Registar lekova

2011

DVADESETO IZDANJE

REGISTAR LEKOVA
________________ ________________

2011
prvo drugo tre}e ~etvrto peto {esto sedmo osmo deveto deseto jedanaesto dvanaesto trinaesto ~etrnaesto petnaesto šesnaesto sedamnaesto osamnaesto devetnaesto izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

izdava~ BB Soft Palmira Toljatija 5, Beograd tel/fax: 011/2602-027, 2670-559 www.bbsoft.rs; e-mail: office@bbsoft.rs

recenzenti

Akademik Prof. dr Dragan Mici} Prof. dr Gordana Vuleta Prof. dr Milorad Pavlovi} Prof. dr Milica Prostran

Kompjuterska obrada i slog Nikola Vukeli}, nikola@bbsoft.rs

[tampa Efekt Print, Beograd tel/fax: 011/2393 - 940
Registar lekova 2011

urednik

Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana

autori Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana Mr ph spec. Stankovi} Rada Mr ph spec. [trbac Jelica Mr ph spec. Du~i} Milana

Registar lekova 2011

PREDGOVOR
»Registar lekova 2011« je jubilarno 20-to izdanje Registra lekova i obuhvata lekove registrovane za upotrebu u Republici Srbiji. Registracijiski podaci su preuzeti iz Slu`benog glasnika, dokumentacije proizvo|a~a, Nacionalnog registra lekova sa dopunama za 2010. godinu i sajta Alims. Za podatke koji se odnose na indikacije, doziranje, kontraindikacije, ne`eljena dejstva i druga upozorenja, kori{}ena je literatura koju su proizvo|a~i dali na uvid (SmPC), kao i relevantna stru~na literatura iz ove oblasti (BNF septembar 2010; AHFS Drug Information 2009; Martindale 36 edition, 2009; Farmakoterapijski vodi~ 2008 i dr.) Kako je odre|ivanje optimalne doze leka slo`en postupak, na koji pored indikacija, interakcija i stanja fiziolo{kih funkcija obolelog uti~u i brojni drugi faktori, navedene doze treba prihvatiti kao orijentacione, {to obavezuje da se precizna uputstva potra`e u odgovaraju}oj stru~noj literaturi. Svi podaci o lekovima u Registru lekova 2011 su sistematizovani u ~etiri celine: I - predstavlja podatke koji bli`e odre|uju svaki lek, a sistematizovani su po abecednom redu za{ti}enih imena lekova. Registar lekova sadr`i i registrovane biljne i tradicionalne lekove (u spisku obele`eni zelenom bojom), kao i registrovane homeopatske lekove (u spisku obele`eni crveno-braon bojom). Lekovi koji imaju re`im izdavanja BR u abecednom spisku lekova su obele`eni plavom bojom II - sastoji se od abecednog spiska internacionalnih neza{ti}enih naziva lekova (INN) III - lekovi su grupisani po ATC klasifikaciji IV - lekovi su grupisani po proizvo|a~ima, a posebno je dat i pregled nsilaca dozvole Registar lekova 2011 sadr`i i tabele koje omogu}avaju bolji pregled nekih grupa lekova kao npr. insulinsku tabelu, zatim tabelarni prikaz vaginalnih antiseptika, dnevnih potreba organizma za vitaminima i dr. Skre}emo pa`nju na{im korisnicima da smo pojedine farmaceutske oblike zbog du`ine, morali u tekstu da skra}ujemo (npr. koncentrat za rastvor za infuziju je konc.za rast. za inf. itd ), pa upu}ujemo na kori{}enje legende. I ove godine dopune Registra }e biti objavljivanje i preko sajta www.bbsoft.rs Nadamo se da }e ovako koncipiran Registar omogu}iti brzo i lako snala`enje svih korisnika u oblastima zdravstva vezanim za lekove. Zahvaljujemo se svima koji su ovih 20 godina bili uz nas i svojim savetima i sugestijama pomogli da Registar lekova do`ivi 20-to izdanje. Tako|e zahvaljujemo svima koji su pomogli {tampanje Registra lekova za 2011. godinu.

Beograd, decembar 2010. godine

Autori

Registar lekova 2011

SPISAK LEKOVA PO ABECEDNOM REDU

strana

R05CB01

(BR)

(acetilcistein)

mukolitik

646

ACC, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor 20 i 100 x 100mg i 200mg ACC Saft, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor (20mg/ml) 70ml ACC akut, Lek ACC akut 100 {ume}a tabl. 20 x 100mg ACC akut 200 {ume}a tabl. 20 x 200mg ACC akut 600 {ume}a tabl. 10 x 600mg
upotreba lek se uzima posle jela, tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti, pra{ak i {ume}a tabl. se uzimaju rastvoreni u vodi odrasli i deca iznad 14 godina: 2 - 3 x 200mg ili 1 x 600mg, najvi{e 600mg dnevno deca: 2 - 3 x 50mg (do 2 godine), 2 - 3 x 100mg (2 - 5 godina), 2 x 200mg (6 - 14 godina) paralele Fluimucil

N02BA01

Acetisal pH 8, Galenika (acetilsalicilna kiselina)

analgoantipiretik

607

(BR) film tabl. 20 x 500mg (Z) film tabl. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 500mg - 1g na 4 - 6 sati, Max. 4g dnevno paralele Anbol, Andol, Aspirin, Aspirin protect 300, Cardiopirin forte, Midol 300

(aciklovir)

antivirotik

Aciklovir, Jugoremedija
D06BB03 J05AB01

mast (5%) 5g

498 548 548 498

Aciklovir, Nini tabl. 25 x 200mg i 400mg Aciklovir, Zdravlje J05AB01 tabl. 25 x 200mg D06BB03 krem (5%) 5g

upotreba oralno - odrasli i deca iznad 2 godine: 200mg na 4 sata tokom 5 dana (herpes simpleks, terapija); 4 x 200mg ili 2 x 400mg tokom 6 meseci (herpes simpleks, prevencija); 800mg na 4 sata tokom 7 dana (herpes zoster) - deca do 2 godine: pola doze za odrasle lokalno: na 4 sata mazati herpeti~ne lezije, tokom 7 dana

14

Registar lekova 2011

M05BA08 (SZR)

Aclasta, Novartis Pharma Stein [vajcarska
(zoledronska kiselina)

bisfosfonat

strana 599

rastvor za inf. 1 x (0,05mg/ml) 100ml
upotreba 5mg sporom iv infuzijom (tokom 15 minuta) jednom godi{nje

M01AB05

Actafenak, Actavis Island
(diklofenak natrijum)

nesteroidni antireumatik

588

film tabl. 10 x 25mg i 50mg
upotreba odrasli: 2 - 3 x 25 - 50mg paralele Diklofen, Diklofenak, Naklofen

R06AX13

Actalor, Zdravlje
(loratadin)

antihistaminik

648

tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg (kod insuficijencije jetre 1 x 5mg) deca 2 - 5 godina: 5mg dnevno paralele Claritine, Flonidan, Loratadin, Pressing

N06AB05

Actapax, Zdravlje
(paroksetin)

antidepresiv

624

film tabl. 30 x 20mg i 30mg
upotreba depresija, socijalna fobija, generalizovani anksiozni poreme}aj, posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno, po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti, pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 60mg dnevno paralele Arketis, Paroksetin, Paroxetin Sandoz, Rexetin, Seroxat

M01AX17

Actasulid, Zdravlje
(nimesulid)

nesteroidni antireumatik

593

tabl. 20 x 100mg
upotreba 2 x 100mg posle jela, Max. 400mg dnevno paralele Nimulid, Nimulid MD

L04AC07 (SZR)

Actemra, Roche
(tocilizumab)

imunosupresiv za terapiju reumatoidnog artritisa

586

koncentrat za rastvor za inf. 1 x (20mg/ml) 4ml, 10ml i 20ml
upotreba odrasli i deca iznad 18 godina - preporu~ena doza: 8mg/kg, ali nikako manje od 480mg, jednom u 4 nedelje

Registar lekova 2011

15

zatim 90mg iv infuzijom tokom 2 sata akutni ishemijski mo`dani udar: 0.2 minuta.6 meseci: 3 doze po 0.J07AG01 (Z) Act-HIB. doze od 100mg u toku 3 sata embolija plu}a: 10mg iv bolusom tokom 1 .5mg) upotreba 1 tableta dnevno. 1 x 50mg/50ml upotreba akutni infarkt miokarda (6 sati od pojave simptoma): 15mg iv bolusom.5 godina: samo jedna doza od 0. i to 10% doze iv bolusom tokom 1 .5ml paralele Hiberix B01AD02 (SZ) Actilyse. Sanofi Pasteur vakcina protiv H.12 sati od pojave simptoma): 10mg iv bolusom.12 meseci: 2 doze po 0./inf. 28 x (1mg + 0.5ml u razmaku 1 . Novo Nordisk rastvor za inj.2 minuta. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Actrapid Penfill. zatim infuzijom 50mg tokom prvih 30 minuta. tokom 2 meseca A10AB01 (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva Actrapid NovoLet.2 meseca.9mg/kg (Max. zatim 35mg tokom 60 minuta do Max. Boehringer Ingelheim Nema~ka (alteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. u isto doba dana M05BA07 Actonel. doze od 100mg akutni infarkt miokarda (6 . Novo Nordisk rastvor za inj. revakcinacija za 18 meseci 1 .5ml u razmaku od 1 meseca. zatim 90% doze iv infuzijom tokom 60 minuta G03FA01 Activelle. Novo Nordisk (estradiol + noretisteronacetat) hormoni 515 film tabl. zatim 10mg tokom 30 minuta do Max. revakcinacija za 12 meseci 6 . zatim infuzijom 50mg tokom prvih 60 minuta. sanofi aventis (risedronat natrijum) bisfosfonat 598 film tabl. sc im 1 x 10μg/0. 28 x 5mg i 30mg upotreba prevencija i terapija osteoporoze: 5mg dnevno Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno.5ml upotreba deca 2 . 90mg). influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) strana 557 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba i paralele videti na strani 433 16 Registar lekova 2011 .

svake tri nedelje. Prograf B02BD02 (Z) Advate. Zdravlje kapi za nos (0.15%) 10ml Adrianol T.05%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Adrianol odrasli i adolescenti: 4 x 1 .3 uzastopna dana. iv 1 x 1500ij/5ml (komplet BAXJECT II) upotreba doziranje je individualno paralele Kogenate Bayer. svake ~etiri nedelje paralele Doxorubicin "Ebewe".1% + 0.antibiotik 570 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Actavis Italy (doksorubicin hlorid) citostatik . po potrebi 0. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno. Max. Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps.-tnog rastvora R01AB01 (fenilefrin + trimazolin) dekongestiv 638 Adrianol.3 kapi u obe nozdrve Adrianol T deca 2 .humani)) hemostatik 453 Advate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Zdravlje kapi za nos (0. tvrda 30. ponoviti 3 . 3mg i 5mg kaps. Sindroxocin L04AD02 (SZR) Advagraf. Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII .30mg/m2 dnevno tokom 2 . sc im iv 50 x 1mg/ml upotreba parenteralno: 0.05% + 0.2mg iv (odnosno 1-2ml rastvora adrenalina 1:10 000) lokalna primena na sluznice: 10 . 1 x 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . iv 1 x 1000ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.1mg (sc ili im). tvrda 30 i 50 x 0. 50 i 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Panalimus.4 puta na 10 minuta.75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 . Doxorubicin Teva.20 kapi 1%. iv 1 x 250ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. ili 20mg/m2 jednom nedeljno. Jugoremedija (epinefrin) vazokonstriktor strana 469 rastvor za inj.5 godina: 3 x 2 kapi u obe nozdrve L01DB01 (SZ) Adriblastina RD.C01CA24 Adrenalin HCl 1:1000. 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj.2 . iv 1 x 500ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 3 uzastopna dana. Recombinate Registar lekova 2011 17 .5mg.

5mg/ml) 60ml oralni rastvor (0.5mg/g) 20g mast (0. Belupo (alklometazon dipropionat) kortikosteroid 499 krem (0. tokom najmanje 48 sati angioplastika: inicijalni bolus 10μg/kg tokom 3 min. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 60 x (200mg + 25mg) upotreba 2 x 1 kaps. tokom prvih 30 min. Gedeon Richter (aceklofenak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl.5 godina: 1 x 1.1μg/kg/min.25mg/ml) 50ml upotreba nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q talasa: 0. 10 x 5mg sirup (0. 1 x (0. 3mg. Schering-Plough Labo. Trical 18 Registar lekova 2011 . Max. 20 x 100mg upotreba tabl.11 godina: 1 x 2. 30 x 2mg. 6mg dnevno paralele Amaryl.4μg/kg/min.2 nedelje po 1mg do Max. dnevno A10BB12 Aglimex.5mg/g) 20g upotreba 2 . Galenika (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl.. MSD Italija inhibitor agregacije trombocita Aggrastat. tokom 36 sati B01AC30 Aggrenox. Limeral.R06AX27 Aerius. ne treba deliti. zatim 0. 200mg dnevno D07AB10 Afloderm. 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 ..15μg/kg/min.25mg (2.5ml) 6 . a zatim 0. Boehringer Ingelheim Nema~ka (dipiridamol + acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 kaps.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati B01AC17 (SZ) Aggrastat. Belgija (desloratadin) antihistaminik strana 649 film tabl.5mg (5ml) M01AB16 Aflamil.5mg/ml) 60ml upotreba lek se uzima za vreme obroka odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 5mg deca 1 . guta se cela sa dosta te~nosti uz obrok ili posle jela odrasli: 2 x 100mg (ujutro i uve~e). Dibiglim. Meglimid. Glimepirid. Orion Corporation Finska (tirofiban) 450 koncentrat za rastvor za inf. Gliprex.

5ml deca 6 meseci . 500mg na 12 sati tokom 20 dana (Lajmska bolest) .odrasli: 750mg . treba dati drugu dozu posle 4 nedelje paralele Fluarix.J07BB02 Agrippal S1.1.4 dana paralele Berinin P 600. Xorimax G01AX03 Albothyl./inf.odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . 1 x 200ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 10. Dicef.40ij/kg u intervalu 3 . Dr August Wolff (benzoil peroksid) dermatik 501 suspenzija za ko`u (4%) 100g upotreba 2 x dnevno utrljati u ko`u zahva}enu aknama. Nilacef.deca iznad 3 meseca: 50 .dugotrajna terapija krvarenja: 20 . Haemonine.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.5ml a deci koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip.deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati parenteralno .500mg na 12 sati (uobi~ajeno). Kedrion (koagulacioni faktor IX .3 godine: klini~ki podaci su ograni~eni. Vaxigrip. ({pric) sc im 1 x 0. Vaxigrip Junior B02BD04 (Z) Aimafix. Ceroxim.25ml ili 0.250mg na 12 sati (urinarne infekcije). 14 i 20 x 250mg i 500mg (Z) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Fluimun. Octanine F D10AE01 (BR) Aknefug Oxid Wash. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B .2 nedelje Registar lekova 2011 19 ./inf. 1 x 500ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. 125 . Xorim.5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0. Immunine. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) . ostaviti 2 minuta da deluje i zatim oprati vodom J01DC02 Aksef. Nobel Ilac (cefuroksim) cefalosporin 535 film tabl. im iv 1 x 750mg/6ml upotreba oralno .100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .4 doze (na 6 . zavisi od stepena nedostatka faktora IX.8 sati) paralele Cefuroxim-MIP. Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj. koriste se doze 0. Nycomed (polikrezulen) vaginalni antiseptik 505 vagitorija 6 x 90mg upotreba 1 vagitorija na drugi dan tokom 1 .

6 i 8 meseci) revakcinacija: 0. 4.antimetabolit 568 rastvor za sc im iv inj. Imunolo{ki zavod Zagreb (albumin . adsorbovana (toksoid difterije. zavisi od telesne mase bolesnika. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Human albumin./inf. malo soli.200mg/m2 dnevno 5 dana. jednokratno.B05AA01 (SZ) Albumin (ljudski). (5%) 250ml rastvor za inf. ili 75 .iv: 100 . Forosa. Human albumin 20% Baxter. 558 tetanusa i velikog ka{lja. Human albumin 20% Behring. pre~i{}eni + toksoid tetanusa. Plasbumin 20. 500mg/10ml i 1g/20ml upotreba monoterapija .8 nedelja (obi~no u uzrastu 3. Torlak suspenzija za inj. 20 x 10mg Alendronat ICP. Laboratorios Belmac tabl. pertusis. im 1 i 10 x (min.intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Cytosar 20 Registar lekova 2011 . 12 meseci posle tre}e doze. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). Ebewe Pharma (citarabin) citostatik . inaktivisana) Aldipete-T. (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno.im ili sc: 1 . Zdravlje tabl. 30ij + 40ij + min. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija .humani) nadoknada plazme strana 457 rastvor za inf. 8 i 12 x 70mg Alendronat. a najkasnije do navr{ene pete godine `ivota paralele Tripacel A16AB05 (Z) Aldurazyme. Sedron L01BC01 (SZ) Alexan "Ebewe". 4ij)/0. Ljudski albumin 20%. Pharmanova tabl. pre~i{}eni + B.1. Humani albumin 20% Biotest. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x dnevno 10mg ilin 1 x nedeljno 70mg paralele Bonap.5ml 5ml upotreba primarna imunizacija: 3 doze po 0. Uman Albumin J07AM51 (Z) vakcina protiv difterije. Fosamax.5ml.100mg/m2 dnevno 2 .5ml u razmaku 4 . Genzyme (laronidaza) terapija neneurolo{kih manifestacija mukopolisaharidoze I 446 koncentrat za rastvor za infuziju 1 x (100j/ml) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 1 x nedeljno 100j/kg M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Alefoss. 1 x 100mg/5ml.5mg/kg.5 dana. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija .

1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Cefaclor. 3 x 2mg 6 .5mg . Tenox.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Max.40mg/kg dnevno. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. 10mg dnevno paralele Amlodil. Hemofarm (salbutamol) R03CC02 tabl. Catalent UK alli. 1 x 500mg upotreba prema protokolu A08AB01 (BR) alli. tvrda 42 i 84 x 60mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele Xenical C08CA01 Alopres.25 .6 sati 6 .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . 125mg na 8 sati. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 . Cefaklor Alkaloid L01BA04 (SZ) Alimta.5mg na 8 sati. Amlopin. Norvasc.4 x 2 .4mg . Max. 250mg na 8 sati. Monodipin. 24mg dnevno rastvor za inhalaciju .4 x 2mg.12 meseci).5mg na 4 . Amlogal. Famar Gr~ka (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps. Max. Galenika (cefaklor) cefalosporin strana 536 kaps. Max. Vazotal Aloprol.1mg/kg 2 .12 godina: 3 .12 godina: 2. Max. podeljeno u 3 doze ili 62. Ecosal Easi Breathe.deca 2 . Max.J01DC04 Alfacet.antifolatni agens 567 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.6 godina: 3 x 0. Amlonorm.4 x 2. Fopin. Amlodipin.2. Max. Cefaklor. Spalmotil. Eli Lilly (pemetreksed) citostatik .1mg/kg. 1g dnevno (1 . Ventolin Registar lekova 2011 21 .5mg na 4 .deca do 2 godine: 4 x 0. Amlodipin PharmaSwiss.6 sati paralele Ecosal. 1g dnevno (1 .500mg na 8 sati. 4g dnevno deca: 20 . Zdravlje (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl.6 godina: 1.5 godina). 60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 sirup (2mg/5ml) 100ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno .

40 x 100mg tabl. 30 minuta pre po~etka hemio terapije. meka 50 x 0. Max.1μg dnevno (doza odr`avanja) deca do 20kg: 0.25 . Zdravlje (doksazosin) antihipertenziv. podeljeno u vi{e doza deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija): 10 . 0. 8mg paralele Kamiren XL A02AD01 (BR) Altacid. nastaviti dozom odr`avanja 200 .20ml suspenzije 22 Registar lekova 2011 . pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje na 2mg pa 4mg. Max. ne preporu~uje se ponovna primena slede}ih 7 dana A11CC03 Alpha D3.20mg/kg dnevno A04AA05 (SZ) Aloxi.2%) 5ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Brimonal C02CA04 Alphapres. 16mg dnevno benigna hipertrofija prostate: 1mg dnevno. meka 30 x 0. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. pre ili 1 sat posle jela.M04AA01 Alopurinol. 30 x 300mg upotreba tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L te~nosti dnevno odrasli: 100mg dnevno. iv 1 x 250μg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 18 godina: 250μg iv bolus inj.5μg i 1μg upotreba odrasli i deca preko 20kg: 1μg dnevno (po~etno). za `vakanje 16 x (333.4mg) oralna suspenzija (2249. PharmaSwiss (palonosetron hlorid) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 rastvor za inj.5mg + 425mg)/5ml 60ml upotreba lek se primenjuje 30 min..3 nedelje do 300mg dnevno. terapija hiperplazije prostate 472 tabl. Hemofarm (alopurinol) antiurik strana 597 tabl. Allergan (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0.600mg (re|e 900mg) dnevno.2 tabl. postepeno pove}avati tokom 1 . Bosnalijek (aluminijum hidroksid + magnezijum oksid) antacid 418 tabl.25μg S01EA05 Alphagan. ili 12 . Zdravlje (alfakalcidol) analog vitamina D 440 kaps.25μg kaps. a poslednja doza pre spavanja odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 . 30 x 1mg i 2mg upotreba hipertenzija: 1mg uve~e (po~etna doza).3mg + 158.05μg/kg dnevno (po~etno) osteoporoza (odrasli): 2 x 0.

po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. Gliprex. 2mg. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Efectin ER. Krka (venlafaksin) antidepresiv 626 kaps. 80μg dnevno (doza odr`avanja) A10BB12 Amaryl. 30 x 1mg. Venlor XR 75 R03BA08 Alvesco. 56 i 98 x 37. Max. 6mg dnevno paralele Aglimex.5mg. Dibiglim. Limeral. sanofi aventis (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. Efexiva.2 nedelje po 1mg do Max. 120 x (200mg + 50mg) upotreba odrasli i adolescenti: 2 x 1 tabl. 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37.J05AE06 Aluvia. Velafax.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. Glimepirid. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28. Venlax. Abbott (lopinavir + ritonavir) terapija HIV infekcije strana 550 film tabl. Velahibin. Meglimid. Nycomed (ciklesonid) antiastmatik 643 Alvesco 80 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (120 doza po 80μg) 10ml Alvesco 160 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (60 doza po 160μg) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 160μg dnevno (po~etno). 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 60 x (100mg + 25mg) film tabl. Trical Registar lekova 2011 23 . N06AX16 Alventa.

5 godina).3 doze.9 godina: iv inj. Srbolek tabl. ili iv inf. Max. Mucosolvan Junior.R05CB06 (BR) Ambroksol. po potrebi postepeno pove}avati na 3 dana ili 2 x 350mg (tabl. Max. kod prvog znaka glavobolje. 50 x 100mg Aminofilin.10 godina). Mucosolvan. Jugoremedija rastvor za im iv inj.5mg/kg/sat . sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg Aminophyllinum.5mg (do 2 godine). po potrebi za 30 minuta jo{ 1 tabl. 10 tabl. 10 x 100mg/2ml i 500mg/2ml (SZ) Aminocin.75mg) upotreba 1 tabl. 10 x 60mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 . 1.3 x 15mg (5 .deca 6 meseci . 20 x 30mg {ume}a tabl. sa produ`enim osloba|anjem) parenteralno . 250 . 0. Hemofarm tabl.6 mg/kg) ili iv inf.1g (4 . 50 x 250mg/10ml Aminofilin retard. dnevno a nedeljno Max. Max. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 do 20mg/L. uz kontrolu bubre`ne funkcije nedono{~ad i novoro|en~ad: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.5g dnevno deca: 10 . Hemofarm (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 {ume}a tabl.3 doze.3 x 30mg deca: 2 x 7./inf. 2 . Bosnalijek antimigrenik 609 (propifenazon + kofein + kamilofin hlorid + mekloksamin citrat + ergotamin tartarat) film tabl. ili iv inj. 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Flavamed. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugro`enosti) R03DA05 (aminofilin) bronhospazmolitik 644 Aminofilin. Jugoremedija tabl. neo bronchol N02CA52 Amigren. 1mg/kg/sat 10 . 4 tabl.6mg/kg) dnevno.4 x 100 .500mg (5 . 50 x 500mg/2ml upotreba odrasli: 15mg/kg dnevno podeljeno u 2 ./inf.300mg.8mg/kg/sat 24 Registar lekova 2011 . 3 x 7.5mg (2 .16 godina: 0. oralno se uzima posle jela oralno: 3 . J01GB06 (amikacin) aminoglikozidni antibiotik 541 (Z) Amikacin. PharmaSwiss rastvor za im iv inj. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg upotreba doziranje je individualno. 20 x (200mg + 80mg + 25mg + 20mg + 0.15mg/kg dnevno podeljeno u 2 .odrasli: im 250mg . Galenika rastvor za im iv inj. 5mg/kg./inf.

10 x (8. 1 x 500ml (1137mOsm/L. 440kcal/L) upotreba doziranje je individualno. Hemofarm (aminokiseline + elektroliti) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf. Braun strana 459 rastvor za inf. 6 x 1000ml upotreba doziranje je individualno B05BA01 (SZ) (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 Aminosol. 10 x 500ml rastvor za inf. Fresenius Kabi rastvor za inf.B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum + kalijum + magnezijum + acetat + hlorid + fosfat) Aminoplasmal 10% E. 10 x (10%) 500ml rastvor za inf. Salutas Pharma tabl. Max. zatim smanjiti na 1 . 60 x 200mg Amiodaron Sandoz.4%) 500ml upotreba 18. (10%) 500ml i (15%) 500ml Aminoven. Hemofarm rastvor za inf. Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf. 60 x 100mg i 200mg upotreba 3 x 200mg tokom prve nedelje.2 x 200mg paralele Cordarone. B. 20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosteril N-Hepa 8. 10 x (15%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno a prose~na doza za odrasle 10 . Sedacoron Registar lekova 2011 25 . Zdravlje tabl.75ml/kg dnevno paralele Hepasol 8% C01BD01 (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 Amiodaron.4%. 10 x (5%) 500ml rastvor za inf.20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosol 10% E.

Fopin. 20 x 5mg i 10mg Amlonorm. 10mg dnevno paralele Alopres.4 godine).750mg na 8 sati. 30 x 25mg upotreba depresija . 125mg na 8 sati (1 . Tenox. 250mg na 8 sati (5 . Max.200mg dnevno enuresis nocturna . po potrebi pove}avati na 150 . Monodipin. po potrebi pove}ati na 50 . Galenika tabl.5mg na 8 sati (do 1 godine). 20 x 5mg i 10mg Amlodipin.75mg paralele Tryamil C08CA01 (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 Amlodil.N06AA09 Amitriptylin.deca (terapija traje 3 meseca): 10 . 20 x 5mg i 10mg Amlogal. Norvasc. Hemofarm (amoksicilin) penicilin 533 kaps.10 godina). Sinacilin 26 Registar lekova 2011 . Adamed tabl. 30 x 5mg i 10mg Amlopin. 25 .12 godina) paralele Ospamox.16 godina) neuropatski bol: 10 . Max. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 .50mg pre spavanja (11 . 20 x 5mg i 10mg Amlodipin. Zdravlje tabl. po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e. 100 x 10mg film tabl.25mg uve~e. Jugoremedija tabl. 6g dnevno deca: 62.odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama. Remedica (amitriptilin) antidepresiv strana 623 film tabl. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.20mg pre spavanja (7 . Ni Medic tabl. Bosnalijek kaps. tvrda 20 x 5mg Amlodipin. Lek tabl. PharmaSwiss tabl. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin PharmaSwiss. Vazotal J01CA04 Amoksicilin.

Pentrexyl J01CR01 (Z) Ampisulcillin.10 godina) paralele Pamecil.odrasli: 1g na 6 .500mg na 8 sati (6 . Lek film tabl. tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 40kg: 250mg . 250 . Zdravlje (ampicilin + sulbaktam) penicilin 534 pra{ak za rastvor za inj.4mg/kg.12 godina) Amoksiklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 . 1 x 50mg pra{ak za rastvor za inf. 125 .1g na 6 sati (uobi~ajeno). Enhancin. (brzina infuzije ne sme pre}i 1mg/kg na sat) J01CA01 Ampicilin.6 godina). Hemofarm (ampicilin) penicilin 533 kaps. po potrebi pove}ati na 3 . Lek film tabl. 10 x (500mg + 125mg) i (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml Amoksiklav Quicktab. 250mg na 6 sati (3 . za oralnu suspenziju 10 i 14 x (500mg + 125mg) tabl. Panklav J02AA01 (SZ) Amphocil. 15 x (500mg + 125mg) pra{ak za rastvor za iv inj.250mg na 8 sati (1 .875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 . 25mg/kg na 6 .500mg na 8 sati .12 godina) parenteralno . im iv 10 x (1000mg + 500mg) upotreba odrasli: 1./inf. 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine).8 sati (novoro|en~ad na 12 sati) Registar lekova 2011 27 .5g (izuzetno 3g) na 6 .8 sati. za oralnu suspenziju 10 i 14 x (875mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Amoksiklav oralno .8 sati (3 meseca . Max. 1 x 100mg upotreba 1mg/kg dnevno na po~etku terapije.12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca). 5 x (1000mg + 200mg) Amoksiklav 2x.deca: 25mg/kg na 8 . 12g dnevno deca: 100mg/kg na 6 .deca: 62.45mg/kg podeljeno u 2 doze Amoksiklav Quicktab odrasli i deca iznad 40kg: 500 . Torrex Chiesi Pharma (amfotericin B) antimikotik 546 pra{ak za rastvor za inf.J01CR02 (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 Amoksiklav.8 sati .odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . Lek tabl.5mg na 8 sati (do 1 godine).875mg na 12 sati paralele Augmentin.

Ramipril Genericon. doza odr`avanja 2 .50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze N06AA04 (klomipramin hlorid) antidepresiv 623 Anafranil.5g u po~etku. 250mg dnevno.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (najbolje ujutru). Ramicomp Genericon.3 x 25mg (iznad 12 godina) . po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tablete dnevno (Ampril HD) ili 4 tablete dnevno (Ampril HL) paralele Piramil HCT.5 . Galenika (tetraciklin hlorid) tetraciklin 532 kaps. 2. Prilinda. Slaviamed tabl. Vivace Plus J01AA07 Amracin. 30 i 50 x 1.5mg (doza odr`avanja). 5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti.8 sati izme|u obroka (uobi~ajeno). Prilinda plus. Krka tabl.strana C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ampril. 1. 10mg dnevno paralele Piramil.25mg.5mg. Ramitens. zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana.opsesivno kompulzivni sindrom (po~etno): 25mg dnevno.5mg + 12. ukupno 9g (gonoreja) deca iznad 8 godina (izuzetno): 25 . 20. Tritace.deca .4 x 25mg .12 godina). 1 . 1 x 2. u toku ili posle jela 1 x 1. Ramipril. 2. Max.75mg dnevno. posle pobolj{anja nastaviti jo{ 3 . Ramipril H. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za im inj.5mg.no}no mokrenje (po~etno): 2 ./inf. Novartis Pharma [vajcarska oblo`ena tabl.25mg.8 godina).50mg dnevno. po potrebi pove}ati u podeljenim dozama tokom prve 2 nedelje do Max.3 x 10mg (5 . pove}avati po 25mg do 150mg dnevno a kad se postigne `eljeni efekat doze redukovati i pre}i na oralne doze odr`avanja infuzijom: 50 .deca iznad 5 godina i adolescenti . Krka tabl.5 dana. Tritace comp. 5mg i 10mg Ampril.3 x 25mg. 28 x (5mg + 25mg) Ampril HL. 28 x (2. 3mg/kg dnevno ili najvi{e do 100mg dnevno intramuskularno: 25 .25mg (po~etna doza). Vivace C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ampril HD. 30 x 25mg upotreba oralno . Krka tabl. tvrda 16 x 500mg upotreba odrasli: 500mg na 6 .odrasli: 2 . 28 x 1. zatim pre}i na oralne doze odr`avanja 28 Registar lekova 2011 .2 x 25mg (9 . 1 . pove}avati po 25mg do Max. 10 x 25mg/2ml Anafranil.

strana N02BB02 (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 Analgin. Galenika (BR) tabl. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg (Z) rastvor za inj. Alkaloid tabl. antiandrogen 579 tabl. Medico Uno (anastrozol) citostatik inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Aremed. Novalgetol L02BB02 Anandron.odrasli iznad 18 godina: 1 . zatim 150mg dnevno (doza odr`avanja) L02BG03 Anastrozole. Srbolek tabl. Cardiopirin.1g sporo iv ili 1 .5g im. 50 blistera po 10 x 300mg (BR) Andol.3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0. Armotraz. Midol 100 Registar lekova 2011 29 . Arimidex.5g/5ml Analgin Srbolek. 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg upotreba oralno .6 sati. Midol 300 B01AC06 (BR) Andol 100. Max.hormonski antagonist. 20 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Aspirin protect 100. Aspirin 300 i 500.2. 18 i 20 x 300mg (Z) tabl.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . Trasolette N02BA01 (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Anbol. Pliva Hrvatska (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 tabl. 20 x 300mg upotreba analgoantipiretik . Andol 300. sanofi aventis (nilutamid) citostatik . Max. 30 x 150mg upotreba 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon kastracije). Cardiopirin forte.900mg na 4 . im iv 50 x 1g/2ml i 2. 90 x 50mg tabl. 5g dnevno paralele Baralgin M.5 . Pliva Hrvatska tabl.

Bayer Schering Pharma (ciproteron acetat) hormonski antagonist .androgen strana 512 kaps. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege) G03FA17 Angeliq.25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Methotrexat "Ebewe".antiandrogen 518 tabl. Clopigal.120mg (doza odr`avanja) G03HA01 Androcur.160mg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela. meka 30 x 40mg upotreba 120 .G03BA03 Andriol Testocaps. Zdravlje (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl./inf.2mg u toku 15 sekundi. 40 . 28 x (1mg + 2mg) upotreba 1 tabl. tokom 2 . zatim 0.6mg./inf. Max. Kerberan. Zyllt L01BA01 (SZ) Antifolan.3 nedelje (po~etna doza).im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza). dnevno bez pauze izme|u 2 kutije B01AC04 Antiagrex. do ukupno 0.5mg/5ml i 1mg/10ml upotreba 0. Max. 25mg jednom nedeljno psorijaza .300mg dnevno bez orhiektomije paralele Cyprocur V03AB25 (SZ) Anexate. Sindan Pharma (metotreksat) citostatik . 5 x 0. Plavix. Methotrexate Teva 30 Registar lekova 2011 . Klogrel. Organon Holandija (testosteron undekanoat) hormon . ili 100 . 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom.antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za im iv inj.200mg dnevno nakon orhiektomije.odrasli: 10 . Methotrexate. Bayer Schering Pharma (estradiol + drospirenon) hormoni 515 film tabl. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Cardogrel. Monogrel. 50 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 . Klopidogrel. Roche (flumazenil) antagonist benzodiazepina 662 rastvor za iv inj. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. 1 x 50mg upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis .1mg na 1 minut.

sanofi aventis rastvor za inj. 5mg i 10mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg. Imunolo{ki zavod Zagreb (antitoksin protiv zmijskog otrova . (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno Registar lekova 2011 31 . vratu. sanofi aventis rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiSet./inf. Bosnalijek (povidon jod) antiseptik. velikim krvnim sudovima. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiClik. 1 x 1000ij/20ml upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja. ({pric) im iv 1 x 10ml upotreba ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji.konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj. glavi. sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. sanofi aventis rastvor za inj./inf. uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odmah nakon ujeda: 10ml im u blizini mesta ujeda ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima.15mg uve~e (nesanica) deca: 0.4 doze paralele Bensedin. 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.12 . Povidon jod J06AA03 Antitoksin protiv otrova evropskih zmija. Diazepam A10AB06 (insulin glulizin) analog humanog insulina 434 Apidra. 5 .8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra SoloStar.D08AG02 (BR) ANTIsept D. 30 x 2mg. Krka (diazepam) benzodiazepin 621 oblo`ena tabl. u te`im slu~ajevima 15 .0. sanofi aventis rastvor za inj. dezinficijens strana 500 rastvor za ko`u (10%) 100ml upotreba 3 x dnevno raspr{iti rastvor na obolelu ko`u paralele Betadine. frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Kybernin P N05BA01 Apaurin.30mg dnevno (anksioznost). Baxter AG (antitrombin III) antikoagulans 448 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:50) sporo iv paralele Viekvin B01AB02 (SZ) Antitrombin III Baxter.

100μg/0. Pamitor 32 Registar lekova 2011 . 10μg/0.V07AB.4 dana.stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 .5ml. 20μg/0. 7 i 14 x 60mg. 40μg/0. 7 i 28 x 30mg film tabl.38ml. zatim 1 x 10 . 300μg/0. Jugoremedija (voda za injekcije) rastvara~ strana 665 50 ampula x 2ml. 7 i 14 x 60mg.20mg M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Arcoxia. ({pric) 1 x 30μg/0. 60μg/0. Amgen Europe (darbepoetin alfa) antianemik ..4ml.5ml. MSD Frosst Iberica film tabl. 80μg/0.4ml. 5ml i 10ml paralele Voda za injekcije B03XA02 (SZ) Aranesp. 20μg/0.reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg . Novartis Pharma Stein [vajcarska (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.3ml.5ml. 90mg tokom jednog tretmana paralele Hidensil.3ml. 3 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 100mg prva tri dana. sanofi aventis (leflunomid) terapija reumatoidnog artritisa 585 film tabl. 300μg/0. 2 x 30mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj. 8 dana paralele Exxiv M05BA03 (SZ) Aredia.6ml i 500μg/ml upotreba prema uputstvu lekara zavisno od indikacije L04AA13 (SZR) Arava.4ml. 80μg/0. 50μg/0. 15 . 4 x 15mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. 15μg/0. 150μg/0. (pen sa ulo{kom) 1 x 60μg/0. MSD Holandija film tabl. Max.osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg . 90mg i 120mg Arcoxia.3ml.5ml. 90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina .5ml. 100μg/0. Max.akutni giht: 1 x 120mg.4ml.6ml i 500μg/ml rastvor za inj. 150μg/0. 40μg/0.3ml. 30 x 10mg i 20mg film tabl.3ml. (BR) Aqua pro injectione.4ml.

6ml i 10mg/0. Trasolette N06DA02 (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 Aricept. Remedica (anastrozol) citostatik . Trasolette B01AX05 (SZR) Arixtra. 1 x 7.5ml.inhibitor enzima aromataze strana 580 film tabl. Glaxo Wellcome Francuska (fondaparinuks natrijum) trombolitik 451 rastvor za inj. Yasnal G01AF01 Arilin rapid. Max. 10mg dnevno paralele Donecept. 28 x 5mg i 10mg Aricept evess. Landex. zatim pove}ati na 10mg dnevno. terapija nestabilne angine ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta: 1 x 2.5mg/0. Aremed. Arimidex. 28 x 5mg i 10mg upotreba disperzibilna (raspadljiva) tabl. 1 dan (uobi~ajeno) ili 2 dana (te`e i rekurentne infekcije). se dr`i pod jezikom dok se ne raspadne.5mg (50 100kg). 1 x 10mg (iznad 100kg) prevencija venskih tromboembolijskih doga|aja.6 nedelja.inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole. uz oralnu terapiju oba partnera kod trihomonasa paralele Orvagil L02BG03 Arimidex. Armotraz. odjednom. 5mg/0. Pfizer Deutcshland film tabl.L02BG03 Aremed. tokom 4 . 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole. odjednom.8ml upotreba prilikom primene leka pacijent treba da le`i akutna plu}na embolija i akutna duboka venska tromboza: 1 x 5mg (ispod 50kg). ({pric ) sc 10 x 2. Armotraz. Pfizer Deutcshland oralna disperzibilna tabl. Dr August Wolff (metronidazol) vaginalni antiinfektiv 504 vagitorija 2 x 1000mg upotreba ne primenjuje se za vreme menstruacije 1 vagitorija uve~e.5mg Registar lekova 2011 33 .4ml.5mg/0. Tregona. AstraZeneca UK (anastrozol) citostatik . a zatim se proguta sa ili bez vode 5mg dnevno. 7.

15mg dnevno. 30 i 60 x (3. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. Seroxat L02BG03 Armotraz. rastvor (3. Aremed. generalizovani anksiozni poreme}aj. postepeno pove}avati do 5 . Trasolette L02BG06 Aromasin. 30 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole. Paroksetin. 30 x 25mg upotreba 25mg dnevno N04AA01 § Artane. 60mg dnevno paralele Actapax. Hemofarm (triheksifenidil hlorid) antiparkinsonik 614 tabl.6 x 1 .antiestrogen 580 oblo`ena tabl. rastvor 10. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno.6ml upotreba 3 . Cipla (anastrozol) citostatik .2mg/ml) 0. Chephasaar (oksaceprol) nesteroidni antireumatik 593 film tabl. 100 x 2mg i 5mg upotreba 1mg dnevno.inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. Medochemie (paroksetin) antidepresiv strana 624 tabl. Paroxetin Sandoz. 30 x 20mg upotreba depresija.2mg/ml) 10ml Artelac EDO. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti.400mg pre jela 34 Registar lekova 2011 . Arimidex.4 doze S01KA02 (BR) (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 Artelac. Isopto Tears M01AX24 Artromed. Rexetin. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max.N06AB05 Arketis.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu Artelac sadr`i konzervans i mo`e se koristiti 6 nedelja po otvaranju Artelac EDO ne sadr`i konzervans i ostatak u dozirnoj jedinici po otvaranju treba baciti paralele Hemodrops. socijalna fobija. 30 i 100 x 200mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 200 . Pfizer Italia (eksemestan) citostatik . Dr Gerhard Mann kapi za o~i. podeljeno u 3 . Dr Gerhard Mann kapi za o~i.

100 x 400mg gastrorezistentna tabl. Solaban A07EC02 (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 5-ASA.akutna faza) rektalno: 3 . po potrebi dozu pove}avati za 0. 50mg dnevno narednih 14 .3mg/kg jo{ 14 dana.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana.odrasli i deca iznad 6 godina (te`a od 40kg): 3 x 250mg (ulcerozni colitis). 400mg/dan epilepsija (deca 2 .50mg nedeljno.6 x 250mg tokom 4 .2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 . Lamictal. Lamotral.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana. Lamolep. pove~avati za 100mg do doze odr`avanja 300 .3 x 250mg (Kronova bolest .30 dana. Max. 4g dnevno (akutna faza). 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . Slaviamed gastrorezistentna tabl.15mg/kg prvih 14 dana.6 nedelja Asacol odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg . 200mg dnevno bipolarni afektivni poreme}aji (odrasli) .N03AX09 Arvind. 1 . postepeno pove}avati za 25 . Max.200mg dnevno u 1 ili 2 doze . postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 100 . Max. Belupo (lamotrigin) antiepileptik strana 613 tabl.15mg/kg/dan u 2 doze. 50 i 60 x 800mg upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode. talete se ne dele 5-ASA oralno . Salofalk Registar lekova 2011 35 . pove}ati na 1. Lamal.12 godina) .5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze. 30 x 25mg.monoterapija: 25mg dnevno (po~etno). pove}avati za 25mg do doze odr`avanja 100mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.400mg dnevno . Lek gastrorezistentna tabl. Lamect.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 .kombinovana terapija sa valproatom: 12. 100 x 250mg supozitorija 30 x 250mg Asacol. zatim 1 x 0. Lamotrigin.5mg dnevno (po~etno). Lameptil. 25mg dnevno narednih 14 dana.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno (po~etno).monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 . 3 x 500mg (doza odr`avanja) deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle paralele Pentasa.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana.400mg dnevno u 1 ili 2 doze paralele Epitrigine.200mg dnevno u 1 ili 2 doze . Lamotrix.kombinovana terapija bez valproata: 0.1g Max. do optimalne doze odr`avanja 100 . 200mg dnevno .

Bayer Schering Pharma gastrorezistentna tabl. mleka ili soka i odmah pije odrasli i deca iznad 15 godina: 1g po potrebi ponoviti za 4 sata. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Tragal. Sertralin.2 tablete rastvoreno u ~a{i vode. za `vakanje 10 x 500mg Aspirin Migran. 20 x 500mg Aspirin direkt.100mg dnevno paralele Halea.4 x 1 kesica N02BA51 (BR) Aspirin plus C. Luxeta. Sertralin ICP. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 granule za oralnu suspenziju 10 x (500mg + 30mg) upotreba granule se uzimaju razmu}ene u ~a{i vode odrasli i deca iznad 12 godina: 2 . Bayer HealthCare tabl. Max.N06AB06 Asentra. doza odr`avanja: 50 . Andol. 200mg dnevno. Zoloft N02BA01 (BR) Aspegic.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg – 1g na 4 . Bayer HealthCare tabl. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. Upsarin C 36 Registar lekova 2011 . Midol R01BA.40kg: 500mg po potrebi ponoviti za 6 sati.6 sati. Serlift. Slaviamed (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl. Anbol. 12 x 500mg Aspirin protect. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . Bayer HealthCare {ume}a tabl. Setaloft. 6 tableta dnevno paralele Midol C. 3g dnevno deca telesne mase 30 . Max. Max. Sidata. se za upotrebu rastvara u vodi analgoantipiretik . Max. 30 x 300mg upotreba {ume}a tabl. 2g dnevno N02BA01 (BR) (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Aspirin. Sertiva.. Cardiopirin forte. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. (BR) Aspirin Complex. sanofi aventis (lizin acetilsalicilat) analgoantipiretik 607 pra{ak za oralni rastvor 20 x 500mg i 1000mg upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u ~a{i vode.

uobi~ajena po~etna doza i doza odr`avanja: 1 x 8mg. po potrebi pove}ati na 1 x 16mg. AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil) antihipertenziv 487 tabl.300ij/kg dnevno. 28 x 4mg. Max. Cardiopirin.B01AC06 (BR) Aspirin protect. 1 x 32mg sr~ana insuficijencija: 1 x 4mg (po~etno). ako je potrebno pove}avanje doze (do najvi{e doze koja se podnosi. Lipidra. im 1 x 250ij upotreba profilaksa: 250 . Sortis. Zdravlje (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. Tetagam P.5ml vakcine tetanusa. 30 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Andol 100.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. Dislipat. Max. nezavisno od hrane C10AA05 Atacor.5mg) upotreba 1 tabl. istovremeno sa 0. Tetanus Gamma Registar lekova 2011 37 . ITK Srbije (tetanus imunoglobulin . 32mg) vr{i se udvostru~avanjem doze u intervalima od najmanje 2 nedelje C09DA06 Atacand plus.500ij zavisno od te`ine povrede. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. Bayer Schering Pharma (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita strana 450 gastrorezistentna tabl. dnevno. Max. 20mg i 40mg upotreba 10mg uve~e. Midol 100 C09CA06 Atacand. 80mg dnevno paralele Atoris. na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . 8mg. Tulip J06BB02 (Z) Atebulin. Tetabulin S/D. AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. 30 x 10mg. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. 16mg i 32mg upotreba lek se uzima nezavisno od hrane hipertenzija . 28 x (16mg + 12.

5%) 10ml kapi za o~i (1%) 10ml upotreba deca iznad 3 godine (za odre|ivanje refrakcije): 2 x 1 kap 0. steroid rezistentnog odbacivanja organa: 3 . zatim po potrebi 0.5mg/kg dnevno aplasti~na anemija: 5mg ili 7.0. imunosupresiv 583 koncentrat za rastvor za inf. Fresenius Biotech (anti-humani T limfocitni imunoglobulin kuni}a) imunoglobulin.1 . 20 x 50mg tabl. Hemofarm (atropin sulfat) midrijatik 657 kapi za o~i (0. Krka film tabl. 30 i 90 x 40mg Atoris. DeltaSelect (atrakurijum besilat) miorelaksans 595 rastvor za iv inj.5ml i 50mg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0.2mg/kg (iv injekcijom) ili 0. 14 x 100mg Atenolol. Prinorm L04AA04 (SZ) ATG-Fresenius S.3 .5mg/kg dnevno tokom 5 dana C10AA05 (atorvastatin) hipolipemik 490 Atoris. Sortis.5mg/kg dnevno profilaksa posle transplantacije organa: 2 .3 .0.0. Lipidra. Dislipat. Jugoremedija tabl. 90 x 10mg i 20mg film tabl. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.2 kapi 1%-og rastvora 38 Registar lekova 2011 .5%-og rastvora tokom 5 dana i ujutro na dan pregleda odrasli (u tretmanu inflamacije): 1 .6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Tracrium S01FA01 Atropin.100mg dnevno paralele Panapres. 80mg dnevno paralele Atacor.4 x 1 . 30 x 25mg Atenolol. 1 i 10 x 100mg/5ml upotreba le~enje akutnog. Tulip M03AC04 (SZ) Atracurium DeltaSelect./inf. Zdravlje tabl. Slaviamed film tabl. Nini tabl. 14 x 100mg upotreba 1 x 25 . 30 x 10mg i 20mg upotreba 10mg uve~e.C07AB03 (atenolol) beta blokator strana 479 Atenolol.6mg/kg. Max. 10 x 25mg/2.

8 sati . 30 x 300mg upotreba 300mg dnevno podeljeno u 2 doze. Panklav N06AG02 (moklobemid) antidepresiv 625 Auromid.doza odr`avanja:1 x 1 doza od 27.deca: 25 45mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze (na 12 sati) parenteralno .12 godina) paralele Amoksiklav. SmithKline Beecham UK (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 film tabl.odrasli i deca iznad 12 godina: 1g na 6 . Amoksiklav 2x.5μg u svaku nozdrvu deca 6 ./inf. Amoksiklav Quicktab.5μg u svaku nozdrvu . Sanofi Pasteur (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj. 25mg/kg na 6 . zatim revakcinacija posle 6 . Enhancin.po~etno: 1 x 2 doze od 27.11 godina: 1 x 1 doza od 27. 1 x 100mg/4ml i 400mg/16ml upotreba doziranje je individualno J07BC02 (Z) Avaxim 160 U. Galenika film tabl.monoklonsko antitelo 574 koncentrat za rastvor za inf. ({pric) im 1 x 0.deca: 25mg/kg na 12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca).5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 0. Glaxo Wellcome Velika Britanija (flutikazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos.5ml. 14 x (875mg + 125mg) (Z) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml pra{ak za rastvor za iv inj. 10 x (500mg + 100mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina oralno . Roche film tabl.J01CR02 Augmentin.8 sati (3 meseca .) na 12 sati .5μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . suspenzija (27. Roche (bevacizumab) citostatik .12 meseci paralele Havrix Registar lekova 2011 39 .5μg u svaku nozdrvu (ako nema adekvatnog odgovora doziranje kao kod odraslih) L01XC07 (SZ) Avastin. po potrebi smanjiti na 150mg dnevno ili pove}avati na 600mg dnevno R01AD12 Avamys. 60 x 150mg Aurorix.odrasli i deca iznad 12 godina: 875mg (1 tabl.

meka 30 x 0.12 godina: 50mg na 6 .5 .5mg (1 .25mg ½ .6 godina: 12. Dramina G04CB02 Avodart. 400mg dnevno deca 2 .25mg na 6 . Jugoremedija (feniramin maleat) antihistaminik 648 tabl.100mg na 4 .3 x 15mg (3 . 5 i 7 x 400mg (SZ) rastvor za inf.100mg ½ . 150mg dnevno paralele Dimigal. Catalent France (dutasterid) terapija hiperplazije prostate 521 kaps. Bayer Schering Pharma (moksifloksacin hlorid) hinolonski antibiotik strana 543 film tabl.3 x 7. ({pric) sc 4 x 30μg/0.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.8 sati (vrtoglavica).J01MA14 Avelox. (BIO SET) sc 4 x 30μg/ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Rebif 40 Registar lekova 2011 . Pliva Hrvatska (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl.3 godine) R06AA02 (BR) Aviomarin.humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.6 sati (vrtoglavica). 12. 1 x 400mg/250ml upotreba odrasli: 400mg dnevno (oralno ili iv infuzijom tokom 60 minuta) R06AB05 Avil.5 .8 sati (vrtoglavica).1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.4mg tamsulosina L03AB07 (SZR) Avonex.150mg odjedanput uve~e deca: 2 .5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela 1 x 0. 2 .50mg ? . 2 . 75mg dnevno 6 . 50 . 25 . Biogen Idec (interferon beta 1a .12 godina).3 x 15 . 5 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 .5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 20 x 50mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 75mg ujutro i uve~e ili 75 .5mg kao monoterapija ili u kombinaciji sa 0.30mg (iznad 12 godina).

Longaceph. Max. 6kg. Krka film tabl.J01DD04 (Z) Azaran./inf. 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 20ml i 30ml upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan. Teva Pharmaceuticals (rasagilin) antiparkinsonik 616 tabl. Messer Tehnogas (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 2kg. 30kg i 185kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Medicinski diazotoksid Registar lekova 2011 41 .35kg). Max. Labilex. Rocephin J01FA10 (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 Azatril. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 . 5kg. 17kg. 25kg.45kg) paralele Hemomycin. 3 x 500mg Azitromicin Sandoz. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 . 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 8kg. Ceftriaxom-MIP. 6 x 250mg film tabl. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno S01EC04 Azopt. 2g dnevno neonatusi: Max. 3 x 500mg Azax. Hemofarm (ceftriakson) cefalosporin strana 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Nobel Ilac film tabl. Alcon Couvreur (brinzolamid) terapija glaukoma 655 kapi za o~i. 3 x 500mg Azibiot. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 .25kg). JenaHexal film tabl. Sumamed N04BD02 Azilect.2 g dnevno. Ceftriakson. Lendacin. suspenzija (10mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap ukapati u ve`nja~u oka V03AN04 (SZ) Azot-suboksid. 400mg dnevno tokm 3 dana (36 . Actavis Island film tabl. 50mg/kg dnevno paralele 3cef.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.

.

.

Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (1. 1440mg).25mmol Ca ili 1.odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max. 30 i 1000 x (4mg+5mg+2mg+1mcg+5mg+25mg+20mg) granule za oralnu suspenziju 70g x (4mg+2mg+2mg+0+2mg+20mg+0)/5g upotreba tabl..12 godina: 480mg na 12 sati parenteralno .25mmol Ca ili 1. po potrebi.3 x 1 supozitorija po potrebi 44 Registar lekova 2011 . na 12 sati . 10 x 480mg/5ml (400mg + 80mg)/5ml upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti oralno . Krka (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP + PABA) vitamini strana 442 oblo`ene tabl.: 3 x 1 .25mmol Ca ili 1.75mmol Ca) upotreba rastvor zagrejan na 37°C preko stalnog katetera infundirati u peritonealnu {upljinu: 2L (odrasli) ili 0. Roche tabl. 10 x (500mg + 5mg + 0. 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml (Z) koncentrat za rastvor za inf. dnevno u intervalu od 6 sati rektalno: 1 . Max.75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (2.4 nedelje (profilaksa). 10 blistera po 10 x (500mg + 5mg + 0. 1440mg).5 godina: 240mg na 12 sati 6 .75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (4.odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max. im iv 5 x (2. Dianeal PD4 A03DA02 Baralgetas.1mg) (Z) rastvor za inj.A11EA01 (BR) B Complex. po potrebi parenteralno: 1 .10 sati rastvor se ispu{ta a postupak se ponavlja vi{e puta dnevno paralele CAPD. Jugoremedija (metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum) spazmolitik 422 tabl. Max.1.1mg)/5ml upotreba oralno .5mg + 10mg + 0.5 meseci: 120mg na 12 sati 6 meseci .2 tabl.25% glukoze + 1.3% glukoze + 1.20 minuta. posle 2 .1mg) supozitorija 5 x (1000mg + 10mg + 0.5% glukoze + 1.deca do 12 godina: 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.odrasli iznad 18 godina: 3 x 1 .2 tabl.5 . 2 inj. na 12 sati . Galenika tabl.deca 6 nedelja . tokom 3 . tokom 2 meseca (le~enje) granule: 5g dnevno rastvoreno u ~a{i vode J01EE01 (sulfametoksazol + trimetoprim) kombinovani sulfonamid 538 Bactrim. 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml Bactrim Roche. 54mg/kg dnevno paralele Trimosul B05DB.1mg) tabl. (SZ) Balance.5L (deca) tokom 5 .2 x 1 inj.

Torlak vakcina protiv tuberkuloze (`ive bakterije Bacillus Calmette .6CFU/ml) novoro|en~ad i deca do 1 godine: 0.16 x 106 jedinica formiranja kolonija . suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 . Max.4 x 50μg u svaku nozdrvu.6 .5g/5ml upotreba oralno . 400μg dnevno paralele Nasobec Registar lekova 2011 45 .2. 50 blistera po 10 x 500mg supozitorija 5 x 1000mg (SZ) rastvor za inj.05ml rekonstituisane vakcine intradermalno deca iznad 1 godine: 0.liofilizovana. 8 inhalacije (2000μg) dnevno deca iznad 4 godina: 2 x 1 inhalacija (250μg). 10 x 500mg tabl.3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0.5g im. Analgin Srbolek.1g sporo iv ili 1 .3 x 1000mg po potrebi paralele Analgin. 2 inhalacije (500μg) dnevno paralele Ecobec R01AD01 Beconase.N02BB02 Baralgin M. Max. Jugoremedija (metamizol natrijum) analgoantipiretik strana 607 tabl. 5g dnevno rektalno: 1 .1ml rekonstituisane vakcine intradermalno R03BA01 Becloforte. Max.2 inhalacije (250 . Hemofarm [abac (barijum sulfat) Rö kontrast 667 oralna/rektalna suspenzija (1g/ml) 200ml i 5L upotreba zavisno od vrste Rö snimanja: 50 . Novalgetol V08BA02 (Z) Barijum sulfat.odrasli iznad 18 godina: 1 .Guerin (Mycobacterium bov) 558 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. id 5 x 1mg/ml (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana ili 10 doza za decu iznad godinu dana i odrasle) upotreba 1mg (1.500μg).5 .500ml J07AN01 (Z) BCG vakcina. Glaxo Wellcome Francuska (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . GlaxoSmithKline Poljska (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos. im iv 5 x 2. Max.

(BR) Bekunis. ostaviti 20 min. ne koristiti du`e od 2 nedelje u kontinuitetu N05CF02 Belbien. Hemofarm (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. 20 x 20mg rastvor za inj.A11HA02 Bedoxin.100mg im ili iv. uve~e pred spavanje deca do 12 godina: ne preporu~uje se HA06AB. zatim za profilaksu 2 . ili 1 ka{i~ica ~aja rastvorena u ~a{i vode.05%) 15g upotreba lek se primenjuje najdu`e 2 . Galenika (piridoksin hlorid) vitamin strana 442 tabl. Belupo (betametazon) kortikosteroid 499 krem (0. Stilnox.8g plod aleksandrijske sene)/100g 17.6g upotreba: odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl. procediti i popiti uve~e pre spavanja. 20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Sanval.05%) 15g mast (0. suvi vodeni ekstrakt) biljni laksativ 668 Bekunis. Roha Arzneimittel ~aj instant 1 x (51. sc im iv 50 x 50mg/2ml upotreba odrasli .sideroblasti~na anemija: 100 .akutno trovanje izoniazidom: 1 . Zdravlje (list tinevelijske sene) biljni laksativ 668 biljni ~aj 80g (25mg/g) biljni ~aj.terapija neuropatije izazvane izonijazidom: 3 x 50mg .100mg oralno (piridoksin zavisne konvulzije) HA06AB (BR) (plod tinevelijske sene.premenstrualni sindrom: 50 .4g iv zatim 1g im na 30 minuta deca: 10 . filter kesica (25mg/g) 12 x 1g upotreba 1 ravnu ka{i~icu ~aja ili 1 filter kesicu preliti {oljom vru}e vode. Zolsana..50mg . Zonadin D07AC01 Beloderm.3g + 30. Roha Arzneimittel gastrorezistentna tabl.400mg dnevno podeljeno u vi{e doza .100mg dnevno .profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno . 45 i 100 x 20mg Bekunis.3 nedelje kontinuirano odrasli: na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto deca iznad 12 godina: 1 x dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto 46 Registar lekova 2011 .deficit vitamina B6: 3 x 20 .

500ij. 1 x 250ij. Belupo (betametazon + salicilna kiselina) dermatik 500 mast (0. 5 .4 x mazati bolno mesto u tankom sloju S01HA02 Benoxy 0. (strano telo locirano na povr{ini).05% + 0.5 min.D07CC01 Belogent.5mg + 20mg)/ml 50ml upotreba mast: 1 . 1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije faktora IX M02AX10 (BR) Bengay.2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Diprosalic B02BD09 (SZ) BeneFIX.5mg + 30mg)/g 30g rastvor za ko`u (0. Belupo (betametazon + gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0. Registar lekova 2011 47 . po potrebi jo{ 1 kap posle 1.10 x 1 kap na 30 .4%.60 sec. pre tonometrije ukapati 1 kap u konjunktivalnu kesu.1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju D07BC01 Belosalic. (duboko locirano strano telo) tonometrija: na 1 min.2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju losion: 1 .1%) 15g krem (0. Wyeth Pharma [panija (nonakog alfa) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Janssen-Cilag (metilsalicilat + mentol) lokalni antireumatik 595 krem (15% + 10%) 35g i 50g upotreba 3 . Unimed Pharma (oksibuprokain hlorid) lokalni anestetik za oftalmolo{ku primenu 658 kapi za o~i 1 x (4mg/ml) 10ml upotreba anestezija ro`nja~e i konjunktive pri va|enju stranog tela: 3 x 1 kap u roku 5 min.05% + 0.

3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto B02BD02 (SZ) Beriate P.30mg dnevno .20mg po potrebi ponoviti za 30 – 60 minuta .0. 500ij/5ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. im iv 10 x 10mg/2ml upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika oralno – odrasli .anksioznost: 3 x 2mg. Rhesonativ.40ij/kg u intervalu 2 . Octanate 48 Registar lekova 2011 . Bayer HealthCare (dekspantenol) epitelizant 496 mast (5%) 30g krem (5%) 30g upotreba 2 .odrasli: 10 . im 1 x 50μg i 250μg upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 50μg (do 12.deca: 0. Haemoctin SDH.N05BA01 Bensedin.2 . Rhophylac 300 D03AX03 (BR) Bepanthen. pani~ni ataci: 10mg.. antiseptik 496 krem (5% + 0. 5mg i 10mg rastvor za inj. u te`im slu~ajevima 15 .3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti po potrebi ponoviti za 30 . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . Koate DVI.0. 1 x 250ij/2.deca: 0.60 minuta intramuskularno (samo ako oralno ili iv nije mogu}e) .4 doze intravenski .status epilepticus. stepena krvarenja.12 . Galenika (diazepam) benzodiazepin strana 621 (Z) tabl./inf. konvulzije . Partobulin SDF.akutna anksioznost.dugotrajna profilaksa: 20 .3 dana paralele Emoclot.5%) 30g upotreba 2 .humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.nesanica: 5 .15mg uve~e . po potrebi ponoviti najranije za 4 sata paralele Apaurin.8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 100μg (od 13. nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 250μg paralele Immunorho. ITK Srbije (anti D (Rho) imunoglobulin . Diazepam J06BB01 (SZ) Beoglobin D.3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto D03AX.5ml. 30 x 2mg. nedelje gestacije). Bayer HealthCare (dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid) epitelizant. (BR) Bepanthen plus. CSL Behring (koagulacioni faktor VIII .humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj.

meka 15 i 30 x 300mg Berlithion 300 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf.4 x 1 . Octanine F B02BC. (SZ) Beriplast P Combi .4 dana paralele Aimafix.4 x dnevno Berodual N odrasli i deca iznad 3 godine: 3 . oralno ili parenteralno: 600mg dnevno paralele Thiogama 600 injekt. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.2 ampule sa 250ml fizioli{kog rastvora a daje tokom najmanje 30 min. Immunine.5mg + 0.B02BD04 (SZ) Berinin P 600. CSL Behring (koagulacioni faktor IX .021mg) 10ml upotreba Berodual odrasli i deca iznad 3 godine: 3 .05mg + 0. Berlin-Chemie (alfa lipoinska kiselina) terapija dijabeti~ke polineuropatije 446 Berlithion 300 (BR) kaps.8°C. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. meka 15 i 30 x 600mg Berlithion 600 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf. infuzija se priprema me{anjem 1 . CSL Behring lokalni hemostatik 452 (fibrinogen + koagulacioni faktor XIII .40ij/kg u intervalu 3 .25mg)/ml 20ml Berodual N. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. 5 x 600mg/24ml upotreba oralno se lek uzima 30 minuta pre jela./inf.dugotrajna terapija krvarenja: 20 .humani) hemostatik strana 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 5 x 300mg/12ml Berlithion 600 (BR) kaps.9mg)/1ml pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (270mg+180U+3000KIU+1500ij+17. ne zamrzavati doziranje zavisi od povr{ine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti uobi~ajeno doziranje: 1ml za pokrivanje 8cm2 povr{ine tkiva A16AX01 Berlithion.7mg)/3ml upotreba ~uvati na 2 . Haemonine.. Istituto de Angeli rastvor za inhalaciju (0. Thiogamma 600 oral R03AK03 (fenoterol bromid + ipratropijum bromid) antiastmatik 642 Berodual.Set. Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza x (0.humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid) pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (90mg+60U+1000KIU+500ij+5.2 sprej doze dnevno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 49 .

14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije paralele ANTIsept D.(BR) Betadine.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Flosin. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0. sc 15 x 0. Vestibo S01ED02 Betoptic S. Bayer Schering Pharma (interferon beta 1b . dozu duplirati na 2 nedelje do Max.2ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB02 Betaloc Zok.200mg ujutro stabilna sr~ana insuficijencija: 12. 200mg ujutro profilaksa migrene: 100 .humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Tamsol. 20 i 50 x 24mg upotreba terapija odr`avanja: 24 . Tamosin.5%) 1L R02AA15 rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml G01AX11 vagitorija 14 x 200mg upotreba rastvor za ko`u: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 . Alcon Couvreur (betaksolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i.48mg dnevno. suspenzija (2.4 sata.5 . aritmija: 100 .200mg ujutro G04CA02 Betamsal.5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 . Povidon jod L03AB08 (SZR) Betaferon.25mg ujutro.2 kapi u oko 50 Registar lekova 2011 . Tamsudil N07CA01 Betaserc. Hemofarm (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps. 50mg i 100mg upotreba tablete se mogu deliti. nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja. Alkaloid (povidon jod) strana antiseptik. Solvay Francuska (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl.100mg ujutro angina pektoris.25mg (8Mij)/1. Omsal. AstraZeneca Nema~ka (metoprolol tartarat) beta blokator 478 tabl. ne smeju se `vakati ni mrviti hipertenzija: 50 . sa produ`enim osloba|anjem 30 x 25mg. uz jelo paralele Urutal.4mg upotreba 1 x 0. Tamprost. dezinficijens 500 640 505 D08AG02 rastvor za ko`u (10%) 100ml i 1L rastvor za ko`u (7.

Niche Generics (bisoprolol) beta blokator 479 tabl. 30 x 5mg i 10mg upotreba 5 .A11EA01 Beviplex. Galenika (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP) vitamini strana 442 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj.2 inj. 40 x 300mg upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela. iv ili inf. Synthon Hispania film tabl.8mg/kg dnevno paralele Lesux N06DX02 (BR) (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 Bilobil. Krka kaps. Casodex A02BX05 Bicit HP.80mg uz obrok paralele Tanakan C07AB07 Bilokord.antiandrogen 579 Bicadex. Byol.10mg dnevno paralele Bisobel. deca: 1 inj. Medico Uno film tabl. 28 x 50mg Bicusan. Hemofarm (bizmut subcitrat) terapija ulkusa 420 film tabl. Bisoprolol. tvrda 20 i 60 x 80mg upotreba 1 . 5 x (40mg+4mg+8mg+4μg+10mg+100mg)/2ml upotreba odrasli: 1 . Krka kaps. 28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. L02BB03 (bikalutamid) citostatik . tvrda 20 i 60 x 40mg Bilobil forte.4 inj. dnevno im. 28 x 50mg Bicatlon.2 x 1 . tokom najmanje 2 godine paralele Calumid./inf. PharmaSwiss film tabl. im ili 1 .2 x 40 . Tensec Registar lekova 2011 51 . iv ili inf. terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 .

40 x 500mg upotreba 1 .16mg .12 godina) inhalaciono: 2 x 4ml (odrasli).1g paralele Vitamin C A06AB02 Bisacodyl Actavis. Nevotens A11GA01 (BR) Bio-C 500. Nini tabl. Istituto de Angeli oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml upotreba rastvor za inhalaciju se priprema sa fiziolo{kim rastvorom u odnosu 1 : 1 i odmah inhalira da se izbegne talo`enje oralno . Fidipharm (askorbinska kiselina) vitamin 442 oblo`ena tabl. Byol. pove}avati po 2.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Nebilet.esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . 30 x 5mg upotreba odrasli: 5 . 2 x 10 kapi (deca 2 . Ni Medic tabl.10mg dnevno paralele Bilokord. Tensec R05CB02 (bromheksin hlorid) mukolitik 646 Bisolvon.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2.5mg. 30 x 5mg upotreba odrasli .2 x dnevno 500mg . 2 x 1ml (deca 6 .5mg dnevno. Nebivolol Sandoz. 2 x 2ml (deca iznad 12 godina). Belupo tabl.6 godina) 52 Registar lekova 2011 .C07AB12 Binevol. 5mg i 10mg Bisoprolol. Delpharm Reims tabl. 30 x 2. Nebispes. 5mg i 10mg upotreba 5 . 3 x 4mg (6 . Balkanpharma (bisakodil) laksativ 426 gastrorezistentna tabl.deca: 3 x 2mg (2 .10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere deca iznad 2 godine: 5mg paralele Dulcolax.12 godina). 30 x 2. 20 x 8mg sirup (4mg/5ml) 200ml oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml Bisolvon.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 8 . Panlax C07AB07 (bisoprolol) beta blokator 479 Bisobel. 30 x 5mg Bisoprolol. PharmaSwiss (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl.5mg.6 godina).

do 3200mg dnevno parenteralno: 300mg dnevno sporom iv infuzijom. Forosa. 3 .parenteralno: 3mg (iv inj.M05BX03 Bivalos.antibiotik 571 pra{ak za rastvor za im iv inj.oralno: 150mg jednom mese~no osteoporoza .) jednom u tri meseca M05BA02 Bonefos. 1 x 15000ij upotreba doziranje je individualno zavisno od indikacije M05BA04 Bonap. razmu}eno u ~a{i vode 2g dnevno L01DC01 (SZ) Bleocin S.5 dana a najdu`e 10 dana Registar lekova 2011 53 . Roche film tabl.te{ka hiperkalcemija: 4mg jednokratno Bonviva osteoporoza . Sedron M05BA06 (ibandronska kiselina) bisfosfonat 598 Bondronat. tvrda 100 x 400mg film tabl. Roche film tabl.metastaze na kostima: 6mg na 3 .30 sec. 60 x 800mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. Hemofarm (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl. po potrebi pove}ati Max. ({pric) iv 1 x 3mg/3ml upotreba oralno lek se uzima 60 minuta pre prve hrane ili pi}a sa ~a{om vode. 1 x 150mg rastvor za inj. u uspravnom polo`aju u kome treba ostati jo{ 60 minuta Bondronat oralno . Fosamax.metastaze na kostima: 50mg dnevno parenteralno . 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss. tokom 15 . 28 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. Bayer Schering Pharma (klodronat dinatrijum) bisfosfonat 597 kaps. 1 i 5 x 6mg/6ml Bonviva. 1 x 2mg/2ml koncentrat za rastvor za inf. 5 x (60mg/ml) 5ml upotreba oralno (1 sat pre jela): 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze. Alendronat. Nippon Kayaku (bleomicin) citostatik . Alendronat ICP. Les Laboratories Servier (stroncijum ranelat) terapija postmenopauzalne osteoporoze strana 599 granule za oralnu suspenziju 28 x 2g upotreba lek se uzima izme|u obroka.4 nedelje .umerena hiperkalcemija: 2mg jednokratno ./inf.

4mg/kg deca 2 . terapiju zapo~eti {to ranije N05BA08 Bromazepam. sc im 1 x 100j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250j za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500j u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno.5mg i 3mg tabl. Max.150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Fostimon V03AB35 (SZ) Bridion.2%) 10ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Alphagan J05AB. tokom 28 dana G03GA04 (SZR) Bravelle.neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom: 2mg/kg S01EA05 Brimonal.6mg. Lexilium 54 Registar lekova 2011 . 10 x 150ij/1ml upotreba 75 . Berlin-Chemie (brivudin) antivirotik 549 tabl. Ferring Arzneimitell (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.18 godina .5 .. Brivuzost. 5 x 75ij/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom ili vekuronijumom: 2 . Unimed Pharma (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0. Max. 7 x 125mg upotreba herpes zoster (akutna faza): 125mg dnevno tokom 7 dana.M03AX01 (Z) Botox. 30 x 1.3 x 6 . Chiesi Farmaceutici (tobramicin) antibiotik 541 rastvor za inhalaciju 56 x 300mg/4ml upotreba deca iznad 6 godina i odrasli: 300mg inhalacijom na 12 sati. 20 x 6mg upotreba 3 x 1. Allergan (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans strana 596 pra{ak za rastvor za inj. Organon Holandija (sugamadeks) antidot za rekuronijum i vekuronijum 662 rastvor za inj.12mg. u te`im slu~ajevima 2 . Hemofarm (bromazepam) benzodiazepin 622 tabl. 60mg dnevno paralele Lexaurin. doza je 1000j J01GB01 (SZR) Bramitob. iv 10 x (100mg/ml) 2ml i 5ml upotreba odrasli iznad 18 godina .

30 x 2.deca 6 meseci . (timijan.5mg. (timijan. 2.deca 4 . Spedifen 594 Registar lekova 2011 55 . Max.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 . (BR) Bronchicum eliksir S.40mg dnevno HR05WA.3 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Caffetin menstrual.odrasli: 0.4 godine: 2 .25mg uve~e tokom 1-ve nedelje. te~ni ekstrakt) biljni mukolitik 668 Bronchicum pastile lozenga 20 x 100mg Bronchicum sirup S sirup (150mg/ml) 100ml upotreba sirup .5mg i 10mg upotreba uzima se uz jelo supresija laktacije: 2 x 2.8 .odrasli i deca iznad 12 godina: 5 x 2 . 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 2 ..6 x 2.6g dnevno podeljeno u vi{e doza. (BR) Bronchicum.5 doza (kao antipiretik).6 x 5ml deca 1 . Rapidol. Nattermann & CIE. A.3.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 10ml .5ml M01AE01 Brufen.2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) . 30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g upotreba uzima se posle jela oralno .3 lozenge nekoliko puta dnevno polako otapati u ustima HR05WA. A.12 godina: 5 .4 .1. Ibuprofen.4 godina: 3 x 5ml lozenge . 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) oblo`ena tabl.12 godina: 3 x 7. pove}avati do uobi~ajene doze odr`avanja 10 .5ml 1 . Galenika (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl. Nattermann & CIE. tokom 14 dana parkinsonizam: 1.te~ni ekstrakti) biljni mukolitik 668 oralni rastvor (50mg/g + 25mg/g) 130g upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 2 .N04BC01 G02CB01 Bromokriptin.. jagor~evina . Max. Zdravlje (bromokriptin) dopaminergik. inhibitor prolaktina strana 616 509 tabl.

4 nedelje pre prekida terapije N07BC01 § Buprenorfin Alkaloid. do 32mg dnevno .po~etna doza: 1 x 0. ponoviti za 7 . tokom 8 nedelja. Alkaloid (buprenorfin hlorid) opioidni analgetik 631 sublingvalna tabl.regulisanje i odr`avanje doziranja: po~etnu dozu postepeno pove}avati prema klini~kom efektu za svakog pacijenta pojedina~no.5mg. se otapa pod jezikom 5 . im iv 6 x 20mg/ml Buscopan. 2mg i 8mg upotreba tabl. 30 x 2. 7 i 28 x 0.redukcija doze i zavr{etak terapije: doza se postepeno redukuje na ni`u dozu kad se postigne zadovoljavaju}i period stabilizacije a kod pacijenata gde je to mogu}e terapija se prekida A03BB01 (hioscin butilbromid) spazmolitik 422 Buscopan.4mg . po potrebi vi{e puta dnevno P03AC01 (BR) Bubil.10mg dnevno paralele Bilokord. Dr Falk Pharma (budesonid) terapija Kronove bolesti strana 428 gastrorezistentna kaps.A07EA06 Budosan.3%) 60ml upotreba 2 x dnevno tokom 2 dana. koji nisu imali apstinencijalnu krizu. Bisobel. doze postepeno smanjivati tokom 2 .8 . Delpharm Reims oblo`ena tabl. Max. 20 x 10mg Buscopan.10 dana C07AB07 Byol.10 minuta . tvrda 100 x 3mg upotreba 3 x 3mg. Lek (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. treba da uzmu prvu dozu najmanje 6 sati posle poslednjeg uzetog opijata ili sa pojavom prvih znakova jake `elje . 5mg i 10mg upotreba 5 .4mg. Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj. Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba oralne i rektalne doze su iste oralno/rektalno: 1 . Bisoprolol.pacijenti zavisni od opijata.4 x 10 . Jugoremedija (piretrin) pedikulocid 635 {ampon (0.20mg parenteralno (akutni spazmi): 20mg. 30mg dnevno odrasli i adolescenti iznad 16 godina .pacijentima koji su na terapiji metadonom pre primene buprenorfina treba redukovati dozu metadona na Max. ponoviti posle ½ sata. Tensec 56 Registar lekova 2011 .

.

30 x (10mg + 10mg) upotreba 1 tabl. 6 tableta dnevno N02BE51 (BR) Caffetin.A11JB10 (BR) Ca C 1000 Sandoz. Max. 1200mg dnevno paralele Brufen. rastvoreno u ~a{i vode C10BX03 Caduet.2 tablete po potrebi. 50 blistera po 10 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 . Famar Francuska minerali i vitamini (kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat) strana 443 {ume}a tabl. M01AE01 (BR) Caffetin menstrual. Ibuprofen. 6 tableta dnevno R01BA52 (BR) Caffetin cold. 30 x (10mg + 5mg) film tabl. Alkaloid terapija nazeba (paracetamol + pseudoefedrin + dekstrometorfan bromid + askorbinska kiselina) 640 film tabl. Alkaloid (paracetamol + propifenazon + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl. 10 x (500mg + 30mg + 15mg + 60mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 tabl. 20 x (460mg + 50mg + 10mg) tabl.10ml dnevno (samo iv) 58 Registar lekova 2011 .7 godina: ½ tablete dnevno. im iv 5 x 1375mg/10ml upotreba odrasli: 1 . iv) deca: 5 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (kalcijum glubionat) terapija kalcijumom 443 rastvor za inj. rastvoreno u ~a{i vode deca 3 .6 sati. Spedifen A12AA02 (Z) Calcium Sandoz 10%.400mg na 4 .327g) upotreba odrasli i deca iznad 7 godina: 1 tableta dnevno. Max. 10 x 200mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 200 .3 x 10ml (im. Rapidol. Max. 10 x (1g + 1g + 0. Alkaloid (ibuprofen) analgetik 591 film tabl.2 tablete po potrebi. 50 blistera po 10 x (460mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 . 12 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) tabl. dnevno zavisno od indikacije N02BE51 (BR) Caffebol. Pfizer Manufacturing Deutschland (atorvastatin + amlodipin) hipolipemik 492 film tabl. Hemofarm (paracetamol + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl.

15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 .A12AA06 (BR) Calcium Sandoz Forte 500. 10 i 20 x (1132mg + 875mg) 500mg Ca2+ upotreba odrasli i deca: 500mg . Leucovorin Calcium. Ebewe Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj. najvi{e 6 puta dnevno N06AX11 Calixta. ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e 30mg dnevno.6ml upotreba 200ij (jedna doza) dnevno u jednu nozdrvu paralele Miacalcic A01AD11 (BR) Calgel. Mirzaten. zatim 12 . 30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja.1g dnevno (uobi~ajeno).4 x 50mg Registar lekova 2011 59 . 5 x 30mg/3ml i 50mg/5ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im. Tifona R06AA02 Calmaben./inf. 45mg dnevno paralele Mirtazapin. Remeron. Lisapharma (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 sprej za nos (200ij/80mcl) 1.1%) 10g upotreba po potrebi na 3 sata. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7mm). GlaxoSmithKline Poljska (lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid) odontologik 418 gel za desni 1 x (0. Belupo (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. izuzetno 2g dnevno (te{ki slu~ajevi deficita kod odraslih) V03AF03 (SZ) Calciumfolinat "Ebewe". iv inf) tokom 12 . iv.33% + 0. Famar Francuska (kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat) terapija kalcijumom strana 444 {ume}a tabl. Mirtazapin ODT Sandoz. Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 647 oblo`ena tabl.72 sata paralele Folcasin. Leucovorin Teva H05BA01 Calco. Remirta. po potrebi dozu pove}ati do Max. na mestu nicanja zuba. 10 i 30 x 50mg upotreba 3 .24 sata podeljeno u vi{e doza.

Irinotekan Sandoz. 1 x 50mg i 70mg upotreba invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana sporom iv inf tokom 1 sata. MSD Italija (kaspofungin acetat) antimikotik 548 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 30 x 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. Pfizer Australija (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 koncentrat za rastvor za inf. 84 x 333mg upotreba uzima se posle jela. Bicusan. Merck Sante (akamprosat kalcijum) terapija alkoholizma 631 gastrorezistentna tabl. u podne i uve~e) ispod 60kg: 666mg ujutro i po 333mg u podne i uve~e L01XX19 (SZ) Campto. zatim 50mg dnevno ezofagealna i orofagealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom iv inf tokom 1 sata 60 Registar lekova 2011 .90 minuta. Gedeon Richter (bikalutamid) citostatik .L02BB03 Calumid. Casodex N07BB03 (SZR) Campral.antiandrogen strana 579 film tabl. 30 i 90 x 50mg film tabl. svake 3 nedelje paralele Irinotecan PharmaSwiss. Irinotesin J02AX04 (SZ) Cancidas. tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex. preporu~ljivo godinu dana osobe iznad 60kg: 3 x 666mg (ujutro. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml i 300mg/15ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 . Bicatlon.

.(BR) (klotrimazol) strana antimikotik.1600mg dnevno podeljeno u 2 .2 x 400mg paralele Tegretol CR Registar lekova 2011 61 . 1 x 500mg Canesten 3.786g+7.73g) 2L i 2.1017g+15g)/L 2L i 2.5L CAPD 19 Stay safe rastvor 4 x (5.3 x dnevno mazati promene na ko`i pra{ak: 1 .50mikromola/L) epilepsija: 1 .2573g+0. postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 2 x 400mg).786g+7. KVP Pharma D01AC01 rastvor za ko`u (1%) 20ml D01AC01 upotreba vaginalne tabl. trihomonacid Canesten.5%)/L 2L i 2. Bayer HealthCare pra{ak za ko`u (1%) 30g Canesten 1.2573g+0. (SZ) CAPD. Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 CAPD 17 Stay safe rastvor 4 x (5. potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 x 400mg dijabetes insipidus centralis: 1 .1838g+0.2573g+0.847g+0.2 x dnevno posipati obolelo mesto.5g) 2L i 2.847g+0.12mg/L (20 . 3 x 200mg Canesten.2 x 200mg.5L upotreba rastvor zagrejan na 37°C infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara N03AF01 Carbamazepine retard.786g+7.1017g+42.786g+7. Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.847g+0.847g+0.5L CAPD 3 Stay safe rastvor 1 x (5.5L CAPD 2 Stay safe rastvor 1 x (5.847g+0. Remedica (karbamazepin) antiepileptik 611 tabl.3 doze apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 400mg neuralgija trigeminusa: 400mg dnevno (po~etno).: 200mg uve~e tokom 3 dana ili 500mg jednokratno vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri krem ili rastvor: 2 . po potrebi naizmeni~no sa kremom ili rastvorom paralele Kansen 494 504 504 494 504 494 B05DB.1838g+0.1838g+0.1017g+22.847g+0.5L CAPD 18 Stay safe rastvor 4 x (5. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .1017g+22.73g)/L 2L i 2.786g+7. Kern Pharma D01AC01 krem (1%) 20g G01AF02 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora Canesten.1017g+15g)/L 2L i 2.5L CAPD 4 Stay safe rastvor 1 x (5.786g+7.1017g+42. postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 . Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.3 x 400mg akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 .

Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. Monogrel. 30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom.100mg dnevno analgoantipiretik . Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. Sandoz Private Limited Indija (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl.odrasli: 400mg/m2 jednom dnevno iv infuzijom. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml upotreba monoterapija . ponavljati na 4 nedelje paralele Paraplatin (BR) B01AC06 (acetilsalicilna kiselina) 450 Cardiopirin. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8.alkiliraju}i agens strana 572 Carboplasin. 30 i 100 x 300mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 50 . Plavix. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin-Teva. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. 30 i 100 x 50mg gastrorezistentna tabl. Lannacher Heilmittel inhibitor agregacije trombocita gastrorezistentna tabl.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . 45ml i 60ml Carboplatin. Lannacher Heilmittel analgoantipiretik gastrorezistentna tabl.6 sati. Andol. Klopidogrel.L01XA02 (SZ) (karboplatin) citostatik . Zyllt 62 Registar lekova 2011 . 30. Clopigal. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin "Ebewe". Aspirin protect B01AC04 Cardogrel. Max. Klogrel. Aspirin. Anbol. 1 x (10mg/ml) 5ml. Kerberan. 50 i 100 x 100mg N02BA01 Cardiopirin forte. 15ml. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. Andol 100.900mg na 4 . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf.

5g i 12. 2 x 25 .5mg. Max.5mg)/g 8. Max.5mg i 25mg Carvedilol Sandoz. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. Pliva Hrvatska film tabl. Karvileks. Milenol L02BB03 Casodex. 12.25 (2 nedelje).5g upotreba za lokalnu anesteziju kod kateterizacije i cistoskopije N06BX18 (vinpocetin) cerebralni vazodilatator 627 Cavinton.5mg po~etno.10mg Registar lekova 2011 63 .antiandrogen 579 film tabl. 28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. Dilatrend. tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex.C07AG02 (karvedilol) beta blokator strana 480 Carvedigamma. zatim 2 x 25mg. 12.25mg film tabl. Max.125mg (2 nedelje). Bicatlon. nastaviti sa 2 x 12.50mg paralele Coryol.25mg.25mg. AstraZeneca UK (bikalutamid) citostatik .5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12. Artesan Pharma film tabl. Gedeon Richter tabl.5mg po~etno. 30 i 100 x 6. zatim 2 x 6. Gedeon Richter tabl.125mg. Bicusan. zatim 25mg dnevno.5mg i 25mg Carvetrend. Pharmazeutische Fabrik Montavit (lidokain + hlorheksidin) lokalni anestetik 604 gel sa aplikatorom 25 x (20mg + 0. 30 x 6. 30 i 50 x 12. 6. Calumid N01BB52 (Z) Cathejell. 50 x 5mg Cavinton forte. Lek film tabl. 28 x 3. 50mg dnevno angina pektoris: 12. 30 x 10mg upotreba 3 x 5 .

5 x dnevno naneti na obolelo mesto J01DC04 (cefaklor) cefalosporin 536 Cefaclor. Max. Hemofarm kaps. S.m.F. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor Alkaloid. Labilex.m. te~ni ekstrakt) biljni lek za ekcem 672 mast (10%) 25g upotreba 3 .2 g dnevno. tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 . Ceftriaxom-MIP. Longaceph. Max.3 tabl. 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . PharmaSwiss (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Nini kaps.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Alkaloid kaps. Lendacin. Max. Max. 125mg na 8 sati.A. Rocephin (BR) Cefabene. 9mg/kg dnevno (preko 5kg t.I. Max. Max. 1g dnevno (1 ./inf. tvrda 5 x 400mg pra{ak za oralnu suspenziju (36mg/ml) 30ml i (36mg/ml) 60ml upotreba odrasli: 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati deca: 45mg dnevno (do 5kg t. podeljeno u 3 doze ili 62. odoj~ad i deca do 12 godina: 20 .40mg/kg dnevno. 50mg/kg dnevno paralele Azaran.I.). Cefak (stabljike razvodnika.5mg na 8 sati. 2g na 12 sati iv inf. Cefak (D1 Turnera diffusa (Damiana)) homeopatski lek za seksualnu slabost 674 tabl. 1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Alfacet HG03WA.) J01DD04 (SZ) 3cef. (ceftibuten) cefalosporin strana 536 kaps. Ceftriakson. (BR) Cefagil. 4g dnevno deca: 20 . 2g dnevno neonatusi: Max.5 godina).S. dnevno 64 Registar lekova 2011 .J01DD14 Cedax. 100 x 25mg upotreba 1 ..500mg na 8 sati. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor. 250mg na 8 sati.P. 1g dnevno (1 .12 meseci).

3 tabl deca ispod 6 godina: 1/2 doze za odrasle 6 . tvrda 16 x 500mg Cefalexin Alkaloid. Alkaloid kaps.12 godina: 2/3 doze za odrasle HN05CM.Vitex agnus castus) 669 kaps. (BR) Cefan. Cefak (suvi ekstrakt rizoma Cimicifuge) biljni lek za klimakteri~ne tegobe strana 672 kaps. Cefak (suvi ekstrakt korena valerijane) biljni anksiolitik 669 oblo`ena tabl. 100 x 250mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 3 x 1 . Cefak biljni lek za menstrualne tegobe (suvi ekstrakt ploda konopljike ..(BR) Cefakliman. ili kaps. podeljeno u 2 . pre spavanja (BR) Cefanorm. tvrda 50 x 2. 30 x 4 mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . Hemofarm kaps.12 sati. Max. Remedica kaps.50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. ili kaps. najvi{e 3 meseca J01DB01 (cefaleksin) cefalosporin 535 Cefaleksin. Cefak (D4 Calotropis gigantea (Madar)) homeopatski lek za smanjenje apetita 674 tabl. tokom 3 menstrualna ciklusa Registar lekova 2011 65 . 6g dnevno deca: 25 . tvrda 30 x 4mg upotreba 1 kaps.675mg upotreba 2 x 1 kaps. tvrda 16 x 250mg i 500mg Cefalexin. 4g dnevno paralele Palitrex (BR) Cefamadar.2 tabl.nesanica: 1 .uznemirenost: 3 x 1 tabl. . tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 .35mg kaps. 20 i 50 x 441. Srbolek kaps.3 doze. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml Cefaleksin. dnevno (uvek u isto vreme). Max.

uobi~ajeno: 1 . Hemofarm (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj. 1 i 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .10 dana .200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 .12 sati./inf. 1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg . Max.12 sati./inf.4 doze deca: 100 ./inf. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 .nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Maxicef J01DD01 (SZR) Cefotaksim.12 godina: 30 .2g na 8 .12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 . Max. Zdravlje (cefotaksim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 10 x 2g upotreba odrasli: 500mg .J01DB04 (Z) Cefazolin-MIP.150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 .80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2g na 12 sati. 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .2 g dnevno./inf. Longaceph. Max./inf. 1 i 10 x 1g i 2g pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. sanofi aventis (cefpirom) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za iv inj. 4g dnevno J01DD02 (Z) Ceftazidim Sandoz. Azaran.60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca . 1 i 5 x 1g i 2g Ceftriaxon-MIP. Rocephin 66 Registar lekova 2011 . 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 . 50mg/kg dnevno paralele 3cef.1g na 6 . 100mg/kg dnevno paralele Galecef.100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. Chephasaar (cefazolin) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.2g na 8 . Labilex. Max. Max. Max.4 doze paralele Tolycar J01DE02 (SZR) Cefrom. Chephasaar pra{ak za rastvor za inj. Max. 6g dnevno paralele Forcas J01DD04 (SZR) (ceftriakson) cefalosporin 536 Ceftriakson. Zdravlje pra{ak za rastvor za im iv inj.4 doze. Primaceph J01DE01 (SZ) Cefim. 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 ./inf. Sandoz (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Lendacin. 2g dnevno neonatusi: Max.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 .2g na 12 sati tokom 7 . 1 x 500mg i 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 .

Bristol Myers Squibb (cefprozil) cefalosporin 536 film tabl.J01DC02 (SZR) Cefuroxim-MIP. 10 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg . Mycophenolate Mofetil Medico Uno. Nilacef.12 godina: 20mg/kg dnevno (uobi~ajeno). Roche (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 kaps. 500mg na 12 sati (akutna egzacerbacija hroni~nog bronhitisa) deca 6 meseci .100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 7.8 sati) paralele Aksef. 10 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba terapija uobi~ajeno traje 10 dana odrasli: 500mg na 24 sata (uobi~ajeno). Chephasaar (cefuroksim) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.5g paralele Micolat. Genzyme (imigluceraza) terapija Gau~erove bolesti 445 pra{ak za rastvor za inf. Pfizer Deutschland (maravirok) terapija HIV infekcije 554 film tabl. Myfortic J05AX09 (SZR) Celsentri.2 x 200mg maksimalna dnevna doza: 400mg L04AA06 (SZR) CellCept. 4 x 500mg upotreba CellCept primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima profilaksa odbacivanja organa: 2 x 1g (inicijalnu dozu dati 24 sata po transplataciji) suzbijanje zapo~etog odbacivanja transplantata: 2 x 1. Xorimax J01DC10 Cefzil.5 .5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . varira od 2. Ceroxim./inf. Xorim.15mg/kg na 12 sati (otitis medija) M01AH01 Celebrex. 150 x 500mg pra{ak za rastvor za inf. 60 x 150mg i 300mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 300mg A16AB02 (SZ) Cerezyme.1. tvrda 300 x 250mg film tabl.5ij/kg 3 x nedeljno do 60ij/kg na dve nedelje Registar lekova 2011 67 . 1 x 200ij i 400ij upotreba doza je individualna zavisno od te`ine bolesti. tvrda 10 x 200mg upotreba osteoartritis: 200mg dnevno reumatoidni artritis: 1 .4 doze (na 6 . Pfizer Deutschland (celekoksib) nesteroidni antireumatik 592 kaps.

Xorim.5ml upotreba po 0. Xorimax N05CD02 Cerson.uobi~ajeno: 250 .75mg odmah posle transplantacije bubrega ili srca. Belupo (nitrazepam) hipnotik 622 tabl.75mg i 1mg tabl. 60 x 0.25mg. 20 x 10mg Cetirizin.5ml nultog. 18) rekombinantna) virusa 563 suspenzija za inj. za oralnu suspenziju 60 x 0. koristi se u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima J07BM02 (Z) Cervarix. Medico Uno (cefuroksim) cefalosporin strana 535 tabl. 0.5mg. 10 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . 0.6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Letizen 68 Registar lekova 2011 . Dicef. 10 x 5mg upotreba nesanica .urinarne infekcije: 125 . Ni Medic film tabl.250mg na 12 sati .10mg pre spavanja paralele Nipam L04AA18 (SZR) Certican.1mg i 0.Lajmska bolest: 500mg na 12 sati tokom 20 dana deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef. Nilacef. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv humanog papiloma (vakcina za humani papiloma virus (tipovi 16. Slaviamed film tabl.J01DC02 Ceroxim. Cefuroxim-MIP.500mg na 12 sati . prvog i {estog meseca R06AE07 (cetirizin hlorid) antihistaminik 648 Cetirizin.25mg upotreba odrasli: 2 x dnevno 0. Novartis Pharma Stein [vajcarska (everolimus) imunosupresiv 585 tabl.odrasli: 5 . 20 x 10mg sirup (5mg/5ml) 200ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 . ({pric) im 1 x (20μg + 20μg)/0.

sc 1 x 0.5mg/ml) 10ml. (11 x 0.5mg + 14 x 1mg) film tabl. 2 x 1mg 11 nedelja. a zatim u re|im intervalima paralele Hloramfenikol Alkaloid.2 nedelje mo`e se pu{iti 1 x 500μg prva 3 dana.5mg/ml) 10ml upotreba doza zavisna od vrste anestezije S01AA01 Chloramphenicol.25mg/1ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. ako je dovoljno tokom ovih 11 nedelja doza se mo`e smanjiti na 2 x 500μg N01BB10 (SZ) Chirocaine. Krka (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl. 28 i 56 x 1mg upotreba samo u po~etku primene leka tokm 1 . 10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Xyzal N07BA03 Champix. Abbott (levobupivakain) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. 2 x 500μg slede}a 4 dana. sc 1 x 3mg/3ml upotreba za asistiranu reproduktivnu metodu R06AE09 Cezera. 10 x (2.H01CC02 (Z) Cetrotide. Hloramkol Registar lekova 2011 69 . (5mg/ml) 10ml i (7. Galenika (hloramfenikol) antibiotik 652 mast za o~i (1%) 5g upotreba mast nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. Pfizer Deutschland (vareniklin) terapija odvikavanja od pu{enja 630 film tabl. Merck Serono (cetrorelix) inhibitor gonadotropina strana 526 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.

1 sat pre jela G04BE08 Cialis.20mg. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Max. zavisno od indikacije. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.C10AA01 Cholipam. Simva Sandoz. podeljeno u 2 doze paralele Ciprinol. Simvabel. Sandimmun Neoral J01MA02 Cifran. 2 i 4 x 20mg upotreba 10 . 24 x 100000Aj upotreba odrasli: 3 x 2 tabl. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). izuzetno: 7. 1 sat pre jela deca 5 . prilago|eno koncentraciji leka u krvi Pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rabla`iti mlekom ili vo}nim sokom u staklenoj posudi.. 20 x 10mg i 20mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). Galenika (tripsin. kombinacija) digestivni enzimi 466 gastrorezistentna tabl. Citeral. 80mg uve~e odjednom paralele Hollesta. Simvax. 50mg i 100mg oralne kapi. 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti. Marocen 70 Registar lekova 2011 . 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. Simvastatin ICP. Simvor. Ciprofloxacin. Zocor B06AA. Simvastatin. Hemofarm (simvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl. 10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 250 .12 godina : 3 x 1 tabl. Ciprofloksacin.15mg/kg dnevno. paralele Sandimmun. Vasilip. 4 x 10mg film tabl. jedna doza dnevno L04AA01 (SZR) Cicloral. rastvor (100mg/ml) 50ml upotreba doziranje je individualno. Medico Uno (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 film tabl. Salutas Pharma (ciklosporin A) imunosupresiv 583 kaps. meka 50 x 25mg.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije deci se ne preporu~uje.5 . Ciprocinal. (BR) Chymoral. Eli Lilly (tadalafil) terapija erektivne disfunkcije 520 film tabl.

Prilazid plus N07CA02 (cinarizin) terapija vertiga 632 Cinarizin. 12 tabl. deca: 1 tabl. dnevno u akutnoj fazi. Zobox C09BA08 Cilazapril 5 plus. u akutnoj fazi. Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. 6 tabl. dnevno (2 .5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) uveitis: 1 .5%) 5ml kapi za o~i (1%) 5ml upotreba za postizanje midrijaze i cikloplegije: 1 .2 kapi 0. Max. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D3 Cinabaris + D1 Echinacea + D3 kalijum dihromat + D2 Hydrastis) sinuzitis 674 tabl.5% rastvora nekoliko puta dnevno C09AA08 Cilazapril. Jugoremedija tabl. Registar lekova 2011 71 . 2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Stugeron forte (BR) Cinnabsin. 100 x (25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. najbolje ujutro) paralele Inhibace plus. Prilazid. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. (vestibularni poreme}aji). 30 x 2. 45 i 50 x 75mg upotreba 3 x 1 tableta (oboljenja perifernih krvnih sudova).12 godina). Alkaloid tabl. 50 x 75mg Cinedil.2 kapi 0.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme.6 godina) ili 8 tabl.S01FA04 Ciklopen. dnevno (6 . se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl. na 2 sata.5mg. Hemofarm (ciklopentolat hlorid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0. Max.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 . 30 x (5mg + 12.2. na sat. ½ tabl. 3 x ½ tabl. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. 5mg dnevno paralele Inhibace.

Remedica film tabl. 500mg i 750mg Ciprocinal. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) paralele Cifran. po potrebi pove}ati do Max.N06AB10 Cipralex. Citeral.1 sata deci se ne preporu~uje. 20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana.parenteralno: 100 – 400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ . anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani). Jugoremedija film tabl. opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg. Krka film tabl.15mg/kg dnevno. 10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli . Marocen N05CH01 Circadin. izuzetno . 28 i 50 x 10mg upotreba tablete se mogu deliti. Zdravlje film tabl.5 . sa produ`enim osloba|anjem 21 x 2mg upotreba 2mg uve~e 1 – 2 sata pre spavanja 72 Registar lekova 2011 .parenteralno: 5 – 10mg/kg dnevno. Catalent Nema~ka Circadin. 20mg dnevno paralele Esram J01MA02 (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 Ciprinol. podeljeno u 2 doze . Srbolek film tabl. 10 x 250mg i 500mg (SZ) rastvor za inf. 5 x 100mg/50ml Ciprofloksacin. 20. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin. Zdravlje film tabl. 10 x 250mg. nezavisno od hrane depresija. uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloxacin. 14. Max. Lundbeck (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl.oralno: 7. Swissco Services (melatonin) hipnotik 623 tabl. zatim 10mg dnevno. 10 i 20 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin.oralno: 250 .750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije .

4 x 10mg tokom 6 nedelja ili du`e (smanjen gastri~ki motilitet. 1 x (0. 50 i 100 x 10mg. 3 x 10mg tokom 4 nedelje (dispepsija) L01XA01 (SZ) (cisplatin) citostatik . zatim.30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Starcitin. 20mg i 40mg Citalopram Sandoz.odrasli i deca: 50 . tokom 5 dana na 3 . doza odr`avanja 20mg uve~e ili 2 x 10mg (gastroezofagusna refluksna bolest). Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. 5 x (1mg/ml) 10ml koncentrat za rastvor za inf. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. Timopram. Zdravlje (cisaprid) gastrokinetik strana 423 tabl.4 nedelje paralele Platinex. 1 x (0.5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin PharmaSwiss. 30 x 5mg i 10mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Zyloram Registar lekova 2011 73 . Zdravlje film tabl.alkiliraju}i agens 572 Cisplatin. 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. 20 x 10mg. Sinplatin N06AB04 (citalopram) antidepresiv 624 Citalex.5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba monoterapija . 3 .100mg/m2 dnevno. 1 x (0. Salutas Pharma film tabl.5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin-Teva. 20. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Platosin. jednom na 3 . 1 x (1mg/ml) 50ml Cisplatin "Ebewe".4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf.A03FA02 Cisap. zatim 20 .4 x 10mg tokom 12 nedelja.

keratitis. 14 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250mg na 12 sati. od ter}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran. 5 x 100mg/10ml upotreba oralno se uzima pre jela sistemski .12 godina (ispod 30kg): 5mg dnevno paralele Actalor. Ciprofloksacin.2 kapi na 2 sata prva 2 dana. do 14 dana (te{ke infekcije) paralele Clarexid. Fromilid uno. najdu`e 10 dana R06AX13 Claritine.3%) 5ml J01MA02 film tabl. Pressing 74 Registar lekova 2011 . Schering-Plough Labo.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno 100 . Alkaloid Beograd (ciprofloksacin) S01AX13 kapi za o~i (0. Ciprocinal.odrasli: 250 . Lekoklar XL.15mg/kg dnevno. Klacid IV. izuzetno: 7.deci se ne preporu~uje. ulkus korneje: 1 . 10 x 500mg (Z) koncentrat za rastvor za inf. Lekoklar. Loratadin. Fromilid. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. podeljeno u 2 doze (oralno) 5 . Belgija (loratadin + pseudoefedrin sulfat) terapija rinitisa 639 tabl. Ciprinol. sa produ`enim osloba|anjem 10 x (5mg + 120mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 tabl. Pliva Hrvatska (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl.. Belgija (loratadin) antihistaminik 648 tabl.400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ . zatim na 4 sata slede}ih 5 dana . Marocen J01FA09 Clarexid. Zymbaktar R01BA52 Clarinase.konjunktivitis. Klerimed. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat. 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 .Citeral.2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.1 sata . Ciprofloxacin.10mg/kg dnevno. Flonidan. 10 x 250mg strana hinolonski antibiotik 653 542 film tabl. Klacid. Schering-Plough Labo. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno . blefaritis: 1 .5 . Klacid MR.

odrasli: 0.2g tokom 60 minuta) .40mg/kg dnevno podeljeno u 3 . sanofi aventis (enoksaparin natrijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj.8mg/12.6ml.Xa/0. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + ciproteron acetat) hormoni 518 21 oblo`ena tabl. 12 i 30 x 300mg film tabl. 4000ij anti .4000ij (sc) tokom 7 .4 doze paralele Klindamicin Registar lekova 2011 75 .novoro|en~ad iznad 30 dana: 15 . 3 .7 godina: 300 000 . 5 x 600mg/4ml upotreba oralno: 150 .Xa/ml) 3ml upotreba ne sme se primenjivati intramuskularno duboke venske tromboze: 1 x 2000 .2 Mij na 8 sati deca do 3 godine: 150 000 . (bo~ica) sc iv 1 x (10000ij anti . 6. 8000ij anti . ne treba da pre|e 600mg.B01AB05 (SZ) Clexane. 100ij/kg (sc) na 12 sati.: bele 11 x (2mg + 0) ru`i~aste 10 x (2mg + 1mg) upotreba 1 tabl.300mg.10 dana (profilaksa). 12 i 30 x 600mg (Z) rastvor za im inj. tokom najmanje 2 a najvi{e 8 dana J01CE02 Cliacil.4 doze.6 . ({pric) sc iv 2 i 10 x 2000ij anti .Xa/0./inf.2.300 000ij na 8 sati 3 . 6. neozle|enu ko`u.2ml. a svaki slede}i flaster treba da bude na novoj povr{ini ko`e G03HB01 Climen. Jugoremedija (fenoksimetilpenicilin kalijum) penicilin 534 tabl. izuzetno 450mg na 6 sati (odrasli).7g dnevno podeljeno u 2 .Xa/0. Bayer Schering Pharma (estradiol) estrogen 513 transdermalni flaster 4 x 3.Xa/ml rastvor za inj. (pojedina~na im inj. posle 21-og dana pauza 7 dana J01FF01 Clindamycin-MIP.8ml. od petog dana menstrualnog ciklusa.Xa/0.4ml. 6000ij anti .6mg/kg na 6 sati (deca) parenteralno . na 12 sati. 10000ij anti .5cm2 (50μg/24 sata) upotreba 1 x nedeljno flaster lepiti na suvu. 20 x 600 000ij i 1. a iv infuzija 1.2Mij pra{ak za oralnu suspenziju (300 000ij/5ml) 150ml upotreba uzima se 30 minuta pre jela odrasli i deca iznad 7 godina: 1.deca: 15 .20mg/kg dnevno podeljeno u 3 – 4 doze . dnevno. tokom 10 dana (terapija) nestabilna angina pektoris. Chephasaar (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 film tabl. infarkt miokarda bez Q talasa: 100ij/kg (sc).600 00ij na 8 sati G03CA03 Climara.

Galenika (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. Lundbeck Clopixol Depot. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. a tretman ne sme trajati du`e od 2 nedelje Clopixol Depot: duboko im 200 . Max. Lundbeck film tabl. 28 i 56 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Abbott (reviparin natrijum) antikoagulans 449 rastvor za inj. Hemofarm (klindamicin) antibiotik strana 501 gel sa liposomima (1%) 20g upotreba ujutro i uve~e naneti tanak sloj gela na akne B01AB08 (SZR) Clivarin.600mg. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.3 dana. im 5 x 50mg/ml rastvor za inj.9ml upotreba 1432ij (kod malog tromboembolijskog rizika) ili 3436ij (kod velikog tromboembolijskog rizika) u razmacima od 24 sata B01AC04 Clopigal. po potrebi dozu ponoviti za 2 . Plavix. Monogrel. na 1 . 50 x 10mg film tabl. doza odr`avanja 20 . im 10 x 200mg/ml upotreba Clopixol: 20 . ({pric) sc 10 x 3436ij/0. Kerberan.3 dana za 10 20mg. podeljeno u vi{e doza. Max. Lundbeck rastvor za inj.25ml rastvor za inj. po potrebi pove}avati na 2 . 600mg nedeljno 76 Registar lekova 2011 . 150mg dnevno Clopixol Acuphase: duboko im 50 . Zyllt N05AF05 (zuklopentiksol) antipsihotik 619 Clopixol.6ml rastvor za inj.150mg. Klogrel. Klopidogrel. ukupna kumulativna doza ne sme biti ve}a od 400mg.50mg najbolje odjednom uve~e. 50 x 25mg (SZ) (Z) Clopixol Acuphase.4 nedelje.30mg dnevno. ({pric) sc 10 x 5153ij/0. ({pric) sc 10 x 1432ij/0.D10AF01 Clindasome. Cardogrel.

50mg dnevno do 300mg dnevno. Max.3 nedelje za 25 .6 sati ili 4 x 2 tabl.5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (paracetamol + kofein + fenilefrin) terapija nazeba 640 film tabl.5mg).5 .N05AH02 (klozapin) antipsihotik strana 619 Clozapin Sandoz. dnevno nezavisno od jela R01BA53 (BR) Coldrex.12 godina: ½ . Salutas Pharma tabl.5mg upotreba 3 x 12. GlaxoSmithKline Irska Coldrex. 4 tablete dnevno R01BA53 (BR) Coldrex Caplets. 50 x 100mg upotreba po~etna doza: 1 . Novartis Farma Italija (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl. 30 x 12. 50 x 25mg. Les Laboratories Servier (tianeptin natrijum) antidepresiv 626 oblo`ena tabl. podeljeno u vi{e doza te{ke psihoze: 200 . HBM Pharma terapija nazeba 640 (paracetamol + fenilefrin hlorid + kofein + terpin hidrat + askorbinska kiselina) tabl. 50mg i 100mg Clozapine. na 4 . 8 tableta dnevno deca 6 . 16 x (500mg + 25mg + 5mg) upotreba 4 x 2 tabl.6 sati.2 tabl.5mg C09DA03 Co-Diovan. Max.25mg.450mg. Max.5mg) film tabl.. Registar lekova 2011 77 . Novartis Pharma Stein [vajcarska Co-Diovan.1 tabl. na 4 . Nobel Ilac (irbesartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl. 28 x (80mg + 12. Remedica tabl. 28 x (150mg + 12. 28 x (300mg + 12. 900mg dnevno paralele Leponex N06AX14 Coaxil. po potrebi pove}avati tokom 2 .5mg) upotreba 1 tabl.2 x 12. (160mg + 12. 12 i 24 x (500mg + 5mg + 25mg + 20mg + 30mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . dnevno paralele Valsacombi C09DA04 Co Irda.

tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 60 x 200mg upotreba 2 x 200mg na 20 minuta pre jela paralele Rudakol J05AR01 (SZR) Combivir. Max.6 sati. Max. benzerazid): 200mg uz svaku dozu levodope sa karbidopom i/ili benzerazidom. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin + zidovudin) terapija HIV infekcije 553 film tabl.24g)/L 1000ml (276mOsm/L) upotreba 30 .45ml/kg dnevno (2. SmithKline Beecham [panija (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba strana 640 Coldrex HotRem Blackcurrant pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem Lemon pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem med i limun pra{ak za oralni rastvor 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex Junior HotRem pra{ak za oralni rastvor 10 x (300mg + 5mg + 20mg)/3g upotreba pra{ak se pre upotrebe razmuti u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 4 . Braun (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) nadoknada te~nosti i elektrolita 463 rastvor za inf. prose~no 60 kapi/min. Novartis Pharmaceuticals UK (entakapon) antiparkinsonik 617 film tabl.4g+0. B.24g)/L 500ml (276mOsm/L) rastvor za inf. Solvay Holandija Colospa retard. 2 x ½ tabl. ujutro i 1 tabl. (6g+0.27g+5. (Max. Max 6 pra{kova dnevno paralele Influrex A03AA04 Colospa retard.30kg). 4 pra{ka dnevno deca iznad 6 godina (Coldrex Junior Hotrem): 1 pra{ak na 4 sata. 2000mg dnevno 78 Registar lekova 2011 . 180 kapi/min. deca: ½ tabl. u urgentnim stanjima) paralele Hartmanov rastvor N04BX02 Comtan. (6g+0.21kg) B05BB01 (Z) Compound sodium lactate. Glaxo Wellcome Velika Britanija Combivir.R01BA53 (BR) Coldrex HotRem.27g+5.4g+0. (14 . 30 x 200mg upotreba primenjuje se isklju~ivo u kombinaciji sa levodopom i inhibitorima DOPA dekarboksilaze (karbidopa. uve~e (21 .5L). Solvay Francuska (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 kaps. 60 x (150mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 30kg: 2 x 1 tabl.

vi{e puta dnevno A02BC02 (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 Controloc.N06BA04 § Concerta. Panrazol.. Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. Janssen Pharmaceutica (metilfenidat) psihostimulans strana 627 tabl. Gilead Sciences gastrorezistentna tabl. iv 1 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. (BR) Contractubex. Merz Pharmaceuticals (heparin natrijum + alantoin + te~ni ekstrakt crnog luka) terapija o`iljaka 502 gel 20g (5000ij + 1g + 10g)/100g upotreba tanak sloj gela blago utrljati u ko`u ili o`iljno tkivo. 5mg i 10mg upotreba stabilna hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funkcijom: 2.10mg dnevno D11AX. 54mg dnevno C07AB07 Concor. Max.refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje parenteralno: 40mg dnevno intravenskom injekcijom tokom 2 . samo u slu~ajevima kad oralna primena nije mogu}a paralele Nolpaza. Pulcet Registar lekova 2011 79 . 14 x 40mg Controloc. Nycomed gastrorezistentna tabl. 30 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija i angina pektoris: 5 .ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). ili 4 nedelja (ulkus `eluca) . Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl.5 . 14 i 28 x 20mg gastrorezistentna tabl.10mg dnevno C07AB07 Concor Cor. 30 x 18mg i 36mg upotreba odrasli: ne primenjuje se deca iznad 6 godina i adolescenti: Concerta se uzima samo ujutro. 14 x 40mg (Z) pra{ak za rastvor za inj. doza je individualna. 30 x 2.15 minuta.5mg. i uzima se 30 minuta pre doru~ka oralno .

pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje.625mg) tabl.16 godina: 0. Servier Ireland (ivabradin) antianginalgik 471 film tabl.2 nedelje.4 nedelje pove}ati na 2 x 7. Teva Pharmaceutical (glatiramer acetat) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj. ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) . zatim pove}avati za 25 . Max. podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa .deca 6 . po potrebi za 3 . dnevno paralele Prexanil Combi. 30 i 90 x (2mg + 0.interferonom ili peg interferonom alfa paralele Rebetol C09BA04 Co Prenessa. 42 i 168 x 200mg upotreba 1000 . 30 i 90 x (4mg + 1.50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Tiramat. 100mg i 200mg upotreba epilepsija .1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno). Les Laboratories Servier Coraxan. 15mg/kg/dan profilaksa migrene . ({pric) sc 28 x 20mg/ml upotreba 20mg dnevno J05AB04 (SZR) Copegus. 56 x 5mg i 7.5mg 80 Registar lekova 2011 . 50mg.odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno).odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno).1200mg dnevno.50mg dnevno. Krka (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 tabl. 400mg dnevno (monoterapija).5 . dozu pove}avati za 0.5mg upotreba 2 x 5mg (po~etno).1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 .25mg) upotreba 1 tabl.N03AX11 Convol. Actavis Island (topiramat) antiepileptik strana 613 film tabl. Topactal.2 nedelje. Topamax L03AX13 Copaxone. podeljeno u 2 doze tokm 1 . 2 x 25 . Roche (ribavirin) antivirotik 549 film tabl.5 . Prexanil Combi LD C01EB17 Coraxan. 28 x 25mg. Max.

sanofi aventis (amjodaron hlorid) antiaritmik strana 469 tabl.2g dnevno (odrasli) paralele Amiodaron. (odrasli) ili tokom 2 . Max. 20 x 20mg upotreba angina pektoris: 40 .5 x dnevno u konjunktivalnu kesu C01DA08 Cornilat.240mg dnevno podeljeno u 2 . Max.C01BD01 Cordarone. Isosorb retard C08DB01 Cortiazem retard. zatim smanjiti na 1 .5g upotreba mast se nanosi na unutra{nju stranu kapaka svaka 3 .4 sata Registar lekova 2011 81 . 28 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno. iv 6 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje. Amiodaron Sandoz. Galenika antibiotik i kortikosteroid za oftalmolo{ku primenu (bacitracin.120mg dnevno. hidrokortizon) 654 mast za o~i (1000ij + 10mg)/g 3. 1. Dr Gerhard Mann (dekspantenol) oftalmik 659 gel za o~i (50mg/g) 10g upotreba 3 . Hemofarm (lerkanidipin hlorid) antagonist Ca2+ 482 film tabl.4 doze paralele Difutrat. 480mg dnevno paralele Diltiazem Alkaloid S01CA03 Corticin. Sedacoron C08CA13 Cornelin.180mg. 30 x 200mg rastvor za inj.3 doze sr~ana insuficencija: 40 .120 min. podeljeno u 2 .3 sata (deca). sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba 2 x 90 . Max. dnevna doza 20mg paralele Lercanil 10 S01XA12 (BR) Corneregel. Galenika (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 tabl.2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg tokom 20 . Hemofarm (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl.

125mg i 25mg Coryol. Carvetrend.5mg upotreba hipertenzija: 12. Slaviamed tabl. Karvileks.5mg po~etno. MSD Italija (losartan kalijum) antihipertenziv 486 tabl.25 (2 nedelje).125mg (2 nedelje). Lorista. Milenol S01ED51 Cosopt. od 4 nedelje do 1 x 20mg.5mg.50mg paralele Carvedigamma.25mg i 12. ne kra}im. zatim 2 x 6. Carvedilol Sandoz. 2 x 25 . Dilatrend. 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg.10mg (po~etno). Berlin-Chemie (metoprolol tartarat) beta blokator strana 478 Corvitol 50 tabl. nastaviti sa 2 x 12. profilaksa migrene: 1 .2 x 50 . 50mg dnevno angina pektoris: 12. Max. Max. izuzetno kod visokog kardiovaskularnog rizika pod nadzorom specijaliste pove}avati na 1 x 40mg 82 Registar lekova 2011 . Prelow. zatim 2 x 25mg. AstraZeneca UK (rosuvastatin) hipolipemik 490 film tabl. LozarEP. Losar. Max. zatim 25mg dnevno. Lotar.5mg po~etno.2 x 100mg paralele Presolol C07AG02 (karvedilol) beta blokator 480 Coryol. Sentor C10AA07 Crestor. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Erynorm. infarkt miokarda.5%) 5ml upotreba 2 x 1 kap u obolelo oko C09CA01 Cozaar. Rasoltan. 30 i 50 x 100mg upotreba hipertenzija. 20mg i 40mg upotreba 1 x 5 .100mg dnevno tahiaritmije.C07AB02 Corvitol. Losartic. 28 x 6. koronarna sr~ana bolest: 1 . po potrebi pove}avati u intervalima. 28. 30 i 50 x 50mg Corvitol 100 tabl. MSD Italija (dorzolamid + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (2% + 0. Losartan. Krka tabl. Lakea. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. 30 i 90 x 3. 10mg. 28 x 5mg.

/inf. tvrda 360 x 200mg kaps. Roche (ganciklovir) antivirotik 549 pra{ak za rastvor za iv inj. 300 . tvrda 180 x 400mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli: 800mg na 8 sati deca i adolescenti (4 . tokom 30 dana kontinuirano J05AE02 Crixivan. Merck Serono (progesteron) gestagen strana 514 vaginalni gel 8% (u aplikatoru) 15 x 90mg/1. Max. Eli Lilly (duloksetin) antidepresiv 626 gastrorezistentna kaps. Chiesi Farmaceutici (poraktant alfa) plu}ni surfaktant 649 suspenzija za endotrahealno ukapavanje 2 x 120mg/1. nezavisno od obroka depresija i dijabeti~ki periferni neuropatski bol: 60mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) anksioznost: 30mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) J05AB06 (SZ) Cymevene.400mg/kg na dan G03FB01 Cyclo Progynova. po~ev{i od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan.14 dana (prevencija).21 dan (le~enje) ili 7 . MSD Italija (indinavir sulfat etanolat) terapija HIV infekcije 550 kaps. 1 x 500mg upotreba 5mg/kg na 12 sati. dnevno. 21: bele 11 x (2mg + 0) i sme|e 10 x (2mg + 0.125g upotreba 1 aplikator dnevno posle ovulacije ili od 18 do 21 dana menstrualnog ciklusa 1 aplikator dnevno nakon in vitro fertilizacije i potvrde trudno}e.17 godina): 500mg/m2 na 8 sati R07AA02 (SZ) Curosurf. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + norgestrel) hormoni 515 oblo`ena tabl. zatim 7 dana pauze N06AX21 Cymbalta.G03DA04 Crinone. 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan (terapija odr`avanja) Registar lekova 2011 83 .5mg) upotreba 1 tabl. tvrda 28 x 30mg i 60mg upotreba lek se uzima jednom dnevno. 14 .5ml suspenzija za endotrahealno ukapavanje 1 x 240mg/3ml upotreba primenjuje se samo u klini~kim uslovima od strane stru~nog osoblja.

1. ili 75 .30ml (regionalna anestezija). u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija .20ml (epiduralna anestezija) N01BB58 (Z) Cystocain DS.antimetabolit 568 pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj.iv: 100 . PharmaSwiss (ciproteron acetat) hormonski antagonist .5ml. 15 . Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik 605 rastvor za inj. 50 x (80mg + 0. 15 . u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija .006mg)/ml 10ml upotreba ne primenjivati intravenski! 2 . 15 .G03HA01 Cyprocur. Actavis Italy (citarabin) citostatik . jednokratno.300mg dnevno bez orhiektomije paralele Androcur N01BB08 (Z) Cystocain 2%.006mg)/ml 2ml upotreba stomatolo{ka anestezija: naj~e{}e 2ml po zubu paralele Ubistesin L01BC01 (SZ) Cytosar. 100ml (infiltrativna anestezija). Jugoremedija (artikain hlorid) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. 1 x 100mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj. 90 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 . Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik u stomatologiji 605 rastvor za inj. Max.100mg/m2 dnevno 2 . 100ml (infiltrativna anestezija).antiandrogen strana 518 tabl. Max.20ml (epiduralna anestezija).intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Alexan "Ebewe" 84 Registar lekova 2011 .im ili sc: 1 .5 dana. 15 . 1 x 1g upotreba monoterapija . u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije). 1 x 500mg/10ml pra{ak za rastvor za sc im iv inj.200mg dnevno nakon orhiektomije.5ml. 1 . 5 x (20mg/ml) 10ml upotreba 2 . 5 x (20mg + 0.30ml (blokada perifernih nerava ili pleksusa).5mg/kg. ili 100 .200mg/m2 dnevno 5 dana.30ml (terapija bolnih sindroma) N01BB58 (Z) Cystocain A 2%.

.

/inf. 10 x 100mg Dacarbazin Pliva-Lachema 200 pra{ak za rastvor za iv inj.5mg uz doru~ak.L01AX04 (SZ) Dacarbazin Pliva-Lachema. 50 x 80mg upotreba aritmija: 120 . po potrebi ponavljati na 3 . sa produ`enim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 .odrasli i deca: 4 x dnevno 1/2 kafene ka{ike dr`ati u ustima nekoliko minuta. Abbott (sotalol hlorid) beta blokator 478 tabl. Galenika (mikonazol) antimikotik D01AC02 krem (2%) 30g 494 A01AB09 oralni gel (2%) 40g 416 upotreba krem: 2 x dnevno mazati obolelo mesto. a zatim progutati . Max.8°C 2 x dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto Daktanol.3 x 400mg posle jela paralele Pentoksifilin.6 nedelja oralni gel ./inf.3 doze) paralele Maninil C07AA07 Darob mite. tokom 2 .5 . 10 x 200mg upotreba monoterapija: 200 . Trental A10BB01 Daonil. Galenika (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. Pliva-Lachema (dakarbazin) citostatik strana 566 Dacarbazin Pliva-Lachema 100 pra{ak za rastvor za iv inj. Jugoremedija (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl.250mg/m2 jednom dnevno.4 nedelje D01AC52 Daktacort. Janssen Pharmaceutica (mikonazol nitrat + hidrokortizon) dermatik 494 krem (20mg + 10mg)/g 15g upotreba ~uvati na 2 . 30 x 5mg upotreba 2.odoj~ad: 4 x dnevno 1/4 kafene ka{ike C04AD03 Damaton.240mg dnevno u jednoj ili vi{e doza 86 Registar lekova 2011 . 15mg dnevno (doze ve}e od 10mg davati podeljeno u 2 . tokom 5 dana.

4 puta dnevno blago masirati bolno mesto M02AX10 (BR) Deep Heat Rub. (BR) Deep Freeze Cold Gel.47%) 15g. 67g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 . Mentholatum (metilsalicilat + mentol + ulje eukaliptusa + terpentin) lokalni antireumatik 595 krem (12.1%) 20g mast (0.97%+1.50mg svake 2 . zavisno od indikacije D07AC06 Decotal.91%+1.1%) 20g upotreba 1 .3 x dnevno naprskati bolno mesto sa razdaljine oko 15cm M02AA13 (BR) Deep Relief.10cm gela blago utrljati u obolelo mesto Registar lekova 2011 87 . Organon Holandija (nandrolon dekanoat) anabolik 445 rastvor za inj. 1 x 20mg/10ml upotreba monoterapija: 40mg/m2 infuzijom tokom 60 minuta u jednoj dozi svake 2 nedelje A14AB01 (Z) Deca Durabolin. 30g i 50g upotreba 3 x 4 . rastvor (1%+1.antibiotik strana 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.L01DB02 (SZ) Daunoblastina..8%+5. Mentholatum lokalni antireumatik (metilsalicilat + metilnikotinat + etilsalicilat + hidroksietilsalicilat) 595 sprej za ko`u. tokom 1 .3 x dnevno nanositi na obolelo mesto. Mentholatum (ibuprofen + levomentol) nesteroidni antireumatik 594 gel (5% + 3%) 15g.6%+5%+5%) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 . 35g.3 x dnevno naneti krem na bolno mesto i blago masirati M02AX10 (BR) Deep Heat Spray.7 nedelja M02AX. Mentholatum (mentol) lokalni analgetik 594 gel (2%) 35g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 3 .3 nedelje. im 1 x 50mg/ml upotreba 25 . Actavis Italy (daunorubicin) citostatik . Alkaloid (diflukortolon valerat) dermatosteroid 499 krem (0.

4mg) upotreba mast: 1 .5ml sirupa (2 .6mg + 11. 20 x (400mg + 60mg) upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 1 tabl. Max.5g dnevno (po~etno) deca: 20 . 150 x (15mg+15mg+15mg+15mg+15mg) 675 upotreba tabl. 20 x (200mg + 30mg) sirup (100mg + 30mg)/5ml 100ml (Rp) Defrinol forte film tabl. tokom 7 .2mg + 1.6 godina: 2 tabl.3 x 10mg. ili 20mg odjednom uve~e pre spavanja. za bebe tabl. na 8 sati deca: 3 x 2.2 supozitorije dnevno.12 godina: 2 . Jugoremedija (fluorometolon + neomicin + feniramin hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (0. Sanofi Winthrop Industrie (valproinska kiselina) antiepileptik 612 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Nycomed (lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice) odontologik 417 rastvor za desni 10g x (34mg + 32mg + 1. nakon pobolj{anja stanja 3 x 1 tabl. na sat.30mg/kg dnevno (uobi~ajeno) 88 Registar lekova 2011 . Galenika (ibuprofen. na sat.5mg)/g 10g supozitorija 5 x (0. pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba strana 639 (BR) film tabl.12 godina) C05AA06 Delmeson. Max. nakon pobolj{anja stanja 3 x 2 tabl. se rastvara u malo vode deca do 1 godine: 1 tabl. Max. dnevno. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Belladonna + D6 Chamomilla + D6 Ferum fosforicum + nicanja zuba D12 Hepar sulfuris + D6 Pulsatilla) tabl. Hemofarm (prazepam) benzodiazepin 622 tabl. 2. dnevno. 3 x 5ml (6 . na 6 sati ili 2 tabl.6 godina). pre jela i polako otapa u ustima. 6 tabl.3 kapi vi{e puta dnevno premazati desni (BR) Dentokind.3 x 5mg A01AD11 (BR) Dentinox N.3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . 60mg dnevno deca 5 . 1 . 12 tabl. N03AG01 (Z) Depakine. 4 x 400mg/4ml upotreba odrasli: do 10mg/kg. Max.1mg + 3mg + 7.R01BA52 Defrinol. 20 x 10mg upotreba odrasli: 1 .14 dana N05BA11 Demetrin.5g) upotreba tamponom natopljenim sa 2 . se uzima 30 min.

profilaksa terapije bipolarne bolesti . Les Laboratories Servier (diosmin + hesperidin) venotonik 477 film tabl.76mg + 72.N03AG01 (Z) (natrijum valproat + valproinska kiselina) antiepileptik strana 612 Depakine Chrono 300mg. zatim 4 tabl.30mg/kg/dan (uobi~ajeno). Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 750mg (500. ne `va}e se i ne ostavlja za kasnije epilepsija .30mg + 145. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 250mg (166. izuzetno Max.odrasli: 10 . pripremljena sme{a se pije odmah. Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 497 krem (20mg/g) 20g i 50g upotreba 4 . Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg (66. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333.15mg/kg/dan.8mg + 87mg) Depakine Chrono 500mg. izuzetno Max.30mg/kg/dan (uobi~ajeno).odrasli: 20mg/kg/dan. dnevno prva 4 dana. Sanofi Winthrop Industrie film tabl.27mg) upotreba Depakine Chrono tabl.5g dnevno .61mg) Depakine Chronosphere 500mg.odoj~ad i deca do 20kg: 20mg/kg/dan podeljeno u 2 doze.14mg) Depakine Chronosphere 750mg. 30 x (450mg + 50mg) upotreba hroni~na venska insuficijencija: 1 tabl. 35mg/kg/dan D04AA32 (BR) Dermodrin. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333mg + 145mg) Depakine Chronosphere 100mg. 2. dnevno slede}a 3 dana Registar lekova 2011 89 . Sanofi Winthrop Industrie film tabl. izuzetno Max.deca iznad 20kg: 20 . 3g dnevno Depakine Chronosphere granule se daju posute po hladnoj mekoj hrani ili napitku. izuzetno Max. dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 . 40mg/kg/dan . dozu prilago|avati zavisno od odgovora bolesnika.05mg + 217. se mo`e deliti ali se ne sme sitniti ni `vakati epilepsija . Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 1000mg (666mg + 290.deca: oko 30mg/kg/dan (uobi~ajeno) terapija mani~nih epizoda.5 x dnevno nanositi u tankom sloju C05CA53 Detralex.odrasli: 10 .03mg) Depakine Chronosphere 250mg.15mg/kg/dan.66mg + 29. izuzetno Max. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 300mg (199. uve~e hemoroidi: 6 tabl.30mg/kg/dan podeljeno u 2 doze.75mg) Depakine Chronosphere 1000mg. u podne i 1 tabl. 50mg/kg/dan . dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 .

Dr Gerhard Mann kapi za o~i (1.8 .5 . neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za u{i/o~i (0. Dr Gerhard Mann gel za o~i (0. uz kontrolu o~nog pritiska) mast: 2 . zatim 1 .1mg dnevno (lezije) 90 Registar lekova 2011 .35%) 5ml upotreba oko: 1 . 2 x 4mg S01BA01 (deksametazon) oftalmik 653 Dexa EDO. po potrebi nastaviti 3 .5ml Dexagel. Dr Gerhard Mann (deksametazon + gentamicin) kortikosteroid i antibiotik 654 kapi za o~i (1mg + 5mg)/ml 5ml mast za o~i (0.4 x dnevno. 0.3mg + 5mg)/g 3g upotreba kapi: 4 .G04BD07 Detrusitol.4 kapi paralele Neodeksacin S01CA01 Dexamytrex.20mg dnevno (odrasli).3 x 3 . Pfizer Italia (tolterodin tartarat) spazmolitik strana 519 film tabl.3 x 0.4 . 0. Galenika (deksametazon) glukokortikoid 527 tabl. 50 x 0.1 cm (najdu`e 2 nedelje) H02AB02 Dexason.1mg dnevno (mali zglobovi). im iv pa 25 x 4mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije oralno: 0.5mg/kg dnevno (deca) pa: 4mg dnevno (veliki zglobovi).1mg dnevno parenteralno (im ili iv) po~etna doza: 4 .6 x 1 kap (najdu`e 2 nedelje. postepeno smanjivati do doze odr`avanja 0. 28 i 56 x 1mg i 2mg upotreba 2 x 2mg.5 .3mg/ml) 10.6mg (najvi{e 10mg) dnevno.1% + 0.2 .2 kapi na 4 sata uho: 2 .5 . 20 i 50 x 0.2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.985mg/g) 5g upotreba 1 kap rastvora ili gela na 4 sata u konjunktivalnu kesu. Galenika (deksametazon.0. 0. Max. najdu`e 4 nedelje paralele Maxidex S03CA01 Dexamethason-neomycin.5mg rastvor za inj.

20 i 40 x 12. Les Laboratories Servier tabl.27% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L.12 sati. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L.5mg rastvor za im iv inj. frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi klini~kom statusu bolesnika paralele Balance.): 50mg na 8 .86% glukoze) upotreba re`im doziranja. Berlin-Chemie film tabl.5L. CAPD A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik 436 Diaprel MR.5mg na 4 .6 sati ili 25mg na 8 sati.M01AE17 (deksketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 592 Dexomen. 5 x 50mg/2ml Dexomen 12.. 5L (1. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 30mg upotreba 30 . 75mg dnevno. posle 21-og dana pauza 7 dana B05DB. Max.035mg + 2mg) upotreba 1 tabl. Glioral Registar lekova 2011 91 . dnevno. u trajanju 10 . A.5. 10.5. ukupna dnevna doza ne sme biti ve}a od 150mg. ili sporom iv inf.5L. Laboratorios Menarini film tabl. Menarini Manufacturing film tabl. Anpharm Poljska Diaprel MR./koncentrat za inf. 5L (2. Gliclada. stariji pacijenti Max.5mg upotreba lek se uzima u toku jela oralno: 12. 30 i 50 x 25mg Dexomen 12. Glikosan. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + ciproteron acetat) hormoni 518 oblo`ena tabl. od prvog dana menstrualnog ciklusa.30 min.5L. 50mg dnevno parenteralno . 2. 21 x (0. 40 x 12.(duboko im ili spori iv bolus u trajanju ne kra}em od 15 sec. ne daje se du`e od 2 dana G03HB01 Diane 35. 5L (3. (SZ) Dianeal PD4. 2.120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi paralele Diprian. 2.36% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L.

30 x 2mg i 5mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . Remedica tabl.15mg uve~e (nesanica) deca: 0. Bensedin A10BB12 Dibiglim. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 20 i 30 x 75mg upotreba odrasli – parenteralno: 1 . PharmaSwiss (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.8 sati) paralele Aksef. 5 .N05BA01 (diazepam) benzodiazepin strana 621 Diazepam. Nilacef.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .4 doze paralele Apaurin. Limeral. PharmaSwiss kaps.2 x 75mg ili 100mg lokalno . 10 i 50 x 1500mg upotreba odrasli: 750mg . Xorimax M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Diclac. Ceroxim. ako je neophodno odrasli – oralno: 1 . im 5 i 50 x 75mg/3ml Diclofenac duo. Hemofarm tabl. Meglimid.30mg dnevno (anksioznost). PharmaSwiss M02AA15 sprej gel za ko`u 12. Gliprex. Xorim. Trical J01DC02 (Z) Dicef. 2mg.8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Cefuroxim-MIP. JenaHexal rastvor za inj. 6mg dnevno paralele Aglimex. 30 x 2mg.2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg DicloRapid. u te`im slu~ajevima 15 .2 nedelje po 1mg do Max. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg (BR) Diclofenac Duo 4% spray gel.12 .5g i 25g Diclofenac retard. Naklofen Duo.sprej: 3 x dnevno naneti gel na ko`u i sa~ekati da se osu{i paralele Diklofenak Duo Nini. PharmaSwiss gastrorezistentna kaps. Rapten Duo 92 594 Registar lekova 2011 . Jugoremedija tabl.1. Amaryl. 50 x 750mg pra{ak za rastvor za im iv inj. Glimepirid. 30 x 1mg.0. 5mg i 10mg Diazepam. tvrda 10./inf. kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata./inf.4 doze (na 6 . Lek (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl.

150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 .D07CC01 Didermal. Flukonazol.12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Fluco Sandoz. 6 .oralno: 50 . Flumycozal. tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. Fluconal.100mg dnevno.5mg + 1mg)/g 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Diflazon.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca . Srbolek (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps.400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli .oralno ili infuzijom: 200 . 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. tvrda 7 x 50mg kaps. 2 . zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). Stabilanol C01DA08 Difutrat.80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat. Isosorb retard Registar lekova 2011 93 . gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0. Galenika (betametazon. Pfizer Francuska kaps.5mg + 1mg)/g 15g krem (0. tvrda 7 x 50mg i 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. (2mg/ml) 100ml Diflucan.4 nedelje (dermatomikoze). Krka kaps. po potrebi dozu pove}ati na 60 .6mg/kg dnevno prvog dana. (2mg/ml) 100ml upotreba odrasli . tvrda 28 x 100mg kaps.oralno ili infuzijom: 3 . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze.14 dana (oralna kandidijaza). 7 .

Carvedilol Sandoz.150mg dnevno (dismenoreja) . Max. 6 x 0. nastaviti sa 2 x 12. Karvileks. 50mg dnevno angina pektoris: 12. Carvetrend.oralno ili rektalno: 1 .25mg (2 nedelje).15μg/kg) dnevno. sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 100mg rastvor za inj. Coryol. Diclofenac retard.50mg paralele Carvedigamma. Roche (karvedilol) beta blokator 480 tabl.5mg sporo iv. zatim 2 x 25mg. u podeljenim dozama (brza digitalizacija).M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik strana 588 Diklofen. Max. Max.5mg po~etno.5 . Naklofen. po potrebi manja doza na 4 sata (brza digitalizacija). 1 ./inf. Nini kaps. Diclac. ako je neophodno . im 5 x 75mg/3ml M02AA15 (BR) gel (1%) 50g Diklofenak.3 doze (po~etna doza). 20 x 50mg tabl. Galenika gastrorezistentna tabl. Zdravlje (digoksin) kardiotonik 468 tabl.150mg dnevno podeljeno u 2 .5mg po~etno. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg 594 594 upotreba odrasli .1mg dnevno (doza odr`avanja) C07AG02 Dilatrend.100mg (doza odr`avanja).1.5mg (5μg/kg) dnevno. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg Diklofenak Duo Nini plus kaps.125 .3mg/kg dnevno (kod juvenilnog artritisa) paralele Actafenak.125mg (2 nedelje). 50 .2 x 75 .4 x 2 . zatim 2 x 6. 20 x 50mg tabl. 28 i 30 x 6. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg supozitorija 10 x 50mg rastvor za inj.4g gela blago utrljati na obolelo mesto deca iznad 6 godina . Rapten Duo C01AA05 Dilacor. u podeljenim dozama (doza odr`avanja) parenteralno: 0. 20 x 0. 0.25mg. 2 x 25 . 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3.0.rektalno: 50 . im 5 x 75mg/3ml supozitorija 10 x 25mg i 50mg M02AA15 (BR) gel (1%) 40g Diklofenak Duo Nini. 12.2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana.25mg rastvor za iv inj.25mg/2ml upotreba oralno: 0.150mg dneno podeljeno u vi{e doza .5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12.parenteralno: 1 .5mg.5mg (10 . Diclofenac duo. 0. DicloRapid.oralno: 100 . Milenol 94 Registar lekova 2011 .lokalno: 3 . kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata.75 . zatim 25mg dnevno. Hemofarm film tabl.

80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno). po potrebi 2 x 80mg. 28 x 40mg. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. 150mg dnevno paralele Aviomarin. Galenika (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl. Max. 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. po potrebi 2 x 80mg. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor. 28 x 40mg. Hemofarm (pentaeritritil tetranitrat) antianginalgik strana 470 tabl.60mg ili 2 x 90mg hipertenzija: 3 x 60mg ili 1 . Novartis [panija (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl.5 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 80mg upotreba 2 x 80mg pre jela (ujutro i u podne a najkasnije do 16 sati) paralele Lentonitrat 50 C08DB01 Diltiazem Alkaloid. Valsartan C09CA03 Diovan. Dramina C09CA03 Diovan. Novartis Pharma Stein [vajcarska (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl.8 sati (vrtoglavica).4 x 30 . Valsartan Registar lekova 2011 95 .100mg ½ . 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 .25mg ½ .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.C01DA05 Dilcoran 80.6 godina: 12. 25 . 75mg dnevno 6 . dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg. Alkaloid (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl. Max.5 .2 x 90mg maksimalna dnevna doza: 480mg paralele Cortiazem retard R06AA02 (BR) Dimigal.12 godina: 50mg na 6 .25mg na 6 . 12.100mg na 4 . 50 . 2 x 160mgpostinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba angina pektoris: 3 . 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno).8 sati (vrtoglavica). 400mg dnevno deca 2 .50mg ½ .6 sati (vrtoglavica).

0.25 .5 minuta (inicijalno).deca iznad 3 godine: 2./inf. Belgija (betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat) glukokortikoid 526 suspenzija za inj.5ml/kg Max. im ia id 5 x (2mg + 5mg)/ml upotreba sistemska terapija: 1 . zatim 1.5 .odrasli: 0.4mg/kg/sat (odr`avanje sedacije) paralele Propofol 1% Fresenius.75mg/2ml i 11. 0.odrasli: 1. 1 x (10mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj.5 .25 . dnevna doza: 2.2ml duboko im svake 2 . Glikosan.5 . Gliclada. 0.1mg/kg tokom 1 . tokom 10 . Fresenius Kabi (L-alanin + L-glutamin) parenteralni nutritiv strana 465 koncentrat za rastvor za inf.6mg L-glutamina) upotreba dnevna doza: 1.1ml (burzitis). Propofol Lipuro 1%. 320mg dnevno.1mg sc po~ev od drugog dana menstrualnog ciklusa.12 dana fibromi uterusa: 3. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 80mg upotreba 40 .1ml (miozitis i fibrozitis) 96 Registar lekova 2011 . najdu`e 3 dana sedacija tokom pripreme za hirur{ke i dijagnosti~ke postupke . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. Beaufour Ipsen (triptorelin) analog gonadorelina 578 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5 . Glioral N01AX10 (SZ) Diprivan.2.) .75mg na 4 nedelje A10BB09 Diprian.5ml/kg L02AE04 Diphereline.B05XB02 (SZ) Dipeptiven. sa produ`enim osloba|anjem im 1 x 3.odrasli: 4 .75mg im na 4 nedelje ili 11. 10 x 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134.odrasli: 0. brzinom 40mg/10 sekundi .4 nedelje lokalna infiltracija: 0. Schering-Plough Labo.0. Recofol H02AB01 (Z) Diprophos.5ml (tendosinovit). podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR.5 .25mg im na 3 meseca endometrioza: 11.3 . Propofol 1% MCT Fresenius. Hemofarm (gliklazid) oralni antidijabetik 436 tabl.4mg/kg/sat. Max.14mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi .160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze.25mg im na 3 meseca (terapiju zapo~eti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa) sterilitet kod `ena: 0.5mg/kg. AstraZeneca UK (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj. sc 7 x 0.5ml (sinovijalna cista).25mg/2ml upotreba karcinom prostate: 3.deca iznad 3 godine: 9 .5mg/kg odr`avanje anestezije .1mg pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.12mg/kg/sat .2.

30ij + min 40ij)/0. pre~i{}eni) Ditevaksal-T.5 .D07BC01 Diprosalic. adsorbovana suspenzija za inj. 200mg dnevno deca ispod 6 meseci: 3mg/kg dnevno 6 meseci .6 nedelja nakon primene prethodne doze) prva revakcinacija: 0.edemi: 25 . II i III u razmaku 4 . im 10 x 5ml (min.odrasli i deca iznad 7 godina: 3 doze po 0.5ml 12 meseci posle tre}e doze druga revakcinacija: 0.5ml (I u 2-om mesecu.50mg dnevno (doza odr`avanja).5ml (II doza najmanje 4 nedelje nakon prve doze. Schering-Plough Labo. Sortis. 40ij)/0. Torlak suspenzija za inj. 20mg. Belgija (betametazon + salicilna kiselina) dermatik strana 500 mast (0.5ml Ditevaksal-T za odrasle. 20 x 25mg upotreba odrasli .deca 2 meseca do 7 godina (kod kojih je kontraindikovano davanje DTP ili DtaP): 3 doze po 0.12 meseci nakon prve doze) revakcinacija: godinu dana posle potpune vakcinacije 558 C03AA03 Diunorm. Tulip J07AM51 (Z) (toksoid difterije. Atoris.hipertenzija: 12. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. Schering-Plough Francuska Diprosalic.100mg dnevno. Medico Uno (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl.25mg dnevno (po~etna doza).5ml 5ml upotreba Ditevaksal-T primarna imunizacija . 30 x 10mg.2mg/kg dnevno Registar lekova 2011 97 . III doza 6 . Max. Torlak vakcina protiv difterije i tetanusa.12 godina: 1 . pre~i{}eni + toksoid tetanusa. 30ij + min. Max. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju rastvor za ko`u: 1 . 50mg dnevno . Slaviamed (hidrohlorotiazid) diuretik 473 tabl.2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Belosalic C10AA05 Dislipat. Max.5mg + 30mg)/g 15g rastvor za ko`u (0. 25 .5mg + 20mg)/ml 30ml upotreba mast: 1 . Lipidra. im 10 x (max.5ml do navr{ene 7 godine Ditevaksal-T za odrasle primarna imunizacija . 80mg dnevno paralele Atacor.

sanofi aventis (petidin hlorid) opioidni analgetik 606 rastvor za inj. po potrebi ponoviti za 4 sata . Jugoremedija film tabl. Hemofarm kaps.100mg sc ili im. 20 i 30 x 1500mg Dona. Max.5 . Pliva Hrvatska (torasemid) diuretik strana 474 tabl. Vibramycin D N02AB02 § (SZ) Dolantin.deca: 25 . sc im iv 5 x 100mg/2ml upotreba analgezija .5mg dnevno edem: 5 .50mg sporo iv.deca: 0.3 sata premedikacija .odrasli: 50 . 40mg dnevno C01CA07 (Z) Dobutamin Admeda.50mg sporom iv injekcijom analgezija u aku{erstvu: 50 . Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg upotreba 1 x 1500mg na prazan stomak paralele Perigona 98 Registar lekova 2011 . po potrebi ponoviti za 1 .10μg/kg u minuti (uobi~ajeno doziranje) J01AA02 (doksiciklin) tetraciklin 532 Doksiciklin.100mg im 1 sat pre operacije . tvrda 5 x 100mg Doksiciklin. 1 x 250mg/50ml upotreba odrasli: 2. Rottapharm Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg Dona.5 . kardiotonik 469 Dobutamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf. im.100mg sc. 20 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 2. zatim 100mg na 24 sata paralele Dovicin.5 .C03CA04 Diuver. 5 x 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250 koncentrat za rastvor za inf. odnosno 25 . Rottapharm Irska pra{ak za oralni rastvor 4.2mg/kg im 1 sat pre operacije M01AX05 (BR) (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 Dona.odrasli: 25 . 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan). Haupt Pharma Wulfing (dobutamin) simpatikomimetik.20mg ujutro.

/inf. 5 x 15mg/3ml rastvor za im iv inj. Haupt Pharma Wulfing (dopamin hlorid) simpatikomimetik. pre jela i polako otapa u ustima. 0. 150 x (10mg + 20mg + 15mg) upotreba tabl.uvod u anesteziju: 0. 30 x 15mg (Z) rastvor za im iv inj.30 minuta pre anestezije (odrasli). Yasnal C01CA04 (Z) Dopamin Admeda.60 minuta pre intervencije (premedikacija) parenteralno .premedikacija: 0. 10mg dnevno paralele Aricept. Aricept evess.5 .2mg/kg (odrasli).08 . 5 x 50mg/5ml Dopamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf. tokom 4 . 5 x 50mg/10ml upotreba oralno: 7. 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno. Max. trajanje terapije 14 dana N05CD08 Dormicum.07 . Registar lekova 2011 99 . za bebe tabl. po potrebi ponoviti tokom no}i (nesanica). 15mg na 30 . Janssen Pharmaceutica (doripenem) antibiotik . 10 x 500mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 500mg na 8 sati. Actavis Malta (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti strana 627 film tabl.15mg uve~e pre spavanja. se rastvara u malo vode deca do 6 godina: 4 x 1 tabl. se uzima 30 min. kardiotonik 469 Dopamin Admeda 50 koncentrat za rastvor za inf.5mg film tabl.2mg/kg (deca) paralele Flormidal./inf.15 . odjednom. nesanicu kod dece (D4 Cypripedium pubescens + D10 Magnesium carbonikum + D12 Zincum valerianicum) 675 tabl. 10 x 5mg/5ml rastvor za im iv inj. odjednom. Tregona. 10 x 7. Roche (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl. 5 x 200mg/10ml upotreba 2 .0.0. 0.0. Midazolam Torrex (BR) Dormikind.5μg/kg u minuti (po~etna doza) J01DH04 (SZ) Doribax.karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf.20mg/kg (deca) . Landex.0. zatim pove}ati na 10mg dnevno.6 nedelja. Max. 20 .N06DA02 Donecept.1mg/kg. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za smirenje.15 ./inf.

6 sati (vrtoglavica).1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.25mg ½ . Galenika (doksiciklin) tetraciklin strana 532 kaps. Sindroxocin R06AA02 (BR) Dramina. 12. Jadran Galenski Laboratorij (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl. zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin.8 sati (vrtoglavica).100mg na 4 .5 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. 3 uzastopna dana.75mg/m2 na 3 nedelje ili 20mg/m2 dnevno tokom 3 uzastopna dana. 50 . svake tri nedelje.25mg na 6 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.antibiotik 570 Doxorubicin "Ebewe". 75mg dnevno 6 .50mg ½ . 25 . 400mg dnevno deca 2 . Max. Vibramycin D C05CX01 Doxi-Hem. tvrda 30 x 500mg upotreba 3 x 500mg posle jela L01DB01 (SZ) (doksorubicin hlorid) citostatik . tvrda 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan). Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf.8 sati (vrtoglavica).5 . 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 .12 godina: 50mg na 6 . kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 75 .90mg/m2 dnevno. Hemofarm (kalcijum dobesilat) angioprotektiv 478 kaps.6 godina: 12. Dimigal 100 Registar lekova 2011 . 150mg dnevno paralele Aviomarin. Teva Pharmachemie pra{ak za rastvor za iv inj.100mg ½ .J01AA02 Dovicin. 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 . svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD. 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Doxorubicin-Teva.

zatim 5ml dnevno (7 .10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere .250mg Registar lekova 2011 101 . 10 . optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 . Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 . laksativ 426 oralni rastvor (67%) 10 x 15ml oralni rastvor (67%) 1 x 200ml i 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 . 60ml) sirupa u po~etku.5 . 20 x 10mg upotreba endometrioza: 2 . sa produ`enim osloba|anjem 40 x 125mg i 250mg upotreba doziranje je individualno. Panlax A06AD11 Duphalac. Portalak G03DB01 Duphaston.20kg): 2 x 62. zatim 5 .A06AB02 (bisakodil) laksativ strana 426 Dulcolax.oralno ili 10mg ujutro rektalno deca iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis.20mg/L odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 250 .125mg 6 . Delpharm Reims gastrorezistentna tabl.14 godina) paralele Lactulose-MIP.45ml sirupa hroni~na opstipacija . tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa dismenoreja: 2 x 10mg od 5 .15ml sirupa .12 godina (20 .25 dana ciklusa. zati na 8 sati 10mg do povla~enja simptoma habitualni poba~aj: 2 x 10mg do 20-te nedelje trudno}e sterilitet usled insuficijencije `utog tela: 10mg dnevno 14 . 3 dana.30ml (Max.35kg): 2 x 125 .25 dana ciklusa prete}i poba~aj: 40mg odjednom.500mg deca 2 .odrasli: 15 .3 x 10mg od 5 .deca: 5ml dnevno (1 .25 dana ciklusa. Solvay Holandija (didrogesteron) gestagen 514 film tabl. Zdravlje (teofilin) bronhospazmolitik 644 kaps. najmanje tokom 6 uzastopnih ciklusa a mo`e se nastaviti i tokom prvih meseci trudno}e 2 x 10mg R03DA04 Durofilin. 20 i 30 x 5mg Dulcolax. Solvay Holandija (laktuloza) terapija hiperamonijemije.15ml dnevno.6 godina).25 dana ciklusa ili kontinuirano disfunkcionalna krvarenja: 2 x 10mg od 11 .6 godina (10 .

Fentanyl Sandoz. Max. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Fentanyl. Victanyl M03AX01 (Z) Dysport.5cm2 transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 10mg/42cm2 upotreba doze se odre|uju individualno.25cm2 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) 2. Fentanyl Torrex.25mg/5.N02AB03 § Durogesic. flaster se lepi na intaktnu ko`u. sc im 1 i 2 x 500 LD50j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250ij za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500ij u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno. doza je 1000ij 102 Registar lekova 2011 . Janssen Pharmaceutica (fentanil) opioidni analgetik strana 606 transdermalni flaster 5 x (12μg/sat) 1.5mg/10. Beaufour Ipsen (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans 596 pra{ak za rastvor za inj.5mg/31.5cm2 transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) 5mg/21cm2 transdermalni flaster 5 x (75mcg/sat) 7.

.

5 x 25mg/5ml i 50mg/10ml upotreba 10 .4 x 1 inhalacija rastvor 250μg . Nycomed (urapidil) antihipertenziv 472 rastvor za iv inj. Lundbeck (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl.: 1 tabl.4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 .4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije. najdu`e 7 dana Ecalin.12 godina: 2 . ili infuzijom 2mg/min.2 inhalacije. tri uzastopna dana R03BA01 Ecobec. Ecobec Easi Breathe R03BA01 Ecobec Easi Breathe. Max. 10 inhalacija dnevno .50mg sporom iv inj. 3 i 6 x 150mg upotreba krem i sprej: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto i blago utrljati vaginalna tabl./inf. uve~e.deca 2 . 28 i 56 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno). Max 20mg dnevno paralele Memantin Pliva C02CA06 (SZ) Ebrantil. Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (100μg/dozi) 200 doza rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba rastvor 100μg . 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte. Max. Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (100μg/dozi) rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (250μg/dozi) upotreba rastvor 100μg . Max. smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobi~ajene doze odr`avanja 9mg/sat. rastvor (1%) 50g G01AF05 vaginalna tabl.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Ecobec 104 Registar lekova 2011 .. Max. Ivax Ecobec.N06DX01 Ebixa. 10 inhalacija dnevno . u po~etku terapije. pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima. Jugoremedija (ekonazol) D01AC03 krem (1%) 20g i 30g antimikotik 494 505 sprej za ko`u. Ivax Ecobec Easi Breathe.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 .deca 2 . (po potrebi ponoviti).odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .4 x 1 inhalacija rastvor 250μg . 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte.12 godina: 2 .2 inhalacije.

5 inhalacija dnevno paralele Aloprol.5mg. Max. Max. Ivax Ecosal Easi Breathe.4 x 2 inhalacije. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg.deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina).odrasli: 0. Lek (vankomicin hlorid) antibiotik 543 427 pra{ak za rastvor za inf. 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) . Ivax Ecosal.4 x 1 inhalacija. 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 . Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik strana 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije. Spalmotil. Ventolin J01XA01 A07AA09 Edicin. Sandoz Private Limited Indija kaps. Ecosal. po potrebi 3 .5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. Ventolin R03AC02 Ecosal Easi Breathe.odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 37. 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 . Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije. Max. 2g dnevno . 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa. 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. 10mg/kg na 8 sati (7 . . Max. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 75mg i 150mg Efexiva. Spalmotil.4 doze.30 dana starosti). Venlor XR 75 Registar lekova 2011 105 .2g dnevno podeljeno u 3 . do 10mg/min. pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Kovancin. 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno .deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti). Max. Velahibin. Ecosal Easi Breathe.4 x 1 inhalacija. Wyeth Medica Irska kaps. Max. 5 inhalacija dnevno paralele Aloprol. Vancomicin. Velafax.5 . po potrebi 3 . Vancomycin-MIP N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Efectin ER.R03AC02 Ecosal. Vancotex.4 x 2 inhalacije. Venlax.

4 x 240 500mg (6 .2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 2 . 8 tableta dnevno deca 7 .13 godina: 1 . 1 .N02BE01 (BR) Efferalgan.6 godina). sa produ`enim osloba|anjem 30 x (145mg + 333mg) upotreba manja merna ka{i~ica sirupa sadr`i 100mg. u razmaku od 4 . Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 {ume}a tabl. Max.240mg (1 .4 nedelje superficijalni bazaliomi: 1 .3 x dnevno 1 . Max. Paracetamol. a ve}a 200mg odrasli i deca preko 25kg: 20 . Hemofarm (valproinska kiselina + natrijum valproat) tabl.15 godina: 1 . Panadol. Hemofarm (valproinska kiselina) antiepileptik 612 sirup (50mg/ml) 150ml Eftil. Paracetamol Sopharma. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. Lekadol Plus C N03AG01 Eftil. 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 .2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 3 .4 x 120 . prema potrebi. 1 . Panadol Baby. 20g i 40g upotreba solarne keratoze: 1 . Perfalgan N02BE51 (BR) Efferalgan C. Bristol Myers Squibb (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl.120mg (2 meseca 1 godine).6 nedelja 106 Registar lekova 2011 .antimetabolit 568 krem (5%) 5g. 16 x 500mg oralni rastvor (30mg/ml) 90ml supozitorija 10 x 80mg i 150mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg .1g na 4 sata. ICN Polfa (fluorouracil) citostatik .4 x 60 .6 sati): 1 .2 tablete.1 tableta 13 .30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela paralele Depakine L01BC02 Efudix.12 godina) paralele Febricet.3 x dnevno ½ .3 x dnevno 1 .1½ tableta paralele Febricet C.

ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Oxaliplatin "Ebewe". Pharmanova biljni lek za pove}anje imuniteta (ekstrakt korena ehinacee + tinktura timijana + macerat korena belog sleza) 669 sirup (8.1%) 15g mast (0. Alkaloid (sulpirid) antipsihotik strana 620 (SZR) kaps.2 x 10ml deca: 1 .4g dnevno podeljeno u 3 . Novartis Pharma Produktions Nema~ka (pimekrolimus) dermatik 502 krem (1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelo mesto do nestanka simptoma D07AC13 (mometazon furoat) kortikosteroid 499 Elocom. 2.1%) 20ml upotreba krem i mast: 1 x dnevno krem ili mast namazati u tanakom sloju na obolelo mesto rastvor za ko`u: 1 x dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave L01XA03 (SZ) Eloxatine. 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma.{izofrenija: 2 x 200 .4mg+10mg+332mg)/g 150g upotreba odrasli: 1 . 3 .N05AL01 Eglonyl. Max.neuroze: 2 . Oxaliplatin PharmaSwiss. Schering-Plough Labo. 1 x 50mg i 100mg koncentrat za rastvor za inf. Sinoxal Registar lekova 2011 107 .2 x 5ml D11AX15 Elidel. (BR) Ehido. Oxaliplatin Pliva Lachema. Sulpirid HL03AW.3 doze (deca) .1%) 15g Elocom. tvrda 30 x 50mg tabl.5mg/kg dnevno podeljano u 2 .800mg dnevno paralele Sulpigut.alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf.4 doze. Schering-Plough Italija rastvor za ko`u (0. sanofi aventis (oksaliplatin) citostatik . im 30 x 100mg/2ml upotreba oralno . 12 x 200mg oralni rastvor (25mg/5ml) 120ml rastvor za inj. 1 x (5mg/ml) 10ml i 20ml upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.400mg. Max.1600mg. kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli).3 x 50mg (odrasli) parenteralno: 200 . a 800 . Belgija krem (0..

21 x 1mg i 2mg upotreba 0. stepena krvarenja.9mg dnevno podeljeno u 3 doze.5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap u ve`nja~u oka A04AD12 (SZR) Emend. tvrda 2 x 80mg + 1 x 125mg upotreba prvi dan: 30 min. 210 x 0.S01GX06 Emadine. 24mg dnevno paralele ReQuip.75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno). dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 . po potrebi za 2 nedelje pove}ati dozu na 15mg dnevno 108 Registar lekova 2011 . Koate DVI. Max.3 dana paralele Beriate P.5mg dnevno (po~etna doza). tvrda 2 x 80mg kaps. Kedrion (koagulacioni faktor VIII . Octanate G04BD10 Emselex. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . MSD Italija (aprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 424 kaps. pre po~etka terapije 125mg drugi i tre}i dan: 80mg ujutro N04BC04 Eminens. rastvor (0. Belupo (ropinirol) antiparkinsonik 616 film tabl. Haemoctin SDH. pove}avati po 0. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x 7. Novartis Pharma Stein [vajcarska (darifenacin) spazmolitik 519 tabl.dugotrajna profilaksa: 20 .75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.40ij/kg u intervalu 2 . Alcon Couvreur (emedastin difumarat) antihistaminik strana 658 kapi za o~i. iv 1 x 500ij/10ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. Requip Modutab B02BD02 (SZ) Emoclot.25mg film tabl.5mg i 15mg upotreba 7.

neomicin) antibiotik 652 mast za o~i (500ij + 3.5mg dnevno (po~etna doza). dnevno odjednom paralele Prilenap H. Krka tabl. Prilenap HL S01AA30 Enbecin. 10mg i 20mg Enatens. Galenika (bacitracin. Krka tabl. 10 . 30 x (10mg + 25mg) Enalapril HCT. Zdravlje tabl. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. 20 x (20mg + 6mg) tabl. Zdravlje tabl.5mg) upotreba 1 tabl. Remedica tabl. 10mg i 20mg Enalapril. 5 . Krka tabl. 20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza).20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele Prilenap C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 EnaHEXAL comp. Krka tabl. 20 x 10mg i 20mg Enalapril Sandoz. Lek tabl.5mg) Enap HL. 20 x (20mg + 12.5mg) Enap H. dnevno. Max. 20. Salutas Pharma tabl.3mg)/g 5g upotreba infekcije ko`e: 2 . Salutas Pharma tabl. po potrebi 2 tabl. 30. 30 x 5mg.3 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka Registar lekova 2011 109 .5 x dnevno mazati obolelo mesto infekcije oka: 2 . 20 x 5mg. Jugoremedija tabl. 20 x 5mg.. 20 x 10mg i 20mg Enalapril.C09AA02 (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 EnaHEXAL. 60 i 90 x (20mg + 12. PharmaSwiss tabl. 20 x 10mg i 20mg Enap. 10mg i 20mg Enalapril. 20 i 90 x (10mg + 12. 20 i 90 x (10mg + 25mg) Enap HL.20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja).

17 godina: 2 x nedeljno 400mcg/kg. Baxter Oncology (ciklofosfamid) citostatik .1g/m2 infuzijom tokom 1 sata. sc 4 x 25mg Enbrel. posle mesec dana II doza. Wyeth Pharmaceuticals pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. iv inf 1 x 500mg i 1g upotreba neoplazme (po~etno doziranje): 3 ..40mg/kg (u intervalima 10 .4 meseca J07BC01 (Z) Engerix-B.5 . Amoksiklav Quicktab. Amoksiklav 2x.5ml daje se im po {emi: I doza. Max. jednom mese~no u toku 3 .selektivni strana 584 Enbrel. ({pric) sc 4 x 25mg/0. Augmentin. 2 x nedeljno 25mg C05CA. im 25 x 10μg/0. ({pric) sc 4 x 50mg/ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x nedeljno 25mg ili 1 x nedeljno 50mg deca 4 . Wyeth Medica Irska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5ml rastvor za inj.3 x 50mg L01AA01 (SZ) Endoxan. sanofi aventis (procianodolni oligomeri) venotonik 477 gastrorezistentna tabl. Ranbaxy Laboratories (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl.L04AA11 (SZ) (etanercept) imunosupresiv .15mg/kg (u intervalima 2 . Cemelog BRS Enhancin. 20 x 50mg i 150mg upotreba uzima se izme|u obroka veno limfati~ka insuficijencija i limfedem: 2 x 150mg poreme}aj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2 . 21 x (500mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg na 8 sati paralele Amoksiklav.5 dana). Panklav 110 Registar lekova 2011 . Endotelon.6mg/kg dnevno (uobi~ajeno).alkiliraju}i agens 566 pra{ak za inj. 20 . GlaxoSmithKline Belgija (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj.20 dana) imunosupresija: 0.5ml i 20μg/ml upotreba odrasli i adolescenti preko 16 godina: 3 doze po 1ml bebe i deca do 16 godina: 3 doze po 0. sc 4 x 25mg rastvor za inj. 10 . 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Euvax B J01CR02 Enhancin.

(enalapril) 30 x 20mg + film tabl. Deutsche Homoopathie-Union (D6 Chamomilla. najvi{e 6 puta dnevno (akutne tegobe). Indapamida (2.2 god.7 god. 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 .90mg/m2.5mg Enzix duo tabl. 4 x 100mg (7 meseci .A07AX03 Enterofuryl. D6 Magnezijum chloratum) homeopatski lek za gr~eve kod beba 675 oralni rastvor (10g+10g+10g+10g+10g)/100g 20ml upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela deca 0 . (indapamid) 15 x 2. tvrda 8 i 16 x 200mg sirup (200mg/5ml) 90ml upotreba odrasli i deca iznad 7 god.25mg/m2 na 7 dana.5mg Enzix duo forte tabl.9 . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. kumulativna doza 0. D6 Lac defloratum. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 film tabl.). kad popuste tegobe dati 3 x dnevno 3 kapi C09BA02 Enzix. (enalapril) 30 x 10mg + film tabl. (enalapril) 15 x 10mg + film tabl. 1 x 10mg pra{ak za rastvor za inf. (indapamid) 15 x 2.6 godina: 3 kapi na sat.: 4 x 200mg deca: 2 .5mg) L01DB03 (SZ) (epirubicin hlorid) citostatik – antibiotik 571 Epirubicin "Ebewe". Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf. D6 Cina. 3 x 200mg (3 .6 meseci). Max.5mg upotreba 1 tabl. na 3 nedelje ili 12. tvrda 30 x 100mg kaps.1g/m2 paralele Farmorubicin RD Registar lekova 2011 111 . Bosnalijek (nifuroksazid) antidijaroik strana 427 kaps. (indapamid) 15 x 2. D6 Colocynthis.) (BR) Enterokind.3 x 100mg (1 .5 . Hemofarm antihipertenziv 485 (enalapril maleat + indapamid) tabl. 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Episindan.

5ml rastvor za inj.30 dana. Lameptil. 25mg dnevno narednih 14 dana.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 5mg. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 . Max.3mg/kg jo{ 14 dana.12 godina: 2 x 4mg/kg.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana.N03AX09 Epitrigine.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana. ({pric) sc iv 6 x 10 000ij/ml stimulator eritropoeze 456 Eprex 1000 Eprex 2000 Eprex 3000 Eprex 4000 Eprex 10000 112 upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije. ({pric) sc iv 6 x 3000ij/0. po potrebi dozu pove}avati za 0.50mg nedeljno.5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) . ({pric) sc iv 6 x 4000ij/0. Lamotral. Lamal. 30 x 25mg.3ml rastvor za inj. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) terapija HIV infekcije 551 film tabl.200mg dnevno u 1 ili 2 doze . Lamotrigin. Lamotrix. Cilag AG (epoetin alfa .monoterapija: 25mg dnevno (po~etno).5ml rastvor za inj.humani rekombinantni eritropoetin) rastvor za inj.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 . postepeno pove}avati za 25 .2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 . 30 x 2mg. Actavis Island Epitrigine. 50mg dnevno narednih 14 . 300mg dnevno paralele Zeffix B03XA01 (SZ) Eprex.kombinovana terapija bez valproata: 0.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana. 60 x 150mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 2 x 150mg ili 1 x 300mg deca 3 meseca .6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana.30% ni`e od intravenskih Registar lekova 2011 .12 godina) . zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg. supkutane doze su 20 . Max. Glaxo Wellcome Velika Britanija Epivir. zatim 1 x 0.15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 .15mg/kg prvih 14 dana. 200mg dnevno . u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind. ({pric) sc iv 6 x 2000ij/0. zatim 25mg narednih 14 dana. ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0.200mg . zatim 2 x 25mg 14 dana.4ml rastvor za inj. 25mg. u 5-oj nedelji 50mg dnevno.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0. 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze. do optimalne doze odr`avanja 100 . Lamictal. Solaban J05AF05 (SZR) Epivir. Zdravlje (lamotrigin) antiepileptik strana 613 oralna disperzibilna tabl. Lamect. 50mg i 100mg tabl. pove}ati na 1. Lamolep.400mg dnevno u 1 ili 2 doze . postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 .

2000ij/0. (po~etna doza). Losar.4ml. 30 .50ij/kg hroni~na bubre`na insuficijencija .150ij/kg (t.anemija kod pacijenata na peritonealnoj hemodijalizi . Hemofarm (epoetin zeta) stimulator eritropoeze strana 456 rastvor za inj. 1 x (2mg/ml) 50ml rastvor za inf.5 . 5000ij/0.anemija kod pacijenata koji nisu na dijalizi . Max.5ml. LozarEP.odrasli i deca: 3 x nedeljno 50ij/kg. Lotar. 6000ij/0.6ml. Merck KGaA (cetuksimab) citostatik . Srbolek film tabl. 1 x (5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba lek se daje 1 nedeljno sporom iv inf. 4000ij/0.300ij/kg tokom nedelju dana doza odr`avanja za decu: 3 x nedeljno 75 . 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml Eritromicin.2 x nedeljno 50ij/kg.6ml. 16 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 250 . ({pric) iv 1 x 20000ij/0.m.8ml i 10000ij/ml rastvor za inj. Lorista. brzina infuzije 10mg/min. ({pric) iv 1 i 6 x 1000ij/0.. 250mg na 6 sati (2 . 20 x 250mg i 500mg Eritromicin. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg. po~etno.monoklonsko antitelo 573 rastvor za inf.m. Jugoremedija film tabl.5 min. Losartic.3ml. po~etno. Max 200ij/kg L01XC06 (SZ) Erbitux. 3000ij/0.odrasli: .9ml. tokom 1 . Prelow. Hemofarm (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl.8 godina) C09CA01 Erynorm. svake slede}e nedelje 250mg/m2 tokom 60min. 4g dnevno deca: 125mg na 6 sati (do 2 godine). Max. 10 . ispod 10kg) .B03XA01 (SZ) Eqralys. iznad 30kg) hroni~na bubre`na insuficijencija . po~etno.3 x nedeljno 50ij/kg.30kg). po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja za odrasle: 75 . 30000ij/0.100ij/kg (t.anemija kod pacijenata na hemodijalizi . Hemofarm film tabl. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Losartan. po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja: 3 x nedeljno 17 . J01FA01 (eritromicin) makrolidni antibiotik 538 Eritromicin. Lakea. doza odr`avanja 25 .500mg na 6 sati ili 0.m. 60 . 8000ij/0.odrasli .75ml i 40000ij/ml upotreba primenjuje se iv inj. Sentor Registar lekova 2011 113 . hroni~na bubre`na insuficijencija .: 400mg/m2 tokom 120 min.33ij/kg.5ml.150ij/kg (t. Rasoltan.1g na 12 sati.

20 x 500mg upotreba 1 x 500mg tokom 7 dana.2 x 3 . 10 i 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj. Max.9 .15mg/kg (doza odr`avanja) kontinuiranom infuzijom: 0./inf.1.05%) 30g upotreba 2 . postkoitalno (najkasnije do 72 sata) paralele Postinor 2 M03AC09 (SZ) (rokuronijum bromid) miorelaksans 596 Esmeron.6mg/kg./inf. 10 x 100mg/10ml Esmeron.6 godina) paralele Gasvan 114 Registar lekova 2011 . 10 x 50mg/5ml Esmeron. sanofi aventis (disulfiram) antialkoholik 630 tabl. Max. Organon Holandija rastvor za iv inj.2mg/kg (po~etno). kod intravenske anestezije ili 5 ./inf. 0. 50 i 100 x 40mg Espumisan L. Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv strana 512 tabl. 10 x 100mg/10ml upotreba doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle iv bolus injekcijom: 0.10μg/kg/min. 500mg dnevno.6mg/kg. zatim 1 x 125 .4 kaps.5mg upotreba 1 tabl.3 x dnevno namazati oboleli deo ko`e i blago utrljati A03AX13 (BR) (simetikon) antiflatulent 421 Espumisan. Jugoremedija (dezoksimetazon) kortikosteroid 499 Esperson krem (0. kod inhalacione anestezije N07BB01 Esperal. meka 25. Berlin-Chemie kaps.6μg/kg/min.500mg dnevno (doza odr`avanja) D07AC03 Esperson./inf.G03AC03 (BR) Escapelle.5 x 25 . 3 . 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj.5 x 25 kapi (1 .25%) 30g Esperson M mast (0. nastaviti sa 5 . 1 x 1. 0. emulzija 1 i 3 x (40mg/ml) 30ml oralne kapi. emulzija 1 x (40mg/ml) 250ml upotreba odrasli i deca preko 6 godina: 3 .50 kapi ili 1 ./inf. Organon Irska rastvor za iv inj. deca: 25 kapi pre ili posle podoja (odoj~ad). Schering-Plough Francuska rastvor za iv inj. Berlin-Chemie oralne kapi.25%) 30g Esperson mite krem (0.

20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana.. Nobel Ilac (etodolak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl. Novo Nordisk (estradiol) estrogen 513 film tabl. sanofi aventis (esencijalni fosfolipidi) hepatoprotektiv 425 kaps.1400mg dnevno podeljeno u 2 . 1 sat pre ili 2 sata posle jela G03CA03 Estrofem. po potrebi pove}ati do Max. 20mg dnevno paralele Cipralex A05BA. nezavisno od hrane depresija. tvrda 100 x 140mg upotreba 7 . 28 x 2mg upotreba 2mg dnevno tokom 28 dana M01AB08 Etodin fort. zatim 10mg dnevno. 28 x 10mg i 20mg upotreba tablete se mogu deliti. 14 i 28 x 400mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 400mg Registar lekova 2011 115 .N06AB10 Esram. opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg.14mg/kg ili 140 . Nobel Ilac (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl. Max.3 doze. uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi. tvrda 30 x 300mg upotreba 3 x 600mg L01XX11 (SZR) Estracyt.alkiliraju}i agens 576 kaps. anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani). (BR) Essentiale forte N. Pfizer Italia (estramustin fosfat) citostatik .

300μg paralele Letrox.antimitotik strana 569 Etoposid "Ebewe". 50 x 25μg.. Sintopozid. 10 i 20 x 10μg/0. 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Engerix-B 116 Registar lekova 2011 .50μg (po~etna doza). Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Vepesid H03AA01 Euthyrox.4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 .200μg (doza odr`avanja) hipotireoidizam dece (supstituciona terapija): 12.5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 3 doze po 1ml novoro|en~ad i deca do 16 godina: 3 doze po 0.50mg/m2 tokom 4 .4 nedelje za oralnu upotrebu 2. im 1.5 .5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 . 75μg. za 3 .150μg/m2 (doza odr`avanja) supresivna terapija kod karcinoma tireoidee: 150 . 125μg i 150μg upotreba lek se uzima 30 . 1 x 100mg/5ml Etoposide. 10 i 20 x 20μg/ml Euvax B pediatric suspenzija za inj. sporom inf.5ml daje se im po {emi: I doza. doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan. za 3 . 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima. tokom 5 dana.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. posle mesec dana II doza. Tivoral J07BC01 (Z) Euvax B. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. sa prekidima 2 .5 dana.50μg/m2 (po~etna doza). 50μg. tre}eg i petog dana na 3 .200μg dnevno hipotireoidizam odraslih (supstituciona terapija): 25 . tokom 2 . Merck KGaA (levotiroksin natrijum) hormon 527 tabl. tokom 3-5 dana. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. 1 x 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta. 100 .3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Lastet. 100μg.4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno. isklju~ivo sa vodom eutiroidna struma i profilaksa relapsa nakon operacije eutiroidne strume: 75 .60 minuta pre doru~ka i drugih lekova. 10 x 100mg/5ml Etoposide-Teva.100mg/m2.L01CB01 (SZ) (etopozid) citostatik . 100 . Sanofi Pasteur (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj. im 1.

dalje se doza individualno prilago|ava .6mg/24h transdermalni flaster 30 x 9.po~etna doza: 2 x 1.uobi~ajena doza odr`avanja: 2 x 1. 3mg. 28 x (5mg + 80mg) film tabl. 28 x (5mg + 160mg) film tabl. 4.5mg. Novartis Pharma Stein [vajcarska transdermalni flaster 30 x 4. Krka (alfa tokoferolacetat) vitamin 442 oblo`ena tabl. Max.5mg/24 sata C09DB01 Exforge.6mg.6 meseci za 5 .200mg dnevno .6mg/24 sata (po~etno). 12mg dnevno dermalno: flaster se stavlja na intaktnu ko`u le|a.30mg/kg dnevno (po~etno).5 .odrasli: 100 . Max.10mg/kg dnevno. Novartis Pharma Stein [vajcarska (deferasiroks) helator gvo`|a 662 tabl.300mg dnevno malapsorpcija kod abetalipoproteinemije . Novartis [panija Exforge. 30 x 100mg upotreba hemoliti~ka anemija: 300mg dnevno kao antioksidans: 100 .5mg.5mg/24h upotreba oralno . tvrda 28 x 1. 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 10 . dnevno V03AC03 (SZ) Exjade. 30mg/kg dnevno Registar lekova 2011 117 . 4g dnevno malapsorpcija kod cisti~ne fibroze .odrasli i deca: 50 . za oralnu suspenziju 28 x 125mg. Max.deca iznad 1 godine: 100mg dnevno N06DA03 (rivastigmin) terapija Alzheimer-ove bolesti 628 Exelon. Novartis Pharma Stein [vajcarska (amlodipin + valsartan) antihipertenziv 489 film tabl. 28 x (10mg + 160mg) upotreba 1 tabl. Novartis [panija kaps. nadlaktice ili grudi 1 x 4. Novartis Pharma Francuska oralni rastvor (2mg/ml) 120ml Exelon.G03XC01 Evista. 28 x 60mg upotreba 60mg dnevno nezavisno od jela A11HA03 (BR) Evitol.100mg/kg dnevno. po potrebi posle 4 nedelje dozu pove}ati na 9.5mg i 6mg Exelon. Eli Lilly (raloksifen hlorid) selektivni modulator estrogenskih receptora strana 518 film tabl. dozu odr`avanja pode{avati na 3 .

(SZ) Extraneal. Belgija (ezetimib) hipolipemik 491 tabl.osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg . sa ili bez hrane 118 Registar lekova 2011 .2.. Max. Schering-Plough Labo.B05D.reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg .20 minuta M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Exxiv.akutni giht: 1 x 120mg. 7 i 14 x 60mg. MSD Frosst Iberica film tabl. 8 dana paralele Arcoxia C10AX09 Ezetrol. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (ikodekstrin + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) strana 463 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L (7.5% ikodekstrina) upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 . MSD Holandija film tabl. 7 i 28 x 30mg i 60mg film tabl. 28 x 10mg upotreba 10mg dnevno. 90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina .. 7 i 14 x 90mg i 120mg Exxiv.5L tokom 10 .

.

Actavis Italy (epirubicin hlorid) citostatik . Nycomed (polikrezulen + cinhokain hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (50mg + 10mg)/g 20g supozitorija 10 x (100mg + 2. 30 x 20mg i 40mg Famotidin Alkaloid.5 . najbolje uve~e pre spavanja.inhibitor estrogenih receptora 579 rastvor za inj. 6mg tokom 2 . Alkaloid film tabl.antibiotik 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. AstraZeneca UK (fulvestrant) citostatik . iv 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 .25mg/m2 na 7 dana. 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. 20 x 20mg film tabl. 1x5mg i 35mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 1mg/kg svake dve nedelje C05AD04 Faktu. ({pric) im 1 x 250mg/5ml upotreba rak dojke (samo kod `ena u menopauzi): 250mg na 30 dana 120 Registar lekova 2011 .1g/m2 paralele Epirubicin "Ebewe". iv 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj. 30 x 5mg upotreba doziranje je zavisno od protrombinskog vremena. tokom 4 . dnevnu dozu uzeti odjednom.A16AB04 (SZ) Fabrazyme. 10 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg.40mg tokom 6 . Episindan L02BA03 Faslodex.90mg/m2. Max.4 dana zatim 3 . Galenika (varfarin natrijum) oralni antikoagulans 448 tabl.8 nedelja (terapija). po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 . na 3 nedelje ili 12.12 nedelja paralele Quamatel B01AA03 Farin.9mg dnevno (doza odr`avanja) L01DB03 (SZ) Farmorubicin RD. Hemofarm film tabl. Genzyme (agalazidaza beta) terapija Fabrijeve bolesti strana 445 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.5mg) upotreba mast: 2 .3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . kumulativna doza 0.9 .2 u toku dana i 1 pre spavanja A02BA03 (famotidin) H2 blokator 419 Famotidin.

Paracetamol.3 x dnevno 1 .13 godina: 1 .4 x 60 .1 tableta 13 . 1 .6 sati): 1 . a najdu`e 10 dana paralele Ketonal gel.4 x 120 . Hemofarm (paracetamol) analgoantipiretik 608 (Z) tabl. 1 . prema potrebi.12 godina) paralele Efferalgan. tvrda 30 x 150mg ({to odgovara 100mg silimarina) upotreba 150mg ekstrakta sadr`i 100mg silimarina izra`enog kao silibinin 2 . 50 blistera po 10 x 500mg (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml supozitorija 5 x 200mg {ume}a tabl. Lekadol Plus C Registar lekova 2011 121 .3 x 100mg N02BE01 Febricet. 8 tableta dnevno deca 7 .240mg (1 . 30g i 50g upotreba 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata.2 tablete.M02AA10 (BR) Fastum. u razmaku od 4 . Belupo biljni hepatoprotektiv (Silybi mariani fructus extractum siccum standardizovani) 669 kaps. Panadol. Max. (BR) Favora Silymarin. Menarini Manufacturing (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 593 gel (2. tokom 7.4 x 240 500mg (6 .6 godina). Paracetamol Sopharma. A. Perfalgan N02BE51 (BR) Febricet C. 10 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 . Panadol Baby.3 x dnevno ½ . Hemofarm (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl.120mg (2 meseca 1 godine). Ketospray HA05BA.5%) 20g.3 x dnevno 1 .1½ tableta paralele Efferalgan C.15 godina: 1 . 10 i 20 x 500mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg .1g na 4 sata. Max.

PharmaSwiss tabl.12 godina). 4 x 1 pra{ak (12 . najdu`e 5 dana kontinuirano Febricet Cold odrasli i deca iznad 15 godina: 2 . 30 x 2. Zdravlje (dekstriferon) antianemik kod sideropeni~ne anemije 455 rastvor za inj.3 x 1 pra{ak Febricet Cold Junior deca: 2 x 1 pra{ak (6 .15 godina) paralele Fervex B03AC01 Fedex.4g dnevno mazati u tankom sloju 122 Registar lekova 2011 . Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4g Febricet Cold Junior. 30 x 2. doziranje je individualno.inhibitor enzima aromataze 580 Femara.100 FEIBAj/kg.R01BA51 (BR) (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija strana 639 Febricet Cold. 3 x 1 pra{ak (10 .10 godina).1%) 30g upotreba 2 . Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl. Baxter AG (antiinhibitorski kompleks faktora VIII) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za inf. Novartis Consumer Health (dimetinden maleat) antihistaminik 496 gel (0.5mg Femozol. 1 x 1000 FEIBAj/20ml upotreba rastvara~ je voda za inj. zavisi od titra inhibitora uobi~ajeno: 50 .5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Lametta. Letrozole Medico Uno D04AA13 (BR) Fenistil. Max. 1 x 500 FEIBAj/20ml pra{ak i rastvara~ za inf. 200 FEIBAj/kg dnevno L02BG04 (letrozol) citostatik . iv inf im 5 x 100mg gvo`|a/2ml upotreba doza se odre|uje prema deficitu hemoglobina B02BD03 (SZ) Feiba NF. Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/5g nazeba upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.5mg upotreba 2.

200mg u jednoj dozi. Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj.6 nedelja (dermatomikoze).odrasli: 2μg/kg (manje hirur{ke intervencije ili postoperativna analgezija). 6 meseci (onihomikoza ruku). Hexal transdermalni flaster 5. 20 . uve~e deca: 5 . 1 godine (onihomikoza nogu) Registar lekova 2011 123 . PharmaSwiss (fenofibrat) hipolipemik 490 kaps. 2 . Galenika (fenobarbiton) antikonvulziv strana 610 tabl. tvrda 30 x 160mg upotreba 1 x 160mg § N01AH01 (Z) (fentanil) opioidni anestetik 602 606 606 602 Fentanyl.deca 2 . Janssen Pharmaceutica rastvor za inj. 10 i 20 x 25μg/sat.N03AA02 § Fenobarbiton.8mg/kg dnevno paralele Phenobarbiton C10AB05 Fenolip. Victanyl D01AC12 Fentikol. 50μg/sat. im iv 5 x (50μg/ml) 2ml i 10ml upotreba parenteralno . 75μg/sat i 100μg/sat N02AB03 Fentanyl Sandoz TTS. Hemofarm [abac (fentikonazol nitrat) antimikotik 494 krem (20mg/g) 15g upotreba 1 x dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3 .180 mikromola/L) odrasli: 50 .40μg/ml (60 .3 μg/kg (indukcija i odr`avanje anestezije) dermalno: doze se odre|uju individualno. optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 . 30 x 100mg upotreba doziranje je individualno. 50μg/sat. flaster se lepi na intaktnu ko`u.12 godina: 2 . kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic. Hexal transdermalni flaster 5.50μg/kg (velike hirur{ke intervencije) . 10 i 20 x 25μg/sat.20μg/kg (umereno velike hirur{ke intervencije). 75μg/sat i 100μg/sat N01AH01 (SZ) Fentanyl Torrex.05mg/ml) 2ml i 10ml N02AB03 Fentanyl Sandoz MAT. im iv 50 x (0.

najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 15 godina: 2 . 500 x 192mg upotreba 1 .300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 100 (latentan nedostatak gvo`|a).300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 50 . Bristol Myers Squibb (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija nazeba 639 granule za oralni rastvor (za decu) 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/3g granule za oralni rastvor (sa {e}erom) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/13. 3 x sadr`aj 1 kesice (10 . Lek (gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks) antianemik 455 tabl.12 godina). po potrebi pove}ati na 2 tablete dnevno. 50 .95g upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata.50 (latentan nedostatak gvo`|a) R01BA51 (BR) Fervex.100mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 25 .B03AA07 Ferro gradumet.15 godina) paralele Febricet Cold.10 godina). 30 x 105mg gvo`|a upotreba 1 tableta ½ sata pre doru~ka sa dosta te~nosti. 20 x 192mg (Z) oblo`ena tabl.50mg (manifestan nedostatak gvo`|a) deca 1 .12 godina: 50 . Galenika (gvo`|e II sulfat) antianemik kod sideropeni~ne anemije strana 454 film tabl.100mg (latentan nedostatak gvo`|a) trudnice: 200 .100mg (profilaksa) odoj~ad: 25 . za `vakanje 30 x 100mg sirup (50mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 100 .1g granule za oralni rastvor (bez {e}era) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4. Jugoremedija (pankreatin) digestivni enzimi 430 (BR) oblo`ena tabl. Febricet Cold Junior A09AA02 Festal N. 4 x sadr`aj 1 kesice (12 .3 x sadr`aj 1 kesice deca .2 tabl. odjednom ili 2 x 1 B03AB05 Ferrum Sandoz. u toku obroka paralele Pankreatin 124 Registar lekova 2011 .granule za decu: 2 x sadr`aj 1 kesice (6 .

Lek film tabl.4 x dnevno mazati u tankom sloju Registar lekova 2011 125 . Solvay Francuska (fluvoksamin maleat) antidepresiv strana 625 film tabl. 15 i 30 x 100mg upotreba depresija .100mg uve~e. 200mg dnevno (preko 50mg daje se u 2 doze) R06AX26 Fexofenadine Sandoz.66Cj)/g 25g i 50g upotreba na 6 . 28. Krka film tabl.8 sati mazati ranu u tankom sloju G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate 521 Finasterid Sandoz. 10 i 20 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 . Zdravlje (te~ni etanolni ekstrakt semena divljeg kestena i kokoca.12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Telfast B06AA02 Fibrolan.N06AB08 Fevarin. Sandoz Private Limited Indija (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl.odrasli: doze su iste kao kod depresije a ukoliko nema pobolj{anja u toku 10 nedelja terapiju treba preispitati . 30 x 5mg Finpros.primenjuje se isklju~ivo kod odraslih: 50 . 84. 30. 300mg dnevno (preko 150mg daje se u podeljenim dozama). etarsko ulje ruzmarina i lavande) biljni venotonik 672 gel (350mg+20mg+2mg+1mg)/g 45g i 90g upotreba 3 . 90 i 98 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Proscar. Prosterid. Solvay Holandija Fevarin.7 dana po 25mg do Max. Famar Orleans Francuska (fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla) enzimski dermatik 466 mast (1Lj + 6.deca iznad 8 godina: 25mg dnevno (po~etno) po potrebi dozu pove}avati na 4 . uobi~ajena doza odr`avanja 100mg uve~e opsesivno kompulzivne bolesti . po potrebi pove}avati do Max. Zerlon (BR) Fitoven.

10 x 250mg i 500mg upotreba tabl.8g)/45ml upotreba primenjuje se isklju~ivo kod starijih od 15 godina J01MA12 Flexid. Mucosolvan. Max. 2 .5mg (2 .500mg na 12 ili 24 sata paralele Lebel. Levomax.2 x 100μg u svaku nozdrvu.100μg 126 Registar lekova 2011 . 10 i 20 x 30mg oralni rastvor (15mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 30mg prva 3 dana zatim 2 x 30mg deca: 2 x 7.11 godina: 1 .250μg. po potrebi pove}avati najvi{e do 2 x 1mg dnevno deca iznad 4 godine: 2 x 50 .5 godina).4g + 10. GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) kortikosteroid 639 sprej za nos.R05CB06 (BR) Flavamed. GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) antiastmatik 643 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (50μg/dozi) 120 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (125μg/dozi) 60 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 60 doza upotreba odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 100 .12 godina) paralele Ambroksol. 200μg dnevno R03BA05 Flixotide. Berlin-Chemie (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 tabl. suspenzija (50μg/dozi) 120 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .. Max. Laboratorios Casen Fleet laksativ u (natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat) dijagnostici i hirurgiji 426 oralni rastvor (24.3 x 15mg (6 . Lek (levofloksacin) hinolonski antibiotik 543 film tabl. Fleet Phospho soda. neo bronchol A06AD. 3 x 7. Levoxa R01AD08 Flixonase. se uzimaju nezavisno od jela 250 .2 x 50μg u svaku nozdrvu. 400μg dnevno deca 4 .5mg (do 2 godine). Mucosolvan Junior.

Galenika (bacilus subtilis IP 5832) antidijaroik 429 kaps. 30 i 100 x 0. po potrebi ponoviti tokom no}i premedikacija: 15mg na 30 . Tamsudil S01AX11 Floxal. dnevno izme|u obroka deca do 3 godine: 3 .5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor. Claritine. Midazolam Torrex G04CA02 Flosin.5 .8 x dnevno 1 . Tamsol. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 10. Tamprost.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal.4 x dnevno u konjunktivalnu kesu paralele Uniflox Registar lekova 2011 127 . 30 x 15mg upotreba nesanica: 7.4 kaps. Tamosin. zatim 6 .4mg upotreba 1 x 0.60 min.6 kaps. pome{ati sa ~ajem odrasli i deca iznad 3 godine: 4 . tvrda 16 x 35mg upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 . pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps.2 kapi na svaki sat. 20 i 30 x 10mg oralna suspenzija (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . prva 2 dana. Loratadin. dnevno (sadr`aj kapsule pome{ati sa malo te~nosti) N05CD08 Flormidal. Dr Gerhard Mann (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i (3mg/ml) 5ml mast za o~i (3mg/g) 3g upotreba kapi: 1 . Pressing A07FA01 (BR) Flonivin BS. Galenika (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl. Omsal. Lek (loratadin) antihistaminik strana 648 tabl.2 kapi jo{ najmanje 5 a najvi{e 12 dana mast: 3 .R06AX13 Flonidan. Berlin-Chemie (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps. 10.15mg uve~e pre spavanja.60 minuta pre intervencije paralele Dormicum.

14 dana (oralna kandidijaza). tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. 6 . Vaxigrip Junior L02BB01 Flucinom. 100mg i 200mg kaps. tvrda 1 x 150mg Flukonazol. tvrda 1 x 150mg Flumycozal. 2 .6 nedelja paralele Agrippal S1.5ml vakcine. Aegis kaps. ponoviti istu dozu posle 4 . 1 x (2mg/ml) 100ml Flukonazol. Schering-Plough Labo.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca .J07BB02 (Z) Fluarix. Hemofarm kaps.antiandrogen 579 tabl. tvrda 1 x 150mg Fluconal. Fluimun. Stabilanol 128 Registar lekova 2011 . 7 .oralno ili infuzijom: 200 . tvrda 7 x 50mg i 100mg kaps. Novartis Bangladesh kaps.25ml vakcine. 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 .oralno: 50 . Zdravlje kaps. ponoviti istu dozu posle 4 . tvrda 1 x 150mg upotreba odrasli . Diflucan.6 nedelja deca 6 meseci do 3 godine: 0.100mg dnevno.6mg/kg dnevno prvog dana. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). Belgija (flutamid) citostatik . tvrda 7 i 14 x 50mg i 100mg kaps. Vaxigrip.400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli .oralno ili infuzijom: 3 . GlaxoSmithKline Nema~ka (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj. Nini kaps. tvrda 7 x 50mg kaps.4 nedelje (dermatomikoze). tvrda 7 x 50mg.5ml upotreba dato doziranje se odnosi na osobe koje nikad nisu bile vakcinisane dok vakcinisani primaju samo jednu dozu odrasli i deca iznad 3 godine: 0. 100 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flutasin J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Fluco Sandoz. tvrda 7 x 50mg kaps.12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon. ({pric) sc im 1 x 0.

3 x 200mg deca: 2 x 100mg (do 2 godine).10 dana paralele ACC.7 godina). Zambon Italija rastvor za inj. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za iv inj. 10 x 600mg upotreba oralno se uzima posle jela. Genzyme (SZR) film tabl. 3 x 100mg (2 .2 x sadr`aj nerazbla`ene ampule primeniti pomo}u raspr{iva~a pod pritiskom. 20 x 10mg (SZ) pra{ak za rastvor za iv inj.6 godina (izuzetno): 10mg/kg dnevno inhalaciono: 1 .600mg dnevno .5ml deca 6 meseci do 3 godine: 0. Vaxigrip Junior Registar lekova 2011 129 . Fluarix.300mg dnevno 1 . tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti./inf./inf. 1 x 50mg/2ml upotreba oralno: 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana.antimetabolit strana 567 Fludara. tokom 6 ciklusa parenteralno se primenjuje bolus injekcijom ili iv infuzijom): 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana.L01BB05 (fludarabin fosfat) citostatik .odrasli: 300 . iv 5 x 300mg/3ml R05CB01 (BR) Fluimucil. tokom 5 .5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0. ACC akut J07BB02 (Z) Fluimun. ({pric) sc im 1 x 0.14 godina: 150 . Vaxigrip. svakih 28 dana. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Sindarabin M01AE09 Flugalin.200mg dnevno podeljeno u vi{e doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima) (acetilcistein) V03AB23 (Z) antidot za paracetamol.14 godina) parenteralno .deca 6 . Zambon [vajcarska Fluimucil 100 granule za oralni rastvor 30 x 100mg Fluimucil 200 granule za oralni rastvor 30 x 200mg Fluimucil 600 {ume}a tabl. granule i {ume}e tablete se uzimaju rastvoreno u vodi odrasli i deca iznad 7 godina: 600mg uve~e ili 2 . Galenika (flurbiprofen) nesteroidni antireumatik 591 oblo`ena tabl 30 x 50mg i 100mg upotreba oralno: 150 . Imunolo{ki zavod Zagreb (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa 560 suspenzija za inj. mukolitik 662 646 Fluimucil. 5 x 50mg (SZ) Fludarabine-Teva. 2 x 200mg (7 .25ml paralele Agrippal S1.

4 nedelje monoterapija .6mg/L fluora: doze smanjiti na pola.4 nedelje.7mg/L terapija fluorom nije potrebna L01BC02 (SZ) (fluorouracil) citostatik . radioterapije./inf. 1 x (50mg/ml) 5ml i 10ml upotreba doza zavisi od odabranog re`ima. na 3 .750mg/m2 u jednoj dozi. tvrda 30 x 20mg Flunisan.N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flunirin. 5 x (50mg/ml) 5ml i 10ml Fluorouracil Teva. 20 . 250 x 0.25mg (deca 3 . 1 x 1mg (deca iznad 6 godina) ako voda za pi}e sadr`i 0./inf. uobi~ajena dnevna doza je 350mg/m2/dan monoterapija . Fluxilan G01AC05 Fluomizin.6 godina).3mg/L fluora: 1 x 0.0. uzastopno na 3 . Teva Pharmachemie rastvor za iv inj. ili 300 . 5 dana. 60mg dnevno (bulimija).antimetabolit 568 5-Fluorouracil "Ebewe". u ve~e tokom 6 dana A01AA01 (BR) Fluorogal.bolus inj: 400 . na 7 dana.25mg i 100 x 1mg upotreba ako voda za pi}e sadr`i manje od 0. 2 .25mg (deca do 3 godine). Ni Medic kaps. ukupna dnevna doza obi~no ne prelazi 1g. 2 x 0. primene drugih citostatika. Galenika (natrijum fluorid) prevencija karijesa 416 tabl. Medico Uno (dekvalinijum hlorid) vaginalni antiinfektiv 504 vaginalna tabl. a za vi{e od 0.60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flusetin.infuziono: 600 .1100mg/m2 dnevno. 5 dana uzastopno.600mg/m2 dnevno. 6 x 10mg upotreba 1 vaginalna tabl. 30 x 20mg Fluoksetin. ili 150 . Hemofarm tabl. Galenika kaps.3 . tvrda 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija).250mg/m2 dnevno.3 nedelje kontinuiranom infuzijom. Ebewe Pharma rastvor za iv inj. zatim 7 dana pauze 130 Registar lekova 2011 .

8mg (2 . Nini tabl. 20 x 5mg upotreba 1 . Jadran Galenski Laboratorij tabl.15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 . 1 x 30mg/10ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im. Bosnalijek film tabl. 20 .2 x 5mg (deca) V03AF03 (SZ) Folcasin. iv inf) tokom 12 .N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flusetin. 2 x 4 . 20 x 5mg Folnak. 60mg dnevno (bulimija). Alkaloid (folkodin) antitusik 647 kaps. tvrda 10 i 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija).4x 5mg (odrasli). zatim 12 . Leucovorin Teva R05DA08 Folkodin Alkaloid. Aegis kaps.12 godina) Registar lekova 2011 131 . Flunisan. Fluoksetin L02BB01 Flutasin.antiandrogen 579 tabl. Sindan Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj. 20 x 20mg Fluxilan.24 sata podeljeno u vi{e doza. tvrda 20 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10 .20mg deca: 2 x 2mg (do 2 godine). Sindan Pharma (flutamid) citostatik .60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flunirin. iv. Leucovorin Calcium. 30 i 90 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flucinom B03BB01 (folna kiselina) antianemik kod megaloblastne anemije 455 Folacin./inf.72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe". 1 .

Amlodipin PharmaSwiss. Amlopin. te~nost 100% 1 x 100ml upotreba doziranje je individualno. Eli Lilly (teriparatid) stimulator izgradnje ko{tane mase 529 rastvor za inj. 6g dnevno paralele Ceftazidim Sandoz M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Forosa. Amlodil. 2. Tenox. Amlodipin. 4 i 8 x 70mg Fosamax. MSD Italija tabl. Ufar (amlodipin) antagonist Ca2+ strana 481 tabl. Hemofarm (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj.2g na 8 . 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca ./inf. Vazotal N01AB06 (SZ) Forane. Norvasc. i osteoporoza zbog produ`ene terapije glukokortikoidima: 20μg dnevno. Bonap. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Isofluran Nicholas Piramal J01DD02 (Z) Forcas. Monodipin. Sandoz film tabl.12 godina: 30 .C08CA01 Fopin. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss. Abbott (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. najdu`e 24 meseca 132 Registar lekova 2011 .100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. (pen sa ulo{kom) 1 x 28 doza po 20μg/80mcl upotreba osteoporoza kod `ena i mu{karaca. 10mg dnevno paralele Alopres. Max. Amlonorm. Max. Alendronat.12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 . Amlogal. Alendronat ICP. Sedron H05AA02 Forteo. 1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg .

MSD Holandija tabl. 5000ij na 1 . Pfizer Belgium (dalteparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za sc iv inj.2 sata pre operacije. 10 x 10000ij/ml rastvor za inj. Ibsa Institut (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.7 dana (ortopedska hirurgija) le~enje akutnih dubokih venskih tromboza (sc): 1 x dnevno 200ij/kg plu}na embolija: 50ij/kg iv u bolusu.2ml upotreba profilaksa tromboza (sc): 2500ij na 1 . zatim 2500ij dnevno tokom 5 . Beaufour Ipsen (makrogol 4000) laksativ strana 426 pra{ak za oralnu suspenziju 4 x 64g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u 1L vode odrasli: 4L jednokratno uve~e pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uve~e i 2L slede}eg jutra 3 . MSD Italija Fosavance. zatim infuzijom 200 . nedeljno R03AK07 Foster.300ij/kg/dan tokom 10 dana le~enje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120ij/kg na 12 sati. ({pric) sc 10 x 2500ij/0. Chiesi Italija Foster.A06AD65 Fortrans.7 dana (op{ta hirurgija)./inf.150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Bravelle B01AB04 (SZR) Fragmin. Torrex Chiesi Pharma (beklometazon dipropionat + formoterol fumarat) antiastmatik 642 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 120 i 180 doza x (100μg+6μg)/dozi upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . 4 x (70mg + 2800ij) i (70mg + 5600ij) Fosavance.2ml i 5000ij/0.2 udaha G03GA04 (SZR) Fostimon. zatim 5000ij dnevno tokom 5 . Chiesi Francuska Foster. 4 x (70mg + 2800ij) upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 tabl.4 sata pre intervencije) M05BB03 (alendronska kiselina + holekalciferol) bisfosfonat 599 Fosavance. tokom najmanje 6 dana Registar lekova 2011 133 .2 sata pre operacije. 1 i 10 x 75ij/1ml i 150ij/1ml upotreba 75 . MSD Frosst Iberica tabl.

Max. 5mg za 24 sata J02AC02 Funit. sa produ`enim osloba|anjem 7 i 14 x 500mg upotreba Fromilid odrasli: 250 . ({pric) sc iv 2 i 10 x 2850ij anti Xa/0. Almac Pharma Frovamax. 3. Lekoklar XL. Krka film tabl. Nobel Ilac (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. Glaxo Wellcome Francuska (nadroparin kalcijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj. po potrebi ponoviti dozu za 2 sata (ako prva doza nema dejstva ne primenjivati drugu). 15 i 30 x 100mg upotreba sistemske mikoze .5mg upotreba 2. 4 i 6 x 2. Klacid MR. 14 x 500mg Fromilid Uno.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).0. tokom najdu`e 10 dana terapija nestabilne angine pektoris: 86ij/kg iv ili 2 x 86ij/kg sc J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Fromilid. 4 . 4 .4ml. Klacid IV.6ml i 7600ij anti Xa/0. Krka film tabl.6ml sc od 1 do 4 postoperativnog dana terapija dubokih venskih tromboza: 85ij/kg na 12 sati. Omicral. tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca (30 . 7 . Tinea cruris).8 nedelja (Tinea capitis). sa modifikovanim osloba|anjem 5 i 10 x 500mg Fromilid uno. tvrda 4.2 . 2.3ml rastvor za inj.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . Klerimed.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . 3 nedelje (keratitis fungalis).15 dana (Tinea pedis. 14 x 250mg Fromilid. Kanazol. ({pric) sc iv 10 x 3800ij anti Xa/0. Prokanazol 134 Registar lekova 2011 . Zymbaktar N02CC07 Frovamax.B01AB06 (SZR) Fraxiparine.5mg kod akutnog ataka. 5700ij anti Xa/0. Laboratorios Menarini (frovatriptan) antimigrenik 610 film tabl.500mg na 12 sati. Lekoklar. Slaviamed tabl.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele ItraconEP.40kg): 250mg na 12 sati Fromilid uno odrasli: 500mg na 24 sata paralele Clarexid. Berlin-Chemie Frovamax.odrasli: 200 .8ml upotreba profilaksa tromboza u hirurgiji: 1 x 0. Slaviamed film tabl. Klacid.

Roche (enfuvirtid) terapija HIV infekcije 553 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 2 x 90mg Registar lekova 2011 135 . Max.C03CA01 Furosemide Sopharma. Sopharma (furosemid) diuretik strana 473 rastvor za inj.16 godina: 2 x 2mg/kg.5 . (4mg/min.50mg im ili sporom iv inj.1. Max. im iv 10 x (10mg/ml) 2ml upotreba odrasli: 20 .) deca: 0. sc 60 x (90mg/ml) 12ml upotreba odrasli: 2 x 90mg deca 6 .5mg/kg. 20mg dnevno paralele Lasix J05AX07 (SZ) Fuzeon.

.

.

4g dnevno podeljeno u 3 doze . 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP. Bayer Schering Pharma (gadobutrol) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol .odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg .1g na 6 . Pliva Hrvatska kaps. Kern Pharma kaps. Galenika (cefadroksil) cefalosporin 535 kaps. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg . Primaceph 138 Registar lekova 2011 . 300mg i 400mg upotreba epilepsija . Katena. ({pric) iv 5 x (1mmol/ml) 7. 2. Max. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . 1. iv 10 x (1mmol/ml) 30ml upotreba doze zavise od vrste snimanja J01DB05 Galadrox. Max.N03AX12 (gabapentin) antiepileptik strana 614 Gabagamma. tvrda 20 i 50 x 100mg Gabagamma 300 kaps./inf. Max.deca 6 .8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gordius.4 doze. tvrda 12 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli i deca preko 40kg: 500mg . Max. Neurontin V08CA09 (Z) Gadovist. tvrda 20 x 100mg kaps.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). tvrda 20 x 100mg kaps.12 godina: 25 .6 godina: 250mg na 12 sati iznad 6 godina: 500mg na 12 sati J01DB04 (SZ) Galecef.12 sati. tvrda 20 i 50 x 100mg.odrasli: 300mg (po~etna doza).1g na 12 sati ili 1g na 24 sata deca do 1 godine: 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati) 1 . tvrda 20 i 50 x 400mg Gabalept. tvrda 20 i 50 x 300mg Gabagamma 400 kaps. Salutas Pharma kaps. tvrda 50 x 300mg i 400mg Gabaneural. Artesan Pharma Gabagamma 100 kaps. Galenika (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. tvrda 50 x 300mg i 400mg Gaboton.1. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg.5ml i 15ml rastvor za inj.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 .

izuzev glave i vrata. 4-og i 6-og dana se ma`e gornji deo tela osim glave i vrata.3%) 95ml upotreba pediculosis capitis: kosu oprati Gamex {amponom i na vla`nu utrljati gel.deca 3 . (SZ) Gambrosol trio.odrasli: uve~e posle kupanja namazati celo telo.20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Karbapin R06AX17 Galitifen.2mg deca: 2 x 0. 3-eg i 5-og dana se ma`e donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata. postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana . ostaviti 3 dana pa kosu ponovo oprati. Galenika (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl. gelom ili emulzijom. prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 139 .2 x 100 .5mg (1 . postupak ponoviti za 8 dana pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana. 16 i 1) 563 suspenzija za inj.12mg/L (20 . ({pric) 1 x (20μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0. odstraniti pranjem. postupak ponoviti za 8 dana scabies .1.200mg.5ml nultog.5ml upotreba po 0. MSD Italija vakcina protiv humanog papiloma virusa (vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6.. 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .8 . i kupa za 3 sata J07BM01 (Z) Gardasil. 2 x 1mg (iznad 2 godine) B05DB. 11.2 godine). Gambro Dasco rastvor za peritonealnu dijalizu (glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) 464 Gambrosol trio 10 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L Gambrosol trio 40 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu P03AB02 Gamex.50mmol/L) odrasli: 1 .6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 . 1 x (20mcg + 40μg + 40μg + 20μg)/0. Hemofarm [abac (lindan) antiparazitik 635 gel (0. za 8 . postepeno pove}avati 0.12 sati ponoviti kupanje.3%) 50g {ampon (1%) 50ml emulzija za ko`u (0. Galenika (ketotifen) alergoprofilaktik 649 sirup (1mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 x 1 .10 godina: postupak je isti kao kod odraslih ali se kupaju posle 3 sata 1 .3 godine: 1-og.N03AF01 Galepsin. 2-og.5ml suspenzija za inj.

2 tabl. na sat. najvi{e 6 tabl.12 godina: 1 .6 x 1 . 2g dnevno deca 6 . B. deca: ½ doze za odrasle (BR) Gastrokind. 24 i 48 x (450mg + 300mg) upotreba odrasli: 4 . Pharmacin Holandija (domperidon) antiemetik. posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 1 tabl. dobro sa`vakati.25 . A03FA03 Gastroperidon. tabl. dnevno (akutne tegobe). inicijalna terapija traje 4 nedelje. deca 1 .2 tabl. dnevno (akutne tegobe). posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 2 tabl. stimulator peristaltike 423 tabl. D6 Croton tiglium.1 godina: 1 tabl. 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela. Max 80mg dnevno deca iznad 35kg: 3 . za `vakanje 20 x 80mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 4 x 1 tabl.4 x 0.7%) 500ml upotreba osmolaritet 274mOsm/L 500ml tokom 1 sata a u akutnim stanjima 500ml se mo`e dati u 5 . Braun (`elatin polisukcinat + natrijum hlorid) zamena za krvnu plazmu 457 rastvor za inf.20mg.0.4 x 10 . uve~e. na sat.10min.6 godina: 2 tabl. dok se znaci hipovolemije ne smanje 140 Registar lekova 2011 . 30 x 10mg upotreba uzima se pre jela. najvi{e 12 tabl.5mg/kg. dobro sa`vakati paralele Espumisan B05AA06 (SZ) Gelofusine. zatim lekar procenjuje potrebu nastavka terapije odrasli: 3 . dnevno. za malu decu se rastvara u vodi deca 0 . Pliva Hrvatska strana 418 tabl. stoma~ne tegobe kod dece D4 Okoubaka. posle jela + 1 tabl.A02AD01 (BR) antacid (aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid) Gastal. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Arsenicum album. se polako rastapaju u ustima.4mg/kg ali ne prelaziti 80mg na dan A03FA03 (BR) Gasvan. Max. Max 2. D12 Veratum album) 675 tabl. 10 i 20 x (4% + 0. Srbolek (simetikon) antiflatulent 421 tabl.

025 .nedostatak hormona rasta: 0.7 . uve~e za olak{avanje jutarnjeg iska{ljavanja kod hroni~nog bronhitisa deca ispod 10 godina: ½ doze za odrasle uz konsultaciju pedijatra A02AD. Pohl Boskamp strana 669 gastrorezistentna kaps. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf.9ij dnevno).0.0.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4.antimetabolit 568 Gemcitabin PharmaSwiss.15 .1.0.0mg/m2 dnevno {to je 2 . Eli Lilly pra{ak za rastvor za inf. 1 .035mg/kg dnevno (0. (hroni~no stanje).nesitno-}elijski karcinom plu}a.. (BR) Gelusil Lac.5 x 1 tabl. 1 kaps. i 1 nedelja pauze .3mg dnevno (0. slatke narand`e.45 .HR07A. ili 7 nedelja uzastopno. Pfizer Belgium (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3ij/m2 dnevno) .Turner-ov sindrom: 0. meka 20 x 300mg upotreba kaps. 1 x 200mg. (akutno stanje). 1g i 2g Gemcitabin Sandoz.1ij/kg dnevno odnosno 0.supstituciona terapija: 0. 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2.07 . 40 x 500mg upotreba 3 . 1 x 200mg i 1g Gemzar. Sandoz pra{ak za rastvor za inf. sc im 1 i 5 x 5. mirte i limuna) GeloMyrtol forte.karcinom pankreasa) paralele Gitrabin H01AC01 Genotropin.3ij/m2 dnevno) odrasli . (BR) biljni lek protiv prehlade (etarska ulja eukaliptusa. iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze .4 x 1 kaps.2 sata posle jela i uve~e pre spavanja L01BC05 (SZ) (gemcitabin hlorid) citostatik .14ij/kg dnevno odnosno 1. 2 x 1 kaps.0.05mg/kg dnevno (0. a poslednja dnevna doza neposredno pre spavanja odrasli i deca iznad 10 godina: 3 .3mg/1ml i 12mg/1ml upotreba deca . se uzimaju ½ sata pre jela. Hemofarm (aluminijum magnezijum silikat hidrat) antacid 419 tabl.. Norditropin NordiLet Registar lekova 2011 141 . postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Humatrope.

4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Hydrocyclin (BR) Gingisept. 30 i 90 x 40mg film tabl.4 sata D07CA01 Geokorton. etarsko ulje `alfije) 672 gel za desni (200mg+12mg+8mg)/g 30g upotreba 2 . 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin Sandoz. 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml D06AX07 (Rp) mast (0.3 x dnevno mazati desni HN06DX.2 x 40 . Galenika rastvor za im iv inj. 30 x 80mg i 120mg upotreba 1 .1%) 15g Gentamicin. 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin.J01GB03 (Z) (gentamicin) aminoglikozidni antibiotik strana 541 Gentamicin. Zdravlje biljni antiseptik za desni (te~ni etanolni ekstrakt kamilice i `alfije. 10 x 20mg/2ml.120mg uz obrok 142 Registar lekova 2011 .5mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze (na 8 sati) ./inf.odrasli: 2 . Hemofarm (gentamicin sulfat) aminoglikozidni antibiotik 652 kapi za o~i (0. oksitetraciklin) dermatik 500 mast (10mg + 3mg)/g 20g upotreba 2 ./inf.4 puta dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju 498 S01AA11 Gentokulin. (BR) Ginko Sandoz. Lek biljni lek za poreme}aj cirkulacije (standardizovani suvi ekstrakt lista Ginkgo biloba) 669 film tabl. Hemofarm rastvor za im iv inj.deca: 3mg/kg na 12 sati (do 14 dana). Pliva Hrvatska (hidrokortizon. 2mg/kg na 8 sati (14 dana do 12 godina) lokalno: 2 ./inf.3%) 10ml upotreba 1 . Zdravlje im iv inj. Lek upotreba parenteralno .2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2 . 40mg/2ml.

uklju~uju}i i dane menstruacije L01BC05 (SZ) (SZ) Gitrabin. 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2. ili 7 nedelja uzastopno. i 1 nedelja pauze . Timolol Alkaloid. Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba + trokserutin + heptaminol hlorid) venoprotektiv strana 477 kaps. dnevno paralele Glucovance Registar lekova 2011 143 . uz obrok. Berlin-Chemie (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl. Gemzar S01ED01 Glaumol. dnevno tokom 7 dana G01AF04 Gino Daktanol. Galenika (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (5mg/ml) 5ml upotreba 1 . tvrda 30 x (14mg + 300mg + 300mg) upotreba venolimfati~na insuficijencija: 2 x 1 kaps. Sindan Pharma (gemcitabin hlorid) citostatik . Gemcitabin Sandoz. akutni napad hemoroida: 3 . 40 i 60 x (400mg + 2. uve~e tokom 7 dana.4 kaps.2 x dnevno po 1 kap paralele Timadren. Actavis Italy Gitrabin. Unitimolol A10BD02 Glibomet.3 x 1 tabl. Max 6 tabl.karcinom pankreasa) paralele Gemcitabin PharmaSwiss. Galenika (mikonazol) antimikotik 505 vagitorija 7 x 200mg upotreba 1 vaginalna tabl.5mg) upotreba 1 . iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze .antimetabolit 568 pra{ak za rastvor za inf.nesitno-}elijski karcinom plu}a.C05CA54 (BR) Ginkor fort.

A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik strana 436 Gliclada. novodijagnostifikovana Filadelfija hromozom pozitivna akutna limfoblastnamleukemija . 800mg 144 Registar lekova 2011 . Max.Ph+ALL: 600mg dnevno .DFSP: 800mg dnevno deca iznad 2 godine . Novartis Pharma Stein [vajcarska (imatinib mesilat) citostatik . 30 x 80mg upotreba Gliclada 30 . 30 x 2mg.inhibitor protein kinaze 574 kaps.GIST adjuvantna terapija nakon resekcije: 400mg dnevno . Limeral. sa produ`enim osloba|anjem 30.400mg dnevno . Dibiglim.GIST.HML hroni~na faza: 400mg dnevno . Max. gastrointestinalni stromalni tumori .MDS/MPD: 400mg dnevno . Meglimid. neresektabilni dermatofibrosarkom pro tuberans DFSP) odrasli . mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest MDS/MPD. Krka tabl. 30 x 400mg upotreba lek se daje uz obrok sa punom ~a{om vode a doziranje zavisi od stadijuma bolesti i indikacije (hroni~na mijeloidna leukemija .160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze.HML: 340mg/m2 (izuzetno 570mg/m2) dnevno. 800mg podeljeno u 2 doze . 2mg. Medico Uno tabl. Amaryl. podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR. 3mg. Slaviamed tabl.2 nedelje po 1mg do Max.Ph+ALL i relapsna/refraktorna Ph+ALL. 320mg dnevno. 30 x 1mg. 60 i 90 x 30mg Glikosan.HML. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 4mg i 6mg Gliprex. Diprian A10BB12 (glimepirid) oralni antidijabetik 437 Glimepirid.HML ubrzana faza ili blastna kriza: 600mg dnevno.HES i/ili CEL: 100 . Max. Galenika tabl. 60 x 100mg film tabl. Nini tabl. tvrda 120 x 100mg film tabl. hipereozinofilni sindrom HES i/ili hroni~na eozinofilna leukemija CEL. 6mg dnevno paralele Aglimex. 30 x 80mg Glioral.GIST neoperabilan ili metastatski: 400mg dnevno .120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi Glikosan i Glioral 40 . Trical L01XE01 Glivec.

po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1 . Novo Nordisk (glukagon) antagonist insulina strana 528 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. 400cal/L) Glucosi infundibile.150μg/kg iv. Merck Sante (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl.7g dnevno podeljeno u 2 . 10 . Fresenius Kabi rastvor za inf. 30 .5mg/sat (deca) A10BF01 Glucobay. 200cal/L) Glucose 10% rastvor za inf.1mg. Hemofarm rastvor za inf. 200cal/L) rastvor za inf. 200cal/L) rastvor za inf.20μg/kg (deca) trovanje beta-blokatorima: 5 . 10 x (10%) 500ml i 1000ml (555mOsm/L. 400cal/L) Glucose 5% Fresenius. hipoglikemija: 0. 2g dnevno (deca i adolescenti) ili 3g dnevno (odrasli) podeljeno u 2 . 600mg dnevno A10BA02 Glucophage. sc im iv 1 x 1mg/1ml upotreba rastvara~ je voda za inj. pove}ati na 3 x 50mg. Braun Glucose 5% rastvor za inf. zatim postepeno pove}avati do 1.H04AA01 GlucaGen HypoKit. Max. 400cal/L) upotreba infuzija 5%: do 2L dnevno (odrasli). 200cal/L) Glucosi infundibile. 20 x (5%) 100ml (277mOsm/L.5g ili 1. (5%) 500ml (277mOsm/L. Zdravlje (SZ) rastvor za inf. po potrebi ponoviti za 10 minuta (odrasli). (5%) 49 x 100ml (277mOsm/L.3 doze.3 doze paralele Gluformin. po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2 . Tefor B05BA03 (Z) (glukoza) parenteralni nutritiv 459 Glucose.10mg iv. Metformin. (5%) 20 x 500ml (277mOsm/L. Max.5 . 50 . 30 x 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok odrasli deca iznad 10 godina: 1 x 500mg ili 850mg (po~etno).8 nedelja pove}ati na 3 x 100mg. 10 x (5%) 500ml i 1000ml (277mOsm/L. (5%) 250ml i 500ml (277mOsm/L. (10%) 500ml (555mOsm/L. B. 200cal/L) rastvor za inf.30ml/kg dnevno (deca) Registar lekova 2011 145 . 50 x 500mg film tabl.10mg/sat (odrasli).60ml/kg dnevno (deca) infuzija 10%: do 2L dnevno (odrasli). Metfogamma. 200cal/L) (SZ) rastvor za inf. po potrebi posle 6 . (10%) 500ml (555mOsm/L. 15 . Siofor. 30 x 50mg i 100mg upotreba uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane 50mg dnevno (po~etno). Bayer Schering Pharma (akarboza) oralni antidijabetik 437 tabl.

Siofor. 30 x (500mg + 2. Max dnevno 6 tabl. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage.75ml upotreba doziranje je individualno. sc 1 x 75ij/1ml Gonal F 300 rastvor za inj.5mg) ili 3 tabl.5ml Gonal F 450 rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 450ij/0. analog vazopresina 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5mg) film tabl. Hemofarm (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 5mg i 10mg upotreba 5mg uz doru~ak.3 x 500mg. 20mg dnevno A10BD02 Glucovance. sc 1 x 1050ij/1. Tefor H01BA04 (SZ) Glypressin. Max. Merck Serono (folitropin alfa) hormon 516 Gonal F 75 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno.5ml Gonal F 1050 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. zatim na 4 .A10BB07 Glucotrol XL. najdu`e 72 sata G03GA05 Gonal F.2mg dok se ne postigne kontrola krvarenja.75ml Gonal F 450 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. zavisno od klini~kog odgovora 146 Registar lekova 2011 . (500mg + 2. iv 5 x 1mg/5ml upotreba 2mg (po~etno). sc 1 x 450ij/0.75ml Gonal F 900 rastvor za inj.6 sati 1 . Metformin. Max. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 300ij/0. Merck Sante (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl.3 x 1 tabl. 30 x 500mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 .. Metfogamma. 30 x (500mg + 5mg) upotreba 1 . (pen sa ulo{kom) sc 1 x 900ij/1. Pfizer Francuska (glipizid) oralni antidijabetik strana 436 tabl. (500mg + 5mg) paralele Glibomet A10BA02 Gluformin. Ferring International (terlipresin) vazokonstriktor.

postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol .2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja).100mg R06AB54 (BR) Grippostad C.5mg tek po{to je aktivnost uterusa suprimirana astma: 3 x 0. po potrebi nastaviti 3 x 1 kaps. Max. 3 x 0. tvrda 10 x (200mg + 150mg + 25mg + 2. G02CA.10 godina).8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma. (po~etno).125 . Katena.N03AX12 Gordius. 20 x 0.5 . Neurontin N05BA23 Grandaxin. Cemelog BRS (estriol + lactobacillus acidophilus) terapija atrofi~nog vaginitisa 513 vaginalna tabl.0. Gaboton.12 godina: 25 . 20 x 50mg upotreba 3 x 50 . bronhodilatator 508 644 tabl. zatim 1 .03mg+108CFU) upotreba atrofi~ki vaginitis: 1 ..odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . 6 x (0. (SZR) R03CC05 Gynipral.0. tokom 6 .5mg (deca 4 . tokom 7 dana. Gedeon Richter (gabapentin) antiepileptik strana 614 kaps. tvrda 50 x 300mg i 400mg upotreba epilepsija .2 vaginalna tabl. 1. 3 x 0. uve~e. nedeljno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 147 .4g dnevno podeljeno u 3 doze .deca 6 .25 ..1mg (odrasli). Alkaloid (heksoprenalin sulfat) tokolitik.odrasli: 300mg (po~etna doza). Max.25mg (deca ispod 4 godine) G03CA.5mg) upotreba 3 x 2 kaps. Hemofarm terapija nazeba (paracetamol + askorbinska kiselina + kofein + hlorfenamin maleat) 648 kaps. Egis Pharmaceuticals (tofizopam) anksiolitik 622 tabl.12 dana postmenopauzalni vaginalni sekret: 1 vagnalna tabl.1. Gynoflor. uve~e. Gabalept. 2. Gabaneural.5mg upotreba prevremeni poro|aj: 4 x 0.2 vaginalne tabl.

.

.

Berinin P 600.humani) hemostatik 453 Haemonine 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Emoclot. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . stepena krvarenja.3 dana paralele Beriate P.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno.B02BD06 (SZR) Haemate P.dugotrajna terapija krvarenja: 20 .40ij/kg u intervalu 2 . Biotest (koagulacioni faktor VIII ./inf. iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. CSL Behring (koagulacioni faktor VIII . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Immunate. Immunine.40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII./inf./inf. stepena krvarenja. Koate DVI. Octanate B02BD04 (SZ) Haemonine.4 dana paralele Aimafix. iv 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj./inf. iv 1 x 250ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Octanine F 150 Registar lekova 2011 .40ij/kg u intervalu 3 . 1 x (1000ij + 2400ij)/15ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . 1 x (500ij + 1200ij)/10ml Haemate P 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A .dugotrajna profilaksa: 20 .humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik strana 454 Haemate P 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Biotest (koagulacioni faktor IX . Wilate B02BD02 (SZ) Haemoctin SDH. 1 x (250ij + 600ij)/5ml Haemate P 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 . stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. 1 x 500ij/5ml Haemonine 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 1 x 250ij/5ml Haemonine 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf.

N05AD01 (haloperidol) antipsihotik strana 618 Haldol.5mg (po~etno).100mg dnevno paralele Asentra. Setaloft. 25 x 2mg i 30 x 10mg upotreba oralno .3 x 0. Sertralin ICP. Max. Krka tabl. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Sertiva. Hemofarm tabl. im 10 x 5mg/ml Haldol Depo. podeljeno u 2 . Zoloft N01AB01 (SZ) Halotan.{izofrenija i druge psihoze: 50mg na 4 nedelje (uobi~ajeno).5 . po potrebi ponoviti posle 2 nedelje. po potrebi ponoviti 1 . 30 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg.odrasli: 2 .2% (deca i odrasli) Registar lekova 2011 151 .12 godina: 0.10mg.akutne psihoze i povra}anje: 5 . Jugoremedija (halotan) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. Sidata. Zdravlje tabl.100mg dnevno.5 . Krka (Z) rastvor za inj. te~nost 5 x 50ml upotreba indukcija anestezije: koncentraciju postepeno pove}avati na 2 .150mg/kg/dan parenteralno . 0. Serlift. 25 x 2mg i 30 x 10mg Haloperidol. 1 . Tragal. Belupo (sertralin) antidepresiv 625 film tabl. Max.2 puta u toku 24 sata . Max. Sertralin. 300mg na 4 nedelje N06AB06 Halea.05mg/kg/dan.3 doze.025 . Luxeta.0.5 . sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 50mg/ml Haloperidol.4% (odrasli) ili 1.15mg dnevno podeljeno u vi{e doza (doza odr`avanja) . 60 . po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 25 x 2mg i 30 x 10mg (Z) rastvor za inj.deca 3 .2% (deca) u kiseoniku ili sme{i azot suboksida i kiseonika odr`avanje anestezije: 0.

Krka tabl.j . ({pric) im 1 x 720 EL.j/ml (za odrasle) suspenzija za inj. (bo~ica) im 1 x 720 EL. (6.5L).12 meseci sa 720 EL.02g+0. 4mg dnevno Helex SR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0. 0. prose~no 60 kapi/min. 4. (Max.5mg. Krka tabl.5mg i 1mg Helex SR.4mg paralele Ksalol.5ml (za decu) suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 1440 EL. 1 kaps.j .1mg. Max.j deca 1 do 15 godina: 720 EL. revakcinacija za 6 .primarna imunizacija.j/0. tvrda 30 x 350mg (115mg gvo`|a) upotreba odrasli: 2 x dnevno 1 kaps.j/0.5ml (za decu) suspenzija za inj. po potrebi dozu pove}ati do Max. 4mg dnevno depresija: 3 x 0.j/ml (za odrasle) upotreba odrasli: 1440 EL.2 x 1. Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita rastvor za inf. 30 x 0. Max.j paralele Avaxim 160 U B03AA02 Heferol.B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) strana 463 Hartmanov rastvor. GlaxoSmithKline Belgija (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj.276g)/L 500ml (276mOsm/L) Hartmanov rastvor. Zolarem 152 Registar lekova 2011 .5mg (po~etno).5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0. dnevno (profilaksa) deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kaps.294g+6.4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 .294g+3. Zdravlje rastvor za inf.45ml/kg dnevno (2.5mg. (bo~ica) im 1 x 1440 EL. po potrebi dozu pove}avati na 3 .373+0. (6g+0. Alkaloid (gvo`|e II fumarat) antianemik kod sideropeni~ne anemije 454 kaps. u urgentnim stanjima) paralele Compound sodium lactate J07BC02 (Z) Havrix.primarna imunizacija. (terapija). 180 kapi/min.25 .373+0. Xanax. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. 1mg i 2mg upotreba Helex anksioznost: 3 x 0.0.25g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 30 .5mg. Xanax XR.5 .25mg. revakcinacija za 6 . dnevno N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Helex.5 .12 meseci sa 1440 EL.

20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5 .2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 . Hemofarm (hipromeloza) ve{ta~ke suze strana 658 kapi za o~i.odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan. Isopto Tears S01GA01 Hemokulin. 10 .20mg dnevno (doza odr`avanja). 1 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno . Hemofarm (nafazolin) oftalmik 657 kapi za o~i. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 . dnevno (uvek u isto vreme. 400mg dnevno tokm 3 dana (36 . 20 x (20mg + 12. Azitromicin Sandoz. Hemofarm (kvinapril) ACE inhibitor 484 film tabl. Azibiot. 40mg dnevno C09BA06 Hemokvin plus. rastvor (0.4 sata C09AA06 Hemokvin.5 .5mg dnevno (po~etna doza). Sumamed Registar lekova 2011 153 .35kg).5mg) upotreba 1 tabl.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac. 80mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. Hemofarm (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 kaps. Hemofarm (kvinapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. najbolje ujutru) J01FA10 Hemomycin. Max. 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml i (200mg/5ml) 20ml (Z) pra{ak za rastvor za inf. Azax. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana .45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril. tvrda 6 x 250mg film tabl.S01KA02 (BR) Hemodrops. Max.10mg dnevno (po~etna doza).deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 .5%) 10ml upotreba 3 x 1 . 20 . rastvor (0.25kg). (doza odr`avanja).40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.03%) 10ml upotreba 1 .

.. 1000 . tvrda 30 x (300mg + 30mg + 6mg + 6mg + 6mg + 6mg) upotreba 3 x 2 kaps./inf. dnevno A05BA. Hepa-Merz. terapija traje naj~e{}e 1 .2 nedelje.25ml upotreba odrasli . Hemofarm (amilorid + hidrohlorotiazid) diuretik strana 475 tabl./inf. (BR) Hepalip forte.4 x dnevno mazati u tankom sloju bez utrljavanja.25ij/kg/sat ili sc 250ij/kg na 12 sati 154 Registar lekova 2011 . (prva dva meseca). a u hroni~nim stanjima vi{e nedelja B01AB01 (SZ) Heparin.3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati C05BA53 (BR) Hepan. nastaviti kontinuiranom inf.C03EA01 Hemopres.6g parenteralno: do 20g dnevno. 15 . dekspantenol) antitromboflebitik 477 krem (300ij +4mg)/g 40g gel (300ij + 2.2000ij/sat ili sc 15 000 . Galenika (heparin natrijum. dnevno (uobi~ajeno doziranje) kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 . 40 x (5mg + 50mg) upotreba arterijska hipertenzija: 1 . zatim doza odr`avanja: 3 x 1 kaps. C05BA53 (BR) Hepalpan.2 tabl. Merz Pharmaceuticals (L-ornitin-L-aspartat) hepatoprotektiv 425 granule za oralni rastvor 30 x 3g (Z) koncentrat za rastvor za inf.20 000ij na 12 sati deca i odrasli male telesne mase: 5000ij iv bolusom. dnevno (po~etna doza). po potrebi pove}ati do 4 tabl.2 tabl. ({pric) sc 5 x 5000ij/0.5mg)/g 40g upotreba 2 .tromboze dubokih vena i plu}na embolija: 5000ij iv bolusom. Galenika (heparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za iv inj. Jadran Galenski Laboratorij (heparin natrijum + dekspantenol) antitromboflebitik 477 gel (500ij +5mg)/g 50g upotreba 2 . Max. nastaviti kontinuiranom inf. brzina infuzije 5g/sat A05BA. 10 x 25000ij/5ml rastvor za inj. Bosnalijek hepatoprotektiv 425 (esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin + riboflavin + tiamin + tokoferol acetat) kaps.3 x 3 . 5 x 5000ij/ml rastvor za iv inj. 10 x 5g/10ml upotreba oralno: 1 .

monoklonsko antitelo 573 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.72 sata imunoprofilaksa hepatitisa B kod pacijenata na hemodijalizi: 8 . Aminoven.B05BA01 (SZ) Hepasol 8%. 10ml i 40ml upotreba imunoprofilaksa hepatitisa B kod slu~ajnog izlaganja neimunizovanih osoba: 500ij {to je mogu}e pre u okviru 24 . (8%) 500ml upotreba doziranje je individualno. Biotest (hepatitis B imunoglobulin . pri ro|enju ili {to je mogu}e pre: 30 .3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati paralele Lioton 1000 C05AA04 (BR) Hepathrombin H. Max. Roche (trastuzumab) citostatik . 1 x 440mg/20ml upotreba preporu~ena po~etna udarna doza: 4mg/kg iv infuzijom tokom 90 minuta preporu~ena sedmi~na doza odr`avanja: 2mg/kg iv infuzijom tokom 30 minuta Registar lekova 2011 155 .4 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 .4%. Hemofarm (aminokiseline) parenteralni nutritiv strana 460 rastvor za inf. 1 x (50ij/ml) 2ml.humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 koncentrat za rastvor za inf.12ij/kg.100ij/kg paralele ImmunoHBs. Hemofarm (heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol) antihemoroidalija 476 rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g 20g supozitorija 10 x (120ij + 1. doza za odrasle 18.7mg + 30mg) upotreba mast: 2 . Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B C05BA03 (BR) Hepathrombin.75ml/kg dnevno paralele Aminosol. Hemofarm (heparin natrijum) antitromboflebitik 476 Hepathrombin 30000 gel (300ij/g) 40g Hepathrombin 30000 mast (300ij/g) 40g Hepathrombin 50000 gel (500ij/g) 40g Hepathrombin 50000 mast (500ij/g) 40g upotreba 2 . Vaminolact J06BB04 (Z) Hepatect CP. Max 500ij svaka 2 meseca do serokonverzije posle vakcinacije novoro|en~e ~ija majka je nosilac hepatitis B virusa.2 x dnevno L01XC03 (SZ) Herceptin. Aminosteril N-Hepa 8.

influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) 557 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 . 100mg dnevno (deca 6 .deca 2 . ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom J07AG01 (Z) Hiberix. Hemofarm (hidrokortizon) glukokortikoid 527 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. 2 x 30mg/10ml upotreba 15 . sc im 1 x 10μg/0. Pamitor H02AB09 (Z) Hidrokortizon. (6% + 0.5ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.13 meseci: 3 doze po 0. smetnje u varenju: 3 x 200 . Zdravlje (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl.5ml upotreba primarna imunizacija .4 dana.5ml paralele Act-HIB M05BA03 (SZ) Hidensil. Hemofarm (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Mendiaxon 156 Registar lekova 2011 .5ml u intervalu od 4 do 8 nedelja izme|u pojedina~nih doza iznad 13 meseci: 1 x 0.72 sata deca (iv infuzijom): 25mg dnevno (deca do 1 godine). Max. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv H. Hemofarm (heksetidin) stomatoantiseptik 417 rastvor za usnu sluzoko`u (1mg/ml) 200ml upotreba 2 x dnevno 1 ka{iku nerazbla`enog rastvora dr`ati u ustima ½ minuta i ispljunuti. 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia.5 godina)./inf. 4 ili 6 sati najdu`e tokom 48 .9%) 500ml Hetasorb 10% rastvor za inf.500mg po potrebi ponavljati na 2.12 godina) A05AX02 Himekromon.9% benzil alkohola odrasli: 100 . 1 x 100mg/2ml i 500mg/4ml upotreba rastvara~ sadr`i 0.9%) 500ml upotreba doziranje individualno zavisno od indikacije i starosti bolesnika A01AB12 (BR) Hexoral. 20 x 200mg upotreba holecistopatije.B05AA07 (SZ) Hetasorb. 50mg dnevno (deca 1 . Hemofarm (hidroksietil skrob + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 457 Hetasorb 6% rastvor za inf. (10% + 0. sc im 1 i 100 x 10μg/0.

80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. Vasilip. Jadran Galenski Laboratorij lokalni antiseptik (benzalkonijum hlorid + timol + levomentol + etarsko ulje eukaliptusa i nane) 501 lozenga 30 x (1mg+0. 1 x 500mg. Simvax.infuzijom tokom 30 min. Simva Sandoz.. Baxter Oncology (ifosfamid) citostatik . Alkaloid Beograd (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl.60mg/kg dnevno.kontinuiranom infuzijom tokom 24 sata: 125mg/kg (ukupna doza po ciklusu ne sme da pre|e 200mg/kg) D08AX. a zatim u re|im intervalima paralele Chloramphenicol C10AA01 Hollesta.5%) 10ml upotreba mast ili kapi nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati. .6mg+1mg) upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 1 lozenga na 2 .6mg+1mg) Holyoplant Septogal bez {e}era lozenga 30 x (1mg+0+3mg+0. Simvabel. tokom 5 uzastopnih dana (ukupna doza po ciklusu 150 . zavisno od op{teg stanja bolesnika i krvne slike uobi~ajeno kod monoterapije . (BR) Holyplant Septogal. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze.alkiliraju}i agens 566 pra{ak za rastvor za inf. Simvastatin. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza).300mg/kg) . 1g i 2mg upotreba doziranje je individualno. Zocor L01AA06 (SZ) Holoxan.S01AA01 (hloramfenikol) antibiotik strana 652 Hloramfenikol Alkaloid. Simvastatin ICP.2 sata: 30 . po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Hemofarm mast za o~i (1%) 5g kapi za o~i (0. Simvor. 30 x 10mg. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza).6mg+3mg+0. Alkaloid mast za o~i (1%) 5g Hloramkol.3 sata Registar lekova 2011 157 .

Ljudski albumin 20%. Eli Lilly suspenzija za inj. 1 x (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno. (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix50 KwikPen. (20%) 50ml i 100ml Human albumin 20% Behring. CSL Behring rastvor za inf. (20%) 50ml Humani albumin 20% Biotest. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog KwikPen.humani) nadoknada plazme 457 Human albumin. Eli Lilly rastvor za inj. 1 x (20%) 50ml Human albumin 20% Baxter. malo soli. Eli Lilly suspenzija za inj. Biotest rastvor za inf.A10AB04 (insulin . Octapharma rastvor za inf. Uman Albumin 158 Registar lekova 2011 . Eli Lilly rastvor za inj. Eli Lilly suspenzija za inj. Plasbumin 20. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 A10AD04 (insulin lispro: rastvor 50% + protaminska suspenzija 50%) analog humanog insulina Humalog Mix50. zavisi od telesne mase bolesnika. (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix25 KwikPen. 1 x (5%) 250ml rastvor za inf. Eli Lilly suspenzija za inj. Baxter AG rastvor za inf. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 B05AA01 (SZ) (albumin . (ulo`ak) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog Pen. dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok A10AD04 (insulin lispro: rastvor 25% + protaminska suspenzija 75%) analog humanog insulina Humalog Mix25.lispro) analog humanog insulina strana 434 Humalog. Eli Lilly rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski).

(pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 Registar lekova 2011 159 . a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Imogam Rabies.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf.Turner-ov sindrom: 0.035mg/kg dnevno (0.odrasli: 40mg na 2 nedelje Kronova bolest . ankiloziraju}i spondilitis .0mg/m2 dnevno {to je 2 .05mg/kg dnevno (0. (50mg/ml) 1 x 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 .4mg/m2 dnevno {to odgovara 4. ITK Srbije (imunoglobulin (IgG .45 .3mg dnevno (0.0.15 .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane.1ij/kg dnevno odnosno 0.nedostatak hormona rasta: 0.supstituciona terapija: 0. sc im 1 x 6mg/3ml upotreba deca . Eli Lilly (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak (u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rastvor inj. ITK Srbije (rabies imunoglobulin .odrasli: 80 .7S) .160mg po~etno.2 dana paralele Ig Vena.025 . psorijazni artritis.1. Norditropin NordiLet L04AB04 (SZ) Humira. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin.0.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no.80mg. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen M3. 2ml i 5ml upotreba primeniti {to ranije.9ij dnevno).3ij/m2 dnevno) . Eli Lilly suspenzija za inj. ili 300mg/kg na 3 .v. ({pric) sc 2 x 40mg/0. Octagam H01AC01 (SZR) Humatrope. im 1 x (100ij/ml) 1ml. terapija odr`avanja je 40mg na 2 nedelje A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Humulin M3.8ml upotreba reumatoidni artritis. Abbott (adalimumab) imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i Kronove bolesti 586 rastvor za inj. posle 2 nedelje 40 .0.7 .J06BB05 (Z) Humani antirabijski imunoglobulin.3ij/m2 dnevno) odrasli .0. primenu. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J06BA02 (SZ) Humani imunoglobulin 5%.14ij/kg dnevno odnosno 1.humani) specifi~ni imunoglobulin strana 556 rastvor za inj. Imunoglobulin (ljudski) za i.07 . Eli Lilly suspenzija za inj.

20 x 20mg S01BA02 mast za o~i (1%) 5g D07AA02 mast (2. Fidia Farmaceutici (natrijum hijaluronat) terapija artritisa 599 rastvor za inj.4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Geokorton N01AX07 (SZ) Hypnomidate. iv 5 x (2mg/ml) 10ml upotreba uobi~ajena doza za indukciju anestezije: 0. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 Humulin R.2 . Eli Lilly suspenzija za inj. tokom 5 nedelja Hydrocortison.A10AC01 (insulin humani izofan) strana insulin srednje dugog dejstva Humulin NPH.3 mg/kg 160 Registar lekova 2011 .50mg dnevno podeljeno u 2 doze mast za o~i: 1 . Eli Lilly suspenzija za inj. Eli Lilly (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva rastvor za inj. Galenika (hidrokortizon) H02AB09 tabl.3 x dnevno na unutra{nju stranu donjeg kapka mast za ko`u: 3 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto glukokortikoid 527 653 499 D07CA01 Hydrocyclin. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 M09AX01 (SZ) Hyalgan.0. Janssen Pharmaceutica (etomidat) op{ti anestetik 603 rastvor za inj. Galenika (hidrokortizon. ia 1 x 20mg/2ml upotreba 20mg jednom nedeljno. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen NPH. oksitetraciklin) dermatik 500 mast (1% + 3%) 5g i 20g upotreba 2 .5%) 5g upotreba tablete: 20 .

.

cveta kamilice) strana 670 oralne kapi (15ml+10ml+10ml+10ml+10ml+10ml+20ml+5ml+10ml) 20ml. Laboratorie Innotech International (kalcijum karbonat + holekalciferol) kombinacija minerala i vitamina 443 tabl. se rastvara u ~a{i vode oralno . korena sladi}a.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 .intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. 30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g 594 upotreba uzima se posle jela. {ume}a tabl. Octagam 162 Registar lekova 2011 . Spedifen A11JB. 100ml i 200ml upotreba imunodeficijencija: 200 .6 sati.7S) . Jugoremedija film tabl.2g dnevno kod reumatoidnog artritisa) deca 6 meseci do 12 godina: 5 . Max. 30 x 400mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) {ume}a tabl. Caffetin menstrual. pre upotrebe rastvor promu}kati odrasli i adolescenti: 3 x 20 kapi deca 6 . 20 x 200mg Ibuprofen. Ideos.v. 50ml.. Imunoglobulin (ljudski) za i.2g dnevno (2. ploda kima.3.5 doza (kao antipiretik). Hemofarm film tabl.odrasli i deca iznad 12 godina: 200 . nadzemnog dela ruse. 50ml i 100ml upotreba uzima se pre ili u toku jela uz malo te~nosti..400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. primenu.4 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Brufen. ili 300mg/kg na 3 . 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) film tabl. lista mati~njaka. Max. 1.2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%.4 .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . Steigerwald Arzneimittelwerk biljni lek za terapiju (cela sve`a biljka divljeg renca + stoma~nih i crevnih tegoba etanolni ekstrakti korena an|elike. Kedrion (imunoglobulin (IgG . za `vakanje 30 i 60 x (1250mg + 400ij) upotreba samo odrasli: 2 x 1 tableta J06BA02 (SZ) Ig Vena.12 godina: 3 x 15 kapi (po preporuci lekara) M01AE01 (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Ibuprofen. 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 3 .HA03A. (BR) Iberogast.400mg na 4 . Rapidol. 1 x (50mg/ml) 20ml.

dugotrajna terapija krvarenja: 20 .80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 .10 dana.8ml soka sve`e herbe/ml) 50ml tabl.40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. Baxter AG (koagulacioni faktor VIII . iv 1 x (125ij + 250ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. stepena krvarenja. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B .N02CC01 Imigran. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani bacili M.3 nedelje HL03AW.12 godina: 3 x 1. (BR) Immunal. Octanine F Registar lekova 2011 163 . Wilate B02BD04 (SZ) Immunine. Berinin P 600.5ml ili 3 . (osu{eni sok herbe) 20 x 80mg upotreba upotrebljava se 7 . bovis . posle pauze od 6 nedelja primeniti 1 dozu nedeljno tokom 1 . iv 1 x (500ij + 1000ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. 2 x 50mg upotreba 50 .4 x 1 tabl. Baxter AG (koagulacioni faktor IX . Max. Glaxo Wellcome Velika Britanija Imigran.soj BCG) BCG imunoterapeutik 582 pra{ak i rastvara~ za intravezikalni rastvor 1 x 81mg BCG/3ml upotreba 81mg rastvoren sa 3ml rastvara~a. Lek (ehinacea) biljni lek za pove}anje imuniteta 670 oralne kapi (0. Sumatriptan L03AX03 (SZ) ImmuCyst. deca 6 . razbla`iti sa 50ml sterilnog fiziolo{kog rastvora.4 dana paralele Aimafix.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.40ij/kg u intervalu 3 . primeniti intravezikalno jednom sedmi~no tokom 6 nedelja. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. Haemonine. izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. iv 1 x (250ij + 500ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. a posle pauze od 14 dana mo`e se koristiti ponovo odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 2. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.100mg kod akutnog napada migrene. 300mg na 24 sata paralele Sapphirex. GlaxoSmithKline Poljska (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl. Sumacta.5ml B02BD06 (SZ) Immunate./inf.

im 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij. Kedrion (anti D (Rho) imunoglobulin .12 meseci posle 2-ge doze naredne revakcinacije vr{e se svakih 5 godina deci i adolescentima i svakih 10 godina odraslima 164 Registar lekova 2011 . nedelje gestacije) paralele Beoglobin D.5ml vakcine 12 meseci posle 3-}e doze neimunizovane odrasle osobe: 2 uzastopne doze od 0. revakcinacija 8 .2 meseca. Rhophylac 300 J06BB05 (Z) Imogam Rabies.humani) imunoglobulin za hepatitis B strana 556 rastvor za inj. revakcinacija sa 0.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane. D6 Calcium phosphoricum. 300mcg (od 13.5ml po~ev{i od 2-og meseca u razmaku 1 .9 godina) paralele Hepatect CP.5ml u razmaku 1 . D12 Sulfur jodatum) 672 tabl. 200ij (do 5 godina). uzimaju se nezavisno od jela deca 0 . a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin. Kedrion (hepatitis B imunoglobulin . sc im 10 x 5ml suspenzija za inj. J06BB01 (SZ) Immunorho. imunitet kod dece D6 Calcium fluoratum. ({pric) sc im 1 x 0. 300ij (5 .5ml upotreba primarna imunizacija dece: 3 uzastopne doze od 0.6 godina: 3 x 1 tabl. im (150ij/ml) 1 x 2ml i 10ml upotreba primeniti {to ranije. Rhesonativ. 2 i 3) vakcina protiv poliomijelitisa 561 suspenzija za inj. Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B (BR) Immunokind. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J07BF03 (SZ) Imovax Polio. im 1 x 200μg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Sanofi Pasteur (rabies imunoglobulin . Sanofi Pasteur (inaktivisani celi polio virusi tip 1. nedelje gestacije).humani) specifi~ni imunoglobulin 556 rastvor za inj. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Calcium carbonicum Hahnemanni. 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba tablete se polako rastapaju u ustima. rastvara~ je fiziolo{ki rastvor poro|aj (u prva 72 sata): 300μg abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12.J06BB04 (Z) ImmunoHBs. im 1 x 180ij/ml i 540ij/3ml upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi).2 meseca. Partobulin SDF.

intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. Imogam Rabies J06BB04 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B. a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin. istovremeno sa 0. im 1 x 250ij upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi). Ig Vena. ili 300mg/kg na 3 .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 .deca i odrasli: do 5mg/kg prvog dana. zatim 1 . Imunolo{ki zavod Zagreb (rabies imunoglobulin .4mg/kg dnevno Registar lekova 2011 165 .7S) . istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane. im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 .500ij zavisno od te`ine povrede.2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. Imunolo{ki zavod Zagreb (hepatitis B imunoglobulin . Tetabulin S/D. 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 .v.humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 rastvor za inj.3mg/kg dnevno do postizanja terapijskog odgovora. zavisno od odgovora na terapiju i tolerancije bolesnika odrasli: 1 . 200ij (do 5 godina).9 godina) paralele Hepatect CP. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin. na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . 300ij (5 . Imunolo{ki zavod Zagreb (imunoglobulin (IgG .5ml vakcine tetanusa. po potrebi smanjiti do doze odr`avanja transplatacije organa . Tetanus Gamma J06BA02 (SZ) Imunoglobulin (ljudski) za i.300ij/kg dnevno. im 1 x 2ml i 5ml (min. 100ij/ml) upotreba primeniti {to ranije.J06BB05 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila. 100 x 50mg upotreba doziranje je individualno. Excella (azatioprin) imunosupresiv 586 film tabl. ImmunoHBs J06BB02 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. Tetagam P. primenu.humani) specifi~ni imunoglobulin 556 strana rastvor za inj. Imunolo{ki zavod Zagreb (tetanus imunoglobulin . Octagam L04AX01 Imuran.

MSD Italija (simvastatin + ezetimib) hipolipemik 491 tabl. 4-og.5mg Indapres SR. 2. 28 x (10mg + 10mg) tabl.5mg posle doru~ka (Indapres) ili 1. 12 meseci posle tre}e doze a najkasnije do 5-te godine `ivota J07CA09 (Z) Infanrix hexa. Hemofarm tabl.5mg posle doru~ka (Indapres SR) paralele Rawel SR S01BC01 Indocollyre.2 kapi C10BA02 Inegy.5ml upotreba vakcinacija po~inje od 2-og meseca i mora se zavr{iti do 6-og meseca a najkasnije do 12-og meseca `ivota primarna imunizacija: tri doze po 0.5ml u razmaku 4 . GlaxoSmithKline Belgija polivakcina (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa + antigen Hepatitisa B + inaktivisani Poliovirus tip 1. (Z) Infanrix. 28 x (20mg + 10mg) tabl.C03BA11 (indapamid) antihipertenziv strana 473 Indapres. ({pric) im 1 x 0. 4-og ili 3-eg. Laboratories Chauvin (indometacin) oftalmik 653 kapi za o~i (1mg/ml) 5ml upotreba 3 . im 1 x 0.5ml. 30 x 2.5ml po {emi 2-og. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv difterije. 6-og meseca buster vakcinacija: primeniti 1 buster dozu najmanje 6 meseci posle primene poslednje doze najbolje posle 18-og meseca `ivota 166 Registar lekova 2011 . uve~e homozigotna familijarna hiperholesterolemija: 1 tabl. 28 x (40mg + 10mg) upotreba hiperholesterolemija: 1 tabl. duboko im svaki put na drugo mesto primarna vakcinacija: 3 x 0.5 x dnevno 1 .12 nedelja (obi~no na kraju 2-og.. 3 + polisaharid hemofilus influece tip B) 559 pra{ak i suspenzija (u {pricu/bo~ici) za suspenziju za inj. (40mg + 10mg) uve~e J07AX. 3-eg. tetanusa (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa) i velikog ka{lja 559 suspenzija za inj. i buster doza 0. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 1. 4-og i 6-og meseca). 5-og ili 2-og.5ml upotreba Infanrix hexa se primenjuje kod dece do 3 godine.5mg upotreba 2. 4-og. Hemofarm film tabl.

(Z) Infanrix IPV + Hib. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. 4 pra{ka dnevno paralele Coldrex HotRem C09AA08 Inhibace. Ivan~i} i sinovi (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba 640 pra{ak za oralni rastvor 5 x (750mg + 10mg + 60mg)/3. na 2 sata.J07AX.8 sati.5mg (po~etna doza). GlaxoSmithKline Belgija strana polivakcina 559 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. dnevno (2 . pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. im 1 doza/0.5ml 2..6 godina) ili 8 tabl.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 .2g upotreba pra{ak se pre upotrebe rastvara u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 6 . Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za nazeb 675 (D3 Aconitum napellus + D3 Gelsemium sempervirens + D3 Ipecacuanha + D2 Bryonia + D1 Eupatorium perfoliatum + D5 fosfor) tabl. Roche (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. u akutnoj fazi. R01BA53 (BR) Influrex. Max. Zobox C09BA08 Inhibace plus. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.3) pra{ak i suspenzija (u {pricu) za suspenziju za inj. 12 tabl. se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl. Max. Max. Dnevno (6 . dnevno (uvek u isto vreme.5ml upotreba primarna vakcinacija: 0. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. deca: 1 tabl.5mg) upotreba 1 tabl.2. 28 x 2.5mg.2. najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus. 3 i 4 mesec po ro|enju revakcinacija: posle godinu dana (BR) Influcid. dnevno u akutnoj fazi. Max. 28 x (5mg + 12. na sat. 60 x (25mg+25mg+25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. Prilazid plus Registar lekova 2011 167 . Prilazid. 6 tabl. Roche (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. 5mg dnevno paralele Cilazapril.12 godina).

sanofi aventis suspenzija za inj. Novo Nordisk suspenzija za inj.sr~ana slabost: 25mg dnevno. Pfizer Francuska (eplerenon) diuretik 474 film tabl. 30 x 25mg i 50mg upotreba odrasli . po potrebi pove}avati tokom 4 nedelje do 50mg dnevno A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insulatard NovoLet. (karpula) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Comb 25 OptiSet. sanofi aventis suspenzija za inj. inkontinencija: 3 x 15mg ili 30mg ujutro i 15mg uve~e. sanofi aventis suspenzija za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insuman Basal. sanofi aventis suspenzija za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Insulatard Penfill. 20 i 50 x 15mg i 30mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . Pharmazeutische Fabrik Montavit (trospijum hlorid) terapija inkontinencije strana 519 film tabl. Novo Nordisk suspenzija za inj. pre jela C03DA04 Inspra. po potrebi pove}avati do 2 x 50mg .hipertenzija: 50mg dnevno u jednoj dozi.u~estalo mokrenje.G04BD09 Inkontan. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AD01 (insulin humani: kristalni 25% + izofan 75%) insulin srednje dugog dejstva Insuman Comb 25. ({pric) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 168 Registar lekova 2011 . (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Basal OptiSet.

(karpula) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Rapid OptiSet. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 18Mij/1. MSD Italija (ertapenem) antibiotik .2ml upotreba 3 . sanofi aventis rastvor za inj. nekoliko dana. 100ml i 200ml upotreba doziranje je individualno paralele Kiovig L03AB05 (SZ) Intron A.5 4g/kg dnevno J06BA02 (Z) Intratect. 120 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 200mg posle jela B05BA02 (SZ) Intralipid. 1 x (20%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno odrasli: preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 3g/kg dnevno deca: preporu~ena doza je 0. uobi~ajeno trajanje terapije 3 . sanofi aventis rastvor za inj.rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj. 1 x 1g upotreba 1g dnevno iv inf tokom 30 minuta. 10 x (20%) 100ml emulzija za inf.karbopenem 537 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. (pen sa ulo{kom) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 J05AG04 (SZR) Intelence. Fresenius Kabi (sojino ulje) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf. nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Realdiron J01DH03 Invanz.14 dana Registar lekova 2011 169 . Janssen-Cilag (etravirin) terapija HIV infekcije 552 tabl. Biotest (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf. Schering-Plough Irska (interferon alfa 2b . (5%) 1 x 50ml.10Mij dnevno.A10AB01 (insulin humani kristalni) strana insulin brzog dejstva Insuman Rapid.

120 x 500mg upotreba prema protokolu u kombinaciji sa ritonavirom C09CA04 (irbesartan) antihipertenziv 487 Iracor. Krka film tabl. po 3 . Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. 6mg i 9mg upotreba {izofrenija .uobi~ajena doza: 6mg u jutro.90 minuta. 28 x 75mg. i bolesnika na dijalizi) doza odr`avanja: 1 x 150 . 150mg i 300mg Irda. Sandoz koncentrat za rastvor za inf. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 3mg. Nobel Ilac film tabl. PharmaSwiss Irinotekan Sandoz. 150mg i 300mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela po~etna doza: 150mg (75mg kod starijih od 75 god.300mg L01XX31 (SZR) Iressa. 30 x 250mg upotreba 250mg dnevno L01XX19 (SZ) (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 Irinotecan PharmaSwiss.N05AX13 Invega. svake 3 nedelje paralele Campto 170 Registar lekova 2011 . 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 . tvrda 270 x 200mg film tabl. 28 x 75mg. Janssen-Cilag (paliperidon) antipsihotik strana 621 tabl. AstraZeneca UK (gefitinib) citostatik 577 film tabl.12 mg dnevno J05AE01 Invirase. Roche (sakvinavir mesilat) terapija HIV infekcije 550 kaps. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml Irinotesin.

uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Lisinopril H Sandoz. 20 x 5mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. zatim 1 x 10 . Hemodrops C01DA08 Isosorb retard. Zdravlje (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps.5mg) i (20mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Skopryl plus J05AX08 Isentress. Loril.20mg (doza odr`avanja) paralele Lisinopril Sandoz. te~nost 100ml i 250ml upotreba doziranje je individualno.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac. 1 x 5 . Difutrat Registar lekova 2011 171 .5mg (po~etna doza). po potrebi dozu pove}ati na 60 -80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat. Alcon Couvreur (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 kapi za o~i. 30 x (10mg + 12. rastvor (5mg/ml) 15ml upotreba 3 x 1 . 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Nicholas Piramal India (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Forane S01KA02 (BR) Isopto Tears.5mg (po~etna doza). Max. Lizopril. Belupo (lizinopril) ACE inhibitor strana 483 tabl. Lizinopril. Belupo (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.C09AA03 Irumed. Skopryl C09BA03 Iruzid. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze. Lizopril H.20mg (doza odr`avanja). dnevno. MSD Italija (raltegravir) terapija HIV infekcije 553 film tab. 60 x 400mg upotreba uzima se nezavisno od jela odrasli adolescenti iznad 16 godina (uobi~ajeno): 2 x 400mg u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima N01AB06 (SZ) Isofluran Nicholas Piramal.

20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 .40mg/kg na 8 sati 4 . 2 . Omicral. 4 .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).8 mOsm/L) upotreba slu`i samo za ispiranje mokra}ne be{ike J01DH02 (SZ) Itanem.7%) 5L (177. 7 .120mg (iznad 2 godine) paralele Verapamil.karbopenem 537 pra{ak za rastvor za iv inj. 1 x 115mg upotreba prvi dan: 115mg pre po~etka hemioterapije.uobi~ajeno: 500mg . Max. 45 x 80mg upotreba odrasli: 120 .meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca . drugi i tre}i dan se nastavlja sa 80mg aprepitanta (Emend) C08DA01 Izopamil.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . Hemofarm (manitol + sorbitol) rastvor za ispiranje mokra}ne be{ike strana 463 rastvor za ispiranje be{ike (0. Meronem. ExtractumPharma (itrakonazol) antimikotik 547 kaps.1g na 8 sati . Tinea cruris).400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 .54% + 2.120mg (angina pektoris). tvrda 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze .3 x 20mg (do 2 godine).odrasli: 200 . Meropenem Pharmanova J02AC02 ItraconEP. 2 . ispod 50kg: 10 .18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Merocid. 4 . Verapamil Alkaloid 172 Registar lekova 2011 . Galenika (meropenem) antibiotik .18 godina (cisti~na fibroza): 25 .15 dana (Tinea pedis.3 x 40 . 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli . 480mg dnevno deca: 2 .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. MSD Italija (fosaprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 427 pra{ak za rastvor za inf.360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije).3 x 120 . 3 x 80 .12 godina.8 nedelja (Tinea capitis).B05CX10 (Z) Ispirol. Kanazol./inf. Prokanazol A04AD12 (SZ) Ivemend. 3 nedelje (keratitis fungalis). Galenika (verapamil hlorid) antagonist Ca 482 film tabl.160mg (hipertenzija).

.

im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1. MSD Frosst Iberica (metformin + sitagliptin) oralni antidijabetik strana 437 film tabl. dnevno A10BH01 Januvia.05g+0.2 tabl.A10BD07 Janumet. 21 x (0.4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina).6 Mij . sa produ`enim osloba|anjem se ne smeju lomiti 8mg na 24 sata. (6g+3. 14 x 8mg i 16mg tabl.4g+0. 56 x (850mg + 50mg) film tabl.3L dnevno po potrebi i vi{e J01CE30 Jugocillin. zatim 7 dana pauze B05BB01 (Z) Jonolactat. zavisno od ja~ine bola po potrebi pove}avati dozu 174 Registar lekova 2011 . Janssen Pharmaceutica (hidromorfon) opioidni analgetik 606 tabl. 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) N02AA03 § Jurnista. Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita 462 (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) rastvor za inf. Jenapharm (etinilestradiol + dienogest) oralni kontraceptiv 515 oblo`ena tabl.03mg + 2mg) upotreba 1 tabl. ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. 50mg i 100mg upotreba uobi~ajena dnevna doza: 1 x 100mg sa ili bez hrane G03FA15 Jeanine. MSD Italija (sitagliptin) oralni antidijabetik 438 film tabl. prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj. sa produ`enim osloba|anjem 14 i 28 x 32mg i 64mg upotreba tabl. Galenika (benzilpenicilin kalijum.203g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 2 .134g+0. 28 x 25mg. 56 x (1000mg + 50mg) upotreba uzima se u toku jela 1 .

.

odnosno 3mmol/kg dnevno za decu parenteralno .4g dnevno (25 . 2 i 3 x 2400ml (1700 kcal) upotreba doziranje je individualno A12AA04 Kalcijum karbonat.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid. 3 . Fresenius Kabi 465 (Z) koncentrat za rastvor za inf.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran.18g dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli). Krka (ekstrakt kamilice + aluminijum acetotartarat) biljni antialergik 672 gel (0.1g (deca) A12BA01 (BR) (kalijum hlorid) terapija hipokalijemije 444 Kalii Chloridi.01g + 0.deca iznad 10kg (doza odr`avanja): 2mmol K+/kg dnevno (te{ka hipokalijemija): Max.odrasli i deca: 2 . Fresenius Kabi emulzija za inf. Ufar oralni pra{ak 10 x 1g (13.50mmol) podeljeno u 2 . Jadran Galenski Laboratorij tabl. Max.B05BA10 (SZ) (aminokiseline + glukoza + sojino ulje + natrijum + kalijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + acetat + glicerofosfat) parenteralni nutritiv strana 461 Kabiven. 4mmol K+/kg dnevno u 100ml rastvora za infuziju (BR) Kamagel. 2 i 3 x 2566ml (2300 kcal) Kabiven Peripheral. 4 x 1540ml (1400 kcal) emulzija za inf. Nini film tabl. 50 x 1g (400mg Ca2+) upotreba doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu a lek se uzima uz obrok i dosta te~nosti u toku dana 1. 4 x 1440ml (1000 kcal) emulzija za inf. Alkaloid (kalcijum karbonat) terapija hiperfosfatemije 444 tabl. 20 x 20ml (1mmol/ml) upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu oralno .05g)/g 40g upotreba vi{e puta dnevno mazati u tankom sloju 176 Registar lekova 2011 . 150mmol dnevno za odrasle. sporom infuzijom maksimalne brzine 20mmol/sat .odrasli (doza odr`avanja): 40 .160mmol K+ dnevno. 40 x 1g (13.5 . za oralni rastvor 20 x 500mg B05XA01 Kalium chlorid "Fresenius".4 doze. 4 x 1026ml (900 kcal) emulzija za inf.80mmol K+ dnevno (te{ka hipokalijemija): 120 .25 . Fresenius Kabi emulzija za inf.5 x 0.

2 x 25mg (doza odr`avanja).25 .odrasli: 200 .8 nedelja (Tinea capitis). Tinea cruris). 40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. 2 . 7 . 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6. 84.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. benigna hipertrofija prostate: 1 x 4mg. Zdravlje (klotrimazol) D01AC01 (BR) krem (1%) 20g G01AF02 vaginalna tabl. 30. Zorkaptil Registar lekova 2011 177 .: 200mg uve~e tokom 3 dana vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri paralele Canesten C09AA01 Kaptopril Alkaloid.. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 8mg paralele Alphapres J02AC02 Kanazol. Krka (doksazosin) antihipertenziv. ItraconEP.12. Bosnalijek (kamfor + metilsalicilat + benzilnikotinat + mentol) lokalni antireumatik strana 594 krem (20mg + 10mg + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . 3 nedelje (keratitis fungalis).5mg (po~etna doza). Omicral. Prokanazol Kansen.15 dana (Tinea pedis. 3 x 200mg antimikotik.3 x dnevno mazati promene na ko`i vaginalne tabl. tvrda 10 x 100mg upotreba sistemske mikoze . trihomonacid 494 504 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora upotreba krem: 2 .400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).4 x mazati obolelo mesto u tankom sloju C02CA04 Kamiren XL. 4 . (BR) Kamfart. sa modifikovanim osloba|anjem 28.3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Katopil.M02AC. Max.5 mg (po~etna doza). terapija hiperplazije prostate 472 tabl. Alkaloid (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl. 4 7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . 90 i 98 x 4mg upotreba hipertenzija. Slaviamed (itrakonazol) antimikotik 547 kaps.

3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid.6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 .5mg. Galenika (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl. Max. zatim 2 x 6. tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija . Gabalept. Neurontin C09AA01 Katopil. pojadina~na doza 100mg 178 Registar lekova 2011 . Zorkaptil H02AB08 Kenalog. im ia 5 x 40mg/ml upotreba 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. postepeno pove}avati 0.2 x 100 .5 mg (po~etna doza). Max.50mikromola/L) odrasli: 1 . Max. 1. Dilatrend.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg .50mg paralele Carvedigamma. 50mg dnevno angina pektoris: 12. Krka (triamcinolon) glukokortikoid 527 suspenzija za inj.deca 6 . 40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3.12 godina: 25 . Gaboton. 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 . Carvedilol Sandoz. Max. 2 . Coryol.5mg po~etno. 30 x 12. Max. Max. 2 x 25mg (doza odr`avanja). zatim 2 x 25mg. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. 2. Zdravlje (karvedilol) beta blokator 480 tabl.odrasli: 300mg (po~etna doza).25 (2 nedelje).1. 2 x 25 . Belupo (gabapentin) antiepileptik 614 kaps. Gabaneural. Gordius.5mg upotreba hipertenzija: 12. Max. 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6.N03AF01 Karbapin. nastaviti sa 2 x 12.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja).125mg (2 nedelje).12. Hemofarm (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl.200mg.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . Carvetrend.4g dnevno podeljeno u 3 doze .12mg/L (20 . Milenol N03AX12 Katena.1.20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Galepsin C07AG02 Karvileks. zatim 25mg dnevno.8 .5mg po~etno.5mg (po~etna doza).8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma.25 .

deca 4 . Klogrel. Plavix. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. 2 x 30mg/kg B01AC04 Kerberan. Max. 800mg jednom dnevno tokom 5 dana (ostale indikacije) Registar lekova 2011 179 . Monogrel.odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 250mg (po~etno). dnevna doza 2 x 1500mg dodatna terapija . nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.5g dnevno . Max. Klopidogrel.4 nedelje za 2 x 500mg.N03AX14 (levetiracetam) antiepileptik strana 614 Keppra.18 godina lak{a od 50kg: 2 x 10mg/kg (po~etno). Clopigal. Max.odrasli i deca iznad 12 godina te`a od 50kg: 2 x 500mg (po~etno). pove}ati do inicijalne terapijske doze 2 x 500mg posle 2 nedelje. 1. 500mg i 1000mg upotreba monoterapija . 60 x 250mg. po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 . Cardogrel. sanofi aventis (telitromicin) makrolidni antibiotik 540 film tabl. Nextpharma SAS Francuska oralni rastvor (100mg/ml) 300ml Keppra. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 nedelje za 2 x 10mg/kg.10 dana (pneumonija). po potrebi doza mo`e da se pove}ava za 2 x 250mg svake 2 nedelje. 10 i 14 x 400mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 800mg jednom dnevno tokom 7 . Medico Uno (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. UCB Pharma Belgija film tabl. Zyllt J01FA15 Ketek.

2 x 75mg 2 .. Ketosteril.M01AE03 (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 591 Ketonal. Pharbil Waltrop M02AA10 sprej za ko`u. 100 tableta upotreba uobi~ajeno: 3 x 4 . Lek M02AA10 gel (2.100mg duboko im na 4 sata. lek se uzima 6 . Lek film tabl.gel: 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 30 x 150mg Ketonal forte. Max.167g+0.12 godina: 3 x 3 . 200mg dnevno oralno . Lek rastvor za inj.6 doza spreja naneti na bolno mesto.100mg ili 150mg dnevno (Ketonal DUO) .167g+0.5 granula do 6 godina: 3 x 2 .167g)/10g upotreba granule se uzimaju 30 min. (10%) 1 x 25ml.167g+0. im 10 x 100mg/2ml Ketonal DUO.5%) 50g (BR) Ketospray.10 granula deca 6 .3 granule J06BA02 (Z) Kiovig. Max 18 sprej doza dnevno paralele Fastum 593 593 A16AA. (BR) Kindinorm. Baxter SA (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf. pre ili posle jela i puste da se polako rastope u ustima. rastvor (10%) 25g upotreba parenteralno: 50 .8 nedelja a nakon pobolj{anja doza se mo`e smanjiti odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 5 . Fresenius Kabi aminokiseline (esencijalne aminokiseline + kalcijumove soli ketoanaloga aminokiselina) 445 film tabl. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D4 Calcijum hipofosforosum + poreme}aj pona{anja D12 Chamomilla + D10 Cuprum metallicum + D6 Kalijum fofsoricum + D12 Staphisagria + D6 Valerijana) 675 granule 1 x (0. Lek kaps.3 x 500mg lokalno .reumatski bol: 1 . blago utrljati i pustiti da se osu{i.167g+0.dismenoreja i drugi bolovi: 1 . 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno paralele Intratect 180 Registar lekova 2011 .167g+0.4 x 50 .sprej: 3 x 3 . 20 x 100mg (BR) Ketonal gel.8 tabl.

2 .5 dana paralele Clarexid.5mg (2. Ni Medic sirup (125mg/5ml) 60ml (SZ) Klacid IV.6 .odrasli: 0. Glaxo Wellcome Velika Britanija (abakavir + lamivudin) terapija HIV infekcije strana 552 film tabl.5ml) na 12 sati (20 . tokom 60 minuta. Fromilid. izuzetno 450mg na 6 sati parenteralno .11kg).4 doze .685g+1.. 30 x (600mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina (iznad 40kg): 1 tabl.96g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u vodi i primeniti pre intervencije prema uputstvu lekara J01FF01 Klindamicin. 1 x 500mg Klacid MR.19kg).7g dnevno podeljeno u 2 . 14 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Klacid. 187. Helsinn Birex osmotski laksativ (polietilenglikol + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid) 427 pra{ak za oralni rastvor 4 x (59g+5. tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7. Hemofarm (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 kaps. 62. Lekoklar. Abbott pra{ak za rastvor za inf.2g tokom 60 minuta) .5mg na 12 sati (ispod 8kg). Zymbaktar A06AD65 Klean Prep.deca: 15 . Kivexa.5mg (7.J05AF. (pojedina~na im inj. dnevno sa hranom ili bez nje J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Klacid. Fromilid Uno.465g+0.5ml) na 12 sati (8 . 125mg (5ml) na 12 sati (12 . Medochemie film tabl. Abbott film tabl.4 doze. ne treba da pre|e 600mg. 14 x 250mg i 500mg upotreba oralno (pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C) odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata.novoro|en~ad: 15 . a iv infuzija 1. Abbott film tabl. Lekoklar XL. uz obrok.7425g)/68.300mg.40kg) parenteralno (pra{ak se rastvori sa 10ml vode i doda u 250ml kompatibilnog infuzionog rastvora) odrasli: 2 x 500mg infuzijom. 10 x 300mg/2ml upotreba oralno: 150 .4 doze paralele Clindamycin-MIP Registar lekova 2011 181 .20mg/kg dnevno podeljeno u 3 . tvrda 16 x 150mg (Z) rastvor za im inj.685g+1.2. sa modifikovanim osloba|anjem 7 x 500mg Klerimed.29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 ./inf.40mg/kg dnevno podeljeno u 3 .

G03FA01

Kliogest, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

strana 515

film tabl. 28 x (2mg + 1mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (terapiju po~eti godinu dana nakon nastupanja menopauze)

B01AC04

(klopidogrel)

inhibitor agregacije trombocita

449

Klogrel, Pharmanova
film tabl. 56 x 75mg

Klopidogrel, Nini
film tabl. 14 i 84 x 75mg

Klopidogrel, Srbolek
film tabl. 28 x 75mg
upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom, akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno, nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex, Cardogrel, Clopigal, Kerberan, Monogrel, Plavix, Zyllt

A03FA01

Klometol, Galenika
(metoklopramid hlorid)

antiemetik

422

tabl. 30 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 100ml rastvor za inj. im iv 10 x 10mg/2ml
upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno - odrasli: 3 x 5 - 10mg, Max 0,5mg/kg dnevno - deca do 6 godina: 0,1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 - 14 godina: 0,25 - 0,5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Reglan

G03GB02

Klomifen, Belupo
(klomifen citrat)

stimulator ovulacije

517

tabl. 10 x 50mg
upotreba daje se najvi{e do 3 stimulacijska ciklusa prvi stimulacijski ciklus: 50mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa drugi i tre}i stimulacijski ciklus (ako je potrebno): 100mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa

182

Registar lekova 2011

B02BD02 (SZ)

Koate DVI, Talecris Biotherapeutics
(koagulacioni faktor VIII - humani)

hemostatik

strana 453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj./inf. 1 x 250ij/5ml, 500ij/5ml i 1000ij/10ml
upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII, stepena krvarenja, vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A - dugotrajna profilaksa: 20 - 40ij/kg u intervalu 2 - 3 dana paralele Beriate P, Emoclot, Haemoctin SDH, Octanate

R05DA04

§

Kodein fosfat Alkaloid, Alkaloid
(kodein fosfat)

antitusik

646

tabl. 10 x 30mg
upotreba odrasli: 3 - 4 x 15 - 30mg, Max 120mg dnevno deca 5 - 12 godina: 3 - 4 x 7,5 - 15mg

N02BE51

Kofan instant, Bosnalijek (paracetamol + propifenazon + kofein)

analgoantipiretik

608

(BR) tabl. 20 x (200mg + 200mg + 50mg) (Z) tabl. 50 blistera po 10 x (200mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 - 5 x 1 tabl. dnevno, po potrebi

B02BD02 (SZ)

Kogenate Bayer, Bayer Schering Pharma (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII - humani))

hemostatik

453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 250ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 1000ij/2,5ml
upotreba doziranje je individualno paralele Advate, Recombinate

N02BA51 (BR)

Kombikaf, BG Pharm (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein)

analgoantipiretik

607

oralni pra{ak 10 i 500 x (200mg + 300mg + 50mg)
upotreba 1 - 2 pra{ka po potrebi, rastvareno u ~a{i vode, najvi{e 4 puta dnevno paralele Oldon

N02BE51 (BR)

Kombinovani pra{ak protiv bolova, Ivan~i} i sinovi
(paracetamol + kofein) analgoantipiretik

608

oralni pra{ak 10 i 200 x (400mg + 50mg)
upotreba do 4 puta dnevno 1 - 2 pra{ka paralele Panadol extra Registar lekova 2011 183

B02BA01 (Z)

(fitomenadion)

vitamin K1

strana 452

Konakion MM, Roche rastvor za iv inj./inf. 5 x 10mg/ml Konakion MM za decu, Roche
rastvor za inj. im iv 5 x 2mg/0,2ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika Konakion MM hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulanasa: 10 - 20mg Konakion MM za decu profilaksa - zdrava novoro|en~ad: 2mg neposredno po ro|enju, jo{ 2mg dnevno posle 4 - 7 dana - novoro|en~ad koja se isklju~ivo doje: kao zdrava novoro|en~ad i jo{ 2mg mese~no do kraja perioda dojenja - novoro|en~ad iz rizi~ne grupe: 1mg neposredno po ro|enju, a dalje zavisno od koagulacionog statusa le~enje: 1mg iv neposredno po ro|enju a dalje zavisno od klini~ke slike

G04CA03

Kornam, Lek
(terazosin)

antihipertenziv, terapija hiperplazije prostate

520

tabl. 20 x 2mg i 5mg
upotreba hipertenzija - po~etna doza: 1mg uve~e pred spavanje, po potrebi dozu duplirati posle 7 dana - doza odr`avanja: 2 - 10mg jednom dnevno benigna hiperplazija prostate: 1mg uve~e pred spavanje (po~etna doza), pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje zavisno od odgovora do max. 10mg

J01XA01 (SZ) A07AA09

Kovancin, PharmaSwiss (vankomicin hlorid)

antibiotik

543 427

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 500mg i 1g
upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno - odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. do 10mg/min. - deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti), 10mg/kg na 8 sati (7 - 30 dana starosti), 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) - odrasli: 0,5 - 2g dnevno podeljeno u 3 - 4 doze, Max. 2g dnevno - deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina), pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin, Vancomicin, Vancomycin-MIP, Vancotex

N05BA12

Ksalol, Galenika
(alprazolam)

benzodiazepin

622

tabl. 30 x 0,25mg, 0,5mg i 1mg
upotreba anksioznost: 3 x 0,25 - 0,5mg, Max. 4mg dnevno depresija: 3 x 0,5mg, Max. 4mg dnevno paralele Helex, Helex SR, Xanax, Xanax XR, Zolarem

184

Registar lekova 2011

N05AH04

Kventiax, Krka Kventiax, Krka Polska
(kvetiapin fumarat)

antipsihotik

strana 620

film tabl. 60 x 25mg, 100mg, 150mg, 200mg i 300mg
upotreba odrasli - shizofrenija: 2 x 25mg (I dan), 4 x 25mg (II dan), 1 x 100mg (III dan), 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) - mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan), 200mg (II dan), 300mg (III dan), 400mg (IV dan), pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. 800mg na dan, uobi~ajeno 400 - 800mg dnevno stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno), zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 - 50mg dnevno paralele Seroquel, Seroquel XR

B01AB02 (SZ)

Kybernin P, CSL Behring
(antitrombin III)

antikoagulans

448

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/10ml
upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja, frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Antitrombin III Baxter

A04AA02

Kytril, Roche
(granisetron)

antiemetik uz hemio i radioterapiju

423

film tabl. 10 x 1mg koncentrat za rastvor za iv inj./inf. 5 x 1mg/ml i 3mg/3ml
upotreba uz hemioterapiju - odrasli: 1 - 2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta - deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze, Max. 1mg dnevno postoperativna mu~nina - odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Rasetron

Registar lekova 2011

185

J01DD04 (SZR)

Labilex, Pharmathen
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. im 1 x 1g/3,5ml
upotreba rastvara~ je lidokain hlorid 3,5% odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxon-MIP, Lendacin, Longaceph, Rocephin

A06AD11

Lactulose-MIP, Chephasaar
(laktuloza)

terapija hiperamonijemije, laksativ 426

sirup (650mg/ml) 100ml, 200ml, 500ml i 1000ml
upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 - 45ml sirupa hroni~na opstipacija - odrasli: 15 - 30ml (Max. 60ml) sirupa u po~etku, zatim 5 - 15ml sirupa - deca: 5ml dnevno (1 - 6 godina), 10 - 15ml dnevno, 3 dana, zatim 5ml dnevno (7 - 14 godina) paralele Duphalac, Portalak

HN06AW. (BR)

Laif, Steigerwald Arzneimittelwerk
(herba kantarion, suvi ekstrakt)

biljni antidepresiv

670

Laif 600 film tabl. 20, 60 i 100 x 612mg Laif 900 film tabl. 20, 60 i 100 x 900mg
upotreba 1 tabl. dnevno posle doru~ka

C09CA01

Lakea, Lek
(losartan kalijum)

antihipertenziv

486

film tabl. 30 x 50mg
upotreba 1 x 50mg, po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar, Erynorm, Lorista, Losar, Losartan, Losartic, Lotar, LozarEP, Prelow, Rasoltan, Sentor

188

Registar lekova 2011

N03AX09

(lamotrigin)

antiepileptik

strana 613

Lamal, Alkaloid Beograd tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamect, PharmaSwiss tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200 Lameptil, Novartis Bangladesh tabl. za oralnu suspenziju 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamictal, GlaxoSmithKline Poljska tabl. za oralnu suspenziju 30 x 2mg i 5mg tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamolep, Gedeon Richter tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotral, Galenika tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrigin, Ni Medic tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrix, Medochemie tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg
upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) - monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana, 50mg dnevno narednih 14 - 30 dana, postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 - 200mg - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana, 25mg dnevno narednih 14 dana, postepeno pove}avati za 25 - 50mg nedeljno, do optimalne doze odr`avanja 100 - 200mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija bez valproata: 0,6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana, pove}ati na 1,2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 - 15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 - 12 godina) - monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0,15mg/kg prvih 14 dana, zatim 1 x 0,3mg/kg jo{ 14 dana, po potrebi dozu pove}avati za 0,3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 - 5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) - monoterapija: 25mg dnevno (po~etno), pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 - 400mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana, zatim 25mg narednih 14 dana, u 5-oj nedelji 50mg dnevno, optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze, Max. 200mg dnevno - kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana, zatim 2 x 25mg 14 dana, zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg, u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind, Epitrigine, Solaban

Registar lekova 2011

189

L02BG04

Lametta, Vipharm Poljska
(letrozol)

strana citostatik - inhibitor enzima aromataze 580

film tabl. 30 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Letrozole Medico Uno

(terbinafin)
D01AE15 D01AE15

antimikotik

495

Lamisil, Novartis Consumer Health

krem (1%) 15g
(BR) Lamisil Once 1%, Novartis Consumer Health rastvor za ko`u (10mg/g) 4g D01BA02 Lamisil, Novartis Pharmaceuticals UK tabl. 14 x 250mg upotreba lokalno 1 - 2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 7 - 14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 40kg), 125mg dnevno (deca 20 - 40kg), 62,5mg dnevno (deca ispod 20kg) trajanje terapije: 2 - 6 nedelja (tinea pedis) 2 - 4 nedelje (tinea corporis i cruris), 2 - 4 nedelje (ko`na kandidijaza), 6 - 12 nedelja i du`e (onihomikoze) paralele Mycofin, Myconafine

N06DA02

Landex, Egis Pharmaceuticals
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Tregona, Yasnal A02BC03

(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

Lansobel, Zdravlje gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lansoprazol ICP, Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lanzul, Krka kaps. tvrda 14 x 30mg Lanzul S, Krka kaps. tvrda 28 x 15mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Larona, Protonexa, Sabax 190 Registar lekova 2011

A10AE04

Lantus, sanofi aventis
(insulin glargin)

strana analog humanog insulina

rastvor za inj. sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus OptiSet rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus SoloStar rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml
upotreba Optiset je pode{en na doziranje po 2 jedinice a SoloStar po 1 jedinicu doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput paralele videti na strani 433

N05AA01

Largactil, Galenika
(hlorpromazin)

antipsihotik

617

film tabl. 50 x 25mg
upotreba psihoze - odrasli: 3 x 25 - 100mg, Max. 1g dnevno - deca: 500μg/kg na 4 - 6 sati, Max. 40mg dnevno (1 - 5 godina), 1/3 - doze za odrasle, Max. 75mg dnevno (6 - 12 godina) povra}anje - odrasli: 25mg na 4 - 6 sati

A02BC03

Larona, Jadran Galenski Laboratorij
(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel, Lansoprazol ICP, Lanzul, Protonexa, Sabax

C03CA01

Lasix, Jugoremedija
(furosemid)

diuretik

473

tabl. 10 i 50 x 40mg rastvor za inj. im iv 5 i 50 x (10mg/ml) 2ml
upotreba oralno - odrasli: 40mg dnevno (po~etna doza), 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan (doza odr`avanja), Max. 80mg dnevno - deca: 1 - 3mg/kg dnevno parenteralno - odrasli: 20 - 50mg im ili sporom iv inj. (4mg/min.) - deca: 0,5 - 1,5mg/kg, Max. 20mg dnevno paralele Furosemide Sopharma

Registar lekova 2011

191

L01CB01

Lastet, Nippon Kayaku
(etopozid)

citostatik - antimitotik

strana 569

(SZR) kaps. meka 40 x 25mg

kaps. meka 20 x 50mg kaps. meka 10 x 100mg (SZ) rastvor za inj. 10 x 100mg/5ml
upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima, doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan, kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta, tokom 3-5 dana, sa prekidima 2 - 4 nedelje za oralnu upotrebu 2,5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 - 100mg/m2, sporom inf., tokom 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog, tre}eg i petog dana na 3 - 4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 - 50mg/m2 tokom 4 - 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno, tokom 2 - 3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Sintopozid, Vepesid

J01MA12

Lebel, Nobel Ilac
(levofloksacin)

hinolonski antibiotik

543

film tabl. 7 x 500mg i 750mg
upotreba 500 - 750mg na 12 sati paralele Flexid, Levomax, Levoxa

A01AD11

Ledermix, Riemser Arzneimittel
(demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid)

terapija pulpitisa i gangrene zuba

418

dentalna pasta (30mg+10mg)/g 5g
upotreba punjenje zubnog kanala

B03AB09

Legofer, Alkaloid
(gvo`|e III proteinsukcinilat)

antianemik kod sideropeni~ne anemije

455

oralni rastvor 150ml (800mg/15ml ili 40mg feri jona/15ml)
upotreba odrasli: 2 x - 1 velika ka{ika pre jela odoj~ad: 2 x kafene ka{ike pre jela deca: 1,5ml/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela

G03AA07

Legravan, Galenika
(etinilestradiol, levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

511

film tabl. 21 x (0,03mg + 0,15mg)
upotreba 1 tabl. ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja, tokom 21-og dana, zatim 7 dana pauze

192

Registar lekova 2011

N02BE51

(BR)

Lekadol Plus C, Lek
(paracetamol + askorbinska kiselina)

analgoantipiretik

strana 608

granule za oralni rastvor 10 x (500mg + 300mg)/5g
upotreba granule se uzimaju rastvorene u ~a{i vru}e vode ili ~aja, rastvor se pije dok je topao odrasli i deca iznad 12 godina: 4 - 6 x 5g granula, Max. 30g granula dnevno paralele Efferalgan C, Febricet C

J01FA09

(klaritromicin)

makrolidni antibiotik

539

Lekoklar, Sandoz film tabl. 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Lekoklar XL, Lek tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 5, 7, 10 i 14 x 500mg
upotreba pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C, lek se uzima uz obrok odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata, tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7,5mg na 12 sati (ispod 8kg), 62,5mg (2,5ml) na 12 sati (8 - 11kg), 125mg (5ml) na 12 sati (12 19kg), 187,5mg (7,5ml) na 12 sati (20 - 29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 - 40kg) paralele Clarexid, Fromilid, Fromilid uno, Klacid, Klacid IV, Klacid MR, Klerimed, Zymbaktar

H02AB04

(metilprednizolon)

glukokortikoid

527

Lemod, Hemofarm
tabl. 20 x 4mg
(SZ) Lemod Depo, Hemofarm suspenzija za inj. im ia 10 x 40mg/ml (Z) Lemod Solu, Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 20mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 40mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 500mg/7,8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 40mg (dvodelna bo~ica)/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg (dvodelna bo~ica)/2ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Lemod odrasli: 4 - 48mg dnevno (po~etna doza), 4 - 8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0,8 - 1,5mg/kg dnevno (po~etna doza), 2 - 8mg dnevno (doza odr`avanja) Lemod Depo intramuskularno: 40mg jednom nedeljno (adrenogenitalni sindrom), 40 - 120mg jednom nedeljno (reumatoidni artritis), 80 - 120mg jednom nedeljno (alergija) intraartikularno: 4 - 10mg (mali zglobovi), 10 - 40mg (srednji zglobovi), 20 - 80mg (veliki zglobovi) rektalno (klizmom kod ulceroznog kolitisa): 40 - 120mg dnevno u 30 - 300ml vode Lemod Solu vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 - 6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 - 4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre, na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 - 500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Nirypan, Nirypan solubile Registar lekova 2011 193

J01DD04

(Z)

Lendacin, Sandoz
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 10 x 250mg, 500mg, 1g i 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxom-MIP, Labilex, Longaceph, Rocephin

N05CD09

Lendormin, Delpharm Reims
(brotizolam)

hipnotik

622

tabl. 10 x 0,25mg
upotreba 0,25mg uve~e pre spavanja

C01DA05

Lentonitrat 50, Srbolek
(pentaeritritil tetranitrat)

antianginalgik

470

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 50mg
upotreba 2 x 50mg pre jela (ujutru i u podne a najkasnije do 16 h) paralele Dilcoran 80

R06AB04

Lentostamin, Srbolek
(hlorfenamin maleat)

antihistaminik

648

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 12mg
upotreba odrasli: 2 x 12mg deca preko 12 godina: 12mg dnevno

N05AH02

Leponex, Novartis Pharmaceuticals UK
(klozapin)

antipsihotik

619

tabl. 50 x 25mg i 100mg
upotreba shizofrenija rezistentna na le~enje, smanjivanje rizika od suicidalnog pona{anja u {izofreniji i {izoafektivni poreme}aj: 1 - 2 x 12,5 - 25mg, postepeno pove}avati tokom 2 - 3 nedelje za 25 - 50mg dnevno do 300mg ili 400mg dnevno, podeljeno u vi{e doza, uobi~ajena dnevna doza: 200 - 450mg Max. 900mg psihoze tokom Parkinsonove bolesti: 12,5mg uve~e, postepeno pove}avati do 50mg uve~e paralele Clozapin Sandoz, Clozapine

A05BA03

(BR)

Leprotek, Zdravlje
(silimarin)

hepatoprotektiv

425

oblo`ena tabl. 80 x 35mg
upotreba 2 - 3 x 140mg

194

Registar lekova 2011

C08CA13

Lercanil 10, Berlin-Chemie
(lerkanidipin hlorid)

antagonist Ca2+

strana 482

film tabl. 28, 50 i 100 x 10mg
upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno, Max. dnevna doza 20mg paralele Cornelin C10AA04

(fluvastatin)

hipolipemik

490

Lescol, Novartis kaps. tvrda 28 x 20mg i 40mg Lescol XL, Novartis tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 80mg
upotreba odrasli - hiperholesterolemija: 20 - 40mg, izuzetno 80mg uve~e - prevencija progresije koronarne ateroskleroze: 40mg uve~e - sekundarna prevencija sr~ane smrti, nefatalnog infarkta miokarda i koronarne revaskularizacije, kod odraslih sa koronarnom bole{}u srca i koronarnom terapijskom kateterizacijom: 80mg uve~e deca iznad 9 godina - heterozigotna familijarna iperholesterolemija: 20 - 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno

A02BX05

Lesux, Zdravlje
(bizmut subcitrat)

terapija ulkusa

420

film tabl. 28 x 300mg (120mg bizmut oksida)
upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela, terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 - 8mg/kg dnevno paralele Bicit HP R06AE07

Letizen, Krka
(cetirizin hlorid)

antihistaminik

648

film tabl. 20 x 10mg Letizen S film tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 - 6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Cetirizin

Registar lekova 2011

195

H03AA01

Letrox, Berlin-Chemie
(levotiroksin natrijum)

hormon

strana 527

tabl. 25, 50 i 100 x 50μg, 100μg i 150μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 - 5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Tivoral

L02BG04

Letrozole Medico Uno, Medico Uno
(letrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

580

film tabl. 28 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Lametta

V03AF03 (SZ)

(kalcijum folinat)

antidot

663

Leucovorin Calcium, Pfizer Australija rastvor za im iv inj./inf. 10 x 50mg/5ml (SZR) Leucovorin Teva, Teva Pharmaceutical Ma|arska rastvor za im iv inj./inf. 1 x 50mg/5ml
upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im, iv, iv inf.) tokom 12 - 24 sata podeljeno u vi{e doza, zatim 12 - 15mg (im) na 6 sati tokom slede}ih 48 - 72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin

A10AE05

Levemir, Novo Nordisk
(insulin detemir)

analog humanog insulina

435

Levemir FlexPen rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml Levemir Penfill rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml
upotreba doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput

G04BE09

Levitra, Bayer Schering Pharma
(vardenafil)

terapija erektivne disfunkcije

520

film tabl. 4 x 5mg film tabl. 2 i 4 x 10mg i 20mg
upotreba 5 - 20mg, 30 - 60 minuta pre seksualne aktivnosti, Max. jedna doza dnevno

196

Registar lekova 2011

Galenika Lidokain hlorid 1% rastvor za inj.30ml (infiltrativna anestezija). se mogu deliti a uzimaju se nezavisno od jela oralno: 250 . 10ml rastvor 2% . 50 x (10mg/ml) 3.5mg.10ml (blokada perifernih nervnih vlakana). 50 x (20mg/ml) 2ml Lidokain hlorid.50μg/kg brzinom 1 . Actavis Malta film tabl. Krka tabl. 60mg dnevno paralele Bromazepam N01BB02 (Z) (lidokain hlorid) lokalni anestetik 604 Lidocaine.lokalna anestezija: 0. PharmaSwiss film tabl.10ml (blokada simpati~kih nervnih vlakana). 30 x 1. Max.5mg.1% bez konzervansa) rastvor 2% .5ml rastvor za inj.J01MA12 (levofloksacin) hinolonski antibiotik strana 543 (SZ) Levomax.500mg na 12 ili 24 sata.1. 3 . 3mg i 6mg upotreba 3 x 1.ventrikularne aritmije: 1 .500mg na 12 ili 24 sata parenteralno: 250 . 30 x 1. 10 x (10mg/ml) 3. 5 x 250mg i 500mg upotreba tabl.5 .5 .3 x 6 . 5 .10ml (uretralna anestezija . Dompe Pharma (levodropropizin) antitusik 647 sirup (6mg/ml) 200ml upotreba odrasli: 3 x 10ml deca: 3 x 3ml (10 . 3 x 5ml (20-30kg) N05BA08 (bromazepam) benzodiazepin 622 Lexaurin.5mg/kg iv injekcijom.12mg. 10 . 3mg i 6mg Lexilium.`ene). Alkaloid tabl. zatim infuzijom 20 .6mg. Hemofarm rastvor za inj.mu{karci). 20 30ml (epiduralna anestezija . 5 .4mg/min. 50 x (20mg/ml) 2ml (Rp) gel (2%) 30g upotreba rastvor 1% .anestezija u stomatologiji: Max. 10 x 500mg/100ml Levoxa.5ml Lidokain hlorid 2% rastvor za inj. 10 x 250mg i 500mg rastvor za inf. do maksimalne doze 300mg/sat gel: 20ml (uretralna anestezija . Lebel R05DB27 Levopront. u te`im slu~ajevima 2 .20ml (endoskopija) Registar lekova 2011 197 . sporom iv infuzijom paralele Flexid.20kg).

Gedeon Richter (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 Lindynette 20 oblo`ena tabl.5mg anestezija u stomatologiji: 1 . 3mg. epinefrin hlorid) lokalni anestetik strana 604 rastvor za inj.12 godine: 3 x 1 .03mg + 0. Hemofarm (linkomicin) linkozamidni antibiotik 541 rastvor za im inj./inf. 21 i 63 x (0. Zdravlje (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. 20ml A10BB12 Limeral.02mg + 0. deca 2 . Trical J01FF02 (Z) Lincohem. 50 x (40mg + 0. Meglimid. Max. Amaryl. Glimepirid.12 sati sporom iv infuzijom G03AA10 Lindynette. 10 x 600mg/2ml upotreba nije dozvoljena aplikacija nerazbla`enom iv injekcijom 600mg na 12 .075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. zatim 7 dana pauze paralele Logest. `ive liofilizovane) antidijaroik 429 kaps. Gliprex. 2mg. tvrda 16 x 1. Lek (mle~nokiselinske bakterije. pome{ati sa ~ajem odrasli: 3 x 2 kaps. 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 .24 sata duboko im ili na 8 .60 min pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps.2 nedelje po 1mg do Max. deca do 2 godine: 3 x 1 kaps. 6mg dnevno paralele Aglimex. Dibiglim. Galenika (lidokain hlorid.075mg) Lindynette 30 oblo`ena tabl. ukupna doza adrenalina ne sme da pre|e 0. 30 x 1mg.2 kaps.5ml. 21 i 63 x (0. Stodette A07FA51 (BR) Linex.025mg)/2ml upotreba doziranje zavisi od vrste anestezije. tokom 21-og dana.2 x 107 upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 . 198 Registar lekova 2011 .N01BB52 (Z) Lidokain 2% adrenalin.

2 x dnevno mazati u tankom sloju i blago utrljati C05BA03 (BR) Lioton 1000.4 x dnevno naneti gel u tankom sloju odozdo na gore paralele Hepathrombin C10AB08 Lipanor. (BR) Linola Gamma. kod dece se primjuje uz konsultaciju sa pedijatrom. (BR) (nezasi}ene masne kiseline) dermatik strana 495 Linola.15mg/g) 50g upotreba le~enje dehidrirane ko`e: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AC. (BR) Linola Fett N.40ml (za kompletno kupanje). Dr August Wolff (te~ni parafin i masne komponente) dermatik 495 rastvor za ko`u (uljana kupka) 200ml upotreba temperatura vode treba da bude 32 . Menarini Manufacturing (heparin natrijum) tromboflebitik 476 gel (1000ij/g) 20g. A.. kod male dece kupanje se ograni~ava na 5 minuta odrasli: 30 . Dr August Wolff (urea) dermatik 496 krem (120mg/g) 50g upotreba 1 . tvrda 30 x 100mg upotreba 100mg uve~e Registar lekova 2011 199 . 30g.. kupka se primenjuje na 2 do 3 dana tokom 4 nedelje. sanofi aventis (ciprofibrat) hipolipemik 490 kaps. Dr August Wolff (ulje semena `utog no}urka) dermatik 496 krem (200mg/g) 50g upotreba atopijski dermatitis. Dr August Wolff krem hidrofilni (5mg/g) 50g Linola Fett. 50g i 100g upotreba 3 .D02AC. 20ml direktno se nanese na vla`nu ko`u (za tu{iranje) D02AC. 2ml (za delimi~no kupanje).. dehidrirana ko`a: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AE01 (BR) Linola Urea. Dr August Wolff krem hidrofobni (masni) (8.36°C.

3g lipida/kg dnevno ili 5 . Tulip B05BA02 (SZ) Lipofundin MCT/LCT 20%.C10AA05 Lipidra. Dislipat. Gedeon Richter (lizinopril + amlodipin) antihipertenziv 486 tabl. Sortis.25 . 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. Lizopril. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.5ml emulzije/kg/sat odrasli i {kolska deca: 1 . Nobel Ilac (atorvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl.2g lipida/kg dnevno ili 5 .5%) 500ml upotreba doziranje je individualno a preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 2g/kg dnevno C09BA03 Lisinopril H Sandoz. 80mg dnevno paralele Atacor. 4g) lipida/kg dnevno ili 10 . Max. zatim 1 x 10 .20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. 30 x 10mg. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. B. 1 x 5 .10ml emulzije/kg dnevno novoro|en~ad: 2 . Lek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 458 tabl. Skopryl plus C09AA03 Lisinopril Sandoz.2 tabl. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid.05 .5mg (po~etna doza). 20mg. Lizopril H. 30 x (10mg + 5mg) upotreba 1 . trigliceridi srednje du`ine lanca) parenteralni nutritiv 459 emulzija za inf. Fresenius Kabi (sojino ulje + fosfolipidi + glicerol) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf. Atoris. 10 x (10% + 0. 10 x (100g/L + 100g/L)) 100ml. Max. Braun (ulje soje rafinisano.3g (Max.0.6% + 2.15ml emulzije/kg dnevno B05BA02 (SZ) Lipovenoes 10% PLR. Lizinopril. Lek (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl. 30 i 100 x (10mg + 12.5mg) upotreba 1 tabl. 30 i 100 x 5mg. 30 i 100 x (20mg + 12. Skopryl C09BB03 Lisonorm. dnevno 200 Registar lekova 2011 . 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e.5mg) tabl.5mg (po~etna doza). 250ml i 500ml upotreba doziranje je u zavisnosti od kalorijskih zahteva sporom infuzijom (0.15ml (Max. dnevno. 20ml) emulzije/kg dnevno pred{kolska deca: 1 .1g lipida/kg/sat ili 0.20mg (doza odr`avanja).0. Loril.

Bristol Myers Squibb (hidroksikarbamid) citostatik 576 kaps. Skopryl C09BA03 Lizopril H. Organon Holandija (tibolon) hormon 514 tabl. Bosnalijek tabl. naj~e{}e 20 .63mg/kg dnevno. do ukupne doze od 0. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid. Lisinopril H Sandoz. Max. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. uz obaveznu kontrolu litemije mani~na stanja . 3 .odrasli: 3 x 600mg dnevno (akutna stanja). 10mg i 20mg Lizopril.1500mg dnevno podeljeno u vi{e doza G03DC05 Livial. tvrda 100 x 300mg upotreba doziranje litijuma je individualno.5mg upotreba 1 x 2. 20 x (20mg + 12.20mg (doza odr`avanja).5mg (po~etna doza).20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed.30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na tre}i dan u jednoj dozi N05AN01 Litijum karbonat. Loril.5mg) upotreba 1 tabl. Jugoremedija tabl. 20 x 5mg. tvrda 100 x 500mg upotreba doziranje je individualno. Bosnalijek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.L01BB04 (Z) Litak.4 x 300mg dnevno (doza odr`avanja) . zatim 1 x 10 . 1 x 5 . 20 x 5mg. 7 dana uzastopno. Srbolek (litijum karbonat) antipsihotik 620 kaps.8°C 0.antimetabolit strana 567 rastvor za inj.5mg) tabl. dnevno. 20 x (10mg + 12. 28 x 2. Skopryl plus Registar lekova 2011 201 .5mg (po~etna doza).5mg uvek u isto doba dana C09AA03 (lizinopril) ACE inhibitor 483 Lizinopril. podeljeno u vi{e doza leukopenija: 900 .63mg/kg L01XX05 (SZR) Litalir. sc iv 5 x 10mg/5ml upotreba ~uvati na temperaturi 2 . Lipomed (kladribin) citostatik . Lisinopril Sandoz.09mg/kg/dan tokom 24 sata. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2.deca iznad 12 godina: 32 . prema protokolu.

Rocephin 202 Registar lekova 2011 .02mg + 0. 2g dnevno neonatusi: Max.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . Lendacin./inf. Melox.5mg tabl. meka 1 x 600mg upotreba 600mg uve~e jednokratno paralele Fentikol J01DD04 (Z) Longaceph. MeloxEP.1 tableta ujutro posle doru~ka G01AF12 Lomexin. Movalis C09BB07 Lodoz. ujutro paralele Tensec plus G03AA10 Logest. (5mg + 6. Max. Galenika (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Max. 30 x (10mg + 5mg) upotreba ½ . Ceftriakson. Azaran. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl. Cipla (meloksikam) nesteroidni antireumatik strana 590 tabl. 30 x 15mg upotreba 1 x 7. Catalent Italy (fentikonazol nitrat) antimikotik.25mg) i (10mg + 6.15mg paralele Lormed. Labilex.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. Medoxicam. trihomonacid 505 vaginalna kaps. Stodette C03EA12 Lometazid.25mg). zatim 7 dana pauze paralele Lindynette.25mg) upotreba 1 tabl.2 g dnevno. Meloksikam. Galenika (amilorid. Merck Sante (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl. 20 x 7. 21 x (0. 10 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 30 x (2.5 . 50mg/kg dnevno paralele 3cef. metiklotiazid) diuretik 475 tabl. Meloxan. Ceftriaxon-MIP. tokom 21-og dana.5mg + 6.M01AC06 Loartroxy.

08mg/kg.2 x 8mg posle jela. Hemofarm (lorazepam) benzodiazepin 621 tabl.30 μg/kg. Max. Flonidan. 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece (status epileptikus) Registar lekova 2011 203 . Max. 2 x 16mg paralele Molicor R06AX13 (loratadin) antihistaminik 648 Loratadin.3 x 2 . 10 x 10mg upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . Max. 20 x 2mg upotreba odrasli: 4mg odjednom zatim 2mg posle svake neformirane stolice. po potrebi ponavljati na 6 sati (anksioznost). Max.7.24mg/kg dnevno C01DX12 (molsidomin) antianginalgik 471 Lopion. 1 .12mg dnevno 2 .5mg rastvor za inj. 10 i 20 x 10mg sirup 120ml (5mg/5ml) oralna suspenzija 120ml (5mg/5ml) Loratadin. 16mg dnevno deca iznad 5 godina: 2mg odjednom.4mg posle jela. zatim 2mg posle svake neformirane stolice. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 8mg upotreba Lopion i Lopion forte: 2 . 30 x 1mg i 20 x 2.5 godina (samo kod akutne dijareje): 2 . Salutas Pharma kaps.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor. tvrda 10 x 2mg Loperamid.3 doze (anksioznost). 30 x 4mg Lopion retard. 8 .A07DA03 (loperamid hlorid) antidijaroik strana 428 Lopedium acut. 30 x 2mg Lopion forte. Jugoremedija tabl. 0. Jugoremedija tabl. 12mg dnevno Lopion retard: 1 . Jugoremedija tabl. Claritine. Jugoremedija tabl. Zdravlje tabl. Max.5mg dnevno podeljeno u 2 .3 x 0. im iv 50 x 2mg/ml upotreba oralno: 1 . Pressing N05BA06 Lorazepam. Srbolek tabl.4mg odjednom uve~e pre spavanja (nesanica) parenteralno: 25 .

28 x 50mg Lotar. 30 x 50mg i 100mg LozarEP.15mg paralele Loartroxy. Chanelle Medical (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl.5mg (po~etna doza). 28 x 50mg Losartic. Alkaloid Beograd film tabl. Erynorm. Krka film tabl. Meloxan. dnevno M01AC06 Lormed. 28 x (50mg + 12. Lakea. Melox. 25mg i 50mg film tabl. 56 i 60 x (100mg + 25mg) Losar plus. Galenika film tabl.20mg (doza odr`avanja). Meloksikam. 28 i 84 x 100mg Losar.5mg (po~etna doza). Krka film tal. Rasoltan. Ni Medic film tabl. 30. Kern Pharma film tabl. Skopryl C09CA01 (losartan kalijum) antihipertenziv 486 Lorista. Galenika film tabl. Pliva Hrvatska film tabl.25mg kod starijih od 75 godina). Max. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar.5mg. 28 x 12.5mg i 15mg upotreba 1 x 7. Sentor C09DA01 (losartan kalijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 487 Lorista H. 28 x (50mg + 12. Lisinopril Sandoz. Medoxicam.5mg) Lorista HD.5mg) upotreba 1 tabl.5mg) Losartic plus.5 . 1 x 5 . Lizopril. 10 i 20 x 7. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. Pliva Hrvatska film tabl. 30 x (50mg + 12. ACE inhibitor strana 483 tabl. 30 x 50mg Losartan. 20 x 5mg. zatim 1 x 10 . Krka film tabl.C09AA03 Loril.5 . Lizinopril. Srbolek (lizinopril). MeloxEP. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. 28. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. Movalis 204 Registar lekova 2011 . Prelow.

20mg i 40mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. 1 x (10mg/ml) 0. Abbott (leuprorelin) analog hormona koji osloba|aju gonadotropin 578 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. 28 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg.8° C.75mg/1ml i 11.100mg dnevno paralele Asentra. posle ~ega se prati o{trina vida i ukoliko se javi gubitak u o{trini vida ve}i od 5 znakova (ETDRS ili ekvivalent jene Snelenove linije) treba primeniti novu dozu.A02BC01 Loseprazol. interval izme|u 2 doze ne sme biti kra}i od mesec dana L02AE02 (SZ) Lupron. Sidata. Sertralin. progesteron) hormoni 515 rastvor za inj. Omeprazid. ({pric) sc im 1 x 3. isklju~ivo od strane oftalmologa sa iskustvom u davanju intravitrealnih injekcija doza iznosi 0. Zeprom S01LA04 (Z) Lucentis.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Omep. Sertiva. Ortalox. Zoloft Registar lekova 2011 205 . sc 1 x 75ij/1ml upotreba doziranje je individualno. Tragal. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza).rekombinantni humani LH) hormon 517 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. terapiju endometrioze treba zapo~eti 1 . tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). jednom mese~no tokom 3 uzastopna meseca. Pliva Hrvatska (sertralin) antidepresiv 625 film tabl. Setaloft.5 dana menstruacije.25mg/1ml upotreba karcinom prostate. endometrioza. Omeprol. Sertralin ICP.5mg (0. Novartis Pharma Stein [vajcarska (ranibizumab) terapija senilne makularne degeneracije 659 rastvor za inj. Merck Serono (lutropin alfa . bo~ica je za jednokratnu intravitrealnu primenu.75mg jednom mese~no ili 11. Halea. Liconsa (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. im 5 x (2mg + 20mg)/ml upotreba doza i trajanje terapije su individualni G03GA07 (Z) Luveris. zavisno od klini~kog odgovora N06AB06 Luxeta.23ml upotreba lek se ~uva na 2 . fibroidi materice. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . Omeprazol ICP. 20 . a ne treba da traje du`e od 6 meseci G03FA04 Lutestrol. Galenika (estradiol benzoat. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 .05ml). tvrda 14 i 28 x 10mg.8 nedelja prevencija recidiva ulkusa. karcinom dojke: 3. Serlift. Omex.25mg svaka 3 meseca napomena: terapiju karcinoma prostate ne trena prekidati u slu~aju remisije ili pobolj{anja. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Smertoprazol.

Uman Albumin 206 Registar lekova 2011 . tvrda 56 x 225mg upotreba deci i adolescentima se ne preporu~uje odrasli . tvrda 14.epilepsija. 600mg dnevno A01AD11 (BR) Lysobact. Human albumin 20% Behring. ITK Srbije (albumin .4 x 1 lozenge polako otapati u ustima B05AA01 (SZ) Ljudski albumin 20%. 75mg.3 doze (po~etno). neuropatski bol: 150mg dnevno podeljeno u 2 . te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). Pfizer Deutschland (pregabalin) antiepileptik strana 614 kaps. Plasbumin 20. Human albumin.humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf.12 godina: 3 . tvrda 100 x 100mg i 200mg kaps. Bosnalijek (lizozim hlorid + piridoksin hlorid) antiseptik za grlo 418 komprimovana lozenga 30 x (20mg + 10mg) upotreba odrasli: 3 . Humani albumin 20% Biotest. Human albumin 20% Baxter.4 x 2 lozenge polako otapati u ustima deca 6 .N03AX16 Lyrica. 150mg i 300mg kaps. zavisi od telesne mase bolesnika. 50mg. po potrebi pove}avati dozu na 7 dana do Max. 56 i 100 x 25mg. (20%) 10ml i 50ml upotreba doziranje je individualno. malo soli.

.

postepeno pove}avati tokom 8 . 16 x 400mg granule za oralnu suspenziju (175mg/5ml) 115ml upotreba odrasli: 400mg na 8 sati pre jela. 2 x 100mg/10ml koncentrat za rastvor za inf.4 doze Madopar HBS samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara. Roche (rituksimab) citostatik .12 dana vaginalni krem: 2. 4 nedelje uzastopno G01AA51 Macmiror Complex.2 x 100mg posle jela.: 1 uve~e tokom 6 . jedanput nedeljno. prose~no do 50%. 3 x 30mg/ml upotreba 3mg 1. zatim 30mg 3 dana nastaviti sa 30mg svakog drugog dana u nedelji L01XC02 (SZ) Mabthera. Galenika tabl. dan tokom prve 3 nedelje. Roche tabl. Krka (midekamicin) makrolidni antibiotik 538 film tabl. meka 12 x (500mg + 200 000ij) vaginalni krem (10g + 4000 000ij)/100g 30g upotreba vaginalna kaps. 1 x 500mg/50ml upotreba monoterapija: 375mg/m2 iv infuzijom. Max.12 dana J01FA03 Macropen. titracija doze mo`e da traje i do 4 nedelje 208 Registar lekova 2011 . Roche kaps.monoklonsko antitelo 573 koncentrat za rastvor za inf.3 dana.L01XC04 (SZ) MabCampath. 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche. Genzyme (alemtuzumab) citostatik monoklonsko antitelo strana 573 koncentrat za rastvor za inf.5g ujutro i uve~e tokom 6 . 1.800mg dnevno podeljeno u 3 .9 nedelja. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze. do doze odr`avanja. doza se postepeno pove}ava. posle 2 .6g dnevno deca: 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N04BA02 (levodopa + benzerazid) antiparkinsonik 615 Madopar. tvrda 30 x (100mg + 25mg) upotreba doziranje je individualno. 30 i 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche HBS. Doppel Farmaceutici vaginalni antiinfektiv (nifuratel + nistatin) 504 vaginalna kaps. zatim 10mg 2 dana. prelazak na Madopar HBS po~inje jutarnjom dozom i zadr`ava se isti re`im doziranja kao kod Madopara. 400 . preporu~uje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. a doza se odnosi na sadr`aj levodope Madopar 1 .

po potrebi pove}avati na 7 dana do efikasne terapijske doze. Hemofarm (manitol) diuretik 463 rastvor za inf. iv 10 x (0.8 sati 20%-tna infuzija: 5ml/kg tokom 10 . Zdravlje (maprotilin hlorid) antidepresiv 624 film tabl.01mg/ml) 20ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0. 0. 15ml.3 doze) paralele Daonil B05BC01 (Z) Manitol. podeljeno u 2 . zavisno od indikacije i stanja bolesnika 10%-tna infuzija: 500 . 60 i 120 x 3. (20%) 250ml upotreba doziranje je individualno. Max.75mg uz doru~ak u po~etku. Bayer Schering Pharma kontrast za magnetnu rezonancu (gadopentetat dimeglumin) 667 rastvor za inj.5mmol/ml odnosno 469.2ml/kg. 120 x 5mg upotreba 1.15 minuta (kod pove}anog intrakranijalnog i intraokularnog pritiska). podeljeno u 2 . po potrebi postepeno pova}avati do 150mg dnevno Registar lekova 2011 209 .3 doze V08CA01 Magnegita. Biokanol Pharma (gadopentetska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj.2ml/kg.3 doze spazmofilija: 4 tabl.75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uve~e.1000ml tokom 6 .5mg davati podeljeno u 2 .5mg tabl. 15mg dnevno (doze ve}e od 10. 50 x (470mg + 5mg) upotreba deficit magnezijuma: 6 tabl. sanofi aventis kombinacija minerala i vitamina (magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid) strana 444 oblo`ena tabl.A12CC30 (BR) Magne B6. 1 i 10 (500mcmol/ml) x 5ml. 30ml i 100ml upotreba doziranje je individualno V08CA01 (Z) Magnevist. dnevno. (10%) 500ml rastvor za inf. 20ml. 10ml. izuzetno 0.4ml/kg (magnetna rezonanca celog tela) A10BB01 Maninil. dnevno. doza se mo`e ponoviti posle 30 minuta (kranijalna i spinalna magnetna rezonanca). 30. 200ml u toku 15 minuta (hipoglikemi~na koma) N06AA21 Maprotilin.5mg. Berlin-Chemie (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl. koja je uobi~ajeno 10. 30 x 25mg i 50mg upotreba 25 .

podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno . do 20ml 0.25% (lokalna infiltracija). poro|aj) Marcaine spinal 0.5% (blokada perifernog nerva). parenteralno: 100 .N01BB01 (SZ) (bupivakain hlorid) lokalni anestetik strana 604 Marcaine 0. podeljeno u 2 doze (oralno).5 . Ciprocinal. Galenika (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj.5% (epiduralna blokada.10mg/kg dnevno. 4ml Marocen.4ml subarahnoidalno.oralno: 250 .konjunktivitis.5% heavy. Max.nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Cefim 210 Registar lekova 2011 .5%) 20ml Marcaine spinal 0.25% ili 0. 5 x (0. 10 x 250mg i 500mg 542 koncentrat za rastvor za inf.5%: do 60ml 0. Citeral J01DE01 (SZ) Maxicef. Ciprinol. Ciprofloksacin. AstraZeneca [vedska (bupivakain hlorid + glukoza) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. 4ml N01BB01 (SZ) Marcaine spinal 0. Hemofarm (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik J01MA02 film tabl.400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ . 5 x 100mg/10ml (SZ) S01AX13 kapi za o~i (0.2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati.keratitis.uobi~ajeno: 1 . Ciprofloxacin. ulkus korneje: 1 .15mg/kg dnevno. Max. 5 x (5mg + 80mg)/ml 4ml upotreba 2 . blefaritis: 1 .5%) 4ml upotreba Marcaine 0. do 12ml 0.5%: 2 .10 dana . zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno).1 sata deci se ne preporu~uje. zatim na 4 sata slede}ih 5 dana .2 kapi na 2 sata prva 2 dana. 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . izuzetno: 7. 5 .3%) 5ml 653 upotreba oralno se uzima pre jela odrasli . do 60ml 0.5% (epiduralna blokada.5%. AstraZeneca Francuska rastvor za inj.25% ili 30ml 0./inf. 5 x (0.5%. od tre}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran. AstraZeneca [vedska rastvor za inj.4ml subarahnoidalno.2g na 12 sati tokom 7 . hirur{ka intervencija).

40L.5kg upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama M01AC06 Medoxicam. 20m3. 25kg. Movalis Registar lekova 2011 211 . 4kg. 10L. 5L. 17m3. 7. 33m3. 14m3.5L. 50m3 medicinski gas. MeloxEP. Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 3L.33L. 12m3. Meloksikam. delimi~no te~ni (transportni kontejner) 2m3. 46L. Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 1kg. 11m3. 0. 40L i 50L gas za inhalaciju (palet rezervoar) 180L i 660L gas za inhalaciju (cisterna) 14000L Medicinski kiseonik. 27L. 1L. 2kg. 10kg. 10m3. 10m3. Dexagel. 8m3.S01BA01 Maxidex.15mg paralele Loartroxy. suspenzija (1mg/ml) 5ml upotreba 4 . 15m3. Linde Gas Srbija (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 3kg. 13m3. Medochemie (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl. 16m3. 180L.2 kapi paralele Dexa EDO. Lormed. Alcon Couvreur (deksametazon) glukokortikoid strana 653 kapi za o~i. 10kg i 30kg Medicinski ugljendioksid. Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 1kg. 2L. 6m3. delimi~no te~ni (kontejner) 3m3. 10 x 7.5kg. 30kg i 37. 18m3 i 20m3 medicinski gas. 3L. 4L.5 . Dexason V03AN04 (SZ) Medicinski diazotoksid. 41m3. Meloxan. 10kg i 40kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Azot-suboksid V03AN01 (SZ) (kiseonik) kiseonik 664 Medicinski kiseonik. 10L.5mg i 15mg upotreba 1 x 7.6 x 1 . 50L medicinski gas. 600L i 1000L (Eurocyl) upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama V03AN02 (SZ) (ugljendioksid) medicinski gas 664 Medicinski ugljendioksid. Melox. 5m3. delimi~no te~ni (kontejner) 36L. Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 0.

ExtractumPharma tabl. 30 i 100 x 160mg oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 . Centro Di Histoterapia Placentaria terapija (etanolni ekstrakt humane placente) depigmentacije ko`e rastvor za ko`u (50%) 235ml 502 upotreba 1 x dnevno rastvor blago utrljati u depigmentirane delove ko`e. Ni Medic tabl.. 20 i 30 x 15mg upotreba oralno: 1 x 7.2 nedelje po 1mg do Max. 15mg dnevno (parenteralna terapija je ograni~ena na 2 . Limeral. im 3 x 15mg/1. 30 x 1mg. 10 i 30 x 15mg (Z) rastvor za inj. Nobel Ilac tabl. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 30 x 15mg MeloxEP. Bristol Myers Squibb (megestrol acetat) progestagen strana 577 tabl. Lormed.. Medoxicam.5 . Amaryl.800mg) suspenzije dnevno paralele O tentika A10BB12 Meglimid. 2mg. Max.3 dana) paralele Loartroxy.5mg i 15mg Melox. 6mg dnevno paralele Aglimex. Dibiglim. tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Meloksikam.L02AB01 Megace. Trical D11A.20ml (400 . Melagenina plus. Nobel Ilac tabl.15mg parenteralno: 7.5mg Melox Fort. Movalis 212 Registar lekova 2011 . Gliprex. Pharmanova tabl. Krka (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. Glimepirid.5ml Meloxan. 20 x 7.5mg dnevno duboko im. 10 i 30 x 7.

zavisno od klini~kog odgovora paralele Merional Registar lekova 2011 213 .6mg dnevno J07AH03 (Z) Meningococcal A+C.5ml vakcine revakcinacija: posle 3 godine 1 dozom vakcine G03GA02 (SZR) Menopur. Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C) vakcina protiv meningitisa A i C 557 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.2mg. po potrebi dozu pove}ati na 20mg ili Max. sc im 1 x (50mcg + 50mcg)/0. im 5 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH) upotreba doziranje je individualno. 40mg dnevno A05AX02 Mendiaxon. 20mg i 40mg upotreba lek se uzima uz obrok esencijalna hipertenzija: 10mg (po~etno). 16mg dnevno deca 3 .400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Himekromon N04AA02 Mendilex.15 godina: 1 . Ferring Arzneimitell (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Berlin-Chemie (olmesartan medoksomil) antihipertenziv 487 film tabl. Pliva Hrvatska (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl. pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima. 56 i 98 x 10mg. 30 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno).N06DX01 Memantin Pliva. Alkaloid (biperiden) antiparkinsonik 615 tabl. 50 x 2mg upotreba odrasli: 2 x 1mg (po~etno). 28.4 x 1 . Max 20mg dnevno paralele Ebixa C09CA08 Menartan. 14. 20 x 200mg upotreba holecistopatije. Max. smetnje u varenju: 3 x 200 . Hemofarm (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl. postepeno pove}avati do doze odr`avanja 3 .5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 1 x 0.

ICN Polfa Mestinon.meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca .18 godina (cisti~na fibroza): 25 .40mg/kg na 8 sati 4 . zatim 7 dana pauze paralele Novynette.karbopenem 537 Merocid. tokom 21-og dana. 10 x 500mg i 1g Meronem.180mg deca: 7mg/kg dnevno.1g na 8 sati . Organon Irska (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 tabl.18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Itanem N07AA02 Mestinon.4 x 60 . im 1 i 10 x (150ij FSH + 150ij LH)/1ml upotreba doziranje je individualno. AstraZeneca UK pra{ak za rastvor za iv inj. zavisno od klini~kog odgovora paralele Menopur J01DH02 (SZ) (meropenem) antibiotik . Regulon G03GA02 (SZR) Merional. Pharmanova pra{ak za rastvor za iv inj. Ibsa Institut (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj./inf./inf. ispod 50kg: 10 . 10 x 500mg i 1g Meropenem Pharmanova. 21 x (0./inf.uobi~ajeno: 500mg .6 doza 214 Registar lekova 2011 .15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. LEGACY Pharmaceuticals (piridostigmin bromid) holinergik 629 oblo`ena tabl. 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli .12 godina.G03AA09 Mercilon. 150 x 60mg upotreba odrasli : 2 . PharmaSwiss pra{ak za rastvor za iv inj.20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 . podeljeno u 5 . im 1 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH)/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.02mg + 0.

na po~etku obroka A10BA02 (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 Metfogamma. Max. 30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 . 1 x 50mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj.10 sec. kroz ve} postoje}u liniju primene ali samo za natrijum hlorid (inkompatibilno je sa rastvorom dekstroze) akutni infarkt miokarda (odmah po pojavi simptoma): 6ml rekonstituisanog rastvora (do 60kg) 7ml (60 .8 sati detoksikacija: 15 .N07BC02 § (metadon hlorid) opioidni analgetik strana 631 Metadon.80kg) 9ml (80 . Siofor. Boehringer Ingelheim Nema~ka (tenekteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za iv inj.90kg) 10ml (iznad 90kg) A03AX58 Meteospasmyl. 30 i 120 x 500mg.3 x 500mg ili 1 . Gluformin.10mg na 6 . Max. Hemofarm oralne kapi. 850mg i 120 x 1000mg Metformin. rastvor (10mg/ml) 10ml oralni rastvor (10mg/ml) 100ml i 1000ml upotreba 1ml = 30 kapi (10mg) analgezija: 2. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno. Laboratoires Mavoly Spindler terapija sindroma (alverin citrat + simetikon) nadra`enih creva 421 kaps.5 . 45mg. meka 20 x (60mg + 300mg) upotreba tretman ne treba da traje du`e od 4 nedelje u kontinuitetu 2 . Srbolek film tabl. rastvor (10mg/ml) 10ml (SZR) Metadon Alkaloid. a zavisno od klini~ke slike doza se redukuje svakog dana ili na drugi dan B01AD11 (SZ) Metalyse. Artesan Pharma film tabl.20mg dnevno. Alkaloid oralne kapi.3 x 1 kaps.70kg) 8ml (70 . Tefor Registar lekova 2011 215 .2 x 850mg. lek se daje iv bolusom tokom 5 . 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage.

im iv 50 x 0. Max. 1 x 500mg/5ml i 1g/10ml (SZ) Methotrexate.im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza). zatim 500mg .4 doze G02AB01 Methylergometrin.0.25 kapi. Max. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml koncentrat za rastvor za inf. 65mg/kg dnevno podeljeno u 2 . Srbolek tabl. 1 x 500mg/20ml (SZ) Methotrexate-Teva.1mg/ml i 0./inf. Teva Pharmachemie rastvor za im iv inj.5mg i 5mg (SZ) rastvor za im iv inj. 5 x 50mg/2ml rastvor za im iv inj. 20 x 250mg Metildopa.2g dnevno (doza odr`avanja). Ebewe Pharma (SZR) tabl.3 x 250mg.2mg im ili iv 216 Registar lekova 2011 . Pfizer Australija rastvor za im iv inj. Max.25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Antifolan C02AB02 (metildopa) antihipertenziv 471 Methyldopa./inf.25mg/ml) 10ml (Z) rastvor za inj.L01BA01 (metotreksat) citostatik . Hemofarm (metilergometrin maleat) uterostiptik 507 oralne kapi. 150 kapi dnevno parenteralno: 0.2mg/ml upotreba 1ml = 25kapi (0. Max. 1 x 50mg/2ml i 500mg/20ml upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis . 3g dnevno deca: 10mg/kg dnevno.antimetabolit strana 567 Methotrexat "Ebewe".1 . rastvor (0. 25mg jednom nedeljno psorijaza . 50 x 2. 20 x 250mg upotreba uzima se u toku ili neposredno posle jela odrasli: 2 .odrasli: 10 . Hemofarm film tabl.25mg) oralno: 3 x 15 .

Max. nezavisno od hrane.Paget-ova bolest: 100ij dnevno.5mg paralele Moditen H05BA01 (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 Miacalcic. Novartis Pharma Francuska sprej za nos (200ij/dozi) 2ml (SZR) Miacalcic. 95mg i 190mg upotreba tablete se mogu deliti.5mg.5mg. u 500ml 0.88mg.5mg metoprolol sukcinata odgovara 50mg metoprolol tartarata hipertenzija: 1 x 47.C07AB02 Metoprolol XL Sandoz. posle 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 23. funkcionalna klasa III: 1 x 11. doza se dalje mo`e udvostru~iti na 2 nedelje. Hemofarm (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 oblo`ena tabl. posle jo{ 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 47. 400ij na 6 . ako nema adekvatnog odgovora na ovu terapiju posle 1 . kao doza odr`avanja profilaksa migrene: 1 x 95 . 20mg dnevno.postmenopauzalna osteoporoza: 200ij dnevno (jedna doza) u jednu nozdrvu.4 nedelje Nazalno (sprej za nos) .190mg stabilna sr~ana insuficijencija. terapija je dugotrajna paralele Calco Registar lekova 2011 217 .10mg dnevno podeljeno u 3 . Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za sc im inj.5mg. doza odr`avanja 1 x 1 .4 doze.2 dana. U te{kim ili hitnim slu~ajevima do 10ij/kg dnevno u jednoj dozi sporom iv inf. po potrebi doza se mo`e pove}ati profilaksa nakon infarkt miokarda: 1 x 190mg. 25 x 1mg i 5mg upotreba odrasli: 2 .8 sati. doza se mo`e udvostru~iti na dve nedelje.75mg. uzimaju se jednom dnevo. 47. 5 x 100ij/ml upotreba parenteralno . ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg stabilna sr~ana insuficijencija.8 sati sc ili im. tokom 2 .5 .9% rastvora NaCl tokom perioda od najmanje 6 sati ./inf.95mg dnevno angina pektoris: 1 x 95 . funkcionalna klasa II: 1 x 23.190mg. doza se mo`e pove}ati do Max. sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 50 x 47.75mg prve dve nedelje.hiperkalcemija kod malignih bolesti: 100ij na 6 . Salutas Pharma (metoprolol sukcinat) beta blokator strana 479 film tabl. najbolje ujutro.190mg N05AB02 Metoten. minimalni re`im doziranja 50ij 3 x nedeljno im ili sc .prevencija osteolize: 100ij dnevno. ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg aritmije: 1 x 95 . narednog dana u drugu nozdrvu. zatim po potrebi pove}ati na 1 x 47.

15mg) upotreba 1 tabl. Max. Boehringer Ingelheim Nema~ka (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl.5mg) tabl. iv infuzijom (du`a hirur{ka intervencija): 2. 0.03mg + 0.5 .5g paralele CellCept. 500mg/sat deca: 2mg/kg iv ili 4 . Delpharm Reims (telmisartan) antihipertenziv strana 487 tabl. 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno. Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + levonorgestrel) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl./inf.100% inicijalne doze na 5 . GlaxoSmithKline Italija (suksametonijum hlorid) miorelaksans 595 rastvor za im iv inj. dnevno paralele Pritor Plus L04AA06 (SZR) Micolat. 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) . 28 x (80mg + 12.odrasli: 2 x 1. Sandoz Private Limited Indija (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl. 28 x (80mg + 25mg) upotreba lek se uzima jednom dnevno nezavisno od jela 1 tabl. Mycophenolate Mofetil Medico Uno.C09CA07 Micardis. tokom 21-og dana. 21 x (0.odrasli: 2 x 1g deca i adolescenti 2 . 100 x 100mg/2ml upotreba odrasli .iv injekcijom: 1mg/kg zavisno od potrebnog stepena relaksacije. Max. ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.5mg/kg (do 1 godine). Max. 1 x 80mg paralele Pritor C09DA07 Micardis Plus. 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) . Myfortic G03AA07 Microgynon 30.2% rastvora. Boehringer Ingelheim Nema~ka Micardis. 30.4mg/min.5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) . 1mg/kg iv ili 4mg/kg im Max ukupna doza 150mg (iznad 1 godine) 218 Registar lekova 2011 .5mg) tabl.18 godina: 2 x 600mg/m2. zatim 7 dana pauze M03AB01 (SZ) Midarine.odrasli: 2 x 1.10 min.1%-0. dodatne doze 50 . 28 x (40mg + 12.

.N05CD08 (SZ) Midazolam Torrex. Milgamma N.0.1mg/kg. Carvedilol Sandoz. zatim 2 x 6.5mg. 0.15 . 3ml i 10ml upotreba premedikacija: 0. Cardiopirin forte N02BA51 (BR) Midol C.900mg na 4 . 6 tableta dnevno paralele Aspirin plus C. nastaviti sa 2 x 12.07 . Carvetrend. Andol. 4g dnevno prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Acetisal pH 8. 30 i 60 x (100mg+100mg) upotreba 1 . Mauermann Arzneimittel (benfotiamin + B6) vitamini 441 oblo`ena tabl.. dnevno u akutnim stanjima.0.2mg/kg (deca) paralele Dormicum. Aspirin protect. Max. 20 x 300mg 607 (Z) tabl.50mg paralele Carvedigamma. (BR) Milgamma 100.0.30 minuta pre anestezije (odrasli).25 (2 nedelje). Torrex Chiesi Pharma (midazolam) benzodiazepin strana 622 rastvor za im iv inj. 20 x 100mg 450 N02BA01 (BR) tabl. rastvoreno u ~a{i vode. Dilatrend. zatim 25mg dnevno.5mg po~etno. 10 x (1mg/ml) 2ml i 5ml rastvor za im iv inj. Hemofarm (karvedilol) beta blokator 480 tabl. im 5 x (100mg + 100mg + 1mg)/2ml upotreba 1 inj. 50 blistera po 10 x 300mg upotreba analgoantipiretik . Flormidal Midol. 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . Max. Max. Max. 2 x 25 . Andol 100.3 x 1 tabl. inhibitor agregacije trombocita B01AC06 (BR) tabl.3 inj.2mg/kg (odrasli). A11DB. Cardiopirin. Anbol.2 tabl. 10 x (5mg/ml) 1ml.125mg (2 nedelje). zatim 2 x 25mg. 28 x 12. Hemofarm (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik. Hemofarm (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. zatim 2 .0.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. Max. 50mg dnevno angina pektoris: 12. 20 .15 .6 sati.08 . Upsarin C C07AG02 Milenol. Aspirin. Coryol. 0. Karvileks A11DB.20mg/kg (deca) uvod u anesteziju: 0.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12. Solupharm Pharmazeutische (vitamini: B1 + B6 + B12) vitamini 441 inj. nedeljno Registar lekova 2011 219 .5mg po~etno.

zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati.4 nedelje do optimalne. posle 3 meseca terapije napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta S01EB01 Miokarpin.nazalno: 10 .sublingvalno: 180μg dnevno podeljeno u 3 doze (odrasli i deca).1mg (po~etno). tokom terapije kontrolisati nivo kalcijuma u serumu sekundarni hiperparatireoidizam . 10 x (500mg + 500mg) upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli . 30 x 0. raspon dnevne doze je 120 .oralno: 3 x 0. 180mg na dan primarni hiperparatireoidizam. Max. 30 x 60μg. Max. Amgen Europe (sinakalcet hlorid) kalcimimetik strana 529 film tabl.2mg Minirin Melt. 2g dnevno paralele Tienam 220 Registar lekova 2011 .odrasli: 30mg dnevno (po~etno). tabl. doza se pode{ava na 2 . Max.2 kapi. 4 x 90mg H01BA02 (dezmopresin acetat) antidiuretik. karcinom paratireoidne `lezde .20μg/dan (deca) .0. 4g dnevno deca iznad 3 meseca.6mg dnevno (odrasli i deca) . 60mg i 90mg upotreba uzima se uz jelo. 14.3 . Hemofarm (pilokarpin hlorid) miotik 655 kapi za o~i (2%) 10ml upotreba 1 .2 doze (odrasli). do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati. doza se pode{ava na 2 .H05BX01 Mimpara. Max.720μg na dan primarna nokturalna enureza . 1g na 8 ili 6 sati. PharmaSwiss (imipenem natrijum + cilastatin natrijum) antibiotik . 28 i 84 x 30mg. Ferring Arzneimitell sublingvalna tabl. 120μg i 240μg upotreba dijabetes insipidus .4 nedelje do optimalne. 500mg na 8 ili 6 sati.odrasli: 2 x 30mg po~etno. se ne smeju deliti. 5 .karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf. zatim 0. analog vazopresina 524 Minirin.odrasli i deca iznad 5 godina: 0. Ferring Arzneimitell sprej za nos 5ml (50 doza po 10μg) tabl. 1%-og ili 2%-og rastvora (razmak izme|u 2 kapi 5 minuta) J01DH51 (SZ) Mipecid.2mg pre spavanja (oralno) ili 20μg (nazalno).6 x 1 .40μg/dan podeljeno u 1 .

75mg na 7 dana do Max. 150μg/0. Belupo (mupirocin) antibiotik 498 mast (2%) 15g upotreba 3 x dnevno mazati promene na ko`i tokom 10 dana Registar lekova 2011 221 .3ml.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.375mg tabl.375mg.5mg i 3mg upotreba 0.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.6μg/kg na 2 nedelje G03AC03 (Z) Mirena.N04BC05 Mirapexin. sa produ`enim osloba|anjem: 1 x 0. 120μg/0.5mg dnevno tabl. ({pric) sc iv 1 x 30μg/0.25mg i 1mg tabl. 200μg/ml.6ml i 800μg/0.preporu~ena po~etna doza: 0. dozu duplirati na 5 . Panarak B03XA03 (SZR) Mircera.5mg. Boehringer Ingelheim Nema~ka (pramipeksol dihidrohlorid monohidrat) antiparkinsonik strana 616 tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 x 0. 1. 1 x 4.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl. 100μg/ml. 360μg/0.6ml upotreba anemija izazvana hroni~nim oboljenjem bubrega .3ml. po potrebi dozu pove}avati za 0.7 dana do 1 x 1. 300μg/ml i 1000μg/ml rastvor za inj.5mg. gde se levonorgestel postepeno otpu{ta (24μg dnevno tokom 5 godina) D06AX09 Mirobact.3ml. 75μg/0. 100μg/0. sc iv 1 x 50μg/ml.3ml. 30 x 0.3ml. 50μg/0.18mg pramipeksola = 0.7 dana do 3 x 0.09mg pramipeksola = 0. 250μg/0.125mg (po~etno).3ml. Bayer Schering Pharma (levonorgestrel) lokalni kontraceptiv 512 intrauterini dostavni sistem 1 x 52mg (20μg/24 sata) upotreba intrauterini dostavni sisem ugra|uje se u matericu. Roche (metoksipolietilenglikol-epoetin beta) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj.3ml. postepeno pove}avati na 5 .5mg dnevno paralele Oprymea.: 3 x 0. 200μg/0. Max.3ml.75mg. 3 x 1.35mg pramipeksola = 0.

30mg i 45mg Mirzaten. 30 x 15mg.5mg Moditen Depo. tabl. Novo Nordisk suspenzija za inj. (karpula) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 N05AB02 (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 Moditen. Tifona L01DB07 (SZ) Mitoxantron "Ebewe". 20mg dnevno. ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e. 100 x 2.35 dana zavisno od terapijskog odgovora. Ebewe Pharma (mitoksantron hlorid) citostatik . Sandoz Private Limited Indija oralna disperzibilna tabl. pojedina~na doza 100mg paralele Metoten 222 Registar lekova 2011 .5 . Max.5mg parenteralno .odrasli: 2. Remeron.25mg na 15 . Remirta. Krka film tabl.produ`ena terapija: 12.antibiotik 571 koncentrat za rastvor za inf. doza odr`avanja 1 x 1 . iv infuzijom tokom 5 minuta. Aurobindo film tabl. se mo`e deliti a disperzibilna tabl. 30 x 15mg. Krka oblo`ena tabl. sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 25mg/ml upotreba oralno . Krka (SZ) rastvor za inj.5 . (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Mixtard 30 Penfill. Novo Nordisk suspenzija za inj. po potrebi dozu pove}ati do Max. 25 x 1mg oblo`ena tabl. 28 x 30mg Mirtazapin ODT Sandoz. 30 x 30mg i 45mg Mirzaten Q Tab.4 doze. Max. 30mg i 45mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. u periodu od 5 uzastopnih dana A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Mixtard 30 NovoLet. Krka oralna disperzibilna tabl. se otapa u ustima 30mg dnevno. 1 x 10mg/5ml i 20mg/10ml upotreba 12mg/m2 dnevno.N06AX11 (mirtazapin) antidepresiv strana 626 Mirtazapin. 45mg dnevno paralele Calixta.10mg dnevno podeljeno u 3 .

10mg dnevno paralele Alopres. 28 x 10mg Monkasta.C01DX12 Molicor. Amlodil. Krka film tabl.6 godina: 1 x 4mg deca 6 .14 godina: 1 x 5mg paralele Singulair C08CA01 Monodipin. za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl. 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja. Max. PharmaSwiss (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. Max. Amlonorm. 30 x 2mg upotreba 2 . nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Klopidogrel.2mg posle jela. Kerberan. Amlodipin. 12mg dnevno paralele Lopion C01DA14 Monizol. Amlodipin PharmaSwiss. Tenox. Amlogal. PharmaSwiss (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. Krka Polska tabl. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. 120mg dnevno podeljeno u 2 .3 doze paralele Monosan R03DC03 (montelukast) antiastmatik 645 Monkasta. Plavix.2 x 20 . 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 . Max. Vazotal B01AC04 Monogrel. Zyllt Registar lekova 2011 223 . Srbolek (molsidomin) antianginalgik strana 471 tabl. Hemofarm (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl. Clopigal. Amlopin. Fopin. 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 15 godina: 1 x 10mg deca 6 meseci . Norvasc.3 x 1 .40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati). Klogrel. 30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Cardogrel.

PharmaSwiss tabl. 28 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno u po~etku. 28 x (20mg + 12. Slaviamed (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl. posle pra`njenja mokra}ne be{ike urinarne infekcije . Max.40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati). ujutro C01DA14 Monosan. Hemofarm (tetrizolin hlorid) oftalmik 675 kapi za o~i (0. zatim 10 . PharmaSwiss tabl. uve~e u postelji. PharmaSwiss tabl. 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 .40mg jednom dnevno C09BA09 (fosinopril natrijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Monopril plus. 120mg dnevno podeljeno u 2 .2 kapi u oko J01XX01 Monural.5mg) upotreba 1 tabl. 28 x (20mg + 12.C09AA09 (fosinopril natrijum) ACE inhibitor strana 484 Monopril. 28 x 10mg i 20mg Monotens. Zambon [vajcarska (fosfomicin trometamol) antibiotik 544 granule za oralni rastvor 1 x 3g/8g upotreba uzima se rastvoreno u ~a{i vode.odrasli: 3g jednokratno 224 Registar lekova 2011 .05%) 10ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 .3 doze paralele Monizol S01GA02 Montevizin. dnevno (uvek u isto vreme).2 x 20 .5mg) Monotens Plus. na prazan stomak. PharmaSwiss tabl.

5 godina). 30 i 50 x 0.4mg upotreba 0.5mg i 15mg (Z) Movalis.2mg Moxogamma 0. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl.3 dana) paralele Loartroxy.125mg (2 . 360mg dnevno podeljeno u vi{e doza deca 12 . Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj. dnevna doza 0. Alkaloid Morphin Merck 2%.5ml upotreba oralno: 1 x 7. Lormed.20mg dnevno. pojedina~na doza 30mg.analgezija: 10 . Medoxicam.2mg ujutro. tvrda 30 x 375mg sirup (250mg/5ml) 100ml i 200ml sirup (za decu) (125mg/5ml) 100ml i 200ml upotreba odrasli: 3 x 750mg (po~etna doza).60mg.16 godina: 10 .3mg Moxogamma 0.4 film tabl. Max.15mg parenteralno: 15mg dnevno duboko im (ova doza se ne sme prekora~iti. 30 i 50 x 0. dnevna 60mg oralno 1ml kapi = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 .2 film tabl. 3 x 250mg (5 . Merck KgaA rastvor za inj. 120mg dnevno podeljeno u vi{e doza M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Movalis.5 . MeloxEP. Max. Hemofarm (karbocistein) mukolitik 646 kaps.4mg ujutro ili 2 x 0. Artesan Pharma (moksonidin) antihipertenziv 472 Moxogamma 0.5 . Meloxan C02AC05 Moxogamma. 20 x 7. a parenteralna primena je ograni~ena na 2 . sc im iv 10 x 20mg/ml oralne kapi (20mg/ml) 50ml i 100ml upotreba parenteralno . im 5 x 15mg/1. Melox.4mg.2mg. zatim 2 x 750mg (doza odr`avanja) deca: 4 x 62. po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0.20mg. Max. 30 i 50 x 0. Max.N02AA01 § (SZ) (morfin hlorid) opioidni analgetik strana 605 Morfin hidrohlorid Alkaloid. Meloksikam. Max. Max. pojedina~na doza 0.3 film tabl.6mg paralele Physiotens R05CB03 (BR) Mucodyne.12 godina) Registar lekova 2011 225 .

3 sata.HA06AC. 7. 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Ambroksol. 90ml (6 velikih ka{ika) deca 2 .3 sata. Max.8 kafene ka{ike) R05CB06 (BR) (ambroksol hlorid) mukolitik 646 Mucosolvan. neo bronchol 226 Registar lekova 2011 . Dr Falk Pharma (plantago ovata) biljni laksativ strana 670 granule za oralnu suspenziju 20 x 3. 2 . Delpharm Reims tabl. 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan. 30 . Flavamed. 20 x 30mg Mucosolvan. 3 x 7.5 .40ml (6 .25g/5g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 . Max.5mg (2 .4 kafene ka{ike) 6 . Max. Boehringer Ingelheim [panija Mucosolvan Junior. (BR) Mucofalk Pomorand`a.5ml (1/2 kafene ka{ike) na 2 . Dr Theiss Naturwaren (list mu{ke bokvice.3 sata. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl.10ml (3 .12 godina: 5ml (kafena ka{ika) na 2 .5 godina).5mg (do 2 godine). Boehringer Ingelheim [panija tabl.10 godina).3 x 5g (BR) Mucoplant. te~ni ekstrakt) biljni ekspektorans 672 sirup (5g/100g) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 15ml (velika ka{ika) na 2 .3 x 15mg (5 . 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan Junior.6 godina: 2. Delpharm Reims sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 3 x 30mg ili 2 x 60mg deca: 2 x 7.

28 x 125mg tabl. 20 x 200mg 546 D01AC08 (BR) {ampon (2%) 100ml 494 upotreba trajanje terapije: 2 .12 meseci (onihomikoze).5mg dnevno (deca 2 .).deca: 3mg/kg dnevno lokalno ({ampon): 2 x nedeljno tokom 2 .2 meseca (infekcije kosmatih delova ko`e). tinea corporis i cruris 2 . Nobel Ilac krem (1%) 15g Myconafine.6 nedelja. Micolat. Myfortic Mycoseb.odrasli: 200mg. 6 . izuzetno 400mg dnevno .deca i adolescenti 2 . Max.12 god.odrasli: 2 x 1. Hemofarm (ketokonazol) antimikotik J02AB02 tabl.4 nedelje.4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene) M03BX04 Mydocalm. Actavis Malta tabl.12 nedelja i du`e lokalno: 1 .5 god.) paralele Lamisil L04AA06 (SZR) Mycophenolate Mofetil Medico Uno. 62. Medico Uno (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl.odrasli: 2 x 1g .18 godina: 2 x 600mg/m2. Gedeon Richter (tolperison hlorid) miorelaksans 596 film tabl.5g paralele CellCept.6 nedelja (dermatomikoze).D01AE15 (terbinafin) antimikotik strana 495 Mycofin. 14 x 250mg upotreba trajanje terapije: tinea pedis 2 . 125mg dnevno (deca 5 .14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 12 god. onihomikoze 6 . 1 . nekoliko meseci (sistemske mikoze) oralno .5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) .). 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) .odrasli: 2 x 1. 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) . 30 x 150mg upotreba 3 x 150mg Registar lekova 2011 227 .2 x dnevno nanositi na obolelo mesto tokom 7 .

Laboratories Chauvin (tropikamid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0. po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno. 20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja. 120 x 180mg i 360mg upotreba u roku od 72 sata posle transplantacije 2 x 720mg. Max. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Tetrazepam-MIP 228 Registar lekova 2011 . Max. kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Unitropic L04AA06 (SZR) Myfortic.S01FA06 (Z) Mydrum. Novartis Pharma Stein [vajcarska (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 gastrorezistentna tabl. 1440mg dnevno paralele CellCept. Micolat. Mycophenolate Mofetil Medico Uno M03BX07 Myolastan.5%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu. sanofi aventis (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 film tabl.

.

05%) 10ml i (0.2 x 75mg (Naklofen Duo) .deca iznad 6 godina: 1 . 20 x 50mg supozitorija 10 x 50mg Naklofen Duo kaps.4 x 2 .4 sata deca iznad 6 godina (0.4g gela blago utrljati na obolelo mesto paralele Actafenak. tvrda 20 x 75mg M02AA15 (BR) gel (10mg/g) 60g upotreba oralno . Naproxen N07BB04 (SZR) Naltrexone. Diklofenak Duo Nini.1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli (0.4 sata M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Naklofen. Diklofen.4 kapi na 3 . dalje primenjivati 50mg dnevno 230 Registar lekova 2011 . Krka (naproksen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl.3mg/kg dnevno. Rapten Duo 594 M01AE02 (BR) Nalgesin S. Krka gastrorezistentna tabl. 10 x 275mg upotreba odrasli: 2 .R01AA08 Nafazol. Haupt Pharma Wolfratshausen (naltrekson hlorid) antagonist opioida 631 film tabl. kod juvenilnog artritisa rektalno: 50 .3 x 275mg deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Naproksen.200mg dnevno ili 1 .05% rastvor): 2 .150mg dnevno podeljeno u vi{e doza lokalno: 3 . Diclac. Diclofenac duo. ako se ne jave simptomi apstinencije dati jo{ 25mg.1% rastvor): 2 .4 kapi na 3 . 7 i 28 x 50mg upotreba ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test 25mg inicijalno uz posmatranje bolesnika 1 sat. Diclofenac retard. Diklofenak.odrasli: 50 . Hemofarm (nafazolin) dekongestiv strana 638 kapi za nos (0. DicloRapid.

.odrasli: 2 .2 doze spreja R01AD01 Nasobec.05% sprej): 1 .3 x 2 .1% sprej): 2 .6 nedelja pove}ati dozu na 2 x dnevno 2 doze u svaku nozdrvu.deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze rektalno .11 godina: po 1 doza u svaku nozdrvu ujutro polipoza . Max. Schering-Plough Labo. suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50mcg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 .odrasli i deca iznad 12 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro. Hemofarm film tabl. po potrebi za 5 .odrasli i deca iznad 18 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro.05% + 5%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0. kad do|e do pobolj{anja dozu smanjiti na 2 x dnevno 1 dozu u svaku nozdrvu Registar lekova 2011 231 . Klosterfrau sprej za nos (0. (BR) (ksilometazolin + dekspantenol) dekongestiv 638 Nasic. 20 x 375mg Naproksen. Max. Srbolek tabl. Hemofarm [abac supozitorija 10 x 500mg Naproxen.odrasli: 2 x 500mg paralele Nalgesin S R01AA.3 x 375mg . 400μg (4 doze u svaku nozdrvu) . Ivax (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos. suspenzija (50μg/dozi) 18g/140 doza upotreba alergijski rinitis .1% + 5%) 10ml Nasic za decu.3 doze spreja deca 2 . 20 i 50 x 375mg upotreba oralno . Klosterfrau sprej za nos (0.M01AE02 (naproksen) nesteroidni antireumatik strana 591 Naproksen.12 godina (0.2 x 1 . 400μg dnevno paralele Beconase R01AD09 Nasonex.4 x 50μg u svaku nozdrvu. Belgija (mometazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos. po potrebi smanjiti dozu na pola.deca 3 .

9% + 5%) 500ml (200kcal/L) upotreba doze zavise od klini~kog stanja i telesne mase bolesnika odrasli: 500 .1L dnevno paralele Ringer’s injection.9%) 250ml i 500ml (308mOsm/L) Natrii chloridi infundibile.9%) 500ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min . (0. Zdravlje (natrijum pikosulfat) laksativ 426 oblo`ena tabl.4%. 10 x (8.10mg uve~e B05XA02 (SZ) Natriumbicarbonat "Fresenius" 8. 500ml (309.9% B05BB01 (Z) Natrii chloridi infundibile compositum. 1. prose~nom brzinom 80 kapi/min. (0. (0. Unimed Pharma (natrijum kromoglikat) antialergik 658 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml upotreba 4 x dnevno 1 kap u o~i paralele Vividrin A06AB08 Natrijum pikosulfat.5mmol/kg na sat 232 Registar lekova 2011 . Max. Hemofarm rastvor za inf. Zdravlje rastvor za inf.B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Natrii chloridi infundibile.2000ml za 24 sata. Hemofarm (natrijum hlorid + glukoza) parenteralni nutritiv 463 rastvor za inf.5 . Hemofarm (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 rastvor za inf. Fresenius Kabi (natrijum hidrogenkarbonat) koncentrat elektrolita za korekciju izrazite acidoze 465 koncentrat za rastvor za inf. deca: oko 5ml/kg/sat S01GX01 (BR) Natrijum kromoglikat 2%.4%) 100ml upotreba doziranje je individualno. Ringerov rastvor B05BB02 (Z) Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%. Sodium chloride 0.3mOsm/L) upotreba 0. 30 x 5mg upotreba 5 .oko 250ml/sat paralele Sodium chloride.

28 x 5mg Nebispes. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za iv inj. Novartis [panija kaps. Salutas Pharma tabl. 14 i 28 x 5mg Nebivolol Sandoz. Nevotens Registar lekova 2011 233 . pove}avati po 2. Pharmanova tabl. 5mg dnevno G03BA03 Nebido. 10 x 5mg/5ml upotreba odrasli: 5mg parenteralno pre po~etka hemioterapije. im 1 x 1000mg/4ml upotreba 1000mg na 10 .5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol.5mg dnevno.14 nedelja C07AB12 (nebivolol) beta blokator 479 Nebilet. Berlin-Chemie tabl. 14 i 28 x 5mg upotreba odrasli .2mg/kg. Bayer Schering Pharma (testosteron undekanoat) hormon .esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo .stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2. tvrda 5 x 5mg (SZ) Navoban.androgen 512 rastvor za inj.A04AA03 (tropisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 Navoban. Max./inf.6 dana deca iznad 2 godine: 0. nastaviti oralno sa 5mg dnevno slede}ih 2 .

07mg/kg sporo iv paraliti~ki ileus.5mg/ml upotreba 0.2. ne du`e od 3 . Bayer Schering Pharma vagitorija 14 x (500mg + 100mg) Neo Penotran forte. Mucosolvan.125 .4-dihlorbenzil alkohol + levomentol) strana antiseptik za usta 416 640 A01AB11 neo angin pastila 24 x (0. Cooper (neostigmin) holinergik 629 rastvor za inj.6mg + 1. postoperativna retencija urina: 0.87mg)/ml 30ml upotreba pastile . Divapharma (amilmetakrezol + 2. Bayer Schering Pharma vagitorija 7 x (750mg + 200mg) upotreba Neo Penotran 2 x 1 vagitorije tokom 7 ili 14 dana Neo Penotran forte 1 vagitorija tokom 7 dana S03CA01 Neodeksacin.deca: 0.5mg im ili sc vi{e puta dnevno .novoro|en~ad: 0.0.92mg + 14.2mg + 5.odrasli i deca iznad 2 godine: 2 doze spreja prskati u usta do 6 puta dnevno.2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.2mg + 5. Hemofarm (deksametazon + neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za o~i (0. Flavamed.5mg im ili sc doze mijastenija gravis .25mg na 4 sata pre dojenja . Mucosolvan Junior G01AF20 (metronidazol + mikonazol nitrat) vaginalni antiinfektiv 505 Neo Penotran.1.2. zatim 1 .58mg + 0.5mg im ili sc vi{e puta dnevno nedepolarizuju}a neuromuskularna blokada (odrasli i deca): 0.5 .3 x 15mg otapati u ustima paralele Ambroksol.odrasli i deca iznad 6 godina: 1 pastilu po potrebi na 2 .(BR) neo angin.2 . Divapharma (ambroksol hlorid) mukolitik 646 lozenga 20 x 15mg upotreba 2 .3 sata sprej .35%) 10ml upotreba 1 .9mg) neo angin bez {e}era pastila 24 x (0.05 .2 kapi na 4 sata paralele Dexamethason-Neomycin N07AA01 (SZ) Neostigmine.5mg iv doze ekvivalentno je 1 .5mg im ili sc (odrasli).1% + 0.4 dana R05CB06 (BR) neo bronchol.6mg + 1. im iv sc 50 x 2.1mg im ili sc (deca) 234 Registar lekova 2011 .0.72mg) R02AA20 sprej za usnu sluznicu (2.odrasli: 1 .05 .0. 0.

Gabaneural.5ml i 48 Mij/0. 75mg dnevno deca .8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma. Roche (pegfilgrastim) imunostimulans 581 rastvor za inj.2Mij/kg dnevno. 1 x 30 Mij/0.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg .30mg tokom 2 . Max. Pfizer Deutschland (gabapentin) antiepileptik 614 kaps.3mg/kg na 8 sati) deca: 6 .5 . 2.5mg/kg na 8 sati) L03AA13 (SZ) Neulastim. Schering-Plough Labo.8 nedelja (doza odr`avanja). postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. zavisno od indikacije N03AX12 Neurontin. 1.odrasli: 300mg (po~etna doza). supkutano.7. tvrda 30 i 100 x 10mg i 25mg upotreba doziranje je individualno.5 .1. Max. Katena Registar lekova 2011 235 .3 doze nedono{~ad ili done{ena novoro|en~ad do nedelju dana: 6mg/kg dnevno (3mg/kg na 12 sati) novoro|en~ad iznad nedelju dana i odoj~ad: 7. Gabalept.5ml upotreba 0.D05BB02 Neotigason. Cenexi (acitretin) antipsorijatik strana 497 kaps.2. 25mg dnevno tokom slede}ih 6 . im iv inf 1 x 150mg/1.5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 .5mg/kg dnevno (2 . sc ({pric) 1 x 6mg/0.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol .6mg/kg dnevno podeljeno u 2 .2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja).6ml upotreba 6 mg (jedan napunjen {pric) se daje za svaki hemioterapijski ciklus.samo izuzetno: 0.4g dnevno podeljeno u 3 doze . Roche (filgrastim) stimulator hematopoeze 581 rastvor za inj.9mg/kg dnevno (2.1. Gaboton. Gordius.4 nedelje (po~etna doza).deca 6 .5mg/kg dnevno J01GB07 (SZ) Netromycin.12 godina: 25 . tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija . Max.5 . 24 sata po zavr{etku hemioterapije L03AA02 (SZ) Neupogen. ({pric) sc inf. uzima se uz jelo ili sa malo mleka odrasli: 1 x 25 . Belgija aminoglikozidni antibiotik (netilmicin) 541 rastvor za inj.

Bayer Schering Pharma (sorafenib) citostatik 575 film tabl.30 min.GERB: 20mg dnevno .2g dnevno N07BA01 (BR) Nicorette. zatim 1 x 20mg . Nebispes. sa produ`enim osloba|anjem 14 x 375mg tabl. Nebilet. 2g dnevno uobi~ajena doza odr`avanja: 1 . uve~e 375mg tokom prve nedelje. McNeil [vedska (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 Nicorette freshfruit lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette freshmint lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette microtab lemon sublingvalna tabl. sa produ`enim osloba|anjem 56 x 500mg. 750mg tre}e nedelje.5mg dnevno.GERB bez ezofagitisa: 1 x 20mg tokom 4 nedelje./inf. najvi{e 15 guma od 2mg oni koji pu{e do 20 cigareta dnevno. Abbott (nikotinska kiselina) hipolipemik 491 tabl.12.C07AB12 Nevotens.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol. odnosno od 4mg.ulkus `eluca usled primene NAS: 20mg dnevno tokom 4 . tokom 7 dana . tokom 10 . pylori: 2 x 20mg u kombinaciji sa antibiotikom.erozivni refluksni ezofagitis: 1 x 40mg tokom 4 .8 nedelja. 750mg i 1000mg upotreba lek se uzima jednom dnevno. Nebivolol Sandoz L01XE05 Nexavar.eradikacija H. 1 i 10 x 40mg upotreba oralno .prevencija ulkusa zbog primene NAS: 20mg dnevno parenteralno: iv inj tokom 3 minuta ili inf. Actavis Malta (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl. 14 x 5mg upotreba odrasli . oni koji pu{e preko 20 cigareta dnevno paralele NiQuitin 236 Registar lekova 2011 .esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . 500mg druge nedelje. AstraZeneca [vedska (esomeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. 1g naredne ~etiri nedelje.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2. po potrebi pove}avati po 500mg nedeljno do Max.8 nedelja . 7 i 14 x 20mg i 40mg Nexium iv pra{ak za rastvor za iv inj. zatim 20mg po potrebi . 30 i 100 x 2mg i 4mg upotreba terapija se sprovodi najdu`e 9 meseci odrasli i deca iznad 18 godina: 8 . kada oralna primena nije mogu}a C10AD02 Niaspan. pove}avati po 2. 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg na 1 sat pre ili 2 sata posle jela A02BC05 Nexium.

Ceroxim.hipertenzija i angina pektoris: 2 . tokom najmanje 5 a najdu`e 14 dana oralno: najkasnije 4-og dana od po~etka subarahnoidalnog krvarenja uvesti oralnu primenu u dozi 60mg na 4 sata tokom 21-og dana Registar lekova 2011 237 . Hemofarm (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. 5ml i 10ml rastvor za iv inj. Dicef.3 doze paralele Nipidin J01DC02 (SZ) Nilacef. Xorimax M03AC11 (SZ) Nimbex. Cefuroxim-MIP.0./inf.12 godina: 150μg/kg (intubacija).100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .2μg/kg u minuti C08CA06 Nimotop S. 2 x 40mg deca: 0./inf. {to pre od po~etka subarahnoidalnog krvarenja. Max.3 x 20mg. Xorim. 20μg/kg (deca) infuzijom .25 . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat.5ml. 1 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg . Max. 1 x (5mg/ml) 30ml upotreba iv injekcijom .8 sati) paralele Aksef.12 godine: 3μg/kg u minuti (po~etna doza). sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli .5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 ./inf. Zdravlje tabl. 1 x 10mg/50ml upotreba parenteralno: 0. 100 x 30mg (SZ) rastvor za inf. GlaxoSmithKline Italija (cisatracurium besilat) miorelaksans 596 rastvor za iv inj.1mg/sat.5 .5mg/kg dnevno.odrasli i deca 1 mesec .4 doze (na 6 . Hemofarm film tabl. zatim doza odr`avanja 30μg/kg (odrasli).odrasli i deca 1 mesec . 2mg/kg dnevno podeljeno u 2 . sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat P. Bayer Schering Pharma (nimodipin) antagonist Ca 482 film tabl. 5 x (2mg/ml) 2.1. kontinuiranom infuzijom. Zdravlje kaps. zatim 1 .C08CA05 (nifedipin) antagonist Ca2+ strana 481 Nifedipin.

10mg (do 1 godine). Catalent UK (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 transdermalni flaster 7 x 7mg/24h. 2 x 40mg paralele Nifedipin. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli . Hemofarm (nifedipin) antagonist Ca2+ 481 kaps. 10 x 100mg (BR) Nimulid Transgel.10mg pre spavanja deca .17 godina) paralele Nicorette 238 Registar lekova 2011 . Bosnalijek (nitrazepam) hipnotik 622 tabl. 10 x 5mg upotreba odrasli . 20 x 100mg Nimulid MD. slede}e 2 nedelje 1 flaster od 14mg dnevno.epilepsija: 5 .nesanica: 5 . Panacea Biotec oralna disperzibilna tabl. Panacea Biotec M02AA. Nifelat N07BA01 NiQuitin. 14mg/24h i 21mg/24h upotreba odvikavanje je fazno i sprovodi se tokom 10 nedelja: prvih 6 nedelja 1 flaster od 21mg dnevno.M01AX17 (nimesulid) nesteroidni antireumatik strana 593 Nimulid. 3 x 5mg (2 .. poslednje 2 nedelje 1 flaster od 7mg dnevno terapija se mo`e nastaviti i posle 10 nedelja ali ne du`e od 9 meseci (odrasli) ili 12 nedelja (deca 12 . Panacea Biotec tabl.hipertenzija i angina pektoris: 2 x 20mg.4 puta dnevno 2 . gel (1%) 30g upotreba Nimulid odrasli: 2 x 100mg posle jela deca: 5mg/kg dnevno podeljeno u 2 .4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati paralele Actasulid 594 N05CD02 Nipam.14 godina) paralele Cerson C08CA05 Nipidin. Max.3 doze Nimulid MD odrasli: 2 x 100mg otopiti u ustima deca: 2 x 50mg otopiti u ustima Nimulid Transgel 3 .

(po~eti sa 0.3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik Registar lekova 2011 239 .C01DA02 (SZ) Nirmin. do `eljenog odgovora) H02AB04 (metilprednizolon) glukokortikoid 527 Nirypan.02mg/min.0. Hemofarm (gliceril trinitrat) antianginalgik strana 470 rastvor za iv inj.4mg/dozi) 200 doza upotreba Nitroglicerin rok upotrebe posle otvaranja je 2 meseca terapija: 0.4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre. 4 . po potrebi pove}avati do doze odr`avanja 10 .10 minuta pove}avati za 0. 50 x 5mg/1.01mg/min.5mg/kg dnevno (po~etna doza). 2 .8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0. Srbolek sublingvalna tabl. 50 x 1mg/1.6ml koncentrat za rastvor za inf. najvi{e 3 lingvalete u razmaku od 3 .48mg dnevno (po~etna doza). Max.8 .5mg Nitrolingual.01 . Zdravlje (nitrendipin) antagonist Ca2+ 482 tabl. 20 x 4mg i 8mg (Z) Nirypan solubile.5mg sublingvalno 5 .2mg/min. Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 .4 .0. najvi{e 2 puta. 15 x 20mg/ml i 40mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Nirypan odrasli: 4 .500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Lemod.6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 .1.20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze. Jugoremedija tabl. Lemod Depo.5 minuta profilaksa: 0.5mg sublingvalno (u sede}em polo`aju).005 .1. po potrebi ponoviti. a zatim na 5 . im iv inf.01 . 40mg dnevno C01DA02 (gliceril trinitrat) antianginalgik 470 Nitroglicerin. u razmacima od 10 minuta iv infuzija (posle efekta postignutog iv injekcijom): 0. Pohl Boskamp sublingvalni sprej (0. po potrebi ponoviti za 3 minuta. 20 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno.0.2mg (1 .10 minuta uo~i aktivnosti koja mo`e da izazove anginozni napad Nitrolingual 0. 40 x 0. Lemod Solu C08CA08 Nitrepin. vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 .8mg dnevno (doza odr`avanja) Nirypan solubile rastvara~ je voda za inj.6ml upotreba iv injekcija: 1mg tokom 3 minuta.

Panrazol. 30 x 10mg Nolvadex D film tabl. 20 x 400mg Nolicin. Chephasaar (nitroksolin) uroantiseptik strana 544 kaps. Organon Holandija Norcuron. 30 i 90 x 250mg upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 150 .30μg/kg (odr`avanje efekta) iv inf: 50 . Krka film tabl. i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma).250mg (akutno stanje). 28. Pulcet L02BA01 Nolvadex.08 . Srbolek tabl. 30 x 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 . ili 1 x 150 .500mg uve~e (profilaksa recidiva) J01MA06 (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 Nofocin. zatim 20 . 56 i 60 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Uricin A02BC02 Nolpaza. iv inj. . Krka (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. AstraZeneca UK (tamoksifen) antagonist estrogena 578 film tabl.0.odrasli i deca iznad 5 meseci: 0. 30.J01XX07 Nitroxolin forte. meka 10.100μg/kg) 240 Registar lekova 2011 . iv inf 50 x 4mg/ml upotreba rastvara~ je voda za inj. 14.40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Tamoxifen M03AC03 (SZ) Norcuron. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc.1mg/kg.80μg/kg/sat (posle inicijalne iv injekcije od 40 . Organon Francuska (vekuronijum bromid) miorelaksans 595 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.

uz obrok Registar lekova 2011 241 . (BR) Normogin.07 .0. Amlodil. Fopin.14 dana G02CB04 Norprolac.0mg/m2 dnevno {to je 2 .Turner-ov sindrom: 0.H01AC01 (SZR) Norditropin NordiLet. uz obrok deca iznad 2 godine: 350mg/m2 na 12 sati. Amlodipin PharmaSwiss.5ml upotreba deca .45 . meka 336 x 100mg upotreba odrasli: 600mg na 12 sati. Abbott (ritonavir) terapija HIV infekcije 550 kaps.0. Novo Nordisk (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta strana 524 rastvor za inj. Amlogal. 10mg/1.05mg/kg dnevno (0.9ij dnevno).025 .supstituciona terapija: 0.1ij/kg dnevno odnosno 0. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.. Amlodipin. Laboratori Baldacci (Lactobacillus rhamnosus .6 dan: 50μg od 7 dana: 75μg. 6 x 40mg upotreba `ene iznad 18 godina: 1 . Amlopin.035mg/kg dnevno (0. 3 x 25μg + 3 x 50μg tabl.14ij/kg dnevno odnosno 1. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin.3ij/m2 dnevno) odrasli .4mg/m2 dnevno {to odgovara 4. 30 x 75μg i 150μg upotreba lek se uzima uve~e. Tenox. Max.3 dan: 25μg 4 . inhibitor prolaktina 509 tabl.0. uz obrok pre spavanja hiperprolaktinemija 1 .15 . zavisno od te`ine klini~ke slike tokom 7 . Humatrope G01AX. po potrebi pove}avati za 75μg nedeljno do optimalne doze C08CA01 Norvasc.2 vaginalne tablete dnevno. Monodipin.5ml i 15mg/1. Amlonorm.0. 10mg dnevno paralele Alopres.liofilizovana kultura) terapija vaginitisa 506 vaginalna tabl.3ij/m2 dnevno) . (pen sa ulo{kom) sc 1 x 5mg/1.3mg dnevno (0. Pfizer Deutschland (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl.nedostatak hormona rasta: 0.5ml. Vazotal J05AE03 Norvir. Ferring Arzneimitell (kvinagolid) dopaminergik.7 1.

iv 1 x 1.deca 1 .120μg)/kg.humani rekombinantni)) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5g/5ml upotreba 0. (ulo`ak) sc im 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno. 5g dnevno paralele Analgin.5g im. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml NovoMix 30 Penfill suspenzija za inj. dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok B02BD08 (SZ) NovoSeven. im iv 50 x 2. rastvara~ je voda za inj.12 sati 242 Registar lekova 2011 . Max. na 2 . iv 1 x 2. Galenika (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 rastvor za inj.6kij/kg (60 . primenjuje se isklju~ivo iv injekcijom.3ml upotreba 1. Novo Nordisk (aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa .3 sata u po~etku.5 doza N02BB02 (SZ) Novalgetol.odrasli: 120 . Baralgin M A10AB05 NovoMix 30.A03AD02 No Spa.2mg/2. Novo Nordisk analog humanog insulina (insulin aspart .3 doze .120mg dnevno. sanofi aventis (drotaverin) spazmolitik strana 421 tabl.340mg dnevno. ne sme se me{ati sa infuzionim rastvorima te{ke epizode krvarenja: 3 . (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno A10AB05 NovoRapid.6 godina: 40 .2mg = 60kij. im 25 x 40mg/2ml upotreba oralno ili parenteralno .2. podeljeno u 2 .1g sporo iv ili 1 . zatim u intervalima 4 . sc im 1 x (100j/ml) 10ml NovoRapid FlexPen rastvor za inj.4mg/4. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100j/ml) 3ml NovoRapid Penfill rastvor za inj.2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3 doze . Novo Nordisk (insulin aspart) analog humanog insulina 434 rastvor za inj.5 . doze i du`ina terapije odre|uju se individualno.rastvorljivi 30% + insulin aspart protamin .200mg dnevno. 20 i 100 x 40mg (Z) rastvor za inj. podeljeno u 2 .iznad 6 godina: 80 .kristalni 70%) 435 NovoMix 30 FlexPen suspenzija za inj. podeljeno u 2 .

G03AA09 Novynette. tokom 21-og dana.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. 1875ml i 2500ml B05D. 5 x 1250ml.. Organon Holandija NuvaRing. B. posle 3 nedelje prsten se uklanja istog dana u nedelji kada je stavljen. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (aminokiseline + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara G02BB01 NuvaRing. Schering-Plough Francuska (posakonazol) antimikotik 547 oralna suspenzija (40mg/ml) 105ml upotreba lek se uzima uz jelo uobi~ajeno: 2 x 400mg ili 4 x 200mg orofaringealna kadidijaza: 1 x 200mg prvi dan. 21 x (0. Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 film tabl.7mg) upotreba prsten dnevno osloba|a (120μg etonogestrela i 15μg etinilestradiola) prsten presaviti i staviti duboko u vaginu prvog dana menstrualnog krvarenja.. zatim 1 x 100mg narednih 13 dana 17 4 (SZ) NuTRIflex. 1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid special emulzija za inf. 1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid plus emulzija za inf. (SZ) Nutrineal PD4.02mg + 0. Regulon J02AC04 Noxafil. zatim 7 dana pauze paralele Mercilon. nakon pauze od nedelju dana stavlja se novi prsten Registar lekova 2011 243 . Braun parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat) 460 NuTRIflex lipid peri emulzija za inf. 5 x 1250ml. 5 x 1250ml. Organon Irska (etinilestradiol + etonogestrel) kontraceptiv 508 vaginalni sistem/prsten 1 x (2.7mg + 11.

10 dana. Hemofarm (nistatin) A07AA02 oblo`ena tabl. 4 x 200 000ij (deca iznad 5 godina) lokalno . 10 x 500 000ij strana antimikotik 427 504 494 pra{ak za oralnu suspenziju (100 000ij/ml) 24ml G01AA01 vaginalna tabl. ovla`iti vodom) 244 Registar lekova 2011 . na 2 .3 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju . 3 x 500 000ij (deca iznad 5 godina) . 15 x 100 000ij D01AA01 mast (100 000ij/1g) 5g i 20g upotreba oralno . 4 x 100 000ij (nedono{~ad). zatim 1 vaginalna tabl.tabl: 3 x 500 000ij .1 Mij (odrasli i adolescenti).3 nedelje (pre upotrebe vaginalnu tabl.kapi: 4 x 400 000 .3 dana jo{ 2 . uve~e tokom 7 .600 000ij (odrasli i adolescenti).mast: 1 .vaginalna tabl: 1 vaginalna tabl.Nystatin.kapi: vi{e puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (`vale) .

.

3 dana paralele Beriate P. Immunine D08AX10 (BR) Octenisept. sluznice ili ranu i ostavi 1 minut da deluje 246 Registar lekova 2011 . Koate DVI B02BD04 (SZR) Octanine F. Octapharma (koagulacioni faktor VIII . Octapharma (koagulacioni faktor IX . Imunoglobulin (ljudski) za i.40ij/kg u intervalu 3 . 1 x 500ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno.D01AE14 Obytin. Schulke & Mayr (oktenidin dihidrohlorid + fenoksietanol) antiseptik. sluznice ili rane (1mg + 20mg)/ml 50ml. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B .humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.7S) .dugotrajna terapija krvarenja: 20 . iv 1 x 500ij/10ml Octanate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj./inf. primenu B02BD02 (SZ) Octanate. Octapharma (imunoglobulin (IgG . Haemonine.dugotrajna profilaksa: 20 . iv 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 .4 dana paralele Aimafix. 250ml i 1000ml upotreba po potrebi rastvor se nanese na ko`u.v. iv 1 x 250ij/5ml Octanate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.2 puta dnevno preventivno ili kao produ`etak le~enja J06BA02 (Z) Octagam.4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . Berinin P 600. Ig Vena.humani) hemostatik 453 Octanate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.40ij/kg u intervalu 2 . Jugoremedija (ciklopiroks olamin) antimikotik strana 495 krem (1%) 20g rastvor za ko`u (1%) 20ml pra{ak za ko`u (1%) 30g upotreba krem ili rastvor: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto do izle~enja i jo{ 7 . dezinficijens 501 rastvor za ko`u. Emoclot. ili 300mg/kg na 3 .400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no.14 dana za spre~avanje recidiva pra{ak za ko`u: 1 .intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . stepena krvarenja. Haemoctin SDH.

zatim 2500μg 1 x mese~no do godinu dana N06BX03 Oikamid. Cipla film tabl.5mg.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N05AH03 (olanzapin) antipsihotik 620 Olanzapin Sandoz. 7. 28 x 5mg i 10mg OlanzEP. Galenika (hidroksokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj. im 5 x 2500μg/2ml upotreba megaloblasti~na anemija: 3 x nedeljno 2500μg do popune depoa. posle pobolj{anja ukapavati na 4 sata B03BA03 OHB12. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max.10mg. Zdravlje (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein) analgoantipiretik 607 tabl. zavisno od indikacije S01BA04 Oftalmol.2 kapi na 2 sata u toku no}i. Zalasta. 100 blistera po 10 x (300mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 x 1 .800mg deca: 30 .5%) 5ml upotreba 1 . tvrda 60 x 400mg upotreba odrasli: 3 x 400 . Zyprexa Velotab N02BA51 (BR) Oldon. 30 x 5mg.2 kapi na 1 sat u toku dana.estrogen strana 513 rastvor za inj.G03CA03 Oestradiol. suspenzija (0. Pliva Hrvatska (piracetam) nootropno sredstvo 627 kaps. Zapilex.2 tablete po potrebi. Galenika (estradiol) hormon .8 nedelja neurolo{ki poreme}aji: 2 . zatim 2500μg na 4 . sa dosta te~nosti paralele Kombikaf Registar lekova 2011 247 . im 5 x 10mg/ml upotreba 1 . 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza). 20mg paralele Treana. Hemofarm (prednizolon) kortikosteroid 653 kapi za o~i. Salutas Pharma film tabl.4 x nedeljno 2500μg mesec dana. zatim 1 .

Lek gastrorezistentna kaps.1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0. Baxter SA strana 462 OliCinomel N4-550E emulzija za inf. 6 x 1000ml i 4 x 2000ml upotreba doziranje je individualno R01AA07 (BR) Olynth. tvrda 14 x 20mg Omeprazol. Ortalox.ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka.3 x 2 .1%) 10ml sprej za nos (0. Famar Francuska (ksilometazolin hlorid) dekongestiv 638 kapi za nos (0. tvrda 15 x 20mg Omeprazid. Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps. Salutas Pharma kaps.B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (emulzija lipida + rastvor amino kiselina + rastvor glukoze) OliClinomel. tvrda 14 x 20mg Omeprazol ICP.refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 .2 x 1 .1% rastvor): 2 . tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). tvrda 7 i 14 x 10mg gastrorezistentna kaps. 4 x 2000ml OliCinomel N7-1000E emulzija za inf. tvrda 15 x 20mg Omex.ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno iv infuzijom tokom 20 .8 nedelja .12 godina (0. 1 sat pre intervencije paralele Loseprazol. tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprol.30 minuta.05%) 10ml i (0.Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). Zeprom 248 Registar lekova 2011 .05%) 10ml i (0.2 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu A02BC01 (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 (Z) Omep. 1 x 40mg Omeprol. tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprazol Sandoz. Nobel Ilac kaps. 6 x 1000ml i 4 x 2000ml OliCinomel N6-900E emulzija za inf.prevencija recidiva ulkusa. Sofarimex pra{ak za rastvor za inf.3 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu odrasli i deca 2 . refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno . tokom 5 minuta. 20 . do 5 dana Zollinger-Elisson sindrom: 60mg dnevno ili 80mg dnevno podeljeno u 2 doze iv infuzijom profilaksa u hirurgiji: 40mg iv inj.05% rastvor): 1 . Ufar gastrorezistentna kaps. Remedica gastrorezistentna kaps. tvrda 14 i 28 x 20mg upotreba oralno . Zdravlje gastrorezistentna kaps. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) .120mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno .

odrasli: 200 . 4 . tvrda 4. 15 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze . Tinea cruris).5mmol/ml) 10ml. 7 .400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 .3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika sirupa) 3 . 15ml i 20ml upotreba odrasli: 0.0. ukupna doza do 20ml R05DB13 Omnitus.3 x 40mg ili 1 x 50mg deca 1 .2ml/kg.J02AC02 Omicral. GE Healthcare (gadodiamid) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. Tamsol. 10 x 50ml i 100ml Omnipaque 350 rastvor za inj. Kanazol. 3 nedelje (keratitis fungalis). sa modifikovanim osloba|anjem 10 x 20mg i 50mg sirup (4mg/5ml) 200ml upotreba odrasli: 2 . 4 .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . Gedeon Richter (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps.12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika sirupa) ili 2 x 20mg (1 tableta) paralele Sinetus G04CA02 Omsal. Tamprost. iv 10 x (287mg/ml . ItraconEP.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal.8 nedelja (Tinea capitis). Hemofarm (butamirat citrat) antitusik 647 film tabl.15 dana (Tinea pedis. GE Healthcare (joheksol) Rö kontrast 665 Omnipaque 300 rastvor za inj.4mg upotreba 1 x 0.6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike sirupa) 6 . 10 x 50ml. 100ml i 200ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja V08CA03 (Z) Omniscan. Tamosin. Medico Uno (itrakonazol) antimikotik strana 547 kaps. Prokanazol V08AB02 (SZ) Omnipaque. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 10 i 30 x 0. Tamsudil Registar lekova 2011 249 .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). Flosin.

oralno: 16mg na 1 sat pre anestezije ili 8mg 1 sat pre anestezije zatim jo{ 2 doze od 8mg na 8 sati .7 godina: 2 .3 x 1 .09mg (po~etna doza).odrasli i deca iznad 7 godina: 2 .09mg pramipeksola = 0. 30 x 0.: 3 x 0.18mg pramipeksola = 0. 5 x 4mg/2ml upotreba odrasli .18mg i 0. 10 x 8mg rastvor za iv inj. Olanzapin Sandoz. oralno tokom 5 dana .2 kapi ili sprej doze Operil P . Actavis Malta (olanzapin) antipsihotik 620 film tabl.35mg. zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata.parenteralno: 4mg im ili sporo iv pre operacije i 4mg posle operacije deca: 5mg/m2 iv. nastaviti sa 8mg na 12 sati. Zyprexa Velotab R01AA05 (BR) (oksimetazolin) dekongestiv 638 Operil.3 x 1 .visoko emetogena terapija: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja . 3 x 1. Zapilex.1mg dnevno paralele Mirapexin.05%) 10ml sprej za nos (0. 20mg paralele OlanzEP.2 kapi ili sprej doze N04BC05 Oprymea. Lek kapi za nos (0. Slaviamed (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 (SZ) film tabl. Panarak 250 Registar lekova 2011 .125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. Treana. zatim 8mg na 12 sati. postepeno pove}avati na 5 ./inf.deca 1 . zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Zofran N05AH03 Onzapin.025%) 10ml sprej za nos (0. 10 x 4mg film tabl. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.7 dana do 3 x 0.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja .radioterapija ili hemioterapija (osim cisplatina): 8mg iv pre terapije.35mg pramipeksola = 0. Max. Krka (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl.025%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Operil .25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.7mg upotreba 0. oralno tokom 5 dana . 28 x 5mg. Lek kapi za nos (0. 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza).A04AA01 Ondasan. Zalasta.05%) 10ml Operil P.

Molteni (morfin sulfat) opioidni analgetik 605 oralni rastvor 20 x 10mg/5ml. amenoreja. ({pric sa adapterom) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml Optiray 320 rastvor za inj. ({pric) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml rastvor za inj. 10 x (240mg joda/ml) 50ml i 100ml Optiray 300 rastvor za inj. L. sc 1 x 0. po potrebi dozu pove}ati na 30mg ili 100mg deca 1 . ({pric sa adapterom) (320mg joda/ml) 10 x 50ml Optiray 350 rastvor za inj. 30mg/5ml i 100mg/5ml oralne kapi 1 x (20mg/ml) 20ml sirup (10mg/5ml) 100ml upotreba kapi . 10 x (320mg joda/ml) 50ml. po potrebi i du`e metroragija.10mg dnevno 6 meseci uzastopno. Covidien (joversol) Rö kontrast strana 666 Optiray 240 rastvor za inj. 30 x 5mg upotreba endometrioza: 5 .25mg {estog dana od po~etka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku) G03DC03 Orgametril. ({pric) (320mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj.10mg na 4 sata H01CC01 (SZ) Orgalutran. 5mg na 4 sata 6 . ({pric sa adapterom) (350mg joda/ml) 10 x 50ml 75ml i 100ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja N02AA01 § Oramorph.25-og dana menstrualnog ciklusa Registar lekova 2011 251 . 100ml i 200ml rastvor za inj. Organon Holandija (linestrenol) hormon 514 tabl.12 godina: Max. Organon Irska (ganireliks) antagonist GnRH 526 rastvor za inj.20mg na 4 sata.25mg/0. premenstrualni sindrom: 5mg dnevno od 14 .V08AB07 (SZ) Optiray. menoragija: 2 x dnevno 5mg tokom 10 dana polimenoreja. ({pric) (350mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj.5ml upotreba 1 x 0.1ml = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 .5 godina: Max. 5 .

Galenika film tabl.trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno (odrasli) . refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). Sinacilin 252 Registar lekova 2011 . Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (500mg/5ml) 60ml i 100ml Ospamox DT.anaerobne infekcije: 400mg na 8 sati tokom 7 dana (odrasli).4 doze paralele Amoksicilin. Omeprazol ICP. Max.5mg/kg na 8 sati (deca) parenteralno . tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). Jadran Galenski Laboratorij (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps.amebijaza: 400 .3g dnevno podeljeno u 2 .deca 1 .10 dana (deca) . 6g dnevno deca: 25 . 20 x 400mg P01AB01 634 544 504 416 upotreba Orvagil oralno . Galenika tabl. Amoxicillin. 20 x 250mg film tabl. uz oralnu terapiju oba partnera Orvagil D akutni ulceronekrozni gingivitis .4 doze.8 nedelja prevencija recidiva ulkusa.10 dana (odrasli). se mo`e deliti. 750mg i 1000mg upotreba tabl. 7.anaerobne infekcije: 500mg na 8 sati (odrasli).odrasli i deca iznad 10 godina: 200 . Omeprazid. Omex. pije se cela ili rastvorena u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 750mg . 20 . Sandoz tabl.400mg na 8 sati tokom 3 dana .50mg/kg dnevno u 3 doze.10 godina: 100mg na 8 sati tokom 3 dana parodontopatije . 15mg/kg dnevno u 3 doze. tokom 5 . ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . Omeprazol. Zeprom (metronidazol) antibiotik Orvagil. 7.odrasli i deca iznad 10 godina: 200mg na 8 sati paralele Arilin rapid J01CA04 (amoksicilin) penicilin 533 Ospamox. tvrda 14 i 28 x 10mg i 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. za oralnu suspenziju 10 i 14 x 500mg.A02BC01 Ortalox.5mg/kg na 8 sati (deca) vaginalno: 1 vagitorija uve~e tokom 7 dana. tokom 3 dana (deca) . 35 .7 godina: 100mg na 12 sati tokom 3 dana 7 .800mg na 8 sati tokom 5 . Omeprol.3 godine: 50mg na 8 sati tokom 3 dana 3 . 20 x 400mg J01XD01 (SZ) rastvor za inf.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol.50mg/kg (Max. Omeprazol Sandoz. 60mg/kg) dnevno podeljeno u 2 .lamblijaza: 2g dnevno tokom 3 dana (odrasli). Omep. (5mg/ml) 100ml vagitorija 10 x 500mg G01AF01 A01AB17 Orvagil D.

1% + 1%) 10ml upotreba na 1 sat ukapati 5 . ({pric) sc 1 x 250μg/0. 1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema.6 kapi u obolelo uho. sc 1 x 250μg/1ml upotreba doziranje je individualno.3 nedelje.5mg Ovestin. Pliva-Lachema pra{ak za rastvor za inf. tokom 2 . Max.estrogen 513 Ovestin. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf. Organon Holandija vagitorija 15 x 0. dnevno u zavisnosti od koncentracije fosfata u serumu.1%) 15g upotreba 1 doza krema ili 1 vagitorija dnevno.800mg) suspenzije dnevno paralele Megace S02CA01 Otol H.alkiliraju}i agens 572 Oxaliplatin "Ebewe". ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine.5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika L01XA03 (SZ) (oksaliplatin) citostatik . dnevno L02AB01 O tentika. Ebewe Pharma pra{ak za rastvor za inf.V03AE04 OsvaRen.01% + 0.alfa) hormon 517 rastvor za inj.hiperfosfatemija u hroni~noj renalnoj insuficijenciji: 3 . 1 x 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. se gutaju cele u toku jela. 12 tabl. Hemofarm (megestrol acetat) progestagen 577 oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 . ili natopiti sterilnu gazu i uvu}i u slu{ni kanal G03CA04 (estriol) hormon . 180 x (435mg + 235mg) upotreba tabl. 1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss. Sinoxal Registar lekova 2011 253 . Fresenius Medical Care (kalcijum acetat + magnezijum karbonat) terapija hiperfosfatemije strana 663 film tabl. Schering-Plough Irska vaginalni krem (0.10 tabl. ne smeju se lomiti odrasli iznad 18 godina . Merck Serono (horiogonadotropin . zatim ista doza 2 x nedeljno G03GA08 Ovitrelle. Hemofarm (tirotricin + prednizolon + tetrakain hlorid) otologik 659 kapi za uho (0.20ml (400 .

Max. dnevna doza: 8 inhalacija po 4. Gedeon Richter (oksitocin) uterotonik 525 rastvor za im iv inj. ili 3 . 100 x 10ij/ml upotreba infuzija se priprema u srazmeri 1ij oksitocina na 100ml infuzionog rastvora indukcija poro|aja: 0.2ij/min. 1 . po potrebi dozu pove}avati najvi{e 1 .5 .60 minutnom intervalu do normalnih kontrakcija.10ij im. AstraZeneca [vedska (formoterol fumarat) antiastmatik strana 641 pra{ak za inhalaciju 60 x 4.2ij u infuziji fiziolo{kog rastvora (po~etno).20ij infuzijom u 500ml infuzionog rastvora paralele Syntocinon 254 Registar lekova 2011 .2 inhalacije (akutni napad). 5ij dnevno prevencija postpartalne hemoragije: 5ij sporom iv inj.R03AC13 Oxis Turbuhaler. u 30 . u te{kim slu~ajevima 5 .5μg/dozi i 9μg/dozi upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 . postpartalna hemoragija: 5ij sporom iv inj.2 x 2 inhalacije (hroni~na primena) Max.5μg/dozi (najvi{e 2 inhalacije odjednom) ili 4 inhalacije po 9μg/dozi (najvi{e 1 inhalacija odjednom) paralele Respilong H01BB02 (SZ) Oxytocin Synthetic./inf.

.

podeljeno u 2 .7ml upotreba 135 . Pipem J01DB01 Palitrex. Max. Max.3 doze.12 sati. Galenika (cefaleksin) cefalosporin 535 kaps. 1 x (15mg/ml) 2ml. 1 x 30mg/5ml.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti paralele Pipegal. Lek (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 kaps. 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia.antimitotik strana 570 Paclitaxel "Ebewe".L01CD01 (SZ) (paklitaksel) citostatik . 1 x 30mg/5ml i 100mg/16. 150mg/25ml i 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. Medochemie (ampicilin) penicilin 533 pra{ak za rastvor za im iv inj.6 sati (uobi~ajeno). 100mg/16. Torrex Chiesi Pharma (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 koncentrat za rastvor za inf.4 dana. Taxol J01MB04 Palin.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a). Hidensil 256 Registar lekova 2011 . 4g dnevno paralele Cefaleksin. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje paralele Sindaxel. iv infuzijom tokom 3 sata. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 . 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Pentrexyl M05BA03 (SZ) Pamitor. 1 x 30mg/5ml Paclitaxel-Teva. 4ml i 6ml upotreba 15 . 2g iv na 6 sati (meningitis) deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno).7ml. Cefalexin Alkaloid J01CA01 (Z) Pamecil.50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno. 6g dnevno deca: 25 . Cefalexin. Max./inf 10 i 100 x 1g upotreba odrasli: 500mg na 4 . Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf.

4 x 240 . Max.6 sati. prema potrebi. prema potrebi. Perfalgan N02BE51 (BR) Panadol extra.C. 12 i 24 x 500mg Panadol Baby. 1mg i 5mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf.18mg i 0. Hemofarm (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl.2 tabl.09mg pramipeksola = 0.7mg upotreba 0.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata oralno: 3 x 0.09mg (po~etna doza). Febricet.7 dana do 3 x 0. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. Oprymea Registar lekova 2011 257 .12 godina) paralele Efferalgan. 14 x 100mg upotreba 1 x 50 . 8 tabl. na 4 . Europharm film tabl.05mg. u razmaku od 4 . Paracetamol Sopharma. Max.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. Hemofarm (atenolol) beta blokator 479 tabl. tvrda 30 x 0. Paracetamol.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.1.6 sati): 1 . dnevno paralele Kombinovani pra{ak protiv bolova L04AD02 (SZR) Panalimus. GlaxoSmithKline Irska (paracetamol + kofein) analgoantipiretik 608 film tabl. Max. Farmaclair Francuska oralna suspenzija (120mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 500mg .500mg (6 .35 . 3.15mg dnevno paralele Mirapexin. S.N02BE01 (BR) (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 Panadol. GlaxoSmithKline Irska Panadol. postepeno pove}avati na 5 .100mg dnevno paralele Atenolol. 30 x 0.35mg pramipeksola = 0. 12 i 24 x (500mg + 65mg) upotreba 1 . Prinorm N04BC05 Panarak.18mg pramipeksola = 0.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.1g na 4 sata.5mg. Prograf C07AB03 Panapres. Panacea Biotec (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps.

4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina). Galenika (pankreatin) digestivni enzimi 430 gastrorezistentna tabl.01 .05 . Alkaloid (cefiksim) cefalosporin strana 536 film tabl. iv 10 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0.25mg)/5ml 100ml Panklav forte pra{ak za oralnu suspenziju (250mg + 62.12 godina) Panklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 . Hemofarm (benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj. zatim 0.04mg/kg. 15 x (250mg + 125mg) i 20 x (500mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (125mg + 31. 14 x (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Panklav odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . Hemofarm (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl. 125 .6 godina).5mg)/5ml 100ml Panklav 2x film tabl. zatim 0. Amoksiklav Quicktab.0. Enhancin A09AA02 (BR) Pankreatin.02mg/kg ako je potrebno paralele Pavulon J01CR02 Panklav.03 .2 tabl.0.500mg na 8 sati (6 . u toku obroka paralele Festal N 258 Registar lekova 2011 .500mg na 8 sati deca: 62.6 Mij .250mg na 8 sati (1 .5mg na 8 sati (do 1 godine).02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0. DeltaSelect (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj.01 . 250 .0.0. 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) M03AC01 (SZ) Pancuronium DeltaSelect. Augmentin. Amoksiklav 2x.875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 .J01DD08 Pancef. 5 i 10 x 400mg granule za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli: 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno deca: 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno J01CE30 Pancillin.45mg/kg podeljeno u 2 doze paralele Amoksiklav. im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1. 50 x 125mg upotreba 1 .1mg/kg.

1 .3 x dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto 496 Registar lekova 2011 259 . 20 x 120mg Panthenol. 10mg ujutro (rektalno) deca do 2 godine: 5mg rektalno iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis. 14 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. Dulcolax D07AC04 Panolon. Nolpaza. Pulcet A11HA31 (BR) (kalcijum pantotenat) vitamin 442 Pantenol. Hemofarm (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0. Hemofarm (bisakodil) laksativ strana 426 oblo`ena tabl. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc. Zdravlje (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl.A06AB02 (BR) Panlax. Hemofarm lozenga 20 x 120mg D03AX03 mast 30g (dekspantenol 5%) upotreba lozenga: 2 .6 x 1 lozenga (odrasli). Nini oralna disperzibilna tabl. 30 x 5mg supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 . i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma).025%) 15g mast (0.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Sinoderm A02BC02 Panrazol.5 lozenga dnevno (deca) mast: 2 .025%) 15g upotreba 2 .1.10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere (oralno).

po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. Panadol Baby. Seroxat J06BB01 (SZ) Partobulin SDF. Jugoremedija sirup (120mg/5ml) 100ml Paracetamol Sopharma. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max.120mg (2 meseca 1 godine). prema potrebi. Carboplatin Teva N06AB05 Paroksetin. Rexetin. Panadol. tvrda 90 x (100mg+60mg+60mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima uz jelo odrasli: 3 x 1 kaps. Rhophylac 300 260 Registar lekova 2011 . N02BE01 (paracetamol) analgoantipiretik 608 Paracetamol. Febricet. 1 . 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. 1 x (10mg/ml) 5ml.. Max. Salutas Pharma (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl.6 sati): 1 .240mg (1 . Bristol Myers Squibb (karboplatin) citostatik . Immunorho. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. Merz Pharmaceuticals strana 443 kaps. Galenika (BR) tabl.6 godina).humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj.1g na 4 sata. 50 blistera po 10 x 500mg Paracetamol. Perfalgan L01XA02 (SZ) Paraplatin. Sopharma sirup (120mg/5ml) 125ml upotreba odrasli: 500mg . deca iznad 12 godina: 1 . Rhesonativ. Baxter AG (anti D (Rho) imunoglobulin . Arketis.4 x 240 .alkiliraju}i agens 572 koncentrat za rastvor za inf.2 x 1 kaps.4 x 60 . ponavljati na 4 nedelje paralele Carboplasin.4 x 120 . u razmaku od 4 . Carboplatin "Ebewe". 60mg dnevno paralele Actapax. socijalna fobija.odrasli: 1 x dnevno 400mg/m2 iv infuzijom. ({pric) im 1 x 250μg/ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj ili abortus (u prva 72 sata): 250μg paralele Beoglobin D.A11JC. 30 x 20mg upotreba depresija.12 godina) paralele Efferalgan.500mg (6 . 15ml i 45ml upotreba monoterapija . 1 . Carboplatin. generalizovani anksiozni poreme}aj. Aurobindo Paroxetin Sandoz. (BR) vitamini (medicinski kvasac + vitamin B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin) Pantogar. 18 x 500mg (Z) (BR) (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml tabl.

5ml upotreba 1 x nedeljno 135μg ili 180μg L03AB10 (SZ) PegIntron.0.3 x 500mg . Salofalk Registar lekova 2011 261 .deci se ne preporu~uje rektalna suspenzija . 80μg/0. Schering-Plough Irska terapija hroni~nog hepatitisa C PegIntron.1.01 . sa produ`enim osloba|anjem 100 x 500mg supozitorija 28 x 1g rektalna suspenzija 7 x 1g/100ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode tablete . Belgija (peginterferon alfa 2b) 582 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.01 .05 .0. 120μg/0. 50 x 5mg (SZ) Partusisten. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 50μg/0.0.1mg/kg.odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg .deci se ne preporu~uje paralele 5-ASA. tokom 12 meseci A07EC02 Pentasa. Boehringer Ingelheim [panija koncentrat za rastvor za inf.odrasli: 2 .5ml. Asacol.02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0.04mg/kg.5ml upotreba 0.odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja . iv 10 i 50 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0. Schering-Plough Labo. Roche (peginterferon alfa 2a) terapija hroni~nog hepatitisa C 582 rastvor za inj. Ferring International (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 tabl.5ml.deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle supozitorije .0. ({pric) sc 1 x 135μg/0. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl. zatim 0. 100μg/0. 3 x 500mg (doza odr`avanja) .5ml i 150μg/0. zatim 0.G02CA03 (fenoterol bromid) tokolitik strana 508 Partusisten.1g . daje se sporom iv infuzijom (20 kapi/min) M03AC01 (SZ) Pavulon.5ml i 180μg/0.5μg/kg jednom nedeljno.02mg/kg ako je potrebno paralele Pancuronium DeltaSelect L03AB11 (SZR) Pegasys.5mg/10ml upotreba oralno: 5mg na 3 .03 . Organon Holandija (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj. 5 x 0.6 sati parenteralno: doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta.5 . 4g dnevno (akutna faza).5ml.1g Max.

(10mg/ml) 12 x 50ml i 100ml upotreba mo`e se primeniti kao nerazbla`en rastvor ili razbla`en fiziolo{kim rastvorom ili 5% glukozom na koncentraciju 1mg/ml.6 sati (uobi~ajeno). Bristol Myers Squibb pra{ak za rastvor za inj.odrasli: 500mg na 4 . Max.10 godina) parenteralno . sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 . meka 30 x (300mg+4mg) oralni gel 30 x (3g+0. 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) . 30mg/kg/dan deca 10 .1g na 6 sati (uobi~ajeno).6 sati. Max. tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml (Z) Pentrexyl.2 kesice gela ili kaps. 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Ampicilin.5ml upotreba primarna vakcinacija: 0. 60mg/kg/dan 262 Registar lekova 2011 .odrasli i deca iznad 40kg: 250mg . 4g dnevno deca neonatusi i deca lak{a od 10kg: 7.J07CA06 (Z) Pentaxim.deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine). gel se uzima direktno iz kesice 2 .6 sati.3) pra{ak i suspenzija za suspenziju (u {pricu) za inj. Laboratories Rosa Phytopharma (dimetikon + gvajazulen) terapija stoma~nih tegoba 673 kaps. Pamecil (BR) Pepsane. im 1 x 0.6 sati. 2g iv na 6 sati (meningitis) .3 x 1 .deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno). 250mg na 6 sati (3 . Sanofi Pasteur polivakcina strana 563 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B.5ml 3.2.5mg/kg na 4 .1 sata odrasli i deca iznad 50kg: 1g na 4 .3 x 400mg posle jela paralele Damaton. Galenika kaps. Max.004g)/10g upotreba lek se uzima pre jela ili kada su simptomi najja~i. 4 i 6 meseca po ro|enju revakcinacija: izme|u 17 i 24 meseca `ivota C04AD03 Pentoksifilin. N02BE01 (SZ) Perfalgan. Trental J01CA01 (ampicilin) penicilin 533 (Rp) Pentrexyl. Hemofarm (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. im iv 50 x 1g upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela oralno . infuzija traje 15 minuta .50kg: 15mg/kg na 4 . pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik 608 rastvor za inf.

300mg u jednoj dozi. zavisno od odgovora pacijenta M01AX05 (BR) Perigona..vidi na str. 250ml i 500ml upotreba 2 .200mg. sat pre spavanja A16A. Lek biljni anksiolitik (suvi ekstrakti: korena valerijane + lista mati~njaka + lista nane) 671 Persen oblo`ena tabl.deca: 5 . sc 1.uznemirenost: 2 -3 x 2 .3 tabl. Pharmatex. 3 i 10 x (150ij + 75ij)/ml upotreba doziranje je individualno.nesanica: 2 . Hemofarm tabl. Laboratorie Innotech International (benzalkonijum hlorid) lokalni kontraceptiv 508 vaginalna tabl.2 x 1 . uve~e . ili 1 . tvrda 20 x (125mg + 25mg + 25mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .3 tabl.2 kafene ka{ike G02BB. Max. 30 x 15mg i 100mg (Z) Phenobarbiton natrijum. optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 . meka 6 x 18.9mg upotreba vaginalno pre svakog polnog odnosa N03AA02 § (fenobarbiton) antikonvulziv 610 Phenobarbiton.odrasli: 50 . Merck Serono (folitropin alfa + lutropin alfa) hormoni strana 516 pra{ak i rastvara~ za inj. 20 i 100 x 500mg upotreba 3 x 500mg na prazan stomak paralele Dona HN05CM. 40 x (50mg + 25mg + 25mg) Persen forte kaps. . rastvara~ je voda za inj. 600mg dnevno Registar lekova 2011 263 . (BR) Persen.2 kaps. po potrebi ponoviti za 6 sati. im iv 5 x 220mg/2ml upotreba doziranje je individualno. ili 1 ..G03GA05 Pergoveris. Richard Bittner (etanolni ekstrakt 25 biljnih vrsta . Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.8mg/kg dnevno parenteralno: 50 . 12 x 20mg vaginalna kaps. (BR) Pervivo. oralno .40μg/ml (60 .180 mikromola/L).2 kaps.3 x 1 .) biljni lek 671 oralni rastvor 50ml. Chephasaar (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 film tabl.

Krka (vitamini A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis..4mg upotreba 0. tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti 264 Registar lekova 2011 . 28 x 0. Solvay Francuska (moksonidin) antihipertenziv 472 film tabl.C05CA03 Phlebodia. Laboratorie Innotech International (diosmin) venotonik strana 477 film tabl.. dnevno sa punom ~a{om vode.nesaponifikovano) terapija osteoartritisa 600 kaps. najbolje u toku jela A11BA. Bosnalijek (minoksidil) terapija alopecije 502 rastvor za ko`u (2%) i (5%) 60ml upotreba odrasli 18 . Expanscience Laboratories (sojino ulje + avokadovo ulje . (BR) Piascledine. Max. dnevna doza 0.2mg. + nikotinamid) vitamini 440 oblo`ena tabl.4mg+20mg) upotreba samo odrasli: 1 dnevno. 30 x (5000ij+1.3 x 600mg pre jela C02AC05 Physiotens.6mg paralele Moxogamma M09AX.2mg i 0. otopljeno u ustima D11AX01 (BR) Pilfud.5mg+1. po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0. Galenika kaps.2mg ujutro. ukupna dnevna doza najvi{e 2ml J01MB04 (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 Pipegal. tvrda 15 x (200mg + 100mg) upotreba 1 kaps. pojedina~na doza 0. tvrda 20 x 200mg Pipem. (BR) Pikovit forte.4mg.4mg ujutro ili 2 x 0.7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg+10mg+0. Max.65 godina: 2 x 1ml rastvora naneti na suvu }elavu povr{inu i blago utrljati. 15 i 30 x 600mg upotreba hroni~na venska insuficijencija: 600mg ujutro pre doru~ka hemoroidi: 2 . Hemofarm kaps.

odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza).humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf. Humani albumin 20% Biotest. Ljudski albumin 20%. Prilinda. 20 i 50 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Human albumin. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD. Vivace C09BA05 Piramil HCT. zavisi od telesne mase bolesnika. Prilinda plus./inf. 1 x 2. 20. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski).5 . profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C. 10 x 200mg/500ml upotreba oralno: 100mg (po~etno). Max. Human albumin 20% Behring. Ramitens. Merz Pharmaceuticals (amantadin sulfat) antiparkinsonik 615 film tabl.300mg (prva doza ujutro a druga do 16 sati) parenteralno: 1 .3 x 200mg maksimalnom brzinom infuzije 55kapi/min. kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno. Tritace comp. Vivace Plus N04BB01 PK Merz. 1 x (20%) 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno. Talecris Biotherapeutics (albumin . J01XA02 (SZ) Planicid. Ampril HL. PharmaSwiss (teikoplanin) antibiotik 544 pra{ak za rastvor za im iv inj. u toku ili posle jela 1 x 1. 10 x 200mg i 400mg upotreba rastvara~ je voda za inj. Human albumin 20% Baxter. pove}avati nedeljno do doze odr`avanja 2 x 100 .5mg (doza odr`avanja). Lek (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. Lek (ramipril) ACE inhibitor strana 484 tabl.25mg (po~etna doza). Tritace. 30 x 100mg (SZ) rastvor za inf. malo soli.25mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. dnevno (najbolje ujutru). 28 i 50 x (2. 28 x 1. dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Targocid B05AA01 (Z) Plasbumin 20. Ramipril Genericon. zatim 200mg dnevno iv ili im. zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf. Uman Albumin Registar lekova 2011 265 .C09AA05 Piramil. Ramicomp Genericon. 10mg dnevno paralele Ampril. Ramipril H. Ramipril.5mg + 12mg) tabl.

4).odrasli i deca: 50 . 28 x 75mg film tabl. Klopidogrel.4 nedelje paralele Cisplatin.10mg (izuzetno 20mg) dnevno (doza odr`avanja angina pektoris: 5mg ujutro.37g + 0. Sinplatin B01AC04 Plavix.3g + 3. 5 . akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. jednom na 3 . (5.26g + 0. Cisplatin "Ebewe". Cisplatin PharmaSwiss. 1 x (0. Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf.B05BB01 (SZ) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid heksahidrat + natrijum acetat trihidrat + natrijum glukonat) nadoknada elektrolita strana 462 Plasma Lyte 148 (pH 7.02g)/L 1 x 500ml upotreba doziranje je individualno L01XA01 (SZR) (cisplatin) citostatik . tokom 5 dana na 3 . Bristol Myers Squibb koncentrat za rastvor za inf. po potrebi do 10mg 266 Registar lekova 2011 .alkiliraju}i agens 572 Platinex. AstraZeneca [vedska (felodipin) antagonist Ca 481 tabl.4).4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. sanofi aventis (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.5mg/ml) 20ml upotreba monoterapija .68g + 5. Cisplatin Teva. Baxter Healthcare rastvor za inf.37g + 0.02g)/L 1 x 1000ml Plasma Lyte 148 (pH 7. Kerberan.100mg/m2 dnevno. (5. 1 x (0.5mg/ml) 20ml i 100ml (SZ) Platosin. Klogrel. Zyllt C08CA02 Plendil.26g + 0.3g + 3. 4 i 30 x 300mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Clopigal. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 2. Bieffe Medital rastvor za inf. Cardogrel. 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 5mg ujutro (po~etno).68g + 5. Monogrel.5mg.

100 x (25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. Lactulose-MIP G03AC03 (BR) Postinor 2. Belupo (laktuloza) terapija hiperamonijemije. 6 i 12 x (35000ij + 35000ij + 100000ij) upotreba 1 vaginalna kaps.odrasli: 15 .2 tabl. 8 tabl. Max. revakcinacija. 2 x 0. najranije 5 godina od primarne vakcinacije (BR) Polinol. zatim 5ml dnevno (7 . laksativ 426 sirup (67%) 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 . Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv 512 tabl. 10 . 3 dana. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 . 12 sati nakon prve ili 2 tabl. druga tabl.45ml sirupa hroni~na opstipacija .5ml vakcine (primarna vakcinacija). po potrebi.15ml sirupa . deca 2 . odjednom paralele Escapelle Registar lekova 2011 267 . Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka) vakcina protiv pneumokoka strana 557 rastvor za inj.75mg upotreba 1 tabl.J07AL01 (Z) Pneumo 23. dnevno. 60ml) sirupa u po~etku.30ml (Max.. Laboratorie Innotech International (neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin) vaginalni antiinfektiv 505 vaginalna kaps. ({pric) sc im 1 x 0. dnevno u akutnoj fazi.14 godina) paralele Duphalac. na sat.6 godina).deca: 5ml dnevno (1 . Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za alergijski (D3 Galphimia glauca + D3 Cardiospermum + D4 Luffa operculata) rinitis 675 tabl. na 2 sata. uve~e.15ml dnevno. postkoitalno (najkasnije do 72 sata). G01AX.5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0. se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 . Max.8 nedelja odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl. 12 tabl. tokom 12 dana A06AD11 Portalak.12 godina: 1 tabl. Polygynax. zatim 5 . kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. sanofi aventis Ma|arska Pneumo 23.

4 sata posle hirur{ke intervencije. 10 .5ml upotreba 0.1ml) 2. zatim 1 x dnevno 220mg (tokom 10 dana posle zamene kolena) ili (tokom 28 . id 10 x (3ij/0.hiperholesterolemija ili kombinovane hiperlipidemije: 10 . nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja.40mg (14 . 30 i 90 x 20mg i 40mg PravaCor.18 godina) 268 Registar lekova 2011 . 30 i 60 x 75mg i 110mg upotreba prevencija venske tromboembolije: 110mg 1 . 14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije mast: 2 . 30 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima u jednoj dozi uve~e odrasli . 500ml i 5L pena za ko`u (7. PharmaSwiss tabl.porodi~na hiperholesterolemija: 10 .20mg (8 .5%) 500ml i 5L rastvor za ispiranje usta (8.3 x dnevno mazati u tankom sloju pena: prema uputstvu proizvo|a~a paralele ANTIsept D. 30 x 20mg i 40mg Pravapres.40mg .(BR) (povidon jod) antiseptik. dezinficijens strana D08AG02 R02AA15 G01AX11 D08AG02 Povidon jod. Hemofarm mast (10%) 40g rastvor za ko`u (10%) 100ml. Torlak (pre~i{}eni proteinski derivat tuberkulina) dijagnostik 664 rastvor za inj.4 sata. pozitivna reakcija: pojava tvrdog infiltrata pre~nika 6mm B01AE07 (SZR) Pradaxa.35 dana posle zamene kuka) C10AA03 (pravastatin) hipolipemik 490 Pralip.13 godina). Boehringer Ingelheim Nema~ka (dabigatraneteksilat) oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina) 451 kaps.1ml id. Lek tabl. Nini mast (10%) 20g rastvor za ko`u (10%) 100ml rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml vagitorija 14 x 200mg 500 640 505 500 640 505 R02AA15 G01AX11 upotreba rastvor: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 . Sopharma tabl.5%) 50ml vagitorija 14 x 200mg Povidon jod.72 sata. Betadine V04CF01 (Z) PPD-T. tvrda 10. rezultat se ~ita posle 48 .prevencija kardiovaskularne bolesti: 40mg deca .

Max. Erynorm. 24 sata posle primene zadnje doze FSH C09CA01 Prelow. Jugoremedija tabl. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Losar.20mg. zavisno od indikacije po~etna doza: 10 . Lakea. 4mg i 8mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza). 60 i 90 x 2mg. im 1 i 3 x 5000ij/ml upotreba doziranje je individualno. 30. Organon Holandija (horionski gnadotropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. LozarEP. 1 x 4mg (doza odr`avanja). Les Laboratories Servier Preductal MR.25mg kod starijih od 75 godina). Losartan. 60mg dnevno paralele Pronison C01EB15 Preductal MR.10 000ij. doziranje je individualno. Losartic.5 . Bosnalijek tabl. Lotar. Max. zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika stimulacija ovulacije: 5000 . Liconsa (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. Servier Ireland (trimetazidin hlorid) antianginalgik 471 film tabl. 10mg dnevno paralele Prexanil Registar lekova 2011 269 . Rasoltan.H02AB07 (prednizon) glukokortikoid strana 527 Prednizon. Lorista. Anpharm Poljska Preductal MR. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12. 10 x 5mg Prednizon. Krka (perindopril) ACE inhibitor 484 tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 35mg upotreba prevencija napada angine pektoris: 2 x 35mg (ujutro i uve~e) G03GA01 (Z) Pregnyl. 20 x 5mg i 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka. im 3 x 1500ij/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Sentor C09AA04 Prenessa.

5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno) angina pektoris: 2 . ne preporu~uje se upotreba du`e od 2 dana C07AB02 Presolol.5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje 2 meseca) deca 24 meseca .5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena tre}e doze se preporu~uje u drugoj godini deca 12 .11 meseci: 2 doze po 0. 28 i 56 x 50mg film tabl.5ml (prva u drugom mesecu a interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena ~etvrte doze se preporu~uje u drugoj godini 7 . po potrebi ponavljati na 5 minuta do najvi{e 15mg (parenteralno). Hemofarm (metoprolol tartarat) beta blokator 478 film tabl.G02AD02 (SZ) Prepidil gel. po potrebi primeniti istu koli~inu gela jo{ jednom. Wyeth Pharmaceuticals vakcina protiv pneumonije (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) 557 suspenzija za inj. posle 15 minuta po~eti oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 x 100mg najmanje slede}a tri meseca profilaksa migrene: 2 x 50 . iv 5 x 5mg/5ml upotreba hipertenzija: 100mg dnevno (po~etna doza). Claritine. Loratadin J07AL02 (Z) Prevenar.5 godina: 1 doza od 0. 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5 mg) deca 2 .5ml upotreba odoj~ad 2 .3 x 50 . 2 x 50mg dnevno (oralno) infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg iv u bolusu ponavljati na 2 minuta do najvi{e 15mg.23 meseca: 2 doze po 0.100mg (oralno) tireotoksikoza: 4 x 50mg (oralno) paralele Corvitol R06AX13 Pressing.5ml 270 Registar lekova 2011 .6 meseci: 3 doze po 0. Pfizer Belgium (dinoproston) prostaglandin za otvaranje cerviksa strana 507 endocervikalni gel (napunjen {pric) 1 x 0. 10 x 10mg {ume}a tabl. 30 x 100mg rastvor za inj. ({pric) im 1 x 0.5ml) gela. Hemofarm (loratadin) antihistaminik 648 tabl.100mg (oralno) aritmije: 5mg sporo iv. Flonidan.5mg/3g upotreba cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2.

30 x (4mg + 1.25mg) Prexanil Combi. Servier Ireland film tabl. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl.25mg) film tabl. Max. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. 5mg dnevno paralele Cilazapril. 30 x (5mg + 1. Inhibace.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme. 30 x 5mg i 10mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza).5mg + 0. 30 x 2. 10mg dnevno paralele Prenessa C09BA04 (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 Prexanil Combi.625mg) Prexanil Combi LD. Zobox C09BA08 Prilazid plus. najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus. 1 x 4mg . Les Laboratories Servier tabl.5mg. 30 x 4mg i 8mg film tabl.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 30 x 5mg i 10mg Prexanil. dnevno paralele Co Prenessa J05AE10 Prezista. 30 x (2. 30 x (5mg + 1.C09AA04 (perindopril) ACE inhibitor strana 484 Prexanil. 120 x 300mg i 60 x 400mg i 600mg upotreba odrasli iznad 18 godina u kombinaciji sa ritonavirom: 2 x 600mg odrasli iznad 18 godina koji prethodno nisu primali antiretrovirusnu terapiju: 1 x 800mg C09AA08 Prilazid. Les Laboratories Servier tabl.25mg) Prexanil Combi LD.625mg) upotreba 1 tabl. 30 x (2. Les Laboratories Servier film tabl. Servier Ireland film tabl. 30 x (5mg + 12.5mg + 0. Janssen-Cilag (darunavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl. Inhibace plus Registar lekova 2011 271 . Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. Servier Ireland film tabl.5mg (doza odr`avanja).

20 x (10mg + 12.1g na 6 . dnevno paralele Ampril HD. Hemofarm tabl. Tritace. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg . Hemofarm (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl. po potrebi 2 tabl. Ramipril H.20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja). Enap HL C09AA05 Prilinda. dnevno odjednom paralele EnaHEXAL comp. dnevno (najbolje ujutru).C09AA02 Prilenap. Enalapril. Ramicomp Genericon. 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. 28 x 2.5mg (doza odr`avanja). 20 x 5mg. Hemofarm (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. Galecef 272 Registar lekova 2011 . 20 x (10mg + 25mg) Prilenap HL. Vivace C09BA05 Prilinda plus. Enap H. Enalapril HCT. Max. u toku ili posle jela 1 x 1. 10 . po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tabl. dnevno. Enap./inf.4 doze.5mg dnevno (po~etna doza). Tritace comp. Enalapril Sandoz.5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. Vivace Plus J01DB04 Primaceph.25mg (po~etna doza). 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . Max. Max. Piramil. Hemofarm (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 tabl. Ramitens. Ampril HL. Piramil HCT. Enatens C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 Prilenap H.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 1 x 2.20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele EnaHEXAL. PharmaSwiss (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. Hemofarm tabl. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. Ramipril Genericon. 5 .. Max. Ramipril. 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP. 10mg dnevno paralele Ampril.12 sati. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza).5 .5mg) upotreba 1 tabl.

Bayer Schering Pharma (telmisartan) antihipertenziv 487 tabl.5ml upotreba deca mla|a od 1 godine se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca iznad 1 godine: 0.3mg + 15mg)/ml 10ml upotreba 1 . 28 x (40mg + 12. ({pric) 1 x (0. Bayer Schering Pharma (gadoksetinska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj.5ml. zatim revakcinacija u 12 godini `ivota paralele Trimovax C09CA07 Pritor.G03DC02 Primolut Nor.100mg dnevno paralele Atenolol.2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 . rubeole i morbila) vakcina protiv parotitisa.25mmol/ml) 10ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB03 Prinorm. rubeola i morbila 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno. Max. Panapres J07BD52 (Z) Priorix. 1 x 80mg paralele Micardis C09DA07 Pritor Plus. GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virusi parotitisa. dnevno paralele Micardis Plus S01GA01 Proculin. Bayer Schering Pharma (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl.5mg) i (80mg + 12. 14 x 100mg upotreba 1 x 50 . Bayer Schering Pharma (noretisteron acetat) gestagen strana 514 tabl.5mg) upotreba 1 tabl. Alkaloid (nafazolin + borna kiselina) oftalmik 657 kapi za o~i (0. sc im 100 x 1 doza/0.4 sata Registar lekova 2011 273 . 2 x 5mg od 19-tog do 26-tog dana ciklusa za profilaksu karcinom dojke: 40mg dnevno V08CA10 (Z) Primovist. 20 x 5mg upotreba endometrioza: 10mg dnevno od 5-tog dana ciklusa menoragija: 3 x 5mg tokom 10 dana za zaustavljanje krvarenja. Galenika (atenolol) beta blokator 479 tabl.

3 nedelje (keratitis fungalis). 20 x 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka. Max. 60mg dnevno paralele Prednizon 274 Registar lekova 2011 . ItraconEP. Kanazol. Liconsa (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. tvrda 30 x 0.5mg i 5mg kaps.15 dana (Tinea pedis. Omicral H02AB07 Pronison. Laboratories Besins (progesteron) gestagen 514 gel (10mg/g) 80g L04AD02 (SZR) Prograf. Besins Manufacturing Progestogel. tvrda 4. Galenika (prednizon) glukokortikoid 527 tabl. im 5 x 250mg/ml upotreba habitualni poba~aj: 125mg jednom nedeljno u prvoj polovini trudno}e prete}i poba~aj: 125 ili 250mg jednom nedeljno tokom prvih 16 nedelja trudno}e (po{to je prethodno zaustavljeno krvarenje) supstituciona terapija: 1 x mese~no 125mg ili 250mg (18-og ili 20-og dana ciklusa) G03DA04 Progestogel. zavisno od indikacije po~etna doza: 10 . Panalimus J02AC02 Prokanazol. 7 . Tinea cruris). 4 . doziranje je individualno.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 4 . Galenika (hidroksiprogesteron kaproat) gestagen strana 513 rastvor za inj.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .odrasli: 200 .G03DA03 Progesteron Depo. 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze .20mg.8 nedelja (Tinea capitis).3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. tvrda 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf.

1mg/kg dnevno podeljeno u 2 . Hemofarm [abac rastvor za iv inj.5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf) . 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol Lipuro 1%. po potrebi 120 .12mg/kg/sat . 3 .160mg. Braun emulzija za iv inj. posle jela parenteralno: 1 ./inf. 50 x 150mg i 300mg (Z) Propafen.25 . Fresenius Kabi emulzija za inj.3 x 40mg.4 x 0.deca iznad 1 meseca: 2. 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml upotreba indukcija anestezije (iv inj) . Max./inf.240mg dnevno.deca iznad 1 meseca: 9 . 10 x 35mg/10ml Propafenon Alkaloid. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. 40 x 150mg upotreba oralno: 150 . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. Fresenius Kabi emulzija za inj. pove}avati na 7 dana do 160mg dnevno. Hemofarm film tabl. 50 x 40mg upotreba hipertenzija: 2 x 40 . 1 i 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol 1% MCT Fresenius.odrasli: 4 . po potrebi do 160 ./inf.2.2mg/kg iv inj.4mg/kg/sat. Max. podeljeno u vi{e doza.15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf) . pojedina~na doza 210mg N01AX10 (SZ) (propofol) op{ti anestetik 603 Propofol 1% Fresenius. zatim 2 x 80mg po~ev{i 5 . ili 70 .320mg (retko do 640 mg) dnevno (odrasli).odrasli: 1 . 240mg dnevno (odrasli) Registar lekova 2011 275 ./inf. Galenika (propranolol hlorid) beta blokator 478 tabl.40mg/10 sekundi . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. brzinom 20 .C01BC03 (propafenon hlorid) antiaritmik strana 468 Propafen. B.0. po potrebi do 2 .140mg u bolusu.3 dana.4mg/kg dnevno (deca) aritmije: 40 .5mg/kg. Max.80mg.odrasli: 2 .900mg dnevno. 320mg dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli). Alkaloid film tabl. do 320mg dnevno (odrasli) profilaksa infarkta miokarda: 4 x 40mg tokom 2 . Max. najdu`e 3 dana paralele Diprivan.21-og dana od infarkta migrena (profilaksa): 40mg dnevno. Recofol C07AA05 Propranolol.3 doze.5mg/kg dnevno (deca) angina pektoris: 2 .

30 i 60 x 320mg upotreba 320mg dnevno.250mg im. ukupna doza 2 vaginalne tabl. Gedeon Richter film tabl.. V03AB14 (SZ) Protamin sulfat. odoj~ad i mala deca: 3 x 2. Zerlon HR05WA. (BR) Prostamol Uno. 1mg protamin sulfata inaktivira 80 .5ml sirupa ili 2 x 1 tabl. posle jela. Sanico (dinoproston) prostaglandin za indukciju poro|aja 507 vaginalna tabl.5ml sirupa deca 4 . 28 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz. bronhospazmolitik 671 sirup (7mg/ml) 100ml oralne kapi. 4 x 3mg upotreba 1 vaginalna tabl. 5 x 50mg/5ml upotreba doze protamin sulfata zavise od doze heparina. po potrebi ponoviti za 15 .100ij heparina u krvi 276 Registar lekova 2011 . Finpros. (BR) Prospan. MSD Italija film tabl. Galenika (protamin sulfat) antagonist heparina 662 rastvor za iv inj. G04CX. po potrebi ponoviti za 6 . rastvor (20mg/ml) 20ml {ume}a tabl. Pfizer Belgium (karboprost) prostaglandin za prekid trudno}e 507 rastvor za inj. ukupna doza je 2mg G02AD02 (SZ) Prostin E2. 28 x 5mg Prosterid.25mg/ml upotreba ne treba primenjivati du`e od 2 dana kontinuirano postpartalno ili postabortivno krvarenje: 0.G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 Proscar.8 sati.. uvek u isto doba dana G02AD04 (SZ) Prostin 15 M.90 minuta. 10 x 65mg upotreba odrasli: 3 x 7. Engelhard Arzeneimittel (suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik. primenjuje se ili vrlo sporom iv injekcijom ili kontinuiranom iv infuzijom. im 1 x 0./inf. Berlin-Chemie (ekstrakt Sabalis serulate) terapija hiperplazije prostate 521 kaps. meka 15.12 godina: 3 x 5ml sirupa ili 2 x 1/2 tabl.

ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka. Larona. doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 . zatim doza odr`avanja 50 . tvrda 10 i 20 x 50mg upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 . Lansoprazol ICP. Lanzul.150mg dnevno A02BC02 Pulcet. tokom 4 nedelje paralele Controloc. Tramadolor.CS (tramadol hlorid) opioidni analgetik 606 kaps. Alkaloid (propiltiouracil) tireostatik 528 tabl. Pro. Trodon H03BA02 PTU.A02BC03 Protonexa. Tramadol. tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma).Med. tvrda 7.2mg/kg paralele TramaFlash.6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 . TramaFort. Medico Uno (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. Max.100mg. Sabax N02AX02 § Protradon.600mg dnevno podeljeno u 3 doze dok bolesnik ne postane eutiroidan. 20 x 50mg tabl. 300 . Panrazol Registar lekova 2011 277 . Nobel Ilac (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. 14 i 28 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka. 14 i 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel. Nolpaza. 45 x 100mg upotreba doziranje je individualno.

ultrazvu~ni inhalatori se ne smeju koristiti Pulmicort odrasli: 1 . sc im 1 x (50ij/0.25mg/ml) i (0. Organon Holandija (folitropin beta-rekombinantni humani FSH) hormon 517 rastvor za inj. po potrebi dozu pove}avati do 1mg dnevno .800μg dnevno podeljeno u 2 .12 nedelja paralele Famotidin.40mg tokom 6 . (0.5mg dnevno.5mg deca iznad 5 godina i odrasli do 21 godine: 1 x dnevno 2. tokom 4 . AstraZeneca [vedska suspenzija za inhalaciju (0. 17 x (2mg + 3mg) tamnocrvene film tabl.2mg dnevno (po~etno). 0.po~etno: 0. Famotidin Alkaloid 278 Registar lekova 2011 .125mg/ml). Max.8 nedelja (terapija).0. zavisno od klini~kog odgovora G03AB.5mg/ml) 20 x 2ml Pulmicort Turbuhaler..doza odr`avanja: 0. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + dienogest) oralni kontraceptiv 511 28 film tabl.4 doze R05CB13 Pulmozyme.4 doze.R03BA02 (budesonid) antiastmatik strana 643 Pulmicort.5ml) 5ml i (100ij/0. se moraju uzimati redosledom koji je ozna~en na pakovanju po~ev{i od prvog dana ciklusa A02BA03 Quamatel.: tamno`ute film tabl.5ml) 5ml upotreba doziranje je individualno. 2 x (1mg + 0mg) bele (placebo) film tabl. AstraZeneca [vedska pra{ak za inhalaciju (200μg/dozi) 100 doza i (400μg/dozi) 100 doza upotreba lek se uzima svakodnevno ~ak i ako nema simptoma.2 x dnevno 2. 2 x (3mg + 0) ru`i~aste film tabl. 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati.800μg dnevno podeljeno u 2 .4mg dnevno (doza odr`avanja) deca 6 meseci i starija .2mg dnevno Pulmicort Turbuhaler odrasli: 200 . 2 x (0mg + 0mg) upotreba tabl. 5 x (2mg + 2mg) svetlo `ute film tabl.25 . Roche (dornaze alfa) mukolitik 646 rastvor za inhalaciju 6 i 30 x 2. po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 . najdu`e 12 meseci kontinuirano odrsli iznad 21 godine: 1 . Qlaira. 28 x 20mg i 14 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg.5 . 1600μg dnevno deca iznad 6 godina: 100 .5mg G03GA06 Puregon.5mg/2.5ml (1mg=1000j) upotreba primenjuje se oralnom inhalacijom pomo}u raspr{iva~a.25 . Gedeon Richter (famotidin) H2 blokator 419 film tabl.

.

5mg) i (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Ni Medic tabl. 14. 5mg i 10mg Ramitens. Tritace.J07BG01 (Z) Rabipur.5mg. im 5 x 2. Piramil HCT. 28 x (2.25mg (po~etna doza).5mg i 5mg Ramipril Genericon. Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisani virus rabiesa . 20. 1 x 2. 10mg dnevno paralele Ampril. Genericon Pharma Ramicomp Genericon mite tabl. Prilinda plus. Vivace 280 Registar lekova 2011 . PharmaSwiss tabl. 30 i 90-og dana C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ramicomp Genericon. 28 x 2. Piramil. Ufar tabl. 28 x 2. dnevno (najbolje ujutru).5 . u toku ili posle jela 1 x 1.PCEC) vakcina protiv besnila strana 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5mg (doza odr`avanja). 5mg i 10mg Ramipril.5ij/ml upotreba po 1ml u nadlakticu 1.5mg + 12.5mg + 12. Ampril HL. Tritace comp. 3.5mg) Ramicomp Genericon tabl. 7. Vivace Plus C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ramipril. 28 i 30 x 2. 30 x (5mg + 25mg) Ramipril H. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD. Prilinda.5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. 30 x 2. 30 x (2. Ufar tabl. Genericon Pharma tabl. Max.5mg.

20 x 150mg rastvor za inj.odrasli: 50mg nerazbla`eno na 6 . ili 50mg rastvoreno u 20ml fiziolo{kog rastvora na 6 . meka 20 x 200mg i film tabl.2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) deca 12 godina: 5 . Nini film tabl.4mg/kg. tokom 8 .5 doza (kao antipiretik). Max. PharmaSwiss (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl. PharmaSwiss film tabl.deca: 2 x 2 . 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e.3 x 60mg uz jelo sa dosta te~nosti L04AA10 (SZR) Rapamune. ne treba deliti. Hemofarm film tabl. ili iv infuzijom paralele Ulcodin.8 nedelja (terapija ulkusa). 20 x 150mg rastvor za im iv inj. meka 20 x 400mg (BR) kaps.A02BA02 (ranitidin) H2 blokator strana 419 Ranisan.8 sati.8 sati im inj. 20 x 75mg. sporom iv inj. gutaju se cele 6mg prvih 24 . 5 x 50mg/2ml Ranitidin. 6g dnevno (Zollinger-Elisonov sindrom). 2. Max.3 x 150mg. 20 x 150mg i 300mg Ranitidin. 30 x 200mg upotreba uzima se posle jela odrasli: 0. Ibuprofen. Ulcogut M01AB11 Rantudil forte. Spedifen Registar lekova 2011 281 . Caffetin menstrual.odrasli: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 . tvrda 20 x 60mg upotreba 1 . 30 x 1mg upotreba tabl. izuzetno 4 x 150mg. 20 x 150mg i 30 x 300mg rastvor za im iv inj. Meda Manufacturing (acemetacin) nesteroidni antireumatik 589 kaps. Wyeth Medica Irska Rapamune.6g dnevno podeljeno u vi{e doza. im iv inf 5 x 50mg/2ml Ranitidin PharmaSwiss. 30 x 400mg i 600mg i kaps. Zdravlje tabl.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 . PharmaSwiss film tabl. 20 x 150mg i 30 x 300mg {ume}a tabl./inf. 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) paralele Brufen.3.48 sati posle transplantacije. zatim 2mg dnevno M01AE01 Rapidol.12 nedelja (refluksni ezofagitis) . Max. 300mg dnevno (ulkus) parenteralno . 20 x 150mg i 30 x 300mg upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe oralno .1. Wyeth Pharmaceuticals (sirolimus) imunosupresiv 584 oblo`ena tabl. 5 x 50mg/5ml Ranital. 2 ./inf. 150mg uve~e (spre~avanje recidiva ulkusa). Max.8 .4 .

3 x 50mg (Rapten K) 4 . 75mg dnevno (Rapten rapid) M01AB05 Rapten Duo. Lotar. Erynorm. 10 x 50mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 2 . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Diclofenac retard. Naklofen A04AA02 (granisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 Rasetron.25mg. 5 i 10 x 1mg i 2mg (Z) Rasetron. Janssen Pharmaceutica (alfentanil) opioidni analgetik strana 603 rastvor za iv inj. Max. po mogu}nosti u isto doba dana. Prelow. 10 x 12. 50 x (0. Lorista. Losar. Actavis Malta film tabl. Diclofenac duo.5mg (Rp) Rapten K oblo`ena tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (aliskiren) antihipertenziv 489 film tabl.odrasli: 1 . Hameln Pharmaceuticals koncentrat za rastvor za iv inj. Max. 5 x 1mg/ml i 3mg/3ml upotreba uz hemioterapiju . Lakea. LozarEP. Losartic. 28 x 150mg i 300mg upotreba lek se uzima uz jelo. Max.5mg/ml) 2ml i 10ml upotreba doziranje je individualno zavisno od vrste hirur{ke intervencije M01AB05 Rapten.odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Kytril C09XA02 Rasilez. 1 x 150mg dnevno.5 . 1mg dnevno postoperativna mu~nina . po potrebi pove}ati na 300mg C09CA01 Rasoltan.deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze.25mg kod starijih od 75 godina). Hemofarm (diklofenak kalijum) nesteroidni antireumatik 588 (BR) Rapten Rapid oblo`ena tabl./inf. 2 x 75mg dnevno paralele DicloRapid. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 1 x 75mg.6 x 12. Hemofarm (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 tabl.N01AH02 § (SZ) Rapifen./inf. Losartan. Zdravlje (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. 1. Diklofenak Duo Nini.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta . Novartis Farma Italija Rasilez. Sentor 282 Registar lekova 2011 .5 . 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg (12.

/inf.5mg posle doru~ka paralele Indapres.1200mg dnevno. Krka (indapamid) antihipertenziv strana 473 tabl.4mg/kg/sat. Sicor Biotech (interferon alfa 2b .5mg/kg. najdu`e 3 dana paralele Diprivan.) .15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf.36Mij dnevno.odrasli: 2 . 1 x (20mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj. Belgija (ribavirin) antivirotik 549 kaps. 30 i 60 x 1.40mg/10 sekundi .12mg/kg/sat .) . brzinom 20 .humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj.odrasli: 1 . nekoliko dana. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za iv inj. Propofol 1% Fresenius.5ml i 44mcg/0.deca iznad 3 godine: 9 . sc 5 x 3Mij upotreba 1 . ({pric) sc 12 x 22mcg/0. Merck Serono (interferon beta 1a . Bayer Schering Pharma (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj. podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa . tvrda 140 x 200mg upotreba 1000 .odrasli: 4 .deca iznad 3 godine: 2.2.C03BA11 Rawel SR.5mg upotreba 1.5ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Avonex N01AX10 (SZ) Recofol. nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Intron A J051B04 (SZR) Rebetol. Propofol 1% MCT Fresenius.rekombinantni) antivirotik 581 pra{ak za rastvor za inj. Propofol Lipuro 1% Registar lekova 2011 283 . sa produ`enim osloba|anjem 20.interferonom ili peg interferonom alfa paralele Copegus L03AB07 (SZR) Rebif. Indapres SR L03AB05 (SZR) Realdiron.5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf./inf.) . Schering-Plough Labo.

65 godina: 10mg u jutro.3ml. Wyeth Pharma [panija (moroktokog alfa) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3ml. iv 1 x 250ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII . tvrda 28 x 10mg i 15mg upotreba odrasli 18 . 4000ij/0.6ml i 1 x 30000ij/0.5mg upotreba 3 x 1. iv 1 x 1000ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) upotreba doziranje je individualno paralele Advate. iv 1 x 500ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Kogenate Bayer B03XA01 (SZ) Recormon. ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0. 20 x 1. iv 1 x 500ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 10000ij/0. iv 1 x 250ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 500ij. 6000ij/0. 20000ij/ml i 60000ij/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije C04AE01 Redizork.5mg ili 4.humani)) hemostatik strana 453 Recombinate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.B02BD02 (SZ) Recombinate. 1 x 250ij. Abbott (sibutramin) supresor apetita 429 kaps. ako je potrebno posle 4 nedelje pove}ati na 15mg. iv 1 x 1000ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3ml. 1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno 284 Registar lekova 2011 .6m rastvor za inj.3ml.humani rekombinantni eritropoetin) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj. Hemofarm (dihidroergotoksin mesilat) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. 5000ij/0. (karpula) sc iv 1 x 10000ij/ml.3ml. 2000ij/0. Max. Roche (epoetin beta .5mg u jednoj dozi uz jelo A08AA10 (SZ) Reductil. trajanje terapije 1 godina B02BD02 (SZ) ReFacto AF.5mg i 4.

tokom 21-og dana.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. trajanje tretmana je 4 meseca odrasli iznad 18 godina: 8mg (38-61kg). Organon Holandija (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. 45mg dnevno paralele Calixta. ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno. zatim 7dana pauze paralele Mercilon. Remirta. 12mg (62-114kg) svakog drugog dana.A03FA01 Reglan. primenu zapo~eti unutar 48 sati od pojave simptoma. sc 1.10mg. Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv 511 film tabl.0. Mirzaten.5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Klometol G03AA09 Regulon. izuzetno 2 doze na 24 sata kad nema odgovora na prvu dozu bolesnici telesne mase izvan propisanih granica (ispod 38kg i iznad 114kg) dobijaju dozu od 0. Tifona Registar lekova 2011 285 . im iv 30 x 10mg/2ml upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno . Mirtazapin. Glaxo Wellcome Francuska Relenza. Wyeth Lederle Italija (metilnaltrekson bromid) laksativ za opstipaciju izazvanu opioidima 427 rastvor za inj. Novynette J05AH01 Relenza. Max 0.deca do 6 godina: 0.03mg + 0.14 godina: 0. Mirtazapin ODT Sandoz.odrasli: 3 x 5 .1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 .6ml upotreba Max. Alkaloid (metoklopramid hlorid) antiemetik strana 422 tabl. 40 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 120ml rastvor za inj. 30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. a primenjivati 5 dana A06AH01 (SZR) Relistor.15mg/kg N06AX11 Remeron.5mg/kg dnevno . GlaxoSmithKline Australija (zanamivir) antivirotik 552 pra{ak za inhalaciju 20 x 5mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10mg. 21 i 63 x (0.25 . po potrebi dozu pove}ati do Max. 2 i 7 x 12mg/0.

nedelje nakon po~etne doze. psorijati~ni artritis. se ne smeju deliti. detaljna uputstva potra`iti u literaturi proizvo|a~a reumatoidni artritis odrasli: 3mg/kg tokom 2 sata. ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno. Tifona B01AC21 (SZ) Remodulin. (2. Mirtazapin.L04AA12 (SZ) Remicade. Actavis Malta (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. Exel (trepostinil natrijum) vazodilatator. doza odr`avanja je 5mg/kg 2. psorijaza odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata.8 nedelja N06DA04 Reminyl. zatim ponavljati na 8 nedelja.5mg/ml) 20ml. nedelje. zatim na 6 . Mirzaten. 1 x 100mg upotreba terapiju vodi specijalista sa iskustvom u le~enju indikovanih bolesti. doza se ponavlja 2. dozu ponoviti posle 2 . 180 x 800mg upotreba tabl. 7. nedelje. 30 x 15mg i 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja.17 godina: 5mg/kg tokom 2 sata. terapija se obustavlja ako nema pobolj{anja za 2 nedelje (odrasli) ili 10 nedelja (deca). zatim na 8 nedelja ankiloziraju}i spondilitis odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata. doza se ponavlja 2. 45mg dnevno paralele Calixta. inhibitor agregacije trombocita 450 rastvor za inf.5mg/kg do Max. zatim na 8 nedelja ulcerozni kolitis. Genzyme (sevelamer) terapija hiperfosfatemije 663 film tabl. i 6. pove}ati na 2 x 8mg tokom slede}e 4 nedelje doza odr`avanja: 2 x 8 . Janssen Pharmaceutica (galantamin) terapija demencije 628 oralni rastvor (4mg/ml) 100ml upotreba po~etno doziranje: 2 x 4mg tokom 4 nedelje. i 6.5mg/kg svakih 8 nedelja Crohnova bolest odrasli i deca 6 . (5mg/ml) 20ml i (10mg/ml) 20ml upotreba primenjuje se kontinuiranom potko`nom infuzijom kroz kanilu sme{tenu pod ko`u na stomaku V03AE02 Renagel. po potrebi dozu pove}ati do Max. gutaju se cele 3 x 800 .1600mg uz jelo 286 Registar lekova 2011 . Mirtazapin ODT Sandoz. Centocor (infliksimab) strana imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i 585 Kronove bolesti pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. Remeron. 1 x (1mg/ml) 20ml. i 6.6 nedelja.12mg N06AX11 Remirta. ako bolesnik ne reaguje u okviru 12 nedelja doza mo`e da se pove}a za 1.

Max. Seroxat J06BB01 (Z) Rhesonativ. socijalna fobija. pove}avati po 0. 500ij (od 13. Partobulin SDF. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. reverzibilni opstruktivni simptomi drugih bolest plu}a) paralele Oxis Turbuhaler N06AB05 Rexetin. Octapharma (anti D (Rho) imunoglobulin . SmithKline Beecham UK tabl. Paroxetin Sandoz. 60mg dnevno paralele Actapax. Paroksetin. 21 x 1mg.9mg dnevno podeljeno u 3 doze. 4mg i 8mg upotreba ReQuip 0. 30 x 20mg upotreba depresija. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. 12 . Arketis. kaps. 24mg dnevno Requip Modutab bolesnici prethodno stabilizovani na Requip dobijaju totalnu dnevnu dozu kao Requip Modutab 1 x dnevno.24μg dnevno (bronhijalna astma.N04BC04 (ropinirol) antiparkinsonik strana 616 ReQuip. dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 .humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj.3g gela Registar lekova 2011 287 . nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 1250ij paralele Beoglobin D. Immunorho. 210 x 0. generalizovani anksiozni poreme}aj. Gedeon Richter (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti.75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno. 2mg i 5mg Requip Modutab.25mg film tabl. Max.75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno). Liconsa (formoterol fumarat) antiastmatik 641 pra{ak za inhalaciju. SmithKline Beecham UK film tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 2mg. tvrda 60 x 12μg + inhalator upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 12μg po potrebi dozu ponoviti za 30 minuta (akutni napad). Rhophylac 300 M02AA06 (BR) Rheumon gel. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. Glaxo Wellcome Nema~ka ReQuip. im 1 x 250μg/2ml upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 250ij (do 12 nedelje gestacije). 24mg dnevno paralele Eminens R03AC13 Respilong. Meda Manufacturing (etofenamat) nesteroidni antireumatik 593 gel (5%) 40g upotreba 3 x mazati obolelo mesto sa 2 .

sanofi aventis (riluzol) neuroprotektiv 632 film tabl.5 . klamidijama i bruceloza .odrasli: 600 . odmah a najksnije za 72 sata od nastanka rizi~nog doga|aja abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12. 56 x 50mg upotreba odrasli: 2 x 50mg.3mOsm/L) Ringerov rastvor. nedelje gestacije).1200mg dnevno podeljeno u 2 .J06BB01 (SZ) Rhophylac 300. B. Braun rastvor za inf.25mg + 30mg)/5ml 100ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 3 x 1 tabletu ili 2 kafene ka{ike sirupa deca: 3 x ½ kafene ka{ike sirupa (2 .4 doze N07XX02 Rilutek. tvrda 16 x 300mg upotreba tuberkuloza .6 godina). 300μg (od 13.3mOsm/L) upotreba 0. legionelama. 500ml (309. CSL Behring (anti D (Rho) imunoglobulin .humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 rastvor za inj. Zdravlje rastvor za inf.1L dnevno paralele Natrii chloridi infundibile compositum 288 Registar lekova 2011 . 600mg dnevno infekcije stafilokokama. 10 x (2.12 godina) B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 Ringer"s injection.5mg + 60mg) sirup (1. 3 x ½ tablete ili 1 kafenu ka{iku sirupa (6 . 10 x 500ml i 1000ml (309. Hemofarm kaps.20mg/kg dnevno. podeljeno u dve doze. Max.odrasli iznad 50kg: 600mg dnevno u jednoj dozi ispod 50kg: 450mg dnevno u jednoj dozi . Partobulin SDF. Hemofarm (triprolidin hlorid + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 tabl. Galenika kaps. ({pric) im iv 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj (u prva 72 sata): 300μg prevencija komplikacija u trudno}i (do 12. uvek u isto vreme u toku dana (ako se jedna doza presko~i slede}u uzeti prema predvi|enom rasporedu) R01BA52 (BR) Rinasek. Rhesonativ J04AB02 (rifampicin) antibiotik 548 Rifamor. nedelje gestacije) paralele Beoglobin D. nedelje gestacije): najmanje 200μg.deca: 10 . tvrda 16 x 300mg Riftan. Immunorho.

/inf. 50mg na 2 nedelje paralele Speridan. 20 x 1mg. Roche tabl.5mg/2ml i 50mg/2ml Rispolux. 20 x 1mg. .1mg dnevno (doza odr`avanja) 1 . Hemofarm film tabl.4 x 2 doze u svaku nozdrvu deca iznad 6 godina: 3 . podeljeno u vi{e doza .25mg dnevno (po~etna doza). Janssen Pharmaceutica oralni rastvor (1mg/ml) 30ml i 100ml Rispolept. Cilag AG pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.. 3 . do 10mg Registar lekova 2011 289 . Max.3mg dnevno (doza odr`avanja) 5 .deca do 1 godine: 0. Torendo Q-TAB N03AE01 (klonazepam) antiepileptik 611 Rivotril. 30 x 2mg Rivotril Roche.12 godina: 0. Torendo.4 nedelje do doze odr`avanja 4 . 2mg.odrasli: 1mg uve~e.5mg i 30 x 2mg (SZ) konc.deca: 0. 20 x 1mg. 37. 2mg. 2mg. im 1 x 25mg/2ml. 3mg i 4mg Rissar. Max. Zambon Italija (acetilcistein + tuaminoheptan) terapija rinitisa strana 638 sprej za nos. 0.R01AB08 (BR) Rinofluimucil. za rastvor za im iv inj.5mg sporom iv inj. 5 x 1mg/ml + 5 x 1ml vode za injekcije upotreba oralno .5mg ili 50mg na 2 nedelje.5mg dnevno (po~etna doza). Alkaloid Beograd film tabl. Janssen-Cilag film tabl. Sandoz film tabl. ili iv inf. 2mg.4 x 1 dozu u svaku nozdrvu N05AX08 (risperidon) antipsihotik 621 Risperidon.6mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno (samo za status epilepticus) . 2 x 8mg parenteralno: 25mg.8mg dnevno.5%) 10ml upotreba odrasli: 3 .uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 . Pliva Hrvatska film tabl. 2mg i 3mg Risset. dozu postepeno pove}avati tokom 2 . 50 x 0. 3mg i 4mg (Z) Rispolept Consta. Galenika tabl. 20 x 1mg.25mg dnevno (po~etna doza).odrasli: 1mg sporom iv inj. ili iv inf. 20 x 1mg.4mg. 3mg i 4mg Rispolept. 3mg i 4mg upotreba oralno . 1 .5 . 37.5 godina: 0. rastvor (1% + 0. po potrebi dozu ponavljati Max.

({pric) sc im 1 x 3Mij/0. po potrebi pove}avati za 0.rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj. im 1 x 1g + 3. 2g na 12 sati odoj~ad i deca do 12 godina: 20 .2 g dnevno. MSD Italija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima) 562 oralni rastvor (tuba) 1 x 2ml upotreba 3 doze po 2ml: I dozu dati od 6 do 12 nedelje a II i III u razmacima od 4 nedelje (sve 3 doze moraju biti date najkasnije do 26 nedelje). nekoliko dana. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusom) 562 pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1 x 1ml upotreba prva doza u 6-oj nedelji. Labilex.5ml i 9Mij/0. Longaceph L03AB04 (SZR) Roferon A.5ml lidokain hlorida 1% pra{ak za rastvor za inj.1 . Lendacin.25μg uz odre|ivanje serumskog kalcijuma 1.5 .5Mij/0.5mg/kg dnevno tokom 4 nedelje (po~etna doza).4 nedelje do doze odr`avanja 0. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) 290 Registar lekova 2011 .5μg upotreba doziranje je individualno. 3.25μg dnevno ili na drugi dan. 5 x 2g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Ceftriaxon-MIP.D10BA01 (SZR) Roaccutane. nedelja ili meseci zavisno od indikacije J07BH01 (Z) Rotarix.6ml upotreba 3 . Roche (interferon alfa 2a . tokom terapije treba piti dosta te~nosti uobi~ajeno doziranje: 0.80mg/kg dnevno. Max. tvrda 30 i 100 x 0. Roche (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za inj. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) J07BH01 (Z) RotaTeq.5ml rastvor za inj. meseca a zatim svakih 6 meseci J01DD04 (Z) Rocephin.36Mij dnevno. tvrda 30 i 100 x 10mg i 20mg upotreba 0. iv 1 x 1g + 10ml vode za injekcije pra{ak za rastvor za inf. Ceftriakson.25μg i 0. 4. Max. 6Mij/0. 50mg/kg dnevno paralele 3cef..5ml. (karpula) sc im 1 x 18Mij/0. 2g dnevno neonatusi: Max. druga doza za 4 nedelje (obe doze treba da budu od istog proizvo|a~a. Roche (izotretinoin) terapija akni strana 502 kaps.1mg/kg dnevno obi~no tokom 16 nedelja A11CC04 Rocaltrol. zavisno od koncentracije Ca2+ u serumu.5ml.25μg na 2 .1μg dnevno postmenopauzna osteoporoza: 2 x 0. i 6. zatim 0. Roche (kalcitriol) analog vitamina D 440 kaps. Azaran.

pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati. 30 minuta pre jela deca: 1 . pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati. 10 x 150mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom. Belupo (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 oblo`ena tabl. Jadran Galenski Laboratorij (metronidazol) dermatik 499 krem (10mg/g) 25g upotreba ujutro i uve~e naneti krem u tankom sloju na obolelu ko`u.A05AX. Jugoremedija (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. 30 minuta pre jela G04BC. Slaviamed (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. meka 50 x (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + menton + cineol + mentol + borneol) holelitijatik strana 425 kaps.2 meseca A03AA04 Rudakol.8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 50 x 135mg upotreba 3 x 135mg na 20 minuta pre jela paralele Colospa retard J01FA06 Runac. 30 minuta pre jela J01FA06 Roximisan. (BR) Rowatinex.. pre jela deca do 40kg: 5 .. pre jela deca do 40kg: 5 . terapija traje 1 . 10 x 150mg tabl.2 kapsule.2 x 1 .2 kapsule.2 x 1 kapsula. meka 50 x (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) upotreba odrasli: 3 x 1 .8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. 30 minuta pre jela deca: 1 . (BR) Rowachol. pre jela paralele Roximisan Registar lekova 2011 291 . Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol) urolitijatik 519 kaps.2 kapsule. za oralnu suspenziju 10 x 50mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom. pre jela paralele Runac D06BX01 Rozamet.

Bayer HealthCare tabl. za `vakanje 20 i 50 x 500mg i 20 x 1000mg Rutacid.12 godina: 500mg izme|u obroka i pred spavanje 292 Registar lekova 2011 .A02AD04 (BR) (hidrotalcit) antacid strana 419 Rupurut. za `vakanje 20 x 500mg upotreba tablete se polako otapaju u ustima odrasli: 1g izme|u obroka i pred spavanje deca 6 . Krka tabl.

.

Asacol. Hemofarm (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps.30mg/kg/dan podeljeno u 2 . zatim 2g dnevno podeljeno u vi{e doza tokom nekoliko godina . Pentasa D06BA01 Sanaderm.2g u akutnoj fazi. Dr Falk Pharma (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 gastrorezistentna tabl. zatim 2 x 500mg slede}ih 7 dana.1g (akutna faza).odrasli: 4 x 1 . zatim 20 . pre svakog nano{enja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika 294 Registar lekova 2011 .rektalna suspenzija .50mg/kg/dan podeljeno u 3 doze (akutna faza obi~no 8 .odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja deca iznad 6 godina oralno ili rektalno: 30 . 50 i 100 x 250mg i 500mg supozitorija 10 x 500mg rektalna suspenzija 7 x 4g/60ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode odrasli . Lanzul.oralno: 3 x 500mg . nastaviti sa 2 x 1g.3mm.30mg/kg dnevno Chronova bolest .deca: 40 . Kemwell (sulfasalazin) sulfonamid 428 gastrorezistentna tabl. tvrda 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel.odrasli: 4 x 1 .2g . 15 .3 doze (profilaksa relapsa) paralele 5-ASA. Larona.odrasli: 500mg uve~e tokom 7 dana. 3 x 250mg (profilaksa relapsa) . 3 x 500mg (profilaksa relapsa) .12 nedelja). Lansoprazol ICP.deca: 40 .60mg/kg dnevno u akutnoj fazi.A02BC03 Sabax. Zdravlje (sulfadiazin srebro) dermatik 498 krem (1%) 50g upotreba 1 . Protonexa A07EC01 Salazopyrin EN.2 x dnevno naneti na opekotinu u sloju 1 . Max. 3g dnevno A07EC02 Salofalk. zatm 500mg ujutro i 1g uve~e slede}ih 7 dana.rektalno (supozitorija): 3 x 500mg (akutna faza).60mg/kg dnevno reumatoidni artritis . 100 x 500mg upotreba ulcerozni kolitis .

2 x 0. Max 30mg na 4 nedelje N05CF02 Sanval. sadr`aj mora odmah biti upotrebljen.5mg dnevno .1mg/ml Sandostatin LAR. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 .5ml. komplikacije posle operacije pankreasa: 3 x 0. otvori.1mg. funkcionalni gastro-enteropankreasni endokrini tumori (posle sc doze Sandostatina prelazi se na duboku im primenu Sandostatin LAR inj. zavisno od odgovora do 3 x 0. dnevnu dozu uvek treba davati podeljeno u 2 pojedina~ne doze Sandimmun .5ml upotreba Sandostatin .koncentrat za infuziju pre upotrebe razbla`iti fiziolo{kim rastvorom ili 5%-nim rastvorom glukoze u odnosu 1:20 do 1:100. Stilnox. meka 50 x 25mg. razbala`en rastvor je stabilan najvi{e 24 sata. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za inj. 1. Novartis Pharma [vajcarska pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj.10mg pred spavanje paralele Belbien. zavisno od indikacije. Zolsana. im 1 x 10mg/2. Novartis Pharma Stein [vajcarska koncentrat za rastvor za inf. Max.0. 5 x 0.akromegalija. Sandimmun Neoral . podno{ljivosti leka.L04AA01 (SZR) (ciklosporin A) imunosupresiv strana 583 Sandimmun. 20mg/2. Novartis Pharma Francuska kaps. 50mg i 100mg upotreba doziranje je individualno.3 x 0. sc iv inf.05mg.5ml i 30mg/2.pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu razbla`iti mlekom ili vo}nim sokom (osim sokom od grejprfruta) u staklenoj posudi. R. Lek (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. 10 x 250mg/5ml Sandimmun Neoral.): 20mg na 4 nedelje tokom 3 meseca zavisno od odgovora.1mg sc dnevno Sandostatin LAR .05 .akromegalija: 2 . u trajanju od preko 2 do 6 sati. Kada se amp. prilago|eno koncentraciji leka u krvi.P. Zonadin Registar lekova 2011 295 .kontrola uporne dijareje kod AIDS-a. davati sporom iv inf. 50mg i 100mg oralni rastvor (100mg/ml) 50ml Sandimmun Neoral.ubla`avanje simptoma koji se javljaju kod gastro-enteropankreati~nih endokrinih tumora: 1 . meka 50 x 25mg. oralni rastvor iskoristiti u roku 2 meseca od otvaranja boce paralele Cicloral H01CB02 (SZR) (oktreotid) antagonist somatostatina 525 Sandostatin. Scherer Nema~ka kaps.2mg dnevno .

Max. Losartan. 100ml i 200ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J05AF11 Sebivo. 1. Losartic. Sanochemia Pharmazeutica (jopamidol) Rö kontrast 665 Scanlux 300 rastvor za inf. Cordarone M05BA04 Sedron. Fosamax C09CA01 Sentor. Hemofarm (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl. Lorista. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. 28 x 600mg upotreba 1 tabl. dnevno C01BD01 Sedacoron./inf. Lakea. 75ml. Novartis Pharma Stein [vajcarska (telbivudin) terapija hepatitisa B 551 film tabl. Forosa.400mg) uz EKG kontrolu. 100ml i 200ml Scanlux 370 rastvor za inf. zatim smanjiti na 1 . Sumacta. Rasoltan 296 Registar lekova 2011 . 4 i 12 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x nedeljno po 70mg paralele Alefoss.100mg kod akutnog napada migrene. Max. Bonap. LozarEP.2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg (300 . 1 i 10 x 50ml. Lotar. 75ml.N02CC01 Sapphirex. Ebewe Pharma (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 tabl.2g dnevno paralele Amiodaron. 30 x 25mg. Sumatriptan V08AB04 (SZ) Scanlux. 300mg na 24 sata paralele Imigran. Gedeon Richter (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl. 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (25mg kod starijih od 75 godina). 1 i 10 x 50ml. 2 x 50mg i 100mg upotreba 50 . Prelow. Alendronat. Gedeon Richter (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. Alendronat ICP. Losar. Erynorm. Amiodaron Sandoz. 50 x 200mg rastvor za iv inj. 5 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje.

2mg + 1mg + 0. Krka (benzalkonijum hlorid + levomentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol) antiseptik za grlo 417 lozenga 30 x (1mg + 1. Tragal. Sertiva.100mg dnevno paralele Asentra. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max.2mg Septolete divlja tre{nja lozenga 18 x 1. Sidata.6mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca: 4 lozenge dnevno (4 .12 godina) R03AK06 Seretide Diskus.2mg + 1mg + 0. (250μg + 50μg) i (500μg + 50μg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg.12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg flutikazona R03AC12 Serevent. Zoloft Registar lekova 2011 297 .2mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca 4 . Krka (cetilpiridinijum hlorid) antiseptik za grlo strana 417 Septolete plus lozenga 18 i 30 x (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka lozenga 18 x 1. Sertralin. 100μg deca ispod 4 godine: ne preporu~uje se N06AB06 Serlift.6mg + 0. Luxeta.6mg) Septolete D lozenga bez {e}era 30 x (1mg + 1.12 godina: do 6 lozengi dnevno A01AB11 (BR) Septolete. do 6 lozengi dnevno (10 .10 godina).10 godina: do 4 lozengi dnevno 10 . 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. GlaxoSmithKline Poljska (salmeterol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (25μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 4 godina: ujutro i uve~e po 50μg. Glaxo Wellcome Velika Britanija antiastmatik (flutikazon propionat + salmeterol) 642 pra{ak za inhalaciju (diskus akuhaler) 60 x (100μg + 50μg). Sertralin ICP. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 .2mg Septolete limun lozenga 18 x 1. Setaloft.6mg + 0. Max. Halea. 250μg ili 500μg flutikazona deca 4 .A01AB11 (BR) Septolete. Medico Uno (sertralin) antidepresiv 625 film tabl.

po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max.50mg dnevno Seroquel XR lek se daje najmanje 1 sat pre jela. Paroksetin. 200mg. 1 x 600mg (II dan). 1 x 100mg (III dan).mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan). 100mg (II dan). 200mg (II dan). Pfizer Italia (nicergolin) terapija poreme}aja cirkulacije strana 476 film tabl. zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 . 60mg dnevno paralele Actapax. tablete se ne mogu deliti odrasli . 1 x (6 x 25mg + 3 x 100mg + 1 x 200mg) film tabl. 200mg (III dan). 300mg i 400mg upotreba Seroquel odrasli . 400mg (IV dan). pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. socijalna fobija. zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 50mg dnevno Seroquel i Seroquel XR .shizofrenija.C. 60 x 25mg. Arketis. 1 x 400 . S. Glaxo Wellcome Francuska Seroxat. 100mg i 200mg Seroquel XR. generalizovani anksiozni poreme}aj. 300mg (IV dan). u toku obroka N05AH04 (kvetiapin fumarat) antipsihotik 620 Seroquel. manija: 1 x 300mg (I dan). sa produ`enim osloba|anjem 60 x 50mg. 30 x 20mg upotreba depresija.shizofrenija: 2 x 25mg (I dan). Paroxetin Sandoz. AstraZeneca UK tabl. Europharm Seroxat. 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno). uobi~ajeno 400 . SmithKline Beecham UK (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. 800mg na dan.600mg dnevno u zavisnosti od odgovora stariji od 65 godina: 50mg dnevno (po~etno).800mg (dalje u zavisnosti od odgovora) .2 tabl. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. 30 x 30mg upotreba 3 x 1 .800mg dnevno paralele Kventiax N06AB05 Seroxat.depresivne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja (pre spavanja): 50mg (I dan). 150mg.C04AE02 Sermion. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. AstraZeneca UK film tabl. 300mg (III dan). 4 x 25mg (II dan). pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. dalje 300 . Rexetin 298 Registar lekova 2011 .

5mg/ml) 5ml upotreba doziranje je individualno L04AA09 (SZ) Simulect. Serlift. odrasli i deca iznad 35kg: 20mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 20mg ~etvrtog dana posle transplantacije deca iznad 2 godine ispod 35kg: 10mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 10mg ~etvrtog dana posle transplantacije Registar lekova 2011 299 . Novartis Bangladesh film tabl. 28 x 50mg Sertralin ICP. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za sevofluran G04BE03 Sildena. Zoloft N01AB08 (SZ) Sevorane.100mg. Aurobindo film tabl. 1 x 25mg. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Hemofarm film tabl. Tragal. Novartis Pharma Stein [vajcarska (baziliksimab) imunosupresiv 584 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 28 x 50mg i 100mg Sidata. 1 x 20mg/5ml upotreba rastvara~ je voda za inj.100mg dnevno paralele Asentra. Halea.N06AB06 (sertralin) antidepresiv strana 625 Sertiva. 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Viagra C01CX08 (SZ) Simdax. Abbott (levosimendan) kardiostimulans 469 koncentrat za rastvor za inf. Laboratorios Belmac film tabl. 30 x 50mg i 100mg Setaloft./inf. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . te~nost 100% 1 x 250ml upotreba doziranje je individualno. Zdravlje film tabl. 1 x (2. Hemofarm (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Luxeta. 50mg i 100mg upotreba 25 . 14 i 28 x 50mg i 100mg Sertralin. Abbott (sevofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju.

Zdravlje film tabl. 28 x 10mg. 28 x 10mg.5mg na 8 sati (do 1 godine). 28 x 10mg./inf. Vasilip. Max. Amoxicillin. 20mg i 40mg Simvastatin. 20mg i 40mg Simvax. Laboratorios Belmac film tabl. 20 i 28 x 10mg. 30mg i 40mg Simvabel. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.12 godina) paralele Amoksicilin.antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za iv inj. 250mg na 8 sati (5 . 20mg i 40mg Simvor. 30 x 10mg.C10AA01 (simvastatin) hipolipemik strana 490 Simva Sandoz. Fludarabine Teva 300 Registar lekova 2011 . Galenika (amoksicilin) penicilin 533 kaps. 1 x 50mg upotreba primenjuje se bolus injekcijom ili iv infuzijom: 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana. Ospamox L01BB05 (SZ) Sindarabin. 6g dnevno deca: 62. Jadran Galenski Laboratorij film tabl. Salutas Pharma film tabl. Zocor J01CA04 Sinacilin.4 godine). Sindan Pharma (fludarabin fosfat) citostatik . 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 20mg. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). Ni Medic film tabl. 125mg na 8 sati (1 . Hollesta. 28 x 10mg i 20mg Simvastatin ICP. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Fludara. Medico Uno film tabl. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza).750mg na 8 sati.

antibiotik 570 pra{ak za rastvor za iv inj.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a). 1 x 1mg upotreba odrasli: 1 .5 . 30 x 450mg upotreba 0.antimitotik strana 570 koncentrat za rastvor za inf. Taxol L01CA02 (SZ) Sindovin.3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika rastvora) 3 . 0.1. Max. Galenika (butamirat citrat) antitusik 647 oralni rastvor (4mg/5ml) 200ml upotreba deca 6 meseci . Sindan Pharma (doksorubicin hlorid) citostatik . Sindan Pharma (paklitaksel) citostatik .1./inf. 1 x 30mg/5ml i 100mg/16. Sindan Pharma (vinkristin sulfat) citostatik . 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 . Hemofarm (gemfibrozil) hipolipemik 490 film tabl. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 . Paclitaxel PharmaSwiss. svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD. Doxorubicin "Ebewe". jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1.12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika rastvora) paralele Omnitus Registar lekova 2011 301 .3 uzastopna dana.2mg/m2 dnevno (preko 10kg).6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike rastvora) 6 .2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne pokrivati zavojem) C10AB04 Sinelip.1 godine: 4 x 2mg (½ male ka{ike rastvora) 1 .9 . 3 uzastopna dana. svake tri nedelje.L01CD01 (SZ) Sindaxel. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno. iv infuzijom tokom 3 sata paralele Paclitaxel "Ebewe".4mg/m2 dnevno./inf. Doxorubicin Teva M02AX03 (BR) Sinedol. Paclitaxel Teva.05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Vincristine L01DB01 (SZ) Sindroxocin.2g dnevno podeljeno u 2 doze R05DB13 Sinetus.antimitotik 569 pra{ak za rastvor za iv inj.30mg/m2 dnevno tokom 2 .67ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 . Hemofarm terapija sportskih povreda (dimetilsulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol) 594 gel (150mg + 500ij + 25mg)/g 40g upotreba 1 .

za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl. za `vakanje) paralele Monkasta B01AA07 Sinkum 4. neomicin sulfat) dermatik 500 krem 15g (0. Sindan Pharma (oksaliplatin) citostatik . za `vakanje ili granule) 6 .3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati L01XA03 (SZ) Sinoxal. granule se mogu direktno progutati ili pome{ati sa mekanom hranom. Galenika (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0. 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja. 20 x 4mg upotreba doziranje je individualno. Oxaliplatin "Ebewe".6 godina: 4mg (tabl.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Panolon D07CC02 Sinoderm N.025%) 30g upotreba 2 . ali se te~nost mo`e uzeti posle upotrebe leka odrasli i deca iznad 15 godina: 10mg (progutati celu tabl. MSD Holandija (montelukast) antiastmatik strana 645 granule 28 x 4mg tabl.8mg drugog dana.025%) 15g mast (0. Oxaliplatin Pliva Lachema 302 Registar lekova 2011 . 1 sat pre ili 2 sata posle jela.R03DC03 Singulair. ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine.25mg + 3300ij)/g mast 15g (0. Actavis Italy Sinoxal.8mg uvek u isto doba dana D07AC04 Sinoderm. nisu namenjene za rastvaranje u vodi ili drugim te~nostima.25mg + 3300ij)/g upotreba 2 . Galenika (fluocinolon acetonid. zavisno od protrombinskog vremena 8 . Jugoremedija (acenokumarol) oralni antikoagulans 448 tabl.) deca 6 meseci .alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf.14 godina: 5mg (tabl. 4 .025%) 15g gel (0. od tre}eg dana nastaviti dozom odr`avanja 1 .12mg prvog dana. Oxaliplatin PharmaSwiss. 1 x 50mg i 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.

Platosin L01CB01 (SZ) Sintopozid. Vepesid A10BA02 Siofor. 30.100mg/m2. tokom 5 dana. Cisplatin PharmaSwiss. 36mg dnevno spasti~nost kod neurolo{kih poreme}aja (multipla skleroza. po potrebi postepeno pove}avati do Max.4 nedelje za oralnu upotrebu 2. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta. Sindan Pharma (cisplatin) citostatik . Etoposide Teva. Gluformin. 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima. Novartis Urunleri Turska (tizanidin) miotonolitik 596 tabl. Cisplatin Teva.4mg pred spavanje. za 3 .antimitotik 569 koncentrat za rastvor za inf. degenerativna oboljenja ki~me. Lastet. jednom na 3 .odrasli i deca: 50 . po potrebi jo{ 2 . sa prekidima 2 . tokom 2 . 1 x (1mg/ml) 10ml i 50ml upotreba monoterapija . 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 .7 dana mo`e se pove}ati za po 2 ili 4mg Registar lekova 2011 303 . 60 i 120 x 500mg. Metfogamma.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. Etoposide PharmaSwiss.100mg/m2 dnevno. doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan.4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno. Metformin. za 3 . 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage.3 x 500mg ili 1 .1000mg.4mg. Cisplatin "Ebewe".4 nedelje paralele Cisplatin. cerebralna paraliza): 3 x 2mg.L01XA01 (SZ) Sinplatin.4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. Berlin-Chemie (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. Platinex.4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 . sporom inf.5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 .3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe". cerebrovaskularna oboljenja. Sindan Pharma (etopozid) citostatik . tre}eg i petog dana na 3 .alkiliraju}i agens strana 572 koncentrat za rastvor za inf. 30 x 2mg i 4mg upotreba bolni spazam mi{i}a (cervikalni i lumbalni sindrom): 3 x 2 . tokom 3-5 dana.2 x 850mg .. posle 3 . Etoposide.5 dana. Tefor M03BX02 Sirdalud. Max.50mg/m2 tokom 4 . tokom 5 dana na 3 .

Bayer Schering Pharma (azelainska kiselina) terapija akni 502 krem (200mg/g) 30g upotreba 2 x dnevno (ujutro i uve~e) mazati u tankom sloju. 20 i 30 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2.5mg (po~etna doza). Lisinopril H Sandoz. dnevno. Max. dozvoljena upotreba kod dijabeti~ara odrasli: 3 x 7. Lisinopril Sandoz. Lizopril. bronhospazmolitik strana 671 sirup (7mg/ml) 125ml upotreba ne sadr`i {e}er. najmanje 4 nedelje. Alkaloid (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.6 meseci C09AA03 Skopryl.5mg (po~etna doza). Lizopril H A07BC05 (BR) Smecta.HR05AW. Pharmanova (standardizovani suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik. zatim 1 x 10 . a najvi{e 3 . Beaufour Ipsen (diosmektit) adsorbens 428 pra{ak za oralnu suspenziju 10 i 30 x 3g upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u 1/2 ~a{e vode ili pome{a sa hranom odrasli: 3 . Loril C09BA03 Skopryl plus.2 godine).5ml deca 4 . 30 x (20mg + 12. 1 .2 pra{ka (1 .20mg (doza odr`avanja). 1 x 5 .3 pra{ka (iznad 2 godine) 304 Registar lekova 2011 .12 godina: 3 x 5ml D10AX03 (BR) Skinoren. 2 . Lizinopril. (BR) Sirup br{ljana Bocko. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Alkaloid Beograd (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed.5mg) upotreba 1 tabl. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid.5ml odoj~ad i mala deca: 3 x 2.6 x 1 pra{ak deca : 1 pra{ak dnevno (do 1 godine).

Lamictal. zatim 1 x 0. 10 x (0.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana. 30 x 5mg. Hemofarm (lamotrigin) antiepileptik 613 oralna disperzibilna tabl. 10 x (0.2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 .9%) 500ml (308mOsm/L) rastvor za inf.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana. 1 x (0. 20 x (0.50mg nedeljno. Lamotrigin. zatim 2 x 25mg 14 dana.oko 250ml/sat paralele Natrii chloridi infundibile N03AX09 Solaban.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0. u 5-oj nedelji 50mg dnevno. postepeno pove}avati za 25 . do optimalne doze odr`avanja 100 . Lamal.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana. Lamotrix Registar lekova 2011 305 .400mg dnevno u 1 ili 2 doze . optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze. Braun rastvor za inf.9%. postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 . 200mg dnevno .3mg/kg jo{ 14 dana. Lamolep. Fresenius Kabi rastvor za inf.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana. 49 x (0. 50mg i 100mg upotreba disperzibilna tabl. B. po potrebi dozu pove}avati za 0. 25mg. 25mg dnevno narednih 14 dana. u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind. Lamect.12 godina) .9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 .9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf. Epitrigine.15mg/kg prvih 14 dana.9%) 1000ml (308mOsm/L) Sodium chloride 0.5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) .30 dana.monoterapija: 25mg dnevno (po~etno).9%) 500ml i 1000ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min . pove}ati na 1. zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg.200mg . Lamotral.B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Sodium chloride.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 . zatim 25mg narednih 14 dana.kombinovana terapija bez valproata: 0. Lameptil. Max. 50mg dnevno narednih 14 .200mg dnevno u 1 ili 2 doze . se otapa u ustima epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) .15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 .

Belupo (adapalen) terapija akni 501 gel (1mg/1g) 30g upotreba uve~e mazati gel u tankom sloju.5mg+3. 30mg dnevno D10AD05 Sona. ankilostomijaza. sc 1 i 30 x 20mg/8ml upotreba 80mg po~etno. zatim 10mg dnevno. u bolni~kim uslovima H01AX01 (Z) Somavert.4mg)/10ml upotreba odrasli i deca iznad 10kg: 10ml dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije deca do 10kg: 1ml/kg dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije H01CB03 Somatuline. narednih 7 dana 3 x 400 . Fresenius Kabi (vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina) vitamini 465 pra{ak za rastvor za inf. sc 30 x 10mg/8ml i 15mg/8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.. po potrebi pove}avati za 5mg dnevno. 25 .3ml. 3 x 200 . trihurijaza.4 doze tokom 1 .500mg (trihineloza). 10 x (2. na suvu ~istu ko`u u predelu zahva}enom aknama 306 Registar lekova 2011 . 2 x 100mg 3 dana (askarijaza. 90mg/0. Beaufour Ipsen (lanreotid) analog somatostatina 525 Somatuline PR pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. ({pric) sc 1 x 60mg/0.4 nedelje (enterobijaza). (SZ) Soluvit N. po potrebi ponoviti posle 2 . Galenika (mebendazol) anthelmintik strana 634 oralna suspenzija (100mg/5ml) 30ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 100mg odjedanput.P02CA01 Soltrik.6mg+40mg+15mg+4mg+5μg+ 100mg+60μg+0.5ml upotreba doziranje je individualno. strongiloidaza. Pfizer Belgium (pegvisomant) terapija akromegalije 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Max.400mg 3 dana. tenijaza.3ml i 120mg/0. me{ovite helmintijaze).6 meseci a mo`e do 2 godine (ehinokokoza) B05XC.50mg/kg dnevno u 3 . im 1 x 30mg/2ml Somatuline Autogel rastvor za inj.

po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. 20 x 200mg Spedifen.12 godina: 2.6 godina: 3 x 0.1mg/kg 2 . Zambon Italija tabl. Galenika (salbutamol) R03CC02 tabl. granule se pre upotrebe rastvaraju u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 200 .2.1mg/kg.4 x 2mg.odrasli: 1 .odoj~ad i deca: 0.12 godina: 3 . 60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 oralni rastvor (2mg/5ml) 200ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno .5mg na 4 . 80mg dnevno paralele Atacor.6 godina: 1.3 x dnevno . 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. Ventolin M01AE01 (BR) (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Spedifen.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Ecosal.4 x 2 . Max. Pfizer Deutschland (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl.5 . Rapidol Registar lekova 2011 307 .1g/kg/dan pome{ano sa 150ml te~nosti. Fresenius Medical Care (kalcijum polistiren sulfonat) terapija hiperkalijemije strana 663 pra{ak za suspenziju oralnu ili rektalnu 1 x (759mg . Ecosal Easi Breathe. Dislipat.6 sati. uzima se sa hranom.4mg . ne preporu~uje se vo}ni sok. Tulip Spalmotil.5mg na 4 .2g dnevno paralele Brufen. podeljeno u 3 jednake doze rektalno (nakon klizme za ~i{}enje) . Zambon [vajcarska Spedifen 200 granule za oralni rastvor 20 x 200mg (Rp) Spedifen 400 granule za oralni rastvor 12 i 30 x 400mg upotreba uzima se posle jela.deca: doza kao oralna rastvorena u 150ml 5% glukoze C10AA05 Sortis. 20mg.3 x 20g (1 dozna ka{ika) pome{ano sa 150ml te~nosti . Atoris.deca 2 .odrasli: 40g se rastvori u 150ml 5% glukoze i primenjuje se 1 .949mg)/g 500g upotreba pra{ak se me{a sa vodom ili ~ajem. ukoliko se uzimaju antacidi ili laksativi razmak mora da bude najmanje 3 sata oralno .4 x 2. Ibuprofen.6 sati 6 . 1.V03AE01 Sorbisterit.25 . Max. Caffetin menstrual.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . 30 x 10mg.deca do 2 godine: 4 x 0. Lipidra.6 sati paralele Aloprol.5mg . maksimalno 24mg dnevno rastvor za inhalaciju .400mg na 4 . maksimalno 3 x 2mg 6 .

uvek u isto doba dana.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca: 3 . Orion Corporation Finska (levodopa + karbidopa + entakapon) antiparkinsonik 615 film tabl. Fluconal. Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju 30 doza (60 potisaka po 2. Torendo. 2mg. 3mg i 4mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 .. Flukonazol. Risset. dnevno 308 Registar lekova 2011 . (2mg/ml) 50ml upotreba odrasli: 200 . Max.12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon. tvrda) 30 x 18μg Spiriva Respimat. u jednoj ili podeljeno u 2 . 100 x (50mg + 12. Max. Flumycozal N04BA03 Stalevo. Diflucan. 10 tabl. 100 x (150mg + 37. Pharmathen (flukonazol) antimikotik 546 rastvor za inf.3mg/kg dnevno. Rissar. 100 x (100mg + 25mg + 200mg) film tabl. 6 .4 doze J02AC01 (SZ) Stabilanol. Rispolept Consta. u jednoj ili vi{e doza. Galenika (spironolakton) diuretik 474 tabl.5μg) upotreba Spiriva 1 inhalacija dnevno Spiriva Respimat 1 x 2 udisaja. Zdravlje (risperidon) antipsihotik strana 621 film tabl. Fluco Sandoz. pomo}u Respimat inhalera C03DA01 Spironolakton. Boehringer Ingelheim Nema~ka pra{ak za inhalaciju (kaps.5mg + 200mg) upotreba doza Staleva zavisi od prethodno uzimane doze levodope u preparatu sa standardnim osloba|anjem pojedina~na doza: uvek samo 1 tabl. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). 2 x 8mg paralele Risperidon. Torendo Q-TAB R03BB04 (tiotropium bromid) antiastmatik 644 Spiriva. Rispolept. 400mg dnevno deca: 1 .N05AX08 Speridan. Rispolux. 40 x 25mg i 30 x 100mg upotreba odrasli: 100 .4mg.6mg/kg dnevno prvog dana.200mg dnevno u toku jela.5mg + 200mg) film tabl. 20 x 1mg. Max.

30 x 600mg upotreba lek se uzima 1 dnevno (u po~etku terapije uve~e). Pliva Hrvatska (citalopram) antidepresiv 624 film tabl. MSD Italija (efavirenz) terapija HIV infekcije 552 film tabl. 28 x 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. zatim 20 . u kombinaciji sa nukleozidnim analozima i inhibitorima HIV proteaze odrasli: 1 x 600mg. Hemofarm (fusidinska kiselina) D06AX01 mast (2%) 10g D09AA02 impregnirana kompresa (30mg) 1 x 10cm upotreba mast: 2 .30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex. 20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Belbien.5ml revakcinacija: nakon 10 godina Stanicid. Zyloram L04AC05 (SZR) Stelara. sa ili bez hrane deca do 17 godina: 200 . zavisno od telesne mase Registar lekova 2011 309 . Zonadin J05AG03 (SZR) Stocrin. sc 1 x 1000LD50/0. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani virusi `ute groznice) vakcina protiv `ute groznice strana 562 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj. Sanval. Zolsana.5ml upotreba primarna imunizacija: 0.3 x dnevno mazati u tankom sloju obolelo mesto gaza: naneti direktno na ranu i menjati na drugi dan antibiotik 497 501 N06AB04 Starcitin.5ml) 2ml i (90mg/ml) 2ml upotreba odrasli do 100kg: 45mg nulte i ~etvrte nedelje. Timopram.J07BL01 (Z) Stamaril. Citalopram Sandoz. sanofi aventis (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. zatim na 12 nedelja po 45mg preko 100kg: po istoj {emi primaju 90mg N05CF02 Stilnox.600mg dnevno. Centocor (ustekinumab) terapija psorijaze 586 rastvor za inj. sc 1 x (45mg/0.

20mg/kg jednom dnevno.2mg + 0. Galenika (streptomicin) antibiotik 541 pra{ak za rastvor za inj. tokom 21-og dana.6 sati. zatim 7 dana pauze paralele Lindynette.75mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 lozenga na 3 .3 sata po potrebi.5Mij tokom 60 minuta.lokalna primena: 1000 .2mg) Strepsils limun bez {e}era pastila 16 x (0.2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C pastila 24 x (0.sistemska primena: 250 000ij tokom 30 min.8mg levomentola) Strepsils med i limun pastila 24 x (0.odrasli: 15 . zatim doza odr`avanja 1.2g dnevno podeljeno u dve doze 310 Registar lekova 2011 .6mg + 1. Max.sistemska primena: 1.40mg/kg jednom dnevno. Max. 5 lozengi dnevno. 1g dnevno netuberkulozne infekcije: 1 . 21 x (0. najdu`e tokom 3 dana B01AD01 (SZ) Streptase./inf.5Mij upotreba akutni infarkt miokarda . Reckitt Benckiser Healthcare (flurbiprofen) lokalno antiinflamatorno sredstvo 641 lozenga 16 x 8. Max.2000ij u intervalima 3 .G03AA10 Stodette. Logest A01AB11 (BR) Strepsils. CSL Behring (streptokinaza) trombolitik 450 pra{ak za rastvor za iv inj. im 50 x 1g upotreba tuberkuloza . tokom najvi{e 6 sati .5 minuta na mestu okluzije J01GA01 Streptomycin sulfat. (po~etna doza).6mg + 1.lokalna primena: 20 000ij bolus injekcijom intrakoronarno tromboembolijska bolest . 1 x 750 000ij i 1.deca: 15 .6mg + 1.02mg + 0.2mg + 10mg lidokain hlorida) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 pastilu na 2 .6mg + 1.2mg + 100mg vitamina C) Strepsils plus pastila 24 x (0.5 Mij (iv infuzijom tokom 60 minuta) u prvih 12 sati .2mg) Strepsils mentol i eukaliptus pastila 24 x (0. Reckitt Benckiser Healthcare (amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol) antiseptik za grlo 417 Strepsils Cool pastila 16 x (0. Max.6mg + 1.6mg + 1. 8 pastila dnevno R02AX01 Strepsils Intensive.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. 1g dnevno . Medico Uno (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv strana 511 oblo`ena tabl.

300mg na 24 sata paralele Imigran. iv 5 x (50μg/ml) 5ml Sufentanil Torrex. a 800 . Sapphirex Registar lekova 2011 311 . 3 .3 doze (deca) paralele Eglonyl N02CC01 (sumatriptan) antimigrenik 610 Sumacta. Janssen Pharmaceutica rastvor za inj.4g dnevno podeljeno u 3 .5mg na 2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Cinarizin. iv 5 x (50μg/ml) 5ml. 50 x 75mg upotreba 3 x 75mg (oboljenja perifernih krvnih sudova). 2 i 6 x 50mg i 100mg upotreba 50 . Srbolek kaps.odrasli: 2 . tvrda 30 x 50mg kaps.5mg (vestibularni poreme}aji). Actavis Island oblo`ena tabl.4 doze.N07CA02 Stugeron forte. 37. Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj. 2.3 x 50mg {izofrenija: 2 x 200 . zavisno od hirur{ke intervencije obi~no 1 . Slaviamed tabl. Max. 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma. Pro.1600mg. 2 x 50mg i 100mg Sumatriptan. kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli). 10ml i 20ml upotreba doziranje je individualno. tvrda 30 x 200mg Sulpirid. Krka (cinarizin) terapija vertiga strana 632 tabl. tvrda 30 x 50mg upotreba neuroze .Med.100mg kod akutnog napada migrene. Max. Max. Cinedil N01AH03 § (SZ) (sufentanil) op{ti anestetik 603 Sufenta forte.5mg/kg dnevno podeljano u 2 .8μg/kg N05AL01 (sulpirid) antipsihotik 620 Sulpigut.400mg. 3 x 37.CS kaps.

5μg).35kg).odrasli: 2 x 1 .4 mikromola/L) odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg dnevno. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana .7 dana do uobi~ajene doze 20mg/kg dnevno R03AK07 Symbicort Turbuhaler. 400mg dnevno tokm 3 dana (36 .708.25kg).4 . AstraZeneca [vedska (budesonid + formeterol) antiastmatik 642 pra{ak za inhalaciju 1 x (80μg + 4. ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) 312 Registar lekova 2011 .5g dnevno deca do 6 godina: 250mg dnevno.deca 6 . tvrda 28 i 30 x 12.J01FA10 Sumamed.5μg) HOBP .2 doze (80μg + 4.7 dana za 250mg .5μg)/dozi 60 doza. 2 x 4 doze (80μg + 4. tvrda 6 x 250mg Sumamed sirup pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml Sumamed forte sirup pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 15ml Sumamed sirup 1200 pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 30ml Sumamed sirup 1200 XL pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 37.5μg ili 160μg + 4. po potrebi pove}avati na 4 . ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) Max. Azibiot. Famar Orleans Francuska (etosuksimid) antiepileptik 610 sirup (250mg/5ml) 200ml upotreba optimalna koncentracija u plazmi je 40 .5mg.deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 . 300mg dnevno tokm 3 dana (26 . zatim 2 nedelje pauza (dnevna doza ne sme biti manja od 25mg ni ve}a od 75mg) N03AD01 Suxinutin.odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan. 25mg i 50mg upotreba terapija se odvija u 6-to nedeljnim ciklusima preporu~ena doza: 50mg dnevno tokom 4 nedelje.17 godina: 2 x 1 .45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril.12 godina: 2 x 1 doza (80μg + 4.odrasli: 2 x 2 doze (160μg + 4.5μg) ili 2 x 1 dozu (320μg + 9μg) . (160μg + 4. Azitromicin Sandoz.5m pra{ak za rastvor za inf. Pliva Hrvatska (azitromicin) makrolidni antibiotik strana 540 (Z) film tabl. Pfizer Italia (sunitinib) citostatik .2 doze (80μg + 4. Azax. po potrebi pove}avati na 4 .adolescenti 12 . 5 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno .5μg ili 160μg + 4.1. 6 x 125mg i 3 x 500mg kaps.5μg).5μg) ili 2 x 2 doze (320μg + 9μg) .100mg/L (283.5μg ili 160μg + 4.5μg)/dozi 60 doza i (320μg + 9μg)/dozi 60 doza upotreba astma . Hemomycin L01XE04 Sutent.inhibitor proteinkinaze 575 kaps.

Novartis Pharma Stein [vajcarska (oksitocin) uterotonik 525 inj. uz pove}anje brzine infuzije u intervalima ne kra}im od 20 min.5ml upotreba odoj~ad 6 nedelja . buster doza se preporu~uje najmanje 6 meseci po kompletiranju primarne imunizacije a po`eljno je da bude izme|u 12-og i 15-og meseca odoj~ad 7 . najdu`e nedelju dana parenteralno: 1 .5ml u razmaku najmanje mesec dana.5ml sa razmakom od najmanje 2 meseca Synopen. prevencija i terapja postpartalne hemoragije i dopunska terapija kod nepotpunog.6 meseci . brzina infuzije 40 kapi u min. Pliva Hrvatska (hloropiramin hlorid) D04AA09 mast (1%) 20g rastvor za inj.J06BB16 (SZ) Synagis.5ml u razmaku najmanje mesec dana. GlaxoSmithKline Belgija (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) vakcina 557 suspenzija za inj.11 meseci: 2 doze po 0.9% rastvora NaCl davati iv infuzijom. prete}eg ili spontanog poro|aja: 5ij sporo iv. im iv inf 100 x 5ij/ml i 10ij/ml upotreba indukcija ili ubrzavanje poro|aja: 5ij rastvoreno u 500ml 0. 60mg dnevno antihistaminik 496 648 H01BB02 (SZ) Syntocinon.23 meseca: 2 doze po 0.3 x 20mg. Max. Max. 1 x 50mg/ml i 100mg/ml upotreba deca: 15mg/kg pre po~etka sezone respiratornog sincicijalnog virusa (RSV). zatim 1 x mese~no tokom perioda pove}anog rizika pojave RSV J07AL52 (Z) Synflorix.3 x dnevno mazati obolelo mesto. im iv 10 x 20mg/2ml R06AC03 upotreba ne preporu~uje se za primenu kod odoj~adi i male dece lokalno: 2 .primarna imunizacija: 3 doze od 0. ili 5 .(bo~ica) im 1 x 0. preporu~uje se tre}a doza u 2-oj godini `ivota deca 12 .10ij im carski rez: 5ij sporo iv odmah nakon poro|aja paralele Oxytocine Synthetic Registar lekova 2011 313 . u po~etku 2 .({pric) im 1 x 0.5ml suspenzija za inj. do pojave kontrakcija.8 kapi u minuti. Abbott (palivizumab) monoklonsko antitelo strana 556 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im inj.

.

.

Lek (budesonid) antiastmatik 643 pra{ak za inhalaciju (inhalator i ulo`ak) 200 doza x 200μ pra{ak za inhalaciju (ulo`ak) 200 doza x 200μ upotreba odrasli: 200 .N07BA.2 tabl. dnevno R03BA02 Tafen Novoliser.40kg: 2 x 60mg tokom 5 dana prevencija gripa: pola terapijske doze dnevno tokom 10 dana od dana kontakta sa inficiranom osobom G04CA02 (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 Tamosin. Max. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. adolescenti iznad 13 godina i deca iznad 40kg: 2 x 75mg.20 dana: 1 tabl. dnevno) 4 . Flosin.13 godina do 15kg: 2 x 30mg tokom 5 dana 15 . Pulmicort Turbuhaler J05AH02 Tamiflu. 100 x 1. Omsal 316 Registar lekova 2011 . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.4 doze paralele Pulmicort.4mg upotreba 1 x 0. dnevno) 17 .5mg upotreba broj popu{enih cigareta se postepeno smanjuje tokom 4 dana. na 5 sati (3 tabl.800μ dnevno podeljeno u 2 . na 2 sata (6 tabl. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.800μ dnevno podeljeno u 2 .4mg Tamsol. a 5-og dana pu{enje se potpuno prekida {ema doziranja: prva 3 dana: 1 tabl. Synthon Hispania kaps.16 dana: 1 tabl. Lek kaps.25 dana: 1 . tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0.4 doze. dnevno) 21 .. na 2. Belupo kaps. Tabex. tvrda 10 x 30mg. 1600μ dnevno deca iznad 6 godina: 100 . PharmaSwiss kaps.12 dana: 1 tabl. tokom 5 uzastopnih dana deca 1 .4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal.4mg Tamsudil. Roche (oseltamivir) terapija gripa 553 kaps. na 3 sata (4 tabl. Sopharma (citizin) terapija odvikavanja od pu{enja strana 630 film tabl.4mg Tamprost. dnevno) 13 .23kg: 2 x 45mg tokom 5 dana 23 .5 sata (5 tabl. 45mg i 75mg pra{ak za oralnu suspenziju (12mg/ml) 100ml upotreba terapiju po~eti najkasnije 36 sati od pojave simptoma odrasli.

L02BA01 Tamoxifen. 100mg i 150mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela 150mg dnevno.C.R.A. (benzidamin hlorid) antiinflamatorno sredstvo 417 Tantum Verde sprej za usnu sluzoko`u (1. Roche (erlotinib) citostatik 577 film tabl.F. 30 x 25mg.5mg/ml) 30ml rastvor za ispiranje usta (1. najmanje 4 .6 nedelja te`i oblici demencije: 3 x 80mg uz obrok paralele Bilobil A01AD02 (BR) Tantum.C. po potrebi postepeno smanjivati dozu po 50mg Registar lekova 2011 317 .40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Nolvadex N06DX02 (BR) Tanakan. Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 oblo`ena tabl.2 x 0. Remedica (tamoksifen) antagonist estrogena strana 578 tabl.8 x dnevno (odrasli) ili 1 . A. (benzidamin hlorid) vaginalni antiinfektiv 509 granule za vaginalni rastvor 10 x 0.3 x dnevno ispirati usta i `drelo sa 15ml rastvora (dopunjeno vodom do 30ml) 20 .F.R.4 x (deca) lozenga: 3 x 1 postepeno otopiti u ustima G02CC03 Tantum rosa.30 sekundi a zatim ispljunuti sprej: prskati obolelo mesto 4 .5g upotreba 1 . 30 i 90 x 40mg upotreba uobi~ajeno: 3 x 40mg uz obrok.A. A.5mg/ml) 150ml lozenga 20 x 3mg Tantum Lemon lozenga 20 x 3mg upotreba rastvor: 2 .5g rastvoriti u ½ litra mlake vode za vaginalno ispiranje L01XX34 Tarceva. 30 x 10mg i 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 .

Sindaxel L01CD02 (SZ) Taxotere. Gluformin. 1 x 30mg/5ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 ./inf.5ml koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. 30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 . sanofi aventis (teikoplanin) antibiotik strana 544 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. Wyeth Lederle Italija (piperacilin + tazobaktam) ureidopenicilin 534 pra{ak za rastvor za iv inj. Max.antimitotik 570 koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. paralele Paclitaxel "Ebewe"./inf. zatim 200mg dnevno iv ili im. kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno. Galenika (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. Metformin. Paclitaxel PharmaSwiss. zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf.4. 1 x 200mg/3ml i 400mg/3ml upotreba rastvara~ je voda za inj. dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Planicid L01XE08 (SZ) Tasigna.5g) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2. sanofi aventis (docetaksel) citostatik .5ml/1.25 . svake 3 nedelje J01CR05 (SZ) Tazocin. 12 x (2g + 0.25g) i (4g + 0. tvrda 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg L01CD01 (SZ) Taxol.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a).5g na 6 ili 8 sati A10BA02 Tefor. 1 x 20mg/0. iv infuzijom tokom 3 sata. Paclitaxel Teva.antimitotik 570 koncentrat za rastvor za inf. profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C. odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza).J01XA02 (SZ) Targocid.3 x 500mg. Bristol Myers Squibb (paklitaksel) citostatik . Metfogamma. Novartis Pharma Stein [vajcarska (nilotinib) citostatik inhibitor protein kinaze 575 kaps. Siofor 318 Registar lekova 2011 . 1 x 80mg/2ml/6ml upotreba 100mg/m2 u vidu jedno~asovne infuzije. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage.

6 . Novartis Pharma Stein [vajcarska tabl. se mo`e deliti za upotrebu odrasli . postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 . 10 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 .600mg dnevno u vi{e doza (6 .200mg. 200 .u kombinaciji sa ritonavirom: 1 x 1.neuralgija trigeminusa: 200 . 0.15 godina) Tegretol CR tabl.12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Fexofenadine Sandoz J05AE07 Telzir.akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 .bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 .1g dnevno u vi{e doza (11 .400mg dnevno u vi{e doza (1 . 400 .epilepsija: 1 .50 mikromola/L) Tegretol deca: 100 . postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 3 .4 x 200mg).3 x 200mg paralele Carbamazepine retard V08AA05 (SZ) Telebrix gastro. Guerbet (joksitalaminska kiselina) Rö kontrast 665 oralni i rektalni rastvor 1 x (300mg joda/ml) 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja R06AX26 Telfast.4 x 200mg . sanofi aventis (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl.3 x 400mg .dijabetes insipidus centralis: 2 . Glaxo Wellcome Velika Britanija (fosamprenavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl. potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg Tegretol CR.4g + 200mg ritonavira ili 2 x 700mg + 100mg ritonavira Registar lekova 2011 319 .5 godina).10 godina).400mg .400mg dnevno (po~etno).monoterapija: 2 x 1. Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (100mg/5ml) 250ml Tegretol CR.4g .apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 200 .12mg/L (20 . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 . Novartis Farma Italija tabl.1600mg dnevno podeljeno u 2 . 60 x 700mg upotreba odrasli .200mg dnevno u vi{e doza (do 1 godine).2 x 100 .N03AF01 (karbamazepin) antiepileptik strana 611 Tegretol.3 doze .

Amlonorm. po potrebi posle mesec dana dozu pove}ati na 2 x 1mg (ujutro i uve~e) C08CA01 Tenox. im 5 x 250mg/ml upotreba mu{ki hipogonadizam: 250mg na 2 . Galenika (testosteron enantat) hormon . tvrda 5 x 5mg. Monodipin. Fopin. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.3 nedelje.5mg) upotreba 1 tabl. Byol C09BB07 Tensec plus. Hemofarm (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl. Amlopin. prethodne terapije.androgen 512 rastvor za inj. Amlodil. Hemofarm (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. Belgija (temozolomid) citostatik strana 566 kaps.10mg dnevno paralele Bilokord. Vazotal C07AB07 Tensec. Amlogal. Schering-Plough Labo.L01AX03 Temodal. Les Laboratories Servier (rilmenidin) antihipertenziv 472 tabl. 30 x 1mg upotreba lek se uzima pre jela 1mg ujutro. ujutro paralele Lodoz G03BA03 Testosteron depo. 30 x 5mg i 10mg upotreba 5 . starosti bolesnika i njegovog op{teg stanja C02AC06 Tenaxum. Krka (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. Amlodipin PharmaSwiss. Max. Norvasc. 100mg i 250mg upotreba terapiju vodi lekar sa iskustvom u le~enju mo`danih tumora.6 nedelja karcinom dojke `ena: 250mg na 2 . Bisoprolol. Amlodipin. 20mg. zatim 250mg na 3 . 10mg dnevno paralele Alopres. 30 x (5mg + 12. Bisobel. lek se primenjuje u kombinaciji sa zra~enjem ili u monoterapiji a doza zavisi od indikacije.3 nedelje 320 Registar lekova 2011 .

pre~i{}eni) vakcina protiv tetanusa.500ij zavisno od te`ine povrede. i 13.humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 Tetabulin S/D.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. Chephasaar (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 tabl. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Myolastan Registar lekova 2011 321 . 12 meseci nakon tre}e doze daje se ~etvrta doza od 0. Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. J07AM01 (Z) Tetavaksal-T. im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 . ({pric) im 1 x 0. 40ij/0. Torlak (toksoid tetanusa. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin. Hemofarm (tetrakain hlorid) lokalni anestetik 658 kapi za o~i (0.5ml u razmaku 1 . im 1 i 10 x (min. i jo{ jedna revakcinacija izme|u 5.300ij/kg dnevno.osobe iznad 14 godina: I doza odmah po povre|ivanju zajedno sa 250ij humanog tetanusnog imunoglobulina.5%) 10ml upotreba 1 . im 10 x (min.2 meseca.5ml) 5ml upotreba vakcina i humani antitetanusni imunoglobulin daju se istovremeno im u suprotni ekstremitet primarna imunizacija . Sanofi Pasteur (toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisani bacili B. 40ij/0. aplikovano na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . II doza za 1 .5ml. Baxter AG rastvor za inj.5ml suspenzija za inj. po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno.5ml) 0. adsorbovana 558 suspenzija za inj. pertusis i inaktivisani poliovirusi 1) polivakcina 563 suspenzija za inj. Max. ({pric) im 1 x 250ij/ml Tetagam P. 20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja.2 meseca od prve doze. CSL Behring rastvor za inj. Kedrion rastvor za inj. istovremeno sa 0.12 meseci posle druge doze revakcinacija: po jedna doza od 0. po potrebi ponoviti posle pola do 1 minuta J07CA02 (Z) Tetraxim.5ml vakcine tetanusa. godine `ivota M03BX07 Tetrazepam-MIP.5ml na svakih 10 godina S01HA03 Tetrakain.J06BB02 (Z) (tetanus imunoglobulin .5ml upotreba primarna imunizacija: zapo~eti od 2-og meseca sa 3 uzastopne vakcine od 0. III doza 6 . sc im 1 x 250ij/ml Tetanus Gamma.

C09CA02

Teveten, Solvay Francuska
(eprosartan)

antihipertenziv

strana 486

film tabl. 28 x 600mg
upotreba 1 x 600mg

A16AX01

(alfa lipoinska kiselina)

terapija dijabeti~ke polineuropatije

446

Thiogama 600 injekt, Solupharm Pharmazeutische koncentrat za rastvor za inf. 5 x 600mg/20ml (BR) Thiogamma 600 oral, Artesan Pharma film tabl. 30 i 60 x 600mg (BR) Thiogamma 600 oral, Dragenopharm Apotheker film tabl. 30 i 60 x 600mg
upotreba 600mg dnevno paralele Berlithion

L01XX35

Thromboreductin, AOP Orphan Pharmaceuticals
(anagrelid)

terapija esencijalne trombocitemije (antineoplastik) 577

kaps. tvrda 100 x 0,5mg
upotreba 1 x 0,5mg (po~etno), po potrebi pove}avati po 0,5mg dnevno u nedeljnim intervalima do Max. 5mg dnevno uobi~ajena doza: 1 - 3mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. pojedina~na doza 2,5mg

V04CJ01

(Z)

Thyrogen, Genzyme
(tirotropin alfa)

tireostimuli{u}i hormon

665

pra{ak za rastvor za inj. im 2 x 0,9mg
upotreba rastvara~ je isklju~ivo voda za injekcije preporu~ena ukupna doza: 2 doze od 0,9mg u intervalu od 24 sata

H03BB02

(tiamazol)

tireostatik

528

Thyrozol, Merck KGaA film tabl. 20 x 5mg, 10mg i 20mg Tiastat, Bosnalijek tabl. 20 x 20mg
upotreba doziranje se pode{ava individualno odrasli - po~etno doziranje: 20mg - maksimalno 40mg - doza odr`avanja: 5 - 20mg (u kombinaciji sa levotiroksinom), 2,5 - 10mg (monoterapija) deca: 0,5mg/kg/dan (po~etno) zatim smanjivati prema funkciji tireoidee

322

Registar lekova 2011

B01AC05

Ticlodix, Hemofarm
(tiklopidin hlorid)

inhibitor agregacije trombocita

strana 449

film tabl. 30 x 250mg
upotreba 2 x 250mg u toku jela

J01DH51

(SZ)

Tienam, MSD Italija
(imipenem natrijum + cilastatin natrijum)

antibiotik - karbopenem

537

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x (500mg + 500mg) pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 10 x (500mg + 500mg)
upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli - zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati, 500mg na 8 ili 6 sati, 1g na 8 ili 6 sati, Max. 4g dnevno deca iznad 3 meseca, do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati, Max. 2g dnevno paralele Mipecid

N06AX11

Tifona, Hemofarm
(mirtazapin)

antidepresiv

626

oralna disperzibilna tabl. 30 x 30mg
upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja, ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e, disperzibilna tabl. se otapa u ustima 30mg dnevno, po potrebi dozu pove}ati do Max. 45mg dnevno paralele Calixta, Mirtazapin, Mirtazapin ODT Sandoz, Mirzaten, Remeron, Remirta

S01ED01

(timolol)

terapija glaukoma

655

Timadren, Hemofarm kapi za o~i (0,25%) 5ml i (0,5%) 5ml Timolol Alkaloid, Alkaloid kapi za o~i (0,5%) 5ml
upotreba 1 - 2 x dnevno po 1 kap 0,25%-tnog rastvora, u te`im slu~ajevima koristi se 0,5% rastvor paralele Glaumol, Unitimolol

N06AB04

Timopram, PharmaSwiss
(citalopram)

antidepresiv

624

tabl. 30 x 20mg
upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana, zatim 20 - 30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex, Citalopram Sandoz, Starcitin, Zyloram

Registar lekova 2011

323

N03AX11

Tiramat, Belupo
(topiramat)

antiepileptik

strana 613

film tabl. 60 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Topactal, Topamax

H03AA01

Tivoral, Galenika
(levotiroksin natrijum)

hormon

527

tabl. 50 x 100μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 -5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Letrox

S01CA01

Tobradex, Alcon Couvreur
(deksametazon + tobramicin)

kortikosteroid i antibiotik za oftalmolo{ku primenu

654

kapi za o~i, suspenzija (1mg/ml + 3mg/ml) 5ml mast za o~i (1mg/ml + 3mg/ml) 3,5g
upotreba kapi: 1 - 2 kapi na 2 sata tokom prvih 24 sata, zatim 1 - 2 kapi na 6 sati mast: 4 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka

S01AA12

Tobrex, Alcon Couvreur
(tobramicin)

aminoglikozidni antibiotik

652

kapi za o~i, rastvor (3mg/ml) 5ml
upotreba 1 - 2 kapi na 4 sata

N06AX03

Tolvon, Organon Holandija
(mianserin hlorid)

antidepresiv

625

film tabl. 30 x 30mg
upotreba 30mg dnevno, po potrebi pove}avati do Max. 90mg dnevno

324

Registar lekova 2011

J01DD01

(SZ)

Tolycar, Jugoremedija
(cefotaksim)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 i 20 x 0,5g i 1g pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2g na 8 - 12 sati, Max. 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 - 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze deca: 100 - 150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze paralele Cefotaksim

(BR)

Tonsilotren, Deutsche Homoopathie-Union

homeopatski lek (D5 atropin sulfat + D4 kalijum dihromat + za upalu krajnika D3 Hepar sulfuris + D8 `iva (II) jodid + D2 silicijum dioksid)

675

tabl. 60 x (12,5mg+50mg+10mg+25mg+5mg)
upotreba tabl. se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 - 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 - 2 tabl. na sat, Max. 8 tabl. dnevno u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 - 2 tabl. deca: 1 tabl. na 2 sata, Max. 6 tabl. dnevno (2 - 6 godina) ili 8 tabl. dnevno (6 - 12 godina), u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.

N03AX11

(topiramat)

antiepileptik

613

Topactal, PharmaSwiss
tabl. 30 i 60 x 25mg, 50mg, 100mg, 200mg

Topamax, Cilag AG tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Tiramat

M01AB15

Toradol, Roche
(ketorolak trometamin)

nesteroidni antireumatik

589

tabl. 20 x 10mg rastvor za inj. im iv 10 x 30mg/ml
upotreba oralno: 3 - 4 x 10mg, najdu`e 7 dana, Max. 40mg dnevno parenteralno: 2 - 3 x 10 - 30mg duboko im ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi), najdu`e 2 dana, Max. 90mg dnevno paralele Zodol Registar lekova 2011 325

N05AX08

(risperidon)

antipsihotik

strana 621

Torendo, Krka film tabl. 20, 30 i 60 x 1mg i 4mg Torendo, Slaviamed film tabl. 20 x 2mg i 3mg Torendo Q-TAB, Krka oralna disperzibilna tabl. 28 i 30 x 0,5mg, 1mg i 2mg
upotreba disperzibilna tabl. se rastvara za nekoliko sekundi kad se stavi na jezik pa ne treba piti vodu uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 - 4mg, Max. 2 x 8mg paralele Risperidon, Rispolept, Rispolept Consta, Rispolux, Rissar, Risset, Speridan L01XE.. (SZ)

Torisel, Wyeth Lederle Italija
(temsirolimus)

citostatik

574

koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. 1 x (25mg/ml) 1,2ml/1,8ml
upotreba nakon razbla`enja rastvor sadr`i 10mg/ml temsirolimusa a stabilan je 24 sata; infuzija se priprema me{anjem ovako razbla`enog rastvora sa 250ml fiziolo{kog rastvora koji se mora primeniti najkasnije za 6 sati; infuzija se daje jednom nedeljno u trajanju 30 - 60 min. B03AE10

Tot Hema, Laboratorie Innotech International
(gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat)

antianemik

455

oralni rastvor (ampula) 20 x (50mg Fe + 1,33mg Mn + 0,7mg Cu)/10ml
upotreba rastvor se za upotrebu razbla`uje vodom ili sokom odrasli: 100 - 200mg gvo`|a dnevno odoj~ad iznad mesec dana i deca: 5 - 10mg gvo`|a/kg dnevno trudnice: 50mg gvo`|a dnevno od ~etvrtog meseca trudno}e J06AA02 (Z)

Totekvin, Torlak imunoserum protiv tetanusa (antitoksin tetanusa za humanu upotrebu - konjski)

554

rastvor za inj. sc im 10 x 1500ij/ml
upotreba rastvor antitoksina se aplikuje posle uzetih podataka o alergiji i ko`ne probe, nakon koje se odlu~uje da li }e se dati frakcionirano ili uz postupak desenzibilizacije profilaksa tetanusa - doza tetanusnog antitoksina je individualna i zavisi od uredne vakcinisanosti pacijenta, titra antitela, prirode, starosti i zaga|enosti rane i to: 1500ij odmah posle hirur{ke obrade rane, dozu udvostru~iti ako je povreda masivna, zaprljana zemljom ili stranim telom, kod ubodnih ili ustrelnih rana, kod povrede glave i vrata u blizini nervnih spletova, kao i ako je od povrede pro{lo vi{e od 24 sata; uporedo se vr{i i vakcinacija (u drugu ruku) po shemi: vakcinisani unazad 1 godinu ne primaju ni serum ni vakcinu jer su za{ti}eni, vakcinisani pre vi{e od 1 a manje od 10 godina primaju samo jednu dozu vakcine protiv tetanusa, vakcinisani pre vi{e od 10 godina ili nevakcinisani primaju serum protiv tetanusa ili humani tetanusni imunoglobulin i prvu dozu vakcine protiv tetanusa, posle mesec dana dobijaju drugu dozu vakcine a posle 6 - 12 meseci tre}u dozu vakcine protiv tetanusa terapija tetanusa - po pojavi simptoma bolesti, jednokratno: doze mogu iznositi i do 100 000ij, velika terapijska doza se mo`e podeliti i dati u razli~ite delove tela (deo im a deo iv), istovremeno treba sprovesti i vakcinaciju ako pacijent nije redovno ili uop{te vakcinisan 326 Registar lekova 2011

C02KX01

Tracleer, Actelion Pharmaceuticals
(bosentan)

antihipertenziv, vazodilatator

strana 472

film tabl. 56 x 62,5mg i 125mg
upotreba pulmonalna arterijska hipertenzija: 2 x 62,5mg (po~etno), posle 4 nedelje 2 x 125mg, Max. 2 x 250mg

M03AC04 (SZ)

Tracrium, GlaxoSmithKline Italija
(atrakurijum besilat)

miorelaksans

595

rastvor za iv inj./inf. 5 x 25mg/2,5ml i 50mg/5ml
upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0,3 - 0,6mg/kg, zatim po potrebi 0,1 -0,2mg/kg (iv injekcijom) ili 0,3 - 0,6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Atracurium DeltaSelect

G02CX01

(SZ)

Tractocile, Ferring Arzneimitell
(atosiban)

tokolitik

509

rastvor za inj. iv 1 x 6,75mg/0,9ml koncentrat za rastvor za inf. 1 x 37,5mg/5ml
upotreba 6,75mg iv inj. tokom 1 min. (po~etno), zatim 18mg/sat iv inf. tokom 3 sata zatim 6mg/sat do 45 sati, Max. trajanje tretmana 48 sati

N06AB06

Tragal, Galenika
(sertralin)

antidepresiv

625

film tabl. 28 x 50mg i 100mg
upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg, po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 - 100mg dnevno paralele Asentra, Halea, Luxeta, Serlift, Sertiva, Sertralin, Sertralin ICP, Setaloft, Sidata, Zoloft

N02AX02

§

(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

Tramadol, Hemofarm kaps. tvrda 20 x 50mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml Tramadolor, Lek tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 i 20 x 100mg, 150mg i 200mg TramaFlash, PharmaSwiss tabl. za oralnu suspenziju 20 x 50mg TramaFort, Lannacher Heilmitter tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg, 150mg i 200mg
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; tabl. za oralnu suspenziju se pre upotrebe suspenduje u malo vode odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, Trodon Registar lekova 2011 327

L02BG03

Trasolette, PharmaSwiss
(anastrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

strana 580

tabl. 28 x 1mg
upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole, Aremed, Arimidex, Armotraz

B02AB01

(SZ)

Trasylol, Bayer Schering Pharma
(aprotinin)

antifibrinolitik

452

rastvor za iv inj./inf. 1 x 500 000kij/50ml
upotreba smanjenje rizika od krvarenja kod hirur{ke intervencije kardiopulmonalnog bajpasa i koronarnog bajpasa sa graftom: doziranje je individualno, ukupna koli~ina po jednom tretmanu ne treba da pre|e 7 miliona KIU

S01EE04

Travatan, Alcon Couvreur
(travoprost)

terapija glaukoma

656

kapi za o~i, rastvor (0,04mg/ml) 2,5ml
upotreba 1 kap uve~e u obolelo oko

N05AH03

Treana, Hemofarm
(olanzapin)

antipsihotik

620

film tabl. 30 x 5mg i 10mg
upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza), zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. 20mg paralele OlanzEP, Olanzapin Sandoz, Onzapin, Zalasta, Zapilex, Zyprexa Velotab

C10AD52

Tredaptive, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Trevaclyn

N06DA02

Tregona, Hemofarm
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Yasnal

328

Registar lekova 2011

C04AD03

Trental, Jugoremedija
(pentoksifilin)

terapija poreme}aja cirkulacije

strana 475

(Z)

oblo`ena tabl. 20 x 400mg film tabl. 20 x 600mg rastvor za ia im iv inj./inf. 5 x 100mg/5ml
upotreba oralno: 2 - 3 x 400mg ili 2 x 600mg posle jela parenteralno: 100 - 300mg dnevno im, ili 100 - 200mg dnevno sporom iv injekcijom, ili 100 - 300mg iv infuzijom, Max. 1,2g dnevno paralele Damaton, Pentoksifilin

C10AD52

Trevaclyn, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Tredaptive

P01AB02

Triagil, Galenika
(tinidazol)

antibiotik

634

film tabl. 4 x 500mg
upotreba trihomonijaza: 2g jednokratno, oba partnera (odrasli), 50 - 75mg/kg jednokratno (deca) intestinalna amebijaza: 2g dnevno, tokom 3 dana (odrasli), 50 - 60mg/kg dnevno, tokom 3 dana (deca) anaerobne infekcije - odrasli: 2g prvi dan, zatim 1g dnevno 5 dana

C09BB05

Triapin, Chinoin Pharmaceuticals
(felodipin + ramipril)

antihipertenziv

486

Triapin mite tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (2,5mg + 2,5mg) Triapin tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (5mg + 5mg)
upotreba tabl. sa gutaju cele, ne smeju se deliti niti `vakati, uzimaju se nezavisno od hrane odrasli - Triapin mite: 1 tabl. dnevno Max. 2 tabl. dnevno - Triapin: 1 tabl. dnevno {to je i Max. dnevna doza deca: ne preporu~uje se

A10BB12

Trical, A. Menarini Manufacturing
(glimepirid)

oralni antidijabetik

437

tabl. 30, 60, 90 i 120 x 1mg, 2mg, 3mg, 4mg i 6mg
upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 - 2 nedelje po 1mg do Max. 6mg dnevno paralele Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid

Registar lekova 2011

329

D01AC20

Triderm, Schering-Plough Labo, Belgija Triderm, Schering-Plough Portugalija
(betametazon + klotrimazol + gentamicin sulfat)

dermatik

strana 494

mast (0,05% + 1% + 0,1%) 15g krem (0,05% + 1% + 0,1%) 15g
upotreba 2 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto

N03AF02

(okskarbazepin)

antiepileptik

611

Trileptal, Novartis Farma Italija oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl. 50 x 300mg i 600mg
upotreba odrasli: 600mg dnevno podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 600mg na dan do doze odr`avanja od 600 - 2400mg dnevno deca 6 godina i starija: 8 - 10mg/kg/dan podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 10mg/kg/dan do Max. doze 46mg/kg/dan

J01EE01

Trimosul, Hemofarm

kombinovani sulfonamid

538

(sulfametoksazol + trimetoprim) tabl. 20 x (400mg + 80mg) 480mg
upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti odrasli i deca preko 12 godina: 960mg (Max. 1440mg), na 12 sati deca 6 - 12 godina: 480mg na 12 sati paralele Bactrim, Bactrim Roche

J07BD52

(Z)

Trimovax, Sanofi Pasteur vakcina protiv parotitisa, rubeole i morbila (`ivi atenuirani virusi parotitisa, rubeole i morbila)

561

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sc im 10 x 1 doza/0,5ml
upotreba deca 6 - 12 meseci se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca 12 - 15 meseci: 0,5ml, zatim revakcinacija do 7 godine `ivota paralele Priorix

J07AM51

(Z)

Tripacel, Sanofi Pasteur vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog ka{lja (toksoid difterije, toksoid tetanusa, inaktivisane cele }elij)

558

suspenzija za inj. im 1 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml suspenzija za inj. im 5 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml
upotreba deca - primarna imunizacija: tri doze po 0,5ml 2-og, 4-og i 6-og meseca `ivota - revakcinacija: 0,5ml, 12 meseci posle tre}e doze

330

Registar lekova 2011

G03AB03

Tri Regol, Gedeon Richter
(etinilestradiol + levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

strana 511

21 i 63 oblo`ena tabl. svetlo ru`i~aste (30μg + 50μg) bele (40μg + 75μg) oker `ute (30μg + 125μg)
upotreba 1 tabl. dnevno tokom 21-og dana (prvo 6 ru`i~astih, zatim 5 belih, nakon toga 10 oran` tabl.), zatim 7 dana pauze

G03FB05

Trisequens, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni (estrogen i gestagen)

515

28 film tabl.: plave 12 x (2mg + 0) bele 10 x (2mg + 1mg) crvene 6 x (1mg + 0)
upotreba 1 plava tableta dnevno od 5-og dana menstrualnog ciklusa, nastaviti kako je nazna~eno na kalendarskom pakovanju

C09AA05

Tritace, sanofi aventis
(ramipril)

ACE inhibitor

484

tabl. 28 x 2,5mg, 5mg i 10mg
upotreba uzima se sa dosta te~nosti, u toku ili posle jela 1 x 1,25mg (po~etna doza), 1 x 2,5 - 5mg (doza odr`avanja), Max. 10mg dnevno paralele Ampril, Piramil, Prilinda, Ramipril, Ramipril Genericon, Ramitens, Vivace

C09BA05

Tritace comp, sanofi aventis
(ramipril + hidrohlorotiazid)

antihipertenziv

485

Tritace comp LS tabl. 28 x (2,5mg + 12,5mg) Tritace comp tabl. 28 x (5mg + 25mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (najbolje ujutru), po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl. dnevno Tritace comp LS ili 2 tablete dnevno Tritace comp paralele Ampril HD, Ampril HL, Piramil HCT, Prilinda plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Vivace Plus

N06AX05

Trittico retard, A.C.R.A.F.
(trazodon hlorid)

antidepresiv

625

tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 150mg
upotreba 1 - 2 x 75mg, Max. 300mg (kod hospitalizovanih bolesnika 600mg) dnevno

Registar lekova 2011

331

N05AC02

Trixifen, Hemofarm
(tioridazin hlorid)

antipsihotik

strana 618

oblo`ena tabl. 50 x 25mg
upotreba odrasli: 25 - 300mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze (ambulantna psihijatrija), 100 - 600mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 800mg dnevno najdu`e tokom 4 nedelje (klini~ka psihijatrija) deca 2 - 5 godina: 1mg/kg dnevno 5 - 12 godina: 75 - 150mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 300mg dnevno

J05AF30

(SZR)

Trizivir, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(abakavir + lamivudin + zidovudin)

terapija HIV infekcije

552

film tabl. 60 x (300mg + 150mg + 300mg)
upotreba uobi~ajeno: 1 tabl. dnevno

N02AX02

§

Trodon, Hemofarm [abac
(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

kaps. tvrda 20 x 50mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 x 100mg oralne kapi (100mg/ml) 10ml supozitorija 5 x 100mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 - 6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, TramaFlash, TramaFort, Tramadol, Tramadolor

S01EC03

Trusopt, MSD Italija
(dorzolamid)

terapija glaukoma

655

kapi za o~i (2%) 5ml
upotreba 1 kap u obolelo oko, na 8 sati (monoterapija) ili na 12 sati (uz beta blokator)

J05AR03

Truvada, Gilead Sciences
(tenofovir dizoproksil + emtricitabin)

terapija HIV infekcije

553

film tabl. 30 x (245mg + 200mg)
upotreba lek se uzima sa hranom, kod ote`anog gutanja tabl. se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 tabl. dnevno

332

Registar lekova 2011

N06AA09

Tryamil, PharmaSwiss
(amitriptilin)

antidepresiv

strana 623

film tabl. 30 x 25mg
upotreba depresija - odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama, po potrebi pove}avati na 150 - 200mg dnevno enuresis nocturna deca (terapija traje 3 meseca) : 25 - 50mg pre spavanja (11 - 16 godina) neuropatski bol: 25mg uve~e, po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e, po potrebi pove}ati na 50 - 75mg paralele Amitriptylin

C10AA05

Tulip, Hemofarm
(atorvastatin)

hipolipemik

490

film tabl. 30 x 10mg i 20mg
upotreba 10mg uve~e, po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno paralele Atacor, Atoris, Dislipat, Lipidra, Sortis

G03FB05

Tulita, Gedeon Richter
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

515

film tabl. 28 i 84 x (1mg + 0,5mg)
upotreba 1 tabl. dnevno uvek u isto vreme M01AE11

Turganil, Jugoremedija
(tiaprofenska kiselina)

nesteroidni antireumatik

591

tabl. 20 x 300mg
upotreba 2 x 300mg za vreme ili posle jela R05DA09

Tuzodin, Hemofarm [abac
(dekstrometorfan bromid)

antitusik

647

tabl. 20 x 15mg sirup (15mg/5ml) 200ml
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 30mg na 6 - 8 sati, Max. 120mg dnevno deca ispod 2 godine: doziranje je individualno 2 - 6 godina: 7,5mg na 6 - 8 sati, Max. 30mg dnevno 6 - 12 godina: 15mg na 6 - 8 sati, Max. 60mg dnevno

J07BC20

(Z)

Twinrix, GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv hepatitisa A i hepatitisa B 561 (inaktivisani hepatitis A virus, rekombinantni hepatitis B)

Twinrix Adult suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 1ml (720 EL.j + 20μg)/ml Twinrix Paediatric suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 0,5ml (360 EL.j + 10μg)/0,5ml
upotreba pre upotrebe promu}kati, aplikovati u deltoidnu regiju (odrasli) ili aterolateralni deo bedra (bebe) odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 1ml I doza, 1ml II doza mesec dana kasnije, 1ml III doza 6 meseci posle I doze bebe i deca 1 - 15 godina uklju~uju}i i 15 godina: po 0,5ml nultog, prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 333

J01AA12

(SZ)

Tygacil, Wyeth Pharmaceuticals
(tigeciklin)

antibiotik

strana 533

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 50mg
upotreba ne preporu~uje se primena kod osoba ispod 18 godina 100mg po~etno, zatim 50mg na 12 sati tokom 5 - 14 dana

R01BA52

(BR)

Tylol Hot, Nobel Ilac
(paracetamol + pseudoefedrin + hlorfenamin maleat)

terapija nazeba

640

Tylol Hot pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/20g Tylol Hot D pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/6g Tylol Hot za decu pra{ak za oralni rastvor 6 x (250mg + 30mg + 2mg)/10g
upotreba razmak izme|u 2 doze treba da bude 6 sati, Max. 4 doze dnevno odrasli: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ~a{i tople vode deca iznad 6 godina: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ½ ~a{e tople vode

J07AP03

(Z)

Typhim Vi, Sanofi Pasteur
(Vi kapsularni pre~i{}eni polisaharidi S. typhi)

vakcina protiv trbu{nog tifusa

558

rastvor za inj. sc im ({pric) 1 x 0,5ml
upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0,5ml, revakcinacija posle 3 godine sa 0,5ml ako postoji kontinuirana izlo`enost riziku

L04AA23

(SZ)

Tysabri, Biogen Idec
(natalizumab)

selektivni imunosupresiv

585

koncentrat za rastvor za inf. 1 x 300mg/15ml
upotreba 300mg infuzijom tokom 1 sata (brzinom 2ml/min.) svake 4 nedelje, terapija se prekida ako nema terapijskog odgovora posle 6 meseci

L01XE07 (SZR)

Tyverb, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(lapatinib)

citostatik - inhibitor protein kinaze

575

film tabl. 70 x 250mg
upotreba ne primenjuje se kod mla|ih od 18 godina, upotrebljava se u uvek isto vreme 1 sat pre ili 1 sat posle jela uznapredovali ili metastatski karcinom dojke (u kombinaciji sa kapecitabinom): 1 x 1,25g

334

Registar lekova 2011

N01BB58

(SZ)

(artikain hlorid + epinefrin hlorid)

lokalni anestetik

strana 605

Ubistesin, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,005mg)/ml 1,7ml Ubistesin forte, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,01mg)/ml 1,7ml
upotreba koristi se samo u stomatologiji: 1 - 1,7ml po zubu, Max. 500mg artikain hlorida (7mg/kg) paralele Cystocain DS A02BA02

(ranitidin)

H2 blokator

419

Ulcodin, Alkaloid
film tabl. 20 x 150mg

Ulcogut, Pro.Med.CS
film tabl. 30 x 150mg
upotreba odrasli - ulkus: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 - 8 nedelja (terapija), 150mg uve~e (spre~avanje recidiva) - Zollinger-Elisonov sindrom: 2 - 3 x 150mg, Max. 6g dnevno - refluksni ezofagitis: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e, izuzetno 4 x 150mg, tokom 8 - 12 nedelja deca: 2 x 2 - 4mg/kg, Max. 300mg dnevno (ulkus) paralele Ranisan, Ranital, Ranitidin, Ranitidin PharmaSwiss N01AH06 § (SZ)

Ultiva, GlaxoSmithKline Italija
(remifentanil hlorid)

opioidni analgetik

603

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x 1mg i 2mg
upotreba doziranje se prilago|ava individualnom odgovoru pacijenta V08AB05 (SZ)

(jopromid)

Rö kontrast

666

Ultravist 300, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (300mg/ml joda odnosno 623,4mg/ml jopromida) 50ml i 100ml Ultravist 370, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 50ml, 100ml i 200ml rastvor za inf. 8 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 500ml
upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja

B05AA01

(SZ)

Uman Albumin, Kedrion
(albumin - humani)

nadoknada plazme

457

rastvor za inf. (5%) 250ml rastvor za inf. (20%) 50ml i 100ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od telesne mase bolesnika, te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski), Human albumin, Human albumin 20% Baxter, Human albumin 20% Behring, malo soli, Humani albumin 20% Biotest, Ljudski albumin 20%, Plasbumin 20 336 Registar lekova 2011

rastvoreno u ~a{i vode.2 tabl.2 kapi paralele Voltaren Ophtha CD S01AX11 Uniflox.8 x 1 . Unimed Pharma (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (0. prva 2 dana. Nolicin Registar lekova 2011 337 .odrsli: 1 . Timadren. Max.5 x 1 . kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Mydrum N02BA51 (BR) Upsarin C. tokom 10 dana paralele Floxal S01ED01 Unitimolol. Slaviamed (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 film tabl.3%) 10ml upotreba za o~i . 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Nofocin. Midol C J01MA06 Uricin. Bristol Myers Squibb (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. Unimed Pharma (diklofenak natrijum) oftalmik strana 654 kapi za o~i (0. Unimed Pharma (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i i u{i (0.deca iznad 3 godine: 5 x 1 kap. 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba odrasli: 3 x 1 .2 x dnevno po 1 kap paralele Glaumol. zatim 6 . dnevno paralele Aspirin plus C. Unimed Pharma (tropikamid) midrijatik 657 kapi za o~i (1%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu.odrsli: 2 x 10 kapi tokom 10 dana a kod hroni~nog gnojnog zapaljenja srednjeg uha 14 dana .deca iznad 3 godine: 2 x 5 kapi. Timolol Alkaloid S01FA06 Unitropic. 6 tabl.5%) 10ml upotreba rok upotrebe leka posle prvog otvaranja je 28 dana 1 .1%) 10ml upotreba 3 . tokom najvi{e 7 dana za u{i .S01BC03 Uniclophen.2 kapi jo{ najmanje 7 a najvi{e 14 dana .2 kapi na svaki sat.

100 x 8mg upotreba 3 x 8 .A05AA02 (urzodeoksiholna kiselina) holelitijatik strana 424 Ursofalk.CS kaps.Med. uz jelo paralele Betaserc. 250mg + 250mg + 500mg (do 100kg) ili 10mg/kg/dan bilijarni refluksni gastritis: 1 x 250mg uve~e pred spavanje N07CA01 Urutal. Besins Manufacturing (progesteron) gestagen 514 kaps. Dr Falk Pharma kaps. Belupo (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl. 3 x 250mg (do 80kg). bilijarna ciroza: 2 x 250mg (do 60kg). tvrda 50 i 100 x 250mg upotreba holesterolski `u~ni kamenci. tvrda 50 i 100 x 250mg Ursosan.16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 . meka 14 x 200mg upotreba uzima se uve~e na prazan stomak oralno ili vaginalno: 2 x 100mg (ujutro i uve~e) ili 200mg uve~e 338 Registar lekova 2011 . Pro.48mg dnevno. Vestibo G03DA04 Utrogestan. meka 30 x 100mg kaps.

.

18.5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl.35ml/kg/dan (novoro|en~ad i deca do 10kg). Nini film tabl. dnevno paralele Co-Diovan C09CA03 (valsartan) antihipertenziv 487 Valsacor. 14 x 320mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno).5ml/kg/dan (iznad 20kg). uve~e tokom dve nedelje. 12 x 100ml upotreba deca: 8 . Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 rastvor za inf. 14. po potrebi 2 x 80mg.2 x 900mg C09DA03 Valsacombi. nedeljno (doza odr`avanja) J05AB14 Valcyte.5mg). 80mg i 160mg film tabl. 24ml/kg/dan (iznad 10kg). 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. (160mg + 12. Max. 15 x 25mcg upotreba 1 vaginana tabl. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Diovan B05BA01 (SZ) Vaminolact. 28 i 84 x 80mg i 160mg Valsartan. 60 x 450mg upotreba po~etna doza: 2 x 900mg tokom 21 dana doza odr`avanja: 1 .5ml/kg/dan (iznad 40kg) 340 Registar lekova 2011 . Roche (valganciklovir) antivirotik 549 film tabl.G03CA03 Vagifem. 28 x (80mg + 12. 16ml/kg/dan (iznad 30kg). Krka (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl. Novo Nordisk (estradiol) hormon . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg.estrogen strana 513 vaginalna tabl. Krka film tabl. zatim 2 vaginalna tabl. 28 x 40mg.

Max. kapsula se guta cela. Simvabel. pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin. Pharmatex pra{ak za rastvor za inf. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.. 28 x 10mg. ako je koli~ina vankomicina u kaps. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze.10 dana. 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi. (bo~ica i {pric) 1 x 0. do 10mg/min. Slaviamed (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl. Simvastatin. Riemser Arzneimittel kaps. 1 i 5 x 500mg i 1g (SZ) Vancotex. oralno infuziono .A07AA09 J01XA01 (SZ) (vankomicin hlorid) antibiotik strana 427 543 Vancomicin. Chephasaar pra{ak za rastvor za inf. 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) . Simvor. Hollesta.5ml u razmaku 6 nedelja C10AA01 Vasilip. Simvastatin ICP. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). Kovancin J07BK.5ml upotreba ne sme se primeniti intravaskularno odrasli i adolescenti iznad 13 godina: 2 doze po 0. tvrda 10 x 250mg (SZ) Vancomycin-MIP. 2g dnevno .deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina). GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virus vari~ele) vakcina protiv vari~ele 562 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5 . Simvax. Riemser Arzneimittel pra{ak za rastvor za inf. 5 x 500mg i 1g Vancomicin enterocaps. (Z) Varilrix. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. ne otvara se. velika za pojedina~nu dozu treba upotrebiti pra{ak za infuzju rastvoren u vodi.2g dnevno podeljeno u 3 .4 doze. 10mg/kg na 8 sati (7 .deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti). Zocor Registar lekova 2011 341 .30 dana starosti). Simva Sandoz.odrasli: 0.odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. tokom 7 . .

Hemofarm (amlodipin) antagonist Ca 481 tabl. Tenox L01XX32 (SZ) Velcade. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. ({pric) sc im 1 x 0. Fluarix. Amlonorm. Cipla kaps.5ml Vaxigrip Junior. (bo~ica) sc im 10 x 5ml suspenzija za inj. Fopin.5mg.5ml . 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.25ml upotreba Vaxigrip .deca 6 meseci do 3 godine: 0.J07BB02 (Z) (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 Vaxigrip.5ml posle najmanje 4 nedelje Vaxigrip Junior . 75mg i 150mg Venlor XR 75. Max. 1 x 1mg i 3. Monodipin. Sanofi Pasteur suspenzija za inj. Galenika kaps. (ampula) sc im 20 x 0. Amlodipin PharmaSwiss.odrasli i deca iznad 3 godine: 0. Amlodil. Actavis Island film tabl.5mg i 75mg Venlax.deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0. Janssen Pharmaceutica (bortezomib) citostatik 577 pra{ak za rastvor za inj. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 37. 28 x 37. 10mg dnevno paralele Alopres. 28 x 37. Efexiva 342 Registar lekova 2011 .5ml suspenzija za inj.5mg upotreba doziranje individualno N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Velafax. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa.25ml posle najmanje 4 nedelje paralele Agrippal S1. Amlogal.deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0. Fluimun C08CA01 Vazotal. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. Efectin ER. Pliva Hrvatska tabl. Amlodipin.5mg i 75mg Velahibin. Max.25ml . Amlopin. ({pric) sc im 1 i 20 x 0. Norvasc. Sanofi Pasteur suspenzija za inj.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg.

20 x 500mg i 1000mg gel (2%) 40g Venoruton.1mg) 10ml rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 20ml upotreba sprej .4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno.5mg na 4 . Etoposide.4 x 2. Bosnalijek (heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin) venotonik 477 gel (100ij + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba 2 . Spalmotil L01CB01 Vepesid.6 sati rastvor za inhalaciju .1mg) na 4 sata 6 ..odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 300 .1000mg lokano: 2 .12 godina: 2 sprej doze (0. za 3 . doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan. tokom 5 dana.1 . GlaxoSmithKline Poljska (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 0. meka 20 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta.odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . tokom 3-5 dana.2mg) na 4 .12 godina: 2.antimitotik 569 (SZR) kaps.0.2.2mg) na 4 . tokom 2 . za 3 .5mg na 4 . Ecosal Easi Breathe.100mg/m2. Lastet.C05CA04 (BR) (trokserutin) venotonik strana 477 Venoruton. tre}eg i petog dana na 3 .deca 2 .5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 . 10 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima. tvrda 20 x 300mg upotreba oralno .3 x mazati obolelo mesto C05BA53 (BR) Venosan.6 godina: 1. Bristol Myers Squibb (etopozid) citostatik . Etoposide Teva.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Sintopozid Registar lekova 2011 343 .5mg .6 sati paralele Aloprol.deca 4 .4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 . sporom inf.3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe". Novartis Consumer Health {ume}a tabl. Ecosal.6 sati .4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.4 puta mazati u tankom sloju R03AC02 Ventolin.5 dana.6 godina: 1 sprej doza (0.4 nedelje.2 sprej doze (0.50mg/m2 tokom 4 .25 . Etoposide PharmaSwiss.6 sati 6 . Novartis [panija kaps. za oralnu upotrebu 2. sa prekidima 2 .

160mg (hipertenzija). uz jelo paralele Betaserc.5ml upotreba doze za decu i odrasle su iste primarna vakcinacija: 3 doze po 2. sanofi aventis Ma|arska Verorab. 100 x 8mg tabl. Srbolek oblo`ena tabl. 3. 3 x 80 -120mg (angina pektoris).16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 .3 x 120 . Roche (tretinoin) terapija leukemije 576 kaps. Alkaloid oblo`ena tabl.48mg dnevno.3 x 40 . meka 100 x 10mg upotreba 45mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze (terapija traje 30 . Max. 14 i 28 dana posle kontakta sa besnom `ivotinjom) postinfektivna vakcinacija (potpuno imunizovane osobe): 2 doze po 2. 50 x 80mg Verapamil. Catalent Nema~ka (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl.120mg (iznad 2 godine) paralele Izopamil J07BG01 (Z) Verorab. 7 i 21 dana).360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije). 30 x 40mg i 50 x 80mg Verapamil. dalja revakcinacija svakih 5 godina postinfektivna vakcinacija (neimunizovane osobe): 5 doza po 2. revakcinacija posle 12 meseci.5ij (0. 30 x 40mg i 80mg upotreba odrasli: 120 . Zdravlje oblo`ena tabl. Sanofi Pasteur (inaktivisani celi virusi rabiesa) vakcina protiv besnila 561 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.90 dana) N07CA01 Vestibo.C08DA01 (verapamil hlorid) antagonist Ca2+ strana 482 Verapamil. 50 x 80mg Verapamil Alkaloid.5ij 0 i 3 dana L01XX14 (SZ) Vesanoid. 60 x 16mg upotreba 3 x 8 . im 5 x 2. 2 . Urutal 344 Registar lekova 2011 .5ij/0.3 x 20mg (do 2 godine). 2 .5ij (0. 480mg dnevno deca: 2 . 7. Hemofarm film tabl.

tabl. za oralnu suspenziju 10 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela. 10 x 50mg i 200mg pra{ak za rastvor za inf. ACINO (fentanil) opioidni analgetik 606 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) transdermalni flaster 5 x (75μg/sat) transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 4.5mg/30cm2 upotreba doze se odre|uju individualno.po~etna doza: 200mg (ispod 40kg) ili 400mg (iznad 40kg) na 12 sati . se rastvara u malo vode odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan).4 x dnevno naneti gel. gel (2400ij/g) 25g upotreba 3 . Medicom International ViaTromb. flaster se lepi na intaktnu ko`u.4mg/kg na 12 sati G04BE03 Viagra. Pfizer Francuska (doksiciklin) tetraciklin 532 tabl. zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin. 1 x 25mg. Fentanyl Sandoz.doza odr`avanja: 3 . 1 x 200mg Vfend.po~etna doza: 6mg/kg na 12 sati . 50mg i 100mg upotreba 25 . 1 x 200mg upotreba oralno . Fentanyl.125mg/7. Pharbil Waltrop (heparin) antitromboflebitik 476 sprej za ko`u. uz masiranje obolelog mesta. Pfizer Deutschland film tabl.doza odr`avanja: 100mg (ispod 40kg) ili 200mg (iznad 40kg) na 12 sati parenteralno .25mg/15cm2 12.375mg/22. 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Sildena C05BA03 (BR) ViaTromb. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic.100mg. Pfizer Francuska (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl. Pfizer Francuska pra{ak za rastvor za inf.5cm2 16.5cm2 8.J02AC03 (vorikonazol) antimikotik strana 547 (SZ) (SZ) Vfend. Dovicin N02AB03 § Victanyl. Fentanyl Torrex Registar lekova 2011 345 . odozdo na gore J01AA02 Vibramycin D.

8mg J05AF02 (SZR) Videx EC. Bristol Myers Squibb (didanozin) terapija HIV infekcije 551 gastrorezistentna kaps.2mg. oftalmik 659 gel za o~i (2mg/g) 10g upotreba 3 . Novo Nordisk (liraglutid) antidijabetik strana 438 rastvor za inj.odmah nakon ujeda: 5ml im u glutealni mi{i} .deca: 2000ij/kg/dan profilakasa malapsorpcije: 4 .30 kapi/dan u zavisnosti od koncentracije kalcijuma u serumu (preporu~ena doza je 10000 . sc im iv 1 x 5ml upotreba 1ml Viekvina neutrali{e najmanje 100 LD50 venoma poskoka i 50 LD50 venoma {arke. vratu. 2 kapi/dan (nedono{~ad) terapija osteomalacije i rahitisa: 2 . velikim krvnim sudovima. uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odrasli i deca . tvrda 30 x 250mg i 400mg upotreba odrasli: 250mg na 24 sata (ispod 60kg). glavi.5000ij vitamina D dnevno) 346 Registar lekova 2011 .200000ij vitamina D dnevno) .4 kapi/dan hipoparatireoidizam i pseudohipoparatireoidizam .konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj. ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji.8 kapi/dan dopunska terapija osteoporoze: 2 .6mg (po~etno).A10BX07 Victoza.ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima. 1. 200mg na 12 sati ili 400mg na 24 sata (iznad 60kg) S01XA20 (BR) Vidisic. Torlak (antitoksin protiv zmijskog otrova . sc (pen sa ulo{kom) 2 i 3 x (6mg/ml) 3ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 0. jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:10) sporo iv paralele Antitoksin protiv otrova evropskih zmija A11CC05 Vigantol.8 kapi/dan (pribli`no 3000 . Merck KGaA (holekalciferol) vitamin D3 440 oralne kapi (20 000ij/ml) 10ml upotreba 1 kap = 500ij profilaksa rahitisa: 1 kap/dan (novoro|en~ad).5 x ukapati u konjunktivalnu kesu J06AA03 (Z) Viekvin. pove}avati posle najmanje 1 nedelje na 1 x 1.odrasli: 15 . Dr Gerhard Mann (karbomer) ve{ta~ke suze. po potrebi do Max.

doza za primenu 60mg J05AG01 (nevirapin) terapija HIV infekcije 552 Viramune. 5 x 1mg/ml upotreba odrasli: 1 ./inf.8 godina). Boehringer Ingelheim Gr~ka oralna suspenzija (50mg/5ml) 240ml Viramune.30mg/m2 nedeljno. Gedeon Richter (vinblastin sulfat) citostatik . 1 x 10mg/5ml upotreba rastvara~ je fiziolo~ki rastvor naj~e{}e 6mg/m2 dnevno.5 .05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Sindovin L01CA04 (SZ) (vinorelbin) citostatik . Max.16 godina). 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml upotreba uobi~ajeno: 20 . 400mg dnevno J05AF07 Viread. Max.1.4mg/m2. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelsin. 60 x 200mg upotreba odrasli: 1 x 200mg tokom 14 dana zatim 2 x 200mg deca: 4mg/kg dnevno prvih 14 dana.2mg/m2 dnevno (preko 10kg)./inf. po potrebi. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Gilead Sciences (tenofovirdizoproksil fumarat) terapija HIV infekcije i hepatitisa B 551 film tabl.L01CA01 (SZ) Vinblastin./inf. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz. Pfizer Australija rastvor za iv inj. Gedeon Richter pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Sandoz koncentrat za rastvor za inf. jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1. 2 x 4mg/kg (8 . pojedina~na doza 35.antimitotik 569 Vincristin.4mg/m2 dnevno. se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 x 245mg Registar lekova 2011 347 . Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. zatim 2 x 7mg/kg (2 meseca . kod ote`anog gutanja tabl.antimitotik 569 Vinorelbin "Ebewe". ukupna Max. ponoviti najranije za 7 dana. 30 x 245mg upotreba lek se uzima sa hranom. 1 x 1mg/10ml (SZ) Vincristin.antimitotik strana 569 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 0. Boehringer Ingelheim Nema~ka tabl. doza se postepeno mo`e dnevno pove}avati do 18mg/m2 (kod odraslih) i 12mg/m2 (kod dece) L01CA02 (SZ) (vinkristin sulfat) citostatik .

5 x dnevno nanositi gel na herpeti~ne lezije S01GA02 Visine. 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J01MA01 Visiren.3μg+1μg+0.D06BB02 Viru-Merz-Serol. Vitamin AD.3 x 10 kapi (starija deca i odrasli) 348 Registar lekova 2011 .. 10 x 200mg upotreba 100 .64mg+20μg)/ml 10ml upotreba Vitalipid N Adult odrasli i deca iznad 11 godina: 10ml dnevno Vitalipid N Infant deca do 11 godina: 10ml dnevno prevremeno ro|ena i deca sa malom te`inom: 4ml/kg dnevno (do 2.2 kapi u oko paralele Montevizin V08AB09 (SZ) Visipaque.1μg+0. 10 kapi dnevno (mala deca). GE Healthcare (jodiksanol) Rö kontrast 666 rastvor za inj. Keata Pharma Inc (tetrizolin hlorid) oftalmik 657 kapi za o~i (0. Hemofarm (retinol + ergokalciferol) vitamini 440 oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml 10ml upotreba 2 .05%) 15ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 . 10 x (135.91mg+15μg)/ml 10ml Vitalipid N Infant koncentrat za rastvor za inf. 10 x (194. 1 . Fresenius Kabi (vitamini: A + D2 + E + K) vitamini 443 Vitalipid N Adult koncentrat za rastvor za inf. ia iv it 10 x (550mg/ml = 270mg joda/ml) 20ml i 50ml rastvor za inj.hinolon 542 tabl.3 kapi dnevno (nedono{~ad). 10ml dnevno (preko 2.5kg). Merz Pharmaceuticals (tromantadin hlorid) antivirotik strana 498 gel (1%) 2g upotreba 3 .5kg) A11CB.5μg+0. (SZ) Vitalipid N. Jugoremedija (ofloksacin) antibiotik .400mg) na 12 sati A11JA. 5 kapi dnevno (odoj~ad). ia iv it 10 x (652mg/ml = 320mg joda/ml) 20ml..200mg (izuzetno 300 .

Piramil HCT. im 50 x 500μg/ml upotreba inicijalno: 1000μg na 2 .2 x 500mg . Tritace C09BA05 Vivace Plus. im iv 50 x 100mg/ml upotreba blagi simptomi deficita: 10 . po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba {ume}a tabl. Tritace comp Registar lekova 2011 349 . 18 x 500mg i 25 blistera po 10 x 500mg rastvor za inj. im iv 50 x 500mg/5ml Vitamin C. Prilinda plus.5mg) Vivace Plus L tabl. Ramicomp Genericon. 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl.25mg (po~etna doza). Max.4 x 250mg ili 1 . Ramipril H. tokom mesec dana doza odr`avanja: 1000μg na 30 dana A11GA01 (askorbinska kiselina) vitamin 442 Vitamin C. Hemofarm [abac tabl. 2. se pre upotrebe rastvara u ~a{i vode oralno . Ramipril Genericon. 28 x (2. 20 x 50mg rastvor za inj.profilaksa: 25 .25mg dnevno sna`ni simptomi deficita: do 300mg dnevno B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid.A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid. u toku ili posle jela 1 x 1. Prilinda. 1 x 2.terapija: 3 . Hemofarm {ume}a tabl. 28 x 1.1g dnevno parenteralno: 500mg dnevno paralele Bio-C 500 C09AA05 Vivace.25mg. dnevno Vivace Plus ili 2 tablete dnevno Vivace Plus L paralele Ampril HD. Alkaloid (tiamin hlorid) vitamin strana 441 tabl. Alkaloid (cijanokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj. Zdravlje (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl. 10mg dnevno paralele Ampril. Galenika (BR) tabl.5mg + 12.5mg (doza odr`avanja). 5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. Piramil. Zdravlje (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.5 . Ampril HL. Ramipril.3 dana. 20 x 1g Vitamin C.5mg. Ramitens.75mg dnevno . dnevno (najbolje ujutru).

8 x 1 kap sprej za nos: 4 . (BR) Voda za injekcije.(BR) Vividrin. (6% + 0. Fresenius Kabi (hidroksietilskrob 130/0.9ml/kg 350 Registar lekova 2011 . rastvor (1mg/ml) 5ml upotreba preoperativno: 4 x 1 kap tokom 2 sata pre operacije postoperativno: 4 x 1 kap do 12 nedelja PRK operacija: 2 x 1 kap tokom 1 sata pre operacije. Max.4g gela blago utrljati na obolelo mesto S01BC03 Voltaren Ophtha CD.5 x 1 kap u zavisnosti od te`ine oboljenja posle ukapavanja.5 sati kada je pacijent budan do 24 sata ostale indikacije: 4 . Excelvision (diklofenak natrijum) oftalmik 654 kapi za o~i.4 x 2 . nazolakrimalna okluzija ili zatvaranje oka na 3 minuta mo`e da smanji sistemsku resorpciju i poja~a lokalnu aktivnost paralele Uniclophen B05AA07 (SZ) Voluven. Dr Gerhard Mann (natrijum kromoglikat) strana antialergik 658 638 S01GX01 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml R01AC01 sprej za nos (20mg/ml) 15ml upotreba kapi za o~i: 4 . 2 x 1 kap u razmaku od 5 minuta odmah nakon PRK operacije i onda postoperativno po 1 kap na 2 .6 x 1 dozu u svaku nozdrvu paralele Natrijum kromoglikat 2% (BR) Vivoton S.4 + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 457 rastvor za inf.5g+3g)/100g 30ml upotreba 3 x 10 . rastvor (50g+10g+1g+10g+5..9%) 500ml upotreba doziranje je individualno. dnevna doza za odrasle je 50ml/kg a za decu 16 +. Deutsche Homoopathie-Union (Crategus + Convallaria majalis + Adonis vernalis + Valeriana + Lobelia inflata + Cactus) homeopatski lek za hipotenziju 675 oralne kapi.20 kapi pre jela V07AB. Novartis Consumer Health (diklofenak dietilamin) nesteroidni antireumatik 594 krem (1%) 50g i 100g upotreba 3 . Galenika (voda za injekcije) rastvara~ 665 50 ampula x 5ml paralele Aqua pro injectione M02AA15 (BR) Voltaren Emulgel.

.

Immunate S01ED51 Xalacom./inf. Pfizer Belgium (latanoprost) terapija glaukoma 656 kapi za o~i 1 x (0.5 .25 .5mg (po~etno). 1 x (400ij + 450ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.5mg. Zolarem 352 Registar lekova 2011 . Max. po potrebi dozu pove}ati do Max.5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 150mg i 300mg upotreba lek treba uzimati uvek u isto vreme 1 x 150mg. 4.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.1mg.5mg Xanax XR.5ml upotreba 1 kap ujutro S01EE01 Xalatan. 4mg dnevno depresija: 3 x 0. 30 x 0. 4mg dnevno Xanax XR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0.2 x 1.8°C 1 kap uve~e u obolelo oko N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Xanax.40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. po potrebi za 4 nedelje pove}ati na 1 x 300mg B02BD06 (SZ) Wilate. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika.4mg paralele Helex./inf.5 .5mg i 1mg upotreba Xanax anksioznost: 3 x 0. Glaxo Wellcome Nema~ka (bupropion hlorid) antidepresiv strana 630 tabl.5ml upotreba ~uvati na 2 . 1 x (800ij + 900ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . Max.5mg. Pfizer Italia tabl. Ksalol. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P. Pfizer Italia tabl. Helex SR.005%) 2.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 .25mg i 0. Pfizer Belgium (latanoprost + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (50μg + 5mg)/ml 2.4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 .0.N07BA02 Wellbutrin XR. stepena krvarenja. po potrebi dozu pove}avati na 3 . Octapharma (koagulacioni faktor VIII .

sa produ`nim osloba|anjem 30 x 10mg upotreba 5mg ujutro i uve~e ili 10mg uve~e M01AC05 (lornoksikam) nesteroidni antireumatik 590 (Z) Xefo.postoperativni bol (sporo iv): 8mg po~etno. Nycomed film tabl. 10 i 30 x 10mg upotreba prevencija venske tromboembolije kod ugradnje ve{ta~kog kuka i kolena: 1 x 10mg G04CA01 Xatral. tvrda 21.3 x 4mg ili 2 x 8mg. 1 x (300mg joda/ml) 50ml i 100ml Xenetix 350 rastvor za inj. 1 x (350mg joda/ml) 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja A08AB01 Xenical. 20 x 8mg upotreba parenteralno . 42 i 84 x 120mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele alli Registar lekova 2011 353 . Max.B01AX06 (SZR) Xarelto. 16mg dnevno .antimetabolit 568 film tabl. Roche (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps. Bayer Schering Pharma (rivaroksaban) oralni antikoagulans strana 451 film tabl. 120 x 500mg upotreba 2500mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze. Roche (kapecitabin) citostatik . 16mg dnevno L01BC06 Xeloda. kontinuirano tokom 2 nedelje. im iv 5 i 10 x 8mg/2ml Xefo Rapid. po potrebi jo{ 8mg. Nycomed pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. zatim 1 nedelja pauze (terapija se cikli~no ponavlja) V08AB11 (SZ) Xenetix. 60 x 150mg i film tabl. sanofi aventis (alfuzosin hlorid) terapija hiperplazije prostate 520 Xatral SR tabl. sa produ`nim osloba|anjem 28 i 56 x 5mg Xatral XL tabl.akutni bol kod lumboi{ijalgije (im): 2 x 8mg oralno: 2 . Max. Guerbet (jobitridol) Rö kontrast 666 Xenetix 300 rastvor za inj.

pneumonija: 500mg na 12 sati . 10 x 250mg i 500mg Xorimax. Sandoz pra{ak za rastvor za inj. Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 70ml upotreba Xorim odrasli: 750mg . Novartis Pharma Stein [vajcarska (omalizumab) tretman alergijske astme strana 645 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.gonoreja: 1g u jednoj dozi deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef. sc 1 x 150mg/1. UCB Pharma Italija (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl.5g Xorimax.urinarne infekcije: 125mg na 12 sati . 10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Cezera 354 Registar lekova 2011 . Cefuroxim-MIP.8 sati) Xorimax odrasli .4 doze (na 6 . 1 i 10 x 750mg i 1.2ml upotreba rastvara~ je voda za inj.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Nilacef R06AE09 Xyzal.uobi~ajeno: 250mg na 12 sati . Hemofarm oblo`ena tabl.1.R03DX05 (Z) Xolair.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . Dicef. odrasli i deca iznad 12 godina: doza i u~estalost davanja zavise od po~etne koncentracije IgE (ij/ml) izmerene u krvi pre po~etka terapije i od telesne mase bolesnika J01DC02 (cefuroksim) cefalosporin 535 (Z) Xorim. Ceroxim.

10 x 0. Max.edem plu}a: 1 . Landex. zatim 7 dana pauze N06DA02 Yasnal. Max.5 .2mg dnevno.02mg + 3mg) bele 4 x (0 + 0) upotreba 1 tabl.deca iznad 6 meseci: 0.015mg/kg dnevno parenteralno ./inf.2mg iv. ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. odjednom. Tregona C03CA02 Yurinex. zatim pove}ati na 10mg dnevno. odjednom. 28 ru`i~aste 24 x (0.6 nedelja. Hemofarm (bumetanid) diuretik 474 tabl. Krka (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 film tabl.03mg + 3mg) Yaz. Bayer Schering Pharma film tabl. 10mg dnevno .G03AA12 (etinilestradiol + drospirenon) oralni kontraceptiv strana 511 Yasmin.odrasli: 0. Bayer Schering Pharma film tabl. Aricept evess. 10mg dnevno paralele Aricept.5mg u 500ml infuzionog rastvora tokom 30 . tokom 4 . 20 x 1mg rastvor za im iv inj.insuficijencija bubrega: 2 .60 minuta Registar lekova 2011 355 .5mg/2ml upotreba oralno . 21 x (0. Donecept. 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno. ponoviti po potrebi za 20 minuta .

.

.

15mg i20mg Zapilex. tokom 3 uzastopna dana . Actavis Italy (idarubicin hlorid) citostatik . Adamed tabl. 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl. Krka oralna disperzibilna tabl. 28 i 56 x 5mg. 7. 10mg.5mg. mleka ili kafe odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza).odrasli i deca (parenteralno): 8 . GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) antivirotik 551 film tabl.N05AH03 (olanzapin) antipsihotik strana 620 Zalasta.12mg/m2 dnevno. 1 x 10mg upotreba akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija . zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. Onzapin. tvrda 1 x 5mg pra{ak za rastvor za inj. Olanzapin Sandoz. Glaxo Wellcome Velika Britanija Zeffix.odrasli (oralno): 30mg/m2 dnevno (monoterapija) ili 15mg/m2 dnevno (kombinovana terapija) karcinom dojke .antibiotik 571 kaps. 28 x 100mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 100mg dnevno paralele Epivir 358 Registar lekova 2011 . se stavlja direktno na jezik ili se prethodno rastvori u malo vode. Krka tabl. Belupo (zaleplon) hipnotik 623 kaps. tvrda 14 x 5mg i 10mg upotreba odrasli: 10mg pred spavanje stariji od 65 godina: 5mg spavanje L01DB06 (SZ) Zavedos.oralno: 45mg/m2 u jednoj dozi J05AF05 Zeffix. 28 x 5mg i 10mg Zalasta Q Tab. soka. Treana. 20mg paralele OlanzEP. Zyprexa Velotab N05CF03 Zan.

tvrda 56 x 30mg upotreba odrasli do 60kg i deca preko 30kg: 30mg na 12 sati odrasli preko 60kg: 40mg na 12 sati deca iznad 3 meseca . ukoliko je potrebno) paralele Zypsila A11CC07 Zemplar. Ortalox J05AF04 (SZR) Zerit. Omep.do 30kg: 1mg/kg na 12 sati Registar lekova 2011 359 . Omeprazol ICP.2ml Zeldox. tokom 10 . tvrda 30 x 20mg i 40mg kaps. tokom 3 dana. akutna agitacija): 10 . Max. do 28 dana A02BC01 Zeprom. 40mg dnevno (doze od 10mg mogu se davati na 1 sat a 20mg na 4 sata. Bristol Myers Squibb (stavudin) terapija HIV infekcije 551 kaps. 2μg i 4μg rastvor za iv inj. meka 28 x 1μg. 5 x 5μg/ml upotreba doziranje je individualno. Abbott (parikalcitol) analog vitamina D 441 (SZ) kaps. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). tvrda 30 i 60 x 60mg i 80mg oralna suspenzija (10mg/ml) 60ml i 240ml upotreba oralno: 2 x 40mg./inf. Pfizer Francuska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.oksazolidinon 545 film tabl.20mg dnevno.8 nedelja Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). tvrda 14 x 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. Omeprazol.14 dana. Max. Omeprol. Omeprazid. im 20mg/1. zavisno od koncentracije paratireoidnog hormona J01XX08 Zenix.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol. 160mg dnevno (akutno). Omeprazol Sandoz. 20 . Pfizer Deutschland kaps. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . Omex. PharmaSwiss (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna kaps. Max. zatim oralno. 10 x 600mg upotreba 600mg na 12 sati.N05AE04 (ziprazidon) antipsihotik strana 618 (Z) Zeldox. 2 x 20mg (doza odr`avanja) parenteralno ({izofrenija. Hemofarm (linezolid) antibiotik .

600mg dnevno podeljeno u 2 ili 3 doze deca 3 meseca . .uznemirenost: 1 . pre spavanja.2 lozenge posle jela (BR) Zirkulin Valeriana.12 godina: 2 x 8mg/kg. Max. Max.160mg/m2 na 8 sati. Roha Arzneimittel (suvi vodeni ekstrakti korena valerijane i {i{arice hmelja) biljni anksiolitik 673 oblo`ena tabl. 30 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz.nesanica: 2 tabl. Proscar. 20 x (160mg + 40mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . 60 x 300mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 600mg ili 2 x 300mg deca 3 meseca . GlaxoSmithKline Poljska (abakavir) terapija HIV infekcije 551 film tabl. Finpros. Glaxo Wellcome Velika Britanija Ziagen. suspenzija se priprema ex tempore dodavanjem 60ml vode.3 x 2 tabl. 200mg na 6 sati A02AC01 (BR) Zirkulin Anti Acid.: 2g (60ml) jednokratno 360 Registar lekova 2011 . tvrda 100 x 100mg upotreba daje se u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima odrasli: 500 . i tako pripremljena mora se utro{iti u roku od 12 sati odrasli i adolescenti iznad 16 god. Roha Arzneimittel (kalcijum karbonat) antacid 418 lozenga 30 x 500mg upotreba 1 .12 godina: 120 . Prosterid J05AF06 Ziagen. Pfizer Portoriko (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 granule sa produ`enim osloba|anjem za oralnu suspenziju 2g/60ml upotreba lek se uzima pre jela. dodatno ranije u toku ve~eri J01FA10 Zmax. 600mg dnevno J05AF01 (SZR) Zidosan. po potrebi mogu se uzeti 2 tabl. Hemofarm (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 film tabl.G04CB01 Zerlon. Slaviamed (zidovudin) terapija HIV infekcije 551 kaps.

90mg dnevno paralele Toradol C09AA15 Zofecard.40mg odjednom uve~e (po~etna doza).4 x 10mg. Hemofarm (ketorolak trometamin) nesteroidni antireumatik 589 (SZ) film tabl. najdu`e 7 dana. i 2. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. 28 x 10mg. Simvabel. 60mg dnevno akutni infarkt miokarda (terapiju po~eti u prvih 24 sata od infarkta i sprovoditi je 6 nedelja): 2 x 7. Simvor. Hollesta. Simvastatin ICP.3 x 10 . dana na dalje) Registar lekova 2011 361 . 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze (20mg + 20mg + 40mg) koronarna bolest: 20 . A. Prilazid C10AA01 Zocor. ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi).5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. 7.C09AA08 Zobox. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. MSD Italija (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl. Simvastatin. Max. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Max. Simva Sandoz. i 4. 10 x 10mg rastvor za inj. najdu`e 2 dana. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. 5mg dnevno paralele Cilazapril. 40mg dnevno parenteralno: 2 .5mg (1. 2 x 30mg (od 5.30mg duboko im. Simvax. 20mg. Vasilip M01AB15 Zodol. 40mg i 80mg upotreba hiperholesterolemija: 10 . 2 x 15mg (3.5mg. Inhibace. Menarini Manufacturing (zofenopril kalcijum) ACE inhibitor 484 film tabl. Max. Hemofarm (cilazapril) ACE inhibitor strana 484 film tabl.20mg odjednom uve~e (po~etna doza). im iv 5 x 30mg/ml upotreba oralno: 3 . dan).5mg i 30mg film tabl. 14 i 28 x 15mg upotreba hipertenzija: 30mg dnevno. dan). 30 x 2. 14 i 28 x 7.

Helex SR.5mg i 1mg upotreba anksioznost: 3 x 0. se otapa u ustima 2. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Ondasan L02AE03 (SZ) Zoladex. nastaviti sa 8mg na 12 sati. 6 x 5mg upotreba disperzibilna tabl.5mg. Max. zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata. du`ina terapije 6 meseci (ne ponavljati) Zoladex LA . 10mg dnevno paralele Zomig 362 Registar lekova 2011 . po potrebi ponoviti najranije za 2 sata.6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid. 10 x 4mg i 8mg rastvor za iv inj. GlaxoSmithKline Italija Zofran. Max. Max.5 . 4mg dnevno depresija: 3 x 0.0. Hemofarm (zolmitriptan) antimigrenik 610 oralna disperzibilna tabl. 3 x 2./inf.8mg upotreba Zoladex .5mg.6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid . Xanax. 8mg iv pre terapije.5mg oralna disperzibilna tabl. PharmaSwiss (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 rastvor za inf. AstraZeneca UK (goserelin) analog gonadorelina 578 implant (napunjeni {pric) sc 1 x 3. 30 x 0. zatim 8mg na 12 sati.A04AA01 Zofran.4 nedelje paralele Zometa N02CC03 Zolmitriptan. Xanax XR M05BA08 (SZR) Zoledronate PharmaSwiss. 5 x 4mg/2ml i 8mg/4ml upotreba odrasli: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv.6mg Zoladex LA implant (napunjeni {pric) sc 1 x 10. Max. 1 x 4mg/5ml upotreba 4mg iv inf.karcinom prostate: 10. oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija).karcinom dojke i prostate: 3. Aegis (alprazolam) benzodiazepin 622 tabl. tokom najmamje 15 minuta.25 .endometrioza: 3. Ksalol.8mg na 12 nedelja u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid N05BA12 Zolarem.5mg kod akutnog napada migrene. svake 3 . GlaxoSmithKline Poljska (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 film tabl. 4mg dnevno paralele Helex. oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina) deca: 5mg/m2 iv.

3 x 2.100mg dnevno paralele Asentra. Stilnox. terapija traje 12 nedelja Registar lekova 2011 363 . Zonadin M05BA08 (SZ) Zometa.4 nedelje paralele Zoledronate PharmaSwiss N02CC03 Zomig. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . AstraZeneca UK (zolmitriptan) antimigrenik 610 film tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. Sertralin.1%) 15g upotreba samo odrasli: gel nanositi isklju~ivo na obolelo mesto uve~e. ne sme se primeniti na vi{e od 10% povr{ine tela. Krka (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. 4mg iv inf. Sertralin ICP.5 . Sidata. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Max. po potrebi ponoviti najranije za 2 sata. Stilnox.5mg upotreba 2. Sertiva.05%) 15g gel (0.N06AB06 Zoloft. Serlift. Sanval.10mg pred spavanje paralele Belbien. Luxeta. 10mg dnevno paralele Zolmitriptan N05CF02 Zonadin. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Setaloft. Halea. Zolsana D05AX05 Zorac.8mg/ml) upotreba rastvara~ je voda za inj. svake 3 . Belupo (tazaroten) terapija psorijaze 497 gel (0. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . tokom najmamje 15 minuta. Haupt Pharma Italija (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl. Pliva Hrvatska (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. 1 x 4mg/5ml koncetrat za rastvor za inf. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . Tragal N05CF02 Zolsana.5mg kod akutnog napada migrene. 1 x 5ml (0. Sanval.10mg pred spavanje paralele Belbien.

2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6. zatim 2 x 150mg od 7 . 40 x 12.30mg dnevno Max. 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana.12 godina: 250mg/m2 na 8 sati (herpes simpleks) mast za o~i: 5 x dnevno aplikovati 1cm masti u konjunktivalnu kesu.3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid. Citalopram Sandoz.C09AA01 Zorkaptil. Katopil Zovirax. Krka film tabl.5mg. 28 x 10mg. (nastviti jo{ 3 dana po potpunom izle~enju) N07BA02 Zyban. Medico Uno (citalopram) antidepresiv 624 film tabl. GlaxoSmithKline Italija (aciklovir) antivirotik J05AB01 (Z) pra{ak za rastvor za inf. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. sa produ`enim osloba|anjem 60 x 150mg upotreba 1 x 150mg prvih 6 dana. Starcitin. Max. 2 x 25mg (doza odr`avanja). dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex. Plavix N06AB04 Zyloram. Cardogrel. Klopidogrel. 14. Hemofarm (kaptopril) ACE inhibitor strana 483 tabl. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Monogrel. 10mg/kg na 8 sati (herpes zoster) . nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Slaviamed film tabl. Glaxo Wellcome Velika Britanija Zovirax.25 .deca do 3 meseca: 10mg/kg na 8 sati 3 meseca . 2 .14 dana terapije B01AC04 (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 Zyllt. Klogrel. Timopram 364 Registar lekova 2011 .5g 652 S01AD03 upotreba infuzija . 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. GlaxoSmithKline Poljska (bupropion hlorid) terapija odvikavanja od pu{enja 630 tabl.12.5mg (po~etna doza). Clopigal. 56 i 84 x 75mg Zyllt. 5 x 250mg 548 mast za o~i (30mg/g) 4.odrasli: 5mg/kg na 8 sati (herpes simpleks).5 mg (po~etna doza). zatim 20 . Kerberan.

Eli Lilly (olanzapin) antipsihotik 620 oralna disperzibilna tabl.40 kg) paralele Clarexid.19 kg). 62. Olanzapin Sandoz. tvrda 30 x 20mg. 125mg na 12 sati (12 . 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl.5mg na 12 sati (ispod 8kg). 250mg na 12 sati (30 .11 kg). Hemofarm (klaritromicin) makrolidni antibiotik strana 539 film tabl. 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 12 sati. 187.po~etna doza: 15mg dnevno kao monoterapija ili 10mg dneno u kombinovanoj terapiji paralele OlanzEP. do 14 dana (te{ke infekcije) deca: 7. Zapilex N05AE04 Zypsila. Lekoklar XL N05AH03 (SZR) Zyprexa Velotab. 2 x 20mg (doza odr`avanja) paralele Zeldox Registar lekova 2011 365 . Max.29 kg). se stavlja direktno na jezik {izofrenija i prevencija rekurentnih bipolarnih poreme}aja: 10mg (preporu~ena po~etna doza) mani~ne epizode . 40mg. Klerimed. Onzapin. Fromilid. Klacid IV. Klacid MR.5mg na 12 sati (20 . Fromilid uno. Lekoklar. Zalasta.5mg na 12 sati (8 . tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. Klacid.J01FA09 Zymbaktar. 60mg i 80mg upotreba oralno: 2 x 40mg. Krka (ziprazidon) antipsihotik 618 kaps. 160mg dnevno (akutno). Treana.

.

.

B01AC06 Acetisal pH 8.oralni antikoagulans B01AA07 acetilcistein . Midol Aggrenox.analgoantipiretik. Aspirin Complex. Andol 100. Trizivir aceklofenak . V03AB23 (inj. inhibitor agregacije trombocita N02BA01. Midol C. Lidokain 2%.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Rantudil forte M01AB11 acenokumarol Sinkum 4 . Aspirin plus C. Kombikaf. Cardiopirin forte. Cystocain DS.simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A.antivirotik Aciklovir. Fluimucil Rinofluimucil R05CB01. ACC akut.) acetilsalicilna kiselina . Andol. Zovirax .JOUFSOBDJPOBMOJ!OF[B\UJ^FOJ!OB[JWJ!)JOO*! tb!BUD!LMBTJGJLBDJKPN = oznaka za vi{ekomponentne lekove ATC = klasifikacija (ATC) B abakavir . adrenalin. Oldon. J05AB01. Anbol.antivirotik Ziagen Kivexa. Upsarin C aciklovir acitretin Neotigason .mukolitik ACC. Aspirin protect Cardiopirin.imunosupresiv Humira L04AA17 adapalen – terapija akni Sona D10AD05 agalazidaza beta – enzim Fabrazyme A16AB04 akamprosat kalcijum – terapija alkoholizma Campral N07BB03 adrenalin (epinefrin) . Ubistesin 4% 368 C01CA24 Registar lekova 2011 . Aspirin. S01AD03 D05BB02 adalimumab .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Aflamil J05AF06 M01AB16 acemetacin .antipsorijatik D06BB03.

antiparkinsonik N04BB01 ambroksol hlorid . alverin citrat – smazmolitik Meteospasmyl amantadin sulfat PK-Merz . Xanax. Fosamax.benzodiazepin Helex. Alendronat ICP. Mucosolvan.hepatoprotektiv A16AX01 alfentanil Rapifen .antiurik M04AA01 alprazolam alteplaza Actilyse .antacid Gelusil Lac A02AD.opioidni analgetik N01AH02 alfuzosin hlorid Xatral . Thiogamma .oralni antidijabetik A10BF01 alantoin .antihiperfosfatemik. Bonap. Xanax XR.analog vitamina D M05BA04 A11CC03 alfa lipoinska kiselina Berlithion.ATC akarboza Glucobay . Zolarem . keratolitik Contractubex L01XC04 alemtuzumab – citostatik MabCampath alendronska kiselina .antacid A02AB03 aluminijum hidroksid Altacid.bisfosfonat Alefoss.mukolitik Ambroksol.kortikosteroid D07AB10 alopurinol Alopurinol . Alendronat. Ksalol.trombolitik N05BA12 B01AD02 aluminijum fosfat Alfogel . Gastal . Helex SR.adstringens. Mucosolvan Junior. Flavamed..alfa adrenergi~ki blokator G04CA01 aliskiren – antihipertenziv Rasilez C09XA02 alklometazon dipropionat Afloderm . neo bronchol R05CB06 Registar lekova 2011 369 . antacid A02AB01 aluminijum magnezijum silikat hidrat (simaldrat) . Forosa. Sedron Fosavance alfakalcidol Alpha D3 .

Amlodipin PharmaSwiss. Armotraz. Tryamil N06AA09 amjodaron hlorid . Strepsils . Amlonorm.brondilatator Aminofilin. Ospamox. Pentrexyl Ampisulcilin anagrelid – antineoplastik Thromboreductin J01CA01 L01XX35 anastrozol . Amoksiklav 2x. Ubistesin 4% 370 Registar lekova 2011 . Cordarone.antiaritmik Amiodaron. Sinacilin Amoksiklav.antimikotik J02AA01 amifostin – antiseptik Strepsils amikacin . Enhancin.diuretik Hemopres.citostatik (inhibitor enzima aromataze) Anastrozole. Amlodil. Aminophyllinum R03DA05 amitriptilin – antidepresiv Amitriptylin.penicilin Ampicilin. Norvasc.Set artikain hlorid Cystocain 2% Cystocain . Fopin.antagonist Ca Alopres. Amiodaron Sandoz. Amlogal. Panklav ampicilin . Augmentin. Amoxicillin. Trasolette antitrombin III – antikoagulans Antitrombin III. Aremed.ATC amfotericin B Amphocil . Amlopin. Amlodipin. Monodipin.aminoglikozidni antibiotik Amikacin.penicilin J01CA04 Amoksicilin. antifibrinolitik Trasylol Beriplast P Combi . Vazotal Caduet. Amoksiklav Quick tab. Tenox. Sedacoron C01BD01 amlodipin . Arimidex. Kybernin P aprepitant – antimetik Emend L02BG03 B01AB02 A04AD12 aprotinin . Aminocin antiseptik neo angin. Lometazid J01GB06 amilmetakrezol amilorid aminofilin .inhibitor proteaze.lokalni anestetik B02AB01 N01BB08 2%. . Cystocain DS. Lisonorm C08CA01 amoksicilin . Exforge.

vitamin C A11GA01 Bio-C 500. Coldrex. Azitromicin Sandoz. Lekadol Plus C. Dislipat.miorelaksans Atracurium DeltaSelect.antibiotik Corticin. Enbecin . Febricet Cold junior. Tulip Caduet C07AB03 C10AA05 atosiban – antagonist oksitocinskih receptora Tractocile G02CX01 atrakurijum besilat . Grippostad C.imunosupresiv L04AA09 Registar lekova 2011 371 . Hemomycin.dermatik D10AX03 azitromicin . Medicinski diazoksid C bacitracin . Efferalgan C.beta blokator Atenolol. Febricet cold. Febricet C. Lipidra. Azax. Sortis. Fervex. Vitamin C Aspirin plus C. Panapres. Atoris.oligoelement S01CA03 bakar glukonat Tot Hema B03AE10 barijum sulfat Barijum sulfat ..op{ti anestetik Azot-suboksid. Influrex. Zmax V03AN04 azot suboksid .makrolidni antibiotik J01FA10 Azatril. Soluvit N. Upsarin C atenolol . Azibiot.Rö kontrast V08BA02 baziliksimab Simulect .antikataraktik S01XA. Tracrium atropin sulfat Atropin . Sumamed. Azomicin. Coldrex HotRem.hipolipemik Atacor.ATC askorbinska kiselina . Prinorm atorvastatin .midrijatik M03AC04 S01FA01 azapentacen natrijum polisulfonat Quinax . Caffetin cold. Pikovit forte.imunosupresiv L04AX01 azelainska kiselina Skinoren . Midol C. azatioprin Imuran . Ca C 1000 Sandoz.

Madopar Roche.penicilin J01CE01 benzilpenicilin natrijum Pan Peni G Sodium Pancillin .beta blokator N07CA01 C07AB05.keratolitik D10AE01 betahistin hlorid . Belosalic.antivertigosan Betaserc.beta blokator Bilocord. Concor Cor. Ecobec.vitamin B1 Milgamma 100 benzalkonijum hlorid . Diprophos.antiseptik.citostatik (antiandrogen) Bicadex. dezinficijens. Bisoprolol. Ecobec Easi Breathe. Diprosalic. Byol. D07AC01 Beloderm Belogent. S01ED02 betametazon .laksativ Bisacodyl Actavis. kontraceptiv Pharmatex Holyplant Septogal.inhibitor dekarboksilaze Madopar. Vestibo betaksolol Betoptic S . Tensec Lodoz. R03BA01 benfotiamin . Panlax bisoprolol . Triderm bevacizumab – citostatik Avastin L01XC07 bikalutamid . Madopar Roche HBS D08AJ01 benzerazid benzidamin hlorid benzilnikotinat – Kamfart . Concor. Beconase.ATC beklometazon dipropionat . Septolete . Urutal. Casodex biperiden Mendilex . Didermal. Bicusan. Tantum Verde rubefacijens A01AD02. Calumid.antiinflamatorno sredstvo Tantum lemon.glukokortikoid H02AB01. Bicatlon.antiparkinsonik L02BB03 N04AA02 bisakodil . Bisobel. Dulcolax.penicilin J01CE01 benzoil peroksid Aknefug Oxid Wash . Tantum rosa.glukokortikoid Becloforte. Tensec plus A06AB02 C07AB07 372 Registar lekova 2011 . Nasobec Foster R01AD01. G02CC03 benzilpenicilin kalijum Jugocillin .

antivirotik J05AB. Zyban . N04BC01 brotizolam Lendormin .benzodiazepin Bromazepam.5%.antiparkinsonik. antibiotik Bleocin S L01DC01 borna kiselina Proculin . Sinetus .simpatikomimetik S01EA05 brinzolamid Azopt . Pulmicort Turbuhaler.antitusik R05DB13 Registar lekova 2011 373 .inhibitor karboanhidraze S01EC04 brivudin Brivuzost . inhibitor prolaktina G02CB01. Tafen Novoliser Symbicort Turbuhaler bumetanid Yurinex .glukokortikoid Budosan..5% Marcaine spinal 0. Lesux . bromazepam . Lexaurin.antiseptik S02AA03 bortezomib – citostatik Velcade L01XX32 bosentan – antihipertenziv Tracleer C02KX01 brimonidin tartarat Alphagan.mukolitik N05BA08 R05CB02 bromokriptin Bromokriptin .lokalni anestetik Marcaine 0. Marcaine spinal 0. Brimonal .hipnotik N05CD09 budesonid . Lexilium bromheksin hlorid Bisolvon .antidepresiv N07BA10 butamirat citrat Omnitus. Pulmicort.antacid A02BX05 bleomicin – citostatik.ATC bizmut subcitrat Bicit HP.5% heavy buprenorfin hlorid – opioidni analgetik Buprenorfin Alkaloid N01BB01 N07BC01 bupropion hlorid Welbutrin XR.diuretik R03BA02 C03CA02 bupivakain hlorid .

cefalosporin 3cef.Lendacin.cefalosporin J01DC10 ceftazidim . Cefaklor. Ceroxim. Cefalexin Alkaloid. Xorim. Palitrex J01DC04 J01DB01 cefazolin .cefalosporin J01DD01 J01DE02 cefprozil Cefzil . dezinficijens A01AB11 cetirizin hlorid Cetirizin. Primacef cefepim . Forcas ceftibuten Cedax . Longaceph. Cefaklor Alkaloid cefaleksin .cefalosporin Cefim.cefalosporin J01DB04 J01DE01 cefiksim Pancef J01DD08 cefotaksim . Ceftriakson.cefalosporin Cefaleksin.cefalosporin Aksef. Xorimax celekoksib Celebrex .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo J01DD04 J01DC02 M01AH01 cetilpiridinijum hlorid Septolete Calgel . Azaran.cefalosporin J01DB05 cefaklor . Cefalexin. Labilex.cefalosporin J01DD02 J01DD14 ceftriakson .cefalosporin Cefotaxim.cefalosporin Alfacet. Rocephin cefuroksim . Nilacef. Cefaclor. Dicef. Tolycar cefpirom Cefrom .antihistaminik R06AE07 cetrorelix Cetrotide – inhibitor gonadorelina H01CC02 cetuksimab – citostatik Erbituks L01XC06 374 Registar lekova 2011 .antiseptik. Letizen .cefalosporin Galecef.cefalosporin Ceftazidim sandoz.ATC D cefadroksil Galadrox . Maxicef .

antimikotik D01AE14 ciklosporin A . S01AX13 ciproteron acetat Androcur. Cisplatin PharmaSwiss. Inhibace plus. Cisplatin Teva. Milgamma N. Ciprinol. Timopram.hipolipemik C10AB08 ciprofloksacin . Prilazid plus C09AA08 cinarizin . Pikovit forte.lokalni anestetik N07CA02 ciprofibrat Lipanor .vazodilatator.ATC cijanokobalamin Vitamin B12 Alkaloid B Complex.inhibitor dihidropeptidaze L04AA01 cilazapril . Cyprocur Climen. Ciprofloksacin. Marocen .antiandrogen J01MA02. Platosin. Zyloram L01XA01 N06AB04 Registar lekova 2011 375 .vitamin B12 B03BA01 ciklesonid Alvesco kortikosteroid R03BA08 ciklofosfamid Endoxan . Sinplatin citalopram antidepresiv Citalex. Inhibace. Diane 35 G03HA01 cisaprid Cisap . antiemetik Cinarizin. Soluvit N .citostatik Cisplatin.imunosupresiv Cicloral.hinolonski antibiotik Cifran.midrijatik S01FA04 ciklopiroks olamin Obytin . Ciprocinal. Sandimmun Neoral cilastatin natrijum Mipecid. Beviplex.prokinetik A03FA02 cisatracurium besilat Nimbex . Platinex. Polivit B.ACE inhibitor Cilazapril. Cinedil.citostatik L01AA01 ciklopentolat hlorid Ciklopen . Cisplatin "Ebewe". Prilazid. Zobox Cilazapril 5 plus. Tienam . Stugeron forte cinhokain hlorid Faktu . Sandimmun. Starcitin.miorelaksans M03AC11 cisplatin . Ciprofloxacin Citeral. Citalopram Sandoz.

ATC citarabin - citostatik Alexan "Ebewe", Cytosar citizin – terapija odvikavanja od pu{enja
Tabex L01BC01

N07BA..

E
dabigatraneteksilat – oralni antikoagulans
Pradaxa B01AE07

dakarbazin - citostatik Dacarbazin Pliva Lachema dalteparin natrijum
Fragmin - antikoagulans

L01AX04

B01AB04

darbepoetin alfa
Aranesp

- stimulator eritropoeze

B03XA02

darifenacin – spazmolitik
Emselex

G04BD10

darunavir – antivirotik
Prezista

J05AE10

daunorubicin
Daunoblastina

- citostatik

L01DB02

deferasiroks – helator gvo`|a
Exjade

V03AC03

deksametazon

- glukokortikoid Dexa EDO, Dexagel, Dexason, Maxidex Dexamethason - neomycin, Dexamytrex, Neodeksacin, Tobradex

H02AB02, S01BA01

deksketoprofen – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo
Dexomen

M01AE17

dekspantenol

- vitamini B grupe Bepanten, Corneregel Hepalpan, Nasic, Sinedol

D03AX03

dekstriferon – antianemik
Fedex

B03AC01

dekstrometorfan bromid
Tuzodin Caffetin cold

- antitusik

R05DA09

dekvalinijum hlorid – vaginalni antiseptik
Fluomizin

G01AC05

376

Registar lekova 2011

ATC demeklociklin – antiseptik
Ledermix

desloratadin
Aerius

- antihistaminik

R06AX27

dezmopresin acetat
Minirin

- analog vazopresina

H01BA02

dezogestrel

- progestagen Mercilon, Novynette, Regulon - kortikosteroid

G03AC09

dezoksimetazon
Esperson

D07AC03

diazepam

- benzodiazepin Apaurin, Bensedin, Diazepam - antivirotik

N05BA01

didanozin
Videx EC

J05AF02

didrogesteron dienogest

- progestagen Dabroston, Duphaston - progestagen Jeanine, Qlaira

G03DB01

difenhidramin – antihistaminik Calmaben, Dermodrin diflukortolon valerat
Decotal - koprtikosteroid

D04AA32

D07AC06

digoksin
Dilacor

- kardioglikozid

C01AA05

dihidroergotoksin mesilat
Redizork

- vazodilatator

C04AE01

dihlorbenzil alkohol – antiseptik
neo angin, Strepsils

diklofenak dietilamonijum
Voltaren emulgel

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M02AA15

diklofenak kalijum
Rapten - K, Rapten rapid

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB05

diklofenak natrijum

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB05, S01BC03 Actafenak, Diclac, DicloRapid, Diclofenac duo, Diclofenac retard, Diklofen, Diklofenak, Diklofenak Duo Nini, Naklofen, Rapten Duo, Uniclophen, Voltaren Ophtha CD C08DB01

diltiazem hlorid - antagonist Ca Cortiazem retard, Diltiazem Alkaloid dimenhidrinat - antihistaminik, antiemetik Aviomarin, Dimigal, Dramina
Registar lekova 2011

R06AA02

377

ATC dimetilsulfoksid
Sinedol - antiflogistik

dimetinden maleat
Fenistil

- antihistaminik

D04AA13

dinatrijum fosfat – laksativ
Fleet Phospho soda

A06AD..

dinoproston - prostaglandin Prepidil gel, Prostin E2 diosmektit
Smecta - adsorbens

G02AD02

A07BC05

diosmin - venotonik Phlebodia Detralex dipiridamol – inhibitor agregacije trombocita
Aggrenox

C05CA03

B01AC30

disulfiram
Esperal

- antialkoholik

N07BB01

dobutamin - simpatikomimetik Dobutamin Admeda docetaksel
Taxotere - citostatik

C01CA07

L01CD02

doksazosin doksiciklin

- antihipertenziv Alphapres, Kamiren XL

C02CA04

- tetraciklin Doksiciklin, Dovicin, Vibramycin D

J01AA02

doksorubicin hlorid - citostatik Adriblastina RD, Doxorubicin "Ebewe", Doxorubicin Teva, Sindroxocin domperidon – gastrokinetik
Gastroperidon

L01DB01

A03FA03

donepezil hlorid dopamin hlorid
Dopamin Admeda

- inhibitor acetilholinesteraze Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Tregona, Yasnal - simpatikomimetik, kardiostimulans

N06DA02

C01CA04

doripenem – karbopenemski antibiotik
Doribax

J01DH04

dornaze alfa
Pulmozyme

- enzim

R05CB13

dorzolamid
Trusopt Cosopt

- inhibitor karboanhidraze

S01EC03

378

Registar lekova 2011

ATC drospirenon
- progestagen Angeliq, Yasmin, Yaz G03AA12

drotaverin – spazmolitik
No Spa

A03AD02

duloksetin – antidepresiv
Cymbalta

N06AX21

dutasterid – terapija hiperplazije prostate
Avodart

G04CB02

F
efavirenz
Stocrin - antivirotik J05AG03

ekonazol
Ecalin

- antimikotik

D01AC03, G01AF05

eksemestan
Aromasin

- citostatik (antiestrogen)

L02BG06

emedastin
Emadine

- antihistaminik

S01GX06

emtricitabin – antivirotik
Truvada

J05AF..

enalapril maleat

- ACE inhibitor C09AA02 EnaHEXAL, Enalapril, Enalapril Sandoz, Enap, Enatens, Prilenap EnaHEXAL comzp., Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Enzix, Prilenap H, Prilenap HL - antivirotik J05AX07

enfuvirtid
Fuzeon

enoksaparin natrijum
Clexane

- antikoagulans

B01AB05

entakapon
Comtan Stalevo

- antiparkinsonik

N04BX02

epinefrin (adrenalin) - simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A, Cystocain DS, Lidokain 2%, adrenalin, Ubistesin 4% epirubicin hlorid - citostatik Epirubicin "Ebewe", Episindan, Farmorubicin RD eplerenon – diuretik
Inspra

C01CA24

L01DB03

C03DA..

Registar lekova 2011

379

ATC epoetin alfa - stimulator eritropoeze
Eprex B03XA01

epoetin beta - stimulator eritropoeze
Recormon

B03XA01

epoetin zeta - stimulator eritropoeze
Eqralis

B03XA01

eptakog alfa (faktor VII a-humani rekombinantni)
NovoSeven

B02BD08

eprosartan – antihipertenziv
Teveten

C09CA02

ergokalciferol
Vitamin AD

- vitamin D2

A11CC01

ergotamin tartarat
Amigren

- antimigrenik, vazokonstriktor

N02CA02

eritromicin
Eritromicin

- makrolidni antibiotik

J01FA01

erlotinib – citostatik
Tarceva

L01XX34

ertapenem
Invanz

- antibiotik - karbopenem

J01DH03

escitalopram
Cipralex

- antidepresiv

N06AB04

esomeprazol
Nexium

- inhibitor protonske pumpe

A02BC05

estradiol

- estrogen Climara, Estrofem, Oestradiol, Vagifem Activelle, Angeliq, Kliogest, Trisequens, Tulita - estrogen

G03CA03

estradiol benzoat
Lutestrol

G03CA03

estradiol valerat

- estrogen Climen, Cyclo Progynova, Qlaira - citostatik

G03CA03

estramustin fosfat
Estracyt

L01XX11

estriol

- estrogen Ovestin Gynoflor

G03CA04

etanercept – imunosupresiv
Enbrel

L04AA11

380

Registar lekova 2011

ATC etilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep heat spray

etinilestradiol

- estrogen G03CA01 Diane 35, Jeanine, Legravan, Lindynette, Logest, Mercilon, Microgynon 30, Novynette, NuvaRing, Regulon, Stodette, Tri Regol, Yasmin, Yaz - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB08

etodolak
Etodin fort

etofenomat Rheumon gel

nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB06

etomidat
Hypnomidate

- op{ti anestetik

N01AX07

etonogestrel
NuvaRing

- progestagen

G02BB01

etopozid - citostatik L01CB01 Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Lastet, Sindopozid, Vepesid etorikoksib
Arcoxia - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AH05

etosuksimid
Suxinutin

- antiepileptik

N03AD01

etravirin – terapija HIV infekcije
Intelence

J05AG04

everolimus – imunosupresiv
Certican

L04AA18

ezetimib - hipolipemik
Ezetrol Inegy

A01AA09

G
famotidin
- H2 blokator A02BA03 Famotidin, Famotidin Alkaloid, Quamatel

feksofenadin hlorid - antihistaminik Fexofenadine Sandoz, Telfast felodipin – avtagonist Ca
Plendil. Triapin

R06AX26

C08CA02

fenilefrin hlorid

- simpatikomimetik RO1AB01 Adrianol, Adrianol T, Coldrex, Coldrex caplets, Coldrex HotRem, Influrex

Registar lekova 2011

381

ATC feniramin hlorid
Delmeson - antihistaminik R06AB05

feniramin maleat
Avil

- antihistaminik

R06AB05

Febricet Cold junior, Febricet cold, Fervex

fenobarbiton

- antikonvulziv Fenobarbiton, Phenobarbiton, Phenobarbiton natrijum

N03AA02

fenofibrat – hipolipemik
Fenolip

C10AB05

fenoksietanol
Octenisept

- antiseptik, dezinficijens

fenoksimetilpenicilin kalijum
Cliacil

- penicilin

J01CE02

fenoterol bromid

- bronhospazmolitik, tokolitik Partusisten Berodual, Berodual N - spazmoanalgetik

G02CA03

fenpiverinijum
Baralgetas

fentanil - opioidni analgetik Durogesic, Fentanyl, Fentanyl Sandoz, Fentanyl Torrex, Victanyl fentikonazol nitrat
Fentikol, Lomexin - antimikotik

N01AH01

D01AC12

fibrinogen

- lokalni hemostatik Beriplast P Combi-Set - proteoliti~ki enzim

fibrinolizin
Fibrolan

filgrastim
Neupogen

- stimulator hematopoeze

L03AA02

finasterid - antiandrogen Finasterid Sandoz, Finpros, Proscar, Prosterid, Zerlon fitomenadion
- vitamin K1 Konakion MM, Konakion MM za decu

G04CB01

B02BA01

fludarabin fosfat - citostatik Fludara, Fludarabin Teva, Sindarabin flufenazin hlorid
Metoten, Moditen - antipsihotik

L01BB05

N05AB02

flukonazol - antimikotik Diflazon, Diflucan, Fluco Sandoz, Fluconal, Fluconazol, Flumycozal, Stabilanol
382

J02AC01

Registar lekova 2011

ATC flumazenil
Anexate - antagonist benzodiazepina V03AB25

fluocinolonacetonid
Panolon, Sinoderm Sinoderm N

- glukokortikoid

D07AC04

fluoksetin - antidepresiv Flunirin, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan fluorometolon
Delmeson - glukokortikoid

N06AB03

C05AA01

fluorouracil

- citostatik Efudix, 5 - Fluorouracil "Ebewe", Fluorouracil Teva - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

L01BC02

flurbiprofen
Flugalin

M01AE09

flutamid - citostatik Flucinom, Flutasin flutikazon furoat
Avamys

L02BB01

R01AD12

flutikazon propionat
Flixonase, Flixotide Seretide Diskus

- glukokortikoid

R03BA05

fluvastatin
Lescol

- hipolipemik

C10AA04

fluvoksamin maleat – antidepresiv
Fevarin

N06AB08

folitropin alfa - hormon
Gonal F Pergoveris

FSH

G03GA05

folitropin beta - hormon
Puregon

FSH

G03GA06

folkodin

- antitusik Folcodin Alkaloid

R05DA08

folna kiselina - vitamini B grupe Folacin, Folnak Pikovit forte, Soluvit N fondaparinuks natrijum – trobolitik
Arixtra

B03BB01

B01AX05

formoterol fumarat -

bronhospazmolitik Oxis Turbuhaler, Respilong Symbicort Turbuhaler, Foster

R03AC11

Registar lekova 2011

383

ATC fosamprenavir Telzir antivirotik J05AE07

fosaprepitant – antiemetik
Ivemend

A04AD12

fosfomicin
Monural

- antibiotik

J01XX01

fosinopril natrijum

- ACE inhibitor Monopril, Monotens Monopril plus, Monotens Plus

C09AA09

frovatriptan – antimigrenik
Frovamax

N02CC07

fulvestrant – citostatik
Faslodex

L02BA03

furosemid

- diuretik Furosemide Sopharma, Lasix antibiotik

C03CA01

fusidat natrijum Stanicid

D06AX01

H
gabapentin - antiepileptik N03AX12 Gabagamma, Gabalept, Gabaneural, Gaboton, Gordius, Katena, Neurontin gadobutrol
Gadovist - kontrast za magnetnu rezonancu V08CA09

gadodiamid
Omniscan

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA03

gadoksetinska kiselina Primovist

kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA10

gadopentetat dimeglumin
Magnevist

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA01

gadopentetska kiselina – kontrast za magnetnu rezonancu
Magnegita

V08CA01

galantamin – inhibitor holinesteraze, parasimpatomimetik
Reminyl

N06DA04

ganciklovir
Cymevene

- antivirotik

J05AB06

ganireliks
Orgalutran

- antagonist GnRH

H01CC01

384

Registar lekova 2011

ATC gefitinib
Iressa - citostatik L01XX31

gemcitabin hlorid - citostatik Gemcitabin PharmaSwiss, Gemcitabin Sandoz, Gemzar, Gitarabin gemfibrozil
Sinelip - hipolipemik

L01BC05

C10AB04

gentamicin

- aminoglikozid, antibiotik Gentamicin, Gentamicin Sandoz, Gentokulin Belogent, Dexamytrex, Didermal, Triderm - gestagen Lindylette, Logest, Stodette

D06AX07, J01GB03, S01AA11

gestoden

G03AA10

glatiramer acetat – imunomodlator
Copaxone

L03QX13

glibenklamid

- oralni antidijabetik Daonil, Maninil Glibomet, Glucovance

A10BB01

gliceril trinitrat gliklazid

- vazodilatator Nirmin, Nitroglicerin, Nitrolingual - oralni antidijabetik Diaprel MR, Diprian, Gliclada, Glikosan, Glioral

C01DA02

A10BB09

glimepirid

- oralni antidijabetik A10BB12 Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Diulong, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid, Trical A10BB07

glipizid - oralni antidijabetik Glucotrol XL glukagon
- antagonist insulina GlucaGen HypoKit - antiartritik

H04AA01

glukozamin sulfat
Dona, Perigona

M01AX05

goserelin
Zoladex

- analog gonadorelina

L02AE03

granisetron
Kytril, Rasetron

- antiemetik

A04AA02

gvo`|e II fumarat
Heferol

- antianemik

B03AA02

gvo`|e II glukonat
Tot Hema

- antianemik

B03AA03

gvo`|e II sulfat
Ferro gradumet

- antianemik

B03AA07

Registar lekova 2011

385

ATC gvo`|e III hidroksid polimatozni kompleks Ferrum Sandoz antianemik B03AC04

gvo`|e III protein sukcinat
Legofer

- antianemik

B03AB09

I
haloperidol - antipsihotik Haldol, Haloperidol halotan
Halothan - op{ti anestetik N05AD01

N01AB01

heksetidin
Hexoral

- antiseptik

A01AB12

heksoprenalin sulfat
Gynipral

- bronhodilatator

R03CC05

heparin natrijum

- antikoagulans Heparin, Hepathrombin, Lioton 1000, ViaTromb Contractubex, Hepan, Hepalpan, Hepathrombin H, Sinedol, Venosan - venotonik

B01AB01

heptaminol hlorid
Ginkor fort

hesperidin
Detralex

- venotonik

hidrohlorotiazid

- diuretik C03AA03 Diunorm Ampril HD, Ampril HL, Atacand plus, Cilazapril 5 plus, Co – Irda, Co - Diovan, EnaHEXAL comp, Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Hemokvin plus, Hemopres, Inhibace plus, Iruzid, Lizinopril H Sandoz, Lizopril H, Lodoz, Micardis plus, Monopril plus, Monotens Plus, Piramil HCT, Prilazid plus, Pririlenap H, Prilenap HL, Prilinda plus, Pritor Plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Skopril plus, Tensec plus, Tritace comp, Valsacombi, Vivace Plus - glukokortikoid Hidrokortizon, Hydrocortison Corticin, Daktacort, Geokorton, Hydrocyclin D07AA02, H02AB09, S01BA02

hidrokortizon

hidroksietilskrob – zamena za plazmu
Hetasorb

B05AA07

hidroksietilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep Heat Spray

hidroksietilskrob 130/04 – zamena za plazmu
Voluven

B05AA07

hidroksikarbamid
Litalir

- citostatik

L01XX05

386

Registar lekova 2011

ATC hidroksiprogesteron kaproat
Progesteron Depo - gestagen G03DA03

hidroksokobalamin
OHB12

- vitamin

B03BA03

hidromorfon – opioidni analgetik
Jurnista

N02AA03

hidrotalcit

- antacid Rupurut, Rutacid - spazmolitik Himekromon, Mendiaxon - spazmolitik

A02AD04

himekromon

A05AX02

hioscin butilbromid
Buscopan

A03BB01

hipromeloza

- lubrikant Artelac, Hemodrops, Isopto Tears

S01KA02

hloramfenikol - antibiotik Chloramphenicol, Hloramfenikol Alkaloid, Hloramkol hlorfenamin maleat
Lentostamin Grippostad C, Tylol Hot - antihistaminik

J01BA01, S01AA01

R06AB04

hlorheksidin glukonat
Cathejell

- antiseptik

A01AB03

hlorpiramin hlorid
Synopen

- antihistaminik

D04AA09, R06AC03

hlorpromazin
Largactil

- antipsihotik

N05AA01

holekalciferol

- vitamin D3

A11CC05

Vigantol Fosavance, Ideos

horionski gonadotropin
Pregnyl

- gonadotrofin

G03GA01

horiogonadotropin alfa
Ovitrelle

- gonadotropin

G03GA01

J
ibandronska kiselina
Bondronat, Bonviva - bisfosfonat M05BA06

Registar lekova 2011

387

ATC ibuprofen - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Brufen, Caffetin menstrual, Ibuprofen, Rapidol, Spedifen Deep Relief, Defrinol idarubicin hlorid
Zavedos - citostatik M01AE01, M02AA13

L01DB06

ifosfamid – citostatik
Holoxan

L01AA06

imatinib mesilat
Glivec

- citostatik

L01XX28

imigluceraza Cerezyme

enzim

A16AB02

imipenem

- antibiotik - karbopenem Mipecid, Tienam

J01DH51

indapamid - diuretik Indapres, Indapres SR, Rawel SR Co Prenessa, Enzix, Prexanil Combi, Prexanil Combi LD indinavir sulfat etanolat
Crixivan - antivirotik

C03BA11

J05AE02

indometacin
Indocollyre

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

S01BC01

infliksimab
Remicade

- imunosupresiv

L04AA12

insulin lispro

- analog humanog insulina Humalog, Humalog KwikPen - analog humanog insulina

A10AB04

insulin aspart
NovoRapid NovoMix

A10AB05

insulin detemir
Levemir

- analog humanog insulina

A10AE05

insulin glargin
Lantus

- analog humanog insulina

A10AE04

insulin glulizin - analog humanog insulina
Apidra

A10AB06

interferon alfa 2a (rekombinantni)
Roferon A

- antivirotik

L03AB04

interferon alfa 2b (rekombinantni)
Intron A, Realdiron

- antivirotik

L03AB05

interferon beta 1a (humani rekombinantni)
Avonex, Rebif

- antivirotik, imunomodulator

L03AB07

388

Registar lekova 2011

ATC interferon beta 1b (humani rekombinantni)
Betaferon - antivirotik, imunomodulator L03AB08

ipratropijum bromid
Berodual, Berodual N

- bronhospazmolitik

R03BB01

irbesartan – antihipertenziv
Iracor, Irda Co Irda

C09DA04

irinotekan hlorid trihidrat itrakonazol

- citostatik Campto, Irinotecan PharmaSwiss, Irinotekan Sandoz, Irinotesin

L01XX19

- antimikotik Funit, ItraconEP, Kanazol, Omicral, Prokanazol

J02AC02

ivabradin – antianginalgik
Coraxan

C01EB17

izofluran - op{ti anestetik Forane, Isofluran Nicholas Piramal izosorbid mononitrat
Monizol, Monosan, Olicard - vazodilatator

N01AB06

C01DA14

izosorbid dinitrat - vazodilatator Cornilat, Difutrat, Isosorb retard izotretinoin
Roaccutane - dermatik

C01DA08

D10BA01

K
jobitridol - Rö kontrast
Xenetix V08AB11

jodiksanol
Visipaque

- Rö kontrast

V08AB09

joheksol
Omnipaque

- Rö kontrast

V08AB02

joksitalaminska kiselina - Rö kontrast
Telebrix gastro

V08AA05

jopamidol
Scanlux

- Rö kontrast

V08AB04

jopromid
Ultravist

- Rö kontrast

V08AB05

Registar lekova 2011

389

ATC joversol - Rö kontrast
Optiray V08AB07

L
kalcijum acetat
Osvaren - kalcijum terapeutik

kalcijum dobesilat
Doxi - Hem

- angioprotektiv

C05BX01

kalcijum folinat - antidot Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin, Leucovorin Ca Pliva-Lachema, Leucovorin Calcium, Leucovorin Teva kalcijum glubionat Calcium Sandoz kalcijum terapeutik

V03AF03

A12AA06

kalcijum karbonat

- terapija kalcijumom Kalcijum karbonat, Zirkulin AntiAcid Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500, Ideos - kalcijum terapeutik Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500 - vitamini B grupe

A12AA04

kalcijum laktat glukonat kalcijum pantotenat
Pantenol, Panthenol B Complex, Beviplex

A12AA02

A11HA31

kalcijum polistiren sulfonat – terapija hiperkalijemije
Sorbisterit

V03AE01

kalcitonin kalcitriol
Rocaltrol

- antihiperkalcemik Calco, Miacalcic - vitamin D

H05BA01

A11CC04

kalijum hlorid kamfor –
Kamfart

- kalijim terapeutik A12BA01, B05XA01 Kalii Chloridi, Kalijum hlorid, Kalijum hlorid Jadran, Kalium Chloride Fresenius rubefacijens

kamilofin hlorid - antiholinergik Amigren

kandesartan cileksetil – antihipertenziv
Atacand Atacand plus

C09CA06

390

Registar lekova 2011

Amoksiklav quick tab. Klacid.citostatik L01XA02 Carboplasin. Carboplatin. Klindamicin .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE03. Ketonal forte. Ketonal duo. Fromilid.antimikotik J02AX04 kaspofungin acetat Cancidas ketokonazol Mycoseb .inhibitor dekarboksilaze N03AF01 karbocistein Mucodyne . Karbapin. Augmentin.bisfosfonat klodronat dinatrijum Bonefos M05BA02 Registar lekova 2011 391 . Zodol ketotifen Galitifen .makrolidni antibiotik Clarexid. M02AA10 Fastum. Karvileks.alergoprofilaktik R06AX17 kladribin Litak 10 . Amoksiklav 2x. Ketospray .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB15 ketorolak trometamin Toradol.prostaglandin G02AD04 karvedilol . Katopil. Zorkaptil C09AA01 karbamazepin karbidopa Stalevo .antimikotik D01AC08.ATC kapecitabin Xeloda . Carboplatin "Ebewe". Tegretol. Galepsin.MIP.antiepileptik Carbamazepine retard. Carvetrend. Lekoklar. Klerimed. Zymbaktar klavulanska kiselina klindamicin J01FA09 . Carboplatin Teva. Clindasome. Panklav J01FF01 . J02AB02 ketoprofen .ACE inhibitor Kaptopril Alkaloid. Dilatrend. Fromlid Uno.citostatik L01BC06 kaptopril . Ketonal. Carvedilol Sandoz.beta blokator C07AG02 Carvedigamma. Ketonal gel.mukolitik R05CB03 karbomer – oftalmik Vidisic S01XA20 karboplatin .inhibitor beta laktamaze Amoksiklav. Milenol .linkozamidni antibiotik Clindamycin .citostatik antimetabolit L01BB04 klaritromicin . Coryol. Tegretol CR . Enhancin. Paraplatin karboprost Prostin 15 M .

antivirotik Epivir.antimikotik. Panadol extra N05AH02 R05DA04 N06BC01 kotrimoksazol (sulfametoksazol + trimetoprim) Bactrim. Leponex kodein fosfat .ACE inhibitor Hemokvin Hemokvin plus C09AA06 M laktuloza . Seroquel.antiepileptik Rivotril.antidepresiv N06AA04 klonazepam . G01AF02 klozapin . Kansen Triderm D01AC01. Clozapine.hemoterapeutik JO1EEO1 ksilometazolin hlorid Olynth Nasic . Lactulose . Klopidogrel. Kofan instant. Kivexa. Kerberan.antiestrogen G03GB02 klomipramin hlorid Anafranil . laksativ Duphalac.antipsihotik Kventiaks. Grippostad C. Bactrim Roche. Caffebol. Oldon. Clopigal. Kombinovani pra{ak protiv bolova. inhibitor prolaktina Norprolac N05AH04 G02CB04 kvinapril . Caffetin.vazokonstriktor R01AA07 kvetiapin .terapija hiperamonijemije. Portalak A06AD11 lamivudin . Trimosul .MIP. Trizivir J05AF05 392 Registar lekova 2011 . Kombikaf.antitusik. opioidni analgetik Kodein fosfat Alkaloid Caffebol.inhibitor agregacije trombocita B01AC04 Antiagrex. Coldrex. Monogrel. Plavix.antipsihotik Clozapin Sandoz. Seroquel XR kvinagolid – dopaminergik. Zyllt klotrimazol .ATC klomifen citrat Klomifen . Coldrex caplets. trihomonacid Canesten.psihostimulans Amigren. Rivotril Roche N03AE01 klopidogrel . Klogrel. Cardogrel. Zeffix Combivir. Caffetin kofein .

antipruritik Deep Relief. Holyplant Septogal. Lanzul. Lamect. imunomodulator L04AA13 lerkanidipin hlorid Cornelin.inhibitor protonske pumpe Lansobel. inhibitor enzima aromataze Femara. Lamotrigin. Stalevo N04BA01 levodropropizin – antitusik Levopront R05DB27 levofloksacin – hinolonski antibiotik Flexid. Septolete J01MA12 Registar lekova 2011 393 .hipolipemik Tredaptive.citostatik. Lamotrix.ATC lamotrigin . Epitrigine. Sabax A02BC03 lapatinib – citostatik Tyverb L01XE07 laronidaza enzim Aldurazyme A16AB05 laropiprant . Larona. Lamictal. Lercanil . Lamotral. Lametta. Madopar Roche. Lansoprazol ICP. Lamal. Xyzal R06AE09 levodopa .antagonist Ca C08CA13 letrozol . Lamolep.neo angin N. Protonexa.prostaglandin S01EE01 leflunomid Arava . Levomax.antiepileptik N03AX09 Arvind. Femozol. Trevaclyn latanoprost Xalatan Xalacom .antiparkinsonik Madopar. Letrozole Medico Uno L02BG04 leuprorelin – analog hormona koji oslobadja gonadotropin Lupron L02AE02 levetiracetam – antiepileptik Kepra N03AX14 levobupivakain – lokalni anestetik Chirocaine N01BB10 levocetirizin – antihistaminik Cezera. Levoxa levomentol . Solaban lanreotid Somatuline .analog somatostatina H01CB03 lansoprazol . Lebel.antireumatik. Madopar Roche HBS. Lameptil.

Skopryl Iruzid.benzodiazepin R06AX13 lorazepam Lorazepam N05BA06 lornoksikam – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Xefo. skabicid N01BB02 P03AB02 linestrenol Orgametril .antihistaminik Actalor.pedikulocid.ATC levonorgestrel . Cathejell. Mirena. Lisonorm. Tivoral .analgoantipiretik Aspegic B02BA01 lizinopril . Triregol levosimendan – kardiostimulans Simdax G03AC03 C01CX08 levotiroksin natrijum Euthyrox. Microgynon 30.antivirotik A07DA03 J05AE. Lizopril. Lidokain hlorid Calgel. Loperamid.antipsihotik N05AN01 lizin acetilsalicilat . Lisinopril Sandoz.lokalni anestetik Lidocaine.. Loril. lindan Gamex . lopinavir Aluvia . Pressing Clarinase . Lizinopril.linkozamidni antibiotik J01FF02 liraglutid – antidijabetik Victoza A10BX07 litijum karbonat Litijum karbonat . Flonidan.progestagen G03DC03 linezolid – antibiotik – oksazolidinon Zenix J01XX08 linkomicin Lincohem .antidijaroik Lopedium akut. Lidokain 2% adrenalin.progestagen Escapelle. Xefo Rapid M01AC05 394 Registar lekova 2011 . Skopryl plus C09AA03 lizozim hlorid – enzim Lysobact loperamid hlorid . loratadin .ACE inhibitor Irumed. Lizopril H. Lisinopril H Sandoz. Dentinox N. Letrox. Postinor 2 Legravan. Loratadin. Claritine.tireoidni hormon H03AA01 lidokain hlorid .

Lorista. Sentor Lorista H. LozarEP.spazmolitik A03AA04 megestrol acetat Megace. Prelow.oligoelemenat A12CC03 manitol Manitol Ispirol .antacid magnezijum karbonat Gastal. Losartic plus G03GA07 lutropin alfa . Lorista HD.antacid magnezijum laktat dihidrat Magne B6 . Losar plus.humani rekombinantni LH Luveris Pergoveris N magnezijum hidroksid Gastal .antidepresiv N06AA21 maravirok – terapija HIV infekcije Celsentri J05AX09 mebendazol Soltrik . OsvaRen . O Tentika .antihipertenziv C09CA01 Cozaar.anthelmintik P02CA01 mebeverin hlorid Colospa retard.Rö kontrast V08AB03 melatonin – hipnotik Circadin N05CH01 Registar lekova 2011 395 .ATC losartan kalijum . Lotar.diuretik B05BC01 maprotilin hlorid Maprotilin .magnezijum terapeutik magnezijum oksid – antacid Altacid makrogol Fortrans laksativ A06AD15 mangan glukonat Tot Hema . Losartic. Rudakol .progestagen L02AB01 meglumin joksaglat Hexabrix . Lakea. Losar. Erynorm. Losartan. Rasoltan.

Analgin Srbolek. Merocid.ATC mekloksamin citrat Amigren . Memantin Pliva .antibiotik karbopenem Itanem. Baralgin M. Siofor. Metildopa metilergometrin maleat Methylergometrin . Pentasa. Salofalk J01DH02 A07EC02 metadon hlorid .analgoantipiretik Analgin.uterostiptik C02AB02 G02AB01 metilfenidat Concerta psihostimulans N06BA04 metilnaltrekson bromid – laksativ Relistor A06AH01 metilnikotinat – lokalni antireumatik Deep Heat Spray metilprednizolon Lemod. Gluformin. Glibomet. 5 . Medoxicam. Metfogamma. Movalis memantin hlorid Ebixa. Meronem. Metadon Alkaloid metamizol natrijum . Merional G03GA02 meropenem mesalazin .glukokortikoid H02AB04 metilsalicilat – rubefacijens Ben Gay.antiinflamatorni lek Asacol. Lormed.oralni antidijabetik Glucophage. Novalgetol Baralgetas N07BC02 N02BB02 metformin hlorid .opioidni analgetik Metadon. Nirypan .ASA. Meropenem Phamanova . Metformin.antihipertenziv Methyldopa. Tefor Janument. Meloksan. Melox EP. Reglan . sedativ meloksikam . Meloksikam. Kamfart metoklopramid hlorid Klometol. Glucovance A10BA02 metildopa .gonadotropni hormoni (FSH + LH) Menopur.antiemetik A03FA01 metoksipolietilenglikol – epoetin beta – stimulator eritropoeze Mircera B03XA01 396 Registar lekova 2011 . Deep Heat Rub. Melox.miorelaksans.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AC06 Loartroxy.antiholinergik. antiparkinsonik N06DX01 menotrofin .

Micolat. Tifona mitoksantron hlorid Mitoxantron "Ebewe" . Orvagil D. Mirzaten. Midazolam Torrex midekamicin Macropen . Rozamet Neo Penotran mianserin hlorid Tolvon .makrolidni antibiotik N05CD08 J01FA03 mikofenol kiselina . Molicor .vazodilatator C01DX12 mometazon furoat Elocom. Physiotens C02AC05 molsidomin Lopion.beta blokator Betaloc Zok.antidepresiv N06AX11 Calixta.citostatik Antifolan. Remeron. Neo Penotran vazodilatator L04AA06 A01AB02. Methotrexate Teva. Presolol metotreksat . Mirtazapin ODT Sandoz. Flormidal. antiprotozoik Arilin rapid.antiastmatik Monkasta. Singulair R03DC03 Registar lekova 2011 397 .antidepresiv C07AB02 L01BA01 A01AB17. Aurorix .antidepresiv N06AG02 moksifloksacin hlorid – hinolonski antibiotik Avelox J01MA14 moksonidin – antihipertenziv Moxogamma.imunosupresiv CellCept. Gino Daktanol Daktacort. R01AD09 montelukast . Myfortic mikonazol . D06BX01 N06AX03 midazolam . Methotrexate. Corvitol. Nasonex . Mirtazapin. metronidazol . Remirta.ATC metoprolol sukcinat – beta blokator Metoprolol XL Sandoz C07AB02 metoprolol tartarat .citostatik L01DB07 moklobemid Auromid.antibiotik. Mucophenolate Mofetil Medico Uno. G01AF04 minoksidil Pilfud D11AX01 mirtazapin .glukokortikoid D07AC13.antimikotik Daktanol. Methotrexat"Ebewe". J01XD01. D01AC02.benzodiazepin Dormicum. Orvagil. P01AB01 G01AF01.

Morphin Merck 2% opioidni analgetik N02AA01 N02AA01 moroktokog alfa – hemostatik ReFacto AF B02BD02 mupirocin – antibiotik Mirobact D06AX09 O nadroparin kalcijum Fraxiparine .4% Klen Prep B05XA02 natrijum hijaluronat Hyalgan . Vividrin natrijum pikosulfat Natrijum pikosulfat .terapija reumatoidnog artritisa M09AX01 natrijum kromoglikat .anabolik A14AB01 naproksen .laksativ R01AC01. Nafazol Proculin . Naproxen M01AE02 natalizumab – imunosupresiv Tysabri L04AA23 natrijum dihidrogenfosfat – laksativ Fleet Phospho Soda A06AD.ATC morfin hlorid morfin sulfat Oramorph opioidni analgetik Morfin hidrohlorid Alkaloid.dentalni protektiv A01AA01 nartijum hidrogenkarbonat – elektrolit za korekciju acidoze Natriumbicarbonat Fresenius 8..vazokonstriktor R01AA08 naltrekson hlorid Naltrexone . S01GX01 A06AB08 398 Registar lekova 2011 .antagonist opijata N07BB04 nandrolon dekanoat Deca Durabolin .nesteroidno antinflamatorno sredstvo Nalgesin S.antikoagulans B01AB06 nafazolin hlorid Hemokulin. Naproksen. natrijum fluorid Fluorogal .antialergik Natrijum kromoglikat 2%.

aminoglikozidni antibiotik Delmeson.antiepileptik Eftil Eftil retard 500. Nevotens . NiQuitin N07BA01 nikotinamid (vitamin PP. D01AA01. Nebispes. Polygynax Registar lekova 2011 A07AA02. Dexamethason . Hepalip forte.antagonist Ca Nifedipin. Nimulid MD. Nifelat.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Actasulid. Enbecin.beta blokator Binevol.neomycin. Nipidin . Pikovit forte. B3) . Polygynax. Depakine Chrono N03AG01 nebivolol . Trevaslyn vitamin C10AD02 nilotinib – citostatik Tasigna L01XE08 nilutamid Anandron .aminoglikozidni antibiotik J01GB07 nevirapin Viramune . Soluvit N A11HA01 nikotinska kiselina Niaspan Tredaptive. Nimulid Transgel . Sinoderm N .citostatik L02BB02 nimesulid .vazodilatator C04AE02 nifedipin nifuratel .antivirotik J05AG01 nicergolin Sermion .antimikotik Nystatin Macmiror Complex. Neodeksacin.antiinfektiv C08CA05 G01AX05 nifuroksazid Enterofuryl A07AX03 nikotin – alkaloid Nicorette.vitamin B grupe Beviplex. Nebivolol Sandoz.antiseptik Macmiror Complex .holinergik C07AB12 neomicin neostigmin Neostigmine N07AA01 netilmicin Netromycin .antagonist Ca M01AX17 nimodipin Nimotop S C08CA06 nistatin . Nebilet.ATC natrijum valproat . G01AA01 399 . Nimulid.

antiseptik.tetraciklin Geokorton. Uniflox. S01AX11 M01AX24 oksaliplatin . Kliogest.anestetik Benoxy S01HA02 oksimetazolin hlorid Operil.gestagen Primolut Nor Activelle. Operil P . Uricin norgestrel .progestagen Cyclo Progynova G03DC02 J01MA06 P ofloksacin . dezinficijens D08AJ57 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII humani) – hemostatik Advate. Oxaliplatin PharmaSwiss. S03CA01 oksitocin . Oxaliplatin Pliva Lachema.benzodiazepin N05CD02 nitrendipin Nitrepin . Hydrocyclin D07CA01.citostatik L01XA03 Eloxatine.ATC nitrazepam Cerson.hinolonski uroantiseptik Nofocin.hormon hipofize Oxytocine Synthtic. Nolicin. Nipam .antagonist Ca C08CA08 nitroksolin – uroantiseptik Nitroxolin forte J01XX07 nonakog alfa – hemostatik BeneFIX B02BD09 noretisteron acetat . Oxaliplatin Ebewe. Sinoxal oksibuprokain hlorid .antiepileptik H01BB02 N03AF02 oktenidin hlorid Octenisept . Syntocinon okskarbazepin Trileptal . Recombinate B02BD02 400 Registar lekova 2011 . Tulita norfloksacin .vazokonstriktor R01AA05 oksitetraciklin . Visiren oksaceprol – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Artromed J01MA01. Kogenate Bayer. Trisequens.hinolonski antibiotik Floxal.

Pavulon Registar lekova 2011 M03AC01 401 . Hidesilin.miorelaksans Pancuronium DeltaSelect.antipsihotik N05AH03 OlanzEP. Onzapin. Omex. Omeprazid. alli L-ornitin-L-aspartat . Zeprom ondansetron Ondasan.enzimi pankreasa Festal N. Sindaxel. Zalasta. Sandostatin Lar H01CB02 olanzapin . Treana. Omeprazol. Zapilex.bisfosfonat M05BA03 pankreatin . oseltamivir fosfat Tamiflu . Paclitaxel Teva.. Omeprazol Sandoz. Olanzapin Sandoz.aminokiseline Hepa .Merz A08AB01 A05BA.ATC oktreotid . Ortalox.inhibitor protonske pumpe Omep.analog somatostatina Sandostatin. Zyprexa Velotab olmesartan medoksomil – antihipertenziv Menartan C09CA08 omalizumab – antiastmatik Xolair R03DX05 omeprazol . Omeprazol ICP. Taxol paliperidon – antipsihotik Invega N05AX13 palivizumab – monoklonsko antitelo Synagis J06BB16 palonosetron hlorid – antiemetik Aloxi A04AA05 pamidronat natrijum Aredia. B Compleks paklitaksel .antiemetik A02BC01 A04AA01 orlistat . Pankreatin A09AA02 pankuronijum bromid .citostatik L01CD01 Paclitaxel "Ebewe". Pamitor .antivirotik J05AH02 Q PABA vitamini B grupe Pantogar. Omeprol.inhibitor crevne lipaze Xenical. Paclitaxel PharmaSwiss. Zofran .

Panadol. Oldon.. Nolpaza.hemoreologik. Pulcet A02BC02 paracetamol . Prexanil Co Prenessa. Coldrex. Efferalgan C.opioidni analgetik C04AD03 C09AA04 petidin hlorid Dolantin N02AB02 pilokarpin hlorid Miokarpin . Panadol extra. Arketis. Coldrex Caplets.vazodilatator C01DA05 pentaeritritil tetranitrat Dilcoran 80.antidepresiv Actapax. Lekadol Plus C. Fervex.analgoantipiretik N02BE01 Efferalgan. imunomodulator L03AB10 pegvisomant Somavert hormon H01AX01 pemetreksed – citostatik Alimta L01DA04 . Febricet cold. Caffetin Cold. Lentonitrat 50 pentoksifilin . Paroksetin. vazodilatator Damaton. paroksetin . Influrex. Seroxat N06AB05 pegfilgrastim – imunostimulans Neulastim L03AA13 peginterferon alfa 2a .antivirotik. Pipegal. Panadol Baby. Rexetin.antivirotik.inhibitor protonske pumpe Controloc. Coldrex HotRem. Caffetin. Pipem . Febricet C. Panrazol. Paracetamol Sopharma. Paroxetin Sandoz. Trental perindopril . Kombikaf.hinolonski uroantiseptik J01MB04 piperacilin Tazocin . Febricet.dermatik D11AX15 pipemidna kiselina Palin. Grippostad C. Febricet Cold junior.ACE inhibitor Prenessa. Pentoksifilin.miotik S01EB01 pimekrolimus Elidel .ATC pantoprazol .ureidopenicilin J01CA12 piracetam Oikamid . Kofan instant. Prexanil Combi LD . Perfalgan Caffebol.nootropno sredstvo N06BX03 402 Registar lekova 2011 . Kombinovani pra{ak protiv bolova. Paracetamol. Tylol Hot parikalcitol – analog vitamina D Zemplar A11CC. imunomodulator Pegasys L03AB11 peginterferon alfa 2b Pegintron . Prexanil Combi.

Registar lekova 2011 403 . Hepathrombin H C05BB02 polidokanol polietilenglikol (makrogol) . Lysobact..antiparkinsonik D08AG02. Pravapres C10AA03 prazepam Demetrin . Magne B6. G01AX11.antiseptik G01AX03 polimiksin B sulfat Polygynax .surfaktant R07AA.glukokortikoid Prednizon. Otol H prednizon .lokalni anestetik Dentinox N.antibiotik G01AX. Beviplex.ATC piridoksin hlorid . Povidon jod . dezinficijens ANTIsept D. PravaCor. poraktant alfa Curosurf . R02AA15 pramipeksol dihidrohlorid Mirapexin.holinergik N07AA02 pitofenon . Hepalip forte. posakonazol – atimikotik Noxafil J02AC04 povidon jod . Milgamma. Pikovit forte. .spazmolitik Baralgetas . Panarak N04BC05 pravastatin – hipolipemik Pralip. Soluvit N piridostigmin bromid Mestinon .antiseptik... Oprymea.benzodiazepin N05BA11 prednizolon .laksativ Klean Prep A06AD15 poligelin – zamena za krvnu plazmu Haemaccel B05AA10 polikrezulen Albothyl Faktu . Pronison pregabalin – antiepileptik Lyrica S01BA04 H02AB07 N03AX16 procianidolni oligomeri Endotelon venotonik C05CA.vitamin B6 A11HA02 Bedoxin B Complex.glukokortikoid Oftalmol Hepathrombin H. Betadine.

Defrinol. Ramipril H.H2 blokator Ranisan. Ramipril Genericon.tireostatik C01BC03 propiltiouracil PTU H03BA02 propofol . Propofol Lipuro 1%. Utrogestan Lutestrol prokain benzilpenicilin Jugocillin.analgoantipiretik Amigren.beta blokator N01AX10 propranolol hlorid Propranolol C07AA05 protamin sulfat Protamin sulfat . Rinasek. Tylol Hot S raloksifen hlorid Evista .op{ti anestetik Diprivan. Tritace comp. Ranitidin PharmaSwiss. Piramil HCT. Caffetin Cold. Pancillin .gestagen Crinone. Ranital.ATC progesteron . Propofol 1% Fresenius.antagonist heparina V03AB14 pseudoefedrin . Prilinda plus. Ulcodin. Tritace. Ampril HL. Progestogel.antiestrogen G03XC01 raltegravir – terapija HIV infekcije Isentress J05AX08 ramipril . Piramil.penicilin G03DA04 J01CE09 propafenon hlorid propifenazon . Caffetin. Vivace Ampril HD.antiaritmik Propafen. Ulcogut A02BA02 rasagilin – amtiparkinsonik Azilect N04DD02 remifentanil hlorid Ultiva . Kofan instant . Prilinda. Vivace Plus ranibizumab – terapija senilne makularne degeneracije Lucentis S01LA04 ranitidin . Recofol . Ramitens.ACE inhibitor C09AA05 Ampril. Ramicomp Genericon. Ranitidin. Triapin. Propafenon Alkaloid . Clarinase. Ramipril.simpatikomimetik R01BA02 Aspirin Complex.opioidni analgetik N01AH06 404 Registar lekova 2011 .

ritonavir Norvir Aluvia . Requip Modutab rosuvastatin – hipolipemik Crestor N04BC04 C10AA07 Registar lekova 2011 405 .ATC retinol .imunosupresiv L01XC02 rivaroksaban – oralni antikoagulans Xarelto B01AX06 rivastigmin Exelon .miorelaksans M03AC09 ropinorol . Runac . Requip.antivirotik Copegus. Rissar.antiparkinsonik Eminens. Rispolux. Rebetol rifampicin Rifamor. Speridan. Torendo Q-TAB.neuroprotektiv N07XX02 risedronat natrijum Actonel .antipsihotik N05AX08 Risperidon. Rispolept.antikoagulans D10AD02 reviparin natrijum Clivarin B01AB08 ribavirin .antiholinesteraza (holinomimetik) N06DA03 roksitromicin Roximisan.bisfosfonat M05BA07 risperidon . Riftan .antibiotik J05AB04 J04AB02 rilmenidin – antihipertenziv Tenaxum C02AC06 riluzol Rilutek . Rispolept Consta.makrolidni antibiotik J01FA06 rokuronijum bromid Esmeron . Torendo. Risset.antivirotik J05AE03 rituksimab Mabthera .vitamin A Vitamin AD .

Simva Sandoz. Diprosalic D01AE12 salmeterol .bronhodilatator Serevent Seretide Discus R03AC12 sertralin . Simvastatin ICP. Serlift. Halea.op{ti anestetik N01AB08 sibutramin – antidepresiv. Humatrope. Vasilip. Simvor. Ventolin . supresor apetita Reduktil A08AA10 sildenafil .inhibitor fosfodiesteraze.hipolipemik C10AA01 Cholipam.antivirotik Invirase J05AE01 salbutamol . Zoloft sevelamer . Sidata. Hollesta.hipofosfatemik Renagel V03AE02 sevofluran Sevorane . R03CC02 salicilna kiselina Belosalic. Norditropin Nordilet .imunosupresiv L04AA10 sitagliptin – oralni antidijabetik Januvia Janument A10BH01 somatropin humani rekombinantni Genotropin. Ecosal Easi Breathe.antiseptik. Zocor Inegy H05DX01 sinakalcet hlorid – kalcimimetik Mimpara sirolimus Rapamune . vazodilatator Sildena. Sertralin ICP. Sertralin. Simvax. Tragal. Setaloft. Gasvan Meteospasmyl antiflatulent A03AX13 simvastatin .antidepresiv N06AB06 Asentra. Simvastatin. Simvabel. Ecosal. Luxeta. Sertiva. Spalmotil. keratolitik R03AC02. Viagra silimarin – hepatoprotektiv Leprotek G04BE03 A05BA03 simetikon (dimetikon + SiO2) Espumisan.bronhodilatator Aloprol.hormon rasta H01AC01 sorafenib – citostatik Nexavar 406 Registar lekova 2011 .ATC T sakvinavir mesilat .

Sufentanil Torrex sugamadeks – antidot za rekuronijum i vekuronijum Bridion N01AH03 V03AB35 suksametonijum hlorid Midarine . Bactrim Roche.ATC sotalol hlorid Darob mite .beta blokator C07AA07 spironolakton Spironolakton .miorelaksans M03AB01 sulbaktam . Sapphirex. Sumatriptan N05AL01 sumatriptan N02CC01 sunitinib – citostatik Sunet L01XE04 Registar lekova 2011 407 .antipsihotik Eglonyl.diuretik C03DA01 stavudin Zerit .trombolitik B01AD01 streptomicin .sulfonamid Bactrim.inhibitor beta laktomaze Ampisulcilin sulfadiazin srebro Sanaderm . sulfonamid D06BA01 sulfametoksazol sulfasalazin Salazopyrin EN . Trimosul . sulfonamid J01EC01 A07EC01 sulpirid . Sumacta.antiinfektiv.antivirotik J05AF04 streptokinaza Streptase .aminoglikozidni antibiotik Streptomycin sulfat stroncijum ranelat – terapija osteoporoze Bivalos J01GA01 M05BX03 sufentanil . Sulpigut. Sulpirid .antimigrenik Imigran.antiinfektiv.opioidni analgetik Sufenta forte.

Tamsol. Flosin. Omsal..antibiotik J01XA02 telbivudin – antivirotik Sebivo J05AF11 telitromicin Ketek .inhibitor beta laktamaze J01CG02 teikoplanin natrijum Planicid.. Targocid .makrolidni antibiotik J01FA15 telmisartan .antihipertenziv G04CA03 terbinafin . Tamoxifen L04AA05 tamoksifen L02BA01 tamsulosin hlorid – alfa adrenergi~ki blokator Betamsal. Pritor Micardis plus.imunosupresiv Advagraf.citostatik Nolvadex. Tamsudil tazaroten Zorac antipsorijatik G04CA02 D05AX05 tazobaktam Tazocin .inhibitor fosfodiesteraze. teofilin Durofilin . Tamosin.bronhodilatator R03DA04 terazosin Kornam . vazodilatator G04BE08 takrolimus . Panalimus. Prograf .ATC U tadalafil Cialis .antimikotik Lamisil.citostatik C09CA07 L01AX03 tersirolimus – citostatik Torisel L01XE. Pritor plus temozolomid Temodal . Tamprost. Myconafine D01BA02 408 Registar lekova 2011 . Mycofin.antihipertenziv Micardis. tenekteplaza – trombolitik Metalyse B01AD11 tenofovir dizoproksil Viread Truvada – antivirotik J05AF.

vazokonstriktor M03BX07 tetrizolin hlorid Montevizin. Tetrazepam-MIP . Timadren.lokalni anestetik S01HA03 tetrazepam . Beviplex.androgen G03BA03 tetraciklin hlorid Amracin . Visine R01AA06.inhibitor agregacije trombocita B01AC05 timolol .tetraciklin J01AA07 tetrakain hlorid Tetrakain Otol H . Pikovit forte. Nebido . Timolol Alkaloid. Tiastat . Xalacom tinidazol Triagil .ekspektorans testosteron enantat Testosteron depo .anabolik G03DC05 tigeciklin – antibiotik Tygacil J01AA12 tiklopidin hlorid Ticlodix .androgen G03BA03 testosteron undekanoat Andriol Testokaps.vitamin B1 H03BB02 tiamin hlorid A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid B Complex.antibiotik. Soluvit N tianeptin natrijum Coaxil .ATC teripartid – regulator kalcijuma Forteo H05AA02 terlipresin – vazokonstriktor. antiprotozoik S01ED01 P01AB02 Registar lekova 2011 409 . analog vazopresina Glypressin H01BA04 terpin hidrat Coldrex . Unitimolol Cosopt.tireostatik Thyrozol.beta blokator Glaumol. S01GA02 tiamazol . Milgamma.antidepresiv N06AX14 tiaprofenska kiselina Turganil .benzodiazepinski miorelaksans Myolastan.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE11 tibolon Livial .

TramaFlash.prostaglandin S01EE04 trazodon Trittico retard .spazmolitik G04BD07 topiramat .aminoglikozidni antibiotik Bramitob. Tramadolor.miorelaksans Mydocalm M03BX04 tolterodin tartarat Detrusitol . Topamax torasemid – diuretik Diuver N03AX11 C03CA04 tramadol hlorid trastuzumab Herceptin .antiepileptik Convol. TramaFort.citostatik N02AX02 L01XC03 travoprost Travatan . Trodon .miorelaksans M03BX02 tobramicin . Tramadol.polipeptidni antibiotik tirotropin alfa – analog tirotropina Thyrogen V04CJ01 tizanidin Sirdalud .opioidni analgetik Protradon. Tiramat.antidepresiv N06AX05 trepostinil natrijum – vazodilatator. inhibitor agregacije trombocita Remodulin B01AC21 410 Registar lekova 2011 . Topactal. Dysport M03AX01 tolperison hlorid .ATC tioridazin hlorid Trixifen . Tobrex Tobradex tocilizumab – imunosupresiv Actemra S01AA12 L04AC07 tofizopam – anksiolitik Grandaxin N05BA23 toksin klostridijum botulinum tipa A– miorelaksans Botox.antitrombotik B01AC17 tirotricin Otol H .antiastmatik R03BB04 tirofiban Aggrastat .antipsihotik N05AC02 tiotropium bromid Spiriva. Spiriva Respimat .

Adrianol T . Trimosul .antiemetik S01FA06 A04AA03 trospium hlorid – spazmolitik Inkontan G04DD09 tuaminoheptan – terapija rinitisa Rinofluimucil R01AB08 Registar lekova 2011 411 .vazokonstriktor R01AB01 trimetazidin hlorid Preductal MR .venotonik C05CA04 tromantadin hlorid Viru-Merz Serol .antiparkinsonik N04AA01 trimazolin hlorid Adrianol.analog gonadorelina L02AE04 trokserutin Venoruton Ginkor fort .antivirotik D06BB02 trombin . Bactrim Roche. Unitropic tropisetron Navoban .ATC tretinoin Vesanoid .antihistaminik J01EE01 triprolidin hlorid Rinasek R06AX07 triptorelin Diphereline .hemostatik Beriplast P Combi-Set B02BC06 tropikamid – midrijatik Mydrum.antianginalgik C01EB15 trimetoprim .glukokortikoid H02AB08 triheksifenidil hlorid Artane . keratolitik L01XX14 triamcinolon Kenalog Ledermix .antiinfektiv Bactrim.antineoplastik.

Verapamil Alkaloid vinblastin sulfat Vinblastine . Exforge.antiepileptik Depakine.antikoagulans B01AA03 vekuronijum bromid Norcuron .antihipertenziv C02CA06 urofolitropin – Bravelle. Valsartan Co – Diovan. Velahibin.antivirotik J05AB14 valproinska kiselina . Eftil Depakine Chrono.ATC V urapidil Ebrantil .holelitijatik A05AA02 ustekinumab – imunosupresiv Stelara L04AC05 W valganciklovir Valcyte . Efectin ER. Venlor XR 75 verapamil hlorid . Ursosan . Verapamil. Vancomicin . Vancomicin enterocaps. Valsacor. Kovancin.vazodilatator Levitra G04BE09 vareniklin – terapija odvikavanja od pu{enja Champix N07BA03 varfarin natrijum Farin .citostatik N06AX16 C08DA01 L01CA01 412 Registar lekova 2011 . Venlax.antibiotik Edicin. Vancomycin -MIP J01XA01 vardenafil hlorid trihidrat .antagonist Ca Izopamil.antidepresiv Alventa. Velafax. Efexiva. Valsacombi C09CA03 vankomicin hlorid .miorelaksans M03AC03 venlafaksin . Eftil retard 500 N03AG01 valsartan .antihipertenziv Diovan. Fostimon hormon G03GA04 urzodeoksiholna kiselina Ursofalk.

Zolsana. Zomig N02CC03 zolpidem tartarat zuklopentiksol Clopixol .antimikotik N06BX18 vorikonazol Vfend J02AC03 [ zaleplon – hipnotik Zan N05CF03 zanamivir – antivirotik Relenza J05AH01 zidovudin . Vincristine .bisfosfonat Aclasta. Sanval.antipsihotik J05AF01 N05AE04 zofenopril kalcijum –ACE inhibitor Zofecard C09AA15 zoledronska kiselina zolmitriptan . Cavinton forte . Trizivir ziprazidon Zeldox.antimigrenik Zolmitriptan. Zolendronate PharmaSwiss. Vinorelsin L01CA04 vinpocetin .antipsihotik N05CF02 N05AF05 Registar lekova 2011 413 . Zometa M05BA08 .antivirotik Zidosan Combivir. Stilnox.nootropik Cavinton.citostatik L01CA02 vinorelbin – citostatik Vinorelbin Ebewe.ATC vinkristin sulfat Sindovin. Zypsila .hipnotik Belbien. Vinorelbin Sandoz. Zonadin .

.

.

tamna obojenost urina. urtikarija. mu~nina.2mg + 5. periferna neuropatija. laringitis. porfirija. Galenika oralni gel 2% metronidazol A01AB17 IND akutni ulcerativni gingivitis. dojenje. promuklost. reakcije preosetljivosti. GIT poreme}aji. sanjivost.IFNJKTLB!)BUD*! LMBTJGJLBDJKB!MFLPWB B BMJNFOUBSOJ!USBLU!J!NFUBCPMJ[BN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA STOMATOLO[KI PREPARATI A01 A01A Stomatolo{ki preparati A01AA Sredstva za profilaksu karijesa A01AA01 natrijum fluorid IND prevencija dentalnog karijesa. angioedem. porfirija. Divapharma pastila (0. 20 x 400mg A01AB11 amilmetakrezol + 2. gingivitis. Galenika tabl. 0. ND ra{. KI preosetljivost na mikonazol. konvulzije.4-dihlorbenzil alkohol + levomentol IND prevencija i le~enje upalnih oboljenja usne duplje. povra}anje.4 dana po prestanku terapije). OPREZ trudno}a.6mg + 1. KI krvne diskrazije. upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 . glavobolja.9mg) neo angin bez {e}era. te{ko}e pri gutanju. hepatitis (retko) Daktanol. dugotrajna upotreba. Divapharma pastila (0. ND atopi~ki dermatitis. urtikarija.UFSBQJKTLP. proliv (posle du`e primene). 1mg A01AB Antiinfektivi i antiseptici za lokalnu terapiju usne duplje A01AB 09 mikonazol IND kandidijaza usne duplje. afte. mu~nina. ataksija. KI ulceracije u GIT-u.6mg + 1. metalni ukus. angina. dizurija. stomatitis. insuficijencija jetre.2mg + 5. dojenje. a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija. te{ka renalna insuficijencija. ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. tonzilitis. grla i `drela (bol u grlu.25mg. dojenje neo angin. OPREZ trudno}a. o{te}enje jetre. fluoroza zuba (hroni~na intoksikacija). Galenika film tabl. soor. faringitis. povra}anje. KI deca do 6 godina. kontaktni dermatitis.72mg) 416 Registar lekova 2011 . OPREZ trudno}a. le~enje i profilaksa anaerobnih infekcija. hepati~ke encefalopatije. intestinalne gljivi~ne infekcije. respiratorni i sr~ani zastoj (doze ve}e od 50mg) Fluorogal. aktivne organske bolesti CNS-a.BOBUPNTLP. cistitis. ekcem. prolazne epileptiformne reakcije Orvagil D.

Krka lozenga 1. postoperativna primena kod tonzilektomije ili hirur{kih intervencija u usnoj duplji Hexoral. glositis.2mg + 100mg vit. KI upotreba kod dece do 12 godina (Strepsils plus ).A.2mg + 1mg + 0.8mg levomentola) Strepsils med i limun. pastila(0. dojenje.15% sprej za usnu sluzoko`u 0.R.A. pastila (0. Reckitt B. preosetljivost na fruktozu. gingivitis i stomatitis. upala desni i sluznice usta.6mg + 1. paradontopatije. promuklost.2mg Septolete divlja tre{nja.2mg Septolete limun. kandidijaza usne duplje.6mg + 0. Reckitt B.6mg + 1. OPREZ trudno}a. Krka lozenga 1.C.F.2mg) Strepsils limun bez {e}era. deca do 4 godine Septolete plus.R. lozenga 3mg rastvor za ispiranje usta 0. Krka lozenga (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka. KI preosetljivost na lidokain ili druge lokalne anestetike iz grupe amida. A. ND pove}ana osetljivost jezika Strepsils Cool. te{ko}e pri gutanju. Reckitt B. lozenga 3mg A01AD11 lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece. ND ose}aj pe~enja i suvo}e usta. promuklost. Reckitt B.C.6mg + 1. Hemofarm rastvor za usnu sluzoko`u 0. usta i desni.6mg) A01AB12 heksetidin rastvor ~uvati od zamrzavanja. dojenje. IND akutni i hroni~ni faringitis i tonzilitis.5g)/10g Registar lekova 2011 417 .2mg) Strepsils mentol i eukaliptus. ND mogu}e alergijske reakcije Dentinox N. pastila (0.6mg) Septolete D.2mg + 10mg lidokain hlorida) A01AB11 cetilpiridinijum hlorid IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela. dojenje.6mg + 1. Reckitt B.6mg + 1. Krka lozenga 1. OPREZ trudno}a. pastila (0.2mg + 1mg + 0. Reckitt B. deca do 4 godine Septolete. OPREZ trudno}a.6mg + 0. A. OPREZ trudno}a. povra}anje. upala desni i sluznice usta.2mg + 0. vrtoglavica i glavobolja Tantum Verde. traumatizacija i zapaljenje grla. C) Strepsils plus. Nycomed rastvor za desni (34mg + 32mg + 1.15% Tantum Lemon.6mg + 1.2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C. pastila (0. Krka lozenga (1mg + 1.2mg A01AB11 benzalkonijum hlorid + mentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela. Krka lozenga bez {e}era (1mg + 1.1% (1mg/ml) A01AD Ostali lekovi za terapiju usne duplje A01AD02 benzidamin hlorid IND iritacija. alveolitis. a kod prevelikih doza mu~nina. pastila (0.A01AB11 amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol IND ubla`avanje simptoma zapaljenja sluzoko`e usne duplje i `drela.F.

zamor kod velikih doza i duge upotrebe. Roha Arzneimittel lozenga 500mg (200mg Ca2+) A02AD Kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijum.KI preosetljivost na komponente preparata. ulkusa duodenuma i `eluca. (450mg + 300mg) 418 Registar lekova 2011 . I antacidi uti~u na resorpciju mnogih lekova.3mg + 158. ezofagitisa. aspirina. Bosnalijek komprimovana lozenga (20mg + 10mg) A01AD11 demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid IND terapija pulpitisa i gangrene zuba Ledermix. afte. poreme}aj acidobazne ravnote`e kod dugotrajne primene velikih doza. OPREZ hroni~na opstipacija. mogu}e su interakcije sa velikim brojem lekova. KI insuficijencija bubrega. gastroezofagusnog refluksa. kalcijuma i magnezijuma A02AD01 aluminijum hidroksid + magnezijum oksid Altacid.5mg + 425mg)/5ml A02AD01 Gastal. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju.4mg) oralna suspenzija (2249. bolesnici na dijalizi. ND opstipacija. glikozida digitalisa i drugih A02AC Jedinjenja kalcijuma A02AC01 kalcijum karbonat Zirkulin Anti Acid. duodenitisa. herpeti~ne lezije. ND alergijske reakcije (retko) Lysobact. Riemser dentalna pasta (30mg + 10mg)g A02 LEKOVI ZA POREME]AJE ACIDITETA A02A Antacidi IND hiperaciditet kod gastritisa. ciprofloksacina. ofloksacina. Pliva aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid tabl.1%) A01AD11 lizozim hlorid + piridoksin hlorid IND gingivitis.33% + 0. za `vakanje (333. istovremenom primenom poja~ava se delovanje levodope i nalidiksne kiseline a slabi resorpcija i delovanje tetracikina. izonijazida. gsk gel za desni (0. stomatitis. KI preosetljivost na lidokain ili kamilicu Calgel. gvo`|a. intoksikacije oralno unetim otrovima i kausti~nim sredstvima.A01AD11 lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece. Bosnalijek tabl.

150mg Ranital. anafilaksa. abdominalni bol. opstipacija ili dijareja. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima. dojenje. groznica. za `vakanje 500mg. periferni edemi. glavobolja. za inj. 150mg.Med. umor. Zollinger-Elisson sindrom. 50mg/5ml {ume}a tabl. 20mg. mu~nina. 300mg Ranitidin. za `vakanje 500mg aluminijum magnezijum silikat hidrat (almasilat) A02AD. OPREZ primena kod dece. za inj. ND glavobolja.za omeprazol i esomeprazol Registar lekova 2011 419 . akutna porfirija. urtikarija. vrtoglavica. 150mg rast. PharmaSwiss Ulcodin. bronhospazam. dojenje. 150mg. 20mg. Alkaloid film tabl. 20mg. Zollinger-Ellison-ov sindrom i druga stanja kod kojih je hiperaciditet zna~ajna smetnja za bolesnika. isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa pre po~etka terapije. 50mg/2ml rast. smanjen apetit. slabost. pre po~etka terapije isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa. 150mg Ulcogut. o{te}ena funkcija jetre ili bubrega. Hemofarm film tabl.samo parenteralni oblik). (krvarenje iz gornjeg dela digestivnog trakta . Bayer tabl. Krka tabl. 1g Rutacid.CS film tabl. 40mg A02BC Inhibitori protonske pumpe IND ulkus `eluca i duodenuma. 300mg rast. OPREZ trudno}a.A02AD04 hidrotalcit (aluminijum magnezijum karbonat. Gelusil Lac. Hemofarm film tabl. flatulencija. bronhospazam. bolovi u mi{i}ima i zglobovima. 75mg. trombocitopenija i leukopenija . Nini film tabl. KI trudno}a. 40mg Famotidin. 300mg famotidin A02BA03 Famotidin Alkaloid. 300mg Ranitidin. povra}anje. Zdravlje tabl. somnolencija ili insomnija .za omeprazol i lanzoprazol a alopecija. angioedem. mu~nina. brza iv primena (kra}e od 5 minuta). insuficijencija jetre. zamagljen vid. suva usta. refluksni ezofagitis. eozinofilija. pruritus. vrtoglavica. 50mg/2ml film tabl.. Hemofarm tabl. refluksni ezofagitis i gastroezofagusni refluks. 150mg. 150mg. ra{. Stevens-Johnson-ov sindrom. 500mg A02B Lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BA Antagonisti H2 receptora IND ulkus `eluca i duodenuma. depresija. intersticijalni nefritis. reverzibilna mentalna konfuzija. ND dijareja ili opstipacija. PharmaSwiss film tabl. povra}anje. 40mg Quamatel. osip na ko`i A02BA02 ranitidin (u obliku hlorida) Ranisan. Alkaloid film tabl. fotosenzitivnost. Pro. deca do 14 godina. za inj. hidroksid hidrat) Rupurut. toksi~na epidermalna nekroliza. 150mg Ranitidin PharmaSwiss. Gedeon film tabl.

kaps.Remedica Omeprazol ICP. tvrda 15mg. tvrda 10mg. kaps. za inf. kaps. Medico Uno gastrorezis. tvrda 15mg Larona. 40mg gastrorezis. tvrda 15mg. 30mg Sabax. tvrda 10mg. Krka kaps. KI trudno}a. Sofarimex Omeprol.prevencija ponovnog krvarenja posle terapijske endoskopije kod bolesnika sa krvarenjem `eluda~nog ili duodenalnog ulkusa Nexium. tvrda 15mg. Gilead Controloc. Jadran gastrorezis. ulkus `eluca i duodenuma. 30mg Lansoprazol ICP. tabl. Belmac Omeprazol Sandoz. Zdravlje Pulcet. I ne preporu~uje se istovremena primena antacida i mleka Bicit HP. Zdravlje film tabl. kaps. 30mg Protonexa.pra{ak za rastvor za inf. tvrda 30mg Lanzul S. 40mg gastrorezis. 40mg pra{ak za rast. tvrda 20mg Loseprazol. 20mg. tvrda 15mg. tvrda 20mg pra{ak za rast. tvrda 20mg gastrorezis. 20mg. Sandoz Omeprazid. istovremena primena drugih lekova koji sadr`e bizmut. 40mg kaps. 20mg. tvrda 20mg kaps. tvrda 10mg. 40mg kaps. 40mg pra{ak za rastvor za inj. tabl. 40mg Controloc. PharmaSwiss A02BC02 pantoprazol (tablete) pantoprazol (u obliku natrijumove soli . za inj.pra{ak za rast. Jadran Zeprom. 20mg. 20mg gastrorezis. tvrda 20mg gastrorezis. Hemofarm gastrorezis. AstraZeneca gastrorezis. 30mg Lanzul. kaps. 20mg gastrorezis. kaps. za injekcije) gastrorezis. velike doze mogu dovesti do renalne insuficijencije sa encefalopatijom. Ufar Ortalox. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima Injekcije . Hemofarm film tabl. kaps. Sandoz Omeprol. tabl. ND crna boja stolice. Zdravlje gastrorezis. 40mg gastrorezis. Krka Panrazol. 30mg esomeprazol A02BC05 IND tablete . Krka kaps. tvrda 20mg kaps. tabl. refluksni ezofagitis.) gastrorezis. Nobel Ilac Omeprazol. tvrda 20mg gastrorezis. kaps. 40mg gastrorezis. tvrda 15mg. OPREZ dugotrajno le~enje. 40mg A02BX Ostali lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BX05 bizmut subcitrat IND gastritis. 300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) Lesux. insuficijencija bubrega. Nobel lansoprazol A02BC03 Lansobel. Zollinger-Elisson sindrom. tabl.ulkus `eluca i duodenuma. Belmac gastrorezis. tabl. Zdravlje Omex. kaps. 20mg.A02BC01 omeprazol (kapsule) omeprazol (u obliku natrijumove soli . dojenje. Liconsa Omep. Nycomed Nolpaza. kaps. kaps. 300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) 420 Registar lekova 2011 .

dojenje. postoperativne gasne distenzije creva. mu~nina. OPREZ trudno}a. OPREZ trudno}a. tvrda 200mg Rudacol. temperature. 40mg rast.A03 LEKOVI ZA LE^ENJE FUNKCIONALNIH GASTROINTESTINALNIH POREME]AJA A03A Lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AA Sintetski antiholinergici. bledila i ose}aja umora. pomo}no sredstvo kod trovanja sredstvima za ~i{}enje i pranje Espumisan. urinarnog ili gastrointestinalnog trakta bez infekcije (holecistolitijaza. opstipacija. urolitijaza). gubitka apetita i telesne mase. meka (60mg + 300mg) Registar lekova 2011 421 . hipotenzija No Spa. oslob. dojenje. funkcionalne dispepsije. ND alergijske reakcije na ko`i Colospa retard.135mg A03AD Papaverin i derivati A03AD02 drotaverin IND simptomatska terapija spazma glatkih mi{i}a bilijarnog. primena kod dece do 12 god. vaginalnog krvarenja. spasti~ki kolitis. bubrega ili srca. nesanica. vrtoglavica. pre primene potrebno je isklju~iti malignitet i organske bolesti creva. Solvay kaps. priprema za kolonoskopiju i radiografiju creva. emulzija 40mg/ml Gasvan. holedoholitijaza. ND urtikarija. ND glavobolja. 40m/2ml A03AX Drugi lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AX13 simetikon IND meteorizam i flatulencija usled aerofagije. simptomatska terapija gastrointestinalnog spazma nastalog usled organskog oboljenja. bola pri mokrenju i ote`anog mokrenja. KI te{ki poreme}aji funkcije jetre. porfirija. Srbolek tabl. Lab. kolike odoj~adi. terapiju prekinuti u slu~aju pojave krvi u stolici. KI ileus. Belupo oblo`ena tabl. spasti~kog ili iritabilnog kolona i diverkulitisa. OPREZ dojenje. za `vakanje 80mg A03AX58 alverin citrat + simetikon IND simptomatska terapija sindroma nadra`enih creva koji se manifestuje bolom i meteorizmom. palpiacija. Mayoly kaps. meka 40mg Espumisan L. sanofi aventis tabl. edem larinksa. Berlin Chemie oralne kapi. za inj. KI trudno}a. mukozni kolitis. holangiolitiaza. retko {ok Meteospasmyl.. pepti~kog ulkusa. hipotenzija. paraliti~ki ileus. spasti~ka opstipacija. aminoalkoholni estri A03AA04 mebeverin hlorid IND hroni~ni iritabilni kolon. Berlin Chemie kaps. sa modif.

ND urtikarija. porfirija. prolazna oligurija ili anurija. 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. za inj. OPREZ trudno}a. povi{enje o~nog pritiska. fotofobija. megakolon. postoperativna retencija urina. hipertrofija prostate. leukopenija.1mg) A03F Propulzivi A03FA Propulzivi A03FA01 metoklopramid hlorid (u obliku monohidrata) IND profilaksa mu~nine i povra}anja (u toku terapije citostaticima. 20mg/ml Buscopan. dijareja Klometol. opstipacija. dojenje. Parkinsonova bolest. posle bu|enja iz op{te anestezije i kod migrene). deca ispod 6 godina. Delpharm oblo`ena tabl.za inj. simptomatski gastroezofagusni refluks. I ne me{ati u istom {pricu/inf. ND umor. mu~nina. ND suva usta. endoskopije i bronhoskopije. epilepsija. 10mg/2ml Reglan. crvenilo lica. Alkaloid tabl. distonija. retencija urina. uznemirenost ili pospanost. agranulocitoza. dijabeti~ka gastropareza. za inj. hipertrofija prostate. ra{. proteinurija. trombocitopenija. deficit glukoze-6-fosfat dehidrogenaze. insuficijencija srca. boci sa drugim lekovima Baralgetas. tahikardija.A03B Alkaloidi beladone i derivati. KI trudno}a.1mg)/5ml supozitorija (1g + 10mg + 0. zbunjenost. Istituto de Angeli supozitorija 10mg A03D Spazmolitici u kombinaciji sa analgeticima A03DA Sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima A03DA02 metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum IND `u~ne ili bubre`ne kolike. tokom terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. Jugoremedija tabl. mehani~ke stenoze u GIT-u. za inj. diskinezija `u~nih puteva. creva.1mg) rast. tahikardija Buscopan. Galenika tabl. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. mehani~ke opstrukcije ili perforacije u GIT-u. megakolon. postoperativni meteorizam. hipotenzija.5g + 10mg + 0. spasti~ka opstipacija. polidipsija. hemoragijska dijateza. OPREZ mogu} uticaj na psihofizi~ke sposobnosti. anksioznost. edem lica. polusintetski. smanjena hepati~na ili renalna funkcija. kod radiografije intestinalnog trakta. hipotenzija. KI glaukom. 10mg Buscopan. feohromocitom. kod dugotrajne primene kontrolisati krvnu sliku. OPREZ labilan krvni pritisak. leukopenija. smanjenje psihofizi~ke sposobnosti. gubitak akomodacije. intestinale intubacije. 10mg/2ml 422 Registar lekova 2011 . Boehringer rast. kvaternerna aminonijum jedinjenja A03BB01 hioscin butilbromid IND spazmi i tegobe usled hipermotiliteta `eluca. (2. ekstrapiramidalni sindrom. monokomponentni A03BB Alkaloidi beladone. opstrukcija u GIT-u. KI krvarenje. glaukom. (500mg + 5mg +0. anafilakti~ki {ok. `u~nih i mokra}nih puteva. dismenoreja. kod mla|ih od 20 godina primeniti samo kod intenzivnog povra}anja poznatog uzroka. glavobolja.

anksioznost. 1mg. dojenje. aritmija. hroni~na intestinalna pseudoopstrukcija. 8mg/4ml granisetron (u obliku hlorida) A04AA02 Kytril. 10mg A03FA03 domperidon (u obliku maleata) IND ubl`avanje simptoma mu~nine i povra}anja. prevencija postoperativne mu~nine i povra}anja. aritmije tropisetron). blaga malaksalost. za inj. 5mg/5ml Registar lekova 2011 423 . KI prolaktin osloba|aju}i tumor hipofize (prolaktinom). glavobolja. suva usta. 2mg Rasetron. postoperativni ileus. KI trudno}a. ose}aj toplote. 3mg/3ml tropisetron (u obliku hlorida) A04AA03 Navoban. Zdravlje tabl. 1mg pra{ak za rast. simptomi angine pektoris. ginekomastija.A03FA02 cisaprid (u obliku monohidrata) IND gastroezofagusni refluks. sedacija. ekstrapiramidalne ne`eljene reakcije./inf 1mg/ml. ND abdominalni gr~evi. za inj. OPREZ trudno}a. ND povi{en nivo prolaktina. 4mg/2ml Zofran. makrolida. 8mg rast. 8mg rast. dijareja. oboljenja jetre. galaktoreja. PharmaSwiss rast. opstrukcija ili perforacija u GIT-u. za nj. dijareja. vrtoglavica. Actavis film tabl. 250μg/5ml rast. hemoragija. 4mg. 4mg/2ml. tvrda 5mg palonosetron hlorid A04AA05 Aloxi. Hameln konc. prepreke u pasa`i digestivnog trakta. hroni~na dispepsija neulkusne prirode. Novartis kaps. fluorohinolona. Slaviamed film tabl. 5mg. Pharmacin tabl. produ`enje QT intervala Cisap. Roche film tabl. I ne me{ati u istom {pricu/inf. pruritus Gastroperidon. antimikotika. glavobolja. gsk film tabl. ra{. (nekontrolisana hipertenzija. 3mg/3ml Rasetron. meteorizam. za rast. za inj. insuficijencija jetre. OPREZ insuficijencija bubrega. antiaritmika. za inj/inf 1mg/ml. za inj. 10mg A04 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE A04A Antiemetici i sredstva protiv nauzeje A04AA Antagonisti serotonina (5HT3) IND mu~nina i povra}anje tokom hemioterapije i radioterapije. nelagode u gornjem abdomenu i regurgitacije `eluda~nog sadr`aja. dojenje. amenoreja. ND opstipacija ili dijareja. OPREZ istovremena primena antikoagulanasa. boci sa drugim lekovima A04AA01 ondansetron (u obliku hlorid dihidrata) Ondasan. 4mg. gastropareza. ose}aja puno}e u epigastrijumu. hroni~na opstipacija zbog dugotrajne upotrebe laksativa ili paraplegije. prolazni intestinalni gr~evi. tahikardija.

kalcifikacija kamenaca u `u~noj kesi. sindrom posle holecistektomije. KI trudno}a. poreme}aji resorpcije masti. terfenadinom. kijanje. KI oboljenja jetre.smanjenje dejstva aprepitanta. glavobolja. Falk kaps. Hemofarm oblo`ena tabl. stomatitis. perforacija duodenalnog ulkusa. kandidijaza. akne. svrab. fenitoinom. poliurija. opstruktivni ikterus. KI radioneprozirni `u~ni kamenci. Med. fotosenzitivnost. poreme}aj sna. osip. konjunktivitis. poreme}ene kontraktilnosti `u~ne kese i ~estih bilijarnih kolika. karbamazepinom i fenobarbitonom . dojenje. abdominalni bol. tvrda 250mg Ursosan. tvrda 80mg + 125mg fosaprepitant Ivemend. kaps. bilijarni refluksni gastritis. 200mg Mendiaxon. povra}anje. akutna upala `u~ne kese. holecistitis i neopstruktivna holelitijaza. anoreksija. OPREZ insuficijencija jetre. primarna bilijarna ciroza. dojenje. astemizolom ili cisapridom. kod istovremene primene kardiotoni~nih glikozida mogu}a je hipokalijemija Himekromon. Zdravlje oblo`ena tabl. febrilna neutropenija. sa rifampicinom. tinitus. sa ritonavirom. prolazna dijareja. klaritromicinom . ra{. MSD pra{ak za rast. tvrda 250mg A05AX Ostali lekovi za terapiju bolesti `u~nih puteva A05AX02 himekromon IND `u~ne kolike. tvrda 80mg. ka{alj. sa oralnim kontraceptivimasmanjenje dejstva kontraceptiva. bilijarna opstrukcija. CS kaps. gastroezofagealni refluks.pove}anje dejstva aprepitanta aprepitant Emend. MSD kaps. diskinezije `u~nih puteva i sfinktera Oddi. hroni~na opstipacija. anksioznost. umor. 200mg 424 Registar lekova 2011 . opstipacija ili dijareja. vrtoglavica. hepatobilijarna glavobolja. anemija. euforija. ND {tucanje. svrab. dijareja.smanjenje protrombinskog vremena. ND mu~nina. hroni~ne smetnje u varenju usled staze `u~i. Pro. dezorjentisanost. gr~evi u mi{i}ima. suva usta. istovremena primena sa pimozidom. ketoknazolom. dispepsija. akutno zapaljenje `u~ne kese i `u~nih kanala. sa varfarinom . I istovremena primena sa ergot alkaloidima .rizik od toksi~nog dejstva ergot alkaloida. trudno}a.A04AD Ostali antiemetici A04AD12 aprepitant (Emend) i fosaprepitant (Ivemend) IND prevencija akutne i odlo`ene mu~nine i povra}anja kod odraslih tokom hemioterapije na bazi cisplatina i drugih citostatika. ulcerozni kolitis. bradikardija. OPREZ `ene u reproduktivnom dobu (ne koristiti oralne kontraceptive). ND dijareja (velike doze). bela stolica (retko) Ursofalk. za inf 115mg A05 TERAPIJA BOLESTI @U]NIH PUTEVA I JETRE A05A Lekovi za le~enje oboljenja `u~nih puteva A05AA Preparati koji sadr`e `u~ne kiseline A05AA02 urzodeoksiholna kiselina IND rastvaranje holesterolskih `u~nih kamenaca. inflamatorne bolesti tankog i debelog creva. stafilokokna infekcija. astenija. opstipacija. upala grla.

istovremena primena alkohola. profilaksa recidiva holelitijaze Essentiale forte N. poreme}aji funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. sanofi aventis kaps. primena kod novoro|en~adi i dece. apendicitis. masne degeneracije jetre. esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin hlorid + riboflavin + tiamin nitrat + tokoferol acetat IND kao adjuvans u terapiji oboljenja jetre razli~itih uzroka. Bosnalijek kaps. ciroze jetre). povra}anje. 5g/10ml A06 LAKSATIVI A06A Laksativi IND akutna i hroni~na opstipacija.podrigivanje i ukus peperminta posle jela. 35mg A05BA. ND dijareja. evakuacija creva pre operativnih zahvata. abdominalni gr~evi Leprotek. mu~nina. KI te{ka bubre`na insuficijencija. dojenje. bolovi u ustima i ulceracije bukalne sluznice Rowachol. peritonitis. OPREZ dugotrajna upotreba laksativa dovodi do navikavanja. meka (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) A05B Terapija bolesti jetre.. za rast. inflamatorne promene jetre. proliv. ND nadutost stomaka. ND mu~nina. mehani~ke opstrukcije i sve`e anastomoze u GIT-u. pinen + kamfen + menton + cineol + mentol + borneol IND holelitijaza. L-ornitin . dojenje. kod velikih doza u parenteralnoj primeni potrebna je kontrola koncentracije ureje u serumu i urinu. Zdravlje oblo`ena tabl. ND retko se javljaju . opstipacija ili dijareja. elektrolitski disbalans Registar lekova 2011 425 . OPREZ netolerancija na fruktozu.A05AX. `uta do narand`asta obojenost urina Hepalip forte..aspartat IND ciroza jetre. dojenje.. holecistitis. dispepsija. OPREZ trudno}a. ND retko mu~nina. flatulencija. tvrda 300mg A05BA. ileus. Rowa kaps. Merz granule za oralni rastvor 3g/5g konc. KI trudno}a. akutni abdomen. spazam bilijarnih puteva. lipotropni lekovi A05BA Preparati u terapiji bolesti jetre A05BA03 silimarin IND kao adjuvans u terapiji poreme}aja funkcije jetre (toksi~nih o{te}enja jetre.L . za inf. krvarenje iz rektuma. poreme}aj lipoproteina u krvi. tvrda (300mg+30mg+6mg+6mg+6mg+6mg) A05BA. flatulencija i povra}anje (infuzija) Hepa-Merz. OPREZ trudno}a. prevencija ponovnog stvaranja kamenaca.masna distrofija jetre. ulcerozni kolitis. abdominalni bol nepoznatog uzroka. ulcerozni proktitis. akutnog i hroni~nog hepatitisa. rendgenskih pregleda i drugih dijagnosti~kih metoda. hepati~ka encefalopatija.. esencijalni fosfolipidi IND akutna i hroni~na oboljenja jetre . menstruacija.

akutni abdomen. kolitis. 5mg gastrorezstentna tabl. 5mg supozitorija 10mg natrijum pikosulfat A06AB08 Natrijum pikosulfat.8g)/ 45ml A06AD11 laktuloza IND portalno-sistemska encefalopatija uklju~uju}i hepati~nu prekomu i komu. Delpharm Dulcolax. OPREZ trudno}a. perforacija. opstrukcija ili sumnja na opstrukciju u GIT-u. Balkanpharma Dulcolax. dijareja. kongestivna sr~ana insuficijencija. hipovolemija. Chephasaar sirup 65% Portalak. akutni apendicitis. ND meteorizam. mu~nina. povra}anje. Lab. Istituto de Angeli Panlax. povra}anje ili bolovi u abdomenu. ileus. dehidratacija. povra}anje. astenija. dijebetes. ascites. postoje}i poreme}aj elektrolita. abdominalna distenzija. Solvay oralni rastvor 67% Lactulose-MIP. natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat IND ~i{~enje creva u pripremi pacijenata za operaciju kolona ili u pripremi kolona za endoskopske ili radiolo{ke dijagnosti~ke procedure. dojenje. re|e abdominalni gr~evi Fortrans. bol u abdomenu. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 64g 426 Registar lekova 2011 . renalna insuficijencija. aktivna inflamatorna bolest creva. vrtoglavica. retko gr~evi u mi{i}ima. dijareja Duphalac. gastri~na retencija. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. I istovremena primena blokatora kalcijumskih kanala. ileus. Hemofarm gastrorezstentna tabl. OPREZ akutni infarkt miokarda. dehidratacija. ND u~estale te~ne stolice. hipokalcemije. opstruktivni ileus. jeza. stariji i pacijenti sa kolostomom ili ileostomom. Casen Fleet oralni rastvor (24. hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja. ND mu~nina. diuretika. KI galaktozemija. primena kod dece mla|e od 15 godina. povra}anje. Zdravlje A06AD Osmotski laksativi oblo`ena tabl. regulacija crevne peristaltike kod operacija anusa ili hemoroida.. perforacija creva. 5mg A06AD. hroni~na opstipacija.4g + 10. litijuma mo`e dovesti do hiperfosfatemije. KI ako su prisutni mu~nina. podrigivanje. Belupo sirup 67% A06AD15 makrogol 4000 IND ~i{}enje creva pre kolonoskopije. hipernatremi~ne dehidracije i acidoze Fleet Phospho soda. kongenitalni ili ste~eni megakolon. kongestivna sr~ana insuficijencija. 5mg supozitorija 10mg oblo`ena tabl.A06AB Kontaktni laksativi A06AB02 Bisacodyl Actavis. toksi~ni megakolon. nestabilna angina pektoris. mu~nina. metaboli~ka acidoza. Ne koristi se za opstipaciju. glavobolja. toksi~ni kolitis. bol u grudima.

toksi~ni kolitis. tvrda 250mg Vancomycin -MIP. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI I ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A07A Intestinalni antiinfektivi A07AA Antibiotici A07AA02 nistatin IND oralne i perioralne gljivi~ne infekcije. kongestivna sr~ana insuficijencija. ileus. ra{ Nystatin. tvrda 100mg. hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja. Sandoz pra{ak za rast. za inf. Helsinn Birex pra{ak za oralni rastvor (59g + 5. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. ND mu~nina. dijareja (samo velike doze). Riemser kaps. re|e abdominalni gr~evi Klean . za inj. za inf. bolesnici sa kolostomom ili peritonealnim kateterom. KI osetljivost na nitrofurane. mu~nina.6ml A07 ANTIDIJAROICI. dijareja. 1g Vancotex. PharmaSwiss pra{ak za rast. hroni~ne dijareje kod kod kolitisa i poreme}aja intestinalne fermentacije. perforacija creva. povra}anje. flatulencija. za inf. ND mu~nina. 12mg/0. Pharmatex pra{ak za rast. 1g Kovancin. 1g Vancomycin enterocaps 250mg. Hemofarm oblo`ena tabl. vrtoglavica. 200mg sirup 200mg/5ml Registar lekova 2011 427 . 1g Vancomycin.685g + 1. Bosnalijek kaps. le~enja intoksikacije.500 000ij pra{ak za oralnu susp. Wyeth rast.Prep. povra}anje. 500mg. 500mg. dojenje. 500mg. toksi~ni megakolon. 500mg. OPREZ istovremeno konzumiranje alkohola Enterofuryl. dijareja posle primene antibiotika. akutne i hroni~ne dijareje nerazja{njene etiologije bez invazivnog fenomena.465g + 0. 500mg. reakcije na mestu primene Relistor. KI opstrukcije ili akutne hirur{ke intervencije u GIT-u. u tretmanu te{kih oblika sepse i opstipacije koja traje 14 dana). 1g A07AX Ostali intestinalni antiinfektivi A07AX03 nifuroksazid IND akutne dijareje izazvane alimentarnim infekcijama intoksikacijama kod odraslih i dece. Chephasaar pra{ak za rast. za inf.725g) A06AH Antagonisti perifernih opioidnih receptora A06AH01 metilnaltrekson bromid IND opstipacija izazvana opioidima kod bolesnika koji ne reaguju na drugu terapiju. ND abdoinalni bol.A06AD65 polietilenglikol (makrogol 3500) + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid IND ~i{}enje creva (u pripremi kolonoskopije. OPREZ opasnost od sistemske resorpcije kod inflamatornih bolesti creva ili primene velikih doza Edicin. primena kod odoj~adi do mesec dana. OPREZ trudno}a. Riemser pra{ak za rast. za inf.685g + 1. 100 000ij/ml A07AA09 vankomicin hlorid IND pseudomembranozni kolitis (oralna primena).

ND mu~nina. Crohn-ova bolest. 500mg 428 Registar lekova 2011 . dojenje. OPREZ ne preporu~uje se istovremena primena drugih lekova zbog uticaja na resorpciju. sanjivost. furosemid. insomnija. depresija. tiazidne diuretike. Crohn-ova bolest. akutna i hroni~na dijareja. OPREZ insuficijencija jetre. hiperperistaltika razli~ite geneze. konvulzije. parotitis. 2mg A07E Intestinalni antiinflamatorni lekovi A07EA Kortikosteroidi za lokalnu primenu A07EA06 budesonid IND ulcerozni kolitis. smanjenje crevnog sadr`aja kod ileoanastomoza. opstipacija. OPREZ insuficijencija jetre. vrtoglavica. stomatitis. regulacija pasa`e crevnog sadr`aja (inkontinencija). ND retko opstipacija Smecta. tvrda 2mg Loperamid. deca do 2 godine. `eluca. ND abdominalni bol. ra{ Lopedium acut. ciroza jetre Budosan. proteinurija. deficit glukozo 6-fosfat dehidrogenaze. akutna bacilarna ili amebna dizenterija i druge infektivne bolesti creva. Zdravlje tabl. salicilate. KI poslednji trimestar trudno}e. Pfizer gastrorezist. deca mla|a od 2 godine. tankog creva i kolona. KI trudno}a. kristalurija. suva usta. tabl. reumatoidni artritis koji ne reaguje na NSAIL. sulfonilureju ili inhibitore karboanhidraze. nadutost. hiperpireksija. dojenje. gubitak apetita. preosetljivost na sulfonamide. hematurija. pankreatitis. tvrda 3mg A07EC Aminosalicilna kiselina i sli~ni lekovi A07EC01 sulfasalazin IND ulcerozni kolitis. hepatitis.A07B Intestinalni adsorbensi A07BC Ostali intestinalni adsorbensi A07BC05 diosmektit IND simptomatska terapija bolnih stanja kod oboljenja ezofagusa. Falk gastrorezistentna kaps. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 3g A07D Antipropulzivi A07DA Antipropulzivi A07DA03 loperamid hlorid IND simptomatska terapija akutne nespecifi~ne dijareje i hroni~ne dijareje kod inflamatornih oboljenja creva. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. povra}anje. vrtoglavica. nefrotski sindrom Salazopirin EN. ra{. {um u u{ima. ulcerozni ili pseudomembranozni kolitis. zamor. bol u epigastrijumu. Sandoz kaps.

merkaptopurina i azatioprina. intersticijalni nefritis. tabl. vrtoglavica.mikroorganizmi IND dijareja. mu~nina. sa prod. KI trudno}a. okluzivne bolesti perifernih arterija. OPREZ trudno}a. Sandoz gastrorezist. hepatitis. ra{. tokom terapije preporu~uje se kontrola kreatinina i karbamida u serumu i sedimentacija urina. ND glavobolja. furosemida. poja~ava antikoagulantno delovanje varfarina. Ferring tabl. Falk gastrorezist. povra}anje. depresija. 15mg Registar lekova 2011 429 . dijareja. nesanica. gr~evi. glavobolja. oslob. 500mg supozitorija 1g rektalna suspenzija 1g/100ml Salofalk. tahikardija. preosetljivost na salicilate.2 x 107 A08 PREPARATI PROTIV GOJAZNOSTI. hipertenzija. ISKLJU^UJU]I DIJETETSKE PROIZVODE A08A Preparati protiv gojaznosti. 1. seksualna disfunkcija. egzantem. Sandoz kaps. stariji od 65 godina. 400mg. glomerulonefritis Reductil. glaukom. spironolaktona i rifampicina 5 ASA. poreme}aj cirkulacije krvi. miokarditis. 800mg Pentasa. intersticijalninefritis. isklju~uju}i dijetetske proizvode A08AA Preparati protiv gojaznosti sa centralnim delovanjem A08AA10 sibutramin IND gojaznost. Galenika kaps. dece i odraslih izazvani bakterijskim i virusnim infekcijama razli~itog porekla. OPREZ trudno}a. groznica. nekontrolisana hipertenzija. urtikarija. 500mg supozitorija 500mg rektalna suspenzija 4g/60ml A07F Antidijaroici .A07EC02 mesalazin IND ulcerozni kolitis (terapija akutnih napada i spre~avanje recidiva). angioedem. cerebrovaskularne bolesti. Crohn-ova bolest. hiprtiroidizam.mikroorganizmi A07FA Antidijaroici . ND opstipacija. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. tabl. I mesalazin poja~ava hipoglikemijski efekat derivatia sulfonilureje. Abbott kaps. mu~nina. tvrda 35mg mle~nokiselinske bakterije `ive liofilizovane A07FA51 Linex. 250mg supozitorija 250mg Asacol. kongestivna sr~ana slabost. dojenje. suva usta. pove}ava toksi~nost metotreksata. pepti~ki ulkus. reverzibilni pankreatitis. Slaviamed gastrorezist. tabl. terapijom antibioticima i hemioterapijskim agensima. dijareja. istovremena primena laktuloze. sklonost krvarenju. tvrda 10mg. hemoragi~na dijateza. ulcerozni proktosigmoiditis. meteorizam i drugi digestivni poreme}aji kod odoj}adi. KI insuficijencija bubrega ili jetre. smanjuje dejstvo probenecida. poreme}aj ukusa. 250mg. bronhospazam. abdominalni bol. anksioznost. pogor{anje ulceroznog kolitisa. hipertrofija prostate. feohromocitom. tahikardija. trombocitopenija. depresija u anamnezi. retencija urina. dojenje A07FA01 bacilus subtilis IP 5832 Flonivin BS.

inkontinencija fecesa) alli. insuficijencija jetre. tvrda 60mg alli. ND mu~nina. hepatitis. opstipacija. Famar kaps. Galenika amilaza: lipaza: proteaza: oblo`ena tabl. Jugoremedija oblo`ena tabl. holelitijaza. opstrukcija duktusa neoplazmom. Galenika gastrorezis. alimentarna alergija na proteine svinja. opstruktivni ikterus. hiperuricemija i hiperurikozurija (velike doze) A09AA02 pankreatin 1g pakreatina sadr`i najmanje 12 000 FIPj amiloti~ke aktivnosti. tabl. pove}anje fekalnih masa. empijem `u~ne kese.50 USPj 430 Registar lekova 2011 . ND GIT smetnje (masne stolice. trudno}a. holestaza.A08AB Preparati protiv gojaznosti sa perifernim delovanjem A08AB01 orlistat IND umereni i te{ki oblici gojaznosti uz hipokalorijsku dijetu. KI prvi trimestar trudno}e. stanje nakon resekcije pankreasa. povra}anje. 192mg Pankreatin. tvrda 60mg Xenical. `eluca. poreme}aji varenja na enzimskoj osnovi. `u~ne kesice ili dvanaestopala~nog creva. 4500 3500 lipaza FIPj 6000 4300 proteaza FIPj 300 200 1 FIPj = 1 BPj = 4. akutni pankreatitis. tvrda 120mg A09 DIGESTIVI. najmanje 15 000 FIPj lipoliti~ke aktivnosti i najmanje 1000 FIPj proteoliti~ke aktivnosti Festal N. KI hroni~ni sindrom malapsorpcije. hitni nagon za defekaciju. 125mg amilaza FIPj Festal N. laktacija. Catalent kaps.15 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 1 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 62. UKLJU^UJU]I ENZIME A09A Digestivi i enzimski preparati A09AA Preparati sa enzimima IND hroni~ni pankreatitis i fibroza pankreasa. cisti~na fibroza. oblo`ena tabl. flatulencija i meteorizam. Jugoremedija Pankreatin. Roche kaps.

5 0. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.5 1. sc.5 1 1 0. sc.iv sc.5 0. sc. 100 100 100 100 100 100 0.5 0. sc.5 1.5 1.5 0.iv sc.5 0.5-1 0. sc. sc.im.5 0.5 0.5-1 0. sc.im.5 0.5 Actrapid Penfill Acrtapid NovoLet Humulin R Humulin Pen R Insuman Rapid Insuman Rapid Optiset Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis INSULINI SREDNJE DUGOG DEJSTVA Humulin NPH Humulin Pen NPH Insulatard Penfill Insulatard NovoLet Insuman Basal Insuman Basal OptiSet Insuman Comb 25 Insuman Comb 25 OptiSet Humulin M3 Humulin Pen M3 Mixtard 30 Penfill Mixtard 30 NovoLet Registar lekova 2011 PROIZVO\A^ PO^ETAK NA^IN ij/ml DEJSTVA PRIMENE (sati) sc. sc.5 Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk . sc. sc.im. sc. sc.iv sc. sc.Preparati insulina Ista boja polja ozna~ava paralelne preparate MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 1-3 1-3 1-3 1-3 1-4 1-4 MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 4-12 4-12 4-12 4-12 3-4 3-4 2-4 2-4 2-8 2-8 2-8 2-8 UKUPNO DEJSTVO (sati) 8 8 8-12 8-12 7-9 7-9 UKUPNO DEJSTVO (sati) 24 24 24 24 11-20 11-20 12-19 12-16 24 24 24 24 431 INSULINI BRZOG DEJSTVA PROIZVO\A^ NA^IN PO^ETAK ij/ml PRIMENE DEJSTVA (sati) sc.

Preparati analoga humanih insulina Preparati brzog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Humalog Pen Humalog KwikPen NovoRapid NovoRapid FlexPen NovoRapid Penfil Apidra Apidra OptiClik Apidra OptiSet Apidra SoloStar INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin aspart insulin aspart insulin aspart insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin PROIZVO\A^ Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis NA^IN PRIMENE sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Preparati srednjeg i dugog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Mix 25 Humalog Mix 25 KwikPen Humalog Mix 50 Humalog Mix 50 KwikPen Lantus Lantus for OptiPen Lantus OptiSet Levemir FlexPen Levemir Penfill NovoMix 30 FlexPen NovoMix 30 Penfill 432 INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin glargin insulin glargin insulin glargin insulin detemir insulin detemir insulin aspart 30% +protamin aspart 70% insulin aspart 30% +protamin aspart 70% PROIZVO\A^ NA^IN PRIMENE Lilly Lilly Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sc im sc im sc im sc im sc sc sc sc sc sc sc ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Registar lekova 2011 .

Dijabeti~ari. pH. potrebnu dnevnu dozu insulina i raspopred pojedina~nih doza. po nalogu lekara samo kada su ispunjeni farmaceutsko-tehnolo{ki uslovi (isto poreklo insulina. unos hrane i fizi~ku aktivnost. Ne preporu~uje se: 1) me{anje insulina u istom {pricu ni sa jednim lekom 2) me{anje insulina od razli~itih proizvo|a~a Mogu}e je: 1) me{anje insulina istog proizvo|a~a. izvr{iti izbor odgovaraju}eg preparata i sprovesti odgovaraju}u edukaciju pacijenta. Registar lekova 2011 433 . Insulin treba naj~e{}e davati u vi{e dnevnih pojedina~nih doza da bi se postigla dobra kontrola glikemije. moraju dnevni unos hrane podeliti na 5 i vi{e obroka. Orejentacione doze za odrasle su: 0.5ij/kg/dan) Detaljna uputstva potra`iti u "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus" koji je objavljen septembra 2002.7 ij/kg/dan (naj~e{}e 0. prema preporuci lekara 2) izuzetno i me{anje insulina razli~itih proizvo|a~a. pre uvo|enja terapije insulinom potrebno je za svakog pacijenta odrediti optimalni vid insulinske terapije. razli~ite brzine delovanja. DOZIRANJE INSULINA: prema "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus". a naro~ito oni na intenzificiranoj terapiji.3 . stepen pre~i{}enosti. konzervans).A10 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) A10A Insulini i analozi UPUTSTVO ZA LE^ENJE INSULINOM Insulinskom terapijom se `eli posti}i normoglikemija ili skoro normoglikemija tokom 24 sata. godine.0. Neophodno je uskladiti doze insulina.

Novo Nordisk Humulin R. sanofi aventis A10AC Insulin i analozi. Lilly Humalog KwikPen. sanofi aventis Insuman Basal OptiSet.A10AB Insulin i analozi brzog dejstva A10AB01 insulin humani kristalni Actrapid Penfill. sanofi aventis Apidra Optiset. Lilly insulin lispro rastvor 25% + insulin lispro suspenzija 75% A10AB04 Humalog Mix25. Lilly Humalog Mix25 KwikPen . Novo Nordisk Insulatard NovoLet. Lilly Humulin Pen NPH. Novo Nordisk NovoRapid FlexPen. Lilly insulin aspart A10AB05 NovoRapid. Novo Nordisk Actrapid Novolet. Lilly Insulatard Penfill. Lilly Humalog Mix50 KwikPen. Novo Nordisk Insuman Basal. sanofi aventis 434 Registar lekova 2011 . sanofi aventis Apidra SoloStar. Lilly Humalog Pen. Lilly Insuman Rapid. sanofi aventis Apidra OptiClik. sanofi aventis insulin lispro A10AB04 Humalog. srednje dugog dejstva A10AC01 insulin humani izofan Humulin NPH. sanofi aventis Insuman Rapid OptiSet. Novo Nordisk insulin glulizin A10AB06 Apidra. Novo Nordisk NovoRapid Penfill. Lilly insulin lispro rastvor 50% + insulin lispro suspenzija 50% A10AB04 Humalog Mix50.

Novo Nordisk NovoMix 30 Penfil. Novo Nordisk A10AE Insulini i analozi dugog dejstva A10AE04 insulin glargin Lantus. sanofi aventis insulin detemir A10AE05 Levemir FlexPen. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima brzog dejstva A10AD01 insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70% Humulin M3.A10AD Insulin i analozi. Novo Nordisk Levemir Penfil. Lilly Mixtard 30 Penfill. sanofi aventis Lantus Opti Set. sanofi aventis Lantus SoloStar. sanofi aventis insulin aspart: rastvorljivi 30% + protamin kristalni 70% A10AD05 NovoMix 30 FlexPen. sanofi aventis Insuman Comb 25 OptiSet. Lilly Humulin Pen M3. Novo Nordisk insulin humani: kristalni 25% + izofan 75% A10AD01 Insuman Comb 25. Novo Nordisk Mixtard 30 NovoLet. Novo Nordisk Registar lekova 2011 435 .

trudno}a. dijabeti~ka prekoma i koma. deca. ND hipoglikemija. 80mg 436 Registar lekova 2011 . slabost A10BB01 glibenklamid Daonil. 850mg. KI trudno}a. ra{. insuficijencija bubrega i jetre. 30mg tabl. Berlin Chemie tabl. 30mg tabl. 80mg tabl. dijabeti~ka prekoma i koma. 3. 500mg. 1000mg Gluformin. glavobolja. ND laktatna acidoza (mogu}a smrtnost i do 50%). 850mg. 500mg. kombinovana terapija sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom. oslob. oslob. Galenika tabl. insuficijencija jetre. te{ke infekcije. Srbolek film tabl. alkoholna zavisnost. Servier Diaprel MR. bubrega i plu}a. derivati sulfonilureje IND insulin nezavisni diabetes mellitus (tip II). sa modif. Berlin Chemie film tabl. sa modif. 5mg tabl. dijareja (ako ne prolaze prekinuti terapiju). 1000mg Metfogamma. oslob. 850mg A10BB Sulfonamidi. OPREZ proveriti stanje bubrega i jetre jer kumulacija metformina mo`e izazvati laktatnu acidozu. bol u stomaku. 500mg. ketoacidoza. 500mg. radiolo{ki pregledi sa primenom kontrastnih sredstava. retko GIT smetnje. 1000mg Tefor. izuzetan fizi~ki napor. povra}anje. sa modif. alergijske promene na ko`i. hipoksi~na stanja. porfirija. hipofize. 10mg tabl. maligni tumori.5mg. megaloblasti~na anemija Glucophage. 5mg. Jugoremedija Maninil. 30mg tabl. metalni ukus u ustima. 500mg. Slaviamed Glioral. Anpharm Diprian. 500mg. sa prod. 5mg glipizid A10BB07 Glucotrol XL. Merck Sante film tabl. Pfizer gliklazid A10BB09 Diaprel MR.A10B Oralni dijabetici (lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi) A10BA Bigvanidini A10BA02 metformin hlorid IND insulin nezavisni dijabetes (tip II) naro~ito kod gojaznih bolesnika. insuficijencija nadbubre`ne `lezde. Hemofarm Gliclada. oslob. Hemofarm film tabl. {titne `lezde. KI metaboli~ka acidoza. Krka Glikosan. 850mg. u kombinovanoj terapiji kod le~enja insulin nezavisnog dijabetesa u fazi insulinske zavisnosti. dojenje. Galenika tabl. sa prod. 1000mg Metformin. mu~nina. 850mg Siofor. Artesan Pharma film tabl. srca. 30mg tabl. OPREZ stariji od 65 godina. dojenje i deca. konzumiranje alkohola. oslob.

4mg tabl. 50mg. insuficijencija jetre. eritem. svrab. delimi~na opstrukcija creva. dojenje. umereno i te{ko o{te}enje jetre. 3mg. (400mg + 2. (500mg + 2. 3mg. 3mg. Menarini tabl. 4mg tabl. 4mg. Medico Uno Limeral. Bayer tabl. 1mg.5mg) Glucovance. ND pospanost. Merck Sante film tabl. ketoacidoza. lakti~ka acidoza. u~estala dijareja i povra}anje. 3mg. KI trudno}a. Chron-ova bolest. hepatitis Janumet. egzantem. bol u gornjem delu abdomena. dojenje. metalni ukus. kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije. skoriji infarkt miokarda. 100mg Registar lekova 2011 437 .glukozidaze A10BF01 akarboza IND dodatna terapija kod le~enja dijabetes melitusa. 6mg tabl. 4mg. 2mg. urtikarija. nedavni infarkt miokarda: OPREZ potrebna je redovna kontrola nivoa {e}era u krvi. Berlin Chemie film tabl. dojenje. A. insuficijencija bubrega sa pove}anim nivoom kreatinina u krvi. 2mg. sanofi aventis Dibiglim. hepatitis Glibomet. 1mg. 3mg. OPREZ smanjena funkcija bubrega. 6mg tabl. urtikarija. 1mg. povra}anje. bubrega. proliv. 6mg A10BD Kombinacije oralnih antidijabetika A10BD02 metformin + glibenklamid IND dijabetes tipa II kod odraslih. 3mg. Sandoz Glimepirid. dijabeti~ka ketoacidoza. hipoglikemija. laktoacidoza. pruritus. KI trudno}a. te{ke infekcije respiratornog i urinarnog trakta. deca do 18 godina. Zdravlje Meglimid. 3mg. 1mg. dijabetes tipa I. eritem. insuficijencija jetre. dehidratacija. 1mg. abdominalni bolovi. hipoglikemija. 2mg. alkoholizam. ND mu~nina. 2mg. ND flatulencija.5mg) i (500mg + 5mg) A10BD07 metformin + sitagliptin IND dijabetes tipa II kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina u monoterapiji ili u kombinaciji sa sulfonilurejom kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina i sulfonilureje. 1mg. 4mg.A10BB12 glimepirid Aglimex. poreme}aj funkcije jetre. KI trudno}a. respiratorna i sr~ana insuficijencija. Krka Trical. Galenika Amaryl. akutno trovanje alkoholom. 4mg. dijareja. koprivnja~a. 2mg. ulcerozni kolitis. dijareja ili opstipacija. hepatitis (retko). Nini Gliprex. mu~nina. 4mg tabl. 3mg. MSD tabl. alergija na derivate sulfonilureje. 2mg. 2mg. prethodne operacije u abdomenu. 4mg tabl. 6mg tabl. (850mg + 50mg) (1000mg + 50mg) A10BF Inhibitori alfa . 2mg. pove}ane vrednosti enzima jetre (velike doze) Glucobay.

dijabeti~ka gastropareza. hipoglikemija. groznica. povra}anje. dijareja. trudno}a. flatulencija. opstipacija ili dijareja. hipoglikemija Januvia. jak abdominalni bol). 50mg. OPREZ hipoglikemija. dijabetes melitus tip I. KI ketoacidoza. kao monoterapija kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije. glavobolja. bol u gornjem delu abdomena. Novo Nordisk rast. KI insuficijencija bubrega. mu~nina. isklju~uju}i insuline A10BX07 liraglutid IND dijabetes melitus tip II. (pen sa ulo{kom) 6mg/ml 438 Registar lekova 2011 . inflamatorne bolesti creva. gastritis. dojenje. za inj. dispepsija. ND mu~nina. ND pospanost. 100mg A10BX Drugi lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi. 25mg. trudno}a. reakcije na mestu primene Victoza. smanjenje apetita. upravljanje motornim vozilima ili ma{inama.A10BH Inhibitori dipeptidil peptidase 4 (DPP-4) A10BH01 sitagliptin IND dijabetes melitus tip II (u kombinaciji sa metforminom) u slu~aju kada dijeta i ve`be uz terapiju metforminom ili PPAR agonistom ne obezbe|uju adekvatnu kontrolu {e}era u krvi. vrtoglavica. bronhitis. gastro-ezofagealni refluks. nazofaringitis. bol u abdomenu. MSD film tabl. umor. OPREZ terapiju prekinuti ako se jave simptomi akutnog pankreatitisa (neprekidan. dojenje.

8 140 1200 270 2-5 250 60 do 1 god.8 60 540 55-80 1-3 god.5 40 7 .2 2.0 1.2 dojilje 1.7 140 1200 300 2-5 250 75 1600 pove}ane 140 1200 270 1600 pove}ane 140 1700 320 50 10 50 15 50 20 50 30 250 60 250 75 439 .8 30 7 7 600 0.12 150 12 .4 1.2 7. (μg) nikotinska kis.5 30 7 6 500 0.5 1200 8. B3) (mg) pantotenska kis (vit.5 13 1.5 50 10 10 950 1 1.7 100 450 120-200 11-14 god. 0.6 0.2 1.Dnevne potrebe organizma u vitaminima deca vitamin BIOTIN (VITAMIN H) (μg) folna kis.3 0.200 200 17 3-7 700 1 1. 0.2 1.150 11 .9 1. 4-10 god.6 1.1 1.3 110 550 280 trudnice 1.0 360 7.0 800 6.5 3-4 70 8 3-7 400 0.8 0.10 10 150 13 3-7 600 0.0 800 11.4 5.6 7.7 0. 0.0 1200 14.8 1.15 200 13 400 15 Dnevne potrebe organizma u mineralima i oligoelementima deca mineral bakar (mg) cink (mg) fosfor (mg) gvo`|e (mg) jod (μg) kalcijum (mg) magnezijum (mg) mangan (mg) molibden (μg) selen (μg) Registar lekova 2011 mu{karci `ene 1.9 0.3 4.2 9.5 40 7 .3 0. trudnice dojilje 100 .5 0. 11-14 god. (vit.7 0. B5) (mg) vitamin A (μg) vitamin B1 (mg) vitamin B2 (mg) vitamin B6 (mg) vitamin B12 (μg) vitamin C (mg) vitamin D (μg) vitamin E (mg) mu{karci `ene do 1 god.200 100 .4 1. 0.2 35 7 8 700 0.10 8 50 3-5 3-7 350 0. 1-3 god.0 70 10 12 100 .1 1.9 70 350 85 4-10 god.3 1.8 9.0 800 8.4 0.3 25 8.9 1.

Merck oralne kapi 20 000ij/ml 440 Registar lekova 2011 . arterioskleroza.4mg+20mg) A11C A11CB. jednoli~na ishrana.25μg. hipoparatireoidizam. fizi~kog napora.5μg holekalciferol A11CC05 Vigantol. uklju~uju}i njihove kombinacije retinol + ergokalciferol (D2) ili holekalciferol (D3) A11CB Vitamini A i D u kombinaciji IND profilaksa i terapija rahitisa. hiperkalcemija. ali pri dugotrajnoj primeni i predoziranju mogu}a je pojava simptoma hipervitaminoze A i D.tvrda 0. smetnje u razvoju zuba. istovremena primena kardiotoni~nih glikozida. poreme}aji rasta i oko{tavanja. hipervitaminoza D.A11 A11B VITAMINI Multivitamini A11BA Multivitamini A11BA. meka 0. osteomalacija. 1μg A11CC04 kalcitriol Rocaltrol.alfakalcidol. vitamin A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis. profilaksa kod nedono{~adi i dece na ve{ta~koj ishrani. OPREZ visoke doze vitamina A u trudno}i mogu da izazovu o{te}enje ploda. KI i ND nisu poznata za profilakti~ke i terapijske doze. dojenje. osteomalacija. KI trudno}a. OPREZ insuficijencija srca i bubrega. (malapsorpcioni sindrom . smanjen apetit. hiperfosfatemija. kalcitriol) IND vitamin D zavisni rahitis.5mg+1.5μg. kamen u bubregu. (5000ij+1. kalcitriol). Hemofarm oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml A11CC Vitamin D i analozi (alfakalcidol.alfakalcidol). ND hiperkalcemija. mijalgija A11CC03 alfakalcidol Alpha D3.7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg +10mg+0.alfakalcidol. opstipacija ili dijareja. anoreksija. terapija antibioticima {irokog spektra Pikovit forte. ektopi~ne kalcifikacije. metastatske kalcifikacije. + nikotinamid IND stanja iscrpljenosti. Vitamini A i D. artralgija. Roche kaps. holekalciferol. a visoke doze vitamina D hiperkalcemiju i majke i ploda Vitamin AD. povra}anje. 0. 0. (osteoporoza . mu~nina. glavobolja... Zdravlje kaps. holekalciferol). poliurija. Krka oblo`ena tabl. suva usta. dijeta. polidipsija.25 μg. (renalna osteodistrofija .

preparata magnezijuma (rizik od hipermagnezijemije) doziranje bi trebalo individualno prilagoditi da ne bi do{lo do povi{enja serumskog kalcijuma i metaboli~ke bolesti kostiju. povra}anje. smanjenje apetita. trovanje vitaminom D. tijamin.. Mauermann oblo`ena tabl. neuritis. adjuvantna terapija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. glostitis. za inj. hiperkacijemija ili hipokalcijemija.A11CC07 parikalcitol IND prevencija i terapija sekundarnog hiperparatireoidizma kod bolesnika sa hroni~nom bubre`nom bole{}u stadijuma 3 i 4 i onih koji su na dijalizi i hemodijalizi. poreme}aj sprovodljivosti u srcu i akutna dekompenzovana insuficijencija srca zbog lidokain hlorida koji je pomo}na supstancija. ariboflavinoza). ND alergijske reakcije. kao profilaksa kod primene hemoterapeutika ili antibiotika. 100mg/ml tabl. terapija levodopom. ND znojenje. OPREZ je potreban kod istovremene primene parikalcitola i kalcijuma ili tiazidnih diuretika (rizik od hiperkalcijemije). uro|eni nedostatak absorpcije vitamina B12). malabsorpcionog sindroma (atofi~ni gastritis. benfotiamin (vitamin B1) + B6 IND deficit vitamina B1 i B6 kao posledica dijete. o{amu}enost i {ok Milgamma N. dojenje. KI trudno}a i dojenje zbog velike doze vitamina B6. Alkaloid rast. stanje posle intestinalnih operacija. stomatitis). OPREZ nedijagnostifikovane anemije. oboljenja jetre i stanja posle akutnih infekcija. (100mg + 100mg + 1mg)/2ml Registar lekova 2011 441 . pelagra. meka 1μg. tahikrdija. ND dijareja ili opstipacija. 5μg /ml A11D Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12 A11DA Vitamin B1. KI preosetljivost na sastojke leka. Solupharm rast.reaktivna ketoacidurija . akne. (100mg+100mg) A11DB. Abbott kaps.. urtikarija. glavobolja. prevencija gr~eva kod hroni~ne primene dpenicilamina i cikloserina. svrab. za inj. za inj. osip Zemplar. subakutna nekrotiziraju}a encefalomijelopatija (Leigh-ova bolest). crvenilo ko`e Milgamma 100. prevencija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. ND urtikarija. malabsorpcije i pothranjenosti. heilitis. hroni~nog alkoholizma. 50mg A11DB Vitamin B1 u kombinaciji sa vitaminom B6 A11DB. kod predoziranja mogu se javiti vrtoglavica. monokomponentni IND B avitaminoza i hipovitaminoza (beri-beri. omaglica. poreme}aji kod hroni~nog alkoholizma (kardiomiopatija. KI trudno}a. 2μg . subtotalna gasterektomija. 3μg rast. poreme}aj ~ula ukusa. vitamin B1 + B6 + B12 IND akutna hipovitaminoza usled nutritivnog nedostatka. tijaminreaktivna lakti~na acidoza. hiperkalcijemija. neuralgija. bradikardija. kod bolesti koje ote`avaju resorpciju B vitamina. GIT smetnje A11DA01 tiamin hlorid IND deficit vitamina B1 Vitamin B1 Alkaloid. aritmija. gastroezofagealni refluks.

pove}ana potreba za C vitaminom (graviditet. 20mg rast. za inj. za inj. rekonvalescencija. malignitet). stomatitis aftoza.Galenika prašak za inj. kristaluriju. ND dijareja. dijareju Bio-C 500. monokomponentni A11GA01 askorbinska kiselina IND skorbut i preskorbutna stanja. granule (5g) 4 4 40 Beviplex. KI terapija levodopom. Hemofarm lozenga 120mg 442 Registar lekova 2011 . anoreksija. 100mg A11HA31 kalcijum pantotenat IND avitaminoze i hipovitaminoze pantotenske kiseline. zapaljenje larinksa i farinksa. abdominalni bol. infektivne bolesti. glosit. uklju~uju}i kombinacije A11GA Askorbinska kiselina (vitamin C). za zaki{eljavanje urina. 500mg {ume}a tabl. 120mg Panthenol. Fidifarm oblo`ena tabl. Krka oblo`. tabl. idiopatska sideroblasti~na anemija. kao dodatak oralnoj primeni gvo`|a. Krka oblo`ena tabl. op{ta slabost. rane posle ekstrakcije zuba Pantenol. Nini oralna disperzib. 500mg/5ml Vitamin C. ND doze ve}e od 1g dnevno mogu izazvati oksalatnu kalkulozu. 500 mg Vitamin C. premenstrualni sindrom. uklju~uju}i kombimacije B1 mg B2 mg 5 2 4 Ca pantotenat A11EA Vitamini B kompleksa A11EA01 B6 mg 2 2 8 B12 μg 1 – 4 PP mg 25 20 100 PABA mg 20 – – mg 5 5 10 B Complex. Hemofarm tabl. 1g A11H Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA02 piridoksin hlorid IND deficit vitamina B6. laktacija. privremeno sni`enje pH urina. A11G Askorbinska kiselina (vitamin C).A11E Vitamini B kompleksa. 50mg/2ml A11HA03 alfa tokoferolacetat IND malapsorpcija kod postojanja holestaze. Galenika tabl. tabl. Galenika tabl. 500mg rast. neuritis kod terapije izoniazidom. ND neurotoksi~nost (velike doze) Bedoxin. malaksalost Evitol.

za inf. Innotech tabl. bolesti rasta noktiju (krti i neelasti~ni nokti) . za rast. osteoporoza). degenerativne promene u strukturi dlake. ND GIT smetnje. hroni~na stanja usled nedostatka kalcijuma a nije mogu}e unositi kalcijum oralno (rahitis. tvrda (100mg+60mg+60mg+ 20mg+20mg+20mg) A12 MINERALI A12A Kalcijum A12AA Kalcijum A12AA02 kalcijum glubionat IND hipokalcemija zbog tetanije ili nekog sli~nog neuromuskularnog poreme}aja. B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin IND difuzni gubitak kose nepoznatog uzroka.3μg +1μg +0. (135. flatulencija. dozu treba smanjiti ili privremeno obustaviti terapiju. OPREZ trudno}a. druge kombinacije A11JC. Famar A11JC Vitamini.. kalcijumski konkrementi. kombinacije vitamini: A + D2 + E + K konc.5μg +0.64mg+20μg)/ml A11JA Kombinacije vitamina Vitalipid N Adult. KI hiperkalcemija. Fresenius Kabi A11JB Vitamini sa mineralima A11JB. za rast.. Ostali vitaminski proizvodi. za `vakanje (1250mg + 400ij) A11JB10 kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat {ume}a tabl. Merz kaps. natrijum fluoridom. adjuvantna terapija osteoporoze. OPREZ kod dugotrajne terapije. 1375mg/10ml Registar lekova 2011 443 . dojenje.327g) Ca C 1000 Sandoz. (1g + 1g + 0. bol u abdomenu Pantogar. tiazidnim diureticima. osteomalacija. (194. prevencija gubitka pigmenta dlake. za inj. Fresenius Kabi Vitalipid N Infant.. tahikardija. mu~nina. o{te}enja kose UV radijacijom ili suncem. kod dugotrajne upotrebe hiperkacemija. KI u retkim slu~ajevima znojenje. I sa glikozidima digitalisa. medicinski kvasac + vit.91mg+15μg)/ml konc. Novartis rast. hiperkalcurija. trovanje magnezijumom i fluorom. za inf. bifosfonatima. tetraciklinima Ideos.A11J A11JA. KI preosetljivost na komponente leka. kalcijum karbonat + holekalciferol IND korekcija deficita vitamina D i kalcijuma.1 μg +0. kao dodatno le~enje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom. kao dodatno le~enje kod alergije Calcium Sandoz 10%. reakcije na ko`i.

opekotine. OPREZ trudno}a. deca u fazi rasta) Calcium Sandoz Forte 500.A12AA04 kalcijum karbonat IND hiperfosfatemija kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije bez obzira da li su bolesnici na dijalizi ili ne Kalcijum karbonat. pepti~ki ulkus. Alkaloid tabl. insuficijencija bubrega i nadbubrega. akutna dehidratacija. senilna). opstrukcija u GIT-u. oligurija. diuretika ili kortikosteroida. dijareja. azotemija. insuficijencije srca. Ufar oralni pra{ak 1g (13. diuretici koji {tede kalijum. KI insuficijencija bubrega. (470mg + 5mg) 444 Registar lekova 2011 . 1g (13. kod istovremenog deficita kalcijuma treba prvo regulisati deficit magnezijuma pa onda deficit kalcijuma Magne B6. 1g (400mg kalcijuma) A12AA06 kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat IND osteoporoza (menopauzalna. KI hiperkalijemija. AV blok i drugi poreme}aji u provodnom sistemu srca. Jadran tabl. spazmofilija.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid. umerena insuficijencija bubrega (rizik od nastajanja hipermagnezijemije). anurija. oboljenja jetre. sanofi aventis oblo`ena tabl. laktacija. povra}anja i gubitka krvi. povra}anje. posle dugotrajnih dijareja. za oralni rastvor 500mg A12C Ostali minerali A12CC Magnezijum A12CC30 magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid IND potvr|en deficit magnezijuma. OPREZ deca (primenjuje se samo kod dece preko 6 godina). Nini film tabl. velike doze kalijuma: ND hiperkalijemija. {ok. dojenje. abdominalni bol. kod hirur{ke drena`e intestinalnih sekreta. pove}ane potrebe za kalcijumom (trudno}a.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran. u toku primene glikozida digitalisa. Famar {ume}a tabl. (1132mg + 875mg) 500mg kalcijuma A12B Kalijum A12BA Kalijum A12BA01 kalijum hlorid IND hipokalijemija usled smanjene resorpcije kalijuma iz digestivnog trakta. mu~nina. ulceracije u GIT-u (retko) Kalii Chloridi.

porfirija. kalcijumova so + lizin + treonin + triptofan + histidin + tirozin IND poreme}aj metabolizma proteina kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije. vrtoglavica. pruritus i hiperemija oka. deca do puberteta. ND akne. za rast. poreme}aj u funkcionalnim testovima jetre i tumori jetre (visoke doze) Deca Durabolin. OPREZ trudno}a. alfa-okso izoleucin. parestezije. disfagija. za inj. kalcijumova so + alfa-okso fenilalanin. hipotenzija. dijabetes. periferni edemi. drhtavica. promena glasa. aplasti~na anemija. bradikardija. Ketosteril. Fresenius Kabi film tabl. dijareja. gr~evi. bol u mi{i}ima i kostima. migrena. poreme}aj metabolizma aminokiselina. inhibicija spermatogeneze. ND groznica.A14 ANABOLICI ZA SISTEMSKU PRIMENU A14A Steroidni anabolici A14AB Derivati androstana A14AB01 nandrolon dekanoat IND patolo{ka stanja koja karakteri{e gubitak proteina. crvenilo lica. 35mg Registar lekova 2011 445 . trudno}a. edemi. ulceracije u ustima Cerezyme. ND glavobolja. epilepsija. retencija natrijuma. dispneja. mu~nina. hiperemija Fabrazyme. OPREZ o{te}enja jetre. suzenje. povra}anje. dispepsija. amenoreja. pospanost. anafilaktoide reakcije. KI hiperkalcijemija. (67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg +23mg+38mg+30mg) A16AB Enzimi A16AB02 imigluceraza IND Gau~erova bolest tip 1 i 3. 400ij A16AB04 agalzidaza beta IND dugoro~na terapija nadoknade enzima kod Fabrijeve bolesti (nedostatak alfa galaktozidaze A). za inf. za inf. umor. kalcijumova so + alfa-okso leucin. 200ij. kalcijumova so + afa-okso valin. tahikardija. pireksija. srca. KI dojenje. osteoporoza kod `ena u menopauzi . Genzyme pra{ak za rast. prevremeno zatvaranje epifiza. dijareja. angioedem. 5mg. bol u stomaku. mu~nina. nazalna kongestija. hipertenzija. periferni edem.. Schering rast. metastaze u kostima (rizik od hiperkalcemije i hiperkalcurije). dojenje. bubrega. Genzime pra{ak za konc. 50mg/ml A16 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA A16A Ostali proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AA Aminokiseline i derivati A16AA. kalcijumova so + alfa-hidroksi metionin. virilizacija. palpitacije. povra}anje. KI karcinom prostate ili dojke kod mu{karaca.

glavobolja. primena kod dece. Genzime konc. bol u mi{i}ima i ekstremitetima. hladni ekstremiteti.A16AB05 laronidaza IND neneurolo{ke manifestacije mukopolisaharidoze I. spontano krvarenje na maloj povr{ini ko`e retko vrtoglavica. ra{. za inf. infuzioni rastvor je inkopatibilan sa rastvorom glukoze. abdominalni bol. 600mg Thiogamma 600 inject. Artesan film tabl. poreme}aj vida Berlithion 300. dojenje. promena krvnog pritiska. tahikardija. za inf. OPREZ trudno}a. reakcije na mestu primene Aldurazyme. anafilaksa. angioedem. 300mg kaps. Berlin Chemie film tabl. za inf. umor. za inf. 600mg/20ml 446 Registar lekova 2011 . 300mg/12ml Berlithion 600. ka{alj. glavobolja. OPREZ trudno}a. za rast. crvenilo. urtikarija. ND mu~nina. alopecija. Berlin Chemie kaps. levuloze. znojenje. povra}anje. ND svrab i crvenilo na mestu aplikacije infuzije. dojenje. parestezije. dispneja. dijareja. meka 600mg Berlithion 600 ED. 100ij/ml A16AX Razli~iti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AX01 alfa lipoinska kiselina (tiokti~na kiselina) IND dijabeti~ka polineuropatija. simptomi sli~ni gripu.za rast. Berlin Chemie koncentrat za rast. meka 300mg Berlithion 300 ED. Ringerovim rastvorom i rastvorima koji reaguju sa SH grupama disulfidnim mostovima. pruritus. vrtoglavica. 600mg/24ml Thiogamma 600 oral. Berlin Chemie koncentrat za rast. Solupharm konc. tokom terapije kontrolisati koncentraciju IgG. gr~evi.

.

stanja {oka. (cerebralna krvarenja . 25 000ij/5ml rast. hemofilija i druge hemoragijske bolesti. prete}i abortus. cerebrovaskularna i druga krvarenja. stariji od 65 godina. bakterijski endokarditis. modrice. za rast. OPREZ dojenje. ND alergijske reakcije. hemofilija. te{ka hipertenzija. Jugoremedija tabl. terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa. insuficijencija bubrega i jetre. diseminovane intravaskularne koagulacije razli~ite geneze. alergija na dalteparin. Galenika tabl. dijareja Sinkum. bol na mestu primene B01AB01 heparin natrijum Heparin.C B01 LSW!J!LSWPUWPSOJ!PSHBOJ ANTITROMBOTI^KA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01A Antitromboti~ka sredstva (antikoagulansi) B01AA Antagonisti vitamina K B01AA03 varfarin natrijum IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. profilaksa ekstrakorporalne tromboze u toku hemodijalize. stariji od 65 godina. nekroza ko`e. 5000ij/0. trudno}a. KI poreme}aj endogene koagulacije. stariji od 65 godina. urtikarija. trombocitopenija. dijabetes. KI poreme}aj endogene koagulacije. heparin ili nadroparin. 1000ij/20ml Kybernin P. groznica. CSL Behring pra{ak i rast./inf 500ij/10ml B01AB04 dalteparin natrijum Fragmin. te{ka sr~ana dekompenzacija. krvarenje. hemofilija. hipohromna anemija. alopecija. abortus. 10000ij/ml rast. povi{ena telesna temperatura Antitrombin III. nedavni hirur{ki zahvati naro~ito na oku. ND krvarenje.2ml 448 Registar lekova 2011 . menstruacija. ND krvarenje. mozgu. 4mg B01AB Heparinski antikoagulansi IND profilaksa i terapija tromboze dubokih vena ili embolije plu}a. lokalna iritacija. urtikarija. bolesti jetre i bubrega. perikarditis./inf 500ij/10ml. ({pric) 5000ij/0. za inj. za inj. insuficijencija bubrega i jetre. hipertenzija. te{ka hipertenzija. abortus. te{ka sr~ana dekompenzacija. OPREZ dojenje. 5mg B01AA07 acenokumarol IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. Baxter AG pra{ak i rast. Galenika rast. dijareja Farin. ulkusna bolest. tumori. dojenje. te{ka hipertenzija. cerebrovaskularna i druga krvarenja. jetri i `u~nim putevima. 5000ij/ml. za inj.samo nadroparin za decu ispod 3 godine zbog benzil alkohola u injekcijama). za inj. tumori. profilaksa venske tromboembolije u op{toj i ortopedskoj hirurgiji. ND alergijske reakcije. hematomi. eritem. trombocitopenija. ({pric) 2500ij/0. perikarditis. enoksaparin. Pfizer rast.25ml antitrombin III B01AB02 IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija kod naslednog i ste~enog deficita antitrombina III. prostati. trudno}a. hemodijalize i intenzivne terapijske plazmafereze. KI akutno krvarenje. OPREZ GIT ulceracije. ulkusna bolest. alopecija. trombocitopenija. nekroza ko`e. za rast.2ml. za inj. trudno}a. za inj. trombocitopenija.

25ml rast. 5700ij antiXa/0. 300mg Zyllt. 75mg Zyllt. trombocitopenija i agranulocitoza u anamnezi. te{ka insuficijencija jetre. 75mg Klogrel.6ml rast. Srbolek film tabl. Nini film tabl. holestatska `utica. KI trudno}a. dijareja. ({pric) 2000ij antiXa /0.2ml. 75mg Plavix. u kombinaciji sa malim dozama acetilsalicilne kiseline indikovan je kod akutnog koronarnog sindroma bez pove}anja ST segmenta i akutnog infarkta. 6000ij antiXa /0. kao ni 7 dana posle mo`danog udara ne treba koristiti. prevencija posledica ateroskleroti~nih promena u perifernim krvnim sudovima.4ml. PharmaSwiss film tabl. 7600ij antiXa/0. ekstrakorporalne cirkulacije u slu~aju kad je kontraindikovana primena acetilsalicilne kiseline. 75mg Kerberan. krvarenja (uklju~uju}i gastrointestinalna. za inj. 250mg Registar lekova 2011 449 . te{ko oboljenje jetre. zbunjenost. za inj. Pharmanova film tabl. Hemofarm film tabl. Medico Uno film tabl. krvne diskrazije. 75mg Clopigal. glavobolja. cerebrovaskularno krvarenje. ra{. dojenje. 75mg B01AC05 tiklopidin hlorid IND profilaksa tromboembolijskih komplikacija kod cerebrovaskularnih bolesti. vertigo. ND mu~nina.8ml reviparin natrijum B01AB08 Clivarin. ({pric) 2850ij antiXa/0. 10000ij antiXa /ml rast. Zdravlje film tabl. trudno}a. pancitopenija. leukopenija. OPREZ nekoliko dana posle infarkta miokarda. gsk rast. povi{ene vrednosti alkalnih fosfataza i transaminaza. bukalne ulceracije Ticlodix. ra{. sanofi aventis rast. 75mg Klopidogrel. za inj. hemodijalize. dispepsija. angina. sanofi aventis film tabl. terapiju treba obustaviti 7 dana pre planirane operacije. neutropenija. intrakranijalna). dijareja. za inj. ({pric) 3436ij/0.6ml. Abbott rast. aterosklerotskih arteriopatija sa klaudikacijom.9ml B01AC Inhibitori agregacije trombocita. ({pric) 5153ij/0. za inj.4ml. abdominalni bol. 4000ij antiXa /0. 75mg Monogrel. agranulocitoza). 75mg Cardogrel.B01AB05 enoksaparin natrijum 1mg enoksaparina = 100ij antiXa enoksaparina Clexane. 8000ij antiXa /0. smanjena funkcija bubrega. svrab Antiagrex. Sandoz film tabl.3ml. isklju~uju}i heparin B01AC04 klopidogrel IND prevencija ishemije kod bolesnika sa simptomatskom ishemijskom bolesti u anamnezi. Slaviamed film tabl.8ml. 3800ij antiXa/0. dojenje. Galenika film tabl. trombocitopenija. ulkusna bolest.6ml. (bo~ica) 10000ij antiXa /ml nadroparin kalcijum B01AB06 Fraxiparine. stanje posle infarkta ili mo`danog udara. KI krvarenje. 75mg Klopidogrel. Krka film tabl. za inj. ND promene u krvi (leukopenija. 75mg. ({pric) 1432ij/0. hemoragijska dijateza.

pireksija. KI okluzivna bolest plu}nih vena. tvrda sa modif. urtikarija. dojenje. subakutne i hroni~ne tromboze ili embolije perifernih venskih i arterijskih krvnih sudova i hroni~na okluzivna bolest arterija. za inf. aktivni ulkus. aktivna ulkusna bolest.25mg/ml B01AC21 trepostinil natrijum IND umerena primarna plu}na arterijska hipertenzija. 100mg Cardiopirin. embolija plu}a. dijabeti~ka retinopatija. 10mg/ml B01AC30 dipiridamol + acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita. 1. aktivna ulkusna bolest. ND krvarenja. 750 000ij. glavobolja. 50mg. ose}aj vru}ine. te{ka hipertenzija. bol u le|ima. deca ispod 12 godina. trombocitopenija. CSL Behring pra{ak za rast. crvenilo lica. infektivni endokarditis. 100mg Midol. KI abdominalno krvarenje u toku poslednjih 30 dana. Orion konc. 5mg/ml. koma. Lannacher gastrorezis. KI poslednje 4 nedelje trudno}e. Exel rast. Boehringer kaps. KI dojenje. dojenje. hematurija. insuficijencija jetre.0.5g/kg Andol 100. otok. OPREZ trudno}a. trudno}a. deca. sumnja na postojanje tromba u levoj strani srca. 2. letalna doza acetilsalicilne kiseline je 0. 100mg Aspirin protekt. Hemofarm tabl. OPREZ trudno}a. aktiviranje ulkusa. Bayer gastrorezis. insuficijencija srca. nekontrolisana hipertenzija. povra}anje. MSD konc. (200mg + 25mg) B01AD Enzimi IND akutni infarkt miokarda. astma. intrakranijalne bolesti (aneurizme. tabl. za rast. za rast. OPREZ trudno}a. glavobolja. renalna i hepati~na insuficijencija. 0. ND krvarenje. za inf. veliki hiru{ki zahvati ili ozbiljne traume u poslednja 3 meseca. mo`dani udar u toku poslednjih 30 dana ili bilo kakav {log u anamnezi. neoplazme ili arteriovenske malformacije). mu~nina. akutne. poreme}aj koagulacije. viremije kod dece ispod 12 godina (Reye-ov sindrom). hemoragijska dijateza. tabl.25mg/ml Aggrastat. giht. astma. produ`enje krvarenja. hemofilija. akutni perikarditis. KI krvarenje. preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija). anemija. bol u vilici Remodulin.B01AC06 acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita. 0.5mg/ml. ulceracije u GIT-u. dojenje. reverzibilna trombocitopenija Aggrastat. Pliva tabl. urtikarija. pove}ano protrombinsko vreme. alergijske reakcije uklju~uju}i anafilaksu B01AD01 streptokinaza Streptase. giht. osip. glavobolja Aggrenox. proliv. ND bol. akutni pankreatitis. ND mu~nina. crvenilo. za inf. stariji od 65 godina. hemofilija. oslob. 100mg B01AC17 tirofiban IND nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q zupca u cilju spre~avanja koronarne ishemije u kombinaciji sa heparinom. povra}anje. dojenje. preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija). glavobolja. OPREZ smanjena funkcija bubrega i/ili jetre. akutna cerebralna tromboembolija. ND mu~nina. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. te{ka vaginalna krvarenja. modrica i krvarenje na mestu primene. cerebrovaskularna krvarenja u anamnezi. upotreba oralnih antikoagulanasa. traume ili hirur{ke intervencije.2 . za inf.5Mij 450 Registar lekova 2011 . 1mg/ml. renalna i hepati~na insuficijencija.

KI trudno}a. bol u abdomenu. ND tahikardija. za inj.B01AD02 alteplaza Actilyse. KI aktivno krvarenje. mu~nina. ND hemoragije. 10mg/0. dojenje. purpura. 5mg/0. (u {pricu) za rast. duboke venske tromboze (Arixtra 5mg. aktivne gastrointestinalne ulceracije. glavobolja. sinkopa. bakterijski endokarditis. hemoptizije. trudno}a. anestezija sa postoperativnim epiduralnim kateterom (rizik od paralize). Boehringer pra{ak i rast. okularno. 7. anemija. 50mg/50ml tenekteplaza B01AD11 Metalyse. ki~mene mo`dine ili oka).za rast.5mg ili 10mg). eritematozni osip. akutna plu}na embolija. 10mg Registar lekova 2011 451 . povra}anje. bol i edem na mestu primene Arixtra.5ml. bolest jetre udru`ena sa koagulopatijom. dispepsija. skora{nje operacije mozga. akutni bakterijski endokarditis. hematomi. istovremena primena lekova koji pove}avaju rizik od krvarenja. vrtoglavica. te{ka insuficijencija jetre. 7. hematurija. OPREZ osobe sa pove}anim rizikom od krvarenja (kongenitalni ili ste~eni poreme}aji krvarenja. epistaksa. hipotenzija Xarelto. KI preosetljivost na fondaparinuks.4ml.5mg/0.8ml B01AX06 rivaroksaban IND prevencija venske tromboembolije kod odraslih koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu zamene kuka ili kolena. re|e hepatobilijarni poreme}aji Pradaxa. dojenje. trombocitemija. poreme}aj funkcije jetre. opstipacija ili dijareja. telesna masa manja od 50kg. klini~ki zna~ajno aktivno krvarenje. 110mg B01AX Drugi antitromboti~ki agensi B01AX05 fondaparinuks natrijum IND prevencija venskih tromboembolijskih doga|ja kod operacija abdomena. ki~menoj mo`dini ili oku. krvarenje. 50mg/10ml B01AE Direktni inhibitori trombina B01AE07 dabigatraneteksilat IND primarna prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu totalne zamene kuka ili kolena. skora{nja operacija. klini~ki zna~ajno krvarenje. povra}anje. ve}ih ortopedskih hirur{kih zahvata. smanjena hemostaza. te{ka bubre`na insuficijencija. terapija nestabilne angine pektoris ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta (Arixtra 2. anemija. dojenje. ({pric ) 2. utero-vaginalno. mu~nina. aktivna ulcerozna oboljenja u GIT-u.5mg). trudno}a. glavobolja. smanjena funkcija bubrega. gsk rastvor za inj. Bayer film tabl. tvrda 75mg. insuficijencija bubrega ili jetre. modrice). suvo}a usta.5mg/0. trombocitopenija. ND krvarenje (gastrointestinalno. Boehringer kaps. Boehringer pra{ak i rast. te{ko o{te}enje jetre. skora{nja intrakranijalna ili intracerebralna krvarenja. OPREZ starije osobe. OPREZ osobe sa kongenitalnim ili ste~enim poreme}ajima krvarenja. aktivna ulcerozna gastrointestinalna oboljenja. za inj. vrtoglavica. skora{nja interkranijalna hemoragija ili hirur{ki zahvat na mozgu.6ml. vaskularna retinopatija. dojenje.

hipoprotrombinemije nastale kao posledica bilijarne opstrukcije.koagulacioni faktor IX). ND alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu Beriplast P Combi . tromboembolijske komplikacije. deficit vitamina K.8ºC. posle operacija . 2mg/0.B02 ANTIHEMORAGICI B02A Antifibrinolitici B02AB Inhibitori proteinaza B02AB01 aprotinin IND profilaksa i terapija hiperfibrinoliti~kih krvarenja kod operacija u kardiologiji ili posle davanja streptokinaze. induracije i pruritus (retko) Konakion MM.kombinacija koagulacionih faktora II. OPREZ koronarna bolest. ne zamrzavati. IND zaustavljanje akutnih krvarenja mekih tkiva i parenhima u toku operacija. hiperpireksija. OPREZ ne primenjivati za antagonizovanje antikoagulantnog efekta heparina.Set. u trudno}i primenjivati samo ako je neophodno. plu}a. zaptivanje telesnih {upljina i likvorskih prostora. Bayer rast. za inf 500 000kij/50ml B02B Vitamin K i ostali hemostatici B02BA Vitamin K B02BA01 fitomenadion (vitamin K1) IND profilaksa i le~enje hemoragijske bolesti novoro|en~eta (novoro|en~ad i deca do 1 godine primaju samo Konakion MM za decu). o{te}enja jetre. ra{ na ko`i. (hipervolemija kod primene velikih doza koagulacioni faktor IX) 452 Registar lekova 2011 . ND alergijske reakcije. resekcija u GIT-u. osiguravanje {avova u hirurgiji. primene nekih lekova. trudno}a. Roche rast. CSL Behring pra{ak i rast za lepak za tkivo (90mg+60J+1000KIJ+ 500ij+5. (hiperfibrinoliza kod krvarenja koja ugro`avaju `ivot. sklonost tromboembolijskim oboljenjima ili DIC-u. KI prvi trimestar trudno}e (osim kod vitalne ugro`enosti). ND alergijske reakcije. VII. I ne me{ati u istom {pricu/inf. u aku{erstvu.8ºC. OPREZ trudno}a. tahikardija. Roche rast./inf. kod operacija prostate. dojenje. KI intravaskularna primena. zbrinjavanje rana. krvarenja nastala predoziranjem antikoagulanasa kumarinskog tipa (na heparinska krvarenja nama efekta). alergija u anamnezi. GIT smetnje. 10mg/ml Konakion MM za decu. za inj.9mg)/ml B02BD Faktori koagulacije krvi Preparate iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 . infarkt miokarda. IX i X). (posle operacija i kod novoro|en~adi .2ml B02BC Lokalni hemostatici B02BC30 fibrinogen + koagulacioni faktor XIII humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid ~uvati na 2 . malapsorpcionog sindroma. endoskopsko le~enje ulkusa GIT-a koji krvare. oboljenja jetre. kao i kod vantelesnog krvotoka. za inj. boci sa drugim lekovima Trasylol. ND eritem.

za rast. za inj. 500ij/5ml. za inj. 500ij/10ml Recombinate 1000. 1000ij/ml Recombinate 250. Bayer pra{ak i rastvara~ za rast. 250ij/5ml Haemonine 500. 1000ij/5ml. 1000ij/10ml Haemoctin SDH. 1000ij10ml Koate DVI. terapija bolesnika koji nemaju hemofiliju ali imaju ste~ene inhibitore na faktore VIII. 2000ij B02BD03 antiinhibitorski kompleks faktora VIII IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A i B koji imaju inhibitore na faktor VIII i IX. za inj.250ij/2. za inj. Biotest pra{ak i rast. za rast. ste~eni nedostatak faktora VIII ReFacto AF. 500ij/5ml. ste~eni nedostatak faktora VIII Beriate P. za rast za inj. 1000ij/10ml Octanate. 1000ij/10ml B02BD02 moroktokog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). Kedrion pra{ak i rast. za rast. 250ij/ml. za inj. za inj. Wyeth pra{ak i rast./inf 200ij/5ml. za inj. 1500ij/5ml Kogenate. 500ij/ml. Octapharm pra{ak i rast. za inj.. 1000 FEIBAj/20ml B02BD04 koagulacioni faktor IX . kontinuirana i dugotrajna terapija u kombinaciji sa faktorom VIII radi kasnijeg nastavka le~enja kao i kod hemofilije bez inhibitora. 500ij/5ml. Biotest pra{ak i rast. 600ij/5ml Octanine F. za inj. ste~eni nedostatak faktora VIII Advate. 1000ij.B02BD02 koagulacioni faktor VIII . CSL Behring pra{ak i rast./inf 600ij/5ml Haemonine 250. XI i XII kao i bolesnici sa von Willebrand-ovom bolesti koji imaju inhibitore Feiba NF. 1000ij/10ml Emoclot . za inj. za rast. 250ij/5ml. Octapharma pra{ak i rastvara~ za rast.humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). 500ij Registar lekova 2011 453 . 500ij/10ml. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast.5ml. Talecris pra{ak i rast. za inj. Biotest pra{ak i rast. za rast. Baxter AG pra{ak i rast. za inj. KI skora{nji infarkt miokarda. 500ij/5ml Haemonine1000. za rast. ste~eni nedostatak faktora IX.za inj. 250ij/5ml. 1000ij/10ml B02BD02 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII.humani) IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). 500ij/10ml Berinin P 600. za rast. 500ij. 250ij.humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX). za inj. za rast. 250ij/10ml Recombinate 500. Kedrion pra{ak i rast. za inj. za rast. Biotest pra{ak i rast. 500ij5ml. 1000ij/5ml Immunine. 500ij/10ml. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. sve`e tromboze Aimafix. 250ij/5ml. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. trajno eliminisanje inhibitora tj. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. za rast. CSL Behring pra{ak i rast.za rast. za inf 500FEIBAj/20ml. za inj. za inj. Baxter AG pra{ak i rastvara~ za rast. 250ij/5ml.

metalni ukus u ustima. 2000ij B03 ANTIANEMICI B03A Preparati gvo`|a KI depresija kostne sr`i. za inj. 1000ij. CSL Behring pra{ak i rast. Novo pra{ak i rast. nedovoljan unos gvo`|a hranom. venospazam. (400ij+450ij)/ 5ml pra{ak i rast. (samo za parenteralne oblike . (samo za parenteralne oblike . von Willebrand-ov faktor IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa von Willebrand-ovom bole{}u i hemofilijom A Haemate P 250. 105mg gvo`|a 454 Registar lekova 2011 . za rast. mijalgija. 500ij.2ml. vrtoglavica./inf. bol u grudima. ND groznica. Galenika film tabl. crna obojenost stolice. za rast. za inj. Wyeth Pharma pra{ak i rast. 2. 250ij. za rast.smanjenje apetita. OPREZ trudno}a i dojenje .pepti~ki ulkus. tromboflebitis)./inf. za inj. KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla NovoSeven. Octapharma pra{ak i rast. ote`ana resorpcija gvo`|a iz GIT-a B03AA02 gvo`|e II fumarat Heferol. 1. o{te}enja `eluca i tankog creva velikim dozama) B03AA Dvovalentno gvo`|e.humani rekombinantni) IND krvarenja i hirur{ke intervencije kod bolesnika koji imaju antitela (inhibitore) prema koagulacionim faktorima VIII i IX. za rast.bolesti jetre i bubrega.urtikarija. hemoliti~ka anemija kada nema deficita gvo`|a. astma.za parenteralne oblike. za rast. (125ij+250ij)/5ml. (250ij +500ij)/5ml Wilate./inf. (samo za oralne oblike . alergijske reakcije BeneFIX.4mg/4. za inj. istovremena primena oralnih i parenteralnih preparata gvo`|a. oralni preparati IND terapija i profilaksa sideropeni~nih anemija izazvanih krvarenjem ili pove}anom potrebom za gvo`|em. Alkaloid kaps. tahikardija. enteritis. za inj. ste~eni nedostatak faktora IX. za rast. hemosideroza. CSL Behring pra{ak i rast.3ml B02BD09 nonakog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX). za inj. artralgija.B02BD06 koagulacioni faktor VIII + humani. KI diseminovana intravaskularna kogulacija (DIC).2mg/2. glavobolja. tvrda 350mg (115mg gvo`|a) gvo`|e II sulfat B03AA07 Ferro gradumet. za inj. ND mu~nina. dispneja. (250ij+600ij)/5ml Haemate P 500. deca do 4 meseca. ulcerozni kolitis). Baxter AG pra{ak i rast. povra}anje. hemohromatoza. (samo za oralne oblike . rana trudno}a. hipotenzija. (1000ij+2400ij)/15ml Immunate. (800ij +900ij)/10ml B02BD08 aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa . (500ij+1200ij)/10ml Haemate P 1000. dijareja ili opstipacija. za rast. a kontraindikovana je i primena pune doze jednokratno). za rast. transfuzija krvi. CSL Behring pra{ak i rast. za inj.

za inj. 500μg/ml B03BA03 hidroksokobalamin OHB12. primena lekova koji mogu izazvati deficit folne kiseline npr. Alkaloid oralni rastvor 40mg feri jona/15ml B03AC trovalentno gvo`|e . dojenje. ulcerozni kolitis. 5mg Registar lekova 2011 455 . tumori zavisni od folata. neurolo{ki poreme}aji nastali usled deficita vitamina B12. megaloblasti~ne anemije koje se javljaju kao posledica uro|enih poreme}aja metabolizma. neuropatije. magaloblastna anemija nepoznatog uzroka (folnu kiselinu ne treba primenjivati kao monoterapiju ili kao zamenu za vitamin B12 jer mogu da se jave ireverzibilni neurolo{ki poreme}aji). antiepileptici. za inj.megaloblastna anemija izazvana deficitom folne kiseline. Galenika rast. Jadran tabl. oralni preparati B03AB05 gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks Ferrum Sandoz. resekcije ileuma. ND GIT poreme}aji. dugotrajna dijaliza. OPREZ doze vitamina B12 ve}e od 10μg dnevno mogu popraviti megaloblasti~nu anemiju nastalu usled nedostatka folata i tako maskirati ta~nu dijagnozu B03BA Vitamin B12 (cijankobalamin) i analozi cijanokobalamin B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid.trudno}a. Innotech oralni rastvor (50mg Fe + 1. nesanica Folacin. Kronova bolest. za inj. za `vakanje 100mg sirup (50mg/5ml) gvo`|e III protein sukcinilat B03AB09 Legofer. pu{a~ka ambliopatija. 2500μg/2ml B03BB Folna kiselina i derivati B03BB01 folna kiselina IND le~enje . gastrektomije. sprue. inflamatornih oboljenja creva ili usled prisustva parazita u crevima (Diphyllobotrium latum). OPREZ anemije nepoznatog uzroka (folna kiselina mo`e da maskira simptome perniciozne anemije). alergijske reakcije. Alkaloid rast. KI perniciozna anemija. usled anatomskih anomalija GIT-a. posle resekcije gornjih delova tankog creva. 100mg gvo`|a/2ml B03AE gvo`|e u drugim kombinacijama B03AE10 gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat Tot Hema. profilaksa . boci sa drugim lekovima B03AC01 dekstriferon Fedex. parenteralni preparati IND anemija usled deficita gvo`|a.B03AB trovalentno gvo`|e.7mg Cu)/10ml B03B Vitamin B12 (cijankobalamin) i folna kiselina IND perniciozna anemija sa ili bez neurolo{kih poreme}aja.33mg Mn + 0. Zdravlje rast. insuficijencija jetre. I ne me{ati u istom {pricu/inf. Sandoz tabl.

6ml. 250 μg /0. Cilag rast.3ml.6ml. za inj. za inj.5ml Eprex 2000. 800 μg/0. 3000ij/0. Cilag rast.3ml.3ml. 120 μg /0. maligne bolesti.4ml. Hemofarm rast. ({pric) 4000ij/0. 1000 μg /ml rast. 5000ij/0. ND hipertenzija. 500μg/ml rast. tromboza.5ml. za inj. (pen sa ulo{kom) 60μg /0. OPREZ trudno}a. 20000ij/ml.4ml Eprex 10000. 75 μg /0.3ml. 40μg/04ml 80μg/0.3ml. autologno davanje krvi kod bolesnika sa srednje te{kom anemijom koji se pripremaju za hirur{ku intervenciju. 5000ij/0. 300 μg /ml. Cilag rast.3ml.3ml. 8000ij/0. 30000ij/0. 500μg/ml metoksi polietilen glikol-epoetin beta B03XA03 Mircera. 10000ij/ml rast.Folnak.4ml.6ml.3ml.3ml. ({pric) 30μg/0.3ml Eprex 4000.6ml. 20μg/0.4ml. 360μg /0. 50μg/0.3ml.8ml. trombocitoza (retko). ({pric) 1000ij/0. 150μg/0. Roche rast. ({pric) 30μg /0. 2000ij/0. epoetin zeta B03XA Ostali antianemijski preparati IND anemije udru`ene sa deficitom eritropoetina kod hroni~ne insuficijencije bubrega kod bolesnika koji su na dijalizi. 100μg/0. 2000ij/0. isklju~iti druge uzroke anemije. za inj. ({pric) 1000ij/0. Cilag rast.6ml 456 Registar lekova 2011 .4ml. Roche rast za inj. 50 μg /ml.3ml.38ml. 60000ij/ml epoetin zeta B03XA01 Eqralys. 60μg/0. za inj. Amgen Europe rast. konvulzije.5ml.5ml Eprex 3000. za inj ({pric) 20000ij/0.3ml.humani rekombinantni eritropoetin Eprex 1000. ({pric) 3000ij/0. 40μg/0. za inj. za inj.6ml. 100 μg /ml. 10μg/0. 5mg B03X Ostali antianemijski preparati epoetin alfa i epoetin beta.4ml. dojenje. ishemijska vaskularna bolest. na peritonealnoj dijalizi ili jo{ nisu na dijalizi.3ml. tahikardija. deca. glavobolja. 150 μg /0.3ml. 15μg/0. 4000ij/0. ({pric) 2000ij/0. 50 μg /0.5ml.humani rekombinantni eritropoetin B03XA01 Recormon. darbepoetin. KI nekontrolisana hipertenzija.75ml i 40000ij/ml darbepoetin alfa B03XA02 Aranesp. 6000ij/0. 4000ij/0.5ml. anemija kod bolesnika koji su na hemioterapiji preparatima platine.9ml. ote`ano disanje. konvulzije u anamnezi. 20μg/0. Nini tabl. alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu B03XA01 epoetin alfa .3ml.5ml. za inj ({pric) 10 000ij/ml epoetin beta . (karpula) 10000ij/ml.3ml. 80μg/0. 300μg/0.6ml rast. Cilag rast.5ml. metoksi polietilen glikol-epoetin beta.5ml 100μg/0. 30000ij/0. 100 μg /0. bolesti jetre. 6000ij/0. 200 μg /ml. za inj ({pric)1000ij/0. 10000ij/0. 300μg/0.3ml.3ml.3ml. 200 μg /0.3ml. za inj. za inj. 150μg/0.

Braun rast. ND mu~nina. anafilakti~ke reakcije Gelofusine. visoki centralni venski pritisak. OPREZ astma. pacijenti na dijalizi. difuzni eritem). CSL Behring rast. te{ka sr~ana insuficijencija. ekstrakorporalna cirkulacija. gubitak te~nosti u ekstravaskularnom podru~ju. 5% 20% Human albumin20% Behring. (6% + 0. za vreme operacija.4 + natrijum hlorid B05AA07 Voluven. opekotina ili sepse. 5% 20% B05AA06 `elatin polisukcinat + natrijum hlorid IND prevencija i terapija hipovolemijskog {oka usled krvarenja. ND alergijske reakcije (groznica.9%) hidroksietilskrob 130/0. za inf.B05 SREDSTVA ZA ZAMENU PLAZME I PERFUZIONI RASTVORI B05A Krv i sli~ni proizvodi B05AA Sredstva za zamenu krvi i proteinske frakcije plazme B05AA01 albumin humani IND hipoalbuminemija (akutni edem. 5% 20% Humani albumin 20% Biotest. IND terapija i profilaksa hipovolemije. Biotest rast. Hemofarm rast. Kedrion rast. Baxter AG rast. za inf.7%) B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid i hidroksietilskrob 130/0. KI sr~ana insuficijencija. za inf. ciroza jetre. za inf. ND alergijske reakcije. B. hipervolemija. (6% + 0. za inf. za inf. hiperhidracija. za infuziju (4% + 0. trudno}a. te hiperbilirubinemija novoro|en~adi. Nije supstituent za krv ili plazmu ukoliko je potrebno njihovo davanje. za inf. KI plu}ni edem. mu~nina. KI preosetljivost na `elatin.4 + natrijum hlorid Rastvor se ~uva na sobnoj temperaturi. abdominalni bol. pruritus. 20% Uman Albumin. kao i akutna normovolemijska hemodilucija. intrakranijalno krvarenje. dojenje. traume. hipervolemija. pove}anje serumske amilaze. ne sme se zamrzavati. urtikarija. sa anurijom ili oligurijom.9%) Registar lekova 2011 457 . povra}anje Albumin (ljudski). posle poro|aja). Octapharma rast. sr~ane mane. ITK rast. za inf. hiperhidratacija. te{ki oblici hipernatrijemije ili hiperhloremije. oboljenja bubrega. anemija. plu}ni edem. Fresenius Kabi rast. za inf. 20% Human albumin 20% Baxter. Hemofarm rast. povi{ena temperatura. sr~ana dekompenzacija. (10% + 0. 20% Human albumin. zavisno od doze mo`e do}i do poreme}aja koagulacije krvi B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid Hetasorb 6%. 20% Ljudski albumin 20%. 20% Plasmubin 20. poreme}aji koagulacije krvi.9%) Hetasorb 10%. preeklamsija) hipovolemija razli~itog porekla (hemoragi~ki {ok. za inf. perioperativnog gubitka krvi. Talecris rast. malo soli. za inf. IZZ rast. bubre`na insuficijencija sa oligurijom i anurijom. nefrotski sindrom.

iusult. Fresenius Kabi emulzija za inf.6g+0.2g+8. tirozin. valin.4g+0. nestabilan dijabetes melitus. treonin. aginin.2g+0.1g+3. serin.6% + 2.6g+1. triptofan.6g+5.4g+6.1g+2. (5.2g+8. fenilalanin.1g+2. hipotona dehidratacija. glutaminska kiselina. za inf. te{ka hiperlipidemija.1g+7g+5.5% (6.3g+4.6g+1.6g)/L rast. Fresenius Kabi emulzija za inf.6g+5. aspartanska kiselina. preosetljivost na pile}e proteine Lipovenoes. izoleucin.1g+14g +12g+11g+3g+11.1g+14g+12g +11g+3g+11. treonin.6g)/L Aminosol 10%. glicin.5g+3.3g+4.3g+17g+9. lizin.5g+25g+20g +18. tirozin.4g+1g+2g)/L rast. za inf. za inf.6g+0. taurin. prolin.6g+4.6g+4.2g+6. senzibilizacija na sastojke preparata.2g+6.8g+8. hipokalijemija. skora{nji infarkt miokarda. valin) rast.5g+7. Hemofarm Aminosol 15%. Fresenius Kabi ulje soje B05BA02 IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani.5g+0.1+3. cistein. deficit esencijalnih masnih kiselina kod pacijenata koji nisu u stanju da odr`avaju normalne koli~ine esencijalnih masnih kiselina oralnim putem. hemofagocitozni sindrom Intralipid.4g+6.55g+7g+6g +5. 6. arginin. (5g+7.6g+3. KI {ok. taurin.1g+1g+7. Fresenius Kabi B05BA01 aminokiseline (alanin.6g+3.5g+11.3g+17g+9. histidin. leucin.9g+5.5g+5.5g+1g)/L rast. glicin.8g +0. te{ka insuficijencija jetre.2g+6. leucin. (10% + 0.2g+2.7g+3.5g+3.4g+5.4g+2g+1. Hemofarm Aminoven.4g+1g+2g)/L rast.5g+0. hiperhidratacija.4g+5.3g+2. metionin. za inf. alanin. {ok.25g+0. metionin. serin.3g+2.3g+3.1g +3.6g)L Vaminolact. prolin.15g+2.5%) 458 Registar lekova 2011 . histidin.1g+3.2g+6. 15% (5. za inf.5g+7. 20% B05BA02 ulje soje + lecitin jajeta + glicerol IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani. embolizam.1g+4. trudno}a. lizin.B05B Rastvori za intravensku primenu B05BA Rastvori za parenteralnu ishranu B05BA01 aminokiseline (izoleucin.7g+5. za inf.9g+5. koma.4g+2g+1.5g+11. 5% (2. fenilalanin.5g+25g +20g+18.8g+8. triptofan) rast.3g+4.5g+1. KI poreme}aj metabolizma masti. 10% (5g+7.

Braun rast. tirozin) + natrijum acetat + natrijum hidroksid + kalijum acetat +magnezijum hlorid + dinatrijum fosfat rast. B. metionin. KI te{ki poreme}aji koagulacije. OPREZ potrebna kontrola serumskih triglicerida. Fresenius Kabi rast.4g+4. acidoze razli~itog porekla.6g +7. stanja {oka i kolapsa. fenilalanin. ND retko mu~nina. akutne faze sr~anog ili mo`danog infarkta. pospanost. koma nepoznatog porekla. oboljenja jetre. serin. Braun emulzija za inf. B. Braun Registar lekova 2011 459 .508g+3. glutaminska kiselina. prolin. Hemofarm rast.5g+12g+5. znojenje. hemoragi~ni nekrotiziraju}i pankreatitis.3g+0. za inf. Zdravlje rast.5g+2. nadra`aj vene. za inf. dispneja i cijanoza i u tom slu~aju infuziju treba prekinuti Lipofundin MCT/LCT20%. parenteralna ishrana.858g+0.2g+11. hiperhidratacija). 20% (100g/L + 100g/L) B05BA03 glukoza IND izotoni~na i hipertoni~na dehidratacija. triptofan.2g +1. povra}anje. glicin. glavobolja. ND bol na mestu primene. akutna tromboembolija. za inf.6g+6. te{ka sepsa sa acidozom i hipoksijom. B. arginin. acidobaznog statusa i elektrolita ako se masti daju svakodnevno u velikim dozama. 5% 10% Glucose 5% Fresenius. trigliceridi srednje du`ine lanca IND nadoknada kalorija uklju~uju}i lako iskoristljive lipidne komponente. keto-acidozna koma. crvenilo lica. leucin. hipokalijemija. dispartanska kiselina. 5% 10% B05BA10 aminokiseline (izoleucin.85g+4. za inf.7g+4. treonin. histidin. za inf. 5% Glucosi infundibile.581g)/L Aminoplasmal 10% E. 5% 10% Glucosi infundibile. lipidna embolija. alergijske reakcije.2g+5. 10% (5g+8. hiperlipidemija. valin. primena esencijalnih masnih kiselina kao deo totalne parenteralne ishrane. nekorigovani poreme}aji elektrolita (hipoton~na dehidratacija. glikemije.5g+3g+10. poreme}aj metabolizma lipida. ne sme se koristiti zajedno sa krvlju koja je konzervisana rastvorom ACD. lizin.453g+0. tromboflebitis Glucose. bol u grudima i ledjima. drhtavica. dijabeti~na koma.B05BA02 ulje soje rafinisano.9g+6. OPREZ dijabetes.36g +2. alanin. KI hipotoni~na dehidratacija.4g+2.

496g+7.4g+0. hiperhidratacija.744g+0.88g +1. histidin. arginin.7g+0.7g+0.456g+0.384g+3. histidin.544g+2.735g)L(1137mOsm/L) B05BA10 aminokiseline (izoleucin. fenilalanin. fenilalanin.4g+0.6g+6.4g+13. fenilalanin. te{ka insuficijencija bubrega i jetre.25g+3.222g+2. glutaminska kiselina. lizin.435g+ 2.8g+3.496g+2.1g+4. Fresenius Kabi rast. histidin.683g+1.368g+6.4g+0.686g+0. serin) + glacijalna sir}etna kiselina Aminosteril N-Hepa 8. (15g+15g+14g+12g+9.017+0.916g +2.24g+4.808g +1.88g+4.872g+5.Braun emulzija zan inf (1.936g+5.32g+1.08g+10.378g+ 0.3g+3g+ 2g+1. metionin. glicin.584g+1.792g +2.623g+158. Hemofarm rast.781g+0.4g+4. 8% (10.18g+9.689g+0.54g+0. hiperklijemija.4%.72g+2. histidin.09g+6.16g+ 1. acetilcistein.4g+13.72+0.{ok.08g+2.264+2.2g+1. triptofan. ulje soje Nutriflex lipid Peri. metionin.4g+2. valin.592g+ 1.624g+4.88g+5. B. Braun emulzija zan inf (2.402g+ 0. deca mla|a od 2 godine Aminosol 10% E.64+10.353g+70.7g+10. valin. treonin. za inf.2g+ 5.008g+2. lizin. leucin. Braun emulzija zan inf (3. treonin. za inf.91g+0. glicin. Hemofarm rast.98g+2.72g+2. acetilcistein. leucin. 8% (4. arginin.44g+3.264g+20g+20g)/L Nutriflex lipid plus.64g+0.515g +0.272g+1.82g+4. lizin.171g +0. metionin.284g+4.8g+2.604g+3. treonin.024g+20g+20g)/L B05BA10 aminokiseline (alanin.08g)/L 460 Registar lekova 2011 .64g +5.78g+ 2. B. treonin. B. izoleucin.352g+3.09g+6.865g+0. serin. valin.256g+3.456g+2. prolin.76g+4. fenilalanin. aspartanska kiselina. valin) Hepasol 8%. glicin. triptofan) + natrijum glicerofosfat + jabu~na kiselina + kalijum hidroksid + magnezijum hlorid + kalcijum hlorid KI metaboli~ka acidoza. glicin. izoleucin. lizin.656g+1. prolin.728g+1. alanin.73g+ 2.24g+4. prolin.B05BA10 aminokiseline (izoleucin.28g+7.736+4. za inf. triptofan.908g+4.88g+0.88g+1.568g+2.747g+0.1g+5g+4.1g+ 5. alanin. prolin.504g+2.872g+2.354g+0. triptofan.8g+10.8g+ 5.7g+10. serin) + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat + kalijum acetat + magnezijum acetat + kalcijum hlorid + glukoza +natrijum dihidrogenfosfat + cink acetat + trigliceridi srednje du`ine lanca.4g+6.368g+3.73g+2.368g+1.42g)L B05BA10 aminokiseline (alanin.2g+2. leucin. metionin.88g+1.1g+0.47g+132g+1.28g+20g+20g)/L Nutriflex lipid Special. arginin. arginin. leucin.82g+2.dekompenzovana sr~ana insuficijencija.88g+3.312g+2.4g+0.

6g+1. hiperglikemija koja zahteva vi{e od 6 ij insulina po ~asu.3g+3.04g+1.9g+6. dekompenzovana sr~ana insuficijencija.6g+7.74g+ 5.9g+6.8g+4. ND hiperpireksija.97g+4.9g+6.4g+5.04g+1.97+4.23g+7. Fresenius Kabi emulzija za infuziju 1440ml (1000kcal) (110g+16g+11. uro|eni poreme}aj metabolizma amino kiselina. mu~nina.6g+1.9g+6. ne primenjuje se kod dece mla|e od 2 godine.4g+5. te{ka hiperlipemija.3g+3.5g+5.6g+7.3g+ 0.3g+ 0.9+6.6g+7. hipotona dehidratacija.74g+5.04g+1. KI poznata preosetljivost na proteine jajeta ili soje ili na bilo koji drugi sastojak preparata.74g+5.3g+3. povra}anje.4g+5.6g+5. IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana.97g+4.6g+7.9g+6.3g+3.23g+ 7. Fresenius Kabi emulzija za inf.8g+4.8g+4. reakcije preosetljivosti Kabiven.6g+ 7. akutni {ok.97g+4. hemofagocitozni sindrom. a rastvori iz njih se me{aju neposredno pre upotrebe ~ine}i tako emulziju za iv infuziju. insuficijencija jetre ili bubrega. akutni edem plu}a.3g+0.9g+ 9g+5.8g+5.6g+7.74g+ 5.6g+5.6g+5.6g+1.6g+7.6g+1.9g+6.4g+5.9+6.5g+5.9g+9g+5.9g+ 9g+ 5.6g+7.6g+7.9g+0.9g+0.4g+5.6g +7.9g+ 9g+5. hiperhidracija.8g+5.04g+1.6g+7.5g+5.9g+0.6g+5. ne sme se zamrzavati.5g+5.23g+ 7. Preparat se sastoji od trodelne kese sa odvojenim komorama.6g+5.9g+200g)/L Registar lekova 2011 461 .8g+5.97+4.9g+0.6g+1.6g+7.B05BA10 glukoza + aminokiseline (alanin + arginin + aspartanska kiselina + glutaminska kiselina + histidin +glicin+ izoleucin + leucin + lizin +metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + kalcijum hlorid + natrijum glicerofosfat + magnezijum sulfat + kalcijum hlorid + natrijum acetat + ulje soje ^uvati na sobnoj temperaturi.9g+200g)/L Kabiven Peripheral.6g+7.6g+7. poreme}aj funkcije bubrega (sindrom preoptere}enja mastima). poreme}aj koagulacije krvi.9+6.9g+9g+5.9g+200g)/L emulzija za infuziju 1540ml (1400kcal) (190g+16g+11.3g+3.8g+4.6g+ 7.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2400ml (1700kcal)(110g+16g+11.74g+5.3g+0.9g+6.5g+5.3g+0.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2566ml (2300kcal) (190g+16g+11.23g+7.04g+1.8g+5.23g+7.8g+4.8g+5. groznica. 1026ml (900kcal) (190g+16g+11.9g+0.

26g+0.6g + 0. (8.3g +0.8g+6g+7.203g)/L B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum acetat + natrijum glukonat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja.05g+ 0.6g+ 6.8g+4g+5.7g+11.68g+5. (20.3g+4. za inf. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija.5g+10.78g+8.76g+4. alkaloza i hiperkalijemija Jonolaktat. hiperkalcemija Natrii chloridi infundibile compositum.33g)/L Ringer s injection. (17.3g +0.12g+400g+0. (5. alkaloza i hiperkalijemija Plasma Lyte 148 (pH 7. za inf.53g+0. (8. KI hipervolemija. kolapsa.19g+2.99g+0. Baxter rast.02g)/L 462 Registar lekova 2011 .74g+100g)/L OliClinomel N6-900E .76g+5.4).8g+6.22g+3.08g+5.3g+5.47g+1. te{kih infekcija. KI te{ka o{te}enja bubrega.134g +0. IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod hipotoni~ne i izotoni~ne dehidratacije u stanjima {oka. opekotina.74g+200g)/L OliClinomel N7-1000E.36g +4.36g +2.3g+4. (11.45g+5.08g+3. Baxter SA emulzija za inf.57g+1.37g+0.31g+0.8g+5g+4. Hemofarm rast. 500ml (6g+3. dijareje. za inf.98g+1.19g+2.6g + 0. Zdravlje rast.34g+4.12g+300g+0. Braun rast.33g)/L Ringerov rastvor. srca i jetre.B05BA10 aminokiseline (alanin + arginin + glicin + histidin + izoleucin + leucin + lizin + metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + natrijum acetat + natrijum glicerofosfat + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza + kalcijum hlorid + maslinovo i sojino ulje. povra}anja.93g+6. KI te{ka o{te}enja bubrega.12g+5.3g+3.3g +0. Baxter SA emulzija.2g+3. Baxter SA emulzija za inf.za inf.4g + 0.4g+5.67g+2.02g+3. srca i jetre.33g)/L B05BB01 natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja.47g+1.64g+3.6g+9. te{kih infekcija. za inf.6g + 0.12g+5. (8.74g+200g)/L B05BB Rastvori za elektrolitni dizbalans B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid Ne preporu~uje se dugotrajna primena ovih preparata zbog visoke koncentracije hloridnih jona. za inf.8g+ 0.21g+4.25g +3. hiperhloremija. Hemomont rast.1g+6.33g+5.93g+3.74g+2.12g+200g+0.75g +2. opekotina.78g+4.39g+6. B.36g+4. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija.4g+4.2g+1. opekotina. me{avina IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana OliClinomel N4-550E.

respiratorna depresija Manitol. kaheksija.294g+6. ~uvanje: na sobnoj temperaturi (u rasponu 4-25ºC) ne zamrzavati B05D. u~estale stolice ili opstipacija. Registar lekova 2011 . ND suva usta. Hemofarm rast. KI anurija. natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + ikodekstrin rast.373g+0.051g+75g)/L 463 Extraneal. akutna insuficijencija bubrega. 500ml.02g+0. bol u grudima.294g+3. hipotenzija. 20% B05C Rastvori za ispiranje B05CX Ostali rastvori za ispiranje B05CX10 manitol + sorbitol IND postoperativno ispiranje be{ike.4g+0. metaboli~ka acidoza. pneumonija. tumori abdomena. za inf.54% + 2. KI pod uslovom da se izvesna koli~ina resorbuje sva stanja kod kojih je metabolizam sorbitola poreme}en ili onemogu}en Ispirol.25g)/L B05BB02 natrijum hlorid + glukoza IND nadoknada vode i Na+. ND bol na mestu primene. relativan gubitak belan~evina. mu~nina. Braun rast.257g +0.B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja. sve`e povrede i operacije abdomena. abdominalne perforacije. tromboflebitis. forsirana osmotska diureza kod trovanja barbituratima i salicilatima. te{ka sr~ana insuficijencija.373g+0. Hemofarm rastvor za ispiranje be{ike (0. akutna insuficijencija bubrega. ote`ano disanje. alkaloza. dijabeti~na koma. povi{en intrakranijani pritisak. trovanja supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom. korigovanje hiponatremije koja je udru`ena sa smanjenim volumenom ekstracelularne te~nosti. Hemofarm rast. te{kih infekcija.5% ikodekstrina (5. akutna tubularna nekroza.za inf. hernije. 10%. bolovi u ramenima. preoperativna priprema za hirur{ki zahvat na oku. akutni napad glaukoma.27g+6.. odr`avanje volumena ekstracelularne te~nosti za vreme i posle operacija. B. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija. poreme}aj balansa vode i elektrolita Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%. hipervolemija. 500ml(6g+0. Zdravlje rast. KI te{ka o{te}enja jetre. 1000ml (6g+0. za inf. dijalizu sa 7. delirijum tremens. nadra`aj vene. glavobolja. KI peritonitis. Ne sme da se koristi za razbla`ivanje krvi jer izaziva aglutinaciju krvi. za perton. Hemofarm rast.276g)/L Hartmanov rastvor. KI hipertoni~na dehidratacija. (0. za inf. `e|. opekotina.9% + 5%) B05BC Rastvori za osmotsku diurezu B05BC01 manitol IND profilaksa i rana terapija akutne insuficijencije bubrega. 500ml (6. Baxter H. ND bol i napetost u abdomenu. edem plu}a. izlivi u trbu{noj duplji.24g)/L Hartmanov rastvor. disbalans elektrolita (visok nivo K+).7%) B05D Rastvori za peritoneumsku dializu IND akutna i hroni~na bubre`na o{te}enja koja zahtevaju tretman dijalize. za inf.5g+0. hipovolemija.4g+4. pankreatitisa.. hipertoni~na dehidratacija Compound sodium lactate. hiperglikemija. a mo`e do}i i do hemolize.

75mmol/L Ca (15g+5.85g +0.1017g)/L CAPD 2 Stay safe. 1. Fresenius Medical Care rast.86g +5.1017)/L CAPD 4 Stay safe.2573g+0.38g+4. dijalizu (3.1017g)/L CAPD 19 Stay safe.955g+0. za perton.5g +5. za perton. za perton.051g)/L rast.75mmol/L Ca (22.1838g +0.786+7.48g+5.209g+0.786g+7.02g+0. Nutrineal PD4. dijalizu (22.3g+0.051g)/L rast.952g +0.054g)/L rast. dijalizu 1. aminokiseline (tirozin + triptofan + fenilalanin + treonin + serin + prolin + glicin + alanin + valin + metionin + izoleucin + leucin + lizin + histidin + arginin) + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum laktat + natrijum hlorid IND nutricioni dodatak kod malnutricionih pacijenata sa renalnom insuficijencijom (albumini ni`i od 35g/L).1017g)/L CAPD 18 Stay safe. Baxter H. dijalizu 4.054g)/L 464 Registar lekova 2011 .051g)/L Gambrosol trio 10.2573g+0. glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid Balance. dijalizu 1.. dijalizu (1.27g+0..1017)/L CAPD 3 Stay safe.925g 0. za perton.184g+0. rast.184g+0.1017)/L Balance. dijalizu (500g+5.64g+3.1017g)/L rast.3%glukoze. dijalizu (22.786g+7.847g+0.73g+5.951g+1.5%glukoze. Gambro rast. za perton. za perton.847g+0.184g+0.5+5.209g+0.72g+0.925g 0. Fresenius MedicalCare rast.847g+0.2573g+0. Fresenius Medical Care rast.952g+0.38g+4.595g+0.1017g)/L rast. za perton. koji su na peritonealnoj dijalizi.1017g)/L rast.925g 0. 1. Fresenius Medical Care rast.5% glukoze.0508g +4. dijalizu sa 1.51g+0.2573g+0. rast.64g+3.786+7. za perton.786+7.1017g)/L CAPD 17 Stay safe.1838g+0. za perton.48g+0. za perton.1017)/L Dianeal PD4. 1.B05D. za perton.64g+3.1838g +0. dijalizu 2.25mmol/L Ca (15g+5.27g +5. za perton. dijalizu (15g+5.25mmol/LCa (42. dijalizu (42.64g+3. za perton.72g+0. Fresenius MedicalCare rast.38g+4.85g+1.184g+0.847g+0.57g +0.38g+4. 1..38g+4. za perton.1838g+0.51g+0.73g+5.38g)/L B05DB Hipertoni~ni rastvori B05DB.73g+ 5. dijalizu (2.36g+5.73g+5. za perton.952g+0. Gambro Gambrosol trio 40.25mmol/LCa (22.071g+0. Fresenius Medical Care rast.1017)/L rast.75mmol/L Ca (42.64g+3. Baxter H. dijalizu (500g+5. dijalizu(15g+5.1838g+0.2573g+0. za perton. za perton.5g+5.25% glukoze. za perton.847g+0. Fresenius Medical Care rast.25%glukoze. 1.393g+0.714g+1. 1.64g+3.48g+0.3% glukoze. Fresenius Medical Care rast. dijalizu 2.48g+0.646g+0. dijalizu ((42.1838g+0.1% aminokiselina (0.2573g +0.5g+5. dijalizu 4.847g+0.786+7.

mi{i}na hipertonija i gr~evi usled hipokalijemije. hipokalijemija. eklampsija. za inf. Fresenius Kabi konc. umor.5mg + 3. za rast. iznenadne promene raspolo`enja. deficit natrijuma kod hiperhloremi~ne hiponatremije. edem mozga ili plu}a. edemi hipertenzija.4mg)/10ml Registar lekova 2011 465 . 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134. Fresenius Kabi pra{ak za rast.9% Sodium chloride. za rast.9% Sodium chloride 0. akutna dekompenzacija srca. 0. poreme}aj sr~anog ritma. OPREZ insuficijencija bubrega. hipokalijemija Natrii chloridi infundibile. svrab. epilepti~ni napad kod dece sa normalnim pH Natriumbicarbonat Fresenius. akutna insuficijencija bubrega.4%) B05XA03 natrijum hlorid IND izotoni~na dehidratacija. hipokalcemija. mi{i}na slabost. hipohlorhidrija. za rast. Fresenius Kabi konc. hipokalijemija. Fresenius Kabi konc. urtikarija Soluvit N. hipervolemija. ND osip. hipovolemi~na dehidratacija. alkalizacija u slu~aju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. hipoventilacija.B05X Rastvori za intravensku primenu kao dopunska terapijska sredstva B05XA Rastvori elektrolita B05XA01 kalijum hlorid Kalium chlorid "Fresenius". (2. ND metaboli~ka alkaloza. za inf. B. respiratorna acidoza.6mg + 40mg + 15mg + 4mg + 5μg + 100mg + 60μg + 0. KI preosetljivost na bilo koji sastojak leka. hipernatrijemija. Braun rast. KI alkaloza. za inf. 20ml (1mmol/ml) natrijum hidrogenkarbonat B05XA02 IND metaboli~ka acidoza kada je funkcija plu}a o~uvana. Hemofarm rast. 0. za inf. hiperosmolarnost. hiperosmolarnost. za inf. vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina IND parenteralna ishrana. Zdravlje rast. 0. KI hipertoni~na dehidratacija. ozbiljna hipernatrijemija. te{ko o{te}enje bubre`ne funkcije sa anurijom ili oligurijom. za inf. Fresenius Kabi rast. hiponatrijemija. 0. hipovolemi~ki {ok.9% BO5XB Amino kiseline B05XB02 L-alanil + L-glutamin Dipeptiven.6mg L-glutamina) BO5XC Vitamini BO5XC. za inf.100ml (8.9%. aldosteronizam. za inf.. nedostatak daha.9% Natrii chloridi infundibile. dodatak aparatima za odr`avanje kardiopulmonalnih funkcija.

cervicitis. kombinacija IND spre~avanje nastanka edema. insuficijencija bubrega ili jetre Chymoral. opekotine. Mcneil mast (1Lj + 6. fistule) i superficijelni hematomi Fibrolan.B06 OSTALA HEMATOLO[KA SREDSTVA B06A Ostala hematolo{ka sredstva B06AA Enzimi B06AA02 fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla IND hirur{ke rane. tripsin. 100000Aj 466 Registar lekova 2011 . inficirane rane (apsces. OPREZ trudno}a. Galenika gastrorezistentna tabl. ulcerativne lezije. ubrzanje resorpcije edema i hematoma. dojenje..66Cj)/g B06AA. poreme}aj koagulacije krvi.

.

0. te{ka bradikardija i smetnje sprovo|enja. 300mg rast. mijastenija gravis. nesanica. OPREZ intoksikacija digitalisom. Alkaloid film tabl. bubre`na insuficijencija.25mg rast. disbalans elektrolita. poreme}aj vida. hiperkineti~ki sindrom. WPW sindrom. prethodna digitalizacija. vrtoglavica. mu~nina. GIT smetnje. abdominalni bol. ND bradikardija. KI hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. glavobolja.D LBSEJPWBTLVMBSOJ!TJTUFN LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM CO1 LE^ENJE OBOLJENJA SRCA CO1A Sr~ani glikozidi CO1AA Glikozidi digitalisa IND zastojna sr~ana insuficijencija. ra{ na ko`i. grupa III CO1BD01 amjodaron hlorid IND paroksizmalne ventrikularne tahikardije. edem plu}a. depresija. SA. 150mg. akutna sr~ana insuficijencija. oboljenja jetre i bubrega. hipokalijemija. te`a opstruktivna bolest plu}a. kardiogeni {ok. hipotenzija. gubitak o{trine vida. alergija na jod. ventrikularne i supraventrikularne tahikardije. sve` infarkt miokarda. disfunkcija tireoideje.25mg/2ml CO1B Antiaritmici. poreme}aj krvne slike Propafen. pove}anje dojki (povla~e se prekidom primene glikozida) CO1AA05 digoksin Dilacor. grupa I C C01BC03 propafenon hlorid IND svi oblici ventrikularnih i supraventrikularih ekstrasistola. astma. za inj. hiperkalcijemija. WPW sindrom. ND pogor{anje sr~ane insuficijencije. nekompenzovana insuficijencija miokarda. AV blok. bradikardija. dijareja ili opstipacija. grupa I i III CO1BC Antiaritmici. za inj. dojenje. 35mg/10ml Propafenon Alkaloid. ventrikularne fibrilacije. fotosenzitivnost 468 Registar lekova 2011 . AV blok. 0. akutni miokarditis. velike operacije na plu}ima. 150mg CO1BD Antiaritmici. fibrilacija atrija pri WPW sindromu. AV ili intraventrikularni blok. poreme}aj u atrioventrikularnom sprovo|enju. KI trudno}a. hipertenzija (iv primena). WPW sindrom. lupus eritematodes. hipoksija. ND glavobolja. poreme}aj ritma srca. supraventrikularne aritmije (pre svega atrijalna fibrilacija). miksedem. kompenzovana opstruktivna miokardiopatija u sinusnom ritmu. umor. suva usta. Zdravlje tabl. rekurentne i/ili hroni~ne paroksizmalne fibrilacije atrija rezistentne na ostale lekove. OPREZ smetnje u spermatogenezi (posle iv primene du`e od 7 dana). bradikardija. hipotenzija i kardiovaskularni kolaps (za parenteralnu primenu). povra}anje. tahikardija. ishemijska bolest srca rezistentna na drugu terapiju. istovremena parenteralna primena kalcijuma ili primena ve}ih doza vitamina D. Hemofarm film tabl. opstipacija. KI dojenje. hipotireoidizam.

hpokalijemija. sr~anog zastoja. insomnija. vrtoglavica. tahiaritmija. dojenje. feohromocitom. 100mg. vrtoglavica.Amiodaron. ND mu~nina. suva usta. za inj. Ebewe tabl. ventrikularne ekstrasistole. strah. za inf. ND glavobolja. kod operacija srca. za inj. te{ka renalna i hepati~ka insuficijencija. za rast. za inf. 250mg/50ml CO1CA24 epinefrin (adrenalin) hlorid IND hitan tretman akutne anafilakse. Abbott konc. preosetljivost na lek. hipotenzija. mla|i od 18 godina. hipertenzija. hipertenzija. OPREZ blaga ili umerena renalna i hepati~ka insuficijencija. 200mg tabl. tahikardija. ND tahikardija. glavobolja. Zdravlje Amiodaron Sandoz. septi~ni i kardiogeni {ok. krvarenja (lokalna primena). 12. hipertenzija. hipertireoza. aritmije. Haupt Pharma konc. angioedema. za rast. koronaropatije. za rast. OPREZ dijabetes. tireotoksikoze. aritmija. isklju~uju}i sr~ane glikozide CO1CA Adrenergi~ka i dopaminergi~ka sredstva CO1CA04 dopamin hlorid IND kardiogeni {ok kod infarkta ili operacija srca.5mg/5ml Registar lekova 2011 469 . 200mg/10ml CO1CA07 dobutamin (u obliku hlorida) IND inotropna podr{ka u infarktu. vazokonstrikcija kod primene lokalnih anestetika. akutnog napada astme. kardiomiopatije. hipotenzija ili hipertenzija Dopamin Admeda 50. 50mg/5ml Dopamin Admeda 200. Admeda Arzneimittel konc. atrijalna fibrilacija. opstipacija ili dijareja. 200mg rast. 150mg/3ml CO1C Stimulansi sr~anog rada. tremor. 200mg tabl. za inf. Haupt Pharma konc. povra}anje. za inj. ote`ano disanje. KI izra`ena hipotenzija i tahikardija. Admeda Arzneimittel konc. za inf. Jugoremedija rast. KI tahiaritmija. KI {ok koji nije anafilakti~kog porekla. anemija. sanofi aventis Sedacoron. ishemija miokarda. glaukom otvorenog ugla (oftamolo{ka primena). 150mg/3ml rast. sni`enje hemoglobina Simdax. anginalni bol Dobutamin Admeda 200. mu~nina. povra}anje. za rast. cerebralno krvarenje (retko) Adrenalin HCl 1:1000. 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250. oboljenja CNS-a. ND tahikardija. za inf. periferna vazokonstrikcija. KI idiopatska hipertrofi~na subaortalna stenoza. trudno}a. sr~ana insuficijencija. koronarna ishemija. 1mg/ml CO1CX Drugi stimulansi sr~anog rada CO1CX08 levosimendan IND kratkotrajna terapija akutne dekompenzovane te{ke hroni~ne sr~ane insuficijencije u slu~ajevima kada konvencionalna terapija nije dovoljna. 200mg tabl. tahikardija. palpitacije. hladni ekstremiteti. Sandoz Cordarone. za rast.

crvenilo lica. 40mg Monosan.8 sati CO1DA02 gliceril trinitrat Nirmin. traume glave. trajanje dejstva 3 . za rast. glaukom o{trog ugla.2 min. ND glavobolja. vrtoglavica. spre~avanje napada angine pektoris.60 min. oslob. 30 min. reverzibilna tolerancija koja se izbegava diskontinuiranom upotrebom ili doziranjem sa pauzom od 12 sati izme|u podnevne doze prethodnog dana i jutarnje doze slede}eg dana Po~etak i trajanje dejstva nitrata u zavisnosti od oblika i na~ina primene nitrati na~in primene iv po~etak dejstva 1 .3 min. 30 . Srbolek sublingvalna tabl. 50mg izosorbid dinitrat CO1DA08 Cornilat. za inf. sprej i injekcije su za akutni napad. OPREZ terapiju ne prekidati naglo.40 min.4mg/dozi pentaeritritil tetranitrat CO1DA05 Dilcoran 80. cerebralna hemoragija. Galenika tabl. Hemofarm tabl. Hemofarm tabl. kapsule sa produ`enim delovanjem. 20mg Difutrat.5 min.6ml Nitroglicerin. Pohl Boskamp sublingvalni sprej 0. Slaviamed tabl.6ml konc. Zdravlje kaps. sporo 60 -120 min. 20mg. 20mg. 20mg izosorbid 5 mononitrat CO1DA14 Monizol.5mg Nitrolingual. tvrda sa prod. 1mg/1. oslob. KI kolaps.. Srbolek kaps. tvrda sa prod. anemija. oslob.12 sati 5. 20mg Isosorb retard.12 sati 4 . za inj. 0. oralno izosorbid dinitrat oralno-retard oblik izosorbid mononitrat pentaeritritil tetranitrat oralno oralno 20 . 4 . 5mg/1. upozorenje: sublingvalne tabl.6 sati 8. sa modif. Srbolek kaps. gliceril trinitrat sublingvalno-lingvalete i sprej 1 . Hemofarm rast.CO1D Vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DA Organski nitrati IND akutni napad angine pektoris kod bolesnika sa stabilnom anginom ili vazospasti~kom anginom. 40mg 470 Registar lekova 2011 . mast i TTS za profilaksu. ortostatska hipotenzija. adjuvantna terapija hroni~ne insuficijencije miokarda. 80mg Lentonitrat 50. tahikardija. oslob. tvrda sa prod.

depresija. terapija postinfarktnog stanja. sve`i infarkt miokarda. sa prod. ventrikularne ekstrasistole. Servier film tabl. oslob. kombinovanje sa drugim antihipertenzivima. insuficijencija bubrega ili jetre. bol u trbuhu. kardiogeni {ok. Jugoremedija tabl. AV blok drugog i tre}eg stepena. sindrom bolesnog sinusa. kardiogeni {ok. Srbolek tabl. te{ka hipotenzija. 250mg Metildopa. KI oboljenja jetre. 7. aritmija. AV blok prvog stepena. feohromocitom. zamu}en vid. gr~evi u mi{i}ima. nestabilna angina pektoris. upotreba kod bolesnika sa QT sindromom. 2mg CO1EB Ostali preparati u terapiji bolesti srca CO1EB15 trimetazidin hlorid IND profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris. pruritus Lopion. retinitis pigmentosa. Jugoremedija tabl. kolaps. dojenje. terapija i profilaksa angine pektoris. povra}anje. glavobolja Preductal MR. KI trudno}a dojenje. nedostatak vazduha. ND glavobolja. eritromicin. nelfinavir. u mirovanju pre po~etka le~enja. 4mg Lopion retard. suva usta. sino-atrijalni blok. I kombinovanje sa jakim inhibitorima citohroma P450 (ketokonazol. 8mg Molicor.CO1DX Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DX12 molsidomin IND insuficijencija miokarda. GIT smetnje. mo`dani udar. kod nestabilne angine. KI izrazita hipotonija. Jugoremedija tabl. Hemofarm film tabl. depresija u anamnezi. sa prod. trudno}a. svetlucanje pred o~ima. vrtoglavica. hipotenzija. insuficijencija bubrega. sr~ana frekvencija ni`a od 60 otkucaja u minuti. klaritromicin. glavobolja. dijareja ili opstipacija. oslob. 5mg. vrednost klirens kreatinina manja ili jednaka 15ml/min kod starijih osoba. hepatotoksi~nost. ND sedacija. OPREZ ne koristi se u akutnom napadu. ritonavir) dovodi do pove}anja kocentracije ivabradina u plazmi Coraxan. vertigo. poreme}aj ejakulacije. Servier tabl. 250mg Registar lekova 2011 471 . 2mg Lopion forte. Srbolek tabl. bolesnici sa pejsmejkerom. te{ka insuficijencija jetre. hemoliti~ka anemija Methyldopa. KI trudno}a. 35mg CO1EB17 ivabradin IND simptomatska terapija hroni~ne stabilne angine pektoris kod bolesnika sa normalnim sinusnim ritmom kod kojih je kontraindikovana primena beta blokatora. niti kao inicijalna terapija kod bolesnika koji su prele`ali infarkt miokarda.5mg C02 ANTIHIPERTENZIVI C02A Antiadrenrgici centralnog delovanja C02AB Metildopa C02AB02 metildopa IND hipertenzija. ND bradikardija. hroni~na sr~ana slabost. itrakonazol. ND mu~nina. mu~nina. OPREZ hipotenzija. akutni ifarkt miokarda. GIT smetnje.

upotreba alkohola u toku tretmana. OPREZ je potreban kod davanja prve doze. 1mg C02C Antiadrenergici sa perifernim delovanjem C02CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora C02CA04 doksazosin (u obliku mesilata) IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. sinusni sindrom. OPREZ pove}anje hepati~kih aminotranferaza. nemir. astenija. kontrolisana hipotenzija u anesteziji. hladni ekstremiteti. ortostatska hipotenzija. ozbiljno oboljenje koronarnih arterija. inficirani ulcer ko`e. edemi. malaksalost. KI umereno do te{ko o{te}enje jetre. anksioznost. nestabilna angina pektoris. depresija. dojenje. u trudno}i i kod dojenja Alphapres. 0. KI trudno}a. benigna hiperplazija prostate.2mg. epigastri~ni bol. Solvay film tabl. dijareja. mu~nina. umor. glavobolja. dojenje. dispneja Ebrantil. eritem. somnolencija. KI trudno}a. angioedem u anamnezi. pove}anje aminotransferaza Tracleer. epilepsija. gastrointestinalni refluks. poreme}aj sna. 2mg Kamiren XL. 0. groznica. Nycomed rast.3mg. astenija Tenaxum. glavobolja. opstipacija. KI ozbiljna depresija. 50mg/10ml C02KX Ostali antihipertenzivi C02KX01 bosentan IND primarna idiopatska ili porodi~na pulmonarna arterijska hipertenzija. ND dijareja. Krka tabl. terapiju treba prekinuti u slu~aju pojave mu~nine.2mg. 0. letargije. 0. crvenilo. sa prod. vrtoglavica. skora{nji infarkt miokarda ili insult mozga. dermatitis. sinoartrijalni blok.C02AC Antagonisti imidazolinskih receptora C02AC05 moksonidin IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. suva usta. 4mg C02CA06 urapidil (u obliku hlorida) IND hipertenzivna kriza. ra{. OPREZ trudno}a.4mg Physiotens. ND ortostatska hipotenzija. kod `ena u reproduktivnom periodu neophodno je primeniti efikasnu kontracepciju (isklju~uju}i hormonske kontraceptive zbog mogu}e interakcije).).4mg C02AC06 rilmenidin IND arterijska hipertenzija.5mg 125mg 472 Registar lekova 2011 . zamor. 1mg. hipertenzija rezistentna na druge lekove. istovremena primena ciklosporina. insuficijencija bubrega ili jetre. abdominalnih bolova. drugi i tre}i stepen AV bloka. za inj. dispneja. KI alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin. retko reakcije na ko`i Moxogamma. bradikardija. mialgije i groznice terapiju. sr~ana slabost. 0. 62. Actelion Pharmaceuticals film tabl. Artesan film tabl. gr~evi u mi{i}ima. infekcija urinarnog trakta. Zdravlje tabl. vazodilatacija. opstipacija. nesanica ili pospanost. prvo se prekida davanje beta blokatora a zatim moksonidin posle nekoliko dana. vrtoglavica. OPREZ ako je potrebno prekinuti istovremenu primenu beta blokatora. prazosin i dr. te{ka bubre`na insufijencija. bol u le|ima i ekstremitetima. periferni edem. mu~nina. Servier tabl. depresija. ND vrtoglavica. ND palpitacije. znojenje. povra}anje. `utice. Parkinsonova bolest. 25mg/5ml. pruritus. po `ivot prete}a aritmija. trudno}a. ND suva usta. stenoza aorte. glaukom. abdominalni bol. oslob.

5mg Rawel SR. hiponatrijemija. Jugoremedija tabl.5mg C03C Sna`ni diuretici (Henleove petlje) C03CA Sulfonamidski diuretici. Hemofarm tabl. giht. hipohloremi~ka alkaloza. hiperuricemija. hiperglikemija.1. gr~evi. monokomponentni C03BA11 indapamid IND esencijalna hipertenzija. porfirija. povra}anje. mu~nina. anoreksija.5mg Indapres SR. preosetljivost na sulfonamide. porfirija. tiazidi C03AA Tiazidi. smanjena funkcija bubrega. te{ka hiponatrijemija. hiperglikemija. OPREZ trudno}a. blaga i umerena hipertenzija. ciroza jetre. fotosenzitivnost. Sopharma rast. hiperkalcemija. te{ka hipokalijemija. lupus. fotosenzitivnost. hipokalijemija. Slaviamed tabl. dijareja ili opstipacija. alergija na sulfonamide. hipovolemija. hipokalijemija. hiperaldosteronizam. KI insuficijencija bubrega sa anurijom. monokomponentni C03CA01 furosemid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog. gr~evi u mi{i}ima. dojenje. hipertrofija prostate. te{ka o{te}enja jetre. Krka tabl. monokomponentni C03AA03 hidrohlorotiazid IND edemi razli~itog porekla. ND hiponatrijemija. posle opekotina). insulin zavisni dijabetes. 10mg/ml Lasix. 10mg/ml Registar lekova 2011 473 . hiperparatireoidizam. glavobolja. isklju~uju}i tiazide C03BA Sulfonamidski diuretici. 40mg rast. 25mg C03B Slabi diuretici. GIT smetnje. KI te{ka insuficijencija jetre ili bubrega. hipohloremi~ka alkaloza. re|e neutropenija. zamor. OPREZ trudno}a. sa prod. ND hipotenzija. giht. renalnog. oslob. hiperuricemija. trombocitopenija. insuficijencija jetre. Hemofarm film tabl. giht. pove}anje koncentracije urata u plazmi. hipotenzija. sa modif. dojenje. za inj. za inj. oslob. GIT smetnje. hemoliti~ka anemija Diunorm. dojenje. giht. usled vaskularnih okluzija. retencija vode i elektrolita. ND hipokalijemija. hiponatrijemija. ascit usled o{te}enja jetre ili sr~ane insuficijencije. OPREZ trudno}a. KI skora{nji cerebrovaskularni inzult. impontencija Indapres.C03 DIURETICI C03A Slabi diuretici. blaga i umerena hipertenzija. Adisonova bolest. hipomagnezijemija. 2. dijabetes. hipomagnezijemija. hipokalijemija. retko depresija kostne sr`i Furosemide Sopharma. hiperkalcemija. hiperglikemija. ra{. 1.

urtikarija. hiponatrijemija. 5mg. dehidratacija. Pliva tabl. hiponatrijemija. insuficijencija jetre. edem plu}a). dispepsija. vrtoglavica. hiponatrijemija. ginekomastija.C03CA02 bumetanid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog. azotemija Inspra. re|e povra}anje. preosetljivost na sulfonamide. glavobolja.5mg/2ml C03CA04 torasemid IND edemi razli~itog porekla. pielonefritis. OPREZ trudno}a. ulceracije. acidoza. u trudno}i. te{ka hipokalijemija. istovremena primena diuretika koji {tede kalijum. KI hiperkalijemija. abdominalni bol. arterijska tromboza dislipidemija. Pfizer film tabl. povra}anje. edemi kod kongestivne sr~ane insuficijencije i nefrotskog sindroma. dehidratacija. premenstrualni. dojenje. KI dojenje. 0. dijareja ili opstipacija. fibrilacija pretkomora. dojenje. pruritus. groznica. giht. insomnija. mu~nina. hipokalijemija. alergija na spironolakton. ND hiponatrijemija. cirkulatorni kolaps. 10mg C03D Diuretici koji {tede kalijum C03DA Antagonisti aldosterona C03DA01 spironolakton IND primarni aldosteronizam. hipovolemija. hipotenzija. hipertenzija. hipovolemija . gastri~no krvarenje. ND mu~nina. hiperkalijemija. ciroza jetre. renalna insuficijencija. 25mg. zamor. ciroza jetre. anoreksija. hiperglikemija. mu~nina. povra}anje. anoreksija. tokom terapije pratiti koncentraciju kalijuma u serumu. za inj. mu~nina. gr~evi. hiperuricemija. ataksija. gr~evi u nogama. retko depresija kostne sr`i Diuver. OPREZ trudno}a. glavobolja. encefalopatija. starije osobe. dojenje. 100mg C03DA04 eplerenon IND hipertenzija. dijareja. postmenopauzalno krvarenje Spironolakton. glavobolja. akutna bubre`na insuficijencija. umerena hipertenzija. porfirija. abdominalni gr~evi. povra}anje. Galenika tabl. hepati~na koma. pospanost. trovanje salicilatima i barbituratima. disbalans elektrolita. ND gr~evi mi{i}a. pove}anje kreatinina. KI insuficijencija bubrega sa anurijom. renalnog. amenoreja. hipertrofija prostate. alkalne fosfataze i bilirubina u serumu. trombocitopenija. hipohloremi~ka alkaloza. ascites zbog ciroze jetre kod neazotemi~nih bolesnika. 50mg 474 Registar lekova 2011 . vrtoglavica. hipomagnezijemija. leukopenija. faringitis. 1mg rast. impotencija. anurija. maligni ascites. sr~ana slabost. ascites. hipotenzija. 25mg. KI hiperkalijemija. OPREZ trudno}a. hepati~nog. ND dijareja. gastritis. slabost. esencijalna arterijska hipertenzija. mentalna konfuzija. OPREZ trudno}a. gubitak elektrolita. anurija. ototoksi~nost. eozinofilija. hipotenzija. Hemofarm tabl. ra{ Yurinex. letargija.

OPREZ intravenska i intraarterijska primena kod te{kih sr~anih aritmija. hiperkalijemija. te{ka koronarna i cerebralna skleroza. sa prod. bradikardija. 1. poreme}aj varenja Damaton. dijabetes. hiperuricemija. zamor. Hemofarm tabl. 400mg Pentoksifilin. Galenika tabl. (5mg + 50mg) C03EA12 amilorid + metiklotazid IND edemi razli~ite etiologije (prvenstveno kod insuficijencije srca). skora{nji infarkt miokarda. opstipacija ili dijareja. hiperkalijemija. OPREZ trudno}a. oslob. bradikardija. `e|. antikoagulanasa. mu~nina. ND mu~nina i prolazna nelagodnost u GIT-u. aritmija. hiperuricemija (re|e) Lometazid. opstipacija ili dijareja. dojenje. mu~nina. Hemofarm tabl. ND alergijske reakcije na ko`i. promrzline.5mg. mla|i od 18 godina. dojenje. Galenika tabl. kongestivna sr~ana insuficijencija sa hipokalijemijom. ulkus potkolenice.C03E Kombinacije diuretika koji {tede kalijum sa ostalim diureticima C03EA Tiazidni diuretici i diuretici koji {tede kalijum C03EA01 amilorid + hidrohlorotiazid IND arterijska hipertenzija. 4. ND anoreksija. glavobolja. ciroza jetre sa ascitesom. napetost u stomaku. ergotizam Redizork. obliterantni endarteritis. suva usta. dojenje. hiperkalijemija. polidipsija. o{te}enje funkcije bubrega. Jugoremedija oblo`ena tabl. ortostatska hipotenzija. esencijalna arterijska hipertenzija. gangrena). 400mg Trental. posttrombozni sindrom. (10mg + 5mg) C04 PERIFERNI VAZODILATATORI C04A Periferni vazodilatatori C04AD Derivati purina C04AD03 pentoksifilin IND poreme}aji periferne cirkulacije (Claudicatio intermitens. ortostatska hipotenzija. osip. ND anoreksija. dijabeti~na angiopatija. istovremena upotreba antihipertenziva. pruritus. KI trudno}a. akutno krvarenje. oslob.5mg Registar lekova 2011 475 . OPREZ insuficijencija bubrega. 400mg film tabl. deca. nadimanje. suva usta. dijabeti~na nefropatija. KI akutna ili toksi~na psihoza. fotosenzitivnost Hemopres. sa prod. te{ka hipotenzija (samo za parenteralnu primenu). hepati~na koma. nazalna kongestija. hidrohlorotiazid ili sulfonamide. slabost. KI preosetljivost na amilorid. mu~nina. anurija. Hemofarm tabl. parestezije. vrtoglavica. porfirija. deca. anurija. za inj. 600mg rast. KI trudno}a. zamor. 100mg/5ml C04AE Ergot alkaloidi C04AE01 dihidroergotoksin mesilat IND dodatna terapija po~etne i blage senilnosti.

1mg + 3mg + 7. KI trudno}a. pruritus. gljivi~ne. Hemofarm supozitorija (120ij + 1. varikozni ulkusi. rane koje se gnoje. Jugoremedija supozitorija (0. glavobolja.2mg + 1. Menarini gel 1000ij/g ViaTromb. Hemofarm gel 500ij/g Hepathrombin 50000. vrtoglavica. TBC.7mg + 30mg) rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g fluorometolon + neomicin (u obliku sulfata) + feniramin hlorid C05AA06 Delmeson. upala vena sa trombozom.C04AE02 nicergolin IND cerebrovaskularna insuficijencija. 30mg C05 VAZOPROTEKTIVI C05A Lokalna antihemoroidna sredstva IND spolja{nji i unuta{nji hemoroidi.6mg + 11. KI otvorene rane. Pharbil Watrop sprej za ko`u. povr{inske analne fisure. primena na sluznice. ND crvenilo ko`e. KI infekcije anorektalne regije (bakterijske. poreme}aji cirkulacije u oku i srednjem uhu. ragade.4mg) rektalna mast (0.5mg)/g C05AD Proizvodi koji sadr`e lokalne anestetike C05AD04 polikrezulen + cinhokain hlorid Faktu. gel 2400ij/g 476 Registar lekova 2011 . ose}aj toplote. dijareja. proktitis. Hemofarm gel 300ij/g Hepathrombin 30000. A. OPREZ istovremena primena antiagregacionih i antikoagulantnih lekova. hipotenzija. lues). sve` infarkt miokarda. bradikardija Sermion. Hemofarm mast 500ij/g Lioton 1000. te{ka krvarenja. poreme}aji periferne cirkulacije. nesanica. ND svrab. umor. ND mogu}i sistemski efekti kortikosteroida i ote`ano zarastanje fisura i ragada C05AA Proizvodi koji koja sadr`e kortikosteroide C05AA04 heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol Hepathrombin H. Nycomed supozitorija (100mg + 2. dojenje. Hemofarm mast 300ij/g Hepathrombin 50000. ekcemi u anorektalnom predelu.5mg) rektalna mast (50mg + 10mg)/g C05B Antivarikozna sredstva C05BA Heparin i heparinoidi za lokalnu terapiju C05BA03 heparin natrijum IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije. upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. bradikardija. povra}anje. crvenilo ko`e Hepathrombin 30000. Pfizer film tabl. za~epljenje vena koagulumom.

tvrda 300mg {ume}a tabl. 50mg. primena na sluznice. ND svrab. 150mg Registar lekova 2011 477 . alergijske reakcije (urtikarija. sanofi aventis gastrorezist. dijareja. OPREZ trudno}a. akutne tegobe kod hemoroida. 500mg. ra{ sa i bez pruritusa. Bosnalijek gel (100ij + 10mg + 10mg)/g C05C Preparati za stabilizaciju kapilara C05CA Biflavonoidi C05CA04 trokserutin IND olak{avanje tegoba i smanjene otoka povezanih sa hroni~nom venskom insuficijencijom. crvenilo ko`e Venosan. KI primena na velikoj povr{ini ko`e. ND mu~nina. 1g gel 2% C05CA03 diosmin IND hroni~na venska insuficijencija ("te{ke" noge).C05BA53 heparin natrijum + dekspantenol IND adjuvantna terapija kod povr{inskog tromboflebitisa. peckanje Hepalpan. dojenje. ND GIT smetnje. poreme}aji retinalne i/ili horiodalne cirkulacije (uz adekvatnu etiolo{ku terapiju). Ipsen kaps. ND blagi i nespecifi~ni gastrointestinalni ili neurovegetativni poreme}aji Phlebodia. istovremena primena sa iMAO zbog rizika od hipertenzivne epizode. tvrda (14mg+300mg+300mg) C05CA. o{te}enoj ko`i i sluzoko`i. akutne tegobe kod hemoroida.5mg)/g Hepan. Galenika gel (300ij + 4mg)/g Hepalpan. OPREZ istovremena primena oralnih antikoagulanasa. dojenje. Servier film tabl. Innotech film tabl. OPREZ trudno}a. procianidolni oligomeri IND venolimfati~na insuficijencija. bolesnici sa kongenitalnom galaktozemijom. varikozni ulkusi. re|e palpitacije Ginkor fort. OPREZ trudno}a. dojenje Venoruton. (450mg + 50mg) C05CA54 ekstrakt Gingko biloba + trokserutin + heptaminol hlorid IND venolimfati~ka insuficijencija (ose}aj te`ine i bol u nogama).. veoma retko angioedem i glavobolja Endotelon. KI otvorene rane. 600mg C05CA53 diosmin + hesperidin IND hroni~na venska insuficijencija. hemoroidi Detralex. ND svrab. ose}aj pe~enja u epigastrijumu. gorak ukus. KI hipertireoidizam. adjuvans u terapiji limfedema kod operacije i radio. rane koje se gnoje. Jadran gel (500ij + 5mg)/g C05BA 53 heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije. Novartis kaps. ekcem). dojene. upala vena sa trombozom. tabl. fotosenzitivnost. Galenika krem (300ij + 2. za~epljenje vena koagulumom. OPREZ trudno}a. crvenilo. sindromom malapsorpcije glukoze ili galaktoze (zbog prisustva laktoze u preparatu).terapije karcinoma dojke.

aritmija. vrtoglavica. razli~ite mikroangiopatije. mu~nina. selektivni C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija. profilaksa migrene angina pektoris. bronhospazam (naro~ito neselektivni). dispneja. nemirni snovi. stabilna sr~ana insuficijencija. sindrom bolesnog sinusa. terapiju ne prekidati naglo. gubitak libida C07AA Blokatori beta . za inj. bronhospazam. umor. AV blok II i III stepena.adrenergi~kih receptora. metaboli~ka acidoza. aritmija. ND glavobolja. astma. sr~ana dekompenzacija. 5mg/5ml 478 Registar lekova 2011 .adrenergi~kih receptora KI trudno}a. opstipacija ili dijareja. pogor{anje intermitentne klaudikacije. disbalans lipoproteina. opstruktivna bolest plu}a u anamnezi. aritmije. angina pektoris. Hemofarm film tabl.ADRENERGI^KIH RECEPTORA C07A Blokatori beta .C05CX Ostala sredstva za stabilizaciju kapilara C05CX01 kalcijum dobesilat IND prevencija i le~enje dijabet~ne retinopatije i patolo{kih stanja venske cirkulacije donjih ekstremiteta udru`enih sa edemima. profilaksa posle infarkta. nekompenzovana sr~ana insuficijencija. sr~anog bloka prvog stepena i Prinzmetal-ove angine. profilaksa migrene Propranolol. Hemofarm kaps. bradikardija.adrenergi~kih receptora. Berlin Chemie tabl. dojenje. oslob. angina pektoris. tvrda 500mg C07 BLOKATORI BETA . ra{. kardiogeni {ok. bradikardija. Galenika tabl.100mg Presolol. Abbott tabl. hipotenzija feohromocitom. 50mg. neselektivni C07AA05 propranolol hlorid IND hipertenzija. profilaksa migrene hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. suve o~i (smetnja za kontaktna so~iva). dijareja. AstraZeneca tabl. edem. aritmija. povra}anje. bradikardija. 50mg. hipotenzija. 25mg. OPREZ je potreban kod poreme}aja periferne cirkulacije (Raynaud-ova bolest. OPREZ prvi trimestar trudno}e Doxi-Hem. hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. dispepsija. labilni dijabetes. profilaksa infarkta miokarda. 80mg C07AB Blokatori beta . flatulencija. 40mg C07AA07 sotalol hlorid IND aritmija uklju~uju}i ventrikularnu tahiaritmiju Darob mite. uremija. stabilna sr~ana insuficijencija.100mg C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija. profilaksa infarkta miokarda. parestezije. sa prod. intermitentna klaudikacija).100mg rast. profilaksa migrene Corvitol. 50mg. periferna vazokonstrikcija. Betaloc ZOK.

angina pektoris. Ni Medic tabl. Jugoremedija tabl. 5mg. Sandoz film tabl. 190mg C07AB03 atenolol IND hipertenzija.5mg. Sandoz film tabl. Hemofarm film tabl. 5mg Bisoprolol. angina pektoris Bilokord. Pharmanova tabl. 5mg. 5mg. aritmija Atenolol. 5mg Registar lekova 2011 479 . 2. 2. aritmija. 10mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND stabilna. angina pektoris. Merck film tabl. profilaksa posle infarkta miokarda.5mg. 2. 5mg Nebivolol Sandoz. Nini tabl. 10mg Bisoprolol.5mg . 5mg. 100mg Prinorm. 95mg. Nini tabl. Hemofarm tabl. 5mg. 47. Sandoz tabl. Zdravlje tabl. 10mg Concor. Merck film tabl. 10mg C07AB12 nebivolol (u obliku hlorida) IND esencijalna hipertenzija. profilaksa migrene Metoprol XL Sandoz.5mg.C07AB02 metoprolol sukcinat IND hipertenzija. 25mg Atenolol. sa modif. Niche Generics tabl. 100mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND hipertenzija. 10mg Bisobel. 2. 100mg Atenolol. 5mg Nebispes. 100mg Panapres. 5mg Nevotens. stabilna sr~ana insuficijencija funkcionalne clase II i III. 5mg. oslob. stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija Binevol. Galenika tabl. Belupo tabl. Berlin Chemie tabl. hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funcijom Concor Cor. Acavis tabl. 10mg Byol. PharmaSwiss tabl 5mg Nebilet. 50mg. 5mg. 10mg Tensec.5mg.

smanjena funkcija jetre. (2. KI te{ka hroni~na insuficijencija srca. 6. Sandoz film tabl 6. 12.5mg. oboljenja perifernih krvnih sudova.25mg). Prinzmetalova angina. retko sinkopa i edem.5mg+ 6.5mg. poreme}aji sinusnog ritma. 12. bronhijalna astma. te{ka bradikardija. 25mg C07B Blokatori beta .5mg. 6.1 25mg. Merck film tabl.5mg. (5mg +12. Pliva tabl. hrini~na opstruktivna bolest plu}a. hroni~na insuficijencija miokarda (kombinovan sa drugim lekovima). 12.adrenergi~kih receptora i tiazidi C07BB blokatori beta .25mg) Tensec plus. impotencija. Artesan film tabl. 12. 12. 12. iscrpljenost. poreme}aj sna. Roche tabl.5mg Milenol.adrenergi~kih receptora C07AG02 karvedilol IND hipertenzija. (5mg + 6.5mg) 480 Registar lekova 2011 .125mg. ND vrtoglavica. 25mg Karvileks.25mg. Hemofarm tabl. OPREZ kod osoba sa cirozom jetre bioiskoristljivost preparata karvedilola se pove}ava. Hemofarm film tabl. pa koncentracija leka u plazmi mo`e da bude i do pet puta ve}a nego kod osoba sa normalnom funkcijom jetre.5mg Dilatrend. pove}anje transaminaza Carvedigamma. bradikardija. 6. 3. angina pektoris. 25mg Carvetrend.adrenergi~kih receptora selektivni i tiazidi C07BB 07 bisoprolol + hidrohlorotiazid Lodoz. 6.25mg. kardiogeni {ok. (10mg + 6. Slaviamed tabl. smanjenje periferne cirkulacije.C07AG Blokatori alfa i beta . AV blok II i III stepena.5mg. hipotenzija . suva usta. glavobolja. 12. trombocitopenija.25mg. Krka tabl.25mg). insuficijencija bubrega. iritacija o~iju. 25mg Carvedilol Sandoz. 25mg Coryol. Zdravlje tabl. 25mg Coryol.25mg. ortostatska hipotenzija.25mg. 3. GIT smetnje.

Jugoremedijua tabl. sa modif. Pfizer tabl. AstraZeneca tabl. vazospasti~na angina pektoris. Galenika tabl. mu~nina. dojenje. 10mg Amlodipin. Adamed tabl. Hemofarm film tabl. izrazita stenoza aorte. 5mg. Raynaud-ov fenomen.5mg. prvi mesec posle infarkta miokarda. Hemofarm tabl. oslob. 20mg Nipidin. zabranjena upotreba soka od grejpfruta. edemi. 10mg Vazotal. oslob. 5mg. 10mg C08CA02 felodipin IND hipertenzija. 20mg Nifelat. tvrde sa prod. porfirija. 10mg Amlodipin. kardiogeni {ok. 5mg. stenoza aorte. ND glavobolja. 2. 10mg Amlodil. GIT smetnje. vrtoglavica Plendil. alergijske reakcije na ko`i. Ni Medic tabl. OPREZ smanjena funkcija jetre. Zdravlje tabl. KI nestabilna angina pektoris. profilaksa angine pektoris. sa prod. PharmaSwiss tabl. KI trudno}a. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nifedipin. Zdravlje kaps. Ufar tabl. oslob. Sandoz tabl. dijareja). umor. 5mg. dojenje. 5mg. 5mg. oslob. depresija. kardiogeni {ok. ND glavobolja. 10mg C08CA05 nifedipin IND angina pektoris. edem gle`njeva. modif.C08 C08C BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa prete`no vaskularnim delovanjem C08CA Derivati dihidropiridina C08CA01 amlodipin (u obliku besilata) IND arterijska hipertenzija. 10mg Norvasc. palpitacije. 5mg. 10mg Amlogal. 5mg. (mu~nina. 5mg. trudno}a. 5mg. tvrda 5mg Amlodipin. izrazita stenoza aorte. umor. o{te}enja jetre. retko hiperplazija gingive. 5mg. sa. ND glavobolja. 10mg Tenox. crvenilo lica. 10mg Monodipin. 5mg. nekontrolisana sr~ana insuficijencija. Zdravlje tabl. primena u prvom mesecu posle infarkta miokarda. fotosenzitivnost. PharmaSwiss tabl. 5mg. crvenilo lica. 10mg Fopin. hipotenzija. eritema multiforme Alopres. nestabilna angina. Zdravlje tabl. 20mg Nifelat P. stabilna angina pektoris. KI trudno}a. sa prod. vrtoglavica. hipertenzivna kriza. 5mg. 10mg Amlodipin PharmaSwiss. poliurija. 10mg Amlonorm. Hemofarm kaps. Bosnalijek kaps. 20mg Registar lekova 2011 481 . oslob. Krka tabl. bol u o~ima. hipertenzija (retard oblici) . 10mg Amlopin.

bradikardija. kongestivna sr~ana insuficijencija. Alkaloid oblo`ena tabl. te{ka insuficijencija jetre i bubrega. glavobolja. crvenilo lica. OPREZ insuficijencija jetre. crvenilo lica. primena prvih mesec dana nakon infarkta. hipotenzija. tahikardija. hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. ND crvenilo lica. povra}anje. 80mg Verapamil. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Izopamil. Zdravlje oblo`ena tabl. 80mg 482 Registar lekova 2011 . ND glavobolja. AV blok (velike doze). nestabilna angina pektoris. ekstrasistole. alergija. opstipacija). hipertenzivna kriza. bradikardija. 80mg Verapamil Alkaloid. Bayer film tabl. gingivalna hiperplazija (dugotrajna primena). palpitacije. vrtoglavica. ND crvenilo. 80mg Verapamil. hipotenzija. 20mg C08CA13 lerkanidipin hlorid IND blaga i umerena hipertenzija. AV blok. plu}ni edem. kardiogeni {ok. za inf. 10mg/50ml C08CA08 nitrendipin IND arterijska hipertenzija. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Cornelin. poliurija Nitrepin. istovremena primena infuzije i tableta. KI stenoza aorte. Srbolek oblo`ena tabl. vrtoglavica. supraventrikularne aritmije. 10mg C08D Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce C08DA Derivati fenilalkilamina C08DA01 verapamil hlorid IND tahikardije. aritmije. edem gle`njeva. 10mg. vrtoglavica. I izbegavati istovremenu primenu drugih Ca blokatora. Hemofarm film tabl. koronarna insuficijencija (svi oblici angine pektoris). 80mg Verapamil. palpitacije. KI trudno}a. Hemofarm film tabl. Zdravlje tabl. hipertenzija. periferni edemi. dojenje. KI trudno}a. dojenje. 40mg. trudno}a. Galenika film tabl. ne preporu~uje se istovremena upotreba beta-blokatora. hipotenzija. otok gle`njeva. 20mg Lercanil. nele~ena insuficijencija miokarda. GIT smetnje (mu~nina. KI trudno}a. astenija. Berlin Chemie film tabl. dojenje. dekompenzacija miokarda. bolest sinusnog ~vora. sinoatrijalni blok. 30mg rast. alergijske reakcije. ND hipotenzija. 40mg. zamor. beta-blokatora i lekova koji uti~u na funkciju bubrega. impotencija. GIT smetnje. glavobolja. ginekomastija. atrijalni flater i fibrilacija koja prati WPW sindrom.C08CA06 nimodipin IND prevencija i terapija ishemi~kog neurolo{kog deficita posle subarahnoidalnog krvarenja. porfirija. 10mg. ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nimotop S.

10mg. kao ni preparata kalijuma zbog hiperkalijemije. 5mg. 20mg tabl. 5mg. 5mg. 20mg tabl. 20mg tabl. abdominalni bol. 90mg Diltiazem Alkaloid. ND mu~nina. WPW sindrom. Remedica Enalapril Sandoz. 50mg tabl. 20mg Registar lekova 2011 483 . nelagodnost u grlu. 5mg. mogu}e smanjenje psihofizi~kih sposobnosti. neutropenija. stenoza aorte. 10mg. oslob. Jugoremedija Lizopril.ANGIOTENZIN SISTEM C09A Inhibitori angiotenzin konvertuju}eg enzima (ACE). Jugoremedija Enalapril. 25mg. ukusa. Zdravlje Enap. te{ka sr~ana insuficijencija. bradikardija. bradikardija. kardiogeni {ok. smanjena funkcija bubrega. 10mg. 10mg. akutni infarkt miokarda. 20mg tabl. 20mg tabl. dojenje. kongestivna sr~ana insuficijencija. vrtoglavica. renovaskularno oboljenje. sindrom bolesnog sinusa. OPREZ bolesnici na terapiji diureticima (prilagoditi doze). Alkaloid tabl. AV blok i hipotenzija (ve}e doze) Cortiazem retard. Belupo Lisinopril Sandoz. AV blok I stepena. 10mg. 10mg. Hemofarm tabl. 5mg. 20mg tabl. PharmaSwiss Prilenap. profilaksa i terapija angine pektoris. 10mg. 20mg tabl. 25mg. 5mg. 5mg. edem gle`njeva. Sandoz Enalapril. Alkaloid Katopil. 20mg tabl. Srbolek Skopryl. sa prod. oslob. glavobolja. 20mg tabl. 5mg. alergijske reakcije na ko`i. generalizovana ateroskleroza. insuficijencija jetre i bubrega.C08DB Derivati benzotiazepina C08DB01 diltiazem hlorid IND hipertenzija. KI trudno}a. OPREZ hipotenzija. ND hipotenzija (naro~ito na po~etku terapije). Hemofarm lizinopril C09AA03 Irumed. Krka Enatens. periferna vaskularna bolest. 10mg. 5mg. 20mg tabl. 10mg. promena glasa. Galenika Zorkaptil. monokomponentni C09AA Inhibitori ACE . monokomponentni IND esencijalna hipertenzija. 10mg. poreme}aj funkcija jetre. Bosnalijek Loril. 25mg.5mg. AV blok II ili III stepena. Alkaloid tabl. konstantan suv ka{alj. KI trudno}a. 20mg tabl. ne preporu~uje se istovremena primena diuretika koji {tede kalijum. dojenje. trombocitopenija. 50mg tabl. Sandoz Enalapril. 10mg. Hemofarm tabl. 90mg C09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN . Sandoz Lizinopril. 10mg. 20mg tabl. 10mg. zamor. 20mg tabl. sa prod. 12. 50mg enalapril maleat C09AA02 EnaHEXAL. agranulocitoza C09AA01 kaptopril Kaptopril Alkaloid.

OPREZ generalizovana arterioskleroza.5mg. Slaviamed Piramil. 1. azotemija.5mg. KI preosetljivost na ACE inhibitore. 15mg. Hemofarm film tabl. 4mg.5mg). Menarini film tabl.25mg. 10mg tabl. Sandoz Prilinda. 5mg.5mg. Ni Medic Ramipril Genericon. (10mg + 25mg) Enalapril HCT.5mg. groznica. povi{enje ureje u krvi C09BA02 enalapril maleat + hidrohlorotiazid EnaHEXAL comp. (10mg + 25mg) 484 Registar lekova 2011 . 2. 10mg tabl.25mg. dijareja. ose}aj nelagodnosti u grlu.5mg.5mg. te{ka insuficijencija bubrega. A. Krka tabl. sanofi aventis Vivace. 5mg. (10mg + 12. Galenika Inhibace. 20mg cilazapril C09AA08 Cilazapril.25mg. 2. 2.5mg. 10mg tabl. 20mg tabl. 1.kontrolisati funkciju bubrega. 5mg. 10mg. 8mg. 2. Genericon Pharma Ramitens. Hemofarm fosinopril natrijum C09AA 09 Monopril. 5mg film tabl. kombinacije C09BA Inhibitori ACE i diuretici IND svi oblici esencijalne hipertenzije kod kojih je indikovana kombinovana terapija.C09AA04 perindopril Prenessa. elektrolite i glikemiju). 1.5mg.5mg.5mg) Enap H. 5mg. 5mg tabl. 2. ND hipotenzija (efekat prve doze). 2. 5mg. (20mg + 12. 2. 5mg tabl. bolovi u zglobovima i grudima. 10mg ramipril C09AA05 Ampril. (20mg + 6mg). 2mg. Krka Prexanil.10mg tabl. (20mg + 12. ra{.5) Prilenap H. 5mg tabl.5mg) Enap HL. Zdravlje tabl. povra}anje. Hemofarm tabl. 2.25mg. 4mg. Krka Ampril.5mg. Ufar Ramipril. gr~evi u mi{i}ima.5mg. 5mg tabl. 2. 10mg tabl. 1. mu~nina. Hemofarm tabl. PharmaSwiss Monotens. Zdravlje kvinapril (u obliku hlorida) C09AA06 Hemokvin.. 5mg. PharmaSwiss Tritace. 2. suvi ka{alj. promene glasa i ukusa. (10mg + 25mg) Prilenap HL. alergijske reakcije uklju~uju}i angioneuroti~ki edem. Hemofarm Ramipril. 8mg tabl. 2.5mg. obostrano su`enje bubre`nih arte-rija. 7. Servier tabl. glavobolja. dojenje. malaksalost vrtoglavica.5mg. 10mg. 10mg tabl. 5mg. 20mg film tabl. 5mg film tabl. tahikardija. 10mg. 30mg C09B Inhibitori ACE. PharmaSwiss zofenopril kalcijum C09AA15 Zofecard. 2. film tabl.5mg. Krka tabl. Sandoz tabl. 10mg tabl. (10mg +12. kolagenoze (lupus. sklerodermija . Roche Prilazid. Galenika Zobox. tiazidne diuretike i sulfonamide. 2. 5mg film tabl. trudno}a.

5mg) Prilazid plus.5mg + 12.5mg).625mg). (5mg + 1. (2.5mg + 12. (20mg + 25mg) Lisinopril H Sandoz. Krka tabl.5mg + 12.5mg + 12. PharmaSwiss tabl.5mg) perindopril + indapamid C09BA04 Co Prenessa. Ufar tabl. Hemofarm tabl. Krka tabl.5mg) fosinopril natrijum + hidrohlorotiazd C09BA09 Monopril plus. (5mg + 12. (2mg + 0. (2. (20mg + 12. Servier tabl. (5mg + 12. Enzix duo. (4mg + 1.5mg) Registar lekova 2011 485 . (2. PharmaSwiss tabl. Hemofarm tabl. (10mg + 12. Genericon tabl. Belupo tabl. Krka tabl. (10mg + 12.5mg). Bosnalijek tabl.5mg) Tritace comp. (10mg + 12. Galenika film tabl. (20mg + 12.25mg) Prexanil Combi LD. Sandoz tabl.5mg).5).5).5mg + 0.5). Roche film tabl. sanofi aventis tabl.25mg) film tabl. (5mg + 25mg) Ampril HL.5mg) Monotens Plus.625mg) ramipril + hidrohlorotiazid C09BA05 Ampril HD.5mg) cilazapril + hidrohlorotiazid C09BA08 Cilazapril 5 plus. Sandoz tabl. (5mg + 25mg) Prilinda plus.5mg lizinopril + hidrohlorotiazid C09BA03 Iruzid. Zdravlje tabl. 10mg + film tabl 2. 10mg + film tabl 2. Servier film tabl.25mg) Prexanil Combi.5mg. 20mg + film tabl 2. Hemofarm tabl.5mg) Skopryl plus.5mg + 12. (4mg + 1. (20mg + 12. (20mg + 12. (5mg + 25mg) Ramicomp Genericon. (5mg + 25mg) Tritace comp LS.5mg) Piramil HCT. (5mg + 25mg) Ramipril H.5mg + 12.5mg) Inhibace plus. Hemofarm film tabl. Galenika film tabl. (2. Alkaloid tabl. (20mg + 12. (5mg + 25mg) Vivace Plus.5mg). sanofi aventis tabl. (5mg + 12.C09BA02 enalapril maleat + indapamid Enzix.5mg) Lizopril H. (2. Hemofarm tabl. (2. (2. (20mg + 12. (5mg + 25mg) kvinapril hlorid + hidrohlorotiazid C09BA06 Hemokvin plus.5mg Enzix duo forte.

5mg) C09BB03 lizinopril + amlodipin IND esencijalna hipertenzija. nestabilna angina pektoris. Kern Pharma film tabl. 50mg Sentor. hipertenzija kod pacijenata sa hipertrofijom leve komore. ra{. OPREZ blaga i umerena bubre`na insuficijencija. 50mg Lorista. oslob. bolesnici na terapiji diureticima. oslob. dojenje. hiperkalijemija. KI trudno}a. bol u abdomenu. 100mg Lakea. dispepsija. trudno}a. dojenje. KI angioedem u anamnezi. 600mg 486 Registar lekova 2011 . stenoza aorte. mu~nina. hipertrofi~na kardiomiopatija. 50mg. 50mg Losartic. ka{alj. koronarna ili cerebrovaskularna insuficijencija. te{ka insuficijencija jetre ili bubrega. o{te}enje jetre. AV blok II i III stepena. suvi ka{alj Triapin. mu~nina Lisonorm. vrtoglavica. urtikarija. 100mg Prelow. pruritus. 25mg. 25mg. 50mg. Sandoz film tabl. kardiovaskularni {ok. (5mg + 5mg) Triapin mite.C09BB Inhibitori ACE i blokatori kalcijumskih kanala C09BB05 felodipin + ramipril IND esencijalna hipertenzija koja se ne mo`e adekvatno kontrolisati primenom samo felodipina ili ramiprila. glavobolja. pove}ana koncentracija kreatin kinaze u plazmi. povra}anje. Gedeon tabl (10mg + 5mg) C09C Antagonisti receptora angiotenzina II. OPREZ stenoza renalnih arterija. Chinoin tabl. potrebno je pratiti koncentraciju kalijuma i kreatinina u plazmi. 100mg Losar. Krka film tabl. Hemofarm film tabl. bol u grudima. vrtoglavica.5mg + 2. monokomponentni IND hipertenzija. mijalgija. Alkaloid film tabl. povra}anje. 12. 50mg. Zdravlje film tabl. crvenilo lica. stenoza aorte. sa prod. tahikardija. 50mg. Solvay film tabl. 100mg Rasoltan. dijareja. Gedeon film tabl. 50mg Erynorm. angioedem C09CA01 losartan kalijum Cozaar. periferna vaskularna bolest. Liconsa film tabl. ospa. 50mg. 50mg. vrtoglavica. seksualna disfunkcija. 50mg Lotar. Chinoin tabl. 50mg Losartan. Pliva film tabl. nele~ena sr~ana insuficijencija. periferni edem. terapija poreme}aja rada bubrega kod pacijenata sa hipertenzijom i dijabetesom tipa 2 u okviru antihipertenzivne terapije. OPREZ smanjena funkcija bubrega. ND glavobolja. tahikardija. mu~nina.5mg. ND hipotenzija. dojenje. astenija. zamor. 100mg eprosartan C09CA02 Teveten. urtikarija. ND hipotenzija. zamor. monokomponentni C09CA Antagonisti receptora angiotenzina II. mo`dani udar. 100mg LozarEP. MSD tabl. KI trudno}a. (2. glavobolja. Galenika film tabl. akutni infarkt miokarda. Ni Medic film tabl. sa prod.

ra{ Lorista H. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija. 150mg. te{ka hipokalijemija. Krka film tabl. 40mg. ND bol u grudima. (100mg + 25mg) Losar plus. OPREZ hipovolemija. stenoza renalne arterije. 32mg telmisartan C09CA07 Micardis. primarni aldosteronizam. Novartis Valsacor. 40mg C09D Antagonisti receptora angiotenzina II. 80mg Pritor. 40mg. Nini film tabl. 40mg. Boehringer tabl. edem. 75mg.5mg) Registar lekova 2011 487 . opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. Berlin Chemie film tabl. bol u abdomenu. 80mg olmesartan medoksomil C09CA08 Menartan. kombinacije C09DA Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici C09DA01 losartan kalijum + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. mi{i}na slabost. Galenika film tabl. Bayer tabl. 160mg film tabl. 80mg. mialgija. 80mg. sr~ana slabost. 20mg. Delpharm tabl.5mg) Losartic plus. hiponatrijemija. 16mg. svrab. 160mg film tabl. artritis. dojenje. hiponatrijemija. vrtoglavica.5mg) Lorista HD. aritmija. dijareja. 8mg. stenoza aortne i mitralne valvule. 75mg. 4mg. 40mg. Pliva film tabl. 80mg Micardis. 300mg kandesartan cileksetil C09CA06 Atacand. 10mg. (50mg + 12. 80mg. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega. 300mg Irda.C09CA03 valsartan Diovan. KI trudno}a. 160mg. mu~nina. (50mg + 12. AstraZeneca tabl. (50mg + 12. Krka film tabl. Nobel film tabl. dispepsija. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre. holestaza. 150mg. sistemski lupus eritematodes. hiperhidroza. Krka film tabl. 40mg. vertigo. bilijarna ciroza. Krka Valsartan. hipokalijemija. 320mg irbesartan C09CA04 Iracor. hipotenzija.

dojenje. OPREZ hipotenzija. te{ka hipokalijemija. hiponatrijemija. vrtoglavica. faringitis. Boehringer tabl. vrtoglavica. navala vru}ine. hepatitis. hiponatrijemija.5mg). (80mg + 12. rinitis.5mg) tabl. artritis. dispepsija. edem. seksualna disfunkcija Co . stenoza renalne arterije. tinitus. hiperkacemija. edem. smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. Krka film tabl. bilijarna ciroza i holestaza. sinuzitis. (160mg + 12. dojenje.Irda. dojenje. mu~nina. hiperkalcemija. ka{alj. KI trudno}a. gastritis. o{te}enje bubrega ili jetre. hipotenzija. Nobel film tabl. (160mg + 25mg) C09DA04 ibesartan + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija.5mg). mu~nina. dijareja. primarni aldosteronizam. mialgija. anemija. KI trudno}a. depresija. oticanje ekstremiteta. primarni aldosteronizam. OPREZ hipotenzija. stenoza renalne arterije. tahikardija. (150mg + 12. refraktorna hipokalijemija. vrtoglavica. (80mg + 25mg) Pritor Plus. ND bol u grudima. poreme}aj uriniranja. dijareja. bol u ekstremitetima. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. (160mg + 25mg) Valsacombi. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. ra{ Co . transplantacija bubrega.5mg) 488 Registar lekova 2011 . stenoza renalne arterije. tahikardija. OPREZ hipovolemija.C09DA03 valsartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. bolovi u le|ima i mi{i}ima.5mg) tabl. pove}anje kreatinina i kreatin kinaze. dijareja. (80mg + 12. dojenje. bol u abdomenu. vizuelni poreme}aji. trombocitopenija. hipotenzija. ND pove}anje nivoa ureje u krvi. slabljenje bubre`ne funkcije. anksioznost. ND sindrom sli~an gripu. vrtoglavica. (80mg + 12. ND smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. aritmija.5mg) C09DA07 kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija. dispepsija. infekcije urinarnog trakta. vertigo. svrab. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre.5). zamor. te{ke bolesti jetre i bubrega.5mg) C09DA07 telmisartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. Novartis film tabl. hiperkalcemija. slabljenje bubre`ne funkcije Atacand plus tabl (16mg + 12. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega. o{te}enje bubrega ili jetre. holestaza. KI trudno}a. KI trudno}a.5mg) i (300mg + 12. hiperhidroza. dijareja. polakiuria. mijalgija. tinitus. poreme}aj uriniranja. glavobolja. (40mg + 12. mi{i}na slabost. povra}anje. bilijarna ciroza.Diovan. (40mg + 12.5). opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. ko`ni vaskulitis. refraktorna hipokalijemija. glavobolja. sr~ana slabost. bilijarna ciroza i holestaza. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija. (80mg + 12. dispepsija. infekcije urinarnog trakta. povra}anje. (160mg + 12. holestaza. hipotenzija. ka{alj. hipokalijemija Micardis plus. hipokalijemija. stenoza mitralnih i aortnih zalistaka. stenoza aortne i mitralne valvule. hipokalijemija. artralgija. Bayer tabl. anurija. preosetljivost na sulfonamide i derivate sulfonamida.5mg) tabl. mu~nina. sistemski lupus eritematodes.

opstipacija. tinnitus. KI preosetljivost na lek. akutna oboljenja jetre. stenoza renalne arterije.C09DB Antagonisti receptora angiotenzina II i derivati dihidropiridina C09DB01 amlodipin + valsartan IND esencijalna hipertenzija. OPREZ smanjena koncentracija natrijuma i volumena te~nosti u cirkulaciji. egzantem. osip. influenca. angioedem u anamnezi. angioedem Rasilez. potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega. me{ovite hiperlipidemije . . 150mg. glavobolja. opstipacija ili dijareja. kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. suva usta.samo za atorvastatin i simvastatin). vrtoglavica. terapiju treba prekinuti). mu~nina. ND dijareja. smanjenje rizika kod bolesnika sa koronarnom bole{}u. o{te}enje jetre ili bubrega. umor. KI trudno}a. parestezije. Novartis film tabl. proliv. C10A Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AA Inhibitori HMG CoA reduktaze IND primarna hiperholesterolemija kod koje dijeta nema odgovaraju}i efekat. KI drugi i tre}i trimestar trudno}e. erektilna disfunkcija. pospanost. sekundarna prevencija velikih kardiovaskularnih doga|aja (koronarna revaskularizacija. sr~ana slabost. bol u abdomenu. I statine ne treba uzimati istovremeno sa fibratima a naro~ito gemfibrozilom (pove}an ruzik od miopatija) Registar lekova 2011 489 . artralgije. 300mg C10 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Svi lekovi iz ove grupe primenjuju se kao dopuna dijeti koja je obavezna sve vreme terapije. pruritus. nesanica. transplatacija bubrega. te{ko o{te}enje bubrega i bolesnici na dijalizi. ako je izrazito pove}anje kreatin fosfokinaze. sinkopa. edemi. naleti vru}ine Exforge. glavobolja. insuficijencija bubrega. stenoza aortne i mitralne valvule. ra{. hiperkalijemija. umor. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. trudno}a. oticanje zglobova. ND nazofaringitis. ND bolovi u mi{i}ima (reverzibilni miozitis. vertigo. eritem. te{ko o{te}enje jetre. poliurija. abdominalni bol. dojenje. palpitacije. hipotenzija. astenija. dojenje. bol u le|ima. spazam mi{i}a. anksioznost. polakiurija. bol u larinksu i farinksu. sr~ana smrt i nefatalni infart miokarda). porfirija. hiperhidroza. (5mg + 160mg) i (10mg + 160mg) C09X Drugi lekovi koji deluju na renin-angiotenzin sistem C09XA Inhibitori renina C09XA02 aliskiren IND esencijalna hipertenzija. koronarna bolest srca nakon koronarne kateterizacije. primarnihiperaldosteronizam. vizuelni poreme}aji. (familijarna heterozigotska i homozigotska hiperholesterolemija. crvenilo. OPREZ deca. bilijarna ciroza i holestaza. tahikardija. Novartis film tabl (5mg + 80mg). ka{alj. dojenje. OPREZ dijabetes. flatulencija.

40mg film tabl. Hemofarm film tabl. alkoholizam. 20mg. 10mg. GIT smetnje. 20mg. 40mg. 10mg. sa prod. Slaviamed film tabl. Ifibrate a naro~ito gemfibrozil ne treba uzimati istovremeno sa statinima (pove}an ruzik od miopatija). 40mg tabl. 10mg. Medico Uno film tabl. 450mg kaps. 20mg. 80mg Tulip. 20mg i 40mg Atoris. Medico Uno Vasilip. 10mg. 40mg. Sandoz PravaCor. urtikarija. 20mg. tvrda 160mg Registar lekova 2011 . 20mg Dislipat. 80mg Sortis. tvrda 20mg. 20mg. PharmaSwiss Pravapres. Sopharma fluvastatin C10AA04 Lescol. 20mg. Alkaloid Simva Sandoz. 40mg film tabl. 40mg ciprofibrat C10AB08 Lipanor. ND holelitijaza. 10mg. 10mg. 20mg. 20mg. glavobolja. 20mg. Pfizer film tabl. holelitijaza. 10mg. i V. Sandoz Simvabel. anemija ili leukopenija. Zdravlje film tabl. MSD film tabl. 10mg. 20mg. 10mg. 20mg. AstraZeneca C10AB Fibrati IND hiperlipoproteinemija tipa IIa. Novartis atorvastatin (u obliku kalcijum trihidrata) C10AA05 Atacor. 5mg. hipoalbuminemija. 40mg film tabl. tvrda 100mg film tabl. Jadran Simvor. jetre. 10mg.40mg film tabl. 80mg tabl. 20mg rosuvastatin C10AA07 Crestor. sanofi aventis fenofibrat C10AB05 Fenolip. 20mg. 40mg. Zdravlje Simvastatin ICP. 10mg. Nobel film tabl. 20mg film tabl. 40mg film tabl. 40mg film tabl. Hemofarm film tabl. 20mg. 10mg. alopecija. KI trudno}a. sekundarne trigliceridemije. nije dozvoljena istovremena primena gemfibrozila sa repaglinidom (pove}an rizik nastanka ozbiljne hipoglikemije) C10AB04 gemfibrozil Sinelip. Novartis Lescol XL. 20mg film tabl. PharmaSwiss 490 kaps. 10mg. 10mg. Krka film tabl. 20mg. 20mg. 10mg. IV. 40mg tabl. oslob. 10mg. 80mg pravastatin C10AA03 Pralip. 10mg. Belmac Simvastatin. insuficijencija bubrega. nefrotski sindrom. IIb. 10mg. impotencija. 40mg. Slaviamed Zocor. 10mg. Ni Medic Simvax. 30mg. 40mg tabl. depresija. ra{. 80mg Lipidra.C10AA01 simvastatin Cholipam. 40mg Atoris. 40mg film tabl. 20mg kaps. III. Hemofarm Hollesta.

mijalgija. (1000mg +20mg) C10AX Ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AX09 ezetimib IND primarna hiperholesterolemija. mu~nina. sa modif. `utica. dojenje. bol u mi{i}ima. aktivni pepti~ki ulkus. zamor. abdominalni gr~evi. parestezija. pankreatitis. preosetljivost nalek. hiperpigmentacija. ND glavobolja. opstipacija. ne preporu~uje se istovremena upotreba fibrata i ciklosporina. ra{. oslob. Merck tabl. rabdomioliza. KI dojenje. anoreksija. ND suva ko`a. insuficijencija jetre. bubre`na insuficijencija. svrab. holecistitis. OPREZ stariji od 70 godina. glavobolja. nasledni mi{i}ni poreme}aji u anamnezi. istovremena primena sa potentnim inhibitorima CYP3A4. trudno}a. dijareja. ND glavobolja. KI trudno}a. dispepsija. o{te}enje bubrega. nekontrolisani hipertireoidizam. preosetljivost na simvastatin ili ezetimib. hepatitis. abdominalni bol. 500mg. pove}anje nivoa enzima jetre Ezetrol. osip. artralgija. dijareja. OPREZ miopatija. povra}anje. OPREZ trudno}a. nasledni mi{i}ni poreme}aji. arterijsko krvarenje. pruritus. zamor. trombocitopenija. angioedem (retko). me{ana hiperlipidemija. 10mg C10B Lekovi koji smanjuju lipide u serumu i kombinacije C10BA Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu C10BA02 simvastatin + ezetimib IND primarna hiperholesterolemija (heterozigotna familijarna i nefamilijarna). MSD tabl. sa modif. (1000mg +20mg) Trevaclyn. MSD tabl. holelitijaza. KI zna~ajna ili neobja{njiva disfunkcija jetre. urtikarija Tredaptive. urtikarija. miopatija. pepti~ki ulkus. rabdomioliza. povra}anje. abdominalni bol. 375mg. 750mg. hiperglikemija. (10mg + 10mg). (20mg + 10mg). OPREZ dijabetes. nesvestica. crvenilo. zloupotreba alkohola. nadutost. me{ovitom dislipidemijom sa povi{enim nivoima LDL holesterola i triglicerida i niskim HDL holesterolom kao i bolesnika sa heterozigotnom familijarnom i nefamilijarnom hiperholesterolemijom. stariji pacijenti. smanjena funkcija jetre. hiperuricemija Niaspan. MSD tabl. smanjenje tolerancije na glukozu. pove}anje transaminaza Inegy. deca ispod 10 godina. nekontrolisani hipotiroidizam. dijareja. (40mg + 10mg) Registar lekova 2011 491 . zloupotreba alkohola. mu~nina. giht. MSD tabl. 1000mg C10AD52 nikotinska kiselina + laropiprant IND terapija dislipidemije (u kombinaciji sa inhibitorima HMG-CoA reduktaze ili kao monoterapija) posebno kod bolesnika sa kombinovanom. familijarna hiperholesterolemija uz dijetu i statine. sa prod. nauzeja. eitem. mu~nina. ose}aj toplote. ND dijareja. oslob. oslob.C10AD Nikotinska kiselina i derivati C10AD02 nikotinska kiselina IND hiperlipidemija. homozigotna sitosterolemija (fitosterolemije) uz dijetu.

abdominalni bol. Pfizer film tabl. vrtoglavica. crvenilo lica. porfirija. leukopenija. akutna oboljenja jetre. kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. ND glavobolja. edemi. dojenje.C10BX Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa drugim lekovima C10BX03 atorvastatin + amlodipin IND hiperholesterolemija kod bolesnika sa hipertenzijom i/ili anginom pectoris. (10mg + 5mg). astenija. trudno}a. mijalgija. (10mg + 10mg) 492 Registar lekova 2011 . umor. KI preosetljivost na atorvastatin ili amlodipin. OPREZ deca. potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega. nesanica. trombocitopenija Caduet. dijareja. eritema multiforme. mu~nina.

.

poja~ana maljavost kod du`e primene Triderm. onihomikoze. dermatitis. peckanje.05% + 1% + 0. kontakt sa o~ima. ND lokalni eritem. vaginalna monilijaza. reakcije preosetljivosti. OPREZ trudno}a. ko`ne erupcije Mycoseb. TBC ko`e.1%) 494 Registar lekova 2011 . ND pe~enje. bol. OPREZ trudno}a. Hemofarm mast 100 000ij/g D01AC Derivati imidazola i triazola D01AC01 klotrimazol IND dermatomikoze. KI nano{enje na lezije ko`e izazvane virusnim infekcijama (herpes simplex. Hemofarm krem 20mg/g D01AC20 betametazon (u oliku dipropionata) + klotrimazol + gentamicin sulfat IND me{ovite gljivi~no bakterijske infekcije sa inflamacijom. svrab Fentikol. fotosenzitivnost. plikovi. perutanje. Bayer krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% Kansen. kontaktni dermatitis Daktanol. ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. svtab Ecalin. rozacea. KI ne primenjuje se na otvorene rane ili opekotine Nystatin. novoro|en~ad. ND retko crvenilo ko`e. pitirijazis verzikolor.05% + 1% + 0. upala.1%) krem (0. rastvor 1% D01AC08 ketokonazol IND povr{inske i duboke mikoze ko`e i kosmatih delova. akne vulgaris.E!!!!!!! LPAB!J!QPULPAOP!ULJWP LEKOVI ZA LE^ENJE KO@E I POTKO@NOG TKIVA D01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D01A Antimikotici za lokalnu primenu D01AA Antibiotici D01AA01 nistatin IND kutana i mukokutana kandidijaza. Pytiriasis versicolor. ND iritacija ko`e. onihijaza i paronihijaza uzrokovana kandidom. ose}aj pe~enja. Galenika krem 2% D01AC03 ekonazol nitrat IND dermatomikoze ko`e (izuzev kosmatih delova). ov~ije boginje). edem. OPREZ trudno}a. urtikarija Canesten. svrab. ND ra{. Zdravlje krem 1% D01AC02 mikonazol nitrat IND gljivi~ne infekcije ko`e. OPREZ dugotrajna primena na ve}im povr{inama ko`e. Hemofarm {ampon 2% D01AC12 fentikonazol nitrat IND dermatomikoze. Jugoremedija krem 1% sprej za ko`u. Erythrazma. Schering mast (0. svrab i iritacija na mestu primene.

ND ose}aj nelagodnosti u stomaku. pancitopenija. Novartis Consumer rastvor za ko`u 1% Mycofin. dijareja.D01AC52 mikonazol nitrat + hidrokortizon IND akutne ili egzarcerbirane dermatomikoze sa izra`enom upalom ili one kod kojih je do{lo do superinfekcije Gram . 250mg Myconafine. nezasi}ene masne kiseline IND atopijski dermatitis. KI tuberkuloza ko`e. 125mg. dojenje. depresija. ko`na kandidijaza. OPREZ trudno}a. vari~ele. deca do 6 godina. OPREZ trudno}a. herpes simpleks. parestezija.815% D02AC.. artralgija. dojenje. Dr August Wolff (rastvor za ko`u) uljana kupka 200ml Registar lekova 2011 495 . dehidrirana ko`a Linola. Jugoremedija krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% D01AE15 terbinafin IND pityriasis vesrsicolol i druge gljivi~ne infekcije ko`e. kandidijaza ko`e. Stevens-Johnson-ov sindrom. svrab. ND retko ose}aj topline na mestu aplikacije Daktacort. Nobel Ilac krem 1% D01B Antimikotici za sistemsku primenu D01BA Antimikotici za sistemsku primenu D01BA02 terbinafin hlorid IND onihomikoze. Dr August Wolff krem hidrofilni (masni) 0. tinea corporis. gubitak apetita. ND prolazni nadra`aj ko`e. urtikarija. ra{. toksi~na epidermalna nekroliza. OPREZ trudno}a. 250mg D02 Emoliensi i protektivi D02A Emoliensi i protektivi D02AC Te~ni parafin i preparati masti D02AC. tinea cruris. ND crvenilo. pogor{anje psorijaze. insuficijencija bubrega ili jetre. vakcinacija. anksioznost.. tinea corporis. vrtoglavica. Novartis Consumer krem 1% Lamisil Once 1%. sifilis. mijalgija.pozitivnim bakterijama. poreme}aj ukusa i retko o{te}enje jetre sa `uticom. Janssen Pharmaceutica krem (20mg + 10mg)/g D01AE Ostali antimikotici za lokalnu primenu D01AE14 ciklopiroks olamin IND tinea pedis. akutna generalizovana egzantemozna pustuloza. holestazom i hepatitisom Lamisil. tinea cruris. ose}aj pe~enja Obytin. ne sme da do|e u kontakt sa o~ima. tinea pedis. Dr August Wolff krem hidrofilni 0. mu~nina. Actavis M. glavobolja. dehidrirana ko`a Linola Fett N. svrab i peckanje na mestu aplikacije Lamisil. tabl. tinea capitis. Novartis tabl. te~ni parafin + masne komponente IND atopijski dermatitis. hipostezija.5% Linola Fett.

fotosenzitivne reakcije Fenistil. OPREZ koristiti na ograni~enoj povr{ini ko`e i najvi{e do 7 dana. ANESTETIKE I SL. ispucalost ko`e Linola Gamma. Dr August Wolff krem 20% D02AE proizvodi karbamida D02AE01 urea IND suve dermatoze sa perutanjem ko`e. ND su{enje ko`e. crvenilo sa otokom i fotosenzitivna reakcija Synopen. Dr August Wolff krem 120mg/g D03 PREPARATI ZA LE^ENJE RANA I ULCERACIJA D03A Preparati za terapiju o`iljaka D03AX Ostali preparati za terapiju o`iljaka D03AX03 dekspantenol IND dermatitisi razli~ite etiologije.. KI deca do 2 godine.D02AC. Bayer mast 5% krem 5% Panthenol.1% 496 Registar lekova 2011 . Bayer krem (5% + 0. ose}aj pe~enja na mestu aplikacije.opekotine od sunca ili alergija na sunce. urtikarija.) D04AA Antihistaminici za lokalnu primenu D04AA09 hlorpiramin hlorid IND alergijski i esencijalni puritus na manjim povr{inama ko`e. KI vari~ele. dekubitus. dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid Bepanthen plus.. ihtioze Linola Urea. ekcem. anestetike i sl. OPREZ primena na velikim povr{inama ko`e i u du`em periodu. ND puritus . Pliva mast 1% D04AA13 dimentinden maleat IND ubodi insekata pra}eni svrabom. opekotine. primena na otvorenim ranama. Hemofarm mast 5% D03AX. crvenilo. svrab. sluzoko`i i u blizini oka. neurodermatitis. ulje semena `utog no}urka IND ekcem.) D04A Sredstva protiv svraba (uklju~uju}i antihistaminike.5%) D04 SREDSTVA PROTIV SVRABA (UKLJU^UJU]I ANTIHISTAMINIKE. Novartis Consumer gel 0. ekcem. opekotine. za pobolj{anje epitelizacije Bepanthen.

ekcem. ra{ Stanicid. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). Belupo gel 0. ose}aj `e|i. Hemofarm mast 2% Registar lekova 2011 497 . znojenje. kod pro{irenih vena. akne. lichen planus. ND fotosenzitivne reakcije. velikih doza vitamina A i keratolitika.05% i 0. fotosenzitivne reakcije Dermodrin. metotreksata. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. tvrda 10mg. OPREZ trudno}a. dojenje (primena na velikim povr{inama ko`e). malih boginja i plikova na ko`i. Pharm. trudno}a (teratogenost).1% D05B Antipsorijatici za sistemsku primenu D05BB Retinoidi za terapiju psorijaze D05BB02 acitretin IND generalizovana psorijaza rezistentna na klasi~nu terapiju. KI deca do 2 godine. urtikarija. Darier-ova bolest. ostali poreme}aji keratinizacije rezistentni na klasi~nu terapiju. 25mg D06 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D06A Antibiotici za lokalnu primenu D06AX Ostali antibiotici za lokalnu primenu D06AX01 fusidat natrijum IND stafilokokne infekcije ko`e. opadanje kose Neotigason. dojenje Zorac.D04AA32 difenhidramin IND ubodi insekata pra}eni svrabom. ND suvo}a usta. ne preporu~uje se intezivno izlaganje UV zracima. KI trudno}a. Cenexi kaps. eritem. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. dojenje. OPREZ trudno}a nije dozvoljena za vreme niti 2 godine posle terapije. opekotine od sunca ili alergija na sunce. Fabrik Montavit krem 20mg/g D05 LEKOVI ZA LE^ENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) D05A Antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX Ostali antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX 05 tazaroten IND psorijaza. KI smanjena funkcija jetre ili bubrega. obavezna je kontrola hepati~nih funkcija i lipida u plazmi. ND kontaktni dermatitis. primena na otvorene rane i sluzoko`u. ne preporu~uje se istovremena primena tetraciklina.

Belupo mast 2% D06B Hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BA Sulfonamidi D06BA01 sulfadiazin srebro IND spre~avanje i le~enje infekcija kod opekotina. nedono{~ad i novoro|en~ad u toku prva 2 meseca `ivota. neurodermatitis.1% D06AX09 mupirocin IND bakterijske infekcije ko`e (impetigo. mogu}nost resorpcije propilen glikola iz otvorenih rana i o{te}ene ko`e. dojenje. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. dojenje. ND mogu}a senzibilizacija Sanaderm Zdravlje krem 1% D06BB Antivirusni lekovi D06BB02 tromantadin hlorid IND Herpes simplex infekcije ko`e i semimukoznih membrana naro~ito u inicijalnoj fazi. Merz gel 1% D06BB03 aciklovir IND primarni i rekurentni genitalni herpes. crvenilo. preosetljivost na sulfonamide. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. ND fotosenzitivne reakcije. Zdravlje krem 5% 498 Registar lekova 2011 . ulcus cruris. suva ko`a i pe~enje na mestu primene Mirobact. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega).D06AX07 gentamicin sulfat IND bakterijske infekcije ko`e. folikulitis. abrazije. varikoznih i dekubitusnih ulkusa. ekcem). bockanje. oticanja ili stvaranja vezikula koje se {ire. sekundarne infekcije ko`e (postoperativne rane. KI trudno}a (ako je ope~ena povr{ina ve}a od 20%). Herpes zoster. furunkuloza). eritem. ra{ Gentamicin. kontakt sa o~ima ili sluzoko`om nosa. ND svrab. KI preoseljivost na mupirocin ili propilen glikol. ND svrab i eritem na mestu aplikacije Aciklovir. OPREZ trudno}a. Herpes zoster ako je do{lo do intenzivnog crvenila. OPREZ trudno}a. Galenika mast 0. ND kontaktni dermatitis Viru-Merz-Serol. Jugoremedija mast 5% Aciklovir. KI Herpes simplex infekcije u fazi vezikula naro~ito ako su pukle.

KI virusne. OPREZ tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti ili UV zra~enju.025% mast 0. ND kontaktna senzibilizacija.025% Sinoderm. strije. poja~ana maljavost. Jugoremedija Esperson mite. Schering rastvor za ko`u 0.025% mast 0. Belupo krem 0.1% Registar lekova 2011 499 . depigmentacija.1% mometazon furoat D07AC13 Elocom. naro~ito na licu. psorijaza i dr..05% dezoksimetazon D07AC03 Esperson. 5mg/g mast 0. Labo krem 0. Galenika krem 0.1% Elocom. atrofija ko`e. herpes simplex. vakcinacija. monokomponentni D07AA Kortikosteroidi slabog delovanja (grupa I) D07AA02 hidrokortizon Hydrocortison.025% krem 0.D06BX Ostali hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BX01 metronidazol IND rozacea.25% krem 0. 5mg/g D07AC Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III) D07AC01 betametazon (u obliku dipropionata) Beloderm. bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e.025% diflukortolon valerat D07AC06 Decotal.5% D07AB Kortikosteroidi srednje jakog delovanja (grupa II) D07AB10 alklometazon dipropionat Afloderm. Jugoremedija Esperson M. DERMATOLO[KI PREPARATI IND inflamatorni poreme}aji ko`e kao {to su ekcemi. Jugoremedija D07AC04 fluocinolon acetonid Panolon. ne preporu~uje se upotreba kod dece. ND iritacija ko`e Rozamet. Alkaloid krem 0.05% mast 0.25% mast 0. akne D07A Kortikosteroidi.1% gel 0. Belupo krem 0. vari~ele. TBC ko`e.05% mast 0. OPREZ nije dozvoljena dugotrajna upotreba. Galenika mast 2. Panfarma krem 0. Jadran krem 10mg/g D07 KORTIKOSTEROIDI.1% mast 0.

bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e. slabog delovanja. virusne. dermatologiji i ginekologiji.1%) mast (0. OPREZ nije dozvoljena dugotrajna primena naro~ito na licu. ND mogu}i sistemski efekti zbog resorpcije prilikom primene na o{te}enu ko`u ili sluznice. Bosnalijek rastvor za ko`u 10% Betadine. Belupo mast (0.5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0. kombinacije sa antisepticima D07BC Kortikosteroidi. kombinacije sa antibioticima D07CA01 hidrokortizon + oksitetraciklin Geokorton. I alkalije (sapuni) D08AG Proizvodi sa jodom D08AG02 povidon jod 1g povidon joda = 0. 10% Povidon jod. Pliva mast (1% + 3%) Hydrocyclin.5% mast 10% 500 Registar lekova 2011 . Schering mast (0. Belupo krem (0.5mg + 20mg)/ml Diprosalic.05% + 0. jakog delovanja. Galenika krem (0.1g aktivnog joda ANTIsept D. ne preporu~uje se upotreba kod dece D07CC01 betametazon (u obliku dipropionata) + gentamicin sulfat Belogent. Nini rastvor za ko`u 10% pena za ko`u 7.05% + 0. Hemofarm rastvor za ko`u 10% mast 10% Povidon jod.25mg + 3300ij)/g D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI D08A Antiseptici i dezinficijensi Preparate iz ove grupe treba uvek upotrebiti u razbla`enju koje je propisao proizvo|a~. jakog delovanja. IND dezinfekcija u hirurgiji. Galenika mast (1% + 3%) D07CC Kortikosteroidi. kombinacije sa antibioticima D07CA Kortikosteroidi.1%) fluocinolon + neomicin (u obliku sulfata) D07CC02 Sinoderm N.D07B Kortikosteroidi.05% + 0. kombinacije sa antisepticima D07BC01 betametazon (u obliku dipropionata) + salicilna kiselina Belosalic. Galenika krem (0.05% + 0. KI tuberkuloza ko`e. kombinacije sa antibioticima IND inflamatorni procesi na ko`i pra}eni bakterijskom infekcijom.5%.25mg + 3300ij)/g mast (0.5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0.5mg + 20mg)/ml D07C Kortikosteroidi. Alkaloid rastvor za ko`u 7.1%) mast (0.1%) Didermal.

OPREZ primena kod dijabeti~ara jer sadr`e saharozu Holyplant Septogal. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. ND iritacija ko`e Aknefug Oxid Wash.6mg +1mg) Holyplant Septogal bez {e}era. eritem.6mg +1mg) D09 LEKOVITI ZAVOJI D09A Lekoviti zavoji D09AA Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima D09AA02 fusidinska kiselina IND stafilokokne infekcije ko`e. ND suva ko`a.6mg +0. iritacija. eritem. OPREZ ne dozvoliti kontakt sa o~ima.5mg +3mg + 0mg +0. Belupo gel 1mg/g D10AE Peroksidi D10AE01 benzoil peroksid IND acne vulgaris. OPREZ kontakt sa o~ima ili sluzoko`om. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). primena na o{te|enu ili ekcematoynu ko`u. peckanje. KI sun~anje. ustima i mukoznim membranama. KI trudno}a. Jadran lozenga (0. Dr August Wolff suspenzija za ko`u 4% D10AF Antiinfektivi za le~enje akni D10AF01 klindamicin IND acne vulgaris Clindasome.D08AX Ostali antiseptici i dezinficijensi D08AX 10 oktenidin hlorid + fenoksietanol IND dezinfekcija rana kod povreda i opekotina.. kontaktni dermatitis. grudnom ko{u i le|ima. Schulke & Mayr rastvor za ko`u sluzince ili rane (1mg + 20mg)/ml D08AX. Hemofarm impregnirana kompresa 2% D10 PREPARATI PROTIV AKNI D10A Preparati protiv akni za lokalnu primenu D10AD Retinoidi za lokalnu primenu kod akni D10AD03 adapalen IND acne vulgaris na licu. Jadran lozenga (0. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. benzalkonijum hlorid + levomentol + timol + etarsko ulje eukaliptusa + etarsko ulje nane IND blage upale usne duplje i `drela. mo`e da izbeli dlake ili tkanine. ra{ Stanicid. preoperativna priprema ko`e Octenisept. ND fotosenzitivne reakcije. Hemofarm gel 1% Registar lekova 2011 501 .5mg +3mg + 0. svrab Sona. KI primena kod dece mla|e od 4 godine.

heparin natrijum + alantoin + ekstrakt crnog luka IND hipertrofi~ni i keloidni o`iljci ko`e posle hirur{kih zahvata. OPREZ tokom terapije maligni lentigo mo`e da progredira u maligni melanom. ND svrab. infekcije ko`e uklju~uju}i folikulitis. molluscum contagiosum. nije dozvoljen kontakt sa sluznicom oka. netolerancija na alkohol Elidel. Bayer krem 20% D10B Preparati protiv akni za sistemsku primenu D10BA Retinoidi za le~enje akni D10BA01 izotretinoin IND te{ki oblici nodulo-cisti~nih akni. parestezije. imunodeficijencija. OPREZ trudno}a. furunkul. znojenje. diskoloracija ko`e. dojenje. tvrda 10mg. 20mg D11 D11A OSTALI DERMATOLO[KI PREPARATI Ostali dermatolo{ki preparati D11A . opadanje kose. insuficijencija bubrega. impetigo. kontrakture usled povreda tetiva. netolerancija ili izostanak dejstva topikalnih kortikosteroida. kutane papilome. dojenje. jetre. Merz gel (5000ij + 1g + 10g)/100g 502 Registar lekova 2011 . pe~enje. Roche kaps. ne utrljavati u ko`u i ne nanositi na velike povr{ine. Novartis krem 1% (10mg/g) D11AX. herpes zoster. herpes simplex. etanolni ekstrakt humane placente IND vitiligo i depigmentacija ko`e nastala od opekotina Melagenina plus. opekotine.. hipervitaminoza A. osip. KI preosetljivost na alkil-4-hidroksibenzoate (parabeni). ND svrab. crvenilo. hiperlipidemija. retko fototoksi~ne reakcije Skinoren. ND iritacija ko`e..D10AX Ostali preparati za lokalnu primenu kod akni D10AX03 azelainska kiselina IND acne vulgaris. bol. bolovi u mi{i}ima i zglobovima Roaccutane. ne primenjivati kod akutnih virusnih i bakterijskih infekcija ko`e niti na o{te}enoj ko`i ili ko`i sa premalignim lezijama. OPREZ nije dozvoljena trudno}a najmanje mesec dana nakon obustavljanja terapije. ND retko lokalno nadra`ajno dejstvo Contractubex. KI alergija na lek. kontrolisati hepati~ne funkcije i lipide u plazmi. 5% pimekrolimus D11AX 15 IND atopijski dermatitis (atopijski ekcem) kod dece starije od 2 godine. KI trudno}a. urtikarija. Centro Di Histoterapia Placentaria rastvor za ko`u 50% D11AX Ostali dermatolo{ki preparati D11AX01 minoksidil Pilfud. Bosnalijek rastvor za ko`u 2%.

.

(500mg + 200 000ij) vaginalni krem (100mg + 40 000ij)/g G01AC Derivati hinolona G01AC05 dekvalinijum hlorid IND vaginalne bakterijske i gljivi~ne infekcije. ND pe~enje. 10mg G01AF Derivati imidazola G01AF01 metronidazol IND trihomonasni vaginitis. mogu}a sistemska resorpcija oko 20% doze leka pa ne treba isklju~iti uticaj na psihofizi~ke sposobnosti. ND retko lokalna iritacija Nystatin. 100 000ij G01AA51 nifuratel + nistatin IND vulvovaginitis me{ovite etiologije. KI preosetljivost na sastojke leka. Medico Uno vaginalna tabl. trihominijaza. 200mg vaginalni krem 2% 504 Registar lekova 2011 . iritacije vulve i vagine Canesten 1. GIT smetnje. 500mg Canesten 3. postizanje asepse pre ginekolo{kih operacija i poro|aja. ND retko lokalna iritacija Fluomizin. kikiriki. Bayer vaginalna tabl. vulvitis i balanitis izazvani gljivicama. upotreba leka najdu`e 10 dana (Arilin). metalni ukus u ustima i interakciju sa alkoholom (Arilin) Orvagil. preosetljivost na sastojke leka. isklju~uju}i kombinacije sa kortikosteroidima G01AA Antibiotici G01AA01 nistatin IND vulvovaginalna kandidijaza. soju. seksualno nezrele devoj~ice. ND lokalna iritacija vagine Macmiror Complex. druge 5-nitroimidazole. kandidiaza.H!! HFOJUPVSJOBSOJ!TJTUFN!J!QPMOJ!IPSNPOJ LEKOVI ZA LE^ENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI GINEKOLO[KI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI G01 G01A Antiinfektivi i antiseptici. ulceracija vaginalnog epitela. KI prvi trimestar trudno}e. ND lokalna iritacija. KI prvi tromester trudno}e. Hemofarm vaginalna tabl. 200mg vaginalni krem 2% Kansen. 500mg Arilin rapid. Zdravlje vaginalna tabl. OPREZ trudno}a. OPREZ terapija se prekida za vreme menstruacije. ne koristiti za vreme menstruacije. bakterijske vaginoze. Bayer vaginalna tabl. Doppel Farmaceutici vaginalna kaps. prvi tromestar trudno}e. Dr Agust Wolff vagitorija 1000mg G01AF02 klotrimazol IND kolpitis. svrab. Galenika vaginalna tabl.

svrab i iritacija Lomexin. otoka. 600mg G01AF20 metronidazol + mikonazol IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza. dojenje.. ND lokalne reakcije u vidu crvenila. peckanja. (35000ij + 35000ij + 100000ij) Registar lekova 2011 505 . OPREZ trudno}a. Nycomed vagitorija 90mg G01AX11 povidon jod 1g povidon joda = 0. edema i eritema terapiju treba prekinuti Gino Daktanol. ND retko osip.1g aktivnog joda IND vaginitis izazvan bakterijama. Nini vagitorija 200mg Povidon jod. prva 3 meseca trudno}e. porfirija.G01AF04 mikonazol nitrat IND kandidijaza vagine i vulve potvr|ena brisom i/ili kulturom. te{ka o{te}enja jetre. ND u slu~aju iritacije. krvarenje posle biopsije. OPREZ trudno}a. vaginalni svrab.150mg G01AF12 fentikonazol nitrat IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza. 200mg G01AF05 ekonazol nitrat IND vulvovaginalne mikoze. genitalni fluor. bol u abdomenu. Hemofarm vagitorija 200mg G01AX. ND pe~enje. KI preosetljivost na jod. Galenika vaginalna tabl. cervicitis. svraba. ND lokalno pe~enje i eritem Albothyl. Jugoremedija vaginalna tabl. Bayer vagitorija (700mg + 200mg) G01AX Ostali antiinfektivi i antiseptici G01AX03 polikrezulen IND kolpitis. OPREZ prvi trimestar trudno}e. KI preosetljivost na lek. svraba. KI istovremena primena drugih lekova za lokalnu terapiju vaginalne sluznice. Catalent Italy vaginalna kaps. dojenje treba prekinuti tokom terapije. Innotech vaginalna kaps. bola i ospe Betadine. leukoreja i kolpitis gljivi~ne etiologije. epilepsija. terapija posle elektrokoagulacije. ose}aj pe~enja. Bayer vagitorija (500mg + 100mg) Neo Penotran forte. erozije i ektopija grli}a. neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin IND vulvovaginitis me{ane etiologije. ND svrab Ecalin. Alkaloid vagitorija 200mg Povidon jod. KI prvi trimestar trudno}e Polygynax. iritacija Neo Penotran. pe~enja. glavobolja. OPREZ upotreba kontraceptivne dijafragme ili kondoma (mogu}a rekacija leka sa gumom). trihomonasom ili monilijama.

40mg Spektar delovanja vaginalnih antiseptika registrovanih u Republici Srbiji dejstvo na Ime leka gljivice Albothyl vag Betadine Canesten Ecalin Fluomizin Gino Daktanol Kansen Lomexin Macmiror Compl Neo Penotran Nystatin Orvagil Polygynax Povidon jod Tantum rosa* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + G+ bakterije + G. osobe ispod 18 god (zbog ograni~enog iskustva kod dece). Laboratori Baldacci vaginalna tabl.bakterije + trihomonas + + + grupa vag sekreta III V VI III V VI III V VI III VI III V VI III V VI V VI III V VI III V VI V III V VI III V VI V VI upotreba za vreme menstr. ne da da da ne da da da ne ne da ne ne da ne * Tantum rosa je dodatna terapija kod kandidijaze i trihonijaze ** Tokom primene ovih lekova mogu}e je o{te}enje kondoma i dijafragme pa je za{tita nepouzdana II grupa .normalna saprofitna flora III grupa . retko reakcije preosetljivosti Normogin. liofilizirana kultura izolovanog soja Doederlein bacillus (Lactobacillus rhamnosus) ^uvati na temperaturi 2º-8ºC.me{ana bakterijsko gljivi~na infekcija IV grupa . po otvaranju utor{iti u roku od 90 dana. KI preosetljivost na lek. IND prevencija povratne bakterijske vaginoze. OPREZ ne mo`e da zameni antimikrobnu terapiju.G01AX.infekcija trihomonas vaginalisom VI grupa .gljivi~na infekcija 506 Registar lekova 2011 . ND blaga iritacija u predelu primene.gonokokna infekcija V grupa . regeneracija fiziolo{ke vaginalne flore..

ND nauzeja. parestezije. inflamatorni procesi u maloj karlici. bubrega. plu}a i jetre. Hemofarm oralne kapi 0. ND vrtoglavica.2mg/ml G02AD Prostaglandini Preparate prostaglandina ~uvati na temperaturi 2 . dijabetes.25mg/ml rast za inj. hipertenzija ili hipotenzija. te{ka insuficijencija jetre. povra}anje. OPREZ kompromitovani uterus. ruptura uterusa. okluzivne bolesti perifernih krvnih sudova. astma. intrauterina patnja ploda. tremor. aritmije. re|e dispnoja i edem plu}a. angina pektoris. dijareja. 0. tranzitorni ishemijski atak. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije. bol na mestu aplikacije Prostin 15 M. dispneja. dijareja ili opstipacija. bol u le|ima. Pfizer rast. srca i plu}a. ND mu~nina. Sanico vaginalna tabl. anemija. ulcerozni kolitis. bronhitis. epilepsija. eritem. IND za Prostin E2: indukcija poro|aja. Pfizer endocervikalni gel 0. bubrega. glaukom. retencija urina G02AD02 dinoproston upozorenje Prepidil gel je generi~ka paralela za Prostin E2 ali ne mo`e da ga zameni u terapiji jer ima druga~ije indikacije i farmaceutske formulacije. bolesti srca. zamu}en vid.5mg/3g Prostin E2. subinvolucija uterusa. groznica. GIT smetnje. vaskularni kolaps. 3mg G02AD04 karboprost (u obliku trometamina) IND postpartalne hemoragije nastale usled atonije uterusa koji ne reaguje na terapiju ergotaminom ili oksitocinom. za inj. tireotoksikoza.1mg/ml. povra}anje. bronhospazam. jetre. bradikardija Methylergometrin.8ºC. 0. vaginalni bol.G02 OSTALI GINEKOLO[KI LEKOVI G02A Preparati za kontrakciju uterusa G02AB Ergot alkaloidi G02AB01 metilergometrin maleat IND hemoragija usled atonije uterusa posle poro|aja ili poba~aja.25mg/ml Registar lekova 2011 507 . bronhospazam. bolesti srca. crvenilo lica. KI prva i druga faza poro|aja. IND za Prepidil gel: za omek{avanje i dilataciju cervikalnog kanala pre indukcije poro|aja Prepidil gel. hipertenzija ili hipotenzija. KI carski rez u anamnezi ili ve}i hirur{ki zahvati na uterusu. hipertenzija. 0. gr~evi. bubrega. KI netretirane karli~ne infekcije.

poreme}aji koagulacije krvi. za inf. embolija u anamnezi. a kod parenteralne primene: dozno zavisno ubrzanje pulsa. hormon sezitivni tumori (karcinom dojke ili endometrijuma). intermenstrualno krvarenje. stenoza aorte. tremor ruku. 5mg konc. hiperglikemija. Dubin-Johnson-ov sindrom. Alkaloid tabl. dijareja. pove}ana telesna masa. KI poreme}aj sr~anog ritma uklju~uju}i WPW sindrom. nekontrolisani dijabetes. znojenje. napetost dojki.. a najkasnije u roku od 3 sata. te{ka oboljenja jetre i bubrega. hipotonija. insuficijencija jetre. ote`ano mokrenje (velike doze) Partusisten. efikasnost kontracepcije nije smanjena ako je prsten bio van vagine manje od 3 sata i u takvoj situaciji prsten treba vratiti u vaginu {to pre. fetalni distres sindrom. promene pritiska (hipo ili hipertenzija).. cerebrovaskularna ili koronarna oboljenja arterija. povra}anje. KI jaka krvarenja. nesvestica. porast istisnog volumena srca. 0. OPREZ Partusisten ne treba primenjivati za le~enje astme ili bronhitisa. tahikardija. dijabetes. benzalkonijum hlorid IND prevencija trudno}e Pharmatex. Barijerni metod kontracepcije (kondom) bi trebalo koristiti tokom prvih 7 dana primene. amenoreja NAPOMENA u slu~aju produ`enog perioda bez prstena. Ako je period bio du`i od 3 sata. na temperaturi do 30ºC lek mo`e da ~uva najdu`e 4 meseca. flatulencija. za te indikacije primenjuje se fenoterol u obliku aerosola. bol u grudima. Boehringer tabl. aritmija. ND tahikardija. depresija. IND prevencija trudno}e. glaukom o{trog ugla. OPREZ pu{enje. tireotoksikoza. usporena peristaltika creva. prsten treba vratiti {to pre a kondom bi dodatno trebalo koristiti narednih 7 dana stalnog prisustva prstena. za rast. 0. EPH gestoza. tromboza. poreme}aj lipidnog statusa. mu~nina. atrijalna fibrilacija. vaginalna krvarenja nepoznate etiologije. placenta previa. kontrakcije uterusa u toku trudno}e. valvularni poreme}aji. 20mg vaginalna kaps. hipertenzija. edemi. uznemiranost. migrena. povra}anje. Herpes zoster u anamnezi.9mg G02C Ostali ginekolo{ki preparati G02CA Simpatikomimetici kod prevremenog poro|aja (tokolitici) G02CA03 fenoterol bromid IND prevencija prevremenog poro|aja. smanjenje perifernog vaskularnog otpora. tumor jetre.5mg 508 Registar lekova 2011 . gojaznost. promena libida. Innotech vaginalna tabl.G02B Kontraceptivi za lokalnu primenu G02BB Intravaginalni kontraceptivi G02BB01 etinilestradiol + etonorgestrel ^uvati na temperaturi od 2-8ºC. U slu~aju da se presten privremeno na|e van vagine. I istovremena primena IMAO mo`e dovesti do te{kih glavobolja i hipertenzivne krize Gynipral. ventrikularne ekstrasistole. dispepsija. novi prsten staviti {to je pre mogu}e. arterijska ili venska tromboza. KI trudno}a. izrazita hipertenzija. tremor. vrtoglavica. hiperaktivnost uterusa kod indukcije poro|aja oksitocinom ili prostaglandinima. Rotor sindrom. hereditarna dislipoproteinemija. heksoprenalin sulfat IND prevremeni poro|aj. znojenje. Organon vaginalni dostavni sistem (15μg + 120μg)24h G02BB. ND glavobolja. ND kod oralne primene: mu~nina. anemija srpastih }elija. 18. hipokalijemija. NuvaRing. bol u abdomenu.5mg/10ml G02CA.

psihomotorne ekscitacije.5g G02CX Ostali ginekolo{ki preparati G02CX01 atosiban IND spre~avanje prevremenog poro|aja. Zdravlje tabl. GIT smetnje. anoreksija.5mg. zamor. OPREZ trudno}a. hiperprolaktinemija kod mu{karaca. ND lokalne reakcije u vidu ra{a i ertema Tantum rosa. bubrega. prolaktin . dojenje.C. premenstrualni sindrom. zapaljenje izazvano intrauterinim ulo{cima. suva usta. glavobolja. za inf. intrauterina infekcija. 10mg G02CB04 kvinagolid IND hiperprolaktemija. KI eklampsija. tahikardija.F. Ferring rast. OPREZ tokom terapije `enama u fertilnom dobu savetovati ne hormonsku kontracepciju.A. posturalna hipotenzija. prolaktinomi. povra}anje.nezavisni sterilitet kod `ena. KI preosetljivost na kvinagolid. konfuzija. KI dojenje. ND glavobolja.R. benigna bolest dojki (mastopatija i mastalgija). insomnija Norprolac. pre i postoperativna profilaksa kod ginekolo{kih zahvata. hipotenzija. poreme}aj intrauterinog rasta ploda sa nenormalnom sr~anom frekfencom. dodatna terapija u toku hemio ili radioterapije. kardiovaskularna oboljenja. ND mu~nina. halucinacije. 2. adjuvantna terapija kod kandidijaze. preosetljivost na ergot alkaloide. 50μg. Ferring tabl 25μg.75mg/0. mogu}a hipotenzivna reakcija tokom prvih nekoliko dana terapije. gr~evi u nogama. placenta previja. deca mla|a od 15 godina. 37. 6.5mg/5ml Registar lekova 2011 509 . za rast. intrauterino mrtav plod. gubitak telesne mase Bromokriptin. KI alergijska senzibilizacija na benzidamin. periferna vaskularna oboljenja. higijena `ene u puerperijumu.zavisni poreme}aji menstrualnog ciklusa i sterilitet kod `ena. GIT smetnje. A. granule za vaginalni rastvor 0. 75μg. akromegalija. psihoza u anamnezi. pepti~ki ulkus. oboljenja jetre. za inj.G02CB Inhibitori prolaktina G02CB01 bromokriptin (u obliku mesilata) IND prolaktin . OPREZ je potreban kod upravljanja motornim vozilima ili ma{inama. kod recidiva vaginalnih infekcija uz benzidamin treba primeniti i odgovaraju}i hemioterapeutik.9ml konc. infekcije trihomonasom kao i u toku primene estrogena kod atrofi~nog vaginitisa u postmenopauzi. ND mu~nina. hiperglikemija Tractocile. 150μg G02CC Antiinflamatorni proizvodi za vaginalnu primenu G02CC03 benzidamin hlorid IND nespecifi~ni vulvovaginitis i cervikovaginitis. smanjena finkcija jetre i bubrega. inhibicija laktacije. povra}anje.

jake glavobolje (naro~ito vaskularne i one koje prate po~etak uzimanja kontraceptiva). oligomenoreja i amenoreja.15 0. OPREZ pu{enje.G03 G03A POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu IND prevencija trudno}e. bolesti srca.125 Yasmin Yaz 510 0. hipertenzija.02 0.02 0.03 0. Sastav kombinovanih oralnih kontraceptiva u mg/tabl.02 0. kontraceptivna za{tita nije smanjena. Ako se sa uzimanjem tablete kasni vi{e od 12 sati.15 0. promena libida. ru`i~asta svetlo `ut.04 0. stanja sa visokim rizikom za trombozu.15 0. gojaznost.03 0. Potrebno je 7 uzastopnih dana uzimanja tableta da bi se postigla odgovaraju}a supresija hipotalamo-hipofizno-ovarijalne ose. cerebralna ishemija.075 0. depresija. hipertenzija. intermenstrualno krvarenje. prethodne ili sada{nje vaskularne bolesti. diplopija. holestatska `utica. porfirija.075 0. `utica. GIT smetnje. otoskleroza.03 0. NAPOMENA saveti kod propu{tene tablete. ND glavobolja. hroni~ne sistemske bolesti. KI trudno}a. depresija. potrebno je odmah uzeti tabletu i dalje nastaviti sa uzimanjem u uobi~ajeno vreme. hiperlipidemija.02 0. dodatna kontracepcija je potrebna u slu~aju povra}anja. kratkotrajnog uzimanja antibiotika ili induktora mikrozomnih enzima jetre. vaginalna krvarenja neutvr|ene etiologije. akutna faza mononukleoze. tromboza. napetost dojki. dojenje. crvena bela 0 2 3 0 0 3 2 2 1 0 dezogestrel dienogest 2 drospirenon gestoden levonorgestrel 1. Ako se kasni sa uzimanjem tablete manje od 12 sati.05 0.03 0.03 0.02 0. dijareje. akutna i hroni~na oboljenja jetre.03 0. Uzimanje tableta ne sme da se prekida du`e od 4 dana. dijabetes. amenoreja.15 0.075 0. gojaznost. etinilestradiol Escapelle Jeanine Lindynette Logest Legravan Mercilon Microgynon Novynette Postinor Qlair tamno `ut.02 3 3 Registar lekova 2011 .75 Regulon Stodette Tri Regol ru`i~asta bela oker 0. holelitijaza.075 0. karcinom dojke i druge estrogen zavisne neoplazme.5 estradiol valerat 0. kontraceptivna za{tita mo`e da bude smanjena (treba koristiti alternativne metode kontracepcije).15 0. cerebrovaskularni inzult ili infarkt miokarda u porodi~noj anamnezi.03 0. fotosenzitivnost.

(0. amenoreja. prisustvo ili pankreatitis u anamnezi ako je povezan sa te{kom hipertrigliceridemijom. pove}anje telesne mase Qlaira. akne. (0. nasledna ili ste~ena predispozicija za vensku ili arterijsku trombozu. KI preosetljivost na lek. malignitet (ili sumnja ) genitalnih organa. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje.02mg + 0. (0. Gedeon film tabl.03mg + 0.02mg + 0. Gedeon oblo`ena tbl.Ako se propusti uzimanje bele tablete ne treba nadokna|ivati propu{tenu tabletu da se ne bi produ`avao period bez hormona. 2mg+3mg (svetlo `ute).075mg) etinilestradiol + drospirenon G03AA12 napomena: Yaz film tablete u pakovanju imaju 24 ru`i~aste tablete koje sadr`e aktivne komponenete i 4 bele tablete koje su bez aktivnih supstanci. umereni oblik akni vulgaris. te`a o{te}enja jetre. infarkt miokarda) ili prodromalna stanja (npr.15mg) Microgynon 30. oker `uta (0. angina pektoris. poreme}aj metabolizma lipida. krvarenje unutar ciklusa. nekontrolisana hipertenzija. Gedeon oblo`ena tabl. Za propu{tenu tabletu sa kombinacijom hormona va`e pravila kao za sve oralne kontraceptive (pogledati uvod za grupu) IND oralna kontracepcija (Yasmin i Yaz ). prisustvo tumora jetre. Bayer film tabl. bela (0.075mg) Stodette.02mg + 0. KI prisutna venska tromboza ili tromboza u anamnezi (tromboza dubokih vena.125mg) Registar lekova 2011 511 .02mg + 0.G03AA Gestageni i estrogeni. simptomi premenstrualne disforije (Yaz) Yasmin. prethodne migrene sa fokalnim neurolo{kim simptomima kao {to je aura. sumnjana trudno}i ili trudno}a. trombogene aritmije.02mg + 3mg) G03AB.075mg). trombogene valvulopatije. (0. (0. estradiolvalerat + dienogest IND oralna kontracepcija. cerebrovaskularne bolesti ili oboljenje koronarnih arterija. napetost dojki. Gedeon film tabl. te{ka hipertenzija.15mg) etinilestradiol + gestoden G03AA10 Logest. prethodni herpes gestationis TriRegol. dijabetes sa vaskularnim simptomima.075mg) Lindynette 30. abdominalni bol. (0.15mg) etinilestradiol + dezogestrel G03AA09 Mercilon. placebo (bele) G03AB03 etinilestradiol + levonorgestrel IND oralna kontracepcija. (0. 1mg+0mg (tamno crvene). te{ka dislipoproteinemija.03mg + 0.15mg) Novynette. prisutna arterijska tromboza ili tromboza u anamnezi (npr. prolazna ishemija).075mg) Lindynette 20. Organon tabl. tromboembolijski poreme}aji (aktivni ili u anamnezi). adenom ili karcinomjetre ili akutna i hroni~na oboljenja jetre. fiksne kombinacije G03AA07 etinilestradiol + levonorgestrel Legravan.04mg + 0.03mg + 0. estrogen zavisne neoplazme. (0. 2mg+2mg (ru`i~aste).05mg). pulmonalna embolija). dojki. (0. (0. Medico Uno oblo`ena tabl. Baye oblo`ena tabl.03mg + 3mg) Yaz.02mg + 0.. Bayer film tabl. (0. Galenika film tabl. trombofilija. Bayer oblo`ena tabl.15mg) Regulon. Gedeon oblo`ena tabl. ru`i~asta (0.03mg + 0. 3mg+0mg (tamno `ute).03mg + 0. Bayer fim tabl. cerebrovaskularni akcidenti u anamnezi. anemija srpastih }elija.03mg + 0. dijabetes povezan sa vaskularnim poreme}ajima. venska tromboza (aktivna ili u anamnezi). nedijagnostikovana vaginalna krvarenja. ND glavobolja. dismenoreja.

KI primena pre puberteta. izrazita hipertenzija. upale genitalnog trakta. OPREZ (Mirena) migrena. akutna oboljenja jetre uklju~uju}i benigne i maligne tumore. Bayer intrauterini dostavni sistem 52mg Postinor 2. neoplazme. Organon kaps.5mg G03B Androgeni IND supstituciona terapija u svim slu~ajevima mu{kog hipogonadizma. epilepsija. anomalije uterusa. hipertenzija. mu~nina. uzrast ispod 16 godina. Ovi lekovi se mogu primeniti u bilo kom periodu menstrualnog ciklusa ukoliko menstrualno krvarenje ne kasni. ND promene menstrualnog ciklusa. za inj. idiopatska menoragija. karcinom dojke kod mu{karca. Upotreba ovih tableta ne isklju~uje nastavak redovne hormonske kontracepcije. Gedeon tabl. cervikalna displazija. virilizacija. infarkt. sumnja na trombozu retine. karcinom prostate. 40mg Nebido. cervicitis. levonogestrel se izlu~uje u maj~ino mleko . KI za Postinor 2 i Escapelle preosetljivost na sastojke leka. ne preporu~uje se osoboma koje su u anamnezi imale vanmateri~nu trudno}u ili zapaljenje jajovoda. Postinor 2 i Escapelle). 1000mg/4ml 512 Registar lekova 2011 . (Postinor 2 i Escapelle) poreme}aji apsorpcije. promene raspolo`enja (Mirena) NAPOMENA za Postinor 2 i Escapelle: hitna kontracepcija je povremena metoda i ni u kom slu~aju ne bi smela da zameni redovnu kontracepciju. prevencija hiperplazije endometrijuma kod estrogenske supstitucione terapije (Mirena). tumor dojke. trudno}a. trudno}a. edemi. migrena. genitalno krvarenje nejasnog porekla. dojenje. supresija spermatogeneze (mesterolon ne izaziva supresiju spermatogeneze) G03BA Derivati 3-androst-4ona G03BA03 testosteron enantat Testosteron depo. Chronova bolest i te{ki poreme}aji funkcije jetre. bol u dojkama i donjem abdomenu (Mirena. hiperkalcemija. Galenika rast. cerebralna ishemija. akne.75mg Escapelle. `utica. povra}anje. OPREZ insuficijencija srca. postpartalni endometritis. za inj. glavobolja.G03AC Gestageni G03AC03 levonorgestrel IND prevencija trudno}e. prevencija trudno}e ukoliko je do{lo do neza{ti}enog seksualnog odnosa ili neadekvatne primene drugog kontraceptiva (Postinor 2 i Escapelle). maligni tumori uterusa i cerviksa. 250mg/ml testosteron undekanoat G03BA03 Andriol Testocaps. KI (Mirena) tromboembolijski poreme}aji. ND retencija natrijuma. bubrega ili jetre. Gedeon tabl. Posle upotrebe hitne kontracepcije treba koristiti mehani~ke metode kontracepcije do po~etka narednog menstrualnog ciklusa. Mirena. nefroza. Bayer rast. 0. 1.

tromboza. pruritus Gynoflor.ili postmenopauzi. urtikarija. karcinom dojke ili organa genitalnog trakta (izuzetak za ovu kontraindikaciju su gestormon kaproat. (0. estriol + Lactobacillus acidophilus IND ubla`avanje atrofi~kog vaginitisa uzrokovanog deficitom estrogena kod `ena u meno. genitalni karcinom i karcinom dojki. promena libida. 2mg estradiol (dipropionat . izrazito krvarenje iz uterusa prouzrokovano hormonskim disbalansom Oestradiol. 25μg G03CA. hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima. nesanica. i genitalnih organa.5cm2 (50μg/24 sata) Estrofem. depresija. Galenika rast. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije. promene u funkciji jetre. karcinom dojke. tromboembolijske bolesti. androgen zavisni karcinom prostate. vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. te{ke arterijske bolesti. 250mg/ml Registar lekova 2011 513 . trudno}a. arteriopatije. Galenika rast. promena telesne mase G03DA Derivati pregnena G03DA03 hidroksiprogesteron kaproat IND habitualni i prete}i abortus. depresivno pona{anje. tromboflebitis. estrogen zavisne neoplazme. edemi.03mg + 108) G03CA04 estriol IND atrofi~ni vaginitis kao posledica deficita estrogena.8mg/12.Vagifem) G03CA03 IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena. 10mg/ml Vagifem. pospnost. prekancerozne i kancerozne promene genitalnih organa. OPREZ bolesti srca. Novo Nordisk vaginalna tabl. posle terapije antiinfektivnim lekovima. `utica. glavobolja G03CA Prirodni i polusintetski estrogeni . tromboza. suspektna ili potvr|ena endometrioza. Organon vagitorija 0. ND lokalno ose}aj peckanja.G03C Estrogeni KI estrogen zavisni tumori.samo za linestrenol). dobijanje u te`ini. dijabetes. bubrega i jetre. bolesti jetre. hipertenzija. malignitet dojki. hipertenzija. retencija natrijuma. mu~nina. KI trudno}a. KI preosetljivost na sastojke leka. dojenje. ra{. povra}anje. deca i adolescenti. porfirija. trudno}a. KI tumori jetre u anamnezi i te{ka o{te}enja jetre. eritem. amenoreja. osetljivost dojki). Schering vaginalni krem 1mg/g G03D Gestageni KI tromboflebitis. ND mu~nina. medroksiprogesteron acetat i megestrol acetat). za inj. za inj. monokomponentni G03CA03 estradiol IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena. (trudno}a i dojenje . nedijagnostikovana vaginalna krvarenja i porfirija. dojenje. vaginalno krvarenje. tromboflebitis Ovestin. poreme}aj funkcija jetre. Bayer transdermalni flaster 3.5mg Ovestin. ND akne. vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. ND pre-menstrualni sindrom (nadimanje. vrtoglavica. prevencija postmenopauzalne osteoporoze Climara. porfirija. depresija Progesteron Depo. endometrioza. GIT smetnje.Oestradiol. retencija te~nosti. hemihidrat . glavobolja. Novo Nordisk film tabl. Cemalog vaginalna tabl. otoskleroza. edemi.. za obnavljanje vaginalne flore. ili tromboembolijski poreme}aj aktivni ili u anamnezi.

hirzutizam. Bayer tabl. pruritus. 100mg. habitualni poba~aj. 200mg Progestogel. te{ka insuficijencija jetre. disfunkcionalna krvarenja i neregularni menstrualni ciklusi. palijativna terapija karcinoma dojke Primolut Nor. Besins kaps. pove}anje telesne mase. mastopatija. Serono vaginalni gel (8%) 90mg/1.G03DA04 progesteron IND infertilnost usled neadekvatne luteiniziraju}e faze (Crinone). bol u stomaku ili dojkama. premenstrualni sindrom. premenstrualni sindrom Orgametril. KI trudno}a. prevencija osteoporoze. Besins International gel 10mg/g G03DB Derivati pregnendiena G03DB01 didrogesteron IND endometrioza. depresija Livial. postojanje ili samo sumnja na postojanje hormon zavisnih tumora. Solvay film tabl. Laborat. ra{. poreme}aj lipida u plazmi. glavobolja. tromboembolijske bolesti u anamnezi.125g Utrogestan. vrtoglavica. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa. 10mg G03DC Derivati estrena G03DC02 noretisteron acetat IND endometrioza. 5mg G03DC05 tibolon IND simptomi nastali usled fiziolo{ke ili arteficijalne menopauze. prete}i poba~aj Duphaston. Organon tabl. Organon tabl. 5mg G03DC03 linestrenol IND endometrioza. primarna i sekundarna amenoreja. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije. ND krvarenje iz uterusa. dismenoreja. mu~nina.5mg 514 Registar lekova 2011 . OPREZ bolesti jetre. 2. premenstrualni sindrom. sekundarna amenoreja. primarna i sekundarna amenoreja. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa. hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima. hormonska supstituciona terapija (Utrogestan) Crinone.

vaginalno krvarenje. Bayer oblo`ena tabl. poreme}ena funkcija jetre. bela (2mg + 1mg) film tabl. (1mg + 2mg) G03FB Gestageni i estrogeni. periferni edem. porfirija.otoskleroza. amenoreja. (2mg + 20mg)/ml G03FA15 etinilestradiol + dienogest Jeanine. tromboembolijskih poreme}aja u anamnezi. depresija. holelitijaza. ND osetljivost dojki.5mg) Kliogest. ovarijektomija). nele~ena hiperplazija endometrijuma. fiksne kombinacije G03FA01 estradiol + noretisteron acetat IND hormonska supstituciona terapija. amenoreja. Bayer film tabl.G03F Gestageni i estrogeni u kombinaciji G03FA Gestageni i estrogeni. (0. Bayer oblo`ena tabl. (2mg + 1mg) Tulita. Novo Nordisk film tabl. (1mg + 0. bol u le|ima Activelle. epilepsija. Novo Nordisk film tabl. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. pogor{anje migrene.5mg) G03FB05 estradiol + noretisteron acetat Trisequens. prethodna ili postoje}a venska tromboembolija. crvena (1mg + 0) Registar lekova 2011 515 . disfunkcionalna krvarenja Lutestrol. plava (2mg + 0) film tabl. sekvencijalni preparati G03FB01 estradiol valerat + norgesterel IND simptomi usled deficita polnih hormona. astma. KI postoje}i karcinom dojke. karcinom dojke u anamnezi ili suspektni karcinom dojke. smanjena funkcija bubrega. Galenika rast. glavobolja. poreme}aji nastali usled nedostatka estrogena (menopauza du`a od godinu dana kod `ena sa intaktnim uterusom. pove}anje telesne mase. trudno}a.5mg) G03FA04 estradiol benzoat + progesteron IND hipoplazija genitalnih organa. mu~nina. sme|a (2mg + 0. preosetljivost na lek. za inj. migrena. bela (2mg + 0) oblo`ena tabl. nepravilnosti u menstrualnom ciklusu Cyclo Progynova. dojenje. hipertenzija. sistemski lupus eritematodes. (1mg + 0. hipomenoreja. Novo Nordisk film tabl. OPREZ je poteban kod fibroida uterusa. dijabetes melitus.03mg + 2mg) estradiol + drospirenon G03FA17 IND terapija simptoma menopauze. OPREZ je poteban ako je do{lo do pove}anja koncetracije kalijuma. ne preporu~uje se upotreba kod premenopauzalnih `ena ili u toku prve godine po prestanku menstrualnog ciklusa Angeliq. Gedeon film tabl. endometrioze.

prepubertetski kriptorhizam koji nije posledica anatomskih anomalija. KI tumori ovarijuma. insuficijencija `utog tela. Pergoveris. prerani pubertet. dojke. uve}anja jajnika ili cista koja nije posledica policisti~nih jajnika. za inj.stimulacija ovulacije kod hipogonadotropne anovulacije. visok nivo FSH u cirkulaciji mu{karaca. mu~nina. 450ij/0. bol u grudima i karlici. astma. 75ij. Ipsa Institut pra{ak za rast. ruptura ovarijalnih cisti Bravelle. KI trudno}a. KI disfunkcija sekrecije {titne i nadbubre`ne `lezde. ND glavobolja. Merck pra{ak za rast. za mu{karce . azoospermija. ND osip na ko`i. (150ij + 75ij)ml 516 Registar lekova 2011 . Ferring pra{ak za rast. ND dozno zavisna hiperstimulacija ovarijuma. edemi. tumor jajnika. prerani pubertet ili menopauza. bol u stomaku. dijareja. pospanost. 75ij. 150ij Fostimon. ovarijalne ciste (koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom). trudno}a. akutni abdominalni bol. posle histerektomije. za inj.5ml G03GA05 folitropin alfa + lutropin alfa IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa te{kim deficitom LH i FSH. za inj.anovulatorna sterilnost. OPREZ oboljenja srca i bubrega. hipofize i hipotalamusa. karcinom jajnika.stimulacija spermatogeneze kod hipogonadotropnog hipogonadizma. primarna insuficijencija ovarijuma. ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Gonal F. za inj. glavobolja. astenospermija. za mu{karce . dojenje. za inj. Ferring pra{ak za rast. 1500ij. za inj. Serono pra{ak za rast.75ml i 900ij/1. migrena. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma. ascites. prostate. deca do 4 godine.5ml. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. (75ij + 75ij) Merional. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. Organon pra{ak za rast. dojenje. testisa Menopur. povra}anje. 450ij i 1050ij rast. 150ij G03GA05 folitropin alfa-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. materice ili dojke. I injekcioni rastvor ne sme se me{atiu istoj bruzgalici sa drugim lekovima. akutni tromboflebitis. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. epilepsija. OPREZ porfirija. za inj. neuroza. uterusa. ovarijalne ciste.G03G Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije G03GA Gonadotropini G03GA01 horionski gonadotropin IND za `ene . vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka. trudno}a. (pen sa ulo{kom) 300ij/0. 5000ij G03GA02 menotrofin (sme{a hormona FSH i LH u odnosu 1:1) IND za `ene . ginekomastija Pregnyl. malformacije polnih organa. hipofize. 75ij. oligospermija.(75ij + 75ij) i (150ij + 150ij) G03GA04 urofolitropin IND `enska i mu{ka infertilnost.hipogonadotropni hipogonadizam. za inj. KI tumor hipotalamusa i hipofize. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije. hipertenzija. dojenje. testisa. tromboembolijske bolesti. Ipsa Institut pra{ak za rast. androgen zavisne neoplazme. depresija. reakcija na mestu primene.

dojenje. 75ij G03GA08 horiogonadotropin alfa IND sazrevanje folikula i luteinizacija nakon stimulisanja rasta folikula kod asistirane reprodukcije. gubitak kose. velika incidenca vi{estruke trudno}e. KI bolesti jetre. jajnika. uterusa. Merck Serono pra{ak za rast. hipofize. osetljivost dojki. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma. sintetski G03GB02 klomifen citrat IND anovulatorna sterilnost. ginekolo{ka krvarenja nepoznate etiologije. za inj. nesanica. karcinom jajnika. 50mg Registar lekova 2011 517 . ciste na jajnicima. 250μg G03GB Stimulatori ovulacije. povra}anje. uterusa ili dojki. hipofize. za inj. ciste ovarijuma. sindrom hiperstimulisanih jajanika. nelagodnost u stomaku. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. ovarijalna hiperstimulacija. uterusa ili dojki. primarna insuficijencija ovarijuma. fibroidnih tumora uterusa inkompatibilnih sa trudno}om. hipertireoidizam. somnolencija. glavobolja. zamor. iritabilnost. malformacije reproduktivnih organa inkompatibilnih sa trudno}om. bol na mestu aplikacije Ovitrelle. KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika. pove}anje telesne mase.5ml pra{ak za rast. Merck Serono rast. aktivne tromboembolijske bolesti. ND poreme}aj vida. abdominalni bol. bol u grudima. ose}aj vru}ine.G03GA06 folitropin beta-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. 50ij/0. dojke. malformacija genitalnih organa inkompatibilnih sa trudno}om. nedijagnostikovana krvarenja iz uterusa. ND mu~nina. iritacija na mestu primene. tumori hipotalamusa. trudno}a. retko diareja. OPREZ horiogonadotropin alfa se ne koristi kada se ne mo`e dobiti delotvoran odgovor kao u slu~ajevima: primarne insuficijencije jajnika. za inj. povra}anje. ovarijalne ciste i ovarijalne ciste koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom. tromboembolizam Luveris. trudno}a dojenje.5ml G03GA07 lutropin alfa-rekombinantni humani LH IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa deficitom LH i FSH (u kombinaciji sa preparatom folikulostimuliraju}eg hormona .5ml. maligniteti hipotalamusa. hipofize i hipotalamusa. malformacije polnih organa. `ena u postmenopauzi. Organon rast. depresija Klomifen. Belupo tabl. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka. fibroidni tumori uterusa inkompatibilni sa trudno}om. ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Puregon. ND mu~nina. abdominalni bol. sindrom hiperstimulisanih jajnika. za inj.folitropin alfa). 250μg/0. vanmateri~na trudno}a u predhodna 3 meseca. OPREZ insuficijencija jajnika. glavobolja. 100ij/0. trudno}a. depresija. KI tumori ovarijuma. karcinom endometrijuma. OPREZ policisti~ni ovarijalni sindrom. KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika . ektopi~na trudno}a.

OPREZ tokom terapije kontrolisati funkcije jetre. retko ginekomastija i osteoporoza . promena telesne mase. depresija. prethodni ili postoje}i tromboembolijski procesi. Bayer oblo`ena tabl. oboljenja jetre. istovremena primena estrogena. I alkohol (smanjeno dejstvo ciproterona). Pharmaswiss tabl. androgenska alopecija. znojenje itd. a induktori smanjuju nivo ciproterona u serumu Androcur. spre~avanje nepovoljnog delovanja androgena pri terapiji sa LH-RH agonistima. glavobolja. hirzutizam) Diane 35. krvarenje iz uterusa.patolo{ki pove}an seksualni nagon. KI mla|i od 18 godina. 50mg Cyprocur. KI trudno}a (koristi se samo kod `ena u menopauzi). seboreja). ru`i~asta (2mg + 1mg) G03X Ostali polni hormone i modulatori genitalnog sistema G03XC Selektivni modulatori estrogen-receptora G03XC01 raloksifen hlorid IND prevencija osteoporoze u menopauzi (ne koristi se kod simptoma deficita estrogena npr. poreme}aji menstrualnog ciklusa Climen. monokomponentni G03HA01 ciproteron acetat IND kod mu{karaca . ND tromboembolije. dijabetes sa postoje}im vaskularnim promenama. tromboembolijske bolesti u anamnezi. bela (2mg + 0) tabl. retko se javlja krvarenje iz uterusa. herpes. te{ka o{te}enja jetre. (0. akne. ovarijuma. kod `ena . anemja srpastih }elija.). toplotni talasi. 60mg 518 Registar lekova 2011 . gr~evi u nogama. periferni edemi. Dubin-Johnson-ov sindrom. Lilly film tabl. zamor. crvenilo lica. te{ka depresija.G03H Antiandrogeni G03HA Antiandrogeni. androgena alopecija. Bayer oblo`ena tabl. povra}anje. OPREZ bolesti jetre. inoperabilni karcinom prostate. mijalgije. rizik od nastanka tromboze.umereni ili jaki znaci androgenizacije (hirzutrizam. endometrijuma i cerviksa. inhibitori CYP3A4 pove}avaju. Bayer tabl. Rotor-ov sindrom. nadbubre`ne `lezde i broj eritrocita. mu~nina.50mg G03HB Antiandrogeni i estrogeni G03HB01 etinilestradiol + ciproteron acetat IND androgen zavisna oboljenja kod `ena (nodulocisti~ne i papulopustulozne akne. ND hepatotoksi~nost. toplotni talasi. maligni tumori dojke. atralgije Evista.035mg + 2mg) G03HB01 estradiol valerat + ciproteron acetat IND hormonska supstituciona terapija kod klimakteri~nih smetnji (znaci involucije ko`e i urogenitalnog sistema) ili ovarijektomije. inhibicija spermatogeneze.

tahikardija. smanjenom funkcijom jetre i bubrega. OPREZ tokom terapije ne treba upravljati motornim vozilima ni ma{inama zbog mogu}eg poreme}aja akomodacije. neuropatija. anurije i te{kih infekcija urinarnog trakta Rowatinex. pospanost. te{ki poreme}aji jetre ulcerozni kolitis. dispepsija. oboljenja bubrega i jetre. mijastenija gravis. hiatus hernija sa refluksnim ezofagitisom. KI opstrukcija mokra}nih kanala. pepti~ki ulkus. OPREZ kod starijih i iznemoglih. suvo}a ko`e.G04 G04B UROLO[KI LEKOVI Ostali urolo{ki lekovi uklju~uju}i spazmolitike G04BC Rastvara~i urinarnih konkremenata G04BC. nefrolitijaza.5mg. mijastenija gravis. ritonavirom Viagra. ulcerozni kolitis. hiperplazijom prostate. terpija lekovima koji inhibiraju CYP2D6 i CYP3A4 (paroksetin. mijastenija gravis. stimulacija CNS-a (dezorijentacija. ne koristi se istavremeno sa nitratima. hipotenzija. stenoza pilorusa. retencija urina. 30mg G04BD10 darifenacin (u obliku hidrobromida) IND hiperaktivnost mokra}ne be{ike. sa modif. smanjena funkcija bubrega. KI prvi trimestar trudno}e. dispepsija. OPREZ anatomske anomalije penisa. kseroftalmija. toksi~ni megakolon. glaukoma uskog ugla. parastezije. 25mg.glavobolja Emselex. Rowa kaps. 1mg. stenoza pilorusa. KI opstrukcija mokra}nih kanala. dispepsija. 50mg. tablete Sildena sadr`e laktozu i kontraindikovane su kod osoba koje ne toleri{u galaktozu. vazodilatacija. KI urinarna i gastri~na retencija. (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) G04BD Urinarni spazmolitici G04BD07 tolterodin tartarat IND poreme}aj funkcije mokra}ne be{ike kod disinergi~ke disfunkcije detrusora (detrusor disinergija. povra}anje. opstipacija. kod iznenadnog o{te}enja vida terapiju treba prekinuti i javiti se lekaru . I poja~an hipotenzivni efekat alfa-blokatora. dojenje. nekontrolisani glaukom zatvorenog ugla.. OPREZ kod sna`nih kolika. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. ND glavobolja. toksi~ni megakolon. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). skora{nji mo`dani udar ili infarkt miokarda. ND suva usta. 15mg. prijapizam. 50mg. nesanica. kardiovaskularnim smetnjama. vrtoglavica. Hemofarm film tabl. Pfizer film tabl. glaukom uskog ugla. uznemirenost. terbinafin. 100mg Registar lekova 2011 519 . poja~ana percepcija svetlosti. Novartis tabl. 7. bolovi u mi{i}ima. poreme}aji krvarenja. pinen + kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol IND urolitijaza. glaukom uskog ugla. opstipacija. flatulencija. bol u stomaku. Pfizer film tabl. mu~nina. hipertireoidizmom. opstipacija. urgentna i stres inkontinencija). suva usta. oslob. oboljenja bubrega i jetre. Pharmaceutishe Fabrik film tabl. inkontinencija. bol u grudima Detrusitol. ND glavobolja. nervoza. halucinacije). ND suvo}a usta. hereditarni degenerativni poreme}aji retine (npr retinitis pigmentosa). 100mg Sildena. 15mg G04BE Lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije G04BE03 sildenafil (u obliku citrata) IND erektilna disfunkcija. oka i ko`e. hinidin). ulcerozni kolitis. zamu}en vid. 25mg. poreme}aj akomodacije. kongestija nosne sluznice. toksi~ni megakolon. fotosenzitivnost Inkontan. predispozicija za nastajanje prijapizma. te{ka o{te}enja funkcija jetre. 2mg G04BD09 trospijum hlorid IND ~esto mokrenje.

kongestija nosne sluznice.4mg Flosin. KI postularna hipotenzija. adolescenti ispod 18 godina. 0. poja~ana percepcija svetlosti.10mg G04CA02 tamsulosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate. dispepsija. OPREZ te{ka bubre`na insuficijencija. bolovi u mi{i}ima. smanjena funkcija jetre. mu~nina. 10mg. sa prod. sanofi aventis tabl. oslob. oslob. de~iji uzrast. 0. te{ka insuficijencija jetre. Synthon kaps. 5mg Xatral XL. OPREZ postularna hipotenzija ili sinkopa (posebno posle prve doze). kongestija nosne sluznice. sa modif. oslob. prijapizam Levitra. 5mg. sa prod. posturalna hipotenzija. KI ortostatska hipotenzija. bolovi u mi{i}ima. hipersenzitivne reakcije Betamsal. PharmaSwiss kaps. 0. povra}anje. 0. Gedeon kaps. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). slabost. 20mg G04C Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora G04CA01 alfuzosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate. dojenje. sinkopa Xatral SR. poreme}aji erekcije. 0. sa prod. malaksalost. GIT smetnje. poreme}aji krvarenja. pepti~ki ulkus.G04BE08 tadalafil IND erektilna disfunkcija. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). rinitis. Bayer film tabl. pospanost. eventualnu pojavu prijapizma odmah prijaviti lekaru. te{ka o{te}enja funkcije bubrega. dijareja. sa prod. OPREZ anatomske anomalije penisa. insuficijencija bubrega ili jetre. oslob. sa modif. ND glavobolja. nazalna kongestija Kornam.90 minuta nakon uzimanja).4mg Tamprost. slabost. 0. poja~ana percepcija svetlosti. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. 5mg 520 Registar lekova 2011 . osip na ko`i. prijapizam Cialis.4mg Tamosin. istovremena primena drugog a-adrenergi~kog blokatora. Hemofarm kaps. ND retko postularna hipotenzija ili sinkopa (obi~no u roku 30 . 20mg G04BE09 vardenafil (u obliku hlorid trihidrata) IND erektilna disfunkcija. ND o{amu}enost. OPREZ anatomske anomalije penisa. sa modif. zamu}en vid. Sandoz kaps. pepti~ki ulkus. somnolencija. retko suvo}a usta. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka.0. tahikardija. trudno}a. poreme}aji krvarenja. tahikardija. sanofi aventis tabl. vazodilatacija. hipertenzija. oslob. Lilly film tabl.4mg Omsal. Berlin Chemie kaps. 2mg. sinkopa. Belupo kaps.).4mg G04CA03 terazosin IND benigna hiperplazija prostate. poreme}aj vida. ND hipotenzija. oslob. prazosin i dr. pospanost. mu~nina. glavobolja. dispepsija. pre terapije isklju~iti karcinom prostate. sa prod. Sandoz tabl.4mg Tamsudil.4mg Tamsol. oslob. adolescenti ispod 18 godina. vazodilatacija. oslob. dispepsija. KI preosetljivost na lek ili alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin. zamu}en vid. ND glavobolja. 10mg. predispozicija za nastajanje prijapizma. oslob. OPREZ sinergisti~ko dejstvo sa antihipertenzivima. insuficijencija bubrega ili jetre. predispozicija za nastajanje prijapizma. sa prod.

5mg Prosterid. OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne ne treba da budu izlo`ene finasteridu (niti da rukuju tabletama finasterida niti da imaju seksualni odnos sa partnerom koji je na terapiji finasteridom). Gedeon film tabl. adolescenti.smanjenje rizika od akutne urinarne retencije i operacije. terapija finasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to treba imati na umu pri proceni rezultata. trudno}a. otok usana i lica. 5mg Proscar. Krka film tabl. ND mu~nina (ako se lek uzme na prazan stomak) Prostamol Uno. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije Avodart. urtikarija. `enski pol. bol u testisima) Finasterid Sandoz. ND impotencija. OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne. MSD film tabl. KI deca. Hemofarm film tabl. 5mg Zerlon. ND impotencija. smanjenje libida i volumena ejakulata. 320mg Registar lekova 2011 521 . smanjenje libida i volumena ejakulata. Catalent France kaps. 5mg G04CB02 dutasterid IND benigna hiperplazija prostate.G04CB Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze G04CB01 finasterid IND benigna hiperplazija prostate. 0. KI deca. Berlin Chemie kaps. te{ka o{te}enja jetre. deca i adolescenti ne treba da budu u kontaktu sa o{te}enim kapsulama dutasterida.5mg G04CX Ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CX02 Sabalis serulate ekstrakt IND simptomatska terapija benigne hiperplazije prostate I i II stadijuma. terapija dutasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to ne isklju~uje mogu}nost postojanja karcinoma prostate. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije (svrab. 5mg Finpros. Sandoz film tabl.

.

.

dojenje. istovremena terapija glukokortikoidima. hipertenzije starijih od 65 godina. hroni~ni nefritis. Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast. povra}anje. zamor. 10mg/8ml. smanjena funkcija bubrega. za inj. hiperholesterolemija Somavert. ra{. hiponatrijemija (kada je izrazita mo`e biti pra}ena konvulzijama). KI vaskularne bolesti naro~ito bolesti koronarnih arterija.3mg/ml. 15mg/1. ND retencija te~nosti. pratiti enzime jetre svakih 4-6 nedelja tokom 6 meseci.5ml H01AX Ostali hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AX01 pegvisomant IND akromegalija. KI zavr{en rast kostiju. poreme}aj sna. astma. hiperglikemija. deficit hormona rasta kod odraslih. KI sr~ana insuficijencija i druga stanja za koja je indikovana upotreba diuretika (edemi. Ferring sublingvalna tabl. KI trudno}a. 240μg H01BA04 terlipresin IND krvarenje iz ezofagealnih variksa. opstipacija. dijabetes. 60μg. 10mg/1. OPREZ je potreban kod smanjene funkcije bubrega. OPREZ hipotireoza. OPREZ bolesti jetre. Lilly pra{ak(u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rast. vertigo.mu~nina. Turner-ov sindrom. periferna ishemija Glypressin. 0. ND diareja. oligurija usled o{te}enja bubrega i dr. epilepsija.5ml. odnos je 1mg = 3ij. 15mg/8ml.2mg Minirin Melt. mijalgija. ND alergijske reakcije na ko`i i pojava antitela (retko) Genotropin. glavobolja. povra}anje.5ml. 20mg/8ml H01B Hormoni zadnjeg re`nja hipofize H01BA Vazopresin i analozi H01BA02 dezmopresin acetat IND dijabetes insipidus. pove}anje enzima jetre. intrakranijalna o{te}enja. Ferring pra{ak i rastvara~ za rast. OPREZ sr~ana insuficijencija. trmor. 6mg/3ml Norditropin Nordilet. intrakranijalni tumori. bol u stomaku. (pen sa ulo{kom) 5mg/1. kardiovaskularnih poreme}aja. mu~nina. IND nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lu~enjem ili izostankom lu~enja hormona rasta. glavobolja Minirin. hipoglikemija. glavobolja. 12mg/ml Humatrope. (karpula) 5. za inj. 120μg. cisti~ne fibroze.I!! H01 IPSNPOJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01A Hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AC Somatropin i agonisti somatropina H01AC01 somatropin humani rekombinantni Ja~ina somatropina mo`e biti izra`ena u ij ili u mg. hipertenzija. Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast. Ferring sprej za nos 10μg/dozi tabl. mu~nina. Novo Nordisk rast. za inj. za inj. znojenje. povra}anje. 1mg/5ml 524 Registar lekova 2011 . ND retencija te~nosti.). hipertenzija. hroni~na renalna insuficijencija kod dece (renalna funkcija je smanjena na manje od 50%). diajbetes melitus. za inj.

dugotrajna steatoreja zahteva uvo|enje preparata pankreasa. ubla`avanje simptoma udru`enih sa funkcionalnim gastro-entero-pankreasnim endokrinim tumorima (GEP) kao {to su: karcinoidni tumori sa osobinama karcinoidnog sindroma.5ml. flatulencija. kontrolisati tireoidnu funkciju. povra}anje.5ml. insulinomi. opstipacija ili dijareja. dopunska terapija u slu~ajevima nepotpunog ili prete}eg spontanog poba~aj. iritacija na mestu aplikacije. tahikardija. za inj. asimptomatska holelitijaza.3ml.12 meseci. anginozne tegobe. prete}a ruptura uterusa. GRF-omi. kod trudnica i dojilja primeniti samo kada je to neophodno. prolazni gubitak kose Sandostatin. a ciklosporina do smanjenja resorpcije ciklosporina Somatuline PR. glukagonomi. za inj. OPREZ dijabetes. preeklampsija. KI komplikovana nele~ena holedoholitijaza. prevremeno prskanje vodenjaka). bol u abdomenu. Gedeon rast. 10ij/ml Syntocinon. OPREZ preporu~uje se ultrazvu~ni pregled `u~ne kese pre po~etka i za vreme terapije u intervalima od 6 . gr~evi u stomaku.1mg/ml Sandostatin LAR. povra}anje. carski rez u anamnezi. ubrzanje poro|aja u pojedinim slu~ajevima kontraktilne inertnosti muskulature uterusa. 120mg/0. za inj. ND mogu}i tetani~ki gr~evi uterusa. pre uvo|enja u terpiju isklju~iti postojanje intestinalnih tumora sa opstrukcijom. 30mg/2ml Somatuline Autogel.smanjena funkcija jetre. anoreksija. KI anomalije polo`aja ploda. 10mg/2. Posle poro|aja: prevencija i terapija postpartalne atonije uterusa ili krvarenja. gastrinomi/Zollinger-Ellisonov sindrom. bradikardija. 0. za inj. 30mg/2.5ml H01CB03 lanreotid ~uva se na temperaturi od 2-8ºC IND akromegalija.3ml. poreme}aj regulacije glukoze. smanjena tolerancije na glukozu. mu~nina. kod pacijenata koji nisu reagovali na hirur{ku ili radioterapiju). KI preosetljivostna oktreotid ili na neku od pomo}noh supstanci leka. terapija klini~kih simptoma karcinoidnih tumora. gubitak apetita. dojenje. prevremeno odlubljena placenta./inf. Novartis rast.5ml Registar lekova 2011 525 . 5ij/ml. ({pric) 60mg/0. Novartis rast. ND bol. Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast. dijareja. ND mu~nina.Kontrola uporne dijareje udru`ene sa AIDS-om i prevencija komplikacije posle operacije pankreasa. trudno}a. holecistiti). Ipsen rast.H01BB Oksitocin i analozi H01BB02 oksitocin IND Pre poro|aja: indukcija poro|aja sa jasnom medicinskom indikacijom (prenesena trudno}a. Novartis pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za susp. kod bolesnika sa dijabetesom kontrolisati glikemiju. 10ij/ml H01C Hormoni hipotalamusa H01CB Antagonisti hormona rasta H01CB02 oktreotid IND akromegalija (simptomatska kontrola i redukcija hormona rasta kod pacijenata kod kojih je postignuta adekvatna kontrola. tokom carskog reza nakon va|enja ploda. I istovremena primena insulina dovodi do pojave hipoglikemije. otok. veoma retko {ok Oxytocin Synthetic. 20mg/2. za inj. tahikardija. VIP-omi. 90mg/0. nadimanje. za inj.

reakcija na mestu aplikacije. tokom terapije mo`e se pojaviti sindrom hiperstimulacije ovarijuma.0. vrtoglavica. trombocitopenija. status astmatikus. neoplasti~ka oboljenja i leukoze). Merck Serono pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rast. 3mg/3ml H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02A Kortikosteroidi za sistemsku primenu.5ml H01CC02 cetrorelix IND prevencija preuranjene ovulacije kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj stimulaciji ovarijuma kod metode asistirane reprodukcije. glavobolja.H01CC Hormoni koji osloba|aju antigonadotropin H01CC01 ganireliks IND prevencija prevremenog porasta LH kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji u programu asistirane reproduktivne tehnike. sindrom hiperstimulacije ovarijuma Cetrotide. uremija. tromboembolija. Ku{ingov sindrom (velike doze). (2mg+5mg)/ml 526 Registar lekova 2011 . alergijska stanja uklju~uju}i bronhijalnu astmu. transplantacija organa. mu~nina i povra}anje kod citostatske hemioterapije. 5mg prednizolona ekvivalentno 750μg betametazona ili 25mg kortizon acetata ili 750μg deksametazona ili 20mg hidrokortizona ili 4mg metilprednizolona ili 5mg prednizona ili 4mg triamcinolona H02AB01 betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat Diprophos. akutna egzacerbacija multipleks skleroze. o~ne bolesti (uveitis. osteoporoza. regionalni enteritis). edem mozga.).25mg/0. anafilakt~ka reakcija i sl. alergijske reakcije. hematolo{ka oboljenja (autoimuna hemolit~ka anemija. sarkoidoza. KI trudno}a. Organon rast. za inj. KI trudno}a. KI preosetljivost na lek ili bilo koji od strukturnih analoga GnRH. `ene u postmenopauzi. dojenje. insuficijencija bubrega ili srca. neuritis i dr. reumatske i kolagene bolesti. monokomponentni H02AB Glukokortikoidi IND supstituciona terapija kod primarne i sekundarne adrenokortikalne insuficijencije. akutne infekcije. dijabetes. OPREZ ~este alergije u anamnezi. istovremena vakcinacija `ivom vakcinom. aktivna ulkusna bolest. glavobolja. nefrotski sindrom bez uremije. limfati~ka. ND mu~nina. usled imunosupresinvog dejstava kortikosteroida primenu vakcina treba odlo`iti (va`i za doze 20mg prednizona i ve}a. herpes i druge virusne infekcije. ND mu~nina. keratitis. hiperglikemija. treba ih aplikovati na razli~ita mesta Orgalutran.25mg/ml. osteoporoza. psihoze. adolescenti. Cushing-ov sindrom. dojenje. Schering susp za inj. edem plu}a. miozitis. disbalans elektrolita Ekvivalentne antiinflamatorne doze kortikosteroida. OPREZ alergijska stanja. difuzni skleritis. ND hipertenzija. stariji od 65 godina.). deca do 6 godina. edemi. OPREZ dojenje. tokom najmanje 2 nedelje. sistemske mikoze. za inj. ekstrinzi~ke peptidne hormone ili manitol trudno}a. 0. smanjena funkcija bubrega i jetre. hipertenzija. GIT oboljenja (ulcerozni kolitis. ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida). I ne sme se me{ati u istom {pricu sa preparatima FSH. psorijaza. dermatolo{ka oboljenja. umerena i ozbiljna o{te}enja bubrega i jetre. TBC. reakcija na mestu aplikacije (mesto uboda treba menjati da ne bi do{lo do lipoatrofije). urgentna stanja ({ok.

OPREZ hipertenzija. nele~ena adrenalna i pituitarna insuficijencija. 50μg. 4mg. za inj.H02AB02 deksametazon (tablete) deksametazon dinatrijum fosfat (injekcije) rast. Galenika tabl. dijabetes. 5mg. 40mg/ml metilprednizolon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB04 Primenjuje se u terapiji akutnih stanja Lemod Solu. Galenika metilprednizolon H02AB04 Lemod. za inj. Bosnalijek Prednizon. 100μg. 4mg/ml tabl. 4mg Nirypan. za inj. I rastvoreni lek se mo`e me{ati sa 5% rastvorom dekstroze ili fiziolo{kim rastvorom Hidrokortizon. 40mg/ml hidrokortizon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB09 Primenjuje se im. 500mg/4ml H02AB09 hidrokortizon Hydrocortison. 125mg/2ml. Jugoremedija tabl. Jugoremedija Pronison. 8mg metilprednizolon (u obliku acetata) H02AB04 Lemod Depo. 100mg/2ml. 20mg triamcinolon acetonid H02AB08 Kenalog. 20mg/ml. 100μg Registar lekova 2011 527 . Berlin Chemie tabl. insuficijencija kore nadbubrega Euthyrox. za inj. 40mg/ml. 25μg. Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rast. 20mg H03 TERAPIJA BOLESTI [TITASTE @LEZDE (TIREOIDEJE) H03A Preparati {titaste `lezde (tireoideje) H03AA Tireoidni hormoni H03AA01 levotiroksin natrijum IND hipotireoidizam . Krka susp. 20mg/ml. 100μg. 150μg Letrox. 50μg. {ok. Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rast. Hemofarm susp.8ml Nirypan solubile. 75μg. 20mg tabl. Merck tabl. akutni miokarditis i pankarditis . 5mg tabl. Hemofarm tabl. 500mg/7. 125μg. 150μg Tivoral. 40mg/ml prednizon H02AB07 Prednizon. za inj. za inj.akutni infarkt miokarda. KI tireotoksikoza. Galenika tabl. Galenika tabl.5mg Dexason. status astmatikus. Hemofarm pra{ak I rastvara~ za rast. 0. anafilakti~ka reakcija. epilepsija. iv ili inf u hitnim slu~ajevima i akutnim stanjima npr.

OPREZ trudno}a. leukopenija. za inj. ozbiljna hipertenzija kod bolesnika sa feohromocitomom GlucaGen HypoKit. ND mu~nina. aplasti~na anemija. 5mg. trombocitopenija. granulocitopenija. ND agranulocitoza. Alkaloid tabl. 50mg. hepatitis. Merck film tabl. OPREZ trudno}a. kod kompjuterizovane tomografije i nuklearne magnetne rezonance. kod ispitivanja funkcionalne sposobnosti ß-}elija Langerhansovih ostrvaca pankreasa (dijagnostika). aplasti~na anemija. pruritus. sindrom sli~an lupusu. povra}anje. preosetljivost na timazol i druge derivate tionamida. Novo Nordisk pra{ak za rast. dijareja. GIT smetnje. feohromocitom. trombocitopenija. retko promena ~ula ukusa. urtikarija. retko diseminovana intravaskularna koagulacija (DIC) i kutani vaskulitis PTU. trovanje ß -blokatorima (terapija). pigmentacija ko`e. KI insulinom. 20mg H04 PANKREASNI HORMONI H04A Glikogenoliti~ki hormoni H04AA Glikogenoliti~ki hormoni H04AA01 glukagon (u obliku hlorida) IND akutna hipoglikemija kod dijabeti~ara posle primene insulina ili oralnih antidijabetika. kao inhibitor motiliteta gastrointestinalnog trakta u premedikaciji kod radiografskih i endoskopskih ispitivanja. hipokalijemija ili generalizovane alergijske reakcije (retko). ND agranulocitoza. Thyrozol. urtikarija. smanjena funkcija jetre i bubrega. leukopenija. prethodna o{te}enja kosne sr`i nakon terapije tiamazolom ili karbimazolom. 1mg 528 Registar lekova 2011 . osip. dojenje. 100mg H03BB Derivati imidazola sa sumporom H03BB02 tiamazol IND hipertireoidizam.H03B Antitireoidni preparati H03BA Tiouracili H03BA02 propiltiouracil IND hipertireoidizam. 10mg. OPREZ ukoliko tokom terapije do|e do zna~ajnog pove}anja enzima jetre terapiju treba prekinuti. KI trudno}a. retko gubitak kose. 20mg Tiastat. glukagonom. dojenje. Bosnalijek tabl.

Calco. hiperkacemija kod primarnog hiperparatireoidizma ili karcinoma paratireoidnih `lezda. (pen sa ulo{kom) 20 doza po 20μg /80mcl H05B Antiparatireoidni hormoni H05BA Preparati kalcitonina H05BA01 kalcitonin (preparati sadr`e sintetski kalcitonin lososa . I istovremena upotreba sa bisfosfonatima pove}ava sni`enje kalcijuma u serum. povra}anje. OPREZ terapiju ne treba zapo~injati kod pacijenata sa hipokalcijemijom. inflamacija na mestu aplikacije. ND mu~nina. odrediti serum koncentraciju kalcijuma pre po~etka terapije i u prvoj nedelji terapije radi pode{avanja doze. kod pacijenata sa osteoporoti~nim frakturama. GIT smetnje. poliurija. trnjenje ruku. Amgen Europe film tabl 30mg. predhodna radiaciona terapija skeleta. prevencija akutne osteolize izazvane imobilizacijom kao npr. ose}aj neprijatnog ukusa. kombinovana terapija koja uklju~uje lekove za vezivanje fosfata i/ili sterola vitamina D. 60mg i 90mg Registar lekova 2011 529 . za inj. a posle toga u intervalu 1-3 meseca. astenija. Lisapharma sprej za nos 200ij/dozi Miacalcic. reakcija na mestu aplikacije Forteo. OPREZ trudno}a. Oprez je potreban kod pacijenata sa umerenom do te{kom insuficijencijom jetre. vertigo. KI dojenje. KI hipokacemija. za inj. mialgija. preosetljivost na sastojke leka. trudno}a. parestezija.salcatonin) IND hiperkalcemija kod malignih boleti./inf 100ij/ml H05BX Antiparatireoidni lekovi H05BX01 sinakalcet hlorid IND Sekundarni hiperparatireoidizam kod pacijenata na dijalizi u zadnjem stadijumu bolesti. dojnje. metaboli~ke bolesti kostiju uklju~uju}i Paget-ovu bolest. OPREZ smanjena funkcija bubrega. KI predhodna hiperkalcemija. ND mu~nina. depresija. Lilly rast. ra{ Mimpara. smanjuje koncentraciju testosterona. Paget-ova bolest. crvenilo. zatim jednom mese~no kod sekundarnog hiperparatireoidizma i svaka 2-3 meseca kod primarnog hiperparatireoidizma i karcinoma paratireoidnih `lezda. ND postularna hipotenzija. deca. U periodu titracije doze treba odr`avati paratireoidni hormon posle 1-4 nedelje na po~etku treapije ili po pode{avanju doze. dojenje. povra}anje. Novartis sprej za nos 200ij/dozi rast. pove}ano znojenje. hiperparatireodizam. pove}ane vrednosti alkalne fosfataze.H05 LEKOVI ZA ODR@AVANJE HOMEOSTAZE KALCIJUMA H05A Paratireoidni hormoni i analozi H05AA02 teriparatid IND terapija postmenopauzalne osteoporoze. anoreksija. Bezbednost kod bolesnika mla|ih od 18 godina nije ispitivana.

.

.

poreme}aj vida.primena iv inj. glavobolja.8 dana K J01 J01A BOUJJOGFLUJWOJ!MFLPWJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Tetraciklini J01AA Tetraciklini IND infekcije koje izazivaju hlamidije. metronidazol. oralno 4 x 250mg a za te`i oblik . uzimaju se jedan sat pre jela ili dva sata posle jela zbog velikog broja interakcija sa hranom i lekovima. rikecije.primena iv inj. primena kiseonika Simptomi pseudomembranoznog kolitisa: abdominalni bol. mikoplazme. Galenika kaps. deca do 12 godina. kortikosteroid sa brzim dejstvom (hidrokortizon Na sukcinat/fosfat ili metilprednizolon Na) 5. adrenalin . ND mu~nina. infuzije te~nosti (npr. insuficijencija jetre. spirohete. Pfizer tabl. dojenje. povra}anje. nokardije. Jugoremedija tabl. poreme}aj rasta kostiju. Galenika kaps. eritem. 500mg 532 Registar lekova 2011 . antihistaminik . 100mg Vibramycin D. Hemofarm kaps. dijareja. prekinuti davanje antibiotika 2. osetljivi sojevi Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija i protozoe. 100mg Dovicin. groznica i dijareja koja mo`e biti krvava Terapija pseudomembranoznog kolitisa: 1. aminofilin .vankomicin oralno 125 . trajna obojenost zuba. 4. dati holestipol ili holestiramin jer apsorbuju toksin Clostridium difficile.Terapija anafilakti~kog {oka: 1. 2. sistemski lupus eritematodes. pseudomembranozni kolitis (retko) J01AA02 doksiciklin (u obliku hiklata) Doksiciklin.primena im ili iv inj. parenteralno dati te~nost i elektrolite (ne davati lekove za smirenje peristaltike creva. 100mg Doksiciklin. KI renalna insuficijencija (osim doksiciklina). 3. jer mogu dovesti do ve}e resorpcije toksina) 3. za oralnu suspenziju 100mg tetraciklin hlorid J01AA07 Amracin. 5% glukoza) 6.500mg na 6 sati tokom 6 . trudno}a. OPREZ mogu}a fotosenzitivna reakcija.

supresija crevne flore. holecistitis. kolitis . 500mg granule za oral. susp. retko anafilakti~ki {ok). Clamydia trachomatis u trudno}i (alternativa eritromocinu). J01CA Penicilini {irokog spektra J01CA01 ampicilin IND infekcije respiratornog. abdominalni bol. urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta. Wyeth pra{ak za rast. iritacija na mestu aplikacije. bilirubinemija. urogenitalnog trakta. BMS pra{ak za rast. ND sli~na drugim tetraciklinima. 250mg/5ml J01CA04 amoksicilin IND infekcije gornjih i donjih respiratornih puteva. disbalans elektrolita (samo kod velikih parenteralnih doza). dijareja. 500mg/5ml Ospamox DT. 250mg. Medochemie pra{ak za inj. za inj. povra}anje.retko pseudomembranozni). povra}anje. 1000mg Sinacilin. trudno}a i dojenje (piperacilin i kombinacije koje ga sadr`e). srednjeg uha. I poja~ava antikoagulantni efekat kumarinskih antikoagulanasa Tygacil.J01AA12 tigeciklin IND komplikovane intra-abdominalne infekcije. intersticijalni nefritis. holestaza. trbu{ni tifus. susp. 250mg/5ml Registar lekova 2011 533 . Sa aminoglikozidima je dozvoljena kombinovana primena ali u razli~ito vreme i na razli~itim mestima aplikacije. gonoreja. Sandoz tabl. 250mg/5ml Pamecil. Galenika kaps. Lajmska bolest i druge lokalizovane i generalizovane infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima Ampicilin.difterija. smanjena funkcija jetre. 750mg. za inf. Galenika kaps. susp. posebno na cefalosporine (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije). superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna). holangitis. 50mg J01C Beta-laktamski antibakterijski lekovi. bakterijski meningitis. GIT smetnje (mu~nina. 500mg. CNS smetnje (kod velikih doza). otitis media.100mg/ml. pertusis. GIT smetnje (mu~nina. ND alergijske reakcije (bronhospazam. penicilini KI alergija na peniciline. 250mg/5ml Ospamox. ra{ pruritus. OPREZ mogu}e lu~enje mlekom. I nije dozvoljeno me{anje u istom {pricu/inf. hipotenzija. profilakti~ka primena u dentalnoj hirurgiji Amoksicilin. infektivna mononukleoza (ampicilin). 500mg pra{ak za oral. inf 1g Pentrexyl. groznica. 500mg granule za oral. komplikovane infekcije ko`e i mekog tkiva. endokarditis izazavan enterokokusom.susp. retko krvne diskrazije. Hemofarm kaps. Sandoz pra{ak za oral. Hemofarm kaps. produ`eno protrombisko vreme. susp. trudno}a. OPREZ alergija u anamnezi. meningitis. ko`e i mekih tkiva. 1g Pentrexyl. dijareja). `u~nih puteva. boci sa drugim lekovima. susp. KI preosetljivost na tetracikline ili druge sastojke leka. ko`e i mekih tkiva. 500mg pra{ak za oral. za oral. ra{. infekcije izazvane Campylobacterom pylori. 250mg.

Cemalog film tabl.5mg)/5ml Panklav 2X.25g). za inj. IND infekcije urogenitalnog trakta. 375mg. 625mg. susp. gonoreja (osetljivi sojevi). za inj. Galenika pra{ak za rast.2 Mij pra{ak za oral. sifilis. ko`e i mekih tkiva. ko`e i mekih tkiva. tonzilitis Jugocillin. bakterijske septikemije Tazocin. 1. susp. Ranbaxy film tabl. susp. 457mg/5ml pra{ak za rast. a ja~ina preparata u odnosu na koamoksiklav. difterija. (1g + 500mg) amoksicilin + klavulanska kiselina (koamoksiklav) J01CR02 doziranje je dato u odnosu na amoksicilin. pneumokokne infekcije. za inj. 1g pra{ak za oral. Lederle pra{ak za rast. Hemofarm film tabl. susp. Zdravlje pra{ak za rast. otitis medija. Hemofarm pra{ak za susp. kostiju i zglobova.25mg)/5ml Panklav forte. 1g granule za oral. Lajmska bolest u ranom stadijumu kod trudnica i adolescenata Cliacil. za inj. susp. susp. otitis media. 600 000ij. Sandoz tabl. tonzilitis Pancillin. 1.5g) 534 Registar lekova 2011 . za inj. profilaksa u hirurgiji Amoksiklav. Hemofarm film tabl. 625mg pra{ak za rast. abdominalnih organa. (4g + 0. erizipel. 1g Augmentin. 300 000ij/5ml J01CE30 benzilpenicilin kalijum + prokain benzilpenicilin IND antraks. Hemofarm pra{ak za oral. Jugoremedija tabl. gsk film tabl. erizipel./inf. 800 000ij J01CE30 benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin IND antraks. 625mg Panklav. 457mg/5ml J01CR05 piperacilin (u obliku natrijumove soli) + tazobaktam (u obliku natrijumove soli) IND infekcije izazvane oseljivim mikroorganizmima a naro~ito infekcije izazvane Pseudomonas aeruginosom i to urogenitalnog i respiratornog trakta. za inj. bakterijske infekcije ko`e. Sandoz film tabl. gonoreja (osetljivi sojevi). susp. pneumonija. (2g + 0. gornjih i donjih respiratornih puteva./inf.J01CE Penicilini osetljivi na beta-laktamazu J01CE02 fenoksimetilpenicilin kalijum IND faringitis i tonzilitis. 625mg. (250mg + 62. septikemije. 600mg Enhancin. 457mg/5ml Amoksiklav Quicktab. kostiju i zglobova. pneumonija. erizipel. difterija. sifilis. 625mg Enhancin. Sandoz film tabl. za oral.2g Amoksiklav Lek 2x. (125mg + 31. otitis medija. otitis medija. 1g pra{ak za oral. uklju~uju}i i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze J01CR01 ampicilin + sulbaktam Ampisulcillin. 625mg pra{ak za oral. 800 000ij J01CR Kombinacije penicilina.

za inj. 1. 1. Galenika pra{ak za rast. 250mg/5ml pra{ak za oral. Hemofarm oblo`ena tabl. 125mg/5ml Registar lekova 2011 535 .5g J01DC02 cefuroksim (u obliku aksetila) Xorimax. trudno}a. dijareja. uha. kolitis (retko pseudomembranozni). OPREZ alergija u anamnezi. 500mg Cefalexin. 750mg. 250mg. (meningitis . 2g Galecef. 250mg. 750mg Cefuroxim-MIP. nosa. ND neutropenija eozinofilija. renalna i hepati~na insuficijencija. krvne diskrazije. rana trudno}a. 500mg pra{ak za oral. 750mg. susp. gonoreja. povra}anje. septikemija. 250mg/5ml J01DC Cefalosporini. Chephasaar pra{ak za rast. 250mg/5ml pra{ak za oral. susp. urtikarija. za inj. KI alergija na cefalosporine. poreme}aji koagulacije. Lajmska bolest. opekotina. grla. dojenje.5g Xorimax. 250mg. 500mg pra{ak za oral. sluznica. 250mg. Alkaloid kaps. 250mg. kostiju i zglobova. 500mg Cefaleksin. prolazno pove}anje enzima jetre. 1. 500mg pra{ak za rast.5g Ceroxim. dojenje. 1g cefadroksil (u obliku monohidrata) J01DB05 Galadrox. Nobel film tabl. Remedica kaps. Galenika kaps. za inj. za inj.J01D Ostali beta-laktamski antibakterijski lekovi J01DA Cefalosporini i srodni lekovi IND infekcije respiratornog. kolitis u anamnezi. OPREZ preosetljivost na beta-laktamate. I ne me{ati u istom {pricu/inf. susp. mekih tkiva. infekcije u aku{erstvu i ginekologiji. Hemofarm kaps. intersticijalni nefritis. 250mg/5ml cefazolin (u obliku natrijumove soli) J01DB04 Cefazolin-MIP. za inj. 500mg Palitrex. susp. II generacija J01DC02 cefuroksim (u obliku natrijumove soli) IND infekcije respiratornog trakta. Galenika kaps. 1g Primaceph. osip. porfirija. Srbolek kaps. 250mg.cefotaksim. ko`e i mekih tkiva. reakcija na mestu primene Aksef. susp. ceftriakson. za inj. Sandoz pra{ak za oral. GIT smetnje. ND alergijske reakcije. mu~nina. rana. 750mg. za inj. 1. Sandoz pra{ak za rast. 500mg Xorim. urinarnog trakta. za inj. superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna). Hemofarm pra{ak za rast. Chephasaar pra{ak za rast. u stomatologiji. CNS smetnje (velike doze). cefuroksim). urogenitalnog i bilijarnog trakta. boci sa aminoglikozidima J01DB Cefalosporini. 500mg Cefalexin Alkaloid. infekcije abdomena. posebno na peniciline (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije).5g Nilacef. profilaksa u hirurgiji. Medico Uno tabl. PharmaSwiss pra{ak za rast. Pharmaswiss pra{ak za rast. 750mg. 500mg Dicef. KI preosetljivost na cefalosporine. kostiju i zglobova. I generacija J01DB01 cefaleksin (u obliku monohidrata) Cefaleksin.

BMS cefprozil film tabl.J01DC04 cefaklor (u obliku monohidrata) Alfacet. Nini kaps. 100mg/5ml ceftibuten (u obliku dihidrata) J01DD14 Cedax. 250mg. 1g Lendacin. susp. Jugoremedija pra{ak za rast. Sandoz pra{ak za rast. Alkaloid kaps.F. Alkaloid film tabl. susp. za inf 2g cefiksim J01DD08 Pancef. 500mg pra{ak za orl. Hemofarm kaps. Chephasaar pra{ak za rast. 500mg.250mg/5ml Cefaclor. za inj. 250mg. 500mg pra{ak za oral. Pharmaswiss pra{ak za rast. za inj. 1g Forcas. susp.susp. Pharmathen pra{ak za rast. za inj.I. 250mg/5ml Cefaklor Alkaloid.P. 500mg. 500mg. Roche pra{ak za rast.I.5g. za inj. 1g 536 Registar lekova 2011 . 500mg pra{ak za oral. Hemofarm pra{ak za rast. 250mg/5ml J01DD Cefalosporini. 1g. Galenika pra{ak za rast. 250mg. za inj. 400mg granule za oral. kaps. 250mg/5ml Cefaklor. Galenika pra{ak za rast. III generacija J01DD01 cefotaksim (u obliku natrijumove soli) Cefotaxim. 0. susp. i inf 250mg. Sandoz pra{ak za rast. 36mg/ml J01DE01 cefepim (u obliku dihlorid monohidrata) Cefim. 1g Maxicef. 125mg/5ml. 2g Ceftriaxon-MIP. 500mg.A. za inj. Zdravlje pra{ak za rast. 1g pra{ak za rast. za inj. za inj. 1g Tolycar. 125/5ml. Galenika kaps. 2g ceftazidim (u obliku pentahidrata) J01DD02 Ceftazidim Sandoz. 1g. za inj. 250mg/5ml J01DC10 Cefzil. 125mg/5ml. 1g. Hemofarm pra{ak za rast. sanofi aventis pra{ak za rast. 2g Longaceph. 125mg/5ml. za inj. 1g Rocephin. susp. za inj. 500mg pra{ak za oral. susp. S. za inj. Zdravlje pra{ak za rast. 400mg J01DE Cefalosporini. 1g Azaran. Hemofarm pra{ak za rast. za inj.S. 1g ceftriakson (u obliku natrijumove soli) J01DD04 3cef. 1g Ceftriakson. 1g cefpirom (u obliku sulfata) J01DE02 Cefrom. 1g. za inj. 2g Labilex. 500mg granule za oral. IV generacija pra{ak za oral. za inj.

konvulzije). za inj. septikemija. anafilakti~ka reakcija. endokarditis.. PharmaSwiss pra{ak za rast. kandidijaza. 500mg. za inj. ginekolo{ke uklju~uju}i endometritis. intrahospitalni meningitis. dijareja. (500mg + 500mg) Tienam. Pharmaswiss pra{ak za rast. pospanost ili nesanica. OPREZ trudno}a. trombocitopenija. KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. MSD pra{ak za konc. AstraZeneca pra{ak za rast. povra}anje. infekcije meticilin rezistentnim stafilokokama. mu~nina. OPREZ trudno}a. (500mg + 500mg) Registar lekova 2011 537 . karbapenemi). I valproat (smanjena koncentracija valproata). povra}anje. Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. konfuzija. kandidijaza Itanem. komplikovane intra-abdominalne infekcije. I ne me{ati u infuzionoj boci sa drugim antibioticima i laktatima Mipecid. poreme}aj bubre`ne funkcije. bubre`na insuficijencija. svrab. pove}anje transaminaza. cefalosporini. re|e kolitis i neutromeniju. dojenje. povra}anje. groznica kod odraslih sa neutropenijom. pruritus. agranulocitoza. hiperpireksija. infekcije ko`e i mekih tkiva kod dijabetesnog stopala. OPREZ trudno}a. ND mu~nina. za inf. 500mg. Pharmanova pra{ak za rast. pove}anje transaminaza. ND mu~nina. pneumonije i nozokomijalne pneumonije. ko`e i adneksa ko`e. abdominalni bol. ra{. psihi~ki poreme}aji. pseudomembranozni kolitis. dojenje mla|i od 18 god. 1g Merocid. za rast. karbapenemi). I ne me{ati u {pricu ili infuzionoj boci sa drugim lekovima. za inf. ND dijareja. KI dojenje. 1g Meropenem Pharmanova. poreme}aj ukusa. flebitis. konvulzije. kao monoterapija ili u kombinaciji sa antiviroticima ili sistemskim antimikoticima. dispneja. ko`e i mekih tkiva. dojenje. KI insuficijencija bubrega. vanbolni~ki ste~ena pneumonija. eritem. eozinofilija. drhtavica. konvulzije. trombocitemija. bilirubina i alkalne fosfataze u serumu. deca do 3 meseca i deca sa o{te}enom bubre`nom funkcijom. insuficijencija bubrega. Galenika pra{ak za rast. epilepsija pra}ena konvulzijama. 1g J01DH04 doripenem IND hospitalno ste~ene pneumonije. 1g Meronem. kostiju i zglobova. vrtoglavica. konfuzija. kao rastvara~ ne koristiti rastvor glukoze Invanz. 500mg J01DH51 imipenem natrijum + cilastatin natrijum IND infekcije donjih respiratornih puteva. ND mu~nina. cilastatin ili beta laktamske antibiotike. glavobolja. trudno}a. urogenitalnog trakta. pruritus. za inj. pseudomembranozni kolitis. urtikarija. eozinofilija. smanjena funkcija bubrega (prilago|avanje doze prema kreatinin klirensu). parestezije. druge infekcije u maloj karlici. preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. 1g J01DH03 ertapenem (u obliku natrijumove soli) IND intrabadominalne infekcije. OPREZ oboljenja CNS-a (o{te}enja mozga. intraabdominalne. za inj. intraabdominalne uklju~uju}i peritonitis. kandidijaza. konvulzije. za inf. istovremena primena drugih nefrotoksi~nih lekova. pseudomembranozni kolitis. preosetljivost na imipenem. probenecid (smanjena ekskrecija doripenema) Doribax. preosetljivost na lek. vaginitis. poreme}aj ~ula sluha i ukusa. osip. dijareja. preosetljivost na lidokain koji se koristi kao rastvara~. 500mg.J01DH Karbapenemi J01DH02 meropenem IND infekcije urinarnog trakta. glavobolja. neutropenija. komplikovane infekcije urinarnog trakta. KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike. 500mg. leukopenija. akutne ginekolo{ke infekcije. meningitis ili sumnja na meningitis. neutropenija. povrede mozga. za inf. cefalosporini. MSD pra{ak za rast.

J01E Sulfonamidi i trimetoprim J01EE Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. hroni~ni prostatitis. ND mu~nina. 250. susp. Hemofarm tabl. 480mg sirup 240mg/5ml Bactrim. o{te}enje parenhima jetre. 500mg granile za oral.granule za oralnu suspenziju) IND infekcije respiratornog i urogenitalnog trakta kad je izaziva~ mikoplazma. 250mg/5ml Eritromicin. bruceloza. digestivnog trakta. povra}anje. Roche tabl. infekcija ko`e i mekih tkiva. 400mg granule za oral. OPREZ dojenje. legionarska bolest. klamidije i ureaplazma urealitikum. GIT smetnje. 500mg J01FA03 midekamicin (tablete). bolesti krvi i krvotvornih organa. linkozamidi i streptogramini J01FA Makrolidi KI insuficijencija jetre. za inf 480mg/5ml Trimosul. deca do 6 nedelja. oprez kod kombinacija sa ergot alkaloidima i karbamazepinom. o{te}enja bubrega. KI porfirija. alergijske reakcije na ko`i. porfirija. trudno}a. predispozicija za produ`en QT interval. Galenika tabl. otitis.film tabl. melioidoza. 480mg sirup 240mg/5ml koncentrat za rast. 480mg J01F Makrolidi. sinuzitis. 175mg/5ml 538 Registar lekova 2011 . 500mg Eritromicin. dijareja. bol u `elucu. kao i infekcije sa osetljivim uzro~nikom kod osoba preosetljivih na penicilin. uklju~uju}i derivate J01EE01 sulfametoksazol + trimetoprim (kotrimoksazol) Kotrimoksazol je fiksna kombinaciju sulfametoksazola i trimetoprima u odnosu 5:1. Jugoremedija) IND respiratorne infekcije. profilaksa kod difterije i velikog ka{lja. OPREZ smanjena funkcija bubrega ili jetre. leukopenija. Stevens-Johnson-ov sindrom (retko) Bactrim. reverzibilno o{te}enje sluha. Srbolek film tabl. stariji od 65 godina. urogenitalnog trakta. enteritis izazvan Campylobacter-om. fotosenzitivnost. sifilis. toksoplazmoza. profilaksa i le~enje kod difterije i velikog ka{lja. IND infekcije gornjih i donjih disajnih puteva (lek izbora kod pneumonije izazvane Pneumocystis carinii). veliki ka{alj. bubrega. {igelize. enteritis izazvan Campylobacter-om. midekamicin ( u obliku acetata . 125mg/5ml. Jugoremedija film tabl. megaloblasti~na anemija. poseban OPREZ trudno}a. legionela. nedostatak glukozo-6-fosfat-dehidrogenaze.film tablete Hemofarm i granule za oralnu suspenziju Jugoremedija) (eritromicin u obliku stearata . salmoneloze.film tablete Srbolek) ( eritromicin u obliku etilsukcinata . `utica. agranulocitoza. retko glavobolja i aritmije J01FA01 eritromicin (eritromicin baza . ND eozinofilija. i kao zamena za penicilin kod bolesnika preostljivih na penicilin Macropen. dojenje. ra{. Krka film tabl. KI preosetljivost na sulfo preparate. I ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma Eritromicin. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). negonokokni uretritis. insuficijencija bubrega. Hemofarm film tabl. susp. holestatska `utica. prolongiran QT interval (mogu}a pojava ventrikularne tahikardije) kombinacija sa terfenadinom i astemizolom mo`e izazvati fatalne ventrikularne aritmije. 250mg.

istovremena primena ergot alkaloida. urogenitalne infekcije. 250mg. I sa cisapridom . za inf. insuficijencija jetre. Abbott film tabl. 500mg Fromilid. Clarexid. Pliva tabl. OPREZ dojenje. istovremena primena sa ergot-derivatima. Slaviamed film tabl. a nakon rekonstitucije osnovnog rastvora u kompatibilni infuzioni rastvor. glavobolja. ND GIT smetnje. pruritus. stomatitis. 250mg. susp. Sandoz tabl. mirisa. 500mg granule za oral. dijareja. Klacid IV. 500mg Fromilid Uno. 250mg Fromilid Uno. sa modif.9%. 250mg. Medochemie film tabl. 150mg tabl. 50mg J01FA09 klaritromicin IND infekcije respiratornog trakta. 250mg/5mg Registar lekova 2011 539 . 500mg granule za oral. 150mg Runac. susp. Jugoremedija film tabl. oslob. Krka film tabl. 500mg Formilid. pimozidom. 125mg/5ml Klacid MR. oslob. za oral. glavobolja. Hemofarm film tabl. stabilnost rastvora je 6 sati na 25ºC ili 24 sata na 5ºC. Abbott pra{ak za rast. 500mg Lekoklar. trudno}a. ND GIT smetnje (mu~nina. I rastvori sa kojima se osnovni rastvor klaritromicina mo`e me{ati za inf`ionu upotrebu su: fiziolo{ki rastvor NaCl 0. terfenadinom mo`e da dovede do ozbiljnih sr~anih smetnji. 500mg. eradikacija Helicobacter pylori. nesanica. urtikarija. slabost. otitis eksterna. granule za oral. rastvor Ringer laktata. 250mg. vrtoglavica. 500mg. Sandoz film tabl. indukcija hepati~nih enzima i pove}anje bilirubina u serumu. NAPOMENA: osnovni rastvor klaritromicina koji se pravi sa 10ml aquae injectione stabilan je 24h na temperaturi 5ºC25ºC. abdominalni bol. insuficijencija bubrega i jetre. alergijske reakcije. 500mg Zymbaktar. obojenost zuba i jezika. otitis media.pove}an rizik od poreme}aja sr~anog ritma Roximisan. poreme}aj ukusa. oslob. ko`e i mekih tkiva. KI preosetljivost na makrolidne antibiotike. Slaviamed tabl. susp. infekcije ko`e i mekih tkiva. 500mg Klacid. Krka film tabl. otitis medija. 500mg Klerimed. 125mg/5ml Lekoklar XL. rastvor glukoze 5%. povra}anje). pove}ani enzimi jetre. KI osetljivost na sastojke leka. oslob. dispepsija. rastvor 5% glukoze u Ringer laktatu. sa modif. susp. pseudomembranozni kolitis. cisapridom. OPREZ trudno}a. sa modif. Slaviamed tabl.J01FA06 roksitromicin IND infekcije respiratornog trakta. sinuzitis. Abbott film tabl. sa prod. osip. 125mg/5ml. dojenje..

susp.produ`eni QT interval. mogu}a fotosenzitivnost. bradikardija. 500mg pra{ak za oral. 500mg Zmax. bol u stomaku. profilaksa endokarditisa. trudno}aprocenjivati rizik/korist. otitis media. 400mg J01FF Linkozamidi Antibiotike iz ove grupe primenjivati samo za infekcije koje se ne mogu le~iti drugim manje toksi~nim antibioticima. susp. ND pseudomembranozni kolitis nezavisan od puta aplikacije (pojava dijareje zahteva prekid medikacije). povra}anje. septikemije. `utica. mu~nina. 200mg/5ml pra{ak za rast. OPREZ lu~i se mlekom-procenjivati rizik/korist. o{te}enje funkcije jetre i bubrega. 250mg. OPREZ smanjena funkcija jetre.Krka film tabl. Sandoz film tabl. Pliva kaps. hipokalijemija. stariji od 65 godina. negonokokalni tuboovarijalni apsces). Zmax sadr`i 19. peritonitis. I antikoagulansi-pove}ano dejstvo antikoagulanasa. mu~nina.injekcije) Clindamycin-MIP. groznica. tonzilitis/faringitis prouzrokovani streptokokama grupe A . hipomagnezemija. 2g J01FA15 telitromicin IND infekcije respiratornog trakta. 200mg/5ml pra{ak za rast. `utica ili tamna boja urina). 100mg/5ml.500mg Azax.oral. glavobolja. 500mg Azitromicin Sandoz. KI preosetljivost na makrolidne ili ketolidne antibiotike. povra}anje. mu~nina. osip). Terapija treba da se prekine kod prvih znakova hepatotoksi~nosti (anoreksija. urtikarija. 250mg film tabl.J01FA10 azitromicin IND infekcije respiratornog trakta.film tabl i kapsule) (klindamicin u obliku fosfata . ND GIT smetnje (dijareja. Pfizer granule sa prod. 600mg/4ml Klindamicin. hipotenzija. koronarna bolest. istovremena primena lekova koji produ`avaju QT interval. za inj. susp. retko se javlja depresija disanja u postoperativnom toku zbog depresivnog dejstva na neuromi{i}nu blokadu J01FF01 klindamicin (klindamicin u obliku hlorida . intraabdominalne infekcije. abdominalni bol. povra}anje. Chephasaar film tabl. ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma. bolovi u stomaku. negonokokni uretritis ili cervicitis. susp. ventrikularne aritmije. 600mg rast. sanofi aventis film tabl. pneumonije. 500mg pra{ak za oral. 300mg/2ml Registar lekova 2011 . za inj. novoro|en~ad. abdominalni bol. za. alergijske reakcije (bronhospazam. 300mg. Actavis film tabl. 200mg/5ml Hemomycin. KI mijastenia gravis. infekcije u ginekologiji (endometritis. akutni sinuzitis. pospanost. dijareja. infekcije ko`e i mekih tkiva. ND dijareja. IND te{ke infekcije disajnih puteva (empijemi. 500mg Sumamed. 500mg Azibiot. apscesi plu}a). za inf. povra}anje). teofilin-pove}ana koncentracija teofilina Azatril. ra{. neprijatan ili metalan ukus u ustima (velike doze). za inf. bubrega. 250mg film tabl. Hemofarm kaps. te{ke infekcije ko`e i mekih tkiva. OPREZ trudno}a. anoreksija Ketek. Nobel film tabl. Hemofarm kaps. infekcije izazvane hlamidijama. zna~ajno samanjena funkcija jetre. astma.500mg pra{ak za oral. osloba|. KI dijareja. 150mg 540 rast. GIT oboljenja. mu~nina. dojenje. 100mg/5ml. 100mg/5ml.36g saharoze. te{ke infekcije kostiju i zglobova. reverzibilni poreme}aji funkcionalnih testova jetre. nesanica. alergija u anamnezi. apscesi.125mg.

600mg/2ml J01G Aminoglikozidni antibakterijski lekovi IND infekcije urinarnog. 1g J01GB Ostali aminoglikozidi J01GB01 tobramicin IND hroni~na pulmonalna infekcija Pseudomonas aeruginosom kod paijenata sa cisti~nom fibrozom. Hemofarm rast. boci sa penicilinima i cefalosporinima J01GA Streptomicini J01GA01 streptomicin (u obliku sulfata) IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima. deca. me{ovite infekcije. Sandoz rast. Galenika rast. KI miastenija gravis. bruceloza Streptomycin sulfat. 100mg/2ml. stariji od 65 godina. ND vestibularna i auditivna o{te}enja. osip. smanjena funkcija bubrega. povra}anje. 40mg/2ml. 80mg/2ml. za inhalaciju 300mg/4ml J01GB03 gentamicin (u obliku sulfata) Gentamicin. pseudomembranozni kolitis. parkinsonizam. OPREZ dugotrajna upotreba. 20mg/2ml. 500mg/2ml Aminocin. za inj. 80mg/2ml. Schering rast. Galenika pra{ak za rast. dojenje. 40mg/2ml. 500mg/2ml netilmicin (u obliku sulfata) J01GB07 Netromycin. Zdravlje rast.5ml Registar lekova 2011 541 . Hemofarm rast. 120mg/2ml Gentamicin Sandoz. za inj. ototoksi~nost. renalna insuficijencija. opekotine. septikemije uklju~uju}i neonatalnu sepsu i te{ke bakterijske infekcije nepoznatog uzroka. ND mu~nina. za inj. Pharmaswiss rast. I ne me{ati u istom {pricu/inf. respiratornog i gastrointestinalnog trakta. KI trudno}a. OPREZ trudno}a. hiperpireksija. 120mg/2ml Gentamicin. Parenteralni aminoglikozidi sadr`e kao konzervans natrijum bisulfit koji mo`e izazvati alergijske reakcije uklju~uju}i anafilakti~ki {ok i astmati~ne napade. za inj. o{te}enje osmog kranijalnog nerva. za inj. mijastenija gravis.J01FF02 linkomicin (u obliku hlorida) Lincohem. ko`e. za inj. svrab. kostiju i mekih tkiva. peritonitis. 80mg/2ml. 120mg/2ml amikacin (u obliku sulfata) J01GB06 Amikacin. 150mg/1. 120mg/2ml Gentamicin. glavobolja. za inj. Galenika rast. za inj. 80mg/2ml. nefrotoksi~nost. pratiti funkciju bubrega tokom terapije. nefrotoksi~nost Bramitob. Chiesi rast. za inj.

halucinacije. jetre ili bubrega. fotosenzitivnost. abdominalne i hepatobilijarne infekcije. uha. Zdravlje film tabl. za inf 100mg/10ml Marocen. agitiranost. halucinacije. 200mg J01MA02 ciprofloksacin (u obliku hlorida . agitiranost. 400mg Nolicin. Hemofarm film tabl. 500mg Ciprofloksacin. 250mg. bolovi u stomaku. eksfolijativni dermatitis Nofocin. stariji od 65 godina.tablete). Krka film tabl. tremor. pseudomembranozni kolitis (retko). 500mg konc. vrtoglavica. za infuzija 100mg/50ml Ciproflokasacin. KI trudno}a. bolovi u zglobovima. povra}anje. Krka film tabl. depresija kostne sr`i. Srbolek film tabl. 400mg 542 Registar lekova 2011 . deca. Slaviamed film tabl. bolovi u stomaku. Remedica film tabl.J01M Hinolonski antibakterijski lekovi IND infekcije urogenitalnog. KI trudno}a. za inf 100mg/10ml J01MA06 norfloksacin IND nekomplikovane infekcije urinarnog trakta. o{te}enja jetre. fotosenzitivnost. konfuzija. alergijske reakcije. 250mg. 500mg Citeral. bolovi u zglobovima. 250mg. tremor. dojenje. vrtoglavica. konfuzija. boci sa drugim lekovima J01MA Fluorohinoloni J01MA01 ofloksacin Visiren. nekomplikovana gonoreja. paroksizmalna tahikardija. dijareja ili opstipacija. hipotenzija. I ne me{ati u istom {pricu/inf. akutni bakterijski gastroenteritis. o{te}enja CNS-a. o{te}enja CNS-a. za rast. Medico Uno film tabl. kostiju. 500mg konce. smanjena sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. OPREZ epilepsija. Jugoremedija film tabl. glavobolja. alergijske reakcije. za rast. dijabetes (potrebna je ~e{}a kontrola glikemije). Srbolek tabl. dijareja. ND mu~nina. adolescenti. 250mg. 500mg rast. 500mg Ciprofloksacin. 250mg. zglobova. povra}anje. 500mg Ciprofloxacin. 500mg. ciprofloksacin (u obliku laktata . 250mg. grla i nosa. 250mg. 250mg. ko`e i mekih tkiva.infuzija) Cifran. jetre i bubrega. ND mu~nina. depresija kostne sr`i. epilepsija. toksi~na epidermalna nekroza. 400mg Uricin. 750mg Ciprocinal . smanjenje sposobnosti upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. o{te}enje jetre. dojenje. glavobolja. 500mg Ciprinol. Jugoremedija tabl. adolescenti. deca. Alkaloid film tabl. OPREZ stariji od 65 godina. gastrointestinalnog i respiratornog trakta. 250mg. Zdravlje film tabl.

1g Registar lekova 2011 543 . pospanost. I zna~ajno smanjena resorpcija sa istovremono uzetim solima gvo`|a i antacidima koji sadr`e magnezijum ili aluminijum Flexid. 1g Kovancin. dojenje. za inf 500mg. ND mu~nina. infekcije ko`e i mekih tkiva. Chepasaar pra{ak za rast. Actavis film tabl. 500mg/100mg J01MA14 moksifloksacin hlorid Avelox. 200mg J01X Ostali antibakterijski lekovi J01XA Glikopeptidni antibakterijski lekovi J01XA01 vankomicin hlorid IND stafilokokne. anafilaksa. Sandoz kaps. ceftriaksonom. stariji od 65 godina. boci sa aminofilinom. 400mg/250ml J01MB Ostali hinoloni J01MB04 pipemidna kiselina IND akutne i hroni~ne infekcije urinarnog trakta. OPREZ renalna insuficijencija. 1g Vancomycin-MIP. hematotoksi~nost. mogu} je la`no pozitivan test na opijate tokom terapije. Galenika kaps. varfarinom. vrtoglavica. za inf 500mg. enterokokne. hloramfenikolom. retko hepatitis. poreme}aj tetiva uslovljen primenom fluorohinolona. za inf 500mg. Pharmaswiss film tabl. ceftazidinom. za inf.udru`eni pseudomembranozni enterokolitis (Clostridium difficile) i stafilokokni enterokolitis (oralni oblik) . mirisa i ukusa. nefrotoksi~nost. 750mg Levoxa. hipotenzija i difuzni eritem (rad man fenomen) kod brze iv primene. preosetljivost na levofloksacin i druge hinolone. pseudomembranozni kolitis koji se izuzetno retko javlja samo kod parenteralne primene vankomicina dok je oralna terapija indikovana u najte`oj formi pseudomembranoznog kolitisa. 1g Vankomicin. Hemofarm kaps.J01MA12 levofloksacin IND akutni sinuziis. 500mg. bol i tromboflebitis na mestu aplikacije. PharmaSwiss pra{ak za rast. 200mg Pipegal. deca. odoj~ad. o{te}en sluh. tinitus. hipoglikemija. Sandoz pra{ak za rast. 500mg Levomax. Nobel film tabl. KI deca i adolescenti u razvoju. nozokomijalna i vanbolni~ki ste~ena pneumonija. Pharmatex pra{ak za rast. 1g Vancotex. dijareja. barbituratima. KI trudno}a. fotosenzitivnost.. za inf 500mg. nedono{~ad. alkalnim lekovima i rastvorima koji sadr`e te{ke metale Edicin. retko trombocitopenija i neutropenija. nesanica. OPREZ infuzija treba da se daje u periodu ne kra}em od 60 min. za inf 500mg. za inf. 500mg rast. 200mg Pipem. hroni~ni prostatitis. leukopenija. I ne me{ati u istom {pricu/inf. ND vrtoglavica. retko konvulzije. Bayer film tabl. GIT smetnje Palin. dojenje. pneumokokne i streptokokne infekcije rezistentne na druge lekove (parenteralni oblik). KI preosetljivost na lek. respiratorna ili bubre`na insuficijencija. heparinom. Reimser Arzneimittel pra{ak za rast. eozinofilija. Sandoz film tabl. 250mg. pove}ani enzimi jetre. 500mg Lebel. ra{. epilepsija. glavobolja. bakterijska egzacerbacija hroni~nog bronhitisa. oboljenja jetre (mogu}a je nekroza jetre i otkazivanje funkcija). mu~nina. 250mg. hepati~na. produ`etak QT segmenta. 400mg rast. 250mg. trudno}a. komplikovane infekcije urinarnog trakta. trudno}a. dijabetes. renalna insuficijencija. antibiotski . porema}aji ~ula vida. fotosenzitivnost. ND ototoksi~nost.

gubitak kose. cistitis. sanofi aventis pra{ak za rast. inj. ototoksi~nost. bol i tromboflebitis na mestu primene. infekcije genitalnog trakta (endometritis. mu~nina. infekcije kostiju i zglobova. trudno}a. eozinofilija. apsces jetre.4 dana po prestanku terapije). tamna obojenost urina. bubrega. uklju~uju}i peritonitis. KI trudno}a. pre svega enterokokom i meticilin rezistentnim stafilokokom (endokarditis. 400mg Targocid. apsces). glavobolja. KI preosetljivost na lek. trombocitopenija. eritem. ND alergijske ko`ne manifestacije. svrab. angioedem. dijareja i ra{ Monural. za inf. dojenje. povra}anje. Zambon granule za oral. sanjivost. dojenje. KI krvne diskrazije. deca do 5 godina. infekcije kostiju i zglobova. I ne me{ati u istom {pricu/inf. Galenika rast. profilaksa u hirur{kim intervencijama (transuretralna resekcija prostate) i dijagnosti~kim procedurama. OPREZ ne preporu~uje se upotreba kod dece. preosetljivost na vankomicin (mogu}a ukr{tena preosetljivost). CNS-a (uklju~uju}i meningitis i mo`dani apsces). urinarnog trakta. metalan ukus a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija. kontrolisati funkciju jetre. dugotrajna upotreba. 250mg 544 Registar lekova 2011 . OPREZ ne koristiti kod komplikovanih recidiviraju}ih urinarnih infekcija. te{ka bubre`na insuficijencija. anafilakti~ke reakcije. 200mg. novoro|en~ad. stariji od 75 godina. anaerobne septikemije. tinitus. vrtoglavica. nefrotoksi~nost. povra}anje. porfirija. rastvor 3g J01XX07 nitroksolin IND infekcije mokra}nih puteva. ND ra{. prolazne epileptiformne reakcije. periferna neuropatija. ND mu~nina. aktivne organske bolesti CNS-a. GIT smetnje Nitroxolin forte. hepati~ke encefalopatije. dojenje. Chephasaar kaps. KI poreme}aj funkcije bubrega i jetre. sluha i krvnu sliku. endomiometritis. poreme}aj enzima jetre. 200mg. ataksija. ra{. adjuvantno sredstvo u radioterapiji. leukopenija. OPREZ trudno}a. infekcije donjih respiratornih puteva (pneumonija. Crohnovu bolest i divertikulitis. OPREZ trudno}a. upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 . dojenje. ko`e. respiratornog trakta. tuboovarijalni apscesi i posthirur{ke vaginalne infekcije). PharmaSwiss pra{ak za rast. groznica. bronhospazam. insuficijencija jetre. dizurija. za. peritonitis) uklju~uju}i i infekcije kod pacijenata koji su alergi~ni na ?laktamske antibiotike . 500mg/100ml J01XX Ostali antibakterijski lekovi J01XX01 fosfomicin (u obliku trometamola) IND nekomplikovane infekcije donjih delova urinarnog trakta. I rastvore teikoplanina i aminoglikozida ne treba me{ati Planicid. glavobolja. prolazno pove}anje kreatinina u serumu.J01XA02 teikoplanin natrijum IND infekcije Gram pozitivnim mikroorganizmima. 400mg J01XC Steroidni antibakterijski lekovi J01XD Derivati imidazola J01XD01 metronidazol IND te{ke anaerobne intraabdominalne infekcije. dijareja. ND retko mu~nina. urtikarija. profilaksa kod kolorektalnih operacija. pseudomembranozni kolitis izazvan Clostridium dificile. rosaceae. ko`e i mekih tkiva. histerektomije i apendektomije. boci sa drugim lekovima Orvagil. septikemija. za inj.

ne preporu~uje se istovremena primena sa antidepresivima. komplikovane infekcije ko`e i mekih tkiva. KI terapija. hipertenzija. retko (ako terapija traje du`e od 28 dana) mogu}a je ozbiljna neuropatija opti~kog nerva. pseudoefedrinom). dojenje. inhibitorima MAO tipa A ili B. antikonvulzivima.bez dejstava ? dejstvo nije dokazano Registar lekova 2011 545 . pseudomembranozni kolitis. vazokonstriktorima. karcinoida. smanjene funkcije jetre ili bubrega. ili period od 2 nedelje nakon terapije. dopaminergicima Zenix. simpatikomimeticima (bronhodilatatorima. GIT smetnje. alfa blokatorima. izazvane Gram-pozitivnim bakterijama. trudno}a. 600mg J02 J02A ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antimikotici za sistemsku primenu Spektar delovanja antimikotika registrovanih u Republici Srbiji gljivica Aspergilus* Blastomyces Candida* Chromomycosis Coccidioides Cryptococcus* Epidermophyton Histoplasma Microsporum Mucor Paracoccidioides Philaphora Pseudoallescheria Rhodotorula Sporothirix Trichophyton itrakonazol terbinafin amfotericin B mikokonazol ketokonazol nistatin flukonazol + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - + + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + ? + legenda + dokazano dejstvo . poreme}aj ukusa. preosetljivost na linezolid. insomnija. OPREZ kovulzije u anamnezi. I izbegavati hranu koja sadr`i tiramin. konvulzije. mijelosupresija u anamnezi. Hemofarm film tabl. glavobolja. bipolarne depresije. tireotoksikoze. obustaviti terapiju kod: nekontrolisane hipertenzije. feohromocitoma. ND supresija hematopoeze (kontrola krvne slike jednom nedeljno).J01XX08 linezolid IND pneumonije. mijelosupresije. {izoafektivnih poreme}aja i akutnih konfuznih stanja.

oligurija. 2mg/ml Flukonazol. hemoliti~ka anemija. isklju~ivo iv u hospitalnim uslovima. 50mg. povi{enje serumskog kreatinina. 50mg. 200mg J02AC Derivati triazola J02AC01 flukonazol OPREZ trudno}a. ra{. leukocitoza. eozinofilija. povra}anje. alergijske reakcije. 50mg. 150mg Stabilanol. bolovi u mi{i}ima i zglobovima. smanjenje bubre`ne funkcije. 150mg. o{te}enja jetre. agranulocitoza. sr~ani arest. hipertenzija ili hipotenzija. svrab. epileptiformni gr~evi. ND mu~nina. deca do 2 godine. akutna insuficijencija jetre. ventrikularna fibrilacija. impotencija. smanjenje nivoa testosterona u krvi. u slu~aju pojave zamora. tinitus. OPREZ porfirija. hemoragijski gastroenteritis. Hemofarm kaps. encefalopatija. ND mu~nina. glavobolja. tamne mokra}e. za inf. oligospermija. Krka kaps. Hemofarm tabl. anoreksija. 150mg rast. 150mg Fluconal. 2mg/ml Diflucan. kortikotropinom. a kod dugotrajne terapije velikim dozama mogu}e je smanjeno lu~enje kortizola i insuficijencija nadbubrega. groznica. obavezna kontrola funkcija jetre. poreme}aji koagulacije. insuficijencija bubrega ili jetre. konvulzije. 2mg/ml Fluco Sandoz. preosetljivost na azole. azotemija. gubitak sluha. dijareja. svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru. 100mg. anoreksija. periferna neuropatija. 150mg rast. 200mg Flumycozal. svrab. Zdravlje kaps. 150mg Flukonazol. te{ka insuficijencija jetre. 50mg. renalna tubularna acidoza. 100mg. istovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e izazvati fatalne aritmije. anurija. 100mg. trombocitopenija. abdominalni bol. svrab Diflazon. 150mg rast. amenoreja. KI trudno}a. hiper ili hipokalijemija. Sandoz kaps. glikozidima digitalisa. Torrex pra{ak za rast. 100mg. diplopija. 50mg. ra{. trombocitopenija. temperature. vrtoglavica. 50mg. trombocitopenija. za inf. {ok. slabost. bol u epigastrijumu. te{ko o{te}enje jetre Mycoseb. miorelaksansima i antiaritmicima Amphocil. povra}anje dijareja. dispepsija. insuficijencija srca. aminoglikozidima. pedijatrijska primena. hipokorticizam. cisplatinom. eozinofilija. melena. ginekomastija. vrtoglavica. 50mg. leukopenija. dispneja. bronhospazam. leukopenija. Isovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e dovesti do fatalnih aritmija. Pharmaten rast. 50mg.J02AA Antibiotici J02AA01 amfotericin B IND sistemske gljivi~ne infekcije. dojenje. ose}aj nadutosti. anemija. dijareja ili opstipacija. ciklosporinom. vrtoglavica. amfotericin B koristiti samo kod progresivnih potencijalno smrtonosnih infekcija gljivicama. za inf. glavobolja. Aegis kaps. 100mg J02AB Derivati imidazola J02AB02 ketokonazol KI trudno}a. `utica. 2mg/ml 546 Registar lekova 2011 . glavobolja. makulopapapularni osip. za inf. hipostenurija. edem plu}a. svraba. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. zamagljen vid. povra}anje. za inj. aritmije. dojenje. Nini kaps. dojenje. I ne davati istovremeno sa kortikosteroidima. Pfizer kaps. `utice. ND mu~nina.

anksioznost. konvulzije. 100mg Prokanazol. kod primaoca mati~nih }elija hematopoeze koji su na imunosupresivnoj terapiji. astenija. istovremena primena inhibitora HMG-CoA reduktaze (simvastatin. rifampicinom. potrebna redovna kontrola funkcija jetre. karbamazepinom ili fenobarbitonom. parestezije. somnolencija. lovastatin.. dojenje. mu~nina. alergijske reakcije u vidu svraba. hromoblastomikoza i micetom. KI preosetljivost na lek. posle vi{emese~ne upotrebe mogu}i su hipokalijemija. poreme}aji vida. sinuzitis. ozbiljne infekcije izazvane Scedosporium spp. 100mg Kanazol. dojenje.). pacijenti sa pro-aritmogenim stanjima (uro|eno ili ste~eno produ`enje QTc intervala. povra}anje. OPREZ te{ko o{te}enje jetre. tamne mokra}e. pospanost. holestatska `utica. te`ak oblik orofaringealne kandidijaze kod imunokompromitovanih pacijenata. groznica. anemija. triazolamom ili terfenadinom. invazivna flukonazol rezistentna Candida spp. povra}anje. u profilaksi gljivi~nih infekcija pacijenata sa akutnom mijelogenom leukemijom ili mijelodisplasti~nim sindromom. Fusarium spp. istovremena primena ergot alkaloida. neuropatije. fuzarioza. elektrolitni disbalans. 200mg pra{ak za rast. istovremena primena sa astemizolom. 40mg/ml Registar lekova 2011 547 . susp. sindrom sli~an gripu. midazolamom. zamor. istovremena primena lekova koji su supstrat za enzim CYP3A4 (astemizol. svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru. postoje}e aritmije). edem plu}a. terfenadinom cisapridom. povra}anje. OPREZ bolesti jetre u anamnezi. agranulocitoza. makulopapulozni ra{.. Nobel kaps. Extractumpharma kaps. trudno}a. u slu~aju pojave zamora. vrtoglavica. hipertenzija.J02AC02 itrakonazol KI trudno}a. hipotenzija. 100mg J02AC03 vorikonazol IND invazivna aspergilaza. KI trudno}a. dispepsija. osip. istovremena primena sa astemizolom. kokcidiomikoza. cisaprid i dr. cisapridom. o{te}enja jetre. groznica. Liconsa kaps. glavobolja. umor Noxafil. 100mg Omicral. o{te}enja jetre i gubitak kose Funit. vrtoglavica.) . 100mg ItraconEP. Slaviamed kaps. dijareja.. glavobolja. dijareja. glavobolja. bol u stomaku. flebitis. 50mg. abdominalni bol. atorvastatin i dr. parestezije. periferni edemi. Pfizer film tabl. Medico Uno kaps. zbunjenost. terfenadin. gastroenteritis. trombocitopenija. ND mu~nina. sinusna bradikardija. tromboflebitis. za inf. alopecija Vfend. akutna insuficijencija bubrega. potrebna redovna kontrola funkcija jetre. ND neutropenija. astenija. vrtoglavica. ND mu~nina. tremor. o{te}enja jetre. agitacija. OPREZ bolesti jetre u anamnezi. ra{a i urtikarije. hematurija. depresija. dojenje. abdominalni bol. kardiomiopatija. leukopenija. ergot alkaloidima. 200mg J02AC04 posakonazol IND invazivna aspergiloza. Schering oral. koje su refrakterne na le~enje amfotericinom B ili itrakonazolom ili kod pacijenata koji ne podnose ove lekove.

za koncentrat za inf. reakcija na mestu aplikacije. 250mg 548 Registar lekova 2011 . hipersenzitivne reakcije Cancidas. narand`asto-crvena obojenost urina. sluznica i visceralnih organa (plu}a. 300mg J05 J05A ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse J05AB Nukleozidi i nukleotidi. pove}anje vrednosti ureje. suza. pljuva~ke. trombocitopeni~na purpura. jeza. Zdravlje tabl. uticaj na funkcije jetre. `utica. 400mg Aciklovir. hipokalijemija. intolerancija na amfotericin ili itrakonazol. kreatinina. abdominalni bol. bolovi u mi{i}ima. Hemofarm kaps. trudno}a. KI dojenje. OPREZ insuficijencija bubrega. 300mg Riftan. istovremena primena ciklosporina. ND mu~nina. hipomagnezijemija. ra{. isklju~uju}i inhibitore reverzne transkriptaze J05AB01 aciklovir IND infekcije ko`e. legionarska bolest. urtikarija. jetre. profilaksa menigokoknog meningitisa i meningitisa izazvanog H. ra{. povra}anje. hiperkalcijemija. ND hemoliti~ka anemija. te{ke stafilokokne infekcije. dijareja. pove}anje vrednosti kreatinina u serumu. CNS i dr. povra}anje. 50mg. Nini tabl. KI trudno}a. glavobolja. KI dojenje. porfirija. ND mu~nina. mogu}a je i promena boje kontaktnih so~iva Rifamor. znoja. bilirubina i enzima jetre u krvi Aciklovir. influenzae. bruceloza. gsk pra{ak za rast. palpitacije. gljivi~ne infekcije koje ne reaguju na terapiju drugim antimikoticima uklju~uju}i i pacijente sa neutropenijom. groznica. 70mg J04 ANTITUBERKULOTICI J04A Lekovi za terapiju tuberkoloze J04AB Antibiotici J04AB02 rifampicin IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima.) Herpes simplex i varicela Zoster virusom. dijareja. za inf. 200mg. GIT smetnje. deca mla|a od 2 godine. Galenika kaps. zamor. ra{. glavobolja. OPREZ smanjena funkcija jetre. povi{en nivo enzima jetre.J02AX Ostali antimikotici za sistemsku primenu J02AX04 kaspofungin acetat IND invazivna kandidijaza ili aspergiloza. edemi. vertigo. 200mg Zovirax. OPREZ alkoholizam. MSD rast.

svrab. poreme}aj vida. dijareja. nesanica. leukopenija. migrena. splenomegalija. depresija. pankreatitis. preosetljivost na ganciklovir ili aciklovir. mani~ne reakcije. pancitopenija. trudno}a. tremor. OPREZ isklju~iti trudno}u pre po~etka terapije. nadimanje. rigor. leukopenija. anoreksija. hepatitis. primenjivati efikasnu kontracepciju kod mu{karaca i `ena. poreme}aj funkcije bubrega. hipertenzija. ra{. mani~ne reakcije.). pankreatitis. dispneja. migrena. ra{. ND (u kombinaciji sa interferonom alfa): glavobolja. KI ne koristiti u fazi formiranja krusti. mu~nina. tremor. ND GIT smetnje ( mu~nina. glavobolja. konvulzije. dojenje. opstipacija. poreme}aj funkcije bubrega. zamor. akne. dispneja. hepatitis. abdominalni bol. za inj. osip. dijareja. konfuzija. konfuzija. Schering kaps. Roche film tabl. KI trudno}a. KI trudno}a. hemoragija u GIT-u. OPREZ deca. Valcyte. pruritus Copegus. abdominalni bol. neutropenija. povra}anje. znojenje. a partnerka je trudna. trombocitopenija. hipohromna anemija. dijareja. Roche film tabl. 450mg J05AB. poreme}aj sna. neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina. pove}ane vrednosti enzima jetre Brivuzost. artralgija. ganciklovir ili aciklovir. gluvo}a. obavezna je upotreba prezervativa. ka{alj. trombocitopenija. vazodilatacija. dojenje. bubre`na insuficijencija. starije osobe. starije osobe. Roche pra{ak za rast. sc i im primena. hiperpireksija. 500mg J05AB14 valganciklovir IND citomegalovirusni retinitis kod bolesnika sa HIV infekcijom. KI trudno}a. povra}anje. neuropatije. trombocitopenija. razdra`ljivost. pospanost. hipokalijemija. hipohromna anemija. istovremena primena 5-fluorouracila i drugih fluoropirimidina koji se koriste u terapiji malignih bolesti (najmanje je potrebno 4 nedelje pauze). glavobolja. ND mu~nina. Ukoliko se le~i mu{karac. dojenje. zujanje u u{ima Cymevene. dojenje. 200mg J05AB06 ganciklovir (u obliku natrijumove soli ) IND prevencija i le~enje infekcija citomegalovirusom. ka{alj. konvulzije. prevencija citomegalovirusne infekcije u transplantaciji solidnih organa. ka{alj. promene u krvnoj slici. bolovi u kostima i mi{i}ima. mijalgija. ND mu~nina. dispepsija. splenomegalija. nesanica glavobolja. astenija. neutropenija. alopecija. bubre`na insuficijencija.. dispneja. de~iji uzrast.J05AB04 ribavirin IND hroni~ni hepatitis C (u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa). 200mg Rebetol. OPREZ deca. akne. neuropatije. preosetljivost na lek. sc i im primena. a tokom terapije i 6 meseci nakon terapije. slabost. hipertenzija. bolovi u kostima i mi{i}ima. hiperglikemija. neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina. vrtoglavica. povra}anje. hemoragija u GIT-u. 125mg Registar lekova 2011 549 . bol u abdomenu. hipokalijemija. brivudin IND rani tretman akutnog Herpes zostera kod imunokompetentnih osoba. vazodilatacija. pospanost. hiperglikemija. pancitopenija. Berlin Chemie tabl. poreme}aj sna. trombocitopenija. preosetljivost na valganciklovir. znojenje.

parestezije. (flatulencija.didanozin). o{te}enje jetre. periferna neuropatija . bol u abdomenu.(insuficijencija jetre . (dispepsija. dijareja. ose}aj nelagodnosti. trombocitopenija. ND povi{ena vrednost triglicerida. Abbott J05AE07 Telzir. bol. proteinurija. (defcit vitamina B12. (hiperglikemija ili hipoglikemija. holesterola i glukoze. nesanica. poreme}aj funkcionalnih testova jetre. Mogu se javiti i anemija.zidovudin). nelfinavir. dijareja.zidovudin) J05AE01 sakvinavir Invirase. pove}anje amilaze. (niske vrednosti hemoglobina i broja neutrofila. trudno}a. lezije retine sa atrofijom retinskog pigmentnog epitela kod dece. Abbott film tabl. 200mg. konvulzije. KI dojenje.didanozin. (nefrolitijaza . parestezija. lakti~ka acidoza. mi{i}no-skeletni bol. vardenafila. vrtoglavica. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. KI preosetljivost na lek. gluvo}a. miopatija. (100mg + 25mg). poreme}aj ukusa. 500mg indinavir sulfat etanolat J05AE02 Crixivan. ste~ena lipidostrofija. (alergijske reakcije. Roche kaps. pove}anje amilaze . istovremena primena astemizola. hipersenzitivne reakcije . glavobolja. amjodarona. ND mu~nina. 600mg lopinavir + ritonavir J05AE06 IND terapija infekcija HIV 1 tip virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirsma. toazolama. cisprida.J05AE Inhibitori proteaze (inhibitori HIV-proteinaze) IND infekcija HIV virusom. anemija. 300mg. terfenadina. anoreksija. stavudin).sakvinavir). povra}anje. trigliceridemija. ergot alkaloida. parestezije . hiperglikemija. I pove}ava se plazma koncentracija svih lekova koji se metaboli{u preko CYP3A enzima jetre Aluvia. (pankreatitis u anamnezi. Janssen Cilag film tabl.indinavir).lopinavir). hematurija. kontrolisati nivo lipida i glukoze tokom terapije. astenija. ko`e i oralne sluznice. pimozida. pove}anje kreatin kinaze. (dijabetes. hepatitis.lamivudin). hiperpigmentacija. mi{i}no-skeletni bol. hiperuricemija.zidovudin). 400mg. ose}aj nelagodnosti. (200mg + 50mg) 550 Registar lekova 2011 . 400mg ritonavir J05AE03 Norvir. neuropatije. leukopenija. ulceracije jezika i usta . pove}anje kreatin kinaze . akne. pankreatitis. suva usta. osip. te{ka insuficijencija jetre. midazolama.indinavir. mijelosupresija . OPREZ hemofilija. meka 100mg fosamprenavir film tabl. (hemofilija . promena raspolo`enja stavudin). mijalgija i sindrom sli~an gripu. nefrolitijaza.indinavir). MSD kaps. istovremena primena simvastatina i lovastatina. bol u grudima. pruritus. trudno}a. neonatusi sa bilirubinemijom . (ka{alj. kantariona.nelfinavir). astenija. gsk kaps. nesanica. dispneja. bolesti krvi. promene u testovima hepati~ne funkcije. ra{. pigmentacija noktiju. (hiperuricemija . pancitopenija. suva usta . sakvinavir). 700mg darunavir J05AE10 Prezista. 200mg film tabl. kristalurija. (dizurija. nefrolitijaza. neutropenija.didanozin).

600mg Registar lekova 2011 551 . glavobolja. Novartis film tabl. Slaviamed kaps. mi{i}no-skeletni bol. pove}anje serum amilaze i lipaze. bolesti jetre. Gilead Science film tabl. poreme}aj funkcionalnih testova jetre. trombocitopenija. serolo{kom. 150mg Zeffix. gsk film tabl. Mogu se javiti i anemija. BMS gastrorezistentne kaps. trajno povi{enim vrednostima serumske alanin-aminotransferaze (ALT) i histolo{kim nalazom aktivnog zapaljenja i/ili fibroze. anoreksija. hepatomegalija sa steatozom ili miopatija. 250mg. miopatija Sebivo. OPREZ insuficijencija bubrega. 30mg J05AF05 lamivudin IND hroni~ni hepatitis B i dokazana replikacija virusa hepatitisa B kod starijih od 16 godina. zamor. BMS kaps. dijareja. dojenje. ose}aj nelagodnosti Epivir. terapiju treba prekinuti ako se javi pogor{anje funkicija jetre. lakto-acidoze. ka{alj. KI Viread. glavobolja. neutropenija. povra}anje. vrtoglavica. abdominalni bol. gsk abakavir (u obliku sulfata) tabl. progresivne hepatomegalije. insomnija. pankreatitis. KI dojenje. ND mu~nina. 100mg J05AF06 Ziagen. ND o{te}enja jetre. GIT smetnje (mu~nina. astenija. dijareja) J05AF01 zidovudin Zidosan. vrtoglavica. trudno}a. 100mg didanozin J05AF02 Videx EC. biohemijskom i histolo{kom odgovoru posle jedne godine tretmana kod odraslih: KI preosetljivost na sastojke leka. ra{. mogu}a te{ka akutna egzacerbacija bolesti po prestanku terapije.J05AF Nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima OPREZ hepatitis B ili C (pove}an rizik ne`eljenih dejstava na jetru). dijareja. smanjena funkcija jetre ili bubrega. ra{. stalno pratiti funkciju jetre. pankreatitis. mijalgija i sindrom sli~an gripu. 300mg tenofovir disoproksil (u obliku fumarata) J05AF07 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. konvulzije. povra}anje. gsk film tabl. le~enje hroni~nog hepatitisa B kod odraslih sa kompenzovanim oboljenjem jetre i dokazanom aktivnom replikacijom virusa. ND mu~nina. OPREZ smanjena funkcija bubrega. bol u abdomenu. Indikacija se bazira na virolo{kom. anoreksija. terapiju treba prekinuti ako se jave simptomi hiperlaktemije. laktat acidoza. trudno}a. naglo pogor{anje funkcija jetre. 400mg stavudin J05AF04 I kombinacija sa didanozinom pove}ava rizik od lakto-acidoze Zerit. abdominalni bol. 245mg J05AF11 telbivudin IND hroni~ni hepatitis B sa potvr|enom virusnom replikacijom i aktivnim zapaljenjem jetre.

konvulzije Stocrin. trudno}a. abdominalni bol. ND ospa. somnolencija. poreme}aj koncentracije. povi{ena temperatura. ukoliko se istovremeno koriste. treba uzimati pre zanamivira Relenza. uko~enost. amnezija. alergijske reakcije. hroni~ne bolesti jetre. ND vrlo retko bronhospazam. Janssen-Cilag tabl. povra}anje. 100mg J05AH Inhibitori neuraminidaze J05AH01 zanamivir IND nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B i profilaksa influence posle kontakta sa virusom u vreme epidemije kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina. anksioznost. 50mg/5ml efavirenz J05AG03 IND terapija HIV infekcije. dojenje. efavirenzom. mu~nina. gsk pra{ak za inhalaciju 5mg 552 Registar lekova 2011 . mijalgija Kivexa. hiperlipidemija. letargija. 600mg J05AG04 etravirin IND HIV infekcija u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. NAPOMENA druge inhalalacione lekove. periferna neuropatija. dispneja. poreme}aj koordinacije. astma. trombocitopenija. povra}anje. GIT smetnje (mu~nina. nevirapinom. KI preosetljivost na lek. dojenje. halucinacije. porfirija. hipertenzija. urtikarija. povra}anje. ra{. vrtoglavica. insomnija. 200mg oral. susp. OPREZ stariji od 65 godina. zabranjena istovremena upotreba sa rifampicinom. smanjena respiracija. dijareja. promene funkcije jetre. MSD film tabl. gsk abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin + zidovudin tabl. dijabetes. KI te{ka o{te}enja jetre. trudno}a (nije utvr|ena bezbednost). ND ra{ (obi~no nestaje posle 2 nedelje). angioedem.J05AF30 abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin IND antiretrovirusna kombinovana terapija odraslih i adolescenata starijih od 12 godina kod infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV). ND osip. konfuzija. o{te}enje bubrega. (300mg + 150mg + 300mg) J05AG Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze J05AG01 nevirapin Viramune. indinavirom Intelence. I klaritromicin (pove}ana koncentracija etravirina). OPREZ tolerancija. KI preosetljivost na sastojke leka. psihijatrijski bolesnici. mu~nina. gastroezofagealni refluks. depresija. dijareja. OPREZ hroni~an hepatitis B ili C. te{ka o{te}enja jetre. ulceracije u ustima). trudno}a. gastritis. gsk film tabl. hroni~na bolest plu}a. glavobolja. ka{alj. (600mg + 300mg) J05AF30 Trizivir. dojenje. kantarionom. malaksalost. zamor. hepatitis. agitacija. Boehringer tabl. KI reakcije preosetljivosti.

kombinacije J05AR01 lamivudin + zidovudin Combivir. anksioznost. trudno}a. 30mg. 90mg/ml) J05AX08 raltegravir IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih prethodno le~enih pacijenata kod kojih postoji replikacija HIV-1 i pored kori{}enja anti-retrovirusne terapije. ND reakcija na mestu aplikacije. OPREZ pratiti funkciju bubrega i jetre. KI preosetljivost na lek. konfuzija.1ml (tj. insuficijencija bubrega. povra}anje. dijareja. (150mg + 300mg) tenofovir disoproksil + emticitabin J05AR03 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih osoba. insomnija. KI preosetljivost na lek. adolescenata i dece uzrasta 1-12 godina. GIT smetnje (abdominalni bol. opstipacija. glavobolja. za{ti}eno od svetlosti IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. vrtoglavica. insomnija. ka{alj. za inj. bolovi u stomaku. periferne neuropatije. Gilead Sciences film tabl. vrtoglavica. (245mg + 200mg) J05AX Ostali antivirusni lekovi J05AX07 enfuvirtid Rekonstituisan rastvor je fizi~ko-hemijski stabilan u toku 24 sata na temperaturi 2-8º C. mialgije. nesanica. opstipacija. artralgije. glavobolja. dijareja. poreme}aj ukusa. ili pove}anje nivoa aminotransferaza. sinuzitis. glavobolje. Roche pra{ak za rast. vomitus). astenija Truvada. pruritus. 45mg i 75mg oralna suspenzija 12mg/ml J05AR Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija. ND alergijske reakcije. neutropenija. abdominalni bol. 108mg/1. flatulencija. pacijenti sa hepatitisom C koji su le~eni interferonom alfa i ribavirinom mogu biti pod posebnim rizikom.J05AH02 oseltamivir (u obliku fosfata) IND terapija nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B. I ne me{ati sa drugim lekovima osim sa vodom za injekcije Fuzeon. glavobolja. dojenje. vertigo. imunokompromitovani bolesnici. anoreksija. nauzeja. gripu sli~an sindrom. hepatitis B ili C. Roche kaps. bol. oralna kandidijaza. OPREZ ne preporu~uje se deci mla|oj od 1 godine (nema dovoljnih podataka o bezbednosti i efikasnosti). ND vrtoglavica. smanjena funkcija jetre. trudno}a.KI dojenje i preosetljivost na lek. 400mg Registar lekova 2011 553 . no}no znojenje. osip Isentress. smanjen apetit. progresivne hepatomegalije. hroni~ne bolesti kardiovaskularnog i respiratornog sistema. depresija. prevencija gripa kod odraslih. OPREZ bezbednost nije utvr|ena kod pacijenata mla|ih od 16 godina. pankreatitis konjunktivitis. dojenje (nema podataka o upotrebi oseltamivira kod trdnica i dojilja). hipofosfatemija. terapiju treba prekinuti ukoliko se jave simptomi hiperlaktatemije i metaboli~ke laktatne acidoze. ka{alj. pove}ana incidenca bakterijskih pneumonija. ND mu~nina. umor Tamiflu. MSD film tabl. povremeno anemija. limfadenopatije. KI trudno}a. gsk film tabl. OPREZ mogu}a pojava hipersenzitivnih reakcija. sanjivost.

astenija. IZZ rast. ({pric) 10ml Viekvin . za inj.8ºC. trudno}a.J05AX09 maravirok IND infekcije sa CCR5-tropnim HIV 1 virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. febrilna stanja. ka{alj. ne zamrzavati. 300mg J06 J06A IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Imunoserumi Lekove iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 . KI preosetljivost na aktivne kompnente. opstipacija. pre davanja imunoseruma ili imunoglobulina ispitati osetljivost pacijenta. halucinacije Celsentri. epilepsija. lokalna reakcija na mestu iniciranja J06AA Imunoserumi J06AA02 antitoksin tetanusa za humanu upotrebu . OPREZ alergija u anamnezi. bol u stomaku. pneumonija.konjski IND pasivna imunizacija posle ujeda zmija na{eg podneblja. Torlak rast. bronhospazam. povi{eni enzimi jetre. 5ml 554 Registar lekova 2011 . nesanica. razni oblici serumske bolesti. 1500ij/ml J06AA03 antitoksin protiv zmijskog otrova . gr~evi u mi{i}ima. za inj. (akutna virusna oboljenja samo za timocitni imunoglobulin konja i kuni}a). OPREZ postularna hipotenzija. kikiriki. Torlak rast. KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla. izuzev kod osoba preosetljivih na proteine `ivotinjskog porekla Antitoksin protiv otrova evropskih zmija. 150mg. infarkt. Goedeke film tabl. nema apsolutnih KI za primenu ovog antitoksina. trudno}a. za inj. smanjena funkcija jetre i bubrega. ND anafilakti~ki {ok.20 godina od poslednje vakcinacije Totekvin. te{ka kardiovaskularna oboljenja. te{ka imunolo{ka oboljenja. soju. ND mu~nina povra}anje.konjski IND prevencija i terapija tetanusa kod osoba koje nisu vakcinisane ili je pro{lo 10 . ishemija srca. gubitak svesti.

Guillain Barre-ov sindrom . za inj. KI selektivni IgA deficit. ({pric) 300μg/2ml J06BB02 tetanus imunoglobulin . IZZ rast. Octapharma rast. 100ml IG Vena. (5%) 50ml. posle poro|aja.i agamaglobulinemijom). KI preosetljivost na humane imunoglobuline . Octapharma rast. Wiskott Aldrich-ov sindrom. abdominalne traume. za inj. ND alergijske reakcije. za inf. za inf. hidatidne mole i biopsije horiona. za inj. OPREZ ne sme se primeniti intravenski. glavobolja. KI preosetljivost na aktivnu suspstancu ili neku pomo}nu supstancu . za inf. alogena transplantacija kosne sr`i .20 godina ili koji nisu nikada vakcinisani. Baxter AG rast. IZZ rast. (10%) 25ml. kod pacijenata sa hipo. kod kojih je od poslednje vakcinacije pro{lo 10 . specifi~ni J06BB01 anti D (Rho) imunoglobulin . napomena: 100μg=500ij Beoglobin D. nizak krvni pritisak (zavise od brzine infuzije. (5%) 50ml. Kawasaki sindrom.J06B Imunoglobulini J06BA Imunoglobulini. 300μg Partobulin SDF. za inj. 250ij/ bo~ici Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. (5%) 50ml. 100ml. 200μg. ({pric) 250μg/ml Rhesonativ. rubeola. 100ml Intratect. Baxter rast. Baxter AG rast. 200ml Kiovig. 200ml Imunoglobulin (ljudski) za iv primenu. mijelom. 100ml Octagam. I ne me{ati u istom {pricu ili inf.i agamaglobulinemijom). ND osip. za inj. deca sa kongenitalnom AIDS i rekurentnim infekcijama. CSL Behring rast. 250μg/bo~ici Immunorho. zau{aka ili vari~ela. alergijske reakcije mu~nina. ITK rast. ~e}e se javljaju kod brze infuzije. groznica. 250ij/ml Tetanus Gamma. Biotest rastvor za inf. humani Imunoglobuline ~uvati za{ti}eno od svetlosti. na temperaturi 2 . I humani antitetanusni imunoglobulin mo`e uticati na razvoj imunog odgovora na `ive atenuirane vakcine kao {to su vakcine protiv morbila. 250ij/2ml Registar lekova 2011 555 . CSL Behring rast. za inj. idiopatska trombocitopenijska purpura.humani IND u aku{erstvu:prevencija D (Rho) imunizacije Rh negativnih `ena za vreme trudno}e. ITK rast.za inf. primenjuje se u kombinaciji sa vakcinom protiv tetanusa (odvojenim {pricevima u razli~ita mesta aplikacije). za inf. ITK rast. za inj. ne sme se me{ati sa drugim lekovima sem sa 5% rastvorom glukoze Humani imunoglobulin 5%. 50μg/bo~ici. za inj. za inj.humani IND prevencija tetanusa kod bolesnika sa sve`im povredama kod kojih je aktivna imunizacija nekompletna. 50ml. hroni~na limfati~na leukemija. boci sa drugim lekovima imunoglobulin ( IgG 7S) . 250ij/ml Tetagam P. posle namernih ili spontanih prekida trudno}e. terapija klini~ki manifestnog tetanusa. Kedrion rast. terapija u transfuziologiji: posle transfuzije inkompatibilne Rh pozitivne krvi ili koncentrata eritrocita kod Rh negativnih osoba. (5%) 20ml. nespecifi~ni. Kedrion pra{ak za rast. antepartalne hemoragije. ne zamrzavati. za inj. ektopi~ne trudno}e. Primenu ovih vakcina treba odlo`iti najmanje 3 meseca od primene antitetanusnog imunoglobulina Atebulin. 100ml. (sa 5% glukoze) 50ml. Kedrion rast. I `ive atenuisane virusne vakcine (smanjena efikasnost vakcina).1250ij ( 250?g)/2ml Rhophylac 300. 100ml J06BB Imunoglobulini.intravenski J06BA02 IND prevencija i supstituciona terapija kod bolesnika sa IgG deficitom (hipo. 250ij/2ml Tetabulin S/D.8°C. 50ml. amniocenteze.

540ij/3ml J06BB16 palivizumab IND prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva izazvanih respiratornim sincicijalnim virusom (RSV) kod dece sa visokim rizikom nastanka ovih oboljenja (deca ro|ena u 35. konvulzije u anamnezi (za sve vakcine sa pertusis komponentom). 2ml. IZZ rast. groznica. deca mla|a od 2 godine kod kojih je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije. za inj. za inj. povra}anje. 100mg/ml J07 VAKCINE Vakcine treba ~uvati na temperaturi 2 .8°C. 10ml Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila.J06BB05 rabies imunoglobulin . ne zamrzavati. 5ml Imogam Rabies. izmenjeni rezultati u testovima funkcije jetre Synagis. 50ij/ml Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B. anemija. leukopenija. za inj. crvenilo na mestu aplikacije. za inj. ND bol na mestu aplikacije. OPREZ primenu treba odlo`iti kod umereno do te{kih akutnih infekcija ili febrilnih stanja. KI preosetljivost na sastojke vakcine. tokom najmanje 2 nedelje.humani IND pasivna profilaksa protiv besnila u kombinaciji sa aktivnom imunizacijom (primeniti samo kod osoba koje nisu prethodno bile imunizovane antirabijskom vakcinom). KI preosetljivost na lek. reakcijama preosetljivosti ili pojavi ne`eljenih efekata prilikom prethodne primene vakcine. kratkotrajno povi{enje telesne temperature. KI preosetljivost na lek. 2ml. Abbott pra{ak za rast. glavobolja.humani IND imunoprofilaksa hepatitisa B (akcidentalna inokulacija hepatitis B virusom. ospa. dijabetes. za inf. ND otok. 5ml J06BB04 imunoglobulin protiv hepatitisa B . primenu vakcina treba odlo`iti). povra}anje. za inj. pre primene vakcine uzeti anamnesti~ke podatke o zdravstvenom stanju. Biotest Pharma rast. (trudno}a samo za Priorix i Trimovax). za inj. crvenilo lica. OPREZ ukoliko je vakcinisanje ve} po~elo imunoglobulin primeniti samo do 8 dana posle primene prve doze vakcine. ITK rast. reakcija na mestu injiciranja. OPREZ trudno}a. IZZ rast. kod osoba na hemodijalizi i osoba koje nemaju imuni odgovor nakon vakcinacije a potrebna je kontinuirana prevencija) . Kedrion rast. 1ml. doza 20mg prednizona i ve}ih. ND dijareja. novoro|en~ad ~ije su majke tokom trudno}e bile zara`ene sa hepatitis B virusom. imunodeficijencija ili imunosupresivna terapija (usled imunosupresinvog dejstava sistemski datih kortikosteroida. akutna bolest. 180ij/ml. ND retko se javljaju ose}aj straha. bol. nedelji koja imaju manje od 6 meseci na po~etku RSV sezone. gubitak apetita 556 Registar lekova 2011 . 250ij ImmunoHBs. retko preosetljivost. bolesnika posmatrati najmanje 20 minuta posle primene imunoglobulina. hipotenzija Hepatect CP. febrilna stanja. deca mla|a od 2 godine sa hemodinamskim zna~ajnim kongenitalnim sr~anim oboljenjem). 50mg/ml. te{ka trombocitopenija. pad krvnog pritiska Humani antirabijski imunoglobulin. 2ml. Sanofi Pasteur rast. ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida.

crvenilo. 4.J07A Bakterijske vakcine J07AG Vakcine protiv Hemophilus-a influenzae B J07AG01 kapsularni antigen hemofilus influence tip B IND profilaksa te{kih sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemophilus influenzae tip B (meningitis.5ml J07AL02 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv bolesti koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 4. 9V. 6B. za inj. godine. ({pric) 0. dijareja. 10μg/0. ({pric) 0. iritabilnost i retko febrilne ili nefebrilne konvulzije.5ml Registar lekova 2011 557 . I istovremena primena drugih vakcina u skladu sa preporu~enim rasporedom imunizacije je dozvoljena ukoliko se koriste razli~ita mesta primene Prevenar. OPREZ prevremeno ro|ena deca. konvulzije. Sanofi rast. OPREZ ne sme se dati intravenski. odlo`iti primenu u febrilnim stanjima. za inj. 5. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast. OPREZ ne {titi od infekcija izazvanih sa Clostridium tetani. nedelje do navr{ene 2. poreme}aji koagulacije.5ml J07AL Vakcine protiv pneumokoka J07AL01 kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 2 godine. 18C. povra}anje.Wyeth susp. artritis i druge) kod dece mla|e od 5 godina. smanjen apetit.5ml J07AL52 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv invazivnih oboljenja i akutnog otitis media koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 1. 18C. gubitak apetita. niti od infekcija izazvanih drugim tipovima Haemophilus influenzae Act-HIB. ND iritacija na mestu primene (bol. KI deca mla|a od 2 meseca. posebno one koja pripadaju rizi~nim grupama. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. dijareja. 7F. te{ka akutna febrilna oboljenja (nazeb ne odla`e primenu vakcine). 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 6. gsk pra{ak i rastvara~ za rast. trombocitopenija. KI preosetljivost na sastojke leka. povi{ena temperatura. trombocitopenija. epiglositis. 14. ND reakcija na mestu primene. za inj. NAPOMENA vakcina se ne sme primeniti intravaskularno ili intradermalno Synflorix. pospanost. gsk susp. 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 2 meseca do 5 godina.5ml Hiberix. sepsa. anamneza respiratornog imaturiteta (potrebano je pratiti dete 48-72 sata po prijemu vakcine). otok). (50μg + 50μg)/0. za inj.5ml J07AH Vakcine protiv meningokoka J07AH03 kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 18 meseci. za inj. za inj. 14. 10μg/0. sa visokim rizikom od pneumokoknih infekcija Pneumo 23. ({pric) 0. sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C Meningococcal A+C. KI preosetljivost na sastojke leka. 6B. 9V.

za inj. za inj.5ml) i 5ml (40ij/0. OPREZ vakcinacijom se obezbe|uje za{tita protiv infekcija S. tetanusa i velikog ka{lja.T.5ml J07AN Vakcine protiv tuberkoloze J07AN01 `ive bakterije Bacillus Calmette . 0. Sanofi Pasteur susp. za inj. 5ml J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 8 .J07AM Vakcine protiv tetanusa J07AM01 toksoid tetanusa IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv tetanusa Tetavaksal-T. Torlak susp. Torlak pra{ak za susp. odnosno 10 doza za odrasle i decu preko godinu dana starosti) J07AP Tifoidne vakcine J07AP03 kapsularni antigen S.5ml 558 Registar lekova 2011 . Torlak susp. 5ml J07AM52 toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisane cele }elije B. 0. ({pric) 0. Sanofi Pasteur rast. Torlak susp. KI deca iznad 5 godina i odrasli.5ml) J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 3 meseca do 7 godina kod kojih je primena Tripacel vakcine kontraindikovana Ditevaksal .T za odrasle. 5ml Tripacel. za inj.5ml ( 40ij/0. za inj. za inj.14 godine Ditevaksal .T. pertusis IND aktivna imunizacija dece od 3 meseca do 5 godina protiv difterije. 1mg (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana. typhi ali ne i od S paratyphi A i B Typhim Vi. za inj. Torlak susp.Guerin (Mycobacterium bovis BCG) IND aktivna imunizacija dece i odraslih protiv tuberkuloze (ako je prethodno ura|en tuberkulinski test pozitivan ne treba vr{ti imunizacuju BCG vakcinom) BCG vakcina liofilizovana. typhi IND aktivna imunizacija protiv trbu{nog tifusa kod dece starije od 2 godine i kod odraslih. ako se posle primene vakcine jave konvulzije imunizacija se mo`e nastaviti sa Vakcinom protiv difterije i tetanusa adsorbovanom Aldipete .

razdra`ljivost. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. povra}anje. ({pric) 0. polimiksin. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu.5ml J07AX04 toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. crvenilo otok na mestu aplikacije. povra}anje. velikog ka{lja. septikemija i dr. za inj (bo~ica + {pric) 0. tetanusa. Infanrix. pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1. uporan neute{an pla~ koji traje ³ 3 sata. tetanusa.. 2. polimiksin i polisorbat 80. deca kod koje se pojavila encefalopatija nepoznate etiologije u periodu od 7 dana nakon primanja vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B + r-DNK Hepatitis B antigen IND primarna i buster imunizacija dece protiv difterije. poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B.J07AX Ostale bakterijske vakcine J07AX. neurolo{ki poreme}aji (infantilni spazam. velikog ka{lja. za inj (bo~ica + {pric) 0. tetanusa. ND bol. umerena ili te{ka infektivna oboljenja. meseca `ivota ili buster vakcinacija dece do 5 godina. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B IND aktivna imunizacija protiv difterije. pospanost. Infanrix hexa. ND povi{ena temperatura. za inj. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. dijareja. zamor. nekontrolisana epilepsija. gsk pra{ak i susp. za susp. te{ka akutna febrilna stanja (prisustvo manje infekcije ne predstavlja kontraindikaciju). bol. OPREZ ako se unutar 48 sati od vakcinacije javi temperatura ³ 40ºC (izmerena rektalno). gsk susp. deca starija od 5 god . gubitak apetita. epiglositis. uznemirenost. crvenilo. toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. koja su prethodno imunizovana sa 3 doze vakcine. gubitak apetita.5ml J07AX. povi{ena temperatura. gubitak apetita. velikog ka{lja dece po~ev{i od 2.. uznemirenost. ili konvulzije koje mogu biti pra}ene groznicom u periodu od 3 dana nakon vacinisanja. febrilna stanja. bol. gsk pra{ak i susp. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu . kolaps ili stanje nalik {oku. povra}anje Infanrix IPV + Hib. crvenilo. pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine. dijareja. poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis. ND povi{ena temperatura. dijareja. koja nisu starija od 36 meseci . za susp. treba ozbiljno razmotriti odluku o primeni narednih doza vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. 2. toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B.5ml Registar lekova 2011 559 . progresivna encefalopatija). pertusis IND aktivna imunizacija protiv difterije.) kod dece od 2-og meseca `ivota (ne savetuje se primena ove vakcine kod dece starije od 3 godine).

za inj. za inj. 5ml Vaxigrip Junior.j.j. dece iznad 15 godina i odraslih (Avaxim i Havrix). ({pric) 0. gsk susp za inj. lokalna reakcija na mestu primene Avaxim 160 U.5ml Fluimun. povi{ena temperatura./05ml. OPREZ ne zme se dati intravaskularno. 20μg/ml Euvax B Pediatric.5ml susp. za inj. povra}anje dijareja). ({pric) 720EL. ({pric) 0. GIT smetnje (mu~nina. IZZ susp. za inj. istovremena primena imunosupresiva (smanjen imuni odgovor). ({ptic) 0. 10μg/0. 1440EL. a postojanje postvakcinalnog imuniteta varira od 6 do 12 meseci.25ml J07BC Vakcine protiv hepatitisa (`utice) J07BC01 antigen HBsAg IND aktivna imunizacija svim podtipovima virusa hepatitis B kao i za{tita od infekcije virusom hepatitis D ako ne postoji istovremena infekcija virusom hepatitis B Engerix-B. istovremena primena drugih vakcina je mogu}a ali mesto aplikacije treba da bude odvojeno. KI alergija na jaja.5ml. neomicin. za inj. za inj. Sanofi Pasteur susp. prisustvo IgG hepatitis A antitela .5ml Havrix. za inj. gsk susp. visoka temperatura. 20μg/ml Euvax B. Novartis Vaccines susp. razdra`ljivost. trudno}a. Sanofi Pasteur susp. gsk susp. ({pric) 0.5ml Fluarix. ({pric) 0. (bo~ica) 720EL.j.j. neomicin ili formaldehid. dozvoljena je primena kod dojilja. la`ni rezultati analize krvi su mogu}i nekoliko dana posle vakcinacije./1ml 560 Registar lekova 2011 . OPREZ trudno}a (ako je neophodno vakcinacija je dozvoljena u drugom i tre}em trimestru). KI preosetljivost na sastojke vakcine. za inj. IND aktivna imunizacija protiv gripa./05ml./1ml susp za inj. pile}e proteine. Sanofi Pasteur susp. Sanofi Pasteur susp. dojenje (nema podataka o dejstvu na dojen~ad) .5ml J07BC02 inaktivisani hepatitis A virus IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine (Havrix Junior 720 Eliza jedinica). koji su izlo`eni pove}anom riziku od hepatitisa A (ne {titi od drugih tipova virusa hepatitisa) .J07B Virusne vakcine J07BB Vakcine protiv influence (gripa) J07BB02 Vakcina protiv gripa (inaktivisane rascepane virusne ~estice) Seroprotekcija se obi~no posti`e u toku 2 do 3 nedelje. ND gubitak apetita. za inj.5ml Vaxigrip. Sanofi Pasteur susp. I ne sme se me{ati u {pric sa drugim lekovima Agrippal S 1. 10μg /0. akutne infektivne bolesti. 1440EL. za inj. ({pric) 0.

2 i 3 IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv poliomijelitisa. abdominalni bol.j + 20μg)/ml J07BD Vakcine protiv morbila (malih boginja) J07BD52 `ivi atenuirani virusi parotitisa. prisustva nekih hroni~nih bolesti. Novartis Vaccine pra{ak za rast. 2. puta primene vakcine (izbegavati primenu u gluteus i intradermalno).HBsAg ^uvati na temperaturi 2-8ºC.j + 10μg)/0. poreme}aji nervnog. glavobolja. za inj. OPREZ imuni odgovor mo`e biti smanjen usled gojaznosti.5ml J07BG01 inaktivisani virus rabiesa .5ij/0. ({pric za decu) (360 EL. za inj. povra}anje). za inj. KI preosetljivost na sastojke vakcine. ({pric) 0. febrilna stanja. nije poznat stepen za{tite kod osoba koje su u inkubacionom periodu gde bolest jo{ nije klini~ki prepoznata). Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast. ND pospanost. vakcinacija dece i odraslih kod kojih je kontraindikovana primena oralne polio vakcine. trombocitopenija. revakcinacija u 12. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp.J07BC20 inaktivisani hepatitis A virus + hepatitis B antigen . 0. gsk pra{ak i rastvara~ za rast. gsk susp. rubeole i morbila. za inj.5ml Twinrix Adult. rubeole i morbila IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine protiv parotitisa. gsk susp. za inj. IND aktivna imunizacija protiv hepatitisa A i B (ne {titi od hepatitisa koji prouzrokuju virusi hepatitis C i E. 2. susp.5ij Registar lekova 2011 561 . pu{enja. ko{tano mi{i}nog. GIT smetnje (dijareja. Sanofi Pasteur susp. 5ml J07BG Vakcine protiv rabiesa (besnila) J07BG01 inaktivisani virus rabiesa IND preventivna i postinfektivna vakcinacija ljudi protiv besnila Verorab. vakcinacija osoba sa poreme}ajima i deficitom imuniteta Imovax Polio.5ml J07BF Vakcine protiv poliomielitisa (de~ije paralize) J07BF03 inaktivisani polio virus tip 1.5ml. 0. za inj. starijeg `ivotnog doba. za inj.5ml Trimovax. godini (deca do 1 godine se vakcini{u samo ako to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi) Priorix. vaskularnog sistema Twinrix Pediatric.PCEC Rabipur. ({pric za odrasle) (720 EL. za inj.

za inj. poreme}aj GIT-a. ka{alj. NAPOMENA preporu~uje se da se {ema imunizacije zapo~ete vakcinom jednog proizvo|a~a zavr{i vakcinom istog proizvo|a~a . alergija na sastojke vakcine. Vakcina protiv vari~ele. godine. pre ili posle vakcinacije. zdrave dece starosti od 1. bol u stomaku. primarna ili ste~ena imunodeficijencija (leukemija.. Po`eljno je da se vakcinacija zavr{i pre 16. 1000LD50/0. rinitis i primena vakcine se odla`e 3 meseca nakon primene imunoglobulina ili transfuzije krvi. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. Ukoliko je neophodno istovremeno dati i neku drugu `ivu vakcinu.J07BH Vakcine protiv dijareje izazvene rota virusom J07BH01 `iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima IND imunizacija protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima. treba ih primeniti odvojeno i na razli~ita injekciona mesta Varilrix.nedelje `ivota (RotaTeq). vakcina protiv zau{aka se daje sa najmanje mesec dana razmaka. ND groznica.5ml 562 Registar lekova 2011 . bronhospazam. ND ko`ni osip. infekcije gornjeg respiratornog trakta. 103. KI trudno}a i deca do 6 meseci. malformacije GIT-a koja mo`e da predstavlja predispoziciju za intususpekciju (opstrukciju creva pri ~emu se jedan deo creva uvla~i u drugi). dojenje. OPREZ `enske osobe treba da koriste kontracepciju u periodu izme|udve doze kao i 3 meseca po zavr{etku vakcinacije. RotaTeq. bol na mestu aplikacije. glavobolja. akutna febrilna oboljenja. a najkasnije pre 24. limfadenopatija.nedelje. infekcija uha. imunokompromitovana deca. izuzetno. MSD oralni rastvor 2ml Rotarix. dijareja. crvenilo.5 ml J07BL Vakcine protiv `ute groznice J07BL01 `ivi atenuirani virusi `ute groznice IND aktivna imunizacija protiv `ute groznice (preporu~uje se osobama koje idu u zara`ena podru~ja. `ive u zemlji sa endemijom ili napu{taju zemlju sa endemijom a idu u podru~ja gde nema `ute groznice). terapijaimunosupresivima). gu{obolja. prevremeno ro|ena deca. seronegativnih. koja su u bliskom kontaktu sa osobama koje su pod velikim rizikom od oboljevanja od te{ke infekcije virusom vari~ele. Mo`e da se primeni kod seronegativne. OPREZ kod primene kortikosteroida treba da pro|e najmanje 15 dana od prestanka terapije kortikosteroidima da bi se primenila vakcina Stamaril. za inj. za{tita nastaje 6 nedelja posle primanja druge doze. primena druge doze je kontraindikovana ako se javila reakcija preosetljivosti nakom prve doze. otok. trudno}a.nedelje `ivota (Rotarix) ili pre26. do 12. OPREZ kod transfuzije krvi ili davanja imunoglobulina u toku 6 nedelja. Ne postoje ograni~enja u vezi unosa hrane ili te~nosti. Osobe koje su u kontaktu sa nedavno vakcinisanom decom treba da vode ra~una o higijeni ruku nakon menjanja pelena. HIV infekcija.3 PFU/0. odraslih osoba ili adolescenata starijih od 13 godina. pospanost. KI akutna infektivna stanja. limfom. gsk pra{ak za rast. gsk pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1ml J07BK Vakcine protiv ov~ijih boginja (vari~ele) J07BK. u slu~aju epidemije i trudnice i deca od 4 meseca moraju biti vakcinisana. KI preosetljivost na neomicin ili sastojke vakcine. `iva IND aktivna imunizacija protiv vari~ele. Vakcina nije indikovana za rutinsku primenu kod dece. povra}anje. curenje nosa.

KI preosetljivost na sastojke leka. Sanofi Pasteur susp. Sanofi Pasteur pra{ak i susp. 2 i 3 J07CA Kombinovane bakterijske i virusne vakcine IND aktivna imunizacija dece od 2 meseca protiv difterije. bol. ND eritem. ne zamrzavati. trombocitopenija. KI preosetljivost. za susp. otok. krvarenje. 11. te{ka febrilna stanja. ne zamrzavati. 16. vakcina se ne sme dati vaskularno ili intradermalno. karcinom grli}a materice uzro~no povezanim sa humanim papiloma virusom tipovi 16 i 18. za inj. tetanusa. bronhospazam Gardasil. 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC. 2. ({pric) (20 μg + 20 μg)/0. povra}anje proliv). 18 . gsk susp. 11. MSD susp. velikog ka{lja i poliomijelitisa Tetraxim. za inj. osip.5ml J07BM02 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 16. ili 3. IND prevencija intraepitelnih neoplazija grli}a materice visokog stepena (CIN 2. velikog ka{lja i poliomijelitisa kod dece od 2-og meseca Pentaxim. IND spre~avanje prekanceroznih displazija visokog stepena (CIH2/3). 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC. ND glavobolja. pertisisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. pruritus. za inj. poreme}aji koagulacije .5ml J07C J07CA02 Bakterijske i virusne vakcine. kombinovane cele ~estice difterije + tetanusa + pertusis + inaktivisani poliovirusi 1. OPREZ ne preporu~uje se primena kod devoj~ica mla|ih od 10 godina. svrab. epiglositis. pireksija. septikemija i dr. GIT smetnje (mu~nina. stepena).5ml Registar lekova 2011 563 . spre~avanje displasti~nih lezija visokog stepena vulve (VIH2/3) i spre~avanje genitalnih kondiloma (kondiloma akuminata) izazvanih humanim papiloma virusom tipa 6. za inj. ({pric) 0. tetanusa.) difterije. 0.J07BM Vakcine protiv humanog papiloma virusa J07BM01 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6. urtikaruja Cervarix.5ml J07CA06 polisaharid hemofilus influence tip B + toksoidi difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. 16. (20 μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0. 3 IND prevencija invazivnih bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis.

meseca od 12.Obavezna imunizacija dece u Srbiji u 2011.15. meseca od 17. meseca u sedmoj godini u 12. .24. 6) revakcinacija (III) revakcinacija (III) revakcinacija (II) prva doza druga doza tre}a doza 564 Registar lekova 2011 .5 meseca do navršenog 6. godini + druga doza prva doza druga doza tre}a doza tre}a doza prva doza druga doza tre}a doza vakcinacija revakcinacija revakcinacija (I) (I) revakcinacija revakcinacija (II) tri doze (0.Te za odrasle VA K C I N A Uzrast hepatitis BCG B vakcina prva doza Difterija Tetanus Veliki kašalj Polio vakcina Male boginje Hemofilus Zauške infuence Rubeola tip B Difterija Tetanus I mesec II mesec III mesec sa navršena 3. godini u 14. . godini utvr|ena od komisije za zarazne bolesti imunoglobulin protiv hepatitisa B se daje novoro|en~adi HBsAG pozitivnih majki u prvih 12 sati `ivota zajedno sa prvom dozom vakcine Di . 1.

.

malaksalost. 1g L01AA06 ifosfamid IND leukemije. povra}anje. Baxter pra{ak za rast. glavobolja. ne preporu~uje se deci mla|oj od 3 godine. ND urotoksi~nost. trudno}a. ra{. dojenje. opstrukcija urinarnog trakta. 100mg. za inf 500mg. anaplasti~ni astrocitom. dijareja. 500mg. be{ike. nefrotoksi~nost. Ewing-ov sarkom.4L dnevno) Endoxan. bol. prostate.M BOUJOFPQMBTUJDJ!!J!!JNVOPNPEVMBUPSJ L01 ANTINEOPLASTICI Terapiju lekovima iz ove grupe mora da vodi lekar koji ima iskustva u hemioterapiji malignih bolesti. L01A Alkiliraju}i antineoplastici L01AA Azotni plikavci L01AA01 ciklofosfamid IND leukemije (hroni~na limfocitna. o{te}enje tkiva pri ekstravazaciji Dacarbazin Pliva-Lachema. dojenje. akutne infekcije. KI preosetljivost na temozolomid ili dakarbazin. endometrijuma. 200mg 566 Registar lekova 2011 . maligni gliom. IND novodijagnostikovan multiformni glioblastom (istovremeno sa radiacijim). testisa. parestezije Temodal. Iz istih razloga ovim lekovima treba pa`ljivo rukovati i preduzimati posebne mere za{tite osoblja i okoline. 1g. mutagenosti. fotosenzitivnost. neuroblastom. 100mg. zbog potencijalne toksi~nosti. umor. cistitis. Schering kaps. KI mijelosupresija. pospanost. KI trudno}a. za inf. za inj. Trudnice ne bi trebalo da rukuju ovim lekovima. neutropenija. ND mu~nina. dojenje. astenija. dezorijentisanost. opstipacija. alopecija. maligni limfomi. trombocitopenija. sarkom mekih tkiva. trudno}a. inoperabiln tumori osetljivi na ifosfamid. Pliva pra{ak za rast. ND GIT smetnje. 2g L01AX Ostali alkiliraju}i antineoplastici L01AX03 temozolomid Lek se ne sme ~uvati na temperaturi iznad 30ºC. ovo ne`eljeno dejstvo mo`e se ubla`iti ve}im unosom te~nosti (3 . Hodgkin-ova bolest. maligni limfomi. ND hemoragi~ni cistitis (terapiju treba prekinuti ako se javi). smanjena funkcija jetre ili bubrega. stomatitis. akutna limfoblasti~na). konfuzija. 250mg dakarbazin L01AX04 IND melanom. GIT smetnje Holoxan. ovarijuma. OPREZ koncepcija nije dozvoljena za vreme upotrebe leka a mu{karci treba da vode ra~una jo{ 6 meseci nakon prekida terapije. karcinomi dojke. 20mg. teratogenosti i kancerogenosti ovih lekova. alopecija. 5mg. izrazito niske vrednosti krvnih elemenata. mijelosupresija. Baxter pra{ak za rast. somnolencija. plu}a. halucinacije.

500mg/20ml L01BA04 pemetreksed IND uznapredovali ili metastatski nemikrocelularni karcinom plu}a prethodno tretiran hemoterapeuticima. o{te}enja epitela Alimta. GIT smetnje. akutne infekcije. alergija na lek. dojenje. KI depresija kostne sr`i. 10mg/ml.5mg.V. insuficijencija bubrega i jetre. za inj. faringitis. ND miejlosupresija. osteogeni sarkom. ka{alj groznica. Lipomed rast.za inf 500mg L01BB Analozi purina L01BB04 kladribin IND leukemija vlasastih }elija. za inj. OPREZ fludarabin je veoma toksi~an lek sa malom terapijskom {irinom.za konc. konjunktivitis Litak 10. dojenje. pove}ana osetljivost na UV zra~enja Antifolan. Sinda Pharm pra{ak za rast. dekompenzovana hemoliti~ka anemija. retko GIT smetnje. za inj. dojenje. krvne diskrazije u anamnezi kod bolesnika sa psorijazom ili reumatoidnim artritisom. za inj. 50mg/2ml rast. hroni~na limfocitna leukemija). Sindan Pharma pra{ak za rast. za inj. Teva rast. febrilna stanja. za inf. stomatitis. 50mg Sindarabin. indoletni limfomi. infekcije uklju~uju}i i pneumonije. KI trudno}a. psorijaza. Lilly pra{ak za rast. Bayer pra{ak za rast. 50mg Methotrexat"Ebewe". periferne neuropatije. 50mg film tabl. 50 mg Registar lekova 2011 567 . ND mielosupresija. Pfizer rast. imunodeficijencija. ne-Hodgkin limfomi. horiokarcinom i drugi trofoblasti~ni tumori. 500mg/20ml Methotrexate Teva. 10mg/5ml L01BB05 fludarabin fosfat IND hroni~na limfocitna leukemija B }elija i ne-Ho~kin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkiliraju}im antineoplasticima. 500mg/5ml. OPREZ kladribin je lek sa malom terapijskom {irinom i mo`e da ispolji ireverzibilnu neurotoksi~nost. akutne infekcije. za rast. leukopenija. 5mg rast. za inf. poreme}aj vida Fludara. za inj. trudno}a. Pharmachemie B. ND GIT ulceracije i krvarenja (koja mogu biti fatalna). za inf. ND hematolo{ka toksi~nost. KI trudno}a. 50mg/2ml rast. meningealna leukemija. za inj. 1g/10ml Methotrexate. GIT smetnje. OPREZ folna kiselina i B12 se daju profilakti~ki. zamor.L01B Antimetaboliti L01BA Analozi folne kiseline L01BA01 metotreksat IND akutna limfoblasti~na leukemija. konc. anoreksija. karcinom skvamoznih }elija). dojenje. maligni pleuralni mezoteliom (u kombinaciji sa cisplatinom). 10mg Fludarabine-Teva. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni ne-Ho~kin limfom. solidni tumori (karcinom dojke. KI depresija kostne sr`i. kahekti~na stanja. trombocitopenija. renalna insuficijencija sa klirensom kreatinina ispod 30ml/min. trudno}a. za inj. mukozitis. osip. Ebewe tabl 2. i ozbiljnu supresiju kostne sr`i pri upotrebi vlikih doza. za rast. 50mg/5ml konc. akutnu nefrotoksi~nost. podlo`nost infekcijama.

alopecija. bolnih ili bezbolnih eritema. trombocitopenija. KI preosetljivost na lek. svraba i hiperpigmentacije na mestu aplikacije. ND GIT smetnje (mu~nina. GIT smetnje (mu~nina. akutne infekcije. Bowen-ove bolesti. dojenje. dispnea. mogu} je i dermatitis Xeloda. mielocitna i limfoblastna). 150mg. hipospermija kod mu{karaca (ne planirati potomstvo za vreme i 6 meseci posle terapije). re|e pojava vezikula i ulceracija. ne preporu~uje se vakcinacija `ivim vakcinama. proteinurija. insuficujencija jetre. povra}anje. 1g.`arenja. febrilna neutropenija. promene u CNS-u Alexan "Ebewe". dojenje. ka{alj. Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf. anoreksija. dermatitis. intestinalne ulceracije). krvarenja. Ebewe rast. za inj. Sandoz pra{ak za rast. za inf 200mg. OPREZ pre upotrebe poroveriti broj krvnih }elija. alopecija. prekanceroznih stanja ko`e. nesanica. te{ka o{te}enja jetre. ND injekcije GIT smetnje (mu~nina. povra}anje. limfomi (ne-Hodgkin). deskvamacijom. dijareja). KI injekcije: depresija kostne sr`i. alkoholizam. adenokarcinom pankreasa. za inf 200mg. kolona. sindrom {aka-stopalo koji se karakteri{e parestezijom. anemija. povra}anje. Roche film tabl. trudno}a. povra}anje. 50mg/mll L01BC05 gemcitabin (u obluku hlorida) IND nemikrocelularni karcinom plu}a. akutne infekcije. trudno}a. Actavis pra{ak i rastvara~ za rast. supresija kosne sr`i. mu~nina. 200mg. glave i vrata. dojenje. pove}anje transaminaza i bilirubina. uznapredovali karcinom `eluca u kombinaciji sa preparatima platine. Teva rast. 100mg/5ml. disfukcija jetre. ND depresija kostne sr`i (leukopenija. 100mg. KI depresija kostne sr`i. 1g Gitrabin. glavobolja. 200mg. anemija trombocitopenija. alergija Gemcitabin Sandoz. Lilly pra{ak za rast. 500mg. ND leukopenija.L01BC Analozi pirimidina L01BC01 citarabin IND akutne leukemije (limfocitna. karcinom ovarijuma. 1g L01BC06 kapecitabin IND karcinom dojke u odmaklom stadijumu. pankreasa. mogu}a su i sistemska ne`eljena dejstva Efudix. KI depresija kostne sr`i. somnolencja. PharmaSwiss pra{ak za rast. 1g/20ml Cytosar. istovremena upotreba metotreksata ili ciklofosfamida. bubrega. ICN Polfa krem 5% 5-Fluorouracil "Ebewe". trudno}a. za inf 200mg. pojavom eritema. kolorektalni karcinom sa metastazama. konkomitentna radioterapija. krem: solarna i senilna keratoza. akutne infekcije. za inj. hematurija. karcinom mokra}ne be{ike. 1g Gemzar. bol u abdomenu). 500mg/10ml. dojenje. krvarenja. trudno}a. rektuma. krem: preosetljivost na fluorouracil. trudno}a. superficijalni baziliomi ko`e o{te}ene zra~enjem. edem plu}a. citarabin sindrom. za inj 50mg/ml Fliorouracil Teva. hroni~na mielocitna leukemija. karcinom dojke. akutne infekcije. krem: ose}aj bola. 2g Gitrabin. 1g L01BC02 IND injekcije: karcinomi dojke. hiperpireksija. enteritis. rinitis. ra{. Actavis pra{ak za rastvor za inf. Ebewe rast. 500mg 568 Registar lekova 2011 . koji je rezistentan na paklitaksel i antraciklin. 1g Gemcitabin PharmaSwiss. depresija kostne sr`i. toksi~ne i degenerativne encefalopatije. megaloblastoza). mukozitis. `eluca. za inj. anoreksija. dojenje. sa ili bez metastaza.

Pfizer rast. 50mg/5ml Vinorelsin. dojenje. alopecija Sindovin. Sindan Pharma konc. PharmaSwiss konc. maligni limfom. anemija. za rast. OPREZ rastvorom vinkristina treba pa`ljivo rukovati. lokalna iritacija i flebitis na mestu aplikacije Etoposid "Ebewe". za rast. rabdomiosarkom. neuroblastom. pigmentacija ko`e. te{ke promene funkcije bubrega. za inf 100mg/5ml Lastet. Wilms-ov tumor. KI intratekalna primena. dojenje. insuficijencija jetre. hiponatrijemija. ND supresija kostne sr`i. metastatski karcinom testisa. mukozitis. Pfizer konc. ND neurotoksi~nost (periferne parestezije. pruritus. ND depresija kostne sr`i. za inf 100mg/5ml Etoposide-Teva. OPREZ rastvorom vinblastina treba pa`ljivo rukovati. konvulzije. Sindan Pharma pra{ak za rast. za inf 10mg/ml. depresija kostne sr`i. Nippon konc. Ewing-ov sarkom. 100mg Sintopozid. Gedeon pra{ak za rast. GIT smetnje Vinorelbin "Ebewe". za inj. anoreksija. BMS konc. jer je sna`an iritans. hereditarna polineuropatija. 50mg Registar lekova 2011 569 . motori~ka slabost). za inj. ra{. insuficijencija jetre. glavobolja. za rast. promene pritiska. za inf 100mg/5ml Vepesid. Gedeon pra{ak za rast. mikrocelularni karcinom plu}a. Ebewe konc. trudno}a. akutna leukemija. za rast. neutropenija. za rast. za inj. za rast. trudno}a. za inj. dojenje. poreme}aj funkcija jetre. 25mg. dijareja. karcinom mokra}ne be{ike u odmakloj fazi. depresija. KI intratekalna primena (fatalni ishod). za rast. horiokarcinom. za inf 100mg/5ml kaps. trudno}a. za inf 10mg/ml. GIT smetnje Vinblastin. OPREZ rastvorom vinorelbina treba pa`ljivo rukovati. za inf 100mg/5ml kaps. karcinom dojke. 10mg L01CA02 vinkristin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. za inf 100mg/5ml Etoposide. 1mg Vincristin. alopecija. refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. mikrocelularni karcinom plu}a. Ebewe konc. za rast. 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz. za rast. KI intratekalna primena (fatalni ishod). za rast. KI preosetljivost na lek. 50mg/5ml L01CB Derivati podofilotoksina L01CB01 etopozid IND karcinom testisa. mielosupresija. Teva konc. povra}anje. akutne leukemije. za inf 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss. GIT smetnje. mu~nina. 1mg Vincristin.L01C Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi L01CA Alkaloidi vinke i analozi L01CA01 vinblastin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. ND neuropatija. Sindan Pharma konc. trombocitopenija. intravenska primena trudno}a. infektivne bolesti. hereditarna polineuropatija. Sandoz konc. 50mg. jer je sna`an iritans. 1mg/ml L01CA04 vinorelbin IND karcinom dojke i karcinom ne malih }elija plu}a u odmakloj fazi. refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. leukopenija. za inf 10mg/ml. izmenjena hematopoeza. jer je sna`an iritans.

za inj. alopecija. OPREZ tokom terapije treba ~esto kontrolisati krvnu sliku.7ml Sindaxel. funkcije jetre. neutropenija manja od 1500 }elija/mm3. hipotenzija. trudno}a. adenokarcinom `eluca. za rast. bol. Wilms-ov tumor. ND mijelosupresija. 80mg/2ml L01D Citotoksi~ni antibiotici i srodne supstance L01DB Antraciklini i srodni preparati L01DB01 doksorubicin hlorid Injekcije pored doksorubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija.L01CD Taksani L01CD01 paklitaksel Rastvara~ sadr`i dehidrovani etanol i polioksietilovano ricinusovo ulje. ospa uklju~uju}u i lokalizovane erupcije po dlanovima i stopalima. neuroblastomi. sr~ana oboljenja. 10mg. GIT smetnje. slabost). boci sa drugim lekovima Adriblastina RD. mijalgija). Teva pra{ak za rast. 50mg 570 Registar lekova 2011 . {titaste `lezde. Sindan Pharma konc. nemikrocelularni karcinom plu}a. perikardijalni izliv. KI preosetljivost na docetaksel. za inf 10mg/5ml. ose}aj pe~enja. za inf 30mg/5ml 150mg/25ml L01CD02 docetaksel IND (u kombinaciji sa drugim citostaticima) uznapredovali karcinom dojke koji je rezistentan na prethodnu citostatsku terapiju. 50mg Doxorubicin "Ebewe". 50mg Sindroxocin. Sindan Pharma pra{ak za rast. IND karcinomi dojke. endometrijuma. plu}a. za inf. za rast. crvena obojenost urina 1 . artralgija. reakcije preosetljivosti Taxotere. za inf 30mg/5ml Paclitaxel Teva.I ne me{ati u istom {pricu/inf. KI mijelosupresija.7ml. ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom. intravezikalna primena mo`e izazvati hematuriju i urinarne smetnje. za rast.2 dana posle primene. 10mg. 50mg/25ml Doxorubicin Teva. BMS konc. osteosarkom i sarkomi mekih tkiva. lokalna iritacija na mestu aplikovanja leka Paclitaxel "Ebewe". ovarijuma. sanofi aventis konc. paklitaksel ili polisorbat 80. za inj. za inf 10mg. retencija te~nosti (periferni edemi. za inf 30mg/5ml. uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a. 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. IND primarni karcinom ovarijuma. 150mg/25ml. dojenje. 100mg/16. za rast. KI preosetljivost na lek ili rastvara~. trnjenje. Ebewe konc. neutropenija. ND neurotoksi~nost (parestezija. op{ta slabost. za inf 30mg/5ml. Ebewe konc.5ml. reakcije na mestu primene. karcinom glave i vrata. alopecija. kardiotoksi~nost. Actavis pra{ak za rast. ascites i porast telesne mase). su`enje uretre i rezistentne infekcije urinarnog trakta (intravezikalna primena). o{te}enje opti~kog nerva. neurotoksi~nost (periferna neuropatija. 100mg/16. mukozitis. akutne leukemije. 20mg/0. za rast. metastatski karcinom ovarijuma refraktoran na standardnu terapiju. karcinom dojke. parestezije. Teva konc. 100mg/16. testisa. aritmije). karcinom prostate. za inf 30mg/5ml. i rastvara~ za rast. maligni limfomi. ND depresija kostne sr`i. za rast. pleuralni izliv. PharmaSwiss konc. kardiotoksi~nost (bradikardija. cerviksa. mokra}ne be{ike. te{ko o{te}enje jetre.7ml Taxol.

na mestu ekstravazacije javlja se otok. pad arterijskog krvnog pritiska Bleocin S. mukozitis. IND karcinomi dojke. blastne krize. hroni~na mijeloidna leukemija. ranija mijelosupresija izazvana le~enjem ili zra~enjem. kardiotoksi~nost. cerviksa. dozno zavisna progresivna pulmonalna fibroza. promene EKGa. ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom. kolona. ovarijuma. nonHodgkins-ovi limfomi.L01DB02 daunorubicin (u obliku hlorida) IND akutna nelimfocitna i limfocitna leukemija. KI mijelosupresija. lokalno jako iritira tkiva. Hodgkins-ov i non-Hodgkins-ov i limfomi. anemija. ND depresija kostne sr`i. trombocitopenija. OPREZ smanjena funkcija bubrega. alopecija. pankreasa. endometrijuma. {titaste `lezde. za inj. bol. karcinom testita. ND o{te}enje ko`e. lokalna nekroza Daunoblastina. mokra}ne be{ike. serumske koncentracije bilirubina iznad 2mg/dl a kreatinina preko 25mg/dl. dozno zavisna kardiotoksi~nost (aritmije. Ebewe konc. 10mg/5ml. Ebewe konc. za rast. 50mg Farmorubicin RD. Actavis Italia kaps. za rast. karcinom dojke. testisa. Sindan Pharma pra{ak za rast. akutne leukemije. hroni~ne mijelogene leukemije. jednjaka i grli}a materice. 5mg pra{ak za rast. prisutne infekcije Zavedos. GIT smetnje. vrata. za inf 20mg10ml L01DB03 epirubicin hlorid Injekcije pored epirubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija. aritmije. akutni infarkt miokarda ili prele`ani infarkt koji je ostavio insuficijenciju III ili IV stepena. ekstravazacija ne izaziva nekrozu tkiva ali privremeno menja boju tkiva u plavo Mitoxantron"Ebewe". KI trudno}a. GIT smetnje. hemoragi~na dijateza. 10mg L01DB07 mitoksantron hlorid IND akutne nelimfati~ne leukemije odraslih. OPREZ te{ko op{te stanje bolesnika. 50mg L01DB06 idarubicin hlorid IND akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija. KI te{ka kardiolo{ka oboljenja. 15000ij Registar lekova 2011 571 . te`ak stomatitis. 10mg. sr~ana oboljenja. insuficijencija srca). potreban oprez pri rukovanju zbog iritacije tkiva. tokom terapije potrebno je kontrolisati krvnu sliku i sr~anu funkciju. pove}ana pigmentacija. Actavis pra{ak i rastvara~ za rast. Nippon pra{ak za rast. oboljenja plu}a. plu}a. sarkomi mekih tkiva. karcinom dojke u odmakloj fazi. boci sa drugim lekovima Epirubicin "Ebewe". KI alergija na idarubicin ili daunorobicin. Actavis pra{ak za rast. anemija). GIT smetnje sa mogu}om pojavom ulceracija. prethodna mijelosupresija. ND hematolo{ka (leukopenija. KI trudno}a. mukozitis. za inf 10mg/5ml. ND leukopenija./inf. maligni limfomi. za inf 10mg. za inf. 20mg/10ml L01DC Ostali citotoksi~ni antibiotici L01DC01 bleomicin IND karcinom skvamoznih }elija u predelu glave. za inj. ve} primljena maksimalna kumulativna doza drugog antraciklina (npr doksorubicina). kardiotoksi~nost. ve} primljena maksimalna kumulativna doza daunorubicina ili doksorubicina. 50mg/25ml Episindan.I ne me{ati u istom {pricu/inf. za inf. maligni pleuralni izlivi. trombocitopenija. ranija kardiotoksi~nost koja se javila u terapiji drugim antraciklinima.

karcinom skvamoznih }elija u podru~ju glave i vrata. za inf. gastrointestinalna (nauzeja. 50mg. za inf. 0. 10mg/ml Carboplatin "Ebewe". mijelosupresija. 1mg/ml L01XA02 karboplatin IND karcinom ovarijuma epitelnog porekla. 50mg. Sindan Pharma pra{ak za rast. za inf. Pfizer konc. konc. ND neurolo{ka (prolazna neuropatija. za inf.5mg/ml Sinplatin. leukopenija. 50mg. 5mg/ml Oxaliplatin "Ebewe". za inf. 10mg/ml Carboplatin. bubre`na insuficijencija. ovarijuma. Sindan Pharma konc. za rast. Sindan Pharma konc. za inf. 50mg. za inf. za rast. dece. sanofi aventis pra{ak za rast. za inf 0. 10mg/ml Paraplatin. anemija. za inf. Teva konc. Pfizer konc. za rast. Pliva pra{ak za rast. za rast. KI te{ka o{te}enja bubrega. za rast. za rast. hematolo{ka (neutropenija. za inf. 0. BMS konc. za rast. periferne neuropatije. dijareja).GIT smetnje. 50mg. Pharmachemie B. Teva konc. PharmaSwiss konc. za inf.5mg/ml Cisplatin Teva. mikrocelularni karcinom bronhija.5mg/ml Cisplatin. za inf. Ebewe konc. 100mg Sinoxal. Actavis pra{ak za rast. 10mg/ml L01XA03 oksaliplatin IND metastatski kolorektalni karcinom u kombinaciji sa 5-fluorouracilom i leukovorinom. KI preosetljivost na karboplatin ili lekove koji sadr`e platinu. smanjenje senzitivnosti laringsa). 10mg/ml Carboplatin Teva. 100mg konc. za rast. za inf. 0. Ebewe konc. dojenje. za rast. 100mg Sinoxal. depresija kostne sr`i Cisplatin "Ebewe". ND dozno zavisna reverzibilna mielosupresija. depresija kostne sr`i. trombocitopenija) Eloxatine. za inf. za rast. 100mg 572 Registar lekova 2011 . 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss. trudno}a.5mg/ml Platinex. za inf. za inf. za inf. 0.V. mokra}ne be{ike i planocelularni karcinom glave i vrata. Pharmaswiss pra{ak za rast. periferna senzorna ili funkcionalna o{te}enja izazvana neuropatijom. o{te}enje sluha. 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema. za inf. za rast. za inf. poreme}aj bube`ne funkcije Carboplasin. za rast. 1mg/ml Cisplatin PharmaSwiss. Ebewe pra{ak za rast. za rast. povra}anje. BMS konc. KI bubre`na insuficijencija.L01X Ostali neoplastici L01XA Jedinjenja platine L01XA01 cisplatin IND karcinomi testisa.5mg/ml Platosin.

nesanica. za rast. povra}anje. pojava intersticijalne plu}ne bolesti kao i te{kih ko`nih reakcija zahteva prekid terapije. neuritis Mabthera. tahikardija. hipertrihoza. plu}ni embolizam Erbitux. pratiti nivo elektrolita. 440mg/20ml L01XC02 rituksimab IND Non-Hodgkinov limfom i to: prethodno ne le~eni folikularni limfom iii -IV stadijuma u kombinaciji sa hemioterapijom. trudno}a. dijareja. ND naj~e{}e reakcije na ko`i (ospa sli~na aknama. glavobolja. vrtoglavica. mu~nina. depresija. aritmije. neutropenija. retko trombocitopenija. nekroza) hipersenzitivne reakcije (ra{. temperatura. deskvamacija. zastojna sr~ana insuficijencija. anemija. konjunktivitis. za inf. GIT smetnje. Hroni~na limfocitna leukemija u kombinaciji sa hemioterapijom. trudno}a. poja~an ka{alj. Roche pra{ak i rastvara~ za rast. KI reakcija preosetljivosti na lek. za inf. ND groznica. ND bol. za inf. mu~nina. angioedem. kao monoterapija ukoliko je terapija oksaliplatinom i irinotekanom bila neuspe{na i kod pacijenata koji ne toleri{u irinotekan. bronhospazam. nesanica. poreme}aj noktiju. u monoterapiji kod bolesnica koje su ve} le~ene hemioterapijom jedanput ili vi{e puta koja je uklju~ivala antraciklin i taksan. 10mg/ml L01XC04 alemtuzumab IND hroni~na limfocitna leukemija predhodno tretirana alkiliraju}im agensima ili fludarabinom. prolazna hipotenzija. pruritus. Rani karcinom dojke nakon hirur{ke intervencije. u kombinaciji sa pklitakselom za bolesnoce za koje antraciklin nije odgovaraju}i lek. za rast. op{ta slabost. leukopenija.L01XC Monoklonska antitela L01XC03 trastuzumab IND metastatski karcinom dojke sa pozitivnim HER2 proteinom. bol u le|ima. parestezije. pospanost. glavobolja. u kombinaciji sa docetakselom kod pacijentkinja koje nisu primale hemioterapiju. dispneja. glavobolja. Roche konc. Reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom. KI preosetljivost na trastuzumab ili proteine mi{a. dojenje. skvamozni karcinom }elija glave i vrata. vrtoglavica. urtikarija. agitiranost. 30m/ml L01XC06 cetuksimab IND metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko predhodna hemioterapja nije dala rezultate. Merck rast. simptomi sli~ni gripu. difuzni non-Hodgkin limfom krupnih B }elija u kombinaciji sa CHOP hemioterapijom i terapija odr`avanja kod recidiviraju}eg refraktornog folikularnog limfoma. za inf. hemioterapije. KI trudno}a. dispneja Herceptin. dojenje. infekcija. kardiopulmonalne i pulmonalne bolesti. povra}anje. bronhoopstrukcija) hipertenzija. tadioterapije. rinitis. Bayer konc. OPREZ ako pacijent pokazuje blagu ili umerenu reakciju vezano za primenu infuzije . drhtavica. folikularni limfom iii -IV stadijuma koji je rezistentan na hemioterapiju ili je u fazi II ili jo{ poznijeg recidiva posle hemioterapije. 2mg/ml. rigor. 5mg/ml Registar lekova 2011 573 . u kombinaciji sa inhibitorima aromataze kod postmenopauzalnih pacijentkinja koje ranije nisu bile le~ene trastuzumabom. dojenje. MabCampath. anksioznost.treba smanjiti brzinu infuzije. ili druge sastojke preparata. ra{. KI preosetljivost na proteine mi{a. abdominalni bol. anemija.

HML odraslih i dece u blastnoj krizi. ne zamrzavati. o{te}enje jetre i bubrega . ka{alj Torisel. gastritis. monoterapija odraslih sa recidivom ili refraktornom Ph-pozitivnom ALL. poreme}aj ukusa. altralgije. agitiranost. mu~nina. uko~enost. parestezije. mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest (MDS/MPB) odraslih udru`ena sa rearan`iranjem gena za receptor za faktore rasta poreklom iz trombocita (PDGFR). Novartis kaps. anoreksija. bol u kostima. hipereozinofilni sindrom (HES) odraslih sa/ili hroni~nom eozinofilnom leukemijom(HEL). za rast. infekcije. dispnea. povra}anje. rinitis. neoperabilni i/ili metastatski maligni gastrointestinalni stromalni tumori (GIST). KI preosetljivost na lek i njegove metabolite (uklju~uju}i i sirolimus). dijareja. koji imaju bar tri od {est prognosti~kih faktora rizika. adjuvantna terapija odraslih pacijenata koji su pod zna~ajnim rizikom od relapsa nakon resekcije Kit (CD117) pozitivnog gastrointestinalnog stromalnog tumora (GIST). 25mg/ml L01XE01 imatinib mesilat IND novodijagnostikovana hroni~na mijeolidna leukemija (HML) odraslih i dece. crvenilo. suvo oko. vrtoglavica. pancitopenija. KI alergija na sastojke leka. intracerebralno krvarenje. edemi. pireksija. dojenje. neutropenija. dijareja). intersticijalna bolest plu}a. neuritis Avastin. 400mg 574 Registar lekova 2011 . nesanica. gastroezofagusni refluks. de~iji uzrast. za inf. temsirolimus ~uvati na temperaturi 2-8ºC. GIT smetnje (abdominalni bol. temperatura. povra}anje. nesanica Glivec. fazi akceleracije i hroni~noj fazi nakon neuspeha interferon-alfa terapije. povra}anje. metastatski karcinom dojke u ombinaciji sa paklitakselom. dispneja. fotosenzitivnost. anemija. angioedem. edem kapka. konjunktivitis. dojenje. alopecija. kongestivna sr~ana insuficijencija. depresija. suva usta. aritmije. glavobolja. glavobolja. Lederle konc. sr~ana bolest. mi{i}ni spazami i gr~evi. epistaksa. dispneja. 100mg/4ml. plu}ni edem. drhtavica. ND groznica. stomatitis. trombocitopenija. parestezija.redovno pratiti funkcije.. hiperlipemija. mu~nina. ND preosetljivost. dojenje treba prekinuti tokom terapije. edemi. za rast. opstipacija. 100mg film tabl 100mg. pove}ane vrednosti jetrinih enzima. za inf. ka{alj. no}no znojenje. 400mg/16ml L01XE Inhibitori protein kinaze L01XE. novodijagnostikovana akutna limfoblastna leukemija sa prisutnim Filadelfija hromozomom (Phpozitivna ALL) kod odraslih zajedno sa hemioterapijim. KI trudno}a. hiperglikemija. neoperabilni recidiviraju}i dermatofibrosarkomi protuberans (DFSP) kod odraslih. polisorbat 80 ili bilo koji od ekscipijenasa. prolazna hipotenzija. mu~nina. IND inicijalna terapija pacijenata sa uznapredovalim karcinomom renalnih }elija. trudno}a (mogu} teratogeni efekat). OPREZ pacijenti sa tumorom u CNS-u ili pacijenti na antikoagulantnoj terapiji imaju ve}i rizik intracerebralnog krvarenja. anemija. OPREZ retencija te~nosti. perforacija creva. bronhospazam. ekcem. zamagljen vid. retko trombocitopenija. bolovi u mi{i}ima. o{amu}enost. pruritus. Roche konc. pleuralna efuzija. trudno}a. dermatitis. promene u telesnoj masi. pospanost. tahikardija. dijabetes. anksioznost. hemoragije. ND neutropenija. inhibitori i induktori CYP3A4.L01XC07 bevacizumab IND uznapredovali karcinom kolona ili rektuma. suzenje okoa. osip svrab. rigor. ra{. dispepsija. bol u abdomenu.

suva ko`a. poreme}aj jetre.I sna`ni induktori CYP3A4 (rifampicin) ubrzavaju metabolizam i potrebno je korigovati dozu do maksimalne 87. akne Nexavar. oboljenje pankreasa. ra{. otpornih ili netolerantnih na bar jednu prethodnu terapiju. palpitacija. ospa na dlanovima i tabanima). uklju~uju}i i imatinib.L01XE04 sunitinib (u obliku maleata) IND gastrointestinalni tumori strome (GIST). potencijalna hepatotoksi~nost i pulmonarna toksi~nosti kao i pojava pneumonitisa). parestezija. eritromicin. alkalne fosfataze. supstance koje pove}avaju pH `eluca (smanjena resorbcija) Tyverb. vrtoglavica. primena CYP3A4 induktora i inhibitora. mu~nina. altralgija. depigmentacija kose ili ko`e. GIT smetnje. trombocitopenija. kardiovaskularne smetnje (produ`enje QT intervala.I potrebno je izbegavati istovremenu primenu induktora i inhibitora CYP3A4 enzima. mu~nina. trudno}a. kod odraslih pacijenata. svrab. dojenje. ND plu}na embolija. kreatinin fosfokinaze i glukoze u krvi. atralgija. dijareja. dermatolo{ke promene (promena boje ko`e. gama-glutamiltransferaze. hiperkalijemija. periferni edemi. bol u kostima. hepatotoksi~nost. mijelosupresija. smanjenje ejekcione frakcije. ND glavobolja. OPREZ trudno}a. ND hipertenzija. alanin amilotransferaze. gsk film tabl. 25mg. hemoragija tumora. disfonija.5/dan. Bayer film tabl. gr~evi u mi{i}ima. suvo}a ko`e. izbegavati konzumiranje soka od grejpfruta. grejfrut) usporavaju metabolizam pa dozu treba smanjiti do minimalne 37. anoreksija. zadebljnja ili pukotine ke`e. dojenje. bilirubina. ND umor. GIT smetnje (dijareja koja mo`e da dovede do dehidratacije. dispneja. astenija. Novartis kaps. 50mg L01XE05 sorafenib IND uznapredovali karcinom renalnih }elija kada tretman sa alfa interferonom ili interleukinom 2 nije uspeo ili je kontraindikovan. KI preosetljivost na lek. koji pokazuje prekomernu ErbB2 (HER2) ekspresiju. dok sna`ni inhibitori CYP3A4 (ketokonazol. KI preosetljivost na lek. zamor. 200mg Registar lekova 2011 575 . produ`enje QT intervala . depresija. hipertenzija Tasigna. febrilna neutropenija. pulmonalni edem. Pfizer kaps 12. amilaze. pove}anje lipaze. tromboembolije. de~iji uzrast. ka{alj. hiperbilirubinemija. povra}anje). jetre. promena telesne mase. OPREZ nije poznata podno{ljivost kod pacijenata sa o{te}enom funkcijom jetre ili bubrega . aspartat aminotransferaze. mialgija. oprez je potreban kod smanjene funkcije jetre i bubrega. alopecija. metastatski karcinom bubre`nih }elija (MRCC). 200mg L01XE07 lapatinib (u obliku labatinib ditosilata) IND u kombinaciji sa kapecitabinom uznapredovali ili metastatski karcinom dojke. mijalgija. osip. KI preosetljivost na lek.5mg. hipertenzija). 250mg L01XE08 nilotinib (u obliku hidrohlorida) IND hroni~na i ubrzana faza Filadelfija hromozom pozitivne hroni~ne mijelofene leukemije (CML). opstipacija. hemoragije. bol u grudima i skeletnim mi{i}ima. OPREZ potrebno je pratiti funkciju leve komore. GIT smetnje. Sutent. produ`enje QT intervala. hipomagnezijemija. pancitopenija. svrab. hiperglikemija. plu}a (sni`enje leve ventrikularne ejekcione frakcije.5/dan.

rezistentna hroni~na mijeloidna leukemija. za rast. BMS kaps. povra}anje. reverzibilno povi{enje bilirubina i transaminaza u serumu. ND mijelosupresija. kontrolisati bolesnike sa metaboli~kom bolesti kostiju. kontrolisati krvni pritisak (mogu}a pojava hipertenzije). 500mg L01XX11 estramustin fosfat (pra{ak za infuziju) estramustin fosfat natrijum monohidrat (kapsule) 140mg estramustin fosfata = 157. tromboza ili tromboembolijski poreme}aji. insuficijencija jetre i bubrega. edemi. OPREZ smanjena funkcija bubrega. mu~nina. za inf 40mg/2ml. KI preosetljivost na estradiol ili azotne plikavce. PharmaSwiss konc. u GIT-u. KI trudno}a. povra}anje. 100mg/5ml Irinotesin. glavobolja. holesterola i transaminaza. pove}anje serum koncentracije triglicerida. te{ka insuficijencija jetre. 100mg/5ml. GIT smetnje. tromboembolija. mu~nina. suva usta. KI trudno}a. ND "sindrom retinolne kiseline" (groznica. ra{. dijabetes (zbog smanjenja tolerancije glukoze). ND dijareja. promene na ko`i. `ene u reproduktivnom dobu. mu~nina. ishemijske i tromboembolijske bolesti srca ili komplikacije sa edemima. Roche kaps.za rast. KI hroni~na inflamacija creva ili opstruktivno oboljenje creva. za inf 40mg/2ml. pulmonalni infiltrati. promene na ko`i Litalir. Pfizer kaps. ishemijska bolest srca. anoreksija. 100mg/5ml Irinotecan. dispneja. povra}anje. bolovi u kostima. depresija. hipotenzija. izrazita supresija kostne sr`i. povra}anje. leukopenija. dijareja ili opstipacija. glavobolja.6mg estramustin fosfat natrijum monohidrata IND karcinom prostate naro~ito kod bolesnika sa tumorima rezistentnim na hormonsku terapiju. pleuralni izlivi. OPREZ tromboflebitis u anamnezi. za inf 40mg/2ml. 140mg L01XX14 tretinoin IND akutna promijelocitna leukemija. trombocitopenija. Pfizer konc. za rast. slabost mi{i}a. respiratornom i CNS sistemu Vesanoid.5 puta ve}a od normalne. mogu} fatalan ishod). konfuzija. koncentracija bilirubina u serumu 1. ND anoreksija. dojenje. kongestivna insuficijencija srca. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma. trudno}a. 100mg/5ml 576 Registar lekova 2011 . neutropenija. prethodno primljena hemioterapija ili radioterapija (pove}an rizik mijelosupresije). 300mg/15ml Irinotekan Sandoz. kardiovaskularnom. Sandoz konc. dojenje. impotencija. hiperleukocitoza. anemija. mu~nina. ginekomastija. 10mg L01XX19 irinotekan hlorid trihidrat IND metastatski kolorektalni karcinom odraslih. depresija kostne sr`i. hiperkalcijemijom ili renalnom insuficijencijom. alopecija. retencija te~nosti sa edemima. za inf 40mg/2ml. bolesti cerebralnih i koronarnih arterija. Sindan Pharma konc. reakcija preosetljivosti od alergijske ospe do angioneuroti~kog edema Estracyt. za rast.L01XX Ostali antineoplastici L01XX05 hidroksikarbamid IND melanom. astenija Campto.

AstraZeneca film tabl. ote`ano disanje.5mg L01XX34 erlotinib IND uznapredovali makrocelularni karcinom plu}a predhodno le~en hemioterapijom. suvo}a ko`e. BMS tabl. hipotenzija Velcade. 150mg L01XX35 anagrelid IND esencijalna trombocitemija Thromboreductin. AOP Orphan kaps. hemoragija (epistaksa i hematurija). GIT smetnje (dijareja. 0. Roche film tabl. ND trombocitopenija. anoreksija. konjunktivitis i blefaritis. intersticijalna bolest pu}a. sr~ana insuficijencija. povra}anje. akne. terapija lokalno uznapredovalog ili metastatskog nemikrocelularnog karcinoma plu}a sa adekvatnim mutacijamaEGFR-TK kod odraslih . promene na epitelu. ND osip. 3. 250mg L01XX32 bortezomib IND progresivni multipli mielom. neuropatski bol). GIT smetnje. OPREZ osobe mla|e od 18 godina. mu~nina. umereno pove}anje vrednosti transaminaza u serumu. KI trudno}a. svrab. parestezija. dojenje. OPREZ opstipacija. Iressa. konjunktivitis Tarceva. 160mg oralna suspenzija 40mg/ml O Tentika. ND mu~nina. za inj. koji je otporan na terapiju derivatima platine i docetakselom. trombocitopenija. Hemofarm oralna suspenzija 40mg/ml Registar lekova 2011 577 .5mg L02 L02A ENDOKRINOLO[KA TERAPIJA Hormoni i srodni lekovi L02AB Gestageni L02AB01 megestrol acetat IND palijativna terapija karcinoma dojke i endometrijuma Megace.L01XX31 gefitinib IND uznapredovali ili metastatski nesitno}elijski karcinom plu}a. rizik epilepti~nog napada. 1mg. povra}anje. KI preosetljivost na lek. KI te{ka insuficijencija jetre. neuropatije (ose}aj `arenja. Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. osip. bol u stomaku) zamor. 100mg. 25mg. periferna neuropatija. dijareja.

za inj. OPREZ isklju~iti trudno}u pre upotrebe kod `ena. bol na mestu aplikacije. GIT smetnje. trombocitopenija. smanjenje grudi (kod `ena). glavobolja. 10mg. talasi vru}ine. osip po ko`i.6mg. smanjen libido. dojenje. dojenje. Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast. talasi vru}ine i znojenja. Abbott pra{aki rastvara~ za suspenziju za inj. znojenje. hipertenzija. vaginalno krvarenje. osip. lokalne reakcije na mestu primene. IND Alternativna terapija metastatskog karcinoma prostate kada bilateralna orhidektomija ili antiandrogena terapija nisu indikovane. uznapredovalim metastatskim karcinomom dojke bilo kao monoterapija u slu~aju progresije bolesti nakon terapije tamoksifenom. dojenje. karcinom endometrijuma.75mg/ml. svrab. kod mu{karaca mo`e da se javi rumenilo. depresija. ostljivosti oticanje grudi (mu{karci). dojenje. promene raspolo`enja. poreme}aj vida. 3. ginekomastija Zoladex. 10. ra{. KI trudno}a. depresija.1mg. leukopenija Nolvadex. ND GIT smetnje. trudno}a. mu~nina . retko retencija te~nosti. deca. kod mu{karaca . znojenje. alergija. smanjenje libida.u po~etku terapije prolazno pove}anje koncentracije testosterona i stim u vezi poja~ani bolovi u kostima metastatskog porekla. 10mg Nolvadex D. KI preosetljivost na lek. dismenoreja) se u po~etku mogu poja~ati.25mg/ml L02AE03 goserelin (u obliku acetata) IND karcinom prostate. 11.25mg L02B Antagonisti hormona i srodni lekovi L02BA Anti-estrogeni L02BA01 tamoksifen (u obliku citrata) IND karcinom dojke (`ene i mu{karca). ND talasi vru}ine. povra}anje. umor. stajanjem se formira talog koji se lako resuspenduje mu}kanjem. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. pove}ana dizurija i salivacija.8mg L02AE04 triptorelin IND karcinom prostate sa metastazama. preoperativna simptomatska terapija fibroida uterusa kod postmenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena.75mg i 11. artralgija Lupron. smanjen libido.L02AE Analozi hormona koji osloba|aju gonadotropin L02AE02 leuprorelin Napomena rekonstituisana suspenzija je bele boje. ND na mestu primene lokalna iritacija i krvni podliv. kod `ena . adjuvantna terapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate uz istovremenu radikalnu radioterapiju. KI preosetljivost na LHRH analoge. Remedica tabl. AstraZeneca implantat 3. endometrioza i fibrom uterusa. impotencija. pratiti nivo polnih hormona tokom terapije. impotencija. poreme}aj raspolo`enja. simptomatska terapija endometrioze tokom perioda od najdu`e {est meseci u cilju smanjenjalezija i pelvi~kog bola. alopecija. endometrioza. 0. AstraZeneca film tabl. glavobolja. KI trudno}a. sterilitet kod `ena. 20mg 578 Registar lekova 2011 . mi{i}na slabost. vrtoglavica. dojke. fibroni uterusa. promene funkcije jetre. AstraZeneca film tabl.simptomi endometrioze (pelvi~ki bol. 20mg Tamoxifen. 3. metroragija. ili u kombinaciji sa tamoksifenom ukoliko nije predhodno preimenjen. trudno}a. Supresija ovarijuma kod premenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena sa estrogen-pozitivnim. ND talasi vru}ine. kod le~enja neplodnosti hiperstimulacija ovarijuma Diphereline. suvo}a vagine. upotreba du`a od 6 meseci. nesvestica.

pove}anje transaminaza. vrtoglavica. te{ka respiratorna insuficijencija. AstraZeneca rast. Sindan Pharma tabl 250mg L02BB02 nilutamid IND karcinom prostate sa metastazama posle hirur{ke ili hemijske kastracije. povra}anje. kod kojih je bolest progredirala ili je u relapsu za vreme ili posle primene druge antiestrogenske terapije. insuficijencija bubrega (klirens kreatinina < 30ml/min). valunzi. anemija. KI primena kod `ena i dece. ({pric) 250mg/5ml L02BB Anti-androgeni L02BB01 flutamid IND karcinom prostate u odmakloj fazi. Gedeon film tabl. 150mg Registar lekova 2011 579 . inpotencija. 50mg. ginekomastija. preosetljivost na lek. ND ginekomastija. bol u le|ima. ND pruritus. lokalna reakcija na mestu injiciranja. OPREZ umerena i te{ka insuficijencija jetre. `utica). 50mg.L02BA03 fulvestrant Lek se ~uva na temperaturi od 2 do 8ºC IND estrogen zavisni. opstipacija). lokalno uznapredovali nemetastatski karcinom prostate kada se ne preporu~uje operacija. za inj. metastatski ili lokalno uznapredovali karcinom dojke kod `ena u menopauzi. povra}anje dijareja. fotosenzitivnost Anandron. I inhibira enzime citohrom P450 (CYP 3A4) pa se lekovi koji se metaboli{u preko ovog enzima primenjuju uz oprez. venska tromboembolija. bol u `elucu. KI alergija na lek. ND glavobolja. Synthon Hispania film tabl 50mg. AstraZeneca film tabl. 50mg. hemoliti~ka anemija. smetnje libida GIT smetnje (mu~nina. te{ka insuficijencija jetre. povra}anje. zamor. dijareja. holestatska `utica. KI insuficijencija jetre. vrtoglavica zamor. 50mg Bicusan. parestezije. limfoedemi Flucinom. azoospermija. mu~nina. hipotenzija. dojenje. GIT smetnje (mu~nina. KI preosetljivost na lek. uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom. intolerancija na alkohol. istovremena primena terfenadina. zamu}en vid. nesanica. ND vrelina (crvenilo) lica. anoreksija. infekcije urinarnog trakta Faslodex. dijareja. poja~an apetit. OPREZ smanjena funkcija jetre. edemi. trudno}a. osip. gubitak libida. Medico Uno film tabl. 150mg Casodex. povra}anje. PharmaSwiss film tabl. 50mg Bicatlon. OPREZ sr~ana oboljenja. poreme}aj akomodacije. Schering tabl. sanofi aventis tabl. mu~nina. astemizola ili cisaprida. 250mg Flutasin. Bicadex. 150mg L02BB03 bikalutamid IND lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti. potrebno je pratiti funkciju jetre i nivo glukoze i krvi . 150mg Calumid. impotencija.

prore|enje kose. nesanica. ra{ Aromasin. Cipla fim tabl. KI upotreba kod `ena u premenopauzi. 1mg Aremed. adjuvantna terapija estrogenreceptor-pozitivnog ranog karcinoma dojke kod `ena u menopauzi. film tabl. Medico Uno.5mg Letrozole Medico Uno. prore|enje kose. AstraZeneca fiml tabl. povra}anje. zamor. suvo}a vagine. ND glavobolja. mu~nina. anoreksija. ND rumenilo lica. bolovi u mi{i}ima. PharmaSwiss tabl. anoreksija. 25mg 580 Registar lekova 2011 . 2. periferni edemi. abdominalni bol. 2. te{ka insuficijencija jetre. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu. glavobilja. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre. talasi vru}ine.L02BG Inhibitori enzima L02BG03 anastrozol IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. Remedica film tabl.5mg Femozol. terapija uznapredovalog karcinoma dojke kod `ena u postmenopauzi.5mg L02BG06 eksemestan IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. dojenje. trudno}a. 1mg Trasolette. 1mg L02BG04 letrozol IND adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke. glavobolja. trudno}a. Medico Uno film tabl. 1mg Arimidex. 2. produ`ena adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke kod `ena u menopauzi koje su prethodno primale standardnu adjuvantnu terapiju sa tamoksifenom. ND rumenilo lica. dojenje. 2. periferni edem. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre. Vipharmsa film tabl. Pfizer oblo`ena tabl. anoreksija.5mg Lametta. Novartis film tabl. opadanje kose. preoperativna terapija `ena u menopauzi sa lokalizovanim karcinomom dojke sa pozitivnim hormonskim receptorima. pove}an apetit Femara. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu. PharmaSwiss tabl. ra{. dijareja. vrtoglavica. mu~nina. ra{ Anastrozole. dojenje. umor. trudno}a. terapija prve linije kod `ena sa uznapredovalim hormon-zavisnim karcinomom dojke. depresija. konstipacija. 1mg Armotraz.

osteoporoza. deca. eritem. za inj. mijalgije. ({pric) 3Mij/0. sa izuzetkom hroni~ne mijeloidne leukemije i mijelodisplasti~nog sindroma. prolazna hipotenzija. trombocitopenija.2ml Realdiron. kod bolesnika sa nemijeloidnim malignim oboljenjima kod kojih su ura|ene autologne ili alogene transplatacije kostne sr`i ili koji primaju citostatike. groznica. 6Mij/0. leukocita i hemoglobina. artralgje. alergijske reakcije. Sicor Biotch pra{ak za rast. 4. smanjen broj mijeloidnih prekurzora. KI kongenitalna neutropenija sa abnormalnom citogenetikom. OPREZ terapiju treba da vodi lekar koji ima iskustvo u onkologiji i hematologiji. OPREZ mijeloidne maligne i pre-maligne bolesti. mijalgija. suzenje. za inj. gubitak telesne mase. Roche rast.L03 L03A IMUNOSTIMULANSI Citokini i imunomodulatori L03AA Faktori stimulisanja kolonije (citokini) L03AA02 filgrastim ~uvati na temperaturi 2-8ºC. proteinurija. (pen sa ulo{kom) 18Mij/1.5Mij/0. Schering rast. glavobolju. trudno}a. ND hiperpireksija. za inj. 3Mij Registar lekova 2011 581 . pove}anje nivoa mokra}ne kiseline. urtikarija). potrebno je pratiti broj trombocita. crvenilo.5ml. alopeciju. ND bol u kostima. ({pric) 6mg/ 0. 48 Mij/0. glavobolja.6ml interferon alfa 2b . 9Mij/0. mu~nina. hematurija i prolazno sni`enje glukoze u krvi. kongenitalne neutropenije. ND artralgija. oboljenja jetre i bubrega. ote`ano disanje.rekombinantni L03AB05 Intron A. Roche rast. sekundarnom akutnom mijeloidnom leukemijom. nema podataka za bezbednost kod pacijenata sa hroni~nom mielogenom leukemijom. reakcija na mestu primene. zamor. Roche rast. hepatomegaliju.5ml. za inj. supresija kostne sr`i L03AB04 interferon alfa 2a . IND skra}enje trajanja neutropenije i smanjenje u~estalosti komplikacija koje prate neutropeniju (sepsa).5ml. kao i raznim drugim virusima u okviru druge terapije. dojenje. splenomegalija Neulastim. dizurija. ({pric) 30 Mij/0.6ml L03AB Interferoni IND hroni~ne infekcije izazvane hepatitis B i C virusima. mobilisanje mati~nih prekurzorskih }elija periferne krvi za potrebe autologne reinfuzije.5ml. ra{ Neupogen. KI preosetljivost na lek.5ml. opadanje kose. mijalgija. dijareju. anoreksija. ne treba koriste trudnice I dojilje. poreme}aj enizima jetre i mokra}ne kiseline. ne zamrzavati. epistaksu. uve}anje slezine. anemiju.5ml L03AA13 pegfilgrastim IND Smanjenje trajanja neutropenije i incidence febrilne neutropenije kod pacijenata na hemioterapiji. osteoporozu. (karpula) 18Mij/0. dugotrajna upotreba mo`e da izazove vaskulitis.rekombinantni Roferon A. povra}anje. za inj. alergijske reakcije (ko`ni osip.

anoreksija. emocionalna labilnost.rekombinantni PegIntron. 8Mij (250μg/ml) L03AB10 peginterferon alfa 2b . ND poreme}aj menstrualnog ciklusa. sekundarna progresivna multipleks skleroza. rast. dojenje. povra}anje. supresija kostne sr`i Pegasys.({pric) 50μg. KI samostalni papilarni tumori. za inj. imunokompromitovani bolesnici.humani rekombinantni IND recidiviraju}a multipleks skleroza sa dve ili vi{e epizoda neurolo{kih ispada godi{nje. palpitacija. Bayer pra{ak za inj. bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti. alergija. 44 μg/0. ({pric) 135μg/ml.8º C. preosetljivost na interferon ili humani albumin. u~estalo mokrenje. povi{ena temperatura. sistemska BCG reakcija Immucyst. bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti. ose}aj pe~enja. 180μg/ml L03AX Ostali citokini i imunomodulatori L03AX03 atenuirani bacili M.za inj. 150μg peginterferon alfa 2a . konvulzije. 120μg. za inj. groznica. ND poreme}aj menstrualnog ciklusa. konvulzije. konfuzija. 100μg. mla|i od 18 godina. za inj. anksioznost.5ml. za inj. ND hiperpireksija. preosetljivost na interferon ili humani albumin. bovis (soj-BCG) IND intravezikalno le~enje recidivantnih karcinoma in situ mokra}ne be{ike sa ili bez papilarnih tumora. OPREZ u slu~aju pojave urtikarije. mla|i od 18 godina. depresija. OPREZ u slu~aju pojave urtikarije.rekombinantni L03AB11 IND limfomi. 80μg. insuficijencija jetre.5ml L03AB08 interferon beta 1b . ND prolazno pove}anje telesne temperature. dizurija. KI trudno}a. Sanofi Pasteur pra{ak za intravezikalni rastvor 81mg BCG L03AX13 glatiramer acetat ^uvati na 2 . tahikardija. stezanje u grudima. terapija imunosupresivima. hroni~ni hepatitis B. zamor. mu~nina. suicidalne ideje. ({pric) 20mg/ml 582 Registar lekova 2011 . Roche rast. dojenje. Biogen Idec pra{ak za rast. KI trudno}a.L03AB07 interferon beta 1a . 30 μg/ml. dojenje. konfuzija. depresija. ({pric) (Bio Set) 30 μg/0. KI trudno}a. svrab ili nekroza na mestu aplikacije Betaferon. Merck Serono rast. depresija. Schering pra{ak i rastvara~ za rast. suicidalne ideje. smanjena funkcija bubrega. deca do 18 godina.5ml Avonex. ND crvenilo.svrab. bolesnici sa sistemskom BCG reakcijom. Teva rast. glavobolja. anksioznost. aktivna tuberkuloza. ote`ano disanje. mijalgija. gubitak telesne mase. insuficijencija jetre. depresija. svrab ili nekroza na mestu aplikacije Rebif. hematurija. anksioznost.humani rekombinantni IND multipla skleroza sa recidivom kod odraslih. otok i bol na mestu aplikacije Copaxone. ({pric) 22μg/0. emocionalna labilnost. ose}aj pe~enja. infekcija urinarnog trakta. za inj. OPREZ bolesti srca. IND smanjenje u~estalosti relapsa i usporavanje napredovanja neurolo{kih o{te}enja kod multiple skleroze.

Astellas kaps. Novartis kaps. 1mg. glavobolja. neurotoksi~nost (tremor. renalna o{te}enja. R. faktore koagulacije i proteine plazme. Novartis konc. edem lica. leukopenija. odbacivanje alogenih transplantata jetre.L04 L04A IMUNOSUPRESIVI Imunosupresivi L04AA Selektivni imunosupresivi L04AA01 ciklosporin A IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina). aplasti~na anemija ATG-Fresenius S. pritisak. hipertrihoza. GIT smetnje. 5mg Prograf. aplasti~na i hemoliti~na anemija i retko trombocitopenija). meka 25mg. Advagraf. trudno}a (pre terapije isklju~iti trudno}u. za inf 250mg/5ml Sandimmun Neoral. bubrega ili srca pri postojanju rezistencije na konvencionalne imunosupresive. profilaksa posle transplantacije organa. 50mg. za inf 100mg L04AA05 takrolimus IND primarna imunosupresija alotransplantata jetre i bubrega. konvulzije). glikemiju. hipertenzija. hiperkalijemija. retinopatija. retencija te~nosti. 0. 1mg. 3mg. fotofobija). elektrolite. koristiti nehormonska sredstva). 50mg.5mg. OPREZ tokom terapije potrebno je pratiti EKG. pove}an rizik nastanka sekundarnih tumora i oportunisti~kih infekcija. promene motorike. 100mg L04AA04 antihumani T limfocitni imunoglobulin kuni}a IND le~enje akutnog steroid rezistentnog odbacivanja organa. neuro{ki i vizuelni status. hiperuricemija. istovremena primena ciklosporina (potrebno je obratiti posebnu pa`nju ako je bolesnik ranije primao cilosporin). Scerer kaps. 0. 1mg. hematolo{ki poreme}aji (leukocitoza. hipertenzija. ND nefrotoksi~nost. autoimune bolesti. ND hepati~na.5mg. trudno}a. 5mg Registar lekova 2011 583 . mogu}a je ventrikularna hipertrofija i hipertrofija septuma. Astellas kaps. za rast. hematolo{ke parametre. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun. hiperkalijemija. 50mg. 5mg Panalimus. KI preosetljivost na ciklosporin ili polioksietilovano ricinusovo ulje. Fresenius Biotech konc. tremor. 0. GIT smetnje. ukoliko je neophodna kontracepcija. KI preosetljivost na takrolimus ili druge makrolide. ose}aj `arenja u {akama i stopalima Cicloral. kao i insulin zavisni posttransplatacioni dijabetes. oftalmolo{ke smetnje (katarakta. Panacea Biotec kaps. meka 25mg. ambliopija. hiperglikemija. meka 25mg. dojenje. dojenje.P. hiperplazija desni. za rast.5mg. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun Neoral. Salutas Pharma kaps.

trombocitopenija. periferni otoci. bol u grudima i le|ima. Medico Uno film tabl. Sandoz film tabl. ND povra}anje. nesanica. mu~nina. hipertenzija. dojenje. za inj. KI preosetljivost na sirolimus ili druge sastojke tableta. OPREZ kod bubre`ne insuficijencije maksimalna dnevna doza je 2g. tromboembolija. 25mg rast. 360mg Mycophenolate Mofetil Medico Uno. ka{alj. hiperpireksija. ND GIT smetnje. ND pove}ana u~estalost infekcija. ND opstipacija. psorijazni artritis. oralna monilijaza. akne Rapamune. trudno}a. hiper ili hipokalijemija. 20mg/5ml L04AA10 sirolimus IND profilaksa akutnog odbacivanja transplantiranog bubrega kod odraslih u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima. pove}ani lipidi.({pric) 25mg. hipofosfatemija. bolesti krvi u anamnezi. dispepsija). hipotenzija ili hipertenzija. pankreatitis. holecistitis. 500mg L04AA09 baziliksimab IND profilaksa akutnog odbacivanja de novo renalnog transplantata sa istovremenom primenom ciklosporina i kortikosteroida. 50mg 584 Registar lekova 2011 . renalna tubularna nekroza. edemi. IND reumatoidni artritis. bol. za inj. OPREZ sr~ana slabost. 180mg. sepsa. ezofagitis. urinarne infekcije. leukocitoza. anemija. 500mg Myfortic. gr~evi. terapiju obustaviti ako se javi neutropenija ili akutne infekcije. hipertenzija. limfoadenopatija Enbrel. glavobolja i hiperkalijemija Simulect. suzbijanje akutnog odbacivanja organa bolesnika sa alogenom transplantacijom bubrega kod kojih su neefikasni drugi preparati. hipokalijemija. tremor. dojenje. krvarenje u GIT-u. dojenje. 250mg film tabl. dispneja. KI preosetljivost na sastojke leka. hematurija. Roche kaps. vrtoglavica. faringitis. Novartis gastrorezistentna tabl. povra}anje. za inf 500mg Micolat. hiperholesterolemija CellCept. infekcije urinarnog trakta. trombocitopenija. KI trudno}a. urinarne infekcije. hipertenzija. KI preosetljivost na mikofenolat mofetil i mikofenolnu kiselinu. aktivne infekcije. kao monoterapeutik se ne primenjuje. ankiloziraju}i spondilitis. GIT poreme}aji (dijareja ili opstipacija. polimiozitis. 1mg L04AA11 etanercept ^uva se na temperaturi 2-8º C. anemija. hiperglikemija. bolovi u zglobovima. ishemija srca i mozga. fracture kostiju. glavobolja. spondilitis. hiperpireksija.L04AA06 mikofenolna kiselina IND profilaksa odbacivanja organa. za inj. renalna insuficijencija. Lederle pra{ak za rast. anemija. periferni edem. leukopenija. trudno}a. bursitis. Novartis pra{ak i rastvara~ za rast. 500mg pra{ak za rast. mu~nina. Wyeth oblo`ena tabl. podno{ljivost i efikasnost kod dece nisu utvr|eni. astenija.

IND visoko aktivna relapsna remitentna multipla skleroza kod pacijenata uprkos terapiji ?-interferonom ili brza progresivna relapsno remitentna multopla skleroza. infuzioni rastvor se mo`e upotrebiti u roku od 24 sata ako se ~uva na 2-8ºC. uzrast manji od 18 godina. ND mu~nina. OPREZ pratiti simptome koji ukazuju na pojavu infekcije. 10mg. ND pove}anje krvnog pritiska. aktivne infekcije i aktivne maligne bolesti (izuzev karcinoma kutanih bazalnih }elija). ne sme se me{ati sa drugim lekovima ili rastvara~ima Tysabri.L04AA12 infliksimab Lek se ~uva na temperaturi 2-8ºC. sepsa. apsces. ra{. alergija na lek. 0. ulcerozni kolitis. pireksija.25mg.25mg L04AA23 natalizumab ^uvati na temperaturi 2-8ºC . ka{alj. nauzeja. usana. za rast.1mg. slabost. za oral. svrab. dojenje. imunosupresija. urtikarija. abnormalne senzacije. ankiloziraju}i spondilitis. o{te}ene funkcije jetre. osip na ko`i i svrab. trombocitopenija. povra}anje.9% rastvorom natrijum hlorida. Biogen Idec konc. trombocitopenija). anemija. tuberkuloza. KI hipersenzitivnost na leflunomid. za inf. Ako se rekonstitucija i razbla`enje izvode u asepti~nim uslovima. KI preosetljivost na everolimus. 0.0. ne sme se zamrzavati. oportunisti~ke infekcije. reverzibilna dozno zavisna alopecija. ND mogu} anafilakti~ki {ok i reakcije kasne preosetljivosti. mi{i}ima. (svi ovi simptomi mogu da se jave i 6 meseci nakon terapije). Novartis tabl. hipoproteinemija. istovremena primena ?-interferona ili glatiramer acetata. mogu}ost ve}e incidence malignih oboljenja. StevensJohnson sindrom. KI preosetljivost na lek ili mi{je proteine. neutropenija. otok {aka. leukopenija. pove}an rizik od oportunisti~kih infekcija. te{ke infekcije. hiperlipidemija. hiperholesterolemija. sirolimus ili pomo}ne supstace. dijareja. sanofi aventis film tabl. pancitopenija. 300mg/15ml Registar lekova 2011 585 . umor. Crohn-ova bolest. pojave autoimunih tela ili alergijske reakcije. trombocitopenija Arava. anoreksija. 1g tabl. povra}anje. KI progresivna multifokalna leukoencefalopatija. te{ka insuficijencija imunog sistema (AIDS). `ene u reproduktivnom dobu tokom terapije treba da koriste kontracepciju kao i 6 meseci nakon primene. zglobovima ili vilici. Rastvor ne sadr`i konzervanse i preporu~uje se njegova primena u roku od 3 sata nakon rekonstitucije i razbla`enja. povi{ena temperatura. leukopenija. I rastvor za infuziju se priprema isklju~ivo sa 0. 20mg. susp. dijareja. hipertenzija Remicade. anemija. glavobolja. dojenje. 100mg L04AA18 everolimus IND profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunolo{kim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca. Centocor pra{ak za konc. hipertenzija. vrtoglavica. u~estale glavobolje. ote`ano disanje ili gutanje. mu{ki hipogonadizam. 0. IND reumatoidni artritis. leukopenija. stopala. vrtoglavica. imunokompromitovane osobe. ko`na kandidijaza. nema podataka o bezbednosti upotrebe kod osoba mladih od 18 godina. Pripremljen infuzioni rastvor stabilan je jo{ 8 sati na temperaturi 28ºC. zna~ajno o{te}enje kostne sr`i (anemija. psorijaza . za rast. artralgija. za inf 100mg L04AA13 leflunomid IND aktivni reumatoidni artritis kod odraslih. ND podlo`nost infekcijama.5mg.75mg. primena `ivih vakcina. oboljenja oralne mukoze. kongestivna sr~ana insuficijencija. `drela. psorijati~ni artritis. OPREZ pove}an rizik oportunisti~kih infekcija i progresivne multifokalne leukoencefalopatije. GIT smetnje Certican. toksi~na epidermalna nekroza. neurolo{ke bolesti u anamnezi. 0. bol u grudima. trudno}a.

Roche konc. vrtoglavica. ne po~injati terapiju ako je akutna bolest u toku. aritmija. metotreksat i PUVA terapija. maligna oboljenja. OPREZ recidiviraju}e ili hroni~ne infekcije. bol u grudima. hepatotoksi~nost. gastritis. povra}anje) Imuran. KI aktivne te{ke ifekcije. latentna tuberkuloza. ili antagoniste faktora nekroze tumora (TNF). hiperholesterolemija. smanjena funkcija jetre. trudno}a. angina. leukopenija. ND ozbiljne infekcije. ulceracije u ustima. KI infekcija. za inj ({pric) 40mg/0. za inf. pruritus. mialgija. nazalna kongestija. pove}an rizik od malignih oboljenja. dijareja. megaloblasti~na anemija. preosetljivost na lek. 45mg/0. bol i le|ima. davanje `ivih vakcina. hipertenzija. za inj. `ive bakterijske ili virusne vakcinacije . herpes zoster. konjunktivitis Actemra. psozijaza. OPREZ potrebno je pratiti pacijenta pre.L04AB04 adalimumab IND reumatoidni artritis. Chron-ova bolest. nazalna kongestija. 20mg/ml L04AX Ostali imunosupresivi L04AX01 azatioprin IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina). poreme}aj vida. IND psorijaza tipa plaka kod koje nije bilo odgovora na drugu sistemsku terapiju ili kad je primena sistemske terapije kontraindikovana ili kad se ne podnosi druga sistemska terapija uklju~uju}i ciklosporin. poreme}aj krvnog i limgnog sistema Humira. ankiloziraju}i spondilitis. trombocitopenija. GIT smetnje. za rast. pruritus. ND depresija kostne sr`i. zamor. Excella GMBH film tabl. intestinalne ulceracije ili divertikulitis u anamnezi. Abbott rast. 50mg 586 Registar lekova 2011 . autoimune bolesti. GIT smetnje (mu~nina. trudno}a. pojava benignih ili malignih tumora. umerena do te{ka sr~ana insuficijencija. leukopenija. hroni~ni nosioci virusa hepatitisa B. dojenje. Centocor rast. I lek se ne sme me{ati sa drugim lekovima u {pricu Stelara. ospa. anksioznost. OPREZ deci se ne preporu~uje.8ml L04AC Inhibitori interleukina L04AC05 ustekinumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. neutropenija. psorijazni artritis.5ml i 90mg/ml L04AC07 tocilizumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. ND podlo`nost infekcijama. pancitopenija. parastezija. preosetljivost na lek. KI preosetljivost na azatioprin ili merkaptopurin. IND te`ak reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom kod pacijenata koji su neadekvatno reagovali ili nisu podnosili terapiju antireumati~nim lekovima koji modifikuju bolest (DMARDs). eritem na mestu primene. aktivna tuberkuloza ili druge te{ke infekcije kao {to su sepsa i oportunisti~ke infekcije. aktivna tuberkuloza. KI preosetljivost na lek. dijabetes. vrtoglavica. ~esto infekcije gornjeg respiratornog trakta. mo`e se pove}ati rizik od infekcija (egzacerbacija latentnih infekcija). depresija. ka{alj. dojenje. pove}anje transaminaze u jetri. demijeliniziraju}e bolesti CNS-a. oralni herpes simplex. za vreme i posle le~enja tokom 5 meseci zbog mogu}e pojave infekcija. celulitis. glavobolja. glavobolja. trudno}a. poreme}aji sna i pona{anja. ND pneumonija.

.

5mg 588 Registar lekova 2011 . hemoragije u GIT-u. dismenoreja i druga sli~na bolna stanja zglobova i mekih tkiva. 50mg tabl. Sandoz rast. oslob. 50mg Diclac. PharmaSwiss kaps. depresija kostne sr`i. Hemofarm tabl. 50mg Diklofenak Duo Nini. 100mg rast. OPREZ astma. antikoagulansi (pove}an antikoagulantni efekat) M01AB05 dikolofenak natrijum Actafenak. te{ka o{te}enja. supozitorija 50mg Naklofen Duo. ND (su dozno zavisna) iritacija gastri~ne sluznice. 100mg Naklofen. za inj.75mg/3ml Diclofenac Duo.srca. poreme}aj krvne slike. 75mg DicloRapid. oslob. Nini kaps sa prod.K. perforacija ulkusa. prvi i tre}i trimestar trudno}e. Hemofarm oblo`ena tabl. 75mg/3ml supozitorija 50mg Diklofenak. za inj.!LPTUOJ!TJTUFN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI MI[I]NO . 50mg. 75mg/3ml supozitorija 25mg. dojenje.KOSTNOG SISTEMA ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI M01 M01A Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi M01AB Derivati sir}etne kiseline i srodne supstance IND reumatoidni artritis. juvenilni artritis. Remedica tabl. pentoksifilin (pove}an rizik od krvarenja). Aktavis . 100mg Diklofen. za inj. PharmaSwiss gastrorezistentne kaps. akutni bronhospazam. 75mg diklofenak kalijum M01AB05 Rapten . diuretici (pove}ana nefrotoksi~nost). 50mg Rapten rapid. 50mg tabl. 100mg rast. vanzglobni reumatizam. ankiloziraju}i spondilitis. 75mg Diclofenac retard. oslob. 12. 75mg Diklofenak Duo Nini plus. Galenika gastrorezistentna tabl. sa modif. oslob. stariji bilesnici. oslob. urtikarija. lezije u GIT-u. oslob. Hemofarm film tabl. bubrega ili jetre. bolovi razli~ite etiologije. 25mg. kolike. akutni uri~ki artritis. I izbegavati istovremenu primenu vi{e NSAIS uklju~uju}i i primenu acetilsalicilne kiseline. 75mg Rapten Duo. nefrotoksi~nost. ra{. Hemofarm oblo`ena tabl. film tabl. KI preosetljivost na lek ili preosetljivost na aspirin ili neki drugi NSAIL u anamnezi. smanjena funkcija bubrega. sa prod. Krka gastrorezistentna tabl. Nini kaps sa prod. Krka kaps. osteoartritis. sa prod. hepatotoksi~nost. GIT smetnje. artroze. sa modif.N NJ\J^OP!. ulkusna bolest.

M01AB08 etodolak IND simptomatska terapija osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloziraju}i spondilitis, akutnog bola razli~itog porekla; KI preosetljivost na lek i druge NSAIL, pepti~ki ulkus (aktivan ili u anamnezi), astma, te{ka o{te}enja srca, jetre i bubrega, trudno}a u zadnjem trimestru; ND mu~nina, epigastri~ni i abdominalni bol bol, dijareja, opstipacija, krvarenje iz GIT-a, glavobolja, vrtoglavica, poreme}aji funkcije jetre, ~esto mokrenje, disurija, fotosenzitivnost, urtikarija Etodin Fort, Nobel Ilac film tabl. 400mg M01AB11 acemetacin IND reumatoidni artritis, spondilitis, giht, osteoartritis, reumatizam mekih tkiva, bolni otok, inflamacije usled povreda; KI aktivni pepti~ki i duodenalni ulkus, kao i ulkus u anamnezi, gastrointestinalno krvarenje i krvarenja u CNS, poreme}aj koagulacije krvi, zadnje tromese~je trudno}e, de~ija dob; OPREZ kod starijih, trudnica, doilja, astme, alergija na druge NSAIL, smanjene funkcije bubrega i jetre; ND GIT smetnje, hipersenzitivne reakcije, glavobolja, pospanost, vertigo Rantudil forte, Meda Manufacturing kaps. 60mg M01AB15 ketorolak trometamin IND terapija postoperativnog bola (injekcije), terapija akutnog bola kod i{~a{enja, uganu}a, ruptura mi{i}a ili ligamenata (tablete) Toradol, Roche tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml Zodol, Hemofarm film tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml M01AB16 aceklofenak IND simptomatsko le~enje bola i zapaljenske reakcije kod osteoartritisa, reumatoidnog artritisa i ankiloziraju}eg spondilitisa; KI preosetljivost na lek ili poznata preosetljivost na sli~ne lekove, aktivni ili suspektni pepti~ki ili duodenalni ulkus, gastrointestinalna krvarenja ili poreme}aji krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, te{ki poreme}aji funkcije bibrega Iili jetre, poslednji trimestar trudno}e; OPREZ hipertenzija, umerena kongestivna bolest srca, terapija se obustavlja ako se pojavi gastrointestinalno krvarenja; ND vrtoglavica, GIT smetnje (dispepsija, abdominalni bol, mu~nina, dijareja, pove}anje koncentracije enzima jetre, retko edem, malaksalost, gr~rvi u nogama; I treba izbegavati istovremenu primenu sa metotreksatom, litijumom, digoksinom, kortikosteroidima, antikoagulansima, inhibitorima agregacije trombocita Aflamil, Gedeon film tabl. 100mg

Registar lekova 2011

589

M01AC Oksikami
IND reumatoidni artritis, osteoartritis, akutni napad gihta, ankiloziraju}i spondilitis, vanzglobni reumatizam, posttraumatski i postoperativni bolovi; KI trudno}a, dojenje, te{ka insuficijencija bubrega ili jetre, aktivna ulkusna bolest, krvarenje u GIT-u; OPREZ gastropatije, krvne diskrazije, preosetljivost na NSAIL, astma, istovremena terapija antikoagulansima, deca do 16 godina, GIT oboljenja u anamnezi, ciroza, nefrotski sindrom; ND mu~nina, povra}anje, bol u epigastrijumu, gastrointestinalna krvarenja, glavobolja, vrtoglavica, alergijske reakcije (simptomi astme, urtikarija, alergijski rinitis), retencija te~nosti, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze, bilirubina, ureje i kreatinina, fotosenzitivnost M01AC05 lornoksikam Xefo, Nycomed pra{ak i rastvara~ za rast. za inj.8mg /2ml XefoRapid, Nycomed film tabl. 8mg

meloksikam M01AC06 IND kratkotrajno simptomatsko le~enje egzacerbacije osteoartroze, simptomatsko le~enje reumatoidnog artritisa ili ankiloziraju}eg spondilitisa; KI aktivni gastrointestinalni ulkus ili rekurentni ulkus u anamnezi, te{ka o{te}enja jetre ili bubrega, preosetljivost na meloksikam ili druge NSAIL, astma, nazalni polipi, krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimestar trudno}e, dojenje; OPREZ prvi i drugi trimestar trudno}e, gastritis, ezofagitis, terapija se prekida ako se jave GIT krvarenja; ND GIT smetnje, anemija, leukopenija, trombocitopenija, glavobolja, vrtoglavica, sanjivost, ra{, pruritus, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze Loartroxy, Cipla tabl. 7,5mg, 15mg Lormed, Chanelle Medical tabl. 7,5mg, 15mg Medoxicam, Medochemie tabl. 7,5mg, 15mg Meloksikam, Ni Medic tabl. 7,5mg, 15mg Melox EP, Extractum Pharma tabl. 15mg Melox, Nobel tabl. 7,5mg, Melox Forte, Nobel tabl.15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml Meloxan, Pharmanova tabl. 15mg Movalis, Boehringer tabl . 7,5mg, 15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml

590

Registar lekova 2011

M01AE Derivati propionske kiseline
M01AE01 ibuprofen IND reumatoidni artritis, ankiloziraju}i spondilitis, osteoartritis, nereumatoidne artropatije, burzitis, tendonitis, tenosinovitis, povrede mekih tkiva kao {to su istegnu}a i uganu}a, kao anlgetik kod dismenoreje, stomatolo{kih i postoperativnih bolova, glavobolje i migrene; KI pepti~ki ulkus (aktivni ili u anamnezi), rekcija preosetljivosti na acetilsalicilnu kiselinu ili neki drugi NSAIL, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimester trudno}e; OPREZ bronhijalna astma, gastrointestinalna oboljenja u anamnezi, smanjena funkcija bubrega, jetre, srca, trudno}a; ND mu~nina, povra}anje, dijareja, dispepsija, bol u stomaku, melena, hematemeza, gastrointestinalno krvarene, reakcije preosetljivosti, edem, hipertenzija, fotosenzitivnost; I acetil salicilna kiselina, drugi NSAIL, antihipertenzivi, diuretici, kardiotoni~ni glikozidi, kortikosteroidi, antikoagulansi, hinolonski antibiotici, antidepresivi, litijum, pentoksifilin, Brufen, Galenika oblo`ena tabl. 200mg film tabl. 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Caffetin menstrual, Alkaloid film tabl. 200mg Ibuprofen, Hemofarm film tabl. 400mg {ume}a tabl. 200mg sirup 100mg/5ml Ibuprofen, Jugoremedija film tabl. 200mg, 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Rapidol, PharmaSwiss film tabl. 200mg, 400mg, 600mg kaps. meke 200mg, 400mg Spedifen, Zambon tabl. 200mg, granule za oral. rast. 200mg, 400mg M01AE02 naproksen Nalgesin S, Krka film tabl. 275mg Naproksen, Hemofarm film tabl. 375mg Naproxen, Srbolek tabl. 375mg

supozitorija 500mg

ketoprofen M01AE03 Ketonal, Sandoz rast. za inj. 100mg/2ml Ketonal forte, Sandoz film tabl. 100mg Ketonal Duo, Sandoz kaps. sa prod. osloba|. 150mg flurbiprofen M01AE09 Flugalin, Galenika oblo`ena tabl. 50mg, 100mg tiaprofenska kiselina M01AE11 Turganil, Jugoremedija tabl. 300mg

Registar lekova 2011

591

M01AE17 deksketoprofen IND tretman akutnog umereno jakog bola (rastvor za injekciju ili koncentrat za infuziju se koristi ne du`e od dva dana).; KI umereno do te{ka o{te}enja bubrega, sr~ana slabost, zale~en ili aktivan pepti~ki ulkus, gastrointestinalne ulceracije ili krvarenja, deca, adolescenti; OPREZ ukupna dnevna doza ne treba da pre|e 50mg kod bolesnika sa blagim o{te}enjem funkcije jetre ili bubrega; Dexomen, Berlin Chemie film tabl. 25mg Dexomen 12,5, Menarini Manufacturing film tabl.12,5mg rast.za inj/konc.za rast.za inf 50mg/2ml Dexomen 12,5, Laboratorios Menarini film tabl.12.5mg

M01AH Koksibi (selektivni inhibitori COX-2)
M01AH01 celekoksib IND reumatoidni artritis, osteoartritis; KI trudno}a, dojenje, deca, preosetljivost na sulfonamide ili nesteroidne antireumatike, pepti~ki ulkus, hemoragije u GIT-u, inflamatorne bolesti creva, ozbiljna kongestivna sr~ana slabost, insuficijencija jetre ili bubrega; OPREZ stariji od 65 godina, istovremena primena kortikosteroida, antikoagulanasa i alkohola; ND dispepsija, dijareja, abdominalni bol, mu~nina, flatulencija, glavobolja, sanjivost, vrtoglavica, bolovi u le|ima, periferni edemi, ra{ ko`e, rinitis, faringitis, sinuzitis, re|e gastritis, gastroenteritis, melena, hipertenzija, poreme}aj funkcija jetre Celebrex, Pfizer kaps. 200mg M01AH05 etorikoksib IND Ubla`avanje simptoma osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloznog spondilitisa, ubla`avanje bolova i znakova upale povezanih sa akutnim uri~kim artritisom (gihtom); KI preosetljivost na lek, aktivni pepti~ki ulkus, ili aktivno krvarenje iz gastrointestinalnog trakta, bronhospazam, rinitis, angioneurotski edem ili urtikarija kao posledica uzimanja acetilsalicilne kiseline ili NSAIL u anamnezi, trudno}a i dojenje, te{ka insuficijencija jetre i bubrega, deca do 16 godina, inflamatorna bolest creva, kongestivna sr~ana insuficijencija, nekontrolisana hipertenzija, ishemijska bolest srca, cerebrovaskularna bolest, bolest perifernih arterija; OPREZ mogu}e komplikacije u gornjem delu gastrointestinalnog trakta (ulceracije, krvarenja, perforacije), pove}an rizik od trombotskih doga|aja (infarkt miokarda i mozga), mogu}a retencija te~nosti, pratiti funkciju jetre; ND edem, glavobolja, palpitacija, hipertenzija, GIT smetnje (bol, nadutost, goru{ica, dijareja, dispepsija, epigastri~ne smetnje, mu~nina) Arcoxia, MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg Exxiv , MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg

592

Registar lekova 2011

M01AX Ostali nesteroidni antiinflamatorni I antireumatski lekovi
M01AX05 glukozamin sulfat IND simptomatska terapija lake do srednje te{ke artroze;KI preosetljivost na lek, poznata alergija na {koljke i ribe, trudno}a, dojenje; OPREZ deca do 18 godina, pratiti nivo {e}era kod osoba sa smanjenom tolerancijom na glukozu, pratiti lipidni status; ND retko smetnje u GIT-u, glavobolja, zamor, ekcem, svrab, i crvenilo ko`e; i istovremena primena sa tetraciklinom i hloramfenikolom mo`e dovesti do smanjenja resorpcije ovih lekova; I oralni antikoagulansi (varfarin, acenokumarol) pove}ano protrombinsko vreme Dona, Rottapharm pra{ak za oralni rastvor 1500mg Dona, Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 1500mg Perigona, Chephasaar film tabl. 500mg M01AX17 nimesulid IND reumatoidni artritis, juvenilni poliartritis, degenerativni reumatizam i druga reumatska oboljenja zglobova i ki~menog stuba, bolovi razli~itog porekla; KI prvi trimestar trudno}e i 10 dana pre poro|aja, aktivni pepti~ki ulkus, umerena i te{ka insuficijencija jetre; ND goru{ica, mu~nina, povra}anje, dijareja, bol u epigastrijumu, ra{ i pruritus a re|e glavobolja, vrtoglavica i somnolencija Actasulid, Zdravlje tabl. 100mg Nimulid, Panacea tabl. 100mg Nimulid MD, Panacea oralna disperzibilna tabl. 100mg M01AX24 oksaceprol Artromed, Chephasaar

film tabl. 200mg

M02

LEKOVI ZA LOKALNO LE^ENJE BOLA U MI[I]IMA I ZGLOBOVIMA

M02A Lekovi za lokalno le~enje bola u mi{i}ima i zglobovima
M02AA Nesteroidni antinflamatorni preparati za lokalnu primenu
IND svi oblici mi{i}nog reumatizma, lumbago, artroza, spondiloza, zatvorene povrede kao {to su kontuzije, distorzije, tendovaginitis i burzitis; KI deca, kontakt sa o~ima, sluznicama i povre|enom ko`om, ekcemi, ulkus kruris, akutni upalni procesi na ko`i, preosetljivost na lek, akutna stanja pepti~kog ulkusa; ND urtikarija, fotosenzitivnost M02AA06 etofenamat Rheumon gel, Meda Manufacturing

gel 5%

ketoprofen M02AA10 Fastum, Berlin Chemie Ketonal, Sandoz Ketospray 10%, Pharbil Waltrop

gel 2,5% gel 2,5% sprej za ko`u 10%

Registar lekova 2011

593

M02AA13 ibuprofen Brufen, Galenika Ibuprofen, Jugoremedija

krem 10% krem 10%

ibuprofen + levomentol M02AA13 Deep Relief, Mentholatum gel (5% + 3%) diklofenak dietilamin M02AA15 1,16g diklofenak dietilamina ekvivalentno 1g diklofenak natrijuma, koncentracija u preparatima se odnosi na diklofenak natrijum Diklofen, Galenika gel 1% Diklofenak, Hemofarm gel 1% Diclofenac Duo 4% sprej gel, PharmaSwiss sprej 4% Naklofen, Krka gel 1% Voltaren Emulgel, Novartis emulgel 1% nimesulid M02AA.. Nimulid Transgel, Panacea
gel 1%

M02AC Preparati sa derivatima salicilne kiseline
M02AC.. kamfor + metilsalicilat + benzilnikotinat + mentol IND hroni~na degenerativna reumatska oboljenja,lumbago, i{ijalgija, bolne fibromijalgije, lak{e sporetske povrede (nagnje~enja, istegnu}a, uganu}a) ; KI preosetljivost na sastojke leka, alergija na aspirin i druge salicilate, o{te}ena ko`a (otvorene rane, akutna upala ko`e, otvorene vene); OPREZ krem ne nanositi na zagrejanu ko`u (ne koristiti okluziju), namazanu ko`u ne izlagati suncu; ND lokalna iritacija, reakcije preosetljivosti, mogu}a fotosenzitivnost Kamfart, Bosnalijek krem (20mg + 10mg + 10mg + 10mg)/g

M02AX Ostali lokalni proizvodi za bolove u mi{i}ima i zglobovima
M02AX.. mentol IND bolovi kod povreda mi{i}a, tetiva i zglobova; KI preosetljivost na komponente leka; OPREZ ne upotrbljavati sa okluzivnim zavojem, ne primenjivati kod dece mla|e od 5 godina; ND mogu}e reakcije preosetljivosti Deep Freeze Cold Gel, Mentholatum gel 2.% M02AX03 dimetilsulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol IND sportske povrede mi{i}a, tetiva, ligamenata i zglobova, burzitis; KI trudno}a, dojenje, deca do 5 godina, lupus eritematodes, alergija na sastojke leka Sinedol, Hemofarm gel (150mg + 500ij + 25mg)/g

594

Registar lekova 2011

M02AX10 metilsalicilat + mentol Ben Gay, Pfizer Ilaclari

krem (15% + 10%)

metilsalicilat + mentol + etarsko ulje eukaliptus + terpetinsko ulje M02AX10 IND uko~enost i bolovi u mi{i}ima, bolovi u le|ima, i{ijalgija, lumbago, fibrozitis, reumatski bolovi, bolovi kod nagnje~enja, uganu}a, promrzlina i sportskih povreda ; KI preosetljivost na sastojke leka, aspirin i druga NSAIL ; OPREZ trudno}a, dojenje, astma u anamnezi ; ND iritacija ko`e na mestu aplikacije Deep Heat Rub, Mentholatum krem (12,8% + 5,91% + 1,97% + 1,47%)
M02AX10 metilsalicilat + metilnikotinat + etilsalicilat + hidroksietilsalicilat IND bolovi u mi{i}ima, reumatski bolovi, burzitis, fibrozitis, upale tetiva, istegni}a, uganu}a, lumbago, i{ijalgija; KI preosetljivost na sastojke leka, aspirin i druga NSAIL; OPREZ ne primenjivati kod dece mal|e od 5 godina, trudno}a, dojenje, izbegavati udisanje preparata; ND iritacija ko`e na mestu aplikacije Deep Heat Spray, Mentholatum sprej (1,0% + 1,6% +5,0% + 5,0% )

M03

MI[I]NI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)

M03A Miorelaksansi sa perifernim delovanjem
M03AB Derivati holina
M03AB01 suksametonijum hlorid IND endotrahealna intubacija i relaksacija skeletnih mi{i}a pri kra}im hirur{kim intervencijama, elektrokonvulzivna terapija; KI te{ka insuficijencija jetre, edem plu}a, nedostatak serumske pseudoholinesteraze; i ne me{ati u istom {pricu/inf. boci sa alkalnim rastvorima (barbiturati i drugo) Midarine, gsk rast. za inj. 100mg/2ml

M03AC Ostala kvaternerna amonijum jedinjenja
M03AC01 pankuronijum bromid Pancuronium DeltaSelect, DeltaSelect Pavulon, Schering

rast. za inj. 4mg/2ml rast. za inj. 4mg/2ml

vekuronijum bromid M03AC03 Velike doze mogu da imaju kumulativno dejstvo, ne izaziva osloba|anje histamina, simpati~ku blokadu niti vagoliti~ki efekat Norcuron, Organon pra{ak i rastvara~ za rast. za inj. 4mg/ml atrakurijum besilat M03AC04 Nema kumulativno dejstvo kod ponovljenih doza; ND mogu}e je osloba|anje histamina Atracurium DeltaSelect, DeltaSelect rast. za inj. 25mg/2,5ml, 50mg/5ml Tracrium, gsk rast. za inj. 25mg/2,5ml, 50mg/5ml

Registar lekova 2011

595

M03AC09 rokuronijum bromid Esmeron, Schering

rast. za inj. 50mg/5ml, 100mg/10ml

cisatrakurijum (u obliku besilata) M03AC11 Nimbex, gsk rast. za inj./inf. 2mg/ml M03AX Ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem
M03AX01 klostridium botulinum tip A toksin ^uva se na temperaturi 2-8º C. IND spascititet ruke kod pacijenata posle mo`danog udara, dinami~ki ekvinusni deformitet stopala kod dece sa cerebralnom paralizom starije od 2 godine, cervikalna distonija kod odraslih, blefarospazam, hemifacijalni spazam; KI generalizovani poreme}aji mi{i}ne aktivnosti (npr. mijastenija gravis), trudno}a, dojenje; OPREZ terapiju treba da vodi samo specijalista koji ima iskustva u radu sa botulinus toksinom; ND neprecizno davanje parali{e obli`nje grupe mi{i}a, velika doza mo`e da parali{e udaljene mi{i}e, mo`e da se javi sindrom sli~an gripu, ra{, stvaranje antitela, prolazni ose}aj peckanja na mestu ubrizgavanja Botox, Allergan pra{ak za rast. za inj. 100j Dysport, Ipsen pra{ak za rast. za inj. 500LD50j

M03B Miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX02 tizanidin (u obliku hlorida) IND bolni spazam mi{i}a zbog stati~kih i funkcionalnih poreme}aja ki~me, postoperativna i spasti~ka stanja usled neurolo{kih poreme}aja (multipla skleroza, hroni~na mijelopatija, degenerativni poreme}aji ki~mene mo`dine, mo`dani udar ili povrede glave, cerebralna paraliza); KI zna~ajno o{te}enje funkcija jetre, istovremena primena inhibitora CYP1A2 (fluvoksamin, ciprofloksacin), preosetljivost na sastojke leka; OPREZ trudno}a, dojenje, deca, renalna i hepati~na insuficijencija, hipotenzija, naglo obustavljanje terapije; ND pospanost, umor, vrtoglavica, suva usta, tremor, GIT smetnje, hipotenzija, bradikardija Sirdalud, Novartis tabl. 2mg, 4mg M03BX04 tolperison hlorid IND stanja povi{enog tonusa skeletnih mi{i}a (multipla skleroza, cerebrovaskularni poreme}aji, mijelopaije, spondiloza, spondiloartroze, artroze velikih zglbova, obliterantne vaskularne bolesti, encefalomielitis, o{te}enja piramidalnog trakta; KI trudno}a, dojenje, deca do 14 godina, mijastenija gravis; ND mi{i}na slabost, glavobolja, GIT smetnje (mu~nina, povra}anje), retko se javlja hipersenzitivna reakcija Mydocalm, Gedeon film tabl. 150mg

596

Registar lekova 2011

M03BX07 tetrazepam IND bolni spazmi mi{i}a kod degenerativnih oboljenja ili trauma ki~menog stuba, neurolo{kih oboljenja, nakon ortopedsko-traumatolo{kih hirur{kih intervencija; KI deca do 1 godine, dekompenzovana insuficijencija plu}a, apneja tokom sna; ND hipotonija mi{i}a, kod dece i starijih od 65 godina zapa`aju se paradoksalne reakcije poput razdra`ljivosti, agresivnosti, uznemiranosti, konfuzije, halucinacija Myolastan, sanofi aventis film tabl. 50mg Tetrazepam- MIP, Chephasaar tabl. 50mg

M04

PREPARATI ZA LE^ENJE GIHTA

M04A Preparati za le~enje gihta
M04AA Inhibitori sinteze mokra}ne kiseline
M04AA01 alopurinol U po~etku terapije mo`e nastupiti akutni napad gihta, pa se preporu~uje istovremena upotreba antireumatika; IND primarna i sekundarna uricemija, rekurentna kalkuloza od kalcijum oksalata u prisustvu uricemije, retke enzimopatije koje su pra}ene hiperprodukcijom urata; KI trudno}a, dojenje; OPREZ alopurinol se ne daje kod akutnog gihta; ND GIT poreme}aji, promene na ko`i, hiperpireksija, groznica, leukopenija, hepati~ki poreme}aji, alopecija Alopurinol, Hemofarm tabl. 100mg, 300mg

M05

LEKOVI ZA LE^ENJE OBOLJENJA KOSTIJU

M05B Lekovi koji deluju na strukturu kosti i mine