Registar lekova

2011

DVADESETO IZDANJE

REGISTAR LEKOVA
________________ ________________

2011
prvo drugo tre}e ~etvrto peto {esto sedmo osmo deveto deseto jedanaesto dvanaesto trinaesto ~etrnaesto petnaesto šesnaesto sedamnaesto osamnaesto devetnaesto izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

izdava~ BB Soft Palmira Toljatija 5, Beograd tel/fax: 011/2602-027, 2670-559 www.bbsoft.rs; e-mail: office@bbsoft.rs

recenzenti

Akademik Prof. dr Dragan Mici} Prof. dr Gordana Vuleta Prof. dr Milorad Pavlovi} Prof. dr Milica Prostran

Kompjuterska obrada i slog Nikola Vukeli}, nikola@bbsoft.rs

[tampa Efekt Print, Beograd tel/fax: 011/2393 - 940
Registar lekova 2011

urednik

Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana

autori Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana Mr ph spec. Stankovi} Rada Mr ph spec. [trbac Jelica Mr ph spec. Du~i} Milana

Registar lekova 2011

PREDGOVOR
»Registar lekova 2011« je jubilarno 20-to izdanje Registra lekova i obuhvata lekove registrovane za upotrebu u Republici Srbiji. Registracijiski podaci su preuzeti iz Slu`benog glasnika, dokumentacije proizvo|a~a, Nacionalnog registra lekova sa dopunama za 2010. godinu i sajta Alims. Za podatke koji se odnose na indikacije, doziranje, kontraindikacije, ne`eljena dejstva i druga upozorenja, kori{}ena je literatura koju su proizvo|a~i dali na uvid (SmPC), kao i relevantna stru~na literatura iz ove oblasti (BNF septembar 2010; AHFS Drug Information 2009; Martindale 36 edition, 2009; Farmakoterapijski vodi~ 2008 i dr.) Kako je odre|ivanje optimalne doze leka slo`en postupak, na koji pored indikacija, interakcija i stanja fiziolo{kih funkcija obolelog uti~u i brojni drugi faktori, navedene doze treba prihvatiti kao orijentacione, {to obavezuje da se precizna uputstva potra`e u odgovaraju}oj stru~noj literaturi. Svi podaci o lekovima u Registru lekova 2011 su sistematizovani u ~etiri celine: I - predstavlja podatke koji bli`e odre|uju svaki lek, a sistematizovani su po abecednom redu za{ti}enih imena lekova. Registar lekova sadr`i i registrovane biljne i tradicionalne lekove (u spisku obele`eni zelenom bojom), kao i registrovane homeopatske lekove (u spisku obele`eni crveno-braon bojom). Lekovi koji imaju re`im izdavanja BR u abecednom spisku lekova su obele`eni plavom bojom II - sastoji se od abecednog spiska internacionalnih neza{ti}enih naziva lekova (INN) III - lekovi su grupisani po ATC klasifikaciji IV - lekovi su grupisani po proizvo|a~ima, a posebno je dat i pregled nsilaca dozvole Registar lekova 2011 sadr`i i tabele koje omogu}avaju bolji pregled nekih grupa lekova kao npr. insulinsku tabelu, zatim tabelarni prikaz vaginalnih antiseptika, dnevnih potreba organizma za vitaminima i dr. Skre}emo pa`nju na{im korisnicima da smo pojedine farmaceutske oblike zbog du`ine, morali u tekstu da skra}ujemo (npr. koncentrat za rastvor za infuziju je konc.za rast. za inf. itd ), pa upu}ujemo na kori{}enje legende. I ove godine dopune Registra }e biti objavljivanje i preko sajta www.bbsoft.rs Nadamo se da }e ovako koncipiran Registar omogu}iti brzo i lako snala`enje svih korisnika u oblastima zdravstva vezanim za lekove. Zahvaljujemo se svima koji su ovih 20 godina bili uz nas i svojim savetima i sugestijama pomogli da Registar lekova do`ivi 20-to izdanje. Tako|e zahvaljujemo svima koji su pomogli {tampanje Registra lekova za 2011. godinu.

Beograd, decembar 2010. godine

Autori

Registar lekova 2011

SPISAK LEKOVA PO ABECEDNOM REDU

strana

R05CB01

(BR)

(acetilcistein)

mukolitik

646

ACC, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor 20 i 100 x 100mg i 200mg ACC Saft, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor (20mg/ml) 70ml ACC akut, Lek ACC akut 100 {ume}a tabl. 20 x 100mg ACC akut 200 {ume}a tabl. 20 x 200mg ACC akut 600 {ume}a tabl. 10 x 600mg
upotreba lek se uzima posle jela, tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti, pra{ak i {ume}a tabl. se uzimaju rastvoreni u vodi odrasli i deca iznad 14 godina: 2 - 3 x 200mg ili 1 x 600mg, najvi{e 600mg dnevno deca: 2 - 3 x 50mg (do 2 godine), 2 - 3 x 100mg (2 - 5 godina), 2 x 200mg (6 - 14 godina) paralele Fluimucil

N02BA01

Acetisal pH 8, Galenika (acetilsalicilna kiselina)

analgoantipiretik

607

(BR) film tabl. 20 x 500mg (Z) film tabl. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 500mg - 1g na 4 - 6 sati, Max. 4g dnevno paralele Anbol, Andol, Aspirin, Aspirin protect 300, Cardiopirin forte, Midol 300

(aciklovir)

antivirotik

Aciklovir, Jugoremedija
D06BB03 J05AB01

mast (5%) 5g

498 548 548 498

Aciklovir, Nini tabl. 25 x 200mg i 400mg Aciklovir, Zdravlje J05AB01 tabl. 25 x 200mg D06BB03 krem (5%) 5g

upotreba oralno - odrasli i deca iznad 2 godine: 200mg na 4 sata tokom 5 dana (herpes simpleks, terapija); 4 x 200mg ili 2 x 400mg tokom 6 meseci (herpes simpleks, prevencija); 800mg na 4 sata tokom 7 dana (herpes zoster) - deca do 2 godine: pola doze za odrasle lokalno: na 4 sata mazati herpeti~ne lezije, tokom 7 dana

14

Registar lekova 2011

M05BA08 (SZR)

Aclasta, Novartis Pharma Stein [vajcarska
(zoledronska kiselina)

bisfosfonat

strana 599

rastvor za inf. 1 x (0,05mg/ml) 100ml
upotreba 5mg sporom iv infuzijom (tokom 15 minuta) jednom godi{nje

M01AB05

Actafenak, Actavis Island
(diklofenak natrijum)

nesteroidni antireumatik

588

film tabl. 10 x 25mg i 50mg
upotreba odrasli: 2 - 3 x 25 - 50mg paralele Diklofen, Diklofenak, Naklofen

R06AX13

Actalor, Zdravlje
(loratadin)

antihistaminik

648

tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg (kod insuficijencije jetre 1 x 5mg) deca 2 - 5 godina: 5mg dnevno paralele Claritine, Flonidan, Loratadin, Pressing

N06AB05

Actapax, Zdravlje
(paroksetin)

antidepresiv

624

film tabl. 30 x 20mg i 30mg
upotreba depresija, socijalna fobija, generalizovani anksiozni poreme}aj, posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno, po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti, pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 60mg dnevno paralele Arketis, Paroksetin, Paroxetin Sandoz, Rexetin, Seroxat

M01AX17

Actasulid, Zdravlje
(nimesulid)

nesteroidni antireumatik

593

tabl. 20 x 100mg
upotreba 2 x 100mg posle jela, Max. 400mg dnevno paralele Nimulid, Nimulid MD

L04AC07 (SZR)

Actemra, Roche
(tocilizumab)

imunosupresiv za terapiju reumatoidnog artritisa

586

koncentrat za rastvor za inf. 1 x (20mg/ml) 4ml, 10ml i 20ml
upotreba odrasli i deca iznad 18 godina - preporu~ena doza: 8mg/kg, ali nikako manje od 480mg, jednom u 4 nedelje

Registar lekova 2011

15

u isto doba dana M05BA07 Actonel. 28 x 5mg i 30mg upotreba prevencija i terapija osteoporoze: 5mg dnevno Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno. zatim 90% doze iv infuzijom tokom 60 minuta G03FA01 Activelle. Novo Nordisk rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Actrapid Penfill./inf. zatim 35mg tokom 60 minuta do Max. sanofi aventis (risedronat natrijum) bisfosfonat 598 film tabl. revakcinacija za 12 meseci 6 .5ml upotreba deca 2 . doze od 100mg u toku 3 sata embolija plu}a: 10mg iv bolusom tokom 1 .2 minuta. i to 10% doze iv bolusom tokom 1 . 28 x (1mg + 0. revakcinacija za 18 meseci 1 . zatim 10mg tokom 30 minuta do Max. sc im 1 x 10μg/0. Boehringer Ingelheim Nema~ka (alteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.6 meseci: 3 doze po 0.5ml u razmaku 1 . influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) strana 557 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.5mg) upotreba 1 tableta dnevno. tokom 2 meseca A10AB01 (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva Actrapid NovoLet. zatim infuzijom 50mg tokom prvih 30 minuta.2 minuta. Novo Nordisk rastvor za inj. zatim infuzijom 50mg tokom prvih 60 minuta.5ml paralele Hiberix B01AD02 (SZ) Actilyse. Novo Nordisk (estradiol + noretisteronacetat) hormoni 515 film tabl. zatim 90mg iv infuzijom tokom 2 sata akutni ishemijski mo`dani udar: 0.5ml u razmaku od 1 meseca. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba i paralele videti na strani 433 16 Registar lekova 2011 .9mg/kg (Max.12 meseci: 2 doze po 0.2 meseca. Sanofi Pasteur vakcina protiv H. 90mg). 1 x 50mg/50ml upotreba akutni infarkt miokarda (6 sati od pojave simptoma): 15mg iv bolusom. doze od 100mg akutni infarkt miokarda (6 .5 godina: samo jedna doza od 0.J07AG01 (Z) Act-HIB.12 sati od pojave simptoma): 10mg iv bolusom.

1 x 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . tvrda 30. Zdravlje kapi za nos (0. iv 1 x 500ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Doxorubicin Teva.05% + 0. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno.1mg (sc ili im).3 kapi u obe nozdrve Adrianol T deca 2 .antibiotik 570 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 3mg i 5mg kaps. svake ~etiri nedelje paralele Doxorubicin "Ebewe".-tnog rastvora R01AB01 (fenilefrin + trimazolin) dekongestiv 638 Adrianol. Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII . 50 i 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Panalimus.2mg iv (odnosno 1-2ml rastvora adrenalina 1:10 000) lokalna primena na sluznice: 10 .5mg. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. tvrda 30 i 50 x 0. sc im iv 50 x 1mg/ml upotreba parenteralno: 0.75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 . Sindroxocin L04AD02 (SZR) Advagraf. 3 uzastopna dana. Zdravlje kapi za nos (0. Actavis Italy (doksorubicin hlorid) citostatik . 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj. Jugoremedija (epinefrin) vazokonstriktor strana 469 rastvor za inj. Recombinate Registar lekova 2011 17 . svake tri nedelje.2 .5 godina: 3 x 2 kapi u obe nozdrve L01DB01 (SZ) Adriblastina RD.humani)) hemostatik 453 Advate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. iv 1 x 1500ij/5ml (komplet BAXJECT II) upotreba doziranje je individualno paralele Kogenate Bayer. iv 1 x 250ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps.30mg/m2 dnevno tokom 2 .3 uzastopna dana. iv 1 x 1000ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. po potrebi 0.4 puta na 10 minuta.20 kapi 1%. ponoviti 3 .05%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Adrianol odrasli i adolescenti: 4 x 1 .1% + 0.C01CA24 Adrenalin HCl 1:1000. Prograf B02BD02 (Z) Advate. Max.15%) 10ml Adrianol T.

tokom najmanje 48 sati angioplastika: inicijalni bolus 10μg/kg tokom 3 min. MSD Italija inhibitor agregacije trombocita Aggrastat. ne treba deliti. Gliprex. Meglimid. 10 x 5mg sirup (0.. 200mg dnevno D07AB10 Afloderm.1μg/kg/min. tokom prvih 30 min. tokom 36 sati B01AC30 Aggrenox.R06AX27 Aerius.15μg/kg/min. Galenika (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. guta se cela sa dosta te~nosti uz obrok ili posle jela odrasli: 2 x 100mg (ujutro i uve~e). tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 60 x (200mg + 25mg) upotreba 2 x 1 kaps.25mg (2. Limeral. Max. 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 6mg dnevno paralele Amaryl. Orion Corporation Finska (tirofiban) 450 koncentrat za rastvor za inf..4μg/kg/min. a zatim 0.11 godina: 1 x 2. 20 x 100mg upotreba tabl.5mg/g) 20g upotreba 2 . 1 x (0. dnevno A10BB12 Aglimex.5mg/ml) 60ml upotreba lek se uzima za vreme obroka odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 5mg deca 1 .3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati B01AC17 (SZ) Aggrastat. Belgija (desloratadin) antihistaminik strana 649 film tabl. Boehringer Ingelheim Nema~ka (dipiridamol + acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 kaps. Belupo (alklometazon dipropionat) kortikosteroid 499 krem (0. Gedeon Richter (aceklofenak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl. zatim 0.2 nedelje po 1mg do Max.5mg (5ml) M01AB16 Aflamil. Dibiglim.5mg/g) 20g mast (0. 30 x 2mg.5mg/ml) 60ml oralni rastvor (0.5ml) 6 . Glimepirid. 3mg. Trical 18 Registar lekova 2011 .25mg/ml) 50ml upotreba nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q talasa: 0.5 godina: 1 x 1. Schering-Plough Labo.

koriste se doze 0. ostaviti 2 minuta da deluje i zatim oprati vodom J01DC02 Aksef. Nobel Ilac (cefuroksim) cefalosporin 535 film tabl.deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati parenteralno .40ij/kg u intervalu 3 . izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B .J07BB02 Agrippal S1.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) . Nilacef. Dr August Wolff (benzoil peroksid) dermatik 501 suspenzija za ko`u (4%) 100g upotreba 2 x dnevno utrljati u ko`u zahva}enu aknama. 500mg na 12 sati tokom 20 dana (Lajmska bolest) .5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0.deca iznad 3 meseca: 50 ./inf.2 nedelje Registar lekova 2011 19 .dugotrajna terapija krvarenja: 20 . zavisi od stepena nedostatka faktora IX.8 sati) paralele Cefuroxim-MIP.3 godine: klini~ki podaci su ograni~eni. Dicef./inf. Nycomed (polikrezulen) vaginalni antiseptik 505 vagitorija 6 x 90mg upotreba 1 vagitorija na drugi dan tokom 1 . Ceroxim. Fluimun. 10. Immunine.250mg na 12 sati (urinarne infekcije). 1 x 200ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.odrasli: 750mg . im iv 1 x 750mg/6ml upotreba oralno .4 dana paralele Berinin P 600. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.5ml a deci koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip.odrasli i deca iznad 12 godina: 250 .5ml deca 6 meseci .humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Vaxigrip. Xorim.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .4 doze (na 6 . 1 x 500ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. Octanine F D10AE01 (BR) Aknefug Oxid Wash. 125 . treba dati drugu dozu posle 4 nedelje paralele Fluarix. ({pric) sc im 1 x 0.1. Vaxigrip Junior B02BD04 (Z) Aimafix. Kedrion (koagulacioni faktor IX . Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj. 14 i 20 x 250mg i 500mg (Z) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Haemonine.500mg na 12 sati (uobi~ajeno).25ml ili 0. Xorimax G01AX03 Albothyl.

Ljudski albumin 20%. 558 tetanusa i velikog ka{lja.im ili sc: 1 . 8 i 12 x 70mg Alendronat.5 dana.5ml u razmaku 4 . ili 75 . u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . 4ij)/0. Torlak suspenzija za inj. Zdravlje tabl. a najkasnije do navr{ene pete godine `ivota paralele Tripacel A16AB05 (Z) Aldurazyme. 1 x 100mg/5ml. 20 x 10mg Alendronat ICP. Genzyme (laronidaza) terapija neneurolo{kih manifestacija mukopolisaharidoze I 446 koncentrat za rastvor za infuziju 1 x (100j/ml) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 1 x nedeljno 100j/kg M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Alefoss. (5%) 250ml rastvor za inf.8 nedelja (obi~no u uzrastu 3. Human albumin 20% Behring.intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Cytosar 20 Registar lekova 2011 .antimetabolit 568 rastvor za sc im iv inj. 6 i 8 meseci) revakcinacija: 0. pre~i{}eni + B. adsorbovana (toksoid difterije. Sedron L01BC01 (SZ) Alexan "Ebewe".humani) nadoknada plazme strana 457 rastvor za inf. 500mg/10ml i 1g/20ml upotreba monoterapija . Laboratorios Belmac tabl. Forosa. 4. pre~i{}eni + toksoid tetanusa. im 1 i 10 x (min.1. Pharmanova tabl. 30ij + 40ij + min.100mg/m2 dnevno 2 . Human albumin 20% Baxter. (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno. inaktivisana) Aldipete-T. Imunolo{ki zavod Zagreb (albumin .5mg/kg. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). Fosamax. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x dnevno 10mg ilin 1 x nedeljno 70mg paralele Bonap. pertusis. malo soli.5ml 5ml upotreba primarna imunizacija: 3 doze po 0. Uman Albumin J07AM51 (Z) vakcina protiv difterije. Plasbumin 20. Humani albumin 20% Biotest.iv: 100 . 12 meseci posle tre}e doze. Ebewe Pharma (citarabin) citostatik .200mg/m2 dnevno 5 dana.B05AA01 (SZ) Albumin (ljudski). u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . zavisi od telesne mase bolesnika. jednokratno./inf.5ml. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Human albumin.

antifolatni agens 567 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.6 godina: 1. Max. Monodipin. Amlogal.deca 2 . 125mg na 8 sati. Amlopin.5mg na 8 sati.1mg/kg 2 . 1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Cefaclor. Max. Ecosal Easi Breathe.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . 4g dnevno deca: 20 . Cefaklor.1mg/kg.5mg .6 godina: 3 x 0. 1 x 500mg upotreba prema protokolu A08AB01 (BR) alli. Hemofarm (salbutamol) R03CC02 tabl.J01DC04 Alfacet. Max.25 .6 sati paralele Ecosal. Max. Eli Lilly (pemetreksed) citostatik . 1g dnevno (1 . 250mg na 8 sati. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 .4 x 2mg.12 meseci). Zdravlje (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl.4 x 2 . Fopin.12 godina: 2.5mg na 4 . Max.4 x 2. 10mg dnevno paralele Amlodil. 24mg dnevno rastvor za inhalaciju .500mg na 8 sati.deca do 2 godine: 4 x 0. Amlodipin.5mg na 4 . Norvasc. Max. 1g dnevno (1 . 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.4mg .5 godina). Amlodipin PharmaSwiss. Ventolin Registar lekova 2011 21 .12 godina: 3 .2. Catalent UK alli. Galenika (cefaklor) cefalosporin strana 536 kaps. Tenox. Famar Gr~ka (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps. 60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 sirup (2mg/5ml) 100ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno . Cefaklor Alkaloid L01BA04 (SZ) Alimta. Vazotal Aloprol. Max. tvrda 42 i 84 x 60mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele Xenical C08CA01 Alopres. Spalmotil. Amlonorm.6 sati 6 .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . podeljeno u 3 doze ili 62.40mg/kg dnevno. 3 x 2mg 6 .

1μg dnevno (doza odr`avanja) deca do 20kg: 0. Zdravlje (doksazosin) antihipertenziv.2 tabl. Bosnalijek (aluminijum hidroksid + magnezijum oksid) antacid 418 tabl. Hemofarm (alopurinol) antiurik strana 597 tabl. terapija hiperplazije prostate 472 tabl. za `vakanje 16 x (333. a poslednja doza pre spavanja odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 . postepeno pove}avati tokom 1 .5μg i 1μg upotreba odrasli i deca preko 20kg: 1μg dnevno (po~etno). 16mg dnevno benigna hipertrofija prostate: 1mg dnevno.5mg + 425mg)/5ml 60ml upotreba lek se primenjuje 30 min.05μg/kg dnevno (po~etno) osteoporoza (odrasli): 2 x 0. Allergan (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0. 8mg paralele Kamiren XL A02AD01 (BR) Altacid.2%) 5ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Brimonal C02CA04 Alphapres. 30 minuta pre po~etka hemio terapije.25 . podeljeno u vi{e doza deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija): 10 . meka 30 x 0. meka 50 x 0.20mg/kg dnevno A04AA05 (SZ) Aloxi. pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje na 2mg pa 4mg. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze.3mg + 158. Max.20ml suspenzije 22 Registar lekova 2011 . 30 x 300mg upotreba tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L te~nosti dnevno odrasli: 100mg dnevno. 30 x 1mg i 2mg upotreba hipertenzija: 1mg uve~e (po~etna doza). ili 12 .25μg S01EA05 Alphagan. Max. nastaviti dozom odr`avanja 200 . pre ili 1 sat posle jela. 0.M04AA01 Alopurinol.4mg) oralna suspenzija (2249. Zdravlje (alfakalcidol) analog vitamina D 440 kaps.3 nedelje do 300mg dnevno. 40 x 100mg tabl. iv 1 x 250μg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 18 godina: 250μg iv bolus inj.25μg kaps. PharmaSwiss (palonosetron hlorid) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 rastvor za inj.. ne preporu~uje se ponovna primena slede}ih 7 dana A11CC03 Alpha D3.600mg (re|e 900mg) dnevno.

Velahibin. 56 i 98 x 37. Meglimid. Dibiglim.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. 80μg dnevno (doza odr`avanja) A10BB12 Amaryl.5mg. Venlor XR 75 R03BA08 Alvesco. Glimepirid. Max. N06AX16 Alventa. Gliprex. 6mg dnevno paralele Aglimex. sanofi aventis (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. Abbott (lopinavir + ritonavir) terapija HIV infekcije strana 550 film tabl. Nycomed (ciklesonid) antiastmatik 643 Alvesco 80 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (120 doza po 80μg) 10ml Alvesco 160 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (60 doza po 160μg) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 160μg dnevno (po~etno). Venlax. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Efectin ER. Efexiva. 30 x 1mg.2 nedelje po 1mg do Max. Trical Registar lekova 2011 23 . 120 x (200mg + 50mg) upotreba odrasli i adolescenti: 2 x 1 tabl. Velafax. 60 x (100mg + 25mg) film tabl. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28. 2mg.J05AE06 Aluvia. Limeral. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. Krka (venlafaksin) antidepresiv 626 kaps. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg.

/inf. 2 .75mg) upotreba 1 tabl.3 doze. oralno se uzima posle jela oralno: 3 . 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugro`enosti) R03DA05 (aminofilin) bronhospazmolitik 644 Aminofilin. ili iv inf. 20 x (200mg + 80mg + 25mg + 20mg + 0. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg Aminophyllinum. dnevno a nedeljno Max. Bosnalijek antimigrenik 609 (propifenazon + kofein + kamilofin hlorid + mekloksamin citrat + ergotamin tartarat) film tabl. 1. neo bronchol N02CA52 Amigren.300mg. J01GB06 (amikacin) aminoglikozidni antibiotik 541 (Z) Amikacin. po potrebi za 30 minuta jo{ 1 tabl. 5mg/kg. Jugoremedija rastvor za im iv inj.16 godina: 0. Mucosolvan Junior.6mg/kg) dnevno. Max.15mg/kg dnevno podeljeno u 2 .8mg/kg/sat 24 Registar lekova 2011 . 50 x 250mg/10ml Aminofilin retard.5mg/kg/sat . PharmaSwiss rastvor za im iv inj.odrasli: im 250mg .5 godina). sa produ`enim osloba|anjem) parenteralno . 50 x 500mg/2ml upotreba odrasli: 15mg/kg dnevno podeljeno u 2 ./inf.3 x 15mg (5 .3 doze. 250 . optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 do 20mg/L.1g (4 . po potrebi postepeno pove}avati na 3 dana ili 2 x 350mg (tabl. Max.R05CB06 (BR) Ambroksol. ili iv inj. Hemofarm tabl. 0. 50 x 100mg Aminofilin. kod prvog znaka glavobolje. 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Flavamed.500mg (5 .5mg (do 2 godine)./inf. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg upotreba doziranje je individualno.9 godina: iv inj.deca 6 meseci .3 x 30mg deca: 2 x 7.4 x 100 .10 godina). uz kontrolu bubre`ne funkcije nedono{~ad i novoro|en~ad: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Max. Srbolek tabl.5g dnevno deca: 10 . 10 x 60mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 . 10 tabl. 3 x 7.6 mg/kg) ili iv inf. Mucosolvan. Galenika rastvor za im iv inj. 20 x 30mg {ume}a tabl. 10 x 100mg/2ml i 500mg/2ml (SZ) Aminocin. 1mg/kg/sat 10 . 4 tabl.5mg (2 . Jugoremedija tabl. Hemofarm (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 {ume}a tabl.

Hemofarm rastvor za inf. 10 x (5%) 500ml rastvor za inf. 10 x (15%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno a prose~na doza za odrasle 10 .4%.20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosol 10% E. 6 x 1000ml upotreba doziranje je individualno B05BA01 (SZ) (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 Aminosol.2 x 200mg paralele Cordarone. (10%) 500ml i (15%) 500ml Aminoven. zatim smanjiti na 1 . Zdravlje tabl.4%) 500ml upotreba 18. 20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosteril N-Hepa 8. 10 x (8. Salutas Pharma tabl. 1 x 500ml (1137mOsm/L. Braun strana 459 rastvor za inf. 10 x (10%) 500ml rastvor za inf. 440kcal/L) upotreba doziranje je individualno. B. Hemofarm (aminokiseline + elektroliti) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf.B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum + kalijum + magnezijum + acetat + hlorid + fosfat) Aminoplasmal 10% E.75ml/kg dnevno paralele Hepasol 8% C01BD01 (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 Amiodaron. 60 x 100mg i 200mg upotreba 3 x 200mg tokom prve nedelje. 10 x 500ml rastvor za inf. Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf. Fresenius Kabi rastvor za inf. 60 x 200mg Amiodaron Sandoz. Sedacoron Registar lekova 2011 25 . Max.

6g dnevno deca: 62. Max.10 godina). Fopin. Lek tabl.4 godine). tvrda 20 x 5mg Amlodipin. Galenika tabl. Adamed tabl. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin. 125mg na 8 sati (1 . 20 x 5mg i 10mg Amlonorm. Monodipin.16 godina) neuropatski bol: 10 . po potrebi pove}avati na 150 . PharmaSwiss tabl.50mg pre spavanja (11 . Bosnalijek kaps. Zdravlje tabl. po potrebi pove}ati na 50 . Tenox. Norvasc. 10mg dnevno paralele Alopres. Max.200mg dnevno enuresis nocturna . po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e.N06AA09 Amitriptylin. Hemofarm (amoksicilin) penicilin 533 kaps.25mg uve~e. Ni Medic tabl. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin. 20 x 5mg i 10mg Amlogal. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. 30 x 25mg upotreba depresija . 30 x 5mg i 10mg Amlopin.12 godina) paralele Ospamox.750mg na 8 sati.odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama. 250mg na 8 sati (5 . Vazotal J01CA04 Amoksicilin. 100 x 10mg film tabl. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . Remedica (amitriptilin) antidepresiv strana 623 film tabl.75mg paralele Tryamil C08CA01 (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 Amlodil.5mg na 8 sati (do 1 godine). 20 x 5mg i 10mg Amlodipin PharmaSwiss. 25 . Sinacilin 26 Registar lekova 2011 .20mg pre spavanja (7 . Jugoremedija tabl.deca (terapija traje 3 meseca): 10 .

1g na 6 sati (uobi~ajeno).5g (izuzetno 3g) na 6 . Pentrexyl J01CR01 (Z) Ampisulcillin.875mg na 12 sati paralele Augmentin. za oralnu suspenziju 10 i 14 x (875mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Amoksiklav oralno .6 godina).12 godina) parenteralno .8 sati .8 sati. Lek film tabl.J01CR02 (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 Amoksiklav. Panklav J02AA01 (SZ) Amphocil.deca: 62.12 godina) Amoksiklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 . Max.odrasli: 1g na 6 . 250mg na 6 sati (3 .4mg/kg. Lek film tabl. im iv 10 x (1000mg + 500mg) upotreba odrasli: 1. Enhancin. Lek tabl. 12g dnevno deca: 100mg/kg na 6 .45mg/kg podeljeno u 2 doze Amoksiklav Quicktab odrasli i deca iznad 40kg: 500 .odrasli i deca iznad 12 godina: 250 .875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 .500mg na 8 sati . za oralnu suspenziju 10 i 14 x (500mg + 125mg) tabl. Hemofarm (ampicilin) penicilin 533 kaps. 125 . 1 x 50mg pra{ak za rastvor za inf. po potrebi pove}ati na 3 . tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 40kg: 250mg . Torrex Chiesi Pharma (amfotericin B) antimikotik 546 pra{ak za rastvor za inf. Zdravlje (ampicilin + sulbaktam) penicilin 534 pra{ak za rastvor za inj. 5 x (1000mg + 200mg) Amoksiklav 2x. 250 .8 sati (3 meseca .12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca). 10 x (500mg + 125mg) i (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml Amoksiklav Quicktab.500mg na 8 sati (6 ./inf. (brzina infuzije ne sme pre}i 1mg/kg na sat) J01CA01 Ampicilin.250mg na 8 sati (1 .10 godina) paralele Pamecil. 15 x (500mg + 125mg) pra{ak za rastvor za iv inj.8 sati (novoro|en~ad na 12 sati) Registar lekova 2011 27 .5mg na 8 sati (do 1 godine).deca: 25mg/kg na 8 . 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine). 25mg/kg na 6 . 1 x 100mg upotreba 1mg/kg dnevno na po~etku terapije.

250mg dnevno.50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze N06AA04 (klomipramin hlorid) antidepresiv 623 Anafranil.5mg. 5mg i 10mg Ampril. Max. po potrebi pove}ati u podeljenim dozama tokom prve 2 nedelje do Max.5mg (doza odr`avanja).2 x 25mg (9 . Slaviamed tabl. Galenika (tetraciklin hlorid) tetraciklin 532 kaps. Krka tabl. 5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (najbolje ujutru). 1 x 2. Novartis Pharma [vajcarska oblo`ena tabl. Tritace. Ramitens. 30 x 25mg upotreba oralno . Ramipril.12 godina).5 dana. 1 . 3mg/kg dnevno ili najvi{e do 100mg dnevno intramuskularno: 25 ./inf.5mg.25mg. pove}avati po 25mg do 150mg dnevno a kad se postigne `eljeni efekat doze redukovati i pre}i na oralne doze odr`avanja infuzijom: 50 . ukupno 9g (gonoreja) deca iznad 8 godina (izuzetno): 25 . po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tablete dnevno (Ampril HD) ili 4 tablete dnevno (Ampril HL) paralele Piramil HCT.8 godina). Prilinda plus.3 x 25mg.3 x 10mg (5 .deca . 10mg dnevno paralele Piramil. Ramipril H. doza odr`avanja 2 .5g u po~etku. 1. 20.75mg dnevno. 30 i 50 x 1. u toku ili posle jela 1 x 1.no}no mokrenje (po~etno): 2 . Prilinda. tvrda 16 x 500mg upotreba odrasli: 500mg na 6 .3 x 25mg (iznad 12 godina) . 10 x 25mg/2ml Anafranil.4 x 25mg .25mg.25mg (po~etna doza).8 sati izme|u obroka (uobi~ajeno). Ramicomp Genericon. Krka tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za im inj. posle pobolj{anja nastaviti jo{ 3 . Vivace Plus J01AA07 Amracin.5mg + 12. pove}avati po 25mg do Max.strana C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ampril. 28 x (2. Ramipril Genericon.deca iznad 5 godina i adolescenti .5 . zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana.opsesivno kompulzivni sindrom (po~etno): 25mg dnevno. 2. 2. Vivace C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ampril HD. 28 x (5mg + 25mg) Ampril HL. zatim pre}i na oralne doze odr`avanja 28 Registar lekova 2011 .50mg dnevno. 28 x 1. Krka tabl.odrasli: 2 . Tritace comp. 1 .

odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . 20 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Aspirin protect 100. 50 blistera po 10 x 300mg (BR) Andol. 30 x 150mg upotreba 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon kastracije).2. 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg (Z) rastvor za inj. 18 i 20 x 300mg (Z) tabl. Armotraz. Alkaloid tabl.6 sati. Cardiopirin forte.strana N02BB02 (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 Analgin. Max. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. 5g dnevno paralele Baralgin M. Midol 300 B01AC06 (BR) Andol 100. Cardiopirin.5 . Arimidex. 20 x 300mg upotreba analgoantipiretik . Galenika (BR) tabl.hormonski antagonist. Pliva Hrvatska tabl. antiandrogen 579 tabl.3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0.odrasli iznad 18 godina: 1 . Midol 100 Registar lekova 2011 29 . Aspirin 300 i 500. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Aremed. Srbolek tabl. Trasolette N02BA01 (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Anbol. Max.1g sporo iv ili 1 . sanofi aventis (nilutamid) citostatik . zatim 150mg dnevno (doza odr`avanja) L02BG03 Anastrozole. Pliva Hrvatska (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 tabl. 90 x 50mg tabl. im iv 50 x 1g/2ml i 2.900mg na 4 . 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg upotreba oralno . Andol 300.5g/5ml Analgin Srbolek. Medico Uno (anastrozol) citostatik inhibitor enzima aromataze 580 film tabl.5g im. Novalgetol L02BB02 Anandron.

odrasli: 10 . Zdravlje (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl./inf.antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za im iv inj. Clopigal. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege) G03FA17 Angeliq.im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza).300mg dnevno bez orhiektomije paralele Cyprocur V03AB25 (SZ) Anexate. Plavix.25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Methotrexat "Ebewe".1mg na 1 minut.3 nedelje (po~etna doza). Zyllt L01BA01 (SZ) Antifolan.6mg. dnevno bez pauze izme|u 2 kutije B01AC04 Antiagrex.200mg dnevno nakon orhiektomije. Organon Holandija (testosteron undekanoat) hormon . 40 . Methotrexate./inf. meka 30 x 40mg upotreba 120 .antiandrogen 518 tabl. do ukupno 0. Bayer Schering Pharma (ciproteron acetat) hormonski antagonist . akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Klogrel. 5 x 0.G03BA03 Andriol Testocaps. Kerberan. ili 100 . Roche (flumazenil) antagonist benzodiazepina 662 rastvor za iv inj. tokom 2 . 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. zatim 0.5mg/5ml i 1mg/10ml upotreba 0. 28 x (1mg + 2mg) upotreba 1 tabl.2mg u toku 15 sekundi. 1 x 50mg upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis .androgen strana 512 kaps. Max. Max. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Cardogrel.120mg (doza odr`avanja) G03HA01 Androcur. Klopidogrel. 50 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 . Sindan Pharma (metotreksat) citostatik . 25mg jednom nedeljno psorijaza . Monogrel. Bayer Schering Pharma (estradiol + drospirenon) hormoni 515 film tabl.160mg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela. Methotrexate Teva 30 Registar lekova 2011 .

Imunolo{ki zavod Zagreb (antitoksin protiv zmijskog otrova . dezinficijens strana 500 rastvor za ko`u (10%) 100ml upotreba 3 x dnevno raspr{iti rastvor na obolelu ko`u paralele Betadine. 5 .0. vratu.8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Baxter AG (antitrombin III) antikoagulans 448 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.D08AG02 (BR) ANTIsept D.4 doze paralele Bensedin. jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:50) sporo iv paralele Viekvin B01AB02 (SZ) Antitrombin III Baxter.30mg dnevno (anksioznost). 1 x 1000ij/20ml upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra SoloStar. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno Registar lekova 2011 31 . sanofi aventis rastvor za inj. sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odmah nakon ujeda: 10ml im u blizini mesta ujeda ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima./inf. velikim krvnim sudovima. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiClik. frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Kybernin P N05BA01 Apaurin. glavi. 30 x 2mg.konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj. u te`im slu~ajevima 15 . Bosnalijek (povidon jod) antiseptik.15mg uve~e (nesanica) deca: 0. Krka (diazepam) benzodiazepin 621 oblo`ena tabl. ({pric) im iv 1 x 10ml upotreba ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji. sanofi aventis rastvor za inj. Povidon jod J06AA03 Antitoksin protiv otrova evropskih zmija./inf.12 . 5mg i 10mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg. sanofi aventis rastvor za inj. Diazepam A10AB06 (insulin glulizin) analog humanog insulina 434 Apidra. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiSet. sanofi aventis rastvor za inj.

10μg/0.5ml. 90mg tokom jednog tretmana paralele Hidensil. zatim 1 x 10 .4ml. 5ml i 10ml paralele Voda za injekcije B03XA02 (SZ) Aranesp. Novartis Pharma Stein [vajcarska (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. 20μg/0. 80μg/0. 30 x 10mg i 20mg film tabl.3ml. 100μg/0. 3 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 100mg prva tri dana.stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj. 2 x 30mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj.3ml. 50μg/0. 40μg/0.3ml.5ml. MSD Holandija film tabl.reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg . 40μg/0.4 dana.4ml.3ml. 7 i 14 x 60mg. 80μg/0. 150μg/0.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 . 60μg/0. 15μg/0. 8 dana paralele Exxiv M05BA03 (SZ) Aredia.3ml. Amgen Europe (darbepoetin alfa) antianemik . 7 i 28 x 30mg film tabl.5ml. (pen sa ulo{kom) 1 x 60μg/0.akutni giht: 1 x 120mg.4ml.osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg .4ml.. 15 . 300μg/0. 20μg/0. MSD Frosst Iberica film tabl. (BR) Aqua pro injectione. 300μg/0. 4 x 15mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. Pamitor 32 Registar lekova 2011 .38ml. 90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina . 90mg i 120mg Arcoxia. Max. 7 i 14 x 60mg. 150μg/0. ({pric) 1 x 30μg/0.20mg M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Arcoxia. Jugoremedija (voda za injekcije) rastvara~ strana 665 50 ampula x 2ml.6ml i 500μg/ml upotreba prema uputstvu lekara zavisno od indikacije L04AA13 (SZR) Arava.5ml.V07AB. 100μg/0. sanofi aventis (leflunomid) terapija reumatoidnog artritisa 585 film tabl.5ml.6ml i 500μg/ml rastvor za inj. Max.4ml.

terapija nestabilne angine ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta: 1 x 2. odjednom. Remedica (anastrozol) citostatik . Aremed. 5mg/0. a zatim se proguta sa ili bez vode 5mg dnevno. uz oralnu terapiju oba partnera kod trihomonasa paralele Orvagil L02BG03 Arimidex.5mg (50 100kg). 10mg dnevno paralele Donecept. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole.L02BG03 Aremed. 1 x 10mg (iznad 100kg) prevencija venskih tromboembolijskih doga|aja. Landex.5mg/0. Max.5mg/0. Pfizer Deutcshland oralna disperzibilna tabl. Tregona. Dr August Wolff (metronidazol) vaginalni antiinfektiv 504 vagitorija 2 x 1000mg upotreba ne primenjuje se za vreme menstruacije 1 vagitorija uve~e. ({pric ) sc 10 x 2. Trasolette B01AX05 (SZR) Arixtra.6 nedelja. 1 dan (uobi~ajeno) ili 2 dana (te`e i rekurentne infekcije). 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole. zatim pove}ati na 10mg dnevno. tokom 4 .5ml. se dr`i pod jezikom dok se ne raspadne. AstraZeneca UK (anastrozol) citostatik .6ml i 10mg/0. Trasolette N06DA02 (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 Aricept. 28 x 5mg i 10mg upotreba disperzibilna (raspadljiva) tabl.inhibitor enzima aromataze 580 film tabl.8ml upotreba prilikom primene leka pacijent treba da le`i akutna plu}na embolija i akutna duboka venska tromboza: 1 x 5mg (ispod 50kg). Pfizer Deutcshland film tabl. 1 x 7. odjednom.inhibitor enzima aromataze strana 580 film tabl.4ml. 28 x 5mg i 10mg Aricept evess. Arimidex. Yasnal G01AF01 Arilin rapid. Glaxo Wellcome Francuska (fondaparinuks natrijum) trombolitik 451 rastvor za inj. 7. Armotraz. Armotraz.5mg Registar lekova 2011 33 .

15mg dnevno. podeljeno u 3 . pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 30 i 100 x 200mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 200 . 30 i 60 x (3.N06AB05 Arketis. postepeno pove}avati do 5 . Paroksetin. Seroxat L02BG03 Armotraz.4 doze S01KA02 (BR) (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 Artelac. Arimidex. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. Rexetin. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. Isopto Tears M01AX24 Artromed. Dr Gerhard Mann kapi za o~i.6 x 1 . Hemofarm (triheksifenidil hlorid) antiparkinsonik 614 tabl.antiestrogen 580 oblo`ena tabl. 30 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole.6ml upotreba 3 . generalizovani anksiozni poreme}aj. Trasolette L02BG06 Aromasin.2mg/ml) 10ml Artelac EDO. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. Pfizer Italia (eksemestan) citostatik . rastvor (3. Dr Gerhard Mann kapi za o~i. 60mg dnevno paralele Actapax. 30 x 20mg upotreba depresija.inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. Aremed.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu Artelac sadr`i konzervans i mo`e se koristiti 6 nedelja po otvaranju Artelac EDO ne sadr`i konzervans i ostatak u dozirnoj jedinici po otvaranju treba baciti paralele Hemodrops. Chephasaar (oksaceprol) nesteroidni antireumatik 593 film tabl. Medochemie (paroksetin) antidepresiv strana 624 tabl.2mg/ml) 0. rastvor 10. 100 x 2mg i 5mg upotreba 1mg dnevno. Paroxetin Sandoz. Cipla (anastrozol) citostatik . 30 x 25mg upotreba 25mg dnevno N04AA01 § Artane. socijalna fobija.400mg pre jela 34 Registar lekova 2011 .

kombinovana terapija sa valproatom: 12. 200mg dnevno . 50mg dnevno narednih 14 . Slaviamed gastrorezistentna tabl.odrasli i deca iznad 6 godina (te`a od 40kg): 3 x 250mg (ulcerozni colitis).kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 4g dnevno (akutna faza). Lamotrigin.400mg dnevno u 1 ili 2 doze paralele Epitrigine. 30 x 25mg.6 x 250mg tokom 4 . 3 x 500mg (doza odr`avanja) deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle paralele Pentasa. po potrebi dozu pove}avati za 0. 100 x 250mg supozitorija 30 x 250mg Asacol. 400mg/dan epilepsija (deca 2 .15mg/kg/dan u 2 doze.200mg dnevno u 1 ili 2 doze .2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 .kombinovana terapija bez valproata: 0.5mg dnevno (po~etno). pove~avati za 100mg do doze odr`avanja 300 .5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze.30 dana.3 x 250mg (Kronova bolest .monoterapija: 25mg dnevno (po~etno). 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . Lamect. Max.akutna faza) rektalno: 3 .15mg/kg prvih 14 dana. 100 x 400mg gastrorezistentna tabl. postepeno pove}avati za 25 .50mg nedeljno. Max. Lamal.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0.6 nedelja Asacol odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg .kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno (po~etno). postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 100 . pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 . Lamolep. zatim 1 x 0. Lameptil.200mg dnevno u 1 ili 2 doze .400mg dnevno . Belupo (lamotrigin) antiepileptik strana 613 tabl.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 . pove}ati na 1.N03AX09 Arvind.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana. do optimalne doze odr`avanja 100 .3mg/kg jo{ 14 dana. 25mg dnevno narednih 14 dana. Salofalk Registar lekova 2011 35 . Lamotrix. talete se ne dele 5-ASA oralno .monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana. 1 . Solaban A07EC02 (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 5-ASA. pove}avati za 25mg do doze odr`avanja 100mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze. Lamictal. 200mg dnevno bipolarni afektivni poreme}aji (odrasli) . 50 i 60 x 800mg upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode. Max.1g Max. Lamotral. Lek gastrorezistentna tabl.12 godina) .

Max.40kg: 500mg po potrebi ponoviti za 6 sati. (BR) Aspirin Complex. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. doza odr`avanja: 50 . Tragal. 200mg dnevno. Bayer HealthCare {ume}a tabl. Serlift. 2g dnevno N02BA01 (BR) (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Aspirin.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg – 1g na 4 . 20 x 500mg Aspirin direkt.6 sati. 30 x 300mg upotreba {ume}a tabl. 12 x 500mg Aspirin protect. 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 .N06AB06 Asentra. Andol. Max. Anbol. za `vakanje 10 x 500mg Aspirin Migran.100mg dnevno paralele Halea. 3g dnevno deca telesne mase 30 . Cardiopirin forte. Max. Max. 6 tableta dnevno paralele Midol C. Luxeta. Zoloft N02BA01 (BR) Aspegic. Midol R01BA. Sertralin ICP. se za upotrebu rastvara u vodi analgoantipiretik . Setaloft.4 x 1 kesica N02BA51 (BR) Aspirin plus C. Upsarin C 36 Registar lekova 2011 . 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Bayer HealthCare tabl.. Slaviamed (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl. Bayer HealthCare tabl. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. sanofi aventis (lizin acetilsalicilat) analgoantipiretik 607 pra{ak za oralni rastvor 20 x 500mg i 1000mg upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u ~a{i vode. Sertiva. Sidata. Sertralin. Bayer Schering Pharma gastrorezistentna tabl. mleka ili soka i odmah pije odrasli i deca iznad 15 godina: 1g po potrebi ponoviti za 4 sata. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 granule za oralnu suspenziju 10 x (500mg + 30mg) upotreba granule se uzimaju razmu}ene u ~a{i vode odrasli i deca iznad 12 godina: 2 .2 tablete rastvoreno u ~a{i vode. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max.

Tetagam P. Zdravlje (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. Sortis. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Max. 8mg. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil) antihipertenziv 487 tabl. ako je potrebno pove}avanje doze (do najvi{e doze koja se podnosi. istovremeno sa 0. AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. Bayer Schering Pharma (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita strana 450 gastrorezistentna tabl. nezavisno od hrane C10AA05 Atacor.300ij/kg dnevno. dnevno.5mg) upotreba 1 tabl. im 1 x 250ij upotreba profilaksa: 250 . Dislipat. na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . 30 x 10mg. ITK Srbije (tetanus imunoglobulin .B01AC06 (BR) Aspirin protect. 20mg i 40mg upotreba 10mg uve~e. 28 x (16mg + 12.uobi~ajena po~etna doza i doza odr`avanja: 1 x 8mg. Tetabulin S/D.500ij zavisno od te`ine povrede.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. po potrebi pove}ati na 1 x 16mg.5ml vakcine tetanusa. 1 x 32mg sr~ana insuficijencija: 1 x 4mg (po~etno). 16mg i 32mg upotreba lek se uzima nezavisno od hrane hipertenzija . Tulip J06BB02 (Z) Atebulin. 32mg) vr{i se udvostru~avanjem doze u intervalima od najmanje 2 nedelje C09DA06 Atacand plus. 30 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Andol 100. 28 x 4mg. Max. 80mg dnevno paralele Atoris. Midol 100 C09CA06 Atacand. Lipidra. Tetanus Gamma Registar lekova 2011 37 . Cardiopirin. Max.

/inf. Zdravlje tabl.5mg/kg dnevno aplasti~na anemija: 5mg ili 7.2mg/kg (iv injekcijom) ili 0.5mg/kg dnevno tokom 5 dana C10AA05 (atorvastatin) hipolipemik 490 Atoris.6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Tracrium S01FA01 Atropin.4 x 1 . steroid rezistentnog odbacivanja organa: 3 .0. 20 x 50mg tabl. imunosupresiv 583 koncentrat za rastvor za inf. Slaviamed film tabl.5%) 10ml kapi za o~i (1%) 10ml upotreba deca iznad 3 godine (za odre|ivanje refrakcije): 2 x 1 kap 0. DeltaSelect (atrakurijum besilat) miorelaksans 595 rastvor za iv inj.100mg dnevno paralele Panapres. 1 i 10 x 100mg/5ml upotreba le~enje akutnog. zatim po potrebi 0.3 .2 kapi 1%-og rastvora 38 Registar lekova 2011 . 30 x 10mg i 20mg upotreba 10mg uve~e.0.5ml i 50mg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0. Hemofarm (atropin sulfat) midrijatik 657 kapi za o~i (0.6mg/kg. 80mg dnevno paralele Atacor. 30 x 25mg Atenolol.5%-og rastvora tokom 5 dana i ujutro na dan pregleda odrasli (u tretmanu inflamacije): 1 . 14 x 100mg upotreba 1 x 25 .0.1 . po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Lipidra. Fresenius Biotech (anti-humani T limfocitni imunoglobulin kuni}a) imunoglobulin. Sortis.3 . Prinorm L04AA04 (SZ) ATG-Fresenius S.C07AB03 (atenolol) beta blokator strana 479 Atenolol. 90 x 10mg i 20mg film tabl. 30 i 90 x 40mg Atoris. Krka film tabl. 10 x 25mg/2. Dislipat. 14 x 100mg Atenolol. Tulip M03AC04 (SZ) Atracurium DeltaSelect. Max. Nini tabl.5mg/kg dnevno profilaksa posle transplantacije organa: 2 . Jugoremedija tabl.

Glaxo Wellcome Velika Britanija (flutikazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos.11 godina: 1 x 1 doza od 27. 60 x 150mg Aurorix.5μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . 30 x 300mg upotreba 300mg dnevno podeljeno u 2 doze. Amoksiklav 2x. zatim revakcinacija posle 6 .8 sati . ({pric) im 1 x 0.5μg u svaku nozdrvu deca 6 .odrasli i deca iznad 12 godina: 875mg (1 tabl. suspenzija (27. Amoksiklav Quicktab.po~etno: 1 x 2 doze od 27.odrasli i deca iznad 12 godina: 1g na 6 . 10 x (500mg + 100mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina oralno . SmithKline Beecham UK (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 film tabl.5ml.5μg u svaku nozdrvu (ako nema adekvatnog odgovora doziranje kao kod odraslih) L01XC07 (SZ) Avastin./inf.deca: 25mg/kg na 12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca).J01CR02 Augmentin.12 godina) paralele Amoksiklav. Enhancin. 14 x (875mg + 125mg) (Z) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml pra{ak za rastvor za iv inj. Sanofi Pasteur (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj.5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 0. 1 x 100mg/4ml i 400mg/16ml upotreba doziranje je individualno J07BC02 (Z) Avaxim 160 U.monoklonsko antitelo 574 koncentrat za rastvor za inf. 25mg/kg na 6 .doza odr`avanja:1 x 1 doza od 27.) na 12 sati . Panklav N06AG02 (moklobemid) antidepresiv 625 Auromid.5μg u svaku nozdrvu . Roche film tabl.deca: 25 45mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze (na 12 sati) parenteralno . po potrebi smanjiti na 150mg dnevno ili pove}avati na 600mg dnevno R01AD12 Avamys. Galenika film tabl. Roche (bevacizumab) citostatik .12 meseci paralele Havrix Registar lekova 2011 39 .8 sati (3 meseca .

Dramina G04CB02 Avodart. ({pric) sc 4 x 30μg/0. 2 . 5 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 .100mg ½ .25mg ½ .J01MA14 Avelox. Pliva Hrvatska (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl.8 sati (vrtoglavica).5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.6 sati (vrtoglavica).12 godina).100mg na 4 . 5 i 7 x 400mg (SZ) rastvor za inf.8 sati (vrtoglavica). Jugoremedija (feniramin maleat) antihistaminik 648 tabl.5mg (1 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.12 godina: 50mg na 6 . 12. 150mg dnevno paralele Dimigal.6 godina: 12.150mg odjedanput uve~e deca: 2 .25mg na 6 .3 x 15mg (3 . 20 x 50mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 75mg ujutro i uve~e ili 75 . Biogen Idec (interferon beta 1a .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.3 x 7.3 x 15 .50mg ? . 1 x 400mg/250ml upotreba odrasli: 400mg dnevno (oralno ili iv infuzijom tokom 60 minuta) R06AB05 Avil. 400mg dnevno deca 2 .5 . meka 30 x 0.5 . 2 .humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj.5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela 1 x 0.5mg kao monoterapija ili u kombinaciji sa 0.4mg tamsulosina L03AB07 (SZR) Avonex.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.3 godine) R06AA02 (BR) Aviomarin. Bayer Schering Pharma (moksifloksacin hlorid) hinolonski antibiotik strana 543 film tabl. 25 .30mg (iznad 12 godina). Catalent France (dutasterid) terapija hiperplazije prostate 521 kaps. 75mg dnevno 6 . (BIO SET) sc 4 x 30μg/ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Rebif 40 Registar lekova 2011 . 50 .

suspenzija (10mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap ukapati u ve`nja~u oka V03AN04 (SZ) Azot-suboksid. Max. 8kg. Max. Longaceph.35kg). 6kg. Ceftriakson. Hemofarm (ceftriakson) cefalosporin strana 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Nobel Ilac film tabl. 3 x 500mg Azax. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno S01EC04 Azopt. Krka film tabl. 6 x 250mg film tabl. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 . 3 x 500mg Azitromicin Sandoz. Ceftriaxom-MIP. 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .45kg) paralele Hemomycin. 30kg i 185kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Medicinski diazotoksid Registar lekova 2011 41 .2 g dnevno./inf. Alcon Couvreur (brinzolamid) terapija glaukoma 655 kapi za o~i. Actavis Island film tabl. 2g dnevno neonatusi: Max. Rocephin J01FA10 (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 Azatril. 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 20ml i 30ml upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan. Sumamed N04BD02 Azilect. 17kg. 5kg. 25kg.J01DD04 (Z) Azaran. Teva Pharmaceuticals (rasagilin) antiparkinsonik 616 tabl. Lendacin. Labilex. 400mg dnevno tokm 3 dana (36 . 300mg dnevno tokm 3 dana (26 . 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . 3 x 500mg Azibiot.25kg). Messer Tehnogas (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 2kg.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. JenaHexal film tabl. 50mg/kg dnevno paralele 3cef.

.

.

2 tabl.25mmol Ca ili 1. 54mg/kg dnevno paralele Trimosul B05DB.2 tabl.5 meseci: 120mg na 12 sati 6 meseci .1.25mmol Ca ili 1. 10 x (500mg + 5mg + 0. Max.3% glukoze + 1. Roche tabl. na 12 sati .75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (2.5L (deca) tokom 5 . tokom 3 .5 godina: 240mg na 12 sati 6 .75mmol Ca) upotreba rastvor zagrejan na 37°C preko stalnog katetera infundirati u peritonealnu {upljinu: 2L (odrasli) ili 0. (SZ) Balance.10 sati rastvor se ispu{ta a postupak se ponavlja vi{e puta dnevno paralele CAPD. po potrebi. tokom 2 meseca (le~enje) granule: 5g dnevno rastvoreno u ~a{i vode J01EE01 (sulfametoksazol + trimetoprim) kombinovani sulfonamid 538 Bactrim. posle 2 .odrasli iznad 18 godina: 3 x 1 .1mg) tabl.5% glukoze + 1. Krka (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP + PABA) vitamini strana 442 oblo`ene tabl. Max. 10 blistera po 10 x (500mg + 5mg + 0. na 12 sati . im iv 5 x (2. dnevno u intervalu od 6 sati rektalno: 1 .12 godina: 480mg na 12 sati parenteralno .A11EA01 (BR) B Complex.4 nedelje (profilaksa).odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max.deca do 12 godina: 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (4. 10 x 480mg/5ml (400mg + 80mg)/5ml upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti oralno .3 x 1 supozitorija po potrebi 44 Registar lekova 2011 .25mmol Ca ili 1.5 .deca 6 nedelja . Galenika tabl. po potrebi parenteralno: 1 .25% glukoze + 1. Jugoremedija (metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum) spazmolitik 422 tabl.20 minuta.2 x 1 inj.1mg) (Z) rastvor za inj. 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml (Z) koncentrat za rastvor za inf. Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (1.5mg + 10mg + 0.: 3 x 1 . 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml Bactrim Roche..odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max. 1440mg).1mg) supozitorija 5 x (1000mg + 10mg + 0.1mg)/5ml upotreba oralno . 2 inj. 30 i 1000 x (4mg+5mg+2mg+1mcg+5mg+25mg+20mg) granule za oralnu suspenziju 70g x (4mg+2mg+2mg+0+2mg+20mg+0)/5g upotreba tabl. 1440mg). Dianeal PD4 A03DA02 Baralgetas.

Max.6 .liofilizovana.2.1g sporo iv ili 1 . Max.3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0.05ml rekonstituisane vakcine intradermalno deca iznad 1 godine: 0.6CFU/ml) novoro|en~ad i deca do 1 godine: 0. im iv 5 x 2.5g/5ml upotreba oralno .2 inhalacije (250 . Hemofarm [abac (barijum sulfat) Rö kontrast 667 oralna/rektalna suspenzija (1g/ml) 200ml i 5L upotreba zavisno od vrste Rö snimanja: 50 . Novalgetol V08BA02 (Z) Barijum sulfat. 400μg dnevno paralele Nasobec Registar lekova 2011 45 . suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 .Guerin (Mycobacterium bov) 558 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.3 x 1000mg po potrebi paralele Analgin. Analgin Srbolek.1ml rekonstituisane vakcine intradermalno R03BA01 Becloforte. GlaxoSmithKline Poljska (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos. 8 inhalacije (2000μg) dnevno deca iznad 4 godina: 2 x 1 inhalacija (250μg). 10 x 500mg tabl.N02BB02 Baralgin M. id 5 x 1mg/ml (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana ili 10 doza za decu iznad godinu dana i odrasle) upotreba 1mg (1. Max.odrasli iznad 18 godina: 1 . Torlak vakcina protiv tuberkuloze (`ive bakterije Bacillus Calmette .5 .500ml J07AN01 (Z) BCG vakcina. Max. Glaxo Wellcome Francuska (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . 5g dnevno rektalno: 1 . Jugoremedija (metamizol natrijum) analgoantipiretik strana 607 tabl.4 x 50μg u svaku nozdrvu. 2 inhalacije (500μg) dnevno paralele Ecobec R01AD01 Beconase. 50 blistera po 10 x 500mg supozitorija 5 x 1000mg (SZ) rastvor za inj.500μg).5g im.16 x 106 jedinica formiranja kolonija .

100mg dnevno .05%) 15g mast (0. 20 x 20mg rastvor za inj. ne koristiti du`e od 2 nedelje u kontinuitetu N05CF02 Belbien. Stilnox.8g plod aleksandrijske sene)/100g 17.A11HA02 Bedoxin.4g iv zatim 1g im na 30 minuta deca: 10 . ostaviti 20 min.terapija neuropatije izazvane izonijazidom: 3 x 50mg ..akutno trovanje izoniazidom: 1 . sc im iv 50 x 50mg/2ml upotreba odrasli . 20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Sanval. ili 1 ka{i~ica ~aja rastvorena u ~a{i vode.100mg oralno (piridoksin zavisne konvulzije) HA06AB (BR) (plod tinevelijske sene.3 nedelje kontinuirano odrasli: na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto deca iznad 12 godina: 1 x dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto 46 Registar lekova 2011 . 45 i 100 x 20mg Bekunis. Zonadin D07AC01 Beloderm.sideroblasti~na anemija: 100 .400mg dnevno podeljeno u vi{e doza . (BR) Bekunis. Zdravlje (list tinevelijske sene) biljni laksativ 668 biljni ~aj 80g (25mg/g) biljni ~aj. Zolsana.profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno . Roha Arzneimittel gastrorezistentna tabl.100mg im ili iv.premenstrualni sindrom: 50 . suvi vodeni ekstrakt) biljni laksativ 668 Bekunis. Hemofarm (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. filter kesica (25mg/g) 12 x 1g upotreba 1 ravnu ka{i~icu ~aja ili 1 filter kesicu preliti {oljom vru}e vode.05%) 15g upotreba lek se primenjuje najdu`e 2 . procediti i popiti uve~e pre spavanja. Belupo (betametazon) kortikosteroid 499 krem (0. zatim za profilaksu 2 . Galenika (piridoksin hlorid) vitamin strana 442 tabl.deficit vitamina B6: 3 x 20 .50mg .6g upotreba: odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl. uve~e pred spavanje deca do 12 godina: ne preporu~uje se HA06AB.3g + 30. Roha Arzneimittel ~aj instant 1 x (51.

60 sec.4%. Belupo (betametazon + salicilna kiselina) dermatik 500 mast (0. (strano telo locirano na povr{ini).05% + 0. Unimed Pharma (oksibuprokain hlorid) lokalni anestetik za oftalmolo{ku primenu 658 kapi za o~i 1 x (4mg/ml) 10ml upotreba anestezija ro`nja~e i konjunktive pri va|enju stranog tela: 3 x 1 kap u roku 5 min. 1 x 250ij.1%) 15g krem (0.1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju D07BC01 Belosalic. Wyeth Pharma [panija (nonakog alfa) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije faktora IX M02AX10 (BR) Bengay.D07CC01 Belogent. 500ij.5mg + 20mg)/ml 50ml upotreba mast: 1 . Registar lekova 2011 47 . (duboko locirano strano telo) tonometrija: na 1 min. po potrebi jo{ 1 kap posle 1. 5 .4 x mazati bolno mesto u tankom sloju S01HA02 Benoxy 0.5mg + 30mg)/g 30g rastvor za ko`u (0.2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Diprosalic B02BD09 (SZ) BeneFIX. pre tonometrije ukapati 1 kap u konjunktivalnu kesu.05% + 0. Janssen-Cilag (metilsalicilat + mentol) lokalni antireumatik 595 krem (15% + 10%) 35g i 50g upotreba 3 . Belupo (betametazon + gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0.2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju losion: 1 .5 min.10 x 1 kap na 30 .

CSL Behring (koagulacioni faktor VIII .5%) 30g upotreba 2 .deca: 0. Koate DVI. Octanate 48 Registar lekova 2011 .3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto D03AX.0.60 minuta intramuskularno (samo ako oralno ili iv nije mogu}e) . nedelje gestacije). im iv 10 x 10mg/2ml upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika oralno – odrasli . Rhesonativ. Diazepam J06BB01 (SZ) Beoglobin D.anksioznost: 3 x 2mg.3 dana paralele Emoclot. 30 x 2mg. antiseptik 496 krem (5% + 0.4 doze intravenski .akutna anksioznost. Rhophylac 300 D03AX03 (BR) Bepanthen.. konvulzije . im 1 x 50μg i 250μg upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 50μg (do 12.40ij/kg u intervalu 2 . Partobulin SDF. 500ij/5ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. po potrebi ponoviti najranije za 4 sata paralele Apaurin.20mg po potrebi ponoviti za 30 – 60 minuta .odrasli: 10 ./inf.status epilepticus. 1 x 250ij/2.0.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti po potrebi ponoviti za 30 .2 . u te`im slu~ajevima 15 .30mg dnevno .12 . ITK Srbije (anti D (Rho) imunoglobulin . Bayer HealthCare (dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid) epitelizant.N05BA01 Bensedin. pani~ni ataci: 10mg.nesanica: 5 .humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.5ml.8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 5mg i 10mg rastvor za inj.3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto B02BD02 (SZ) Beriate P. Galenika (diazepam) benzodiazepin strana 621 (Z) tabl.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj.15mg uve~e .deca: 0. (BR) Bepanthen plus. 100μg (od 13. stepena krvarenja. nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 250μg paralele Immunorho. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . Bayer HealthCare (dekspantenol) epitelizant 496 mast (5%) 30g krem (5%) 30g upotreba 2 .dugotrajna profilaksa: 20 . Haemoctin SDH.

meka 15 i 30 x 600mg Berlithion 600 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf.humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid) pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (90mg+60U+1000KIU+500ij+5.2 ampule sa 250ml fizioli{kog rastvora a daje tokom najmanje 30 min.4 x 1 . Istituto de Angeli rastvor za inhalaciju (0. infuzija se priprema me{anjem 1 . oralno ili parenteralno: 600mg dnevno paralele Thiogama 600 injekt. 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. 5 x 600mg/24ml upotreba oralno se lek uzima 30 minuta pre jela. CSL Behring lokalni hemostatik 452 (fibrinogen + koagulacioni faktor XIII . izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.7mg)/3ml upotreba ~uvati na 2 .2 sprej doze dnevno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 49 . Immunine. 5 x 300mg/12ml Berlithion 600 (BR) kaps.021mg) 10ml upotreba Berodual odrasli i deca iznad 3 godine: 3 .4 x dnevno Berodual N odrasli i deca iznad 3 godine: 3 .5mg + 0.Set. Octanine F B02BC. meka 15 i 30 x 300mg Berlithion 300 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf.B02BD04 (SZ) Berinin P 600.25mg)/ml 20ml Berodual N. Haemonine.humani) hemostatik strana 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.4 dana paralele Aimafix.40ij/kg u intervalu 3 ./inf. CSL Behring (koagulacioni faktor IX .05mg + 0.dugotrajna terapija krvarenja: 20 .8°C.. (SZ) Beriplast P Combi .9mg)/1ml pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (270mg+180U+3000KIU+1500ij+17. Thiogamma 600 oral R03AK03 (fenoterol bromid + ipratropijum bromid) antiastmatik 642 Berodual. Berlin-Chemie (alfa lipoinska kiselina) terapija dijabeti~ke polineuropatije 446 Berlithion 300 (BR) kaps. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. ne zamrzavati doziranje zavisi od povr{ine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti uobi~ajeno doziranje: 1ml za pokrivanje 8cm2 povr{ine tkiva A16AX01 Berlithion. Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza x (0.

sc 15 x 0. 200mg ujutro profilaksa migrene: 100 . sa produ`enim osloba|anjem 30 x 25mg. 20 i 50 x 24mg upotreba terapija odr`avanja: 24 .4 sata. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0. ne smeju se `vakati ni mrviti hipertenzija: 50 . Bayer Schering Pharma (interferon beta 1b . Tamsol.5 .25mg (8Mij)/1.2ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB02 Betaloc Zok. 50mg i 100mg upotreba tablete se mogu deliti.2 kapi u oko 50 Registar lekova 2011 . uz jelo paralele Urutal. Vestibo S01ED02 Betoptic S. Solvay Francuska (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Flosin. nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja. 14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije paralele ANTIsept D.4mg upotreba 1 x 0.25mg ujutro. suspenzija (2. Omsal. dozu duplirati na 2 nedelje do Max. Hemofarm (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps. aritmija: 100 . Alkaloid (povidon jod) strana antiseptik.5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 . Alcon Couvreur (betaksolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i. dezinficijens 500 640 505 D08AG02 rastvor za ko`u (10%) 100ml i 1L rastvor za ko`u (7. Povidon jod L03AB08 (SZR) Betaferon.48mg dnevno. Tamsudil N07CA01 Betaserc.humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.(BR) Betadine. AstraZeneca Nema~ka (metoprolol tartarat) beta blokator 478 tabl. Tamprost.200mg ujutro G04CA02 Betamsal.100mg ujutro angina pektoris. Tamosin.200mg ujutro stabilna sr~ana insuficijencija: 12.5%) 1L R02AA15 rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml G01AX11 vagitorija 14 x 200mg upotreba rastvor za ko`u: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 .

28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg.8mg/kg dnevno paralele Lesux N06DX02 (BR) (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 Bilobil.2 x 40 . L02BB03 (bikalutamid) citostatik . Bisoprolol.2 x 1 . iv ili inf.antiandrogen 579 Bicadex./inf. 40 x 300mg upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela. Galenika (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP) vitamini strana 442 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. 5 x (40mg+4mg+8mg+4μg+10mg+100mg)/2ml upotreba odrasli: 1 . deca: 1 inj. 28 x 50mg Bicusan. Synthon Hispania film tabl. im ili 1 . Hemofarm (bizmut subcitrat) terapija ulkusa 420 film tabl. PharmaSwiss film tabl. tokom najmanje 2 godine paralele Calumid. tvrda 20 i 60 x 40mg Bilobil forte.A11EA01 Beviplex. dnevno im. Krka kaps. Medico Uno film tabl. Tensec Registar lekova 2011 51 . iv ili inf. Casodex A02BX05 Bicit HP.80mg uz obrok paralele Tanakan C07AB07 Bilokord. terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 . Niche Generics (bisoprolol) beta blokator 479 tabl. tvrda 20 i 60 x 80mg upotreba 1 . 30 x 5mg i 10mg upotreba 5 . 28 x 50mg Bicatlon. Krka kaps.10mg dnevno paralele Bisobel. Byol.4 inj.2 inj.

5mg. Delpharm Reims tabl. 5mg i 10mg Bisoprolol. 30 x 5mg upotreba odrasli . Panlax C07AB07 (bisoprolol) beta blokator 479 Bisobel. 40 x 500mg upotreba 1 .stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2.deca: 3 x 2mg (2 . 5mg i 10mg upotreba 5 . Fidipharm (askorbinska kiselina) vitamin 442 oblo`ena tabl. Nevotens A11GA01 (BR) Bio-C 500. 30 x 5mg Bisoprolol. Nebivolol Sandoz. 2 x 2ml (deca iznad 12 godina). Belupo tabl. Byol. PharmaSwiss (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl.10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere deca iznad 2 godine: 5mg paralele Dulcolax.1g paralele Vitamin C A06AB02 Bisacodyl Actavis. Istituto de Angeli oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml upotreba rastvor za inhalaciju se priprema sa fiziolo{kim rastvorom u odnosu 1 : 1 i odmah inhalira da se izbegne talo`enje oralno . 30 x 5mg upotreba odrasli: 5 . 3 x 4mg (6 . Nebispes. Ni Medic tabl. 30 x 2.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Nebilet.16mg .12 godina).12 godina) inhalaciono: 2 x 4ml (odrasli).C07AB12 Binevol.2 x dnevno 500mg . Balkanpharma (bisakodil) laksativ 426 gastrorezistentna tabl.6 godina). 20 x 8mg sirup (4mg/5ml) 200ml oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml Bisolvon. 30 x 2. 2 x 10 kapi (deca 2 .esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . 2 x 1ml (deca 6 .10mg dnevno paralele Bilokord. pove}avati po 2. Nini tabl. Tensec R05CB02 (bromheksin hlorid) mukolitik 646 Bisolvon.5mg dnevno.5mg.6 godina) 52 Registar lekova 2011 .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 8 .

M05BX03 Bivalos. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss. 1 x 2mg/2ml koncentrat za rastvor za inf. 1 x 150mg rastvor za inj.5 dana a najdu`e 10 dana Registar lekova 2011 53 . Alendronat ICP. Forosa.metastaze na kostima: 6mg na 3 . Roche film tabl. 1 i 5 x 6mg/6ml Bonviva. Roche film tabl. ({pric) iv 1 x 3mg/3ml upotreba oralno lek se uzima 60 minuta pre prve hrane ili pi}a sa ~a{om vode.) jednom u tri meseca M05BA02 Bonefos. Les Laboratories Servier (stroncijum ranelat) terapija postmenopauzalne osteoporoze strana 599 granule za oralnu suspenziju 28 x 2g upotreba lek se uzima izme|u obroka. 5 x (60mg/ml) 5ml upotreba oralno (1 sat pre jela): 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. razmu}eno u ~a{i vode 2g dnevno L01DC01 (SZ) Bleocin S. Fosamax.4 nedelje .te{ka hiperkalcemija: 4mg jednokratno Bonviva osteoporoza . 3 . 28 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. Nippon Kayaku (bleomicin) citostatik . po potrebi pove}ati Max.antibiotik 571 pra{ak za rastvor za im iv inj. Bayer Schering Pharma (klodronat dinatrijum) bisfosfonat 597 kaps.metastaze na kostima: 50mg dnevno parenteralno .30 sec. do 3200mg dnevno parenteralno: 300mg dnevno sporom iv infuzijom.parenteralno: 3mg (iv inj. 60 x 800mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf.umerena hiperkalcemija: 2mg jednokratno . Hemofarm (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl. Sedron M05BA06 (ibandronska kiselina) bisfosfonat 598 Bondronat. tvrda 100 x 400mg film tabl./inf. tokom 15 . 1 x 15000ij upotreba doziranje je individualno zavisno od indikacije M05BA04 Bonap. u uspravnom polo`aju u kome treba ostati jo{ 60 minuta Bondronat oralno . Alendronat.oralno: 150mg jednom mese~no osteoporoza .

Max.18 godina .neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom: 2mg/kg S01EA05 Brimonal.150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Fostimon V03AB35 (SZ) Bridion. doza je 1000j J01GB01 (SZR) Bramitob. 30 x 1.M03AX01 (Z) Botox. Berlin-Chemie (brivudin) antivirotik 549 tabl. Unimed Pharma (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0.5 . sc im 1 x 100j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250j za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500j u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno.5mg i 3mg tabl.6mg. Brivuzost. Max.neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom ili vekuronijumom: 2 .12mg. 10 x 150ij/1ml upotreba 75 . tokom 28 dana G03GA04 (SZR) Bravelle. Hemofarm (bromazepam) benzodiazepin 622 tabl.2%) 10ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Alphagan J05AB.4mg/kg deca 2 . 7 x 125mg upotreba herpes zoster (akutna faza): 125mg dnevno tokom 7 dana. 5 x 75ij/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. terapiju zapo~eti {to ranije N05BA08 Bromazepam.. Organon Holandija (sugamadeks) antidot za rekuronijum i vekuronijum 662 rastvor za inj. Allergan (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans strana 596 pra{ak za rastvor za inj. Ferring Arzneimitell (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3 x 6 . 60mg dnevno paralele Lexaurin. Lexilium 54 Registar lekova 2011 . Chiesi Farmaceutici (tobramicin) antibiotik 541 rastvor za inhalaciju 56 x 300mg/4ml upotreba deca iznad 6 godina i odrasli: 300mg inhalacijom na 12 sati. u te`im slu~ajevima 2 . 20 x 6mg upotreba 3 x 1. iv 10 x (100mg/ml) 2ml i 5ml upotreba odrasli iznad 18 godina .

(timijan.1. (BR) Bronchicum.. 2. Max.te~ni ekstrakti) biljni mukolitik 668 oralni rastvor (50mg/g + 25mg/g) 130g upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 2 .3.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 .5mg. Max. Galenika (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl.40mg dnevno HR05WA. Zdravlje (bromokriptin) dopaminergik.4 godine: 2 .6g dnevno podeljeno u vi{e doza. (BR) Bronchicum eliksir S.N04BC01 G02CB01 Bromokriptin. Ibuprofen. 30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g upotreba uzima se posle jela oralno .4 . A. 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 2 .odrasli i deca iznad 12 godina: 5 x 2 .12 godina: 3 x 7.5ml M01AE01 Brufen. Spedifen 594 Registar lekova 2011 55 . tokom 14 dana parkinsonizam: 1. 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) oblo`ena tabl. Nattermann & CIE. 30 x 2.odrasli: 0.deca 6 meseci .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 10ml . inhibitor prolaktina strana 616 509 tabl.3 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Caffetin menstrual.deca 4 . Rapidol.6 x 2.6 x 5ml deca 1 .8 .2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) .3 lozenge nekoliko puta dnevno polako otapati u ustima HR05WA.5 doza (kao antipiretik).12 godina: 5 . (timijan. A.5mg i 10mg upotreba uzima se uz jelo supresija laktacije: 2 x 2.5ml 1 .25mg uve~e tokom 1-ve nedelje. te~ni ekstrakt) biljni mukolitik 668 Bronchicum pastile lozenga 20 x 100mg Bronchicum sirup S sirup (150mg/ml) 100ml upotreba sirup . pove}avati do uobi~ajene doze odr`avanja 10 .. jagor~evina . Nattermann & CIE.4 godina: 3 x 5ml lozenge .

Jugoremedija (piretrin) pedikulocid 635 {ampon (0.A07EA06 Budosan. 2mg i 8mg upotreba tabl.4 nedelje pre prekida terapije N07BC01 § Buprenorfin Alkaloid. po potrebi vi{e puta dnevno P03AC01 (BR) Bubil.10 minuta .10mg dnevno paralele Bilokord. ponoviti za 7 . do 32mg dnevno . tokom 8 nedelja. Tensec 56 Registar lekova 2011 .pacijentima koji su na terapiji metadonom pre primene buprenorfina treba redukovati dozu metadona na Max.po~etna doza: 1 x 0. koji nisu imali apstinencijalnu krizu.3%) 60ml upotreba 2 x dnevno tokom 2 dana. 30mg dnevno odrasli i adolescenti iznad 16 godina . 7 i 28 x 0. ponoviti posle ½ sata. im iv 6 x 20mg/ml Buscopan.20mg parenteralno (akutni spazmi): 20mg. Alkaloid (buprenorfin hlorid) opioidni analgetik 631 sublingvalna tabl. Lek (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl.pacijenti zavisni od opijata.4 x 10 . treba da uzmu prvu dozu najmanje 6 sati posle poslednjeg uzetog opijata ili sa pojavom prvih znakova jake `elje .4mg. Delpharm Reims oblo`ena tabl. tvrda 100 x 3mg upotreba 3 x 3mg. Bisobel. Max.8 . se otapa pod jezikom 5 .5mg. doze postepeno smanjivati tokom 2 .4mg . 5mg i 10mg upotreba 5 . Bisoprolol. 20 x 10mg Buscopan.redukcija doze i zavr{etak terapije: doza se postepeno redukuje na ni`u dozu kad se postigne zadovoljavaju}i period stabilizacije a kod pacijenata gde je to mogu}e terapija se prekida A03BB01 (hioscin butilbromid) spazmolitik 422 Buscopan.10 dana C07AB07 Byol. Dr Falk Pharma (budesonid) terapija Kronove bolesti strana 428 gastrorezistentna kaps. 30 x 2. Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj. Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba oralne i rektalne doze su iste oralno/rektalno: 1 .regulisanje i odr`avanje doziranja: po~etnu dozu postepeno pove}avati prema klini~kom efektu za svakog pacijenta pojedina~no.

.

6 tableta dnevno R01BA52 (BR) Caffetin cold. 10 x (500mg + 30mg + 15mg + 60mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 tabl. 6 tableta dnevno N02BE51 (BR) Caffetin. 1200mg dnevno paralele Brufen.6 sati. Alkaloid terapija nazeba (paracetamol + pseudoefedrin + dekstrometorfan bromid + askorbinska kiselina) 640 film tabl.400mg na 4 . 10 x (1g + 1g + 0. rastvoreno u ~a{i vode C10BX03 Caduet. 30 x (10mg + 10mg) upotreba 1 tabl. Spedifen A12AA02 (Z) Calcium Sandoz 10%. dnevno zavisno od indikacije N02BE51 (BR) Caffebol. Rapidol. rastvoreno u ~a{i vode deca 3 . Alkaloid (paracetamol + propifenazon + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl. 50 blistera po 10 x (460mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (kalcijum glubionat) terapija kalcijumom 443 rastvor za inj. 20 x (460mg + 50mg + 10mg) tabl. Max. Ibuprofen.A11JB10 (BR) Ca C 1000 Sandoz. Max. Hemofarm (paracetamol + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl.7 godina: ½ tablete dnevno. M01AE01 (BR) Caffetin menstrual. 12 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) tabl.10ml dnevno (samo iv) 58 Registar lekova 2011 . Pfizer Manufacturing Deutschland (atorvastatin + amlodipin) hipolipemik 492 film tabl.327g) upotreba odrasli i deca iznad 7 godina: 1 tableta dnevno. 10 x 200mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 200 . 50 blistera po 10 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 . iv) deca: 5 . Max.2 tablete po potrebi.3 x 10ml (im. 30 x (10mg + 5mg) film tabl.2 tablete po potrebi. im iv 5 x 1375mg/10ml upotreba odrasli: 1 . Alkaloid (ibuprofen) analgetik 591 film tabl. Famar Francuska minerali i vitamini (kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat) strana 443 {ume}a tabl.

iv inf) tokom 12 . Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 647 oblo`ena tabl. Leucovorin Teva H05BA01 Calco.33% + 0. Remirta. Remeron. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7mm). Famar Francuska (kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat) terapija kalcijumom strana 444 {ume}a tabl. Mirzaten. Lisapharma (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 sprej za nos (200ij/80mcl) 1. 5 x 30mg/3ml i 50mg/5ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im.72 sata paralele Folcasin. Ebewe Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj./inf. iv.6ml upotreba 200ij (jedna doza) dnevno u jednu nozdrvu paralele Miacalcic A01AD11 (BR) Calgel. 10 i 20 x (1132mg + 875mg) 500mg Ca2+ upotreba odrasli i deca: 500mg . najvi{e 6 puta dnevno N06AX11 Calixta. 45mg dnevno paralele Mirtazapin. Mirtazapin ODT Sandoz. 30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e 30mg dnevno. po potrebi dozu pove}ati do Max. na mestu nicanja zuba. GlaxoSmithKline Poljska (lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid) odontologik 418 gel za desni 1 x (0. zatim 12 . Belupo (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl.24 sata podeljeno u vi{e doza. 10 i 30 x 50mg upotreba 3 . izuzetno 2g dnevno (te{ki slu~ajevi deficita kod odraslih) V03AF03 (SZ) Calciumfolinat "Ebewe". Tifona R06AA02 Calmaben.A12AA06 (BR) Calcium Sandoz Forte 500.1g dnevno (uobi~ajeno). Leucovorin Calcium.1%) 10g upotreba po potrebi na 3 sata.4 x 50mg Registar lekova 2011 59 .15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 .

1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml i 300mg/15ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 . preporu~ljivo godinu dana osobe iznad 60kg: 3 x 666mg (ujutro.antiandrogen strana 579 film tabl. 1 x 50mg i 70mg upotreba invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana sporom iv inf tokom 1 sata. u podne i uve~e) ispod 60kg: 666mg ujutro i po 333mg u podne i uve~e L01XX19 (SZ) Campto. Merck Sante (akamprosat kalcijum) terapija alkoholizma 631 gastrorezistentna tabl. zatim 50mg dnevno ezofagealna i orofagealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom iv inf tokom 1 sata 60 Registar lekova 2011 . Casodex N07BB03 (SZR) Campral. MSD Italija (kaspofungin acetat) antimikotik 548 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.L02BB03 Calumid. Bicusan. Irinotekan Sandoz. Irinotesin J02AX04 (SZ) Cancidas. 30 x 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. Bicatlon. Pfizer Australija (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 koncentrat za rastvor za inf.90 minuta. 84 x 333mg upotreba uzima se posle jela. svake 3 nedelje paralele Irinotecan PharmaSwiss. tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex. Gedeon Richter (bikalutamid) citostatik . 30 i 90 x 50mg film tabl.

786g+7. KVP Pharma D01AC01 rastvor za ko`u (1%) 20ml D01AC01 upotreba vaginalne tabl.(BR) (klotrimazol) strana antimikotik.2573g+0. 3 x 200mg Canesten. Remedica (karbamazepin) antiepileptik 611 tabl.2 x dnevno posipati obolelo mesto.. Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 CAPD 17 Stay safe rastvor 4 x (5.847g+0.847g+0.: 200mg uve~e tokom 3 dana ili 500mg jednokratno vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri krem ili rastvor: 2 .1838g+0. potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 x 400mg dijabetes insipidus centralis: 1 .5L upotreba rastvor zagrejan na 37°C infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara N03AF01 Carbamazepine retard.847g+0.3 doze apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 400mg neuralgija trigeminusa: 400mg dnevno (po~etno).2 x 200mg.786g+7.1838g+0.5%)/L 2L i 2.1017g+15g)/L 2L i 2. Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.1017g+22.2573g+0.847g+0.1838g+0.73g)/L 2L i 2.5L CAPD 19 Stay safe rastvor 4 x (5. po potrebi naizmeni~no sa kremom ili rastvorom paralele Kansen 494 504 504 494 504 494 B05DB. Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.786g+7. postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 2 x 400mg).12mg/L (20 . (SZ) CAPD. 1 x 500mg Canesten 3.5g) 2L i 2.786g+7.3 x dnevno mazati promene na ko`i pra{ak: 1 . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .786g+7.5L CAPD 3 Stay safe rastvor 1 x (5. Bayer HealthCare pra{ak za ko`u (1%) 30g Canesten 1.847g+0. Kern Pharma D01AC01 krem (1%) 20g G01AF02 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora Canesten.786g+7.73g) 2L i 2.5L CAPD 4 Stay safe rastvor 1 x (5. postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 .5L CAPD 18 Stay safe rastvor 4 x (5.3 x 400mg akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 . trihomonacid Canesten.1017g+15g)/L 2L i 2.1017g+42.1017g+42.847g+0.2 x 400mg paralele Tegretol CR Registar lekova 2011 61 .1600mg dnevno podeljeno u 2 .50mikromola/L) epilepsija: 1 .5L CAPD 2 Stay safe rastvor 1 x (5.2573g+0.1017g+22.

Andol. Andol 100. 15ml.6 sati. 30. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. 30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom.900mg na 4 . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Lannacher Heilmittel inhibitor agregacije trombocita gastrorezistentna tabl. Max.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . Kerberan. 50 i 100 x 100mg N02BA01 Cardiopirin forte. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. Lannacher Heilmittel analgoantipiretik gastrorezistentna tabl.L01XA02 (SZ) (karboplatin) citostatik . akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. ponavljati na 4 nedelje paralele Paraplatin (BR) B01AC06 (acetilsalicilna kiselina) 450 Cardiopirin. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml upotreba monoterapija . Sandoz Private Limited Indija (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. 30 i 100 x 300mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 50 . Zyllt 62 Registar lekova 2011 . 45ml i 60ml Carboplatin. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin-Teva.100mg dnevno analgoantipiretik . Aspirin protect B01AC04 Cardogrel. Clopigal.alkiliraju}i agens strana 572 Carboplasin. Klopidogrel. Klogrel. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. Monogrel. Aspirin. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. 1 x (10mg/ml) 5ml. 30 i 100 x 50mg gastrorezistentna tabl.odrasli: 400mg/m2 jednom dnevno iv infuzijom. Plavix. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin "Ebewe". Anbol. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf.

28 x 3. 30 x 6.5mg po~etno.25mg film tabl. Gedeon Richter tabl.5mg i 25mg Carvetrend. Max. Bicusan. 30 x 10mg upotreba 3 x 5 . Milenol L02BB03 Casodex.10mg Registar lekova 2011 63 .5g upotreba za lokalnu anesteziju kod kateterizacije i cistoskopije N06BX18 (vinpocetin) cerebralni vazodilatator 627 Cavinton. Max.25mg. Dilatrend.25mg.125mg (2 nedelje). 50mg dnevno angina pektoris: 12.5mg)/g 8. nastaviti sa 2 x 12.5g i 12.C07AG02 (karvedilol) beta blokator strana 480 Carvedigamma.25 (2 nedelje). 2 x 25 . 30 i 100 x 6. 6. Max. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3.5mg po~etno. zatim 2 x 6. AstraZeneca UK (bikalutamid) citostatik . Gedeon Richter tabl. Pliva Hrvatska film tabl.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12. 12. Artesan Pharma film tabl. zatim 2 x 25mg.125mg. Pharmazeutische Fabrik Montavit (lidokain + hlorheksidin) lokalni anestetik 604 gel sa aplikatorom 25 x (20mg + 0. Calumid N01BB52 (Z) Cathejell. 30 i 50 x 12. 12.5mg.antiandrogen 579 film tabl. Lek film tabl.5mg i 25mg Carvedilol Sandoz. 28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. Karvileks. zatim 25mg dnevno. 50 x 5mg Cavinton forte. tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex.50mg paralele Coryol. Bicatlon.

Max. 1g dnevno (1 . PharmaSwiss (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj.12 meseci). te~ni ekstrakt) biljni lek za ekcem 672 mast (10%) 25g upotreba 3 . 1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Alfacet HG03WA. odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . 100 x 25mg upotreba 1 . (ceftibuten) cefalosporin strana 536 kaps. podeljeno u 3 doze ili 62.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Max. 250mg na 8 sati. Nini kaps. Max. 4g dnevno deca: 20 . 50mg/kg dnevno paralele Azaran.).5 x dnevno naneti na obolelo mesto J01DC04 (cefaklor) cefalosporin 536 Cefaclor.P. Max.3 tabl. Max. Labilex.F. tvrda 5 x 400mg pra{ak za oralnu suspenziju (36mg/ml) 30ml i (36mg/ml) 60ml upotreba odrasli: 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati deca: 45mg dnevno (do 5kg t.J01DD14 Cedax. Longaceph. 2g na 12 sati iv inf. (BR) Cefagil. Hemofarm kaps.40mg/kg dnevno.m. Max.5 godina). 9mg/kg dnevno (preko 5kg t.) J01DD04 (SZ) 3cef. Ceftriaxom-MIP. dnevno 64 Registar lekova 2011 .500mg na 8 sati. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor Alkaloid. Ceftriakson.I.5mg na 8 sati. 2g dnevno neonatusi: Max.I. S. Alkaloid kaps.. 1g dnevno (1 . Cefak (D1 Turnera diffusa (Damiana)) homeopatski lek za seksualnu slabost 674 tabl. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor. Lendacin. 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Rocephin (BR) Cefabene. Cefak (stabljike razvodnika.S.2 g dnevno.m.A./inf. 125mg na 8 sati. tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 .

30 x 4 mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . ili kaps.2 tabl. tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 .(BR) Cefakliman. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml Cefaleksin. tvrda 16 x 500mg Cefalexin Alkaloid. Alkaloid kaps. najvi{e 3 meseca J01DB01 (cefaleksin) cefalosporin 535 Cefaleksin. tvrda 50 x 2. Cefak (suvi ekstrakt korena valerijane) biljni anksiolitik 669 oblo`ena tabl. Cefak (suvi ekstrakt rizoma Cimicifuge) biljni lek za klimakteri~ne tegobe strana 672 kaps. 20 i 50 x 441. ili kaps..12 sati.12 godina: 2/3 doze za odrasle HN05CM.50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.3 tabl deca ispod 6 godina: 1/2 doze za odrasle 6 . Cefak biljni lek za menstrualne tegobe (suvi ekstrakt ploda konopljike .35mg kaps.uznemirenost: 3 x 1 tabl. dnevno (uvek u isto vreme). Cefak (D4 Calotropis gigantea (Madar)) homeopatski lek za smanjenje apetita 674 tabl. Max. Max. Remedica kaps.3 doze. Hemofarm kaps. Srbolek kaps. tvrda 16 x 250mg i 500mg Cefalexin. 4g dnevno paralele Palitrex (BR) Cefamadar.nesanica: 1 . tvrda 30 x 4mg upotreba 1 kaps. tokom 3 menstrualna ciklusa Registar lekova 2011 65 . podeljeno u 2 . pre spavanja (BR) Cefanorm. 100 x 250mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 3 x 1 . (BR) Cefan.675mg upotreba 2 x 1 kaps.Vitex agnus castus) 669 kaps. 6g dnevno deca: 25 . .

Chephasaar pra{ak za rastvor za inj. 10 x 2g upotreba odrasli: 500mg .12 sati.60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca . 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 . 1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg .2g na 8 . 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 6g dnevno paralele Forcas J01DD04 (SZR) (ceftriakson) cefalosporin 536 Ceftriakson. 1 i 5 x 1g i 2g Ceftriaxon-MIP. Max.4 doze deca: 100 . 4g dnevno J01DD02 (Z) Ceftazidim Sandoz.2g na 12 sati tokom 7 . 1 i 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 100mg/kg dnevno paralele Galecef. Max.12 sati./inf./inf./inf./inf. Max.1g na 6 . Zdravlje pra{ak za rastvor za im iv inj. Zdravlje (cefotaksim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Max. Sandoz (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. sanofi aventis (cefpirom) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za iv inj.200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 . Labilex.4 doze./inf.12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 . 1 i 10 x 1g i 2g pra{ak za rastvor za im iv inj.J01DB04 (Z) Cefazolin-MIP.nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Maxicef J01DD01 (SZR) Cefotaksim. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 .150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 .2g na 8 . Rocephin 66 Registar lekova 2011 . Max. 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .2 g dnevno. Primaceph J01DE01 (SZ) Cefim.12 godina: 30 . Longaceph. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef.4 doze paralele Tolycar J01DE02 (SZR) Cefrom. Max. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . Azaran. Hemofarm (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj./inf. 1 x 500mg i 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Lendacin.100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. Max. Chephasaar (cefazolin) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.uobi~ajeno: 1 .10 dana .80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze./inf.2g na 12 sati.

Pfizer Deutschland (celekoksib) nesteroidni antireumatik 592 kaps. 4 x 500mg upotreba CellCept primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima profilaksa odbacivanja organa: 2 x 1g (inicijalnu dozu dati 24 sata po transplataciji) suzbijanje zapo~etog odbacivanja transplantata: 2 x 1.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . 7. Ceroxim. 10 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg . Chephasaar (cefuroksim) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. 1 x 200ij i 400ij upotreba doza je individualna zavisno od te`ine bolesti.15mg/kg na 12 sati (otitis medija) M01AH01 Celebrex.12 godina: 20mg/kg dnevno (uobi~ajeno). Xorimax J01DC10 Cefzil.8 sati) paralele Aksef. 10 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba terapija uobi~ajeno traje 10 dana odrasli: 500mg na 24 sata (uobi~ajeno).100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . tvrda 300 x 250mg film tabl. 150 x 500mg pra{ak za rastvor za inf. Mycophenolate Mofetil Medico Uno. 60 x 150mg i 300mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 300mg A16AB02 (SZ) Cerezyme. Myfortic J05AX09 (SZR) Celsentri. Nilacef.2 x 200mg maksimalna dnevna doza: 400mg L04AA06 (SZR) CellCept. Xorim.1. Genzyme (imigluceraza) terapija Gau~erove bolesti 445 pra{ak za rastvor za inf. tvrda 10 x 200mg upotreba osteoartritis: 200mg dnevno reumatoidni artritis: 1 .5ij/kg 3 x nedeljno do 60ij/kg na dve nedelje Registar lekova 2011 67 . Roche (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 kaps.J01DC02 (SZR) Cefuroxim-MIP. varira od 2./inf.5g paralele Micolat. Pfizer Deutschland (maravirok) terapija HIV infekcije 554 film tabl. 500mg na 12 sati (akutna egzacerbacija hroni~nog bronhitisa) deca 6 meseci .5 .4 doze (na 6 . Bristol Myers Squibb (cefprozil) cefalosporin 536 film tabl.

Slaviamed film tabl.25mg.5mg.1mg i 0. Belupo (nitrazepam) hipnotik 622 tabl. prvog i {estog meseca R06AE07 (cetirizin hlorid) antihistaminik 648 Cetirizin. Xorimax N05CD02 Cerson.odrasli: 5 . 18) rekombinantna) virusa 563 suspenzija za inj.J01DC02 Ceroxim. 20 x 10mg Cetirizin. 0. koristi se u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima J07BM02 (Z) Cervarix.6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Letizen 68 Registar lekova 2011 . Dicef.10mg pre spavanja paralele Nipam L04AA18 (SZR) Certican. 20 x 10mg sirup (5mg/5ml) 200ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 . GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv humanog papiloma (vakcina za humani papiloma virus (tipovi 16.75mg odmah posle transplantacije bubrega ili srca.500mg na 12 sati . Novartis Pharma Stein [vajcarska (everolimus) imunosupresiv 585 tabl.uobi~ajeno: 250 . 0. Ni Medic film tabl.Lajmska bolest: 500mg na 12 sati tokom 20 dana deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef. 10 x 5mg upotreba nesanica .25mg upotreba odrasli: 2 x dnevno 0.5ml nultog. 10 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . za oralnu suspenziju 60 x 0. Cefuroxim-MIP.urinarne infekcije: 125 .75mg i 1mg tabl. Xorim.5ml upotreba po 0. Nilacef. Medico Uno (cefuroksim) cefalosporin strana 535 tabl. ({pric) im 1 x (20μg + 20μg)/0.250mg na 12 sati . 60 x 0.

5mg/ml) 10ml. sc 1 x 3mg/3ml upotreba za asistiranu reproduktivnu metodu R06AE09 Cezera. (5mg/ml) 10ml i (7. Pfizer Deutschland (vareniklin) terapija odvikavanja od pu{enja 630 film tabl. a zatim u re|im intervalima paralele Hloramfenikol Alkaloid. Merck Serono (cetrorelix) inhibitor gonadotropina strana 526 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Krka (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl. 2 x 1mg 11 nedelja.H01CC02 (Z) Cetrotide. (11 x 0.2 nedelje mo`e se pu{iti 1 x 500μg prva 3 dana. Abbott (levobupivakain) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. 10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Xyzal N07BA03 Champix. ako je dovoljno tokom ovih 11 nedelja doza se mo`e smanjiti na 2 x 500μg N01BB10 (SZ) Chirocaine. Hloramkol Registar lekova 2011 69 .5mg + 14 x 1mg) film tabl. 2 x 500μg slede}a 4 dana. sc 1 x 0. 10 x (2. 28 i 56 x 1mg upotreba samo u po~etku primene leka tokm 1 .25mg/1ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.5mg/ml) 10ml upotreba doza zavisna od vrste anestezije S01AA01 Chloramphenicol. Galenika (hloramfenikol) antibiotik 652 mast za o~i (1%) 5g upotreba mast nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati.

prilago|eno koncentraciji leka u krvi Pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rabla`iti mlekom ili vo}nim sokom u staklenoj posudi. kombinacija) digestivni enzimi 466 gastrorezistentna tabl. jedna doza dnevno L04AA01 (SZR) Cicloral. rastvor (100mg/ml) 50ml upotreba doziranje je individualno. Simvastatin ICP. Ciprocinal. Citeral. 10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 250 .C10AA01 Cholipam. Simvastatin. (BR) Chymoral. zavisno od indikacije. Ciprofloksacin. Medico Uno (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 film tabl. Vasilip. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. 1 sat pre jela deca 5 .20mg. Zocor B06AA. Sandimmun Neoral J01MA02 Cifran. meka 50 x 25mg. Eli Lilly (tadalafil) terapija erektivne disfunkcije 520 film tabl. 1 sat pre jela G04BE08 Cialis. izuzetno: 7.5 .12 godina : 3 x 1 tabl. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Ciprofloxacin. Simva Sandoz.. Simvabel. 50mg i 100mg oralne kapi. 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti. 80mg uve~e odjednom paralele Hollesta. Galenika (tripsin. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 2 i 4 x 20mg upotreba 10 . Marocen 70 Registar lekova 2011 . 24 x 100000Aj upotreba odrasli: 3 x 2 tabl. podeljeno u 2 doze paralele Ciprinol.15mg/kg dnevno. Max. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). 20 x 10mg i 20mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). Simvax. Salutas Pharma (ciklosporin A) imunosupresiv 583 kaps. Hemofarm (simvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije deci se ne preporu~uje. Simvor. paralele Sandimmun. 4 x 10mg film tabl.

6 godina) ili 8 tabl. Alkaloid tabl. ½ tabl. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D3 Cinabaris + D1 Echinacea + D3 kalijum dihromat + D2 Hydrastis) sinuzitis 674 tabl. u akutnoj fazi. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. 30 x 2. dnevno u akutnoj fazi. Hemofarm (ciklopentolat hlorid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0. Zobox C09BA08 Cilazapril 5 plus. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max.2 kapi 0. se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 . Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. 6 tabl. najbolje ujutro) paralele Inhibace plus.S01FA04 Ciklopen. dnevno (6 .5% rastvora nekoliko puta dnevno C09AA08 Cilazapril.5%) 5ml kapi za o~i (1%) 5ml upotreba za postizanje midrijaze i cikloplegije: 1 .5mg. Max.12 godina). 3 x ½ tabl. na 2 sata. Prilazid. 45 i 50 x 75mg upotreba 3 x 1 tableta (oboljenja perifernih krvnih sudova). 30 x (5mg + 12.2 kapi 0. deca: 1 tabl. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. na sat. Max.2. Prilazid plus N07CA02 (cinarizin) terapija vertiga 632 Cinarizin. 12 tabl. 5mg dnevno paralele Inhibace. dnevno (2 .5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme. 100 x (25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. (vestibularni poreme}aji). Registar lekova 2011 71 . 2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Stugeron forte (BR) Cinnabsin. 50 x 75mg Cinedil. Jugoremedija tabl.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) uveitis: 1 .

500mg i 750mg Ciprocinal.parenteralno: 100 – 400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ . zatim 10mg dnevno. Citeral. 5 x 100mg/50ml Ciprofloksacin. Catalent Nema~ka Circadin. nezavisno od hrane depresija. Krka film tabl. opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg. 20mg dnevno paralele Esram J01MA02 (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 Ciprinol. Max. 14.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije .5 . Swissco Services (melatonin) hipnotik 623 tabl. 20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana. sa produ`enim osloba|anjem 21 x 2mg upotreba 2mg uve~e 1 – 2 sata pre spavanja 72 Registar lekova 2011 . 20. Jugoremedija film tabl.1 sata deci se ne preporu~uje.N06AB10 Cipralex.oralno: 7. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin. uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi. Srbolek film tabl. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloxacin. 10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli . Remedica film tabl. 10 x 250mg i 500mg (SZ) rastvor za inf. anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani).oralno: 250 . 10 x 250mg.parenteralno: 5 – 10mg/kg dnevno. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) paralele Cifran. podeljeno u 2 doze . Marocen N05CH01 Circadin. Lundbeck (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl. 10 i 20 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin. Zdravlje film tabl.15mg/kg dnevno. izuzetno . po potrebi pove}ati do Max. Zdravlje film tabl. 28 i 50 x 10mg upotreba tablete se mogu deliti.

tokom 5 dana na 3 .4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. 20mg i 40mg Citalopram Sandoz. Salutas Pharma film tabl.4 nedelje paralele Platinex.4 x 10mg tokom 6 nedelja ili du`e (smanjen gastri~ki motilitet. 1 x (1mg/ml) 50ml Cisplatin "Ebewe".A03FA02 Cisap. Zdravlje (cisaprid) gastrokinetik strana 423 tabl. Timopram. 3 . Sinplatin N06AB04 (citalopram) antidepresiv 624 Citalex. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf.100mg/m2 dnevno. 3 x 10mg tokom 4 nedelje (dispepsija) L01XA01 (SZ) (cisplatin) citostatik . Zdravlje film tabl.odrasli i deca: 50 .5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin-Teva. 30 x 5mg i 10mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. 1 x (0. zatim 20 . zatim.5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba monoterapija . 20. 5 x (1mg/ml) 10ml koncentrat za rastvor za inf. 1 x (0.alkiliraju}i agens 572 Cisplatin. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. 20 x 10mg. jednom na 3 .5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin PharmaSwiss. Platosin. 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. 1 x (0.4 x 10mg tokom 12 nedelja. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. doza odr`avanja 20mg uve~e ili 2 x 10mg (gastroezofagusna refluksna bolest). 50 i 100 x 10mg.30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Starcitin. Zyloram Registar lekova 2011 73 .

sa produ`enim osloba|anjem 10 x (5mg + 120mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 tabl. Klacid IV. Klerimed. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat.keratitis.15mg/kg dnevno.3%) 5ml J01MA02 film tabl. zatim na 4 sata slede}ih 5 dana .. Klacid MR. do 14 dana (te{ke infekcije) paralele Clarexid. Ciprinol. Alkaloid Beograd (ciprofloksacin) S01AX13 kapi za o~i (0. Pliva Hrvatska (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. Pressing 74 Registar lekova 2011 . Belgija (loratadin + pseudoefedrin sulfat) terapija rinitisa 639 tabl. Ciprofloxacin. 14 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250mg na 12 sati.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno 100 . podeljeno u 2 doze (oralno) 5 . 10 x 250mg strana hinolonski antibiotik 653 542 film tabl.10mg/kg dnevno. ulkus korneje: 1 .deci se ne preporu~uje. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno . blefaritis: 1 . Marocen J01FA09 Clarexid. Belgija (loratadin) antihistaminik 648 tabl.5 . Flonidan. Loratadin. izuzetno: 7. Ciprocinal. 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . Fromilid uno. 10 x 500mg (Z) koncentrat za rastvor za inf. Zymbaktar R01BA52 Clarinase. Lekoklar. Schering-Plough Labo. Klacid.400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ .1 sata . najdu`e 10 dana R06AX13 Claritine.odrasli: 250 . 5 x 100mg/10ml upotreba oralno se uzima pre jela sistemski . tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. Schering-Plough Labo.2 kapi na 2 sata prva 2 dana.2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. Fromilid.Citeral. Ciprofloksacin.konjunktivitis. Lekoklar XL. od ter}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran.12 godina (ispod 30kg): 5mg dnevno paralele Actalor.

Xa/ml) 3ml upotreba ne sme se primenjivati intramuskularno duboke venske tromboze: 1 x 2000 .deca: 15 . 6.2ml. Bayer Schering Pharma (estradiol) estrogen 513 transdermalni flaster 4 x 3. ne treba da pre|e 600mg.10 dana (profilaksa).300mg.2Mij pra{ak za oralnu suspenziju (300 000ij/5ml) 150ml upotreba uzima se 30 minuta pre jela odrasli i deca iznad 7 godina: 1. 3 .40mg/kg dnevno podeljeno u 3 . tokom najmanje 2 a najvi{e 8 dana J01CE02 Cliacil.Xa/0. 8000ij anti . 6000ij anti .B01AB05 (SZ) Clexane. sanofi aventis (enoksaparin natrijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj.5cm2 (50μg/24 sata) upotreba 1 x nedeljno flaster lepiti na suvu.odrasli: 0.6ml. a iv infuzija 1.7g dnevno podeljeno u 2 . ({pric) sc iv 2 i 10 x 2000ij anti .7 godina: 300 000 . Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + ciproteron acetat) hormoni 518 21 oblo`ena tabl. 6. Chephasaar (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 film tabl. 100ij/kg (sc) na 12 sati.Xa/0.Xa/0. na 12 sati.6 . 20 x 600 000ij i 1.Xa/0. infarkt miokarda bez Q talasa: 100ij/kg (sc).2 Mij na 8 sati deca do 3 godine: 150 000 .20mg/kg dnevno podeljeno u 3 – 4 doze . Jugoremedija (fenoksimetilpenicilin kalijum) penicilin 534 tabl. tokom 10 dana (terapija) nestabilna angina pektoris. 10000ij anti ./inf.Xa/ml rastvor za inj. izuzetno 450mg na 6 sati (odrasli).4 doze.2. (bo~ica) sc iv 1 x (10000ij anti .300 000ij na 8 sati 3 .6mg/kg na 6 sati (deca) parenteralno . a svaki slede}i flaster treba da bude na novoj povr{ini ko`e G03HB01 Climen. 12 i 30 x 300mg film tabl. 5 x 600mg/4ml upotreba oralno: 150 . neozle|enu ko`u.600 00ij na 8 sati G03CA03 Climara.: bele 11 x (2mg + 0) ru`i~aste 10 x (2mg + 1mg) upotreba 1 tabl.4ml. 12 i 30 x 600mg (Z) rastvor za im inj.4000ij (sc) tokom 7 .4 doze paralele Klindamicin Registar lekova 2011 75 .8mg/12. posle 21-og dana pauza 7 dana J01FF01 Clindamycin-MIP. od petog dana menstrualnog ciklusa.8ml. (pojedina~na im inj. 4000ij anti . dnevno.2g tokom 60 minuta) .novoro|en~ad iznad 30 dana: 15 .

doza odr`avanja 20 . Klogrel. ({pric) sc 10 x 1432ij/0. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.D10AF01 Clindasome. a tretman ne sme trajati du`e od 2 nedelje Clopixol Depot: duboko im 200 .50mg najbolje odjednom uve~e. ({pric) sc 10 x 5153ij/0. Zyllt N05AF05 (zuklopentiksol) antipsihotik 619 Clopixol. Max. na 1 . Monogrel. 50 x 25mg (SZ) (Z) Clopixol Acuphase.3 dana. Abbott (reviparin natrijum) antikoagulans 449 rastvor za inj. podeljeno u vi{e doza. ukupna kumulativna doza ne sme biti ve}a od 400mg. po potrebi dozu ponoviti za 2 .150mg.25ml rastvor za inj. Lundbeck film tabl. im 5 x 50mg/ml rastvor za inj.4 nedelje.30mg dnevno. po potrebi pove}avati na 2 . 150mg dnevno Clopixol Acuphase: duboko im 50 . Lundbeck rastvor za inj. ({pric) sc 10 x 3436ij/0. Kerberan. Klopidogrel. Lundbeck Clopixol Depot. Cardogrel. Max. im 10 x 200mg/ml upotreba Clopixol: 20 . Hemofarm (klindamicin) antibiotik strana 501 gel sa liposomima (1%) 20g upotreba ujutro i uve~e naneti tanak sloj gela na akne B01AB08 (SZR) Clivarin.600mg. 28 i 56 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Plavix. 600mg nedeljno 76 Registar lekova 2011 .9ml upotreba 1432ij (kod malog tromboembolijskog rizika) ili 3436ij (kod velikog tromboembolijskog rizika) u razmacima od 24 sata B01AC04 Clopigal. 50 x 10mg film tabl.3 dana za 10 20mg.6ml rastvor za inj. Galenika (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno.

4 tablete dnevno R01BA53 (BR) Coldrex Caplets. na 4 . Novartis Farma Italija (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl.6 sati. Max.1 tabl.50mg dnevno do 300mg dnevno.5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Nobel Ilac (irbesartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl. 30 x 12.N05AH02 (klozapin) antipsihotik strana 619 Clozapin Sandoz. Novartis Pharma Stein [vajcarska Co-Diovan.5mg).5mg) film tabl. dnevno paralele Valsacombi C09DA04 Co Irda.6 sati ili 4 x 2 tabl.25mg. 50 x 100mg upotreba po~etna doza: 1 . Max.2 tabl. Les Laboratories Servier (tianeptin natrijum) antidepresiv 626 oblo`ena tabl.. po potrebi pove}avati tokom 2 . Salutas Pharma tabl. 50 x 25mg.5 . Max. 8 tableta dnevno deca 6 . dnevno nezavisno od jela R01BA53 (BR) Coldrex.2 x 12. GlaxoSmithKline Irska Coldrex. 28 x (300mg + 12.5mg C09DA03 Co-Diovan. 50mg i 100mg Clozapine.5mg upotreba 3 x 12. Registar lekova 2011 77 . 28 x (80mg + 12. Remedica tabl. 900mg dnevno paralele Leponex N06AX14 Coaxil. na 4 . (160mg + 12. 16 x (500mg + 25mg + 5mg) upotreba 4 x 2 tabl. 12 i 24 x (500mg + 5mg + 25mg + 20mg + 30mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . podeljeno u vi{e doza te{ke psihoze: 200 .3 nedelje za 25 .450mg. 28 x (150mg + 12.5mg) upotreba 1 tabl. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (paracetamol + kofein + fenilefrin) terapija nazeba 640 film tabl. HBM Pharma terapija nazeba 640 (paracetamol + fenilefrin hlorid + kofein + terpin hidrat + askorbinska kiselina) tabl.12 godina: ½ .

30 x 200mg upotreba primenjuje se isklju~ivo u kombinaciji sa levodopom i inhibitorima DOPA dekarboksilaze (karbidopa. Max. 2000mg dnevno 78 Registar lekova 2011 . 4 pra{ka dnevno deca iznad 6 godina (Coldrex Junior Hotrem): 1 pra{ak na 4 sata.4g+0.4g+0. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 60 x 200mg upotreba 2 x 200mg na 20 minuta pre jela paralele Rudakol J05AR01 (SZR) Combivir.24g)/L 500ml (276mOsm/L) rastvor za inf. SmithKline Beecham [panija (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba strana 640 Coldrex HotRem Blackcurrant pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem Lemon pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem med i limun pra{ak za oralni rastvor 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex Junior HotRem pra{ak za oralni rastvor 10 x (300mg + 5mg + 20mg)/3g upotreba pra{ak se pre upotrebe razmuti u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 4 . (6g+0. B.5L). 180 kapi/min.27g+5. (14 . benzerazid): 200mg uz svaku dozu levodope sa karbidopom i/ili benzerazidom. prose~no 60 kapi/min.R01BA53 (BR) Coldrex HotRem. u urgentnim stanjima) paralele Hartmanov rastvor N04BX02 Comtan. Max 6 pra{kova dnevno paralele Influrex A03AA04 Colospa retard. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin + zidovudin) terapija HIV infekcije 553 film tabl. (6g+0. Braun (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) nadoknada te~nosti i elektrolita 463 rastvor za inf. ujutro i 1 tabl. Glaxo Wellcome Velika Britanija Combivir. uve~e (21 .45ml/kg dnevno (2.21kg) B05BB01 (Z) Compound sodium lactate. Max.24g)/L 1000ml (276mOsm/L) upotreba 30 . 2 x ½ tabl.6 sati. 60 x (150mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 30kg: 2 x 1 tabl.30kg).27g+5. (Max. Solvay Francuska (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 kaps. deca: ½ tabl. Solvay Holandija Colospa retard. Novartis Pharmaceuticals UK (entakapon) antiparkinsonik 617 film tabl.

10mg dnevno C07AB07 Concor Cor. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) . Max.N06BA04 § Concerta. 14 i 28 x 20mg gastrorezistentna tabl. 30 x 18mg i 36mg upotreba odrasli: ne primenjuje se deca iznad 6 godina i adolescenti: Concerta se uzima samo ujutro. 30 x 2. iv 1 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. Janssen Pharmaceutica (metilfenidat) psihostimulans strana 627 tabl. Merz Pharmaceuticals (heparin natrijum + alantoin + te~ni ekstrakt crnog luka) terapija o`iljaka 502 gel 20g (5000ij + 1g + 10g)/100g upotreba tanak sloj gela blago utrljati u ko`u ili o`iljno tkivo. Panrazol. vi{e puta dnevno A02BC02 (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 Controloc. 14 x 40mg (Z) pra{ak za rastvor za inj. Nycomed gastrorezistentna tabl.5mg. Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl..10mg dnevno D11AX. samo u slu~ajevima kad oralna primena nije mogu}a paralele Nolpaza.15 minuta. doza je individualna.refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje parenteralno: 40mg dnevno intravenskom injekcijom tokom 2 .5 . 14 x 40mg Controloc. 54mg dnevno C07AB07 Concor. 5mg i 10mg upotreba stabilna hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funkcijom: 2.ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). (BR) Contractubex. i uzima se 30 minuta pre doru~ka oralno . Gilead Sciences gastrorezistentna tabl. Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. Pulcet Registar lekova 2011 79 . 30 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija i angina pektoris: 5 .

100mg i 200mg upotreba epilepsija . Krka (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 tabl. zatim pove}avati za 25 .5 . 400mg dnevno (monoterapija). Topactal.1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 . Teva Pharmaceutical (glatiramer acetat) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj.4 nedelje pove}ati na 2 x 7.interferonom ili peg interferonom alfa paralele Rebetol C09BA04 Co Prenessa.2 nedelje.2 nedelje. 50mg.1200mg dnevno. Servier Ireland (ivabradin) antianginalgik 471 film tabl.16 godina: 0.deca 6 . Actavis Island (topiramat) antiepileptik strana 613 film tabl. Roche (ribavirin) antivirotik 549 film tabl.625mg) tabl. 30 i 90 x (2mg + 0. dozu pove}avati za 0. 42 i 168 x 200mg upotreba 1000 .1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno).5mg 80 Registar lekova 2011 .odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno).5mg upotreba 2 x 5mg (po~etno). 2 x 25 . pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje. po potrebi za 3 . 30 i 90 x (4mg + 1. podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa . Prexanil Combi LD C01EB17 Coraxan. dnevno paralele Prexanil Combi. 56 x 5mg i 7. ({pric) sc 28 x 20mg/ml upotreba 20mg dnevno J05AB04 (SZR) Copegus.50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Tiramat. Topamax L03AX13 Copaxone. ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) .50mg dnevno.25mg) upotreba 1 tabl.5 . 28 x 25mg. Max.odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno).N03AX11 Convol. Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene . Les Laboratories Servier Coraxan. podeljeno u 2 doze tokm 1 .

4 sata Registar lekova 2011 81 . Max. 480mg dnevno paralele Diltiazem Alkaloid S01CA03 Corticin.5g upotreba mast se nanosi na unutra{nju stranu kapaka svaka 3 .120 min. 28 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno. zatim smanjiti na 1 . (odrasli) ili tokom 2 . Hemofarm (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl. podeljeno u 2 . Galenika (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 tabl.C01BD01 Cordarone. 1. dnevna doza 20mg paralele Lercanil 10 S01XA12 (BR) Corneregel. sanofi aventis (amjodaron hlorid) antiaritmik strana 469 tabl. Isosorb retard C08DB01 Cortiazem retard.3 doze sr~ana insuficencija: 40 . Amiodaron Sandoz.5 x dnevno u konjunktivalnu kesu C01DA08 Cornilat.120mg dnevno. hidrokortizon) 654 mast za o~i (1000ij + 10mg)/g 3. 20 x 20mg upotreba angina pektoris: 40 .4 doze paralele Difutrat. Galenika antibiotik i kortikosteroid za oftalmolo{ku primenu (bacitracin.2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg tokom 20 . Max.240mg dnevno podeljeno u 2 . Sedacoron C08CA13 Cornelin.3 sata (deca). iv 6 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba 2 x 90 .180mg.2g dnevno (odrasli) paralele Amiodaron. Max. 30 x 200mg rastvor za inj. Dr Gerhard Mann (dekspantenol) oftalmik 659 gel za o~i (50mg/g) 10g upotreba 3 . Hemofarm (lerkanidipin hlorid) antagonist Ca2+ 482 film tabl.

Prelow. Lotar.50mg paralele Carvedigamma. Carvetrend. Karvileks.125mg i 25mg Coryol. Rasoltan. Losartan. zatim 2 x 25mg. od 4 nedelje do 1 x 20mg. Losar. Berlin-Chemie (metoprolol tartarat) beta blokator strana 478 Corvitol 50 tabl. profilaksa migrene: 1 . koronarna sr~ana bolest: 1 .25mg i 12. 30 i 50 x 50mg Corvitol 100 tabl. ne kra}im. Lakea. nastaviti sa 2 x 12.C07AB02 Corvitol. Dilatrend. Max.100mg dnevno tahiaritmije. 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg. Sentor C10AA07 Crestor.25 (2 nedelje). infarkt miokarda. LozarEP. Slaviamed tabl. 30 i 50 x 100mg upotreba hipertenzija. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Erynorm. MSD Italija (dorzolamid + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (2% + 0. 50mg dnevno angina pektoris: 12. 28 x 6.5mg po~etno. 28 x 5mg. Lorista. zatim 25mg dnevno. 30 i 90 x 3. Max.10mg (po~etno). 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3.5mg po~etno. Carvedilol Sandoz. 10mg. Milenol S01ED51 Cosopt.2 x 50 .5mg upotreba hipertenzija: 12. 2 x 25 . izuzetno kod visokog kardiovaskularnog rizika pod nadzorom specijaliste pove}avati na 1 x 40mg 82 Registar lekova 2011 .5%) 5ml upotreba 2 x 1 kap u obolelo oko C09CA01 Cozaar. 20mg i 40mg upotreba 1 x 5 . Losartic. zatim 2 x 6. 28.125mg (2 nedelje). Max. MSD Italija (losartan kalijum) antihipertenziv 486 tabl.5mg.2 x 100mg paralele Presolol C07AG02 (karvedilol) beta blokator 480 Coryol. AstraZeneca UK (rosuvastatin) hipolipemik 490 film tabl. Krka tabl. po potrebi pove}avati u intervalima.

1 x 500mg upotreba 5mg/kg na 12 sati. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + norgestrel) hormoni 515 oblo`ena tabl. tvrda 180 x 400mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli: 800mg na 8 sati deca i adolescenti (4 . tvrda 28 x 30mg i 60mg upotreba lek se uzima jednom dnevno. tvrda 360 x 200mg kaps./inf.125g upotreba 1 aplikator dnevno posle ovulacije ili od 18 do 21 dana menstrualnog ciklusa 1 aplikator dnevno nakon in vitro fertilizacije i potvrde trudno}e.14 dana (prevencija). po~ev{i od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan.G03DA04 Crinone. 300 . Merck Serono (progesteron) gestagen strana 514 vaginalni gel 8% (u aplikatoru) 15 x 90mg/1.400mg/kg na dan G03FB01 Cyclo Progynova. zatim 7 dana pauze N06AX21 Cymbalta. tokom 30 dana kontinuirano J05AE02 Crixivan.21 dan (le~enje) ili 7 .5ml suspenzija za endotrahealno ukapavanje 1 x 240mg/3ml upotreba primenjuje se samo u klini~kim uslovima od strane stru~nog osoblja. 21: bele 11 x (2mg + 0) i sme|e 10 x (2mg + 0. Max. Roche (ganciklovir) antivirotik 549 pra{ak za rastvor za iv inj.5mg) upotreba 1 tabl. 14 . dnevno. MSD Italija (indinavir sulfat etanolat) terapija HIV infekcije 550 kaps. Eli Lilly (duloksetin) antidepresiv 626 gastrorezistentna kaps. Chiesi Farmaceutici (poraktant alfa) plu}ni surfaktant 649 suspenzija za endotrahealno ukapavanje 2 x 120mg/1. 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan (terapija odr`avanja) Registar lekova 2011 83 .17 godina): 500mg/m2 na 8 sati R07AA02 (SZ) Curosurf. nezavisno od obroka depresija i dijabeti~ki periferni neuropatski bol: 60mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) anksioznost: 30mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) J05AB06 (SZ) Cymevene.

u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). 15 .im ili sc: 1 .iv: 100 . u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . ili 100 . 90 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 . u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija .5 dana. 15 . Actavis Italy (citarabin) citostatik .300mg dnevno bez orhiektomije paralele Androcur N01BB08 (Z) Cystocain 2%.30ml (regionalna anestezija).100mg/m2 dnevno 2 . 15 .5ml. 50 x (80mg + 0.30ml (blokada perifernih nerava ili pleksusa).006mg)/ml 2ml upotreba stomatolo{ka anestezija: naj~e{}e 2ml po zubu paralele Ubistesin L01BC01 (SZ) Cytosar. PharmaSwiss (ciproteron acetat) hormonski antagonist .20ml (epiduralna anestezija). 5 x (20mg/ml) 10ml upotreba 2 . ili 75 . 1 x 500mg/10ml pra{ak za rastvor za sc im iv inj.1.200mg dnevno nakon orhiektomije. Max.antimetabolit 568 pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj. 1 x 100mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj.5ml. Jugoremedija (artikain hlorid) lokalni anestetik 604 rastvor za inj.antiandrogen strana 518 tabl.intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Alexan "Ebewe" 84 Registar lekova 2011 .006mg)/ml 10ml upotreba ne primenjivati intravenski! 2 .20ml (epiduralna anestezija) N01BB58 (Z) Cystocain DS. 100ml (infiltrativna anestezija).30ml (terapija bolnih sindroma) N01BB58 (Z) Cystocain A 2%. Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik 605 rastvor za inj. 5 x (20mg + 0. 100ml (infiltrativna anestezija). jednokratno.G03HA01 Cyprocur. Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik u stomatologiji 605 rastvor za inj. 1 x 1g upotreba monoterapija .200mg/m2 dnevno 5 dana. 1 . Max. 15 .5mg/kg.

.

Galenika (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. po potrebi ponavljati na 3 . Trental A10BB01 Daonil. Janssen Pharmaceutica (mikonazol nitrat + hidrokortizon) dermatik 494 krem (20mg + 10mg)/g 15g upotreba ~uvati na 2 ./inf.3 doze) paralele Maninil C07AA07 Darob mite. Galenika (mikonazol) antimikotik D01AC02 krem (2%) 30g 494 A01AB09 oralni gel (2%) 40g 416 upotreba krem: 2 x dnevno mazati obolelo mesto./inf.250mg/m2 jednom dnevno.5 . 10 x 100mg Dacarbazin Pliva-Lachema 200 pra{ak za rastvor za iv inj.L01AX04 (SZ) Dacarbazin Pliva-Lachema. 10 x 200mg upotreba monoterapija: 200 . 30 x 5mg upotreba 2.5mg uz doru~ak.odrasli i deca: 4 x dnevno 1/2 kafene ka{ike dr`ati u ustima nekoliko minuta. a zatim progutati . Max.240mg dnevno u jednoj ili vi{e doza 86 Registar lekova 2011 .odoj~ad: 4 x dnevno 1/4 kafene ka{ike C04AD03 Damaton.8°C 2 x dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto Daktanol.6 nedelja oralni gel .4 nedelje D01AC52 Daktacort. Abbott (sotalol hlorid) beta blokator 478 tabl. tokom 5 dana. Pliva-Lachema (dakarbazin) citostatik strana 566 Dacarbazin Pliva-Lachema 100 pra{ak za rastvor za iv inj.3 x 400mg posle jela paralele Pentoksifilin. tokom 2 . 15mg dnevno (doze ve}e od 10mg davati podeljeno u 2 . sa produ`enim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 . Jugoremedija (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl. 50 x 80mg upotreba aritmija: 120 .

Mentholatum (mentol) lokalni analgetik 594 gel (2%) 35g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 3 .6%+5%+5%) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 .50mg svake 2 .4 puta dnevno blago masirati bolno mesto M02AX10 (BR) Deep Heat Rub. Alkaloid (diflukortolon valerat) dermatosteroid 499 krem (0. 1 x 20mg/10ml upotreba monoterapija: 40mg/m2 infuzijom tokom 60 minuta u jednoj dozi svake 2 nedelje A14AB01 (Z) Deca Durabolin.3 x dnevno naprskati bolno mesto sa razdaljine oko 15cm M02AA13 (BR) Deep Relief. im 1 x 50mg/ml upotreba 25 . Mentholatum lokalni antireumatik (metilsalicilat + metilnikotinat + etilsalicilat + hidroksietilsalicilat) 595 sprej za ko`u.8%+5.3 x dnevno nanositi na obolelo mesto.1%) 20g upotreba 1 . Organon Holandija (nandrolon dekanoat) anabolik 445 rastvor za inj. Mentholatum (metilsalicilat + mentol + ulje eukaliptusa + terpentin) lokalni antireumatik 595 krem (12. 67g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 .1%) 20g mast (0.10cm gela blago utrljati u obolelo mesto Registar lekova 2011 87 . Actavis Italy (daunorubicin) citostatik ..91%+1. zavisno od indikacije D07AC06 Decotal.47%) 15g. (BR) Deep Freeze Cold Gel.3 nedelje.97%+1. 30g i 50g upotreba 3 x 4 .L01DB02 (SZ) Daunoblastina. 35g.7 nedelja M02AX.3 x dnevno naneti krem na bolno mesto i blago masirati M02AX10 (BR) Deep Heat Spray. rastvor (1%+1. Mentholatum (ibuprofen + levomentol) nesteroidni antireumatik 594 gel (5% + 3%) 15g.antibiotik strana 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. tokom 1 .

2. Nycomed (lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice) odontologik 417 rastvor za desni 10g x (34mg + 32mg + 1. 60mg dnevno deca 5 . Galenika (ibuprofen.6 godina: 2 tabl. na sat. nakon pobolj{anja stanja 3 x 2 tabl.1mg + 3mg + 7. na sat.6mg + 11.3 kapi vi{e puta dnevno premazati desni (BR) Dentokind.3 x 10mg. Hemofarm (prazepam) benzodiazepin 622 tabl. pre jela i polako otapa u ustima. Max. se uzima 30 min. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Belladonna + D6 Chamomilla + D6 Ferum fosforicum + nicanja zuba D12 Hepar sulfuris + D6 Pulsatilla) tabl.14 dana N05BA11 Demetrin.2 supozitorije dnevno.5ml sirupa (2 . 12 tabl. tokom 7 . dnevno.12 godina) C05AA06 Delmeson. nakon pobolj{anja stanja 3 x 1 tabl. Sanofi Winthrop Industrie (valproinska kiselina) antiepileptik 612 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba strana 639 (BR) film tabl. za bebe tabl. 20 x (200mg + 30mg) sirup (100mg + 30mg)/5ml 100ml (Rp) Defrinol forte film tabl. na 6 sati ili 2 tabl. Max. ili 20mg odjednom uve~e pre spavanja. 20 x 10mg upotreba odrasli: 1 .R01BA52 Defrinol.3 x 5mg A01AD11 (BR) Dentinox N. 4 x 400mg/4ml upotreba odrasli: do 10mg/kg. Max. na 8 sati deca: 3 x 2.6 godina). Jugoremedija (fluorometolon + neomicin + feniramin hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (0. 6 tabl. Max.12 godina: 2 .2mg + 1.3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . 3 x 5ml (6 .4mg) upotreba mast: 1 .30mg/kg dnevno (uobi~ajeno) 88 Registar lekova 2011 . 150 x (15mg+15mg+15mg+15mg+15mg) 675 upotreba tabl.5g) upotreba tamponom natopljenim sa 2 . N03AG01 (Z) Depakine. 20 x (400mg + 60mg) upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 1 tabl. 1 . dnevno.5g dnevno (po~etno) deca: 20 . se rastvara u malo vode deca do 1 godine: 1 tabl.5mg)/g 10g supozitorija 5 x (0.

izuzetno Max. dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 .15mg/kg/dan.odrasli: 10 . Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333. 3g dnevno Depakine Chronosphere granule se daju posute po hladnoj mekoj hrani ili napitku.30mg/kg/dan (uobi~ajeno).30mg + 145. dozu prilago|avati zavisno od odgovora bolesnika. zatim 4 tabl.30mg/kg/dan (uobi~ajeno). Sanofi Winthrop Industrie film tabl.76mg + 72.05mg + 217. Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 497 krem (20mg/g) 20g i 50g upotreba 4 .61mg) Depakine Chronosphere 500mg. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 750mg (500.8mg + 87mg) Depakine Chrono 500mg. izuzetno Max. 40mg/kg/dan .deca iznad 20kg: 20 . 35mg/kg/dan D04AA32 (BR) Dermodrin.5g dnevno . Les Laboratories Servier (diosmin + hesperidin) venotonik 477 film tabl.N03AG01 (Z) (natrijum valproat + valproinska kiselina) antiepileptik strana 612 Depakine Chrono 300mg. uve~e hemoroidi: 6 tabl. 50mg/kg/dan . Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 250mg (166.odrasli: 20mg/kg/dan. izuzetno Max. dnevno slede}a 3 dana Registar lekova 2011 89 . izuzetno Max.odoj~ad i deca do 20kg: 20mg/kg/dan podeljeno u 2 doze.66mg + 29. izuzetno Max.odrasli: 10 .30mg/kg/dan podeljeno u 2 doze. 30 x (450mg + 50mg) upotreba hroni~na venska insuficijencija: 1 tabl.03mg) Depakine Chronosphere 250mg.75mg) Depakine Chronosphere 1000mg. Sanofi Winthrop Industrie film tabl. 2. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333mg + 145mg) Depakine Chronosphere 100mg.27mg) upotreba Depakine Chrono tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 300mg (199. dnevno prva 4 dana. ne `va}e se i ne ostavlja za kasnije epilepsija . dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 . u podne i 1 tabl. profilaksa terapije bipolarne bolesti . Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 1000mg (666mg + 290.5 x dnevno nanositi u tankom sloju C05CA53 Detralex. pripremljena sme{a se pije odmah. se mo`e deliti ali se ne sme sitniti ni `vakati epilepsija .14mg) Depakine Chronosphere 750mg. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg (66.15mg/kg/dan.deca: oko 30mg/kg/dan (uobi~ajeno) terapija mani~nih epizoda.

5 .2 .5mg rastvor za inj. uz kontrolu o~nog pritiska) mast: 2 .3mg/ml) 10.5ml Dexagel. Dr Gerhard Mann (deksametazon + gentamicin) kortikosteroid i antibiotik 654 kapi za o~i (1mg + 5mg)/ml 5ml mast za o~i (0. zatim 1 . Galenika (deksametazon.985mg/g) 5g upotreba 1 kap rastvora ili gela na 4 sata u konjunktivalnu kesu.1% + 0.5 . Galenika (deksametazon) glukokortikoid 527 tabl.1mg dnevno (mali zglobovi).0. neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za u{i/o~i (0.6mg (najvi{e 10mg) dnevno.4 .6 x 1 kap (najdu`e 2 nedelje. Max.1mg dnevno (lezije) 90 Registar lekova 2011 .1mg dnevno parenteralno (im ili iv) po~etna doza: 4 . im iv pa 25 x 4mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije oralno: 0.8 .4 kapi paralele Neodeksacin S01CA01 Dexamytrex.5 . Dr Gerhard Mann kapi za o~i (1. Pfizer Italia (tolterodin tartarat) spazmolitik strana 519 film tabl. 50 x 0. 28 i 56 x 1mg i 2mg upotreba 2 x 2mg.1 cm (najdu`e 2 nedelje) H02AB02 Dexason. Dr Gerhard Mann gel za o~i (0. po potrebi nastaviti 3 . 20 i 50 x 0.5mg/kg dnevno (deca) pa: 4mg dnevno (veliki zglobovi).35%) 5ml upotreba oko: 1 .G04BD07 Detrusitol. 2 x 4mg S01BA01 (deksametazon) oftalmik 653 Dexa EDO.3mg + 5mg)/g 3g upotreba kapi: 4 . najdu`e 4 nedelje paralele Maxidex S03CA01 Dexamethason-neomycin. 0.3 x 3 . postepeno smanjivati do doze odr`avanja 0. 0.2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba. 0.3 x 0.2 kapi na 4 sata uho: 2 .20mg dnevno (odrasli).4 x dnevno.

5L. 50mg dnevno parenteralno .5L.120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi paralele Diprian. posle 21-og dana pauza 7 dana B05DB.36% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L. 21 x (0. (SZ) Dianeal PD4. 5L (1.27% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L. Menarini Manufacturing film tabl. dnevno. stariji pacijenti Max. 2.5mg rastvor za im iv inj. 5L (3.86% glukoze) upotreba re`im doziranja.5. 75mg dnevno. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + ciproteron acetat) hormoni 518 oblo`ena tabl. Max. Les Laboratories Servier tabl. ukupna dnevna doza ne sme biti ve}a od 150mg. 5 x 50mg/2ml Dexomen 12. Glikosan.M01AE17 (deksketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 592 Dexomen. ne daje se du`e od 2 dana G03HB01 Diane 35. CAPD A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik 436 Diaprel MR. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 30mg upotreba 30 .5mg na 4 .5mg upotreba lek se uzima u toku jela oralno: 12. frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi klini~kom statusu bolesnika paralele Balance. Glioral Registar lekova 2011 91 .12 sati.035mg + 2mg) upotreba 1 tabl. Gliclada./koncentrat za inf.30 min. Berlin-Chemie film tabl. 10. 20 i 40 x 12. 30 i 50 x 25mg Dexomen 12. A.5. od prvog dana menstrualnog ciklusa.): 50mg na 8 . Laboratorios Menarini film tabl. u trajanju 10 .5L. 40 x 12.(duboko im ili spori iv bolus u trajanju ne kra}em od 15 sec. ili sporom iv inf. Anpharm Poljska Diaprel MR.6 sati ili 25mg na 8 sati. 5L (2.. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L. 2. 2.

Ceroxim. Rapten Duo 92 594 Registar lekova 2011 . PharmaSwiss M02AA15 sprej gel za ko`u 12.2 x 75mg ili 100mg lokalno . Remedica tabl. 20 i 30 x 75mg upotreba odrasli – parenteralno: 1 . PharmaSwiss (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.30mg dnevno (anksioznost).4 doze paralele Apaurin. Meglimid. Gliprex. 30 x 2mg.12 . Trical J01DC02 (Z) Dicef. im 5 i 50 x 75mg/3ml Diclofenac duo. 5mg i 10mg Diazepam. Amaryl.2 nedelje po 1mg do Max. 50 x 750mg pra{ak za rastvor za im iv inj.N05BA01 (diazepam) benzodiazepin strana 621 Diazepam.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .sprej: 3 x dnevno naneti gel na ko`u i sa~ekati da se osu{i paralele Diklofenak Duo Nini. u te`im slu~ajevima 15 .0. 2mg. Xorimax M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Diclac. Bensedin A10BB12 Dibiglim. tvrda 10. PharmaSwiss kaps. 30 x 2mg i 5mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg.4 doze (na 6 .2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana. Naklofen Duo. Glimepirid.5g i 25g Diclofenac retard.8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Nilacef. 6mg dnevno paralele Aglimex. 10 i 50 x 1500mg upotreba odrasli: 750mg . 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata./inf. Limeral. 30 x 1mg./inf.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg DicloRapid. Hemofarm tabl.1. Jugoremedija tabl. 5 . Cefuroxim-MIP. ako je neophodno odrasli – oralno: 1 . JenaHexal rastvor za inj.15mg uve~e (nesanica) deca: 0. Xorim. PharmaSwiss gastrorezistentna kaps.8 sati) paralele Aksef. Lek (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg (BR) Diclofenac Duo 4% spray gel.

Krka kaps.oralno: 50 .D07CC01 Didermal. Stabilanol C01DA08 Difutrat. Fluconal. Flumycozal. tvrda 28 x 100mg kaps.oralno ili infuzijom: 200 .14 dana (oralna kandidijaza).80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat. tvrda 7 x 50mg i 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 .5mg + 1mg)/g 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Diflazon.100mg dnevno. Galenika (betametazon. tvrda 7 x 50mg kaps. Flukonazol.4 nedelje (dermatomikoze). po potrebi dozu pove}ati na 60 .12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Fluco Sandoz.oralno ili infuzijom: 3 . Pfizer Francuska kaps. gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze. Srbolek (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps. (2mg/ml) 100ml upotreba odrasli . 2 . Isosorb retard Registar lekova 2011 93 . tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. 7 .400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli . (2mg/ml) 100ml Diflucan.6mg/kg dnevno prvog dana. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). 6 .400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca .5mg + 1mg)/g 15g krem (0.

ako je neophodno .4g gela blago utrljati na obolelo mesto deca iznad 6 godina . Diclofenac duo. 20 x 0.100mg (doza odr`avanja).4 x 2 .25mg rastvor za iv inj. Coryol. Nini kaps. Hemofarm film tabl. Rapten Duo C01AA05 Dilacor.M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik strana 588 Diklofen. 6 x 0. 28 i 30 x 6.25mg (2 nedelje).3 doze (po~etna doza).75 .150mg dnevno (dismenoreja) .1. u podeljenim dozama (brza digitalizacija).5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12. Naklofen. 2 x 25 . 1 . 50mg dnevno angina pektoris: 12. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg supozitorija 10 x 50mg rastvor za inj. sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 100mg rastvor za inj. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg Diklofenak Duo Nini plus kaps.5mg po~etno. 0. 20 x 50mg tabl. Max. 20 x 50mg tabl. kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata.150mg dneno podeljeno u vi{e doza .125 .5mg.125mg (2 nedelje).1mg dnevno (doza odr`avanja) C07AG02 Dilatrend. 50 . Max. Carvetrend. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg 594 594 upotreba odrasli .25mg. im 5 x 75mg/3ml supozitorija 10 x 25mg i 50mg M02AA15 (BR) gel (1%) 40g Diklofenak Duo Nini.2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana. Milenol 94 Registar lekova 2011 . Roche (karvedilol) beta blokator 480 tabl. Karvileks. zatim 25mg dnevno. nastaviti sa 2 x 12. u podeljenim dozama (doza odr`avanja) parenteralno: 0.lokalno: 3 . zatim 2 x 6. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3.2 x 75 .oralno: 100 .150mg dnevno podeljeno u 2 . Zdravlje (digoksin) kardiotonik 468 tabl. DicloRapid.0. Diclofenac retard.3mg/kg dnevno (kod juvenilnog artritisa) paralele Actafenak. 0. Max.5 .5mg sporo iv./inf. Diclac.oralno ili rektalno: 1 .50mg paralele Carvedigamma. zatim 2 x 25mg.25mg/2ml upotreba oralno: 0. 12.5mg (5μg/kg) dnevno. im 5 x 75mg/3ml M02AA15 (BR) gel (1%) 50g Diklofenak.15μg/kg) dnevno. Carvedilol Sandoz. po potrebi manja doza na 4 sata (brza digitalizacija).5mg po~etno.rektalno: 50 .5mg (10 . Galenika gastrorezistentna tabl.parenteralno: 1 .

Novartis Pharma Stein [vajcarska (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl.25mg ½ .8 sati (vrtoglavica). 12. Galenika (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl. 50 .5 . sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 80mg upotreba 2 x 80mg pre jela (ujutro i u podne a najkasnije do 16 sati) paralele Lentonitrat 50 C08DB01 Diltiazem Alkaloid.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.100mg ½ . 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno).12 godina: 50mg na 6 .8 sati (vrtoglavica).100mg na 4 . Max. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg.25mg na 6 . Hemofarm (pentaeritritil tetranitrat) antianginalgik strana 470 tabl. po potrebi 2 x 80mg. 28 x 40mg. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba angina pektoris: 3 . 150mg dnevno paralele Aviomarin. 28 x 40mg.6 sati (vrtoglavica). Novartis [panija (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl. 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor.4 x 30 . po potrebi 2 x 80mg.60mg ili 2 x 90mg hipertenzija: 3 x 60mg ili 1 . Dramina C09CA03 Diovan.C01DA05 Dilcoran 80.2 x 90mg maksimalna dnevna doza: 480mg paralele Cortiazem retard R06AA02 (BR) Dimigal.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. 400mg dnevno deca 2 . dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor. 25 . Max. Alkaloid (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl.50mg ½ . Valsartan C09CA03 Diovan. 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 . Valsartan Registar lekova 2011 95 . 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno). 2 x 160mgpostinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta.5 . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg. 75mg dnevno 6 .6 godina: 12.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.

sa produ`enim osloba|anjem im 1 x 3. Propofol 1% MCT Fresenius.5 . Schering-Plough Labo. Belgija (betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat) glukokortikoid 526 suspenzija za inj.4mg/kg/sat (odr`avanje sedacije) paralele Propofol 1% Fresenius.25mg/2ml upotreba karcinom prostate: 3. Glikosan.12mg/kg/sat .14mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi .1ml (miozitis i fibrozitis) 96 Registar lekova 2011 .odrasli: 0. Beaufour Ipsen (triptorelin) analog gonadorelina 578 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5ml (sinovijalna cista).odrasli: 0.3 . dnevna doza: 2.5mg/kg odr`avanje anestezije . 1 x (10mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj. 320mg dnevno. Fresenius Kabi (L-alanin + L-glutamin) parenteralni nutritiv strana 465 koncentrat za rastvor za inf.1mg/kg tokom 1 .25mg im na 3 meseca endometrioza: 11.deca iznad 3 godine: 2.4 nedelje lokalna infiltracija: 0.2ml duboko im svake 2 .5 minuta (inicijalno). Max. Propofol Lipuro 1%. 0.25 . sc 7 x 0.5ml (tendosinovit).B05XB02 (SZ) Dipeptiven.4mg/kg/sat. zatim 1./inf.25mg im na 3 meseca (terapiju zapo~eti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa) sterilitet kod `ena: 0. Recofol H02AB01 (Z) Diprophos.160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze.odrasli: 1.5ml/kg L02AE04 Diphereline. podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR. 0.75mg na 4 nedelje A10BB09 Diprian. brzinom 40mg/10 sekundi .1mg sc po~ev od drugog dana menstrualnog ciklusa.2.75mg im na 4 nedelje ili 11.6mg L-glutamina) upotreba dnevna doza: 1. Gliclada.5 .75mg/2ml i 11.) . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 80mg upotreba 40 .25 .5mg/kg.0. Glioral N01AX10 (SZ) Diprivan.odrasli: 4 .1ml (burzitis). 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. im ia id 5 x (2mg + 5mg)/ml upotreba sistemska terapija: 1 .5 .5 .5ml/kg Max. najdu`e 3 dana sedacija tokom pripreme za hirur{ke i dijagnosti~ke postupke .12 dana fibromi uterusa: 3. 0.5 .deca iznad 3 godine: 9 .1mg pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.2. AstraZeneca UK (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj. Hemofarm (gliklazid) oralni antidijabetik 436 tabl. tokom 10 . 10 x 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134.

25 .5ml do navr{ene 7 godine Ditevaksal-T za odrasle primarna imunizacija . 200mg dnevno deca ispod 6 meseci: 3mg/kg dnevno 6 meseci . Schering-Plough Labo.5ml (I u 2-om mesecu.D07BC01 Diprosalic. im 10 x (max.5mg + 30mg)/g 15g rastvor za ko`u (0. im 10 x 5ml (min. Max.5ml 12 meseci posle tre}e doze druga revakcinacija: 0. Lipidra.12 meseci nakon prve doze) revakcinacija: godinu dana posle potpune vakcinacije 558 C03AA03 Diunorm. Sortis. 30 x 10mg. 40ij)/0. pre~i{}eni) Ditevaksal-T. Belgija (betametazon + salicilna kiselina) dermatik strana 500 mast (0.2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju rastvor za ko`u: 1 . Max. Torlak vakcina protiv difterije i tetanusa. II i III u razmaku 4 . 20 x 25mg upotreba odrasli . Tulip J07AM51 (Z) (toksoid difterije.25mg dnevno (po~etna doza).2mg/kg dnevno Registar lekova 2011 97 .deca 2 meseca do 7 godina (kod kojih je kontraindikovano davanje DTP ili DtaP): 3 doze po 0. Schering-Plough Francuska Diprosalic.100mg dnevno.odrasli i deca iznad 7 godina: 3 doze po 0. III doza 6 . pre~i{}eni + toksoid tetanusa. Atoris.2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Belosalic C10AA05 Dislipat.50mg dnevno (doza odr`avanja). Torlak suspenzija za inj. 20mg. adsorbovana suspenzija za inj.12 godina: 1 .edemi: 25 .5 . 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. 30ij + min 40ij)/0. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.5mg + 20mg)/ml 30ml upotreba mast: 1 .5ml 5ml upotreba Ditevaksal-T primarna imunizacija . 80mg dnevno paralele Atacor.5ml (II doza najmanje 4 nedelje nakon prve doze.hipertenzija: 12.5ml Ditevaksal-T za odrasle.6 nedelja nakon primene prethodne doze) prva revakcinacija: 0. Max. 30ij + min. Slaviamed (hidrohlorotiazid) diuretik 473 tabl. Medico Uno (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. 50mg dnevno .

tvrda 5 x 100mg Doksiciklin.odrasli: 50 . Rottapharm Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg Dona.10μg/kg u minuti (uobi~ajeno doziranje) J01AA02 (doksiciklin) tetraciklin 532 Doksiciklin.C03CA04 Diuver.deca: 25 .5 . 1 x 250mg/50ml upotreba odrasli: 2. Max.50mg sporom iv injekcijom analgezija u aku{erstvu: 50 . Vibramycin D N02AB02 § (SZ) Dolantin. Hemofarm kaps.100mg sc ili im.3 sata premedikacija .5 . odnosno 25 . sc im iv 5 x 100mg/2ml upotreba analgezija . 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan). 40mg dnevno C01CA07 (Z) Dobutamin Admeda. po potrebi ponoviti za 4 sata .5mg dnevno edem: 5 . 20 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 2.2mg/kg im 1 sat pre operacije M01AX05 (BR) (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 Dona. zatim 100mg na 24 sata paralele Dovicin.100mg im 1 sat pre operacije .50mg sporo iv. Jugoremedija film tabl. kardiotonik 469 Dobutamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf. Haupt Pharma Wulfing (dobutamin) simpatikomimetik. im. 20 i 30 x 1500mg Dona.odrasli: 25 . Pliva Hrvatska (torasemid) diuretik strana 474 tabl. po potrebi ponoviti za 1 .5 . Rottapharm Irska pra{ak za oralni rastvor 4.100mg sc. 5 x 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250 koncentrat za rastvor za inf.20mg ujutro. sanofi aventis (petidin hlorid) opioidni analgetik 606 rastvor za inj. Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg upotreba 1 x 1500mg na prazan stomak paralele Perigona 98 Registar lekova 2011 .deca: 0.

5 x 50mg/5ml Dopamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf. 10 x 5mg/5ml rastvor za im iv inj. odjednom. 5 x 15mg/3ml rastvor za im iv inj. se rastvara u malo vode deca do 6 godina: 4 x 1 tabl. Midazolam Torrex (BR) Dormikind. 5 x 200mg/10ml upotreba 2 .2mg/kg (deca) paralele Flormidal.0.karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf.5 .uvod u anesteziju: 0.20mg/kg (deca) . Max.5μg/kg u minuti (po~etna doza) J01DH04 (SZ) Doribax.60 minuta pre intervencije (premedikacija) parenteralno . 5 x 50mg/10ml upotreba oralno: 7. 10mg dnevno paralele Aricept.N06DA02 Donecept. Roche (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl. Aricept evess.0. 15mg na 30 .0.30 minuta pre anestezije (odrasli). 10 x 500mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 500mg na 8 sati./inf. odjednom. 150 x (10mg + 20mg + 15mg) upotreba tabl. Max. Yasnal C01CA04 (Z) Dopamin Admeda.08 .6 nedelja.07 . Tregona. 0. 0. tokom 4 . Registar lekova 2011 99 . 20 . Actavis Malta (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti strana 627 film tabl. Janssen Pharmaceutica (doripenem) antibiotik . Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za smirenje. trajanje terapije 14 dana N05CD08 Dormicum. zatim pove}ati na 10mg dnevno.15 . 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno./inf.2mg/kg (odrasli). po potrebi ponoviti tokom no}i (nesanica). nesanicu kod dece (D4 Cypripedium pubescens + D10 Magnesium carbonikum + D12 Zincum valerianicum) 675 tabl.0. Haupt Pharma Wulfing (dopamin hlorid) simpatikomimetik. kardiotonik 469 Dopamin Admeda 50 koncentrat za rastvor za inf.5mg film tabl. pre jela i polako otapa u ustima. se uzima 30 min. za bebe tabl. 30 x 15mg (Z) rastvor za im iv inj.1mg/kg.15 .15mg uve~e pre spavanja.premedikacija: 0. Landex./inf. 10 x 7.

5 . 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Doxorubicin-Teva.J01AA02 Dovicin.6 godina: 12. 50 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. 75mg dnevno 6 . 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . 3 uzastopna dana. Galenika (doksiciklin) tetraciklin strana 532 kaps.8 sati (vrtoglavica). 25 .25mg ½ . kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 75 . 400mg dnevno deca 2 . 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 .12 godina: 50mg na 6 .90mg/m2 dnevno.50mg ½ . Max. tvrda 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan). Dimigal 100 Registar lekova 2011 . Hemofarm (kalcijum dobesilat) angioprotektiv 478 kaps.8 sati (vrtoglavica).100mg ½ .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. Jadran Galenski Laboratorij (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl. Teva Pharmachemie pra{ak za rastvor za iv inj. zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin.antibiotik 570 Doxorubicin "Ebewe". Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. svake tri nedelje.100mg na 4 . Vibramycin D C05CX01 Doxi-Hem. 150mg dnevno paralele Aviomarin.5 . svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD. tvrda 30 x 500mg upotreba 3 x 500mg posle jela L01DB01 (SZ) (doksorubicin hlorid) citostatik .6 sati (vrtoglavica).75mg/m2 na 3 nedelje ili 20mg/m2 dnevno tokom 3 uzastopna dana. 12.25mg na 6 . Sindroxocin R06AA02 (BR) Dramina.

3 dana.250mg Registar lekova 2011 101 .5 .15ml dnevno. 20 i 30 x 5mg Dulcolax. zatim 5 .6 godina). Panlax A06AD11 Duphalac. Portalak G03DB01 Duphaston. Zdravlje (teofilin) bronhospazmolitik 644 kaps.25 dana ciklusa prete}i poba~aj: 40mg odjednom. Delpharm Reims gastrorezistentna tabl.odrasli: 15 .25 dana ciklusa. Solvay Holandija (didrogesteron) gestagen 514 film tabl. laksativ 426 oralni rastvor (67%) 10 x 15ml oralni rastvor (67%) 1 x 200ml i 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 .10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere .500mg deca 2 . Solvay Holandija (laktuloza) terapija hiperamonijemije.35kg): 2 x 125 .12 godina (20 .6 godina (10 .125mg 6 .25 dana ciklusa.A06AB02 (bisakodil) laksativ strana 426 Dulcolax.20mg/L odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 250 . najmanje tokom 6 uzastopnih ciklusa a mo`e se nastaviti i tokom prvih meseci trudno}e 2 x 10mg R03DA04 Durofilin.3 x 10mg od 5 . zati na 8 sati 10mg do povla~enja simptoma habitualni poba~aj: 2 x 10mg do 20-te nedelje trudno}e sterilitet usled insuficijencije `utog tela: 10mg dnevno 14 . optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 .30ml (Max. Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 .oralno ili 10mg ujutro rektalno deca iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis.25 dana ciklusa ili kontinuirano disfunkcionalna krvarenja: 2 x 10mg od 11 . zatim 5ml dnevno (7 . 20 x 10mg upotreba endometrioza: 2 . sa produ`enim osloba|anjem 40 x 125mg i 250mg upotreba doziranje je individualno. 10 .deca: 5ml dnevno (1 .45ml sirupa hroni~na opstipacija .20kg): 2 x 62.15ml sirupa .14 godina) paralele Lactulose-MIP. 60ml) sirupa u po~etku. tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa dismenoreja: 2 x 10mg od 5 .

25cm2 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) 2. Max. Janssen Pharmaceutica (fentanil) opioidni analgetik strana 606 transdermalni flaster 5 x (12μg/sat) 1. flaster se lepi na intaktnu ko`u.5mg/10. sc im 1 i 2 x 500 LD50j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250ij za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500ij u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno. doza je 1000ij 102 Registar lekova 2011 .5cm2 transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) 5mg/21cm2 transdermalni flaster 5 x (75mcg/sat) 7. Beaufour Ipsen (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans 596 pra{ak za rastvor za inj. Victanyl M03AX01 (Z) Dysport.5cm2 transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 10mg/42cm2 upotreba doze se odre|uju individualno.N02AB03 § Durogesic.5mg/31. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Fentanyl.25mg/5. Fentanyl Sandoz. Fentanyl Torrex.

.

uve~e. Max.deca 2 .12 godina: 2 .4 x 1 inhalacija rastvor 250μg . smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobi~ajene doze odr`avanja 9mg/sat. Jugoremedija (ekonazol) D01AC03 krem (1%) 20g i 30g antimikotik 494 505 sprej za ko`u.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 .12 godina: 2 . 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .deca 2 . Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (100μg/dozi) 200 doza rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba rastvor 100μg .4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije. Nycomed (urapidil) antihipertenziv 472 rastvor za iv inj. najdu`e 7 dana Ecalin. Max.. 28 i 56 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno). 10 inhalacija dnevno .2 inhalacije. Max. ili infuzijom 2mg/min. tri uzastopna dana R03BA01 Ecobec. pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima. 3 i 6 x 150mg upotreba krem i sprej: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto i blago utrljati vaginalna tabl. (po potrebi ponoviti)./inf.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 .N06DX01 Ebixa.: 1 tabl. Ecobec 104 Registar lekova 2011 . rastvor (1%) 50g G01AF05 vaginalna tabl. 5 x 25mg/5ml i 50mg/10ml upotreba 10 .2 inhalacije. Ivax Ecobec Easi Breathe. Max.50mg sporom iv inj. u po~etku terapije. Lundbeck (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl. Ecobec Easi Breathe R03BA01 Ecobec Easi Breathe.4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije.4 x 1 inhalacija rastvor 250μg . Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (100μg/dozi) rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (250μg/dozi) upotreba rastvor 100μg . Ivax Ecobec. Max 20mg dnevno paralele Memantin Pliva C02CA06 (SZ) Ebrantil.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . 10 inhalacija dnevno . 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte.

deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina). Ivax Ecosal. Max. 10mg/kg na 8 sati (7 . Max. Wyeth Medica Irska kaps. 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) . Lek (vankomicin hlorid) antibiotik 543 427 pra{ak za rastvor za inf. 5 inhalacija dnevno paralele Aloprol. Max. Velafax. do 10mg/min. 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. Max. po potrebi 3 .odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. po potrebi 3 . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 75mg i 150mg Efexiva. Vancomycin-MIP N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Efectin ER. Venlax. Venlor XR 75 Registar lekova 2011 105 . Sandoz Private Limited Indija kaps.4 x 2 inhalacije. Spalmotil. Ecosal. Ecosal Easi Breathe.R03AC02 Ecosal. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 37. Max. 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 .2g dnevno podeljeno u 3 .4 doze. Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik strana 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije.4 x 2 inhalacije. Velahibin.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. Spalmotil.deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti). Vancotex.30 dana starosti). . 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 . pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Kovancin. 2g dnevno .4 x 1 inhalacija.odrasli: 0. Ivax Ecosal Easi Breathe. Ventolin R03AC02 Ecosal Easi Breathe. 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno .5mg.5 . 5 inhalacija dnevno paralele Aloprol. Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije. Vancomicin.4 x 1 inhalacija. Ventolin J01XA01 A07AA09 Edicin. Max.

2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 2 .15 godina: 1 .6 godina).4 x 60 . ICN Polfa (fluorouracil) citostatik . u razmaku od 4 .12 godina) paralele Febricet.6 nedelja 106 Registar lekova 2011 . Perfalgan N02BE51 (BR) Efferalgan C. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. Paracetamol Sopharma. Bristol Myers Squibb (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl.1 tableta 13 . Hemofarm (valproinska kiselina) antiepileptik 612 sirup (50mg/ml) 150ml Eftil.120mg (2 meseca 1 godine).4 x 240 500mg (6 . 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 .1g na 4 sata. 20g i 40g upotreba solarne keratoze: 1 .4 nedelje superficijalni bazaliomi: 1 . prema potrebi. sa produ`enim osloba|anjem 30 x (145mg + 333mg) upotreba manja merna ka{i~ica sirupa sadr`i 100mg.3 x dnevno 1 .antimetabolit 568 krem (5%) 5g.6 sati): 1 .30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela paralele Depakine L01BC02 Efudix. Hemofarm (valproinska kiselina + natrijum valproat) tabl. Panadol Baby. 8 tableta dnevno deca 7 . Max. Lekadol Plus C N03AG01 Eftil.4 x 120 . 1 . Paracetamol.3 x dnevno 1 .3 x dnevno ½ . 1 .1½ tableta paralele Febricet C. Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 {ume}a tabl.2 tablete. 16 x 500mg oralni rastvor (30mg/ml) 90ml supozitorija 10 x 80mg i 150mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg .240mg (1 . Max. a ve}a 200mg odrasli i deca preko 25kg: 20 . Panadol.N02BE01 (BR) Efferalgan.13 godina: 1 .2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 3 .

ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Oxaliplatin "Ebewe". Sulpirid HL03AW. im 30 x 100mg/2ml upotreba oralno . sanofi aventis (oksaliplatin) citostatik .N05AL01 Eglonyl.4mg+10mg+332mg)/g 150g upotreba odrasli: 1 .alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf. 1 x 50mg i 100mg koncentrat za rastvor za inf. Max. Schering-Plough Italija rastvor za ko`u (0. 12 x 200mg oralni rastvor (25mg/5ml) 120ml rastvor za inj.4 doze. 2.neuroze: 2 . Schering-Plough Labo.400mg. 3 .3 x 50mg (odrasli) parenteralno: 200 . Novartis Pharma Produktions Nema~ka (pimekrolimus) dermatik 502 krem (1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelo mesto do nestanka simptoma D07AC13 (mometazon furoat) kortikosteroid 499 Elocom. Pharmanova biljni lek za pove}anje imuniteta (ekstrakt korena ehinacee + tinktura timijana + macerat korena belog sleza) 669 sirup (8.2 x 5ml D11AX15 Elidel.1%) 20ml upotreba krem i mast: 1 x dnevno krem ili mast namazati u tanakom sloju na obolelo mesto rastvor za ko`u: 1 x dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave L01XA03 (SZ) Eloxatine. Belgija krem (0. Oxaliplatin PharmaSwiss. Max.1%) 15g Elocom..800mg dnevno paralele Sulpigut.2 x 10ml deca: 1 . Sinoxal Registar lekova 2011 107 . a 800 . 1 x (5mg/ml) 10ml i 20ml upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. tvrda 30 x 50mg tabl. kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli).3 doze (deca) .4g dnevno podeljeno u 3 . Alkaloid (sulpirid) antipsihotik strana 620 (SZR) kaps. 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma. (BR) Ehido. Oxaliplatin Pliva Lachema.1%) 15g mast (0.{izofrenija: 2 x 200 .1600mg.5mg/kg dnevno podeljano u 2 .

25mg film tabl. tvrda 2 x 80mg kaps. iv 1 x 500ij/10ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap u ve`nja~u oka A04AD12 (SZR) Emend. Koate DVI.9mg dnevno podeljeno u 3 doze.40ij/kg u intervalu 2 .75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno). sa modifikovanim osloba|anjem 28 x 7.75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno. stepena krvarenja.3 dana paralele Beriate P. Novartis Pharma Stein [vajcarska (darifenacin) spazmolitik 519 tabl. 210 x 0.dugotrajna profilaksa: 20 . MSD Italija (aprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 424 kaps. pove}avati po 0. Max.S01GX06 Emadine. rastvor (0. dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 .5mg i 15mg upotreba 7. pre po~etka terapije 125mg drugi i tre}i dan: 80mg ujutro N04BC04 Eminens. 21 x 1mg i 2mg upotreba 0. Alcon Couvreur (emedastin difumarat) antihistaminik strana 658 kapi za o~i. Haemoctin SDH.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Octanate G04BD10 Emselex. 24mg dnevno paralele ReQuip. tvrda 2 x 80mg + 1 x 125mg upotreba prvi dan: 30 min. Belupo (ropinirol) antiparkinsonik 616 film tabl.5mg dnevno (po~etna doza). vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . Requip Modutab B02BD02 (SZ) Emoclot. Kedrion (koagulacioni faktor VIII . po potrebi za 2 nedelje pove}ati dozu na 15mg dnevno 108 Registar lekova 2011 .

30 x 5mg. 20 x 10mg i 20mg Enalapril. 20 x 5mg. 20 i 90 x (10mg + 25mg) Enap HL.20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja). PharmaSwiss tabl. 20 i 90 x (10mg + 12.. Galenika (bacitracin. Max. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. dnevno odjednom paralele Prilenap H. Salutas Pharma tabl. Krka tabl. Krka tabl. Zdravlje tabl. 20 x 10mg i 20mg Enalapril Sandoz. po potrebi 2 tabl. 20 x 5mg. 10mg i 20mg Enatens. 30. Krka tabl. Salutas Pharma tabl. 10mg i 20mg Enalapril.C09AA02 (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 EnaHEXAL.3 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka Registar lekova 2011 109 . dnevno. 10 .20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele Prilenap C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 EnaHEXAL comp. 10mg i 20mg Enalapril.5mg) upotreba 1 tabl. 20 x (20mg + 12.3mg)/g 5g upotreba infekcije ko`e: 2 . 20 x (20mg + 6mg) tabl. 5 .5 x dnevno mazati obolelo mesto infekcije oka: 2 . Jugoremedija tabl. 20. Remedica tabl. 60 i 90 x (20mg + 12. 30 x (10mg + 25mg) Enalapril HCT. 20 x 10mg i 20mg Enap.5mg) Enap H. Krka tabl. Lek tabl. Zdravlje tabl. Prilenap HL S01AA30 Enbecin.5mg dnevno (po~etna doza).5mg) Enap HL. neomicin) antibiotik 652 mast za o~i (500ij + 3. 20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza).

alkiliraju}i agens 566 pra{ak za inj. Cemelog BRS Enhancin. Amoksiklav 2x. Amoksiklav Quicktab.5 . GlaxoSmithKline Belgija (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj. 10 . Max. 2 x nedeljno 25mg C05CA.L04AA11 (SZ) (etanercept) imunosupresiv .selektivni strana 584 Enbrel. ({pric) sc 4 x 50mg/ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x nedeljno 25mg ili 1 x nedeljno 50mg deca 4 . sanofi aventis (procianodolni oligomeri) venotonik 477 gastrorezistentna tabl.4 meseca J07BC01 (Z) Engerix-B.5 dana). 20 .40mg/kg (u intervalima 10 .15mg/kg (u intervalima 2 . Wyeth Medica Irska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Wyeth Pharmaceuticals pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5ml rastvor za inj. Ranbaxy Laboratories (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl.3 x 50mg L01AA01 (SZ) Endoxan. im 25 x 10μg/0.17 godina: 2 x nedeljno 400mcg/kg.6mg/kg dnevno (uobi~ajeno). Augmentin. iv inf 1 x 500mg i 1g upotreba neoplazme (po~etno doziranje): 3 . Endotelon. jednom mese~no u toku 3 .5ml daje se im po {emi: I doza. Baxter Oncology (ciklofosfamid) citostatik .. 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Euvax B J01CR02 Enhancin. posle mesec dana II doza.20 dana) imunosupresija: 0.1g/m2 infuzijom tokom 1 sata. Panklav 110 Registar lekova 2011 . sc 4 x 25mg rastvor za inj. 20 x 50mg i 150mg upotreba uzima se izme|u obroka veno limfati~ka insuficijencija i limfedem: 2 x 150mg poreme}aj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2 . sc 4 x 25mg Enbrel. 21 x (500mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg na 8 sati paralele Amoksiklav. ({pric) sc 4 x 25mg/0.5ml i 20μg/ml upotreba odrasli i adolescenti preko 16 godina: 3 doze po 1ml bebe i deca do 16 godina: 3 doze po 0.

kumulativna doza 0. (enalapril) 30 x 10mg + film tabl. Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf. (indapamid) 15 x 2. tvrda 30 x 100mg kaps.7 god. D6 Lac defloratum.A07AX03 Enterofuryl. na 3 nedelje ili 12. (indapamid) 15 x 2. (enalapril) 30 x 20mg + film tabl.6 meseci). 4 x 100mg (7 meseci . Max. Hemofarm antihipertenziv 485 (enalapril maleat + indapamid) tabl. 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 . D6 Cina.9 .1g/m2 paralele Farmorubicin RD Registar lekova 2011 111 . D6 Magnezijum chloratum) homeopatski lek za gr~eve kod beba 675 oralni rastvor (10g+10g+10g+10g+10g)/100g 20ml upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela deca 0 . tvrda 8 i 16 x 200mg sirup (200mg/5ml) 90ml upotreba odrasli i deca iznad 7 god. 3 x 200mg (3 .) (BR) Enterokind. najvi{e 6 puta dnevno (akutne tegobe). Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf.2 god.6 godina: 3 kapi na sat.90mg/m2.25mg/m2 na 7 dana.).5mg Enzix duo tabl. (indapamid) 15 x 2. (enalapril) 15 x 10mg + film tabl.5mg) L01DB03 (SZ) (epirubicin hlorid) citostatik – antibiotik 571 Epirubicin "Ebewe".3 x 100mg (1 . D6 Colocynthis. Deutsche Homoopathie-Union (D6 Chamomilla. kad popuste tegobe dati 3 x dnevno 3 kapi C09BA02 Enzix. 1 x 10mg pra{ak za rastvor za inf. Bosnalijek (nifuroksazid) antidijaroik strana 427 kaps. 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Episindan.5mg upotreba 1 tabl.: 4 x 200mg deca: 2 . enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 film tabl. Indapamida (2.5 .5mg Enzix duo forte tabl.

zatim 2 x 25mg 14 dana. Lamolep. pove}ati na 1.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana. do optimalne doze odr`avanja 100 .2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 .4ml rastvor za inj. Lamictal. Lamal. 300mg dnevno paralele Zeffix B03XA01 (SZ) Eprex. 25mg.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana. u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind. 30 x 25mg.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0. 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . zatim 25mg narednih 14 dana.30 dana.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana.N03AX09 Epitrigine. zatim 1 x 0. 25mg dnevno narednih 14 dana. 60 x 150mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 2 x 150mg ili 1 x 300mg deca 3 meseca .kombinovana terapija bez valproata: 0. Lamect.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana.monoterapija: 25mg dnevno (po~etno). ({pric) sc iv 6 x 2000ij/0. 50mg i 100mg tabl. u 5-oj nedelji 50mg dnevno. ({pric) sc iv 6 x 4000ij/0. 30 x 2mg. Max.30% ni`e od intravenskih Registar lekova 2011 . ({pric) sc iv 6 x 3000ij/0. Max. 50mg dnevno narednih 14 .monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana. optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 . Lameptil. Lamotrigin.5ml rastvor za inj. Lamotral.200mg dnevno u 1 ili 2 doze .humani rekombinantni eritropoetin) rastvor za inj. supkutane doze su 20 . postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 . po potrebi dozu pove}avati za 0. 5mg.400mg dnevno u 1 ili 2 doze . postepeno pove}avati za 25 .5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) .3ml rastvor za inj.3mg/kg jo{ 14 dana.50mg nedeljno. Solaban J05AF05 (SZR) Epivir.15mg/kg prvih 14 dana. Lamotrix. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) terapija HIV infekcije 551 film tabl.12 godina) .15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 . ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0.12 godina: 2 x 4mg/kg. Actavis Island Epitrigine.5ml rastvor za inj. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 . ({pric) sc iv 6 x 10 000ij/ml stimulator eritropoeze 456 Eprex 1000 Eprex 2000 Eprex 3000 Eprex 4000 Eprex 10000 112 upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije.200mg . Cilag AG (epoetin alfa . zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg. Glaxo Wellcome Velika Britanija Epivir. Zdravlje (lamotrigin) antiepileptik strana 613 oralna disperzibilna tabl. 200mg dnevno .

odrasli i deca: 3 x nedeljno 50ij/kg. Merck KGaA (cetuksimab) citostatik . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar.anemija kod pacijenata na peritonealnoj hemodijalizi . Hemofarm film tabl. Hemofarm (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl.m.8ml i 10000ij/ml rastvor za inj. Hemofarm (epoetin zeta) stimulator eritropoeze strana 456 rastvor za inj.6ml.m. (po~etna doza).50ij/kg hroni~na bubre`na insuficijencija .5ml. po~etno.8 godina) C09CA01 Erynorm.4ml.5 .30kg).33ij/kg.150ij/kg (t. 10 . svake slede}e nedelje 250mg/m2 tokom 60min. Prelow. 8000ij/0. ispod 10kg) . Sentor Registar lekova 2011 113 . Rasoltan. 5000ij/0.odrasli: . doza odr`avanja 25 . 30 .9ml. Losar. Srbolek film tabl.6ml..500mg na 6 sati ili 0.150ij/kg (t.monoklonsko antitelo 573 rastvor za inf. tokom 1 . ({pric) iv 1 x 20000ij/0. Jugoremedija film tabl.2 x nedeljno 50ij/kg. Max 200ij/kg L01XC06 (SZ) Erbitux. 4000ij/0. iznad 30kg) hroni~na bubre`na insuficijencija .300ij/kg tokom nedelju dana doza odr`avanja za decu: 3 x nedeljno 75 . ({pric) iv 1 i 6 x 1000ij/0. 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml Eritromicin. po~etno.3 x nedeljno 50ij/kg.3ml. 1 x (2mg/ml) 50ml rastvor za inf.1g na 12 sati. Lorista.anemija kod pacijenata na hemodijalizi .anemija kod pacijenata koji nisu na dijalizi .odrasli . 60 . brzina infuzije 10mg/min.75ml i 40000ij/ml upotreba primenjuje se iv inj. po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja za odrasle: 75 . LozarEP. 30000ij/0. Max. Losartic. Lotar.5 min. 2000ij/0.: 400mg/m2 tokom 120 min. hroni~na bubre`na insuficijencija . 20 x 250mg i 500mg Eritromicin. Lakea.B03XA01 (SZ) Eqralys. po~etno. 4g dnevno deca: 125mg na 6 sati (do 2 godine).m. Max. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg. 1 x (5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba lek se daje 1 nedeljno sporom iv inf. po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja: 3 x nedeljno 17 . Losartan. 6000ij/0. J01FA01 (eritromicin) makrolidni antibiotik 538 Eritromicin. 16 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 250 . 250mg na 6 sati (2 . 3000ij/0.100ij/kg (t.5ml.

emulzija 1 i 3 x (40mg/ml) 30ml oralne kapi. 10 x 100mg/10ml upotreba doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle iv bolus injekcijom: 0. kod inhalacione anestezije N07BB01 Esperal.50 kapi ili 1 . 10 x 50mg/5ml Esmeron./inf./inf. 0. 1 x 1./inf. postkoitalno (najkasnije do 72 sata) paralele Postinor 2 M03AC09 (SZ) (rokuronijum bromid) miorelaksans 596 Esmeron. Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv strana 512 tabl. deca: 25 kapi pre ili posle podoja (odoj~ad).25%) 30g Esperson mite krem (0.G03AC03 (BR) Escapelle./inf. 20 x 500mg upotreba 1 x 500mg tokom 7 dana. Jugoremedija (dezoksimetazon) kortikosteroid 499 Esperson krem (0.4 kaps.500mg dnevno (doza odr`avanja) D07AC03 Esperson.25%) 30g Esperson M mast (0.6 godina) paralele Gasvan 114 Registar lekova 2011 . kod intravenske anestezije ili 5 . 10 i 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj. 10 x 100mg/10ml Esmeron.1.6μg/kg/min. sanofi aventis (disulfiram) antialkoholik 630 tabl. 50 i 100 x 40mg Espumisan L.9 .6mg/kg. 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj.2 x 3 .05%) 30g upotreba 2 ./inf. Organon Irska rastvor za iv inj. Berlin-Chemie kaps.2mg/kg (po~etno).6mg/kg.10μg/kg/min. 500mg dnevno. Max.3 x dnevno namazati oboleli deo ko`e i blago utrljati A03AX13 (BR) (simetikon) antiflatulent 421 Espumisan.5mg upotreba 1 tabl. emulzija 1 x (40mg/ml) 250ml upotreba odrasli i deca preko 6 godina: 3 . nastaviti sa 5 . zatim 1 x 125 . Berlin-Chemie oralne kapi. 3 . Schering-Plough Francuska rastvor za iv inj.15mg/kg (doza odr`avanja) kontinuiranom infuzijom: 0.5 x 25 kapi (1 . 0. Max. meka 25. Organon Holandija rastvor za iv inj.5 x 25 .

20mg dnevno paralele Cipralex A05BA. 28 x 2mg upotreba 2mg dnevno tokom 28 dana M01AB08 Etodin fort. tvrda 30 x 300mg upotreba 3 x 600mg L01XX11 (SZR) Estracyt. 28 x 10mg i 20mg upotreba tablete se mogu deliti. Pfizer Italia (estramustin fosfat) citostatik . po potrebi pove}ati do Max. Max.. tvrda 100 x 140mg upotreba 7 . anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani). sanofi aventis (esencijalni fosfolipidi) hepatoprotektiv 425 kaps.alkiliraju}i agens 576 kaps.1400mg dnevno podeljeno u 2 .N06AB10 Esram. 1 sat pre ili 2 sata posle jela G03CA03 Estrofem. opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg.3 doze. uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi. Nobel Ilac (etodolak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl. zatim 10mg dnevno. 20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana. 14 i 28 x 400mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 400mg Registar lekova 2011 115 . Nobel Ilac (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl. nezavisno od hrane depresija. (BR) Essentiale forte N. Novo Nordisk (estradiol) estrogen 513 film tabl.14mg/kg ili 140 .

sa prekidima 2 .60 minuta pre doru~ka i drugih lekova.5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 3 doze po 1ml novoro|en~ad i deca do 16 godina: 3 doze po 0.50μg (po~etna doza). za 3 .. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. 50μg. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta.4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno.antimitotik strana 569 Etoposid "Ebewe".50mg/m2 tokom 4 . Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. Sanofi Pasteur (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj.200μg dnevno hipotireoidizam odraslih (supstituciona terapija): 25 . Merck KGaA (levotiroksin natrijum) hormon 527 tabl. 100μg. 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima. 50 x 25μg. tokom 5 dana.300μg paralele Letrox. isklju~ivo sa vodom eutiroidna struma i profilaksa relapsa nakon operacije eutiroidne strume: 75 . 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Engerix-B 116 Registar lekova 2011 . posle mesec dana II doza. 1 x 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss. za 3 .4 nedelje za oralnu upotrebu 2. tre}eg i petog dana na 3 .5 dana.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Lastet.5 .4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. 125μg i 150μg upotreba lek se uzima 30 . 1 x 100mg/5ml Etoposide. 10 x 100mg/5ml Etoposide-Teva. 75μg.4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 . tokom 3-5 dana. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Sintopozid. 10 i 20 x 20μg/ml Euvax B pediatric suspenzija za inj. doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan.L01CB01 (SZ) (etopozid) citostatik . im 1.150μg/m2 (doza odr`avanja) supresivna terapija kod karcinoma tireoidee: 150 . tokom 2 . 10 i 20 x 10μg/0.5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 .200μg (doza odr`avanja) hipotireoidizam dece (supstituciona terapija): 12.5ml daje se im po {emi: I doza. Vepesid H03AA01 Euthyrox. sporom inf. Tivoral J07BC01 (Z) Euvax B. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf.100mg/m2. 100 .50μg/m2 (po~etna doza). 100 . im 1.

Novartis Pharma Stein [vajcarska (deferasiroks) helator gvo`|a 662 tabl. 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 10 .G03XC01 Evista.6mg.6 meseci za 5 . Krka (alfa tokoferolacetat) vitamin 442 oblo`ena tabl.odrasli: 100 .10mg/kg dnevno. 28 x (10mg + 160mg) upotreba 1 tabl.300mg dnevno malapsorpcija kod abetalipoproteinemije .30mg/kg dnevno (po~etno). dalje se doza individualno prilago|ava .100mg/kg dnevno. za oralnu suspenziju 28 x 125mg. Novartis Pharma Stein [vajcarska (amlodipin + valsartan) antihipertenziv 489 film tabl.uobi~ajena doza odr`avanja: 2 x 1. dozu odr`avanja pode{avati na 3 .5mg i 6mg Exelon. 3mg. Novartis Pharma Francuska oralni rastvor (2mg/ml) 120ml Exelon. 4.po~etna doza: 2 x 1. po potrebi posle 4 nedelje dozu pove}ati na 9.deca iznad 1 godine: 100mg dnevno N06DA03 (rivastigmin) terapija Alzheimer-ove bolesti 628 Exelon. Eli Lilly (raloksifen hlorid) selektivni modulator estrogenskih receptora strana 518 film tabl. 4g dnevno malapsorpcija kod cisti~ne fibroze . Max. 28 x 60mg upotreba 60mg dnevno nezavisno od jela A11HA03 (BR) Evitol. 28 x (5mg + 160mg) film tabl. tvrda 28 x 1. dnevno V03AC03 (SZ) Exjade.6mg/24h transdermalni flaster 30 x 9.5mg/24 sata C09DB01 Exforge. 30 x 100mg upotreba hemoliti~ka anemija: 300mg dnevno kao antioksidans: 100 . Novartis [panija kaps. Novartis Pharma Stein [vajcarska transdermalni flaster 30 x 4. Novartis [panija Exforge. 30mg/kg dnevno Registar lekova 2011 117 .5 .5mg.5mg. Max. 28 x (5mg + 80mg) film tabl.odrasli i deca: 50 .5mg/24h upotreba oralno .200mg dnevno . Max.6mg/24 sata (po~etno). nadlaktice ili grudi 1 x 4. 12mg dnevno dermalno: flaster se stavlja na intaktnu ko`u le|a.

5% ikodekstrina) upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 .reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg .akutni giht: 1 x 120mg. MSD Holandija film tabl. MSD Frosst Iberica film tabl. 28 x 10mg upotreba 10mg dnevno. sa ili bez hrane 118 Registar lekova 2011 . 90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina . Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (ikodekstrin + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) strana 463 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L (7.2. 8 dana paralele Arcoxia C10AX09 Ezetrol.osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg . Belgija (ezetimib) hipolipemik 491 tabl.B05D. Schering-Plough Labo. 7 i 14 x 90mg i 120mg Exxiv.. 7 i 28 x 30mg i 60mg film tabl. (SZ) Extraneal. Max.20 minuta M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Exxiv. 7 i 14 x 60mg..5L tokom 10 .

.

1x5mg i 35mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 1mg/kg svake dve nedelje C05AD04 Faktu.9mg dnevno (doza odr`avanja) L01DB03 (SZ) Farmorubicin RD.antibiotik 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Actavis Italy (epirubicin hlorid) citostatik .8 nedelja (terapija). Max.40mg tokom 6 . 6mg tokom 2 .12 nedelja paralele Quamatel B01AA03 Farin.inhibitor estrogenih receptora 579 rastvor za inj. Genzyme (agalazidaza beta) terapija Fabrijeve bolesti strana 445 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. Alkaloid film tabl.3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . 30 x 20mg i 40mg Famotidin Alkaloid.9 . iv 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj.1g/m2 paralele Epirubicin "Ebewe". 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. najbolje uve~e pre spavanja. na 3 nedelje ili 12.5 .4 dana zatim 3 . tokom 4 .5mg) upotreba mast: 2 . kumulativna doza 0.A16AB04 (SZ) Fabrazyme.90mg/m2. Galenika (varfarin natrijum) oralni antikoagulans 448 tabl. Hemofarm film tabl. 30 x 5mg upotreba doziranje je zavisno od protrombinskog vremena. Episindan L02BA03 Faslodex. Nycomed (polikrezulen + cinhokain hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (50mg + 10mg)/g 20g supozitorija 10 x (100mg + 2.2 u toku dana i 1 pre spavanja A02BA03 (famotidin) H2 blokator 419 Famotidin. ({pric) im 1 x 250mg/5ml upotreba rak dojke (samo kod `ena u menopauzi): 250mg na 30 dana 120 Registar lekova 2011 . iv 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 . dnevnu dozu uzeti odjednom. AstraZeneca UK (fulvestrant) citostatik . 10 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg. po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 . 20 x 20mg film tabl.25mg/m2 na 7 dana.

120mg (2 meseca 1 godine). Belupo biljni hepatoprotektiv (Silybi mariani fructus extractum siccum standardizovani) 669 kaps.2 tablete. Menarini Manufacturing (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 593 gel (2.4 x 240 500mg (6 . 8 tableta dnevno deca 7 .1 tableta 13 .6 godina). Paracetamol Sopharma. tvrda 30 x 150mg ({to odgovara 100mg silimarina) upotreba 150mg ekstrakta sadr`i 100mg silimarina izra`enog kao silibinin 2 . (BR) Favora Silymarin. Max.12 godina) paralele Efferalgan. 1 . Hemofarm (paracetamol) analgoantipiretik 608 (Z) tabl. u razmaku od 4 . Paracetamol.4 x 60 . 50 blistera po 10 x 500mg (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml supozitorija 5 x 200mg {ume}a tabl.13 godina: 1 .1g na 4 sata. Panadol Baby. tokom 7. Ketospray HA05BA. Hemofarm (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl. prema potrebi. Perfalgan N02BE51 (BR) Febricet C.3 x 100mg N02BE01 Febricet. a najdu`e 10 dana paralele Ketonal gel.5%) 20g.3 x dnevno 1 . A. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata.3 x dnevno 1 . Panadol.240mg (1 . 10 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 .1½ tableta paralele Efferalgan C. 30g i 50g upotreba 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto.15 godina: 1 .6 sati): 1 .4 x 120 .3 x dnevno ½ . Lekadol Plus C Registar lekova 2011 121 . Max. 1 .M02AA10 (BR) Fastum. 10 i 20 x 500mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg .

3 x 1 pra{ak (10 . Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4g Febricet Cold Junior.inhibitor enzima aromataze 580 Femara. zavisi od titra inhibitora uobi~ajeno: 50 .5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Lametta. PharmaSwiss tabl. najdu`e 5 dana kontinuirano Febricet Cold odrasli i deca iznad 15 godina: 2 . Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl. Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/5g nazeba upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. 1 x 500 FEIBAj/20ml pra{ak i rastvara~ za inf.100 FEIBAj/kg.5mg Femozol. Zdravlje (dekstriferon) antianemik kod sideropeni~ne anemije 455 rastvor za inj.3 x 1 pra{ak Febricet Cold Junior deca: 2 x 1 pra{ak (6 .1%) 30g upotreba 2 . Max. 4 x 1 pra{ak (12 . doziranje je individualno. Letrozole Medico Uno D04AA13 (BR) Fenistil. 1 x 1000 FEIBAj/20ml upotreba rastvara~ je voda za inj. Novartis Consumer Health (dimetinden maleat) antihistaminik 496 gel (0.15 godina) paralele Fervex B03AC01 Fedex. iv inf im 5 x 100mg gvo`|a/2ml upotreba doza se odre|uje prema deficitu hemoglobina B02BD03 (SZ) Feiba NF. 30 x 2. Baxter AG (antiinhibitorski kompleks faktora VIII) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za inf.R01BA51 (BR) (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija strana 639 Febricet Cold.5mg upotreba 2.10 godina).12 godina).4g dnevno mazati u tankom sloju 122 Registar lekova 2011 . 30 x 2. 200 FEIBAj/kg dnevno L02BG04 (letrozol) citostatik .

PharmaSwiss (fenofibrat) hipolipemik 490 kaps. 50μg/sat. optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 .N03AA02 § Fenobarbiton. 10 i 20 x 25μg/sat. Galenika (fenobarbiton) antikonvulziv strana 610 tabl. im iv 50 x (0.20μg/kg (umereno velike hirur{ke intervencije). flaster se lepi na intaktnu ko`u.3 μg/kg (indukcija i odr`avanje anestezije) dermalno: doze se odre|uju individualno.05mg/ml) 2ml i 10ml N02AB03 Fentanyl Sandoz MAT. tvrda 30 x 160mg upotreba 1 x 160mg § N01AH01 (Z) (fentanil) opioidni anestetik 602 606 606 602 Fentanyl. Victanyl D01AC12 Fentikol. 30 x 100mg upotreba doziranje je individualno. 1 godine (onihomikoza nogu) Registar lekova 2011 123 .200mg u jednoj dozi.8mg/kg dnevno paralele Phenobarbiton C10AB05 Fenolip.deca 2 .50μg/kg (velike hirur{ke intervencije) .40μg/ml (60 . 20 . 50μg/sat. im iv 5 x (50μg/ml) 2ml i 10ml upotreba parenteralno . 6 meseci (onihomikoza ruku). Hexal transdermalni flaster 5. Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj.odrasli: 2μg/kg (manje hirur{ke intervencije ili postoperativna analgezija). 75μg/sat i 100μg/sat N01AH01 (SZ) Fentanyl Torrex. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic. 2 .12 godina: 2 . 10 i 20 x 25μg/sat. Janssen Pharmaceutica rastvor za inj. Hexal transdermalni flaster 5. 75μg/sat i 100μg/sat N02AB03 Fentanyl Sandoz TTS. Hemofarm [abac (fentikonazol nitrat) antimikotik 494 krem (20mg/g) 15g upotreba 1 x dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3 .180 mikromola/L) odrasli: 50 .6 nedelja (dermatomikoze). uve~e deca: 5 .

100mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 25 .granule za decu: 2 x sadr`aj 1 kesice (6 .1g granule za oralni rastvor (bez {e}era) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4.100mg (profilaksa) odoj~ad: 25 .300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 50 . 3 x sadr`aj 1 kesice (10 . najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 15 godina: 2 .10 godina). Lek (gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks) antianemik 455 tabl. u toku obroka paralele Pankreatin 124 Registar lekova 2011 .12 godina: 50 . 500 x 192mg upotreba 1 .2 tabl. 50 . odjednom ili 2 x 1 B03AB05 Ferrum Sandoz.300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 100 (latentan nedostatak gvo`|a). 4 x sadr`aj 1 kesice (12 .B03AA07 Ferro gradumet.50 (latentan nedostatak gvo`|a) R01BA51 (BR) Fervex.95g upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.3 x sadr`aj 1 kesice deca . 30 x 105mg gvo`|a upotreba 1 tableta ½ sata pre doru~ka sa dosta te~nosti. za `vakanje 30 x 100mg sirup (50mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 100 . Febricet Cold Junior A09AA02 Festal N.12 godina). Bristol Myers Squibb (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija nazeba 639 granule za oralni rastvor (za decu) 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/3g granule za oralni rastvor (sa {e}erom) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/13. Jugoremedija (pankreatin) digestivni enzimi 430 (BR) oblo`ena tabl.50mg (manifestan nedostatak gvo`|a) deca 1 . po potrebi pove}ati na 2 tablete dnevno.100mg (latentan nedostatak gvo`|a) trudnice: 200 . Galenika (gvo`|e II sulfat) antianemik kod sideropeni~ne anemije strana 454 film tabl.15 godina) paralele Febricet Cold. 20 x 192mg (Z) oblo`ena tabl.

odrasli: doze su iste kao kod depresije a ukoliko nema pobolj{anja u toku 10 nedelja terapiju treba preispitati . Zdravlje (te~ni etanolni ekstrakt semena divljeg kestena i kokoca. 90 i 98 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Proscar.12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Telfast B06AA02 Fibrolan. Solvay Francuska (fluvoksamin maleat) antidepresiv strana 625 film tabl. 28. etarsko ulje ruzmarina i lavande) biljni venotonik 672 gel (350mg+20mg+2mg+1mg)/g 45g i 90g upotreba 3 .N06AB08 Fevarin.8 sati mazati ranu u tankom sloju G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate 521 Finasterid Sandoz. uobi~ajena doza odr`avanja 100mg uve~e opsesivno kompulzivne bolesti . 84. 30 x 5mg Finpros. 30. Prosterid. po potrebi pove}avati do Max.7 dana po 25mg do Max. Lek film tabl.66Cj)/g 25g i 50g upotreba na 6 . Solvay Holandija Fevarin.primenjuje se isklju~ivo kod odraslih: 50 . 10 i 20 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 . Sandoz Private Limited Indija (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl. Famar Orleans Francuska (fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla) enzimski dermatik 466 mast (1Lj + 6. Zerlon (BR) Fitoven.4 x dnevno mazati u tankom sloju Registar lekova 2011 125 . 15 i 30 x 100mg upotreba depresija .100mg uve~e. 200mg dnevno (preko 50mg daje se u 2 doze) R06AX26 Fexofenadine Sandoz.deca iznad 8 godina: 25mg dnevno (po~etno) po potrebi dozu pove}avati na 4 . 300mg dnevno (preko 150mg daje se u podeljenim dozama). Krka film tabl.

Max. Max.5 godina).5mg (do 2 godine). 200μg dnevno R03BA05 Flixotide. Fleet Phospho soda. neo bronchol A06AD. GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) antiastmatik 643 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (50μg/dozi) 120 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (125μg/dozi) 60 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 60 doza upotreba odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 100 . Berlin-Chemie (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 tabl.R05CB06 (BR) Flavamed.5mg (2 .. 2 . 3 x 7. Lek (levofloksacin) hinolonski antibiotik 543 film tabl. Mucosolvan Junior. 10 x 250mg i 500mg upotreba tabl. Laboratorios Casen Fleet laksativ u (natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat) dijagnostici i hirurgiji 426 oralni rastvor (24.3 x 15mg (6 .100μg 126 Registar lekova 2011 .11 godina: 1 . se uzimaju nezavisno od jela 250 . suspenzija (50μg/dozi) 120 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 10 i 20 x 30mg oralni rastvor (15mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 30mg prva 3 dana zatim 2 x 30mg deca: 2 x 7. Mucosolvan. 400μg dnevno deca 4 .2 x 100μg u svaku nozdrvu.500mg na 12 ili 24 sata paralele Lebel.4g + 10.250μg.2 x 50μg u svaku nozdrvu. Levoxa R01AD08 Flixonase. Levomax. GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) kortikosteroid 639 sprej za nos.8g)/45ml upotreba primenjuje se isklju~ivo kod starijih od 15 godina J01MA12 Flexid. po potrebi pove}avati najvi{e do 2 x 1mg dnevno deca iznad 4 godine: 2 x 50 .12 godina) paralele Ambroksol.

8 x dnevno 1 .5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor. Tamsol.60 minuta pre intervencije paralele Dormicum. dnevno (sadr`aj kapsule pome{ati sa malo te~nosti) N05CD08 Flormidal.4 kaps.15mg uve~e pre spavanja. Galenika (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl.R06AX13 Flonidan. 30 i 100 x 0. Midazolam Torrex G04CA02 Flosin. Tamprost. 30 x 15mg upotreba nesanica: 7. Lek (loratadin) antihistaminik strana 648 tabl. pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps. Galenika (bacilus subtilis IP 5832) antidijaroik 429 kaps.60 min.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal. po potrebi ponoviti tokom no}i premedikacija: 15mg na 30 . tvrda 16 x 35mg upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 . Claritine.6 kaps. Dr Gerhard Mann (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i (3mg/ml) 5ml mast za o~i (3mg/g) 3g upotreba kapi: 1 .2 kapi jo{ najmanje 5 a najvi{e 12 dana mast: 3 . Tamosin. zatim 6 .4mg upotreba 1 x 0. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 10. pome{ati sa ~ajem odrasli i deca iznad 3 godine: 4 . dnevno izme|u obroka deca do 3 godine: 3 . 20 i 30 x 10mg oralna suspenzija (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . prva 2 dana.2 kapi na svaki sat. Tamsudil S01AX11 Floxal. Loratadin. 10.4 x dnevno u konjunktivalnu kesu paralele Uniflox Registar lekova 2011 127 . Berlin-Chemie (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps.5 . Omsal. Pressing A07FA01 (BR) Flonivin BS.

zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). 1 x (2mg/ml) 100ml Flukonazol.5ml vakcine. Belgija (flutamid) citostatik . tvrda 1 x 150mg Fluconal. 6 .400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca .25ml vakcine. GlaxoSmithKline Nema~ka (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj.12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon. ponoviti istu dozu posle 4 . 100mg i 200mg kaps. tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. tvrda 7 x 50mg kaps. tvrda 1 x 150mg Flukonazol. Aegis kaps.5ml upotreba dato doziranje se odnosi na osobe koje nikad nisu bile vakcinisane dok vakcinisani primaju samo jednu dozu odrasli i deca iznad 3 godine: 0.oralno: 50 .100mg dnevno.14 dana (oralna kandidijaza). tvrda 1 x 150mg upotreba odrasli .4 nedelje (dermatomikoze).oralno ili infuzijom: 200 . Fluimun. Nini kaps. ponoviti istu dozu posle 4 . Hemofarm kaps. tvrda 7 x 50mg.6 nedelja deca 6 meseci do 3 godine: 0.oralno ili infuzijom: 3 . Vaxigrip Junior L02BB01 Flucinom. tvrda 7 x 50mg kaps. tvrda 7 i 14 x 50mg i 100mg kaps. 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 .6 nedelja paralele Agrippal S1. Vaxigrip. 7 .antiandrogen 579 tabl. Zdravlje kaps.J07BB02 (Z) Fluarix. 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. Novartis Bangladesh kaps. tvrda 1 x 150mg Flumycozal. 2 . Stabilanol 128 Registar lekova 2011 . Diflucan.6mg/kg dnevno prvog dana. Schering-Plough Labo. 100 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flutasin J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Fluco Sandoz.400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli . ({pric) sc im 1 x 0. tvrda 7 x 50mg i 100mg kaps.

tokom 5 . 3 x 100mg (2 . 20 x 10mg (SZ) pra{ak za rastvor za iv inj. tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za iv inj./inf. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Sindarabin M01AE09 Flugalin.14 godina: 150 .antimetabolit strana 567 Fludara.25ml paralele Agrippal S1.L01BB05 (fludarabin fosfat) citostatik . Fluarix. Zambon Italija rastvor za inj. svakih 28 dana.14 godina) parenteralno . ({pric) sc im 1 x 0.5ml deca 6 meseci do 3 godine: 0. Imunolo{ki zavod Zagreb (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa 560 suspenzija za inj.600mg dnevno . Galenika (flurbiprofen) nesteroidni antireumatik 591 oblo`ena tabl 30 x 50mg i 100mg upotreba oralno: 150 . 1 x 50mg/2ml upotreba oralno: 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana.300mg dnevno 1 .7 godina).2 x sadr`aj nerazbla`ene ampule primeniti pomo}u raspr{iva~a pod pritiskom. 10 x 600mg upotreba oralno se uzima posle jela. iv 5 x 300mg/3ml R05CB01 (BR) Fluimucil. Zambon [vajcarska Fluimucil 100 granule za oralni rastvor 30 x 100mg Fluimucil 200 granule za oralni rastvor 30 x 200mg Fluimucil 600 {ume}a tabl. Vaxigrip Junior Registar lekova 2011 129 . tokom 6 ciklusa parenteralno se primenjuje bolus injekcijom ili iv infuzijom): 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. 5 x 50mg (SZ) Fludarabine-Teva.odrasli: 300 . Genzyme (SZR) film tabl. Vaxigrip. ACC akut J07BB02 (Z) Fluimun.3 x 200mg deca: 2 x 100mg (do 2 godine)./inf.5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0.200mg dnevno podeljeno u vi{e doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima) (acetilcistein) V03AB23 (Z) antidot za paracetamol.deca 6 . mukolitik 662 646 Fluimucil. granule i {ume}e tablete se uzimaju rastvoreno u vodi odrasli i deca iznad 7 godina: 600mg uve~e ili 2 .10 dana paralele ACC. 2 x 200mg (7 .6 godina (izuzetno): 10mg/kg dnevno inhalaciono: 1 .

ukupna dnevna doza obi~no ne prelazi 1g. Ni Medic kaps.antimetabolit 568 5-Fluorouracil "Ebewe". 1 x 1mg (deca iznad 6 godina) ako voda za pi}e sadr`i 0.600mg/m2 dnevno. a za vi{e od 0. 30 x 20mg Fluoksetin. uobi~ajena dnevna doza je 350mg/m2/dan monoterapija .3 . ili 150 . 60mg dnevno (bulimija). u ve~e tokom 6 dana A01AA01 (BR) Fluorogal. 20 . Medico Uno (dekvalinijum hlorid) vaginalni antiinfektiv 504 vaginalna tabl. Ebewe Pharma rastvor za iv inj. primene drugih citostatika. 5 dana. ili 300 .4 nedelje monoterapija . zatim 7 dana pauze 130 Registar lekova 2011 . 2 x 0. 6 x 10mg upotreba 1 vaginalna tabl.3 nedelje kontinuiranom infuzijom. tvrda 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija).bolus inj: 400 .6mg/L fluora: doze smanjiti na pola.25mg i 100 x 1mg upotreba ako voda za pi}e sadr`i manje od 0.6 godina)./inf. 2 . uzastopno na 3 . 5 x (50mg/ml) 5ml i 10ml Fluorouracil Teva. na 3 .25mg (deca 3 .60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flusetin. na 7 dana. 250 x 0./inf. tvrda 30 x 20mg Flunisan.4 nedelje.3mg/L fluora: 1 x 0. 1 x (50mg/ml) 5ml i 10ml upotreba doza zavisi od odabranog re`ima. Galenika kaps.750mg/m2 u jednoj dozi.N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flunirin. Fluxilan G01AC05 Fluomizin.250mg/m2 dnevno. Galenika (natrijum fluorid) prevencija karijesa 416 tabl.25mg (deca do 3 godine).1100mg/m2 dnevno.0.7mg/L terapija fluorom nije potrebna L01BC02 (SZ) (fluorouracil) citostatik .infuziono: 600 . Hemofarm tabl. Teva Pharmachemie rastvor za iv inj. radioterapije. 5 dana uzastopno.

antiandrogen 579 tabl. iv inf) tokom 12 . Sindan Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj.60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flunirin. Flunisan.2 x 5mg (deca) V03AF03 (SZ) Folcasin. 20 x 20mg Fluxilan. 20 x 5mg upotreba 1 . tvrda 10 i 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija).15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 .72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe"./inf. 30 i 90 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flucinom B03BB01 (folna kiselina) antianemik kod megaloblastne anemije 455 Folacin. 20 . Nini tabl. 20 x 5mg Folnak. Leucovorin Teva R05DA08 Folkodin Alkaloid.N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flusetin.12 godina) Registar lekova 2011 131 .8mg (2 .4x 5mg (odrasli). 60mg dnevno (bulimija). 1 . iv. 2 x 4 . Fluoksetin L02BB01 Flutasin. Sindan Pharma (flutamid) citostatik . zatim 12 .20mg deca: 2 x 2mg (do 2 godine). Jadran Galenski Laboratorij tabl. 1 x 30mg/10ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im. Bosnalijek film tabl. tvrda 20 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10 . Alkaloid (folkodin) antitusik 647 kaps. Leucovorin Calcium.24 sata podeljeno u vi{e doza. Aegis kaps.

Sandoz film tabl. Sedron H05AA02 Forteo. 1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg .12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 . Amlodipin. 10mg dnevno paralele Alopres. 2. Alendronat ICP.12 godina: 30 .2g na 8 . najdu`e 24 meseca 132 Registar lekova 2011 . Alendronat. Hemofarm (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj.60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca . Amlonorm. Amlogal. 4 i 8 x 70mg Fosamax. Bonap.100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. 6g dnevno paralele Ceftazidim Sandoz M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Forosa.C08CA01 Fopin. (pen sa ulo{kom) 1 x 28 doza po 20μg/80mcl upotreba osteoporoza kod `ena i mu{karaca. te~nost 100% 1 x 100ml upotreba doziranje je individualno. Ufar (amlodipin) antagonist Ca2+ strana 481 tabl. Norvasc. Amlodipin PharmaSwiss. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Isofluran Nicholas Piramal J01DD02 (Z) Forcas. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg./inf. i osteoporoza zbog produ`ene terapije glukokortikoidima: 20μg dnevno. Tenox. Amlopin. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss. Amlodil. Max. MSD Italija tabl. Vazotal N01AB06 (SZ) Forane. Eli Lilly (teriparatid) stimulator izgradnje ko{tane mase 529 rastvor za inj. Monodipin. Max. Abbott (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju.

300ij/kg/dan tokom 10 dana le~enje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120ij/kg na 12 sati.2 udaha G03GA04 (SZR) Fostimon. zatim 5000ij dnevno tokom 5 . MSD Frosst Iberica tabl.A06AD65 Fortrans. Torrex Chiesi Pharma (beklometazon dipropionat + formoterol fumarat) antiastmatik 642 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 120 i 180 doza x (100μg+6μg)/dozi upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . 4 x (70mg + 2800ij) upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 tabl.2 sata pre operacije. Chiesi Italija Foster. zatim infuzijom 200 .7 dana (ortopedska hirurgija) le~enje akutnih dubokih venskih tromboza (sc): 1 x dnevno 200ij/kg plu}na embolija: 50ij/kg iv u bolusu. MSD Italija Fosavance. Pfizer Belgium (dalteparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za sc iv inj. 5000ij na 1 . 4 x (70mg + 2800ij) i (70mg + 5600ij) Fosavance./inf. 10 x 10000ij/ml rastvor za inj. Chiesi Francuska Foster. tokom najmanje 6 dana Registar lekova 2011 133 .2 sata pre operacije. MSD Holandija tabl. Beaufour Ipsen (makrogol 4000) laksativ strana 426 pra{ak za oralnu suspenziju 4 x 64g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u 1L vode odrasli: 4L jednokratno uve~e pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uve~e i 2L slede}eg jutra 3 .2ml i 5000ij/0. zatim 2500ij dnevno tokom 5 .150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Bravelle B01AB04 (SZR) Fragmin. ({pric) sc 10 x 2500ij/0. Ibsa Institut (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 1 i 10 x 75ij/1ml i 150ij/1ml upotreba 75 .4 sata pre intervencije) M05BB03 (alendronska kiselina + holekalciferol) bisfosfonat 599 Fosavance. nedeljno R03AK07 Foster.2ml upotreba profilaksa tromboza (sc): 2500ij na 1 .7 dana (op{ta hirurgija).

3 nedelje (keratitis fungalis). Max. tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca (30 .2 .7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . Laboratorios Menarini (frovatriptan) antimigrenik 610 film tabl. 14 x 500mg Fromilid Uno. Klacid.5mg upotreba 2. sa produ`enim osloba|anjem 7 i 14 x 500mg upotreba Fromilid odrasli: 250 .0. Klacid MR. 7 . 5mg za 24 sata J02AC02 Funit. 4 . 5700ij anti Xa/0. Omicral. Slaviamed film tabl. 4 .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele ItraconEP. 15 i 30 x 100mg upotreba sistemske mikoze .500mg na 12 sati.6ml sc od 1 do 4 postoperativnog dana terapija dubokih venskih tromboza: 85ij/kg na 12 sati. 2. Glaxo Wellcome Francuska (nadroparin kalcijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj. Nobel Ilac (itrakonazol) antimikotik 547 kaps.8ml upotreba profilaksa tromboza u hirurgiji: 1 x 0. 14 x 250mg Fromilid. sa modifikovanim osloba|anjem 5 i 10 x 500mg Fromilid uno.odrasli: 200 . Slaviamed tabl. po potrebi ponoviti dozu za 2 sata (ako prva doza nema dejstva ne primenjivati drugu). Tinea cruris). Krka film tabl. 3. Almac Pharma Frovamax. Zymbaktar N02CC07 Frovamax. Lekoklar XL. Berlin-Chemie Frovamax. ({pric) sc iv 10 x 3800ij anti Xa/0.3ml rastvor za inj.B01AB06 (SZR) Fraxiparine.5mg kod akutnog ataka. ({pric) sc iv 2 i 10 x 2850ij anti Xa/0. Kanazol.6ml i 7600ij anti Xa/0.15 dana (Tinea pedis. tokom najdu`e 10 dana terapija nestabilne angine pektoris: 86ij/kg iv ili 2 x 86ij/kg sc J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Fromilid. 4 i 6 x 2. tvrda 4. Klacid IV. Lekoklar. Klerimed. Prokanazol 134 Registar lekova 2011 . Krka film tabl.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 .40kg): 250mg na 12 sati Fromilid uno odrasli: 500mg na 24 sata paralele Clarexid.4ml.8 nedelja (Tinea capitis).

50mg im ili sporom iv inj. Roche (enfuvirtid) terapija HIV infekcije 553 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Sopharma (furosemid) diuretik strana 473 rastvor za inj. Max. 2 x 90mg Registar lekova 2011 135 .1. im iv 10 x (10mg/ml) 2ml upotreba odrasli: 20 .5mg/kg. Max. sc 60 x (90mg/ml) 12ml upotreba odrasli: 2 x 90mg deca 6 . 20mg dnevno paralele Lasix J05AX07 (SZ) Fuzeon.16 godina: 2 x 2mg/kg.C03CA01 Furosemide Sopharma.) deca: 0.5 . (4mg/min.

.

.

35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol .1. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . tvrda 20 i 50 x 100mg Gabagamma 300 kaps.4g dnevno podeljeno u 3 doze . Max. tvrda 20 i 50 x 400mg Gabalept.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . 1. Katena. Galenika (cefadroksil) cefalosporin 535 kaps. tvrda 50 x 300mg i 400mg Gabaneural. Salutas Pharma kaps.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . tvrda 20 x 100mg kaps. Max. tvrda 50 x 300mg i 400mg Gaboton. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg.4 doze. Bayer Schering Pharma (gadobutrol) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj./inf. 300mg i 400mg upotreba epilepsija .odrasli: 300mg (po~etna doza).N03AX12 (gabapentin) antiepileptik strana 614 Gabagamma.1g na 6 . 2. tvrda 20 i 50 x 300mg Gabagamma 400 kaps. Max. tvrda 12 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli i deca preko 40kg: 500mg .2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). Artesan Pharma Gabagamma 100 kaps. ({pric) iv 5 x (1mmol/ml) 7. Kern Pharma kaps.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gordius. iv 10 x (1mmol/ml) 30ml upotreba doze zavise od vrste snimanja J01DB05 Galadrox.12 sati.1g na 12 sati ili 1g na 24 sata deca do 1 godine: 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati) 1 .5ml i 15ml rastvor za inj. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg . Max. tvrda 20 i 50 x 100mg.deca 6 . Pliva Hrvatska kaps.6 godina: 250mg na 12 sati iznad 6 godina: 500mg na 12 sati J01DB04 (SZ) Galecef. Neurontin V08CA09 (Z) Gadovist. 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP. Galenika (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. Primaceph 138 Registar lekova 2011 . tvrda 20 x 100mg kaps.12 godina: 25 .

deca 3 .12 sati ponoviti kupanje.10 godina: postupak je isti kao kod odraslih ali se kupaju posle 3 sata 1 .1. 2-og. i kupa za 3 sata J07BM01 (Z) Gardasil. Galenika (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl. 4-og i 6-og dana se ma`e gornji deo tela osim glave i vrata.. Gambro Dasco rastvor za peritonealnu dijalizu (glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) 464 Gambrosol trio 10 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L Gambrosol trio 40 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu P03AB02 Gamex. Galenika (ketotifen) alergoprofilaktik 649 sirup (1mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 x 1 .50mmol/L) odrasli: 1 .2 x 100 .5ml upotreba po 0. postupak ponoviti za 8 dana scabies .5mg (1 .5ml suspenzija za inj. gelom ili emulzijom. postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana . 1 x (20mcg + 40μg + 40μg + 20μg)/0. 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 . 16 i 1) 563 suspenzija za inj.3 godine: 1-og.3%) 50g {ampon (1%) 50ml emulzija za ko`u (0.20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Karbapin R06AX17 Galitifen. MSD Italija vakcina protiv humanog papiloma virusa (vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6. za 8 .12mg/L (20 . 3-eg i 5-og dana se ma`e donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata.3%) 95ml upotreba pediculosis capitis: kosu oprati Gamex {amponom i na vla`nu utrljati gel.2mg deca: 2 x 0. ostaviti 3 dana pa kosu ponovo oprati.8 .2 godine). ({pric) 1 x (20μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0.5ml nultog. odstraniti pranjem. 2 x 1mg (iznad 2 godine) B05DB.odrasli: uve~e posle kupanja namazati celo telo. prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 139 . (SZ) Gambrosol trio.200mg. Hemofarm [abac (lindan) antiparazitik 635 gel (0. postepeno pove}avati 0.6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 .N03AF01 Galepsin. izuzev glave i vrata. postupak ponoviti za 8 dana pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana. 11.

2 tabl. najvi{e 6 tabl. Max. 10 i 20 x (4% + 0. na sat. tabl.25 . stoma~ne tegobe kod dece D4 Okoubaka. za malu decu se rastvara u vodi deca 0 . Max 80mg dnevno deca iznad 35kg: 3 .4 x 0.20mg.12 godina: 1 .A02AD01 (BR) antacid (aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid) Gastal.4mg/kg ali ne prelaziti 80mg na dan A03FA03 (BR) Gasvan. D12 Veratum album) 675 tabl. 24 i 48 x (450mg + 300mg) upotreba odrasli: 4 . inicijalna terapija traje 4 nedelje. dnevno. 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela.7%) 500ml upotreba osmolaritet 274mOsm/L 500ml tokom 1 sata a u akutnim stanjima 500ml se mo`e dati u 5 . dok se znaci hipovolemije ne smanje 140 Registar lekova 2011 .6 godina: 2 tabl. D6 Croton tiglium. dnevno (akutne tegobe). na sat. zatim lekar procenjuje potrebu nastavka terapije odrasli: 3 . posle jela + 1 tabl. Pliva Hrvatska strana 418 tabl. Braun (`elatin polisukcinat + natrijum hlorid) zamena za krvnu plazmu 457 rastvor za inf. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Arsenicum album. deca: ½ doze za odrasle (BR) Gastrokind. posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 1 tabl. deca 1 . stimulator peristaltike 423 tabl. se polako rastapaju u ustima. 2g dnevno deca 6 . uve~e. najvi{e 12 tabl.10min. B.1 godina: 1 tabl. dobro sa`vakati paralele Espumisan B05AA06 (SZ) Gelofusine. za `vakanje 20 x 80mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 4 x 1 tabl. dnevno (akutne tegobe). 30 x 10mg upotreba uzima se pre jela.4 x 10 . A03FA03 Gastroperidon. posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 2 tabl.2 tabl.0. Pharmacin Holandija (domperidon) antiemetik.6 x 1 . Max 2. dobro sa`vakati.5mg/kg. Srbolek (simetikon) antiflatulent 421 tabl.

40 x 500mg upotreba 3 .3ij/m2 dnevno) . Hemofarm (aluminijum magnezijum silikat hidrat) antacid 419 tabl.1ij/kg dnevno odnosno 0.nesitno-}elijski karcinom plu}a. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf.HR07A.supstituciona terapija: 0.5 x 1 tabl. (BR) Gelusil Lac.antimetabolit 568 Gemcitabin PharmaSwiss.05mg/kg dnevno (0. Sandoz pra{ak za rastvor za inf.0mg/m2 dnevno {to je 2 . (BR) biljni lek protiv prehlade (etarska ulja eukaliptusa. meka 20 x 300mg upotreba kaps. slatke narand`e.2 sata posle jela i uve~e pre spavanja L01BC05 (SZ) (gemcitabin hlorid) citostatik .15 . (akutno stanje).025 .3mg dnevno (0.nedostatak hormona rasta: 0.karcinom pankreasa) paralele Gitrabin H01AC01 Genotropin.14ij/kg dnevno odnosno 1. iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze .0. Pohl Boskamp strana 669 gastrorezistentna kaps.0. se uzimaju ½ sata pre jela.4 x 1 kaps. sc im 1 i 5 x 5. 1 kaps. 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2.9ij dnevno). 1g i 2g Gemcitabin Sandoz.3ij/m2 dnevno) odrasli .. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Humatrope. Pfizer Belgium (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. i 1 nedelja pauze . 1 x 200mg.3mg/1ml i 12mg/1ml upotreba deca .1. ili 7 nedelja uzastopno.0. 1 .035mg/kg dnevno (0. Norditropin NordiLet Registar lekova 2011 141 ..4mg/m2 dnevno {to odgovara 4.7 .0.45 . (hroni~no stanje). Eli Lilly pra{ak za rastvor za inf. uve~e za olak{avanje jutarnjeg iska{ljavanja kod hroni~nog bronhitisa deca ispod 10 godina: ½ doze za odrasle uz konsultaciju pedijatra A02AD. 2 x 1 kaps. 1 x 200mg i 1g Gemzar. a poslednja dnevna doza neposredno pre spavanja odrasli i deca iznad 10 godina: 3 . mirte i limuna) GeloMyrtol forte.Turner-ov sindrom: 0.07 .

30 x 80mg i 120mg upotreba 1 . 2mg/kg na 8 sati (14 dana do 12 godina) lokalno: 2 ./inf.3 x dnevno mazati desni HN06DX.5mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze (na 8 sati) . oksitetraciklin) dermatik 500 mast (10mg + 3mg)/g 20g upotreba 2 . (BR) Ginko Sandoz. 10 x 20mg/2ml. Lek upotreba parenteralno .deca: 3mg/kg na 12 sati (do 14 dana).2 x 40 ./inf.4 sata D07CA01 Geokorton. Galenika rastvor za im iv inj. etarsko ulje `alfije) 672 gel za desni (200mg+12mg+8mg)/g 30g upotreba 2 .3%) 10ml upotreba 1 .4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Hydrocyclin (BR) Gingisept.odrasli: 2 . Pliva Hrvatska (hidrokortizon. Zdravlje im iv inj. Lek biljni lek za poreme}aj cirkulacije (standardizovani suvi ekstrakt lista Ginkgo biloba) 669 film tabl. 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin Sandoz. 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin. 40mg/2ml./inf. 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml D06AX07 (Rp) mast (0.1%) 15g Gentamicin. 30 i 90 x 40mg film tabl. Hemofarm (gentamicin sulfat) aminoglikozidni antibiotik 652 kapi za o~i (0.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2 .J01GB03 (Z) (gentamicin) aminoglikozidni antibiotik strana 541 Gentamicin.120mg uz obrok 142 Registar lekova 2011 .4 puta dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju 498 S01AA11 Gentokulin. Zdravlje biljni antiseptik za desni (te~ni etanolni ekstrakt kamilice i `alfije. Hemofarm rastvor za im iv inj.

dnevno tokom 7 dana G01AF04 Gino Daktanol. i 1 nedelja pauze .5mg) upotreba 1 . tvrda 30 x (14mg + 300mg + 300mg) upotreba venolimfati~na insuficijencija: 2 x 1 kaps. ili 7 nedelja uzastopno. akutni napad hemoroida: 3 . Actavis Italy Gitrabin. 40 i 60 x (400mg + 2. iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze .C05CA54 (BR) Ginkor fort. Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba + trokserutin + heptaminol hlorid) venoprotektiv strana 477 kaps. uve~e tokom 7 dana. Max 6 tabl. Berlin-Chemie (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl. Sindan Pharma (gemcitabin hlorid) citostatik . Gemcitabin Sandoz. 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2.antimetabolit 568 pra{ak za rastvor za inf. Gemzar S01ED01 Glaumol.2 x dnevno po 1 kap paralele Timadren. Unitimolol A10BD02 Glibomet.4 kaps. dnevno paralele Glucovance Registar lekova 2011 143 . Galenika (mikonazol) antimikotik 505 vagitorija 7 x 200mg upotreba 1 vaginalna tabl. Timolol Alkaloid. uklju~uju}i i dane menstruacije L01BC05 (SZ) (SZ) Gitrabin.karcinom pankreasa) paralele Gemcitabin PharmaSwiss. uz obrok. Galenika (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (5mg/ml) 5ml upotreba 1 .3 x 1 tabl.nesitno-}elijski karcinom plu}a.

hipereozinofilni sindrom HES i/ili hroni~na eozinofilna leukemija CEL. 3mg.HML. Medico Uno tabl. 60 x 100mg film tabl. mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest MDS/MPD. Max. gastrointestinalni stromalni tumori . Nini tabl. Krka tabl.GIST adjuvantna terapija nakon resekcije: 400mg dnevno . Galenika tabl. 6mg dnevno paralele Aglimex.Ph+ALL i relapsna/refraktorna Ph+ALL.HES i/ili CEL: 100 .MDS/MPD: 400mg dnevno . 30 x 80mg Glioral. Trical L01XE01 Glivec. 800mg 144 Registar lekova 2011 .A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik strana 436 Gliclada. Limeral. 30 x 1mg. Dibiglim.400mg dnevno . 2mg. novodijagnostifikovana Filadelfija hromozom pozitivna akutna limfoblastnamleukemija . podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR. Novartis Pharma Stein [vajcarska (imatinib mesilat) citostatik . neresektabilni dermatofibrosarkom pro tuberans DFSP) odrasli . 30 x 80mg upotreba Gliclada 30 . 30 x 2mg.HML: 340mg/m2 (izuzetno 570mg/m2) dnevno.Ph+ALL: 600mg dnevno .GIST.HML ubrzana faza ili blastna kriza: 600mg dnevno. Meglimid.120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi Glikosan i Glioral 40 .DFSP: 800mg dnevno deca iznad 2 godine . 30 x 400mg upotreba lek se daje uz obrok sa punom ~a{om vode a doziranje zavisi od stadijuma bolesti i indikacije (hroni~na mijeloidna leukemija .160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze. 4mg i 6mg Gliprex. Amaryl.HML hroni~na faza: 400mg dnevno . Max. Max.inhibitor protein kinaze 574 kaps.2 nedelje po 1mg do Max. 800mg podeljeno u 2 doze . 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . Diprian A10BB12 (glimepirid) oralni antidijabetik 437 Glimepirid. 320mg dnevno. tvrda 120 x 100mg film tabl. 60 i 90 x 30mg Glikosan.GIST neoperabilan ili metastatski: 400mg dnevno . sa produ`enim osloba|anjem 30. Slaviamed tabl.

10 . Max. (5%) 20 x 500ml (277mOsm/L. pove}ati na 3 x 50mg. (5%) 49 x 100ml (277mOsm/L. 10 x (10%) 500ml i 1000ml (555mOsm/L. Max. po potrebi ponoviti za 10 minuta (odrasli). 50 . Bayer Schering Pharma (akarboza) oralni antidijabetik 437 tabl.10mg/sat (odrasli). 30 . Merck Sante (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. Metformin. hipoglikemija: 0.3 doze paralele Gluformin.7g dnevno podeljeno u 2 . 30 x 50mg i 100mg upotreba uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane 50mg dnevno (po~etno). (5%) 250ml i 500ml (277mOsm/L. (10%) 500ml (555mOsm/L.150μg/kg iv. 200cal/L) Glucosi infundibile. 20 x (5%) 100ml (277mOsm/L. Tefor B05BA03 (Z) (glukoza) parenteralni nutritiv 459 Glucose.10mg iv.5mg/sat (deca) A10BF01 Glucobay. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2 .H04AA01 GlucaGen HypoKit. 400cal/L) Glucose 5% Fresenius. Novo Nordisk (glukagon) antagonist insulina strana 528 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. 200cal/L) rastvor za inf.1mg. 10 x (5%) 500ml i 1000ml (277mOsm/L. Siofor. zatim postepeno pove}avati do 1. 200cal/L) (SZ) rastvor za inf. 15 . Metfogamma.3 doze. Hemofarm rastvor za inf.8 nedelja pove}ati na 3 x 100mg. (10%) 500ml (555mOsm/L. 400cal/L) upotreba infuzija 5%: do 2L dnevno (odrasli). 200cal/L) Glucose 10% rastvor za inf. (5%) 500ml (277mOsm/L. B. Zdravlje (SZ) rastvor za inf. 400cal/L) Glucosi infundibile. 600mg dnevno A10BA02 Glucophage. 200cal/L) rastvor za inf.5g ili 1. po potrebi posle 6 .30ml/kg dnevno (deca) Registar lekova 2011 145 . 2g dnevno (deca i adolescenti) ili 3g dnevno (odrasli) podeljeno u 2 . sc im iv 1 x 1mg/1ml upotreba rastvara~ je voda za inj. 50 x 500mg film tabl.5 .60ml/kg dnevno (deca) infuzija 10%: do 2L dnevno (odrasli). 200cal/L) rastvor za inf.20μg/kg (deca) trovanje beta-blokatorima: 5 . po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1 . 30 x 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok odrasli deca iznad 10 godina: 1 x 500mg ili 850mg (po~etno). Braun Glucose 5% rastvor za inf. Fresenius Kabi rastvor za inf.

30 x (500mg + 2.. sc 1 x 75ij/1ml Gonal F 300 rastvor za inj. Metfogamma. analog vazopresina 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Merck Serono (folitropin alfa) hormon 516 Gonal F 75 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 450ij/0. Metformin.6 sati 1 . zatim na 4 .5ml Gonal F 450 rastvor za inj. 30 x (500mg + 5mg) upotreba 1 . Hemofarm (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. Max dnevno 6 tabl. 20mg dnevno A10BD02 Glucovance. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 5mg i 10mg upotreba 5mg uz doru~ak. Pfizer Francuska (glipizid) oralni antidijabetik strana 436 tabl. Max. (500mg + 5mg) paralele Glibomet A10BA02 Gluformin.A10BB07 Glucotrol XL.75ml Gonal F 450 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.75ml Gonal F 900 rastvor za inj. sc 1 x 1050ij/1.5mg) ili 3 tabl.5mg) film tabl. najdu`e 72 sata G03GA05 Gonal F.2mg dok se ne postigne kontrola krvarenja.5ml Gonal F 1050 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.3 x 1 tabl.3 x 500mg. Merck Sante (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl. sc 1 x 450ij/0. iv 5 x 1mg/5ml upotreba 2mg (po~etno). (pen sa ulo{kom) sc 1 x 300ij/0. Siofor. (500mg + 2. Tefor H01BA04 (SZ) Glypressin. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 900ij/1. zavisno od klini~kog odgovora 146 Registar lekova 2011 . Max. 30 x 500mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 .75ml upotreba doziranje je individualno. Ferring International (terlipresin) vazokonstriktor. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage.

G02CA.N03AX12 Gordius.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . Gabalept.03mg+108CFU) upotreba atrofi~ki vaginitis: 1 .0.. zatim 1 . 1.5mg tek po{to je aktivnost uterusa suprimirana astma: 3 x 0.25 . (SZR) R03CC05 Gynipral. Katena. 3 x 0.1mg (odrasli). tokom 6 .5mg upotreba prevremeni poro|aj: 4 x 0. Gynoflor. Max.5 .4g dnevno podeljeno u 3 doze .2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja).5mg) upotreba 3 x 2 kaps..1. bronhodilatator 508 644 tabl. Neurontin N05BA23 Grandaxin.12 dana postmenopauzalni vaginalni sekret: 1 vagnalna tabl. 20 x 50mg upotreba 3 x 50 . postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. uve~e. tvrda 10 x (200mg + 150mg + 25mg + 2.2 vaginalna tabl. 6 x (0. uve~e.0. nedeljno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 147 .deca 6 . tvrda 50 x 300mg i 400mg upotreba epilepsija . 2. Max.2 vaginalne tabl. Gabaneural.125 . Hemofarm terapija nazeba (paracetamol + askorbinska kiselina + kofein + hlorfenamin maleat) 648 kaps. tokom 7 dana. Cemelog BRS (estriol + lactobacillus acidophilus) terapija atrofi~nog vaginitisa 513 vaginalna tabl.10 godina).25mg (deca ispod 4 godine) G03CA.5mg (deca 4 . Egis Pharmaceuticals (tofizopam) anksiolitik 622 tabl. 3 x 0. Gedeon Richter (gabapentin) antiepileptik strana 614 kaps.12 godina: 25 . po potrebi nastaviti 3 x 1 kaps. Alkaloid (heksoprenalin sulfat) tokolitik. 20 x 0.100mg R06AB54 (BR) Grippostad C. Gaboton.odrasli: 300mg (po~etna doza).35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . (po~etno).8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma.

.

.

dugotrajna terapija krvarenja: 20 . stepena krvarenja. Immunine./inf. Emoclot./inf. 1 x (500ij + 1200ij)/10ml Haemate P 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . Octanine F 150 Registar lekova 2011 .3 dana paralele Beriate P. Koate DVI. Biotest (koagulacioni faktor VIII . izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . CSL Behring (koagulacioni faktor VIII . iv 1 x 250ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik strana 454 Haemate P 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf.B02BD06 (SZR) Haemate P.40ij/kg u intervalu 2 . Biotest (koagulacioni faktor IX .humani) hemostatik 453 Haemonine 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Immunate. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. 1 x (250ij + 600ij)/5ml Haemate P 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. 1 x (1000ij + 2400ij)/15ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 .dugotrajna profilaksa: 20 . stepena krvarenja. iv 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. Wilate B02BD02 (SZ) Haemoctin SDH. Berinin P 600.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 . 1 x 500ij/5ml Haemonine 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf./inf.40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. Octanate B02BD04 (SZ) Haemonine. 1 x 250ij/5ml Haemonine 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.4 dana paralele Aimafix.40ij/kg u intervalu 3 .

05mg/kg/dan. te~nost 5 x 50ml upotreba indukcija anestezije: koncentraciju postepeno pove}avati na 2 .3 x 0.odrasli: 2 .5mg (po~etno).N05AD01 (haloperidol) antipsihotik strana 618 Haldol. sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 50mg/ml Haloperidol. 25 x 2mg i 30 x 10mg Haloperidol. Sertralin ICP.15mg dnevno podeljeno u vi{e doza (doza odr`avanja) . Zdravlje tabl.100mg dnevno. podeljeno u 2 .100mg dnevno paralele Asentra. po potrebi ponoviti posle 2 nedelje. 300mg na 4 nedelje N06AB06 Halea.5 .10mg. 25 x 2mg i 30 x 10mg (Z) rastvor za inj.150mg/kg/dan parenteralno .12 godina: 0.5 . Krka tabl. Belupo (sertralin) antidepresiv 625 film tabl. Sertralin. Jugoremedija (halotan) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju.akutne psihoze i povra}anje: 5 . Serlift. Max.3 doze.0. im 10 x 5mg/ml Haldol Depo.025 . po potrebi ponoviti 1 . Krka (Z) rastvor za inj. Sertiva. Hemofarm tabl. Max. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 .2% (deca i odrasli) Registar lekova 2011 151 . Zoloft N01AB01 (SZ) Halotan. 25 x 2mg i 30 x 10mg upotreba oralno . 0. Sidata. Luxeta.deca 3 . po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max.5 . Setaloft. Max.{izofrenija i druge psihoze: 50mg na 4 nedelje (uobi~ajeno). 30 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg.4% (odrasli) ili 1.2 puta u toku 24 sata . 60 . 1 . Tragal.2% (deca) u kiseoniku ili sme{i azot suboksida i kiseonika odr`avanje anestezije: 0.

5 .j paralele Avaxim 160 U B03AA02 Heferol. tvrda 30 x 350mg (115mg gvo`|a) upotreba odrasli: 2 x dnevno 1 kaps. revakcinacija za 6 .B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) strana 463 Hartmanov rastvor. 0. Zolarem 152 Registar lekova 2011 . ({pric) im 1 x 720 EL.02g+0. (6g+0. 1 kaps.5mg. (bo~ica) im 1 x 720 EL.276g)/L 500ml (276mOsm/L) Hartmanov rastvor. Alkaloid (gvo`|e II fumarat) antianemik kod sideropeni~ne anemije 454 kaps. Xanax XR.5mg (po~etno). Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita rastvor za inf.25g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 30 .5mg i 1mg Helex SR.j/0. Krka tabl. po potrebi dozu pove}avati na 3 . Krka tabl. (terapija).5L). sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. (bo~ica) im 1 x 1440 EL.5 . (6.0.2 x 1. 1mg i 2mg upotreba Helex anksioznost: 3 x 0.373+0. po potrebi dozu pove}ati do Max.j . 180 kapi/min.j/0. Max.5ml (za decu) suspenzija za inj.1mg.primarna imunizacija. 30 x 0. 4mg dnevno depresija: 3 x 0.j deca 1 do 15 godina: 720 EL. 4.5mg. Zdravlje rastvor za inf.25 . revakcinacija za 6 .12 meseci sa 720 EL.12 meseci sa 1440 EL.5mg.373+0. u urgentnim stanjima) paralele Compound sodium lactate J07BC02 (Z) Havrix. ({pric) im 1 x 1440 EL. (Max.294g+3.5ml (za decu) suspenzija za inj. dnevno (profilaksa) deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kaps.5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0. dnevno N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Helex.45ml/kg dnevno (2. 4mg dnevno Helex SR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0.j/ml (za odrasle) suspenzija za inj.4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 . Max.j .j/ml (za odrasle) upotreba odrasli: 1440 EL.294g+6.4mg paralele Ksalol. prose~no 60 kapi/min. GlaxoSmithKline Belgija (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj.25mg.primarna imunizacija. Xanax.

Hemofarm (hipromeloza) ve{ta~ke suze strana 658 kapi za o~i. 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml i (200mg/5ml) 20ml (Z) pra{ak za rastvor za inf. rastvor (0. tvrda 6 x 250mg film tabl. 20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5 . (doza odr`avanja).20mg dnevno (doza odr`avanja).deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 . Hemofarm (kvinapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. 10 . dnevno (uvek u isto vreme. Azax. 40mg dnevno C09BA06 Hemokvin plus. Azitromicin Sandoz.5%) 10ml upotreba 3 x 1 .2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 . Hemofarm (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 kaps. 400mg dnevno tokm 3 dana (36 . rastvor (0.4 sata C09AA06 Hemokvin.25kg). Azibiot.45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac.03%) 10ml upotreba 1 . Hemofarm (kvinapril) ACE inhibitor 484 film tabl.35kg).5mg dnevno (po~etna doza). 300mg dnevno tokm 3 dana (26 . Hemofarm (nafazolin) oftalmik 657 kapi za o~i. Max.S01KA02 (BR) Hemodrops. 80mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. najbolje ujutru) J01FA10 Hemomycin.40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.10mg dnevno (po~etna doza). Max. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana . 1 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno . 20 x (20mg + 12. 20 .5mg) upotreba 1 tabl. Sumamed Registar lekova 2011 153 .5 . Isopto Tears S01GA01 Hemokulin.odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan.

C03EA01 Hemopres./inf. dekspantenol) antitromboflebitik 477 krem (300ij +4mg)/g 40g gel (300ij + 2.3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati C05BA53 (BR) Hepan. dnevno A05BA. 5 x 5000ij/ml rastvor za iv inj. brzina infuzije 5g/sat A05BA. 10 x 25000ij/5ml rastvor za inj. 40 x (5mg + 50mg) upotreba arterijska hipertenzija: 1 .25ml upotreba odrasli .. a u hroni~nim stanjima vi{e nedelja B01AB01 (SZ) Heparin. Galenika (heparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za iv inj.tromboze dubokih vena i plu}na embolija: 5000ij iv bolusom. C05BA53 (BR) Hepalpan. dnevno (po~etna doza). (prva dva meseca). zatim doza odr`avanja: 3 x 1 kaps.2 tabl.6g parenteralno: do 20g dnevno. 15 . Hepa-Merz. tvrda 30 x (300mg + 30mg + 6mg + 6mg + 6mg + 6mg) upotreba 3 x 2 kaps.2000ij/sat ili sc 15 000 . nastaviti kontinuiranom inf.25ij/kg/sat ili sc 250ij/kg na 12 sati 154 Registar lekova 2011 ./inf. terapija traje naj~e{}e 1 .2 nedelje. Galenika (heparin natrijum. po potrebi pove}ati do 4 tabl. nastaviti kontinuiranom inf. dnevno (uobi~ajeno doziranje) kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 . Max.2 tabl. Bosnalijek hepatoprotektiv 425 (esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin + riboflavin + tiamin + tokoferol acetat) kaps.. (BR) Hepalip forte. Jadran Galenski Laboratorij (heparin natrijum + dekspantenol) antitromboflebitik 477 gel (500ij +5mg)/g 50g upotreba 2 . ({pric) sc 5 x 5000ij/0. Hemofarm (amilorid + hidrohlorotiazid) diuretik strana 475 tabl. 10 x 5g/10ml upotreba oralno: 1 . 1000 .3 x 3 .4 x dnevno mazati u tankom sloju bez utrljavanja.20 000ij na 12 sati deca i odrasli male telesne mase: 5000ij iv bolusom.5mg)/g 40g upotreba 2 . Merz Pharmaceuticals (L-ornitin-L-aspartat) hepatoprotektiv 425 granule za oralni rastvor 30 x 3g (Z) koncentrat za rastvor za inf.

Vaminolact J06BB04 (Z) Hepatect CP. Roche (trastuzumab) citostatik .12ij/kg. (8%) 500ml upotreba doziranje je individualno.2 x dnevno L01XC03 (SZ) Herceptin.monoklonsko antitelo 573 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.100ij/kg paralele ImmunoHBs. doza za odrasle 18. 1 x (50ij/ml) 2ml.7mg + 30mg) upotreba mast: 2 . Biotest (hepatitis B imunoglobulin .B05BA01 (SZ) Hepasol 8%. Max.3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati paralele Lioton 1000 C05AA04 (BR) Hepathrombin H.72 sata imunoprofilaksa hepatitisa B kod pacijenata na hemodijalizi: 8 . Aminoven. Max 500ij svaka 2 meseca do serokonverzije posle vakcinacije novoro|en~e ~ija majka je nosilac hepatitis B virusa. 10ml i 40ml upotreba imunoprofilaksa hepatitisa B kod slu~ajnog izlaganja neimunizovanih osoba: 500ij {to je mogu}e pre u okviru 24 . Hemofarm (heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol) antihemoroidalija 476 rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g 20g supozitorija 10 x (120ij + 1. Aminosteril N-Hepa 8. 1 x 440mg/20ml upotreba preporu~ena po~etna udarna doza: 4mg/kg iv infuzijom tokom 90 minuta preporu~ena sedmi~na doza odr`avanja: 2mg/kg iv infuzijom tokom 30 minuta Registar lekova 2011 155 . pri ro|enju ili {to je mogu}e pre: 30 .75ml/kg dnevno paralele Aminosol.4%. Hemofarm (aminokiseline) parenteralni nutritiv strana 460 rastvor za inf.4 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 .humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 koncentrat za rastvor za inf. Hemofarm (heparin natrijum) antitromboflebitik 476 Hepathrombin 30000 gel (300ij/g) 40g Hepathrombin 30000 mast (300ij/g) 40g Hepathrombin 50000 gel (500ij/g) 40g Hepathrombin 50000 mast (500ij/g) 40g upotreba 2 . Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B C05BA03 (BR) Hepathrombin.

9% benzil alkohola odrasli: 100 .5ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 . 4 ili 6 sati najdu`e tokom 48 .5ml upotreba primarna imunizacija . 2 x 30mg/10ml upotreba 15 . Hemofarm (hidroksietil skrob + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 457 Hetasorb 6% rastvor za inf. Hemofarm (hidrokortizon) glukokortikoid 527 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom J07AG01 (Z) Hiberix.4 dana./inf. 100mg dnevno (deca 6 . GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv H. smetnje u varenju: 3 x 200 .400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Mendiaxon 156 Registar lekova 2011 .72 sata deca (iv infuzijom): 25mg dnevno (deca do 1 godine).5 godina). 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia.5ml paralele Act-HIB M05BA03 (SZ) Hidensil. 50mg dnevno (deca 1 . Hemofarm (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.9%) 500ml Hetasorb 10% rastvor za inf. sc im 1 i 100 x 10μg/0.deca 2 . (6% + 0. sc im 1 x 10μg/0.500mg po potrebi ponavljati na 2. Zdravlje (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl. Pamitor H02AB09 (Z) Hidrokortizon.5ml u intervalu od 4 do 8 nedelja izme|u pojedina~nih doza iznad 13 meseci: 1 x 0.13 meseci: 3 doze po 0. (10% + 0. Hemofarm (heksetidin) stomatoantiseptik 417 rastvor za usnu sluzoko`u (1mg/ml) 200ml upotreba 2 x dnevno 1 ka{iku nerazbla`enog rastvora dr`ati u ustima ½ minuta i ispljunuti. influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) 557 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.12 godina) A05AX02 Himekromon.B05AA07 (SZ) Hetasorb.9%) 500ml upotreba doziranje individualno zavisno od indikacije i starosti bolesnika A01AB12 (BR) Hexoral. 1 x 100mg/2ml i 500mg/4ml upotreba rastvara~ sadr`i 0. Max. 20 x 200mg upotreba holecistopatije.

80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. Simvor. Hemofarm mast za o~i (1%) 5g kapi za o~i (0. 1g i 2mg upotreba doziranje je individualno. Simva Sandoz. 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). (BR) Holyplant Septogal. 1 x 500mg. Zocor L01AA06 (SZ) Holoxan.6mg+1mg) upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 1 lozenga na 2 . po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Simvastatin. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. tokom 5 uzastopnih dana (ukupna doza po ciklusu 150 . 30 x 10mg. Alkaloid mast za o~i (1%) 5g Hloramkol.2 sata: 30 . s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Simvax.infuzijom tokom 30 min.3 sata Registar lekova 2011 157 . a zatim u re|im intervalima paralele Chloramphenicol C10AA01 Hollesta.300mg/kg) . Simvabel.alkiliraju}i agens 566 pra{ak za rastvor za inf. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. Baxter Oncology (ifosfamid) citostatik . Jadran Galenski Laboratorij lokalni antiseptik (benzalkonijum hlorid + timol + levomentol + etarsko ulje eukaliptusa i nane) 501 lozenga 30 x (1mg+0. zavisno od op{teg stanja bolesnika i krvne slike uobi~ajeno kod monoterapije . Simvastatin ICP.6mg+3mg+0.5%) 10ml upotreba mast ili kapi nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. .kontinuiranom infuzijom tokom 24 sata: 125mg/kg (ukupna doza po ciklusu ne sme da pre|e 200mg/kg) D08AX.S01AA01 (hloramfenikol) antibiotik strana 652 Hloramfenikol Alkaloid..60mg/kg dnevno. Alkaloid Beograd (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl.6mg+1mg) Holyoplant Septogal bez {e}era lozenga 30 x (1mg+0+3mg+0. Vasilip.

Octapharma rastvor za inf. Uman Albumin 158 Registar lekova 2011 . Eli Lilly suspenzija za inj. Eli Lilly suspenzija za inj. dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok A10AD04 (insulin lispro: rastvor 25% + protaminska suspenzija 75%) analog humanog insulina Humalog Mix25. Baxter AG rastvor za inf. (20%) 50ml Humani albumin 20% Biotest. Eli Lilly rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno.lispro) analog humanog insulina strana 434 Humalog. Eli Lilly rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 A10AD04 (insulin lispro: rastvor 50% + protaminska suspenzija 50%) analog humanog insulina Humalog Mix50. Eli Lilly suspenzija za inj.humani) nadoknada plazme 457 Human albumin. 1 x (5%) 250ml rastvor za inf. (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix25 KwikPen. CSL Behring rastvor za inf. Biotest rastvor za inf. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 B05AA01 (SZ) (albumin . 1 x (20%) 50ml Human albumin 20% Baxter. (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix50 KwikPen. (ulo`ak) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog Pen. zavisi od telesne mase bolesnika. Eli Lilly suspenzija za inj.A10AB04 (insulin . Eli Lilly rastvor za inj. Ljudski albumin 20%. Plasbumin 20. 1 x (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). (pen sa ulo{kom) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog KwikPen. malo soli. (20%) 50ml i 100ml Human albumin 20% Behring.

Eli Lilly (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak (u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rastvor inj.3mg dnevno (0.J06BB05 (Z) Humani antirabijski imunoglobulin. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane.8ml upotreba reumatoidni artritis. (50mg/ml) 1 x 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 . ITK Srbije (rabies imunoglobulin .0mg/m2 dnevno {to je 2 .odrasli: 40mg na 2 nedelje Kronova bolest .3ij/m2 dnevno) . ({pric) sc 2 x 40mg/0.3ij/m2 dnevno) odrasli . terapija odr`avanja je 40mg na 2 nedelje A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Humulin M3.035mg/kg dnevno (0.2 dana paralele Ig Vena. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J06BA02 (SZ) Humani imunoglobulin 5%. ili 300mg/kg na 3 .9ij dnevno). posle 2 nedelje 40 .160mg po~etno.1.1ij/kg dnevno odnosno 0.odrasli: 80 .80mg.025 .15 . primenu. a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Imogam Rabies.7S) .07 . ankiloziraju}i spondilitis .humani) specifi~ni imunoglobulin strana 556 rastvor za inj.14ij/kg dnevno odnosno 1.v. Eli Lilly suspenzija za inj.Turner-ov sindrom: 0.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no.0.7 . sc im 1 x 6mg/3ml upotreba deca .supstituciona terapija: 0.nedostatak hormona rasta: 0. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen M3. ITK Srbije (imunoglobulin (IgG .intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf.0.05mg/kg dnevno (0. psorijazni artritis. Abbott (adalimumab) imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i Kronove bolesti 586 rastvor za inj. Octagam H01AC01 (SZR) Humatrope.0. Imunoglobulin (ljudski) za i.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 Registar lekova 2011 159 .45 .0. im 1 x (100ij/ml) 1ml.4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . Norditropin NordiLet L04AB04 (SZ) Humira. 2ml i 5ml upotreba primeniti {to ranije. Eli Lilly suspenzija za inj.

tokom 5 nedelja Hydrocortison. Galenika (hidrokortizon. oksitetraciklin) dermatik 500 mast (1% + 3%) 5g i 20g upotreba 2 .5%) 5g upotreba tablete: 20 .4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Geokorton N01AX07 (SZ) Hypnomidate.3 mg/kg 160 Registar lekova 2011 . 20 x 20mg S01BA02 mast za o~i (1%) 5g D07AA02 mast (2. Fidia Farmaceutici (natrijum hijaluronat) terapija artritisa 599 rastvor za inj. Eli Lilly (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 Humulin R.0. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 M09AX01 (SZ) Hyalgan. Galenika (hidrokortizon) H02AB09 tabl. Eli Lilly suspenzija za inj. iv 5 x (2mg/ml) 10ml upotreba uobi~ajena doza za indukciju anestezije: 0.3 x dnevno na unutra{nju stranu donjeg kapka mast za ko`u: 3 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto glukokortikoid 527 653 499 D07CA01 Hydrocyclin. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen NPH. Eli Lilly suspenzija za inj.A10AC01 (insulin humani izofan) strana insulin srednje dugog dejstva Humulin NPH.2 . Janssen Pharmaceutica (etomidat) op{ti anestetik 603 rastvor za inj. ia 1 x 20mg/2ml upotreba 20mg jednom nedeljno.50mg dnevno podeljeno u 2 doze mast za o~i: 1 .

.

Jugoremedija film tabl.5 doza (kao antipiretik).400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no..2g dnevno (2. 20 x 200mg Ibuprofen. ili 300mg/kg na 3 . 50ml i 100ml upotreba uzima se pre ili u toku jela uz malo te~nosti. (BR) Iberogast. 100ml i 200ml upotreba imunodeficijencija: 200 . 30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g 594 upotreba uzima se posle jela.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 .2g dnevno kod reumatoidnog artritisa) deca 6 meseci do 12 godina: 5 . lista mati~njaka.v. Spedifen A11JB. 30 x 400mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) {ume}a tabl. 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) film tabl.4 .2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. Steigerwald Arzneimittelwerk biljni lek za terapiju (cela sve`a biljka divljeg renca + stoma~nih i crevnih tegoba etanolni ekstrakti korena an|elike.HA03A.4 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Brufen. 1 x (50mg/ml) 20ml.400mg na 4 . Max. se rastvara u ~a{i vode oralno . 50ml. {ume}a tabl.12 godina: 3 x 15 kapi (po preporuci lekara) M01AE01 (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Ibuprofen. 1.6 sati. primenu. ploda kima. korena sladi}a. Imunoglobulin (ljudski) za i. Hemofarm film tabl. za `vakanje 30 i 60 x (1250mg + 400ij) upotreba samo odrasli: 2 x 1 tableta J06BA02 (SZ) Ig Vena.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. Kedrion (imunoglobulin (IgG . 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 3 . Rapidol. nadzemnog dela ruse.. Ideos. Caffetin menstrual.odrasli i deca iznad 12 godina: 200 . pre upotrebe rastvor promu}kati odrasli i adolescenti: 3 x 20 kapi deca 6 .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . Laboratorie Innotech International (kalcijum karbonat + holekalciferol) kombinacija minerala i vitamina 443 tabl.3. Octagam 162 Registar lekova 2011 . cveta kamilice) strana 670 oralne kapi (15ml+10ml+10ml+10ml+10ml+10ml+20ml+5ml+10ml) 20ml.7S) . Max.

Baxter AG (koagulacioni faktor VIII .humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.10 dana. stepena krvarenja.8ml soka sve`e herbe/ml) 50ml tabl.5ml B02BD06 (SZ) Immunate. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . Glaxo Wellcome Velika Britanija Imigran. Sumacta. Max.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 . Sumatriptan L03AX03 (SZ) ImmuCyst. 2 x 50mg upotreba 50 . Wilate B02BD04 (SZ) Immunine. Baxter AG (koagulacioni faktor IX . Lek (ehinacea) biljni lek za pove}anje imuniteta 670 oralne kapi (0. Haemonine. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. bovis . razbla`iti sa 50ml sterilnog fiziolo{kog rastvora.3 nedelje HL03AW. deca 6 . Berinin P 600.40ij/kg u intervalu 3 . stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika. iv 1 x (250ij + 500ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5ml ili 3 .40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. Octanine F Registar lekova 2011 163 ./inf. posle pauze od 6 nedelja primeniti 1 dozu nedeljno tokom 1 . (osu{eni sok herbe) 20 x 80mg upotreba upotrebljava se 7 .soj BCG) BCG imunoterapeutik 582 pra{ak i rastvara~ za intravezikalni rastvor 1 x 81mg BCG/3ml upotreba 81mg rastvoren sa 3ml rastvara~a. iv 1 x (125ij + 250ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.12 godina: 3 x 1. 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani bacili M. a posle pauze od 14 dana mo`e se koristiti ponovo odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 2.4 x 1 tabl. (BR) Immunal. primeniti intravezikalno jednom sedmi~no tokom 6 nedelja.N02CC01 Imigran.dugotrajna terapija krvarenja: 20 .100mg kod akutnog napada migrene.4 dana paralele Aimafix. iv 1 x (500ij + 1000ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . GlaxoSmithKline Poljska (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl. 300mg na 24 sata paralele Sapphirex. izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P.

im (150ij/ml) 1 x 2ml i 10ml upotreba primeniti {to ranije. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J07BF03 (SZ) Imovax Polio. Sanofi Pasteur (rabies imunoglobulin . uzimaju se nezavisno od jela deca 0 . revakcinacija sa 0. D12 Sulfur jodatum) 672 tabl.humani) specifi~ni imunoglobulin 556 rastvor za inj. 2 i 3) vakcina protiv poliomijelitisa 561 suspenzija za inj. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane.2 meseca. Sanofi Pasteur (inaktivisani celi polio virusi tip 1. im 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij. im 1 x 200μg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5ml vakcine 12 meseci posle 3-}e doze neimunizovane odrasle osobe: 2 uzastopne doze od 0.J06BB04 (Z) ImmunoHBs.5ml u razmaku 1 . Rhophylac 300 J06BB05 (Z) Imogam Rabies.9 godina) paralele Hepatect CP. Partobulin SDF. J06BB01 (SZ) Immunorho. ({pric) sc im 1 x 0. revakcinacija 8 . 200ij (do 5 godina). a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin. Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B (BR) Immunokind. Kedrion (anti D (Rho) imunoglobulin . imunitet kod dece D6 Calcium fluoratum. Rhesonativ.6 godina: 3 x 1 tabl. D6 Calcium phosphoricum.2 meseca. rastvara~ je fiziolo{ki rastvor poro|aj (u prva 72 sata): 300μg abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12.12 meseci posle 2-ge doze naredne revakcinacije vr{e se svakih 5 godina deci i adolescentima i svakih 10 godina odraslima 164 Registar lekova 2011 . Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Calcium carbonicum Hahnemanni. 300ij (5 .humani) specifi~ni imunoglobulin 555 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. nedelje gestacije). sc im 10 x 5ml suspenzija za inj.5ml upotreba primarna imunizacija dece: 3 uzastopne doze od 0.humani) imunoglobulin za hepatitis B strana 556 rastvor za inj. Kedrion (hepatitis B imunoglobulin . 300mcg (od 13. nedelje gestacije) paralele Beoglobin D. im 1 x 180ij/ml i 540ij/3ml upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi). 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba tablete se polako rastapaju u ustima.5ml po~ev{i od 2-og meseca u razmaku 1 .

400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. primenu. zatim 1 . im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 . 300ij (5 . Tetanus Gamma J06BA02 (SZ) Imunoglobulin (ljudski) za i. Imogam Rabies J06BB04 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. istovremeno sa 0. ili 300mg/kg na 3 . zavisno od odgovora na terapiju i tolerancije bolesnika odrasli: 1 . a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin.3mg/kg dnevno do postizanja terapijskog odgovora. 100ij/ml) upotreba primeniti {to ranije. Octagam L04AX01 Imuran.4mg/kg dnevno Registar lekova 2011 165 .intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf.humani) specifi~ni imunoglobulin 556 strana rastvor za inj. ImmunoHBs J06BB02 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa.deca i odrasli: do 5mg/kg prvog dana.9 godina) paralele Hepatect CP. im 1 x 250ij upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi).v.500ij zavisno od te`ine povrede.J06BB05 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila. Imunolo{ki zavod Zagreb (rabies imunoglobulin . Imunolo{ki zavod Zagreb (tetanus imunoglobulin . istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane.300ij/kg dnevno. 100 x 50mg upotreba doziranje je individualno.4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 . Ig Vena. Imunolo{ki zavod Zagreb (imunoglobulin (IgG .humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 rastvor za inj. na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin. Tetagam P. Imunolo{ki zavod Zagreb (hepatitis B imunoglobulin . po potrebi smanjiti do doze odr`avanja transplatacije organa .2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. Tetabulin S/D.5ml vakcine tetanusa.7S) . Excella (azatioprin) imunosupresiv 586 film tabl. 200ij (do 5 godina). im 1 x 2ml i 5ml (min.

4-og.12 nedelja (obi~no na kraju 2-og. im 1 x 0.2 kapi C10BA02 Inegy. 4-og ili 3-eg. 28 x (20mg + 10mg) tabl.5ml. 4-og. MSD Italija (simvastatin + ezetimib) hipolipemik 491 tabl. uve~e homozigotna familijarna hiperholesterolemija: 1 tabl. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv difterije. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 1.5ml upotreba vakcinacija po~inje od 2-og meseca i mora se zavr{iti do 6-og meseca a najkasnije do 12-og meseca `ivota primarna imunizacija: tri doze po 0. 6-og meseca buster vakcinacija: primeniti 1 buster dozu najmanje 6 meseci posle primene poslednje doze najbolje posle 18-og meseca `ivota 166 Registar lekova 2011 . 28 x (40mg + 10mg) upotreba hiperholesterolemija: 1 tabl.5mg upotreba 2. ({pric) im 1 x 0. Hemofarm tabl. (40mg + 10mg) uve~e J07AX. GlaxoSmithKline Belgija polivakcina (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa + antigen Hepatitisa B + inaktivisani Poliovirus tip 1. 4-og i 6-og meseca). 3-eg. Laboratories Chauvin (indometacin) oftalmik 653 kapi za o~i (1mg/ml) 5ml upotreba 3 . i buster doza 0. 3 + polisaharid hemofilus influece tip B) 559 pra{ak i suspenzija (u {pricu/bo~ici) za suspenziju za inj. 12 meseci posle tre}e doze a najkasnije do 5-te godine `ivota J07CA09 (Z) Infanrix hexa. 28 x (10mg + 10mg) tabl.5ml po {emi 2-og.5mg Indapres SR. (Z) Infanrix. 5-og ili 2-og.. tetanusa (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa) i velikog ka{lja 559 suspenzija za inj. 2.5 x dnevno 1 .5mg posle doru~ka (Indapres SR) paralele Rawel SR S01BC01 Indocollyre.C03BA11 (indapamid) antihipertenziv strana 473 Indapres. Hemofarm film tabl.5ml upotreba Infanrix hexa se primenjuje kod dece do 3 godine.5ml u razmaku 4 .5mg posle doru~ka (Indapres) ili 1. 30 x 2. duboko im svaki put na drugo mesto primarna vakcinacija: 3 x 0.

6 godina) ili 8 tabl. GlaxoSmithKline Belgija strana polivakcina 559 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. na sat. se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl. Roche (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. Max. 28 x 2. 60 x (25mg+25mg+25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. dnevno (2 . na 2 sata. Roche (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. (Z) Infanrix IPV + Hib. Ivan~i} i sinovi (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba 640 pra{ak za oralni rastvor 5 x (750mg + 10mg + 60mg)/3.5mg. Prilazid plus Registar lekova 2011 167 .8 sati. Max. Zobox C09BA08 Inhibace plus.5mg) upotreba 1 tabl. Max. dnevno u akutnoj fazi.J07AX. pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. Dnevno (6 . najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus.2g upotreba pra{ak se pre upotrebe rastvara u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 6 .12 godina). Prilazid. im 1 doza/0. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. 28 x (5mg + 12. u akutnoj fazi. Max.5mg (po~etna doza).5ml upotreba primarna vakcinacija: 0.2. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za nazeb 675 (D3 Aconitum napellus + D3 Gelsemium sempervirens + D3 Ipecacuanha + D2 Bryonia + D1 Eupatorium perfoliatum + D5 fosfor) tabl. 3 i 4 mesec po ro|enju revakcinacija: posle godinu dana (BR) Influcid. 5mg dnevno paralele Cilazapril.5ml 2. 4 pra{ka dnevno paralele Coldrex HotRem C09AA08 Inhibace.. 6 tabl. R01BA53 (BR) Influrex. dnevno (uvek u isto vreme.2.3) pra{ak i suspenzija (u {pricu) za suspenziju za inj. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. 12 tabl.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 . deca: 1 tabl.

inkontinencija: 3 x 15mg ili 30mg ujutro i 15mg uve~e. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Insulatard Penfill. po potrebi pove}avati do 2 x 50mg . (karpula) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Comb 25 OptiSet. sanofi aventis suspenzija za inj. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Basal OptiSet.hipertenzija: 50mg dnevno u jednoj dozi. 30 x 25mg i 50mg upotreba odrasli . Pharmazeutische Fabrik Montavit (trospijum hlorid) terapija inkontinencije strana 519 film tabl. pre jela C03DA04 Inspra. Novo Nordisk suspenzija za inj.u~estalo mokrenje. Novo Nordisk suspenzija za inj. ({pric) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 168 Registar lekova 2011 . sanofi aventis suspenzija za inj. Pfizer Francuska (eplerenon) diuretik 474 film tabl. sanofi aventis suspenzija za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AD01 (insulin humani: kristalni 25% + izofan 75%) insulin srednje dugog dejstva Insuman Comb 25.G04BD09 Inkontan.sr~ana slabost: 25mg dnevno. po potrebi pove}avati tokom 4 nedelje do 50mg dnevno A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insulatard NovoLet. 20 i 50 x 15mg i 30mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insuman Basal. sanofi aventis suspenzija za inj.

rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj. 100ml i 200ml upotreba doziranje je individualno paralele Kiovig L03AB05 (SZ) Intron A.5 4g/kg dnevno J06BA02 (Z) Intratect.14 dana Registar lekova 2011 169 .A10AB01 (insulin humani kristalni) strana insulin brzog dejstva Insuman Rapid. (pen sa ulo{kom) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 J05AG04 (SZR) Intelence. nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Realdiron J01DH03 Invanz. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 18Mij/1. sanofi aventis rastvor za inj. 1 x (20%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno odrasli: preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 3g/kg dnevno deca: preporu~ena doza je 0. 10 x (20%) 100ml emulzija za inf. sanofi aventis rastvor za inj. (karpula) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Rapid OptiSet. Fresenius Kabi (sojino ulje) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf. MSD Italija (ertapenem) antibiotik . 1 x 1g upotreba 1g dnevno iv inf tokom 30 minuta. 120 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 200mg posle jela B05BA02 (SZ) Intralipid. nekoliko dana.2ml upotreba 3 . (5%) 1 x 50ml. Schering-Plough Irska (interferon alfa 2b . Biotest (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf.10Mij dnevno. Janssen-Cilag (etravirin) terapija HIV infekcije 552 tabl. uobi~ajeno trajanje terapije 3 .karbopenem 537 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.

12 mg dnevno J05AE01 Invirase. 150mg i 300mg Irda. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. po 3 .90 minuta.300mg L01XX31 (SZR) Iressa.uobi~ajena doza: 6mg u jutro. Nobel Ilac film tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 3mg. 28 x 75mg. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml Irinotesin. 120 x 500mg upotreba prema protokolu u kombinaciji sa ritonavirom C09CA04 (irbesartan) antihipertenziv 487 Iracor. 30 x 250mg upotreba 250mg dnevno L01XX19 (SZ) (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 Irinotecan PharmaSwiss. AstraZeneca UK (gefitinib) citostatik 577 film tabl. Krka film tabl. PharmaSwiss Irinotekan Sandoz.N05AX13 Invega. svake 3 nedelje paralele Campto 170 Registar lekova 2011 . Sandoz koncentrat za rastvor za inf. Janssen-Cilag (paliperidon) antipsihotik strana 621 tabl. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 . 6mg i 9mg upotreba {izofrenija . 150mg i 300mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela po~etna doza: 150mg (75mg kod starijih od 75 god. Roche (sakvinavir mesilat) terapija HIV infekcije 550 kaps. tvrda 270 x 200mg film tabl. i bolesnika na dijalizi) doza odr`avanja: 1 x 150 . 28 x 75mg.

Max. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Lisinopril H Sandoz. zatim 1 x 10 . Nicholas Piramal India (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju.20mg (doza odr`avanja). dnevno. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Zdravlje (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps.5mg (po~etna doza). Belupo (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. Lizinopril. te~nost 100ml i 250ml upotreba doziranje je individualno.20mg (doza odr`avanja) paralele Lisinopril Sandoz.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac. MSD Italija (raltegravir) terapija HIV infekcije 553 film tab. Alcon Couvreur (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 kapi za o~i. Lizopril H.5mg) i (20mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Belupo (lizinopril) ACE inhibitor strana 483 tabl. Loril. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze. Hemodrops C01DA08 Isosorb retard. Lizopril. Skopryl plus J05AX08 Isentress. 30 x (10mg + 12.5mg (po~etna doza). po potrebi dozu pove}ati na 60 -80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat. 20 x 5mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 60 x 400mg upotreba uzima se nezavisno od jela odrasli adolescenti iznad 16 godina (uobi~ajeno): 2 x 400mg u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima N01AB06 (SZ) Isofluran Nicholas Piramal. 1 x 5 . rastvor (5mg/ml) 15ml upotreba 3 x 1 .C09AA03 Irumed. Difutrat Registar lekova 2011 171 . Skopryl C09BA03 Iruzid. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Forane S01KA02 (BR) Isopto Tears.

meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca .8 mOsm/L) upotreba slu`i samo za ispiranje mokra}ne be{ike J01DH02 (SZ) Itanem.odrasli: 200 .8 nedelja (Tinea capitis).7%) 5L (177.18 godina (cisti~na fibroza): 25 .120mg (iznad 2 godine) paralele Verapamil. 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli . 1 x 115mg upotreba prvi dan: 115mg pre po~etka hemioterapije. MSD Italija (fosaprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 427 pra{ak za rastvor za inf. 480mg dnevno deca: 2 . drugi i tre}i dan se nastavlja sa 80mg aprepitanta (Emend) C08DA01 Izopamil. 2 .400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 .B05CX10 (Z) Ispirol. 4 . ispod 50kg: 10 . Tinea cruris). tvrda 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze .3 x 20mg (do 2 godine).160mg (hipertenzija).20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 . 2 .54% + 2.3 x 40 . Max.120mg (angina pektoris)./inf.12 godina. Hemofarm (manitol + sorbitol) rastvor za ispiranje mokra}ne be{ike strana 463 rastvor za ispiranje be{ike (0. Kanazol. 45 x 80mg upotreba odrasli: 120 . Galenika (meropenem) antibiotik .15 dana (Tinea pedis. Galenika (verapamil hlorid) antagonist Ca 482 film tabl.40mg/kg na 8 sati 4 .360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije).uobi~ajeno: 500mg .karbopenem 537 pra{ak za rastvor za iv inj. Verapamil Alkaloid 172 Registar lekova 2011 . Omicral.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .1g na 8 sati . 3 x 80 . Meronem. 7 .3 x 120 .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). ExtractumPharma (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. 3 nedelje (keratitis fungalis). Prokanazol A04AD12 (SZ) Ivemend. 4 . Meropenem Pharmanova J02AC02 ItraconEP.18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Merocid.

.

zavisno od ja~ine bola po potrebi pove}avati dozu 174 Registar lekova 2011 . 50mg i 100mg upotreba uobi~ajena dnevna doza: 1 x 100mg sa ili bez hrane G03FA15 Jeanine. sa produ`enim osloba|anjem 14 i 28 x 32mg i 64mg upotreba tabl.134g+0. 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) N02AA03 § Jurnista. im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1. Jenapharm (etinilestradiol + dienogest) oralni kontraceptiv 515 oblo`ena tabl. dnevno A10BH01 Januvia.05g+0.A10BD07 Janumet. 21 x (0. ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana.4g+0.4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina). Janssen Pharmaceutica (hidromorfon) opioidni analgetik 606 tabl. Galenika (benzilpenicilin kalijum. MSD Italija (sitagliptin) oralni antidijabetik 438 film tabl.203g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 2 .03mg + 2mg) upotreba 1 tabl. (6g+3. sa produ`enim osloba|anjem se ne smeju lomiti 8mg na 24 sata. 14 x 8mg i 16mg tabl. 28 x 25mg. prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj. 56 x (850mg + 50mg) film tabl.2 tabl. Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita 462 (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) rastvor za inf.3L dnevno po potrebi i vi{e J01CE30 Jugocillin. 56 x (1000mg + 50mg) upotreba uzima se u toku jela 1 .6 Mij . zatim 7 dana pauze B05BB01 (Z) Jonolactat. MSD Frosst Iberica (metformin + sitagliptin) oralni antidijabetik strana 437 film tabl.

.

25 . Alkaloid (kalcijum karbonat) terapija hiperfosfatemije 444 tabl.01g + 0.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran.160mmol K+ dnevno. 4 x 1026ml (900 kcal) emulzija za inf. Jadran Galenski Laboratorij tabl. za oralni rastvor 20 x 500mg B05XA01 Kalium chlorid "Fresenius".4mmol kalijuma) Kalijum hlorid. 3 .18g dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli). sporom infuzijom maksimalne brzine 20mmol/sat . 4 x 1440ml (1000 kcal) emulzija za inf. 150mmol dnevno za odrasle.80mmol K+ dnevno (te{ka hipokalijemija): 120 . Krka (ekstrakt kamilice + aluminijum acetotartarat) biljni antialergik 672 gel (0.odrasli i deca: 2 . Max.odrasli (doza odr`avanja): 40 . Ufar oralni pra{ak 10 x 1g (13. 2 i 3 x 2400ml (1700 kcal) upotreba doziranje je individualno A12AA04 Kalcijum karbonat.1g (deca) A12BA01 (BR) (kalijum hlorid) terapija hipokalijemije 444 Kalii Chloridi.5 x 0. Fresenius Kabi emulzija za inf. 50 x 1g (400mg Ca2+) upotreba doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu a lek se uzima uz obrok i dosta te~nosti u toku dana 1. 4 x 1540ml (1400 kcal) emulzija za inf.deca iznad 10kg (doza odr`avanja): 2mmol K+/kg dnevno (te{ka hipokalijemija): Max.05g)/g 40g upotreba vi{e puta dnevno mazati u tankom sloju 176 Registar lekova 2011 . Nini film tabl. 4mmol K+/kg dnevno u 100ml rastvora za infuziju (BR) Kamagel.4g dnevno (25 .5 .50mmol) podeljeno u 2 . 20 x 20ml (1mmol/ml) upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu oralno . Fresenius Kabi emulzija za inf. 2 i 3 x 2566ml (2300 kcal) Kabiven Peripheral.4 doze.B05BA10 (SZ) (aminokiseline + glukoza + sojino ulje + natrijum + kalijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + acetat + glicerofosfat) parenteralni nutritiv strana 461 Kabiven. 40 x 1g (13. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu parenteralno . Fresenius Kabi 465 (Z) koncentrat za rastvor za inf.

terapija hiperplazije prostate 472 tabl. 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6.M02AC. 84. ItraconEP. 7 .: 200mg uve~e tokom 3 dana vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri paralele Canesten C09AA01 Kaptopril Alkaloid. (BR) Kamfart. 30. 2 . 2 x 25mg (doza odr`avanja).odrasli: 200 .12.. trihomonacid 494 504 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora upotreba krem: 2 .25 .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. 90 i 98 x 4mg upotreba hipertenzija. sa modifikovanim osloba|anjem 28.5 mg (po~etna doza). Zdravlje (klotrimazol) D01AC01 (BR) krem (1%) 20g G01AF02 vaginalna tabl. 3 x 200mg antimikotik. Max. Bosnalijek (kamfor + metilsalicilat + benzilnikotinat + mentol) lokalni antireumatik strana 594 krem (20mg + 10mg + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .3 x dnevno mazati promene na ko`i vaginalne tabl.4 x mazati obolelo mesto u tankom sloju C02CA04 Kamiren XL.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 8mg paralele Alphapres J02AC02 Kanazol.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). Tinea cruris). Prokanazol Kansen. Alkaloid (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl. benigna hipertrofija prostate: 1 x 4mg. 40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. Krka (doksazosin) antihipertenziv.3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Katopil. Omicral. 4 7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . 3 nedelje (keratitis fungalis). Slaviamed (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. 4 .15 dana (Tinea pedis.5mg (po~etna doza). tvrda 10 x 100mg upotreba sistemske mikoze .8 nedelja (Tinea capitis). Zorkaptil Registar lekova 2011 177 .

2 . im ia 5 x 40mg/ml upotreba 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. 2 x 25mg (doza odr`avanja).12mg/L (20 .200mg.odrasli: 300mg (po~etna doza). 40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg .50mikromola/L) odrasli: 1 . Neurontin C09AA01 Katopil.2 x 100 .5mg po~etno.12.5mg (po~etna doza).deca 6 .1. Max. zatim 2 x 6. Zdravlje (karvedilol) beta blokator 480 tabl. Dilatrend. Hemofarm (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl.1. Milenol N03AX12 Katena.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma. 2. Krka (triamcinolon) glukokortikoid 527 suspenzija za inj. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3.50mg paralele Carvedigamma. pojadina~na doza 100mg 178 Registar lekova 2011 . Max. Gordius. 50mg dnevno angina pektoris: 12.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol .8 .25 . 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 . Max. 30 x 12.20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Galepsin C07AG02 Karvileks. Galenika (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl.3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid. Zorkaptil H02AB08 Kenalog.5mg.N03AF01 Karbapin.4g dnevno podeljeno u 3 doze . Carvedilol Sandoz. Belupo (gabapentin) antiepileptik 614 kaps.125mg (2 nedelje). Carvetrend.5 mg (po~etna doza). 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6. Max. Gabalept. zatim 2 x 25mg. Coryol.25 (2 nedelje). 2 x 25 . Max. Max. Max. Gabaneural.5mg upotreba hipertenzija: 12. nastaviti sa 2 x 12. postepeno pove}avati 0.12 godina: 25 . 1.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja).5mg po~etno. zatim 25mg dnevno. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg.6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 . Gaboton. tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija .

nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 .10 dana (pneumonija).18 godina lak{a od 50kg: 2 x 10mg/kg (po~etno). Cardogrel. 10 i 14 x 400mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 800mg jednom dnevno tokom 7 . akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Plavix. Max. 1. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. sanofi aventis (telitromicin) makrolidni antibiotik 540 film tabl. UCB Pharma Belgija film tabl. Clopigal. 500mg i 1000mg upotreba monoterapija .odrasli i deca iznad 12 godina te`a od 50kg: 2 x 500mg (po~etno).5g dnevno .N03AX14 (levetiracetam) antiepileptik strana 614 Keppra. 2 x 30mg/kg B01AC04 Kerberan. Max. pove}ati do inicijalne terapijske doze 2 x 500mg posle 2 nedelje. Zyllt J01FA15 Ketek.deca 4 .odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 250mg (po~etno). Max. Medico Uno (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. 60 x 250mg. Nextpharma SAS Francuska oralni rastvor (100mg/ml) 300ml Keppra. po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 nedelje za 2 x 10mg/kg. po potrebi doza mo`e da se pove}ava za 2 x 250mg svake 2 nedelje. Klogrel. 800mg jednom dnevno tokom 5 dana (ostale indikacije) Registar lekova 2011 179 . Monogrel. Klopidogrel.4 nedelje za 2 x 500mg. dnevna doza 2 x 1500mg dodatna terapija .

100mg ili 150mg dnevno (Ketonal DUO) .3 x 500mg lokalno . 100 tableta upotreba uobi~ajeno: 3 x 4 .5%) 50g (BR) Ketospray.10 granula deca 6 .4 x 50 .dismenoreja i drugi bolovi: 1 .M01AE03 (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 591 Ketonal.8 tabl. Max 18 sprej doza dnevno paralele Fastum 593 593 A16AA.167g+0. rastvor (10%) 25g upotreba parenteralno: 50 . Lek M02AA10 gel (2.167g+0. Lek kaps.167g)/10g upotreba granule se uzimaju 30 min.sprej: 3 x 3 .6 doza spreja naneti na bolno mesto..100mg duboko im na 4 sata. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D4 Calcijum hipofosforosum + poreme}aj pona{anja D12 Chamomilla + D10 Cuprum metallicum + D6 Kalijum fofsoricum + D12 Staphisagria + D6 Valerijana) 675 granule 1 x (0. Lek rastvor za inj.167g+0. 200mg dnevno oralno . 20 x 100mg (BR) Ketonal gel.gel: 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto .8 nedelja a nakon pobolj{anja doza se mo`e smanjiti odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 5 .2 x 75mg 2 . Fresenius Kabi aminokiseline (esencijalne aminokiseline + kalcijumove soli ketoanaloga aminokiselina) 445 film tabl. Pharbil Waltrop M02AA10 sprej za ko`u.5 granula do 6 godina: 3 x 2 .reumatski bol: 1 . im 10 x 100mg/2ml Ketonal DUO. (10%) 1 x 25ml. 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno paralele Intratect 180 Registar lekova 2011 .3 granule J06BA02 (Z) Kiovig. Max.167g+0. pre ili posle jela i puste da se polako rastope u ustima. Ketosteril.12 godina: 3 x 3 . Baxter SA (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf. (BR) Kindinorm. Lek film tabl. lek se uzima 6 . blago utrljati i pustiti da se osu{i.167g+0. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 30 x 150mg Ketonal forte.

5ml) na 12 sati (20 .J05AF.5mg na 12 sati (ispod 8kg). Ni Medic sirup (125mg/5ml) 60ml (SZ) Klacid IV. Helsinn Birex osmotski laksativ (polietilenglikol + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid) 427 pra{ak za oralni rastvor 4 x (59g+5.300mg. Medochemie film tabl.20mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 14 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Klacid.2g tokom 60 minuta) .5 dana paralele Clarexid. dnevno sa hranom ili bez nje J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Klacid. (pojedina~na im inj.7425g)/68.4 doze paralele Clindamycin-MIP Registar lekova 2011 181 . 14 x 250mg i 500mg upotreba oralno (pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C) odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata. Lekoklar XL. Fromilid. sa modifikovanim osloba|anjem 7 x 500mg Klerimed.96g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u vodi i primeniti pre intervencije prema uputstvu lekara J01FF01 Klindamicin. 62.685g+1. 30 x (600mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina (iznad 40kg): 1 tabl.odrasli: 0. Zymbaktar A06AD65 Klean Prep. tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7.4 doze . Abbott pra{ak za rastvor za inf.. tokom 60 minuta.2. uz obrok.4 doze. 10 x 300mg/2ml upotreba oralno: 150 . Glaxo Wellcome Velika Britanija (abakavir + lamivudin) terapija HIV infekcije strana 552 film tabl.29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 . Hemofarm (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 kaps. 187.7g dnevno podeljeno u 2 .novoro|en~ad: 15 . tvrda 16 x 150mg (Z) rastvor za im inj.40mg/kg dnevno podeljeno u 3 ./inf. 2 . 1 x 500mg Klacid MR.5ml) na 12 sati (8 . Kivexa.5mg (7. a iv infuzija 1. Lekoklar.5mg (2.465g+0. Abbott film tabl.19kg).6 . 125mg (5ml) na 12 sati (12 .11kg). Abbott film tabl.685g+1. ne treba da pre|e 600mg.deca: 15 . izuzetno 450mg na 6 sati parenteralno .40kg) parenteralno (pra{ak se rastvori sa 10ml vode i doda u 250ml kompatibilnog infuzionog rastvora) odrasli: 2 x 500mg infuzijom. Fromilid Uno.

G03FA01

Kliogest, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

strana 515

film tabl. 28 x (2mg + 1mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (terapiju po~eti godinu dana nakon nastupanja menopauze)

B01AC04

(klopidogrel)

inhibitor agregacije trombocita

449

Klogrel, Pharmanova
film tabl. 56 x 75mg

Klopidogrel, Nini
film tabl. 14 i 84 x 75mg

Klopidogrel, Srbolek
film tabl. 28 x 75mg
upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom, akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno, nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex, Cardogrel, Clopigal, Kerberan, Monogrel, Plavix, Zyllt

A03FA01

Klometol, Galenika
(metoklopramid hlorid)

antiemetik

422

tabl. 30 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 100ml rastvor za inj. im iv 10 x 10mg/2ml
upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno - odrasli: 3 x 5 - 10mg, Max 0,5mg/kg dnevno - deca do 6 godina: 0,1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 - 14 godina: 0,25 - 0,5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Reglan

G03GB02

Klomifen, Belupo
(klomifen citrat)

stimulator ovulacije

517

tabl. 10 x 50mg
upotreba daje se najvi{e do 3 stimulacijska ciklusa prvi stimulacijski ciklus: 50mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa drugi i tre}i stimulacijski ciklus (ako je potrebno): 100mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa

182

Registar lekova 2011

B02BD02 (SZ)

Koate DVI, Talecris Biotherapeutics
(koagulacioni faktor VIII - humani)

hemostatik

strana 453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj./inf. 1 x 250ij/5ml, 500ij/5ml i 1000ij/10ml
upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII, stepena krvarenja, vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A - dugotrajna profilaksa: 20 - 40ij/kg u intervalu 2 - 3 dana paralele Beriate P, Emoclot, Haemoctin SDH, Octanate

R05DA04

§

Kodein fosfat Alkaloid, Alkaloid
(kodein fosfat)

antitusik

646

tabl. 10 x 30mg
upotreba odrasli: 3 - 4 x 15 - 30mg, Max 120mg dnevno deca 5 - 12 godina: 3 - 4 x 7,5 - 15mg

N02BE51

Kofan instant, Bosnalijek (paracetamol + propifenazon + kofein)

analgoantipiretik

608

(BR) tabl. 20 x (200mg + 200mg + 50mg) (Z) tabl. 50 blistera po 10 x (200mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 - 5 x 1 tabl. dnevno, po potrebi

B02BD02 (SZ)

Kogenate Bayer, Bayer Schering Pharma (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII - humani))

hemostatik

453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 250ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 1000ij/2,5ml
upotreba doziranje je individualno paralele Advate, Recombinate

N02BA51 (BR)

Kombikaf, BG Pharm (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein)

analgoantipiretik

607

oralni pra{ak 10 i 500 x (200mg + 300mg + 50mg)
upotreba 1 - 2 pra{ka po potrebi, rastvareno u ~a{i vode, najvi{e 4 puta dnevno paralele Oldon

N02BE51 (BR)

Kombinovani pra{ak protiv bolova, Ivan~i} i sinovi
(paracetamol + kofein) analgoantipiretik

608

oralni pra{ak 10 i 200 x (400mg + 50mg)
upotreba do 4 puta dnevno 1 - 2 pra{ka paralele Panadol extra Registar lekova 2011 183

B02BA01 (Z)

(fitomenadion)

vitamin K1

strana 452

Konakion MM, Roche rastvor za iv inj./inf. 5 x 10mg/ml Konakion MM za decu, Roche
rastvor za inj. im iv 5 x 2mg/0,2ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika Konakion MM hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulanasa: 10 - 20mg Konakion MM za decu profilaksa - zdrava novoro|en~ad: 2mg neposredno po ro|enju, jo{ 2mg dnevno posle 4 - 7 dana - novoro|en~ad koja se isklju~ivo doje: kao zdrava novoro|en~ad i jo{ 2mg mese~no do kraja perioda dojenja - novoro|en~ad iz rizi~ne grupe: 1mg neposredno po ro|enju, a dalje zavisno od koagulacionog statusa le~enje: 1mg iv neposredno po ro|enju a dalje zavisno od klini~ke slike

G04CA03

Kornam, Lek
(terazosin)

antihipertenziv, terapija hiperplazije prostate

520

tabl. 20 x 2mg i 5mg
upotreba hipertenzija - po~etna doza: 1mg uve~e pred spavanje, po potrebi dozu duplirati posle 7 dana - doza odr`avanja: 2 - 10mg jednom dnevno benigna hiperplazija prostate: 1mg uve~e pred spavanje (po~etna doza), pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje zavisno od odgovora do max. 10mg

J01XA01 (SZ) A07AA09

Kovancin, PharmaSwiss (vankomicin hlorid)

antibiotik

543 427

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 500mg i 1g
upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno - odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. do 10mg/min. - deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti), 10mg/kg na 8 sati (7 - 30 dana starosti), 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) - odrasli: 0,5 - 2g dnevno podeljeno u 3 - 4 doze, Max. 2g dnevno - deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina), pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin, Vancomicin, Vancomycin-MIP, Vancotex

N05BA12

Ksalol, Galenika
(alprazolam)

benzodiazepin

622

tabl. 30 x 0,25mg, 0,5mg i 1mg
upotreba anksioznost: 3 x 0,25 - 0,5mg, Max. 4mg dnevno depresija: 3 x 0,5mg, Max. 4mg dnevno paralele Helex, Helex SR, Xanax, Xanax XR, Zolarem

184

Registar lekova 2011

N05AH04

Kventiax, Krka Kventiax, Krka Polska
(kvetiapin fumarat)

antipsihotik

strana 620

film tabl. 60 x 25mg, 100mg, 150mg, 200mg i 300mg
upotreba odrasli - shizofrenija: 2 x 25mg (I dan), 4 x 25mg (II dan), 1 x 100mg (III dan), 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) - mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan), 200mg (II dan), 300mg (III dan), 400mg (IV dan), pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. 800mg na dan, uobi~ajeno 400 - 800mg dnevno stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno), zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 - 50mg dnevno paralele Seroquel, Seroquel XR

B01AB02 (SZ)

Kybernin P, CSL Behring
(antitrombin III)

antikoagulans

448

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/10ml
upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja, frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Antitrombin III Baxter

A04AA02

Kytril, Roche
(granisetron)

antiemetik uz hemio i radioterapiju

423

film tabl. 10 x 1mg koncentrat za rastvor za iv inj./inf. 5 x 1mg/ml i 3mg/3ml
upotreba uz hemioterapiju - odrasli: 1 - 2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta - deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze, Max. 1mg dnevno postoperativna mu~nina - odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Rasetron

Registar lekova 2011

185

J01DD04 (SZR)

Labilex, Pharmathen
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. im 1 x 1g/3,5ml
upotreba rastvara~ je lidokain hlorid 3,5% odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxon-MIP, Lendacin, Longaceph, Rocephin

A06AD11

Lactulose-MIP, Chephasaar
(laktuloza)

terapija hiperamonijemije, laksativ 426

sirup (650mg/ml) 100ml, 200ml, 500ml i 1000ml
upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 - 45ml sirupa hroni~na opstipacija - odrasli: 15 - 30ml (Max. 60ml) sirupa u po~etku, zatim 5 - 15ml sirupa - deca: 5ml dnevno (1 - 6 godina), 10 - 15ml dnevno, 3 dana, zatim 5ml dnevno (7 - 14 godina) paralele Duphalac, Portalak

HN06AW. (BR)

Laif, Steigerwald Arzneimittelwerk
(herba kantarion, suvi ekstrakt)

biljni antidepresiv

670

Laif 600 film tabl. 20, 60 i 100 x 612mg Laif 900 film tabl. 20, 60 i 100 x 900mg
upotreba 1 tabl. dnevno posle doru~ka

C09CA01

Lakea, Lek
(losartan kalijum)

antihipertenziv

486

film tabl. 30 x 50mg
upotreba 1 x 50mg, po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar, Erynorm, Lorista, Losar, Losartan, Losartic, Lotar, LozarEP, Prelow, Rasoltan, Sentor

188

Registar lekova 2011

N03AX09

(lamotrigin)

antiepileptik

strana 613

Lamal, Alkaloid Beograd tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamect, PharmaSwiss tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200 Lameptil, Novartis Bangladesh tabl. za oralnu suspenziju 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamictal, GlaxoSmithKline Poljska tabl. za oralnu suspenziju 30 x 2mg i 5mg tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamolep, Gedeon Richter tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotral, Galenika tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrigin, Ni Medic tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrix, Medochemie tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg
upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) - monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana, 50mg dnevno narednih 14 - 30 dana, postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 - 200mg - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana, 25mg dnevno narednih 14 dana, postepeno pove}avati za 25 - 50mg nedeljno, do optimalne doze odr`avanja 100 - 200mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija bez valproata: 0,6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana, pove}ati na 1,2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 - 15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 - 12 godina) - monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0,15mg/kg prvih 14 dana, zatim 1 x 0,3mg/kg jo{ 14 dana, po potrebi dozu pove}avati za 0,3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 - 5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) - monoterapija: 25mg dnevno (po~etno), pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 - 400mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana, zatim 25mg narednih 14 dana, u 5-oj nedelji 50mg dnevno, optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze, Max. 200mg dnevno - kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana, zatim 2 x 25mg 14 dana, zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg, u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind, Epitrigine, Solaban

Registar lekova 2011

189

L02BG04

Lametta, Vipharm Poljska
(letrozol)

strana citostatik - inhibitor enzima aromataze 580

film tabl. 30 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Letrozole Medico Uno

(terbinafin)
D01AE15 D01AE15

antimikotik

495

Lamisil, Novartis Consumer Health

krem (1%) 15g
(BR) Lamisil Once 1%, Novartis Consumer Health rastvor za ko`u (10mg/g) 4g D01BA02 Lamisil, Novartis Pharmaceuticals UK tabl. 14 x 250mg upotreba lokalno 1 - 2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 7 - 14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 40kg), 125mg dnevno (deca 20 - 40kg), 62,5mg dnevno (deca ispod 20kg) trajanje terapije: 2 - 6 nedelja (tinea pedis) 2 - 4 nedelje (tinea corporis i cruris), 2 - 4 nedelje (ko`na kandidijaza), 6 - 12 nedelja i du`e (onihomikoze) paralele Mycofin, Myconafine

N06DA02

Landex, Egis Pharmaceuticals
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Tregona, Yasnal A02BC03

(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

Lansobel, Zdravlje gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lansoprazol ICP, Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lanzul, Krka kaps. tvrda 14 x 30mg Lanzul S, Krka kaps. tvrda 28 x 15mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Larona, Protonexa, Sabax 190 Registar lekova 2011

A10AE04

Lantus, sanofi aventis
(insulin glargin)

strana analog humanog insulina

rastvor za inj. sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus OptiSet rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus SoloStar rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml
upotreba Optiset je pode{en na doziranje po 2 jedinice a SoloStar po 1 jedinicu doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput paralele videti na strani 433

N05AA01

Largactil, Galenika
(hlorpromazin)

antipsihotik

617

film tabl. 50 x 25mg
upotreba psihoze - odrasli: 3 x 25 - 100mg, Max. 1g dnevno - deca: 500μg/kg na 4 - 6 sati, Max. 40mg dnevno (1 - 5 godina), 1/3 - doze za odrasle, Max. 75mg dnevno (6 - 12 godina) povra}anje - odrasli: 25mg na 4 - 6 sati

A02BC03

Larona, Jadran Galenski Laboratorij
(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel, Lansoprazol ICP, Lanzul, Protonexa, Sabax

C03CA01

Lasix, Jugoremedija
(furosemid)

diuretik

473

tabl. 10 i 50 x 40mg rastvor za inj. im iv 5 i 50 x (10mg/ml) 2ml
upotreba oralno - odrasli: 40mg dnevno (po~etna doza), 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan (doza odr`avanja), Max. 80mg dnevno - deca: 1 - 3mg/kg dnevno parenteralno - odrasli: 20 - 50mg im ili sporom iv inj. (4mg/min.) - deca: 0,5 - 1,5mg/kg, Max. 20mg dnevno paralele Furosemide Sopharma

Registar lekova 2011

191

L01CB01

Lastet, Nippon Kayaku
(etopozid)

citostatik - antimitotik

strana 569

(SZR) kaps. meka 40 x 25mg

kaps. meka 20 x 50mg kaps. meka 10 x 100mg (SZ) rastvor za inj. 10 x 100mg/5ml
upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima, doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan, kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta, tokom 3-5 dana, sa prekidima 2 - 4 nedelje za oralnu upotrebu 2,5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 - 100mg/m2, sporom inf., tokom 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog, tre}eg i petog dana na 3 - 4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 - 50mg/m2 tokom 4 - 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno, tokom 2 - 3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Sintopozid, Vepesid

J01MA12

Lebel, Nobel Ilac
(levofloksacin)

hinolonski antibiotik

543

film tabl. 7 x 500mg i 750mg
upotreba 500 - 750mg na 12 sati paralele Flexid, Levomax, Levoxa

A01AD11

Ledermix, Riemser Arzneimittel
(demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid)

terapija pulpitisa i gangrene zuba

418

dentalna pasta (30mg+10mg)/g 5g
upotreba punjenje zubnog kanala

B03AB09

Legofer, Alkaloid
(gvo`|e III proteinsukcinilat)

antianemik kod sideropeni~ne anemije

455

oralni rastvor 150ml (800mg/15ml ili 40mg feri jona/15ml)
upotreba odrasli: 2 x - 1 velika ka{ika pre jela odoj~ad: 2 x kafene ka{ike pre jela deca: 1,5ml/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela

G03AA07

Legravan, Galenika
(etinilestradiol, levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

511

film tabl. 21 x (0,03mg + 0,15mg)
upotreba 1 tabl. ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja, tokom 21-og dana, zatim 7 dana pauze

192

Registar lekova 2011

N02BE51

(BR)

Lekadol Plus C, Lek
(paracetamol + askorbinska kiselina)

analgoantipiretik

strana 608

granule za oralni rastvor 10 x (500mg + 300mg)/5g
upotreba granule se uzimaju rastvorene u ~a{i vru}e vode ili ~aja, rastvor se pije dok je topao odrasli i deca iznad 12 godina: 4 - 6 x 5g granula, Max. 30g granula dnevno paralele Efferalgan C, Febricet C

J01FA09

(klaritromicin)

makrolidni antibiotik

539

Lekoklar, Sandoz film tabl. 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Lekoklar XL, Lek tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 5, 7, 10 i 14 x 500mg
upotreba pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C, lek se uzima uz obrok odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata, tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7,5mg na 12 sati (ispod 8kg), 62,5mg (2,5ml) na 12 sati (8 - 11kg), 125mg (5ml) na 12 sati (12 19kg), 187,5mg (7,5ml) na 12 sati (20 - 29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 - 40kg) paralele Clarexid, Fromilid, Fromilid uno, Klacid, Klacid IV, Klacid MR, Klerimed, Zymbaktar

H02AB04

(metilprednizolon)

glukokortikoid

527

Lemod, Hemofarm
tabl. 20 x 4mg
(SZ) Lemod Depo, Hemofarm suspenzija za inj. im ia 10 x 40mg/ml (Z) Lemod Solu, Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 20mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 40mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 500mg/7,8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 40mg (dvodelna bo~ica)/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg (dvodelna bo~ica)/2ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Lemod odrasli: 4 - 48mg dnevno (po~etna doza), 4 - 8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0,8 - 1,5mg/kg dnevno (po~etna doza), 2 - 8mg dnevno (doza odr`avanja) Lemod Depo intramuskularno: 40mg jednom nedeljno (adrenogenitalni sindrom), 40 - 120mg jednom nedeljno (reumatoidni artritis), 80 - 120mg jednom nedeljno (alergija) intraartikularno: 4 - 10mg (mali zglobovi), 10 - 40mg (srednji zglobovi), 20 - 80mg (veliki zglobovi) rektalno (klizmom kod ulceroznog kolitisa): 40 - 120mg dnevno u 30 - 300ml vode Lemod Solu vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 - 6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 - 4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre, na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 - 500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Nirypan, Nirypan solubile Registar lekova 2011 193

J01DD04

(Z)

Lendacin, Sandoz
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 10 x 250mg, 500mg, 1g i 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxom-MIP, Labilex, Longaceph, Rocephin

N05CD09

Lendormin, Delpharm Reims
(brotizolam)

hipnotik

622

tabl. 10 x 0,25mg
upotreba 0,25mg uve~e pre spavanja

C01DA05

Lentonitrat 50, Srbolek
(pentaeritritil tetranitrat)

antianginalgik

470

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 50mg
upotreba 2 x 50mg pre jela (ujutru i u podne a najkasnije do 16 h) paralele Dilcoran 80

R06AB04

Lentostamin, Srbolek
(hlorfenamin maleat)

antihistaminik

648

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 12mg
upotreba odrasli: 2 x 12mg deca preko 12 godina: 12mg dnevno

N05AH02

Leponex, Novartis Pharmaceuticals UK
(klozapin)

antipsihotik

619

tabl. 50 x 25mg i 100mg
upotreba shizofrenija rezistentna na le~enje, smanjivanje rizika od suicidalnog pona{anja u {izofreniji i {izoafektivni poreme}aj: 1 - 2 x 12,5 - 25mg, postepeno pove}avati tokom 2 - 3 nedelje za 25 - 50mg dnevno do 300mg ili 400mg dnevno, podeljeno u vi{e doza, uobi~ajena dnevna doza: 200 - 450mg Max. 900mg psihoze tokom Parkinsonove bolesti: 12,5mg uve~e, postepeno pove}avati do 50mg uve~e paralele Clozapin Sandoz, Clozapine

A05BA03

(BR)

Leprotek, Zdravlje
(silimarin)

hepatoprotektiv

425

oblo`ena tabl. 80 x 35mg
upotreba 2 - 3 x 140mg

194

Registar lekova 2011

C08CA13

Lercanil 10, Berlin-Chemie
(lerkanidipin hlorid)

antagonist Ca2+

strana 482

film tabl. 28, 50 i 100 x 10mg
upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno, Max. dnevna doza 20mg paralele Cornelin C10AA04

(fluvastatin)

hipolipemik

490

Lescol, Novartis kaps. tvrda 28 x 20mg i 40mg Lescol XL, Novartis tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 80mg
upotreba odrasli - hiperholesterolemija: 20 - 40mg, izuzetno 80mg uve~e - prevencija progresije koronarne ateroskleroze: 40mg uve~e - sekundarna prevencija sr~ane smrti, nefatalnog infarkta miokarda i koronarne revaskularizacije, kod odraslih sa koronarnom bole{}u srca i koronarnom terapijskom kateterizacijom: 80mg uve~e deca iznad 9 godina - heterozigotna familijarna iperholesterolemija: 20 - 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno

A02BX05

Lesux, Zdravlje
(bizmut subcitrat)

terapija ulkusa

420

film tabl. 28 x 300mg (120mg bizmut oksida)
upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela, terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 - 8mg/kg dnevno paralele Bicit HP R06AE07

Letizen, Krka
(cetirizin hlorid)

antihistaminik

648

film tabl. 20 x 10mg Letizen S film tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 - 6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Cetirizin

Registar lekova 2011

195

H03AA01

Letrox, Berlin-Chemie
(levotiroksin natrijum)

hormon

strana 527

tabl. 25, 50 i 100 x 50μg, 100μg i 150μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 - 5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Tivoral

L02BG04

Letrozole Medico Uno, Medico Uno
(letrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

580

film tabl. 28 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Lametta

V03AF03 (SZ)

(kalcijum folinat)

antidot

663

Leucovorin Calcium, Pfizer Australija rastvor za im iv inj./inf. 10 x 50mg/5ml (SZR) Leucovorin Teva, Teva Pharmaceutical Ma|arska rastvor za im iv inj./inf. 1 x 50mg/5ml
upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im, iv, iv inf.) tokom 12 - 24 sata podeljeno u vi{e doza, zatim 12 - 15mg (im) na 6 sati tokom slede}ih 48 - 72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin

A10AE05

Levemir, Novo Nordisk
(insulin detemir)

analog humanog insulina

435

Levemir FlexPen rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml Levemir Penfill rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml
upotreba doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput

G04BE09

Levitra, Bayer Schering Pharma
(vardenafil)

terapija erektivne disfunkcije

520

film tabl. 4 x 5mg film tabl. 2 i 4 x 10mg i 20mg
upotreba 5 - 20mg, 30 - 60 minuta pre seksualne aktivnosti, Max. jedna doza dnevno

196

Registar lekova 2011

mu{karci).5mg. Krka tabl.10ml (blokada simpati~kih nervnih vlakana).5mg. zatim infuzijom 20 .30ml (infiltrativna anestezija).3 x 6 .500mg na 12 ili 24 sata. 5 x 250mg i 500mg upotreba tabl.5mg/kg iv injekcijom. do maksimalne doze 300mg/sat gel: 20ml (uretralna anestezija . 20 30ml (epiduralna anestezija .20kg). Galenika Lidokain hlorid 1% rastvor za inj.5ml rastvor za inj. Dompe Pharma (levodropropizin) antitusik 647 sirup (6mg/ml) 200ml upotreba odrasli: 3 x 10ml deca: 3 x 3ml (10 . 50 x (20mg/ml) 2ml Lidokain hlorid. 50 x (20mg/ml) 2ml (Rp) gel (2%) 30g upotreba rastvor 1% . 3 .10ml (blokada perifernih nervnih vlakana). 5 . 50 x (10mg/ml) 3.lokalna anestezija: 0. 10 x 500mg/100ml Levoxa. 3mg i 6mg upotreba 3 x 1.6mg. u te`im slu~ajevima 2 .anestezija u stomatologiji: Max.500mg na 12 ili 24 sata parenteralno: 250 .5ml Lidokain hlorid 2% rastvor za inj.J01MA12 (levofloksacin) hinolonski antibiotik strana 543 (SZ) Levomax. se mogu deliti a uzimaju se nezavisno od jela oralno: 250 .ventrikularne aritmije: 1 . 30 x 1.1. 10ml rastvor 2% .`ene).5 . 10 . 10 x (10mg/ml) 3. sporom iv infuzijom paralele Flexid. 10 x 250mg i 500mg rastvor za inf.5 .12mg. 60mg dnevno paralele Bromazepam N01BB02 (Z) (lidokain hlorid) lokalni anestetik 604 Lidocaine.4mg/min. Alkaloid tabl. 3 x 5ml (20-30kg) N05BA08 (bromazepam) benzodiazepin 622 Lexaurin. Max. 3mg i 6mg Lexilium.1% bez konzervansa) rastvor 2% .50μg/kg brzinom 1 . 30 x 1. Hemofarm rastvor za inj. Actavis Malta film tabl.10ml (uretralna anestezija .20ml (endoskopija) Registar lekova 2011 197 . 5 . PharmaSwiss film tabl. Lebel R05DB27 Levopront.

2 x 107 upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 .12 godine: 3 x 1 .025mg)/2ml upotreba doziranje zavisi od vrste anestezije. 30 x 1mg. 6mg dnevno paralele Aglimex.24 sata duboko im ili na 8 .2 kaps. 20ml A10BB12 Limeral. Amaryl. pome{ati sa ~ajem odrasli: 3 x 2 kaps. epinefrin hlorid) lokalni anestetik strana 604 rastvor za inj. Meglimid. 50 x (40mg + 0.03mg + 0.N01BB52 (Z) Lidokain 2% adrenalin. tvrda 16 x 1. Lek (mle~nokiselinske bakterije. deca do 2 godine: 3 x 1 kaps. Galenika (lidokain hlorid. Zdravlje (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. Gliprex. ukupna doza adrenalina ne sme da pre|e 0. `ive liofilizovane) antidijaroik 429 kaps. tokom 21-og dana. Stodette A07FA51 (BR) Linex. Hemofarm (linkomicin) linkozamidni antibiotik 541 rastvor za im inj. Glimepirid.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. deca 2 . 21 i 63 x (0.075mg) Lindynette 30 oblo`ena tabl.5ml. 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 2mg. 198 Registar lekova 2011 .02mg + 0. Gedeon Richter (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 Lindynette 20 oblo`ena tabl. 21 i 63 x (0./inf.60 min pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps.5mg anestezija u stomatologiji: 1 . Dibiglim. 3mg. 10 x 600mg/2ml upotreba nije dozvoljena aplikacija nerazbla`enom iv injekcijom 600mg na 12 . Trical J01FF02 (Z) Lincohem. Max.12 sati sporom iv infuzijom G03AA10 Lindynette.2 nedelje po 1mg do Max. zatim 7 dana pauze paralele Logest.

Dr August Wolff (te~ni parafin i masne komponente) dermatik 495 rastvor za ko`u (uljana kupka) 200ml upotreba temperatura vode treba da bude 32 . Dr August Wolff krem hidrofobni (masni) (8. A. Dr August Wolff krem hidrofilni (5mg/g) 50g Linola Fett.2 x dnevno mazati u tankom sloju i blago utrljati C05BA03 (BR) Lioton 1000. kod male dece kupanje se ograni~ava na 5 minuta odrasli: 30 . (BR) Linola Gamma. (BR) (nezasi}ene masne kiseline) dermatik strana 495 Linola.40ml (za kompletno kupanje). Dr August Wolff (urea) dermatik 496 krem (120mg/g) 50g upotreba 1 .D02AC.. kod dece se primjuje uz konsultaciju sa pedijatrom. 2ml (za delimi~no kupanje). 20ml direktno se nanese na vla`nu ko`u (za tu{iranje) D02AC...4 x dnevno naneti gel u tankom sloju odozdo na gore paralele Hepathrombin C10AB08 Lipanor.36°C. 50g i 100g upotreba 3 . Menarini Manufacturing (heparin natrijum) tromboflebitik 476 gel (1000ij/g) 20g. dehidrirana ko`a: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AE01 (BR) Linola Urea. sanofi aventis (ciprofibrat) hipolipemik 490 kaps. 30g. kupka se primenjuje na 2 do 3 dana tokom 4 nedelje.15mg/g) 50g upotreba le~enje dehidrirane ko`e: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AC. tvrda 30 x 100mg upotreba 100mg uve~e Registar lekova 2011 199 . Dr August Wolff (ulje semena `utog no}urka) dermatik 496 krem (200mg/g) 50g upotreba atopijski dermatitis. (BR) Linola Fett N.

Braun (ulje soje rafinisano. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid.0. Tulip B05BA02 (SZ) Lipofundin MCT/LCT 20%. 30 x 10mg.2g lipida/kg dnevno ili 5 . Lek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 458 tabl. 30 i 100 x (20mg + 12.20mg (doza odr`avanja).5%) 500ml upotreba doziranje je individualno a preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 2g/kg dnevno C09BA03 Lisinopril H Sandoz.05 .1g lipida/kg/sat ili 0.2 tabl.C10AA05 Lipidra. Skopryl C09BB03 Lisonorm.5mg) upotreba 1 tabl.15ml emulzije/kg dnevno B05BA02 (SZ) Lipovenoes 10% PLR. B. Max.5mg) tabl. 1 x 5 .0. Gedeon Richter (lizinopril + amlodipin) antihipertenziv 486 tabl. 4g) lipida/kg dnevno ili 10 . Lek (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2.3g lipida/kg dnevno ili 5 . Nobel Ilac (atorvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl.5mg (po~etna doza). 30 x (10mg + 5mg) upotreba 1 . 30 i 100 x (10mg + 12. Lizinopril.6% + 2. 10 x (10% + 0. 20mg. Loril. Max. 250ml i 500ml upotreba doziranje je u zavisnosti od kalorijskih zahteva sporom infuzijom (0.10ml emulzije/kg dnevno novoro|en~ad: 2 . Fresenius Kabi (sojino ulje + fosfolipidi + glicerol) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf.5ml emulzije/kg/sat odrasli i {kolska deca: 1 .3g (Max. 20ml) emulzije/kg dnevno pred{kolska deca: 1 . trigliceridi srednje du`ine lanca) parenteralni nutritiv 459 emulzija za inf. Sortis. 80mg dnevno paralele Atacor. Lizopril. Skopryl plus C09AA03 Lisinopril Sandoz.5mg (po~etna doza). zatim 1 x 10 . Atoris.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed.15ml (Max. 30 i 100 x 5mg.25 . Lizopril H. dnevno. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. 10 x (100g/L + 100g/L)) 100ml. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. Dislipat. dnevno 200 Registar lekova 2011 .

naj~e{}e 20 . Skopryl plus Registar lekova 2011 201 .1500mg dnevno podeljeno u vi{e doza G03DC05 Livial. Skopryl C09BA03 Lizopril H. Lisinopril Sandoz. tvrda 100 x 500mg upotreba doziranje je individualno. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. Srbolek (litijum karbonat) antipsihotik 620 kaps. Bosnalijek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.5mg upotreba 1 x 2.5mg (po~etna doza). 20 x 5mg.deca iznad 12 godina: 32 . Loril.5mg) upotreba 1 tabl. Lisinopril H Sandoz. 20 x 5mg. Bristol Myers Squibb (hidroksikarbamid) citostatik 576 kaps. Lipomed (kladribin) citostatik . tvrda 100 x 300mg upotreba doziranje litijuma je individualno.30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na tre}i dan u jednoj dozi N05AN01 Litijum karbonat. sc iv 5 x 10mg/5ml upotreba ~uvati na temperaturi 2 . 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Organon Holandija (tibolon) hormon 514 tabl. uz obaveznu kontrolu litemije mani~na stanja . uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid.antimetabolit strana 567 rastvor za inj. prema protokolu. 3 .5mg uvek u isto doba dana C09AA03 (lizinopril) ACE inhibitor 483 Lizinopril.63mg/kg dnevno.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. do ukupne doze od 0. 7 dana uzastopno. Jugoremedija tabl.63mg/kg L01XX05 (SZR) Litalir. 10mg i 20mg Lizopril. 20 x (10mg + 12. 28 x 2. dnevno. 20 x (20mg + 12.L01BB04 (Z) Litak. Max. Bosnalijek tabl. podeljeno u vi{e doza leukopenija: 900 .4 x 300mg dnevno (doza odr`avanja) . zatim 1 x 10 .09mg/kg/dan tokom 24 sata.5mg (po~etna doza). 1 x 5 .odrasli: 3 x 600mg dnevno (akutna stanja).20mg (doza odr`avanja).5mg) tabl.8°C 0.

Merck Sante (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. Galenika (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. ujutro paralele Tensec plus G03AA10 Logest.15mg paralele Lormed. Movalis C09BB07 Lodoz. Rocephin 202 Registar lekova 2011 . metiklotiazid) diuretik 475 tabl. Melox. Lendacin. 30 x 15mg upotreba 1 x 7.25mg).25mg) upotreba 1 tabl. Azaran. Stodette C03EA12 Lometazid. 2g dnevno neonatusi: Max. tokom 21-og dana.M01AC06 Loartroxy. trihomonacid 505 vaginalna kaps. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . Medoxicam.1 tableta ujutro posle doru~ka G01AF12 Lomexin. 10 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Meloxan. Galenika (amilorid. Max. Ceftriaxon-MIP. 30 x (2. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl.5mg tabl. MeloxEP. 21 x (0.5 . Ceftriakson.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. zatim 7 dana pauze paralele Lindynette. 20 x 7. Cipla (meloksikam) nesteroidni antireumatik strana 590 tabl.2 g dnevno. meka 1 x 600mg upotreba 600mg uve~e jednokratno paralele Fentikol J01DD04 (Z) Longaceph. Catalent Italy (fentikonazol nitrat) antimikotik. (5mg + 6. Labilex. 50mg/kg dnevno paralele 3cef. 30 x (10mg + 5mg) upotreba ½ .5mg + 6. Meloksikam./inf.02mg + 0.25mg) i (10mg + 6. Max.

5mg dnevno podeljeno u 2 . 10 x 10mg upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 .A07DA03 (loperamid hlorid) antidijaroik strana 428 Lopedium acut.4mg posle jela.5 godina (samo kod akutne dijareje): 2 . Max.30 μg/kg. 10 i 20 x 10mg sirup 120ml (5mg/5ml) oralna suspenzija 120ml (5mg/5ml) Loratadin. Max. Max. Srbolek tabl. Pressing N05BA06 Lorazepam. im iv 50 x 2mg/ml upotreba oralno: 1 .24mg/kg dnevno C01DX12 (molsidomin) antianginalgik 471 Lopion. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 8mg upotreba Lopion i Lopion forte: 2 . Zdravlje tabl. 1 . Jugoremedija tabl. Flonidan.08mg/kg. 8 .7.5mg rastvor za inj.2 x 8mg posle jela. tvrda 10 x 2mg Loperamid. 12mg dnevno Lopion retard: 1 . Max. 2 x 16mg paralele Molicor R06AX13 (loratadin) antihistaminik 648 Loratadin. po potrebi ponavljati na 6 sati (anksioznost). 30 x 4mg Lopion retard.3 doze (anksioznost).3 x 2 . 16mg dnevno deca iznad 5 godina: 2mg odjednom. 30 x 2mg Lopion forte. Jugoremedija tabl. Claritine.4mg odjednom uve~e pre spavanja (nesanica) parenteralno: 25 . Salutas Pharma kaps. Max. zatim 2mg posle svake neformirane stolice.3 x 0. 30 x 1mg i 20 x 2. 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece (status epileptikus) Registar lekova 2011 203 . Hemofarm (lorazepam) benzodiazepin 621 tabl. 0.12mg dnevno 2 . Jugoremedija tabl.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor. 20 x 2mg upotreba odrasli: 4mg odjednom zatim 2mg posle svake neformirane stolice. Jugoremedija tabl.

25mg kod starijih od 75 godina). 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2.5mg (po~etna doza). Galenika film tabl. Krka film tal. Rasoltan. 30 x 50mg Losartan. Meloksikam. 28 x 12. Medoxicam. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12. Krka film tabl. Pliva Hrvatska film tabl. 30 x (50mg + 12. Kern Pharma film tabl. Meloxan. Alkaloid Beograd film tabl.5mg i 15mg upotreba 1 x 7. Pliva Hrvatska film tabl. 28 i 84 x 100mg Losar.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. Krka film tabl. 28 x 50mg Losartic. Lizopril. Max. 30. Skopryl C09CA01 (losartan kalijum) antihipertenziv 486 Lorista.5 . Chanelle Medical (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl.5mg) Lorista HD. Srbolek (lizinopril). Lizinopril.20mg (doza odr`avanja). 1 x 5 . 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 28. 25mg i 50mg film tabl. 28 x (50mg + 12. 10 i 20 x 7. ACE inhibitor strana 483 tabl.5mg) Losartic plus.5mg (po~etna doza). Sentor C09DA01 (losartan kalijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 487 Lorista H. zatim 1 x 10 . Erynorm. Ni Medic film tabl. Melox. 30 x 50mg i 100mg LozarEP. 56 i 60 x (100mg + 25mg) Losar plus. Prelow. MeloxEP.5mg) upotreba 1 tabl.15mg paralele Loartroxy.C09AA03 Loril. Lakea. Galenika film tabl. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. 20 x 5mg.5mg. 28 x 50mg Lotar.5 . Lisinopril Sandoz. dnevno M01AC06 Lormed. 28 x (50mg + 12. Movalis 204 Registar lekova 2011 .

Zoloft Registar lekova 2011 205 .05ml).5 dana menstruacije. karcinom dojke: 3. Galenika (estradiol benzoat. 1 x (10mg/ml) 0.A02BC01 Loseprazol.75mg jednom mese~no ili 11.25mg svaka 3 meseca napomena: terapiju karcinoma prostate ne trena prekidati u slu~aju remisije ili pobolj{anja. Ortalox. a ne treba da traje du`e od 6 meseci G03FA04 Lutestrol. Sertralin. Liconsa (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. terapiju endometrioze treba zapo~eti 1 . ({pric) sc im 1 x 3. fibroidi materice. jednom mese~no tokom 3 uzastopna meseca.5mg (0. Merck Serono (lutropin alfa . Novartis Pharma Stein [vajcarska (ranibizumab) terapija senilne makularne degeneracije 659 rastvor za inj. Sidata. Omeprazol ICP. Zeprom S01LA04 (Z) Lucentis. bo~ica je za jednokratnu intravitrealnu primenu.rekombinantni humani LH) hormon 517 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.8 nedelja prevencija recidiva ulkusa. 20mg i 40mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. isklju~ivo od strane oftalmologa sa iskustvom u davanju intravitrealnih injekcija doza iznosi 0. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . tvrda 14 i 28 x 10mg. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . progesteron) hormoni 515 rastvor za inj. 28 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. zavisno od klini~kog odgovora N06AB06 Luxeta. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). im 5 x (2mg + 20mg)/ml upotreba doza i trajanje terapije su individualni G03GA07 (Z) Luveris. interval izme|u 2 doze ne sme biti kra}i od mesec dana L02AE02 (SZ) Lupron. Sertralin ICP. Tragal. 20 . endometrioza. Setaloft. Halea. Smertoprazol. Abbott (leuprorelin) analog hormona koji osloba|aju gonadotropin 578 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. Omeprazid.8° C. Serlift. Pliva Hrvatska (sertralin) antidepresiv 625 film tabl.23ml upotreba lek se ~uva na 2 . Sertiva. posle ~ega se prati o{trina vida i ukoliko se javi gubitak u o{trini vida ve}i od 5 znakova (ETDRS ili ekvivalent jene Snelenove linije) treba primeniti novu dozu.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Omep.100mg dnevno paralele Asentra.75mg/1ml i 11. Omeprol. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Omex.25mg/1ml upotreba karcinom prostate. sc 1 x 75ij/1ml upotreba doziranje je individualno.

4 x 2 lozenge polako otapati u ustima deca 6 . (20%) 10ml i 50ml upotreba doziranje je individualno. po potrebi pove}avati dozu na 7 dana do Max. 600mg dnevno A01AD11 (BR) Lysobact. 50mg.3 doze (po~etno). Bosnalijek (lizozim hlorid + piridoksin hlorid) antiseptik za grlo 418 komprimovana lozenga 30 x (20mg + 10mg) upotreba odrasli: 3 .N03AX16 Lyrica. malo soli. Pfizer Deutschland (pregabalin) antiepileptik strana 614 kaps. tvrda 14. Human albumin 20% Baxter. 150mg i 300mg kaps. 75mg. Uman Albumin 206 Registar lekova 2011 . ITK Srbije (albumin . Humani albumin 20% Biotest.humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf. zavisi od telesne mase bolesnika. Human albumin 20% Behring.12 godina: 3 . 56 i 100 x 25mg. Human albumin. Plasbumin 20. tvrda 100 x 100mg i 200mg kaps. tvrda 56 x 225mg upotreba deci i adolescentima se ne preporu~uje odrasli .4 x 1 lozenge polako otapati u ustima B05AA01 (SZ) Ljudski albumin 20%. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). neuropatski bol: 150mg dnevno podeljeno u 2 .epilepsija.

.

12 dana vaginalni krem: 2. Galenika tabl. prose~no do 50%. Doppel Farmaceutici vaginalni antiinfektiv (nifuratel + nistatin) 504 vaginalna kaps. titracija doze mo`e da traje i do 4 nedelje 208 Registar lekova 2011 .5g ujutro i uve~e tokom 6 . 2 x 100mg/10ml koncentrat za rastvor za inf. 1.800mg dnevno podeljeno u 3 . do doze odr`avanja. zatim 10mg 2 dana. doza se postepeno pove}ava. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze. 30 i 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche HBS. a doza se odnosi na sadr`aj levodope Madopar 1 . tvrda 30 x (100mg + 25mg) upotreba doziranje je individualno. 400 . prelazak na Madopar HBS po~inje jutarnjom dozom i zadr`ava se isti re`im doziranja kao kod Madopara. 4 nedelje uzastopno G01AA51 Macmiror Complex. 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche. preporu~uje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara.L01XC04 (SZ) MabCampath. 1 x 500mg/50ml upotreba monoterapija: 375mg/m2 iv infuzijom.6g dnevno deca: 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N04BA02 (levodopa + benzerazid) antiparkinsonik 615 Madopar. 16 x 400mg granule za oralnu suspenziju (175mg/5ml) 115ml upotreba odrasli: 400mg na 8 sati pre jela.9 nedelja.: 1 uve~e tokom 6 . zatim 30mg 3 dana nastaviti sa 30mg svakog drugog dana u nedelji L01XC02 (SZ) Mabthera. dan tokom prve 3 nedelje. postepeno pove}avati tokom 8 . 3 x 30mg/ml upotreba 3mg 1. jedanput nedeljno. Krka (midekamicin) makrolidni antibiotik 538 film tabl.2 x 100mg posle jela. Roche (rituksimab) citostatik . Roche kaps.monoklonsko antitelo 573 koncentrat za rastvor za inf.3 dana. Max.4 doze Madopar HBS samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara. meka 12 x (500mg + 200 000ij) vaginalni krem (10g + 4000 000ij)/100g 30g upotreba vaginalna kaps. posle 2 . Roche tabl.12 dana J01FA03 Macropen. Genzyme (alemtuzumab) citostatik monoklonsko antitelo strana 573 koncentrat za rastvor za inf.

doza se mo`e ponoviti posle 30 minuta (kranijalna i spinalna magnetna rezonanca). Hemofarm (manitol) diuretik 463 rastvor za inf.75mg uz doru~ak u po~etku. po potrebi postepeno pova}avati do 150mg dnevno Registar lekova 2011 209 . 50 x (470mg + 5mg) upotreba deficit magnezijuma: 6 tabl. Biokanol Pharma (gadopentetska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj.5mg davati podeljeno u 2 .3 doze V08CA01 Magnegita. (20%) 250ml upotreba doziranje je individualno.8 sati 20%-tna infuzija: 5ml/kg tokom 10 . 30ml i 100ml upotreba doziranje je individualno V08CA01 (Z) Magnevist. zavisno od indikacije i stanja bolesnika 10%-tna infuzija: 500 . dnevno.01mg/ml) 20ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0. 15ml.3 doze spazmofilija: 4 tabl.15 minuta (kod pove}anog intrakranijalnog i intraokularnog pritiska). 200ml u toku 15 minuta (hipoglikemi~na koma) N06AA21 Maprotilin.5mg.4ml/kg (magnetna rezonanca celog tela) A10BB01 Maninil. 30.A12CC30 (BR) Magne B6.3 doze) paralele Daonil B05BC01 (Z) Manitol.75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uve~e. po potrebi pove}avati na 7 dana do efikasne terapijske doze. Zdravlje (maprotilin hlorid) antidepresiv 624 film tabl.2ml/kg. 0. 120 x 5mg upotreba 1.2ml/kg. Max. dnevno. (10%) 500ml rastvor za inf. 1 i 10 (500mcmol/ml) x 5ml. Bayer Schering Pharma kontrast za magnetnu rezonancu (gadopentetat dimeglumin) 667 rastvor za inj. Berlin-Chemie (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl. 20ml. 15mg dnevno (doze ve}e od 10. 30 x 25mg i 50mg upotreba 25 .1000ml tokom 6 . 60 i 120 x 3. sanofi aventis kombinacija minerala i vitamina (magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid) strana 444 oblo`ena tabl. podeljeno u 2 . iv 10 x (0. koja je uobi~ajeno 10.5mg tabl. 10ml. podeljeno u 2 . izuzetno 0.5mmol/ml odnosno 469.

1 sata deci se ne preporu~uje. AstraZeneca Francuska rastvor za inj.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno).10mg/kg dnevno. do 20ml 0. 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . Citeral J01DE01 (SZ) Maxicef. Galenika (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj. do 12ml 0. od tre}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran. 5 x (0.5%: do 60ml 0.15mg/kg dnevno. 10 x 250mg i 500mg 542 koncentrat za rastvor za inf. 5 . poro|aj) Marcaine spinal 0.3%) 5ml 653 upotreba oralno se uzima pre jela odrasli .5%. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno . parenteralno: 100 . Ciprofloxacin. 5 x (0.keratitis. Ciprofloksacin. Ciprocinal. Hemofarm (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik J01MA02 film tabl.4ml subarahnoidalno. Max.5% heavy.5%) 20ml Marcaine spinal 0.25% (lokalna infiltracija). ulkus korneje: 1 . izuzetno: 7.2 kapi na 2 sata prva 2 dana.5% (epiduralna blokada.5% (epiduralna blokada.10 dana . hirur{ka intervencija).2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.5% (blokada perifernog nerva). 4ml Marocen.5 . do 60ml 0. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat. AstraZeneca [vedska rastvor za inj. podeljeno u 2 doze (oralno).oralno: 250 .uobi~ajeno: 1 .25% ili 0. AstraZeneca [vedska (bupivakain hlorid + glukoza) lokalni anestetik 604 rastvor za inj.25% ili 30ml 0.5%: 2 .4ml subarahnoidalno.5%) 4ml upotreba Marcaine 0. 4ml N01BB01 (SZ) Marcaine spinal 0.nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Cefim 210 Registar lekova 2011 .5%./inf. Max. Ciprinol. blefaritis: 1 . zatim na 4 sata slede}ih 5 dana .400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ .N01BB01 (SZ) (bupivakain hlorid) lokalni anestetik strana 604 Marcaine 0.2g na 12 sati tokom 7 .konjunktivitis. 5 x 100mg/10ml (SZ) S01AX13 kapi za o~i (0. 5 x (5mg + 80mg)/ml 4ml upotreba 2 .

Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 0. 10kg. 40L. 18m3 i 20m3 medicinski gas.5L. 33m3. 46L. 15m3. 10L. 50L medicinski gas. 2kg. Alcon Couvreur (deksametazon) glukokortikoid strana 653 kapi za o~i. delimi~no te~ni (kontejner) 3m3. 16m3. Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 3L. MeloxEP.S01BA01 Maxidex. Medochemie (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl. Linde Gas Srbija (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 3kg. Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 1kg.5kg. 2L. Lormed. 4kg. 27L. 1L. 14m3. 10kg i 40kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Azot-suboksid V03AN01 (SZ) (kiseonik) kiseonik 664 Medicinski kiseonik. delimi~no te~ni (transportni kontejner) 2m3. 30kg i 37. 41m3.6 x 1 .5 . 6m3. Meloksikam. 11m3.15mg paralele Loartroxy. 13m3. Dexagel.33L. 20m3. Movalis Registar lekova 2011 211 . 12m3. delimi~no te~ni (kontejner) 36L. 5L. 180L. Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 1kg. 10kg i 30kg Medicinski ugljendioksid. 7. 0. 50m3 medicinski gas. Meloxan. 17m3.5mg i 15mg upotreba 1 x 7. 10L. 8m3. 600L i 1000L (Eurocyl) upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama V03AN02 (SZ) (ugljendioksid) medicinski gas 664 Medicinski ugljendioksid. 10m3.2 kapi paralele Dexa EDO. 10 x 7. 3L. Melox. Dexason V03AN04 (SZ) Medicinski diazotoksid.5kg upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama M01AC06 Medoxicam. 10m3. 40L i 50L gas za inhalaciju (palet rezervoar) 180L i 660L gas za inhalaciju (cisterna) 14000L Medicinski kiseonik. suspenzija (1mg/ml) 5ml upotreba 4 . 25kg. 5m3. 4L.

2mg. 30 i 100 x 160mg oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 . Melagenina plus. Amaryl. im 3 x 15mg/1. Movalis 212 Registar lekova 2011 . 15mg dnevno (parenteralna terapija je ograni~ena na 2 .5mg i 15mg Melox.L02AB01 Megace.5ml Meloxan. 20 i 30 x 15mg upotreba oralno: 1 x 7. Nobel Ilac tabl.2 nedelje po 1mg do Max.5 . Max. 30 x 15mg MeloxEP. Bristol Myers Squibb (megestrol acetat) progestagen strana 577 tabl..800mg) suspenzije dnevno paralele O tentika A10BB12 Meglimid.. Krka (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. Lormed.5mg Melox Fort. 20 x 7. Trical D11A. Pharmanova tabl. Medoxicam. 30 x 1mg. Limeral. ExtractumPharma tabl. Gliprex. Dibiglim.3 dana) paralele Loartroxy. Nobel Ilac tabl. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . Ni Medic tabl. 6mg dnevno paralele Aglimex.20ml (400 . 10 i 30 x 7. Glimepirid. Centro Di Histoterapia Placentaria terapija (etanolni ekstrakt humane placente) depigmentacije ko`e rastvor za ko`u (50%) 235ml 502 upotreba 1 x dnevno rastvor blago utrljati u depigmentirane delove ko`e.5mg dnevno duboko im.15mg parenteralno: 7. tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Meloksikam. 10 i 30 x 15mg (Z) rastvor za inj.

56 i 98 x 10mg. zavisno od klini~kog odgovora paralele Merional Registar lekova 2011 213 .2mg. 28. 20 x 200mg upotreba holecistopatije. 16mg dnevno deca 3 . sc im 1 x (50mcg + 50mcg)/0.5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 1 x 0. 40mg dnevno A05AX02 Mendiaxon. Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C) vakcina protiv meningitisa A i C 557 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. 30 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno). Hemofarm (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl. 20mg i 40mg upotreba lek se uzima uz obrok esencijalna hipertenzija: 10mg (po~etno). pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima.5ml vakcine revakcinacija: posle 3 godine 1 dozom vakcine G03GA02 (SZR) Menopur.6mg dnevno J07AH03 (Z) Meningococcal A+C. Pliva Hrvatska (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl.15 godina: 1 . Alkaloid (biperiden) antiparkinsonik 615 tabl. Max 20mg dnevno paralele Ebixa C09CA08 Menartan. smetnje u varenju: 3 x 200 . Max. Berlin-Chemie (olmesartan medoksomil) antihipertenziv 487 film tabl. postepeno pove}avati do doze odr`avanja 3 . im 5 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH) upotreba doziranje je individualno.400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Himekromon N04AA02 Mendilex.4 x 1 .N06DX01 Memantin Pliva. Ferring Arzneimitell (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. po potrebi dozu pove}ati na 20mg ili Max. 14. 50 x 2mg upotreba odrasli: 2 x 1mg (po~etno).

/inf.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. ICN Polfa Mestinon./inf.6 doza 214 Registar lekova 2011 . 150 x 60mg upotreba odrasli : 2 .karbopenem 537 Merocid. 21 x (0. zavisno od klini~kog odgovora paralele Menopur J01DH02 (SZ) (meropenem) antibiotik . im 1 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH)/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. tokom 21-og dana. 10 x 500mg i 1g Meropenem Pharmanova.4 x 60 .18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Itanem N07AA02 Mestinon.20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 .1g na 8 sati .G03AA09 Mercilon. ispod 50kg: 10 .180mg deca: 7mg/kg dnevno.02mg + 0. AstraZeneca UK pra{ak za rastvor za iv inj. Regulon G03GA02 (SZR) Merional.uobi~ajeno: 500mg . Ibsa Institut (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 10 x 500mg i 1g Meronem.12 godina. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za iv inj.meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca .18 godina (cisti~na fibroza): 25 . podeljeno u 5 .40mg/kg na 8 sati 4 . Pharmanova pra{ak za rastvor za iv inj. 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli . Organon Irska (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 tabl. im 1 i 10 x (150ij FSH + 150ij LH)/1ml upotreba doziranje je individualno./inf. zatim 7 dana pauze paralele Novynette. LEGACY Pharmaceuticals (piridostigmin bromid) holinergik 629 oblo`ena tabl.

na po~etku obroka A10BA02 (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 Metfogamma.N07BC02 § (metadon hlorid) opioidni analgetik strana 631 Metadon.3 x 1 kaps. lek se daje iv bolusom tokom 5 . 850mg i 120 x 1000mg Metformin.10mg na 6 . Alkaloid oralne kapi.70kg) 8ml (70 . kroz ve} postoje}u liniju primene ali samo za natrijum hlorid (inkompatibilno je sa rastvorom dekstroze) akutni infarkt miokarda (odmah po pojavi simptoma): 6ml rekonstituisanog rastvora (do 60kg) 7ml (60 . 45mg.5 . Laboratoires Mavoly Spindler terapija sindroma (alverin citrat + simetikon) nadra`enih creva 421 kaps. Artesan Pharma film tabl. Gluformin. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage.90kg) 10ml (iznad 90kg) A03AX58 Meteospasmyl. 1 x 50mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj. meka 20 x (60mg + 300mg) upotreba tretman ne treba da traje du`e od 4 nedelje u kontinuitetu 2 . a zavisno od klini~ke slike doza se redukuje svakog dana ili na drugi dan B01AD11 (SZ) Metalyse. Boehringer Ingelheim Nema~ka (tenekteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za iv inj.3 x 500mg ili 1 .80kg) 9ml (80 .10 sec. Max.2 x 850mg. Siofor. 30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 . Hemofarm oralne kapi.8 sati detoksikacija: 15 . rastvor (10mg/ml) 10ml oralni rastvor (10mg/ml) 100ml i 1000ml upotreba 1ml = 30 kapi (10mg) analgezija: 2. Srbolek film tabl. Tefor Registar lekova 2011 215 . Max. 30 i 120 x 500mg. rastvor (10mg/ml) 10ml (SZR) Metadon Alkaloid.20mg dnevno. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno.

Teva Pharmachemie rastvor za im iv inj.25 kapi.25mg/ml) 10ml (Z) rastvor za inj. Ebewe Pharma (SZR) tabl. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2 . Max.odrasli: 10 . zatim 500mg .2g dnevno (doza odr`avanja).L01BA01 (metotreksat) citostatik ./inf.25mg) oralno: 3 x 15 . 20 x 250mg upotreba uzima se u toku ili neposredno posle jela odrasli: 2 . im iv 50 x 0. 25mg jednom nedeljno psorijaza .1mg/ml i 0. 150 kapi dnevno parenteralno: 0. 1 x 500mg/5ml i 1g/10ml (SZ) Methotrexate. 3g dnevno deca: 10mg/kg dnevno.0. Pfizer Australija rastvor za im iv inj.3 x 250mg.25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Antifolan C02AB02 (metildopa) antihipertenziv 471 Methyldopa. rastvor (0. Max.im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza). Hemofarm (metilergometrin maleat) uterostiptik 507 oralne kapi. 1 x 500mg/20ml (SZ) Methotrexate-Teva. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml koncentrat za rastvor za inf. 50 x 2. Srbolek tabl. 1 x 50mg/2ml i 500mg/20ml upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis .2mg im ili iv 216 Registar lekova 2011 .antimetabolit strana 567 Methotrexat "Ebewe". 5 x 50mg/2ml rastvor za im iv inj. Max.4 doze G02AB01 Methylergometrin. 20 x 250mg Metildopa.2mg/ml upotreba 1ml = 25kapi (0. Max.5mg i 5mg (SZ) rastvor za im iv inj./inf. Hemofarm film tabl.1 .

/inf. 95mg i 190mg upotreba tablete se mogu deliti.9% rastvora NaCl tokom perioda od najmanje 6 sati . tokom 2 . doza se dalje mo`e udvostru~iti na 2 nedelje. 400ij na 6 .5mg.4 doze. ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg aritmije: 1 x 95 . 5 x 100ij/ml upotreba parenteralno . doza se mo`e pove}ati do Max.5mg paralele Moditen H05BA01 (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 Miacalcic. minimalni re`im doziranja 50ij 3 x nedeljno im ili sc . 47. sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 50 x 47.4 nedelje Nazalno (sprej za nos) .2 dana.8 sati. 25 x 1mg i 5mg upotreba odrasli: 2 . posle jo{ 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 47.hiperkalcemija kod malignih bolesti: 100ij na 6 . zatim po potrebi pove}ati na 1 x 47. Salutas Pharma (metoprolol sukcinat) beta blokator strana 479 film tabl. najbolje ujutro.Paget-ova bolest: 100ij dnevno.88mg.5mg metoprolol sukcinata odgovara 50mg metoprolol tartarata hipertenzija: 1 x 47. terapija je dugotrajna paralele Calco Registar lekova 2011 217 . nezavisno od hrane. uzimaju se jednom dnevo.75mg. Max.95mg dnevno angina pektoris: 1 x 95 . U te{kim ili hitnim slu~ajevima do 10ij/kg dnevno u jednoj dozi sporom iv inf.prevencija osteolize: 100ij dnevno.5mg. ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg stabilna sr~ana insuficijencija. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za sc im inj. doza se mo`e udvostru~iti na dve nedelje.C07AB02 Metoprolol XL Sandoz.75mg prve dve nedelje. Novartis Pharma Francuska sprej za nos (200ij/dozi) 2ml (SZR) Miacalcic.10mg dnevno podeljeno u 3 . 20mg dnevno. doza odr`avanja 1 x 1 .8 sati sc ili im. po potrebi doza se mo`e pove}ati profilaksa nakon infarkt miokarda: 1 x 190mg. funkcionalna klasa III: 1 x 11.190mg. posle 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 23. funkcionalna klasa II: 1 x 23.190mg N05AB02 Metoten.190mg stabilna sr~ana insuficijencija.5 . Hemofarm (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 oblo`ena tabl. kao doza odr`avanja profilaksa migrene: 1 x 95 .5mg. narednog dana u drugu nozdrvu.postmenopauzalna osteoporoza: 200ij dnevno (jedna doza) u jednu nozdrvu. ako nema adekvatnog odgovora na ovu terapiju posle 1 . u 500ml 0.

15mg) upotreba 1 tabl.odrasli: 2 x 1g deca i adolescenti 2 . Mycophenolate Mofetil Medico Uno. Sandoz Private Limited Indija (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl. 28 x (80mg + 12./inf. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + levonorgestrel) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl.C09CA07 Micardis. 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) . GlaxoSmithKline Italija (suksametonijum hlorid) miorelaksans 595 rastvor za im iv inj. 500mg/sat deca: 2mg/kg iv ili 4 . 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) . zatim 7 dana pauze M03AB01 (SZ) Midarine. dnevno paralele Pritor Plus L04AA06 (SZR) Micolat.2% rastvora. 30. 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno.5g paralele CellCept. Delpharm Reims (telmisartan) antihipertenziv strana 487 tabl.4mg/min. iv infuzijom (du`a hirur{ka intervencija): 2.18 godina: 2 x 600mg/m2.100% inicijalne doze na 5 . 28 x (40mg + 12.iv injekcijom: 1mg/kg zavisno od potrebnog stepena relaksacije. Boehringer Ingelheim Nema~ka (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. Boehringer Ingelheim Nema~ka Micardis.5mg) tabl. 100 x 100mg/2ml upotreba odrasli .odrasli: 2 x 1.03mg + 0. dodatne doze 50 . Myfortic G03AA07 Microgynon 30.5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) . ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.5mg/kg (do 1 godine). 0. 1 x 80mg paralele Pritor C09DA07 Micardis Plus. Max. 1mg/kg iv ili 4mg/kg im Max ukupna doza 150mg (iznad 1 godine) 218 Registar lekova 2011 . tokom 21-og dana.1%-0.5 . Max.10 min.5mg) tabl. Max. 28 x (80mg + 25mg) upotreba lek se uzima jednom dnevno nezavisno od jela 1 tabl. 21 x (0.odrasli: 2 x 1.

Flormidal Midol.. 6 tableta dnevno paralele Aspirin plus C. Andol.900mg na 4 .0.N05CD08 (SZ) Midazolam Torrex. Solupharm Pharmazeutische (vitamini: B1 + B6 + B12) vitamini 441 inj.125mg (2 nedelje). nastaviti sa 2 x 12. (BR) Milgamma 100. 3ml i 10ml upotreba premedikacija: 0. inhibitor agregacije trombocita B01AC06 (BR) tabl. 0. Coryol. 10 x (1mg/ml) 2ml i 5ml rastvor za im iv inj. 4g dnevno prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Acetisal pH 8. Cardiopirin forte N02BA51 (BR) Midol C. Max.50mg paralele Carvedigamma.5mg po~etno. Carvedilol Sandoz.0.2mg/kg (odrasli). zatim 25mg dnevno. 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . 50mg dnevno angina pektoris: 12. 20 . Carvetrend. Upsarin C C07AG02 Milenol. zatim 2 x 6.3 inj.15 .25 (2 nedelje). Dilatrend.0. Max. 10 x (5mg/ml) 1ml. Hemofarm (karvedilol) beta blokator 480 tabl. 20 x 100mg 450 N02BA01 (BR) tabl. Aspirin protect. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. 2 x 25 . dnevno u akutnim stanjima. Milgamma N.15 . Mauermann Arzneimittel (benfotiamin + B6) vitamini 441 oblo`ena tabl.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . zatim 2 x 25mg.20mg/kg (deca) uvod u anesteziju: 0.6 sati.0.2mg/kg (deca) paralele Dormicum.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12. Max. A11DB. Andol 100..3 x 1 tabl. 28 x 12. Anbol. Hemofarm (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. Max.5mg po~etno. Torrex Chiesi Pharma (midazolam) benzodiazepin strana 622 rastvor za im iv inj. 30 i 60 x (100mg+100mg) upotreba 1 . im 5 x (100mg + 100mg + 1mg)/2ml upotreba 1 inj. zatim 2 .08 . 0. rastvoreno u ~a{i vode. Hemofarm (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik.5mg. Aspirin.30 minuta pre anestezije (odrasli). 50 blistera po 10 x 300mg upotreba analgoantipiretik . Cardiopirin. Max. Karvileks A11DB.1mg/kg.2 tabl. nedeljno Registar lekova 2011 219 .07 . 20 x 300mg 607 (Z) tabl.

40μg/dan podeljeno u 1 . 4 x 90mg H01BA02 (dezmopresin acetat) antidiuretik. 10 x (500mg + 500mg) upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli . 4g dnevno deca iznad 3 meseca.6 x 1 . Max. 1g na 8 ili 6 sati. Max. Ferring Arzneimitell sublingvalna tabl. 2g dnevno paralele Tienam 220 Registar lekova 2011 .3 .2mg pre spavanja (oralno) ili 20μg (nazalno). 60mg i 90mg upotreba uzima se uz jelo. raspon dnevne doze je 120 .oralno: 3 x 0. analog vazopresina 524 Minirin. PharmaSwiss (imipenem natrijum + cilastatin natrijum) antibiotik .H05BX01 Mimpara. 30 x 0.720μg na dan primarna nokturalna enureza . 120μg i 240μg upotreba dijabetes insipidus . Amgen Europe (sinakalcet hlorid) kalcimimetik strana 529 film tabl. zatim 0.0.karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf. posle 3 meseca terapije napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta S01EB01 Miokarpin.1mg (po~etno).sublingvalno: 180μg dnevno podeljeno u 3 doze (odrasli i deca). tokom terapije kontrolisati nivo kalcijuma u serumu sekundarni hiperparatireoidizam . tabl.2 kapi.2mg Minirin Melt.nazalno: 10 . 500mg na 8 ili 6 sati.odrasli: 2 x 30mg po~etno. 30 x 60μg. Max. Hemofarm (pilokarpin hlorid) miotik 655 kapi za o~i (2%) 10ml upotreba 1 .20μg/dan (deca) . 14. 180mg na dan primarni hiperparatireoidizam. se ne smeju deliti. 28 i 84 x 30mg.odrasli i deca iznad 5 godina: 0.6mg dnevno (odrasli i deca) . 5 . do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati.odrasli: 30mg dnevno (po~etno).zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati.4 nedelje do optimalne. Max.2 doze (odrasli). karcinom paratireoidne `lezde .4 nedelje do optimalne. Ferring Arzneimitell sprej za nos 5ml (50 doza po 10μg) tabl. doza se pode{ava na 2 . 1%-og ili 2%-og rastvora (razmak izme|u 2 kapi 5 minuta) J01DH51 (SZ) Mipecid. doza se pode{ava na 2 .

3ml. 120μg/0.7 dana do 3 x 0.375mg tabl.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.6ml upotreba anemija izazvana hroni~nim oboljenjem bubrega .3ml.75mg.5mg.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.3ml. 50μg/0.09mg pramipeksola = 0. 1. 300μg/ml i 1000μg/ml rastvor za inj.N04BC05 Mirapexin. 100μg/ml. postepeno pove}avati na 5 .50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. Bayer Schering Pharma (levonorgestrel) lokalni kontraceptiv 512 intrauterini dostavni sistem 1 x 52mg (20μg/24 sata) upotreba intrauterini dostavni sisem ugra|uje se u matericu.375mg.7 dana do 1 x 1. sc iv 1 x 50μg/ml. ({pric) sc iv 1 x 30μg/0. Max.25mg i 1mg tabl.preporu~ena po~etna doza: 0.5mg i 3mg upotreba 0.3ml. 75μg/0.3ml. Roche (metoksipolietilenglikol-epoetin beta) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl.5mg dnevno tabl.5mg.3ml. po potrebi dozu pove}avati za 0. gde se levonorgestel postepeno otpu{ta (24μg dnevno tokom 5 godina) D06AX09 Mirobact. 250μg/0.35mg pramipeksola = 0.5mg dnevno paralele Oprymea.6ml i 800μg/0.125mg (po~etno).6μg/kg na 2 nedelje G03AC03 (Z) Mirena.18mg pramipeksola = 0.75mg na 7 dana do Max. Boehringer Ingelheim Nema~ka (pramipeksol dihidrohlorid monohidrat) antiparkinsonik strana 616 tabl. Belupo (mupirocin) antibiotik 498 mast (2%) 15g upotreba 3 x dnevno mazati promene na ko`i tokom 10 dana Registar lekova 2011 221 . 1 x 4.3ml. sa produ`enim osloba|anjem: 1 x 0. 100μg/0. 30 x 0. 360μg/0. dozu duplirati na 5 . Panarak B03XA03 (SZR) Mircera. sa produ`enim osloba|anjem 10 x 0. 150μg/0.3ml.: 3 x 0. 3 x 1. 200μg/ml. 200μg/0.

30 x 15mg. Ebewe Pharma (mitoksantron hlorid) citostatik .N06AX11 (mirtazapin) antidepresiv strana 626 Mirtazapin. 30mg i 45mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja.10mg dnevno podeljeno u 3 . Sandoz Private Limited Indija oralna disperzibilna tabl.odrasli: 2. 25 x 1mg oblo`ena tabl. 30 x 30mg i 45mg Mirzaten Q Tab. 28 x 30mg Mirtazapin ODT Sandoz. 30 x 15mg.produ`ena terapija: 12.5mg parenteralno . 30mg i 45mg Mirzaten. se otapa u ustima 30mg dnevno. Krka (SZ) rastvor za inj.4 doze. Novo Nordisk suspenzija za inj.35 dana zavisno od terapijskog odgovora. Krka oblo`ena tabl. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Mixtard 30 Penfill. 20mg dnevno. Remirta. Tifona L01DB07 (SZ) Mitoxantron "Ebewe". se mo`e deliti a disperzibilna tabl. pojedina~na doza 100mg paralele Metoten 222 Registar lekova 2011 .5mg Moditen Depo. Max. Aurobindo film tabl.antibiotik 571 koncentrat za rastvor za inf. 45mg dnevno paralele Calixta. sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 25mg/ml upotreba oralno . Max. po potrebi dozu pove}ati do Max.25mg na 15 . doza odr`avanja 1 x 1 . Novo Nordisk suspenzija za inj. ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e.5 . 100 x 2. Krka oralna disperzibilna tabl. u periodu od 5 uzastopnih dana A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Mixtard 30 NovoLet.5 . (karpula) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 N05AB02 (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 Moditen. Remeron. Krka film tabl. 1 x 10mg/5ml i 20mg/10ml upotreba 12mg/m2 dnevno. iv infuzijom tokom 5 minuta. tabl.

10mg dnevno paralele Alopres. 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja. Amlodil.3 x 1 . 12mg dnevno paralele Lopion C01DA14 Monizol. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. PharmaSwiss (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. Clopigal. 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 15 godina: 1 x 10mg deca 6 meseci . Krka Polska tabl. PharmaSwiss (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl.6 godina: 1 x 4mg deca 6 . 28 x 10mg Monkasta. 30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Amlonorm. Krka film tabl. 30 x 2mg upotreba 2 . Max. Tenox. Cardogrel. Max. Amlopin. Norvasc. Plavix. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.2mg posle jela.2 x 20 . Max. 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 .3 doze paralele Monosan R03DC03 (montelukast) antiastmatik 645 Monkasta. Zyllt Registar lekova 2011 223 . Fopin. Srbolek (molsidomin) antianginalgik strana 471 tabl. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.14 godina: 1 x 5mg paralele Singulair C08CA01 Monodipin.C01DX12 Molicor. Vazotal B01AC04 Monogrel. Kerberan. 120mg dnevno podeljeno u 2 . Klogrel. Hemofarm (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl. Klopidogrel. Amlodipin. Amlogal. za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl. Amlodipin PharmaSwiss.40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati).

odrasli: 3g jednokratno 224 Registar lekova 2011 . dnevno (uvek u isto vreme). na prazan stomak. Slaviamed (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl.2 x 20 . 28 x 10mg i 20mg Monotens.05%) 10ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 . PharmaSwiss tabl. 28 x (20mg + 12. 28 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno u po~etku. 28 x (20mg + 12.C09AA09 (fosinopril natrijum) ACE inhibitor strana 484 Monopril. Max. uve~e u postelji.40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati). ujutro C01DA14 Monosan.5mg) Monotens Plus. Hemofarm (tetrizolin hlorid) oftalmik 675 kapi za o~i (0. PharmaSwiss tabl. 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 .5mg) upotreba 1 tabl. 120mg dnevno podeljeno u 2 . PharmaSwiss tabl.2 kapi u oko J01XX01 Monural. Zambon [vajcarska (fosfomicin trometamol) antibiotik 544 granule za oralni rastvor 1 x 3g/8g upotreba uzima se rastvoreno u ~a{i vode. posle pra`njenja mokra}ne be{ike urinarne infekcije . zatim 10 . PharmaSwiss tabl.3 doze paralele Monizol S01GA02 Montevizin.40mg jednom dnevno C09BA09 (fosinopril natrijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Monopril plus.

30 i 50 x 0.N02AA01 § (SZ) (morfin hlorid) opioidni analgetik strana 605 Morfin hidrohlorid Alkaloid.4mg.5 . Medoxicam. Meloksikam. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl. Hemofarm (karbocistein) mukolitik 646 kaps.60mg.3mg Moxogamma 0. Max.5ml upotreba oralno: 1 x 7. Merck KgaA rastvor za inj.5 . Alkaloid Morphin Merck 2%. Lormed.12 godina) Registar lekova 2011 225 .4mg upotreba 0.3 dana) paralele Loartroxy.15mg parenteralno: 15mg dnevno duboko im (ova doza se ne sme prekora~iti.125mg (2 . 20 x 7.5mg i 15mg (Z) Movalis.2mg ujutro. Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj.3 film tabl. 120mg dnevno podeljeno u vi{e doza M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Movalis. sc im iv 10 x 20mg/ml oralne kapi (20mg/ml) 50ml i 100ml upotreba parenteralno . MeloxEP. Max. Max.6mg paralele Physiotens R05CB03 (BR) Mucodyne.5 godina).4 film tabl.analgezija: 10 . 30 i 50 x 0. im 5 x 15mg/1. Max.2mg. dnevna 60mg oralno 1ml kapi = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 .16 godina: 10 . Max. pojedina~na doza 30mg.2mg Moxogamma 0.20mg dnevno. Melox. 30 i 50 x 0. zatim 2 x 750mg (doza odr`avanja) deca: 4 x 62. Max.2 film tabl. 3 x 250mg (5 . po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0. dnevna doza 0. pojedina~na doza 0. a parenteralna primena je ograni~ena na 2 . 360mg dnevno podeljeno u vi{e doza deca 12 .4mg ujutro ili 2 x 0. Artesan Pharma (moksonidin) antihipertenziv 472 Moxogamma 0. Meloxan C02AC05 Moxogamma.20mg. tvrda 30 x 375mg sirup (250mg/5ml) 100ml i 200ml sirup (za decu) (125mg/5ml) 100ml i 200ml upotreba odrasli: 3 x 750mg (po~etna doza).

Dr Theiss Naturwaren (list mu{ke bokvice. Dr Falk Pharma (plantago ovata) biljni laksativ strana 670 granule za oralnu suspenziju 20 x 3.5ml (1/2 kafene ka{ike) na 2 . Flavamed. 30 . Max. Max.3 sata. (BR) Mucofalk Pomorand`a. 20 x 30mg Mucosolvan.5mg (2 .5mg (do 2 godine).5 . Boehringer Ingelheim [panija Mucosolvan Junior. 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan Junior. Delpharm Reims tabl. Max.3 x 15mg (5 . Delpharm Reims sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 3 x 30mg ili 2 x 60mg deca: 2 x 7.HA06AC.3 sata. 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan.12 godina: 5ml (kafena ka{ika) na 2 . 90ml (6 velikih ka{ika) deca 2 . 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Ambroksol. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl.5 godina). 2 .4 kafene ka{ike) 6 .40ml (6 . te~ni ekstrakt) biljni ekspektorans 672 sirup (5g/100g) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 15ml (velika ka{ika) na 2 .25g/5g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 . Boehringer Ingelheim [panija tabl.8 kafene ka{ike) R05CB06 (BR) (ambroksol hlorid) mukolitik 646 Mucosolvan.6 godina: 2.3 x 5g (BR) Mucoplant. neo bronchol 226 Registar lekova 2011 .10ml (3 .10 godina). 3 x 7.3 sata. 7.

30 x 150mg upotreba 3 x 150mg Registar lekova 2011 227 . 14 x 250mg upotreba trajanje terapije: tinea pedis 2 . Gedeon Richter (tolperison hlorid) miorelaksans 596 film tabl.deca: 3mg/kg dnevno lokalno ({ampon): 2 x nedeljno tokom 2 . Micolat. 62.12 god. Max.4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene) M03BX04 Mydocalm.D01AE15 (terbinafin) antimikotik strana 495 Mycofin. tinea corporis i cruris 2 .4 nedelje. Myfortic Mycoseb. 6 .odrasli: 2 x 1g . Actavis Malta tabl. onihomikoze 6 .12 meseci (onihomikoze). izuzetno 400mg dnevno . 28 x 125mg tabl.14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 12 god.odrasli: 2 x 1.5g paralele CellCept. Hemofarm (ketokonazol) antimikotik J02AB02 tabl.odrasli: 200mg. Nobel Ilac krem (1%) 15g Myconafine. 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) .6 nedelja.6 nedelja (dermatomikoze).18 godina: 2 x 600mg/m2. nekoliko meseci (sistemske mikoze) oralno .).deca i adolescenti 2 .5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) .) paralele Lamisil L04AA06 (SZR) Mycophenolate Mofetil Medico Uno. 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) .2 x dnevno nanositi na obolelo mesto tokom 7 . 20 x 200mg 546 D01AC08 (BR) {ampon (2%) 100ml 494 upotreba trajanje terapije: 2 .).5 god.odrasli: 2 x 1.12 nedelja i du`e lokalno: 1 .5mg dnevno (deca 2 . 125mg dnevno (deca 5 . Medico Uno (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl.2 meseca (infekcije kosmatih delova ko`e). 1 .

20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja. 1440mg dnevno paralele CellCept.5%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu. Novartis Pharma Stein [vajcarska (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 gastrorezistentna tabl. kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Unitropic L04AA06 (SZR) Myfortic. Max. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Tetrazepam-MIP 228 Registar lekova 2011 . Max. 120 x 180mg i 360mg upotreba u roku od 72 sata posle transplantacije 2 x 720mg. Laboratories Chauvin (tropikamid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0. po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno. Mycophenolate Mofetil Medico Uno M03BX07 Myolastan.S01FA06 (Z) Mydrum. sanofi aventis (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 film tabl. Micolat.

.

4 x 2 . 10 x 275mg upotreba odrasli: 2 . 7 i 28 x 50mg upotreba ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test 25mg inicijalno uz posmatranje bolesnika 1 sat.05% rastvor): 2 .1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli (0. Diclofenac retard. Krka gastrorezistentna tabl. ako se ne jave simptomi apstinencije dati jo{ 25mg. Hemofarm (nafazolin) dekongestiv strana 638 kapi za nos (0. Diklofenak Duo Nini.1% rastvor): 2 .4 sata deca iznad 6 godina (0. Diklofenak. dalje primenjivati 50mg dnevno 230 Registar lekova 2011 . kod juvenilnog artritisa rektalno: 50 .4 sata M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Naklofen.2 x 75mg (Naklofen Duo) . Diklofen.05%) 10ml i (0.odrasli: 50 . 20 x 50mg supozitorija 10 x 50mg Naklofen Duo kaps.150mg dnevno podeljeno u vi{e doza lokalno: 3 . DicloRapid. Diclofenac duo.3 x 275mg deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Naproksen.200mg dnevno ili 1 . Naproxen N07BB04 (SZR) Naltrexone.R01AA08 Nafazol. Diclac. tvrda 20 x 75mg M02AA15 (BR) gel (10mg/g) 60g upotreba oralno .4 kapi na 3 .deca iznad 6 godina: 1 . Haupt Pharma Wolfratshausen (naltrekson hlorid) antagonist opioida 631 film tabl.4g gela blago utrljati na obolelo mesto paralele Actafenak.3mg/kg dnevno. Rapten Duo 594 M01AE02 (BR) Nalgesin S.4 kapi na 3 . Krka (naproksen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl.

4 x 50μg u svaku nozdrvu.odrasli i deca iznad 12 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro. 20 x 375mg Naproksen. 400μg (4 doze u svaku nozdrvu) .05% + 5%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0.3 x 2 . Max.odrasli i deca iznad 18 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro.odrasli: 2 x 500mg paralele Nalgesin S R01AA. kad do|e do pobolj{anja dozu smanjiti na 2 x dnevno 1 dozu u svaku nozdrvu Registar lekova 2011 231 . Max. po potrebi za 5 .2 x 1 . Belgija (mometazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos. Hemofarm film tabl.deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze rektalno . (BR) (ksilometazolin + dekspantenol) dekongestiv 638 Nasic. Hemofarm [abac supozitorija 10 x 500mg Naproxen.odrasli: 2 .2 doze spreja R01AD01 Nasobec. suspenzija (50μg/dozi) 18g/140 doza upotreba alergijski rinitis .3 x 375mg .1% sprej): 2 .11 godina: po 1 doza u svaku nozdrvu ujutro polipoza .1% + 5%) 10ml Nasic za decu.deca 3 . po potrebi smanjiti dozu na pola.M01AE02 (naproksen) nesteroidni antireumatik strana 591 Naproksen. suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50mcg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 .6 nedelja pove}ati dozu na 2 x dnevno 2 doze u svaku nozdrvu. Srbolek tabl. 400μg dnevno paralele Beconase R01AD09 Nasonex.3 doze spreja deca 2 . Klosterfrau sprej za nos (0. Ivax (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos.. Schering-Plough Labo.12 godina (0. 20 i 50 x 375mg upotreba oralno .05% sprej): 1 . Klosterfrau sprej za nos (0.

(0. 10 x (8.2000ml za 24 sata.9% + 5%) 500ml (200kcal/L) upotreba doze zavise od klini~kog stanja i telesne mase bolesnika odrasli: 500 .9%) 250ml i 500ml (308mOsm/L) Natrii chloridi infundibile. 30 x 5mg upotreba 5 . (0.B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Natrii chloridi infundibile.5mmol/kg na sat 232 Registar lekova 2011 . prose~nom brzinom 80 kapi/min. Hemofarm rastvor za inf. Hemofarm (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 rastvor za inf. deca: oko 5ml/kg/sat S01GX01 (BR) Natrijum kromoglikat 2%. Unimed Pharma (natrijum kromoglikat) antialergik 658 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml upotreba 4 x dnevno 1 kap u o~i paralele Vividrin A06AB08 Natrijum pikosulfat.9%) 500ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min . Sodium chloride 0.3mOsm/L) upotreba 0.1L dnevno paralele Ringer’s injection. 1. Zdravlje (natrijum pikosulfat) laksativ 426 oblo`ena tabl. 500ml (309. (0.4%) 100ml upotreba doziranje je individualno.5 . Max. Ringerov rastvor B05BB02 (Z) Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%. Fresenius Kabi (natrijum hidrogenkarbonat) koncentrat elektrolita za korekciju izrazite acidoze 465 koncentrat za rastvor za inf. Zdravlje rastvor za inf.10mg uve~e B05XA02 (SZ) Natriumbicarbonat "Fresenius" 8.oko 250ml/sat paralele Sodium chloride.4%.9% B05BB01 (Z) Natrii chloridi infundibile compositum. Hemofarm (natrijum hlorid + glukoza) parenteralni nutritiv 463 rastvor za inf.

pove}avati po 2. 28 x 5mg Nebispes. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za iv inj. 10 x 5mg/5ml upotreba odrasli: 5mg parenteralno pre po~etka hemioterapije. Salutas Pharma tabl. Pharmanova tabl. 14 i 28 x 5mg Nebivolol Sandoz. im 1 x 1000mg/4ml upotreba 1000mg na 10 . tvrda 5 x 5mg (SZ) Navoban. Bayer Schering Pharma (testosteron undekanoat) hormon . 14 i 28 x 5mg upotreba odrasli ./inf.14 nedelja C07AB12 (nebivolol) beta blokator 479 Nebilet.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2. 5mg dnevno G03BA03 Nebido.esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo .2mg/kg. nastaviti oralno sa 5mg dnevno slede}ih 2 .5mg dnevno. Max. Nevotens Registar lekova 2011 233 . Berlin-Chemie tabl.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol.A04AA03 (tropisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 Navoban.6 dana deca iznad 2 godine: 0. Novartis [panija kaps.androgen 512 rastvor za inj.

(BR) neo angin.9mg) neo angin bez {e}era pastila 24 x (0.novoro|en~ad: 0.odrasli i deca iznad 6 godina: 1 pastilu po potrebi na 2 .5 .1mg im ili sc (deca) 234 Registar lekova 2011 .2.6mg + 1.2. Mucosolvan Junior G01AF20 (metronidazol + mikonazol nitrat) vaginalni antiinfektiv 505 Neo Penotran.5mg im ili sc vi{e puta dnevno nedepolarizuju}a neuromuskularna blokada (odrasli i deca): 0.2 kapi na 4 sata paralele Dexamethason-Neomycin N07AA01 (SZ) Neostigmine.0.6mg + 1.07mg/kg sporo iv paraliti~ki ileus. Divapharma (ambroksol hlorid) mukolitik 646 lozenga 20 x 15mg upotreba 2 .3 sata sprej . Divapharma (amilmetakrezol + 2. zatim 1 .05 .25mg na 4 sata pre dojenja . ne du`e od 3 .odrasli: 1 .2mg + 5. Mucosolvan.58mg + 0.4 dana R05CB06 (BR) neo bronchol.05 .35%) 10ml upotreba 1 .4-dihlorbenzil alkohol + levomentol) strana antiseptik za usta 416 640 A01AB11 neo angin pastila 24 x (0.92mg + 14.2mg + 5.odrasli i deca iznad 2 godine: 2 doze spreja prskati u usta do 6 puta dnevno.87mg)/ml 30ml upotreba pastile .5mg iv doze ekvivalentno je 1 . Bayer Schering Pharma vagitorija 7 x (750mg + 200mg) upotreba Neo Penotran 2 x 1 vagitorije tokom 7 ili 14 dana Neo Penotran forte 1 vagitorija tokom 7 dana S03CA01 Neodeksacin.5mg im ili sc vi{e puta dnevno . 0.0.5mg/ml upotreba 0.0.deca: 0.5mg im ili sc doze mijastenija gravis .5mg im ili sc (odrasli).2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.2 .72mg) R02AA20 sprej za usnu sluznicu (2. im iv sc 50 x 2.1.1% + 0. postoperativna retencija urina: 0. Flavamed.3 x 15mg otapati u ustima paralele Ambroksol. Bayer Schering Pharma vagitorija 14 x (500mg + 100mg) Neo Penotran forte.125 . Hemofarm (deksametazon + neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za o~i (0. Cooper (neostigmin) holinergik 629 rastvor za inj.

Max. 2. zavisno od indikacije N03AX12 Neurontin.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . Cenexi (acitretin) antipsorijatik strana 497 kaps.5ml upotreba 0. im iv inf 1 x 150mg/1. 1 x 30 Mij/0.4g dnevno podeljeno u 3 doze .3 doze nedono{~ad ili done{ena novoro|en~ad do nedelju dana: 6mg/kg dnevno (3mg/kg na 12 sati) novoro|en~ad iznad nedelju dana i odoj~ad: 7.3mg/kg na 8 sati) deca: 6 .1. Max.8 nedelja (doza odr`avanja).5ml i 48 Mij/0. Roche (pegfilgrastim) imunostimulans 581 rastvor za inj.5 .5mg/kg dnevno (2 .5 . Gaboton. Schering-Plough Labo. Gabaneural.5mg/kg na 8 sati) L03AA13 (SZ) Neulastim. supkutano. 25mg dnevno tokom slede}ih 6 .6ml upotreba 6 mg (jedan napunjen {pric) se daje za svaki hemioterapijski ciklus.odrasli: 300mg (po~etna doza).D05BB02 Neotigason.2Mij/kg dnevno. Belgija aminoglikozidni antibiotik (netilmicin) 541 rastvor za inj.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . ({pric) sc inf.30mg tokom 2 .samo izuzetno: 0. 1.9mg/kg dnevno (2.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 .4 nedelje (po~etna doza). Gordius. 24 sata po zavr{etku hemioterapije L03AA02 (SZ) Neupogen.12 godina: 25 .5mg/kg dnevno J01GB07 (SZ) Netromycin. Roche (filgrastim) stimulator hematopoeze 581 rastvor za inj.7.5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 . sc ({pric) 1 x 6mg/0. tvrda 30 i 100 x 10mg i 25mg upotreba doziranje je individualno. uzima se uz jelo ili sa malo mleka odrasli: 1 x 25 . Katena Registar lekova 2011 235 . Gabalept.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma.2.1. Max.deca 6 . tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija .5 . Pfizer Deutschland (gabapentin) antiepileptik 614 kaps. 75mg dnevno deca .

8 nedelja .2g dnevno N07BA01 (BR) Nicorette. kada oralna primena nije mogu}a C10AD02 Niaspan. sa produ`enim osloba|anjem 14 x 375mg tabl. najvi{e 15 guma od 2mg oni koji pu{e do 20 cigareta dnevno.GERB: 20mg dnevno . 500mg druge nedelje.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2. 14 x 5mg upotreba odrasli . pylori: 2 x 20mg u kombinaciji sa antibiotikom. po potrebi pove}avati po 500mg nedeljno do Max. 30 i 100 x 2mg i 4mg upotreba terapija se sprovodi najdu`e 9 meseci odrasli i deca iznad 18 godina: 8 . 2g dnevno uobi~ajena doza odr`avanja: 1 . 750mg i 1000mg upotreba lek se uzima jednom dnevno.ulkus `eluca usled primene NAS: 20mg dnevno tokom 4 .eradikacija H.8 nedelja.erozivni refluksni ezofagitis: 1 x 40mg tokom 4 . uve~e 375mg tokom prve nedelje. odnosno od 4mg. tokom 10 . pove}avati po 2. 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg na 1 sat pre ili 2 sata posle jela A02BC05 Nexium.prevencija ulkusa zbog primene NAS: 20mg dnevno parenteralno: iv inj tokom 3 minuta ili inf. Actavis Malta (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl. AstraZeneca [vedska (esomeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. Abbott (nikotinska kiselina) hipolipemik 491 tabl. Nebispes. Bayer Schering Pharma (sorafenib) citostatik 575 film tabl. Nebivolol Sandoz L01XE05 Nexavar. 1g naredne ~etiri nedelje.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol. zatim 20mg po potrebi . Nebilet.C07AB12 Nevotens. oni koji pu{e preko 20 cigareta dnevno paralele NiQuitin 236 Registar lekova 2011 .GERB bez ezofagitisa: 1 x 20mg tokom 4 nedelje. sa produ`enim osloba|anjem 56 x 500mg. tokom 7 dana . zatim 1 x 20mg .esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . 1 i 10 x 40mg upotreba oralno .12. McNeil [vedska (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 Nicorette freshfruit lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette freshmint lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette microtab lemon sublingvalna tabl. 7 i 14 x 20mg i 40mg Nexium iv pra{ak za rastvor za iv inj./inf.5mg dnevno. 750mg tre}e nedelje.30 min.

20μg/kg (deca) infuzijom . sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli . 1 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg ./inf. 2mg/kg dnevno podeljeno u 2 ./inf. {to pre od po~etka subarahnoidalnog krvarenja.5 . 100 x 30mg (SZ) rastvor za inf.5mg/kg dnevno.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . 1 x (5mg/ml) 30ml upotreba iv injekcijom .3 x 20mg. GlaxoSmithKline Italija (cisatracurium besilat) miorelaksans 596 rastvor za iv inj.4 doze (na 6 . zatim doza odr`avanja 30μg/kg (odrasli).100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Xorimax M03AC11 (SZ) Nimbex. Max. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat P. 1 x 10mg/50ml upotreba parenteralno: 0.hipertenzija i angina pektoris: 2 . Zdravlje tabl. 5ml i 10ml rastvor za iv inj./inf. Bayer Schering Pharma (nimodipin) antagonist Ca 482 film tabl. Dicef. zatim 1 . Xorim.12 godina: 150μg/kg (intubacija).5ml. Hemofarm film tabl. kontinuiranom infuzijom.2μg/kg u minuti C08CA06 Nimotop S.25 . tokom najmanje 5 a najdu`e 14 dana oralno: najkasnije 4-og dana od po~etka subarahnoidalnog krvarenja uvesti oralnu primenu u dozi 60mg na 4 sata tokom 21-og dana Registar lekova 2011 237 .C08CA05 (nifedipin) antagonist Ca2+ strana 481 Nifedipin.0.1. Cefuroxim-MIP. Max. Hemofarm (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.3 doze paralele Nipidin J01DC02 (SZ) Nilacef. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat.odrasli i deca 1 mesec .8 sati) paralele Aksef.1mg/sat. 2 x 40mg deca: 0.odrasli i deca 1 mesec .12 godine: 3μg/kg u minuti (po~etna doza). Ceroxim. 5 x (2mg/ml) 2. Zdravlje kaps.

4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati paralele Actasulid 594 N05CD02 Nipam. Nifelat N07BA01 NiQuitin.epilepsija: 5 . Panacea Biotec oralna disperzibilna tabl.M01AX17 (nimesulid) nesteroidni antireumatik strana 593 Nimulid. slede}e 2 nedelje 1 flaster od 14mg dnevno. gel (1%) 30g upotreba Nimulid odrasli: 2 x 100mg posle jela deca: 5mg/kg dnevno podeljeno u 2 . Panacea Biotec tabl. Hemofarm (nifedipin) antagonist Ca2+ 481 kaps.. 10 x 5mg upotreba odrasli .10mg (do 1 godine). sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli . poslednje 2 nedelje 1 flaster od 7mg dnevno terapija se mo`e nastaviti i posle 10 nedelja ali ne du`e od 9 meseci (odrasli) ili 12 nedelja (deca 12 . 10 x 100mg (BR) Nimulid Transgel.14 godina) paralele Cerson C08CA05 Nipidin. 14mg/24h i 21mg/24h upotreba odvikavanje je fazno i sprovodi se tokom 10 nedelja: prvih 6 nedelja 1 flaster od 21mg dnevno. Panacea Biotec M02AA. Bosnalijek (nitrazepam) hipnotik 622 tabl.3 doze Nimulid MD odrasli: 2 x 100mg otopiti u ustima deca: 2 x 50mg otopiti u ustima Nimulid Transgel 3 . Catalent UK (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 transdermalni flaster 7 x 7mg/24h.17 godina) paralele Nicorette 238 Registar lekova 2011 .10mg pre spavanja deca .nesanica: 5 .hipertenzija i angina pektoris: 2 x 20mg. 2 x 40mg paralele Nifedipin. Max.4 puta dnevno 2 . 20 x 100mg Nimulid MD. 3 x 5mg (2 .

Max.5mg/kg dnevno (po~etna doza). 2 . 15 x 20mg/ml i 40mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Nirypan odrasli: 4 . Lemod Solu C08CA08 Nitrepin.005 .02mg/min. 50 x 5mg/1.48mg dnevno (po~etna doza). u razmacima od 10 minuta iv infuzija (posle efekta postignutog iv injekcijom): 0. do `eljenog odgovora) H02AB04 (metilprednizolon) glukokortikoid 527 Nirypan.01 . po potrebi ponoviti. najvi{e 3 lingvalete u razmaku od 3 .8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0. na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 . 40mg dnevno C01DA02 (gliceril trinitrat) antianginalgik 470 Nitroglicerin.2mg (1 . Lemod Depo. Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.6ml upotreba iv injekcija: 1mg tokom 3 minuta. po potrebi pove}avati do doze odr`avanja 10 . a zatim na 5 .01 . najvi{e 2 puta.C01DA02 (SZ) Nirmin.8 . Jugoremedija tabl. 50 x 1mg/1.0. Srbolek sublingvalna tabl.5mg sublingvalno 5 .0.5 minuta profilaksa: 0.500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Lemod. (po~eti sa 0. im iv inf. 40 x 0.8mg dnevno (doza odr`avanja) Nirypan solubile rastvara~ je voda za inj.4mg/dozi) 200 doza upotreba Nitroglicerin rok upotrebe posle otvaranja je 2 meseca terapija: 0.10 minuta uo~i aktivnosti koja mo`e da izazove anginozni napad Nitrolingual 0.4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre.01mg/min.1. Hemofarm (gliceril trinitrat) antianginalgik strana 470 rastvor za iv inj. vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 . 20 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno.3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik Registar lekova 2011 239 .10 minuta pove}avati za 0. Pohl Boskamp sublingvalni sprej (0.5mg sublingvalno (u sede}em polo`aju). 20 x 4mg i 8mg (Z) Nirypan solubile.5mg Nitrolingual.4 .20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze.0.1. 4 .6ml koncentrat za rastvor za inf.6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 . po potrebi ponoviti za 3 minuta. Zdravlje (nitrendipin) antagonist Ca2+ 482 tabl.2mg/min.

0. 20 x 400mg Nolicin. zatim 20 . Organon Holandija Norcuron. 30 i 90 x 250mg upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 150 .40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Tamoxifen M03AC03 (SZ) Norcuron.80μg/kg/sat (posle inicijalne iv injekcije od 40 . 14. 30 x 10mg Nolvadex D film tabl. AstraZeneca UK (tamoksifen) antagonist estrogena 578 film tabl. Pulcet L02BA01 Nolvadex. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc. Srbolek tabl. 28.100μg/kg) 240 Registar lekova 2011 .odrasli i deca iznad 5 meseci: 0. Organon Francuska (vekuronijum bromid) miorelaksans 595 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.1mg/kg. 30 x 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 . Panrazol. iv inf 50 x 4mg/ml upotreba rastvara~ je voda za inj. iv inj. Krka (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Uricin A02BC02 Nolpaza. i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma).500mg uve~e (profilaksa recidiva) J01MA06 (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 Nofocin. Krka film tabl. meka 10. Chephasaar (nitroksolin) uroantiseptik strana 544 kaps.J01XX07 Nitroxolin forte. ili 1 x 150 . 30. . 56 i 60 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno.30μg/kg (odr`avanje efekta) iv inf: 50 .250mg (akutno stanje).08 .

Fopin. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 5mg/1. Amlonorm. Vazotal J05AE03 Norvir. Novo Nordisk (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta strana 524 rastvor za inj. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.15 . Amlogal.3ij/m2 dnevno) odrasli .supstituciona terapija: 0. Amlopin. Amlodil.05mg/kg dnevno (0. Pfizer Deutschland (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. Amlodipin.0. po potrebi pove}avati za 75μg nedeljno do optimalne doze C08CA01 Norvasc.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4. 30 x 75μg i 150μg upotreba lek se uzima uve~e. inhibitor prolaktina 509 tabl.7 1.07 . (BR) Normogin.6 dan: 50μg od 7 dana: 75μg. 10mg/1.. Max. Laboratori Baldacci (Lactobacillus rhamnosus . uz obrok deca iznad 2 godine: 350mg/m2 na 12 sati. Ferring Arzneimitell (kvinagolid) dopaminergik. Monodipin.2 vaginalne tablete dnevno. meka 336 x 100mg upotreba odrasli: 600mg na 12 sati.liofilizovana kultura) terapija vaginitisa 506 vaginalna tabl. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin.0.025 . uz obrok Registar lekova 2011 241 .0.14 dana G02CB04 Norprolac.0mg/m2 dnevno {to je 2 . Humatrope G01AX.3 dan: 25μg 4 .H01AC01 (SZR) Norditropin NordiLet.1ij/kg dnevno odnosno 0.45 . Abbott (ritonavir) terapija HIV infekcije 550 kaps. zavisno od te`ine klini~ke slike tokom 7 . 3 x 25μg + 3 x 50μg tabl. 10mg dnevno paralele Alopres.14ij/kg dnevno odnosno 1.5ml upotreba deca .5ml i 15mg/1.035mg/kg dnevno (0.0.nedostatak hormona rasta: 0.9ij dnevno).Turner-ov sindrom: 0.3mg dnevno (0.3ij/m2 dnevno) . Tenox. Amlodipin PharmaSwiss.5ml. 6 x 40mg upotreba `ene iznad 18 godina: 1 . uz obrok pre spavanja hiperprolaktinemija 1 .

ne sme se me{ati sa infuzionim rastvorima te{ke epizode krvarenja: 3 . podeljeno u 2 . (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100j/ml) 3ml NovoRapid Penfill rastvor za inj.kristalni 70%) 435 NovoMix 30 FlexPen suspenzija za inj.3ml upotreba 1.2mg = 60kij. dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok B02BD08 (SZ) NovoSeven.5 . na 2 . (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml NovoMix 30 Penfill suspenzija za inj.3 sata u po~etku.340mg dnevno. Novo Nordisk (insulin aspart) analog humanog insulina 434 rastvor za inj.6 godina: 40 . iv 1 x 1. podeljeno u 2 . doze i du`ina terapije odre|uju se individualno. sanofi aventis (drotaverin) spazmolitik strana 421 tabl.rastvorljivi 30% + insulin aspart protamin . im iv 50 x 2. rastvara~ je voda za inj. 20 i 100 x 40mg (Z) rastvor za inj. sc im 1 x (100j/ml) 10ml NovoRapid FlexPen rastvor za inj. primenjuje se isklju~ivo iv injekcijom.4mg/4. 5g dnevno paralele Analgin. podeljeno u 2 .200mg dnevno. Baralgin M A10AB05 NovoMix 30.iznad 6 godina: 80 .2. Novo Nordisk analog humanog insulina (insulin aspart .5g/5ml upotreba 0.3 doze .2mg/2. Novo Nordisk (aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa .120μg)/kg. Max. iv 1 x 2.3 doze .5g im.1g sporo iv ili 1 . (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno A10AB05 NovoRapid. (ulo`ak) sc im 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno. zatim u intervalima 4 .5 doza N02BB02 (SZ) Novalgetol. im 25 x 40mg/2ml upotreba oralno ili parenteralno .6kij/kg (60 .humani rekombinantni)) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.deca 1 .12 sati 242 Registar lekova 2011 .120mg dnevno.odrasli: 120 .2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.A03AD02 No Spa. Galenika (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 rastvor za inj.

G03AA09 Novynette. zatim 7 dana pauze paralele Mercilon. Braun parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat) 460 NuTRIflex lipid peri emulzija za inf. posle 3 nedelje prsten se uklanja istog dana u nedelji kada je stavljen. Organon Holandija NuvaRing. Organon Irska (etinilestradiol + etonogestrel) kontraceptiv 508 vaginalni sistem/prsten 1 x (2. Schering-Plough Francuska (posakonazol) antimikotik 547 oralna suspenzija (40mg/ml) 105ml upotreba lek se uzima uz jelo uobi~ajeno: 2 x 400mg ili 4 x 200mg orofaringealna kadidijaza: 1 x 200mg prvi dan. (SZ) Nutrineal PD4. tokom 21-og dana. Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 film tabl. 5 x 1250ml. 1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid special emulzija za inf. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (aminokiseline + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara G02BB01 NuvaRing. zatim 1 x 100mg narednih 13 dana 17 4 (SZ) NuTRIflex. 1875ml i 2500ml B05D.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. 1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid plus emulzija za inf. 5 x 1250ml. B.. Regulon J02AC04 Noxafil. nakon pauze od nedelju dana stavlja se novi prsten Registar lekova 2011 243 . 5 x 1250ml.02mg + 0. 21 x (0..7mg) upotreba prsten dnevno osloba|a (120μg etonogestrela i 15μg etinilestradiola) prsten presaviti i staviti duboko u vaginu prvog dana menstrualnog krvarenja.7mg + 11.

uve~e tokom 7 .3 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju .mast: 1 . 3 x 500 000ij (deca iznad 5 godina) .tabl: 3 x 500 000ij .10 dana.3 nedelje (pre upotrebe vaginalnu tabl.kapi: vi{e puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (`vale) . Hemofarm (nistatin) A07AA02 oblo`ena tabl.1 Mij (odrasli i adolescenti).vaginalna tabl: 1 vaginalna tabl. na 2 . 4 x 200 000ij (deca iznad 5 godina) lokalno . zatim 1 vaginalna tabl. 10 x 500 000ij strana antimikotik 427 504 494 pra{ak za oralnu suspenziju (100 000ij/ml) 24ml G01AA01 vaginalna tabl.600 000ij (odrasli i adolescenti). 15 x 100 000ij D01AA01 mast (100 000ij/1g) 5g i 20g upotreba oralno . ovla`iti vodom) 244 Registar lekova 2011 .Nystatin.kapi: 4 x 400 000 .3 dana jo{ 2 . 4 x 100 000ij (nedono{~ad).

.

Haemonine.v. Ig Vena. 1 x 500ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. Schulke & Mayr (oktenidin dihidrohlorid + fenoksietanol) antiseptik.2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. Berinin P 600. ili 300mg/kg na 3 . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A .humani) hemostatik 453 Octanate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.40ij/kg u intervalu 2 . stepena krvarenja. iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 .400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. iv 1 x 250ij/5ml Octanate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Octapharma (koagulacioni faktor VIII . Emoclot.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. Koate DVI B02BD04 (SZR) Octanine F. dezinficijens 501 rastvor za ko`u.3 dana paralele Beriate P./inf. Octapharma (imunoglobulin (IgG . Haemoctin SDH.7S) . Imunoglobulin (ljudski) za i. primenu B02BD02 (SZ) Octanate. Jugoremedija (ciklopiroks olamin) antimikotik strana 495 krem (1%) 20g rastvor za ko`u (1%) 20ml pra{ak za ko`u (1%) 30g upotreba krem ili rastvor: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto do izle~enja i jo{ 7 . izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B .2 puta dnevno preventivno ili kao produ`etak le~enja J06BA02 (Z) Octagam.dugotrajna terapija krvarenja: 20 . iv 1 x 500ij/10ml Octanate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.40ij/kg u intervalu 3 . 250ml i 1000ml upotreba po potrebi rastvor se nanese na ko`u.14 dana za spre~avanje recidiva pra{ak za ko`u: 1 . sluznice ili ranu i ostavi 1 minut da deluje 246 Registar lekova 2011 . Octapharma (koagulacioni faktor IX . Immunine D08AX10 (BR) Octenisept.D01AE14 Obytin.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. sluznice ili rane (1mg + 20mg)/ml 50ml.4 dana paralele Aimafix.dugotrajna profilaksa: 20 . iv 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 .

sa dosta te~nosti paralele Kombikaf Registar lekova 2011 247 .10mg. Pliva Hrvatska (piracetam) nootropno sredstvo 627 kaps. tvrda 60 x 400mg upotreba odrasli: 3 x 400 . 28 x 5mg i 10mg OlanzEP. 20mg paralele Treana. Zdravlje (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein) analgoantipiretik 607 tabl. Salutas Pharma film tabl.estrogen strana 513 rastvor za inj. Zalasta.5%) 5ml upotreba 1 . Galenika (hidroksokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj. zatim 1 .800mg deca: 30 . Zyprexa Velotab N02BA51 (BR) Oldon.2 tablete po potrebi. Cipla film tabl. 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza).5mg. zatim 2500μg 1 x mese~no do godinu dana N06BX03 Oikamid.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N05AH03 (olanzapin) antipsihotik 620 Olanzapin Sandoz. zatim 2500μg na 4 . im 5 x 10mg/ml upotreba 1 . 100 blistera po 10 x (300mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 x 1 . zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max.2 kapi na 2 sata u toku no}i. zavisno od indikacije S01BA04 Oftalmol.G03CA03 Oestradiol.2 kapi na 1 sat u toku dana.4 x nedeljno 2500μg mesec dana. Galenika (estradiol) hormon . posle pobolj{anja ukapavati na 4 sata B03BA03 OHB12. Hemofarm (prednizolon) kortikosteroid 653 kapi za o~i. Zapilex. 7. suspenzija (0. 30 x 5mg.8 nedelja neurolo{ki poreme}aji: 2 . im 5 x 2500μg/2ml upotreba megaloblasti~na anemija: 3 x nedeljno 2500μg do popune depoa.

1 sat pre intervencije paralele Loseprazol. 20 .refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 .12 godina (0. Lek gastrorezistentna kaps.3 x 2 .prevencija recidiva ulkusa. Sofarimex pra{ak za rastvor za inf. Nobel Ilac kaps. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno . tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprazol Sandoz. tvrda 15 x 20mg Omeprazid.ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno iv infuzijom tokom 20 .8 nedelja .1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0.B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (emulzija lipida + rastvor amino kiselina + rastvor glukoze) OliClinomel.Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). ili 8 nedelja (ulkus `eluca) . tvrda 15 x 20mg Omex.3 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu odrasli i deca 2 . tvrda 14 x 20mg Omeprazol ICP.1%) 10ml sprej za nos (0. tvrda 14 i 28 x 20mg upotreba oralno . Ortalox.2 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu A02BC01 (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 (Z) Omep.30 minuta. 1 x 40mg Omeprol.05%) 10ml i (0. Zdravlje gastrorezistentna kaps. Salutas Pharma kaps. Baxter SA strana 462 OliCinomel N4-550E emulzija za inf.2 x 1 .120mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno . 6 x 1000ml i 4 x 2000ml OliCinomel N6-900E emulzija za inf. Zeprom 248 Registar lekova 2011 .05%) 10ml i (0. do 5 dana Zollinger-Elisson sindrom: 60mg dnevno ili 80mg dnevno podeljeno u 2 doze iv infuzijom profilaksa u hirurgiji: 40mg iv inj. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). Famar Francuska (ksilometazolin hlorid) dekongestiv 638 kapi za nos (0.ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka.05% rastvor): 1 . tvrda 14 x 20mg Omeprazol. tokom 5 minuta. tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprol. Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps. 6 x 1000ml i 4 x 2000ml upotreba doziranje je individualno R01AA07 (BR) Olynth. tvrda 7 i 14 x 10mg gastrorezistentna kaps. 4 x 2000ml OliCinomel N7-1000E emulzija za inf. Remedica gastrorezistentna kaps.1% rastvor): 2 . Ufar gastrorezistentna kaps.

3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika sirupa) 3 .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). iv 10 x (287mg/ml . ItraconEP. 3 nedelje (keratitis fungalis). Hemofarm (butamirat citrat) antitusik 647 film tabl. 10 x 50ml i 100ml Omnipaque 350 rastvor za inj.4mg upotreba 1 x 0.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. Tamsol.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 .3 x 40mg ili 1 x 50mg deca 1 .odrasli: 200 . GE Healthcare (gadodiamid) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. Prokanazol V08AB02 (SZ) Omnipaque. Gedeon Richter (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps. Tamsudil Registar lekova 2011 249 . sa modifikovanim osloba|anjem 10 x 20mg i 50mg sirup (4mg/5ml) 200ml upotreba odrasli: 2 . 15ml i 20ml upotreba odrasli: 0. 15 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze .J02AC02 Omicral. Tamosin. Tinea cruris). 100ml i 200ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja V08CA03 (Z) Omniscan. GE Healthcare (joheksol) Rö kontrast 665 Omnipaque 300 rastvor za inj.6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike sirupa) 6 . 4 . Tamprost.0. tvrda 4. 10 x 50ml.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal.5mmol/ml) 10ml. ukupna doza do 20ml R05DB13 Omnitus. Kanazol.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika sirupa) ili 2 x 20mg (1 tableta) paralele Sinetus G04CA02 Omsal.8 nedelja (Tinea capitis). Medico Uno (itrakonazol) antimikotik strana 547 kaps. 7 .2ml/kg.15 dana (Tinea pedis. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 10 i 30 x 0. 4 . Flosin.

/inf. Zapilex. Zyprexa Velotab R01AA05 (BR) (oksimetazolin) dekongestiv 638 Operil.18mg pramipeksola = 0.05%) 10ml Operil P. Max. oralno tokom 5 dana . 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza).odrasli i deca iznad 7 godina: 2 . Olanzapin Sandoz.09mg (po~etna doza).3 x 1 .125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. Krka (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl. Zalasta. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. Lek kapi za nos (0. oralno tokom 5 dana .oralno: 16mg na 1 sat pre anestezije ili 8mg 1 sat pre anestezije zatim jo{ 2 doze od 8mg na 8 sati . postepeno pove}avati na 5 .2 kapi ili sprej doze N04BC05 Oprymea. Slaviamed (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 (SZ) film tabl.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. 10 x 4mg film tabl. zatim 8mg na 12 sati.deca 1 . Treana.parenteralno: 4mg im ili sporo iv pre operacije i 4mg posle operacije deca: 5mg/m2 iv.radioterapija ili hemioterapija (osim cisplatina): 8mg iv pre terapije.025%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Operil .025%) 10ml sprej za nos (0. Lek kapi za nos (0. nastaviti sa 8mg na 12 sati.18mg i 0.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.09mg pramipeksola = 0. 3 x 1.: 3 x 0.7mg upotreba 0.1mg dnevno paralele Mirapexin. zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata. 20mg paralele OlanzEP.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja .70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl.3 x 1 .05%) 10ml sprej za nos (0.7 dana do 3 x 0.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja .visoko emetogena terapija: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv. 10 x 8mg rastvor za iv inj. 30 x 0. Panarak 250 Registar lekova 2011 .A04AA01 Ondasan. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Zofran N05AH03 Onzapin.35mg pramipeksola = 0.2 kapi ili sprej doze Operil P . 28 x 5mg.7 godina: 2 . Actavis Malta (olanzapin) antipsihotik 620 film tabl. 5 x 4mg/2ml upotreba odrasli .35mg.

V08AB07 (SZ) Optiray. Covidien (joversol) Rö kontrast strana 666 Optiray 240 rastvor za inj. premenstrualni sindrom: 5mg dnevno od 14 . L. ({pric sa adapterom) (350mg joda/ml) 10 x 50ml 75ml i 100ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja N02AA01 § Oramorph. menoragija: 2 x dnevno 5mg tokom 10 dana polimenoreja. po potrebi i du`e metroragija.1ml = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 .25mg {estog dana od po~etka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku) G03DC03 Orgametril.25mg/0. ({pric) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml rastvor za inj. 100ml i 200ml rastvor za inj.20mg na 4 sata. Organon Holandija (linestrenol) hormon 514 tabl. ({pric sa adapterom) (320mg joda/ml) 10 x 50ml Optiray 350 rastvor za inj. Organon Irska (ganireliks) antagonist GnRH 526 rastvor za inj. ({pric sa adapterom) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml Optiray 320 rastvor za inj. 5 . Molteni (morfin sulfat) opioidni analgetik 605 oralni rastvor 20 x 10mg/5ml.5 godina: Max. 5mg na 4 sata 6 .5ml upotreba 1 x 0. ({pric) (350mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj. po potrebi dozu pove}ati na 30mg ili 100mg deca 1 .10mg dnevno 6 meseci uzastopno. 10 x (240mg joda/ml) 50ml i 100ml Optiray 300 rastvor za inj. ({pric) (320mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj. 30mg/5ml i 100mg/5ml oralne kapi 1 x (20mg/ml) 20ml sirup (10mg/5ml) 100ml upotreba kapi .12 godina: Max. amenoreja.10mg na 4 sata H01CC01 (SZ) Orgalutran. 30 x 5mg upotreba endometrioza: 5 .25-og dana menstrualnog ciklusa Registar lekova 2011 251 . 10 x (320mg joda/ml) 50ml. sc 1 x 0.

5mg/kg na 8 sati (deca) parenteralno . tokom 5 . Omeprazid. Sinacilin 252 Registar lekova 2011 . 20 x 400mg P01AB01 634 544 504 416 upotreba Orvagil oralno . 15mg/kg dnevno u 3 doze.deca 1 .lamblijaza: 2g dnevno tokom 3 dana (odrasli). 7.10 dana (odrasli). ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . Omeprazol ICP. 20 x 400mg J01XD01 (SZ) rastvor za inf.odrasli i deca iznad 10 godina: 200mg na 8 sati paralele Arilin rapid J01CA04 (amoksicilin) penicilin 533 Ospamox. Amoxicillin.10 godina: 100mg na 8 sati tokom 3 dana parodontopatije .50mg/kg (Max. za oralnu suspenziju 10 i 14 x 500mg. pije se cela ili rastvorena u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 750mg . se mo`e deliti.4 doze paralele Amoksicilin. 750mg i 1000mg upotreba tabl. tokom 3 dana (deca) .anaerobne infekcije: 500mg na 8 sati (odrasli). 7. Max. Jadran Galenski Laboratorij (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps.400mg na 8 sati tokom 3 dana .3g dnevno podeljeno u 2 .A02BC01 Ortalox. Omeprazol Sandoz. Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (500mg/5ml) 60ml i 100ml Ospamox DT.7 godina: 100mg na 12 sati tokom 3 dana 7 . 60mg/kg) dnevno podeljeno u 2 . Zeprom (metronidazol) antibiotik Orvagil. 20 . 6g dnevno deca: 25 . tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). Galenika tabl.3 godine: 50mg na 8 sati tokom 3 dana 3 . 20 x 250mg film tabl. Omex. tvrda 14 i 28 x 10mg i 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka.4 doze.800mg na 8 sati tokom 5 .trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno (odrasli) .8 nedelja prevencija recidiva ulkusa.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol.anaerobne infekcije: 400mg na 8 sati tokom 7 dana (odrasli). Omeprazol. Sandoz tabl.odrasli i deca iznad 10 godina: 200 . 35 . uz oralnu terapiju oba partnera Orvagil D akutni ulceronekrozni gingivitis .50mg/kg dnevno u 3 doze. Omep.10 dana (deca) . Galenika film tabl. Omeprol.5mg/kg na 8 sati (deca) vaginalno: 1 vagitorija uve~e tokom 7 dana. (5mg/ml) 100ml vagitorija 10 x 500mg G01AF01 A01AB17 Orvagil D.amebijaza: 400 .

dnevno L02AB01 O tentika. ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine.20ml (400 .1% + 1%) 10ml upotreba na 1 sat ukapati 5 . zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika L01XA03 (SZ) (oksaliplatin) citostatik . Sinoxal Registar lekova 2011 253 . Organon Holandija vagitorija 15 x 0. 1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss.estrogen 513 Ovestin.5mg Ovestin.800mg) suspenzije dnevno paralele Megace S02CA01 Otol H. ({pric) sc 1 x 250μg/0. Fresenius Medical Care (kalcijum acetat + magnezijum karbonat) terapija hiperfosfatemije strana 663 film tabl. Hemofarm (megestrol acetat) progestagen 577 oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 . se gutaju cele u toku jela. 1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema. tokom 2 .01% + 0.3 nedelje. Max. Merck Serono (horiogonadotropin . sc 1 x 250μg/1ml upotreba doziranje je individualno.hiperfosfatemija u hroni~noj renalnoj insuficijenciji: 3 . Ebewe Pharma pra{ak za rastvor za inf. 1 x 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.V03AE04 OsvaRen. ne smeju se lomiti odrasli iznad 18 godina . Schering-Plough Irska vaginalni krem (0. zatim ista doza 2 x nedeljno G03GA08 Ovitrelle.5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.1%) 15g upotreba 1 doza krema ili 1 vagitorija dnevno. dnevno u zavisnosti od koncentracije fosfata u serumu.6 kapi u obolelo uho. Pliva-Lachema pra{ak za rastvor za inf.10 tabl.alfa) hormon 517 rastvor za inj.alkiliraju}i agens 572 Oxaliplatin "Ebewe". PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf. 12 tabl. Hemofarm (tirotricin + prednizolon + tetrakain hlorid) otologik 659 kapi za uho (0. ili natopiti sterilnu gazu i uvu}i u slu{ni kanal G03CA04 (estriol) hormon . 180 x (435mg + 235mg) upotreba tabl.

Max.5μg/dozi (najvi{e 2 inhalacije odjednom) ili 4 inhalacije po 9μg/dozi (najvi{e 1 inhalacija odjednom) paralele Respilong H01BB02 (SZ) Oxytocin Synthetic.5 .2 x 2 inhalacije (hroni~na primena) Max./inf. 5ij dnevno prevencija postpartalne hemoragije: 5ij sporom iv inj. AstraZeneca [vedska (formoterol fumarat) antiastmatik strana 641 pra{ak za inhalaciju 60 x 4. ili 3 .2ij u infuziji fiziolo{kog rastvora (po~etno).2 inhalacije (akutni napad). u 30 .5μg/dozi i 9μg/dozi upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 . postpartalna hemoragija: 5ij sporom iv inj.20ij infuzijom u 500ml infuzionog rastvora paralele Syntocinon 254 Registar lekova 2011 . dnevna doza: 8 inhalacija po 4. u te{kim slu~ajevima 5 .60 minutnom intervalu do normalnih kontrakcija. Gedeon Richter (oksitocin) uterotonik 525 rastvor za im iv inj.10ij im.2ij/min.R03AC13 Oxis Turbuhaler. 1 . 100 x 10ij/ml upotreba infuzija se priprema u srazmeri 1ij oksitocina na 100ml infuzionog rastvora indukcija poro|aja: 0. po potrebi dozu pove}avati najvi{e 1 .

.

60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 . Max. Hidensil 256 Registar lekova 2011 . Galenika (cefaleksin) cefalosporin 535 kaps. 1 x 30mg/5ml Paclitaxel-Teva. Taxol J01MB04 Palin. Pipem J01DB01 Palitrex. 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia. 4ml i 6ml upotreba 15 . PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf.6 sati (uobi~ajeno). 6g dnevno deca: 25 .3 doze. Cefalexin Alkaloid J01CA01 (Z) Pamecil. Medochemie (ampicilin) penicilin 533 pra{ak za rastvor za im iv inj. Lek (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 kaps.12 sati. 1 x 30mg/5ml. hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje paralele Sindaxel. Max. Cefalexin. iv infuzijom tokom 3 sata.L01CD01 (SZ) (paklitaksel) citostatik .4 dana.50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno./inf 10 i 100 x 1g upotreba odrasli: 500mg na 4 . 2g iv na 6 sati (meningitis) deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno).7ml upotreba 135 . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Max.7ml. podeljeno u 2 . tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti paralele Pipegal. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a). 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Pentrexyl M05BA03 (SZ) Pamitor. 100mg/16. 150mg/25ml i 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. Torrex Chiesi Pharma (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 koncentrat za rastvor za inf.antimitotik strana 570 Paclitaxel "Ebewe". 4g dnevno paralele Cefaleksin. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 . 1 x (15mg/ml) 2ml. 1 x 30mg/5ml i 100mg/16.

3.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.12 godina) paralele Efferalgan.09mg pramipeksola = 0.100mg dnevno paralele Atenolol.35mg pramipeksola = 0. Prograf C07AB03 Panapres.6 sati): 1 . 1mg i 5mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf. Hemofarm (atenolol) beta blokator 479 tabl.15mg dnevno paralele Mirapexin.09mg (po~etna doza).6 sati. Europharm film tabl.C.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.5mg. Paracetamol.4 x 240 . Paracetamol Sopharma. Oprymea Registar lekova 2011 257 . tvrda 30 x 0. dnevno paralele Kombinovani pra{ak protiv bolova L04AD02 (SZR) Panalimus. Farmaclair Francuska oralna suspenzija (120mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 500mg .1. Febricet. postepeno pove}avati na 5 .2 tabl. Max. prema potrebi.7 dana do 3 x 0. Panacea Biotec (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. u razmaku od 4 .05mg. Perfalgan N02BE51 (BR) Panadol extra. Prinorm N04BC05 Panarak.N02BE01 (BR) (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 Panadol.18mg i 0.18mg pramipeksola = 0.7mg upotreba 0. na 4 .1g na 4 sata. S. GlaxoSmithKline Irska Panadol. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. Hemofarm (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl. Max. 30 x 0. Max.35 . 14 x 100mg upotreba 1 x 50 . 8 tabl.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata oralno: 3 x 0. GlaxoSmithKline Irska (paracetamol + kofein) analgoantipiretik 608 film tabl. 12 i 24 x 500mg Panadol Baby. 12 i 24 x (500mg + 65mg) upotreba 1 .500mg (6 . prema potrebi.

5mg na 8 sati (do 1 godine).25mg)/5ml 100ml Panklav forte pra{ak za oralnu suspenziju (250mg + 62. Enhancin A09AA02 (BR) Pankreatin.0. 14 x (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Panklav odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . Hemofarm (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl. u toku obroka paralele Festal N 258 Registar lekova 2011 .0. 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) M03AC01 (SZ) Pancuronium DeltaSelect. 5 i 10 x 400mg granule za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli: 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno deca: 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno J01CE30 Pancillin. im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1.05 .12 godina) Panklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 .01 .04mg/kg. Hemofarm (benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj.02mg/kg ako je potrebno paralele Pavulon J01CR02 Panklav. Galenika (pankreatin) digestivni enzimi 430 gastrorezistentna tabl. Alkaloid (cefiksim) cefalosporin strana 536 film tabl.6 godina).500mg na 8 sati deca: 62.0.J01DD08 Pancef. zatim 0.250mg na 8 sati (1 .02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0. zatim 0.500mg na 8 sati (6 .6 Mij . 250 .45mg/kg podeljeno u 2 doze paralele Amoksiklav.03 .5mg)/5ml 100ml Panklav 2x film tabl. Amoksiklav 2x. Augmentin. DeltaSelect (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj. 50 x 125mg upotreba 1 .01 .1mg/kg. iv 10 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0.2 tabl. 125 .0. 15 x (250mg + 125mg) i 20 x (500mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (125mg + 31.4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina).875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 . Amoksiklav Quicktab.

10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere (oralno). ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc.1.A06AB02 (BR) Panlax. Pulcet A11HA31 (BR) (kalcijum pantotenat) vitamin 442 Pantenol. 20 x 120mg Panthenol. Nolpaza. Hemofarm lozenga 20 x 120mg D03AX03 mast 30g (dekspantenol 5%) upotreba lozenga: 2 .025%) 15g mast (0.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Sinoderm A02BC02 Panrazol.6 x 1 lozenga (odrasli).3 x dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto 496 Registar lekova 2011 259 .5 lozenga dnevno (deca) mast: 2 .025%) 15g upotreba 2 . Hemofarm (bisakodil) laksativ strana 426 oblo`ena tabl. Zdravlje (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. 30 x 5mg supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 . i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). Nini oralna disperzibilna tabl. 14 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. 10mg ujutro (rektalno) deca do 2 godine: 5mg rektalno iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis. Hemofarm (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0. 1 . Dulcolax D07AC04 Panolon.

ponavljati na 4 nedelje paralele Carboplasin. Febricet. 1 . 60mg dnevno paralele Actapax. 18 x 500mg (Z) (BR) (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml tabl. N02BE01 (paracetamol) analgoantipiretik 608 Paracetamol. Rexetin. deca iznad 12 godina: 1 . 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. u razmaku od 4 .6 sati): 1 . po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. Perfalgan L01XA02 (SZ) Paraplatin. prema potrebi.1g na 4 sata.4 x 60 . pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 1 x (10mg/ml) 5ml.A11JC. 30 x 20mg upotreba depresija. (BR) vitamini (medicinski kvasac + vitamin B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin) Pantogar. generalizovani anksiozni poreme}aj. socijalna fobija.500mg (6 .4 x 120 . Panadol Baby. Rhesonativ.12 godina) paralele Efferalgan. Panadol. 50 blistera po 10 x 500mg Paracetamol.odrasli: 1 x dnevno 400mg/m2 iv infuzijom.. 1 .120mg (2 meseca 1 godine).4 x 240 . Max. Immunorho. Aurobindo Paroxetin Sandoz. Galenika (BR) tabl. Arketis. Sopharma sirup (120mg/5ml) 125ml upotreba odrasli: 500mg .2 x 1 kaps. Jugoremedija sirup (120mg/5ml) 100ml Paracetamol Sopharma. tvrda 90 x (100mg+60mg+60mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima uz jelo odrasli: 3 x 1 kaps. Carboplatin "Ebewe". Salutas Pharma (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. Seroxat J06BB01 (SZ) Partobulin SDF. ({pric) im 1 x 250μg/ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj ili abortus (u prva 72 sata): 250μg paralele Beoglobin D. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. Baxter AG (anti D (Rho) imunoglobulin . Carboplatin.6 godina).240mg (1 . Bristol Myers Squibb (karboplatin) citostatik . Rhophylac 300 260 Registar lekova 2011 . Carboplatin Teva N06AB05 Paroksetin.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj.alkiliraju}i agens 572 koncentrat za rastvor za inf. Merz Pharmaceuticals strana 443 kaps. 15ml i 45ml upotreba monoterapija .

5μg/kg jednom nedeljno.5 .5ml. zatim 0. Ferring International (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 tabl. Belgija (peginterferon alfa 2b) 582 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5ml upotreba 0. Salofalk Registar lekova 2011 261 .02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0.3 x 500mg .5ml. 50 x 5mg (SZ) Partusisten. 4g dnevno (akutna faza). Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl.01 . sa produ`enim osloba|anjem 100 x 500mg supozitorija 28 x 1g rektalna suspenzija 7 x 1g/100ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode tablete .deci se ne preporu~uje rektalna suspenzija . 3 x 500mg (doza odr`avanja) .5ml upotreba 1 x nedeljno 135μg ili 180μg L03AB10 (SZ) PegIntron.03 .02mg/kg ako je potrebno paralele Pancuronium DeltaSelect L03AB11 (SZR) Pegasys. Boehringer Ingelheim [panija koncentrat za rastvor za inf. Schering-Plough Labo.05 .G02CA03 (fenoterol bromid) tokolitik strana 508 Partusisten.5mg/10ml upotreba oralno: 5mg na 3 . iv 10 i 50 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0. tokom 12 meseci A07EC02 Pentasa. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 50μg/0.odrasli: 2 .1g . ({pric) sc 1 x 135μg/0.odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja .0. 5 x 0. Schering-Plough Irska terapija hroni~nog hepatitisa C PegIntron.5ml i 180μg/0.0.01 . zatim 0.1mg/kg.1g Max. 100μg/0.04mg/kg.5ml i 150μg/0. daje se sporom iv infuzijom (20 kapi/min) M03AC01 (SZ) Pavulon. Organon Holandija (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj.1.5ml.deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle supozitorije . Roche (peginterferon alfa 2a) terapija hroni~nog hepatitisa C 582 rastvor za inj.odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg .0.0. Asacol. 80μg/0. 120μg/0.6 sati parenteralno: doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta.deci se ne preporu~uje paralele 5-ASA.

sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 .2.odrasli i deca iznad 40kg: 250mg .6 sati.6 sati (uobi~ajeno).10 godina) parenteralno . Max. Laboratories Rosa Phytopharma (dimetikon + gvajazulen) terapija stoma~nih tegoba 673 kaps.deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine).50kg: 15mg/kg na 4 . meka 30 x (300mg+4mg) oralni gel 30 x (3g+0.5ml 3.3) pra{ak i suspenzija za suspenziju (u {pricu) za inj.1g na 6 sati (uobi~ajeno). (10mg/ml) 12 x 50ml i 100ml upotreba mo`e se primeniti kao nerazbla`en rastvor ili razbla`en fiziolo{kim rastvorom ili 5% glukozom na koncentraciju 1mg/ml. Max. 2g iv na 6 sati (meningitis) .6 sati. infuzija traje 15 minuta .5ml upotreba primarna vakcinacija: 0.J07CA06 (Z) Pentaxim. Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik 608 rastvor za inf.1 sata odrasli i deca iznad 50kg: 1g na 4 . Bristol Myers Squibb pra{ak za rastvor za inj. 4 i 6 meseca po ro|enju revakcinacija: izme|u 17 i 24 meseca `ivota C04AD03 Pentoksifilin.5mg/kg na 4 . 60mg/kg/dan 262 Registar lekova 2011 . im iv 50 x 1g upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela oralno . 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) .3 x 1 . tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml (Z) Pentrexyl. Max.3 x 400mg posle jela paralele Damaton. N02BE01 (SZ) Perfalgan. Trental J01CA01 (ampicilin) penicilin 533 (Rp) Pentrexyl. Hemofarm (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. 250mg na 6 sati (3 . im 1 x 0.2 kesice gela ili kaps. Sanofi Pasteur polivakcina strana 563 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. gel se uzima direktno iz kesice 2 . Pamecil (BR) Pepsane.deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno). 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Ampicilin. 4g dnevno deca neonatusi i deca lak{a od 10kg: 7. pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1.004g)/10g upotreba lek se uzima pre jela ili kada su simptomi najja~i. Galenika kaps. 30mg/kg/dan deca 10 .6 sati.odrasli: 500mg na 4 .

Chephasaar (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 film tabl. 250ml i 500ml upotreba 2 . rastvara~ je voda za inj.3 x 1 . po potrebi ponoviti za 6 sati. Merck Serono (folitropin alfa + lutropin alfa) hormoni strana 516 pra{ak i rastvara~ za inj. sat pre spavanja A16A.8mg/kg dnevno parenteralno: 50 . Max. Richard Bittner (etanolni ekstrakt 25 biljnih vrsta . tvrda 20 x (125mg + 25mg + 25mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .G03GA05 Pergoveris.deca: 5 .3 tabl.. Hemofarm tabl. Pharmatex..) biljni lek 671 oralni rastvor 50ml.180 mikromola/L). 40 x (50mg + 25mg + 25mg) Persen forte kaps. .2 kaps. 600mg dnevno Registar lekova 2011 263 . (BR) Persen. sc 1.9mg upotreba vaginalno pre svakog polnog odnosa N03AA02 § (fenobarbiton) antikonvulziv 610 Phenobarbiton.2 kafene ka{ike G02BB. Laboratorie Innotech International (benzalkonijum hlorid) lokalni kontraceptiv 508 vaginalna tabl.uznemirenost: 2 -3 x 2 .2 kaps.vidi na str. Lek biljni anksiolitik (suvi ekstrakti: korena valerijane + lista mati~njaka + lista nane) 671 Persen oblo`ena tabl. 12 x 20mg vaginalna kaps.40μg/ml (60 . ili 1 . 20 i 100 x 500mg upotreba 3 x 500mg na prazan stomak paralele Dona HN05CM. optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 . ili 1 . oralno . (BR) Pervivo. uve~e . im iv 5 x 220mg/2ml upotreba doziranje je individualno. 3 i 10 x (150ij + 75ij)/ml upotreba doziranje je individualno.2 x 1 . zavisno od odgovora pacijenta M01AX05 (BR) Perigona. 30 x 15mg i 100mg (Z) Phenobarbiton natrijum.200mg.3 tabl.nesanica: 2 .odrasli: 50 .300mg u jednoj dozi. meka 6 x 18. Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.

dnevno sa punom ~a{om vode.4mg ujutro ili 2 x 0. Krka (vitamini A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis. Galenika kaps. najbolje u toku jela A11BA. Laboratorie Innotech International (diosmin) venotonik strana 477 film tabl.4mg upotreba 0. Bosnalijek (minoksidil) terapija alopecije 502 rastvor za ko`u (2%) i (5%) 60ml upotreba odrasli 18 . Expanscience Laboratories (sojino ulje + avokadovo ulje .2mg ujutro.2mg i 0. Hemofarm kaps. tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti 264 Registar lekova 2011 .65 godina: 2 x 1ml rastvora naneti na suvu }elavu povr{inu i blago utrljati.5mg+1. 30 x (5000ij+1.4mg.nesaponifikovano) terapija osteoartritisa 600 kaps. Max.7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg+10mg+0.C05CA03 Phlebodia. (BR) Piascledine. dnevna doza 0.. + nikotinamid) vitamini 440 oblo`ena tabl. 15 i 30 x 600mg upotreba hroni~na venska insuficijencija: 600mg ujutro pre doru~ka hemoroidi: 2 . 28 x 0. ukupna dnevna doza najvi{e 2ml J01MB04 (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 Pipegal. Solvay Francuska (moksonidin) antihipertenziv 472 film tabl. pojedina~na doza 0. Max. (BR) Pikovit forte. tvrda 20 x 200mg Pipem.. tvrda 15 x (200mg + 100mg) upotreba 1 kaps.3 x 600mg pre jela C02AC05 Physiotens.2mg. po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0.6mg paralele Moxogamma M09AX. otopljeno u ustima D11AX01 (BR) Pilfud.4mg+20mg) upotreba samo odrasli: 1 dnevno.

5 . Ljudski albumin 20%. 28 i 50 x (2. Humani albumin 20% Biotest. 28 x 1. Ramipril H.25mg (po~etna doza).25mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. PharmaSwiss (teikoplanin) antibiotik 544 pra{ak za rastvor za im iv inj.5mg (doza odr`avanja). Tritace comp. pove}avati nedeljno do doze odr`avanja 2 x 100 . odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza). zavisi od telesne mase bolesnika. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). Merz Pharmaceuticals (amantadin sulfat) antiparkinsonik 615 film tabl. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD. Human albumin. 20. Human albumin 20% Behring. Lek (ramipril) ACE inhibitor strana 484 tabl. Max. Ampril HL. dnevno (najbolje ujutru). Vivace Plus N04BB01 PK Merz. Ramicomp Genericon. Ramitens. 1 x 2. dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Targocid B05AA01 (Z) Plasbumin 20. Tritace. Human albumin 20% Baxter. 20 i 50 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. J01XA02 (SZ) Planicid. 10mg dnevno paralele Ampril. 1 x (20%) 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno.3 x 200mg maksimalnom brzinom infuzije 55kapi/min. zatim 200mg dnevno iv ili im.C09AA05 Piramil.5mg + 12mg) tabl. Talecris Biotherapeutics (albumin . 10 x 200mg/500ml upotreba oralno: 100mg (po~etno)./inf. u toku ili posle jela 1 x 1. zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf. 10 x 200mg i 400mg upotreba rastvara~ je voda za inj. Ramipril Genericon. profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C. Ramipril. Prilinda plus. malo soli. Prilinda. Uman Albumin Registar lekova 2011 265 .humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf. Vivace C09BA05 Piramil HCT. Lek (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno. 30 x 100mg (SZ) rastvor za inf.300mg (prva doza ujutro a druga do 16 sati) parenteralno: 1 .

akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. AstraZeneca [vedska (felodipin) antagonist Ca 481 tabl. 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 5mg ujutro (po~etno).4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. Baxter Healthcare rastvor za inf. Klopidogrel.37g + 0. 1 x (0.02g)/L 1 x 1000ml Plasma Lyte 148 (pH 7. 5 .10mg (izuzetno 20mg) dnevno (doza odr`avanja angina pektoris: 5mg ujutro. Clopigal. Klogrel. Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf.5mg/ml) 20ml upotreba monoterapija . Cisplatin "Ebewe". Zyllt C08CA02 Plendil. sanofi aventis (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl.26g + 0.4 nedelje paralele Cisplatin. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.4).26g + 0. Monogrel. Cisplatin PharmaSwiss. (5.alkiliraju}i agens 572 Platinex. po potrebi do 10mg 266 Registar lekova 2011 .68g + 5. Sinplatin B01AC04 Plavix. Kerberan. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 2.02g)/L 1 x 500ml upotreba doziranje je individualno L01XA01 (SZR) (cisplatin) citostatik . 4 i 30 x 300mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. 1 x (0.3g + 3.4). Bristol Myers Squibb koncentrat za rastvor za inf.37g + 0. (5. Bieffe Medital rastvor za inf. tokom 5 dana na 3 . 28 x 75mg film tabl.3g + 3. Cardogrel.68g + 5.B05BB01 (SZ) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid heksahidrat + natrijum acetat trihidrat + natrijum glukonat) nadoknada elektrolita strana 462 Plasma Lyte 148 (pH 7.5mg/ml) 20ml i 100ml (SZ) Platosin. Cisplatin Teva.5mg. jednom na 3 .odrasli i deca: 50 .100mg/m2 dnevno.

5ml vakcine (primarna vakcinacija). deca 2 .15ml sirupa .14 godina) paralele Duphalac. Lactulose-MIP G03AC03 (BR) Postinor 2.75mg upotreba 1 tabl. postkoitalno (najkasnije do 72 sata).deca: 5ml dnevno (1 .6 godina).J07AL01 (Z) Pneumo 23. Polygynax. 60ml) sirupa u po~etku. Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka) vakcina protiv pneumokoka strana 557 rastvor za inj. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 . dnevno. G01AX.45ml sirupa hroni~na opstipacija . sanofi aventis Ma|arska Pneumo 23. 8 tabl.. revakcinacija. 12 tabl. dnevno u akutnoj fazi. uve~e. najranije 5 godina od primarne vakcinacije (BR) Polinol. Max.15ml dnevno. se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 . 100 x (25mg+25mg+25mg) upotreba tabl.30ml (Max.12 godina: 1 tabl.8 nedelja odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl. Max. Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv 512 tabl. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za alergijski (D3 Galphimia glauca + D3 Cardiospermum + D4 Luffa operculata) rinitis 675 tabl. 3 dana.5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0. zatim 5 . Laboratorie Innotech International (neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin) vaginalni antiinfektiv 505 vaginalna kaps.odrasli: 15 . 12 sati nakon prve ili 2 tabl. 10 . druga tabl. na sat. po potrebi. zatim 5ml dnevno (7 . ({pric) sc im 1 x 0. laksativ 426 sirup (67%) 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 . na 2 sata. 2 x 0. 6 i 12 x (35000ij + 35000ij + 100000ij) upotreba 1 vaginalna kaps. odjednom paralele Escapelle Registar lekova 2011 267 . Belupo (laktuloza) terapija hiperamonijemije.2 tabl. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. tokom 12 dana A06AD11 Portalak.

30 x 20mg i 40mg Pravapres.18 godina) 268 Registar lekova 2011 .35 dana posle zamene kuka) C10AA03 (pravastatin) hipolipemik 490 Pralip.5%) 500ml i 5L rastvor za ispiranje usta (8.hiperholesterolemija ili kombinovane hiperlipidemije: 10 . 30 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima u jednoj dozi uve~e odrasli .72 sata.prevencija kardiovaskularne bolesti: 40mg deca . 500ml i 5L pena za ko`u (7. tvrda 10.(BR) (povidon jod) antiseptik. dezinficijens strana D08AG02 R02AA15 G01AX11 D08AG02 Povidon jod.porodi~na hiperholesterolemija: 10 .20mg (8 . rezultat se ~ita posle 48 . Torlak (pre~i{}eni proteinski derivat tuberkulina) dijagnostik 664 rastvor za inj. Boehringer Ingelheim Nema~ka (dabigatraneteksilat) oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina) 451 kaps. pozitivna reakcija: pojava tvrdog infiltrata pre~nika 6mm B01AE07 (SZR) Pradaxa. Nini mast (10%) 20g rastvor za ko`u (10%) 100ml rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml vagitorija 14 x 200mg 500 640 505 500 640 505 R02AA15 G01AX11 upotreba rastvor: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 . 30 i 60 x 75mg i 110mg upotreba prevencija venske tromboembolije: 110mg 1 .4 sata. nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja. Sopharma tabl.40mg (14 .40mg . 10 . PharmaSwiss tabl. 30 i 90 x 20mg i 40mg PravaCor. Lek tabl.5%) 50ml vagitorija 14 x 200mg Povidon jod.13 godina). zatim 1 x dnevno 220mg (tokom 10 dana posle zamene kolena) ili (tokom 28 . id 10 x (3ij/0.3 x dnevno mazati u tankom sloju pena: prema uputstvu proizvo|a~a paralele ANTIsept D.5ml upotreba 0. Betadine V04CF01 (Z) PPD-T.1ml) 2.1ml id.4 sata posle hirur{ke intervencije. 14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije mast: 2 . Hemofarm mast (10%) 40g rastvor za ko`u (10%) 100ml.

Jugoremedija tabl.H02AB07 (prednizon) glukokortikoid strana 527 Prednizon. Organon Holandija (horionski gnadotropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Max. Max. Losartan.10 000ij. Sentor C09AA04 Prenessa. 24 sata posle primene zadnje doze FSH C09CA01 Prelow. LozarEP. Servier Ireland (trimetazidin hlorid) antianginalgik 471 film tabl. 10mg dnevno paralele Prexanil Registar lekova 2011 269 . 1 x 4mg (doza odr`avanja). 60 i 90 x 2mg. zavisno od indikacije po~etna doza: 10 . Rasoltan. im 1 i 3 x 5000ij/ml upotreba doziranje je individualno. Losar. 60mg dnevno paralele Pronison C01EB15 Preductal MR. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 35mg upotreba prevencija napada angine pektoris: 2 x 35mg (ujutro i uve~e) G03GA01 (Z) Pregnyl. Lakea. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Bosnalijek tabl. Lotar.20mg. Liconsa (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika stimulacija ovulacije: 5000 . Krka (perindopril) ACE inhibitor 484 tabl. doziranje je individualno.5 . 30. im 3 x 1500ij/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Les Laboratories Servier Preductal MR. 10 x 5mg Prednizon.25mg kod starijih od 75 godina). 20 x 5mg i 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka. Erynorm. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12. Losartic. Lorista. Anpharm Poljska Preductal MR. 4mg i 8mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza).

100mg (oralno) tireotoksikoza: 4 x 50mg (oralno) paralele Corvitol R06AX13 Pressing. iv 5 x 5mg/5ml upotreba hipertenzija: 100mg dnevno (po~etna doza). Claritine.G02AD02 (SZ) Prepidil gel. 10 x 10mg {ume}a tabl.11 meseci: 2 doze po 0. 30 x 100mg rastvor za inj. 2 x 50mg dnevno (oralno) infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg iv u bolusu ponavljati na 2 minuta do najvi{e 15mg.5ml 270 Registar lekova 2011 . Loratadin J07AL02 (Z) Prevenar.5ml) gela.23 meseca: 2 doze po 0. Wyeth Pharmaceuticals vakcina protiv pneumonije (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) 557 suspenzija za inj. po potrebi primeniti istu koli~inu gela jo{ jednom. 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5 mg) deca 2 . Pfizer Belgium (dinoproston) prostaglandin za otvaranje cerviksa strana 507 endocervikalni gel (napunjen {pric) 1 x 0.3 x 50 . ({pric) im 1 x 0. 28 i 56 x 50mg film tabl.5 godina: 1 doza od 0. Hemofarm (metoprolol tartarat) beta blokator 478 film tabl. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najvi{e 15mg (parenteralno).5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje 2 meseca) deca 24 meseca .6 meseci: 3 doze po 0. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno) angina pektoris: 2 .5mg/3g upotreba cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2. Hemofarm (loratadin) antihistaminik 648 tabl. Flonidan.100mg (oralno) aritmije: 5mg sporo iv.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor.5ml upotreba odoj~ad 2 . ne preporu~uje se upotreba du`e od 2 dana C07AB02 Presolol. posle 15 minuta po~eti oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 x 100mg najmanje slede}a tri meseca profilaksa migrene: 2 x 50 .5ml (prva u drugom mesecu a interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena ~etvrte doze se preporu~uje u drugoj godini 7 .5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena tre}e doze se preporu~uje u drugoj godini deca 12 .

1 x 4mg . Zobox C09BA08 Prilazid plus. Les Laboratories Servier film tabl. Janssen-Cilag (darunavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl.625mg) upotreba 1 tabl. 30 x (5mg + 1.625mg) Prexanil Combi LD. Servier Ireland film tabl. dnevno paralele Co Prenessa J05AE10 Prezista. 5mg dnevno paralele Cilazapril. Inhibace plus Registar lekova 2011 271 . Servier Ireland film tabl.5mg + 0. 30 x 5mg i 10mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza). 30 x (5mg + 12. 30 x (5mg + 1.5mg + 0.C09AA04 (perindopril) ACE inhibitor strana 484 Prexanil.25mg) film tabl. Servier Ireland film tabl. Les Laboratories Servier tabl. 30 x 5mg i 10mg Prexanil. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max.5mg.25mg) Prexanil Combi LD. 30 x (2.25mg) Prexanil Combi. Les Laboratories Servier tabl. Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. 120 x 300mg i 60 x 400mg i 600mg upotreba odrasli iznad 18 godina u kombinaciji sa ritonavirom: 2 x 600mg odrasli iznad 18 godina koji prethodno nisu primali antiretrovirusnu terapiju: 1 x 800mg C09AA08 Prilazid. Max. 30 x (4mg + 1. najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 30 x (2. 10mg dnevno paralele Prenessa C09BA04 (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 Prexanil Combi. 30 x 4mg i 8mg film tabl.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. 30 x 2. Inhibace.5mg (doza odr`avanja).

Enap HL C09AA05 Prilinda. Ramitens. Ramicomp Genericon.5 . u toku ili posle jela 1 x 1. Vivace C09BA05 Prilinda plus. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tabl. po potrebi 2 tabl. 10 . Ramipril Genericon./inf. Galecef 272 Registar lekova 2011 . PharmaSwiss (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.5mg dnevno (po~etna doza).20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele EnaHEXAL. 20 x (10mg + 12. 1 x 2. Enalapril HCT.. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza).5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. Enatens C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 Prilenap H. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg . Piramil. Ampril HL.C09AA02 Prilenap. Enalapril Sandoz. Piramil HCT.25mg (po~etna doza). 20 x 5mg. Ramipril. Max. 28 x 2. Max. dnevno paralele Ampril HD. Tritace comp. Hemofarm (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.4 doze.12 sati. 10mg dnevno paralele Ampril.5mg) upotreba 1 tabl. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. Hemofarm (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl. Hemofarm tabl. Ramipril H. Vivace Plus J01DB04 Primaceph. dnevno. Max.20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja). dnevno odjednom paralele EnaHEXAL comp.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 .5mg (doza odr`avanja). Enalapril. Max. 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Hemofarm tabl. 5 . Tritace. 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . dnevno (najbolje ujutru).1g na 6 . 20 x (10mg + 25mg) Prilenap HL. Enap. Hemofarm (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 tabl. Enap H.

zatim revakcinacija u 12 godini `ivota paralele Trimovax C09CA07 Pritor.5mg) i (80mg + 12.5ml. 14 x 100mg upotreba 1 x 50 . rubeole i morbila) vakcina protiv parotitisa. 28 x (40mg + 12. 20 x 5mg upotreba endometrioza: 10mg dnevno od 5-tog dana ciklusa menoragija: 3 x 5mg tokom 10 dana za zaustavljanje krvarenja. 2 x 5mg od 19-tog do 26-tog dana ciklusa za profilaksu karcinom dojke: 40mg dnevno V08CA10 (Z) Primovist. Bayer Schering Pharma (gadoksetinska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. 1 x 80mg paralele Micardis C09DA07 Pritor Plus.2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 . GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virusi parotitisa. Bayer Schering Pharma (telmisartan) antihipertenziv 487 tabl. Bayer Schering Pharma (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. sc im 100 x 1 doza/0. dnevno paralele Micardis Plus S01GA01 Proculin. 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno.G03DC02 Primolut Nor.3mg + 15mg)/ml 10ml upotreba 1 . Panapres J07BD52 (Z) Priorix.5ml upotreba deca mla|a od 1 godine se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca iznad 1 godine: 0.5mg) upotreba 1 tabl. Alkaloid (nafazolin + borna kiselina) oftalmik 657 kapi za o~i (0. Bayer Schering Pharma (noretisteron acetat) gestagen strana 514 tabl. ({pric) 1 x (0.4 sata Registar lekova 2011 273 . Max. rubeola i morbila 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.100mg dnevno paralele Atenolol.25mmol/ml) 10ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB03 Prinorm. Galenika (atenolol) beta blokator 479 tabl.

3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. 20 x 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka. 7 . 3 nedelje (keratitis fungalis).15 dana (Tinea pedis. Galenika (prednizon) glukokortikoid 527 tabl. 60mg dnevno paralele Prednizon 274 Registar lekova 2011 . im 5 x 250mg/ml upotreba habitualni poba~aj: 125mg jednom nedeljno u prvoj polovini trudno}e prete}i poba~aj: 125 ili 250mg jednom nedeljno tokom prvih 16 nedelja trudno}e (po{to je prethodno zaustavljeno krvarenje) supstituciona terapija: 1 x mese~no 125mg ili 250mg (18-og ili 20-og dana ciklusa) G03DA04 Progestogel.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). ItraconEP.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . tvrda 4. doziranje je individualno.5mg i 5mg kaps. Max. tvrda 30 x 0. Liconsa (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. 4 . 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze . Galenika (hidroksiprogesteron kaproat) gestagen strana 513 rastvor za inj. 4 . zavisno od indikacije po~etna doza: 10 . Omicral H02AB07 Pronison.20mg. Besins Manufacturing Progestogel. Laboratories Besins (progesteron) gestagen 514 gel (10mg/g) 80g L04AD02 (SZR) Prograf.8 nedelja (Tinea capitis).400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . Panalimus J02AC02 Prokanazol. tvrda 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf. Tinea cruris). Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. Kanazol.G03DA03 Progesteron Depo.odrasli: 200 .

ili 70 .5mg/kg. Hemofarm [abac rastvor za iv inj. 3 . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf./inf. Recofol C07AA05 Propranolol. po potrebi do 2 .40mg/10 sekundi .deca iznad 1 meseca: 2.deca iznad 1 meseca: 9 .3 doze. Alkaloid film tabl. 50 x 150mg i 300mg (Z) Propafen.4mg/kg dnevno (deca) aritmije: 40 .3 x 40mg. Fresenius Kabi emulzija za inj.2.900mg dnevno. zatim 2 x 80mg po~ev{i 5 .0. Max. 1 i 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol 1% MCT Fresenius.3 dana.4mg/kg/sat. Max.odrasli: 2 . Max. posle jela parenteralno: 1 . 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol Lipuro 1%.320mg (retko do 640 mg) dnevno (odrasli).140mg u bolusu. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml upotreba indukcija anestezije (iv inj) . 50 x 40mg upotreba hipertenzija: 2 x 40 . po potrebi do 160 .5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf) .21-og dana od infarkta migrena (profilaksa): 40mg dnevno. do 320mg dnevno (odrasli) profilaksa infarkta miokarda: 4 x 40mg tokom 2 .odrasli: 1 . 320mg dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli). pojedina~na doza 210mg N01AX10 (SZ) (propofol) op{ti anestetik 603 Propofol 1% Fresenius.4 x 0./inf.15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf) . podeljeno u vi{e doza.5mg/kg dnevno (deca) angina pektoris: 2 ./inf. Fresenius Kabi emulzija za inj.12mg/kg/sat . 1mg/kg dnevno podeljeno u 2 .odrasli: 4 . pove}avati na 7 dana do 160mg dnevno. najdu`e 3 dana paralele Diprivan. Braun emulzija za iv inj. 10 x 35mg/10ml Propafenon Alkaloid.160mg. B./inf. brzinom 20 .25 . Max. 240mg dnevno (odrasli) Registar lekova 2011 275 .C01BC03 (propafenon hlorid) antiaritmik strana 468 Propafen. po potrebi 120 .240mg dnevno.80mg. Hemofarm film tabl. 40 x 150mg upotreba oralno: 150 .2mg/kg iv inj. Galenika (propranolol hlorid) beta blokator 478 tabl.

(BR) Prospan.12 godina: 3 x 5ml sirupa ili 2 x 1/2 tabl. 1mg protamin sulfata inaktivira 80 .. ukupna doza 2 vaginalne tabl. odoj~ad i mala deca: 3 x 2. 28 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz. 30 i 60 x 320mg upotreba 320mg dnevno.25mg/ml upotreba ne treba primenjivati du`e od 2 dana kontinuirano postpartalno ili postabortivno krvarenje: 0.90 minuta. po potrebi ponoviti za 6 . uvek u isto doba dana G02AD04 (SZ) Prostin 15 M.G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 Proscar. Berlin-Chemie (ekstrakt Sabalis serulate) terapija hiperplazije prostate 521 kaps. MSD Italija film tabl.. Engelhard Arzeneimittel (suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik. 5 x 50mg/5ml upotreba doze protamin sulfata zavise od doze heparina.250mg im. Gedeon Richter film tabl. primenjuje se ili vrlo sporom iv injekcijom ili kontinuiranom iv infuzijom.8 sati. Pfizer Belgium (karboprost) prostaglandin za prekid trudno}e 507 rastvor za inj.5ml sirupa deca 4 . G04CX. po potrebi ponoviti za 15 . 28 x 5mg Prosterid. 4 x 3mg upotreba 1 vaginalna tabl. ukupna doza je 2mg G02AD02 (SZ) Prostin E2. 10 x 65mg upotreba odrasli: 3 x 7. meka 15.100ij heparina u krvi 276 Registar lekova 2011 . Sanico (dinoproston) prostaglandin za indukciju poro|aja 507 vaginalna tabl.5ml sirupa ili 2 x 1 tabl. rastvor (20mg/ml) 20ml {ume}a tabl. posle jela. im 1 x 0./inf. Galenika (protamin sulfat) antagonist heparina 662 rastvor za iv inj. (BR) Prostamol Uno. Zerlon HR05WA. Finpros. bronhospazmolitik 671 sirup (7mg/ml) 100ml oralne kapi. V03AB14 (SZ) Protamin sulfat.

tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). tokom 4 nedelje paralele Controloc. Max. 300 . doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 . TramaFort.CS (tramadol hlorid) opioidni analgetik 606 kaps. Trodon H03BA02 PTU. Lansoprazol ICP.A02BC03 Protonexa. Sabax N02AX02 § Protradon. zatim doza odr`avanja 50 . tvrda 10 i 20 x 50mg upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije. Alkaloid (propiltiouracil) tireostatik 528 tabl. Medico Uno (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. 45 x 100mg upotreba doziranje je individualno. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 . Nolpaza.150mg dnevno A02BC02 Pulcet. Lanzul.2mg/kg paralele TramaFlash. Tramadolor. Tramadol. 20 x 50mg tabl. tvrda 7.Med. 14 i 28 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka.100mg. Panrazol Registar lekova 2011 277 . 14 i 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel. Nobel Ilac (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka.600mg dnevno podeljeno u 3 doze dok bolesnik ne postane eutiroidan. Pro.6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 . Larona.

25mg/ml) i (0.5mg deca iznad 5 godina i odrasli do 21 godine: 1 x dnevno 2.800μg dnevno podeljeno u 2 . (0.5ml (1mg=1000j) upotreba primenjuje se oralnom inhalacijom pomo}u raspr{iva~a.po~etno: 0. Max. Roche (dornaze alfa) mukolitik 646 rastvor za inhalaciju 6 i 30 x 2. ultrazvu~ni inhalatori se ne smeju koristiti Pulmicort odrasli: 1 . 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati.8 nedelja (terapija).125mg/ml). sc im 1 x (50ij/0.800μg dnevno podeljeno u 2 .R03BA02 (budesonid) antiastmatik strana 643 Pulmicort. 0. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + dienogest) oralni kontraceptiv 511 28 film tabl. 5 x (2mg + 2mg) svetlo `ute film tabl. 28 x 20mg i 14 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg. Famotidin Alkaloid 278 Registar lekova 2011 .12 nedelja paralele Famotidin.4mg dnevno (doza odr`avanja) deca 6 meseci i starija . Qlaira.5ml) 5ml upotreba doziranje je individualno.25 .25 .2 x dnevno 2.: tamno`ute film tabl. 17 x (2mg + 3mg) tamnocrvene film tabl. se moraju uzimati redosledom koji je ozna~en na pakovanju po~ev{i od prvog dana ciklusa A02BA03 Quamatel.4 doze R05CB13 Pulmozyme. 2 x (3mg + 0) ru`i~aste film tabl. 2 x (0mg + 0mg) upotreba tabl.4 doze. Gedeon Richter (famotidin) H2 blokator 419 film tabl. AstraZeneca [vedska pra{ak za inhalaciju (200μg/dozi) 100 doza i (400μg/dozi) 100 doza upotreba lek se uzima svakodnevno ~ak i ako nema simptoma.. Organon Holandija (folitropin beta-rekombinantni humani FSH) hormon 517 rastvor za inj.doza odr`avanja: 0. 1600μg dnevno deca iznad 6 godina: 100 .5mg/ml) 20 x 2ml Pulmicort Turbuhaler. zavisno od klini~kog odgovora G03AB.5mg G03GA06 Puregon.2mg dnevno Pulmicort Turbuhaler odrasli: 200 . po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 .0.40mg tokom 6 . tokom 4 . AstraZeneca [vedska suspenzija za inhalaciju (0. po potrebi dozu pove}avati do 1mg dnevno .5mg/2.2mg dnevno (po~etno). najdu`e 12 meseci kontinuirano odrsli iznad 21 godine: 1 .5ml) 5ml i (100ij/0.5 . 2 x (1mg + 0mg) bele (placebo) film tabl.5mg dnevno.

.

5mg. 30 i 90-og dana C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ramicomp Genericon. u toku ili posle jela 1 x 1. 30 x 2. Piramil HCT. dnevno (najbolje ujutru). Genericon Pharma tabl. Max. 1 x 2. Ufar tabl. Tritace.5mg + 12. Vivace 280 Registar lekova 2011 . Piramil. Ampril HL.PCEC) vakcina protiv besnila strana 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Tritace comp.25mg (po~etna doza).5mg) i (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. PharmaSwiss tabl. 3. 5mg i 10mg Ramitens. 28 x (2. Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisani virus rabiesa . Vivace Plus C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ramipril. 14. Prilinda plus. Ni Medic tabl. 30 x (5mg + 25mg) Ramipril H. Genericon Pharma Ramicomp Genericon mite tabl.5ij/ml upotreba po 1ml u nadlakticu 1.5mg (doza odr`avanja). im 5 x 2.5mg) Ramicomp Genericon tabl. 5mg i 10mg Ramipril. 20.J07BG01 (Z) Rabipur. Prilinda.5mg + 12. 28 i 30 x 2. 28 x 2. 28 x 2. 7.5mg i 5mg Ramipril Genericon. Ufar tabl.5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD. 10mg dnevno paralele Ampril. 30 x (2.5 .5mg.

Max. ili 50mg rastvoreno u 20ml fiziolo{kog rastvora na 6 .8 sati im inj. Spedifen Registar lekova 2011 281 ./inf. 20 x 150mg i 30 x 300mg rastvor za im iv inj./inf. Wyeth Medica Irska Rapamune. 6g dnevno (Zollinger-Elisonov sindrom). ili iv infuzijom paralele Ulcodin.8 . Max. Ibuprofen. Caffetin menstrual. Zdravlje tabl. 20 x 150mg i 30 x 300mg upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe oralno . 5 x 50mg/5ml Ranital. 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) paralele Brufen. meka 20 x 200mg i film tabl. 150mg uve~e (spre~avanje recidiva ulkusa). 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e. 30 x 200mg upotreba uzima se posle jela odrasli: 0. gutaju se cele 6mg prvih 24 .A02BA02 (ranitidin) H2 blokator strana 419 Ranisan. tokom 8 .2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) deca 12 godina: 5 . Max.8 nedelja (terapija ulkusa). 20 x 150mg rastvor za im iv inj. meka 20 x 400mg (BR) kaps. ne treba deliti. 30 x 400mg i 600mg i kaps. Hemofarm film tabl. sporom iv inj. 20 x 150mg rastvor za inj. 20 x 150mg i 30 x 300mg {ume}a tabl. izuzetno 4 x 150mg. 20 x 150mg i 300mg Ranitidin.6g dnevno podeljeno u vi{e doza. im iv inf 5 x 50mg/2ml Ranitidin PharmaSwiss.3 x 60mg uz jelo sa dosta te~nosti L04AA10 (SZR) Rapamune. tvrda 20 x 60mg upotreba 1 .3. Meda Manufacturing (acemetacin) nesteroidni antireumatik 589 kaps.3 x 150mg. Nini film tabl.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 . PharmaSwiss (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl. 2 . Max. 5 x 50mg/2ml Ranitidin.48 sati posle transplantacije. PharmaSwiss film tabl.deca: 2 x 2 . PharmaSwiss film tabl. Ulcogut M01AB11 Rantudil forte. zatim 2mg dnevno M01AE01 Rapidol.odrasli: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 .4mg/kg. 300mg dnevno (ulkus) parenteralno .odrasli: 50mg nerazbla`eno na 6 .5 doza (kao antipiretik). 20 x 75mg.1.4 . 2.8 sati. 30 x 1mg upotreba tabl.12 nedelja (refluksni ezofagitis) . Wyeth Pharmaceuticals (sirolimus) imunosupresiv 584 oblo`ena tabl.

10 x 12.5 . 2 x 75mg dnevno paralele DicloRapid. 1mg dnevno postoperativna mu~nina . Naklofen A04AA02 (granisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 Rasetron. 5 x 1mg/ml i 3mg/3ml upotreba uz hemioterapiju . Diklofenak Duo Nini./inf. 50 x (0. Diclofenac duo. Lakea.25mg.deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze./inf. Losartic. Hemofarm (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 tabl. 5 i 10 x 1mg i 2mg (Z) Rasetron. Hameln Pharmaceuticals koncentrat za rastvor za iv inj. Diclofenac retard. LozarEP. po potrebi pove}ati na 300mg C09CA01 Rasoltan. Zdravlje (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl.25mg kod starijih od 75 godina).5 .odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Kytril C09XA02 Rasilez. Erynorm. Losar. Lotar. Sentor 282 Registar lekova 2011 .5mg (Rp) Rapten K oblo`ena tabl.6 x 12. Hemofarm (diklofenak kalijum) nesteroidni antireumatik 588 (BR) Rapten Rapid oblo`ena tabl. 10 x 50mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 2 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (aliskiren) antihipertenziv 489 film tabl.N01AH02 § (SZ) Rapifen. po mogu}nosti u isto doba dana.5mg/ml) 2ml i 10ml upotreba doziranje je individualno zavisno od vrste hirur{ke intervencije M01AB05 Rapten. Max. 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg (12. 1. 1 x 150mg dnevno. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar.3 x 50mg (Rapten K) 4 . 28 x 150mg i 300mg upotreba lek se uzima uz jelo. Max.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta . Max. Prelow. Losartan. 75mg dnevno (Rapten rapid) M01AB05 Rapten Duo. Janssen Pharmaceutica (alfentanil) opioidni analgetik strana 603 rastvor za iv inj. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 1 x 75mg. Lorista. Actavis Malta film tabl. Novartis Farma Italija Rasilez.odrasli: 1 .

12mg/kg/sat .36Mij dnevno.5ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Avonex N01AX10 (SZ) Recofol. brzinom 20 . 1 x (20mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za iv inj.odrasli: 2 . Propofol 1% Fresenius.humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj.5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf. nekoliko dana.deca iznad 3 godine: 9 . sc 5 x 3Mij upotreba 1 .) .C03BA11 Rawel SR. najdu`e 3 dana paralele Diprivan.40mg/10 sekundi .5mg posle doru~ka paralele Indapres. Indapres SR L03AB05 (SZR) Realdiron.) .interferonom ili peg interferonom alfa paralele Copegus L03AB07 (SZR) Rebif.deca iznad 3 godine: 2. tvrda 140 x 200mg upotreba 1000 . nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Intron A J051B04 (SZR) Rebetol. Merck Serono (interferon beta 1a .2.) . Schering-Plough Labo.15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf.odrasli: 1 . sa produ`enim osloba|anjem 20.rekombinantni) antivirotik 581 pra{ak za rastvor za inj./inf. Krka (indapamid) antihipertenziv strana 473 tabl. podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa . Belgija (ribavirin) antivirotik 549 kaps. Propofol 1% MCT Fresenius.1200mg dnevno./inf. Bayer Schering Pharma (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj. 30 i 60 x 1.odrasli: 4 .4mg/kg/sat.5mg/kg. Sicor Biotech (interferon alfa 2b .5ml i 44mcg/0. Propofol Lipuro 1% Registar lekova 2011 283 .5mg upotreba 1. ({pric) sc 12 x 22mcg/0.

5mg upotreba 3 x 1. iv 1 x 250ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.B02BD02 (SZ) Recombinate.3ml. 1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno 284 Registar lekova 2011 .3ml.humani rekombinantni eritropoetin) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj. 20000ij/ml i 60000ij/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije C04AE01 Redizork.6m rastvor za inj. ako je potrebno posle 4 nedelje pove}ati na 15mg.3ml. Abbott (sibutramin) supresor apetita 429 kaps. 4000ij/0.65 godina: 10mg u jutro. ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0.3ml.5mg i 4. trajanje terapije 1 godina B02BD02 (SZ) ReFacto AF. 2000ij/0. Hemofarm (dihidroergotoksin mesilat) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. iv 1 x 1000ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.humani)) hemostatik strana 453 Recombinate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 10000ij/0. Roche (epoetin beta .5mg u jednoj dozi uz jelo A08AA10 (SZ) Reductil.5mg ili 4. Kogenate Bayer B03XA01 (SZ) Recormon. 20 x 1. tvrda 28 x 10mg i 15mg upotreba odrasli 18 . 5000ij/0. iv 1 x 500ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 1 x 250ij.6ml i 1 x 30000ij/0. Max. (karpula) sc iv 1 x 10000ij/ml. 6000ij/0. 500ij. Wyeth Pharma [panija (moroktokog alfa) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3ml. iv 1 x 1000ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) upotreba doziranje je individualno paralele Advate. iv 1 x 250ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII . iv 1 x 500ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.

Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv 511 film tabl. Max 0. 21 i 63 x (0. Alkaloid (metoklopramid hlorid) antiemetik strana 422 tabl.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. Remirta.5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Klometol G03AA09 Regulon. 2 i 7 x 12mg/0. im iv 30 x 10mg/2ml upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno .25 . Novynette J05AH01 Relenza. izuzetno 2 doze na 24 sata kad nema odgovora na prvu dozu bolesnici telesne mase izvan propisanih granica (ispod 38kg i iznad 114kg) dobijaju dozu od 0. GlaxoSmithKline Australija (zanamivir) antivirotik 552 pra{ak za inhalaciju 20 x 5mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10mg.deca do 6 godina: 0. Glaxo Wellcome Francuska Relenza. a primenjivati 5 dana A06AH01 (SZR) Relistor. zatim 7dana pauze paralele Mercilon. Mirtazapin ODT Sandoz. primenu zapo~eti unutar 48 sati od pojave simptoma. 40 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 120ml rastvor za inj.14 godina: 0.A03FA01 Reglan.0.1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 .10mg. ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno. 45mg dnevno paralele Calixta.03mg + 0. Mirtazapin. 30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja.15mg/kg N06AX11 Remeron.5mg/kg dnevno . Tifona Registar lekova 2011 285 . Mirzaten. 12mg (62-114kg) svakog drugog dana.6ml upotreba Max. sc 1.odrasli: 3 x 5 . tokom 21-og dana. trajanje tretmana je 4 meseca odrasli iznad 18 godina: 8mg (38-61kg). Organon Holandija (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. Wyeth Lederle Italija (metilnaltrekson bromid) laksativ za opstipaciju izazvanu opioidima 427 rastvor za inj. po potrebi dozu pove}ati do Max.

12mg N06AX11 Remirta. Remeron. Genzyme (sevelamer) terapija hiperfosfatemije 663 film tabl. zatim na 8 nedelja ulcerozni kolitis. inhibitor agregacije trombocita 450 rastvor za inf.5mg/kg svakih 8 nedelja Crohnova bolest odrasli i deca 6 . detaljna uputstva potra`iti u literaturi proizvo|a~a reumatoidni artritis odrasli: 3mg/kg tokom 2 sata. zatim na 8 nedelja ankiloziraju}i spondilitis odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata.17 godina: 5mg/kg tokom 2 sata. 30 x 15mg i 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja.8 nedelja N06DA04 Reminyl. (5mg/ml) 20ml i (10mg/ml) 20ml upotreba primenjuje se kontinuiranom potko`nom infuzijom kroz kanilu sme{tenu pod ko`u na stomaku V03AE02 Renagel. po potrebi dozu pove}ati do Max.L04AA12 (SZ) Remicade. (2. zatim ponavljati na 8 nedelja. ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno. pove}ati na 2 x 8mg tokom slede}e 4 nedelje doza odr`avanja: 2 x 8 . 45mg dnevno paralele Calixta. Actavis Malta (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. Mirtazapin ODT Sandoz. psorijaza odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata. doza se ponavlja 2. 1 x 100mg upotreba terapiju vodi specijalista sa iskustvom u le~enju indikovanih bolesti. nedelje. Janssen Pharmaceutica (galantamin) terapija demencije 628 oralni rastvor (4mg/ml) 100ml upotreba po~etno doziranje: 2 x 4mg tokom 4 nedelje. Exel (trepostinil natrijum) vazodilatator.5mg/ml) 20ml. terapija se obustavlja ako nema pobolj{anja za 2 nedelje (odrasli) ili 10 nedelja (deca). Mirtazapin. 180 x 800mg upotreba tabl. doza se ponavlja 2. dozu ponoviti posle 2 . i 6. i 6. nedelje.5mg/kg do Max. 1 x (1mg/ml) 20ml. Mirzaten. doza odr`avanja je 5mg/kg 2. gutaju se cele 3 x 800 . se ne smeju deliti. psorijati~ni artritis. zatim na 6 . 7. i 6.6 nedelja. nedelje nakon po~etne doze. Centocor (infliksimab) strana imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i 585 Kronove bolesti pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. ako bolesnik ne reaguje u okviru 12 nedelja doza mo`e da se pove}a za 1. Tifona B01AC21 (SZ) Remodulin.1600mg uz jelo 286 Registar lekova 2011 .

tvrda 60 x 12μg + inhalator upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 12μg po potrebi dozu ponoviti za 30 minuta (akutni napad). Meda Manufacturing (etofenamat) nesteroidni antireumatik 593 gel (5%) 40g upotreba 3 x mazati obolelo mesto sa 2 .75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno. 24mg dnevno paralele Eminens R03AC13 Respilong.75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno). nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 1250ij paralele Beoglobin D. 2mg i 5mg Requip Modutab. im 1 x 250μg/2ml upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 250ij (do 12 nedelje gestacije).24μg dnevno (bronhijalna astma. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. 30 x 20mg upotreba depresija. generalizovani anksiozni poreme}aj. 21 x 1mg. 60mg dnevno paralele Actapax. SmithKline Beecham UK tabl. Seroxat J06BB01 (Z) Rhesonativ. Rhophylac 300 M02AA06 (BR) Rheumon gel. SmithKline Beecham UK film tabl. Gedeon Richter (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl.25mg film tabl. dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 .3g gela Registar lekova 2011 287 . pove}avati po 0. Glaxo Wellcome Nema~ka ReQuip. 500ij (od 13.N04BC04 (ropinirol) antiparkinsonik strana 616 ReQuip.9mg dnevno podeljeno u 3 doze. Paroksetin. Max. socijalna fobija. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. Paroxetin Sandoz. kaps. 4mg i 8mg upotreba ReQuip 0. Octapharma (anti D (Rho) imunoglobulin . posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 2mg. Partobulin SDF. Immunorho. Arketis. 12 . Max. 24mg dnevno Requip Modutab bolesnici prethodno stabilizovani na Requip dobijaju totalnu dnevnu dozu kao Requip Modutab 1 x dnevno. 210 x 0. Liconsa (formoterol fumarat) antiastmatik 641 pra{ak za inhalaciju. reverzibilni opstruktivni simptomi drugih bolest plu}a) paralele Oxis Turbuhaler N06AB05 Rexetin. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max.

10 x 500ml i 1000ml (309.odrasli: 600 .6 godina). Hemofarm kaps.humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 rastvor za inj. Immunorho. ({pric) im iv 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj (u prva 72 sata): 300μg prevencija komplikacija u trudno}i (do 12. Braun rastvor za inf. sanofi aventis (riluzol) neuroprotektiv 632 film tabl. 500ml (309.5mg + 60mg) sirup (1. Partobulin SDF. podeljeno u dve doze. 10 x (2. Zdravlje rastvor za inf. Hemofarm (triprolidin hlorid + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 tabl.12 godina) B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 Ringer"s injection. nedelje gestacije). uvek u isto vreme u toku dana (ako se jedna doza presko~i slede}u uzeti prema predvi|enom rasporedu) R01BA52 (BR) Rinasek. B.25mg + 30mg)/5ml 100ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 3 x 1 tabletu ili 2 kafene ka{ike sirupa deca: 3 x ½ kafene ka{ike sirupa (2 .odrasli iznad 50kg: 600mg dnevno u jednoj dozi ispod 50kg: 450mg dnevno u jednoj dozi .20mg/kg dnevno.1L dnevno paralele Natrii chloridi infundibile compositum 288 Registar lekova 2011 . 3 x ½ tablete ili 1 kafenu ka{iku sirupa (6 . Galenika kaps. tvrda 16 x 300mg upotreba tuberkuloza .4 doze N07XX02 Rilutek.deca: 10 .3mOsm/L) Ringerov rastvor. nedelje gestacije) paralele Beoglobin D. nedelje gestacije): najmanje 200μg. 600mg dnevno infekcije stafilokokama.5 . tvrda 16 x 300mg Riftan. CSL Behring (anti D (Rho) imunoglobulin .1200mg dnevno podeljeno u 2 . Rhesonativ J04AB02 (rifampicin) antibiotik 548 Rifamor. odmah a najksnije za 72 sata od nastanka rizi~nog doga|aja abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12. 300μg (od 13. klamidijama i bruceloza . legionelama.3mOsm/L) upotreba 0. Max.J06BB01 (SZ) Rhophylac 300. 56 x 50mg upotreba odrasli: 2 x 50mg.

rastvor (1% + 0. 50mg na 2 nedelje paralele Speridan. 30 x 2mg Rivotril Roche. ili iv inf.4 x 1 dozu u svaku nozdrvu N05AX08 (risperidon) antipsihotik 621 Risperidon.5mg sporom iv inj. im 1 x 25mg/2ml. 2mg. Zambon Italija (acetilcistein + tuaminoheptan) terapija rinitisa strana 638 sprej za nos.odrasli: 1mg uve~e..3mg dnevno (doza odr`avanja) 5 . 20 x 1mg. 3mg i 4mg Rispolept.deca: 0.uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 .5%) 10ml upotreba odrasli: 3 .5mg i 30 x 2mg (SZ) konc. 2mg i 3mg Risset. Janssen Pharmaceutica oralni rastvor (1mg/ml) 30ml i 100ml Rispolept.12 godina: 0. do 10mg Registar lekova 2011 289 . 1 .5mg dnevno (po~etna doza). 3mg i 4mg (Z) Rispolept Consta. 37. 37. 20 x 1mg./inf. 0.4 nedelje do doze odr`avanja 4 . 3mg i 4mg Rissar. Torendo Q-TAB N03AE01 (klonazepam) antiepileptik 611 Rivotril. dozu postepeno pove}avati tokom 2 .8mg dnevno. Max.25mg dnevno (po~etna doza). Hemofarm film tabl. 2mg.R01AB08 (BR) Rinofluimucil. 3mg i 4mg upotreba oralno .5 .5mg/2ml i 50mg/2ml Rispolux. 20 x 1mg.4mg. 20 x 1mg.deca do 1 godine: 0.5mg ili 50mg na 2 nedelje. 20 x 1mg. ili iv inf. Alkaloid Beograd film tabl. Cilag AG pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. 50 x 0. Janssen-Cilag film tabl. 2mg. Galenika tabl. 3 .25mg dnevno (po~etna doza). . podeljeno u vi{e doza . Max. Pliva Hrvatska film tabl.6mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno (samo za status epilepticus) . Roche tabl.4 x 2 doze u svaku nozdrvu deca iznad 6 godina: 3 .1mg dnevno (doza odr`avanja) 1 . po potrebi dozu ponavljati Max. 5 x 1mg/ml + 5 x 1ml vode za injekcije upotreba oralno . Torendo.odrasli: 1mg sporom iv inj. 2 x 8mg parenteralno: 25mg. za rastvor za im iv inj.5 godina: 0. 2mg. Sandoz film tabl.

Max.1mg/kg dnevno obi~no tokom 16 nedelja A11CC04 Rocaltrol. (karpula) sc im 1 x 18Mij/0. Roche (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za inj.80mg/kg dnevno. tvrda 30 i 100 x 0. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) 290 Registar lekova 2011 .5Mij/0.25μg dnevno ili na drugi dan.2 g dnevno.5ml. iv 1 x 1g + 10ml vode za injekcije pra{ak za rastvor za inf. 5 x 2g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .5ml lidokain hlorida 1% pra{ak za rastvor za inj. tvrda 30 i 100 x 10mg i 20mg upotreba 0.5ml rastvor za inj. nedelja ili meseci zavisno od indikacije J07BH01 (Z) Rotarix. nekoliko dana. MSD Italija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima) 562 oralni rastvor (tuba) 1 x 2ml upotreba 3 doze po 2ml: I dozu dati od 6 do 12 nedelje a II i III u razmacima od 4 nedelje (sve 3 doze moraju biti date najkasnije do 26 nedelje). druga doza za 4 nedelje (obe doze treba da budu od istog proizvo|a~a. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusom) 562 pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1 x 1ml upotreba prva doza u 6-oj nedelji. Longaceph L03AB04 (SZR) Roferon A. im 1 x 1g + 3. Ceftriakson. po potrebi pove}avati za 0. 3. Max.25μg na 2 .5mg/kg dnevno tokom 4 nedelje (po~etna doza).25μg uz odre|ivanje serumskog kalcijuma 1. 50mg/kg dnevno paralele 3cef.25μg i 0. ({pric) sc im 1 x 3Mij/0.. 2g dnevno neonatusi: Max. i 6.D10BA01 (SZR) Roaccutane. zatim 0. Roche (kalcitriol) analog vitamina D 440 kaps.6ml upotreba 3 . zavisno od koncentracije Ca2+ u serumu.5 . Ceftriaxon-MIP. 6Mij/0. Labilex. tokom terapije treba piti dosta te~nosti uobi~ajeno doziranje: 0.5μg upotreba doziranje je individualno.rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj. Roche (izotretinoin) terapija akni strana 502 kaps. Roche (interferon alfa 2a .5ml. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) J07BH01 (Z) RotaTeq. 2g na 12 sati odoj~ad i deca do 12 godina: 20 .5ml i 9Mij/0.1 .4 nedelje do doze odr`avanja 0. 4. Lendacin. Azaran.36Mij dnevno.1μg dnevno postmenopauzna osteoporoza: 2 x 0. meseca a zatim svakih 6 meseci J01DD04 (Z) Rocephin.

pre jela deca do 40kg: 5 .. Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + menton + cineol + mentol + borneol) holelitijatik strana 425 kaps. 30 minuta pre jela deca: 1 . pre jela deca do 40kg: 5 . 30 minuta pre jela deca: 1 . pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati. (BR) Rowachol. (BR) Rowatinex.2 kapsule.2 meseca A03AA04 Rudakol. Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol) urolitijatik 519 kaps.A05AX. Jugoremedija (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. Slaviamed (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. meka 50 x (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . za oralnu suspenziju 10 x 50mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom. pre jela paralele Runac D06BX01 Rozamet.2 kapsule. meka 50 x (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) upotreba odrasli: 3 x 1 ..8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati.2 x 1 kapsula. Belupo (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 oblo`ena tabl. 30 minuta pre jela G04BC.2 x 1 .2 kapsule. 30 minuta pre jela J01FA06 Roximisan. 10 x 150mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom. Jadran Galenski Laboratorij (metronidazol) dermatik 499 krem (10mg/g) 25g upotreba ujutro i uve~e naneti krem u tankom sloju na obolelu ko`u. terapija traje 1 . 10 x 150mg tabl. pre jela paralele Roximisan Registar lekova 2011 291 . 50 x 135mg upotreba 3 x 135mg na 20 minuta pre jela paralele Colospa retard J01FA06 Runac.8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.

12 godina: 500mg izme|u obroka i pred spavanje 292 Registar lekova 2011 . Krka tabl. za `vakanje 20 x 500mg upotreba tablete se polako otapaju u ustima odrasli: 1g izme|u obroka i pred spavanje deca 6 . Bayer HealthCare tabl.A02AD04 (BR) (hidrotalcit) antacid strana 419 Rupurut. za `vakanje 20 i 50 x 500mg i 20 x 1000mg Rutacid.

.

odrasli: 4 x 1 . Larona.rektalno (supozitorija): 3 x 500mg (akutna faza). Dr Falk Pharma (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 gastrorezistentna tabl. zatim 2g dnevno podeljeno u vi{e doza tokom nekoliko godina .deca: 40 . 3g dnevno A07EC02 Salofalk. zatm 500mg ujutro i 1g uve~e slede}ih 7 dana.30mg/kg dnevno Chronova bolest . Hemofarm (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps.30mg/kg/dan podeljeno u 2 . Pentasa D06BA01 Sanaderm. Lanzul.oralno: 3 x 500mg .odrasli: 500mg uve~e tokom 7 dana. 50 i 100 x 250mg i 500mg supozitorija 10 x 500mg rektalna suspenzija 7 x 4g/60ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode odrasli .rektalna suspenzija . pre svakog nano{enja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika 294 Registar lekova 2011 . Lansoprazol ICP.60mg/kg dnevno reumatoidni artritis . zatim 20 .3 doze (profilaksa relapsa) paralele 5-ASA. 3 x 250mg (profilaksa relapsa) .12 nedelja). 3 x 500mg (profilaksa relapsa) . Kemwell (sulfasalazin) sulfonamid 428 gastrorezistentna tabl. Asacol.2 x dnevno naneti na opekotinu u sloju 1 .3mm.1g (akutna faza).2g . 15 .odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja deca iznad 6 godina oralno ili rektalno: 30 .2g u akutnoj fazi.A02BC03 Sabax. Zdravlje (sulfadiazin srebro) dermatik 498 krem (1%) 50g upotreba 1 . 100 x 500mg upotreba ulcerozni kolitis .50mg/kg/dan podeljeno u 3 doze (akutna faza obi~no 8 . zatim 2 x 500mg slede}ih 7 dana. Max. Protonexa A07EC01 Salazopyrin EN.60mg/kg dnevno u akutnoj fazi. tvrda 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel.odrasli: 4 x 1 .deca: 40 . nastaviti sa 2 x 1g.

5ml i 30mg/2. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . u trajanju od preko 2 do 6 sati.10mg pred spavanje paralele Belbien. 1. sc iv inf.): 20mg na 4 nedelje tokom 3 meseca zavisno od odgovora.akromegalija: 2 .0.5mg dnevno . Sandimmun Neoral . prilago|eno koncentraciji leka u krvi. sadr`aj mora odmah biti upotrebljen. Stilnox. 20mg/2. Kada se amp.akromegalija.5ml. Max 30mg na 4 nedelje N05CF02 Sanval.05 .pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu razbla`iti mlekom ili vo}nim sokom (osim sokom od grejprfruta) u staklenoj posudi. 50mg i 100mg oralni rastvor (100mg/ml) 50ml Sandimmun Neoral.ubla`avanje simptoma koji se javljaju kod gastro-enteropankreati~nih endokrinih tumora: 1 .P. meka 50 x 25mg. Scherer Nema~ka kaps. Lek (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl.3 x 0. podno{ljivosti leka. funkcionalni gastro-enteropankreasni endokrini tumori (posle sc doze Sandostatina prelazi se na duboku im primenu Sandostatin LAR inj.2 x 0. davati sporom iv inf.1mg sc dnevno Sandostatin LAR . 50mg i 100mg upotreba doziranje je individualno.5ml upotreba Sandostatin . Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za inj. Zonadin Registar lekova 2011 295 . Zolsana. otvori.kontrola uporne dijareje kod AIDS-a. Novartis Pharma [vajcarska pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj.1mg. oralni rastvor iskoristiti u roku 2 meseca od otvaranja boce paralele Cicloral H01CB02 (SZR) (oktreotid) antagonist somatostatina 525 Sandostatin. R. 10 x 250mg/5ml Sandimmun Neoral.2mg dnevno .05mg. dnevnu dozu uvek treba davati podeljeno u 2 pojedina~ne doze Sandimmun . im 1 x 10mg/2.1mg/ml Sandostatin LAR.koncentrat za infuziju pre upotrebe razbla`iti fiziolo{kim rastvorom ili 5%-nim rastvorom glukoze u odnosu 1:20 do 1:100. komplikacije posle operacije pankreasa: 3 x 0.L04AA01 (SZR) (ciklosporin A) imunosupresiv strana 583 Sandimmun. zavisno od odgovora do 3 x 0. 5 x 0. razbala`en rastvor je stabilan najvi{e 24 sata. Max. Novartis Pharma Francuska kaps. Novartis Pharma Stein [vajcarska koncentrat za rastvor za inf. meka 50 x 25mg. zavisno od indikacije.

Losartic. Gedeon Richter (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (telbivudin) terapija hepatitisa B 551 film tabl. Cordarone M05BA04 Sedron. Sumacta. 2 x 50mg i 100mg upotreba 50 . 1. Sumatriptan V08AB04 (SZ) Scanlux. 30 x 25mg. 100ml i 200ml Scanlux 370 rastvor za inf. 1 i 10 x 50ml.N02CC01 Sapphirex. Forosa. Losar. Alendronat ICP. Ebewe Pharma (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 tabl. 75ml. 50 x 200mg rastvor za iv inj. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. 1 i 10 x 50ml. zatim smanjiti na 1 . Rasoltan 296 Registar lekova 2011 . Prelow. Amiodaron Sandoz.2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg (300 . 75ml. Fosamax C09CA01 Sentor. Losartan. Lotar. Bonap. Lakea.100mg kod akutnog napada migrene.400mg) uz EKG kontrolu. 5 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje. Gedeon Richter (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. LozarEP.2g dnevno paralele Amiodaron. Lorista./inf. Max. 28 x 600mg upotreba 1 tabl. dnevno C01BD01 Sedacoron. 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (25mg kod starijih od 75 godina). Hemofarm (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl. Sanochemia Pharmazeutica (jopamidol) Rö kontrast 665 Scanlux 300 rastvor za inf. 100ml i 200ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J05AF11 Sebivo. Alendronat. Erynorm. 300mg na 24 sata paralele Imigran. Max. 4 i 12 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x nedeljno po 70mg paralele Alefoss.

Zoloft Registar lekova 2011 297 . Krka (cetilpiridinijum hlorid) antiseptik za grlo strana 417 Septolete plus lozenga 18 i 30 x (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka lozenga 18 x 1. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Medico Uno (sertralin) antidepresiv 625 film tabl.12 godina) R03AK06 Seretide Diskus. Luxeta.2mg Septolete limun lozenga 18 x 1.2mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca 4 . Sertralin.6mg + 0. Glaxo Wellcome Velika Britanija antiastmatik (flutikazon propionat + salmeterol) 642 pra{ak za inhalaciju (diskus akuhaler) 60 x (100μg + 50μg).100mg dnevno paralele Asentra.12 godina: do 6 lozengi dnevno A01AB11 (BR) Septolete. 250μg ili 500μg flutikazona deca 4 .12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg flutikazona R03AC12 Serevent. GlaxoSmithKline Poljska (salmeterol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (25μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 4 godina: ujutro i uve~e po 50μg.2mg Septolete divlja tre{nja lozenga 18 x 1.2mg + 1mg + 0.2mg + 1mg + 0.6mg + 0.6mg) Septolete D lozenga bez {e}era 30 x (1mg + 1.10 godina). Krka (benzalkonijum hlorid + levomentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol) antiseptik za grlo 417 lozenga 30 x (1mg + 1.A01AB11 (BR) Septolete. 100μg deca ispod 4 godine: ne preporu~uje se N06AB06 Serlift. Tragal. (250μg + 50μg) i (500μg + 50μg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg. Max. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Setaloft. Sertiva. do 6 lozengi dnevno (10 . Halea. Sidata. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max.10 godina: do 4 lozengi dnevno 10 .6mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca: 4 lozenge dnevno (4 . Sertralin ICP.

1 x 100mg (III dan). 300mg (III dan).800mg dnevno paralele Kventiax N06AB05 Seroxat. 30 x 20mg upotreba depresija. AstraZeneca UK film tabl. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. 100mg (II dan). 1 x 400 . 1 x 600mg (II dan). manija: 1 x 300mg (I dan). socijalna fobija. 60mg dnevno paralele Actapax.800mg (dalje u zavisnosti od odgovora) . Glaxo Wellcome Francuska Seroxat.shizofrenija: 2 x 25mg (I dan). zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 50mg dnevno Seroquel i Seroquel XR . 150mg. sa produ`enim osloba|anjem 60 x 50mg.C. AstraZeneca UK tabl. 60 x 25mg.50mg dnevno Seroquel XR lek se daje najmanje 1 sat pre jela. Rexetin 298 Registar lekova 2011 . po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 100mg i 200mg Seroquel XR. tablete se ne mogu deliti odrasli . 200mg. Europharm Seroxat.600mg dnevno u zavisnosti od odgovora stariji od 65 godina: 50mg dnevno (po~etno). Pfizer Italia (nicergolin) terapija poreme}aja cirkulacije strana 476 film tabl. dalje 300 . 1 x (6 x 25mg + 3 x 100mg + 1 x 200mg) film tabl.2 tabl. 300mg (IV dan). uobi~ajeno 400 .shizofrenija. 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno). Paroksetin.depresivne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja (pre spavanja): 50mg (I dan). 200mg (II dan).mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan). pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 4 x 25mg (II dan). S. SmithKline Beecham UK (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. Arketis. 30 x 30mg upotreba 3 x 1 . 200mg (III dan). generalizovani anksiozni poreme}aj. 300mg i 400mg upotreba Seroquel odrasli .C04AE02 Sermion. pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. Paroxetin Sandoz. 400mg (IV dan). 800mg na dan. u toku obroka N05AH04 (kvetiapin fumarat) antipsihotik 620 Seroquel. zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 . posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno.

odrasli i deca iznad 35kg: 20mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 20mg ~etvrtog dana posle transplantacije deca iznad 2 godine ispod 35kg: 10mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 10mg ~etvrtog dana posle transplantacije Registar lekova 2011 299 . 28 x 50mg i 100mg Sidata. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Hemofarm (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl.N06AB06 (sertralin) antidepresiv strana 625 Sertiva. Luxeta. Zdravlje film tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (baziliksimab) imunosupresiv 584 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Aurobindo film tabl. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . 30 x 50mg i 100mg Setaloft. 1 x 20mg/5ml upotreba rastvara~ je voda za inj.5mg/ml) 5ml upotreba doziranje je individualno L04AA09 (SZ) Simulect. 1 x 25mg.100mg. te~nost 100% 1 x 250ml upotreba doziranje je individualno. Serlift. 14 i 28 x 50mg i 100mg Sertralin. 28 x 50mg Sertralin ICP. Abbott (sevofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju.100mg dnevno paralele Asentra. Halea./inf. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za sevofluran G04BE03 Sildena. Abbott (levosimendan) kardiostimulans 469 koncentrat za rastvor za inf. 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Viagra C01CX08 (SZ) Simdax. Laboratorios Belmac film tabl. Hemofarm film tabl. Tragal. 1 x (2. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Novartis Bangladesh film tabl. 50mg i 100mg upotreba 25 . Zoloft N01AB08 (SZ) Sevorane.

28 x 10mg. 20mg. Ospamox L01BB05 (SZ) Sindarabin.5mg na 8 sati (do 1 godine). 30mg i 40mg Simvabel. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. 28 x 10mg. 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . 30 x 10mg. 6g dnevno deca: 62. Sindan Pharma (fludarabin fosfat) citostatik . Salutas Pharma film tabl. Hollesta. Fludarabine Teva 300 Registar lekova 2011 . s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Galenika (amoksicilin) penicilin 533 kaps. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. 20mg i 40mg Simvax. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Fludara. 20 i 28 x 10mg. Zocor J01CA04 Sinacilin. Amoxicillin. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.4 godine). 28 x 10mg. Medico Uno film tabl.antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za iv inj. 20mg i 40mg Simvastatin. Vasilip. Ni Medic film tabl.12 godina) paralele Amoksicilin. 125mg na 8 sati (1 .C10AA01 (simvastatin) hipolipemik strana 490 Simva Sandoz. 20mg i 40mg Simvor. Max. 250mg na 8 sati (5 . 28 x 10mg i 20mg Simvastatin ICP.750mg na 8 sati. Jadran Galenski Laboratorij film tabl. 1 x 50mg upotreba primenjuje se bolus injekcijom ili iv infuzijom: 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. Zdravlje film tabl. Laboratorios Belmac film tabl./inf.

1.2mg/m2 dnevno (preko 10kg). Doxorubicin "Ebewe". Sindan Pharma (vinkristin sulfat) citostatik . svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD.75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 . Max.6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike rastvora) 6 . 1 x 30mg/5ml i 100mg/16. 0. Doxorubicin Teva M02AX03 (BR) Sinedol.9 .antibiotik 570 pra{ak za rastvor za iv inj.4mg/m2 dnevno. Paclitaxel PharmaSwiss. Sindan Pharma (doksorubicin hlorid) citostatik .2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne pokrivati zavojem) C10AB04 Sinelip.3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika rastvora) 3 .1 godine: 4 x 2mg (½ male ka{ike rastvora) 1 . 1 x 1mg upotreba odrasli: 1 .30mg/m2 dnevno tokom 2 .antimitotik 569 pra{ak za rastvor za iv inj. Paclitaxel Teva.5 . 3 uzastopna dana. Galenika (butamirat citrat) antitusik 647 oralni rastvor (4mg/5ml) 200ml upotreba deca 6 meseci . Sindan Pharma (paklitaksel) citostatik . ili 20mg/m2 jednom nedeljno. Hemofarm (gemfibrozil) hipolipemik 490 film tabl./inf.antimitotik strana 570 koncentrat za rastvor za inf.L01CD01 (SZ) Sindaxel. 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . 30 x 450mg upotreba 0. svake tri nedelje. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a). iv infuzijom tokom 3 sata paralele Paclitaxel "Ebewe". jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1.12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika rastvora) paralele Omnitus Registar lekova 2011 301 . Hemofarm terapija sportskih povreda (dimetilsulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol) 594 gel (150mg + 500ij + 25mg)/g 40g upotreba 1 . Taxol L01CA02 (SZ) Sindovin.05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Vincristine L01DB01 (SZ) Sindroxocin.1.2g dnevno podeljeno u 2 doze R05DB13 Sinetus.3 uzastopna dana./inf.67ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 .

12mg prvog dana. Oxaliplatin PharmaSwiss. Oxaliplatin "Ebewe". 1 sat pre ili 2 sata posle jela.025%) 15g mast (0. za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl.025%) 15g gel (0. Oxaliplatin Pliva Lachema 302 Registar lekova 2011 . nisu namenjene za rastvaranje u vodi ili drugim te~nostima. granule se mogu direktno progutati ili pome{ati sa mekanom hranom.6 godina: 4mg (tabl. Galenika (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0. za `vakanje) paralele Monkasta B01AA07 Sinkum 4. 4 . ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine. 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja.R03DC03 Singulair. neomicin sulfat) dermatik 500 krem 15g (0. za `vakanje ili granule) 6 .025%) 30g upotreba 2 .14 godina: 5mg (tabl. od tre}eg dana nastaviti dozom odr`avanja 1 . Actavis Italy Sinoxal. Sindan Pharma (oksaliplatin) citostatik .alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf. MSD Holandija (montelukast) antiastmatik strana 645 granule 28 x 4mg tabl.25mg + 3300ij)/g mast 15g (0. Galenika (fluocinolon acetonid. zavisno od protrombinskog vremena 8 . ali se te~nost mo`e uzeti posle upotrebe leka odrasli i deca iznad 15 godina: 10mg (progutati celu tabl.25mg + 3300ij)/g upotreba 2 .) deca 6 meseci .3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati L01XA03 (SZ) Sinoxal. 1 x 50mg i 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. Jugoremedija (acenokumarol) oralni antikoagulans 448 tabl.8mg uvek u isto doba dana D07AC04 Sinoderm. 20 x 4mg upotreba doziranje je individualno.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Panolon D07CC02 Sinoderm N.8mg drugog dana.

Sindan Pharma (etopozid) citostatik . tokom 5 dana.4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. Etoposide. Metformin. po potrebi postepeno pove}avati do Max. cerebrovaskularna oboljenja. tokom 5 dana na 3 . 30 x 2mg i 4mg upotreba bolni spazam mi{i}a (cervikalni i lumbalni sindrom): 3 x 2 .2 x 850mg . posle 3 . tokom 3-5 dana. Etoposide Teva. Metfogamma. Max.antimitotik 569 koncentrat za rastvor za inf. Gluformin. Berlin-Chemie (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl..4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 . doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan. po potrebi jo{ 2 . za 3 . tre}eg i petog dana na 3 . cerebralna paraliza): 3 x 2mg. Lastet. Cisplatin Teva.5 dana.3 x 500mg ili 1 . tokom 2 .4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno.4 nedelje paralele Cisplatin. sporom inf.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.7 dana mo`e se pove}ati za po 2 ili 4mg Registar lekova 2011 303 . 36mg dnevno spasti~nost kod neurolo{kih poreme}aja (multipla skleroza. sa prekidima 2 .50mg/m2 tokom 4 .4mg pred spavanje. 30. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta. Tefor M03BX02 Sirdalud. degenerativna oboljenja ki~me.5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 . 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage.100mg/m2 dnevno.L01XA01 (SZ) Sinplatin. Cisplatin PharmaSwiss.1000mg. Cisplatin "Ebewe". jednom na 3 . Platinex. Platosin L01CB01 (SZ) Sintopozid. 60 i 120 x 500mg.alkiliraju}i agens strana 572 koncentrat za rastvor za inf.4 nedelje za oralnu upotrebu 2.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe".4mg. Etoposide PharmaSwiss. Sindan Pharma (cisplatin) citostatik .100mg/m2.odrasli i deca: 50 . Vepesid A10BA02 Siofor. Novartis Urunleri Turska (tizanidin) miotonolitik 596 tabl. 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 . za 3 . 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima. 1 x (1mg/ml) 10ml i 50ml upotreba monoterapija .

2 pra{ka (1 . 2 . Lizopril.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. Lizinopril.3 pra{ka (iznad 2 godine) 304 Registar lekova 2011 . Pharmanova (standardizovani suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik.5ml deca 4 . (BR) Sirup br{ljana Bocko.5ml odoj~ad i mala deca: 3 x 2. Alkaloid Beograd (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl.12 godina: 3 x 5ml D10AX03 (BR) Skinoren. najmanje 4 nedelje.2 godine). 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. 1 x 5 .5mg) upotreba 1 tabl. Lisinopril H Sandoz. bronhospazmolitik strana 671 sirup (7mg/ml) 125ml upotreba ne sadr`i {e}er. 1 . Lizopril H A07BC05 (BR) Smecta. Beaufour Ipsen (diosmektit) adsorbens 428 pra{ak za oralnu suspenziju 10 i 30 x 3g upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u 1/2 ~a{e vode ili pome{a sa hranom odrasli: 3 .5mg (po~etna doza). zatim 1 x 10 . Loril C09BA03 Skopryl plus. 30 x (20mg + 12. Alkaloid (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. Bayer Schering Pharma (azelainska kiselina) terapija akni 502 krem (200mg/g) 30g upotreba 2 x dnevno (ujutro i uve~e) mazati u tankom sloju. Max. 20 i 30 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. dnevno. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid. dozvoljena upotreba kod dijabeti~ara odrasli: 3 x 7.5mg (po~etna doza). Lisinopril Sandoz.HR05AW.6 x 1 pra{ak deca : 1 pra{ak dnevno (do 1 godine).6 meseci C09AA03 Skopryl. a najvi{e 3 .20mg (doza odr`avanja).

9%) 1000ml (308mOsm/L) Sodium chloride 0. pove}ati na 1. Max.200mg dnevno u 1 ili 2 doze . 25mg dnevno narednih 14 dana.2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 .50mg nedeljno. Lamotrix Registar lekova 2011 305 . zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana. Lamotral. 50mg i 100mg upotreba disperzibilna tabl.15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 . Lamictal. 50mg dnevno narednih 14 . postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 . Lameptil. Hemofarm (lamotrigin) antiepileptik 613 oralna disperzibilna tabl.9%) 500ml (308mOsm/L) rastvor za inf. B. zatim 2 x 25mg 14 dana.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana.9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf. Fresenius Kabi rastvor za inf. 25mg. do optimalne doze odr`avanja 100 . po potrebi dozu pove}avati za 0. 10 x (0.5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) . Epitrigine.3mg/kg jo{ 14 dana. 30 x 5mg.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 .monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana.30 dana. 200mg dnevno . 49 x (0. u 5-oj nedelji 50mg dnevno.12 godina) . postepeno pove}avati za 25 . optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze. 10 x (0.B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Sodium chloride.400mg dnevno u 1 ili 2 doze . 20 x (0.9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf. Braun rastvor za inf. Lamotrigin.9%) 500ml i 1000ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min .200mg .kombinovana terapija bez valproata: 0.9%.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 . 1 x (0. zatim 25mg narednih 14 dana.oko 250ml/sat paralele Natrii chloridi infundibile N03AX09 Solaban. Lamolep. Lamect. se otapa u ustima epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . zatim 1 x 0. u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind. Lamal.15mg/kg prvih 14 dana.monoterapija: 25mg dnevno (po~etno).

P02CA01 Soltrik. im 1 x 30mg/2ml Somatuline Autogel rastvor za inj.5ml upotreba doziranje je individualno.50mg/kg dnevno u 3 . 25 . 2 x 100mg 3 dana (askarijaza. 30mg dnevno D10AD05 Sona. me{ovite helmintijaze). po potrebi pove}avati za 5mg dnevno.6mg+40mg+15mg+4mg+5μg+ 100mg+60μg+0. narednih 7 dana 3 x 400 . trihurijaza. ankilostomijaza. po potrebi ponoviti posle 2 . sc 30 x 10mg/8ml i 15mg/8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Fresenius Kabi (vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina) vitamini 465 pra{ak za rastvor za inf.4mg)/10ml upotreba odrasli i deca iznad 10kg: 10ml dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije deca do 10kg: 1ml/kg dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije H01CB03 Somatuline. na suvu ~istu ko`u u predelu zahva}enom aknama 306 Registar lekova 2011 .500mg (trihineloza).3ml i 120mg/0. sc 1 i 30 x 20mg/8ml upotreba 80mg po~etno. zatim 10mg dnevno. Max. 10 x (2.4 doze tokom 1 . 90mg/0.4 nedelje (enterobijaza).5mg+3.6 meseci a mo`e do 2 godine (ehinokokoza) B05XC.400mg 3 dana. (SZ) Soluvit N.3ml. 3 x 200 .. Belupo (adapalen) terapija akni 501 gel (1mg/1g) 30g upotreba uve~e mazati gel u tankom sloju. Beaufour Ipsen (lanreotid) analog somatostatina 525 Somatuline PR pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. strongiloidaza. tenijaza. Pfizer Belgium (pegvisomant) terapija akromegalije 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. ({pric) sc 1 x 60mg/0. Galenika (mebendazol) anthelmintik strana 634 oralna suspenzija (100mg/5ml) 30ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 100mg odjedanput. u bolni~kim uslovima H01AX01 (Z) Somavert.

granule se pre upotrebe rastvaraju u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 200 . maksimalno 3 x 2mg 6 .4 x 2. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Fresenius Medical Care (kalcijum polistiren sulfonat) terapija hiperkalijemije strana 663 pra{ak za suspenziju oralnu ili rektalnu 1 x (759mg .deca do 2 godine: 4 x 0.3 x 20g (1 dozna ka{ika) pome{ano sa 150ml te~nosti . 60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 oralni rastvor (2mg/5ml) 200ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno . podeljeno u 3 jednake doze rektalno (nakon klizme za ~i{}enje) .6 sati paralele Aloprol. maksimalno 24mg dnevno rastvor za inhalaciju .6 godina: 1.400mg na 4 .25 . Ventolin M01AE01 (BR) (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Spedifen.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .V03AE01 Sorbisterit. Atoris. 20 x 200mg Spedifen.1mg/kg 2 . Zambon Italija tabl.4 x 2mg. Zambon [vajcarska Spedifen 200 granule za oralni rastvor 20 x 200mg (Rp) Spedifen 400 granule za oralni rastvor 12 i 30 x 400mg upotreba uzima se posle jela.2. uzima se sa hranom.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Caffetin menstrual.deca 2 . Ecosal Easi Breathe. 1. 20mg. ne preporu~uje se vo}ni sok. Ecosal. Dislipat. Pfizer Deutschland (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl.949mg)/g 500g upotreba pra{ak se me{a sa vodom ili ~ajem.12 godina: 3 .4 x 2 .4mg . Ibuprofen. Max.5mg na 4 .odrasli: 1 .6 sati. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e.odoj~ad i deca: 0.5mg .odrasli: 40g se rastvori u 150ml 5% glukoze i primenjuje se 1 .6 sati 6 .6 godina: 3 x 0. ukoliko se uzimaju antacidi ili laksativi razmak mora da bude najmanje 3 sata oralno . 80mg dnevno paralele Atacor.2g dnevno paralele Brufen.deca: doza kao oralna rastvorena u 150ml 5% glukoze C10AA05 Sortis. Lipidra.5 .5mg na 4 . Tulip Spalmotil. Rapidol Registar lekova 2011 307 . 30 x 10mg.3 x dnevno .12 godina: 2.1mg/kg. Max.1g/kg/dan pome{ano sa 150ml te~nosti. Galenika (salbutamol) R03CC02 tabl.

5mg + 200mg) upotreba doza Staleva zavisi od prethodno uzimane doze levodope u preparatu sa standardnim osloba|anjem pojedina~na doza: uvek samo 1 tabl.3mg/kg dnevno. Rispolept Consta. 3mg i 4mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 . Flumycozal N04BA03 Stalevo. Zdravlje (risperidon) antipsihotik strana 621 film tabl.. tvrda) 30 x 18μg Spiriva Respimat. Fluconal. (2mg/ml) 50ml upotreba odrasli: 200 . Pharmathen (flukonazol) antimikotik 546 rastvor za inf. 100 x (50mg + 12.200mg dnevno u toku jela. 2mg. Fluco Sandoz. Orion Corporation Finska (levodopa + karbidopa + entakapon) antiparkinsonik 615 film tabl. Torendo. 10 tabl. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). Rissar. 2 x 8mg paralele Risperidon. Rispolux.N05AX08 Speridan.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca: 3 . Flukonazol. 20 x 1mg. Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju 30 doza (60 potisaka po 2. Galenika (spironolakton) diuretik 474 tabl.12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon. Diflucan.4 doze J02AC01 (SZ) Stabilanol. 100 x (100mg + 25mg + 200mg) film tabl. u jednoj ili podeljeno u 2 . 100 x (150mg + 37. Max.6mg/kg dnevno prvog dana. 6 . u jednoj ili vi{e doza. Boehringer Ingelheim Nema~ka pra{ak za inhalaciju (kaps. Torendo Q-TAB R03BB04 (tiotropium bromid) antiastmatik 644 Spiriva. dnevno 308 Registar lekova 2011 . Risset.5mg + 200mg) film tabl. Max. 400mg dnevno deca: 1 . 40 x 25mg i 30 x 100mg upotreba odrasli: 100 .4mg. uvek u isto doba dana. Rispolept. Max.5μg) upotreba Spiriva 1 inhalacija dnevno Spiriva Respimat 1 x 2 udisaja. pomo}u Respimat inhalera C03DA01 Spironolakton.

5ml upotreba primarna imunizacija: 0. Hemofarm (fusidinska kiselina) D06AX01 mast (2%) 10g D09AA02 impregnirana kompresa (30mg) 1 x 10cm upotreba mast: 2 . zatim na 12 nedelja po 45mg preko 100kg: po istoj {emi primaju 90mg N05CF02 Stilnox.J07BL01 (Z) Stamaril. Centocor (ustekinumab) terapija psorijaze 586 rastvor za inj. sanofi aventis (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl.5ml revakcinacija: nakon 10 godina Stanicid. 20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Belbien. sc 1 x 1000LD50/0. MSD Italija (efavirenz) terapija HIV infekcije 552 film tabl. Zolsana.3 x dnevno mazati u tankom sloju obolelo mesto gaza: naneti direktno na ranu i menjati na drugi dan antibiotik 497 501 N06AB04 Starcitin. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani virusi `ute groznice) vakcina protiv `ute groznice strana 562 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj. Timopram.30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex. zavisno od telesne mase Registar lekova 2011 309 .5ml) 2ml i (90mg/ml) 2ml upotreba odrasli do 100kg: 45mg nulte i ~etvrte nedelje. 28 x 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. zatim 20 . Citalopram Sandoz. sa ili bez hrane deca do 17 godina: 200 . Zyloram L04AC05 (SZR) Stelara. u kombinaciji sa nukleozidnim analozima i inhibitorima HIV proteaze odrasli: 1 x 600mg. sc 1 x (45mg/0. Zonadin J05AG03 (SZR) Stocrin. Pliva Hrvatska (citalopram) antidepresiv 624 film tabl. Sanval.600mg dnevno. 30 x 600mg upotreba lek se uzima 1 dnevno (u po~etku terapije uve~e).

6mg + 1.2mg + 0.2mg + 10mg lidokain hlorida) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 pastilu na 2 .2000ij u intervalima 3 .5 Mij (iv infuzijom tokom 60 minuta) u prvih 12 sati . tokom 21-og dana.6mg + 1.75mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 lozenga na 3 .2mg + 100mg vitamina C) Strepsils plus pastila 24 x (0. Medico Uno (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv strana 511 oblo`ena tabl.20mg/kg jednom dnevno.2mg) Strepsils limun bez {e}era pastila 16 x (0. 5 lozengi dnevno. Logest A01AB11 (BR) Strepsils.6mg + 1. im 50 x 1g upotreba tuberkuloza .2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C pastila 24 x (0.5Mij upotreba akutni infarkt miokarda .G03AA10 Stodette. 1g dnevno .sistemska primena: 250 000ij tokom 30 min.lokalna primena: 1000 . CSL Behring (streptokinaza) trombolitik 450 pra{ak za rastvor za iv inj.6 sati. 1g dnevno netuberkulozne infekcije: 1 .3 sata po potrebi.2mg) Strepsils mentol i eukaliptus pastila 24 x (0. Reckitt Benckiser Healthcare (flurbiprofen) lokalno antiinflamatorno sredstvo 641 lozenga 16 x 8.6mg + 1. zatim 7 dana pauze paralele Lindynette. Max. Max.6mg + 1. tokom najvi{e 6 sati .deca: 15 . Reckitt Benckiser Healthcare (amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol) antiseptik za grlo 417 Strepsils Cool pastila 16 x (0.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.5Mij tokom 60 minuta./inf. (po~etna doza). najdu`e tokom 3 dana B01AD01 (SZ) Streptase.02mg + 0.odrasli: 15 .lokalna primena: 20 000ij bolus injekcijom intrakoronarno tromboembolijska bolest .2g dnevno podeljeno u dve doze 310 Registar lekova 2011 . 21 x (0.40mg/kg jednom dnevno. Max. Galenika (streptomicin) antibiotik 541 pra{ak za rastvor za inj.6mg + 1. 8 pastila dnevno R02AX01 Strepsils Intensive. Max. 1 x 750 000ij i 1.8mg levomentola) Strepsils med i limun pastila 24 x (0. zatim doza odr`avanja 1.sistemska primena: 1.5 minuta na mestu okluzije J01GA01 Streptomycin sulfat.

tvrda 30 x 50mg kaps. Cinedil N01AH03 § (SZ) (sufentanil) op{ti anestetik 603 Sufenta forte.odrasli: 2 . Actavis Island oblo`ena tabl. iv 5 x (50μg/ml) 5ml Sufentanil Torrex.N07CA02 Stugeron forte.Med. 37. tvrda 30 x 50mg upotreba neuroze .100mg kod akutnog napada migrene.8μg/kg N05AL01 (sulpirid) antipsihotik 620 Sulpigut. Krka (cinarizin) terapija vertiga strana 632 tabl.1600mg. Janssen Pharmaceutica rastvor za inj.4 doze.3 x 50mg {izofrenija: 2 x 200 .5mg na 2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Cinarizin. Sapphirex Registar lekova 2011 311 . 50 x 75mg upotreba 3 x 75mg (oboljenja perifernih krvnih sudova).5mg/kg dnevno podeljano u 2 . tvrda 30 x 200mg Sulpirid. iv 5 x (50μg/ml) 5ml. a 800 . Pro. Max.5mg (vestibularni poreme}aji). 2 i 6 x 50mg i 100mg upotreba 50 .400mg. 3 . Srbolek kaps. 10ml i 20ml upotreba doziranje je individualno. 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma.CS kaps. Max. kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli). 300mg na 24 sata paralele Imigran. 2 x 50mg i 100mg Sumatriptan. 3 x 37. Max.3 doze (deca) paralele Eglonyl N02CC01 (sumatriptan) antimigrenik 610 Sumacta. Slaviamed tabl.4g dnevno podeljeno u 3 . Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj. 2. zavisno od hirur{ke intervencije obi~no 1 .

5μg ili 160μg + 4. AstraZeneca [vedska (budesonid + formeterol) antiastmatik 642 pra{ak za inhalaciju 1 x (80μg + 4.2 doze (80μg + 4.deca 6 .5μg ili 160μg + 4. Hemomycin L01XE04 Sutent. Azitromicin Sandoz. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana .5μg ili 160μg + 4.1. ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) Max.odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan.45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril.35kg). po potrebi pove}avati na 4 . zatim 2 nedelje pauza (dnevna doza ne sme biti manja od 25mg ni ve}a od 75mg) N03AD01 Suxinutin. ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) 312 Registar lekova 2011 . Azax.4 . Pfizer Italia (sunitinib) citostatik . 5 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno . tvrda 6 x 250mg Sumamed sirup pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml Sumamed forte sirup pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 15ml Sumamed sirup 1200 pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 30ml Sumamed sirup 1200 XL pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 37.5μg)/dozi 60 doza. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 .5g dnevno deca do 6 godina: 250mg dnevno.12 godina: 2 x 1 doza (80μg + 4.5μg).5μg) HOBP .5μg). 25mg i 50mg upotreba terapija se odvija u 6-to nedeljnim ciklusima preporu~ena doza: 50mg dnevno tokom 4 nedelje. tvrda 28 i 30 x 12.5μg)/dozi 60 doza i (320μg + 9μg)/dozi 60 doza upotreba astma .5m pra{ak za rastvor za inf.5mg.odrasli: 2 x 2 doze (160μg + 4.5μg) ili 2 x 2 doze (320μg + 9μg) .J01FA10 Sumamed. po potrebi pove}avati na 4 .17 godina: 2 x 1 .25kg).7 dana za 250mg .deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 . 400mg dnevno tokm 3 dana (36 . 6 x 125mg i 3 x 500mg kaps.5μg) ili 2 x 1 dozu (320μg + 9μg) .7 dana do uobi~ajene doze 20mg/kg dnevno R03AK07 Symbicort Turbuhaler.2 doze (80μg + 4. 2 x 4 doze (80μg + 4.adolescenti 12 . Famar Orleans Francuska (etosuksimid) antiepileptik 610 sirup (250mg/5ml) 200ml upotreba optimalna koncentracija u plazmi je 40 . (160μg + 4.708. Pliva Hrvatska (azitromicin) makrolidni antibiotik strana 540 (Z) film tabl. Azibiot.odrasli: 2 x 1 .inhibitor proteinkinaze 575 kaps.4 mikromola/L) odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg dnevno.100mg/L (283.

1 x 50mg/ml i 100mg/ml upotreba deca: 15mg/kg pre po~etka sezone respiratornog sincicijalnog virusa (RSV). Pliva Hrvatska (hloropiramin hlorid) D04AA09 mast (1%) 20g rastvor za inj. ili 5 . do pojave kontrakcija. prevencija i terapja postpartalne hemoragije i dopunska terapija kod nepotpunog.23 meseca: 2 doze po 0.({pric) im 1 x 0.9% rastvora NaCl davati iv infuzijom.5ml u razmaku najmanje mesec dana. zatim 1 x mese~no tokom perioda pove}anog rizika pojave RSV J07AL52 (Z) Synflorix. preporu~uje se tre}a doza u 2-oj godini `ivota deca 12 . buster doza se preporu~uje najmanje 6 meseci po kompletiranju primarne imunizacije a po`eljno je da bude izme|u 12-og i 15-og meseca odoj~ad 7 . GlaxoSmithKline Belgija (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) vakcina 557 suspenzija za inj.primarna imunizacija: 3 doze od 0.5ml suspenzija za inj.5ml upotreba odoj~ad 6 nedelja .8 kapi u minuti. im iv 10 x 20mg/2ml R06AC03 upotreba ne preporu~uje se za primenu kod odoj~adi i male dece lokalno: 2 .(bo~ica) im 1 x 0. Max. im iv inf 100 x 5ij/ml i 10ij/ml upotreba indukcija ili ubrzavanje poro|aja: 5ij rastvoreno u 500ml 0. Novartis Pharma Stein [vajcarska (oksitocin) uterotonik 525 inj. brzina infuzije 40 kapi u min.5ml sa razmakom od najmanje 2 meseca Synopen. 60mg dnevno antihistaminik 496 648 H01BB02 (SZ) Syntocinon.3 x dnevno mazati obolelo mesto. uz pove}anje brzine infuzije u intervalima ne kra}im od 20 min.5ml u razmaku najmanje mesec dana.3 x 20mg.11 meseci: 2 doze po 0.10ij im carski rez: 5ij sporo iv odmah nakon poro|aja paralele Oxytocine Synthetic Registar lekova 2011 313 . u po~etku 2 .6 meseci . Max. prete}eg ili spontanog poro|aja: 5ij sporo iv. najdu`e nedelju dana parenteralno: 1 .J06BB16 (SZ) Synagis. Abbott (palivizumab) monoklonsko antitelo strana 556 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im inj.

.

.

tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.N07BA. Sopharma (citizin) terapija odvikavanja od pu{enja strana 630 film tabl..4 doze paralele Pulmicort. tokom 5 uzastopnih dana deca 1 .4mg Tamsudil. 45mg i 75mg pra{ak za oralnu suspenziju (12mg/ml) 100ml upotreba terapiju po~eti najkasnije 36 sati od pojave simptoma odrasli. dnevno) 13 .16 dana: 1 tabl.23kg: 2 x 45mg tokom 5 dana 23 . Belupo kaps. Tabex. dnevno) 21 .800μ dnevno podeljeno u 2 . 100 x 1.4 doze.800μ dnevno podeljeno u 2 .5 sata (5 tabl. Pulmicort Turbuhaler J05AH02 Tamiflu. na 2 sata (6 tabl. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. na 3 sata (4 tabl. PharmaSwiss kaps. na 2. Synthon Hispania kaps.4mg Tamsol.25 dana: 1 . Roche (oseltamivir) terapija gripa 553 kaps. Omsal 316 Registar lekova 2011 . Max.2 tabl.12 dana: 1 tabl. Lek (budesonid) antiastmatik 643 pra{ak za inhalaciju (inhalator i ulo`ak) 200 doza x 200μ pra{ak za inhalaciju (ulo`ak) 200 doza x 200μ upotreba odrasli: 200 .4mg upotreba 1 x 0.40kg: 2 x 60mg tokom 5 dana prevencija gripa: pola terapijske doze dnevno tokom 10 dana od dana kontakta sa inficiranom osobom G04CA02 (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 Tamosin.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal. dnevno) 4 . na 5 sati (3 tabl. dnevno R03BA02 Tafen Novoliser. tvrda 10 x 30mg. dnevno) 17 . tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0. Lek kaps. 1600μ dnevno deca iznad 6 godina: 100 . Flosin. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.4mg Tamprost. adolescenti iznad 13 godina i deca iznad 40kg: 2 x 75mg.20 dana: 1 tabl. a 5-og dana pu{enje se potpuno prekida {ema doziranja: prva 3 dana: 1 tabl.13 godina do 15kg: 2 x 30mg tokom 5 dana 15 .5mg upotreba broj popu{enih cigareta se postepeno smanjuje tokom 4 dana.

6 nedelja te`i oblici demencije: 3 x 80mg uz obrok paralele Bilobil A01AD02 (BR) Tantum.5g rastvoriti u ½ litra mlake vode za vaginalno ispiranje L01XX34 Tarceva.5mg/ml) 150ml lozenga 20 x 3mg Tantum Lemon lozenga 20 x 3mg upotreba rastvor: 2 . A. (benzidamin hlorid) vaginalni antiinfektiv 509 granule za vaginalni rastvor 10 x 0.3 x dnevno ispirati usta i `drelo sa 15ml rastvora (dopunjeno vodom do 30ml) 20 .L02BA01 Tamoxifen. po potrebi postepeno smanjivati dozu po 50mg Registar lekova 2011 317 .R. 100mg i 150mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela 150mg dnevno. 30 x 10mg i 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 . Roche (erlotinib) citostatik 577 film tabl.C. najmanje 4 . 30 i 90 x 40mg upotreba uobi~ajeno: 3 x 40mg uz obrok. Remedica (tamoksifen) antagonist estrogena strana 578 tabl. 30 x 25mg. A.5mg/ml) 30ml rastvor za ispiranje usta (1.A.5g upotreba 1 . Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 oblo`ena tabl.F.4 x (deca) lozenga: 3 x 1 postepeno otopiti u ustima G02CC03 Tantum rosa.8 x dnevno (odrasli) ili 1 .C.40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Nolvadex N06DX02 (BR) Tanakan.R.2 x 0. (benzidamin hlorid) antiinflamatorno sredstvo 417 Tantum Verde sprej za usnu sluzoko`u (1.A.30 sekundi a zatim ispljunuti sprej: prskati obolelo mesto 4 .F.

Paclitaxel PharmaSwiss.25 .antimitotik 570 koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. Paclitaxel Teva. 1 x 80mg/2ml/6ml upotreba 100mg/m2 u vidu jedno~asovne infuzije. Max. sanofi aventis (teikoplanin) antibiotik strana 544 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. Siofor 318 Registar lekova 2011 . svake 3 nedelje J01CR05 (SZ) Tazocin.antimitotik 570 koncentrat za rastvor za inf. iv infuzijom tokom 3 sata. zatim 200mg dnevno iv ili im.4. dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Planicid L01XE08 (SZ) Tasigna. 12 x (2g + 0. zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf. kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno. Sindaxel L01CD02 (SZ) Taxotere. 1 x 200mg/3ml i 400mg/3ml upotreba rastvara~ je voda za inj. Metformin. Wyeth Lederle Italija (piperacilin + tazobaktam) ureidopenicilin 534 pra{ak za rastvor za iv inj./inf.J01XA02 (SZ) Targocid. profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C. Metfogamma.5ml koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. Novartis Pharma Stein [vajcarska (nilotinib) citostatik inhibitor protein kinaze 575 kaps. tvrda 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg L01CD01 (SZ) Taxol. sanofi aventis (docetaksel) citostatik .5g na 6 ili 8 sati A10BA02 Tefor. Gluformin.5g) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2. 30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 . Bristol Myers Squibb (paklitaksel) citostatik ./inf. Galenika (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno.25g) i (4g + 0.3 x 500mg. paralele Paclitaxel "Ebewe".5ml/1. 1 x 30mg/5ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 . 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. 1 x 20mg/0. odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza).175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a).

400mg .3 x 200mg paralele Carbamazepine retard V08AA05 (SZ) Telebrix gastro.bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 . 0.200mg dnevno u vi{e doza (do 1 godine).5 godina). postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 .1g dnevno u vi{e doza (11 .12mg/L (20 .dijabetes insipidus centralis: 2 .200mg.3 doze . se mo`e deliti za upotrebu odrasli .4g . 10 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 .6 .apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 200 .monoterapija: 2 x 1.50 mikromola/L) Tegretol deca: 100 . postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 3 . Guerbet (joksitalaminska kiselina) Rö kontrast 665 oralni i rektalni rastvor 1 x (300mg joda/ml) 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja R06AX26 Telfast.4 x 200mg). potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja .4g + 200mg ritonavira ili 2 x 700mg + 100mg ritonavira Registar lekova 2011 319 .akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 .15 godina) Tegretol CR tabl.u kombinaciji sa ritonavirom: 1 x 1.10 godina). sanofi aventis (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Fexofenadine Sandoz J05AE07 Telzir.400mg dnevno u vi{e doza (1 . 200 . Novartis Pharma Stein [vajcarska tabl.epilepsija: 1 . Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (100mg/5ml) 250ml Tegretol CR.2 x 100 .400mg dnevno (po~etno). Novartis Farma Italija tabl. Glaxo Wellcome Velika Britanija (fosamprenavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl.neuralgija trigeminusa: 200 .600mg dnevno u vi{e doza (6 . 60 x 700mg upotreba odrasli . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg Tegretol CR. 400 .4 x 200mg .1600mg dnevno podeljeno u 2 .3 x 400mg .N03AF01 (karbamazepin) antiepileptik strana 611 Tegretol.

zatim 250mg na 3 . Byol C09BB07 Tensec plus. starosti bolesnika i njegovog op{teg stanja C02AC06 Tenaxum. ujutro paralele Lodoz G03BA03 Testosteron depo. Bisobel. 30 x (5mg + 12. Bisoprolol. Krka (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. Belgija (temozolomid) citostatik strana 566 kaps.5mg) upotreba 1 tabl. Schering-Plough Labo.3 nedelje 320 Registar lekova 2011 . Amlodil.3 nedelje. Amlopin. Max. 10mg dnevno paralele Alopres. 100mg i 250mg upotreba terapiju vodi lekar sa iskustvom u le~enju mo`danih tumora. Fopin.6 nedelja karcinom dojke `ena: 250mg na 2 .L01AX03 Temodal. 20mg. prethodne terapije. Vazotal C07AB07 Tensec. Amlogal. Hemofarm (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. Amlodipin. Norvasc. lek se primenjuje u kombinaciji sa zra~enjem ili u monoterapiji a doza zavisi od indikacije. Monodipin. 30 x 1mg upotreba lek se uzima pre jela 1mg ujutro. 30 x 5mg i 10mg upotreba 5 . Amlodipin PharmaSwiss. Hemofarm (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl. Amlonorm.10mg dnevno paralele Bilokord. im 5 x 250mg/ml upotreba mu{ki hipogonadizam: 250mg na 2 . Les Laboratories Servier (rilmenidin) antihipertenziv 472 tabl. Galenika (testosteron enantat) hormon .androgen 512 rastvor za inj. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. tvrda 5 x 5mg. po potrebi posle mesec dana dozu pove}ati na 2 x 1mg (ujutro i uve~e) C08CA01 Tenox.

5ml na svakih 10 godina S01HA03 Tetrakain.5ml. Chephasaar (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 tabl. i 13.5ml upotreba primarna imunizacija: zapo~eti od 2-og meseca sa 3 uzastopne vakcine od 0. po potrebi ponoviti posle pola do 1 minuta J07CA02 (Z) Tetraxim. ({pric) im 1 x 250ij/ml Tetagam P. im 1 i 10 x (min. pertusis i inaktivisani poliovirusi 1) polivakcina 563 suspenzija za inj.5ml) 0. pre~i{}eni) vakcina protiv tetanusa.5ml u razmaku 1 . godine `ivota M03BX07 Tetrazepam-MIP. 12 meseci nakon tre}e doze daje se ~etvrta doza od 0. Max.5ml suspenzija za inj.5ml) 5ml upotreba vakcina i humani antitetanusni imunoglobulin daju se istovremeno im u suprotni ekstremitet primarna imunizacija . im 10 x (min. istovremeno sa 0. Sanofi Pasteur (toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisani bacili B. 40ij/0. Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. J07AM01 (Z) Tetavaksal-T. 20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja.12 meseci posle druge doze revakcinacija: po jedna doza od 0. Torlak (toksoid tetanusa.J06BB02 (Z) (tetanus imunoglobulin . adsorbovana 558 suspenzija za inj. im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 . i jo{ jedna revakcinacija izme|u 5. sc im 1 x 250ij/ml Tetanus Gamma. po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno. aplikovano na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin. III doza 6 .humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 Tetabulin S/D. Baxter AG rastvor za inj.5%) 10ml upotreba 1 .5ml vakcine tetanusa.2 meseca.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. Hemofarm (tetrakain hlorid) lokalni anestetik 658 kapi za o~i (0. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Myolastan Registar lekova 2011 321 . 40ij/0.300ij/kg dnevno. ({pric) im 1 x 0.500ij zavisno od te`ine povrede. Kedrion rastvor za inj. CSL Behring rastvor za inj.2 meseca od prve doze. II doza za 1 .osobe iznad 14 godina: I doza odmah po povre|ivanju zajedno sa 250ij humanog tetanusnog imunoglobulina.

C09CA02

Teveten, Solvay Francuska
(eprosartan)

antihipertenziv

strana 486

film tabl. 28 x 600mg
upotreba 1 x 600mg

A16AX01

(alfa lipoinska kiselina)

terapija dijabeti~ke polineuropatije

446

Thiogama 600 injekt, Solupharm Pharmazeutische koncentrat za rastvor za inf. 5 x 600mg/20ml (BR) Thiogamma 600 oral, Artesan Pharma film tabl. 30 i 60 x 600mg (BR) Thiogamma 600 oral, Dragenopharm Apotheker film tabl. 30 i 60 x 600mg
upotreba 600mg dnevno paralele Berlithion

L01XX35

Thromboreductin, AOP Orphan Pharmaceuticals
(anagrelid)

terapija esencijalne trombocitemije (antineoplastik) 577

kaps. tvrda 100 x 0,5mg
upotreba 1 x 0,5mg (po~etno), po potrebi pove}avati po 0,5mg dnevno u nedeljnim intervalima do Max. 5mg dnevno uobi~ajena doza: 1 - 3mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. pojedina~na doza 2,5mg

V04CJ01

(Z)

Thyrogen, Genzyme
(tirotropin alfa)

tireostimuli{u}i hormon

665

pra{ak za rastvor za inj. im 2 x 0,9mg
upotreba rastvara~ je isklju~ivo voda za injekcije preporu~ena ukupna doza: 2 doze od 0,9mg u intervalu od 24 sata

H03BB02

(tiamazol)

tireostatik

528

Thyrozol, Merck KGaA film tabl. 20 x 5mg, 10mg i 20mg Tiastat, Bosnalijek tabl. 20 x 20mg
upotreba doziranje se pode{ava individualno odrasli - po~etno doziranje: 20mg - maksimalno 40mg - doza odr`avanja: 5 - 20mg (u kombinaciji sa levotiroksinom), 2,5 - 10mg (monoterapija) deca: 0,5mg/kg/dan (po~etno) zatim smanjivati prema funkciji tireoidee

322

Registar lekova 2011

B01AC05

Ticlodix, Hemofarm
(tiklopidin hlorid)

inhibitor agregacije trombocita

strana 449

film tabl. 30 x 250mg
upotreba 2 x 250mg u toku jela

J01DH51

(SZ)

Tienam, MSD Italija
(imipenem natrijum + cilastatin natrijum)

antibiotik - karbopenem

537

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x (500mg + 500mg) pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 10 x (500mg + 500mg)
upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli - zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati, 500mg na 8 ili 6 sati, 1g na 8 ili 6 sati, Max. 4g dnevno deca iznad 3 meseca, do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati, Max. 2g dnevno paralele Mipecid

N06AX11

Tifona, Hemofarm
(mirtazapin)

antidepresiv

626

oralna disperzibilna tabl. 30 x 30mg
upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja, ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e, disperzibilna tabl. se otapa u ustima 30mg dnevno, po potrebi dozu pove}ati do Max. 45mg dnevno paralele Calixta, Mirtazapin, Mirtazapin ODT Sandoz, Mirzaten, Remeron, Remirta

S01ED01

(timolol)

terapija glaukoma

655

Timadren, Hemofarm kapi za o~i (0,25%) 5ml i (0,5%) 5ml Timolol Alkaloid, Alkaloid kapi za o~i (0,5%) 5ml
upotreba 1 - 2 x dnevno po 1 kap 0,25%-tnog rastvora, u te`im slu~ajevima koristi se 0,5% rastvor paralele Glaumol, Unitimolol

N06AB04

Timopram, PharmaSwiss
(citalopram)

antidepresiv

624

tabl. 30 x 20mg
upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana, zatim 20 - 30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex, Citalopram Sandoz, Starcitin, Zyloram

Registar lekova 2011

323

N03AX11

Tiramat, Belupo
(topiramat)

antiepileptik

strana 613

film tabl. 60 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Topactal, Topamax

H03AA01

Tivoral, Galenika
(levotiroksin natrijum)

hormon

527

tabl. 50 x 100μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 -5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Letrox

S01CA01

Tobradex, Alcon Couvreur
(deksametazon + tobramicin)

kortikosteroid i antibiotik za oftalmolo{ku primenu

654

kapi za o~i, suspenzija (1mg/ml + 3mg/ml) 5ml mast za o~i (1mg/ml + 3mg/ml) 3,5g
upotreba kapi: 1 - 2 kapi na 2 sata tokom prvih 24 sata, zatim 1 - 2 kapi na 6 sati mast: 4 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka

S01AA12

Tobrex, Alcon Couvreur
(tobramicin)

aminoglikozidni antibiotik

652

kapi za o~i, rastvor (3mg/ml) 5ml
upotreba 1 - 2 kapi na 4 sata

N06AX03

Tolvon, Organon Holandija
(mianserin hlorid)

antidepresiv

625

film tabl. 30 x 30mg
upotreba 30mg dnevno, po potrebi pove}avati do Max. 90mg dnevno

324

Registar lekova 2011

J01DD01

(SZ)

Tolycar, Jugoremedija
(cefotaksim)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 i 20 x 0,5g i 1g pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2g na 8 - 12 sati, Max. 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 - 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze deca: 100 - 150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze paralele Cefotaksim

(BR)

Tonsilotren, Deutsche Homoopathie-Union

homeopatski lek (D5 atropin sulfat + D4 kalijum dihromat + za upalu krajnika D3 Hepar sulfuris + D8 `iva (II) jodid + D2 silicijum dioksid)

675

tabl. 60 x (12,5mg+50mg+10mg+25mg+5mg)
upotreba tabl. se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 - 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 - 2 tabl. na sat, Max. 8 tabl. dnevno u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 - 2 tabl. deca: 1 tabl. na 2 sata, Max. 6 tabl. dnevno (2 - 6 godina) ili 8 tabl. dnevno (6 - 12 godina), u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.

N03AX11

(topiramat)

antiepileptik

613

Topactal, PharmaSwiss
tabl. 30 i 60 x 25mg, 50mg, 100mg, 200mg

Topamax, Cilag AG tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Tiramat

M01AB15

Toradol, Roche
(ketorolak trometamin)

nesteroidni antireumatik

589

tabl. 20 x 10mg rastvor za inj. im iv 10 x 30mg/ml
upotreba oralno: 3 - 4 x 10mg, najdu`e 7 dana, Max. 40mg dnevno parenteralno: 2 - 3 x 10 - 30mg duboko im ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi), najdu`e 2 dana, Max. 90mg dnevno paralele Zodol Registar lekova 2011 325

N05AX08

(risperidon)

antipsihotik

strana 621

Torendo, Krka film tabl. 20, 30 i 60 x 1mg i 4mg Torendo, Slaviamed film tabl. 20 x 2mg i 3mg Torendo Q-TAB, Krka oralna disperzibilna tabl. 28 i 30 x 0,5mg, 1mg i 2mg
upotreba disperzibilna tabl. se rastvara za nekoliko sekundi kad se stavi na jezik pa ne treba piti vodu uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 - 4mg, Max. 2 x 8mg paralele Risperidon, Rispolept, Rispolept Consta, Rispolux, Rissar, Risset, Speridan L01XE.. (SZ)

Torisel, Wyeth Lederle Italija
(temsirolimus)

citostatik

574

koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. 1 x (25mg/ml) 1,2ml/1,8ml
upotreba nakon razbla`enja rastvor sadr`i 10mg/ml temsirolimusa a stabilan je 24 sata; infuzija se priprema me{anjem ovako razbla`enog rastvora sa 250ml fiziolo{kog rastvora koji se mora primeniti najkasnije za 6 sati; infuzija se daje jednom nedeljno u trajanju 30 - 60 min. B03AE10

Tot Hema, Laboratorie Innotech International
(gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat)

antianemik

455

oralni rastvor (ampula) 20 x (50mg Fe + 1,33mg Mn + 0,7mg Cu)/10ml
upotreba rastvor se za upotrebu razbla`uje vodom ili sokom odrasli: 100 - 200mg gvo`|a dnevno odoj~ad iznad mesec dana i deca: 5 - 10mg gvo`|a/kg dnevno trudnice: 50mg gvo`|a dnevno od ~etvrtog meseca trudno}e J06AA02 (Z)

Totekvin, Torlak imunoserum protiv tetanusa (antitoksin tetanusa za humanu upotrebu - konjski)

554

rastvor za inj. sc im 10 x 1500ij/ml
upotreba rastvor antitoksina se aplikuje posle uzetih podataka o alergiji i ko`ne probe, nakon koje se odlu~uje da li }e se dati frakcionirano ili uz postupak desenzibilizacije profilaksa tetanusa - doza tetanusnog antitoksina je individualna i zavisi od uredne vakcinisanosti pacijenta, titra antitela, prirode, starosti i zaga|enosti rane i to: 1500ij odmah posle hirur{ke obrade rane, dozu udvostru~iti ako je povreda masivna, zaprljana zemljom ili stranim telom, kod ubodnih ili ustrelnih rana, kod povrede glave i vrata u blizini nervnih spletova, kao i ako je od povrede pro{lo vi{e od 24 sata; uporedo se vr{i i vakcinacija (u drugu ruku) po shemi: vakcinisani unazad 1 godinu ne primaju ni serum ni vakcinu jer su za{ti}eni, vakcinisani pre vi{e od 1 a manje od 10 godina primaju samo jednu dozu vakcine protiv tetanusa, vakcinisani pre vi{e od 10 godina ili nevakcinisani primaju serum protiv tetanusa ili humani tetanusni imunoglobulin i prvu dozu vakcine protiv tetanusa, posle mesec dana dobijaju drugu dozu vakcine a posle 6 - 12 meseci tre}u dozu vakcine protiv tetanusa terapija tetanusa - po pojavi simptoma bolesti, jednokratno: doze mogu iznositi i do 100 000ij, velika terapijska doza se mo`e podeliti i dati u razli~ite delove tela (deo im a deo iv), istovremeno treba sprovesti i vakcinaciju ako pacijent nije redovno ili uop{te vakcinisan 326 Registar lekova 2011

C02KX01

Tracleer, Actelion Pharmaceuticals
(bosentan)

antihipertenziv, vazodilatator

strana 472

film tabl. 56 x 62,5mg i 125mg
upotreba pulmonalna arterijska hipertenzija: 2 x 62,5mg (po~etno), posle 4 nedelje 2 x 125mg, Max. 2 x 250mg

M03AC04 (SZ)

Tracrium, GlaxoSmithKline Italija
(atrakurijum besilat)

miorelaksans

595

rastvor za iv inj./inf. 5 x 25mg/2,5ml i 50mg/5ml
upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0,3 - 0,6mg/kg, zatim po potrebi 0,1 -0,2mg/kg (iv injekcijom) ili 0,3 - 0,6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Atracurium DeltaSelect

G02CX01

(SZ)

Tractocile, Ferring Arzneimitell
(atosiban)

tokolitik

509

rastvor za inj. iv 1 x 6,75mg/0,9ml koncentrat za rastvor za inf. 1 x 37,5mg/5ml
upotreba 6,75mg iv inj. tokom 1 min. (po~etno), zatim 18mg/sat iv inf. tokom 3 sata zatim 6mg/sat do 45 sati, Max. trajanje tretmana 48 sati

N06AB06

Tragal, Galenika
(sertralin)

antidepresiv

625

film tabl. 28 x 50mg i 100mg
upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg, po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 - 100mg dnevno paralele Asentra, Halea, Luxeta, Serlift, Sertiva, Sertralin, Sertralin ICP, Setaloft, Sidata, Zoloft

N02AX02

§

(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

Tramadol, Hemofarm kaps. tvrda 20 x 50mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml Tramadolor, Lek tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 i 20 x 100mg, 150mg i 200mg TramaFlash, PharmaSwiss tabl. za oralnu suspenziju 20 x 50mg TramaFort, Lannacher Heilmitter tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg, 150mg i 200mg
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; tabl. za oralnu suspenziju se pre upotrebe suspenduje u malo vode odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, Trodon Registar lekova 2011 327

L02BG03

Trasolette, PharmaSwiss
(anastrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

strana 580

tabl. 28 x 1mg
upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole, Aremed, Arimidex, Armotraz

B02AB01

(SZ)

Trasylol, Bayer Schering Pharma
(aprotinin)

antifibrinolitik

452

rastvor za iv inj./inf. 1 x 500 000kij/50ml
upotreba smanjenje rizika od krvarenja kod hirur{ke intervencije kardiopulmonalnog bajpasa i koronarnog bajpasa sa graftom: doziranje je individualno, ukupna koli~ina po jednom tretmanu ne treba da pre|e 7 miliona KIU

S01EE04

Travatan, Alcon Couvreur
(travoprost)

terapija glaukoma

656

kapi za o~i, rastvor (0,04mg/ml) 2,5ml
upotreba 1 kap uve~e u obolelo oko

N05AH03

Treana, Hemofarm
(olanzapin)

antipsihotik

620

film tabl. 30 x 5mg i 10mg
upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza), zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. 20mg paralele OlanzEP, Olanzapin Sandoz, Onzapin, Zalasta, Zapilex, Zyprexa Velotab

C10AD52

Tredaptive, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Trevaclyn

N06DA02

Tregona, Hemofarm
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Yasnal

328

Registar lekova 2011

C04AD03

Trental, Jugoremedija
(pentoksifilin)

terapija poreme}aja cirkulacije

strana 475

(Z)

oblo`ena tabl. 20 x 400mg film tabl. 20 x 600mg rastvor za ia im iv inj./inf. 5 x 100mg/5ml
upotreba oralno: 2 - 3 x 400mg ili 2 x 600mg posle jela parenteralno: 100 - 300mg dnevno im, ili 100 - 200mg dnevno sporom iv injekcijom, ili 100 - 300mg iv infuzijom, Max. 1,2g dnevno paralele Damaton, Pentoksifilin

C10AD52

Trevaclyn, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Tredaptive

P01AB02

Triagil, Galenika
(tinidazol)

antibiotik

634

film tabl. 4 x 500mg
upotreba trihomonijaza: 2g jednokratno, oba partnera (odrasli), 50 - 75mg/kg jednokratno (deca) intestinalna amebijaza: 2g dnevno, tokom 3 dana (odrasli), 50 - 60mg/kg dnevno, tokom 3 dana (deca) anaerobne infekcije - odrasli: 2g prvi dan, zatim 1g dnevno 5 dana

C09BB05

Triapin, Chinoin Pharmaceuticals
(felodipin + ramipril)

antihipertenziv

486

Triapin mite tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (2,5mg + 2,5mg) Triapin tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (5mg + 5mg)
upotreba tabl. sa gutaju cele, ne smeju se deliti niti `vakati, uzimaju se nezavisno od hrane odrasli - Triapin mite: 1 tabl. dnevno Max. 2 tabl. dnevno - Triapin: 1 tabl. dnevno {to je i Max. dnevna doza deca: ne preporu~uje se

A10BB12

Trical, A. Menarini Manufacturing
(glimepirid)

oralni antidijabetik

437

tabl. 30, 60, 90 i 120 x 1mg, 2mg, 3mg, 4mg i 6mg
upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 - 2 nedelje po 1mg do Max. 6mg dnevno paralele Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid

Registar lekova 2011

329

D01AC20

Triderm, Schering-Plough Labo, Belgija Triderm, Schering-Plough Portugalija
(betametazon + klotrimazol + gentamicin sulfat)

dermatik

strana 494

mast (0,05% + 1% + 0,1%) 15g krem (0,05% + 1% + 0,1%) 15g
upotreba 2 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto

N03AF02

(okskarbazepin)

antiepileptik

611

Trileptal, Novartis Farma Italija oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl. 50 x 300mg i 600mg
upotreba odrasli: 600mg dnevno podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 600mg na dan do doze odr`avanja od 600 - 2400mg dnevno deca 6 godina i starija: 8 - 10mg/kg/dan podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 10mg/kg/dan do Max. doze 46mg/kg/dan

J01EE01

Trimosul, Hemofarm

kombinovani sulfonamid

538

(sulfametoksazol + trimetoprim) tabl. 20 x (400mg + 80mg) 480mg
upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti odrasli i deca preko 12 godina: 960mg (Max. 1440mg), na 12 sati deca 6 - 12 godina: 480mg na 12 sati paralele Bactrim, Bactrim Roche

J07BD52

(Z)

Trimovax, Sanofi Pasteur vakcina protiv parotitisa, rubeole i morbila (`ivi atenuirani virusi parotitisa, rubeole i morbila)

561

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sc im 10 x 1 doza/0,5ml
upotreba deca 6 - 12 meseci se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca 12 - 15 meseci: 0,5ml, zatim revakcinacija do 7 godine `ivota paralele Priorix

J07AM51

(Z)

Tripacel, Sanofi Pasteur vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog ka{lja (toksoid difterije, toksoid tetanusa, inaktivisane cele }elij)

558

suspenzija za inj. im 1 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml suspenzija za inj. im 5 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml
upotreba deca - primarna imunizacija: tri doze po 0,5ml 2-og, 4-og i 6-og meseca `ivota - revakcinacija: 0,5ml, 12 meseci posle tre}e doze

330

Registar lekova 2011

G03AB03

Tri Regol, Gedeon Richter
(etinilestradiol + levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

strana 511

21 i 63 oblo`ena tabl. svetlo ru`i~aste (30μg + 50μg) bele (40μg + 75μg) oker `ute (30μg + 125μg)
upotreba 1 tabl. dnevno tokom 21-og dana (prvo 6 ru`i~astih, zatim 5 belih, nakon toga 10 oran` tabl.), zatim 7 dana pauze

G03FB05

Trisequens, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni (estrogen i gestagen)

515

28 film tabl.: plave 12 x (2mg + 0) bele 10 x (2mg + 1mg) crvene 6 x (1mg + 0)
upotreba 1 plava tableta dnevno od 5-og dana menstrualnog ciklusa, nastaviti kako je nazna~eno na kalendarskom pakovanju

C09AA05

Tritace, sanofi aventis
(ramipril)

ACE inhibitor

484

tabl. 28 x 2,5mg, 5mg i 10mg
upotreba uzima se sa dosta te~nosti, u toku ili posle jela 1 x 1,25mg (po~etna doza), 1 x 2,5 - 5mg (doza odr`avanja), Max. 10mg dnevno paralele Ampril, Piramil, Prilinda, Ramipril, Ramipril Genericon, Ramitens, Vivace

C09BA05

Tritace comp, sanofi aventis
(ramipril + hidrohlorotiazid)

antihipertenziv

485

Tritace comp LS tabl. 28 x (2,5mg + 12,5mg) Tritace comp tabl. 28 x (5mg + 25mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (najbolje ujutru), po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl. dnevno Tritace comp LS ili 2 tablete dnevno Tritace comp paralele Ampril HD, Ampril HL, Piramil HCT, Prilinda plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Vivace Plus

N06AX05

Trittico retard, A.C.R.A.F.
(trazodon hlorid)

antidepresiv

625

tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 150mg
upotreba 1 - 2 x 75mg, Max. 300mg (kod hospitalizovanih bolesnika 600mg) dnevno

Registar lekova 2011

331

N05AC02

Trixifen, Hemofarm
(tioridazin hlorid)

antipsihotik

strana 618

oblo`ena tabl. 50 x 25mg
upotreba odrasli: 25 - 300mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze (ambulantna psihijatrija), 100 - 600mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 800mg dnevno najdu`e tokom 4 nedelje (klini~ka psihijatrija) deca 2 - 5 godina: 1mg/kg dnevno 5 - 12 godina: 75 - 150mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 300mg dnevno

J05AF30

(SZR)

Trizivir, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(abakavir + lamivudin + zidovudin)

terapija HIV infekcije

552

film tabl. 60 x (300mg + 150mg + 300mg)
upotreba uobi~ajeno: 1 tabl. dnevno

N02AX02

§

Trodon, Hemofarm [abac
(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

kaps. tvrda 20 x 50mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 x 100mg oralne kapi (100mg/ml) 10ml supozitorija 5 x 100mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 - 6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, TramaFlash, TramaFort, Tramadol, Tramadolor

S01EC03

Trusopt, MSD Italija
(dorzolamid)

terapija glaukoma

655

kapi za o~i (2%) 5ml
upotreba 1 kap u obolelo oko, na 8 sati (monoterapija) ili na 12 sati (uz beta blokator)

J05AR03

Truvada, Gilead Sciences
(tenofovir dizoproksil + emtricitabin)

terapija HIV infekcije

553

film tabl. 30 x (245mg + 200mg)
upotreba lek se uzima sa hranom, kod ote`anog gutanja tabl. se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 tabl. dnevno

332

Registar lekova 2011

N06AA09

Tryamil, PharmaSwiss
(amitriptilin)

antidepresiv

strana 623

film tabl. 30 x 25mg
upotreba depresija - odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama, po potrebi pove}avati na 150 - 200mg dnevno enuresis nocturna deca (terapija traje 3 meseca) : 25 - 50mg pre spavanja (11 - 16 godina) neuropatski bol: 25mg uve~e, po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e, po potrebi pove}ati na 50 - 75mg paralele Amitriptylin

C10AA05

Tulip, Hemofarm
(atorvastatin)

hipolipemik

490

film tabl. 30 x 10mg i 20mg
upotreba 10mg uve~e, po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno paralele Atacor, Atoris, Dislipat, Lipidra, Sortis

G03FB05

Tulita, Gedeon Richter
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

515

film tabl. 28 i 84 x (1mg + 0,5mg)
upotreba 1 tabl. dnevno uvek u isto vreme M01AE11

Turganil, Jugoremedija
(tiaprofenska kiselina)

nesteroidni antireumatik

591

tabl. 20 x 300mg
upotreba 2 x 300mg za vreme ili posle jela R05DA09

Tuzodin, Hemofarm [abac
(dekstrometorfan bromid)

antitusik

647

tabl. 20 x 15mg sirup (15mg/5ml) 200ml
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 30mg na 6 - 8 sati, Max. 120mg dnevno deca ispod 2 godine: doziranje je individualno 2 - 6 godina: 7,5mg na 6 - 8 sati, Max. 30mg dnevno 6 - 12 godina: 15mg na 6 - 8 sati, Max. 60mg dnevno

J07BC20

(Z)

Twinrix, GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv hepatitisa A i hepatitisa B 561 (inaktivisani hepatitis A virus, rekombinantni hepatitis B)

Twinrix Adult suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 1ml (720 EL.j + 20μg)/ml Twinrix Paediatric suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 0,5ml (360 EL.j + 10μg)/0,5ml
upotreba pre upotrebe promu}kati, aplikovati u deltoidnu regiju (odrasli) ili aterolateralni deo bedra (bebe) odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 1ml I doza, 1ml II doza mesec dana kasnije, 1ml III doza 6 meseci posle I doze bebe i deca 1 - 15 godina uklju~uju}i i 15 godina: po 0,5ml nultog, prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 333

J01AA12

(SZ)

Tygacil, Wyeth Pharmaceuticals
(tigeciklin)

antibiotik

strana 533

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 50mg
upotreba ne preporu~uje se primena kod osoba ispod 18 godina 100mg po~etno, zatim 50mg na 12 sati tokom 5 - 14 dana

R01BA52

(BR)

Tylol Hot, Nobel Ilac
(paracetamol + pseudoefedrin + hlorfenamin maleat)

terapija nazeba

640

Tylol Hot pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/20g Tylol Hot D pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/6g Tylol Hot za decu pra{ak za oralni rastvor 6 x (250mg + 30mg + 2mg)/10g
upotreba razmak izme|u 2 doze treba da bude 6 sati, Max. 4 doze dnevno odrasli: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ~a{i tople vode deca iznad 6 godina: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ½ ~a{e tople vode

J07AP03

(Z)

Typhim Vi, Sanofi Pasteur
(Vi kapsularni pre~i{}eni polisaharidi S. typhi)

vakcina protiv trbu{nog tifusa

558

rastvor za inj. sc im ({pric) 1 x 0,5ml
upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0,5ml, revakcinacija posle 3 godine sa 0,5ml ako postoji kontinuirana izlo`enost riziku

L04AA23

(SZ)

Tysabri, Biogen Idec
(natalizumab)

selektivni imunosupresiv

585

koncentrat za rastvor za inf. 1 x 300mg/15ml
upotreba 300mg infuzijom tokom 1 sata (brzinom 2ml/min.) svake 4 nedelje, terapija se prekida ako nema terapijskog odgovora posle 6 meseci

L01XE07 (SZR)

Tyverb, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(lapatinib)

citostatik - inhibitor protein kinaze

575

film tabl. 70 x 250mg
upotreba ne primenjuje se kod mla|ih od 18 godina, upotrebljava se u uvek isto vreme 1 sat pre ili 1 sat posle jela uznapredovali ili metastatski karcinom dojke (u kombinaciji sa kapecitabinom): 1 x 1,25g

334

Registar lekova 2011

N01BB58

(SZ)

(artikain hlorid + epinefrin hlorid)

lokalni anestetik

strana 605

Ubistesin, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,005mg)/ml 1,7ml Ubistesin forte, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,01mg)/ml 1,7ml
upotreba koristi se samo u stomatologiji: 1 - 1,7ml po zubu, Max. 500mg artikain hlorida (7mg/kg) paralele Cystocain DS A02BA02

(ranitidin)

H2 blokator

419

Ulcodin, Alkaloid
film tabl. 20 x 150mg

Ulcogut, Pro.Med.CS
film tabl. 30 x 150mg
upotreba odrasli - ulkus: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 - 8 nedelja (terapija), 150mg uve~e (spre~avanje recidiva) - Zollinger-Elisonov sindrom: 2 - 3 x 150mg, Max. 6g dnevno - refluksni ezofagitis: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e, izuzetno 4 x 150mg, tokom 8 - 12 nedelja deca: 2 x 2 - 4mg/kg, Max. 300mg dnevno (ulkus) paralele Ranisan, Ranital, Ranitidin, Ranitidin PharmaSwiss N01AH06 § (SZ)

Ultiva, GlaxoSmithKline Italija
(remifentanil hlorid)

opioidni analgetik

603

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x 1mg i 2mg
upotreba doziranje se prilago|ava individualnom odgovoru pacijenta V08AB05 (SZ)

(jopromid)

Rö kontrast

666

Ultravist 300, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (300mg/ml joda odnosno 623,4mg/ml jopromida) 50ml i 100ml Ultravist 370, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 50ml, 100ml i 200ml rastvor za inf. 8 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 500ml
upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja

B05AA01

(SZ)

Uman Albumin, Kedrion
(albumin - humani)

nadoknada plazme

457

rastvor za inf. (5%) 250ml rastvor za inf. (20%) 50ml i 100ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od telesne mase bolesnika, te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski), Human albumin, Human albumin 20% Baxter, Human albumin 20% Behring, malo soli, Humani albumin 20% Biotest, Ljudski albumin 20%, Plasbumin 20 336 Registar lekova 2011

tokom najvi{e 7 dana za u{i .odrsli: 2 x 10 kapi tokom 10 dana a kod hroni~nog gnojnog zapaljenja srednjeg uha 14 dana .deca iznad 3 godine: 2 x 5 kapi. Slaviamed (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 film tabl. Nolicin Registar lekova 2011 337 .5%) 10ml upotreba rok upotrebe leka posle prvog otvaranja je 28 dana 1 .2 kapi jo{ najmanje 7 a najvi{e 14 dana .1%) 10ml upotreba 3 .S01BC03 Uniclophen.2 kapi paralele Voltaren Ophtha CD S01AX11 Uniflox. 6 tabl. 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Nofocin. Max.8 x 1 . Midol C J01MA06 Uricin.3%) 10ml upotreba za o~i . Unimed Pharma (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i i u{i (0.5 x 1 .2 x dnevno po 1 kap paralele Glaumol. Timolol Alkaloid S01FA06 Unitropic. Timadren. Unimed Pharma (diklofenak natrijum) oftalmik strana 654 kapi za o~i (0. kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Mydrum N02BA51 (BR) Upsarin C. rastvoreno u ~a{i vode. 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . Unimed Pharma (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (0.2 tabl. zatim 6 .deca iznad 3 godine: 5 x 1 kap. Unimed Pharma (tropikamid) midrijatik 657 kapi za o~i (1%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu. prva 2 dana.odrsli: 1 . dnevno paralele Aspirin plus C.2 kapi na svaki sat. tokom 10 dana paralele Floxal S01ED01 Unitimolol. Bristol Myers Squibb (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl.

meka 14 x 200mg upotreba uzima se uve~e na prazan stomak oralno ili vaginalno: 2 x 100mg (ujutro i uve~e) ili 200mg uve~e 338 Registar lekova 2011 . Dr Falk Pharma kaps. meka 30 x 100mg kaps.16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 . tvrda 50 i 100 x 250mg Ursosan. 3 x 250mg (do 80kg). uz jelo paralele Betaserc. Vestibo G03DA04 Utrogestan.48mg dnevno. bilijarna ciroza: 2 x 250mg (do 60kg). Pro. Besins Manufacturing (progesteron) gestagen 514 kaps. tvrda 50 i 100 x 250mg upotreba holesterolski `u~ni kamenci.CS kaps. 100 x 8mg upotreba 3 x 8 .A05AA02 (urzodeoksiholna kiselina) holelitijatik strana 424 Ursofalk. Belupo (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl.Med. 250mg + 250mg + 500mg (do 100kg) ili 10mg/kg/dan bilijarni refluksni gastritis: 1 x 250mg uve~e pred spavanje N07CA01 Urutal.

.

nedeljno (doza odr`avanja) J05AB14 Valcyte.5ml/kg/dan (iznad 20kg). po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg. 16ml/kg/dan (iznad 30kg). Max.2 x 900mg C09DA03 Valsacombi.5mg). dnevno paralele Co-Diovan C09CA03 (valsartan) antihipertenziv 487 Valsacor. uve~e tokom dve nedelje. 18.estrogen strana 513 vaginalna tabl. zatim 2 vaginalna tabl. 28 x 40mg. (160mg + 12. 14 x 320mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno).G03CA03 Vagifem. 14. 15 x 25mcg upotreba 1 vaginana tabl. Krka film tabl.35ml/kg/dan (novoro|en~ad i deca do 10kg). Novo Nordisk (estradiol) hormon . 28 i 84 x 80mg i 160mg Valsartan. 24ml/kg/dan (iznad 10kg). Nini film tabl. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Diovan B05BA01 (SZ) Vaminolact. Krka (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl. 60 x 450mg upotreba po~etna doza: 2 x 900mg tokom 21 dana doza odr`avanja: 1 .5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl.5ml/kg/dan (iznad 40kg) 340 Registar lekova 2011 . 80mg i 160mg film tabl. Roche (valganciklovir) antivirotik 549 film tabl. 28 x (80mg + 12. 12 x 100ml upotreba deca: 8 . 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. po potrebi 2 x 80mg. Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 rastvor za inf.

30 dana starosti).5ml upotreba ne sme se primeniti intravaskularno odrasli i adolescenti iznad 13 godina: 2 doze po 0. (Z) Varilrix. kapsula se guta cela.10 dana. pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin.deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina). Riemser Arzneimittel kaps. GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virus vari~ele) vakcina protiv vari~ele 562 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. tokom 7 . 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Simva Sandoz. 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) . ne otvara se. Hollesta. Pharmatex pra{ak za rastvor za inf. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Max.deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti). Slaviamed (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl. (bo~ica i {pric) 1 x 0. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Riemser Arzneimittel pra{ak za rastvor za inf. Zocor Registar lekova 2011 341 . 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). Simvax. do 10mg/min. velika za pojedina~nu dozu treba upotrebiti pra{ak za infuzju rastvoren u vodi. 28 x 10mg. Simvastatin. Chephasaar pra{ak za rastvor za inf. oralno infuziono .4 doze.. 2g dnevno . 1 i 5 x 500mg i 1g (SZ) Vancotex.A07AA09 J01XA01 (SZ) (vankomicin hlorid) antibiotik strana 427 543 Vancomicin.odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. tvrda 10 x 250mg (SZ) Vancomycin-MIP. Simvor.2g dnevno podeljeno u 3 . 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. 5 x 500mg i 1g Vancomicin enterocaps.odrasli: 0.5 . 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi. Simvabel. Simvastatin ICP. ako je koli~ina vankomicina u kaps. . 10mg/kg na 8 sati (7 .5ml u razmaku 6 nedelja C10AA01 Vasilip. Kovancin J07BK.

Efectin ER. Galenika kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. 28 x 37. Cipla kaps.5mg upotreba doziranje individualno N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Velafax. Monodipin. Amlodil. 28 x 37.5ml suspenzija za inj. Pliva Hrvatska tabl. ({pric) sc im 1 x 0. ({pric) sc im 1 i 20 x 0. Sanofi Pasteur suspenzija za inj.deca 6 meseci do 3 godine: 0. Amlopin. Actavis Island film tabl.deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0. Sanofi Pasteur suspenzija za inj. Janssen Pharmaceutica (bortezomib) citostatik 577 pra{ak za rastvor za inj. Max. (ampula) sc im 20 x 0.25ml . Efexiva 342 Registar lekova 2011 .5ml posle najmanje 4 nedelje Vaxigrip Junior . po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg.25ml posle najmanje 4 nedelje paralele Agrippal S1. 1 x 1mg i 3. Norvasc. 75mg i 150mg Venlor XR 75. Max. Hemofarm (amlodipin) antagonist Ca 481 tabl.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 37. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Fluarix.5mg i 75mg Velahibin.5ml Vaxigrip Junior.5mg. Amlonorm. Amlogal. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa.odrasli i deca iznad 3 godine: 0. Amlodipin. (bo~ica) sc im 10 x 5ml suspenzija za inj. 10mg dnevno paralele Alopres. Fopin.J07BB02 (Z) (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 Vaxigrip.deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0. Amlodipin PharmaSwiss.5mg i 75mg Venlax.25ml upotreba Vaxigrip .5ml . Tenox L01XX32 (SZ) Velcade. Fluimun C08CA01 Vazotal.

za oralnu upotrebu 2.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 300 .1000mg lokano: 2 .deca 2 .2 sprej doze (0. Sintopozid Registar lekova 2011 343 .5mg na 4 .4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno.5 dana.odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .3 x mazati obolelo mesto C05BA53 (BR) Venosan. za 3 .4 nedelje.2mg) na 4 . tvrda 20 x 300mg upotreba oralno .1 . sporom inf.4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 . Bosnalijek (heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin) venotonik 477 gel (100ij + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba 2 . Ecosal.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. Spalmotil L01CB01 Vepesid. doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan.6 godina: 1 sprej doza (0. tokom 2 . meka 20 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .6 sati paralele Aloprol. za 3 . Bristol Myers Squibb (etopozid) citostatik . Etoposide Teva.C05CA04 (BR) (trokserutin) venotonik strana 477 Venoruton.6 sati rastvor za inhalaciju . tokom 5 dana.6 godina: 1.antimitotik 569 (SZR) kaps.6 sati 6 . Novartis Consumer Health {ume}a tabl. Lastet.1mg) na 4 sata 6 . kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta.deca 4 . Novartis [panija kaps. Etoposide PharmaSwiss.2mg) na 4 . Etoposide. GlaxoSmithKline Poljska (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 0.100mg/m2.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe". tre}eg i petog dana na 3 . 20 x 500mg i 1000mg gel (2%) 40g Venoruton.6 sati .2. sa prekidima 2 .1mg) 10ml rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 20ml upotreba sprej .5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 . Ecosal Easi Breathe.0.50mg/m2 tokom 4 .5mg na 4 .12 godina: 2. tokom 3-5 dana.5mg ..25 . 10 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima.12 godina: 2 sprej doze (0.4 x 2.4 puta mazati u tankom sloju R03AC02 Ventolin.

14 i 28 dana posle kontakta sa besnom `ivotinjom) postinfektivna vakcinacija (potpuno imunizovane osobe): 2 doze po 2. 100 x 8mg tabl. Urutal 344 Registar lekova 2011 . 480mg dnevno deca: 2 .3 x 20mg (do 2 godine). 50 x 80mg Verapamil. 30 x 40mg i 50 x 80mg Verapamil.5ij/0.5ml upotreba doze za decu i odrasle su iste primarna vakcinacija: 3 doze po 2. 7. Alkaloid oblo`ena tabl. dalja revakcinacija svakih 5 godina postinfektivna vakcinacija (neimunizovane osobe): 5 doza po 2. 50 x 80mg Verapamil Alkaloid. Srbolek oblo`ena tabl.5ij (0.360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije). meka 100 x 10mg upotreba 45mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze (terapija traje 30 . Zdravlje oblo`ena tabl.C08DA01 (verapamil hlorid) antagonist Ca2+ strana 482 Verapamil. Max.5ij 0 i 3 dana L01XX14 (SZ) Vesanoid.90 dana) N07CA01 Vestibo.16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 .3 x 40 . 3 x 80 -120mg (angina pektoris).48mg dnevno. Roche (tretinoin) terapija leukemije 576 kaps. Catalent Nema~ka (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl. Hemofarm film tabl. 30 x 40mg i 80mg upotreba odrasli: 120 .3 x 120 . 60 x 16mg upotreba 3 x 8 . revakcinacija posle 12 meseci. sanofi aventis Ma|arska Verorab. 2 . 2 . Sanofi Pasteur (inaktivisani celi virusi rabiesa) vakcina protiv besnila 561 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. uz jelo paralele Betaserc. im 5 x 2.5ij (0. 7 i 21 dana).120mg (iznad 2 godine) paralele Izopamil J07BG01 (Z) Verorab.160mg (hipertenzija). 3.

1 x 200mg upotreba oralno . zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic. Pfizer Francuska (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl. Medicom International ViaTromb. za oralnu suspenziju 10 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela. uz masiranje obolelog mesta.po~etna doza: 6mg/kg na 12 sati . 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Sildena C05BA03 (BR) ViaTromb. gel (2400ij/g) 25g upotreba 3 .5cm2 8.100mg. flaster se lepi na intaktnu ko`u.doza odr`avanja: 100mg (ispod 40kg) ili 200mg (iznad 40kg) na 12 sati parenteralno .375mg/22. 50mg i 100mg upotreba 25 . Pfizer Deutschland film tabl. ACINO (fentanil) opioidni analgetik 606 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) transdermalni flaster 5 x (75μg/sat) transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 4. 1 x 200mg Vfend. Fentanyl Sandoz.125mg/7.po~etna doza: 200mg (ispod 40kg) ili 400mg (iznad 40kg) na 12 sati . Fentanyl.doza odr`avanja: 3 . tabl.J02AC03 (vorikonazol) antimikotik strana 547 (SZ) (SZ) Vfend. 10 x 50mg i 200mg pra{ak za rastvor za inf.4 x dnevno naneti gel. 1 x 25mg.5cm2 16. se rastvara u malo vode odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan).25mg/15cm2 12.5mg/30cm2 upotreba doze se odre|uju individualno. Pfizer Francuska (doksiciklin) tetraciklin 532 tabl.4mg/kg na 12 sati G04BE03 Viagra. Pfizer Francuska pra{ak za rastvor za inf. Fentanyl Torrex Registar lekova 2011 345 . Pharbil Waltrop (heparin) antitromboflebitik 476 sprej za ko`u. Dovicin N02AB03 § Victanyl. odozdo na gore J01AA02 Vibramycin D.

6mg (po~etno). Dr Gerhard Mann (karbomer) ve{ta~ke suze.odmah nakon ujeda: 5ml im u glutealni mi{i} .30 kapi/dan u zavisnosti od koncentracije kalcijuma u serumu (preporu~ena doza je 10000 .8 kapi/dan (pribli`no 3000 .2mg. 1. tvrda 30 x 250mg i 400mg upotreba odrasli: 250mg na 24 sata (ispod 60kg). 200mg na 12 sati ili 400mg na 24 sata (iznad 60kg) S01XA20 (BR) Vidisic. Torlak (antitoksin protiv zmijskog otrova . pove}avati posle najmanje 1 nedelje na 1 x 1.5 x ukapati u konjunktivalnu kesu J06AA03 (Z) Viekvin. po potrebi do Max.odrasli: 15 . sc im iv 1 x 5ml upotreba 1ml Viekvina neutrali{e najmanje 100 LD50 venoma poskoka i 50 LD50 venoma {arke.200000ij vitamina D dnevno) . Bristol Myers Squibb (didanozin) terapija HIV infekcije 551 gastrorezistentna kaps. glavi.A10BX07 Victoza. Novo Nordisk (liraglutid) antidijabetik strana 438 rastvor za inj.konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj.8 kapi/dan dopunska terapija osteoporoze: 2 . uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odrasli i deca . Merck KGaA (holekalciferol) vitamin D3 440 oralne kapi (20 000ij/ml) 10ml upotreba 1 kap = 500ij profilaksa rahitisa: 1 kap/dan (novoro|en~ad).deca: 2000ij/kg/dan profilakasa malapsorpcije: 4 .8mg J05AF02 (SZR) Videx EC. 2 kapi/dan (nedono{~ad) terapija osteomalacije i rahitisa: 2 . sc (pen sa ulo{kom) 2 i 3 x (6mg/ml) 3ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 0. vratu.4 kapi/dan hipoparatireoidizam i pseudohipoparatireoidizam .5000ij vitamina D dnevno) 346 Registar lekova 2011 .ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima. oftalmik 659 gel za o~i (2mg/g) 10g upotreba 3 . jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:10) sporo iv paralele Antitoksin protiv otrova evropskih zmija A11CC05 Vigantol. ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji. velikim krvnim sudovima.

Gedeon Richter pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Gedeon Richter (vinblastin sulfat) citostatik .antimitotik 569 Vinorelbin "Ebewe".05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Sindovin L01CA04 (SZ) (vinorelbin) citostatik ./inf. Boehringer Ingelheim Nema~ka tabl. doza se postepeno mo`e dnevno pove}avati do 18mg/m2 (kod odraslih) i 12mg/m2 (kod dece) L01CA02 (SZ) (vinkristin sulfat) citostatik ./inf.1. se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 x 245mg Registar lekova 2011 347 .16 godina). 30 x 245mg upotreba lek se uzima sa hranom. 1 x 10mg/5ml upotreba rastvara~ je fiziolo~ki rastvor naj~e{}e 6mg/m2 dnevno.4mg/m2 dnevno./inf. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelsin. 1 x 1mg/10ml (SZ) Vincristin. Gilead Sciences (tenofovirdizoproksil fumarat) terapija HIV infekcije i hepatitisa B 551 film tabl.L01CA01 (SZ) Vinblastin. 0. Sandoz koncentrat za rastvor za inf. zatim 2 x 7mg/kg (2 meseca . 2 x 4mg/kg (8 . doza za primenu 60mg J05AG01 (nevirapin) terapija HIV infekcije 552 Viramune.antimitotik 569 Vincristin. kod ote`anog gutanja tabl. pojedina~na doza 35.antimitotik strana 569 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 5 x 1mg/ml upotreba odrasli: 1 .5 .2mg/m2 dnevno (preko 10kg). ukupna Max. Max. Pfizer Australija rastvor za iv inj. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1. ponoviti najranije za 7 dana. 60 x 200mg upotreba odrasli: 1 x 200mg tokom 14 dana zatim 2 x 200mg deca: 4mg/kg dnevno prvih 14 dana. po potrebi. Max.8 godina).30mg/m2 nedeljno. 400mg dnevno J05AF07 Viread. Boehringer Ingelheim Gr~ka oralna suspenzija (50mg/5ml) 240ml Viramune.4mg/m2. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml upotreba uobi~ajeno: 20 .

64mg+20μg)/ml 10ml upotreba Vitalipid N Adult odrasli i deca iznad 11 godina: 10ml dnevno Vitalipid N Infant deca do 11 godina: 10ml dnevno prevremeno ro|ena i deca sa malom te`inom: 4ml/kg dnevno (do 2.D06BB02 Viru-Merz-Serol. GE Healthcare (jodiksanol) Rö kontrast 666 rastvor za inj. 5 kapi dnevno (odoj~ad). (SZ) Vitalipid N.05%) 15ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 .1μg+0.2 kapi u oko paralele Montevizin V08AB09 (SZ) Visipaque. 10 x (135.hinolon 542 tabl. Hemofarm (retinol + ergokalciferol) vitamini 440 oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml 10ml upotreba 2 .200mg (izuzetno 300 . Fresenius Kabi (vitamini: A + D2 + E + K) vitamini 443 Vitalipid N Adult koncentrat za rastvor za inf.3 kapi dnevno (nedono{~ad). 10 kapi dnevno (mala deca).91mg+15μg)/ml 10ml Vitalipid N Infant koncentrat za rastvor za inf.5μg+0. 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J01MA01 Visiren. Vitamin AD. Jugoremedija (ofloksacin) antibiotik . 10ml dnevno (preko 2.5 x dnevno nanositi gel na herpeti~ne lezije S01GA02 Visine. Merz Pharmaceuticals (tromantadin hlorid) antivirotik strana 498 gel (1%) 2g upotreba 3 . 1 . 10 x 200mg upotreba 100 . ia iv it 10 x (550mg/ml = 270mg joda/ml) 20ml i 50ml rastvor za inj.3 x 10 kapi (starija deca i odrasli) 348 Registar lekova 2011 . Keata Pharma Inc (tetrizolin hlorid) oftalmik 657 kapi za o~i (0. ia iv it 10 x (652mg/ml = 320mg joda/ml) 20ml.5kg). 10 x (194...400mg) na 12 sati A11JA.3μg+1μg+0.5kg) A11CB.

Ramicomp Genericon.25mg (po~etna doza). Alkaloid (cijanokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj.25mg. 5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. 2.terapija: 3 . Tritace C09BA05 Vivace Plus.profilaksa: 25 . Alkaloid (tiamin hlorid) vitamin strana 441 tabl. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl. Ramipril Genericon. dnevno (najbolje ujutru). Ampril HL. u toku ili posle jela 1 x 1. 28 x 1. Prilinda. 10mg dnevno paralele Ampril. Ramipril.5mg (doza odr`avanja). Zdravlje (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl. im 50 x 500μg/ml upotreba inicijalno: 1000μg na 2 .1g dnevno parenteralno: 500mg dnevno paralele Bio-C 500 C09AA05 Vivace. se pre upotrebe rastvara u ~a{i vode oralno .5mg + 12. Zdravlje (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. im iv 50 x 100mg/ml upotreba blagi simptomi deficita: 10 . Prilinda plus. tokom mesec dana doza odr`avanja: 1000μg na 30 dana A11GA01 (askorbinska kiselina) vitamin 442 Vitamin C. 20 x 1g Vitamin C. Ramipril H. Tritace comp Registar lekova 2011 349 . 18 x 500mg i 25 blistera po 10 x 500mg rastvor za inj.3 dana. Hemofarm [abac tabl. Piramil HCT. Piramil.75mg dnevno . dnevno Vivace Plus ili 2 tablete dnevno Vivace Plus L paralele Ampril HD.4 x 250mg ili 1 .2 x 500mg . Ramitens. 28 x (2. Hemofarm {ume}a tabl. 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. 1 x 2. 20 x 50mg rastvor za inj.5 . Max.25mg dnevno sna`ni simptomi deficita: do 300mg dnevno B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid.5mg) Vivace Plus L tabl. im iv 50 x 500mg/5ml Vitamin C. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba {ume}a tabl.5mg. Galenika (BR) tabl.A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid.

5g+3g)/100g 30ml upotreba 3 x 10 . Deutsche Homoopathie-Union (Crategus + Convallaria majalis + Adonis vernalis + Valeriana + Lobelia inflata + Cactus) homeopatski lek za hipotenziju 675 oralne kapi. rastvor (1mg/ml) 5ml upotreba preoperativno: 4 x 1 kap tokom 2 sata pre operacije postoperativno: 4 x 1 kap do 12 nedelja PRK operacija: 2 x 1 kap tokom 1 sata pre operacije. Novartis Consumer Health (diklofenak dietilamin) nesteroidni antireumatik 594 krem (1%) 50g i 100g upotreba 3 .5 x 1 kap u zavisnosti od te`ine oboljenja posle ukapavanja.. 2 x 1 kap u razmaku od 5 minuta odmah nakon PRK operacije i onda postoperativno po 1 kap na 2 .20 kapi pre jela V07AB. (6% + 0.9ml/kg 350 Registar lekova 2011 .9%) 500ml upotreba doziranje je individualno.4 x 2 . rastvor (50g+10g+1g+10g+5.4 + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 457 rastvor za inf.6 x 1 dozu u svaku nozdrvu paralele Natrijum kromoglikat 2% (BR) Vivoton S. nazolakrimalna okluzija ili zatvaranje oka na 3 minuta mo`e da smanji sistemsku resorpciju i poja~a lokalnu aktivnost paralele Uniclophen B05AA07 (SZ) Voluven. Fresenius Kabi (hidroksietilskrob 130/0. (BR) Voda za injekcije.4g gela blago utrljati na obolelo mesto S01BC03 Voltaren Ophtha CD.(BR) Vividrin. Excelvision (diklofenak natrijum) oftalmik 654 kapi za o~i.8 x 1 kap sprej za nos: 4 . Max. dnevna doza za odrasle je 50ml/kg a za decu 16 +. Dr Gerhard Mann (natrijum kromoglikat) strana antialergik 658 638 S01GX01 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml R01AC01 sprej za nos (20mg/ml) 15ml upotreba kapi za o~i: 4 . Galenika (voda za injekcije) rastvara~ 665 50 ampula x 5ml paralele Aqua pro injectione M02AA15 (BR) Voltaren Emulgel.5 sati kada je pacijent budan do 24 sata ostale indikacije: 4 .

.

Pfizer Belgium (latanoprost + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (50μg + 5mg)/ml 2.5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0.005%) 2.5ml upotreba ~uvati na 2 .N07BA02 Wellbutrin XR. 30 x 0. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 150mg i 300mg upotreba lek treba uzimati uvek u isto vreme 1 x 150mg. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.25 .5 . stepena krvarenja.1mg. po potrebi dozu pove}avati na 3 .5mg Xanax XR.40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. Pfizer Belgium (latanoprost) terapija glaukoma 656 kapi za o~i 1 x (0.0. Pfizer Italia tabl.5ml upotreba 1 kap ujutro S01EE01 Xalatan. Octapharma (koagulacioni faktor VIII . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika. 1 x (800ij + 900ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 .4mg paralele Helex. po potrebi za 4 nedelje pove}ati na 1 x 300mg B02BD06 (SZ) Wilate. Max.4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 .5mg i 1mg upotreba Xanax anksioznost: 3 x 0. Max.5mg.25mg i 0./inf. 4mg dnevno Xanax XR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0.2 x 1. Helex SR.8°C 1 kap uve~e u obolelo oko N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Xanax. Zolarem 352 Registar lekova 2011 ./inf. 1 x (400ij + 450ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 4mg dnevno depresija: 3 x 0.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 . Glaxo Wellcome Nema~ka (bupropion hlorid) antidepresiv strana 630 tabl. izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P. Immunate S01ED51 Xalacom.5 . po potrebi dozu pove}ati do Max. Pfizer Italia tabl. 4.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.5mg.5mg (po~etno). Ksalol.

antimetabolit 568 film tabl. Guerbet (jobitridol) Rö kontrast 666 Xenetix 300 rastvor za inj. Nycomed pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Roche (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps. sanofi aventis (alfuzosin hlorid) terapija hiperplazije prostate 520 Xatral SR tabl. 60 x 150mg i film tabl. 1 x (350mg joda/ml) 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja A08AB01 Xenical. 120 x 500mg upotreba 2500mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze. Nycomed film tabl. 16mg dnevno L01BC06 Xeloda. sa produ`nim osloba|anjem 28 i 56 x 5mg Xatral XL tabl. 20 x 8mg upotreba parenteralno . Max. Bayer Schering Pharma (rivaroksaban) oralni antikoagulans strana 451 film tabl. im iv 5 i 10 x 8mg/2ml Xefo Rapid.postoperativni bol (sporo iv): 8mg po~etno. tvrda 21.akutni bol kod lumboi{ijalgije (im): 2 x 8mg oralno: 2 . po potrebi jo{ 8mg.3 x 4mg ili 2 x 8mg. 42 i 84 x 120mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele alli Registar lekova 2011 353 . Roche (kapecitabin) citostatik . 10 i 30 x 10mg upotreba prevencija venske tromboembolije kod ugradnje ve{ta~kog kuka i kolena: 1 x 10mg G04CA01 Xatral. 1 x (300mg joda/ml) 50ml i 100ml Xenetix 350 rastvor za inj. sa produ`nim osloba|anjem 30 x 10mg upotreba 5mg ujutro i uve~e ili 10mg uve~e M01AC05 (lornoksikam) nesteroidni antireumatik 590 (Z) Xefo.B01AX06 (SZR) Xarelto. zatim 1 nedelja pauze (terapija se cikli~no ponavlja) V08AB11 (SZ) Xenetix. kontinuirano tokom 2 nedelje. 16mg dnevno . Max.

Sandoz pra{ak za rastvor za inj.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Ceroxim. 1 i 10 x 750mg i 1.R03DX05 (Z) Xolair. Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 70ml upotreba Xorim odrasli: 750mg . Hemofarm oblo`ena tabl.1.gonoreja: 1g u jednoj dozi deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef. odrasli i deca iznad 12 godina: doza i u~estalost davanja zavise od po~etne koncentracije IgE (ij/ml) izmerene u krvi pre po~etka terapije i od telesne mase bolesnika J01DC02 (cefuroksim) cefalosporin 535 (Z) Xorim.pneumonija: 500mg na 12 sati .2ml upotreba rastvara~ je voda za inj.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (omalizumab) tretman alergijske astme strana 645 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sc 1 x 150mg/1. Nilacef R06AE09 Xyzal. Dicef.4 doze (na 6 . 10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Cezera 354 Registar lekova 2011 .uobi~ajeno: 250mg na 12 sati .8 sati) Xorimax odrasli .5g Xorimax. 10 x 250mg i 500mg Xorimax. UCB Pharma Italija (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl.urinarne infekcije: 125mg na 12 sati . Cefuroxim-MIP.

ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. odjednom. 21 x (0. 28 ru`i~aste 24 x (0.2mg dnevno. Krka (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 film tabl. Landex.6 nedelja./inf.5 . 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno. Hemofarm (bumetanid) diuretik 474 tabl.insuficijencija bubrega: 2 . Tregona C03CA02 Yurinex.deca iznad 6 meseci: 0. zatim pove}ati na 10mg dnevno.5mg/2ml upotreba oralno . Max.5mg u 500ml infuzionog rastvora tokom 30 .02mg + 3mg) bele 4 x (0 + 0) upotreba 1 tabl.odrasli: 0.60 minuta Registar lekova 2011 355 . ponoviti po potrebi za 20 minuta . Bayer Schering Pharma film tabl.015mg/kg dnevno parenteralno .03mg + 3mg) Yaz. Aricept evess.2mg iv.G03AA12 (etinilestradiol + drospirenon) oralni kontraceptiv strana 511 Yasmin. odjednom. tokom 4 . Donecept. 10 x 0. zatim 7 dana pauze N06DA02 Yasnal. 10mg dnevno . 20 x 1mg rastvor za im iv inj. Max. Bayer Schering Pharma film tabl. 10mg dnevno paralele Aricept.edem plu}a: 1 .

.

.

Belupo (zaleplon) hipnotik 623 kaps. 1 x 10mg upotreba akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija . 15mg i20mg Zapilex. tvrda 1 x 5mg pra{ak za rastvor za inj. Adamed tabl. 20mg paralele OlanzEP. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) antivirotik 551 film tabl.antibiotik 571 kaps. Treana. 28 x 100mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 100mg dnevno paralele Epivir 358 Registar lekova 2011 .N05AH03 (olanzapin) antipsihotik strana 620 Zalasta. Olanzapin Sandoz. Zyprexa Velotab N05CF03 Zan. tokom 3 uzastopna dana .5mg. 28 i 56 x 5mg. Krka tabl. 28 x 5mg i 10mg Zalasta Q Tab. 7. Glaxo Wellcome Velika Britanija Zeffix. soka.odrasli i deca (parenteralno): 8 . mleka ili kafe odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza). tvrda 14 x 5mg i 10mg upotreba odrasli: 10mg pred spavanje stariji od 65 godina: 5mg spavanje L01DB06 (SZ) Zavedos. Krka oralna disperzibilna tabl.oralno: 45mg/m2 u jednoj dozi J05AF05 Zeffix. 10mg. se stavlja direktno na jezik ili se prethodno rastvori u malo vode.12mg/m2 dnevno. 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl.odrasli (oralno): 30mg/m2 dnevno (monoterapija) ili 15mg/m2 dnevno (kombinovana terapija) karcinom dojke . Onzapin. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. Actavis Italy (idarubicin hlorid) citostatik .

Omeprazol. 2 x 20mg (doza odr`avanja) parenteralno ({izofrenija. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . akutna agitacija): 10 . Max. Bristol Myers Squibb (stavudin) terapija HIV infekcije 551 kaps.oksazolidinon 545 film tabl.8 nedelja Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). Omep. PharmaSwiss (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna kaps. Max. Hemofarm (linezolid) antibiotik . Pfizer Francuska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Max. zatim oralno. tvrda 14 x 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. Omeprazol Sandoz. tokom 3 dana. tvrda 30 i 60 x 60mg i 80mg oralna suspenzija (10mg/ml) 60ml i 240ml upotreba oralno: 2 x 40mg. tokom 10 .120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol. Abbott (parikalcitol) analog vitamina D 441 (SZ) kaps.20mg dnevno. Pfizer Deutschland kaps. Omeprol. im 20mg/1. tvrda 56 x 30mg upotreba odrasli do 60kg i deca preko 30kg: 30mg na 12 sati odrasli preko 60kg: 40mg na 12 sati deca iznad 3 meseca . ukoliko je potrebno) paralele Zypsila A11CC07 Zemplar. 2μg i 4μg rastvor za iv inj.14 dana. 5 x 5μg/ml upotreba doziranje je individualno.do 30kg: 1mg/kg na 12 sati Registar lekova 2011 359 . Ortalox J05AF04 (SZR) Zerit./inf.2ml Zeldox. Omeprazol ICP. zavisno od koncentracije paratireoidnog hormona J01XX08 Zenix. 40mg dnevno (doze od 10mg mogu se davati na 1 sat a 20mg na 4 sata. do 28 dana A02BC01 Zeprom. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). meka 28 x 1μg. tvrda 30 x 20mg i 40mg kaps. 160mg dnevno (akutno). Omeprazid. 20 . 10 x 600mg upotreba 600mg na 12 sati.N05AE04 (ziprazidon) antipsihotik strana 618 (Z) Zeldox. Omex.

Prosterid J05AF06 Ziagen. 200mg na 6 sati A02AC01 (BR) Zirkulin Anti Acid. Max.uznemirenost: 1 . 60 x 300mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 600mg ili 2 x 300mg deca 3 meseca . Pfizer Portoriko (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 granule sa produ`enim osloba|anjem za oralnu suspenziju 2g/60ml upotreba lek se uzima pre jela.600mg dnevno podeljeno u 2 ili 3 doze deca 3 meseca . Finpros.12 godina: 120 .3 x 2 tabl. tvrda 100 x 100mg upotreba daje se u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima odrasli: 500 . Roha Arzneimittel (suvi vodeni ekstrakti korena valerijane i {i{arice hmelja) biljni anksiolitik 673 oblo`ena tabl. Slaviamed (zidovudin) terapija HIV infekcije 551 kaps. Proscar. Roha Arzneimittel (kalcijum karbonat) antacid 418 lozenga 30 x 500mg upotreba 1 . suspenzija se priprema ex tempore dodavanjem 60ml vode. i tako pripremljena mora se utro{iti u roku od 12 sati odrasli i adolescenti iznad 16 god.2 lozenge posle jela (BR) Zirkulin Valeriana. . 30 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz.: 2g (60ml) jednokratno 360 Registar lekova 2011 .nesanica: 2 tabl. 20 x (160mg + 40mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . Max. 600mg dnevno J05AF01 (SZR) Zidosan. GlaxoSmithKline Poljska (abakavir) terapija HIV infekcije 551 film tabl. Glaxo Wellcome Velika Britanija Ziagen. Hemofarm (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 film tabl. po potrebi mogu se uzeti 2 tabl. pre spavanja.12 godina: 2 x 8mg/kg.160mg/m2 na 8 sati. dodatno ranije u toku ve~eri J01FA10 Zmax.G04CB01 Zerlon.

Max. dana na dalje) Registar lekova 2011 361 . 2 x 30mg (od 5. 5mg dnevno paralele Cilazapril. 40mg dnevno parenteralno: 2 . Simva Sandoz. i 4. 10 x 10mg rastvor za inj. 60mg dnevno akutni infarkt miokarda (terapiju po~eti u prvih 24 sata od infarkta i sprovoditi je 6 nedelja): 2 x 7. Hollesta.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. dan). dan). MSD Italija (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl. najdu`e 7 dana.4 x 10mg. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 14 i 28 x 7. Inhibace. 30 x 2.5mg (1. Simvor. Prilazid C10AA01 Zocor. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Simvax. im iv 5 x 30mg/ml upotreba oralno: 3 .C09AA08 Zobox. najdu`e 2 dana.30mg duboko im. Max. 40mg i 80mg upotreba hiperholesterolemija: 10 .20mg odjednom uve~e (po~etna doza).40mg odjednom uve~e (po~etna doza). Max. 14 i 28 x 15mg upotreba hipertenzija: 30mg dnevno. Simvabel.5mg i 30mg film tabl. 7. ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi). Hemofarm (cilazapril) ACE inhibitor strana 484 film tabl.5mg. 28 x 10mg. 2 x 15mg (3. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze (20mg + 20mg + 40mg) koronarna bolest: 20 . Simvastatin ICP. 20mg. i 2. Simvastatin. A. 90mg dnevno paralele Toradol C09AA15 Zofecard. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. Hemofarm (ketorolak trometamin) nesteroidni antireumatik 589 (SZ) film tabl.3 x 10 . Menarini Manufacturing (zofenopril kalcijum) ACE inhibitor 484 film tabl. Vasilip M01AB15 Zodol.

Xanax. nastaviti sa 8mg na 12 sati. 3 x 2. GlaxoSmithKline Poljska (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 film tabl. 4mg dnevno paralele Helex./inf.4 nedelje paralele Zometa N02CC03 Zolmitriptan. zatim 8mg na 12 sati. se otapa u ustima 2. Max. po potrebi ponoviti najranije za 2 sata. Aegis (alprazolam) benzodiazepin 622 tabl.0. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Ondasan L02AE03 (SZ) Zoladex. 5 x 4mg/2ml i 8mg/4ml upotreba odrasli: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv. PharmaSwiss (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 rastvor za inf. Xanax XR M05BA08 (SZR) Zoledronate PharmaSwiss.5mg. 8mg iv pre terapije. oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija). svake 3 .karcinom dojke i prostate: 3. 1 x 4mg/5ml upotreba 4mg iv inf. 30 x 0. GlaxoSmithKline Italija Zofran. 10 x 4mg i 8mg rastvor za iv inj. Helex SR.karcinom prostate: 10.8mg na 12 nedelja u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid N05BA12 Zolarem.6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid . Hemofarm (zolmitriptan) antimigrenik 610 oralna disperzibilna tabl. du`ina terapije 6 meseci (ne ponavljati) Zoladex LA .6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid. zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata. AstraZeneca UK (goserelin) analog gonadorelina 578 implant (napunjeni {pric) sc 1 x 3. Max. Ksalol.5mg kod akutnog napada migrene.5 .5mg i 1mg upotreba anksioznost: 3 x 0. Max. 4mg dnevno depresija: 3 x 0.5mg. tokom najmamje 15 minuta. 10mg dnevno paralele Zomig 362 Registar lekova 2011 . Max.5mg oralna disperzibilna tabl.A04AA01 Zofran.8mg upotreba Zoladex .6mg Zoladex LA implant (napunjeni {pric) sc 1 x 10. oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina) deca: 5mg/m2 iv.endometrioza: 3.25 . 6 x 5mg upotreba disperzibilna tabl.

Sertralin ICP.5mg kod akutnog napada migrene. Belupo (tazaroten) terapija psorijaze 497 gel (0. AstraZeneca UK (zolmitriptan) antimigrenik 610 film tabl.10mg pred spavanje paralele Belbien. Stilnox. 3 x 2. svake 3 . Serlift.4 nedelje paralele Zoledronate PharmaSwiss N02CC03 Zomig.5 . Halea. 1 x 4mg/5ml koncetrat za rastvor za inf. Tragal N05CF02 Zolsana. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . Max. Sanval. Pliva Hrvatska (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. Sertralin.N06AB06 Zoloft. Krka (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. terapija traje 12 nedelja Registar lekova 2011 363 . 10mg dnevno paralele Zolmitriptan N05CF02 Zonadin.10mg pred spavanje paralele Belbien.8mg/ml) upotreba rastvara~ je voda za inj. tokom najmamje 15 minuta. Haupt Pharma Italija (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl. Stilnox. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg.5mg upotreba 2. 4mg iv inf.1%) 15g upotreba samo odrasli: gel nanositi isklju~ivo na obolelo mesto uve~e. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . ne sme se primeniti na vi{e od 10% povr{ine tela. 1 x 5ml (0. Setaloft. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max.100mg dnevno paralele Asentra. po potrebi ponoviti najranije za 2 sata.05%) 15g gel (0. Novartis Pharma Stein [vajcarska (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. Zonadin M05BA08 (SZ) Zometa. Sidata. Luxeta. Zolsana D05AX05 Zorac. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Sanval. Sertiva.

5mg (po~etna doza).30mg dnevno Max. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Katopil Zovirax. Glaxo Wellcome Velika Britanija Zovirax. 56 i 84 x 75mg Zyllt. Plavix N06AB04 Zyloram. 5 x 250mg 548 mast za o~i (30mg/g) 4. Hemofarm (kaptopril) ACE inhibitor strana 483 tabl. Klogrel. Medico Uno (citalopram) antidepresiv 624 film tabl. zatim 20 . Citalopram Sandoz. (nastviti jo{ 3 dana po potpunom izle~enju) N07BA02 Zyban. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.12. Krka film tabl. 2 . akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno.odrasli: 5mg/kg na 8 sati (herpes simpleks).12 godina: 250mg/m2 na 8 sati (herpes simpleks) mast za o~i: 5 x dnevno aplikovati 1cm masti u konjunktivalnu kesu. Max. Clopigal. zatim 2 x 150mg od 7 . 10mg/kg na 8 sati (herpes zoster) . dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex. Timopram 364 Registar lekova 2011 . Starcitin.5mg. Slaviamed film tabl. 14. Cardogrel. 40 x 12.14 dana terapije B01AC04 (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 Zyllt.5g 652 S01AD03 upotreba infuzija . 2 x 25mg (doza odr`avanja). Kerberan. 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. Monogrel.5 mg (po~etna doza). GlaxoSmithKline Italija (aciklovir) antivirotik J05AB01 (Z) pra{ak za rastvor za inf.3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid. 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6.C09AA01 Zorkaptil.deca do 3 meseca: 10mg/kg na 8 sati 3 meseca . GlaxoSmithKline Poljska (bupropion hlorid) terapija odvikavanja od pu{enja 630 tabl. Klopidogrel. 28 x 10mg.25 . sa produ`enim osloba|anjem 60 x 150mg upotreba 1 x 150mg prvih 6 dana. 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12.

Lekoklar XL N05AH03 (SZR) Zyprexa Velotab. Klacid. Klacid IV. Klacid MR.5mg na 12 sati (20 . se stavlja direktno na jezik {izofrenija i prevencija rekurentnih bipolarnih poreme}aja: 10mg (preporu~ena po~etna doza) mani~ne epizode . Klerimed.19 kg). Krka (ziprazidon) antipsihotik 618 kaps. 62.J01FA09 Zymbaktar. tvrda 30 x 20mg. Olanzapin Sandoz.5mg na 12 sati (8 .po~etna doza: 15mg dnevno kao monoterapija ili 10mg dneno u kombinovanoj terapiji paralele OlanzEP.29 kg). tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. Hemofarm (klaritromicin) makrolidni antibiotik strana 539 film tabl. 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl. Fromilid uno. 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 12 sati. 40mg.11 kg). Zalasta. Treana. Fromilid.40 kg) paralele Clarexid.5mg na 12 sati (ispod 8kg). 2 x 20mg (doza odr`avanja) paralele Zeldox Registar lekova 2011 365 . Max. 160mg dnevno (akutno). Eli Lilly (olanzapin) antipsihotik 620 oralna disperzibilna tabl. Zapilex N05AE04 Zypsila. do 14 dana (te{ke infekcije) deca: 7. 187. 125mg na 12 sati (12 . 60mg i 80mg upotreba oralno: 2 x 40mg. Onzapin. 250mg na 12 sati (30 . Lekoklar.

.

.

Aspirin Complex. B01AC06 Acetisal pH 8. Zovirax .oralni antikoagulans B01AA07 acetilcistein . inhibitor agregacije trombocita N02BA01.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Rantudil forte M01AB11 acenokumarol Sinkum 4 . J05AB01. Cardiopirin forte.imunosupresiv Humira L04AA17 adapalen – terapija akni Sona D10AD05 agalazidaza beta – enzim Fabrazyme A16AB04 akamprosat kalcijum – terapija alkoholizma Campral N07BB03 adrenalin (epinefrin) .JOUFSOBDJPOBMOJ!OF[B\UJ^FOJ!OB[JWJ!)JOO*! tb!BUD!LMBTJGJLBDJKPN = oznaka za vi{ekomponentne lekove ATC = klasifikacija (ATC) B abakavir .antivirotik Aciklovir.antipsorijatik D06BB03. Andol 100.simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A. V03AB23 (inj.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Aflamil J05AF06 M01AB16 acemetacin . Aspirin plus C. S01AD03 D05BB02 adalimumab . Kombikaf. Aspirin. adrenalin. Trizivir aceklofenak . Midol Aggrenox. Fluimucil Rinofluimucil R05CB01. Ubistesin 4% 368 C01CA24 Registar lekova 2011 . Oldon. Anbol.mukolitik ACC. Midol C. Aspirin protect Cardiopirin. Andol. Upsarin C aciklovir acitretin Neotigason . Lidokain 2%. Cystocain DS.antivirotik Ziagen Kivexa. ACC akut.) acetilsalicilna kiselina .analgoantipiretik.

Forosa. Thiogamma . Mucosolvan Junior.trombolitik N05BA12 B01AD02 aluminijum fosfat Alfogel .benzodiazepin Helex. Xanax XR. Alendronat ICP.antiparkinsonik N04BB01 ambroksol hlorid .oralni antidijabetik A10BF01 alantoin ..analog vitamina D M05BA04 A11CC03 alfa lipoinska kiselina Berlithion. keratolitik Contractubex L01XC04 alemtuzumab – citostatik MabCampath alendronska kiselina . Ksalol. Sedron Fosavance alfakalcidol Alpha D3 . Gastal .hepatoprotektiv A16AX01 alfentanil Rapifen .bisfosfonat Alefoss. antacid A02AB01 aluminijum magnezijum silikat hidrat (simaldrat) .antiurik M04AA01 alprazolam alteplaza Actilyse .antacid A02AB03 aluminijum hidroksid Altacid. Xanax. Mucosolvan.kortikosteroid D07AB10 alopurinol Alopurinol .antacid Gelusil Lac A02AD.ATC akarboza Glucobay . Fosamax.alfa adrenergi~ki blokator G04CA01 aliskiren – antihipertenziv Rasilez C09XA02 alklometazon dipropionat Afloderm . Zolarem .antihiperfosfatemik. Flavamed. neo bronchol R05CB06 Registar lekova 2011 369 . Helex SR.adstringens.opioidni analgetik N01AH02 alfuzosin hlorid Xatral . alverin citrat – smazmolitik Meteospasmyl amantadin sulfat PK-Merz .mukolitik Ambroksol. Bonap. Alendronat.

Aminocin antiseptik neo angin. Amlonorm. Ospamox. Pentrexyl Ampisulcilin anagrelid – antineoplastik Thromboreductin J01CA01 L01XX35 anastrozol .penicilin Ampicilin. Augmentin. Trasolette antitrombin III – antikoagulans Antitrombin III. Monodipin. Lisonorm C08CA01 amoksicilin . Amiodaron Sandoz. Aremed. Amlodipin PharmaSwiss.inhibitor proteaze. Amoxicillin.lokalni anestetik B02AB01 N01BB08 2%. Cystocain DS. Norvasc. Amlopin.antimikotik J02AA01 amifostin – antiseptik Strepsils amikacin .ATC amfotericin B Amphocil . Arimidex. Strepsils . Amlogal.antiaritmik Amiodaron. Sinacilin Amoksiklav. Amlodil. Tenox. Vazotal Caduet.diuretik Hemopres. Tryamil N06AA09 amjodaron hlorid . Exforge. Enhancin.antagonist Ca Alopres.Set artikain hlorid Cystocain 2% Cystocain . Ubistesin 4% 370 Registar lekova 2011 . . antifibrinolitik Trasylol Beriplast P Combi . Lometazid J01GB06 amilmetakrezol amilorid aminofilin .aminoglikozidni antibiotik Amikacin. Fopin.citostatik (inhibitor enzima aromataze) Anastrozole. Amoksiklav 2x. Cordarone. Panklav ampicilin . Armotraz. Amoksiklav Quick tab. Amlodipin. Kybernin P aprepitant – antimetik Emend L02BG03 B01AB02 A04AD12 aprotinin . Sedacoron C01BD01 amlodipin . Aminophyllinum R03DA05 amitriptilin – antidepresiv Amitriptylin.brondilatator Aminofilin.penicilin J01CA04 Amoksicilin.

oligoelement S01CA03 bakar glukonat Tot Hema B03AE10 barijum sulfat Barijum sulfat .Rö kontrast V08BA02 baziliksimab Simulect .makrolidni antibiotik J01FA10 Azatril. Coldrex HotRem. Fervex.imunosupresiv L04AA09 Registar lekova 2011 371 . Hemomycin. Tracrium atropin sulfat Atropin . Midol C. Coldrex. Dislipat.midrijatik M03AC04 S01FA01 azapentacen natrijum polisulfonat Quinax . Lekadol Plus C. Influrex. Caffetin cold.dermatik D10AX03 azitromicin .antibiotik Corticin. Upsarin C atenolol .vitamin C A11GA01 Bio-C 500. Sortis. Azibiot. Azitromicin Sandoz.hipolipemik Atacor.beta blokator Atenolol. Febricet C. Lipidra. Soluvit N. Enbecin . Azax. Pikovit forte.antikataraktik S01XA.. Prinorm atorvastatin .op{ti anestetik Azot-suboksid.ATC askorbinska kiselina . azatioprin Imuran .miorelaksans Atracurium DeltaSelect. Efferalgan C. Sumamed. Medicinski diazoksid C bacitracin . Ca C 1000 Sandoz. Febricet Cold junior. Atoris. Vitamin C Aspirin plus C. Grippostad C. Panapres. Tulip Caduet C07AB03 C10AA05 atosiban – antagonist oksitocinskih receptora Tractocile G02CX01 atrakurijum besilat . Azomicin.imunosupresiv L04AX01 azelainska kiselina Skinoren . Zmax V03AN04 azot suboksid . Febricet cold.

Septolete . D07AC01 Beloderm Belogent. Concor. Diprosalic. Madopar Roche. Urutal.beta blokator N07CA01 C07AB05. Madopar Roche HBS D08AJ01 benzerazid benzidamin hlorid benzilnikotinat – Kamfart . Tensec Lodoz.antiseptik. Bicusan. S01ED02 betametazon .glukokortikoid Becloforte.citostatik (antiandrogen) Bicadex.antiinflamatorno sredstvo Tantum lemon.antivertigosan Betaserc. Concor Cor. Tantum Verde rubefacijens A01AD02. Bicatlon. Beconase. Ecobec Easi Breathe. Bisobel. Calumid. dezinficijens. Bisoprolol.penicilin J01CE01 benzilpenicilin natrijum Pan Peni G Sodium Pancillin .ATC beklometazon dipropionat . Diprophos. G02CC03 benzilpenicilin kalijum Jugocillin . Casodex biperiden Mendilex . Tensec plus A06AB02 C07AB07 372 Registar lekova 2011 .vitamin B1 Milgamma 100 benzalkonijum hlorid . Triderm bevacizumab – citostatik Avastin L01XC07 bikalutamid . Nasobec Foster R01AD01. Byol.penicilin J01CE01 benzoil peroksid Aknefug Oxid Wash . Ecobec.inhibitor dekarboksilaze Madopar.antiparkinsonik L02BB03 N04AA02 bisakodil .laksativ Bisacodyl Actavis.keratolitik D10AE01 betahistin hlorid . Vestibo betaksolol Betoptic S . Belosalic. kontraceptiv Pharmatex Holyplant Septogal. Panlax bisoprolol .beta blokator Bilocord. Dulcolax. Didermal. Tantum rosa. R03BA01 benfotiamin .glukokortikoid H02AB01.

lokalni anestetik Marcaine 0. Zyban .ATC bizmut subcitrat Bicit HP. Tafen Novoliser Symbicort Turbuhaler bumetanid Yurinex .5%. Lexaurin.antiparkinsonik. Marcaine spinal 0.antiseptik S02AA03 bortezomib – citostatik Velcade L01XX32 bosentan – antihipertenziv Tracleer C02KX01 brimonidin tartarat Alphagan.diuretik R03BA02 C03CA02 bupivakain hlorid .hipnotik N05CD09 budesonid . Lexilium bromheksin hlorid Bisolvon ..benzodiazepin Bromazepam. Pulmicort Turbuhaler. inhibitor prolaktina G02CB01. Pulmicort. Sinetus .glukokortikoid Budosan.antacid A02BX05 bleomicin – citostatik. bromazepam .inhibitor karboanhidraze S01EC04 brivudin Brivuzost .antivirotik J05AB. antibiotik Bleocin S L01DC01 borna kiselina Proculin .simpatikomimetik S01EA05 brinzolamid Azopt . Lesux .antidepresiv N07BA10 butamirat citrat Omnitus. N04BC01 brotizolam Lendormin .5% Marcaine spinal 0.5% heavy buprenorfin hlorid – opioidni analgetik Buprenorfin Alkaloid N01BB01 N07BC01 bupropion hlorid Welbutrin XR. Brimonal .antitusik R05DB13 Registar lekova 2011 373 .mukolitik N05BA08 R05CB02 bromokriptin Bromokriptin .

nesteroidno antiinflamatorno sredstvo J01DD04 J01DC02 M01AH01 cetilpiridinijum hlorid Septolete Calgel .cefalosporin Galecef. Tolycar cefpirom Cefrom . Ceroxim. Forcas ceftibuten Cedax .cefalosporin J01DC10 ceftazidim . Letizen . Ceftriakson. Cefaclor.antihistaminik R06AE07 cetrorelix Cetrotide – inhibitor gonadorelina H01CC02 cetuksimab – citostatik Erbituks L01XC06 374 Registar lekova 2011 .ATC D cefadroksil Galadrox .cefalosporin Alfacet. Longaceph.cefalosporin J01DD01 J01DE02 cefprozil Cefzil .cefalosporin Cefaleksin. Rocephin cefuroksim . dezinficijens A01AB11 cetirizin hlorid Cetirizin.cefalosporin J01DD02 J01DD14 ceftriakson . Xorimax celekoksib Celebrex .cefalosporin 3cef.antiseptik. Cefaklor.cefalosporin J01DB04 J01DE01 cefiksim Pancef J01DD08 cefotaksim . Cefalexin Alkaloid. Nilacef.cefalosporin Cefotaxim. Xorim. Azaran. Labilex. Primacef cefepim .cefalosporin J01DB05 cefaklor . Dicef.cefalosporin Ceftazidim sandoz. Palitrex J01DC04 J01DB01 cefazolin . Cefaklor Alkaloid cefaleksin .cefalosporin Aksef. Cefalexin. Maxicef .Lendacin.cefalosporin Cefim.

Cisplatin "Ebewe". Citalopram Sandoz. Polivit B. Inhibace plus. Cinedil. Ciprofloksacin. Ciprofloxacin Citeral. Zyloram L01XA01 N06AB04 Registar lekova 2011 375 . Beviplex. Inhibace. Sandimmun Neoral cilastatin natrijum Mipecid.ATC cijanokobalamin Vitamin B12 Alkaloid B Complex. Starcitin. Stugeron forte cinhokain hlorid Faktu . Cyprocur Climen. S01AX13 ciproteron acetat Androcur.imunosupresiv Cicloral. Cisplatin Teva.vazodilatator.prokinetik A03FA02 cisatracurium besilat Nimbex . Marocen . antiemetik Cinarizin.hinolonski antibiotik Cifran. Platinex. Prilazid.vitamin B12 B03BA01 ciklesonid Alvesco kortikosteroid R03BA08 ciklofosfamid Endoxan .lokalni anestetik N07CA02 ciprofibrat Lipanor . Ciprocinal. Timopram. Zobox Cilazapril 5 plus. Sinplatin citalopram antidepresiv Citalex. Diane 35 G03HA01 cisaprid Cisap .citostatik L01AA01 ciklopentolat hlorid Ciklopen .inhibitor dihidropeptidaze L04AA01 cilazapril . Platosin. Cisplatin PharmaSwiss.ACE inhibitor Cilazapril. Pikovit forte.antimikotik D01AE14 ciklosporin A . Tienam .citostatik Cisplatin. Milgamma N.hipolipemik C10AB08 ciprofloksacin .midrijatik S01FA04 ciklopiroks olamin Obytin . Prilazid plus C09AA08 cinarizin . Sandimmun. Soluvit N . Ciprinol.antiandrogen J01MA02.miorelaksans M03AC11 cisplatin .

ATC citarabin - citostatik Alexan "Ebewe", Cytosar citizin – terapija odvikavanja od pu{enja
Tabex L01BC01

N07BA..

E
dabigatraneteksilat – oralni antikoagulans
Pradaxa B01AE07

dakarbazin - citostatik Dacarbazin Pliva Lachema dalteparin natrijum
Fragmin - antikoagulans

L01AX04

B01AB04

darbepoetin alfa
Aranesp

- stimulator eritropoeze

B03XA02

darifenacin – spazmolitik
Emselex

G04BD10

darunavir – antivirotik
Prezista

J05AE10

daunorubicin
Daunoblastina

- citostatik

L01DB02

deferasiroks – helator gvo`|a
Exjade

V03AC03

deksametazon

- glukokortikoid Dexa EDO, Dexagel, Dexason, Maxidex Dexamethason - neomycin, Dexamytrex, Neodeksacin, Tobradex

H02AB02, S01BA01

deksketoprofen – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo
Dexomen

M01AE17

dekspantenol

- vitamini B grupe Bepanten, Corneregel Hepalpan, Nasic, Sinedol

D03AX03

dekstriferon – antianemik
Fedex

B03AC01

dekstrometorfan bromid
Tuzodin Caffetin cold

- antitusik

R05DA09

dekvalinijum hlorid – vaginalni antiseptik
Fluomizin

G01AC05

376

Registar lekova 2011

ATC demeklociklin – antiseptik
Ledermix

desloratadin
Aerius

- antihistaminik

R06AX27

dezmopresin acetat
Minirin

- analog vazopresina

H01BA02

dezogestrel

- progestagen Mercilon, Novynette, Regulon - kortikosteroid

G03AC09

dezoksimetazon
Esperson

D07AC03

diazepam

- benzodiazepin Apaurin, Bensedin, Diazepam - antivirotik

N05BA01

didanozin
Videx EC

J05AF02

didrogesteron dienogest

- progestagen Dabroston, Duphaston - progestagen Jeanine, Qlaira

G03DB01

difenhidramin – antihistaminik Calmaben, Dermodrin diflukortolon valerat
Decotal - koprtikosteroid

D04AA32

D07AC06

digoksin
Dilacor

- kardioglikozid

C01AA05

dihidroergotoksin mesilat
Redizork

- vazodilatator

C04AE01

dihlorbenzil alkohol – antiseptik
neo angin, Strepsils

diklofenak dietilamonijum
Voltaren emulgel

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M02AA15

diklofenak kalijum
Rapten - K, Rapten rapid

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB05

diklofenak natrijum

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB05, S01BC03 Actafenak, Diclac, DicloRapid, Diclofenac duo, Diclofenac retard, Diklofen, Diklofenak, Diklofenak Duo Nini, Naklofen, Rapten Duo, Uniclophen, Voltaren Ophtha CD C08DB01

diltiazem hlorid - antagonist Ca Cortiazem retard, Diltiazem Alkaloid dimenhidrinat - antihistaminik, antiemetik Aviomarin, Dimigal, Dramina
Registar lekova 2011

R06AA02

377

ATC dimetilsulfoksid
Sinedol - antiflogistik

dimetinden maleat
Fenistil

- antihistaminik

D04AA13

dinatrijum fosfat – laksativ
Fleet Phospho soda

A06AD..

dinoproston - prostaglandin Prepidil gel, Prostin E2 diosmektit
Smecta - adsorbens

G02AD02

A07BC05

diosmin - venotonik Phlebodia Detralex dipiridamol – inhibitor agregacije trombocita
Aggrenox

C05CA03

B01AC30

disulfiram
Esperal

- antialkoholik

N07BB01

dobutamin - simpatikomimetik Dobutamin Admeda docetaksel
Taxotere - citostatik

C01CA07

L01CD02

doksazosin doksiciklin

- antihipertenziv Alphapres, Kamiren XL

C02CA04

- tetraciklin Doksiciklin, Dovicin, Vibramycin D

J01AA02

doksorubicin hlorid - citostatik Adriblastina RD, Doxorubicin "Ebewe", Doxorubicin Teva, Sindroxocin domperidon – gastrokinetik
Gastroperidon

L01DB01

A03FA03

donepezil hlorid dopamin hlorid
Dopamin Admeda

- inhibitor acetilholinesteraze Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Tregona, Yasnal - simpatikomimetik, kardiostimulans

N06DA02

C01CA04

doripenem – karbopenemski antibiotik
Doribax

J01DH04

dornaze alfa
Pulmozyme

- enzim

R05CB13

dorzolamid
Trusopt Cosopt

- inhibitor karboanhidraze

S01EC03

378

Registar lekova 2011

ATC drospirenon
- progestagen Angeliq, Yasmin, Yaz G03AA12

drotaverin – spazmolitik
No Spa

A03AD02

duloksetin – antidepresiv
Cymbalta

N06AX21

dutasterid – terapija hiperplazije prostate
Avodart

G04CB02

F
efavirenz
Stocrin - antivirotik J05AG03

ekonazol
Ecalin

- antimikotik

D01AC03, G01AF05

eksemestan
Aromasin

- citostatik (antiestrogen)

L02BG06

emedastin
Emadine

- antihistaminik

S01GX06

emtricitabin – antivirotik
Truvada

J05AF..

enalapril maleat

- ACE inhibitor C09AA02 EnaHEXAL, Enalapril, Enalapril Sandoz, Enap, Enatens, Prilenap EnaHEXAL comzp., Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Enzix, Prilenap H, Prilenap HL - antivirotik J05AX07

enfuvirtid
Fuzeon

enoksaparin natrijum
Clexane

- antikoagulans

B01AB05

entakapon
Comtan Stalevo

- antiparkinsonik

N04BX02

epinefrin (adrenalin) - simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A, Cystocain DS, Lidokain 2%, adrenalin, Ubistesin 4% epirubicin hlorid - citostatik Epirubicin "Ebewe", Episindan, Farmorubicin RD eplerenon – diuretik
Inspra

C01CA24

L01DB03

C03DA..

Registar lekova 2011

379

ATC epoetin alfa - stimulator eritropoeze
Eprex B03XA01

epoetin beta - stimulator eritropoeze
Recormon

B03XA01

epoetin zeta - stimulator eritropoeze
Eqralis

B03XA01

eptakog alfa (faktor VII a-humani rekombinantni)
NovoSeven

B02BD08

eprosartan – antihipertenziv
Teveten

C09CA02

ergokalciferol
Vitamin AD

- vitamin D2

A11CC01

ergotamin tartarat
Amigren

- antimigrenik, vazokonstriktor

N02CA02

eritromicin
Eritromicin

- makrolidni antibiotik

J01FA01

erlotinib – citostatik
Tarceva

L01XX34

ertapenem
Invanz

- antibiotik - karbopenem

J01DH03

escitalopram
Cipralex

- antidepresiv

N06AB04

esomeprazol
Nexium

- inhibitor protonske pumpe

A02BC05

estradiol

- estrogen Climara, Estrofem, Oestradiol, Vagifem Activelle, Angeliq, Kliogest, Trisequens, Tulita - estrogen

G03CA03

estradiol benzoat
Lutestrol

G03CA03

estradiol valerat

- estrogen Climen, Cyclo Progynova, Qlaira - citostatik

G03CA03

estramustin fosfat
Estracyt

L01XX11

estriol

- estrogen Ovestin Gynoflor

G03CA04

etanercept – imunosupresiv
Enbrel

L04AA11

380

Registar lekova 2011

ATC etilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep heat spray

etinilestradiol

- estrogen G03CA01 Diane 35, Jeanine, Legravan, Lindynette, Logest, Mercilon, Microgynon 30, Novynette, NuvaRing, Regulon, Stodette, Tri Regol, Yasmin, Yaz - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB08

etodolak
Etodin fort

etofenomat Rheumon gel

nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB06

etomidat
Hypnomidate

- op{ti anestetik

N01AX07

etonogestrel
NuvaRing

- progestagen

G02BB01

etopozid - citostatik L01CB01 Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Lastet, Sindopozid, Vepesid etorikoksib
Arcoxia - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AH05

etosuksimid
Suxinutin

- antiepileptik

N03AD01

etravirin – terapija HIV infekcije
Intelence

J05AG04

everolimus – imunosupresiv
Certican

L04AA18

ezetimib - hipolipemik
Ezetrol Inegy

A01AA09

G
famotidin
- H2 blokator A02BA03 Famotidin, Famotidin Alkaloid, Quamatel

feksofenadin hlorid - antihistaminik Fexofenadine Sandoz, Telfast felodipin – avtagonist Ca
Plendil. Triapin

R06AX26

C08CA02

fenilefrin hlorid

- simpatikomimetik RO1AB01 Adrianol, Adrianol T, Coldrex, Coldrex caplets, Coldrex HotRem, Influrex

Registar lekova 2011

381

ATC feniramin hlorid
Delmeson - antihistaminik R06AB05

feniramin maleat
Avil

- antihistaminik

R06AB05

Febricet Cold junior, Febricet cold, Fervex

fenobarbiton

- antikonvulziv Fenobarbiton, Phenobarbiton, Phenobarbiton natrijum

N03AA02

fenofibrat – hipolipemik
Fenolip

C10AB05

fenoksietanol
Octenisept

- antiseptik, dezinficijens

fenoksimetilpenicilin kalijum
Cliacil

- penicilin

J01CE02

fenoterol bromid

- bronhospazmolitik, tokolitik Partusisten Berodual, Berodual N - spazmoanalgetik

G02CA03

fenpiverinijum
Baralgetas

fentanil - opioidni analgetik Durogesic, Fentanyl, Fentanyl Sandoz, Fentanyl Torrex, Victanyl fentikonazol nitrat
Fentikol, Lomexin - antimikotik

N01AH01

D01AC12

fibrinogen

- lokalni hemostatik Beriplast P Combi-Set - proteoliti~ki enzim

fibrinolizin
Fibrolan

filgrastim
Neupogen

- stimulator hematopoeze

L03AA02

finasterid - antiandrogen Finasterid Sandoz, Finpros, Proscar, Prosterid, Zerlon fitomenadion
- vitamin K1 Konakion MM, Konakion MM za decu

G04CB01

B02BA01

fludarabin fosfat - citostatik Fludara, Fludarabin Teva, Sindarabin flufenazin hlorid
Metoten, Moditen - antipsihotik

L01BB05

N05AB02

flukonazol - antimikotik Diflazon, Diflucan, Fluco Sandoz, Fluconal, Fluconazol, Flumycozal, Stabilanol
382

J02AC01

Registar lekova 2011

ATC flumazenil
Anexate - antagonist benzodiazepina V03AB25

fluocinolonacetonid
Panolon, Sinoderm Sinoderm N

- glukokortikoid

D07AC04

fluoksetin - antidepresiv Flunirin, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan fluorometolon
Delmeson - glukokortikoid

N06AB03

C05AA01

fluorouracil

- citostatik Efudix, 5 - Fluorouracil "Ebewe", Fluorouracil Teva - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

L01BC02

flurbiprofen
Flugalin

M01AE09

flutamid - citostatik Flucinom, Flutasin flutikazon furoat
Avamys

L02BB01

R01AD12

flutikazon propionat
Flixonase, Flixotide Seretide Diskus

- glukokortikoid

R03BA05

fluvastatin
Lescol

- hipolipemik

C10AA04

fluvoksamin maleat – antidepresiv
Fevarin

N06AB08

folitropin alfa - hormon
Gonal F Pergoveris

FSH

G03GA05

folitropin beta - hormon
Puregon

FSH

G03GA06

folkodin

- antitusik Folcodin Alkaloid

R05DA08

folna kiselina - vitamini B grupe Folacin, Folnak Pikovit forte, Soluvit N fondaparinuks natrijum – trobolitik
Arixtra

B03BB01

B01AX05

formoterol fumarat -

bronhospazmolitik Oxis Turbuhaler, Respilong Symbicort Turbuhaler, Foster

R03AC11

Registar lekova 2011

383

ATC fosamprenavir Telzir antivirotik J05AE07

fosaprepitant – antiemetik
Ivemend

A04AD12

fosfomicin
Monural

- antibiotik

J01XX01

fosinopril natrijum

- ACE inhibitor Monopril, Monotens Monopril plus, Monotens Plus

C09AA09

frovatriptan – antimigrenik
Frovamax

N02CC07

fulvestrant – citostatik
Faslodex

L02BA03

furosemid

- diuretik Furosemide Sopharma, Lasix antibiotik

C03CA01

fusidat natrijum Stanicid

D06AX01

H
gabapentin - antiepileptik N03AX12 Gabagamma, Gabalept, Gabaneural, Gaboton, Gordius, Katena, Neurontin gadobutrol
Gadovist - kontrast za magnetnu rezonancu V08CA09

gadodiamid
Omniscan

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA03

gadoksetinska kiselina Primovist

kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA10

gadopentetat dimeglumin
Magnevist

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA01

gadopentetska kiselina – kontrast za magnetnu rezonancu
Magnegita

V08CA01

galantamin – inhibitor holinesteraze, parasimpatomimetik
Reminyl

N06DA04

ganciklovir
Cymevene

- antivirotik

J05AB06

ganireliks
Orgalutran

- antagonist GnRH

H01CC01

384

Registar lekova 2011

ATC gefitinib
Iressa - citostatik L01XX31

gemcitabin hlorid - citostatik Gemcitabin PharmaSwiss, Gemcitabin Sandoz, Gemzar, Gitarabin gemfibrozil
Sinelip - hipolipemik

L01BC05

C10AB04

gentamicin

- aminoglikozid, antibiotik Gentamicin, Gentamicin Sandoz, Gentokulin Belogent, Dexamytrex, Didermal, Triderm - gestagen Lindylette, Logest, Stodette

D06AX07, J01GB03, S01AA11

gestoden

G03AA10

glatiramer acetat – imunomodlator
Copaxone

L03QX13

glibenklamid

- oralni antidijabetik Daonil, Maninil Glibomet, Glucovance

A10BB01

gliceril trinitrat gliklazid

- vazodilatator Nirmin, Nitroglicerin, Nitrolingual - oralni antidijabetik Diaprel MR, Diprian, Gliclada, Glikosan, Glioral

C01DA02

A10BB09

glimepirid

- oralni antidijabetik A10BB12 Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Diulong, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid, Trical A10BB07

glipizid - oralni antidijabetik Glucotrol XL glukagon
- antagonist insulina GlucaGen HypoKit - antiartritik

H04AA01

glukozamin sulfat
Dona, Perigona

M01AX05

goserelin
Zoladex

- analog gonadorelina

L02AE03

granisetron
Kytril, Rasetron

- antiemetik

A04AA02

gvo`|e II fumarat
Heferol

- antianemik

B03AA02

gvo`|e II glukonat
Tot Hema

- antianemik

B03AA03

gvo`|e II sulfat
Ferro gradumet

- antianemik

B03AA07

Registar lekova 2011

385

ATC gvo`|e III hidroksid polimatozni kompleks Ferrum Sandoz antianemik B03AC04

gvo`|e III protein sukcinat
Legofer

- antianemik

B03AB09

I
haloperidol - antipsihotik Haldol, Haloperidol halotan
Halothan - op{ti anestetik N05AD01

N01AB01

heksetidin
Hexoral

- antiseptik

A01AB12

heksoprenalin sulfat
Gynipral

- bronhodilatator

R03CC05

heparin natrijum

- antikoagulans Heparin, Hepathrombin, Lioton 1000, ViaTromb Contractubex, Hepan, Hepalpan, Hepathrombin H, Sinedol, Venosan - venotonik

B01AB01

heptaminol hlorid
Ginkor fort

hesperidin
Detralex

- venotonik

hidrohlorotiazid

- diuretik C03AA03 Diunorm Ampril HD, Ampril HL, Atacand plus, Cilazapril 5 plus, Co – Irda, Co - Diovan, EnaHEXAL comp, Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Hemokvin plus, Hemopres, Inhibace plus, Iruzid, Lizinopril H Sandoz, Lizopril H, Lodoz, Micardis plus, Monopril plus, Monotens Plus, Piramil HCT, Prilazid plus, Pririlenap H, Prilenap HL, Prilinda plus, Pritor Plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Skopril plus, Tensec plus, Tritace comp, Valsacombi, Vivace Plus - glukokortikoid Hidrokortizon, Hydrocortison Corticin, Daktacort, Geokorton, Hydrocyclin D07AA02, H02AB09, S01BA02

hidrokortizon

hidroksietilskrob – zamena za plazmu
Hetasorb

B05AA07

hidroksietilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep Heat Spray

hidroksietilskrob 130/04 – zamena za plazmu
Voluven

B05AA07

hidroksikarbamid
Litalir

- citostatik

L01XX05

386

Registar lekova 2011

ATC hidroksiprogesteron kaproat
Progesteron Depo - gestagen G03DA03

hidroksokobalamin
OHB12

- vitamin

B03BA03

hidromorfon – opioidni analgetik
Jurnista

N02AA03

hidrotalcit

- antacid Rupurut, Rutacid - spazmolitik Himekromon, Mendiaxon - spazmolitik

A02AD04

himekromon

A05AX02

hioscin butilbromid
Buscopan

A03BB01

hipromeloza

- lubrikant Artelac, Hemodrops, Isopto Tears

S01KA02

hloramfenikol - antibiotik Chloramphenicol, Hloramfenikol Alkaloid, Hloramkol hlorfenamin maleat
Lentostamin Grippostad C, Tylol Hot - antihistaminik

J01BA01, S01AA01

R06AB04

hlorheksidin glukonat
Cathejell

- antiseptik

A01AB03

hlorpiramin hlorid
Synopen

- antihistaminik

D04AA09, R06AC03

hlorpromazin
Largactil

- antipsihotik

N05AA01

holekalciferol

- vitamin D3

A11CC05

Vigantol Fosavance, Ideos

horionski gonadotropin
Pregnyl

- gonadotrofin

G03GA01

horiogonadotropin alfa
Ovitrelle

- gonadotropin

G03GA01

J
ibandronska kiselina
Bondronat, Bonviva - bisfosfonat M05BA06

Registar lekova 2011

387

ATC ibuprofen - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Brufen, Caffetin menstrual, Ibuprofen, Rapidol, Spedifen Deep Relief, Defrinol idarubicin hlorid
Zavedos - citostatik M01AE01, M02AA13

L01DB06

ifosfamid – citostatik
Holoxan

L01AA06

imatinib mesilat
Glivec

- citostatik

L01XX28

imigluceraza Cerezyme

enzim

A16AB02

imipenem

- antibiotik - karbopenem Mipecid, Tienam

J01DH51

indapamid - diuretik Indapres, Indapres SR, Rawel SR Co Prenessa, Enzix, Prexanil Combi, Prexanil Combi LD indinavir sulfat etanolat
Crixivan - antivirotik

C03BA11

J05AE02

indometacin
Indocollyre

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

S01BC01

infliksimab
Remicade

- imunosupresiv

L04AA12

insulin lispro

- analog humanog insulina Humalog, Humalog KwikPen - analog humanog insulina

A10AB04

insulin aspart
NovoRapid NovoMix

A10AB05

insulin detemir
Levemir

- analog humanog insulina

A10AE05

insulin glargin
Lantus

- analog humanog insulina

A10AE04

insulin glulizin - analog humanog insulina
Apidra

A10AB06

interferon alfa 2a (rekombinantni)
Roferon A

- antivirotik

L03AB04

interferon alfa 2b (rekombinantni)
Intron A, Realdiron

- antivirotik

L03AB05

interferon beta 1a (humani rekombinantni)
Avonex, Rebif

- antivirotik, imunomodulator

L03AB07

388

Registar lekova 2011

ATC interferon beta 1b (humani rekombinantni)
Betaferon - antivirotik, imunomodulator L03AB08

ipratropijum bromid
Berodual, Berodual N

- bronhospazmolitik

R03BB01

irbesartan – antihipertenziv
Iracor, Irda Co Irda

C09DA04

irinotekan hlorid trihidrat itrakonazol

- citostatik Campto, Irinotecan PharmaSwiss, Irinotekan Sandoz, Irinotesin

L01XX19

- antimikotik Funit, ItraconEP, Kanazol, Omicral, Prokanazol

J02AC02

ivabradin – antianginalgik
Coraxan

C01EB17

izofluran - op{ti anestetik Forane, Isofluran Nicholas Piramal izosorbid mononitrat
Monizol, Monosan, Olicard - vazodilatator

N01AB06

C01DA14

izosorbid dinitrat - vazodilatator Cornilat, Difutrat, Isosorb retard izotretinoin
Roaccutane - dermatik

C01DA08

D10BA01

K
jobitridol - Rö kontrast
Xenetix V08AB11

jodiksanol
Visipaque

- Rö kontrast

V08AB09

joheksol
Omnipaque

- Rö kontrast

V08AB02

joksitalaminska kiselina - Rö kontrast
Telebrix gastro

V08AA05

jopamidol
Scanlux

- Rö kontrast

V08AB04

jopromid
Ultravist

- Rö kontrast

V08AB05

Registar lekova 2011

389

ATC joversol - Rö kontrast
Optiray V08AB07

L
kalcijum acetat
Osvaren - kalcijum terapeutik

kalcijum dobesilat
Doxi - Hem

- angioprotektiv

C05BX01

kalcijum folinat - antidot Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin, Leucovorin Ca Pliva-Lachema, Leucovorin Calcium, Leucovorin Teva kalcijum glubionat Calcium Sandoz kalcijum terapeutik

V03AF03

A12AA06

kalcijum karbonat

- terapija kalcijumom Kalcijum karbonat, Zirkulin AntiAcid Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500, Ideos - kalcijum terapeutik Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500 - vitamini B grupe

A12AA04

kalcijum laktat glukonat kalcijum pantotenat
Pantenol, Panthenol B Complex, Beviplex

A12AA02

A11HA31

kalcijum polistiren sulfonat – terapija hiperkalijemije
Sorbisterit

V03AE01

kalcitonin kalcitriol
Rocaltrol

- antihiperkalcemik Calco, Miacalcic - vitamin D

H05BA01

A11CC04

kalijum hlorid kamfor –
Kamfart

- kalijim terapeutik A12BA01, B05XA01 Kalii Chloridi, Kalijum hlorid, Kalijum hlorid Jadran, Kalium Chloride Fresenius rubefacijens

kamilofin hlorid - antiholinergik Amigren

kandesartan cileksetil – antihipertenziv
Atacand Atacand plus

C09CA06

390

Registar lekova 2011

Ketonal duo. Enhancin. Zymbaktar klavulanska kiselina klindamicin J01FA09 . Fromlid Uno. Carboplatin Teva.alergoprofilaktik R06AX17 kladribin Litak 10 .bisfosfonat klodronat dinatrijum Bonefos M05BA02 Registar lekova 2011 391 .mukolitik R05CB03 karbomer – oftalmik Vidisic S01XA20 karboplatin . Carboplatin "Ebewe".antimikotik J02AX04 kaspofungin acetat Cancidas ketokonazol Mycoseb . Zorkaptil C09AA01 karbamazepin karbidopa Stalevo . Lekoklar.linkozamidni antibiotik Clindamycin . Klerimed. Carvetrend. Panklav J01FF01 . Tegretol CR .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB15 ketorolak trometamin Toradol.antimikotik D01AC08.beta blokator C07AG02 Carvedigamma. Ketonal gel.ATC kapecitabin Xeloda . Dilatrend.citostatik L01BC06 kaptopril .citostatik L01XA02 Carboplasin. Zodol ketotifen Galitifen . Klindamicin .inhibitor beta laktamaze Amoksiklav.antiepileptik Carbamazepine retard. Tegretol. Paraplatin karboprost Prostin 15 M . Karvileks. Carboplatin.ACE inhibitor Kaptopril Alkaloid. Ketonal forte. Ketospray . Fromilid.citostatik antimetabolit L01BB04 klaritromicin . Carvedilol Sandoz. Augmentin. Amoksiklav 2x. Ketonal. J02AB02 ketoprofen . Milenol . Karbapin.makrolidni antibiotik Clarexid. M02AA10 Fastum. Katopil.inhibitor dekarboksilaze N03AF01 karbocistein Mucodyne . Klacid.prostaglandin G02AD04 karvedilol . Amoksiklav quick tab.MIP. Galepsin. Coryol. Clindasome.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE03.

opioidni analgetik Kodein fosfat Alkaloid Caffebol. Zyllt klotrimazol . Trizivir J05AF05 392 Registar lekova 2011 .antiestrogen G03GB02 klomipramin hlorid Anafranil .antivirotik Epivir.ATC klomifen citrat Klomifen . Zeffix Combivir.psihostimulans Amigren. laksativ Duphalac.ACE inhibitor Hemokvin Hemokvin plus C09AA06 M laktuloza .MIP. Oldon. Caffetin kofein . Coldrex.antipsihotik Clozapin Sandoz. Kivexa. Kansen Triderm D01AC01. trihomonacid Canesten. Leponex kodein fosfat .vazokonstriktor R01AA07 kvetiapin . Bactrim Roche. Grippostad C. Kofan instant.inhibitor agregacije trombocita B01AC04 Antiagrex. inhibitor prolaktina Norprolac N05AH04 G02CB04 kvinapril . Cardogrel.terapija hiperamonijemije.hemoterapeutik JO1EEO1 ksilometazolin hlorid Olynth Nasic . Plavix.antitusik. Seroquel XR kvinagolid – dopaminergik. Lactulose . Caffetin. Klopidogrel.antimikotik.antipsihotik Kventiaks. Portalak A06AD11 lamivudin . Kombinovani pra{ak protiv bolova. Trimosul .antiepileptik Rivotril. Rivotril Roche N03AE01 klopidogrel . Clopigal. Coldrex caplets. Monogrel. Kombikaf. Kerberan. Seroquel. G01AF02 klozapin . Klogrel. Clozapine. Caffebol.antidepresiv N06AA04 klonazepam . Panadol extra N05AH02 R05DA04 N06BC01 kotrimoksazol (sulfametoksazol + trimetoprim) Bactrim.

Lamotrix. Lebel. Trevaclyn latanoprost Xalatan Xalacom .antireumatik. imunomodulator L04AA13 lerkanidipin hlorid Cornelin. Madopar Roche. Lameptil. Sabax A02BC03 lapatinib – citostatik Tyverb L01XE07 laronidaza enzim Aldurazyme A16AB05 laropiprant .antiepileptik N03AX09 Arvind. Madopar Roche HBS.hipolipemik Tredaptive. Lamotral. Lansoprazol ICP. Femozol.prostaglandin S01EE01 leflunomid Arava .inhibitor protonske pumpe Lansobel. Septolete J01MA12 Registar lekova 2011 393 . Stalevo N04BA01 levodropropizin – antitusik Levopront R05DB27 levofloksacin – hinolonski antibiotik Flexid. Lanzul.ATC lamotrigin . Levoxa levomentol . Lamotrigin. Lametta. Lamolep. Lamect. inhibitor enzima aromataze Femara.antipruritik Deep Relief. Xyzal R06AE09 levodopa .analog somatostatina H01CB03 lansoprazol . Epitrigine. Lamictal. Lercanil . Larona.citostatik.antagonist Ca C08CA13 letrozol . Holyplant Septogal.neo angin N. Lamal. Letrozole Medico Uno L02BG04 leuprorelin – analog hormona koji oslobadja gonadotropin Lupron L02AE02 levetiracetam – antiepileptik Kepra N03AX14 levobupivakain – lokalni anestetik Chirocaine N01BB10 levocetirizin – antihistaminik Cezera. Protonexa. Solaban lanreotid Somatuline .antiparkinsonik Madopar. Levomax.

antidijaroik Lopedium akut.analgoantipiretik Aspegic B02BA01 lizinopril . Flonidan.linkozamidni antibiotik J01FF02 liraglutid – antidijabetik Victoza A10BX07 litijum karbonat Litijum karbonat . Tivoral .lokalni anestetik Lidocaine. Skopryl Iruzid.ATC levonorgestrel . Lisonorm. lopinavir Aluvia . Dentinox N. Pressing Clarinase . Triregol levosimendan – kardiostimulans Simdax G03AC03 C01CX08 levotiroksin natrijum Euthyrox. Lidokain hlorid Calgel. Loril. Lizopril H..progestagen G03DC03 linezolid – antibiotik – oksazolidinon Zenix J01XX08 linkomicin Lincohem . Lisinopril Sandoz. Mirena. Lizopril.benzodiazepin R06AX13 lorazepam Lorazepam N05BA06 lornoksikam – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Xefo. Cathejell.tireoidni hormon H03AA01 lidokain hlorid . Claritine. Lidokain 2% adrenalin.antihistaminik Actalor. skabicid N01BB02 P03AB02 linestrenol Orgametril .antipsihotik N05AN01 lizin acetilsalicilat . loratadin . Loratadin. Microgynon 30.ACE inhibitor Irumed. Lisinopril H Sandoz. Postinor 2 Legravan. Letrox.antivirotik A07DA03 J05AE.pedikulocid. Loperamid.progestagen Escapelle. Lizinopril. Xefo Rapid M01AC05 394 Registar lekova 2011 . lindan Gamex . Skopryl plus C09AA03 lizozim hlorid – enzim Lysobact loperamid hlorid .

antacid magnezijum laktat dihidrat Magne B6 . Rasoltan. Losartic plus G03GA07 lutropin alfa .magnezijum terapeutik magnezijum oksid – antacid Altacid makrogol Fortrans laksativ A06AD15 mangan glukonat Tot Hema .humani rekombinantni LH Luveris Pergoveris N magnezijum hidroksid Gastal .antidepresiv N06AA21 maravirok – terapija HIV infekcije Celsentri J05AX09 mebendazol Soltrik . O Tentika .antihipertenziv C09CA01 Cozaar. Losar. Losar plus.oligoelemenat A12CC03 manitol Manitol Ispirol . OsvaRen . Lotar. Lorista. Lakea.anthelmintik P02CA01 mebeverin hlorid Colospa retard. Erynorm.diuretik B05BC01 maprotilin hlorid Maprotilin .Rö kontrast V08AB03 melatonin – hipnotik Circadin N05CH01 Registar lekova 2011 395 . Prelow. Rudakol .spazmolitik A03AA04 megestrol acetat Megace.antacid magnezijum karbonat Gastal.progestagen L02AB01 meglumin joksaglat Hexabrix . Losartic. LozarEP. Sentor Lorista H. Losartan. Lorista HD.ATC losartan kalijum .

Movalis memantin hlorid Ebixa. Tefor Janument. Metfogamma. Medoxicam. Pentasa.analgoantipiretik Analgin. Deep Heat Rub. Metildopa metilergometrin maleat Methylergometrin . Melox EP. Metformin. Kamfart metoklopramid hlorid Klometol.ATC mekloksamin citrat Amigren . Merional G03GA02 meropenem mesalazin .miorelaksans.antihipertenziv Methyldopa.glukokortikoid H02AB04 metilsalicilat – rubefacijens Ben Gay.antiemetik A03FA01 metoksipolietilenglikol – epoetin beta – stimulator eritropoeze Mircera B03XA01 396 Registar lekova 2011 . Novalgetol Baralgetas N07BC02 N02BB02 metformin hlorid . Meronem. Meropenem Phamanova . Salofalk J01DH02 A07EC02 metadon hlorid .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AC06 Loartroxy.antiholinergik. Meloksan.antibiotik karbopenem Itanem. Glibomet. Nirypan . Siofor. antiparkinsonik N06DX01 menotrofin . Memantin Pliva . Baralgin M. sedativ meloksikam .antiinflamatorni lek Asacol.oralni antidijabetik Glucophage. Gluformin. Merocid. Meloksikam. Analgin Srbolek. Melox. Glucovance A10BA02 metildopa . Metadon Alkaloid metamizol natrijum .ASA. 5 .opioidni analgetik Metadon.gonadotropni hormoni (FSH + LH) Menopur.uterostiptik C02AB02 G02AB01 metilfenidat Concerta psihostimulans N06BA04 metilnaltrekson bromid – laksativ Relistor A06AH01 metilnikotinat – lokalni antireumatik Deep Heat Spray metilprednizolon Lemod. Reglan . Lormed.

Molicor . antiprotozoik Arilin rapid.vazodilatator C01DX12 mometazon furoat Elocom. D01AC02. Neo Penotran vazodilatator L04AA06 A01AB02. metronidazol . Corvitol. Orvagil. Methotrexate Teva. Remirta.imunosupresiv CellCept. Rozamet Neo Penotran mianserin hlorid Tolvon . Mirtazapin. Aurorix . Micolat. R01AD09 montelukast . Myfortic mikonazol .beta blokator Betaloc Zok.antibiotik.antiastmatik Monkasta. Orvagil D.ATC metoprolol sukcinat – beta blokator Metoprolol XL Sandoz C07AB02 metoprolol tartarat .antidepresiv N06AX11 Calixta.glukokortikoid D07AC13. Midazolam Torrex midekamicin Macropen . Physiotens C02AC05 molsidomin Lopion. G01AF04 minoksidil Pilfud D11AX01 mirtazapin . Methotrexate. D06BX01 N06AX03 midazolam . Presolol metotreksat .antidepresiv N06AG02 moksifloksacin hlorid – hinolonski antibiotik Avelox J01MA14 moksonidin – antihipertenziv Moxogamma. J01XD01.makrolidni antibiotik N05CD08 J01FA03 mikofenol kiselina .antimikotik Daktanol. Nasonex . Methotrexat"Ebewe". Mirzaten. Singulair R03DC03 Registar lekova 2011 397 . Remeron. Gino Daktanol Daktacort. Tifona mitoksantron hlorid Mitoxantron "Ebewe" .antidepresiv C07AB02 L01BA01 A01AB17. Mucophenolate Mofetil Medico Uno. P01AB01 G01AF01. Mirtazapin ODT Sandoz.citostatik L01DB07 moklobemid Auromid.citostatik Antifolan. Flormidal.benzodiazepin Dormicum.

Nafazol Proculin .antialergik Natrijum kromoglikat 2%. Naproksen. Naproxen M01AE02 natalizumab – imunosupresiv Tysabri L04AA23 natrijum dihidrogenfosfat – laksativ Fleet Phospho Soda A06AD. Vividrin natrijum pikosulfat Natrijum pikosulfat .ATC morfin hlorid morfin sulfat Oramorph opioidni analgetik Morfin hidrohlorid Alkaloid. S01GX01 A06AB08 398 Registar lekova 2011 .terapija reumatoidnog artritisa M09AX01 natrijum kromoglikat .antagonist opijata N07BB04 nandrolon dekanoat Deca Durabolin .nesteroidno antinflamatorno sredstvo Nalgesin S.dentalni protektiv A01AA01 nartijum hidrogenkarbonat – elektrolit za korekciju acidoze Natriumbicarbonat Fresenius 8.anabolik A14AB01 naproksen .4% Klen Prep B05XA02 natrijum hijaluronat Hyalgan . Morphin Merck 2% opioidni analgetik N02AA01 N02AA01 moroktokog alfa – hemostatik ReFacto AF B02BD02 mupirocin – antibiotik Mirobact D06AX09 O nadroparin kalcijum Fraxiparine .laksativ R01AC01. natrijum fluorid Fluorogal .antikoagulans B01AB06 nafazolin hlorid Hemokulin.vazokonstriktor R01AA08 naltrekson hlorid Naltrexone ..

Pikovit forte.vazodilatator C04AE02 nifedipin nifuratel . Trevaslyn vitamin C10AD02 nilotinib – citostatik Tasigna L01XE08 nilutamid Anandron .antivirotik J05AG01 nicergolin Sermion . Nebispes. G01AA01 399 . B3) . Neodeksacin. Nimulid MD.holinergik C07AB12 neomicin neostigmin Neostigmine N07AA01 netilmicin Netromycin . Enbecin. Nifelat.antagonist Ca Nifedipin.antiseptik Macmiror Complex . Hepalip forte. Soluvit N A11HA01 nikotinska kiselina Niaspan Tredaptive.beta blokator Binevol. Dexamethason . Nevotens .vitamin B grupe Beviplex.aminoglikozidni antibiotik J01GB07 nevirapin Viramune . NiQuitin N07BA01 nikotinamid (vitamin PP.aminoglikozidni antibiotik Delmeson.antimikotik Nystatin Macmiror Complex.neomycin.antiepileptik Eftil Eftil retard 500. Nipidin . Polygynax Registar lekova 2011 A07AA02.antiinfektiv C08CA05 G01AX05 nifuroksazid Enterofuryl A07AX03 nikotin – alkaloid Nicorette. D01AA01.ATC natrijum valproat . Sinoderm N .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Actasulid.antagonist Ca M01AX17 nimodipin Nimotop S C08CA06 nistatin . Nimulid. Nebilet. Depakine Chrono N03AG01 nebivolol . Nimulid Transgel . Polygynax.citostatik L02BB02 nimesulid . Nebivolol Sandoz.

ATC nitrazepam Cerson. Operil P . Tulita norfloksacin . Uniflox. Kliogest.benzodiazepin N05CD02 nitrendipin Nitrepin .antiseptik.tetraciklin Geokorton. Recombinate B02BD02 400 Registar lekova 2011 . Nolicin.vazokonstriktor R01AA05 oksitetraciklin . Oxaliplatin PharmaSwiss.hinolonski uroantiseptik Nofocin. S01AX11 M01AX24 oksaliplatin . S03CA01 oksitocin .hinolonski antibiotik Floxal.anestetik Benoxy S01HA02 oksimetazolin hlorid Operil. Nipam . Kogenate Bayer.citostatik L01XA03 Eloxatine.gestagen Primolut Nor Activelle.antiepileptik H01BB02 N03AF02 oktenidin hlorid Octenisept . dezinficijens D08AJ57 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII humani) – hemostatik Advate. Uricin norgestrel . Oxaliplatin Pliva Lachema.antagonist Ca C08CA08 nitroksolin – uroantiseptik Nitroxolin forte J01XX07 nonakog alfa – hemostatik BeneFIX B02BD09 noretisteron acetat . Visiren oksaceprol – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Artromed J01MA01. Trisequens.hormon hipofize Oxytocine Synthtic.progestagen Cyclo Progynova G03DC02 J01MA06 P ofloksacin . Oxaliplatin Ebewe. Sinoxal oksibuprokain hlorid . Hydrocyclin D07CA01. Syntocinon okskarbazepin Trileptal .

Olanzapin Sandoz.bisfosfonat M05BA03 pankreatin . Omeprazol. Omeprazid. Pamitor . Omeprol. B Compleks paklitaksel . Pankreatin A09AA02 pankuronijum bromid .analog somatostatina Sandostatin.antiemetik A02BC01 A04AA01 orlistat . Treana. alli L-ornitin-L-aspartat .citostatik L01CD01 Paclitaxel "Ebewe". Onzapin. Zeprom ondansetron Ondasan.inhibitor protonske pumpe Omep. Paclitaxel PharmaSwiss. Zyprexa Velotab olmesartan medoksomil – antihipertenziv Menartan C09CA08 omalizumab – antiastmatik Xolair R03DX05 omeprazol . oseltamivir fosfat Tamiflu . Paclitaxel Teva. Zalasta. Ortalox. Omex. Sandostatin Lar H01CB02 olanzapin . Hidesilin.. Taxol paliperidon – antipsihotik Invega N05AX13 palivizumab – monoklonsko antitelo Synagis J06BB16 palonosetron hlorid – antiemetik Aloxi A04AA05 pamidronat natrijum Aredia. Pavulon Registar lekova 2011 M03AC01 401 . Zofran .aminokiseline Hepa .inhibitor crevne lipaze Xenical.ATC oktreotid .antipsihotik N05AH03 OlanzEP.miorelaksans Pancuronium DeltaSelect.Merz A08AB01 A05BA. Zapilex.enzimi pankreasa Festal N. Omeprazol Sandoz.antivirotik J05AH02 Q PABA vitamini B grupe Pantogar. Sindaxel. Omeprazol ICP.

Prexanil Co Prenessa.hemoreologik. Caffetin Cold.analgoantipiretik N02BE01 Efferalgan. Paroksetin. Coldrex Caplets. Perfalgan Caffebol. Panadol. Nolpaza. Lentonitrat 50 pentoksifilin . Lekadol Plus C. Oldon.nootropno sredstvo N06BX03 402 Registar lekova 2011 . Rexetin. vazodilatator Damaton. Coldrex HotRem.hinolonski uroantiseptik J01MB04 piperacilin Tazocin . Coldrex. Kombikaf. Seroxat N06AB05 pegfilgrastim – imunostimulans Neulastim L03AA13 peginterferon alfa 2a .ureidopenicilin J01CA12 piracetam Oikamid . Paracetamol Sopharma. Paroxetin Sandoz. Panadol extra.ATC pantoprazol . Grippostad C. Prexanil Combi.antidepresiv Actapax. Kombinovani pra{ak protiv bolova. Panadol Baby. paroksetin . Tylol Hot parikalcitol – analog vitamina D Zemplar A11CC. Trental perindopril .vazodilatator C01DA05 pentaeritritil tetranitrat Dilcoran 80. Prexanil Combi LD . Arketis.dermatik D11AX15 pipemidna kiselina Palin.antivirotik. Fervex. Kofan instant. imunomodulator L03AB10 pegvisomant Somavert hormon H01AX01 pemetreksed – citostatik Alimta L01DA04 . Caffetin.inhibitor protonske pumpe Controloc. Febricet Cold junior.miotik S01EB01 pimekrolimus Elidel .antivirotik.opioidni analgetik C04AD03 C09AA04 petidin hlorid Dolantin N02AB02 pilokarpin hlorid Miokarpin . Febricet.ACE inhibitor Prenessa. Pulcet A02BC02 paracetamol .. Efferalgan C. Febricet cold. Pipem . Pipegal. Influrex. Pentoksifilin. Febricet C. Panrazol. imunomodulator Pegasys L03AB11 peginterferon alfa 2b Pegintron . Paracetamol.

Milgamma. Beviplex. Registar lekova 2011 403 .. Povidon jod .ATC piridoksin hlorid . . dezinficijens ANTIsept D. Lysobact. Hepalip forte. Pikovit forte. Betadine. R02AA15 pramipeksol dihidrohlorid Mirapexin.antiseptik.spazmolitik Baralgetas .vitamin B6 A11HA02 Bedoxin B Complex.surfaktant R07AA.. Hepathrombin H C05BB02 polidokanol polietilenglikol (makrogol) . Pronison pregabalin – antiepileptik Lyrica S01BA04 H02AB07 N03AX16 procianidolni oligomeri Endotelon venotonik C05CA..laksativ Klean Prep A06AD15 poligelin – zamena za krvnu plazmu Haemaccel B05AA10 polikrezulen Albothyl Faktu . Soluvit N piridostigmin bromid Mestinon .glukokortikoid Oftalmol Hepathrombin H. Magne B6. Panarak N04BC05 pravastatin – hipolipemik Pralip. PravaCor. Pravapres C10AA03 prazepam Demetrin . Otol H prednizon . G01AX11.benzodiazepin N05BA11 prednizolon .antiparkinsonik D08AG02. poraktant alfa Curosurf .antiseptik G01AX03 polimiksin B sulfat Polygynax .lokalni anestetik Dentinox N.holinergik N07AA02 pitofenon . posakonazol – atimikotik Noxafil J02AC04 povidon jod .antibiotik G01AX. Oprymea.glukokortikoid Prednizon.

Vivace Plus ranibizumab – terapija senilne makularne degeneracije Lucentis S01LA04 ranitidin . Ranitidin. Propofol 1% Fresenius.H2 blokator Ranisan. Vivace Ampril HD. Progestogel. Rinasek. Ramipril Genericon. Defrinol. Ulcogut A02BA02 rasagilin – amtiparkinsonik Azilect N04DD02 remifentanil hlorid Ultiva . Tylol Hot S raloksifen hlorid Evista . Ampril HL. Tritace comp.antiaritmik Propafen. Pancillin .tireostatik C01BC03 propiltiouracil PTU H03BA02 propofol . Ramipril. Propafenon Alkaloid . Utrogestan Lutestrol prokain benzilpenicilin Jugocillin. Recofol . Piramil HCT. Ulcodin. Prilinda plus.gestagen Crinone.penicilin G03DA04 J01CE09 propafenon hlorid propifenazon . Ranitidin PharmaSwiss. Triapin. Prilinda. Kofan instant .ACE inhibitor C09AA05 Ampril.analgoantipiretik Amigren. Ranital. Ramipril H.antiestrogen G03XC01 raltegravir – terapija HIV infekcije Isentress J05AX08 ramipril .opioidni analgetik N01AH06 404 Registar lekova 2011 . Ramicomp Genericon.op{ti anestetik Diprivan. Ramitens. Propofol Lipuro 1%. Caffetin.antagonist heparina V03AB14 pseudoefedrin .beta blokator N01AX10 propranolol hlorid Propranolol C07AA05 protamin sulfat Protamin sulfat .simpatikomimetik R01BA02 Aspirin Complex. Clarinase.ATC progesteron . Piramil. Tritace. Caffetin Cold.

Risset.antikoagulans D10AD02 reviparin natrijum Clivarin B01AB08 ribavirin .ATC retinol . Rissar. Rispolept. Runac .antibiotik J05AB04 J04AB02 rilmenidin – antihipertenziv Tenaxum C02AC06 riluzol Rilutek . Rebetol rifampicin Rifamor.vitamin A Vitamin AD .makrolidni antibiotik J01FA06 rokuronijum bromid Esmeron . Speridan. Requip.antiparkinsonik Eminens.neuroprotektiv N07XX02 risedronat natrijum Actonel .bisfosfonat M05BA07 risperidon . Rispolux.antipsihotik N05AX08 Risperidon. Rispolept Consta. Torendo Q-TAB.antivirotik Copegus.miorelaksans M03AC09 ropinorol . ritonavir Norvir Aluvia . Requip Modutab rosuvastatin – hipolipemik Crestor N04BC04 C10AA07 Registar lekova 2011 405 .antiholinesteraza (holinomimetik) N06DA03 roksitromicin Roximisan.imunosupresiv L01XC02 rivaroksaban – oralni antikoagulans Xarelto B01AX06 rivastigmin Exelon .antivirotik J05AE03 rituksimab Mabthera . Torendo. Riftan .

hormon rasta H01AC01 sorafenib – citostatik Nexavar 406 Registar lekova 2011 .antiseptik. Setaloft. Humatrope. Halea. Zoloft sevelamer . Sidata. Spalmotil. Sertiva. Simva Sandoz. Diprosalic D01AE12 salmeterol . Luxeta.hipofosfatemik Renagel V03AE02 sevofluran Sevorane . vazodilatator Sildena. Ecosal Easi Breathe.antidepresiv N06AB06 Asentra.inhibitor fosfodiesteraze. Ventolin .op{ti anestetik N01AB08 sibutramin – antidepresiv. Serlift. Gasvan Meteospasmyl antiflatulent A03AX13 simvastatin .bronhodilatator Aloprol. R03CC02 salicilna kiselina Belosalic. Simvabel.antivirotik Invirase J05AE01 salbutamol .imunosupresiv L04AA10 sitagliptin – oralni antidijabetik Januvia Janument A10BH01 somatropin humani rekombinantni Genotropin. keratolitik R03AC02. Hollesta. Sertralin ICP. Simvor. Zocor Inegy H05DX01 sinakalcet hlorid – kalcimimetik Mimpara sirolimus Rapamune . Norditropin Nordilet . Viagra silimarin – hepatoprotektiv Leprotek G04BE03 A05BA03 simetikon (dimetikon + SiO2) Espumisan.hipolipemik C10AA01 Cholipam. Sertralin. Vasilip. Simvastatin ICP. Simvastatin.bronhodilatator Serevent Seretide Discus R03AC12 sertralin .ATC T sakvinavir mesilat . Simvax. supresor apetita Reduktil A08AA10 sildenafil . Ecosal. Tragal.

ATC sotalol hlorid Darob mite . Sulpigut. Sumatriptan N05AL01 sumatriptan N02CC01 sunitinib – citostatik Sunet L01XE04 Registar lekova 2011 407 . Trimosul .aminoglikozidni antibiotik Streptomycin sulfat stroncijum ranelat – terapija osteoporoze Bivalos J01GA01 M05BX03 sufentanil .opioidni analgetik Sufenta forte.miorelaksans M03AB01 sulbaktam .sulfonamid Bactrim. Bactrim Roche.diuretik C03DA01 stavudin Zerit . sulfonamid D06BA01 sulfametoksazol sulfasalazin Salazopyrin EN .trombolitik B01AD01 streptomicin .antivirotik J05AF04 streptokinaza Streptase .inhibitor beta laktomaze Ampisulcilin sulfadiazin srebro Sanaderm .antiinfektiv.antipsihotik Eglonyl. Sapphirex. sulfonamid J01EC01 A07EC01 sulpirid . Sumacta. Sufentanil Torrex sugamadeks – antidot za rekuronijum i vekuronijum Bridion N01AH03 V03AB35 suksametonijum hlorid Midarine .beta blokator C07AA07 spironolakton Spironolakton . Sulpirid .antimigrenik Imigran.antiinfektiv.

antimikotik Lamisil.citostatik C09CA07 L01AX03 tersirolimus – citostatik Torisel L01XE. Tamprost.citostatik Nolvadex.inhibitor beta laktamaze J01CG02 teikoplanin natrijum Planicid. Flosin. Tamsol. Mycofin. Targocid . Panalimus. Tamsudil tazaroten Zorac antipsorijatik G04CA02 D05AX05 tazobaktam Tazocin ..antihipertenziv G04CA03 terbinafin .imunosupresiv Advagraf. Pritor Micardis plus. Prograf . Pritor plus temozolomid Temodal . tenekteplaza – trombolitik Metalyse B01AD11 tenofovir dizoproksil Viread Truvada – antivirotik J05AF. Omsal.inhibitor fosfodiesteraze.. Tamoxifen L04AA05 tamoksifen L02BA01 tamsulosin hlorid – alfa adrenergi~ki blokator Betamsal.ATC U tadalafil Cialis . Tamosin. Myconafine D01BA02 408 Registar lekova 2011 .bronhodilatator R03DA04 terazosin Kornam .antibiotik J01XA02 telbivudin – antivirotik Sebivo J05AF11 telitromicin Ketek .antihipertenziv Micardis.makrolidni antibiotik J01FA15 telmisartan . vazodilatator G04BE08 takrolimus . teofilin Durofilin .

nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE11 tibolon Livial .anabolik G03DC05 tigeciklin – antibiotik Tygacil J01AA12 tiklopidin hlorid Ticlodix . Xalacom tinidazol Triagil . Pikovit forte. Nebido . Soluvit N tianeptin natrijum Coaxil . analog vazopresina Glypressin H01BA04 terpin hidrat Coldrex .tireostatik Thyrozol. antiprotozoik S01ED01 P01AB02 Registar lekova 2011 409 .ekspektorans testosteron enantat Testosteron depo .vazokonstriktor M03BX07 tetrizolin hlorid Montevizin. Timadren. Beviplex.androgen G03BA03 testosteron undekanoat Andriol Testokaps. Tiastat .benzodiazepinski miorelaksans Myolastan.androgen G03BA03 tetraciklin hlorid Amracin .inhibitor agregacije trombocita B01AC05 timolol .tetraciklin J01AA07 tetrakain hlorid Tetrakain Otol H .antidepresiv N06AX14 tiaprofenska kiselina Turganil . Unitimolol Cosopt. Tetrazepam-MIP . Timolol Alkaloid.antibiotik. S01GA02 tiamazol .vitamin B1 H03BB02 tiamin hlorid A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid B Complex. Milgamma.lokalni anestetik S01HA03 tetrazepam .beta blokator Glaumol. Visine R01AA06.ATC teripartid – regulator kalcijuma Forteo H05AA02 terlipresin – vazokonstriktor.

prostaglandin S01EE04 trazodon Trittico retard .antiastmatik R03BB04 tirofiban Aggrastat .antiepileptik Convol. Tramadol. Dysport M03AX01 tolperison hlorid . TramaFort.antidepresiv N06AX05 trepostinil natrijum – vazodilatator. inhibitor agregacije trombocita Remodulin B01AC21 410 Registar lekova 2011 .spazmolitik G04BD07 topiramat . Tramadolor. Topactal.miorelaksans M03BX02 tobramicin . TramaFlash.opioidni analgetik Protradon. Tobrex Tobradex tocilizumab – imunosupresiv Actemra S01AA12 L04AC07 tofizopam – anksiolitik Grandaxin N05BA23 toksin klostridijum botulinum tipa A– miorelaksans Botox.antitrombotik B01AC17 tirotricin Otol H .aminoglikozidni antibiotik Bramitob. Topamax torasemid – diuretik Diuver N03AX11 C03CA04 tramadol hlorid trastuzumab Herceptin .citostatik N02AX02 L01XC03 travoprost Travatan .miorelaksans Mydocalm M03BX04 tolterodin tartarat Detrusitol . Tiramat. Spiriva Respimat .ATC tioridazin hlorid Trixifen .polipeptidni antibiotik tirotropin alfa – analog tirotropina Thyrogen V04CJ01 tizanidin Sirdalud .antipsihotik N05AC02 tiotropium bromid Spiriva. Trodon .

ATC tretinoin Vesanoid .antineoplastik.venotonik C05CA04 tromantadin hlorid Viru-Merz Serol .hemostatik Beriplast P Combi-Set B02BC06 tropikamid – midrijatik Mydrum.antianginalgik C01EB15 trimetoprim . Trimosul .analog gonadorelina L02AE04 trokserutin Venoruton Ginkor fort .antihistaminik J01EE01 triprolidin hlorid Rinasek R06AX07 triptorelin Diphereline . Bactrim Roche.antiemetik S01FA06 A04AA03 trospium hlorid – spazmolitik Inkontan G04DD09 tuaminoheptan – terapija rinitisa Rinofluimucil R01AB08 Registar lekova 2011 411 .antiparkinsonik N04AA01 trimazolin hlorid Adrianol.antiinfektiv Bactrim. Unitropic tropisetron Navoban . keratolitik L01XX14 triamcinolon Kenalog Ledermix .glukokortikoid H02AB08 triheksifenidil hlorid Artane . Adrianol T .antivirotik D06BB02 trombin .vazokonstriktor R01AB01 trimetazidin hlorid Preductal MR .

antikoagulans B01AA03 vekuronijum bromid Norcuron . Valsartan Co – Diovan. Efexiva. Eftil Depakine Chrono. Valsacombi C09CA03 vankomicin hlorid .citostatik N06AX16 C08DA01 L01CA01 412 Registar lekova 2011 .antihipertenziv C02CA06 urofolitropin – Bravelle.antihipertenziv Diovan. Vancomicin enterocaps. Verapamil Alkaloid vinblastin sulfat Vinblastine .miorelaksans M03AC03 venlafaksin . Fostimon hormon G03GA04 urzodeoksiholna kiselina Ursofalk.ATC V urapidil Ebrantil .antivirotik J05AB14 valproinska kiselina . Vancomycin -MIP J01XA01 vardenafil hlorid trihidrat . Venlor XR 75 verapamil hlorid . Velahibin.antidepresiv Alventa. Velafax. Ursosan . Kovancin. Valsacor. Venlax.antiepileptik Depakine. Eftil retard 500 N03AG01 valsartan .holelitijatik A05AA02 ustekinumab – imunosupresiv Stelara L04AC05 W valganciklovir Valcyte . Vancomicin .antagonist Ca Izopamil. Exforge.vazodilatator Levitra G04BE09 vareniklin – terapija odvikavanja od pu{enja Champix N07BA03 varfarin natrijum Farin .antibiotik Edicin. Verapamil. Efectin ER.

antipsihotik J05AF01 N05AE04 zofenopril kalcijum –ACE inhibitor Zofecard C09AA15 zoledronska kiselina zolmitriptan . Zometa M05BA08 .ATC vinkristin sulfat Sindovin.antivirotik Zidosan Combivir.antipsihotik N05CF02 N05AF05 Registar lekova 2011 413 . Zonadin .antimigrenik Zolmitriptan.citostatik L01CA02 vinorelbin – citostatik Vinorelbin Ebewe. Zypsila . Vinorelsin L01CA04 vinpocetin . Sanval.antimikotik N06BX18 vorikonazol Vfend J02AC03 [ zaleplon – hipnotik Zan N05CF03 zanamivir – antivirotik Relenza J05AH01 zidovudin . Cavinton forte . Zolendronate PharmaSwiss.hipnotik Belbien. Stilnox. Zomig N02CC03 zolpidem tartarat zuklopentiksol Clopixol . Vincristine .nootropik Cavinton. Vinorelbin Sandoz. Zolsana. Trizivir ziprazidon Zeldox.bisfosfonat Aclasta.

.

.

ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. reakcije preosetljivosti. ND atopi~ki dermatitis.72mg) 416 Registar lekova 2011 . tonzilitis. mu~nina. angina.2mg + 5.6mg + 1. tamna obojenost urina. a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija. mu~nina. urtikarija. dojenje. te{ko}e pri gutanju. dojenje neo angin.BOBUPNTLP. GIT poreme}aji.UFSBQJKTLP. afte. prolazne epileptiformne reakcije Orvagil D.4-dihlorbenzil alkohol + levomentol IND prevencija i le~enje upalnih oboljenja usne duplje. glavobolja. le~enje i profilaksa anaerobnih infekcija.IFNJKTLB!)BUD*! LMBTJGJLBDJKB!MFLPWB B BMJNFOUBSOJ!USBLU!J!NFUBCPMJ[BN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA STOMATOLO[KI PREPARATI A01 A01A Stomatolo{ki preparati A01AA Sredstva za profilaksu karijesa A01AA01 natrijum fluorid IND prevencija dentalnog karijesa. ND ra{. OPREZ trudno}a. dugotrajna upotreba. stomatitis. OPREZ trudno}a. periferna neuropatija.9mg) neo angin bez {e}era. porfirija. urtikarija. KI krvne diskrazije. hepatitis (retko) Daktanol. hepati~ke encefalopatije. 1mg A01AB Antiinfektivi i antiseptici za lokalnu terapiju usne duplje A01AB 09 mikonazol IND kandidijaza usne duplje. Galenika tabl.6mg + 1. dojenje. sanjivost. Galenika film tabl. te{ka renalna insuficijencija. angioedem. soor. povra}anje. promuklost. respiratorni i sr~ani zastoj (doze ve}e od 50mg) Fluorogal. OPREZ trudno}a. konvulzije. intestinalne gljivi~ne infekcije. faringitis. grla i `drela (bol u grlu. metalni ukus. Galenika oralni gel 2% metronidazol A01AB17 IND akutni ulcerativni gingivitis. 20 x 400mg A01AB11 amilmetakrezol + 2. kontaktni dermatitis. povra}anje. proliv (posle du`e primene). gingivitis. dizurija. laringitis. o{te}enje jetre. upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 . porfirija. KI ulceracije u GIT-u. cistitis. aktivne organske bolesti CNS-a. insuficijencija jetre. 0. ataksija. ekcem. KI preosetljivost na mikonazol. Divapharma pastila (0.2mg + 5.4 dana po prestanku terapije).25mg. KI deca do 6 godina. fluoroza zuba (hroni~na intoksikacija). Divapharma pastila (0.

ND ose}aj pe~enja i suvo}e usta. kandidijaza usne duplje.15% Tantum Lemon. Nycomed rastvor za desni (34mg + 32mg + 1.5g)/10g Registar lekova 2011 417 . Reckitt B. postoperativna primena kod tonzilektomije ili hirur{kih intervencija u usnoj duplji Hexoral.2mg) Strepsils limun bez {e}era. pastila (0. a kod prevelikih doza mu~nina. dojenje.F. Hemofarm rastvor za usnu sluzoko`u 0.2mg) Strepsils mentol i eukaliptus. gingivitis i stomatitis.C.6mg + 1.R. IND akutni i hroni~ni faringitis i tonzilitis. paradontopatije. pastila (0.2mg + 0. alveolitis. C) Strepsils plus.8mg levomentola) Strepsils med i limun. dojenje.6mg) Septolete D. deca do 4 godine Septolete. pastila (0. povra}anje. pastila (0. vrtoglavica i glavobolja Tantum Verde. OPREZ trudno}a. OPREZ trudno}a.15% sprej za usnu sluzoko`u 0.6mg + 1. ND pove}ana osetljivost jezika Strepsils Cool.2mg + 10mg lidokain hlorida) A01AB11 cetilpiridinijum hlorid IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela. pastila(0. promuklost. KI upotreba kod dece do 12 godina (Strepsils plus ).1% (1mg/ml) A01AD Ostali lekovi za terapiju usne duplje A01AD02 benzidamin hlorid IND iritacija. Krka lozenga 1.6mg) A01AB12 heksetidin rastvor ~uvati od zamrzavanja. A. promuklost.2mg Septolete limun. OPREZ trudno}a. Krka lozenga (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka.2mg Septolete divlja tre{nja.A01AB11 amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol IND ubla`avanje simptoma zapaljenja sluzoko`e usne duplje i `drela.2mg + 100mg vit. Reckitt B.6mg + 1. Reckitt B.6mg + 0. Reckitt B. Reckitt B. glositis. upala desni i sluznice usta. deca do 4 godine Septolete plus.2mg A01AB11 benzalkonijum hlorid + mentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela. Krka lozenga 1. traumatizacija i zapaljenje grla. KI preosetljivost na lidokain ili druge lokalne anestetike iz grupe amida. usta i desni. Krka lozenga bez {e}era (1mg + 1.6mg + 1.A. lozenga 3mg A01AD11 lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece. Krka lozenga 1. OPREZ trudno}a. A.6mg + 1. Reckitt B.6mg + 1. lozenga 3mg rastvor za ispiranje usta 0.2mg + 1mg + 0. upala desni i sluznice usta. Krka lozenga (1mg + 1. te{ko}e pri gutanju.F.2mg + 1mg + 0. preosetljivost na fruktozu.A.R. ND mogu}e alergijske reakcije Dentinox N.C. dojenje.2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C. pastila (0.6mg + 0.

Roha Arzneimittel lozenga 500mg (200mg Ca2+) A02AD Kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijum. Riemser dentalna pasta (30mg + 10mg)g A02 LEKOVI ZA POREME]AJE ACIDITETA A02A Antacidi IND hiperaciditet kod gastritisa. I antacidi uti~u na resorpciju mnogih lekova. intoksikacije oralno unetim otrovima i kausti~nim sredstvima. KI preosetljivost na lidokain ili kamilicu Calgel. Pliva aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid tabl. glikozida digitalisa i drugih A02AC Jedinjenja kalcijuma A02AC01 kalcijum karbonat Zirkulin Anti Acid. Bosnalijek komprimovana lozenga (20mg + 10mg) A01AD11 demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid IND terapija pulpitisa i gangrene zuba Ledermix. zamor kod velikih doza i duge upotrebe. gvo`|a. gsk gel za desni (0. KI insuficijencija bubrega. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju. ofloksacina. OPREZ hroni~na opstipacija. ciprofloksacina. izonijazida. poreme}aj acidobazne ravnote`e kod dugotrajne primene velikih doza. aspirina. ND alergijske reakcije (retko) Lysobact. ezofagitisa. za `vakanje (333. duodenitisa.5mg + 425mg)/5ml A02AD01 Gastal. herpeti~ne lezije.33% + 0. ND opstipacija. ulkusa duodenuma i `eluca. afte. Bosnalijek tabl. (450mg + 300mg) 418 Registar lekova 2011 . istovremenom primenom poja~ava se delovanje levodope i nalidiksne kiseline a slabi resorpcija i delovanje tetracikina. bolesnici na dijalizi.KI preosetljivost na komponente preparata.4mg) oralna suspenzija (2249. mogu}e su interakcije sa velikim brojem lekova.3mg + 158. gastroezofagusnog refluksa. stomatitis.A01AD11 lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece.1%) A01AD11 lizozim hlorid + piridoksin hlorid IND gingivitis. kalcijuma i magnezijuma A02AD01 aluminijum hidroksid + magnezijum oksid Altacid.

PharmaSwiss Ulcodin. Zollinger-Ellison-ov sindrom i druga stanja kod kojih je hiperaciditet zna~ajna smetnja za bolesnika. Gelusil Lac. angioedem. 1g Rutacid. osip na ko`i A02BA02 ranitidin (u obliku hlorida) Ranisan. 150mg. pruritus. glavobolja. abdominalni bol. dojenje.za omeprazol i lanzoprazol a alopecija..za omeprazol i esomeprazol Registar lekova 2011 419 . povra}anje. Bayer tabl. 150mg Ranitidin PharmaSwiss. zamagljen vid. refluksni ezofagitis i gastroezofagusni refluks. somnolencija ili insomnija . urtikarija. Stevens-Johnson-ov sindrom. 300mg famotidin A02BA03 Famotidin Alkaloid. za `vakanje 500mg. Hemofarm film tabl. periferni edemi. za `vakanje 500mg aluminijum magnezijum silikat hidrat (almasilat) A02AD. 40mg Famotidin. brza iv primena (kra}e od 5 minuta). ND glavobolja. 50mg/5ml {ume}a tabl. 20mg. bolovi u mi{i}ima i zglobovima. Hemofarm tabl.CS film tabl. suva usta. 500mg A02B Lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BA Antagonisti H2 receptora IND ulkus `eluca i duodenuma. 20mg. 150mg Ranital. fotosenzitivnost. insuficijencija jetre. Pro. 50mg/2ml film tabl. KI trudno}a. PharmaSwiss film tabl. eozinofilija. Krka tabl. akutna porfirija. ND dijareja ili opstipacija. Zollinger-Elisson sindrom. OPREZ primena kod dece. mu~nina. depresija. Nini film tabl. Zdravlje tabl. vrtoglavica. (krvarenje iz gornjeg dela digestivnog trakta . toksi~na epidermalna nekroliza. za inj. 150mg. ra{. groznica. 150mg. 20mg. flatulencija. 150mg Ulcogut. 300mg Ranitidin. umor. za inj. isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa pre po~etka terapije. Alkaloid film tabl. 150mg. slabost. trombocitopenija i leukopenija . anafilaksa.samo parenteralni oblik). reverzibilna mentalna konfuzija. o{te}ena funkcija jetre ili bubrega. Alkaloid film tabl. 300mg rast. 300mg Ranitidin. Gedeon film tabl. intersticijalni nefritis. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima. deca do 14 godina. opstipacija ili dijareja. 40mg A02BC Inhibitori protonske pumpe IND ulkus `eluca i duodenuma. 150mg rast. smanjen apetit. dojenje. OPREZ trudno}a. za inj. povra}anje. pre po~etka terapije isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa. 40mg Quamatel. hidroksid hidrat) Rupurut. Hemofarm film tabl.A02AD04 hidrotalcit (aluminijum magnezijum karbonat. mu~nina.Med. vrtoglavica. bronhospazam. bronhospazam. refluksni ezofagitis. 50mg/2ml rast. 75mg.

refluksni ezofagitis. kaps. Gilead Controloc. 300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) Lesux. tvrda 20mg Loseprazol. KI trudno}a. tabl. Hemofarm film tabl. I ne preporu~uje se istovremena primena antacida i mleka Bicit HP. Zollinger-Elisson sindrom. tvrda 15mg. Belmac gastrorezis. Hemofarm gastrorezis. Nobel lansoprazol A02BC03 Lansobel. Ufar Ortalox. 30mg Lansoprazol ICP. 20mg. 30mg Sabax.ulkus `eluca i duodenuma. dojenje. Zdravlje film tabl. tvrda 15mg. Sofarimex Omeprol. za inj. Nycomed Nolpaza. Krka Panrazol. 40mg A02BX Ostali lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BX05 bizmut subcitrat IND gastritis. 40mg gastrorezis. tvrda 20mg pra{ak za rast. 20mg gastrorezis. tvrda 30mg Lanzul S. kaps. 30mg esomeprazol A02BC05 IND tablete .) gastrorezis. Krka kaps. tvrda 10mg. Zdravlje Pulcet. AstraZeneca gastrorezis. OPREZ dugotrajno le~enje. tabl. tvrda 10mg. Liconsa Omep. tvrda 20mg gastrorezis. kaps. kaps. Medico Uno gastrorezis. kaps. Zdravlje gastrorezis. ND crna boja stolice.A02BC01 omeprazol (kapsule) omeprazol (u obliku natrijumove soli . eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima Injekcije . Sandoz Omeprazid. PharmaSwiss A02BC02 pantoprazol (tablete) pantoprazol (u obliku natrijumove soli . tvrda 10mg. kaps. Belmac Omeprazol Sandoz. tabl. 40mg pra{ak za rast. tvrda 15mg Larona.pra{ak za rastvor za inf. Jadran gastrorezis. tvrda 20mg kaps. 40mg kaps. tabl. 40mg gastrorezis. tvrda 20mg gastrorezis. 30mg Lanzul. 40mg kaps. tvrda 20mg kaps. velike doze mogu dovesti do renalne insuficijencije sa encefalopatijom. Krka kaps. 40mg gastrorezis. Jadran Zeprom. za injekcije) gastrorezis. tabl. 30mg Protonexa. kaps. Sandoz Omeprol. kaps. kaps.prevencija ponovnog krvarenja posle terapijske endoskopije kod bolesnika sa krvarenjem `eluda~nog ili duodenalnog ulkusa Nexium. 40mg Controloc. 20mg. 20mg. istovremena primena drugih lekova koji sadr`e bizmut.Remedica Omeprazol ICP. 300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) 420 Registar lekova 2011 . 20mg. Zdravlje Omex. tvrda 15mg. 20mg. tvrda 15mg. za inf. 40mg gastrorezis. tabl. tvrda 15mg. kaps.pra{ak za rast. 40mg pra{ak za rastvor za inj. 20mg gastrorezis. kaps. insuficijencija bubrega. tvrda 20mg gastrorezis. Nobel Ilac Omeprazol. ulkus `eluca i duodenuma.

mukozni kolitis. Srbolek tabl. hipotenzija. meka 40mg Espumisan L. priprema za kolonoskopiju i radiografiju creva. za `vakanje 80mg A03AX58 alverin citrat + simetikon IND simptomatska terapija sindroma nadra`enih creva koji se manifestuje bolom i meteorizmom. terapiju prekinuti u slu~aju pojave krvi u stolici. emulzija 40mg/ml Gasvan. bledila i ose}aja umora.A03 LEKOVI ZA LE^ENJE FUNKCIONALNIH GASTROINTESTINALNIH POREME]AJA A03A Lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AA Sintetski antiholinergici. Solvay kaps. aminoalkoholni estri A03AA04 mebeverin hlorid IND hroni~ni iritabilni kolon. urolitijaza). paraliti~ki ileus. OPREZ dojenje. spasti~ka opstipacija. temperature. simptomatska terapija gastrointestinalnog spazma nastalog usled organskog oboljenja. pomo}no sredstvo kod trovanja sredstvima za ~i{}enje i pranje Espumisan. opstipacija. KI trudno}a. nesanica. sa modif. KI ileus. holangiolitiaza. tvrda 200mg Rudacol. urinarnog ili gastrointestinalnog trakta bez infekcije (holecistolitijaza. meka (60mg + 300mg) Registar lekova 2011 421 . mu~nina. 40mg rast. ND glavobolja. porfirija. OPREZ trudno}a. gubitka apetita i telesne mase.. vaginalnog krvarenja. vrtoglavica. bola pri mokrenju i ote`anog mokrenja. primena kod dece do 12 god. Belupo oblo`ena tabl. pre primene potrebno je isklju~iti malignitet i organske bolesti creva. spasti~ki kolitis. Berlin Chemie kaps.135mg A03AD Papaverin i derivati A03AD02 drotaverin IND simptomatska terapija spazma glatkih mi{i}a bilijarnog. kolike odoj~adi. Berlin Chemie oralne kapi. pepti~kog ulkusa. ND urtikarija. sanofi aventis tabl. holedoholitijaza. spasti~kog ili iritabilnog kolona i diverkulitisa. Lab. edem larinksa. bubrega ili srca. OPREZ trudno}a. KI te{ki poreme}aji funkcije jetre. 40m/2ml A03AX Drugi lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AX13 simetikon IND meteorizam i flatulencija usled aerofagije. funkcionalne dispepsije. dojenje. palpiacija. Mayoly kaps. retko {ok Meteospasmyl. postoperativne gasne distenzije creva. dojenje. oslob. ND alergijske reakcije na ko`i Colospa retard. za inj. hipotenzija No Spa.

hipertrofija prostate. creva. hipertrofija prostate. tahikardija. hemoragijska dijateza.1mg) rast. opstrukcija u GIT-u. agranulocitoza. proteinurija. edem lica. endoskopije i bronhoskopije. Galenika tabl. Delpharm oblo`ena tabl.1mg) A03F Propulzivi A03FA Propulzivi A03FA01 metoklopramid hlorid (u obliku monohidrata) IND profilaksa mu~nine i povra}anja (u toku terapije citostaticima. za inj. hipotenzija. polusintetski. retencija urina. (500mg + 5mg +0. tahikardija Buscopan. hipotenzija. 10mg/2ml Reglan. Istituto de Angeli supozitorija 10mg A03D Spazmolitici u kombinaciji sa analgeticima A03DA Sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima A03DA02 metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum IND `u~ne ili bubre`ne kolike. uznemirenost ili pospanost. smanjena hepati~na ili renalna funkcija. gubitak akomodacije. posle bu|enja iz op{te anestezije i kod migrene). te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. mu~nina. za inj. za inj. Jugoremedija tabl. epilepsija. ra{. 20mg/ml Buscopan. I ne me{ati u istom {pricu/inf. ekstrapiramidalni sindrom. Parkinsonova bolest. trombocitopenija. anafilakti~ki {ok. 10mg Buscopan. spasti~ka opstipacija. postoperativna retencija urina. diskinezija `u~nih puteva. kod dugotrajne primene kontrolisati krvnu sliku. KI trudno}a. insuficijencija srca.1mg)/5ml supozitorija (1g + 10mg + 0. prolazna oligurija ili anurija. OPREZ labilan krvni pritisak. Boehringer rast. mehani~ke opstrukcije ili perforacije u GIT-u. opstipacija. ND suva usta. 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. monokomponentni A03BB Alkaloidi beladone.5g + 10mg + 0. smanjenje psihofizi~ke sposobnosti. tokom terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. OPREZ mogu} uticaj na psihofizi~ke sposobnosti. KI krvarenje. deficit glukoze-6-fosfat dehidrogenaze. ND umor. simptomatski gastroezofagusni refluks. leukopenija. postoperativni meteorizam. kod radiografije intestinalnog trakta. glavobolja.A03B Alkaloidi beladone i derivati. Alkaloid tabl. polidipsija. kvaternerna aminonijum jedinjenja A03BB01 hioscin butilbromid IND spazmi i tegobe usled hipermotiliteta `eluca. 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. 10mg/2ml 422 Registar lekova 2011 . boci sa drugim lekovima Baralgetas. (2. leukopenija. mehani~ke stenoze u GIT-u. kod mla|ih od 20 godina primeniti samo kod intenzivnog povra}anja poznatog uzroka. dismenoreja. dijabeti~ka gastropareza. glaukom. anksioznost. feohromocitom. megakolon. `u~nih i mokra}nih puteva. dijareja Klometol. crvenilo lica. dojenje. distonija. intestinale intubacije. deca ispod 6 godina.za inj. zbunjenost. fotofobija. megakolon. OPREZ trudno}a. porfirija. ND urtikarija. povi{enje o~nog pritiska. KI glaukom.

10mg A03FA03 domperidon (u obliku maleata) IND ubl`avanje simptoma mu~nine i povra}anja. Slaviamed film tabl. ra{. aritmija. antiaritmika. sedacija. dijareja. 4mg. za inj. prevencija postoperativne mu~nine i povra}anja. oboljenja jetre. za inj/inf 1mg/ml. amenoreja. hroni~na opstipacija zbog dugotrajne upotrebe laksativa ili paraplegije. za inj. PharmaSwiss rast. 250μg/5ml rast. Actavis film tabl. OPREZ insuficijencija bubrega. makrolida. ose}aj toplote. gastropareza. za inj. 4mg/2ml Zofran. hroni~na intestinalna pseudoopstrukcija. insuficijencija jetre. galaktoreja. pruritus Gastroperidon. postoperativni ileus. 8mg rast. glavobolja. nelagode u gornjem abdomenu i regurgitacije `eluda~nog sadr`aja. 1mg pra{ak za rast. 4mg. dijareja. 5mg/5ml Registar lekova 2011 423 . 4mg/2ml. OPREZ istovremena primena antikoagulanasa. za rast. 3mg/3ml tropisetron (u obliku hlorida) A04AA03 Navoban. Novartis kaps. (nekontrolisana hipertenzija. 10mg A04 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE A04A Antiemetici i sredstva protiv nauzeje A04AA Antagonisti serotonina (5HT3) IND mu~nina i povra}anje tokom hemioterapije i radioterapije. tahikardija. 1mg. hemoragija. KI prolaktin osloba|aju}i tumor hipofize (prolaktinom). meteorizam. suva usta. opstrukcija ili perforacija u GIT-u. za inj. 2mg Rasetron. 3mg/3ml Rasetron. tvrda 5mg palonosetron hlorid A04AA05 Aloxi. anksioznost. ND povi{en nivo prolaktina. simptomi angine pektoris. Pharmacin tabl. 8mg rast. ginekomastija. OPREZ trudno}a. ose}aja puno}e u epigastrijumu. za nj./inf 1mg/ml. ND opstipacija ili dijareja. prolazni intestinalni gr~evi. KI trudno}a. blaga malaksalost. Roche film tabl. hroni~na dispepsija neulkusne prirode. aritmije tropisetron). boci sa drugim lekovima A04AA01 ondansetron (u obliku hlorid dihidrata) Ondasan.A03FA02 cisaprid (u obliku monohidrata) IND gastroezofagusni refluks. dojenje. produ`enje QT intervala Cisap. ND abdominalni gr~evi. antimikotika. vrtoglavica. gsk film tabl. ekstrapiramidalne ne`eljene reakcije. dojenje. prepreke u pasa`i digestivnog trakta. Zdravlje tabl. 8mg/4ml granisetron (u obliku hlorida) A04AA02 Kytril. Hameln konc. I ne me{ati u istom {pricu/inf. glavobolja. fluorohinolona. 5mg.

Falk kaps. KI trudno}a. fotosenzitivnost. ND {tucanje. bradikardija. gr~evi u mi{i}ima. Pro. gastroezofagealni refluks.smanjenje dejstva aprepitanta. kandidijaza. anoreksija. trudno}a. tvrda 250mg Ursosan. sa varfarinom . astenija. Hemofarm oblo`ena tabl. stomatitis. astemizolom ili cisapridom. ka{alj. kijanje. anksioznost. za inf 115mg A05 TERAPIJA BOLESTI @U]NIH PUTEVA I JETRE A05A Lekovi za le~enje oboljenja `u~nih puteva A05AA Preparati koji sadr`e `u~ne kiseline A05AA02 urzodeoksiholna kiselina IND rastvaranje holesterolskih `u~nih kamenaca. diskinezije `u~nih puteva i sfinktera Oddi. ketoknazolom. vrtoglavica. opstruktivni ikterus. stafilokokna infekcija. tvrda 80mg + 125mg fosaprepitant Ivemend. konjunktivitis. kalcifikacija kamenaca u `u~noj kesi. prolazna dijareja. sa rifampicinom. ND mu~nina. dispepsija. kod istovremene primene kardiotoni~nih glikozida mogu}a je hipokalijemija Himekromon. hepatobilijarna glavobolja. sa ritonavirom. terfenadinom. perforacija duodenalnog ulkusa. ulcerozni kolitis. dojenje. poreme}ene kontraktilnosti `u~ne kese i ~estih bilijarnih kolika. OPREZ insuficijencija jetre. glavobolja. inflamatorne bolesti tankog i debelog creva. febrilna neutropenija. dijareja. kaps. svrab.smanjenje protrombinskog vremena. 200mg 424 Registar lekova 2011 . ND dijareja (velike doze). akne. dojenje. Zdravlje oblo`ena tabl. I istovremena primena sa ergot alkaloidima . osip. Med. hroni~ne smetnje u varenju usled staze `u~i. hroni~na opstipacija. sa oralnim kontraceptivimasmanjenje dejstva kontraceptiva. opstipacija. OPREZ `ene u reproduktivnom dobu (ne koristiti oralne kontraceptive). akutno zapaljenje `u~ne kese i `u~nih kanala. euforija. anemija. upala grla.rizik od toksi~nog dejstva ergot alkaloida. sindrom posle holecistektomije. tvrda 80mg. tinitus. ra{. suva usta. fenitoinom. primarna bilijarna ciroza. akutna upala `u~ne kese. istovremena primena sa pimozidom. bilijarni refluksni gastritis. KI oboljenja jetre. poreme}aj sna. svrab. dezorjentisanost.pove}anje dejstva aprepitanta aprepitant Emend. bela stolica (retko) Ursofalk. poliurija. povra}anje. MSD kaps. 200mg Mendiaxon. poreme}aji resorpcije masti. holecistitis i neopstruktivna holelitijaza. klaritromicinom . abdominalni bol. KI radioneprozirni `u~ni kamenci. umor. opstipacija ili dijareja. karbamazepinom i fenobarbitonom . tvrda 250mg A05AX Ostali lekovi za terapiju bolesti `u~nih puteva A05AX02 himekromon IND `u~ne kolike. MSD pra{ak za rast.A04AD Ostali antiemetici A04AD12 aprepitant (Emend) i fosaprepitant (Ivemend) IND prevencija akutne i odlo`ene mu~nine i povra}anja kod odraslih tokom hemioterapije na bazi cisplatina i drugih citostatika. CS kaps. bilijarna opstrukcija.

L . bolovi u ustima i ulceracije bukalne sluznice Rowachol. pinen + kamfen + menton + cineol + mentol + borneol IND holelitijaza. meka (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) A05B Terapija bolesti jetre. esencijalni fosfolipidi IND akutna i hroni~na oboljenja jetre . rendgenskih pregleda i drugih dijagnosti~kih metoda. inflamatorne promene jetre. Merz granule za oralni rastvor 3g/5g konc. ileus. hepati~ka encefalopatija. KI te{ka bubre`na insuficijencija. menstruacija. akutni abdomen.. evakuacija creva pre operativnih zahvata. dispepsija. ND mu~nina. kod velikih doza u parenteralnoj primeni potrebna je kontrola koncentracije ureje u serumu i urinu. L-ornitin . ND retko se javljaju . peritonitis. akutnog i hroni~nog hepatitisa. ulcerozni proktitis. proliv. masne degeneracije jetre. za rast. primena kod novoro|en~adi i dece. ND nadutost stomaka. OPREZ trudno}a. abdominalni gr~evi Leprotek. dojenje. za inf. 35mg A05BA. abdominalni bol nepoznatog uzroka.aspartat IND ciroza jetre.masna distrofija jetre. povra}anje. Zdravlje oblo`ena tabl. flatulencija i povra}anje (infuzija) Hepa-Merz.. profilaksa recidiva holelitijaze Essentiale forte N. esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin hlorid + riboflavin + tiamin nitrat + tokoferol acetat IND kao adjuvans u terapiji oboljenja jetre razli~itih uzroka. apendicitis. krvarenje iz rektuma. dojenje. prevencija ponovnog stvaranja kamenaca. Rowa kaps. OPREZ netolerancija na fruktozu. sanofi aventis kaps.podrigivanje i ukus peperminta posle jela. mehani~ke opstrukcije i sve`e anastomoze u GIT-u. opstipacija ili dijareja. 5g/10ml A06 LAKSATIVI A06A Laksativi IND akutna i hroni~na opstipacija. ulcerozni kolitis. OPREZ dugotrajna upotreba laksativa dovodi do navikavanja. spazam bilijarnih puteva. OPREZ trudno}a. poreme}aj lipoproteina u krvi. istovremena primena alkohola... lipotropni lekovi A05BA Preparati u terapiji bolesti jetre A05BA03 silimarin IND kao adjuvans u terapiji poreme}aja funkcije jetre (toksi~nih o{te}enja jetre. KI trudno}a. tvrda (300mg+30mg+6mg+6mg+6mg+6mg) A05BA. poreme}aji funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. `uta do narand`asta obojenost urina Hepalip forte. tvrda 300mg A05BA. ND retko mu~nina. ND dijareja. Bosnalijek kaps. flatulencija.A05AX. dojenje. elektrolitski disbalans Registar lekova 2011 425 . holecistitis. mu~nina. ciroze jetre).

bol u abdomenu. dijareja. mu~nina. perforacija creva. Casen Fleet oralni rastvor (24. ileus. kongestivna sr~ana insuficijencija. povra}anje ili bolovi u abdomenu.4g + 10. natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat IND ~i{~enje creva u pripremi pacijenata za operaciju kolona ili u pripremi kolona za endoskopske ili radiolo{ke dijagnosti~ke procedure. akutni abdomen. abdominalna distenzija. toksi~ni megakolon. regulacija crevne peristaltike kod operacija anusa ili hemoroida. KI galaktozemija. povra}anje. KI ako su prisutni mu~nina. ascites. Hemofarm gastrorezstentna tabl. hroni~na opstipacija. opstrukcija ili sumnja na opstrukciju u GIT-u. nestabilna angina pektoris. I istovremena primena blokatora kalcijumskih kanala.. Lab. podrigivanje. Ne koristi se za opstipaciju. povra}anje. retko gr~evi u mi{i}ima. ND meteorizam. bol u grudima. 5mg supozitorija 10mg oblo`ena tabl.8g)/ 45ml A06AD11 laktuloza IND portalno-sistemska encefalopatija uklju~uju}i hepati~nu prekomu i komu. toksi~ni kolitis. hipokalcemije. hipernatremi~ne dehidracije i acidoze Fleet Phospho soda. Istituto de Angeli Panlax. litijuma mo`e dovesti do hiperfosfatemije. re|e abdominalni gr~evi Fortrans. dehidratacija. ileus. aktivna inflamatorna bolest creva. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. dehidratacija. kongenitalni ili ste~eni megakolon. perforacija. kolitis.A06AB Kontaktni laksativi A06AB02 Bisacodyl Actavis. hipovolemija. gastri~na retencija. OPREZ akutni infarkt miokarda. mu~nina. Delpharm Dulcolax. stariji i pacijenti sa kolostomom ili ileostomom. Solvay oralni rastvor 67% Lactulose-MIP. ND u~estale te~ne stolice. dijareja Duphalac. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 64g 426 Registar lekova 2011 . OPREZ trudno}a. ND mu~nina. 5mg gastrorezstentna tabl. opstruktivni ileus. Balkanpharma Dulcolax. postoje}i poreme}aj elektrolita. 5mg A06AD. glavobolja. Chephasaar sirup 65% Portalak. dojenje. metaboli~ka acidoza. akutni apendicitis. Belupo sirup 67% A06AD15 makrogol 4000 IND ~i{}enje creva pre kolonoskopije. vrtoglavica. diuretika. povra}anje. astenija. hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja. jeza. Zdravlje A06AD Osmotski laksativi oblo`ena tabl. renalna insuficijencija. 5mg supozitorija 10mg natrijum pikosulfat A06AB08 Natrijum pikosulfat. primena kod dece mla|e od 15 godina. kongestivna sr~ana insuficijencija. dijebetes.

500mg. tvrda 250mg Vancomycin -MIP. povra}anje. flatulencija. kongestivna sr~ana insuficijencija. 200mg sirup 200mg/5ml Registar lekova 2011 427 . toksi~ni kolitis. ND mu~nina. dijareja posle primene antibiotika. akutne i hroni~ne dijareje nerazja{njene etiologije bez invazivnog fenomena. toksi~ni megakolon. 500mg.685g + 1. 1g Vancotex. Riemser pra{ak za rast. re|e abdominalni gr~evi Klean . PharmaSwiss pra{ak za rast.A06AD65 polietilenglikol (makrogol 3500) + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid IND ~i{}enje creva (u pripremi kolonoskopije. KI opstrukcije ili akutne hirur{ke intervencije u GIT-u. za inf. perforacija creva.Prep. hroni~ne dijareje kod kod kolitisa i poreme}aja intestinalne fermentacije. ND mu~nina. za inf. 100 000ij/ml A07AA09 vankomicin hlorid IND pseudomembranozni kolitis (oralna primena). OPREZ opasnost od sistemske resorpcije kod inflamatornih bolesti creva ili primene velikih doza Edicin. mu~nina. vrtoglavica. 500mg. le~enja intoksikacije. Helsinn Birex pra{ak za oralni rastvor (59g + 5.725g) A06AH Antagonisti perifernih opioidnih receptora A06AH01 metilnaltrekson bromid IND opstipacija izazvana opioidima kod bolesnika koji ne reaguju na drugu terapiju.465g + 0. 1g Kovancin. ND abdoinalni bol. 1g Vancomycin enterocaps 250mg. Sandoz pra{ak za rast. dijareja (samo velike doze). 12mg/0. 1g Vancomycin.6ml A07 ANTIDIJAROICI. ileus. Chephasaar pra{ak za rast. u tretmanu te{kih oblika sepse i opstipacije koja traje 14 dana). KI osetljivost na nitrofurane. 500mg. reakcije na mestu primene Relistor. Wyeth rast. za inj. bolesnici sa kolostomom ili peritonealnim kateterom. povra}anje. dijareja. OPREZ trudno}a. OPREZ istovremeno konzumiranje alkohola Enterofuryl. za inf. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. tvrda 100mg. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI I ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A07A Intestinalni antiinfektivi A07AA Antibiotici A07AA02 nistatin IND oralne i perioralne gljivi~ne infekcije. Hemofarm oblo`ena tabl.500 000ij pra{ak za oralnu susp. Bosnalijek kaps. primena kod odoj~adi do mesec dana.685g + 1. 1g A07AX Ostali intestinalni antiinfektivi A07AX03 nifuroksazid IND akutne dijareje izazvane alimentarnim infekcijama intoksikacijama kod odraslih i dece. ra{ Nystatin. hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja. 500mg. Pharmatex pra{ak za rast. Riemser kaps. dojenje. za inf. za inf.

akutna bacilarna ili amebna dizenterija i druge infektivne bolesti creva. KI poslednji trimestar trudno}e. deca mla|a od 2 godine. dojenje. deca do 2 godine. ND mu~nina. deficit glukozo 6-fosfat dehidrogenaze. vrtoglavica. bol u epigastrijumu. vrtoglavica. `eluca. gubitak apetita. preosetljivost na sulfonamide. Falk gastrorezistentna kaps. ND abdominalni bol. sulfonilureju ili inhibitore karboanhidraze. kristalurija. salicilate. ciroza jetre Budosan. akutna i hroni~na dijareja. furosemid. OPREZ insuficijencija jetre. stomatitis. tvrda 2mg Loperamid. hematurija. povra}anje. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 3g A07D Antipropulzivi A07DA Antipropulzivi A07DA03 loperamid hlorid IND simptomatska terapija akutne nespecifi~ne dijareje i hroni~ne dijareje kod inflamatornih oboljenja creva. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. insomnija. hiperpireksija. tabl. ulcerozni ili pseudomembranozni kolitis. regulacija pasa`e crevnog sadr`aja (inkontinencija). Crohn-ova bolest. nadutost. 500mg 428 Registar lekova 2011 . 2mg A07E Intestinalni antiinflamatorni lekovi A07EA Kortikosteroidi za lokalnu primenu A07EA06 budesonid IND ulcerozni kolitis. opstipacija. hepatitis. nefrotski sindrom Salazopirin EN. proteinurija. pankreatitis. dojenje. konvulzije. hiperperistaltika razli~ite geneze. ra{ Lopedium acut. Sandoz kaps. tvrda 3mg A07EC Aminosalicilna kiselina i sli~ni lekovi A07EC01 sulfasalazin IND ulcerozni kolitis. Crohn-ova bolest. ND retko opstipacija Smecta. tankog creva i kolona. sanjivost.A07B Intestinalni adsorbensi A07BC Ostali intestinalni adsorbensi A07BC05 diosmektit IND simptomatska terapija bolnih stanja kod oboljenja ezofagusa. KI trudno}a. {um u u{ima. parotitis. tiazidne diuretike. OPREZ insuficijencija jetre. Pfizer gastrorezist. ra{. zamor. depresija. smanjenje crevnog sadr`aja kod ileoanastomoza. OPREZ ne preporu~uje se istovremena primena drugih lekova zbog uticaja na resorpciju. Zdravlje tabl. reumatoidni artritis koji ne reaguje na NSAIL. suva usta.

sklonost krvarenju. dojenje A07FA01 bacilus subtilis IP 5832 Flonivin BS. bronhospazam. Abbott kaps. gr~evi. suva usta. Sandoz kaps. tabl. Falk gastrorezist. 15mg Registar lekova 2011 429 . miokarditis. meteorizam i drugi digestivni poreme}aji kod odoj}adi. mu~nina. poreme}aj ukusa. preosetljivost na salicilate. intersticijalninefritis. tokom terapije preporu~uje se kontrola kreatinina i karbamida u serumu i sedimentacija urina. tabl. furosemida. Slaviamed gastrorezist. tvrda 35mg mle~nokiselinske bakterije `ive liofilizovane A07FA51 Linex. 1. ND opstipacija. glaukom. nekontrolisana hipertenzija.mikroorganizmi A07FA Antidijaroici . OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. retencija urina. KI trudno}a. intersticijalni nefritis. urtikarija. 400mg. glavobolja. tvrda 10mg. hemoragi~na dijateza. smanjuje dejstvo probenecida.2 x 107 A08 PREPARATI PROTIV GOJAZNOSTI. I mesalazin poja~ava hipoglikemijski efekat derivatia sulfonilureje. isklju~uju}i dijetetske proizvode A08AA Preparati protiv gojaznosti sa centralnim delovanjem A08AA10 sibutramin IND gojaznost. anksioznost.A07EC02 mesalazin IND ulcerozni kolitis (terapija akutnih napada i spre~avanje recidiva). ulcerozni proktosigmoiditis. cerebrovaskularne bolesti. vrtoglavica. groznica. seksualna disfunkcija. istovremena primena laktuloze. tabl. oslob. depresija. dijareja. Crohn-ova bolest. poreme}aj cirkulacije krvi. hipertenzija. nesanica. OPREZ trudno}a. trombocitopenija. mu~nina.mikroorganizmi IND dijareja. tahikardija. stariji od 65 godina. dece i odraslih izazvani bakterijskim i virusnim infekcijama razli~itog porekla. depresija u anamnezi. OPREZ trudno}a. merkaptopurina i azatioprina. ra{. 800mg Pentasa. abdominalni bol. 250mg supozitorija 250mg Asacol. terapijom antibioticima i hemioterapijskim agensima. glomerulonefritis Reductil. spironolaktona i rifampicina 5 ASA. 250mg. Ferring tabl. angioedem. hepatitis. dijareja. kongestivna sr~ana slabost. hipertrofija prostate. pepti~ki ulkus. KI insuficijencija bubrega ili jetre. tahikardija. okluzivne bolesti perifernih arterija. egzantem. feohromocitom. 500mg supozitorija 1g rektalna suspenzija 1g/100ml Salofalk. reverzibilni pankreatitis. dojenje. povra}anje. pove}ava toksi~nost metotreksata. sa prod. Galenika kaps. poja~ava antikoagulantno delovanje varfarina. ISKLJU^UJU]I DIJETETSKE PROIZVODE A08A Preparati protiv gojaznosti. Sandoz gastrorezist. pogor{anje ulceroznog kolitisa. 500mg supozitorija 500mg rektalna suspenzija 4g/60ml A07F Antidijaroici . ND glavobolja. hiprtiroidizam.

insuficijencija jetre. hiperuricemija i hiperurikozurija (velike doze) A09AA02 pankreatin 1g pakreatina sadr`i najmanje 12 000 FIPj amiloti~ke aktivnosti. pove}anje fekalnih masa. najmanje 15 000 FIPj lipoliti~ke aktivnosti i najmanje 1000 FIPj proteoliti~ke aktivnosti Festal N. opstipacija. tvrda 60mg alli. opstruktivni ikterus. Galenika gastrorezis. empijem `u~ne kese.50 USPj 430 Registar lekova 2011 . poreme}aji varenja na enzimskoj osnovi. holestaza. UKLJU^UJU]I ENZIME A09A Digestivi i enzimski preparati A09AA Preparati sa enzimima IND hroni~ni pankreatitis i fibroza pankreasa. `u~ne kesice ili dvanaestopala~nog creva. KI hroni~ni sindrom malapsorpcije. tvrda 60mg Xenical. opstrukcija duktusa neoplazmom. hepatitis. akutni pankreatitis. tvrda 120mg A09 DIGESTIVI. alimentarna alergija na proteine svinja. 125mg amilaza FIPj Festal N. ND mu~nina. holelitijaza. Jugoremedija Pankreatin. povra}anje.15 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 1 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 62. KI prvi trimestar trudno}e. hitni nagon za defekaciju. Famar kaps. ND GIT smetnje (masne stolice. oblo`ena tabl. trudno}a. flatulencija i meteorizam. Catalent kaps. laktacija. cisti~na fibroza. Roche kaps.A08AB Preparati protiv gojaznosti sa perifernim delovanjem A08AB01 orlistat IND umereni i te{ki oblici gojaznosti uz hipokalorijsku dijetu. `eluca. Galenika amilaza: lipaza: proteaza: oblo`ena tabl. inkontinencija fecesa) alli. Jugoremedija oblo`ena tabl. 192mg Pankreatin. stanje nakon resekcije pankreasa. 4500 3500 lipaza FIPj 6000 4300 proteaza FIPj 300 200 1 FIPj = 1 BPj = 4. tabl.

5-1 0.iv sc.5 0. sc. sc.im. sc.5 0.5 1. sc.5 1. sc. sc.5 1 1 0.im. 100 100 100 100 100 100 0.5 0. sc.5 0.iv sc.5 Actrapid Penfill Acrtapid NovoLet Humulin R Humulin Pen R Insuman Rapid Insuman Rapid Optiset Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis INSULINI SREDNJE DUGOG DEJSTVA Humulin NPH Humulin Pen NPH Insulatard Penfill Insulatard NovoLet Insuman Basal Insuman Basal OptiSet Insuman Comb 25 Insuman Comb 25 OptiSet Humulin M3 Humulin Pen M3 Mixtard 30 Penfill Mixtard 30 NovoLet Registar lekova 2011 PROIZVO\A^ PO^ETAK NA^IN ij/ml DEJSTVA PRIMENE (sati) sc.5 0. sc.5 0.5-1 0.5 0.Preparati insulina Ista boja polja ozna~ava paralelne preparate MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 1-3 1-3 1-3 1-3 1-4 1-4 MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 4-12 4-12 4-12 4-12 3-4 3-4 2-4 2-4 2-8 2-8 2-8 2-8 UKUPNO DEJSTVO (sati) 8 8 8-12 8-12 7-9 7-9 UKUPNO DEJSTVO (sati) 24 24 24 24 11-20 11-20 12-19 12-16 24 24 24 24 431 INSULINI BRZOG DEJSTVA PROIZVO\A^ NA^IN PO^ETAK ij/ml PRIMENE DEJSTVA (sati) sc. sc. sc. sc.im.5 0.5 Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1. sc. sc.5 1.iv sc.

Preparati analoga humanih insulina Preparati brzog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Humalog Pen Humalog KwikPen NovoRapid NovoRapid FlexPen NovoRapid Penfil Apidra Apidra OptiClik Apidra OptiSet Apidra SoloStar INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin aspart insulin aspart insulin aspart insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin PROIZVO\A^ Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis NA^IN PRIMENE sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Preparati srednjeg i dugog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Mix 25 Humalog Mix 25 KwikPen Humalog Mix 50 Humalog Mix 50 KwikPen Lantus Lantus for OptiPen Lantus OptiSet Levemir FlexPen Levemir Penfill NovoMix 30 FlexPen NovoMix 30 Penfill 432 INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin glargin insulin glargin insulin glargin insulin detemir insulin detemir insulin aspart 30% +protamin aspart 70% insulin aspart 30% +protamin aspart 70% PROIZVO\A^ NA^IN PRIMENE Lilly Lilly Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sc im sc im sc im sc im sc sc sc sc sc sc sc ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Registar lekova 2011 .

konzervans). prema preporuci lekara 2) izuzetno i me{anje insulina razli~itih proizvo|a~a. DOZIRANJE INSULINA: prema "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus".7 ij/kg/dan (naj~e{}e 0.5ij/kg/dan) Detaljna uputstva potra`iti u "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus" koji je objavljen septembra 2002.0.A10 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) A10A Insulini i analozi UPUTSTVO ZA LE^ENJE INSULINOM Insulinskom terapijom se `eli posti}i normoglikemija ili skoro normoglikemija tokom 24 sata. Dijabeti~ari. razli~ite brzine delovanja. Orejentacione doze za odrasle su: 0. Neophodno je uskladiti doze insulina. moraju dnevni unos hrane podeliti na 5 i vi{e obroka. Insulin treba naj~e{}e davati u vi{e dnevnih pojedina~nih doza da bi se postigla dobra kontrola glikemije. pH. unos hrane i fizi~ku aktivnost. Ne preporu~uje se: 1) me{anje insulina u istom {pricu ni sa jednim lekom 2) me{anje insulina od razli~itih proizvo|a~a Mogu}e je: 1) me{anje insulina istog proizvo|a~a.3 . a naro~ito oni na intenzificiranoj terapiji. stepen pre~i{}enosti. izvr{iti izbor odgovaraju}eg preparata i sprovesti odgovaraju}u edukaciju pacijenta. godine. po nalogu lekara samo kada su ispunjeni farmaceutsko-tehnolo{ki uslovi (isto poreklo insulina. pre uvo|enja terapije insulinom potrebno je za svakog pacijenta odrediti optimalni vid insulinske terapije. Registar lekova 2011 433 . potrebnu dnevnu dozu insulina i raspopred pojedina~nih doza.

Novo Nordisk Insulatard NovoLet. Novo Nordisk NovoRapid FlexPen. Lilly Insuman Rapid. sanofi aventis insulin lispro A10AB04 Humalog. Novo Nordisk Humulin R. sanofi aventis Insuman Rapid OptiSet. Lilly insulin lispro rastvor 25% + insulin lispro suspenzija 75% A10AB04 Humalog Mix25. Lilly Humulin Pen NPH. Novo Nordisk NovoRapid Penfill. Lilly insulin aspart A10AB05 NovoRapid. sanofi aventis A10AC Insulin i analozi. Novo Nordisk Actrapid Novolet. Novo Nordisk insulin glulizin A10AB06 Apidra. Novo Nordisk Insuman Basal. sanofi aventis Apidra OptiClik. sanofi aventis Apidra Optiset. Lilly Insulatard Penfill. srednje dugog dejstva A10AC01 insulin humani izofan Humulin NPH. Lilly insulin lispro rastvor 50% + insulin lispro suspenzija 50% A10AB04 Humalog Mix50. Lilly Humalog KwikPen. Lilly Humalog Mix25 KwikPen . sanofi aventis Insuman Basal OptiSet. sanofi aventis Apidra SoloStar. Lilly Humalog Pen. sanofi aventis 434 Registar lekova 2011 .A10AB Insulin i analozi brzog dejstva A10AB01 insulin humani kristalni Actrapid Penfill. Lilly Humalog Mix50 KwikPen.

Lilly Mixtard 30 Penfill. sanofi aventis insulin detemir A10AE05 Levemir FlexPen. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima brzog dejstva A10AD01 insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70% Humulin M3. Novo Nordisk Levemir Penfil. Novo Nordisk insulin humani: kristalni 25% + izofan 75% A10AD01 Insuman Comb 25. Novo Nordisk Mixtard 30 NovoLet. Novo Nordisk Registar lekova 2011 435 . Lilly Humulin Pen M3. sanofi aventis insulin aspart: rastvorljivi 30% + protamin kristalni 70% A10AD05 NovoMix 30 FlexPen. Novo Nordisk NovoMix 30 Penfil. sanofi aventis Lantus SoloStar.A10AD Insulin i analozi. sanofi aventis Lantus Opti Set. Novo Nordisk A10AE Insulini i analozi dugog dejstva A10AE04 insulin glargin Lantus. sanofi aventis Insuman Comb 25 OptiSet.

850mg Siofor. hipofize. u kombinovanoj terapiji kod le~enja insulin nezavisnog dijabetesa u fazi insulinske zavisnosti. 500mg. 500mg. OPREZ proveriti stanje bubrega i jetre jer kumulacija metformina mo`e izazvati laktatnu acidozu. Galenika tabl. 30mg tabl. bol u stomaku. Artesan Pharma film tabl. 1000mg Metformin. deca. Hemofarm Gliclada. KI trudno}a. srca. ND laktatna acidoza (mogu}a smrtnost i do 50%). retko GIT smetnje. dojenje i deca. sa prod. Slaviamed Glioral. radiolo{ki pregledi sa primenom kontrastnih sredstava. 850mg A10BB Sulfonamidi. 80mg tabl. Galenika tabl. sa modif. 30mg tabl. 1000mg Metfogamma. insuficijencija nadbubre`ne `lezde. 500mg. 30mg tabl. 80mg 436 Registar lekova 2011 . te{ke infekcije. Krka Glikosan. oslob. 850mg. 500mg. 850mg. Anpharm Diprian. glavobolja. 3. alkoholna zavisnost. maligni tumori. oslob. derivati sulfonilureje IND insulin nezavisni diabetes mellitus (tip II). dijabeti~ka prekoma i koma. Srbolek film tabl. metalni ukus u ustima.5mg. KI metaboli~ka acidoza. alergijske promene na ko`i. povra}anje. hipoksi~na stanja. 5mg glipizid A10BB07 Glucotrol XL. 1000mg Gluformin. bubrega i plu}a. sa modif. dojenje. 500mg. Berlin Chemie tabl. 5mg tabl. ND hipoglikemija. dijareja (ako ne prolaze prekinuti terapiju). trudno}a. Servier Diaprel MR. 5mg. 500mg. sa modif. 30mg tabl. porfirija. Berlin Chemie film tabl. OPREZ stariji od 65 godina. 1000mg Tefor. kombinovana terapija sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom. Hemofarm film tabl. izuzetan fizi~ki napor. mu~nina. dijabeti~ka prekoma i koma. 10mg tabl. Pfizer gliklazid A10BB09 Diaprel MR. Jugoremedija Maninil. oslob.A10B Oralni dijabetici (lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi) A10BA Bigvanidini A10BA02 metformin hlorid IND insulin nezavisni dijabetes (tip II) naro~ito kod gojaznih bolesnika. sa prod. slabost A10BB01 glibenklamid Daonil. insuficijencija jetre. oslob. konzumiranje alkohola. {titne `lezde. 850mg. insuficijencija bubrega i jetre. Merck Sante film tabl. ketoacidoza. oslob. ra{. megaloblasti~na anemija Glucophage.

3mg. 6mg tabl. 1mg. Medico Uno Limeral. 6mg A10BD Kombinacije oralnih antidijabetika A10BD02 metformin + glibenklamid IND dijabetes tipa II kod odraslih. 100mg Registar lekova 2011 437 . dijareja ili opstipacija. 1mg. 1mg. 50mg. laktoacidoza. 4mg. 4mg tabl. 3mg. povra}anje. nedavni infarkt miokarda: OPREZ potrebna je redovna kontrola nivoa {e}era u krvi.glukozidaze A10BF01 akarboza IND dodatna terapija kod le~enja dijabetes melitusa. 4mg. 6mg tabl. bubrega. 2mg. hepatitis Janumet. delimi~na opstrukcija creva. deca do 18 godina. dijareja. hipoglikemija. MSD tabl. poreme}aj funkcije jetre. kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije. ulcerozni kolitis. 4mg tabl. insuficijencija bubrega sa pove}anim nivoom kreatinina u krvi. 3mg. Krka Trical. 3mg. pove}ane vrednosti enzima jetre (velike doze) Glucobay. alergija na derivate sulfonilureje. urtikarija. eritem. Zdravlje Meglimid. Menarini tabl. 1mg. Sandoz Glimepirid. urtikarija. dehidratacija. ND flatulencija. insuficijencija jetre.A10BB12 glimepirid Aglimex. 4mg. 3mg.5mg) Glucovance.5mg) i (500mg + 5mg) A10BD07 metformin + sitagliptin IND dijabetes tipa II kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina u monoterapiji ili u kombinaciji sa sulfonilurejom kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina i sulfonilureje. hipoglikemija. 4mg tabl. koprivnja~a. abdominalni bolovi. (500mg + 2. bol u gornjem delu abdomena. prethodne operacije u abdomenu. 4mg. Galenika Amaryl. dojenje. Merck Sante film tabl. 6mg tabl. akutno trovanje alkoholom. egzantem. KI trudno}a. respiratorna i sr~ana insuficijencija. OPREZ smanjena funkcija bubrega. hepatitis Glibomet. dojenje. 2mg. (850mg + 50mg) (1000mg + 50mg) A10BF Inhibitori alfa . svrab. Berlin Chemie film tabl. Nini Gliprex. proliv. metalni ukus. 2mg. dijabetes tipa I. 3mg. Bayer tabl. 2mg. 2mg. eritem. 1mg. te{ke infekcije respiratornog i urinarnog trakta. 2mg. insuficijencija jetre. u~estala dijareja i povra}anje. ketoacidoza. pruritus. KI trudno}a. umereno i te{ko o{te}enje jetre. hepatitis (retko). skoriji infarkt miokarda. ND pospanost. lakti~ka acidoza. dojenje. 3mg. (400mg + 2. 2mg. dijabeti~ka ketoacidoza. A. 2mg. sanofi aventis Dibiglim. ND mu~nina. alkoholizam. KI trudno}a. mu~nina. 3mg. 1mg. 4mg tabl. Chron-ova bolest.

upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. OPREZ hipoglikemija. dijabeti~ka gastropareza. mu~nina. Novo Nordisk rast. flatulencija. kao monoterapija kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije. dijabetes melitus tip I. 50mg. gastritis. trudno}a. bronhitis. OPREZ terapiju prekinuti ako se jave simptomi akutnog pankreatitisa (neprekidan. hipoglikemija Januvia. bol u abdomenu. dojenje. dijareja. KI insuficijencija bubrega. glavobolja. jak abdominalni bol). za inj. umor. KI ketoacidoza. hipoglikemija. trudno}a. ND mu~nina. ND pospanost. 100mg A10BX Drugi lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi. MSD film tabl. bol u gornjem delu abdomena. 25mg. vrtoglavica. inflamatorne bolesti creva. povra}anje.A10BH Inhibitori dipeptidil peptidase 4 (DPP-4) A10BH01 sitagliptin IND dijabetes melitus tip II (u kombinaciji sa metforminom) u slu~aju kada dijeta i ve`be uz terapiju metforminom ili PPAR agonistom ne obezbe|uju adekvatnu kontrolu {e}era u krvi. opstipacija ili dijareja. nazofaringitis. (pen sa ulo{kom) 6mg/ml 438 Registar lekova 2011 . reakcije na mestu primene Victoza. groznica. isklju~uju}i insuline A10BX07 liraglutid IND dijabetes melitus tip II. dispepsija. smanjenje apetita. gastro-ezofagealni refluks. dojenje.

8 0.3 1. trudnice dojilje 100 .0 800 8.0 800 11.8 1.200 200 17 3-7 700 1 1.8 30 7 7 600 0.5 50 10 10 950 1 1.5 30 7 6 500 0.6 1.2 9.4 1.5 13 1. 0.5 0.5 1200 8.4 1.2 2.3 25 8.4 0.2 1.10 10 150 13 3-7 600 0.7 140 1200 300 2-5 250 75 1600 pove}ane 140 1200 270 1600 pove}ane 140 1700 320 50 10 50 15 50 20 50 30 250 60 250 75 439 .7 0.4 5.2 7.3 0.150 11 .12 150 12 .9 70 350 85 4-10 god.8 60 540 55-80 1-3 god.6 7. B3) (mg) pantotenska kis (vit.0 1200 14.0 360 7.7 0.Dnevne potrebe organizma u vitaminima deca vitamin BIOTIN (VITAMIN H) (μg) folna kis. 11-14 god.5 40 7 .2 35 7 8 700 0.7 100 450 120-200 11-14 god. (μg) nikotinska kis. (vit.9 1.9 1.2 dojilje 1.9 0.5 3-4 70 8 3-7 400 0.3 4.1 1.200 100 .0 800 6.3 110 550 280 trudnice 1. 1-3 god.8 9.5 40 7 . 0.3 0.0 70 10 12 100 .15 200 13 400 15 Dnevne potrebe organizma u mineralima i oligoelementima deca mineral bakar (mg) cink (mg) fosfor (mg) gvo`|e (mg) jod (μg) kalcijum (mg) magnezijum (mg) mangan (mg) molibden (μg) selen (μg) Registar lekova 2011 mu{karci `ene 1. 0.1 1. B5) (mg) vitamin A (μg) vitamin B1 (mg) vitamin B2 (mg) vitamin B6 (mg) vitamin B12 (μg) vitamin C (mg) vitamin D (μg) vitamin E (mg) mu{karci `ene do 1 god. 4-10 god.2 1.8 140 1200 270 2-5 250 60 do 1 god.6 0.0 1. 0.10 8 50 3-5 3-7 350 0.

Merck oralne kapi 20 000ij/ml 440 Registar lekova 2011 . anoreksija. povra}anje. Roche kaps. ektopi~ne kalcifikacije. (malapsorpcioni sindrom . hiperfosfatemija. holekalciferol). artralgija.5μg. glavobolja. arterioskleroza. OPREZ insuficijencija srca i bubrega. (renalna osteodistrofija . + nikotinamid IND stanja iscrpljenosti. a visoke doze vitamina D hiperkalcemiju i majke i ploda Vitamin AD. Zdravlje kaps. profilaksa kod nedono{~adi i dece na ve{ta~koj ishrani.5μg holekalciferol A11CC05 Vigantol. istovremena primena kardiotoni~nih glikozida. dojenje. dijeta. smetnje u razvoju zuba. hipoparatireoidizam. vitamin A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis. 0.alfakalcidol. kalcitriol) IND vitamin D zavisni rahitis.tvrda 0. hiperkalcemija. polidipsija.4mg+20mg) A11C A11CB. osteomalacija. poliurija.A11 A11B VITAMINI Multivitamini A11BA Multivitamini A11BA. (5000ij+1. KI i ND nisu poznata za profilakti~ke i terapijske doze. ND hiperkalcemija.alfakalcidol). ali pri dugotrajnoj primeni i predoziranju mogu}a je pojava simptoma hipervitaminoze A i D. smanjen apetit. hipervitaminoza D..alfakalcidol. mijalgija A11CC03 alfakalcidol Alpha D3. metastatske kalcifikacije.7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg +10mg+0. mu~nina.25μg. 0.5mg+1. KI trudno}a. terapija antibioticima {irokog spektra Pikovit forte. Vitamini A i D. Hemofarm oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml A11CC Vitamin D i analozi (alfakalcidol. Krka oblo`ena tabl.25 μg. meka 0. fizi~kog napora. kamen u bubregu. suva usta. holekalciferol. uklju~uju}i njihove kombinacije retinol + ergokalciferol (D2) ili holekalciferol (D3) A11CB Vitamini A i D u kombinaciji IND profilaksa i terapija rahitisa. opstipacija ili dijareja. jednoli~na ishrana. poreme}aji rasta i oko{tavanja.. OPREZ visoke doze vitamina A u trudno}i mogu da izazovu o{te}enje ploda. kalcitriol). osteomalacija. (osteoporoza . 1μg A11CC04 kalcitriol Rocaltrol.

kod bolesti koje ote`avaju resorpciju B vitamina.. prevencija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. OPREZ nedijagnostifikovane anemije. Mauermann oblo`ena tabl. 5μg /ml A11D Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12 A11DA Vitamin B1. urtikarija. svrab. glostitis. tijamin. hroni~nog alkoholizma. uro|eni nedostatak absorpcije vitamina B12). monokomponentni IND B avitaminoza i hipovitaminoza (beri-beri.A11CC07 parikalcitol IND prevencija i terapija sekundarnog hiperparatireoidizma kod bolesnika sa hroni~nom bubre`nom bole{}u stadijuma 3 i 4 i onih koji su na dijalizi i hemodijalizi. neuritis. o{amu}enost i {ok Milgamma N. poreme}aj ~ula ukusa. Alkaloid rast. akne. omaglica. za inj. kao profilaksa kod primene hemoterapeutika ili antibiotika. osip Zemplar. subakutna nekrotiziraju}a encefalomijelopatija (Leigh-ova bolest). benfotiamin (vitamin B1) + B6 IND deficit vitamina B1 i B6 kao posledica dijete. malabsorpcionog sindroma (atofi~ni gastritis. prevencija gr~eva kod hroni~ne primene dpenicilamina i cikloserina. ND urtikarija. povra}anje. Solupharm rast. terapija levodopom. 100mg/ml tabl. kod predoziranja mogu se javiti vrtoglavica.. hiperkalcijemija. poreme}aji kod hroni~nog alkoholizma (kardiomiopatija. 3μg rast. trovanje vitaminom D. Abbott kaps. tahikrdija. pelagra. za inj. vitamin B1 + B6 + B12 IND akutna hipovitaminoza usled nutritivnog nedostatka. bradikardija. dojenje. ND dijareja ili opstipacija. neuralgija. KI trudno}a. GIT smetnje A11DA01 tiamin hlorid IND deficit vitamina B1 Vitamin B1 Alkaloid. (100mg+100mg) A11DB. oboljenja jetre i stanja posle akutnih infekcija. ariboflavinoza). meka 1μg. 50mg A11DB Vitamin B1 u kombinaciji sa vitaminom B6 A11DB. crvenilo ko`e Milgamma 100. subtotalna gasterektomija. preparata magnezijuma (rizik od hipermagnezijemije) doziranje bi trebalo individualno prilagoditi da ne bi do{lo do povi{enja serumskog kalcijuma i metaboli~ke bolesti kostiju. tijaminreaktivna lakti~na acidoza. gastroezofagealni refluks. stomatitis). KI preosetljivost na sastojke leka. smanjenje apetita. ND znojenje. adjuvantna terapija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. (100mg + 100mg + 1mg)/2ml Registar lekova 2011 441 . aritmija. KI trudno}a i dojenje zbog velike doze vitamina B6. OPREZ je potreban kod istovremene primene parikalcitola i kalcijuma ili tiazidnih diuretika (rizik od hiperkalcijemije). malabsorpcije i pothranjenosti. poreme}aj sprovodljivosti u srcu i akutna dekompenzovana insuficijencija srca zbog lidokain hlorida koji je pomo}na supstancija.reaktivna ketoacidurija . za inj. heilitis. hiperkacijemija ili hipokalcijemija. stanje posle intestinalnih operacija. ND alergijske reakcije. 2μg . glavobolja.

malaksalost Evitol. Krka oblo`. 20mg rast. 500 mg Vitamin C. zapaljenje larinksa i farinksa. kao dodatak oralnoj primeni gvo`|a. Krka oblo`ena tabl. 500mg/5ml Vitamin C. Galenika tabl. Hemofarm lozenga 120mg 442 Registar lekova 2011 . za inj. abdominalni bol. tabl. tabl. uklju~uju}i kombimacije B1 mg B2 mg 5 2 4 Ca pantotenat A11EA Vitamini B kompleksa A11EA01 B6 mg 2 2 8 B12 μg 1 – 4 PP mg 25 20 100 PABA mg 20 – – mg 5 5 10 B Complex. Galenika tabl. 120mg Panthenol. ND neurotoksi~nost (velike doze) Bedoxin. privremeno sni`enje pH urina. op{ta slabost. glosit. stomatitis aftoza. premenstrualni sindrom. KI terapija levodopom. malignitet). ND dijareja. Fidifarm oblo`ena tabl.A11E Vitamini B kompleksa. za zaki{eljavanje urina. 500mg rast. laktacija. pove}ana potreba za C vitaminom (graviditet. granule (5g) 4 4 40 Beviplex. neuritis kod terapije izoniazidom. monokomponentni A11GA01 askorbinska kiselina IND skorbut i preskorbutna stanja. idiopatska sideroblasti~na anemija. anoreksija. za inj. ND doze ve}e od 1g dnevno mogu izazvati oksalatnu kalkulozu. 500mg {ume}a tabl. A11G Askorbinska kiselina (vitamin C). kristaluriju.Galenika prašak za inj. 50mg/2ml A11HA03 alfa tokoferolacetat IND malapsorpcija kod postojanja holestaze. rekonvalescencija. dijareju Bio-C 500. 100mg A11HA31 kalcijum pantotenat IND avitaminoze i hipovitaminoze pantotenske kiseline. Hemofarm tabl. infektivne bolesti. 1g A11H Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA02 piridoksin hlorid IND deficit vitamina B6. uklju~uju}i kombinacije A11GA Askorbinska kiselina (vitamin C). rane posle ekstrakcije zuba Pantenol. Nini oralna disperzib.

KI u retkim slu~ajevima znojenje.327g) Ca C 1000 Sandoz. kao dodatno le~enje kod alergije Calcium Sandoz 10%. medicinski kvasac + vit. za rast.. KI preosetljivost na komponente leka. kao dodatno le~enje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom. (135. tvrda (100mg+60mg+60mg+ 20mg+20mg+20mg) A12 MINERALI A12A Kalcijum A12AA Kalcijum A12AA02 kalcijum glubionat IND hipokalcemija zbog tetanije ili nekog sli~nog neuromuskularnog poreme}aja. Fresenius Kabi Vitalipid N Infant. dojenje. degenerativne promene u strukturi dlake. kod dugotrajne upotrebe hiperkacemija. ND GIT smetnje. Fresenius Kabi A11JB Vitamini sa mineralima A11JB. tahikardija. tetraciklinima Ideos...1 μg +0. reakcije na ko`i. hroni~na stanja usled nedostatka kalcijuma a nije mogu}e unositi kalcijum oralno (rahitis. Novartis rast. natrijum fluoridom. druge kombinacije A11JC. o{te}enja kose UV radijacijom ili suncem. za inj.A11J A11JA. kombinacije vitamini: A + D2 + E + K konc. adjuvantna terapija osteoporoze. trovanje magnezijumom i fluorom. tiazidnim diureticima. bol u abdomenu Pantogar. dozu treba smanjiti ili privremeno obustaviti terapiju. KI hiperkalcemija. OPREZ trudno}a.64mg+20μg)/ml A11JA Kombinacije vitamina Vitalipid N Adult. za inf. flatulencija.5μg +0. Merz kaps. osteomalacija. OPREZ kod dugotrajne terapije. Innotech tabl. B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin IND difuzni gubitak kose nepoznatog uzroka. bolesti rasta noktiju (krti i neelasti~ni nokti) . za `vakanje (1250mg + 400ij) A11JB10 kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat {ume}a tabl. (1g + 1g + 0. mu~nina.3μg +1μg +0. hiperkalcurija. (194. prevencija gubitka pigmenta dlake. za rast. kalcijumski konkrementi. bifosfonatima. I sa glikozidima digitalisa. Famar A11JC Vitamini. 1375mg/10ml Registar lekova 2011 443 . Ostali vitaminski proizvodi. za inf.91mg+15μg)/ml konc. osteoporoza). kalcijum karbonat + holekalciferol IND korekcija deficita vitamina D i kalcijuma.

anurija. pove}ane potrebe za kalcijumom (trudno}a. kod istovremenog deficita kalcijuma treba prvo regulisati deficit magnezijuma pa onda deficit kalcijuma Magne B6. {ok. (1132mg + 875mg) 500mg kalcijuma A12B Kalijum A12BA Kalijum A12BA01 kalijum hlorid IND hipokalijemija usled smanjene resorpcije kalijuma iz digestivnog trakta. KI insuficijencija bubrega. 1g (13. u toku primene glikozida digitalisa. diuretika ili kortikosteroida. Nini film tabl. velike doze kalijuma: ND hiperkalijemija. sanofi aventis oblo`ena tabl. pepti~ki ulkus. mu~nina. kod hirur{ke drena`e intestinalnih sekreta. abdominalni bol. (470mg + 5mg) 444 Registar lekova 2011 . spazmofilija. oboljenja jetre.A12AA04 kalcijum karbonat IND hiperfosfatemija kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije bez obzira da li su bolesnici na dijalizi ili ne Kalcijum karbonat. 1g (400mg kalcijuma) A12AA06 kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat IND osteoporoza (menopauzalna. Ufar oralni pra{ak 1g (13. diuretici koji {tede kalijum. akutna dehidratacija. azotemija. povra}anje. KI hiperkalijemija. posle dugotrajnih dijareja. deca u fazi rasta) Calcium Sandoz Forte 500. Jadran tabl. OPREZ deca (primenjuje se samo kod dece preko 6 godina). Alkaloid tabl.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid. oligurija. opstrukcija u GIT-u. laktacija. povra}anja i gubitka krvi. AV blok i drugi poreme}aji u provodnom sistemu srca.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran. OPREZ trudno}a. umerena insuficijencija bubrega (rizik od nastajanja hipermagnezijemije). Famar {ume}a tabl. dijareja. za oralni rastvor 500mg A12C Ostali minerali A12CC Magnezijum A12CC30 magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid IND potvr|en deficit magnezijuma. ulceracije u GIT-u (retko) Kalii Chloridi. insuficijencija bubrega i nadbubrega. insuficijencije srca. opekotine. dojenje. senilna).

kalcijumova so + alfa-okso fenilalanin. pireksija. alfa-okso izoleucin. dijabetes. virilizacija. retencija natrijuma. kalcijumova so + alfa-hidroksi metionin. periferni edemi. edemi. crvenilo lica. pruritus i hiperemija oka. epilepsija. za rast. povra}anje. ND glavobolja. Genzime pra{ak za konc. anafilaktoide reakcije. 5mg. OPREZ trudno}a. promena glasa. drhtavica. kalcijumova so + alfa-okso leucin. deca do puberteta. hipotenzija. dispepsija. bubrega. (67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg +23mg+38mg+30mg) A16AB Enzimi A16AB02 imigluceraza IND Gau~erova bolest tip 1 i 3. mu~nina. dispneja. gr~evi. dijareja. suzenje. KI karcinom prostate ili dojke kod mu{karaca. za inf. poreme}aj u funkcionalnim testovima jetre i tumori jetre (visoke doze) Deca Durabolin. 400ij A16AB04 agalzidaza beta IND dugoro~na terapija nadoknade enzima kod Fabrijeve bolesti (nedostatak alfa galaktozidaze A). trudno}a. Genzyme pra{ak za rast. inhibicija spermatogeneze. KI dojenje. bradikardija. porfirija. kalcijumova so + lizin + treonin + triptofan + histidin + tirozin IND poreme}aj metabolizma proteina kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije. palpitacije. parestezije. za inf.. dijareja. povra}anje. umor. 35mg Registar lekova 2011 445 . mu~nina. bol u mi{i}ima i kostima. prevremeno zatvaranje epifiza. dojenje. za inj. kalcijumova so + afa-okso valin. vrtoglavica. poreme}aj metabolizma aminokiselina. amenoreja. bol u stomaku. 200ij. ND akne. disfagija. ulceracije u ustima Cerezyme. OPREZ o{te}enja jetre. aplasti~na anemija. pospanost. tahikardija. migrena. hiperemija Fabrazyme. srca. angioedem. osteoporoza kod `ena u menopauzi . ND groznica. KI hiperkalcijemija. periferni edem. 50mg/ml A16 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA A16A Ostali proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AA Aminokiseline i derivati A16AA. Fresenius Kabi film tabl. hipertenzija.A14 ANABOLICI ZA SISTEMSKU PRIMENU A14A Steroidni anabolici A14AB Derivati androstana A14AB01 nandrolon dekanoat IND patolo{ka stanja koja karakteri{e gubitak proteina. Schering rast. metastaze u kostima (rizik od hiperkalcemije i hiperkalcurije). Ketosteril. nazalna kongestija.

urtikarija. Ringerovim rastvorom i rastvorima koji reaguju sa SH grupama disulfidnim mostovima. za inf. 100ij/ml A16AX Razli~iti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AX01 alfa lipoinska kiselina (tiokti~na kiselina) IND dijabeti~ka polineuropatija.A16AB05 laronidaza IND neneurolo{ke manifestacije mukopolisaharidoze I. Berlin Chemie koncentrat za rast.za rast. 600mg Thiogamma 600 inject. tahikardija. vrtoglavica. znojenje. za inf. povra}anje. poreme}aj vida Berlithion 300. 600mg/20ml 446 Registar lekova 2011 . reakcije na mestu primene Aldurazyme. OPREZ trudno}a. 300mg/12ml Berlithion 600. dojenje. ka{alj. glavobolja. Artesan film tabl. dijareja. gr~evi. Berlin Chemie kaps. ND svrab i crvenilo na mestu aplikacije infuzije. Solupharm konc. promena krvnog pritiska. meka 600mg Berlithion 600 ED. glavobolja. alopecija. crvenilo. primena kod dece. levuloze. dispneja. meka 300mg Berlithion 300 ED. infuzioni rastvor je inkopatibilan sa rastvorom glukoze. ND mu~nina. bol u mi{i}ima i ekstremitetima. spontano krvarenje na maloj povr{ini ko`e retko vrtoglavica. umor. anafilaksa. ra{. 600mg/24ml Thiogamma 600 oral. za rast. parestezije. angioedem. 300mg kaps. za inf. abdominalni bol. dojenje. Genzime konc. za inf. Berlin Chemie film tabl. Berlin Chemie koncentrat za rast. pruritus. tokom terapije kontrolisati koncentraciju IgG. OPREZ trudno}a. simptomi sli~ni gripu. hladni ekstremiteti.

.

cerebrovaskularna i druga krvarenja. modrice. abortus. abortus. hipohromna anemija. hemofilija. CSL Behring pra{ak i rast./inf 500ij/10ml.2ml 448 Registar lekova 2011 . hipertenzija. Galenika rast. trombocitopenija. alopecija. KI akutno krvarenje. za inj. nekroza ko`e. stariji od 65 godina. Pfizer rast. za rast. tumori. dijareja Sinkum. trombocitopenija. ND krvarenje. profilaksa venske tromboembolije u op{toj i ortopedskoj hirurgiji. groznica. heparin ili nadroparin. cerebrovaskularna i druga krvarenja. prostati. (cerebralna krvarenja . za inj. ND alergijske reakcije. te{ka sr~ana dekompenzacija. enoksaparin. OPREZ GIT ulceracije. te{ka hipertenzija. urtikarija. 5mg B01AA07 acenokumarol IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. dojenje. ulkusna bolest. krvarenje. Baxter AG pra{ak i rast. bol na mestu primene B01AB01 heparin natrijum Heparin. ulkusna bolest. Jugoremedija tabl. jetri i `u~nim putevima. hemofilija i druge hemoragijske bolesti. KI poreme}aj endogene koagulacije. terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa. te{ka sr~ana dekompenzacija. hemofilija. menstruacija. alergija na dalteparin. te{ka hipertenzija. povi{ena telesna temperatura Antitrombin III. lokalna iritacija. ND krvarenje. 5000ij/ml. stariji od 65 godina. ({pric) 2500ij/0. Galenika tabl. dijabetes.25ml antitrombin III B01AB02 IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija kod naslednog i ste~enog deficita antitrombina III. tumori. hematomi. alopecija. za inj. hemodijalize i intenzivne terapijske plazmafereze. bolesti jetre i bubrega.2ml. ND alergijske reakcije. nedavni hirur{ki zahvati naro~ito na oku. za inj. trudno}a. 10000ij/ml rast. perikarditis. diseminovane intravaskularne koagulacije razli~ite geneze. KI poreme}aj endogene koagulacije. trudno}a. nekroza ko`e. za rast. perikarditis. 25 000ij/5ml rast. mozgu. OPREZ dojenje. za inj. profilaksa ekstrakorporalne tromboze u toku hemodijalize. trudno}a. prete}i abortus.C B01 LSW!J!LSWPUWPSOJ!PSHBOJ ANTITROMBOTI^KA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01A Antitromboti~ka sredstva (antikoagulansi) B01AA Antagonisti vitamina K B01AA03 varfarin natrijum IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. te{ka hipertenzija./inf 500ij/10ml B01AB04 dalteparin natrijum Fragmin. dijareja Farin. 5000ij/0. stanja {oka.samo nadroparin za decu ispod 3 godine zbog benzil alkohola u injekcijama). 4mg B01AB Heparinski antikoagulansi IND profilaksa i terapija tromboze dubokih vena ili embolije plu}a. OPREZ dojenje. eritem. bakterijski endokarditis. stariji od 65 godina. trombocitopenija. insuficijencija bubrega i jetre. ({pric) 5000ij/0. insuficijencija bubrega i jetre. 1000ij/20ml Kybernin P. za inj. urtikarija. trombocitopenija.

9ml B01AC Inhibitori agregacije trombocita. sanofi aventis film tabl. Nini film tabl.4ml. kao ni 7 dana posle mo`danog udara ne treba koristiti. 4000ij antiXa /0. te{ko oboljenje jetre. terapiju treba obustaviti 7 dana pre planirane operacije. trombocitopenija. angina. za inj. 250mg Registar lekova 2011 449 . Slaviamed film tabl. ND mu~nina.6ml rast. dojenje. 75mg Klogrel. Krka film tabl.6ml. za inj. agranulocitoza). pancitopenija. Zdravlje film tabl. dijareja. 3800ij antiXa/0. gsk rast. KI trudno}a. u kombinaciji sa malim dozama acetilsalicilne kiseline indikovan je kod akutnog koronarnog sindroma bez pove}anja ST segmenta i akutnog infarkta. vertigo. krvarenja (uklju~uju}i gastrointestinalna. 8000ij antiXa /0.2ml. glavobolja. te{ka insuficijencija jetre. ({pric) 5153ij/0. ({pric) 3436ij/0. hemoragijska dijateza.3ml. 300mg Zyllt. ({pric) 1432ij/0. dispepsija. svrab Antiagrex. OPREZ nekoliko dana posle infarkta miokarda. stanje posle infarkta ili mo`danog udara. povi{ene vrednosti alkalnih fosfataza i transaminaza. trudno}a. 5700ij antiXa/0. abdominalni bol. 75mg Klopidogrel. intrakranijalna). ekstrakorporalne cirkulacije u slu~aju kad je kontraindikovana primena acetilsalicilne kiseline. leukopenija. 75mg B01AC05 tiklopidin hlorid IND profilaksa tromboembolijskih komplikacija kod cerebrovaskularnih bolesti. dijareja. 75mg Klopidogrel. aterosklerotskih arteriopatija sa klaudikacijom. holestatska `utica. ({pric) 2000ij antiXa /0. isklju~uju}i heparin B01AC04 klopidogrel IND prevencija ishemije kod bolesnika sa simptomatskom ishemijskom bolesti u anamnezi. Srbolek film tabl. Abbott rast. 75mg Kerberan.8ml reviparin natrijum B01AB08 Clivarin. Hemofarm film tabl.8ml. smanjena funkcija bubrega. Galenika film tabl. za inj. ND promene u krvi (leukopenija. KI krvarenje.25ml rast. za inj. 75mg Clopigal. 75mg Monogrel. Pharmanova film tabl. 6000ij antiXa /0. hemodijalize. 75mg. 75mg Plavix. za inj. sanofi aventis rast. 75mg Zyllt. PharmaSwiss film tabl. 7600ij antiXa/0. ({pric) 2850ij antiXa/0.B01AB05 enoksaparin natrijum 1mg enoksaparina = 100ij antiXa enoksaparina Clexane. krvne diskrazije. 10000ij antiXa /ml rast.6ml. cerebrovaskularno krvarenje. Sandoz film tabl. dojenje. za inj. ra{. Medico Uno film tabl. bukalne ulceracije Ticlodix. trombocitopenija i agranulocitoza u anamnezi. (bo~ica) 10000ij antiXa /ml nadroparin kalcijum B01AB06 Fraxiparine.4ml. 75mg Cardogrel. neutropenija. ulkusna bolest. ra{. zbunjenost. prevencija posledica ateroskleroti~nih promena u perifernim krvnim sudovima.

KI abdominalno krvarenje u toku poslednjih 30 dana. astma.5mg/ml. povra}anje. Lannacher gastrorezis. akutne. produ`enje krvarenja. ND bol. poreme}aj koagulacije. nekontrolisana hipertenzija.5g/kg Andol 100. 2. koma. hemoragijska dijateza.5Mij 450 Registar lekova 2011 . OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. hemofilija. dojenje. 100mg Aspirin protekt. dojenje. glavobolja. ulceracije u GIT-u. OPREZ trudno}a. renalna i hepati~na insuficijencija. (200mg + 25mg) B01AD Enzimi IND akutni infarkt miokarda. MSD konc. urtikarija. preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija). za rast. za inf. astma. letalna doza acetilsalicilne kiseline je 0. akutna cerebralna tromboembolija. mu~nina. giht. glavobolja. 100mg B01AC17 tirofiban IND nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q zupca u cilju spre~avanja koronarne ishemije u kombinaciji sa heparinom. neoplazme ili arteriovenske malformacije). viremije kod dece ispod 12 godina (Reye-ov sindrom). cerebrovaskularna krvarenja u anamnezi. hemofilija. KI krvarenje. glavobolja Aggrenox. 1. urtikarija. za inf. stariji od 65 godina.B01AC06 acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita. dijabeti~ka retinopatija. preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija).2 . Orion konc. Boehringer kaps. infektivni endokarditis. CSL Behring pra{ak za rast. bol u vilici Remodulin. tabl. 100mg Midol. alergijske reakcije uklju~uju}i anafilaksu B01AD01 streptokinaza Streptase. pove}ano protrombinsko vreme. deca ispod 12 godina. deca. reverzibilna trombocitopenija Aggrastat. 50mg. tabl.25mg/ml Aggrastat. aktivna ulkusna bolest. za rast. Exel rast. upotreba oralnih antikoagulanasa. OPREZ trudno}a. giht. ose}aj vru}ine. 0. te{ka vaginalna krvarenja. KI dojenje. za inf. osip. Pliva tabl. embolija plu}a.25mg/ml B01AC21 trepostinil natrijum IND umerena primarna plu}na arterijska hipertenzija. KI poslednje 4 nedelje trudno}e. anemija. 5mg/ml. 1mg/ml. ND mu~nina. 100mg Cardiopirin. tvrda sa modif. veliki hiru{ki zahvati ili ozbiljne traume u poslednja 3 meseca. 10mg/ml B01AC30 dipiridamol + acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita. aktivna ulkusna bolest. renalna i hepati~na insuficijencija. insuficijencija srca. glavobolja. za inf. crvenilo. insuficijencija jetre. sumnja na postojanje tromba u levoj strani srca. Hemofarm tabl. bol u le|ima. aktiviranje ulkusa. mo`dani udar u toku poslednjih 30 dana ili bilo kakav {log u anamnezi. hematurija. akutni perikarditis. crvenilo lica. akutni pankreatitis. otok. oslob. KI okluzivna bolest plu}nih vena. pireksija. ND mu~nina. proliv. modrica i krvarenje na mestu primene. ND krvarenje. dojenje. Bayer gastrorezis. trudno}a. OPREZ trudno}a. povra}anje.0. 0. te{ka hipertenzija. trombocitopenija. aktivni ulkus. 750 000ij. intrakranijalne bolesti (aneurizme. OPREZ smanjena funkcija bubrega i/ili jetre. dojenje. subakutne i hroni~ne tromboze ili embolije perifernih venskih i arterijskih krvnih sudova i hroni~na okluzivna bolest arterija. traume ili hirur{ke intervencije. ND krvarenja.

6ml. istovremena primena lekova koji pove}avaju rizik od krvarenja.4ml. smanjena hemostaza. skora{nja interkranijalna hemoragija ili hirur{ki zahvat na mozgu. ki~menoj mo`dini ili oku. OPREZ starije osobe. OPREZ osobe sa pove}anim rizikom od krvarenja (kongenitalni ili ste~eni poreme}aji krvarenja. hematomi. za inj. glavobolja. trombocitopenija. mu~nina. dojenje. klini~ki zna~ajno krvarenje.za rast. utero-vaginalno. anemija.B01AD02 alteplaza Actilyse. skora{nje operacije mozga. eritematozni osip. povra}anje. hematurija. bol u abdomenu. telesna masa manja od 50kg. akutna plu}na embolija. vrtoglavica. te{ka bubre`na insuficijencija. akutni bakterijski endokarditis. Boehringer kaps. dojenje. smanjena funkcija bubrega. anestezija sa postoperativnim epiduralnim kateterom (rizik od paralize). Boehringer pra{ak i rast. anemija. Boehringer pra{ak i rast. KI preosetljivost na fondaparinuks. skora{nja operacija. skora{nja intrakranijalna ili intracerebralna krvarenja. duboke venske tromboze (Arixtra 5mg. suvo}a usta. ve}ih ortopedskih hirur{kih zahvata. za inj. ND tahikardija. ND hemoragije. povra}anje. 5mg/0. dojenje. ({pric ) 2. aktivna ulcerozna gastrointestinalna oboljenja. insuficijencija bubrega ili jetre. krvarenje. glavobolja. 50mg/10ml B01AE Direktni inhibitori trombina B01AE07 dabigatraneteksilat IND primarna prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu totalne zamene kuka ili kolena.5mg ili 10mg). bakterijski endokarditis. ND krvarenje (gastrointestinalno. dispepsija. bolest jetre udru`ena sa koagulopatijom.5ml. tvrda 75mg. KI aktivno krvarenje. trombocitemija. purpura. klini~ki zna~ajno aktivno krvarenje. 7. re|e hepatobilijarni poreme}aji Pradaxa. 10mg Registar lekova 2011 451 . poreme}aj funkcije jetre.5mg/0. vrtoglavica. aktivna ulcerozna oboljenja u GIT-u. okularno. Bayer film tabl.5mg/0.8ml B01AX06 rivaroksaban IND prevencija venske tromboembolije kod odraslih koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu zamene kuka ili kolena. 7. epistaksa. sinkopa. ki~mene mo`dine ili oka). 50mg/50ml tenekteplaza B01AD11 Metalyse. opstipacija ili dijareja. 10mg/0. hipotenzija Xarelto. bol i edem na mestu primene Arixtra. OPREZ osobe sa kongenitalnim ili ste~enim poreme}ajima krvarenja. vaskularna retinopatija. modrice).5mg). 110mg B01AX Drugi antitromboti~ki agensi B01AX05 fondaparinuks natrijum IND prevencija venskih tromboembolijskih doga|ja kod operacija abdomena. KI trudno}a. te{ka insuficijencija jetre. (u {pricu) za rast. trudno}a. aktivne gastrointestinalne ulceracije. dojenje. hemoptizije. mu~nina. trudno}a. terapija nestabilne angine pektoris ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta (Arixtra 2. gsk rastvor za inj. te{ko o{te}enje jetre.

tahikardija.2ml B02BC Lokalni hemostatici B02BC30 fibrinogen + koagulacioni faktor XIII humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid ~uvati na 2 . kod operacija prostate. ND alergijske reakcije.kombinacija koagulacionih faktora II. KI prvi trimestar trudno}e (osim kod vitalne ugro`enosti). VII. 2mg/0.9mg)/ml B02BD Faktori koagulacije krvi Preparate iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 . plu}a./inf. boci sa drugim lekovima Trasylol. 10mg/ml Konakion MM za decu. zaptivanje telesnih {upljina i likvorskih prostora. (posle operacija i kod novoro|en~adi . infarkt miokarda. ra{ na ko`i. IND zaustavljanje akutnih krvarenja mekih tkiva i parenhima u toku operacija. krvarenja nastala predoziranjem antikoagulanasa kumarinskog tipa (na heparinska krvarenja nama efekta). malapsorpcionog sindroma. hiperpireksija.Set. oboljenja jetre. sklonost tromboembolijskim oboljenjima ili DIC-u. (hipervolemija kod primene velikih doza koagulacioni faktor IX) 452 Registar lekova 2011 . OPREZ trudno}a. CSL Behring pra{ak i rast za lepak za tkivo (90mg+60J+1000KIJ+ 500ij+5. I ne me{ati u istom {pricu/inf. tromboembolijske komplikacije. o{te}enja jetre. u trudno}i primenjivati samo ako je neophodno.B02 ANTIHEMORAGICI B02A Antifibrinolitici B02AB Inhibitori proteinaza B02AB01 aprotinin IND profilaksa i terapija hiperfibrinoliti~kih krvarenja kod operacija u kardiologiji ili posle davanja streptokinaze. OPREZ koronarna bolest. IX i X). induracije i pruritus (retko) Konakion MM. u aku{erstvu. dojenje. trudno}a.8ºC. zbrinjavanje rana. resekcija u GIT-u. deficit vitamina K. KI intravaskularna primena. OPREZ ne primenjivati za antagonizovanje antikoagulantnog efekta heparina. ne zamrzavati. alergija u anamnezi. posle operacija . (hiperfibrinoliza kod krvarenja koja ugro`avaju `ivot. za inj. endoskopsko le~enje ulkusa GIT-a koji krvare. za inj. osiguravanje {avova u hirurgiji. ND alergijske reakcije. hipoprotrombinemije nastale kao posledica bilijarne opstrukcije. GIT smetnje.8ºC. ND eritem. Roche rast.koagulacioni faktor IX). ND alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu Beriplast P Combi . primene nekih lekova. za inf 500 000kij/50ml B02B Vitamin K i ostali hemostatici B02BA Vitamin K B02BA01 fitomenadion (vitamin K1) IND profilaksa i le~enje hemoragijske bolesti novoro|en~eta (novoro|en~ad i deca do 1 godine primaju samo Konakion MM za decu). kao i kod vantelesnog krvotoka. Bayer rast. Roche rast.

500ij.za rast. za rast. trajno eliminisanje inhibitora tj. za rast. ste~eni nedostatak faktora VIII ReFacto AF. za rast. 1000ij/10ml B02BD02 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII. Octapharma pra{ak i rastvara~ za rast. Biotest pra{ak i rast.za inj. 1000ij10ml Koate DVI. 500ij/10ml Recombinate 1000. 1000ij/10ml Octanate. za rast.humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). kontinuirana i dugotrajna terapija u kombinaciji sa faktorom VIII radi kasnijeg nastavka le~enja kao i kod hemofilije bez inhibitora. 500ij/10ml. ste~eni nedostatak faktora VIII Beriate P. Biotest pra{ak i rast.humani) IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). Baxter AG pra{ak i rastvara~ za rast. za inj. 1000ij/5ml Immunine. za inj. CSL Behring pra{ak i rast. 250ij/ml. 500ij/5ml. 250ij. Kedrion pra{ak i rast. 500ij5ml. 250ij/10ml Recombinate 500. 1000ij/5ml. za inj. CSL Behring pra{ak i rast. za inj. 1000 FEIBAj/20ml B02BD04 koagulacioni faktor IX . za rast. za inj. Biotest pra{ak i rast. za inj. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. Baxter AG pra{ak i rast. 500ij/5ml. za inj. Talecris pra{ak i rast.humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX). 250ij/5ml. za rast. Wyeth pra{ak i rast. ste~eni nedostatak faktora VIII Advate.5ml. 2000ij B02BD03 antiinhibitorski kompleks faktora VIII IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A i B koji imaju inhibitore na faktor VIII i IX. 1000ij/ml Recombinate 250. 500ij/10ml Berinin P 600. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. 500ij/5ml. za inf 500FEIBAj/20ml./inf 600ij/5ml Haemonine 250. 500ij/10ml. 500ij Registar lekova 2011 453 . za rast za inj. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. za rast. 600ij/5ml Octanine F. ste~eni nedostatak faktora IX. za inj. 1000ij/10ml Haemoctin SDH. 1000ij.B02BD02 koagulacioni faktor VIII . Kedrion pra{ak i rast. za inj. za rast. XI i XII kao i bolesnici sa von Willebrand-ovom bolesti koji imaju inhibitore Feiba NF. Bayer pra{ak i rastvara~ za rast. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. za inj.250ij/2. za rast. za inj. 250ij/5ml. za inj. 250ij/5ml. za inj./inf 200ij/5ml. terapija bolesnika koji nemaju hemofiliju ali imaju ste~ene inhibitore na faktore VIII. 1000ij/10ml B02BD02 moroktokog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). Biotest pra{ak i rast. 250ij/5ml. Octapharm pra{ak i rast.. sve`e tromboze Aimafix. 250ij/5ml Haemonine 500. za inj. KI skora{nji infarkt miokarda. za rast. za inj. 500ij/ml. za inj. 1000ij/10ml Emoclot . 1500ij/5ml Kogenate. 500ij/5ml Haemonine1000.

za inj.za parenteralne oblike. (samo za oralne oblike . rana trudno}a. mijalgija. CSL Behring pra{ak i rast. KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla NovoSeven. nedovoljan unos gvo`|a hranom. ulcerozni kolitis). tromboflebitis). CSL Behring pra{ak i rast./inf. enteritis. transfuzija krvi. za rast. (samo za parenteralne oblike . istovremena primena oralnih i parenteralnih preparata gvo`|a. ND mu~nina. (250ij+600ij)/5ml Haemate P 500. (samo za parenteralne oblike .smanjenje apetita. bol u grudima. 500ij. (125ij+250ij)/5ml. vrtoglavica. 1. alergijske reakcije BeneFIX. za rast. Alkaloid kaps. Galenika film tabl. 2. hemosideroza. za rast. za rast. 105mg gvo`|a 454 Registar lekova 2011 . za inj. a kontraindikovana je i primena pune doze jednokratno). von Willebrand-ov faktor IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa von Willebrand-ovom bole{}u i hemofilijom A Haemate P 250. deca do 4 meseca. ote`ana resorpcija gvo`|a iz GIT-a B03AA02 gvo`|e II fumarat Heferol. venospazam. Octapharma pra{ak i rast./inf.2ml. ND groznica. (250ij +500ij)/5ml Wilate. (1000ij+2400ij)/15ml Immunate. (500ij+1200ij)/10ml Haemate P 1000. tahikardija. 1000ij. Baxter AG pra{ak i rast. za rast. oralni preparati IND terapija i profilaksa sideropeni~nih anemija izazvanih krvarenjem ili pove}anom potrebom za gvo`|em. povra}anje. za inj. CSL Behring pra{ak i rast. tvrda 350mg (115mg gvo`|a) gvo`|e II sulfat B03AA07 Ferro gradumet. za inj. o{te}enja `eluca i tankog creva velikim dozama) B03AA Dvovalentno gvo`|e.3ml B02BD09 nonakog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX). za inj.bolesti jetre i bubrega. hipotenzija. crna obojenost stolice. hemohromatoza.humani rekombinantni) IND krvarenja i hirur{ke intervencije kod bolesnika koji imaju antitela (inhibitore) prema koagulacionim faktorima VIII i IX. artralgija.B02BD06 koagulacioni faktor VIII + humani. (samo za oralne oblike .pepti~ki ulkus. KI diseminovana intravaskularna kogulacija (DIC). Novo pra{ak i rast. za rast. OPREZ trudno}a i dojenje . ste~eni nedostatak faktora IX. 2000ij B03 ANTIANEMICI B03A Preparati gvo`|a KI depresija kostne sr`i.urtikarija. hemoliti~ka anemija kada nema deficita gvo`|a. za inj. za inj. dijareja ili opstipacija. (400ij+450ij)/ 5ml pra{ak i rast. za rast. za inj./inf.4mg/4. Wyeth Pharma pra{ak i rast. za rast.2mg/2. metalni ukus u ustima. astma. 250ij. dispneja. glavobolja. (800ij +900ij)/10ml B02BD08 aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa .

neurolo{ki poreme}aji nastali usled deficita vitamina B12. alergijske reakcije. parenteralni preparati IND anemija usled deficita gvo`|a. boci sa drugim lekovima B03AC01 dekstriferon Fedex. nesanica Folacin. primena lekova koji mogu izazvati deficit folne kiseline npr.33mg Mn + 0. Sandoz tabl. oralni preparati B03AB05 gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks Ferrum Sandoz. posle resekcije gornjih delova tankog creva. pu{a~ka ambliopatija. Zdravlje rast. ND GIT poreme}aji. Jadran tabl. OPREZ doze vitamina B12 ve}e od 10μg dnevno mogu popraviti megaloblasti~nu anemiju nastalu usled nedostatka folata i tako maskirati ta~nu dijagnozu B03BA Vitamin B12 (cijankobalamin) i analozi cijanokobalamin B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid. Alkaloid rast. magaloblastna anemija nepoznatog uzroka (folnu kiselinu ne treba primenjivati kao monoterapiju ili kao zamenu za vitamin B12 jer mogu da se jave ireverzibilni neurolo{ki poreme}aji). I ne me{ati u istom {pricu/inf. za inj. antiepileptici. 100mg gvo`|a/2ml B03AE gvo`|e u drugim kombinacijama B03AE10 gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat Tot Hema. 500μg/ml B03BA03 hidroksokobalamin OHB12.7mg Cu)/10ml B03B Vitamin B12 (cijankobalamin) i folna kiselina IND perniciozna anemija sa ili bez neurolo{kih poreme}aja. neuropatije. 5mg Registar lekova 2011 455 . za inj. Alkaloid oralni rastvor 40mg feri jona/15ml B03AC trovalentno gvo`|e . gastrektomije. megaloblasti~ne anemije koje se javljaju kao posledica uro|enih poreme}aja metabolizma. inflamatornih oboljenja creva ili usled prisustva parazita u crevima (Diphyllobotrium latum). profilaksa . sprue.trudno}a. ulcerozni kolitis. Innotech oralni rastvor (50mg Fe + 1. resekcije ileuma. tumori zavisni od folata.megaloblastna anemija izazvana deficitom folne kiseline. Galenika rast. dugotrajna dijaliza. za `vakanje 100mg sirup (50mg/5ml) gvo`|e III protein sukcinilat B03AB09 Legofer.B03AB trovalentno gvo`|e. Kronova bolest. OPREZ anemije nepoznatog uzroka (folna kiselina mo`e da maskira simptome perniciozne anemije). KI perniciozna anemija. insuficijencija jetre. dojenje. usled anatomskih anomalija GIT-a. 2500μg/2ml B03BB Folna kiselina i derivati B03BB01 folna kiselina IND le~enje . za inj.

5ml. Cilag rast.38ml. metoksi polietilen glikol-epoetin beta.5ml.6ml rast. ishemijska vaskularna bolest. 6000ij/0. Cilag rast. epoetin zeta B03XA Ostali antianemijski preparati IND anemije udru`ene sa deficitom eritropoetina kod hroni~ne insuficijencije bubrega kod bolesnika koji su na dijalizi. 20μg/0. konvulzije u anamnezi. ({pric) 30μg/0. 50 μg /ml. 60μg/0. 60000ij/ml epoetin zeta B03XA01 Eqralys.humani rekombinantni eritropoetin B03XA01 Recormon. tromboza.3ml. 1000 μg /ml rast.3ml. 5mg B03X Ostali antianemijski preparati epoetin alfa i epoetin beta. tahikardija. 30000ij/0.3ml. 2000ij/0. alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu B03XA01 epoetin alfa .4ml. za inj.6ml 456 Registar lekova 2011 .5ml 100μg/0. ({pric) 30μg /0.5ml. Cilag rast. 100 μg /ml.6ml.3ml. 20μg/0. ote`ano disanje. 10μg/0.3ml.6ml. Amgen Europe rast. ({pric) 1000ij/0. (pen sa ulo{kom) 60μg /0. za inj ({pric) 10 000ij/ml epoetin beta .3ml.4ml Eprex 10000.4ml.5ml. 150 μg /0. 50 μg /0.4ml. 500μg/ml metoksi polietilen glikol-epoetin beta B03XA03 Mircera. trombocitoza (retko). ({pric) 2000ij/0. na peritonealnoj dijalizi ili jo{ nisu na dijalizi.3ml. za inj. dojenje.5ml Eprex 2000. 360μg /0. 10000ij/0. (karpula) 10000ij/ml. 30000ij/0. autologno davanje krvi kod bolesnika sa srednje te{kom anemijom koji se pripremaju za hirur{ku intervenciju.3ml. 4000ij/0. 150μg/0.3ml.5ml. 300 μg /ml. 5000ij/0. za inj. 2000ij/0. 300μg/0. Roche rast. 200 μg /ml. 500μg/ml rast. ND hipertenzija. 250 μg /0.5ml.3ml. za inj ({pric) 20000ij/0. 80μg/0. 15μg/0.3ml. 8000ij/0. za inj. 150μg/0. za inj. 3000ij/0. Cilag rast. ({pric) 3000ij/0. KI nekontrolisana hipertenzija.6ml. darbepoetin. 4000ij/0. za inj.3ml. 300μg/0. Cilag rast.8ml. Roche rast za inj. za inj.4ml. za inj ({pric)1000ij/0.3ml. anemija kod bolesnika koji su na hemioterapiji preparatima platine. 800 μg/0. 40μg/0.6ml.humani rekombinantni eritropoetin Eprex 1000. 120 μg /0.3ml. OPREZ trudno}a. ({pric) 1000ij/0. 40μg/04ml 80μg/0.3ml.75ml i 40000ij/ml darbepoetin alfa B03XA02 Aranesp.3ml Eprex 4000. 200 μg /0. ({pric) 4000ij/0.3ml.4ml. za inj.3ml. 50μg/0. 100μg/0.3ml. 6000ij/0.6ml. konvulzije.5ml Eprex 3000. isklju~iti druge uzroke anemije. Hemofarm rast. glavobolja. 10000ij/ml rast. maligne bolesti.9ml. bolesti jetre.3ml. deca. 100 μg /0. za inj.3ml. 5000ij/0.Folnak. Nini tabl. 20000ij/ml. 75 μg /0.

opekotina ili sepse. 5% 20% B05AA06 `elatin polisukcinat + natrijum hlorid IND prevencija i terapija hipovolemijskog {oka usled krvarenja. sr~ana dekompenzacija. dojenje. 5% 20% Humani albumin 20% Biotest. pruritus. bubre`na insuficijencija sa oligurijom i anurijom. traume. sr~ane mane. 20% Human albumin. povra}anje Albumin (ljudski). za infuziju (4% + 0. hipervolemija. (6% + 0. Hemofarm rast. Biotest rast. 20% Plasmubin 20. trudno}a. 20% Ljudski albumin 20%. IZZ rast. anafilakti~ke reakcije Gelofusine. za inf. ne sme se zamrzavati. preeklamsija) hipovolemija razli~itog porekla (hemoragi~ki {ok. za inf. oboljenja bubrega. ND alergijske reakcije. pove}anje serumske amilaze. IND terapija i profilaksa hipovolemije. hiperhidratacija. hiperhidracija.9%) Hetasorb 10%. za inf. mu~nina. ekstrakorporalna cirkulacija.7%) B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid i hidroksietilskrob 130/0. B.4 + natrijum hlorid Rastvor se ~uva na sobnoj temperaturi. plu}ni edem. ND mu~nina. ciroza jetre. pacijenti na dijalizi. te{ka sr~ana insuficijencija. 20% Uman Albumin. KI plu}ni edem. Fresenius Kabi rast. poreme}aji koagulacije krvi. za inf. Baxter AG rast. za vreme operacija. perioperativnog gubitka krvi. za inf. Braun rast. ITK rast. za inf.4 + natrijum hlorid B05AA07 Voluven. KI sr~ana insuficijencija. za inf. anemija. gubitak te~nosti u ekstravaskularnom podru~ju. difuzni eritem).B05 SREDSTVA ZA ZAMENU PLAZME I PERFUZIONI RASTVORI B05A Krv i sli~ni proizvodi B05AA Sredstva za zamenu krvi i proteinske frakcije plazme B05AA01 albumin humani IND hipoalbuminemija (akutni edem. za inf. ND alergijske reakcije (groznica. hipervolemija. za inf. za inf. KI preosetljivost na `elatin. te{ki oblici hipernatrijemije ili hiperhloremije. malo soli. povi{ena temperatura. 20% Human albumin 20% Baxter. sa anurijom ili oligurijom. (10% + 0. visoki centralni venski pritisak. Octapharma rast. te hiperbilirubinemija novoro|en~adi. abdominalni bol. nefrotski sindrom. Nije supstituent za krv ili plazmu ukoliko je potrebno njihovo davanje. posle poro|aja). CSL Behring rast. urtikarija. intrakranijalno krvarenje. (6% + 0. Talecris rast. OPREZ astma. Hemofarm rast. 5% 20% Human albumin20% Behring.9%) hidroksietilskrob 130/0. zavisno od doze mo`e do}i do poreme}aja koagulacije krvi B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid Hetasorb 6%. za inf. Kedrion rast.9%) Registar lekova 2011 457 . kao i akutna normovolemijska hemodilucija.

triptofan) rast. histidin.15g+2.6g+3.1g +3.5%) 458 Registar lekova 2011 . za inf. 20% B05BA02 ulje soje + lecitin jajeta + glicerol IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani. hipokalijemija. treonin.5g+25g +20g+18.8g+8. metionin.5g+25g+20g +18.6g+0.6g+5. glicin. cistein. te{ka hiperlipidemija. Fresenius Kabi emulzija za inf. hiperhidratacija. Hemofarm Aminoven.6g+3. za inf. {ok. nestabilan dijabetes melitus.55g+7g+6g +5.3g+17g+9.4g+1g+2g)/L rast.4g+6.5g+3.6g+1. tirozin. hemofagocitozni sindrom Intralipid.4g+1g+2g)/L rast.2g+6. hipotona dehidratacija. taurin. za inf.4g+0.2g+6.8g +0.6g+1. 5% (2.4g+6. skora{nji infarkt miokarda. Fresenius Kabi ulje soje B05BA02 IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani.6g)/L Aminosol 10%. prolin.6% + 2. 10% (5g+7.4g+5. KI {ok.4g+2g+1. valin) rast.6g+5. koma. alanin.6g+4.3g+2.5g+1. lizin. preosetljivost na pile}e proteine Lipovenoes. lizin.5g+5. prolin.1g+3.5g+11. senzibilizacija na sastojke preparata. za inf. triptofan. histidin.1g+14g+12g +11g+3g+11.4g+5. metionin. za inf. taurin. trudno}a.1g+1g+7. Fresenius Kabi emulzija za inf. (5g+7.1g+2.5g+7. te{ka insuficijencija jetre.B05B Rastvori za intravensku primenu B05BA Rastvori za parenteralnu ishranu B05BA01 aminokiseline (izoleucin.5g+7. 6.1g+4.9g+5.2g+6.3g+3.4g+2g+1.2g+2.2g+6.7g+5. glicin.6g+4. deficit esencijalnih masnih kiselina kod pacijenata koji nisu u stanju da odr`avaju normalne koli~ine esencijalnih masnih kiselina oralnim putem. serin.1g+3. za inf.6g+0.2g+0. leucin. fenilalanin. leucin.1g+2. Hemofarm Aminosol 15%. iusult. (5.5g+11.5% (6.3g+4. izoleucin. serin.3g+17g+9. glutaminska kiselina.9g+5. aginin.1g+7g+5. treonin.5g+1g)/L rast. embolizam. fenilalanin.25g+0.6g)/L rast. Fresenius Kabi B05BA01 aminokiseline (alanin. arginin.7g+3.3g+2. tirozin.5g+0.1g+14g +12g+11g+3g+11. aspartanska kiselina. KI poreme}aj metabolizma masti.3g+4.2g+8.3g+4. 15% (5.5g+0.2g+8.6g)L Vaminolact. (10% + 0.8g+8.5g+3.1+3. valin.

glicin. KI te{ki poreme}aji koagulacije. 5% Glucosi infundibile. histidin.5g+2. hemoragi~ni nekrotiziraju}i pankreatitis. hiperlipidemija. alergijske reakcije. acidobaznog statusa i elektrolita ako se masti daju svakodnevno u velikim dozama. B.6g+6. ND bol na mestu primene. glutaminska kiselina. treonin. hiperhidratacija).3g+0. lizin. povra}anje. acidoze razli~itog porekla. oboljenja jetre. za inf. valin. poreme}aj metabolizma lipida. za inf. metionin. drhtavica. 5% 10% Glucose 5% Fresenius. Braun rast. arginin.508g+3.2g+5. B. znojenje. primena esencijalnih masnih kiselina kao deo totalne parenteralne ishrane. KI hipotoni~na dehidratacija.2g+11. tirozin) + natrijum acetat + natrijum hidroksid + kalijum acetat +magnezijum hlorid + dinatrijum fosfat rast. dispartanska kiselina. triptofan. keto-acidozna koma.B05BA02 ulje soje rafinisano. 5% 10% Glucosi infundibile.5g+3g+10.2g +1. leucin. dispneja i cijanoza i u tom slu~aju infuziju treba prekinuti Lipofundin MCT/LCT20%. 20% (100g/L + 100g/L) B05BA03 glukoza IND izotoni~na i hipertoni~na dehidratacija. nadra`aj vene. Braun emulzija za inf.5g+12g+5.6g +7. za inf. hipokalijemija. Braun Registar lekova 2011 459 .453g+0.858g+0. fenilalanin. ne sme se koristiti zajedno sa krvlju koja je konzervisana rastvorom ACD. za inf. prolin. nekorigovani poreme}aji elektrolita (hipoton~na dehidratacija. lipidna embolija.4g+2. za inf.581g)/L Aminoplasmal 10% E. crvenilo lica. stanja {oka i kolapsa. Zdravlje rast. koma nepoznatog porekla. dijabeti~na koma. ND retko mu~nina.9g+6. akutna tromboembolija. Fresenius Kabi rast. te{ka sepsa sa acidozom i hipoksijom. parenteralna ishrana. akutne faze sr~anog ili mo`danog infarkta.7g+4. OPREZ potrebna kontrola serumskih triglicerida. B. trigliceridi srednje du`ine lanca IND nadoknada kalorija uklju~uju}i lako iskoristljive lipidne komponente. glavobolja.4g+4.85g+4. 5% 10% B05BA10 aminokiseline (izoleucin. 10% (5g+8. pospanost. glikemije. tromboflebitis Glucose. serin.36g +2. bol u grudima i ledjima. Hemofarm rast. alanin. OPREZ dijabetes.

456g+0. leucin.872g+5. glicin.4g+6.64+10.865g+0. alanin. serin) + glacijalna sir}etna kiselina Aminosteril N-Hepa 8.24g+4.504g+2.73g+ 2.08g+10. serin.4g+0. prolin. leucin. za inf. (15g+15g+14g+12g+9. triptofan.4g+13.8g+2.1g+0. glicin.222g+2.88g+4.64g+0.28g+20g+20g)/L Nutriflex lipid Special. histidin.7g+0. metionin.624g+4.32g+1.Braun emulzija zan inf (1.4g+4. Braun emulzija zan inf (2.008g+2.88g+1. B. Hemofarm rast. arginin. hiperhidratacija.09g+6. histidin. glicin. leucin. izoleucin.496g+7. fenilalanin.017+0. za inf.16g+ 1.25g+3.4g+13.792g +2. Fresenius Kabi rast.544g+2.2g+ 5. fenilalanin.264g+20g+20g)/L Nutriflex lipid plus.54g+0.dekompenzovana sr~ana insuficijencija. Braun emulzija zan inf (3.72g+2.88g +1.171g +0.515g +0.4g+0.73g+2.916g +2.8g+3. metionin. lizin.456g+2.28g+7.76g+4.604g+3.72g+2.B05BA10 aminokiseline (izoleucin.82g+2.4%.08g+2. acetilcistein. fenilalanin.872g+2.368g+3.384g+3. treonin.435g+ 2. triptofan. arginin. triptofan) + natrijum glicerofosfat + jabu~na kiselina + kalijum hidroksid + magnezijum hlorid + kalcijum hlorid KI metaboli~ka acidoza. valin.1g+5g+4.747g+0. valin. treonin.368g+6. Hemofarm rast.82g+4.{ok. ulje soje Nutriflex lipid Peri.88g+3. za inf. glicin.3g+3g+ 2g+1.2g+2. histidin.936g+5.7g+10. prolin.42g)L B05BA10 aminokiseline (alanin.88g+0. 8% (10.88g+5.09g+6.8g+10.496g+2.72+0. lizin.91g+0.623g+158.728g+1. alanin.735g)L(1137mOsm/L) B05BA10 aminokiseline (izoleucin. treonin.683g+1. triptofan. prolin.256g+3.2g+1. leucin.378g+ 0.8g+ 5.88g+1. deca mla|a od 2 godine Aminosol 10% E.47g+132g+1.368g+1. aspartanska kiselina.592g+ 1.352g+3. histidin. 8% (4.98g+2. fenilalanin.689g+0.354g+0. prolin.44g+3. arginin.736+4. lizin.781g+0. glutaminska kiselina.1g+4.808g +1. izoleucin.284g+4. hiperklijemija. metionin.024g+20g+20g)/L B05BA10 aminokiseline (alanin.1g+ 5.78g+ 2.908g+4.656g+1.24g+4.312g+2.7g+0. arginin.264+2. treonin. B.7g+10.272g+1.568g+2. valin. lizin.64g +5. B.08g)/L 460 Registar lekova 2011 . serin) + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat + kalijum acetat + magnezijum acetat + kalcijum hlorid + glukoza +natrijum dihidrogenfosfat + cink acetat + trigliceridi srednje du`ine lanca.4g+0.584g+1. valin) Hepasol 8%.353g+70.744g+0. acetilcistein.402g+ 0.686g+0. metionin.4g+2. te{ka insuficijencija bubrega i jetre.18g+9.6g+6.4g+0.

23g+ 7. hipotona dehidratacija.6g+1.4g+5.6g+7.3g+3.9g+ 9g+5. hemofagocitozni sindrom.9g+6. Fresenius Kabi emulzija za infuziju 1440ml (1000kcal) (110g+16g+11. hiperglikemija koja zahteva vi{e od 6 ij insulina po ~asu.9g+ 9g+5.9g+0.8g+5.6g+1.9g+6.6g+7. dekompenzovana sr~ana insuficijencija.3g+3.04g+1. a rastvori iz njih se me{aju neposredno pre upotrebe ~ine}i tako emulziju za iv infuziju. reakcije preosetljivosti Kabiven. Preparat se sastoji od trodelne kese sa odvojenim komorama.8g+4.74g+ 5.97g+4.9g+9g+5.8g+4.9+6.23g+7.6g+1.4g+5. mu~nina. KI poznata preosetljivost na proteine jajeta ili soje ili na bilo koji drugi sastojak preparata.6g+7.6g+1. poreme}aj koagulacije krvi.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2400ml (1700kcal)(110g+16g+11.6g+7. groznica.9+6.8g+4. povra}anje.3g+ 0.9g+ 9g+ 5.6g+7.6g+7.9g+6.9g+0.9g+200g)/L Kabiven Peripheral.3g+3. ne primenjuje se kod dece mla|e od 2 godine.6g+7. te{ka hiperlipemija. akutni edem plu}a.04g+1.23g+7.B05BA10 glukoza + aminokiseline (alanin + arginin + aspartanska kiselina + glutaminska kiselina + histidin +glicin+ izoleucin + leucin + lizin +metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + kalcijum hlorid + natrijum glicerofosfat + magnezijum sulfat + kalcijum hlorid + natrijum acetat + ulje soje ^uvati na sobnoj temperaturi.9g+6.8g+5.9g+6.5g+5.6g+7.3g+0.6g+5.6g+5.5g+5.9g+0. poreme}aj funkcije bubrega (sindrom preoptere}enja mastima).8g+4.3g+ 0.9g+6.8g+4.23g+7.6g+ 7.6g +7. Fresenius Kabi emulzija za inf.74g+5. akutni {ok. IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana.5g+5.6g+ 7.9g+0.3g+0.6g+5.3g+3.97+4.9g+9g+5.4g+5.97g+4.6g+7.5g+5.97g+4.6g+7.6g+7.9g+0. uro|eni poreme}aj metabolizma amino kiselina.3g+0.74g+5. ne sme se zamrzavati.04g+1.9+6.4g+5. insuficijencija jetre ili bubrega.9g+6.04g+1.9g+200g)/L emulzija za infuziju 1540ml (1400kcal) (190g+16g+11.9g+200g)/L Registar lekova 2011 461 .6g+5.23g+ 7.6g+7.3g+3. hiperhidracija.74g+ 5.04g+1.5g+5.8g+5. ND hiperpireksija.6g+5. 1026ml (900kcal) (190g+16g+11.8g+5.6g+1.8g+5.97+4.74g+5.4g+5.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2566ml (2300kcal) (190g+16g+11.

37g+0. Baxter rast.6g + 0. (8.47g+1.2g+1.57g+1. srca i jetre.26g+0.36g+4.76g+5.34g+4.12g+300g+0.134g +0. te{kih infekcija.4g + 0.21g+4. Hemomont rast.8g+5g+4.53g+0.4).74g+100g)/L OliClinomel N6-900E .45g+5.33g)/L Ringer s injection.33g+5. za inf.76g+4. srca i jetre. Baxter SA emulzija za inf.4g+5.3g +0. IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod hipotoni~ne i izotoni~ne dehidratacije u stanjima {oka.8g+6g+7.68g+5. Hemofarm rast. hiperhloremija.3g+4.19g+2.2g+3.78g+8.31g+0.74g+2.6g + 0.08g+5.75g +2.78g+4.za inf.64g+3.02g+3. Zdravlje rast.25g +3.3g+4.74g+200g)/L B05BB Rastvori za elektrolitni dizbalans B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid Ne preporu~uje se dugotrajna primena ovih preparata zbog visoke koncentracije hloridnih jona.203g)/L B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum acetat + natrijum glukonat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja.33g)/L B05BB01 natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja. (8.67g+2.22g+3.5g+10. te{kih infekcija. (20. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija.33g)/L Ringerov rastvor. za inf. Braun rast. Baxter SA emulzija za inf. me{avina IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana OliClinomel N4-550E.3g+3. opekotina. povra}anja. za inf.93g+6.12g+5.08g+3.99g+0.B05BA10 aminokiseline (alanin + arginin + glicin + histidin + izoleucin + leucin + lizin + metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + natrijum acetat + natrijum glicerofosfat + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza + kalcijum hlorid + maslinovo i sojino ulje. (5. hiperkalcemija Natrii chloridi infundibile compositum.36g +4.6g+9. Baxter SA emulzija.36g +2. opekotina. (17. kolapsa.8g+ 0.12g+400g+0.05g+ 0.3g+5. KI te{ka o{te}enja bubrega. KI te{ka o{te}enja bubrega.6g + 0.74g+200g)/L OliClinomel N7-1000E. alkaloza i hiperkalijemija Plasma Lyte 148 (pH 7. za inf.19g+2.93g+3.7g+11.4g+4. (11.47g+1. (8. 500ml (6g+3.39g+6.12g+5.98g+1.02g)/L 462 Registar lekova 2011 . B. KI hipervolemija. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija. opekotina.8g+6. za inf.3g +0. dijareje.8g+4g+5.12g+200g+0.1g+6. alkaloza i hiperkalijemija Jonolaktat.3g +0.6g+ 6.

. pneumonija. metaboli~ka acidoza. ND bol na mestu primene. povi{en intrakranijani pritisak. abdominalne perforacije. delirijum tremens. odr`avanje volumena ekstracelularne te~nosti za vreme i posle operacija. tromboflebitis.9% + 5%) B05BC Rastvori za osmotsku diurezu B05BC01 manitol IND profilaksa i rana terapija akutne insuficijencije bubrega. KI peritonitis. hipovolemija. te{ka sr~ana insuficijencija.257g +0. Hemofarm rast. pankreatitisa.27g+6. 10%. za inf.051g+75g)/L 463 Extraneal. hiperglikemija.4g+4. disbalans elektrolita (visok nivo K+). korigovanje hiponatremije koja je udru`ena sa smanjenim volumenom ekstracelularne te~nosti.54% + 2. dijalizu sa 7. Hemofarm rastvor za ispiranje be{ike (0.24g)/L Hartmanov rastvor. bol u grudima. dijabeti~na koma. ote`ano disanje. edem plu}a. za inf. za inf.B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja. mu~nina. KI hipertoni~na dehidratacija.294g+6.373g+0. akutna insuficijencija bubrega.5% ikodekstrina (5. u~estale stolice ili opstipacija. za inf.7%) B05D Rastvori za peritoneumsku dializu IND akutna i hroni~na bubre`na o{te}enja koja zahtevaju tretman dijalize. Braun rast. Registar lekova 2011 . kaheksija. respiratorna depresija Manitol. 20% B05C Rastvori za ispiranje B05CX Ostali rastvori za ispiranje B05CX10 manitol + sorbitol IND postoperativno ispiranje be{ike. natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + ikodekstrin rast. za perton. relativan gubitak belan~evina.02g+0. `e|. B. trovanja supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom. akutni napad glaukoma.za inf. KI pod uslovom da se izvesna koli~ina resorbuje sva stanja kod kojih je metabolizam sorbitola poreme}en ili onemogu}en Ispirol. Ne sme da se koristi za razbla`ivanje krvi jer izaziva aglutinaciju krvi. ~uvanje: na sobnoj temperaturi (u rasponu 4-25ºC) ne zamrzavati B05D. hipervolemija. 500ml. Zdravlje rast. KI te{ka o{te}enja jetre. izlivi u trbu{noj duplji.25g)/L B05BB02 natrijum hlorid + glukoza IND nadoknada vode i Na+. a mo`e do}i i do hemolize. akutna tubularna nekroza.5g+0. glavobolja. hipertoni~na dehidratacija Compound sodium lactate. bolovi u ramenima. Baxter H. (0. hernije. Hemofarm rast. alkaloza.4g+0.. nadra`aj vene. akutna insuficijencija bubrega. opekotina. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija. hipotenzija. poreme}aj balansa vode i elektrolita Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%. ND suva usta. preoperativna priprema za hirur{ki zahvat na oku. KI anurija.294g+3. forsirana osmotska diureza kod trovanja barbituratima i salicilatima.276g)/L Hartmanov rastvor. te{kih infekcija. 500ml (6. sve`e povrede i operacije abdomena. tumori abdomena.373g+0. 500ml(6g+0. Hemofarm rast. ND bol i napetost u abdomenu. 1000ml (6g+0.

Baxter H.1017)/L Dianeal PD4. 1.847g+0.25% glukoze. koji su na peritonealnoj dijalizi.36g+5.1017g)/L rast.48g+5.1017)/L rast.48g+0. dijalizu (15g+5.2573g+0. Gambro Gambrosol trio 40. dijalizu 2.925g 0. za perton.952g +0.646g+0.847g+0.393g+0.85g+1. Gambro rast. dijalizu (500g+5. za perton.38g+4.847g+0.1838g+0. 1.786+7.184g+0. dijalizu (2. dijalizu (1.64g+3. dijalizu (42. Fresenius Medical Care rast.85g +0.847g+0.209g+0.1838g+0.27g +5.86g +5. dijalizu (500g+5. Fresenius Medical Care rast.5%glukoze. za perton.25%glukoze.786+7.1017g)/L CAPD 17 Stay safe. rast.51g+0.38g+4. za perton.2573g +0.1838g+0.5g +5.1838g+0.184g+0.054g)/L 464 Registar lekova 2011 . 1.2573g+0.5g+5.72g+0.25mmol/L Ca (15g+5.925g 0. za perton.75mmol/L Ca (42.1017g)/L CAPD 2 Stay safe. za perton. dijalizu (3. za perton.1017g)/L CAPD 18 Stay safe.64g+3. dijalizu 2.38g+4.786g+7. rast.1017)/L CAPD 4 Stay safe.75mmol/L Ca (22.595g+0. za perton. Nutrineal PD4.51g+0...73g+ 5. glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid Balance.184g+0.786+7.1% aminokiselina (0. za perton.054g)/L rast.38g+4.1838g +0. dijalizu sa 1.64g+3. dijalizu(15g+5. dijalizu 4.952g+0. Baxter H.38g+4.1017)/L Balance. za perton. 1. dijalizu 4.38g)/L B05DB Hipertoni~ni rastvori B05DB.3g+0.786+7.051g)/L Gambrosol trio 10.73g+5.925g 0. Fresenius MedicalCare rast.64g+3.5+5. za perton.25mmol/LCa (22. za perton. Fresenius Medical Care rast.3%glukoze. Fresenius Medical Care rast.952g+0.64g+3.951g+1. za perton.73g+5.2573g+0. za perton.847g+0.72g+0.5g+5.0508g +4.847g+0.955g+0.1017g)/L CAPD 19 Stay safe.051g)/L rast. 1.2573g+0.714g+1. 1.3% glukoze.5% glukoze. dijalizu (22.64g+3.071g+0. Fresenius Medical Care rast.1017g)/L rast.786g+7.02g+0.209g+0.1017g)/L rast. za perton.48g+0.2573g+0.27g+0. za perton. za perton.. Fresenius Medical Care rast.75mmol/L Ca (15g+5. za perton.1838g +0. dijalizu (22. dijalizu 1.184g+0.25mmol/LCa (42. aminokiseline (tirozin + triptofan + fenilalanin + treonin + serin + prolin + glicin + alanin + valin + metionin + izoleucin + leucin + lizin + histidin + arginin) + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum laktat + natrijum hlorid IND nutricioni dodatak kod malnutricionih pacijenata sa renalnom insuficijencijom (albumini ni`i od 35g/L). dijalizu 1.57g +0.1017)/L CAPD 3 Stay safe.48g+0. dijalizu ((42.B05D. Fresenius MedicalCare rast.73g+5.051g)/L rast.

9% Natrii chloridi infundibile. hipokalijemija. poreme}aj sr~anog ritma. hipovolemi~na dehidratacija. 20ml (1mmol/ml) natrijum hidrogenkarbonat B05XA02 IND metaboli~ka acidoza kada je funkcija plu}a o~uvana. za inf. OPREZ insuficijencija bubrega. za rast. respiratorna acidoza. 0. hipernatrijemija. Fresenius Kabi konc. Fresenius Kabi pra{ak za rast.4%) B05XA03 natrijum hlorid IND izotoni~na dehidratacija. eklampsija. 0. hipovolemi~ki {ok. za inf.6mg + 40mg + 15mg + 4mg + 5μg + 100mg + 60μg + 0.6mg L-glutamina) BO5XC Vitamini BO5XC. hipohlorhidrija. za inf. Braun rast. mi{i}na slabost. 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134. za rast. KI alkaloza. hipoventilacija. Hemofarm rast. 0. urtikarija Soluvit N. umor. Zdravlje rast.100ml (8. hiponatrijemija. te{ko o{te}enje bubre`ne funkcije sa anurijom ili oligurijom.9% BO5XB Amino kiseline B05XB02 L-alanil + L-glutamin Dipeptiven. hipokalijemija. za inf. hipokalcemija. KI preosetljivost na bilo koji sastojak leka.9%. edemi hipertenzija. za inf.. alkalizacija u slu~aju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. aldosteronizam. hipokalijemija Natrii chloridi infundibile. Fresenius Kabi konc. mi{i}na hipertonija i gr~evi usled hipokalijemije. hiperosmolarnost.4mg)/10ml Registar lekova 2011 465 . vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina IND parenteralna ishrana. (2. Fresenius Kabi rast. za rast. nedostatak daha. svrab. hipervolemija. Fresenius Kabi konc. dodatak aparatima za odr`avanje kardiopulmonalnih funkcija.5mg + 3. ozbiljna hipernatrijemija. za inf. za inf. 0. deficit natrijuma kod hiperhloremi~ne hiponatremije. iznenadne promene raspolo`enja. akutna insuficijencija bubrega.9% Sodium chloride 0. epilepti~ni napad kod dece sa normalnim pH Natriumbicarbonat Fresenius. edem mozga ili plu}a. hiperosmolarnost.B05X Rastvori za intravensku primenu kao dopunska terapijska sredstva B05XA Rastvori elektrolita B05XA01 kalijum hlorid Kalium chlorid "Fresenius". KI hipertoni~na dehidratacija. ND metaboli~ka alkaloza.9% Sodium chloride. ND osip. akutna dekompenzacija srca. B. za inf.

ulcerativne lezije. 100000Aj 466 Registar lekova 2011 . inficirane rane (apsces.B06 OSTALA HEMATOLO[KA SREDSTVA B06A Ostala hematolo{ka sredstva B06AA Enzimi B06AA02 fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla IND hirur{ke rane. opekotine. poreme}aj koagulacije krvi. cervicitis. ubrzanje resorpcije edema i hematoma. OPREZ trudno}a. Galenika gastrorezistentna tabl.. dojenje.66Cj)/g B06AA. kombinacija IND spre~avanje nastanka edema. Mcneil mast (1Lj + 6. insuficijencija bubrega ili jetre Chymoral. tripsin. fistule) i superficijelni hematomi Fibrolan.

.

suva usta. 300mg rast. ND pogor{anje sr~ane insuficijencije. vrtoglavica. bubre`na insuficijencija. grupa III CO1BD01 amjodaron hlorid IND paroksizmalne ventrikularne tahikardije. KI trudno}a. ra{ na ko`i. poreme}aj u atrioventrikularnom sprovo|enju. za inj. Zdravlje tabl. kompenzovana opstruktivna miokardiopatija u sinusnom ritmu. akutna sr~ana insuficijencija. akutni miokarditis. WPW sindrom. dojenje. AV blok. glavobolja. supraventrikularne aritmije (pre svega atrijalna fibrilacija). KI hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. sve` infarkt miokarda. te`a opstruktivna bolest plu}a. disfunkcija tireoideje. prethodna digitalizacija. GIT smetnje. alergija na jod. fotosenzitivnost 468 Registar lekova 2011 . SA. istovremena parenteralna primena kalcijuma ili primena ve}ih doza vitamina D. KI dojenje.25mg rast. grupa I C C01BC03 propafenon hlorid IND svi oblici ventrikularnih i supraventrikularih ekstrasistola. AV ili intraventrikularni blok. OPREZ intoksikacija digitalisom. ventrikularne fibrilacije. nekompenzovana insuficijencija miokarda. edem plu}a. Hemofarm film tabl. gubitak o{trine vida. bradikardija. ND bradikardija. AV blok. hipotireoidizam. fibrilacija atrija pri WPW sindromu. poreme}aj krvne slike Propafen. povra}anje. Alkaloid film tabl. hiperkineti~ki sindrom. WPW sindrom. hiperkalcijemija. hipotenzija i kardiovaskularni kolaps (za parenteralnu primenu). abdominalni bol. 150mg. rekurentne i/ili hroni~ne paroksizmalne fibrilacije atrija rezistentne na ostale lekove. OPREZ smetnje u spermatogenezi (posle iv primene du`e od 7 dana). opstipacija. hipokalijemija. dijareja ili opstipacija. velike operacije na plu}ima. mu~nina. te{ka bradikardija i smetnje sprovo|enja. 0. miksedem. tahikardija. hipoksija. mijastenija gravis. ND glavobolja. 35mg/10ml Propafenon Alkaloid. za inj. kardiogeni {ok. grupa I i III CO1BC Antiaritmici. umor. astma. poreme}aj ritma srca. 0. lupus eritematodes. poreme}aj vida. bradikardija. pove}anje dojki (povla~e se prekidom primene glikozida) CO1AA05 digoksin Dilacor. ventrikularne i supraventrikularne tahikardije. WPW sindrom. hipertenzija (iv primena). depresija. 150mg CO1BD Antiaritmici. oboljenja jetre i bubrega. hipotenzija.25mg/2ml CO1B Antiaritmici. ishemijska bolest srca rezistentna na drugu terapiju. nesanica.D LBSEJPWBTLVMBSOJ!TJTUFN LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM CO1 LE^ENJE OBOLJENJA SRCA CO1A Sr~ani glikozidi CO1AA Glikozidi digitalisa IND zastojna sr~ana insuficijencija. disbalans elektrolita.

200mg tabl. periferna vazokonstrikcija. za rast. hipertenzija. sr~ana insuficijencija. hipertenzija. ND mu~nina. za rast. 100mg. oboljenja CNS-a. angioedema. akutnog napada astme. opstipacija ili dijareja. 200mg/10ml CO1CA07 dobutamin (u obliku hlorida) IND inotropna podr{ka u infarktu. hipertireoza. 200mg tabl. Admeda Arzneimittel konc. glaukom otvorenog ugla (oftamolo{ka primena). KI {ok koji nije anafilakti~kog porekla. glavobolja. Admeda Arzneimittel konc. 150mg/3ml CO1C Stimulansi sr~anog rada. mu~nina. sanofi aventis Sedacoron. za inj. KI izra`ena hipotenzija i tahikardija. povra}anje. za rast. KI tahiaritmija. hipotenzija ili hipertenzija Dopamin Admeda 50. Haupt Pharma konc. za rast. 1mg/ml CO1CX Drugi stimulansi sr~anog rada CO1CX08 levosimendan IND kratkotrajna terapija akutne dekompenzovane te{ke hroni~ne sr~ane insuficijencije u slu~ajevima kada konvencionalna terapija nije dovoljna. koronarna ishemija. KI idiopatska hipertrofi~na subaortalna stenoza. suva usta. koronaropatije. za inj. feohromocitom. tahiaritmija. 50mg/5ml Dopamin Admeda 200. 12. 150mg/3ml rast. trudno}a. tremor. strah. hpokalijemija. za inf. mla|i od 18 godina. Sandoz Cordarone. 200mg tabl. atrijalna fibrilacija. 250mg/50ml CO1CA24 epinefrin (adrenalin) hlorid IND hitan tretman akutne anafilakse. aritmija. krvarenja (lokalna primena). anemija. hipertenzija. dojenje. povra}anje. za inf. palpitacije.5mg/5ml Registar lekova 2011 469 . Jugoremedija rast. ventrikularne ekstrasistole. vazokonstrikcija kod primene lokalnih anestetika. ND glavobolja. OPREZ dijabetes. za inf. Ebewe tabl. Abbott konc. kardiomiopatije. tireotoksikoze. Zdravlje Amiodaron Sandoz. za inf. septi~ni i kardiogeni {ok. aritmije. vrtoglavica. anginalni bol Dobutamin Admeda 200. te{ka renalna i hepati~ka insuficijencija. ishemija miokarda. sni`enje hemoglobina Simdax. za inj. ote`ano disanje. OPREZ blaga ili umerena renalna i hepati~ka insuficijencija. isklju~uju}i sr~ane glikozide CO1CA Adrenergi~ka i dopaminergi~ka sredstva CO1CA04 dopamin hlorid IND kardiogeni {ok kod infarkta ili operacija srca. cerebralno krvarenje (retko) Adrenalin HCl 1:1000. za inf. tahikardija. za rast. sr~anog zastoja. ND tahikardija. 200mg rast.Amiodaron. hladni ekstremiteti. preosetljivost na lek. hipotenzija. 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250. kod operacija srca. insomnija. Haupt Pharma konc. ND tahikardija. vrtoglavica. tahikardija.

20mg Isosorb retard. glaukom o{trog ugla.12 sati 5. OPREZ terapiju ne prekidati naglo. Hemofarm rast. kapsule sa produ`enim delovanjem. Hemofarm tabl. Zdravlje kaps. 80mg Lentonitrat 50. reverzibilna tolerancija koja se izbegava diskontinuiranom upotrebom ili doziranjem sa pauzom od 12 sati izme|u podnevne doze prethodnog dana i jutarnje doze slede}eg dana Po~etak i trajanje dejstva nitrata u zavisnosti od oblika i na~ina primene nitrati na~in primene iv po~etak dejstva 1 . tvrda sa prod. 40mg Monosan. ND glavobolja. 30 min. Srbolek sublingvalna tabl.12 sati 4 . ortostatska hipotenzija. Srbolek kaps. tvrda sa prod. traume glave. oslob. 50mg izosorbid dinitrat CO1DA08 Cornilat. adjuvantna terapija hroni~ne insuficijencije miokarda. sa modif. sporo 60 -120 min. Srbolek kaps.2 min. spre~avanje napada angine pektoris.6ml Nitroglicerin.4mg/dozi pentaeritritil tetranitrat CO1DA05 Dilcoran 80. tahikardija. gliceril trinitrat sublingvalno-lingvalete i sprej 1 . Hemofarm tabl.40 min. 40mg 470 Registar lekova 2011 ..3 min. 5mg/1. 20mg. Galenika tabl. 20mg Difutrat. 4 . cerebralna hemoragija. sprej i injekcije su za akutni napad. 1mg/1. za inj. Slaviamed tabl.6ml konc. 20mg izosorbid 5 mononitrat CO1DA14 Monizol. oralno izosorbid dinitrat oralno-retard oblik izosorbid mononitrat pentaeritritil tetranitrat oralno oralno 20 .8 sati CO1DA02 gliceril trinitrat Nirmin. Pohl Boskamp sublingvalni sprej 0. KI kolaps. tvrda sa prod. mast i TTS za profilaksu.CO1D Vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DA Organski nitrati IND akutni napad angine pektoris kod bolesnika sa stabilnom anginom ili vazospasti~kom anginom. trajanje dejstva 3 . crvenilo lica.6 sati 8. anemija. upozorenje: sublingvalne tabl. oslob. 20mg.5mg Nitrolingual. 0. oslob. oslob. vrtoglavica. za inf.5 min. 30 . za rast.60 min.

feohromocitom. ND mu~nina. dojenje. kombinovanje sa drugim antihipertenzivima. vrtoglavica. I kombinovanje sa jakim inhibitorima citohroma P450 (ketokonazol. 2mg Lopion forte. eritromicin. sr~ana frekvencija ni`a od 60 otkucaja u minuti. upotreba kod bolesnika sa QT sindromom. vrednost klirens kreatinina manja ili jednaka 15ml/min kod starijih osoba. oslob.5mg C02 ANTIHIPERTENZIVI C02A Antiadrenrgici centralnog delovanja C02AB Metildopa C02AB02 metildopa IND hipertenzija. klaritromicin. KI oboljenja jetre. KI trudno}a. 4mg Lopion retard. akutni ifarkt miokarda. terapija postinfarktnog stanja. sindrom bolesnog sinusa. KI trudno}a dojenje. Jugoremedija tabl. 8mg Molicor. hipotenzija. GIT smetnje. 250mg Registar lekova 2011 471 . nestabilna angina pektoris. kardiogeni {ok. insuficijencija bubrega ili jetre. bol u trbuhu. oslob. te{ka hipotenzija. pruritus Lopion. depresija. svetlucanje pred o~ima. Hemofarm film tabl. bolesnici sa pejsmejkerom. sa prod. terapija i profilaksa angine pektoris. ND bradikardija. ND sedacija. ND glavobolja. Srbolek tabl. glavobolja Preductal MR. Jugoremedija tabl. niti kao inicijalna terapija kod bolesnika koji su prele`ali infarkt miokarda. nelfinavir. glavobolja. sve`i infarkt miokarda. te{ka insuficijencija jetre. 35mg CO1EB17 ivabradin IND simptomatska terapija hroni~ne stabilne angine pektoris kod bolesnika sa normalnim sinusnim ritmom kod kojih je kontraindikovana primena beta blokatora. gr~evi u mi{i}ima. hemoliti~ka anemija Methyldopa. itrakonazol. trudno}a.CO1DX Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DX12 molsidomin IND insuficijencija miokarda. aritmija. hroni~na sr~ana slabost. vertigo. AV blok prvog stepena. insuficijencija bubrega. povra}anje. sa prod. KI izrazita hipotonija. depresija u anamnezi. 250mg Metildopa. ritonavir) dovodi do pove}anja kocentracije ivabradina u plazmi Coraxan. hepatotoksi~nost. zamu}en vid. suva usta. sino-atrijalni blok. poreme}aj ejakulacije. Jugoremedija tabl. nedostatak vazduha. ventrikularne ekstrasistole. mu~nina. AV blok drugog i tre}eg stepena. dijareja ili opstipacija. kardiogeni {ok. 5mg. OPREZ hipotenzija. u mirovanju pre po~etka le~enja. GIT smetnje. 2mg CO1EB Ostali preparati u terapiji bolesti srca CO1EB15 trimetazidin hlorid IND profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris. kod nestabilne angine. retinitis pigmentosa. kolaps. Servier film tabl. Servier tabl. Srbolek tabl. 7. mo`dani udar. OPREZ ne koristi se u akutnom napadu.

drugi i tre}i stepen AV bloka. edemi. nestabilna angina pektoris. OPREZ pove}anje hepati~kih aminotranferaza. ND ortostatska hipotenzija. dispneja. sr~ana slabost. Solvay film tabl. dermatitis.C02AC Antagonisti imidazolinskih receptora C02AC05 moksonidin IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. trudno}a. nemir. KI trudno}a. `utice. oslob. 1mg C02C Antiadrenergici sa perifernim delovanjem C02CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora C02CA04 doksazosin (u obliku mesilata) IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. sa prod. epigastri~ni bol. ND dijareja. Zdravlje tabl.4mg C02AC06 rilmenidin IND arterijska hipertenzija. retko reakcije na ko`i Moxogamma. istovremena primena ciklosporina. poreme}aj sna. ra{. suva usta. gastrointestinalni refluks. umor. glavobolja. groznica. gr~evi u mi{i}ima. bol u le|ima i ekstremitetima. eritem.2mg. Servier tabl. ortostatska hipotenzija. OPREZ ako je potrebno prekinuti istovremenu primenu beta blokatora. astenija. abdominalnih bolova. 62. nesanica ili pospanost. 0. povra}anje. crvenilo. mu~nina. astenija Tenaxum. KI umereno do te{ko o{te}enje jetre. sinoartrijalni blok. prvo se prekida davanje beta blokatora a zatim moksonidin posle nekoliko dana. malaksalost. 1mg.). dojenje. somnolencija. po `ivot prete}a aritmija. hladni ekstremiteti. mu~nina. inficirani ulcer ko`e. 50mg/10ml C02KX Ostali antihipertenzivi C02KX01 bosentan IND primarna idiopatska ili porodi~na pulmonarna arterijska hipertenzija. vrtoglavica. vrtoglavica. Artesan film tabl. bradikardija. dijareja. dojenje. sinusni sindrom.5mg 125mg 472 Registar lekova 2011 . kod `ena u reproduktivnom periodu neophodno je primeniti efikasnu kontracepciju (isklju~uju}i hormonske kontraceptive zbog mogu}e interakcije). infekcija urinarnog trakta. periferni edem. skora{nji infarkt miokarda ili insult mozga. mialgije i groznice terapiju. 2mg Kamiren XL.2mg. terapiju treba prekinuti u slu~aju pojave mu~nine. 4mg C02CA06 urapidil (u obliku hlorida) IND hipertenzivna kriza. dispneja Ebrantil. abdominalni bol. 0. za inj. OPREZ je potreban kod davanja prve doze.3mg. glavobolja. ND palpitacije. Actelion Pharmaceuticals film tabl. letargije. epilepsija. opstipacija. ozbiljno oboljenje koronarnih arterija. vazodilatacija. benigna hiperplazija prostate. anksioznost. ND suva usta. Nycomed rast. KI ozbiljna depresija. depresija. pove}anje aminotransferaza Tracleer. zamor. u trudno}i i kod dojenja Alphapres. prazosin i dr. insuficijencija bubrega ili jetre. angioedem u anamnezi. kontrolisana hipotenzija u anesteziji. 0. KI trudno}a.4mg Physiotens. stenoza aorte. znojenje. opstipacija. 0. pruritus. 25mg/5ml. ND vrtoglavica. hipertenzija rezistentna na druge lekove. Krka tabl. depresija. Parkinsonova bolest. te{ka bubre`na insufijencija. OPREZ trudno}a. 0. KI alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin. upotreba alkohola u toku tretmana. glaukom.

hipomagnezijemija. ND hipokalijemija. porfirija.5mg C03C Sna`ni diuretici (Henleove petlje) C03CA Sulfonamidski diuretici. zamor. hiperglikemija. anoreksija. 2. Jugoremedija tabl. hipotenzija. hipovolemija. dijabetes. za inj. monokomponentni C03CA01 furosemid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog. ra{. hiperkalcemija.5mg Rawel SR. hiperglikemija. hipokalijemija.5mg Indapres SR. hiperkalcemija. retencija vode i elektrolita.C03 DIURETICI C03A Slabi diuretici. ascit usled o{te}enja jetre ili sr~ane insuficijencije. hiponatrijemija. OPREZ trudno}a. smanjena funkcija bubrega. te{ka hiponatrijemija. hipohloremi~ka alkaloza. giht. gr~evi. povra}anje. trombocitopenija. giht. hiperuricemija. ND hiponatrijemija. hipohloremi~ka alkaloza. dojenje. usled vaskularnih okluzija. Sopharma rast. mu~nina. Hemofarm tabl. KI te{ka insuficijencija jetre ili bubrega. insulin zavisni dijabetes. alergija na sulfonamide. 40mg rast. oslob. blaga i umerena hipertenzija. 10mg/ml Registar lekova 2011 473 . posle opekotina). insuficijencija jetre. ND hipotenzija.1. fotosenzitivnost. hiponatrijemija. hipertrofija prostate. oslob. GIT smetnje. impontencija Indapres. te{ka hipokalijemija. dojenje. GIT smetnje. monokomponentni C03BA11 indapamid IND esencijalna hipertenzija. Krka tabl. KI insuficijencija bubrega sa anurijom. tiazidi C03AA Tiazidi. ciroza jetre. isklju~uju}i tiazide C03BA Sulfonamidski diuretici. 1. te{ka o{te}enja jetre. KI skora{nji cerebrovaskularni inzult. hiperparatireoidizam. dojenje. re|e neutropenija. sa modif. Adisonova bolest. lupus. pove}anje koncentracije urata u plazmi. renalnog. preosetljivost na sulfonamide. hipokalijemija. retko depresija kostne sr`i Furosemide Sopharma. monokomponentni C03AA03 hidrohlorotiazid IND edemi razli~itog porekla. giht. hipokalijemija. sa prod. blaga i umerena hipertenzija. hiperuricemija. giht. OPREZ trudno}a. OPREZ trudno}a. glavobolja. gr~evi u mi{i}ima. porfirija. hemoliti~ka anemija Diunorm. fotosenzitivnost. 10mg/ml Lasix. dijareja ili opstipacija. Slaviamed tabl. Hemofarm film tabl. za inj. hiperaldosteronizam. 25mg C03B Slabi diuretici. hipomagnezijemija. hiperglikemija.

hipohloremi~ka alkaloza. mu~nina. OPREZ trudno}a. renalnog. retko depresija kostne sr`i Diuver. insuficijencija jetre. urtikarija. ND mu~nina. trombocitopenija. akutna bubre`na insuficijencija. umerena hipertenzija. hiperkalijemija. hiponatrijemija. hipovolemija. abdominalni bol. ciroza jetre. 50mg 474 Registar lekova 2011 . edemi kod kongestivne sr~ane insuficijencije i nefrotskog sindroma. povra}anje. disbalans elektrolita. hipertenzija. hipertrofija prostate. KI dojenje. pielonefritis. sr~ana slabost. ototoksi~nost. ascites. eozinofilija. ND gr~evi mi{i}a. vrtoglavica. abdominalni gr~evi. dehidratacija. trovanje salicilatima i barbituratima. maligni ascites. KI insuficijencija bubrega sa anurijom. dojenje. vrtoglavica. istovremena primena diuretika koji {tede kalijum. dojenje.5mg/2ml C03CA04 torasemid IND edemi razli~itog porekla. ulceracije. leukopenija. dispepsija. arterijska tromboza dislipidemija. hepati~nog. 10mg C03D Diuretici koji {tede kalijum C03DA Antagonisti aldosterona C03DA01 spironolakton IND primarni aldosteronizam. slabost. 100mg C03DA04 eplerenon IND hipertenzija. faringitis. 5mg. hiperglikemija. dehidratacija.C03CA02 bumetanid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog. hiponatrijemija. hiponatrijemija. OPREZ trudno}a. Galenika tabl. zamor. 25mg. hipokalijemija. Hemofarm tabl. renalna insuficijencija. OPREZ trudno}a. encefalopatija. dojenje. mentalna konfuzija. povra}anje. hipotenzija. 0. gubitak elektrolita. KI hiperkalijemija. hiperuricemija. insomnija. ascites zbog ciroze jetre kod neazotemi~nih bolesnika. glavobolja. postmenopauzalno krvarenje Spironolakton. te{ka hipokalijemija. alergija na spironolakton. hipovolemija . ciroza jetre. OPREZ trudno}a. dijareja ili opstipacija. pove}anje kreatinina. gastri~no krvarenje. esencijalna arterijska hipertenzija. hipomagnezijemija. mu~nina. preosetljivost na sulfonamide. gr~evi u nogama. Pfizer film tabl. cirkulatorni kolaps. re|e povra}anje. anoreksija. groznica. dijareja. povra}anje. porfirija. ra{ Yurinex. glavobolja. azotemija Inspra. mu~nina. giht. ginekomastija. hipotenzija. za inj. starije osobe. Pliva tabl. gastritis. KI hiperkalijemija. letargija. amenoreja. ND dijareja. hepati~na koma. gr~evi. acidoza. glavobolja. premenstrualni. hipotenzija. pospanost. pruritus. edem plu}a). anoreksija. ataksija. ND hiponatrijemija. alkalne fosfataze i bilirubina u serumu. 25mg. anurija. fibrilacija pretkomora. u trudno}i. impotencija. 1mg rast. anurija. tokom terapije pratiti koncentraciju kalijuma u serumu.

gangrena). KI trudno}a. te{ka hipotenzija (samo za parenteralnu primenu). Hemofarm tabl. opstipacija ili dijareja. hiperuricemija. kongestivna sr~ana insuficijencija sa hipokalijemijom. polidipsija. istovremena upotreba antihipertenziva. vrtoglavica.C03E Kombinacije diuretika koji {tede kalijum sa ostalim diureticima C03EA Tiazidni diuretici i diuretici koji {tede kalijum C03EA01 amilorid + hidrohlorotiazid IND arterijska hipertenzija. 600mg rast. hiperkalijemija. te{ka koronarna i cerebralna skleroza. aritmija. Hemofarm tabl.5mg Registar lekova 2011 475 . oslob. (10mg + 5mg) C04 PERIFERNI VAZODILATATORI C04A Periferni vazodilatatori C04AD Derivati purina C04AD03 pentoksifilin IND poreme}aji periferne cirkulacije (Claudicatio intermitens. ciroza jetre sa ascitesom. Hemofarm tabl. esencijalna arterijska hipertenzija. nadimanje.5mg. porfirija. hiperkalijemija. 400mg Pentoksifilin. Galenika tabl. hiperuricemija (re|e) Lometazid. Jugoremedija oblo`ena tabl. KI preosetljivost na amilorid. antikoagulanasa. OPREZ insuficijencija bubrega. hepati~na koma. fotosenzitivnost Hemopres. pruritus. dijabeti~na angiopatija. Galenika tabl. zamor. mu~nina. poreme}aj varenja Damaton. ortostatska hipotenzija. zamor. obliterantni endarteritis. anurija. 100mg/5ml C04AE Ergot alkaloidi C04AE01 dihidroergotoksin mesilat IND dodatna terapija po~etne i blage senilnosti. dojenje. glavobolja. hidrohlorotiazid ili sulfonamide. `e|. deca. KI trudno}a. skora{nji infarkt miokarda. o{te}enje funkcije bubrega. ND mu~nina i prolazna nelagodnost u GIT-u. ND alergijske reakcije na ko`i. (5mg + 50mg) C03EA12 amilorid + metiklotazid IND edemi razli~ite etiologije (prvenstveno kod insuficijencije srca). bradikardija. osip. sa prod. anurija. ortostatska hipotenzija. ergotizam Redizork. OPREZ trudno}a. OPREZ intravenska i intraarterijska primena kod te{kih sr~anih aritmija. 1. deca. mla|i od 18 godina. nazalna kongestija. 400mg film tabl. oslob. suva usta. suva usta. mu~nina. KI akutna ili toksi~na psihoza. 4. akutno krvarenje. dojenje. slabost. promrzline. opstipacija ili dijareja. mu~nina. napetost u stomaku. za inj. parestezije. dijabeti~na nefropatija. ulkus potkolenice. posttrombozni sindrom. sa prod. ND anoreksija. bradikardija. dijabetes. dojenje. 400mg Trental. hiperkalijemija. ND anoreksija.

umor. OPREZ istovremena primena antiagregacionih i antikoagulantnih lekova. upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. glavobolja. TBC. nesanica. poreme}aji periferne cirkulacije.4mg) rektalna mast (0. gljivi~ne. Pfizer film tabl. Menarini gel 1000ij/g ViaTromb.6mg + 11. bradikardija Sermion. KI otvorene rane.7mg + 30mg) rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g fluorometolon + neomicin (u obliku sulfata) + feniramin hlorid C05AA06 Delmeson. KI trudno}a. ekcemi u anorektalnom predelu. ND mogu}i sistemski efekti kortikosteroida i ote`ano zarastanje fisura i ragada C05AA Proizvodi koji koja sadr`e kortikosteroide C05AA04 heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol Hepathrombin H. gel 2400ij/g 476 Registar lekova 2011 . ND crvenilo ko`e. Pharbil Watrop sprej za ko`u.5mg) rektalna mast (50mg + 10mg)/g C05B Antivarikozna sredstva C05BA Heparin i heparinoidi za lokalnu terapiju C05BA03 heparin natrijum IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije. pruritus. Hemofarm mast 300ij/g Hepathrombin 50000. za~epljenje vena koagulumom. rane koje se gnoje.C04AE02 nicergolin IND cerebrovaskularna insuficijencija. lues). dijareja. A. povr{inske analne fisure. ND svrab. hipotenzija. 30mg C05 VAZOPROTEKTIVI C05A Lokalna antihemoroidna sredstva IND spolja{nji i unuta{nji hemoroidi. primena na sluznice. ragade. Hemofarm supozitorija (120ij + 1. povra}anje. upala vena sa trombozom. sve` infarkt miokarda. bradikardija. KI infekcije anorektalne regije (bakterijske. Jugoremedija supozitorija (0. varikozni ulkusi. vrtoglavica. Hemofarm gel 300ij/g Hepathrombin 30000. crvenilo ko`e Hepathrombin 30000.5mg)/g C05AD Proizvodi koji sadr`e lokalne anestetike C05AD04 polikrezulen + cinhokain hlorid Faktu. dojenje.1mg + 3mg + 7.2mg + 1. Hemofarm mast 500ij/g Lioton 1000. ose}aj toplote. poreme}aji cirkulacije u oku i srednjem uhu. Nycomed supozitorija (100mg + 2. Hemofarm gel 500ij/g Hepathrombin 50000. proktitis. te{ka krvarenja.

Galenika gel (300ij + 4mg)/g Hepalpan. gorak ukus. KI otvorene rane. istovremena primena sa iMAO zbog rizika od hipertenzivne epizode. za~epljenje vena koagulumom. rane koje se gnoje. ND svrab. 150mg Registar lekova 2011 477 .5mg)/g Hepan. dijareja. OPREZ trudno}a. poreme}aji retinalne i/ili horiodalne cirkulacije (uz adekvatnu etiolo{ku terapiju). (450mg + 50mg) C05CA54 ekstrakt Gingko biloba + trokserutin + heptaminol hlorid IND venolimfati~ka insuficijencija (ose}aj te`ine i bol u nogama). akutne tegobe kod hemoroida. OPREZ trudno}a. tvrda 300mg {ume}a tabl. Servier film tabl. ND svrab. veoma retko angioedem i glavobolja Endotelon. adjuvans u terapiji limfedema kod operacije i radio. procianidolni oligomeri IND venolimfati~na insuficijencija.. dojene. dojenje. upala vena sa trombozom. Novartis kaps. Galenika krem (300ij + 2. fotosenzitivnost. ND blagi i nespecifi~ni gastrointestinalni ili neurovegetativni poreme}aji Phlebodia. ND mu~nina. 50mg.C05BA53 heparin natrijum + dekspantenol IND adjuvantna terapija kod povr{inskog tromboflebitisa. peckanje Hepalpan. dojenje. bolesnici sa kongenitalnom galaktozemijom. hemoroidi Detralex. tabl. tvrda (14mg+300mg+300mg) C05CA. akutne tegobe kod hemoroida.terapije karcinoma dojke. Ipsen kaps. KI hipertireoidizam. ND GIT smetnje. ekcem). crvenilo. o{te}enoj ko`i i sluzoko`i. crvenilo ko`e Venosan. 1g gel 2% C05CA03 diosmin IND hroni~na venska insuficijencija ("te{ke" noge). ose}aj pe~enja u epigastrijumu. sindromom malapsorpcije glukoze ili galaktoze (zbog prisustva laktoze u preparatu). KI primena na velikoj povr{ini ko`e. OPREZ trudno}a. OPREZ trudno}a. Jadran gel (500ij + 5mg)/g C05BA 53 heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije. varikozni ulkusi. ra{ sa i bez pruritusa. dojenje Venoruton. 600mg C05CA53 diosmin + hesperidin IND hroni~na venska insuficijencija. alergijske reakcije (urtikarija. re|e palpitacije Ginkor fort. Bosnalijek gel (100ij + 10mg + 10mg)/g C05C Preparati za stabilizaciju kapilara C05CA Biflavonoidi C05CA04 trokserutin IND olak{avanje tegoba i smanjene otoka povezanih sa hroni~nom venskom insuficijencijom. primena na sluznice. Innotech film tabl. sanofi aventis gastrorezist. OPREZ istovremena primena oralnih antikoagulanasa. 500mg.

Abbott tabl. ra{. vrtoglavica. stabilna sr~ana insuficijencija. OPREZ je potreban kod poreme}aja periferne cirkulacije (Raynaud-ova bolest. flatulencija. metaboli~ka acidoza. profilaksa migrene angina pektoris. bradikardija. 50mg. pogor{anje intermitentne klaudikacije. kardiogeni {ok. profilaksa migrene hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. bronhospazam (naro~ito neselektivni). ND glavobolja. stabilna sr~ana insuficijencija. oslob. mu~nina. 40mg C07AA07 sotalol hlorid IND aritmija uklju~uju}i ventrikularnu tahiaritmiju Darob mite. za inj. tvrda 500mg C07 BLOKATORI BETA . sindrom bolesnog sinusa. nemirni snovi. profilaksa infarkta miokarda. selektivni C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija. opstipacija ili dijareja. 5mg/5ml 478 Registar lekova 2011 . dispneja. profilaksa migrene Propranolol.adrenergi~kih receptora. neselektivni C07AA05 propranolol hlorid IND hipertenzija. disbalans lipoproteina.C05CX Ostala sredstva za stabilizaciju kapilara C05CX01 kalcijum dobesilat IND prevencija i le~enje dijabet~ne retinopatije i patolo{kih stanja venske cirkulacije donjih ekstremiteta udru`enih sa edemima.100mg rast. uremija. bronhospazam. periferna vazokonstrikcija. AV blok II i III stepena. dispepsija. 50mg. hipotenzija feohromocitom. profilaksa posle infarkta.adrenergi~kih receptora. dojenje. hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija.100mg Presolol. dijareja.ADRENERGI^KIH RECEPTORA C07A Blokatori beta . angina pektoris. umor. intermitentna klaudikacija). sa prod. sr~ana dekompenzacija. OPREZ prvi trimestar trudno}e Doxi-Hem. terapiju ne prekidati naglo. Hemofarm film tabl. bradikardija. 50mg. sr~anog bloka prvog stepena i Prinzmetal-ove angine. profilaksa infarkta miokarda. labilni dijabetes. parestezije. bradikardija. suve o~i (smetnja za kontaktna so~iva). hipotenzija. nekompenzovana sr~ana insuficijencija. Hemofarm kaps. edem. povra}anje. razli~ite mikroangiopatije. aritmija. Galenika tabl.100mg C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija. AstraZeneca tabl. aritmija. astma. profilaksa migrene Corvitol. Berlin Chemie tabl. 25mg. aritmija. opstruktivna bolest plu}a u anamnezi. Betaloc ZOK. gubitak libida C07AA Blokatori beta . aritmije. angina pektoris.adrenergi~kih receptora KI trudno}a. 80mg C07AB Blokatori beta .

100mg Prinorm. 5mg. Ni Medic tabl. 5mg Nebivolol Sandoz. 10mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND stabilna. 10mg Concor. Sandoz film tabl. 190mg C07AB03 atenolol IND hipertenzija. stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija Binevol. Sandoz tabl. 100mg Panapres. 10mg Byol. Nini tabl. 10mg C07AB12 nebivolol (u obliku hlorida) IND esencijalna hipertenzija. Acavis tabl. Merck film tabl. 5mg. 100mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND hipertenzija. Zdravlje tabl. angina pektoris. Galenika tabl.5mg. 5mg. Hemofarm tabl. aritmija. 100mg Atenolol. Berlin Chemie tabl. 5mg Registar lekova 2011 479 .5mg . Jugoremedija tabl. oslob. 10mg Bisobel. 5mg. stabilna sr~ana insuficijencija funkcionalne clase II i III. aritmija Atenolol. angina pektoris. 47. Sandoz film tabl. 2. 5mg. Belupo tabl. 10mg Bisoprolol. 5mg. 2.5mg. 5mg Bisoprolol. Hemofarm film tabl. Merck film tabl. profilaksa migrene Metoprol XL Sandoz. 5mg Nebispes. 95mg. Nini tabl. hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funcijom Concor Cor. 25mg Atenolol. 10mg Tensec. 2. 5mg Nevotens.5mg. 50mg. angina pektoris Bilokord. Pharmanova tabl. 5mg. profilaksa posle infarkta miokarda. 2. PharmaSwiss tabl 5mg Nebilet.C07AB02 metoprolol sukcinat IND hipertenzija. sa modif.5mg. Niche Generics tabl.

KI te{ka hroni~na insuficijencija srca. kardiogeni {ok. 25mg Carvedilol Sandoz. Slaviamed tabl. impotencija. 12.5mg. (5mg +12. Prinzmetalova angina.25mg. retko sinkopa i edem.5mg) 480 Registar lekova 2011 . Hemofarm film tabl.25mg. te{ka bradikardija. 12.5mg Milenol. 25mg Carvetrend. hrini~na opstruktivna bolest plu}a. 25mg Karvileks. 6.adrenergi~kih receptora i tiazidi C07BB blokatori beta . oboljenja perifernih krvnih sudova. glavobolja.25mg). 3.5mg.5mg. Merck film tabl. bronhijalna astma. 12.5mg Dilatrend. hipotenzija . 12.25mg. (5mg + 6. 6. bradikardija. 6. poreme}aj sna. Roche tabl.1 25mg. poreme}aji sinusnog ritma. 3. 12.25mg.25mg) Tensec plus.adrenergi~kih receptora C07AG02 karvedilol IND hipertenzija. 25mg C07B Blokatori beta . suva usta. ND vrtoglavica. hroni~na insuficijencija miokarda (kombinovan sa drugim lekovima). Artesan film tabl. iritacija o~iju. Pliva tabl. GIT smetnje. 25mg Coryol. pa koncentracija leka u plazmi mo`e da bude i do pet puta ve}a nego kod osoba sa normalnom funkcijom jetre. insuficijencija bubrega. (10mg + 6. trombocitopenija.125mg.5mg. iscrpljenost. Krka tabl. 12. pove}anje transaminaza Carvedigamma. AV blok II i III stepena. Hemofarm tabl.25mg.5mg. smanjenje periferne cirkulacije.25mg). 6. angina pektoris. ortostatska hipotenzija. OPREZ kod osoba sa cirozom jetre bioiskoristljivost preparata karvedilola se pove}ava.C07AG Blokatori alfa i beta . Zdravlje tabl. 25mg Coryol.5mg+ 6. 12. Sandoz film tabl 6. smanjena funkcija jetre. (2.adrenergi~kih receptora selektivni i tiazidi C07BB 07 bisoprolol + hidrohlorotiazid Lodoz.

dojenje. Ni Medic tabl. 20mg Nifelat P. Hemofarm kaps. vrtoglavica. Zdravlje tabl. 10mg Vazotal. 5mg. Galenika tabl. eritema multiforme Alopres. Zdravlje tabl. sa. umor. 10mg Fopin. Zdravlje tabl. 20mg Nifelat. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nifedipin. 5mg.5mg. 10mg Amlodipin. Jugoremedijua tabl. 5mg. Raynaud-ov fenomen. edem gle`njeva. 5mg. 10mg Amlopin. vrtoglavica Plendil. oslob. alergijske reakcije na ko`i. poliurija. 5mg. ND glavobolja. crvenilo lica. Hemofarm tabl. 10mg Amlodil. 10mg C08CA02 felodipin IND hipertenzija. nekontrolisana sr~ana insuficijencija. sa modif. porfirija. 5mg. dijareja). KI nestabilna angina pektoris. hipertenzivna kriza. 10mg Amlodipin. bol u o~ima. Sandoz tabl. 10mg C08CA05 nifedipin IND angina pektoris. KI trudno}a. nestabilna angina. prvi mesec posle infarkta miokarda. OPREZ smanjena funkcija jetre. o{te}enja jetre. 10mg Amlogal. KI trudno}a. Adamed tabl. 2. 10mg Norvasc. Hemofarm film tabl. fotosenzitivnost. umor. Bosnalijek kaps. hipotenzija. dojenje. 5mg. tvrde sa prod.C08 C08C BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa prete`no vaskularnim delovanjem C08CA Derivati dihidropiridina C08CA01 amlodipin (u obliku besilata) IND arterijska hipertenzija. kardiogeni {ok. 5mg. hipertenzija (retard oblici) . izrazita stenoza aorte. trudno}a. 20mg Nipidin. 10mg Amlodipin PharmaSwiss. PharmaSwiss tabl. oslob. 5mg. 10mg Monodipin. Zdravlje kaps. 5mg. sa prod. ND glavobolja. 5mg. AstraZeneca tabl. tvrda 5mg Amlodipin. Pfizer tabl. Krka tabl. (mu~nina. depresija. GIT smetnje. primena u prvom mesecu posle infarkta miokarda. 5mg. ND glavobolja. oslob. zabranjena upotreba soka od grejpfruta. 5mg. mu~nina. oslob. 5mg. Ufar tabl. oslob. sa prod. 10mg Tenox. izrazita stenoza aorte. vazospasti~na angina pektoris. stenoza aorte. crvenilo lica. palpitacije. kardiogeni {ok. 10mg Amlonorm. stabilna angina pektoris. retko hiperplazija gingive. PharmaSwiss tabl. modif. 20mg Registar lekova 2011 481 . edemi. profilaksa angine pektoris.

KI trudno}a. porfirija. tahikardija. 10mg. aritmije. nele~ena insuficijencija miokarda. 20mg Lercanil. periferni edemi. glavobolja. Hemofarm film tabl. kardiogeni {ok. alergijske reakcije. ND hipotenzija. Galenika film tabl. KI trudno}a. Srbolek oblo`ena tabl. bradikardija. Zdravlje oblo`ena tabl. palpitacije. 40mg. crvenilo lica. atrijalni flater i fibrilacija koja prati WPW sindrom. 10mg. 80mg Verapamil Alkaloid. ne preporu~uje se istovremena upotreba beta-blokatora. Berlin Chemie film tabl. vrtoglavica. 20mg C08CA13 lerkanidipin hlorid IND blaga i umerena hipertenzija. trudno}a. dojenje. I izbegavati istovremenu primenu drugih Ca blokatora. gingivalna hiperplazija (dugotrajna primena). te{ka insuficijencija jetre i bubrega. hipertenzija. ND crvenilo lica. 80mg 482 Registar lekova 2011 . astenija. povra}anje. 10mg C08D Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce C08DA Derivati fenilalkilamina C08DA01 verapamil hlorid IND tahikardije. ND glavobolja. Zdravlje tabl. bradikardija. sinoatrijalni blok. dojenje. ND crvenilo. za inf. hipotenzija. KI stenoza aorte. KI trudno}a. AV blok (velike doze). ginekomastija. Alkaloid oblo`ena tabl. ekstrasistole. opstipacija). palpitacije. edem gle`njeva. hipotenzija. 10mg/50ml C08CA08 nitrendipin IND arterijska hipertenzija. istovremena primena infuzije i tableta. beta-blokatora i lekova koji uti~u na funkciju bubrega. kongestivna sr~ana insuficijencija. 40mg. vrtoglavica. plu}ni edem. impotencija. Hemofarm film tabl. 80mg Verapamil. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Cornelin. GIT smetnje (mu~nina. glavobolja. OPREZ insuficijencija jetre. alergija. AV blok. poliurija Nitrepin. ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nimotop S. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Izopamil. GIT smetnje. dojenje. 80mg Verapamil. bolest sinusnog ~vora. dekompenzacija miokarda. supraventrikularne aritmije. nestabilna angina pektoris.C08CA06 nimodipin IND prevencija i terapija ishemi~kog neurolo{kog deficita posle subarahnoidalnog krvarenja. hipertenzivna kriza. hipotenzija. Bayer film tabl. hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. 30mg rast. otok gle`njeva. koronarna insuficijencija (svi oblici angine pektoris). crvenilo lica. zamor. 80mg Verapamil. primena prvih mesec dana nakon infarkta. vrtoglavica.

neutropenija. Galenika Zorkaptil. Alkaloid tabl. 20mg tabl. 10mg. 20mg tabl. 5mg. Jugoremedija Lizopril. 10mg. 10mg. 20mg tabl. OPREZ hipotenzija. 5mg. ND mu~nina. AV blok I stepena. AV blok II ili III stepena. 20mg tabl. Hemofarm tabl. dojenje. 5mg. sa prod. 20mg tabl. 10mg. 5mg. abdominalni bol. 50mg tabl. glavobolja. monokomponentni IND esencijalna hipertenzija. vrtoglavica. Jugoremedija Enalapril. monokomponentni C09AA Inhibitori ACE . Bosnalijek Loril. 50mg enalapril maleat C09AA02 EnaHEXAL. PharmaSwiss Prilenap.ANGIOTENZIN SISTEM C09A Inhibitori angiotenzin konvertuju}eg enzima (ACE). AV blok i hipotenzija (ve}e doze) Cortiazem retard. Alkaloid tabl. 10mg. te{ka sr~ana insuficijencija. edem gle`njeva. 20mg tabl. oslob. dojenje. akutni infarkt miokarda.C08DB Derivati benzotiazepina C08DB01 diltiazem hlorid IND hipertenzija. Hemofarm tabl. 12. mogu}e smanjenje psihofizi~kih sposobnosti. 20mg tabl. 25mg. ND hipotenzija (naro~ito na po~etku terapije). 25mg. 20mg tabl. promena glasa. bradikardija. 10mg. sa prod. 20mg tabl. 5mg. 10mg. 20mg tabl. 50mg tabl.5mg. 5mg. alergijske reakcije na ko`i. konstantan suv ka{alj. 5mg. 20mg tabl. 20mg tabl. Sandoz Enalapril. oslob. 90mg Diltiazem Alkaloid. trombocitopenija. nelagodnost u grlu. generalizovana ateroskleroza. 10mg. periferna vaskularna bolest. profilaksa i terapija angine pektoris. 90mg C09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN . kongestivna sr~ana insuficijencija. KI trudno}a. 10mg. 10mg. 10mg. Hemofarm lizinopril C09AA03 Irumed. ne preporu~uje se istovremena primena diuretika koji {tede kalijum. agranulocitoza C09AA01 kaptopril Kaptopril Alkaloid. WPW sindrom. KI trudno}a. insuficijencija jetre i bubrega. bradikardija. poreme}aj funkcija jetre. smanjena funkcija bubrega. sindrom bolesnog sinusa. 25mg. Belupo Lisinopril Sandoz. 20mg tabl. Zdravlje Enap. 5mg. stenoza aorte. 10mg. 10mg. Alkaloid Katopil. kardiogeni {ok. Sandoz Lizinopril. Srbolek Skopryl. renovaskularno oboljenje. Sandoz Enalapril. 5mg. Krka Enatens. kao ni preparata kalijuma zbog hiperkalijemije. ukusa. Remedica Enalapril Sandoz. 20mg Registar lekova 2011 483 . OPREZ bolesnici na terapiji diureticima (prilagoditi doze). zamor.

5mg tabl. 10mg tabl. 2. 5mg. 4mg.5mg. povra}anje. PharmaSwiss Monotens. 1. promene glasa i ukusa. 1. Hemofarm Ramipril. 1. 5mg.C09AA04 perindopril Prenessa.5mg) Enap HL. malaksalost vrtoglavica. 10mg. 5mg film tabl. 7. sanofi aventis Vivace.5mg) Enap H. (10mg + 25mg) 484 Registar lekova 2011 .5mg.5mg. 10mg tabl. 8mg tabl. PharmaSwiss zofenopril kalcijum C09AA15 Zofecard. 15mg. Zdravlje kvinapril (u obliku hlorida) C09AA06 Hemokvin. 8mg. 20mg film tabl. (10mg + 25mg) Prilenap HL. suvi ka{alj.5mg). (10mg +12. glavobolja. Krka tabl. ose}aj nelagodnosti u grlu. 5mg. 5mg. 2. 2. (20mg + 12. Servier tabl. 2.5mg. Ni Medic Ramipril Genericon. (20mg + 6mg). 2. Hemofarm tabl. 10mg tabl. tahikardija. 20mg tabl. 10mg. Galenika Inhibace. A. Zdravlje tabl. Sandoz tabl. (10mg + 25mg) Enalapril HCT. 10mg tabl. 2. Galenika Zobox. 5mg tabl. povi{enje ureje u krvi C09BA02 enalapril maleat + hidrohlorotiazid EnaHEXAL comp. 10mg. 5mg tabl. Hemofarm tabl.5mg. 5mg film tabl. alergijske reakcije uklju~uju}i angioneuroti~ki edem.25mg. 2. ra{. Hemofarm film tabl. 2. film tabl. 2. 2. sklerodermija . 10mg tabl. Hemofarm fosinopril natrijum C09AA 09 Monopril. 5mg. Krka Ampril.5mg. ND hipotenzija (efekat prve doze). Krka tabl. obostrano su`enje bubre`nih arte-rija.25mg. 1. groznica. Slaviamed Piramil. kombinacije C09BA Inhibitori ACE i diuretici IND svi oblici esencijalne hipertenzije kod kojih je indikovana kombinovana terapija. 5mg tabl. trudno}a. PharmaSwiss Tritace. 10mg ramipril C09AA05 Ampril. elektrolite i glikemiju). Ufar Ramipril. dijareja. 2. kolagenoze (lupus. dojenje. 2. gr~evi u mi{i}ima.5mg.5mg. Genericon Pharma Ramitens.5mg..5mg. 10mg tabl. Roche Prilazid. (20mg + 12.kontrolisati funkciju bubrega. mu~nina. 30mg C09B Inhibitori ACE. 2mg.25mg. 5mg. 2. 5mg film tabl. Menarini film tabl.5mg.10mg tabl. (10mg + 12.5mg. OPREZ generalizovana arterioskleroza. KI preosetljivost na ACE inhibitore.5mg. bolovi u zglobovima i grudima.5mg. tiazidne diuretike i sulfonamide. 4mg. Krka Prexanil. azotemija. te{ka insuficijencija bubrega. Sandoz Prilinda.5) Prilenap H. 20mg cilazapril C09AA08 Cilazapril.25mg. 5mg.

5mg + 12. Krka tabl.625mg) ramipril + hidrohlorotiazid C09BA05 Ampril HD. (20mg + 25mg) Lisinopril H Sandoz.5mg) Lizopril H. (10mg + 12. 10mg + film tabl 2. PharmaSwiss tabl. PharmaSwiss tabl. Galenika film tabl. Servier film tabl.25mg) film tabl. (2mg + 0.C09BA02 enalapril maleat + indapamid Enzix. (20mg + 12.5mg) fosinopril natrijum + hidrohlorotiazd C09BA09 Monopril plus.5mg). Alkaloid tabl. (5mg + 12.25mg) Prexanil Combi LD. (20mg + 12. sanofi aventis tabl.5mg lizinopril + hidrohlorotiazid C09BA03 Iruzid. Genericon tabl. Servier tabl. (2.25mg) Prexanil Combi. (5mg + 25mg) Ramipril H.5mg) Inhibace plus.5).5mg) Monotens Plus. (5mg + 12. (20mg + 12. (5mg + 25mg) Ampril HL. (20mg + 12. Roche film tabl. (5mg + 25mg) Vivace Plus. (2. Hemofarm film tabl.5mg) Registar lekova 2011 485 .5mg Enzix duo forte. Krka tabl. Galenika film tabl. Zdravlje tabl. Krka tabl. (10mg + 12. (2.5mg). (20mg + 12. (5mg + 25mg) kvinapril hlorid + hidrohlorotiazid C09BA06 Hemokvin plus.5mg) Piramil HCT.5mg + 12. Hemofarm tabl. 10mg + film tabl 2. Enzix duo.5mg). (2. (5mg + 25mg) Tritace comp LS.5mg + 12. (5mg + 12. (20mg + 12. (2. sanofi aventis tabl. (5mg + 25mg) Prilinda plus.5mg.5mg) cilazapril + hidrohlorotiazid C09BA08 Cilazapril 5 plus. (2. Ufar tabl.5mg).5mg) Prilazid plus. (2.5mg + 12. (5mg + 1. (4mg + 1. Hemofarm tabl. Bosnalijek tabl.5mg) Skopryl plus.5mg + 12.5).5). 20mg + film tabl 2.5mg + 12.5mg) perindopril + indapamid C09BA04 Co Prenessa.5mg) Tritace comp. Belupo tabl. Sandoz tabl. Hemofarm tabl. Sandoz tabl.5mg + 0. (5mg + 25mg) Ramicomp Genericon. (10mg + 12.625mg). (4mg + 1. Hemofarm tabl.

o{te}enje jetre. Pliva film tabl. urtikarija. Ni Medic film tabl. 50mg Losartan. ND hipotenzija. glavobolja. Galenika film tabl. ka{alj. 50mg. oslob.5mg) C09BB03 lizinopril + amlodipin IND esencijalna hipertenzija. 100mg eprosartan C09CA02 Teveten. terapija poreme}aja rada bubrega kod pacijenata sa hipertenzijom i dijabetesom tipa 2 u okviru antihipertenzivne terapije.C09BB Inhibitori ACE i blokatori kalcijumskih kanala C09BB05 felodipin + ramipril IND esencijalna hipertenzija koja se ne mo`e adekvatno kontrolisati primenom samo felodipina ili ramiprila. akutni infarkt miokarda. bol u grudima. 50mg Lorista. nele~ena sr~ana insuficijencija. astenija. (2. 50mg. mu~nina Lisonorm. tahikardija. Gedeon tabl (10mg + 5mg) C09C Antagonisti receptora angiotenzina II. 50mg. zamor. 100mg Rasoltan. mu~nina. povra}anje. (5mg + 5mg) Triapin mite. dojenje. KI angioedem u anamnezi. Solvay film tabl. 100mg Losar. hipertrofi~na kardiomiopatija. OPREZ smanjena funkcija bubrega. sa prod. periferna vaskularna bolest. 100mg LozarEP.5mg + 2. Zdravlje film tabl. urtikarija. stenoza aorte. zamor. monokomponentni IND hipertenzija. Chinoin tabl. dispepsija. 25mg. glavobolja. nestabilna angina pektoris. 50mg Losartic. ND glavobolja. monokomponentni C09CA Antagonisti receptora angiotenzina II. periferni edem. 50mg Erynorm. angioedem C09CA01 losartan kalijum Cozaar. 600mg 486 Registar lekova 2011 . pruritus. 50mg. 50mg Lotar. oslob. Gedeon film tabl. suvi ka{alj Triapin. AV blok II i III stepena. Hemofarm film tabl. crvenilo lica. ND hipotenzija. vrtoglavica. 50mg Sentor. Chinoin tabl. Liconsa film tabl. KI trudno}a. Sandoz film tabl. stenoza aorte. Alkaloid film tabl. bol u abdomenu. vrtoglavica. 50mg. trudno}a. OPREZ blaga i umerena bubre`na insuficijencija. mu~nina. bolesnici na terapiji diureticima. te{ka insuficijencija jetre ili bubrega. pove}ana koncentracija kreatin kinaze u plazmi.5mg. 100mg Lakea. ra{. mo`dani udar. kardiovaskularni {ok. OPREZ stenoza renalnih arterija. 12. potrebno je pratiti koncentraciju kalijuma i kreatinina u plazmi. dojenje. 25mg. KI trudno}a. ospa. vrtoglavica. tahikardija. hipertenzija kod pacijenata sa hipertrofijom leve komore. hiperkalijemija. Krka film tabl. dojenje. 100mg Prelow. povra}anje. MSD tabl. Kern Pharma film tabl. 50mg. koronarna ili cerebrovaskularna insuficijencija. mijalgija. dijareja. sa prod. seksualna disfunkcija.

vrtoglavica. 80mg Pritor. ra{ Lorista H. Krka film tabl. dispepsija. Krka Valsartan. Nobel film tabl. mi{i}na slabost. 160mg film tabl. Pliva film tabl. 40mg. bol u abdomenu. 10mg. (50mg + 12. hiponatrijemija. 8mg. bilijarna ciroza. 80mg. 32mg telmisartan C09CA07 Micardis. (50mg + 12. edem. 150mg. (100mg + 25mg) Losar plus. dijareja. Delpharm tabl. 300mg kandesartan cileksetil C09CA06 Atacand. hipotenzija. te{ka hipokalijemija.5mg) Lorista HD. Boehringer tabl. Krka film tabl. 75mg.5mg) Losartic plus.C09CA03 valsartan Diovan. 150mg. aritmija. 40mg C09D Antagonisti receptora angiotenzina II. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija. 160mg film tabl. sistemski lupus eritematodes. 80mg.5mg) Registar lekova 2011 487 . primarni aldosteronizam. (50mg + 12. Nini film tabl. 80mg olmesartan medoksomil C09CA08 Menartan. dojenje. Bayer tabl. 40mg. vertigo. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre. sr~ana slabost. hiponatrijemija. 160mg. 320mg irbesartan C09CA04 Iracor. holestaza. hiperhidroza. Novartis Valsacor. svrab. 16mg. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega. hipokalijemija. 40mg. mu~nina. OPREZ hipovolemija. Krka film tabl. artritis. 4mg. Galenika film tabl. stenoza renalne arterije. mialgija. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. 40mg. 80mg Micardis. AstraZeneca tabl. Berlin Chemie film tabl. ND bol u grudima. 40mg. KI trudno}a. 300mg Irda. stenoza aortne i mitralne valvule. kombinacije C09DA Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici C09DA01 losartan kalijum + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. 80mg. 75mg. 20mg.

holestaza. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega. hipotenzija. stenoza renalne arterije. Boehringer tabl.5mg) tabl. bilijarna ciroza. KI trudno}a.Irda. dojenje. tinitus. mu~nina. OPREZ hipovolemija. anurija. (80mg + 12. seksualna disfunkcija Co . anemija. Bayer tabl.5mg). transplantacija bubrega.5mg) C09DA07 kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija. vrtoglavica. primarni aldosteronizam. refraktorna hipokalijemija. mu~nina.Diovan. sistemski lupus eritematodes. hiperkalcemija. hepatitis. ND smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. ka{alj. infekcije urinarnog trakta. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija. gastritis. tahikardija. dojenje. stenoza aortne i mitralne valvule. hipotenzija.5mg) tabl. bol u abdomenu. dispepsija. hiperkacemija. (40mg + 12. tahikardija. hipotenzija. aritmija. vertigo. dispepsija. glavobolja.5mg). bilijarna ciroza i holestaza. mu~nina. anksioznost.5mg) 488 Registar lekova 2011 . (80mg + 12. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. dojenje. (160mg + 25mg) C09DA04 ibesartan + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. Krka film tabl. rinitis. ND bol u grudima. poreme}aj uriniranja. (160mg + 12. (80mg + 12. artralgija. KI trudno}a. bol u ekstremitetima. hiponatrijemija.C09DA03 valsartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. dijareja. KI trudno}a. Novartis film tabl. mi{i}na slabost. faringitis. preosetljivost na sulfonamide i derivate sulfonamida. vizuelni poreme}aji. zamor.5mg) i (300mg + 12. dijareja. refraktorna hipokalijemija. hipokalijemija Micardis plus. mijalgija. infekcije urinarnog trakta.5). svrab. povra}anje. artritis. depresija. bilijarna ciroza i holestaza. te{ke bolesti jetre i bubrega. o{te}enje bubrega ili jetre. vrtoglavica. vrtoglavica. (80mg + 12. smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. edem. dispepsija. dijareja. ko`ni vaskulitis. trombocitopenija. dojenje. poreme}aj uriniranja. vrtoglavica. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre. stenoza mitralnih i aortnih zalistaka. hiperhidroza. stenoza renalne arterije. glavobolja. ka{alj. stenoza renalne arterije. pove}anje kreatinina i kreatin kinaze. (160mg + 12. holestaza. oticanje ekstremiteta. primarni aldosteronizam. bolovi u le|ima i mi{i}ima.5). o{te}enje bubrega ili jetre. ND sindrom sli~an gripu. (40mg + 12.5mg) tabl. edem. hiponatrijemija. te{ka hipokalijemija. (150mg + 12. povra}anje. slabljenje bubre`ne funkcije. hipokalijemija. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. dijareja. hipokalijemija. ra{ Co . sinuzitis. hiperkalcemija.5mg) C09DA07 telmisartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. polakiuria. navala vru}ine. mialgija. OPREZ hipotenzija. ND pove}anje nivoa ureje u krvi. Nobel film tabl. (160mg + 25mg) Valsacombi. tinitus. KI trudno}a. slabljenje bubre`ne funkcije Atacand plus tabl (16mg + 12. (80mg + 25mg) Pritor Plus. sr~ana slabost. OPREZ hipotenzija.

KI preosetljivost na lek. anksioznost. erektilna disfunkcija. KI drugi i tre}i trimestar trudno}e. glavobolja. parestezije. opstipacija ili dijareja.C09DB Antagonisti receptora angiotenzina II i derivati dihidropiridina C09DB01 amlodipin + valsartan IND esencijalna hipertenzija. polakiurija. koronarna bolest srca nakon koronarne kateterizacije. abdominalni bol. sr~ana slabost. vrtoglavica. bol u le|ima. palpitacije. tahikardija. sekundarna prevencija velikih kardiovaskularnih doga|aja (koronarna revaskularizacija. dojenje. edemi. 150mg. osip. akutna oboljenja jetre. 300mg C10 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Svi lekovi iz ove grupe primenjuju se kao dopuna dijeti koja je obavezna sve vreme terapije. trudno}a. hiperhidroza. OPREZ deca. potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega. o{te}enje jetre ili bubrega. dojenje. pospanost. insuficijencija bubrega. smanjenje rizika kod bolesnika sa koronarnom bole{}u. bol u larinksu i farinksu.samo za atorvastatin i simvastatin). nesanica. pruritus. ako je izrazito pove}anje kreatin fosfokinaze. OPREZ dijabetes. artralgije. suva usta. angioedem Rasilez. bol u abdomenu. terapiju treba prekinuti). egzantem. umor. influenca. angioedem u anamnezi. astenija. ND dijareja. mu~nina. oticanje zglobova. stenoza renalne arterije. C10A Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AA Inhibitori HMG CoA reduktaze IND primarna hiperholesterolemija kod koje dijeta nema odgovaraju}i efekat. opstipacija. Novartis film tabl. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. tinnitus. crvenilo. dojenje. ka{alj. ND nazofaringitis. KI trudno}a. glavobolja. I statine ne treba uzimati istovremeno sa fibratima a naro~ito gemfibrozilom (pove}an ruzik od miopatija) Registar lekova 2011 489 . porfirija. bilijarna ciroza i holestaza. umor. hipotenzija. ra{. hiperkalijemija. (familijarna heterozigotska i homozigotska hiperholesterolemija. me{ovite hiperlipidemije . Novartis film tabl (5mg + 80mg). flatulencija. sr~ana smrt i nefatalni infart miokarda). (5mg + 160mg) i (10mg + 160mg) C09X Drugi lekovi koji deluju na renin-angiotenzin sistem C09XA Inhibitori renina C09XA02 aliskiren IND esencijalna hipertenzija. spazam mi{i}a. naleti vru}ine Exforge. primarnihiperaldosteronizam. stenoza aortne i mitralne valvule. te{ko o{te}enje bubrega i bolesnici na dijalizi. te{ko o{te}enje jetre. . vizuelni poreme}aji. kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. transplatacija bubrega. proliv. OPREZ smanjena koncentracija natrijuma i volumena te~nosti u cirkulaciji. ND bolovi u mi{i}ima (reverzibilni miozitis. vertigo. sinkopa. eritem. poliurija.

III. tvrda 100mg film tabl. 40mg film tabl. 40mg tabl. sekundarne trigliceridemije. 40mg. Belmac Simvastatin. 10mg. 80mg tabl. Zdravlje film tabl. 10mg. tvrda 160mg Registar lekova 2011 . insuficijencija bubrega. 40mg film tabl. 40mg. Jadran Simvor. IIb. 20mg. ND holelitijaza. 10mg. nefrotski sindrom. sanofi aventis fenofibrat C10AB05 Fenolip. 10mg. 20mg. GIT smetnje. Sopharma fluvastatin C10AA04 Lescol. 10mg. Medico Uno film tabl. 20mg. Pfizer film tabl. 20mg. 40mg film tabl. 10mg. MSD film tabl. 20mg. 80mg Lipidra. urtikarija. impotencija. 20mg. 10mg. 10mg. 40mg film tabl. glavobolja. Ni Medic Simvax. oslob. 5mg. holelitijaza. alkoholizam. 40mg ciprofibrat C10AB08 Lipanor. Nobel film tabl. tvrda 20mg. Sandoz PravaCor. nije dozvoljena istovremena primena gemfibrozila sa repaglinidom (pove}an rizik nastanka ozbiljne hipoglikemije) C10AB04 gemfibrozil Sinelip. i V. 10mg. 80mg Sortis.40mg film tabl. 40mg Atoris. 10mg. 20mg rosuvastatin C10AA07 Crestor. 20mg. sa prod. Novartis atorvastatin (u obliku kalcijum trihidrata) C10AA05 Atacor. Novartis Lescol XL. 20mg kaps. 80mg Tulip. 20mg. 10mg. jetre. PharmaSwiss 490 kaps. 20mg. 30mg. KI trudno}a. 40mg film tabl. 40mg tabl. 10mg. 10mg. Sandoz Simvabel. 80mg pravastatin C10AA03 Pralip. AstraZeneca C10AB Fibrati IND hiperlipoproteinemija tipa IIa. Zdravlje Simvastatin ICP. PharmaSwiss Pravapres. 20mg. Hemofarm film tabl. 20mg. 20mg. 10mg. Slaviamed film tabl. Hemofarm film tabl. Ifibrate a naro~ito gemfibrozil ne treba uzimati istovremeno sa statinima (pove}an ruzik od miopatija). Medico Uno Vasilip. 20mg. alopecija. 20mg. 10mg. 20mg. 20mg film tabl. 20mg film tabl.C10AA01 simvastatin Cholipam. 450mg kaps. IV. 10mg. anemija ili leukopenija. Slaviamed Zocor. 20mg i 40mg Atoris. 40mg tabl. 20mg Dislipat. hipoalbuminemija. 10mg. depresija. 40mg film tabl. 10mg. 40mg. Hemofarm Hollesta. 40mg. Alkaloid Simva Sandoz. 10mg. ra{. Krka film tabl.

pankreatitis. abdominalni bol. glavobolja. mu~nina. pove}anje nivoa enzima jetre Ezetrol. zamor. svrab. 500mg. zamor. MSD tabl. mijalgija. OPREZ miopatija. trombocitopenija. KI trudno}a. povra}anje. (40mg + 10mg) Registar lekova 2011 491 . (20mg + 10mg). (10mg + 10mg). hiperuricemija Niaspan. MSD tabl. Merck tabl. preosetljivost nalek. hepatitis. anoreksija. insuficijencija jetre.C10AD Nikotinska kiselina i derivati C10AD02 nikotinska kiselina IND hiperlipidemija. o{te}enje bubrega. `utica. holecistitis. parestezija. artralgija. eitem. osip. MSD tabl. smanjena funkcija jetre. nesvestica. bubre`na insuficijencija. OPREZ stariji od 70 godina. nekontrolisani hipotiroidizam. giht. dijareja. miopatija. 375mg. OPREZ dijabetes. bol u mi{i}ima. istovremena primena sa potentnim inhibitorima CYP3A4. me{ana hiperlipidemija. abdominalni bol. oslob. ra{. 10mg C10B Lekovi koji smanjuju lipide u serumu i kombinacije C10BA Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu C10BA02 simvastatin + ezetimib IND primarna hiperholesterolemija (heterozigotna familijarna i nefamilijarna). dijareja. urtikarija Tredaptive. nadutost. aktivni pepti~ki ulkus. mu~nina. dispepsija. (1000mg +20mg) Trevaclyn. ne preporu~uje se istovremena upotreba fibrata i ciklosporina. pepti~ki ulkus. ND dijareja. smanjenje tolerancije na glukozu. povra}anje. KI dojenje. arterijsko krvarenje. hiperpigmentacija. zloupotreba alkohola. 750mg. oslob. ND glavobolja. nekontrolisani hipertireoidizam. dijareja. rabdomioliza. KI zna~ajna ili neobja{njiva disfunkcija jetre. sa modif. holelitijaza. angioedem (retko). mu~nina. crvenilo. zloupotreba alkohola. abdominalni gr~evi. opstipacija. sa prod. nauzeja. (1000mg +20mg) C10AX Ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AX09 ezetimib IND primarna hiperholesterolemija. preosetljivost na simvastatin ili ezetimib. ND suva ko`a. pove}anje transaminaza Inegy. sa modif. nasledni mi{i}ni poreme}aji. ND glavobolja. homozigotna sitosterolemija (fitosterolemije) uz dijetu. urtikarija. OPREZ trudno}a. MSD tabl. dojenje. oslob. ose}aj toplote. deca ispod 10 godina. trudno}a. rabdomioliza. 1000mg C10AD52 nikotinska kiselina + laropiprant IND terapija dislipidemije (u kombinaciji sa inhibitorima HMG-CoA reduktaze ili kao monoterapija) posebno kod bolesnika sa kombinovanom. hiperglikemija. familijarna hiperholesterolemija uz dijetu i statine. nasledni mi{i}ni poreme}aji u anamnezi. me{ovitom dislipidemijom sa povi{enim nivoima LDL holesterola i triglicerida i niskim HDL holesterolom kao i bolesnika sa heterozigotnom familijarnom i nefamilijarnom hiperholesterolemijom. pruritus. stariji pacijenti.

eritema multiforme. edemi. abdominalni bol. trombocitopenija Caduet. crvenilo lica. OPREZ deca. vrtoglavica. dojenje. mijalgija. mu~nina. nesanica. astenija. ND glavobolja. akutna oboljenja jetre. umor. porfirija. dijareja.C10BX Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa drugim lekovima C10BX03 atorvastatin + amlodipin IND hiperholesterolemija kod bolesnika sa hipertenzijom i/ili anginom pectoris. (10mg + 5mg). (10mg + 10mg) 492 Registar lekova 2011 . kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega. Pfizer film tabl. KI preosetljivost na atorvastatin ili amlodipin. leukopenija. trudno}a.

.

svrab i iritacija na mestu primene. Schering mast (0. vaginalna monilijaza. akne vulgaris. ND lokalni eritem. ko`ne erupcije Mycoseb. ov~ije boginje). ND retko crvenilo ko`e. fotosenzitivnost. bol. svtab Ecalin. onihijaza i paronihijaza uzrokovana kandidom. urtikarija Canesten. edem. Hemofarm {ampon 2% D01AC12 fentikonazol nitrat IND dermatomikoze. kontaktni dermatitis Daktanol. dermatitis. ND pe~enje. onihomikoze. reakcije preosetljivosti. Erythrazma. rastvor 1% D01AC08 ketokonazol IND povr{inske i duboke mikoze ko`e i kosmatih delova.E!!!!!!! LPAB!J!QPULPAOP!ULJWP LEKOVI ZA LE^ENJE KO@E I POTKO@NOG TKIVA D01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D01A Antimikotici za lokalnu primenu D01AA Antibiotici D01AA01 nistatin IND kutana i mukokutana kandidijaza. rozacea. OPREZ trudno}a.1%) 494 Registar lekova 2011 . OPREZ dugotrajna primena na ve}im povr{inama ko`e. Bayer krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% Kansen. svrab Fentikol. OPREZ trudno}a. svrab. Jugoremedija krem 1% sprej za ko`u. pitirijazis verzikolor. poja~ana maljavost kod du`e primene Triderm. Hemofarm mast 100 000ij/g D01AC Derivati imidazola i triazola D01AC01 klotrimazol IND dermatomikoze. ND ra{. TBC ko`e. KI ne primenjuje se na otvorene rane ili opekotine Nystatin. novoro|en~ad.05% + 1% + 0. ND iritacija ko`e. Hemofarm krem 20mg/g D01AC20 betametazon (u oliku dipropionata) + klotrimazol + gentamicin sulfat IND me{ovite gljivi~no bakterijske infekcije sa inflamacijom. peckanje. OPREZ trudno}a. KI nano{enje na lezije ko`e izazvane virusnim infekcijama (herpes simplex. perutanje.05% + 1% + 0. Galenika krem 2% D01AC03 ekonazol nitrat IND dermatomikoze ko`e (izuzev kosmatih delova). plikovi. upala. kontakt sa o~ima. ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. ose}aj pe~enja.1%) krem (0. Zdravlje krem 1% D01AC02 mikonazol nitrat IND gljivi~ne infekcije ko`e. Pytiriasis versicolor.

5% Linola Fett. Dr August Wolff krem hidrofilni (masni) 0. tinea cruris. vrtoglavica.D01AC52 mikonazol nitrat + hidrokortizon IND akutne ili egzarcerbirane dermatomikoze sa izra`enom upalom ili one kod kojih je do{lo do superinfekcije Gram . Dr August Wolff (rastvor za ko`u) uljana kupka 200ml Registar lekova 2011 495 . OPREZ trudno}a. Janssen Pharmaceutica krem (20mg + 10mg)/g D01AE Ostali antimikotici za lokalnu primenu D01AE14 ciklopiroks olamin IND tinea pedis. akutna generalizovana egzantemozna pustuloza.. mijalgija. glavobolja. vari~ele. tinea capitis. gubitak apetita. dijareja. pancitopenija. Novartis Consumer rastvor za ko`u 1% Mycofin. Novartis tabl. 250mg Myconafine.. pogor{anje psorijaze. te~ni parafin + masne komponente IND atopijski dermatitis. ND retko ose}aj topline na mestu aplikacije Daktacort. Actavis M. vakcinacija. tinea pedis. anksioznost. mu~nina. toksi~na epidermalna nekroliza. dojenje. ND prolazni nadra`aj ko`e. herpes simpleks. dojenje. deca do 6 godina. urtikarija. holestazom i hepatitisom Lamisil. tabl. Novartis Consumer krem 1% Lamisil Once 1%. ko`na kandidijaza. Jugoremedija krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% D01AE15 terbinafin IND pityriasis vesrsicolol i druge gljivi~ne infekcije ko`e. tinea corporis. OPREZ trudno}a. ose}aj pe~enja Obytin. nezasi}ene masne kiseline IND atopijski dermatitis. ne sme da do|e u kontakt sa o~ima. OPREZ trudno}a. 250mg D02 Emoliensi i protektivi D02A Emoliensi i protektivi D02AC Te~ni parafin i preparati masti D02AC. poreme}aj ukusa i retko o{te}enje jetre sa `uticom. kandidijaza ko`e. artralgija. sifilis. hipostezija. ra{. Nobel Ilac krem 1% D01B Antimikotici za sistemsku primenu D01BA Antimikotici za sistemsku primenu D01BA02 terbinafin hlorid IND onihomikoze. ND ose}aj nelagodnosti u stomaku.815% D02AC.pozitivnim bakterijama. depresija. svrab. tinea cruris. svrab i peckanje na mestu aplikacije Lamisil. Dr August Wolff krem hidrofilni 0. KI tuberkuloza ko`e. tinea corporis. dehidrirana ko`a Linola. 125mg. parestezija. ND crvenilo. dehidrirana ko`a Linola Fett N. insuficijencija bubrega ili jetre. Stevens-Johnson-ov sindrom.

ekcem. ihtioze Linola Urea. ND su{enje ko`e. Novartis Consumer gel 0.5%) D04 SREDSTVA PROTIV SVRABA (UKLJU^UJU]I ANTIHISTAMINIKE.. OPREZ primena na velikim povr{inama ko`e i u du`em periodu. dekubitus. Dr August Wolff krem 20% D02AE proizvodi karbamida D02AE01 urea IND suve dermatoze sa perutanjem ko`e.1% 496 Registar lekova 2011 . Hemofarm mast 5% D03AX. opekotine. anestetike i sl. opekotine.) D04A Sredstva protiv svraba (uklju~uju}i antihistaminike. Bayer krem (5% + 0. neurodermatitis. Pliva mast 1% D04AA13 dimentinden maleat IND ubodi insekata pra}eni svrabom. svrab. OPREZ koristiti na ograni~enoj povr{ini ko`e i najvi{e do 7 dana. KI vari~ele.) D04AA Antihistaminici za lokalnu primenu D04AA09 hlorpiramin hlorid IND alergijski i esencijalni puritus na manjim povr{inama ko`e. ekcem. sluzoko`i i u blizini oka. KI deca do 2 godine.opekotine od sunca ili alergija na sunce. Dr August Wolff krem 120mg/g D03 PREPARATI ZA LE^ENJE RANA I ULCERACIJA D03A Preparati za terapiju o`iljaka D03AX Ostali preparati za terapiju o`iljaka D03AX03 dekspantenol IND dermatitisi razli~ite etiologije. crvenilo sa otokom i fotosenzitivna reakcija Synopen. ispucalost ko`e Linola Gamma. ANESTETIKE I SL. ulje semena `utog no}urka IND ekcem. fotosenzitivne reakcije Fenistil.D02AC. ND puritus . primena na otvorenim ranama.. za pobolj{anje epitelizacije Bepanthen. crvenilo. Bayer mast 5% krem 5% Panthenol. dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid Bepanthen plus. ose}aj pe~enja na mestu aplikacije. urtikarija.

Pharm. metotreksata. primena na otvorene rane i sluzoko`u. ND suvo}a usta. OPREZ trudno}a nije dozvoljena za vreme niti 2 godine posle terapije. opadanje kose Neotigason. ND kontaktni dermatitis. Fabrik Montavit krem 20mg/g D05 LEKOVI ZA LE^ENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) D05A Antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX Ostali antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX 05 tazaroten IND psorijaza. akne.05% i 0. fotosenzitivne reakcije Dermodrin. KI smanjena funkcija jetre ili bubrega. OPREZ trudno}a. malih boginja i plikova na ko`i. velikih doza vitamina A i keratolitika. opekotine od sunca ili alergija na sunce. kod pro{irenih vena. 25mg D06 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D06A Antibiotici za lokalnu primenu D06AX Ostali antibiotici za lokalnu primenu D06AX01 fusidat natrijum IND stafilokokne infekcije ko`e. obavezna je kontrola hepati~nih funkcija i lipida u plazmi. KI trudno}a. tvrda 10mg. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. ostali poreme}aji keratinizacije rezistentni na klasi~nu terapiju. dojenje. ne preporu~uje se istovremena primena tetraciklina. Belupo gel 0. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega).D04AA32 difenhidramin IND ubodi insekata pra}eni svrabom. znojenje. ND fotosenzitivne reakcije.1% D05B Antipsorijatici za sistemsku primenu D05BB Retinoidi za terapiju psorijaze D05BB02 acitretin IND generalizovana psorijaza rezistentna na klasi~nu terapiju. urtikarija. KI deca do 2 godine. ekcem. Cenexi kaps. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. lichen planus. dojenje Zorac. ose}aj `e|i. ne preporu~uje se intezivno izlaganje UV zracima. dojenje (primena na velikim povr{inama ko`e). eritem. Hemofarm mast 2% Registar lekova 2011 497 . Darier-ova bolest. trudno}a (teratogenost). ra{ Stanicid.

KI trudno}a (ako je ope~ena povr{ina ve}a od 20%). mogu}nost resorpcije propilen glikola iz otvorenih rana i o{te}ene ko`e. Merz gel 1% D06BB03 aciklovir IND primarni i rekurentni genitalni herpes. preosetljivost na sulfonamide. Herpes zoster ako je do{lo do intenzivnog crvenila. ND kontaktni dermatitis Viru-Merz-Serol. OPREZ trudno}a. Galenika mast 0. Belupo mast 2% D06B Hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BA Sulfonamidi D06BA01 sulfadiazin srebro IND spre~avanje i le~enje infekcija kod opekotina. eritem. Zdravlje krem 5% 498 Registar lekova 2011 . ND svrab i eritem na mestu aplikacije Aciklovir. sekundarne infekcije ko`e (postoperativne rane. abrazije. nedono{~ad i novoro|en~ad u toku prva 2 meseca `ivota. dojenje. crvenilo. bockanje. KI Herpes simplex infekcije u fazi vezikula naro~ito ako su pukle.D06AX07 gentamicin sulfat IND bakterijske infekcije ko`e. folikulitis. kontakt sa o~ima ili sluzoko`om nosa. Herpes zoster. dojenje. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. ND fotosenzitivne reakcije. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. furunkuloza). Jugoremedija mast 5% Aciklovir. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). ekcem). KI preoseljivost na mupirocin ili propilen glikol. oticanja ili stvaranja vezikula koje se {ire. ulcus cruris. neurodermatitis. ra{ Gentamicin. ND svrab. ND mogu}a senzibilizacija Sanaderm Zdravlje krem 1% D06BB Antivirusni lekovi D06BB02 tromantadin hlorid IND Herpes simplex infekcije ko`e i semimukoznih membrana naro~ito u inicijalnoj fazi. varikoznih i dekubitusnih ulkusa. OPREZ trudno}a.1% D06AX09 mupirocin IND bakterijske infekcije ko`e (impetigo. suva ko`a i pe~enje na mestu primene Mirobact.

akne D07A Kortikosteroidi.25% krem 0.025% diflukortolon valerat D07AC06 Decotal.D06BX Ostali hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BX01 metronidazol IND rozacea. psorijaza i dr.025% mast 0. ND kontaktna senzibilizacija. ne preporu~uje se upotreba kod dece. KI virusne. Belupo krem 0. atrofija ko`e. Labo krem 0. TBC ko`e. poja~ana maljavost.025% krem 0. depigmentacija. OPREZ tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti ili UV zra~enju. vakcinacija. Panfarma krem 0.1% gel 0. herpes simplex.025% mast 0. DERMATOLO[KI PREPARATI IND inflamatorni poreme}aji ko`e kao {to su ekcemi.025% Sinoderm.1% Elocom. bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e. Jadran krem 10mg/g D07 KORTIKOSTEROIDI. strije. ND iritacija ko`e Rozamet. naro~ito na licu. OPREZ nije dozvoljena dugotrajna upotreba.05% mast 0. Belupo krem 0.1% mometazon furoat D07AC13 Elocom.05% dezoksimetazon D07AC03 Esperson. Jugoremedija D07AC04 fluocinolon acetonid Panolon. 5mg/g D07AC Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III) D07AC01 betametazon (u obliku dipropionata) Beloderm.5% D07AB Kortikosteroidi srednje jakog delovanja (grupa II) D07AB10 alklometazon dipropionat Afloderm. Alkaloid krem 0. Jugoremedija Esperson M. Schering rastvor za ko`u 0.. Galenika mast 2.1% Registar lekova 2011 499 . Jugoremedija Esperson mite.25% mast 0. vari~ele. Galenika krem 0. monokomponentni D07AA Kortikosteroidi slabog delovanja (grupa I) D07AA02 hidrokortizon Hydrocortison.05% mast 0.1% mast 0. 5mg/g mast 0.

kombinacije sa antibioticima D07CA Kortikosteroidi.5% mast 10% 500 Registar lekova 2011 . I alkalije (sapuni) D08AG Proizvodi sa jodom D08AG02 povidon jod 1g povidon joda = 0. Hemofarm rastvor za ko`u 10% mast 10% Povidon jod.05% + 0. kombinacije sa antibioticima D07CA01 hidrokortizon + oksitetraciklin Geokorton. Galenika mast (1% + 3%) D07CC Kortikosteroidi.5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0. OPREZ nije dozvoljena dugotrajna primena naro~ito na licu. jakog delovanja. Bosnalijek rastvor za ko`u 10% Betadine. kombinacije sa antibioticima IND inflamatorni procesi na ko`i pra}eni bakterijskom infekcijom.1%) fluocinolon + neomicin (u obliku sulfata) D07CC02 Sinoderm N.5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0. Belupo krem (0. jakog delovanja. KI tuberkuloza ko`e.05% + 0. slabog delovanja.D07B Kortikosteroidi. ne preporu~uje se upotreba kod dece D07CC01 betametazon (u obliku dipropionata) + gentamicin sulfat Belogent. Schering mast (0.5%. Alkaloid rastvor za ko`u 7.1%) Didermal.1g aktivnog joda ANTIsept D. kombinacije sa antisepticima D07BC01 betametazon (u obliku dipropionata) + salicilna kiselina Belosalic. dermatologiji i ginekologiji. virusne.5mg + 20mg)/ml D07C Kortikosteroidi.05% + 0. bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e.5mg + 20mg)/ml Diprosalic.1%) mast (0. Galenika krem (0.1%) mast (0. 10% Povidon jod. Galenika krem (0.05% + 0.25mg + 3300ij)/g D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI D08A Antiseptici i dezinficijensi Preparate iz ove grupe treba uvek upotrebiti u razbla`enju koje je propisao proizvo|a~. ND mogu}i sistemski efekti zbog resorpcije prilikom primene na o{te}enu ko`u ili sluznice. Belupo mast (0. Nini rastvor za ko`u 10% pena za ko`u 7. Pliva mast (1% + 3%) Hydrocyclin. kombinacije sa antisepticima D07BC Kortikosteroidi.25mg + 3300ij)/g mast (0. IND dezinfekcija u hirurgiji.

Jadran lozenga (0.6mg +1mg) D09 LEKOVITI ZAVOJI D09A Lekoviti zavoji D09AA Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima D09AA02 fusidinska kiselina IND stafilokokne infekcije ko`e. eritem. svrab Sona. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. ND iritacija ko`e Aknefug Oxid Wash. kontaktni dermatitis. preoperativna priprema ko`e Octenisept. Jadran lozenga (0. ND fotosenzitivne reakcije. KI primena kod dece mla|e od 4 godine. benzalkonijum hlorid + levomentol + timol + etarsko ulje eukaliptusa + etarsko ulje nane IND blage upale usne duplje i `drela. OPREZ primena kod dijabeti~ara jer sadr`e saharozu Holyplant Septogal. ustima i mukoznim membranama. peckanje.5mg +3mg + 0mg +0. grudnom ko{u i le|ima. mo`e da izbeli dlake ili tkanine.. Belupo gel 1mg/g D10AE Peroksidi D10AE01 benzoil peroksid IND acne vulgaris. primena na o{te|enu ili ekcematoynu ko`u. KI trudno}a. KI sun~anje. ND suva ko`a. OPREZ kontakt sa o~ima ili sluzoko`om. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. OPREZ ne dozvoliti kontakt sa o~ima.6mg +1mg) Holyplant Septogal bez {e}era. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega).5mg +3mg + 0. iritacija. Dr August Wolff suspenzija za ko`u 4% D10AF Antiinfektivi za le~enje akni D10AF01 klindamicin IND acne vulgaris Clindasome. eritem. Hemofarm gel 1% Registar lekova 2011 501 . Schulke & Mayr rastvor za ko`u sluzince ili rane (1mg + 20mg)/ml D08AX. ra{ Stanicid.D08AX Ostali antiseptici i dezinficijensi D08AX 10 oktenidin hlorid + fenoksietanol IND dezinfekcija rana kod povreda i opekotina.6mg +0. Hemofarm impregnirana kompresa 2% D10 PREPARATI PROTIV AKNI D10A Preparati protiv akni za lokalnu primenu D10AD Retinoidi za lokalnu primenu kod akni D10AD03 adapalen IND acne vulgaris na licu.

Centro Di Histoterapia Placentaria rastvor za ko`u 50% D11AX Ostali dermatolo{ki preparati D11AX01 minoksidil Pilfud.. nije dozvoljen kontakt sa sluznicom oka. insuficijencija bubrega. netolerancija na alkohol Elidel. Bosnalijek rastvor za ko`u 2%. OPREZ tokom terapije maligni lentigo mo`e da progredira u maligni melanom. osip. ND svrab.D10AX Ostali preparati za lokalnu primenu kod akni D10AX03 azelainska kiselina IND acne vulgaris. 20mg D11 D11A OSTALI DERMATOLO[KI PREPARATI Ostali dermatolo{ki preparati D11A . infekcije ko`e uklju~uju}i folikulitis. dojenje. kontrolisati hepati~ne funkcije i lipide u plazmi. bolovi u mi{i}ima i zglobovima Roaccutane. Bayer krem 20% D10B Preparati protiv akni za sistemsku primenu D10BA Retinoidi za le~enje akni D10BA01 izotretinoin IND te{ki oblici nodulo-cisti~nih akni. ND svrab. ND iritacija ko`e. KI alergija na lek. bol. opekotine. jetre. ND retko lokalno nadra`ajno dejstvo Contractubex. furunkul. 5% pimekrolimus D11AX 15 IND atopijski dermatitis (atopijski ekcem) kod dece starije od 2 godine.. diskoloracija ko`e. retko fototoksi~ne reakcije Skinoren. netolerancija ili izostanak dejstva topikalnih kortikosteroida. kontrakture usled povreda tetiva. ne utrljavati u ko`u i ne nanositi na velike povr{ine. tvrda 10mg. kutane papilome. OPREZ nije dozvoljena trudno}a najmanje mesec dana nakon obustavljanja terapije. Merz gel (5000ij + 1g + 10g)/100g 502 Registar lekova 2011 . parestezije. pe~enje. herpes zoster. KI preosetljivost na alkil-4-hidroksibenzoate (parabeni). Novartis krem 1% (10mg/g) D11AX. opadanje kose. imunodeficijencija. znojenje. heparin natrijum + alantoin + ekstrakt crnog luka IND hipertrofi~ni i keloidni o`iljci ko`e posle hirur{kih zahvata. OPREZ trudno}a. herpes simplex. KI trudno}a. molluscum contagiosum. urtikarija. dojenje. impetigo. crvenilo. etanolni ekstrakt humane placente IND vitiligo i depigmentacija ko`e nastala od opekotina Melagenina plus. hiperlipidemija. ne primenjivati kod akutnih virusnih i bakterijskih infekcija ko`e niti na o{te}enoj ko`i ili ko`i sa premalignim lezijama. Roche kaps. hipervitaminoza A.

.

ND retko lokalna iritacija Fluomizin. Hemofarm vaginalna tabl. 100 000ij G01AA51 nifuratel + nistatin IND vulvovaginitis me{ovite etiologije. preosetljivost na sastojke leka. soju. metalni ukus u ustima i interakciju sa alkoholom (Arilin) Orvagil. KI prvi tromester trudno}e. kikiriki. 10mg G01AF Derivati imidazola G01AF01 metronidazol IND trihomonasni vaginitis. KI preosetljivost na sastojke leka. Doppel Farmaceutici vaginalna kaps. Bayer vaginalna tabl. GIT smetnje. ND lokalna iritacija vagine Macmiror Complex. Galenika vaginalna tabl. seksualno nezrele devoj~ice. KI prvi trimestar trudno}e. (500mg + 200 000ij) vaginalni krem (100mg + 40 000ij)/g G01AC Derivati hinolona G01AC05 dekvalinijum hlorid IND vaginalne bakterijske i gljivi~ne infekcije. Medico Uno vaginalna tabl. svrab. ne koristiti za vreme menstruacije. Bayer vaginalna tabl. prvi tromestar trudno}e. mogu}a sistemska resorpcija oko 20% doze leka pa ne treba isklju~iti uticaj na psihofizi~ke sposobnosti. ND retko lokalna iritacija Nystatin. postizanje asepse pre ginekolo{kih operacija i poro|aja. 200mg vaginalni krem 2% 504 Registar lekova 2011 . iritacije vulve i vagine Canesten 1.H!! HFOJUPVSJOBSOJ!TJTUFN!J!QPMOJ!IPSNPOJ LEKOVI ZA LE^ENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI GINEKOLO[KI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI G01 G01A Antiinfektivi i antiseptici. 200mg vaginalni krem 2% Kansen. druge 5-nitroimidazole. ulceracija vaginalnog epitela. 500mg Canesten 3. bakterijske vaginoze. 500mg Arilin rapid. ND lokalna iritacija. OPREZ trudno}a. Zdravlje vaginalna tabl. vulvitis i balanitis izazvani gljivicama. Dr Agust Wolff vagitorija 1000mg G01AF02 klotrimazol IND kolpitis. OPREZ terapija se prekida za vreme menstruacije. trihominijaza. ND pe~enje. kandidiaza. isklju~uju}i kombinacije sa kortikosteroidima G01AA Antibiotici G01AA01 nistatin IND vulvovaginalna kandidijaza. upotreba leka najdu`e 10 dana (Arilin).

OPREZ prvi trimestar trudno}e. ND svrab Ecalin. ND lokalne reakcije u vidu crvenila. svraba. Jugoremedija vaginalna tabl. dojenje treba prekinuti tokom terapije. ND pe~enje. bol u abdomenu. KI prvi trimestar trudno}e Polygynax. 200mg G01AF05 ekonazol nitrat IND vulvovaginalne mikoze. Catalent Italy vaginalna kaps. otoka. porfirija. krvarenje posle biopsije.. prva 3 meseca trudno}e. OPREZ upotreba kontraceptivne dijafragme ili kondoma (mogu}a rekacija leka sa gumom).G01AF04 mikonazol nitrat IND kandidijaza vagine i vulve potvr|ena brisom i/ili kulturom. leukoreja i kolpitis gljivi~ne etiologije. ose}aj pe~enja. genitalni fluor. OPREZ trudno}a. epilepsija. vaginalni svrab. Nini vagitorija 200mg Povidon jod.150mg G01AF12 fentikonazol nitrat IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza. te{ka o{te}enja jetre. edema i eritema terapiju treba prekinuti Gino Daktanol. bola i ospe Betadine. KI istovremena primena drugih lekova za lokalnu terapiju vaginalne sluznice. cervicitis. neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin IND vulvovaginitis me{ane etiologije. pe~enja. dojenje. Alkaloid vagitorija 200mg Povidon jod. ND u slu~aju iritacije. svraba. Bayer vagitorija (500mg + 100mg) Neo Penotran forte. Hemofarm vagitorija 200mg G01AX. Nycomed vagitorija 90mg G01AX11 povidon jod 1g povidon joda = 0. trihomonasom ili monilijama. Bayer vagitorija (700mg + 200mg) G01AX Ostali antiinfektivi i antiseptici G01AX03 polikrezulen IND kolpitis. glavobolja. ND retko osip. KI preosetljivost na lek. Innotech vaginalna kaps. OPREZ trudno}a. 600mg G01AF20 metronidazol + mikonazol IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza. KI preosetljivost na jod. iritacija Neo Penotran. erozije i ektopija grli}a. Galenika vaginalna tabl. svrab i iritacija Lomexin. terapija posle elektrokoagulacije. peckanja.1g aktivnog joda IND vaginitis izazvan bakterijama. (35000ij + 35000ij + 100000ij) Registar lekova 2011 505 . ND lokalno pe~enje i eritem Albothyl.

gonokokna infekcija V grupa .G01AX.bakterije + trihomonas + + + grupa vag sekreta III V VI III V VI III V VI III VI III V VI III V VI V VI III V VI III V VI V III V VI III V VI V VI upotreba za vreme menstr. OPREZ ne mo`e da zameni antimikrobnu terapiju. retko reakcije preosetljivosti Normogin. 40mg Spektar delovanja vaginalnih antiseptika registrovanih u Republici Srbiji dejstvo na Ime leka gljivice Albothyl vag Betadine Canesten Ecalin Fluomizin Gino Daktanol Kansen Lomexin Macmiror Compl Neo Penotran Nystatin Orvagil Polygynax Povidon jod Tantum rosa* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + G+ bakterije + G. liofilizirana kultura izolovanog soja Doederlein bacillus (Lactobacillus rhamnosus) ^uvati na temperaturi 2º-8ºC. KI preosetljivost na lek. regeneracija fiziolo{ke vaginalne flore.normalna saprofitna flora III grupa .infekcija trihomonas vaginalisom VI grupa . osobe ispod 18 god (zbog ograni~enog iskustva kod dece). IND prevencija povratne bakterijske vaginoze.gljivi~na infekcija 506 Registar lekova 2011 .me{ana bakterijsko gljivi~na infekcija IV grupa . ne da da da ne da da da ne ne da ne ne da ne * Tantum rosa je dodatna terapija kod kandidijaze i trihonijaze ** Tokom primene ovih lekova mogu}e je o{te}enje kondoma i dijafragme pa je za{tita nepouzdana II grupa .. ND blaga iritacija u predelu primene. po otvaranju utor{iti u roku od 90 dana. Laboratori Baldacci vaginalna tabl.

KI prva i druga faza poro|aja. srca i plu}a. Sanico vaginalna tabl.25mg/ml rast za inj. ulcerozni kolitis. 0. tranzitorni ishemijski atak. 0. eritem. intrauterina patnja ploda. bronhitis. okluzivne bolesti perifernih krvnih sudova. gr~evi. inflamatorni procesi u maloj karlici. zamu}en vid. subinvolucija uterusa. bol na mestu aplikacije Prostin 15 M. dijabetes. angina pektoris. te{ka insuficijencija jetre. povra}anje. KI netretirane karli~ne infekcije. vaginalni bol. crvenilo lica. 0. tremor. bolesti srca. jetre. dijareja.G02 OSTALI GINEKOLO[KI LEKOVI G02A Preparati za kontrakciju uterusa G02AB Ergot alkaloidi G02AB01 metilergometrin maleat IND hemoragija usled atonije uterusa posle poro|aja ili poba~aja. dispneja. ruptura uterusa.2mg/ml G02AD Prostaglandini Preparate prostaglandina ~uvati na temperaturi 2 . OPREZ kompromitovani uterus. vaskularni kolaps.1mg/ml. re|e dispnoja i edem plu}a.8ºC. hipertenzija ili hipotenzija. glaukom. bolesti srca. plu}a i jetre. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije. bronhospazam. astma. povra}anje. bronhospazam. anemija. Hemofarm oralne kapi 0. hipertenzija. za inj.25mg/ml Registar lekova 2011 507 . IND za Prostin E2: indukcija poro|aja. Pfizer rast. GIT smetnje. retencija urina G02AD02 dinoproston upozorenje Prepidil gel je generi~ka paralela za Prostin E2 ali ne mo`e da ga zameni u terapiji jer ima druga~ije indikacije i farmaceutske formulacije. bubrega. tireotoksikoza. dijareja ili opstipacija. hipertenzija ili hipotenzija. groznica. parestezije. IND za Prepidil gel: za omek{avanje i dilataciju cervikalnog kanala pre indukcije poro|aja Prepidil gel. aritmije. Pfizer endocervikalni gel 0. ND mu~nina. bradikardija Methylergometrin. ND nauzeja. bol u le|ima. bubrega.5mg/3g Prostin E2. KI carski rez u anamnezi ili ve}i hirur{ki zahvati na uterusu. 3mg G02AD04 karboprost (u obliku trometamina) IND postpartalne hemoragije nastale usled atonije uterusa koji ne reaguje na terapiju ergotaminom ili oksitocinom. ND vrtoglavica. epilepsija. bubrega.

.9mg G02C Ostali ginekolo{ki preparati G02CA Simpatikomimetici kod prevremenog poro|aja (tokolitici) G02CA03 fenoterol bromid IND prevencija prevremenog poro|aja. hiperaktivnost uterusa kod indukcije poro|aja oksitocinom ili prostaglandinima. IND prevencija trudno}e. povra}anje. Dubin-Johnson-ov sindrom. atrijalna fibrilacija. prsten treba vratiti {to pre a kondom bi dodatno trebalo koristiti narednih 7 dana stalnog prisustva prstena. tireotoksikoza. vaginalna krvarenja nepoznate etiologije. stenoza aorte. glaukom o{trog ugla. vrtoglavica. povra}anje. efikasnost kontracepcije nije smanjena ako je prsten bio van vagine manje od 3 sata i u takvoj situaciji prsten treba vratiti u vaginu {to pre. poreme}aj lipidnog statusa. ote`ano mokrenje (velike doze) Partusisten. novi prsten staviti {to je pre mogu}e. znojenje. ND glavobolja. tremor ruku. na temperaturi do 30ºC lek mo`e da ~uva najdu`e 4 meseca. hipotonija. dispepsija. tumor jetre. napetost dojki. mu~nina. placenta previa. smanjenje perifernog vaskularnog otpora. nekontrolisani dijabetes. embolija u anamnezi. anemija srpastih }elija. fetalni distres sindrom. porast istisnog volumena srca. insuficijencija jetre. za te indikacije primenjuje se fenoterol u obliku aerosola. ventrikularne ekstrasistole. amenoreja NAPOMENA u slu~aju produ`enog perioda bez prstena. kontrakcije uterusa u toku trudno}e. OPREZ pu{enje. 20mg vaginalna kaps. gojaznost. NuvaRing. Alkaloid tabl. intermenstrualno krvarenje. bol u abdomenu. heksoprenalin sulfat IND prevremeni poro|aj. izrazita hipertenzija. Rotor sindrom. Barijerni metod kontracepcije (kondom) bi trebalo koristiti tokom prvih 7 dana primene. dijabetes. usporena peristaltika creva. Herpes zoster u anamnezi. Boehringer tabl. ND tahikardija. cerebrovaskularna ili koronarna oboljenja arterija. a kod parenteralne primene: dozno zavisno ubrzanje pulsa. flatulencija. hormon sezitivni tumori (karcinom dojke ili endometrijuma). dijareja. promene pritiska (hipo ili hipertenzija). KI poreme}aj sr~anog ritma uklju~uju}i WPW sindrom. hereditarna dislipoproteinemija. ND kod oralne primene: mu~nina. promena libida. 0. 18. uznemiranost. KI jaka krvarenja.. tromboza. edemi. za inf. I istovremena primena IMAO mo`e dovesti do te{kih glavobolja i hipertenzivne krize Gynipral. arterijska ili venska tromboza. Ako je period bio du`i od 3 sata. hipertenzija.5mg 508 Registar lekova 2011 . 5mg konc. migrena. pove}ana telesna masa.G02B Kontraceptivi za lokalnu primenu G02BB Intravaginalni kontraceptivi G02BB01 etinilestradiol + etonorgestrel ^uvati na temperaturi od 2-8ºC. poreme}aji koagulacije krvi.5mg/10ml G02CA. znojenje. aritmija. EPH gestoza. OPREZ Partusisten ne treba primenjivati za le~enje astme ili bronhitisa. hiperglikemija. Organon vaginalni dostavni sistem (15μg + 120μg)24h G02BB. za rast. valvularni poreme}aji. benzalkonijum hlorid IND prevencija trudno}e Pharmatex. depresija. U slu~aju da se presten privremeno na|e van vagine. tremor. tahikardija. hipokalijemija. te{ka oboljenja jetre i bubrega. nesvestica. Innotech vaginalna tabl. KI trudno}a. 0. a najkasnije u roku od 3 sata. bol u grudima.

bubrega. 10mg G02CB04 kvinagolid IND hiperprolaktemija. zamor. akromegalija.nezavisni sterilitet kod `ena. za rast. intrauterino mrtav plod. granule za vaginalni rastvor 0. higijena `ene u puerperijumu. Ferring rast. pepti~ki ulkus. anoreksija. OPREZ tokom terapije `enama u fertilnom dobu savetovati ne hormonsku kontracepciju.75mg/0. dojenje. premenstrualni sindrom.C. psihoza u anamnezi.F. benigna bolest dojki (mastopatija i mastalgija). inhibicija laktacije. ND mu~nina. periferna vaskularna oboljenja. GIT smetnje. prolaktin . glavobolja. kod recidiva vaginalnih infekcija uz benzidamin treba primeniti i odgovaraju}i hemioterapeutik. ND mu~nina.A. A. 75μg.5mg. povra}anje. hiperprolaktinemija kod mu{karaca. Ferring tabl 25μg. KI alergijska senzibilizacija na benzidamin. gr~evi u nogama. Zdravlje tabl. intrauterina infekcija. 50μg. dodatna terapija u toku hemio ili radioterapije. 6. poreme}aj intrauterinog rasta ploda sa nenormalnom sr~anom frekfencom. mogu}a hipotenzivna reakcija tokom prvih nekoliko dana terapije. gubitak telesne mase Bromokriptin. OPREZ trudno}a. insomnija Norprolac. KI preosetljivost na kvinagolid. placenta previja. infekcije trihomonasom kao i u toku primene estrogena kod atrofi~nog vaginitisa u postmenopauzi. OPREZ je potreban kod upravljanja motornim vozilima ili ma{inama. zapaljenje izazvano intrauterinim ulo{cima. hiperglikemija Tractocile. suva usta. KI dojenje. ND lokalne reakcije u vidu ra{a i ertema Tantum rosa. ND glavobolja. kardiovaskularna oboljenja. za inf. smanjena finkcija jetre i bubrega. deca mla|a od 15 godina. KI eklampsija. adjuvantna terapija kod kandidijaze.R. za inj. halucinacije.G02CB Inhibitori prolaktina G02CB01 bromokriptin (u obliku mesilata) IND prolaktin .5mg/5ml Registar lekova 2011 509 . posturalna hipotenzija.9ml konc. hipotenzija. GIT smetnje. preosetljivost na ergot alkaloide. 150μg G02CC Antiinflamatorni proizvodi za vaginalnu primenu G02CC03 benzidamin hlorid IND nespecifi~ni vulvovaginitis i cervikovaginitis. oboljenja jetre. prolaktinomi. 37. povra}anje. konfuzija. 2.zavisni poreme}aji menstrualnog ciklusa i sterilitet kod `ena. tahikardija.5g G02CX Ostali ginekolo{ki preparati G02CX01 atosiban IND spre~avanje prevremenog poro|aja. pre i postoperativna profilaksa kod ginekolo{kih zahvata. psihomotorne ekscitacije.

karcinom dojke i druge estrogen zavisne neoplazme.02 0. akutna faza mononukleoze.G03 G03A POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu IND prevencija trudno}e. ND glavobolja.15 0.04 0. etinilestradiol Escapelle Jeanine Lindynette Logest Legravan Mercilon Microgynon Novynette Postinor Qlair tamno `ut. hipertenzija. prethodne ili sada{nje vaskularne bolesti. oligomenoreja i amenoreja. gojaznost. depresija. GIT smetnje.03 0.03 0. gojaznost. holelitijaza. bolesti srca. Sastav kombinovanih oralnih kontraceptiva u mg/tabl.02 0. hiperlipidemija.125 Yasmin Yaz 510 0. dojenje. holestatska `utica. otoskleroza. promena libida. hroni~ne sistemske bolesti. Uzimanje tableta ne sme da se prekida du`e od 4 dana.02 3 3 Registar lekova 2011 . napetost dojki. porfirija.03 0.15 0.75 Regulon Stodette Tri Regol ru`i~asta bela oker 0. intermenstrualno krvarenje. dodatna kontracepcija je potrebna u slu~aju povra}anja.03 0.15 0. OPREZ pu{enje.02 0. KI trudno}a. kontraceptivna za{tita mo`e da bude smanjena (treba koristiti alternativne metode kontracepcije). hipertenzija. cerebralna ishemija. tromboza. akutna i hroni~na oboljenja jetre. jake glavobolje (naro~ito vaskularne i one koje prate po~etak uzimanja kontraceptiva).075 0. crvena bela 0 2 3 0 0 3 2 2 1 0 dezogestrel dienogest 2 drospirenon gestoden levonorgestrel 1. depresija. amenoreja.03 0. stanja sa visokim rizikom za trombozu. NAPOMENA saveti kod propu{tene tablete.075 0. kratkotrajnog uzimanja antibiotika ili induktora mikrozomnih enzima jetre. dijabetes. vaginalna krvarenja neutvr|ene etiologije.5 estradiol valerat 0. cerebrovaskularni inzult ili infarkt miokarda u porodi~noj anamnezi. potrebno je odmah uzeti tabletu i dalje nastaviti sa uzimanjem u uobi~ajeno vreme.075 0. kontraceptivna za{tita nije smanjena. Potrebno je 7 uzastopnih dana uzimanja tableta da bi se postigla odgovaraju}a supresija hipotalamo-hipofizno-ovarijalne ose. Ako se sa uzimanjem tablete kasni vi{e od 12 sati.02 0.05 0.15 0. diplopija.03 0.15 0.075 0. dijareje. ru`i~asta svetlo `ut.02 0. Ako se kasni sa uzimanjem tablete manje od 12 sati. `utica.03 0. fotosenzitivnost.

Gedeon oblo`ena tbl. fiksne kombinacije G03AA07 etinilestradiol + levonorgestrel Legravan. abdominalni bol. venska tromboza (aktivna ili u anamnezi). trombogene valvulopatije. prolazna ishemija). prethodni herpes gestationis TriRegol. umereni oblik akni vulgaris. trombogene aritmije.02mg + 0. te{ka hipertenzija. (0. Medico Uno oblo`ena tabl. krvarenje unutar ciklusa.05mg). KI preosetljivost na lek.15mg) Novynette.03mg + 0.Ako se propusti uzimanje bele tablete ne treba nadokna|ivati propu{tenu tabletu da se ne bi produ`avao period bez hormona. cerebrovaskularne bolesti ili oboljenje koronarnih arterija.15mg) etinilestradiol + gestoden G03AA10 Logest. poreme}aj metabolizma lipida. ru`i~asta (0.03mg + 0.15mg) Regulon. tromboembolijski poreme}aji (aktivni ili u anamnezi).04mg + 0. dijabetes povezan sa vaskularnim poreme}ajima. simptomi premenstrualne disforije (Yaz) Yasmin. sumnjana trudno}i ili trudno}a. (0. (0. cerebrovaskularni akcidenti u anamnezi.02mg + 0.G03AA Gestageni i estrogeni. Bayer oblo`ena tabl. (0. Bayer film tabl. ND glavobolja. adenom ili karcinomjetre ili akutna i hroni~na oboljenja jetre. prisutna arterijska tromboza ili tromboza u anamnezi (npr. oker `uta (0. nedijagnostikovana vaginalna krvarenja. Gedeon film tabl. placebo (bele) G03AB03 etinilestradiol + levonorgestrel IND oralna kontracepcija.02mg + 0.15mg) etinilestradiol + dezogestrel G03AA09 Mercilon. (0. (0.03mg + 3mg) Yaz.02mg + 0.03mg + 0. (0. estradiolvalerat + dienogest IND oralna kontracepcija. angina pektoris. (0.. 2mg+3mg (svetlo `ute). 1mg+0mg (tamno crvene). prethodne migrene sa fokalnim neurolo{kim simptomima kao {to je aura. estrogen zavisne neoplazme.075mg) Stodette. dismenoreja.03mg + 0. Gedeon oblo`ena tabl.15mg) Microgynon 30. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. prisustvo tumora jetre. pove}anje telesne mase Qlaira. nekontrolisana hipertenzija. Baye oblo`ena tabl. infarkt miokarda) ili prodromalna stanja (npr. prisustvo ili pankreatitis u anamnezi ako je povezan sa te{kom hipertrigliceridemijom.03mg + 0. Gedeon film tabl. 2mg+2mg (ru`i~aste). anemija srpastih }elija. te`a o{te}enja jetre.02mg + 3mg) G03AB. amenoreja. napetost dojki. akne.02mg + 0.075mg). bela (0. malignitet (ili sumnja ) genitalnih organa. (0. dojki. Bayer film tabl. te{ka dislipoproteinemija. Organon tabl.125mg) Registar lekova 2011 511 . trombofilija. dijabetes sa vaskularnim simptomima.03mg + 0. 3mg+0mg (tamno `ute).075mg) etinilestradiol + drospirenon G03AA12 napomena: Yaz film tablete u pakovanju imaju 24 ru`i~aste tablete koje sadr`e aktivne komponenete i 4 bele tablete koje su bez aktivnih supstanci. Gedeon oblo`ena tabl. Bayer fim tabl. (0.075mg) Lindynette 30. pulmonalna embolija). nasledna ili ste~ena predispozicija za vensku ili arterijsku trombozu. Za propu{tenu tabletu sa kombinacijom hormona va`e pravila kao za sve oralne kontraceptive (pogledati uvod za grupu) IND oralna kontracepcija (Yasmin i Yaz ). (0. KI prisutna venska tromboza ili tromboza u anamnezi (tromboza dubokih vena.075mg) Lindynette 20. Galenika film tabl.

povra}anje. neoplazme. 40mg Nebido. izrazita hipertenzija. Postinor 2 i Escapelle).G03AC Gestageni G03AC03 levonorgestrel IND prevencija trudno}e. cervicitis. epilepsija. cervikalna displazija. prevencija hiperplazije endometrijuma kod estrogenske supstitucione terapije (Mirena). 1000mg/4ml 512 Registar lekova 2011 . bol u dojkama i donjem abdomenu (Mirena. Ovi lekovi se mogu primeniti u bilo kom periodu menstrualnog ciklusa ukoliko menstrualno krvarenje ne kasni. trudno}a. prevencija trudno}e ukoliko je do{lo do neza{ti}enog seksualnog odnosa ili neadekvatne primene drugog kontraceptiva (Postinor 2 i Escapelle). postpartalni endometritis. virilizacija. edemi. promene raspolo`enja (Mirena) NAPOMENA za Postinor 2 i Escapelle: hitna kontracepcija je povremena metoda i ni u kom slu~aju ne bi smela da zameni redovnu kontracepciju. dojenje. karcinom prostate. KI za Postinor 2 i Escapelle preosetljivost na sastojke leka. genitalno krvarenje nejasnog porekla. ND promene menstrualnog ciklusa. Bayer rast. Gedeon tabl. hipertenzija. hiperkalcemija. infarkt. 250mg/ml testosteron undekanoat G03BA03 Andriol Testocaps. Posle upotrebe hitne kontracepcije treba koristiti mehani~ke metode kontracepcije do po~etka narednog menstrualnog ciklusa. 0. Organon kaps. 1. trudno}a. nefroza. `utica. Chronova bolest i te{ki poreme}aji funkcije jetre. idiopatska menoragija. Mirena. mu~nina. akne. akutna oboljenja jetre uklju~uju}i benigne i maligne tumore.75mg Escapelle. OPREZ insuficijencija srca. za inj. maligni tumori uterusa i cerviksa. (Postinor 2 i Escapelle) poreme}aji apsorpcije. tumor dojke. uzrast ispod 16 godina. Gedeon tabl. glavobolja. cerebralna ishemija. anomalije uterusa. Galenika rast. KI primena pre puberteta. ne preporu~uje se osoboma koje su u anamnezi imale vanmateri~nu trudno}u ili zapaljenje jajovoda. bubrega ili jetre. Bayer intrauterini dostavni sistem 52mg Postinor 2. supresija spermatogeneze (mesterolon ne izaziva supresiju spermatogeneze) G03BA Derivati 3-androst-4ona G03BA03 testosteron enantat Testosteron depo. levonogestrel se izlu~uje u maj~ino mleko .5mg G03B Androgeni IND supstituciona terapija u svim slu~ajevima mu{kog hipogonadizma. upale genitalnog trakta. Upotreba ovih tableta ne isklju~uje nastavak redovne hormonske kontracepcije. ND retencija natrijuma. za inj. sumnja na trombozu retine. KI (Mirena) tromboembolijski poreme}aji. migrena. OPREZ (Mirena) migrena. karcinom dojke kod mu{karca.

5cm2 (50μg/24 sata) Estrofem. mu~nina. hemihidrat . tromboflebitis Ovestin. urtikarija. bolesti jetre. te{ke arterijske bolesti. otoskleroza. glavobolja. deca i adolescenti. tromboflebitis. za obnavljanje vaginalne flore.samo za linestrenol). karcinom dojke. trudno}a. pospnost. ND lokalno ose}aj peckanja. izrazito krvarenje iz uterusa prouzrokovano hormonskim disbalansom Oestradiol. osetljivost dojki). ND pre-menstrualni sindrom (nadimanje. `utica. prevencija postmenopauzalne osteoporoze Climara. ND mu~nina. KI preosetljivost na sastojke leka. depresija. glavobolja G03CA Prirodni i polusintetski estrogeni . nedijagnostikovana vaginalna krvarenja i porfirija. KI tumori jetre u anamnezi i te{ka o{te}enja jetre. tromboza.03mg + 108) G03CA04 estriol IND atrofi~ni vaginitis kao posledica deficita estrogena. retencija natrijuma. promena libida.8mg/12. eritem. hipertenzija. estriol + Lactobacillus acidophilus IND ubla`avanje atrofi~kog vaginitisa uzrokovanog deficitom estrogena kod `ena u meno. vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. depresija Progesteron Depo. Galenika rast. endometrioza. OPREZ bolesti srca. za inj. genitalni karcinom i karcinom dojki. 10mg/ml Vagifem. Organon vagitorija 0. Galenika rast. 25μg G03CA. dojenje. porfirija. poreme}aj funkcija jetre. androgen zavisni karcinom prostate. 2mg estradiol (dipropionat . porfirija. estrogen zavisne neoplazme.Vagifem) G03CA03 IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena.. vrtoglavica. (trudno}a i dojenje . GIT smetnje. ili tromboembolijski poreme}aj aktivni ili u anamnezi.5mg Ovestin. KI trudno}a. tromboza. dobijanje u te`ini. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije. amenoreja. monokomponentni G03CA03 estradiol IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena. dijabetes. karcinom dojke ili organa genitalnog trakta (izuzetak za ovu kontraindikaciju su gestormon kaproat. vaginalno krvarenje. posle terapije antiinfektivnim lekovima. ND akne. bubrega i jetre. dojenje. edemi.Oestradiol. Novo Nordisk film tabl. hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima. za inj. malignitet dojki. promena telesne mase G03DA Derivati pregnena G03DA03 hidroksiprogesteron kaproat IND habitualni i prete}i abortus. Bayer transdermalni flaster 3. (0. trudno}a. depresivno pona{anje. Schering vaginalni krem 1mg/g G03D Gestageni KI tromboflebitis. arteriopatije. promene u funkciji jetre. i genitalnih organa. hipertenzija. edemi. suspektna ili potvr|ena endometrioza. prekancerozne i kancerozne promene genitalnih organa. nesanica. 250mg/ml Registar lekova 2011 513 . Novo Nordisk vaginalna tabl.G03C Estrogeni KI estrogen zavisni tumori. ra{. vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. tromboembolijske bolesti. pruritus Gynoflor. Cemalog vaginalna tabl. medroksiprogesteron acetat i megestrol acetat).ili postmenopauzi. povra}anje. retencija te~nosti.

Serono vaginalni gel (8%) 90mg/1. postojanje ili samo sumnja na postojanje hormon zavisnih tumora. pruritus. depresija Livial. premenstrualni sindrom. te{ka insuficijencija jetre. ND krvarenje iz uterusa. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa. glavobolja. hormonska supstituciona terapija (Utrogestan) Crinone.G03DA04 progesteron IND infertilnost usled neadekvatne luteiniziraju}e faze (Crinone). dismenoreja. sekundarna amenoreja. hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima. premenstrualni sindrom. tromboembolijske bolesti u anamnezi. vrtoglavica. poreme}aj lipida u plazmi. Organon tabl. Solvay film tabl. palijativna terapija karcinoma dojke Primolut Nor. 100mg. disfunkcionalna krvarenja i neregularni menstrualni ciklusi. prevencija osteoporoze. 5mg G03DC05 tibolon IND simptomi nastali usled fiziolo{ke ili arteficijalne menopauze. Besins kaps. prete}i poba~aj Duphaston. mastopatija. Organon tabl. mu~nina. 5mg G03DC03 linestrenol IND endometrioza. pove}anje telesne mase. premenstrualni sindrom Orgametril. primarna i sekundarna amenoreja. Besins International gel 10mg/g G03DB Derivati pregnendiena G03DB01 didrogesteron IND endometrioza. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije.125g Utrogestan. primarna i sekundarna amenoreja. 200mg Progestogel. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa. ra{. KI trudno}a. Laborat. hirzutizam. 10mg G03DC Derivati estrena G03DC02 noretisteron acetat IND endometrioza. 2. bol u stomaku ili dojkama.5mg 514 Registar lekova 2011 . OPREZ bolesti jetre. Bayer tabl. habitualni poba~aj.

za inj. Novo Nordisk film tabl. sme|a (2mg + 0. fiksne kombinacije G03FA01 estradiol + noretisteron acetat IND hormonska supstituciona terapija. dijabetes melitus. hipomenoreja. tromboembolijskih poreme}aja u anamnezi. glavobolja. crvena (1mg + 0) Registar lekova 2011 515 . Bayer film tabl. poreme}ena funkcija jetre. KI postoje}i karcinom dojke. mu~nina. Novo Nordisk film tabl. prethodna ili postoje}a venska tromboembolija. OPREZ je poteban ako je do{lo do pove}anja koncetracije kalijuma. amenoreja. ne preporu~uje se upotreba kod premenopauzalnih `ena ili u toku prve godine po prestanku menstrualnog ciklusa Angeliq. vaginalno krvarenje. karcinom dojke u anamnezi ili suspektni karcinom dojke. pogor{anje migrene. sekvencijalni preparati G03FB01 estradiol valerat + norgesterel IND simptomi usled deficita polnih hormona. (2mg + 1mg) Tulita. periferni edem. smanjena funkcija bubrega. nele~ena hiperplazija endometrijuma. preosetljivost na lek. Galenika rast.5mg) Kliogest. Bayer oblo`ena tabl. endometrioze. ND osetljivost dojki.G03F Gestageni i estrogeni u kombinaciji G03FA Gestageni i estrogeni. holelitijaza. OPREZ je poteban kod fibroida uterusa. trudno}a. sistemski lupus eritematodes. bela (2mg + 0) oblo`ena tabl. nepravilnosti u menstrualnom ciklusu Cyclo Progynova. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. (2mg + 20mg)/ml G03FA15 etinilestradiol + dienogest Jeanine. bela (2mg + 1mg) film tabl. (1mg + 0. (0.5mg) G03FA04 estradiol benzoat + progesteron IND hipoplazija genitalnih organa.otoskleroza. Novo Nordisk film tabl.03mg + 2mg) estradiol + drospirenon G03FA17 IND terapija simptoma menopauze. Gedeon film tabl. ovarijektomija). dojenje. bol u le|ima Activelle. hipertenzija. amenoreja. pove}anje telesne mase. epilepsija. depresija. migrena. (1mg + 2mg) G03FB Gestageni i estrogeni. porfirija. poreme}aji nastali usled nedostatka estrogena (menopauza du`a od godinu dana kod `ena sa intaktnim uterusom. plava (2mg + 0) film tabl.5mg) G03FB05 estradiol + noretisteron acetat Trisequens. disfunkcionalna krvarenja Lutestrol. (1mg + 0. Bayer oblo`ena tabl. astma.

primarna insuficijencija ovarijuma. 1500ij. insuficijencija `utog tela. edemi. (pen sa ulo{kom) 300ij/0.5ml G03GA05 folitropin alfa + lutropin alfa IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa te{kim deficitom LH i FSH. visok nivo FSH u cirkulaciji mu{karaca. ascites. (150ij + 75ij)ml 516 Registar lekova 2011 . deca do 4 godine. 450ij/0. 150ij G03GA05 folitropin alfa-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom.(75ij + 75ij) i (150ij + 150ij) G03GA04 urofolitropin IND `enska i mu{ka infertilnost. trudno}a. astenospermija. KI tumori ovarijuma. I injekcioni rastvor ne sme se me{atiu istoj bruzgalici sa drugim lekovima. azoospermija. za inj. za inj. prepubertetski kriptorhizam koji nije posledica anatomskih anomalija. prerani pubertet. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. hipofize i hipotalamusa. karcinom jajnika. 150ij Fostimon. tromboembolijske bolesti. uterusa. akutni abdominalni bol.G03G Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije G03GA Gonadotropini G03GA01 horionski gonadotropin IND za `ene . indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. prostate. Pergoveris. oligospermija. trudno}a. pospanost. 75ij.anovulatorna sterilnost.stimulacija spermatogeneze kod hipogonadotropnog hipogonadizma. hipertenzija. Ferring pra{ak za rast. akutni tromboflebitis. posle histerektomije. Ferring pra{ak za rast. za mu{karce . ovarijalne ciste. KI disfunkcija sekrecije {titne i nadbubre`ne `lezde. dojke. bol u grudima i karlici.75ml i 900ij/1. hipofize. vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka. za mu{karce . za inj. dijareja. 5000ij G03GA02 menotrofin (sme{a hormona FSH i LH u odnosu 1:1) IND za `ene . ruptura ovarijalnih cisti Bravelle. povra}anje. testisa. uve}anja jajnika ili cista koja nije posledica policisti~nih jajnika. Organon pra{ak za rast. Merck pra{ak za rast.5ml. Serono pra{ak za rast. mu~nina. glavobolja. epilepsija. bol u stomaku. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije. tumor jajnika. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma. OPREZ porfirija. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. za inj. astma. androgen zavisne neoplazme. (75ij + 75ij) Merional. prerani pubertet ili menopauza. malformacije polnih organa. za inj. ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Gonal F. za inj. depresija. ovarijalne ciste (koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom). migrena. neuroza. ND dozno zavisna hiperstimulacija ovarijuma. OPREZ oboljenja srca i bubrega. materice ili dojke. Ipsa Institut pra{ak za rast. za inj. ginekomastija Pregnyl. dojenje. KI tumor hipotalamusa i hipofize. KI trudno}a.hipogonadotropni hipogonadizam. 75ij. dojenje. reakcija na mestu primene. za inj. 75ij. 450ij i 1050ij rast. Ipsa Institut pra{ak za rast. ND glavobolja. testisa Menopur. dojenje.stimulacija ovulacije kod hipogonadotropne anovulacije. ND osip na ko`i.

nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. povra}anje. OPREZ policisti~ni ovarijalni sindrom. sintetski G03GB02 klomifen citrat IND anovulatorna sterilnost. depresija. jajnika. 50ij/0. tumori hipotalamusa. velika incidenca vi{estruke trudno}e. Organon rast. nesanica. malformacije polnih organa. 250μg/0. trudno}a dojenje. primarna insuficijencija ovarijuma. 100ij/0. KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika.5ml G03GA07 lutropin alfa-rekombinantni humani LH IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa deficitom LH i FSH (u kombinaciji sa preparatom folikulostimuliraju}eg hormona . glavobolja. 50mg Registar lekova 2011 517 . za inj. ciste ovarijuma. Belupo tabl. malformacije reproduktivnih organa inkompatibilnih sa trudno}om. karcinom endometrijuma. pove}anje telesne mase. uterusa. nedijagnostikovana krvarenja iz uterusa. za inj. KI bolesti jetre. aktivne tromboembolijske bolesti. abdominalni bol. uterusa ili dojki. ovarijalna hiperstimulacija. dojenje. vanmateri~na trudno}a u predhodna 3 meseca. ginekolo{ka krvarenja nepoznate etiologije. ciste na jajnicima. KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika . ose}aj vru}ine. ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Puregon. fibroidnih tumora uterusa inkompatibilnih sa trudno}om. Merck Serono rast. gubitak kose. dojke. abdominalni bol. hipertireoidizam.folitropin alfa). 250μg G03GB Stimulatori ovulacije. za inj. fibroidni tumori uterusa inkompatibilni sa trudno}om. 75ij G03GA08 horiogonadotropin alfa IND sazrevanje folikula i luteinizacija nakon stimulisanja rasta folikula kod asistirane reprodukcije. Merck Serono pra{ak za rast. OPREZ insuficijencija jajnika. malformacija genitalnih organa inkompatibilnih sa trudno}om. KI tumori ovarijuma. trudno}a. tromboembolizam Luveris. ovarijalne ciste i ovarijalne ciste koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom. trudno}a.5ml pra{ak za rast. uterusa ili dojki. sindrom hiperstimulisanih jajnika. ND poreme}aj vida.5ml. ektopi~na trudno}a. sindrom hiperstimulisanih jajanika. hipofize. za inj. zamor. iritabilnost. OPREZ horiogonadotropin alfa se ne koristi kada se ne mo`e dobiti delotvoran odgovor kao u slu~ajevima: primarne insuficijencije jajnika. vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka. povra}anje. bol na mestu aplikacije Ovitrelle. depresija Klomifen. `ena u postmenopauzi. bol u grudima. nelagodnost u stomaku. ND mu~nina. hipofize. somnolencija. iritacija na mestu primene. maligniteti hipotalamusa. karcinom jajnika. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. osetljivost dojki. hipofize i hipotalamusa.G03GA06 folitropin beta-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. glavobolja. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma. ND mu~nina. retko diareja.

G03H Antiandrogeni G03HA Antiandrogeni. bela (2mg + 0) tabl. KI trudno}a (koristi se samo kod `ena u menopauzi). toplotni talasi. spre~avanje nepovoljnog delovanja androgena pri terapiji sa LH-RH agonistima. oboljenja jetre. gr~evi u nogama. KI mla|i od 18 godina. seboreja). mu~nina.patolo{ki pove}an seksualni nagon. te{ka depresija. ND tromboembolije. Bayer oblo`ena tabl. kod `ena .035mg + 2mg) G03HB01 estradiol valerat + ciproteron acetat IND hormonska supstituciona terapija kod klimakteri~nih smetnji (znaci involucije ko`e i urogenitalnog sistema) ili ovarijektomije. OPREZ bolesti jetre. tromboembolijske bolesti u anamnezi. nadbubre`ne `lezde i broj eritrocita. retko se javlja krvarenje iz uterusa. akne. retko ginekomastija i osteoporoza . poreme}aji menstrualnog ciklusa Climen. hirzutizam) Diane 35. Lilly film tabl. maligni tumori dojke. prethodni ili postoje}i tromboembolijski procesi. periferni edemi. Bayer oblo`ena tabl. monokomponentni G03HA01 ciproteron acetat IND kod mu{karaca . a induktori smanjuju nivo ciproterona u serumu Androcur. inhibicija spermatogeneze. herpes. inhibitori CYP3A4 pove}avaju. istovremena primena estrogena. I alkohol (smanjeno dejstvo ciproterona). Bayer tabl. ovarijuma. androgenska alopecija. depresija. 60mg 518 Registar lekova 2011 . Dubin-Johnson-ov sindrom. 50mg Cyprocur.50mg G03HB Antiandrogeni i estrogeni G03HB01 etinilestradiol + ciproteron acetat IND androgen zavisna oboljenja kod `ena (nodulocisti~ne i papulopustulozne akne. ND hepatotoksi~nost. OPREZ tokom terapije kontrolisati funkcije jetre. anemja srpastih }elija. inoperabilni karcinom prostate. povra}anje. dijabetes sa postoje}im vaskularnim promenama. mijalgije. Rotor-ov sindrom. ru`i~asta (2mg + 1mg) G03X Ostali polni hormone i modulatori genitalnog sistema G03XC Selektivni modulatori estrogen-receptora G03XC01 raloksifen hlorid IND prevencija osteoporoze u menopauzi (ne koristi se kod simptoma deficita estrogena npr. (0. Pharmaswiss tabl. znojenje itd. rizik od nastanka tromboze. atralgije Evista. toplotni talasi. glavobolja. te{ka o{te}enja jetre. crvenilo lica. endometrijuma i cerviksa. zamor. krvarenje iz uterusa. androgena alopecija.umereni ili jaki znaci androgenizacije (hirzutrizam. promena telesne mase.).

Pharmaceutishe Fabrik film tabl. kod iznenadnog o{te}enja vida terapiju treba prekinuti i javiti se lekaru . hipotenzija. nervoza. anurije i te{kih infekcija urinarnog trakta Rowatinex. te{ka o{te}enja funkcija jetre. 15mg. neuropatija. te{ki poreme}aji jetre ulcerozni kolitis. 15mg G04BE Lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije G04BE03 sildenafil (u obliku citrata) IND erektilna disfunkcija. inkontinencija. 100mg Registar lekova 2011 519 . oka i ko`e. mijastenija gravis.glavobolja Emselex. oboljenja bubrega i jetre.5mg. povra}anje. terbinafin. ritonavirom Viagra. 30mg G04BD10 darifenacin (u obliku hidrobromida) IND hiperaktivnost mokra}ne be{ike. bolovi u mi{i}ima. mijastenija gravis. dispepsija. KI urinarna i gastri~na retencija. urgentna i stres inkontinencija). 1mg. toksi~ni megakolon. bol u grudima Detrusitol. ND glavobolja.G04 G04B UROLO[KI LEKOVI Ostali urolo{ki lekovi uklju~uju}i spazmolitike G04BC Rastvara~i urinarnih konkremenata G04BC. smanjenom funkcijom jetre i bubrega. nesanica. mijastenija gravis. glaukoma uskog ugla. glaukom uskog ugla. OPREZ tokom terapije ne treba upravljati motornim vozilima ni ma{inama zbog mogu}eg poreme}aja akomodacije. stimulacija CNS-a (dezorijentacija. ulcerozni kolitis. vrtoglavica. hipertireoidizmom. Pfizer film tabl. poja~ana percepcija svetlosti. (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) G04BD Urinarni spazmolitici G04BD07 tolterodin tartarat IND poreme}aj funkcije mokra}ne be{ike kod disinergi~ke disfunkcije detrusora (detrusor disinergija. ne koristi se istavremeno sa nitratima. 50mg. poreme}aj akomodacije. 25mg. kseroftalmija. ND suvo}a usta. hiatus hernija sa refluksnim ezofagitisom. ulcerozni kolitis. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). Hemofarm film tabl. kardiovaskularnim smetnjama.. suvo}a ko`e. sa modif. dispepsija. OPREZ kod sna`nih kolika. KI prvi trimestar trudno}e. bol u stomaku. toksi~ni megakolon. opstipacija. KI opstrukcija mokra}nih kanala. pepti~ki ulkus. mu~nina. poreme}aji krvarenja. pospanost. halucinacije). parastezije. ND suva usta. Novartis tabl. KI opstrukcija mokra}nih kanala. hiperplazijom prostate. suva usta. fotosenzitivnost Inkontan. retencija urina. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. pinen + kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol IND urolitijaza. vazodilatacija. skora{nji mo`dani udar ili infarkt miokarda. predispozicija za nastajanje prijapizma. terpija lekovima koji inhibiraju CYP2D6 i CYP3A4 (paroksetin. dispepsija. 100mg Sildena. uznemirenost. ND glavobolja. 7. tablete Sildena sadr`e laktozu i kontraindikovane su kod osoba koje ne toleri{u galaktozu. stenoza pilorusa. Pfizer film tabl. 50mg. nekontrolisani glaukom zatvorenog ugla. smanjena funkcija bubrega. zamu}en vid. 25mg. Rowa kaps. stenoza pilorusa. hinidin). opstipacija. I poja~an hipotenzivni efekat alfa-blokatora. hereditarni degenerativni poreme}aji retine (npr retinitis pigmentosa). flatulencija. OPREZ anatomske anomalije penisa. oslob. OPREZ kod starijih i iznemoglih. opstipacija. prijapizam. glaukom uskog ugla. dojenje. kongestija nosne sluznice. 2mg G04BD09 trospijum hlorid IND ~esto mokrenje. nefrolitijaza. tahikardija. oboljenja bubrega i jetre. toksi~ni megakolon.

tahikardija. PharmaSwiss kaps. 20mg G04C Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora G04CA01 alfuzosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate.). pepti~ki ulkus. sanofi aventis tabl.10mg G04CA02 tamsulosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate.4mg Flosin. OPREZ te{ka bubre`na insuficijencija. sa prod. oslob. insuficijencija bubrega ili jetre. 0. poreme}aji krvarenja. sa prod. zamu}en vid. Lilly film tabl. sa modif.4mg G04CA03 terazosin IND benigna hiperplazija prostate. tahikardija. poja~ana percepcija svetlosti. OPREZ postularna hipotenzija ili sinkopa (posebno posle prve doze). hipersenzitivne reakcije Betamsal. KI preosetljivost na lek ili alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin.4mg Tamosin. sa prod. nazalna kongestija Kornam.G04BE08 tadalafil IND erektilna disfunkcija. bolovi u mi{i}ima. oslob. kongestija nosne sluznice. slabost. sa prod. oslob. vazodilatacija. GIT smetnje. ND o{amu}enost. dispepsija. Bayer film tabl. prazosin i dr. 5mg 520 Registar lekova 2011 . pospanost. pospanost. poreme}aji erekcije. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda).4mg Tamsol. eventualnu pojavu prijapizma odmah prijaviti lekaru. trudno}a. 10mg. malaksalost. oslob. de~iji uzrast. poja~ana percepcija svetlosti. OPREZ sinergisti~ko dejstvo sa antihipertenzivima. dijareja. Hemofarm kaps. zamu}en vid. oslob. dispepsija. povra}anje. istovremena primena drugog a-adrenergi~kog blokatora. adolescenti ispod 18 godina. 10mg. 0. glavobolja. sa prod. sinkopa Xatral SR. 0. dojenje. Sandoz tabl. somnolencija. OPREZ anatomske anomalije penisa. pepti~ki ulkus. poreme}aji krvarenja. adolescenti ispod 18 godina. Gedeon kaps. Belupo kaps. poreme}aj vida. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. ND glavobolja. posturalna hipotenzija. Berlin Chemie kaps. 0. retko suvo}a usta. ND glavobolja. insuficijencija bubrega ili jetre. ND retko postularna hipotenzija ili sinkopa (obi~no u roku 30 .90 minuta nakon uzimanja). osip na ko`i. oslob. te{ka insuficijencija jetre. ND hipotenzija. oslob. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. 2mg. mu~nina. 0. dispepsija. sanofi aventis tabl. Synthon kaps. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda).0. bolovi u mi{i}ima. 20mg G04BE09 vardenafil (u obliku hlorid trihidrata) IND erektilna disfunkcija. predispozicija za nastajanje prijapizma.4mg Omsal. sa modif. smanjena funkcija jetre. sinkopa. prijapizam Levitra. KI ortostatska hipotenzija. OPREZ anatomske anomalije penisa. Sandoz kaps. pre terapije isklju~iti karcinom prostate.4mg Tamsudil. 5mg. sa prod. 5mg Xatral XL. 0. hipertenzija. KI postularna hipotenzija. kongestija nosne sluznice. rinitis.4mg Tamprost. te{ka o{te}enja funkcije bubrega. mu~nina. predispozicija za nastajanje prijapizma. slabost. oslob. vazodilatacija. prijapizam Cialis. sa modif. oslob.

ND impotencija. adolescenti. 5mg Zerlon. smanjenje libida i volumena ejakulata. KI deca. otok usana i lica. te{ka o{te}enja jetre. Krka film tabl.smanjenje rizika od akutne urinarne retencije i operacije. Berlin Chemie kaps. ND impotencija. Catalent France kaps. bol u testisima) Finasterid Sandoz. smanjenje libida i volumena ejakulata. 0. 5mg Prosterid. urtikarija. 5mg Finpros. KI deca. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije Avodart.5mg G04CX Ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CX02 Sabalis serulate ekstrakt IND simptomatska terapija benigne hiperplazije prostate I i II stadijuma. ND mu~nina (ako se lek uzme na prazan stomak) Prostamol Uno. MSD film tabl. OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne ne treba da budu izlo`ene finasteridu (niti da rukuju tabletama finasterida niti da imaju seksualni odnos sa partnerom koji je na terapiji finasteridom). Hemofarm film tabl.G04CB Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze G04CB01 finasterid IND benigna hiperplazija prostate. 5mg G04CB02 dutasterid IND benigna hiperplazija prostate. `enski pol. Gedeon film tabl. terapija finasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to treba imati na umu pri proceni rezultata. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije (svrab. Sandoz film tabl. deca i adolescenti ne treba da budu u kontaktu sa o{te}enim kapsulama dutasterida. trudno}a. terapija dutasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to ne isklju~uje mogu}nost postojanja karcinoma prostate. OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne. 320mg Registar lekova 2011 521 . 5mg Proscar.

.

.

kardiovaskularnih poreme}aja. KI sr~ana insuficijencija i druga stanja za koja je indikovana upotreba diuretika (edemi. pove}anje enzima jetre. povra}anje. Turner-ov sindrom. smanjena funkcija bubrega. hipertenzija. hipertenzije starijih od 65 godina. trmor. opstipacija. 240μg H01BA04 terlipresin IND krvarenje iz ezofagealnih variksa. Ferring sprej za nos 10μg/dozi tabl. 10mg/8ml. periferna ishemija Glypressin. KI vaskularne bolesti naro~ito bolesti koronarnih arterija. mu~nina. Lilly pra{ak(u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rast.mu~nina. (karpula) 5.). cisti~ne fibroze. ra{. Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast.2mg Minirin Melt. ND retencija te~nosti. 12mg/ml Humatrope. za inj. znojenje. ND alergijske reakcije na ko`i i pojava antitela (retko) Genotropin.5ml. odnos je 1mg = 3ij. 120μg. za inj. KI zavr{en rast kostiju.5ml H01AX Ostali hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AX01 pegvisomant IND akromegalija. vertigo. Novo Nordisk rast. astma. IND nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lu~enjem ili izostankom lu~enja hormona rasta.I!! H01 IPSNPOJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01A Hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AC Somatropin i agonisti somatropina H01AC01 somatropin humani rekombinantni Ja~ina somatropina mo`e biti izra`ena u ij ili u mg. zamor. hiperholesterolemija Somavert. hiperglikemija. Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast. glavobolja Minirin. poreme}aj sna. OPREZ hipotireoza. glavobolja. 0. dojenje. pratiti enzime jetre svakih 4-6 nedelja tokom 6 meseci. hroni~na renalna insuficijencija kod dece (renalna funkcija je smanjena na manje od 50%). (pen sa ulo{kom) 5mg/1. za inj. deficit hormona rasta kod odraslih. istovremena terapija glukokortikoidima. 15mg/1. za inj. hipoglikemija. 60μg. za inj. KI trudno}a. ND retencija te~nosti. 20mg/8ml H01B Hormoni zadnjeg re`nja hipofize H01BA Vazopresin i analozi H01BA02 dezmopresin acetat IND dijabetes insipidus. epilepsija. hroni~ni nefritis. povra}anje. OPREZ bolesti jetre. oligurija usled o{te}enja bubrega i dr.5ml. dijabetes. diajbetes melitus. 6mg/3ml Norditropin Nordilet. 15mg/8ml. bol u stomaku.3mg/ml. Ferring sublingvalna tabl. hipertenzija. 10mg/1. intrakranijalna o{te}enja. OPREZ sr~ana insuficijencija. hiponatrijemija (kada je izrazita mo`e biti pra}ena konvulzijama). OPREZ je potreban kod smanjene funkcije bubrega. 1mg/5ml 524 Registar lekova 2011 . ND diareja. mijalgija. glavobolja. mu~nina. Ferring pra{ak i rastvara~ za rast. intrakranijalni tumori. povra}anje.

tahikardija. glukagonomi. prolazni gubitak kose Sandostatin. 120mg/0. KI preosetljivostna oktreotid ili na neku od pomo}noh supstanci leka.5ml. dugotrajna steatoreja zahteva uvo|enje preparata pankreasa. ND mogu}i tetani~ki gr~evi uterusa. povra}anje.H01BB Oksitocin i analozi H01BB02 oksitocin IND Pre poro|aja: indukcija poro|aja sa jasnom medicinskom indikacijom (prenesena trudno}a. pre uvo|enja u terpiju isklju~iti postojanje intestinalnih tumora sa opstrukcijom. Ipsen rast.5ml Registar lekova 2011 525 . preeklampsija. 10ij/ml H01C Hormoni hipotalamusa H01CB Antagonisti hormona rasta H01CB02 oktreotid IND akromegalija (simptomatska kontrola i redukcija hormona rasta kod pacijenata kod kojih je postignuta adekvatna kontrola. dopunska terapija u slu~ajevima nepotpunog ili prete}eg spontanog poba~aj. za inj. anginozne tegobe. ND mu~nina. mu~nina. za inj. povra}anje. iritacija na mestu aplikacije. 30mg/2ml Somatuline Autogel./inf. insulinomi. gr~evi u stomaku. Posle poro|aja: prevencija i terapija postpartalne atonije uterusa ili krvarenja. kod trudnica i dojilja primeniti samo kada je to neophodno. ({pric) 60mg/0.smanjena funkcija jetre. tokom carskog reza nakon va|enja ploda. asimptomatska holelitijaza. nadimanje.3ml. kontrolisati tireoidnu funkciju. 30mg/2. Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast. tahikardija. KI komplikovana nele~ena holedoholitijaza.5ml H01CB03 lanreotid ~uva se na temperaturi od 2-8ºC IND akromegalija. bol u abdomenu. prevremeno odlubljena placenta. veoma retko {ok Oxytocin Synthetic. za inj. ubla`avanje simptoma udru`enih sa funkcionalnim gastro-entero-pankreasnim endokrinim tumorima (GEP) kao {to su: karcinoidni tumori sa osobinama karcinoidnog sindroma.3ml. KI anomalije polo`aja ploda. VIP-omi. flatulencija. holecistiti). gubitak apetita. Novartis rast. prevremeno prskanje vodenjaka). dojenje. za inj. anoreksija. dijareja. Novartis rast.Kontrola uporne dijareje udru`ene sa AIDS-om i prevencija komplikacije posle operacije pankreasa. kod pacijenata koji nisu reagovali na hirur{ku ili radioterapiju). I istovremena primena insulina dovodi do pojave hipoglikemije. otok. terapija klini~kih simptoma karcinoidnih tumora. kod bolesnika sa dijabetesom kontrolisati glikemiju. prete}a ruptura uterusa. bradikardija. 90mg/0. smanjena tolerancije na glukozu. 0. poreme}aj regulacije glukoze. trudno}a. 5ij/ml. Gedeon rast. Novartis pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za susp. 10ij/ml Syntocinon. 20mg/2. a ciklosporina do smanjenja resorpcije ciklosporina Somatuline PR. 10mg/2. OPREZ dijabetes. carski rez u anamnezi. gastrinomi/Zollinger-Ellisonov sindrom.12 meseci.5ml. ND bol. OPREZ preporu~uje se ultrazvu~ni pregled `u~ne kese pre po~etka i za vreme terapije u intervalima od 6 . za inj. GRF-omi. za inj.1mg/ml Sandostatin LAR. ubrzanje poro|aja u pojedinim slu~ajevima kontraktilne inertnosti muskulature uterusa. opstipacija ili dijareja.

sindrom hiperstimulacije ovarijuma Cetrotide. disbalans elektrolita Ekvivalentne antiinflamatorne doze kortikosteroida. Merck Serono pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rast.25mg/0. Organon rast. sarkoidoza. glavobolja. reumatske i kolagene bolesti. edem mozga. smanjena funkcija bubrega i jetre. glavobolja.). miozitis. KI preosetljivost na lek ili bilo koji od strukturnih analoga GnRH. usled imunosupresinvog dejstava kortikosteroida primenu vakcina treba odlo`iti (va`i za doze 20mg prednizona i ve}a. 5mg prednizolona ekvivalentno 750μg betametazona ili 25mg kortizon acetata ili 750μg deksametazona ili 20mg hidrokortizona ili 4mg metilprednizolona ili 5mg prednizona ili 4mg triamcinolona H02AB01 betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat Diprophos. status astmatikus. adolescenti. Ku{ingov sindrom (velike doze). tokom terapije mo`e se pojaviti sindrom hiperstimulacije ovarijuma. za inj. alergijska stanja uklju~uju}i bronhijalnu astmu. anafilakt~ka reakcija i sl. insuficijencija bubrega ili srca. ND mu~nina.5ml H01CC02 cetrorelix IND prevencija preuranjene ovulacije kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj stimulaciji ovarijuma kod metode asistirane reprodukcije. trombocitopenija. hematolo{ka oboljenja (autoimuna hemolit~ka anemija. neuritis i dr. I ne sme se me{ati u istom {pricu sa preparatima FSH. tokom najmanje 2 nedelje. ND hipertenzija. treba ih aplikovati na razli~ita mesta Orgalutran. hipertenzija. OPREZ dojenje. `ene u postmenopauzi. dermatolo{ka oboljenja. transplantacija organa. akutna egzacerbacija multipleks skleroze. difuzni skleritis. reakcija na mestu aplikacije. za inj.25mg/ml. 3mg/3ml H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02A Kortikosteroidi za sistemsku primenu. uremija. osteoporoza.0. limfati~ka. ekstrinzi~ke peptidne hormone ili manitol trudno}a. vrtoglavica. istovremena vakcinacija `ivom vakcinom.H01CC Hormoni koji osloba|aju antigonadotropin H01CC01 ganireliks IND prevencija prevremenog porasta LH kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji u programu asistirane reproduktivne tehnike. tromboembolija. edemi. KI trudno}a. hiperglikemija. keratitis. regionalni enteritis). urgentna stanja ({ok. umerena i ozbiljna o{te}enja bubrega i jetre. edem plu}a. psorijaza. akutne infekcije. GIT oboljenja (ulcerozni kolitis. dojenje. nefrotski sindrom bez uremije. monokomponentni H02AB Glukokortikoidi IND supstituciona terapija kod primarne i sekundarne adrenokortikalne insuficijencije. Schering susp za inj. Cushing-ov sindrom. KI trudno}a. deca do 6 godina. psihoze. TBC. ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida).). neoplasti~ka oboljenja i leukoze). reakcija na mestu aplikacije (mesto uboda treba menjati da ne bi do{lo do lipoatrofije). dojenje. sistemske mikoze. OPREZ alergijska stanja. mu~nina i povra}anje kod citostatske hemioterapije. o~ne bolesti (uveitis. (2mg+5mg)/ml 526 Registar lekova 2011 . herpes i druge virusne infekcije. stariji od 65 godina. 0. aktivna ulkusna bolest. alergijske reakcije. OPREZ ~este alergije u anamnezi. dijabetes. osteoporoza. ND mu~nina.

KI tireotoksikoza. 5mg tabl. 100μg. nele~ena adrenalna i pituitarna insuficijencija. za inj. dijabetes. 20mg H03 TERAPIJA BOLESTI [TITASTE @LEZDE (TIREOIDEJE) H03A Preparati {titaste `lezde (tireoideje) H03AA Tireoidni hormoni H03AA01 levotiroksin natrijum IND hipotireoidizam . iv ili inf u hitnim slu~ajevima i akutnim stanjima npr. 500mg/7. za inj. I rastvoreni lek se mo`e me{ati sa 5% rastvorom dekstroze ili fiziolo{kim rastvorom Hidrokortizon. 4mg Nirypan. 500mg/4ml H02AB09 hidrokortizon Hydrocortison. Merck tabl. 20mg/ml. Galenika metilprednizolon H02AB04 Lemod. za inj. 125mg/2ml. 5mg. akutni miokarditis i pankarditis . 4mg. 40mg/ml metilprednizolon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB04 Primenjuje se u terapiji akutnih stanja Lemod Solu. za inj. 50μg. 0. 150μg Letrox. 8mg metilprednizolon (u obliku acetata) H02AB04 Lemod Depo. anafilakti~ka reakcija. 4mg/ml tabl. Galenika tabl. 100μg Registar lekova 2011 527 . 150μg Tivoral. Jugoremedija Pronison. epilepsija. 20mg triamcinolon acetonid H02AB08 Kenalog. 20mg/ml. 20mg tabl. 25μg. Hemofarm susp. Bosnalijek Prednizon. Hemofarm tabl. {ok. 40mg/ml hidrokortizon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB09 Primenjuje se im. Krka susp. Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rast. 125μg. Jugoremedija tabl. Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rast.akutni infarkt miokarda. 75μg. 40mg/ml. 100μg. Hemofarm pra{ak I rastvara~ za rast. 50μg. 100mg/2ml. 40mg/ml prednizon H02AB07 Prednizon. za inj. OPREZ hipertenzija. Galenika tabl.H02AB02 deksametazon (tablete) deksametazon dinatrijum fosfat (injekcije) rast. Galenika tabl. insuficijencija kore nadbubrega Euthyrox. za inj. Berlin Chemie tabl. status astmatikus.8ml Nirypan solubile.5mg Dexason.

5mg. hepatitis. trovanje ß -blokatorima (terapija). aplasti~na anemija. prethodna o{te}enja kosne sr`i nakon terapije tiamazolom ili karbimazolom. ND agranulocitoza. 10mg. preosetljivost na timazol i druge derivate tionamida. OPREZ ukoliko tokom terapije do|e do zna~ajnog pove}anja enzima jetre terapiju treba prekinuti. feohromocitom. KI trudno}a. osip. urtikarija. dojenje. retko promena ~ula ukusa. retko diseminovana intravaskularna koagulacija (DIC) i kutani vaskulitis PTU. leukopenija. hipokalijemija ili generalizovane alergijske reakcije (retko). aplasti~na anemija. za inj. smanjena funkcija jetre i bubrega. kod ispitivanja funkcionalne sposobnosti ß-}elija Langerhansovih ostrvaca pankreasa (dijagnostika). KI insulinom. OPREZ trudno}a. 20mg Tiastat. sindrom sli~an lupusu. dojenje. GIT smetnje. 100mg H03BB Derivati imidazola sa sumporom H03BB02 tiamazol IND hipertireoidizam. 1mg 528 Registar lekova 2011 . kao inhibitor motiliteta gastrointestinalnog trakta u premedikaciji kod radiografskih i endoskopskih ispitivanja. granulocitopenija.H03B Antitireoidni preparati H03BA Tiouracili H03BA02 propiltiouracil IND hipertireoidizam. Alkaloid tabl. Merck film tabl. povra}anje. pigmentacija ko`e. trombocitopenija. ND mu~nina. kod kompjuterizovane tomografije i nuklearne magnetne rezonance. 20mg H04 PANKREASNI HORMONI H04A Glikogenoliti~ki hormoni H04AA Glikogenoliti~ki hormoni H04AA01 glukagon (u obliku hlorida) IND akutna hipoglikemija kod dijabeti~ara posle primene insulina ili oralnih antidijabetika. leukopenija. 50mg. OPREZ trudno}a. pruritus. trombocitopenija. ND agranulocitoza. Thyrozol. urtikarija. ozbiljna hipertenzija kod bolesnika sa feohromocitomom GlucaGen HypoKit. Bosnalijek tabl. retko gubitak kose. dijareja. glukagonom. Novo Nordisk pra{ak za rast.

prevencija akutne osteolize izazvane imobilizacijom kao npr. astenija. OPREZ trudno}a. ra{ Mimpara. U periodu titracije doze treba odr`avati paratireoidni hormon posle 1-4 nedelje na po~etku treapije ili po pode{avanju doze. (pen sa ulo{kom) 20 doza po 20μg /80mcl H05B Antiparatireoidni hormoni H05BA Preparati kalcitonina H05BA01 kalcitonin (preparati sadr`e sintetski kalcitonin lososa . OPREZ terapiju ne treba zapo~injati kod pacijenata sa hipokalcijemijom. OPREZ smanjena funkcija bubrega. KI predhodna hiperkalcemija. poliurija. I istovremena upotreba sa bisfosfonatima pove}ava sni`enje kalcijuma u serum. ose}aj neprijatnog ukusa. smanjuje koncentraciju testosterona. za inj. anoreksija. vertigo. ND mu~nina. preosetljivost na sastojke leka. pove}ane vrednosti alkalne fosfataze. kombinovana terapija koja uklju~uje lekove za vezivanje fosfata i/ili sterola vitamina D. a posle toga u intervalu 1-3 meseca. predhodna radiaciona terapija skeleta. Paget-ova bolest. crvenilo. dojnje. odrediti serum koncentraciju kalcijuma pre po~etka terapije i u prvoj nedelji terapije radi pode{avanja doze. Lisapharma sprej za nos 200ij/dozi Miacalcic. GIT smetnje. hiperparatireodizam. KI hipokacemija. reakcija na mestu aplikacije Forteo. Calco.H05 LEKOVI ZA ODR@AVANJE HOMEOSTAZE KALCIJUMA H05A Paratireoidni hormoni i analozi H05AA02 teriparatid IND terapija postmenopauzalne osteoporoze. Amgen Europe film tabl 30mg. KI dojenje. povra}anje. Oprez je potreban kod pacijenata sa umerenom do te{kom insuficijencijom jetre. deca./inf 100ij/ml H05BX Antiparatireoidni lekovi H05BX01 sinakalcet hlorid IND Sekundarni hiperparatireoidizam kod pacijenata na dijalizi u zadnjem stadijumu bolesti. ND postularna hipotenzija. Lilly rast. Novartis sprej za nos 200ij/dozi rast. inflamacija na mestu aplikacije. pove}ano znojenje. trudno}a. mialgija. hiperkacemija kod primarnog hiperparatireoidizma ili karcinoma paratireoidnih `lezda. depresija. za inj. metaboli~ke bolesti kostiju uklju~uju}i Paget-ovu bolest. povra}anje. zatim jednom mese~no kod sekundarnog hiperparatireoidizma i svaka 2-3 meseca kod primarnog hiperparatireoidizma i karcinoma paratireoidnih `lezda. ND mu~nina. Bezbednost kod bolesnika mla|ih od 18 godina nije ispitivana.salcatonin) IND hiperkalcemija kod malignih boleti. trnjenje ruku. dojenje. parestezija. 60mg i 90mg Registar lekova 2011 529 . kod pacijenata sa osteoporoti~nim frakturama.

.

.

sistemski lupus eritematodes. Jugoremedija tabl. dati holestipol ili holestiramin jer apsorbuju toksin Clostridium difficile. oralno 4 x 250mg a za te`i oblik . za oralnu suspenziju 100mg tetraciklin hlorid J01AA07 Amracin. KI renalna insuficijencija (osim doksiciklina).vankomicin oralno 125 . aminofilin . adrenalin .primena im ili iv inj. pseudomembranozni kolitis (retko) J01AA02 doksiciklin (u obliku hiklata) Doksiciklin. rikecije. jer mogu dovesti do ve}e resorpcije toksina) 3. povra}anje. prekinuti davanje antibiotika 2. Pfizer tabl. infuzije te~nosti (npr. mikoplazme. dijareja. Galenika kaps. 2. 3. kortikosteroid sa brzim dejstvom (hidrokortizon Na sukcinat/fosfat ili metilprednizolon Na) 5. eritem. Galenika kaps. 5% glukoza) 6.8 dana K J01 J01A BOUJJOGFLUJWOJ!MFLPWJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Tetraciklini J01AA Tetraciklini IND infekcije koje izazivaju hlamidije. trudno}a. insuficijencija jetre. 100mg Dovicin. 100mg Vibramycin D. nokardije. poreme}aj vida. poreme}aj rasta kostiju. deca do 12 godina. OPREZ mogu}a fotosenzitivna reakcija. glavobolja. uzimaju se jedan sat pre jela ili dva sata posle jela zbog velikog broja interakcija sa hranom i lekovima. groznica i dijareja koja mo`e biti krvava Terapija pseudomembranoznog kolitisa: 1. primena kiseonika Simptomi pseudomembranoznog kolitisa: abdominalni bol.primena iv inj. Hemofarm kaps.primena iv inj. ND mu~nina. spirohete. dojenje.Terapija anafilakti~kog {oka: 1. 4. metronidazol. parenteralno dati te~nost i elektrolite (ne davati lekove za smirenje peristaltike creva. osetljivi sojevi Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija i protozoe. 100mg Doksiciklin.500mg na 6 sati tokom 6 . antihistaminik . trajna obojenost zuba. 500mg 532 Registar lekova 2011 .

Galenika kaps. GIT smetnje (mu~nina. profilakti~ka primena u dentalnoj hirurgiji Amoksicilin. Sa aminoglikozidima je dozvoljena kombinovana primena ali u razli~ito vreme i na razli~itim mestima aplikacije. komplikovane infekcije ko`e i mekog tkiva. trudno}a. 250mg. pertusis. Wyeth pra{ak za rast. ND alergijske reakcije (bronhospazam. susp. gonoreja.J01AA12 tigeciklin IND komplikovane intra-abdominalne infekcije. posebno na cefalosporine (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije). J01CA Penicilini {irokog spektra J01CA01 ampicilin IND infekcije respiratornog. 500mg granule za oral. disbalans elektrolita (samo kod velikih parenteralnih doza). 250mg. otitis media. 750mg. boci sa drugim lekovima. urogenitalnog trakta. Galenika kaps. 250mg/5ml Registar lekova 2011 533 . GIT smetnje (mu~nina. Hemofarm kaps. ra{. penicilini KI alergija na peniciline. susp. intersticijalni nefritis. 250mg/5ml Ospamox. 250mg/5ml Pamecil. Clamydia trachomatis u trudno}i (alternativa eritromocinu). susp. CNS smetnje (kod velikih doza). I poja~ava antikoagulantni efekat kumarinskih antikoagulanasa Tygacil. groznica. trbu{ni tifus. abdominalni bol. 500mg pra{ak za oral. ko`e i mekih tkiva. KI preosetljivost na tetracikline ili druge sastojke leka. povra}anje. 500mg/5ml Ospamox DT. susp. ND sli~na drugim tetraciklinima. 1g Pentrexyl. Medochemie pra{ak za inj. retko anafilakti~ki {ok). za oral. Hemofarm kaps. infekcije izazvane Campylobacterom pylori. OPREZ alergija u anamnezi. dijareja). hipotenzija. 1000mg Sinacilin. 500mg pra{ak za oral. I nije dozvoljeno me{anje u istom {pricu/inf. 500mg granule za oral. holecistitis. smanjena funkcija jetre. srednjeg uha. produ`eno protrombisko vreme. 50mg J01C Beta-laktamski antibakterijski lekovi. bilirubinemija.100mg/ml. Sandoz pra{ak za oral. kolitis . meningitis. dijareja.retko pseudomembranozni). holangitis. inf 1g Pentrexyl. 500mg. za inf. supresija crevne flore. urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta. 250mg/5ml J01CA04 amoksicilin IND infekcije gornjih i donjih respiratornih puteva.difterija. za inj. Sandoz tabl. iritacija na mestu aplikacije. retko krvne diskrazije. susp. ra{ pruritus. BMS pra{ak za rast. holestaza. povra}anje. superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna). bakterijski meningitis. `u~nih puteva. endokarditis izazavan enterokokusom. trudno}a i dojenje (piperacilin i kombinacije koje ga sadr`e). OPREZ mogu}e lu~enje mlekom. ko`e i mekih tkiva. infektivna mononukleoza (ampicilin). Lajmska bolest i druge lokalizovane i generalizovane infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima Ampicilin.susp.

gsk film tabl. 600mg Enhancin. za inj. 457mg/5ml Amoksiklav Quicktab.5mg)/5ml Panklav 2X. uklju~uju}i i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze J01CR01 ampicilin + sulbaktam Ampisulcillin.25mg)/5ml Panklav forte. abdominalnih organa. Ranbaxy film tabl. Sandoz tabl. Hemofarm film tabl. (2g + 0. IND infekcije urogenitalnog trakta. 1g Augmentin. za oral. (250mg + 62. Lajmska bolest u ranom stadijumu kod trudnica i adolescenata Cliacil. pneumonija. susp. Zdravlje pra{ak za rast. Sandoz film tabl. Hemofarm film tabl. erizipel. Jugoremedija tabl. 625mg pra{ak za oral. 600 000ij. 375mg. erizipel. gonoreja (osetljivi sojevi).2 Mij pra{ak za oral. 457mg/5ml J01CR05 piperacilin (u obliku natrijumove soli) + tazobaktam (u obliku natrijumove soli) IND infekcije izazvane oseljivim mikroorganizmima a naro~ito infekcije izazvane Pseudomonas aeruginosom i to urogenitalnog i respiratornog trakta. 300 000ij/5ml J01CE30 benzilpenicilin kalijum + prokain benzilpenicilin IND antraks. (4g + 0. kostiju i zglobova. erizipel. 1g granule za oral. 1g pra{ak za oral. Sandoz film tabl. tonzilitis Jugocillin. za inj. pneumonija. Hemofarm pra{ak za oral. gonoreja (osetljivi sojevi). Cemalog film tabl. profilaksa u hirurgiji Amoksiklav. a ja~ina preparata u odnosu na koamoksiklav. za inj. 625mg.J01CE Penicilini osetljivi na beta-laktamazu J01CE02 fenoksimetilpenicilin kalijum IND faringitis i tonzilitis. (1g + 500mg) amoksicilin + klavulanska kiselina (koamoksiklav) J01CR02 doziranje je dato u odnosu na amoksicilin. 1g pra{ak za oral. pneumokokne infekcije./inf. tonzilitis Pancillin. 800 000ij J01CR Kombinacije penicilina. susp. susp.25g). kostiju i zglobova. otitis medija. difterija. Galenika pra{ak za rast. za inj. za inj. bakterijske infekcije ko`e./inf. Hemofarm pra{ak za susp. difterija. za inj.2g Amoksiklav Lek 2x. gornjih i donjih respiratornih puteva. ko`e i mekih tkiva. otitis medija. susp. sifilis. (125mg + 31. otitis medija. 457mg/5ml pra{ak za rast. susp. 625mg Enhancin. Lederle pra{ak za rast. sifilis. susp. ko`e i mekih tkiva. 625mg pra{ak za rast. 1. 800 000ij J01CE30 benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin IND antraks.5g) 534 Registar lekova 2011 . susp. 1. bakterijske septikemije Tazocin. 625mg. 625mg Panklav. septikemije. otitis media.

750mg. profilaksa u hirurgiji. 750mg. rana trudno}a. I ne me{ati u istom {pricu/inf. Nobel film tabl. za inj. 1g cefadroksil (u obliku monohidrata) J01DB05 Galadrox. Sandoz pra{ak za rast. osip. Sandoz pra{ak za oral. prolazno pove}anje enzima jetre. Galenika kaps. nosa.5g Nilacef. za inj. opekotina. Hemofarm oblo`ena tabl. PharmaSwiss pra{ak za rast. kolitis (retko pseudomembranozni). grla. za inj. krvne diskrazije. 1. 750mg Cefuroxim-MIP. ko`e i mekih tkiva. 500mg pra{ak za oral. OPREZ preosetljivost na beta-laktamate. 500mg Dicef.5g Xorimax. mu~nina. Hemofarm pra{ak za rast. dojenje. 500mg Cefaleksin. susp. Srbolek kaps. 500mg Cefalexin. za inj. dojenje. Hemofarm kaps. reakcija na mestu primene Aksef. II generacija J01DC02 cefuroksim (u obliku natrijumove soli) IND infekcije respiratornog trakta. Alkaloid kaps.5g J01DC02 cefuroksim (u obliku aksetila) Xorimax. (meningitis . Medico Uno tabl. 250mg. za inj. dijareja. 1. KI preosetljivost na cefalosporine. sluznica. rana. 500mg pra{ak za rast. u stomatologiji. 250mg. susp. septikemija. urtikarija. susp. Chephasaar pra{ak za rast.cefotaksim. Remedica kaps. ND alergijske reakcije. 250mg/5ml J01DC Cefalosporini. kostiju i zglobova. infekcije u aku{erstvu i ginekologiji.5g Ceroxim. za inj. uha. 2g Galecef. 250mg. urogenitalnog i bilijarnog trakta. 500mg Palitrex. povra}anje. kolitis u anamnezi. infekcije abdomena. posebno na peniciline (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije). 750mg. 250mg.J01D Ostali beta-laktamski antibakterijski lekovi J01DA Cefalosporini i srodni lekovi IND infekcije respiratornog. renalna i hepati~na insuficijencija. boci sa aminoglikozidima J01DB Cefalosporini. za inj. za inj. Chephasaar pra{ak za rast. GIT smetnje. 250mg. 750mg. 1g Primaceph. 250mg/5ml pra{ak za oral. 250mg/5ml pra{ak za oral. intersticijalni nefritis. 500mg Xorim. 125mg/5ml Registar lekova 2011 535 . 250mg/5ml cefazolin (u obliku natrijumove soli) J01DB04 Cefazolin-MIP. I generacija J01DB01 cefaleksin (u obliku monohidrata) Cefaleksin. cefuroksim). OPREZ alergija u anamnezi. Galenika pra{ak za rast. Pharmaswiss pra{ak za rast. 1. Lajmska bolest. trudno}a. ceftriakson. 500mg Cefalexin Alkaloid. 1. 500mg pra{ak za oral. poreme}aji koagulacije. porfirija. KI alergija na cefalosporine. gonoreja. susp. susp. kostiju i zglobova. 250mg. mekih tkiva. superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna). CNS smetnje (velike doze). Galenika kaps. ND neutropenija eozinofilija. urinarnog trakta.

1g Ceftriakson. Roche pra{ak za rast. 1g Lendacin. Sandoz pra{ak za rast. 100mg/5ml ceftibuten (u obliku dihidrata) J01DD14 Cedax. za inj. 1g cefpirom (u obliku sulfata) J01DE02 Cefrom. za inj. susp. Galenika pra{ak za rast. susp. Sandoz pra{ak za rast. susp. Nini kaps. 125mg/5ml. 125mg/5ml. za inj. 1g Rocephin. za inj. susp.J01DC04 cefaklor (u obliku monohidrata) Alfacet. Hemofarm pra{ak za rast. 250mg/5ml J01DD Cefalosporini.5g. kaps. susp. sanofi aventis pra{ak za rast. Galenika pra{ak za rast. Jugoremedija pra{ak za rast. za inj. za inj. 36mg/ml J01DE01 cefepim (u obliku dihlorid monohidrata) Cefim. Alkaloid kaps. 400mg J01DE Cefalosporini. Hemofarm pra{ak za rast. za inj. 1g. Pharmaswiss pra{ak za rast. 500mg. Chephasaar pra{ak za rast. 1g. za inj.I. 1g Tolycar. 1g ceftriakson (u obliku natrijumove soli) J01DD04 3cef.250mg/5ml Cefaclor. 500mg pra{ak za oral. za inj. BMS cefprozil film tabl. 125mg/5ml. 2g Ceftriaxon-MIP. Zdravlje pra{ak za rast. Hemofarm pra{ak za rast. 1g pra{ak za rast. 1g Azaran.F. 250mg. Alkaloid film tabl. 1g Maxicef. 500mg. 2g Longaceph.S. Hemofarm kaps. 1g. 400mg granule za oral. za inj. 0. za inj. 500mg pra{ak za orl. susp. za inj. 500mg. za inf 2g cefiksim J01DD08 Pancef. 500mg pra{ak za oral.A. Zdravlje pra{ak za rast. 2g Labilex. IV generacija pra{ak za oral. 250mg/5ml Cefaklor Alkaloid. 1g. III generacija J01DD01 cefotaksim (u obliku natrijumove soli) Cefotaxim. 250mg.susp. 500mg pra{ak za oral. i inf 250mg. 2g ceftazidim (u obliku pentahidrata) J01DD02 Ceftazidim Sandoz. 250mg.I. za inj. Galenika kaps. 500mg granule za oral. 1g Forcas. 250mg/5ml Cefaklor.P. za inj. S. Pharmathen pra{ak za rast. za inj. 1g 536 Registar lekova 2011 . 250mg/5ml J01DC10 Cefzil. 500mg. 125/5ml.

KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. dojenje. bilirubina i alkalne fosfataze u serumu. za inj. vaginitis. pseudomembranozni kolitis. povra}anje. konvulzije. preosetljivost na lek. kandidijaza Itanem. MSD pra{ak za rast. kandidijaza. KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike. konvulzije). cefalosporini. osip. cilastatin ili beta laktamske antibiotike. re|e kolitis i neutromeniju. glavobolja. ND dijareja. 1g Meronem. pove}anje transaminaza. drhtavica. deca do 3 meseca i deca sa o{te}enom bubre`nom funkcijom. komplikovane intra-abdominalne infekcije. poreme}aj ukusa. povra}anje. probenecid (smanjena ekskrecija doripenema) Doribax. pseudomembranozni kolitis. pseudomembranozni kolitis. (500mg + 500mg) Tienam. 1g Merocid. trombocitemija. ra{. pneumonije i nozokomijalne pneumonije. svrab. vrtoglavica. OPREZ trudno}a. mu~nina. za inf. za rast. 500mg. ND mu~nina. infekcije meticilin rezistentnim stafilokokama. trombocitopenija. psihi~ki poreme}aji. za inf. Pharmanova pra{ak za rast. cefalosporini. Galenika pra{ak za rast. anafilakti~ka reakcija. konfuzija. pospanost ili nesanica. flebitis. OPREZ trudno}a. pruritus. 1g J01DH04 doripenem IND hospitalno ste~ene pneumonije. za inj. za inf. konvulzije.J01DH Karbapenemi J01DH02 meropenem IND infekcije urinarnog trakta. 500mg. insuficijencija bubrega. AstraZeneca pra{ak za rast. konfuzija. urogenitalnog trakta. poreme}aj bubre`ne funkcije. kandidijaza. parestezije. groznica kod odraslih sa neutropenijom. kao monoterapija ili u kombinaciji sa antiviroticima ili sistemskim antimikoticima. karbapenemi). konvulzije. PharmaSwiss pra{ak za rast. intraabdominalne uklju~uju}i peritonitis. povra}anje.. 1g J01DH03 ertapenem (u obliku natrijumove soli) IND intrabadominalne infekcije. intrahospitalni meningitis. intraabdominalne. vanbolni~ki ste~ena pneumonija. 500mg J01DH51 imipenem natrijum + cilastatin natrijum IND infekcije donjih respiratornih puteva. ko`e i mekih tkiva. 1g Meropenem Pharmanova. MSD pra{ak za konc. eritem. abdominalni bol. 500mg. agranulocitoza. komplikovane infekcije urinarnog trakta. leukopenija. akutne ginekolo{ke infekcije. (500mg + 500mg) Registar lekova 2011 537 . dojenje mla|i od 18 god. dijareja. hiperpireksija. Pharmaswiss pra{ak za rast. kostiju i zglobova. endokarditis. ND mu~nina. ND mu~nina. I ne me{ati u {pricu ili infuzionoj boci sa drugim lekovima. preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. karbapenemi). pove}anje transaminaza. OPREZ trudno}a. eozinofilija. KI dojenje. poreme}aj ~ula sluha i ukusa. smanjena funkcija bubrega (prilago|avanje doze prema kreatinin klirensu). epilepsija pra}ena konvulzijama. povrede mozga. preosetljivost na imipenem. Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. eozinofilija. preosetljivost na lidokain koji se koristi kao rastvara~. dijareja. istovremena primena drugih nefrotoksi~nih lekova. urtikarija. meningitis ili sumnja na meningitis. za inf. dojenje. pruritus. ko`e i adneksa ko`e. I valproat (smanjena koncentracija valproata). dispneja. trudno}a. OPREZ oboljenja CNS-a (o{te}enja mozga. bubre`na insuficijencija. 500mg. I ne me{ati u infuzionoj boci sa drugim antibioticima i laktatima Mipecid. neutropenija. infekcije ko`e i mekih tkiva kod dijabetesnog stopala. za inj. kao rastvara~ ne koristiti rastvor glukoze Invanz. ginekolo{ke uklju~uju}i endometritis. glavobolja. za inj. druge infekcije u maloj karlici. KI insuficijencija bubrega. septikemija. neutropenija.

uklju~uju}i derivate J01EE01 sulfametoksazol + trimetoprim (kotrimoksazol) Kotrimoksazol je fiksna kombinaciju sulfametoksazola i trimetoprima u odnosu 5:1. Galenika tabl. 480mg sirup 240mg/5ml koncentrat za rast. Roche tabl. OPREZ smanjena funkcija bubrega ili jetre. insuficijencija bubrega. kao i infekcije sa osetljivim uzro~nikom kod osoba preosetljivih na penicilin. Hemofarm tabl. 400mg granule za oral. 250. enteritis izazvan Campylobacter-om. 175mg/5ml 538 Registar lekova 2011 . legionela.film tablete Hemofarm i granule za oralnu suspenziju Jugoremedija) (eritromicin u obliku stearata . Jugoremedija film tabl. 480mg J01F Makrolidi. za inf 480mg/5ml Trimosul. poseban OPREZ trudno}a. ND mu~nina. midekamicin ( u obliku acetata .film tabl. KI porfirija. Hemofarm film tabl. leukopenija. dijareja. povra}anje. megaloblasti~na anemija. deca do 6 nedelja. {igelize. profilaksa i le~enje kod difterije i velikog ka{lja. 125mg/5ml. OPREZ dojenje. trudno}a. stariji od 65 godina. o{te}enja bubrega. susp. susp. ND eozinofilija. urogenitalnog trakta. bubrega. `utica. 480mg sirup 240mg/5ml Bactrim. 500mg Eritromicin. profilaksa kod difterije i velikog ka{lja. nedostatak glukozo-6-fosfat-dehidrogenaze. hroni~ni prostatitis. digestivnog trakta. I ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma Eritromicin. bolesti krvi i krvotvornih organa. veliki ka{alj. porfirija. o{te}enje parenhima jetre. oprez kod kombinacija sa ergot alkaloidima i karbamazepinom.granule za oralnu suspenziju) IND infekcije respiratornog i urogenitalnog trakta kad je izaziva~ mikoplazma. bruceloza.J01E Sulfonamidi i trimetoprim J01EE Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. melioidoza. alergijske reakcije na ko`i. KI preosetljivost na sulfo preparate. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). 500mg granile za oral. 500mg J01FA03 midekamicin (tablete). predispozicija za produ`en QT interval. IND infekcije gornjih i donjih disajnih puteva (lek izbora kod pneumonije izazvane Pneumocystis carinii). enteritis izazvan Campylobacter-om. fotosenzitivnost. i kao zamena za penicilin kod bolesnika preostljivih na penicilin Macropen. GIT smetnje. infekcija ko`e i mekih tkiva. negonokokni uretritis. 250mg. legionarska bolest. reverzibilno o{te}enje sluha. Krka film tabl. 250mg/5ml Eritromicin. ra{. dojenje. sinuzitis. otitis. holestatska `utica. bol u `elucu. klamidije i ureaplazma urealitikum. agranulocitoza. retko glavobolja i aritmije J01FA01 eritromicin (eritromicin baza . salmoneloze. prolongiran QT interval (mogu}a pojava ventrikularne tahikardije) kombinacija sa terfenadinom i astemizolom mo`e izazvati fatalne ventrikularne aritmije. Srbolek film tabl. linkozamidi i streptogramini J01FA Makrolidi KI insuficijencija jetre. Jugoremedija) IND respiratorne infekcije. toksoplazmoza. Stevens-Johnson-ov sindrom (retko) Bactrim.film tablete Srbolek) ( eritromicin u obliku etilsukcinata . sifilis.

urtikarija. ko`e i mekih tkiva. 125mg/5ml. 500mg granule za oral. NAPOMENA: osnovni rastvor klaritromicina koji se pravi sa 10ml aquae injectione stabilan je 24h na temperaturi 5ºC25ºC. dispepsija. obojenost zuba i jezika. otitis eksterna. indukcija hepati~nih enzima i pove}anje bilirubina u serumu. ND GIT smetnje. 500mg Formilid. Slaviamed tabl. 500mg Lekoklar. KI osetljivost na sastojke leka. insuficijencija jetre. Slaviamed tabl. Abbott pra{ak za rast. pove}ani enzimi jetre. 500mg Zymbaktar. za oral. 250mg Fromilid Uno. abdominalni bol. mirisa. ND GIT smetnje (mu~nina. 500mg Klacid. 250mg. 125mg/5ml Lekoklar XL. 50mg J01FA09 klaritromicin IND infekcije respiratornog trakta. vrtoglavica. Jugoremedija film tabl. OPREZ dojenje. Abbott film tabl. oslob. susp. Abbott film tabl. sa modif. sa modif. trudno}a. Pliva tabl. 500mg Fromilid. susp. stabilnost rastvora je 6 sati na 25ºC ili 24 sata na 5ºC. rastvor 5% glukoze u Ringer laktatu. Krka film tabl. 500mg Klerimed. oslob. pseudomembranozni kolitis. sa prod. Sandoz film tabl. 250mg/5mg Registar lekova 2011 539 . 150mg tabl. Krka film tabl.9%. za inf. cisapridom. povra}anje). infekcije ko`e i mekih tkiva. istovremena primena ergot alkaloida. granule za oral. nesanica. insuficijencija bubrega i jetre. Sandoz tabl. 125mg/5ml Klacid MR. oslob.. 500mg granule za oral. 150mg Runac. dijareja. pimozidom.pove}an rizik od poreme}aja sr~anog ritma Roximisan. otitis media. stomatitis. glavobolja. alergijske reakcije. 250mg. Slaviamed film tabl. rastvor glukoze 5%. susp.J01FA06 roksitromicin IND infekcije respiratornog trakta. dojenje. 250mg. 500mg. glavobolja. sinuzitis. Klacid IV. 500mg. pruritus. urogenitalne infekcije. OPREZ trudno}a. 500mg Fromilid Uno. poreme}aj ukusa. KI preosetljivost na makrolidne antibiotike. Hemofarm film tabl. terfenadinom mo`e da dovede do ozbiljnih sr~anih smetnji. rastvor Ringer laktata. istovremena primena sa ergot-derivatima. I sa cisapridom . Medochemie film tabl. a nakon rekonstitucije osnovnog rastvora u kompatibilni infuzioni rastvor. 250mg. sa modif. otitis medija. eradikacija Helicobacter pylori. oslob. Clarexid. osip. I rastvori sa kojima se osnovni rastvor klaritromicina mo`e me{ati za inf`ionu upotrebu su: fiziolo{ki rastvor NaCl 0. susp. slabost.

hipokalijemija. Hemofarm kaps. neprijatan ili metalan ukus u ustima (velike doze).Krka film tabl. negonokokni uretritis ili cervicitis. Nobel film tabl. `utica ili tamna boja urina). 500mg pra{ak za oral. tonzilitis/faringitis prouzrokovani streptokokama grupe A . istovremena primena lekova koji produ`avaju QT interval. trudno}aprocenjivati rizik/korist. zna~ajno samanjena funkcija jetre. abdominalni bol. bolovi u stomaku. KI mijastenia gravis. pneumonije. bubrega. dojenje. susp. za inf. KI preosetljivost na makrolidne ili ketolidne antibiotike. 250mg film tabl. osloba|. hipomagnezemija. apscesi. profilaksa endokarditisa. Sandoz film tabl. akutni sinuzitis. reverzibilni poreme}aji funkcionalnih testova jetre. negonokokalni tuboovarijalni apsces). ventrikularne aritmije.J01FA10 azitromicin IND infekcije respiratornog trakta. koronarna bolest. za.36g saharoze. teofilin-pove}ana koncentracija teofilina Azatril. anoreksija Ketek. infekcije u ginekologiji (endometritis. te{ke infekcije kostiju i zglobova. pospanost. infekcije izazvane hlamidijama. peritonitis. 200mg/5ml Hemomycin. otitis media. susp. novoro|en~ad. stariji od 65 godina. osip). alergijske reakcije (bronhospazam. OPREZ lu~i se mlekom-procenjivati rizik/korist. 500mg Zmax.produ`eni QT interval. 300mg. urtikarija. KI dijareja. dijareja. bol u stomaku. ra{. 100mg/5ml. Zmax sadr`i 19. sanofi aventis film tabl. Hemofarm kaps.500mg pra{ak za oral. te{ke infekcije ko`e i mekih tkiva. Chephasaar film tabl. povra}anje. povra}anje). septikemije. 150mg 540 rast.500mg Azax. 200mg/5ml pra{ak za rast. mu~nina. Actavis film tabl. povra}anje. `utica. nesanica. 250mg film tabl. bradikardija. 500mg Azitromicin Sandoz. mu~nina. 200mg/5ml pra{ak za rast. za inj. o{te}enje funkcije jetre i bubrega. 2g J01FA15 telitromicin IND infekcije respiratornog trakta. OPREZ smanjena funkcija jetre.film tabl i kapsule) (klindamicin u obliku fosfata . retko se javlja depresija disanja u postoperativnom toku zbog depresivnog dejstva na neuromi{i}nu blokadu J01FF01 klindamicin (klindamicin u obliku hlorida . ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma. I antikoagulansi-pove}ano dejstvo antikoagulanasa. 500mg Azibiot. 400mg J01FF Linkozamidi Antibiotike iz ove grupe primenjivati samo za infekcije koje se ne mogu le~iti drugim manje toksi~nim antibioticima. 600mg/4ml Klindamicin. intraabdominalne infekcije. susp. IND te{ke infekcije disajnih puteva (empijemi. apscesi plu}a). ND pseudomembranozni kolitis nezavisan od puta aplikacije (pojava dijareje zahteva prekid medikacije). 600mg rast. glavobolja. GIT oboljenja.oral. infekcije ko`e i mekih tkiva. 100mg/5ml. za inj. OPREZ trudno}a. abdominalni bol. hipotenzija. povra}anje. astma.125mg. Terapija treba da se prekine kod prvih znakova hepatotoksi~nosti (anoreksija. Pliva kaps. za inf. ND GIT smetnje (dijareja. mogu}a fotosenzitivnost. susp. mu~nina.injekcije) Clindamycin-MIP. ND dijareja. Pfizer granule sa prod. 300mg/2ml Registar lekova 2011 . groznica. mu~nina. 100mg/5ml. alergija u anamnezi. 500mg pra{ak za oral. 250mg. 500mg Sumamed.

o{te}enje osmog kranijalnog nerva. 40mg/2ml. OPREZ trudno}a. Galenika pra{ak za rast. stariji od 65 godina. glavobolja. za inj. za inj. KI trudno}a. 500mg/2ml netilmicin (u obliku sulfata) J01GB07 Netromycin. peritonitis.5ml Registar lekova 2011 541 . za inj. 120mg/2ml Gentamicin Sandoz. 80mg/2ml. Galenika rast. 600mg/2ml J01G Aminoglikozidni antibakterijski lekovi IND infekcije urinarnog. KI miastenija gravis. osip. 500mg/2ml Aminocin.J01FF02 linkomicin (u obliku hlorida) Lincohem. 80mg/2ml. boci sa penicilinima i cefalosporinima J01GA Streptomicini J01GA01 streptomicin (u obliku sulfata) IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima. pratiti funkciju bubrega tokom terapije. ototoksi~nost. nefrotoksi~nost. ND mu~nina. Schering rast. ko`e. I ne me{ati u istom {pricu/inf. kostiju i mekih tkiva. Chiesi rast. za inhalaciju 300mg/4ml J01GB03 gentamicin (u obliku sulfata) Gentamicin. 120mg/2ml amikacin (u obliku sulfata) J01GB06 Amikacin. septikemije uklju~uju}i neonatalnu sepsu i te{ke bakterijske infekcije nepoznatog uzroka. 1g J01GB Ostali aminoglikozidi J01GB01 tobramicin IND hroni~na pulmonalna infekcija Pseudomonas aeruginosom kod paijenata sa cisti~nom fibrozom. parkinsonizam. nefrotoksi~nost Bramitob. deca. za inj. pseudomembranozni kolitis. me{ovite infekcije. Sandoz rast. 100mg/2ml. smanjena funkcija bubrega. Hemofarm rast. 40mg/2ml. bruceloza Streptomycin sulfat. 20mg/2ml. opekotine. mijastenija gravis. za inj. Parenteralni aminoglikozidi sadr`e kao konzervans natrijum bisulfit koji mo`e izazvati alergijske reakcije uklju~uju}i anafilakti~ki {ok i astmati~ne napade. 150mg/1. za inj. 80mg/2ml. renalna insuficijencija. hiperpireksija. ND vestibularna i auditivna o{te}enja. 120mg/2ml Gentamicin. povra}anje. 120mg/2ml Gentamicin. za inj. respiratornog i gastrointestinalnog trakta. OPREZ dugotrajna upotreba. Galenika rast. za inj. Zdravlje rast. dojenje. svrab. Hemofarm rast. 80mg/2ml. za inj. Pharmaswiss rast.

akutni bakterijski gastroenteritis. smanjena sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. 250mg. Remedica film tabl. toksi~na epidermalna nekroza. stariji od 65 godina. jetre ili bubrega. Krka film tabl. 250mg. za inf 100mg/10ml J01MA06 norfloksacin IND nekomplikovane infekcije urinarnog trakta. KI trudno}a. fotosenzitivnost. Srbolek film tabl. gastrointestinalnog i respiratornog trakta. ko`e i mekih tkiva. o{te}enja CNS-a. Srbolek tabl. 250mg. bolovi u zglobovima. 200mg J01MA02 ciprofloksacin (u obliku hlorida . ND mu~nina. jetre i bubrega. vrtoglavica. o{te}enje jetre.tablete). 250mg. 750mg Ciprocinal . Jugoremedija film tabl. I ne me{ati u istom {pricu/inf. glavobolja. konfuzija. ND mu~nina. OPREZ epilepsija. dijareja ili opstipacija. KI trudno}a. bolovi u zglobovima. 500mg konce. uha. smanjenje sposobnosti upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. za infuzija 100mg/50ml Ciproflokasacin. 250mg. za rast. 250mg. zglobova. adolescenti. konfuzija. Zdravlje film tabl. 250mg. boci sa drugim lekovima J01MA Fluorohinoloni J01MA01 ofloksacin Visiren. 250mg. adolescenti. bolovi u stomaku. 500mg Ciprofloxacin. Medico Uno film tabl. kostiju.J01M Hinolonski antibakterijski lekovi IND infekcije urogenitalnog. halucinacije. o{te}enja CNS-a. 500mg Citeral. paroksizmalna tahikardija. ciprofloksacin (u obliku laktata . povra}anje. o{te}enja jetre. dojenje. Hemofarm film tabl. hipotenzija.infuzija) Cifran. Slaviamed film tabl. Alkaloid film tabl. bolovi u stomaku. agitiranost. 500mg Ciprinol. OPREZ stariji od 65 godina. deca. 400mg Uricin. nekomplikovana gonoreja. alergijske reakcije. za rast. Zdravlje film tabl. 500mg Ciprofloksacin. 250mg. epilepsija. dojenje. deca. 500mg Ciprofloksacin. alergijske reakcije. tremor. glavobolja. Krka film tabl. eksfolijativni dermatitis Nofocin. pseudomembranozni kolitis (retko). halucinacije. 500mg konc. 400mg 542 Registar lekova 2011 . Jugoremedija tabl. depresija kostne sr`i. agitiranost. povra}anje. abdominalne i hepatobilijarne infekcije. tremor. vrtoglavica. dijabetes (potrebna je ~e{}a kontrola glikemije). 500mg. grla i nosa. 500mg rast. depresija kostne sr`i. za inf 100mg/10ml Marocen. dijareja. 400mg Nolicin. fotosenzitivnost.

Reimser Arzneimittel pra{ak za rast. 1g Vancomycin-MIP. za inf 500mg. hepati~na. boci sa aminofilinom. ND mu~nina. Galenika kaps. Nobel film tabl. mogu} je la`no pozitivan test na opijate tokom terapije. 750mg Levoxa. za inf. Actavis film tabl. tinitus. hipotenzija i difuzni eritem (rad man fenomen) kod brze iv primene. vrtoglavica. retko hepatitis. glavobolja. 1g Vancotex. hloramfenikolom. dojenje. odoj~ad. 500mg/100mg J01MA14 moksifloksacin hlorid Avelox. Pharmaswiss film tabl. poreme}aj tetiva uslovljen primenom fluorohinolona. za inf 500mg. eozinofilija. nesanica. enterokokne. varfarinom. pneumokokne i streptokokne infekcije rezistentne na druge lekove (parenteralni oblik). oboljenja jetre (mogu}a je nekroza jetre i otkazivanje funkcija). 500mg. epilepsija. respiratorna ili bubre`na insuficijencija. komplikovane infekcije urinarnog trakta. ND ototoksi~nost. Bayer film tabl. 400mg/250ml J01MB Ostali hinoloni J01MB04 pipemidna kiselina IND akutne i hroni~ne infekcije urinarnog trakta. anafilaksa. leukopenija. renalna insuficijencija. 1g Vankomicin. ra{. za inf 500mg. 1g Kovancin. hroni~ni prostatitis. trudno}a. fotosenzitivnost. 250mg. preosetljivost na levofloksacin i druge hinolone. porema}aji ~ula vida. ceftriaksonom. stariji od 65 godina. Hemofarm kaps. Sandoz kaps. I ne me{ati u istom {pricu/inf. pove}ani enzimi jetre. 500mg Levomax. retko konvulzije. hematotoksi~nost. antibiotski . alkalnim lekovima i rastvorima koji sadr`e te{ke metale Edicin. KI deca i adolescenti u razvoju. KI preosetljivost na lek. nefrotoksi~nost. produ`etak QT segmenta. 250mg. I zna~ajno smanjena resorpcija sa istovremono uzetim solima gvo`|a i antacidima koji sadr`e magnezijum ili aluminijum Flexid. mu~nina.udru`eni pseudomembranozni enterokolitis (Clostridium difficile) i stafilokokni enterokolitis (oralni oblik) . dijabetes. infekcije ko`e i mekih tkiva. GIT smetnje Palin. 200mg Pipem. 250mg. dijareja. barbituratima. nedono{~ad. 500mg Lebel. 200mg Pipegal. Sandoz pra{ak za rast. ND vrtoglavica. ceftazidinom. Sandoz film tabl.J01MA12 levofloksacin IND akutni sinuziis. za inf 500mg. PharmaSwiss pra{ak za rast. bakterijska egzacerbacija hroni~nog bronhitisa. 200mg J01X Ostali antibakterijski lekovi J01XA Glikopeptidni antibakterijski lekovi J01XA01 vankomicin hlorid IND stafilokokne.. nozokomijalna i vanbolni~ki ste~ena pneumonija. deca. za inf 500mg. 500mg rast. OPREZ infuzija treba da se daje u periodu ne kra}em od 60 min. Pharmatex pra{ak za rast. 1g Registar lekova 2011 543 . Chepasaar pra{ak za rast. fotosenzitivnost. bol i tromboflebitis na mestu aplikacije. pospanost. heparinom. o{te}en sluh. mirisa i ukusa. hipoglikemija. pseudomembranozni kolitis koji se izuzetno retko javlja samo kod parenteralne primene vankomicina dok je oralna terapija indikovana u najte`oj formi pseudomembranoznog kolitisa. dojenje. retko trombocitopenija i neutropenija. OPREZ renalna insuficijencija. KI trudno}a. za inf. trudno}a. 400mg rast.

urinarnog trakta. ko`e i mekih tkiva. ND ra{. mu~nina. prolazne epileptiformne reakcije. angioedem. ND alergijske ko`ne manifestacije. CNS-a (uklju~uju}i meningitis i mo`dani apsces). Chephasaar kaps. infekcije donjih respiratornih puteva (pneumonija. dojenje. anaerobne septikemije. rastvor 3g J01XX07 nitroksolin IND infekcije mokra}nih puteva. eritem. PharmaSwiss pra{ak za rast.J01XA02 teikoplanin natrijum IND infekcije Gram pozitivnim mikroorganizmima. dijareja i ra{ Monural. infekcije kostiju i zglobova. vrtoglavica. povra}anje. 400mg J01XC Steroidni antibakterijski lekovi J01XD Derivati imidazola J01XD01 metronidazol IND te{ke anaerobne intraabdominalne infekcije. apsces jetre. dojenje. gubitak kose. periferna neuropatija. za inj. tinitus. novoro|en~ad. dizurija. aktivne organske bolesti CNS-a. glavobolja. KI krvne diskrazije. 200mg. KI trudno}a. inj. groznica. OPREZ ne koristiti kod komplikovanih recidiviraju}ih urinarnih infekcija. OPREZ ne preporu~uje se upotreba kod dece. Zambon granule za oral. za. ra{. I rastvore teikoplanina i aminoglikozida ne treba me{ati Planicid. tamna obojenost urina. metalan ukus a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija.4 dana po prestanku terapije). I ne me{ati u istom {pricu/inf. Crohnovu bolest i divertikulitis. rosaceae. endomiometritis. svrab. tuboovarijalni apscesi i posthirur{ke vaginalne infekcije). kontrolisati funkciju jetre. ko`e. ataksija. apsces). porfirija. prolazno pove}anje kreatinina u serumu. pseudomembranozni kolitis izazvan Clostridium dificile. nefrotoksi~nost. 250mg 544 Registar lekova 2011 . deca do 5 godina. KI preosetljivost na lek. za inf. histerektomije i apendektomije. GIT smetnje Nitroxolin forte. bronhospazam. leukopenija. septikemija. glavobolja. Galenika rast. uklju~uju}i peritonitis. sanofi aventis pra{ak za rast. preosetljivost na vankomicin (mogu}a ukr{tena preosetljivost). te{ka bubre`na insuficijencija. peritonitis) uklju~uju}i i infekcije kod pacijenata koji su alergi~ni na ?laktamske antibiotike . adjuvantno sredstvo u radioterapiji. ND mu~nina. pre svega enterokokom i meticilin rezistentnim stafilokokom (endokarditis. OPREZ trudno}a. profilaksa kod kolorektalnih operacija. stariji od 75 godina. dojenje. trombocitopenija. bubrega. ND retko mu~nina. dojenje. infekcije kostiju i zglobova. OPREZ trudno}a. cistitis. bol i tromboflebitis na mestu primene. poreme}aj enzima jetre. sluha i krvnu sliku. insuficijencija jetre. profilaksa u hirur{kim intervencijama (transuretralna resekcija prostate) i dijagnosti~kim procedurama. 400mg Targocid. respiratornog trakta. anafilakti~ke reakcije. hepati~ke encefalopatije. dijareja. urtikarija. trudno}a. 500mg/100ml J01XX Ostali antibakterijski lekovi J01XX01 fosfomicin (u obliku trometamola) IND nekomplikovane infekcije donjih delova urinarnog trakta. ototoksi~nost. boci sa drugim lekovima Orvagil. KI poreme}aj funkcije bubrega i jetre. povra}anje. dugotrajna upotreba. infekcije genitalnog trakta (endometritis. 200mg. eozinofilija. sanjivost. upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 .

I izbegavati hranu koja sadr`i tiramin. ND supresija hematopoeze (kontrola krvne slike jednom nedeljno). glavobolja.J01XX08 linezolid IND pneumonije. 600mg J02 J02A ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antimikotici za sistemsku primenu Spektar delovanja antimikotika registrovanih u Republici Srbiji gljivica Aspergilus* Blastomyces Candida* Chromomycosis Coccidioides Cryptococcus* Epidermophyton Histoplasma Microsporum Mucor Paracoccidioides Philaphora Pseudoallescheria Rhodotorula Sporothirix Trichophyton itrakonazol terbinafin amfotericin B mikokonazol ketokonazol nistatin flukonazol + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - + + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + ? + legenda + dokazano dejstvo . tireotoksikoze. ne preporu~uje se istovremena primena sa antidepresivima. pseudomembranozni kolitis. feohromocitoma. smanjene funkcije jetre ili bubrega. karcinoida. alfa blokatorima. insomnija. retko (ako terapija traje du`e od 28 dana) mogu}a je ozbiljna neuropatija opti~kog nerva. mijelosupresije. hipertenzija.bez dejstava ? dejstvo nije dokazano Registar lekova 2011 545 . trudno}a. komplikovane infekcije ko`e i mekih tkiva. simpatikomimeticima (bronhodilatatorima. bipolarne depresije. inhibitorima MAO tipa A ili B. ili period od 2 nedelje nakon terapije. poreme}aj ukusa. konvulzije. KI terapija. {izoafektivnih poreme}aja i akutnih konfuznih stanja. izazvane Gram-pozitivnim bakterijama. antikonvulzivima. vazokonstriktorima. dojenje. preosetljivost na linezolid. mijelosupresija u anamnezi. obustaviti terapiju kod: nekontrolisane hipertenzije. OPREZ kovulzije u anamnezi. dopaminergicima Zenix. pseudoefedrinom). Hemofarm film tabl. GIT smetnje.

dispepsija. ventrikularna fibrilacija. anurija. anoreksija. 2mg/ml Diflucan. 150mg. povra}anje dijareja. impotencija. melena. hemoliti~ka anemija. 2mg/ml Fluco Sandoz. renalna tubularna acidoza. preosetljivost na azole. Torrex pra{ak za rast. periferna neuropatija. dijareja. 50mg. makulopapapularni osip. hipokorticizam. hipertenzija ili hipotenzija. slabost. istovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e izazvati fatalne aritmije. 150mg rast. Pfizer kaps. abdominalni bol. za inf. hiper ili hipokalijemija. dojenje. 150mg Stabilanol. cisplatinom. glavobolja. leukopenija. Isovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e dovesti do fatalnih aritmija. isklju~ivo iv u hospitalnim uslovima. I ne davati istovremeno sa kortikosteroidima. insuficijencija srca. trombocitopenija. zamagljen vid. 50mg. epileptiformni gr~evi. 100mg. akutna insuficijencija jetre. 50mg. Zdravlje kaps. eozinofilija. gubitak sluha. insuficijencija bubrega ili jetre. ND mu~nina. amfotericin B koristiti samo kod progresivnih potencijalno smrtonosnih infekcija gljivicama. obavezna kontrola funkcija jetre. 50mg. azotemija. svraba. 200mg Flumycozal. anoreksija. aritmije. 50mg. trombocitopenija. svrab Diflazon. temperature. 200mg J02AC Derivati triazola J02AC01 flukonazol OPREZ trudno}a. poreme}aji koagulacije. za inj. vrtoglavica. ra{. `utice. aminoglikozidima. dojenje. svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru. za inf. 2mg/ml 546 Registar lekova 2011 . glavobolja. povra}anje. o{te}enja jetre. Aegis kaps. miorelaksansima i antiaritmicima Amphocil. 50mg. za inf. bolovi u mi{i}ima i zglobovima. bol u epigastrijumu. 150mg Flukonazol. ND mu~nina. tamne mokra}e. ginekomastija. amenoreja. povra}anje. diplopija. encefalopatija. smanjenje nivoa testosterona u krvi. agranulocitoza. 150mg Fluconal. sr~ani arest. 150mg rast. za inf. smanjenje bubre`ne funkcije. Pharmaten rast. 2mg/ml Flukonazol. Hemofarm kaps. ra{. u slu~aju pojave zamora. dispneja. oligurija. vrtoglavica. te{ko o{te}enje jetre Mycoseb. edem plu}a. 100mg. povi{enje serumskog kreatinina. deca do 2 godine. Nini kaps. dijareja ili opstipacija. Hemofarm tabl. 50mg. ciklosporinom. 100mg J02AB Derivati imidazola J02AB02 ketokonazol KI trudno}a. svrab. leukocitoza. 100mg. glavobolja. hemoragijski gastroenteritis. konvulzije. {ok. ose}aj nadutosti. vrtoglavica. Krka kaps. `utica. pedijatrijska primena. groznica. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. te{ka insuficijencija jetre. a kod dugotrajne terapije velikim dozama mogu}e je smanjeno lu~enje kortizola i insuficijencija nadbubrega. trombocitopenija. eozinofilija. oligospermija. 50mg. Sandoz kaps. glikozidima digitalisa. alergijske reakcije. 150mg rast. ND mu~nina. hipostenurija. anemija.J02AA Antibiotici J02AA01 amfotericin B IND sistemske gljivi~ne infekcije. svrab. 100mg. dojenje. leukopenija. tinitus. bronhospazam. KI trudno}a. kortikotropinom. OPREZ porfirija.

osip. dijareja. gastroenteritis. alopecija Vfend. 40mg/ml Registar lekova 2011 547 . Pfizer film tabl. triazolamom ili terfenadinom. te`ak oblik orofaringealne kandidijaze kod imunokompromitovanih pacijenata. Extractumpharma kaps. tromboflebitis. 100mg J02AC03 vorikonazol IND invazivna aspergilaza. Schering oral. pacijenti sa pro-aritmogenim stanjima (uro|eno ili ste~eno produ`enje QTc intervala.) . hipertenzija. rifampicinom. tremor. Liconsa kaps. cisaprid i dr. somnolencija. 100mg Prokanazol. kokcidiomikoza. glavobolja. istovremena primena inhibitora HMG-CoA reduktaze (simvastatin. makulopapulozni ra{. ozbiljne infekcije izazvane Scedosporium spp. ND mu~nina. glavobolja. midazolamom.. dispepsija. periferni edemi. vrtoglavica. umor Noxafil. dojenje. Fusarium spp. terfenadin. istovremena primena ergot alkaloida. fuzarioza. 50mg. parestezije. OPREZ bolesti jetre u anamnezi. koje su refrakterne na le~enje amfotericinom B ili itrakonazolom ili kod pacijenata koji ne podnose ove lekove. postoje}e aritmije). ND mu~nina. istovremena primena sa astemizolom. pospanost. konvulzije.. vrtoglavica. hematurija. abdominalni bol. lovastatin. mu~nina. bol u stomaku. zbunjenost.. edem plu}a. potrebna redovna kontrola funkcija jetre. hipotenzija. dijareja. ergot alkaloidima. potrebna redovna kontrola funkcija jetre. neuropatije. sindrom sli~an gripu. groznica. 100mg ItraconEP. leukopenija. susp. glavobolja. o{te}enja jetre. za inf. 200mg pra{ak za rast. povra}anje. KI preosetljivost na lek. u profilaksi gljivi~nih infekcija pacijenata sa akutnom mijelogenom leukemijom ili mijelodisplasti~nim sindromom. Medico Uno kaps. o{te}enja jetre. sinuzitis. dojenje. depresija. astenija. flebitis. Slaviamed kaps. agranulocitoza. ND neutropenija. Nobel kaps. tamne mokra}e. poreme}aji vida. 100mg Kanazol. 100mg Omicral. zamor. trombocitopenija. akutna insuficijencija bubrega. OPREZ bolesti jetre u anamnezi. istovremena primena lekova koji su supstrat za enzim CYP3A4 (astemizol. karbamazepinom ili fenobarbitonom. agitacija. u slu~aju pojave zamora. groznica. povra}anje. alergijske reakcije u vidu svraba. atorvastatin i dr. sinusna bradikardija. cisapridom. istovremena primena sa astemizolom. povra}anje. vrtoglavica. terfenadinom cisapridom.J02AC02 itrakonazol KI trudno}a.). abdominalni bol. astenija. o{te}enja jetre i gubitak kose Funit. svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru. kod primaoca mati~nih }elija hematopoeze koji su na imunosupresivnoj terapiji. OPREZ te{ko o{te}enje jetre. holestatska `utica. kardiomiopatija. invazivna flukonazol rezistentna Candida spp. elektrolitni disbalans. hromoblastomikoza i micetom. 200mg J02AC04 posakonazol IND invazivna aspergiloza. ra{a i urtikarije. KI trudno}a. posle vi{emese~ne upotrebe mogu}i su hipokalijemija. anemija. parestezije. dojenje. anksioznost. trudno}a.

mogu}a je i promena boje kontaktnih so~iva Rifamor. reakcija na mestu aplikacije. `utica. profilaksa menigokoknog meningitisa i meningitisa izazvanog H. za koncentrat za inf. 200mg. dijareja. OPREZ smanjena funkcija jetre. povra}anje. KI trudno}a. 300mg J05 J05A ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse J05AB Nukleozidi i nukleotidi. influenzae. trombocitopeni~na purpura. hipersenzitivne reakcije Cancidas. pove}anje vrednosti ureje. Zdravlje tabl. Nini tabl. gljivi~ne infekcije koje ne reaguju na terapiju drugim antimikoticima uklju~uju}i i pacijente sa neutropenijom. legionarska bolest. OPREZ alkoholizam. 200mg Zovirax. 50mg. pljuva~ke. za inf. hipomagnezijemija. suza. CNS i dr.) Herpes simplex i varicela Zoster virusom. GIT smetnje. intolerancija na amfotericin ili itrakonazol. KI dojenje. ND mu~nina. gsk pra{ak za rast. povi{en nivo enzima jetre. porfirija. OPREZ insuficijencija bubrega. uticaj na funkcije jetre. narand`asto-crvena obojenost urina. pove}anje vrednosti kreatinina u serumu. abdominalni bol. urtikarija. Hemofarm kaps. istovremena primena ciklosporina. znoja. MSD rast. ND mu~nina. jetre. bolovi u mi{i}ima. glavobolja. isklju~uju}i inhibitore reverzne transkriptaze J05AB01 aciklovir IND infekcije ko`e. 400mg Aciklovir. glavobolja.J02AX Ostali antimikotici za sistemsku primenu J02AX04 kaspofungin acetat IND invazivna kandidijaza ili aspergiloza. 70mg J04 ANTITUBERKULOTICI J04A Lekovi za terapiju tuberkoloze J04AB Antibiotici J04AB02 rifampicin IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima. vertigo. 300mg Riftan. bilirubina i enzima jetre u krvi Aciklovir. bruceloza. 250mg 548 Registar lekova 2011 . zamor. Galenika kaps. KI dojenje. deca mla|a od 2 godine. te{ke stafilokokne infekcije. trudno}a. ND hemoliti~ka anemija. kreatinina. hiperkalcijemija. dijareja. ra{. edemi. ra{. sluznica i visceralnih organa (plu}a. hipokalijemija. povra}anje. palpitacije. groznica. ra{. jeza.

akne. razdra`ljivost. Schering kaps. zujanje u u{ima Cymevene. nesanica. dispneja. ND mu~nina. dojenje. trombocitopenija. hemoragija u GIT-u. OPREZ deca. hipohromna anemija. bolovi u kostima i mi{i}ima. hiperpireksija. svrab. 500mg J05AB14 valganciklovir IND citomegalovirusni retinitis kod bolesnika sa HIV infekcijom. primenjivati efikasnu kontracepciju kod mu{karaca i `ena. KI trudno}a. dispneja. povra}anje. a tokom terapije i 6 meseci nakon terapije. OPREZ deca. povra}anje. mani~ne reakcije. tremor. povra}anje. ND (u kombinaciji sa interferonom alfa): glavobolja. Ukoliko se le~i mu{karac. hipertenzija. migrena. akne. dojenje. hipertenzija. vrtoglavica. anoreksija. dojenje. nesanica glavobolja. starije osobe. trombocitopenija. ND mu~nina. trudno}a. promene u krvnoj slici. 450mg J05AB. pankreatitis. dijareja. hepatitis. osip. mani~ne reakcije. slabost. dojenje. de~iji uzrast. KI trudno}a. bubre`na insuficijencija. OPREZ isklju~iti trudno}u pre po~etka terapije. a partnerka je trudna. pancitopenija. konvulzije. hipohromna anemija. bubre`na insuficijencija. ka{alj. dispepsija. hiperglikemija. neuropatije. leukopenija. vazodilatacija. 125mg Registar lekova 2011 549 . trombocitopenija. Berlin Chemie tabl. poreme}aj funkcije bubrega. dijareja. poreme}aj sna. prevencija citomegalovirusne infekcije u transplantaciji solidnih organa.J05AB04 ribavirin IND hroni~ni hepatitis C (u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa). neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina.. depresija. bolovi u kostima i mi{i}ima. preosetljivost na ganciklovir ili aciklovir. astenija. zamor. znojenje. starije osobe. ganciklovir ili aciklovir. splenomegalija. gluvo}a. preosetljivost na valganciklovir. poreme}aj vida. pancitopenija. sc i im primena. hipokalijemija. neutropenija. konfuzija.). ND GIT smetnje ( mu~nina. neutropenija. nadimanje. dispneja. leukopenija. glavobolja. opstipacija. Roche film tabl. glavobolja. neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina. ka{alj. sc i im primena. ra{. rigor. KI trudno}a. poreme}aj funkcije bubrega. vazodilatacija. dijareja. abdominalni bol. bol u abdomenu. hipokalijemija. poreme}aj sna. konvulzije. ka{alj. obavezna je upotreba prezervativa. konfuzija. pruritus Copegus. mu~nina. 200mg J05AB06 ganciklovir (u obliku natrijumove soli ) IND prevencija i le~enje infekcija citomegalovirusom. abdominalni bol. pospanost. Roche film tabl. istovremena primena 5-fluorouracila i drugih fluoropirimidina koji se koriste u terapiji malignih bolesti (najmanje je potrebno 4 nedelje pauze). brivudin IND rani tretman akutnog Herpes zostera kod imunokompetentnih osoba. artralgija. Valcyte. za inj. 200mg Rebetol. migrena. ra{. hiperglikemija. pove}ane vrednosti enzima jetre Brivuzost. alopecija. preosetljivost na lek. KI ne koristiti u fazi formiranja krusti. splenomegalija. Roche pra{ak za rast. trombocitopenija. tremor. znojenje. neuropatije. pospanost. pankreatitis. hemoragija u GIT-u. hepatitis. mijalgija.

dijareja. I pove}ava se plazma koncentracija svih lekova koji se metaboli{u preko CYP3A enzima jetre Aluvia. KI preosetljivost na lek. ergot alkaloida. MSD kaps. ND mu~nina. pove}anje kreatin kinaze. pancitopenija. meka 100mg fosamprenavir film tabl. (defcit vitamina B12. istovremena primena astemizola. Janssen Cilag film tabl. astenija. OPREZ hemofilija. 600mg lopinavir + ritonavir J05AE06 IND terapija infekcija HIV 1 tip virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirsma. pankreatitis. KI dojenje. promena raspolo`enja stavudin). pove}anje amilaze .didanozin). ose}aj nelagodnosti. 400mg ritonavir J05AE03 Norvir.sakvinavir). bol u abdomenu. (hemofilija . trombocitopenija. osip. (dispepsija. hiperuricemija.indinavir). kristalurija. anoreksija. toazolama. bolesti krvi.indinavir. hiperglikemija. stavudin). suva usta . anemija. 400mg. dijareja. nesanica.zidovudin) J05AE01 sakvinavir Invirase.lamivudin). ND povi{ena vrednost triglicerida. hematurija. neutropenija. ste~ena lipidostrofija. kantariona.zidovudin). parestezije . OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. mijalgija i sindrom sli~an gripu. suva usta. periferna neuropatija . ose}aj nelagodnosti. midazolama. nefrolitijaza. pove}anje kreatin kinaze . (200mg + 50mg) 550 Registar lekova 2011 . gsk kaps. o{te}enje jetre. gluvo}a. ulceracije jezika i usta .indinavir). konvulzije. (hiperuricemija . hiperpigmentacija. lakti~ka acidoza.J05AE Inhibitori proteaze (inhibitori HIV-proteinaze) IND infekcija HIV virusom. mi{i}no-skeletni bol. 700mg darunavir J05AE10 Prezista. glavobolja. astenija. trigliceridemija. Abbott J05AE07 Telzir. kontrolisati nivo lipida i glukoze tokom terapije. akne. te{ka insuficijencija jetre. lezije retine sa atrofijom retinskog pigmentnog epitela kod dece. parestezija. pove}anje amilaze.lopinavir).zidovudin). vrtoglavica. (pankreatitis u anamnezi. miopatija. hepatitis. leukopenija. (niske vrednosti hemoglobina i broja neutrofila. vardenafila. parestezije. nefrolitijaza. poreme}aj ukusa.(insuficijencija jetre . ko`e i oralne sluznice. istovremena primena simvastatina i lovastatina. trudno}a. nelfinavir.nelfinavir). (dijabetes. Abbott film tabl. (hiperglikemija ili hipoglikemija. (ka{alj. 200mg film tabl. povra}anje. (nefrolitijaza . bol u grudima.didanozin). neonatusi sa bilirubinemijom . mi{i}no-skeletni bol. dispneja. Mogu se javiti i anemija. mijelosupresija . (100mg + 25mg).didanozin. pigmentacija noktiju. pruritus. amjodarona. (alergijske reakcije. holesterola i glukoze. 300mg. hipersenzitivne reakcije . sakvinavir). Roche kaps. bol. ra{. (flatulencija. poreme}aj funkcionalnih testova jetre. terfenadina. nesanica. trudno}a. proteinurija. 500mg indinavir sulfat etanolat J05AE02 Crixivan. (dizurija. pimozida. cisprida. 200mg. neuropatije. promene u testovima hepati~ne funkcije.

245mg J05AF11 telbivudin IND hroni~ni hepatitis B sa potvr|enom virusnom replikacijom i aktivnim zapaljenjem jetre. bolesti jetre. Gilead Science film tabl. trajno povi{enim vrednostima serumske alanin-aminotransferaze (ALT) i histolo{kim nalazom aktivnog zapaljenja i/ili fibroze. glavobolja. pove}anje serum amilaze i lipaze. dijareja. terapiju treba prekinuti ako se jave simptomi hiperlaktemije. 100mg didanozin J05AF02 Videx EC. stalno pratiti funkciju jetre. BMS gastrorezistentne kaps. ra{. gsk film tabl. dojenje. KI dojenje. trudno}a. laktat acidoza. poreme}aj funkcionalnih testova jetre. mi{i}no-skeletni bol. Slaviamed kaps. ra{. BMS kaps. ND o{te}enja jetre. ose}aj nelagodnosti Epivir. abdominalni bol. gsk abakavir (u obliku sulfata) tabl. gsk film tabl. 400mg stavudin J05AF04 I kombinacija sa didanozinom pove}ava rizik od lakto-acidoze Zerit. miopatija Sebivo. insomnija. Indikacija se bazira na virolo{kom. dijareja) J05AF01 zidovudin Zidosan. mogu}a te{ka akutna egzacerbacija bolesti po prestanku terapije. pankreatitis. mijalgija i sindrom sli~an gripu. KI Viread. bol u abdomenu. glavobolja. Novartis film tabl. dijareja. povra}anje. GIT smetnje (mu~nina. 300mg tenofovir disoproksil (u obliku fumarata) J05AF07 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. ND mu~nina. 150mg Zeffix. konvulzije. zamor. lakto-acidoze. smanjena funkcija jetre ili bubrega. Mogu se javiti i anemija. anoreksija. biohemijskom i histolo{kom odgovoru posle jedne godine tretmana kod odraslih: KI preosetljivost na sastojke leka. trudno}a. progresivne hepatomegalije. abdominalni bol. 250mg. astenija. neutropenija. hepatomegalija sa steatozom ili miopatija. ka{alj. trombocitopenija. serolo{kom. terapiju treba prekinuti ako se javi pogor{anje funkicija jetre. naglo pogor{anje funkcija jetre. ND mu~nina. pankreatitis. OPREZ insuficijencija bubrega. le~enje hroni~nog hepatitisa B kod odraslih sa kompenzovanim oboljenjem jetre i dokazanom aktivnom replikacijom virusa. povra}anje. 30mg J05AF05 lamivudin IND hroni~ni hepatitis B i dokazana replikacija virusa hepatitisa B kod starijih od 16 godina.J05AF Nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima OPREZ hepatitis B ili C (pove}an rizik ne`eljenih dejstava na jetru). 600mg Registar lekova 2011 551 . OPREZ smanjena funkcija bubrega. vrtoglavica. vrtoglavica. 100mg J05AF06 Ziagen. anoreksija.

somnolencija. zabranjena istovremena upotreba sa rifampicinom. ukoliko se istovremeno koriste. ND ospa. depresija. 50mg/5ml efavirenz J05AG03 IND terapija HIV infekcije. alergijske reakcije. psihijatrijski bolesnici. trudno}a (nije utvr|ena bezbednost). dijareja. dijareja. o{te}enje bubrega. ulceracije u ustima). malaksalost. KI te{ka o{te}enja jetre. susp. (600mg + 300mg) J05AF30 Trizivir. hepatitis. hroni~ne bolesti jetre. konvulzije Stocrin. konfuzija. KI reakcije preosetljivosti.J05AF30 abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin IND antiretrovirusna kombinovana terapija odraslih i adolescenata starijih od 12 godina kod infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV). trombocitopenija. ka{alj. gsk pra{ak za inhalaciju 5mg 552 Registar lekova 2011 . Boehringer tabl. halucinacije. NAPOMENA druge inhalalacione lekove. Janssen-Cilag tabl. promene funkcije jetre. I klaritromicin (pove}ana koncentracija etravirina). KI preosetljivost na sastojke leka. MSD film tabl. dijabetes. insomnija. (300mg + 150mg + 300mg) J05AG Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze J05AG01 nevirapin Viramune. 200mg oral. mu~nina. 100mg J05AH Inhibitori neuraminidaze J05AH01 zanamivir IND nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B i profilaksa influence posle kontakta sa virusom u vreme epidemije kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina. zamor. nevirapinom. dispneja. poreme}aj koncentracije. poreme}aj koordinacije. povra}anje. glavobolja. ra{. OPREZ stariji od 65 godina. abdominalni bol. hipertenzija. 600mg J05AG04 etravirin IND HIV infekcija u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. mu~nina. OPREZ tolerancija. ND vrlo retko bronhospazam. uko~enost. periferna neuropatija. povra}anje. ND ra{ (obi~no nestaje posle 2 nedelje). povra}anje. kantarionom. OPREZ hroni~an hepatitis B ili C. trudno}a. ND osip. te{ka o{te}enja jetre. efavirenzom. povi{ena temperatura. GIT smetnje (mu~nina. dojenje. trudno}a. smanjena respiracija. dojenje. hroni~na bolest plu}a. gsk film tabl. gsk abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin + zidovudin tabl. porfirija. astma. agitacija. amnezija. dojenje. gastritis. anksioznost. mijalgija Kivexa. gastroezofagealni refluks. hiperlipidemija. letargija. treba uzimati pre zanamivira Relenza. angioedem. indinavirom Intelence. KI preosetljivost na lek. vrtoglavica. urtikarija.

ND reakcija na mestu aplikacije. nesanica. kombinacije J05AR01 lamivudin + zidovudin Combivir. terapiju treba prekinuti ukoliko se jave simptomi hiperlaktatemije i metaboli~ke laktatne acidoze. dijareja. pruritus. glavobolja. insuficijencija bubrega. hipofosfatemija. ka{alj. artralgije. pankreatitis konjunktivitis. anoreksija. OPREZ bezbednost nije utvr|ena kod pacijenata mla|ih od 16 godina. KI trudno}a. osip Isentress. dojenje. 400mg Registar lekova 2011 553 . ND vrtoglavica. 90mg/ml) J05AX08 raltegravir IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih prethodno le~enih pacijenata kod kojih postoji replikacija HIV-1 i pored kori{}enja anti-retrovirusne terapije. anksioznost. OPREZ pratiti funkciju bubrega i jetre. ka{alj. 30mg. progresivne hepatomegalije. vrtoglavica. umor Tamiflu. MSD film tabl. opstipacija. sinuzitis. povra}anje. depresija. flatulencija. vrtoglavica. ND mu~nina. oralna kandidijaza. (245mg + 200mg) J05AX Ostali antivirusni lekovi J05AX07 enfuvirtid Rekonstituisan rastvor je fizi~ko-hemijski stabilan u toku 24 sata na temperaturi 2-8º C. imunokompromitovani bolesnici. glavobolja. no}no znojenje. pacijenti sa hepatitisom C koji su le~eni interferonom alfa i ribavirinom mogu biti pod posebnim rizikom. insomnija. 108mg/1.KI dojenje i preosetljivost na lek. astenija Truvada. KI preosetljivost na lek. I ne me{ati sa drugim lekovima osim sa vodom za injekcije Fuzeon. poreme}aj ukusa. OPREZ ne preporu~uje se deci mla|oj od 1 godine (nema dovoljnih podataka o bezbednosti i efikasnosti). OPREZ mogu}a pojava hipersenzitivnih reakcija. trudno}a. za inj. prevencija gripa kod odraslih. insomnija. dojenje (nema podataka o upotrebi oseltamivira kod trdnica i dojilja). bolovi u stomaku. mialgije. nauzeja. dijareja. ND alergijske reakcije. adolescenata i dece uzrasta 1-12 godina. Roche kaps. neutropenija. abdominalni bol. (150mg + 300mg) tenofovir disoproksil + emticitabin J05AR03 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih osoba. pove}ana incidenca bakterijskih pneumonija. Gilead Sciences film tabl. opstipacija. ili pove}anje nivoa aminotransferaza. hepatitis B ili C. Roche pra{ak za rast. 45mg i 75mg oralna suspenzija 12mg/ml J05AR Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija.J05AH02 oseltamivir (u obliku fosfata) IND terapija nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B. smanjen apetit. glavobolje. konfuzija. povremeno anemija. KI preosetljivost na lek. periferne neuropatije. vomitus). GIT smetnje (abdominalni bol. vertigo. hroni~ne bolesti kardiovaskularnog i respiratornog sistema. za{ti}eno od svetlosti IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. gsk film tabl. gripu sli~an sindrom. trudno}a.1ml (tj. glavobolja. sanjivost. limfadenopatije. bol. smanjena funkcija jetre.

infarkt. 300mg J06 J06A IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Imunoserumi Lekove iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 . epilepsija.8ºC. smanjena funkcija jetre i bubrega. gr~evi u mi{i}ima. trudno}a. Goedeke film tabl. ({pric) 10ml Viekvin . halucinacije Celsentri. 1500ij/ml J06AA03 antitoksin protiv zmijskog otrova . KI preosetljivost na aktivne kompnente. izuzev kod osoba preosetljivih na proteine `ivotinjskog porekla Antitoksin protiv otrova evropskih zmija. za inj. ishemija srca. opstipacija. za inj. gubitak svesti. 150mg. bronhospazam. za inj. nema apsolutnih KI za primenu ovog antitoksina. te{ka kardiovaskularna oboljenja. trudno}a. pneumonija. (akutna virusna oboljenja samo za timocitni imunoglobulin konja i kuni}a). soju. povi{eni enzimi jetre. Torlak rast. OPREZ alergija u anamnezi. ND mu~nina povra}anje.konjski IND prevencija i terapija tetanusa kod osoba koje nisu vakcinisane ili je pro{lo 10 . KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla. ka{alj. pre davanja imunoseruma ili imunoglobulina ispitati osetljivost pacijenta. astenija. ND anafilakti~ki {ok. febrilna stanja. Torlak rast. bol u stomaku. lokalna reakcija na mestu iniciranja J06AA Imunoserumi J06AA02 antitoksin tetanusa za humanu upotrebu . te{ka imunolo{ka oboljenja.konjski IND pasivna imunizacija posle ujeda zmija na{eg podneblja. OPREZ postularna hipotenzija.J05AX09 maravirok IND infekcije sa CCR5-tropnim HIV 1 virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. nesanica. 5ml 554 Registar lekova 2011 . razni oblici serumske bolesti. kikiriki.20 godina od poslednje vakcinacije Totekvin. IZZ rast. ne zamrzavati.

200μg. 250ij/ bo~ici Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa.20 godina ili koji nisu nikada vakcinisani. 100ml. alergijske reakcije mu~nina. deca sa kongenitalnom AIDS i rekurentnim infekcijama. 300μg Partobulin SDF. terapija klini~ki manifestnog tetanusa. ({pric) 250μg/ml Rhesonativ. abdominalne traume. Kedrion rast. 50ml. ektopi~ne trudno}e. I ne me{ati u istom {pricu ili inf.J06B Imunoglobulini J06BA Imunoglobulini. antepartalne hemoragije. primenjuje se u kombinaciji sa vakcinom protiv tetanusa (odvojenim {pricevima u razli~ita mesta aplikacije). 250ij/2ml Registar lekova 2011 555 . rubeola. 50μg/bo~ici. zau{aka ili vari~ela. za inj. Octapharma rast. boci sa drugim lekovima imunoglobulin ( IgG 7S) . 100ml IG Vena. za inj. IZZ rast. nespecifi~ni. glavobolja. ND alergijske reakcije. ne zamrzavati. (5%) 20ml. 100ml Octagam.i agamaglobulinemijom). za inj. na temperaturi 2 . za inj. Kedrion pra{ak za rast. Octapharma rast. za inj. humani Imunoglobuline ~uvati za{ti}eno od svetlosti. posle namernih ili spontanih prekida trudno}e. KI preosetljivost na humane imunoglobuline . Biotest rastvor za inf. 50ml. posle poro|aja. Wiskott Aldrich-ov sindrom. ~e}e se javljaju kod brze infuzije.i agamaglobulinemijom). (sa 5% glukoze) 50ml. Primenu ovih vakcina treba odlo`iti najmanje 3 meseca od primene antitetanusnog imunoglobulina Atebulin. za inf.za inf. za inj. Baxter AG rast. za inj. Kawasaki sindrom. KI preosetljivost na aktivnu suspstancu ili neku pomo}nu supstancu . hroni~na limfati~na leukemija. ITK rast. Baxter rast. specifi~ni J06BB01 anti D (Rho) imunoglobulin . kod kojih je od poslednje vakcinacije pro{lo 10 . I humani antitetanusni imunoglobulin mo`e uticati na razvoj imunog odgovora na `ive atenuirane vakcine kao {to su vakcine protiv morbila. 200ml Imunoglobulin (ljudski) za iv primenu. za inf. CSL Behring rast. napomena: 100μg=500ij Beoglobin D. Baxter AG rast. 100ml Intratect. 250ij/2ml Tetabulin S/D. ITK rast. amniocenteze.humani IND prevencija tetanusa kod bolesnika sa sve`im povredama kod kojih je aktivna imunizacija nekompletna. 250ij/ml Tetagam P. OPREZ ne sme se primeniti intravenski. za inj. groznica. nizak krvni pritisak (zavise od brzine infuzije. CSL Behring rast. (10%) 25ml. (5%) 50ml.1250ij ( 250?g)/2ml Rhophylac 300. (5%) 50ml.intravenski J06BA02 IND prevencija i supstituciona terapija kod bolesnika sa IgG deficitom (hipo. ({pric) 300μg/2ml J06BB02 tetanus imunoglobulin . Guillain Barre-ov sindrom . ND osip. IZZ rast. 250μg/bo~ici Immunorho. KI selektivni IgA deficit. alogena transplantacija kosne sr`i . ITK rast. hidatidne mole i biopsije horiona. za inf. za inf. za inj. 200ml Kiovig. mijelom. za inj.humani IND u aku{erstvu:prevencija D (Rho) imunizacije Rh negativnih `ena za vreme trudno}e. I `ive atenuisane virusne vakcine (smanjena efikasnost vakcina). ne sme se me{ati sa drugim lekovima sem sa 5% rastvorom glukoze Humani imunoglobulin 5%. Kedrion rast.8°C. idiopatska trombocitopenijska purpura. kod pacijenata sa hipo. (5%) 50ml. 100ml J06BB Imunoglobulini. 250ij/ml Tetanus Gamma. 100ml. terapija u transfuziologiji: posle transfuzije inkompatibilne Rh pozitivne krvi ili koncentrata eritrocita kod Rh negativnih osoba.

tokom najmanje 2 nedelje. KI preosetljivost na lek. 180ij/ml. ne zamrzavati. Kedrion rast. izmenjeni rezultati u testovima funkcije jetre Synagis. za inf. 2ml. crvenilo lica. dijabetes. 50mg/ml. Abbott pra{ak za rast. 250ij ImmunoHBs. OPREZ trudno}a. za inj. povra}anje.J06BB05 rabies imunoglobulin . ITK rast. glavobolja. deca mla|a od 2 godine kod kojih je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije. nedelji koja imaju manje od 6 meseci na po~etku RSV sezone. 10ml Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila. crvenilo na mestu aplikacije. (trudno}a samo za Priorix i Trimovax). 100mg/ml J07 VAKCINE Vakcine treba ~uvati na temperaturi 2 . bolesnika posmatrati najmanje 20 minuta posle primene imunoglobulina. 5ml J06BB04 imunoglobulin protiv hepatitisa B . KI preosetljivost na sastojke vakcine. 50ij/ml Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B. Sanofi Pasteur rast. kratkotrajno povi{enje telesne temperature. za inj. ND retko se javljaju ose}aj straha. ospa. konvulzije u anamnezi (za sve vakcine sa pertusis komponentom). za inj. KI preosetljivost na lek. leukopenija. reakcija na mestu injiciranja. ND dijareja. IZZ rast. povra}anje. Biotest Pharma rast. primenu vakcina treba odlo`iti). pre primene vakcine uzeti anamnesti~ke podatke o zdravstvenom stanju. doza 20mg prednizona i ve}ih. groznica. 540ij/3ml J06BB16 palivizumab IND prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva izazvanih respiratornim sincicijalnim virusom (RSV) kod dece sa visokim rizikom nastanka ovih oboljenja (deca ro|ena u 35. ND bol na mestu aplikacije. deca mla|a od 2 godine sa hemodinamskim zna~ajnim kongenitalnim sr~anim oboljenjem). pad krvnog pritiska Humani antirabijski imunoglobulin. hipotenzija Hepatect CP. retko preosetljivost.8°C. bol. akutna bolest. za inj. anemija. imunodeficijencija ili imunosupresivna terapija (usled imunosupresinvog dejstava sistemski datih kortikosteroida. IZZ rast. 1ml.humani IND pasivna profilaksa protiv besnila u kombinaciji sa aktivnom imunizacijom (primeniti samo kod osoba koje nisu prethodno bile imunizovane antirabijskom vakcinom). za inj. novoro|en~ad ~ije su majke tokom trudno}e bile zara`ene sa hepatitis B virusom. te{ka trombocitopenija. ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida. ND otok. kod osoba na hemodijalizi i osoba koje nemaju imuni odgovor nakon vakcinacije a potrebna je kontinuirana prevencija) . OPREZ primenu treba odlo`iti kod umereno do te{kih akutnih infekcija ili febrilnih stanja. febrilna stanja.humani IND imunoprofilaksa hepatitisa B (akcidentalna inokulacija hepatitis B virusom. za inj. 2ml. gubitak apetita 556 Registar lekova 2011 . 5ml Imogam Rabies. OPREZ ukoliko je vakcinisanje ve} po~elo imunoglobulin primeniti samo do 8 dana posle primene prve doze vakcine. 2ml. reakcijama preosetljivosti ili pojavi ne`eljenih efekata prilikom prethodne primene vakcine.

14. smanjen apetit. crvenilo. gubitak apetita. pospanost. sa visokim rizikom od pneumokoknih infekcija Pneumo 23. 7F. odlo`iti primenu u febrilnim stanjima. za inj. poreme}aji koagulacije. 6B. 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 2 meseca do 5 godina. epiglositis. 5. za inj.5ml J07AL Vakcine protiv pneumokoka J07AL01 kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 2 godine.5ml Hiberix. povra}anje. 18C. KI deca mla|a od 2 meseca. Sanofi rast. za inj. 6B. 9V. posebno one koja pripadaju rizi~nim grupama. 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 6. gsk pra{ak i rastvara~ za rast. za inj. trombocitopenija. 9V. za inj. NAPOMENA vakcina se ne sme primeniti intravaskularno ili intradermalno Synflorix. povi{ena temperatura. otok). nedelje do navr{ene 2. konvulzije. 18C. sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C Meningococcal A+C. niti od infekcija izazvanih drugim tipovima Haemophilus influenzae Act-HIB. ND iritacija na mestu primene (bol. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. ({pric) 0. trombocitopenija. 4. gsk susp. OPREZ ne {titi od infekcija izazvanih sa Clostridium tetani. iritabilnost i retko febrilne ili nefebrilne konvulzije. te{ka akutna febrilna oboljenja (nazeb ne odla`e primenu vakcine). OPREZ prevremeno ro|ena deca. anamneza respiratornog imaturiteta (potrebano je pratiti dete 48-72 sata po prijemu vakcine). Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast. dijareja. 10μg/0. sepsa. ({pric) 0.Wyeth susp.J07A Bakterijske vakcine J07AG Vakcine protiv Hemophilus-a influenzae B J07AG01 kapsularni antigen hemofilus influence tip B IND profilaksa te{kih sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemophilus influenzae tip B (meningitis. 14. dijareja.5ml J07AH Vakcine protiv meningokoka J07AH03 kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 18 meseci.5ml J07AL52 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv invazivnih oboljenja i akutnog otitis media koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 1. ({pric) 0. artritis i druge) kod dece mla|e od 5 godina. ND reakcija na mestu primene. godine. I istovremena primena drugih vakcina u skladu sa preporu~enim rasporedom imunizacije je dozvoljena ukoliko se koriste razli~ita mesta primene Prevenar.5ml J07AL02 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv bolesti koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 4. OPREZ ne sme se dati intravenski. (50μg + 50μg)/0. KI preosetljivost na sastojke leka. za inj.5ml Registar lekova 2011 557 . 10μg/0. KI preosetljivost na sastojke leka.

T za odrasle. pertusis IND aktivna imunizacija dece od 3 meseca do 5 godina protiv difterije.Guerin (Mycobacterium bovis BCG) IND aktivna imunizacija dece i odraslih protiv tuberkuloze (ako je prethodno ura|en tuberkulinski test pozitivan ne treba vr{ti imunizacuju BCG vakcinom) BCG vakcina liofilizovana.14 godine Ditevaksal . za inj. za inj. Torlak susp.5ml) i 5ml (40ij/0.5ml) J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 3 meseca do 7 godina kod kojih je primena Tripacel vakcine kontraindikovana Ditevaksal . 0.J07AM Vakcine protiv tetanusa J07AM01 toksoid tetanusa IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv tetanusa Tetavaksal-T. typhi ali ne i od S paratyphi A i B Typhim Vi. 5ml J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 8 . za inj. Torlak susp.T. Torlak pra{ak za susp. Sanofi Pasteur susp.T. ako se posle primene vakcine jave konvulzije imunizacija se mo`e nastaviti sa Vakcinom protiv difterije i tetanusa adsorbovanom Aldipete .5ml ( 40ij/0. KI deca iznad 5 godina i odrasli. odnosno 10 doza za odrasle i decu preko godinu dana starosti) J07AP Tifoidne vakcine J07AP03 kapsularni antigen S. za inj. Torlak susp. 1mg (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana. 5ml Tripacel. za inj. Sanofi Pasteur rast. OPREZ vakcinacijom se obezbe|uje za{tita protiv infekcija S. za inj. za inj. 5ml J07AM52 toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisane cele }elije B. tetanusa i velikog ka{lja. ({pric) 0. Torlak susp. typhi IND aktivna imunizacija protiv trbu{nog tifusa kod dece starije od 2 godine i kod odraslih. 0.5ml 558 Registar lekova 2011 .5ml J07AN Vakcine protiv tuberkoloze J07AN01 `ive bakterije Bacillus Calmette .

5ml J07AX. febrilna stanja. povra}anje. Infanrix. Infanrix hexa. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine. za inj. povra}anje Infanrix IPV + Hib. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B + r-DNK Hepatitis B antigen IND primarna i buster imunizacija dece protiv difterije. poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B. za susp. neurolo{ki poreme}aji (infantilni spazam. tetanusa. deca kod koje se pojavila encefalopatija nepoznate etiologije u periodu od 7 dana nakon primanja vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. crvenilo otok na mestu aplikacije. pospanost. umerena ili te{ka infektivna oboljenja. velikog ka{lja. epiglositis. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. tetanusa.) kod dece od 2-og meseca `ivota (ne savetuje se primena ove vakcine kod dece starije od 3 godine). progresivna encefalopatija). meseca `ivota ili buster vakcinacija dece do 5 godina. ND povi{ena temperatura. 2. treba ozbiljno razmotriti odluku o primeni narednih doza vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. bol. ({pric) 0. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu . za susp. velikog ka{lja dece po~ev{i od 2. velikog ka{lja. za inj (bo~ica + {pric) 0. toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. gubitak apetita. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B IND aktivna imunizacija protiv difterije. tetanusa. koja nisu starija od 36 meseci . nekontrolisana epilepsija. polimiksin. uporan neute{an pla~ koji traje ³ 3 sata. povi{ena temperatura. kolaps ili stanje nalik {oku. crvenilo. dijareja.J07AX Ostale bakterijske vakcine J07AX. dijareja. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. 2. deca starija od 5 god . OPREZ ako se unutar 48 sati od vakcinacije javi temperatura ³ 40ºC (izmerena rektalno). koja su prethodno imunizovana sa 3 doze vakcine. toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. crvenilo. pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1. polimiksin i polisorbat 80. gubitak apetita. razdra`ljivost. te{ka akutna febrilna stanja (prisustvo manje infekcije ne predstavlja kontraindikaciju). za inj (bo~ica + {pric) 0. gsk pra{ak i susp.5ml J07AX04 toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1.. pertusis IND aktivna imunizacija protiv difterije. gsk susp.5ml Registar lekova 2011 559 . uznemirenost. ili konvulzije koje mogu biti pra}ene groznicom u periodu od 3 dana nakon vacinisanja. dijareja. septikemija i dr.. bol. zamor. ND povi{ena temperatura. gubitak apetita. ND bol. gsk pra{ak i susp. uznemirenost. poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis. povra}anje.

/05ml. KI preosetljivost na sastojke vakcine. Novartis Vaccines susp. povi{ena temperatura. gsk susp. dece iznad 15 godina i odraslih (Avaxim i Havrix). dozvoljena je primena kod dojilja.j. ND gubitak apetita. OPREZ trudno}a (ako je neophodno vakcinacija je dozvoljena u drugom i tre}em trimestru)./1ml 560 Registar lekova 2011 . Sanofi Pasteur susp. ({pric) 0. ({ptic) 0. IZZ susp. gsk susp za inj. a postojanje postvakcinalnog imuniteta varira od 6 do 12 meseci. istovremena primena drugih vakcina je mogu}a ali mesto aplikacije treba da bude odvojeno. za inj. dojenje (nema podataka o dejstvu na dojen~ad) .5ml J07BC02 inaktivisani hepatitis A virus IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine (Havrix Junior 720 Eliza jedinica).25ml J07BC Vakcine protiv hepatitisa (`utice) J07BC01 antigen HBsAg IND aktivna imunizacija svim podtipovima virusa hepatitis B kao i za{tita od infekcije virusom hepatitis D ako ne postoji istovremena infekcija virusom hepatitis B Engerix-B.j. visoka temperatura. povra}anje dijareja). za inj. 20μg/ml Euvax B Pediatric.5ml Fluarix. pile}e proteine./1ml susp za inj. 10μg /0. (bo~ica) 720EL. I ne sme se me{ati u {pric sa drugim lekovima Agrippal S 1. koji su izlo`eni pove}anom riziku od hepatitisa A (ne {titi od drugih tipova virusa hepatitisa) . za inj. gsk susp. Sanofi Pasteur susp. neomicin. 1440EL. za inj. lokalna reakcija na mestu primene Avaxim 160 U.J07B Virusne vakcine J07BB Vakcine protiv influence (gripa) J07BB02 Vakcina protiv gripa (inaktivisane rascepane virusne ~estice) Seroprotekcija se obi~no posti`e u toku 2 do 3 nedelje. razdra`ljivost. ({pric) 0. ({pric) 720EL. Sanofi Pasteur susp. za inj. prisustvo IgG hepatitis A antitela . 20μg/ml Euvax B. trudno}a.5ml Fluimun. Sanofi Pasteur susp. neomicin ili formaldehid. ({pric) 0.j.5ml.5ml Vaxigrip. za inj. 1440EL. istovremena primena imunosupresiva (smanjen imuni odgovor). Sanofi Pasteur susp.j. za inj.5ml Havrix. 5ml Vaxigrip Junior. IND aktivna imunizacija protiv gripa. za inj. la`ni rezultati analize krvi su mogu}i nekoliko dana posle vakcinacije. OPREZ ne zme se dati intravaskularno. GIT smetnje (mu~nina. za inj. 10μg/0.5ml susp. ({pric) 0./05ml. akutne infektivne bolesti. ({pric) 0. za inj. KI alergija na jaja.

pu{enja. za inj. gsk pra{ak i rastvara~ za rast. OPREZ imuni odgovor mo`e biti smanjen usled gojaznosti. za inj. 2. glavobolja. KI preosetljivost na sastojke vakcine. za inj. gsk susp. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. vakcinacija osoba sa poreme}ajima i deficitom imuniteta Imovax Polio. ND pospanost. vakcinacija dece i odraslih kod kojih je kontraindikovana primena oralne polio vakcine.5ml. susp. starijeg `ivotnog doba.j + 10μg)/0.PCEC Rabipur. trombocitopenija. za inj. rubeole i morbila.5ml Trimovax. ({pric za odrasle) (720 EL.5ml J07BG01 inaktivisani virus rabiesa .5ml Twinrix Adult. 2 i 3 IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv poliomijelitisa. ({pric za decu) (360 EL. ko{tano mi{i}nog. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast. 2.5ij/0. vaskularnog sistema Twinrix Pediatric. 0. revakcinacija u 12.5ij Registar lekova 2011 561 . poreme}aji nervnog. Sanofi Pasteur susp. nije poznat stepen za{tite kod osoba koje su u inkubacionom periodu gde bolest jo{ nije klini~ki prepoznata). 5ml J07BG Vakcine protiv rabiesa (besnila) J07BG01 inaktivisani virus rabiesa IND preventivna i postinfektivna vakcinacija ljudi protiv besnila Verorab. prisustva nekih hroni~nih bolesti. 0. godini (deca do 1 godine se vakcini{u samo ako to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi) Priorix. ({pric) 0. za inj. IND aktivna imunizacija protiv hepatitisa A i B (ne {titi od hepatitisa koji prouzrokuju virusi hepatitis C i E. febrilna stanja.5ml J07BF Vakcine protiv poliomielitisa (de~ije paralize) J07BF03 inaktivisani polio virus tip 1. puta primene vakcine (izbegavati primenu u gluteus i intradermalno). povra}anje). abdominalni bol. GIT smetnje (dijareja. za inj.J07BC20 inaktivisani hepatitis A virus + hepatitis B antigen . gsk susp. Novartis Vaccine pra{ak za rast. rubeole i morbila IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine protiv parotitisa. za inj.j + 20μg)/ml J07BD Vakcine protiv morbila (malih boginja) J07BD52 `ivi atenuirani virusi parotitisa. za inj.HBsAg ^uvati na temperaturi 2-8ºC.

pospanost. terapijaimunosupresivima). gsk pra{ak za rast. za inj. Po`eljno je da se vakcinacija zavr{i pre 16. primena druge doze je kontraindikovana ako se javila reakcija preosetljivosti nakom prve doze. HIV infekcija. ND groznica. `iva IND aktivna imunizacija protiv vari~ele. bol na mestu aplikacije.J07BH Vakcine protiv dijareje izazvene rota virusom J07BH01 `iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima IND imunizacija protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima. MSD oralni rastvor 2ml Rotarix. NAPOMENA preporu~uje se da se {ema imunizacije zapo~ete vakcinom jednog proizvo|a~a zavr{i vakcinom istog proizvo|a~a . alergija na sastojke vakcine.5 ml J07BL Vakcine protiv `ute groznice J07BL01 `ivi atenuirani virusi `ute groznice IND aktivna imunizacija protiv `ute groznice (preporu~uje se osobama koje idu u zara`ena podru~ja. Ukoliko je neophodno istovremeno dati i neku drugu `ivu vakcinu. bol u stomaku. izuzetno. pre ili posle vakcinacije.nedelje `ivota (Rotarix) ili pre26. malformacije GIT-a koja mo`e da predstavlja predispoziciju za intususpekciju (opstrukciju creva pri ~emu se jedan deo creva uvla~i u drugi). gsk pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1ml J07BK Vakcine protiv ov~ijih boginja (vari~ele) J07BK. gu{obolja. bronhospazam. treba ih primeniti odvojeno i na razli~ita injekciona mesta Varilrix.. dojenje. rinitis i primena vakcine se odla`e 3 meseca nakon primene imunoglobulina ili transfuzije krvi. `ive u zemlji sa endemijom ili napu{taju zemlju sa endemijom a idu u podru~ja gde nema `ute groznice).5ml 562 Registar lekova 2011 . 1000LD50/0. crvenilo. ka{alj. RotaTeq. poreme}aj GIT-a.nedelje `ivota (RotaTeq). Ne postoje ograni~enja u vezi unosa hrane ili te~nosti. a najkasnije pre 24. za{tita nastaje 6 nedelja posle primanja druge doze. u slu~aju epidemije i trudnice i deca od 4 meseca moraju biti vakcinisana. do 12. limfom. KI trudno}a i deca do 6 meseci. prevremeno ro|ena deca. za inj. akutna febrilna oboljenja. Vakcina protiv vari~ele. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. primarna ili ste~ena imunodeficijencija (leukemija. infekcije gornjeg respiratornog trakta. 103. Mo`e da se primeni kod seronegativne.nedelje. dijareja. KI preosetljivost na neomicin ili sastojke vakcine. ND ko`ni osip. imunokompromitovana deca. glavobolja. OPREZ `enske osobe treba da koriste kontracepciju u periodu izme|udve doze kao i 3 meseca po zavr{etku vakcinacije. odraslih osoba ili adolescenata starijih od 13 godina. curenje nosa. vakcina protiv zau{aka se daje sa najmanje mesec dana razmaka. Osobe koje su u kontaktu sa nedavno vakcinisanom decom treba da vode ra~una o higijeni ruku nakon menjanja pelena.3 PFU/0. OPREZ kod primene kortikosteroida treba da pro|e najmanje 15 dana od prestanka terapije kortikosteroidima da bi se primenila vakcina Stamaril. KI akutna infektivna stanja. seronegativnih. godine. povra}anje. koja su u bliskom kontaktu sa osobama koje su pod velikim rizikom od oboljevanja od te{ke infekcije virusom vari~ele. OPREZ kod transfuzije krvi ili davanja imunoglobulina u toku 6 nedelja. infekcija uha. zdrave dece starosti od 1. limfadenopatija. otok. trudno}a. Vakcina nije indikovana za rutinsku primenu kod dece.

za susp. septikemija i dr.) difterije. OPREZ ne preporu~uje se primena kod devoj~ica mla|ih od 10 godina. spre~avanje displasti~nih lezija visokog stepena vulve (VIH2/3) i spre~avanje genitalnih kondiloma (kondiloma akuminata) izazvanih humanim papiloma virusom tipa 6. stepena). ili 3. velikog ka{lja i poliomijelitisa kod dece od 2-og meseca Pentaxim. tetanusa. bol. (20 μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0. 11. ({pric) (20 μg + 20 μg)/0. IND prevencija intraepitelnih neoplazija grli}a materice visokog stepena (CIN 2. pruritus. povra}anje proliv).5ml J07BM02 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 16. Sanofi Pasteur pra{ak i susp. te{ka febrilna stanja. 18 . gsk susp. trombocitopenija. MSD susp. IND spre~avanje prekanceroznih displazija visokog stepena (CIH2/3). vakcina se ne sme dati vaskularno ili intradermalno. kombinovane cele ~estice difterije + tetanusa + pertusis + inaktivisani poliovirusi 1. 2. KI preosetljivost na sastojke leka. otok. GIT smetnje (mu~nina. svrab.J07BM Vakcine protiv humanog papiloma virusa J07BM01 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6. urtikaruja Cervarix. pireksija. 16. velikog ka{lja i poliomijelitisa Tetraxim. krvarenje. 3 IND prevencija invazivnih bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis. ND eritem. 0. za inj. 11.5ml Registar lekova 2011 563 . 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC.5ml J07CA06 polisaharid hemofilus influence tip B + toksoidi difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. bronhospazam Gardasil. epiglositis. ({pric) 0. 2 i 3 J07CA Kombinovane bakterijske i virusne vakcine IND aktivna imunizacija dece od 2 meseca protiv difterije. za inj. tetanusa. 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC. pertisisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. ND glavobolja. karcinom grli}a materice uzro~no povezanim sa humanim papiloma virusom tipovi 16 i 18. Sanofi Pasteur susp. za inj.5ml J07C J07CA02 Bakterijske i virusne vakcine. osip. ne zamrzavati. KI preosetljivost. poreme}aji koagulacije . ne zamrzavati. 16. za inj.

15. meseca u sedmoj godini u 12. godini + druga doza prva doza druga doza tre}a doza tre}a doza prva doza druga doza tre}a doza vakcinacija revakcinacija revakcinacija (I) (I) revakcinacija revakcinacija (II) tri doze (0.Te za odrasle VA K C I N A Uzrast hepatitis BCG B vakcina prva doza Difterija Tetanus Veliki kašalj Polio vakcina Male boginje Hemofilus Zauške infuence Rubeola tip B Difterija Tetanus I mesec II mesec III mesec sa navršena 3. meseca od 17.Obavezna imunizacija dece u Srbiji u 2011. 1. .5 meseca do navršenog 6.24. . meseca od 12. godini u 14. godini utvr|ena od komisije za zarazne bolesti imunoglobulin protiv hepatitisa B se daje novoro|en~adi HBsAG pozitivnih majki u prvih 12 sati `ivota zajedno sa prvom dozom vakcine Di . 6) revakcinacija (III) revakcinacija (III) revakcinacija (II) prva doza druga doza tre}a doza 564 Registar lekova 2011 .

.

anaplasti~ni astrocitom. 2g L01AX Ostali alkiliraju}i antineoplastici L01AX03 temozolomid Lek se ne sme ~uvati na temperaturi iznad 30ºC. cistitis. pospanost. dojenje. nefrotoksi~nost. maligni limfomi. halucinacije. 250mg dakarbazin L01AX04 IND melanom. ND urotoksi~nost.M BOUJOFPQMBTUJDJ!!J!!JNVOPNPEVMBUPSJ L01 ANTINEOPLASTICI Terapiju lekovima iz ove grupe mora da vodi lekar koji ima iskustva u hemioterapiji malignih bolesti. GIT smetnje Holoxan. 1g L01AA06 ifosfamid IND leukemije. Hodgkin-ova bolest. 5mg. somnolencija. 500mg. Trudnice ne bi trebalo da rukuju ovim lekovima. 20mg. bol. opstipacija. o{te}enje tkiva pri ekstravazaciji Dacarbazin Pliva-Lachema. testisa. fotosenzitivnost. be{ike. teratogenosti i kancerogenosti ovih lekova. izrazito niske vrednosti krvnih elemenata. stomatitis. alopecija. za inf. za inj. inoperabiln tumori osetljivi na ifosfamid. endometrijuma. mijelosupresija. dojenje. ovo ne`eljeno dejstvo mo`e se ubla`iti ve}im unosom te~nosti (3 . dezorijentisanost. L01A Alkiliraju}i antineoplastici L01AA Azotni plikavci L01AA01 ciklofosfamid IND leukemije (hroni~na limfocitna. ne preporu~uje se deci mla|oj od 3 godine. KI preosetljivost na temozolomid ili dakarbazin. ra{. 100mg. neutropenija. maligni gliom. trudno}a. povra}anje. ND GIT smetnje. astenija. 200mg 566 Registar lekova 2011 . Ewing-ov sarkom. smanjena funkcija jetre ili bubrega. ND mu~nina. Baxter pra{ak za rast. sarkom mekih tkiva. ovarijuma. ND hemoragi~ni cistitis (terapiju treba prekinuti ako se javi). Schering kaps. maligni limfomi. za inf 500mg. alopecija. trombocitopenija. konfuzija. trudno}a. dojenje. Baxter pra{ak za rast. parestezije Temodal. OPREZ koncepcija nije dozvoljena za vreme upotrebe leka a mu{karci treba da vode ra~una jo{ 6 meseci nakon prekida terapije. KI mijelosupresija. plu}a. akutne infekcije. KI trudno}a. dijareja. akutna limfoblasti~na). malaksalost. 1g. neuroblastom. IND novodijagnostikovan multiformni glioblastom (istovremeno sa radiacijim). Pliva pra{ak za rast. zbog potencijalne toksi~nosti. 100mg.4L dnevno) Endoxan. glavobolja. prostate. Iz istih razloga ovim lekovima treba pa`ljivo rukovati i preduzimati posebne mere za{tite osoblja i okoline. opstrukcija urinarnog trakta. karcinomi dojke. mutagenosti. umor.

konc. KI depresija kostne sr`i. 500mg/20ml L01BA04 pemetreksed IND uznapredovali ili metastatski nemikrocelularni karcinom plu}a prethodno tretiran hemoterapeuticima. podlo`nost infekcijama. horiokarcinom i drugi trofoblasti~ni tumori. karcinom skvamoznih }elija). imunodeficijencija. hroni~na limfocitna leukemija). Lilly pra{ak za rast. ND GIT ulceracije i krvarenja (koja mogu biti fatalna). solidni tumori (karcinom dojke. o{te}enja epitela Alimta. GIT smetnje. meningealna leukemija. Lipomed rast. za inf. leukopenija. febrilna stanja. za inj. 10mg/ml. KI trudno}a. OPREZ folna kiselina i B12 se daju profilakti~ki. dojenje. akutne infekcije. i ozbiljnu supresiju kostne sr`i pri upotrebi vlikih doza.V. Bayer pra{ak za rast. KI depresija kostne sr`i. za inj. periferne neuropatije. insuficijencija bubrega i jetre. za inj. za rast. renalna insuficijencija sa klirensom kreatinina ispod 30ml/min. konjunktivitis Litak 10. ND hematolo{ka toksi~nost. krvne diskrazije u anamnezi kod bolesnika sa psorijazom ili reumatoidnim artritisom. stomatitis. za inj. 500mg/5ml. Ebewe tabl 2. anoreksija. trudno}a. 10mg Fludarabine-Teva. KI trudno}a. dojenje. 50 mg Registar lekova 2011 567 . alergija na lek. akutne infekcije. 50mg Sindarabin. dojenje.L01B Antimetaboliti L01BA Analozi folne kiseline L01BA01 metotreksat IND akutna limfoblasti~na leukemija. poreme}aj vida Fludara. trudno}a. ND miejlosupresija. GIT smetnje. ND mielosupresija. za inj. za inf. mukozitis. Pfizer rast. akutnu nefrotoksi~nost. OPREZ kladribin je lek sa malom terapijskom {irinom i mo`e da ispolji ireverzibilnu neurotoksi~nost. trombocitopenija. 50mg film tabl. pove}ana osetljivost na UV zra~enja Antifolan. 1g/10ml Methotrexate. 10mg/5ml L01BB05 fludarabin fosfat IND hroni~na limfocitna leukemija B }elija i ne-Ho~kin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkiliraju}im antineoplasticima. kahekti~na stanja. Teva rast. 50mg Methotrexat"Ebewe". za inf.za konc.5mg. Pharmachemie B. OPREZ fludarabin je veoma toksi~an lek sa malom terapijskom {irinom. 500mg/20ml Methotrexate Teva. za inj. ne-Hodgkin limfomi. Sindan Pharma pra{ak za rast. 5mg rast. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni ne-Ho~kin limfom. 50mg/2ml rast. retko GIT smetnje. za inj. maligni pleuralni mezoteliom (u kombinaciji sa cisplatinom). dekompenzovana hemoliti~ka anemija. Sinda Pharm pra{ak za rast. psorijaza. osteogeni sarkom. ka{alj groznica. dojenje. infekcije uklju~uju}i i pneumonije. faringitis. zamor. 50mg/2ml rast. osip. za inj. 50mg/5ml konc. za rast. indoletni limfomi.za inf 500mg L01BB Analozi purina L01BB04 kladribin IND leukemija vlasastih }elija.

ne preporu~uje se vakcinacija `ivim vakcinama. KI injekcije: depresija kostne sr`i. trudno}a. za inf 200mg. 500mg/10ml. karcinom ovarijuma. toksi~ne i degenerativne encefalopatije. mielocitna i limfoblastna). ka{alj. megaloblastoza). krem: ose}aj bola. akutne infekcije. akutne infekcije. 500mg. povra}anje. mukozitis. svraba i hiperpigmentacije na mestu aplikacije. karcinom dojke. kolona. 1g/20ml Cytosar. limfomi (ne-Hodgkin). mogu} je i dermatitis Xeloda. alopecija. dojenje. dojenje. prekanceroznih stanja ko`e. Ebewe rast. re|e pojava vezikula i ulceracija. `eluca. 2g Gitrabin. proteinurija. pove}anje transaminaza i bilirubina. te{ka o{te}enja jetre. Sandoz pra{ak za rast. Teva rast. trudno}a. karcinom mokra}ne be{ike. 1g Gitrabin. konkomitentna radioterapija. insuficujencija jetre. uznapredovali karcinom `eluca u kombinaciji sa preparatima platine. ND GIT smetnje (mu~nina. 50mg/mll L01BC05 gemcitabin (u obluku hlorida) IND nemikrocelularni karcinom plu}a. anoreksija. rektuma. edem plu}a. trudno}a. povra}anje. 1g L01BC02 IND injekcije: karcinomi dojke. pojavom eritema. sindrom {aka-stopalo koji se karakteri{e parestezijom. KI depresija kostne sr`i. alergija Gemcitabin Sandoz. kolorektalni karcinom sa metastazama. hroni~na mielocitna leukemija. OPREZ pre upotrebe poroveriti broj krvnih }elija. za inj 50mg/ml Fliorouracil Teva. dispnea. 200mg. enteritis. Ebewe rast. rinitis. dojenje. ICN Polfa krem 5% 5-Fluorouracil "Ebewe". 500mg 568 Registar lekova 2011 . depresija kostne sr`i.L01BC Analozi pirimidina L01BC01 citarabin IND akutne leukemije (limfocitna. ND injekcije GIT smetnje (mu~nina. ND leukopenija. akutne infekcije. mu~nina. za inj. citarabin sindrom. ND depresija kostne sr`i (leukopenija. ra{. 1g Gemzar. 1g Gemcitabin PharmaSwiss. akutne infekcije. za inf 200mg. alkoholizam. glave i vrata. za inj. hiperpireksija. 100mg. trudno}a. Bowen-ove bolesti. disfukcija jetre. promene u CNS-u Alexan "Ebewe". anemija. krvarenja. trombocitopenija. Actavis pra{ak za rastvor za inf. GIT smetnje (mu~nina. intestinalne ulceracije). supresija kosne sr`i. adenokarcinom pankreasa. 150mg. glavobolja. Lilly pra{ak za rast.`arenja. koji je rezistentan na paklitaksel i antraciklin. hipospermija kod mu{karaca (ne planirati potomstvo za vreme i 6 meseci posle terapije). bol u abdomenu). febrilna neutropenija. somnolencja. 200mg. anoreksija. krem: solarna i senilna keratoza. Actavis pra{ak i rastvara~ za rast. dojenje. za inj. dojenje. superficijalni baziliomi ko`e o{te}ene zra~enjem. dermatitis. povra}anje. pankreasa. KI depresija kostne sr`i. hematurija. krem: preosetljivost na fluorouracil. 1g. anemija trombocitopenija. bubrega. trudno}a. PharmaSwiss pra{ak za rast. za inf 200mg. nesanica. istovremena upotreba metotreksata ili ciklofosfamida. 100mg/5ml. mogu}a su i sistemska ne`eljena dejstva Efudix. dijareja). Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf. 1g L01BC06 kapecitabin IND karcinom dojke u odmaklom stadijumu. Roche film tabl. alopecija. deskvamacijom. bolnih ili bezbolnih eritema. sa ili bez metastaza. krvarenja. povra}anje. KI preosetljivost na lek.

infektivne bolesti. 50mg/5ml L01CB Derivati podofilotoksina L01CB01 etopozid IND karcinom testisa. izmenjena hematopoeza. Nippon konc. za rast. 25mg. za inj. mukozitis. KI preosetljivost na lek. depresija. trombocitopenija. akutne leukemije. Teva konc. za inf 10mg/ml. ND supresija kostne sr`i. mikrocelularni karcinom plu}a. za inf 100mg/5ml Etoposide-Teva. za inf 100mg/5ml kaps. za inj. Ewing-ov sarkom. ND neurotoksi~nost (periferne parestezije. insuficijencija jetre. dojenje. Sindan Pharma konc. neutropenija. ra{. 50mg/5ml Vinorelsin. za inj. 1mg Vincristin. 50mg Registar lekova 2011 569 . rabdomiosarkom. Ebewe konc. neuroblastom. alopecija Sindovin. Sindan Pharma konc. PharmaSwiss konc. OPREZ rastvorom vinorelbina treba pa`ljivo rukovati. za inf 10mg/ml. 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz. konvulzije. metastatski karcinom testisa. dojenje. alopecija. Gedeon pra{ak za rast. OPREZ rastvorom vinblastina treba pa`ljivo rukovati. pruritus. GIT smetnje Vinorelbin "Ebewe". intravenska primena trudno}a. Sindan Pharma pra{ak za rast. dijareja. anemija. za inf 100mg/5ml kaps. KI intratekalna primena. 1mg Vincristin. anoreksija. za rast. Ebewe konc. za rast. trudno}a. za inj. BMS konc. horiokarcinom. za rast. 10mg L01CA02 vinkristin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. insuficijencija jetre. GIT smetnje. za rast. karcinom dojke. mielosupresija. motori~ka slabost). mikrocelularni karcinom plu}a. akutna leukemija. 50mg. za rast. Wilms-ov tumor. trudno}a. maligni limfom. jer je sna`an iritans. za rast. za inf 10mg/ml. za rast. za rast. hereditarna polineuropatija. Sandoz konc. mu~nina.L01C Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi L01CA Alkaloidi vinke i analozi L01CA01 vinblastin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. Gedeon pra{ak za rast. refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. za inf 100mg/5ml Lastet. depresija kostne sr`i. promene pritiska. za inf 100mg/5ml Etoposide. trudno}a. pigmentacija ko`e. KI intratekalna primena (fatalni ishod). lokalna iritacija i flebitis na mestu aplikacije Etoposid "Ebewe". hereditarna polineuropatija. jer je sna`an iritans. refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. leukopenija. GIT smetnje Vinblastin. za rast. 1mg/ml L01CA04 vinorelbin IND karcinom dojke i karcinom ne malih }elija plu}a u odmakloj fazi. ND neuropatija. glavobolja. 100mg Sintopozid. hiponatrijemija. karcinom mokra}ne be{ike u odmakloj fazi. KI intratekalna primena (fatalni ishod). Pfizer rast. dojenje. Pfizer konc. za inf 100mg/5ml Vepesid. za inf 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss. te{ke promene funkcije bubrega. ND depresija kostne sr`i. povra}anje. OPREZ rastvorom vinkristina treba pa`ljivo rukovati. jer je sna`an iritans. poreme}aj funkcija jetre.

mukozitis. neutropenija. nemikrocelularni karcinom plu}a. op{ta slabost. za rast. neuroblastomi. ND neurotoksi~nost (parestezija. trudno}a. ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom. sr~ana oboljenja. 100mg/16. perikardijalni izliv. cerviksa. ospa uklju~uju}u i lokalizovane erupcije po dlanovima i stopalima. za inf 30mg/5ml. parestezije. boci sa drugim lekovima Adriblastina RD. karcinom prostate. za rast. artralgija. Sindan Pharma konc. akutne leukemije. o{te}enje opti~kog nerva.2 dana posle primene. IND primarni karcinom ovarijuma. 50mg Doxorubicin "Ebewe". ose}aj pe~enja. paklitaksel ili polisorbat 80.5ml. 20mg/0. GIT smetnje. KI preosetljivost na docetaksel. sanofi aventis konc. metastatski karcinom ovarijuma refraktoran na standardnu terapiju. endometrijuma. osteosarkom i sarkomi mekih tkiva. 10mg. mokra}ne be{ike. KI mijelosupresija. ND depresija kostne sr`i.7ml Taxol. 150mg/25ml. retencija te~nosti (periferni edemi. ovarijuma. neurotoksi~nost (periferna neuropatija. za inf 30mg/5ml. lokalna iritacija na mestu aplikovanja leka Paclitaxel "Ebewe". Wilms-ov tumor. alopecija. Teva pra{ak za rast. i rastvara~ za rast. maligni limfomi. {titaste `lezde. BMS konc. aritmije). 100mg/16. neutropenija manja od 1500 }elija/mm3. slabost). pleuralni izliv. ND mijelosupresija. za inf. Teva konc. 10mg. uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a. Actavis pra{ak za rast. te{ko o{te}enje jetre. za rast. PharmaSwiss konc. Ebewe konc. karcinom glave i vrata. OPREZ tokom terapije treba ~esto kontrolisati krvnu sliku.7ml Sindaxel. hipotenzija. alopecija. za inj. mijalgija).7ml. reakcije na mestu primene. za inf 10mg. za rast. kardiotoksi~nost. za inf 30mg/5ml 150mg/25ml L01CD02 docetaksel IND (u kombinaciji sa drugim citostaticima) uznapredovali karcinom dojke koji je rezistentan na prethodnu citostatsku terapiju. Sindan Pharma pra{ak za rast. karcinom dojke. adenokarcinom `eluca. za inj.L01CD Taksani L01CD01 paklitaksel Rastvara~ sadr`i dehidrovani etanol i polioksietilovano ricinusovo ulje. dojenje. kardiotoksi~nost (bradikardija. ascites i porast telesne mase). 50mg/25ml Doxorubicin Teva. 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. bol. za inf 30mg/5ml. plu}a. za inf 30mg/5ml Paclitaxel Teva. KI preosetljivost na lek ili rastvara~. za inf 10mg/5ml. 50mg Sindroxocin. intravezikalna primena mo`e izazvati hematuriju i urinarne smetnje. reakcije preosetljivosti Taxotere. funkcije jetre. trnjenje.I ne me{ati u istom {pricu/inf. Ebewe konc. testisa. za rast. su`enje uretre i rezistentne infekcije urinarnog trakta (intravezikalna primena). crvena obojenost urina 1 . 80mg/2ml L01D Citotoksi~ni antibiotici i srodne supstance L01DB Antraciklini i srodni preparati L01DB01 doksorubicin hlorid Injekcije pored doksorubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija. za rast. IND karcinomi dojke. 100mg/16. 50mg 570 Registar lekova 2011 .

nonHodgkins-ovi limfomi. Sindan Pharma pra{ak za rast. karcinom dojke./inf. dozno zavisna kardiotoksi~nost (aritmije. prisutne infekcije Zavedos. KI trudno}a. promene EKGa. karcinom dojke u odmakloj fazi. Actavis pra{ak za rast. ND depresija kostne sr`i. Nippon pra{ak za rast. 50mg/25ml Episindan. 5mg pra{ak za rast. GIT smetnje. sarkomi mekih tkiva. boci sa drugim lekovima Epirubicin "Ebewe". Hodgkins-ov i non-Hodgkins-ov i limfomi. hemoragi~na dijateza. IND karcinomi dojke. za inf 20mg10ml L01DB03 epirubicin hlorid Injekcije pored epirubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija. za rast. alopecija. aritmije. vrata. 20mg/10ml L01DC Ostali citotoksi~ni antibiotici L01DC01 bleomicin IND karcinom skvamoznih }elija u predelu glave. ND leukopenija. za rast. ovarijuma. 50mg Farmorubicin RD. karcinom testita. za inf 10mg. 10mg/5ml. ND hematolo{ka (leukopenija. za inf. cerviksa. ranija mijelosupresija izazvana le~enjem ili zra~enjem. Ebewe konc. KI alergija na idarubicin ili daunorobicin. Actavis Italia kaps. lokalno jako iritira tkiva. GIT smetnje sa mogu}om pojavom ulceracija. ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom. pankreasa. blastne krize. 10mg. endometrijuma. plu}a. pove}ana pigmentacija. hroni~ne mijelogene leukemije. testisa. serumske koncentracije bilirubina iznad 2mg/dl a kreatinina preko 25mg/dl. ND o{te}enje ko`e. kardiotoksi~nost. oboljenja plu}a. te`ak stomatitis. OPREZ smanjena funkcija bubrega. za inf. GIT smetnje. ranija kardiotoksi~nost koja se javila u terapiji drugim antraciklinima. za inj. tokom terapije potrebno je kontrolisati krvnu sliku i sr~anu funkciju. prethodna mijelosupresija.I ne me{ati u istom {pricu/inf. Ebewe konc. ve} primljena maksimalna kumulativna doza daunorubicina ili doksorubicina. KI trudno}a. OPREZ te{ko op{te stanje bolesnika. 50mg L01DB06 idarubicin hlorid IND akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija. akutne leukemije. ve} primljena maksimalna kumulativna doza drugog antraciklina (npr doksorubicina). KI mijelosupresija. {titaste `lezde. dozno zavisna progresivna pulmonalna fibroza. anemija).L01DB02 daunorubicin (u obliku hlorida) IND akutna nelimfocitna i limfocitna leukemija. 10mg L01DB07 mitoksantron hlorid IND akutne nelimfati~ne leukemije odraslih. za inf 10mg/5ml. anemija. Actavis pra{ak i rastvara~ za rast. insuficijencija srca). akutni infarkt miokarda ili prele`ani infarkt koji je ostavio insuficijenciju III ili IV stepena. hroni~na mijeloidna leukemija. kardiotoksi~nost. ekstravazacija ne izaziva nekrozu tkiva ali privremeno menja boju tkiva u plavo Mitoxantron"Ebewe". trombocitopenija. mukozitis. bol. mukozitis. pad arterijskog krvnog pritiska Bleocin S. sr~ana oboljenja. maligni limfomi. 15000ij Registar lekova 2011 571 . za inj. jednjaka i grli}a materice. potreban oprez pri rukovanju zbog iritacije tkiva. kolona. trombocitopenija. na mestu ekstravazacije javlja se otok. mokra}ne be{ike. maligni pleuralni izlivi. lokalna nekroza Daunoblastina. KI te{ka kardiolo{ka oboljenja.

Ebewe konc. za inf. za inf. depresija kostne sr`i. 10mg/ml Paraplatin. Pfizer konc. za rast.5mg/ml Cisplatin Teva.5mg/ml Cisplatin. za rast. BMS konc. 100mg Sinoxal. KI bubre`na insuficijencija. ovarijuma. za inf. periferna senzorna ili funkcionalna o{te}enja izazvana neuropatijom. Sindan Pharma konc. za rast. smanjenje senzitivnosti laringsa). 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema. Teva konc. za inf. 100mg 572 Registar lekova 2011 . 1mg/ml L01XA02 karboplatin IND karcinom ovarijuma epitelnog porekla. 10mg/ml Carboplatin. 0. 50mg. za inf. Actavis pra{ak za rast. 0. za inf. za inf. 10mg/ml Carboplatin "Ebewe". hematolo{ka (neutropenija. periferne neuropatije. KI te{ka o{te}enja bubrega. za inf. Pliva pra{ak za rast. za inf. za inf. za rast. karcinom skvamoznih }elija u podru~ju glave i vrata. 50mg. anemija. poreme}aj bube`ne funkcije Carboplasin. za inf.5mg/ml Sinplatin. mijelosupresija. Pharmaswiss pra{ak za rast. Pfizer konc. trudno}a. 50mg. dece. 100mg konc. Ebewe pra{ak za rast. za rast. Ebewe konc. KI preosetljivost na karboplatin ili lekove koji sadr`e platinu. Sindan Pharma pra{ak za rast.L01X Ostali neoplastici L01XA Jedinjenja platine L01XA01 cisplatin IND karcinomi testisa. mokra}ne be{ike i planocelularni karcinom glave i vrata. za rast. za rast. za inf. povra}anje. Pharmachemie B. za inf. depresija kostne sr`i Cisplatin "Ebewe". za rast. dojenje. ND neurolo{ka (prolazna neuropatija. PharmaSwiss konc. Teva konc. 1mg/ml Cisplatin PharmaSwiss. za inf. za rast. 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss. 50mg. o{te}enje sluha. konc. za rast. za inf 0. mikrocelularni karcinom bronhija. ND dozno zavisna reverzibilna mielosupresija. gastrointestinalna (nauzeja. 0. za inf. za rast. 10mg/ml Carboplatin Teva. za rast.5mg/ml Platosin. 0. za inf. Sindan Pharma konc. za inf. leukopenija. 50mg.GIT smetnje. BMS konc. 100mg Sinoxal. dijareja). sanofi aventis pra{ak za rast. 10mg/ml L01XA03 oksaliplatin IND metastatski kolorektalni karcinom u kombinaciji sa 5-fluorouracilom i leukovorinom. bubre`na insuficijencija. 5mg/ml Oxaliplatin "Ebewe".V. trombocitopenija) Eloxatine.5mg/ml Platinex. za inf. za rast.

kardiopulmonalne i pulmonalne bolesti. pratiti nivo elektrolita. Reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom. pojava intersticijalne plu}ne bolesti kao i te{kih ko`nih reakcija zahteva prekid terapije. bronhospazam. dispneja Herceptin. Roche pra{ak i rastvara~ za rast. simptomi sli~ni gripu. KI preosetljivost na trastuzumab ili proteine mi{a. temperatura. pruritus. 10mg/ml L01XC04 alemtuzumab IND hroni~na limfocitna leukemija predhodno tretirana alkiliraju}im agensima ili fludarabinom. za rast. aritmije. anemija. parestezije. folikularni limfom iii -IV stadijuma koji je rezistentan na hemioterapiju ili je u fazi II ili jo{ poznijeg recidiva posle hemioterapije.treba smanjiti brzinu infuzije. depresija. leukopenija. anemija. nesanica. bol u le|ima. poja~an ka{alj. 440mg/20ml L01XC02 rituksimab IND Non-Hodgkinov limfom i to: prethodno ne le~eni folikularni limfom iii -IV stadijuma u kombinaciji sa hemioterapijom. u kombinaciji sa docetakselom kod pacijentkinja koje nisu primale hemioterapiju. urtikarija. pospanost. dijareja. ili druge sastojke preparata. neuritis Mabthera. GIT smetnje. za inf. trudno}a. Bayer konc. Merck rast. konjunktivitis. Roche konc. za inf. glavobolja. tadioterapije. KI reakcija preosetljivosti na lek. ND bol. u kombinaciji sa inhibitorima aromataze kod postmenopauzalnih pacijentkinja koje ranije nisu bile le~ene trastuzumabom. 2mg/ml. neutropenija. ND groznica. dojenje. Hroni~na limfocitna leukemija u kombinaciji sa hemioterapijom. KI trudno}a. rigor. prolazna hipotenzija. hipertrihoza. abdominalni bol. dojenje. infekcija. nesanica. nekroza) hipersenzitivne reakcije (ra{. rinitis. poreme}aj noktiju. MabCampath. 5mg/ml Registar lekova 2011 573 . plu}ni embolizam Erbitux. mu~nina. povra}anje. OPREZ ako pacijent pokazuje blagu ili umerenu reakciju vezano za primenu infuzije . bronhoopstrukcija) hipertenzija. u kombinaciji sa pklitakselom za bolesnoce za koje antraciklin nije odgovaraju}i lek. u monoterapiji kod bolesnica koje su ve} le~ene hemioterapijom jedanput ili vi{e puta koja je uklju~ivala antraciklin i taksan. za inf. op{ta slabost. za inf. za rast. vrtoglavica. retko trombocitopenija. trudno}a.L01XC Monoklonska antitela L01XC03 trastuzumab IND metastatski karcinom dojke sa pozitivnim HER2 proteinom. glavobolja. Rani karcinom dojke nakon hirur{ke intervencije. zastojna sr~ana insuficijencija. ND naj~e{}e reakcije na ko`i (ospa sli~na aknama. glavobolja. skvamozni karcinom }elija glave i vrata. drhtavica. 30m/ml L01XC06 cetuksimab IND metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko predhodna hemioterapja nije dala rezultate. KI preosetljivost na proteine mi{a. mu~nina. anksioznost. hemioterapije. tahikardija. ra{. dispneja. dojenje. angioedem. povra}anje. deskvamacija. agitiranost. kao monoterapija ukoliko je terapija oksaliplatinom i irinotekanom bila neuspe{na i kod pacijenata koji ne toleri{u irinotekan. difuzni non-Hodgkin limfom krupnih B }elija u kombinaciji sa CHOP hemioterapijom i terapija odr`avanja kod recidiviraju}eg refraktornog folikularnog limfoma. vrtoglavica.

bolovi u mi{i}ima. neutropenija. parestezije. 100mg/4ml. bol u abdomenu. dispneja. rigor. neoperabilni recidiviraju}i dermatofibrosarkomi protuberans (DFSP) kod odraslih. anemija. anemija. edemi. temperatura. o{te}enje jetre i bubrega . dojenje. ND preosetljivost. edemi. suvo oko. tahikardija. dijabetes. za rast. nesanica Glivec. suva usta. KI preosetljivost na lek i njegove metabolite (uklju~uju}i i sirolimus). mi{i}ni spazami i gr~evi. polisorbat 80 ili bilo koji od ekscipijenasa. ka{alj. aritmije.L01XC07 bevacizumab IND uznapredovali karcinom kolona ili rektuma. monoterapija odraslih sa recidivom ili refraktornom Ph-pozitivnom ALL. glavobolja. intracerebralno krvarenje. povra}anje. anksioznost. za inf. inhibitori i induktori CYP3A4. crvenilo. parestezija. glavobolja. dermatitis. OPREZ retencija te~nosti. fotosenzitivnost. vrtoglavica. dispnea. KI alergija na sastojke leka. gastroezofagusni refluks. dojenje treba prekinuti tokom terapije. dispneja. angioedem. za inf. mu~nina. pancitopenija. retko trombocitopenija. ka{alj Torisel. dispepsija. 400mg 574 Registar lekova 2011 . dijareja. intersticijalna bolest plu}a. 25mg/ml L01XE01 imatinib mesilat IND novodijagnostikovana hroni~na mijeolidna leukemija (HML) odraslih i dece. hemoragije. fazi akceleracije i hroni~noj fazi nakon neuspeha interferon-alfa terapije. stomatitis. konjunktivitis. mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest (MDS/MPB) odraslih udru`ena sa rearan`iranjem gena za receptor za faktore rasta poreklom iz trombocita (PDGFR). no}no znojenje. OPREZ pacijenti sa tumorom u CNS-u ili pacijenti na antikoagulantnoj terapiji imaju ve}i rizik intracerebralnog krvarenja. de~iji uzrast. ne zamrzavati. neuritis Avastin. sr~ana bolest. zamagljen vid. povra}anje. pleuralna efuzija. ekcem. drhtavica. altralgije. adjuvantna terapija odraslih pacijenata koji su pod zna~ajnim rizikom od relapsa nakon resekcije Kit (CD117) pozitivnog gastrointestinalnog stromalnog tumora (GIST). agitiranost. uko~enost. edem kapka.redovno pratiti funkcije. nesanica. epistaksa. HML odraslih i dece u blastnoj krizi. 400mg/16ml L01XE Inhibitori protein kinaze L01XE. pove}ane vrednosti jetrinih enzima. hiperglikemija. Lederle konc. perforacija creva. KI trudno}a. ND neutropenija. opstipacija. pireksija. trombocitopenija. depresija. promene u telesnoj masi. ND groznica. mu~nina. temsirolimus ~uvati na temperaturi 2-8ºC. dijareja). poreme}aj ukusa. neoperabilni i/ili metastatski maligni gastrointestinalni stromalni tumori (GIST).. koji imaju bar tri od {est prognosti~kih faktora rizika. Roche konc. novodijagnostikovana akutna limfoblastna leukemija sa prisutnim Filadelfija hromozomom (Phpozitivna ALL) kod odraslih zajedno sa hemioterapijim. infekcije. IND inicijalna terapija pacijenata sa uznapredovalim karcinomom renalnih }elija. Novartis kaps. alopecija. plu}ni edem. ra{. suzenje okoa. bronhospazam. za rast. hiperlipemija. anoreksija. GIT smetnje (abdominalni bol. metastatski karcinom dojke u ombinaciji sa paklitakselom. prolazna hipotenzija. trudno}a (mogu} teratogeni efekat). pruritus. osip svrab. rinitis. 100mg film tabl 100mg. o{amu}enost. hipereozinofilni sindrom (HES) odraslih sa/ili hroni~nom eozinofilnom leukemijom(HEL). pospanost. dojenje. bol u kostima. trudno}a. gastritis. kongestivna sr~ana insuficijencija. povra}anje. mu~nina.

osip. amilaze. hepatotoksi~nost. alanin amilotransferaze. produ`enje QT intervala. hipertenzija). GIT smetnje (dijareja koja mo`e da dovede do dehidratacije. KI preosetljivost na lek. kod odraslih pacijenata. OPREZ potrebno je pratiti funkciju leve komore. altralgija.5/dan. hiperkalijemija. trombocitopenija. grejfrut) usporavaju metabolizam pa dozu treba smanjiti do minimalne 37. mu~nina. bol u kostima. produ`enje QT intervala . anoreksija. mu~nina. potencijalna hepatotoksi~nost i pulmonarna toksi~nosti kao i pojava pneumonitisa). gama-glutamiltransferaze. de~iji uzrast. depresija. OPREZ nije poznata podno{ljivost kod pacijenata sa o{te}enom funkcijom jetre ili bubrega . KI preosetljivost na lek. astenija. otpornih ili netolerantnih na bar jednu prethodnu terapiju. ospa na dlanovima i tabanima). hemoragija tumora. ka{alj. oprez je potreban kod smanjene funkcije jetre i bubrega. 200mg L01XE07 lapatinib (u obliku labatinib ditosilata) IND u kombinaciji sa kapecitabinom uznapredovali ili metastatski karcinom dojke. jetre. febrilna neutropenija. vrtoglavica. poreme}aj jetre. hiperglikemija. bilirubina. KI preosetljivost na lek. uklju~uju}i i imatinib. mijelosupresija. zadebljnja ili pukotine ke`e. plu}a (sni`enje leve ventrikularne ejekcione frakcije. 250mg L01XE08 nilotinib (u obliku hidrohlorida) IND hroni~na i ubrzana faza Filadelfija hromozom pozitivne hroni~ne mijelofene leukemije (CML). alkalne fosfataze. ND umor. svrab. ND hipertenzija. svrab.5mg. depigmentacija kose ili ko`e. pulmonalni edem. hipomagnezijemija. ra{. periferni edemi. GIT smetnje. eritromicin. opstipacija. GIT smetnje. pove}anje lipaze. smanjenje ejekcione frakcije.I sna`ni induktori CYP3A4 (rifampicin) ubrzavaju metabolizam i potrebno je korigovati dozu do maksimalne 87. koji pokazuje prekomernu ErbB2 (HER2) ekspresiju. Bayer film tabl. akne Nexavar. zamor. bol u grudima i skeletnim mi{i}ima. gsk film tabl. palpitacija. Pfizer kaps 12. mijalgija. trudno}a. parestezija. 50mg L01XE05 sorafenib IND uznapredovali karcinom renalnih }elija kada tretman sa alfa interferonom ili interleukinom 2 nije uspeo ili je kontraindikovan. hemoragije. suva ko`a. ND plu}na embolija. pancitopenija. disfonija. izbegavati konzumiranje soka od grejpfruta. supstance koje pove}avaju pH `eluca (smanjena resorbcija) Tyverb. metastatski karcinom bubre`nih }elija (MRCC). dispneja. gr~evi u mi{i}ima. ND glavobolja. dok sna`ni inhibitori CYP3A4 (ketokonazol.I potrebno je izbegavati istovremenu primenu induktora i inhibitora CYP3A4 enzima. dermatolo{ke promene (promena boje ko`e. OPREZ trudno}a. atralgija. primena CYP3A4 induktora i inhibitora. 200mg Registar lekova 2011 575 . hipertenzija Tasigna. alopecija. hiperbilirubinemija. mialgija. tromboembolije. dojenje. oboljenje pankreasa. povra}anje). kreatinin fosfokinaze i glukoze u krvi. Sutent. promena telesne mase. dijareja.L01XE04 sunitinib (u obliku maleata) IND gastrointestinalni tumori strome (GIST). suvo}a ko`e. aspartat aminotransferaze. 25mg. kardiovaskularne smetnje (produ`enje QT intervala. Novartis kaps.5/dan. dojenje.

suva usta. za inf 40mg/2ml. `ene u reproduktivnom dobu.5 puta ve}a od normalne. OPREZ smanjena funkcija bubrega. anoreksija. hiperkalcijemijom ili renalnom insuficijencijom. mu~nina. povra}anje. bolovi u kostima. mu~nina. OPREZ tromboflebitis u anamnezi. kardiovaskularnom. Sindan Pharma konc. slabost mi{i}a. ND "sindrom retinolne kiseline" (groznica. anemija. ND anoreksija. za rast. KI preosetljivost na estradiol ili azotne plikavce.za rast. mu~nina. 100mg/5ml 576 Registar lekova 2011 . GIT smetnje. impotencija. ishemijske i tromboembolijske bolesti srca ili komplikacije sa edemima. dojenje. pleuralni izlivi. astenija Campto. u GIT-u. insuficijencija jetre i bubrega. konfuzija.6mg estramustin fosfat natrijum monohidrata IND karcinom prostate naro~ito kod bolesnika sa tumorima rezistentnim na hormonsku terapiju. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma. promene na ko`i. leukopenija. kontrolisati bolesnike sa metaboli~kom bolesti kostiju. kontrolisati krvni pritisak (mogu}a pojava hipertenzije). 100mg/5ml Irinotecan. PharmaSwiss konc. dijabetes (zbog smanjenja tolerancije glukoze). depresija kostne sr`i. 500mg L01XX11 estramustin fosfat (pra{ak za infuziju) estramustin fosfat natrijum monohidrat (kapsule) 140mg estramustin fosfata = 157. trudno}a. promene na ko`i Litalir. glavobolja. kongestivna insuficijencija srca. za rast. ishemijska bolest srca. 10mg L01XX19 irinotekan hlorid trihidrat IND metastatski kolorektalni karcinom odraslih. ND mijelosupresija. Sandoz konc. hiperleukocitoza. 100mg/5ml Irinotesin. glavobolja. 100mg/5ml. povra}anje. Roche kaps. alopecija. za rast. za inf 40mg/2ml. ND dijareja. dojenje. pove}anje serum koncentracije triglicerida. trombocitopenija. ra{. bolesti cerebralnih i koronarnih arterija. dijareja ili opstipacija. edemi. neutropenija. za inf 40mg/2ml. retencija te~nosti sa edemima. KI trudno}a. KI trudno}a. 140mg L01XX14 tretinoin IND akutna promijelocitna leukemija. Pfizer konc.L01XX Ostali antineoplastici L01XX05 hidroksikarbamid IND melanom. reakcija preosetljivosti od alergijske ospe do angioneuroti~kog edema Estracyt. rezistentna hroni~na mijeloidna leukemija. holesterola i transaminaza. dispneja. te{ka insuficijencija jetre. BMS kaps. prethodno primljena hemioterapija ili radioterapija (pove}an rizik mijelosupresije). za inf 40mg/2ml. respiratornom i CNS sistemu Vesanoid. depresija. mogu} fatalan ishod). tromboza ili tromboembolijski poreme}aji. 300mg/15ml Irinotekan Sandoz. hipotenzija. pulmonalni infiltrati. KI hroni~na inflamacija creva ili opstruktivno oboljenje creva. Pfizer kaps. reverzibilno povi{enje bilirubina i transaminaza u serumu. povra}anje. izrazita supresija kostne sr`i. tromboembolija. koncentracija bilirubina u serumu 1. ginekomastija. mu~nina. povra}anje.

anoreksija. terapija lokalno uznapredovalog ili metastatskog nemikrocelularnog karcinoma plu}a sa adekvatnim mutacijamaEGFR-TK kod odraslih . Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. koji je otporan na terapiju derivatima platine i docetakselom. hipotenzija Velcade. za inj.5mg L01XX34 erlotinib IND uznapredovali makrocelularni karcinom plu}a predhodno le~en hemioterapijom. konjunktivitis Tarceva. dojenje. Iressa. OPREZ osobe mla|e od 18 godina. 160mg oralna suspenzija 40mg/ml O Tentika. GIT smetnje. mu~nina.5mg L02 L02A ENDOKRINOLO[KA TERAPIJA Hormoni i srodni lekovi L02AB Gestageni L02AB01 megestrol acetat IND palijativna terapija karcinoma dojke i endometrijuma Megace. Roche film tabl. ND osip. 100mg. povra}anje. svrab. 1mg. dijareja. 3. 250mg L01XX32 bortezomib IND progresivni multipli mielom. rizik epilepti~nog napada. neuropatski bol). Hemofarm oralna suspenzija 40mg/ml Registar lekova 2011 577 . hemoragija (epistaksa i hematurija).L01XX31 gefitinib IND uznapredovali ili metastatski nesitno}elijski karcinom plu}a. 25mg. parestezija. trombocitopenija. OPREZ opstipacija. BMS tabl. akne. 0. promene na epitelu. periferna neuropatija. bol u stomaku) zamor. 150mg L01XX35 anagrelid IND esencijalna trombocitemija Thromboreductin. ND mu~nina. suvo}a ko`e. povra}anje. neuropatije (ose}aj `arenja. GIT smetnje (dijareja. umereno pove}anje vrednosti transaminaza u serumu. ote`ano disanje. AstraZeneca film tabl. KI te{ka insuficijencija jetre. KI trudno}a. AOP Orphan kaps. KI preosetljivost na lek. ND trombocitopenija. intersticijalna bolest pu}a. sr~ana insuficijencija. konjunktivitis i blefaritis. osip.

mi{i}na slabost. dojenje. ND talasi vru}ine. uznapredovalim metastatskim karcinomom dojke bilo kao monoterapija u slu~aju progresije bolesti nakon terapije tamoksifenom. dismenoreja) se u po~etku mogu poja~ati. ginekomastija Zoladex. ra{. dojke. promene raspolo`enja. znojenje. OPREZ isklju~iti trudno}u pre upotrebe kod `ena. leukopenija Nolvadex. 3. KI preosetljivost na lek.25mg/ml L02AE03 goserelin (u obliku acetata) IND karcinom prostate. ND talasi vru}ine.simptomi endometrioze (pelvi~ki bol. depresija. kod `ena . povra}anje.L02AE Analozi hormona koji osloba|aju gonadotropin L02AE02 leuprorelin Napomena rekonstituisana suspenzija je bele boje. smanjen libido. retko retencija te~nosti. fibroni uterusa. poreme}aj vida. Abbott pra{aki rastvara~ za suspenziju za inj. nesvestica. svrab. trudno}a. pratiti nivo polnih hormona tokom terapije. hipertenzija.1mg. trombocitopenija. AstraZeneca film tabl. 20mg 578 Registar lekova 2011 . suvo}a vagine. za inj. glavobolja. upotreba du`a od 6 meseci. poreme}aj raspolo`enja. artralgija Lupron. AstraZeneca implantat 3. impotencija. preoperativna simptomatska terapija fibroida uterusa kod postmenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena. 10mg. glavobolja. kod mu{karaca . karcinom endometrijuma. umor. deca. 10mg Nolvadex D. vrtoglavica. metroragija. dojenje. GIT smetnje. dojenje. alopecija.75mg/ml. Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast. 10. bol na mestu aplikacije. smanjenje libida.75mg i 11. talasi vru}ine i znojenja. Remedica tabl. talasi vru}ine. smanjenje grudi (kod `ena). mu~nina . adjuvantna terapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate uz istovremenu radikalnu radioterapiju. lokalne reakcije na mestu primene. stajanjem se formira talog koji se lako resuspenduje mu}kanjem. kod mu{karaca mo`e da se javi rumenilo.8mg L02AE04 triptorelin IND karcinom prostate sa metastazama. impotencija. KI trudno}a. 20mg Tamoxifen. vaginalno krvarenje. znojenje. Supresija ovarijuma kod premenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena sa estrogen-pozitivnim. promene funkcije jetre. pove}ana dizurija i salivacija.u po~etku terapije prolazno pove}anje koncentracije testosterona i stim u vezi poja~ani bolovi u kostima metastatskog porekla. ostljivosti oticanje grudi (mu{karci). ili u kombinaciji sa tamoksifenom ukoliko nije predhodno preimenjen. 3. sterilitet kod `ena. osip. endometrioza. dojenje. simptomatska terapija endometrioze tokom perioda od najdu`e {est meseci u cilju smanjenjalezija i pelvi~kog bola. 11. osip po ko`i. smanjen libido. AstraZeneca film tabl. KI trudno}a. trudno}a. kod le~enja neplodnosti hiperstimulacija ovarijuma Diphereline. alergija. depresija. IND Alternativna terapija metastatskog karcinoma prostate kada bilateralna orhidektomija ili antiandrogena terapija nisu indikovane. ND na mestu primene lokalna iritacija i krvni podliv. endometrioza i fibrom uterusa. 0. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje.25mg L02B Antagonisti hormona i srodni lekovi L02BA Anti-estrogeni L02BA01 tamoksifen (u obliku citrata) IND karcinom dojke (`ene i mu{karca).6mg. KI preosetljivost na LHRH analoge. ND GIT smetnje.

OPREZ umerena i te{ka insuficijencija jetre. 150mg Casodex. AstraZeneca film tabl. za inj. potrebno je pratiti funkciju jetre i nivo glukoze i krvi . povra}anje. pove}anje transaminaza. Schering tabl. venska tromboembolija. poja~an apetit. limfoedemi Flucinom. Medico Uno film tabl. dijareja. opstipacija). kod kojih je bolest progredirala ili je u relapsu za vreme ili posle primene druge antiestrogenske terapije. ND ginekomastija. lokalna reakcija na mestu injiciranja. Gedeon film tabl. ginekomastija. bol u le|ima. 50mg Bicusan. lokalno uznapredovali nemetastatski karcinom prostate kada se ne preporu~uje operacija. zamu}en vid. parestezije. zamor. poreme}aj akomodacije. anoreksija. 50mg. sanofi aventis tabl. povra}anje. osip. 150mg L02BB03 bikalutamid IND lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti. ND vrelina (crvenilo) lica. `utica). astemizola ili cisaprida. dijareja. KI alergija na lek. uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom. mu~nina. holestatska `utica. hipotenzija. OPREZ sr~ana oboljenja. AstraZeneca rast. impotencija. ND glavobolja. ({pric) 250mg/5ml L02BB Anti-androgeni L02BB01 flutamid IND karcinom prostate u odmakloj fazi. ND pruritus. nesanica.L02BA03 fulvestrant Lek se ~uva na temperaturi od 2 do 8ºC IND estrogen zavisni. 50mg. KI insuficijencija jetre. metastatski ili lokalno uznapredovali karcinom dojke kod `ena u menopauzi. KI primena kod `ena i dece. vrtoglavica. 50mg. GIT smetnje (mu~nina. vrtoglavica zamor. valunzi. intolerancija na alkohol. infekcije urinarnog trakta Faslodex. PharmaSwiss film tabl. OPREZ smanjena funkcija jetre. smetnje libida GIT smetnje (mu~nina. edemi. fotosenzitivnost Anandron. azoospermija. 50mg Bicatlon. bol u `elucu. 150mg Calumid. mu~nina. gubitak libida. insuficijencija bubrega (klirens kreatinina < 30ml/min). preosetljivost na lek. te{ka respiratorna insuficijencija. KI preosetljivost na lek. povra}anje. hemoliti~ka anemija. inpotencija. Sindan Pharma tabl 250mg L02BB02 nilutamid IND karcinom prostate sa metastazama posle hirur{ke ili hemijske kastracije. Synthon Hispania film tabl 50mg. 150mg Registar lekova 2011 579 . Bicadex. 250mg Flutasin. I inhibira enzime citohrom P450 (CYP 3A4) pa se lekovi koji se metaboli{u preko ovog enzima primenjuju uz oprez. te{ka insuficijencija jetre. dojenje. trudno}a. povra}anje dijareja. anemija. istovremena primena terfenadina.

Novartis film tabl. 1mg Trasolette. glavobolja. prore|enje kose. dojenje. ND rumenilo lica. trudno}a. nesanica. 1mg Arimidex. film tabl. 2. Pfizer oblo`ena tabl. trudno}a. ND rumenilo lica. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu.5mg Femozol. periferni edem. anoreksija. depresija. Medico Uno. ra{ Anastrozole.L02BG Inhibitori enzima L02BG03 anastrozol IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre. Remedica film tabl. Cipla fim tabl. Medico Uno film tabl. 2. PharmaSwiss tabl. terapija uznapredovalog karcinoma dojke kod `ena u postmenopauzi. prore|enje kose. PharmaSwiss tabl. opadanje kose. suvo}a vagine. periferni edemi. AstraZeneca fiml tabl. 1mg Aremed. ND glavobolja. zamor. pove}an apetit Femara. dijareja. ra{ Aromasin. talasi vru}ine. anoreksija. ra{. produ`ena adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke kod `ena u menopauzi koje su prethodno primale standardnu adjuvantnu terapiju sa tamoksifenom. mu~nina.5mg Lametta. 1mg Armotraz. 2. dojenje. umor. 1mg L02BG04 letrozol IND adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke. mu~nina. konstipacija. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu. anoreksija.5mg L02BG06 eksemestan IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. KI upotreba kod `ena u premenopauzi. 2. abdominalni bol. te{ka insuficijencija jetre. Vipharmsa film tabl. terapija prve linije kod `ena sa uznapredovalim hormon-zavisnim karcinomom dojke.5mg Letrozole Medico Uno. 25mg 580 Registar lekova 2011 . glavobilja. dojenje. adjuvantna terapija estrogenreceptor-pozitivnog ranog karcinoma dojke kod `ena u menopauzi. bolovi u mi{i}ima. povra}anje. vrtoglavica. preoperativna terapija `ena u menopauzi sa lokalizovanim karcinomom dojke sa pozitivnim hormonskim receptorima. trudno}a. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre.

alopeciju. dojenje. anoreksija. uve}anje slezine. dijareju. artralgje. trudno}a. Schering rast. ({pric) 30 Mij/0.5ml. supresija kostne sr`i L03AB04 interferon alfa 2a . glavobolju. 48 Mij/0. OPREZ terapiju treba da vodi lekar koji ima iskustvo u onkologiji i hematologiji. epistaksu. 4. gubitak telesne mase. ND hiperpireksija.5Mij/0. kao i raznim drugim virusima u okviru druge terapije. mijalgija. mijalgije. ote`ano disanje. proteinurija. ({pric) 3Mij/0. sa izuzetkom hroni~ne mijeloidne leukemije i mijelodisplasti~nog sindroma. smanjen broj mijeloidnih prekurzora. dizurija. 6Mij/0. trombocitopenija.L03 L03A IMUNOSTIMULANSI Citokini i imunomodulatori L03AA Faktori stimulisanja kolonije (citokini) L03AA02 filgrastim ~uvati na temperaturi 2-8ºC.6ml interferon alfa 2b . osteoporoza. za inj. hematurija i prolazno sni`enje glukoze u krvi. alergijske reakcije (ko`ni osip. mu~nina. glavobolja. dugotrajna upotreba mo`e da izazove vaskulitis. KI preosetljivost na lek. ND bol u kostima. 3Mij Registar lekova 2011 581 . (pen sa ulo{kom) 18Mij/1. deca. Roche rast. suzenje. splenomegalija Neulastim. KI kongenitalna neutropenija sa abnormalnom citogenetikom. (karpula) 18Mij/0.5ml L03AA13 pegfilgrastim IND Smanjenje trajanja neutropenije i incidence febrilne neutropenije kod pacijenata na hemioterapiji. hepatomegaliju. mijalgija. oboljenja jetre i bubrega. anemiju. ne zamrzavati.6ml L03AB Interferoni IND hroni~ne infekcije izazvane hepatitis B i C virusima. crvenilo. urtikarija). ra{ Neupogen. zamor. prolazna hipotenzija. eritem. nema podataka za bezbednost kod pacijenata sa hroni~nom mielogenom leukemijom. osteoporozu. groznica.2ml Realdiron. OPREZ mijeloidne maligne i pre-maligne bolesti.rekombinantni L03AB05 Intron A.5ml. IND skra}enje trajanja neutropenije i smanjenje u~estalosti komplikacija koje prate neutropeniju (sepsa). Roche rast. sekundarnom akutnom mijeloidnom leukemijom. ND artralgija. ne treba koriste trudnice I dojilje. reakcija na mestu primene. kongenitalne neutropenije. Roche rast. pove}anje nivoa mokra}ne kiseline. za inj. alergijske reakcije. leukocita i hemoglobina. mobilisanje mati~nih prekurzorskih }elija periferne krvi za potrebe autologne reinfuzije.rekombinantni Roferon A. za inj.5ml. Sicor Biotch pra{ak za rast. ({pric) 6mg/ 0.5ml. potrebno je pratiti broj trombocita. poreme}aj enizima jetre i mokra}ne kiseline. kod bolesnika sa nemijeloidnim malignim oboljenjima kod kojih su ura|ene autologne ili alogene transplatacije kostne sr`i ili koji primaju citostatike. za inj. povra}anje. za inj. opadanje kose. 9Mij/0.5ml.

120μg. ({pric) 135μg/ml. insuficijencija jetre. ose}aj pe~enja. 30 μg/ml. bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti. rast. bovis (soj-BCG) IND intravezikalno le~enje recidivantnih karcinoma in situ mokra}ne be{ike sa ili bez papilarnih tumora.humani rekombinantni IND recidiviraju}a multipleks skleroza sa dve ili vi{e epizoda neurolo{kih ispada godi{nje. mla|i od 18 godina. za inj. IND smanjenje u~estalosti relapsa i usporavanje napredovanja neurolo{kih o{te}enja kod multiple skleroze. depresija. povra}anje. ({pric) (Bio Set) 30 μg/0. mijalgija.5ml. ND poreme}aj menstrualnog ciklusa. bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti. Bayer pra{ak za inj. supresija kostne sr`i Pegasys. depresija. OPREZ bolesti srca. terapija imunosupresivima. mu~nina. konvulzije. sistemska BCG reakcija Immucyst. OPREZ u slu~aju pojave urtikarije. zamor. Sanofi Pasteur pra{ak za intravezikalni rastvor 81mg BCG L03AX13 glatiramer acetat ^uvati na 2 .5ml L03AB08 interferon beta 1b . ND hiperpireksija. KI trudno}a.rekombinantni L03AB11 IND limfomi. 180μg/ml L03AX Ostali citokini i imunomodulatori L03AX03 atenuirani bacili M. emocionalna labilnost. ND crvenilo. hematurija. za inj.5ml Avonex. dojenje. 150μg peginterferon alfa 2a . ND poreme}aj menstrualnog ciklusa. KI samostalni papilarni tumori.rekombinantni PegIntron. palpitacija. sekundarna progresivna multipleks skleroza. mla|i od 18 godina. dojenje. konfuzija. Roche rast. groznica.svrab. preosetljivost na interferon ili humani albumin. konvulzije. dizurija. hroni~ni hepatitis B. KI trudno}a. depresija. povi{ena temperatura. konfuzija. anksioznost. aktivna tuberkuloza. depresija. infekcija urinarnog trakta.humani rekombinantni IND multipla skleroza sa recidivom kod odraslih. insuficijencija jetre. 80μg. alergija. OPREZ u slu~aju pojave urtikarije. suicidalne ideje. smanjena funkcija bubrega. anksioznost. deca do 18 godina. 44 μg/0. imunokompromitovani bolesnici. 100μg. u~estalo mokrenje. otok i bol na mestu aplikacije Copaxone.({pric) 50μg. stezanje u grudima.L03AB07 interferon beta 1a . ote`ano disanje. ({pric) 20mg/ml 582 Registar lekova 2011 . 8Mij (250μg/ml) L03AB10 peginterferon alfa 2b . Merck Serono rast. Teva rast. za inj. glavobolja. ose}aj pe~enja. suicidalne ideje. anksioznost. KI trudno}a.8º C. za inj. Biogen Idec pra{ak za rast. svrab ili nekroza na mestu aplikacije Betaferon. za inj. tahikardija. bolesnici sa sistemskom BCG reakcijom. gubitak telesne mase. dojenje. anoreksija. Schering pra{ak i rastvara~ za rast. ND prolazno pove}anje telesne temperature. ({pric) 22μg/0. svrab ili nekroza na mestu aplikacije Rebif.za inj. preosetljivost na interferon ili humani albumin. emocionalna labilnost.

Astellas kaps. Novartis kaps.5mg. promene motorike. aplasti~na anemija ATG-Fresenius S.5mg. dojenje. 1mg. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun Neoral. trudno}a. 50mg. hematolo{ki poreme}aji (leukocitoza. retinopatija. ND nefrotoksi~nost. meka 25mg. za rast.P. hiperuricemija. Panacea Biotec kaps. mogu}a je ventrikularna hipertrofija i hipertrofija septuma. 5mg Prograf. 50mg. hiperglikemija. za inf 100mg L04AA05 takrolimus IND primarna imunosupresija alotransplantata jetre i bubrega. leukopenija. odbacivanje alogenih transplantata jetre. za inf 250mg/5ml Sandimmun Neoral. ND hepati~na. 0. renalna o{te}enja. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun. KI preosetljivost na takrolimus ili druge makrolide. profilaksa posle transplantacije organa. tremor. edem lica. ambliopija. neurotoksi~nost (tremor. 0. 50mg. retencija te~nosti. konvulzije).5mg. R. Advagraf. 3mg. glikemiju. OPREZ tokom terapije potrebno je pratiti EKG. Astellas kaps. hiperplazija desni. 5mg Registar lekova 2011 583 . 5mg Panalimus. za rast.L04 L04A IMUNOSUPRESIVI Imunosupresivi L04AA Selektivni imunosupresivi L04AA01 ciklosporin A IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina). kao i insulin zavisni posttransplatacioni dijabetes. oftalmolo{ke smetnje (katarakta. koristiti nehormonska sredstva). hipertenzija. GIT smetnje. autoimune bolesti. aplasti~na i hemoliti~na anemija i retko trombocitopenija). meka 25mg. GIT smetnje. meka 25mg. ukoliko je neophodna kontracepcija. istovremena primena ciklosporina (potrebno je obratiti posebnu pa`nju ako je bolesnik ranije primao cilosporin). hipertenzija. KI preosetljivost na ciklosporin ili polioksietilovano ricinusovo ulje. Fresenius Biotech konc. trudno}a (pre terapije isklju~iti trudno}u. pritisak. bubrega ili srca pri postojanju rezistencije na konvencionalne imunosupresive. glavobolja. pove}an rizik nastanka sekundarnih tumora i oportunisti~kih infekcija. hipertrihoza. Novartis konc. faktore koagulacije i proteine plazme. Salutas Pharma kaps. hiperkalijemija. dojenje. 0. ose}aj `arenja u {akama i stopalima Cicloral. hiperkalijemija. 1mg. elektrolite. 100mg L04AA04 antihumani T limfocitni imunoglobulin kuni}a IND le~enje akutnog steroid rezistentnog odbacivanja organa. 1mg. hematolo{ke parametre. Scerer kaps. neuro{ki i vizuelni status. fotofobija).

za inj. za inj. bursitis. GIT poreme}aji (dijareja ili opstipacija. renalna tubularna nekroza. ND opstipacija. ka{alj. anemija. vrtoglavica. urinarne infekcije. hematurija. renalna insuficijencija. spondilitis. IND reumatoidni artritis. nesanica. KI preosetljivost na mikofenolat mofetil i mikofenolnu kiselinu. terapiju obustaviti ako se javi neutropenija ili akutne infekcije. astenija. mu~nina. KI preosetljivost na sastojke leka. glavobolja. ankiloziraju}i spondilitis. ND povra}anje. 250mg film tabl. 500mg L04AA09 baziliksimab IND profilaksa akutnog odbacivanja de novo renalnog transplantata sa istovremenom primenom ciklosporina i kortikosteroida. periferni edem. za inj. 1mg L04AA11 etanercept ^uva se na temperaturi 2-8º C. KI preosetljivost na sirolimus ili druge sastojke tableta. bolovi u zglobovima. hiper ili hipokalijemija. psorijazni artritis. ishemija srca i mozga. hipertenzija. krvarenje u GIT-u. mu~nina. tromboembolija. dojenje. polimiozitis. 20mg/5ml L04AA10 sirolimus IND profilaksa akutnog odbacivanja transplantiranog bubrega kod odraslih u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima. 180mg. povra}anje. Wyeth oblo`ena tabl. trombocitopenija. Novartis gastrorezistentna tabl. 25mg rast. hipertenzija. Medico Uno film tabl. 500mg pra{ak za rast. trudno}a. limfoadenopatija Enbrel. leukopenija. anemija. hiperpireksija. OPREZ kod bubre`ne insuficijencije maksimalna dnevna doza je 2g. 50mg 584 Registar lekova 2011 . oralna monilijaza. sepsa. bol u grudima i le|ima. holecistitis. Sandoz film tabl. urinarne infekcije. ezofagitis. hipofosfatemija. KI trudno}a. hiperglikemija. suzbijanje akutnog odbacivanja organa bolesnika sa alogenom transplantacijom bubrega kod kojih su neefikasni drugi preparati. fracture kostiju. ND pove}ana u~estalost infekcija. dispneja. edemi. pove}ani lipidi. dojenje. trudno}a.L04AA06 mikofenolna kiselina IND profilaksa odbacivanja organa. trombocitopenija. hiperholesterolemija CellCept. glavobolja i hiperkalijemija Simulect. periferni otoci. leukocitoza. gr~evi. za inf 500mg Micolat. aktivne infekcije. hipertenzija. pankreatitis. faringitis. Roche kaps. infekcije urinarnog trakta. ND GIT smetnje. hiperpireksija. anemija. dispepsija). Lederle pra{ak za rast. podno{ljivost i efikasnost kod dece nisu utvr|eni. OPREZ sr~ana slabost. akne Rapamune. tremor. bolesti krvi u anamnezi. bol. hipokalijemija. 360mg Mycophenolate Mofetil Medico Uno. 500mg Myfortic. Novartis pra{ak i rastvara~ za rast. hipotenzija ili hipertenzija.({pric) 25mg. dojenje. kao monoterapeutik se ne primenjuje.

toksi~na epidermalna nekroza. povra}anje. KI hipersenzitivnost na leflunomid. oportunisti~ke infekcije. infuzioni rastvor se mo`e upotrebiti u roku od 24 sata ako se ~uva na 2-8ºC.1mg. neutropenija. povra}anje. 20mg. Pripremljen infuzioni rastvor stabilan je jo{ 8 sati na temperaturi 28ºC. 10mg. 0. stopala. kongestivna sr~ana insuficijencija. anoreksija. dijareja. mogu}ost ve}e incidence malignih oboljenja. alergija na lek. zglobovima ili vilici. dijareja. artralgija.25mg. 0. abnormalne senzacije. tuberkuloza. OPREZ pove}an rizik oportunisti~kih infekcija i progresivne multifokalne leukoencefalopatije. leukopenija. primena `ivih vakcina. hipertenzija. svrab. sepsa. povi{ena temperatura. trudno}a. I rastvor za infuziju se priprema isklju~ivo sa 0. pove}an rizik od oportunisti~kih infekcija. IND reumatoidni artritis. ND mogu} anafilakti~ki {ok i reakcije kasne preosetljivosti. ote`ano disanje ili gutanje. imunokompromitovane osobe.0. 0. za inf 100mg L04AA13 leflunomid IND aktivni reumatoidni artritis kod odraslih. sanofi aventis film tabl. Novartis tabl. o{te}ene funkcije jetre. slabost. osip na ko`i i svrab. te{ka insuficijencija imunog sistema (AIDS). 0. trombocitopenija Arava. apsces. zna~ajno o{te}enje kostne sr`i (anemija. hipertenzija Remicade. reverzibilna dozno zavisna alopecija. ND pove}anje krvnog pritiska. leukopenija. anemija. mi{i}ima. za inf. ko`na kandidijaza. (svi ovi simptomi mogu da se jave i 6 meseci nakon terapije). psorijaza . ne sme se zamrzavati. ND mu~nina. susp. glavobolja. IND visoko aktivna relapsna remitentna multipla skleroza kod pacijenata uprkos terapiji ?-interferonom ili brza progresivna relapsno remitentna multopla skleroza. GIT smetnje Certican. vrtoglavica. hiperlipidemija. imunosupresija. uzrast manji od 18 godina. leukopenija. u~estale glavobolje. anemija. ND podlo`nost infekcijama. Ako se rekonstitucija i razbla`enje izvode u asepti~nim uslovima. pireksija. Crohn-ova bolest. 1g tabl. ne sme se me{ati sa drugim lekovima ili rastvara~ima Tysabri. aktivne infekcije i aktivne maligne bolesti (izuzev karcinoma kutanih bazalnih }elija). Centocor pra{ak za konc. istovremena primena ?-interferona ili glatiramer acetata. dojenje. dojenje. psorijati~ni artritis. vrtoglavica. Rastvor ne sadr`i konzervanse i preporu~uje se njegova primena u roku od 3 sata nakon rekonstitucije i razbla`enja. oboljenja oralne mukoze. ka{alj. te{ke infekcije. ankiloziraju}i spondilitis. za rast. `drela. Biogen Idec konc.25mg L04AA23 natalizumab ^uvati na temperaturi 2-8ºC . nema podataka o bezbednosti upotrebe kod osoba mladih od 18 godina.9% rastvorom natrijum hlorida. sirolimus ili pomo}ne supstace. otok {aka. trombocitopenija. KI progresivna multifokalna leukoencefalopatija. bol u grudima. pojave autoimunih tela ili alergijske reakcije. trombocitopenija). KI preosetljivost na everolimus. ulcerozni kolitis. hiperholesterolemija.75mg. `ene u reproduktivnom dobu tokom terapije treba da koriste kontracepciju kao i 6 meseci nakon primene.L04AA12 infliksimab Lek se ~uva na temperaturi 2-8ºC. mu{ki hipogonadizam. 300mg/15ml Registar lekova 2011 585 . KI preosetljivost na lek ili mi{je proteine. urtikarija. OPREZ pratiti simptome koji ukazuju na pojavu infekcije. ra{. hipoproteinemija. za rast. usana. nauzeja. za oral. StevensJohnson sindrom. neurolo{ke bolesti u anamnezi. 100mg L04AA18 everolimus IND profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunolo{kim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca. umor. pancitopenija.5mg.

pancitopenija. depresija. GIT smetnje (mu~nina. Chron-ova bolest. za inj ({pric) 40mg/0. angina. Centocor rast. bol u grudima. ospa. KI aktivne te{ke ifekcije. OPREZ recidiviraju}e ili hroni~ne infekcije. mialgija. celulitis. trudno}a. ka{alj. neutropenija. hepatotoksi~nost. Abbott rast. herpes zoster. KI preosetljivost na azatioprin ili merkaptopurin. leukopenija. KI infekcija. I lek se ne sme me{ati sa drugim lekovima u {pricu Stelara. hipertenzija. konjunktivitis Actemra. smanjena funkcija jetre. davanje `ivih vakcina. pruritus. dijareja. pruritus. gastritis. OPREZ deci se ne preporu~uje. glavobolja. dojenje. ne po~injati terapiju ako je akutna bolest u toku. maligna oboljenja. ~esto infekcije gornjeg respiratornog trakta. dijabetes. Roche konc. autoimune bolesti. ND pneumonija. IND psorijaza tipa plaka kod koje nije bilo odgovora na drugu sistemsku terapiju ili kad je primena sistemske terapije kontraindikovana ili kad se ne podnosi druga sistemska terapija uklju~uju}i ciklosporin. demijeliniziraju}e bolesti CNS-a. pove}anje transaminaze u jetri. trombocitopenija. aritmija. trudno}a. poreme}aj vida.5ml i 90mg/ml L04AC07 tocilizumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. intestinalne ulceracije ili divertikulitis u anamnezi.L04AB04 adalimumab IND reumatoidni artritis. povra}anje) Imuran. vrtoglavica. pojava benignih ili malignih tumora. megaloblasti~na anemija. aktivna tuberkuloza ili druge te{ke infekcije kao {to su sepsa i oportunisti~ke infekcije. za inf. vrtoglavica. dojenje. OPREZ potrebno je pratiti pacijenta pre. 45mg/0. ND depresija kostne sr`i. za vreme i posle le~enja tokom 5 meseci zbog mogu}e pojave infekcija. KI preosetljivost na lek. za rast. latentna tuberkuloza. zamor. hiperholesterolemija. GIT smetnje. ankiloziraju}i spondilitis. za inj. eritem na mestu primene. anksioznost. preosetljivost na lek. pove}an rizik od malignih oboljenja.8ml L04AC Inhibitori interleukina L04AC05 ustekinumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. psozijaza. Excella GMBH film tabl. ND ozbiljne infekcije. ND podlo`nost infekcijama. IND te`ak reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom kod pacijenata koji su neadekvatno reagovali ili nisu podnosili terapiju antireumati~nim lekovima koji modifikuju bolest (DMARDs). nazalna kongestija. metotreksat i PUVA terapija. nazalna kongestija. trudno}a. 50mg 586 Registar lekova 2011 . bol i le|ima. glavobolja. umerena do te{ka sr~ana insuficijencija. 20mg/ml L04AX Ostali imunosupresivi L04AX01 azatioprin IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina). poreme}aj krvnog i limgnog sistema Humira. leukopenija. preosetljivost na lek. ulceracije u ustima. hroni~ni nosioci virusa hepatitisa B. ili antagoniste faktora nekroze tumora (TNF). oralni herpes simplex. parastezija. psorijazni artritis. poreme}aji sna i pona{anja. aktivna tuberkuloza. mo`e se pove}ati rizik od infekcija (egzacerbacija latentnih infekcija). `ive bakterijske ili virusne vakcinacije .

.

75mg Diclofenac retard. 12. osteoartritis. 50mg Diklofenak Duo Nini. oslob. hemoragije u GIT-u. perforacija ulkusa. bolovi razli~ite etiologije.KOSTNOG SISTEMA ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI M01 M01A Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi M01AB Derivati sir}etne kiseline i srodne supstance IND reumatoidni artritis. Aktavis . artroze. 50mg Rapten rapid. 25mg. oslob. 75mg Rapten Duo. hepatotoksi~nost. oslob. depresija kostne sr`i. I izbegavati istovremenu primenu vi{e NSAIS uklju~uju}i i primenu acetilsalicilne kiseline. oslob. 75mg diklofenak kalijum M01AB05 Rapten . nefrotoksi~nost. za inj. film tabl. PharmaSwiss gastrorezistentne kaps.5mg 588 Registar lekova 2011 . oslob. Nini kaps sa prod. diuretici (pove}ana nefrotoksi~nost). sa modif. 75mg/3ml supozitorija 25mg. 50mg tabl. ND (su dozno zavisna) iritacija gastri~ne sluznice. dismenoreja i druga sli~na bolna stanja zglobova i mekih tkiva. antikoagulansi (pove}an antikoagulantni efekat) M01AB05 dikolofenak natrijum Actafenak. pentoksifilin (pove}an rizik od krvarenja).K.75mg/3ml Diclofenac Duo. lezije u GIT-u. 50mg. te{ka o{te}enja. Krka gastrorezistentna tabl. sa prod. Sandoz rast.N NJ\J^OP!. za inj. bubrega ili jetre. sa prod. Hemofarm film tabl. ankiloziraju}i spondilitis. 50mg tabl. Nini kaps sa prod. 75mg DicloRapid. stariji bilesnici. PharmaSwiss kaps. prvi i tre}i trimestar trudno}e. urtikarija. 50mg Diclac. Hemofarm tabl. akutni bronhospazam. Krka kaps.srca. Hemofarm oblo`ena tabl. Hemofarm oblo`ena tabl. dojenje. KI preosetljivost na lek ili preosetljivost na aspirin ili neki drugi NSAIL u anamnezi. smanjena funkcija bubrega. 75mg Diklofenak Duo Nini plus. Remedica tabl. za inj. sa modif. 100mg Diklofen. kolike.!LPTUOJ!TJTUFN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI MI[I]NO . 100mg rast. akutni uri~ki artritis. 100mg rast. poreme}aj krvne slike. ulkusna bolest. 75mg/3ml supozitorija 50mg Diklofenak. supozitorija 50mg Naklofen Duo. vanzglobni reumatizam. OPREZ astma. Galenika gastrorezistentna tabl. oslob. GIT smetnje. 100mg Naklofen. ra{. juvenilni artritis.

M01AB08 etodolak IND simptomatska terapija osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloziraju}i spondilitis, akutnog bola razli~itog porekla; KI preosetljivost na lek i druge NSAIL, pepti~ki ulkus (aktivan ili u anamnezi), astma, te{ka o{te}enja srca, jetre i bubrega, trudno}a u zadnjem trimestru; ND mu~nina, epigastri~ni i abdominalni bol bol, dijareja, opstipacija, krvarenje iz GIT-a, glavobolja, vrtoglavica, poreme}aji funkcije jetre, ~esto mokrenje, disurija, fotosenzitivnost, urtikarija Etodin Fort, Nobel Ilac film tabl. 400mg M01AB11 acemetacin IND reumatoidni artritis, spondilitis, giht, osteoartritis, reumatizam mekih tkiva, bolni otok, inflamacije usled povreda; KI aktivni pepti~ki i duodenalni ulkus, kao i ulkus u anamnezi, gastrointestinalno krvarenje i krvarenja u CNS, poreme}aj koagulacije krvi, zadnje tromese~je trudno}e, de~ija dob; OPREZ kod starijih, trudnica, doilja, astme, alergija na druge NSAIL, smanjene funkcije bubrega i jetre; ND GIT smetnje, hipersenzitivne reakcije, glavobolja, pospanost, vertigo Rantudil forte, Meda Manufacturing kaps. 60mg M01AB15 ketorolak trometamin IND terapija postoperativnog bola (injekcije), terapija akutnog bola kod i{~a{enja, uganu}a, ruptura mi{i}a ili ligamenata (tablete) Toradol, Roche tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml Zodol, Hemofarm film tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml M01AB16 aceklofenak IND simptomatsko le~enje bola i zapaljenske reakcije kod osteoartritisa, reumatoidnog artritisa i ankiloziraju}eg spondilitisa; KI preosetljivost na lek ili poznata preosetljivost na sli~ne lekove, aktivni ili suspektni pepti~ki ili duodenalni ulkus, gastrointestinalna krvarenja ili poreme}aji krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, te{ki poreme}aji funkcije bibrega Iili jetre, poslednji trimestar trudno}e; OPREZ hipertenzija, umerena kongestivna bolest srca, terapija se obustavlja ako se pojavi gastrointestinalno krvarenja; ND vrtoglavica, GIT smetnje (dispepsija, abdominalni bol, mu~nina, dijareja, pove}anje koncentracije enzima jetre, retko edem, malaksalost, gr~rvi u nogama; I treba izbegavati istovremenu primenu sa metotreksatom, litijumom, digoksinom, kortikosteroidima, antikoagulansima, inhibitorima agregacije trombocita Aflamil, Gedeon film tabl. 100mg

Registar lekova 2011

589

M01AC Oksikami
IND reumatoidni artritis, osteoartritis, akutni napad gihta, ankiloziraju}i spondilitis, vanzglobni reumatizam, posttraumatski i postoperativni bolovi; KI trudno}a, dojenje, te{ka insuficijencija bubrega ili jetre, aktivna ulkusna bolest, krvarenje u GIT-u; OPREZ gastropatije, krvne diskrazije, preosetljivost na NSAIL, astma, istovremena terapija antikoagulansima, deca do 16 godina, GIT oboljenja u anamnezi, ciroza, nefrotski sindrom; ND mu~nina, povra}anje, bol u epigastrijumu, gastrointestinalna krvarenja, glavobolja, vrtoglavica, alergijske reakcije (simptomi astme, urtikarija, alergijski rinitis), retencija te~nosti, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze, bilirubina, ureje i kreatinina, fotosenzitivnost M01AC05 lornoksikam Xefo, Nycomed pra{ak i rastvara~ za rast. za inj.8mg /2ml XefoRapid, Nycomed film tabl. 8mg

meloksikam M01AC06 IND kratkotrajno simptomatsko le~enje egzacerbacije osteoartroze, simptomatsko le~enje reumatoidnog artritisa ili ankiloziraju}eg spondilitisa; KI aktivni gastrointestinalni ulkus ili rekurentni ulkus u anamnezi, te{ka o{te}enja jetre ili bubrega, preosetljivost na meloksikam ili druge NSAIL, astma, nazalni polipi, krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimestar trudno}e, dojenje; OPREZ prvi i drugi trimestar trudno}e, gastritis, ezofagitis, terapija se prekida ako se jave GIT krvarenja; ND GIT smetnje, anemija, leukopenija, trombocitopenija, glavobolja, vrtoglavica, sanjivost, ra{, pruritus, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze Loartroxy, Cipla tabl. 7,5mg, 15mg Lormed, Chanelle Medical tabl. 7,5mg, 15mg Medoxicam, Medochemie tabl. 7,5mg, 15mg Meloksikam, Ni Medic tabl. 7,5mg, 15mg Melox EP, Extractum Pharma tabl. 15mg Melox, Nobel tabl. 7,5mg, Melox Forte, Nobel tabl.15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml Meloxan, Pharmanova tabl. 15mg Movalis, Boehringer tabl . 7,5mg, 15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml

590

Registar lekova 2011

M01AE Derivati propionske kiseline
M01AE01 ibuprofen IND reumatoidni artritis, ankiloziraju}i spondilitis, osteoartritis, nereumatoidne artropatije, burzitis, tendonitis, tenosinovitis, povrede mekih tkiva kao {to su istegnu}a i uganu}a, kao anlgetik kod dismenoreje, stomatolo{kih i postoperativnih bolova, glavobolje i migrene; KI pepti~ki ulkus (aktivni ili u anamnezi), rekcija preosetljivosti na acetilsalicilnu kiselinu ili neki drugi NSAIL, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimester trudno}e; OPREZ bronhijalna astma, gastrointestinalna oboljenja u anamnezi, smanjena funkcija bubrega, jetre, srca, trudno}a; ND mu~nina, povra}anje, dijareja, dispepsija, bol u stomaku, melena, hematemeza, gastrointestinalno krvarene, reakcije preosetljivosti, edem, hipertenzija, fotosenzitivnost; I acetil salicilna kiselina, drugi NSAIL, antihipertenzivi, diuretici, kardiotoni~ni glikozidi, kortikosteroidi, antikoagulansi, hinolonski antibiotici, antidepresivi, litijum, pentoksifilin, Brufen, Galenika oblo`ena tabl. 200mg film tabl. 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Caffetin menstrual, Alkaloid film tabl. 200mg Ibuprofen, Hemofarm film tabl. 400mg {ume}a tabl. 200mg sirup 100mg/5ml Ibuprofen, Jugoremedija film tabl. 200mg, 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Rapidol, PharmaSwiss film tabl. 200mg, 400mg, 600mg kaps. meke 200mg, 400mg Spedifen, Zambon tabl. 200mg, granule za oral. rast. 200mg, 400mg M01AE02 naproksen Nalgesin S, Krka film tabl. 275mg Naproksen, Hemofarm film tabl. 375mg Naproxen, Srbolek tabl. 375mg

supozitorija 500mg

ketoprofen M01AE03 Ketonal, Sandoz rast. za inj. 100mg/2ml Ketonal forte, Sandoz film tabl. 100mg Ketonal Duo, Sandoz kaps. sa prod. osloba|. 150mg flurbiprofen M01AE09 Flugalin, Galenika oblo`ena tabl. 50mg, 100mg tiaprofenska kiselina M01AE11 Turganil, Jugoremedija tabl. 300mg

Registar lekova 2011

591

M01AE17 deksketoprofen IND tretman akutnog umereno jakog bola (rastvor za injekciju ili koncentrat za infuziju se koristi ne du`e od dva dana).; KI umereno do te{ka o{te}enja bubrega, sr~ana slabost, zale~en ili aktivan pepti~ki ulkus, gastrointestinalne ulceracije ili krvarenja, deca, adolescenti; OPREZ ukupna dnevna doza ne treba da pre|e 50mg kod bolesnika sa blagim o{te}enjem funkcije jetre ili bubrega; Dexomen, Berlin Chemie film tabl. 25mg Dexomen 12,5, Menarini Manufacturing film tabl.12,5mg rast.za inj/konc.za rast.za inf 50mg/2ml Dexomen 12,5, Laboratorios Menarini film tabl.12.5mg

M01AH Koksibi (selektivni inhibitori COX-2)
M01AH01 celekoksib IND reumatoidni artritis, osteoartritis; KI trudno}a, dojenje, deca, preosetljivost na sulfonamide ili nesteroidne antireumatike, pepti~ki ulkus, hemoragije u GIT-u, inflamatorne bolesti creva, ozbiljna kongestivna sr~ana slabost, insuficijencija jetre ili bubrega; OPREZ stariji od 65 godina, istovremena primena kortikosteroida, antikoagulanasa i alkohola; ND dispepsija, dijareja, abdominalni bol, mu~nina, flatulencija, glavobolja, sanjivost, vrtoglavica, bolovi u le|ima, periferni edemi, ra{ ko`e, rinitis, faringitis, sinuzitis, re|e gastritis, gastroenteritis, melena, hipertenzija, poreme}aj funkcija jetre Celebrex, Pfizer kaps. 200mg M01AH05 etorikoksib IND Ubla`avanje simptoma osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloznog spondilitisa, ubla`avanje bolova i znakova upale povezanih sa akutnim uri~kim artritisom (gihtom); KI preosetljivost na lek, aktivni pepti~ki ulkus, ili aktivno krvarenje iz gastrointestinalnog trakta, bronhospazam, rinitis, angioneurotski edem ili urtikarija kao posledica uzimanja acetilsalicilne kiseline ili NSAIL u anamnezi, trudno}a i dojenje, te{ka insuficijencija jetre i bubrega, deca do 16 godina, inflamatorna bolest creva, kongestivna sr~ana insuficijencija, nekontrolisana hipertenzija, ishemijska bolest srca, cerebrovaskularna bolest, bolest perifernih arterija; OPREZ mogu}e komplikacije u gornjem delu gastrointestinalnog trakta (ulceracije, krvarenja, perforacije), pove}an rizik od trombotskih doga|aja (infarkt miokarda i mozga), mogu}a retencija te~nosti, pratiti funkciju jetre; ND edem, glavobolja, palpitacija, hipertenzija, GIT smetnje (bol, nadutost, goru{ica, dijareja, dispepsija, epigastri~ne smetnje, mu~nina) Arcoxia, MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg Exxiv , MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg

592

Registar lekova 2011

M01AX Ostali nesteroidni antiinflamatorni I antireumatski lekovi
M01AX05 glukozamin sulfat IND simptomatska terapija lake do srednje te{ke artroze;KI preosetljivost na lek, poznata alergija na {koljke i ribe, trudno}a, dojenje; OPREZ deca do 18 godina, pratiti nivo {e}era kod osoba sa smanjenom tolerancijom na glukozu, pratiti lipidni status; ND retko smetnje u GIT-u, glavobolja, zamor, ekcem, svrab, i crvenilo ko`e; i istovremena primena sa tetraciklinom i hloramfenikolom mo`e dovesti do smanjenja resorpcije ovih lekova; I oralni antikoagulansi (varfarin, acenokumarol) pove}ano protrombinsko vreme Dona, Rottapharm pra{ak za oralni rastvor 1500mg Dona, Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 1500mg Perigona, Chephasaar film tabl. 500mg M01AX17 nimesulid IND reumatoidni artritis, juvenilni poliartritis, degenerativni reumatizam i druga reumatska oboljenja zglobova i ki~menog stuba, bolovi razli~itog porekla; KI prvi trimestar trudno}e i 10 dana pre poro|aja, aktivni pepti~ki ulkus, umerena i te{ka insuficijencija jetre; ND goru{ica, mu~nina, povra}anje, dijareja, bol u epigastrijumu, ra{ i pruritus a re|e glavobolja, vrtoglavica i somnolencija Actasulid, Zdravlje tabl. 100mg Nimulid, Panacea tabl. 100mg Nimulid MD, Panacea oralna disperzibilna tabl. 100mg M01AX24 oksaceprol Artromed, Chephasaar

film tabl. 200mg

M02

LEKOVI ZA LOKALNO LE^ENJE BOLA U MI[I]IMA I ZGLOBOVIMA

M02A Lekovi za lokalno le~enje bola u mi{i}ima i zglobovima
M02AA Nesteroidni antinflamatorni preparati za lokalnu primenu
IND svi oblici mi{i}nog reumatizma, lumbago, artroza, spondiloza, zatvorene povrede kao {to su kontuzije, distorzije, tendovaginitis i burzitis; KI deca, kontakt sa o~ima, sluznicama i povre|enom ko`om, ekcemi, ulkus kruris, akutni upalni procesi na ko`i, preosetljivost na lek, akutna stanja pepti~kog ulkusa; ND urtikarija, fotosenzitivnost M02AA06 etofenamat Rheumon gel, Meda Manufacturing

gel 5%

ketoprofen M02AA10 Fastum, Berlin Chemie Ketonal, Sandoz Ketospray 10%, Pharbil Waltrop

gel 2,5% gel 2,5% sprej za ko`u 10%

Registar lekova 2011

593

M02AA13 ibuprofen Brufen, Galenika Ibuprofen, Jugoremedija

krem 10% krem 10%

ibuprofen + levomentol M02AA13 Deep Relief, Mentholatum gel (5% + 3%) diklofenak dietilamin M02AA15 1,16g diklofenak dietilamina ekvivalentno 1g diklofenak natrijuma, koncentracija u preparatima se odnosi na diklofenak natrijum Diklofen, Galenika gel 1% Diklofenak, Hemofarm gel 1% Diclofenac Duo 4% sprej gel, PharmaSwiss sprej 4% Naklofen, Krka gel 1% Voltaren Emulgel, Novartis emulgel 1% nimesulid M02AA.. Nimulid Transgel, Panacea
gel 1%

M02AC Preparati sa derivatima salicilne kiseline
M02AC.. kamfor + metilsalicilat + benzilnikotinat + mentol IND hroni~na degenerativna reumatska oboljenja,lumbago, i{ijalgija, bolne fibromijalgije, lak{e sporetske povrede (nagnje~enja, istegnu}a, uganu}a) ; KI preosetljivost na sastojke leka, alergija na aspirin i druge salicilate, o{te}ena ko`a (otvorene rane, akutna upala ko`e, otvorene vene); OPREZ krem ne nanositi na zagrejanu ko`u (ne koristiti okluziju), namazanu ko`u ne izlagati suncu; ND lokalna iritacija, reakcije preosetljivosti, mogu}a fotosenzitivnost Kamfart, Bosnalijek krem (20mg + 10mg + 10mg + 10mg)/g

M02AX Ostali lokalni proizvodi za bolove u mi{i}ima i zglobovima
M02AX.. mentol IND bolovi kod povreda mi{i}a, tetiva i zglobova; KI preosetljivost na komponente leka; OPREZ ne upotrbljavati sa okluzivnim zavojem, ne primenjivati kod dece mla|e od 5 godina; ND mogu}e reakcije preosetljivosti Deep Freeze Cold Gel, Mentholatum gel 2.% M02AX03 dimetilsulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol IND sportske povrede mi{i}a, tetiva, ligamenata i zglobova, burzitis; KI trudno}a, dojenje, deca do 5 godina, lupus eritematodes, alergija na sastojke leka Sinedol, Hemofarm gel (150mg + 500ij + 25mg)/g

594

Registar lekova 2011

M02AX10 metilsalicilat + mentol Ben Gay, Pfizer Ilaclari

krem (15% + 10%)

metilsalicilat + mentol + etarsko ulje eukaliptus + terpetinsko ulje M02AX10 IND uko~enost i bolovi u mi{i}ima, bolovi u le|ima, i{ijalgija, lumbago, fibrozitis, reumatski bolovi, bolovi kod nagnje~enja, uganu}a, promrzlina i sportskih povreda ; KI preosetljivost na sastojke leka, aspirin i druga NSAIL ; OPREZ trudno}a, dojenje, astma u anamnezi ; ND iritacija ko`e na mestu aplikacije Deep Heat Rub, Mentholatum krem (12,8% + 5,91% + 1,97% + 1,47%)
M02AX10 metilsalicilat + metilnikotinat + etilsalicilat + hidroksietilsalicilat IND bolovi u mi{i}ima, reumatski bolovi, burzitis, fibrozitis, upale tetiva, istegni}a, uganu}a, lumbago, i{ijalgija; KI preosetljivost na sastojke leka, aspirin i druga NSAIL; OPREZ ne primenjivati kod dece mal|e od 5 godina, trudno}a, dojenje, izbegavati udisanje preparata; ND iritacija ko`e na mestu aplikacije Deep Heat Spray, Mentholatum sprej (1,0% + 1,6% +5,0% + 5,0% )

M03

MI[I]NI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)

M03A Miorelaksansi sa perifernim delovanjem
M03AB Derivati holina
M03AB01 suksametonijum hlorid IND endotrahealna intubacija i relaksacija skeletnih mi{i}a pri kra}im hirur{kim intervencijama, elektrokonvulzivna terapija; KI te{ka insuficijencija jetre, edem plu}a, nedostatak serumske pseudoholinesteraze; i ne me{ati u istom {pricu/inf. boci sa alkalnim rastvorima (barbiturati i drugo) Midarine, gsk rast. za inj. 100mg/2ml

M03AC Ostala kvaternerna amonijum jedinjenja
M03AC01 pankuronijum bromid Pancuronium DeltaSelect, DeltaSelect Pavulon, Schering

rast. za inj. 4mg/2ml rast. za inj. 4mg/2ml

vekuronijum bromid M03AC03 Velike doze mogu da imaju kumulativno dejstvo, ne izaziva osloba|anje histamina, simpati~ku blokadu niti vagoliti~ki efekat Norcuron, Organon pra{ak i rastvara~ za rast. za inj. 4mg/ml atrakurijum besilat M03AC04 Nema kumulativno dejstvo kod ponovljenih doza; ND mogu}e je osloba|anje histamina Atracurium DeltaSelect, DeltaSelect rast. za inj. 25mg/2,5ml, 50mg/5ml Tracrium, gsk rast. za inj. 25mg/2,5ml, 50mg/5ml

Registar lekova 2011

595

M03AC09 rokuronijum bromid Esmeron, Schering

rast. za inj. 50mg/5ml, 100mg/10ml

cisatrakurijum (u obliku besilata) M03AC11 Nimbex, gsk rast. za inj./inf. 2mg/ml M03AX Ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem
M03AX01 klostridium botulinum tip A toksin ^uva se na temperaturi 2-8º C. IND spascititet ruke kod pacijenata posle mo`danog udara, dinami~ki ekvinusni deformitet stopala kod dece sa cerebralnom paralizom starije od 2 godine, cervikalna distonija kod odraslih, blefarospazam, hemifacijalni spazam; KI generalizovani poreme}aji mi{i}ne aktivnosti (npr. mijastenija gravis), trudno}a, dojenje; OPREZ terapiju treba da vodi samo specijalista koji ima iskustva u radu sa botulinus toksinom; ND neprecizno davanje parali{e obli`nje grupe mi{i}a, velika doza mo`e da parali{e udaljene mi{i}e, mo`e da se javi sindrom sli~an gripu, ra{, stvaranje antitela, prolazni ose}aj peckanja na mestu ubrizgavanja Botox, Allergan pra{ak za rast. za inj. 100j Dysport, Ipsen pra{ak za rast. za inj. 500LD50j

M03B Miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX02 tizanidin (u obliku hlorida) IND bolni spazam mi{i}a zbog stati~kih i funkcionalnih poreme}aja ki~me, postoperativna i spasti~ka stanja usled neurolo{kih poreme}aja (multipla skleroza, hroni~na mijelopatija, degenerativni poreme}aji ki~mene mo`dine, mo`dani udar ili povrede glave, cerebralna paraliza); KI zna~ajno o{te}enje funkcija jetre, istovremena primena inhibitora CYP1A2 (fluvoksamin, ciprofloksacin), preosetljivost na sastojke leka; OPREZ trudno}a, dojenje, deca, renalna i hepati~na insuficijencija, hipotenzija, naglo obustavljanje terapije; ND pospanost, umor, vrtoglavica, suva usta, tremor, GIT smetnje, hipotenzija, bradikardija Sirdalud, Novartis tabl. 2mg, 4mg M03BX04 tolperison hlorid IND stanja povi{enog tonusa skeletnih mi{i}a (multipla skleroza, cerebrovaskularni poreme}aji, mijelopaije, spondiloza, spondiloartroze, artroze velikih zglbova, obliterantne vaskularne bolesti, encefalomielitis, o{te}enja piramidalnog trakta; KI trudno}a, dojenje, deca do 14 godina, mijastenija gravis; ND mi{i}na slabost, glavobolja, GIT smetnje (mu~nina, povra}anje), retko se javlja hipersenzitivna reakcija Mydocalm, Gedeon film tabl. 150mg

596

Registar lekova 2011

M03BX07 tetrazepam IND bolni spazmi mi{i}a kod degenerativnih oboljenja ili trauma ki~menog stuba, neurolo{kih oboljenja, nakon ortopedsko-traumatolo{kih hirur{kih intervencija; KI deca do 1 godine, dekompenzovana insuficijencija plu}a, apneja tokom sna; ND hipotonija mi{i}a, kod dece i starijih od 65 godina zapa`aju se paradoksalne reakcije poput razdra`ljivosti, agresivnosti, uznemiranosti, konfuzije, halucinacija Myolastan, sanofi aventis film tabl. 50mg Tetrazepam- MIP, Chephasaar tabl. 50mg

M04

PREPARATI ZA LE^ENJE GIHTA

M04A Preparati za le~enje gihta
M04AA Inhibitori sinteze mokra}ne kiseline
M04AA01 alopurinol U po~etku terapije mo`e nastupiti akutni napad gihta, pa se preporu~uje istovremena upotreba antireumatika; IND primarna i sekundarna uricemija, rekurentna kalkuloza od kalcijum oksalata u prisustvu uricemije, retke enzimopatije koje su pra}ene hiperprodukcijom urata; KI trudno}a, dojenje; OPREZ alopurinol se ne daje kod akutnog gihta; ND GIT poreme}aji, promene na ko`i, hiperpireksija, groznica, leukopenija, hepati~ki poreme}aji, alopecija Alopurinol, Hemofarm tabl. 100mg, 300mg

M05

LEKOVI ZA LE^ENJE OBOLJENJA KOSTIJU

M05B Lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju
M05BA Bisfosfonati
M05BA02 klodronat dinatrijum (u obliku tetrahidrata) IND hiperkalcemija usled osteolize kod metastaza u kostima i Paget-ove bolesti, bol u kostima kod metast