 x 6 . 20 30ml (epiduralna anestezija .5mg.10ml (uretralna anestezija .20kg).5ml rastvor za inj. 10 . Krka tabl.500mg na 12 ili 24 sata.20ml (endoskopija) Registar lekova 2011 197 . 3 . 3 x 5ml (20-30kg) N05BA08 (bromazepam) benzodiazepin 622 Lexaurin.ventrikularne aritmije: 1 . u te`im slu~ajevima 2 .10ml (blokada simpati~kih nervnih vlakana). 10ml rastvor 2% . 30 x 1. 10 x 500mg/100ml Levoxa. zatim infuzijom 20 . Max.J01MA12 (levofloksacin) hinolonski antibiotik strana 543 (SZ) Levomax. sporom iv infuzijom paralele Flexid. Actavis Malta film tabl.4mg/min.1% bez konzervansa) rastvor 2% . 60mg dnevno paralele Bromazepam N01BB02 (Z) (lidokain hlorid) lokalni anestetik 604 Lidocaine. 50 x (20mg/ml) 2ml Lidokain hlorid. 3mg i 6mg Lexilium.10ml (blokada perifernih nervnih vlakana).

Amaryl.2 nedelje po 1mg do Max.03mg + 0. Glimepirid. Stodette A07FA51 (BR) Linex.02mg + 0. tvrda 16 x 1. Trical J01FF02 (Z) Lincohem. 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . Gliprex. 21 i 63 x (0.12 godine: 3 x 1 .5mg anestezija u stomatologiji: 1 . 3mg. deca 2 . zatim 7 dana pauze paralele Logest.12 sati sporom iv infuzijom G03AA10 Lindynette. pome{ati sa ~ajem odrasli: 3 x 2 kaps.60 min pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps. 10 x 600mg/2ml upotreba nije dozvoljena aplikacija nerazbla`enom iv injekcijom 600mg na 12 . 2mg. Meglimid.5ml.2 x 107 upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 . ukupna doza adrenalina ne sme da pre|e 0. Galenika (lidokain hlorid. Max. 198 Registar lekova 2011 . Dibiglim. epinefrin hlorid) lokalni anestetik strana 604 rastvor za inj.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. Zdravlje (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl.2 kaps.075mg) Lindynette 30 oblo`ena tabl. 6mg dnevno paralele Aglimex./inf. 21 i 63 x (0. tokom 21-og dana.025mg)/2ml upotreba doziranje zavisi od vrste anestezije.24 sata duboko im ili na 8 . Lek (mle~nokiselinske bakterije. Hemofarm (linkomicin) linkozamidni antibiotik 541 rastvor za im inj. 30 x 1mg. `ive liofilizovane) antidijaroik 429 kaps. Gedeon Richter (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 Lindynette 20 oblo`ena tabl. 50 x (40mg + 0. 20ml A10BB12 Limeral.N01BB52 (Z) Lidokain 2% adrenalin. deca do 2 godine: 3 x 1 kaps.

40ml (za kompletno kupanje).. 50g i 100g upotreba 3 . (BR) Linola Gamma.D02AC. 30g. kod dece se primjuje uz konsultaciju sa pedijatrom. (BR) (nezasi}ene masne kiseline) dermatik strana 495 Linola. 20ml direktno se nanese na vla`nu ko`u (za tu{iranje) D02AC. dehidrirana ko`a: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AE01 (BR) Linola Urea. Dr August Wolff krem hidrofilni (5mg/g) 50g Linola Fett. Dr August Wolff krem hidrofobni (masni) (8.. (BR) Linola Fett N.36°C. A.2 x dnevno mazati u tankom sloju i blago utrljati C05BA03 (BR) Lioton 1000. Dr August Wolff (ulje semena `utog no}urka) dermatik 496 krem (200mg/g) 50g upotreba atopijski dermatitis. Dr August Wolff (urea) dermatik 496 krem (120mg/g) 50g upotreba 1 . Dr August Wolff (te~ni parafin i masne komponente) dermatik 495 rastvor za ko`u (uljana kupka) 200ml upotreba temperatura vode treba da bude 32 .. kupka se primenjuje na 2 do 3 dana tokom 4 nedelje.15mg/g) 50g upotreba le~enje dehidrirane ko`e: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AC. kod male dece kupanje se ograni~ava na 5 minuta odrasli: 30 . Menarini Manufacturing (heparin natrijum) tromboflebitik 476 gel (1000ij/g) 20g. 2ml (za delimi~no kupanje).4 x dnevno naneti gel u tankom sloju odozdo na gore paralele Hepathrombin C10AB08 Lipanor. sanofi aventis (ciprofibrat) hipolipemik 490 kaps. tvrda 30 x 100mg upotreba 100mg uve~e Registar lekova 2011 199 .

Lek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 458 tabl. 30 x (10mg + 5mg) upotreba 1 . B.2g lipida/kg dnevno ili 5 .15ml emulzije/kg dnevno B05BA02 (SZ) Lipovenoes 10% PLR. Dislipat. Skopryl C09BB03 Lisonorm.10ml emulzije/kg dnevno novoro|en~ad: 2 . Sortis.5mg (po~etna doza).15ml (Max. zatim 1 x 10 . dnevno 200 Registar lekova 2011 .0. Skopryl plus C09AA03 Lisinopril Sandoz. Fresenius Kabi (sojino ulje + fosfolipidi + glicerol) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf. 20ml) emulzije/kg dnevno pred{kolska deca: 1 . 30 i 100 x 5mg. dnevno. 80mg dnevno paralele Atacor.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. Tulip B05BA02 (SZ) Lipofundin MCT/LCT 20%.2 tabl. 10 x (10% + 0. 20mg. Lizopril H. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid.20mg (doza odr`avanja). 250ml i 500ml upotreba doziranje je u zavisnosti od kalorijskih zahteva sporom infuzijom (0.05 .5mg) tabl.5mg) upotreba 1 tabl.6% + 2. Nobel Ilac (atorvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl.3g (Max.3g lipida/kg dnevno ili 5 . 30 i 100 x (20mg + 12. Braun (ulje soje rafinisano. Atoris. Lek (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl. Loril. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2.5mg (po~etna doza). trigliceridi srednje du`ine lanca) parenteralni nutritiv 459 emulzija za inf.C10AA05 Lipidra. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.5ml emulzije/kg/sat odrasli i {kolska deca: 1 .0. 1 x 5 .25 . Lizopril. 30 x 10mg. 4g) lipida/kg dnevno ili 10 .5%) 500ml upotreba doziranje je individualno a preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 2g/kg dnevno C09BA03 Lisinopril H Sandoz. Gedeon Richter (lizinopril + amlodipin) antihipertenziv 486 tabl. 30 i 100 x (10mg + 12. Max.1g lipida/kg/sat ili 0. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Lizinopril. Max. 10 x (100g/L + 100g/L)) 100ml.

63mg/kg dnevno.L01BB04 (Z) Litak. Lipomed (kladribin) citostatik . Skopryl C09BA03 Lizopril H. 20 x (10mg + 12. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid.5mg (po~etna doza).4 x 300mg dnevno (doza odr`avanja) . 28 x 2. do ukupne doze od 0.5mg uvek u isto doba dana C09AA03 (lizinopril) ACE inhibitor 483 Lizinopril.antimetabolit strana 567 rastvor za inj. 20 x 5mg. podeljeno u vi{e doza leukopenija: 900 . Skopryl plus Registar lekova 2011 201 . 20 x 5mg.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. Lisinopril Sandoz.5mg upotreba 1 x 2. naj~e{}e 20 . 10mg i 20mg Lizopril. Organon Holandija (tibolon) hormon 514 tabl. sc iv 5 x 10mg/5ml upotreba ~uvati na temperaturi 2 . zatim 1 x 10 .8°C 0. 1 x 5 .1500mg dnevno podeljeno u vi{e doza G03DC05 Livial. uz obaveznu kontrolu litemije mani~na stanja . dnevno. Bosnalijek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na tre}i dan u jednoj dozi N05AN01 Litijum karbonat.5mg) upotreba 1 tabl.5mg (po~etna doza).09mg/kg/dan tokom 24 sata. Jugoremedija tabl. prema protokolu.63mg/kg L01XX05 (SZR) Litalir.deca iznad 12 godina: 32 . Loril.odrasli: 3 x 600mg dnevno (akutna stanja). Lisinopril H Sandoz. Max. Bosnalijek tabl. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. 3 . tvrda 100 x 500mg upotreba doziranje je individualno. tvrda 100 x 300mg upotreba doziranje litijuma je individualno. Bristol Myers Squibb (hidroksikarbamid) citostatik 576 kaps.5mg) tabl. 20 x (20mg + 12. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. Srbolek (litijum karbonat) antipsihotik 620 kaps.20mg (doza odr`avanja). 7 dana uzastopno.

Stodette C03EA12 Lometazid.2 g dnevno. (5mg + 6.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.25mg). Lendacin. meka 1 x 600mg upotreba 600mg uve~e jednokratno paralele Fentikol J01DD04 (Z) Longaceph. ujutro paralele Tensec plus G03AA10 Logest. trihomonacid 505 vaginalna kaps.02mg + 0. 21 x (0.5mg tabl. Galenika (amilorid. Max.M01AC06 Loartroxy. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . Movalis C09BB07 Lodoz.5 . Max.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. Catalent Italy (fentikonazol nitrat) antimikotik. MeloxEP./inf. 30 x 15mg upotreba 1 x 7. 2g dnevno neonatusi: Max. Ceftriaxon-MIP. 20 x 7.1 tableta ujutro posle doru~ka G01AF12 Lomexin. Labilex. Melox. 10 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Rocephin 202 Registar lekova 2011 .25mg) i (10mg + 6. metiklotiazid) diuretik 475 tabl. zatim 7 dana pauze paralele Lindynette. Cipla (meloksikam) nesteroidni antireumatik strana 590 tabl. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl. 50mg/kg dnevno paralele 3cef.5mg + 6. 30 x (10mg + 5mg) upotreba ½ . Merck Sante (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl.25mg) upotreba 1 tabl. Azaran. Ceftriakson. Meloxan. 30 x (2.15mg paralele Lormed. Meloksikam. Galenika (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Medoxicam. tokom 21-og dana.

5mg dnevno podeljeno u 2 .4mg odjednom uve~e pre spavanja (nesanica) parenteralno: 25 .3 doze (anksioznost). Pressing N05BA06 Lorazepam.30 μg/kg.5 godina (samo kod akutne dijareje): 2 . Max.08mg/kg.7. tvrda 10 x 2mg Loperamid. 12mg dnevno Lopion retard: 1 . 10 i 20 x 10mg sirup 120ml (5mg/5ml) oralna suspenzija 120ml (5mg/5ml) Loratadin.24mg/kg dnevno C01DX12 (molsidomin) antianginalgik 471 Lopion. Zdravlje tabl. Jugoremedija tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 8mg upotreba Lopion i Lopion forte: 2 . zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 20 x 2mg upotreba odrasli: 4mg odjednom zatim 2mg posle svake neformirane stolice. 10 x 10mg upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . 16mg dnevno deca iznad 5 godina: 2mg odjednom. Max. Salutas Pharma kaps.3 x 2 . Hemofarm (lorazepam) benzodiazepin 621 tabl. 0. Max. im iv 50 x 2mg/ml upotreba oralno: 1 . Max. Flonidan. 30 x 4mg Lopion retard. Jugoremedija tabl.12mg dnevno 2 . 8 . 2 x 16mg paralele Molicor R06AX13 (loratadin) antihistaminik 648 Loratadin. 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece (status epileptikus) Registar lekova 2011 203 . 30 x 1mg i 20 x 2.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor. po potrebi ponavljati na 6 sati (anksioznost). 30 x 2mg Lopion forte. Max.A07DA03 (loperamid hlorid) antidijaroik strana 428 Lopedium acut. 1 . Jugoremedija tabl.3 x 0.2 x 8mg posle jela.4mg posle jela.5mg rastvor za inj. Claritine. Srbolek tabl. Jugoremedija tabl.

Krka film tal. Krka film tabl. 25mg i 50mg film tabl. 28 x 50mg Lotar. Rasoltan. 10 i 20 x 7. Meloksikam.15mg paralele Loartroxy.5mg (po~etna doza).C09AA03 Loril. Lizopril. Pliva Hrvatska film tabl. 30. Galenika film tabl. 30 x (50mg + 12. Sentor C09DA01 (losartan kalijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 487 Lorista H.5mg) upotreba 1 tabl. Medoxicam. Lizinopril.5mg. Movalis 204 Registar lekova 2011 . Pliva Hrvatska film tabl. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2.5mg (po~etna doza). 30 x 50mg i 100mg LozarEP.5 .5mg) Lorista HD. Kern Pharma film tabl. 1 x 5 .25mg kod starijih od 75 godina). 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12. dnevno M01AC06 Lormed. zatim 1 x 10 . Skopryl C09CA01 (losartan kalijum) antihipertenziv 486 Lorista. 28 x (50mg + 12. Lakea. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Alkaloid Beograd film tabl. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 30 x 50mg Losartan. 28 x 12. Galenika film tabl.5mg i 15mg upotreba 1 x 7. Prelow. ACE inhibitor strana 483 tabl. Chanelle Medical (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl. Lisinopril Sandoz. 28 x 50mg Losartic. Srbolek (lizinopril). MeloxEP. Ni Medic film tabl. 28. 20 x 5mg. 28 x (50mg + 12. 28 i 84 x 100mg Losar.5 . Max.5mg) Losartic plus.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. Krka film tabl. Meloxan. Melox. 56 i 60 x (100mg + 25mg) Losar plus.20mg (doza odr`avanja). Erynorm.

23ml upotreba lek se ~uva na 2 . Omeprol. 28 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg.75mg jednom mese~no ili 11. posle ~ega se prati o{trina vida i ukoliko se javi gubitak u o{trini vida ve}i od 5 znakova (ETDRS ili ekvivalent jene Snelenove linije) treba primeniti novu dozu. Setaloft.100mg dnevno paralele Asentra. Tragal. Abbott (leuprorelin) analog hormona koji osloba|aju gonadotropin 578 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.5 dana menstruacije.8° C.25mg/1ml upotreba karcinom prostate. Serlift. Zeprom S01LA04 (Z) Lucentis.25mg svaka 3 meseca napomena: terapiju karcinoma prostate ne trena prekidati u slu~aju remisije ili pobolj{anja. zavisno od klini~kog odgovora N06AB06 Luxeta. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max.rekombinantni humani LH) hormon 517 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Smertoprazol. Zoloft Registar lekova 2011 205 . tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). Galenika (estradiol benzoat. a ne treba da traje du`e od 6 meseci G03FA04 Lutestrol. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . isklju~ivo od strane oftalmologa sa iskustvom u davanju intravitrealnih injekcija doza iznosi 0. Omeprazol ICP. im 5 x (2mg + 20mg)/ml upotreba doza i trajanje terapije su individualni G03GA07 (Z) Luveris. ({pric) sc im 1 x 3. fibroidi materice. Merck Serono (lutropin alfa . 1 x (10mg/ml) 0.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Omep. jednom mese~no tokom 3 uzastopna meseca. Halea. Sidata. karcinom dojke: 3. 20 .05ml). endometrioza.75mg/1ml i 11. 20mg i 40mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka.8 nedelja prevencija recidiva ulkusa. sc 1 x 75ij/1ml upotreba doziranje je individualno. bo~ica je za jednokratnu intravitrealnu primenu.5mg (0. Ortalox. Omex. Liconsa (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. progesteron) hormoni 515 rastvor za inj. Sertralin ICP. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . interval izme|u 2 doze ne sme biti kra}i od mesec dana L02AE02 (SZ) Lupron. Sertiva. Sertralin. Pliva Hrvatska (sertralin) antidepresiv 625 film tabl.A02BC01 Loseprazol. Omeprazid. Novartis Pharma Stein [vajcarska (ranibizumab) terapija senilne makularne degeneracije 659 rastvor za inj. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). terapiju endometrioze treba zapo~eti 1 . tvrda 14 i 28 x 10mg.

te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski).3 doze (po~etno). Plasbumin 20. 50mg. 56 i 100 x 25mg. Uman Albumin 206 Registar lekova 2011 . tvrda 14. po potrebi pove}avati dozu na 7 dana do Max. neuropatski bol: 150mg dnevno podeljeno u 2 .4 x 2 lozenge polako otapati u ustima deca 6 .12 godina: 3 . 75mg. tvrda 56 x 225mg upotreba deci i adolescentima se ne preporu~uje odrasli . Human albumin 20% Baxter.N03AX16 Lyrica. zavisi od telesne mase bolesnika. Bosnalijek (lizozim hlorid + piridoksin hlorid) antiseptik za grlo 418 komprimovana lozenga 30 x (20mg + 10mg) upotreba odrasli: 3 . Human albumin 20% Behring.epilepsija. Humani albumin 20% Biotest. Human albumin. (20%) 10ml i 50ml upotreba doziranje je individualno. 600mg dnevno A01AD11 (BR) Lysobact. ITK Srbije (albumin .4 x 1 lozenge polako otapati u ustima B05AA01 (SZ) Ljudski albumin 20%.humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf. tvrda 100 x 100mg i 200mg kaps. Pfizer Deutschland (pregabalin) antiepileptik strana 614 kaps. 150mg i 300mg kaps. malo soli.

.

zatim 30mg 3 dana nastaviti sa 30mg svakog drugog dana u nedelji L01XC02 (SZ) Mabthera.: 1 uve~e tokom 6 . 2 x 100mg/10ml koncentrat za rastvor za inf.3 dana. do doze odr`avanja. preporu~uje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara.800mg dnevno podeljeno u 3 . 1. prose~no do 50%. zatim 10mg 2 dana. doza se postepeno pove}ava. a doza se odnosi na sadr`aj levodope Madopar 1 . Doppel Farmaceutici vaginalni antiinfektiv (nifuratel + nistatin) 504 vaginalna kaps.2 x 100mg posle jela.6g dnevno deca: 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N04BA02 (levodopa + benzerazid) antiparkinsonik 615 Madopar. prelazak na Madopar HBS po~inje jutarnjom dozom i zadr`ava se isti re`im doziranja kao kod Madopara. Krka (midekamicin) makrolidni antibiotik 538 film tabl.12 dana vaginalni krem: 2. dan tokom prve 3 nedelje. jedanput nedeljno. tvrda 30 x (100mg + 25mg) upotreba doziranje je individualno. titracija doze mo`e da traje i do 4 nedelje 208 Registar lekova 2011 .4 doze Madopar HBS samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara.9 nedelja. posle 2 .5g ujutro i uve~e tokom 6 . Roche (rituksimab) citostatik .L01XC04 (SZ) MabCampath.monoklonsko antitelo 573 koncentrat za rastvor za inf. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze. Galenika tabl. Roche kaps. 30 i 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche HBS. 3 x 30mg/ml upotreba 3mg 1. Max. 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche. 16 x 400mg granule za oralnu suspenziju (175mg/5ml) 115ml upotreba odrasli: 400mg na 8 sati pre jela. Genzyme (alemtuzumab) citostatik monoklonsko antitelo strana 573 koncentrat za rastvor za inf. 4 nedelje uzastopno G01AA51 Macmiror Complex. postepeno pove}avati tokom 8 . meka 12 x (500mg + 200 000ij) vaginalni krem (10g + 4000 000ij)/100g 30g upotreba vaginalna kaps. 400 .12 dana J01FA03 Macropen. 1 x 500mg/50ml upotreba monoterapija: 375mg/m2 iv infuzijom. Roche tabl.

30ml i 100ml upotreba doziranje je individualno V08CA01 (Z) Magnevist. 120 x 5mg upotreba 1. koja je uobi~ajeno 10.5mmol/ml odnosno 469. Zdravlje (maprotilin hlorid) antidepresiv 624 film tabl.75mg uz doru~ak u po~etku. zavisno od indikacije i stanja bolesnika 10%-tna infuzija: 500 . 30 x 25mg i 50mg upotreba 25 . 0.4ml/kg (magnetna rezonanca celog tela) A10BB01 Maninil.5mg tabl. 200ml u toku 15 minuta (hipoglikemi~na koma) N06AA21 Maprotilin. 10ml.5mg davati podeljeno u 2 .8 sati 20%-tna infuzija: 5ml/kg tokom 10 .A12CC30 (BR) Magne B6.01mg/ml) 20ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0. iv 10 x (0.2ml/kg. Berlin-Chemie (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl. podeljeno u 2 .3 doze V08CA01 Magnegita. 50 x (470mg + 5mg) upotreba deficit magnezijuma: 6 tabl. podeljeno u 2 .3 doze spazmofilija: 4 tabl.15 minuta (kod pove}anog intrakranijalnog i intraokularnog pritiska). Hemofarm (manitol) diuretik 463 rastvor za inf. dnevno. 60 i 120 x 3.75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uve~e. Bayer Schering Pharma kontrast za magnetnu rezonancu (gadopentetat dimeglumin) 667 rastvor za inj. izuzetno 0.5mg. dnevno.3 doze) paralele Daonil B05BC01 (Z) Manitol. 15mg dnevno (doze ve}e od 10.1000ml tokom 6 . po potrebi pove}avati na 7 dana do efikasne terapijske doze. 20ml. Biokanol Pharma (gadopentetska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. (10%) 500ml rastvor za inf. po potrebi postepeno pova}avati do 150mg dnevno Registar lekova 2011 209 . (20%) 250ml upotreba doziranje je individualno. 1 i 10 (500mcmol/ml) x 5ml.2ml/kg. 30. 15ml. sanofi aventis kombinacija minerala i vitamina (magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid) strana 444 oblo`ena tabl. Max. doza se mo`e ponoviti posle 30 minuta (kranijalna i spinalna magnetna rezonanca).

4ml Marocen. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat.10mg/kg dnevno.5%.2g na 12 sati tokom 7 . 10 x 250mg i 500mg 542 koncentrat za rastvor za inf.4ml subarahnoidalno. blefaritis: 1 .nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Cefim 210 Registar lekova 2011 . Ciprocinal.5%) 20ml Marcaine spinal 0. do 60ml 0. AstraZeneca [vedska rastvor za inj.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno).400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ .N01BB01 (SZ) (bupivakain hlorid) lokalni anestetik strana 604 Marcaine 0. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno .5% heavy. zatim na 4 sata slede}ih 5 dana .25% (lokalna infiltracija). Ciprinol. AstraZeneca [vedska (bupivakain hlorid + glukoza) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. Ciprofloxacin. Galenika (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj. 5 x 100mg/10ml (SZ) S01AX13 kapi za o~i (0.5% (blokada perifernog nerva). poro|aj) Marcaine spinal 0.4ml subarahnoidalno.3%) 5ml 653 upotreba oralno se uzima pre jela odrasli .5% (epiduralna blokada.oralno: 250 .10 dana . 5 ./inf. 5 x (5mg + 80mg)/ml 4ml upotreba 2 .2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.25% ili 0. AstraZeneca Francuska rastvor za inj.konjunktivitis. do 20ml 0.5%: do 60ml 0.1 sata deci se ne preporu~uje. parenteralno: 100 .keratitis. od tre}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran.5%: 2 .5%. Max. 5 x (0.uobi~ajeno: 1 . Hemofarm (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik J01MA02 film tabl.5%) 4ml upotreba Marcaine 0. Citeral J01DE01 (SZ) Maxicef. hirur{ka intervencija).15mg/kg dnevno.5% (epiduralna blokada.5 .2 kapi na 2 sata prva 2 dana.25% ili 30ml 0. ulkus korneje: 1 . do 12ml 0. 4ml N01BB01 (SZ) Marcaine spinal 0. izuzetno: 7. Max. 5 x (0. podeljeno u 2 doze (oralno). Ciprofloksacin. 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .

5kg. delimi~no te~ni (kontejner) 36L. Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 1kg. 10kg i 30kg Medicinski ugljendioksid.15mg paralele Loartroxy. 13m3. delimi~no te~ni (kontejner) 3m3. Dexagel. 1L. 33m3. 600L i 1000L (Eurocyl) upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama V03AN02 (SZ) (ugljendioksid) medicinski gas 664 Medicinski ugljendioksid. 50m3 medicinski gas. 12m3. 20m3. 14m3. 5L. 41m3. Meloksikam. 10 x 7.S01BA01 Maxidex. Medochemie (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl. Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 1kg. Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 0. 40L i 50L gas za inhalaciju (palet rezervoar) 180L i 660L gas za inhalaciju (cisterna) 14000L Medicinski kiseonik. 3L. 27L.2 kapi paralele Dexa EDO.5L. Alcon Couvreur (deksametazon) glukokortikoid strana 653 kapi za o~i. 15m3. MeloxEP. 6m3. 10L. 16m3. Linde Gas Srbija (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 3kg.5 . 46L.6 x 1 . Melox. 11m3. 10m3. Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 3L. 10kg. Meloxan. 10kg i 40kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Azot-suboksid V03AN01 (SZ) (kiseonik) kiseonik 664 Medicinski kiseonik. 7. 50L medicinski gas. 5m3. 2kg. suspenzija (1mg/ml) 5ml upotreba 4 . delimi~no te~ni (transportni kontejner) 2m3.33L. 30kg i 37. 180L. 4L. 17m3. Lormed. 2L. 8m3. 4kg. 0.5kg upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama M01AC06 Medoxicam. 40L. Dexason V03AN04 (SZ) Medicinski diazotoksid. 10m3. 25kg.5mg i 15mg upotreba 1 x 7. Movalis Registar lekova 2011 211 . 18m3 i 20m3 medicinski gas. 10L.

2mg. Limeral.20ml (400 .5 . Centro Di Histoterapia Placentaria terapija (etanolni ekstrakt humane placente) depigmentacije ko`e rastvor za ko`u (50%) 235ml 502 upotreba 1 x dnevno rastvor blago utrljati u depigmentirane delove ko`e. 10 i 30 x 7.. Trical D11A. Lormed.5mg dnevno duboko im.L02AB01 Megace. Nobel Ilac tabl. Melagenina plus. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 30 x 1mg. 10 i 30 x 15mg (Z) rastvor za inj. 6mg dnevno paralele Aglimex.800mg) suspenzije dnevno paralele O tentika A10BB12 Meglimid. Bristol Myers Squibb (megestrol acetat) progestagen strana 577 tabl. Movalis 212 Registar lekova 2011 . Gliprex.3 dana) paralele Loartroxy. im 3 x 15mg/1.5ml Meloxan. Glimepirid. Amaryl. 30 x 15mg MeloxEP. Ni Medic tabl. Pharmanova tabl. 20 i 30 x 15mg upotreba oralno: 1 x 7. Dibiglim. 30 i 100 x 160mg oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 .. ExtractumPharma tabl. Krka (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. 20 x 7. Medoxicam. 15mg dnevno (parenteralna terapija je ograni~ena na 2 .5mg i 15mg Melox.5mg Melox Fort.2 nedelje po 1mg do Max. tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Meloksikam. Max.15mg parenteralno: 7. Nobel Ilac tabl.

Max. smetnje u varenju: 3 x 200 . 40mg dnevno A05AX02 Mendiaxon. zavisno od klini~kog odgovora paralele Merional Registar lekova 2011 213 .15 godina: 1 . sc im 1 x (50mcg + 50mcg)/0. 20mg i 40mg upotreba lek se uzima uz obrok esencijalna hipertenzija: 10mg (po~etno). Alkaloid (biperiden) antiparkinsonik 615 tabl. 56 i 98 x 10mg.400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Himekromon N04AA02 Mendilex.N06DX01 Memantin Pliva. 14. Max 20mg dnevno paralele Ebixa C09CA08 Menartan. 20 x 200mg upotreba holecistopatije. Berlin-Chemie (olmesartan medoksomil) antihipertenziv 487 film tabl. 50 x 2mg upotreba odrasli: 2 x 1mg (po~etno).5ml vakcine revakcinacija: posle 3 godine 1 dozom vakcine G03GA02 (SZR) Menopur. 28. Ferring Arzneimitell (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. postepeno pove}avati do doze odr`avanja 3 .6mg dnevno J07AH03 (Z) Meningococcal A+C. pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima. Pliva Hrvatska (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl. im 5 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH) upotreba doziranje je individualno. po potrebi dozu pove}ati na 20mg ili Max.5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 1 x 0. Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C) vakcina protiv meningitisa A i C 557 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. 30 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno). 16mg dnevno deca 3 .2mg.4 x 1 . Hemofarm (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl.

12 godina.180mg deca: 7mg/kg dnevno.02mg + 0.karbopenem 537 Merocid. 21 x (0.G03AA09 Mercilon.4 x 60 . ICN Polfa Mestinon.uobi~ajeno: 500mg ./inf. 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli .18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Itanem N07AA02 Mestinon. LEGACY Pharmaceuticals (piridostigmin bromid) holinergik 629 oblo`ena tabl. im 1 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH)/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj./inf.meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca . tokom 21-og dana. 10 x 500mg i 1g Meronem. ispod 50kg: 10 . Organon Irska (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 tabl. AstraZeneca UK pra{ak za rastvor za iv inj. zatim 7 dana pauze paralele Novynette.6 doza 214 Registar lekova 2011 .20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 . PharmaSwiss pra{ak za rastvor za iv inj. Pharmanova pra{ak za rastvor za iv inj. 10 x 500mg i 1g Meropenem Pharmanova. Regulon G03GA02 (SZR) Merional. zavisno od klini~kog odgovora paralele Menopur J01DH02 (SZ) (meropenem) antibiotik . 150 x 60mg upotreba odrasli : 2 . im 1 i 10 x (150ij FSH + 150ij LH)/1ml upotreba doziranje je individualno.18 godina (cisti~na fibroza): 25 .15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. podeljeno u 5 . Ibsa Institut (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.40mg/kg na 8 sati 4 ./inf.1g na 8 sati .

30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 . 1 x 50mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj. Srbolek film tabl. 850mg i 120 x 1000mg Metformin. Max. Gluformin. lek se daje iv bolusom tokom 5 . Laboratoires Mavoly Spindler terapija sindroma (alverin citrat + simetikon) nadra`enih creva 421 kaps.10 sec. Artesan Pharma film tabl. kroz ve} postoje}u liniju primene ali samo za natrijum hlorid (inkompatibilno je sa rastvorom dekstroze) akutni infarkt miokarda (odmah po pojavi simptoma): 6ml rekonstituisanog rastvora (do 60kg) 7ml (60 . na po~etku obroka A10BA02 (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 Metfogamma.8 sati detoksikacija: 15 .3 x 1 kaps. a zavisno od klini~ke slike doza se redukuje svakog dana ili na drugi dan B01AD11 (SZ) Metalyse.10mg na 6 . meka 20 x (60mg + 300mg) upotreba tretman ne treba da traje du`e od 4 nedelje u kontinuitetu 2 .70kg) 8ml (70 . 45mg. Siofor. Tefor Registar lekova 2011 215 . 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno. Max.80kg) 9ml (80 .N07BC02 § (metadon hlorid) opioidni analgetik strana 631 Metadon.2 x 850mg.3 x 500mg ili 1 . 30 i 120 x 500mg.90kg) 10ml (iznad 90kg) A03AX58 Meteospasmyl. rastvor (10mg/ml) 10ml (SZR) Metadon Alkaloid.20mg dnevno.5 . Boehringer Ingelheim Nema~ka (tenekteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za iv inj. Hemofarm oralne kapi. rastvor (10mg/ml) 10ml oralni rastvor (10mg/ml) 100ml i 1000ml upotreba 1ml = 30 kapi (10mg) analgezija: 2. Alkaloid oralne kapi.

25 kapi. rastvor (0.L01BA01 (metotreksat) citostatik .1mg/ml i 0.im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza).25mg) oralno: 3 x 15 .odrasli: 10 . Max.antimetabolit strana 567 Methotrexat "Ebewe". 20 x 250mg upotreba uzima se u toku ili neposredno posle jela odrasli: 2 .2mg/ml upotreba 1ml = 25kapi (0. im iv 50 x 0. 1 x 500mg/5ml i 1g/10ml (SZ) Methotrexate. 3g dnevno deca: 10mg/kg dnevno.25mg/ml) 10ml (Z) rastvor za inj. 20 x 250mg Metildopa.2g dnevno (doza odr`avanja). Srbolek tabl.5mg i 5mg (SZ) rastvor za im iv inj.1 . 50 x 2. Max./inf. Hemofarm (metilergometrin maleat) uterostiptik 507 oralne kapi. 5 x 50mg/2ml rastvor za im iv inj. Hemofarm film tabl./inf.25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Antifolan C02AB02 (metildopa) antihipertenziv 471 Methyldopa. 1 x 50mg/2ml i 500mg/20ml upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis . 150 kapi dnevno parenteralno: 0.0. Ebewe Pharma (SZR) tabl.4 doze G02AB01 Methylergometrin. Pfizer Australija rastvor za im iv inj. Max. Max. zatim 500mg . 65mg/kg dnevno podeljeno u 2 . 1 x 500mg/20ml (SZ) Methotrexate-Teva. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml koncentrat za rastvor za inf. Teva Pharmachemie rastvor za im iv inj.3 x 250mg.2mg im ili iv 216 Registar lekova 2011 . 25mg jednom nedeljno psorijaza .

kao doza odr`avanja profilaksa migrene: 1 x 95 . najbolje ujutro.hiperkalcemija kod malignih bolesti: 100ij na 6 . Hemofarm (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 oblo`ena tabl.2 dana. terapija je dugotrajna paralele Calco Registar lekova 2011 217 . Salutas Pharma (metoprolol sukcinat) beta blokator strana 479 film tabl.88mg. ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg stabilna sr~ana insuficijencija. 5 x 100ij/ml upotreba parenteralno . narednog dana u drugu nozdrvu. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za sc im inj. posle jo{ 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 47. tokom 2 . 20mg dnevno.4 doze. funkcionalna klasa III: 1 x 11. U te{kim ili hitnim slu~ajevima do 10ij/kg dnevno u jednoj dozi sporom iv inf.5mg. doza se mo`e pove}ati do Max. doza odr`avanja 1 x 1 . doza se dalje mo`e udvostru~iti na 2 nedelje. u 500ml 0. Novartis Pharma Francuska sprej za nos (200ij/dozi) 2ml (SZR) Miacalcic. doza se mo`e udvostru~iti na dve nedelje. 47.5mg./inf.8 sati sc ili im.5mg.5mg metoprolol sukcinata odgovara 50mg metoprolol tartarata hipertenzija: 1 x 47.Paget-ova bolest: 100ij dnevno.190mg N05AB02 Metoten. uzimaju se jednom dnevo. 95mg i 190mg upotreba tablete se mogu deliti.10mg dnevno podeljeno u 3 .9% rastvora NaCl tokom perioda od najmanje 6 sati . 400ij na 6 .8 sati.75mg. ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg aritmije: 1 x 95 . zatim po potrebi pove}ati na 1 x 47.postmenopauzalna osteoporoza: 200ij dnevno (jedna doza) u jednu nozdrvu.75mg prve dve nedelje.prevencija osteolize: 100ij dnevno. minimalni re`im doziranja 50ij 3 x nedeljno im ili sc . Max.190mg.190mg stabilna sr~ana insuficijencija.95mg dnevno angina pektoris: 1 x 95 .C07AB02 Metoprolol XL Sandoz. posle 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 23. sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 50 x 47. po potrebi doza se mo`e pove}ati profilaksa nakon infarkt miokarda: 1 x 190mg. funkcionalna klasa II: 1 x 23.5 . ako nema adekvatnog odgovora na ovu terapiju posle 1 .5mg paralele Moditen H05BA01 (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 Miacalcic. nezavisno od hrane. 25 x 1mg i 5mg upotreba odrasli: 2 .4 nedelje Nazalno (sprej za nos) .

Boehringer Ingelheim Nema~ka (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. Sandoz Private Limited Indija (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl.odrasli: 2 x 1g deca i adolescenti 2 . iv infuzijom (du`a hirur{ka intervencija): 2.1%-0. 500mg/sat deca: 2mg/kg iv ili 4 .odrasli: 2 x 1. 30. Max.5mg) tabl.C09CA07 Micardis.5mg/kg (do 1 godine).5g paralele CellCept.03mg + 0.18 godina: 2 x 600mg/m2. Myfortic G03AA07 Microgynon 30. dnevno paralele Pritor Plus L04AA06 (SZR) Micolat.odrasli: 2 x 1. 28 x (80mg + 12. 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno. 28 x (80mg + 25mg) upotreba lek se uzima jednom dnevno nezavisno od jela 1 tabl.5mg) tabl. GlaxoSmithKline Italija (suksametonijum hlorid) miorelaksans 595 rastvor za im iv inj.10 min.4mg/min./inf. Mycophenolate Mofetil Medico Uno. 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) . Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + levonorgestrel) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl. Boehringer Ingelheim Nema~ka Micardis. 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) .2% rastvora. ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. 1 x 80mg paralele Pritor C09DA07 Micardis Plus. Max.5 . 0. Max.5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) . tokom 21-og dana. 1mg/kg iv ili 4mg/kg im Max ukupna doza 150mg (iznad 1 godine) 218 Registar lekova 2011 . Delpharm Reims (telmisartan) antihipertenziv strana 487 tabl. zatim 7 dana pauze M03AB01 (SZ) Midarine.15mg) upotreba 1 tabl.iv injekcijom: 1mg/kg zavisno od potrebnog stepena relaksacije. dodatne doze 50 . 100 x 100mg/2ml upotreba odrasli . 28 x (40mg + 12.100% inicijalne doze na 5 . 21 x (0.

30 i 60 x (100mg+100mg) upotreba 1 . zatim 2 x 6.5mg po~etno. Flormidal Midol. 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 .900mg na 4 . im 5 x (100mg + 100mg + 1mg)/2ml upotreba 1 inj. nedeljno Registar lekova 2011 219 . Max. A11DB. 20 x 100mg 450 N02BA01 (BR) tabl.0.15 .odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg .50mg paralele Carvedigamma.20mg/kg (deca) uvod u anesteziju: 0. inhibitor agregacije trombocita B01AC06 (BR) tabl. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. zatim 25mg dnevno. rastvoreno u ~a{i vode.15 . Milgamma N.. Hemofarm (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik.07 . Solupharm Pharmazeutische (vitamini: B1 + B6 + B12) vitamini 441 inj. Cardiopirin.N05CD08 (SZ) Midazolam Torrex. Hemofarm (karvedilol) beta blokator 480 tabl. Torrex Chiesi Pharma (midazolam) benzodiazepin strana 622 rastvor za im iv inj. Coryol. Max.2mg/kg (deca) paralele Dormicum.08 .30 minuta pre anestezije (odrasli). 20 x 300mg 607 (Z) tabl. Aspirin.5mg po~etno. 2 x 25 . 6 tableta dnevno paralele Aspirin plus C.0. 4g dnevno prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Acetisal pH 8.3 x 1 tabl. Carvetrend. (BR) Milgamma 100.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12.25 (2 nedelje).6 sati. 10 x (5mg/ml) 1ml.1mg/kg. Max. Max.125mg (2 nedelje). Andol 100. 0. 0. Mauermann Arzneimittel (benfotiamin + B6) vitamini 441 oblo`ena tabl.2mg/kg (odrasli). Carvedilol Sandoz. zatim 2 .0. 28 x 12. Dilatrend.. Upsarin C C07AG02 Milenol. 10 x (1mg/ml) 2ml i 5ml rastvor za im iv inj. Anbol. 50 blistera po 10 x 300mg upotreba analgoantipiretik . nastaviti sa 2 x 12. Max. 20 .5mg. Cardiopirin forte N02BA51 (BR) Midol C. 3ml i 10ml upotreba premedikacija: 0. Karvileks A11DB. Andol. zatim 2 x 25mg. Aspirin protect. Hemofarm (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. 50mg dnevno angina pektoris: 12.0.3 inj. dnevno u akutnim stanjima.2 tabl.

karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf. 5 .40μg/dan podeljeno u 1 .2mg pre spavanja (oralno) ili 20μg (nazalno).720μg na dan primarna nokturalna enureza . Ferring Arzneimitell sprej za nos 5ml (50 doza po 10μg) tabl. raspon dnevne doze je 120 . Max. 10 x (500mg + 500mg) upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli .20μg/dan (deca) .zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati.1mg (po~etno). 500mg na 8 ili 6 sati.3 . 30 x 60μg. 120μg i 240μg upotreba dijabetes insipidus .nazalno: 10 . karcinom paratireoidne `lezde . zatim 0. posle 3 meseca terapije napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta S01EB01 Miokarpin.odrasli i deca iznad 5 godina: 0. PharmaSwiss (imipenem natrijum + cilastatin natrijum) antibiotik . 2g dnevno paralele Tienam 220 Registar lekova 2011 .2 doze (odrasli).2 kapi. do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati. 1%-og ili 2%-og rastvora (razmak izme|u 2 kapi 5 minuta) J01DH51 (SZ) Mipecid. Max. 180mg na dan primarni hiperparatireoidizam.H05BX01 Mimpara.6mg dnevno (odrasli i deca) . doza se pode{ava na 2 .6 x 1 . 14. Hemofarm (pilokarpin hlorid) miotik 655 kapi za o~i (2%) 10ml upotreba 1 . tabl. analog vazopresina 524 Minirin.2mg Minirin Melt.sublingvalno: 180μg dnevno podeljeno u 3 doze (odrasli i deca).0. 30 x 0. 1g na 8 ili 6 sati. doza se pode{ava na 2 .odrasli: 30mg dnevno (po~etno). 28 i 84 x 30mg. Max. Ferring Arzneimitell sublingvalna tabl.oralno: 3 x 0. se ne smeju deliti. Amgen Europe (sinakalcet hlorid) kalcimimetik strana 529 film tabl. Max. 4 x 90mg H01BA02 (dezmopresin acetat) antidiuretik. tokom terapije kontrolisati nivo kalcijuma u serumu sekundarni hiperparatireoidizam . 60mg i 90mg upotreba uzima se uz jelo.4 nedelje do optimalne.4 nedelje do optimalne.odrasli: 2 x 30mg po~etno. 4g dnevno deca iznad 3 meseca.

3 x 1. Max. 250μg/0.3ml. Boehringer Ingelheim Nema~ka (pramipeksol dihidrohlorid monohidrat) antiparkinsonik strana 616 tabl.: 3 x 0. sa produ`enim osloba|anjem 10 x 0.375mg tabl.6ml i 800μg/0.3ml.3ml.75mg na 7 dana do Max. Panarak B03XA03 (SZR) Mircera.375mg.3ml. 100μg/ml.25mg i 1mg tabl.3ml. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.5mg. sc iv 1 x 50μg/ml. 150μg/0.3ml. 30 x 0. po potrebi dozu pove}avati za 0.7 dana do 3 x 0. 1.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.5mg i 3mg upotreba 0. 200μg/ml.7 dana do 1 x 1.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl.3ml.N04BC05 Mirapexin.18mg pramipeksola = 0.35mg pramipeksola = 0. 1 x 4. 100μg/0. Bayer Schering Pharma (levonorgestrel) lokalni kontraceptiv 512 intrauterini dostavni sistem 1 x 52mg (20μg/24 sata) upotreba intrauterini dostavni sisem ugra|uje se u matericu.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. dozu duplirati na 5 .6ml upotreba anemija izazvana hroni~nim oboljenjem bubrega .5mg dnevno paralele Oprymea. 75μg/0.5mg.6μg/kg na 2 nedelje G03AC03 (Z) Mirena. postepeno pove}avati na 5 . Roche (metoksipolietilenglikol-epoetin beta) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj.preporu~ena po~etna doza: 0. 200μg/0. sa produ`enim osloba|anjem: 1 x 0. Belupo (mupirocin) antibiotik 498 mast (2%) 15g upotreba 3 x dnevno mazati promene na ko`i tokom 10 dana Registar lekova 2011 221 .125mg (po~etno). 50μg/0. 120μg/0.09mg pramipeksola = 0. gde se levonorgestel postepeno otpu{ta (24μg dnevno tokom 5 godina) D06AX09 Mirobact. 300μg/ml i 1000μg/ml rastvor za inj.5mg dnevno tabl. ({pric) sc iv 1 x 30μg/0. 360μg/0.3ml.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.75mg.

Ebewe Pharma (mitoksantron hlorid) citostatik . Novo Nordisk suspenzija za inj. Sandoz Private Limited Indija oralna disperzibilna tabl. u periodu od 5 uzastopnih dana A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Mixtard 30 NovoLet. 28 x 30mg Mirtazapin ODT Sandoz. Krka film tabl. 30mg i 45mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. doza odr`avanja 1 x 1 . 20mg dnevno.10mg dnevno podeljeno u 3 . 25 x 1mg oblo`ena tabl.5 . Tifona L01DB07 (SZ) Mitoxantron "Ebewe". pojedina~na doza 100mg paralele Metoten 222 Registar lekova 2011 .35 dana zavisno od terapijskog odgovora. se otapa u ustima 30mg dnevno.5mg parenteralno . tabl. sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 25mg/ml upotreba oralno .odrasli: 2. po potrebi dozu pove}ati do Max. Krka (SZ) rastvor za inj.antibiotik 571 koncentrat za rastvor za inf.5 . Novo Nordisk suspenzija za inj. Krka oblo`ena tabl. se mo`e deliti a disperzibilna tabl. ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e. 30 x 15mg. (karpula) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 N05AB02 (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 Moditen. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Mixtard 30 Penfill. Aurobindo film tabl.25mg na 15 . Max.4 doze. 30mg i 45mg Mirzaten. Krka oralna disperzibilna tabl.N06AX11 (mirtazapin) antidepresiv strana 626 Mirtazapin. 45mg dnevno paralele Calixta. 30 x 30mg i 45mg Mirzaten Q Tab. Remeron. 1 x 10mg/5ml i 20mg/10ml upotreba 12mg/m2 dnevno.produ`ena terapija: 12. Max. 100 x 2.5mg Moditen Depo. Remirta. iv infuzijom tokom 5 minuta. 30 x 15mg.

1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 15 godina: 1 x 10mg deca 6 meseci . 30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Vazotal B01AC04 Monogrel.3 x 1 .2 x 20 . Cardogrel. Kerberan. Fopin.C01DX12 Molicor.40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati). Clopigal. Zyllt Registar lekova 2011 223 .3 doze paralele Monosan R03DC03 (montelukast) antiastmatik 645 Monkasta. 12mg dnevno paralele Lopion C01DA14 Monizol. 28 x 10mg Monkasta. za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl. Krka film tabl. Plavix. Norvasc. 120mg dnevno podeljeno u 2 . Amlonorm.14 godina: 1 x 5mg paralele Singulair C08CA01 Monodipin. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Amlodipin PharmaSwiss. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Max. 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja. Max. PharmaSwiss (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. Max. Hemofarm (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl. Krka Polska tabl.6 godina: 1 x 4mg deca 6 . 10mg dnevno paralele Alopres. Amlodipin. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 .2mg posle jela. Amlodil. 30 x 2mg upotreba 2 . Srbolek (molsidomin) antianginalgik strana 471 tabl. Amlogal. Tenox. PharmaSwiss (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. Klogrel. Amlopin. Klopidogrel.

uve~e u postelji. 28 x (20mg + 12. 28 x 10mg i 20mg Monotens. PharmaSwiss tabl. 28 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno u po~etku.5mg) upotreba 1 tabl.odrasli: 3g jednokratno 224 Registar lekova 2011 .3 doze paralele Monizol S01GA02 Montevizin.40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati). PharmaSwiss tabl.C09AA09 (fosinopril natrijum) ACE inhibitor strana 484 Monopril. dnevno (uvek u isto vreme). PharmaSwiss tabl. Slaviamed (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl.2 kapi u oko J01XX01 Monural.05%) 10ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 . posle pra`njenja mokra}ne be{ike urinarne infekcije . Zambon [vajcarska (fosfomicin trometamol) antibiotik 544 granule za oralni rastvor 1 x 3g/8g upotreba uzima se rastvoreno u ~a{i vode. 120mg dnevno podeljeno u 2 .5mg) Monotens Plus. 28 x (20mg + 12.2 x 20 . Hemofarm (tetrizolin hlorid) oftalmik 675 kapi za o~i (0. zatim 10 .40mg jednom dnevno C09BA09 (fosinopril natrijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Monopril plus. 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 . PharmaSwiss tabl. ujutro C01DA14 Monosan. Max. na prazan stomak.

Max. 30 i 50 x 0.4mg.4 film tabl.3 dana) paralele Loartroxy.3mg Moxogamma 0. 360mg dnevno podeljeno u vi{e doza deca 12 .4mg ujutro ili 2 x 0. sc im iv 10 x 20mg/ml oralne kapi (20mg/ml) 50ml i 100ml upotreba parenteralno .N02AA01 § (SZ) (morfin hlorid) opioidni analgetik strana 605 Morfin hidrohlorid Alkaloid. Meloksikam.6mg paralele Physiotens R05CB03 (BR) Mucodyne.60mg. tvrda 30 x 375mg sirup (250mg/5ml) 100ml i 200ml sirup (za decu) (125mg/5ml) 100ml i 200ml upotreba odrasli: 3 x 750mg (po~etna doza). Max.2 film tabl. 20 x 7. dnevna 60mg oralno 1ml kapi = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 . Max.2mg ujutro. Melox.analgezija: 10 . Merck KgaA rastvor za inj. 3 x 250mg (5 .12 godina) Registar lekova 2011 225 . pojedina~na doza 0. zatim 2 x 750mg (doza odr`avanja) deca: 4 x 62. Max.15mg parenteralno: 15mg dnevno duboko im (ova doza se ne sme prekora~iti. dnevna doza 0. 30 i 50 x 0.2mg. Alkaloid Morphin Merck 2%. a parenteralna primena je ograni~ena na 2 .5 godina). MeloxEP.20mg dnevno.2mg Moxogamma 0. 30 i 50 x 0.5 .4mg upotreba 0. Lormed. Max.5mg i 15mg (Z) Movalis.20mg.16 godina: 10 . pojedina~na doza 30mg. Meloxan C02AC05 Moxogamma. po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0. 120mg dnevno podeljeno u vi{e doza M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Movalis. im 5 x 15mg/1. Artesan Pharma (moksonidin) antihipertenziv 472 Moxogamma 0. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl. Hemofarm (karbocistein) mukolitik 646 kaps. Medoxicam.5 . Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj.5ml upotreba oralno: 1 x 7. Max.3 film tabl.125mg (2 .

30 . Max.4 kafene ka{ike) 6 .25g/5g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 . neo bronchol 226 Registar lekova 2011 . Flavamed.3 x 15mg (5 . 90ml (6 velikih ka{ika) deca 2 . (BR) Mucofalk Pomorand`a. Boehringer Ingelheim [panija Mucosolvan Junior.12 godina: 5ml (kafena ka{ika) na 2 . Delpharm Reims tabl.10 godina).5ml (1/2 kafene ka{ike) na 2 . Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl. 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan.5mg (do 2 godine).5 godina).40ml (6 .6 godina: 2.8 kafene ka{ike) R05CB06 (BR) (ambroksol hlorid) mukolitik 646 Mucosolvan. 3 x 7. 20 x 30mg Mucosolvan. 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Ambroksol.3 sata. Delpharm Reims sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 3 x 30mg ili 2 x 60mg deca: 2 x 7.3 sata.5 .10ml (3 . 7.5mg (2 . 2 . Dr Theiss Naturwaren (list mu{ke bokvice. te~ni ekstrakt) biljni ekspektorans 672 sirup (5g/100g) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 15ml (velika ka{ika) na 2 .HA06AC. Max.3 x 5g (BR) Mucoplant. Dr Falk Pharma (plantago ovata) biljni laksativ strana 670 granule za oralnu suspenziju 20 x 3. 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan Junior. Boehringer Ingelheim [panija tabl.3 sata. Max.

D01AE15 (terbinafin) antimikotik strana 495 Mycofin. tinea corporis i cruris 2 .5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) .odrasli: 2 x 1.).6 nedelja. Nobel Ilac krem (1%) 15g Myconafine.2 x dnevno nanositi na obolelo mesto tokom 7 . Max.).) paralele Lamisil L04AA06 (SZR) Mycophenolate Mofetil Medico Uno.2 meseca (infekcije kosmatih delova ko`e).6 nedelja (dermatomikoze).4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene) M03BX04 Mydocalm.12 god. Medico Uno (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl. Micolat. 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) . 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) .odrasli: 2 x 1g .12 meseci (onihomikoze). 62.14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 12 god. 30 x 150mg upotreba 3 x 150mg Registar lekova 2011 227 .deca i adolescenti 2 . 125mg dnevno (deca 5 .odrasli: 2 x 1. izuzetno 400mg dnevno .5 god. Myfortic Mycoseb. 1 .12 nedelja i du`e lokalno: 1 . nekoliko meseci (sistemske mikoze) oralno .4 nedelje.deca: 3mg/kg dnevno lokalno ({ampon): 2 x nedeljno tokom 2 .5g paralele CellCept. Hemofarm (ketokonazol) antimikotik J02AB02 tabl. 14 x 250mg upotreba trajanje terapije: tinea pedis 2 .5mg dnevno (deca 2 . Gedeon Richter (tolperison hlorid) miorelaksans 596 film tabl.odrasli: 200mg. Actavis Malta tabl. onihomikoze 6 .18 godina: 2 x 600mg/m2. 28 x 125mg tabl. 20 x 200mg 546 D01AC08 (BR) {ampon (2%) 100ml 494 upotreba trajanje terapije: 2 . 6 .

Laboratories Chauvin (tropikamid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0. Max. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Tetrazepam-MIP 228 Registar lekova 2011 . Mycophenolate Mofetil Medico Uno M03BX07 Myolastan. 120 x 180mg i 360mg upotreba u roku od 72 sata posle transplantacije 2 x 720mg. Max. sanofi aventis (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 film tabl. kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Unitropic L04AA06 (SZR) Myfortic. 20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja. Micolat. Novartis Pharma Stein [vajcarska (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 gastrorezistentna tabl.S01FA06 (Z) Mydrum.5%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu. 1440mg dnevno paralele CellCept. po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno.

.

ako se ne jave simptomi apstinencije dati jo{ 25mg. 20 x 50mg supozitorija 10 x 50mg Naklofen Duo kaps.1% rastvor): 2 .odrasli: 50 .3 x 275mg deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Naproksen. Krka (naproksen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl.05% rastvor): 2 . tvrda 20 x 75mg M02AA15 (BR) gel (10mg/g) 60g upotreba oralno . Diclofenac retard.deca iznad 6 godina: 1 . Diklofenak Duo Nini. Rapten Duo 594 M01AE02 (BR) Nalgesin S.4 kapi na 3 .4g gela blago utrljati na obolelo mesto paralele Actafenak.4 x 2 . Diclofenac duo.4 sata deca iznad 6 godina (0.1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli (0.3mg/kg dnevno.4 sata M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Naklofen.4 kapi na 3 . DicloRapid. 7 i 28 x 50mg upotreba ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test 25mg inicijalno uz posmatranje bolesnika 1 sat.R01AA08 Nafazol.150mg dnevno podeljeno u vi{e doza lokalno: 3 . dalje primenjivati 50mg dnevno 230 Registar lekova 2011 . 10 x 275mg upotreba odrasli: 2 .05%) 10ml i (0. kod juvenilnog artritisa rektalno: 50 . Diklofen. Naproxen N07BB04 (SZR) Naltrexone. Diklofenak. Krka gastrorezistentna tabl.2 x 75mg (Naklofen Duo) . Diclac.200mg dnevno ili 1 . Hemofarm (nafazolin) dekongestiv strana 638 kapi za nos (0. Haupt Pharma Wolfratshausen (naltrekson hlorid) antagonist opioida 631 film tabl.

1% + 5%) 10ml Nasic za decu.11 godina: po 1 doza u svaku nozdrvu ujutro polipoza .odrasli: 2 . Hemofarm [abac supozitorija 10 x 500mg Naproxen. (BR) (ksilometazolin + dekspantenol) dekongestiv 638 Nasic.M01AE02 (naproksen) nesteroidni antireumatik strana 591 Naproksen.1% sprej): 2 .deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze rektalno . Schering-Plough Labo. Belgija (mometazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos. Max. Hemofarm film tabl.4 x 50μg u svaku nozdrvu.3 doze spreja deca 2 ..odrasli: 2 x 500mg paralele Nalgesin S R01AA. 20 i 50 x 375mg upotreba oralno .odrasli i deca iznad 12 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro. 20 x 375mg Naproksen. Ivax (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos. Klosterfrau sprej za nos (0. Klosterfrau sprej za nos (0. suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50mcg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 . Srbolek tabl.05% + 5%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0.deca 3 . po potrebi smanjiti dozu na pola. kad do|e do pobolj{anja dozu smanjiti na 2 x dnevno 1 dozu u svaku nozdrvu Registar lekova 2011 231 .12 godina (0.2 doze spreja R01AD01 Nasobec.3 x 375mg . 400μg (4 doze u svaku nozdrvu) . 400μg dnevno paralele Beconase R01AD09 Nasonex. Max. suspenzija (50μg/dozi) 18g/140 doza upotreba alergijski rinitis . po potrebi za 5 .6 nedelja pove}ati dozu na 2 x dnevno 2 doze u svaku nozdrvu.05% sprej): 1 .2 x 1 .odrasli i deca iznad 18 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro.3 x 2 .

Zdravlje rastvor za inf.1L dnevno paralele Ringer’s injection.10mg uve~e B05XA02 (SZ) Natriumbicarbonat "Fresenius" 8. Sodium chloride 0.3mOsm/L) upotreba 0.9%) 500ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min . (0. Hemofarm (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 rastvor za inf. prose~nom brzinom 80 kapi/min. 500ml (309. Fresenius Kabi (natrijum hidrogenkarbonat) koncentrat elektrolita za korekciju izrazite acidoze 465 koncentrat za rastvor za inf. Zdravlje (natrijum pikosulfat) laksativ 426 oblo`ena tabl.9% B05BB01 (Z) Natrii chloridi infundibile compositum. Unimed Pharma (natrijum kromoglikat) antialergik 658 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml upotreba 4 x dnevno 1 kap u o~i paralele Vividrin A06AB08 Natrijum pikosulfat.oko 250ml/sat paralele Sodium chloride. (0.5 . deca: oko 5ml/kg/sat S01GX01 (BR) Natrijum kromoglikat 2%.4%. Hemofarm (natrijum hlorid + glukoza) parenteralni nutritiv 463 rastvor za inf. 10 x (8. Ringerov rastvor B05BB02 (Z) Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%.9% + 5%) 500ml (200kcal/L) upotreba doze zavise od klini~kog stanja i telesne mase bolesnika odrasli: 500 . 1. (0.2000ml za 24 sata.5mmol/kg na sat 232 Registar lekova 2011 . 30 x 5mg upotreba 5 .4%) 100ml upotreba doziranje je individualno.B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Natrii chloridi infundibile. Hemofarm rastvor za inf.9%) 250ml i 500ml (308mOsm/L) Natrii chloridi infundibile. Max.

5mg dnevno. Berlin-Chemie tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za iv inj.6 dana deca iznad 2 godine: 0. Nevotens Registar lekova 2011 233 . im 1 x 1000mg/4ml upotreba 1000mg na 10 .14 nedelja C07AB12 (nebivolol) beta blokator 479 Nebilet. tvrda 5 x 5mg (SZ) Navoban. 14 i 28 x 5mg Nebivolol Sandoz. 10 x 5mg/5ml upotreba odrasli: 5mg parenteralno pre po~etka hemioterapije. Bayer Schering Pharma (testosteron undekanoat) hormon . Pharmanova tabl.2mg/kg.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol. 28 x 5mg Nebispes./inf. 14 i 28 x 5mg upotreba odrasli . pove}avati po 2.androgen 512 rastvor za inj.A04AA03 (tropisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 Navoban.esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . Salutas Pharma tabl. 5mg dnevno G03BA03 Nebido. Novartis [panija kaps.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2. nastaviti oralno sa 5mg dnevno slede}ih 2 . Max.

odrasli i deca iznad 6 godina: 1 pastilu po potrebi na 2 .2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.5 .25mg na 4 sata pre dojenja . zatim 1 .6mg + 1. 0. ne du`e od 3 .0. Cooper (neostigmin) holinergik 629 rastvor za inj. im iv sc 50 x 2.2mg + 5.5mg im ili sc vi{e puta dnevno nedepolarizuju}a neuromuskularna blokada (odrasli i deca): 0.3 sata sprej .4-dihlorbenzil alkohol + levomentol) strana antiseptik za usta 416 640 A01AB11 neo angin pastila 24 x (0. Flavamed. Bayer Schering Pharma vagitorija 7 x (750mg + 200mg) upotreba Neo Penotran 2 x 1 vagitorije tokom 7 ili 14 dana Neo Penotran forte 1 vagitorija tokom 7 dana S03CA01 Neodeksacin.07mg/kg sporo iv paraliti~ki ileus.6mg + 1.35%) 10ml upotreba 1 .05 .2.1% + 0.2 kapi na 4 sata paralele Dexamethason-Neomycin N07AA01 (SZ) Neostigmine.5mg/ml upotreba 0.odrasli i deca iznad 2 godine: 2 doze spreja prskati u usta do 6 puta dnevno.5mg iv doze ekvivalentno je 1 . Mucosolvan Junior G01AF20 (metronidazol + mikonazol nitrat) vaginalni antiinfektiv 505 Neo Penotran. Bayer Schering Pharma vagitorija 14 x (500mg + 100mg) Neo Penotran forte.2mg + 5.72mg) R02AA20 sprej za usnu sluznicu (2.05 .125 .1.92mg + 14. postoperativna retencija urina: 0. Hemofarm (deksametazon + neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za o~i (0.5mg im ili sc vi{e puta dnevno . Divapharma (amilmetakrezol + 2.novoro|en~ad: 0.odrasli: 1 . Mucosolvan.5mg im ili sc (odrasli).58mg + 0. Divapharma (ambroksol hlorid) mukolitik 646 lozenga 20 x 15mg upotreba 2 .87mg)/ml 30ml upotreba pastile .2.2 .0.4 dana R05CB06 (BR) neo bronchol.(BR) neo angin.3 x 15mg otapati u ustima paralele Ambroksol.0.deca: 0.1mg im ili sc (deca) 234 Registar lekova 2011 .9mg) neo angin bez {e}era pastila 24 x (0.5mg im ili sc doze mijastenija gravis .

Schering-Plough Labo. Max. Katena Registar lekova 2011 235 .5ml upotreba 0. Roche (filgrastim) stimulator hematopoeze 581 rastvor za inj.5mg/kg dnevno J01GB07 (SZ) Netromycin.5mg/kg na 8 sati) L03AA13 (SZ) Neulastim. im iv inf 1 x 150mg/1. Max.5 .6ml upotreba 6 mg (jedan napunjen {pric) se daje za svaki hemioterapijski ciklus.5mg/kg dnevno (2 .5 .D05BB02 Neotigason.2.30mg tokom 2 . 25mg dnevno tokom slede}ih 6 . Gabaneural.odrasli: 300mg (po~etna doza).odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . Gaboton. 1.8 nedelja (doza odr`avanja). Max.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). ({pric) sc inf. zavisno od indikacije N03AX12 Neurontin. 2. tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija .1. Gordius.deca 6 . Pfizer Deutschland (gabapentin) antiepileptik 614 kaps. Belgija aminoglikozidni antibiotik (netilmicin) 541 rastvor za inj.3mg/kg na 8 sati) deca: 6 .8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma.5ml i 48 Mij/0. 24 sata po zavr{etku hemioterapije L03AA02 (SZ) Neupogen.5 .3 doze nedono{~ad ili done{ena novoro|en~ad do nedelju dana: 6mg/kg dnevno (3mg/kg na 12 sati) novoro|en~ad iznad nedelju dana i odoj~ad: 7.9mg/kg dnevno (2.1.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 .samo izuzetno: 0. uzima se uz jelo ili sa malo mleka odrasli: 1 x 25 .12 godina: 25 . Roche (pegfilgrastim) imunostimulans 581 rastvor za inj.7.4g dnevno podeljeno u 3 doze . Gabalept.2Mij/kg dnevno. 75mg dnevno deca . 1 x 30 Mij/0. Cenexi (acitretin) antipsorijatik strana 497 kaps.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. sc ({pric) 1 x 6mg/0. tvrda 30 i 100 x 10mg i 25mg upotreba doziranje je individualno.5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 .4 nedelje (po~etna doza). supkutano.

GERB bez ezofagitisa: 1 x 20mg tokom 4 nedelje. 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg na 1 sat pre ili 2 sata posle jela A02BC05 Nexium. sa produ`enim osloba|anjem 14 x 375mg tabl.5mg dnevno. 1g naredne ~etiri nedelje. 14 x 5mg upotreba odrasli .ulkus `eluca usled primene NAS: 20mg dnevno tokom 4 ./inf.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol. zatim 20mg po potrebi .8 nedelja . 7 i 14 x 20mg i 40mg Nexium iv pra{ak za rastvor za iv inj.2g dnevno N07BA01 (BR) Nicorette. 500mg druge nedelje. uve~e 375mg tokom prve nedelje. Bayer Schering Pharma (sorafenib) citostatik 575 film tabl. najvi{e 15 guma od 2mg oni koji pu{e do 20 cigareta dnevno. pove}avati po 2.8 nedelja. 2g dnevno uobi~ajena doza odr`avanja: 1 . odnosno od 4mg. tokom 10 . zatim 1 x 20mg . po potrebi pove}avati po 500mg nedeljno do Max.C07AB12 Nevotens.eradikacija H.30 min. pylori: 2 x 20mg u kombinaciji sa antibiotikom. Nebilet.prevencija ulkusa zbog primene NAS: 20mg dnevno parenteralno: iv inj tokom 3 minuta ili inf. Actavis Malta (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl. 750mg i 1000mg upotreba lek se uzima jednom dnevno. Nebivolol Sandoz L01XE05 Nexavar.GERB: 20mg dnevno . 750mg tre}e nedelje. Nebispes. tokom 7 dana . kada oralna primena nije mogu}a C10AD02 Niaspan. oni koji pu{e preko 20 cigareta dnevno paralele NiQuitin 236 Registar lekova 2011 . AstraZeneca [vedska (esomeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl.erozivni refluksni ezofagitis: 1 x 40mg tokom 4 . 1 i 10 x 40mg upotreba oralno .stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2.esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . McNeil [vedska (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 Nicorette freshfruit lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette freshmint lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette microtab lemon sublingvalna tabl.12. sa produ`enim osloba|anjem 56 x 500mg. 30 i 100 x 2mg i 4mg upotreba terapija se sprovodi najdu`e 9 meseci odrasli i deca iznad 18 godina: 8 . Abbott (nikotinska kiselina) hipolipemik 491 tabl.

C08CA05 (nifedipin) antagonist Ca2+ strana 481 Nifedipin.8 sati) paralele Aksef. Ceroxim.1. 5ml i 10ml rastvor za iv inj. Max. tokom najmanje 5 a najdu`e 14 dana oralno: najkasnije 4-og dana od po~etka subarahnoidalnog krvarenja uvesti oralnu primenu u dozi 60mg na 4 sata tokom 21-og dana Registar lekova 2011 237 .3 x 20mg. 100 x 30mg (SZ) rastvor za inf. 20μg/kg (deca) infuzijom . Zdravlje kaps. GlaxoSmithKline Italija (cisatracurium besilat) miorelaksans 596 rastvor za iv inj. kontinuiranom infuzijom./inf./inf. 1 x (5mg/ml) 30ml upotreba iv injekcijom . sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat P. Bayer Schering Pharma (nimodipin) antagonist Ca 482 film tabl. {to pre od po~etka subarahnoidalnog krvarenja./inf. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat. 1 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg . 5 x (2mg/ml) 2.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 .odrasli i deca 1 mesec . 2 x 40mg deca: 0. Xorimax M03AC11 (SZ) Nimbex.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . zatim 1 . Dicef. Hemofarm film tabl.4 doze (na 6 . zatim doza odr`avanja 30μg/kg (odrasli).12 godina: 150μg/kg (intubacija).1mg/sat. Xorim. Zdravlje tabl. Hemofarm (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.5ml.2μg/kg u minuti C08CA06 Nimotop S. 1 x 10mg/50ml upotreba parenteralno: 0. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli . 2mg/kg dnevno podeljeno u 2 . Cefuroxim-MIP. Max.3 doze paralele Nipidin J01DC02 (SZ) Nilacef.12 godine: 3μg/kg u minuti (po~etna doza).5mg/kg dnevno.5 .0.hipertenzija i angina pektoris: 2 .25 .odrasli i deca 1 mesec .

poslednje 2 nedelje 1 flaster od 7mg dnevno terapija se mo`e nastaviti i posle 10 nedelja ali ne du`e od 9 meseci (odrasli) ili 12 nedelja (deca 12 . Bosnalijek (nitrazepam) hipnotik 622 tabl.4 puta dnevno 2 .10mg pre spavanja deca . Max.epilepsija: 5 .14 godina) paralele Cerson C08CA05 Nipidin. Hemofarm (nifedipin) antagonist Ca2+ 481 kaps. 2 x 40mg paralele Nifedipin.nesanica: 5 . 20 x 100mg Nimulid MD. Panacea Biotec oralna disperzibilna tabl.M01AX17 (nimesulid) nesteroidni antireumatik strana 593 Nimulid. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli . 3 x 5mg (2 . Catalent UK (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 transdermalni flaster 7 x 7mg/24h.17 godina) paralele Nicorette 238 Registar lekova 2011 . 10 x 100mg (BR) Nimulid Transgel. gel (1%) 30g upotreba Nimulid odrasli: 2 x 100mg posle jela deca: 5mg/kg dnevno podeljeno u 2 . slede}e 2 nedelje 1 flaster od 14mg dnevno..10mg (do 1 godine). Nifelat N07BA01 NiQuitin.hipertenzija i angina pektoris: 2 x 20mg. 14mg/24h i 21mg/24h upotreba odvikavanje je fazno i sprovodi se tokom 10 nedelja: prvih 6 nedelja 1 flaster od 21mg dnevno.3 doze Nimulid MD odrasli: 2 x 100mg otopiti u ustima deca: 2 x 50mg otopiti u ustima Nimulid Transgel 3 . Panacea Biotec tabl. 10 x 5mg upotreba odrasli . Panacea Biotec M02AA.4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati paralele Actasulid 594 N05CD02 Nipam.

01 . Hemofarm (gliceril trinitrat) antianginalgik strana 470 rastvor za iv inj.5 minuta profilaksa: 0. vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 .005 . 20 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno.48mg dnevno (po~etna doza). Srbolek sublingvalna tabl. (po~eti sa 0. Jugoremedija tabl. po potrebi pove}avati do doze odr`avanja 10 . im iv inf.6ml koncentrat za rastvor za inf. Max.5mg sublingvalno (u sede}em polo`aju). Lemod Solu C08CA08 Nitrepin.8mg dnevno (doza odr`avanja) Nirypan solubile rastvara~ je voda za inj. Zdravlje (nitrendipin) antagonist Ca2+ 482 tabl.01mg/min. po potrebi ponoviti za 3 minuta.01 .3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik Registar lekova 2011 239 .500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Lemod.5mg/kg dnevno (po~etna doza).1. na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 . najvi{e 3 lingvalete u razmaku od 3 . 15 x 20mg/ml i 40mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Nirypan odrasli: 4 . Pohl Boskamp sublingvalni sprej (0. 2 .6ml upotreba iv injekcija: 1mg tokom 3 minuta. 50 x 1mg/1.2mg/min.8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0.4 . po potrebi ponoviti.8 .10 minuta uo~i aktivnosti koja mo`e da izazove anginozni napad Nitrolingual 0.4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre.C01DA02 (SZ) Nirmin. 40mg dnevno C01DA02 (gliceril trinitrat) antianginalgik 470 Nitroglicerin. u razmacima od 10 minuta iv infuzija (posle efekta postignutog iv injekcijom): 0. najvi{e 2 puta.2mg (1 . 20 x 4mg i 8mg (Z) Nirypan solubile.4mg/dozi) 200 doza upotreba Nitroglicerin rok upotrebe posle otvaranja je 2 meseca terapija: 0.0. Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.02mg/min. 40 x 0.5mg Nitrolingual.0.0.20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze.1. a zatim na 5 .5mg sublingvalno 5 .10 minuta pove}avati za 0. 4 . do `eljenog odgovora) H02AB04 (metilprednizolon) glukokortikoid 527 Nirypan. 50 x 5mg/1. Lemod Depo.6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 .

AstraZeneca UK (tamoksifen) antagonist estrogena 578 film tabl. 30 x 10mg Nolvadex D film tabl. Krka (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. Krka film tabl. Pulcet L02BA01 Nolvadex.J01XX07 Nitroxolin forte.1mg/kg.500mg uve~e (profilaksa recidiva) J01MA06 (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 Nofocin. 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Uricin A02BC02 Nolpaza. 56 i 60 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. 20 x 400mg Nolicin. meka 10. zatim 20 .100μg/kg) 240 Registar lekova 2011 . i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc.0. Organon Holandija Norcuron.odrasli i deca iznad 5 meseci: 0. Srbolek tabl. 30 x 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 . 14. 30.80μg/kg/sat (posle inicijalne iv injekcije od 40 .30μg/kg (odr`avanje efekta) iv inf: 50 . iv inf 50 x 4mg/ml upotreba rastvara~ je voda za inj. ili 1 x 150 . iv inj. 30 i 90 x 250mg upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 150 . Chephasaar (nitroksolin) uroantiseptik strana 544 kaps.40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Tamoxifen M03AC03 (SZ) Norcuron.250mg (akutno stanje).08 . . 28. Organon Francuska (vekuronijum bromid) miorelaksans 595 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Panrazol.

0. Ferring Arzneimitell (kvinagolid) dopaminergik. Monodipin. Abbott (ritonavir) terapija HIV infekcije 550 kaps.3ij/m2 dnevno) odrasli .3mg dnevno (0. 10mg/1.6 dan: 50μg od 7 dana: 75μg.9ij dnevno).5ml.15 .07 . Amlogal. (BR) Normogin.5ml upotreba deca . po potrebi pove}avati za 75μg nedeljno do optimalne doze C08CA01 Norvasc. 3 x 25μg + 3 x 50μg tabl. inhibitor prolaktina 509 tabl. Amlodipin PharmaSwiss. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Max. Tenox.supstituciona terapija: 0.14 dana G02CB04 Norprolac. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 5mg/1.7 1. 30 x 75μg i 150μg upotreba lek se uzima uve~e.. uz obrok Registar lekova 2011 241 . Amlopin. 6 x 40mg upotreba `ene iznad 18 godina: 1 . Novo Nordisk (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta strana 524 rastvor za inj.05mg/kg dnevno (0.0. Amlonorm.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4. uz obrok pre spavanja hiperprolaktinemija 1 .1ij/kg dnevno odnosno 0. Laboratori Baldacci (Lactobacillus rhamnosus .0.0.035mg/kg dnevno (0. Humatrope G01AX. Pfizer Deutschland (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl.5ml i 15mg/1.nedostatak hormona rasta: 0.liofilizovana kultura) terapija vaginitisa 506 vaginalna tabl.025 .2 vaginalne tablete dnevno.H01AC01 (SZR) Norditropin NordiLet. Amlodipin.14ij/kg dnevno odnosno 1.3 dan: 25μg 4 .45 . Fopin. meka 336 x 100mg upotreba odrasli: 600mg na 12 sati. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin. uz obrok deca iznad 2 godine: 350mg/m2 na 12 sati. 10mg dnevno paralele Alopres. Vazotal J05AE03 Norvir. Amlodil.Turner-ov sindrom: 0.3ij/m2 dnevno) . zavisno od te`ine klini~ke slike tokom 7 .0mg/m2 dnevno {to je 2 .

im iv 50 x 2.3 doze . podeljeno u 2 .1g sporo iv ili 1 . sc im 1 x (100j/ml) 10ml NovoRapid FlexPen rastvor za inj. ne sme se me{ati sa infuzionim rastvorima te{ke epizode krvarenja: 3 . Galenika (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 rastvor za inj.120mg dnevno.odrasli: 120 . Max.2.200mg dnevno.4mg/4. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml NovoMix 30 Penfill suspenzija za inj. iv 1 x 2. primenjuje se isklju~ivo iv injekcijom. podeljeno u 2 .2mg/2.deca 1 . na 2 .kristalni 70%) 435 NovoMix 30 FlexPen suspenzija za inj. Baralgin M A10AB05 NovoMix 30. rastvara~ je voda za inj. iv 1 x 1. podeljeno u 2 .5 . dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok B02BD08 (SZ) NovoSeven.5g im. Novo Nordisk (insulin aspart) analog humanog insulina 434 rastvor za inj.120μg)/kg. sanofi aventis (drotaverin) spazmolitik strana 421 tabl.humani rekombinantni)) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5g/5ml upotreba 0.12 sati 242 Registar lekova 2011 .3ml upotreba 1.iznad 6 godina: 80 . Novo Nordisk (aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa .2mg = 60kij.rastvorljivi 30% + insulin aspart protamin .6kij/kg (60 . doze i du`ina terapije odre|uju se individualno. zatim u intervalima 4 .6 godina: 40 . (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100j/ml) 3ml NovoRapid Penfill rastvor za inj. Novo Nordisk analog humanog insulina (insulin aspart .2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. (ulo`ak) sc im 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno.3 sata u po~etku. (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno A10AB05 NovoRapid. im 25 x 40mg/2ml upotreba oralno ili parenteralno .A03AD02 No Spa.5 doza N02BB02 (SZ) Novalgetol. 5g dnevno paralele Analgin.3 doze . 20 i 100 x 40mg (Z) rastvor za inj.340mg dnevno.

.02mg + 0. 1875ml i 2500ml B05D. 5 x 1250ml.. B.7mg + 11. Regulon J02AC04 Noxafil. (SZ) Nutrineal PD4. Organon Irska (etinilestradiol + etonogestrel) kontraceptiv 508 vaginalni sistem/prsten 1 x (2. posle 3 nedelje prsten se uklanja istog dana u nedelji kada je stavljen. Organon Holandija NuvaRing. zatim 1 x 100mg narednih 13 dana 17 4 (SZ) NuTRIflex. 1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid plus emulzija za inf. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (aminokiseline + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara G02BB01 NuvaRing. Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 film tabl.G03AA09 Novynette.7mg) upotreba prsten dnevno osloba|a (120μg etonogestrela i 15μg etinilestradiola) prsten presaviti i staviti duboko u vaginu prvog dana menstrualnog krvarenja.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. Schering-Plough Francuska (posakonazol) antimikotik 547 oralna suspenzija (40mg/ml) 105ml upotreba lek se uzima uz jelo uobi~ajeno: 2 x 400mg ili 4 x 200mg orofaringealna kadidijaza: 1 x 200mg prvi dan. nakon pauze od nedelju dana stavlja se novi prsten Registar lekova 2011 243 . 1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid special emulzija za inf. Braun parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat) 460 NuTRIflex lipid peri emulzija za inf. 5 x 1250ml. tokom 21-og dana. zatim 7 dana pauze paralele Mercilon. 21 x (0. 5 x 1250ml.

vaginalna tabl: 1 vaginalna tabl.10 dana.tabl: 3 x 500 000ij . ovla`iti vodom) 244 Registar lekova 2011 . zatim 1 vaginalna tabl.3 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju . na 2 . 15 x 100 000ij D01AA01 mast (100 000ij/1g) 5g i 20g upotreba oralno .1 Mij (odrasli i adolescenti). 10 x 500 000ij strana antimikotik 427 504 494 pra{ak za oralnu suspenziju (100 000ij/ml) 24ml G01AA01 vaginalna tabl.kapi: vi{e puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (`vale) . uve~e tokom 7 .600 000ij (odrasli i adolescenti).Nystatin. Hemofarm (nistatin) A07AA02 oblo`ena tabl.kapi: 4 x 400 000 . 3 x 500 000ij (deca iznad 5 godina) . 4 x 100 000ij (nedono{~ad).mast: 1 .3 dana jo{ 2 . 4 x 200 000ij (deca iznad 5 godina) lokalno .3 nedelje (pre upotrebe vaginalnu tabl.

.

iv 1 x 500ij/10ml Octanate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.humani) hemostatik 453 Octanate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Octapharma (koagulacioni faktor VIII .7S) . dezinficijens 501 rastvor za ko`u.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Octapharma (koagulacioni faktor IX .14 dana za spre~avanje recidiva pra{ak za ko`u: 1 . iv 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. Jugoremedija (ciklopiroks olamin) antimikotik strana 495 krem (1%) 20g rastvor za ko`u (1%) 20ml pra{ak za ko`u (1%) 30g upotreba krem ili rastvor: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto do izle~enja i jo{ 7 .dugotrajna terapija krvarenja: 20 .40ij/kg u intervalu 2 .v. Immunine D08AX10 (BR) Octenisept. Berinin P 600.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. Emoclot. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. Haemoctin SDH.D01AE14 Obytin.2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. 250ml i 1000ml upotreba po potrebi rastvor se nanese na ko`u. Koate DVI B02BD04 (SZR) Octanine F. ili 300mg/kg na 3 . Imunoglobulin (ljudski) za i. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. primenu B02BD02 (SZ) Octanate. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . Schulke & Mayr (oktenidin dihidrohlorid + fenoksietanol) antiseptik./inf. stepena krvarenja. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . iv 1 x 250ij/5ml Octanate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Ig Vena.4 dana paralele Aimafix. Haemonine. 1 x 500ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno.2 puta dnevno preventivno ili kao produ`etak le~enja J06BA02 (Z) Octagam.40ij/kg u intervalu 3 .dugotrajna profilaksa: 20 . sluznice ili ranu i ostavi 1 minut da deluje 246 Registar lekova 2011 .intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. sluznice ili rane (1mg + 20mg)/ml 50ml.3 dana paralele Beriate P. Octapharma (imunoglobulin (IgG .

Cipla film tabl. posle pobolj{anja ukapavati na 4 sata B03BA03 OHB12. 20mg paralele Treana. Zyprexa Velotab N02BA51 (BR) Oldon. 7. Zdravlje (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein) analgoantipiretik 607 tabl.estrogen strana 513 rastvor za inj.10mg.2 kapi na 1 sat u toku dana. tvrda 60 x 400mg upotreba odrasli: 3 x 400 . zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. Zapilex. Galenika (hidroksokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj.2 kapi na 2 sata u toku no}i.5mg. Pliva Hrvatska (piracetam) nootropno sredstvo 627 kaps. Salutas Pharma film tabl. 30 x 5mg.2 tablete po potrebi. zatim 1 . zatim 2500μg 1 x mese~no do godinu dana N06BX03 Oikamid.8 nedelja neurolo{ki poreme}aji: 2 . sa dosta te~nosti paralele Kombikaf Registar lekova 2011 247 . 28 x 5mg i 10mg OlanzEP. im 5 x 10mg/ml upotreba 1 .4 x nedeljno 2500μg mesec dana. Hemofarm (prednizolon) kortikosteroid 653 kapi za o~i. Zalasta. zatim 2500μg na 4 . suspenzija (0. 100 blistera po 10 x (300mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 x 1 .50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N05AH03 (olanzapin) antipsihotik 620 Olanzapin Sandoz. im 5 x 2500μg/2ml upotreba megaloblasti~na anemija: 3 x nedeljno 2500μg do popune depoa. zavisno od indikacije S01BA04 Oftalmol.800mg deca: 30 . 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza).5%) 5ml upotreba 1 . Galenika (estradiol) hormon .G03CA03 Oestradiol.

30 minuta. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) . Ufar gastrorezistentna kaps. tvrda 15 x 20mg Omex. tvrda 14 x 20mg Omeprazol. Lek gastrorezistentna kaps. 6 x 1000ml i 4 x 2000ml upotreba doziranje je individualno R01AA07 (BR) Olynth. Zeprom 248 Registar lekova 2011 . Ortalox. Salutas Pharma kaps.05%) 10ml i (0.05% rastvor): 1 . do 5 dana Zollinger-Elisson sindrom: 60mg dnevno ili 80mg dnevno podeljeno u 2 doze iv infuzijom profilaksa u hirurgiji: 40mg iv inj. 4 x 2000ml OliCinomel N7-1000E emulzija za inf. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). 1 sat pre intervencije paralele Loseprazol. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno . tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprol. tvrda 15 x 20mg Omeprazid. Remedica gastrorezistentna kaps. Zdravlje gastrorezistentna kaps. Nobel Ilac kaps. 6 x 1000ml i 4 x 2000ml OliCinomel N6-900E emulzija za inf.1%) 10ml sprej za nos (0.12 godina (0. Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps.3 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu odrasli i deca 2 .ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka.2 x 1 .prevencija recidiva ulkusa.Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza).ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno iv infuzijom tokom 20 . tvrda 14 i 28 x 20mg upotreba oralno . tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprazol Sandoz.refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . tvrda 14 x 20mg Omeprazol ICP. Sofarimex pra{ak za rastvor za inf. 20 .B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (emulzija lipida + rastvor amino kiselina + rastvor glukoze) OliClinomel.2 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu A02BC01 (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 (Z) Omep.05%) 10ml i (0. 1 x 40mg Omeprol. Baxter SA strana 462 OliCinomel N4-550E emulzija za inf.1% rastvor): 2 .120mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno . Famar Francuska (ksilometazolin hlorid) dekongestiv 638 kapi za nos (0. tokom 5 minuta.8 nedelja .3 x 2 .1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0. tvrda 7 i 14 x 10mg gastrorezistentna kaps.

2ml/kg. 15 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze .4mg upotreba 1 x 0. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 10 i 30 x 0. Tinea cruris). Kanazol. Medico Uno (itrakonazol) antimikotik strana 547 kaps. 3 nedelje (keratitis fungalis). ItraconEP. Gedeon Richter (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps. Tamsol. 7 .0.3 x 40mg ili 1 x 50mg deca 1 .4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal.12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika sirupa) ili 2 x 20mg (1 tableta) paralele Sinetus G04CA02 Omsal. 4 . Tamosin. GE Healthcare (joheksol) Rö kontrast 665 Omnipaque 300 rastvor za inj.8 nedelja (Tinea capitis).7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .15 dana (Tinea pedis. Tamsudil Registar lekova 2011 249 .3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika sirupa) 3 . sa modifikovanim osloba|anjem 10 x 20mg i 50mg sirup (4mg/5ml) 200ml upotreba odrasli: 2 . 10 x 50ml i 100ml Omnipaque 350 rastvor za inj.6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike sirupa) 6 .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . 100ml i 200ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja V08CA03 (Z) Omniscan. 15ml i 20ml upotreba odrasli: 0. Flosin.odrasli: 200 .J02AC02 Omicral. 4 .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). tvrda 4. ukupna doza do 20ml R05DB13 Omnitus. 10 x 50ml. iv 10 x (287mg/ml . Prokanazol V08AB02 (SZ) Omnipaque. Tamprost. GE Healthcare (gadodiamid) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj.5mmol/ml) 10ml. Hemofarm (butamirat citrat) antitusik 647 film tabl.

10 x 4mg film tabl.radioterapija ili hemioterapija (osim cisplatina): 8mg iv pre terapije. Krka (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl. Treana.3 x 1 .visoko emetogena terapija: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv.18mg pramipeksola = 0.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja .18mg i 0. nastaviti sa 8mg na 12 sati.35mg.oralno: 16mg na 1 sat pre anestezije ili 8mg 1 sat pre anestezije zatim jo{ 2 doze od 8mg na 8 sati .7 godina: 2 . 20mg paralele OlanzEP.05%) 10ml Operil P. 30 x 0.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja . 28 x 5mg.05%) 10ml sprej za nos (0. 5 x 4mg/2ml upotreba odrasli .deca 1 . zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata.parenteralno: 4mg im ili sporo iv pre operacije i 4mg posle operacije deca: 5mg/m2 iv.odrasli i deca iznad 7 godina: 2 . Max.A04AA01 Ondasan. Lek kapi za nos (0. Lek kapi za nos (0. 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza). Olanzapin Sandoz.35mg pramipeksola = 0.09mg pramipeksola = 0.7 dana do 3 x 0.2 kapi ili sprej doze Operil P . Zapilex.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.: 3 x 0. Zyprexa Velotab R01AA05 (BR) (oksimetazolin) dekongestiv 638 Operil.7mg upotreba 0./inf.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.1mg dnevno paralele Mirapexin. 10 x 8mg rastvor za iv inj.09mg (po~etna doza).025%) 10ml sprej za nos (0. 3 x 1.3 x 1 . Actavis Malta (olanzapin) antipsihotik 620 film tabl. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Zofran N05AH03 Onzapin. oralno tokom 5 dana . postepeno pove}avati na 5 .70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl. oralno tokom 5 dana . Slaviamed (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 (SZ) film tabl.2 kapi ili sprej doze N04BC05 Oprymea. Zalasta. zatim 8mg na 12 sati.025%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Operil . zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. Panarak 250 Registar lekova 2011 .

L.20mg na 4 sata. 100ml i 200ml rastvor za inj.V08AB07 (SZ) Optiray. 10 x (240mg joda/ml) 50ml i 100ml Optiray 300 rastvor za inj.10mg na 4 sata H01CC01 (SZ) Orgalutran. Covidien (joversol) Rö kontrast strana 666 Optiray 240 rastvor za inj. sc 1 x 0.25-og dana menstrualnog ciklusa Registar lekova 2011 251 .25mg/0. menoragija: 2 x dnevno 5mg tokom 10 dana polimenoreja. po potrebi dozu pove}ati na 30mg ili 100mg deca 1 .5 godina: Max.5ml upotreba 1 x 0. amenoreja. ({pric sa adapterom) (320mg joda/ml) 10 x 50ml Optiray 350 rastvor za inj. Molteni (morfin sulfat) opioidni analgetik 605 oralni rastvor 20 x 10mg/5ml. 10 x (320mg joda/ml) 50ml. Organon Irska (ganireliks) antagonist GnRH 526 rastvor za inj. po potrebi i du`e metroragija. ({pric) (350mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj. 5mg na 4 sata 6 .25mg {estog dana od po~etka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku) G03DC03 Orgametril.10mg dnevno 6 meseci uzastopno. ({pric) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml rastvor za inj. 5 . ({pric sa adapterom) (350mg joda/ml) 10 x 50ml 75ml i 100ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja N02AA01 § Oramorph. ({pric sa adapterom) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml Optiray 320 rastvor za inj. premenstrualni sindrom: 5mg dnevno od 14 . ({pric) (320mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj. Organon Holandija (linestrenol) hormon 514 tabl. 30 x 5mg upotreba endometrioza: 5 .1ml = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 . 30mg/5ml i 100mg/5ml oralne kapi 1 x (20mg/ml) 20ml sirup (10mg/5ml) 100ml upotreba kapi .12 godina: Max.

pije se cela ili rastvorena u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 750mg .50mg/kg dnevno u 3 doze.4 doze paralele Amoksicilin.3g dnevno podeljeno u 2 . tokom 3 dana (deca) . uz oralnu terapiju oba partnera Orvagil D akutni ulceronekrozni gingivitis . za oralnu suspenziju 10 i 14 x 500mg.7 godina: 100mg na 12 sati tokom 3 dana 7 .10 godina: 100mg na 8 sati tokom 3 dana parodontopatije . Omeprazol. tvrda 14 i 28 x 10mg i 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. 15mg/kg dnevno u 3 doze.trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno (odrasli) . Omex. Omep. Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (500mg/5ml) 60ml i 100ml Ospamox DT.5mg/kg na 8 sati (deca) vaginalno: 1 vagitorija uve~e tokom 7 dana.deca 1 . Omeprazid.10 dana (odrasli).lamblijaza: 2g dnevno tokom 3 dana (odrasli).10 dana (deca) . Omeprazol ICP. Omeprol.anaerobne infekcije: 500mg na 8 sati (odrasli). refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). Sinacilin 252 Registar lekova 2011 . 20 x 250mg film tabl. Galenika tabl. 60mg/kg) dnevno podeljeno u 2 . tokom 5 . ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . se mo`e deliti.A02BC01 Ortalox. 20 .amebijaza: 400 .50mg/kg (Max.3 godine: 50mg na 8 sati tokom 3 dana 3 . Amoxicillin.8 nedelja prevencija recidiva ulkusa.400mg na 8 sati tokom 3 dana . 20 x 400mg J01XD01 (SZ) rastvor za inf.anaerobne infekcije: 400mg na 8 sati tokom 7 dana (odrasli).120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol. Jadran Galenski Laboratorij (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. 20 x 400mg P01AB01 634 544 504 416 upotreba Orvagil oralno . Sandoz tabl.odrasli i deca iznad 10 godina: 200mg na 8 sati paralele Arilin rapid J01CA04 (amoksicilin) penicilin 533 Ospamox. 7. 750mg i 1000mg upotreba tabl.800mg na 8 sati tokom 5 .odrasli i deca iznad 10 godina: 200 . (5mg/ml) 100ml vagitorija 10 x 500mg G01AF01 A01AB17 Orvagil D. 6g dnevno deca: 25 . Zeprom (metronidazol) antibiotik Orvagil. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). Omeprazol Sandoz. 7. Max. Galenika film tabl.5mg/kg na 8 sati (deca) parenteralno . 35 .4 doze.

se gutaju cele u toku jela. Fresenius Medical Care (kalcijum acetat + magnezijum karbonat) terapija hiperfosfatemije strana 663 film tabl. Hemofarm (megestrol acetat) progestagen 577 oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 . 1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema. ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine. sc 1 x 250μg/1ml upotreba doziranje je individualno. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika L01XA03 (SZ) (oksaliplatin) citostatik . Organon Holandija vagitorija 15 x 0.1% + 1%) 10ml upotreba na 1 sat ukapati 5 . ili natopiti sterilnu gazu i uvu}i u slu{ni kanal G03CA04 (estriol) hormon . Schering-Plough Irska vaginalni krem (0. zatim ista doza 2 x nedeljno G03GA08 Ovitrelle. ne smeju se lomiti odrasli iznad 18 godina . 12 tabl.3 nedelje.5mg Ovestin. Max. Sinoxal Registar lekova 2011 253 . dnevno L02AB01 O tentika.alfa) hormon 517 rastvor za inj. dnevno u zavisnosti od koncentracije fosfata u serumu.5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Pliva-Lachema pra{ak za rastvor za inf.V03AE04 OsvaRen. tokom 2 .alkiliraju}i agens 572 Oxaliplatin "Ebewe". Ebewe Pharma pra{ak za rastvor za inf. 180 x (435mg + 235mg) upotreba tabl. Merck Serono (horiogonadotropin .20ml (400 . PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf.01% + 0.10 tabl.hiperfosfatemija u hroni~noj renalnoj insuficijenciji: 3 . 1 x 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.1%) 15g upotreba 1 doza krema ili 1 vagitorija dnevno. 1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss.800mg) suspenzije dnevno paralele Megace S02CA01 Otol H.estrogen 513 Ovestin.6 kapi u obolelo uho. ({pric) sc 1 x 250μg/0. Hemofarm (tirotricin + prednizolon + tetrakain hlorid) otologik 659 kapi za uho (0.

5ij dnevno prevencija postpartalne hemoragije: 5ij sporom iv inj.20ij infuzijom u 500ml infuzionog rastvora paralele Syntocinon 254 Registar lekova 2011 .5μg/dozi (najvi{e 2 inhalacije odjednom) ili 4 inhalacije po 9μg/dozi (najvi{e 1 inhalacija odjednom) paralele Respilong H01BB02 (SZ) Oxytocin Synthetic.5μg/dozi i 9μg/dozi upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 .2ij u infuziji fiziolo{kog rastvora (po~etno).60 minutnom intervalu do normalnih kontrakcija. u te{kim slu~ajevima 5 . po potrebi dozu pove}avati najvi{e 1 . ili 3 .10ij im. AstraZeneca [vedska (formoterol fumarat) antiastmatik strana 641 pra{ak za inhalaciju 60 x 4. dnevna doza: 8 inhalacija po 4. Max.2ij/min. 1 . Gedeon Richter (oksitocin) uterotonik 525 rastvor za im iv inj. postpartalna hemoragija: 5ij sporom iv inj. u 30 . 100 x 10ij/ml upotreba infuzija se priprema u srazmeri 1ij oksitocina na 100ml infuzionog rastvora indukcija poro|aja: 0.2 x 2 inhalacije (hroni~na primena) Max.R03AC13 Oxis Turbuhaler.2 inhalacije (akutni napad).5 ./inf.

.

1 x 30mg/5ml. 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Pentrexyl M05BA03 (SZ) Pamitor. 150mg/25ml i 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. 6g dnevno deca: 25 . 2g iv na 6 sati (meningitis) deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno).3 doze. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. Medochemie (ampicilin) penicilin 533 pra{ak za rastvor za im iv inj. Pipem J01DB01 Palitrex. hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje paralele Sindaxel.4 dana. Taxol J01MB04 Palin. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. 4g dnevno paralele Cefaleksin. 1 x 30mg/5ml i 100mg/16. Cefalexin Alkaloid J01CA01 (Z) Pamecil. 1 x (15mg/ml) 2ml. Hidensil 256 Registar lekova 2011 .50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 . tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti paralele Pipegal.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 . 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia.7ml upotreba 135 .antimitotik strana 570 Paclitaxel "Ebewe". 4ml i 6ml upotreba 15 .7ml. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf./inf 10 i 100 x 1g upotreba odrasli: 500mg na 4 . Cefalexin. Max. podeljeno u 2 . 1 x 30mg/5ml Paclitaxel-Teva.6 sati (uobi~ajeno). Galenika (cefaleksin) cefalosporin 535 kaps. Max. Max. Lek (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 kaps. Torrex Chiesi Pharma (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 koncentrat za rastvor za inf.L01CD01 (SZ) (paklitaksel) citostatik .12 sati. 100mg/16.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a). iv infuzijom tokom 3 sata.

18mg pramipeksola = 0. na 4 .C. S.5mg. postepeno pove}avati na 5 . Perfalgan N02BE51 (BR) Panadol extra. 12 i 24 x (500mg + 65mg) upotreba 1 .2 tabl. 30 x 0. 8 tabl. u razmaku od 4 . Europharm film tabl.100mg dnevno paralele Atenolol. Paracetamol Sopharma. Prinorm N04BC05 Panarak.N02BE01 (BR) (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 Panadol.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. GlaxoSmithKline Irska Panadol.1.4 x 240 .18mg i 0. Max. Hemofarm (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl. Hemofarm (atenolol) beta blokator 479 tabl.500mg (6 . 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. Max.6 sati.35mg pramipeksola = 0.7mg upotreba 0. 3. 1mg i 5mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf.05mg. Max. 14 x 100mg upotreba 1 x 50 . Paracetamol. Febricet. Farmaclair Francuska oralna suspenzija (120mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 500mg . Panacea Biotec (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata oralno: 3 x 0. dnevno paralele Kombinovani pra{ak protiv bolova L04AD02 (SZR) Panalimus. 12 i 24 x 500mg Panadol Baby. Oprymea Registar lekova 2011 257 .12 godina) paralele Efferalgan.7 dana do 3 x 0.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. Prograf C07AB03 Panapres. prema potrebi.15mg dnevno paralele Mirapexin. tvrda 30 x 0.35 .1g na 4 sata.6 sati): 1 .09mg (po~etna doza). prema potrebi.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.09mg pramipeksola = 0. GlaxoSmithKline Irska (paracetamol + kofein) analgoantipiretik 608 film tabl.

Alkaloid (cefiksim) cefalosporin strana 536 film tabl.2 tabl. Amoksiklav Quicktab.02mg/kg ako je potrebno paralele Pavulon J01CR02 Panklav.4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina). Galenika (pankreatin) digestivni enzimi 430 gastrorezistentna tabl. im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1. 5 i 10 x 400mg granule za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli: 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno deca: 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno J01CE30 Pancillin. 14 x (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Panklav odrasli i deca iznad 12 godina: 250 .500mg na 8 sati deca: 62.12 godina) Panklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 .0.1mg/kg.05 . 125 . Amoksiklav 2x.03 . Hemofarm (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl. Enhancin A09AA02 (BR) Pankreatin.01 . zatim 0. zatim 0.0. 250 .04mg/kg.02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0. 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) M03AC01 (SZ) Pancuronium DeltaSelect.45mg/kg podeljeno u 2 doze paralele Amoksiklav. iv 10 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0.01 . 50 x 125mg upotreba 1 .6 godina).25mg)/5ml 100ml Panklav forte pra{ak za oralnu suspenziju (250mg + 62. Augmentin.5mg na 8 sati (do 1 godine).875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 .6 Mij . DeltaSelect (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj.500mg na 8 sati (6 .0. 15 x (250mg + 125mg) i 20 x (500mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (125mg + 31.5mg)/5ml 100ml Panklav 2x film tabl. Hemofarm (benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj. u toku obroka paralele Festal N 258 Registar lekova 2011 .J01DD08 Pancef.0.250mg na 8 sati (1 .

Dulcolax D07AC04 Panolon.A06AB02 (BR) Panlax. 10mg ujutro (rektalno) deca do 2 godine: 5mg rektalno iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis. Hemofarm lozenga 20 x 120mg D03AX03 mast 30g (dekspantenol 5%) upotreba lozenga: 2 . i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). Zdravlje (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. 14 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc. 20 x 120mg Panthenol. Nini oralna disperzibilna tabl. Hemofarm (bisakodil) laksativ strana 426 oblo`ena tabl. Nolpaza. Hemofarm (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0.6 x 1 lozenga (odrasli).025%) 15g mast (0.5 lozenga dnevno (deca) mast: 2 .3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Sinoderm A02BC02 Panrazol. 1 . 30 x 5mg supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 .3 x dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto 496 Registar lekova 2011 259 .1.025%) 15g upotreba 2 . Pulcet A11HA31 (BR) (kalcijum pantotenat) vitamin 442 Pantenol.10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere (oralno).

4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. (BR) vitamini (medicinski kvasac + vitamin B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin) Pantogar. Carboplatin. Carboplatin Teva N06AB05 Paroksetin. Merz Pharmaceuticals strana 443 kaps.120mg (2 meseca 1 godine).odrasli: 1 x dnevno 400mg/m2 iv infuzijom. Panadol Baby. Carboplatin "Ebewe". Immunorho. tvrda 90 x (100mg+60mg+60mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima uz jelo odrasli: 3 x 1 kaps. Perfalgan L01XA02 (SZ) Paraplatin. Galenika (BR) tabl.2 x 1 kaps. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max.6 godina). N02BE01 (paracetamol) analgoantipiretik 608 Paracetamol. 1 . Febricet. Panadol. 60mg dnevno paralele Actapax.1g na 4 sata.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. Rhesonativ. socijalna fobija.12 godina) paralele Efferalgan. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max.500mg (6 . 50 blistera po 10 x 500mg Paracetamol. Arketis. Rhophylac 300 260 Registar lekova 2011 . posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno.6 sati): 1 . 15ml i 45ml upotreba monoterapija . 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. 18 x 500mg (Z) (BR) (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml tabl.A11JC.. Rexetin.240mg (1 . u razmaku od 4 . Baxter AG (anti D (Rho) imunoglobulin . generalizovani anksiozni poreme}aj. 1 . Max. 30 x 20mg upotreba depresija. deca iznad 12 godina: 1 .alkiliraju}i agens 572 koncentrat za rastvor za inf. Seroxat J06BB01 (SZ) Partobulin SDF. Aurobindo Paroxetin Sandoz. ponavljati na 4 nedelje paralele Carboplasin. Jugoremedija sirup (120mg/5ml) 100ml Paracetamol Sopharma. 1 x (10mg/ml) 5ml. Bristol Myers Squibb (karboplatin) citostatik .4 x 120 .4 x 240 . ({pric) im 1 x 250μg/ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj ili abortus (u prva 72 sata): 250μg paralele Beoglobin D.4 x 60 . Sopharma sirup (120mg/5ml) 125ml upotreba odrasli: 500mg . Salutas Pharma (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. prema potrebi.

1g Max. 50 x 5mg (SZ) Partusisten. 5 x 0.5ml upotreba 1 x nedeljno 135μg ili 180μg L03AB10 (SZ) PegIntron. Asacol. Ferring International (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 tabl. sa produ`enim osloba|anjem 100 x 500mg supozitorija 28 x 1g rektalna suspenzija 7 x 1g/100ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode tablete .odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg .02mg/kg ako je potrebno paralele Pancuronium DeltaSelect L03AB11 (SZR) Pegasys.02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0.1g .3 x 500mg .6 sati parenteralno: doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta.odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja . Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl.0.1.04mg/kg.05 . Belgija (peginterferon alfa 2b) 582 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5 .5ml.deci se ne preporu~uje rektalna suspenzija . iv 10 i 50 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0.odrasli: 2 . Schering-Plough Labo. 80μg/0.01 .G02CA03 (fenoterol bromid) tokolitik strana 508 Partusisten. tokom 12 meseci A07EC02 Pentasa.5mg/10ml upotreba oralno: 5mg na 3 . (pen sa ulo{kom) sc 1 x 50μg/0.5μg/kg jednom nedeljno. 100μg/0.0.01 .1mg/kg. Organon Holandija (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj.deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle supozitorije . ({pric) sc 1 x 135μg/0. zatim 0. Salofalk Registar lekova 2011 261 .5ml.5ml i 180μg/0.5ml.03 .deci se ne preporu~uje paralele 5-ASA.0. 4g dnevno (akutna faza).5ml upotreba 0. Schering-Plough Irska terapija hroni~nog hepatitisa C PegIntron. 3 x 500mg (doza odr`avanja) . daje se sporom iv infuzijom (20 kapi/min) M03AC01 (SZ) Pavulon. zatim 0.5ml i 150μg/0. Roche (peginterferon alfa 2a) terapija hroni~nog hepatitisa C 582 rastvor za inj. Boehringer Ingelheim [panija koncentrat za rastvor za inf. 120μg/0.0.

5ml upotreba primarna vakcinacija: 0. 2g iv na 6 sati (meningitis) . Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik 608 rastvor za inf. 30mg/kg/dan deca 10 .6 sati. sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 . 4g dnevno deca neonatusi i deca lak{a od 10kg: 7.1 sata odrasli i deca iznad 50kg: 1g na 4 . infuzija traje 15 minuta . Laboratories Rosa Phytopharma (dimetikon + gvajazulen) terapija stoma~nih tegoba 673 kaps.6 sati.5ml 3.004g)/10g upotreba lek se uzima pre jela ili kada su simptomi najja~i. Max.odrasli i deca iznad 40kg: 250mg . 60mg/kg/dan 262 Registar lekova 2011 . tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml (Z) Pentrexyl. im iv 50 x 1g upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela oralno .deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine). 4 i 6 meseca po ro|enju revakcinacija: izme|u 17 i 24 meseca `ivota C04AD03 Pentoksifilin. 250mg na 6 sati (3 .2. Pamecil (BR) Pepsane. Galenika kaps. (10mg/ml) 12 x 50ml i 100ml upotreba mo`e se primeniti kao nerazbla`en rastvor ili razbla`en fiziolo{kim rastvorom ili 5% glukozom na koncentraciju 1mg/ml. 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Ampicilin. Max.1g na 6 sati (uobi~ajeno). pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1.3 x 400mg posle jela paralele Damaton. Trental J01CA01 (ampicilin) penicilin 533 (Rp) Pentrexyl. meka 30 x (300mg+4mg) oralni gel 30 x (3g+0. Bristol Myers Squibb pra{ak za rastvor za inj.3 x 1 .2 kesice gela ili kaps.50kg: 15mg/kg na 4 . im 1 x 0.deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno). Max. gel se uzima direktno iz kesice 2 . N02BE01 (SZ) Perfalgan.odrasli: 500mg na 4 .6 sati (uobi~ajeno).5mg/kg na 4 .3) pra{ak i suspenzija za suspenziju (u {pricu) za inj.6 sati.J07CA06 (Z) Pentaxim. Hemofarm (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) .10 godina) parenteralno . Sanofi Pasteur polivakcina strana 563 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B.

Merck Serono (folitropin alfa + lutropin alfa) hormoni strana 516 pra{ak i rastvara~ za inj. optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 . .. Chephasaar (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 film tabl.40μg/ml (60 .200mg. 40 x (50mg + 25mg + 25mg) Persen forte kaps.2 x 1 .2 kaps. 12 x 20mg vaginalna kaps.2 kafene ka{ike G02BB.9mg upotreba vaginalno pre svakog polnog odnosa N03AA02 § (fenobarbiton) antikonvulziv 610 Phenobarbiton. oralno .3 tabl. 250ml i 500ml upotreba 2 . (BR) Pervivo. sat pre spavanja A16A. 30 x 15mg i 100mg (Z) Phenobarbiton natrijum. meka 6 x 18.vidi na str. sc 1.3 tabl. Lek biljni anksiolitik (suvi ekstrakti: korena valerijane + lista mati~njaka + lista nane) 671 Persen oblo`ena tabl. zavisno od odgovora pacijenta M01AX05 (BR) Perigona. im iv 5 x 220mg/2ml upotreba doziranje je individualno. Max.) biljni lek 671 oralni rastvor 50ml. ili 1 .300mg u jednoj dozi.odrasli: 50 .G03GA05 Pergoveris. rastvara~ je voda za inj. Richard Bittner (etanolni ekstrakt 25 biljnih vrsta . (BR) Persen.nesanica: 2 . Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. po potrebi ponoviti za 6 sati. 3 i 10 x (150ij + 75ij)/ml upotreba doziranje je individualno. tvrda 20 x (125mg + 25mg + 25mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . Laboratorie Innotech International (benzalkonijum hlorid) lokalni kontraceptiv 508 vaginalna tabl.8mg/kg dnevno parenteralno: 50 .uznemirenost: 2 -3 x 2 .3 x 1 .2 kaps..deca: 5 . 20 i 100 x 500mg upotreba 3 x 500mg na prazan stomak paralele Dona HN05CM. ili 1 . Pharmatex. 600mg dnevno Registar lekova 2011 263 . uve~e . Hemofarm tabl.180 mikromola/L).

(BR) Pikovit forte.nesaponifikovano) terapija osteoartritisa 600 kaps.. tvrda 20 x 200mg Pipem. dnevno sa punom ~a{om vode.2mg ujutro. + nikotinamid) vitamini 440 oblo`ena tabl. dnevna doza 0. po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0. ukupna dnevna doza najvi{e 2ml J01MB04 (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 Pipegal. Krka (vitamini A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis.C05CA03 Phlebodia.4mg ujutro ili 2 x 0. Galenika kaps.3 x 600mg pre jela C02AC05 Physiotens. Bosnalijek (minoksidil) terapija alopecije 502 rastvor za ko`u (2%) i (5%) 60ml upotreba odrasli 18 .4mg upotreba 0. Max. 30 x (5000ij+1. 15 i 30 x 600mg upotreba hroni~na venska insuficijencija: 600mg ujutro pre doru~ka hemoroidi: 2 .7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg+10mg+0.4mg+20mg) upotreba samo odrasli: 1 dnevno.5mg+1.6mg paralele Moxogamma M09AX.. Hemofarm kaps. (BR) Piascledine. 28 x 0.65 godina: 2 x 1ml rastvora naneti na suvu }elavu povr{inu i blago utrljati. tvrda 15 x (200mg + 100mg) upotreba 1 kaps. Laboratorie Innotech International (diosmin) venotonik strana 477 film tabl. Expanscience Laboratories (sojino ulje + avokadovo ulje . Solvay Francuska (moksonidin) antihipertenziv 472 film tabl. otopljeno u ustima D11AX01 (BR) Pilfud.4mg.2mg i 0. pojedina~na doza 0. najbolje u toku jela A11BA.2mg. Max. tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti 264 Registar lekova 2011 .

J01XA02 (SZ) Planicid.C09AA05 Piramil. Prilinda. 10mg dnevno paralele Ampril. Ramipril H. 20. Ramicomp Genericon.5 . kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno. profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C. 28 i 50 x (2. Human albumin 20% Baxter. Uman Albumin Registar lekova 2011 265 . odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza). 1 x (20%) 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno. Ramipril. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski).humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf. dnevno (najbolje ujutru). 10 x 200mg i 400mg upotreba rastvara~ je voda za inj. Ramipril Genericon. Merz Pharmaceuticals (amantadin sulfat) antiparkinsonik 615 film tabl. 1 x 2. Human albumin 20% Behring.300mg (prva doza ujutro a druga do 16 sati) parenteralno: 1 . Vivace Plus N04BB01 PK Merz.5mg + 12mg) tabl.5mg (doza odr`avanja). zatim 200mg dnevno iv ili im. Human albumin. dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Targocid B05AA01 (Z) Plasbumin 20. u toku ili posle jela 1 x 1. Talecris Biotherapeutics (albumin . Ramitens. 10 x 200mg/500ml upotreba oralno: 100mg (po~etno). Humani albumin 20% Biotest. Tritace comp. zavisi od telesne mase bolesnika. Lek (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.3 x 200mg maksimalnom brzinom infuzije 55kapi/min. Tritace. malo soli. 20 i 50 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf. PharmaSwiss (teikoplanin) antibiotik 544 pra{ak za rastvor za im iv inj. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD.25mg (po~etna doza)./inf. Lek (ramipril) ACE inhibitor strana 484 tabl. Max. Ljudski albumin 20%. Vivace C09BA05 Piramil HCT. 28 x 1. pove}avati nedeljno do doze odr`avanja 2 x 100 .25mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. Ampril HL. 30 x 100mg (SZ) rastvor za inf. Prilinda plus.

10mg (izuzetno 20mg) dnevno (doza odr`avanja angina pektoris: 5mg ujutro.100mg/m2 dnevno. 28 x 75mg film tabl.5mg/ml) 20ml upotreba monoterapija . 4 i 30 x 300mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom.68g + 5.4). Kerberan.3g + 3.37g + 0. Klogrel.B05BB01 (SZ) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid heksahidrat + natrijum acetat trihidrat + natrijum glukonat) nadoknada elektrolita strana 462 Plasma Lyte 148 (pH 7. tokom 5 dana na 3 . sa produ`enim osloba|anjem 30 x 2.alkiliraju}i agens 572 Platinex. Klopidogrel.4).37g + 0. AstraZeneca [vedska (felodipin) antagonist Ca 481 tabl. Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf.02g)/L 1 x 1000ml Plasma Lyte 148 (pH 7. Bristol Myers Squibb koncentrat za rastvor za inf. 1 x (0. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno.68g + 5. Zyllt C08CA02 Plendil.3g + 3. Cisplatin PharmaSwiss. (5. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.02g)/L 1 x 500ml upotreba doziranje je individualno L01XA01 (SZR) (cisplatin) citostatik .5mg. Sinplatin B01AC04 Plavix. Cardogrel.4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. Bieffe Medital rastvor za inf. 1 x (0. Monogrel. Cisplatin "Ebewe". 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 5mg ujutro (po~etno). po potrebi do 10mg 266 Registar lekova 2011 . Baxter Healthcare rastvor za inf.26g + 0.odrasli i deca: 50 .4 nedelje paralele Cisplatin. Cisplatin Teva.5mg/ml) 20ml i 100ml (SZ) Platosin. (5. 5 .26g + 0. jednom na 3 . Clopigal. sanofi aventis (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl.

3 dana.15ml sirupa . najranije 5 godina od primarne vakcinacije (BR) Polinol. deca 2 .5ml vakcine (primarna vakcinacija). Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za alergijski (D3 Galphimia glauca + D3 Cardiospermum + D4 Luffa operculata) rinitis 675 tabl. odjednom paralele Escapelle Registar lekova 2011 267 .14 godina) paralele Duphalac.45ml sirupa hroni~na opstipacija . druga tabl. Lactulose-MIP G03AC03 (BR) Postinor 2. revakcinacija. Laboratorie Innotech International (neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin) vaginalni antiinfektiv 505 vaginalna kaps.6 godina). 8 tabl. Max.8 nedelja odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl. uve~e. 12 sati nakon prve ili 2 tabl. 12 tabl.75mg upotreba 1 tabl. Belupo (laktuloza) terapija hiperamonijemije. zatim 5ml dnevno (7 .J07AL01 (Z) Pneumo 23.15ml dnevno. Polygynax. Max. dnevno. Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv 512 tabl.deca: 5ml dnevno (1 . kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 . po potrebi. zatim 5 . tokom 12 dana A06AD11 Portalak. ({pric) sc im 1 x 0. 100 x (25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. postkoitalno (najkasnije do 72 sata).odrasli: 15 .. Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka) vakcina protiv pneumokoka strana 557 rastvor za inj. se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 . na sat. sanofi aventis Ma|arska Pneumo 23. na 2 sata.2 tabl.5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0.12 godina: 1 tabl. 60ml) sirupa u po~etku. 2 x 0. G01AX.30ml (Max. dnevno u akutnoj fazi. 6 i 12 x (35000ij + 35000ij + 100000ij) upotreba 1 vaginalna kaps. laksativ 426 sirup (67%) 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 . 10 . kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.

5%) 500ml i 5L rastvor za ispiranje usta (8. Boehringer Ingelheim Nema~ka (dabigatraneteksilat) oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina) 451 kaps. dezinficijens strana D08AG02 R02AA15 G01AX11 D08AG02 Povidon jod.40mg .5ml upotreba 0. Torlak (pre~i{}eni proteinski derivat tuberkulina) dijagnostik 664 rastvor za inj.1ml) 2.porodi~na hiperholesterolemija: 10 . 500ml i 5L pena za ko`u (7. 14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije mast: 2 . Sopharma tabl. 10 . Betadine V04CF01 (Z) PPD-T.4 sata posle hirur{ke intervencije.1ml id. tvrda 10.18 godina) 268 Registar lekova 2011 . 30 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima u jednoj dozi uve~e odrasli . rezultat se ~ita posle 48 .13 godina). 30 i 90 x 20mg i 40mg PravaCor. 30 x 20mg i 40mg Pravapres. Hemofarm mast (10%) 40g rastvor za ko`u (10%) 100ml. Lek tabl.40mg (14 .20mg (8 .35 dana posle zamene kuka) C10AA03 (pravastatin) hipolipemik 490 Pralip. Nini mast (10%) 20g rastvor za ko`u (10%) 100ml rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml vagitorija 14 x 200mg 500 640 505 500 640 505 R02AA15 G01AX11 upotreba rastvor: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 .hiperholesterolemija ili kombinovane hiperlipidemije: 10 . PharmaSwiss tabl. zatim 1 x dnevno 220mg (tokom 10 dana posle zamene kolena) ili (tokom 28 .3 x dnevno mazati u tankom sloju pena: prema uputstvu proizvo|a~a paralele ANTIsept D.72 sata. 30 i 60 x 75mg i 110mg upotreba prevencija venske tromboembolije: 110mg 1 . nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja.5%) 50ml vagitorija 14 x 200mg Povidon jod.prevencija kardiovaskularne bolesti: 40mg deca .4 sata.(BR) (povidon jod) antiseptik. id 10 x (3ij/0. pozitivna reakcija: pojava tvrdog infiltrata pre~nika 6mm B01AE07 (SZR) Pradaxa.

Liconsa (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. 24 sata posle primene zadnje doze FSH C09CA01 Prelow. 30.5 . 10 x 5mg Prednizon. 60mg dnevno paralele Pronison C01EB15 Preductal MR. im 1 i 3 x 5000ij/ml upotreba doziranje je individualno. zavisno od indikacije po~etna doza: 10 . Losartic. Anpharm Poljska Preductal MR. 1 x 4mg (doza odr`avanja). Jugoremedija tabl. Sentor C09AA04 Prenessa. Lotar. Organon Holandija (horionski gnadotropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 35mg upotreba prevencija napada angine pektoris: 2 x 35mg (ujutro i uve~e) G03GA01 (Z) Pregnyl. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Max. Losar. Krka (perindopril) ACE inhibitor 484 tabl. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12. im 3 x 1500ij/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Max. Lorista. 60 i 90 x 2mg.20mg. 10mg dnevno paralele Prexanil Registar lekova 2011 269 . 20 x 5mg i 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka. Bosnalijek tabl. 4mg i 8mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza). Servier Ireland (trimetazidin hlorid) antianginalgik 471 film tabl.10 000ij. Losartan. Lakea.H02AB07 (prednizon) glukokortikoid strana 527 Prednizon. LozarEP. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika stimulacija ovulacije: 5000 . doziranje je individualno. Erynorm.25mg kod starijih od 75 godina). Rasoltan. Les Laboratories Servier Preductal MR.

5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena tre}e doze se preporu~uje u drugoj godini deca 12 . 28 i 56 x 50mg film tabl. Flonidan.6 meseci: 3 doze po 0.3 x 50 . ({pric) im 1 x 0.23 meseca: 2 doze po 0.5ml (prva u drugom mesecu a interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena ~etvrte doze se preporu~uje u drugoj godini 7 . 2 x 50mg dnevno (oralno) infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg iv u bolusu ponavljati na 2 minuta do najvi{e 15mg. Pfizer Belgium (dinoproston) prostaglandin za otvaranje cerviksa strana 507 endocervikalni gel (napunjen {pric) 1 x 0. Claritine. Hemofarm (metoprolol tartarat) beta blokator 478 film tabl.5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje 2 meseca) deca 24 meseca . 30 x 100mg rastvor za inj. 10 x 10mg {ume}a tabl. po potrebi primeniti istu koli~inu gela jo{ jednom.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor.11 meseci: 2 doze po 0.5ml upotreba odoj~ad 2 .100mg (oralno) aritmije: 5mg sporo iv. Wyeth Pharmaceuticals vakcina protiv pneumonije (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) 557 suspenzija za inj. Loratadin J07AL02 (Z) Prevenar. 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5 mg) deca 2 . po potrebi ponavljati na 5 minuta do najvi{e 15mg (parenteralno). ne preporu~uje se upotreba du`e od 2 dana C07AB02 Presolol.5ml) gela. posle 15 minuta po~eti oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 x 100mg najmanje slede}a tri meseca profilaksa migrene: 2 x 50 . iv 5 x 5mg/5ml upotreba hipertenzija: 100mg dnevno (po~etna doza). zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno) angina pektoris: 2 .5 godina: 1 doza od 0.100mg (oralno) tireotoksikoza: 4 x 50mg (oralno) paralele Corvitol R06AX13 Pressing.5mg/3g upotreba cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2.5ml 270 Registar lekova 2011 .G02AD02 (SZ) Prepidil gel. Hemofarm (loratadin) antihistaminik 648 tabl.

30 x (5mg + 1. 5mg dnevno paralele Cilazapril. Inhibace. Servier Ireland film tabl. Servier Ireland film tabl. Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. 30 x (2. Les Laboratories Servier tabl.25mg) film tabl. 30 x (4mg + 1. 30 x 2. 120 x 300mg i 60 x 400mg i 600mg upotreba odrasli iznad 18 godina u kombinaciji sa ritonavirom: 2 x 600mg odrasli iznad 18 godina koji prethodno nisu primali antiretrovirusnu terapiju: 1 x 800mg C09AA08 Prilazid. 10mg dnevno paralele Prenessa C09BA04 (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 Prexanil Combi. 1 x 4mg . 30 x 5mg i 10mg Prexanil. Inhibace plus Registar lekova 2011 271 .5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 30 x 4mg i 8mg film tabl.5mg. dnevno paralele Co Prenessa J05AE10 Prezista. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. Les Laboratories Servier film tabl. najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus. Zobox C09BA08 Prilazid plus. 30 x 5mg i 10mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza). Les Laboratories Servier tabl.5mg (doza odr`avanja). Janssen-Cilag (darunavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl.5mg + 0.5mg + 0. 30 x (5mg + 12.25mg) Prexanil Combi.625mg) upotreba 1 tabl. Max.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme. Servier Ireland film tabl. 30 x (2. 30 x (5mg + 1.C09AA04 (perindopril) ACE inhibitor strana 484 Prexanil.25mg) Prexanil Combi LD.625mg) Prexanil Combi LD.

4 doze.5mg (doza odr`avanja). Max. Piramil HCT.20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja). Enatens C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 Prilenap H. Ramicomp Genericon. Enap HL C09AA05 Prilinda.25mg (po~etna doza). 20 x (10mg + 25mg) Prilenap HL./inf.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP. 5 . u toku ili posle jela 1 x 1. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. Ramipril H. 10 .C09AA02 Prilenap. Vivace C09BA05 Prilinda plus. Galecef 272 Registar lekova 2011 . Enalapril Sandoz.5mg dnevno (po~etna doza).5 . 20 x (10mg + 12. po potrebi 2 tabl.. Hemofarm (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. Ramipril. Hemofarm (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl. Vivace Plus J01DB04 Primaceph. Piramil. dnevno. Enap. dnevno paralele Ampril HD. Enalapril HCT. Max. Hemofarm (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 tabl. Hemofarm tabl. 20 x 5mg. Ramitens.1g na 6 . 1 x 2. Enalapril. Max.20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele EnaHEXAL. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg .5mg) upotreba 1 tabl. Ramipril Genericon. Tritace. PharmaSwiss (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tabl. Hemofarm tabl. dnevno (najbolje ujutru).12 sati. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . Tritace comp. Ampril HL. 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. 10mg dnevno paralele Ampril. Enap H. dnevno odjednom paralele EnaHEXAL comp. Max.5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza). 28 x 2.

2 x 5mg od 19-tog do 26-tog dana ciklusa za profilaksu karcinom dojke: 40mg dnevno V08CA10 (Z) Primovist.2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 . sc im 100 x 1 doza/0. 1 x 80mg paralele Micardis C09DA07 Pritor Plus. dnevno paralele Micardis Plus S01GA01 Proculin. 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno. Alkaloid (nafazolin + borna kiselina) oftalmik 657 kapi za o~i (0.5mg) i (80mg + 12. 14 x 100mg upotreba 1 x 50 .5mg) upotreba 1 tabl. rubeole i morbila) vakcina protiv parotitisa. Panapres J07BD52 (Z) Priorix. Bayer Schering Pharma (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. Max. GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virusi parotitisa. rubeola i morbila 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Bayer Schering Pharma (gadoksetinska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj.25mmol/ml) 10ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB03 Prinorm. 20 x 5mg upotreba endometrioza: 10mg dnevno od 5-tog dana ciklusa menoragija: 3 x 5mg tokom 10 dana za zaustavljanje krvarenja. Bayer Schering Pharma (telmisartan) antihipertenziv 487 tabl. zatim revakcinacija u 12 godini `ivota paralele Trimovax C09CA07 Pritor.100mg dnevno paralele Atenolol.G03DC02 Primolut Nor.4 sata Registar lekova 2011 273 . 28 x (40mg + 12. Galenika (atenolol) beta blokator 479 tabl. ({pric) 1 x (0.3mg + 15mg)/ml 10ml upotreba 1 .5ml upotreba deca mla|a od 1 godine se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca iznad 1 godine: 0. Bayer Schering Pharma (noretisteron acetat) gestagen strana 514 tabl.5ml.

5mg i 5mg kaps. Max.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . Omicral H02AB07 Pronison. tvrda 30 x 0. Kanazol. doziranje je individualno. 3 nedelje (keratitis fungalis). zavisno od indikacije po~etna doza: 10 . Laboratories Besins (progesteron) gestagen 514 gel (10mg/g) 80g L04AD02 (SZR) Prograf. Galenika (hidroksiprogesteron kaproat) gestagen strana 513 rastvor za inj. Galenika (prednizon) glukokortikoid 527 tabl. ItraconEP.G03DA03 Progesteron Depo. Tinea cruris). tvrda 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf. Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze .400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . 60mg dnevno paralele Prednizon 274 Registar lekova 2011 .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. 7 . im 5 x 250mg/ml upotreba habitualni poba~aj: 125mg jednom nedeljno u prvoj polovini trudno}e prete}i poba~aj: 125 ili 250mg jednom nedeljno tokom prvih 16 nedelja trudno}e (po{to je prethodno zaustavljeno krvarenje) supstituciona terapija: 1 x mese~no 125mg ili 250mg (18-og ili 20-og dana ciklusa) G03DA04 Progestogel. Liconsa (itrakonazol) antimikotik 547 kaps.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).odrasli: 200 .15 dana (Tinea pedis.8 nedelja (Tinea capitis). tvrda 4. 4 . Panalimus J02AC02 Prokanazol. 20 x 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka. 4 .20mg. Besins Manufacturing Progestogel.

do 320mg dnevno (odrasli) profilaksa infarkta miokarda: 4 x 40mg tokom 2 . ili 70 .900mg dnevno.15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf) .21-og dana od infarkta migrena (profilaksa): 40mg dnevno. po potrebi do 2 .140mg u bolusu. Recofol C07AA05 Propranolol. po potrebi 120 . 40 x 150mg upotreba oralno: 150 .4mg/kg/sat. 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml upotreba indukcija anestezije (iv inj) . brzinom 20 . Fresenius Kabi emulzija za inj. 10 x 35mg/10ml Propafenon Alkaloid. najdu`e 3 dana paralele Diprivan./inf. 50 x 40mg upotreba hipertenzija: 2 x 40 .2. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. Hemofarm [abac rastvor za iv inj. 3 .5mg/kg./inf. posle jela parenteralno: 1 . pove}avati na 7 dana do 160mg dnevno.odrasli: 1 . zatim 2 x 80mg po~ev{i 5 .160mg.odrasli: 2 .deca iznad 1 meseca: 2. Hemofarm film tabl.40mg/10 sekundi .12mg/kg/sat .320mg (retko do 640 mg) dnevno (odrasli). B. po potrebi do 160 . Max. 320mg dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli). Galenika (propranolol hlorid) beta blokator 478 tabl. Max.240mg dnevno.0.3 doze.2mg/kg iv inj.25 .4mg/kg dnevno (deca) aritmije: 40 .4 x 0. Alkaloid film tabl. 240mg dnevno (odrasli) Registar lekova 2011 275 . 50 x 150mg i 300mg (Z) Propafen.5mg/kg dnevno (deca) angina pektoris: 2 . Fresenius Kabi emulzija za inj. podeljeno u vi{e doza.80mg.deca iznad 1 meseca: 9 . Max. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf.3 dana. 1mg/kg dnevno podeljeno u 2 . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. pojedina~na doza 210mg N01AX10 (SZ) (propofol) op{ti anestetik 603 Propofol 1% Fresenius.odrasli: 4 . 1 i 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol 1% MCT Fresenius.C01BC03 (propafenon hlorid) antiaritmik strana 468 Propafen.5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf) . 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol Lipuro 1%.3 x 40mg./inf. Max./inf. Braun emulzija za iv inj.

Sanico (dinoproston) prostaglandin za indukciju poro|aja 507 vaginalna tabl. 1mg protamin sulfata inaktivira 80 . 30 i 60 x 320mg upotreba 320mg dnevno. 28 x 5mg Prosterid. 5 x 50mg/5ml upotreba doze protamin sulfata zavise od doze heparina..12 godina: 3 x 5ml sirupa ili 2 x 1/2 tabl.100ij heparina u krvi 276 Registar lekova 2011 . (BR) Prospan. Galenika (protamin sulfat) antagonist heparina 662 rastvor za iv inj.5ml sirupa deca 4 . bronhospazmolitik 671 sirup (7mg/ml) 100ml oralne kapi. po potrebi ponoviti za 15 . meka 15.250mg im. Pfizer Belgium (karboprost) prostaglandin za prekid trudno}e 507 rastvor za inj. Finpros. odoj~ad i mala deca: 3 x 2.8 sati. (BR) Prostamol Uno.90 minuta. 28 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz. primenjuje se ili vrlo sporom iv injekcijom ili kontinuiranom iv infuzijom. uvek u isto doba dana G02AD04 (SZ) Prostin 15 M. rastvor (20mg/ml) 20ml {ume}a tabl.5ml sirupa ili 2 x 1 tabl. ukupna doza je 2mg G02AD02 (SZ) Prostin E2.G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 Proscar. V03AB14 (SZ) Protamin sulfat. Gedeon Richter film tabl./inf. posle jela. im 1 x 0.. 4 x 3mg upotreba 1 vaginalna tabl. ukupna doza 2 vaginalne tabl. Zerlon HR05WA. po potrebi ponoviti za 6 . G04CX. MSD Italija film tabl. Engelhard Arzeneimittel (suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik.25mg/ml upotreba ne treba primenjivati du`e od 2 dana kontinuirano postpartalno ili postabortivno krvarenje: 0. Berlin-Chemie (ekstrakt Sabalis serulate) terapija hiperplazije prostate 521 kaps. 10 x 65mg upotreba odrasli: 3 x 7.

doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 .2mg/kg paralele TramaFlash. zatim doza odr`avanja 50 . Sabax N02AX02 § Protradon.Med. Medico Uno (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. Tramadol. Larona. Alkaloid (propiltiouracil) tireostatik 528 tabl. Panrazol Registar lekova 2011 277 . Trodon H03BA02 PTU. Tramadolor. 14 i 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel. Nobel Ilac (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. 20 x 50mg tabl.100mg. Pro. tokom 4 nedelje paralele Controloc. 14 i 28 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka.A02BC03 Protonexa. tvrda 10 i 20 x 50mg upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije. 45 x 100mg upotreba doziranje je individualno. tvrda 7.6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 . TramaFort. Max. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka. 300 .150mg dnevno A02BC02 Pulcet. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 . Lanzul. Nolpaza. Lansoprazol ICP.600mg dnevno podeljeno u 3 doze dok bolesnik ne postane eutiroidan. tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma).CS (tramadol hlorid) opioidni analgetik 606 kaps.

5mg G03GA06 Puregon.40mg tokom 6 . (0.2mg dnevno Pulmicort Turbuhaler odrasli: 200 .8 nedelja (terapija).2 x dnevno 2. 17 x (2mg + 3mg) tamnocrvene film tabl.4mg dnevno (doza odr`avanja) deca 6 meseci i starija .125mg/ml).5 . Roche (dornaze alfa) mukolitik 646 rastvor za inhalaciju 6 i 30 x 2. 28 x 20mg i 14 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg. najdu`e 12 meseci kontinuirano odrsli iznad 21 godine: 1 . Organon Holandija (folitropin beta-rekombinantni humani FSH) hormon 517 rastvor za inj. Famotidin Alkaloid 278 Registar lekova 2011 . ultrazvu~ni inhalatori se ne smeju koristiti Pulmicort odrasli: 1 . po potrebi dozu pove}avati do 1mg dnevno . AstraZeneca [vedska suspenzija za inhalaciju (0. 5 x (2mg + 2mg) svetlo `ute film tabl. tokom 4 .po~etno: 0. AstraZeneca [vedska pra{ak za inhalaciju (200μg/dozi) 100 doza i (400μg/dozi) 100 doza upotreba lek se uzima svakodnevno ~ak i ako nema simptoma. 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati.2mg dnevno (po~etno).5mg dnevno.5mg deca iznad 5 godina i odrasli do 21 godine: 1 x dnevno 2.4 doze.25mg/ml) i (0.25 .doza odr`avanja: 0. po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 . 2 x (0mg + 0mg) upotreba tabl.5ml) 5ml i (100ij/0.5mg/ml) 20 x 2ml Pulmicort Turbuhaler..5ml) 5ml upotreba doziranje je individualno. 2 x (1mg + 0mg) bele (placebo) film tabl.R03BA02 (budesonid) antiastmatik strana 643 Pulmicort.800μg dnevno podeljeno u 2 . sc im 1 x (50ij/0. 0.5mg/2.12 nedelja paralele Famotidin. Gedeon Richter (famotidin) H2 blokator 419 film tabl. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + dienogest) oralni kontraceptiv 511 28 film tabl. se moraju uzimati redosledom koji je ozna~en na pakovanju po~ev{i od prvog dana ciklusa A02BA03 Quamatel.5ml (1mg=1000j) upotreba primenjuje se oralnom inhalacijom pomo}u raspr{iva~a.: tamno`ute film tabl. Qlaira. Max. zavisno od klini~kog odgovora G03AB.800μg dnevno podeljeno u 2 .4 doze R05CB13 Pulmozyme. 1600μg dnevno deca iznad 6 godina: 100 . 2 x (3mg + 0) ru`i~aste film tabl.25 .0.

.

20. 14.5mg) i (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl.5mg (doza odr`avanja). im 5 x 2.PCEC) vakcina protiv besnila strana 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.J07BG01 (Z) Rabipur. 5mg i 10mg Ramitens. Tritace comp.5mg. Genericon Pharma tabl. 28 i 30 x 2. 3. Vivace 280 Registar lekova 2011 .5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. Max.5mg + 12. 10mg dnevno paralele Ampril. dnevno (najbolje ujutru). 1 x 2.5mg + 12.5ij/ml upotreba po 1ml u nadlakticu 1. 30 x 2. Ampril HL. Ni Medic tabl.5 . Piramil.25mg (po~etna doza). Prilinda. Tritace. 28 x (2.5mg) Ramicomp Genericon tabl. 7. Ufar tabl.5mg. 5mg i 10mg Ramipril.5mg i 5mg Ramipril Genericon. 30 x (2. 30 x (5mg + 25mg) Ramipril H. Ufar tabl. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD. Prilinda plus. 28 x 2. Vivace Plus C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ramipril. Piramil HCT. u toku ili posle jela 1 x 1. Genericon Pharma Ramicomp Genericon mite tabl. 28 x 2. Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisani virus rabiesa . 30 i 90-og dana C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ramicomp Genericon. PharmaSwiss tabl.

300mg dnevno (ulkus) parenteralno . tokom 8 . Ibuprofen. PharmaSwiss film tabl. Caffetin menstrual. 6g dnevno (Zollinger-Elisonov sindrom). 20 x 150mg i 30 x 300mg upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe oralno . meka 20 x 200mg i film tabl. 30 x 200mg upotreba uzima se posle jela odrasli: 0. Max. 30 x 1mg upotreba tabl. Wyeth Pharmaceuticals (sirolimus) imunosupresiv 584 oblo`ena tabl. 2.2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) deca 12 godina: 5 .3 x 150mg. im iv inf 5 x 50mg/2ml Ranitidin PharmaSwiss. Max. Spedifen Registar lekova 2011 281 . Hemofarm film tabl.deca: 2 x 2 .4 . 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e.8 . ne treba deliti. 150mg uve~e (spre~avanje recidiva ulkusa). 5 x 50mg/2ml Ranitidin.48 sati posle transplantacije.5 doza (kao antipiretik). 20 x 150mg rastvor za im iv inj.8 sati. 20 x 75mg. zatim 2mg dnevno M01AE01 Rapidol.A02BA02 (ranitidin) H2 blokator strana 419 Ranisan.1. 20 x 150mg i 30 x 300mg {ume}a tabl. Meda Manufacturing (acemetacin) nesteroidni antireumatik 589 kaps. 20 x 150mg rastvor za inj. 20 x 150mg i 30 x 300mg rastvor za im iv inj. PharmaSwiss (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl.8 nedelja (terapija ulkusa).3.4mg/kg. 20 x 150mg i 300mg Ranitidin./inf.odrasli: 50mg nerazbla`eno na 6 . gutaju se cele 6mg prvih 24 . sporom iv inj. 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) paralele Brufen. ili iv infuzijom paralele Ulcodin. izuzetno 4 x 150mg. Max. tvrda 20 x 60mg upotreba 1 .3 x 60mg uz jelo sa dosta te~nosti L04AA10 (SZR) Rapamune./inf. Ulcogut M01AB11 Rantudil forte. Zdravlje tabl. 30 x 400mg i 600mg i kaps. 2 .6g dnevno podeljeno u vi{e doza. Max.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 . Nini film tabl.12 nedelja (refluksni ezofagitis) . meka 20 x 400mg (BR) kaps. ili 50mg rastvoreno u 20ml fiziolo{kog rastvora na 6 . PharmaSwiss film tabl. Wyeth Medica Irska Rapamune.odrasli: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 .8 sati im inj. 5 x 50mg/5ml Ranital.

/inf. Diklofenak Duo Nini. Actavis Malta film tabl. 1 x 150mg dnevno. 2 x 75mg dnevno paralele DicloRapid. 50 x (0. 5 x 1mg/ml i 3mg/3ml upotreba uz hemioterapiju . po potrebi pove}ati na 300mg C09CA01 Rasoltan./inf. Prelow.odrasli: 1 . 10 x 50mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 2 . 10 x 12. Diclofenac duo. Lorista. Janssen Pharmaceutica (alfentanil) opioidni analgetik strana 603 rastvor za iv inj. Losartic. Naklofen A04AA02 (granisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 Rasetron.6 x 12. 5 i 10 x 1mg i 2mg (Z) Rasetron. 1. po mogu}nosti u isto doba dana. Hameln Pharmaceuticals koncentrat za rastvor za iv inj. Max. Hemofarm (diklofenak kalijum) nesteroidni antireumatik 588 (BR) Rapten Rapid oblo`ena tabl. Zdravlje (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl.5 . Novartis Farma Italija Rasilez.odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Kytril C09XA02 Rasilez. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar.5 . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 1 x 75mg. 1mg dnevno postoperativna mu~nina . Losar. Erynorm.25mg kod starijih od 75 godina). Hemofarm (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (aliskiren) antihipertenziv 489 film tabl.N01AH02 § (SZ) Rapifen. Losartan.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta . Diclofenac retard.5mg (Rp) Rapten K oblo`ena tabl.deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze.25mg. 75mg dnevno (Rapten rapid) M01AB05 Rapten Duo.3 x 50mg (Rapten K) 4 . Lakea. Lotar. Sentor 282 Registar lekova 2011 . LozarEP. Max. Max.5mg/ml) 2ml i 10ml upotreba doziranje je individualno zavisno od vrste hirur{ke intervencije M01AB05 Rapten. 28 x 150mg i 300mg upotreba lek se uzima uz jelo. 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg (12.

odrasli: 2 .5ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Avonex N01AX10 (SZ) Recofol. sc 5 x 3Mij upotreba 1 .rekombinantni) antivirotik 581 pra{ak za rastvor za inj.deca iznad 3 godine: 9 .odrasli: 4 .interferonom ili peg interferonom alfa paralele Copegus L03AB07 (SZR) Rebif. najdu`e 3 dana paralele Diprivan. tvrda 140 x 200mg upotreba 1000 .40mg/10 sekundi . Krka (indapamid) antihipertenziv strana 473 tabl.) .) .2. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za iv inj. Propofol 1% MCT Fresenius. Schering-Plough Labo.4mg/kg/sat. podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa .odrasli: 1 .humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj.5mg posle doru~ka paralele Indapres.5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf.36Mij dnevno.deca iznad 3 godine: 2. Belgija (ribavirin) antivirotik 549 kaps.5mg/kg. nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Intron A J051B04 (SZR) Rebetol.5mg upotreba 1.) . 30 i 60 x 1./inf. nekoliko dana. Bayer Schering Pharma (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj. Indapres SR L03AB05 (SZR) Realdiron. Merck Serono (interferon beta 1a . Propofol Lipuro 1% Registar lekova 2011 283 . 1 x (20mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj.1200mg dnevno.15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf. brzinom 20 . Propofol 1% Fresenius. ({pric) sc 12 x 22mcg/0.C03BA11 Rawel SR. Sicor Biotech (interferon alfa 2b ./inf.5ml i 44mcg/0.12mg/kg/sat . sa produ`enim osloba|anjem 20.

5000ij/0. 1 x 250ij. iv 1 x 1000ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) upotreba doziranje je individualno paralele Advate.3ml.5mg u jednoj dozi uz jelo A08AA10 (SZ) Reductil. Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII . iv 1 x 500ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno 284 Registar lekova 2011 .5mg upotreba 3 x 1.6m rastvor za inj. Hemofarm (dihidroergotoksin mesilat) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl.3ml. ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0.5mg ili 4.6ml i 1 x 30000ij/0.humani rekombinantni eritropoetin) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj.3ml. iv 1 x 500ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. iv 1 x 1000ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.humani)) hemostatik strana 453 Recombinate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.B02BD02 (SZ) Recombinate. 6000ij/0.65 godina: 10mg u jutro. 2000ij/0. 10000ij/0. Kogenate Bayer B03XA01 (SZ) Recormon. Roche (epoetin beta . iv 1 x 250ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. (karpula) sc iv 1 x 10000ij/ml. Max. 500ij. 20000ij/ml i 60000ij/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije C04AE01 Redizork. iv 1 x 250ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5mg i 4. trajanje terapije 1 godina B02BD02 (SZ) ReFacto AF.3ml. Wyeth Pharma [panija (moroktokog alfa) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Abbott (sibutramin) supresor apetita 429 kaps.3ml. ako je potrebno posle 4 nedelje pove}ati na 15mg. 4000ij/0. 20 x 1. tvrda 28 x 10mg i 15mg upotreba odrasli 18 .

Novynette J05AH01 Relenza. Wyeth Lederle Italija (metilnaltrekson bromid) laksativ za opstipaciju izazvanu opioidima 427 rastvor za inj. primenu zapo~eti unutar 48 sati od pojave simptoma.14 godina: 0.5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Klometol G03AA09 Regulon. GlaxoSmithKline Australija (zanamivir) antivirotik 552 pra{ak za inhalaciju 20 x 5mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10mg. 40 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 120ml rastvor za inj. Remirta. Glaxo Wellcome Francuska Relenza. Alkaloid (metoklopramid hlorid) antiemetik strana 422 tabl.25 . trajanje tretmana je 4 meseca odrasli iznad 18 godina: 8mg (38-61kg).A03FA01 Reglan. Tifona Registar lekova 2011 285 . 12mg (62-114kg) svakog drugog dana. izuzetno 2 doze na 24 sata kad nema odgovora na prvu dozu bolesnici telesne mase izvan propisanih granica (ispod 38kg i iznad 114kg) dobijaju dozu od 0. Max 0. Mirtazapin ODT Sandoz.1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 .odrasli: 3 x 5 .deca do 6 godina: 0. po potrebi dozu pove}ati do Max.6ml upotreba Max. im iv 30 x 10mg/2ml upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno .10mg.0. ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno. Mirzaten. tokom 21-og dana. Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv 511 film tabl.5mg/kg dnevno . Organon Holandija (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. 21 i 63 x (0.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja.15mg/kg N06AX11 Remeron. sc 1. zatim 7dana pauze paralele Mercilon. 45mg dnevno paralele Calixta.03mg + 0. 30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. Mirtazapin. 2 i 7 x 12mg/0. a primenjivati 5 dana A06AH01 (SZR) Relistor.

pove}ati na 2 x 8mg tokom slede}e 4 nedelje doza odr`avanja: 2 x 8 . 45mg dnevno paralele Calixta.5mg/kg svakih 8 nedelja Crohnova bolest odrasli i deca 6 . Exel (trepostinil natrijum) vazodilatator. i 6. se ne smeju deliti. i 6. gutaju se cele 3 x 800 . nedelje nakon po~etne doze. ako bolesnik ne reaguje u okviru 12 nedelja doza mo`e da se pove}a za 1.17 godina: 5mg/kg tokom 2 sata.8 nedelja N06DA04 Reminyl. (5mg/ml) 20ml i (10mg/ml) 20ml upotreba primenjuje se kontinuiranom potko`nom infuzijom kroz kanilu sme{tenu pod ko`u na stomaku V03AE02 Renagel. doza se ponavlja 2. inhibitor agregacije trombocita 450 rastvor za inf. psorijati~ni artritis. Centocor (infliksimab) strana imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i 585 Kronove bolesti pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. zatim na 6 . dozu ponoviti posle 2 . 180 x 800mg upotreba tabl. i 6. nedelje. Mirtazapin ODT Sandoz. Janssen Pharmaceutica (galantamin) terapija demencije 628 oralni rastvor (4mg/ml) 100ml upotreba po~etno doziranje: 2 x 4mg tokom 4 nedelje. detaljna uputstva potra`iti u literaturi proizvo|a~a reumatoidni artritis odrasli: 3mg/kg tokom 2 sata. nedelje.5mg/ml) 20ml. 1 x 100mg upotreba terapiju vodi specijalista sa iskustvom u le~enju indikovanih bolesti. 7. ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno. Remeron. terapija se obustavlja ako nema pobolj{anja za 2 nedelje (odrasli) ili 10 nedelja (deca). po potrebi dozu pove}ati do Max. (2. zatim na 8 nedelja ulcerozni kolitis. Mirzaten. doza se ponavlja 2. zatim na 8 nedelja ankiloziraju}i spondilitis odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata. Tifona B01AC21 (SZ) Remodulin. 30 x 15mg i 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja.1600mg uz jelo 286 Registar lekova 2011 . Actavis Malta (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl.12mg N06AX11 Remirta.6 nedelja.L04AA12 (SZ) Remicade. psorijaza odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata. 1 x (1mg/ml) 20ml.5mg/kg do Max. zatim ponavljati na 8 nedelja. Genzyme (sevelamer) terapija hiperfosfatemije 663 film tabl. doza odr`avanja je 5mg/kg 2. Mirtazapin.

pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 24mg dnevno Requip Modutab bolesnici prethodno stabilizovani na Requip dobijaju totalnu dnevnu dozu kao Requip Modutab 1 x dnevno.24μg dnevno (bronhijalna astma. 24mg dnevno paralele Eminens R03AC13 Respilong. Meda Manufacturing (etofenamat) nesteroidni antireumatik 593 gel (5%) 40g upotreba 3 x mazati obolelo mesto sa 2 . Max. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 2mg. Max. Arketis.75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno). Gedeon Richter (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 1250ij paralele Beoglobin D.25mg film tabl. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. SmithKline Beecham UK tabl. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. Glaxo Wellcome Nema~ka ReQuip. 12 .N04BC04 (ropinirol) antiparkinsonik strana 616 ReQuip. Liconsa (formoterol fumarat) antiastmatik 641 pra{ak za inhalaciju. dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 . kaps. 2mg i 5mg Requip Modutab.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. pove}avati po 0. 4mg i 8mg upotreba ReQuip 0. Octapharma (anti D (Rho) imunoglobulin . 500ij (od 13. reverzibilni opstruktivni simptomi drugih bolest plu}a) paralele Oxis Turbuhaler N06AB05 Rexetin. Rhophylac 300 M02AA06 (BR) Rheumon gel. 30 x 20mg upotreba depresija.3g gela Registar lekova 2011 287 . Immunorho. Paroksetin.75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno. 210 x 0. 60mg dnevno paralele Actapax. 21 x 1mg. SmithKline Beecham UK film tabl. Paroxetin Sandoz. socijalna fobija. Seroxat J06BB01 (Z) Rhesonativ. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. im 1 x 250μg/2ml upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 250ij (do 12 nedelje gestacije). tvrda 60 x 12μg + inhalator upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 12μg po potrebi dozu ponoviti za 30 minuta (akutni napad). Partobulin SDF.9mg dnevno podeljeno u 3 doze. generalizovani anksiozni poreme}aj.

Partobulin SDF.J06BB01 (SZ) Rhophylac 300.odrasli iznad 50kg: 600mg dnevno u jednoj dozi ispod 50kg: 450mg dnevno u jednoj dozi . legionelama.12 godina) B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 Ringer"s injection. sanofi aventis (riluzol) neuroprotektiv 632 film tabl. 3 x ½ tablete ili 1 kafenu ka{iku sirupa (6 . 600mg dnevno infekcije stafilokokama. Max. nedelje gestacije): najmanje 200μg. B. tvrda 16 x 300mg Riftan. 10 x 500ml i 1000ml (309. nedelje gestacije). uvek u isto vreme u toku dana (ako se jedna doza presko~i slede}u uzeti prema predvi|enom rasporedu) R01BA52 (BR) Rinasek. klamidijama i bruceloza . Immunorho. 300μg (od 13.1200mg dnevno podeljeno u 2 .humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 rastvor za inj.5 .3mOsm/L) upotreba 0. podeljeno u dve doze. Galenika kaps.5mg + 60mg) sirup (1. Hemofarm (triprolidin hlorid + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 tabl.25mg + 30mg)/5ml 100ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 3 x 1 tabletu ili 2 kafene ka{ike sirupa deca: 3 x ½ kafene ka{ike sirupa (2 . CSL Behring (anti D (Rho) imunoglobulin .1L dnevno paralele Natrii chloridi infundibile compositum 288 Registar lekova 2011 . 500ml (309.deca: 10 .4 doze N07XX02 Rilutek. Hemofarm kaps.3mOsm/L) Ringerov rastvor.odrasli: 600 . Braun rastvor za inf. Rhesonativ J04AB02 (rifampicin) antibiotik 548 Rifamor. Zdravlje rastvor za inf. ({pric) im iv 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj (u prva 72 sata): 300μg prevencija komplikacija u trudno}i (do 12. nedelje gestacije) paralele Beoglobin D. 10 x (2.20mg/kg dnevno. 56 x 50mg upotreba odrasli: 2 x 50mg. tvrda 16 x 300mg upotreba tuberkuloza .6 godina). odmah a najksnije za 72 sata od nastanka rizi~nog doga|aja abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12.

5mg sporom iv inj.5%) 10ml upotreba odrasli: 3 .12 godina: 0. rastvor (1% + 0. 20 x 1mg.4 x 2 doze u svaku nozdrvu deca iznad 6 godina: 3 . 1 . Janssen-Cilag film tabl.3mg dnevno (doza odr`avanja) 5 . 20 x 1mg.deca do 1 godine: 0. 0. Hemofarm film tabl. 3 .4mg. 3mg i 4mg upotreba oralno . 3mg i 4mg Rissar. 2mg.1mg dnevno (doza odr`avanja) 1 . po potrebi dozu ponavljati Max. 3mg i 4mg (Z) Rispolept Consta. 37. im 1 x 25mg/2ml.5 .6mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno (samo za status epilepticus) . dozu postepeno pove}avati tokom 2 ..5mg i 30 x 2mg (SZ) konc. Max.5mg dnevno (po~etna doza).4 x 1 dozu u svaku nozdrvu N05AX08 (risperidon) antipsihotik 621 Risperidon. 3mg i 4mg Rispolept. Alkaloid Beograd film tabl.uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 . podeljeno u vi{e doza . 2mg. 30 x 2mg Rivotril Roche. za rastvor za im iv inj. .4 nedelje do doze odr`avanja 4 . 2 x 8mg parenteralno: 25mg. Zambon Italija (acetilcistein + tuaminoheptan) terapija rinitisa strana 638 sprej za nos. do 10mg Registar lekova 2011 289 . Janssen Pharmaceutica oralni rastvor (1mg/ml) 30ml i 100ml Rispolept. Max.odrasli: 1mg uve~e.deca: 0. 37. Cilag AG pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Pliva Hrvatska film tabl. Torendo. Sandoz film tabl. 2mg. 20 x 1mg. 5 x 1mg/ml + 5 x 1ml vode za injekcije upotreba oralno .5mg ili 50mg na 2 nedelje.5 godina: 0. ili iv inf.25mg dnevno (po~etna doza). 50 x 0. ili iv inf. Roche tabl.25mg dnevno (po~etna doza). Torendo Q-TAB N03AE01 (klonazepam) antiepileptik 611 Rivotril.5mg/2ml i 50mg/2ml Rispolux. 2mg.odrasli: 1mg sporom iv inj. 50mg na 2 nedelje paralele Speridan. Galenika tabl.8mg dnevno. 20 x 1mg. 20 x 1mg.R01AB08 (BR) Rinofluimucil. 2mg i 3mg Risset./inf.

5Mij/0. Ceftriakson.4 nedelje do doze odr`avanja 0.5ml rastvor za inj. tokom terapije treba piti dosta te~nosti uobi~ajeno doziranje: 0. 6Mij/0. Labilex..25μg uz odre|ivanje serumskog kalcijuma 1.25μg dnevno ili na drugi dan. meseca a zatim svakih 6 meseci J01DD04 (Z) Rocephin. Max. po potrebi pove}avati za 0. druga doza za 4 nedelje (obe doze treba da budu od istog proizvo|a~a. nedelja ili meseci zavisno od indikacije J07BH01 (Z) Rotarix.25μg na 2 .6ml upotreba 3 . 50mg/kg dnevno paralele 3cef. Max. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) J07BH01 (Z) RotaTeq. Roche (kalcitriol) analog vitamina D 440 kaps. 3.36Mij dnevno. nekoliko dana.1 . iv 1 x 1g + 10ml vode za injekcije pra{ak za rastvor za inf.D10BA01 (SZR) Roaccutane. Ceftriaxon-MIP. tvrda 30 i 100 x 10mg i 20mg upotreba 0. Azaran. Roche (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za inj. i 6. 5 x 2g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . MSD Italija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima) 562 oralni rastvor (tuba) 1 x 2ml upotreba 3 doze po 2ml: I dozu dati od 6 do 12 nedelje a II i III u razmacima od 4 nedelje (sve 3 doze moraju biti date najkasnije do 26 nedelje). 2g dnevno neonatusi: Max.25μg i 0. Longaceph L03AB04 (SZR) Roferon A. zavisno od koncentracije Ca2+ u serumu.5ml lidokain hlorida 1% pra{ak za rastvor za inj.1μg dnevno postmenopauzna osteoporoza: 2 x 0. 4. Roche (interferon alfa 2a .5 .rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj. 2g na 12 sati odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusom) 562 pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1 x 1ml upotreba prva doza u 6-oj nedelji.5ml. (karpula) sc im 1 x 18Mij/0. ({pric) sc im 1 x 3Mij/0.1mg/kg dnevno obi~no tokom 16 nedelja A11CC04 Rocaltrol. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) 290 Registar lekova 2011 . Lendacin.5μg upotreba doziranje je individualno.2 g dnevno.5ml. zatim 0. Roche (izotretinoin) terapija akni strana 502 kaps. im 1 x 1g + 3.80mg/kg dnevno.5mg/kg dnevno tokom 4 nedelje (po~etna doza).5ml i 9Mij/0. tvrda 30 i 100 x 0.

za oralnu suspenziju 10 x 50mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom. 30 minuta pre jela deca: 1 . Jadran Galenski Laboratorij (metronidazol) dermatik 499 krem (10mg/g) 25g upotreba ujutro i uve~e naneti krem u tankom sloju na obolelu ko`u. pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati. meka 50 x (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . pre jela deca do 40kg: 5 . pre jela deca do 40kg: 5 .8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.. Belupo (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 oblo`ena tabl. 30 minuta pre jela G04BC. terapija traje 1 . Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + menton + cineol + mentol + borneol) holelitijatik strana 425 kaps. meka 50 x (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) upotreba odrasli: 3 x 1 .2 x 1 kapsula.2 kapsule.A05AX. (BR) Rowachol.2 kapsule.2 meseca A03AA04 Rudakol. pre jela paralele Roximisan Registar lekova 2011 291 . 50 x 135mg upotreba 3 x 135mg na 20 minuta pre jela paralele Colospa retard J01FA06 Runac. Jugoremedija (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl.. pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati.2 kapsule. Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol) urolitijatik 519 kaps. Slaviamed (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. 30 minuta pre jela J01FA06 Roximisan. (BR) Rowatinex. 10 x 150mg tabl.2 x 1 .8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 10 x 150mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom. pre jela paralele Runac D06BX01 Rozamet. 30 minuta pre jela deca: 1 .

za `vakanje 20 i 50 x 500mg i 20 x 1000mg Rutacid. Bayer HealthCare tabl.A02AD04 (BR) (hidrotalcit) antacid strana 419 Rupurut. Krka tabl. za `vakanje 20 x 500mg upotreba tablete se polako otapaju u ustima odrasli: 1g izme|u obroka i pred spavanje deca 6 .12 godina: 500mg izme|u obroka i pred spavanje 292 Registar lekova 2011 .

.

odrasli: 500mg uve~e tokom 7 dana.30mg/kg/dan podeljeno u 2 .50mg/kg/dan podeljeno u 3 doze (akutna faza obi~no 8 .deca: 40 .60mg/kg dnevno reumatoidni artritis .60mg/kg dnevno u akutnoj fazi. Hemofarm (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps.2 x dnevno naneti na opekotinu u sloju 1 .30mg/kg dnevno Chronova bolest .3 doze (profilaksa relapsa) paralele 5-ASA. 100 x 500mg upotreba ulcerozni kolitis . zatim 2 x 500mg slede}ih 7 dana.deca: 40 . zatim 20 .2g . 3 x 250mg (profilaksa relapsa) . pre svakog nano{enja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika 294 Registar lekova 2011 . Dr Falk Pharma (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 gastrorezistentna tabl. Lanzul.oralno: 3 x 500mg . nastaviti sa 2 x 1g. Pentasa D06BA01 Sanaderm. Larona.rektalna suspenzija . 15 .odrasli: 4 x 1 .odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja deca iznad 6 godina oralno ili rektalno: 30 .3mm.2g u akutnoj fazi. zatm 500mg ujutro i 1g uve~e slede}ih 7 dana. Zdravlje (sulfadiazin srebro) dermatik 498 krem (1%) 50g upotreba 1 .A02BC03 Sabax.odrasli: 4 x 1 .1g (akutna faza).rektalno (supozitorija): 3 x 500mg (akutna faza).12 nedelja). 3g dnevno A07EC02 Salofalk. Asacol. 3 x 500mg (profilaksa relapsa) . tvrda 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel. Max. Lansoprazol ICP. Kemwell (sulfasalazin) sulfonamid 428 gastrorezistentna tabl. 50 i 100 x 250mg i 500mg supozitorija 10 x 500mg rektalna suspenzija 7 x 4g/60ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode odrasli . Protonexa A07EC01 Salazopyrin EN. zatim 2g dnevno podeljeno u vi{e doza tokom nekoliko godina .

P.2mg dnevno . 1.10mg pred spavanje paralele Belbien.3 x 0.): 20mg na 4 nedelje tokom 3 meseca zavisno od odgovora. 5 x 0.L04AA01 (SZR) (ciklosporin A) imunosupresiv strana 583 Sandimmun.5ml. Novartis Pharma Stein [vajcarska koncentrat za rastvor za inf.kontrola uporne dijareje kod AIDS-a.1mg/ml Sandostatin LAR. oralni rastvor iskoristiti u roku 2 meseca od otvaranja boce paralele Cicloral H01CB02 (SZR) (oktreotid) antagonist somatostatina 525 Sandostatin. R. 50mg i 100mg oralni rastvor (100mg/ml) 50ml Sandimmun Neoral. Sandimmun Neoral .koncentrat za infuziju pre upotrebe razbla`iti fiziolo{kim rastvorom ili 5%-nim rastvorom glukoze u odnosu 1:20 do 1:100. meka 50 x 25mg. Stilnox.0. Lek (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. meka 50 x 25mg. Scherer Nema~ka kaps.5ml i 30mg/2. Zonadin Registar lekova 2011 295 . Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za inj.akromegalija. Zolsana. otvori.05 .akromegalija: 2 . prilago|eno koncentraciji leka u krvi.05mg. dnevnu dozu uvek treba davati podeljeno u 2 pojedina~ne doze Sandimmun . sadr`aj mora odmah biti upotrebljen. Max 30mg na 4 nedelje N05CF02 Sanval. razbala`en rastvor je stabilan najvi{e 24 sata.1mg. im 1 x 10mg/2. Kada se amp. Max.pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu razbla`iti mlekom ili vo}nim sokom (osim sokom od grejprfruta) u staklenoj posudi. davati sporom iv inf. funkcionalni gastro-enteropankreasni endokrini tumori (posle sc doze Sandostatina prelazi se na duboku im primenu Sandostatin LAR inj.5ml upotreba Sandostatin . podno{ljivosti leka. 50mg i 100mg upotreba doziranje je individualno. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . sc iv inf. Novartis Pharma [vajcarska pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj. zavisno od odgovora do 3 x 0. zavisno od indikacije.ubla`avanje simptoma koji se javljaju kod gastro-enteropankreati~nih endokrinih tumora: 1 .1mg sc dnevno Sandostatin LAR .5mg dnevno . 10 x 250mg/5ml Sandimmun Neoral. Novartis Pharma Francuska kaps. 20mg/2. u trajanju od preko 2 do 6 sati. komplikacije posle operacije pankreasa: 3 x 0.2 x 0.

Erynorm. LozarEP. Alendronat ICP. Sanochemia Pharmazeutica (jopamidol) Rö kontrast 665 Scanlux 300 rastvor za inf.N02CC01 Sapphirex. Forosa. Losartan. Lakea. Novartis Pharma Stein [vajcarska (telbivudin) terapija hepatitisa B 551 film tabl. 1 i 10 x 50ml. Lotar. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. 100ml i 200ml Scanlux 370 rastvor za inf. Sumacta. Hemofarm (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl. Gedeon Richter (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl. Losar. Fosamax C09CA01 Sentor.100mg kod akutnog napada migrene. 5 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje.2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg (300 . 100ml i 200ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J05AF11 Sebivo. Prelow. 50 x 200mg rastvor za iv inj. 1 i 10 x 50ml. 75ml. dnevno C01BD01 Sedacoron. 2 x 50mg i 100mg upotreba 50 .2g dnevno paralele Amiodaron. Rasoltan 296 Registar lekova 2011 . 300mg na 24 sata paralele Imigran. Amiodaron Sandoz. Alendronat. Sumatriptan V08AB04 (SZ) Scanlux. Cordarone M05BA04 Sedron. Bonap. Lorista. 1. 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (25mg kod starijih od 75 godina).400mg) uz EKG kontrolu./inf. 75ml. Gedeon Richter (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. Max. Ebewe Pharma (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 tabl. Max. Losartic. zatim smanjiti na 1 . 28 x 600mg upotreba 1 tabl. 30 x 25mg. 4 i 12 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x nedeljno po 70mg paralele Alefoss.

250μg ili 500μg flutikazona deca 4 . GlaxoSmithKline Poljska (salmeterol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (25μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 4 godina: ujutro i uve~e po 50μg.10 godina). Max.2mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca 4 .2mg + 1mg + 0. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Tragal. Setaloft.6mg + 0.12 godina: do 6 lozengi dnevno A01AB11 (BR) Septolete.A01AB11 (BR) Septolete.2mg Septolete limun lozenga 18 x 1.12 godina) R03AK06 Seretide Diskus. Halea. Zoloft Registar lekova 2011 297 .10 godina: do 4 lozengi dnevno 10 . Krka (cetilpiridinijum hlorid) antiseptik za grlo strana 417 Septolete plus lozenga 18 i 30 x (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka lozenga 18 x 1. Sertralin. Sidata. (250μg + 50μg) i (500μg + 50μg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg. Sertiva.6mg) Septolete D lozenga bez {e}era 30 x (1mg + 1.6mg + 0. Luxeta.2mg Septolete divlja tre{nja lozenga 18 x 1. 100μg deca ispod 4 godine: ne preporu~uje se N06AB06 Serlift. Sertralin ICP. Glaxo Wellcome Velika Britanija antiastmatik (flutikazon propionat + salmeterol) 642 pra{ak za inhalaciju (diskus akuhaler) 60 x (100μg + 50μg).2mg + 1mg + 0. Medico Uno (sertralin) antidepresiv 625 film tabl.12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg flutikazona R03AC12 Serevent. Krka (benzalkonijum hlorid + levomentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol) antiseptik za grlo 417 lozenga 30 x (1mg + 1. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max.6mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca: 4 lozenge dnevno (4 . 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. do 6 lozengi dnevno (10 .100mg dnevno paralele Asentra.

800mg dnevno paralele Kventiax N06AB05 Seroxat. SmithKline Beecham UK (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 50mg dnevno Seroquel i Seroquel XR . AstraZeneca UK tabl. Europharm Seroxat. 300mg (IV dan). pani~ni poreme}aji: 40mg do Max.shizofrenija: 2 x 25mg (I dan). Paroxetin Sandoz. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti.C. socijalna fobija. 300mg i 400mg upotreba Seroquel odrasli . 100mg (II dan). 100mg i 200mg Seroquel XR.50mg dnevno Seroquel XR lek se daje najmanje 1 sat pre jela. uobi~ajeno 400 . sa produ`enim osloba|anjem 60 x 50mg. AstraZeneca UK film tabl. manija: 1 x 300mg (I dan). S. 1 x 400 . Glaxo Wellcome Francuska Seroxat. 800mg na dan. 400mg (IV dan). Pfizer Italia (nicergolin) terapija poreme}aja cirkulacije strana 476 film tabl. 200mg (II dan).800mg (dalje u zavisnosti od odgovora) .shizofrenija. 60 x 25mg. Paroksetin. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. 1 x (6 x 25mg + 3 x 100mg + 1 x 200mg) film tabl. dalje 300 . po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 1 x 600mg (II dan). zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 . 1 x 100mg (III dan). generalizovani anksiozni poreme}aj. tablete se ne mogu deliti odrasli . 150mg. Rexetin 298 Registar lekova 2011 .depresivne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja (pre spavanja): 50mg (I dan). 300mg (III dan).mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan). 30 x 20mg upotreba depresija. 30 x 30mg upotreba 3 x 1 . pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. 4 x 25mg (II dan). 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno). 60mg dnevno paralele Actapax.C04AE02 Sermion.600mg dnevno u zavisnosti od odgovora stariji od 65 godina: 50mg dnevno (po~etno). u toku obroka N05AH04 (kvetiapin fumarat) antipsihotik 620 Seroquel.2 tabl. Arketis. 200mg. 200mg (III dan).

1 x 25mg. Hemofarm (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 14 i 28 x 50mg i 100mg Sertralin. Abbott (sevofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. Aurobindo film tabl. Hemofarm film tabl. 30 x 50mg i 100mg Setaloft.100mg dnevno paralele Asentra. 1 x (2. Novartis Pharma Stein [vajcarska (baziliksimab) imunosupresiv 584 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Serlift. Zdravlje film tabl. Zoloft N01AB08 (SZ) Sevorane.100mg.5mg/ml) 5ml upotreba doziranje je individualno L04AA09 (SZ) Simulect. 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Viagra C01CX08 (SZ) Simdax. te~nost 100% 1 x 250ml upotreba doziranje je individualno. 28 x 50mg Sertralin ICP. 1 x 20mg/5ml upotreba rastvara~ je voda za inj. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. 28 x 50mg i 100mg Sidata.N06AB06 (sertralin) antidepresiv strana 625 Sertiva. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za sevofluran G04BE03 Sildena. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 ./inf. Halea. 50mg i 100mg upotreba 25 . Abbott (levosimendan) kardiostimulans 469 koncentrat za rastvor za inf. Novartis Bangladesh film tabl. Laboratorios Belmac film tabl. Tragal. odrasli i deca iznad 35kg: 20mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 20mg ~etvrtog dana posle transplantacije deca iznad 2 godine ispod 35kg: 10mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 10mg ~etvrtog dana posle transplantacije Registar lekova 2011 299 . Luxeta.

28 x 10mg. Laboratorios Belmac film tabl.12 godina) paralele Amoksicilin. Ni Medic film tabl. Amoxicillin. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza).5mg na 8 sati (do 1 godine). 250mg na 8 sati (5 .C10AA01 (simvastatin) hipolipemik strana 490 Simva Sandoz. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Fludara. 28 x 10mg i 20mg Simvastatin ICP. 6g dnevno deca: 62. Max. 1 x 50mg upotreba primenjuje se bolus injekcijom ili iv infuzijom: 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . 28 x 10mg. Hollesta. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Jadran Galenski Laboratorij film tabl. 30 x 10mg. 125mg na 8 sati (1 . 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze.antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za iv inj. 28 x 10mg./inf. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. Vasilip. 20mg i 40mg Simvastatin. Zdravlje film tabl. Salutas Pharma film tabl. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 20mg i 40mg Simvor.4 godine). Ospamox L01BB05 (SZ) Sindarabin. 20 i 28 x 10mg. Medico Uno film tabl. 30mg i 40mg Simvabel. Galenika (amoksicilin) penicilin 533 kaps. Sindan Pharma (fludarabin fosfat) citostatik . 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). 20mg. 20mg i 40mg Simvax. Fludarabine Teva 300 Registar lekova 2011 . Zocor J01CA04 Sinacilin.750mg na 8 sati.

75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 . Max. svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD. Galenika (butamirat citrat) antitusik 647 oralni rastvor (4mg/5ml) 200ml upotreba deca 6 meseci . Taxol L01CA02 (SZ) Sindovin. Doxorubicin "Ebewe". 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 .6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike rastvora) 6 . 0.1.05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Vincristine L01DB01 (SZ) Sindroxocin.9 . Doxorubicin Teva M02AX03 (BR) Sinedol.67ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 .4mg/m2 dnevno. 1 x 30mg/5ml i 100mg/16. Sindan Pharma (paklitaksel) citostatik .antibiotik 570 pra{ak za rastvor za iv inj.L01CD01 (SZ) Sindaxel.5 . svake tri nedelje.3 uzastopna dana.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a)./inf./inf. Sindan Pharma (doksorubicin hlorid) citostatik . Hemofarm (gemfibrozil) hipolipemik 490 film tabl. Paclitaxel PharmaSwiss. jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1.antimitotik 569 pra{ak za rastvor za iv inj.antimitotik strana 570 koncentrat za rastvor za inf.2g dnevno podeljeno u 2 doze R05DB13 Sinetus. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno. Hemofarm terapija sportskih povreda (dimetilsulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol) 594 gel (150mg + 500ij + 25mg)/g 40g upotreba 1 . 30 x 450mg upotreba 0.2mg/m2 dnevno (preko 10kg).1 godine: 4 x 2mg (½ male ka{ike rastvora) 1 .3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika rastvora) 3 . Sindan Pharma (vinkristin sulfat) citostatik .30mg/m2 dnevno tokom 2 .1. iv infuzijom tokom 3 sata paralele Paclitaxel "Ebewe". 3 uzastopna dana. 1 x 1mg upotreba odrasli: 1 . Paclitaxel Teva.12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika rastvora) paralele Omnitus Registar lekova 2011 301 . ili 20mg/m2 jednom nedeljno.2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne pokrivati zavojem) C10AB04 Sinelip.

nisu namenjene za rastvaranje u vodi ili drugim te~nostima. Oxaliplatin PharmaSwiss.8mg uvek u isto doba dana D07AC04 Sinoderm. Sindan Pharma (oksaliplatin) citostatik . zavisno od protrombinskog vremena 8 .3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati L01XA03 (SZ) Sinoxal.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Panolon D07CC02 Sinoderm N. Galenika (fluocinolon acetonid.alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf.25mg + 3300ij)/g mast 15g (0. ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine. Oxaliplatin Pliva Lachema 302 Registar lekova 2011 .12mg prvog dana.14 godina: 5mg (tabl. Jugoremedija (acenokumarol) oralni antikoagulans 448 tabl. 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja. za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl.25mg + 3300ij)/g upotreba 2 . od tre}eg dana nastaviti dozom odr`avanja 1 . Galenika (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0. 4 . za `vakanje ili granule) 6 .) deca 6 meseci . 20 x 4mg upotreba doziranje je individualno. ali se te~nost mo`e uzeti posle upotrebe leka odrasli i deca iznad 15 godina: 10mg (progutati celu tabl. 1 sat pre ili 2 sata posle jela.025%) 30g upotreba 2 .R03DC03 Singulair.025%) 15g gel (0. 1 x 50mg i 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. MSD Holandija (montelukast) antiastmatik strana 645 granule 28 x 4mg tabl.6 godina: 4mg (tabl. granule se mogu direktno progutati ili pome{ati sa mekanom hranom. Oxaliplatin "Ebewe".8mg drugog dana.025%) 15g mast (0. Actavis Italy Sinoxal. za `vakanje) paralele Monkasta B01AA07 Sinkum 4. neomicin sulfat) dermatik 500 krem 15g (0.

odrasli i deca: 50 .2 x 850mg . doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan. Gluformin.100mg/m2 dnevno. za 3 . Max. 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima. cerebralna paraliza): 3 x 2mg. Novartis Urunleri Turska (tizanidin) miotonolitik 596 tabl.4 nedelje za oralnu upotrebu 2. Platosin L01CB01 (SZ) Sintopozid.1000mg.5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 .4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. Tefor M03BX02 Sirdalud. po potrebi jo{ 2 . 36mg dnevno spasti~nost kod neurolo{kih poreme}aja (multipla skleroza. tokom 2 . Berlin-Chemie (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. tokom 3-5 dana. Sindan Pharma (etopozid) citostatik . sporom inf. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta.100mg/m2. Metformin.alkiliraju}i agens strana 572 koncentrat za rastvor za inf. po potrebi postepeno pove}avati do Max. tokom 5 dana na 3 . Etoposide.4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.3 x 500mg ili 1 ..7 dana mo`e se pove}ati za po 2 ili 4mg Registar lekova 2011 303 . 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. Platinex. sa prekidima 2 .L01XA01 (SZ) Sinplatin. jednom na 3 .50mg/m2 tokom 4 . Cisplatin Teva. degenerativna oboljenja ki~me. za 3 . tre}eg i petog dana na 3 . 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 . Vepesid A10BA02 Siofor. cerebrovaskularna oboljenja.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe". Lastet. Etoposide Teva. tokom 5 dana. posle 3 . Sindan Pharma (cisplatin) citostatik . Cisplatin "Ebewe".4 nedelje paralele Cisplatin.4mg pred spavanje.5 dana. 1 x (1mg/ml) 10ml i 50ml upotreba monoterapija . Cisplatin PharmaSwiss.antimitotik 569 koncentrat za rastvor za inf. 30. 60 i 120 x 500mg.4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 . Etoposide PharmaSwiss.4mg. Metfogamma. 30 x 2mg i 4mg upotreba bolni spazam mi{i}a (cervikalni i lumbalni sindrom): 3 x 2 .

40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. 30 x (20mg + 12. 2 . (BR) Sirup br{ljana Bocko. Pharmanova (standardizovani suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik. 1 .3 pra{ka (iznad 2 godine) 304 Registar lekova 2011 . Lizopril. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid. 1 x 5 . Beaufour Ipsen (diosmektit) adsorbens 428 pra{ak za oralnu suspenziju 10 i 30 x 3g upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u 1/2 ~a{e vode ili pome{a sa hranom odrasli: 3 . Lisinopril Sandoz. Loril C09BA03 Skopryl plus.5mg (po~etna doza). Lizinopril. Lizopril H A07BC05 (BR) Smecta. 20 i 30 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2.5mg) upotreba 1 tabl.5mg (po~etna doza). Alkaloid Beograd (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl.12 godina: 3 x 5ml D10AX03 (BR) Skinoren. zatim 1 x 10 . a najvi{e 3 .2 godine).20mg (doza odr`avanja).2 pra{ka (1 . Alkaloid (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed.5ml deca 4 . Max. najmanje 4 nedelje. Lisinopril H Sandoz. dozvoljena upotreba kod dijabeti~ara odrasli: 3 x 7.6 meseci C09AA03 Skopryl.5ml odoj~ad i mala deca: 3 x 2. Bayer Schering Pharma (azelainska kiselina) terapija akni 502 krem (200mg/g) 30g upotreba 2 x dnevno (ujutro i uve~e) mazati u tankom sloju.6 x 1 pra{ak deca : 1 pra{ak dnevno (do 1 godine). bronhospazmolitik strana 671 sirup (7mg/ml) 125ml upotreba ne sadr`i {e}er.HR05AW. dnevno.

do optimalne doze odr`avanja 100 . u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind.kombinovana terapija bez valproata: 0.3mg/kg jo{ 14 dana. pove}ati na 1. 30 x 5mg.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana. zatim 1 x 0. Epitrigine. Lamotrigin.2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 .kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana. 49 x (0. 20 x (0. postepeno pove}avati za 25 . 1 x (0. po potrebi dozu pove}avati za 0. Hemofarm (lamotrigin) antiepileptik 613 oralna disperzibilna tabl. 200mg dnevno .9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf.9%) 500ml (308mOsm/L) rastvor za inf.200mg dnevno u 1 ili 2 doze .9%) 500ml i 1000ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min .12 godina) . Lamal. Fresenius Kabi rastvor za inf.9%) 1000ml (308mOsm/L) Sodium chloride 0.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana. Lamotrix Registar lekova 2011 305 . 25mg dnevno narednih 14 dana. Lamictal. u 5-oj nedelji 50mg dnevno. postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 .B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Sodium chloride. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 . Braun rastvor za inf.15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 .5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) . se otapa u ustima epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . Lamolep. Lameptil.9%.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 . 50mg i 100mg upotreba disperzibilna tabl. zatim 25mg narednih 14 dana.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana. 25mg. 50mg dnevno narednih 14 . 10 x (0. Lamotral. optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze.oko 250ml/sat paralele Natrii chloridi infundibile N03AX09 Solaban. zatim 2 x 25mg 14 dana.400mg dnevno u 1 ili 2 doze . 10 x (0. zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg.200mg . Lamect.9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf.monoterapija: 25mg dnevno (po~etno). B.15mg/kg prvih 14 dana.50mg nedeljno. Max.30 dana.

trihurijaza. strongiloidaza.P02CA01 Soltrik.5mg+3. po potrebi ponoviti posle 2 . me{ovite helmintijaze).3ml i 120mg/0. ankilostomijaza. zatim 10mg dnevno. Max. sc 30 x 10mg/8ml i 15mg/8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Belupo (adapalen) terapija akni 501 gel (1mg/1g) 30g upotreba uve~e mazati gel u tankom sloju. im 1 x 30mg/2ml Somatuline Autogel rastvor za inj. 10 x (2. po potrebi pove}avati za 5mg dnevno.. tenijaza. narednih 7 dana 3 x 400 .400mg 3 dana. Fresenius Kabi (vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina) vitamini 465 pra{ak za rastvor za inf.4mg)/10ml upotreba odrasli i deca iznad 10kg: 10ml dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije deca do 10kg: 1ml/kg dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije H01CB03 Somatuline. 30mg dnevno D10AD05 Sona. u bolni~kim uslovima H01AX01 (Z) Somavert. (SZ) Soluvit N. sc 1 i 30 x 20mg/8ml upotreba 80mg po~etno.3ml.500mg (trihineloza).5ml upotreba doziranje je individualno. Galenika (mebendazol) anthelmintik strana 634 oralna suspenzija (100mg/5ml) 30ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 100mg odjedanput.4 nedelje (enterobijaza).50mg/kg dnevno u 3 . 90mg/0. 3 x 200 . 2 x 100mg 3 dana (askarijaza.6 meseci a mo`e do 2 godine (ehinokokoza) B05XC. na suvu ~istu ko`u u predelu zahva}enom aknama 306 Registar lekova 2011 . Beaufour Ipsen (lanreotid) analog somatostatina 525 Somatuline PR pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Pfizer Belgium (pegvisomant) terapija akromegalije 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.6mg+40mg+15mg+4mg+5μg+ 100mg+60μg+0. 25 .4 doze tokom 1 . ({pric) sc 1 x 60mg/0.

Galenika (salbutamol) R03CC02 tabl. 30 x 10mg.5mg .deca do 2 godine: 4 x 0. 20 x 200mg Spedifen. podeljeno u 3 jednake doze rektalno (nakon klizme za ~i{}enje) . Ecosal.6 godina: 3 x 0.12 godina: 3 .V03AE01 Sorbisterit.6 sati paralele Aloprol. Max. maksimalno 24mg dnevno rastvor za inhalaciju .3 x 20g (1 dozna ka{ika) pome{ano sa 150ml te~nosti . Rapidol Registar lekova 2011 307 . Ecosal Easi Breathe.odrasli: 1 . 60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 oralni rastvor (2mg/5ml) 200ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno .25 . Fresenius Medical Care (kalcijum polistiren sulfonat) terapija hiperkalijemije strana 663 pra{ak za suspenziju oralnu ili rektalnu 1 x (759mg .6 godina: 1. Dislipat.5mg na 4 .odrasli: 40g se rastvori u 150ml 5% glukoze i primenjuje se 1 .2.5mg na 4 .6 sati 6 . Ibuprofen. Caffetin menstrual. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. Zambon Italija tabl.4 x 2mg.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .6 sati.5 .4 x 2 . Lipidra.1mg/kg 2 . Zambon [vajcarska Spedifen 200 granule za oralni rastvor 20 x 200mg (Rp) Spedifen 400 granule za oralni rastvor 12 i 30 x 400mg upotreba uzima se posle jela. Pfizer Deutschland (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl.1g/kg/dan pome{ano sa 150ml te~nosti.3 x dnevno . granule se pre upotrebe rastvaraju u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 200 . Ventolin M01AE01 (BR) (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Spedifen. Atoris. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. 80mg dnevno paralele Atacor.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Tulip Spalmotil.12 godina: 2. uzima se sa hranom. maksimalno 3 x 2mg 6 . ne preporu~uje se vo}ni sok.4mg . ukoliko se uzimaju antacidi ili laksativi razmak mora da bude najmanje 3 sata oralno .949mg)/g 500g upotreba pra{ak se me{a sa vodom ili ~ajem.400mg na 4 .deca 2 .1mg/kg.odoj~ad i deca: 0. Max. 1.4 x 2. 20mg.deca: doza kao oralna rastvorena u 150ml 5% glukoze C10AA05 Sortis.2g dnevno paralele Brufen.

3mg/kg dnevno. Max. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). (2mg/ml) 50ml upotreba odrasli: 200 . Fluconal. 40 x 25mg i 30 x 100mg upotreba odrasli: 100 . 6 . uvek u isto doba dana. Torendo Q-TAB R03BB04 (tiotropium bromid) antiastmatik 644 Spiriva. Flukonazol. dnevno 308 Registar lekova 2011 . Flumycozal N04BA03 Stalevo. Rispolux. Fluco Sandoz. Rissar.4 doze J02AC01 (SZ) Stabilanol.12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon. 10 tabl.. Pharmathen (flukonazol) antimikotik 546 rastvor za inf. 100 x (50mg + 12. Rispolept. pomo}u Respimat inhalera C03DA01 Spironolakton. 20 x 1mg.6mg/kg dnevno prvog dana. 2 x 8mg paralele Risperidon. 100 x (100mg + 25mg + 200mg) film tabl.5μg) upotreba Spiriva 1 inhalacija dnevno Spiriva Respimat 1 x 2 udisaja. 2mg. Diflucan.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca: 3 . u jednoj ili podeljeno u 2 . Rispolept Consta. Orion Corporation Finska (levodopa + karbidopa + entakapon) antiparkinsonik 615 film tabl. Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju 30 doza (60 potisaka po 2. Max.200mg dnevno u toku jela. 400mg dnevno deca: 1 . Zdravlje (risperidon) antipsihotik strana 621 film tabl. tvrda) 30 x 18μg Spiriva Respimat. Boehringer Ingelheim Nema~ka pra{ak za inhalaciju (kaps.5mg + 200mg) film tabl. u jednoj ili vi{e doza. Max.5mg + 200mg) upotreba doza Staleva zavisi od prethodno uzimane doze levodope u preparatu sa standardnim osloba|anjem pojedina~na doza: uvek samo 1 tabl. 100 x (150mg + 37.N05AX08 Speridan. 3mg i 4mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 . Torendo. Galenika (spironolakton) diuretik 474 tabl.4mg. Risset.

30 x 600mg upotreba lek se uzima 1 dnevno (u po~etku terapije uve~e). Hemofarm (fusidinska kiselina) D06AX01 mast (2%) 10g D09AA02 impregnirana kompresa (30mg) 1 x 10cm upotreba mast: 2 . 20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Belbien. Centocor (ustekinumab) terapija psorijaze 586 rastvor za inj. sanofi aventis (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. sc 1 x (45mg/0.J07BL01 (Z) Stamaril.600mg dnevno.5ml) 2ml i (90mg/ml) 2ml upotreba odrasli do 100kg: 45mg nulte i ~etvrte nedelje. Zolsana. Sanval. u kombinaciji sa nukleozidnim analozima i inhibitorima HIV proteaze odrasli: 1 x 600mg.30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex. Timopram. MSD Italija (efavirenz) terapija HIV infekcije 552 film tabl. Zyloram L04AC05 (SZR) Stelara. sc 1 x 1000LD50/0. Zonadin J05AG03 (SZR) Stocrin. 28 x 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. zatim na 12 nedelja po 45mg preko 100kg: po istoj {emi primaju 90mg N05CF02 Stilnox.5ml revakcinacija: nakon 10 godina Stanicid. sa ili bez hrane deca do 17 godina: 200 . zavisno od telesne mase Registar lekova 2011 309 . zatim 20 .5ml upotreba primarna imunizacija: 0.3 x dnevno mazati u tankom sloju obolelo mesto gaza: naneti direktno na ranu i menjati na drugi dan antibiotik 497 501 N06AB04 Starcitin. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani virusi `ute groznice) vakcina protiv `ute groznice strana 562 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj. Citalopram Sandoz. Pliva Hrvatska (citalopram) antidepresiv 624 film tabl.

6mg + 1.G03AA10 Stodette. 21 x (0. 8 pastila dnevno R02AX01 Strepsils Intensive.sistemska primena: 250 000ij tokom 30 min.6mg + 1. Reckitt Benckiser Healthcare (flurbiprofen) lokalno antiinflamatorno sredstvo 641 lozenga 16 x 8.5 Mij (iv infuzijom tokom 60 minuta) u prvih 12 sati . Max.deca: 15 . zatim doza odr`avanja 1. Reckitt Benckiser Healthcare (amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol) antiseptik za grlo 417 Strepsils Cool pastila 16 x (0.2000ij u intervalima 3 . Medico Uno (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv strana 511 oblo`ena tabl. tokom 21-og dana. Max.lokalna primena: 20 000ij bolus injekcijom intrakoronarno tromboembolijska bolest . 5 lozengi dnevno.6mg + 1.75mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 lozenga na 3 .8mg levomentola) Strepsils med i limun pastila 24 x (0. tokom najvi{e 6 sati . najdu`e tokom 3 dana B01AD01 (SZ) Streptase.2mg) Strepsils mentol i eukaliptus pastila 24 x (0. 1 x 750 000ij i 1.6mg + 1.2mg + 10mg lidokain hlorida) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 pastilu na 2 ./inf.6 sati. 1g dnevno .2mg + 0. Logest A01AB11 (BR) Strepsils.3 sata po potrebi.20mg/kg jednom dnevno. Max.2mg + 100mg vitamina C) Strepsils plus pastila 24 x (0. 1g dnevno netuberkulozne infekcije: 1 .odrasli: 15 .5Mij upotreba akutni infarkt miokarda .sistemska primena: 1. Max.2mg) Strepsils limun bez {e}era pastila 16 x (0.5 minuta na mestu okluzije J01GA01 Streptomycin sulfat.2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C pastila 24 x (0.5Mij tokom 60 minuta. zatim 7 dana pauze paralele Lindynette.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.6mg + 1. (po~etna doza). Galenika (streptomicin) antibiotik 541 pra{ak za rastvor za inj.02mg + 0. im 50 x 1g upotreba tuberkuloza .40mg/kg jednom dnevno.2g dnevno podeljeno u dve doze 310 Registar lekova 2011 . CSL Behring (streptokinaza) trombolitik 450 pra{ak za rastvor za iv inj.6mg + 1.lokalna primena: 1000 .

Slaviamed tabl. Janssen Pharmaceutica rastvor za inj. Cinedil N01AH03 § (SZ) (sufentanil) op{ti anestetik 603 Sufenta forte. kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli). 2 x 50mg i 100mg Sumatriptan.1600mg. 3 . 2 i 6 x 50mg i 100mg upotreba 50 . tvrda 30 x 50mg upotreba neuroze .400mg.5mg na 2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Cinarizin.Med. Krka (cinarizin) terapija vertiga strana 632 tabl.odrasli: 2 .CS kaps. Max. Max.4g dnevno podeljeno u 3 . 300mg na 24 sata paralele Imigran.5mg/kg dnevno podeljano u 2 . iv 5 x (50μg/ml) 5ml Sufentanil Torrex.3 x 50mg {izofrenija: 2 x 200 . Max. zavisno od hirur{ke intervencije obi~no 1 .3 doze (deca) paralele Eglonyl N02CC01 (sumatriptan) antimigrenik 610 Sumacta. 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma. 37. Pro.4 doze.N07CA02 Stugeron forte. tvrda 30 x 50mg kaps. 50 x 75mg upotreba 3 x 75mg (oboljenja perifernih krvnih sudova). Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj. a 800 . 2. iv 5 x (50μg/ml) 5ml. 3 x 37.5mg (vestibularni poreme}aji). tvrda 30 x 200mg Sulpirid.100mg kod akutnog napada migrene. 10ml i 20ml upotreba doziranje je individualno. Srbolek kaps. Actavis Island oblo`ena tabl. Sapphirex Registar lekova 2011 311 .8μg/kg N05AL01 (sulpirid) antipsihotik 620 Sulpigut.

1.708.45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril.deca 6 . ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) Max.adolescenti 12 . Pliva Hrvatska (azitromicin) makrolidni antibiotik strana 540 (Z) film tabl. tvrda 28 i 30 x 12.7 dana do uobi~ajene doze 20mg/kg dnevno R03AK07 Symbicort Turbuhaler.5μg)/dozi 60 doza.4 . (160μg + 4.5μg).2 doze (80μg + 4. zatim 2 nedelje pauza (dnevna doza ne sme biti manja od 25mg ni ve}a od 75mg) N03AD01 Suxinutin.7 dana za 250mg . 400mg dnevno tokm 3 dana (36 .odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana .5g dnevno deca do 6 godina: 250mg dnevno. po potrebi pove}avati na 4 . 25mg i 50mg upotreba terapija se odvija u 6-to nedeljnim ciklusima preporu~ena doza: 50mg dnevno tokom 4 nedelje.5μg ili 160μg + 4. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 . Azitromicin Sandoz.5μg). 6 x 125mg i 3 x 500mg kaps. po potrebi pove}avati na 4 .5μg) ili 2 x 1 dozu (320μg + 9μg) .odrasli: 2 x 1 .2 doze (80μg + 4.deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 . Famar Orleans Francuska (etosuksimid) antiepileptik 610 sirup (250mg/5ml) 200ml upotreba optimalna koncentracija u plazmi je 40 .5mg. Pfizer Italia (sunitinib) citostatik . Azibiot.5μg ili 160μg + 4.12 godina: 2 x 1 doza (80μg + 4. 2 x 4 doze (80μg + 4.4 mikromola/L) odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg dnevno.J01FA10 Sumamed. ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) 312 Registar lekova 2011 .5μg) ili 2 x 2 doze (320μg + 9μg) .5m pra{ak za rastvor za inf.35kg). Azax.odrasli: 2 x 2 doze (160μg + 4.inhibitor proteinkinaze 575 kaps.100mg/L (283. AstraZeneca [vedska (budesonid + formeterol) antiastmatik 642 pra{ak za inhalaciju 1 x (80μg + 4.5μg ili 160μg + 4.5μg) HOBP . tvrda 6 x 250mg Sumamed sirup pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml Sumamed forte sirup pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 15ml Sumamed sirup 1200 pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 30ml Sumamed sirup 1200 XL pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 37.25kg). 5 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno .5μg)/dozi 60 doza i (320μg + 9μg)/dozi 60 doza upotreba astma . Hemomycin L01XE04 Sutent.17 godina: 2 x 1 .

Abbott (palivizumab) monoklonsko antitelo strana 556 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im inj. Max.(bo~ica) im 1 x 0. GlaxoSmithKline Belgija (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) vakcina 557 suspenzija za inj. Pliva Hrvatska (hloropiramin hlorid) D04AA09 mast (1%) 20g rastvor za inj.8 kapi u minuti. Max. najdu`e nedelju dana parenteralno: 1 .J06BB16 (SZ) Synagis.primarna imunizacija: 3 doze od 0.10ij im carski rez: 5ij sporo iv odmah nakon poro|aja paralele Oxytocine Synthetic Registar lekova 2011 313 . 1 x 50mg/ml i 100mg/ml upotreba deca: 15mg/kg pre po~etka sezone respiratornog sincicijalnog virusa (RSV). preporu~uje se tre}a doza u 2-oj godini `ivota deca 12 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (oksitocin) uterotonik 525 inj. im iv 10 x 20mg/2ml R06AC03 upotreba ne preporu~uje se za primenu kod odoj~adi i male dece lokalno: 2 . do pojave kontrakcija.23 meseca: 2 doze po 0.5ml suspenzija za inj. brzina infuzije 40 kapi u min.3 x dnevno mazati obolelo mesto.5ml u razmaku najmanje mesec dana.9% rastvora NaCl davati iv infuzijom.5ml sa razmakom od najmanje 2 meseca Synopen. prevencija i terapja postpartalne hemoragije i dopunska terapija kod nepotpunog.11 meseci: 2 doze po 0.3 x 20mg. uz pove}anje brzine infuzije u intervalima ne kra}im od 20 min.6 meseci .5ml upotreba odoj~ad 6 nedelja . buster doza se preporu~uje najmanje 6 meseci po kompletiranju primarne imunizacije a po`eljno je da bude izme|u 12-og i 15-og meseca odoj~ad 7 . zatim 1 x mese~no tokom perioda pove}anog rizika pojave RSV J07AL52 (Z) Synflorix. 60mg dnevno antihistaminik 496 648 H01BB02 (SZ) Syntocinon.({pric) im 1 x 0. u po~etku 2 .5ml u razmaku najmanje mesec dana. im iv inf 100 x 5ij/ml i 10ij/ml upotreba indukcija ili ubrzavanje poro|aja: 5ij rastvoreno u 500ml 0. ili 5 . prete}eg ili spontanog poro|aja: 5ij sporo iv.

.

.

4mg Tamsol.25 dana: 1 .2 tabl. Belupo kaps.N07BA. dnevno) 21 .4mg Tamprost. Max.5 sata (5 tabl. na 2 sata (6 tabl. adolescenti iznad 13 godina i deca iznad 40kg: 2 x 75mg.4 doze paralele Pulmicort. Pulmicort Turbuhaler J05AH02 Tamiflu.23kg: 2 x 45mg tokom 5 dana 23 .800μ dnevno podeljeno u 2 . Roche (oseltamivir) terapija gripa 553 kaps. Lek kaps. na 3 sata (4 tabl. a 5-og dana pu{enje se potpuno prekida {ema doziranja: prva 3 dana: 1 tabl. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.16 dana: 1 tabl.40kg: 2 x 60mg tokom 5 dana prevencija gripa: pola terapijske doze dnevno tokom 10 dana od dana kontakta sa inficiranom osobom G04CA02 (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 Tamosin.4mg Tamsudil. dnevno) 13 . Flosin. Omsal 316 Registar lekova 2011 . 1600μ dnevno deca iznad 6 godina: 100 . Synthon Hispania kaps. dnevno) 4 . Tabex. 100 x 1.800μ dnevno podeljeno u 2 . PharmaSwiss kaps. 45mg i 75mg pra{ak za oralnu suspenziju (12mg/ml) 100ml upotreba terapiju po~eti najkasnije 36 sati od pojave simptoma odrasli.5mg upotreba broj popu{enih cigareta se postepeno smanjuje tokom 4 dana.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal. na 2. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.20 dana: 1 tabl.12 dana: 1 tabl. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. na 5 sati (3 tabl.13 godina do 15kg: 2 x 30mg tokom 5 dana 15 . tokom 5 uzastopnih dana deca 1 . Lek (budesonid) antiastmatik 643 pra{ak za inhalaciju (inhalator i ulo`ak) 200 doza x 200μ pra{ak za inhalaciju (ulo`ak) 200 doza x 200μ upotreba odrasli: 200 . dnevno) 17 ..4mg upotreba 1 x 0. tvrda 10 x 30mg. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0. Sopharma (citizin) terapija odvikavanja od pu{enja strana 630 film tabl. dnevno R03BA02 Tafen Novoliser.4 doze.

Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 oblo`ena tabl. A.5g rastvoriti u ½ litra mlake vode za vaginalno ispiranje L01XX34 Tarceva.4 x (deca) lozenga: 3 x 1 postepeno otopiti u ustima G02CC03 Tantum rosa.5mg/ml) 30ml rastvor za ispiranje usta (1. (benzidamin hlorid) antiinflamatorno sredstvo 417 Tantum Verde sprej za usnu sluzoko`u (1. (benzidamin hlorid) vaginalni antiinfektiv 509 granule za vaginalni rastvor 10 x 0. Remedica (tamoksifen) antagonist estrogena strana 578 tabl.R.8 x dnevno (odrasli) ili 1 .L02BA01 Tamoxifen. Roche (erlotinib) citostatik 577 film tabl.F.C.40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Nolvadex N06DX02 (BR) Tanakan.A.6 nedelja te`i oblici demencije: 3 x 80mg uz obrok paralele Bilobil A01AD02 (BR) Tantum.2 x 0.30 sekundi a zatim ispljunuti sprej: prskati obolelo mesto 4 .5mg/ml) 150ml lozenga 20 x 3mg Tantum Lemon lozenga 20 x 3mg upotreba rastvor: 2 . najmanje 4 . A.3 x dnevno ispirati usta i `drelo sa 15ml rastvora (dopunjeno vodom do 30ml) 20 .C. 30 i 90 x 40mg upotreba uobi~ajeno: 3 x 40mg uz obrok.F. po potrebi postepeno smanjivati dozu po 50mg Registar lekova 2011 317 . 30 x 25mg. 30 x 10mg i 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 . 100mg i 150mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela 150mg dnevno.A.5g upotreba 1 .R.

Paclitaxel Teva. dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Planicid L01XE08 (SZ) Tasigna.25 .4.25g) i (4g + 0. Paclitaxel PharmaSwiss. zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf.J01XA02 (SZ) Targocid. 1 x 20mg/0. 1 x 30mg/5ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 . iv infuzijom tokom 3 sata. sanofi aventis (teikoplanin) antibiotik strana 544 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. Metfogamma.5ml/1./inf. zatim 200mg dnevno iv ili im.5g) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2. kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno. Sindaxel L01CD02 (SZ) Taxotere.antimitotik 570 koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. Novartis Pharma Stein [vajcarska (nilotinib) citostatik inhibitor protein kinaze 575 kaps. 1 x 80mg/2ml/6ml upotreba 100mg/m2 u vidu jedno~asovne infuzije. Gluformin. tvrda 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg L01CD01 (SZ) Taxol. odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza). paralele Paclitaxel "Ebewe". 30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 .175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a). Metformin.5g na 6 ili 8 sati A10BA02 Tefor. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno.antimitotik 570 koncentrat za rastvor za inf. Max. 1 x 200mg/3ml i 400mg/3ml upotreba rastvara~ je voda za inj. Bristol Myers Squibb (paklitaksel) citostatik . svake 3 nedelje J01CR05 (SZ) Tazocin. Siofor 318 Registar lekova 2011 . Wyeth Lederle Italija (piperacilin + tazobaktam) ureidopenicilin 534 pra{ak za rastvor za iv inj.3 x 500mg./inf. sanofi aventis (docetaksel) citostatik .5ml koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. 12 x (2g + 0. profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C. Galenika (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl.

monoterapija: 2 x 1.400mg . postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 3 .apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 200 .neuralgija trigeminusa: 200 .4 x 200mg . 60 x 700mg upotreba odrasli . se mo`e deliti za upotrebu odrasli .3 x 400mg . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .4g + 200mg ritonavira ili 2 x 700mg + 100mg ritonavira Registar lekova 2011 319 .bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 .200mg. Novartis Pharma Stein [vajcarska tabl.50 mikromola/L) Tegretol deca: 100 .400mg dnevno u vi{e doza (1 .3 doze .1600mg dnevno podeljeno u 2 .4g .15 godina) Tegretol CR tabl.12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Fexofenadine Sandoz J05AE07 Telzir.1g dnevno u vi{e doza (11 .200mg dnevno u vi{e doza (do 1 godine).10 godina).2 x 100 .5 godina). Glaxo Wellcome Velika Britanija (fosamprenavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl. postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 . 200 .N03AF01 (karbamazepin) antiepileptik strana 611 Tegretol. 400 . 0.600mg dnevno u vi{e doza (6 . Guerbet (joksitalaminska kiselina) Rö kontrast 665 oralni i rektalni rastvor 1 x (300mg joda/ml) 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja R06AX26 Telfast. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg Tegretol CR.epilepsija: 1 . Novartis Farma Italija tabl. sanofi aventis (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl.6 .dijabetes insipidus centralis: 2 . 10 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 . potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja .4 x 200mg).12mg/L (20 . Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (100mg/5ml) 250ml Tegretol CR.akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 .400mg dnevno (po~etno).3 x 200mg paralele Carbamazepine retard V08AA05 (SZ) Telebrix gastro.u kombinaciji sa ritonavirom: 1 x 1.

Amlodil. zatim 250mg na 3 . Bisobel. prethodne terapije. ujutro paralele Lodoz G03BA03 Testosteron depo. lek se primenjuje u kombinaciji sa zra~enjem ili u monoterapiji a doza zavisi od indikacije.3 nedelje 320 Registar lekova 2011 .L01AX03 Temodal.androgen 512 rastvor za inj. im 5 x 250mg/ml upotreba mu{ki hipogonadizam: 250mg na 2 . 20mg.10mg dnevno paralele Bilokord. Amlonorm. Vazotal C07AB07 Tensec. 30 x 5mg i 10mg upotreba 5 . 30 x 1mg upotreba lek se uzima pre jela 1mg ujutro. Hemofarm (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl. Fopin. Bisoprolol. Norvasc. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Amlodipin. tvrda 5 x 5mg. Byol C09BB07 Tensec plus. Krka (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. Max. Amlopin. 10mg dnevno paralele Alopres. Belgija (temozolomid) citostatik strana 566 kaps. Schering-Plough Labo. Les Laboratories Servier (rilmenidin) antihipertenziv 472 tabl. Galenika (testosteron enantat) hormon . Hemofarm (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. 100mg i 250mg upotreba terapiju vodi lekar sa iskustvom u le~enju mo`danih tumora. Amlogal. Monodipin. 30 x (5mg + 12.5mg) upotreba 1 tabl. Amlodipin PharmaSwiss. po potrebi posle mesec dana dozu pove}ati na 2 x 1mg (ujutro i uve~e) C08CA01 Tenox.6 nedelja karcinom dojke `ena: 250mg na 2 . starosti bolesnika i njegovog op{teg stanja C02AC06 Tenaxum.3 nedelje.

po potrebi ponoviti posle pola do 1 minuta J07CA02 (Z) Tetraxim.5ml u razmaku 1 .500ij zavisno od te`ine povrede. godine `ivota M03BX07 Tetrazepam-MIP.osobe iznad 14 godina: I doza odmah po povre|ivanju zajedno sa 250ij humanog tetanusnog imunoglobulina. Max. pre~i{}eni) vakcina protiv tetanusa.J06BB02 (Z) (tetanus imunoglobulin .5ml upotreba primarna imunizacija: zapo~eti od 2-og meseca sa 3 uzastopne vakcine od 0. ({pric) im 1 x 0. 12 meseci nakon tre}e doze daje se ~etvrta doza od 0. aplikovano na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . Chephasaar (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 tabl. i 13. 40ij/0.5ml suspenzija za inj. III doza 6 . pertusis i inaktivisani poliovirusi 1) polivakcina 563 suspenzija za inj. sc im 1 x 250ij/ml Tetanus Gamma. 20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja. Kedrion rastvor za inj.5ml) 5ml upotreba vakcina i humani antitetanusni imunoglobulin daju se istovremeno im u suprotni ekstremitet primarna imunizacija .12 meseci posle druge doze revakcinacija: po jedna doza od 0.humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 Tetabulin S/D. 40ij/0.300ij/kg dnevno. po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno.5ml vakcine tetanusa. adsorbovana 558 suspenzija za inj.2 meseca od prve doze. ({pric) im 1 x 250ij/ml Tetagam P. Hemofarm (tetrakain hlorid) lokalni anestetik 658 kapi za o~i (0. Torlak (toksoid tetanusa. Baxter AG rastvor za inj. Sanofi Pasteur (toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisani bacili B. J07AM01 (Z) Tetavaksal-T.5ml na svakih 10 godina S01HA03 Tetrakain. im 10 x (min.5ml) 0. istovremeno sa 0.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu.5ml. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Myolastan Registar lekova 2011 321 . CSL Behring rastvor za inj.5%) 10ml upotreba 1 . im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 . II doza za 1 . Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa.2 meseca. im 1 i 10 x (min. i jo{ jedna revakcinacija izme|u 5.

C09CA02

Teveten, Solvay Francuska
(eprosartan)

antihipertenziv

strana 486

film tabl. 28 x 600mg
upotreba 1 x 600mg

A16AX01

(alfa lipoinska kiselina)

terapija dijabeti~ke polineuropatije

446

Thiogama 600 injekt, Solupharm Pharmazeutische koncentrat za rastvor za inf. 5 x 600mg/20ml (BR) Thiogamma 600 oral, Artesan Pharma film tabl. 30 i 60 x 600mg (BR) Thiogamma 600 oral, Dragenopharm Apotheker film tabl. 30 i 60 x 600mg
upotreba 600mg dnevno paralele Berlithion

L01XX35

Thromboreductin, AOP Orphan Pharmaceuticals
(anagrelid)

terapija esencijalne trombocitemije (antineoplastik) 577

kaps. tvrda 100 x 0,5mg
upotreba 1 x 0,5mg (po~etno), po potrebi pove}avati po 0,5mg dnevno u nedeljnim intervalima do Max. 5mg dnevno uobi~ajena doza: 1 - 3mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. pojedina~na doza 2,5mg

V04CJ01

(Z)

Thyrogen, Genzyme
(tirotropin alfa)

tireostimuli{u}i hormon

665

pra{ak za rastvor za inj. im 2 x 0,9mg
upotreba rastvara~ je isklju~ivo voda za injekcije preporu~ena ukupna doza: 2 doze od 0,9mg u intervalu od 24 sata

H03BB02

(tiamazol)

tireostatik

528

Thyrozol, Merck KGaA film tabl. 20 x 5mg, 10mg i 20mg Tiastat, Bosnalijek tabl. 20 x 20mg
upotreba doziranje se pode{ava individualno odrasli - po~etno doziranje: 20mg - maksimalno 40mg - doza odr`avanja: 5 - 20mg (u kombinaciji sa levotiroksinom), 2,5 - 10mg (monoterapija) deca: 0,5mg/kg/dan (po~etno) zatim smanjivati prema funkciji tireoidee

322

Registar lekova 2011

B01AC05

Ticlodix, Hemofarm
(tiklopidin hlorid)

inhibitor agregacije trombocita

strana 449

film tabl. 30 x 250mg
upotreba 2 x 250mg u toku jela

J01DH51

(SZ)

Tienam, MSD Italija
(imipenem natrijum + cilastatin natrijum)

antibiotik - karbopenem

537

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x (500mg + 500mg) pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 10 x (500mg + 500mg)
upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli - zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati, 500mg na 8 ili 6 sati, 1g na 8 ili 6 sati, Max. 4g dnevno deca iznad 3 meseca, do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati, Max. 2g dnevno paralele Mipecid

N06AX11

Tifona, Hemofarm
(mirtazapin)

antidepresiv

626

oralna disperzibilna tabl. 30 x 30mg
upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja, ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e, disperzibilna tabl. se otapa u ustima 30mg dnevno, po potrebi dozu pove}ati do Max. 45mg dnevno paralele Calixta, Mirtazapin, Mirtazapin ODT Sandoz, Mirzaten, Remeron, Remirta

S01ED01

(timolol)

terapija glaukoma

655

Timadren, Hemofarm kapi za o~i (0,25%) 5ml i (0,5%) 5ml Timolol Alkaloid, Alkaloid kapi za o~i (0,5%) 5ml
upotreba 1 - 2 x dnevno po 1 kap 0,25%-tnog rastvora, u te`im slu~ajevima koristi se 0,5% rastvor paralele Glaumol, Unitimolol

N06AB04

Timopram, PharmaSwiss
(citalopram)

antidepresiv

624

tabl. 30 x 20mg
upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana, zatim 20 - 30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex, Citalopram Sandoz, Starcitin, Zyloram

Registar lekova 2011

323

N03AX11

Tiramat, Belupo
(topiramat)

antiepileptik

strana 613

film tabl. 60 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Topactal, Topamax

H03AA01

Tivoral, Galenika
(levotiroksin natrijum)

hormon

527

tabl. 50 x 100μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 -5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Letrox

S01CA01

Tobradex, Alcon Couvreur
(deksametazon + tobramicin)

kortikosteroid i antibiotik za oftalmolo{ku primenu

654

kapi za o~i, suspenzija (1mg/ml + 3mg/ml) 5ml mast za o~i (1mg/ml + 3mg/ml) 3,5g
upotreba kapi: 1 - 2 kapi na 2 sata tokom prvih 24 sata, zatim 1 - 2 kapi na 6 sati mast: 4 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka

S01AA12

Tobrex, Alcon Couvreur
(tobramicin)

aminoglikozidni antibiotik

652

kapi za o~i, rastvor (3mg/ml) 5ml
upotreba 1 - 2 kapi na 4 sata

N06AX03

Tolvon, Organon Holandija
(mianserin hlorid)

antidepresiv

625

film tabl. 30 x 30mg
upotreba 30mg dnevno, po potrebi pove}avati do Max. 90mg dnevno

324

Registar lekova 2011

J01DD01

(SZ)

Tolycar, Jugoremedija
(cefotaksim)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 i 20 x 0,5g i 1g pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2g na 8 - 12 sati, Max. 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 - 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze deca: 100 - 150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze paralele Cefotaksim

(BR)

Tonsilotren, Deutsche Homoopathie-Union

homeopatski lek (D5 atropin sulfat + D4 kalijum dihromat + za upalu krajnika D3 Hepar sulfuris + D8 `iva (II) jodid + D2 silicijum dioksid)

675

tabl. 60 x (12,5mg+50mg+10mg+25mg+5mg)
upotreba tabl. se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 - 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 - 2 tabl. na sat, Max. 8 tabl. dnevno u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 - 2 tabl. deca: 1 tabl. na 2 sata, Max. 6 tabl. dnevno (2 - 6 godina) ili 8 tabl. dnevno (6 - 12 godina), u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.

N03AX11

(topiramat)

antiepileptik

613

Topactal, PharmaSwiss
tabl. 30 i 60 x 25mg, 50mg, 100mg, 200mg

Topamax, Cilag AG tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Tiramat

M01AB15

Toradol, Roche
(ketorolak trometamin)

nesteroidni antireumatik

589

tabl. 20 x 10mg rastvor za inj. im iv 10 x 30mg/ml
upotreba oralno: 3 - 4 x 10mg, najdu`e 7 dana, Max. 40mg dnevno parenteralno: 2 - 3 x 10 - 30mg duboko im ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi), najdu`e 2 dana, Max. 90mg dnevno paralele Zodol Registar lekova 2011 325

N05AX08

(risperidon)

antipsihotik

strana 621

Torendo, Krka film tabl. 20, 30 i 60 x 1mg i 4mg Torendo, Slaviamed film tabl. 20 x 2mg i 3mg Torendo Q-TAB, Krka oralna disperzibilna tabl. 28 i 30 x 0,5mg, 1mg i 2mg
upotreba disperzibilna tabl. se rastvara za nekoliko sekundi kad se stavi na jezik pa ne treba piti vodu uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 - 4mg, Max. 2 x 8mg paralele Risperidon, Rispolept, Rispolept Consta, Rispolux, Rissar, Risset, Speridan L01XE.. (SZ)

Torisel, Wyeth Lederle Italija
(temsirolimus)

citostatik

574

koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. 1 x (25mg/ml) 1,2ml/1,8ml
upotreba nakon razbla`enja rastvor sadr`i 10mg/ml temsirolimusa a stabilan je 24 sata; infuzija se priprema me{anjem ovako razbla`enog rastvora sa 250ml fiziolo{kog rastvora koji se mora primeniti najkasnije za 6 sati; infuzija se daje jednom nedeljno u trajanju 30 - 60 min. B03AE10

Tot Hema, Laboratorie Innotech International
(gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat)

antianemik

455

oralni rastvor (ampula) 20 x (50mg Fe + 1,33mg Mn + 0,7mg Cu)/10ml
upotreba rastvor se za upotrebu razbla`uje vodom ili sokom odrasli: 100 - 200mg gvo`|a dnevno odoj~ad iznad mesec dana i deca: 5 - 10mg gvo`|a/kg dnevno trudnice: 50mg gvo`|a dnevno od ~etvrtog meseca trudno}e J06AA02 (Z)

Totekvin, Torlak imunoserum protiv tetanusa (antitoksin tetanusa za humanu upotrebu - konjski)

554

rastvor za inj. sc im 10 x 1500ij/ml
upotreba rastvor antitoksina se aplikuje posle uzetih podataka o alergiji i ko`ne probe, nakon koje se odlu~uje da li }e se dati frakcionirano ili uz postupak desenzibilizacije profilaksa tetanusa - doza tetanusnog antitoksina je individualna i zavisi od uredne vakcinisanosti pacijenta, titra antitela, prirode, starosti i zaga|enosti rane i to: 1500ij odmah posle hirur{ke obrade rane, dozu udvostru~iti ako je povreda masivna, zaprljana zemljom ili stranim telom, kod ubodnih ili ustrelnih rana, kod povrede glave i vrata u blizini nervnih spletova, kao i ako je od povrede pro{lo vi{e od 24 sata; uporedo se vr{i i vakcinacija (u drugu ruku) po shemi: vakcinisani unazad 1 godinu ne primaju ni serum ni vakcinu jer su za{ti}eni, vakcinisani pre vi{e od 1 a manje od 10 godina primaju samo jednu dozu vakcine protiv tetanusa, vakcinisani pre vi{e od 10 godina ili nevakcinisani primaju serum protiv tetanusa ili humani tetanusni imunoglobulin i prvu dozu vakcine protiv tetanusa, posle mesec dana dobijaju drugu dozu vakcine a posle 6 - 12 meseci tre}u dozu vakcine protiv tetanusa terapija tetanusa - po pojavi simptoma bolesti, jednokratno: doze mogu iznositi i do 100 000ij, velika terapijska doza se mo`e podeliti i dati u razli~ite delove tela (deo im a deo iv), istovremeno treba sprovesti i vakcinaciju ako pacijent nije redovno ili uop{te vakcinisan 326 Registar lekova 2011

C02KX01

Tracleer, Actelion Pharmaceuticals
(bosentan)

antihipertenziv, vazodilatator

strana 472

film tabl. 56 x 62,5mg i 125mg
upotreba pulmonalna arterijska hipertenzija: 2 x 62,5mg (po~etno), posle 4 nedelje 2 x 125mg, Max. 2 x 250mg

M03AC04 (SZ)

Tracrium, GlaxoSmithKline Italija
(atrakurijum besilat)

miorelaksans

595

rastvor za iv inj./inf. 5 x 25mg/2,5ml i 50mg/5ml
upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0,3 - 0,6mg/kg, zatim po potrebi 0,1 -0,2mg/kg (iv injekcijom) ili 0,3 - 0,6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Atracurium DeltaSelect

G02CX01

(SZ)

Tractocile, Ferring Arzneimitell
(atosiban)

tokolitik

509

rastvor za inj. iv 1 x 6,75mg/0,9ml koncentrat za rastvor za inf. 1 x 37,5mg/5ml
upotreba 6,75mg iv inj. tokom 1 min. (po~etno), zatim 18mg/sat iv inf. tokom 3 sata zatim 6mg/sat do 45 sati, Max. trajanje tretmana 48 sati

N06AB06

Tragal, Galenika
(sertralin)

antidepresiv

625

film tabl. 28 x 50mg i 100mg
upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg, po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 - 100mg dnevno paralele Asentra, Halea, Luxeta, Serlift, Sertiva, Sertralin, Sertralin ICP, Setaloft, Sidata, Zoloft

N02AX02

§

(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

Tramadol, Hemofarm kaps. tvrda 20 x 50mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml Tramadolor, Lek tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 i 20 x 100mg, 150mg i 200mg TramaFlash, PharmaSwiss tabl. za oralnu suspenziju 20 x 50mg TramaFort, Lannacher Heilmitter tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg, 150mg i 200mg
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; tabl. za oralnu suspenziju se pre upotrebe suspenduje u malo vode odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, Trodon Registar lekova 2011 327

L02BG03

Trasolette, PharmaSwiss
(anastrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

strana 580

tabl. 28 x 1mg
upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole, Aremed, Arimidex, Armotraz

B02AB01

(SZ)

Trasylol, Bayer Schering Pharma
(aprotinin)

antifibrinolitik

452

rastvor za iv inj./inf. 1 x 500 000kij/50ml
upotreba smanjenje rizika od krvarenja kod hirur{ke intervencije kardiopulmonalnog bajpasa i koronarnog bajpasa sa graftom: doziranje je individualno, ukupna koli~ina po jednom tretmanu ne treba da pre|e 7 miliona KIU

S01EE04

Travatan, Alcon Couvreur
(travoprost)

terapija glaukoma

656

kapi za o~i, rastvor (0,04mg/ml) 2,5ml
upotreba 1 kap uve~e u obolelo oko

N05AH03

Treana, Hemofarm
(olanzapin)

antipsihotik

620

film tabl. 30 x 5mg i 10mg
upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza), zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. 20mg paralele OlanzEP, Olanzapin Sandoz, Onzapin, Zalasta, Zapilex, Zyprexa Velotab

C10AD52

Tredaptive, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Trevaclyn

N06DA02

Tregona, Hemofarm
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Yasnal

328

Registar lekova 2011

C04AD03

Trental, Jugoremedija
(pentoksifilin)

terapija poreme}aja cirkulacije

strana 475

(Z)

oblo`ena tabl. 20 x 400mg film tabl. 20 x 600mg rastvor za ia im iv inj./inf. 5 x 100mg/5ml
upotreba oralno: 2 - 3 x 400mg ili 2 x 600mg posle jela parenteralno: 100 - 300mg dnevno im, ili 100 - 200mg dnevno sporom iv injekcijom, ili 100 - 300mg iv infuzijom, Max. 1,2g dnevno paralele Damaton, Pentoksifilin

C10AD52

Trevaclyn, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Tredaptive

P01AB02

Triagil, Galenika
(tinidazol)

antibiotik

634

film tabl. 4 x 500mg
upotreba trihomonijaza: 2g jednokratno, oba partnera (odrasli), 50 - 75mg/kg jednokratno (deca) intestinalna amebijaza: 2g dnevno, tokom 3 dana (odrasli), 50 - 60mg/kg dnevno, tokom 3 dana (deca) anaerobne infekcije - odrasli: 2g prvi dan, zatim 1g dnevno 5 dana

C09BB05

Triapin, Chinoin Pharmaceuticals
(felodipin + ramipril)

antihipertenziv

486

Triapin mite tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (2,5mg + 2,5mg) Triapin tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (5mg + 5mg)
upotreba tabl. sa gutaju cele, ne smeju se deliti niti `vakati, uzimaju se nezavisno od hrane odrasli - Triapin mite: 1 tabl. dnevno Max. 2 tabl. dnevno - Triapin: 1 tabl. dnevno {to je i Max. dnevna doza deca: ne preporu~uje se

A10BB12

Trical, A. Menarini Manufacturing
(glimepirid)

oralni antidijabetik

437

tabl. 30, 60, 90 i 120 x 1mg, 2mg, 3mg, 4mg i 6mg
upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 - 2 nedelje po 1mg do Max. 6mg dnevno paralele Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid

Registar lekova 2011

329

D01AC20

Triderm, Schering-Plough Labo, Belgija Triderm, Schering-Plough Portugalija
(betametazon + klotrimazol + gentamicin sulfat)

dermatik

strana 494

mast (0,05% + 1% + 0,1%) 15g krem (0,05% + 1% + 0,1%) 15g
upotreba 2 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto

N03AF02

(okskarbazepin)

antiepileptik

611

Trileptal, Novartis Farma Italija oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl. 50 x 300mg i 600mg
upotreba odrasli: 600mg dnevno podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 600mg na dan do doze odr`avanja od 600 - 2400mg dnevno deca 6 godina i starija: 8 - 10mg/kg/dan podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 10mg/kg/dan do Max. doze 46mg/kg/dan

J01EE01

Trimosul, Hemofarm

kombinovani sulfonamid

538

(sulfametoksazol + trimetoprim) tabl. 20 x (400mg + 80mg) 480mg
upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti odrasli i deca preko 12 godina: 960mg (Max. 1440mg), na 12 sati deca 6 - 12 godina: 480mg na 12 sati paralele Bactrim, Bactrim Roche

J07BD52

(Z)

Trimovax, Sanofi Pasteur vakcina protiv parotitisa, rubeole i morbila (`ivi atenuirani virusi parotitisa, rubeole i morbila)

561

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sc im 10 x 1 doza/0,5ml
upotreba deca 6 - 12 meseci se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca 12 - 15 meseci: 0,5ml, zatim revakcinacija do 7 godine `ivota paralele Priorix

J07AM51

(Z)

Tripacel, Sanofi Pasteur vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog ka{lja (toksoid difterije, toksoid tetanusa, inaktivisane cele }elij)

558

suspenzija za inj. im 1 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml suspenzija za inj. im 5 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml
upotreba deca - primarna imunizacija: tri doze po 0,5ml 2-og, 4-og i 6-og meseca `ivota - revakcinacija: 0,5ml, 12 meseci posle tre}e doze

330

Registar lekova 2011

G03AB03

Tri Regol, Gedeon Richter
(etinilestradiol + levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

strana 511

21 i 63 oblo`ena tabl. svetlo ru`i~aste (30μg + 50μg) bele (40μg + 75μg) oker `ute (30μg + 125μg)
upotreba 1 tabl. dnevno tokom 21-og dana (prvo 6 ru`i~astih, zatim 5 belih, nakon toga 10 oran` tabl.), zatim 7 dana pauze

G03FB05

Trisequens, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni (estrogen i gestagen)

515

28 film tabl.: plave 12 x (2mg + 0) bele 10 x (2mg + 1mg) crvene 6 x (1mg + 0)
upotreba 1 plava tableta dnevno od 5-og dana menstrualnog ciklusa, nastaviti kako je nazna~eno na kalendarskom pakovanju

C09AA05

Tritace, sanofi aventis
(ramipril)

ACE inhibitor

484

tabl. 28 x 2,5mg, 5mg i 10mg
upotreba uzima se sa dosta te~nosti, u toku ili posle jela 1 x 1,25mg (po~etna doza), 1 x 2,5 - 5mg (doza odr`avanja), Max. 10mg dnevno paralele Ampril, Piramil, Prilinda, Ramipril, Ramipril Genericon, Ramitens, Vivace

C09BA05

Tritace comp, sanofi aventis
(ramipril + hidrohlorotiazid)

antihipertenziv

485

Tritace comp LS tabl. 28 x (2,5mg + 12,5mg) Tritace comp tabl. 28 x (5mg + 25mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (najbolje ujutru), po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl. dnevno Tritace comp LS ili 2 tablete dnevno Tritace comp paralele Ampril HD, Ampril HL, Piramil HCT, Prilinda plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Vivace Plus

N06AX05

Trittico retard, A.C.R.A.F.
(trazodon hlorid)

antidepresiv

625

tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 150mg
upotreba 1 - 2 x 75mg, Max. 300mg (kod hospitalizovanih bolesnika 600mg) dnevno

Registar lekova 2011

331

N05AC02

Trixifen, Hemofarm
(tioridazin hlorid)

antipsihotik

strana 618

oblo`ena tabl. 50 x 25mg
upotreba odrasli: 25 - 300mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze (ambulantna psihijatrija), 100 - 600mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 800mg dnevno najdu`e tokom 4 nedelje (klini~ka psihijatrija) deca 2 - 5 godina: 1mg/kg dnevno 5 - 12 godina: 75 - 150mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 300mg dnevno

J05AF30

(SZR)

Trizivir, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(abakavir + lamivudin + zidovudin)

terapija HIV infekcije

552

film tabl. 60 x (300mg + 150mg + 300mg)
upotreba uobi~ajeno: 1 tabl. dnevno

N02AX02

§

Trodon, Hemofarm [abac
(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

kaps. tvrda 20 x 50mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 x 100mg oralne kapi (100mg/ml) 10ml supozitorija 5 x 100mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 - 6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, TramaFlash, TramaFort, Tramadol, Tramadolor

S01EC03

Trusopt, MSD Italija
(dorzolamid)

terapija glaukoma

655

kapi za o~i (2%) 5ml
upotreba 1 kap u obolelo oko, na 8 sati (monoterapija) ili na 12 sati (uz beta blokator)

J05AR03

Truvada, Gilead Sciences
(tenofovir dizoproksil + emtricitabin)

terapija HIV infekcije

553

film tabl. 30 x (245mg + 200mg)
upotreba lek se uzima sa hranom, kod ote`anog gutanja tabl. se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 tabl. dnevno

332

Registar lekova 2011

N06AA09

Tryamil, PharmaSwiss
(amitriptilin)

antidepresiv

strana 623

film tabl. 30 x 25mg
upotreba depresija - odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama, po potrebi pove}avati na 150 - 200mg dnevno enuresis nocturna deca (terapija traje 3 meseca) : 25 - 50mg pre spavanja (11 - 16 godina) neuropatski bol: 25mg uve~e, po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e, po potrebi pove}ati na 50 - 75mg paralele Amitriptylin

C10AA05

Tulip, Hemofarm
(atorvastatin)

hipolipemik

490

film tabl. 30 x 10mg i 20mg
upotreba 10mg uve~e, po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno paralele Atacor, Atoris, Dislipat, Lipidra, Sortis

G03FB05

Tulita, Gedeon Richter
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

515

film tabl. 28 i 84 x (1mg + 0,5mg)
upotreba 1 tabl. dnevno uvek u isto vreme M01AE11

Turganil, Jugoremedija
(tiaprofenska kiselina)

nesteroidni antireumatik

591

tabl. 20 x 300mg
upotreba 2 x 300mg za vreme ili posle jela R05DA09

Tuzodin, Hemofarm [abac
(dekstrometorfan bromid)

antitusik

647

tabl. 20 x 15mg sirup (15mg/5ml) 200ml
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 30mg na 6 - 8 sati, Max. 120mg dnevno deca ispod 2 godine: doziranje je individualno 2 - 6 godina: 7,5mg na 6 - 8 sati, Max. 30mg dnevno 6 - 12 godina: 15mg na 6 - 8 sati, Max. 60mg dnevno

J07BC20

(Z)

Twinrix, GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv hepatitisa A i hepatitisa B 561 (inaktivisani hepatitis A virus, rekombinantni hepatitis B)

Twinrix Adult suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 1ml (720 EL.j + 20μg)/ml Twinrix Paediatric suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 0,5ml (360 EL.j + 10μg)/0,5ml
upotreba pre upotrebe promu}kati, aplikovati u deltoidnu regiju (odrasli) ili aterolateralni deo bedra (bebe) odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 1ml I doza, 1ml II doza mesec dana kasnije, 1ml III doza 6 meseci posle I doze bebe i deca 1 - 15 godina uklju~uju}i i 15 godina: po 0,5ml nultog, prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 333

J01AA12

(SZ)

Tygacil, Wyeth Pharmaceuticals
(tigeciklin)

antibiotik

strana 533

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 50mg
upotreba ne preporu~uje se primena kod osoba ispod 18 godina 100mg po~etno, zatim 50mg na 12 sati tokom 5 - 14 dana

R01BA52

(BR)

Tylol Hot, Nobel Ilac
(paracetamol + pseudoefedrin + hlorfenamin maleat)

terapija nazeba

640

Tylol Hot pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/20g Tylol Hot D pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/6g Tylol Hot za decu pra{ak za oralni rastvor 6 x (250mg + 30mg + 2mg)/10g
upotreba razmak izme|u 2 doze treba da bude 6 sati, Max. 4 doze dnevno odrasli: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ~a{i tople vode deca iznad 6 godina: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ½ ~a{e tople vode

J07AP03

(Z)

Typhim Vi, Sanofi Pasteur
(Vi kapsularni pre~i{}eni polisaharidi S. typhi)

vakcina protiv trbu{nog tifusa

558

rastvor za inj. sc im ({pric) 1 x 0,5ml
upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0,5ml, revakcinacija posle 3 godine sa 0,5ml ako postoji kontinuirana izlo`enost riziku

L04AA23

(SZ)

Tysabri, Biogen Idec
(natalizumab)

selektivni imunosupresiv

585

koncentrat za rastvor za inf. 1 x 300mg/15ml
upotreba 300mg infuzijom tokom 1 sata (brzinom 2ml/min.) svake 4 nedelje, terapija se prekida ako nema terapijskog odgovora posle 6 meseci

L01XE07 (SZR)

Tyverb, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(lapatinib)

citostatik - inhibitor protein kinaze

575

film tabl. 70 x 250mg
upotreba ne primenjuje se kod mla|ih od 18 godina, upotrebljava se u uvek isto vreme 1 sat pre ili 1 sat posle jela uznapredovali ili metastatski karcinom dojke (u kombinaciji sa kapecitabinom): 1 x 1,25g

334

Registar lekova 2011

N01BB58

(SZ)

(artikain hlorid + epinefrin hlorid)

lokalni anestetik

strana 605

Ubistesin, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,005mg)/ml 1,7ml Ubistesin forte, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,01mg)/ml 1,7ml
upotreba koristi se samo u stomatologiji: 1 - 1,7ml po zubu, Max. 500mg artikain hlorida (7mg/kg) paralele Cystocain DS A02BA02

(ranitidin)

H2 blokator

419

Ulcodin, Alkaloid
film tabl. 20 x 150mg

Ulcogut, Pro.Med.CS
film tabl. 30 x 150mg
upotreba odrasli - ulkus: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 - 8 nedelja (terapija), 150mg uve~e (spre~avanje recidiva) - Zollinger-Elisonov sindrom: 2 - 3 x 150mg, Max. 6g dnevno - refluksni ezofagitis: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e, izuzetno 4 x 150mg, tokom 8 - 12 nedelja deca: 2 x 2 - 4mg/kg, Max. 300mg dnevno (ulkus) paralele Ranisan, Ranital, Ranitidin, Ranitidin PharmaSwiss N01AH06 § (SZ)

Ultiva, GlaxoSmithKline Italija
(remifentanil hlorid)

opioidni analgetik

603

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x 1mg i 2mg
upotreba doziranje se prilago|ava individualnom odgovoru pacijenta V08AB05 (SZ)

(jopromid)

Rö kontrast

666

Ultravist 300, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (300mg/ml joda odnosno 623,4mg/ml jopromida) 50ml i 100ml Ultravist 370, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 50ml, 100ml i 200ml rastvor za inf. 8 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 500ml
upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja

B05AA01

(SZ)

Uman Albumin, Kedrion
(albumin - humani)

nadoknada plazme

457

rastvor za inf. (5%) 250ml rastvor za inf. (20%) 50ml i 100ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od telesne mase bolesnika, te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski), Human albumin, Human albumin 20% Baxter, Human albumin 20% Behring, malo soli, Humani albumin 20% Biotest, Ljudski albumin 20%, Plasbumin 20 336 Registar lekova 2011

Unimed Pharma (tropikamid) midrijatik 657 kapi za o~i (1%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu. Slaviamed (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 film tabl. Timolol Alkaloid S01FA06 Unitropic.8 x 1 .2 x dnevno po 1 kap paralele Glaumol. 6 tabl.2 kapi paralele Voltaren Ophtha CD S01AX11 Uniflox.odrsli: 2 x 10 kapi tokom 10 dana a kod hroni~nog gnojnog zapaljenja srednjeg uha 14 dana . Unimed Pharma (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i i u{i (0.S01BC03 Uniclophen. 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Nofocin. tokom 10 dana paralele Floxal S01ED01 Unitimolol.odrsli: 1 . zatim 6 .deca iznad 3 godine: 5 x 1 kap. rastvoreno u ~a{i vode.3%) 10ml upotreba za o~i .1%) 10ml upotreba 3 . Midol C J01MA06 Uricin. kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Mydrum N02BA51 (BR) Upsarin C. prva 2 dana. tokom najvi{e 7 dana za u{i . Unimed Pharma (diklofenak natrijum) oftalmik strana 654 kapi za o~i (0.2 tabl. dnevno paralele Aspirin plus C. Nolicin Registar lekova 2011 337 .5%) 10ml upotreba rok upotrebe leka posle prvog otvaranja je 28 dana 1 . Timadren.2 kapi na svaki sat.5 x 1 . Bristol Myers Squibb (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. Unimed Pharma (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (0.deca iznad 3 godine: 2 x 5 kapi.2 kapi jo{ najmanje 7 a najvi{e 14 dana . Max.

tvrda 50 i 100 x 250mg upotreba holesterolski `u~ni kamenci. 250mg + 250mg + 500mg (do 100kg) ili 10mg/kg/dan bilijarni refluksni gastritis: 1 x 250mg uve~e pred spavanje N07CA01 Urutal. uz jelo paralele Betaserc.48mg dnevno. bilijarna ciroza: 2 x 250mg (do 60kg). meka 30 x 100mg kaps.A05AA02 (urzodeoksiholna kiselina) holelitijatik strana 424 Ursofalk. Dr Falk Pharma kaps. 3 x 250mg (do 80kg).16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 . 100 x 8mg upotreba 3 x 8 . Besins Manufacturing (progesteron) gestagen 514 kaps.CS kaps. Pro. tvrda 50 i 100 x 250mg Ursosan. Vestibo G03DA04 Utrogestan.Med. meka 14 x 200mg upotreba uzima se uve~e na prazan stomak oralno ili vaginalno: 2 x 100mg (ujutro i uve~e) ili 200mg uve~e 338 Registar lekova 2011 . Belupo (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl.

.

5ml/kg/dan (iznad 40kg) 340 Registar lekova 2011 . Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 rastvor za inf. po potrebi 2 x 80mg. Krka film tabl. 16ml/kg/dan (iznad 30kg). 28 x 40mg. Krka (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl. Max. 12 x 100ml upotreba deca: 8 . Nini film tabl.35ml/kg/dan (novoro|en~ad i deca do 10kg). 80mg i 160mg film tabl. Roche (valganciklovir) antivirotik 549 film tabl. Novo Nordisk (estradiol) hormon . 15 x 25mcg upotreba 1 vaginana tabl. zatim 2 vaginalna tabl.G03CA03 Vagifem.5mg).5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl. 28 i 84 x 80mg i 160mg Valsartan. (160mg + 12. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg. 18. uve~e tokom dve nedelje.5ml/kg/dan (iznad 20kg).2 x 900mg C09DA03 Valsacombi. 28 x (80mg + 12. 24ml/kg/dan (iznad 10kg). 14 x 320mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno). dnevno paralele Co-Diovan C09CA03 (valsartan) antihipertenziv 487 Valsacor.estrogen strana 513 vaginalna tabl. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Diovan B05BA01 (SZ) Vaminolact. 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. 60 x 450mg upotreba po~etna doza: 2 x 900mg tokom 21 dana doza odr`avanja: 1 . nedeljno (doza odr`avanja) J05AB14 Valcyte. 14.

ne otvara se. 2g dnevno . Simvastatin ICP. Simvastatin.5 . Riemser Arzneimittel pra{ak za rastvor za inf. ako je koli~ina vankomicina u kaps. 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. (bo~ica i {pric) 1 x 0..5ml u razmaku 6 nedelja C10AA01 Vasilip. pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin. Simvor. Chephasaar pra{ak za rastvor za inf. tokom 7 . Max.10 dana. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze.30 dana starosti). Hollesta. (Z) Varilrix. Riemser Arzneimittel kaps. Kovancin J07BK. Simva Sandoz.deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti). 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) . 5 x 500mg i 1g Vancomicin enterocaps. 10mg/kg na 8 sati (7 . 28 x 10mg. .4 doze. tvrda 10 x 250mg (SZ) Vancomycin-MIP. Simvabel. 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza).odrasli: 0. velika za pojedina~nu dozu treba upotrebiti pra{ak za infuzju rastvoren u vodi.odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. Pharmatex pra{ak za rastvor za inf.deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina).A07AA09 J01XA01 (SZ) (vankomicin hlorid) antibiotik strana 427 543 Vancomicin. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. kapsula se guta cela. do 10mg/min.2g dnevno podeljeno u 3 . Slaviamed (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl. Zocor Registar lekova 2011 341 . oralno infuziono . Simvax.5ml upotreba ne sme se primeniti intravaskularno odrasli i adolescenti iznad 13 godina: 2 doze po 0. GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virus vari~ele) vakcina protiv vari~ele 562 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 1 i 5 x 500mg i 1g (SZ) Vancotex. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza).

Monodipin. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.5mg.5ml suspenzija za inj. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. Galenika kaps.5mg i 75mg Velahibin. 28 x 37.deca 6 meseci do 3 godine: 0. Actavis Island film tabl. ({pric) sc im 1 x 0. Cipla kaps. Pliva Hrvatska tabl. Janssen Pharmaceutica (bortezomib) citostatik 577 pra{ak za rastvor za inj. Sanofi Pasteur suspenzija za inj.25ml upotreba Vaxigrip . Amlogal.5ml Vaxigrip Junior. 1 x 1mg i 3. Fopin.25ml posle najmanje 4 nedelje paralele Agrippal S1. Amlodipin. (ampula) sc im 20 x 0. (bo~ica) sc im 10 x 5ml suspenzija za inj. Amlodipin PharmaSwiss. Fluimun C08CA01 Vazotal. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa. 75mg i 150mg Venlor XR 75. Efectin ER.5mg i 75mg Venlax. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. Amlopin. Max.5ml posle najmanje 4 nedelje Vaxigrip Junior . Hemofarm (amlodipin) antagonist Ca 481 tabl. Sanofi Pasteur suspenzija za inj. Amlonorm.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg.deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 37. 28 x 37.deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0.odrasli i deca iznad 3 godine: 0. Max. Amlodil.J07BB02 (Z) (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 Vaxigrip. Fluarix. 10mg dnevno paralele Alopres. ({pric) sc im 1 i 20 x 0. Norvasc. Tenox L01XX32 (SZ) Velcade.5ml .25ml . Efexiva 342 Registar lekova 2011 .5mg upotreba doziranje individualno N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Velafax.

odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Etoposide PharmaSwiss. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta. sporom inf.2mg) na 4 . tokom 2 . tokom 5 dana.6 godina: 1.4 puta mazati u tankom sloju R03AC02 Ventolin.2 sprej doze (0. sa prekidima 2 . Novartis [panija kaps. Ecosal.4 nedelje. Bosnalijek (heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin) venotonik 477 gel (100ij + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba 2 . 20 x 500mg i 1000mg gel (2%) 40g Venoruton.6 sati 6 .6 godina: 1 sprej doza (0. Novartis Consumer Health {ume}a tabl.5mg . Etoposide.6 sati paralele Aloprol.C05CA04 (BR) (trokserutin) venotonik strana 477 Venoruton.. GlaxoSmithKline Poljska (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 0.25 .5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 . tre}eg i petog dana na 3 . Etoposide Teva. Ecosal Easi Breathe.1 .100mg/m2. za 3 .6 sati rastvor za inhalaciju .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . tokom 3-5 dana.0.2.5mg na 4 .50mg/m2 tokom 4 . Spalmotil L01CB01 Vepesid. za 3 .1000mg lokano: 2 . Sintopozid Registar lekova 2011 343 .12 godina: 2. 10 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe".4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 .5 dana. Lastet.1mg) 10ml rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 20ml upotreba sprej .3 x mazati obolelo mesto C05BA53 (BR) Venosan.deca 2 .2mg) na 4 . meka 20 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. Bristol Myers Squibb (etopozid) citostatik .12 godina: 2 sprej doze (0.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.1mg) na 4 sata 6 .6 sati . doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan.4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno.antimitotik 569 (SZR) kaps.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 300 . tvrda 20 x 300mg upotreba oralno .5mg na 4 .deca 4 .4 x 2. za oralnu upotrebu 2.

3 x 80 -120mg (angina pektoris).120mg (iznad 2 godine) paralele Izopamil J07BG01 (Z) Verorab.5ij (0. 7.3 x 40 . 50 x 80mg Verapamil. Hemofarm film tabl. Max. Urutal 344 Registar lekova 2011 . 2 .16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 .3 x 120 .5ij/0.5ij 0 i 3 dana L01XX14 (SZ) Vesanoid.5ml upotreba doze za decu i odrasle su iste primarna vakcinacija: 3 doze po 2. Srbolek oblo`ena tabl. 480mg dnevno deca: 2 . meka 100 x 10mg upotreba 45mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze (terapija traje 30 . Zdravlje oblo`ena tabl. Alkaloid oblo`ena tabl. 60 x 16mg upotreba 3 x 8 . 30 x 40mg i 50 x 80mg Verapamil.C08DA01 (verapamil hlorid) antagonist Ca2+ strana 482 Verapamil. 7 i 21 dana). revakcinacija posle 12 meseci.3 x 20mg (do 2 godine).48mg dnevno. 30 x 40mg i 80mg upotreba odrasli: 120 . Catalent Nema~ka (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl. 2 . im 5 x 2. sanofi aventis Ma|arska Verorab.160mg (hipertenzija). Roche (tretinoin) terapija leukemije 576 kaps. 3. 50 x 80mg Verapamil Alkaloid.360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije). 14 i 28 dana posle kontakta sa besnom `ivotinjom) postinfektivna vakcinacija (potpuno imunizovane osobe): 2 doze po 2. 100 x 8mg tabl. dalja revakcinacija svakih 5 godina postinfektivna vakcinacija (neimunizovane osobe): 5 doza po 2.5ij (0. Sanofi Pasteur (inaktivisani celi virusi rabiesa) vakcina protiv besnila 561 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.90 dana) N07CA01 Vestibo. uz jelo paralele Betaserc.

Pfizer Francuska (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl.po~etna doza: 6mg/kg na 12 sati . Pfizer Francuska pra{ak za rastvor za inf. se rastvara u malo vode odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan). zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin.25mg/15cm2 12. Pharbil Waltrop (heparin) antitromboflebitik 476 sprej za ko`u. Fentanyl Sandoz. Dovicin N02AB03 § Victanyl. uz masiranje obolelog mesta. Fentanyl. za oralnu suspenziju 10 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela.125mg/7. odozdo na gore J01AA02 Vibramycin D.5mg/30cm2 upotreba doze se odre|uju individualno.doza odr`avanja: 100mg (ispod 40kg) ili 200mg (iznad 40kg) na 12 sati parenteralno .4 x dnevno naneti gel. 10 x 50mg i 200mg pra{ak za rastvor za inf. Fentanyl Torrex Registar lekova 2011 345 .J02AC03 (vorikonazol) antimikotik strana 547 (SZ) (SZ) Vfend. 1 x 200mg Vfend.doza odr`avanja: 3 .5cm2 8.4mg/kg na 12 sati G04BE03 Viagra.100mg. 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Sildena C05BA03 (BR) ViaTromb. gel (2400ij/g) 25g upotreba 3 . Medicom International ViaTromb.375mg/22. Pfizer Francuska (doksiciklin) tetraciklin 532 tabl. 1 x 200mg upotreba oralno . tabl. 1 x 25mg. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic. ACINO (fentanil) opioidni analgetik 606 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) transdermalni flaster 5 x (75μg/sat) transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 4. Pfizer Deutschland film tabl.5cm2 16. flaster se lepi na intaktnu ko`u. 50mg i 100mg upotreba 25 .po~etna doza: 200mg (ispod 40kg) ili 400mg (iznad 40kg) na 12 sati .

odmah nakon ujeda: 5ml im u glutealni mi{i} .4 kapi/dan hipoparatireoidizam i pseudohipoparatireoidizam .8 kapi/dan (pribli`no 3000 . 200mg na 12 sati ili 400mg na 24 sata (iznad 60kg) S01XA20 (BR) Vidisic. sc (pen sa ulo{kom) 2 i 3 x (6mg/ml) 3ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 0.5000ij vitamina D dnevno) 346 Registar lekova 2011 . velikim krvnim sudovima.200000ij vitamina D dnevno) . Bristol Myers Squibb (didanozin) terapija HIV infekcije 551 gastrorezistentna kaps. Torlak (antitoksin protiv zmijskog otrova .6mg (po~etno). jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:10) sporo iv paralele Antitoksin protiv otrova evropskih zmija A11CC05 Vigantol.A10BX07 Victoza. oftalmik 659 gel za o~i (2mg/g) 10g upotreba 3 . 1.odrasli: 15 .ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima.konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj. ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji. 2 kapi/dan (nedono{~ad) terapija osteomalacije i rahitisa: 2 . Merck KGaA (holekalciferol) vitamin D3 440 oralne kapi (20 000ij/ml) 10ml upotreba 1 kap = 500ij profilaksa rahitisa: 1 kap/dan (novoro|en~ad).8 kapi/dan dopunska terapija osteoporoze: 2 . uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odrasli i deca . Dr Gerhard Mann (karbomer) ve{ta~ke suze. po potrebi do Max. pove}avati posle najmanje 1 nedelje na 1 x 1. Novo Nordisk (liraglutid) antidijabetik strana 438 rastvor za inj. glavi.30 kapi/dan u zavisnosti od koncentracije kalcijuma u serumu (preporu~ena doza je 10000 . vratu. tvrda 30 x 250mg i 400mg upotreba odrasli: 250mg na 24 sata (ispod 60kg). sc im iv 1 x 5ml upotreba 1ml Viekvina neutrali{e najmanje 100 LD50 venoma poskoka i 50 LD50 venoma {arke.5 x ukapati u konjunktivalnu kesu J06AA03 (Z) Viekvin.2mg.8mg J05AF02 (SZR) Videx EC.deca: 2000ij/kg/dan profilakasa malapsorpcije: 4 .

zatim 2 x 7mg/kg (2 meseca . Max.5 ./inf.05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Sindovin L01CA04 (SZ) (vinorelbin) citostatik .4mg/m2 dnevno. Max. pojedina~na doza 35. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz. Gilead Sciences (tenofovirdizoproksil fumarat) terapija HIV infekcije i hepatitisa B 551 film tabl. Boehringer Ingelheim Gr~ka oralna suspenzija (50mg/5ml) 240ml Viramune. 0. 1 x 10mg/5ml upotreba rastvara~ je fiziolo~ki rastvor naj~e{}e 6mg/m2 dnevno. doza se postepeno mo`e dnevno pove}avati do 18mg/m2 (kod odraslih) i 12mg/m2 (kod dece) L01CA02 (SZ) (vinkristin sulfat) citostatik .antimitotik 569 Vincristin. Gedeon Richter pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 2 x 4mg/kg (8 ./inf. ukupna Max.1.8 godina). doza za primenu 60mg J05AG01 (nevirapin) terapija HIV infekcije 552 Viramune./inf. 1 x 1mg/10ml (SZ) Vincristin. Sandoz koncentrat za rastvor za inf. 30 x 245mg upotreba lek se uzima sa hranom. 5 x 1mg/ml upotreba odrasli: 1 .L01CA01 (SZ) Vinblastin. se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 x 245mg Registar lekova 2011 347 . Boehringer Ingelheim Nema~ka tabl. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml upotreba uobi~ajeno: 20 . Pfizer Australija rastvor za iv inj.30mg/m2 nedeljno. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelsin.4mg/m2. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. 60 x 200mg upotreba odrasli: 1 x 200mg tokom 14 dana zatim 2 x 200mg deca: 4mg/kg dnevno prvih 14 dana. kod ote`anog gutanja tabl. po potrebi. jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1. Gedeon Richter (vinblastin sulfat) citostatik .antimitotik 569 Vinorelbin "Ebewe".antimitotik strana 569 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.2mg/m2 dnevno (preko 10kg). 400mg dnevno J05AF07 Viread.16 godina). ponoviti najranije za 7 dana.

2 kapi u oko paralele Montevizin V08AB09 (SZ) Visipaque. ia iv it 10 x (652mg/ml = 320mg joda/ml) 20ml.400mg) na 12 sati A11JA. 10 kapi dnevno (mala deca). Merz Pharmaceuticals (tromantadin hlorid) antivirotik strana 498 gel (1%) 2g upotreba 3 .91mg+15μg)/ml 10ml Vitalipid N Infant koncentrat za rastvor za inf. 10 x 200mg upotreba 100 . 10 x (194. GE Healthcare (jodiksanol) Rö kontrast 666 rastvor za inj. Fresenius Kabi (vitamini: A + D2 + E + K) vitamini 443 Vitalipid N Adult koncentrat za rastvor za inf. (SZ) Vitalipid N.5kg).1μg+0. 10 x (135.200mg (izuzetno 300 .5 x dnevno nanositi gel na herpeti~ne lezije S01GA02 Visine. 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J01MA01 Visiren..64mg+20μg)/ml 10ml upotreba Vitalipid N Adult odrasli i deca iznad 11 godina: 10ml dnevno Vitalipid N Infant deca do 11 godina: 10ml dnevno prevremeno ro|ena i deca sa malom te`inom: 4ml/kg dnevno (do 2.. Hemofarm (retinol + ergokalciferol) vitamini 440 oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml 10ml upotreba 2 .5μg+0. ia iv it 10 x (550mg/ml = 270mg joda/ml) 20ml i 50ml rastvor za inj.5kg) A11CB.05%) 15ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 . Keata Pharma Inc (tetrizolin hlorid) oftalmik 657 kapi za o~i (0.hinolon 542 tabl.3μg+1μg+0. 1 . Jugoremedija (ofloksacin) antibiotik .D06BB02 Viru-Merz-Serol. 10ml dnevno (preko 2. 5 kapi dnevno (odoj~ad).3 x 10 kapi (starija deca i odrasli) 348 Registar lekova 2011 .3 kapi dnevno (nedono{~ad). Vitamin AD.

tokom mesec dana doza odr`avanja: 1000μg na 30 dana A11GA01 (askorbinska kiselina) vitamin 442 Vitamin C. Hemofarm {ume}a tabl. Hemofarm [abac tabl. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba {ume}a tabl. Prilinda plus. Ramipril H. Piramil HCT.5mg (doza odr`avanja).4 x 250mg ili 1 .1g dnevno parenteralno: 500mg dnevno paralele Bio-C 500 C09AA05 Vivace. 2. Alkaloid (cijanokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj. 1 x 2.3 dana.25mg.75mg dnevno . im iv 50 x 100mg/ml upotreba blagi simptomi deficita: 10 . Alkaloid (tiamin hlorid) vitamin strana 441 tabl.A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid. dnevno Vivace Plus ili 2 tablete dnevno Vivace Plus L paralele Ampril HD. 20 x 50mg rastvor za inj. Prilinda.5mg. 5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. im 50 x 500μg/ml upotreba inicijalno: 1000μg na 2 . im iv 50 x 500mg/5ml Vitamin C.5mg) Vivace Plus L tabl. Tritace C09BA05 Vivace Plus. 20 x 1g Vitamin C. 28 x 1. Galenika (BR) tabl. Zdravlje (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.profilaksa: 25 . 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl.25mg dnevno sna`ni simptomi deficita: do 300mg dnevno B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid. Tritace comp Registar lekova 2011 349 .terapija: 3 . Ramicomp Genericon. dnevno (najbolje ujutru).5 . 10mg dnevno paralele Ampril. Max. Zdravlje (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl. u toku ili posle jela 1 x 1.25mg (po~etna doza). Ramipril.2 x 500mg . Ampril HL. se pre upotrebe rastvara u ~a{i vode oralno . Piramil. 28 x (2.5mg + 12. Ramitens. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl. Ramipril Genericon. 18 x 500mg i 25 blistera po 10 x 500mg rastvor za inj.

4 + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 457 rastvor za inf..20 kapi pre jela V07AB. Galenika (voda za injekcije) rastvara~ 665 50 ampula x 5ml paralele Aqua pro injectione M02AA15 (BR) Voltaren Emulgel.5g+3g)/100g 30ml upotreba 3 x 10 . rastvor (1mg/ml) 5ml upotreba preoperativno: 4 x 1 kap tokom 2 sata pre operacije postoperativno: 4 x 1 kap do 12 nedelja PRK operacija: 2 x 1 kap tokom 1 sata pre operacije.5 x 1 kap u zavisnosti od te`ine oboljenja posle ukapavanja. dnevna doza za odrasle je 50ml/kg a za decu 16 +.9%) 500ml upotreba doziranje je individualno.9ml/kg 350 Registar lekova 2011 . nazolakrimalna okluzija ili zatvaranje oka na 3 minuta mo`e da smanji sistemsku resorpciju i poja~a lokalnu aktivnost paralele Uniclophen B05AA07 (SZ) Voluven. Max. rastvor (50g+10g+1g+10g+5. Deutsche Homoopathie-Union (Crategus + Convallaria majalis + Adonis vernalis + Valeriana + Lobelia inflata + Cactus) homeopatski lek za hipotenziju 675 oralne kapi. (6% + 0.6 x 1 dozu u svaku nozdrvu paralele Natrijum kromoglikat 2% (BR) Vivoton S. (BR) Voda za injekcije.8 x 1 kap sprej za nos: 4 . Fresenius Kabi (hidroksietilskrob 130/0. Excelvision (diklofenak natrijum) oftalmik 654 kapi za o~i.5 sati kada je pacijent budan do 24 sata ostale indikacije: 4 .(BR) Vividrin.4g gela blago utrljati na obolelo mesto S01BC03 Voltaren Ophtha CD. Novartis Consumer Health (diklofenak dietilamin) nesteroidni antireumatik 594 krem (1%) 50g i 100g upotreba 3 . 2 x 1 kap u razmaku od 5 minuta odmah nakon PRK operacije i onda postoperativno po 1 kap na 2 . Dr Gerhard Mann (natrijum kromoglikat) strana antialergik 658 638 S01GX01 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml R01AC01 sprej za nos (20mg/ml) 15ml upotreba kapi za o~i: 4 .4 x 2 .

.

Pfizer Italia tabl.5ml upotreba 1 kap ujutro S01EE01 Xalatan. Pfizer Italia tabl. izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P. Ksalol. po potrebi dozu pove}ati do Max. Zolarem 352 Registar lekova 2011 .0.2 x 1. Glaxo Wellcome Nema~ka (bupropion hlorid) antidepresiv strana 630 tabl. 1 x (400ij + 450ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Octapharma (koagulacioni faktor VIII . Max. 30 x 0.5 .4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 .5mg (po~etno). po potrebi za 4 nedelje pove}ati na 1 x 300mg B02BD06 (SZ) Wilate.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 .5ml upotreba ~uvati na 2 . Helex SR.5mg.4mg paralele Helex. 1 x (800ij + 900ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 .8°C 1 kap uve~e u obolelo oko N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Xanax.25mg i 0. po potrebi dozu pove}avati na 3 .humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.005%) 2./inf. 4.5mg.5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. 4mg dnevno depresija: 3 x 0. Max.5mg i 1mg upotreba Xanax anksioznost: 3 x 0. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika. Immunate S01ED51 Xalacom.N07BA02 Wellbutrin XR. 4mg dnevno Xanax XR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0./inf.40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. Pfizer Belgium (latanoprost) terapija glaukoma 656 kapi za o~i 1 x (0. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 150mg i 300mg upotreba lek treba uzimati uvek u isto vreme 1 x 150mg.1mg.5 .25 . Pfizer Belgium (latanoprost + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (50μg + 5mg)/ml 2.5mg Xanax XR. stepena krvarenja.

Nycomed film tabl. tvrda 21. sa produ`nim osloba|anjem 30 x 10mg upotreba 5mg ujutro i uve~e ili 10mg uve~e M01AC05 (lornoksikam) nesteroidni antireumatik 590 (Z) Xefo. 10 i 30 x 10mg upotreba prevencija venske tromboembolije kod ugradnje ve{ta~kog kuka i kolena: 1 x 10mg G04CA01 Xatral. Guerbet (jobitridol) Rö kontrast 666 Xenetix 300 rastvor za inj. po potrebi jo{ 8mg.B01AX06 (SZR) Xarelto. kontinuirano tokom 2 nedelje. 16mg dnevno L01BC06 Xeloda. 60 x 150mg i film tabl. 16mg dnevno .postoperativni bol (sporo iv): 8mg po~etno. Max. sa produ`nim osloba|anjem 28 i 56 x 5mg Xatral XL tabl. Max. Bayer Schering Pharma (rivaroksaban) oralni antikoagulans strana 451 film tabl. 1 x (350mg joda/ml) 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja A08AB01 Xenical. 120 x 500mg upotreba 2500mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze. 20 x 8mg upotreba parenteralno . 1 x (300mg joda/ml) 50ml i 100ml Xenetix 350 rastvor za inj. Nycomed pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.antimetabolit 568 film tabl. zatim 1 nedelja pauze (terapija se cikli~no ponavlja) V08AB11 (SZ) Xenetix. Roche (kapecitabin) citostatik .akutni bol kod lumboi{ijalgije (im): 2 x 8mg oralno: 2 . 42 i 84 x 120mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele alli Registar lekova 2011 353 . sanofi aventis (alfuzosin hlorid) terapija hiperplazije prostate 520 Xatral SR tabl. im iv 5 i 10 x 8mg/2ml Xefo Rapid. Roche (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps.3 x 4mg ili 2 x 8mg.

10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Cezera 354 Registar lekova 2011 .uobi~ajeno: 250mg na 12 sati . sc 1 x 150mg/1. 10 x 250mg i 500mg Xorimax. Hemofarm oblo`ena tabl.urinarne infekcije: 125mg na 12 sati .2ml upotreba rastvara~ je voda za inj. UCB Pharma Italija (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl. odrasli i deca iznad 12 godina: doza i u~estalost davanja zavise od po~etne koncentracije IgE (ij/ml) izmerene u krvi pre po~etka terapije i od telesne mase bolesnika J01DC02 (cefuroksim) cefalosporin 535 (Z) Xorim.gonoreja: 1g u jednoj dozi deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef. Sandoz pra{ak za rastvor za inj.1.R03DX05 (Z) Xolair.5g Xorimax. Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 70ml upotreba Xorim odrasli: 750mg .100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Ceroxim. Nilacef R06AE09 Xyzal.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (omalizumab) tretman alergijske astme strana 645 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.8 sati) Xorimax odrasli .pneumonija: 500mg na 12 sati . 1 i 10 x 750mg i 1. Cefuroxim-MIP.4 doze (na 6 . Dicef.

ponoviti po potrebi za 20 minuta . Max.5mg/2ml upotreba oralno . Aricept evess.5mg u 500ml infuzionog rastvora tokom 30 . Krka (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 film tabl. zatim pove}ati na 10mg dnevno.60 minuta Registar lekova 2011 355 . Hemofarm (bumetanid) diuretik 474 tabl.6 nedelja. Bayer Schering Pharma film tabl.03mg + 3mg) Yaz.015mg/kg dnevno parenteralno . Max.2mg dnevno. 10mg dnevno paralele Aricept.odrasli: 0. Landex. 10 x 0. 21 x (0. odjednom. odjednom.insuficijencija bubrega: 2 .2mg iv.G03AA12 (etinilestradiol + drospirenon) oralni kontraceptiv strana 511 Yasmin. 10mg dnevno .02mg + 3mg) bele 4 x (0 + 0) upotreba 1 tabl.deca iznad 6 meseci: 0. 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno.edem plu}a: 1 . 28 ru`i~aste 24 x (0.5 . Bayer Schering Pharma film tabl. ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana./inf. Donecept. Tregona C03CA02 Yurinex. zatim 7 dana pauze N06DA02 Yasnal. 20 x 1mg rastvor za im iv inj. tokom 4 .

.

.

se stavlja direktno na jezik ili se prethodno rastvori u malo vode. Actavis Italy (idarubicin hlorid) citostatik . Onzapin.odrasli (oralno): 30mg/m2 dnevno (monoterapija) ili 15mg/m2 dnevno (kombinovana terapija) karcinom dojke . Krka oralna disperzibilna tabl. 1 x 10mg upotreba akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija . 28 i 56 x 5mg. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max.N05AH03 (olanzapin) antipsihotik strana 620 Zalasta. 28 x 100mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 100mg dnevno paralele Epivir 358 Registar lekova 2011 .5mg.odrasli i deca (parenteralno): 8 . 15mg i20mg Zapilex. Adamed tabl. mleka ili kafe odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza). Belupo (zaleplon) hipnotik 623 kaps. 28 x 5mg i 10mg Zalasta Q Tab.12mg/m2 dnevno. 10mg. 7. Olanzapin Sandoz. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) antivirotik 551 film tabl.antibiotik 571 kaps.oralno: 45mg/m2 u jednoj dozi J05AF05 Zeffix. tokom 3 uzastopna dana . Treana. 20mg paralele OlanzEP. Krka tabl. 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl. Glaxo Wellcome Velika Britanija Zeffix. Zyprexa Velotab N05CF03 Zan. tvrda 1 x 5mg pra{ak za rastvor za inj. tvrda 14 x 5mg i 10mg upotreba odrasli: 10mg pred spavanje stariji od 65 godina: 5mg spavanje L01DB06 (SZ) Zavedos. soka.

tokom 10 . Omeprazol ICP.N05AE04 (ziprazidon) antipsihotik strana 618 (Z) Zeldox. Hemofarm (linezolid) antibiotik . tvrda 56 x 30mg upotreba odrasli do 60kg i deca preko 30kg: 30mg na 12 sati odrasli preko 60kg: 40mg na 12 sati deca iznad 3 meseca .14 dana. meka 28 x 1μg. Omep. Omeprol. 2μg i 4μg rastvor za iv inj. akutna agitacija): 10 . im 20mg/1.do 30kg: 1mg/kg na 12 sati Registar lekova 2011 359 . Max. tvrda 14 x 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. 2 x 20mg (doza odr`avanja) parenteralno ({izofrenija. 5 x 5μg/ml upotreba doziranje je individualno. Max. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). tvrda 30 x 20mg i 40mg kaps. ukoliko je potrebno) paralele Zypsila A11CC07 Zemplar.20mg dnevno. PharmaSwiss (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna kaps. 20 . 10 x 600mg upotreba 600mg na 12 sati. Abbott (parikalcitol) analog vitamina D 441 (SZ) kaps./inf. tvrda 30 i 60 x 60mg i 80mg oralna suspenzija (10mg/ml) 60ml i 240ml upotreba oralno: 2 x 40mg. Pfizer Francuska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. zatim oralno. 40mg dnevno (doze od 10mg mogu se davati na 1 sat a 20mg na 4 sata. Omex.oksazolidinon 545 film tabl. Omeprazol Sandoz. Max. Pfizer Deutschland kaps. do 28 dana A02BC01 Zeprom.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol. Omeprazol.2ml Zeldox. Omeprazid. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . tokom 3 dana. Bristol Myers Squibb (stavudin) terapija HIV infekcije 551 kaps. Ortalox J05AF04 (SZR) Zerit.8 nedelja Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). zavisno od koncentracije paratireoidnog hormona J01XX08 Zenix. 160mg dnevno (akutno).

Finpros. Roha Arzneimittel (suvi vodeni ekstrakti korena valerijane i {i{arice hmelja) biljni anksiolitik 673 oblo`ena tabl.uznemirenost: 1 .G04CB01 Zerlon.12 godina: 2 x 8mg/kg.nesanica: 2 tabl. Prosterid J05AF06 Ziagen. 30 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz. tvrda 100 x 100mg upotreba daje se u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima odrasli: 500 . 20 x (160mg + 40mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . suspenzija se priprema ex tempore dodavanjem 60ml vode. po potrebi mogu se uzeti 2 tabl. Hemofarm (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 film tabl. 600mg dnevno J05AF01 (SZR) Zidosan. dodatno ranije u toku ve~eri J01FA10 Zmax. 200mg na 6 sati A02AC01 (BR) Zirkulin Anti Acid. Proscar. Max. Roha Arzneimittel (kalcijum karbonat) antacid 418 lozenga 30 x 500mg upotreba 1 . GlaxoSmithKline Poljska (abakavir) terapija HIV infekcije 551 film tabl. Max.12 godina: 120 . Pfizer Portoriko (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 granule sa produ`enim osloba|anjem za oralnu suspenziju 2g/60ml upotreba lek se uzima pre jela.2 lozenge posle jela (BR) Zirkulin Valeriana.: 2g (60ml) jednokratno 360 Registar lekova 2011 . .160mg/m2 na 8 sati.600mg dnevno podeljeno u 2 ili 3 doze deca 3 meseca . i tako pripremljena mora se utro{iti u roku od 12 sati odrasli i adolescenti iznad 16 god. 60 x 300mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 600mg ili 2 x 300mg deca 3 meseca . Slaviamed (zidovudin) terapija HIV infekcije 551 kaps. pre spavanja.3 x 2 tabl. Glaxo Wellcome Velika Britanija Ziagen.

dan). Hemofarm (cilazapril) ACE inhibitor strana 484 film tabl. Max. Simvastatin. i 4. 90mg dnevno paralele Toradol C09AA15 Zofecard. 10 x 10mg rastvor za inj. Simvax.5mg (1.5mg. Simvabel. Hollesta. 2 x 30mg (od 5. Simvastatin ICP. ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi). Hemofarm (ketorolak trometamin) nesteroidni antireumatik 589 (SZ) film tabl. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze (20mg + 20mg + 40mg) koronarna bolest: 20 . i 2. 60mg dnevno akutni infarkt miokarda (terapiju po~eti u prvih 24 sata od infarkta i sprovoditi je 6 nedelja): 2 x 7. Vasilip M01AB15 Zodol. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Prilazid C10AA01 Zocor. 40mg i 80mg upotreba hiperholesterolemija: 10 . A. Inhibace.3 x 10 .4 x 10mg. 5mg dnevno paralele Cilazapril. 14 i 28 x 7. dana na dalje) Registar lekova 2011 361 . 14 i 28 x 15mg upotreba hipertenzija: 30mg dnevno.5mg i 30mg film tabl. Max. najdu`e 7 dana. 2 x 15mg (3.30mg duboko im.40mg odjednom uve~e (po~etna doza). 7. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. najdu`e 2 dana.20mg odjednom uve~e (po~etna doza). 20mg. MSD Italija (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. Simvor. Simva Sandoz. Max. dan). Menarini Manufacturing (zofenopril kalcijum) ACE inhibitor 484 film tabl. 28 x 10mg. im iv 5 x 30mg/ml upotreba oralno: 3 . 40mg dnevno parenteralno: 2 .5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2.C09AA08 Zobox. 30 x 2.

svake 3 . Max. se otapa u ustima 2. 8mg iv pre terapije. GlaxoSmithKline Italija Zofran. 4mg dnevno paralele Helex. oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija).A04AA01 Zofran.5mg i 1mg upotreba anksioznost: 3 x 0. po potrebi ponoviti najranije za 2 sata. AstraZeneca UK (goserelin) analog gonadorelina 578 implant (napunjeni {pric) sc 1 x 3. Max. zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata.endometrioza: 3. GlaxoSmithKline Poljska (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 film tabl. Xanax XR M05BA08 (SZR) Zoledronate PharmaSwiss.6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid .5 .5mg. Aegis (alprazolam) benzodiazepin 622 tabl. Max.8mg na 12 nedelja u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid N05BA12 Zolarem.0. Ksalol.4 nedelje paralele Zometa N02CC03 Zolmitriptan. Helex SR.5mg.5mg oralna disperzibilna tabl.8mg upotreba Zoladex .25 .karcinom prostate: 10.6mg Zoladex LA implant (napunjeni {pric) sc 1 x 10. Max. tokom najmamje 15 minuta. zatim 8mg na 12 sati. 6 x 5mg upotreba disperzibilna tabl. 3 x 2.6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Ondasan L02AE03 (SZ) Zoladex. 1 x 4mg/5ml upotreba 4mg iv inf. Xanax. 30 x 0. 4mg dnevno depresija: 3 x 0.5mg kod akutnog napada migrene. 10mg dnevno paralele Zomig 362 Registar lekova 2011 . 10 x 4mg i 8mg rastvor za iv inj. nastaviti sa 8mg na 12 sati. Hemofarm (zolmitriptan) antimigrenik 610 oralna disperzibilna tabl. du`ina terapije 6 meseci (ne ponavljati) Zoladex LA ./inf. 5 x 4mg/2ml i 8mg/4ml upotreba odrasli: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv. oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina) deca: 5mg/m2 iv. PharmaSwiss (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 rastvor za inf.karcinom dojke i prostate: 3.

AstraZeneca UK (zolmitriptan) antimigrenik 610 film tabl.05%) 15g gel (0. ne sme se primeniti na vi{e od 10% povr{ine tela.5mg kod akutnog napada migrene. Sanval. 4mg iv inf. Novartis Pharma Stein [vajcarska (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. Pliva Hrvatska (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. Sidata.N06AB06 Zoloft. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Tragal N05CF02 Zolsana. Luxeta. 1 x 4mg/5ml koncetrat za rastvor za inf.10mg pred spavanje paralele Belbien.5 . Sanval. po potrebi ponoviti najranije za 2 sata. Stilnox.8mg/ml) upotreba rastvara~ je voda za inj. 3 x 2. terapija traje 12 nedelja Registar lekova 2011 363 . Sertralin. Max. Halea. 10mg dnevno paralele Zolmitriptan N05CF02 Zonadin. svake 3 . tokom najmamje 15 minuta. Setaloft.10mg pred spavanje paralele Belbien. Krka (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl.1%) 15g upotreba samo odrasli: gel nanositi isklju~ivo na obolelo mesto uve~e. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Serlift. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 .100mg dnevno paralele Asentra. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Haupt Pharma Italija (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl. Zolsana D05AX05 Zorac. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . Sertiva. Belupo (tazaroten) terapija psorijaze 497 gel (0.4 nedelje paralele Zoledronate PharmaSwiss N02CC03 Zomig.5mg upotreba 2. Stilnox. 1 x 5ml (0. Zonadin M05BA08 (SZ) Zometa. Sertralin ICP.

Timopram 364 Registar lekova 2011 . 10mg/kg na 8 sati (herpes zoster) . 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana.5mg (po~etna doza). GlaxoSmithKline Poljska (bupropion hlorid) terapija odvikavanja od pu{enja 630 tabl. (nastviti jo{ 3 dana po potpunom izle~enju) N07BA02 Zyban. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. 5 x 250mg 548 mast za o~i (30mg/g) 4. 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. GlaxoSmithKline Italija (aciklovir) antivirotik J05AB01 (Z) pra{ak za rastvor za inf. Klopidogrel. dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex. Citalopram Sandoz. Klogrel. Slaviamed film tabl.25 . Cardogrel. 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom.5g 652 S01AD03 upotreba infuzija .12.5 mg (po~etna doza). akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. 40 x 12.5mg.30mg dnevno Max.14 dana terapije B01AC04 (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 Zyllt. 28 x 10mg. Hemofarm (kaptopril) ACE inhibitor strana 483 tabl. Plavix N06AB04 Zyloram. zatim 20 . zatim 2 x 150mg od 7 . 2 .odrasli: 5mg/kg na 8 sati (herpes simpleks).C09AA01 Zorkaptil. Kerberan. Medico Uno (citalopram) antidepresiv 624 film tabl.3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid. Glaxo Wellcome Velika Britanija Zovirax. 2 x 25mg (doza odr`avanja). 56 i 84 x 75mg Zyllt. Monogrel. Max. Clopigal. 14. sa produ`enim osloba|anjem 60 x 150mg upotreba 1 x 150mg prvih 6 dana.deca do 3 meseca: 10mg/kg na 8 sati 3 meseca . Starcitin.12 godina: 250mg/m2 na 8 sati (herpes simpleks) mast za o~i: 5 x dnevno aplikovati 1cm masti u konjunktivalnu kesu. Katopil Zovirax. Krka film tabl.

Fromilid. 2 x 20mg (doza odr`avanja) paralele Zeldox Registar lekova 2011 365 .11 kg).40 kg) paralele Clarexid. Onzapin. Lekoklar.29 kg). Klacid. Hemofarm (klaritromicin) makrolidni antibiotik strana 539 film tabl. Olanzapin Sandoz. Klacid IV. Treana. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati.5mg na 12 sati (ispod 8kg). 60mg i 80mg upotreba oralno: 2 x 40mg. Max. Klerimed. 187. Zalasta. tvrda 30 x 20mg. 62. 125mg na 12 sati (12 .J01FA09 Zymbaktar. Fromilid uno. 250mg na 12 sati (30 .5mg na 12 sati (8 .19 kg). Klacid MR. 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl.5mg na 12 sati (20 . Lekoklar XL N05AH03 (SZR) Zyprexa Velotab. 40mg. Zapilex N05AE04 Zypsila. se stavlja direktno na jezik {izofrenija i prevencija rekurentnih bipolarnih poreme}aja: 10mg (preporu~ena po~etna doza) mani~ne epizode . 160mg dnevno (akutno). Krka (ziprazidon) antipsihotik 618 kaps.po~etna doza: 15mg dnevno kao monoterapija ili 10mg dneno u kombinovanoj terapiji paralele OlanzEP. 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 12 sati. do 14 dana (te{ke infekcije) deca: 7. Eli Lilly (olanzapin) antipsihotik 620 oralna disperzibilna tabl.

.

.

Oldon. Andol 100. Midol Aggrenox.antivirotik Ziagen Kivexa.) acetilsalicilna kiselina .mukolitik ACC. Andol. Ubistesin 4% 368 C01CA24 Registar lekova 2011 . Lidokain 2%.imunosupresiv Humira L04AA17 adapalen – terapija akni Sona D10AD05 agalazidaza beta – enzim Fabrazyme A16AB04 akamprosat kalcijum – terapija alkoholizma Campral N07BB03 adrenalin (epinefrin) . Zovirax . Midol C.antipsorijatik D06BB03. Anbol. Upsarin C aciklovir acitretin Neotigason . Fluimucil Rinofluimucil R05CB01.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Aflamil J05AF06 M01AB16 acemetacin . V03AB23 (inj. adrenalin. S01AD03 D05BB02 adalimumab .simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A. B01AC06 Acetisal pH 8. Aspirin plus C.JOUFSOBDJPOBMOJ!OF[B\UJ^FOJ!OB[JWJ!)JOO*! tb!BUD!LMBTJGJLBDJKPN = oznaka za vi{ekomponentne lekove ATC = klasifikacija (ATC) B abakavir . Kombikaf. Aspirin Complex. Aspirin. Aspirin protect Cardiopirin. ACC akut. Cystocain DS.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Rantudil forte M01AB11 acenokumarol Sinkum 4 .analgoantipiretik.antivirotik Aciklovir. Trizivir aceklofenak . inhibitor agregacije trombocita N02BA01. J05AB01. Cardiopirin forte.oralni antikoagulans B01AA07 acetilcistein .

Forosa. Bonap. Flavamed. Mucosolvan. Thiogamma .alfa adrenergi~ki blokator G04CA01 aliskiren – antihipertenziv Rasilez C09XA02 alklometazon dipropionat Afloderm . Alendronat. Gastal .antiparkinsonik N04BB01 ambroksol hlorid .mukolitik Ambroksol. Xanax XR.analog vitamina D M05BA04 A11CC03 alfa lipoinska kiselina Berlithion.bisfosfonat Alefoss. Zolarem .ATC akarboza Glucobay . Helex SR. keratolitik Contractubex L01XC04 alemtuzumab – citostatik MabCampath alendronska kiselina .antacid Gelusil Lac A02AD.oralni antidijabetik A10BF01 alantoin .kortikosteroid D07AB10 alopurinol Alopurinol .opioidni analgetik N01AH02 alfuzosin hlorid Xatral .trombolitik N05BA12 B01AD02 aluminijum fosfat Alfogel ..antihiperfosfatemik.antacid A02AB03 aluminijum hidroksid Altacid. Ksalol. Alendronat ICP. Fosamax. antacid A02AB01 aluminijum magnezijum silikat hidrat (simaldrat) .benzodiazepin Helex.hepatoprotektiv A16AX01 alfentanil Rapifen . neo bronchol R05CB06 Registar lekova 2011 369 . Xanax.antiurik M04AA01 alprazolam alteplaza Actilyse .adstringens. Sedron Fosavance alfakalcidol Alpha D3 . alverin citrat – smazmolitik Meteospasmyl amantadin sulfat PK-Merz . Mucosolvan Junior.

Aminocin antiseptik neo angin.inhibitor proteaze.aminoglikozidni antibiotik Amikacin.Set artikain hlorid Cystocain 2% Cystocain . Monodipin.penicilin J01CA04 Amoksicilin. Lometazid J01GB06 amilmetakrezol amilorid aminofilin . Ospamox. Enhancin. Pentrexyl Ampisulcilin anagrelid – antineoplastik Thromboreductin J01CA01 L01XX35 anastrozol . antifibrinolitik Trasylol Beriplast P Combi . Aminophyllinum R03DA05 amitriptilin – antidepresiv Amitriptylin. . Amlonorm.antagonist Ca Alopres. Amlodipin PharmaSwiss. Armotraz. Amlodil. Sinacilin Amoksiklav. Aremed. Sedacoron C01BD01 amlodipin . Augmentin.brondilatator Aminofilin. Amlodipin. Tenox. Fopin.antimikotik J02AA01 amifostin – antiseptik Strepsils amikacin . Amoxicillin. Lisonorm C08CA01 amoksicilin . Ubistesin 4% 370 Registar lekova 2011 . Cordarone. Amoksiklav 2x.citostatik (inhibitor enzima aromataze) Anastrozole. Norvasc.penicilin Ampicilin. Amoksiklav Quick tab.antiaritmik Amiodaron. Cystocain DS.lokalni anestetik B02AB01 N01BB08 2%. Arimidex. Exforge. Tryamil N06AA09 amjodaron hlorid . Amlogal. Kybernin P aprepitant – antimetik Emend L02BG03 B01AB02 A04AD12 aprotinin . Strepsils . Panklav ampicilin . Trasolette antitrombin III – antikoagulans Antitrombin III. Vazotal Caduet. Amlopin.ATC amfotericin B Amphocil .diuretik Hemopres. Amiodaron Sandoz.

Hemomycin. Midol C. Azax. Azitromicin Sandoz. Zmax V03AN04 azot suboksid .makrolidni antibiotik J01FA10 Azatril. Prinorm atorvastatin .antibiotik Corticin. Dislipat.midrijatik M03AC04 S01FA01 azapentacen natrijum polisulfonat Quinax .imunosupresiv L04AX01 azelainska kiselina Skinoren .ATC askorbinska kiselina . Enbecin . Influrex.dermatik D10AX03 azitromicin . Lipidra.hipolipemik Atacor. Pikovit forte.. Atoris. Coldrex HotRem. Upsarin C atenolol . Coldrex. Vitamin C Aspirin plus C. Azomicin.imunosupresiv L04AA09 Registar lekova 2011 371 . Lekadol Plus C. Grippostad C.vitamin C A11GA01 Bio-C 500.miorelaksans Atracurium DeltaSelect. Ca C 1000 Sandoz. Febricet C. Caffetin cold. azatioprin Imuran . Tulip Caduet C07AB03 C10AA05 atosiban – antagonist oksitocinskih receptora Tractocile G02CX01 atrakurijum besilat . Panapres. Sortis. Efferalgan C.antikataraktik S01XA. Febricet Cold junior. Fervex. Sumamed. Azibiot.oligoelement S01CA03 bakar glukonat Tot Hema B03AE10 barijum sulfat Barijum sulfat .Rö kontrast V08BA02 baziliksimab Simulect . Soluvit N.beta blokator Atenolol.op{ti anestetik Azot-suboksid. Febricet cold. Medicinski diazoksid C bacitracin . Tracrium atropin sulfat Atropin .

Vestibo betaksolol Betoptic S . Madopar Roche HBS D08AJ01 benzerazid benzidamin hlorid benzilnikotinat – Kamfart . Septolete . Ecobec.inhibitor dekarboksilaze Madopar.glukokortikoid H02AB01.antiinflamatorno sredstvo Tantum lemon. Beconase. D07AC01 Beloderm Belogent.glukokortikoid Becloforte. Tensec plus A06AB02 C07AB07 372 Registar lekova 2011 . Bicusan. Tantum rosa.keratolitik D10AE01 betahistin hlorid . Concor. Ecobec Easi Breathe. Madopar Roche.antivertigosan Betaserc.laksativ Bisacodyl Actavis.ATC beklometazon dipropionat .beta blokator N07CA01 C07AB05.vitamin B1 Milgamma 100 benzalkonijum hlorid . Diprophos. R03BA01 benfotiamin .beta blokator Bilocord. Dulcolax.antiseptik. Panlax bisoprolol . Bicatlon. Nasobec Foster R01AD01. Tantum Verde rubefacijens A01AD02. Diprosalic. Byol. Calumid. Casodex biperiden Mendilex . Tensec Lodoz. Bisobel. Concor Cor.penicilin J01CE01 benzoil peroksid Aknefug Oxid Wash . dezinficijens. G02CC03 benzilpenicilin kalijum Jugocillin . Triderm bevacizumab – citostatik Avastin L01XC07 bikalutamid . Bisoprolol. kontraceptiv Pharmatex Holyplant Septogal.citostatik (antiandrogen) Bicadex. Urutal.antiparkinsonik L02BB03 N04AA02 bisakodil . Belosalic. Didermal. S01ED02 betametazon .penicilin J01CE01 benzilpenicilin natrijum Pan Peni G Sodium Pancillin .

Tafen Novoliser Symbicort Turbuhaler bumetanid Yurinex .lokalni anestetik Marcaine 0.5%. Lesux . Pulmicort.benzodiazepin Bromazepam. Pulmicort Turbuhaler.simpatikomimetik S01EA05 brinzolamid Azopt .antivirotik J05AB.antitusik R05DB13 Registar lekova 2011 373 .antiparkinsonik.antidepresiv N07BA10 butamirat citrat Omnitus. Lexaurin.5% heavy buprenorfin hlorid – opioidni analgetik Buprenorfin Alkaloid N01BB01 N07BC01 bupropion hlorid Welbutrin XR.mukolitik N05BA08 R05CB02 bromokriptin Bromokriptin .antiseptik S02AA03 bortezomib – citostatik Velcade L01XX32 bosentan – antihipertenziv Tracleer C02KX01 brimonidin tartarat Alphagan.glukokortikoid Budosan.hipnotik N05CD09 budesonid . N04BC01 brotizolam Lendormin .antacid A02BX05 bleomicin – citostatik.. inhibitor prolaktina G02CB01. antibiotik Bleocin S L01DC01 borna kiselina Proculin . Brimonal .ATC bizmut subcitrat Bicit HP.diuretik R03BA02 C03CA02 bupivakain hlorid . Sinetus . Marcaine spinal 0.inhibitor karboanhidraze S01EC04 brivudin Brivuzost . Lexilium bromheksin hlorid Bisolvon . bromazepam .5% Marcaine spinal 0. Zyban .

cefalosporin Cefaleksin.ATC D cefadroksil Galadrox .cefalosporin J01DD01 J01DE02 cefprozil Cefzil .cefalosporin 3cef. Palitrex J01DC04 J01DB01 cefazolin . Cefaklor.cefalosporin Aksef. Nilacef. Primacef cefepim . dezinficijens A01AB11 cetirizin hlorid Cetirizin.cefalosporin J01DB04 J01DE01 cefiksim Pancef J01DD08 cefotaksim . Xorim. Ceroxim. Azaran.cefalosporin Alfacet.cefalosporin Ceftazidim sandoz. Cefalexin. Cefalexin Alkaloid.antiseptik. Cefaclor.cefalosporin J01DC10 ceftazidim . Letizen .cefalosporin Galecef. Ceftriakson. Forcas ceftibuten Cedax . Labilex.Lendacin. Tolycar cefpirom Cefrom . Cefaklor Alkaloid cefaleksin . Rocephin cefuroksim .cefalosporin J01DD02 J01DD14 ceftriakson . Maxicef . Longaceph.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo J01DD04 J01DC02 M01AH01 cetilpiridinijum hlorid Septolete Calgel .cefalosporin Cefim.cefalosporin J01DB05 cefaklor . Dicef.antihistaminik R06AE07 cetrorelix Cetrotide – inhibitor gonadorelina H01CC02 cetuksimab – citostatik Erbituks L01XC06 374 Registar lekova 2011 .cefalosporin Cefotaxim. Xorimax celekoksib Celebrex .

Beviplex. Cyprocur Climen.imunosupresiv Cicloral. Tienam . Cisplatin "Ebewe". Starcitin.miorelaksans M03AC11 cisplatin . Soluvit N . Milgamma N. Inhibace plus. Inhibace. Prilazid. Sandimmun.lokalni anestetik N07CA02 ciprofibrat Lipanor .midrijatik S01FA04 ciklopiroks olamin Obytin . Zyloram L01XA01 N06AB04 Registar lekova 2011 375 . Sandimmun Neoral cilastatin natrijum Mipecid. Cisplatin PharmaSwiss. Prilazid plus C09AA08 cinarizin . Platosin.antiandrogen J01MA02. Zobox Cilazapril 5 plus.ACE inhibitor Cilazapril. Marocen . Sinplatin citalopram antidepresiv Citalex. Timopram.antimikotik D01AE14 ciklosporin A .hinolonski antibiotik Cifran.citostatik Cisplatin.hipolipemik C10AB08 ciprofloksacin . Ciprinol. Pikovit forte. Cinedil. Ciprofloxacin Citeral. Diane 35 G03HA01 cisaprid Cisap . Polivit B.citostatik L01AA01 ciklopentolat hlorid Ciklopen . Citalopram Sandoz.vitamin B12 B03BA01 ciklesonid Alvesco kortikosteroid R03BA08 ciklofosfamid Endoxan . Platinex. Ciprocinal. Ciprofloksacin. S01AX13 ciproteron acetat Androcur.ATC cijanokobalamin Vitamin B12 Alkaloid B Complex.vazodilatator.prokinetik A03FA02 cisatracurium besilat Nimbex .inhibitor dihidropeptidaze L04AA01 cilazapril . Cisplatin Teva. antiemetik Cinarizin. Stugeron forte cinhokain hlorid Faktu .

ATC citarabin - citostatik Alexan "Ebewe", Cytosar citizin – terapija odvikavanja od pu{enja
Tabex L01BC01

N07BA..

E
dabigatraneteksilat – oralni antikoagulans
Pradaxa B01AE07

dakarbazin - citostatik Dacarbazin Pliva Lachema dalteparin natrijum
Fragmin - antikoagulans

L01AX04

B01AB04

darbepoetin alfa
Aranesp

- stimulator eritropoeze

B03XA02

darifenacin – spazmolitik
Emselex

G04BD10

darunavir – antivirotik
Prezista

J05AE10

daunorubicin
Daunoblastina

- citostatik

L01DB02

deferasiroks – helator gvo`|a
Exjade

V03AC03

deksametazon

- glukokortikoid Dexa EDO, Dexagel, Dexason, Maxidex Dexamethason - neomycin, Dexamytrex, Neodeksacin, Tobradex

H02AB02, S01BA01

deksketoprofen – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo
Dexomen

M01AE17

dekspantenol

- vitamini B grupe Bepanten, Corneregel Hepalpan, Nasic, Sinedol

D03AX03

dekstriferon – antianemik
Fedex

B03AC01

dekstrometorfan bromid
Tuzodin Caffetin cold

- antitusik

R05DA09

dekvalinijum hlorid – vaginalni antiseptik
Fluomizin

G01AC05

376

Registar lekova 2011

ATC demeklociklin – antiseptik
Ledermix

desloratadin
Aerius

- antihistaminik

R06AX27

dezmopresin acetat
Minirin

- analog vazopresina

H01BA02

dezogestrel

- progestagen Mercilon, Novynette, Regulon - kortikosteroid

G03AC09

dezoksimetazon
Esperson

D07AC03

diazepam

- benzodiazepin Apaurin, Bensedin, Diazepam - antivirotik

N05BA01

didanozin
Videx EC

J05AF02

didrogesteron dienogest

- progestagen Dabroston, Duphaston - progestagen Jeanine, Qlaira

G03DB01

difenhidramin – antihistaminik Calmaben, Dermodrin diflukortolon valerat
Decotal - koprtikosteroid

D04AA32

D07AC06

digoksin
Dilacor

- kardioglikozid

C01AA05

dihidroergotoksin mesilat
Redizork

- vazodilatator

C04AE01

dihlorbenzil alkohol – antiseptik
neo angin, Strepsils

diklofenak dietilamonijum
Voltaren emulgel

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M02AA15

diklofenak kalijum
Rapten - K, Rapten rapid

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB05

diklofenak natrijum

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB05, S01BC03 Actafenak, Diclac, DicloRapid, Diclofenac duo, Diclofenac retard, Diklofen, Diklofenak, Diklofenak Duo Nini, Naklofen, Rapten Duo, Uniclophen, Voltaren Ophtha CD C08DB01

diltiazem hlorid - antagonist Ca Cortiazem retard, Diltiazem Alkaloid dimenhidrinat - antihistaminik, antiemetik Aviomarin, Dimigal, Dramina
Registar lekova 2011

R06AA02

377

ATC dimetilsulfoksid
Sinedol - antiflogistik

dimetinden maleat
Fenistil

- antihistaminik

D04AA13

dinatrijum fosfat – laksativ
Fleet Phospho soda

A06AD..

dinoproston - prostaglandin Prepidil gel, Prostin E2 diosmektit
Smecta - adsorbens

G02AD02

A07BC05

diosmin - venotonik Phlebodia Detralex dipiridamol – inhibitor agregacije trombocita
Aggrenox

C05CA03

B01AC30

disulfiram
Esperal

- antialkoholik

N07BB01

dobutamin - simpatikomimetik Dobutamin Admeda docetaksel
Taxotere - citostatik

C01CA07

L01CD02

doksazosin doksiciklin

- antihipertenziv Alphapres, Kamiren XL

C02CA04

- tetraciklin Doksiciklin, Dovicin, Vibramycin D

J01AA02

doksorubicin hlorid - citostatik Adriblastina RD, Doxorubicin "Ebewe", Doxorubicin Teva, Sindroxocin domperidon – gastrokinetik
Gastroperidon

L01DB01

A03FA03

donepezil hlorid dopamin hlorid
Dopamin Admeda

- inhibitor acetilholinesteraze Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Tregona, Yasnal - simpatikomimetik, kardiostimulans

N06DA02

C01CA04

doripenem – karbopenemski antibiotik
Doribax

J01DH04

dornaze alfa
Pulmozyme

- enzim

R05CB13

dorzolamid
Trusopt Cosopt

- inhibitor karboanhidraze

S01EC03

378

Registar lekova 2011

ATC drospirenon
- progestagen Angeliq, Yasmin, Yaz G03AA12

drotaverin – spazmolitik
No Spa

A03AD02

duloksetin – antidepresiv
Cymbalta

N06AX21

dutasterid – terapija hiperplazije prostate
Avodart

G04CB02

F
efavirenz
Stocrin - antivirotik J05AG03

ekonazol
Ecalin

- antimikotik

D01AC03, G01AF05

eksemestan
Aromasin

- citostatik (antiestrogen)

L02BG06

emedastin
Emadine

- antihistaminik

S01GX06

emtricitabin – antivirotik
Truvada

J05AF..

enalapril maleat

- ACE inhibitor C09AA02 EnaHEXAL, Enalapril, Enalapril Sandoz, Enap, Enatens, Prilenap EnaHEXAL comzp., Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Enzix, Prilenap H, Prilenap HL - antivirotik J05AX07

enfuvirtid
Fuzeon

enoksaparin natrijum
Clexane

- antikoagulans

B01AB05

entakapon
Comtan Stalevo

- antiparkinsonik

N04BX02

epinefrin (adrenalin) - simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A, Cystocain DS, Lidokain 2%, adrenalin, Ubistesin 4% epirubicin hlorid - citostatik Epirubicin "Ebewe", Episindan, Farmorubicin RD eplerenon – diuretik
Inspra

C01CA24

L01DB03

C03DA..

Registar lekova 2011

379

ATC epoetin alfa - stimulator eritropoeze
Eprex B03XA01

epoetin beta - stimulator eritropoeze
Recormon

B03XA01

epoetin zeta - stimulator eritropoeze
Eqralis

B03XA01

eptakog alfa (faktor VII a-humani rekombinantni)
NovoSeven

B02BD08

eprosartan – antihipertenziv
Teveten

C09CA02

ergokalciferol
Vitamin AD

- vitamin D2

A11CC01

ergotamin tartarat
Amigren

- antimigrenik, vazokonstriktor

N02CA02

eritromicin
Eritromicin

- makrolidni antibiotik

J01FA01

erlotinib – citostatik
Tarceva

L01XX34

ertapenem
Invanz

- antibiotik - karbopenem

J01DH03

escitalopram
Cipralex

- antidepresiv

N06AB04

esomeprazol
Nexium

- inhibitor protonske pumpe

A02BC05

estradiol

- estrogen Climara, Estrofem, Oestradiol, Vagifem Activelle, Angeliq, Kliogest, Trisequens, Tulita - estrogen

G03CA03

estradiol benzoat
Lutestrol

G03CA03

estradiol valerat

- estrogen Climen, Cyclo Progynova, Qlaira - citostatik

G03CA03

estramustin fosfat
Estracyt

L01XX11

estriol

- estrogen Ovestin Gynoflor

G03CA04

etanercept – imunosupresiv
Enbrel

L04AA11

380

Registar lekova 2011

ATC etilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep heat spray

etinilestradiol

- estrogen G03CA01 Diane 35, Jeanine, Legravan, Lindynette, Logest, Mercilon, Microgynon 30, Novynette, NuvaRing, Regulon, Stodette, Tri Regol, Yasmin, Yaz - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB08

etodolak
Etodin fort

etofenomat Rheumon gel

nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB06

etomidat
Hypnomidate

- op{ti anestetik

N01AX07

etonogestrel
NuvaRing

- progestagen

G02BB01

etopozid - citostatik L01CB01 Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Lastet, Sindopozid, Vepesid etorikoksib
Arcoxia - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AH05

etosuksimid
Suxinutin

- antiepileptik

N03AD01

etravirin – terapija HIV infekcije
Intelence

J05AG04

everolimus – imunosupresiv
Certican

L04AA18

ezetimib - hipolipemik
Ezetrol Inegy

A01AA09

G
famotidin
- H2 blokator A02BA03 Famotidin, Famotidin Alkaloid, Quamatel

feksofenadin hlorid - antihistaminik Fexofenadine Sandoz, Telfast felodipin – avtagonist Ca
Plendil. Triapin

R06AX26

C08CA02

fenilefrin hlorid

- simpatikomimetik RO1AB01 Adrianol, Adrianol T, Coldrex, Coldrex caplets, Coldrex HotRem, Influrex

Registar lekova 2011

381

ATC feniramin hlorid
Delmeson - antihistaminik R06AB05

feniramin maleat
Avil

- antihistaminik

R06AB05

Febricet Cold junior, Febricet cold, Fervex

fenobarbiton

- antikonvulziv Fenobarbiton, Phenobarbiton, Phenobarbiton natrijum

N03AA02

fenofibrat – hipolipemik
Fenolip

C10AB05

fenoksietanol
Octenisept

- antiseptik, dezinficijens

fenoksimetilpenicilin kalijum
Cliacil

- penicilin

J01CE02

fenoterol bromid

- bronhospazmolitik, tokolitik Partusisten Berodual, Berodual N - spazmoanalgetik

G02CA03

fenpiverinijum
Baralgetas

fentanil - opioidni analgetik Durogesic, Fentanyl, Fentanyl Sandoz, Fentanyl Torrex, Victanyl fentikonazol nitrat
Fentikol, Lomexin - antimikotik

N01AH01

D01AC12

fibrinogen

- lokalni hemostatik Beriplast P Combi-Set - proteoliti~ki enzim

fibrinolizin
Fibrolan

filgrastim
Neupogen

- stimulator hematopoeze

L03AA02

finasterid - antiandrogen Finasterid Sandoz, Finpros, Proscar, Prosterid, Zerlon fitomenadion
- vitamin K1 Konakion MM, Konakion MM za decu

G04CB01

B02BA01

fludarabin fosfat - citostatik Fludara, Fludarabin Teva, Sindarabin flufenazin hlorid
Metoten, Moditen - antipsihotik

L01BB05

N05AB02

flukonazol - antimikotik Diflazon, Diflucan, Fluco Sandoz, Fluconal, Fluconazol, Flumycozal, Stabilanol
382

J02AC01

Registar lekova 2011

ATC flumazenil
Anexate - antagonist benzodiazepina V03AB25

fluocinolonacetonid
Panolon, Sinoderm Sinoderm N

- glukokortikoid

D07AC04

fluoksetin - antidepresiv Flunirin, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan fluorometolon
Delmeson - glukokortikoid

N06AB03

C05AA01

fluorouracil

- citostatik Efudix, 5 - Fluorouracil "Ebewe", Fluorouracil Teva - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

L01BC02

flurbiprofen
Flugalin

M01AE09

flutamid - citostatik Flucinom, Flutasin flutikazon furoat
Avamys

L02BB01

R01AD12

flutikazon propionat
Flixonase, Flixotide Seretide Diskus

- glukokortikoid

R03BA05

fluvastatin
Lescol

- hipolipemik

C10AA04

fluvoksamin maleat – antidepresiv
Fevarin

N06AB08

folitropin alfa - hormon
Gonal F Pergoveris

FSH

G03GA05

folitropin beta - hormon
Puregon

FSH

G03GA06

folkodin

- antitusik Folcodin Alkaloid

R05DA08

folna kiselina - vitamini B grupe Folacin, Folnak Pikovit forte, Soluvit N fondaparinuks natrijum – trobolitik
Arixtra

B03BB01

B01AX05

formoterol fumarat -

bronhospazmolitik Oxis Turbuhaler, Respilong Symbicort Turbuhaler, Foster

R03AC11

Registar lekova 2011

383

ATC fosamprenavir Telzir antivirotik J05AE07

fosaprepitant – antiemetik
Ivemend

A04AD12

fosfomicin
Monural

- antibiotik

J01XX01

fosinopril natrijum

- ACE inhibitor Monopril, Monotens Monopril plus, Monotens Plus

C09AA09

frovatriptan – antimigrenik
Frovamax

N02CC07

fulvestrant – citostatik
Faslodex

L02BA03

furosemid

- diuretik Furosemide Sopharma, Lasix antibiotik

C03CA01

fusidat natrijum Stanicid

D06AX01

H
gabapentin - antiepileptik N03AX12 Gabagamma, Gabalept, Gabaneural, Gaboton, Gordius, Katena, Neurontin gadobutrol
Gadovist - kontrast za magnetnu rezonancu V08CA09

gadodiamid
Omniscan

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA03

gadoksetinska kiselina Primovist

kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA10

gadopentetat dimeglumin
Magnevist

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA01

gadopentetska kiselina – kontrast za magnetnu rezonancu
Magnegita

V08CA01

galantamin – inhibitor holinesteraze, parasimpatomimetik
Reminyl

N06DA04

ganciklovir
Cymevene

- antivirotik

J05AB06

ganireliks
Orgalutran

- antagonist GnRH

H01CC01

384

Registar lekova 2011

ATC gefitinib
Iressa - citostatik L01XX31

gemcitabin hlorid - citostatik Gemcitabin PharmaSwiss, Gemcitabin Sandoz, Gemzar, Gitarabin gemfibrozil
Sinelip - hipolipemik

L01BC05

C10AB04

gentamicin

- aminoglikozid, antibiotik Gentamicin, Gentamicin Sandoz, Gentokulin Belogent, Dexamytrex, Didermal, Triderm - gestagen Lindylette, Logest, Stodette

D06AX07, J01GB03, S01AA11

gestoden

G03AA10

glatiramer acetat – imunomodlator
Copaxone

L03QX13

glibenklamid

- oralni antidijabetik Daonil, Maninil Glibomet, Glucovance

A10BB01

gliceril trinitrat gliklazid

- vazodilatator Nirmin, Nitroglicerin, Nitrolingual - oralni antidijabetik Diaprel MR, Diprian, Gliclada, Glikosan, Glioral

C01DA02

A10BB09

glimepirid

- oralni antidijabetik A10BB12 Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Diulong, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid, Trical A10BB07

glipizid - oralni antidijabetik Glucotrol XL glukagon
- antagonist insulina GlucaGen HypoKit - antiartritik

H04AA01

glukozamin sulfat
Dona, Perigona

M01AX05

goserelin
Zoladex

- analog gonadorelina

L02AE03

granisetron
Kytril, Rasetron

- antiemetik

A04AA02

gvo`|e II fumarat
Heferol

- antianemik

B03AA02

gvo`|e II glukonat
Tot Hema

- antianemik

B03AA03

gvo`|e II sulfat
Ferro gradumet

- antianemik

B03AA07

Registar lekova 2011

385

ATC gvo`|e III hidroksid polimatozni kompleks Ferrum Sandoz antianemik B03AC04

gvo`|e III protein sukcinat
Legofer

- antianemik

B03AB09

I
haloperidol - antipsihotik Haldol, Haloperidol halotan
Halothan - op{ti anestetik N05AD01

N01AB01

heksetidin
Hexoral

- antiseptik

A01AB12

heksoprenalin sulfat
Gynipral

- bronhodilatator

R03CC05

heparin natrijum

- antikoagulans Heparin, Hepathrombin, Lioton 1000, ViaTromb Contractubex, Hepan, Hepalpan, Hepathrombin H, Sinedol, Venosan - venotonik

B01AB01

heptaminol hlorid
Ginkor fort

hesperidin
Detralex

- venotonik

hidrohlorotiazid

- diuretik C03AA03 Diunorm Ampril HD, Ampril HL, Atacand plus, Cilazapril 5 plus, Co – Irda, Co - Diovan, EnaHEXAL comp, Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Hemokvin plus, Hemopres, Inhibace plus, Iruzid, Lizinopril H Sandoz, Lizopril H, Lodoz, Micardis plus, Monopril plus, Monotens Plus, Piramil HCT, Prilazid plus, Pririlenap H, Prilenap HL, Prilinda plus, Pritor Plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Skopril plus, Tensec plus, Tritace comp, Valsacombi, Vivace Plus - glukokortikoid Hidrokortizon, Hydrocortison Corticin, Daktacort, Geokorton, Hydrocyclin D07AA02, H02AB09, S01BA02

hidrokortizon

hidroksietilskrob – zamena za plazmu
Hetasorb

B05AA07

hidroksietilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep Heat Spray

hidroksietilskrob 130/04 – zamena za plazmu
Voluven

B05AA07

hidroksikarbamid
Litalir

- citostatik

L01XX05

386

Registar lekova 2011

ATC hidroksiprogesteron kaproat
Progesteron Depo - gestagen G03DA03

hidroksokobalamin
OHB12

- vitamin

B03BA03

hidromorfon – opioidni analgetik
Jurnista

N02AA03

hidrotalcit

- antacid Rupurut, Rutacid - spazmolitik Himekromon, Mendiaxon - spazmolitik

A02AD04

himekromon

A05AX02

hioscin butilbromid
Buscopan

A03BB01

hipromeloza

- lubrikant Artelac, Hemodrops, Isopto Tears

S01KA02

hloramfenikol - antibiotik Chloramphenicol, Hloramfenikol Alkaloid, Hloramkol hlorfenamin maleat
Lentostamin Grippostad C, Tylol Hot - antihistaminik

J01BA01, S01AA01

R06AB04

hlorheksidin glukonat
Cathejell

- antiseptik

A01AB03

hlorpiramin hlorid
Synopen

- antihistaminik

D04AA09, R06AC03

hlorpromazin
Largactil

- antipsihotik

N05AA01

holekalciferol

- vitamin D3

A11CC05

Vigantol Fosavance, Ideos

horionski gonadotropin
Pregnyl

- gonadotrofin

G03GA01

horiogonadotropin alfa
Ovitrelle

- gonadotropin

G03GA01

J
ibandronska kiselina
Bondronat, Bonviva - bisfosfonat M05BA06

Registar lekova 2011

387

ATC ibuprofen - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Brufen, Caffetin menstrual, Ibuprofen, Rapidol, Spedifen Deep Relief, Defrinol idarubicin hlorid
Zavedos - citostatik M01AE01, M02AA13

L01DB06

ifosfamid – citostatik
Holoxan

L01AA06

imatinib mesilat
Glivec

- citostatik

L01XX28

imigluceraza Cerezyme

enzim

A16AB02

imipenem

- antibiotik - karbopenem Mipecid, Tienam

J01DH51

indapamid - diuretik Indapres, Indapres SR, Rawel SR Co Prenessa, Enzix, Prexanil Combi, Prexanil Combi LD indinavir sulfat etanolat
Crixivan - antivirotik

C03BA11

J05AE02

indometacin
Indocollyre

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

S01BC01

infliksimab
Remicade

- imunosupresiv

L04AA12

insulin lispro

- analog humanog insulina Humalog, Humalog KwikPen - analog humanog insulina

A10AB04

insulin aspart
NovoRapid NovoMix

A10AB05

insulin detemir
Levemir

- analog humanog insulina

A10AE05

insulin glargin
Lantus

- analog humanog insulina

A10AE04

insulin glulizin - analog humanog insulina
Apidra

A10AB06

interferon alfa 2a (rekombinantni)
Roferon A

- antivirotik

L03AB04

interferon alfa 2b (rekombinantni)
Intron A, Realdiron

- antivirotik

L03AB05

interferon beta 1a (humani rekombinantni)
Avonex, Rebif

- antivirotik, imunomodulator

L03AB07

388

Registar lekova 2011

ATC interferon beta 1b (humani rekombinantni)
Betaferon - antivirotik, imunomodulator L03AB08

ipratropijum bromid
Berodual, Berodual N

- bronhospazmolitik

R03BB01

irbesartan – antihipertenziv
Iracor, Irda Co Irda

C09DA04

irinotekan hlorid trihidrat itrakonazol

- citostatik Campto, Irinotecan PharmaSwiss, Irinotekan Sandoz, Irinotesin

L01XX19

- antimikotik Funit, ItraconEP, Kanazol, Omicral, Prokanazol

J02AC02

ivabradin – antianginalgik
Coraxan

C01EB17

izofluran - op{ti anestetik Forane, Isofluran Nicholas Piramal izosorbid mononitrat
Monizol, Monosan, Olicard - vazodilatator

N01AB06

C01DA14

izosorbid dinitrat - vazodilatator Cornilat, Difutrat, Isosorb retard izotretinoin
Roaccutane - dermatik

C01DA08

D10BA01

K
jobitridol - Rö kontrast
Xenetix V08AB11

jodiksanol
Visipaque

- Rö kontrast

V08AB09

joheksol
Omnipaque

- Rö kontrast

V08AB02

joksitalaminska kiselina - Rö kontrast
Telebrix gastro

V08AA05

jopamidol
Scanlux

- Rö kontrast

V08AB04

jopromid
Ultravist

- Rö kontrast

V08AB05

Registar lekova 2011

389

ATC joversol - Rö kontrast
Optiray V08AB07

L
kalcijum acetat
Osvaren - kalcijum terapeutik

kalcijum dobesilat
Doxi - Hem

- angioprotektiv

C05BX01

kalcijum folinat - antidot Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin, Leucovorin Ca Pliva-Lachema, Leucovorin Calcium, Leucovorin Teva kalcijum glubionat Calcium Sandoz kalcijum terapeutik

V03AF03

A12AA06

kalcijum karbonat

- terapija kalcijumom Kalcijum karbonat, Zirkulin AntiAcid Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500, Ideos - kalcijum terapeutik Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500 - vitamini B grupe

A12AA04

kalcijum laktat glukonat kalcijum pantotenat
Pantenol, Panthenol B Complex, Beviplex

A12AA02

A11HA31

kalcijum polistiren sulfonat – terapija hiperkalijemije
Sorbisterit

V03AE01

kalcitonin kalcitriol
Rocaltrol

- antihiperkalcemik Calco, Miacalcic - vitamin D

H05BA01

A11CC04

kalijum hlorid kamfor –
Kamfart

- kalijim terapeutik A12BA01, B05XA01 Kalii Chloridi, Kalijum hlorid, Kalijum hlorid Jadran, Kalium Chloride Fresenius rubefacijens

kamilofin hlorid - antiholinergik Amigren

kandesartan cileksetil – antihipertenziv
Atacand Atacand plus

C09CA06

390

Registar lekova 2011

Paraplatin karboprost Prostin 15 M .citostatik L01XA02 Carboplasin. Klerimed. Clindasome. Fromlid Uno.ATC kapecitabin Xeloda .beta blokator C07AG02 Carvedigamma.inhibitor dekarboksilaze N03AF01 karbocistein Mucodyne . Enhancin.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE03. Panklav J01FF01 . Ketonal duo. M02AA10 Fastum.antiepileptik Carbamazepine retard. Carvetrend.citostatik L01BC06 kaptopril . Klacid. J02AB02 ketoprofen . Ketospray . Carboplatin. Zymbaktar klavulanska kiselina klindamicin J01FA09 .makrolidni antibiotik Clarexid.antimikotik D01AC08. Carboplatin "Ebewe". Fromilid.citostatik antimetabolit L01BB04 klaritromicin . Lekoklar.linkozamidni antibiotik Clindamycin . Klindamicin .prostaglandin G02AD04 karvedilol . Karbapin.mukolitik R05CB03 karbomer – oftalmik Vidisic S01XA20 karboplatin . Tegretol CR . Ketonal forte. Dilatrend. Zodol ketotifen Galitifen .MIP. Ketonal. Amoksiklav quick tab. Amoksiklav 2x. Coryol.ACE inhibitor Kaptopril Alkaloid. Galepsin.inhibitor beta laktamaze Amoksiklav. Katopil. Milenol . Ketonal gel. Tegretol. Augmentin.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB15 ketorolak trometamin Toradol. Zorkaptil C09AA01 karbamazepin karbidopa Stalevo .bisfosfonat klodronat dinatrijum Bonefos M05BA02 Registar lekova 2011 391 .alergoprofilaktik R06AX17 kladribin Litak 10 . Karvileks. Carvedilol Sandoz. Carboplatin Teva.antimikotik J02AX04 kaspofungin acetat Cancidas ketokonazol Mycoseb .

G01AF02 klozapin . Plavix. Caffetin kofein . Monogrel. Lactulose .ACE inhibitor Hemokvin Hemokvin plus C09AA06 M laktuloza . laksativ Duphalac.ATC klomifen citrat Klomifen . Panadol extra N05AH02 R05DA04 N06BC01 kotrimoksazol (sulfametoksazol + trimetoprim) Bactrim. Zyllt klotrimazol . Bactrim Roche. Kombinovani pra{ak protiv bolova. Kerberan.terapija hiperamonijemije.antivirotik Epivir. Clozapine. Kivexa.antipsihotik Clozapin Sandoz. Seroquel. Kansen Triderm D01AC01. Trimosul . Coldrex caplets. Klogrel. Portalak A06AD11 lamivudin . inhibitor prolaktina Norprolac N05AH04 G02CB04 kvinapril .antidepresiv N06AA04 klonazepam . Rivotril Roche N03AE01 klopidogrel . Coldrex.antitusik.antiestrogen G03GB02 klomipramin hlorid Anafranil .hemoterapeutik JO1EEO1 ksilometazolin hlorid Olynth Nasic . Grippostad C.antimikotik. Oldon.inhibitor agregacije trombocita B01AC04 Antiagrex. Seroquel XR kvinagolid – dopaminergik.antiepileptik Rivotril. Kofan instant. trihomonacid Canesten. Zeffix Combivir.antipsihotik Kventiaks. Cardogrel. Leponex kodein fosfat . Caffetin. Kombikaf. opioidni analgetik Kodein fosfat Alkaloid Caffebol. Caffebol.MIP. Klopidogrel.vazokonstriktor R01AA07 kvetiapin . Trizivir J05AF05 392 Registar lekova 2011 . Clopigal.psihostimulans Amigren.

Lameptil. Solaban lanreotid Somatuline . Lamotral. Levomax.antiepileptik N03AX09 Arvind. Lercanil .neo angin N.hipolipemik Tredaptive.ATC lamotrigin . Holyplant Septogal. Epitrigine. Lanzul. Madopar Roche. inhibitor enzima aromataze Femara.antireumatik. Levoxa levomentol .citostatik. imunomodulator L04AA13 lerkanidipin hlorid Cornelin. Madopar Roche HBS. Lamictal.antagonist Ca C08CA13 letrozol .analog somatostatina H01CB03 lansoprazol .antiparkinsonik Madopar. Xyzal R06AE09 levodopa . Lamect. Lametta. Lansoprazol ICP. Letrozole Medico Uno L02BG04 leuprorelin – analog hormona koji oslobadja gonadotropin Lupron L02AE02 levetiracetam – antiepileptik Kepra N03AX14 levobupivakain – lokalni anestetik Chirocaine N01BB10 levocetirizin – antihistaminik Cezera. Lebel. Stalevo N04BA01 levodropropizin – antitusik Levopront R05DB27 levofloksacin – hinolonski antibiotik Flexid. Lamotrix.inhibitor protonske pumpe Lansobel. Lamolep. Septolete J01MA12 Registar lekova 2011 393 .antipruritik Deep Relief. Femozol. Larona. Lamotrigin.prostaglandin S01EE01 leflunomid Arava . Sabax A02BC03 lapatinib – citostatik Tyverb L01XE07 laronidaza enzim Aldurazyme A16AB05 laropiprant . Lamal. Trevaclyn latanoprost Xalatan Xalacom . Protonexa.

Tivoral .lokalni anestetik Lidocaine. Skopryl Iruzid. Pressing Clarinase . Loperamid. Lisinopril H Sandoz. Dentinox N.progestagen Escapelle. Lizopril. Flonidan.pedikulocid. lindan Gamex . Loratadin.benzodiazepin R06AX13 lorazepam Lorazepam N05BA06 lornoksikam – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Xefo. Letrox. Lizinopril. Lizopril H.antivirotik A07DA03 J05AE.progestagen G03DC03 linezolid – antibiotik – oksazolidinon Zenix J01XX08 linkomicin Lincohem . Lisonorm.ATC levonorgestrel . Xefo Rapid M01AC05 394 Registar lekova 2011 . skabicid N01BB02 P03AB02 linestrenol Orgametril . Lidokain hlorid Calgel.linkozamidni antibiotik J01FF02 liraglutid – antidijabetik Victoza A10BX07 litijum karbonat Litijum karbonat .. lopinavir Aluvia . Claritine. Lisinopril Sandoz. Postinor 2 Legravan. Mirena. Triregol levosimendan – kardiostimulans Simdax G03AC03 C01CX08 levotiroksin natrijum Euthyrox. Skopryl plus C09AA03 lizozim hlorid – enzim Lysobact loperamid hlorid .analgoantipiretik Aspegic B02BA01 lizinopril . loratadin .antihistaminik Actalor.tireoidni hormon H03AA01 lidokain hlorid . Lidokain 2% adrenalin.antidijaroik Lopedium akut.ACE inhibitor Irumed. Cathejell. Microgynon 30. Loril.antipsihotik N05AN01 lizin acetilsalicilat .

Prelow.antihipertenziv C09CA01 Cozaar. Lotar.Rö kontrast V08AB03 melatonin – hipnotik Circadin N05CH01 Registar lekova 2011 395 . Losartic plus G03GA07 lutropin alfa . Losar plus.ATC losartan kalijum . Rudakol . Lorista.humani rekombinantni LH Luveris Pergoveris N magnezijum hidroksid Gastal . Lakea.progestagen L02AB01 meglumin joksaglat Hexabrix .anthelmintik P02CA01 mebeverin hlorid Colospa retard.oligoelemenat A12CC03 manitol Manitol Ispirol .diuretik B05BC01 maprotilin hlorid Maprotilin . Sentor Lorista H. Erynorm. Losartic. Rasoltan. Losar. LozarEP.antacid magnezijum karbonat Gastal. Lorista HD.spazmolitik A03AA04 megestrol acetat Megace. OsvaRen .antacid magnezijum laktat dihidrat Magne B6 .magnezijum terapeutik magnezijum oksid – antacid Altacid makrogol Fortrans laksativ A06AD15 mangan glukonat Tot Hema . Losartan. O Tentika .antidepresiv N06AA21 maravirok – terapija HIV infekcije Celsentri J05AX09 mebendazol Soltrik .

Gluformin. Pentasa. Meloksan.miorelaksans. Melox EP.antiemetik A03FA01 metoksipolietilenglikol – epoetin beta – stimulator eritropoeze Mircera B03XA01 396 Registar lekova 2011 .antihipertenziv Methyldopa. Metfogamma.antibiotik karbopenem Itanem. sedativ meloksikam .glukokortikoid H02AB04 metilsalicilat – rubefacijens Ben Gay.oralni antidijabetik Glucophage. Analgin Srbolek. Reglan . Baralgin M. Metildopa metilergometrin maleat Methylergometrin . Meropenem Phamanova .gonadotropni hormoni (FSH + LH) Menopur. Nirypan .opioidni analgetik Metadon.analgoantipiretik Analgin. Glucovance A10BA02 metildopa .uterostiptik C02AB02 G02AB01 metilfenidat Concerta psihostimulans N06BA04 metilnaltrekson bromid – laksativ Relistor A06AH01 metilnikotinat – lokalni antireumatik Deep Heat Spray metilprednizolon Lemod. Tefor Janument. Lormed.antiholinergik. antiparkinsonik N06DX01 menotrofin . Kamfart metoklopramid hlorid Klometol. Merional G03GA02 meropenem mesalazin .antiinflamatorni lek Asacol.ATC mekloksamin citrat Amigren . Meloksikam. Metadon Alkaloid metamizol natrijum . Merocid. Memantin Pliva . Glibomet. Siofor. Deep Heat Rub. Medoxicam. Meronem. Salofalk J01DH02 A07EC02 metadon hlorid .ASA. Melox.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AC06 Loartroxy. Movalis memantin hlorid Ebixa. Metformin. Novalgetol Baralgetas N07BC02 N02BB02 metformin hlorid . 5 .

ATC metoprolol sukcinat – beta blokator Metoprolol XL Sandoz C07AB02 metoprolol tartarat .antidepresiv N06AG02 moksifloksacin hlorid – hinolonski antibiotik Avelox J01MA14 moksonidin – antihipertenziv Moxogamma. Methotrexate Teva. R01AD09 montelukast .antidepresiv C07AB02 L01BA01 A01AB17. Rozamet Neo Penotran mianserin hlorid Tolvon . Methotrexat"Ebewe". P01AB01 G01AF01.antibiotik. Orvagil D. Mirzaten. Gino Daktanol Daktacort. Nasonex . antiprotozoik Arilin rapid. Micolat. J01XD01.benzodiazepin Dormicum. G01AF04 minoksidil Pilfud D11AX01 mirtazapin . Flormidal.imunosupresiv CellCept. Remeron. D06BX01 N06AX03 midazolam .antiastmatik Monkasta. Mirtazapin ODT Sandoz. Neo Penotran vazodilatator L04AA06 A01AB02. Mirtazapin. Remirta.makrolidni antibiotik N05CD08 J01FA03 mikofenol kiselina . Mucophenolate Mofetil Medico Uno. D01AC02. Orvagil.antidepresiv N06AX11 Calixta.antimikotik Daktanol.glukokortikoid D07AC13. Singulair R03DC03 Registar lekova 2011 397 . Midazolam Torrex midekamicin Macropen .citostatik Antifolan. Myfortic mikonazol . Aurorix . Presolol metotreksat . metronidazol . Molicor .beta blokator Betaloc Zok. Corvitol. Methotrexate.vazodilatator C01DX12 mometazon furoat Elocom. Tifona mitoksantron hlorid Mitoxantron "Ebewe" . Physiotens C02AC05 molsidomin Lopion.citostatik L01DB07 moklobemid Auromid.

Naproxen M01AE02 natalizumab – imunosupresiv Tysabri L04AA23 natrijum dihidrogenfosfat – laksativ Fleet Phospho Soda A06AD.laksativ R01AC01. Morphin Merck 2% opioidni analgetik N02AA01 N02AA01 moroktokog alfa – hemostatik ReFacto AF B02BD02 mupirocin – antibiotik Mirobact D06AX09 O nadroparin kalcijum Fraxiparine .terapija reumatoidnog artritisa M09AX01 natrijum kromoglikat . S01GX01 A06AB08 398 Registar lekova 2011 .vazokonstriktor R01AA08 naltrekson hlorid Naltrexone . Nafazol Proculin . natrijum fluorid Fluorogal .anabolik A14AB01 naproksen . Vividrin natrijum pikosulfat Natrijum pikosulfat ..ATC morfin hlorid morfin sulfat Oramorph opioidni analgetik Morfin hidrohlorid Alkaloid.antialergik Natrijum kromoglikat 2%.antagonist opijata N07BB04 nandrolon dekanoat Deca Durabolin .4% Klen Prep B05XA02 natrijum hijaluronat Hyalgan .antikoagulans B01AB06 nafazolin hlorid Hemokulin.dentalni protektiv A01AA01 nartijum hidrogenkarbonat – elektrolit za korekciju acidoze Natriumbicarbonat Fresenius 8.nesteroidno antinflamatorno sredstvo Nalgesin S. Naproksen.

Soluvit N A11HA01 nikotinska kiselina Niaspan Tredaptive.antivirotik J05AG01 nicergolin Sermion .antimikotik Nystatin Macmiror Complex. NiQuitin N07BA01 nikotinamid (vitamin PP. Nimulid MD. Nebispes.holinergik C07AB12 neomicin neostigmin Neostigmine N07AA01 netilmicin Netromycin .antiseptik Macmiror Complex .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Actasulid. Nebilet.beta blokator Binevol. Nifelat. B3) . Nebivolol Sandoz. Sinoderm N . Depakine Chrono N03AG01 nebivolol . Pikovit forte.antagonist Ca M01AX17 nimodipin Nimotop S C08CA06 nistatin .vitamin B grupe Beviplex.citostatik L02BB02 nimesulid .antiepileptik Eftil Eftil retard 500.vazodilatator C04AE02 nifedipin nifuratel .aminoglikozidni antibiotik Delmeson. Nipidin .antagonist Ca Nifedipin. Neodeksacin. G01AA01 399 . Hepalip forte.antiinfektiv C08CA05 G01AX05 nifuroksazid Enterofuryl A07AX03 nikotin – alkaloid Nicorette. Enbecin. Nimulid. Dexamethason . Polygynax.neomycin. Trevaslyn vitamin C10AD02 nilotinib – citostatik Tasigna L01XE08 nilutamid Anandron . D01AA01. Nimulid Transgel . Nevotens . Polygynax Registar lekova 2011 A07AA02.aminoglikozidni antibiotik J01GB07 nevirapin Viramune .ATC natrijum valproat .

anestetik Benoxy S01HA02 oksimetazolin hlorid Operil. Hydrocyclin D07CA01. S01AX11 M01AX24 oksaliplatin . Oxaliplatin Ebewe.hinolonski antibiotik Floxal. dezinficijens D08AJ57 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII humani) – hemostatik Advate. Nolicin. Kliogest.antiseptik.hormon hipofize Oxytocine Synthtic. Trisequens. Kogenate Bayer. Visiren oksaceprol – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Artromed J01MA01.ATC nitrazepam Cerson. Syntocinon okskarbazepin Trileptal . S03CA01 oksitocin .benzodiazepin N05CD02 nitrendipin Nitrepin .vazokonstriktor R01AA05 oksitetraciklin .hinolonski uroantiseptik Nofocin. Recombinate B02BD02 400 Registar lekova 2011 . Sinoxal oksibuprokain hlorid . Uricin norgestrel . Tulita norfloksacin .tetraciklin Geokorton.antiepileptik H01BB02 N03AF02 oktenidin hlorid Octenisept .gestagen Primolut Nor Activelle. Oxaliplatin Pliva Lachema.progestagen Cyclo Progynova G03DC02 J01MA06 P ofloksacin . Nipam .citostatik L01XA03 Eloxatine. Uniflox.antagonist Ca C08CA08 nitroksolin – uroantiseptik Nitroxolin forte J01XX07 nonakog alfa – hemostatik BeneFIX B02BD09 noretisteron acetat . Operil P . Oxaliplatin PharmaSwiss.

Paclitaxel PharmaSwiss. Zofran .antiemetik A02BC01 A04AA01 orlistat . Pamitor . Pavulon Registar lekova 2011 M03AC01 401 .analog somatostatina Sandostatin. Paclitaxel Teva. Treana. Zalasta.antivirotik J05AH02 Q PABA vitamini B grupe Pantogar.. Pankreatin A09AA02 pankuronijum bromid . B Compleks paklitaksel .Merz A08AB01 A05BA. Zeprom ondansetron Ondasan. Omeprazol. alli L-ornitin-L-aspartat . Omex. Sindaxel.inhibitor crevne lipaze Xenical. Olanzapin Sandoz. Taxol paliperidon – antipsihotik Invega N05AX13 palivizumab – monoklonsko antitelo Synagis J06BB16 palonosetron hlorid – antiemetik Aloxi A04AA05 pamidronat natrijum Aredia. Zapilex. Sandostatin Lar H01CB02 olanzapin .miorelaksans Pancuronium DeltaSelect.antipsihotik N05AH03 OlanzEP. Omeprazid.citostatik L01CD01 Paclitaxel "Ebewe". Zyprexa Velotab olmesartan medoksomil – antihipertenziv Menartan C09CA08 omalizumab – antiastmatik Xolair R03DX05 omeprazol .bisfosfonat M05BA03 pankreatin .enzimi pankreasa Festal N. Omeprol.inhibitor protonske pumpe Omep. oseltamivir fosfat Tamiflu . Omeprazol Sandoz.ATC oktreotid .aminokiseline Hepa . Ortalox. Omeprazol ICP. Onzapin. Hidesilin.

Panadol Baby.ureidopenicilin J01CA12 piracetam Oikamid .antidepresiv Actapax. Paroksetin. Prexanil Combi. Febricet. Nolpaza. Kombinovani pra{ak protiv bolova. Lekadol Plus C. imunomodulator Pegasys L03AB11 peginterferon alfa 2b Pegintron . Febricet C. Caffetin Cold. Tylol Hot parikalcitol – analog vitamina D Zemplar A11CC. vazodilatator Damaton. Paroxetin Sandoz. Prexanil Co Prenessa. Rexetin. Febricet Cold junior. Pentoksifilin. Seroxat N06AB05 pegfilgrastim – imunostimulans Neulastim L03AA13 peginterferon alfa 2a . Pipem . paroksetin . Arketis..hemoreologik.ATC pantoprazol . Kofan instant.antivirotik. Coldrex HotRem.hinolonski uroantiseptik J01MB04 piperacilin Tazocin . Influrex. Panadol. imunomodulator L03AB10 pegvisomant Somavert hormon H01AX01 pemetreksed – citostatik Alimta L01DA04 .inhibitor protonske pumpe Controloc. Pipegal.opioidni analgetik C04AD03 C09AA04 petidin hlorid Dolantin N02AB02 pilokarpin hlorid Miokarpin . Lentonitrat 50 pentoksifilin .ACE inhibitor Prenessa. Kombikaf.nootropno sredstvo N06BX03 402 Registar lekova 2011 . Oldon.dermatik D11AX15 pipemidna kiselina Palin.miotik S01EB01 pimekrolimus Elidel . Grippostad C.analgoantipiretik N02BE01 Efferalgan. Panadol extra. Febricet cold. Panrazol. Perfalgan Caffebol. Paracetamol. Pulcet A02BC02 paracetamol . Caffetin. Coldrex Caplets. Prexanil Combi LD . Trental perindopril .vazodilatator C01DA05 pentaeritritil tetranitrat Dilcoran 80. Fervex. Coldrex. Efferalgan C.antivirotik. Paracetamol Sopharma.

antiseptik G01AX03 polimiksin B sulfat Polygynax .spazmolitik Baralgetas . Betadine.lokalni anestetik Dentinox N. Oprymea. Hepalip forte. R02AA15 pramipeksol dihidrohlorid Mirapexin. Pikovit forte. Lysobact. Povidon jod . dezinficijens ANTIsept D.vitamin B6 A11HA02 Bedoxin B Complex. poraktant alfa Curosurf . posakonazol – atimikotik Noxafil J02AC04 povidon jod . Registar lekova 2011 403 . Panarak N04BC05 pravastatin – hipolipemik Pralip. Pravapres C10AA03 prazepam Demetrin . Otol H prednizon . Soluvit N piridostigmin bromid Mestinon . Milgamma. Hepathrombin H C05BB02 polidokanol polietilenglikol (makrogol) .antiseptik.glukokortikoid Prednizon. Magne B6.ATC piridoksin hlorid . Beviplex. . Pronison pregabalin – antiepileptik Lyrica S01BA04 H02AB07 N03AX16 procianidolni oligomeri Endotelon venotonik C05CA.glukokortikoid Oftalmol Hepathrombin H. PravaCor..antibiotik G01AX.antiparkinsonik D08AG02...surfaktant R07AA.holinergik N07AA02 pitofenon . G01AX11.laksativ Klean Prep A06AD15 poligelin – zamena za krvnu plazmu Haemaccel B05AA10 polikrezulen Albothyl Faktu .benzodiazepin N05BA11 prednizolon .

Ramipril H.antiaritmik Propafen. Clarinase. Tritace. Ulcogut A02BA02 rasagilin – amtiparkinsonik Azilect N04DD02 remifentanil hlorid Ultiva . Tylol Hot S raloksifen hlorid Evista . Piramil. Propafenon Alkaloid . Ampril HL.analgoantipiretik Amigren. Piramil HCT. Progestogel. Ramipril Genericon. Ramitens. Ranitidin. Vivace Plus ranibizumab – terapija senilne makularne degeneracije Lucentis S01LA04 ranitidin . Pancillin .beta blokator N01AX10 propranolol hlorid Propranolol C07AA05 protamin sulfat Protamin sulfat .op{ti anestetik Diprivan. Propofol 1% Fresenius.penicilin G03DA04 J01CE09 propafenon hlorid propifenazon .H2 blokator Ranisan. Ranitidin PharmaSwiss.tireostatik C01BC03 propiltiouracil PTU H03BA02 propofol . Recofol .ACE inhibitor C09AA05 Ampril. Prilinda plus.simpatikomimetik R01BA02 Aspirin Complex. Defrinol. Ulcodin. Rinasek. Ramicomp Genericon. Utrogestan Lutestrol prokain benzilpenicilin Jugocillin. Tritace comp. Ramipril. Ranital. Propofol Lipuro 1%. Triapin. Vivace Ampril HD.opioidni analgetik N01AH06 404 Registar lekova 2011 . Kofan instant . Caffetin.ATC progesteron .antiestrogen G03XC01 raltegravir – terapija HIV infekcije Isentress J05AX08 ramipril .antagonist heparina V03AB14 pseudoefedrin . Prilinda.gestagen Crinone. Caffetin Cold.

miorelaksans M03AC09 ropinorol .imunosupresiv L01XC02 rivaroksaban – oralni antikoagulans Xarelto B01AX06 rivastigmin Exelon . Risset.antiholinesteraza (holinomimetik) N06DA03 roksitromicin Roximisan. Rispolux. Riftan .vitamin A Vitamin AD . Speridan. Requip Modutab rosuvastatin – hipolipemik Crestor N04BC04 C10AA07 Registar lekova 2011 405 . Rissar.makrolidni antibiotik J01FA06 rokuronijum bromid Esmeron . Requip.antikoagulans D10AD02 reviparin natrijum Clivarin B01AB08 ribavirin . Rispolept Consta. Rispolept. Torendo Q-TAB. Torendo.antibiotik J05AB04 J04AB02 rilmenidin – antihipertenziv Tenaxum C02AC06 riluzol Rilutek . ritonavir Norvir Aluvia .bisfosfonat M05BA07 risperidon .antivirotik Copegus.antivirotik J05AE03 rituksimab Mabthera .ATC retinol .antiparkinsonik Eminens. Rebetol rifampicin Rifamor. Runac .neuroprotektiv N07XX02 risedronat natrijum Actonel .antipsihotik N05AX08 Risperidon.

antidepresiv N06AB06 Asentra. Tragal. Gasvan Meteospasmyl antiflatulent A03AX13 simvastatin . Simvax. Sertralin. Sertiva. Ecosal Easi Breathe. Halea.op{ti anestetik N01AB08 sibutramin – antidepresiv. Setaloft.hipofosfatemik Renagel V03AE02 sevofluran Sevorane . Serlift.antivirotik Invirase J05AE01 salbutamol . keratolitik R03AC02. supresor apetita Reduktil A08AA10 sildenafil . Simva Sandoz. Ecosal.hipolipemik C10AA01 Cholipam. Spalmotil. Simvastatin. Viagra silimarin – hepatoprotektiv Leprotek G04BE03 A05BA03 simetikon (dimetikon + SiO2) Espumisan. Sertralin ICP. Humatrope. Simvor.inhibitor fosfodiesteraze. Norditropin Nordilet .bronhodilatator Aloprol. R03CC02 salicilna kiselina Belosalic. Hollesta. Sidata.hormon rasta H01AC01 sorafenib – citostatik Nexavar 406 Registar lekova 2011 . Zoloft sevelamer . vazodilatator Sildena. Simvastatin ICP. Ventolin . Simvabel.ATC T sakvinavir mesilat .bronhodilatator Serevent Seretide Discus R03AC12 sertralin . Zocor Inegy H05DX01 sinakalcet hlorid – kalcimimetik Mimpara sirolimus Rapamune .antiseptik. Vasilip.imunosupresiv L04AA10 sitagliptin – oralni antidijabetik Januvia Janument A10BH01 somatropin humani rekombinantni Genotropin. Diprosalic D01AE12 salmeterol . Luxeta.

ATC sotalol hlorid Darob mite .sulfonamid Bactrim.miorelaksans M03AB01 sulbaktam . Sulpigut. Bactrim Roche.antimigrenik Imigran.antiinfektiv. Trimosul .antiinfektiv. sulfonamid D06BA01 sulfametoksazol sulfasalazin Salazopyrin EN .antivirotik J05AF04 streptokinaza Streptase .trombolitik B01AD01 streptomicin .aminoglikozidni antibiotik Streptomycin sulfat stroncijum ranelat – terapija osteoporoze Bivalos J01GA01 M05BX03 sufentanil .diuretik C03DA01 stavudin Zerit . Sufentanil Torrex sugamadeks – antidot za rekuronijum i vekuronijum Bridion N01AH03 V03AB35 suksametonijum hlorid Midarine . sulfonamid J01EC01 A07EC01 sulpirid .opioidni analgetik Sufenta forte.inhibitor beta laktomaze Ampisulcilin sulfadiazin srebro Sanaderm . Sumacta.beta blokator C07AA07 spironolakton Spironolakton . Sulpirid . Sapphirex.antipsihotik Eglonyl. Sumatriptan N05AL01 sumatriptan N02CC01 sunitinib – citostatik Sunet L01XE04 Registar lekova 2011 407 .

citostatik Nolvadex. tenekteplaza – trombolitik Metalyse B01AD11 tenofovir dizoproksil Viread Truvada – antivirotik J05AF.citostatik C09CA07 L01AX03 tersirolimus – citostatik Torisel L01XE. Panalimus. vazodilatator G04BE08 takrolimus .antibiotik J01XA02 telbivudin – antivirotik Sebivo J05AF11 telitromicin Ketek .bronhodilatator R03DA04 terazosin Kornam . Targocid ..antimikotik Lamisil.inhibitor fosfodiesteraze.imunosupresiv Advagraf. Tamsol. Flosin. Pritor plus temozolomid Temodal .makrolidni antibiotik J01FA15 telmisartan . Prograf .. Pritor Micardis plus.inhibitor beta laktamaze J01CG02 teikoplanin natrijum Planicid. Myconafine D01BA02 408 Registar lekova 2011 . Tamoxifen L04AA05 tamoksifen L02BA01 tamsulosin hlorid – alfa adrenergi~ki blokator Betamsal.antihipertenziv Micardis.antihipertenziv G04CA03 terbinafin . Tamosin. Omsal. teofilin Durofilin . Tamprost. Tamsudil tazaroten Zorac antipsorijatik G04CA02 D05AX05 tazobaktam Tazocin . Mycofin.ATC U tadalafil Cialis .

Xalacom tinidazol Triagil .anabolik G03DC05 tigeciklin – antibiotik Tygacil J01AA12 tiklopidin hlorid Ticlodix . Tiastat . Soluvit N tianeptin natrijum Coaxil . antiprotozoik S01ED01 P01AB02 Registar lekova 2011 409 . Visine R01AA06.androgen G03BA03 testosteron undekanoat Andriol Testokaps. Timolol Alkaloid.lokalni anestetik S01HA03 tetrazepam . Nebido . Timadren. Unitimolol Cosopt. analog vazopresina Glypressin H01BA04 terpin hidrat Coldrex .beta blokator Glaumol.antibiotik. Tetrazepam-MIP .tetraciklin J01AA07 tetrakain hlorid Tetrakain Otol H . Pikovit forte.benzodiazepinski miorelaksans Myolastan.antidepresiv N06AX14 tiaprofenska kiselina Turganil .androgen G03BA03 tetraciklin hlorid Amracin . S01GA02 tiamazol .tireostatik Thyrozol.inhibitor agregacije trombocita B01AC05 timolol . Beviplex.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE11 tibolon Livial .ekspektorans testosteron enantat Testosteron depo . Milgamma.vitamin B1 H03BB02 tiamin hlorid A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid B Complex.vazokonstriktor M03BX07 tetrizolin hlorid Montevizin.ATC teripartid – regulator kalcijuma Forteo H05AA02 terlipresin – vazokonstriktor.

prostaglandin S01EE04 trazodon Trittico retard . Trodon .aminoglikozidni antibiotik Bramitob.polipeptidni antibiotik tirotropin alfa – analog tirotropina Thyrogen V04CJ01 tizanidin Sirdalud . TramaFort. Spiriva Respimat .miorelaksans M03BX02 tobramicin .antidepresiv N06AX05 trepostinil natrijum – vazodilatator.antiepileptik Convol. Tramadolor. Topamax torasemid – diuretik Diuver N03AX11 C03CA04 tramadol hlorid trastuzumab Herceptin .citostatik N02AX02 L01XC03 travoprost Travatan . Tramadol.opioidni analgetik Protradon. Dysport M03AX01 tolperison hlorid . Tobrex Tobradex tocilizumab – imunosupresiv Actemra S01AA12 L04AC07 tofizopam – anksiolitik Grandaxin N05BA23 toksin klostridijum botulinum tipa A– miorelaksans Botox. Tiramat.antitrombotik B01AC17 tirotricin Otol H .spazmolitik G04BD07 topiramat .antipsihotik N05AC02 tiotropium bromid Spiriva.antiastmatik R03BB04 tirofiban Aggrastat . TramaFlash.miorelaksans Mydocalm M03BX04 tolterodin tartarat Detrusitol . inhibitor agregacije trombocita Remodulin B01AC21 410 Registar lekova 2011 . Topactal.ATC tioridazin hlorid Trixifen .

antihistaminik J01EE01 triprolidin hlorid Rinasek R06AX07 triptorelin Diphereline .venotonik C05CA04 tromantadin hlorid Viru-Merz Serol . Unitropic tropisetron Navoban .glukokortikoid H02AB08 triheksifenidil hlorid Artane .hemostatik Beriplast P Combi-Set B02BC06 tropikamid – midrijatik Mydrum.antineoplastik.antiparkinsonik N04AA01 trimazolin hlorid Adrianol.vazokonstriktor R01AB01 trimetazidin hlorid Preductal MR .antiemetik S01FA06 A04AA03 trospium hlorid – spazmolitik Inkontan G04DD09 tuaminoheptan – terapija rinitisa Rinofluimucil R01AB08 Registar lekova 2011 411 .antianginalgik C01EB15 trimetoprim . Adrianol T .antivirotik D06BB02 trombin .antiinfektiv Bactrim. Bactrim Roche. keratolitik L01XX14 triamcinolon Kenalog Ledermix . Trimosul .analog gonadorelina L02AE04 trokserutin Venoruton Ginkor fort .ATC tretinoin Vesanoid .

Valsartan Co – Diovan.antihipertenziv C02CA06 urofolitropin – Bravelle.miorelaksans M03AC03 venlafaksin .antiepileptik Depakine. Vancomycin -MIP J01XA01 vardenafil hlorid trihidrat .antihipertenziv Diovan. Kovancin. Velafax.holelitijatik A05AA02 ustekinumab – imunosupresiv Stelara L04AC05 W valganciklovir Valcyte . Exforge.antikoagulans B01AA03 vekuronijum bromid Norcuron . Verapamil.vazodilatator Levitra G04BE09 vareniklin – terapija odvikavanja od pu{enja Champix N07BA03 varfarin natrijum Farin . Eftil Depakine Chrono. Valsacombi C09CA03 vankomicin hlorid .antivirotik J05AB14 valproinska kiselina .antidepresiv Alventa.citostatik N06AX16 C08DA01 L01CA01 412 Registar lekova 2011 . Venlor XR 75 verapamil hlorid .ATC V urapidil Ebrantil .antagonist Ca Izopamil. Vancomicin . Ursosan . Vancomicin enterocaps. Velahibin. Verapamil Alkaloid vinblastin sulfat Vinblastine . Venlax. Fostimon hormon G03GA04 urzodeoksiholna kiselina Ursofalk. Efectin ER. Efexiva. Valsacor.antibiotik Edicin. Eftil retard 500 N03AG01 valsartan .

Vinorelbin Sandoz.antipsihotik N05CF02 N05AF05 Registar lekova 2011 413 .nootropik Cavinton.bisfosfonat Aclasta. Trizivir ziprazidon Zeldox. Zolsana.antimikotik N06BX18 vorikonazol Vfend J02AC03 [ zaleplon – hipnotik Zan N05CF03 zanamivir – antivirotik Relenza J05AH01 zidovudin . Zonadin .citostatik L01CA02 vinorelbin – citostatik Vinorelbin Ebewe. Stilnox.ATC vinkristin sulfat Sindovin.antimigrenik Zolmitriptan. Zolendronate PharmaSwiss. Zometa M05BA08 . Sanval.antivirotik Zidosan Combivir. Cavinton forte .hipnotik Belbien.antipsihotik J05AF01 N05AE04 zofenopril kalcijum –ACE inhibitor Zofecard C09AA15 zoledronska kiselina zolmitriptan . Zypsila . Vinorelsin L01CA04 vinpocetin . Zomig N02CC03 zolpidem tartarat zuklopentiksol Clopixol . Vincristine .

.

.

2mg + 5. 20 x 400mg A01AB11 amilmetakrezol + 2. le~enje i profilaksa anaerobnih infekcija. te{ka renalna insuficijencija.72mg) 416 Registar lekova 2011 . afte. hepatitis (retko) Daktanol. glavobolja. sanjivost. cistitis. metalni ukus.IFNJKTLB!)BUD*! LMBTJGJLBDJKB!MFLPWB B BMJNFOUBSOJ!USBLU!J!NFUBCPMJ[BN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA STOMATOLO[KI PREPARATI A01 A01A Stomatolo{ki preparati A01AA Sredstva za profilaksu karijesa A01AA01 natrijum fluorid IND prevencija dentalnog karijesa.25mg. proliv (posle du`e primene). faringitis.9mg) neo angin bez {e}era. KI preosetljivost na mikonazol. ND atopi~ki dermatitis. ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. aktivne organske bolesti CNS-a. povra}anje.2mg + 5. dojenje neo angin.4-dihlorbenzil alkohol + levomentol IND prevencija i le~enje upalnih oboljenja usne duplje. porfirija. KI krvne diskrazije. GIT poreme}aji. Divapharma pastila (0. porfirija. a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija. soor. povra}anje. upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 . Divapharma pastila (0. Galenika oralni gel 2% metronidazol A01AB17 IND akutni ulcerativni gingivitis. respiratorni i sr~ani zastoj (doze ve}e od 50mg) Fluorogal. ataksija.UFSBQJKTLP. stomatitis. hepati~ke encefalopatije. Galenika film tabl. ekcem. o{te}enje jetre. grla i `drela (bol u grlu. reakcije preosetljivosti. mu~nina. tamna obojenost urina.BOBUPNTLP. angioedem. ND ra{. KI ulceracije u GIT-u. 0. dojenje. gingivitis. intestinalne gljivi~ne infekcije. KI deca do 6 godina. 1mg A01AB Antiinfektivi i antiseptici za lokalnu terapiju usne duplje A01AB 09 mikonazol IND kandidijaza usne duplje. dizurija. fluoroza zuba (hroni~na intoksikacija). dugotrajna upotreba. laringitis. angina. OPREZ trudno}a. prolazne epileptiformne reakcije Orvagil D.6mg + 1. kontaktni dermatitis. OPREZ trudno}a. promuklost.4 dana po prestanku terapije). urtikarija. tonzilitis. dojenje. urtikarija. mu~nina. periferna neuropatija.6mg + 1. Galenika tabl. te{ko}e pri gutanju. konvulzije. OPREZ trudno}a. insuficijencija jetre.

promuklost.2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C.6mg + 1. lozenga 3mg A01AD11 lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece.6mg + 1. Hemofarm rastvor za usnu sluzoko`u 0.5g)/10g Registar lekova 2011 417 . pastila (0.F. traumatizacija i zapaljenje grla. pastila (0.2mg) Strepsils limun bez {e}era.6mg + 0. te{ko}e pri gutanju.A. OPREZ trudno}a.2mg) Strepsils mentol i eukaliptus. preosetljivost na fruktozu.1% (1mg/ml) A01AD Ostali lekovi za terapiju usne duplje A01AD02 benzidamin hlorid IND iritacija.2mg Septolete divlja tre{nja. Krka lozenga (1mg + 1. povra}anje. kandidijaza usne duplje.6mg) Septolete D. pastila(0.R.6mg + 1.F. usta i desni. Reckitt B. vrtoglavica i glavobolja Tantum Verde. IND akutni i hroni~ni faringitis i tonzilitis. A. deca do 4 godine Septolete plus. a kod prevelikih doza mu~nina.2mg A01AB11 benzalkonijum hlorid + mentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela.8mg levomentola) Strepsils med i limun.A01AB11 amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol IND ubla`avanje simptoma zapaljenja sluzoko`e usne duplje i `drela. gingivitis i stomatitis. Nycomed rastvor za desni (34mg + 32mg + 1.2mg + 1mg + 0.2mg + 0.2mg + 100mg vit. Krka lozenga 1.A.C. Krka lozenga bez {e}era (1mg + 1. postoperativna primena kod tonzilektomije ili hirur{kih intervencija u usnoj duplji Hexoral. promuklost.6mg + 1.15% sprej za usnu sluzoko`u 0. Reckitt B.6mg + 0. Reckitt B. Krka lozenga 1. Reckitt B.2mg + 10mg lidokain hlorida) A01AB11 cetilpiridinijum hlorid IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela. alveolitis. OPREZ trudno}a. KI preosetljivost na lidokain ili druge lokalne anestetike iz grupe amida. KI upotreba kod dece do 12 godina (Strepsils plus ). ND mogu}e alergijske reakcije Dentinox N.6mg + 1. A. pastila (0. lozenga 3mg rastvor za ispiranje usta 0. dojenje. pastila (0. ND ose}aj pe~enja i suvo}e usta. OPREZ trudno}a. Reckitt B.15% Tantum Lemon. Krka lozenga (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka. upala desni i sluznice usta.C. Reckitt B. C) Strepsils plus.6mg) A01AB12 heksetidin rastvor ~uvati od zamrzavanja.R.6mg + 1. paradontopatije. dojenje. OPREZ trudno}a.2mg + 1mg + 0.2mg Septolete limun. upala desni i sluznice usta. dojenje. ND pove}ana osetljivost jezika Strepsils Cool. glositis. deca do 4 godine Septolete. pastila (0. Krka lozenga 1.

ciprofloksacina.A01AD11 lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece. herpeti~ne lezije. KI preosetljivost na lidokain ili kamilicu Calgel.1%) A01AD11 lizozim hlorid + piridoksin hlorid IND gingivitis. poreme}aj acidobazne ravnote`e kod dugotrajne primene velikih doza. ezofagitisa. za `vakanje (333. kalcijuma i magnezijuma A02AD01 aluminijum hidroksid + magnezijum oksid Altacid. Pliva aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid tabl. istovremenom primenom poja~ava se delovanje levodope i nalidiksne kiseline a slabi resorpcija i delovanje tetracikina. ofloksacina.5mg + 425mg)/5ml A02AD01 Gastal. glikozida digitalisa i drugih A02AC Jedinjenja kalcijuma A02AC01 kalcijum karbonat Zirkulin Anti Acid. zamor kod velikih doza i duge upotrebe. ND opstipacija. afte. Bosnalijek tabl. I antacidi uti~u na resorpciju mnogih lekova.4mg) oralna suspenzija (2249.KI preosetljivost na komponente preparata. duodenitisa. izonijazida.3mg + 158. (450mg + 300mg) 418 Registar lekova 2011 . Riemser dentalna pasta (30mg + 10mg)g A02 LEKOVI ZA POREME]AJE ACIDITETA A02A Antacidi IND hiperaciditet kod gastritisa. mogu}e su interakcije sa velikim brojem lekova. OPREZ hroni~na opstipacija. KI insuficijencija bubrega. bolesnici na dijalizi. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju. intoksikacije oralno unetim otrovima i kausti~nim sredstvima. ND alergijske reakcije (retko) Lysobact.33% + 0. Roha Arzneimittel lozenga 500mg (200mg Ca2+) A02AD Kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijum. Bosnalijek komprimovana lozenga (20mg + 10mg) A01AD11 demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid IND terapija pulpitisa i gangrene zuba Ledermix. aspirina. gvo`|a. gsk gel za desni (0. stomatitis. gastroezofagusnog refluksa. ulkusa duodenuma i `eluca.

Bayer tabl. PharmaSwiss film tabl. Hemofarm film tabl. 150mg. zamagljen vid. pruritus. akutna porfirija. 50mg/5ml {ume}a tabl. bolovi u mi{i}ima i zglobovima. 40mg A02BC Inhibitori protonske pumpe IND ulkus `eluca i duodenuma. umor. bronhospazam. KI trudno}a. reverzibilna mentalna konfuzija. 20mg. 300mg famotidin A02BA03 Famotidin Alkaloid. ND glavobolja. refluksni ezofagitis i gastroezofagusni refluks. 150mg rast. brza iv primena (kra}e od 5 minuta).za omeprazol i esomeprazol Registar lekova 2011 419 . 1g Rutacid. Stevens-Johnson-ov sindrom. pre po~etka terapije isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa. Nini film tabl. 150mg. 300mg rast. Krka tabl. eozinofilija. vrtoglavica. 20mg. somnolencija ili insomnija . 300mg Ranitidin. refluksni ezofagitis. urtikarija. intersticijalni nefritis. dojenje.za omeprazol i lanzoprazol a alopecija. slabost. periferni edemi. 150mg Ulcogut. za `vakanje 500mg. o{te}ena funkcija jetre ili bubrega. 150mg. glavobolja. za inj. deca do 14 godina.CS film tabl. abdominalni bol. insuficijencija jetre. ra{. vrtoglavica. Zollinger-Elisson sindrom. dojenje. isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa pre po~etka terapije. bronhospazam. toksi~na epidermalna nekroliza.A02AD04 hidrotalcit (aluminijum magnezijum karbonat. smanjen apetit. Hemofarm tabl. za inj. fotosenzitivnost..Med. 150mg Ranitidin PharmaSwiss.samo parenteralni oblik). hidroksid hidrat) Rupurut. Hemofarm film tabl. groznica. (krvarenje iz gornjeg dela digestivnog trakta . 500mg A02B Lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BA Antagonisti H2 receptora IND ulkus `eluca i duodenuma. OPREZ trudno}a. osip na ko`i A02BA02 ranitidin (u obliku hlorida) Ranisan. 40mg Famotidin. trombocitopenija i leukopenija . flatulencija. povra}anje. 20mg. depresija. suva usta. 300mg Ranitidin. ND dijareja ili opstipacija. PharmaSwiss Ulcodin. Alkaloid film tabl. anafilaksa. Zdravlje tabl. 50mg/2ml rast. Alkaloid film tabl. Gelusil Lac. 50mg/2ml film tabl. 150mg Ranital. angioedem. 75mg. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima. mu~nina. 40mg Quamatel. 150mg. za `vakanje 500mg aluminijum magnezijum silikat hidrat (almasilat) A02AD. OPREZ primena kod dece. povra}anje. za inj. Gedeon film tabl. Pro. mu~nina. opstipacija ili dijareja. Zollinger-Ellison-ov sindrom i druga stanja kod kojih je hiperaciditet zna~ajna smetnja za bolesnika.

tvrda 10mg. tvrda 20mg kaps. kaps. tvrda 20mg kaps. tvrda 20mg gastrorezis. AstraZeneca gastrorezis. Sandoz Omeprazid. tvrda 20mg pra{ak za rast. Zdravlje Pulcet. tvrda 20mg gastrorezis. 20mg. tabl. 40mg kaps. kaps. tvrda 10mg. kaps. tabl. tabl. tvrda 20mg Loseprazol. 20mg. tabl. za inf. tvrda 15mg. 40mg gastrorezis. Liconsa Omep. 40mg gastrorezis. 20mg gastrorezis. kaps. 40mg A02BX Ostali lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BX05 bizmut subcitrat IND gastritis. 300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) 420 Registar lekova 2011 . 20mg. tabl. kaps. Krka kaps. Ufar Ortalox. Jadran gastrorezis. dojenje. 300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) Lesux. PharmaSwiss A02BC02 pantoprazol (tablete) pantoprazol (u obliku natrijumove soli . istovremena primena drugih lekova koji sadr`e bizmut. 20mg. Belmac gastrorezis. tvrda 15mg. Nycomed Nolpaza. ND crna boja stolice. KI trudno}a. 30mg Lanzul. tvrda 15mg.ulkus `eluca i duodenuma. I ne preporu~uje se istovremena primena antacida i mleka Bicit HP. tvrda 15mg. 40mg gastrorezis. tvrda 20mg gastrorezis. kaps.) gastrorezis.pra{ak za rastvor za inf. Zdravlje film tabl. kaps. za inj. Nobel lansoprazol A02BC03 Lansobel. tvrda 30mg Lanzul S. 20mg. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima Injekcije . 30mg esomeprazol A02BC05 IND tablete . tvrda 10mg.prevencija ponovnog krvarenja posle terapijske endoskopije kod bolesnika sa krvarenjem `eluda~nog ili duodenalnog ulkusa Nexium.Remedica Omeprazol ICP. Krka kaps. 40mg pra{ak za rast. za injekcije) gastrorezis. Gilead Controloc. Hemofarm film tabl. kaps. Krka Panrazol. refluksni ezofagitis. 30mg Lansoprazol ICP. Zdravlje gastrorezis. insuficijencija bubrega. kaps. OPREZ dugotrajno le~enje.A02BC01 omeprazol (kapsule) omeprazol (u obliku natrijumove soli . Medico Uno gastrorezis. tvrda 15mg. Zdravlje Omex. 30mg Sabax. 40mg Controloc. 40mg pra{ak za rastvor za inj. velike doze mogu dovesti do renalne insuficijencije sa encefalopatijom. ulkus `eluca i duodenuma. Nobel Ilac Omeprazol. tvrda 15mg Larona. Zollinger-Elisson sindrom. 40mg kaps. 30mg Protonexa. tabl. 40mg gastrorezis. 20mg gastrorezis. Hemofarm gastrorezis. kaps. Jadran Zeprom. kaps. Sofarimex Omeprol. Sandoz Omeprol. Belmac Omeprazol Sandoz.pra{ak za rast.

KI trudno}a. postoperativne gasne distenzije creva. hipotenzija No Spa. hipotenzija. za inj.. pomo}no sredstvo kod trovanja sredstvima za ~i{}enje i pranje Espumisan. holedoholitijaza. holangiolitiaza. za `vakanje 80mg A03AX58 alverin citrat + simetikon IND simptomatska terapija sindroma nadra`enih creva koji se manifestuje bolom i meteorizmom. palpiacija. Lab. 40mg rast. opstipacija. edem larinksa. Berlin Chemie oralne kapi. dojenje.A03 LEKOVI ZA LE^ENJE FUNKCIONALNIH GASTROINTESTINALNIH POREME]AJA A03A Lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AA Sintetski antiholinergici. urinarnog ili gastrointestinalnog trakta bez infekcije (holecistolitijaza. urolitijaza). ND urtikarija. meka 40mg Espumisan L. Mayoly kaps. porfirija. spasti~ka opstipacija. KI ileus. dojenje. terapiju prekinuti u slu~aju pojave krvi u stolici.135mg A03AD Papaverin i derivati A03AD02 drotaverin IND simptomatska terapija spazma glatkih mi{i}a bilijarnog. emulzija 40mg/ml Gasvan. primena kod dece do 12 god. spasti~ki kolitis. sa modif. KI te{ki poreme}aji funkcije jetre. mu~nina. meka (60mg + 300mg) Registar lekova 2011 421 . sanofi aventis tabl. spasti~kog ili iritabilnog kolona i diverkulitisa. gubitka apetita i telesne mase. tvrda 200mg Rudacol. aminoalkoholni estri A03AA04 mebeverin hlorid IND hroni~ni iritabilni kolon. 40m/2ml A03AX Drugi lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AX13 simetikon IND meteorizam i flatulencija usled aerofagije. funkcionalne dispepsije. OPREZ trudno}a. pepti~kog ulkusa. nesanica. ND alergijske reakcije na ko`i Colospa retard. retko {ok Meteospasmyl. OPREZ trudno}a. bledila i ose}aja umora. vaginalnog krvarenja. simptomatska terapija gastrointestinalnog spazma nastalog usled organskog oboljenja. Srbolek tabl. Berlin Chemie kaps. mukozni kolitis. priprema za kolonoskopiju i radiografiju creva. ND glavobolja. Belupo oblo`ena tabl. oslob. OPREZ dojenje. vrtoglavica. kolike odoj~adi. paraliti~ki ileus. pre primene potrebno je isklju~iti malignitet i organske bolesti creva. bola pri mokrenju i ote`anog mokrenja. temperature. bubrega ili srca. Solvay kaps.

tokom terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. mu~nina.A03B Alkaloidi beladone i derivati. kod dugotrajne primene kontrolisati krvnu sliku. hemoragijska dijateza.za inj.1mg) rast. opstrukcija u GIT-u. Jugoremedija tabl. 20mg/ml Buscopan. anksioznost. ND umor. (500mg + 5mg +0. (2. endoskopije i bronhoskopije. edem lica. deca ispod 6 godina. kvaternerna aminonijum jedinjenja A03BB01 hioscin butilbromid IND spazmi i tegobe usled hipermotiliteta `eluca. feohromocitom. leukopenija. za inj. deficit glukoze-6-fosfat dehidrogenaze. smanjenje psihofizi~ke sposobnosti. KI glaukom. mehani~ke opstrukcije ili perforacije u GIT-u. epilepsija. Alkaloid tabl. leukopenija. Boehringer rast. ekstrapiramidalni sindrom.5g + 10mg + 0. dismenoreja. crvenilo lica. kod mla|ih od 20 godina primeniti samo kod intenzivnog povra}anja poznatog uzroka. trombocitopenija. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. monokomponentni A03BB Alkaloidi beladone. glaukom. postoperativni meteorizam. za inj. dijareja Klometol. fotofobija. glavobolja. dijabeti~ka gastropareza. megakolon. simptomatski gastroezofagusni refluks. Galenika tabl. tahikardija. kod radiografije intestinalnog trakta. porfirija. KI trudno}a. gubitak akomodacije. I ne me{ati u istom {pricu/inf. uznemirenost ili pospanost. retencija urina. 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. distonija. OPREZ mogu} uticaj na psihofizi~ke sposobnosti. ND urtikarija. Parkinsonova bolest. KI krvarenje. polidipsija. 10mg Buscopan. smanjena hepati~na ili renalna funkcija. ND suva usta. za inj. ra{. zbunjenost. intestinale intubacije.1mg)/5ml supozitorija (1g + 10mg + 0. Delpharm oblo`ena tabl. creva. OPREZ labilan krvni pritisak. posle bu|enja iz op{te anestezije i kod migrene). Istituto de Angeli supozitorija 10mg A03D Spazmolitici u kombinaciji sa analgeticima A03DA Sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima A03DA02 metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum IND `u~ne ili bubre`ne kolike. postoperativna retencija urina. agranulocitoza. hipotenzija. 10mg/2ml Reglan. hipertrofija prostate. povi{enje o~nog pritiska. diskinezija `u~nih puteva. OPREZ trudno}a. insuficijencija srca. proteinurija. `u~nih i mokra}nih puteva. polusintetski. anafilakti~ki {ok. mehani~ke stenoze u GIT-u. 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. megakolon. hipertrofija prostate. spasti~ka opstipacija. prolazna oligurija ili anurija. opstipacija. hipotenzija. dojenje. tahikardija Buscopan. 10mg/2ml 422 Registar lekova 2011 . boci sa drugim lekovima Baralgetas.1mg) A03F Propulzivi A03FA Propulzivi A03FA01 metoklopramid hlorid (u obliku monohidrata) IND profilaksa mu~nine i povra}anja (u toku terapije citostaticima.

hroni~na opstipacija zbog dugotrajne upotrebe laksativa ili paraplegije. blaga malaksalost. OPREZ istovremena primena antikoagulanasa. prepreke u pasa`i digestivnog trakta. dijareja. za rast. ose}aj toplote./inf 1mg/ml. simptomi angine pektoris. fluorohinolona. 10mg A03FA03 domperidon (u obliku maleata) IND ubl`avanje simptoma mu~nine i povra}anja. suva usta. I ne me{ati u istom {pricu/inf. Roche film tabl. nelagode u gornjem abdomenu i regurgitacije `eluda~nog sadr`aja. hemoragija. antiaritmika. tahikardija. oboljenja jetre.A03FA02 cisaprid (u obliku monohidrata) IND gastroezofagusni refluks. dojenje. aritmije tropisetron). gsk film tabl. 2mg Rasetron. makrolida. prolazni intestinalni gr~evi. boci sa drugim lekovima A04AA01 ondansetron (u obliku hlorid dihidrata) Ondasan. pruritus Gastroperidon. Actavis film tabl. gastropareza. ginekomastija. galaktoreja. 3mg/3ml Rasetron. za inj. vrtoglavica. postoperativni ileus. OPREZ insuficijencija bubrega. 1mg. 4mg/2ml Zofran. insuficijencija jetre. 8mg rast. hroni~na intestinalna pseudoopstrukcija. ND povi{en nivo prolaktina. produ`enje QT intervala Cisap. 4mg. KI prolaktin osloba|aju}i tumor hipofize (prolaktinom). PharmaSwiss rast. meteorizam. antimikotika. dojenje. 4mg. (nekontrolisana hipertenzija. 1mg pra{ak za rast. glavobolja. 8mg/4ml granisetron (u obliku hlorida) A04AA02 Kytril. ekstrapiramidalne ne`eljene reakcije. aritmija. 3mg/3ml tropisetron (u obliku hlorida) A04AA03 Navoban. 5mg/5ml Registar lekova 2011 423 . za inj. opstrukcija ili perforacija u GIT-u. hroni~na dispepsija neulkusne prirode. 250μg/5ml rast. anksioznost. glavobolja. 5mg. Zdravlje tabl. Novartis kaps. OPREZ trudno}a. Hameln konc. ose}aja puno}e u epigastrijumu. ND opstipacija ili dijareja. 8mg rast. tvrda 5mg palonosetron hlorid A04AA05 Aloxi. 10mg A04 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE A04A Antiemetici i sredstva protiv nauzeje A04AA Antagonisti serotonina (5HT3) IND mu~nina i povra}anje tokom hemioterapije i radioterapije. dijareja. za nj. prevencija postoperativne mu~nine i povra}anja. ra{. 4mg/2ml. amenoreja. Slaviamed film tabl. za inj. KI trudno}a. za inj. za inj/inf 1mg/ml. ND abdominalni gr~evi. Pharmacin tabl. sedacija.

vrtoglavica. istovremena primena sa pimozidom. gr~evi u mi{i}ima. upala grla. kaps. hepatobilijarna glavobolja.smanjenje dejstva aprepitanta. I istovremena primena sa ergot alkaloidima . sa rifampicinom. ND dijareja (velike doze). OPREZ `ene u reproduktivnom dobu (ne koristiti oralne kontraceptive).smanjenje protrombinskog vremena.A04AD Ostali antiemetici A04AD12 aprepitant (Emend) i fosaprepitant (Ivemend) IND prevencija akutne i odlo`ene mu~nine i povra}anja kod odraslih tokom hemioterapije na bazi cisplatina i drugih citostatika. MSD kaps. opstipacija ili dijareja. febrilna neutropenija. tvrda 80mg + 125mg fosaprepitant Ivemend. dezorjentisanost. holecistitis i neopstruktivna holelitijaza. Hemofarm oblo`ena tabl. povra}anje. KI radioneprozirni `u~ni kamenci. anemija. primarna bilijarna ciroza. hroni~na opstipacija. glavobolja. osip. ulcerozni kolitis. dijareja. dispepsija. prolazna dijareja. stafilokokna infekcija. za inf 115mg A05 TERAPIJA BOLESTI @U]NIH PUTEVA I JETRE A05A Lekovi za le~enje oboljenja `u~nih puteva A05AA Preparati koji sadr`e `u~ne kiseline A05AA02 urzodeoksiholna kiselina IND rastvaranje holesterolskih `u~nih kamenaca. gastroezofagealni refluks. klaritromicinom . euforija. konjunktivitis. karbamazepinom i fenobarbitonom . tinitus. sindrom posle holecistektomije. akutna upala `u~ne kese. sa oralnim kontraceptivimasmanjenje dejstva kontraceptiva. ra{. anksioznost. kijanje. dojenje. tvrda 80mg. kandidijaza. bela stolica (retko) Ursofalk. Med. CS kaps. akne. hroni~ne smetnje u varenju usled staze `u~i. astemizolom ili cisapridom. sa ritonavirom. fotosenzitivnost. svrab. akutno zapaljenje `u~ne kese i `u~nih kanala. 200mg 424 Registar lekova 2011 . stomatitis. suva usta. KI trudno}a. MSD pra{ak za rast. kod istovremene primene kardiotoni~nih glikozida mogu}a je hipokalijemija Himekromon. poreme}aj sna. ND {tucanje. poliurija. perforacija duodenalnog ulkusa. opstruktivni ikterus. ND mu~nina. astenija. opstipacija. tvrda 250mg A05AX Ostali lekovi za terapiju bolesti `u~nih puteva A05AX02 himekromon IND `u~ne kolike. fenitoinom. KI oboljenja jetre. bilijarna opstrukcija. trudno}a. bradikardija. svrab. bilijarni refluksni gastritis. inflamatorne bolesti tankog i debelog creva. Zdravlje oblo`ena tabl. kalcifikacija kamenaca u `u~noj kesi. sa varfarinom . poreme}aji resorpcije masti. Falk kaps. OPREZ insuficijencija jetre. ka{alj. anoreksija. Pro. tvrda 250mg Ursosan. umor. diskinezije `u~nih puteva i sfinktera Oddi. ketoknazolom. 200mg Mendiaxon. poreme}ene kontraktilnosti `u~ne kese i ~estih bilijarnih kolika. dojenje.pove}anje dejstva aprepitanta aprepitant Emend. terfenadinom.rizik od toksi~nog dejstva ergot alkaloida. abdominalni bol.

dojenje. prevencija ponovnog stvaranja kamenaca. inflamatorne promene jetre. rendgenskih pregleda i drugih dijagnosti~kih metoda. povra}anje. poreme}aji funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja.A05AX. dojenje. ND dijareja. dispepsija. abdominalni gr~evi Leprotek. proliv. primena kod novoro|en~adi i dece. ciroze jetre). apendicitis. tvrda 300mg A05BA. ileus. krvarenje iz rektuma. ND nadutost stomaka. elektrolitski disbalans Registar lekova 2011 425 . ND retko se javljaju .L . esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin hlorid + riboflavin + tiamin nitrat + tokoferol acetat IND kao adjuvans u terapiji oboljenja jetre razli~itih uzroka.. masne degeneracije jetre. za inf. OPREZ trudno}a. Bosnalijek kaps. KI te{ka bubre`na insuficijencija. istovremena primena alkohola. ulcerozni proktitis. flatulencija. mu~nina. L-ornitin . opstipacija ili dijareja. sanofi aventis kaps. flatulencija i povra}anje (infuzija) Hepa-Merz. OPREZ trudno}a. 35mg A05BA. evakuacija creva pre operativnih zahvata.aspartat IND ciroza jetre. 5g/10ml A06 LAKSATIVI A06A Laksativi IND akutna i hroni~na opstipacija. spazam bilijarnih puteva. Merz granule za oralni rastvor 3g/5g konc.podrigivanje i ukus peperminta posle jela. esencijalni fosfolipidi IND akutna i hroni~na oboljenja jetre . KI trudno}a... OPREZ dugotrajna upotreba laksativa dovodi do navikavanja. `uta do narand`asta obojenost urina Hepalip forte. OPREZ netolerancija na fruktozu. tvrda (300mg+30mg+6mg+6mg+6mg+6mg) A05BA. ND retko mu~nina. lipotropni lekovi A05BA Preparati u terapiji bolesti jetre A05BA03 silimarin IND kao adjuvans u terapiji poreme}aja funkcije jetre (toksi~nih o{te}enja jetre. Zdravlje oblo`ena tabl. menstruacija. akutni abdomen. abdominalni bol nepoznatog uzroka. ND mu~nina.masna distrofija jetre.. kod velikih doza u parenteralnoj primeni potrebna je kontrola koncentracije ureje u serumu i urinu. peritonitis. profilaksa recidiva holelitijaze Essentiale forte N. pinen + kamfen + menton + cineol + mentol + borneol IND holelitijaza. ulcerozni kolitis. hepati~ka encefalopatija. holecistitis. meka (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) A05B Terapija bolesti jetre. za rast. akutnog i hroni~nog hepatitisa. dojenje. mehani~ke opstrukcije i sve`e anastomoze u GIT-u. Rowa kaps. poreme}aj lipoproteina u krvi. bolovi u ustima i ulceracije bukalne sluznice Rowachol.

OPREZ trudno}a. opstrukcija ili sumnja na opstrukciju u GIT-u. dijareja. 5mg gastrorezstentna tabl. kolitis. kongestivna sr~ana insuficijencija. Solvay oralni rastvor 67% Lactulose-MIP. povra}anje. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. perforacija creva.8g)/ 45ml A06AD11 laktuloza IND portalno-sistemska encefalopatija uklju~uju}i hepati~nu prekomu i komu. stariji i pacijenti sa kolostomom ili ileostomom. abdominalna distenzija. 5mg supozitorija 10mg oblo`ena tabl. Delpharm Dulcolax. litijuma mo`e dovesti do hiperfosfatemije. hipokalcemije. glavobolja. ND mu~nina. Istituto de Angeli Panlax. podrigivanje. postoje}i poreme}aj elektrolita. gastri~na retencija. kongestivna sr~ana insuficijencija. povra}anje ili bolovi u abdomenu. Lab. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 64g 426 Registar lekova 2011 . hipernatremi~ne dehidracije i acidoze Fleet Phospho soda. bol u grudima. Belupo sirup 67% A06AD15 makrogol 4000 IND ~i{}enje creva pre kolonoskopije.4g + 10. astenija. Chephasaar sirup 65% Portalak. nestabilna angina pektoris. natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat IND ~i{~enje creva u pripremi pacijenata za operaciju kolona ili u pripremi kolona za endoskopske ili radiolo{ke dijagnosti~ke procedure. re|e abdominalni gr~evi Fortrans. renalna insuficijencija. I istovremena primena blokatora kalcijumskih kanala. dijebetes. dehidratacija. jeza. OPREZ akutni infarkt miokarda. hipovolemija. retko gr~evi u mi{i}ima. ND u~estale te~ne stolice. povra}anje. mu~nina. 5mg supozitorija 10mg natrijum pikosulfat A06AB08 Natrijum pikosulfat. bol u abdomenu. Balkanpharma Dulcolax.. opstruktivni ileus. akutni abdomen. povra}anje. perforacija. hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja. toksi~ni megakolon.A06AB Kontaktni laksativi A06AB02 Bisacodyl Actavis. ascites. diuretika. kongenitalni ili ste~eni megakolon. Hemofarm gastrorezstentna tabl. ND meteorizam. hroni~na opstipacija. Zdravlje A06AD Osmotski laksativi oblo`ena tabl. dehidratacija. metaboli~ka acidoza. toksi~ni kolitis. 5mg A06AD. dojenje. KI ako su prisutni mu~nina. ileus. KI galaktozemija. regulacija crevne peristaltike kod operacija anusa ili hemoroida. ileus. Ne koristi se za opstipaciju. vrtoglavica. Casen Fleet oralni rastvor (24. akutni apendicitis. primena kod dece mla|e od 15 godina. dijareja Duphalac. mu~nina. aktivna inflamatorna bolest creva.

1g Vancomycin. za inf. reakcije na mestu primene Relistor. 500mg.725g) A06AH Antagonisti perifernih opioidnih receptora A06AH01 metilnaltrekson bromid IND opstipacija izazvana opioidima kod bolesnika koji ne reaguju na drugu terapiju. 1g Vancomycin enterocaps 250mg. za inf. re|e abdominalni gr~evi Klean . Riemser kaps. dijareja posle primene antibiotika. Chephasaar pra{ak za rast. flatulencija. KI opstrukcije ili akutne hirur{ke intervencije u GIT-u. ND abdoinalni bol. za inj. povra}anje. 1g A07AX Ostali intestinalni antiinfektivi A07AX03 nifuroksazid IND akutne dijareje izazvane alimentarnim infekcijama intoksikacijama kod odraslih i dece. ND mu~nina. tvrda 100mg. dojenje. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI I ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A07A Intestinalni antiinfektivi A07AA Antibiotici A07AA02 nistatin IND oralne i perioralne gljivi~ne infekcije. za inf. hroni~ne dijareje kod kod kolitisa i poreme}aja intestinalne fermentacije. PharmaSwiss pra{ak za rast. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. vrtoglavica. primena kod odoj~adi do mesec dana. bolesnici sa kolostomom ili peritonealnim kateterom.Prep. Hemofarm oblo`ena tabl. OPREZ istovremeno konzumiranje alkohola Enterofuryl. 500mg. 500mg. Helsinn Birex pra{ak za oralni rastvor (59g + 5. ra{ Nystatin.500 000ij pra{ak za oralnu susp.A06AD65 polietilenglikol (makrogol 3500) + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid IND ~i{}enje creva (u pripremi kolonoskopije. 1g Vancotex.6ml A07 ANTIDIJAROICI. akutne i hroni~ne dijareje nerazja{njene etiologije bez invazivnog fenomena. Riemser pra{ak za rast. dijareja. u tretmanu te{kih oblika sepse i opstipacije koja traje 14 dana). povra}anje. 12mg/0. OPREZ opasnost od sistemske resorpcije kod inflamatornih bolesti creva ili primene velikih doza Edicin. 1g Kovancin. Bosnalijek kaps. dijareja (samo velike doze). mu~nina.685g + 1. za inf. perforacija creva. hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja. tvrda 250mg Vancomycin -MIP. Pharmatex pra{ak za rast. 500mg. toksi~ni kolitis.685g + 1. le~enja intoksikacije. ileus. Sandoz pra{ak za rast. KI osetljivost na nitrofurane. Wyeth rast. 500mg. 100 000ij/ml A07AA09 vankomicin hlorid IND pseudomembranozni kolitis (oralna primena).465g + 0. kongestivna sr~ana insuficijencija. za inf. toksi~ni megakolon. OPREZ trudno}a. 200mg sirup 200mg/5ml Registar lekova 2011 427 . ND mu~nina.

ND abdominalni bol. suva usta. tabl. preosetljivost na sulfonamide. deficit glukozo 6-fosfat dehidrogenaze. regulacija pasa`e crevnog sadr`aja (inkontinencija). opstipacija. KI poslednji trimestar trudno}e. 2mg A07E Intestinalni antiinflamatorni lekovi A07EA Kortikosteroidi za lokalnu primenu A07EA06 budesonid IND ulcerozni kolitis. 500mg 428 Registar lekova 2011 . deca do 2 godine. zamor. ulcerozni ili pseudomembranozni kolitis. sulfonilureju ili inhibitore karboanhidraze. bol u epigastrijumu. deca mla|a od 2 godine. ND retko opstipacija Smecta. pankreatitis. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. hepatitis. gubitak apetita. tiazidne diuretike. OPREZ insuficijencija jetre. proteinurija. ND mu~nina. KI trudno}a. tvrda 2mg Loperamid. OPREZ insuficijencija jetre. vrtoglavica. nadutost. Sandoz kaps.A07B Intestinalni adsorbensi A07BC Ostali intestinalni adsorbensi A07BC05 diosmektit IND simptomatska terapija bolnih stanja kod oboljenja ezofagusa. nefrotski sindrom Salazopirin EN. furosemid. dojenje. povra}anje. tankog creva i kolona. hiperpireksija. Crohn-ova bolest. `eluca. hematurija. kristalurija. OPREZ ne preporu~uje se istovremena primena drugih lekova zbog uticaja na resorpciju. akutna bacilarna ili amebna dizenterija i druge infektivne bolesti creva. vrtoglavica. insomnija. ra{ Lopedium acut. ciroza jetre Budosan. reumatoidni artritis koji ne reaguje na NSAIL. ra{. depresija. Zdravlje tabl. {um u u{ima. smanjenje crevnog sadr`aja kod ileoanastomoza. Crohn-ova bolest. salicilate. konvulzije. Pfizer gastrorezist. dojenje. hiperperistaltika razli~ite geneze. sanjivost. Falk gastrorezistentna kaps. tvrda 3mg A07EC Aminosalicilna kiselina i sli~ni lekovi A07EC01 sulfasalazin IND ulcerozni kolitis. stomatitis. akutna i hroni~na dijareja. parotitis. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 3g A07D Antipropulzivi A07DA Antipropulzivi A07DA03 loperamid hlorid IND simptomatska terapija akutne nespecifi~ne dijareje i hroni~ne dijareje kod inflamatornih oboljenja creva.

egzantem. I mesalazin poja~ava hipoglikemijski efekat derivatia sulfonilureje. urtikarija. retencija urina. poreme}aj cirkulacije krvi. cerebrovaskularne bolesti.mikroorganizmi IND dijareja. tokom terapije preporu~uje se kontrola kreatinina i karbamida u serumu i sedimentacija urina. glavobolja. Galenika kaps. 250mg. hipertrofija prostate. gr~evi. pove}ava toksi~nost metotreksata. hepatitis. KI trudno}a. stariji od 65 godina. 15mg Registar lekova 2011 429 . pogor{anje ulceroznog kolitisa. tabl. furosemida. meteorizam i drugi digestivni poreme}aji kod odoj}adi. preosetljivost na salicilate. ulcerozni proktosigmoiditis. 500mg supozitorija 1g rektalna suspenzija 1g/100ml Salofalk. okluzivne bolesti perifernih arterija. Falk gastrorezist. tabl. isklju~uju}i dijetetske proizvode A08AA Preparati protiv gojaznosti sa centralnim delovanjem A08AA10 sibutramin IND gojaznost. 250mg supozitorija 250mg Asacol. dece i odraslih izazvani bakterijskim i virusnim infekcijama razli~itog porekla. ND opstipacija. tahikardija. dijareja. trombocitopenija. suva usta. sklonost krvarenju. hipertenzija. bronhospazam. 500mg supozitorija 500mg rektalna suspenzija 4g/60ml A07F Antidijaroici . spironolaktona i rifampicina 5 ASA.2 x 107 A08 PREPARATI PROTIV GOJAZNOSTI. 1. tabl. intersticijalninefritis. KI insuficijencija bubrega ili jetre. seksualna disfunkcija. dojenje. sa prod. dojenje A07FA01 bacilus subtilis IP 5832 Flonivin BS. glaukom. 800mg Pentasa. Sandoz kaps. nesanica. istovremena primena laktuloze. intersticijalni nefritis. poreme}aj ukusa.A07EC02 mesalazin IND ulcerozni kolitis (terapija akutnih napada i spre~avanje recidiva). nekontrolisana hipertenzija. glomerulonefritis Reductil. merkaptopurina i azatioprina. vrtoglavica. poja~ava antikoagulantno delovanje varfarina. OPREZ trudno}a. tvrda 10mg. terapijom antibioticima i hemioterapijskim agensima. 400mg. tahikardija. depresija. mu~nina. ra{. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. depresija u anamnezi. oslob.mikroorganizmi A07FA Antidijaroici . tvrda 35mg mle~nokiselinske bakterije `ive liofilizovane A07FA51 Linex. ISKLJU^UJU]I DIJETETSKE PROIZVODE A08A Preparati protiv gojaznosti. groznica. Sandoz gastrorezist. OPREZ trudno}a. miokarditis. reverzibilni pankreatitis. hemoragi~na dijateza. smanjuje dejstvo probenecida. dijareja. Ferring tabl. Abbott kaps. ND glavobolja. Slaviamed gastrorezist. kongestivna sr~ana slabost. povra}anje. angioedem. hiprtiroidizam. feohromocitom. abdominalni bol. anksioznost. Crohn-ova bolest. mu~nina. pepti~ki ulkus.

flatulencija i meteorizam. oblo`ena tabl. ND GIT smetnje (masne stolice. poreme}aji varenja na enzimskoj osnovi. povra}anje. hitni nagon za defekaciju. opstruktivni ikterus. KI hroni~ni sindrom malapsorpcije. tabl. 4500 3500 lipaza FIPj 6000 4300 proteaza FIPj 300 200 1 FIPj = 1 BPj = 4. `eluca. UKLJU^UJU]I ENZIME A09A Digestivi i enzimski preparati A09AA Preparati sa enzimima IND hroni~ni pankreatitis i fibroza pankreasa.15 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 1 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 62.50 USPj 430 Registar lekova 2011 . hepatitis. tvrda 60mg Xenical. tvrda 60mg alli. inkontinencija fecesa) alli. opstrukcija duktusa neoplazmom. alimentarna alergija na proteine svinja. Catalent kaps. 192mg Pankreatin. holestaza. cisti~na fibroza. Famar kaps. insuficijencija jetre. hiperuricemija i hiperurikozurija (velike doze) A09AA02 pankreatin 1g pakreatina sadr`i najmanje 12 000 FIPj amiloti~ke aktivnosti. laktacija. ND mu~nina. `u~ne kesice ili dvanaestopala~nog creva. akutni pankreatitis. Galenika gastrorezis. empijem `u~ne kese. trudno}a. 125mg amilaza FIPj Festal N. Roche kaps. najmanje 15 000 FIPj lipoliti~ke aktivnosti i najmanje 1000 FIPj proteoliti~ke aktivnosti Festal N. Jugoremedija Pankreatin. Jugoremedija oblo`ena tabl. pove}anje fekalnih masa.A08AB Preparati protiv gojaznosti sa perifernim delovanjem A08AB01 orlistat IND umereni i te{ki oblici gojaznosti uz hipokalorijsku dijetu. Galenika amilaza: lipaza: proteaza: oblo`ena tabl. tvrda 120mg A09 DIGESTIVI. stanje nakon resekcije pankreasa. opstipacija. holelitijaza. KI prvi trimestar trudno}e.

5 0. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.5 0. sc.5 0.5 Actrapid Penfill Acrtapid NovoLet Humulin R Humulin Pen R Insuman Rapid Insuman Rapid Optiset Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis INSULINI SREDNJE DUGOG DEJSTVA Humulin NPH Humulin Pen NPH Insulatard Penfill Insulatard NovoLet Insuman Basal Insuman Basal OptiSet Insuman Comb 25 Insuman Comb 25 OptiSet Humulin M3 Humulin Pen M3 Mixtard 30 Penfill Mixtard 30 NovoLet Registar lekova 2011 PROIZVO\A^ PO^ETAK NA^IN ij/ml DEJSTVA PRIMENE (sati) sc.iv sc.iv sc. sc. sc.im.5 1.5 1. sc.5 Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk . sc.im. sc. sc.Preparati insulina Ista boja polja ozna~ava paralelne preparate MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 1-3 1-3 1-3 1-3 1-4 1-4 MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 4-12 4-12 4-12 4-12 3-4 3-4 2-4 2-4 2-8 2-8 2-8 2-8 UKUPNO DEJSTVO (sati) 8 8 8-12 8-12 7-9 7-9 UKUPNO DEJSTVO (sati) 24 24 24 24 11-20 11-20 12-19 12-16 24 24 24 24 431 INSULINI BRZOG DEJSTVA PROIZVO\A^ NA^IN PO^ETAK ij/ml PRIMENE DEJSTVA (sati) sc.iv sc.5-1 0. sc. sc. 100 100 100 100 100 100 0.5 0. sc.5 0.im.5 0. sc.5-1 0.5 0.5 0.5 1. sc. sc.5 1 1 0.

Preparati analoga humanih insulina Preparati brzog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Humalog Pen Humalog KwikPen NovoRapid NovoRapid FlexPen NovoRapid Penfil Apidra Apidra OptiClik Apidra OptiSet Apidra SoloStar INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin aspart insulin aspart insulin aspart insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin PROIZVO\A^ Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis NA^IN PRIMENE sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Preparati srednjeg i dugog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Mix 25 Humalog Mix 25 KwikPen Humalog Mix 50 Humalog Mix 50 KwikPen Lantus Lantus for OptiPen Lantus OptiSet Levemir FlexPen Levemir Penfill NovoMix 30 FlexPen NovoMix 30 Penfill 432 INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin glargin insulin glargin insulin glargin insulin detemir insulin detemir insulin aspart 30% +protamin aspart 70% insulin aspart 30% +protamin aspart 70% PROIZVO\A^ NA^IN PRIMENE Lilly Lilly Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sc im sc im sc im sc im sc sc sc sc sc sc sc ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Registar lekova 2011 .

Neophodno je uskladiti doze insulina. po nalogu lekara samo kada su ispunjeni farmaceutsko-tehnolo{ki uslovi (isto poreklo insulina. godine. stepen pre~i{}enosti. Orejentacione doze za odrasle su: 0. potrebnu dnevnu dozu insulina i raspopred pojedina~nih doza. a naro~ito oni na intenzificiranoj terapiji. unos hrane i fizi~ku aktivnost. prema preporuci lekara 2) izuzetno i me{anje insulina razli~itih proizvo|a~a. Dijabeti~ari. konzervans).0. pre uvo|enja terapije insulinom potrebno je za svakog pacijenta odrediti optimalni vid insulinske terapije.5ij/kg/dan) Detaljna uputstva potra`iti u "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus" koji je objavljen septembra 2002. DOZIRANJE INSULINA: prema "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus". Ne preporu~uje se: 1) me{anje insulina u istom {pricu ni sa jednim lekom 2) me{anje insulina od razli~itih proizvo|a~a Mogu}e je: 1) me{anje insulina istog proizvo|a~a. moraju dnevni unos hrane podeliti na 5 i vi{e obroka. pH.7 ij/kg/dan (naj~e{}e 0.3 . razli~ite brzine delovanja. Insulin treba naj~e{}e davati u vi{e dnevnih pojedina~nih doza da bi se postigla dobra kontrola glikemije. izvr{iti izbor odgovaraju}eg preparata i sprovesti odgovaraju}u edukaciju pacijenta.A10 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) A10A Insulini i analozi UPUTSTVO ZA LE^ENJE INSULINOM Insulinskom terapijom se `eli posti}i normoglikemija ili skoro normoglikemija tokom 24 sata. Registar lekova 2011 433 .

Novo Nordisk NovoRapid Penfill. sanofi aventis Insuman Basal OptiSet. sanofi aventis insulin lispro A10AB04 Humalog. sanofi aventis Apidra OptiClik. Lilly Humalog Pen. Lilly Insulatard Penfill. sanofi aventis Apidra SoloStar. sanofi aventis A10AC Insulin i analozi. srednje dugog dejstva A10AC01 insulin humani izofan Humulin NPH. Lilly Humalog Mix25 KwikPen . Lilly insulin lispro rastvor 25% + insulin lispro suspenzija 75% A10AB04 Humalog Mix25. sanofi aventis Apidra Optiset. Novo Nordisk Insulatard NovoLet. Lilly Humalog Mix50 KwikPen. Lilly insulin aspart A10AB05 NovoRapid. Novo Nordisk insulin glulizin A10AB06 Apidra. Novo Nordisk NovoRapid FlexPen.A10AB Insulin i analozi brzog dejstva A10AB01 insulin humani kristalni Actrapid Penfill. sanofi aventis Insuman Rapid OptiSet. Lilly Humalog KwikPen. Lilly Humulin Pen NPH. Novo Nordisk Insuman Basal. Lilly insulin lispro rastvor 50% + insulin lispro suspenzija 50% A10AB04 Humalog Mix50. Novo Nordisk Humulin R. Lilly Insuman Rapid. sanofi aventis 434 Registar lekova 2011 . Novo Nordisk Actrapid Novolet.

A10AD Insulin i analozi. sanofi aventis Lantus Opti Set. Novo Nordisk Registar lekova 2011 435 . sanofi aventis insulin detemir A10AE05 Levemir FlexPen. Novo Nordisk A10AE Insulini i analozi dugog dejstva A10AE04 insulin glargin Lantus. Novo Nordisk insulin humani: kristalni 25% + izofan 75% A10AD01 Insuman Comb 25. Lilly Humulin Pen M3. Novo Nordisk Mixtard 30 NovoLet. Novo Nordisk Levemir Penfil. sanofi aventis Insuman Comb 25 OptiSet. Novo Nordisk NovoMix 30 Penfil. sanofi aventis insulin aspart: rastvorljivi 30% + protamin kristalni 70% A10AD05 NovoMix 30 FlexPen. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima brzog dejstva A10AD01 insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70% Humulin M3. Lilly Mixtard 30 Penfill. sanofi aventis Lantus SoloStar.

insuficijencija nadbubre`ne `lezde. insuficijencija jetre. sa modif. derivati sulfonilureje IND insulin nezavisni diabetes mellitus (tip II). Hemofarm Gliclada. dijabeti~ka prekoma i koma. Galenika tabl. ND hipoglikemija. 500mg.5mg. maligni tumori. konzumiranje alkohola. Galenika tabl. megaloblasti~na anemija Glucophage. te{ke infekcije. dijabeti~ka prekoma i koma. 850mg. dijareja (ako ne prolaze prekinuti terapiju). 80mg 436 Registar lekova 2011 . slabost A10BB01 glibenklamid Daonil. srca. alkoholna zavisnost. dojenje i deca. 850mg A10BB Sulfonamidi. ND laktatna acidoza (mogu}a smrtnost i do 50%). povra}anje. glavobolja. 1000mg Metformin. 30mg tabl. Anpharm Diprian. sa modif. oslob. KI trudno}a. alergijske promene na ko`i. oslob. 1000mg Tefor. u kombinovanoj terapiji kod le~enja insulin nezavisnog dijabetesa u fazi insulinske zavisnosti. Hemofarm film tabl. radiolo{ki pregledi sa primenom kontrastnih sredstava. sa prod. Pfizer gliklazid A10BB09 Diaprel MR.A10B Oralni dijabetici (lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi) A10BA Bigvanidini A10BA02 metformin hlorid IND insulin nezavisni dijabetes (tip II) naro~ito kod gojaznih bolesnika. Artesan Pharma film tabl. {titne `lezde. ketoacidoza. Srbolek film tabl. OPREZ stariji od 65 godina. 850mg. Slaviamed Glioral. Merck Sante film tabl. kombinovana terapija sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom. 30mg tabl. 80mg tabl. insuficijencija bubrega i jetre. 500mg. Krka Glikosan. dojenje. 30mg tabl. trudno}a. hipofize. 1000mg Gluformin. sa prod. metalni ukus u ustima. 30mg tabl. bol u stomaku. 850mg. 1000mg Metfogamma. oslob. mu~nina. 5mg glipizid A10BB07 Glucotrol XL. 500mg. 10mg tabl. Berlin Chemie film tabl. izuzetan fizi~ki napor. 5mg. bubrega i plu}a. retko GIT smetnje. 850mg Siofor. 500mg. OPREZ proveriti stanje bubrega i jetre jer kumulacija metformina mo`e izazvati laktatnu acidozu. ra{. 3. hipoksi~na stanja. sa modif. deca. 5mg tabl. 500mg. Berlin Chemie tabl. 500mg. KI metaboli~ka acidoza. oslob. Jugoremedija Maninil. porfirija. oslob. Servier Diaprel MR.

ND mu~nina. 4mg. 2mg. OPREZ smanjena funkcija bubrega. 6mg A10BD Kombinacije oralnih antidijabetika A10BD02 metformin + glibenklamid IND dijabetes tipa II kod odraslih. 6mg tabl. Galenika Amaryl. skoriji infarkt miokarda. pove}ane vrednosti enzima jetre (velike doze) Glucobay. 4mg. insuficijencija jetre. bubrega. 2mg. 3mg. eritem. 2mg. KI trudno}a. metalni ukus. (400mg + 2. Nini Gliprex. delimi~na opstrukcija creva. koprivnja~a. Chron-ova bolest. alkoholizam. pruritus. 3mg. 2mg. 3mg. KI trudno}a. 1mg. ulcerozni kolitis. deca do 18 godina. 4mg tabl. 3mg.5mg) i (500mg + 5mg) A10BD07 metformin + sitagliptin IND dijabetes tipa II kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina u monoterapiji ili u kombinaciji sa sulfonilurejom kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina i sulfonilureje. eritem. 2mg. respiratorna i sr~ana insuficijencija. 1mg. Zdravlje Meglimid. 2mg. hepatitis (retko). ND flatulencija. prethodne operacije u abdomenu. dijareja ili opstipacija. insuficijencija jetre. urtikarija. nedavni infarkt miokarda: OPREZ potrebna je redovna kontrola nivoa {e}era u krvi. A. ketoacidoza. 3mg. 2mg. hepatitis Janumet. Sandoz Glimepirid. proliv. hepatitis Glibomet. poreme}aj funkcije jetre. dijabeti~ka ketoacidoza.A10BB12 glimepirid Aglimex. 4mg tabl.5mg) Glucovance. Medico Uno Limeral. (500mg + 2. 1mg. sanofi aventis Dibiglim. 3mg. MSD tabl. urtikarija. 3mg. 4mg. (850mg + 50mg) (1000mg + 50mg) A10BF Inhibitori alfa . 50mg. dojenje. dijareja. alergija na derivate sulfonilureje. 4mg tabl. egzantem. akutno trovanje alkoholom. povra}anje. 100mg Registar lekova 2011 437 . dijabetes tipa I. 1mg. hipoglikemija. kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije. 6mg tabl. Bayer tabl. dehidratacija. Merck Sante film tabl. 1mg. dojenje. dojenje. Menarini tabl. laktoacidoza. KI trudno}a. abdominalni bolovi.glukozidaze A10BF01 akarboza IND dodatna terapija kod le~enja dijabetes melitusa. 1mg. Berlin Chemie film tabl. svrab. mu~nina. bol u gornjem delu abdomena. u~estala dijareja i povra}anje. 4mg tabl. ND pospanost. Krka Trical. 3mg. 6mg tabl. 2mg. umereno i te{ko o{te}enje jetre. te{ke infekcije respiratornog i urinarnog trakta. hipoglikemija. insuficijencija bubrega sa pove}anim nivoom kreatinina u krvi. 4mg. lakti~ka acidoza.

KI ketoacidoza. bronhitis. OPREZ terapiju prekinuti ako se jave simptomi akutnog pankreatitisa (neprekidan. dojenje. kao monoterapija kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije. flatulencija. dojenje. dijareja. OPREZ hipoglikemija. ND pospanost. reakcije na mestu primene Victoza. smanjenje apetita. isklju~uju}i insuline A10BX07 liraglutid IND dijabetes melitus tip II.A10BH Inhibitori dipeptidil peptidase 4 (DPP-4) A10BH01 sitagliptin IND dijabetes melitus tip II (u kombinaciji sa metforminom) u slu~aju kada dijeta i ve`be uz terapiju metforminom ili PPAR agonistom ne obezbe|uju adekvatnu kontrolu {e}era u krvi. umor. Novo Nordisk rast. vrtoglavica. ND mu~nina. 100mg A10BX Drugi lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi. dijabetes melitus tip I. KI insuficijencija bubrega. mu~nina. opstipacija ili dijareja. glavobolja. dispepsija. dijabeti~ka gastropareza. MSD film tabl. trudno}a. jak abdominalni bol). gastritis. bol u abdomenu. 50mg. inflamatorne bolesti creva. gastro-ezofagealni refluks. hipoglikemija. nazofaringitis. trudno}a. bol u gornjem delu abdomena. groznica. za inj. hipoglikemija Januvia. (pen sa ulo{kom) 6mg/ml 438 Registar lekova 2011 . 25mg. upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. povra}anje.

0.15 200 13 400 15 Dnevne potrebe organizma u mineralima i oligoelementima deca mineral bakar (mg) cink (mg) fosfor (mg) gvo`|e (mg) jod (μg) kalcijum (mg) magnezijum (mg) mangan (mg) molibden (μg) selen (μg) Registar lekova 2011 mu{karci `ene 1.150 11 .3 1.10 10 150 13 3-7 600 0.8 0. (vit.1 1.0 800 8.7 0.4 0.6 7.9 1.6 1.0 360 7.200 100 .3 4.9 70 350 85 4-10 god.0 800 6. B5) (mg) vitamin A (μg) vitamin B1 (mg) vitamin B2 (mg) vitamin B6 (mg) vitamin B12 (μg) vitamin C (mg) vitamin D (μg) vitamin E (mg) mu{karci `ene do 1 god. B3) (mg) pantotenska kis (vit. trudnice dojilje 100 .2 35 7 8 700 0.4 5.10 8 50 3-5 3-7 350 0.0 70 10 12 100 .2 7.6 0.2 2.0 1200 14.5 3-4 70 8 3-7 400 0.3 0.7 0. 1-3 god.8 1.2 1.8 60 540 55-80 1-3 god. 0.2 1. 11-14 god. 4-10 god.1 1.4 1. 0.9 0.4 1.5 40 7 .5 1200 8.2 dojilje 1. 0.5 40 7 . (μg) nikotinska kis.200 200 17 3-7 700 1 1.8 30 7 7 600 0.2 9.7 140 1200 300 2-5 250 75 1600 pove}ane 140 1200 270 1600 pove}ane 140 1700 320 50 10 50 15 50 20 50 30 250 60 250 75 439 .3 0.0 800 11.5 50 10 10 950 1 1.8 140 1200 270 2-5 250 60 do 1 god.8 9.5 30 7 6 500 0.3 25 8.12 150 12 .5 13 1.5 0.Dnevne potrebe organizma u vitaminima deca vitamin BIOTIN (VITAMIN H) (μg) folna kis.7 100 450 120-200 11-14 god.3 110 550 280 trudnice 1.9 1.0 1.

hiperfosfatemija.A11 A11B VITAMINI Multivitamini A11BA Multivitamini A11BA.alfakalcidol).7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg +10mg+0. osteomalacija.tvrda 0. artralgija.4mg+20mg) A11C A11CB. (osteoporoza . Roche kaps. (renalna osteodistrofija . anoreksija. hipoparatireoidizam. + nikotinamid IND stanja iscrpljenosti. dijeta. fizi~kog napora.alfakalcidol. povra}anje. Merck oralne kapi 20 000ij/ml 440 Registar lekova 2011 . Vitamini A i D. arterioskleroza. opstipacija ili dijareja. uklju~uju}i njihove kombinacije retinol + ergokalciferol (D2) ili holekalciferol (D3) A11CB Vitamini A i D u kombinaciji IND profilaksa i terapija rahitisa.5μg holekalciferol A11CC05 Vigantol. hiperkalcemija. poliurija. Zdravlje kaps. polidipsija. Krka oblo`ena tabl..5mg+1. profilaksa kod nedono{~adi i dece na ve{ta~koj ishrani. suva usta. OPREZ visoke doze vitamina A u trudno}i mogu da izazovu o{te}enje ploda. a visoke doze vitamina D hiperkalcemiju i majke i ploda Vitamin AD. holekalciferol. kalcitriol).25μg. terapija antibioticima {irokog spektra Pikovit forte. smanjen apetit. 1μg A11CC04 kalcitriol Rocaltrol. holekalciferol). ND hiperkalcemija. kalcitriol) IND vitamin D zavisni rahitis. smetnje u razvoju zuba. ektopi~ne kalcifikacije. KI trudno}a. Hemofarm oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml A11CC Vitamin D i analozi (alfakalcidol. mu~nina. jednoli~na ishrana. istovremena primena kardiotoni~nih glikozida. glavobolja.25 μg. OPREZ insuficijencija srca i bubrega. hipervitaminoza D.. meka 0. (5000ij+1. osteomalacija. 0. ali pri dugotrajnoj primeni i predoziranju mogu}a je pojava simptoma hipervitaminoze A i D. (malapsorpcioni sindrom . KI i ND nisu poznata za profilakti~ke i terapijske doze.5μg. metastatske kalcifikacije. poreme}aji rasta i oko{tavanja. dojenje. mijalgija A11CC03 alfakalcidol Alpha D3. 0. kamen u bubregu. vitamin A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis.alfakalcidol.

Solupharm rast.. pelagra. 100mg/ml tabl. vitamin B1 + B6 + B12 IND akutna hipovitaminoza usled nutritivnog nedostatka.A11CC07 parikalcitol IND prevencija i terapija sekundarnog hiperparatireoidizma kod bolesnika sa hroni~nom bubre`nom bole{}u stadijuma 3 i 4 i onih koji su na dijalizi i hemodijalizi. za inj. 5μg /ml A11D Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12 A11DA Vitamin B1. oboljenja jetre i stanja posle akutnih infekcija. gastroezofagealni refluks. prevencija gr~eva kod hroni~ne primene dpenicilamina i cikloserina. neuritis. (100mg + 100mg + 1mg)/2ml Registar lekova 2011 441 . kod predoziranja mogu se javiti vrtoglavica. neuralgija. kao profilaksa kod primene hemoterapeutika ili antibiotika. hroni~nog alkoholizma. adjuvantna terapija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. hiperkacijemija ili hipokalcijemija. dojenje. GIT smetnje A11DA01 tiamin hlorid IND deficit vitamina B1 Vitamin B1 Alkaloid. trovanje vitaminom D. malabsorpcije i pothranjenosti. 50mg A11DB Vitamin B1 u kombinaciji sa vitaminom B6 A11DB. KI trudno}a i dojenje zbog velike doze vitamina B6. tahikrdija. meka 1μg. prevencija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. Mauermann oblo`ena tabl. za inj. omaglica. preparata magnezijuma (rizik od hipermagnezijemije) doziranje bi trebalo individualno prilagoditi da ne bi do{lo do povi{enja serumskog kalcijuma i metaboli~ke bolesti kostiju. glavobolja. 2μg . akne. smanjenje apetita. poreme}aj ~ula ukusa. 3μg rast. svrab. heilitis. kod bolesti koje ote`avaju resorpciju B vitamina. o{amu}enost i {ok Milgamma N. za inj. ND dijareja ili opstipacija. malabsorpcionog sindroma (atofi~ni gastritis. KI trudno}a. stomatitis). ND alergijske reakcije. povra}anje.. bradikardija. terapija levodopom. urtikarija. uro|eni nedostatak absorpcije vitamina B12). glostitis. subtotalna gasterektomija. OPREZ je potreban kod istovremene primene parikalcitola i kalcijuma ili tiazidnih diuretika (rizik od hiperkalcijemije). OPREZ nedijagnostifikovane anemije. osip Zemplar. benfotiamin (vitamin B1) + B6 IND deficit vitamina B1 i B6 kao posledica dijete. ND znojenje. ND urtikarija. Alkaloid rast. tijaminreaktivna lakti~na acidoza. KI preosetljivost na sastojke leka. crvenilo ko`e Milgamma 100. stanje posle intestinalnih operacija. (100mg+100mg) A11DB. monokomponentni IND B avitaminoza i hipovitaminoza (beri-beri. poreme}aj sprovodljivosti u srcu i akutna dekompenzovana insuficijencija srca zbog lidokain hlorida koji je pomo}na supstancija. poreme}aji kod hroni~nog alkoholizma (kardiomiopatija. subakutna nekrotiziraju}a encefalomijelopatija (Leigh-ova bolest). Abbott kaps. aritmija. hiperkalcijemija. ariboflavinoza).reaktivna ketoacidurija . tijamin.

op{ta slabost. ND neurotoksi~nost (velike doze) Bedoxin. Krka oblo`ena tabl. dijareju Bio-C 500. za zaki{eljavanje urina. ND doze ve}e od 1g dnevno mogu izazvati oksalatnu kalkulozu.Galenika prašak za inj. Fidifarm oblo`ena tabl. 500 mg Vitamin C. neuritis kod terapije izoniazidom. malignitet). Nini oralna disperzib. uklju~uju}i kombimacije B1 mg B2 mg 5 2 4 Ca pantotenat A11EA Vitamini B kompleksa A11EA01 B6 mg 2 2 8 B12 μg 1 – 4 PP mg 25 20 100 PABA mg 20 – – mg 5 5 10 B Complex. stomatitis aftoza. kristaluriju. 500mg/5ml Vitamin C. rane posle ekstrakcije zuba Pantenol. privremeno sni`enje pH urina. pove}ana potreba za C vitaminom (graviditet. idiopatska sideroblasti~na anemija. rekonvalescencija. zapaljenje larinksa i farinksa. 50mg/2ml A11HA03 alfa tokoferolacetat IND malapsorpcija kod postojanja holestaze. kao dodatak oralnoj primeni gvo`|a. premenstrualni sindrom. za inj. tabl. 120mg Panthenol. glosit. A11G Askorbinska kiselina (vitamin C). Hemofarm tabl. uklju~uju}i kombinacije A11GA Askorbinska kiselina (vitamin C). 1g A11H Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA02 piridoksin hlorid IND deficit vitamina B6. infektivne bolesti. Hemofarm lozenga 120mg 442 Registar lekova 2011 . 500mg rast. malaksalost Evitol. laktacija. Krka oblo`. KI terapija levodopom. tabl. Galenika tabl. za inj. Galenika tabl. 100mg A11HA31 kalcijum pantotenat IND avitaminoze i hipovitaminoze pantotenske kiseline. ND dijareja.A11E Vitamini B kompleksa. anoreksija. abdominalni bol. 20mg rast. 500mg {ume}a tabl. granule (5g) 4 4 40 Beviplex. monokomponentni A11GA01 askorbinska kiselina IND skorbut i preskorbutna stanja.

1 μg +0. (194. Novartis rast. tvrda (100mg+60mg+60mg+ 20mg+20mg+20mg) A12 MINERALI A12A Kalcijum A12AA Kalcijum A12AA02 kalcijum glubionat IND hipokalcemija zbog tetanije ili nekog sli~nog neuromuskularnog poreme}aja. druge kombinacije A11JC. kao dodatno le~enje kod alergije Calcium Sandoz 10%. za inf.91mg+15μg)/ml konc. Ostali vitaminski proizvodi. kombinacije vitamini: A + D2 + E + K konc. (1g + 1g + 0. OPREZ trudno}a. KI u retkim slu~ajevima znojenje. Famar A11JC Vitamini. za rast. dozu treba smanjiti ili privremeno obustaviti terapiju. tiazidnim diureticima. kod dugotrajne upotrebe hiperkacemija. bifosfonatima. KI hiperkalcemija. kao dodatno le~enje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom. trovanje magnezijumom i fluorom. za rast. flatulencija. natrijum fluoridom. o{te}enja kose UV radijacijom ili suncem. 1375mg/10ml Registar lekova 2011 443 .. mu~nina. hroni~na stanja usled nedostatka kalcijuma a nije mogu}e unositi kalcijum oralno (rahitis. ND GIT smetnje. KI preosetljivost na komponente leka. za `vakanje (1250mg + 400ij) A11JB10 kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat {ume}a tabl...A11J A11JA. reakcije na ko`i. tahikardija. bolesti rasta noktiju (krti i neelasti~ni nokti) . tetraciklinima Ideos. Merz kaps. (135. bol u abdomenu Pantogar.3μg +1μg +0. osteoporoza). medicinski kvasac + vit. Fresenius Kabi A11JB Vitamini sa mineralima A11JB. OPREZ kod dugotrajne terapije.5μg +0. za inj. prevencija gubitka pigmenta dlake. osteomalacija. adjuvantna terapija osteoporoze. degenerativne promene u strukturi dlake. hiperkalcurija.327g) Ca C 1000 Sandoz. Fresenius Kabi Vitalipid N Infant. za inf. B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin IND difuzni gubitak kose nepoznatog uzroka. kalcijum karbonat + holekalciferol IND korekcija deficita vitamina D i kalcijuma. Innotech tabl. kalcijumski konkrementi.64mg+20μg)/ml A11JA Kombinacije vitamina Vitalipid N Adult. I sa glikozidima digitalisa. dojenje.

dojenje. oligurija. OPREZ deca (primenjuje se samo kod dece preko 6 godina). posle dugotrajnih dijareja. velike doze kalijuma: ND hiperkalijemija. AV blok i drugi poreme}aji u provodnom sistemu srca. umerena insuficijencija bubrega (rizik od nastajanja hipermagnezijemije). kod istovremenog deficita kalcijuma treba prvo regulisati deficit magnezijuma pa onda deficit kalcijuma Magne B6. Nini film tabl. laktacija. diuretici koji {tede kalijum. senilna). dijareja. abdominalni bol. insuficijencije srca.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran. Alkaloid tabl. povra}anja i gubitka krvi. akutna dehidratacija. u toku primene glikozida digitalisa. kod hirur{ke drena`e intestinalnih sekreta. Famar {ume}a tabl. Ufar oralni pra{ak 1g (13. 1g (400mg kalcijuma) A12AA06 kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat IND osteoporoza (menopauzalna. (470mg + 5mg) 444 Registar lekova 2011 . sanofi aventis oblo`ena tabl. za oralni rastvor 500mg A12C Ostali minerali A12CC Magnezijum A12CC30 magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid IND potvr|en deficit magnezijuma. pepti~ki ulkus. Jadran tabl. {ok. deca u fazi rasta) Calcium Sandoz Forte 500. azotemija. oboljenja jetre. 1g (13. diuretika ili kortikosteroida. povra}anje. spazmofilija. anurija. ulceracije u GIT-u (retko) Kalii Chloridi. pove}ane potrebe za kalcijumom (trudno}a. OPREZ trudno}a.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid. opstrukcija u GIT-u. insuficijencija bubrega i nadbubrega. opekotine. (1132mg + 875mg) 500mg kalcijuma A12B Kalijum A12BA Kalijum A12BA01 kalijum hlorid IND hipokalijemija usled smanjene resorpcije kalijuma iz digestivnog trakta. mu~nina. KI hiperkalijemija. KI insuficijencija bubrega.A12AA04 kalcijum karbonat IND hiperfosfatemija kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije bez obzira da li su bolesnici na dijalizi ili ne Kalcijum karbonat.

poreme}aj u funkcionalnim testovima jetre i tumori jetre (visoke doze) Deca Durabolin. Genzyme pra{ak za rast. bol u stomaku. 5mg. povra}anje. periferni edem. kalcijumova so + alfa-okso leucin. srca. bol u mi{i}ima i kostima. ulceracije u ustima Cerezyme. hipertenzija. mu~nina. epilepsija. kalcijumova so + alfa-hidroksi metionin. KI karcinom prostate ili dojke kod mu{karaca. disfagija. pruritus i hiperemija oka. kalcijumova so + alfa-okso fenilalanin. virilizacija. angioedem. Ketosteril. dispneja. ND glavobolja. alfa-okso izoleucin. za inf. 35mg Registar lekova 2011 445 . kalcijumova so + afa-okso valin. porfirija. osteoporoza kod `ena u menopauzi . Fresenius Kabi film tabl. vrtoglavica. palpitacije. mu~nina. hipotenzija. za rast.. ND akne.A14 ANABOLICI ZA SISTEMSKU PRIMENU A14A Steroidni anabolici A14AB Derivati androstana A14AB01 nandrolon dekanoat IND patolo{ka stanja koja karakteri{e gubitak proteina. inhibicija spermatogeneze. trudno}a. 200ij. umor. periferni edemi. Genzime pra{ak za konc. povra}anje. metastaze u kostima (rizik od hiperkalcemije i hiperkalcurije). kalcijumova so + lizin + treonin + triptofan + histidin + tirozin IND poreme}aj metabolizma proteina kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije. gr~evi. za inj. dojenje. edemi. parestezije. promena glasa. crvenilo lica. OPREZ o{te}enja jetre. prevremeno zatvaranje epifiza. pireksija. dijareja. amenoreja. pospanost. 400ij A16AB04 agalzidaza beta IND dugoro~na terapija nadoknade enzima kod Fabrijeve bolesti (nedostatak alfa galaktozidaze A). migrena. ND groznica. bubrega. za inf. dijareja. dijabetes. OPREZ trudno}a. poreme}aj metabolizma aminokiselina. deca do puberteta. retencija natrijuma. aplasti~na anemija. anafilaktoide reakcije. dispepsija. hiperemija Fabrazyme. suzenje. nazalna kongestija. (67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg +23mg+38mg+30mg) A16AB Enzimi A16AB02 imigluceraza IND Gau~erova bolest tip 1 i 3. KI hiperkalcijemija. 50mg/ml A16 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA A16A Ostali proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AA Aminokiseline i derivati A16AA. Schering rast. KI dojenje. drhtavica. tahikardija. bradikardija.

ka{alj. urtikarija. levuloze. za inf. za inf. za inf. 300mg/12ml Berlithion 600. Artesan film tabl. tokom terapije kontrolisati koncentraciju IgG. Berlin Chemie kaps. 600mg Thiogamma 600 inject. vrtoglavica. pruritus. dojenje. parestezije. crvenilo.A16AB05 laronidaza IND neneurolo{ke manifestacije mukopolisaharidoze I. Solupharm konc. abdominalni bol. 300mg kaps. reakcije na mestu primene Aldurazyme.za rast. Berlin Chemie koncentrat za rast. glavobolja. 100ij/ml A16AX Razli~iti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AX01 alfa lipoinska kiselina (tiokti~na kiselina) IND dijabeti~ka polineuropatija. alopecija. Genzime konc. umor. glavobolja. poreme}aj vida Berlithion 300. Berlin Chemie koncentrat za rast. bol u mi{i}ima i ekstremitetima. znojenje. ra{. 600mg/24ml Thiogamma 600 oral. anafilaksa. Ringerovim rastvorom i rastvorima koji reaguju sa SH grupama disulfidnim mostovima. povra}anje. infuzioni rastvor je inkopatibilan sa rastvorom glukoze. meka 600mg Berlithion 600 ED. simptomi sli~ni gripu. meka 300mg Berlithion 300 ED. hladni ekstremiteti. dojenje. Berlin Chemie film tabl. za inf. angioedem. dispneja. gr~evi. dijareja. spontano krvarenje na maloj povr{ini ko`e retko vrtoglavica. promena krvnog pritiska. 600mg/20ml 446 Registar lekova 2011 . primena kod dece. za rast. OPREZ trudno}a. ND svrab i crvenilo na mestu aplikacije infuzije. ND mu~nina. tahikardija. OPREZ trudno}a.

.

jetri i `u~nim putevima. heparin ili nadroparin. alopecija. te{ka sr~ana dekompenzacija. ({pric) 2500ij/0. za inj. alergija na dalteparin. 25 000ij/5ml rast. hemofilija. insuficijencija bubrega i jetre. hemofilija i druge hemoragijske bolesti. hemofilija. abortus.samo nadroparin za decu ispod 3 godine zbog benzil alkohola u injekcijama). prostati. bolesti jetre i bubrega. OPREZ dojenje. za inj. za rast. trudno}a. alopecija. bol na mestu primene B01AB01 heparin natrijum Heparin. eritem. stanja {oka. modrice. hemodijalize i intenzivne terapijske plazmafereze. hipohromna anemija. za inj. cerebrovaskularna i druga krvarenja. urtikarija. perikarditis. nekroza ko`e. perikarditis. za inj.2ml. Jugoremedija tabl. menstruacija. profilaksa venske tromboembolije u op{toj i ortopedskoj hirurgiji. urtikarija. diseminovane intravaskularne koagulacije razli~ite geneze. dijareja Sinkum. enoksaparin. za inj. (cerebralna krvarenja . cerebrovaskularna i druga krvarenja. trudno}a. 10000ij/ml rast. trombocitopenija. te{ka hipertenzija. trombocitopenija. insuficijencija bubrega i jetre./inf 500ij/10ml B01AB04 dalteparin natrijum Fragmin. KI akutno krvarenje./inf 500ij/10ml. krvarenje. ND krvarenje. KI poreme}aj endogene koagulacije. Galenika tabl. Baxter AG pra{ak i rast. za inj. Galenika rast. te{ka hipertenzija. stariji od 65 godina. OPREZ dojenje. ulkusna bolest. CSL Behring pra{ak i rast.2ml 448 Registar lekova 2011 . stariji od 65 godina. trombocitopenija. mozgu. 5000ij/0. KI poreme}aj endogene koagulacije. ND krvarenje. Pfizer rast. za rast. dijabetes. nekroza ko`e. prete}i abortus. ({pric) 5000ij/0. trombocitopenija. dojenje. ulkusna bolest. te{ka sr~ana dekompenzacija. te{ka hipertenzija. hematomi. trudno}a. dijareja Farin. ND alergijske reakcije.25ml antitrombin III B01AB02 IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija kod naslednog i ste~enog deficita antitrombina III. terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa. OPREZ GIT ulceracije. povi{ena telesna temperatura Antitrombin III. tumori. 5mg B01AA07 acenokumarol IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. profilaksa ekstrakorporalne tromboze u toku hemodijalize. 1000ij/20ml Kybernin P. abortus. 4mg B01AB Heparinski antikoagulansi IND profilaksa i terapija tromboze dubokih vena ili embolije plu}a. tumori. 5000ij/ml. ND alergijske reakcije.C B01 LSW!J!LSWPUWPSOJ!PSHBOJ ANTITROMBOTI^KA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01A Antitromboti~ka sredstva (antikoagulansi) B01AA Antagonisti vitamina K B01AA03 varfarin natrijum IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. groznica. stariji od 65 godina. hipertenzija. nedavni hirur{ki zahvati naro~ito na oku. lokalna iritacija. bakterijski endokarditis.

bukalne ulceracije Ticlodix. KI trudno}a. PharmaSwiss film tabl. za inj. angina. dijareja. Sandoz film tabl. abdominalni bol.3ml. za inj. 250mg Registar lekova 2011 449 . intrakranijalna). 6000ij antiXa /0. Krka film tabl.9ml B01AC Inhibitori agregacije trombocita. ({pric) 5153ij/0. 75mg Plavix. 75mg Monogrel. krvne diskrazije.4ml. 7600ij antiXa/0. ra{. svrab Antiagrex. te{ka insuficijencija jetre.6ml. leukopenija. prevencija posledica ateroskleroti~nih promena u perifernim krvnim sudovima. Srbolek film tabl. terapiju treba obustaviti 7 dana pre planirane operacije. stanje posle infarkta ili mo`danog udara. vertigo. krvarenja (uklju~uju}i gastrointestinalna. 75mg Zyllt. za inj. ekstrakorporalne cirkulacije u slu~aju kad je kontraindikovana primena acetilsalicilne kiseline. pancitopenija. cerebrovaskularno krvarenje. OPREZ nekoliko dana posle infarkta miokarda. ({pric) 2850ij antiXa/0. ({pric) 1432ij/0. 75mg Clopigal.8ml reviparin natrijum B01AB08 Clivarin. Pharmanova film tabl. dispepsija. kao ni 7 dana posle mo`danog udara ne treba koristiti. za inj. gsk rast. ND mu~nina.2ml. 75mg Cardogrel. Medico Uno film tabl.25ml rast. Zdravlje film tabl. 75mg Kerberan.4ml. Nini film tabl.8ml. dijareja. trombocitopenija. 4000ij antiXa /0.6ml. dojenje. Abbott rast. aterosklerotskih arteriopatija sa klaudikacijom. 3800ij antiXa/0. 10000ij antiXa /ml rast. 75mg Klopidogrel. sanofi aventis rast. KI krvarenje. dojenje. trudno}a. ulkusna bolest. 75mg Klogrel. smanjena funkcija bubrega. 75mg B01AC05 tiklopidin hlorid IND profilaksa tromboembolijskih komplikacija kod cerebrovaskularnih bolesti. 75mg Klopidogrel. (bo~ica) 10000ij antiXa /ml nadroparin kalcijum B01AB06 Fraxiparine. za inj. trombocitopenija i agranulocitoza u anamnezi.B01AB05 enoksaparin natrijum 1mg enoksaparina = 100ij antiXa enoksaparina Clexane. sanofi aventis film tabl. glavobolja. hemoragijska dijateza. 8000ij antiXa /0. agranulocitoza). 5700ij antiXa/0. ra{. holestatska `utica. isklju~uju}i heparin B01AC04 klopidogrel IND prevencija ishemije kod bolesnika sa simptomatskom ishemijskom bolesti u anamnezi. hemodijalize. povi{ene vrednosti alkalnih fosfataza i transaminaza. 75mg. ND promene u krvi (leukopenija. za inj. zbunjenost. u kombinaciji sa malim dozama acetilsalicilne kiseline indikovan je kod akutnog koronarnog sindroma bez pove}anja ST segmenta i akutnog infarkta. ({pric) 3436ij/0. Galenika film tabl. neutropenija. 300mg Zyllt. Slaviamed film tabl. Hemofarm film tabl. ({pric) 2000ij antiXa /0.6ml rast. te{ko oboljenje jetre.

ose}aj vru}ine. deca ispod 12 godina. KI poslednje 4 nedelje trudno}e. mu~nina. KI okluzivna bolest plu}nih vena. koma. 2. urtikarija. Exel rast. te{ka vaginalna krvarenja. trombocitopenija. za inf. veliki hiru{ki zahvati ili ozbiljne traume u poslednja 3 meseca. astma. 750 000ij. 100mg Midol. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. MSD konc. infektivni endokarditis. crvenilo lica. Lannacher gastrorezis. subakutne i hroni~ne tromboze ili embolije perifernih venskih i arterijskih krvnih sudova i hroni~na okluzivna bolest arterija. tvrda sa modif. OPREZ trudno}a. bol u vilici Remodulin. oslob. 10mg/ml B01AC30 dipiridamol + acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita. 100mg B01AC17 tirofiban IND nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q zupca u cilju spre~avanja koronarne ishemije u kombinaciji sa heparinom. renalna i hepati~na insuficijencija.25mg/ml B01AC21 trepostinil natrijum IND umerena primarna plu}na arterijska hipertenzija. 1. tabl.25mg/ml Aggrastat. glavobolja. aktivni ulkus. dijabeti~ka retinopatija. giht. reverzibilna trombocitopenija Aggrastat. 1mg/ml. anemija. dojenje. glavobolja. za inf.5Mij 450 Registar lekova 2011 . Hemofarm tabl. aktivna ulkusna bolest. modrica i krvarenje na mestu primene. stariji od 65 godina. za inf. 0. povra}anje. ND mu~nina. insuficijencija jetre. mo`dani udar u toku poslednjih 30 dana ili bilo kakav {log u anamnezi. tabl. KI abdominalno krvarenje u toku poslednjih 30 dana. akutne. dojenje. ND krvarenja. dojenje. glavobolja. OPREZ trudno}a. za rast. Boehringer kaps. urtikarija. OPREZ smanjena funkcija bubrega i/ili jetre. ND mu~nina. pove}ano protrombinsko vreme. hemofilija. letalna doza acetilsalicilne kiseline je 0. traume ili hirur{ke intervencije. 50mg. insuficijencija srca. astma. (200mg + 25mg) B01AD Enzimi IND akutni infarkt miokarda. giht. KI krvarenje. Pliva tabl. proliv. hemofilija. Orion konc. hemoragijska dijateza. te{ka hipertenzija. dojenje. deca. aktivna ulkusna bolest. hematurija. 100mg Cardiopirin.B01AC06 acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita. renalna i hepati~na insuficijencija. produ`enje krvarenja. intrakranijalne bolesti (aneurizme. preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija). sumnja na postojanje tromba u levoj strani srca. 0. otok. KI dojenje. crvenilo. alergijske reakcije uklju~uju}i anafilaksu B01AD01 streptokinaza Streptase. akutni pankreatitis.5mg/ml. CSL Behring pra{ak za rast. OPREZ trudno}a. aktiviranje ulkusa. preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija). osip. ulceracije u GIT-u. akutni perikarditis.0. pireksija.2 . nekontrolisana hipertenzija.5g/kg Andol 100. 100mg Aspirin protekt. povra}anje. poreme}aj koagulacije. upotreba oralnih antikoagulanasa. 5mg/ml. za rast. glavobolja Aggrenox. neoplazme ili arteriovenske malformacije). embolija plu}a. viremije kod dece ispod 12 godina (Reye-ov sindrom). trudno}a. ND krvarenje. bol u le|ima. Bayer gastrorezis. za inf. akutna cerebralna tromboembolija. cerebrovaskularna krvarenja u anamnezi. ND bol.

Bayer film tabl. skora{nja intrakranijalna ili intracerebralna krvarenja. skora{nja interkranijalna hemoragija ili hirur{ki zahvat na mozgu. dojenje.5mg ili 10mg).8ml B01AX06 rivaroksaban IND prevencija venske tromboembolije kod odraslih koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu zamene kuka ili kolena.5mg). akutna plu}na embolija. insuficijencija bubrega ili jetre. istovremena primena lekova koji pove}avaju rizik od krvarenja. ve}ih ortopedskih hirur{kih zahvata. okularno. klini~ki zna~ajno krvarenje. KI preosetljivost na fondaparinuks. Boehringer kaps. telesna masa manja od 50kg. 50mg/50ml tenekteplaza B01AD11 Metalyse. glavobolja. dojenje. 50mg/10ml B01AE Direktni inhibitori trombina B01AE07 dabigatraneteksilat IND primarna prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu totalne zamene kuka ili kolena. ND tahikardija. suvo}a usta. modrice). dojenje. ki~menoj mo`dini ili oku.B01AD02 alteplaza Actilyse. smanjena funkcija bubrega. hemoptizije. ki~mene mo`dine ili oka). povra}anje. eritematozni osip. KI trudno}a. anestezija sa postoperativnim epiduralnim kateterom (rizik od paralize). akutni bakterijski endokarditis. (u {pricu) za rast. poreme}aj funkcije jetre. tvrda 75mg. mu~nina. ({pric ) 2. te{ko o{te}enje jetre. terapija nestabilne angine pektoris ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta (Arixtra 2. re|e hepatobilijarni poreme}aji Pradaxa. utero-vaginalno.5mg/0. 7. purpura. 10mg/0. vaskularna retinopatija. opstipacija ili dijareja. OPREZ starije osobe. hematomi. bolest jetre udru`ena sa koagulopatijom. bol u abdomenu.4ml. 10mg Registar lekova 2011 451 . sinkopa. za inj. 110mg B01AX Drugi antitromboti~ki agensi B01AX05 fondaparinuks natrijum IND prevencija venskih tromboembolijskih doga|ja kod operacija abdomena. Boehringer pra{ak i rast.5mg/0. trombocitopenija. vrtoglavica. klini~ki zna~ajno aktivno krvarenje. trudno}a. dispepsija. te{ka insuficijencija jetre. 7.za rast. anemija. bakterijski endokarditis. aktivne gastrointestinalne ulceracije. dojenje. mu~nina. gsk rastvor za inj. trudno}a. epistaksa. hipotenzija Xarelto. OPREZ osobe sa pove}anim rizikom od krvarenja (kongenitalni ili ste~eni poreme}aji krvarenja. povra}anje. trombocitemija. vrtoglavica. te{ka bubre`na insuficijencija. aktivna ulcerozna gastrointestinalna oboljenja. hematurija. smanjena hemostaza. ND hemoragije. krvarenje. KI aktivno krvarenje. Boehringer pra{ak i rast. skora{nje operacije mozga.6ml. duboke venske tromboze (Arixtra 5mg.5ml. aktivna ulcerozna oboljenja u GIT-u. glavobolja. za inj. ND krvarenje (gastrointestinalno. 5mg/0. OPREZ osobe sa kongenitalnim ili ste~enim poreme}ajima krvarenja. bol i edem na mestu primene Arixtra. skora{nja operacija. anemija.

(hipervolemija kod primene velikih doza koagulacioni faktor IX) 452 Registar lekova 2011 . boci sa drugim lekovima Trasylol. VII. kod operacija prostate. o{te}enja jetre. OPREZ trudno}a. (posle operacija i kod novoro|en~adi . OPREZ ne primenjivati za antagonizovanje antikoagulantnog efekta heparina.B02 ANTIHEMORAGICI B02A Antifibrinolitici B02AB Inhibitori proteinaza B02AB01 aprotinin IND profilaksa i terapija hiperfibrinoliti~kih krvarenja kod operacija u kardiologiji ili posle davanja streptokinaze. 2mg/0. primene nekih lekova. ND alergijske reakcije. ND alergijske reakcije. hiperpireksija.8ºC. trudno}a. (hiperfibrinoliza kod krvarenja koja ugro`avaju `ivot. u aku{erstvu.2ml B02BC Lokalni hemostatici B02BC30 fibrinogen + koagulacioni faktor XIII humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid ~uvati na 2 . Roche rast. KI prvi trimestar trudno}e (osim kod vitalne ugro`enosti). Roche rast. I ne me{ati u istom {pricu/inf. alergija u anamnezi. ra{ na ko`i. dojenje.koagulacioni faktor IX). tahikardija. CSL Behring pra{ak i rast za lepak za tkivo (90mg+60J+1000KIJ+ 500ij+5. OPREZ koronarna bolest. zaptivanje telesnih {upljina i likvorskih prostora. plu}a. IX i X). endoskopsko le~enje ulkusa GIT-a koji krvare.9mg)/ml B02BD Faktori koagulacije krvi Preparate iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 . tromboembolijske komplikacije.kombinacija koagulacionih faktora II. zbrinjavanje rana. krvarenja nastala predoziranjem antikoagulanasa kumarinskog tipa (na heparinska krvarenja nama efekta). oboljenja jetre. 10mg/ml Konakion MM za decu./inf. posle operacija .Set.8ºC. induracije i pruritus (retko) Konakion MM. infarkt miokarda. resekcija u GIT-u. ND eritem. kao i kod vantelesnog krvotoka. GIT smetnje. malapsorpcionog sindroma. ND alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu Beriplast P Combi . deficit vitamina K. ne zamrzavati. sklonost tromboembolijskim oboljenjima ili DIC-u. za inj. osiguravanje {avova u hirurgiji. Bayer rast. za inj. KI intravaskularna primena. IND zaustavljanje akutnih krvarenja mekih tkiva i parenhima u toku operacija. za inf 500 000kij/50ml B02B Vitamin K i ostali hemostatici B02BA Vitamin K B02BA01 fitomenadion (vitamin K1) IND profilaksa i le~enje hemoragijske bolesti novoro|en~eta (novoro|en~ad i deca do 1 godine primaju samo Konakion MM za decu). hipoprotrombinemije nastale kao posledica bilijarne opstrukcije. u trudno}i primenjivati samo ako je neophodno.

terapija bolesnika koji nemaju hemofiliju ali imaju ste~ene inhibitore na faktore VIII. Octapharma pra{ak i rastvara~ za rast. 250ij/ml. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. Talecris pra{ak i rast.za inj. 250ij/5ml Haemonine 500./inf 600ij/5ml Haemonine 250. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast.humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX). 250ij/10ml Recombinate 500. 500ij/10ml. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. 1000ij/ml Recombinate 250. 500ij/5ml./inf 200ij/5ml. za inj. 500ij/10ml Recombinate 1000. za rast. za rast. 500ij/5ml. za inj. 1000 FEIBAj/20ml B02BD04 koagulacioni faktor IX . za inj. za rast. ste~eni nedostatak faktora IX. Biotest pra{ak i rast. 500ij Registar lekova 2011 453 . za rast. Wyeth pra{ak i rast. za rast. 500ij/5ml. za inj. 500ij5ml. ste~eni nedostatak faktora VIII ReFacto AF. Baxter AG pra{ak i rastvara~ za rast. 1000ij. 1000ij/5ml Immunine.humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). ste~eni nedostatak faktora VIII Advate. za inj. Kedrion pra{ak i rast.B02BD02 koagulacioni faktor VIII .. 250ij. Baxter AG pra{ak i rast. 1000ij/10ml Emoclot . za inj. 1000ij/10ml Octanate. Biotest pra{ak i rast. 250ij/5ml.za rast. za rast. Biotest pra{ak i rast. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. za inj. 2000ij B02BD03 antiinhibitorski kompleks faktora VIII IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A i B koji imaju inhibitore na faktor VIII i IX. ste~eni nedostatak faktora VIII Beriate P. za rast. za inj. Bayer pra{ak i rastvara~ za rast. 250ij/5ml. trajno eliminisanje inhibitora tj. 250ij/5ml. CSL Behring pra{ak i rast. za inj. za inj. KI skora{nji infarkt miokarda. 1000ij/10ml Haemoctin SDH. za rast. 1000ij/5ml.250ij/2. za rast. XI i XII kao i bolesnici sa von Willebrand-ovom bolesti koji imaju inhibitore Feiba NF. Biotest pra{ak i rast. 500ij/ml. za inj. 1000ij/10ml B02BD02 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII. CSL Behring pra{ak i rast. za rast. za inj. 500ij/10ml Berinin P 600. sve`e tromboze Aimafix. kontinuirana i dugotrajna terapija u kombinaciji sa faktorom VIII radi kasnijeg nastavka le~enja kao i kod hemofilije bez inhibitora.humani) IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII).5ml. za inj. 500ij. 600ij/5ml Octanine F. 1000ij/10ml B02BD02 moroktokog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). 1500ij/5ml Kogenate. za inj. 500ij/5ml Haemonine1000. 500ij/10ml. 250ij/5ml. za rast za inj. 1000ij10ml Koate DVI. za inf 500FEIBAj/20ml. Kedrion pra{ak i rast. za inj. za inj. Octapharm pra{ak i rast.

o{te}enja `eluca i tankog creva velikim dozama) B03AA Dvovalentno gvo`|e. (800ij +900ij)/10ml B02BD08 aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa ./inf. nedovoljan unos gvo`|a hranom. ote`ana resorpcija gvo`|a iz GIT-a B03AA02 gvo`|e II fumarat Heferol. za rast. Octapharma pra{ak i rast.B02BD06 koagulacioni faktor VIII + humani. za inj. metalni ukus u ustima./inf. za inj. tromboflebitis). dijareja ili opstipacija. tvrda 350mg (115mg gvo`|a) gvo`|e II sulfat B03AA07 Ferro gradumet. za rast. glavobolja. za inj.3ml B02BD09 nonakog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX). (250ij +500ij)/5ml Wilate. za rast. CSL Behring pra{ak i rast. KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla NovoSeven. hemoliti~ka anemija kada nema deficita gvo`|a.urtikarija. za rast.humani rekombinantni) IND krvarenja i hirur{ke intervencije kod bolesnika koji imaju antitela (inhibitore) prema koagulacionim faktorima VIII i IX. bol u grudima. za rast. za rast. oralni preparati IND terapija i profilaksa sideropeni~nih anemija izazvanih krvarenjem ili pove}anom potrebom za gvo`|em.2mg/2. za inj. a kontraindikovana je i primena pune doze jednokratno). 500ij. istovremena primena oralnih i parenteralnih preparata gvo`|a. 2000ij B03 ANTIANEMICI B03A Preparati gvo`|a KI depresija kostne sr`i. (400ij+450ij)/ 5ml pra{ak i rast.bolesti jetre i bubrega. astma. (125ij+250ij)/5ml. venospazam. 1000ij. artralgija.za parenteralne oblike. (samo za parenteralne oblike . hemohromatoza. mijalgija. (samo za parenteralne oblike . 250ij.pepti~ki ulkus. Alkaloid kaps. (samo za oralne oblike . ND groznica. alergijske reakcije BeneFIX. za inj. vrtoglavica. transfuzija krvi. tahikardija. crna obojenost stolice. dispneja. za rast. Wyeth Pharma pra{ak i rast. rana trudno}a. deca do 4 meseca./inf. Novo pra{ak i rast. ste~eni nedostatak faktora IX. hemosideroza. (samo za oralne oblike . Baxter AG pra{ak i rast. von Willebrand-ov faktor IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa von Willebrand-ovom bole{}u i hemofilijom A Haemate P 250. KI diseminovana intravaskularna kogulacija (DIC). CSL Behring pra{ak i rast.2ml. (1000ij+2400ij)/15ml Immunate.4mg/4. (250ij+600ij)/5ml Haemate P 500. Galenika film tabl. za inj. OPREZ trudno}a i dojenje . enteritis. CSL Behring pra{ak i rast. ND mu~nina. 1. hipotenzija. ulcerozni kolitis). (500ij+1200ij)/10ml Haemate P 1000. za inj. za inj. za rast. 105mg gvo`|a 454 Registar lekova 2011 .smanjenje apetita. povra}anje. 2.

megaloblastna anemija izazvana deficitom folne kiseline. Kronova bolest. 2500μg/2ml B03BB Folna kiselina i derivati B03BB01 folna kiselina IND le~enje . za inj.33mg Mn + 0. usled anatomskih anomalija GIT-a.7mg Cu)/10ml B03B Vitamin B12 (cijankobalamin) i folna kiselina IND perniciozna anemija sa ili bez neurolo{kih poreme}aja. neurolo{ki poreme}aji nastali usled deficita vitamina B12. OPREZ anemije nepoznatog uzroka (folna kiselina mo`e da maskira simptome perniciozne anemije). sprue. insuficijencija jetre. Alkaloid rast. 5mg Registar lekova 2011 455 . Galenika rast. I ne me{ati u istom {pricu/inf. pu{a~ka ambliopatija. za inj. za inj. nesanica Folacin. oralni preparati B03AB05 gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks Ferrum Sandoz.trudno}a. boci sa drugim lekovima B03AC01 dekstriferon Fedex. profilaksa . ulcerozni kolitis. primena lekova koji mogu izazvati deficit folne kiseline npr. parenteralni preparati IND anemija usled deficita gvo`|a. magaloblastna anemija nepoznatog uzroka (folnu kiselinu ne treba primenjivati kao monoterapiju ili kao zamenu za vitamin B12 jer mogu da se jave ireverzibilni neurolo{ki poreme}aji). Alkaloid oralni rastvor 40mg feri jona/15ml B03AC trovalentno gvo`|e . Sandoz tabl. neuropatije. gastrektomije. tumori zavisni od folata. za `vakanje 100mg sirup (50mg/5ml) gvo`|e III protein sukcinilat B03AB09 Legofer. dojenje. posle resekcije gornjih delova tankog creva. antiepileptici. Jadran tabl. Innotech oralni rastvor (50mg Fe + 1. Zdravlje rast. 500μg/ml B03BA03 hidroksokobalamin OHB12. alergijske reakcije. ND GIT poreme}aji. inflamatornih oboljenja creva ili usled prisustva parazita u crevima (Diphyllobotrium latum). megaloblasti~ne anemije koje se javljaju kao posledica uro|enih poreme}aja metabolizma. 100mg gvo`|a/2ml B03AE gvo`|e u drugim kombinacijama B03AE10 gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat Tot Hema. OPREZ doze vitamina B12 ve}e od 10μg dnevno mogu popraviti megaloblasti~nu anemiju nastalu usled nedostatka folata i tako maskirati ta~nu dijagnozu B03BA Vitamin B12 (cijankobalamin) i analozi cijanokobalamin B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid.B03AB trovalentno gvo`|e. resekcije ileuma. dugotrajna dijaliza. KI perniciozna anemija.

ote`ano disanje. Amgen Europe rast. Cilag rast. glavobolja. 120 μg /0.4ml.humani rekombinantni eritropoetin B03XA01 Recormon. ({pric) 30μg/0.5ml. 200 μg /0.5ml.6ml rast. isklju~iti druge uzroke anemije.4ml.3ml. za inj.3ml. 10000ij/0.9ml. 150 μg /0. 80μg/0. za inj ({pric)1000ij/0. epoetin zeta B03XA Ostali antianemijski preparati IND anemije udru`ene sa deficitom eritropoetina kod hroni~ne insuficijencije bubrega kod bolesnika koji su na dijalizi. anemija kod bolesnika koji su na hemioterapiji preparatima platine.3ml.4ml Eprex 10000.4ml. 100 μg /0. 5000ij/0. Cilag rast. 40μg/04ml 80μg/0.6ml. za inj ({pric) 20000ij/0. na peritonealnoj dijalizi ili jo{ nisu na dijalizi. 2000ij/0. 5mg B03X Ostali antianemijski preparati epoetin alfa i epoetin beta. (pen sa ulo{kom) 60μg /0. ({pric) 2000ij/0. 10μg/0.8ml. 500μg/ml metoksi polietilen glikol-epoetin beta B03XA03 Mircera.5ml.3ml. za inj. 60000ij/ml epoetin zeta B03XA01 Eqralys. 20000ij/ml.5ml 100μg/0.3ml. ({pric) 1000ij/0.3ml. 500μg/ml rast. 5000ij/0. 360μg /0. ND hipertenzija.3ml. za inj. 2000ij/0. za inj. KI nekontrolisana hipertenzija. 300μg/0. tromboza. 60μg/0. konvulzije. 100μg/0.3ml. 6000ij/0.6ml. 50μg/0.4ml. 30000ij/0. 100 μg /ml. konvulzije u anamnezi. ({pric) 30μg /0. ishemijska vaskularna bolest.5ml. 6000ij/0.6ml 456 Registar lekova 2011 . Roche rast.6ml.humani rekombinantni eritropoetin Eprex 1000.5ml Eprex 2000.3ml.5ml.3ml. 4000ij/0.3ml. 250 μg /0. 30000ij/0. Cilag rast. autologno davanje krvi kod bolesnika sa srednje te{kom anemijom koji se pripremaju za hirur{ku intervenciju.3ml.5ml. Roche rast za inj.3ml.3ml Eprex 4000.3ml. 1000 μg /ml rast. 75 μg /0. Cilag rast. 50 μg /0. tahikardija. Hemofarm rast. Cilag rast. 20μg/0. za inj. 50 μg /ml.4ml.6ml. 300μg/0. za inj. metoksi polietilen glikol-epoetin beta. 8000ij/0. alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu B03XA01 epoetin alfa . trombocitoza (retko). 300 μg /ml. 20μg/0.Folnak. za inj. maligne bolesti.38ml. 40μg/0. 150μg/0.6ml.3ml. za inj. za inj ({pric) 10 000ij/ml epoetin beta .3ml. 800 μg/0.3ml. darbepoetin. OPREZ trudno}a. ({pric) 3000ij/0. ({pric) 4000ij/0. dojenje. 4000ij/0. 200 μg /ml. bolesti jetre. 3000ij/0.3ml.75ml i 40000ij/ml darbepoetin alfa B03XA02 Aranesp. (karpula) 10000ij/ml. 15μg/0.3ml. 150μg/0. 10000ij/ml rast.3ml.5ml Eprex 3000. deca. Nini tabl. za inj. ({pric) 1000ij/0.

kao i akutna normovolemijska hemodilucija. za inf. hipervolemija. nefrotski sindrom. plu}ni edem. anemija. Kedrion rast. 20% Uman Albumin. za infuziju (4% + 0. za inf. urtikarija. IND terapija i profilaksa hipovolemije. za inf. ND mu~nina. poreme}aji koagulacije krvi. posle poro|aja). sa anurijom ili oligurijom.9%) Hetasorb 10%. hipervolemija. ne sme se zamrzavati. malo soli. za inf. oboljenja bubrega. ITK rast. ciroza jetre. visoki centralni venski pritisak. te hiperbilirubinemija novoro|en~adi. KI plu}ni edem. Fresenius Kabi rast. B. dojenje. Braun rast. 20% Ljudski albumin 20%. hiperhidracija. 5% 20% Human albumin20% Behring.9%) hidroksietilskrob 130/0.7%) B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid i hidroksietilskrob 130/0.4 + natrijum hlorid B05AA07 Voluven. OPREZ astma. ND alergijske reakcije. IZZ rast. opekotina ili sepse. hiperhidratacija. intrakranijalno krvarenje. 5% 20% Humani albumin 20% Biotest. KI preosetljivost na `elatin. Baxter AG rast.B05 SREDSTVA ZA ZAMENU PLAZME I PERFUZIONI RASTVORI B05A Krv i sli~ni proizvodi B05AA Sredstva za zamenu krvi i proteinske frakcije plazme B05AA01 albumin humani IND hipoalbuminemija (akutni edem. CSL Behring rast. bubre`na insuficijencija sa oligurijom i anurijom. 20% Plasmubin 20. povi{ena temperatura. perioperativnog gubitka krvi. pove}anje serumske amilaze. zavisno od doze mo`e do}i do poreme}aja koagulacije krvi B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid Hetasorb 6%. (10% + 0. difuzni eritem). preeklamsija) hipovolemija razli~itog porekla (hemoragi~ki {ok. abdominalni bol. anafilakti~ke reakcije Gelofusine. za inf. za inf. Hemofarm rast. Biotest rast. za vreme operacija.9%) Registar lekova 2011 457 . za inf. Octapharma rast. KI sr~ana insuficijencija. te{ki oblici hipernatrijemije ili hiperhloremije. ekstrakorporalna cirkulacija. za inf. 5% 20% B05AA06 `elatin polisukcinat + natrijum hlorid IND prevencija i terapija hipovolemijskog {oka usled krvarenja. Talecris rast. pacijenti na dijalizi. za inf. pruritus. za inf. Hemofarm rast. 20% Human albumin. sr~ane mane. za inf. te{ka sr~ana insuficijencija. 20% Human albumin 20% Baxter. traume.4 + natrijum hlorid Rastvor se ~uva na sobnoj temperaturi. povra}anje Albumin (ljudski). sr~ana dekompenzacija. Nije supstituent za krv ili plazmu ukoliko je potrebno njihovo davanje. mu~nina. ND alergijske reakcije (groznica. trudno}a. (6% + 0. gubitak te~nosti u ekstravaskularnom podru~ju. (6% + 0.

2g+6. glicin. aspartanska kiselina.5g+5. lizin.2g+6.6g+4. preosetljivost na pile}e proteine Lipovenoes.5g+7.5g+1g)/L rast. 10% (5g+7.8g +0.3g+2. za inf. serin. hipokalijemija. glutaminska kiselina. serin.6g+5. aginin.2g+0. valin) rast. tirozin. arginin.1g +3.1g+14g +12g+11g+3g+11.3g+2. Fresenius Kabi emulzija za inf.3g+4. treonin. alanin. (10% + 0.1g+4.1g+3.6g+5. hipotona dehidratacija.2g+8.2g+6.5g+7. (5.5g+3.2g+6. za inf. triptofan.5% (6. histidin.4g+5. fenilalanin.2g+2. glicin.4g+2g+1.3g+4. za inf. tirozin. leucin.25g+0.3g+17g+9. treonin. taurin.4g+1g+2g)/L rast. za inf.B05B Rastvori za intravensku primenu B05BA Rastvori za parenteralnu ishranu B05BA01 aminokiseline (izoleucin.6g+3.6g+1.1g+2. fenilalanin.4g+0. KI poreme}aj metabolizma masti.6g)/L rast. 6. skora{nji infarkt miokarda.4g+1g+2g)/L rast.6g+1.4g+6. Fresenius Kabi emulzija za inf.5%) 458 Registar lekova 2011 .6g)L Vaminolact. te{ka hiperlipidemija. hiperhidratacija.1g+1g+7.1g+7g+5. lizin.6g+0.3g+4.1+3. Fresenius Kabi ulje soje B05BA02 IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani. hemofagocitozni sindrom Intralipid. metionin.5g+0. za inf.4g+2g+1.6g+3. metionin.55g+7g+6g +5.8g+8.5g+0. trudno}a. KI {ok.1g+2. histidin.15g+2. valin.5g+25g +20g+18. Hemofarm Aminosol 15%. Fresenius Kabi B05BA01 aminokiseline (alanin.5g+3. leucin. prolin. koma.2g+8. {ok.9g+5.8g+8.9g+5.3g+17g+9. (5g+7. cistein.5g+11. taurin.7g+3.6% + 2. prolin.7g+5.3g+3.5g+25g+20g +18. Hemofarm Aminoven. te{ka insuficijencija jetre. embolizam.5g+11.1g+14g+12g +11g+3g+11.4g+6. triptofan) rast. za inf. nestabilan dijabetes melitus.1g+3.6g+0. senzibilizacija na sastojke preparata.6g)/L Aminosol 10%. 5% (2. iusult. 20% B05BA02 ulje soje + lecitin jajeta + glicerol IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani. 15% (5.4g+5.6g+4. deficit esencijalnih masnih kiselina kod pacijenata koji nisu u stanju da odr`avaju normalne koli~ine esencijalnih masnih kiselina oralnim putem. izoleucin.5g+1.

OPREZ potrebna kontrola serumskih triglicerida. glicin.4g+2. triptofan. KI te{ki poreme}aji koagulacije. te{ka sepsa sa acidozom i hipoksijom.2g +1. za inf. serin.B05BA02 ulje soje rafinisano. dispneja i cijanoza i u tom slu~aju infuziju treba prekinuti Lipofundin MCT/LCT20%. hiperlipidemija. histidin.6g+6. tromboflebitis Glucose. hiperhidratacija). 5% 10% Glucosi infundibile. znojenje. acidobaznog statusa i elektrolita ako se masti daju svakodnevno u velikim dozama. za inf. KI hipotoni~na dehidratacija. lizin. nekorigovani poreme}aji elektrolita (hipoton~na dehidratacija.508g+3.7g+4. bol u grudima i ledjima.6g +7. akutne faze sr~anog ili mo`danog infarkta.5g+12g+5. lipidna embolija. 10% (5g+8. pospanost. valin. alanin. crvenilo lica.581g)/L Aminoplasmal 10% E. arginin. fenilalanin. 20% (100g/L + 100g/L) B05BA03 glukoza IND izotoni~na i hipertoni~na dehidratacija. alergijske reakcije.4g+4.36g +2. keto-acidozna koma. koma nepoznatog porekla. dispartanska kiselina.453g+0. drhtavica.5g+3g+10. B. za inf.2g+11. ND retko mu~nina. Zdravlje rast. B. prolin. glavobolja. povra}anje.9g+6.2g+5. nadra`aj vene. 5% 10% B05BA10 aminokiseline (izoleucin. Braun Registar lekova 2011 459 . dijabeti~na koma. glutaminska kiselina. B. hemoragi~ni nekrotiziraju}i pankreatitis. primena esencijalnih masnih kiselina kao deo totalne parenteralne ishrane. tirozin) + natrijum acetat + natrijum hidroksid + kalijum acetat +magnezijum hlorid + dinatrijum fosfat rast. trigliceridi srednje du`ine lanca IND nadoknada kalorija uklju~uju}i lako iskoristljive lipidne komponente. za inf. 5% 10% Glucose 5% Fresenius. Braun rast.3g+0. za inf. ne sme se koristiti zajedno sa krvlju koja je konzervisana rastvorom ACD. stanja {oka i kolapsa. leucin.85g+4.5g+2. acidoze razli~itog porekla. Hemofarm rast. ND bol na mestu primene. hipokalijemija. OPREZ dijabetes. 5% Glucosi infundibile. poreme}aj metabolizma lipida. akutna tromboembolija. Fresenius Kabi rast. metionin.858g+0. parenteralna ishrana. treonin. Braun emulzija za inf. glikemije. oboljenja jetre.

91g+0.25g+3.872g+5. fenilalanin. izoleucin.73g+ 2.64+10.312g+2.8g+2.272g+1.{ok.24g+4.384g+3. alanin.98g+2. alanin.82g+2.008g+2.747g+0. acetilcistein. ulje soje Nutriflex lipid Peri.728g+1. histidin.88g+1.72g+2. triptofan.402g+ 0.18g+9.916g +2.72g+2.744g+0.24g+4.08g+10.689g+0.496g+2.2g+2.456g+0.78g+ 2.64g+0. fenilalanin.4g+4.584g+1.dekompenzovana sr~ana insuficijencija. glicin.4g+13. lizin. arginin.44g+3. glutaminska kiselina. valin. B. glicin. deca mla|a od 2 godine Aminosol 10% E.623g+158. hiperklijemija.88g+0. fenilalanin.024g+20g+20g)/L B05BA10 aminokiseline (alanin.568g+2.017+0.735g)L(1137mOsm/L) B05BA10 aminokiseline (izoleucin. triptofan) + natrijum glicerofosfat + jabu~na kiselina + kalijum hidroksid + magnezijum hlorid + kalcijum hlorid KI metaboli~ka acidoza.7g+0.872g+2.656g+1.B05BA10 aminokiseline (izoleucin. treonin.Braun emulzija zan inf (1.515g +0. prolin. histidin.368g+3. 8% (10. B. za inf. arginin.792g +2.936g+5.222g+2. 8% (4.32g+1.88g+4. Braun emulzija zan inf (3.09g+6.08g)/L 460 Registar lekova 2011 .4%. serin) + glacijalna sir}etna kiselina Aminosteril N-Hepa 8.504g+2.736+4.72+0.908g+4.171g +0.808g +1.781g+0. B. metionin. serin.4g+0.378g+ 0.82g+4.76g+4. metionin.284g+4.435g+ 2.456g+2. treonin. lizin.64g +5. lizin. hiperhidratacija. arginin.7g+0.3g+3g+ 2g+1. prolin. Braun emulzija zan inf (2. glicin. histidin.683g+1.7g+10.88g +1.354g+0. leucin.865g+0. lizin.1g+ 5. leucin.624g+4. treonin. fenilalanin.352g+3.1g+4.8g+10.08g+2.42g)L B05BA10 aminokiseline (alanin.264+2.88g+5.368g+6. izoleucin. Fresenius Kabi rast. valin) Hepasol 8%.09g+6. histidin. Hemofarm rast.88g+1.16g+ 1.8g+3.604g+3.592g+ 1. za inf.4g+0.4g+13.544g+2. te{ka insuficijencija bubrega i jetre. serin) + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat + kalijum acetat + magnezijum acetat + kalcijum hlorid + glukoza +natrijum dihidrogenfosfat + cink acetat + trigliceridi srednje du`ine lanca.28g+7. za inf.54g+0.8g+ 5.256g+3.7g+10. prolin. metionin. acetilcistein.88g+3. metionin.353g+70.47g+132g+1. triptofan. treonin. leucin. valin.4g+0.368g+1.264g+20g+20g)/L Nutriflex lipid plus. aspartanska kiselina. Hemofarm rast.4g+2.686g+0.2g+ 5.1g+5g+4. arginin.28g+20g+20g)/L Nutriflex lipid Special. valin.4g+6.2g+1. prolin.73g+2. triptofan.496g+7.4g+0.1g+0. (15g+15g+14g+12g+9. leucin.6g+6. glicin.

6g+7. KI poznata preosetljivost na proteine jajeta ili soje ili na bilo koji drugi sastojak preparata.9g+6.6g+5.74g+5.6g+1.3g+3. ND hiperpireksija.3g+3.97g+4.6g+1. insuficijencija jetre ili bubrega.6g+5. uro|eni poreme}aj metabolizma amino kiselina.74g+ 5.9g+200g)/L Registar lekova 2011 461 .9g+6.9g+6.6g+1.23g+ 7.6g+5. hiperhidracija.04g+1.97+4.4g+5.9g+ 9g+5. groznica.97g+4.8g+5.8g+4.4g+5.97+4.6g+7. mu~nina.6g+7.9g+0.3g+ 0.8g+4.6g+7.9g+0. Preparat se sastoji od trodelne kese sa odvojenim komorama.6g+7. Fresenius Kabi emulzija za inf. povra}anje. hiperglikemija koja zahteva vi{e od 6 ij insulina po ~asu.5g+5.9g+200g)/L emulzija za infuziju 1540ml (1400kcal) (190g+16g+11.3g+0. akutni {ok.6g+5. akutni edem plu}a. poreme}aj koagulacije krvi.8g+4.3g+ 0.3g+0. poreme}aj funkcije bubrega (sindrom preoptere}enja mastima).9g+6.04g+1.3g+0.9g+200g)/L Kabiven Peripheral.8g+5.6g+7.23g+ 7.04g+1.8g+5. te{ka hiperlipemija.9+6.9g+9g+5.6g+7. IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana. a rastvori iz njih se me{aju neposredno pre upotrebe ~ine}i tako emulziju za iv infuziju.5g+5.6g+1.9+6.04g+1.74g+ 5.4g+5.9g+6.9g+0.6g+7.9g+6.04g+1.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2400ml (1700kcal)(110g+16g+11.9g+6.5g+5.9g+ 9g+5.4g+5. ne primenjuje se kod dece mla|e od 2 godine.3g+3.3g+3.9g+9g+5.6g+ 7.6g+ 7.74g+5.3g+3.6g+7.5g+5. 1026ml (900kcal) (190g+16g+11.9g+ 9g+ 5.5g+5.8g+5.23g+7.4g+5.9g+0.74g+5.23g+7.8g+4. hipotona dehidratacija.23g+7.8g+4.9g+0.8g+5. dekompenzovana sr~ana insuficijencija. reakcije preosetljivosti Kabiven. hemofagocitozni sindrom. Fresenius Kabi emulzija za infuziju 1440ml (1000kcal) (110g+16g+11.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2566ml (2300kcal) (190g+16g+11.97g+4.B05BA10 glukoza + aminokiseline (alanin + arginin + aspartanska kiselina + glutaminska kiselina + histidin +glicin+ izoleucin + leucin + lizin +metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + kalcijum hlorid + natrijum glicerofosfat + magnezijum sulfat + kalcijum hlorid + natrijum acetat + ulje soje ^uvati na sobnoj temperaturi.6g+7.6g+5.6g+7.6g+7.6g+1.6g +7. ne sme se zamrzavati.9+6.

(17.47g+1.12g+400g+0.8g+6.37g+0.36g +4. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija. Baxter SA emulzija za inf.33g)/L Ringer s injection.19g+2.3g +0. Zdravlje rast.22g+3. hiperkalcemija Natrii chloridi infundibile compositum.3g +0.98g+1.74g+200g)/L OliClinomel N7-1000E.05g+ 0.93g+6.68g+5.4).34g+4. te{kih infekcija.74g+2. alkaloza i hiperkalijemija Jonolaktat. za inf. te{kih infekcija.08g+3.B05BA10 aminokiseline (alanin + arginin + glicin + histidin + izoleucin + leucin + lizin + metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + natrijum acetat + natrijum glicerofosfat + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza + kalcijum hlorid + maslinovo i sojino ulje.67g+2.12g+5.26g+0.78g+4. (11.08g+5.2g+1.78g+8.2g+3. Braun rast.53g+0. Baxter SA emulzija za inf.3g+4.8g+4g+5. za inf.02g)/L 462 Registar lekova 2011 .76g+5. srca i jetre.6g + 0.3g+3.6g + 0. Hemomont rast.3g+4.6g+ 6. B.203g)/L B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum acetat + natrijum glukonat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja. opekotina.6g + 0.76g+4.19g+2.93g+3.39g+6. KI hipervolemija.7g+11. (8.74g+200g)/L B05BB Rastvori za elektrolitni dizbalans B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid Ne preporu~uje se dugotrajna primena ovih preparata zbog visoke koncentracije hloridnih jona.33g)/L Ringerov rastvor. dijareje. za inf.64g+3. (20.12g+5. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija. (5.25g +3. 500ml (6g+3.5g+10. Hemofarm rast. (8. Baxter SA emulzija. kolapsa.75g +2.3g+5.36g+4.4g + 0. IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod hipotoni~ne i izotoni~ne dehidratacije u stanjima {oka.8g+ 0.12g+300g+0.74g+100g)/L OliClinomel N6-900E .47g+1. Baxter rast.8g+6g+7.31g+0.za inf.3g +0.45g+5.33g)/L B05BB01 natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja. opekotina. za inf.12g+200g+0. hiperhloremija. (8. KI te{ka o{te}enja bubrega. srca i jetre.99g+0. KI te{ka o{te}enja bubrega. me{avina IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana OliClinomel N4-550E.6g+9.33g+5.57g+1.4g+4.8g+5g+4. povra}anja. za inf. alkaloza i hiperkalijemija Plasma Lyte 148 (pH 7.134g +0. opekotina.02g+3.1g+6.36g +2.21g+4.4g+5.

Registar lekova 2011 . poreme}aj balansa vode i elektrolita Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%. za perton. odr`avanje volumena ekstracelularne te~nosti za vreme i posle operacija. 20% B05C Rastvori za ispiranje B05CX Ostali rastvori za ispiranje B05CX10 manitol + sorbitol IND postoperativno ispiranje be{ike.za inf. dijabeti~na koma.9% + 5%) B05BC Rastvori za osmotsku diurezu B05BC01 manitol IND profilaksa i rana terapija akutne insuficijencije bubrega. metaboli~ka acidoza.B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja. akutna insuficijencija bubrega.4g+4. hipervolemija. te{ka sr~ana insuficijencija.5% ikodekstrina (5. edem plu}a. Zdravlje rast. Hemofarm rast. dijalizu sa 7. akutni napad glaukoma.257g +0.02g+0. za inf. Braun rast.373g+0. 10%. disbalans elektrolita (visok nivo K+). mu~nina. preoperativna priprema za hirur{ki zahvat na oku. natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + ikodekstrin rast. Hemofarm rast. forsirana osmotska diureza kod trovanja barbituratima i salicilatima. `e|. KI pod uslovom da se izvesna koli~ina resorbuje sva stanja kod kojih je metabolizam sorbitola poreme}en ili onemogu}en Ispirol.276g)/L Hartmanov rastvor. KI peritonitis. za inf. Baxter H.54% + 2.5g+0. KI te{ka o{te}enja jetre. za inf.294g+6. hipovolemija. ~uvanje: na sobnoj temperaturi (u rasponu 4-25ºC) ne zamrzavati B05D.. 500ml(6g+0. B. a mo`e do}i i do hemolize. KI hipertoni~na dehidratacija. delirijum tremens. ND bol i napetost u abdomenu. bolovi u ramenima. sve`e povrede i operacije abdomena. ote`ano disanje. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija. abdominalne perforacije.7%) B05D Rastvori za peritoneumsku dializu IND akutna i hroni~na bubre`na o{te}enja koja zahtevaju tretman dijalize. hernije. pankreatitisa. 500ml.4g+0. glavobolja.294g+3.25g)/L B05BB02 natrijum hlorid + glukoza IND nadoknada vode i Na+.27g+6. hiperglikemija. hipertoni~na dehidratacija Compound sodium lactate. Hemofarm rast. 1000ml (6g+0. ND bol na mestu primene. bol u grudima.. Hemofarm rastvor za ispiranje be{ike (0. Ne sme da se koristi za razbla`ivanje krvi jer izaziva aglutinaciju krvi. trovanja supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom. izlivi u trbu{noj duplji. (0. kaheksija.24g)/L Hartmanov rastvor. 500ml (6. opekotina. u~estale stolice ili opstipacija.373g+0.051g+75g)/L 463 Extraneal. pneumonija. alkaloza. nadra`aj vene. povi{en intrakranijani pritisak. hipotenzija. korigovanje hiponatremije koja je udru`ena sa smanjenim volumenom ekstracelularne te~nosti. tromboflebitis. respiratorna depresija Manitol. tumori abdomena. ND suva usta. akutna tubularna nekroza. akutna insuficijencija bubrega. te{kih infekcija. za inf. relativan gubitak belan~evina. KI anurija.

952g+0.184g+0. Baxter H. dijalizu(15g+5.1% aminokiselina (0. Fresenius Medical Care rast.48g+0. glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid Balance.209g+0. za perton.0508g +4.1017g)/L CAPD 17 Stay safe.2573g+0. 1.1017)/L Dianeal PD4.1017)/L CAPD 4 Stay safe.64g+3.786g+7.85g+1. Fresenius Medical Care rast.847g+0.38g+4. dijalizu 1. dijalizu 4.48g+0.38g+4. za perton.51g+0.952g +0. za perton. rast.595g+0.071g+0.646g+0.25% glukoze. za perton.951g+1.054g)/L 464 Registar lekova 2011 . za perton. za perton. dijalizu 1.48g+5. Fresenius Medical Care rast.64g+3.5g+5.184g+0.73g+5. za perton.5%glukoze.952g+0.054g)/L rast.1838g+0. 1. dijalizu (1.72g+0.1838g +0.64g+3.786+7.786g+7.36g+5. za perton..2573g +0.714g+1. Fresenius MedicalCare rast.75mmol/L Ca (22. za perton.847g+0.925g 0.1017g)/L rast.209g+0.27g+0. za perton.051g)/L rast.2573g+0.2573g+0.48g+0. dijalizu (42.1838g+0. za perton.3% glukoze.85g +0.1838g+0.786+7. Gambro Gambrosol trio 40.38g+4.2573g+0. dijalizu 2.1017)/L Balance.051g)/L rast.3%glukoze. za perton.73g+ 5.86g +5. koji su na peritonealnoj dijalizi.73g+5. rast. Fresenius MedicalCare rast.5g+5.1017)/L CAPD 3 Stay safe.72g+0. 1.1017g)/L CAPD 19 Stay safe.1017)/L rast.25mmol/LCa (22. aminokiseline (tirozin + triptofan + fenilalanin + treonin + serin + prolin + glicin + alanin + valin + metionin + izoleucin + leucin + lizin + histidin + arginin) + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum laktat + natrijum hlorid IND nutricioni dodatak kod malnutricionih pacijenata sa renalnom insuficijencijom (albumini ni`i od 35g/L).2573g+0. dijalizu (500g+5. dijalizu (22. 1.184g+0. za perton.051g)/L Gambrosol trio 10.925g 0. dijalizu (3.51g+0. Fresenius Medical Care rast.25mmol/L Ca (15g+5.393g+0.1017g)/L rast.38g)/L B05DB Hipertoni~ni rastvori B05DB.5+5. dijalizu (15g+5. dijalizu 2. 1.64g+3.847g+0. Fresenius Medical Care rast.38g+4.02g+0. za perton.27g +5.. 1.3g+0.847g+0.5g +5.75mmol/L Ca (15g+5. za perton.25mmol/LCa (42.1017g)/L CAPD 18 Stay safe.64g+3. dijalizu ((42.38g+4.786+7. dijalizu sa 1.5% glukoze.184g+0.64g+3.1838g +0.925g 0.1838g+0. Fresenius Medical Care rast.847g+0. za perton.25%glukoze.57g +0. Nutrineal PD4. Baxter H.73g+5.75mmol/L Ca (42.847g+0.B05D. za perton.. Gambro rast. dijalizu 4.786+7. dijalizu (22. za perton.955g+0.1017g)/L CAPD 2 Stay safe. dijalizu (500g+5.1017g)/L rast. dijalizu (2.

hipoventilacija. za inf. B. 0.4mg)/10ml Registar lekova 2011 465 . hipovolemi~na dehidratacija. za rast. hipokalijemija. ND osip. svrab. hipokalcemija. vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina IND parenteralna ishrana.9% Sodium chloride 0.9% BO5XB Amino kiseline B05XB02 L-alanil + L-glutamin Dipeptiven..9%. hiponatrijemija.9% Natrii chloridi infundibile. nedostatak daha. hipokalijemija.100ml (8. Fresenius Kabi konc. hipohlorhidrija.4%) B05XA03 natrijum hlorid IND izotoni~na dehidratacija.6mg + 40mg + 15mg + 4mg + 5μg + 100mg + 60μg + 0. KI preosetljivost na bilo koji sastojak leka.5mg + 3.6mg L-glutamina) BO5XC Vitamini BO5XC. ND metaboli~ka alkaloza. hipernatrijemija. za inf. Zdravlje rast. za inf. umor. za inf. 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134. za inf. 0. Fresenius Kabi rast. alkalizacija u slu~aju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima.9% Sodium chloride. dodatak aparatima za odr`avanje kardiopulmonalnih funkcija. KI hipertoni~na dehidratacija. poreme}aj sr~anog ritma. iznenadne promene raspolo`enja. urtikarija Soluvit N. Fresenius Kabi konc. hipokalijemija Natrii chloridi infundibile. hipovolemi~ki {ok. Fresenius Kabi konc. za rast. eklampsija.B05X Rastvori za intravensku primenu kao dopunska terapijska sredstva B05XA Rastvori elektrolita B05XA01 kalijum hlorid Kalium chlorid "Fresenius". za inf. 0. respiratorna acidoza. akutna dekompenzacija srca. ozbiljna hipernatrijemija. Hemofarm rast. za inf. 0. KI alkaloza. hipervolemija. edem mozga ili plu}a. Braun rast. OPREZ insuficijencija bubrega. hiperosmolarnost. za rast. deficit natrijuma kod hiperhloremi~ne hiponatremije. 20ml (1mmol/ml) natrijum hidrogenkarbonat B05XA02 IND metaboli~ka acidoza kada je funkcija plu}a o~uvana. edemi hipertenzija. akutna insuficijencija bubrega. mi{i}na hipertonija i gr~evi usled hipokalijemije. (2. aldosteronizam. Fresenius Kabi pra{ak za rast. hiperosmolarnost. te{ko o{te}enje bubre`ne funkcije sa anurijom ili oligurijom. za inf. mi{i}na slabost. epilepti~ni napad kod dece sa normalnim pH Natriumbicarbonat Fresenius.

fistule) i superficijelni hematomi Fibrolan.66Cj)/g B06AA. kombinacija IND spre~avanje nastanka edema. cervicitis. insuficijencija bubrega ili jetre Chymoral. poreme}aj koagulacije krvi. ulcerativne lezije.. inficirane rane (apsces. Mcneil mast (1Lj + 6. ubrzanje resorpcije edema i hematoma. 100000Aj 466 Registar lekova 2011 . dojenje. opekotine.B06 OSTALA HEMATOLO[KA SREDSTVA B06A Ostala hematolo{ka sredstva B06AA Enzimi B06AA02 fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla IND hirur{ke rane. OPREZ trudno}a. tripsin. Galenika gastrorezistentna tabl.

.

akutni miokarditis. AV blok. poreme}aj ritma srca. miksedem. vrtoglavica. bradikardija. za inj. 0. GIT smetnje. ND bradikardija. poreme}aj u atrioventrikularnom sprovo|enju. kompenzovana opstruktivna miokardiopatija u sinusnom ritmu. KI hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. Hemofarm film tabl. rekurentne i/ili hroni~ne paroksizmalne fibrilacije atrija rezistentne na ostale lekove. kardiogeni {ok. AV blok. 150mg. dijareja ili opstipacija. WPW sindrom. bradikardija. poreme}aj krvne slike Propafen. KI dojenje. grupa I i III CO1BC Antiaritmici. OPREZ intoksikacija digitalisom.25mg rast. akutna sr~ana insuficijencija. bubre`na insuficijencija. nekompenzovana insuficijencija miokarda. edem plu}a. abdominalni bol. hipotireoidizam. hiperkineti~ki sindrom. SA. mu~nina. 300mg rast. umor. KI trudno}a. grupa I C C01BC03 propafenon hlorid IND svi oblici ventrikularnih i supraventrikularih ekstrasistola. pove}anje dojki (povla~e se prekidom primene glikozida) CO1AA05 digoksin Dilacor. Zdravlje tabl. ND glavobolja. alergija na jod. fotosenzitivnost 468 Registar lekova 2011 . fibrilacija atrija pri WPW sindromu. nesanica. disfunkcija tireoideje. ND pogor{anje sr~ane insuficijencije. supraventrikularne aritmije (pre svega atrijalna fibrilacija).25mg/2ml CO1B Antiaritmici. za inj. WPW sindrom. hipoksija. Alkaloid film tabl. istovremena parenteralna primena kalcijuma ili primena ve}ih doza vitamina D. 150mg CO1BD Antiaritmici. AV ili intraventrikularni blok. hiperkalcijemija. 0. glavobolja. astma. mijastenija gravis. suva usta. poreme}aj vida. ra{ na ko`i. oboljenja jetre i bubrega. sve` infarkt miokarda. ventrikularne i supraventrikularne tahikardije. lupus eritematodes. hipotenzija i kardiovaskularni kolaps (za parenteralnu primenu). hipokalijemija. dojenje. disbalans elektrolita. WPW sindrom. 35mg/10ml Propafenon Alkaloid.D LBSEJPWBTLVMBSOJ!TJTUFN LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM CO1 LE^ENJE OBOLJENJA SRCA CO1A Sr~ani glikozidi CO1AA Glikozidi digitalisa IND zastojna sr~ana insuficijencija. ishemijska bolest srca rezistentna na drugu terapiju. ventrikularne fibrilacije. povra}anje. velike operacije na plu}ima. grupa III CO1BD01 amjodaron hlorid IND paroksizmalne ventrikularne tahikardije. te{ka bradikardija i smetnje sprovo|enja. te`a opstruktivna bolest plu}a. OPREZ smetnje u spermatogenezi (posle iv primene du`e od 7 dana). tahikardija. opstipacija. prethodna digitalizacija. depresija. hipotenzija. hipertenzija (iv primena). gubitak o{trine vida.

ND tahikardija. hpokalijemija. za inf. opstipacija ili dijareja. tahikardija. aritmija. za rast. za inj. sr~ana insuficijencija. anemija. za inf. ND mu~nina. 100mg. ventrikularne ekstrasistole. za inf. povra}anje. ote`ano disanje. atrijalna fibrilacija. sr~anog zastoja. 250mg/50ml CO1CA24 epinefrin (adrenalin) hlorid IND hitan tretman akutne anafilakse. OPREZ blaga ili umerena renalna i hepati~ka insuficijencija. KI tahiaritmija. Haupt Pharma konc.5mg/5ml Registar lekova 2011 469 . vrtoglavica. 150mg/3ml CO1C Stimulansi sr~anog rada. za rast. anginalni bol Dobutamin Admeda 200. 50mg/5ml Dopamin Admeda 200. suva usta. periferna vazokonstrikcija. za inf. Admeda Arzneimittel konc. feohromocitom. Abbott konc. aritmije. isklju~uju}i sr~ane glikozide CO1CA Adrenergi~ka i dopaminergi~ka sredstva CO1CA04 dopamin hlorid IND kardiogeni {ok kod infarkta ili operacija srca. Ebewe tabl. Admeda Arzneimittel konc. ishemija miokarda. tremor. angioedema. dojenje. palpitacije. tahikardija. hipertireoza. za rast. 1mg/ml CO1CX Drugi stimulansi sr~anog rada CO1CX08 levosimendan IND kratkotrajna terapija akutne dekompenzovane te{ke hroni~ne sr~ane insuficijencije u slu~ajevima kada konvencionalna terapija nije dovoljna. kardiomiopatije. OPREZ dijabetes. glavobolja. krvarenja (lokalna primena). 200mg tabl. tahiaritmija. vrtoglavica. KI izra`ena hipotenzija i tahikardija. za rast. sni`enje hemoglobina Simdax. 12. za inj. 200mg tabl. hladni ekstremiteti. vazokonstrikcija kod primene lokalnih anestetika. povra}anje. mu~nina. sanofi aventis Sedacoron. hipertenzija. mla|i od 18 godina.Amiodaron. za inf. kod operacija srca. 150mg/3ml rast. te{ka renalna i hepati~ka insuficijencija. hipotenzija ili hipertenzija Dopamin Admeda 50. koronaropatije. za rast. Sandoz Cordarone. 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250. cerebralno krvarenje (retko) Adrenalin HCl 1:1000. trudno}a. 200mg/10ml CO1CA07 dobutamin (u obliku hlorida) IND inotropna podr{ka u infarktu. hipotenzija. za inj. Zdravlje Amiodaron Sandoz. akutnog napada astme. ND tahikardija. tireotoksikoze. preosetljivost na lek. ND glavobolja. Jugoremedija rast. hipertenzija. septi~ni i kardiogeni {ok. Haupt Pharma konc. strah. insomnija. koronarna ishemija. hipertenzija. oboljenja CNS-a. glaukom otvorenog ugla (oftamolo{ka primena). 200mg tabl. KI idiopatska hipertrofi~na subaortalna stenoza. KI {ok koji nije anafilakti~kog porekla. 200mg rast.

Hemofarm tabl. oslob. Slaviamed tabl. reverzibilna tolerancija koja se izbegava diskontinuiranom upotrebom ili doziranjem sa pauzom od 12 sati izme|u podnevne doze prethodnog dana i jutarnje doze slede}eg dana Po~etak i trajanje dejstva nitrata u zavisnosti od oblika i na~ina primene nitrati na~in primene iv po~etak dejstva 1 . Srbolek kaps. 5mg/1. vrtoglavica.2 min. 50mg izosorbid dinitrat CO1DA08 Cornilat. KI kolaps. 20mg izosorbid 5 mononitrat CO1DA14 Monizol. za rast. OPREZ terapiju ne prekidati naglo. upozorenje: sublingvalne tabl. crvenilo lica. Hemofarm rast. Hemofarm tabl. sprej i injekcije su za akutni napad. anemija. 20mg. Pohl Boskamp sublingvalni sprej 0. 4 . ND glavobolja. 80mg Lentonitrat 50. spre~avanje napada angine pektoris.5mg Nitrolingual.5 min. za inj. Srbolek sublingvalna tabl. 20mg Isosorb retard.6ml konc. 1mg/1.6ml Nitroglicerin. oslob. ortostatska hipotenzija. 0. oslob.40 min.4mg/dozi pentaeritritil tetranitrat CO1DA05 Dilcoran 80. cerebralna hemoragija. sporo 60 -120 min. 40mg 470 Registar lekova 2011 . 30 . Srbolek kaps. mast i TTS za profilaksu.. 40mg Monosan. tvrda sa prod. gliceril trinitrat sublingvalno-lingvalete i sprej 1 . tahikardija. Zdravlje kaps. sa modif. tvrda sa prod. oslob. Galenika tabl. 20mg. traume glave. oralno izosorbid dinitrat oralno-retard oblik izosorbid mononitrat pentaeritritil tetranitrat oralno oralno 20 . trajanje dejstva 3 . za inf.12 sati 5.12 sati 4 .6 sati 8.60 min. kapsule sa produ`enim delovanjem.8 sati CO1DA02 gliceril trinitrat Nirmin. tvrda sa prod. 20mg Difutrat.3 min. 30 min. adjuvantna terapija hroni~ne insuficijencije miokarda. glaukom o{trog ugla.CO1D Vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DA Organski nitrati IND akutni napad angine pektoris kod bolesnika sa stabilnom anginom ili vazospasti~kom anginom.

trudno}a. feohromocitom. Jugoremedija tabl. Servier film tabl. depresija. te{ka hipotenzija.CO1DX Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DX12 molsidomin IND insuficijencija miokarda. Srbolek tabl. pruritus Lopion. kardiogeni {ok. vertigo. dojenje. 7. mo`dani udar. ND mu~nina. KI trudno}a dojenje. KI oboljenja jetre. Servier tabl. hipotenzija. nestabilna angina pektoris. Srbolek tabl. gr~evi u mi{i}ima. 2mg CO1EB Ostali preparati u terapiji bolesti srca CO1EB15 trimetazidin hlorid IND profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris. sa prod. hroni~na sr~ana slabost. mu~nina. kombinovanje sa drugim antihipertenzivima. OPREZ hipotenzija. insuficijencija bubrega. dijareja ili opstipacija. upotreba kod bolesnika sa QT sindromom. povra}anje. poreme}aj ejakulacije. ND sedacija. oslob. depresija u anamnezi. oslob. KI trudno}a. u mirovanju pre po~etka le~enja. ND glavobolja. sindrom bolesnog sinusa. glavobolja. te{ka insuficijencija jetre. hepatotoksi~nost. klaritromicin. glavobolja Preductal MR. suva usta. sr~ana frekvencija ni`a od 60 otkucaja u minuti. aritmija. svetlucanje pred o~ima. ventrikularne ekstrasistole. terapija postinfarktnog stanja. kod nestabilne angine. 35mg CO1EB17 ivabradin IND simptomatska terapija hroni~ne stabilne angine pektoris kod bolesnika sa normalnim sinusnim ritmom kod kojih je kontraindikovana primena beta blokatora. eritromicin. sino-atrijalni blok. vrtoglavica. nelfinavir. vrednost klirens kreatinina manja ili jednaka 15ml/min kod starijih osoba. GIT smetnje. 2mg Lopion forte. sa prod. nedostatak vazduha. terapija i profilaksa angine pektoris. 8mg Molicor. 250mg Metildopa. niti kao inicijalna terapija kod bolesnika koji su prele`ali infarkt miokarda. Jugoremedija tabl. AV blok drugog i tre}eg stepena. KI izrazita hipotonija. bol u trbuhu. bolesnici sa pejsmejkerom. 250mg Registar lekova 2011 471 . retinitis pigmentosa. zamu}en vid. insuficijencija bubrega ili jetre. I kombinovanje sa jakim inhibitorima citohroma P450 (ketokonazol. AV blok prvog stepena. kardiogeni {ok. 4mg Lopion retard. Hemofarm film tabl. 5mg. hemoliti~ka anemija Methyldopa. Jugoremedija tabl. akutni ifarkt miokarda. GIT smetnje. sve`i infarkt miokarda. ND bradikardija. OPREZ ne koristi se u akutnom napadu. ritonavir) dovodi do pove}anja kocentracije ivabradina u plazmi Coraxan. itrakonazol. kolaps.5mg C02 ANTIHIPERTENZIVI C02A Antiadrenrgici centralnog delovanja C02AB Metildopa C02AB02 metildopa IND hipertenzija.

suva usta. sinusni sindrom.C02AC Antagonisti imidazolinskih receptora C02AC05 moksonidin IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. benigna hiperplazija prostate. opstipacija. infekcija urinarnog trakta.2mg. edemi. anksioznost. abdominalni bol. KI umereno do te{ko o{te}enje jetre. Zdravlje tabl. pove}anje aminotransferaza Tracleer. mu~nina. 50mg/10ml C02KX Ostali antihipertenzivi C02KX01 bosentan IND primarna idiopatska ili porodi~na pulmonarna arterijska hipertenzija. gastrointestinalni refluks. malaksalost. depresija. crvenilo. kontrolisana hipotenzija u anesteziji. dijareja.). nestabilna angina pektoris. ra{. Artesan film tabl. drugi i tre}i stepen AV bloka. sinoartrijalni blok. OPREZ pove}anje hepati~kih aminotranferaza. zamor.2mg. prazosin i dr. `utice. opstipacija.5mg 125mg 472 Registar lekova 2011 . eritem. ND suva usta. stenoza aorte. Nycomed rast. nemir. glavobolja. inficirani ulcer ko`e.3mg. groznica. ortostatska hipotenzija. ND vrtoglavica. mu~nina. 4mg C02CA06 urapidil (u obliku hlorida) IND hipertenzivna kriza. vrtoglavica. umor. KI ozbiljna depresija. retko reakcije na ko`i Moxogamma. bradikardija.4mg Physiotens. 62. terapiju treba prekinuti u slu~aju pojave mu~nine. hipertenzija rezistentna na druge lekove. 0. depresija. Actelion Pharmaceuticals film tabl. dermatitis. pruritus. 0. 2mg Kamiren XL. dispneja Ebrantil. dispneja. epilepsija. dojenje. epigastri~ni bol. OPREZ ako je potrebno prekinuti istovremenu primenu beta blokatora. somnolencija. ND dijareja. Solvay film tabl. mialgije i groznice terapiju. KI trudno}a. hladni ekstremiteti. za inj. trudno}a. 25mg/5ml. u trudno}i i kod dojenja Alphapres. Parkinsonova bolest. astenija Tenaxum. insuficijencija bubrega ili jetre. povra}anje. ND palpitacije. sr~ana slabost. nesanica ili pospanost. glaukom. gr~evi u mi{i}ima. 1mg C02C Antiadrenergici sa perifernim delovanjem C02CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora C02CA04 doksazosin (u obliku mesilata) IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. ND ortostatska hipotenzija. abdominalnih bolova. 0. skora{nji infarkt miokarda ili insult mozga. prvo se prekida davanje beta blokatora a zatim moksonidin posle nekoliko dana. vrtoglavica. OPREZ trudno}a. 1mg. oslob. KI trudno}a. bol u le|ima i ekstremitetima. letargije. 0. po `ivot prete}a aritmija. upotreba alkohola u toku tretmana. angioedem u anamnezi. poreme}aj sna. istovremena primena ciklosporina. Servier tabl. sa prod. OPREZ je potreban kod davanja prve doze. glavobolja. dojenje. vazodilatacija.4mg C02AC06 rilmenidin IND arterijska hipertenzija. kod `ena u reproduktivnom periodu neophodno je primeniti efikasnu kontracepciju (isklju~uju}i hormonske kontraceptive zbog mogu}e interakcije). ozbiljno oboljenje koronarnih arterija. periferni edem. KI alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin. Krka tabl. astenija. te{ka bubre`na insufijencija. 0. znojenje.

retencija vode i elektrolita. OPREZ trudno}a. 40mg rast. oslob. dojenje. hiperglikemija.C03 DIURETICI C03A Slabi diuretici. hipomagnezijemija. impontencija Indapres. ND hipokalijemija. ra{.5mg C03C Sna`ni diuretici (Henleove petlje) C03CA Sulfonamidski diuretici. posle opekotina). giht. gr~evi. hiperglikemija. hipokalijemija. porfirija. oslob. ND hipotenzija. KI skora{nji cerebrovaskularni inzult. hiperkalcemija. giht. hiperuricemija. povra}anje. OPREZ trudno}a. te{ka hiponatrijemija. hipotenzija. lupus. retko depresija kostne sr`i Furosemide Sopharma. za inj. hiperparatireoidizam. hipovolemija. blaga i umerena hipertenzija. dojenje. insulin zavisni dijabetes.5mg Rawel SR. monokomponentni C03AA03 hidrohlorotiazid IND edemi razli~itog porekla. Hemofarm film tabl. GIT smetnje. hipokalijemija. porfirija. 25mg C03B Slabi diuretici. tiazidi C03AA Tiazidi.5mg Indapres SR. usled vaskularnih okluzija. dijareja ili opstipacija. smanjena funkcija bubrega. hiperuricemija. fotosenzitivnost. hemoliti~ka anemija Diunorm. gr~evi u mi{i}ima. OPREZ trudno}a. KI insuficijencija bubrega sa anurijom. re|e neutropenija. sa prod. hipertrofija prostate. monokomponentni C03CA01 furosemid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog. 2. hiperaldosteronizam.1. ND hiponatrijemija. Slaviamed tabl. 1. trombocitopenija. 10mg/ml Lasix. ciroza jetre. hiponatrijemija. glavobolja. isklju~uju}i tiazide C03BA Sulfonamidski diuretici. KI te{ka insuficijencija jetre ili bubrega. mu~nina. Adisonova bolest. Krka tabl. hipokalijemija. dijabetes. renalnog. blaga i umerena hipertenzija. preosetljivost na sulfonamide. hiperglikemija. te{ka hipokalijemija. hiperkalcemija. monokomponentni C03BA11 indapamid IND esencijalna hipertenzija. ascit usled o{te}enja jetre ili sr~ane insuficijencije. fotosenzitivnost. sa modif. hiponatrijemija. 10mg/ml Registar lekova 2011 473 . giht. hipohloremi~ka alkaloza. pove}anje koncentracije urata u plazmi. alergija na sulfonamide. Sopharma rast. Jugoremedija tabl. hipohloremi~ka alkaloza. zamor. Hemofarm tabl. te{ka o{te}enja jetre. giht. GIT smetnje. anoreksija. hipomagnezijemija. za inj. dojenje. insuficijencija jetre.

renalna insuficijencija. ND dijareja. pove}anje kreatinina. eozinofilija. dojenje. pruritus. vrtoglavica. faringitis. hiponatrijemija. ND mu~nina. hipomagnezijemija. ascites zbog ciroze jetre kod neazotemi~nih bolesnika. edemi kod kongestivne sr~ane insuficijencije i nefrotskog sindroma. anoreksija. dehidratacija. tokom terapije pratiti koncentraciju kalijuma u serumu. vrtoglavica. glavobolja. trombocitopenija. 10mg C03D Diuretici koji {tede kalijum C03DA Antagonisti aldosterona C03DA01 spironolakton IND primarni aldosteronizam. hipovolemija . leukopenija. amenoreja. povra}anje. hipotenzija. 50mg 474 Registar lekova 2011 . KI insuficijencija bubrega sa anurijom. hipohloremi~ka alkaloza. trovanje salicilatima i barbituratima. impotencija. encefalopatija. umerena hipertenzija. mu~nina. OPREZ trudno}a. 100mg C03DA04 eplerenon IND hipertenzija. gubitak elektrolita. OPREZ trudno}a. gastri~no krvarenje. dijareja. dispepsija. 25mg. ND gr~evi mi{i}a. retko depresija kostne sr`i Diuver. porfirija. pielonefritis. anoreksija. ataksija. KI hiperkalijemija. pospanost. esencijalna arterijska hipertenzija. KI hiperkalijemija. renalnog. povra}anje. ciroza jetre. letargija. fibrilacija pretkomora. ulceracije. ciroza jetre. alergija na spironolakton. hiponatrijemija. insuficijencija jetre. dehidratacija. hepati~na koma. gr~evi. premenstrualni. Pliva tabl. hepati~nog. te{ka hipokalijemija. Galenika tabl. re|e povra}anje. hipertenzija. slabost. ra{ Yurinex. OPREZ trudno}a. gastritis. 1mg rast. akutna bubre`na insuficijencija. ginekomastija. maligni ascites. hipovolemija. Hemofarm tabl. ascites. alkalne fosfataze i bilirubina u serumu. starije osobe. dijareja ili opstipacija. anurija. gr~evi u nogama. abdominalni gr~evi. hiperkalijemija. dojenje.5mg/2ml C03CA04 torasemid IND edemi razli~itog porekla. urtikarija. zamor. KI dojenje. hiperglikemija. glavobolja. hipertrofija prostate.C03CA02 bumetanid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog. preosetljivost na sulfonamide. u trudno}i. anurija. edem plu}a). hipotenzija. glavobolja. acidoza. mu~nina. hiponatrijemija. mu~nina. arterijska tromboza dislipidemija. hiperuricemija. mentalna konfuzija. insomnija. abdominalni bol. postmenopauzalno krvarenje Spironolakton. hipotenzija. hipokalijemija. cirkulatorni kolaps. groznica. dojenje. sr~ana slabost. istovremena primena diuretika koji {tede kalijum. giht. 25mg. disbalans elektrolita. azotemija Inspra. 5mg. OPREZ trudno}a. 0. Pfizer film tabl. ototoksi~nost. za inj. ND hiponatrijemija. povra}anje.

OPREZ trudno}a.C03E Kombinacije diuretika koji {tede kalijum sa ostalim diureticima C03EA Tiazidni diuretici i diuretici koji {tede kalijum C03EA01 amilorid + hidrohlorotiazid IND arterijska hipertenzija. aritmija. KI trudno}a. dojenje. 1. 400mg Trental. Hemofarm tabl. Hemofarm tabl. (5mg + 50mg) C03EA12 amilorid + metiklotazid IND edemi razli~ite etiologije (prvenstveno kod insuficijencije srca). ND alergijske reakcije na ko`i. Galenika tabl. glavobolja. suva usta. bradikardija. hiperuricemija. napetost u stomaku. hiperuricemija (re|e) Lometazid. o{te}enje funkcije bubrega. hiperkalijemija. suva usta. ulkus potkolenice. 400mg Pentoksifilin. ND anoreksija. zamor. ortostatska hipotenzija. ortostatska hipotenzija. KI preosetljivost na amilorid. antikoagulanasa. poreme}aj varenja Damaton. te{ka hipotenzija (samo za parenteralnu primenu). za inj. dijabeti~na nefropatija. 100mg/5ml C04AE Ergot alkaloidi C04AE01 dihidroergotoksin mesilat IND dodatna terapija po~etne i blage senilnosti. esencijalna arterijska hipertenzija. hepati~na koma. deca. dijabetes. 4. polidipsija. porfirija. nazalna kongestija. pruritus. ciroza jetre sa ascitesom. opstipacija ili dijareja. (10mg + 5mg) C04 PERIFERNI VAZODILATATORI C04A Periferni vazodilatatori C04AD Derivati purina C04AD03 pentoksifilin IND poreme}aji periferne cirkulacije (Claudicatio intermitens. oslob. nadimanje. sa prod. posttrombozni sindrom. slabost. ND anoreksija. KI akutna ili toksi~na psihoza. OPREZ intravenska i intraarterijska primena kod te{kih sr~anih aritmija. KI trudno}a. ergotizam Redizork. mu~nina. Galenika tabl. dijabeti~na angiopatija. mla|i od 18 godina. vrtoglavica. sa prod. te{ka koronarna i cerebralna skleroza. dojenje. anurija. hiperkalijemija. obliterantni endarteritis. fotosenzitivnost Hemopres. promrzline. mu~nina. 400mg film tabl. Hemofarm tabl. dojenje. hidrohlorotiazid ili sulfonamide.5mg. hiperkalijemija. deca. anurija. parestezije. osip. gangrena). akutno krvarenje. bradikardija. zamor. OPREZ insuficijencija bubrega.5mg Registar lekova 2011 475 . skora{nji infarkt miokarda. opstipacija ili dijareja. kongestivna sr~ana insuficijencija sa hipokalijemijom. mu~nina. 600mg rast. Jugoremedija oblo`ena tabl. ND mu~nina i prolazna nelagodnost u GIT-u. `e|. oslob. istovremena upotreba antihipertenziva.

Jugoremedija supozitorija (0. OPREZ istovremena primena antiagregacionih i antikoagulantnih lekova. Hemofarm mast 500ij/g Lioton 1000. upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. pruritus. Menarini gel 1000ij/g ViaTromb. Hemofarm mast 300ij/g Hepathrombin 50000. upala vena sa trombozom. crvenilo ko`e Hepathrombin 30000. rane koje se gnoje.5mg) rektalna mast (50mg + 10mg)/g C05B Antivarikozna sredstva C05BA Heparin i heparinoidi za lokalnu terapiju C05BA03 heparin natrijum IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije.5mg)/g C05AD Proizvodi koji sadr`e lokalne anestetike C05AD04 polikrezulen + cinhokain hlorid Faktu. bradikardija Sermion. hipotenzija. KI infekcije anorektalne regije (bakterijske. Pharbil Watrop sprej za ko`u. dojenje. povra}anje. ND svrab. gel 2400ij/g 476 Registar lekova 2011 .2mg + 1. ose}aj toplote. vrtoglavica. gljivi~ne. lues). primena na sluznice. ND mogu}i sistemski efekti kortikosteroida i ote`ano zarastanje fisura i ragada C05AA Proizvodi koji koja sadr`e kortikosteroide C05AA04 heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol Hepathrombin H. poreme}aji periferne cirkulacije. nesanica. Hemofarm supozitorija (120ij + 1. A. povr{inske analne fisure. za~epljenje vena koagulumom. ND crvenilo ko`e. TBC. bradikardija.4mg) rektalna mast (0.7mg + 30mg) rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g fluorometolon + neomicin (u obliku sulfata) + feniramin hlorid C05AA06 Delmeson. sve` infarkt miokarda. te{ka krvarenja. glavobolja. KI trudno}a. proktitis. Nycomed supozitorija (100mg + 2.6mg + 11. Hemofarm gel 300ij/g Hepathrombin 30000. Hemofarm gel 500ij/g Hepathrombin 50000. dijareja.1mg + 3mg + 7. KI otvorene rane. ekcemi u anorektalnom predelu. varikozni ulkusi.C04AE02 nicergolin IND cerebrovaskularna insuficijencija. ragade. 30mg C05 VAZOPROTEKTIVI C05A Lokalna antihemoroidna sredstva IND spolja{nji i unuta{nji hemoroidi. Pfizer film tabl. umor. poreme}aji cirkulacije u oku i srednjem uhu.

ekcem). tvrda 300mg {ume}a tabl. bolesnici sa kongenitalnom galaktozemijom. o{te}enoj ko`i i sluzoko`i.. Galenika gel (300ij + 4mg)/g Hepalpan. (450mg + 50mg) C05CA54 ekstrakt Gingko biloba + trokserutin + heptaminol hlorid IND venolimfati~ka insuficijencija (ose}aj te`ine i bol u nogama).C05BA53 heparin natrijum + dekspantenol IND adjuvantna terapija kod povr{inskog tromboflebitisa. gorak ukus. Innotech film tabl. dojenje. KI primena na velikoj povr{ini ko`e. alergijske reakcije (urtikarija. Servier film tabl. Novartis kaps. 500mg. KI otvorene rane. ND svrab. OPREZ istovremena primena oralnih antikoagulanasa. KI hipertireoidizam. fotosenzitivnost. Ipsen kaps. rane koje se gnoje. dojenje. dojene. za~epljenje vena koagulumom.5mg)/g Hepan. OPREZ trudno}a. tabl. sindromom malapsorpcije glukoze ili galaktoze (zbog prisustva laktoze u preparatu). ND GIT smetnje. poreme}aji retinalne i/ili horiodalne cirkulacije (uz adekvatnu etiolo{ku terapiju). ra{ sa i bez pruritusa. varikozni ulkusi. crvenilo ko`e Venosan. Bosnalijek gel (100ij + 10mg + 10mg)/g C05C Preparati za stabilizaciju kapilara C05CA Biflavonoidi C05CA04 trokserutin IND olak{avanje tegoba i smanjene otoka povezanih sa hroni~nom venskom insuficijencijom. ose}aj pe~enja u epigastrijumu. veoma retko angioedem i glavobolja Endotelon. ND mu~nina. upala vena sa trombozom. 150mg Registar lekova 2011 477 . Galenika krem (300ij + 2. dojenje Venoruton. peckanje Hepalpan. OPREZ trudno}a. sanofi aventis gastrorezist. akutne tegobe kod hemoroida. ND svrab. crvenilo. OPREZ trudno}a. 50mg. istovremena primena sa iMAO zbog rizika od hipertenzivne epizode. dijareja. akutne tegobe kod hemoroida. adjuvans u terapiji limfedema kod operacije i radio. tvrda (14mg+300mg+300mg) C05CA. 600mg C05CA53 diosmin + hesperidin IND hroni~na venska insuficijencija. Jadran gel (500ij + 5mg)/g C05BA 53 heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije. 1g gel 2% C05CA03 diosmin IND hroni~na venska insuficijencija ("te{ke" noge). ND blagi i nespecifi~ni gastrointestinalni ili neurovegetativni poreme}aji Phlebodia. procianidolni oligomeri IND venolimfati~na insuficijencija. hemoroidi Detralex. OPREZ trudno}a. primena na sluznice.terapije karcinoma dojke. re|e palpitacije Ginkor fort.

ADRENERGI^KIH RECEPTORA C07A Blokatori beta . disbalans lipoproteina. neselektivni C07AA05 propranolol hlorid IND hipertenzija. suve o~i (smetnja za kontaktna so~iva).100mg rast. Abbott tabl. hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. 5mg/5ml 478 Registar lekova 2011 . opstipacija ili dijareja. AstraZeneca tabl. 80mg C07AB Blokatori beta . za inj. gubitak libida C07AA Blokatori beta . angina pektoris. Betaloc ZOK. mu~nina. hipotenzija feohromocitom. sr~ana dekompenzacija. dojenje. kardiogeni {ok. profilaksa posle infarkta. 50mg.adrenergi~kih receptora KI trudno}a. parestezije. 40mg C07AA07 sotalol hlorid IND aritmija uklju~uju}i ventrikularnu tahiaritmiju Darob mite. flatulencija. nemirni snovi. ND glavobolja. 50mg. bradikardija. 50mg. bronhospazam.C05CX Ostala sredstva za stabilizaciju kapilara C05CX01 kalcijum dobesilat IND prevencija i le~enje dijabet~ne retinopatije i patolo{kih stanja venske cirkulacije donjih ekstremiteta udru`enih sa edemima. sindrom bolesnog sinusa. opstruktivna bolest plu}a u anamnezi. bronhospazam (naro~ito neselektivni). bradikardija. aritmija. OPREZ prvi trimestar trudno}e Doxi-Hem. tvrda 500mg C07 BLOKATORI BETA . ra{. stabilna sr~ana insuficijencija. pogor{anje intermitentne klaudikacije. selektivni C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija. 25mg.adrenergi~kih receptora. Berlin Chemie tabl.100mg Presolol. profilaksa migrene hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. vrtoglavica. profilaksa migrene Corvitol.adrenergi~kih receptora. nekompenzovana sr~ana insuficijencija. astma. aritmija. OPREZ je potreban kod poreme}aja periferne cirkulacije (Raynaud-ova bolest. Hemofarm kaps. profilaksa migrene Propranolol. Hemofarm film tabl. dispneja. hipotenzija. profilaksa infarkta miokarda. bradikardija.100mg C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija. povra}anje. profilaksa migrene angina pektoris. sr~anog bloka prvog stepena i Prinzmetal-ove angine. terapiju ne prekidati naglo. dijareja. metaboli~ka acidoza. intermitentna klaudikacija). labilni dijabetes. periferna vazokonstrikcija. stabilna sr~ana insuficijencija. angina pektoris. aritmije. sa prod. Galenika tabl. aritmija. profilaksa infarkta miokarda. uremija. edem. oslob. AV blok II i III stepena. razli~ite mikroangiopatije. umor. dispepsija.

5mg. Pharmanova tabl. Ni Medic tabl. aritmija Atenolol. 5mg. Nini tabl. stabilna sr~ana insuficijencija funkcionalne clase II i III. angina pektoris. aritmija. Niche Generics tabl. 10mg Bisobel.C07AB02 metoprolol sukcinat IND hipertenzija. profilaksa posle infarkta miokarda. 5mg Registar lekova 2011 479 . 100mg Prinorm. Acavis tabl. 47.5mg . 50mg. 2. 10mg Bisoprolol. 10mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND stabilna.5mg. 100mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND hipertenzija. 2. Sandoz film tabl. Berlin Chemie tabl. Sandoz film tabl. 190mg C07AB03 atenolol IND hipertenzija. Hemofarm tabl. 10mg C07AB12 nebivolol (u obliku hlorida) IND esencijalna hipertenzija. 5mg Nebivolol Sandoz. Merck film tabl. 5mg Nebispes. PharmaSwiss tabl 5mg Nebilet. 10mg Concor. 25mg Atenolol. 5mg.5mg. 5mg. 10mg Tensec. angina pektoris Bilokord. Zdravlje tabl. Sandoz tabl. Belupo tabl.5mg. sa modif. hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funcijom Concor Cor. Nini tabl. 5mg Nevotens. 95mg. 100mg Atenolol. profilaksa migrene Metoprol XL Sandoz. 5mg. stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija Binevol. 2. angina pektoris. Merck film tabl. Galenika tabl. Hemofarm film tabl. 2. 5mg. 100mg Panapres. oslob. 5mg. 10mg Byol. 5mg Bisoprolol.5mg. Jugoremedija tabl.

25mg Coryol. Hemofarm film tabl.25mg). poreme}aji sinusnog ritma. 25mg Carvetrend.25mg. Zdravlje tabl.adrenergi~kih receptora C07AG02 karvedilol IND hipertenzija. Hemofarm tabl.adrenergi~kih receptora selektivni i tiazidi C07BB 07 bisoprolol + hidrohlorotiazid Lodoz. 6. 25mg C07B Blokatori beta . insuficijencija bubrega. 25mg Carvedilol Sandoz. KI te{ka hroni~na insuficijencija srca.1 25mg.125mg. GIT smetnje. hroni~na insuficijencija miokarda (kombinovan sa drugim lekovima). Artesan film tabl. 12. pa koncentracija leka u plazmi mo`e da bude i do pet puta ve}a nego kod osoba sa normalnom funkcijom jetre. (10mg + 6. (5mg + 6. 12. 12. suva usta. (2. kardiogeni {ok.5mg. oboljenja perifernih krvnih sudova. AV blok II i III stepena.5mg. (5mg +12.25mg). Prinzmetalova angina. Merck film tabl. Sandoz film tabl 6. hrini~na opstruktivna bolest plu}a. poreme}aj sna. smanjenje periferne cirkulacije. 25mg Karvileks. bradikardija. trombocitopenija.5mg Dilatrend. pove}anje transaminaza Carvedigamma.25mg. 6.5mg. Roche tabl. 25mg Coryol. 6. glavobolja. 12. Pliva tabl. iscrpljenost.25mg. 3.25mg.5mg) 480 Registar lekova 2011 . 3. 6.5mg. impotencija.25mg) Tensec plus. retko sinkopa i edem. hipotenzija . ortostatska hipotenzija. 12.5mg+ 6.5mg Milenol. 12. ND vrtoglavica. te{ka bradikardija. iritacija o~iju.5mg. Krka tabl. OPREZ kod osoba sa cirozom jetre bioiskoristljivost preparata karvedilola se pove}ava.25mg. 12. angina pektoris.adrenergi~kih receptora i tiazidi C07BB blokatori beta .C07AG Blokatori alfa i beta . smanjena funkcija jetre. bronhijalna astma. Slaviamed tabl.

KI trudno}a. Hemofarm film tabl. izrazita stenoza aorte. Ufar tabl. 5mg. oslob. kardiogeni {ok. (mu~nina. umor. 10mg Tenox. palpitacije. dojenje. edemi. GIT smetnje. Ni Medic tabl. Sandoz tabl. 20mg Nipidin. 5mg. 5mg. vrtoglavica. 5mg. hipertenzivna kriza. zabranjena upotreba soka od grejpfruta. 10mg Amlodipin. oslob. 10mg C08CA02 felodipin IND hipertenzija. Hemofarm tabl. PharmaSwiss tabl. nekontrolisana sr~ana insuficijencija. AstraZeneca tabl. alergijske reakcije na ko`i. 10mg Vazotal. ND glavobolja. oslob. hipotenzija. umor. retko hiperplazija gingive. Hemofarm kaps. 5mg. KI nestabilna angina pektoris. ND glavobolja. oslob. vazospasti~na angina pektoris. 5mg. KI trudno}a. fotosenzitivnost. nestabilna angina. 10mg Norvasc. Jugoremedijua tabl.5mg. 10mg Fopin. 5mg. 10mg Amlogal. Galenika tabl. Pfizer tabl. 10mg Monodipin. sa prod. izrazita stenoza aorte. stenoza aorte. Krka tabl. 2. kardiogeni {ok. 5mg. primena u prvom mesecu posle infarkta miokarda. dojenje. edem gle`njeva. porfirija. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nifedipin. trudno}a. Zdravlje tabl.C08 C08C BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa prete`no vaskularnim delovanjem C08CA Derivati dihidropiridina C08CA01 amlodipin (u obliku besilata) IND arterijska hipertenzija. tvrde sa prod. 10mg Amlonorm. sa modif. 10mg Amlopin. oslob. o{te}enja jetre. Zdravlje kaps. prvi mesec posle infarkta miokarda. 20mg Registar lekova 2011 481 . depresija. ND glavobolja. 5mg. hipertenzija (retard oblici) . tvrda 5mg Amlodipin. mu~nina. PharmaSwiss tabl. 10mg Amlodipin PharmaSwiss. dijareja). 5mg. OPREZ smanjena funkcija jetre. sa. sa prod. 5mg. 10mg Amlodil. 5mg. vrtoglavica Plendil. stabilna angina pektoris. eritema multiforme Alopres. 10mg C08CA05 nifedipin IND angina pektoris. Zdravlje tabl. Bosnalijek kaps. Raynaud-ov fenomen. crvenilo lica. crvenilo lica. Zdravlje tabl. poliurija. 5mg. 10mg Amlodipin. profilaksa angine pektoris. bol u o~ima. modif. 5mg. 20mg Nifelat. 20mg Nifelat P. Adamed tabl.

I izbegavati istovremenu primenu drugih Ca blokatora. alergija. GIT smetnje. hipotenzija. ND glavobolja. KI stenoza aorte. hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. 80mg Verapamil. astenija. dojenje. OPREZ insuficijencija jetre. sinoatrijalni blok. GIT smetnje (mu~nina. ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nimotop S. dojenje. ginekomastija. gingivalna hiperplazija (dugotrajna primena). supraventrikularne aritmije. 10mg/50ml C08CA08 nitrendipin IND arterijska hipertenzija. AV blok. 10mg C08D Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce C08DA Derivati fenilalkilamina C08DA01 verapamil hlorid IND tahikardije. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Cornelin. hipotenzija. Galenika film tabl. edem gle`njeva. nestabilna angina pektoris. opstipacija). ND hipotenzija. Berlin Chemie film tabl. 30mg rast. vrtoglavica. 10mg. nele~ena insuficijencija miokarda. kongestivna sr~ana insuficijencija. primena prvih mesec dana nakon infarkta. poliurija Nitrepin. impotencija. porfirija. palpitacije. KI trudno}a. atrijalni flater i fibrilacija koja prati WPW sindrom. Bayer film tabl. 40mg. hipotenzija. povra}anje. bolest sinusnog ~vora. Hemofarm film tabl. te{ka insuficijencija jetre i bubrega. plu}ni edem. zamor. vrtoglavica. 40mg. ne preporu~uje se istovremena upotreba beta-blokatora. dekompenzacija miokarda. crvenilo lica. 80mg Verapamil. 20mg C08CA13 lerkanidipin hlorid IND blaga i umerena hipertenzija. ND crvenilo. trudno}a. Hemofarm film tabl. AV blok (velike doze). Zdravlje oblo`ena tabl. glavobolja. glavobolja. kardiogeni {ok. aritmije. otok gle`njeva. hipertenzija. koronarna insuficijencija (svi oblici angine pektoris). Alkaloid oblo`ena tabl. vrtoglavica. KI trudno}a. tahikardija. Srbolek oblo`ena tabl. crvenilo lica. 80mg Verapamil. KI trudno}a. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Izopamil. bradikardija. dojenje. hipertenzivna kriza. za inf. beta-blokatora i lekova koji uti~u na funkciju bubrega. ND crvenilo lica. bradikardija. Zdravlje tabl. 80mg Verapamil Alkaloid. 20mg Lercanil. istovremena primena infuzije i tableta. alergijske reakcije. 10mg.C08CA06 nimodipin IND prevencija i terapija ishemi~kog neurolo{kog deficita posle subarahnoidalnog krvarenja. 80mg 482 Registar lekova 2011 . periferni edemi. palpitacije. ekstrasistole.

20mg tabl. 5mg. 20mg tabl. zamor. Hemofarm tabl. WPW sindrom. insuficijencija jetre i bubrega. 90mg C09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN . kardiogeni {ok. konstantan suv ka{alj. 12. 20mg tabl. Jugoremedija Enalapril. 5mg. kao ni preparata kalijuma zbog hiperkalijemije. Galenika Zorkaptil. 20mg tabl. KI trudno}a. Sandoz Lizinopril. Hemofarm lizinopril C09AA03 Irumed. Srbolek Skopryl. AV blok I stepena. monokomponentni IND esencijalna hipertenzija. AV blok II ili III stepena. 5mg. bradikardija. Krka Enatens. Sandoz Enalapril. Hemofarm tabl.5mg. stenoza aorte. 10mg. dojenje. 10mg. alergijske reakcije na ko`i. 50mg tabl. 10mg.C08DB Derivati benzotiazepina C08DB01 diltiazem hlorid IND hipertenzija. glavobolja. agranulocitoza C09AA01 kaptopril Kaptopril Alkaloid. 25mg. renovaskularno oboljenje. 20mg tabl. ND hipotenzija (naro~ito na po~etku terapije). 5mg. Belupo Lisinopril Sandoz. 10mg. sindrom bolesnog sinusa. 20mg Registar lekova 2011 483 . Bosnalijek Loril. te{ka sr~ana insuficijencija. kongestivna sr~ana insuficijencija. 50mg enalapril maleat C09AA02 EnaHEXAL. OPREZ hipotenzija. 5mg. 20mg tabl. 5mg. Alkaloid tabl. ND mu~nina. Remedica Enalapril Sandoz. 20mg tabl. 10mg. 5mg. 20mg tabl. ukusa. edem gle`njeva. 25mg. sa prod. Jugoremedija Lizopril. periferna vaskularna bolest. 5mg. neutropenija. 20mg tabl. Alkaloid tabl. PharmaSwiss Prilenap. vrtoglavica. 90mg Diltiazem Alkaloid. 10mg. 50mg tabl. 20mg tabl. 10mg. 10mg. 20mg tabl. 10mg. 10mg. OPREZ bolesnici na terapiji diureticima (prilagoditi doze). 20mg tabl. Zdravlje Enap. trombocitopenija. smanjena funkcija bubrega.ANGIOTENZIN SISTEM C09A Inhibitori angiotenzin konvertuju}eg enzima (ACE). KI trudno}a. AV blok i hipotenzija (ve}e doze) Cortiazem retard. abdominalni bol. 10mg. sa prod. 10mg. 10mg. generalizovana ateroskleroza. mogu}e smanjenje psihofizi~kih sposobnosti. oslob. akutni infarkt miokarda. profilaksa i terapija angine pektoris. dojenje. oslob. poreme}aj funkcija jetre. ne preporu~uje se istovremena primena diuretika koji {tede kalijum. Alkaloid Katopil. 25mg. monokomponentni C09AA Inhibitori ACE . nelagodnost u grlu. 20mg tabl. bradikardija. Sandoz Enalapril. promena glasa. 5mg.

5mg tabl. 2.5mg. Krka tabl. tiazidne diuretike i sulfonamide. gr~evi u mi{i}ima.5mg. 10mg tabl. 10mg. 20mg cilazapril C09AA08 Cilazapril.5mg. Sandoz tabl.5mg. (10mg + 12. 2. povra}anje. ND hipotenzija (efekat prve doze). 5mg film tabl. Slaviamed Piramil. (20mg + 12. Ufar Ramipril. 5mg tabl. Zdravlje kvinapril (u obliku hlorida) C09AA06 Hemokvin. Ni Medic Ramipril Genericon.5mg. 20mg tabl.5mg. glavobolja. (20mg + 12. 5mg tabl. Genericon Pharma Ramitens. 2. Zdravlje tabl. 10mg tabl. (10mg + 25mg) 484 Registar lekova 2011 . 20mg film tabl. dijareja. 4mg. promene glasa i ukusa.. 10mg ramipril C09AA05 Ampril. sklerodermija . ose}aj nelagodnosti u grlu. 2. (20mg + 6mg). 2. Servier tabl.5mg. Galenika Zobox.5mg) Enap HL. bolovi u zglobovima i grudima. kolagenoze (lupus. 5mg. 10mg tabl. Hemofarm tabl.5mg. Hemofarm tabl. 2. 10mg tabl.5) Prilenap H. 30mg C09B Inhibitori ACE. tahikardija. Menarini film tabl. mu~nina. 4mg. 8mg tabl.5mg. 5mg tabl. groznica.10mg tabl. 5mg film tabl. te{ka insuficijencija bubrega.C09AA04 perindopril Prenessa. elektrolite i glikemiju). A. OPREZ generalizovana arterioskleroza. Roche Prilazid.5mg. 10mg tabl. 1. suvi ka{alj. azotemija. 5mg.25mg. PharmaSwiss zofenopril kalcijum C09AA15 Zofecard. PharmaSwiss Monotens.5mg. 2. povi{enje ureje u krvi C09BA02 enalapril maleat + hidrohlorotiazid EnaHEXAL comp. 5mg. 5mg. malaksalost vrtoglavica.5mg. 15mg. dojenje.5mg. Krka Prexanil. 5mg. film tabl. PharmaSwiss Tritace. 1. KI preosetljivost na ACE inhibitore. Krka tabl. 10mg. 2. kombinacije C09BA Inhibitori ACE i diuretici IND svi oblici esencijalne hipertenzije kod kojih je indikovana kombinovana terapija. 10mg tabl.5mg). 5mg. 2. obostrano su`enje bubre`nih arte-rija. 2mg. Hemofarm film tabl. 1.25mg.5mg) Enap H. Hemofarm Ramipril. Galenika Inhibace. sanofi aventis Vivace. 10mg. 5mg film tabl. (10mg + 25mg) Enalapril HCT. 7.5mg. 1. Hemofarm fosinopril natrijum C09AA 09 Monopril. 8mg.25mg. Krka Ampril. ra{.kontrolisati funkciju bubrega. trudno}a. 2. 5mg. 2. 2. (10mg +12. 2. (10mg + 25mg) Prilenap HL. Sandoz Prilinda.25mg. alergijske reakcije uklju~uju}i angioneuroti~ki edem.

5mg) Monotens Plus. Servier tabl. Ufar tabl. Belupo tabl. (5mg + 12. Zdravlje tabl. PharmaSwiss tabl. (5mg + 25mg) Ampril HL. (4mg + 1. (10mg + 12.5mg Enzix duo forte. (20mg + 12.5mg + 12. (10mg + 12. (20mg + 12. Genericon tabl. (2. Galenika film tabl. sanofi aventis tabl. (2mg + 0. (2. sanofi aventis tabl. Enzix duo.5mg). PharmaSwiss tabl. (20mg + 25mg) Lisinopril H Sandoz.5mg) Tritace comp. 20mg + film tabl 2. Hemofarm tabl.5mg) Lizopril H.25mg) film tabl.5).5mg + 12. Krka tabl.25mg) Prexanil Combi LD. (5mg + 25mg) Vivace Plus.5mg) Piramil HCT. (5mg + 12. Alkaloid tabl.5).5). (4mg + 1. (2.5mg lizinopril + hidrohlorotiazid C09BA03 Iruzid. Hemofarm tabl. Krka tabl. (20mg + 12. (2. Sandoz tabl.25mg) Prexanil Combi.625mg) ramipril + hidrohlorotiazid C09BA05 Ampril HD.5mg). (5mg + 25mg) kvinapril hlorid + hidrohlorotiazid C09BA06 Hemokvin plus. (10mg + 12. (2.5mg) Prilazid plus.5mg) cilazapril + hidrohlorotiazid C09BA08 Cilazapril 5 plus. Hemofarm tabl. Roche film tabl.5mg + 12.5mg) fosinopril natrijum + hidrohlorotiazd C09BA09 Monopril plus. (20mg + 12. (5mg + 1. 10mg + film tabl 2. 10mg + film tabl 2.5mg + 0.5mg). (5mg + 25mg) Ramipril H. (5mg + 12. Bosnalijek tabl. Servier film tabl. (20mg + 12.5mg) Inhibace plus.5mg + 12. (5mg + 25mg) Prilinda plus. (2.5mg.5mg) Skopryl plus. Sandoz tabl.5mg + 12. (5mg + 25mg) Ramicomp Genericon.625mg).5mg + 12. (5mg + 25mg) Tritace comp LS. Hemofarm film tabl. Krka tabl. (2.5mg) perindopril + indapamid C09BA04 Co Prenessa.5mg) Registar lekova 2011 485 . Galenika film tabl.5mg). (20mg + 12.C09BA02 enalapril maleat + indapamid Enzix. Hemofarm tabl.

mu~nina. 50mg. OPREZ smanjena funkcija bubrega. kardiovaskularni {ok. 25mg. 50mg. tahikardija.5mg) C09BB03 lizinopril + amlodipin IND esencijalna hipertenzija. mijalgija. povra}anje. 100mg LozarEP. Krka film tabl. 50mg Lotar. periferni edem. Chinoin tabl. stenoza aorte. te{ka insuficijencija jetre ili bubrega. 50mg. urtikarija. 100mg Prelow. 100mg eprosartan C09CA02 Teveten. mu~nina. tahikardija. Sandoz film tabl. KI angioedem u anamnezi. dispepsija. hipertenzija kod pacijenata sa hipertrofijom leve komore. KI trudno}a. ND hipotenzija. astenija. bolesnici na terapiji diureticima. ka{alj. Chinoin tabl. Alkaloid film tabl. Ni Medic film tabl. monokomponentni C09CA Antagonisti receptora angiotenzina II. 50mg Sentor. zamor. periferna vaskularna bolest. vrtoglavica. dojenje. angioedem C09CA01 losartan kalijum Cozaar. Gedeon tabl (10mg + 5mg) C09C Antagonisti receptora angiotenzina II. crvenilo lica. zamor. 50mg Losartic. trudno}a. pove}ana koncentracija kreatin kinaze u plazmi. dijareja. 50mg Erynorm. MSD tabl. ND glavobolja. sa prod. OPREZ blaga i umerena bubre`na insuficijencija. sa prod. OPREZ stenoza renalnih arterija. 12. povra}anje. Liconsa film tabl. Kern Pharma film tabl. glavobolja. 100mg Rasoltan. o{te}enje jetre. hiperkalijemija. ND hipotenzija. terapija poreme}aja rada bubrega kod pacijenata sa hipertenzijom i dijabetesom tipa 2 u okviru antihipertenzivne terapije. vrtoglavica. pruritus. 600mg 486 Registar lekova 2011 . vrtoglavica. oslob. mu~nina Lisonorm. dojenje. Galenika film tabl. Pliva film tabl. 50mg. 50mg Losartan. Hemofarm film tabl. KI trudno}a. 100mg Losar. Solvay film tabl. nele~ena sr~ana insuficijencija. suvi ka{alj Triapin. AV blok II i III stepena. ospa. monokomponentni IND hipertenzija. glavobolja. 50mg Lorista.C09BB Inhibitori ACE i blokatori kalcijumskih kanala C09BB05 felodipin + ramipril IND esencijalna hipertenzija koja se ne mo`e adekvatno kontrolisati primenom samo felodipina ili ramiprila. 50mg. oslob. (5mg + 5mg) Triapin mite. potrebno je pratiti koncentraciju kalijuma i kreatinina u plazmi. koronarna ili cerebrovaskularna insuficijencija.5mg. seksualna disfunkcija.5mg + 2. Zdravlje film tabl. Gedeon film tabl. nestabilna angina pektoris. stenoza aorte. 50mg. ra{. 25mg. bol u grudima. hipertrofi~na kardiomiopatija. urtikarija. 100mg Lakea. mo`dani udar. akutni infarkt miokarda. bol u abdomenu. (2. dojenje.

ra{ Lorista H. (50mg + 12. dijareja. Pliva film tabl. 160mg. mi{i}na slabost. (50mg + 12. 75mg.5mg) Lorista HD. 80mg. (50mg + 12. 8mg. vertigo. 80mg olmesartan medoksomil C09CA08 Menartan. Nini film tabl. 20mg. primarni aldosteronizam. stenoza aortne i mitralne valvule. 40mg. 80mg Micardis. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. 75mg. 40mg. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre. 40mg. OPREZ hipovolemija. 320mg irbesartan C09CA04 Iracor. 300mg kandesartan cileksetil C09CA06 Atacand. 4mg. 40mg. 160mg film tabl. Krka film tabl. hipokalijemija. artritis. mialgija. Boehringer tabl. Nobel film tabl. 32mg telmisartan C09CA07 Micardis. 40mg C09D Antagonisti receptora angiotenzina II. Berlin Chemie film tabl. edem. 80mg. 160mg film tabl.5mg) Registar lekova 2011 487 .5mg) Losartic plus. Galenika film tabl. Novartis Valsacor. 80mg. ND bol u grudima. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega. 150mg. 16mg. 10mg. dojenje. aritmija. holestaza. Delpharm tabl. te{ka hipokalijemija. 300mg Irda. bilijarna ciroza. hiperhidroza. mu~nina. hiponatrijemija. KI trudno}a. Krka Valsartan. AstraZeneca tabl. 80mg Pritor. vrtoglavica. sistemski lupus eritematodes. (100mg + 25mg) Losar plus. kombinacije C09DA Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici C09DA01 losartan kalijum + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. sr~ana slabost. hiponatrijemija. 40mg.C09CA03 valsartan Diovan. hipotenzija. bol u abdomenu. dispepsija. stenoza renalne arterije. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija. Bayer tabl. 150mg. Krka film tabl. Krka film tabl. svrab.

holestaza. ND bol u grudima. hiponatrijemija. vrtoglavica.5mg). (80mg + 12. (80mg + 12. oticanje ekstremiteta. polakiuria. (160mg + 12. edem. dojenje. hipokalijemija. hipotenzija. KI trudno}a. faringitis. OPREZ hipotenzija. tinitus. Nobel film tabl.Diovan. poreme}aj uriniranja.5mg) tabl. (80mg + 25mg) Pritor Plus. Bayer tabl. primarni aldosteronizam. (80mg + 12. hipokalijemija. navala vru}ine. mu~nina. povra}anje. bilijarna ciroza i holestaza. vertigo. Krka film tabl. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega. edem. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. Boehringer tabl. vrtoglavica. slabljenje bubre`ne funkcije Atacand plus tabl (16mg + 12. refraktorna hipokalijemija. zamor. bolovi u le|ima i mi{i}ima. mijalgija. infekcije urinarnog trakta. primarni aldosteronizam.5mg) 488 Registar lekova 2011 . stenoza renalne arterije. dispepsija. bol u ekstremitetima. infekcije urinarnog trakta. mialgija. hiperhidroza. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija.5mg) C09DA07 telmisartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. dijareja. preosetljivost na sulfonamide i derivate sulfonamida. ND pove}anje nivoa ureje u krvi. rinitis. sr~ana slabost. artritis. tahikardija. anksioznost. anemija. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. te{ke bolesti jetre i bubrega. hipotenzija. (150mg + 12. o{te}enje bubrega ili jetre. vizuelni poreme}aji. KI trudno}a. ka{alj. mi{i}na slabost. ND smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. ND sindrom sli~an gripu. bilijarna ciroza i holestaza. OPREZ hipovolemija. KI trudno}a. tinitus. stenoza mitralnih i aortnih zalistaka.5mg) tabl. o{te}enje bubrega ili jetre. artralgija.5mg) tabl. dispepsija. mu~nina. seksualna disfunkcija Co . mu~nina. (160mg + 12. depresija.C09DA03 valsartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. refraktorna hipokalijemija. anurija. ko`ni vaskulitis. (160mg + 25mg) C09DA04 ibesartan + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija. pove}anje kreatinina i kreatin kinaze. dijareja.Irda. OPREZ hipotenzija. sinuzitis. (80mg + 12.5mg). (160mg + 25mg) Valsacombi. hepatitis. sistemski lupus eritematodes.5mg) C09DA07 kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija. dojenje. vrtoglavica. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre. hiperkacemija. hipokalijemija Micardis plus. te{ka hipokalijemija. smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. transplantacija bubrega.5). dojenje. aritmija.5). bol u abdomenu. poreme}aj uriniranja. ra{ Co .5mg) i (300mg + 12. hiperkalcemija. svrab. glavobolja. stenoza renalne arterije. stenoza renalne arterije. holestaza. povra}anje. trombocitopenija. hiperkalcemija. gastritis. KI trudno}a. dijareja. stenoza aortne i mitralne valvule. ka{alj. glavobolja. (40mg + 12. tahikardija. bilijarna ciroza. Novartis film tabl. dijareja. (40mg + 12. slabljenje bubre`ne funkcije. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija. hipotenzija. vrtoglavica. hiponatrijemija. dojenje. dispepsija.

OPREZ deca. ka{alj. akutna oboljenja jetre.C09DB Antagonisti receptora angiotenzina II i derivati dihidropiridina C09DB01 amlodipin + valsartan IND esencijalna hipertenzija. stenoza renalne arterije. me{ovite hiperlipidemije . osip. dojenje. glavobolja. oticanje zglobova. potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega. dojenje. poliurija. proliv. polakiurija. insuficijencija bubrega. OPREZ smanjena koncentracija natrijuma i volumena te~nosti u cirkulaciji. angioedem Rasilez. trudno}a. umor. sr~ana smrt i nefatalni infart miokarda). smanjenje rizika kod bolesnika sa koronarnom bole{}u. flatulencija. pospanost. o{te}enje jetre ili bubrega. artralgije. angioedem u anamnezi. OPREZ dijabetes. sekundarna prevencija velikih kardiovaskularnih doga|aja (koronarna revaskularizacija. spazam mi{i}a. bol u le|ima. palpitacije. transplatacija bubrega. vrtoglavica. bol u larinksu i farinksu. I statine ne treba uzimati istovremeno sa fibratima a naro~ito gemfibrozilom (pove}an ruzik od miopatija) Registar lekova 2011 489 . koronarna bolest srca nakon koronarne kateterizacije. 150mg. sr~ana slabost. porfirija. primarnihiperaldosteronizam. stenoza aortne i mitralne valvule. vizuelni poreme}aji. KI trudno}a. tinnitus. terapiju treba prekinuti). ra{. eritem. mu~nina. hipotenzija. suva usta. vertigo. Novartis film tabl. crvenilo. egzantem. dojenje. C10A Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AA Inhibitori HMG CoA reduktaze IND primarna hiperholesterolemija kod koje dijeta nema odgovaraju}i efekat. umor. ND nazofaringitis. naleti vru}ine Exforge. erektilna disfunkcija. te{ko o{te}enje jetre. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. abdominalni bol. opstipacija ili dijareja. parestezije. hiperhidroza. 300mg C10 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Svi lekovi iz ove grupe primenjuju se kao dopuna dijeti koja je obavezna sve vreme terapije. edemi. ako je izrazito pove}anje kreatin fosfokinaze. ND bolovi u mi{i}ima (reverzibilni miozitis.samo za atorvastatin i simvastatin). Novartis film tabl (5mg + 80mg). . te{ko o{te}enje bubrega i bolesnici na dijalizi. kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. opstipacija. influenca. ND dijareja. nesanica. KI preosetljivost na lek. (5mg + 160mg) i (10mg + 160mg) C09X Drugi lekovi koji deluju na renin-angiotenzin sistem C09XA Inhibitori renina C09XA02 aliskiren IND esencijalna hipertenzija. (familijarna heterozigotska i homozigotska hiperholesterolemija. anksioznost. glavobolja. KI drugi i tre}i trimestar trudno}e. hiperkalijemija. pruritus. bol u abdomenu. sinkopa. tahikardija. bilijarna ciroza i holestaza. astenija.

10mg. jetre. Zdravlje film tabl. 10mg. nije dozvoljena istovremena primena gemfibrozila sa repaglinidom (pove}an rizik nastanka ozbiljne hipoglikemije) C10AB04 gemfibrozil Sinelip. 20mg.C10AA01 simvastatin Cholipam. 80mg Sortis. 40mg Atoris. 450mg kaps. Pfizer film tabl. 20mg. Ifibrate a naro~ito gemfibrozil ne treba uzimati istovremeno sa statinima (pove}an ruzik od miopatija). Hemofarm film tabl. 20mg i 40mg Atoris. Slaviamed Zocor. Sopharma fluvastatin C10AA04 Lescol. i V. Alkaloid Simva Sandoz. tvrda 160mg Registar lekova 2011 . 10mg. hipoalbuminemija. ra{. 20mg. IIb. 10mg. Novartis atorvastatin (u obliku kalcijum trihidrata) C10AA05 Atacor. 40mg tabl. Sandoz Simvabel. Medico Uno film tabl. 10mg. 10mg. 40mg. 20mg kaps. 10mg. glavobolja. alkoholizam. 20mg. 20mg. Hemofarm film tabl. 10mg. 10mg. Ni Medic Simvax. 20mg. PharmaSwiss 490 kaps. 10mg. 40mg. 10mg. nefrotski sindrom. 20mg rosuvastatin C10AA07 Crestor. tvrda 100mg film tabl. 20mg. 10mg. impotencija. Medico Uno Vasilip. 20mg. sa prod. 20mg. Slaviamed film tabl. ND holelitijaza. oslob. 40mg film tabl. 40mg. 20mg film tabl. Hemofarm Hollesta. 40mg film tabl. 40mg ciprofibrat C10AB08 Lipanor. urtikarija. Sandoz PravaCor. 10mg. 40mg film tabl. 20mg. 5mg. Zdravlje Simvastatin ICP. III. sekundarne trigliceridemije. 20mg Dislipat. IV. 40mg. alopecija. Novartis Lescol XL. 20mg. KI trudno}a. MSD film tabl.40mg film tabl. 40mg tabl. 10mg. 40mg tabl. PharmaSwiss Pravapres. 10mg. 80mg tabl. 20mg. 10mg. Jadran Simvor. 40mg film tabl. 30mg. Krka film tabl. 80mg Lipidra. 80mg Tulip. depresija. 20mg. 40mg film tabl. 20mg. Belmac Simvastatin. 10mg. Nobel film tabl. GIT smetnje. 40mg film tabl. holelitijaza. insuficijencija bubrega. AstraZeneca C10AB Fibrati IND hiperlipoproteinemija tipa IIa. 10mg. anemija ili leukopenija. 80mg pravastatin C10AA03 Pralip. 20mg. 20mg film tabl. sanofi aventis fenofibrat C10AB05 Fenolip. tvrda 20mg. 10mg.

KI dojenje. abdominalni gr~evi. (10mg + 10mg). 750mg. artralgija. smanjena funkcija jetre. dijareja. miopatija. MSD tabl. mu~nina. ne preporu~uje se istovremena upotreba fibrata i ciklosporina. povra}anje. smanjenje tolerancije na glukozu. dispepsija. homozigotna sitosterolemija (fitosterolemije) uz dijetu. (1000mg +20mg) Trevaclyn. opstipacija. dijareja. 375mg. OPREZ stariji od 70 godina. hepatitis. svrab. ND glavobolja. o{te}enje bubrega. hiperpigmentacija. familijarna hiperholesterolemija uz dijetu i statine. 500mg. preosetljivost na simvastatin ili ezetimib. mu~nina. KI zna~ajna ili neobja{njiva disfunkcija jetre. Merck tabl. MSD tabl. dojenje. nasledni mi{i}ni poreme}aji. rabdomioliza. me{ana hiperlipidemija. MSD tabl. glavobolja. preosetljivost nalek. ra{. stariji pacijenti. `utica. (20mg + 10mg). 10mg C10B Lekovi koji smanjuju lipide u serumu i kombinacije C10BA Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu C10BA02 simvastatin + ezetimib IND primarna hiperholesterolemija (heterozigotna familijarna i nefamilijarna). OPREZ trudno}a. sa modif. aktivni pepti~ki ulkus. bol u mi{i}ima. pove}anje transaminaza Inegy. hiperglikemija. dijareja. deca ispod 10 godina. arterijsko krvarenje. abdominalni bol. MSD tabl. KI trudno}a. sa modif. angioedem (retko). parestezija. eitem. 1000mg C10AD52 nikotinska kiselina + laropiprant IND terapija dislipidemije (u kombinaciji sa inhibitorima HMG-CoA reduktaze ili kao monoterapija) posebno kod bolesnika sa kombinovanom. (40mg + 10mg) Registar lekova 2011 491 . pankreatitis. nadutost. trudno}a. trombocitopenija. ND dijareja. urtikarija. povra}anje. pruritus. OPREZ miopatija. nekontrolisani hipotiroidizam. nauzeja. mu~nina. OPREZ dijabetes. holelitijaza. oslob. (1000mg +20mg) C10AX Ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AX09 ezetimib IND primarna hiperholesterolemija. zamor. zloupotreba alkohola. ose}aj toplote. osip. rabdomioliza. me{ovitom dislipidemijom sa povi{enim nivoima LDL holesterola i triglicerida i niskim HDL holesterolom kao i bolesnika sa heterozigotnom familijarnom i nefamilijarnom hiperholesterolemijom. nesvestica. nekontrolisani hipertireoidizam. crvenilo. zamor. sa prod.C10AD Nikotinska kiselina i derivati C10AD02 nikotinska kiselina IND hiperlipidemija. ND glavobolja. insuficijencija jetre. abdominalni bol. anoreksija. istovremena primena sa potentnim inhibitorima CYP3A4. pove}anje nivoa enzima jetre Ezetrol. holecistitis. oslob. giht. pepti~ki ulkus. zloupotreba alkohola. oslob. ND suva ko`a. mijalgija. hiperuricemija Niaspan. bubre`na insuficijencija. urtikarija Tredaptive. nasledni mi{i}ni poreme}aji u anamnezi.

astenija. ND glavobolja. edemi. potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega.C10BX Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa drugim lekovima C10BX03 atorvastatin + amlodipin IND hiperholesterolemija kod bolesnika sa hipertenzijom i/ili anginom pectoris. akutna oboljenja jetre. KI preosetljivost na atorvastatin ili amlodipin. porfirija. Pfizer film tabl. trombocitopenija Caduet. crvenilo lica. eritema multiforme. umor. abdominalni bol. leukopenija. kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. mijalgija. vrtoglavica. mu~nina. dijareja. (10mg + 10mg) 492 Registar lekova 2011 . dojenje. OPREZ deca. nesanica. (10mg + 5mg). trudno}a.

.

1%) 494 Registar lekova 2011 . fotosenzitivnost.05% + 1% + 0. plikovi. poja~ana maljavost kod du`e primene Triderm. urtikarija Canesten. bol. vaginalna monilijaza. svrab Fentikol. OPREZ trudno}a. kontakt sa o~ima. Hemofarm {ampon 2% D01AC12 fentikonazol nitrat IND dermatomikoze. kontaktni dermatitis Daktanol. KI nano{enje na lezije ko`e izazvane virusnim infekcijama (herpes simplex. OPREZ dugotrajna primena na ve}im povr{inama ko`e. ov~ije boginje). TBC ko`e. ND retko crvenilo ko`e. Erythrazma. ND pe~enje. rozacea. OPREZ trudno}a. edem. Hemofarm krem 20mg/g D01AC20 betametazon (u oliku dipropionata) + klotrimazol + gentamicin sulfat IND me{ovite gljivi~no bakterijske infekcije sa inflamacijom. reakcije preosetljivosti.05% + 1% + 0. upala. ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. KI ne primenjuje se na otvorene rane ili opekotine Nystatin.1%) krem (0. ND ra{. Hemofarm mast 100 000ij/g D01AC Derivati imidazola i triazola D01AC01 klotrimazol IND dermatomikoze. perutanje. svrab. Schering mast (0. ND lokalni eritem. rastvor 1% D01AC08 ketokonazol IND povr{inske i duboke mikoze ko`e i kosmatih delova. svtab Ecalin. Pytiriasis versicolor. onihijaza i paronihijaza uzrokovana kandidom. Jugoremedija krem 1% sprej za ko`u. dermatitis. Galenika krem 2% D01AC03 ekonazol nitrat IND dermatomikoze ko`e (izuzev kosmatih delova). ose}aj pe~enja. peckanje. OPREZ trudno}a. novoro|en~ad. Zdravlje krem 1% D01AC02 mikonazol nitrat IND gljivi~ne infekcije ko`e. pitirijazis verzikolor.E!!!!!!! LPAB!J!QPULPAOP!ULJWP LEKOVI ZA LE^ENJE KO@E I POTKO@NOG TKIVA D01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D01A Antimikotici za lokalnu primenu D01AA Antibiotici D01AA01 nistatin IND kutana i mukokutana kandidijaza. ND iritacija ko`e. ko`ne erupcije Mycoseb. akne vulgaris. onihomikoze. Bayer krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% Kansen. svrab i iritacija na mestu primene.

tinea pedis. ra{. vari~ele. herpes simpleks.815% D02AC. Novartis Consumer rastvor za ko`u 1% Mycofin. vakcinacija. depresija. pancitopenija. tinea capitis. gubitak apetita. Novartis tabl. Janssen Pharmaceutica krem (20mg + 10mg)/g D01AE Ostali antimikotici za lokalnu primenu D01AE14 ciklopiroks olamin IND tinea pedis. tinea corporis. 250mg Myconafine.. Dr August Wolff krem hidrofilni 0. toksi~na epidermalna nekroliza. OPREZ trudno}a. tinea corporis. 250mg D02 Emoliensi i protektivi D02A Emoliensi i protektivi D02AC Te~ni parafin i preparati masti D02AC. nezasi}ene masne kiseline IND atopijski dermatitis. insuficijencija bubrega ili jetre. tinea cruris. vrtoglavica. svrab. tinea cruris. OPREZ trudno}a. pogor{anje psorijaze. poreme}aj ukusa i retko o{te}enje jetre sa `uticom. anksioznost. mijalgija. Jugoremedija krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% D01AE15 terbinafin IND pityriasis vesrsicolol i druge gljivi~ne infekcije ko`e.D01AC52 mikonazol nitrat + hidrokortizon IND akutne ili egzarcerbirane dermatomikoze sa izra`enom upalom ili one kod kojih je do{lo do superinfekcije Gram . Nobel Ilac krem 1% D01B Antimikotici za sistemsku primenu D01BA Antimikotici za sistemsku primenu D01BA02 terbinafin hlorid IND onihomikoze. ne sme da do|e u kontakt sa o~ima. sifilis. parestezija. kandidijaza ko`e. urtikarija. ko`na kandidijaza. mu~nina. dehidrirana ko`a Linola. ND ose}aj nelagodnosti u stomaku. svrab i peckanje na mestu aplikacije Lamisil. Dr August Wolff (rastvor za ko`u) uljana kupka 200ml Registar lekova 2011 495 . Dr August Wolff krem hidrofilni (masni) 0. ND crvenilo. holestazom i hepatitisom Lamisil. OPREZ trudno}a. tabl. dojenje. KI tuberkuloza ko`e. Stevens-Johnson-ov sindrom. ND retko ose}aj topline na mestu aplikacije Daktacort. artralgija. dojenje. hipostezija.. deca do 6 godina. akutna generalizovana egzantemozna pustuloza. 125mg. glavobolja. dijareja.pozitivnim bakterijama.5% Linola Fett. Novartis Consumer krem 1% Lamisil Once 1%. ose}aj pe~enja Obytin. Actavis M. ND prolazni nadra`aj ko`e. te~ni parafin + masne komponente IND atopijski dermatitis. dehidrirana ko`a Linola Fett N.

ihtioze Linola Urea.. ulje semena `utog no}urka IND ekcem. neurodermatitis. sluzoko`i i u blizini oka. Hemofarm mast 5% D03AX. Dr August Wolff krem 20% D02AE proizvodi karbamida D02AE01 urea IND suve dermatoze sa perutanjem ko`e.D02AC. svrab. ND su{enje ko`e. Dr August Wolff krem 120mg/g D03 PREPARATI ZA LE^ENJE RANA I ULCERACIJA D03A Preparati za terapiju o`iljaka D03AX Ostali preparati za terapiju o`iljaka D03AX03 dekspantenol IND dermatitisi razli~ite etiologije. opekotine.5%) D04 SREDSTVA PROTIV SVRABA (UKLJU^UJU]I ANTIHISTAMINIKE. ekcem. KI deca do 2 godine.) D04AA Antihistaminici za lokalnu primenu D04AA09 hlorpiramin hlorid IND alergijski i esencijalni puritus na manjim povr{inama ko`e. primena na otvorenim ranama. KI vari~ele. crvenilo sa otokom i fotosenzitivna reakcija Synopen. Novartis Consumer gel 0. za pobolj{anje epitelizacije Bepanthen. ekcem. anestetike i sl.opekotine od sunca ili alergija na sunce. OPREZ primena na velikim povr{inama ko`e i u du`em periodu. Pliva mast 1% D04AA13 dimentinden maleat IND ubodi insekata pra}eni svrabom. ANESTETIKE I SL. crvenilo.) D04A Sredstva protiv svraba (uklju~uju}i antihistaminike. ND puritus . opekotine.. ose}aj pe~enja na mestu aplikacije. urtikarija. Bayer mast 5% krem 5% Panthenol.1% 496 Registar lekova 2011 . Bayer krem (5% + 0. fotosenzitivne reakcije Fenistil. ispucalost ko`e Linola Gamma. OPREZ koristiti na ograni~enoj povr{ini ko`e i najvi{e do 7 dana. dekubitus. dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid Bepanthen plus.

lichen planus. dojenje (primena na velikim povr{inama ko`e). OPREZ trudno}a. ekcem. ra{ Stanicid. KI smanjena funkcija jetre ili bubrega. Belupo gel 0. tvrda 10mg. 25mg D06 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D06A Antibiotici za lokalnu primenu D06AX Ostali antibiotici za lokalnu primenu D06AX01 fusidat natrijum IND stafilokokne infekcije ko`e. velikih doza vitamina A i keratolitika. urtikarija. opadanje kose Neotigason. akne.05% i 0. ose}aj `e|i. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). KI deca do 2 godine. fotosenzitivne reakcije Dermodrin. obavezna je kontrola hepati~nih funkcija i lipida u plazmi. Pharm. dojenje Zorac. znojenje. opekotine od sunca ili alergija na sunce. trudno}a (teratogenost). malih boginja i plikova na ko`i. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca.D04AA32 difenhidramin IND ubodi insekata pra}eni svrabom. ostali poreme}aji keratinizacije rezistentni na klasi~nu terapiju. OPREZ trudno}a nije dozvoljena za vreme niti 2 godine posle terapije. ND kontaktni dermatitis. Hemofarm mast 2% Registar lekova 2011 497 . ND suvo}a usta. primena na otvorene rane i sluzoko`u. dojenje. ne preporu~uje se istovremena primena tetraciklina. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. Cenexi kaps. ne preporu~uje se intezivno izlaganje UV zracima. Fabrik Montavit krem 20mg/g D05 LEKOVI ZA LE^ENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) D05A Antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX Ostali antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX 05 tazaroten IND psorijaza.1% D05B Antipsorijatici za sistemsku primenu D05BB Retinoidi za terapiju psorijaze D05BB02 acitretin IND generalizovana psorijaza rezistentna na klasi~nu terapiju. metotreksata. Darier-ova bolest. kod pro{irenih vena. eritem. ND fotosenzitivne reakcije. KI trudno}a.

bockanje. varikoznih i dekubitusnih ulkusa. dojenje. abrazije. dojenje. Zdravlje krem 5% 498 Registar lekova 2011 . ulcus cruris. eritem.1% D06AX09 mupirocin IND bakterijske infekcije ko`e (impetigo. Galenika mast 0. ND mogu}a senzibilizacija Sanaderm Zdravlje krem 1% D06BB Antivirusni lekovi D06BB02 tromantadin hlorid IND Herpes simplex infekcije ko`e i semimukoznih membrana naro~ito u inicijalnoj fazi. Jugoremedija mast 5% Aciklovir. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. KI Herpes simplex infekcije u fazi vezikula naro~ito ako su pukle. OPREZ trudno}a. furunkuloza). ND fotosenzitivne reakcije. ND svrab i eritem na mestu aplikacije Aciklovir. ekcem). mogu}nost resorpcije propilen glikola iz otvorenih rana i o{te}ene ko`e. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). ND kontaktni dermatitis Viru-Merz-Serol. preosetljivost na sulfonamide. Herpes zoster. Herpes zoster ako je do{lo do intenzivnog crvenila. kontakt sa o~ima ili sluzoko`om nosa. suva ko`a i pe~enje na mestu primene Mirobact. folikulitis.D06AX07 gentamicin sulfat IND bakterijske infekcije ko`e. crvenilo. sekundarne infekcije ko`e (postoperativne rane. KI trudno}a (ako je ope~ena povr{ina ve}a od 20%). Merz gel 1% D06BB03 aciklovir IND primarni i rekurentni genitalni herpes. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. oticanja ili stvaranja vezikula koje se {ire. OPREZ trudno}a. Belupo mast 2% D06B Hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BA Sulfonamidi D06BA01 sulfadiazin srebro IND spre~avanje i le~enje infekcija kod opekotina. ND svrab. neurodermatitis. nedono{~ad i novoro|en~ad u toku prva 2 meseca `ivota. ra{ Gentamicin. KI preoseljivost na mupirocin ili propilen glikol.

KI virusne. DERMATOLO[KI PREPARATI IND inflamatorni poreme}aji ko`e kao {to su ekcemi. 5mg/g mast 0.D06BX Ostali hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BX01 metronidazol IND rozacea. herpes simplex. Jugoremedija D07AC04 fluocinolon acetonid Panolon.1% mometazon furoat D07AC13 Elocom. Jugoremedija Esperson mite. depigmentacija.1% Registar lekova 2011 499 .025% Sinoderm. Belupo krem 0. OPREZ nije dozvoljena dugotrajna upotreba. Labo krem 0. Panfarma krem 0.25% mast 0. Galenika krem 0. naro~ito na licu. vari~ele.1% gel 0.025% krem 0. Alkaloid krem 0. Jadran krem 10mg/g D07 KORTIKOSTEROIDI.1% Elocom.5% D07AB Kortikosteroidi srednje jakog delovanja (grupa II) D07AB10 alklometazon dipropionat Afloderm. monokomponentni D07AA Kortikosteroidi slabog delovanja (grupa I) D07AA02 hidrokortizon Hydrocortison. Jugoremedija Esperson M.025% mast 0.1% mast 0.025% mast 0. Schering rastvor za ko`u 0.025% diflukortolon valerat D07AC06 Decotal.05% mast 0. psorijaza i dr.. akne D07A Kortikosteroidi.05% dezoksimetazon D07AC03 Esperson. TBC ko`e. ND iritacija ko`e Rozamet. strije.25% krem 0. vakcinacija. ne preporu~uje se upotreba kod dece. 5mg/g D07AC Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III) D07AC01 betametazon (u obliku dipropionata) Beloderm. atrofija ko`e. ND kontaktna senzibilizacija.05% mast 0. OPREZ tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti ili UV zra~enju. bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e. Belupo krem 0. poja~ana maljavost. Galenika mast 2.

D07B Kortikosteroidi. virusne.25mg + 3300ij)/g mast (0.1%) fluocinolon + neomicin (u obliku sulfata) D07CC02 Sinoderm N. Galenika mast (1% + 3%) D07CC Kortikosteroidi. Belupo mast (0. IND dezinfekcija u hirurgiji. ND mogu}i sistemski efekti zbog resorpcije prilikom primene na o{te}enu ko`u ili sluznice. OPREZ nije dozvoljena dugotrajna primena naro~ito na licu.5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0.5%. 10% Povidon jod. Nini rastvor za ko`u 10% pena za ko`u 7.5mg + 20mg)/ml D07C Kortikosteroidi. jakog delovanja. Alkaloid rastvor za ko`u 7. kombinacije sa antisepticima D07BC Kortikosteroidi. Hemofarm rastvor za ko`u 10% mast 10% Povidon jod. bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e. ne preporu~uje se upotreba kod dece D07CC01 betametazon (u obliku dipropionata) + gentamicin sulfat Belogent. Galenika krem (0.1%) mast (0.1g aktivnog joda ANTIsept D.1%) Didermal. kombinacije sa antisepticima D07BC01 betametazon (u obliku dipropionata) + salicilna kiselina Belosalic. KI tuberkuloza ko`e.05% + 0. Schering mast (0. jakog delovanja. I alkalije (sapuni) D08AG Proizvodi sa jodom D08AG02 povidon jod 1g povidon joda = 0.05% + 0. Galenika krem (0.5mg + 20mg)/ml Diprosalic.25mg + 3300ij)/g D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI D08A Antiseptici i dezinficijensi Preparate iz ove grupe treba uvek upotrebiti u razbla`enju koje je propisao proizvo|a~. slabog delovanja. Pliva mast (1% + 3%) Hydrocyclin.05% + 0. kombinacije sa antibioticima D07CA01 hidrokortizon + oksitetraciklin Geokorton. Belupo krem (0.05% + 0.5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0.5% mast 10% 500 Registar lekova 2011 .1%) mast (0. kombinacije sa antibioticima IND inflamatorni procesi na ko`i pra}eni bakterijskom infekcijom. kombinacije sa antibioticima D07CA Kortikosteroidi. Bosnalijek rastvor za ko`u 10% Betadine. dermatologiji i ginekologiji.

OPREZ kontakt sa o~ima ili sluzoko`om. benzalkonijum hlorid + levomentol + timol + etarsko ulje eukaliptusa + etarsko ulje nane IND blage upale usne duplje i `drela. preoperativna priprema ko`e Octenisept. OPREZ ne dozvoliti kontakt sa o~ima. ND suva ko`a. ra{ Stanicid. ND fotosenzitivne reakcije. primena na o{te|enu ili ekcematoynu ko`u. Belupo gel 1mg/g D10AE Peroksidi D10AE01 benzoil peroksid IND acne vulgaris. eritem.6mg +1mg) Holyplant Septogal bez {e}era. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). mo`e da izbeli dlake ili tkanine.6mg +0. peckanje. Schulke & Mayr rastvor za ko`u sluzince ili rane (1mg + 20mg)/ml D08AX. ND iritacija ko`e Aknefug Oxid Wash. OPREZ primena kod dijabeti~ara jer sadr`e saharozu Holyplant Septogal. grudnom ko{u i le|ima. Jadran lozenga (0. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. eritem. svrab Sona. kontaktni dermatitis. iritacija. Hemofarm impregnirana kompresa 2% D10 PREPARATI PROTIV AKNI D10A Preparati protiv akni za lokalnu primenu D10AD Retinoidi za lokalnu primenu kod akni D10AD03 adapalen IND acne vulgaris na licu.6mg +1mg) D09 LEKOVITI ZAVOJI D09A Lekoviti zavoji D09AA Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima D09AA02 fusidinska kiselina IND stafilokokne infekcije ko`e.D08AX Ostali antiseptici i dezinficijensi D08AX 10 oktenidin hlorid + fenoksietanol IND dezinfekcija rana kod povreda i opekotina.5mg +3mg + 0. Hemofarm gel 1% Registar lekova 2011 501 . KI trudno}a. KI primena kod dece mla|e od 4 godine. ustima i mukoznim membranama.5mg +3mg + 0mg +0. Jadran lozenga (0. Dr August Wolff suspenzija za ko`u 4% D10AF Antiinfektivi za le~enje akni D10AF01 klindamicin IND acne vulgaris Clindasome.. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. KI sun~anje.

netolerancija na alkohol Elidel. OPREZ tokom terapije maligni lentigo mo`e da progredira u maligni melanom. kutane papilome. Centro Di Histoterapia Placentaria rastvor za ko`u 50% D11AX Ostali dermatolo{ki preparati D11AX01 minoksidil Pilfud. Merz gel (5000ij + 1g + 10g)/100g 502 Registar lekova 2011 . crvenilo. ne primenjivati kod akutnih virusnih i bakterijskih infekcija ko`e niti na o{te}enoj ko`i ili ko`i sa premalignim lezijama. Novartis krem 1% (10mg/g) D11AX. tvrda 10mg.D10AX Ostali preparati za lokalnu primenu kod akni D10AX03 azelainska kiselina IND acne vulgaris. jetre. opekotine. Roche kaps. urtikarija. znojenje. imunodeficijencija. heparin natrijum + alantoin + ekstrakt crnog luka IND hipertrofi~ni i keloidni o`iljci ko`e posle hirur{kih zahvata. parestezije. hiperlipidemija. ne utrljavati u ko`u i ne nanositi na velike povr{ine. infekcije ko`e uklju~uju}i folikulitis. kontrakture usled povreda tetiva. molluscum contagiosum. Bayer krem 20% D10B Preparati protiv akni za sistemsku primenu D10BA Retinoidi za le~enje akni D10BA01 izotretinoin IND te{ki oblici nodulo-cisti~nih akni. ND svrab. pe~enje. 5% pimekrolimus D11AX 15 IND atopijski dermatitis (atopijski ekcem) kod dece starije od 2 godine. dojenje. insuficijencija bubrega. osip. OPREZ nije dozvoljena trudno}a najmanje mesec dana nakon obustavljanja terapije. KI trudno}a. kontrolisati hepati~ne funkcije i lipide u plazmi. bol. nije dozvoljen kontakt sa sluznicom oka. diskoloracija ko`e. etanolni ekstrakt humane placente IND vitiligo i depigmentacija ko`e nastala od opekotina Melagenina plus. ND svrab. OPREZ trudno}a.. impetigo.. retko fototoksi~ne reakcije Skinoren. furunkul. herpes simplex. ND iritacija ko`e. hipervitaminoza A. herpes zoster. dojenje. KI alergija na lek. ND retko lokalno nadra`ajno dejstvo Contractubex. netolerancija ili izostanak dejstva topikalnih kortikosteroida. Bosnalijek rastvor za ko`u 2%. opadanje kose. 20mg D11 D11A OSTALI DERMATOLO[KI PREPARATI Ostali dermatolo{ki preparati D11A . bolovi u mi{i}ima i zglobovima Roaccutane. KI preosetljivost na alkil-4-hidroksibenzoate (parabeni).

.

GIT smetnje. trihominijaza. 200mg vaginalni krem 2% 504 Registar lekova 2011 . OPREZ terapija se prekida za vreme menstruacije. druge 5-nitroimidazole. Bayer vaginalna tabl. (500mg + 200 000ij) vaginalni krem (100mg + 40 000ij)/g G01AC Derivati hinolona G01AC05 dekvalinijum hlorid IND vaginalne bakterijske i gljivi~ne infekcije. metalni ukus u ustima i interakciju sa alkoholom (Arilin) Orvagil. Doppel Farmaceutici vaginalna kaps. prvi tromestar trudno}e. mogu}a sistemska resorpcija oko 20% doze leka pa ne treba isklju~iti uticaj na psihofizi~ke sposobnosti. bakterijske vaginoze. 500mg Canesten 3. kikiriki. ND retko lokalna iritacija Nystatin. seksualno nezrele devoj~ice. Bayer vaginalna tabl. OPREZ trudno}a. KI preosetljivost na sastojke leka. isklju~uju}i kombinacije sa kortikosteroidima G01AA Antibiotici G01AA01 nistatin IND vulvovaginalna kandidijaza. 200mg vaginalni krem 2% Kansen. Medico Uno vaginalna tabl. soju.H!! HFOJUPVSJOBSOJ!TJTUFN!J!QPMOJ!IPSNPOJ LEKOVI ZA LE^ENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI GINEKOLO[KI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI G01 G01A Antiinfektivi i antiseptici. kandidiaza. vulvitis i balanitis izazvani gljivicama. upotreba leka najdu`e 10 dana (Arilin). Hemofarm vaginalna tabl. Galenika vaginalna tabl. postizanje asepse pre ginekolo{kih operacija i poro|aja. ND lokalna iritacija. ne koristiti za vreme menstruacije. ND retko lokalna iritacija Fluomizin. svrab. KI prvi tromester trudno}e. 500mg Arilin rapid. ND pe~enje. Dr Agust Wolff vagitorija 1000mg G01AF02 klotrimazol IND kolpitis. preosetljivost na sastojke leka. 100 000ij G01AA51 nifuratel + nistatin IND vulvovaginitis me{ovite etiologije. 10mg G01AF Derivati imidazola G01AF01 metronidazol IND trihomonasni vaginitis. Zdravlje vaginalna tabl. ND lokalna iritacija vagine Macmiror Complex. iritacije vulve i vagine Canesten 1. KI prvi trimestar trudno}e. ulceracija vaginalnog epitela.

Bayer vagitorija (700mg + 200mg) G01AX Ostali antiinfektivi i antiseptici G01AX03 polikrezulen IND kolpitis.. trihomonasom ili monilijama. svrab i iritacija Lomexin. Nycomed vagitorija 90mg G01AX11 povidon jod 1g povidon joda = 0. bola i ospe Betadine. ND lokalno pe~enje i eritem Albothyl. Galenika vaginalna tabl. svraba. ND pe~enje. neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin IND vulvovaginitis me{ane etiologije. 200mg G01AF05 ekonazol nitrat IND vulvovaginalne mikoze. pe~enja. dojenje treba prekinuti tokom terapije. 600mg G01AF20 metronidazol + mikonazol IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza. OPREZ upotreba kontraceptivne dijafragme ili kondoma (mogu}a rekacija leka sa gumom). KI prvi trimestar trudno}e Polygynax. svraba. OPREZ trudno}a. OPREZ prvi trimestar trudno}e. genitalni fluor. Alkaloid vagitorija 200mg Povidon jod.G01AF04 mikonazol nitrat IND kandidijaza vagine i vulve potvr|ena brisom i/ili kulturom. (35000ij + 35000ij + 100000ij) Registar lekova 2011 505 . ND svrab Ecalin. erozije i ektopija grli}a. Bayer vagitorija (500mg + 100mg) Neo Penotran forte. peckanja. krvarenje posle biopsije. ND retko osip. Catalent Italy vaginalna kaps. epilepsija. KI istovremena primena drugih lekova za lokalnu terapiju vaginalne sluznice. ND lokalne reakcije u vidu crvenila.1g aktivnog joda IND vaginitis izazvan bakterijama. vaginalni svrab. bol u abdomenu. cervicitis. terapija posle elektrokoagulacije. prva 3 meseca trudno}e.150mg G01AF12 fentikonazol nitrat IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza. KI preosetljivost na lek. glavobolja. iritacija Neo Penotran. Nini vagitorija 200mg Povidon jod. ose}aj pe~enja. otoka. edema i eritema terapiju treba prekinuti Gino Daktanol. ND u slu~aju iritacije. porfirija. Hemofarm vagitorija 200mg G01AX. Jugoremedija vaginalna tabl. leukoreja i kolpitis gljivi~ne etiologije. Innotech vaginalna kaps. OPREZ trudno}a. te{ka o{te}enja jetre. KI preosetljivost na jod. dojenje.

me{ana bakterijsko gljivi~na infekcija IV grupa .. KI preosetljivost na lek. 40mg Spektar delovanja vaginalnih antiseptika registrovanih u Republici Srbiji dejstvo na Ime leka gljivice Albothyl vag Betadine Canesten Ecalin Fluomizin Gino Daktanol Kansen Lomexin Macmiror Compl Neo Penotran Nystatin Orvagil Polygynax Povidon jod Tantum rosa* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + G+ bakterije + G. retko reakcije preosetljivosti Normogin. ND blaga iritacija u predelu primene. po otvaranju utor{iti u roku od 90 dana.G01AX.gljivi~na infekcija 506 Registar lekova 2011 .gonokokna infekcija V grupa . osobe ispod 18 god (zbog ograni~enog iskustva kod dece). Laboratori Baldacci vaginalna tabl.bakterije + trihomonas + + + grupa vag sekreta III V VI III V VI III V VI III VI III V VI III V VI V VI III V VI III V VI V III V VI III V VI V VI upotreba za vreme menstr. OPREZ ne mo`e da zameni antimikrobnu terapiju. liofilizirana kultura izolovanog soja Doederlein bacillus (Lactobacillus rhamnosus) ^uvati na temperaturi 2º-8ºC. regeneracija fiziolo{ke vaginalne flore.infekcija trihomonas vaginalisom VI grupa . ne da da da ne da da da ne ne da ne ne da ne * Tantum rosa je dodatna terapija kod kandidijaze i trihonijaze ** Tokom primene ovih lekova mogu}e je o{te}enje kondoma i dijafragme pa je za{tita nepouzdana II grupa .normalna saprofitna flora III grupa . IND prevencija povratne bakterijske vaginoze.

srca i plu}a. IND za Prostin E2: indukcija poro|aja. re|e dispnoja i edem plu}a. tireotoksikoza. zamu}en vid. ruptura uterusa. 3mg G02AD04 karboprost (u obliku trometamina) IND postpartalne hemoragije nastale usled atonije uterusa koji ne reaguje na terapiju ergotaminom ili oksitocinom. dijabetes. bradikardija Methylergometrin. povra}anje. KI netretirane karli~ne infekcije. bolesti srca. dispneja.G02 OSTALI GINEKOLO[KI LEKOVI G02A Preparati za kontrakciju uterusa G02AB Ergot alkaloidi G02AB01 metilergometrin maleat IND hemoragija usled atonije uterusa posle poro|aja ili poba~aja. ND nauzeja. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije. jetre.8ºC. 0. 0. retencija urina G02AD02 dinoproston upozorenje Prepidil gel je generi~ka paralela za Prostin E2 ali ne mo`e da ga zameni u terapiji jer ima druga~ije indikacije i farmaceutske formulacije. Sanico vaginalna tabl. hipertenzija ili hipotenzija. tremor. vaginalni bol. IND za Prepidil gel: za omek{avanje i dilataciju cervikalnog kanala pre indukcije poro|aja Prepidil gel. ND mu~nina. bubrega. te{ka insuficijencija jetre. za inj. GIT smetnje. Pfizer rast. ND vrtoglavica. KI prva i druga faza poro|aja. anemija. tranzitorni ishemijski atak. epilepsija. angina pektoris. vaskularni kolaps. hipertenzija. groznica. ulcerozni kolitis.5mg/3g Prostin E2. eritem. aritmije.25mg/ml rast za inj. plu}a i jetre. bronhitis. dijareja. glaukom. Pfizer endocervikalni gel 0. astma. crvenilo lica. bol na mestu aplikacije Prostin 15 M. KI carski rez u anamnezi ili ve}i hirur{ki zahvati na uterusu. bubrega. hipertenzija ili hipotenzija. gr~evi. parestezije. OPREZ kompromitovani uterus. Hemofarm oralne kapi 0. bol u le|ima.1mg/ml. bubrega.25mg/ml Registar lekova 2011 507 . inflamatorni procesi u maloj karlici. intrauterina patnja ploda. subinvolucija uterusa.2mg/ml G02AD Prostaglandini Preparate prostaglandina ~uvati na temperaturi 2 . povra}anje. okluzivne bolesti perifernih krvnih sudova. 0. bronhospazam. dijareja ili opstipacija. bronhospazam. bolesti srca.

U slu~aju da se presten privremeno na|e van vagine. 20mg vaginalna kaps. hipertenzija. napetost dojki. nesvestica. placenta previa. KI poreme}aj sr~anog ritma uklju~uju}i WPW sindrom. valvularni poreme}aji. cerebrovaskularna ili koronarna oboljenja arterija. hipokalijemija. hormon sezitivni tumori (karcinom dojke ili endometrijuma). bol u abdomenu. hiperglikemija. hipotonija. insuficijencija jetre. dijareja. tromboza. vrtoglavica. flatulencija. efikasnost kontracepcije nije smanjena ako je prsten bio van vagine manje od 3 sata i u takvoj situaciji prsten treba vratiti u vaginu {to pre. depresija. Ako je period bio du`i od 3 sata. pove}ana telesna masa. ND glavobolja. a najkasnije u roku od 3 sata.. migrena. heksoprenalin sulfat IND prevremeni poro|aj. Boehringer tabl. na temperaturi do 30ºC lek mo`e da ~uva najdu`e 4 meseca. novi prsten staviti {to je pre mogu}e. stenoza aorte. porast istisnog volumena srca. ote`ano mokrenje (velike doze) Partusisten. povra}anje. atrijalna fibrilacija. bol u grudima. poreme}aji koagulacije krvi. IND prevencija trudno}e. NuvaRing.. usporena peristaltika creva. prsten treba vratiti {to pre a kondom bi dodatno trebalo koristiti narednih 7 dana stalnog prisustva prstena. Dubin-Johnson-ov sindrom. hereditarna dislipoproteinemija. tremor. promene pritiska (hipo ili hipertenzija). dispepsija.G02B Kontraceptivi za lokalnu primenu G02BB Intravaginalni kontraceptivi G02BB01 etinilestradiol + etonorgestrel ^uvati na temperaturi od 2-8ºC. tumor jetre. OPREZ Partusisten ne treba primenjivati za le~enje astme ili bronhitisa. EPH gestoza. arterijska ili venska tromboza. benzalkonijum hlorid IND prevencija trudno}e Pharmatex. amenoreja NAPOMENA u slu~aju produ`enog perioda bez prstena. hiperaktivnost uterusa kod indukcije poro|aja oksitocinom ili prostaglandinima.5mg 508 Registar lekova 2011 .9mg G02C Ostali ginekolo{ki preparati G02CA Simpatikomimetici kod prevremenog poro|aja (tokolitici) G02CA03 fenoterol bromid IND prevencija prevremenog poro|aja. Barijerni metod kontracepcije (kondom) bi trebalo koristiti tokom prvih 7 dana primene. Organon vaginalni dostavni sistem (15μg + 120μg)24h G02BB. OPREZ pu{enje. glaukom o{trog ugla. KI trudno}a. tremor ruku. intermenstrualno krvarenje. tahikardija. aritmija. Herpes zoster u anamnezi.5mg/10ml G02CA. kontrakcije uterusa u toku trudno}e. 0. Innotech vaginalna tabl. 0. Rotor sindrom. a kod parenteralne primene: dozno zavisno ubrzanje pulsa. anemija srpastih }elija. znojenje. znojenje. dijabetes. za inf. nekontrolisani dijabetes. povra}anje. ND tahikardija. poreme}aj lipidnog statusa. 5mg konc. ND kod oralne primene: mu~nina. promena libida. ventrikularne ekstrasistole. smanjenje perifernog vaskularnog otpora. mu~nina. I istovremena primena IMAO mo`e dovesti do te{kih glavobolja i hipertenzivne krize Gynipral. fetalni distres sindrom. Alkaloid tabl. KI jaka krvarenja. edemi. uznemiranost. vaginalna krvarenja nepoznate etiologije. te{ka oboljenja jetre i bubrega. izrazita hipertenzija. za te indikacije primenjuje se fenoterol u obliku aerosola. tireotoksikoza. gojaznost. za rast. embolija u anamnezi. 18.

G02CB Inhibitori prolaktina G02CB01 bromokriptin (u obliku mesilata) IND prolaktin . povra}anje. psihomotorne ekscitacije. pre i postoperativna profilaksa kod ginekolo{kih zahvata.A.F. prolaktinomi. dojenje. 37. inhibicija laktacije. pepti~ki ulkus. halucinacije. insomnija Norprolac.nezavisni sterilitet kod `ena.5mg. adjuvantna terapija kod kandidijaze. mogu}a hipotenzivna reakcija tokom prvih nekoliko dana terapije. glavobolja. kardiovaskularna oboljenja. prolaktin . hiperglikemija Tractocile.zavisni poreme}aji menstrualnog ciklusa i sterilitet kod `ena. Ferring tabl 25μg. 150μg G02CC Antiinflamatorni proizvodi za vaginalnu primenu G02CC03 benzidamin hlorid IND nespecifi~ni vulvovaginitis i cervikovaginitis. oboljenja jetre. Zdravlje tabl. premenstrualni sindrom. akromegalija. infekcije trihomonasom kao i u toku primene estrogena kod atrofi~nog vaginitisa u postmenopauzi. higijena `ene u puerperijumu. konfuzija. gubitak telesne mase Bromokriptin. bubrega. 2. hipotenzija.C. placenta previja. tahikardija. periferna vaskularna oboljenja. OPREZ trudno}a. GIT smetnje. intrauterina infekcija. kod recidiva vaginalnih infekcija uz benzidamin treba primeniti i odgovaraju}i hemioterapeutik.5g G02CX Ostali ginekolo{ki preparati G02CX01 atosiban IND spre~avanje prevremenog poro|aja. ND mu~nina. intrauterino mrtav plod. 50μg. za rast. dodatna terapija u toku hemio ili radioterapije. za inj. gr~evi u nogama. granule za vaginalni rastvor 0. deca mla|a od 15 godina. smanjena finkcija jetre i bubrega. OPREZ tokom terapije `enama u fertilnom dobu savetovati ne hormonsku kontracepciju. ND glavobolja. 6. poreme}aj intrauterinog rasta ploda sa nenormalnom sr~anom frekfencom. psihoza u anamnezi.5mg/5ml Registar lekova 2011 509 . ND mu~nina. 10mg G02CB04 kvinagolid IND hiperprolaktemija. ND lokalne reakcije u vidu ra{a i ertema Tantum rosa. KI preosetljivost na kvinagolid. KI dojenje. A. OPREZ je potreban kod upravljanja motornim vozilima ili ma{inama. suva usta. zapaljenje izazvano intrauterinim ulo{cima. posturalna hipotenzija. 75μg. GIT smetnje. zamor. KI alergijska senzibilizacija na benzidamin. hiperprolaktinemija kod mu{karaca. Ferring rast. za inf.9ml konc. povra}anje. preosetljivost na ergot alkaloide. KI eklampsija.75mg/0. benigna bolest dojki (mastopatija i mastalgija).R. anoreksija.

KI trudno}a. Ako se sa uzimanjem tablete kasni vi{e od 12 sati. dojenje.03 0.03 0. dijareje. karcinom dojke i druge estrogen zavisne neoplazme. jake glavobolje (naro~ito vaskularne i one koje prate po~etak uzimanja kontraceptiva).02 3 3 Registar lekova 2011 . hiperlipidemija. oligomenoreja i amenoreja.15 0.125 Yasmin Yaz 510 0.075 0. hipertenzija. gojaznost. Uzimanje tableta ne sme da se prekida du`e od 4 dana. crvena bela 0 2 3 0 0 3 2 2 1 0 dezogestrel dienogest 2 drospirenon gestoden levonorgestrel 1. akutna i hroni~na oboljenja jetre. potrebno je odmah uzeti tabletu i dalje nastaviti sa uzimanjem u uobi~ajeno vreme. kontraceptivna za{tita mo`e da bude smanjena (treba koristiti alternativne metode kontracepcije). etinilestradiol Escapelle Jeanine Lindynette Logest Legravan Mercilon Microgynon Novynette Postinor Qlair tamno `ut.03 0. GIT smetnje.15 0. Potrebno je 7 uzastopnih dana uzimanja tableta da bi se postigla odgovaraju}a supresija hipotalamo-hipofizno-ovarijalne ose.03 0. holelitijaza.5 estradiol valerat 0. vaginalna krvarenja neutvr|ene etiologije. porfirija. intermenstrualno krvarenje. diplopija. stanja sa visokim rizikom za trombozu.075 0.075 0.15 0.02 0. gojaznost. napetost dojki. promena libida.02 0. tromboza. amenoreja. kontraceptivna za{tita nije smanjena. bolesti srca. NAPOMENA saveti kod propu{tene tablete.02 0.15 0.75 Regulon Stodette Tri Regol ru`i~asta bela oker 0. akutna faza mononukleoze. depresija. cerebralna ishemija.02 0. hipertenzija. Ako se kasni sa uzimanjem tablete manje od 12 sati. `utica.03 0. ru`i~asta svetlo `ut. Sastav kombinovanih oralnih kontraceptiva u mg/tabl. fotosenzitivnost. dijabetes. depresija.05 0.G03 G03A POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu IND prevencija trudno}e. holestatska `utica.15 0. hroni~ne sistemske bolesti. prethodne ili sada{nje vaskularne bolesti.02 0. dodatna kontracepcija je potrebna u slu~aju povra}anja.04 0. kratkotrajnog uzimanja antibiotika ili induktora mikrozomnih enzima jetre.03 0. ND glavobolja.03 0. OPREZ pu{enje. otoskleroza.075 0. cerebrovaskularni inzult ili infarkt miokarda u porodi~noj anamnezi.

dijabetes sa vaskularnim simptomima. te{ka hipertenzija. trombofilija. 2mg+2mg (ru`i~aste).02mg + 0. dijabetes povezan sa vaskularnim poreme}ajima. Medico Uno oblo`ena tabl. bela (0. 2mg+3mg (svetlo `ute).02mg + 3mg) G03AB. cerebrovaskularne bolesti ili oboljenje koronarnih arterija.15mg) Novynette. (0. placebo (bele) G03AB03 etinilestradiol + levonorgestrel IND oralna kontracepcija. (0. ru`i~asta (0. te{ka dislipoproteinemija. anemija srpastih }elija.15mg) etinilestradiol + gestoden G03AA10 Logest. tromboembolijski poreme}aji (aktivni ili u anamnezi). Za propu{tenu tabletu sa kombinacijom hormona va`e pravila kao za sve oralne kontraceptive (pogledati uvod za grupu) IND oralna kontracepcija (Yasmin i Yaz ). Gedeon oblo`ena tbl. prisustvo tumora jetre. KI preosetljivost na lek. dojki. simptomi premenstrualne disforije (Yaz) Yasmin. prisutna arterijska tromboza ili tromboza u anamnezi (npr.03mg + 0. (0.075mg) Lindynette 30. dismenoreja. Gedeon oblo`ena tabl.G03AA Gestageni i estrogeni.075mg) Lindynette 20. nedijagnostikovana vaginalna krvarenja.02mg + 0. Gedeon film tabl. KI prisutna venska tromboza ili tromboza u anamnezi (tromboza dubokih vena.02mg + 0. pulmonalna embolija). estradiolvalerat + dienogest IND oralna kontracepcija. Gedeon film tabl.05mg).03mg + 3mg) Yaz. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. te`a o{te}enja jetre.. (0. (0. (0. Gedeon oblo`ena tabl. prethodni herpes gestationis TriRegol. infarkt miokarda) ili prodromalna stanja (npr. abdominalni bol. poreme}aj metabolizma lipida.02mg + 0. (0. napetost dojki.075mg) etinilestradiol + drospirenon G03AA12 napomena: Yaz film tablete u pakovanju imaju 24 ru`i~aste tablete koje sadr`e aktivne komponenete i 4 bele tablete koje su bez aktivnih supstanci. fiksne kombinacije G03AA07 etinilestradiol + levonorgestrel Legravan.03mg + 0. nasledna ili ste~ena predispozicija za vensku ili arterijsku trombozu. venska tromboza (aktivna ili u anamnezi). angina pektoris. Baye oblo`ena tabl. akne. (0.03mg + 0. malignitet (ili sumnja ) genitalnih organa. oker `uta (0.03mg + 0. (0. trombogene aritmije.15mg) Microgynon 30. cerebrovaskularni akcidenti u anamnezi. (0. pove}anje telesne mase Qlaira. ND glavobolja. estrogen zavisne neoplazme. trombogene valvulopatije. prisustvo ili pankreatitis u anamnezi ako je povezan sa te{kom hipertrigliceridemijom.075mg) Stodette.125mg) Registar lekova 2011 511 . nekontrolisana hipertenzija.15mg) Regulon.02mg + 0.15mg) etinilestradiol + dezogestrel G03AA09 Mercilon. sumnjana trudno}i ili trudno}a.03mg + 0. Galenika film tabl. Bayer fim tabl. 1mg+0mg (tamno crvene). prethodne migrene sa fokalnim neurolo{kim simptomima kao {to je aura.03mg + 0. Bayer film tabl. Bayer film tabl. Organon tabl. adenom ili karcinomjetre ili akutna i hroni~na oboljenja jetre. 3mg+0mg (tamno `ute).Ako se propusti uzimanje bele tablete ne treba nadokna|ivati propu{tenu tabletu da se ne bi produ`avao period bez hormona.04mg + 0. (0. amenoreja. prolazna ishemija). krvarenje unutar ciklusa. Bayer oblo`ena tabl.075mg). umereni oblik akni vulgaris.

Postinor 2 i Escapelle). upale genitalnog trakta. epilepsija. prevencija trudno}e ukoliko je do{lo do neza{ti}enog seksualnog odnosa ili neadekvatne primene drugog kontraceptiva (Postinor 2 i Escapelle). levonogestrel se izlu~uje u maj~ino mleko . postpartalni endometritis. Bayer rast. infarkt. maligni tumori uterusa i cerviksa. za inj. virilizacija. akutna oboljenja jetre uklju~uju}i benigne i maligne tumore. dojenje. ND retencija natrijuma. neoplazme. hiperkalcemija. Chronova bolest i te{ki poreme}aji funkcije jetre. cerebralna ishemija. 250mg/ml testosteron undekanoat G03BA03 Andriol Testocaps. za inj. Upotreba ovih tableta ne isklju~uje nastavak redovne hormonske kontracepcije. Mirena.5mg G03B Androgeni IND supstituciona terapija u svim slu~ajevima mu{kog hipogonadizma. karcinom prostate. KI za Postinor 2 i Escapelle preosetljivost na sastojke leka. KI primena pre puberteta. Organon kaps. tumor dojke. glavobolja. uzrast ispod 16 godina. trudno}a. akne. promene raspolo`enja (Mirena) NAPOMENA za Postinor 2 i Escapelle: hitna kontracepcija je povremena metoda i ni u kom slu~aju ne bi smela da zameni redovnu kontracepciju. povra}anje. Gedeon tabl.G03AC Gestageni G03AC03 levonorgestrel IND prevencija trudno}e. karcinom dojke kod mu{karca. bol u dojkama i donjem abdomenu (Mirena. cervikalna displazija. OPREZ (Mirena) migrena. hipertenzija. ND promene menstrualnog ciklusa. (Postinor 2 i Escapelle) poreme}aji apsorpcije. genitalno krvarenje nejasnog porekla. Posle upotrebe hitne kontracepcije treba koristiti mehani~ke metode kontracepcije do po~etka narednog menstrualnog ciklusa. sumnja na trombozu retine. KI (Mirena) tromboembolijski poreme}aji. supresija spermatogeneze (mesterolon ne izaziva supresiju spermatogeneze) G03BA Derivati 3-androst-4ona G03BA03 testosteron enantat Testosteron depo. Gedeon tabl. Ovi lekovi se mogu primeniti u bilo kom periodu menstrualnog ciklusa ukoliko menstrualno krvarenje ne kasni. nefroza. trudno}a. idiopatska menoragija. migrena. Bayer intrauterini dostavni sistem 52mg Postinor 2. OPREZ insuficijencija srca. cervicitis. `utica. Galenika rast. ne preporu~uje se osoboma koje su u anamnezi imale vanmateri~nu trudno}u ili zapaljenje jajovoda. edemi. 1000mg/4ml 512 Registar lekova 2011 .75mg Escapelle. prevencija hiperplazije endometrijuma kod estrogenske supstitucione terapije (Mirena). 40mg Nebido. 1. izrazita hipertenzija. 0. anomalije uterusa. bubrega ili jetre. mu~nina.

Vagifem) G03CA03 IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena. ili tromboembolijski poreme}aj aktivni ili u anamnezi. vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. 2mg estradiol (dipropionat .5cm2 (50μg/24 sata) Estrofem. bubrega i jetre. vaginalno krvarenje. promena libida. prekancerozne i kancerozne promene genitalnih organa. pruritus Gynoflor. depresija. Organon vagitorija 0. endometrioza. Cemalog vaginalna tabl.03mg + 108) G03CA04 estriol IND atrofi~ni vaginitis kao posledica deficita estrogena. izrazito krvarenje iz uterusa prouzrokovano hormonskim disbalansom Oestradiol. hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima. Bayer transdermalni flaster 3.G03C Estrogeni KI estrogen zavisni tumori. suspektna ili potvr|ena endometrioza. GIT smetnje. otoskleroza. tromboflebitis Ovestin. i genitalnih organa. edemi. dijabetes. edemi. retencija te~nosti.Oestradiol. nesanica. trudno}a. OPREZ bolesti srca. malignitet dojki. te{ke arterijske bolesti. trudno}a.5mg Ovestin. posle terapije antiinfektivnim lekovima. za inj. depresija Progesteron Depo. za obnavljanje vaginalne flore. ND lokalno ose}aj peckanja. dojenje. ND akne. dojenje. Novo Nordisk film tabl. promena telesne mase G03DA Derivati pregnena G03DA03 hidroksiprogesteron kaproat IND habitualni i prete}i abortus.samo za linestrenol). vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. depresivno pona{anje. 250mg/ml Registar lekova 2011 513 . karcinom dojke ili organa genitalnog trakta (izuzetak za ovu kontraindikaciju su gestormon kaproat. osetljivost dojki). porfirija. urtikarija. za inj. Novo Nordisk vaginalna tabl. KI preosetljivost na sastojke leka. glavobolja. pospnost. Schering vaginalni krem 1mg/g G03D Gestageni KI tromboflebitis. promene u funkciji jetre. monokomponentni G03CA03 estradiol IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena. retencija natrijuma. ND pre-menstrualni sindrom (nadimanje. vrtoglavica. KI trudno}a. `utica. hipertenzija. amenoreja. 25μg G03CA. tromboembolijske bolesti. dobijanje u te`ini. Galenika rast. arteriopatije. deca i adolescenti. glavobolja G03CA Prirodni i polusintetski estrogeni . tromboza. 10mg/ml Vagifem. ND mu~nina. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije. medroksiprogesteron acetat i megestrol acetat). estriol + Lactobacillus acidophilus IND ubla`avanje atrofi~kog vaginitisa uzrokovanog deficitom estrogena kod `ena u meno. tromboflebitis. poreme}aj funkcija jetre. prevencija postmenopauzalne osteoporoze Climara. porfirija. tromboza..8mg/12. Galenika rast. nedijagnostikovana vaginalna krvarenja i porfirija. karcinom dojke. bolesti jetre. mu~nina. hipertenzija. genitalni karcinom i karcinom dojki. hemihidrat . (0. povra}anje. ra{. estrogen zavisne neoplazme. (trudno}a i dojenje . KI tumori jetre u anamnezi i te{ka o{te}enja jetre. androgen zavisni karcinom prostate.ili postmenopauzi. eritem.

prete}i poba~aj Duphaston. premenstrualni sindrom Orgametril.125g Utrogestan.5mg 514 Registar lekova 2011 . Bayer tabl. hirzutizam. depresija Livial. OPREZ bolesti jetre. sekundarna amenoreja. Solvay film tabl. palijativna terapija karcinoma dojke Primolut Nor. 2. mastopatija. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije. Besins International gel 10mg/g G03DB Derivati pregnendiena G03DB01 didrogesteron IND endometrioza. Organon tabl. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa. premenstrualni sindrom. primarna i sekundarna amenoreja. disfunkcionalna krvarenja i neregularni menstrualni ciklusi.G03DA04 progesteron IND infertilnost usled neadekvatne luteiniziraju}e faze (Crinone). habitualni poba~aj. 100mg. 10mg G03DC Derivati estrena G03DC02 noretisteron acetat IND endometrioza. Organon tabl. dismenoreja. vrtoglavica. hormonska supstituciona terapija (Utrogestan) Crinone. premenstrualni sindrom. ra{. glavobolja. Laborat. prevencija osteoporoze. pove}anje telesne mase. 5mg G03DC05 tibolon IND simptomi nastali usled fiziolo{ke ili arteficijalne menopauze. bol u stomaku ili dojkama. te{ka insuficijencija jetre. postojanje ili samo sumnja na postojanje hormon zavisnih tumora. primarna i sekundarna amenoreja. pruritus. 5mg G03DC03 linestrenol IND endometrioza. tromboembolijske bolesti u anamnezi. hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima. ND krvarenje iz uterusa. Besins kaps. poreme}aj lipida u plazmi. 200mg Progestogel. KI trudno}a. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa. Serono vaginalni gel (8%) 90mg/1. mu~nina.

poreme}aji nastali usled nedostatka estrogena (menopauza du`a od godinu dana kod `ena sa intaktnim uterusom. preosetljivost na lek. dijabetes melitus. (2mg + 20mg)/ml G03FA15 etinilestradiol + dienogest Jeanine.5mg) G03FA04 estradiol benzoat + progesteron IND hipoplazija genitalnih organa. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. dojenje. plava (2mg + 0) film tabl. Novo Nordisk film tabl. bol u le|ima Activelle. tromboembolijskih poreme}aja u anamnezi.5mg) Kliogest. endometrioze. smanjena funkcija bubrega. amenoreja. Bayer film tabl. Novo Nordisk film tabl. pove}anje telesne mase.otoskleroza. Galenika rast. hipertenzija. bela (2mg + 1mg) film tabl. (2mg + 1mg) Tulita. sistemski lupus eritematodes. ovarijektomija). (1mg + 2mg) G03FB Gestageni i estrogeni. holelitijaza. fiksne kombinacije G03FA01 estradiol + noretisteron acetat IND hormonska supstituciona terapija. prethodna ili postoje}a venska tromboembolija. sekvencijalni preparati G03FB01 estradiol valerat + norgesterel IND simptomi usled deficita polnih hormona. poreme}ena funkcija jetre. vaginalno krvarenje. bela (2mg + 0) oblo`ena tabl. OPREZ je poteban kod fibroida uterusa. glavobolja. Bayer oblo`ena tabl. KI postoje}i karcinom dojke. depresija. (1mg + 0.G03F Gestageni i estrogeni u kombinaciji G03FA Gestageni i estrogeni. crvena (1mg + 0) Registar lekova 2011 515 . za inj. mu~nina. ND osetljivost dojki.03mg + 2mg) estradiol + drospirenon G03FA17 IND terapija simptoma menopauze. disfunkcionalna krvarenja Lutestrol. epilepsija. Gedeon film tabl. nepravilnosti u menstrualnom ciklusu Cyclo Progynova. porfirija. (0. astma. ne preporu~uje se upotreba kod premenopauzalnih `ena ili u toku prve godine po prestanku menstrualnog ciklusa Angeliq. trudno}a. sme|a (2mg + 0. OPREZ je poteban ako je do{lo do pove}anja koncetracije kalijuma.5mg) G03FB05 estradiol + noretisteron acetat Trisequens. Novo Nordisk film tabl. karcinom dojke u anamnezi ili suspektni karcinom dojke. hipomenoreja. periferni edem. nele~ena hiperplazija endometrijuma. pogor{anje migrene. migrena. (1mg + 0. amenoreja. Bayer oblo`ena tabl.

visok nivo FSH u cirkulaciji mu{karaca. Ferring pra{ak za rast. dojenje. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije. za inj. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma.5ml. migrena. tromboembolijske bolesti. trudno}a.5ml G03GA05 folitropin alfa + lutropin alfa IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa te{kim deficitom LH i FSH. akutni abdominalni bol. reakcija na mestu primene. za inj. hipofize i hipotalamusa. za inj. 5000ij G03GA02 menotrofin (sme{a hormona FSH i LH u odnosu 1:1) IND za `ene . ND glavobolja. astenospermija. 450ij/0. za inj. androgen zavisne neoplazme. za mu{karce . tumor jajnika.G03G Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije G03GA Gonadotropini G03GA01 horionski gonadotropin IND za `ene . (pen sa ulo{kom) 300ij/0. dojenje. depresija. hipertenzija. 150ij G03GA05 folitropin alfa-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. materice ili dojke. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. akutni tromboflebitis. za mu{karce . oligospermija. Serono pra{ak za rast. uve}anja jajnika ili cista koja nije posledica policisti~nih jajnika. dojke. 75ij. prerani pubertet. ginekomastija Pregnyl. za inj. I injekcioni rastvor ne sme se me{atiu istoj bruzgalici sa drugim lekovima. 75ij. za inj.stimulacija ovulacije kod hipogonadotropne anovulacije. 150ij Fostimon. hipofize.(75ij + 75ij) i (150ij + 150ij) G03GA04 urofolitropin IND `enska i mu{ka infertilnost. karcinom jajnika. bol u stomaku. edemi. ascites. bol u grudima i karlici. prepubertetski kriptorhizam koji nije posledica anatomskih anomalija. ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Gonal F. Ferring pra{ak za rast. Pergoveris. testisa. malformacije polnih organa.stimulacija spermatogeneze kod hipogonadotropnog hipogonadizma. Ipsa Institut pra{ak za rast. dojenje. Ipsa Institut pra{ak za rast. ruptura ovarijalnih cisti Bravelle. glavobolja. testisa Menopur.75ml i 900ij/1. vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka. OPREZ oboljenja srca i bubrega. primarna insuficijencija ovarijuma. prerani pubertet ili menopauza. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. prostate. 75ij. deca do 4 godine. KI tumori ovarijuma. neuroza. (75ij + 75ij) Merional. Organon pra{ak za rast. epilepsija. Merck pra{ak za rast. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. KI disfunkcija sekrecije {titne i nadbubre`ne `lezde. insuficijencija `utog tela. za inj. azoospermija. 1500ij.anovulatorna sterilnost. ND dozno zavisna hiperstimulacija ovarijuma. ovarijalne ciste. ND osip na ko`i. pospanost. dijareja. trudno}a. mu~nina. povra}anje.hipogonadotropni hipogonadizam. 450ij i 1050ij rast. uterusa. KI trudno}a. za inj. OPREZ porfirija. KI tumor hipotalamusa i hipofize. astma. (150ij + 75ij)ml 516 Registar lekova 2011 . ovarijalne ciste (koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom). posle histerektomije.

250μg G03GB Stimulatori ovulacije. ciste ovarijuma. 75ij G03GA08 horiogonadotropin alfa IND sazrevanje folikula i luteinizacija nakon stimulisanja rasta folikula kod asistirane reprodukcije. sintetski G03GB02 klomifen citrat IND anovulatorna sterilnost. nesanica. velika incidenca vi{estruke trudno}e. tumori hipotalamusa. abdominalni bol. ND mu~nina. hipofize. 250μg/0. OPREZ insuficijencija jajnika. OPREZ horiogonadotropin alfa se ne koristi kada se ne mo`e dobiti delotvoran odgovor kao u slu~ajevima: primarne insuficijencije jajnika. bol u grudima. iritacija na mestu primene. KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika . OPREZ policisti~ni ovarijalni sindrom.G03GA06 folitropin beta-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. povra}anje. ND mu~nina. karcinom jajnika. KI bolesti jetre. fibroidnih tumora uterusa inkompatibilnih sa trudno}om. KI tumori ovarijuma.5ml pra{ak za rast. 100ij/0. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma. depresija Klomifen. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. 50mg Registar lekova 2011 517 .folitropin alfa). trudno}a. ND poreme}aj vida. Organon rast. trudno}a dojenje. dojke. Belupo tabl. 50ij/0. ciste na jajnicima. vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka. fibroidni tumori uterusa inkompatibilni sa trudno}om. aktivne tromboembolijske bolesti. osetljivost dojki.5ml G03GA07 lutropin alfa-rekombinantni humani LH IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa deficitom LH i FSH (u kombinaciji sa preparatom folikulostimuliraju}eg hormona . trudno}a. nedijagnostikovana krvarenja iz uterusa. bol na mestu aplikacije Ovitrelle. sindrom hiperstimulisanih jajnika. glavobolja. za inj. dojenje. glavobolja. tromboembolizam Luveris. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. povra}anje. ginekolo{ka krvarenja nepoznate etiologije. jajnika. hipertireoidizam. ose}aj vru}ine.5ml. uterusa. za inj. karcinom endometrijuma. KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika. ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Puregon. malformacije reproduktivnih organa inkompatibilnih sa trudno}om. zamor. hipofize i hipotalamusa. retko diareja. iritabilnost. malformacije polnih organa. depresija. sindrom hiperstimulisanih jajanika. malformacija genitalnih organa inkompatibilnih sa trudno}om. somnolencija. ektopi~na trudno}a. vanmateri~na trudno}a u predhodna 3 meseca. Merck Serono rast. za inj. abdominalni bol. `ena u postmenopauzi. ovarijalne ciste i ovarijalne ciste koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom. primarna insuficijencija ovarijuma. pove}anje telesne mase. gubitak kose. Merck Serono pra{ak za rast. uterusa ili dojki. uterusa ili dojki. nelagodnost u stomaku. hipofize. ovarijalna hiperstimulacija. za inj. maligniteti hipotalamusa.

50mg Cyprocur. toplotni talasi. tromboembolijske bolesti u anamnezi. (0. depresija. toplotni talasi. endometrijuma i cerviksa. poreme}aji menstrualnog ciklusa Climen. retko ginekomastija i osteoporoza . dijabetes sa postoje}im vaskularnim promenama. Rotor-ov sindrom. promena telesne mase. kod `ena . anemja srpastih }elija. inhibicija spermatogeneze. KI mla|i od 18 godina. rizik od nastanka tromboze.G03H Antiandrogeni G03HA Antiandrogeni. retko se javlja krvarenje iz uterusa. Bayer oblo`ena tabl. a induktori smanjuju nivo ciproterona u serumu Androcur. bela (2mg + 0) tabl.umereni ili jaki znaci androgenizacije (hirzutrizam. Bayer tabl. Bayer oblo`ena tabl. Pharmaswiss tabl. istovremena primena estrogena. inoperabilni karcinom prostate. mu~nina.50mg G03HB Antiandrogeni i estrogeni G03HB01 etinilestradiol + ciproteron acetat IND androgen zavisna oboljenja kod `ena (nodulocisti~ne i papulopustulozne akne. povra}anje. Lilly film tabl. ND hepatotoksi~nost. oboljenja jetre. prethodni ili postoje}i tromboembolijski procesi. mijalgije. akne. krvarenje iz uterusa. KI trudno}a (koristi se samo kod `ena u menopauzi). periferni edemi. nadbubre`ne `lezde i broj eritrocita. herpes. spre~avanje nepovoljnog delovanja androgena pri terapiji sa LH-RH agonistima. ovarijuma. Dubin-Johnson-ov sindrom. te{ka o{te}enja jetre. hirzutizam) Diane 35.035mg + 2mg) G03HB01 estradiol valerat + ciproteron acetat IND hormonska supstituciona terapija kod klimakteri~nih smetnji (znaci involucije ko`e i urogenitalnog sistema) ili ovarijektomije. maligni tumori dojke. ND tromboembolije.patolo{ki pove}an seksualni nagon. androgena alopecija. atralgije Evista. zamor. inhibitori CYP3A4 pove}avaju. monokomponentni G03HA01 ciproteron acetat IND kod mu{karaca .). te{ka depresija. ru`i~asta (2mg + 1mg) G03X Ostali polni hormone i modulatori genitalnog sistema G03XC Selektivni modulatori estrogen-receptora G03XC01 raloksifen hlorid IND prevencija osteoporoze u menopauzi (ne koristi se kod simptoma deficita estrogena npr. androgenska alopecija. glavobolja. OPREZ tokom terapije kontrolisati funkcije jetre. 60mg 518 Registar lekova 2011 . I alkohol (smanjeno dejstvo ciproterona). seboreja). crvenilo lica. znojenje itd. gr~evi u nogama. OPREZ bolesti jetre.

inkontinencija. tablete Sildena sadr`e laktozu i kontraindikovane su kod osoba koje ne toleri{u galaktozu. 30mg G04BD10 darifenacin (u obliku hidrobromida) IND hiperaktivnost mokra}ne be{ike. 1mg. povra}anje. oka i ko`e. KI urinarna i gastri~na retencija. dispepsija. bol u grudima Detrusitol. kardiovaskularnim smetnjama. dojenje. hipertireoidizmom. opstipacija. terpija lekovima koji inhibiraju CYP2D6 i CYP3A4 (paroksetin. kongestija nosne sluznice. poja~ana percepcija svetlosti. 50mg. halucinacije). oslob. opstipacija. bol u stomaku. KI prvi trimestar trudno}e.. hipotenzija. Hemofarm film tabl. Novartis tabl. suvo}a ko`e.glavobolja Emselex. nekontrolisani glaukom zatvorenog ugla. OPREZ tokom terapije ne treba upravljati motornim vozilima ni ma{inama zbog mogu}eg poreme}aja akomodacije. glaukoma uskog ugla. ND glavobolja. Pharmaceutishe Fabrik film tabl. te{ki poreme}aji jetre ulcerozni kolitis. hiatus hernija sa refluksnim ezofagitisom. 50mg. kod iznenadnog o{te}enja vida terapiju treba prekinuti i javiti se lekaru . vazodilatacija. KI opstrukcija mokra}nih kanala. zamu}en vid. glaukom uskog ugla. Pfizer film tabl. oboljenja bubrega i jetre. poreme}aji krvarenja. uznemirenost. Rowa kaps. ND suvo}a usta. 25mg. OPREZ kod starijih i iznemoglih. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. toksi~ni megakolon. vrtoglavica. ND suva usta. pepti~ki ulkus. OPREZ kod sna`nih kolika. urgentna i stres inkontinencija). retencija urina. parastezije. 2mg G04BD09 trospijum hlorid IND ~esto mokrenje. ND glavobolja. fotosenzitivnost Inkontan. te{ka o{te}enja funkcija jetre. poreme}aj akomodacije. ritonavirom Viagra. kseroftalmija. mijastenija gravis. dispepsija. flatulencija. 100mg Registar lekova 2011 519 . 7. smanjenom funkcijom jetre i bubrega. skora{nji mo`dani udar ili infarkt miokarda. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). hinidin). hereditarni degenerativni poreme}aji retine (npr retinitis pigmentosa). oboljenja bubrega i jetre. anurije i te{kih infekcija urinarnog trakta Rowatinex. bolovi u mi{i}ima.5mg. stimulacija CNS-a (dezorijentacija. glaukom uskog ugla. predispozicija za nastajanje prijapizma. Pfizer film tabl. KI opstrukcija mokra}nih kanala. (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) G04BD Urinarni spazmolitici G04BD07 tolterodin tartarat IND poreme}aj funkcije mokra}ne be{ike kod disinergi~ke disfunkcije detrusora (detrusor disinergija. ulcerozni kolitis. terbinafin. ne koristi se istavremeno sa nitratima. 15mg. dispepsija. I poja~an hipotenzivni efekat alfa-blokatora. pospanost. 100mg Sildena. opstipacija. hiperplazijom prostate.G04 G04B UROLO[KI LEKOVI Ostali urolo{ki lekovi uklju~uju}i spazmolitike G04BC Rastvara~i urinarnih konkremenata G04BC. ulcerozni kolitis. smanjena funkcija bubrega. toksi~ni megakolon. stenoza pilorusa. suva usta. tahikardija. pinen + kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol IND urolitijaza. toksi~ni megakolon. mijastenija gravis. prijapizam. nesanica. 25mg. nervoza. OPREZ anatomske anomalije penisa. neuropatija. mu~nina. 15mg G04BE Lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije G04BE03 sildenafil (u obliku citrata) IND erektilna disfunkcija. sa modif. stenoza pilorusa. mijastenija gravis. nefrolitijaza.

10mg. zamu}en vid. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. oslob. oslob. GIT smetnje.90 minuta nakon uzimanja). glavobolja. 0. 0. oslob.4mg Tamosin. ND glavobolja. 0. slabost. mu~nina. Gedeon kaps. 5mg. istovremena primena drugog a-adrenergi~kog blokatora. dojenje. OPREZ anatomske anomalije penisa. 2mg. mu~nina.). PharmaSwiss kaps. 0. kongestija nosne sluznice. rinitis. sinkopa. ND retko postularna hipotenzija ili sinkopa (obi~no u roku 30 . ND o{amu}enost. posturalna hipotenzija. predispozicija za nastajanje prijapizma. hipersenzitivne reakcije Betamsal. trudno}a. povra}anje. sa prod. Synthon kaps. Sandoz kaps. sa modif. 20mg G04C Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora G04CA01 alfuzosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate. poreme}aj vida. KI postularna hipotenzija. smanjena funkcija jetre.0. bolovi u mi{i}ima. Sandoz tabl. KI preosetljivost na lek ili alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin. sa modif. oslob. sanofi aventis tabl. 0. nazalna kongestija Kornam. retko suvo}a usta. oslob. dispepsija. OPREZ anatomske anomalije penisa. prazosin i dr. kongestija nosne sluznice. ND hipotenzija. sa prod.G04BE08 tadalafil IND erektilna disfunkcija. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). somnolencija. sa prod.4mg Flosin. tahikardija. Lilly film tabl. insuficijencija bubrega ili jetre. 5mg Xatral XL. insuficijencija bubrega ili jetre. hipertenzija. poreme}aji erekcije. prijapizam Levitra. prijapizam Cialis. poreme}aji krvarenja. Belupo kaps. adolescenti ispod 18 godina. vazodilatacija. sinkopa Xatral SR. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. oslob. adolescenti ispod 18 godina.4mg G04CA03 terazosin IND benigna hiperplazija prostate. Bayer film tabl. predispozicija za nastajanje prijapizma. eventualnu pojavu prijapizma odmah prijaviti lekaru. tahikardija. poja~ana percepcija svetlosti. pospanost. te{ka o{te}enja funkcije bubrega.10mg G04CA02 tamsulosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate. vazodilatacija. pepti~ki ulkus. osip na ko`i. malaksalost. poja~ana percepcija svetlosti. oslob. de~iji uzrast. zamu}en vid. pospanost. sa prod. sa prod. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda).4mg Tamsol. te{ka insuficijencija jetre. 20mg G04BE09 vardenafil (u obliku hlorid trihidrata) IND erektilna disfunkcija.4mg Tamsudil. Berlin Chemie kaps. sa prod. oslob. dispepsija. oslob. poreme}aji krvarenja.4mg Tamprost. OPREZ te{ka bubre`na insuficijencija. 0. dispepsija.4mg Omsal. sa modif. OPREZ postularna hipotenzija ili sinkopa (posebno posle prve doze). slabost. sanofi aventis tabl. ND glavobolja. OPREZ sinergisti~ko dejstvo sa antihipertenzivima. 10mg. Hemofarm kaps. dijareja. KI ortostatska hipotenzija. pre terapije isklju~iti karcinom prostate. 5mg 520 Registar lekova 2011 . pepti~ki ulkus. bolovi u mi{i}ima.

adolescenti. te{ka o{te}enja jetre. trudno}a. 5mg Finpros. bol u testisima) Finasterid Sandoz. urtikarija. Krka film tabl. 5mg Proscar. Berlin Chemie kaps. Catalent France kaps. 5mg Prosterid. KI deca. OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne. 320mg Registar lekova 2011 521 . Gedeon film tabl. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije Avodart. terapija dutasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to ne isklju~uje mogu}nost postojanja karcinoma prostate.5mg G04CX Ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CX02 Sabalis serulate ekstrakt IND simptomatska terapija benigne hiperplazije prostate I i II stadijuma. 5mg G04CB02 dutasterid IND benigna hiperplazija prostate. Sandoz film tabl. terapija finasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to treba imati na umu pri proceni rezultata. Hemofarm film tabl. ND mu~nina (ako se lek uzme na prazan stomak) Prostamol Uno. smanjenje libida i volumena ejakulata. otok usana i lica. 0. KI deca.smanjenje rizika od akutne urinarne retencije i operacije. ND impotencija. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije (svrab. smanjenje libida i volumena ejakulata. MSD film tabl. `enski pol.G04CB Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze G04CB01 finasterid IND benigna hiperplazija prostate. OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne ne treba da budu izlo`ene finasteridu (niti da rukuju tabletama finasterida niti da imaju seksualni odnos sa partnerom koji je na terapiji finasteridom). deca i adolescenti ne treba da budu u kontaktu sa o{te}enim kapsulama dutasterida. 5mg Zerlon. ND impotencija.

.

.

smanjena funkcija bubrega. 15mg/8ml. Ferring pra{ak i rastvara~ za rast. bol u stomaku. hipoglikemija. 12mg/ml Humatrope. ND diareja. trmor.mu~nina. 6mg/3ml Norditropin Nordilet.5ml H01AX Ostali hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AX01 pegvisomant IND akromegalija. KI trudno}a. KI vaskularne bolesti naro~ito bolesti koronarnih arterija. znojenje.I!! H01 IPSNPOJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01A Hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AC Somatropin i agonisti somatropina H01AC01 somatropin humani rekombinantni Ja~ina somatropina mo`e biti izra`ena u ij ili u mg. za inj. KI zavr{en rast kostiju.2mg Minirin Melt. ND retencija te~nosti. ND alergijske reakcije na ko`i i pojava antitela (retko) Genotropin.3mg/ml. mu~nina. za inj.). Novo Nordisk rast. 15mg/1. opstipacija. KI sr~ana insuficijencija i druga stanja za koja je indikovana upotreba diuretika (edemi. za inj. oligurija usled o{te}enja bubrega i dr. (karpula) 5. Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast. ND retencija te~nosti. hroni~na renalna insuficijencija kod dece (renalna funkcija je smanjena na manje od 50%). glavobolja. intrakranijalna o{te}enja. 60μg. 10mg/1. poreme}aj sna. odnos je 1mg = 3ij. cisti~ne fibroze. Lilly pra{ak(u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rast. 1mg/5ml 524 Registar lekova 2011 . za inj. hipertenzija. vertigo. za inj. OPREZ sr~ana insuficijencija. hiperholesterolemija Somavert. astma. diajbetes melitus. ra{. 20mg/8ml H01B Hormoni zadnjeg re`nja hipofize H01BA Vazopresin i analozi H01BA02 dezmopresin acetat IND dijabetes insipidus. povra}anje. dojenje. hiperglikemija. epilepsija.5ml. pratiti enzime jetre svakih 4-6 nedelja tokom 6 meseci. Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast. periferna ishemija Glypressin. glavobolja.5ml. povra}anje. Ferring sublingvalna tabl. 0. kardiovaskularnih poreme}aja. IND nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lu~enjem ili izostankom lu~enja hormona rasta. povra}anje. OPREZ bolesti jetre. Turner-ov sindrom. intrakranijalni tumori. dijabetes. hroni~ni nefritis. 10mg/8ml. hipertenzije starijih od 65 godina. glavobolja Minirin. Ferring sprej za nos 10μg/dozi tabl. OPREZ je potreban kod smanjene funkcije bubrega. mu~nina. istovremena terapija glukokortikoidima. 240μg H01BA04 terlipresin IND krvarenje iz ezofagealnih variksa. hiponatrijemija (kada je izrazita mo`e biti pra}ena konvulzijama). OPREZ hipotireoza. hipertenzija. 120μg. pove}anje enzima jetre. (pen sa ulo{kom) 5mg/1. mijalgija. deficit hormona rasta kod odraslih. zamor.

10ij/ml H01C Hormoni hipotalamusa H01CB Antagonisti hormona rasta H01CB02 oktreotid IND akromegalija (simptomatska kontrola i redukcija hormona rasta kod pacijenata kod kojih je postignuta adekvatna kontrola. gastrinomi/Zollinger-Ellisonov sindrom. povra}anje. za inj. Novartis rast. Ipsen rast. iritacija na mestu aplikacije. povra}anje. 90mg/0.3ml. dojenje. bol u abdomenu. Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast. glukagonomi. tahikardija. carski rez u anamnezi. GRF-omi. ND mu~nina. ({pric) 60mg/0. pre uvo|enja u terpiju isklju~iti postojanje intestinalnih tumora sa opstrukcijom. prete}a ruptura uterusa. nadimanje. Gedeon rast. za inj. prolazni gubitak kose Sandostatin.5ml Registar lekova 2011 525 . ND bol.12 meseci. kod trudnica i dojilja primeniti samo kada je to neophodno. za inj./inf. anoreksija. dopunska terapija u slu~ajevima nepotpunog ili prete}eg spontanog poba~aj. opstipacija ili dijareja. OPREZ dijabetes. kontrolisati tireoidnu funkciju. gr~evi u stomaku. KI komplikovana nele~ena holedoholitijaza. VIP-omi. otok.5ml. 30mg/2ml Somatuline Autogel. 30mg/2. 0. za inj. preeklampsija. 120mg/0. holecistiti). ubrzanje poro|aja u pojedinim slu~ajevima kontraktilne inertnosti muskulature uterusa. KI preosetljivostna oktreotid ili na neku od pomo}noh supstanci leka. asimptomatska holelitijaza. KI anomalije polo`aja ploda. a ciklosporina do smanjenja resorpcije ciklosporina Somatuline PR. dugotrajna steatoreja zahteva uvo|enje preparata pankreasa.Kontrola uporne dijareje udru`ene sa AIDS-om i prevencija komplikacije posle operacije pankreasa. flatulencija. smanjena tolerancije na glukozu. Posle poro|aja: prevencija i terapija postpartalne atonije uterusa ili krvarenja. veoma retko {ok Oxytocin Synthetic. poreme}aj regulacije glukoze. prevremeno prskanje vodenjaka).3ml.5ml. bradikardija. OPREZ preporu~uje se ultrazvu~ni pregled `u~ne kese pre po~etka i za vreme terapije u intervalima od 6 . anginozne tegobe. tahikardija. 10ij/ml Syntocinon. trudno}a. 5ij/ml. za inj.5ml H01CB03 lanreotid ~uva se na temperaturi od 2-8ºC IND akromegalija.H01BB Oksitocin i analozi H01BB02 oksitocin IND Pre poro|aja: indukcija poro|aja sa jasnom medicinskom indikacijom (prenesena trudno}a.1mg/ml Sandostatin LAR. 20mg/2. Novartis pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za susp. ubla`avanje simptoma udru`enih sa funkcionalnim gastro-entero-pankreasnim endokrinim tumorima (GEP) kao {to su: karcinoidni tumori sa osobinama karcinoidnog sindroma. gubitak apetita. dijareja.smanjena funkcija jetre. I istovremena primena insulina dovodi do pojave hipoglikemije. insulinomi. terapija klini~kih simptoma karcinoidnih tumora. mu~nina. za inj. kod bolesnika sa dijabetesom kontrolisati glikemiju. kod pacijenata koji nisu reagovali na hirur{ku ili radioterapiju). Novartis rast. prevremeno odlubljena placenta. tokom carskog reza nakon va|enja ploda. ND mogu}i tetani~ki gr~evi uterusa. 10mg/2.

status astmatikus. usled imunosupresinvog dejstava kortikosteroida primenu vakcina treba odlo`iti (va`i za doze 20mg prednizona i ve}a. reumatske i kolagene bolesti. glavobolja. akutna egzacerbacija multipleks skleroze. 0. alergijska stanja uklju~uju}i bronhijalnu astmu. umerena i ozbiljna o{te}enja bubrega i jetre. reakcija na mestu aplikacije. osteoporoza. hiperglikemija. tokom terapije mo`e se pojaviti sindrom hiperstimulacije ovarijuma. psorijaza. hematolo{ka oboljenja (autoimuna hemolit~ka anemija. KI preosetljivost na lek ili bilo koji od strukturnih analoga GnRH.25mg/ml. KI trudno}a. vrtoglavica. neuritis i dr.). Organon rast. anafilakt~ka reakcija i sl.). miozitis. akutne infekcije. treba ih aplikovati na razli~ita mesta Orgalutran. disbalans elektrolita Ekvivalentne antiinflamatorne doze kortikosteroida. TBC. o~ne bolesti (uveitis. neoplasti~ka oboljenja i leukoze). dojenje. ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida). monokomponentni H02AB Glukokortikoidi IND supstituciona terapija kod primarne i sekundarne adrenokortikalne insuficijencije. KI trudno}a. psihoze. GIT oboljenja (ulcerozni kolitis. glavobolja. dojenje. adolescenti. smanjena funkcija bubrega i jetre. 5mg prednizolona ekvivalentno 750μg betametazona ili 25mg kortizon acetata ili 750μg deksametazona ili 20mg hidrokortizona ili 4mg metilprednizolona ili 5mg prednizona ili 4mg triamcinolona H02AB01 betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat Diprophos. urgentna stanja ({ok. nefrotski sindrom bez uremije. I ne sme se me{ati u istom {pricu sa preparatima FSH. Schering susp za inj. ND hipertenzija. (2mg+5mg)/ml 526 Registar lekova 2011 . edem plu}a. za inj. aktivna ulkusna bolest. edemi. OPREZ ~este alergije u anamnezi. deca do 6 godina. uremija. regionalni enteritis). insuficijencija bubrega ili srca. herpes i druge virusne infekcije. 3mg/3ml H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02A Kortikosteroidi za sistemsku primenu. reakcija na mestu aplikacije (mesto uboda treba menjati da ne bi do{lo do lipoatrofije). limfati~ka.25mg/0. osteoporoza. dijabetes. `ene u postmenopauzi. za inj. keratitis. alergijske reakcije. sistemske mikoze. Ku{ingov sindrom (velike doze). tokom najmanje 2 nedelje. trombocitopenija. Cushing-ov sindrom. transplantacija organa. hipertenzija. dermatolo{ka oboljenja. difuzni skleritis. OPREZ alergijska stanja. Merck Serono pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rast. mu~nina i povra}anje kod citostatske hemioterapije. ND mu~nina. ND mu~nina. sindrom hiperstimulacije ovarijuma Cetrotide. sarkoidoza.0. istovremena vakcinacija `ivom vakcinom.H01CC Hormoni koji osloba|aju antigonadotropin H01CC01 ganireliks IND prevencija prevremenog porasta LH kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji u programu asistirane reproduktivne tehnike.5ml H01CC02 cetrorelix IND prevencija preuranjene ovulacije kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj stimulaciji ovarijuma kod metode asistirane reprodukcije. edem mozga. ekstrinzi~ke peptidne hormone ili manitol trudno}a. tromboembolija. OPREZ dojenje. stariji od 65 godina.

40mg/ml metilprednizolon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB04 Primenjuje se u terapiji akutnih stanja Lemod Solu. Jugoremedija Pronison. Hemofarm susp.8ml Nirypan solubile. 25μg. za inj. 50μg. akutni miokarditis i pankarditis . 75μg. 50μg. 40mg/ml prednizon H02AB07 Prednizon. anafilakti~ka reakcija. za inj. 125mg/2ml. 8mg metilprednizolon (u obliku acetata) H02AB04 Lemod Depo. Merck tabl. 40mg/ml. Galenika tabl. za inj. 0. 4mg Nirypan.akutni infarkt miokarda. 150μg Tivoral. Hemofarm tabl. Berlin Chemie tabl. za inj. epilepsija. Hemofarm pra{ak I rastvara~ za rast. 150μg Letrox. Bosnalijek Prednizon. 4mg. 20mg H03 TERAPIJA BOLESTI [TITASTE @LEZDE (TIREOIDEJE) H03A Preparati {titaste `lezde (tireoideje) H03AA Tireoidni hormoni H03AA01 levotiroksin natrijum IND hipotireoidizam .5mg Dexason. Galenika tabl. Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rast.H02AB02 deksametazon (tablete) deksametazon dinatrijum fosfat (injekcije) rast. za inj. 500mg/4ml H02AB09 hidrokortizon Hydrocortison. Galenika metilprednizolon H02AB04 Lemod. KI tireotoksikoza. za inj. 100μg Registar lekova 2011 527 . iv ili inf u hitnim slu~ajevima i akutnim stanjima npr. insuficijencija kore nadbubrega Euthyrox. 5mg. 20mg/ml. status astmatikus. I rastvoreni lek se mo`e me{ati sa 5% rastvorom dekstroze ili fiziolo{kim rastvorom Hidrokortizon. OPREZ hipertenzija. 100μg. Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rast. 100mg/2ml. 100μg. 20mg/ml. 500mg/7. Galenika tabl. nele~ena adrenalna i pituitarna insuficijencija. 20mg triamcinolon acetonid H02AB08 Kenalog. 20mg tabl. Jugoremedija tabl. 125μg. Krka susp. 4mg/ml tabl. 5mg tabl. 40mg/ml hidrokortizon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB09 Primenjuje se im. {ok. dijabetes.

urtikarija. Alkaloid tabl. kao inhibitor motiliteta gastrointestinalnog trakta u premedikaciji kod radiografskih i endoskopskih ispitivanja. glukagonom. prethodna o{te}enja kosne sr`i nakon terapije tiamazolom ili karbimazolom. leukopenija. urtikarija. 20mg H04 PANKREASNI HORMONI H04A Glikogenoliti~ki hormoni H04AA Glikogenoliti~ki hormoni H04AA01 glukagon (u obliku hlorida) IND akutna hipoglikemija kod dijabeti~ara posle primene insulina ili oralnih antidijabetika. osip. 5mg. smanjena funkcija jetre i bubrega. GIT smetnje. 50mg. za inj. granulocitopenija. sindrom sli~an lupusu. hipokalijemija ili generalizovane alergijske reakcije (retko). retko gubitak kose. retko promena ~ula ukusa. 1mg 528 Registar lekova 2011 . dojenje. ND agranulocitoza. ND mu~nina. ozbiljna hipertenzija kod bolesnika sa feohromocitomom GlucaGen HypoKit. kod kompjuterizovane tomografije i nuklearne magnetne rezonance. pruritus. ND agranulocitoza. trovanje ß -blokatorima (terapija). 10mg. povra}anje. pigmentacija ko`e. Merck film tabl. KI insulinom. dojenje. Bosnalijek tabl. retko diseminovana intravaskularna koagulacija (DIC) i kutani vaskulitis PTU. aplasti~na anemija. OPREZ trudno}a. KI trudno}a.H03B Antitireoidni preparati H03BA Tiouracili H03BA02 propiltiouracil IND hipertireoidizam. preosetljivost na timazol i druge derivate tionamida. dijareja. kod ispitivanja funkcionalne sposobnosti ß-}elija Langerhansovih ostrvaca pankreasa (dijagnostika). OPREZ trudno}a. OPREZ ukoliko tokom terapije do|e do zna~ajnog pove}anja enzima jetre terapiju treba prekinuti. hepatitis. 100mg H03BB Derivati imidazola sa sumporom H03BB02 tiamazol IND hipertireoidizam. trombocitopenija. leukopenija. Novo Nordisk pra{ak za rast. Thyrozol. feohromocitom. trombocitopenija. aplasti~na anemija. 20mg Tiastat.

parestezija. KI hipokacemija. U periodu titracije doze treba odr`avati paratireoidni hormon posle 1-4 nedelje na po~etku treapije ili po pode{avanju doze. ND mu~nina. smanjuje koncentraciju testosterona. povra}anje. hiperkacemija kod primarnog hiperparatireoidizma ili karcinoma paratireoidnih `lezda. Lilly rast. (pen sa ulo{kom) 20 doza po 20μg /80mcl H05B Antiparatireoidni hormoni H05BA Preparati kalcitonina H05BA01 kalcitonin (preparati sadr`e sintetski kalcitonin lososa . metaboli~ke bolesti kostiju uklju~uju}i Paget-ovu bolest.H05 LEKOVI ZA ODR@AVANJE HOMEOSTAZE KALCIJUMA H05A Paratireoidni hormoni i analozi H05AA02 teriparatid IND terapija postmenopauzalne osteoporoze. kod pacijenata sa osteoporoti~nim frakturama. povra}anje. I istovremena upotreba sa bisfosfonatima pove}ava sni`enje kalcijuma u serum. Paget-ova bolest. ose}aj neprijatnog ukusa. reakcija na mestu aplikacije Forteo. anoreksija. OPREZ terapiju ne treba zapo~injati kod pacijenata sa hipokalcijemijom. Calco. depresija. pove}ano znojenje. Oprez je potreban kod pacijenata sa umerenom do te{kom insuficijencijom jetre. odrediti serum koncentraciju kalcijuma pre po~etka terapije i u prvoj nedelji terapije radi pode{avanja doze. a posle toga u intervalu 1-3 meseca. ra{ Mimpara. OPREZ trudno}a. prevencija akutne osteolize izazvane imobilizacijom kao npr. preosetljivost na sastojke leka. deca. astenija. GIT smetnje. hiperparatireodizam. zatim jednom mese~no kod sekundarnog hiperparatireoidizma i svaka 2-3 meseca kod primarnog hiperparatireoidizma i karcinoma paratireoidnih `lezda. vertigo. za inj.salcatonin) IND hiperkalcemija kod malignih boleti. Bezbednost kod bolesnika mla|ih od 18 godina nije ispitivana. ND mu~nina. OPREZ smanjena funkcija bubrega. pove}ane vrednosti alkalne fosfataze. Novartis sprej za nos 200ij/dozi rast. kombinovana terapija koja uklju~uje lekove za vezivanje fosfata i/ili sterola vitamina D. 60mg i 90mg Registar lekova 2011 529 . Lisapharma sprej za nos 200ij/dozi Miacalcic. trnjenje ruku. predhodna radiaciona terapija skeleta. dojenje. KI dojenje. dojnje. inflamacija na mestu aplikacije. poliurija./inf 100ij/ml H05BX Antiparatireoidni lekovi H05BX01 sinakalcet hlorid IND Sekundarni hiperparatireoidizam kod pacijenata na dijalizi u zadnjem stadijumu bolesti. za inj. mialgija. Amgen Europe film tabl 30mg. KI predhodna hiperkalcemija. crvenilo. trudno}a. ND postularna hipotenzija.

.

.

OPREZ mogu}a fotosenzitivna reakcija. Galenika kaps. ND mu~nina.Terapija anafilakti~kog {oka: 1. sistemski lupus eritematodes. povra}anje. eritem. Galenika kaps. 5% glukoza) 6.500mg na 6 sati tokom 6 . za oralnu suspenziju 100mg tetraciklin hlorid J01AA07 Amracin. insuficijencija jetre. dojenje.primena iv inj. infuzije te~nosti (npr. Hemofarm kaps. 500mg 532 Registar lekova 2011 .primena im ili iv inj. dijareja. kortikosteroid sa brzim dejstvom (hidrokortizon Na sukcinat/fosfat ili metilprednizolon Na) 5. deca do 12 godina. KI renalna insuficijencija (osim doksiciklina).vankomicin oralno 125 . mikoplazme. 3. spirohete. pseudomembranozni kolitis (retko) J01AA02 doksiciklin (u obliku hiklata) Doksiciklin.primena iv inj. 100mg Dovicin. 100mg Doksiciklin. trajna obojenost zuba. glavobolja. uzimaju se jedan sat pre jela ili dva sata posle jela zbog velikog broja interakcija sa hranom i lekovima. rikecije. adrenalin .8 dana K J01 J01A BOUJJOGFLUJWOJ!MFLPWJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Tetraciklini J01AA Tetraciklini IND infekcije koje izazivaju hlamidije. metronidazol. trudno}a. jer mogu dovesti do ve}e resorpcije toksina) 3. dati holestipol ili holestiramin jer apsorbuju toksin Clostridium difficile. prekinuti davanje antibiotika 2. 4. Pfizer tabl. 100mg Vibramycin D. primena kiseonika Simptomi pseudomembranoznog kolitisa: abdominalni bol. parenteralno dati te~nost i elektrolite (ne davati lekove za smirenje peristaltike creva. 2. poreme}aj vida. aminofilin . nokardije. Jugoremedija tabl. osetljivi sojevi Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija i protozoe. poreme}aj rasta kostiju. oralno 4 x 250mg a za te`i oblik . antihistaminik . groznica i dijareja koja mo`e biti krvava Terapija pseudomembranoznog kolitisa: 1.

ND alergijske reakcije (bronhospazam. susp. trudno}a i dojenje (piperacilin i kombinacije koje ga sadr`e). povra}anje. povra}anje. Galenika kaps. bakterijski meningitis. retko krvne diskrazije. infekcije izazvane Campylobacterom pylori. ra{. Sa aminoglikozidima je dozvoljena kombinovana primena ali u razli~ito vreme i na razli~itim mestima aplikacije. ND sli~na drugim tetraciklinima. Clamydia trachomatis u trudno}i (alternativa eritromocinu). susp. 500mg granule za oral. intersticijalni nefritis. 500mg pra{ak za oral. disbalans elektrolita (samo kod velikih parenteralnih doza). Sandoz tabl. KI preosetljivost na tetracikline ili druge sastojke leka. infektivna mononukleoza (ampicilin). Medochemie pra{ak za inj. holestaza. holecistitis. hipotenzija. smanjena funkcija jetre. kolitis . susp. 500mg. inf 1g Pentrexyl. OPREZ alergija u anamnezi. 1g Pentrexyl. susp. urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta. 500mg pra{ak za oral. Galenika kaps. `u~nih puteva. ko`e i mekih tkiva. ko`e i mekih tkiva. iritacija na mestu aplikacije. 750mg. Hemofarm kaps. I nije dozvoljeno me{anje u istom {pricu/inf. J01CA Penicilini {irokog spektra J01CA01 ampicilin IND infekcije respiratornog. 250mg. BMS pra{ak za rast. za inj. penicilini KI alergija na peniciline. 250mg/5ml Pamecil.difterija. holangitis. 250mg/5ml J01CA04 amoksicilin IND infekcije gornjih i donjih respiratornih puteva. OPREZ mogu}e lu~enje mlekom. komplikovane infekcije ko`e i mekog tkiva. srednjeg uha.susp. CNS smetnje (kod velikih doza). za oral. Lajmska bolest i druge lokalizovane i generalizovane infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima Ampicilin. endokarditis izazavan enterokokusom. 250mg/5ml Registar lekova 2011 533 . produ`eno protrombisko vreme. supresija crevne flore. meningitis. groznica. GIT smetnje (mu~nina.retko pseudomembranozni). za inf. profilakti~ka primena u dentalnoj hirurgiji Amoksicilin. boci sa drugim lekovima. 1000mg Sinacilin. trudno}a. abdominalni bol. 50mg J01C Beta-laktamski antibakterijski lekovi. 500mg/5ml Ospamox DT. dijareja). Sandoz pra{ak za oral. urogenitalnog trakta. superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna).100mg/ml. bilirubinemija. gonoreja. pertusis. dijareja. GIT smetnje (mu~nina. Wyeth pra{ak za rast. susp. 250mg/5ml Ospamox. retko anafilakti~ki {ok). otitis media.J01AA12 tigeciklin IND komplikovane intra-abdominalne infekcije. posebno na cefalosporine (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije). trbu{ni tifus. 500mg granule za oral. Hemofarm kaps. 250mg. ra{ pruritus. I poja~ava antikoagulantni efekat kumarinskih antikoagulanasa Tygacil.

25mg)/5ml Panklav forte. 1g Augmentin. 375mg.5mg)/5ml Panklav 2X. difterija.5g) 534 Registar lekova 2011 . erizipel. susp./inf. (250mg + 62. 1. sifilis. Galenika pra{ak za rast. Hemofarm pra{ak za susp. 1g pra{ak za oral. za inj. otitis medija. 600mg Enhancin. za oral. 800 000ij J01CE30 benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin IND antraks. 625mg pra{ak za rast. gsk film tabl. a ja~ina preparata u odnosu na koamoksiklav. 625mg Enhancin. 457mg/5ml Amoksiklav Quicktab.2g Amoksiklav Lek 2x. gornjih i donjih respiratornih puteva. (4g + 0. za inj. 625mg.J01CE Penicilini osetljivi na beta-laktamazu J01CE02 fenoksimetilpenicilin kalijum IND faringitis i tonzilitis. susp. za inj. pneumonija. susp. bakterijske infekcije ko`e. Hemofarm film tabl. 1g pra{ak za oral. Hemofarm film tabl. 625mg Panklav. 457mg/5ml pra{ak za rast. 1g granule za oral. za inj. pneumokokne infekcije. (1g + 500mg) amoksicilin + klavulanska kiselina (koamoksiklav) J01CR02 doziranje je dato u odnosu na amoksicilin. pneumonija. Cemalog film tabl. ko`e i mekih tkiva. Lajmska bolest u ranom stadijumu kod trudnica i adolescenata Cliacil. otitis medija. septikemije. susp. ko`e i mekih tkiva. za inj. erizipel. 600 000ij. Lederle pra{ak za rast. tonzilitis Pancillin. IND infekcije urogenitalnog trakta. 625mg. Sandoz film tabl./inf. profilaksa u hirurgiji Amoksiklav. Jugoremedija tabl.2 Mij pra{ak za oral. tonzilitis Jugocillin. Zdravlje pra{ak za rast. abdominalnih organa. (125mg + 31. 457mg/5ml J01CR05 piperacilin (u obliku natrijumove soli) + tazobaktam (u obliku natrijumove soli) IND infekcije izazvane oseljivim mikroorganizmima a naro~ito infekcije izazvane Pseudomonas aeruginosom i to urogenitalnog i respiratornog trakta. bakterijske septikemije Tazocin. otitis media. susp. 800 000ij J01CR Kombinacije penicilina. gonoreja (osetljivi sojevi). Sandoz film tabl. sifilis. erizipel. Ranbaxy film tabl. 1. za inj. 625mg pra{ak za oral. Hemofarm pra{ak za oral. susp. susp. Sandoz tabl. kostiju i zglobova. uklju~uju}i i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze J01CR01 ampicilin + sulbaktam Ampisulcillin. otitis medija. (2g + 0. difterija. kostiju i zglobova. 300 000ij/5ml J01CE30 benzilpenicilin kalijum + prokain benzilpenicilin IND antraks.25g). gonoreja (osetljivi sojevi).

OPREZ alergija u anamnezi. II generacija J01DC02 cefuroksim (u obliku natrijumove soli) IND infekcije respiratornog trakta. 1. I generacija J01DB01 cefaleksin (u obliku monohidrata) Cefaleksin. 500mg Xorim. 750mg. profilaksa u hirurgiji. 750mg.5g Xorimax. 500mg Cefaleksin. za inj.J01D Ostali beta-laktamski antibakterijski lekovi J01DA Cefalosporini i srodni lekovi IND infekcije respiratornog.5g Ceroxim. Srbolek kaps. poreme}aji koagulacije. 250mg. 1. uha. infekcije u aku{erstvu i ginekologiji. dojenje. opekotina. osip. 250mg/5ml pra{ak za oral. urtikarija.5g J01DC02 cefuroksim (u obliku aksetila) Xorimax. Galenika kaps. susp. 750mg. renalna i hepati~na insuficijencija. 250mg/5ml pra{ak za oral. susp. trudno}a. 500mg pra{ak za oral. Chephasaar pra{ak za rast. gonoreja. povra}anje. 1. (meningitis . Sandoz pra{ak za oral. susp. za inj. u stomatologiji. dijareja. 250mg/5ml cefazolin (u obliku natrijumove soli) J01DB04 Cefazolin-MIP. Galenika kaps. kostiju i zglobova. mu~nina. 500mg pra{ak za oral. PharmaSwiss pra{ak za rast. 1. Pharmaswiss pra{ak za rast. za inj. 250mg. grla. 250mg. za inj. za inj. Alkaloid kaps. 500mg Cefalexin Alkaloid. CNS smetnje (velike doze). Lajmska bolest. GIT smetnje. za inj. rana trudno}a. dojenje. Remedica kaps. Galenika pra{ak za rast. 500mg Dicef. 500mg Cefalexin. 250mg. 750mg. KI alergija na cefalosporine. 125mg/5ml Registar lekova 2011 535 . Medico Uno tabl. ko`e i mekih tkiva. 1g Primaceph. rana. ND neutropenija eozinofilija. 750mg Cefuroxim-MIP. OPREZ preosetljivost na beta-laktamate. za inj. 250mg. sluznica. prolazno pove}anje enzima jetre. 250mg/5ml J01DC Cefalosporini. susp. nosa.cefotaksim. KI preosetljivost na cefalosporine. reakcija na mestu primene Aksef. superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna). Sandoz pra{ak za rast. intersticijalni nefritis. krvne diskrazije. za inj. kolitis (retko pseudomembranozni). mekih tkiva. septikemija. porfirija. urogenitalnog i bilijarnog trakta. ND alergijske reakcije. posebno na peniciline (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije). 1g cefadroksil (u obliku monohidrata) J01DB05 Galadrox. Chephasaar pra{ak za rast. 500mg Palitrex. Hemofarm pra{ak za rast. cefuroksim). 250mg. urinarnog trakta. I ne me{ati u istom {pricu/inf. 2g Galecef. Nobel film tabl. Hemofarm kaps.5g Nilacef. infekcije abdomena. ceftriakson. kostiju i zglobova. 500mg pra{ak za rast. boci sa aminoglikozidima J01DB Cefalosporini. Hemofarm oblo`ena tabl. susp. kolitis u anamnezi.

1g Maxicef. S. za inj. Zdravlje pra{ak za rast. 500mg.J01DC04 cefaklor (u obliku monohidrata) Alfacet. za inj. Jugoremedija pra{ak za rast. 500mg pra{ak za oral. Alkaloid kaps. 500mg.I. 1g ceftriakson (u obliku natrijumove soli) J01DD04 3cef. BMS cefprozil film tabl. 100mg/5ml ceftibuten (u obliku dihidrata) J01DD14 Cedax.5g. Roche pra{ak za rast.A. Chephasaar pra{ak za rast. susp. 125/5ml. 500mg granule za oral.P. sanofi aventis pra{ak za rast. Galenika pra{ak za rast. IV generacija pra{ak za oral. 250mg. za inj. za inj. 400mg J01DE Cefalosporini. susp. 1g cefpirom (u obliku sulfata) J01DE02 Cefrom. susp. Hemofarm pra{ak za rast. 125mg/5ml. 250mg/5ml Cefaklor. 500mg. 1g. 0. 36mg/ml J01DE01 cefepim (u obliku dihlorid monohidrata) Cefim. 2g Ceftriaxon-MIP.S. za inj. za inj. 250mg. 125mg/5ml.I. 1g Azaran. III generacija J01DD01 cefotaksim (u obliku natrijumove soli) Cefotaxim. 1g Forcas. susp. Pharmaswiss pra{ak za rast. Hemofarm pra{ak za rast. 1g Ceftriakson. kaps. 1g Lendacin. 2g ceftazidim (u obliku pentahidrata) J01DD02 Ceftazidim Sandoz. za inj. 400mg granule za oral. 1g Tolycar. 1g Rocephin. za inj. 2g Labilex. 500mg pra{ak za oral. 250mg/5ml J01DD Cefalosporini. Nini kaps. Sandoz pra{ak za rast. 250mg/5ml J01DC10 Cefzil. Alkaloid film tabl. za inf 2g cefiksim J01DD08 Pancef. za inj. Hemofarm kaps. za inj. 250mg/5ml Cefaklor Alkaloid. za inj. susp. 1g 536 Registar lekova 2011 . za inj.F. 1g pra{ak za rast. 1g. 500mg pra{ak za orl.susp. Hemofarm pra{ak za rast. Zdravlje pra{ak za rast. za inj. 500mg. Galenika pra{ak za rast. 1g. 125mg/5ml. za inj. 1g.250mg/5ml Cefaclor. za inj. Pharmathen pra{ak za rast. 250mg. i inf 250mg. 2g Longaceph. susp. 500mg pra{ak za oral. Sandoz pra{ak za rast. Galenika kaps.

karbapenemi). leukopenija. KI insuficijencija bubrega. kandidijaza. cefalosporini. anafilakti~ka reakcija. 500mg. preosetljivost na lidokain koji se koristi kao rastvara~. dijareja. hiperpireksija. septikemija. dijareja. pospanost ili nesanica. dojenje. intraabdominalne uklju~uju}i peritonitis. za inf. 1g Merocid. za inf. konvulzije. za inj. bilirubina i alkalne fosfataze u serumu. konvulzije). za inf. OPREZ trudno}a. OPREZ oboljenja CNS-a (o{te}enja mozga. I ne me{ati u {pricu ili infuzionoj boci sa drugim lekovima. karbapenemi). epilepsija pra}ena konvulzijama. neutropenija. urogenitalnog trakta. druge infekcije u maloj karlici. 500mg. MSD pra{ak za konc. PharmaSwiss pra{ak za rast. Pharmanova pra{ak za rast. pneumonije i nozokomijalne pneumonije. (500mg + 500mg) Tienam. mu~nina. 500mg. konfuzija. 1g Meropenem Pharmanova.. eozinofilija. ND mu~nina. bubre`na insuficijencija. cilastatin ili beta laktamske antibiotike. za rast. svrab. trombocitopenija. flebitis. eritem. kostiju i zglobova. pseudomembranozni kolitis. dojenje mla|i od 18 god. eozinofilija. ND mu~nina. komplikovane infekcije urinarnog trakta. pruritus. ginekolo{ke uklju~uju}i endometritis. (500mg + 500mg) Registar lekova 2011 537 . parestezije.J01DH Karbapenemi J01DH02 meropenem IND infekcije urinarnog trakta. AstraZeneca pra{ak za rast. glavobolja. povra}anje. I valproat (smanjena koncentracija valproata). KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike. KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. dojenje. deca do 3 meseca i deca sa o{te}enom bubre`nom funkcijom. za inj. vrtoglavica. groznica kod odraslih sa neutropenijom. infekcije ko`e i mekih tkiva kod dijabetesnog stopala. pseudomembranozni kolitis. kao monoterapija ili u kombinaciji sa antiviroticima ili sistemskim antimikoticima. preosetljivost na lek. infekcije meticilin rezistentnim stafilokokama. pseudomembranozni kolitis. psihi~ki poreme}aji. trombocitemija. pove}anje transaminaza. komplikovane intra-abdominalne infekcije. urtikarija. ND mu~nina. 500mg. KI dojenje. Galenika pra{ak za rast. povra}anje. MSD pra{ak za rast. ko`e i mekih tkiva. pove}anje transaminaza. glavobolja. povra}anje. insuficijencija bubrega. vanbolni~ki ste~ena pneumonija. 1g J01DH03 ertapenem (u obliku natrijumove soli) IND intrabadominalne infekcije. neutropenija. za inj. kandidijaza. intraabdominalne. cefalosporini. endokarditis. drhtavica. Pharmaswiss pra{ak za rast. OPREZ trudno}a. vaginitis. agranulocitoza. poreme}aj ~ula sluha i ukusa. konfuzija. poreme}aj bubre`ne funkcije. preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. poreme}aj ukusa. smanjena funkcija bubrega (prilago|avanje doze prema kreatinin klirensu). pruritus. meningitis ili sumnja na meningitis. osip. Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. abdominalni bol. 1g Meronem. povrede mozga. re|e kolitis i neutromeniju. ra{. 1g J01DH04 doripenem IND hospitalno ste~ene pneumonije. probenecid (smanjena ekskrecija doripenema) Doribax. ND dijareja. intrahospitalni meningitis. za inf. OPREZ trudno}a. akutne ginekolo{ke infekcije. istovremena primena drugih nefrotoksi~nih lekova. ko`e i adneksa ko`e. 500mg J01DH51 imipenem natrijum + cilastatin natrijum IND infekcije donjih respiratornih puteva. dispneja. I ne me{ati u infuzionoj boci sa drugim antibioticima i laktatima Mipecid. kandidijaza Itanem. konvulzije. preosetljivost na imipenem. za inj. konvulzije. kao rastvara~ ne koristiti rastvor glukoze Invanz. trudno}a.

bubrega. ND eozinofilija. hroni~ni prostatitis. leukopenija. salmoneloze. Stevens-Johnson-ov sindrom (retko) Bactrim. za inf 480mg/5ml Trimosul. predispozicija za produ`en QT interval. nedostatak glukozo-6-fosfat-dehidrogenaze.film tablete Hemofarm i granule za oralnu suspenziju Jugoremedija) (eritromicin u obliku stearata . 250mg. Srbolek film tabl. klamidije i ureaplazma urealitikum. infekcija ko`e i mekih tkiva. Roche tabl. sifilis. OPREZ smanjena funkcija bubrega ili jetre. Galenika tabl. porfirija. alergijske reakcije na ko`i. 250. {igelize. toksoplazmoza. profilaksa i le~enje kod difterije i velikog ka{lja. oprez kod kombinacija sa ergot alkaloidima i karbamazepinom.granule za oralnu suspenziju) IND infekcije respiratornog i urogenitalnog trakta kad je izaziva~ mikoplazma. 175mg/5ml 538 Registar lekova 2011 . urogenitalnog trakta. 400mg granule za oral. susp. megaloblasti~na anemija. KI porfirija.film tabl. I ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma Eritromicin. melioidoza. 500mg granile za oral. Jugoremedija) IND respiratorne infekcije. legionela. 125mg/5ml. 250mg/5ml Eritromicin. bol u `elucu. 480mg J01F Makrolidi. enteritis izazvan Campylobacter-om. bruceloza. 480mg sirup 240mg/5ml Bactrim. 500mg J01FA03 midekamicin (tablete). negonokokni uretritis. dojenje. bolesti krvi i krvotvornih organa. linkozamidi i streptogramini J01FA Makrolidi KI insuficijencija jetre. poseban OPREZ trudno}a. stariji od 65 godina. retko glavobolja i aritmije J01FA01 eritromicin (eritromicin baza . midekamicin ( u obliku acetata . bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). sinuzitis. deca do 6 nedelja. enteritis izazvan Campylobacter-om. o{te}enja bubrega. otitis. kao i infekcije sa osetljivim uzro~nikom kod osoba preosetljivih na penicilin. legionarska bolest. o{te}enje parenhima jetre. KI preosetljivost na sulfo preparate. OPREZ dojenje. Hemofarm tabl. prolongiran QT interval (mogu}a pojava ventrikularne tahikardije) kombinacija sa terfenadinom i astemizolom mo`e izazvati fatalne ventrikularne aritmije. agranulocitoza. dijareja. 500mg Eritromicin. holestatska `utica. 480mg sirup 240mg/5ml koncentrat za rast. povra}anje. ra{. reverzibilno o{te}enje sluha. uklju~uju}i derivate J01EE01 sulfametoksazol + trimetoprim (kotrimoksazol) Kotrimoksazol je fiksna kombinaciju sulfametoksazola i trimetoprima u odnosu 5:1. `utica. fotosenzitivnost. GIT smetnje. digestivnog trakta. insuficijencija bubrega.J01E Sulfonamidi i trimetoprim J01EE Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. ND mu~nina. veliki ka{alj.film tablete Srbolek) ( eritromicin u obliku etilsukcinata . Hemofarm film tabl. IND infekcije gornjih i donjih disajnih puteva (lek izbora kod pneumonije izazvane Pneumocystis carinii). profilaksa kod difterije i velikog ka{lja. Krka film tabl. i kao zamena za penicilin kod bolesnika preostljivih na penicilin Macropen. Jugoremedija film tabl. trudno}a. susp.

250mg. povra}anje). oslob. a nakon rekonstitucije osnovnog rastvora u kompatibilni infuzioni rastvor. istovremena primena sa ergot-derivatima. rastvor glukoze 5%. 500mg. dojenje. Pliva tabl. za inf. dijareja. 500mg Lekoklar. pruritus.J01FA06 roksitromicin IND infekcije respiratornog trakta. Krka film tabl. 250mg/5mg Registar lekova 2011 539 . 500mg granule za oral. poreme}aj ukusa. Slaviamed film tabl. Abbott film tabl. susp. insuficijencija bubrega i jetre. Slaviamed tabl. I sa cisapridom . 125mg/5ml Lekoklar XL. KI preosetljivost na makrolidne antibiotike. urtikarija. stabilnost rastvora je 6 sati na 25ºC ili 24 sata na 5ºC. rastvor Ringer laktata. urogenitalne infekcije. pseudomembranozni kolitis. OPREZ dojenje. Medochemie film tabl. 500mg Formilid. Jugoremedija film tabl. sa modif. Clarexid. Sandoz tabl. NAPOMENA: osnovni rastvor klaritromicina koji se pravi sa 10ml aquae injectione stabilan je 24h na temperaturi 5ºC25ºC. I rastvori sa kojima se osnovni rastvor klaritromicina mo`e me{ati za inf`ionu upotrebu su: fiziolo{ki rastvor NaCl 0. Krka film tabl. mirisa. 500mg granule za oral. 500mg Fromilid Uno. 250mg. obojenost zuba i jezika. 50mg J01FA09 klaritromicin IND infekcije respiratornog trakta. OPREZ trudno}a. infekcije ko`e i mekih tkiva. Sandoz film tabl. oslob. 500mg. ND GIT smetnje. Abbott film tabl. ko`e i mekih tkiva. pimozidom. susp. sinuzitis.9%. 250mg Fromilid Uno. pove}ani enzimi jetre. 150mg tabl. slabost. stomatitis. nesanica. ND GIT smetnje (mu~nina. 125mg/5ml Klacid MR. insuficijencija jetre. Abbott pra{ak za rast. otitis media.. susp. sa prod. istovremena primena ergot alkaloida. za oral. 125mg/5ml. glavobolja. abdominalni bol. susp. otitis medija. 500mg Klacid. dispepsija. trudno}a. indukcija hepati~nih enzima i pove}anje bilirubina u serumu. sa modif. 150mg Runac. 500mg Zymbaktar.pove}an rizik od poreme}aja sr~anog ritma Roximisan. KI osetljivost na sastojke leka. Hemofarm film tabl. 250mg. alergijske reakcije. 500mg Fromilid. sa modif. 250mg. osip. cisapridom. eradikacija Helicobacter pylori. Slaviamed tabl. glavobolja. otitis eksterna. 500mg Klerimed. oslob. rastvor 5% glukoze u Ringer laktatu. granule za oral. Klacid IV. terfenadinom mo`e da dovede do ozbiljnih sr~anih smetnji. vrtoglavica. oslob.

KI preosetljivost na makrolidne ili ketolidne antibiotike. retko se javlja depresija disanja u postoperativnom toku zbog depresivnog dejstva na neuromi{i}nu blokadu J01FF01 klindamicin (klindamicin u obliku hlorida . OPREZ lu~i se mlekom-procenjivati rizik/korist. GIT oboljenja. infekcije u ginekologiji (endometritis. mu~nina. za inj. ra{.500mg pra{ak za oral. bradikardija. glavobolja.J01FA10 azitromicin IND infekcije respiratornog trakta. astma. 200mg/5ml pra{ak za rast. 600mg/4ml Klindamicin. te{ke infekcije ko`e i mekih tkiva. I antikoagulansi-pove}ano dejstvo antikoagulanasa. KI dijareja. bol u stomaku. susp. septikemije. pneumonije. mogu}a fotosenzitivnost. ND GIT smetnje (dijareja. 500mg Zmax. 300mg/2ml Registar lekova 2011 . za inj. KI mijastenia gravis. 500mg pra{ak za oral. 500mg Azibiot.produ`eni QT interval. hipotenzija. alergija u anamnezi. osip). za inf. povra}anje. Hemofarm kaps. ventrikularne aritmije. mu~nina. ND dijareja. Pfizer granule sa prod. povra}anje. bolovi u stomaku. 250mg. groznica. Terapija treba da se prekine kod prvih znakova hepatotoksi~nosti (anoreksija. urtikarija. peritonitis. 100mg/5ml. pospanost. 250mg film tabl. mu~nina. IND te{ke infekcije disajnih puteva (empijemi. reverzibilni poreme}aji funkcionalnih testova jetre. otitis media. ND pseudomembranozni kolitis nezavisan od puta aplikacije (pojava dijareje zahteva prekid medikacije). hipomagnezemija. profilaksa endokarditisa. 300mg. sanofi aventis film tabl. hipokalijemija. mu~nina. istovremena primena lekova koji produ`avaju QT interval. 600mg rast.film tabl i kapsule) (klindamicin u obliku fosfata . 200mg/5ml pra{ak za rast. apscesi plu}a). Zmax sadr`i 19. stariji od 65 godina. susp. anoreksija Ketek. teofilin-pove}ana koncentracija teofilina Azatril. 500mg pra{ak za oral. 2g J01FA15 telitromicin IND infekcije respiratornog trakta.injekcije) Clindamycin-MIP. 500mg Azitromicin Sandoz. apscesi. Actavis film tabl. Nobel film tabl.500mg Azax. abdominalni bol. 400mg J01FF Linkozamidi Antibiotike iz ove grupe primenjivati samo za infekcije koje se ne mogu le~iti drugim manje toksi~nim antibioticima. intraabdominalne infekcije. `utica. infekcije ko`e i mekih tkiva. povra}anje).125mg. 100mg/5ml. OPREZ smanjena funkcija jetre. ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma. nesanica. dijareja. abdominalni bol. akutni sinuzitis. Sandoz film tabl. 200mg/5ml Hemomycin. novoro|en~ad. povra}anje. osloba|. `utica ili tamna boja urina). Chephasaar film tabl. tonzilitis/faringitis prouzrokovani streptokokama grupe A . zna~ajno samanjena funkcija jetre. trudno}aprocenjivati rizik/korist.oral. za. o{te}enje funkcije jetre i bubrega. koronarna bolest. bubrega. susp. negonokokni uretritis ili cervicitis. 150mg 540 rast. Hemofarm kaps. negonokokalni tuboovarijalni apsces). te{ke infekcije kostiju i zglobova. neprijatan ili metalan ukus u ustima (velike doze). 250mg film tabl. Pliva kaps.36g saharoze. dojenje. 500mg Sumamed. alergijske reakcije (bronhospazam. susp. za inf. infekcije izazvane hlamidijama. OPREZ trudno}a.Krka film tabl. 100mg/5ml.

o{te}enje osmog kranijalnog nerva. boci sa penicilinima i cefalosporinima J01GA Streptomicini J01GA01 streptomicin (u obliku sulfata) IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima. Galenika rast. mijastenija gravis. pseudomembranozni kolitis. za inj. me{ovite infekcije. Hemofarm rast. ko`e. pratiti funkciju bubrega tokom terapije. ND vestibularna i auditivna o{te}enja. 120mg/2ml Gentamicin.J01FF02 linkomicin (u obliku hlorida) Lincohem.5ml Registar lekova 2011 541 . Pharmaswiss rast. renalna insuficijencija. svrab. dojenje. 80mg/2ml. Hemofarm rast. ND mu~nina. OPREZ trudno}a. bruceloza Streptomycin sulfat. KI trudno}a. 500mg/2ml netilmicin (u obliku sulfata) J01GB07 Netromycin. za inj. stariji od 65 godina. kostiju i mekih tkiva. povra}anje. deca. nefrotoksi~nost Bramitob. 80mg/2ml. septikemije uklju~uju}i neonatalnu sepsu i te{ke bakterijske infekcije nepoznatog uzroka. 120mg/2ml Gentamicin Sandoz. Galenika rast. 120mg/2ml Gentamicin. smanjena funkcija bubrega. nefrotoksi~nost. OPREZ dugotrajna upotreba. za inj. 100mg/2ml. peritonitis. za inj. za inj. Parenteralni aminoglikozidi sadr`e kao konzervans natrijum bisulfit koji mo`e izazvati alergijske reakcije uklju~uju}i anafilakti~ki {ok i astmati~ne napade. 120mg/2ml amikacin (u obliku sulfata) J01GB06 Amikacin. Schering rast. Zdravlje rast. osip. za inhalaciju 300mg/4ml J01GB03 gentamicin (u obliku sulfata) Gentamicin. hiperpireksija. za inj. parkinsonizam. respiratornog i gastrointestinalnog trakta. 40mg/2ml. ototoksi~nost. Sandoz rast. Galenika pra{ak za rast. 600mg/2ml J01G Aminoglikozidni antibakterijski lekovi IND infekcije urinarnog. KI miastenija gravis. I ne me{ati u istom {pricu/inf. 1g J01GB Ostali aminoglikozidi J01GB01 tobramicin IND hroni~na pulmonalna infekcija Pseudomonas aeruginosom kod paijenata sa cisti~nom fibrozom. za inj. za inj. 80mg/2ml. 150mg/1. 500mg/2ml Aminocin. za inj. 80mg/2ml. opekotine. Chiesi rast. 20mg/2ml. 40mg/2ml. glavobolja.

bolovi u stomaku. kostiju. bolovi u zglobovima. 500mg Ciprofloksacin. ko`e i mekih tkiva. 500mg Ciprofloxacin. Jugoremedija tabl. dojenje. 250mg. abdominalne i hepatobilijarne infekcije.infuzija) Cifran. 250mg. dojenje. paroksizmalna tahikardija. 500mg konce. 500mg rast. Krka film tabl.tablete). Hemofarm film tabl. deca. KI trudno}a. I ne me{ati u istom {pricu/inf. KI trudno}a. Srbolek film tabl. povra}anje. Zdravlje film tabl. 500mg Citeral. glavobolja. depresija kostne sr`i. alergijske reakcije. jetre ili bubrega. agitiranost. deca. bolovi u stomaku. grla i nosa. Slaviamed film tabl. fotosenzitivnost. 400mg Nolicin. o{te}enja CNS-a. za inf 100mg/10ml J01MA06 norfloksacin IND nekomplikovane infekcije urinarnog trakta. 500mg Ciprinol. depresija kostne sr`i. o{te}enja CNS-a. vrtoglavica. halucinacije.J01M Hinolonski antibakterijski lekovi IND infekcije urogenitalnog. dijareja. stariji od 65 godina. Medico Uno film tabl. 500mg. za infuzija 100mg/50ml Ciproflokasacin. smanjena sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. o{te}enja jetre. nekomplikovana gonoreja. 250mg. konfuzija. adolescenti. alergijske reakcije. za rast. Krka film tabl. bolovi u zglobovima. 200mg J01MA02 ciprofloksacin (u obliku hlorida . ciprofloksacin (u obliku laktata . zglobova. Alkaloid film tabl. smanjenje sposobnosti upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. 400mg Uricin. jetre i bubrega. glavobolja. konfuzija. vrtoglavica. za inf 100mg/10ml Marocen. eksfolijativni dermatitis Nofocin. tremor. 500mg Ciprofloksacin. boci sa drugim lekovima J01MA Fluorohinoloni J01MA01 ofloksacin Visiren. tremor. akutni bakterijski gastroenteritis. epilepsija. hipotenzija. gastrointestinalnog i respiratornog trakta. fotosenzitivnost. 500mg konc. 400mg 542 Registar lekova 2011 . pseudomembranozni kolitis (retko). OPREZ epilepsija. Zdravlje film tabl. za rast. 250mg. povra}anje. 250mg. ND mu~nina. halucinacije. 250mg. OPREZ stariji od 65 godina. 250mg. dijareja ili opstipacija. Remedica film tabl. dijabetes (potrebna je ~e{}a kontrola glikemije). ND mu~nina. 750mg Ciprocinal . adolescenti. o{te}enje jetre. Jugoremedija film tabl. uha. toksi~na epidermalna nekroza. Srbolek tabl. agitiranost. 250mg. 250mg.

preosetljivost na levofloksacin i druge hinolone. za inf. komplikovane infekcije urinarnog trakta. za inf 500mg. renalna insuficijencija. Pharmaswiss film tabl. dojenje. pove}ani enzimi jetre. 400mg rast. nozokomijalna i vanbolni~ki ste~ena pneumonija. pseudomembranozni kolitis koji se izuzetno retko javlja samo kod parenteralne primene vankomicina dok je oralna terapija indikovana u najte`oj formi pseudomembranoznog kolitisa. 1g Kovancin. Reimser Arzneimittel pra{ak za rast. 1g Vankomicin. deca. mirisa i ukusa. o{te}en sluh. za inf 500mg. vrtoglavica. za inf 500mg. 1g Registar lekova 2011 543 . Actavis film tabl. 250mg. za inf 500mg. bol i tromboflebitis na mestu aplikacije. ceftriaksonom. stariji od 65 godina. hematotoksi~nost. ND mu~nina. Pharmatex pra{ak za rast. alkalnim lekovima i rastvorima koji sadr`e te{ke metale Edicin. retko konvulzije. 500mg Levomax. hipoglikemija. bakterijska egzacerbacija hroni~nog bronhitisa. infekcije ko`e i mekih tkiva. 250mg. Sandoz film tabl. epilepsija. fotosenzitivnost. I ne me{ati u istom {pricu/inf. 500mg/100mg J01MA14 moksifloksacin hlorid Avelox. barbituratima. retko trombocitopenija i neutropenija. antibiotski . produ`etak QT segmenta. anafilaksa. Hemofarm kaps. trudno}a. nedono{~ad. 500mg Lebel. Sandoz kaps. 250mg. 500mg rast. glavobolja. KI trudno}a. tinitus. dijabetes. retko hepatitis. 1g Vancotex. za inf. mogu} je la`no pozitivan test na opijate tokom terapije.. eozinofilija. fotosenzitivnost. 400mg/250ml J01MB Ostali hinoloni J01MB04 pipemidna kiselina IND akutne i hroni~ne infekcije urinarnog trakta. ND ototoksi~nost. 750mg Levoxa. varfarinom. 200mg Pipem. heparinom. PharmaSwiss pra{ak za rast. za inf 500mg. Sandoz pra{ak za rast. oboljenja jetre (mogu}a je nekroza jetre i otkazivanje funkcija). mu~nina. enterokokne. KI preosetljivost na lek. poreme}aj tetiva uslovljen primenom fluorohinolona.udru`eni pseudomembranozni enterokolitis (Clostridium difficile) i stafilokokni enterokolitis (oralni oblik) . dijareja. 200mg Pipegal. Galenika kaps. nefrotoksi~nost. leukopenija. 500mg. ceftazidinom. boci sa aminofilinom. GIT smetnje Palin. pospanost. Chepasaar pra{ak za rast. 200mg J01X Ostali antibakterijski lekovi J01XA Glikopeptidni antibakterijski lekovi J01XA01 vankomicin hlorid IND stafilokokne. ND vrtoglavica. hloramfenikolom. I zna~ajno smanjena resorpcija sa istovremono uzetim solima gvo`|a i antacidima koji sadr`e magnezijum ili aluminijum Flexid. ra{. dojenje. odoj~ad. 1g Vancomycin-MIP. hroni~ni prostatitis.J01MA12 levofloksacin IND akutni sinuziis. KI deca i adolescenti u razvoju. pneumokokne i streptokokne infekcije rezistentne na druge lekove (parenteralni oblik). porema}aji ~ula vida. trudno}a. hipotenzija i difuzni eritem (rad man fenomen) kod brze iv primene. OPREZ renalna insuficijencija. respiratorna ili bubre`na insuficijencija. Bayer film tabl. hepati~na. Nobel film tabl. OPREZ infuzija treba da se daje u periodu ne kra}em od 60 min. nesanica.

Zambon granule za oral. OPREZ ne preporu~uje se upotreba kod dece. 200mg. respiratornog trakta. za inj. septikemija. dizurija. groznica. metalan ukus a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija. KI preosetljivost na lek. 400mg J01XC Steroidni antibakterijski lekovi J01XD Derivati imidazola J01XD01 metronidazol IND te{ke anaerobne intraabdominalne infekcije. 250mg 544 Registar lekova 2011 . KI poreme}aj funkcije bubrega i jetre. hepati~ke encefalopatije. trombocitopenija. gubitak kose. dojenje. dijareja. apsces jetre. ataksija. inj. I ne me{ati u istom {pricu/inf. PharmaSwiss pra{ak za rast. bubrega. nefrotoksi~nost. glavobolja. rosaceae. dojenje. CNS-a (uklju~uju}i meningitis i mo`dani apsces). tuboovarijalni apscesi i posthirur{ke vaginalne infekcije). pre svega enterokokom i meticilin rezistentnim stafilokokom (endokarditis. novoro|en~ad. za. stariji od 75 godina. endomiometritis. OPREZ trudno}a. Crohnovu bolest i divertikulitis. deca do 5 godina. tamna obojenost urina. boci sa drugim lekovima Orvagil. porfirija. 400mg Targocid. bronhospazam. peritonitis) uklju~uju}i i infekcije kod pacijenata koji su alergi~ni na ?laktamske antibiotike . urtikarija. I rastvore teikoplanina i aminoglikozida ne treba me{ati Planicid. bol i tromboflebitis na mestu primene. za inf. ko`e i mekih tkiva. dojenje. ko`e. svrab. cistitis. profilaksa kod kolorektalnih operacija. tinitus.J01XA02 teikoplanin natrijum IND infekcije Gram pozitivnim mikroorganizmima. OPREZ trudno}a. KI trudno}a. adjuvantno sredstvo u radioterapiji. 500mg/100ml J01XX Ostali antibakterijski lekovi J01XX01 fosfomicin (u obliku trometamola) IND nekomplikovane infekcije donjih delova urinarnog trakta. dijareja i ra{ Monural. urinarnog trakta. vrtoglavica. kontrolisati funkciju jetre. pseudomembranozni kolitis izazvan Clostridium dificile. te{ka bubre`na insuficijencija. ototoksi~nost. povra}anje. infekcije kostiju i zglobova. infekcije genitalnog trakta (endometritis. insuficijencija jetre. infekcije kostiju i zglobova. anafilakti~ke reakcije. GIT smetnje Nitroxolin forte. 200mg. dugotrajna upotreba. infekcije donjih respiratornih puteva (pneumonija. leukopenija. histerektomije i apendektomije. trudno}a. ND alergijske ko`ne manifestacije. mu~nina. ND mu~nina. povra}anje. preosetljivost na vankomicin (mogu}a ukr{tena preosetljivost). eritem. glavobolja. anaerobne septikemije. aktivne organske bolesti CNS-a. sanjivost. angioedem. sluha i krvnu sliku. Galenika rast. periferna neuropatija. upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 . apsces). KI krvne diskrazije.4 dana po prestanku terapije). profilaksa u hirur{kim intervencijama (transuretralna resekcija prostate) i dijagnosti~kim procedurama. sanofi aventis pra{ak za rast. ra{. dojenje. ND retko mu~nina. uklju~uju}i peritonitis. eozinofilija. ND ra{. prolazne epileptiformne reakcije. prolazno pove}anje kreatinina u serumu. Chephasaar kaps. poreme}aj enzima jetre. OPREZ ne koristiti kod komplikovanih recidiviraju}ih urinarnih infekcija. rastvor 3g J01XX07 nitroksolin IND infekcije mokra}nih puteva.

simpatikomimeticima (bronhodilatatorima. inhibitorima MAO tipa A ili B. insomnija. antikonvulzivima.bez dejstava ? dejstvo nije dokazano Registar lekova 2011 545 . KI terapija. trudno}a. pseudoefedrinom). bipolarne depresije. konvulzije. GIT smetnje. retko (ako terapija traje du`e od 28 dana) mogu}a je ozbiljna neuropatija opti~kog nerva. ili period od 2 nedelje nakon terapije. {izoafektivnih poreme}aja i akutnih konfuznih stanja. glavobolja. hipertenzija. mijelosupresije. feohromocitoma. pseudomembranozni kolitis. dopaminergicima Zenix. karcinoida. mijelosupresija u anamnezi. Hemofarm film tabl. 600mg J02 J02A ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antimikotici za sistemsku primenu Spektar delovanja antimikotika registrovanih u Republici Srbiji gljivica Aspergilus* Blastomyces Candida* Chromomycosis Coccidioides Cryptococcus* Epidermophyton Histoplasma Microsporum Mucor Paracoccidioides Philaphora Pseudoallescheria Rhodotorula Sporothirix Trichophyton itrakonazol terbinafin amfotericin B mikokonazol ketokonazol nistatin flukonazol + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - + + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + ? + legenda + dokazano dejstvo . komplikovane infekcije ko`e i mekih tkiva.J01XX08 linezolid IND pneumonije. obustaviti terapiju kod: nekontrolisane hipertenzije. izazvane Gram-pozitivnim bakterijama. dojenje. I izbegavati hranu koja sadr`i tiramin. poreme}aj ukusa. preosetljivost na linezolid. ND supresija hematopoeze (kontrola krvne slike jednom nedeljno). tireotoksikoze. alfa blokatorima. OPREZ kovulzije u anamnezi. vazokonstriktorima. ne preporu~uje se istovremena primena sa antidepresivima. smanjene funkcije jetre ili bubrega.

ND mu~nina. `utice. povra}anje. hipokorticizam. leukocitoza. ventrikularna fibrilacija. dispneja. bronhospazam. amfotericin B koristiti samo kod progresivnih potencijalno smrtonosnih infekcija gljivicama. leukopenija. poreme}aji koagulacije. Aegis kaps. u slu~aju pojave zamora. groznica. anurija. 150mg rast. 50mg. dojenje. cisplatinom. 2mg/ml 546 Registar lekova 2011 . 50mg. glikozidima digitalisa. svraba. smanjenje bubre`ne funkcije. dojenje. periferna neuropatija. 50mg. temperature. 100mg. Hemofarm kaps. 100mg. encefalopatija. KI trudno}a. 150mg rast. glavobolja. isklju~ivo iv u hospitalnim uslovima. za inf. 150mg Flukonazol. 2mg/ml Fluco Sandoz. renalna tubularna acidoza. a kod dugotrajne terapije velikim dozama mogu}e je smanjeno lu~enje kortizola i insuficijencija nadbubrega. 2mg/ml Diflucan. Pharmaten rast. akutna insuficijencija jetre. vrtoglavica. azotemija. za inf. 100mg. preosetljivost na azole. insuficijencija srca. vrtoglavica. glavobolja. dijareja. agranulocitoza. dojenje. alergijske reakcije. hipostenurija. trombocitopenija. leukopenija. istovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e izazvati fatalne aritmije.J02AA Antibiotici J02AA01 amfotericin B IND sistemske gljivi~ne infekcije. vrtoglavica. edem plu}a. Krka kaps. glavobolja. ra{. smanjenje nivoa testosterona u krvi. hemoliti~ka anemija. tamne mokra}e. bolovi u mi{i}ima i zglobovima. hiper ili hipokalijemija. konvulzije. 50mg. makulopapapularni osip. obavezna kontrola funkcija jetre. Torrex pra{ak za rast. aminoglikozidima. Pfizer kaps. amenoreja. OPREZ porfirija. 200mg J02AC Derivati triazola J02AC01 flukonazol OPREZ trudno}a. 150mg Stabilanol. ginekomastija. 150mg. te{ko o{te}enje jetre Mycoseb. zamagljen vid. impotencija. tinitus. sr~ani arest. 200mg Flumycozal. ra{. deca do 2 godine. za inj. ose}aj nadutosti. {ok. melena. Sandoz kaps. povra}anje dijareja. povra}anje. te{ka insuficijencija jetre. Hemofarm tabl. ND mu~nina. Isovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e dovesti do fatalnih aritmija. dispepsija. anemija. dijareja ili opstipacija. gubitak sluha. hemoragijski gastroenteritis. aritmije. anoreksija. trombocitopenija. anoreksija. 150mg Fluconal. svrab Diflazon. I ne davati istovremeno sa kortikosteroidima. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. trombocitopenija. Nini kaps. abdominalni bol. hipertenzija ili hipotenzija. insuficijencija bubrega ili jetre. 100mg J02AB Derivati imidazola J02AB02 ketokonazol KI trudno}a. svrab. o{te}enja jetre. svrab. epileptiformni gr~evi. za inf. kortikotropinom. eozinofilija. oligurija. miorelaksansima i antiaritmicima Amphocil. `utica. ciklosporinom. povi{enje serumskog kreatinina. bol u epigastrijumu. 100mg. 50mg. Zdravlje kaps. slabost. svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru. diplopija. ND mu~nina. 50mg. za inf. 50mg. pedijatrijska primena. oligospermija. 150mg rast. 2mg/ml Flukonazol. 50mg. eozinofilija.

OPREZ bolesti jetre u anamnezi. fuzarioza.. glavobolja. KI preosetljivost na lek. flebitis. alergijske reakcije u vidu svraba. depresija. cisapridom. cisaprid i dr. kardiomiopatija. elektrolitni disbalans. atorvastatin i dr. ra{a i urtikarije. dojenje.) . Liconsa kaps. pacijenti sa pro-aritmogenim stanjima (uro|eno ili ste~eno produ`enje QTc intervala. holestatska `utica. Schering oral. ergot alkaloidima. astenija. dispepsija. hematurija. abdominalni bol. o{te}enja jetre i gubitak kose Funit. svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru. dijareja. Nobel kaps. 50mg. ozbiljne infekcije izazvane Scedosporium spp. 40mg/ml Registar lekova 2011 547 . trombocitopenija. 100mg Kanazol. dijareja. pospanost. triazolamom ili terfenadinom. mu~nina. periferni edemi. istovremena primena sa astemizolom. o{te}enja jetre. agitacija. zbunjenost. sinuzitis. OPREZ te{ko o{te}enje jetre. 100mg Omicral. dojenje. leukopenija. glavobolja. te`ak oblik orofaringealne kandidijaze kod imunokompromitovanih pacijenata. neuropatije. terfenadinom cisapridom. ND mu~nina. posle vi{emese~ne upotrebe mogu}i su hipokalijemija.. tremor. postoje}e aritmije). anksioznost.. midazolamom. astenija. gastroenteritis. 100mg J02AC03 vorikonazol IND invazivna aspergilaza. povra}anje. kod primaoca mati~nih }elija hematopoeze koji su na imunosupresivnoj terapiji. terfenadin. tamne mokra}e. karbamazepinom ili fenobarbitonom. lovastatin. KI trudno}a. umor Noxafil. u profilaksi gljivi~nih infekcija pacijenata sa akutnom mijelogenom leukemijom ili mijelodisplasti~nim sindromom. tromboflebitis. hromoblastomikoza i micetom. Medico Uno kaps. alopecija Vfend. vrtoglavica. 100mg Prokanazol. abdominalni bol. groznica. istovremena primena sa astemizolom. u slu~aju pojave zamora. potrebna redovna kontrola funkcija jetre. ND mu~nina. Pfizer film tabl. Extractumpharma kaps. OPREZ bolesti jetre u anamnezi. sinusna bradikardija. osip. bol u stomaku. istovremena primena lekova koji su supstrat za enzim CYP3A4 (astemizol.J02AC02 itrakonazol KI trudno}a. anemija. povra}anje. agranulocitoza. Slaviamed kaps. groznica. hipertenzija. potrebna redovna kontrola funkcija jetre. dojenje. istovremena primena ergot alkaloida. glavobolja. Fusarium spp. o{te}enja jetre. susp. ND neutropenija.). sindrom sli~an gripu. zamor. akutna insuficijencija bubrega. makulopapulozni ra{. 100mg ItraconEP. 200mg pra{ak za rast. parestezije. koje su refrakterne na le~enje amfotericinom B ili itrakonazolom ili kod pacijenata koji ne podnose ove lekove. za inf. hipotenzija. poreme}aji vida. somnolencija. trudno}a. edem plu}a. vrtoglavica. rifampicinom. parestezije. povra}anje. istovremena primena inhibitora HMG-CoA reduktaze (simvastatin. invazivna flukonazol rezistentna Candida spp. 200mg J02AC04 posakonazol IND invazivna aspergiloza. konvulzije. kokcidiomikoza. vrtoglavica.

legionarska bolest. isklju~uju}i inhibitore reverzne transkriptaze J05AB01 aciklovir IND infekcije ko`e. ND mu~nina.J02AX Ostali antimikotici za sistemsku primenu J02AX04 kaspofungin acetat IND invazivna kandidijaza ili aspergiloza. edemi. gsk pra{ak za rast. pove}anje vrednosti ureje. OPREZ insuficijencija bubrega. te{ke stafilokokne infekcije. reakcija na mestu aplikacije. OPREZ smanjena funkcija jetre. narand`asto-crvena obojenost urina. ra{.) Herpes simplex i varicela Zoster virusom. dijareja. Galenika kaps. porfirija. glavobolja. trombocitopeni~na purpura. CNS i dr. groznica. zamor. KI dojenje. MSD rast. 200mg Zovirax. povra}anje. za koncentrat za inf. za inf. ra{. ND hemoliti~ka anemija. hipersenzitivne reakcije Cancidas. urtikarija. `utica. deca mla|a od 2 godine. pove}anje vrednosti kreatinina u serumu. gljivi~ne infekcije koje ne reaguju na terapiju drugim antimikoticima uklju~uju}i i pacijente sa neutropenijom. 400mg Aciklovir. GIT smetnje. hiperkalcijemija. sluznica i visceralnih organa (plu}a. palpitacije. 50mg. hipomagnezijemija. uticaj na funkcije jetre. ND mu~nina. 70mg J04 ANTITUBERKULOTICI J04A Lekovi za terapiju tuberkoloze J04AB Antibiotici J04AB02 rifampicin IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima. bolovi u mi{i}ima. Zdravlje tabl. znoja. jetre. influenzae. trudno}a. hipokalijemija. mogu}a je i promena boje kontaktnih so~iva Rifamor. OPREZ alkoholizam. istovremena primena ciklosporina. povra}anje. vertigo. 300mg J05 J05A ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse J05AB Nukleozidi i nukleotidi. suza. povi{en nivo enzima jetre. intolerancija na amfotericin ili itrakonazol. KI dojenje. pljuva~ke. glavobolja. 200mg. Nini tabl. ra{. 250mg 548 Registar lekova 2011 . Hemofarm kaps. 300mg Riftan. abdominalni bol. KI trudno}a. dijareja. profilaksa menigokoknog meningitisa i meningitisa izazvanog H. jeza. bilirubina i enzima jetre u krvi Aciklovir. kreatinina. bruceloza.

migrena. astenija. hipokalijemija. tremor.). pospanost. anoreksija. ka{alj. dojenje. osip. ND (u kombinaciji sa interferonom alfa): glavobolja.. hepatitis. dispneja. povra}anje. hipertenzija. alopecija. preosetljivost na valganciklovir. poreme}aj sna. ra{. Valcyte. trombocitopenija. sc i im primena. ra{. dispepsija. starije osobe. Roche pra{ak za rast. slabost. neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina. zujanje u u{ima Cymevene. splenomegalija. dispneja. razdra`ljivost. hipohromna anemija. trombocitopenija. hipokalijemija. hipohromna anemija. ganciklovir ili aciklovir. pancitopenija. a partnerka je trudna. hipertenzija. poreme}aj funkcije bubrega. hiperpireksija. Ukoliko se le~i mu{karac. KI trudno}a. nadimanje. splenomegalija. neutropenija. artralgija. ka{alj. dispneja. ND GIT smetnje ( mu~nina. povra}anje. konvulzije. Berlin Chemie tabl. akne. dojenje. vazodilatacija. OPREZ deca. vazodilatacija. primenjivati efikasnu kontracepciju kod mu{karaca i `ena. ND mu~nina. pancitopenija. dojenje. dojenje. Roche film tabl. konfuzija. tremor. bubre`na insuficijencija. trombocitopenija. za inj. vrtoglavica. pankreatitis. KI trudno}a. neuropatije. neuropatije. znojenje. leukopenija. opstipacija. bolovi u kostima i mi{i}ima. zamor. konvulzije. pove}ane vrednosti enzima jetre Brivuzost. a tokom terapije i 6 meseci nakon terapije. promene u krvnoj slici. OPREZ deca. povra}anje. trudno}a. glavobolja. 125mg Registar lekova 2011 549 . starije osobe. hemoragija u GIT-u. konfuzija. hiperglikemija.J05AB04 ribavirin IND hroni~ni hepatitis C (u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa). depresija. neutropenija. glavobolja. brivudin IND rani tretman akutnog Herpes zostera kod imunokompetentnih osoba. Schering kaps. poreme}aj funkcije bubrega. gluvo}a. migrena. nesanica glavobolja. bolovi u kostima i mi{i}ima. obavezna je upotreba prezervativa. de~iji uzrast. mani~ne reakcije. pospanost. trombocitopenija. neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina. rigor. abdominalni bol. KI trudno}a. preosetljivost na ganciklovir ili aciklovir. bubre`na insuficijencija. svrab. 450mg J05AB. akne. Roche film tabl. OPREZ isklju~iti trudno}u pre po~etka terapije. ka{alj. istovremena primena 5-fluorouracila i drugih fluoropirimidina koji se koriste u terapiji malignih bolesti (najmanje je potrebno 4 nedelje pauze). nesanica. hemoragija u GIT-u. ND mu~nina. mijalgija. hepatitis. mani~ne reakcije. mu~nina. poreme}aj vida. dijareja. preosetljivost na lek. dijareja. 200mg Rebetol. bol u abdomenu. hiperglikemija. pankreatitis. 200mg J05AB06 ganciklovir (u obliku natrijumove soli ) IND prevencija i le~enje infekcija citomegalovirusom. poreme}aj sna. abdominalni bol. 500mg J05AB14 valganciklovir IND citomegalovirusni retinitis kod bolesnika sa HIV infekcijom. znojenje. dijareja. leukopenija. pruritus Copegus. prevencija citomegalovirusne infekcije u transplantaciji solidnih organa. KI ne koristiti u fazi formiranja krusti. sc i im primena.

I pove}ava se plazma koncentracija svih lekova koji se metaboli{u preko CYP3A enzima jetre Aluvia. gluvo}a. lezije retine sa atrofijom retinskog pigmentnog epitela kod dece.indinavir. povra}anje. nefrolitijaza. dispneja. kontrolisati nivo lipida i glukoze tokom terapije. mi{i}no-skeletni bol. KI dojenje. parestezije. trudno}a. (200mg + 50mg) 550 Registar lekova 2011 . OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. ergot alkaloida. poreme}aj funkcionalnih testova jetre. stavudin). sakvinavir). (ka{alj. bol. bolesti krvi. dijareja. 300mg.sakvinavir). periferna neuropatija . (pankreatitis u anamnezi. 200mg film tabl. mijalgija i sindrom sli~an gripu. pruritus. mijelosupresija .J05AE Inhibitori proteaze (inhibitori HIV-proteinaze) IND infekcija HIV virusom.lamivudin). hiperuricemija. cisprida. midazolama. pankreatitis. hipersenzitivne reakcije . pancitopenija.didanozin). promene u testovima hepati~ne funkcije. konvulzije. vrtoglavica. astenija. suva usta. OPREZ hemofilija. terfenadina. ste~ena lipidostrofija. istovremena primena astemizola. Mogu se javiti i anemija. ND mu~nina. hiperpigmentacija. pove}anje kreatin kinaze. (dijabetes. (alergijske reakcije. neonatusi sa bilirubinemijom . amjodarona. 200mg. gsk kaps.zidovudin) J05AE01 sakvinavir Invirase. kristalurija. hepatitis. nefrolitijaza. 600mg lopinavir + ritonavir J05AE06 IND terapija infekcija HIV 1 tip virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirsma. trombocitopenija. (hemofilija . pigmentacija noktiju. pove}anje amilaze. KI preosetljivost na lek. pove}anje kreatin kinaze . 700mg darunavir J05AE10 Prezista. trudno}a. pimozida. toazolama. lakti~ka acidoza. meka 100mg fosamprenavir film tabl. pove}anje amilaze . ND povi{ena vrednost triglicerida. leukopenija.didanozin).zidovudin). MSD kaps. astenija. glavobolja. ra{. nelfinavir. ulceracije jezika i usta . nesanica. holesterola i glukoze. (hiperglikemija ili hipoglikemija. Janssen Cilag film tabl. 500mg indinavir sulfat etanolat J05AE02 Crixivan. hematurija. ko`e i oralne sluznice. miopatija. neutropenija. Abbott J05AE07 Telzir. anemija. (dizurija. dijareja. nesanica. anoreksija. bol u grudima. ose}aj nelagodnosti. parestezije . osip. akne. istovremena primena simvastatina i lovastatina.(insuficijencija jetre .nelfinavir). (flatulencija. 400mg. te{ka insuficijencija jetre. (hiperuricemija . (defcit vitamina B12. parestezija. trigliceridemija. kantariona.lopinavir). Roche kaps. (niske vrednosti hemoglobina i broja neutrofila. (nefrolitijaza . hiperglikemija.indinavir). mi{i}no-skeletni bol. 400mg ritonavir J05AE03 Norvir. bol u abdomenu. neuropatije. (dispepsija.zidovudin). (100mg + 25mg). Abbott film tabl. o{te}enje jetre. suva usta . vardenafila. promena raspolo`enja stavudin). ose}aj nelagodnosti.indinavir). proteinurija. poreme}aj ukusa.didanozin.

Indikacija se bazira na virolo{kom. 600mg Registar lekova 2011 551 . trajno povi{enim vrednostima serumske alanin-aminotransferaze (ALT) i histolo{kim nalazom aktivnog zapaljenja i/ili fibroze. 300mg tenofovir disoproksil (u obliku fumarata) J05AF07 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. dijareja) J05AF01 zidovudin Zidosan. dijareja. OPREZ smanjena funkcija bubrega. laktat acidoza. trombocitopenija. povra}anje. mijalgija i sindrom sli~an gripu. abdominalni bol. terapiju treba prekinuti ako se jave simptomi hiperlaktemije. KI dojenje. KI Viread. 400mg stavudin J05AF04 I kombinacija sa didanozinom pove}ava rizik od lakto-acidoze Zerit. anoreksija. BMS gastrorezistentne kaps. miopatija Sebivo. GIT smetnje (mu~nina. mogu}a te{ka akutna egzacerbacija bolesti po prestanku terapije. stalno pratiti funkciju jetre. OPREZ insuficijencija bubrega. ND o{te}enja jetre.J05AF Nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima OPREZ hepatitis B ili C (pove}an rizik ne`eljenih dejstava na jetru). Novartis film tabl. smanjena funkcija jetre ili bubrega. dijareja. poreme}aj funkcionalnih testova jetre. 150mg Zeffix. ND mu~nina. vrtoglavica. pankreatitis. ND mu~nina. ra{. serolo{kom. pove}anje serum amilaze i lipaze. bolesti jetre. 30mg J05AF05 lamivudin IND hroni~ni hepatitis B i dokazana replikacija virusa hepatitisa B kod starijih od 16 godina. biohemijskom i histolo{kom odgovoru posle jedne godine tretmana kod odraslih: KI preosetljivost na sastojke leka. mi{i}no-skeletni bol. ra{. glavobolja. progresivne hepatomegalije. zamor. le~enje hroni~nog hepatitisa B kod odraslih sa kompenzovanim oboljenjem jetre i dokazanom aktivnom replikacijom virusa. astenija. BMS kaps. bol u abdomenu. 245mg J05AF11 telbivudin IND hroni~ni hepatitis B sa potvr|enom virusnom replikacijom i aktivnim zapaljenjem jetre. ose}aj nelagodnosti Epivir. abdominalni bol. Gilead Science film tabl. trudno}a. anoreksija. dojenje. glavobolja. povra}anje. naglo pogor{anje funkcija jetre. insomnija. 100mg J05AF06 Ziagen. pankreatitis. lakto-acidoze. Slaviamed kaps. trudno}a. gsk film tabl. 250mg. vrtoglavica. neutropenija. konvulzije. 100mg didanozin J05AF02 Videx EC. gsk abakavir (u obliku sulfata) tabl. gsk film tabl. ka{alj. terapiju treba prekinuti ako se javi pogor{anje funkicija jetre. hepatomegalija sa steatozom ili miopatija. Mogu se javiti i anemija.

zamor. ND ra{ (obi~no nestaje posle 2 nedelje). alergijske reakcije. Boehringer tabl. glavobolja. zabranjena istovremena upotreba sa rifampicinom. OPREZ stariji od 65 godina. trudno}a. ra{. periferna neuropatija. dijareja. dijabetes. hiperlipidemija. hepatitis. ND ospa. povra}anje. 600mg J05AG04 etravirin IND HIV infekcija u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. OPREZ hroni~an hepatitis B ili C. halucinacije. indinavirom Intelence. dojenje. anksioznost. 100mg J05AH Inhibitori neuraminidaze J05AH01 zanamivir IND nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B i profilaksa influence posle kontakta sa virusom u vreme epidemije kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina. vrtoglavica. astma. NAPOMENA druge inhalalacione lekove. GIT smetnje (mu~nina. 50mg/5ml efavirenz J05AG03 IND terapija HIV infekcije. angioedem. poreme}aj koncentracije. kantarionom. ND osip. povra}anje. urtikarija. dojenje. KI te{ka o{te}enja jetre. nevirapinom. Janssen-Cilag tabl. hroni~na bolest plu}a. mu~nina. poreme}aj koordinacije. susp. ulceracije u ustima). konfuzija. mu~nina. uko~enost. promene funkcije jetre. ka{alj. povi{ena temperatura. amnezija. dispneja. letargija. I klaritromicin (pove}ana koncentracija etravirina). dijareja. efavirenzom. gsk film tabl. gsk abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin + zidovudin tabl. depresija. hroni~ne bolesti jetre. trudno}a (nije utvr|ena bezbednost). gastritis. ukoliko se istovremeno koriste.J05AF30 abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin IND antiretrovirusna kombinovana terapija odraslih i adolescenata starijih od 12 godina kod infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV). treba uzimati pre zanamivira Relenza. malaksalost. hipertenzija. ND vrlo retko bronhospazam. dojenje. gsk pra{ak za inhalaciju 5mg 552 Registar lekova 2011 . psihijatrijski bolesnici. gastroezofagealni refluks. (300mg + 150mg + 300mg) J05AG Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze J05AG01 nevirapin Viramune. MSD film tabl. konvulzije Stocrin. smanjena respiracija. OPREZ tolerancija. (600mg + 300mg) J05AF30 Trizivir. KI preosetljivost na lek. trombocitopenija. KI preosetljivost na sastojke leka. trudno}a. povra}anje. KI reakcije preosetljivosti. insomnija. o{te}enje bubrega. agitacija. porfirija. abdominalni bol. mijalgija Kivexa. te{ka o{te}enja jetre. 200mg oral. somnolencija.

pove}ana incidenca bakterijskih pneumonija. 90mg/ml) J05AX08 raltegravir IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih prethodno le~enih pacijenata kod kojih postoji replikacija HIV-1 i pored kori{}enja anti-retrovirusne terapije. OPREZ bezbednost nije utvr|ena kod pacijenata mla|ih od 16 godina. vrtoglavica.J05AH02 oseltamivir (u obliku fosfata) IND terapija nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B. OPREZ mogu}a pojava hipersenzitivnih reakcija. depresija. poreme}aj ukusa. 108mg/1. mialgije. 400mg Registar lekova 2011 553 . ka{alj. no}no znojenje. artralgije. nauzeja. sanjivost. abdominalni bol. ND mu~nina. povra}anje. imunokompromitovani bolesnici. insuficijencija bubrega. opstipacija. ND vrtoglavica. pankreatitis konjunktivitis. trudno}a. Roche kaps. (150mg + 300mg) tenofovir disoproksil + emticitabin J05AR03 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih osoba. trudno}a. sinuzitis. 30mg. insomnija. anksioznost. dojenje (nema podataka o upotrebi oseltamivira kod trdnica i dojilja). pacijenti sa hepatitisom C koji su le~eni interferonom alfa i ribavirinom mogu biti pod posebnim rizikom.1ml (tj. ili pove}anje nivoa aminotransferaza. gripu sli~an sindrom. prevencija gripa kod odraslih.KI dojenje i preosetljivost na lek. glavobolja. astenija Truvada. adolescenata i dece uzrasta 1-12 godina. terapiju treba prekinuti ukoliko se jave simptomi hiperlaktatemije i metaboli~ke laktatne acidoze. OPREZ ne preporu~uje se deci mla|oj od 1 godine (nema dovoljnih podataka o bezbednosti i efikasnosti). flatulencija. vrtoglavica. hroni~ne bolesti kardiovaskularnog i respiratornog sistema. dojenje. (245mg + 200mg) J05AX Ostali antivirusni lekovi J05AX07 enfuvirtid Rekonstituisan rastvor je fizi~ko-hemijski stabilan u toku 24 sata na temperaturi 2-8º C. MSD film tabl. vertigo. ND alergijske reakcije. dijareja. povremeno anemija. umor Tamiflu. smanjena funkcija jetre. glavobolja. insomnija. za{ti}eno od svetlosti IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. Gilead Sciences film tabl. pruritus. limfadenopatije. KI preosetljivost na lek. progresivne hepatomegalije. nesanica. KI preosetljivost na lek. bolovi u stomaku. glavobolja. OPREZ pratiti funkciju bubrega i jetre. 45mg i 75mg oralna suspenzija 12mg/ml J05AR Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija. neutropenija. anoreksija. kombinacije J05AR01 lamivudin + zidovudin Combivir. osip Isentress. ND reakcija na mestu aplikacije. smanjen apetit. oralna kandidijaza. Roche pra{ak za rast. hipofosfatemija. periferne neuropatije. za inj. hepatitis B ili C. konfuzija. KI trudno}a. dijareja. opstipacija. ka{alj. glavobolje. GIT smetnje (abdominalni bol. I ne me{ati sa drugim lekovima osim sa vodom za injekcije Fuzeon. gsk film tabl. vomitus). bol.

opstipacija. bronhospazam.konjski IND prevencija i terapija tetanusa kod osoba koje nisu vakcinisane ili je pro{lo 10 . 300mg J06 J06A IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Imunoserumi Lekove iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 . nema apsolutnih KI za primenu ovog antitoksina. Torlak rast. infarkt. astenija. OPREZ postularna hipotenzija.20 godina od poslednje vakcinacije Totekvin. Goedeke film tabl. ({pric) 10ml Viekvin .konjski IND pasivna imunizacija posle ujeda zmija na{eg podneblja. za inj. pre davanja imunoseruma ili imunoglobulina ispitati osetljivost pacijenta. (akutna virusna oboljenja samo za timocitni imunoglobulin konja i kuni}a). za inj. ishemija srca. te{ka imunolo{ka oboljenja. halucinacije Celsentri.J05AX09 maravirok IND infekcije sa CCR5-tropnim HIV 1 virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. nesanica. kikiriki. razni oblici serumske bolesti. IZZ rast. ND mu~nina povra}anje. povi{eni enzimi jetre. pneumonija. bol u stomaku. ne zamrzavati. lokalna reakcija na mestu iniciranja J06AA Imunoserumi J06AA02 antitoksin tetanusa za humanu upotrebu . OPREZ alergija u anamnezi. Torlak rast. izuzev kod osoba preosetljivih na proteine `ivotinjskog porekla Antitoksin protiv otrova evropskih zmija. gr~evi u mi{i}ima. epilepsija. 150mg. smanjena funkcija jetre i bubrega. soju. gubitak svesti. te{ka kardiovaskularna oboljenja. KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla. 1500ij/ml J06AA03 antitoksin protiv zmijskog otrova . KI preosetljivost na aktivne kompnente. ND anafilakti~ki {ok. febrilna stanja. za inj. 5ml 554 Registar lekova 2011 . trudno}a. ka{alj. trudno}a.8ºC.

Kedrion rast. nizak krvni pritisak (zavise od brzine infuzije. specifi~ni J06BB01 anti D (Rho) imunoglobulin . deca sa kongenitalnom AIDS i rekurentnim infekcijama.humani IND u aku{erstvu:prevencija D (Rho) imunizacije Rh negativnih `ena za vreme trudno}e. IZZ rast. 250ij/ bo~ici Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. primenjuje se u kombinaciji sa vakcinom protiv tetanusa (odvojenim {pricevima u razli~ita mesta aplikacije). Wiskott Aldrich-ov sindrom.8°C. 200μg. 100ml IG Vena. za inj. abdominalne traume. za inj. 50μg/bo~ici. ITK rast. hroni~na limfati~na leukemija. Baxter rast. Kedrion rast. kod pacijenata sa hipo. KI preosetljivost na aktivnu suspstancu ili neku pomo}nu supstancu . posle poro|aja. (5%) 50ml. (sa 5% glukoze) 50ml. ND alergijske reakcije. 100ml Intratect. za inj. OPREZ ne sme se primeniti intravenski. za inf. I ne me{ati u istom {pricu ili inf. za inj. za inf. terapija klini~ki manifestnog tetanusa. Baxter AG rast. hidatidne mole i biopsije horiona. Baxter AG rast. alergijske reakcije mu~nina. Guillain Barre-ov sindrom . (10%) 25ml. 100ml. 50ml. Primenu ovih vakcina treba odlo`iti najmanje 3 meseca od primene antitetanusnog imunoglobulina Atebulin. ne sme se me{ati sa drugim lekovima sem sa 5% rastvorom glukoze Humani imunoglobulin 5%. zau{aka ili vari~ela. za inj. Biotest rastvor za inf. alogena transplantacija kosne sr`i . amniocenteze. kod kojih je od poslednje vakcinacije pro{lo 10 . 250ij/ml Tetagam P. 100ml J06BB Imunoglobulini.i agamaglobulinemijom). KI preosetljivost na humane imunoglobuline . Octapharma rast. Kedrion pra{ak za rast. za inj. 100ml Octagam. rubeola. ITK rast. na temperaturi 2 . ne zamrzavati. IZZ rast. 300μg Partobulin SDF.humani IND prevencija tetanusa kod bolesnika sa sve`im povredama kod kojih je aktivna imunizacija nekompletna. terapija u transfuziologiji: posle transfuzije inkompatibilne Rh pozitivne krvi ili koncentrata eritrocita kod Rh negativnih osoba. Kawasaki sindrom. za inf. groznica. 250ij/2ml Registar lekova 2011 555 . ({pric) 250μg/ml Rhesonativ. (5%) 20ml. I humani antitetanusni imunoglobulin mo`e uticati na razvoj imunog odgovora na `ive atenuirane vakcine kao {to su vakcine protiv morbila. 200ml Imunoglobulin (ljudski) za iv primenu.intravenski J06BA02 IND prevencija i supstituciona terapija kod bolesnika sa IgG deficitom (hipo. (5%) 50ml.J06B Imunoglobulini J06BA Imunoglobulini. humani Imunoglobuline ~uvati za{ti}eno od svetlosti. I `ive atenuisane virusne vakcine (smanjena efikasnost vakcina). Octapharma rast.i agamaglobulinemijom). napomena: 100μg=500ij Beoglobin D. nespecifi~ni.20 godina ili koji nisu nikada vakcinisani. 250μg/bo~ici Immunorho. 250ij/2ml Tetabulin S/D. za inj. ~e}e se javljaju kod brze infuzije. za inj. antepartalne hemoragije. ektopi~ne trudno}e. 250ij/ml Tetanus Gamma. glavobolja. (5%) 50ml. 200ml Kiovig. KI selektivni IgA deficit. za inj. posle namernih ili spontanih prekida trudno}e. boci sa drugim lekovima imunoglobulin ( IgG 7S) . ({pric) 300μg/2ml J06BB02 tetanus imunoglobulin . za inf. CSL Behring rast.za inf. 50ml. 100ml. CSL Behring rast. za inj. idiopatska trombocitopenijska purpura. ND osip. ITK rast.1250ij ( 250?g)/2ml Rhophylac 300. mijelom.

tokom najmanje 2 nedelje. ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida. 1ml.8°C. 180ij/ml. 10ml Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila. reakcija na mestu injiciranja. ND otok. hipotenzija Hepatect CP. febrilna stanja. 250ij ImmunoHBs. KI preosetljivost na lek. Biotest Pharma rast. Sanofi Pasteur rast. nedelji koja imaju manje od 6 meseci na po~etku RSV sezone. retko preosetljivost. povra}anje. KI preosetljivost na lek. (trudno}a samo za Priorix i Trimovax). OPREZ trudno}a. za inj. deca mla|a od 2 godine kod kojih je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije. glavobolja. OPREZ primenu treba odlo`iti kod umereno do te{kih akutnih infekcija ili febrilnih stanja. 2ml. ITK rast. OPREZ ukoliko je vakcinisanje ve} po~elo imunoglobulin primeniti samo do 8 dana posle primene prve doze vakcine. za inf. ospa. za inj. pad krvnog pritiska Humani antirabijski imunoglobulin. anemija.humani IND imunoprofilaksa hepatitisa B (akcidentalna inokulacija hepatitis B virusom. povra}anje. izmenjeni rezultati u testovima funkcije jetre Synagis. novoro|en~ad ~ije su majke tokom trudno}e bile zara`ene sa hepatitis B virusom. Abbott pra{ak za rast. 50mg/ml. doza 20mg prednizona i ve}ih. IZZ rast. akutna bolest. za inj. leukopenija. deca mla|a od 2 godine sa hemodinamskim zna~ajnim kongenitalnim sr~anim oboljenjem). za inj. bolesnika posmatrati najmanje 20 minuta posle primene imunoglobulina. za inj. dijabetes. gubitak apetita 556 Registar lekova 2011 . crvenilo lica. imunodeficijencija ili imunosupresivna terapija (usled imunosupresinvog dejstava sistemski datih kortikosteroida. KI preosetljivost na sastojke vakcine. crvenilo na mestu aplikacije. ND dijareja. 540ij/3ml J06BB16 palivizumab IND prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva izazvanih respiratornim sincicijalnim virusom (RSV) kod dece sa visokim rizikom nastanka ovih oboljenja (deca ro|ena u 35. ne zamrzavati. 5ml J06BB04 imunoglobulin protiv hepatitisa B . 5ml Imogam Rabies. te{ka trombocitopenija. 2ml.humani IND pasivna profilaksa protiv besnila u kombinaciji sa aktivnom imunizacijom (primeniti samo kod osoba koje nisu prethodno bile imunizovane antirabijskom vakcinom). pre primene vakcine uzeti anamnesti~ke podatke o zdravstvenom stanju. ND retko se javljaju ose}aj straha.J06BB05 rabies imunoglobulin . ND bol na mestu aplikacije. 100mg/ml J07 VAKCINE Vakcine treba ~uvati na temperaturi 2 . reakcijama preosetljivosti ili pojavi ne`eljenih efekata prilikom prethodne primene vakcine. konvulzije u anamnezi (za sve vakcine sa pertusis komponentom). 2ml. kratkotrajno povi{enje telesne temperature. za inj. groznica. Kedrion rast. bol. 50ij/ml Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B. primenu vakcina treba odlo`iti). IZZ rast. kod osoba na hemodijalizi i osoba koje nemaju imuni odgovor nakon vakcinacije a potrebna je kontinuirana prevencija) .

KI preosetljivost na sastojke leka. sepsa.5ml J07AL02 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv bolesti koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 4. za inj.5ml J07AH Vakcine protiv meningokoka J07AH03 kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 18 meseci. epiglositis. 14.Wyeth susp. artritis i druge) kod dece mla|e od 5 godina. crvenilo. za inj. otok). anamneza respiratornog imaturiteta (potrebano je pratiti dete 48-72 sata po prijemu vakcine). gubitak apetita. OPREZ prevremeno ro|ena deca. poreme}aji koagulacije. sa visokim rizikom od pneumokoknih infekcija Pneumo 23. smanjen apetit. ND iritacija na mestu primene (bol.5ml J07AL52 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv invazivnih oboljenja i akutnog otitis media koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 1. ND reakcija na mestu primene. 4. dijareja.J07A Bakterijske vakcine J07AG Vakcine protiv Hemophilus-a influenzae B J07AG01 kapsularni antigen hemofilus influence tip B IND profilaksa te{kih sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemophilus influenzae tip B (meningitis. niti od infekcija izazvanih drugim tipovima Haemophilus influenzae Act-HIB. NAPOMENA vakcina se ne sme primeniti intravaskularno ili intradermalno Synflorix. nedelje do navr{ene 2. 10μg/0. OPREZ ne {titi od infekcija izazvanih sa Clostridium tetani. za inj. trombocitopenija. 18C. OPREZ ne sme se dati intravenski. 9V. posebno one koja pripadaju rizi~nim grupama. te{ka akutna febrilna oboljenja (nazeb ne odla`e primenu vakcine). 18C. 6B. 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 2 meseca do 5 godina. za inj. za inj. dijareja. ({pric) 0. 7F. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast. 5. sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C Meningococcal A+C. gsk susp. povra}anje. 14. ({pric) 0. (50μg + 50μg)/0. 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 6. pospanost. trombocitopenija. povi{ena temperatura. I istovremena primena drugih vakcina u skladu sa preporu~enim rasporedom imunizacije je dozvoljena ukoliko se koriste razli~ita mesta primene Prevenar. konvulzije. 10μg/0.5ml J07AL Vakcine protiv pneumokoka J07AL01 kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 2 godine. iritabilnost i retko febrilne ili nefebrilne konvulzije. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. KI preosetljivost na sastojke leka. 9V. gsk pra{ak i rastvara~ za rast. Sanofi rast.5ml Hiberix.5ml Registar lekova 2011 557 . 6B. KI deca mla|a od 2 meseca. godine. ({pric) 0. odlo`iti primenu u febrilnim stanjima. za inj.

5ml J07AN Vakcine protiv tuberkoloze J07AN01 `ive bakterije Bacillus Calmette .Guerin (Mycobacterium bovis BCG) IND aktivna imunizacija dece i odraslih protiv tuberkuloze (ako je prethodno ura|en tuberkulinski test pozitivan ne treba vr{ti imunizacuju BCG vakcinom) BCG vakcina liofilizovana. Sanofi Pasteur rast.5ml ( 40ij/0. ako se posle primene vakcine jave konvulzije imunizacija se mo`e nastaviti sa Vakcinom protiv difterije i tetanusa adsorbovanom Aldipete . za inj. pertusis IND aktivna imunizacija dece od 3 meseca do 5 godina protiv difterije. 5ml J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 8 . OPREZ vakcinacijom se obezbe|uje za{tita protiv infekcija S. 0.T. za inj. ({pric) 0.T. 5ml J07AM52 toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisane cele }elije B. 1mg (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana. 5ml Tripacel.5ml) i 5ml (40ij/0. Sanofi Pasteur susp. Torlak pra{ak za susp. Torlak susp. typhi IND aktivna imunizacija protiv trbu{nog tifusa kod dece starije od 2 godine i kod odraslih. typhi ali ne i od S paratyphi A i B Typhim Vi. za inj.J07AM Vakcine protiv tetanusa J07AM01 toksoid tetanusa IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv tetanusa Tetavaksal-T. za inj. KI deca iznad 5 godina i odrasli.T za odrasle. Torlak susp. za inj. tetanusa i velikog ka{lja.5ml) J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 3 meseca do 7 godina kod kojih je primena Tripacel vakcine kontraindikovana Ditevaksal . za inj. za inj. odnosno 10 doza za odrasle i decu preko godinu dana starosti) J07AP Tifoidne vakcine J07AP03 kapsularni antigen S.5ml 558 Registar lekova 2011 . Torlak susp. Torlak susp.14 godine Ditevaksal . 0.

dijareja. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. tetanusa. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B IND aktivna imunizacija protiv difterije. povra}anje. bol. deca kod koje se pojavila encefalopatija nepoznate etiologije u periodu od 7 dana nakon primanja vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. za inj. za susp. koja su prethodno imunizovana sa 3 doze vakcine. za inj (bo~ica + {pric) 0. povi{ena temperatura. ND povi{ena temperatura. ND bol. gsk pra{ak i susp. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. progresivna encefalopatija). zamor. septikemija i dr. pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu . ({pric) 0. koja nisu starija od 36 meseci . deca starija od 5 god . te{ka akutna febrilna stanja (prisustvo manje infekcije ne predstavlja kontraindikaciju). crvenilo. toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. uznemirenost. velikog ka{lja. bol. tetanusa.5ml J07AX04 toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. povra}anje Infanrix IPV + Hib. dijareja. pospanost. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. za inj (bo~ica + {pric) 0. poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B.J07AX Ostale bakterijske vakcine J07AX. crvenilo. za susp. velikog ka{lja dece po~ev{i od 2. polimiksin. uporan neute{an pla~ koji traje ³ 3 sata. OPREZ ako se unutar 48 sati od vakcinacije javi temperatura ³ 40ºC (izmerena rektalno).. umerena ili te{ka infektivna oboljenja. epiglositis. nekontrolisana epilepsija. toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. treba ozbiljno razmotriti odluku o primeni narednih doza vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. gubitak apetita. povra}anje.) kod dece od 2-og meseca `ivota (ne savetuje se primena ove vakcine kod dece starije od 3 godine). gubitak apetita. tetanusa. velikog ka{lja. gubitak apetita. gsk susp. kolaps ili stanje nalik {oku. ND povi{ena temperatura. meseca `ivota ili buster vakcinacija dece do 5 godina. febrilna stanja. pertusis IND aktivna imunizacija protiv difterije.. pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1. 2. uznemirenost. dijareja. ili konvulzije koje mogu biti pra}ene groznicom u periodu od 3 dana nakon vacinisanja. 2. polimiksin i polisorbat 80.5ml J07AX. Infanrix.5ml Registar lekova 2011 559 . Infanrix hexa. neurolo{ki poreme}aji (infantilni spazam. crvenilo otok na mestu aplikacije. gsk pra{ak i susp. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine. razdra`ljivost. poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B + r-DNK Hepatitis B antigen IND primarna i buster imunizacija dece protiv difterije.

za inj. dozvoljena je primena kod dojilja. ({pric) 0. za inj.5ml Vaxigrip.5ml Fluarix./05ml. 20μg/ml Euvax B Pediatric. povi{ena temperatura.5ml Fluimun. trudno}a. 1440EL. ({pric) 0. ({ptic) 0. dojenje (nema podataka o dejstvu na dojen~ad) . Novartis Vaccines susp. akutne infektivne bolesti.j. za inj. Sanofi Pasteur susp. koji su izlo`eni pove}anom riziku od hepatitisa A (ne {titi od drugih tipova virusa hepatitisa) . Sanofi Pasteur susp. istovremena primena drugih vakcina je mogu}a ali mesto aplikacije treba da bude odvojeno. 1440EL. gsk susp za inj. la`ni rezultati analize krvi su mogu}i nekoliko dana posle vakcinacije. povra}anje dijareja). ({pric) 0.j. KI preosetljivost na sastojke vakcine. dece iznad 15 godina i odraslih (Avaxim i Havrix). razdra`ljivost. za inj. Sanofi Pasteur susp. gsk susp./1ml susp za inj.J07B Virusne vakcine J07BB Vakcine protiv influence (gripa) J07BB02 Vakcina protiv gripa (inaktivisane rascepane virusne ~estice) Seroprotekcija se obi~no posti`e u toku 2 do 3 nedelje.j. za inj. istovremena primena imunosupresiva (smanjen imuni odgovor). za inj.5ml susp. neomicin. 10μg/0. OPREZ trudno}a (ako je neophodno vakcinacija je dozvoljena u drugom i tre}em trimestru). za inj. ND gubitak apetita. 5ml Vaxigrip Junior. Sanofi Pasteur susp. za inj. ({pric) 0. pile}e proteine.5ml J07BC02 inaktivisani hepatitis A virus IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine (Havrix Junior 720 Eliza jedinica).5ml. IND aktivna imunizacija protiv gripa. GIT smetnje (mu~nina.25ml J07BC Vakcine protiv hepatitisa (`utice) J07BC01 antigen HBsAg IND aktivna imunizacija svim podtipovima virusa hepatitis B kao i za{tita od infekcije virusom hepatitis D ako ne postoji istovremena infekcija virusom hepatitis B Engerix-B. 10μg /0. a postojanje postvakcinalnog imuniteta varira od 6 do 12 meseci.j. prisustvo IgG hepatitis A antitela . OPREZ ne zme se dati intravaskularno. za inj. lokalna reakcija na mestu primene Avaxim 160 U. Sanofi Pasteur susp.5ml Havrix. visoka temperatura. ({pric) 720EL. neomicin ili formaldehid./1ml 560 Registar lekova 2011 . KI alergija na jaja. gsk susp. (bo~ica) 720EL. IZZ susp. I ne sme se me{ati u {pric sa drugim lekovima Agrippal S 1./05ml. 20μg/ml Euvax B. za inj. ({pric) 0.

vaskularnog sistema Twinrix Pediatric. 0. ({pric za decu) (360 EL.j + 10μg)/0. ({pric za odrasle) (720 EL.5ml J07BG01 inaktivisani virus rabiesa . poreme}aji nervnog. glavobolja. 2. starijeg `ivotnog doba.J07BC20 inaktivisani hepatitis A virus + hepatitis B antigen . abdominalni bol. za inj.5ml Twinrix Adult. prisustva nekih hroni~nih bolesti. revakcinacija u 12. OPREZ imuni odgovor mo`e biti smanjen usled gojaznosti.5ml J07BF Vakcine protiv poliomielitisa (de~ije paralize) J07BF03 inaktivisani polio virus tip 1. 2 i 3 IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv poliomijelitisa. nije poznat stepen za{tite kod osoba koje su u inkubacionom periodu gde bolest jo{ nije klini~ki prepoznata).HBsAg ^uvati na temperaturi 2-8ºC. febrilna stanja. za inj. za inj. 2. za inj. trombocitopenija.PCEC Rabipur. vakcinacija dece i odraslih kod kojih je kontraindikovana primena oralne polio vakcine.5ij Registar lekova 2011 561 . za inj. Novartis Vaccine pra{ak za rast.5ij/0. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast. Sanofi Pasteur susp. puta primene vakcine (izbegavati primenu u gluteus i intradermalno).5ml Trimovax. rubeole i morbila. pu{enja. ko{tano mi{i}nog. KI preosetljivost na sastojke vakcine. za inj. ({pric) 0. za inj.5ml. povra}anje). susp. gsk pra{ak i rastvara~ za rast. godini (deca do 1 godine se vakcini{u samo ako to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi) Priorix. vakcinacija osoba sa poreme}ajima i deficitom imuniteta Imovax Polio. rubeole i morbila IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine protiv parotitisa.j + 20μg)/ml J07BD Vakcine protiv morbila (malih boginja) J07BD52 `ivi atenuirani virusi parotitisa. ND pospanost. 5ml J07BG Vakcine protiv rabiesa (besnila) J07BG01 inaktivisani virus rabiesa IND preventivna i postinfektivna vakcinacija ljudi protiv besnila Verorab. za inj. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. gsk susp. gsk susp. GIT smetnje (dijareja. 0. IND aktivna imunizacija protiv hepatitisa A i B (ne {titi od hepatitisa koji prouzrokuju virusi hepatitis C i E.

zdrave dece starosti od 1. KI akutna infektivna stanja. akutna febrilna oboljenja. Mo`e da se primeni kod seronegativne. dojenje. Ukoliko je neophodno istovremeno dati i neku drugu `ivu vakcinu. izuzetno. ND ko`ni osip. infekcija uha. alergija na sastojke vakcine. godine. NAPOMENA preporu~uje se da se {ema imunizacije zapo~ete vakcinom jednog proizvo|a~a zavr{i vakcinom istog proizvo|a~a . prevremeno ro|ena deca. Ne postoje ograni~enja u vezi unosa hrane ili te~nosti. OPREZ kod transfuzije krvi ili davanja imunoglobulina u toku 6 nedelja. rinitis i primena vakcine se odla`e 3 meseca nakon primene imunoglobulina ili transfuzije krvi.5 ml J07BL Vakcine protiv `ute groznice J07BL01 `ivi atenuirani virusi `ute groznice IND aktivna imunizacija protiv `ute groznice (preporu~uje se osobama koje idu u zara`ena podru~ja. terapijaimunosupresivima). RotaTeq. gsk pra{ak za rast. curenje nosa. MSD oralni rastvor 2ml Rotarix. KI preosetljivost na neomicin ili sastojke vakcine. ka{alj. `iva IND aktivna imunizacija protiv vari~ele.3 PFU/0. Po`eljno je da se vakcinacija zavr{i pre 16. poreme}aj GIT-a. Vakcina protiv vari~ele. malformacije GIT-a koja mo`e da predstavlja predispoziciju za intususpekciju (opstrukciju creva pri ~emu se jedan deo creva uvla~i u drugi). 1000LD50/0. primarna ili ste~ena imunodeficijencija (leukemija. HIV infekcija. vakcina protiv zau{aka se daje sa najmanje mesec dana razmaka. OPREZ `enske osobe treba da koriste kontracepciju u periodu izme|udve doze kao i 3 meseca po zavr{etku vakcinacije. bol u stomaku. bronhospazam. infekcije gornjeg respiratornog trakta. OPREZ kod primene kortikosteroida treba da pro|e najmanje 15 dana od prestanka terapije kortikosteroidima da bi se primenila vakcina Stamaril. do 12. treba ih primeniti odvojeno i na razli~ita injekciona mesta Varilrix. koja su u bliskom kontaktu sa osobama koje su pod velikim rizikom od oboljevanja od te{ke infekcije virusom vari~ele. limfadenopatija. glavobolja. gsk pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1ml J07BK Vakcine protiv ov~ijih boginja (vari~ele) J07BK. ND groznica. imunokompromitovana deca. primena druge doze je kontraindikovana ako se javila reakcija preosetljivosti nakom prve doze. u slu~aju epidemije i trudnice i deca od 4 meseca moraju biti vakcinisana. Osobe koje su u kontaktu sa nedavno vakcinisanom decom treba da vode ra~una o higijeni ruku nakon menjanja pelena. odraslih osoba ili adolescenata starijih od 13 godina. pre ili posle vakcinacije. dijareja.5ml 562 Registar lekova 2011 . pospanost. 103.J07BH Vakcine protiv dijareje izazvene rota virusom J07BH01 `iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima IND imunizacija protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima. KI trudno}a i deca do 6 meseci. gu{obolja. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. trudno}a.nedelje `ivota (Rotarix) ili pre26.nedelje. povra}anje. otok. a najkasnije pre 24. za{tita nastaje 6 nedelja posle primanja druge doze.nedelje `ivota (RotaTeq).. `ive u zemlji sa endemijom ili napu{taju zemlju sa endemijom a idu u podru~ja gde nema `ute groznice). seronegativnih. za inj. crvenilo. za inj. limfom. bol na mestu aplikacije. Vakcina nije indikovana za rutinsku primenu kod dece.

IND spre~avanje prekanceroznih displazija visokog stepena (CIH2/3). 18 . Sanofi Pasteur susp. bronhospazam Gardasil. otok. spre~avanje displasti~nih lezija visokog stepena vulve (VIH2/3) i spre~avanje genitalnih kondiloma (kondiloma akuminata) izazvanih humanim papiloma virusom tipa 6. pruritus. te{ka febrilna stanja. ili 3. velikog ka{lja i poliomijelitisa Tetraxim. tetanusa.) difterije. za inj. 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC. septikemija i dr. kombinovane cele ~estice difterije + tetanusa + pertusis + inaktivisani poliovirusi 1. 11.5ml J07CA06 polisaharid hemofilus influence tip B + toksoidi difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. karcinom grli}a materice uzro~no povezanim sa humanim papiloma virusom tipovi 16 i 18. 11. velikog ka{lja i poliomijelitisa kod dece od 2-og meseca Pentaxim. ne zamrzavati. svrab. bol. 2. ND eritem.5ml J07C J07CA02 Bakterijske i virusne vakcine.J07BM Vakcine protiv humanog papiloma virusa J07BM01 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6. krvarenje. povra}anje proliv). 3 IND prevencija invazivnih bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis. tetanusa. 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC. KI preosetljivost na sastojke leka.5ml Registar lekova 2011 563 . Sanofi Pasteur pra{ak i susp. KI preosetljivost. trombocitopenija. za susp. OPREZ ne preporu~uje se primena kod devoj~ica mla|ih od 10 godina. osip. 16. 0. vakcina se ne sme dati vaskularno ili intradermalno. ND glavobolja. 16. MSD susp. 2 i 3 J07CA Kombinovane bakterijske i virusne vakcine IND aktivna imunizacija dece od 2 meseca protiv difterije. poreme}aji koagulacije . stepena). za inj. ne zamrzavati. pireksija. urtikaruja Cervarix. (20 μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0. gsk susp. ({pric) (20 μg + 20 μg)/0. GIT smetnje (mu~nina.5ml J07BM02 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 16. ({pric) 0. epiglositis. IND prevencija intraepitelnih neoplazija grli}a materice visokog stepena (CIN 2. za inj. za inj. pertisisa + inaktivisani poliovirusi tip 1.

1.15. meseca od 12. 6) revakcinacija (III) revakcinacija (III) revakcinacija (II) prva doza druga doza tre}a doza 564 Registar lekova 2011 . meseca od 17.24. godini u 14. .Te za odrasle VA K C I N A Uzrast hepatitis BCG B vakcina prva doza Difterija Tetanus Veliki kašalj Polio vakcina Male boginje Hemofilus Zauške infuence Rubeola tip B Difterija Tetanus I mesec II mesec III mesec sa navršena 3. godini + druga doza prva doza druga doza tre}a doza tre}a doza prva doza druga doza tre}a doza vakcinacija revakcinacija revakcinacija (I) (I) revakcinacija revakcinacija (II) tri doze (0.5 meseca do navršenog 6.Obavezna imunizacija dece u Srbiji u 2011. . godini utvr|ena od komisije za zarazne bolesti imunoglobulin protiv hepatitisa B se daje novoro|en~adi HBsAG pozitivnih majki u prvih 12 sati `ivota zajedno sa prvom dozom vakcine Di . meseca u sedmoj godini u 12.

.

sarkom mekih tkiva. neutropenija. Ewing-ov sarkom. OPREZ koncepcija nije dozvoljena za vreme upotrebe leka a mu{karci treba da vode ra~una jo{ 6 meseci nakon prekida terapije. smanjena funkcija jetre ili bubrega. izrazito niske vrednosti krvnih elemenata. KI preosetljivost na temozolomid ili dakarbazin. povra}anje. endometrijuma. cistitis. za inf 500mg. za inj. Iz istih razloga ovim lekovima treba pa`ljivo rukovati i preduzimati posebne mere za{tite osoblja i okoline. 250mg dakarbazin L01AX04 IND melanom. ovarijuma. IND novodijagnostikovan multiformni glioblastom (istovremeno sa radiacijim). KI mijelosupresija. inoperabiln tumori osetljivi na ifosfamid. pospanost. trombocitopenija. ND hemoragi~ni cistitis (terapiju treba prekinuti ako se javi). mijelosupresija. trudno}a. 2g L01AX Ostali alkiliraju}i antineoplastici L01AX03 temozolomid Lek se ne sme ~uvati na temperaturi iznad 30ºC. Trudnice ne bi trebalo da rukuju ovim lekovima. ND GIT smetnje. mutagenosti. 100mg. dojenje. maligni limfomi. zbog potencijalne toksi~nosti. maligni gliom. 500mg. ND urotoksi~nost. L01A Alkiliraju}i antineoplastici L01AA Azotni plikavci L01AA01 ciklofosfamid IND leukemije (hroni~na limfocitna. 5mg. astenija. nefrotoksi~nost. 1g.M BOUJOFPQMBTUJDJ!!J!!JNVOPNPEVMBUPSJ L01 ANTINEOPLASTICI Terapiju lekovima iz ove grupe mora da vodi lekar koji ima iskustva u hemioterapiji malignih bolesti. prostate. trudno}a. anaplasti~ni astrocitom. ra{. stomatitis. Baxter pra{ak za rast. somnolencija.4L dnevno) Endoxan. fotosenzitivnost. Hodgkin-ova bolest. Pliva pra{ak za rast. parestezije Temodal. 100mg. dojenje. bol. alopecija. Schering kaps. ND mu~nina. dezorijentisanost. KI trudno}a. ovo ne`eljeno dejstvo mo`e se ubla`iti ve}im unosom te~nosti (3 . maligni limfomi. akutna limfoblasti~na). GIT smetnje Holoxan. 200mg 566 Registar lekova 2011 . opstrukcija urinarnog trakta. o{te}enje tkiva pri ekstravazaciji Dacarbazin Pliva-Lachema. plu}a. halucinacije. ne preporu~uje se deci mla|oj od 3 godine. 20mg. be{ike. Baxter pra{ak za rast. dijareja. neuroblastom. akutne infekcije. konfuzija. alopecija. testisa. malaksalost. 1g L01AA06 ifosfamid IND leukemije. karcinomi dojke. umor. glavobolja. za inf. dojenje. teratogenosti i kancerogenosti ovih lekova. opstipacija.

50mg Sindarabin. 50mg/2ml rast. za inj. infekcije uklju~uju}i i pneumonije. GIT smetnje. osip. 50mg/2ml rast. mukozitis. retko GIT smetnje. karcinom skvamoznih }elija). Sindan Pharma pra{ak za rast. za inj. solidni tumori (karcinom dojke. osteogeni sarkom. ND hematolo{ka toksi~nost. podlo`nost infekcijama. 50mg film tabl. Lipomed rast. za inf. OPREZ kladribin je lek sa malom terapijskom {irinom i mo`e da ispolji ireverzibilnu neurotoksi~nost.V. maligni pleuralni mezoteliom (u kombinaciji sa cisplatinom). za rast. KI depresija kostne sr`i. 500mg/5ml. faringitis. Pharmachemie B. OPREZ folna kiselina i B12 se daju profilakti~ki. KI depresija kostne sr`i. imunodeficijencija. 10mg/ml.L01B Antimetaboliti L01BA Analozi folne kiseline L01BA01 metotreksat IND akutna limfoblasti~na leukemija. GIT smetnje. 10mg/5ml L01BB05 fludarabin fosfat IND hroni~na limfocitna leukemija B }elija i ne-Ho~kin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkiliraju}im antineoplasticima. 10mg Fludarabine-Teva. konc. stomatitis. ND mielosupresija. poreme}aj vida Fludara. ne-Hodgkin limfomi. hroni~na limfocitna leukemija). o{te}enja epitela Alimta. kahekti~na stanja. 50mg Methotrexat"Ebewe". meningealna leukemija. za inj. krvne diskrazije u anamnezi kod bolesnika sa psorijazom ili reumatoidnim artritisom. KI trudno}a. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni ne-Ho~kin limfom. za inj. za inj. psorijaza. Teva rast. febrilna stanja. indoletni limfomi. za inj. konjunktivitis Litak 10. alergija na lek. Sinda Pharm pra{ak za rast. 5mg rast. trombocitopenija. akutne infekcije. anoreksija. dojenje.za konc. Ebewe tabl 2. za inf. akutnu nefrotoksi~nost. Lilly pra{ak za rast. insuficijencija bubrega i jetre. pove}ana osetljivost na UV zra~enja Antifolan. OPREZ fludarabin je veoma toksi~an lek sa malom terapijskom {irinom. trudno}a. Pfizer rast.za inf 500mg L01BB Analozi purina L01BB04 kladribin IND leukemija vlasastih }elija. horiokarcinom i drugi trofoblasti~ni tumori. KI trudno}a. za inf. 50 mg Registar lekova 2011 567 . ka{alj groznica. zamor. 1g/10ml Methotrexate. ND GIT ulceracije i krvarenja (koja mogu biti fatalna). 500mg/20ml Methotrexate Teva. Bayer pra{ak za rast. renalna insuficijencija sa klirensom kreatinina ispod 30ml/min. za rast. ND miejlosupresija. dekompenzovana hemoliti~ka anemija. leukopenija. za inj. dojenje.5mg. akutne infekcije. dojenje. periferne neuropatije. 500mg/20ml L01BA04 pemetreksed IND uznapredovali ili metastatski nemikrocelularni karcinom plu}a prethodno tretiran hemoterapeuticima. dojenje. za inj. trudno}a. 50mg/5ml konc. i ozbiljnu supresiju kostne sr`i pri upotrebi vlikih doza.

deskvamacijom. dijareja). bol u abdomenu). svraba i hiperpigmentacije na mestu aplikacije. trudno}a. za inj. febrilna neutropenija. OPREZ pre upotrebe poroveriti broj krvnih }elija. za inj 50mg/ml Fliorouracil Teva. ND depresija kostne sr`i (leukopenija. 50mg/mll L01BC05 gemcitabin (u obluku hlorida) IND nemikrocelularni karcinom plu}a. karcinom mokra}ne be{ike. konkomitentna radioterapija. superficijalni baziliomi ko`e o{te}ene zra~enjem. uznapredovali karcinom `eluca u kombinaciji sa preparatima platine. rinitis. 100mg. dojenje. toksi~ne i degenerativne encefalopatije. ne preporu~uje se vakcinacija `ivim vakcinama. ra{. sa ili bez metastaza. povra}anje. ND GIT smetnje (mu~nina. 1g L01BC02 IND injekcije: karcinomi dojke. 200mg. Bowen-ove bolesti. KI depresija kostne sr`i. mielocitna i limfoblastna). trombocitopenija.L01BC Analozi pirimidina L01BC01 citarabin IND akutne leukemije (limfocitna. akutne infekcije. insuficujencija jetre. kolona. megaloblastoza). adenokarcinom pankreasa. disfukcija jetre. Lilly pra{ak za rast. 1g Gemcitabin PharmaSwiss. za inf 200mg. Teva rast. kolorektalni karcinom sa metastazama. dojenje. enteritis. ND injekcije GIT smetnje (mu~nina. prekanceroznih stanja ko`e. glavobolja. supresija kosne sr`i. dojenje. rektuma. Ebewe rast. anemija. nesanica. ICN Polfa krem 5% 5-Fluorouracil "Ebewe". krem: ose}aj bola. za inf 200mg. te{ka o{te}enja jetre. za inj. pove}anje transaminaza i bilirubina. povra}anje. Ebewe rast. 1g Gemzar. re|e pojava vezikula i ulceracija. proteinurija. dojenje. 1g/20ml Cytosar. ka{alj. 1g L01BC06 kapecitabin IND karcinom dojke u odmaklom stadijumu. krvarenja. mogu}a su i sistemska ne`eljena dejstva Efudix. KI depresija kostne sr`i. hipospermija kod mu{karaca (ne planirati potomstvo za vreme i 6 meseci posle terapije). krem: solarna i senilna keratoza. 1g Gitrabin. Actavis pra{ak i rastvara~ za rast. KI preosetljivost na lek. akutne infekcije. dojenje. povra}anje. trudno}a. 150mg. dispnea. karcinom ovarijuma. glave i vrata. hematurija. bubrega. 100mg/5ml. alkoholizam. alergija Gemcitabin Sandoz. Actavis pra{ak za rastvor za inf. za inf 200mg. hiperpireksija. limfomi (ne-Hodgkin). pankreasa. 1g. istovremena upotreba metotreksata ili ciklofosfamida. mogu} je i dermatitis Xeloda. karcinom dojke. akutne infekcije. 200mg. pojavom eritema. koji je rezistentan na paklitaksel i antraciklin. dermatitis. alopecija. anemija trombocitopenija. za inj. povra}anje. `eluca. trudno}a. 2g Gitrabin. Roche film tabl. citarabin sindrom. 500mg 568 Registar lekova 2011 . Sandoz pra{ak za rast. anoreksija. somnolencja. krvarenja. trudno}a. mu~nina. akutne infekcije. edem plu}a. alopecija.`arenja. promene u CNS-u Alexan "Ebewe". Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf. hroni~na mielocitna leukemija. 500mg. PharmaSwiss pra{ak za rast. krem: preosetljivost na fluorouracil. trudno}a. sindrom {aka-stopalo koji se karakteri{e parestezijom. depresija kostne sr`i. bolnih ili bezbolnih eritema. mukozitis. ND leukopenija. 500mg/10ml. anoreksija. intestinalne ulceracije). GIT smetnje (mu~nina. KI injekcije: depresija kostne sr`i.

za inf 100mg/5ml Etoposide-Teva. Gedeon pra{ak za rast. Sindan Pharma konc. Teva konc. KI intratekalna primena (fatalni ishod). pruritus. dojenje. za rast. za inf 100mg/5ml kaps. izmenjena hematopoeza. ND neuropatija. insuficijencija jetre. mikrocelularni karcinom plu}a. karcinom mokra}ne be{ike u odmakloj fazi. 50mg/5ml L01CB Derivati podofilotoksina L01CB01 etopozid IND karcinom testisa. motori~ka slabost). jer je sna`an iritans. akutne leukemije. mukozitis. za rast. depresija kostne sr`i. infektivne bolesti. za rast. trudno}a. za inf 100mg/5ml Vepesid. refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. glavobolja. Ewing-ov sarkom. Sandoz konc. 1mg Vincristin. OPREZ rastvorom vinblastina treba pa`ljivo rukovati. rabdomiosarkom. za rast. za rast. mielosupresija. GIT smetnje Vinblastin. za inf 100mg/5ml Etoposide.L01C Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi L01CA Alkaloidi vinke i analozi L01CA01 vinblastin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. ra{. Sindan Pharma konc. hereditarna polineuropatija. za inf 10mg/ml. za inj. OPREZ rastvorom vinorelbina treba pa`ljivo rukovati. anoreksija. OPREZ rastvorom vinkristina treba pa`ljivo rukovati. Ebewe konc. BMS konc. neuroblastom. mu~nina. 1mg/ml L01CA04 vinorelbin IND karcinom dojke i karcinom ne malih }elija plu}a u odmakloj fazi. karcinom dojke. alopecija. GIT smetnje Vinorelbin "Ebewe". pigmentacija ko`e. 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz. Wilms-ov tumor. 50mg. za rast. trudno}a. 10mg L01CA02 vinkristin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. horiokarcinom. depresija. PharmaSwiss konc. Sindan Pharma pra{ak za rast. maligni limfom. 1mg Vincristin. hiponatrijemija. alopecija Sindovin. trudno}a. te{ke promene funkcije bubrega. hereditarna polineuropatija. insuficijencija jetre. 50mg/5ml Vinorelsin. povra}anje. 100mg Sintopozid. dijareja. za rast. Nippon konc. leukopenija. 50mg Registar lekova 2011 569 . Ebewe konc. za inf 100mg/5ml Lastet. promene pritiska. za inj. KI intratekalna primena (fatalni ishod). za inf 100mg/5ml kaps. ND depresija kostne sr`i. dojenje. za inf 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss. neutropenija. intravenska primena trudno}a. jer je sna`an iritans. za rast. za inf 10mg/ml. Pfizer rast. metastatski karcinom testisa. anemija. akutna leukemija. za inj. jer je sna`an iritans. refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. za rast. za rast. Pfizer konc. dojenje. mikrocelularni karcinom plu}a. poreme}aj funkcija jetre. lokalna iritacija i flebitis na mestu aplikacije Etoposid "Ebewe". 25mg. KI preosetljivost na lek. za inf 10mg/ml. za inj. KI intratekalna primena. ND supresija kostne sr`i. ND neurotoksi~nost (periferne parestezije. konvulzije. Gedeon pra{ak za rast. trombocitopenija. GIT smetnje.

retencija te~nosti (periferni edemi. reakcije na mestu primene. trudno}a.L01CD Taksani L01CD01 paklitaksel Rastvara~ sadr`i dehidrovani etanol i polioksietilovano ricinusovo ulje. reakcije preosetljivosti Taxotere. za rast. ND depresija kostne sr`i. Sindan Pharma konc. te{ko o{te}enje jetre. perikardijalni izliv. KI mijelosupresija. pleuralni izliv. mijalgija). za inf 30mg/5ml 150mg/25ml L01CD02 docetaksel IND (u kombinaciji sa drugim citostaticima) uznapredovali karcinom dojke koji je rezistentan na prethodnu citostatsku terapiju. za rast. mukozitis. neurotoksi~nost (periferna neuropatija. uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a. osteosarkom i sarkomi mekih tkiva. dojenje. karcinom prostate.7ml Taxol. i rastvara~ za rast. za rast. Actavis pra{ak za rast. Wilms-ov tumor. ose}aj pe~enja. za rast. neutropenija. 100mg/16. crvena obojenost urina 1 . za inf 30mg/5ml. artralgija. adenokarcinom `eluca. slabost). ND mijelosupresija. paklitaksel ili polisorbat 80. 50mg Doxorubicin "Ebewe". 150mg/25ml. hipotenzija. 80mg/2ml L01D Citotoksi~ni antibiotici i srodne supstance L01DB Antraciklini i srodni preparati L01DB01 doksorubicin hlorid Injekcije pored doksorubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija. alopecija. za inf 30mg/5ml.5ml. za inj. za rast. intravezikalna primena mo`e izazvati hematuriju i urinarne smetnje. 50mg/25ml Doxorubicin Teva. za inj. 50mg 570 Registar lekova 2011 . IND primarni karcinom ovarijuma. 100mg/16. bol. aritmije). ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom. za inf 30mg/5ml. OPREZ tokom terapije treba ~esto kontrolisati krvnu sliku. neuroblastomi.7ml Sindaxel. testisa. za rast. ospa uklju~uju}u i lokalizovane erupcije po dlanovima i stopalima. ovarijuma. su`enje uretre i rezistentne infekcije urinarnog trakta (intravezikalna primena). Sindan Pharma pra{ak za rast. 100mg/16. za inf 30mg/5ml Paclitaxel Teva. alopecija. IND karcinomi dojke. karcinom dojke. mokra}ne be{ike.I ne me{ati u istom {pricu/inf. plu}a. funkcije jetre. za inf. 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. nemikrocelularni karcinom plu}a.7ml. neutropenija manja od 1500 }elija/mm3. Teva pra{ak za rast. sr~ana oboljenja. Ebewe konc. Ebewe konc. 10mg. ND neurotoksi~nost (parestezija. {titaste `lezde. parestezije. BMS konc. 50mg Sindroxocin. maligni limfomi. GIT smetnje. KI preosetljivost na lek ili rastvara~. za inf 10mg. za inf 10mg/5ml. 10mg. PharmaSwiss konc. 20mg/0.2 dana posle primene. endometrijuma. KI preosetljivost na docetaksel. akutne leukemije. trnjenje. ascites i porast telesne mase). cerviksa. lokalna iritacija na mestu aplikovanja leka Paclitaxel "Ebewe". boci sa drugim lekovima Adriblastina RD. op{ta slabost. metastatski karcinom ovarijuma refraktoran na standardnu terapiju. karcinom glave i vrata. Teva konc. kardiotoksi~nost (bradikardija. kardiotoksi~nost. o{te}enje opti~kog nerva. sanofi aventis konc.

dozno zavisna kardiotoksi~nost (aritmije. KI alergija na idarubicin ili daunorobicin. kolona./inf.I ne me{ati u istom {pricu/inf. trombocitopenija. za rast. promene EKGa. te`ak stomatitis. tokom terapije potrebno je kontrolisati krvnu sliku i sr~anu funkciju. karcinom dojke u odmakloj fazi. maligni pleuralni izlivi. IND karcinomi dojke. dozno zavisna progresivna pulmonalna fibroza. trombocitopenija. endometrijuma. nonHodgkins-ovi limfomi. mukozitis. ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom. GIT smetnje. hroni~na mijeloidna leukemija. {titaste `lezde. pankreasa. 50mg Farmorubicin RD. ovarijuma. hemoragi~na dijateza. GIT smetnje. 10mg/5ml. ve} primljena maksimalna kumulativna doza drugog antraciklina (npr doksorubicina). Sindan Pharma pra{ak za rast. cerviksa. za inj. testisa. serumske koncentracije bilirubina iznad 2mg/dl a kreatinina preko 25mg/dl. vrata. lokalna nekroza Daunoblastina. hroni~ne mijelogene leukemije. aritmije. ND o{te}enje ko`e. 5mg pra{ak za rast. Actavis Italia kaps. ekstravazacija ne izaziva nekrozu tkiva ali privremeno menja boju tkiva u plavo Mitoxantron"Ebewe". KI trudno}a. Actavis pra{ak za rast. prisutne infekcije Zavedos. bol. blastne krize. maligni limfomi. mokra}ne be{ike. jednjaka i grli}a materice. Ebewe konc. prethodna mijelosupresija. akutne leukemije. 20mg/10ml L01DC Ostali citotoksi~ni antibiotici L01DC01 bleomicin IND karcinom skvamoznih }elija u predelu glave. za inf 10mg. Actavis pra{ak i rastvara~ za rast. za inf 10mg/5ml. kardiotoksi~nost. potreban oprez pri rukovanju zbog iritacije tkiva. karcinom dojke. ND hematolo{ka (leukopenija. ranija mijelosupresija izazvana le~enjem ili zra~enjem.L01DB02 daunorubicin (u obliku hlorida) IND akutna nelimfocitna i limfocitna leukemija. pove}ana pigmentacija. 15000ij Registar lekova 2011 571 . KI te{ka kardiolo{ka oboljenja. anemija. alopecija. 50mg L01DB06 idarubicin hlorid IND akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija. ranija kardiotoksi~nost koja se javila u terapiji drugim antraciklinima. Nippon pra{ak za rast. za inj. anemija). 50mg/25ml Episindan. za inf. plu}a. sarkomi mekih tkiva. KI mijelosupresija. KI trudno}a. kardiotoksi~nost. OPREZ smanjena funkcija bubrega. za rast. lokalno jako iritira tkiva. ND leukopenija. insuficijencija srca). ND depresija kostne sr`i. Ebewe konc. oboljenja plu}a. karcinom testita. 10mg L01DB07 mitoksantron hlorid IND akutne nelimfati~ne leukemije odraslih. akutni infarkt miokarda ili prele`ani infarkt koji je ostavio insuficijenciju III ili IV stepena. Hodgkins-ov i non-Hodgkins-ov i limfomi. za inf. za inf 20mg10ml L01DB03 epirubicin hlorid Injekcije pored epirubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija. sr~ana oboljenja. boci sa drugim lekovima Epirubicin "Ebewe". 10mg. OPREZ te{ko op{te stanje bolesnika. pad arterijskog krvnog pritiska Bleocin S. GIT smetnje sa mogu}om pojavom ulceracija. ve} primljena maksimalna kumulativna doza daunorubicina ili doksorubicina. na mestu ekstravazacije javlja se otok. mukozitis.

za inf.5mg/ml Platosin. dece. leukopenija. 0. bubre`na insuficijencija. za inf. 100mg Sinoxal. za rast. 10mg/ml Paraplatin. za inf. za inf 0. Pfizer konc. za inf. Ebewe pra{ak za rast. za inf. Pharmachemie B. dijareja). Pliva pra{ak za rast. 5mg/ml Oxaliplatin "Ebewe". Teva konc. za inf. 0. 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema. za inf.L01X Ostali neoplastici L01XA Jedinjenja platine L01XA01 cisplatin IND karcinomi testisa. 10mg/ml Carboplatin Teva. Ebewe konc. povra}anje. depresija kostne sr`i. za rast. Pharmaswiss pra{ak za rast. mijelosupresija. za rast. periferne neuropatije. poreme}aj bube`ne funkcije Carboplasin. za inf. za rast. dojenje. za inf. 0. trudno}a. Sindan Pharma pra{ak za rast.GIT smetnje. konc. Sindan Pharma konc. za inf. za rast. ND neurolo{ka (prolazna neuropatija. Ebewe konc.5mg/ml Cisplatin. 0. KI bubre`na insuficijencija. gastrointestinalna (nauzeja. Actavis pra{ak za rast. trombocitopenija) Eloxatine. za rast. 50mg. KI preosetljivost na karboplatin ili lekove koji sadr`e platinu. za inf. 1mg/ml Cisplatin PharmaSwiss. mokra}ne be{ike i planocelularni karcinom glave i vrata. BMS konc.5mg/ml Cisplatin Teva. za inf. za rast. Sindan Pharma konc. za inf. hematolo{ka (neutropenija. BMS konc. 100mg Sinoxal. mikrocelularni karcinom bronhija. 1mg/ml L01XA02 karboplatin IND karcinom ovarijuma epitelnog porekla. o{te}enje sluha. karcinom skvamoznih }elija u podru~ju glave i vrata. za rast. 10mg/ml Carboplatin. depresija kostne sr`i Cisplatin "Ebewe". Pfizer konc. za rast. 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss. sanofi aventis pra{ak za rast. 10mg/ml L01XA03 oksaliplatin IND metastatski kolorektalni karcinom u kombinaciji sa 5-fluorouracilom i leukovorinom. za rast. 100mg 572 Registar lekova 2011 . smanjenje senzitivnosti laringsa). za inf. ND dozno zavisna reverzibilna mielosupresija. 50mg.V. 10mg/ml Carboplatin "Ebewe". za inf.5mg/ml Platinex. za rast. ovarijuma. za inf. 50mg.5mg/ml Sinplatin. 50mg. PharmaSwiss konc. za inf. 50mg. KI te{ka o{te}enja bubrega. za rast. 100mg konc. periferna senzorna ili funkcionalna o{te}enja izazvana neuropatijom. za inf. za rast. anemija. Teva konc.

KI preosetljivost na proteine mi{a. 440mg/20ml L01XC02 rituksimab IND Non-Hodgkinov limfom i to: prethodno ne le~eni folikularni limfom iii -IV stadijuma u kombinaciji sa hemioterapijom. Merck rast. kardiopulmonalne i pulmonalne bolesti. poreme}aj noktiju. trudno}a. agitiranost. rigor. ND bol. pruritus. u kombinaciji sa docetakselom kod pacijentkinja koje nisu primale hemioterapiju. hipertrihoza. aritmije. KI trudno}a. povra}anje. nekroza) hipersenzitivne reakcije (ra{. 10mg/ml L01XC04 alemtuzumab IND hroni~na limfocitna leukemija predhodno tretirana alkiliraju}im agensima ili fludarabinom.L01XC Monoklonska antitela L01XC03 trastuzumab IND metastatski karcinom dojke sa pozitivnim HER2 proteinom. Roche konc. glavobolja. vrtoglavica. anksioznost. mu~nina. KI reakcija preosetljivosti na lek. u kombinaciji sa pklitakselom za bolesnoce za koje antraciklin nije odgovaraju}i lek. Roche pra{ak i rastvara~ za rast. neutropenija. temperatura. deskvamacija. anemija. dojenje. 5mg/ml Registar lekova 2011 573 . tahikardija. pojava intersticijalne plu}ne bolesti kao i te{kih ko`nih reakcija zahteva prekid terapije. drhtavica. angioedem. skvamozni karcinom }elija glave i vrata. op{ta slabost. dispneja Herceptin. trudno}a. ND groznica. hemioterapije. GIT smetnje. vrtoglavica.treba smanjiti brzinu infuzije. retko trombocitopenija. mu~nina. glavobolja. u monoterapiji kod bolesnica koje su ve} le~ene hemioterapijom jedanput ili vi{e puta koja je uklju~ivala antraciklin i taksan. Hroni~na limfocitna leukemija u kombinaciji sa hemioterapijom. pratiti nivo elektrolita. povra}anje. dijareja. konjunktivitis. poja~an ka{alj. abdominalni bol. za inf. rinitis. difuzni non-Hodgkin limfom krupnih B }elija u kombinaciji sa CHOP hemioterapijom i terapija odr`avanja kod recidiviraju}eg refraktornog folikularnog limfoma. pospanost. Bayer konc. dojenje. nesanica. folikularni limfom iii -IV stadijuma koji je rezistentan na hemioterapiju ili je u fazi II ili jo{ poznijeg recidiva posle hemioterapije. dojenje. Reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom. tadioterapije. bronhospazam. simptomi sli~ni gripu. za inf. ND naj~e{}e reakcije na ko`i (ospa sli~na aknama. MabCampath. glavobolja. bronhoopstrukcija) hipertenzija. za rast. ra{. 2mg/ml. neuritis Mabthera. u kombinaciji sa inhibitorima aromataze kod postmenopauzalnih pacijentkinja koje ranije nisu bile le~ene trastuzumabom. dispneja. 30m/ml L01XC06 cetuksimab IND metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko predhodna hemioterapja nije dala rezultate. plu}ni embolizam Erbitux. za inf. zastojna sr~ana insuficijencija. urtikarija. za inf. Rani karcinom dojke nakon hirur{ke intervencije. leukopenija. prolazna hipotenzija. anemija. bol u le|ima. infekcija. kao monoterapija ukoliko je terapija oksaliplatinom i irinotekanom bila neuspe{na i kod pacijenata koji ne toleri{u irinotekan. OPREZ ako pacijent pokazuje blagu ili umerenu reakciju vezano za primenu infuzije . za rast. KI preosetljivost na trastuzumab ili proteine mi{a. ili druge sastojke preparata. depresija. nesanica. parestezije.

mi{i}ni spazami i gr~evi. neoperabilni i/ili metastatski maligni gastrointestinalni stromalni tumori (GIST). ND preosetljivost. pireksija. metastatski karcinom dojke u ombinaciji sa paklitakselom. anemija. suvo oko. alopecija. suva usta. dermatitis. zamagljen vid. bolovi u mi{i}ima. bol u kostima. nesanica. inhibitori i induktori CYP3A4. ND groznica. gastroezofagusni refluks. agitiranost. anksioznost. povra}anje. povra}anje. mu~nina. rinitis. o{amu}enost. no}no znojenje. neuritis Avastin. parestezije. ra{. pove}ane vrednosti jetrinih enzima. hiperglikemija. za inf. tahikardija. opstipacija. crvenilo. dispepsija. dojenje treba prekinuti tokom terapije. aritmije. anemija. de~iji uzrast. edem kapka. mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest (MDS/MPB) odraslih udru`ena sa rearan`iranjem gena za receptor za faktore rasta poreklom iz trombocita (PDGFR). dijareja. KI preosetljivost na lek i njegove metabolite (uklju~uju}i i sirolimus). fotosenzitivnost. KI alergija na sastojke leka. altralgije. 25mg/ml L01XE01 imatinib mesilat IND novodijagnostikovana hroni~na mijeolidna leukemija (HML) odraslih i dece. poreme}aj ukusa. OPREZ retencija te~nosti. GIT smetnje (abdominalni bol. edemi. ne zamrzavati. Roche konc. hemoragije. dojenje. pruritus. Novartis kaps. OPREZ pacijenti sa tumorom u CNS-u ili pacijenti na antikoagulantnoj terapiji imaju ve}i rizik intracerebralnog krvarenja. temperatura. IND inicijalna terapija pacijenata sa uznapredovalim karcinomom renalnih }elija. ka{alj. 100mg film tabl 100mg. bol u abdomenu. pancitopenija. dispnea. ka{alj Torisel. fazi akceleracije i hroni~noj fazi nakon neuspeha interferon-alfa terapije. anoreksija. intracerebralno krvarenje. Lederle konc. dijabetes. neoperabilni recidiviraju}i dermatofibrosarkomi protuberans (DFSP) kod odraslih. monoterapija odraslih sa recidivom ili refraktornom Ph-pozitivnom ALL. trudno}a. 100mg/4ml. pleuralna efuzija. za rast.L01XC07 bevacizumab IND uznapredovali karcinom kolona ili rektuma. HML odraslih i dece u blastnoj krizi. infekcije. bronhospazam. za inf. glavobolja. adjuvantna terapija odraslih pacijenata koji su pod zna~ajnim rizikom od relapsa nakon resekcije Kit (CD117) pozitivnog gastrointestinalnog stromalnog tumora (GIST). 400mg/16ml L01XE Inhibitori protein kinaze L01XE. ekcem. drhtavica. uko~enost. konjunktivitis. koji imaju bar tri od {est prognosti~kih faktora rizika. mu~nina. dojenje. glavobolja. angioedem. 400mg 574 Registar lekova 2011 . parestezija. dispneja. ND neutropenija. gastritis. vrtoglavica. prolazna hipotenzija. za rast. suzenje okoa. nesanica Glivec. hipereozinofilni sindrom (HES) odraslih sa/ili hroni~nom eozinofilnom leukemijom(HEL). trudno}a (mogu} teratogeni efekat). stomatitis. o{te}enje jetre i bubrega . KI trudno}a. povra}anje.. temsirolimus ~uvati na temperaturi 2-8ºC. plu}ni edem. hiperlipemija. dispneja. edemi. polisorbat 80 ili bilo koji od ekscipijenasa. retko trombocitopenija. depresija. pospanost. trombocitopenija. dijareja). intersticijalna bolest plu}a. osip svrab. promene u telesnoj masi. epistaksa. rigor. perforacija creva. neutropenija. sr~ana bolest. mu~nina. kongestivna sr~ana insuficijencija.redovno pratiti funkcije. novodijagnostikovana akutna limfoblastna leukemija sa prisutnim Filadelfija hromozomom (Phpozitivna ALL) kod odraslih zajedno sa hemioterapijim.

ND umor. GIT smetnje. otpornih ili netolerantnih na bar jednu prethodnu terapiju. OPREZ trudno}a. bol u kostima. depigmentacija kose ili ko`e. supstance koje pove}avaju pH `eluca (smanjena resorbcija) Tyverb.I sna`ni induktori CYP3A4 (rifampicin) ubrzavaju metabolizam i potrebno je korigovati dozu do maksimalne 87. hiperkalijemija. atralgija. uklju~uju}i i imatinib. Novartis kaps. oprez je potreban kod smanjene funkcije jetre i bubrega. mialgija. ra{. 50mg L01XE05 sorafenib IND uznapredovali karcinom renalnih }elija kada tretman sa alfa interferonom ili interleukinom 2 nije uspeo ili je kontraindikovan. GIT smetnje (dijareja koja mo`e da dovede do dehidratacije. kreatinin fosfokinaze i glukoze u krvi. KI preosetljivost na lek. mu~nina. kardiovaskularne smetnje (produ`enje QT intervala. osip. suvo}a ko`e. poreme}aj jetre. opstipacija. ND glavobolja. dojenje. ospa na dlanovima i tabanima). hepatotoksi~nost. hemoragija tumora. tromboembolije. svrab. parestezija. amilaze. dijareja. grejfrut) usporavaju metabolizam pa dozu treba smanjiti do minimalne 37. gr~evi u mi{i}ima. periferni edemi. 200mg Registar lekova 2011 575 . eritromicin. kod odraslih pacijenata. hipertenzija). metastatski karcinom bubre`nih }elija (MRCC). mijalgija. primena CYP3A4 induktora i inhibitora. vrtoglavica. bilirubina. dermatolo{ke promene (promena boje ko`e.5mg. palpitacija. jetre. bol u grudima i skeletnim mi{i}ima. gsk film tabl. depresija. Bayer film tabl. hiperglikemija. alkalne fosfataze. hemoragije. pove}anje lipaze. smanjenje ejekcione frakcije. hiperbilirubinemija. svrab. dok sna`ni inhibitori CYP3A4 (ketokonazol. Pfizer kaps 12. dojenje. ka{alj. hipomagnezijemija. suva ko`a. dispneja.L01XE04 sunitinib (u obliku maleata) IND gastrointestinalni tumori strome (GIST). izbegavati konzumiranje soka od grejpfruta. GIT smetnje. altralgija. OPREZ nije poznata podno{ljivost kod pacijenata sa o{te}enom funkcijom jetre ili bubrega . potencijalna hepatotoksi~nost i pulmonarna toksi~nosti kao i pojava pneumonitisa). ND plu}na embolija. febrilna neutropenija. plu}a (sni`enje leve ventrikularne ejekcione frakcije. ND hipertenzija. koji pokazuje prekomernu ErbB2 (HER2) ekspresiju. promena telesne mase. 25mg. aspartat aminotransferaze. OPREZ potrebno je pratiti funkciju leve komore. mijelosupresija. zadebljnja ili pukotine ke`e. 200mg L01XE07 lapatinib (u obliku labatinib ditosilata) IND u kombinaciji sa kapecitabinom uznapredovali ili metastatski karcinom dojke. disfonija. alanin amilotransferaze. akne Nexavar. pulmonalni edem. pancitopenija. astenija. 250mg L01XE08 nilotinib (u obliku hidrohlorida) IND hroni~na i ubrzana faza Filadelfija hromozom pozitivne hroni~ne mijelofene leukemije (CML). povra}anje). produ`enje QT intervala.5/dan. zamor. mu~nina. produ`enje QT intervala . alopecija. trombocitopenija.5/dan. Sutent. de~iji uzrast. anoreksija. KI preosetljivost na lek. trudno}a. hipertenzija Tasigna. oboljenje pankreasa.I potrebno je izbegavati istovremenu primenu induktora i inhibitora CYP3A4 enzima. KI preosetljivost na lek. gama-glutamiltransferaze.

500mg L01XX11 estramustin fosfat (pra{ak za infuziju) estramustin fosfat natrijum monohidrat (kapsule) 140mg estramustin fosfata = 157. BMS kaps. retencija te~nosti sa edemima. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma. Sindan Pharma konc. mu~nina. ra{. dispneja. za rast. ishemijske i tromboembolijske bolesti srca ili komplikacije sa edemima. ishemijska bolest srca. za rast. trombocitopenija. ND dijareja. glavobolja. anoreksija. trudno}a. holesterola i transaminaza. ND anoreksija. alopecija.za rast. edemi. mu~nina. depresija kostne sr`i. kardiovaskularnom. impotencija. dojenje. hiperkalcijemijom ili renalnom insuficijencijom. PharmaSwiss konc. pove}anje serum koncentracije triglicerida. prethodno primljena hemioterapija ili radioterapija (pove}an rizik mijelosupresije). GIT smetnje. kongestivna insuficijencija srca. pulmonalni infiltrati. 100mg/5ml. promene na ko`i Litalir. mu~nina. Sandoz konc.5 puta ve}a od normalne. reverzibilno povi{enje bilirubina i transaminaza u serumu. koncentracija bilirubina u serumu 1. tromboembolija. bolovi u kostima. KI hroni~na inflamacija creva ili opstruktivno oboljenje creva. hipotenzija. dojenje. anemija. povra}anje. u GIT-u. leukopenija. neutropenija. 300mg/15ml Irinotekan Sandoz. kontrolisati krvni pritisak (mogu}a pojava hipertenzije). promene na ko`i. kontrolisati bolesnike sa metaboli~kom bolesti kostiju. mogu} fatalan ishod). konfuzija. Roche kaps. slabost mi{i}a. dijabetes (zbog smanjenja tolerancije glukoze). rezistentna hroni~na mijeloidna leukemija. glavobolja. za inf 40mg/2ml. `ene u reproduktivnom dobu.L01XX Ostali antineoplastici L01XX05 hidroksikarbamid IND melanom. suva usta. 10mg L01XX19 irinotekan hlorid trihidrat IND metastatski kolorektalni karcinom odraslih. 100mg/5ml Irinotecan. respiratornom i CNS sistemu Vesanoid. ginekomastija. reakcija preosetljivosti od alergijske ospe do angioneuroti~kog edema Estracyt. te{ka insuficijencija jetre. povra}anje. mu~nina. depresija. OPREZ tromboflebitis u anamnezi. 100mg/5ml 576 Registar lekova 2011 . tromboza ili tromboembolijski poreme}aji. 140mg L01XX14 tretinoin IND akutna promijelocitna leukemija. KI trudno}a. astenija Campto. KI preosetljivost na estradiol ili azotne plikavce. OPREZ smanjena funkcija bubrega. ND "sindrom retinolne kiseline" (groznica. hiperleukocitoza. za inf 40mg/2ml. bolesti cerebralnih i koronarnih arterija. Pfizer konc. 100mg/5ml Irinotesin. povra}anje. za inf 40mg/2ml. KI trudno}a. za inf 40mg/2ml. dijareja ili opstipacija. izrazita supresija kostne sr`i. pleuralni izlivi. ND mijelosupresija. za rast. povra}anje. Pfizer kaps.6mg estramustin fosfat natrijum monohidrata IND karcinom prostate naro~ito kod bolesnika sa tumorima rezistentnim na hormonsku terapiju. insuficijencija jetre i bubrega.

3.5mg L01XX34 erlotinib IND uznapredovali makrocelularni karcinom plu}a predhodno le~en hemioterapijom. 100mg. parestezija. periferna neuropatija. anoreksija. terapija lokalno uznapredovalog ili metastatskog nemikrocelularnog karcinoma plu}a sa adekvatnim mutacijamaEGFR-TK kod odraslih . povra}anje.L01XX31 gefitinib IND uznapredovali ili metastatski nesitno}elijski karcinom plu}a.5mg L02 L02A ENDOKRINOLO[KA TERAPIJA Hormoni i srodni lekovi L02AB Gestageni L02AB01 megestrol acetat IND palijativna terapija karcinoma dojke i endometrijuma Megace. 250mg L01XX32 bortezomib IND progresivni multipli mielom. KI preosetljivost na lek. 25mg. konjunktivitis i blefaritis. ND mu~nina. dojenje. ND osip. rizik epilepti~nog napada. promene na epitelu. Roche film tabl. osip. svrab. OPREZ osobe mla|e od 18 godina. GIT smetnje. neuropatije (ose}aj `arenja. 150mg L01XX35 anagrelid IND esencijalna trombocitemija Thromboreductin. za inj. OPREZ opstipacija. Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. AOP Orphan kaps. konjunktivitis Tarceva. bol u stomaku) zamor. ote`ano disanje. KI te{ka insuficijencija jetre. hemoragija (epistaksa i hematurija). umereno pove}anje vrednosti transaminaza u serumu. sr~ana insuficijencija. KI trudno}a. BMS tabl. trombocitopenija. AstraZeneca film tabl. 160mg oralna suspenzija 40mg/ml O Tentika. dijareja. povra}anje. mu~nina. intersticijalna bolest pu}a. GIT smetnje (dijareja. koji je otporan na terapiju derivatima platine i docetakselom. suvo}a ko`e. neuropatski bol). 1mg. 0. Iressa. akne. hipotenzija Velcade. Hemofarm oralna suspenzija 40mg/ml Registar lekova 2011 577 . ND trombocitopenija.

poreme}aj raspolo`enja. trombocitopenija. impotencija. glavobolja. endometrioza i fibrom uterusa. nesvestica. ginekomastija Zoladex.6mg. dojenje. 3. 3. kod mu{karaca . deca. stajanjem se formira talog koji se lako resuspenduje mu}kanjem. simptomatska terapija endometrioze tokom perioda od najdu`e {est meseci u cilju smanjenjalezija i pelvi~kog bola. Abbott pra{aki rastvara~ za suspenziju za inj. 10mg Nolvadex D. ND na mestu primene lokalna iritacija i krvni podliv. Supresija ovarijuma kod premenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena sa estrogen-pozitivnim. povra}anje. 10mg. uznapredovalim metastatskim karcinomom dojke bilo kao monoterapija u slu~aju progresije bolesti nakon terapije tamoksifenom. KI preosetljivost na lek. umor. trudno}a. ND talasi vru}ine. karcinom endometrijuma.L02AE Analozi hormona koji osloba|aju gonadotropin L02AE02 leuprorelin Napomena rekonstituisana suspenzija je bele boje. smanjen libido.8mg L02AE04 triptorelin IND karcinom prostate sa metastazama.25mg L02B Antagonisti hormona i srodni lekovi L02BA Anti-estrogeni L02BA01 tamoksifen (u obliku citrata) IND karcinom dojke (`ene i mu{karca). znojenje. pove}ana dizurija i salivacija. talasi vru}ine. upotreba du`a od 6 meseci. dojenje. hipertenzija. Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast. metroragija.simptomi endometrioze (pelvi~ki bol. OPREZ isklju~iti trudno}u pre upotrebe kod `ena. Remedica tabl.25mg/ml L02AE03 goserelin (u obliku acetata) IND karcinom prostate. suvo}a vagine. kod le~enja neplodnosti hiperstimulacija ovarijuma Diphereline. alergija. pratiti nivo polnih hormona tokom terapije. AstraZeneca film tabl. mu~nina . za inj. AstraZeneca film tabl. bol na mestu aplikacije. kod `ena . fibroni uterusa. adjuvantna terapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate uz istovremenu radikalnu radioterapiju. impotencija. 0. 11.75mg i 11. dojenje. dojenje. endometrioza. osip po ko`i. kod mu{karaca mo`e da se javi rumenilo. smanjenje libida. smanjen libido. trudno}a. artralgija Lupron. ND talasi vru}ine. depresija. ra{. AstraZeneca implantat 3. preoperativna simptomatska terapija fibroida uterusa kod postmenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena. dojke. osip.u po~etku terapije prolazno pove}anje koncentracije testosterona i stim u vezi poja~ani bolovi u kostima metastatskog porekla.1mg. 10. svrab. vrtoglavica. vaginalno krvarenje.75mg/ml. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. alopecija. ND GIT smetnje. GIT smetnje. depresija. dismenoreja) se u po~etku mogu poja~ati. retko retencija te~nosti. ili u kombinaciji sa tamoksifenom ukoliko nije predhodno preimenjen. poreme}aj vida. KI trudno}a. 20mg Tamoxifen. lokalne reakcije na mestu primene. znojenje. IND Alternativna terapija metastatskog karcinoma prostate kada bilateralna orhidektomija ili antiandrogena terapija nisu indikovane. talasi vru}ine i znojenja. promene raspolo`enja. mi{i}na slabost. 20mg 578 Registar lekova 2011 . KI preosetljivost na LHRH analoge. smanjenje grudi (kod `ena). ostljivosti oticanje grudi (mu{karci). promene funkcije jetre. KI trudno}a. glavobolja. leukopenija Nolvadex. sterilitet kod `ena.

povra}anje. dijareja. 50mg Bicatlon. Medico Uno film tabl. PharmaSwiss film tabl. I inhibira enzime citohrom P450 (CYP 3A4) pa se lekovi koji se metaboli{u preko ovog enzima primenjuju uz oprez. ND ginekomastija. insuficijencija bubrega (klirens kreatinina < 30ml/min). zamu}en vid. Synthon Hispania film tabl 50mg. hipotenzija. 150mg L02BB03 bikalutamid IND lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti. bol u `elucu. poreme}aj akomodacije. vrtoglavica zamor. povra}anje. preosetljivost na lek. GIT smetnje (mu~nina. kod kojih je bolest progredirala ili je u relapsu za vreme ili posle primene druge antiestrogenske terapije. 150mg Casodex. fotosenzitivnost Anandron. te{ka insuficijencija jetre. ND glavobolja. infekcije urinarnog trakta Faslodex. Sindan Pharma tabl 250mg L02BB02 nilutamid IND karcinom prostate sa metastazama posle hirur{ke ili hemijske kastracije. pove}anje transaminaza. KI alergija na lek. OPREZ umerena i te{ka insuficijencija jetre. Gedeon film tabl. te{ka respiratorna insuficijencija. valunzi. anoreksija. ({pric) 250mg/5ml L02BB Anti-androgeni L02BB01 flutamid IND karcinom prostate u odmakloj fazi. sanofi aventis tabl. opstipacija). `utica). dojenje. mu~nina. azoospermija. 50mg Bicusan. povra}anje. nesanica. 250mg Flutasin.L02BA03 fulvestrant Lek se ~uva na temperaturi od 2 do 8ºC IND estrogen zavisni. ginekomastija. anemija. astemizola ili cisaprida. KI primena kod `ena i dece. za inj. lokalno uznapredovali nemetastatski karcinom prostate kada se ne preporu~uje operacija. KI insuficijencija jetre. istovremena primena terfenadina. mu~nina. gubitak libida. povra}anje dijareja. bol u le|ima. OPREZ smanjena funkcija jetre. Bicadex. venska tromboembolija. limfoedemi Flucinom. edemi. intolerancija na alkohol. smetnje libida GIT smetnje (mu~nina. ND vrelina (crvenilo) lica. parestezije. poja~an apetit. inpotencija. Schering tabl. OPREZ sr~ana oboljenja. uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom. metastatski ili lokalno uznapredovali karcinom dojke kod `ena u menopauzi. zamor. 50mg. AstraZeneca rast. vrtoglavica. potrebno je pratiti funkciju jetre i nivo glukoze i krvi . 50mg. dijareja. AstraZeneca film tabl. 50mg. hemoliti~ka anemija. osip. 150mg Calumid. impotencija. ND pruritus. lokalna reakcija na mestu injiciranja. trudno}a. KI preosetljivost na lek. holestatska `utica. 150mg Registar lekova 2011 579 .

glavobilja. ra{. 1mg Arimidex. ND rumenilo lica. trudno}a. ra{ Anastrozole. 2. ND glavobolja. Vipharmsa film tabl. vrtoglavica. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu. bolovi u mi{i}ima. dojenje. Remedica film tabl. terapija prve linije kod `ena sa uznapredovalim hormon-zavisnim karcinomom dojke. zamor. Cipla fim tabl. ND rumenilo lica. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre. prore|enje kose. anoreksija. 1mg L02BG04 letrozol IND adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke.5mg Femozol. trudno}a. 1mg Trasolette. abdominalni bol. 2. dojenje.5mg L02BG06 eksemestan IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. glavobolja. dojenje.5mg Lametta. 2. terapija uznapredovalog karcinoma dojke kod `ena u postmenopauzi. talasi vru}ine. nesanica. preoperativna terapija `ena u menopauzi sa lokalizovanim karcinomom dojke sa pozitivnim hormonskim receptorima.L02BG Inhibitori enzima L02BG03 anastrozol IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. PharmaSwiss tabl. prore|enje kose. te{ka insuficijencija jetre. adjuvantna terapija estrogenreceptor-pozitivnog ranog karcinoma dojke kod `ena u menopauzi. 1mg Aremed. povra}anje. Medico Uno. periferni edemi. anoreksija. suvo}a vagine. PharmaSwiss tabl. anoreksija.5mg Letrozole Medico Uno. mu~nina. umor. Novartis film tabl. Pfizer oblo`ena tabl. Medico Uno film tabl. dijareja. 1mg Armotraz. 2. film tabl. pove}an apetit Femara. 25mg 580 Registar lekova 2011 . opadanje kose. periferni edem. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre. AstraZeneca fiml tabl. produ`ena adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke kod `ena u menopauzi koje su prethodno primale standardnu adjuvantnu terapiju sa tamoksifenom. trudno}a. konstipacija. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu. ra{ Aromasin. depresija. mu~nina. KI upotreba kod `ena u premenopauzi.

OPREZ terapiju treba da vodi lekar koji ima iskustvo u onkologiji i hematologiji. crvenilo. potrebno je pratiti broj trombocita.5ml.5ml L03AA13 pegfilgrastim IND Smanjenje trajanja neutropenije i incidence febrilne neutropenije kod pacijenata na hemioterapiji.5Mij/0. ote`ano disanje. osteoporoza. kod bolesnika sa nemijeloidnim malignim oboljenjima kod kojih su ura|ene autologne ili alogene transplatacije kostne sr`i ili koji primaju citostatike. ND artralgija. smanjen broj mijeloidnih prekurzora. trombocitopenija. sekundarnom akutnom mijeloidnom leukemijom. za inj. ne treba koriste trudnice I dojilje. mobilisanje mati~nih prekurzorskih }elija periferne krvi za potrebe autologne reinfuzije.5ml. ({pric) 6mg/ 0. (pen sa ulo{kom) 18Mij/1. nema podataka za bezbednost kod pacijenata sa hroni~nom mielogenom leukemijom. artralgje. supresija kostne sr`i L03AB04 interferon alfa 2a . glavobolja. dizurija. KI kongenitalna neutropenija sa abnormalnom citogenetikom. Sicor Biotch pra{ak za rast. povra}anje. pove}anje nivoa mokra}ne kiseline. gubitak telesne mase.rekombinantni L03AB05 Intron A. trudno}a. Schering rast. OPREZ mijeloidne maligne i pre-maligne bolesti. dojenje. KI preosetljivost na lek. (karpula) 18Mij/0. oboljenja jetre i bubrega. ne zamrzavati. dugotrajna upotreba mo`e da izazove vaskulitis. 3Mij Registar lekova 2011 581 . osteoporozu. Roche rast. mijalgija.2ml Realdiron. 9Mij/0. ({pric) 30 Mij/0. groznica. ra{ Neupogen. sa izuzetkom hroni~ne mijeloidne leukemije i mijelodisplasti~nog sindroma. za inj. uve}anje slezine. eritem. ({pric) 3Mij/0. dijareju. IND skra}enje trajanja neutropenije i smanjenje u~estalosti komplikacija koje prate neutropeniju (sepsa). za inj. anoreksija. hepatomegaliju.5ml. reakcija na mestu primene. mu~nina. poreme}aj enizima jetre i mokra}ne kiseline. 48 Mij/0. deca. Roche rast. kongenitalne neutropenije. 4. ND bol u kostima. epistaksu. za inj. splenomegalija Neulastim. Roche rast. suzenje. urtikarija). mijalgije. leukocita i hemoglobina.6ml L03AB Interferoni IND hroni~ne infekcije izazvane hepatitis B i C virusima. 6Mij/0.6ml interferon alfa 2b .5ml. alopeciju.5ml. mijalgija. alergijske reakcije (ko`ni osip.L03 L03A IMUNOSTIMULANSI Citokini i imunomodulatori L03AA Faktori stimulisanja kolonije (citokini) L03AA02 filgrastim ~uvati na temperaturi 2-8ºC. glavobolju. zamor. prolazna hipotenzija. ND hiperpireksija.rekombinantni Roferon A. opadanje kose. proteinurija. za inj. alergijske reakcije. hematurija i prolazno sni`enje glukoze u krvi. kao i raznim drugim virusima u okviru druge terapije. anemiju.

anksioznost. palpitacija. depresija. 30 μg/ml. alergija. 120μg. 150μg peginterferon alfa 2a . bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti. ose}aj pe~enja. dojenje. KI samostalni papilarni tumori.5ml. OPREZ bolesti srca. 44 μg/0.humani rekombinantni IND recidiviraju}a multipleks skleroza sa dve ili vi{e epizoda neurolo{kih ispada godi{nje. suicidalne ideje. emocionalna labilnost. KI trudno}a. 80μg.L03AB07 interferon beta 1a . anksioznost. ({pric) (Bio Set) 30 μg/0.5ml L03AB08 interferon beta 1b .rekombinantni L03AB11 IND limfomi. preosetljivost na interferon ili humani albumin. konfuzija. IND smanjenje u~estalosti relapsa i usporavanje napredovanja neurolo{kih o{te}enja kod multiple skleroze. povra}anje. za inj. dizurija. deca do 18 godina. ({pric) 20mg/ml 582 Registar lekova 2011 . dojenje. svrab ili nekroza na mestu aplikacije Rebif. anoreksija. tahikardija. terapija imunosupresivima. hroni~ni hepatitis B. infekcija urinarnog trakta. 8Mij (250μg/ml) L03AB10 peginterferon alfa 2b . mla|i od 18 godina. Sanofi Pasteur pra{ak za intravezikalni rastvor 81mg BCG L03AX13 glatiramer acetat ^uvati na 2 . sekundarna progresivna multipleks skleroza. groznica. stezanje u grudima.rekombinantni PegIntron. Biogen Idec pra{ak za rast. za inj. povi{ena temperatura. ND poreme}aj menstrualnog ciklusa.8º C. KI trudno}a. supresija kostne sr`i Pegasys. bolesnici sa sistemskom BCG reakcijom. depresija. KI trudno}a. ose}aj pe~enja. smanjena funkcija bubrega. ({pric) 22μg/0. ND poreme}aj menstrualnog ciklusa. depresija. konvulzije. dojenje. anksioznost. za inj. ({pric) 135μg/ml. insuficijencija jetre. Roche rast.5ml Avonex. Teva rast. Merck Serono rast. 180μg/ml L03AX Ostali citokini i imunomodulatori L03AX03 atenuirani bacili M.({pric) 50μg. mla|i od 18 godina. sistemska BCG reakcija Immucyst. OPREZ u slu~aju pojave urtikarije. gubitak telesne mase. svrab ili nekroza na mestu aplikacije Betaferon. suicidalne ideje. konvulzije. hematurija. za inj. mu~nina. bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti. zamor. bovis (soj-BCG) IND intravezikalno le~enje recidivantnih karcinoma in situ mokra}ne be{ike sa ili bez papilarnih tumora. 100μg. ND crvenilo.za inj. insuficijencija jetre.svrab. konfuzija. otok i bol na mestu aplikacije Copaxone. za inj. rast. Schering pra{ak i rastvara~ za rast. u~estalo mokrenje.humani rekombinantni IND multipla skleroza sa recidivom kod odraslih. mijalgija. ND prolazno pove}anje telesne temperature. depresija. ote`ano disanje. imunokompromitovani bolesnici. ND hiperpireksija. preosetljivost na interferon ili humani albumin. OPREZ u slu~aju pojave urtikarije. emocionalna labilnost. glavobolja. Bayer pra{ak za inj. aktivna tuberkuloza.

mogu}a je ventrikularna hipertrofija i hipertrofija septuma. OPREZ tokom terapije potrebno je pratiti EKG.L04 L04A IMUNOSUPRESIVI Imunosupresivi L04AA Selektivni imunosupresivi L04AA01 ciklosporin A IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina). ND nefrotoksi~nost. 5mg Panalimus. bubrega ili srca pri postojanju rezistencije na konvencionalne imunosupresive. istovremena primena ciklosporina (potrebno je obratiti posebnu pa`nju ako je bolesnik ranije primao cilosporin). 50mg. fotofobija). odbacivanje alogenih transplantata jetre. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun. Astellas kaps.5mg. meka 25mg. glavobolja. profilaksa posle transplantacije organa. 100mg L04AA04 antihumani T limfocitni imunoglobulin kuni}a IND le~enje akutnog steroid rezistentnog odbacivanja organa. retinopatija. meka 25mg. Astellas kaps. ukoliko je neophodna kontracepcija. hematolo{ke parametre. 0. hipertrihoza. hematolo{ki poreme}aji (leukocitoza. pritisak. hiperkalijemija. oftalmolo{ke smetnje (katarakta. KI preosetljivost na ciklosporin ili polioksietilovano ricinusovo ulje. hiperkalijemija. kao i insulin zavisni posttransplatacioni dijabetes. ose}aj `arenja u {akama i stopalima Cicloral. promene motorike. 50mg. za inf 250mg/5ml Sandimmun Neoral. konvulzije). R. pove}an rizik nastanka sekundarnih tumora i oportunisti~kih infekcija. neurotoksi~nost (tremor. aplasti~na anemija ATG-Fresenius S. GIT smetnje. za inf 100mg L04AA05 takrolimus IND primarna imunosupresija alotransplantata jetre i bubrega. koristiti nehormonska sredstva). za rast. Advagraf. leukopenija. 1mg. Salutas Pharma kaps.5mg. hiperglikemija. za rast. KI preosetljivost na takrolimus ili druge makrolide. 3mg. hipertenzija. elektrolite. GIT smetnje. Novartis kaps. trudno}a. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun Neoral. faktore koagulacije i proteine plazme. 0. hiperplazija desni. Panacea Biotec kaps. 0. hiperuricemija. glikemiju. Novartis konc.5mg. trudno}a (pre terapije isklju~iti trudno}u. retencija te~nosti. 5mg Prograf. edem lica. renalna o{te}enja. Scerer kaps. 1mg. 1mg. aplasti~na i hemoliti~na anemija i retko trombocitopenija).P. dojenje. tremor. ND hepati~na. neuro{ki i vizuelni status. Fresenius Biotech konc. meka 25mg. 50mg. 5mg Registar lekova 2011 583 . ambliopija. autoimune bolesti. hipertenzija. dojenje.

OPREZ kod bubre`ne insuficijencije maksimalna dnevna doza je 2g. 1mg L04AA11 etanercept ^uva se na temperaturi 2-8º C. OPREZ sr~ana slabost. hipotenzija ili hipertenzija. povra}anje. Roche kaps. 20mg/5ml L04AA10 sirolimus IND profilaksa akutnog odbacivanja transplantiranog bubrega kod odraslih u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima. suzbijanje akutnog odbacivanja organa bolesnika sa alogenom transplantacijom bubrega kod kojih su neefikasni drugi preparati. renalna tubularna nekroza. holecistitis. dispneja. oralna monilijaza. KI preosetljivost na sirolimus ili druge sastojke tableta. hiper ili hipokalijemija. 500mg pra{ak za rast. ND povra}anje. leukopenija. ND pove}ana u~estalost infekcija. vrtoglavica. hiperpireksija. glavobolja. GIT poreme}aji (dijareja ili opstipacija. za inf 500mg Micolat. bursitis. terapiju obustaviti ako se javi neutropenija ili akutne infekcije. za inj. 500mg L04AA09 baziliksimab IND profilaksa akutnog odbacivanja de novo renalnog transplantata sa istovremenom primenom ciklosporina i kortikosteroida. anemija. trombocitopenija. ka{alj. mu~nina. hiperholesterolemija CellCept. trudno}a.L04AA06 mikofenolna kiselina IND profilaksa odbacivanja organa. Novartis pra{ak i rastvara~ za rast. dojenje. trombocitopenija. 180mg. akne Rapamune. krvarenje u GIT-u. ND opstipacija. ankiloziraju}i spondilitis. periferni edem. fracture kostiju. pove}ani lipidi. hipofosfatemija. bolesti krvi u anamnezi. IND reumatoidni artritis. bol u grudima i le|ima. dispepsija). hipertenzija. gr~evi. limfoadenopatija Enbrel. ezofagitis. ishemija srca i mozga. Wyeth oblo`ena tabl. sepsa. anemija. 25mg rast. hiperglikemija. nesanica. edemi. astenija. renalna insuficijencija. kao monoterapeutik se ne primenjuje. za inj. periferni otoci. za inj. tromboembolija. hipokalijemija. ND GIT smetnje. dojenje. anemija. spondilitis. 360mg Mycophenolate Mofetil Medico Uno. KI preosetljivost na mikofenolat mofetil i mikofenolnu kiselinu. KI preosetljivost na sastojke leka. mu~nina. Lederle pra{ak za rast. Sandoz film tabl. hiperpireksija. hipertenzija. 250mg film tabl. faringitis. 50mg 584 Registar lekova 2011 . KI trudno}a. Medico Uno film tabl. bol.({pric) 25mg. hematurija. polimiozitis. Novartis gastrorezistentna tabl. glavobolja i hiperkalijemija Simulect. trudno}a. aktivne infekcije. psorijazni artritis. tremor. urinarne infekcije. bolovi u zglobovima. urinarne infekcije. infekcije urinarnog trakta. leukocitoza. pankreatitis. 500mg Myfortic. hipertenzija. dojenje. podno{ljivost i efikasnost kod dece nisu utvr|eni.

neutropenija. IND reumatoidni artritis.25mg. apsces. kongestivna sr~ana insuficijencija. Rastvor ne sadr`i konzervanse i preporu~uje se njegova primena u roku od 3 sata nakon rekonstitucije i razbla`enja. za inf. ko`na kandidijaza. ne sme se zamrzavati. povra}anje. umor. primena `ivih vakcina. 100mg L04AA18 everolimus IND profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunolo{kim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca.1mg. 0.9% rastvorom natrijum hlorida. Ako se rekonstitucija i razbla`enje izvode u asepti~nim uslovima. ND pove}anje krvnog pritiska. sirolimus ili pomo}ne supstace. svrab. Crohn-ova bolest. KI progresivna multifokalna leukoencefalopatija. ne sme se me{ati sa drugim lekovima ili rastvara~ima Tysabri.L04AA12 infliksimab Lek se ~uva na temperaturi 2-8ºC. anemija. hipoproteinemija. ulcerozni kolitis. artralgija. u~estale glavobolje. KI preosetljivost na lek ili mi{je proteine. 1g tabl. Novartis tabl. ka{alj. KI preosetljivost na everolimus. za rast. leukopenija. 0. susp. za oral. pancitopenija. psorijaza . psorijati~ni artritis. OPREZ pratiti simptome koji ukazuju na pojavu infekcije. o{te}ene funkcije jetre. oboljenja oralne mukoze. alergija na lek. ND mu~nina. pireksija. (svi ovi simptomi mogu da se jave i 6 meseci nakon terapije). Pripremljen infuzioni rastvor stabilan je jo{ 8 sati na temperaturi 28ºC. trombocitopenija). bol u grudima. osip na ko`i i svrab. anemija. dojenje. ote`ano disanje ili gutanje. za inf 100mg L04AA13 leflunomid IND aktivni reumatoidni artritis kod odraslih. 10mg. infuzioni rastvor se mo`e upotrebiti u roku od 24 sata ako se ~uva na 2-8ºC. sepsa. trombocitopenija Arava. reverzibilna dozno zavisna alopecija. trudno}a. ND podlo`nost infekcijama. dojenje. ankiloziraju}i spondilitis. mi{i}ima. abnormalne senzacije. hipertenzija.5mg. hiperholesterolemija. hiperlipidemija. imunokompromitovane osobe. anoreksija. neurolo{ke bolesti u anamnezi. te{ke infekcije. trombocitopenija. `ene u reproduktivnom dobu tokom terapije treba da koriste kontracepciju kao i 6 meseci nakon primene. tuberkuloza. stopala. oportunisti~ke infekcije. leukopenija. OPREZ pove}an rizik oportunisti~kih infekcija i progresivne multifokalne leukoencefalopatije.25mg L04AA23 natalizumab ^uvati na temperaturi 2-8ºC . istovremena primena ?-interferona ili glatiramer acetata. leukopenija. te{ka insuficijencija imunog sistema (AIDS). 300mg/15ml Registar lekova 2011 585 . zna~ajno o{te}enje kostne sr`i (anemija. usana. urtikarija. slabost. mu{ki hipogonadizam. Biogen Idec konc. ra{. povra}anje.0. toksi~na epidermalna nekroza. glavobolja. Centocor pra{ak za konc. I rastvor za infuziju se priprema isklju~ivo sa 0. KI hipersenzitivnost na leflunomid. sanofi aventis film tabl. za rast. 0. dijareja. uzrast manji od 18 godina. vrtoglavica. dijareja. povi{ena temperatura. pove}an rizik od oportunisti~kih infekcija. IND visoko aktivna relapsna remitentna multipla skleroza kod pacijenata uprkos terapiji ?-interferonom ili brza progresivna relapsno remitentna multopla skleroza. imunosupresija. aktivne infekcije i aktivne maligne bolesti (izuzev karcinoma kutanih bazalnih }elija). hipertenzija Remicade. nema podataka o bezbednosti upotrebe kod osoba mladih od 18 godina. pojave autoimunih tela ili alergijske reakcije. 0. ND mogu} anafilakti~ki {ok i reakcije kasne preosetljivosti. vrtoglavica. 20mg. StevensJohnson sindrom. `drela. GIT smetnje Certican. otok {aka.75mg. nauzeja. zglobovima ili vilici. mogu}ost ve}e incidence malignih oboljenja.

Abbott rast. dijabetes. hipertenzija. celulitis. herpes zoster. GIT smetnje. maligna oboljenja. Excella GMBH film tabl. gastritis. psorijazni artritis. za rast. `ive bakterijske ili virusne vakcinacije . megaloblasti~na anemija. KI infekcija. nazalna kongestija. glavobolja. vrtoglavica. neutropenija. parastezija. preosetljivost na lek. zamor. poreme}aj vida. ND podlo`nost infekcijama. pove}anje transaminaze u jetri. psozijaza. OPREZ potrebno je pratiti pacijenta pre. poreme}aj krvnog i limgnog sistema Humira. ili antagoniste faktora nekroze tumora (TNF). KI preosetljivost na azatioprin ili merkaptopurin. OPREZ recidiviraju}e ili hroni~ne infekcije. dojenje. autoimune bolesti. aktivna tuberkuloza ili druge te{ke infekcije kao {to su sepsa i oportunisti~ke infekcije. IND psorijaza tipa plaka kod koje nije bilo odgovora na drugu sistemsku terapiju ili kad je primena sistemske terapije kontraindikovana ili kad se ne podnosi druga sistemska terapija uklju~uju}i ciklosporin. 50mg 586 Registar lekova 2011 . metotreksat i PUVA terapija. nazalna kongestija. ~esto infekcije gornjeg respiratornog trakta. bol i le|ima. davanje `ivih vakcina. preosetljivost na lek. KI preosetljivost na lek. KI aktivne te{ke ifekcije. aritmija. angina. Chron-ova bolest. poreme}aji sna i pona{anja. ne po~injati terapiju ako je akutna bolest u toku. ulceracije u ustima. latentna tuberkuloza. mo`e se pove}ati rizik od infekcija (egzacerbacija latentnih infekcija). pruritus. leukopenija. smanjena funkcija jetre. ND depresija kostne sr`i. hiperholesterolemija. glavobolja. aktivna tuberkuloza. IND te`ak reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom kod pacijenata koji su neadekvatno reagovali ili nisu podnosili terapiju antireumati~nim lekovima koji modifikuju bolest (DMARDs). demijeliniziraju}e bolesti CNS-a. trudno}a. OPREZ deci se ne preporu~uje. za vreme i posle le~enja tokom 5 meseci zbog mogu}e pojave infekcija. GIT smetnje (mu~nina. ND pneumonija. mialgija.L04AB04 adalimumab IND reumatoidni artritis. za inf. Centocor rast. ospa.8ml L04AC Inhibitori interleukina L04AC05 ustekinumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. leukopenija. 45mg/0. Roche konc. dijareja.5ml i 90mg/ml L04AC07 tocilizumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. povra}anje) Imuran. pruritus. oralni herpes simplex. umerena do te{ka sr~ana insuficijencija. ka{alj. intestinalne ulceracije ili divertikulitis u anamnezi. ankiloziraju}i spondilitis. trudno}a. eritem na mestu primene. anksioznost. depresija. I lek se ne sme me{ati sa drugim lekovima u {pricu Stelara. vrtoglavica. trudno}a. trombocitopenija. hepatotoksi~nost. pove}an rizik od malignih oboljenja. konjunktivitis Actemra. bol u grudima. za inj. hroni~ni nosioci virusa hepatitisa B. pancitopenija. dojenje. 20mg/ml L04AX Ostali imunosupresivi L04AX01 azatioprin IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina). za inj ({pric) 40mg/0. ND ozbiljne infekcije. pojava benignih ili malignih tumora.

.

50mg Diclac. 75mg Diclofenac retard.srca. artroze. dismenoreja i druga sli~na bolna stanja zglobova i mekih tkiva. Hemofarm oblo`ena tabl. za inj.K. stariji bilesnici. poreme}aj krvne slike. 75mg Rapten Duo. Sandoz rast. 75mg/3ml supozitorija 50mg Diklofenak. 75mg DicloRapid. ankiloziraju}i spondilitis. vanzglobni reumatizam. depresija kostne sr`i. oslob. Nini kaps sa prod. kolike. sa modif. diuretici (pove}ana nefrotoksi~nost). GIT smetnje. PharmaSwiss kaps. ND (su dozno zavisna) iritacija gastri~ne sluznice. osteoartritis.KOSTNOG SISTEMA ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI M01 M01A Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi M01AB Derivati sir}etne kiseline i srodne supstance IND reumatoidni artritis. Hemofarm tabl. oslob. 75mg/3ml supozitorija 25mg. Krka kaps. 50mg tabl. oslob. bubrega ili jetre. sa modif. akutni bronhospazam. 12. supozitorija 50mg Naklofen Duo. za inj. I izbegavati istovremenu primenu vi{e NSAIS uklju~uju}i i primenu acetilsalicilne kiseline. Krka gastrorezistentna tabl. Galenika gastrorezistentna tabl. Hemofarm film tabl. KI preosetljivost na lek ili preosetljivost na aspirin ili neki drugi NSAIL u anamnezi. Remedica tabl. Hemofarm oblo`ena tabl. lezije u GIT-u. nefrotoksi~nost. antikoagulansi (pove}an antikoagulantni efekat) M01AB05 dikolofenak natrijum Actafenak. akutni uri~ki artritis. 50mg tabl. sa prod. bolovi razli~ite etiologije. urtikarija.75mg/3ml Diclofenac Duo. hepatotoksi~nost. oslob. 75mg Diklofenak Duo Nini plus.N NJ\J^OP!. juvenilni artritis. 75mg diklofenak kalijum M01AB05 Rapten . PharmaSwiss gastrorezistentne kaps. sa prod. 50mg Diklofenak Duo Nini. dojenje. perforacija ulkusa.!LPTUOJ!TJTUFN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI MI[I]NO . ra{. film tabl. 100mg Naklofen.5mg 588 Registar lekova 2011 . oslob. OPREZ astma. 100mg rast. 100mg rast. Aktavis . te{ka o{te}enja. hemoragije u GIT-u. 50mg. oslob. ulkusna bolest. 100mg Diklofen. pentoksifilin (pove}an rizik od krvarenja). prvi i tre}i trimestar trudno}e. za inj. 25mg. 50mg Rapten rapid. smanjena funkcija bubrega. Nini kaps sa prod.

M01AB08 etodolak IND simptomatska terapija osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloziraju}i spondilitis, akutnog bola razli~itog porekla; KI preosetljivost na lek i druge NSAIL, pepti~ki ulkus (aktivan ili u anamnezi), astma, te{ka o{te}enja srca, jetre i bubrega, trudno}a u zadnjem trimestru; ND mu~nina, epigastri~ni i abdominalni bol bol, dijareja, opstipacija, krvarenje iz GIT-a, glavobolja, vrtoglavica, poreme}aji funkcije jetre, ~esto mokrenje, disurija, fotosenzitivnost, urtikarija Etodin Fort, Nobel Ilac film tabl. 400mg M01AB11 acemetacin IND reumatoidni artritis, spondilitis, giht, osteoartritis, reumatizam mekih tkiva, bolni otok, inflamacije usled povreda; KI aktivni pepti~ki i duodenalni ulkus, kao i ulkus u anamnezi, gastrointestinalno krvarenje i krvarenja u CNS, poreme}aj koagulacije krvi, zadnje tromese~je trudno}e, de~ija dob; OPREZ kod starijih, trudnica, doilja, astme, alergija na druge NSAIL, smanjene funkcije bubrega i jetre; ND GIT smetnje, hipersenzitivne reakcije, glavobolja, pospanost, vertigo Rantudil forte, Meda Manufacturing kaps. 60mg M01AB15 ketorolak trometamin IND terapija postoperativnog bola (injekcije), terapija akutnog bola kod i{~a{enja, uganu}a, ruptura mi{i}a ili ligamenata (tablete) Toradol, Roche tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml Zodol, Hemofarm film tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml M01AB16 aceklofenak IND simptomatsko le~enje bola i zapaljenske reakcije kod osteoartritisa, reumatoidnog artritisa i ankiloziraju}eg spondilitisa; KI preosetljivost na lek ili poznata preosetljivost na sli~ne lekove, aktivni ili suspektni pepti~ki ili duodenalni ulkus, gastrointestinalna krvarenja ili poreme}aji krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, te{ki poreme}aji funkcije bibrega Iili jetre, poslednji trimestar trudno}e; OPREZ hipertenzija, umerena kongestivna bolest srca, terapija se obustavlja ako se pojavi gastrointestinalno krvarenja; ND vrtoglavica, GIT smetnje (dispepsija, abdominalni bol, mu~nina, dijareja, pove}anje koncentracije enzima jetre, retko edem, malaksalost, gr~rvi u nogama; I treba izbegavati istovremenu primenu sa metotreksatom, litijumom, digoksinom, kortikosteroidima, antikoagulansima, inhibitorima agregacije trombocita Aflamil, Gedeon film tabl. 100mg

Registar lekova 2011

589

M01AC Oksikami
IND reumatoidni artritis, osteoartritis, akutni napad gihta, ankiloziraju}i spondilitis, vanzglobni reumatizam, posttraumatski i postoperativni bolovi; KI trudno}a, dojenje, te{ka insuficijencija bubrega ili jetre, aktivna ulkusna bolest, krvarenje u GIT-u; OPREZ gastropatije, krvne diskrazije, preosetljivost na NSAIL, astma, istovremena terapija antikoagulansima, deca do 16 godina, GIT oboljenja u anamnezi, ciroza, nefrotski sindrom; ND mu~nina, povra}anje, bol u epigastrijumu, gastrointestinalna krvarenja, glavobolja, vrtoglavica, alergijske reakcije (simptomi astme, urtikarija, alergijski rinitis), retencija te~nosti, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze, bilirubina, ureje i kreatinina, fotosenzitivnost M01AC05 lornoksikam Xefo, Nycomed pra{ak i rastvara~ za rast. za inj.8mg /2ml XefoRapid, Nycomed film tabl. 8mg

meloksikam M01AC06 IND kratkotrajno simptomatsko le~enje egzacerbacije osteoartroze, simptomatsko le~enje reumatoidnog artritisa ili ankiloziraju}eg spondilitisa; KI aktivni gastrointestinalni ulkus ili rekurentni ulkus u anamnezi, te{ka o{te}enja jetre ili bubrega, preosetljivost na meloksikam ili druge NSAIL, astma, nazalni polipi, krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimestar trudno}e, dojenje; OPREZ prvi i drugi trimestar trudno}e, gastritis, ezofagitis, terapija se prekida ako se jave GIT krvarenja; ND GIT smetnje, anemija, leukopenija, trombocitopenija, glavobolja, vrtoglavica, sanjivost, ra{, pruritus, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze Loartroxy, Cipla tabl. 7,5mg, 15mg Lormed, Chanelle Medical tabl. 7,5mg, 15mg Medoxicam, Medochemie tabl. 7,5mg, 15mg Meloksikam, Ni Medic tabl. 7,5mg, 15mg Melox EP, Extractum Pharma tabl. 15mg Melox, Nobel tabl. 7,5mg, Melox Forte, Nobel tabl.15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml Meloxan, Pharmanova tabl. 15mg Movalis, Boehringer tabl . 7,5mg, 15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml

590

Registar lekova 2011

M01AE Derivati propionske kiseline
M01AE01 ibuprofen IND reumatoidni artritis, ankiloziraju}i spondilitis, osteoartritis, nereumatoidne artropatije, burzitis, tendonitis, tenosinovitis, povrede mekih tkiva kao {to su istegnu}a i uganu}a, kao anlgetik kod dismenoreje, stomatolo{kih i postoperativnih bolova, glavobolje i migrene; KI pepti~ki ulkus (aktivni ili u anamnezi), rekcija preosetljivosti na acetilsalicilnu kiselinu ili neki drugi NSAIL, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimester trudno}e; OPREZ bronhijalna astma, gastrointestinalna oboljenja u anamnezi, smanjena funkcija bubrega, jetre, srca, trudno}a; ND mu~nina, povra}anje, dijareja, dispepsija, bol u stomaku, melena, hematemeza, gastrointestinalno krvarene, reakcije preosetljivosti, edem, hipertenzija, fotosenzitivnost; I acetil salicilna kiselina, drugi NSAIL, antihipertenzivi, diuretici, kardiotoni~ni glikozidi, kortikosteroidi, antikoagulansi, hinolonski antibiotici, antidepresivi, litijum, pentoksifilin, Brufen, Galenika oblo`ena tabl. 200mg film tabl. 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Caffetin menstrual, Alkaloid film tabl. 200mg Ibuprofen, Hemofarm film tabl. 400mg {ume}a tabl. 200mg sirup 100mg/5ml Ibuprofen, Jugoremedija film tabl. 200mg, 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Rapidol, PharmaSwiss film tabl. 200mg, 400mg, 600mg kaps. meke 200mg, 400mg Spedifen, Zambon tabl. 200mg, granule za oral. rast. 200mg, 400mg M01AE02 naproksen Nalgesin S, Krka film tabl. 275mg Naproksen, Hemofarm film tabl. 375mg Naproxen, Srbolek tabl. 375mg

supozitorija 500mg

ketoprofen M01AE03 Ketonal, Sandoz rast. za inj. 100mg/2ml Ketonal forte, Sandoz film tabl. 100mg Ketonal Duo, Sandoz kaps. sa prod. osloba|. 150mg flurbiprofen M01AE09 Flugalin, Galenika oblo`ena tabl. 50mg, 100mg tiaprofenska kiselina M01AE11 Turganil, Jugoremedija tabl. 300mg

Registar lekova 2011

591

M01AE17 deksketoprofen IND tretman akutnog umereno jakog bola (rastvor za injekciju ili koncentrat za infuziju se koristi ne du`e od dva dana).; KI umereno do te{ka o{te}enja bubrega, sr~ana slabost, zale~en ili aktivan pepti~ki ulkus, gastrointestinalne ulceracije ili krvarenja, deca, adolescenti; OPREZ ukupna dnevna doza ne treba da pre|e 50mg kod bolesnika sa blagim o{te}enjem funkcije jetre ili bubrega; Dexomen, Berlin Chemie film tabl. 25mg Dexomen 12,5, Menarini Manufacturing film tabl.12,5mg rast.za inj/konc.za rast.za inf 50mg/2ml Dexomen 12,5, Laboratorios Menarini film tabl.12.5mg

M01AH Koksibi (selektivni inhibitori COX-2)
M01AH01 celekoksib IND reumatoidni artritis, osteoartritis; KI trudno}a, dojenje, deca, preosetljivost na sulfonamide ili nesteroidne antireumatike, pepti~ki ulkus, hemoragije u GIT-u, inflamatorne bolesti creva, ozbiljna kongestivna sr~ana slabost, insuficijencija jetre ili bubrega; OPREZ stariji od 65 godina, istovremena primena kortikosteroida, antikoagulanasa i alkohola; ND dispepsija, dijareja, abdominalni bol, mu~nina, flatulencija, glavobolja, sanjivost, vrtoglavica, bolovi u le|ima, periferni edemi, ra{ ko`e, rinitis, faringitis, sinuzitis, re|e gastritis, gastroenteritis, melena, hipertenzija, poreme}aj funkcija jetre Celebrex, Pfizer kaps. 200mg M01AH05 etorikoksib IND Ubla`avanje simptoma osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloznog spondilitisa, ubla`avanje bolova i znakova upale povezanih sa akutnim uri~kim artritisom (gihtom); KI preosetljivost na lek, aktivni pepti~ki ulkus, ili aktivno krvarenje iz gastrointestinalnog trakta, bronhospazam, rinitis, angioneurotski edem ili urtikarija kao posledica uzimanja acetilsalicilne kiseline ili NSAIL u anamnezi, trudno}a i dojenje, te{ka insuficijencija jetre i bubrega, deca do 16 godina, inflamatorna bolest creva, kongestivna sr~ana insuficijencija, nekontrolisana hipertenzija, ishemijska bolest srca, cerebrovaskularna bolest, bolest perifernih arterija; OPREZ mogu}e komplikacije u gornjem delu gastrointestinalnog trakta (ulceracije, krvarenja, perforacije), pove}an rizik od trombotskih doga|aja (infarkt miokarda i mozga), mogu}a retencija te~nosti, pratiti funkciju jetre; ND edem, glavobolja, palpitacija, hipertenzija, GIT smetnje (bol, nadutost, goru{ica, dijareja, dispepsija, epigastri~ne smetnje, mu~nina) Arcoxia, MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg Exxiv , MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg

592

Registar lekova 2011

M01AX Ostali nesteroidni antiinflamatorni I antireumatski lekovi
M01AX05 glukozamin sulfat IND simptomatska terapija lake do srednje te{ke artroze;KI preosetljivost na lek, poznata alergija na {koljke i ribe, trudno}a, dojenje; OPREZ deca do 18 godina, pratiti nivo {e}era kod osoba sa smanjenom tolerancijom na glukozu, pratiti lipidni status; ND retko smetnje u GIT-u, glavobolja, zamor, ekcem, svrab, i crvenilo ko`e; i istovremena primena sa tetraciklinom i hloramfenikolom mo`e dovesti do smanjenja resorpcije ovih lekova; I oralni antikoagulansi (varfarin, acenokumarol) pove}ano protrombinsko vreme Dona, Rottapharm pra{ak za oralni rastvor 1500mg Dona, Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 1500mg Perigona, Chephasaar film tabl. 500mg M01AX17 nimesulid IND reumatoidni artritis, juvenilni poliartritis, degenerativni reumatizam i druga reumatska oboljenja zglobova i ki~menog stuba, bolovi razli~itog porekla; KI prvi trimestar trudno}e i 10 dana pre poro|aja, aktivni pepti~ki ulkus, umerena i te{ka insuficijencija jetre; ND goru{ica, mu~nina, povra}anje, dijareja, bol u epigastrijumu, ra{ i pruritus a re|e glavobolja, vrtoglavica i somnolencija Actasulid, Zdravlje tabl. 100mg Nimulid, Panacea tabl. 100mg Nimulid MD, Panacea oralna disperzibilna tabl. 100mg M01AX24 oksaceprol Artromed, Chephasaar

film tabl. 200mg

M02

LEKOVI ZA LOKALNO LE^ENJE BOLA U MI[I]IMA I ZGLOBOVIMA

M02A Lekovi za lokalno le~enje bola u mi{i}ima i zglobovima
M02AA Nesteroidni antinflamatorni preparati za lokalnu primenu
IND svi oblici mi{i}nog reumatizma, lumbago, artroza, spondiloza, zatvorene povrede kao {to su kontuzije, distorzije, tendovaginitis i burzitis; KI deca, kontakt sa o~ima, sluznicama i povre|enom ko`om, ekcemi, ulkus kruris, akutni upalni procesi na ko`i, preosetljivost na lek, akutna stanja pepti~kog ulkusa; ND urtikarija, fotosenzitivnost M02AA06 etofenamat Rheumon gel, Meda Manufacturing

gel 5%

ketoprofen M02AA10 Fastum, Berlin Chemie Ketonal, Sandoz Ketospray 10%, Pharbil Waltrop

gel 2,5% gel 2,5% sprej za ko`u 10%

Registar lekova 2011

593

M02AA13 ibuprofen Brufen, Galenika Ibuprofen, Jugoremedija

krem 10% krem 10%

ibuprofen + levomentol M02AA13 Deep Relief, Mentholatum gel (5% + 3%) diklofenak dietilamin M02AA15 1,16g diklofenak dietilamina ekvivalentno 1g diklofenak natrijuma, koncentracija u preparatima se odnosi na diklofenak natrijum Diklofen, Galenika gel 1% Diklofenak, Hemofarm gel 1% Diclofenac Duo 4% sprej gel, PharmaSwiss sprej 4% Naklofen, Krka gel 1% Voltaren Emulgel, Novartis emulgel 1% nimesulid M02AA.. Nimulid Transgel, Panacea
gel 1%

M02AC Preparati sa derivatima salicilne kiseline
M02AC.. kamfor + metilsalicilat + benzilnikotinat + mentol IND hroni~na degenerativna reumatska oboljenja,lumbago, i{ijalgija, bolne fibromijalgije, lak{e sporetske povrede (nagnje~enja, istegnu}a, uganu}a) ; KI preosetljivost na sastojke leka, alergija na aspirin i druge salicilate, o{te}ena ko`a (otvorene rane, akutna upala ko`e, otvorene vene); OPREZ krem ne nanositi na zagrejanu ko`u (ne koristiti okluziju), namazanu ko`u ne izlagati suncu; ND lokalna iritacija, reakcije preosetljivosti, mogu}a fotosenzitivnost Kamfart, Bosnalijek krem (20mg + 10mg + 10mg + 10mg)/g

M02AX Ostali lokalni proizvodi za bolove u mi{i}ima i zglobovima
M02AX.. mentol IND bolovi kod povreda mi{i}a, tetiva i zglobova; KI preosetljivost na komponente leka; OPREZ ne upotrbljavati sa okluzivnim zavojem, ne primenjivati kod dece mla|e od 5 godina; ND mogu}e reakcije preosetljivosti Deep Freeze Cold Gel, Mentholatum gel 2.% M02AX03 dimetilsulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol IND sportske povrede mi{i}a, tetiva, ligamenata i zglobova, burzitis; KI trudno}a, dojenje, deca do 5 godina, lupus eritematodes, alergija na sastojke leka Sinedol, Hemofarm gel (150mg + 500ij + 25mg)/g

594

Registar lekova 2011

M02AX10 metilsalicilat + mentol Ben Gay, Pfizer Ilaclari

krem (15% + 10%)

metilsalicilat + mentol + etarsko ulje eukaliptus + terpetinsko ulje M02AX10 IND uko~enost i bolovi u mi{i}ima, bolovi u le|ima, i{ijalgija, lumbago, fibrozitis, reumatski bolovi, bolovi kod nagnje~enja, uganu}a, promrzlina i sportskih povreda ; KI preosetljivost na sastojke leka, aspirin i druga NSAIL ; OPREZ trudno}a, dojenje, astma u anamnezi ; ND iritacija ko`e na mestu aplikacije Deep Heat Rub, Mentholatum krem (12,8% + 5,91% + 1,97% + 1,47%)
M02AX10 metilsalicilat + metilnikotinat + etilsalicilat + hidroksietilsalicilat IND bolovi u mi{i}ima, reumatski bolovi, burzitis, fibrozitis, upale tetiva, istegni}a, uganu}a, lumbago, i{ijalgija; KI preosetljivost na sastojke leka, aspirin i druga NSAIL; OPREZ ne primenjivati kod dece mal|e od 5 godina, trudno}a, dojenje, izbegavati udisanje preparata; ND iritacija ko`e na mestu aplikacije Deep Heat Spray, Mentholatum sprej (1,0% + 1,6% +5,0% + 5,0% )

M03

MI[I]NI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)

M03A Miorelaksansi sa perifernim delovanjem
M03AB Derivati holina
M03AB01 suksametonijum hlorid IND endotrahealna intubacija i relaksacija skeletnih mi{i}a pri kra}im hirur{kim intervencijama, elektrokonvulzivna terapija; KI te{ka insuficijencija jetre, edem plu}a, nedostatak serumske pseudoholinesteraze; i ne me{ati u istom {pricu/inf. boci sa alkalnim rastvorima (barbiturati i drugo) Midarine, gsk rast. za inj. 100mg/2ml

M03AC Ostala kvaternerna amonijum jedinjenja
M03AC01 pankuronijum bromid Pancuronium DeltaSelect, DeltaSelect Pavulon, Schering

rast. za inj. 4mg/2ml rast. za inj. 4mg/2ml

vekuronijum bromid M03AC03 Velike doze mogu da imaju kumulativno dejstvo, ne izaziva osloba|anje histamina, simpati~ku blokadu niti vagoliti~ki efekat Norcuron, Organon pra{ak i rastvara~ za rast. za inj. 4mg/ml atrakurijum besilat M03AC04 Nema kumulativno dejstvo kod ponovljenih doza; ND mogu}e je osloba|anje histamina Atracurium DeltaSelect, DeltaSelect rast. za inj. 25mg/2,5ml, 50mg/5ml Tracrium, gsk rast. za inj. 25mg/2,5ml, 50mg/5ml

Registar lekova 2011

595

M03AC09 rokuronijum bromid Esmeron, Schering

rast. za inj. 50mg/5ml, 100mg/10ml

cisatrakurijum (u obliku besilata) M03AC11 Nimbex, gsk rast. za inj./inf. 2mg/ml M03AX Ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem
M03AX01 klostridium botulinum tip A toksin ^uva se na temperaturi 2-8º C. IND spascititet ruke kod pacijenata posle mo`danog udara, dinami~ki ekvinusni deformitet stopala kod dece sa cerebralnom paralizom starije od 2 godine, cervikalna distonija kod odraslih, blefarospazam, hemifacijalni spazam; KI generalizovani poreme}aji mi{i}ne aktivnosti (npr. mijastenija gravis), trudno}a, dojenje; OPREZ terapiju treba da vodi samo specijalista koji ima iskustva u radu sa botulinus toksinom; ND neprecizno davanje parali{e obli`nje grupe mi{i}a, velika doza mo`e da parali{e udaljene mi{i}e, mo`e da se javi sindrom sli~an gripu, ra{, stvaranje antitela, prolazni ose}aj peckanja na mestu ubrizgavanja Botox, Allergan pra{ak za rast. za inj. 100j Dysport, Ipsen pra{ak za rast. za inj. 500LD50j

M03B Miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX02 tizanidin (u obliku hlorida) IND bolni spazam mi{i}a zbog stati~kih i funkcionalnih poreme}aja ki~me, postoperativna i spasti~ka stanja usled neurolo{kih poreme}aja (multipla skleroza, hroni~na mijelopatija, degenerativni poreme}aji ki~mene mo`dine, mo`dani udar ili povrede glave, cerebralna paraliza); KI zna~ajno o{te}enje funkcija jetre, istovremena primena inhibitora CYP1A2 (fluvoksamin, ciprofloksacin), preosetljivost na sastojke leka; OPREZ trudno}a, dojenje, deca, renalna i hepati~na insuficijencija, hipotenzija, naglo obustavljanje terapije; ND pospanost, umor, vrtoglavica, suva usta, tremor, GIT smetnje, hipotenzija, bradikardija Sirdalud, Novartis tabl. 2mg, 4mg M03BX04 tolperison hlorid IND stanja povi{enog tonusa skeletnih mi{i}a (multipla skleroza, cerebrovaskularni poreme}aji, mijelopaije, spondiloza, spondiloartroze, artroze velikih zglbova, obliterantne vaskularne bolesti, encefalomielitis, o{te}enja piramidalnog trakta; KI trudno}a, dojenje, deca do 14 godina, mijastenija gravis; ND mi{i}na slabost, glavobolja, GIT smetnje (mu~nina, povra}anje), retko se javlja hipersenzitivna reakcija Mydocalm, Gedeon film tabl. 150mg

596

Registar lekova 2011

M03BX07 tetrazepam IND bolni spazmi mi{i}a kod degenerativnih oboljenja ili trauma ki~menog stuba, neurolo{kih oboljenja, nakon ortopedsko-traumatolo{kih hirur{kih intervencija; KI deca do 1 godine, dekompenzovana insuficijencija plu}a, apneja tokom sna; ND hipotonija mi{i}a, kod dece i starijih od 65 godina zapa`aju se paradoksalne reakcije poput razdra`ljivosti, agresivnosti, uznemiranosti, konfuzije, halucinacija Myolastan, sanofi aventis film tabl. 50mg Tetrazepam- MIP, Chephasaar tabl. 50mg

M04

PREPARATI ZA LE^ENJE GIHTA

M04A Preparati za le~enje gihta
M04AA Inhibitori sinteze mokra}ne kiseline
M04AA01 alopurinol U po~etku terapije mo`e nastupiti akutni napad gihta, pa se preporu~uje istovremena upotreba antireumatika; IND primarna i sekundarna uricemija, rekurentna kalkuloza od kalcijum oksalata u prisustvu uricemije, retke enzimopatije koje su pra}ene hiperprodukcijom urata; KI trudno}a, dojenje; OPREZ alopurinol se ne daje kod akutnog gihta; ND GIT poreme}aji, promene na ko`i, hiperpireksija, groznica, leukopenija, hepati~ki poreme}aji, alopecija Alopurinol, Hemofarm tabl. 100mg, 300mg

M05

LEKOVI ZA LE^