P. 1
Registar lekova 2011

Registar lekova 2011

5.0

|Views: 24,388|Likes:
Published by Jelena Mihajlovic

More info:

Published by: Jelena Mihajlovic on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

Registar lekova

2011

DVADESETO IZDANJE

REGISTAR LEKOVA
________________ ________________

2011
prvo drugo tre}e ~etvrto peto {esto sedmo osmo deveto deseto jedanaesto dvanaesto trinaesto ~etrnaesto petnaesto šesnaesto sedamnaesto osamnaesto devetnaesto izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje izdanje 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

izdava~ BB Soft Palmira Toljatija 5, Beograd tel/fax: 011/2602-027, 2670-559 www.bbsoft.rs; e-mail: office@bbsoft.rs

recenzenti

Akademik Prof. dr Dragan Mici} Prof. dr Gordana Vuleta Prof. dr Milorad Pavlovi} Prof. dr Milica Prostran

Kompjuterska obrada i slog Nikola Vukeli}, nikola@bbsoft.rs

[tampa Efekt Print, Beograd tel/fax: 011/2393 - 940
Registar lekova 2011

urednik

Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana

autori Mr ph spec. Ivanovi} Ljiljana Mr ph spec. Stankovi} Rada Mr ph spec. [trbac Jelica Mr ph spec. Du~i} Milana

Registar lekova 2011

PREDGOVOR
»Registar lekova 2011« je jubilarno 20-to izdanje Registra lekova i obuhvata lekove registrovane za upotrebu u Republici Srbiji. Registracijiski podaci su preuzeti iz Slu`benog glasnika, dokumentacije proizvo|a~a, Nacionalnog registra lekova sa dopunama za 2010. godinu i sajta Alims. Za podatke koji se odnose na indikacije, doziranje, kontraindikacije, ne`eljena dejstva i druga upozorenja, kori{}ena je literatura koju su proizvo|a~i dali na uvid (SmPC), kao i relevantna stru~na literatura iz ove oblasti (BNF septembar 2010; AHFS Drug Information 2009; Martindale 36 edition, 2009; Farmakoterapijski vodi~ 2008 i dr.) Kako je odre|ivanje optimalne doze leka slo`en postupak, na koji pored indikacija, interakcija i stanja fiziolo{kih funkcija obolelog uti~u i brojni drugi faktori, navedene doze treba prihvatiti kao orijentacione, {to obavezuje da se precizna uputstva potra`e u odgovaraju}oj stru~noj literaturi. Svi podaci o lekovima u Registru lekova 2011 su sistematizovani u ~etiri celine: I - predstavlja podatke koji bli`e odre|uju svaki lek, a sistematizovani su po abecednom redu za{ti}enih imena lekova. Registar lekova sadr`i i registrovane biljne i tradicionalne lekove (u spisku obele`eni zelenom bojom), kao i registrovane homeopatske lekove (u spisku obele`eni crveno-braon bojom). Lekovi koji imaju re`im izdavanja BR u abecednom spisku lekova su obele`eni plavom bojom II - sastoji se od abecednog spiska internacionalnih neza{ti}enih naziva lekova (INN) III - lekovi su grupisani po ATC klasifikaciji IV - lekovi su grupisani po proizvo|a~ima, a posebno je dat i pregled nsilaca dozvole Registar lekova 2011 sadr`i i tabele koje omogu}avaju bolji pregled nekih grupa lekova kao npr. insulinsku tabelu, zatim tabelarni prikaz vaginalnih antiseptika, dnevnih potreba organizma za vitaminima i dr. Skre}emo pa`nju na{im korisnicima da smo pojedine farmaceutske oblike zbog du`ine, morali u tekstu da skra}ujemo (npr. koncentrat za rastvor za infuziju je konc.za rast. za inf. itd ), pa upu}ujemo na kori{}enje legende. I ove godine dopune Registra }e biti objavljivanje i preko sajta www.bbsoft.rs Nadamo se da }e ovako koncipiran Registar omogu}iti brzo i lako snala`enje svih korisnika u oblastima zdravstva vezanim za lekove. Zahvaljujemo se svima koji su ovih 20 godina bili uz nas i svojim savetima i sugestijama pomogli da Registar lekova do`ivi 20-to izdanje. Tako|e zahvaljujemo svima koji su pomogli {tampanje Registra lekova za 2011. godinu.

Beograd, decembar 2010. godine

Autori

Registar lekova 2011

SPISAK LEKOVA PO ABECEDNOM REDU

strana

R05CB01

(BR)

(acetilcistein)

mukolitik

646

ACC, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor 20 i 100 x 100mg i 200mg ACC Saft, Salutas Pharma pra{ak za oralni rastvor (20mg/ml) 70ml ACC akut, Lek ACC akut 100 {ume}a tabl. 20 x 100mg ACC akut 200 {ume}a tabl. 20 x 200mg ACC akut 600 {ume}a tabl. 10 x 600mg
upotreba lek se uzima posle jela, tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti, pra{ak i {ume}a tabl. se uzimaju rastvoreni u vodi odrasli i deca iznad 14 godina: 2 - 3 x 200mg ili 1 x 600mg, najvi{e 600mg dnevno deca: 2 - 3 x 50mg (do 2 godine), 2 - 3 x 100mg (2 - 5 godina), 2 x 200mg (6 - 14 godina) paralele Fluimucil

N02BA01

Acetisal pH 8, Galenika (acetilsalicilna kiselina)

analgoantipiretik

607

(BR) film tabl. 20 x 500mg (Z) film tabl. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 500mg - 1g na 4 - 6 sati, Max. 4g dnevno paralele Anbol, Andol, Aspirin, Aspirin protect 300, Cardiopirin forte, Midol 300

(aciklovir)

antivirotik

Aciklovir, Jugoremedija
D06BB03 J05AB01

mast (5%) 5g

498 548 548 498

Aciklovir, Nini tabl. 25 x 200mg i 400mg Aciklovir, Zdravlje J05AB01 tabl. 25 x 200mg D06BB03 krem (5%) 5g

upotreba oralno - odrasli i deca iznad 2 godine: 200mg na 4 sata tokom 5 dana (herpes simpleks, terapija); 4 x 200mg ili 2 x 400mg tokom 6 meseci (herpes simpleks, prevencija); 800mg na 4 sata tokom 7 dana (herpes zoster) - deca do 2 godine: pola doze za odrasle lokalno: na 4 sata mazati herpeti~ne lezije, tokom 7 dana

14

Registar lekova 2011

M05BA08 (SZR)

Aclasta, Novartis Pharma Stein [vajcarska
(zoledronska kiselina)

bisfosfonat

strana 599

rastvor za inf. 1 x (0,05mg/ml) 100ml
upotreba 5mg sporom iv infuzijom (tokom 15 minuta) jednom godi{nje

M01AB05

Actafenak, Actavis Island
(diklofenak natrijum)

nesteroidni antireumatik

588

film tabl. 10 x 25mg i 50mg
upotreba odrasli: 2 - 3 x 25 - 50mg paralele Diklofen, Diklofenak, Naklofen

R06AX13

Actalor, Zdravlje
(loratadin)

antihistaminik

648

tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg (kod insuficijencije jetre 1 x 5mg) deca 2 - 5 godina: 5mg dnevno paralele Claritine, Flonidan, Loratadin, Pressing

N06AB05

Actapax, Zdravlje
(paroksetin)

antidepresiv

624

film tabl. 30 x 20mg i 30mg
upotreba depresija, socijalna fobija, generalizovani anksiozni poreme}aj, posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno, po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti, pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 60mg dnevno paralele Arketis, Paroksetin, Paroxetin Sandoz, Rexetin, Seroxat

M01AX17

Actasulid, Zdravlje
(nimesulid)

nesteroidni antireumatik

593

tabl. 20 x 100mg
upotreba 2 x 100mg posle jela, Max. 400mg dnevno paralele Nimulid, Nimulid MD

L04AC07 (SZR)

Actemra, Roche
(tocilizumab)

imunosupresiv za terapiju reumatoidnog artritisa

586

koncentrat za rastvor za inf. 1 x (20mg/ml) 4ml, 10ml i 20ml
upotreba odrasli i deca iznad 18 godina - preporu~ena doza: 8mg/kg, ali nikako manje od 480mg, jednom u 4 nedelje

Registar lekova 2011

15

5ml u razmaku 1 . (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba i paralele videti na strani 433 16 Registar lekova 2011 . Novo Nordisk rastvor za inj. Sanofi Pasteur vakcina protiv H. zatim infuzijom 50mg tokom prvih 60 minuta. u isto doba dana M05BA07 Actonel. influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) strana 557 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. sc im 1 x 10μg/0. revakcinacija za 18 meseci 1 .5ml u razmaku od 1 meseca.2 meseca.2 minuta.J07AG01 (Z) Act-HIB. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Actrapid Penfill. i to 10% doze iv bolusom tokom 1 .5ml upotreba deca 2 . zatim 90mg iv infuzijom tokom 2 sata akutni ishemijski mo`dani udar: 0.6 meseci: 3 doze po 0. Novo Nordisk (estradiol + noretisteronacetat) hormoni 515 film tabl. sanofi aventis (risedronat natrijum) bisfosfonat 598 film tabl.2 minuta. 28 x (1mg + 0.5mg) upotreba 1 tableta dnevno. zatim 35mg tokom 60 minuta do Max. zatim 90% doze iv infuzijom tokom 60 minuta G03FA01 Activelle. doze od 100mg u toku 3 sata embolija plu}a: 10mg iv bolusom tokom 1 . Novo Nordisk rastvor za inj. Boehringer Ingelheim Nema~ka (alteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. tokom 2 meseca A10AB01 (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva Actrapid NovoLet.5ml paralele Hiberix B01AD02 (SZ) Actilyse.12 sati od pojave simptoma): 10mg iv bolusom.5 godina: samo jedna doza od 0. 28 x 5mg i 30mg upotreba prevencija i terapija osteoporoze: 5mg dnevno Paget-ova bolest: 30mg jednom dnevno. zatim infuzijom 50mg tokom prvih 30 minuta. 1 x 50mg/50ml upotreba akutni infarkt miokarda (6 sati od pojave simptoma): 15mg iv bolusom. revakcinacija za 12 meseci 6 . doze od 100mg akutni infarkt miokarda (6 .9mg/kg (Max. 90mg).12 meseci: 2 doze po 0. zatim 10mg tokom 30 minuta do Max./inf.

Doxorubicin Teva.antibiotik 570 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.4 puta na 10 minuta. Sindroxocin L04AD02 (SZR) Advagraf. Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII . Zdravlje kapi za nos (0. 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj.15%) 10ml Adrianol T. Max.2 .-tnog rastvora R01AB01 (fenilefrin + trimazolin) dekongestiv 638 Adrianol. tvrda 30.75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 . Recombinate Registar lekova 2011 17 . ponoviti 3 . sc im iv 50 x 1mg/ml upotreba parenteralno: 0.5 godina: 3 x 2 kapi u obe nozdrve L01DB01 (SZ) Adriblastina RD. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno. iv 1 x 250ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 1 x 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 .5mg. Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. Actavis Italy (doksorubicin hlorid) citostatik .humani)) hemostatik 453 Advate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. tvrda 30 i 50 x 0. po potrebi 0.05%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Adrianol odrasli i adolescenti: 4 x 1 .20 kapi 1%.05% + 0.2mg iv (odnosno 1-2ml rastvora adrenalina 1:10 000) lokalna primena na sluznice: 10 .30mg/m2 dnevno tokom 2 . iv 1 x 500ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.1mg (sc ili im). 3 uzastopna dana. svake tri nedelje. svake ~etiri nedelje paralele Doxorubicin "Ebewe". 50 i 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Panalimus. Jugoremedija (epinefrin) vazokonstriktor strana 469 rastvor za inj.3 kapi u obe nozdrve Adrianol T deca 2 . 3mg i 5mg kaps. ili 20mg/m2 jednom nedeljno.C01CA24 Adrenalin HCl 1:1000.3 uzastopna dana. iv 1 x 1500ij/5ml (komplet BAXJECT II) upotreba doziranje je individualno paralele Kogenate Bayer.1% + 0. Prograf B02BD02 (Z) Advate. iv 1 x 1000ij/5ml (komplet BAXJECT II) Advate 1500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Zdravlje kapi za nos (0.

tokom najmanje 48 sati angioplastika: inicijalni bolus 10μg/kg tokom 3 min.5mg/g) 20g upotreba 2 .2 nedelje po 1mg do Max. tokom prvih 30 min..3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati B01AC17 (SZ) Aggrastat. Boehringer Ingelheim Nema~ka (dipiridamol + acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 kaps.15μg/kg/min. 200mg dnevno D07AB10 Afloderm. zatim 0. dnevno A10BB12 Aglimex.4μg/kg/min. 20 x 100mg upotreba tabl.. Galenika (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl.5mg (5ml) M01AB16 Aflamil. 10 x 5mg sirup (0. 3mg.25mg (2. MSD Italija inhibitor agregacije trombocita Aggrastat. ne treba deliti. Glimepirid. 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . Schering-Plough Labo.5mg/g) 20g mast (0. guta se cela sa dosta te~nosti uz obrok ili posle jela odrasli: 2 x 100mg (ujutro i uve~e). Meglimid. a zatim 0. tokom 36 sati B01AC30 Aggrenox. 30 x 2mg. Gliprex. Belgija (desloratadin) antihistaminik strana 649 film tabl. 6mg dnevno paralele Amaryl. Gedeon Richter (aceklofenak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl. 1 x (0. Max. Dibiglim. Limeral.5ml) 6 .R06AX27 Aerius. Belupo (alklometazon dipropionat) kortikosteroid 499 krem (0.25mg/ml) 50ml upotreba nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q talasa: 0. Trical 18 Registar lekova 2011 .1μg/kg/min. Orion Corporation Finska (tirofiban) 450 koncentrat za rastvor za inf.5 godina: 1 x 1.11 godina: 1 x 2.5mg/ml) 60ml upotreba lek se uzima za vreme obroka odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 5mg deca 1 . tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 60 x (200mg + 25mg) upotreba 2 x 1 kaps.5mg/ml) 60ml oralni rastvor (0.

500mg na 12 sati (uobi~ajeno). ({pric) sc im 1 x 0.1. Haemonine.250mg na 12 sati (urinarne infekcije). Kedrion (koagulacioni faktor IX . Dicef.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .2 nedelje Registar lekova 2011 19 .5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) .3 godine: klini~ki podaci su ograni~eni./inf. im iv 1 x 750mg/6ml upotreba oralno . 500mg na 12 sati tokom 20 dana (Lajmska bolest) .4 doze (na 6 . Ceroxim. Fluimun. 10. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. Immunine. 125 . koriste se doze 0.5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0. Xorimax G01AX03 Albothyl.deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati parenteralno .5ml deca 6 meseci .5ml a deci koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip. Dr August Wolff (benzoil peroksid) dermatik 501 suspenzija za ko`u (4%) 100g upotreba 2 x dnevno utrljati u ko`u zahva}enu aknama. Xorim.J07BB02 Agrippal S1.4 dana paralele Berinin P 600. 1 x 200ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Octanine F D10AE01 (BR) Aknefug Oxid Wash.odrasli: 750mg .dugotrajna terapija krvarenja: 20 .40ij/kg u intervalu 3 . 14 i 20 x 250mg i 500mg (Z) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.deca iznad 3 meseca: 50 . Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj. ostaviti 2 minuta da deluje i zatim oprati vodom J01DC02 Aksef. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B .odrasli i deca iznad 12 godina: 250 ./inf. Vaxigrip Junior B02BD04 (Z) Aimafix. zavisi od stepena nedostatka faktora IX.25ml ili 0. 1 x 500ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno.8 sati) paralele Cefuroxim-MIP. Nycomed (polikrezulen) vaginalni antiseptik 505 vagitorija 6 x 90mg upotreba 1 vagitorija na drugi dan tokom 1 . treba dati drugu dozu posle 4 nedelje paralele Fluarix. Nobel Ilac (cefuroksim) cefalosporin 535 film tabl. Nilacef. Vaxigrip.

pre~i{}eni + B. (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno. Laboratorios Belmac tabl. pertusis.im ili sc: 1 . 4. adsorbovana (toksoid difterije.200mg/m2 dnevno 5 dana.5mg/kg. 12 meseci posle tre}e doze.humani) nadoknada plazme strana 457 rastvor za inf.B05AA01 (SZ) Albumin (ljudski). zavisi od telesne mase bolesnika.5ml u razmaku 4 . malo soli. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x dnevno 10mg ilin 1 x nedeljno 70mg paralele Bonap. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . Human albumin 20% Baxter. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Human albumin.5ml 5ml upotreba primarna imunizacija: 3 doze po 0. Pharmanova tabl. inaktivisana) Aldipete-T. Plasbumin 20. 6 i 8 meseci) revakcinacija: 0. ili 75 . 8 i 12 x 70mg Alendronat. 1 x 100mg/5ml. (5%) 250ml rastvor za inf.antimetabolit 568 rastvor za sc im iv inj. pre~i{}eni + toksoid tetanusa. 500mg/10ml i 1g/20ml upotreba monoterapija . Fosamax. Torlak suspenzija za inj./inf. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije).100mg/m2 dnevno 2 .5ml. im 1 i 10 x (min. 558 tetanusa i velikog ka{lja. Ljudski albumin 20%. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . 4ij)/0. Zdravlje tabl. Forosa. Sedron L01BC01 (SZ) Alexan "Ebewe". jednokratno. 20 x 10mg Alendronat ICP.iv: 100 .1.intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Cytosar 20 Registar lekova 2011 . Human albumin 20% Behring. 30ij + 40ij + min. a najkasnije do navr{ene pete godine `ivota paralele Tripacel A16AB05 (Z) Aldurazyme. Uman Albumin J07AM51 (Z) vakcina protiv difterije.5 dana. Ebewe Pharma (citarabin) citostatik .8 nedelja (obi~no u uzrastu 3. Humani albumin 20% Biotest. Genzyme (laronidaza) terapija neneurolo{kih manifestacija mukopolisaharidoze I 446 koncentrat za rastvor za infuziju 1 x (100j/ml) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 1 x nedeljno 100j/kg M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Alefoss. Imunolo{ki zavod Zagreb (albumin .

6 sati 6 . tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 . Eli Lilly (pemetreksed) citostatik . 125mg na 8 sati.deca do 2 godine: 4 x 0. Famar Gr~ka (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps.25 . Amlodipin PharmaSwiss. Amlodipin. Max.4 x 2.5mg na 8 sati. 4g dnevno deca: 20 .1mg/kg 2 . Max. Fopin. Zdravlje (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. Ecosal Easi Breathe. Cefaklor. Max. Monodipin. 3 x 2mg 6 .6 godina: 3 x 0.6 godina: 1. 1g dnevno (1 .12 godina: 2. Max. Max. Cefaklor Alkaloid L01BA04 (SZ) Alimta. 1 x 500mg upotreba prema protokolu A08AB01 (BR) alli. Amlonorm.5 godina).4 x 2mg. Spalmotil.6 sati paralele Ecosal. 60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 sirup (2mg/5ml) 100ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno .5mg na 4 . 1g dnevno (1 . Norvasc.2.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . podeljeno u 3 doze ili 62. Amlopin. Amlogal. 24mg dnevno rastvor za inhalaciju . Max. Ventolin Registar lekova 2011 21 .5mg na 4 .4mg . Hemofarm (salbutamol) R03CC02 tabl.deca 2 . Tenox. Catalent UK alli. 10mg dnevno paralele Amlodil. tvrda 42 i 84 x 60mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele Xenical C08CA01 Alopres. Vazotal Aloprol.500mg na 8 sati.antifolatni agens 567 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.4 x 2 . 1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Cefaclor.40mg/kg dnevno.1mg/kg.J01DC04 Alfacet.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Galenika (cefaklor) cefalosporin strana 536 kaps.5mg .12 meseci). Max.12 godina: 3 . 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. 250mg na 8 sati.

podeljeno u vi{e doza deca (samo kod malignih bolesti i enzimopatija): 10 . 16mg dnevno benigna hipertrofija prostate: 1mg dnevno. 30 minuta pre po~etka hemio terapije.20ml suspenzije 22 Registar lekova 2011 . Hemofarm (alopurinol) antiurik strana 597 tabl.25μg kaps. PharmaSwiss (palonosetron hlorid) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 rastvor za inj. terapija hiperplazije prostate 472 tabl.600mg (re|e 900mg) dnevno. iv 1 x 250μg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 18 godina: 250μg iv bolus inj. postepeno pove}avati tokom 1 . 8mg paralele Kamiren XL A02AD01 (BR) Altacid. nastaviti dozom odr`avanja 200 . 40 x 100mg tabl. Allergan (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0. Zdravlje (alfakalcidol) analog vitamina D 440 kaps. ne preporu~uje se ponovna primena slede}ih 7 dana A11CC03 Alpha D3.5mg + 425mg)/5ml 60ml upotreba lek se primenjuje 30 min.4mg) oralna suspenzija (2249.25 .2%) 5ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Brimonal C02CA04 Alphapres.2 tabl. meka 50 x 0.M04AA01 Alopurinol. Max. a poslednja doza pre spavanja odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 . Bosnalijek (aluminijum hidroksid + magnezijum oksid) antacid 418 tabl. Zdravlje (doksazosin) antihipertenziv. Max. na 2 nedelje dozu duplirati do optimalne doze. pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje na 2mg pa 4mg. 30 x 1mg i 2mg upotreba hipertenzija: 1mg uve~e (po~etna doza).20mg/kg dnevno A04AA05 (SZ) Aloxi. meka 30 x 0.05μg/kg dnevno (po~etno) osteoporoza (odrasli): 2 x 0..3mg + 158.3 nedelje do 300mg dnevno.1μg dnevno (doza odr`avanja) deca do 20kg: 0.5μg i 1μg upotreba odrasli i deca preko 20kg: 1μg dnevno (po~etno). za `vakanje 16 x (333.25μg S01EA05 Alphagan. 30 x 300mg upotreba tokom terapije potrebno je unositi najmanje 2L te~nosti dnevno odrasli: 100mg dnevno. pre ili 1 sat posle jela. ili 12 . 0.

3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . Velahibin. Dibiglim.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. 2mg.J05AE06 Aluvia. Abbott (lopinavir + ritonavir) terapija HIV infekcije strana 550 film tabl. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28. 60 x (100mg + 25mg) film tabl. Venlor XR 75 R03BA08 Alvesco. 56 i 98 x 37. 80μg dnevno (doza odr`avanja) A10BB12 Amaryl. Gliprex. 120 x (200mg + 50mg) upotreba odrasli i adolescenti: 2 x 1 tabl. Nycomed (ciklesonid) antiastmatik 643 Alvesco 80 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (120 doza po 80μg) 10ml Alvesco 160 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (60 doza po 160μg) 5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 160μg dnevno (po~etno). Limeral. sanofi aventis (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. Glimepirid. 30 x 1mg. Trical Registar lekova 2011 23 . Max. Krka (venlafaksin) antidepresiv 626 kaps. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. Venlax. Velafax. Meglimid. N06AX16 Alventa. Efexiva. 6mg dnevno paralele Aglimex. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Efectin ER.5mg.2 nedelje po 1mg do Max.

5g dnevno deca: 10 . sa produ`enim osloba|anjem) parenteralno . Max.deca 6 meseci . po potrebi za 30 minuta jo{ 1 tabl. Mucosolvan Junior. Jugoremedija rastvor za im iv inj. J01GB06 (amikacin) aminoglikozidni antibiotik 541 (Z) Amikacin. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 do 20mg/L. 10 x 100mg/2ml i 500mg/2ml (SZ) Aminocin.4 x 100 .3 x 30mg deca: 2 x 7. Mucosolvan.R05CB06 (BR) Ambroksol. Galenika rastvor za im iv inj.5mg (2 ./inf. Jugoremedija tabl.odrasli: im 250mg . 50 x 100mg Aminofilin./inf. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg Aminophyllinum. Srbolek tabl.6mg/kg) dnevno.16 godina: 0. 4 tabl. dnevno a nedeljno Max. 1.5 godina). Hemofarm (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 {ume}a tabl. Max. Hemofarm tabl.3 doze. oralno se uzima posle jela oralno: 3 . 20 x 30mg {ume}a tabl. Max. 50 x 500mg/2ml upotreba odrasli: 15mg/kg dnevno podeljeno u 2 .15mg/kg dnevno podeljeno u 2 .75mg) upotreba 1 tabl.8mg/kg/sat 24 Registar lekova 2011 . 50 x 250mg/10ml Aminofilin retard. uz kontrolu bubre`ne funkcije nedono{~ad i novoro|en~ad: 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 350mg upotreba doziranje je individualno. 0.500mg (5 . 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Flavamed. 5mg/kg. 10 tabl. 1mg/kg/sat 10 . kod prvog znaka glavobolje. 15mg/kg podeljeno u 3 doze (kod vitalne ugro`enosti) R03DA05 (aminofilin) bronhospazmolitik 644 Aminofilin.10 godina).5mg (do 2 godine). neo bronchol N02CA52 Amigren. 2 .300mg. 10 x 60mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 . 250 . po potrebi postepeno pove}avati na 3 dana ili 2 x 350mg (tabl.6 mg/kg) ili iv inf./inf.3 x 15mg (5 . Bosnalijek antimigrenik 609 (propifenazon + kofein + kamilofin hlorid + mekloksamin citrat + ergotamin tartarat) film tabl.9 godina: iv inj.1g (4 . ili iv inf. 3 x 7.5mg/kg/sat .3 doze. ili iv inj. PharmaSwiss rastvor za im iv inj. 20 x (200mg + 80mg + 25mg + 20mg + 0.

10 x 500ml rastvor za inf. 10 x (15%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno a prose~na doza za odrasle 10 .4%) 500ml upotreba 18. Zdravlje tabl. 10 x (10%) 500ml rastvor za inf. Braun strana 459 rastvor za inf. zatim smanjiti na 1 . Salutas Pharma tabl. 60 x 100mg i 200mg upotreba 3 x 200mg tokom prve nedelje. Hemofarm (aminokiseline + elektroliti) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf. Fresenius Kabi rastvor za inf.2 x 200mg paralele Cordarone.4%. Sedacoron Registar lekova 2011 25 . 10 x (8.75ml/kg dnevno paralele Hepasol 8% C01BD01 (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 Amiodaron. 10 x (5%) 500ml rastvor za inf. 6 x 1000ml upotreba doziranje je individualno B05BA01 (SZ) (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 Aminosol. 20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosteril N-Hepa 8. Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 460 rastvor za inf. 60 x 200mg Amiodaron Sandoz. (10%) 500ml i (15%) 500ml Aminoven.B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum + kalijum + magnezijum + acetat + hlorid + fosfat) Aminoplasmal 10% E.20ml/kg dnevno B05BA01 (SZ) Aminosol 10% E. 440kcal/L) upotreba doziranje je individualno. Max. B. Hemofarm rastvor za inf. 1 x 500ml (1137mOsm/L.

20 x 5mg i 10mg Amlogal. Ni Medic tabl.200mg dnevno enuresis nocturna . 10mg dnevno paralele Alopres.N06AA09 Amitriptylin. po potrebi pove}avati na 150 .deca (terapija traje 3 meseca): 10 . Vazotal J01CA04 Amoksicilin.50mg pre spavanja (11 . 20 x 5mg i 10mg Amlonorm. Galenika tabl.20mg pre spavanja (7 . Sinacilin 26 Registar lekova 2011 . Tenox. po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e.25mg uve~e. tvrda 20 x 5mg Amlodipin. Monodipin. po potrebi pove}ati na 50 . Jugoremedija tabl.75mg paralele Tryamil C08CA01 (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 Amlodil. Max. Zdravlje tabl.750mg na 8 sati. Norvasc.odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama. 250mg na 8 sati (5 . 30 x 5mg i 10mg Amlopin.12 godina) paralele Ospamox.10 godina). Lek tabl. 125mg na 8 sati (1 .4 godine). Bosnalijek kaps. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin PharmaSwiss.16 godina) neuropatski bol: 10 . Remedica (amitriptilin) antidepresiv strana 623 film tabl. 25 .5mg na 8 sati (do 1 godine). Adamed tabl. PharmaSwiss tabl. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin. 30 x 25mg upotreba depresija . 100 x 10mg film tabl. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . Max. 6g dnevno deca: 62. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Fopin. 20 x 5mg i 10mg Amlodipin. Hemofarm (amoksicilin) penicilin 533 kaps.

8 sati (novoro|en~ad na 12 sati) Registar lekova 2011 27 .J01CR02 (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 Amoksiklav.6 godina).10 godina) paralele Pamecil. Lek film tabl.4mg/kg.500mg na 8 sati .875mg na 12 sati paralele Augmentin. 15 x (500mg + 125mg) pra{ak za rastvor za iv inj. 5 x (1000mg + 200mg) Amoksiklav 2x. 25mg/kg na 6 .odrasli i deca iznad 12 godina: 250 . 250 . 250mg na 6 sati (3 .deca: 25mg/kg na 8 .5mg na 8 sati (do 1 godine).12 godina) parenteralno . 10 x (500mg + 125mg) i (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml Amoksiklav Quicktab.500mg na 8 sati (6 .45mg/kg podeljeno u 2 doze Amoksiklav Quicktab odrasli i deca iznad 40kg: 500 . Lek film tabl.8 sati (3 meseca .12 godina) Amoksiklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 . Lek tabl.8 sati. po potrebi pove}ati na 3 . 1 x 50mg pra{ak za rastvor za inf. za oralnu suspenziju 10 i 14 x (500mg + 125mg) tabl. 12g dnevno deca: 100mg/kg na 6 . Max.12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca). Enhancin. Panklav J02AA01 (SZ) Amphocil.250mg na 8 sati (1 . 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine).875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 . 1 x 100mg upotreba 1mg/kg dnevno na po~etku terapije. Hemofarm (ampicilin) penicilin 533 kaps.5g (izuzetno 3g) na 6 . (brzina infuzije ne sme pre}i 1mg/kg na sat) J01CA01 Ampicilin. im iv 10 x (1000mg + 500mg) upotreba odrasli: 1.odrasli: 1g na 6 .8 sati . Pentrexyl J01CR01 (Z) Ampisulcillin. 125 ./inf. za oralnu suspenziju 10 i 14 x (875mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Amoksiklav oralno .1g na 6 sati (uobi~ajeno). Zdravlje (ampicilin + sulbaktam) penicilin 534 pra{ak za rastvor za inj.deca: 62. tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 40kg: 250mg . Torrex Chiesi Pharma (amfotericin B) antimikotik 546 pra{ak za rastvor za inf.

posle pobolj{anja nastaviti jo{ 3 .5mg + 12.5g u po~etku.50mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze N06AA04 (klomipramin hlorid) antidepresiv 623 Anafranil. Max. Ramipril H. doza odr`avanja 2 .3 x 25mg (iznad 12 godina) . u toku ili posle jela 1 x 1.8 sati izme|u obroka (uobi~ajeno).12 godina). Vivace C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ampril HD. 28 x (2.2 x 25mg (9 . Krka tabl. Krka tabl. 10mg dnevno paralele Piramil.5mg (doza odr`avanja). 3mg/kg dnevno ili najvi{e do 100mg dnevno intramuskularno: 25 . 28 x 1.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (najbolje ujutru). Tritace.deca iznad 5 godina i adolescenti . zatim 500mg na 6 sati tokom 4 dana. 28 x (5mg + 25mg) Ampril HL. 1 . 20. 10 x 25mg/2ml Anafranil.5mg.deca . Prilinda plus. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za im inj. 5mg i 10mg Ampril. Ramipril.75mg dnevno.50mg dnevno.strana C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ampril.25mg (po~etna doza). 1 x 2. 1.4 x 25mg . Galenika (tetraciklin hlorid) tetraciklin 532 kaps. Prilinda. 1 . Ramicomp Genericon.no}no mokrenje (po~etno): 2 . po potrebi pove}ati u podeljenim dozama tokom prve 2 nedelje do Max. Vivace Plus J01AA07 Amracin.25mg.opsesivno kompulzivni sindrom (po~etno): 25mg dnevno.5 dana. 5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. 2. Krka tabl.5mg. ukupno 9g (gonoreja) deca iznad 8 godina (izuzetno): 25 . pove}avati po 25mg do 150mg dnevno a kad se postigne `eljeni efekat doze redukovati i pre}i na oralne doze odr`avanja infuzijom: 50 . 30 i 50 x 1. tvrda 16 x 500mg upotreba odrasli: 500mg na 6 . Tritace comp. 30 x 25mg upotreba oralno ./inf.3 x 10mg (5 . Ramipril Genericon. Novartis Pharma [vajcarska oblo`ena tabl. Slaviamed tabl.odrasli: 2 .5 .3 x 25mg.8 godina). 2.25mg. 250mg dnevno. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tablete dnevno (Ampril HD) ili 4 tablete dnevno (Ampril HL) paralele Piramil HCT. Ramitens. pove}avati po 25mg do Max. zatim pre}i na oralne doze odr`avanja 28 Registar lekova 2011 .

18 i 20 x 300mg (Z) tabl. 30 x 150mg upotreba 300mg dnevno tokom 4 nedelje (odmah nakon kastracije). Novalgetol L02BB02 Anandron.5g im. Andol 300. Midol 300 B01AC06 (BR) Andol 100.strana N02BB02 (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 Analgin. Armotraz. 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg upotreba oralno . Galenika (BR) tabl. sanofi aventis (nilutamid) citostatik . Pliva Hrvatska (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita 450 tabl.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg .hormonski antagonist. antiandrogen 579 tabl. Max. zatim 150mg dnevno (doza odr`avanja) L02BG03 Anastrozole. Medico Uno (anastrozol) citostatik inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. Aspirin 300 i 500. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Aremed.900mg na 4 . Alkaloid tabl. Midol 100 Registar lekova 2011 29 . 20 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Aspirin protect 100. 90 x 50mg tabl. Max.3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0.5 . 5g dnevno paralele Baralgin M. 50 blistera po 10 x 300mg (BR) Andol. 20 x 300mg upotreba analgoantipiretik . 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. Cardiopirin. Arimidex.5g/5ml Analgin Srbolek.odrasli iznad 18 godina: 1 .2. im iv 50 x 1g/2ml i 2.6 sati. Pliva Hrvatska tabl. Trasolette N02BA01 (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Anbol. Cardiopirin forte. Srbolek tabl.1g sporo iv ili 1 . 10 x 500mg i 50 blistera po 10 x 500mg (Z) rastvor za inj.

antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za im iv inj.odrasli: 10 .300mg dnevno bez orhiektomije paralele Cyprocur V03AB25 (SZ) Anexate. 25mg jednom nedeljno psorijaza . Kerberan. tokom 2 . 50 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 . Organon Holandija (testosteron undekanoat) hormon . Methotrexate. Klopidogrel. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Cardogrel. ili 100 . Max. Methotrexate Teva 30 Registar lekova 2011 ./inf. 28 x (1mg + 2mg) upotreba 1 tabl.200mg dnevno nakon orhiektomije. dnevno bez pauze izme|u 2 kutije B01AC04 Antiagrex.6mg.25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Methotrexat "Ebewe".1mg na 1 minut. Sindan Pharma (metotreksat) citostatik . Klogrel. Bayer Schering Pharma (estradiol + drospirenon) hormoni 515 film tabl. Bayer Schering Pharma (ciproteron acetat) hormonski antagonist ./inf. Max.androgen strana 512 kaps. zatim 0. Roche (flumazenil) antagonist benzodiazepina 662 rastvor za iv inj.5mg/5ml i 1mg/10ml upotreba 0. Zyllt L01BA01 (SZ) Antifolan. do ukupno 0. Plavix. meka 30 x 40mg upotreba 120 .antiandrogen 518 tabl. Monogrel. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. 5 x 0.120mg (doza odr`avanja) G03HA01 Androcur.2mg u toku 15 sekundi. ukupna doza je 1mg (2mg u uslovima intenzivne nege) G03FA17 Angeliq.3 nedelje (po~etna doza). akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. 40 . 1 x 50mg upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis . Clopigal.G03BA03 Andriol Testocaps. Zdravlje (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl.160mg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela.im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza).

vratu. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiClik. sanofi aventis rastvor za inj. 30 x 2mg. glavi.8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . velikim krvnim sudovima. Diazepam A10AB06 (insulin glulizin) analog humanog insulina 434 Apidra. sanofi aventis rastvor za inj.konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra OptiSet./inf.30mg dnevno (anksioznost)./inf. jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:50) sporo iv paralele Viekvin B01AB02 (SZ) Antitrombin III Baxter. Bosnalijek (povidon jod) antiseptik.D08AG02 (BR) ANTIsept D. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno Registar lekova 2011 31 .0. sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 1 x 1000ij/20ml upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja. 5 . Baxter AG (antitrombin III) antikoagulans 448 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Apidra SoloStar. 5mg i 10mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg. frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Kybernin P N05BA01 Apaurin. uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odmah nakon ujeda: 10ml im u blizini mesta ujeda ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima. u te`im slu~ajevima 15 . Imunolo{ki zavod Zagreb (antitoksin protiv zmijskog otrova . ({pric) im iv 1 x 10ml upotreba ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji. Krka (diazepam) benzodiazepin 621 oblo`ena tabl.12 . sanofi aventis rastvor za inj.4 doze paralele Bensedin.15mg uve~e (nesanica) deca: 0. sanofi aventis rastvor za inj. dezinficijens strana 500 rastvor za ko`u (10%) 100ml upotreba 3 x dnevno raspr{iti rastvor na obolelu ko`u paralele Betadine. Povidon jod J06AA03 Antitoksin protiv otrova evropskih zmija.

10μg/0.5ml. 50μg/0.akutni giht: 1 x 120mg.5ml.5ml. 20μg/0. 4 x 15mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.4ml.5ml. Jugoremedija (voda za injekcije) rastvara~ strana 665 50 ampula x 2ml. MSD Frosst Iberica film tabl. Max. Pamitor 32 Registar lekova 2011 . 7 i 14 x 60mg.4ml.6ml i 500μg/ml rastvor za inj.4 dana. 40μg/0. zatim 1 x 10 .stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj..3ml.V07AB. 100μg/0.3ml. Amgen Europe (darbepoetin alfa) antianemik . sanofi aventis (leflunomid) terapija reumatoidnog artritisa 585 film tabl.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 . 15 . 20μg/0. 15μg/0. 300μg/0. 90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina . 90mg tokom jednog tretmana paralele Hidensil.3ml.4ml. 2 x 30mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj.osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg .3ml. 300μg/0. 60μg/0.20mg M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Arcoxia.38ml.4ml. 150μg/0. 150μg/0.4ml. 7 i 14 x 60mg. Max.5ml.6ml i 500μg/ml upotreba prema uputstvu lekara zavisno od indikacije L04AA13 (SZR) Arava. 8 dana paralele Exxiv M05BA03 (SZ) Aredia.3ml. 3 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 100mg prva tri dana. ({pric) 1 x 30μg/0. 30 x 10mg i 20mg film tabl. (BR) Aqua pro injectione. 90mg i 120mg Arcoxia. MSD Holandija film tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. 80μg/0. 100μg/0.reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg . 80μg/0. 5ml i 10ml paralele Voda za injekcije B03XA02 (SZ) Aranesp. (pen sa ulo{kom) 1 x 60μg/0. 40μg/0. 7 i 28 x 30mg film tabl.

AstraZeneca UK (anastrozol) citostatik .4ml.inhibitor enzima aromataze 580 film tabl. 10mg dnevno paralele Donecept. Aremed. Pfizer Deutcshland film tabl. 1 x 10mg (iznad 100kg) prevencija venskih tromboembolijskih doga|aja. Armotraz. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole. Yasnal G01AF01 Arilin rapid. se dr`i pod jezikom dok se ne raspadne. a zatim se proguta sa ili bez vode 5mg dnevno. terapija nestabilne angine ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta: 1 x 2. Armotraz. 1 dan (uobi~ajeno) ili 2 dana (te`e i rekurentne infekcije). 5mg/0. 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole. 7. odjednom.6 nedelja. tokom 4 . Glaxo Wellcome Francuska (fondaparinuks natrijum) trombolitik 451 rastvor za inj. ({pric ) sc 10 x 2.5mg (50 100kg). Tregona. uz oralnu terapiju oba partnera kod trihomonasa paralele Orvagil L02BG03 Arimidex. 28 x 5mg i 10mg Aricept evess. Pfizer Deutcshland oralna disperzibilna tabl. Trasolette N06DA02 (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 Aricept. Max. Trasolette B01AX05 (SZR) Arixtra.8ml upotreba prilikom primene leka pacijent treba da le`i akutna plu}na embolija i akutna duboka venska tromboza: 1 x 5mg (ispod 50kg). Remedica (anastrozol) citostatik . 1 x 7. Dr August Wolff (metronidazol) vaginalni antiinfektiv 504 vagitorija 2 x 1000mg upotreba ne primenjuje se za vreme menstruacije 1 vagitorija uve~e. 28 x 5mg i 10mg upotreba disperzibilna (raspadljiva) tabl.6ml i 10mg/0. Arimidex.L02BG03 Aremed. zatim pove}ati na 10mg dnevno.5mg/0.5mg/0. Landex.5mg Registar lekova 2011 33 .5ml.inhibitor enzima aromataze strana 580 film tabl. odjednom.

podeljeno u 3 . Rexetin. 30 x 20mg upotreba depresija. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. Paroxetin Sandoz. 30 i 60 x (3.6 x 1 . Arimidex. rastvor (3. 60mg dnevno paralele Actapax. 30 x 25mg upotreba 25mg dnevno N04AA01 § Artane. postepeno pove}avati do 5 . Hemofarm (triheksifenidil hlorid) antiparkinsonik 614 tabl. Paroksetin. Seroxat L02BG03 Armotraz. Cipla (anastrozol) citostatik .400mg pre jela 34 Registar lekova 2011 . Medochemie (paroksetin) antidepresiv strana 624 tabl. rastvor 10. Dr Gerhard Mann kapi za o~i. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti.antiestrogen 580 oblo`ena tabl. 30 i 100 x 200mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 200 . pani~ni poreme}aji: 40mg do Max.4 doze S01KA02 (BR) (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 Artelac.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu Artelac sadr`i konzervans i mo`e se koristiti 6 nedelja po otvaranju Artelac EDO ne sadr`i konzervans i ostatak u dozirnoj jedinici po otvaranju treba baciti paralele Hemodrops. Isopto Tears M01AX24 Artromed. Chephasaar (oksaceprol) nesteroidni antireumatik 593 film tabl. Trasolette L02BG06 Aromasin. 100 x 2mg i 5mg upotreba 1mg dnevno.6ml upotreba 3 . generalizovani anksiozni poreme}aj. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. 30 x 1mg upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole.2mg/ml) 10ml Artelac EDO. Pfizer Italia (eksemestan) citostatik . Aremed.15mg dnevno.inhibitor enzima aromataze 580 film tabl.2mg/ml) 0. socijalna fobija. Dr Gerhard Mann kapi za o~i.N06AB05 Arketis.

Salofalk Registar lekova 2011 35 . Lameptil.kombinovana terapija sa valproatom: 12. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 . Lamotral.N03AX09 Arvind. 3 x 500mg (doza odr`avanja) deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle paralele Pentasa. 400mg/dan epilepsija (deca 2 . 100 x 250mg supozitorija 30 x 250mg Asacol. Lamal. pove~avati za 100mg do doze odr`avanja 300 . 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . zatim 1 x 0.3 x 250mg (Kronova bolest . Lamect.30 dana. do optimalne doze odr`avanja 100 .monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0. talete se ne dele 5-ASA oralno .kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno (po~etno).akutna faza) rektalno: 3 . 50mg dnevno narednih 14 . Lamotrix.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 .1g Max. Lek gastrorezistentna tabl. Max.odrasli i deca iznad 6 godina (te`a od 40kg): 3 x 250mg (ulcerozni colitis). Lamotrigin. Slaviamed gastrorezistentna tabl. postepeno pove}avati za 25 . Lamictal. pove}ati na 1. 1 .2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 . 50 i 60 x 800mg upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode. Solaban A07EC02 (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 5-ASA. 200mg dnevno . 4g dnevno (akutna faza).5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze.6 nedelja Asacol odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg .50mg nedeljno.3mg/kg jo{ 14 dana.400mg dnevno u 1 ili 2 doze paralele Epitrigine.200mg dnevno u 1 ili 2 doze . 100 x 400mg gastrorezistentna tabl. 200mg dnevno bipolarni afektivni poreme}aji (odrasli) . 25mg dnevno narednih 14 dana.monoterapija: 25mg dnevno (po~etno).200mg dnevno u 1 ili 2 doze .12 godina) . postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 100 .kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana. Lamolep.5mg dnevno (po~etno). po potrebi dozu pove}avati za 0. pove}avati za 25mg do doze odr`avanja 100mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.6 x 250mg tokom 4 .400mg dnevno . 30 x 25mg. Max.15mg/kg prvih 14 dana. Belupo (lamotrigin) antiepileptik strana 613 tabl. Max.15mg/kg/dan u 2 doze.kombinovana terapija bez valproata: 0.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana.

28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Tragal. Sidata. 2g dnevno N02BA01 (BR) (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik 607 Aspirin. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. Luxeta. Sertralin. Andol. za `vakanje 10 x 500mg Aspirin Migran. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 6 tableta dnevno paralele Midol C.N06AB06 Asentra.40kg: 500mg po potrebi ponoviti za 6 sati. Bayer HealthCare {ume}a tabl. Anbol.. 3g dnevno deca telesne mase 30 . 200mg dnevno. se za upotrebu rastvara u vodi analgoantipiretik . 12 x 500mg Aspirin protect.6 sati. Max. 20 x 500mg Aspirin direkt. (BR) Aspirin Complex. Bayer HealthCare (acetilsalicilna kiselina + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 granule za oralnu suspenziju 10 x (500mg + 30mg) upotreba granule se uzimaju razmu}ene u ~a{i vode odrasli i deca iznad 12 godina: 2 . Max. Cardiopirin forte.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg – 1g na 4 . Max. Serlift. sanofi aventis (lizin acetilsalicilat) analgoantipiretik 607 pra{ak za oralni rastvor 20 x 500mg i 1000mg upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u ~a{i vode. Zoloft N02BA01 (BR) Aspegic. 30 x 300mg upotreba {ume}a tabl.100mg dnevno paralele Halea. Upsarin C 36 Registar lekova 2011 . Bayer HealthCare tabl.4 x 1 kesica N02BA51 (BR) Aspirin plus C. Max. Sertralin ICP. Bayer HealthCare tabl. Sertiva. mleka ili soka i odmah pije odrasli i deca iznad 15 godina: 1g po potrebi ponoviti za 4 sata. 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . Bayer Schering Pharma gastrorezistentna tabl. doza odr`avanja: 50 .2 tablete rastvoreno u ~a{i vode. Midol R01BA. Slaviamed (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl. Setaloft. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8.

AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. nezavisno od hrane C10AA05 Atacor. na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . istovremeno sa 0. Dislipat. 20mg i 40mg upotreba 10mg uve~e. Tulip J06BB02 (Z) Atebulin.500ij zavisno od te`ine povrede. Midol 100 C09CA06 Atacand. po potrebi pove}ati na 1 x 16mg. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Sortis. Cardiopirin. 80mg dnevno paralele Atoris.5ml vakcine tetanusa. Tetagam P. Max. Max. AstraZeneca [vedska (kandesartan cileksetil) antihipertenziv 487 tabl. 28 x 4mg. Max. Tetabulin S/D. Zdravlje (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. 8mg.B01AC06 (BR) Aspirin protect. Tetanus Gamma Registar lekova 2011 37 .uobi~ajena po~etna doza i doza odr`avanja: 1 x 8mg. 30 x 10mg. 28 x (16mg + 12.5mg) upotreba 1 tabl. 16mg i 32mg upotreba lek se uzima nezavisno od hrane hipertenzija . 30 x 100mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Andol 100.300ij/kg dnevno. ako je potrebno pove}avanje doze (do najvi{e doze koja se podnosi. 1 x 32mg sr~ana insuficijencija: 1 x 4mg (po~etno).humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. Bayer Schering Pharma (acetilsalicilna kiselina) inhibitor agregacije trombocita strana 450 gastrorezistentna tabl. im 1 x 250ij upotreba profilaksa: 250 . 32mg) vr{i se udvostru~avanjem doze u intervalima od najmanje 2 nedelje C09DA06 Atacand plus. ITK Srbije (tetanus imunoglobulin . dnevno. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. Lipidra.

10 x 25mg/2. 20 x 50mg tabl.5mg/kg dnevno aplasti~na anemija: 5mg ili 7.1 . Prinorm L04AA04 (SZ) ATG-Fresenius S. imunosupresiv 583 koncentrat za rastvor za inf.4 x 1 .6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Tracrium S01FA01 Atropin.0.5mg/kg dnevno profilaksa posle transplantacije organa: 2 .5%) 10ml kapi za o~i (1%) 10ml upotreba deca iznad 3 godine (za odre|ivanje refrakcije): 2 x 1 kap 0.3 .2 kapi 1%-og rastvora 38 Registar lekova 2011 . Nini tabl. 14 x 100mg Atenolol. Zdravlje tabl. Hemofarm (atropin sulfat) midrijatik 657 kapi za o~i (0. Tulip M03AC04 (SZ) Atracurium DeltaSelect. Fresenius Biotech (anti-humani T limfocitni imunoglobulin kuni}a) imunoglobulin. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Lipidra. Max. zatim po potrebi 0. 14 x 100mg upotreba 1 x 25 . Sortis.C07AB03 (atenolol) beta blokator strana 479 Atenolol.5%-og rastvora tokom 5 dana i ujutro na dan pregleda odrasli (u tretmanu inflamacije): 1 . 30 i 90 x 40mg Atoris. 30 x 10mg i 20mg upotreba 10mg uve~e./inf.5ml i 50mg/5ml upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0. Dislipat. 80mg dnevno paralele Atacor. 90 x 10mg i 20mg film tabl.0. 1 i 10 x 100mg/5ml upotreba le~enje akutnog. steroid rezistentnog odbacivanja organa: 3 .0.3 .5mg/kg dnevno tokom 5 dana C10AA05 (atorvastatin) hipolipemik 490 Atoris. 30 x 25mg Atenolol.100mg dnevno paralele Panapres. DeltaSelect (atrakurijum besilat) miorelaksans 595 rastvor za iv inj. Slaviamed film tabl.6mg/kg. Krka film tabl. Jugoremedija tabl.2mg/kg (iv injekcijom) ili 0.

1 x 100mg/4ml i 400mg/16ml upotreba doziranje je individualno J07BC02 (Z) Avaxim 160 U. Roche (bevacizumab) citostatik .odrasli i deca iznad 12 godina: 875mg (1 tabl.deca: 25mg/kg na 12 sati (novoro|en~ad do 3 meseca). 60 x 150mg Aurorix.5ml. Amoksiklav 2x.5μg u svaku nozdrvu deca 6 ./inf. Enhancin. po potrebi smanjiti na 150mg dnevno ili pove}avati na 600mg dnevno R01AD12 Avamys. Galenika film tabl. 25mg/kg na 6 . suspenzija (27.doza odr`avanja:1 x 1 doza od 27.11 godina: 1 x 1 doza od 27. Glaxo Wellcome Velika Britanija (flutikazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos.monoklonsko antitelo 574 koncentrat za rastvor za inf.5μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .) na 12 sati .5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 0. 10 x (500mg + 100mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina oralno .12 meseci paralele Havrix Registar lekova 2011 39 . Roche film tabl.5μg u svaku nozdrvu .12 godina) paralele Amoksiklav. Sanofi Pasteur (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj. zatim revakcinacija posle 6 .po~etno: 1 x 2 doze od 27. 14 x (875mg + 125mg) (Z) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml pra{ak za rastvor za iv inj. Panklav N06AG02 (moklobemid) antidepresiv 625 Auromid.5μg u svaku nozdrvu (ako nema adekvatnog odgovora doziranje kao kod odraslih) L01XC07 (SZ) Avastin.deca: 25 45mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze (na 12 sati) parenteralno . 30 x 300mg upotreba 300mg dnevno podeljeno u 2 doze. SmithKline Beecham UK (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin strana 534 film tabl.odrasli i deca iznad 12 godina: 1g na 6 . Amoksiklav Quicktab.8 sati (3 meseca .8 sati . ({pric) im 1 x 0.J01CR02 Augmentin.

Pliva Hrvatska (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl. 150mg dnevno paralele Dimigal. ({pric) sc 4 x 30μg/0. Dramina G04CB02 Avodart. 5 i 7 x 400mg (SZ) rastvor za inf. 5 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 . 50 .3 godine) R06AA02 (BR) Aviomarin.100mg na 4 .6 godina: 12.3 x 15mg (3 .5mg kao monoterapija ili u kombinaciji sa 0.8 sati (vrtoglavica).5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 75mg dnevno 6 . 25 .3 x 15 . 2 . Catalent France (dutasterid) terapija hiperplazije prostate 521 kaps. 12.5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela 1 x 0.4mg tamsulosina L03AB07 (SZR) Avonex.5 .humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj. 20 x 50mg sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 75mg ujutro i uve~e ili 75 .150mg odjedanput uve~e deca: 2 .25mg ½ .12 godina: 50mg na 6 . 2 .3 x 7.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.6 sati (vrtoglavica).50mg ? .J01MA14 Avelox. 1 x 400mg/250ml upotreba odrasli: 400mg dnevno (oralno ili iv infuzijom tokom 60 minuta) R06AB05 Avil.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.12 godina).8 sati (vrtoglavica).100mg ½ . Jugoremedija (feniramin maleat) antihistaminik 648 tabl. Bayer Schering Pharma (moksifloksacin hlorid) hinolonski antibiotik strana 543 film tabl.30mg (iznad 12 godina). meka 30 x 0. 400mg dnevno deca 2 . (BIO SET) sc 4 x 30μg/ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Rebif 40 Registar lekova 2011 .5 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.5mg (1 . Biogen Idec (interferon beta 1a .25mg na 6 .

8kg.2 g dnevno. Sumamed N04BD02 Azilect. Rocephin J01FA10 (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 Azatril. Nobel Ilac film tabl.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Max. 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Actavis Island film tabl. Labilex. 3 x 500mg Azibiot. Teva Pharmaceuticals (rasagilin) antiparkinsonik 616 tabl. 50mg/kg dnevno paralele 3cef. Ceftriakson.J01DD04 (Z) Azaran. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 ./inf. 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 20ml i 30ml upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan. 6kg. Hemofarm (ceftriakson) cefalosporin strana 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 . 28 x 1mg upotreba 1mg dnevno S01EC04 Azopt. 2g dnevno neonatusi: Max. Alcon Couvreur (brinzolamid) terapija glaukoma 655 kapi za o~i. 17kg. 3 x 500mg Azax. 30kg i 185kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Medicinski diazotoksid Registar lekova 2011 41 . Messer Tehnogas (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 2kg. 5kg. Longaceph. 3 x 500mg Azitromicin Sandoz. Lendacin.45kg) paralele Hemomycin. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 . Max. 25kg.35kg). 6 x 250mg film tabl. Krka film tabl.25kg). JenaHexal film tabl. suspenzija (10mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap ukapati u ve`nja~u oka V03AN04 (SZ) Azot-suboksid. Ceftriaxom-MIP. 400mg dnevno tokm 3 dana (36 .

.

.

odrasli iznad 18 godina: 3 x 1 . 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml Bactrim Roche. Max.4 nedelje (profilaksa). na 12 sati .1mg) tabl. 20 x 480mg (400mg + 80mg) sirup 100ml (240mg/5ml) (200mg + 40mg)/5ml (Z) koncentrat za rastvor za inf.25mmol Ca ili 1.5mg + 10mg + 0.odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max. 10 x (500mg + 5mg + 0.10 sati rastvor se ispu{ta a postupak se ponavlja vi{e puta dnevno paralele CAPD.: 3 x 1 .2 tabl.75mmol Ca) upotreba rastvor zagrejan na 37°C preko stalnog katetera infundirati u peritonealnu {upljinu: 2L (odrasli) ili 0. Max. Krka (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP + PABA) vitamini strana 442 oblo`ene tabl.25mmol Ca ili 1. Dianeal PD4 A03DA02 Baralgetas.deca do 12 godina: 36mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (1..25mmol Ca ili 1.75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (4.12 godina: 480mg na 12 sati parenteralno . (SZ) Balance.1mg) (Z) rastvor za inj. 10 blistera po 10 x (500mg + 5mg + 0.2 tabl.5 . Roche tabl.5% glukoze + 1. tokom 2 meseca (le~enje) granule: 5g dnevno rastvoreno u ~a{i vode J01EE01 (sulfametoksazol + trimetoprim) kombinovani sulfonamid 538 Bactrim.1. po potrebi. 1440mg). 54mg/kg dnevno paralele Trimosul B05DB. na 12 sati .5L (deca) tokom 5 .5 meseci: 120mg na 12 sati 6 meseci . po potrebi parenteralno: 1 .1mg)/5ml upotreba oralno . dnevno u intervalu od 6 sati rektalno: 1 .3 x 1 supozitorija po potrebi 44 Registar lekova 2011 . 10 x 480mg/5ml (400mg + 80mg)/5ml upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti oralno .deca 6 nedelja .A11EA01 (BR) B Complex.20 minuta.1mg) supozitorija 5 x (1000mg + 10mg + 0. posle 2 . tokom 3 .2 x 1 inj. 30 i 1000 x (4mg+5mg+2mg+1mcg+5mg+25mg+20mg) granule za oralnu suspenziju 70g x (4mg+2mg+2mg+0+2mg+20mg+0)/5g upotreba tabl.5 godina: 240mg na 12 sati 6 . im iv 5 x (2.odrasli i deca iznad 12 godina: 960mg (Max. Jugoremedija (metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum) spazmolitik 422 tabl. 2 inj.25% glukoze + 1.75mmol Ca) rastvor za peritonealnu dijalizu 4 x 2L (2.3% glukoze + 1. Galenika tabl. 1440mg).

4 x 50μg u svaku nozdrvu.5 . Torlak vakcina protiv tuberkuloze (`ive bakterije Bacillus Calmette . Max. Max. 5g dnevno rektalno: 1 . 400μg dnevno paralele Nasobec Registar lekova 2011 45 . Max. Jugoremedija (metamizol natrijum) analgoantipiretik strana 607 tabl. Glaxo Wellcome Francuska (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 .3 x 500mg po potrebi parenteralno: 0.5g im.Guerin (Mycobacterium bov) 558 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.6CFU/ml) novoro|en~ad i deca do 1 godine: 0.05ml rekonstituisane vakcine intradermalno deca iznad 1 godine: 0. 10 x 500mg tabl.1g sporo iv ili 1 . 2 inhalacije (500μg) dnevno paralele Ecobec R01AD01 Beconase. 8 inhalacije (2000μg) dnevno deca iznad 4 godina: 2 x 1 inhalacija (250μg). Novalgetol V08BA02 (Z) Barijum sulfat.5g/5ml upotreba oralno . Hemofarm [abac (barijum sulfat) Rö kontrast 667 oralna/rektalna suspenzija (1g/ml) 200ml i 5L upotreba zavisno od vrste Rö snimanja: 50 . GlaxoSmithKline Poljska (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos.6 .2 inhalacije (250 .500ml J07AN01 (Z) BCG vakcina.500μg).odrasli iznad 18 godina: 1 .16 x 106 jedinica formiranja kolonija .1ml rekonstituisane vakcine intradermalno R03BA01 Becloforte.3 x 1000mg po potrebi paralele Analgin. 50 blistera po 10 x 500mg supozitorija 5 x 1000mg (SZ) rastvor za inj.N02BB02 Baralgin M. suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 . im iv 5 x 2.liofilizovana. id 5 x 1mg/ml (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana ili 10 doza za decu iznad godinu dana i odrasle) upotreba 1mg (1.2. Max. Analgin Srbolek.

20 x 20mg rastvor za inj. zatim za profilaksu 2 .6g upotreba: odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl.deficit vitamina B6: 3 x 20 . Belupo (betametazon) kortikosteroid 499 krem (0.3 nedelje kontinuirano odrasli: na 12 sati tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto deca iznad 12 godina: 1 x dnevno tanak sloj masti ili krema utrljati na obolelo mesto 46 Registar lekova 2011 . ostaviti 20 min. 45 i 100 x 20mg Bekunis.100mg dnevno .. 20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Sanval. ili 1 ka{i~ica ~aja rastvorena u ~a{i vode. Roha Arzneimittel gastrorezistentna tabl.100mg im ili iv.05%) 15g mast (0.05%) 15g upotreba lek se primenjuje najdu`e 2 .50mg .100mg oralno (piridoksin zavisne konvulzije) HA06AB (BR) (plod tinevelijske sene.sideroblasti~na anemija: 100 . uve~e pred spavanje deca do 12 godina: ne preporu~uje se HA06AB.akutno trovanje izoniazidom: 1 .400mg dnevno podeljeno u vi{e doza .3g + 30.premenstrualni sindrom: 50 . suvi vodeni ekstrakt) biljni laksativ 668 Bekunis. Zonadin D07AC01 Beloderm.8g plod aleksandrijske sene)/100g 17.4g iv zatim 1g im na 30 minuta deca: 10 . (BR) Bekunis. Galenika (piridoksin hlorid) vitamin strana 442 tabl.profilaksa kod terapije izoniazidom: 10mg dnevno . Roha Arzneimittel ~aj instant 1 x (51.terapija neuropatije izazvane izonijazidom: 3 x 50mg .A11HA02 Bedoxin. Hemofarm (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. Stilnox. sc im iv 50 x 50mg/2ml upotreba odrasli . Zolsana. ne koristiti du`e od 2 nedelje u kontinuitetu N05CF02 Belbien. Zdravlje (list tinevelijske sene) biljni laksativ 668 biljni ~aj 80g (25mg/g) biljni ~aj. filter kesica (25mg/g) 12 x 1g upotreba 1 ravnu ka{i~icu ~aja ili 1 filter kesicu preliti {oljom vru}e vode. procediti i popiti uve~e pre spavanja.

4%. Registar lekova 2011 47 .1%) 15g krem (0. (strano telo locirano na povr{ini).5mg + 30mg)/g 30g rastvor za ko`u (0. po potrebi jo{ 1 kap posle 1.2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Diprosalic B02BD09 (SZ) BeneFIX.60 sec. 1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije faktora IX M02AX10 (BR) Bengay.4 x mazati bolno mesto u tankom sloju S01HA02 Benoxy 0. Janssen-Cilag (metilsalicilat + mentol) lokalni antireumatik 595 krem (15% + 10%) 35g i 50g upotreba 3 . 5 .2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju losion: 1 . pre tonometrije ukapati 1 kap u konjunktivalnu kesu. 1 x 250ij. Wyeth Pharma [panija (nonakog alfa) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju D07BC01 Belosalic.D07CC01 Belogent.5mg + 20mg)/ml 50ml upotreba mast: 1 .05% + 0.5 min.10 x 1 kap na 30 . Belupo (betametazon + gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0. (duboko locirano strano telo) tonometrija: na 1 min. Belupo (betametazon + salicilna kiselina) dermatik 500 mast (0.05% + 0. 500ij. Unimed Pharma (oksibuprokain hlorid) lokalni anestetik za oftalmolo{ku primenu 658 kapi za o~i 1 x (4mg/ml) 10ml upotreba anestezija ro`nja~e i konjunktive pri va|enju stranog tela: 3 x 1 kap u roku 5 min.

konvulzije . Koate DVI. nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 250μg paralele Immunorho. Galenika (diazepam) benzodiazepin strana 621 (Z) tabl.12 .4 doze intravenski .0.15mg uve~e .anksioznost: 3 x 2mg. Rhesonativ. Partobulin SDF. (BR) Bepanthen plus. im iv 10 x 10mg/2ml upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika oralno – odrasli .akutna anksioznost. Haemoctin SDH. po potrebi ponoviti najranije za 4 sata paralele Apaurin. 500ij/5ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.3mg/kg ili 1mg na 1 godinu starosti po potrebi ponoviti za 30 . Bayer HealthCare (dekspantenol) epitelizant 496 mast (5%) 30g krem (5%) 30g upotreba 2 . pani~ni ataci: 10mg. antiseptik 496 krem (5% + 0.8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . u te`im slu~ajevima 15 ..3 dana paralele Emoclot. 100μg (od 13.20mg po potrebi ponoviti za 30 – 60 minuta . stepena krvarenja.5%) 30g upotreba 2 .odrasli: 10 .2 .60 minuta intramuskularno (samo ako oralno ili iv nije mogu}e) .humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A .status epilepticus. Octanate 48 Registar lekova 2011 .nesanica: 5 . ITK Srbije (anti D (Rho) imunoglobulin . 1 x 250ij/2.40ij/kg u intervalu 2 . Bayer HealthCare (dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid) epitelizant.5ml.3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto D03AX. 30 x 2mg.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj.deca: 0./inf.deca: 0. 5mg i 10mg rastvor za inj. CSL Behring (koagulacioni faktor VIII .dugotrajna profilaksa: 20 .N05BA01 Bensedin. Rhophylac 300 D03AX03 (BR) Bepanthen. nedelje gestacije). Diazepam J06BB01 (SZ) Beoglobin D.3 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto B02BD02 (SZ) Beriate P. im 1 x 50μg i 250μg upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 50μg (do 12.0.30mg dnevno .

5 x 300mg/12ml Berlithion 600 (BR) kaps.40ij/kg u intervalu 3 . Thiogamma 600 oral R03AK03 (fenoterol bromid + ipratropijum bromid) antiastmatik 642 Berodual.8°C..4 x dnevno Berodual N odrasli i deca iznad 3 godine: 3 .2 sprej doze dnevno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 49 . (SZ) Beriplast P Combi .dugotrajna terapija krvarenja: 20 . Berlin-Chemie (alfa lipoinska kiselina) terapija dijabeti~ke polineuropatije 446 Berlithion 300 (BR) kaps. Istituto de Angeli rastvor za inhalaciju (0. oralno ili parenteralno: 600mg dnevno paralele Thiogama 600 injekt. Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza x (0.B02BD04 (SZ) Berinin P 600. 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. 5 x 600mg/24ml upotreba oralno se lek uzima 30 minuta pre jela. CSL Behring (koagulacioni faktor IX .Set.9mg)/1ml pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (270mg+180U+3000KIU+1500ij+17./inf. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.7mg)/3ml upotreba ~uvati na 2 .5mg + 0.4 dana paralele Aimafix. meka 15 i 30 x 600mg Berlithion 600 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . Octanine F B02BC. ne zamrzavati doziranje zavisi od povr{ine koja se lepi ili volumena koji treba ispuniti uobi~ajeno doziranje: 1ml za pokrivanje 8cm2 povr{ine tkiva A16AX01 Berlithion. infuzija se priprema me{anjem 1 . Haemonine.021mg) 10ml upotreba Berodual odrasli i deca iznad 3 godine: 3 .humani) hemostatik strana 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.05mg + 0. CSL Behring lokalni hemostatik 452 (fibrinogen + koagulacioni faktor XIII .2 ampule sa 250ml fizioli{kog rastvora a daje tokom najmanje 30 min.4 x 1 . meka 15 i 30 x 300mg Berlithion 300 ED (Rp) koncentrat za rastvor za inf.25mg)/ml 20ml Berodual N.humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid) pra{ak i rastvara~ za lepak za tkivo 4 x (90mg+60U+1000KIU+500ij+5. Immunine.

200mg ujutro profilaksa migrene: 100 .48mg dnevno. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 25mg.5 . 50mg i 100mg upotreba tablete se mogu deliti.200mg ujutro stabilna sr~ana insuficijencija: 12. Bayer Schering Pharma (interferon beta 1b .100mg ujutro angina pektoris. Hemofarm (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps. suspenzija (2.humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Omsal.4 sata.2ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB02 Betaloc Zok. dezinficijens 500 640 505 D08AG02 rastvor za ko`u (10%) 100ml i 1L rastvor za ko`u (7.4mg upotreba 1 x 0.(BR) Betadine. Alkaloid (povidon jod) strana antiseptik. dozu duplirati na 2 nedelje do Max. Tamosin. nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja. Tamsol.5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 . Tamprost.5%) 1L R02AA15 rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml G01AX11 vagitorija 14 x 200mg upotreba rastvor za ko`u: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 . uz jelo paralele Urutal. 20 i 50 x 24mg upotreba terapija odr`avanja: 24 .200mg ujutro G04CA02 Betamsal. sc 15 x 0.25mg ujutro. Solvay Francuska (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl. Alcon Couvreur (betaksolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Flosin. ne smeju se `vakati ni mrviti hipertenzija: 50 . Tamsudil N07CA01 Betaserc. Povidon jod L03AB08 (SZR) Betaferon. AstraZeneca Nema~ka (metoprolol tartarat) beta blokator 478 tabl.2 kapi u oko 50 Registar lekova 2011 . 14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije paralele ANTIsept D.25mg (8Mij)/1. aritmija: 100 . tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0. Vestibo S01ED02 Betoptic S.

PharmaSwiss film tabl. 30 x 5mg i 10mg upotreba 5 . 28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. dnevno im.antiandrogen 579 Bicadex. 28 x 50mg Bicusan.10mg dnevno paralele Bisobel. tvrda 20 i 60 x 80mg upotreba 1 . Casodex A02BX05 Bicit HP. deca: 1 inj.2 x 40 . Bisoprolol. 5 x (40mg+4mg+8mg+4μg+10mg+100mg)/2ml upotreba odrasli: 1 . Byol. im ili 1 . iv ili inf.2 x 1 . Krka kaps./inf.2 inj.80mg uz obrok paralele Tanakan C07AB07 Bilokord. 40 x 300mg upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela. iv ili inf. terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 . Synthon Hispania film tabl. 28 x 50mg Bicatlon. tvrda 20 i 60 x 40mg Bilobil forte. Galenika (B1 + B2 + B6 + B12 + kalcijum pantotenat + PP) vitamini strana 442 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. Hemofarm (bizmut subcitrat) terapija ulkusa 420 film tabl. Krka kaps. Tensec Registar lekova 2011 51 . tokom najmanje 2 godine paralele Calumid. Medico Uno film tabl.4 inj.8mg/kg dnevno paralele Lesux N06DX02 (BR) (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 Bilobil. L02BB03 (bikalutamid) citostatik . Niche Generics (bisoprolol) beta blokator 479 tabl.A11EA01 Beviplex.

esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo .2 x dnevno 500mg . 30 x 5mg Bisoprolol.10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere deca iznad 2 godine: 5mg paralele Dulcolax. 5mg i 10mg upotreba 5 .5mg. 3 x 4mg (6 . 2 x 1ml (deca 6 . 2 x 10 kapi (deca 2 . Nini tabl. Delpharm Reims tabl. 5mg i 10mg Bisoprolol. 30 x 2. pove}avati po 2.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Nebilet.deca: 3 x 2mg (2 . Istituto de Angeli oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml upotreba rastvor za inhalaciju se priprema sa fiziolo{kim rastvorom u odnosu 1 : 1 i odmah inhalira da se izbegne talo`enje oralno .1g paralele Vitamin C A06AB02 Bisacodyl Actavis.16mg . Nebivolol Sandoz. Tensec R05CB02 (bromheksin hlorid) mukolitik 646 Bisolvon. Fidipharm (askorbinska kiselina) vitamin 442 oblo`ena tabl. Ni Medic tabl. 30 x 5mg upotreba odrasli .10mg dnevno paralele Bilokord. PharmaSwiss (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl. Panlax C07AB07 (bisoprolol) beta blokator 479 Bisobel.12 godina).odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 8 .5mg dnevno. 40 x 500mg upotreba 1 .12 godina) inhalaciono: 2 x 4ml (odrasli).C07AB12 Binevol.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2.6 godina).6 godina) 52 Registar lekova 2011 .5mg. 30 x 2. 2 x 2ml (deca iznad 12 godina). 30 x 5mg upotreba odrasli: 5 . Nevotens A11GA01 (BR) Bio-C 500. Nebispes. Belupo tabl. Balkanpharma (bisakodil) laksativ 426 gastrorezistentna tabl. 20 x 8mg sirup (4mg/5ml) 200ml oralni rastvor/koncentrat za rastvor za raspr{ivanje (2mg/ml) 40ml Bisolvon. Byol.

) jednom u tri meseca M05BA02 Bonefos. u uspravnom polo`aju u kome treba ostati jo{ 60 minuta Bondronat oralno . 1 i 5 x 6mg/6ml Bonviva. Sedron M05BA06 (ibandronska kiselina) bisfosfonat 598 Bondronat.oralno: 150mg jednom mese~no osteoporoza .M05BX03 Bivalos. tokom 15 . do 3200mg dnevno parenteralno: 300mg dnevno sporom iv infuzijom. Fosamax. Hemofarm (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl. Roche film tabl. tvrda 100 x 400mg film tabl.4 nedelje .30 sec. 5 x (60mg/ml) 5ml upotreba oralno (1 sat pre jela): 1600mg odjednom ili podeljeno u 2 doze.metastaze na kostima: 50mg dnevno parenteralno . 60 x 800mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss. 28 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. Nippon Kayaku (bleomicin) citostatik . 3 . 1 x 2mg/2ml koncentrat za rastvor za inf.parenteralno: 3mg (iv inj.te{ka hiperkalcemija: 4mg jednokratno Bonviva osteoporoza . 1 x 150mg rastvor za inj.antibiotik 571 pra{ak za rastvor za im iv inj. Alendronat.5 dana a najdu`e 10 dana Registar lekova 2011 53 .umerena hiperkalcemija: 2mg jednokratno . razmu}eno u ~a{i vode 2g dnevno L01DC01 (SZ) Bleocin S. Roche film tabl. 1 x 15000ij upotreba doziranje je individualno zavisno od indikacije M05BA04 Bonap. po potrebi pove}ati Max.metastaze na kostima: 6mg na 3 . Alendronat ICP./inf. Bayer Schering Pharma (klodronat dinatrijum) bisfosfonat 597 kaps. ({pric) iv 1 x 3mg/3ml upotreba oralno lek se uzima 60 minuta pre prve hrane ili pi}a sa ~a{om vode. Les Laboratories Servier (stroncijum ranelat) terapija postmenopauzalne osteoporoze strana 599 granule za oralnu suspenziju 28 x 2g upotreba lek se uzima izme|u obroka. Forosa.

M03AX01 (Z) Botox. terapiju zapo~eti {to ranije N05BA08 Bromazepam. Lexilium 54 Registar lekova 2011 . tokom 28 dana G03GA04 (SZR) Bravelle..6mg.4mg/kg deca 2 .12mg. 10 x 150ij/1ml upotreba 75 .3 x 6 . Unimed Pharma (brimonidin tartarat) terapija glaukoma 654 kapi za o~i (0. Allergan (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans strana 596 pra{ak za rastvor za inj. doza je 1000j J01GB01 (SZR) Bramitob. 30 x 1.5mg i 3mg tabl.5 . u te`im slu~ajevima 2 . 20 x 6mg upotreba 3 x 1. Berlin-Chemie (brivudin) antivirotik 549 tabl. Organon Holandija (sugamadeks) antidot za rekuronijum i vekuronijum 662 rastvor za inj. 60mg dnevno paralele Lexaurin. 5 x 75ij/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Max. sc im 1 x 100j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250j za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500j u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno. Chiesi Farmaceutici (tobramicin) antibiotik 541 rastvor za inhalaciju 56 x 300mg/4ml upotreba deca iznad 6 godina i odrasli: 300mg inhalacijom na 12 sati. iv 10 x (100mg/ml) 2ml i 5ml upotreba odrasli iznad 18 godina .neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom ili vekuronijumom: 2 . Max.150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Fostimon V03AB35 (SZ) Bridion. 7 x 125mg upotreba herpes zoster (akutna faza): 125mg dnevno tokom 7 dana.neuromuskularna blokada izazvana rokuronijumom: 2mg/kg S01EA05 Brimonal. Brivuzost. Ferring Arzneimitell (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Hemofarm (bromazepam) benzodiazepin 622 tabl.2%) 10ml upotreba 1 kap na 12 sati u obolelo oko paralele Alphagan J05AB.18 godina .

Zdravlje (bromokriptin) dopaminergik. A. (BR) Bronchicum eliksir S.4 godine: 2 . Nattermann & CIE. Ibuprofen.5ml M01AE01 Brufen.3.40mg dnevno HR05WA.6 x 2.12 godina: 3 x 7. Nattermann & CIE.6g dnevno podeljeno u vi{e doza. (timijan.5mg i 10mg upotreba uzima se uz jelo supresija laktacije: 2 x 2.3 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Caffetin menstrual.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 . jagor~evina . 30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g upotreba uzima se posle jela oralno . (timijan.6 x 5ml deca 1 .12 godina: 5 . 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) oblo`ena tabl. Max.odrasli: 0.deca 6 meseci .5 doza (kao antipiretik). te~ni ekstrakt) biljni mukolitik 668 Bronchicum pastile lozenga 20 x 100mg Bronchicum sirup S sirup (150mg/ml) 100ml upotreba sirup . pove}avati do uobi~ajene doze odr`avanja 10 .deca 4 .8 .2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) .te~ni ekstrakti) biljni mukolitik 668 oralni rastvor (50mg/g + 25mg/g) 130g upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 2 . Rapidol. tokom 14 dana parkinsonizam: 1.4 godina: 3 x 5ml lozenge .5ml 1 .1.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 10ml . 2. Max..25mg uve~e tokom 1-ve nedelje.odrasli i deca iznad 12 godina: 5 x 2 .. (BR) Bronchicum.3 lozenge nekoliko puta dnevno polako otapati u ustima HR05WA. Spedifen 594 Registar lekova 2011 55 .N04BC01 G02CB01 Bromokriptin.5mg. 30 x 2. inhibitor prolaktina strana 616 509 tabl.4 . Galenika (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl. A. 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 2 .

treba da uzmu prvu dozu najmanje 6 sati posle poslednjeg uzetog opijata ili sa pojavom prvih znakova jake `elje . 30 x 2.5mg. Jugoremedija (piretrin) pedikulocid 635 {ampon (0.redukcija doze i zavr{etak terapije: doza se postepeno redukuje na ni`u dozu kad se postigne zadovoljavaju}i period stabilizacije a kod pacijenata gde je to mogu}e terapija se prekida A03BB01 (hioscin butilbromid) spazmolitik 422 Buscopan. se otapa pod jezikom 5 . Tensec 56 Registar lekova 2011 .10mg dnevno paralele Bilokord.pacijenti zavisni od opijata. ponoviti za 7 . tvrda 100 x 3mg upotreba 3 x 3mg. doze postepeno smanjivati tokom 2 . Max.4mg.regulisanje i odr`avanje doziranja: po~etnu dozu postepeno pove}avati prema klini~kom efektu za svakog pacijenta pojedina~no.3%) 60ml upotreba 2 x dnevno tokom 2 dana. koji nisu imali apstinencijalnu krizu. 30mg dnevno odrasli i adolescenti iznad 16 godina .pacijentima koji su na terapiji metadonom pre primene buprenorfina treba redukovati dozu metadona na Max. do 32mg dnevno . Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba oralne i rektalne doze su iste oralno/rektalno: 1 . tokom 8 nedelja. 5mg i 10mg upotreba 5 .20mg parenteralno (akutni spazmi): 20mg. Dr Falk Pharma (budesonid) terapija Kronove bolesti strana 428 gastrorezistentna kaps.4 x 10 . Lek (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. po potrebi vi{e puta dnevno P03AC01 (BR) Bubil. ponoviti posle ½ sata. 7 i 28 x 0.10 dana C07AB07 Byol. Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj. Bisoprolol. Alkaloid (buprenorfin hlorid) opioidni analgetik 631 sublingvalna tabl.A07EA06 Budosan.10 minuta . im iv 6 x 20mg/ml Buscopan. Delpharm Reims oblo`ena tabl.po~etna doza: 1 x 0.8 . Bisobel. 2mg i 8mg upotreba tabl. 20 x 10mg Buscopan.4 nedelje pre prekida terapije N07BC01 § Buprenorfin Alkaloid.4mg .

.

2 tablete po potrebi. Max.A11JB10 (BR) Ca C 1000 Sandoz.400mg na 4 . 50 blistera po 10 x (460mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 . 12 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) tabl. 6 tableta dnevno R01BA52 (BR) Caffetin cold. M01AE01 (BR) Caffetin menstrual. 50 blistera po 10 x (250mg + 210mg + 50mg + 10mg) upotreba 1 . 10 x 200mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 200 . 6 tableta dnevno N02BE51 (BR) Caffetin. Max. Alkaloid (ibuprofen) analgetik 591 film tabl. 1200mg dnevno paralele Brufen. Ibuprofen.10ml dnevno (samo iv) 58 Registar lekova 2011 . 20 x (460mg + 50mg + 10mg) tabl.2 tablete po potrebi. dnevno zavisno od indikacije N02BE51 (BR) Caffebol. 30 x (10mg + 5mg) film tabl. Alkaloid terapija nazeba (paracetamol + pseudoefedrin + dekstrometorfan bromid + askorbinska kiselina) 640 film tabl. Pfizer Manufacturing Deutschland (atorvastatin + amlodipin) hipolipemik 492 film tabl. im iv 5 x 1375mg/10ml upotreba odrasli: 1 . Alkaloid (paracetamol + propifenazon + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl. Rapidol. Spedifen A12AA02 (Z) Calcium Sandoz 10%.3 x 10ml (im. Hemofarm (paracetamol + kofein + kodein fosfat) analgoantipiretik 608 tabl.327g) upotreba odrasli i deca iznad 7 godina: 1 tableta dnevno. iv) deca: 5 . Famar Francuska minerali i vitamini (kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat) strana 443 {ume}a tabl.6 sati. Novartis Pharma Stein [vajcarska (kalcijum glubionat) terapija kalcijumom 443 rastvor za inj. 10 x (1g + 1g + 0. Max. rastvoreno u ~a{i vode deca 3 . 30 x (10mg + 10mg) upotreba 1 tabl. rastvoreno u ~a{i vode C10BX03 Caduet.7 godina: ½ tablete dnevno. 10 x (500mg + 30mg + 15mg + 60mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 tabl.

najvi{e 6 puta dnevno N06AX11 Calixta. Belupo (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. na mestu nicanja zuba. 5 x 30mg/3ml i 50mg/5ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im.72 sata paralele Folcasin./inf.A12AA06 (BR) Calcium Sandoz Forte 500. po potrebi dozu pove}ati do Max. Mirzaten. 30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. zatim 12 . iv. Remeron. GlaxoSmithKline Poljska (lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid) odontologik 418 gel za desni 1 x (0. ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e 30mg dnevno. Remirta.4 x 50mg Registar lekova 2011 59 . Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 647 oblo`ena tabl. Ebewe Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj.33% + 0. 45mg dnevno paralele Mirtazapin.15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 .24 sata podeljeno u vi{e doza. Lisapharma (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 sprej za nos (200ij/80mcl) 1. izuzetno 2g dnevno (te{ki slu~ajevi deficita kod odraslih) V03AF03 (SZ) Calciumfolinat "Ebewe". Leucovorin Calcium. 10 i 30 x 50mg upotreba 3 . Famar Francuska (kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat) terapija kalcijumom strana 444 {ume}a tabl. Leucovorin Teva H05BA01 Calco. Tifona R06AA02 Calmaben.1g dnevno (uobi~ajeno). 10 i 20 x (1132mg + 875mg) 500mg Ca2+ upotreba odrasli i deca: 500mg .1%) 10g upotreba po potrebi na 3 sata. blago protrljati desni sa malo gela (oko 7mm). iv inf) tokom 12 .6ml upotreba 200ij (jedna doza) dnevno u jednu nozdrvu paralele Miacalcic A01AD11 (BR) Calgel. Mirtazapin ODT Sandoz.

antiandrogen strana 579 film tabl. u podne i uve~e) ispod 60kg: 666mg ujutro i po 333mg u podne i uve~e L01XX19 (SZ) Campto. MSD Italija (kaspofungin acetat) antimikotik 548 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. Merck Sante (akamprosat kalcijum) terapija alkoholizma 631 gastrorezistentna tabl. Gedeon Richter (bikalutamid) citostatik . tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex. Irinotekan Sandoz. 84 x 333mg upotreba uzima se posle jela. 30 x 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg.L02BB03 Calumid. Bicatlon. svake 3 nedelje paralele Irinotecan PharmaSwiss.90 minuta. 30 i 90 x 50mg film tabl. preporu~ljivo godinu dana osobe iznad 60kg: 3 x 666mg (ujutro. Bicusan. Casodex N07BB03 (SZR) Campral. zatim 50mg dnevno ezofagealna i orofagealna kandidijaza: 50mg dnevno sporom iv inf tokom 1 sata 60 Registar lekova 2011 . 1 x 50mg i 70mg upotreba invazivna kandidijaza i aspergiloza: 70mg prvog dana sporom iv inf tokom 1 sata. Irinotesin J02AX04 (SZ) Cancidas. Pfizer Australija (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 koncentrat za rastvor za inf. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml i 300mg/15ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 .

5g) 2L i 2. postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 2 x 400mg). postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 . Kern Pharma D01AC01 krem (1%) 20g G01AF02 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora Canesten. trihomonacid Canesten.786g+7. Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.847g+0.847g+0.2 x dnevno posipati obolelo mesto.786g+7.5L CAPD 2 Stay safe rastvor 1 x (5.847g+0.1017g+42.3 doze apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 400mg neuralgija trigeminusa: 400mg dnevno (po~etno).5%)/L 2L i 2.73g) 2L i 2.2573g+0. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .786g+7.847g+0. po potrebi naizmeni~no sa kremom ili rastvorom paralele Kansen 494 504 504 494 504 494 B05DB. (SZ) CAPD.5L CAPD 3 Stay safe rastvor 1 x (5.(BR) (klotrimazol) strana antimikotik. Remedica (karbamazepin) antiepileptik 611 tabl.1838g+0. 1 x 500mg Canesten 3.3 x 400mg akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 .847g+0.3 x dnevno mazati promene na ko`i pra{ak: 1 .847g+0.2573g+0.2573g+0..786g+7.786g+7.50mikromola/L) epilepsija: 1 .1017g+42.1838g+0.12mg/L (20 .1017g+15g)/L 2L i 2.1017g+22.1017g+22.73g)/L 2L i 2. 3 x 200mg Canesten.786g+7. potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 x 400mg dijabetes insipidus centralis: 1 . Bayer HealthCare G01AF02 vaginalna tabl.5L upotreba rastvor zagrejan na 37°C infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara N03AF01 Carbamazepine retard.1017g+15g)/L 2L i 2.2 x 400mg paralele Tegretol CR Registar lekova 2011 61 .1838g+0. KVP Pharma D01AC01 rastvor za ko`u (1%) 20ml D01AC01 upotreba vaginalne tabl.: 200mg uve~e tokom 3 dana ili 500mg jednokratno vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri krem ili rastvor: 2 . Bayer HealthCare pra{ak za ko`u (1%) 30g Canesten 1.5L CAPD 18 Stay safe rastvor 4 x (5. Fresenius Medical Care rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 CAPD 17 Stay safe rastvor 4 x (5.5L CAPD 4 Stay safe rastvor 1 x (5.5L CAPD 19 Stay safe rastvor 4 x (5.1600mg dnevno podeljeno u 2 .2 x 200mg.

Andol. 50 i 100 x 100mg N02BA01 Cardiopirin forte. Lannacher Heilmittel analgoantipiretik gastrorezistentna tabl.900mg na 4 . akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Andol 100. Zyllt 62 Registar lekova 2011 . Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. 30 i 100 x 50mg gastrorezistentna tabl. 1 x (10mg/ml) 5ml. Aspirin protect B01AC04 Cardogrel. 15ml. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf.odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . Anbol. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml upotreba monoterapija . Klogrel. 4g dnevno paralele Acetisal pH 8. Max. 30 i 100 x 300mg upotreba prevencija agregacije trombocita: 50 . Clopigal. ponavljati na 4 nedelje paralele Paraplatin (BR) B01AC06 (acetilsalicilna kiselina) 450 Cardiopirin.alkiliraju}i agens strana 572 Carboplasin. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin-Teva.L01XA02 (SZ) (karboplatin) citostatik . Monogrel. 30. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Lannacher Heilmittel inhibitor agregacije trombocita gastrorezistentna tabl. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. Sandoz Private Limited Indija (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. Aspirin. Kerberan. 45ml i 60ml Carboplatin.100mg dnevno analgoantipiretik . Klopidogrel. 1 x (10mg/ml) 15ml i 45ml Carboplatin "Ebewe".odrasli: 400mg/m2 jednom dnevno iv infuzijom.6 sati. 30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Plavix.

5mg i 25mg Carvetrend. zatim 2 x 25mg. 12. Pliva Hrvatska film tabl. 30 x 6. Bicusan. Bicatlon. zatim 2 x 6. tokom najmanje 2 godine paralele Bicadex.5g upotreba za lokalnu anesteziju kod kateterizacije i cistoskopije N06BX18 (vinpocetin) cerebralni vazodilatator 627 Cavinton.25mg. 30 i 100 x 6.10mg Registar lekova 2011 63 .5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12. Artesan Pharma film tabl. nastaviti sa 2 x 12. AstraZeneca UK (bikalutamid) citostatik . Milenol L02BB03 Casodex.5mg i 25mg Carvedilol Sandoz. Max. 2 x 25 . Pharmazeutische Fabrik Montavit (lidokain + hlorheksidin) lokalni anestetik 604 gel sa aplikatorom 25 x (20mg + 0. 28 x 50mg i 150mg upotreba uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom: 1 x 50mg lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti ili kada se ne preporu~uje kastracija: 1 x 150mg. 6.5mg)/g 8. 50mg dnevno angina pektoris: 12. 28 x 3. 12. Max.C07AG02 (karvedilol) beta blokator strana 480 Carvedigamma. Karvileks. Max.5g i 12.125mg (2 nedelje). 30 x 10mg upotreba 3 x 5 .25mg.125mg.5mg.antiandrogen 579 film tabl.50mg paralele Coryol. Gedeon Richter tabl.25mg film tabl. zatim 25mg dnevno. Gedeon Richter tabl. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3.5mg po~etno. 50 x 5mg Cavinton forte. Lek film tabl. Dilatrend. 30 i 50 x 12.5mg po~etno. Calumid N01BB52 (Z) Cathejell.25 (2 nedelje).

40mg/kg dnevno. Max. 2g dnevno neonatusi: Max. tvrda 16 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli: 250 . Nini kaps.A.P. 2g na 12 sati iv inf. Cefak (stabljike razvodnika.S. Cefak (D1 Turnera diffusa (Damiana)) homeopatski lek za seksualnu slabost 674 tabl.12 meseci). 50 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Max. Lendacin. Rocephin (BR) Cefabene. tvrda 5 x 400mg pra{ak za oralnu suspenziju (36mg/ml) 30ml i (36mg/ml) 60ml upotreba odrasli: 400mg odjednom ili 200mg na 12 sati deca: 45mg dnevno (do 5kg t. 125mg na 8 sati. 4g dnevno deca: 20 .F.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.3 tabl. Max. podeljeno u 3 doze ili 62. te~ni ekstrakt) biljni lek za ekcem 672 mast (10%) 25g upotreba 3 . Ceftriaxom-MIP. (BR) Cefagil.) J01DD04 (SZ) 3cef.J01DD14 Cedax. Max.2 g dnevno. Max. Ceftriakson. 100 x 25mg upotreba 1 . Alkaloid kaps. Longaceph. S.I.5mg na 8 sati.m. 50mg/kg dnevno paralele Azaran. 1g dnevno (iznad 5 godina) paralele Alfacet HG03WA. Labilex. Max.m. (ceftibuten) cefalosporin strana 536 kaps. PharmaSwiss (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. 250mg na 8 sati. 1g dnevno (1 .). dnevno 64 Registar lekova 2011 . odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . Hemofarm kaps..5 godina). 9mg/kg dnevno (preko 5kg t./inf. 1g dnevno (1 .5 x dnevno naneti na obolelo mesto J01DC04 (cefaklor) cefalosporin 536 Cefaclor. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor.I.500mg na 8 sati. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml i (250mg/5ml) 60ml Cefaklor Alkaloid.

50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.nesanica: 1 . tvrda 50 x 2. .Vitex agnus castus) 669 kaps. Max. 6g dnevno deca: 25 . tvrda 30 x 4mg upotreba 1 kaps. Max. 4g dnevno paralele Palitrex (BR) Cefamadar. Cefak (suvi ekstrakt korena valerijane) biljni anksiolitik 669 oblo`ena tabl.35mg kaps. podeljeno u 2 .(BR) Cefakliman. najvi{e 3 meseca J01DB01 (cefaleksin) cefalosporin 535 Cefaleksin.12 sati.675mg upotreba 2 x 1 kaps. dnevno (uvek u isto vreme). Srbolek kaps. 30 x 4 mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . (BR) Cefan. tvrda 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml Cefaleksin. Cefak biljni lek za menstrualne tegobe (suvi ekstrakt ploda konopljike .12 godina: 2/3 doze za odrasle HN05CM. tvrda 16 x 500mg Cefalexin Alkaloid. ili kaps. Cefak (suvi ekstrakt rizoma Cimicifuge) biljni lek za klimakteri~ne tegobe strana 672 kaps. Alkaloid kaps. tokom 3 menstrualna ciklusa Registar lekova 2011 65 .2 tabl. pre spavanja (BR) Cefanorm. ili kaps. 100 x 250mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 3 x 1 . tvrda 16 x 250mg i 500mg Cefalexin.3 tabl deca ispod 6 godina: 1/2 doze za odrasle 6 .3 doze. Cefak (D4 Calotropis gigantea (Madar)) homeopatski lek za smanjenje apetita 674 tabl. 20 i 50 x 441. tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 .uznemirenost: 3 x 1 tabl. Remedica kaps.. Hemofarm kaps.

150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 .10 dana ./inf. 1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg . 1 x 500mg i 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Maxicef J01DD01 (SZR) Cefotaksim./inf. 10 x 2g upotreba odrasli: 500mg .12 sati. Zdravlje pra{ak za rastvor za im iv inj. Sandoz (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze.2g na 12 sati tokom 7 ./inf.60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca ./inf.J01DB04 (Z) Cefazolin-MIP. 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 . Longaceph. 1 i 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Max. 5 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 . 6g dnevno paralele Forcas J01DD04 (SZR) (ceftriakson) cefalosporin 536 Ceftriakson.100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. Max.4 doze.2 g dnevno. Chephasaar (cefazolin) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . Chephasaar pra{ak za rastvor za inj. Max.4 doze deca: 100 ./inf.12 godina: 30 . Azaran. Max.2g na 12 sati. 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Lendacin.1g na 6 . 1 i 10 x 1g i 2g pra{ak za rastvor za im iv inj.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 50mg/kg dnevno paralele 3cef.12 sati. Hemofarm (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 . sanofi aventis (cefpirom) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za iv inj.200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 . 2g dnevno neonatusi: Max. 4g dnevno J01DD02 (Z) Ceftazidim Sandoz. Labilex.2g na 8 . 1 i 5 x 1g i 2g Ceftriaxon-MIP. Zdravlje (cefotaksim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj.2g na 8 . Rocephin 66 Registar lekova 2011 . Primaceph J01DE01 (SZ) Cefim./inf. 100mg/kg dnevno paralele Galecef./inf.uobi~ajeno: 1 ./inf. Max.4 doze paralele Tolycar J01DE02 (SZR) Cefrom. Max.

/inf.15mg/kg na 12 sati (otitis medija) M01AH01 Celebrex. 4 x 500mg upotreba CellCept primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima profilaksa odbacivanja organa: 2 x 1g (inicijalnu dozu dati 24 sata po transplataciji) suzbijanje zapo~etog odbacivanja transplantata: 2 x 1.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . Roche (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 kaps. Genzyme (imigluceraza) terapija Gau~erove bolesti 445 pra{ak za rastvor za inf.5g paralele Micolat.J01DC02 (SZR) Cefuroxim-MIP.4 doze (na 6 . 10 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg .8 sati) paralele Aksef.1. Chephasaar (cefuroksim) cefalosporin strana 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.12 godina: 20mg/kg dnevno (uobi~ajeno). Myfortic J05AX09 (SZR) Celsentri. 60 x 150mg i 300mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 300mg A16AB02 (SZ) Cerezyme. Bristol Myers Squibb (cefprozil) cefalosporin 536 film tabl. 150 x 500mg pra{ak za rastvor za inf.2 x 200mg maksimalna dnevna doza: 400mg L04AA06 (SZR) CellCept. Xorim.5ij/kg 3 x nedeljno do 60ij/kg na dve nedelje Registar lekova 2011 67 . 1 x 200ij i 400ij upotreba doza je individualna zavisno od te`ine bolesti. tvrda 300 x 250mg film tabl. 500mg na 12 sati (akutna egzacerbacija hroni~nog bronhitisa) deca 6 meseci . Pfizer Deutschland (celekoksib) nesteroidni antireumatik 592 kaps. 10 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba terapija uobi~ajeno traje 10 dana odrasli: 500mg na 24 sata (uobi~ajeno). Ceroxim. varira od 2.5 . Nilacef. Xorimax J01DC10 Cefzil.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Mycophenolate Mofetil Medico Uno. Pfizer Deutschland (maravirok) terapija HIV infekcije 554 film tabl. 7. tvrda 10 x 200mg upotreba osteoartritis: 200mg dnevno reumatoidni artritis: 1 .

Medico Uno (cefuroksim) cefalosporin strana 535 tabl.75mg odmah posle transplantacije bubrega ili srca. 20 x 10mg Cetirizin. 0. Slaviamed film tabl. prvog i {estog meseca R06AE07 (cetirizin hlorid) antihistaminik 648 Cetirizin.odrasli: 5 .5ml upotreba po 0. za oralnu suspenziju 60 x 0.Lajmska bolest: 500mg na 12 sati tokom 20 dana deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef. 18) rekombinantna) virusa 563 suspenzija za inj. 10 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . Belupo (nitrazepam) hipnotik 622 tabl. koristi se u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima J07BM02 (Z) Cervarix.J01DC02 Ceroxim.250mg na 12 sati . 60 x 0.uobi~ajeno: 250 . Dicef.25mg upotreba odrasli: 2 x dnevno 0. Novartis Pharma Stein [vajcarska (everolimus) imunosupresiv 585 tabl.5ml nultog.5mg.6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Letizen 68 Registar lekova 2011 .1mg i 0.urinarne infekcije: 125 . 0.25mg. Ni Medic film tabl. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv humanog papiloma (vakcina za humani papiloma virus (tipovi 16. Xorimax N05CD02 Cerson.500mg na 12 sati .75mg i 1mg tabl. ({pric) im 1 x (20μg + 20μg)/0. 10 x 5mg upotreba nesanica . Xorim.10mg pre spavanja paralele Nipam L04AA18 (SZR) Certican. 20 x 10mg sirup (5mg/5ml) 200ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 . Nilacef. Cefuroxim-MIP.

25mg/1ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Krka (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl. Pfizer Deutschland (vareniklin) terapija odvikavanja od pu{enja 630 film tabl. a zatim u re|im intervalima paralele Hloramfenikol Alkaloid. 10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Xyzal N07BA03 Champix. Galenika (hloramfenikol) antibiotik 652 mast za o~i (1%) 5g upotreba mast nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati.5mg + 14 x 1mg) film tabl. (5mg/ml) 10ml i (7.2 nedelje mo`e se pu{iti 1 x 500μg prva 3 dana. ako je dovoljno tokom ovih 11 nedelja doza se mo`e smanjiti na 2 x 500μg N01BB10 (SZ) Chirocaine.5mg/ml) 10ml upotreba doza zavisna od vrste anestezije S01AA01 Chloramphenicol. sc 1 x 3mg/3ml upotreba za asistiranu reproduktivnu metodu R06AE09 Cezera. Merck Serono (cetrorelix) inhibitor gonadotropina strana 526 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. 10 x (2. 2 x 500μg slede}a 4 dana.H01CC02 (Z) Cetrotide. sc 1 x 0. (11 x 0.5mg/ml) 10ml. 2 x 1mg 11 nedelja. Hloramkol Registar lekova 2011 69 . Abbott (levobupivakain) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. 28 i 56 x 1mg upotreba samo u po~etku primene leka tokm 1 .

C10AA01 Cholipam. Ciprofloxacin. podeljeno u 2 doze paralele Ciprinol. Hemofarm (simvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl. 80mg uve~e odjednom paralele Hollesta. Eli Lilly (tadalafil) terapija erektivne disfunkcije 520 film tabl. Citeral. Medico Uno (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 film tabl. Marocen 70 Registar lekova 2011 . Simvastatin ICP. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Simvabel. paralele Sandimmun.5 . Simvastatin. Max. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Sandimmun Neoral J01MA02 Cifran. Ciprofloksacin. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 2 i 4 x 20mg upotreba 10 . kombinacija) digestivni enzimi 466 gastrorezistentna tabl.20mg. prilago|eno koncentraciji leka u krvi Pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu rabla`iti mlekom ili vo}nim sokom u staklenoj posudi. Simva Sandoz. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. Salutas Pharma (ciklosporin A) imunosupresiv 583 kaps. 50mg i 100mg oralne kapi. 1 sat pre jela G04BE08 Cialis. Zocor B06AA. (BR) Chymoral.. 1 sat pre jela deca 5 .12 godina : 3 x 1 tabl. 20 x 10mg i 20mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). Vasilip. zavisno od indikacije. 24 x 100000Aj upotreba odrasli: 3 x 2 tabl. 4 x 10mg film tabl. 30 minuta do 12 sati pre seksualne aktivnosti. Ciprocinal. Simvax. rastvor (100mg/ml) 50ml upotreba doziranje je individualno.15mg/kg dnevno. jedna doza dnevno L04AA01 (SZR) Cicloral. Galenika (tripsin. meka 50 x 25mg.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije deci se ne preporu~uje. izuzetno: 7. 10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli: 250 . Simvor.

2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Stugeron forte (BR) Cinnabsin. 6 tabl.6 godina) ili 8 tabl. na 2 sata. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D3 Cinabaris + D1 Echinacea + D3 kalijum dihromat + D2 Hydrastis) sinuzitis 674 tabl. ½ tabl. Max. Zobox C09BA08 Cilazapril 5 plus.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 . dnevno u akutnoj fazi.5% rastvora nekoliko puta dnevno C09AA08 Cilazapril.5%) 5ml kapi za o~i (1%) 5ml upotreba za postizanje midrijaze i cikloplegije: 1 . 5mg dnevno paralele Inhibace. Jugoremedija tabl. dnevno (6 . 50 x 75mg Cinedil. 12 tabl. Max. 45 i 50 x 75mg upotreba 3 x 1 tableta (oboljenja perifernih krvnih sudova). prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. dnevno (2 . Hemofarm (ciklopentolat hlorid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl.2.5% rastvora (deca) ili 1% rastvora (odrasli) uveitis: 1 . 30 x 2. 30 x (5mg + 12. (vestibularni poreme}aji).12 godina). Alkaloid tabl. Registar lekova 2011 71 . se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl. Prilazid plus N07CA02 (cinarizin) terapija vertiga 632 Cinarizin. Prilazid. 3 x ½ tabl.5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme.2 kapi 0.5mg.2 kapi 0. deca: 1 tabl. u akutnoj fazi.S01FA04 Ciklopen. najbolje ujutro) paralele Inhibace plus. 100 x (25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. na sat.

Max. podeljeno u 2 doze . 10 x 250mg i 500mg (SZ) rastvor za inf. Jugoremedija film tabl.15mg/kg dnevno.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije . opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg.oralno: 7. zatim 10mg dnevno. 20mg dnevno paralele Esram J01MA02 (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik 542 Ciprinol. Remedica film tabl. uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi.parenteralno: 5 – 10mg/kg dnevno. Srbolek film tabl.parenteralno: 100 – 400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ . po potrebi pove}ati do Max. 20. Catalent Nema~ka Circadin. sa produ`enim osloba|anjem 21 x 2mg upotreba 2mg uve~e 1 – 2 sata pre spavanja 72 Registar lekova 2011 . Zdravlje film tabl. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloxacin. anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani).1 sata deci se ne preporu~uje. 10 x 250mg i 500mg upotreba uzima se pre jela odrasli . Zdravlje film tabl. Krka film tabl. Marocen N05CH01 Circadin. 5 x 100mg/50ml Ciprofloksacin. nezavisno od hrane depresija. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) paralele Cifran. 10 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin.oralno: 250 . 28 i 50 x 10mg upotreba tablete se mogu deliti.5 . Swissco Services (melatonin) hipnotik 623 tabl. Citeral. 14. 10 x 250mg. 500mg i 750mg Ciprocinal.N06AB10 Cipralex. izuzetno . Lundbeck (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl. 10 i 20 x 250mg i 500mg Ciprofloksacin. 20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana.

1 x (0. zatim. 30 x 5mg i 10mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . 1 x (0. 20. 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana.30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Starcitin. 1 x (1mg/ml) 50ml Cisplatin "Ebewe". 3 .4 x 10mg tokom 12 nedelja. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. jednom na 3 . Platosin.4 x 10mg tokom 6 nedelja ili du`e (smanjen gastri~ki motilitet.5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin PharmaSwiss. 1 x (0. tokom 5 dana na 3 . Sinplatin N06AB04 (citalopram) antidepresiv 624 Citalex. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. 20mg i 40mg Citalopram Sandoz. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf.4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. 20 x 10mg. 50 i 100 x 10mg. 3 x 10mg tokom 4 nedelje (dispepsija) L01XA01 (SZ) (cisplatin) citostatik . Zyloram Registar lekova 2011 73 .5mg/ml) 20ml i 100ml Cisplatin-Teva. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf.odrasli i deca: 50 .A03FA02 Cisap. Timopram.100mg/m2 dnevno. Salutas Pharma film tabl. Zdravlje (cisaprid) gastrokinetik strana 423 tabl.alkiliraju}i agens 572 Cisplatin. zatim 20 . Zdravlje film tabl.4 nedelje paralele Platinex. doza odr`avanja 20mg uve~e ili 2 x 10mg (gastroezofagusna refluksna bolest).5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba monoterapija . 5 x (1mg/ml) 10ml koncentrat za rastvor za inf.

Klacid. Klacid MR.deci se ne preporu~uje. Pressing 74 Registar lekova 2011 . Lekoklar XL. 10 x 250mg strana hinolonski antibiotik 653 542 film tabl.2 kapi na 2 sata prva 2 dana. podeljeno u 2 doze (oralno) 5 . Pliva Hrvatska (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 x (5mg + 120mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 tabl.2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. Loratadin.5 . 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . 5 x 100mg/10ml upotreba oralno se uzima pre jela sistemski . Fromilid. Ciprinol. Marocen J01FA09 Clarexid. zatim na 4 sata slede}ih 5 dana . Alkaloid Beograd (ciprofloksacin) S01AX13 kapi za o~i (0. Ciprofloxacin. 14 x 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250mg na 12 sati.odrasli: 250 . Belgija (loratadin) antihistaminik 648 tabl. do 14 dana (te{ke infekcije) paralele Clarexid.3%) 5ml J01MA02 film tabl.Citeral. blefaritis: 1 . Flonidan.. Klerimed. 10 x 500mg (Z) koncentrat za rastvor za inf. izuzetno: 7. ulkus korneje: 1 . od ter}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran.15mg/kg dnevno. Ciprofloksacin. Fromilid uno.10mg/kg dnevno. Klacid IV. Ciprocinal.keratitis.12 godina (ispod 30kg): 5mg dnevno paralele Actalor. Zymbaktar R01BA52 Clarinase. najdu`e 10 dana R06AX13 Claritine. Schering-Plough Labo. Lekoklar.konjunktivitis.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno 100 . Belgija (loratadin + pseudoefedrin sulfat) terapija rinitisa 639 tabl. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati.400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ . zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno . Schering-Plough Labo.1 sata .

10 dana (profilaksa).7 godina: 300 000 .40mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 20 x 600 000ij i 1.5cm2 (50μg/24 sata) upotreba 1 x nedeljno flaster lepiti na suvu.300 000ij na 8 sati 3 .novoro|en~ad iznad 30 dana: 15 . tokom najmanje 2 a najvi{e 8 dana J01CE02 Cliacil.4000ij (sc) tokom 7 . 6000ij anti .Xa/0.2Mij pra{ak za oralnu suspenziju (300 000ij/5ml) 150ml upotreba uzima se 30 minuta pre jela odrasli i deca iznad 7 godina: 1. 12 i 30 x 300mg film tabl.4 doze. ne treba da pre|e 600mg. a svaki slede}i flaster treba da bude na novoj povr{ini ko`e G03HB01 Climen.: bele 11 x (2mg + 0) ru`i~aste 10 x (2mg + 1mg) upotreba 1 tabl.Xa/0. 4000ij anti .B01AB05 (SZ) Clexane. izuzetno 450mg na 6 sati (odrasli).deca: 15 . sanofi aventis (enoksaparin natrijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj./inf.6 . tokom 10 dana (terapija) nestabilna angina pektoris. a iv infuzija 1. 100ij/kg (sc) na 12 sati.Xa/ml rastvor za inj.600 00ij na 8 sati G03CA03 Climara. 6. Jugoremedija (fenoksimetilpenicilin kalijum) penicilin 534 tabl.Xa/0. na 12 sati. 5 x 600mg/4ml upotreba oralno: 150 .2g tokom 60 minuta) . infarkt miokarda bez Q talasa: 100ij/kg (sc). Chephasaar (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 film tabl. Bayer Schering Pharma (estradiol) estrogen 513 transdermalni flaster 4 x 3.Xa/0. (pojedina~na im inj. dnevno. 6.8ml. od petog dana menstrualnog ciklusa. 10000ij anti .20mg/kg dnevno podeljeno u 3 – 4 doze .2 Mij na 8 sati deca do 3 godine: 150 000 . neozle|enu ko`u.300mg. posle 21-og dana pauza 7 dana J01FF01 Clindamycin-MIP.8mg/12.6mg/kg na 6 sati (deca) parenteralno .2ml.2.4 doze paralele Klindamicin Registar lekova 2011 75 . 12 i 30 x 600mg (Z) rastvor za im inj. 8000ij anti .4ml. 3 .Xa/ml) 3ml upotreba ne sme se primenjivati intramuskularno duboke venske tromboze: 1 x 2000 .odrasli: 0. (bo~ica) sc iv 1 x (10000ij anti . Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + ciproteron acetat) hormoni 518 21 oblo`ena tabl.6ml. ({pric) sc iv 2 i 10 x 2000ij anti .7g dnevno podeljeno u 2 .

600mg nedeljno 76 Registar lekova 2011 . a tretman ne sme trajati du`e od 2 nedelje Clopixol Depot: duboko im 200 . na 1 . doza odr`avanja 20 . Lundbeck rastvor za inj. Lundbeck film tabl.D10AF01 Clindasome. Hemofarm (klindamicin) antibiotik strana 501 gel sa liposomima (1%) 20g upotreba ujutro i uve~e naneti tanak sloj gela na akne B01AB08 (SZR) Clivarin. Klogrel. Max.6ml rastvor za inj. Max.3 dana za 10 20mg. podeljeno u vi{e doza.600mg. ({pric) sc 10 x 3436ij/0. ukupna kumulativna doza ne sme biti ve}a od 400mg.150mg. 50 x 25mg (SZ) (Z) Clopixol Acuphase. Plavix. 50 x 10mg film tabl. Cardogrel. Monogrel.30mg dnevno. 150mg dnevno Clopixol Acuphase: duboko im 50 . ({pric) sc 10 x 1432ij/0. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.9ml upotreba 1432ij (kod malog tromboembolijskog rizika) ili 3436ij (kod velikog tromboembolijskog rizika) u razmacima od 24 sata B01AC04 Clopigal. Kerberan. 28 i 56 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. po potrebi pove}avati na 2 . po potrebi dozu ponoviti za 2 . im 10 x 200mg/ml upotreba Clopixol: 20 . ({pric) sc 10 x 5153ij/0. Lundbeck Clopixol Depot. im 5 x 50mg/ml rastvor za inj. Abbott (reviparin natrijum) antikoagulans 449 rastvor za inj. Klopidogrel.4 nedelje. Galenika (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno.3 dana.25ml rastvor za inj.50mg najbolje odjednom uve~e. Zyllt N05AF05 (zuklopentiksol) antipsihotik 619 Clopixol.

1 tabl.5mg) upotreba 1 tabl. na 4 . na 4 .3 nedelje za 25 . HBM Pharma terapija nazeba 640 (paracetamol + fenilefrin hlorid + kofein + terpin hidrat + askorbinska kiselina) tabl. 50 x 100mg upotreba po~etna doza: 1 . podeljeno u vi{e doza te{ke psihoze: 200 .5mg) film tabl. Salutas Pharma tabl.5 .5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl.2 tabl.N05AH02 (klozapin) antipsihotik strana 619 Clozapin Sandoz. dnevno paralele Valsacombi C09DA04 Co Irda.2 x 12.450mg.5mg upotreba 3 x 12.5mg C09DA03 Co-Diovan. 900mg dnevno paralele Leponex N06AX14 Coaxil. 8 tableta dnevno deca 6 . Nobel Ilac (irbesartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl. dnevno nezavisno od jela R01BA53 (BR) Coldrex. (160mg + 12. Les Laboratories Servier (tianeptin natrijum) antidepresiv 626 oblo`ena tabl. 4 tablete dnevno R01BA53 (BR) Coldrex Caplets. 28 x (300mg + 12. Max. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (paracetamol + kofein + fenilefrin) terapija nazeba 640 film tabl. Novartis Farma Italija (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl. po potrebi pove}avati tokom 2 .6 sati ili 4 x 2 tabl.5mg). 12 i 24 x (500mg + 5mg + 25mg + 20mg + 30mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .12 godina: ½ . Max. 28 x (150mg + 12. Novartis Pharma Stein [vajcarska Co-Diovan. Registar lekova 2011 77 .25mg. 50 x 25mg. 28 x (80mg + 12. 30 x 12. 50mg i 100mg Clozapine.. 16 x (500mg + 25mg + 5mg) upotreba 4 x 2 tabl. Remedica tabl. Max. GlaxoSmithKline Irska Coldrex.50mg dnevno do 300mg dnevno.6 sati.

4g+0. Solvay Holandija Colospa retard.5L). Max. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin + zidovudin) terapija HIV infekcije 553 film tabl. (Max.R01BA53 (BR) Coldrex HotRem. (6g+0. B.6 sati.45ml/kg dnevno (2. SmithKline Beecham [panija (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba strana 640 Coldrex HotRem Blackcurrant pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem Lemon pra{ak za oralni rastvor 5 i 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex HotRem med i limun pra{ak za oralni rastvor 10 x (750mg + 10mg + 60mg)/5g Coldrex Junior HotRem pra{ak za oralni rastvor 10 x (300mg + 5mg + 20mg)/3g upotreba pra{ak se pre upotrebe razmuti u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 4 . benzerazid): 200mg uz svaku dozu levodope sa karbidopom i/ili benzerazidom. (6g+0. 4 pra{ka dnevno deca iznad 6 godina (Coldrex Junior Hotrem): 1 pra{ak na 4 sata. deca: ½ tabl. uve~e (21 .27g+5.30kg). u urgentnim stanjima) paralele Hartmanov rastvor N04BX02 Comtan. 2 x ½ tabl. ujutro i 1 tabl. 30 x 200mg upotreba primenjuje se isklju~ivo u kombinaciji sa levodopom i inhibitorima DOPA dekarboksilaze (karbidopa. Braun (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) nadoknada te~nosti i elektrolita 463 rastvor za inf. Glaxo Wellcome Velika Britanija Combivir. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 60 x 200mg upotreba 2 x 200mg na 20 minuta pre jela paralele Rudakol J05AR01 (SZR) Combivir. 60 x (150mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 30kg: 2 x 1 tabl.4g+0.27g+5. 180 kapi/min. Novartis Pharmaceuticals UK (entakapon) antiparkinsonik 617 film tabl. Solvay Francuska (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 kaps. (14 . 2000mg dnevno 78 Registar lekova 2011 .21kg) B05BB01 (Z) Compound sodium lactate. prose~no 60 kapi/min.24g)/L 1000ml (276mOsm/L) upotreba 30 . Max.24g)/L 500ml (276mOsm/L) rastvor za inf. Max 6 pra{kova dnevno paralele Influrex A03AA04 Colospa retard.

i uzima se 30 minuta pre doru~ka oralno .ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl.refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje parenteralno: 40mg dnevno intravenskom injekcijom tokom 2 .15 minuta. (BR) Contractubex. 30 x 18mg i 36mg upotreba odrasli: ne primenjuje se deca iznad 6 godina i adolescenti: Concerta se uzima samo ujutro. Panrazol. 5mg i 10mg upotreba stabilna hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funkcijom: 2.. samo u slu~ajevima kad oralna primena nije mogu}a paralele Nolpaza. vi{e puta dnevno A02BC02 (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 Controloc. 30 x 2. 14 x 40mg (Z) pra{ak za rastvor za inj. Pulcet Registar lekova 2011 79 . 54mg dnevno C07AB07 Concor. 30 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija i angina pektoris: 5 . Merz Pharmaceuticals (heparin natrijum + alantoin + te~ni ekstrakt crnog luka) terapija o`iljaka 502 gel 20g (5000ij + 1g + 10g)/100g upotreba tanak sloj gela blago utrljati u ko`u ili o`iljno tkivo. iv 1 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno.10mg dnevno C07AB07 Concor Cor. doza je individualna. 14 x 40mg Controloc. Gilead Sciences gastrorezistentna tabl. Max.10mg dnevno D11AX. Nycomed gastrorezistentna tabl. Merck KGaA (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) .5mg. Janssen Pharmaceutica (metilfenidat) psihostimulans strana 627 tabl. 14 i 28 x 20mg gastrorezistentna tabl.N06BA04 § Concerta.5 .

Teva Pharmaceutical (glatiramer acetat) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj.2 nedelje.50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Tiramat. zatim pove}avati za 25 . Servier Ireland (ivabradin) antianginalgik 471 film tabl.N03AX11 Convol. 42 i 168 x 200mg upotreba 1000 . pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje. 100mg i 200mg upotreba epilepsija .4 nedelje pove}ati na 2 x 7. 2 x 25 .interferonom ili peg interferonom alfa paralele Rebetol C09BA04 Co Prenessa. 400mg dnevno (monoterapija). ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) . 30 i 90 x (4mg + 1. podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa .5 .5 .5mg upotreba 2 x 5mg (po~etno). 50mg. podeljeno u 2 doze tokm 1 . 56 x 5mg i 7.odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno).1200mg dnevno.1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 . Roche (ribavirin) antivirotik 549 film tabl.625mg) tabl. Krka (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 tabl.16 godina: 0.50mg dnevno. ({pric) sc 28 x 20mg/ml upotreba 20mg dnevno J05AB04 (SZR) Copegus. 30 i 90 x (2mg + 0.25mg) upotreba 1 tabl. Max.deca 6 . dozu pove}avati za 0.2 nedelje. 15mg/kg/dan profilaksa migrene . Topactal.5mg 80 Registar lekova 2011 . Topamax L03AX13 Copaxone. po potrebi za 3 .1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno). Actavis Island (topiramat) antiepileptik strana 613 film tabl. Prexanil Combi LD C01EB17 Coraxan. Les Laboratories Servier Coraxan. dnevno paralele Prexanil Combi. Max. 28 x 25mg.odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno).

120 min.3 doze sr~ana insuficencija: 40 . sanofi aventis (amjodaron hlorid) antiaritmik strana 469 tabl.3 sata (deca).5 x dnevno u konjunktivalnu kesu C01DA08 Cornilat.240mg dnevno podeljeno u 2 . 1. podeljeno u 2 .C01BD01 Cordarone. Max. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba 2 x 90 . hidrokortizon) 654 mast za o~i (1000ij + 10mg)/g 3. 28 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno. Hemofarm (lerkanidipin hlorid) antagonist Ca2+ 482 film tabl. dnevna doza 20mg paralele Lercanil 10 S01XA12 (BR) Corneregel. 480mg dnevno paralele Diltiazem Alkaloid S01CA03 Corticin. iv 6 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje. 30 x 200mg rastvor za inj.2g dnevno (odrasli) paralele Amiodaron.4 doze paralele Difutrat.180mg.4 sata Registar lekova 2011 81 . Dr Gerhard Mann (dekspantenol) oftalmik 659 gel za o~i (50mg/g) 10g upotreba 3 . Amiodaron Sandoz. Hemofarm (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl. Isosorb retard C08DB01 Cortiazem retard.120mg dnevno.5g upotreba mast se nanosi na unutra{nju stranu kapaka svaka 3 . 20 x 20mg upotreba angina pektoris: 40 .2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg tokom 20 . Max. zatim smanjiti na 1 . Sedacoron C08CA13 Cornelin. Galenika (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 tabl. (odrasli) ili tokom 2 . Galenika antibiotik i kortikosteroid za oftalmolo{ku primenu (bacitracin. Max.

zatim 25mg dnevno. 28 x 5mg. Krka tabl. koronarna sr~ana bolest: 1 . 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg.2 x 100mg paralele Presolol C07AG02 (karvedilol) beta blokator 480 Coryol. 20mg i 40mg upotreba 1 x 5 .5mg.5%) 5ml upotreba 2 x 1 kap u obolelo oko C09CA01 Cozaar. Losartan. od 4 nedelje do 1 x 20mg. 2 x 25 . Rasoltan. 28. Losar.5mg po~etno. MSD Italija (dorzolamid + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (2% + 0. Sentor C10AA07 Crestor. 28 x 6.25mg i 12. Dilatrend.5mg upotreba hipertenzija: 12. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. Losartic. izuzetno kod visokog kardiovaskularnog rizika pod nadzorom specijaliste pove}avati na 1 x 40mg 82 Registar lekova 2011 . AstraZeneca UK (rosuvastatin) hipolipemik 490 film tabl. Carvedilol Sandoz. LozarEP. Max. infarkt miokarda. Lakea. ne kra}im.50mg paralele Carvedigamma. 30 i 50 x 100mg upotreba hipertenzija.5mg po~etno. Carvetrend. profilaksa migrene: 1 .125mg (2 nedelje). 50mg dnevno angina pektoris: 12.2 x 50 .125mg i 25mg Coryol. nastaviti sa 2 x 12. Max. Slaviamed tabl. Prelow. 30 i 90 x 3. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Erynorm. Milenol S01ED51 Cosopt.10mg (po~etno).100mg dnevno tahiaritmije. Lorista.C07AB02 Corvitol. 30 i 50 x 50mg Corvitol 100 tabl. Berlin-Chemie (metoprolol tartarat) beta blokator strana 478 Corvitol 50 tabl. 10mg. Karvileks. zatim 2 x 6. zatim 2 x 25mg. Lotar.25 (2 nedelje). po potrebi pove}avati u intervalima. MSD Italija (losartan kalijum) antihipertenziv 486 tabl. Max.

5mg) upotreba 1 tabl.400mg/kg na dan G03FB01 Cyclo Progynova. Eli Lilly (duloksetin) antidepresiv 626 gastrorezistentna kaps. Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + norgestrel) hormoni 515 oblo`ena tabl. po~ev{i od 5-og dana ciklusa tokom 21 dan. Merck Serono (progesteron) gestagen strana 514 vaginalni gel 8% (u aplikatoru) 15 x 90mg/1. dnevno. nezavisno od obroka depresija i dijabeti~ki periferni neuropatski bol: 60mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) anksioznost: 30mg (po~etna i preporu~ena doza odr`avanja) J05AB06 (SZ) Cymevene.17 godina): 500mg/m2 na 8 sati R07AA02 (SZ) Curosurf.21 dan (le~enje) ili 7 ./inf.G03DA04 Crinone. zatim 7 dana pauze N06AX21 Cymbalta. 6mg/kg dnevno 5 dana u nedelji ili 5mg/kg svaki dan (terapija odr`avanja) Registar lekova 2011 83 . tvrda 360 x 200mg kaps. Chiesi Farmaceutici (poraktant alfa) plu}ni surfaktant 649 suspenzija za endotrahealno ukapavanje 2 x 120mg/1. tvrda 28 x 30mg i 60mg upotreba lek se uzima jednom dnevno.14 dana (prevencija). MSD Italija (indinavir sulfat etanolat) terapija HIV infekcije 550 kaps. 14 . tokom 30 dana kontinuirano J05AE02 Crixivan. tvrda 180 x 400mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli: 800mg na 8 sati deca i adolescenti (4 . Roche (ganciklovir) antivirotik 549 pra{ak za rastvor za iv inj. 300 . 1 x 500mg upotreba 5mg/kg na 12 sati. Max. 21: bele 11 x (2mg + 0) i sme|e 10 x (2mg + 0.5ml suspenzija za endotrahealno ukapavanje 1 x 240mg/3ml upotreba primenjuje se samo u klini~kim uslovima od strane stru~nog osoblja.125g upotreba 1 aplikator dnevno posle ovulacije ili od 18 do 21 dana menstrualnog ciklusa 1 aplikator dnevno nakon in vitro fertilizacije i potvrde trudno}e.

antimetabolit 568 pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj.20ml (epiduralna anestezija) N01BB58 (Z) Cystocain DS.20ml (epiduralna anestezija).im ili sc: 1 . 90 x 50mg upotreba uzima se posle jela hiperseksualnost mu{karaca: 2 x 50mg posle jela inoperabilni karcinom prostate: 100 . 1 . Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik u stomatologiji 605 rastvor za inj. Actavis Italy (citarabin) citostatik . 1 x 100mg/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za sc im iv inj. PharmaSwiss (ciproteron acetat) hormonski antagonist . 5 x (20mg/ml) 10ml upotreba 2 .30ml (blokada perifernih nerava ili pleksusa).100mg/m2 dnevno 2 .5 dana. jednokratno.30ml (regionalna anestezija). 15 .5mg/kg.5ml.200mg dnevno nakon orhiektomije. 15 . Jugoremedija (artikain hlorid) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. 15 . 5 x (20mg + 0.antiandrogen strana 518 tabl. Jugoremedija (artikain hlorid + epinefrin hlorid) lokalni anestetik 605 rastvor za inj.006mg)/ml 10ml upotreba ne primenjivati intravenski! 2 .5ml. 15 . 100ml (infiltrativna anestezija).iv: 100 .30ml (terapija bolnih sindroma) N01BB58 (Z) Cystocain A 2%. Max. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija . 100ml (infiltrativna anestezija).200mg/m2 dnevno 5 dana. ili 75 . ili 100 .G03HA01 Cyprocur. u dvonedeljnim intervalima (indukcija remisije).300mg dnevno bez orhiektomije paralele Androcur N01BB08 (Z) Cystocain 2%.intratekalno: 30mg/m2 na 4 dana paralele Alexan "Ebewe" 84 Registar lekova 2011 . 50 x (80mg + 0.006mg)/ml 2ml upotreba stomatolo{ka anestezija: naj~e{}e 2ml po zubu paralele Ubistesin L01BC01 (SZ) Cytosar.1. 1 x 1g upotreba monoterapija . 1 x 500mg/10ml pra{ak za rastvor za sc im iv inj. Max. u mese~nim intervalima (doza odr`avanja) monoterapija .

.

15mg dnevno (doze ve}e od 10mg davati podeljeno u 2 . 30 x 5mg upotreba 2. Abbott (sotalol hlorid) beta blokator 478 tabl. Trental A10BB01 Daonil. 10 x 100mg Dacarbazin Pliva-Lachema 200 pra{ak za rastvor za iv inj. Max.6 nedelja oralni gel .250mg/m2 jednom dnevno.3 x 400mg posle jela paralele Pentoksifilin. Janssen Pharmaceutica (mikonazol nitrat + hidrokortizon) dermatik 494 krem (20mg + 10mg)/g 15g upotreba ~uvati na 2 ./inf.3 doze) paralele Maninil C07AA07 Darob mite. Jugoremedija (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl.odoj~ad: 4 x dnevno 1/4 kafene ka{ike C04AD03 Damaton. Pliva-Lachema (dakarbazin) citostatik strana 566 Dacarbazin Pliva-Lachema 100 pra{ak za rastvor za iv inj. tokom 5 dana. a zatim progutati . po potrebi ponavljati na 3 . tokom 2 .240mg dnevno u jednoj ili vi{e doza 86 Registar lekova 2011 . Galenika (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 .odrasli i deca: 4 x dnevno 1/2 kafene ka{ike dr`ati u ustima nekoliko minuta./inf. 50 x 80mg upotreba aritmija: 120 .4 nedelje D01AC52 Daktacort.8°C 2 x dnevno blago utrljavati u tankom sloju na obolelo mesto Daktanol.5 . Galenika (mikonazol) antimikotik D01AC02 krem (2%) 30g 494 A01AB09 oralni gel (2%) 40g 416 upotreba krem: 2 x dnevno mazati obolelo mesto.L01AX04 (SZ) Dacarbazin Pliva-Lachema. 10 x 200mg upotreba monoterapija: 200 .5mg uz doru~ak.

97%+1. Mentholatum (metilsalicilat + mentol + ulje eukaliptusa + terpentin) lokalni antireumatik 595 krem (12. (BR) Deep Freeze Cold Gel.3 x dnevno nanositi na obolelo mesto.3 x dnevno naprskati bolno mesto sa razdaljine oko 15cm M02AA13 (BR) Deep Relief. rastvor (1%+1. Mentholatum (mentol) lokalni analgetik 594 gel (2%) 35g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 3 . Mentholatum (ibuprofen + levomentol) nesteroidni antireumatik 594 gel (5% + 3%) 15g. 1 x 20mg/10ml upotreba monoterapija: 40mg/m2 infuzijom tokom 60 minuta u jednoj dozi svake 2 nedelje A14AB01 (Z) Deca Durabolin. Alkaloid (diflukortolon valerat) dermatosteroid 499 krem (0. 67g i 100g upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 .7 nedelja M02AX.91%+1. tokom 1 .1%) 20g upotreba 1 .50mg svake 2 .antibiotik strana 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. zavisno od indikacije D07AC06 Decotal. 30g i 50g upotreba 3 x 4 .. Mentholatum lokalni antireumatik (metilsalicilat + metilnikotinat + etilsalicilat + hidroksietilsalicilat) 595 sprej za ko`u. Actavis Italy (daunorubicin) citostatik . 35g.8%+5. Organon Holandija (nandrolon dekanoat) anabolik 445 rastvor za inj.L01DB02 (SZ) Daunoblastina.3 nedelje.4 puta dnevno blago masirati bolno mesto M02AX10 (BR) Deep Heat Rub.1%) 20g mast (0. im 1 x 50mg/ml upotreba 25 .6%+5%+5%) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 5 godina: 2 .47%) 15g.3 x dnevno naneti krem na bolno mesto i blago masirati M02AX10 (BR) Deep Heat Spray.10cm gela blago utrljati u obolelo mesto Registar lekova 2011 87 .

za bebe tabl. 6 tabl. 20 x (200mg + 30mg) sirup (100mg + 30mg)/5ml 100ml (Rp) Defrinol forte film tabl.5ml sirupa (2 . 3 x 5ml (6 . ili 20mg odjednom uve~e pre spavanja.3 kapi vi{e puta dnevno premazati desni (BR) Dentokind.2 supozitorije dnevno. pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba strana 639 (BR) film tabl. 60mg dnevno deca 5 .3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . Jugoremedija (fluorometolon + neomicin + feniramin hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (0. 4 x 400mg/4ml upotreba odrasli: do 10mg/kg.3 x 10mg. tokom 7 . N03AG01 (Z) Depakine. se rastvara u malo vode deca do 1 godine: 1 tabl.14 dana N05BA11 Demetrin. Max. 150 x (15mg+15mg+15mg+15mg+15mg) 675 upotreba tabl. 20 x 10mg upotreba odrasli: 1 . Max.R01BA52 Defrinol.5g) upotreba tamponom natopljenim sa 2 .6mg + 11. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Belladonna + D6 Chamomilla + D6 Ferum fosforicum + nicanja zuba D12 Hepar sulfuris + D6 Pulsatilla) tabl. Hemofarm (prazepam) benzodiazepin 622 tabl.5mg)/g 10g supozitorija 5 x (0. 1 . nakon pobolj{anja stanja 3 x 2 tabl.2mg + 1. dnevno.5g dnevno (po~etno) deca: 20 .6 godina: 2 tabl. na sat. nakon pobolj{anja stanja 3 x 1 tabl. se uzima 30 min. na 6 sati ili 2 tabl.6 godina). Nycomed (lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice) odontologik 417 rastvor za desni 10g x (34mg + 32mg + 1. Sanofi Winthrop Industrie (valproinska kiselina) antiepileptik 612 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.30mg/kg dnevno (uobi~ajeno) 88 Registar lekova 2011 .1mg + 3mg + 7. dnevno.12 godina: 2 . Galenika (ibuprofen.3 x 5mg A01AD11 (BR) Dentinox N. 12 tabl. na sat.4mg) upotreba mast: 1 . Max. 2. pre jela i polako otapa u ustima. 20 x (400mg + 60mg) upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 1 tabl. na 8 sati deca: 3 x 2. Max.12 godina) C05AA06 Delmeson.

05mg + 217. zatim 4 tabl. 35mg/kg/dan D04AA32 (BR) Dermodrin.5 x dnevno nanositi u tankom sloju C05CA53 Detralex.odrasli: 10 .66mg + 29. se mo`e deliti ali se ne sme sitniti ni `vakati epilepsija . Sanofi Winthrop Industrie film tabl. izuzetno Max.30mg + 145. Les Laboratories Servier (diosmin + hesperidin) venotonik 477 film tabl. izuzetno Max. dnevno prva 4 dana. ne `va}e se i ne ostavlja za kasnije epilepsija .N03AG01 (Z) (natrijum valproat + valproinska kiselina) antiepileptik strana 612 Depakine Chrono 300mg.76mg + 72. dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 . dozu titrirati do optimalnog nivoa 20 .75mg) Depakine Chronosphere 1000mg.03mg) Depakine Chronosphere 250mg. izuzetno Max.odrasli: 20mg/kg/dan.27mg) upotreba Depakine Chrono tabl.30mg/kg/dan (uobi~ajeno).30mg/kg/dan podeljeno u 2 doze.8mg + 87mg) Depakine Chrono 500mg. 3g dnevno Depakine Chronosphere granule se daju posute po hladnoj mekoj hrani ili napitku. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 300mg (199.15mg/kg/dan. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 750mg (500. dozu prilago|avati zavisno od odgovora bolesnika.odrasli: 10 . Sanofi Winthrop Industrie film tabl.61mg) Depakine Chronosphere 500mg. dnevno slede}a 3 dana Registar lekova 2011 89 .15mg/kg/dan. uve~e hemoroidi: 6 tabl. 40mg/kg/dan . 30 x (450mg + 50mg) upotreba hroni~na venska insuficijencija: 1 tabl. profilaksa terapije bipolarne bolesti . sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333mg + 145mg) Depakine Chronosphere 100mg.5g dnevno . Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 250mg (166. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg (66. 50mg/kg/dan . Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 500mg (333.deca iznad 20kg: 20 . izuzetno Max. u podne i 1 tabl.14mg) Depakine Chronosphere 750mg. izuzetno Max. Sanofi Winthrop Industrie granule sa produ`enim osloba|anjem 30 x 1000mg (666mg + 290.odoj~ad i deca do 20kg: 20mg/kg/dan podeljeno u 2 doze.deca: oko 30mg/kg/dan (uobi~ajeno) terapija mani~nih epizoda.30mg/kg/dan (uobi~ajeno). Pharmazeutische Fabrik Montavit (difenhidramin) antihistaminik 497 krem (20mg/g) 20g i 50g upotreba 4 . pripremljena sme{a se pije odmah. 2.

G04BD07 Detrusitol. 0.4 .1mg dnevno (lezije) 90 Registar lekova 2011 .985mg/g) 5g upotreba 1 kap rastvora ili gela na 4 sata u konjunktivalnu kesu.5 . 0.3mg/ml) 10. neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za u{i/o~i (0.1mg dnevno (mali zglobovi).6 x 1 kap (najdu`e 2 nedelje.5ml Dexagel. 0.0. Max.6mg (najvi{e 10mg) dnevno.1% + 0. Dr Gerhard Mann gel za o~i (0. Galenika (deksametazon. 2 x 4mg S01BA01 (deksametazon) oftalmik 653 Dexa EDO.3 x 3 . najdu`e 4 nedelje paralele Maxidex S03CA01 Dexamethason-neomycin.1mg dnevno parenteralno (im ili iv) po~etna doza: 4 .5mg/kg dnevno (deca) pa: 4mg dnevno (veliki zglobovi). uz kontrolu o~nog pritiska) mast: 2 . Pfizer Italia (tolterodin tartarat) spazmolitik strana 519 film tabl. zatim 1 .1 cm (najdu`e 2 nedelje) H02AB02 Dexason.5 .3 x 0.2 kapi na 4 sata uho: 2 .2 .5 . 28 i 56 x 1mg i 2mg upotreba 2 x 2mg.4 kapi paralele Neodeksacin S01CA01 Dexamytrex.8 . 50 x 0. postepeno smanjivati do doze odr`avanja 0.4 x dnevno. Galenika (deksametazon) glukokortikoid 527 tabl. Dr Gerhard Mann (deksametazon + gentamicin) kortikosteroid i antibiotik 654 kapi za o~i (1mg + 5mg)/ml 5ml mast za o~i (0.35%) 5ml upotreba oko: 1 .20mg dnevno (odrasli). 20 i 50 x 0.2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.3mg + 5mg)/g 3g upotreba kapi: 4 .5mg rastvor za inj. po potrebi nastaviti 3 . im iv pa 25 x 4mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije oralno: 0. Dr Gerhard Mann kapi za o~i (1.

5 x 50mg/2ml Dexomen 12.M01AE17 (deksketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 592 Dexomen.27% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L.(duboko im ili spori iv bolus u trajanju ne kra}em od 15 sec. dnevno. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 30mg upotreba 30 . Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + ciproteron acetat) hormoni 518 oblo`ena tabl. Glioral Registar lekova 2011 91 . 20 i 40 x 12. 30 i 50 x 25mg Dexomen 12.5L.30 min. 10. od prvog dana menstrualnog ciklusa.5mg rastvor za im iv inj. 5L (1.035mg + 2mg) upotreba 1 tabl. Les Laboratories Servier tabl. Anpharm Poljska Diaprel MR. posle 21-og dana pauza 7 dana B05DB. 5L (2.): 50mg na 8 .6 sati ili 25mg na 8 sati. 40 x 12.86% glukoze) upotreba re`im doziranja. Glikosan. (SZ) Dianeal PD4. frekvenciju i trajanje terapije prilagoditi klini~kom statusu bolesnika paralele Balance. 50mg dnevno parenteralno .5mg upotreba lek se uzima u toku jela oralno: 12. stariji pacijenti Max. Max.36% glukoze) rastvor za peritonealnu dijalizu 2L. 5L (3.5mg na 4 . ukupna dnevna doza ne sme biti ve}a od 150mg. CAPD A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik 436 Diaprel MR. Gliclada.5L. 2./koncentrat za inf. Menarini Manufacturing film tabl.5. Laboratorios Menarini film tabl. A.5L. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L. 75mg dnevno.120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi paralele Diprian. 21 x (0. ili sporom iv inf.. u trajanju 10 . 2.5. ne daje se du`e od 2 dana G03HB01 Diane 35.12 sati. Berlin-Chemie film tabl. 2.

tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg (BR) Diclofenac Duo 4% spray gel. PharmaSwiss gastrorezistentna kaps. Xorimax M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Diclac.2 nedelje po 1mg do Max./inf. kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata.30mg dnevno (anksioznost).15mg uve~e (nesanica) deca: 0. Amaryl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg DicloRapid.sprej: 3 x dnevno naneti gel na ko`u i sa~ekati da se osu{i paralele Diklofenak Duo Nini. 5mg i 10mg Diazepam. Rapten Duo 92 594 Registar lekova 2011 .0. 30 x 2mg. Nilacef.8mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Hemofarm tabl. Lek (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. Trical J01DC02 (Z) Dicef. Meglimid.4 doze paralele Apaurin. 20 i 30 x 75mg upotreba odrasli – parenteralno: 1 .4 doze (na 6 .5g i 25g Diclofenac retard.2 x 75mg ili 100mg lokalno .5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . PharmaSwiss kaps.12 . im 5 i 50 x 75mg/3ml Diclofenac duo. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . Gliprex. PharmaSwiss (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. 5 . Xorim. tvrda 10. Glimepirid.2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana. JenaHexal rastvor za inj. 50 x 750mg pra{ak za rastvor za im iv inj. 10 i 50 x 1500mg upotreba odrasli: 750mg . Jugoremedija tabl.N05BA01 (diazepam) benzodiazepin strana 621 Diazepam. Remedica tabl. 2mg. Limeral./inf. 30 x 1mg. Naklofen Duo. Cefuroxim-MIP. 6mg dnevno paralele Aglimex.100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .8 sati) paralele Aksef. 30 x 2mg i 5mg upotreba nije dozvoljena istovremena upotreba oralnog i parenteralnog oblika odrasli: 3 x 2mg. Bensedin A10BB12 Dibiglim. Ceroxim. u te`im slu~ajevima 15 .1. PharmaSwiss M02AA15 sprej gel za ko`u 12. ako je neophodno odrasli – oralno: 1 .

80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat. Stabilanol C01DA08 Difutrat. Fluconal. 6 .4 nedelje (dermatomikoze).5mg + 1mg)/g 15g krem (0. 7 . (2mg/ml) 100ml Diflucan. (2mg/ml) 100ml upotreba odrasli . Krka kaps.12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Fluco Sandoz. 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. Isosorb retard Registar lekova 2011 93 .14 dana (oralna kandidijaza). Pfizer Francuska kaps. gentamicin sulfat) dermatik strana 500 mast (0. tvrda 7 x 50mg i 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf.oralno ili infuzijom: 3 . Srbolek (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps.100mg dnevno. tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf.400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli .D07CC01 Didermal. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza).400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca . Flukonazol. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze.oralno ili infuzijom: 200 . 2 . tvrda 28 x 100mg kaps. Galenika (betametazon.5mg + 1mg)/g 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Diflazon. po potrebi dozu pove}ati na 60 .6mg/kg dnevno prvog dana. 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 . Flumycozal. tvrda 7 x 50mg kaps.oralno: 50 .

Max.25mg/2ml upotreba oralno: 0. Zdravlje (digoksin) kardiotonik 468 tabl. Coryol. Rapten Duo C01AA05 Dilacor. 20 x 50mg tabl. Naklofen.15μg/kg) dnevno. 6 x 0. Karvileks. Galenika gastrorezistentna tabl.2 x 75mg najdu`e tokom 2 dana.rektalno: 50 . Diclofenac retard./inf. nastaviti sa 2 x 12.5mg sporo iv.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12.oralno: 100 .1mg dnevno (doza odr`avanja) C07AG02 Dilatrend. ako je neophodno .5mg.oralno ili rektalno: 1 . po potrebi manja doza na 4 sata (brza digitalizacija).25mg (2 nedelje).5 . u podeljenim dozama (doza odr`avanja) parenteralno: 0. 20 x 50mg tabl.5mg po~etno. im 5 x 75mg/3ml supozitorija 10 x 25mg i 50mg M02AA15 (BR) gel (1%) 40g Diklofenak Duo Nini.2 x 75 .5mg po~etno.150mg dnevno podeljeno u 2 . Carvedilol Sandoz.0. 50mg dnevno angina pektoris: 12. Max.100mg (doza odr`avanja).4g gela blago utrljati na obolelo mesto deca iznad 6 godina .25mg rastvor za iv inj. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg Diklofenak Duo Nini plus kaps. 12. Nini kaps. sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 100mg rastvor za inj. Roche (karvedilol) beta blokator 480 tabl. 20 x 0.3mg/kg dnevno (kod juvenilnog artritisa) paralele Actafenak. Diclac. Hemofarm film tabl.4 x 2 . 1 . Diclofenac duo.125 .M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik strana 588 Diklofen. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 100mg 594 594 upotreba odrasli .50mg paralele Carvedigamma. Max. zatim 2 x 25mg. 0. im 5 x 75mg/3ml M02AA15 (BR) gel (1%) 50g Diklofenak. u podeljenim dozama (brza digitalizacija).3 doze (po~etna doza). Milenol 94 Registar lekova 2011 .150mg dneno podeljeno u vi{e doza .125mg (2 nedelje).150mg dnevno (dismenoreja) .25mg.lokalno: 3 . 28 i 30 x 6. DicloRapid.parenteralno: 1 . 2 x 25 . 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. Carvetrend. 50 . zatim 2 x 6.5mg (10 . zatim 25mg dnevno.75 . sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg supozitorija 10 x 50mg rastvor za inj. 0.1. kod bubre`nih kolika daje se 75mg odmah i jo{ 75mg posle ½ sata.5mg (5μg/kg) dnevno.

5 .8 sati (vrtoglavica).4 x 30 .100mg na 4 .25mg na 6 . 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg. Valsartan C09CA03 Diovan.C01DA05 Dilcoran 80. po potrebi 2 x 80mg.60mg ili 2 x 90mg hipertenzija: 3 x 60mg ili 1 . 28 x 40mg. 25 .6 sati (vrtoglavica).1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor. 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno). 2 x 160mgpostinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. 400mg dnevno deca 2 . Novartis [panija (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl. Valsartan Registar lekova 2011 95 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (valsartan) antihipertenziv 487 film tabl.6 godina: 12. po potrebi 2 x 80mg. Max. 80mg i 160mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno). dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Valsacor. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg.8 sati (vrtoglavica). sa produ`enim osloba|anjem 30 x 90mg upotreba angina pektoris: 3 .12 godina: 50mg na 6 . 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 . 12.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.2 x 90mg maksimalna dnevna doza: 480mg paralele Cortiazem retard R06AA02 (BR) Dimigal. Max. 50 . Hemofarm (pentaeritritil tetranitrat) antianginalgik strana 470 tabl. Galenika (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl.50mg ½ .100mg ½ . Alkaloid (diltiazem hlorid) antagonist Ca2+ 483 tabl.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.5 . 150mg dnevno paralele Aviomarin. 28 x 40mg. Dramina C09CA03 Diovan.25mg ½ . sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 80mg upotreba 2 x 80mg pre jela (ujutro i u podne a najkasnije do 16 sati) paralele Lentonitrat 50 C08DB01 Diltiazem Alkaloid. 75mg dnevno 6 .

5 .4mg/kg/sat. 10 x 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134.deca iznad 3 godine: 9 . 0. 1 x (10mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj. im ia id 5 x (2mg + 5mg)/ml upotreba sistemska terapija: 1 .1ml (miozitis i fibrozitis) 96 Registar lekova 2011 . tokom 10 .B05XB02 (SZ) Dipeptiven. AstraZeneca UK (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj.25mg/2ml upotreba karcinom prostate: 3.5mg/kg.5 minuta (inicijalno). najdu`e 3 dana sedacija tokom pripreme za hirur{ke i dijagnosti~ke postupke .4 nedelje lokalna infiltracija: 0.160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 80mg upotreba 40 .12 dana fibromi uterusa: 3. Hemofarm (gliklazid) oralni antidijabetik 436 tabl.25mg im na 3 meseca endometrioza: 11.5 ./inf. sc 7 x 0.4mg/kg/sat (odr`avanje sedacije) paralele Propofol 1% Fresenius.2. Propofol Lipuro 1%.1ml (burzitis). 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf.5mg/kg odr`avanje anestezije . Fresenius Kabi (L-alanin + L-glutamin) parenteralni nutritiv strana 465 koncentrat za rastvor za inf.odrasli: 1.5ml (sinovijalna cista). brzinom 40mg/10 sekundi . Schering-Plough Labo. sa produ`enim osloba|anjem im 1 x 3.5 .1mg pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. Glioral N01AX10 (SZ) Diprivan.) .odrasli: 4 .5ml (tendosinovit).5ml/kg Max.75mg im na 4 nedelje ili 11.0.5 . 0. 320mg dnevno.75mg na 4 nedelje A10BB09 Diprian.25 . 0.odrasli: 0.14mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi .1mg/kg tokom 1 .12mg/kg/sat .2ml duboko im svake 2 .deca iznad 3 godine: 2. Belgija (betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat) glukokortikoid 526 suspenzija za inj.25 . dnevna doza: 2.1mg sc po~ev od drugog dana menstrualnog ciklusa. Glikosan. Gliclada.odrasli: 0. zatim 1.3 . Recofol H02AB01 (Z) Diprophos.75mg/2ml i 11.6mg L-glutamina) upotreba dnevna doza: 1.25mg im na 3 meseca (terapiju zapo~eti u prvih 5 dana menstrualnog ciklusa) sterilitet kod `ena: 0. Beaufour Ipsen (triptorelin) analog gonadorelina 578 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5ml/kg L02AE04 Diphereline. Max.2. Propofol 1% MCT Fresenius. podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR.5 .

Atoris. 40ij)/0.2mg/kg dnevno Registar lekova 2011 97 . 200mg dnevno deca ispod 6 meseci: 3mg/kg dnevno 6 meseci . 20 x 25mg upotreba odrasli . Tulip J07AM51 (Z) (toksoid difterije.50mg dnevno (doza odr`avanja). po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Slaviamed (hidrohlorotiazid) diuretik 473 tabl.5ml do navr{ene 7 godine Ditevaksal-T za odrasle primarna imunizacija . 25 .2 x dnevno utrljati nekoliko kapi u ko`u kosmatog dela glave paralele Belosalic C10AA05 Dislipat.6 nedelja nakon primene prethodne doze) prva revakcinacija: 0.5mg + 20mg)/ml 30ml upotreba mast: 1 .12 meseci nakon prve doze) revakcinacija: godinu dana posle potpune vakcinacije 558 C03AA03 Diunorm.odrasli i deca iznad 7 godina: 3 doze po 0. Max. 30ij + min 40ij)/0. Belgija (betametazon + salicilna kiselina) dermatik strana 500 mast (0.5ml Ditevaksal-T za odrasle. Max.edemi: 25 .2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju rastvor za ko`u: 1 . 50mg dnevno . pre~i{}eni) Ditevaksal-T. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e.5ml (I u 2-om mesecu.5ml 5ml upotreba Ditevaksal-T primarna imunizacija . Sortis.12 godina: 1 . Medico Uno (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. II i III u razmaku 4 .100mg dnevno.5mg + 30mg)/g 15g rastvor za ko`u (0.5 .hipertenzija: 12.5ml 12 meseci posle tre}e doze druga revakcinacija: 0. pre~i{}eni + toksoid tetanusa. Lipidra. 20mg. Schering-Plough Francuska Diprosalic. adsorbovana suspenzija za inj.25mg dnevno (po~etna doza). Schering-Plough Labo. 30 x 10mg.D07BC01 Diprosalic. im 10 x 5ml (min.deca 2 meseca do 7 godina (kod kojih je kontraindikovano davanje DTP ili DtaP): 3 doze po 0.5ml (II doza najmanje 4 nedelje nakon prve doze. 80mg dnevno paralele Atacor. III doza 6 . Torlak suspenzija za inj. im 10 x (max. Max. 30ij + min. Torlak vakcina protiv difterije i tetanusa.

2mg/kg im 1 sat pre operacije M01AX05 (BR) (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 Dona. Rottapharm Irska pra{ak za oralni rastvor 4. Jugoremedija film tabl. Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg upotreba 1 x 1500mg na prazan stomak paralele Perigona 98 Registar lekova 2011 . Rottapharm Italija pra{ak za oralni rastvor 20 i 30 x 1500mg Dona. 20 i 30 x 1500mg Dona. odnosno 25 . 40mg dnevno C01CA07 (Z) Dobutamin Admeda.5 .50mg sporom iv injekcijom analgezija u aku{erstvu: 50 . sc im iv 5 x 100mg/2ml upotreba analgezija . po potrebi ponoviti za 4 sata .deca: 25 .100mg im 1 sat pre operacije . 20 x 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 2.5 .20mg ujutro. po potrebi ponoviti za 1 . 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan).odrasli: 25 . Hemofarm kaps.10μg/kg u minuti (uobi~ajeno doziranje) J01AA02 (doksiciklin) tetraciklin 532 Doksiciklin.deca: 0.5 .50mg sporo iv. Pliva Hrvatska (torasemid) diuretik strana 474 tabl. Max. 1 x 250mg/50ml upotreba odrasli: 2. tvrda 5 x 100mg Doksiciklin. 5 x 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250 koncentrat za rastvor za inf.C03CA04 Diuver. sanofi aventis (petidin hlorid) opioidni analgetik 606 rastvor za inj.5mg dnevno edem: 5 . Haupt Pharma Wulfing (dobutamin) simpatikomimetik.100mg sc ili im. im.odrasli: 50 .100mg sc. Vibramycin D N02AB02 § (SZ) Dolantin.3 sata premedikacija . zatim 100mg na 24 sata paralele Dovicin. kardiotonik 469 Dobutamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf.

Max.30 minuta pre anestezije (odrasli).5 . 5 x 200mg/10ml upotreba 2 .0. se uzima 30 min.08 . 5 x 50mg/10ml upotreba oralno: 7./inf.6 nedelja. Aricept evess. za bebe tabl. Midazolam Torrex (BR) Dormikind. Roche (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl.uvod u anesteziju: 0. Actavis Malta (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti strana 627 film tabl.15 . Landex.0. zatim pove}ati na 10mg dnevno. 10 x 7.5μg/kg u minuti (po~etna doza) J01DH04 (SZ) Doribax.5mg film tabl. trajanje terapije 14 dana N05CD08 Dormicum. 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno.premedikacija: 0.2mg/kg (odrasli). 10 x 500mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 500mg na 8 sati.0. 0. odjednom. 0. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za smirenje. 10 x 5mg/5ml rastvor za im iv inj. Tregona.15 .15mg uve~e pre spavanja. kardiotonik 469 Dopamin Admeda 50 koncentrat za rastvor za inf. Registar lekova 2011 99 .60 minuta pre intervencije (premedikacija) parenteralno . 20 . 5 x 50mg/5ml Dopamin Admeda 200 koncentrat za rastvor za inf.karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf. 5 x 15mg/3ml rastvor za im iv inj.2mg/kg (deca) paralele Flormidal. nesanicu kod dece (D4 Cypripedium pubescens + D10 Magnesium carbonikum + D12 Zincum valerianicum) 675 tabl. se rastvara u malo vode deca do 6 godina: 4 x 1 tabl. tokom 4 .0.N06DA02 Donecept.1mg/kg. Max. 15mg na 30 ./inf. Janssen Pharmaceutica (doripenem) antibiotik . po potrebi ponoviti tokom no}i (nesanica)./inf. Yasnal C01CA04 (Z) Dopamin Admeda. Haupt Pharma Wulfing (dopamin hlorid) simpatikomimetik.20mg/kg (deca) . pre jela i polako otapa u ustima. 150 x (10mg + 20mg + 15mg) upotreba tabl.07 . 30 x 15mg (Z) rastvor za im iv inj. 10mg dnevno paralele Aricept. odjednom.

Dimigal 100 Registar lekova 2011 . tvrda 5 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan). 12.50mg ½ .8 sati (vrtoglavica). 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Doxorubicin-Teva.90mg/m2 dnevno.25mg na 6 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.100mg na 4 . 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 .J01AA02 Dovicin. 10 x 50mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 50 . Vibramycin D C05CX01 Doxi-Hem. 150mg dnevno paralele Aviomarin. Max.8 sati (vrtoglavica). Hemofarm (kalcijum dobesilat) angioprotektiv 478 kaps. tvrda 30 x 500mg upotreba 3 x 500mg posle jela L01DB01 (SZ) (doksorubicin hlorid) citostatik . svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD.antibiotik 570 Doxorubicin "Ebewe". 3 uzastopna dana.75mg/m2 na 3 nedelje ili 20mg/m2 dnevno tokom 3 uzastopna dana.5 . Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Jadran Galenski Laboratorij (dimenhidrinat) antihistaminik 647 tabl. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 75 . zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin.6 godina: 12. 400mg dnevno deca 2 . svake tri nedelje. Galenika (doksiciklin) tetraciklin strana 532 kaps.100mg ½ .5 .6 sati (vrtoglavica). Sindroxocin R06AA02 (BR) Dramina. 50 .25mg ½ .12 godina: 50mg na 6 . 75mg dnevno 6 .1 sat pre putovanja (kinetoze) Max.1 sat pre putovanja (kinetoze) Max. Teva Pharmachemie pra{ak za rastvor za iv inj. 25 .

20kg): 2 x 62. zatim 5 . tokom najmanje 6 uzastopnih ciklusa dismenoreja: 2 x 10mg od 5 . Panlax A06AD11 Duphalac. 20 x 10mg upotreba endometrioza: 2 .12 godina (20 . 10 . Delpharm Reims gastrorezistentna tabl. optimalni efekat je pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10 .25 dana ciklusa ili kontinuirano disfunkcionalna krvarenja: 2 x 10mg od 11 .45ml sirupa hroni~na opstipacija .oralno ili 10mg ujutro rektalno deca iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis.500mg deca 2 .6 godina (10 . laksativ 426 oralni rastvor (67%) 10 x 15ml oralni rastvor (67%) 1 x 200ml i 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 . Istituto de Angeli supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 .10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere .3 x 10mg od 5 .30ml (Max. najmanje tokom 6 uzastopnih ciklusa a mo`e se nastaviti i tokom prvih meseci trudno}e 2 x 10mg R03DA04 Durofilin.125mg 6 .35kg): 2 x 125 .15ml sirupa . zati na 8 sati 10mg do povla~enja simptoma habitualni poba~aj: 2 x 10mg do 20-te nedelje trudno}e sterilitet usled insuficijencije `utog tela: 10mg dnevno 14 .25 dana ciklusa prete}i poba~aj: 40mg odjednom. Solvay Holandija (laktuloza) terapija hiperamonijemije.deca: 5ml dnevno (1 .6 godina).25 dana ciklusa.odrasli: 15 . Zdravlje (teofilin) bronhospazmolitik 644 kaps.14 godina) paralele Lactulose-MIP. 60ml) sirupa u po~etku.20mg/L odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 250 . 3 dana.5 . zatim 5ml dnevno (7 .25 dana ciklusa. sa produ`enim osloba|anjem 40 x 125mg i 250mg upotreba doziranje je individualno. Portalak G03DB01 Duphaston.15ml dnevno. Solvay Holandija (didrogesteron) gestagen 514 film tabl.250mg Registar lekova 2011 101 .A06AB02 (bisakodil) laksativ strana 426 Dulcolax. 20 i 30 x 5mg Dulcolax.

5cm2 transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 10mg/42cm2 upotreba doze se odre|uju individualno.25mg/5. Max. Fentanyl Sandoz.5mg/31. Janssen Pharmaceutica (fentanil) opioidni analgetik strana 606 transdermalni flaster 5 x (12μg/sat) 1. doza je 1000ij 102 Registar lekova 2011 .N02AB03 § Durogesic.5mg/10.5cm2 transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) 5mg/21cm2 transdermalni flaster 5 x (75mcg/sat) 7.25cm2 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) 2. Fentanyl Torrex. flaster se lepi na intaktnu ko`u. sc im 1 i 2 x 500 LD50j upotreba primenjuje se u specijalizovanim ustanovama od strane treniranih specijalista blefarospazam: do 250ij za oba oka idiopatska rotaciona cervikalna distonija (spazmatski tortikolis): do 500ij u odgovaraju}e mi{i}e ostale indikacije: doziranje je individualno. Victanyl M03AX01 (Z) Dysport. Beaufour Ipsen (toksin klostridium botulinuma tip A) miorelaksans 596 pra{ak za rastvor za inj. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Fentanyl.

.

2 inhalacije.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 ..4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije. ili infuzijom 2mg/min. 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte. tri uzastopna dana R03BA01 Ecobec. Nycomed (urapidil) antihipertenziv 472 rastvor za iv inj.4 x 1 inhalacija rastvor 250μg .odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . 28 i 56 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno). 10 inhalacija dnevno . Ecobec 104 Registar lekova 2011 . Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom (100μg/dozi) 200 doza rastvor za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 200 doza upotreba rastvor 100μg .12 godina: 2 . Max. rastvor (1%) 50g G01AF05 vaginalna tabl. Max. u po~etku terapije.deca 2 . Max.12 godina: 2 . Lundbeck (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl. 4 inhalacija dnevno paralele Becloforte.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .4 x 1 inhalacije ili 2 x 2 inhalacije./inf. 5 x 25mg/5ml i 50mg/10ml upotreba 10 . Max 20mg dnevno paralele Memantin Pliva C02CA06 (SZ) Ebrantil. (po potrebi ponoviti). Ivax Ecobec.4 x 1 inhalacija rastvor 250μg .deca 2 .N06DX01 Ebixa.2 inhalacije.: 1 tabl. pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima. 10 inhalacija dnevno . 3 i 6 x 150mg upotreba krem i sprej: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto i blago utrljati vaginalna tabl. Jugoremedija (ekonazol) D01AC03 krem (1%) 20g i 30g antimikotik 494 505 sprej za ko`u. Ecobec Easi Breathe R03BA01 Ecobec Easi Breathe.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 . Norton Waterford (beklometazon dipropionat) antiastmatik 643 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (100μg/dozi) rastvor za inhalaciju pod pritiskom 200 doza (250μg/dozi) upotreba rastvor 100μg . smanjivati prema odgovoru bolesnika do uobi~ajene doze odr`avanja 9mg/sat. uve~e. Ivax Ecobec Easi Breathe. najdu`e 7 dana Ecalin. Max.50mg sporom iv inj.

30 dana starosti). Vancotex. 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 . Velafax.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. 5 inhalacija dnevno paralele Aloprol.4 x 1 inhalacija.4 doze. po potrebi 3 . Vancomycin-MIP N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Efectin ER. Vancomicin. 2g dnevno .odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. Ecosal.4 x 1 inhalacija. Max. 8 inhalacija dnevno deca iznad 6 godina: 2 .odrasli: 0.deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina). po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg. Spalmotil. 5 inhalacija dnevno paralele Aloprol. Max. Ventolin J01XA01 A07AA09 Edicin. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 75mg i 150mg Efexiva. Ivax Ecosal Easi Breathe.deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti). . 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) . Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik strana 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije.2g dnevno podeljeno u 3 .4 x 2 inhalacije. Max.5 . pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Kovancin. Max. Max. 10mg/kg na 8 sati (7 .R03AC02 Ecosal.5mg. 75mg i 150mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. Venlor XR 75 Registar lekova 2011 105 . Max. Sandoz Private Limited Indija kaps. do 10mg/min. Wyeth Medica Irska kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 28 x 37. Norton Waterford (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 100μg) 10ml upotreba odrasli: 2 x 2 inhalacije. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa.4 x 2 inhalacije. Ventolin R03AC02 Ecosal Easi Breathe. Ecosal Easi Breathe. Venlax. 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno . Lek (vankomicin hlorid) antibiotik 543 427 pra{ak za rastvor za inf. Ivax Ecosal. po potrebi 3 . Velahibin. Spalmotil.

4 nedelje superficijalni bazaliomi: 1 .1g na 4 sata. Hemofarm (valproinska kiselina + natrijum valproat) tabl.6 godina).4 x 240 500mg (6 . 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 .3 x dnevno ½ .2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 3 .15 godina: 1 .2 tablete. 20g i 40g upotreba solarne keratoze: 1 . Max. Hemofarm (valproinska kiselina) antiepileptik 612 sirup (50mg/ml) 150ml Eftil.6 sati): 1 . sa produ`enim osloba|anjem 30 x (145mg + 333mg) upotreba manja merna ka{i~ica sirupa sadr`i 100mg.1½ tableta paralele Febricet C. 16 x 500mg oralni rastvor (30mg/ml) 90ml supozitorija 10 x 80mg i 150mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg .antimetabolit 568 krem (5%) 5g.3 x dnevno 1 .4 x 120 . Paracetamol. 1 . ICN Polfa (fluorouracil) citostatik . Max. Panadol. 1 . a ve}a 200mg odrasli i deca preko 25kg: 20 .240mg (1 . Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 {ume}a tabl. Bristol Myers Squibb (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl.4 x 60 .1 tableta 13 . Perfalgan N02BE51 (BR) Efferalgan C.2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 2 . prema potrebi. Panadol Baby.3 x dnevno 1 . Lekadol Plus C N03AG01 Eftil.120mg (2 meseca 1 godine). 8 tableta dnevno deca 7 .30mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze posle jela paralele Depakine L01BC02 Efudix.13 godina: 1 . Paracetamol Sopharma.N02BE01 (BR) Efferalgan.12 godina) paralele Febricet. u razmaku od 4 .6 nedelja 106 Registar lekova 2011 .

(BR) Ehido. Oxaliplatin Pliva Lachema. Schering-Plough Italija rastvor za ko`u (0. Schering-Plough Labo. Sulpirid HL03AW. Pharmanova biljni lek za pove}anje imuniteta (ekstrakt korena ehinacee + tinktura timijana + macerat korena belog sleza) 669 sirup (8. 3 . tvrda 30 x 50mg tabl. ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Oxaliplatin "Ebewe". kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli).1%) 20ml upotreba krem i mast: 1 x dnevno krem ili mast namazati u tanakom sloju na obolelo mesto rastvor za ko`u: 1 x dnevno nekoliko kapi utrljati na oboleli deo kosmatog dela glave L01XA03 (SZ) Eloxatine. Max.N05AL01 Eglonyl. Belgija krem (0.1%) 15g Elocom. sanofi aventis (oksaliplatin) citostatik . a 800 . 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma.400mg.2 x 10ml deca: 1 .{izofrenija: 2 x 200 .4g dnevno podeljeno u 3 .neuroze: 2 . Sinoxal Registar lekova 2011 107 . Novartis Pharma Produktions Nema~ka (pimekrolimus) dermatik 502 krem (1%) 15g upotreba 2 x dnevno mazati obolelo mesto do nestanka simptoma D07AC13 (mometazon furoat) kortikosteroid 499 Elocom.1%) 15g mast (0.5mg/kg dnevno podeljano u 2 .1600mg.4 doze. 1 x (5mg/ml) 10ml i 20ml upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje..800mg dnevno paralele Sulpigut. 2.alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf. Max. 12 x 200mg oralni rastvor (25mg/5ml) 120ml rastvor za inj. im 30 x 100mg/2ml upotreba oralno .2 x 5ml D11AX15 Elidel. 1 x 50mg i 100mg koncentrat za rastvor za inf.3 x 50mg (odrasli) parenteralno: 200 .4mg+10mg+332mg)/g 150g upotreba odrasli: 1 . Alkaloid (sulpirid) antipsihotik strana 620 (SZR) kaps.3 doze (deca) . Oxaliplatin PharmaSwiss.

25mg film tabl. rastvor (0.9mg dnevno podeljeno u 3 doze.5mg/ml) 5ml upotreba 2 x 1 kap u ve`nja~u oka A04AD12 (SZR) Emend. pove}avati po 0. Requip Modutab B02BD02 (SZ) Emoclot. Belupo (ropinirol) antiparkinsonik 616 film tabl.3 dana paralele Beriate P. Max. po potrebi za 2 nedelje pove}ati dozu na 15mg dnevno 108 Registar lekova 2011 .75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno. Haemoctin SDH. tvrda 2 x 80mg + 1 x 125mg upotreba prvi dan: 30 min.S01GX06 Emadine.5mg dnevno (po~etna doza). Kedrion (koagulacioni faktor VIII . 21 x 1mg i 2mg upotreba 0.40ij/kg u intervalu 2 . stepena krvarenja.75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno). vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A .5mg i 15mg upotreba 7. 210 x 0. tvrda 2 x 80mg kaps. dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (darifenacin) spazmolitik 519 tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x 7. Koate DVI. Alcon Couvreur (emedastin difumarat) antihistaminik strana 658 kapi za o~i. iv 1 x 500ij/10ml i 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII.dugotrajna profilaksa: 20 . pre po~etka terapije 125mg drugi i tre}i dan: 80mg ujutro N04BC04 Eminens. Octanate G04BD10 Emselex. MSD Italija (aprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 424 kaps.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 24mg dnevno paralele ReQuip.

Zdravlje tabl. Lek tabl.3 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka Registar lekova 2011 109 . 20 x 10mg i 20mg Enalapril Sandoz. 10mg i 20mg Enalapril. 20 i 90 x (10mg + 25mg) Enap HL. po potrebi 2 tabl. 20 x 10mg i 20mg Enap.20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja). Krka tabl. Salutas Pharma tabl. neomicin) antibiotik 652 mast za o~i (500ij + 3. 30 x 5mg. 10 .3mg)/g 5g upotreba infekcije ko`e: 2 . 60 i 90 x (20mg + 12. Krka tabl. Krka tabl. 10mg i 20mg Enatens. Zdravlje tabl. PharmaSwiss tabl.5mg) upotreba 1 tabl. 30.5 x dnevno mazati obolelo mesto infekcije oka: 2 .20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele Prilenap C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 EnaHEXAL comp. 20 x (20mg + 6mg) tabl. Salutas Pharma tabl.5mg dnevno (po~etna doza). 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. 20 x 5mg. 20 i 90 x (10mg + 12. 5 . Jugoremedija tabl.5mg) Enap HL.C09AA02 (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 EnaHEXAL. dnevno odjednom paralele Prilenap H.. 20 x (20mg + 12. 30 x (10mg + 25mg) Enalapril HCT. 20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza). 20 x 5mg. Remedica tabl. dnevno. 10mg i 20mg Enalapril. 20. Max. Prilenap HL S01AA30 Enbecin. Galenika (bacitracin. Krka tabl. 20 x 10mg i 20mg Enalapril.5mg) Enap H.

selektivni strana 584 Enbrel. Augmentin. 20 x 50mg i 150mg upotreba uzima se izme|u obroka veno limfati~ka insuficijencija i limfedem: 2 x 150mg poreme}aj retinalne i horioidalne cirkulacije: 2 . 10 .4 meseca J07BC01 (Z) Engerix-B. Amoksiklav 2x. sanofi aventis (procianodolni oligomeri) venotonik 477 gastrorezistentna tabl.5 . Amoksiklav Quicktab. ({pric) sc 4 x 50mg/ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x nedeljno 25mg ili 1 x nedeljno 50mg deca 4 . Max. Panklav 110 Registar lekova 2011 . GlaxoSmithKline Belgija (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj.3 x 50mg L01AA01 (SZ) Endoxan.17 godina: 2 x nedeljno 400mcg/kg.15mg/kg (u intervalima 2 .5 dana).. 2 x nedeljno 25mg C05CA. Wyeth Medica Irska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Endotelon.20 dana) imunosupresija: 0.5ml rastvor za inj. Wyeth Pharmaceuticals pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.6mg/kg dnevno (uobi~ajeno).L04AA11 (SZ) (etanercept) imunosupresiv .5ml daje se im po {emi: I doza. sc 4 x 25mg rastvor za inj.5ml i 20μg/ml upotreba odrasli i adolescenti preko 16 godina: 3 doze po 1ml bebe i deca do 16 godina: 3 doze po 0. Baxter Oncology (ciklofosfamid) citostatik . ({pric) sc 4 x 25mg/0.alkiliraju}i agens 566 pra{ak za inj. iv inf 1 x 500mg i 1g upotreba neoplazme (po~etno doziranje): 3 .1g/m2 infuzijom tokom 1 sata. Cemelog BRS Enhancin.40mg/kg (u intervalima 10 . jednom mese~no u toku 3 . 20 . posle mesec dana II doza. sc 4 x 25mg Enbrel. 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Euvax B J01CR02 Enhancin. 21 x (500mg + 125mg) upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg na 8 sati paralele Amoksiklav. Ranbaxy Laboratories (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl. im 25 x 10μg/0.

1g/m2 paralele Farmorubicin RD Registar lekova 2011 111 .90mg/m2. 1 x 10mg pra{ak za rastvor za inf. 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 . (enalapril) 30 x 10mg + film tabl.6 godina: 3 kapi na sat. enalaprila (10mg ili 20mg) ujutro istovremeno sa 1 film tabl. D6 Colocynthis. Indapamida (2. (indapamid) 15 x 2. D6 Cina. Max. tvrda 30 x 100mg kaps.7 god.25mg/m2 na 7 dana. (enalapril) 15 x 10mg + film tabl. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. kad popuste tegobe dati 3 x dnevno 3 kapi C09BA02 Enzix. 4 x 100mg (7 meseci .5mg) L01DB03 (SZ) (epirubicin hlorid) citostatik – antibiotik 571 Epirubicin "Ebewe". na 3 nedelje ili 12.: 4 x 200mg deca: 2 . 3 x 200mg (3 .5 .6 meseci). Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf. Deutsche Homoopathie-Union (D6 Chamomilla. 1 x 10mg/5ml i 50mg/25ml Episindan. tvrda 8 i 16 x 200mg sirup (200mg/5ml) 90ml upotreba odrasli i deca iznad 7 god.3 x 100mg (1 . D6 Lac defloratum.5mg Enzix duo tabl. Bosnalijek (nifuroksazid) antidijaroik strana 427 kaps. najvi{e 6 puta dnevno (akutne tegobe).) (BR) Enterokind.5mg Enzix duo forte tabl.A07AX03 Enterofuryl.).9 . (enalapril) 30 x 20mg + film tabl.2 god. D6 Magnezijum chloratum) homeopatski lek za gr~eve kod beba 675 oralni rastvor (10g+10g+10g+10g+10g)/100g 20ml upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela deca 0 . kumulativna doza 0. (indapamid) 15 x 2. Hemofarm antihipertenziv 485 (enalapril maleat + indapamid) tabl. (indapamid) 15 x 2.5mg upotreba 1 tabl.

({pric) sc iv 6 x 2000ij/0. pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 .5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) . GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) terapija HIV infekcije 551 film tabl. Lamotrix.humani rekombinantni eritropoetin) rastvor za inj. Lamotrigin.5ml rastvor za inj. Lamolep. 60 x 150mg upotreba odrasli i adolescenti iznad 12 godina: 2 x 150mg ili 1 x 300mg deca 3 meseca .6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana. Glaxo Wellcome Velika Britanija Epivir.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana. 25mg dnevno narednih 14 dana.4ml rastvor za inj. 300mg dnevno paralele Zeffix B03XA01 (SZ) Eprex. 30 x 2mg. u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind. po potrebi dozu pove}avati za 0.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0. Zdravlje (lamotrigin) antiepileptik strana 613 oralna disperzibilna tabl. postepeno pove}avati za 25 . 200mg dnevno . do optimalne doze odr`avanja 100 .12 godina) .kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana. 25mg.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 .15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 .12 godina: 2 x 4mg/kg. 50mg i 100mg upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) .monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana. ({pric) sc iv 6 x 10 000ij/ml stimulator eritropoeze 456 Eprex 1000 Eprex 2000 Eprex 3000 Eprex 4000 Eprex 10000 112 upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije.3ml rastvor za inj.400mg dnevno u 1 ili 2 doze . postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 . Lamotral. Lamictal. optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze.30% ni`e od intravenskih Registar lekova 2011 . ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0.50mg nedeljno. supkutane doze su 20 . 5mg. Lamect.200mg . zatim 1 x 0. u 5-oj nedelji 50mg dnevno. ({pric) sc iv 6 x 4000ij/0.3mg/kg jo{ 14 dana.5ml rastvor za inj. 30 x 25mg.N03AX09 Epitrigine. 50mg dnevno narednih 14 .2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 . Max.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana.30 dana. zatim 25mg narednih 14 dana. zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg. Max. Lamal. 50mg i 100mg tabl. Solaban J05AF05 (SZR) Epivir. Lameptil.kombinovana terapija bez valproata: 0.15mg/kg prvih 14 dana.200mg dnevno u 1 ili 2 doze .monoterapija: 25mg dnevno (po~etno). ({pric) sc iv 6 x 3000ij/0. Actavis Island Epitrigine. pove}ati na 1. zatim 2 x 25mg 14 dana. Cilag AG (epoetin alfa .

monoklonsko antitelo 573 rastvor za inf.5 min. 4g dnevno deca: 125mg na 6 sati (do 2 godine). 16 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml Eritromicin.150ij/kg (t.anemija kod pacijenata na peritonealnoj hemodijalizi . Losartan. Lakea. 3000ij/0.5ml. LozarEP. doza odr`avanja 25 . tokom 1 . 250mg na 6 sati (2 . 1 x (5mg/ml) 20ml i 100ml upotreba lek se daje 1 nedeljno sporom iv inf. po~etno. ({pric) iv 1 i 6 x 1000ij/0. Max 200ij/kg L01XC06 (SZ) Erbitux.33ij/kg. 4000ij/0.: 400mg/m2 tokom 120 min. Hemofarm (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. svake slede}e nedelje 250mg/m2 tokom 60min. Sentor Registar lekova 2011 113 .300ij/kg tokom nedelju dana doza odr`avanja za decu: 3 x nedeljno 75 . 10 .75ml i 40000ij/ml upotreba primenjuje se iv inj.m. Losar. 30 .30kg). Lorista.. hroni~na bubre`na insuficijencija . Max.8 godina) C09CA01 Erynorm. po~etno.50ij/kg hroni~na bubre`na insuficijencija . po~etno.anemija kod pacijenata na hemodijalizi . Rasoltan. Max.m.150ij/kg (t. 20 x 250mg i 500mg Eritromicin.2 x nedeljno 50ij/kg.500mg na 6 sati ili 0. brzina infuzije 10mg/min.3ml.100ij/kg (t.6ml.3 x nedeljno 50ij/kg.4ml.odrasli: . po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja: 3 x nedeljno 17 .B03XA01 (SZ) Eqralys.odrasli i deca: 3 x nedeljno 50ij/kg. Jugoremedija film tabl. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg.1g na 12 sati. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar.5 . Hemofarm (epoetin zeta) stimulator eritropoeze strana 456 rastvor za inj. Hemofarm film tabl. ispod 10kg) . Losartic.5ml. Prelow.m.anemija kod pacijenata koji nisu na dijalizi .9ml. (po~etna doza). J01FA01 (eritromicin) makrolidni antibiotik 538 Eritromicin. 1 x (2mg/ml) 50ml rastvor za inf.8ml i 10000ij/ml rastvor za inj. iznad 30kg) hroni~na bubre`na insuficijencija . 30000ij/0. 2000ij/0. 16 x 500mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 250 . 5000ij/0. 60 . po potrebi dozu korigovati 3 x nedeljno za 25ij/kg tokom 4 nedelje doza odr`avanja za odrasle: 75 . ({pric) iv 1 x 20000ij/0.odrasli . Lotar. Merck KGaA (cetuksimab) citostatik . Srbolek film tabl. 8000ij/0.6ml. 6000ij/0.

Max.6μg/kg/min.25%) 30g Esperson M mast (0. emulzija 1 x (40mg/ml) 250ml upotreba odrasli i deca preko 6 godina: 3 ./inf./inf. 0.10μg/kg/min.1. 3 .50 kapi ili 1 . zatim 1 x 125 .2mg/kg (po~etno). kod inhalacione anestezije N07BB01 Esperal. Organon Holandija rastvor za iv inj. Berlin-Chemie oralne kapi.5 x 25 . 10 x 50mg/5ml Esmeron./inf. Max.15mg/kg (doza odr`avanja) kontinuiranom infuzijom: 0. 10 x 100mg/10ml Esmeron. postkoitalno (najkasnije do 72 sata) paralele Postinor 2 M03AC09 (SZ) (rokuronijum bromid) miorelaksans 596 Esmeron. emulzija 1 i 3 x (40mg/ml) 30ml oralne kapi.G03AC03 (BR) Escapelle. sanofi aventis (disulfiram) antialkoholik 630 tabl.6 godina) paralele Gasvan 114 Registar lekova 2011 . 10 i 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj./inf./inf. 500mg dnevno. 0.6mg/kg.5 x 25 kapi (1 . 1 x 1.4 kaps.3 x dnevno namazati oboleli deo ko`e i blago utrljati A03AX13 (BR) (simetikon) antiflatulent 421 Espumisan. Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv strana 512 tabl. Schering-Plough Francuska rastvor za iv inj.9 . kod intravenske anestezije ili 5 . 20 x 500mg upotreba 1 x 500mg tokom 7 dana. Jugoremedija (dezoksimetazon) kortikosteroid 499 Esperson krem (0. 50 i 100 x 40mg Espumisan L.25%) 30g Esperson mite krem (0. nastaviti sa 5 . Organon Irska rastvor za iv inj. 10 x 100mg/10ml upotreba doze za decu od 1-og meseca do 14 godina su iste kao za odrasle iv bolus injekcijom: 0. 12 x 50mg/5ml rastvor za iv inj. meka 25.2 x 3 . Berlin-Chemie kaps.05%) 30g upotreba 2 . deca: 25 kapi pre ili posle podoja (odoj~ad).6mg/kg.500mg dnevno (doza odr`avanja) D07AC03 Esperson.5mg upotreba 1 tabl.

Max.. 20mg dnevno paralele Cipralex A05BA. po potrebi pove}ati do Max. opsesivno kompulzivni poreme}aj: 1 x 10mg. Pfizer Italia (estramustin fosfat) citostatik . uzima se u pojedina~noj dnevnoj dozi. 28 x 10mg i 20mg upotreba tablete se mogu deliti. Novo Nordisk (estradiol) estrogen 513 film tabl.N06AB10 Esram. (BR) Essentiale forte N.3 doze. 20mg dnevno pani~ni poreme}aji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (po~etna doza) tokom 7 dana. 14 i 28 x 400mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 400mg Registar lekova 2011 115 . zatim 10mg dnevno. sanofi aventis (esencijalni fosfolipidi) hepatoprotektiv 425 kaps.alkiliraju}i agens 576 kaps. nezavisno od hrane depresija. 28 x 2mg upotreba 2mg dnevno tokom 28 dana M01AB08 Etodin fort. Nobel Ilac (escitalopram) antidepresiv strana 625 film tabl.1400mg dnevno podeljeno u 2 . 1 sat pre ili 2 sata posle jela G03CA03 Estrofem.14mg/kg ili 140 . tvrda 30 x 300mg upotreba 3 x 600mg L01XX11 (SZR) Estracyt. tvrda 100 x 140mg upotreba 7 . Nobel Ilac (etodolak) nesteroidni antireumatik 589 film tabl. anksiozni poreme}aji (socijalni i generalizovani).

1 x 100mg/5ml Etoposide. 10 x 100mg/5ml Etoposide-Teva. Vepesid H03AA01 Euthyrox.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. isklju~ivo sa vodom eutiroidna struma i profilaksa relapsa nakon operacije eutiroidne strume: 75 . 10 i 20 x 20μg/ml Euvax B pediatric suspenzija za inj. za 3 .. za 3 .150μg/m2 (doza odr`avanja) supresivna terapija kod karcinoma tireoidee: 150 .L01CB01 (SZ) (etopozid) citostatik .5ml upotreba odrasli i deca preko 16 godina: 3 doze po 1ml novoro|en~ad i deca do 16 godina: 3 doze po 0.50μg/m2 (po~etna doza).200μg (doza odr`avanja) hipotireoidizam dece (supstituciona terapija): 12.300μg paralele Letrox. tre}eg i petog dana na 3 .5 dana.4 nedelje za oralnu upotrebu 2. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. Merck KGaA (levotiroksin natrijum) hormon 527 tabl. Sintopozid. sporom inf. 1 x 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss.antimitotik strana 569 Etoposid "Ebewe". tokom 5 dana. Pfizer Australija koncentrat za rastvor za inf. 75μg.5ml daje se im po {emi: I doza. tokom 3-5 dana.4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno. 100μg. tokom 2 . Tivoral J07BC01 (Z) Euvax B. 50 x 25μg. im 1. 100 . 125μg i 150μg upotreba lek se uzima 30 . 50μg.4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 .60 minuta pre doru~ka i drugih lekova.5 . 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. 6 meseci posle I doze III doza a ako je potrebna br`a imunizacija III doza se daje 2 meseca posle I doze a posle 12 meseci se vr{i revakcinacija paralele Engerix-B 116 Registar lekova 2011 . Sanofi Pasteur (antigen HBsAg) vakcina protiv hepatitisa B 560 suspenzija za inj. doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan. PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. im 1. posle mesec dana II doza.200μg dnevno hipotireoidizam odraslih (supstituciona terapija): 25 .3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Lastet.50mg/m2 tokom 4 .5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 . sa prekidima 2 . 100 .50μg (po~etna doza). 10 i 20 x 10μg/0.100mg/m2.

Novartis Pharma Stein [vajcarska (amlodipin + valsartan) antihipertenziv 489 film tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska transdermalni flaster 30 x 4. za oralnu suspenziju 28 x 125mg. nadlaktice ili grudi 1 x 4.10mg/kg dnevno.6mg/24h transdermalni flaster 30 x 9. Max.5mg. Novartis Pharma Francuska oralni rastvor (2mg/ml) 120ml Exelon. 28 x 60mg upotreba 60mg dnevno nezavisno od jela A11HA03 (BR) Evitol. 4g dnevno malapsorpcija kod cisti~ne fibroze . 250mg i 500mg upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 10 . 28 x (5mg + 160mg) film tabl.5mg/24h upotreba oralno . dnevno V03AC03 (SZ) Exjade.6 meseci za 5 . 28 x (5mg + 80mg) film tabl.5mg i 6mg Exelon. 3mg.G03XC01 Evista.200mg dnevno . 28 x (10mg + 160mg) upotreba 1 tabl.odrasli i deca: 50 .300mg dnevno malapsorpcija kod abetalipoproteinemije . tvrda 28 x 1. Max. Krka (alfa tokoferolacetat) vitamin 442 oblo`ena tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska (deferasiroks) helator gvo`|a 662 tabl. Novartis [panija kaps. 12mg dnevno dermalno: flaster se stavlja na intaktnu ko`u le|a.6mg. dozu odr`avanja pode{avati na 3 .30mg/kg dnevno (po~etno). dalje se doza individualno prilago|ava .6mg/24 sata (po~etno). 30 x 100mg upotreba hemoliti~ka anemija: 300mg dnevno kao antioksidans: 100 . Max. 4.deca iznad 1 godine: 100mg dnevno N06DA03 (rivastigmin) terapija Alzheimer-ove bolesti 628 Exelon.uobi~ajena doza odr`avanja: 2 x 1. Eli Lilly (raloksifen hlorid) selektivni modulator estrogenskih receptora strana 518 film tabl. 30mg/kg dnevno Registar lekova 2011 117 .5 .5mg.100mg/kg dnevno.po~etna doza: 2 x 1. Novartis [panija Exforge. po potrebi posle 4 nedelje dozu pove}ati na 9.5mg/24 sata C09DB01 Exforge.odrasli: 100 .

90mg i 120mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina .5% ikodekstrina) upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 .reumatoidni artritis i ankilozni spondilitis: 1 x 90mg .B05D. Max.5L tokom 10 . 7 i 14 x 60mg..2. Schering-Plough Labo. (SZ) Extraneal. 7 i 28 x 30mg i 60mg film tabl.20 minuta M01AH05 (etorikoksib) nesteroidni antireumatik 592 Exxiv. Belgija (ezetimib) hipolipemik 491 tabl. Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (ikodekstrin + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) strana 463 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L (7.akutni giht: 1 x 120mg. sa ili bez hrane 118 Registar lekova 2011 . 7 i 14 x 90mg i 120mg Exxiv. 28 x 10mg upotreba 10mg dnevno.osteoartritis: 1 x 30mg po potrebi 60mg . MSD Frosst Iberica film tabl. MSD Holandija film tabl. 8 dana paralele Arcoxia C10AX09 Ezetrol..

.

inhibitor estrogenih receptora 579 rastvor za inj. 1x5mg i 35mg upotreba odrasli i deca iznad 8 godina: 1mg/kg svake dve nedelje C05AD04 Faktu.antibiotik 571 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.9 . AstraZeneca UK (fulvestrant) citostatik .12 nedelja paralele Quamatel B01AA03 Farin. Genzyme (agalazidaza beta) terapija Fabrijeve bolesti strana 445 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf.9mg dnevno (doza odr`avanja) L01DB03 (SZ) Farmorubicin RD. kumulativna doza 0.5mg) upotreba mast: 2 . Max. po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 . 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. Hemofarm film tabl.2 u toku dana i 1 pre spavanja A02BA03 (famotidin) H2 blokator 419 Famotidin.A16AB04 (SZ) Fabrazyme. Actavis Italy (epirubicin hlorid) citostatik . iv 1 x 10mg/5ml pra{ak za rastvor za inj.90mg/m2. 6mg tokom 2 . Nycomed (polikrezulen + cinhokain hlorid) antihemoroidalija 476 rektalna mast (50mg + 10mg)/g 20g supozitorija 10 x (100mg + 2. na 3 nedelje ili 12. iv 1 x 50mg upotreba monoterapija: 60 . 20 x 20mg film tabl. 10 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg. 30 x 20mg i 40mg Famotidin Alkaloid. Galenika (varfarin natrijum) oralni antikoagulans 448 tabl.5 .4 dana zatim 3 .1g/m2 paralele Epirubicin "Ebewe". ({pric) im 1 x 250mg/5ml upotreba rak dojke (samo kod `ena u menopauzi): 250mg na 30 dana 120 Registar lekova 2011 . dnevnu dozu uzeti odjednom. Alkaloid film tabl. najbolje uve~e pre spavanja.25mg/m2 na 7 dana.8 nedelja (terapija). Episindan L02BA03 Faslodex.3 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . 30 x 5mg upotreba doziranje je zavisno od protrombinskog vremena. tokom 4 .40mg tokom 6 .

4 x 60 .2 tablete. Panadol. Max. a najdu`e 10 dana paralele Ketonal gel. Hemofarm (paracetamol) analgoantipiretik 608 (Z) tabl. Paracetamol Sopharma.6 sati): 1 . 10 x (330mg + 200mg) upotreba tablete se uzimaju rastvorene u ~a{i vode odrasli: 1 . Perfalgan N02BE51 (BR) Febricet C. tokom 7.1 tableta 13 .6 godina).1½ tableta paralele Efferalgan C.M02AA10 (BR) Fastum.3 x dnevno 1 . u razmaku od 4 .5%) 20g.3 x dnevno ½ . Menarini Manufacturing (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 593 gel (2.3 x 100mg N02BE01 Febricet. A. prema potrebi. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. (BR) Favora Silymarin. Panadol Baby. Lekadol Plus C Registar lekova 2011 121 . 1 .3 x dnevno 1 .1g na 4 sata. Ketospray HA05BA.12 godina) paralele Efferalgan. Paracetamol. Max. 50 blistera po 10 x 500mg (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml supozitorija 5 x 200mg {ume}a tabl. Belupo biljni hepatoprotektiv (Silybi mariani fructus extractum siccum standardizovani) 669 kaps. 1 .4 x 120 . tvrda 30 x 150mg ({to odgovara 100mg silimarina) upotreba 150mg ekstrakta sadr`i 100mg silimarina izra`enog kao silibinin 2 . 10 i 20 x 500mg upotreba doze za oralnu i rektalnu primenu su iste odrasli: 500mg .13 godina: 1 .15 godina: 1 . 30g i 50g upotreba 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto. 8 tableta dnevno deca 7 .120mg (2 meseca 1 godine).240mg (1 . Hemofarm (paracetamol + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 608 {ume}a tabl.4 x 240 500mg (6 .

1%) 30g upotreba 2 .5mg Femozol. Baxter AG (antiinhibitorski kompleks faktora VIII) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za inf. 200 FEIBAj/kg dnevno L02BG04 (letrozol) citostatik . 3 x 1 pra{ak (10 . Max.3 x 1 pra{ak Febricet Cold Junior deca: 2 x 1 pra{ak (6 . 30 x 2. Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/5g nazeba upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. Hemofarm pra{ak za oralni rastvor 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4g Febricet Cold Junior. Letrozole Medico Uno D04AA13 (BR) Fenistil. PharmaSwiss tabl. Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl.15 godina) paralele Fervex B03AC01 Fedex. 30 x 2. najdu`e 5 dana kontinuirano Febricet Cold odrasli i deca iznad 15 godina: 2 . Zdravlje (dekstriferon) antianemik kod sideropeni~ne anemije 455 rastvor za inj.R01BA51 (BR) (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija strana 639 Febricet Cold.inhibitor enzima aromataze 580 Femara. zavisi od titra inhibitora uobi~ajeno: 50 .5mg upotreba 2.10 godina). 1 x 500 FEIBAj/20ml pra{ak i rastvara~ za inf. 4 x 1 pra{ak (12 .100 FEIBAj/kg. 1 x 1000 FEIBAj/20ml upotreba rastvara~ je voda za inj. iv inf im 5 x 100mg gvo`|a/2ml upotreba doza se odre|uje prema deficitu hemoglobina B02BD03 (SZ) Feiba NF.4g dnevno mazati u tankom sloju 122 Registar lekova 2011 . doziranje je individualno.5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Lametta. Novartis Consumer Health (dimetinden maleat) antihistaminik 496 gel (0.12 godina).

im iv 5 x (50μg/ml) 2ml i 10ml upotreba parenteralno . 6 meseci (onihomikoza ruku). tvrda 30 x 160mg upotreba 1 x 160mg § N01AH01 (Z) (fentanil) opioidni anestetik 602 606 606 602 Fentanyl. Hemofarm [abac (fentikonazol nitrat) antimikotik 494 krem (20mg/g) 15g upotreba 1 x dnevno nanositi u tankom sloju na obolelo mesto tokom 3 . 10 i 20 x 25μg/sat.12 godina: 2 .05mg/ml) 2ml i 10ml N02AB03 Fentanyl Sandoz MAT. 50μg/sat. Galenika (fenobarbiton) antikonvulziv strana 610 tabl.8mg/kg dnevno paralele Phenobarbiton C10AB05 Fenolip. 20 . 50μg/sat.50μg/kg (velike hirur{ke intervencije) . 75μg/sat i 100μg/sat N02AB03 Fentanyl Sandoz TTS.odrasli: 2μg/kg (manje hirur{ke intervencije ili postoperativna analgezija). Hexal transdermalni flaster 5. Janssen Pharmaceutica rastvor za inj. Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic. 10 i 20 x 25μg/sat. flaster se lepi na intaktnu ko`u. PharmaSwiss (fenofibrat) hipolipemik 490 kaps.180 mikromola/L) odrasli: 50 .40μg/ml (60 . 1 godine (onihomikoza nogu) Registar lekova 2011 123 . im iv 50 x (0. 75μg/sat i 100μg/sat N01AH01 (SZ) Fentanyl Torrex.20μg/kg (umereno velike hirur{ke intervencije). optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 . 30 x 100mg upotreba doziranje je individualno.200mg u jednoj dozi. uve~e deca: 5 .N03AA02 § Fenobarbiton. 2 . Victanyl D01AC12 Fentikol.3 μg/kg (indukcija i odr`avanje anestezije) dermalno: doze se odre|uju individualno. Hexal transdermalni flaster 5.deca 2 .6 nedelja (dermatomikoze).

Lek (gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks) antianemik 455 tabl. 50 .2 tabl.100mg (profilaksa) odoj~ad: 25 . 20 x 192mg (Z) oblo`ena tabl.granule za decu: 2 x sadr`aj 1 kesice (6 . Febricet Cold Junior A09AA02 Festal N.95g upotreba uzima se razmu}eno u ~a{i vode a interval izme|u 2 doze treba da bude najmanje 4 sata. Bristol Myers Squibb (feniramin maleat + paracetamol + askorbinska kiselina) terapija nazeba 639 granule za oralni rastvor (za decu) 8 x (10mg + 280mg + 100mg)/3g granule za oralni rastvor (sa {e}erom) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/13. 30 x 105mg gvo`|a upotreba 1 tableta ½ sata pre doru~ka sa dosta te~nosti. Galenika (gvo`|e II sulfat) antianemik kod sideropeni~ne anemije strana 454 film tabl. najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 15 godina: 2 .100mg (latentan nedostatak gvo`|a) trudnice: 200 .10 godina).50 (latentan nedostatak gvo`|a) R01BA51 (BR) Fervex. odjednom ili 2 x 1 B03AB05 Ferrum Sandoz. 500 x 192mg upotreba 1 .15 godina) paralele Febricet Cold. u toku obroka paralele Pankreatin 124 Registar lekova 2011 . po potrebi pove}ati na 2 tablete dnevno.1g granule za oralni rastvor (bez {e}era) 8 x (25mg + 500mg + 200mg)/4. za `vakanje 30 x 100mg sirup (50mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 100 .12 godina).300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 100 (latentan nedostatak gvo`|a).50mg (manifestan nedostatak gvo`|a) deca 1 . 3 x sadr`aj 1 kesice (10 .300mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 50 . 4 x sadr`aj 1 kesice (12 . Jugoremedija (pankreatin) digestivni enzimi 430 (BR) oblo`ena tabl.100mg (manifestan nedostatak gvo`|a) 25 .B03AA07 Ferro gradumet.12 godina: 50 .3 x sadr`aj 1 kesice deca .

28. Sandoz Private Limited Indija (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl.66Cj)/g 25g i 50g upotreba na 6 . Solvay Holandija Fevarin. Famar Orleans Francuska (fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla) enzimski dermatik 466 mast (1Lj + 6. Zerlon (BR) Fitoven. Lek film tabl. 90 i 98 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Proscar. 200mg dnevno (preko 50mg daje se u 2 doze) R06AX26 Fexofenadine Sandoz. 10 i 20 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 . po potrebi pove}avati do Max.odrasli: doze su iste kao kod depresije a ukoliko nema pobolj{anja u toku 10 nedelja terapiju treba preispitati . 30. Zdravlje (te~ni etanolni ekstrakt semena divljeg kestena i kokoca. Krka film tabl.100mg uve~e.4 x dnevno mazati u tankom sloju Registar lekova 2011 125 . 30 x 5mg Finpros. 84. Solvay Francuska (fluvoksamin maleat) antidepresiv strana 625 film tabl. 300mg dnevno (preko 150mg daje se u podeljenim dozama).N06AB08 Fevarin.7 dana po 25mg do Max. Prosterid. etarsko ulje ruzmarina i lavande) biljni venotonik 672 gel (350mg+20mg+2mg+1mg)/g 45g i 90g upotreba 3 . 15 i 30 x 100mg upotreba depresija . uobi~ajena doza odr`avanja 100mg uve~e opsesivno kompulzivne bolesti .deca iznad 8 godina: 25mg dnevno (po~etno) po potrebi dozu pove}avati na 4 .primenjuje se isklju~ivo kod odraslih: 50 .12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Telfast B06AA02 Fibrolan.8 sati mazati ranu u tankom sloju G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate 521 Finasterid Sandoz.

Levoxa R01AD08 Flixonase. Lek (levofloksacin) hinolonski antibiotik 543 film tabl. 3 x 7. Fleet Phospho soda.. 2 .3 x 15mg (6 . GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) kortikosteroid 639 sprej za nos.250μg. neo bronchol A06AD. se uzimaju nezavisno od jela 250 .R05CB06 (BR) Flavamed. 10 x 250mg i 500mg upotreba tabl. Mucosolvan.4g + 10.11 godina: 1 . Max. Levomax. Laboratorios Casen Fleet laksativ u (natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat) dijagnostici i hirurgiji 426 oralni rastvor (24. suspenzija (50μg/dozi) 120 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50μg odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . 200μg dnevno R03BA05 Flixotide. po potrebi pove}avati najvi{e do 2 x 1mg dnevno deca iznad 4 godine: 2 x 50 .500mg na 12 ili 24 sata paralele Lebel.5mg (2 .100μg 126 Registar lekova 2011 . Max. Berlin-Chemie (ambroksol hlorid) mukolitik strana 646 tabl. 400μg dnevno deca 4 . GlaxoSmithKline Poljska (flutikazon propionat) antiastmatik 643 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (50μg/dozi) 120 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (125μg/dozi) 60 doza suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (250μg/dozi) 60 doza upotreba odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 100 .5mg (do 2 godine). 10 i 20 x 30mg oralni rastvor (15mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 30mg prva 3 dana zatim 2 x 30mg deca: 2 x 7. Mucosolvan Junior.5 godina).2 x 50μg u svaku nozdrvu.8g)/45ml upotreba primenjuje se isklju~ivo kod starijih od 15 godina J01MA12 Flexid.12 godina) paralele Ambroksol.2 x 100μg u svaku nozdrvu.

30 i 100 x 0. pome{ati sa ~ajem odrasli i deca iznad 3 godine: 4 . pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps.2 kapi na svaki sat. Tamsol. Claritine. dnevno (sadr`aj kapsule pome{ati sa malo te~nosti) N05CD08 Flormidal.5 .4 x dnevno u konjunktivalnu kesu paralele Uniflox Registar lekova 2011 127 . Lek (loratadin) antihistaminik strana 648 tabl.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor. dnevno izme|u obroka deca do 3 godine: 3 . Galenika (bacilus subtilis IP 5832) antidijaroik 429 kaps. Pressing A07FA01 (BR) Flonivin BS.R06AX13 Flonidan. Midazolam Torrex G04CA02 Flosin.2 kapi jo{ najmanje 5 a najvi{e 12 dana mast: 3 .6 kaps. 10. tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 10. Galenika (midazolam) benzodiazepin 622 film tabl. Tamosin.8 x dnevno 1 . po potrebi ponoviti tokom no}i premedikacija: 15mg na 30 . tvrda 16 x 35mg upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 . 30 x 15mg upotreba nesanica: 7. Berlin-Chemie (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps. prva 2 dana.60 min.60 minuta pre intervencije paralele Dormicum. Tamsudil S01AX11 Floxal. Omsal.4 kaps.4mg upotreba 1 x 0.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal. zatim 6 .15mg uve~e pre spavanja. 20 i 30 x 10mg oralna suspenzija (5mg/5ml) 120ml upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 . Dr Gerhard Mann (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i (3mg/ml) 5ml mast za o~i (3mg/g) 3g upotreba kapi: 1 . Loratadin. Tamprost.

Zdravlje kaps.oralno: 50 .oralno ili infuzijom: 3 .14 dana (oralna kandidijaza). GlaxoSmithKline Nema~ka (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 suspenzija za inj. 6 .4 nedelje (dermatomikoze). tvrda 7 x 50mg. 100mg i 200mg kaps. Diflucan.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca . Vaxigrip. ponoviti istu dozu posle 4 . tvrda 1 x 150mg upotreba odrasli .6 nedelja deca 6 meseci do 3 godine: 0. tvrda 7 x 50mg kaps. Vaxigrip Junior L02BB01 Flucinom. tvrda 1 x 150mg Flukonazol. tvrda 7 x 50mg i 100mg kaps. Aegis kaps. 100 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flutasin J02AC01 (flukonazol) antimikotik 546 Fluco Sandoz. 7 . Hemofarm kaps. tvrda 1 x 150mg Fluconal.400mg dnevno (prevencija kamdidijaze) odrasli .12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon.6mg/kg dnevno prvog dana. Belgija (flutamid) citostatik . 2 .J07BB02 (Z) Fluarix. tvrda 1 x 150mg Flumycozal.6 nedelja paralele Agrippal S1.5ml vakcine.oralno ili infuzijom: 200 . tvrda 1 x 150mg (SZ) rastvor za inf. Schering-Plough Labo.5ml upotreba dato doziranje se odnosi na osobe koje nikad nisu bile vakcinisane dok vakcinisani primaju samo jednu dozu odrasli i deca iznad 3 godine: 0. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza).25ml vakcine. tvrda 7 i 14 x 50mg i 100mg kaps. tvrda 7 x 50mg kaps. 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis): 50 . 150mg nedeljno ili 50mg dnevno. Stabilanol 128 Registar lekova 2011 .100mg dnevno. Fluimun. Nini kaps. ({pric) sc im 1 x 0.antiandrogen 579 tabl. Novartis Bangladesh kaps. ponoviti istu dozu posle 4 . 1 x (2mg/ml) 100ml Flukonazol.

Zambon [vajcarska Fluimucil 100 granule za oralni rastvor 30 x 100mg Fluimucil 200 granule za oralni rastvor 30 x 200mg Fluimucil 600 {ume}a tabl. 2 x 200mg (7 . Galenika (flurbiprofen) nesteroidni antireumatik 591 oblo`ena tabl 30 x 50mg i 100mg upotreba oralno: 150 .300mg dnevno 1 . posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Sindarabin M01AE09 Flugalin. 3 x 100mg (2 ./inf. Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za iv inj. iv 5 x 300mg/3ml R05CB01 (BR) Fluimucil. tokom 6 ciklusa parenteralno se primenjuje bolus injekcijom ili iv infuzijom): 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana.600mg dnevno . ({pric) sc im 1 x 0.10 dana paralele ACC. mukolitik 662 646 Fluimucil. 10 x 600mg upotreba oralno se uzima posle jela. Vaxigrip Junior Registar lekova 2011 129 . Zambon Italija rastvor za inj.5ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 0. ACC akut J07BB02 (Z) Fluimun.deca 6 .14 godina: 150 . 1 x 50mg/2ml upotreba oralno: 40mg/m2 dnevno tokom 5 dana.2 x sadr`aj nerazbla`ene ampule primeniti pomo}u raspr{iva~a pod pritiskom.antimetabolit strana 567 Fludara.odrasli: 300 ./inf. Imunolo{ki zavod Zagreb (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa 560 suspenzija za inj.3 x 200mg deca: 2 x 100mg (do 2 godine). Vaxigrip.200mg dnevno podeljeno u vi{e doza (do 300mg dnevno u akutnim stanjima) (acetilcistein) V03AB23 (Z) antidot za paracetamol.L01BB05 (fludarabin fosfat) citostatik .14 godina) parenteralno . svakih 28 dana. 20 x 10mg (SZ) pra{ak za rastvor za iv inj. tokom 5 . granule i {ume}e tablete se uzimaju rastvoreno u vodi odrasli i deca iznad 7 godina: 600mg uve~e ili 2 .25ml paralele Agrippal S1.5ml deca 6 meseci do 3 godine: 0. tokom upotrebe treba unositi vi{e te~nosti. Fluarix. 5 x 50mg (SZ) Fludarabine-Teva.6 godina (izuzetno): 10mg/kg dnevno inhalaciono: 1 .7 godina). Genzyme (SZR) film tabl.

infuziono: 600 . u ve~e tokom 6 dana A01AA01 (BR) Fluorogal.1100mg/m2 dnevno. ili 150 . ukupna dnevna doza obi~no ne prelazi 1g. na 3 . Teva Pharmachemie rastvor za iv inj. na 7 dana.4 nedelje monoterapija . 20 . Hemofarm tabl.25mg (deca 3 .7mg/L terapija fluorom nije potrebna L01BC02 (SZ) (fluorouracil) citostatik .0.bolus inj: 400 ./inf. 30 x 20mg Fluoksetin. uobi~ajena dnevna doza je 350mg/m2/dan monoterapija . Medico Uno (dekvalinijum hlorid) vaginalni antiinfektiv 504 vaginalna tabl. a za vi{e od 0. 250 x 0.60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flusetin.3 nedelje kontinuiranom infuzijom.6mg/L fluora: doze smanjiti na pola.25mg (deca do 3 godine)./inf. 1 x 1mg (deca iznad 6 godina) ako voda za pi}e sadr`i 0.3 .3mg/L fluora: 1 x 0. 60mg dnevno (bulimija). ili 300 . Ebewe Pharma rastvor za iv inj. 5 dana uzastopno.600mg/m2 dnevno. 2 x 0. Galenika (natrijum fluorid) prevencija karijesa 416 tabl.antimetabolit 568 5-Fluorouracil "Ebewe".25mg i 100 x 1mg upotreba ako voda za pi}e sadr`i manje od 0. 2 . uzastopno na 3 . zatim 7 dana pauze 130 Registar lekova 2011 . tvrda 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija). 5 dana. 6 x 10mg upotreba 1 vaginalna tabl. 1 x (50mg/ml) 5ml i 10ml upotreba doza zavisi od odabranog re`ima.N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flunirin.4 nedelje. 5 x (50mg/ml) 5ml i 10ml Fluorouracil Teva.250mg/m2 dnevno. tvrda 30 x 20mg Flunisan.6 godina).750mg/m2 u jednoj dozi. primene drugih citostatika. Galenika kaps. Fluxilan G01AC05 Fluomizin. radioterapije. Ni Medic kaps.

Leucovorin Calcium.15mg (im) ili 15mg oralno na 6 sati tokom slede}ih 48 . 20 x 20mg Fluxilan./inf. 20 x 5mg Folnak. Flunisan. 1 x 30mg/10ml upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im. Aegis kaps. Bosnalijek film tabl. iv. Alkaloid (folkodin) antitusik 647 kaps.72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe".N06AB03 (fluoksetin) antidepresiv strana 624 Flusetin. Fluoksetin L02BB01 Flutasin.20mg deca: 2 x 2mg (do 2 godine).4x 5mg (odrasli). Sindan Pharma (flutamid) citostatik . iv inf) tokom 12 . zatim 12 . 20 .8mg (2 . 2 x 4 . tvrda 10 i 30 x 20mg upotreba primenjuje se isklju~ivo kod odraslih 20mg dnevno (depresija). Leucovorin Teva R05DA08 Folkodin Alkaloid. Jadran Galenski Laboratorij tabl. 20 x 5mg upotreba 1 .12 godina) Registar lekova 2011 131 . 60mg dnevno (bulimija). Sindan Pharma (kalcijum folinat) antidot 663 rastvor za im iv inj. 1 .antiandrogen 579 tabl.2 x 5mg (deca) V03AF03 (SZ) Folcasin. Nini tabl.60mg dnevno (opsesivno kompulzivne bolesti) paralele Flunirin.24 sata podeljeno u vi{e doza. 30 i 90 x 250mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 3 x 250mg uz jelo paralele Flucinom B03BB01 (folna kiselina) antianemik kod megaloblastne anemije 455 Folacin. tvrda 20 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 150ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10 .

Vazotal N01AB06 (SZ) Forane. Amlogal. Amlonorm. i osteoporoza zbog produ`ene terapije glukokortikoidima: 20μg dnevno.12 sati novoro|en~ad do 2 meseca: 25 . Amlopin. (pen sa ulo{kom) 1 x 28 doza po 20μg/80mcl upotreba osteoporoza kod `ena i mu{karaca. Ufar (amlodipin) antagonist Ca2+ strana 481 tabl.C08CA01 Fopin. MSD Italija tabl. 1 x 500mg i 1g upotreba doze ve}e od 1g primenjuju se intravenski odrasli: 500mg . 2. 10mg dnevno paralele Alopres. Norvasc. 6g dnevno paralele Ceftazidim Sandoz M05BA04 (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 Forosa. Bonap. najdu`e 24 meseca 132 Registar lekova 2011 . Tenox. Abbott (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju.2g na 8 . Alendronat ICP.100mg/kg (izuzetno 150mg) dnevno podeljeno u 3 doze. 4 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 70mg 1 x nedeljno paralele Alefoss. Sedron H05AA02 Forteo.12 godina: 30 . Hemofarm (ceftazidim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Max. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Isofluran Nicholas Piramal J01DD02 (Z) Forcas. Amlodil. Amlodipin. 4 i 8 x 70mg Fosamax. Eli Lilly (teriparatid) stimulator izgradnje ko{tane mase 529 rastvor za inj. Amlodipin PharmaSwiss. Max. Monodipin.60mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze deca 2 meseca ./inf. Alendronat. te~nost 100% 1 x 100ml upotreba doziranje je individualno. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Sandoz film tabl.

zatim infuzijom 200 . 4 x (70mg + 2800ij) i (70mg + 5600ij) Fosavance.2 sata pre operacije. MSD Holandija tabl. Ibsa Institut (urofolitropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. zatim 5000ij dnevno tokom 5 . 5000ij na 1 . nedeljno R03AK07 Foster. tokom najmanje 6 dana Registar lekova 2011 133 . 1 i 10 x 75ij/1ml i 150ij/1ml upotreba 75 . 4 x (70mg + 2800ij) upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 tabl. ({pric) sc 10 x 2500ij/0. Beaufour Ipsen (makrogol 4000) laksativ strana 426 pra{ak za oralnu suspenziju 4 x 64g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u 1L vode odrasli: 4L jednokratno uve~e pre intervencije ili podeljeno u 2 doze (2L uve~e i 2L slede}eg jutra 3 .2ml i 5000ij/0.2ml upotreba profilaksa tromboza (sc): 2500ij na 1 .2 sata pre operacije. MSD Italija Fosavance. Chiesi Francuska Foster.4 sata pre intervencije) M05BB03 (alendronska kiselina + holekalciferol) bisfosfonat 599 Fosavance. Torrex Chiesi Pharma (beklometazon dipropionat + formoterol fumarat) antiastmatik 642 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 120 i 180 doza x (100μg+6μg)/dozi upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1 ./inf.7 dana (ortopedska hirurgija) le~enje akutnih dubokih venskih tromboza (sc): 1 x dnevno 200ij/kg plu}na embolija: 50ij/kg iv u bolusu. MSD Frosst Iberica tabl.2 udaha G03GA04 (SZR) Fostimon. Chiesi Italija Foster. 10 x 10000ij/ml rastvor za inj.7 dana (op{ta hirurgija).150ij dnevno od 7-og do 14-og dana ciklusa paralele Bravelle B01AB04 (SZR) Fragmin. zatim 2500ij dnevno tokom 5 .300ij/kg/dan tokom 10 dana le~enje nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa: 120ij/kg na 12 sati.A06AD65 Fortrans. Pfizer Belgium (dalteparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za sc iv inj.

6ml sc od 1 do 4 postoperativnog dana terapija dubokih venskih tromboza: 85ij/kg na 12 sati. ({pric) sc iv 10 x 3800ij anti Xa/0. Nobel Ilac (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. 4 .B01AB06 (SZR) Fraxiparine. Lekoklar XL.8ml upotreba profilaksa tromboza u hirurgiji: 1 x 0.5mg upotreba 2. Max.0. 3. po potrebi ponoviti dozu za 2 sata (ako prva doza nema dejstva ne primenjivati drugu).7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . Slaviamed tabl.2 .3ml rastvor za inj.5mg kod akutnog ataka.6ml i 7600ij anti Xa/0.500mg na 12 sati. Klacid MR. Klerimed.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele ItraconEP. 4 . Zymbaktar N02CC07 Frovamax.40kg): 250mg na 12 sati Fromilid uno odrasli: 500mg na 24 sata paralele Clarexid. Krka film tabl. 5mg za 24 sata J02AC02 Funit. Glaxo Wellcome Francuska (nadroparin kalcijum) antikoagulans strana 449 rastvor za inj. sa modifikovanim osloba|anjem 5 i 10 x 500mg Fromilid uno. 15 i 30 x 100mg upotreba sistemske mikoze . 5700ij anti Xa/0. Lekoklar. ({pric) sc iv 2 i 10 x 2850ij anti Xa/0. Tinea cruris). Prokanazol 134 Registar lekova 2011 . 14 x 500mg Fromilid Uno. 3 nedelje (keratitis fungalis). Berlin-Chemie Frovamax. Krka film tabl.odrasli: 200 . tokom najdu`e 10 dana terapija nestabilne angine pektoris: 86ij/kg iv ili 2 x 86ij/kg sc J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Fromilid. 7 .400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . Klacid. tvrda 4. Omicral. sa produ`enim osloba|anjem 7 i 14 x 500mg upotreba Fromilid odrasli: 250 . Laboratorios Menarini (frovatriptan) antimigrenik 610 film tabl.8 nedelja (Tinea capitis).15 dana (Tinea pedis. tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca (30 .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). Almac Pharma Frovamax. 14 x 250mg Fromilid. Slaviamed film tabl.4ml. 2. Kanazol. 4 i 6 x 2. Klacid IV.

5 . (4mg/min.1. 2 x 90mg Registar lekova 2011 135 . Max. Sopharma (furosemid) diuretik strana 473 rastvor za inj. im iv 10 x (10mg/ml) 2ml upotreba odrasli: 20 . Roche (enfuvirtid) terapija HIV infekcije 553 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.5mg/kg. sc 60 x (90mg/ml) 12ml upotreba odrasli: 2 x 90mg deca 6 . 20mg dnevno paralele Lasix J05AX07 (SZ) Fuzeon.50mg im ili sporom iv inj. Max.) deca: 0.C03CA01 Furosemide Sopharma.16 godina: 2 x 2mg/kg.

.

.

Max.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . tvrda 20 i 50 x 300mg Gabagamma 400 kaps. 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP.1g na 6 . 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 .1g na 12 sati ili 1g na 24 sata deca do 1 godine: 25mg/kg podeljeno u 2 doze (na 12 sati) 1 . Katena.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gordius. tvrda 20 i 50 x 100mg.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg.4g dnevno podeljeno u 3 doze . Bayer Schering Pharma (gadobutrol) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj.12 sati.6 godina: 250mg na 12 sati iznad 6 godina: 500mg na 12 sati J01DB04 (SZ) Galecef. Max.1. 300mg i 400mg upotreba epilepsija .odrasli: 300mg (po~etna doza).12 godina: 25 . Primaceph 138 Registar lekova 2011 .deca 6 . Salutas Pharma kaps. Galenika (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg .50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Artesan Pharma Gabagamma 100 kaps.4 doze. tvrda 20 x 100mg kaps.5ml i 15ml rastvor za inj./inf. Max. tvrda 20 i 50 x 400mg Gabalept. tvrda 20 i 50 x 100mg Gabagamma 300 kaps. tvrda 20 x 100mg kaps. Pliva Hrvatska kaps. tvrda 50 x 300mg i 400mg Gabaneural.N03AX12 (gabapentin) antiepileptik strana 614 Gabagamma. 1. Neurontin V08CA09 (Z) Gadovist. 2. Max. Kern Pharma kaps. iv 10 x (1mmol/ml) 30ml upotreba doze zavise od vrste snimanja J01DB05 Galadrox. ({pric) iv 5 x (1mmol/ml) 7. tvrda 12 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml upotreba odrasli i deca preko 40kg: 500mg . tvrda 50 x 300mg i 400mg Gaboton. Galenika (cefadroksil) cefalosporin 535 kaps.

2 x 1mg (iznad 2 godine) B05DB.5ml suspenzija za inj.3 godine: 1-og. 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .12 sati ponoviti kupanje. postupak ponoviti za 8 dana pediculosis pubis: namazati gel i ostaviti da deluje 3 dana.N03AF01 Galepsin.odrasli: uve~e posle kupanja namazati celo telo.5ml nultog.200mg..deca 3 . 4-og i 6-og dana se ma`e gornji deo tela osim glave i vrata.3%) 50g {ampon (1%) 50ml emulzija za ko`u (0.2 x 100 . Galenika (ketotifen) alergoprofilaktik 649 sirup (1mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 2 x 1 .12mg/L (20 .50mmol/L) odrasli: 1 . MSD Italija vakcina protiv humanog papiloma virusa (vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6. 11.6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 .3%) 95ml upotreba pediculosis capitis: kosu oprati Gamex {amponom i na vla`nu utrljati gel. i kupa za 3 sata J07BM01 (Z) Gardasil. postupak ponoviti za 8 dana scabies .2 godine). (SZ) Gambrosol trio. ({pric) 1 x (20μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0.8 .5ml upotreba po 0. izuzev glave i vrata. 1 x (20mcg + 40μg + 40μg + 20μg)/0.1. 3-eg i 5-og dana se ma`e donji deo tela ispod pupka i kupa posle 3 sata. odstraniti pranjem.5mg (1 . Hemofarm [abac (lindan) antiparazitik 635 gel (0.10 godina: postupak je isti kao kod odraslih ali se kupaju posle 3 sata 1 . 16 i 1) 563 suspenzija za inj.20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Karbapin R06AX17 Galitifen. gelom ili emulzijom. za 8 . 2-og. ostaviti 3 dana pa kosu ponovo oprati. postepeno pove}avati 0.2mg deca: 2 x 0. Gambro Dasco rastvor za peritonealnu dijalizu (glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) 464 Gambrosol trio 10 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L Gambrosol trio 40 rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x 2L i 5L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu P03AB02 Gamex. Galenika (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl. prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 139 . postupak ponoviti 3-eg i 5-og dana .

stimulator peristaltike 423 tabl. posle jela + 1 tabl. posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 2 tabl.4 x 10 . Pliva Hrvatska strana 418 tabl. 30 x 10mg upotreba uzima se pre jela. Pharmacin Holandija (domperidon) antiemetik. tabl. za malu decu se rastvara u vodi deca 0 . 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela. dok se znaci hipovolemije ne smanje 140 Registar lekova 2011 .25 . Max 2. inicijalna terapija traje 4 nedelje. dobro sa`vakati. uve~e.2 tabl.5mg/kg. na sat.6 x 1 . dnevno (akutne tegobe). posle stabilizacije stanja 4 x dnevno 1 tabl.1 godina: 1 tabl. D12 Veratum album) 675 tabl. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Arsenicum album.A02AD01 (BR) antacid (aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid) Gastal. 10 i 20 x (4% + 0. 2g dnevno deca 6 . deca: ½ doze za odrasle (BR) Gastrokind.4 x 0. Max.20mg. 24 i 48 x (450mg + 300mg) upotreba odrasli: 4 . Srbolek (simetikon) antiflatulent 421 tabl.2 tabl.7%) 500ml upotreba osmolaritet 274mOsm/L 500ml tokom 1 sata a u akutnim stanjima 500ml se mo`e dati u 5 . A03FA03 Gastroperidon. zatim lekar procenjuje potrebu nastavka terapije odrasli: 3 . za `vakanje 20 x 80mg upotreba odrasli i deca preko 12 godina: 4 x 1 tabl. dnevno (akutne tegobe). na sat. D6 Croton tiglium. B. najvi{e 12 tabl.0. deca 1 . dobro sa`vakati paralele Espumisan B05AA06 (SZ) Gelofusine. najvi{e 6 tabl. se polako rastapaju u ustima. Max 80mg dnevno deca iznad 35kg: 3 .4mg/kg ali ne prelaziti 80mg na dan A03FA03 (BR) Gasvan. Braun (`elatin polisukcinat + natrijum hlorid) zamena za krvnu plazmu 457 rastvor za inf.12 godina: 1 .10min.6 godina: 2 tabl. stoma~ne tegobe kod dece D4 Okoubaka. dnevno.

3ij/m2 dnevno) .nesitno-}elijski karcinom plu}a..antimetabolit 568 Gemcitabin PharmaSwiss.3mg dnevno (0.nedostatak hormona rasta: 0. 1 . Pohl Boskamp strana 669 gastrorezistentna kaps.7 . iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze . slatke narand`e.5 x 1 tabl. 1 x 200mg i 1g Gemzar.2 sata posle jela i uve~e pre spavanja L01BC05 (SZ) (gemcitabin hlorid) citostatik . i 1 nedelja pauze . 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2. 1g i 2g Gemcitabin Sandoz.0. mirte i limuna) GeloMyrtol forte. 1 kaps.05mg/kg dnevno (0. 1 x 200mg. (hroni~no stanje).15 . Sandoz pra{ak za rastvor za inf. Pfizer Belgium (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Hemofarm (aluminijum magnezijum silikat hidrat) antacid 419 tabl. ili 7 nedelja uzastopno. Eli Lilly pra{ak za rastvor za inf.3mg/1ml i 12mg/1ml upotreba deca . meka 20 x 300mg upotreba kaps. uve~e za olak{avanje jutarnjeg iska{ljavanja kod hroni~nog bronhitisa deca ispod 10 godina: ½ doze za odrasle uz konsultaciju pedijatra A02AD.1ij/kg dnevno odnosno 0.0.45 .025 . se uzimaju ½ sata pre jela.14ij/kg dnevno odnosno 1.0mg/m2 dnevno {to je 2 .karcinom pankreasa) paralele Gitrabin H01AC01 Genotropin.3ij/m2 dnevno) odrasli .Turner-ov sindrom: 0. (BR) biljni lek protiv prehlade (etarska ulja eukaliptusa.. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Humatrope. (akutno stanje).035mg/kg dnevno (0. 2 x 1 kaps.1. 40 x 500mg upotreba 3 .9ij dnevno). a poslednja dnevna doza neposredno pre spavanja odrasli i deca iznad 10 godina: 3 .4 x 1 kaps. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf. sc im 1 i 5 x 5.07 .0.0. (BR) Gelusil Lac.supstituciona terapija: 0. Norditropin NordiLet Registar lekova 2011 141 .HR07A.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4.

80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin Sandoz. 30 i 90 x 40mg film tabl.120mg uz obrok 142 Registar lekova 2011 . Hemofarm rastvor za im iv inj. Galenika rastvor za im iv inj. 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml D06AX07 (Rp) mast (0. 40mg/2ml.2 x 40 .4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Hydrocyclin (BR) Gingisept. 10 x 20mg/2ml.deca: 3mg/kg na 12 sati (do 14 dana).3%) 10ml upotreba 1 . 2mg/kg na 8 sati (14 dana do 12 godina) lokalno: 2 . 10 x 80mg/2ml i 120mg/2ml Gentamicin./inf. Zdravlje im iv inj. 30 x 80mg i 120mg upotreba 1 . Pliva Hrvatska (hidrokortizon. Lek upotreba parenteralno . Lek biljni lek za poreme}aj cirkulacije (standardizovani suvi ekstrakt lista Ginkgo biloba) 669 film tabl./inf. Hemofarm (gentamicin sulfat) aminoglikozidni antibiotik 652 kapi za o~i (0.3 x dnevno mazati desni HN06DX./inf.J01GB03 (Z) (gentamicin) aminoglikozidni antibiotik strana 541 Gentamicin.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu na 2 .4 puta dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju 498 S01AA11 Gentokulin.4 sata D07CA01 Geokorton. etarsko ulje `alfije) 672 gel za desni (200mg+12mg+8mg)/g 30g upotreba 2 . (BR) Ginko Sandoz.5mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze (na 8 sati) . oksitetraciklin) dermatik 500 mast (10mg + 3mg)/g 20g upotreba 2 .odrasli: 2 . Zdravlje biljni antiseptik za desni (te~ni etanolni ekstrakt kamilice i `alfije.1%) 15g Gentamicin.

Unitimolol A10BD02 Glibomet. tvrda 30 x (14mg + 300mg + 300mg) upotreba venolimfati~na insuficijencija: 2 x 1 kaps.nesitno-}elijski karcinom plu}a. dnevno tokom 7 dana G01AF04 Gino Daktanol.karcinom pankreasa) paralele Gemcitabin PharmaSwiss.2 x dnevno po 1 kap paralele Timadren.antimetabolit 568 pra{ak za rastvor za inf. Galenika (mikonazol) antimikotik 505 vagitorija 7 x 200mg upotreba 1 vaginalna tabl. uve~e tokom 7 dana. dnevno paralele Glucovance Registar lekova 2011 143 . Gemzar S01ED01 Glaumol. ili 7 nedelja uzastopno. uklju~uju}i i dane menstruacije L01BC05 (SZ) (SZ) Gitrabin.3 x 1 tabl. 1 x 200mg i 1g upotreba 1 x nedeljno 1000mg/m2. i 1 nedelja pauze .4 kaps. uz obrok.5mg) upotreba 1 . Gemcitabin Sandoz. akutni napad hemoroida: 3 .C05CA54 (BR) Ginkor fort. Timolol Alkaloid. iv infuzijom tokom 30 minuta (3 nedelje uzastopno i 1 nedelja pauze . Sindan Pharma (gemcitabin hlorid) citostatik . Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba + trokserutin + heptaminol hlorid) venoprotektiv strana 477 kaps. Berlin-Chemie (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl. Max 6 tabl. Actavis Italy Gitrabin. 40 i 60 x (400mg + 2. Galenika (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (5mg/ml) 5ml upotreba 1 .

800mg podeljeno u 2 doze . Galenika tabl. Max. sa produ`enim osloba|anjem 30. Meglimid. podeljeno u vi{e doza (uz glavne obroke) paralele Diaprel MR.GIST adjuvantna terapija nakon resekcije: 400mg dnevno .GIST. Dibiglim. Novartis Pharma Stein [vajcarska (imatinib mesilat) citostatik . 30 x 1mg. Slaviamed tabl. 4mg i 6mg Gliprex.160mg ujutro uz doru~ak ili podeljeno u 2 doze.HML: 340mg/m2 (izuzetno 570mg/m2) dnevno.Ph+ALL: 600mg dnevno .Ph+ALL i relapsna/refraktorna Ph+ALL. Max. Limeral. Diprian A10BB12 (glimepirid) oralni antidijabetik 437 Glimepirid. 30 x 80mg Glioral.HML hroni~na faza: 400mg dnevno .2 nedelje po 1mg do Max.400mg dnevno . 30 x 80mg upotreba Gliclada 30 . hipereozinofilni sindrom HES i/ili hroni~na eozinofilna leukemija CEL. 30 x 400mg upotreba lek se daje uz obrok sa punom ~a{om vode a doziranje zavisi od stadijuma bolesti i indikacije (hroni~na mijeloidna leukemija .A10BB09 (gliklazid) oralni antidijabetik strana 436 Gliclada. gastrointestinalni stromalni tumori .GIST neoperabilan ili metastatski: 400mg dnevno . 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 .MDS/MPD: 400mg dnevno . Medico Uno tabl. 3mg. Amaryl. tvrda 120 x 100mg film tabl. Nini tabl. 30 x 2mg. mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest MDS/MPD. Trical L01XE01 Glivec. neresektabilni dermatofibrosarkom pro tuberans DFSP) odrasli .HML.HES i/ili CEL: 100 .inhibitor protein kinaze 574 kaps.HML ubrzana faza ili blastna kriza: 600mg dnevno. 2mg. 320mg dnevno. 60 i 90 x 30mg Glikosan. novodijagnostifikovana Filadelfija hromozom pozitivna akutna limfoblastnamleukemija . Krka tabl.120mg ujutro uz doru~ak u jednoj dozi Glikosan i Glioral 40 .DFSP: 800mg dnevno deca iznad 2 godine . 60 x 100mg film tabl. 800mg 144 Registar lekova 2011 . 6mg dnevno paralele Aglimex. Max.

200cal/L) Glucosi infundibile.3 doze. hipoglikemija: 0.5mg/sat (deca) A10BF01 Glucobay. 30 x 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok odrasli deca iznad 10 godina: 1 x 500mg ili 850mg (po~etno). 200cal/L) rastvor za inf. 400cal/L) Glucosi infundibile. 600mg dnevno A10BA02 Glucophage.30ml/kg dnevno (deca) Registar lekova 2011 145 . po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 1 .150μg/kg iv. (5%) 20 x 500ml (277mOsm/L.5g ili 1. Merck Sante (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. 400cal/L) Glucose 5% Fresenius. 30 x 50mg i 100mg upotreba uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane 50mg dnevno (po~etno). po potrebi posle 6 . Metfogamma. 50 x 500mg film tabl.10mg/sat (odrasli). Novo Nordisk (glukagon) antagonist insulina strana 528 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. (10%) 500ml (555mOsm/L.7g dnevno podeljeno u 2 . 200cal/L) rastvor za inf. B. pove}ati na 3 x 50mg.5 .3 doze paralele Gluformin. 10 x (5%) 500ml i 1000ml (277mOsm/L. (5%) 49 x 100ml (277mOsm/L. 400cal/L) upotreba infuzija 5%: do 2L dnevno (odrasli). 30 . sc im iv 1 x 1mg/1ml upotreba rastvara~ je voda za inj. (10%) 500ml (555mOsm/L.10mg iv. po potrebi ponoviti za 10 minuta (odrasli). Bayer Schering Pharma (akarboza) oralni antidijabetik 437 tabl.20μg/kg (deca) trovanje beta-blokatorima: 5 . 20 x (5%) 100ml (277mOsm/L.H04AA01 GlucaGen HypoKit. Siofor. Fresenius Kabi rastvor za inf.1mg. Max. 200cal/L) rastvor za inf. Tefor B05BA03 (Z) (glukoza) parenteralni nutritiv 459 Glucose. Zdravlje (SZ) rastvor za inf. (5%) 250ml i 500ml (277mOsm/L. (5%) 500ml (277mOsm/L. 200cal/L) Glucose 10% rastvor za inf. Braun Glucose 5% rastvor za inf. 50 . Max. 15 . po potrebi nastaviti kontinuiranom infuzijom 2 . Metformin.60ml/kg dnevno (deca) infuzija 10%: do 2L dnevno (odrasli). 10 x (10%) 500ml i 1000ml (555mOsm/L.8 nedelja pove}ati na 3 x 100mg. Hemofarm rastvor za inf. zatim postepeno pove}avati do 1. 10 . 200cal/L) (SZ) rastvor za inf. 2g dnevno (deca i adolescenti) ili 3g dnevno (odrasli) podeljeno u 2 .

3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. zavisno od klini~kog odgovora 146 Registar lekova 2011 . sc 1 x 450ij/0.5mg) film tabl. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 300ij/0. 20mg dnevno A10BD02 Glucovance. Max.6 sati 1 . 30 x (500mg + 2. Pfizer Francuska (glipizid) oralni antidijabetik strana 436 tabl.5ml Gonal F 1050 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.3 x 1 tabl. Hemofarm (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. Max. Max dnevno 6 tabl. po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno. Metfogamma. Merck Serono (folitropin alfa) hormon 516 Gonal F 75 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.75ml upotreba doziranje je individualno. sc 1 x 1050ij/1. (500mg + 2. (500mg + 5mg) paralele Glibomet A10BA02 Gluformin. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 5mg i 10mg upotreba 5mg uz doru~ak. Metformin. zatim na 4 . Siofor. najdu`e 72 sata G03GA05 Gonal F. Merck Sante (metformin hlorid + glibenklamid) oralni antidijabetik 437 film tabl. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 450ij/0.75ml Gonal F 900 rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 900ij/1.5mg) ili 3 tabl. Ferring International (terlipresin) vazokonstriktor. 30 x 500mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 . 30 x (500mg + 5mg) upotreba 1 . analog vazopresina 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.2mg dok se ne postigne kontrola krvarenja.3 x 500mg. sc 1 x 75ij/1ml Gonal F 300 rastvor za inj. Tefor H01BA04 (SZ) Glypressin.A10BB07 Glucotrol XL..5ml Gonal F 450 rastvor za inj. iv 5 x 1mg/5ml upotreba 2mg (po~etno).75ml Gonal F 450 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.

. (po~etno).5mg (deca 4 . Gabaneural.odrasli: 300mg (po~etna doza).35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . 1. Egis Pharmaceuticals (tofizopam) anksiolitik 622 tabl. 3 x 0. uve~e.12 dana postmenopauzalni vaginalni sekret: 1 vagnalna tabl. Gynoflor.12 godina: 25 . 6 x (0. Katena.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). Gabalept. Alkaloid (heksoprenalin sulfat) tokolitik. Gedeon Richter (gabapentin) antiepileptik strana 614 kaps.1mg (odrasli). 20 x 50mg upotreba 3 x 50 .10 godina).0.1. tokom 6 .5 . bronhodilatator 508 644 tabl. Max.03mg+108CFU) upotreba atrofi~ki vaginitis: 1 . 3 x 0.0.8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma. tvrda 10 x (200mg + 150mg + 25mg + 2.5mg tek po{to je aktivnost uterusa suprimirana astma: 3 x 0.2 vaginalna tabl.125 .25mg (deca ispod 4 godine) G03CA. 2.5mg upotreba prevremeni poro|aj: 4 x 0.deca 6 . Cemelog BRS (estriol + lactobacillus acidophilus) terapija atrofi~nog vaginitisa 513 vaginalna tabl. G02CA.25 . Gaboton. nedeljno (doza odr`avanja) Registar lekova 2011 147 . Max. 20 x 0. tvrda 50 x 300mg i 400mg upotreba epilepsija .4g dnevno podeljeno u 3 doze .100mg R06AB54 (BR) Grippostad C. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. (SZR) R03CC05 Gynipral..5mg) upotreba 3 x 2 kaps. Neurontin N05BA23 Grandaxin. zatim 1 . po potrebi nastaviti 3 x 1 kaps. Hemofarm terapija nazeba (paracetamol + askorbinska kiselina + kofein + hlorfenamin maleat) 648 kaps.N03AX12 Gordius.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . uve~e.2 vaginalne tabl. tokom 7 dana.

.

.

zavisi od stepena nedostatka faktora IX. 1 x 500ij/5ml Haemonine 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. iv 1 x 500ij/10ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj./inf. stepena krvarenja. 1 x (500ij + 1200ij)/10ml Haemate P 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Emoclot.4 dana paralele Aimafix.3 dana paralele Beriate P. 1 x (1000ij + 2400ij)/15ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 ./inf./inf.40ij/kg u intervalu 3 ./inf. Wilate B02BD02 (SZ) Haemoctin SDH. Immunine.dugotrajna profilaksa: 20 .B02BD06 (SZR) Haemate P.dugotrajna terapija krvarenja: 20 . iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. CSL Behring (koagulacioni faktor VIII . Octanate B02BD04 (SZ) Haemonine.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 . 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno./inf.humani) hemostatik 453 Haemonine 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika. Biotest (koagulacioni faktor IX .humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj./inf.40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Immunate.40ij/kg u intervalu 2 . 1 x 250ij/5ml Haemonine 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik strana 454 Haemate P 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . Octanine F 150 Registar lekova 2011 . iv 1 x 250ij/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Koate DVI. Biotest (koagulacioni faktor VIII . stepena krvarenja. 1 x (250ij + 600ij)/5ml Haemate P 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Berinin P 600.

60 . Sertralin ICP. Sertiva. Zdravlje tabl.3 x 0.100mg dnevno.{izofrenija i druge psihoze: 50mg na 4 nedelje (uobi~ajeno). te~nost 5 x 50ml upotreba indukcija anestezije: koncentraciju postepeno pove}avati na 2 .025 . Setaloft. 0. Jugoremedija (halotan) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. Zoloft N01AB01 (SZ) Halotan. sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 50mg/ml Haloperidol. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . 300mg na 4 nedelje N06AB06 Halea. Krka tabl. 25 x 2mg i 30 x 10mg upotreba oralno .5 . 25 x 2mg i 30 x 10mg Haloperidol. Luxeta. 1 . po potrebi ponoviti 1 . Krka (Z) rastvor za inj. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max.deca 3 . Max. Sidata.3 doze. Serlift.N05AD01 (haloperidol) antipsihotik strana 618 Haldol. podeljeno u 2 . po potrebi ponoviti posle 2 nedelje. 30 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Belupo (sertralin) antidepresiv 625 film tabl. Max.0. im 10 x 5mg/ml Haldol Depo.2% (deca i odrasli) Registar lekova 2011 151 .15mg dnevno podeljeno u vi{e doza (doza odr`avanja) .2% (deca) u kiseoniku ili sme{i azot suboksida i kiseonika odr`avanje anestezije: 0.2 puta u toku 24 sata .100mg dnevno paralele Asentra. 25 x 2mg i 30 x 10mg (Z) rastvor za inj.10mg. Tragal.150mg/kg/dan parenteralno .5 .05mg/kg/dan.5mg (po~etno).odrasli: 2 .12 godina: 0. Hemofarm tabl.akutne psihoze i povra}anje: 5 . Max. Sertralin.4% (odrasli) ili 1.5 .

294g+3.5mg i 1mg Helex SR.j/0.j/ml (za odrasle) upotreba odrasli: 1440 EL.B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat) strana 463 Hartmanov rastvor. Krka tabl. GlaxoSmithKline Belgija (inaktivisani hepatitis A virus) vakcina protiv hepatitisa A 560 suspenzija za inj. Krka tabl.2 x 1. dnevno (profilaksa) deca (koja mogu da uzimaju kapsule): 1 kaps.5 .5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0.25g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 30 .j deca 1 do 15 godina: 720 EL. 4.5L). Xanax.5ml (za decu) suspenzija za inj.primarna imunizacija. 4mg dnevno Helex SR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0.12 meseci sa 720 EL.294g+6.j .25mg.primarna imunizacija.j . 180 kapi/min. Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita rastvor za inf.j paralele Avaxim 160 U B03AA02 Heferol. Max. ({pric) im 1 x 720 EL. 1 kaps.25 .373+0. ({pric) im 1 x 1440 EL. (terapija).5mg. (bo~ica) im 1 x 720 EL. po potrebi dozu pove}avati na 3 .12 meseci sa 1440 EL.0. Max.5mg.4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 . revakcinacija za 6 . revakcinacija za 6 .j/0. po potrebi dozu pove}ati do Max.45ml/kg dnevno (2.j/ml (za odrasle) suspenzija za inj. tvrda 30 x 350mg (115mg gvo`|a) upotreba odrasli: 2 x dnevno 1 kaps.373+0.5mg (po~etno). 4mg dnevno depresija: 3 x 0.5 .5ml (za decu) suspenzija za inj. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. (bo~ica) im 1 x 1440 EL.4mg paralele Ksalol. 0. (6.276g)/L 500ml (276mOsm/L) Hartmanov rastvor. (Max. Zolarem 152 Registar lekova 2011 . prose~no 60 kapi/min.5mg.02g+0. u urgentnim stanjima) paralele Compound sodium lactate J07BC02 (Z) Havrix. 1mg i 2mg upotreba Helex anksioznost: 3 x 0. Alkaloid (gvo`|e II fumarat) antianemik kod sideropeni~ne anemije 454 kaps. 30 x 0. Xanax XR. (6g+0.1mg. dnevno N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Helex. Zdravlje rastvor za inf.

2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac.5%) 10ml upotreba 3 x 1 . 20 x (20mg + 12. Azitromicin Sandoz. zatim 1 x 250mg naredna 4 dana .40mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze.5 . dnevno (uvek u isto vreme. 3 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml i (200mg/5ml) 20ml (Z) pra{ak za rastvor za inf. (doza odr`avanja).25kg).5mg) upotreba 1 tabl. Azibiot. 20 . 20 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5 . 1 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno .35kg).deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 . 40mg dnevno C09BA06 Hemokvin plus. Hemofarm (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 kaps. Sumamed Registar lekova 2011 153 .2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 . Hemofarm (kvinapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl.20mg dnevno (doza odr`avanja). 80mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. Hemofarm (kvinapril) ACE inhibitor 484 film tabl.5mg dnevno (po~etna doza). Isopto Tears S01GA01 Hemokulin. Hemofarm (nafazolin) oftalmik 657 kapi za o~i. 300mg dnevno tokm 3 dana (26 .odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan.45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril.S01KA02 (BR) Hemodrops. rastvor (0. tvrda 6 x 250mg film tabl. Hemofarm (hipromeloza) ve{ta~ke suze strana 658 kapi za o~i. 10 . 400mg dnevno tokm 3 dana (36 . Max. Max. najbolje ujutru) J01FA10 Hemomycin.4 sata C09AA06 Hemokvin. Azax.03%) 10ml upotreba 1 . rastvor (0.10mg dnevno (po~etna doza).

Jadran Galenski Laboratorij (heparin natrijum + dekspantenol) antitromboflebitik 477 gel (500ij +5mg)/g 50g upotreba 2 . 15 . (BR) Hepalip forte.3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati C05BA53 (BR) Hepan.C03EA01 Hemopres. tvrda 30 x (300mg + 30mg + 6mg + 6mg + 6mg + 6mg) upotreba 3 x 2 kaps. Galenika (heparin natrijum) antikoagulans 448 rastvor za iv inj. Hepa-Merz. 1000 . dnevno (uobi~ajeno doziranje) kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 .2 tabl. (prva dva meseca).3 x 3 . terapija traje naj~e{}e 1 . 5 x 5000ij/ml rastvor za iv inj. a u hroni~nim stanjima vi{e nedelja B01AB01 (SZ) Heparin.. zatim doza odr`avanja: 3 x 1 kaps. nastaviti kontinuiranom inf. dnevno A05BA. Merz Pharmaceuticals (L-ornitin-L-aspartat) hepatoprotektiv 425 granule za oralni rastvor 30 x 3g (Z) koncentrat za rastvor za inf. 10 x 5g/10ml upotreba oralno: 1 . dekspantenol) antitromboflebitik 477 krem (300ij +4mg)/g 40g gel (300ij + 2. brzina infuzije 5g/sat A05BA.25ml upotreba odrasli . po potrebi pove}ati do 4 tabl.2 nedelje. Bosnalijek hepatoprotektiv 425 (esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin + riboflavin + tiamin + tokoferol acetat) kaps. C05BA53 (BR) Hepalpan. Max. Galenika (heparin natrijum. 10 x 25000ij/5ml rastvor za inj.tromboze dubokih vena i plu}na embolija: 5000ij iv bolusom.2 tabl./inf. 40 x (5mg + 50mg) upotreba arterijska hipertenzija: 1 .5mg)/g 40g upotreba 2 . nastaviti kontinuiranom inf.25ij/kg/sat ili sc 250ij/kg na 12 sati 154 Registar lekova 2011 .. dnevno (po~etna doza). Hemofarm (amilorid + hidrohlorotiazid) diuretik strana 475 tabl.4 x dnevno mazati u tankom sloju bez utrljavanja.2000ij/sat ili sc 15 000 . ({pric) sc 5 x 5000ij/0./inf.20 000ij na 12 sati deca i odrasli male telesne mase: 5000ij iv bolusom.6g parenteralno: do 20g dnevno.

monoklonsko antitelo 573 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf.75ml/kg dnevno paralele Aminosol.4 x dnevno mazati u tankom sloju supozitorije: 1 . Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B C05BA03 (BR) Hepathrombin.12ij/kg. Hemofarm (aminokiseline) parenteralni nutritiv strana 460 rastvor za inf.3 puta nanositi krem ili gel na obolelo mesto i blago utrljati paralele Lioton 1000 C05AA04 (BR) Hepathrombin H. Max 500ij svaka 2 meseca do serokonverzije posle vakcinacije novoro|en~e ~ija majka je nosilac hepatitis B virusa.7mg + 30mg) upotreba mast: 2 .72 sata imunoprofilaksa hepatitisa B kod pacijenata na hemodijalizi: 8 . Aminoven. Roche (trastuzumab) citostatik . doza za odrasle 18. (8%) 500ml upotreba doziranje je individualno.humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 koncentrat za rastvor za inf.4%. Vaminolact J06BB04 (Z) Hepatect CP. Max.2 x dnevno L01XC03 (SZ) Herceptin.100ij/kg paralele ImmunoHBs. Biotest (hepatitis B imunoglobulin .B05BA01 (SZ) Hepasol 8%. 10ml i 40ml upotreba imunoprofilaksa hepatitisa B kod slu~ajnog izlaganja neimunizovanih osoba: 500ij {to je mogu}e pre u okviru 24 . 1 x 440mg/20ml upotreba preporu~ena po~etna udarna doza: 4mg/kg iv infuzijom tokom 90 minuta preporu~ena sedmi~na doza odr`avanja: 2mg/kg iv infuzijom tokom 30 minuta Registar lekova 2011 155 . 1 x (50ij/ml) 2ml. Hemofarm (heparin natrijum) antitromboflebitik 476 Hepathrombin 30000 gel (300ij/g) 40g Hepathrombin 30000 mast (300ij/g) 40g Hepathrombin 50000 gel (500ij/g) 40g Hepathrombin 50000 mast (500ij/g) 40g upotreba 2 . pri ro|enju ili {to je mogu}e pre: 30 . Hemofarm (heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol) antihemoroidalija 476 rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g 20g supozitorija 10 x (120ij + 1. Aminosteril N-Hepa 8.

Hemofarm (heksetidin) stomatoantiseptik 417 rastvor za usnu sluzoko`u (1mg/ml) 200ml upotreba 2 x dnevno 1 ka{iku nerazbla`enog rastvora dr`ati u ustima ½ minuta i ispljunuti. Zdravlje (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl. ili rastvor naneti na obolelo mesto tamponom J07AG01 (Z) Hiberix.9%) 500ml Hetasorb 10% rastvor za inf.13 meseci: 3 doze po 0.deca 2 .9%) 500ml upotreba doziranje individualno zavisno od indikacije i starosti bolesnika A01AB12 (BR) Hexoral.12 godina) A05AX02 Himekromon. 2 x 30mg/10ml upotreba 15 .400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Mendiaxon 156 Registar lekova 2011 . GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv H. 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia. influence tip B (kapsularni antigen hemofilus influence tip B) 557 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.4 dana. 100mg dnevno (deca 6 . 1 x 100mg/2ml i 500mg/4ml upotreba rastvara~ sadr`i 0. Pamitor H02AB09 (Z) Hidrokortizon. smetnje u varenju: 3 x 200 .5ml paralele Act-HIB M05BA03 (SZ) Hidensil. (10% + 0.5ml u intervalu od 4 do 8 nedelja izme|u pojedina~nih doza iznad 13 meseci: 1 x 0.5 godina)./inf.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 . 4 ili 6 sati najdu`e tokom 48 . Hemofarm (hidroksietil skrob + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 457 Hetasorb 6% rastvor za inf.5ml upotreba primarna imunizacija . 50mg dnevno (deca 1 .B05AA07 (SZ) Hetasorb. Hemofarm (hidrokortizon) glukokortikoid 527 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj.9% benzil alkohola odrasli: 100 . 20 x 200mg upotreba holecistopatije. Max. sc im 1 i 100 x 10μg/0.72 sata deca (iv infuzijom): 25mg dnevno (deca do 1 godine).5ml pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj.500mg po potrebi ponavljati na 2. (6% + 0. Hemofarm (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. sc im 1 x 10μg/0.

6mg+3mg+0. Alkaloid Beograd (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze.6mg+1mg) Holyoplant Septogal bez {e}era lozenga 30 x (1mg+0+3mg+0. 30 x 10mg. Vasilip. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam.6mg+1mg) upotreba odrasli i deca iznad 4 godine: 1 lozenga na 2 . Simva Sandoz.2 sata: 30 . zavisno od op{teg stanja bolesnika i krvne slike uobi~ajeno kod monoterapije .60mg/kg dnevno. 1 x 500mg. . Jadran Galenski Laboratorij lokalni antiseptik (benzalkonijum hlorid + timol + levomentol + etarsko ulje eukaliptusa i nane) 501 lozenga 30 x (1mg+0. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Simvor. a zatim u re|im intervalima paralele Chloramphenicol C10AA01 Hollesta. Simvabel. Simvax. (BR) Holyplant Septogal.300mg/kg) .kontinuiranom infuzijom tokom 24 sata: 125mg/kg (ukupna doza po ciklusu ne sme da pre|e 200mg/kg) D08AX.alkiliraju}i agens 566 pra{ak za rastvor za inf. Baxter Oncology (ifosfamid) citostatik .S01AA01 (hloramfenikol) antibiotik strana 652 Hloramfenikol Alkaloid. 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). Hemofarm mast za o~i (1%) 5g kapi za o~i (0.. Simvastatin. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. tokom 5 uzastopnih dana (ukupna doza po ciklusu 150 . 1g i 2mg upotreba doziranje je individualno.3 sata Registar lekova 2011 157 . Alkaloid mast za o~i (1%) 5g Hloramkol. Zocor L01AA06 (SZ) Holoxan. Simvastatin ICP.infuzijom tokom 30 min.5%) 10ml upotreba mast ili kapi nanositi na unutra{nju stranu donjeg kapka na 3 sata prvih 48 sati.

Eli Lilly suspenzija za inj. dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok A10AD04 (insulin lispro: rastvor 25% + protaminska suspenzija 75%) analog humanog insulina Humalog Mix25. (20%) 50ml Humani albumin 20% Biotest. Eli Lilly rastvor za inj. (ulo`ak) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog Pen. Eli Lilly rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 A10AD04 (insulin lispro: rastvor 50% + protaminska suspenzija 50%) analog humanog insulina Humalog Mix50. Eli Lilly suspenzija za inj. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno. 1 x (20%) 50ml upotreba doziranje je individualno. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog KwikPen. 1 x (5%) 250ml rastvor za inf. (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix25 KwikPen. CSL Behring rastvor za inf. (20%) 50ml i 100ml Human albumin 20% Behring. (ulo`ak) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix50 KwikPen. (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 434 B05AA01 (SZ) (albumin . Eli Lilly suspenzija za inj. zavisi od telesne mase bolesnika. malo soli. Baxter AG rastvor za inf. Eli Lilly rastvor za inj. Eli Lilly suspenzija za inj. Ljudski albumin 20%. Biotest rastvor za inf.humani) nadoknada plazme 457 Human albumin. Plasbumin 20. Uman Albumin 158 Registar lekova 2011 .A10AB04 (insulin . 1 x (20%) 50ml Human albumin 20% Baxter. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). Octapharma rastvor za inf.lispro) analog humanog insulina strana 434 Humalog.

Eli Lilly suspenzija za inj.0. ITK Srbije (rabies imunoglobulin . posle 2 nedelje 40 .1ij/kg dnevno odnosno 0.odrasli: 80 . ankiloziraju}i spondilitis . a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Imogam Rabies. Norditropin NordiLet L04AB04 (SZ) Humira.05mg/kg dnevno (0.humani) specifi~ni imunoglobulin strana 556 rastvor za inj.80mg. ITK Srbije (imunoglobulin (IgG .nedostatak hormona rasta: 0.160mg po~etno.2 dana paralele Ig Vena. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin. primenu. im 1 x (100ij/ml) 1ml.supstituciona terapija: 0. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J06BA02 (SZ) Humani imunoglobulin 5%.Turner-ov sindrom: 0. (50mg/ml) 1 x 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 .0. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen M3.3ij/m2 dnevno) . ili 300mg/kg na 3 . Octagam H01AC01 (SZR) Humatrope.9ij dnevno).7S) .4mg/m2 dnevno {to odgovara 4. terapija odr`avanja je 40mg na 2 nedelje A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Humulin M3.07 . (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 Registar lekova 2011 159 .odrasli: 40mg na 2 nedelje Kronova bolest . Abbott (adalimumab) imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i Kronove bolesti 586 rastvor za inj.J06BB05 (Z) Humani antirabijski imunoglobulin.v. psorijazni artritis. sc im 1 x 6mg/3ml upotreba deca . 2ml i 5ml upotreba primeniti {to ranije.4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 .3mg dnevno (0.15 .0mg/m2 dnevno {to je 2 . istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane.45 .3ij/m2 dnevno) odrasli . ({pric) sc 2 x 40mg/0.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf.0.8ml upotreba reumatoidni artritis. Imunoglobulin (ljudski) za i.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no.1.035mg/kg dnevno (0. Eli Lilly (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta 524 pra{ak (u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rastvor inj.14ij/kg dnevno odnosno 1.7 . Eli Lilly suspenzija za inj.0.025 .

4 x dnevno mazati obolelu ko`u u tankom sloju paralele Geokorton N01AX07 (SZ) Hypnomidate. ia 1 x 20mg/2ml upotreba 20mg jednom nedeljno.3 mg/kg 160 Registar lekova 2011 . Eli Lilly (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva rastvor za inj.0. Fidia Farmaceutici (natrijum hijaluronat) terapija artritisa 599 rastvor za inj. iv 5 x (2mg/ml) 10ml upotreba uobi~ajena doza za indukciju anestezije: 0. Janssen Pharmaceutica (etomidat) op{ti anestetik 603 rastvor za inj. 20 x 20mg S01BA02 mast za o~i (1%) 5g D07AA02 mast (2.A10AC01 (insulin humani izofan) strana insulin srednje dugog dejstva Humulin NPH. tokom 5 nedelja Hydrocortison.3 x dnevno na unutra{nju stranu donjeg kapka mast za ko`u: 3 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto glukokortikoid 527 653 499 D07CA01 Hydrocyclin. (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humulin Pen NPH. Galenika (hidrokortizon. Eli Lilly suspenzija za inj.50mg dnevno podeljeno u 2 doze mast za o~i: 1 . oksitetraciklin) dermatik 500 mast (1% + 3%) 5g i 20g upotreba 2 . (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 M09AX01 (SZ) Hyalgan.5%) 5g upotreba tablete: 20 . Galenika (hidrokortizon) H02AB09 tabl. Eli Lilly suspenzija za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 Humulin R.2 .

.

nadzemnog dela ruse. 30 x 400mg i 600mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) film tabl. 50ml i 100ml upotreba uzima se pre ili u toku jela uz malo te~nosti.2g dnevno kod reumatoidnog artritisa) deca 6 meseci do 12 godina: 5 . Imunoglobulin (ljudski) za i.7S) . Steigerwald Arzneimittelwerk biljni lek za terapiju (cela sve`a biljka divljeg renca + stoma~nih i crevnih tegoba etanolni ekstrakti korena an|elike. Octagam 162 Registar lekova 2011 . 50ml. 100ml i 200ml upotreba imunodeficijencija: 200 . (BR) Iberogast.HA03A. Ideos. Jugoremedija film tabl.12 godina: 3 x 15 kapi (po preporuci lekara) M01AE01 (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Ibuprofen. ploda kima. 30 x 200mg M02AA13 (BR) krem (10%) 50g 594 upotreba uzima se posle jela. Spedifen A11JB. Max.4 .20mg/kg dnevno podeljeno u 4 . Kedrion (imunoglobulin (IgG .odrasli i deca iznad 12 godina: 200 . primenu.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf. za `vakanje 30 i 60 x (1250mg + 400ij) upotreba samo odrasli: 2 x 1 tableta J06BA02 (SZ) Ig Vena. se rastvara u ~a{i vode oralno . ili 300mg/kg na 3 ... {ume}a tabl.3. 1 x (50mg/ml) 20ml. lista mati~njaka. 1. 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) lokalno: 3 .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . Max.v.5 doza (kao antipiretik). pre upotrebe rastvor promu}kati odrasli i adolescenti: 3 x 20 kapi deca 6 . Rapidol. cveta kamilice) strana 670 oralne kapi (15ml+10ml+10ml+10ml+10ml+10ml+20ml+5ml+10ml) 20ml.4 x dnevno utrljati krem u predeo bolnog mesta paralele Brufen. Caffetin menstrual.400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. korena sladi}a.2g dnevno (2.6 sati. Hemofarm film tabl. Laboratorie Innotech International (kalcijum karbonat + holekalciferol) kombinacija minerala i vitamina 443 tabl.400mg na 4 .2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. 20 x 200mg Ibuprofen. 30 x 400mg sirup (100mg/5ml) 100ml (BR) {ume}a tabl.

Baxter AG (koagulacioni faktor IX .40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika.5ml ili 3 . izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . razbla`iti sa 50ml sterilnog fiziolo{kog rastvora. GlaxoSmithKline Poljska (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl./inf.3 nedelje HL03AW. stepena krvarenja. 300mg na 24 sata paralele Sapphirex.40ij/kg u intervalu 3 .4 x 1 tabl.10 dana. a posle pauze od 14 dana mo`e se koristiti ponovo odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 2.humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P.12 godina: 3 x 1.100mg kod akutnog napada migrene.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. deca 6 . Berinin P 600. iv 1 x (125ij + 250ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. posle pauze od 6 nedelja primeniti 1 dozu nedeljno tokom 1 .5ml B02BD06 (SZ) Immunate. iv 1 x (500ij + 1000ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . Max. Baxter AG (koagulacioni faktor VIII .dugotrajna terapija krvarenja: 20 . Octanine F Registar lekova 2011 163 . Sumatriptan L03AX03 (SZ) ImmuCyst. iv 1 x (250ij + 500ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Sumacta. (osu{eni sok herbe) 20 x 80mg upotreba upotrebljava se 7 . (BR) Immunal. Wilate B02BD04 (SZ) Immunine. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 . Haemonine. primeniti intravezikalno jednom sedmi~no tokom 6 nedelja. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani bacili M. 2 x 50mg upotreba 50 .8ml soka sve`e herbe/ml) 50ml tabl. Glaxo Wellcome Velika Britanija Imigran. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. Lek (ehinacea) biljni lek za pove}anje imuniteta 670 oralne kapi (0.N02CC01 Imigran. 1 x 600ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. bovis .4 dana paralele Aimafix.soj BCG) BCG imunoterapeutik 582 pra{ak i rastvara~ za intravezikalni rastvor 1 x 81mg BCG/3ml upotreba 81mg rastvoren sa 3ml rastvara~a.

5ml po~ev{i od 2-og meseca u razmaku 1 .6 godina: 3 x 1 tabl.humani) imunoglobulin za hepatitis B strana 556 rastvor za inj. Sanofi Pasteur (inaktivisani celi polio virusi tip 1. rastvara~ je fiziolo{ki rastvor poro|aj (u prva 72 sata): 300μg abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12.12 meseci posle 2-ge doze naredne revakcinacije vr{e se svakih 5 godina deci i adolescentima i svakih 10 godina odraslima 164 Registar lekova 2011 .9 godina) paralele Hepatect CP.5ml u razmaku 1 . Sanofi Pasteur (rabies imunoglobulin . Partobulin SDF. Kedrion (anti D (Rho) imunoglobulin . Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B (BR) Immunokind.2 meseca. ({pric) sc im 1 x 0. im 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij.J06BB04 (Z) ImmunoHBs. Rhophylac 300 J06BB05 (Z) Imogam Rabies. 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg) upotreba tablete se polako rastapaju u ustima. im (150ij/ml) 1 x 2ml i 10ml upotreba primeniti {to ranije.humani) specifi~ni imunoglobulin 556 rastvor za inj. Rhesonativ. im 1 x 180ij/ml i 540ij/3ml upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi). im 1 x 200μg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 300mcg (od 13. D12 Sulfur jodatum) 672 tabl. revakcinacija sa 0. nedelje gestacije) paralele Beoglobin D. a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin. sc im 10 x 5ml suspenzija za inj.5ml vakcine 12 meseci posle 3-}e doze neimunizovane odrasle osobe: 2 uzastopne doze od 0. imunitet kod dece D6 Calcium fluoratum. 200ij (do 5 godina). uzimaju se nezavisno od jela deca 0 . J06BB01 (SZ) Immunorho. revakcinacija 8 . nedelje gestacije).2 meseca.5ml upotreba primarna imunizacija dece: 3 uzastopne doze od 0. 300ij (5 .humani) specifi~ni imunoglobulin 555 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Kedrion (hepatitis B imunoglobulin . 2 i 3) vakcina protiv poliomijelitisa 561 suspenzija za inj. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D6 Calcium carbonicum Hahnemanni. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane. D6 Calcium phosphoricum. Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila J07BF03 (SZ) Imovax Polio.

Imunolo{ki zavod Zagreb (tetanus imunoglobulin .400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no.3mg/kg dnevno do postizanja terapijskog odgovora. Tetagam P. ili 300mg/kg na 3 . na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 . a ostatak u glutealni mi{i}) paralele Humani antirabijski imunoglobulin. 200ij (do 5 godina).J06BB05 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila. po potrebi smanjiti do doze odr`avanja transplatacije organa .humani) specifi~ni imunoglobulin 556 strana rastvor za inj.5ml vakcine tetanusa. Imunolo{ki zavod Zagreb (imunoglobulin (IgG . Excella (azatioprin) imunosupresiv 586 film tabl.500ij zavisno od te`ine povrede. 100 x 50mg upotreba doziranje je individualno.intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf.deca i odrasli: do 5mg/kg prvog dana. istovremeno sa 0. ImmunoHBs J06BB02 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. Tetabulin S/D. istovremeno sa prvom dozom antirabijske vakcine ili najkasnije 8-og dana od vakcinacije 20ij/kg (polovinu doze infiltrirati oko rane. Imunolo{ki zavod Zagreb (hepatitis B imunoglobulin .2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. Imogam Rabies J06BB04 (Z) Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B. Tetanus Gamma J06BA02 (SZ) Imunoglobulin (ljudski) za i. im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 . Imunolo{ki zavod Zagreb (rabies imunoglobulin . Ig Vena. 100ij/ml) upotreba primeniti {to ranije.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj.humani) imunoglobulin za hepatitis B 556 rastvor za inj. zatim 1 . Octagam L04AX01 Imuran. im 1 x 2ml i 5ml (min.4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . primenu.7S) .9 godina) paralele Hepatect CP. 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 . interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin.300ij/kg dnevno.v. 300ij (5 .4mg/kg dnevno Registar lekova 2011 165 . zavisno od odgovora na terapiju i tolerancije bolesnika odrasli: 1 . im 1 x 250ij upotreba odrasli i deca iznad 10 godina: 500ij deca: 200ij odmah po ro|enju (neonatusi).

GlaxoSmithKline Belgija polivakcina (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa + antigen Hepatitisa B + inaktivisani Poliovirus tip 1. MSD Italija (simvastatin + ezetimib) hipolipemik 491 tabl. 28 x (20mg + 10mg) tabl. 4-og. 4-og. 5-og ili 2-og.5ml upotreba vakcinacija po~inje od 2-og meseca i mora se zavr{iti do 6-og meseca a najkasnije do 12-og meseca `ivota primarna imunizacija: tri doze po 0.5mg Indapres SR. Hemofarm tabl.5mg posle doru~ka (Indapres SR) paralele Rawel SR S01BC01 Indocollyre. 2.5mg posle doru~ka (Indapres) ili 1. 28 x (40mg + 10mg) upotreba hiperholesterolemija: 1 tabl.5mg upotreba 2. im 1 x 0. 28 x (10mg + 10mg) tabl. 4-og i 6-og meseca). (40mg + 10mg) uve~e J07AX.5 x dnevno 1 . 12 meseci posle tre}e doze a najkasnije do 5-te godine `ivota J07CA09 (Z) Infanrix hexa. Hemofarm film tabl.. 4-og ili 3-eg. i buster doza 0. (Z) Infanrix.12 nedelja (obi~no na kraju 2-og.5ml u razmaku 4 . duboko im svaki put na drugo mesto primarna vakcinacija: 3 x 0.5ml upotreba Infanrix hexa se primenjuje kod dece do 3 godine. 3-eg. tetanusa (toksoid difterije + toksoid tetanusa + toksoid pertusisa) i velikog ka{lja 559 suspenzija za inj.5ml po {emi 2-og. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 1. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv difterije.5ml. 6-og meseca buster vakcinacija: primeniti 1 buster dozu najmanje 6 meseci posle primene poslednje doze najbolje posle 18-og meseca `ivota 166 Registar lekova 2011 . ({pric) im 1 x 0. Laboratories Chauvin (indometacin) oftalmik 653 kapi za o~i (1mg/ml) 5ml upotreba 3 . uve~e homozigotna familijarna hiperholesterolemija: 1 tabl. 3 + polisaharid hemofilus influece tip B) 559 pra{ak i suspenzija (u {pricu/bo~ici) za suspenziju za inj.2 kapi C10BA02 Inegy. 30 x 2.C03BA11 (indapamid) antihipertenziv strana 473 Indapres.

5mg (po~etna doza).5mg. R01BA53 (BR) Influrex. 4 pra{ka dnevno paralele Coldrex HotRem C09AA08 Inhibace.8 sati. Max. deca: 1 tabl.2. u akutnoj fazi. Prilazid plus Registar lekova 2011 167 .12 godina). 28 x (5mg + 12. 6 tabl. dnevno (uvek u isto vreme.5ml 2.5ml upotreba primarna vakcinacija: 0.6 godina) ili 8 tabl. 3 i 4 mesec po ro|enju revakcinacija: posle godinu dana (BR) Influcid. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. 28 x 2. 12 tabl. dnevno u akutnoj fazi. na 2 sata. Max. Roche (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za nazeb 675 (D3 Aconitum napellus + D3 Gelsemium sempervirens + D3 Ipecacuanha + D2 Bryonia + D1 Eupatorium perfoliatum + D5 fosfor) tabl. Ivan~i} i sinovi (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina) terapija nazeba 640 pra{ak za oralni rastvor 5 x (750mg + 10mg + 60mg)/3. Max. 5mg dnevno paralele Cilazapril. pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. Zobox C09BA08 Inhibace plus. se otapaju u ustima ½ sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 tabl.J07AX. GlaxoSmithKline Belgija strana polivakcina 559 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. dnevno (2 . (Z) Infanrix IPV + Hib. im 1 doza/0. 60 x (25mg+25mg+25mg+25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Prilazid.2g upotreba pra{ak se pre upotrebe rastvara u ~a{i tople vode odrasli i deca preko 12 godina: 1 pra{ak na 6 . na sat.. Dnevno (6 .5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 1 . kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl. Max.5mg) upotreba 1 tabl.3) pra{ak i suspenzija (u {pricu) za suspenziju za inj.2. Roche (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl.

sanofi aventis suspenzija za inj.sr~ana slabost: 25mg dnevno. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insuman Basal. inkontinencija: 3 x 15mg ili 30mg ujutro i 15mg uve~e. sanofi aventis suspenzija za inj. sanofi aventis suspenzija za inj. 20 i 50 x 15mg i 30mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . (ulo`ak) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Basal OptiSet.hipertenzija: 50mg dnevno u jednoj dozi. ({pric) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 168 Registar lekova 2011 . pre jela C03DA04 Inspra. po potrebi pove}avati do 2 x 50mg . (pen sa ulo{kom) sc 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 A10AD01 (insulin humani: kristalni 25% + izofan 75%) insulin srednje dugog dejstva Insuman Comb 25.G04BD09 Inkontan. Pharmazeutische Fabrik Montavit (trospijum hlorid) terapija inkontinencije strana 519 film tabl. Novo Nordisk suspenzija za inj. sanofi aventis suspenzija za inj.u~estalo mokrenje. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Insulatard Penfill. Pfizer Francuska (eplerenon) diuretik 474 film tabl. 30 x 25mg i 50mg upotreba odrasli . po potrebi pove}avati tokom 4 nedelje do 50mg dnevno A10AC01 (insulin humani izofan) insulin srednje dugog dejstva Insulatard NovoLet. (karpula) sc 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Comb 25 OptiSet. Novo Nordisk suspenzija za inj.

10 x (20%) 100ml emulzija za inf. 100ml i 200ml upotreba doziranje je individualno paralele Kiovig L03AB05 (SZ) Intron A. sanofi aventis rastvor za inj. Fresenius Kabi (sojino ulje) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf. (karpula) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) Insuman Rapid OptiSet. 1 x 1g upotreba 1g dnevno iv inf tokom 30 minuta. uobi~ajeno trajanje terapije 3 . Schering-Plough Irska (interferon alfa 2b .A10AB01 (insulin humani kristalni) strana insulin brzog dejstva Insuman Rapid. nekoliko dana. Biotest (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf. Janssen-Cilag (etravirin) terapija HIV infekcije 552 tabl. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 18Mij/1. 1 x (20%) 250ml i 500ml upotreba doziranje je individualno odrasli: preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 3g/kg dnevno deca: preporu~ena doza je 0. (5%) 1 x 50ml.14 dana Registar lekova 2011 169 . MSD Italija (ertapenem) antibiotik .karbopenem 537 pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. (pen sa ulo{kom) sc im iv 5 x 3ml (100ij/ml) upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 J05AG04 (SZR) Intelence. sanofi aventis rastvor za inj. 120 x 100mg upotreba odrasli iznad 18 godina: 2 x 200mg posle jela B05BA02 (SZ) Intralipid.10Mij dnevno.rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj.2ml upotreba 3 .5 4g/kg dnevno J06BA02 (Z) Intratect. nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Realdiron J01DH03 Invanz.

6mg i 9mg upotreba {izofrenija . 28 x 75mg. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml Irinotesin. AstraZeneca UK (gefitinib) citostatik 577 film tabl.uobi~ajena doza: 6mg u jutro.12 mg dnevno J05AE01 Invirase.N05AX13 Invega. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 3mg. svake 3 nedelje paralele Campto 170 Registar lekova 2011 . 150mg i 300mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela po~etna doza: 150mg (75mg kod starijih od 75 god.300mg L01XX31 (SZR) Iressa. i bolesnika na dijalizi) doza odr`avanja: 1 x 150 . Nobel Ilac film tabl. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml upotreba 350mg/m2 infuzijom tokom 30 . tvrda 270 x 200mg film tabl. Krka film tabl. Roche (sakvinavir mesilat) terapija HIV infekcije 550 kaps. Janssen-Cilag (paliperidon) antipsihotik strana 621 tabl. PharmaSwiss Irinotekan Sandoz. po 3 . 30 x 250mg upotreba 250mg dnevno L01XX19 (SZ) (irinotekan hlorid trihidrat) citostatik 576 Irinotecan PharmaSwiss.90 minuta. Sandoz koncentrat za rastvor za inf. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. 120 x 500mg upotreba prema protokolu u kombinaciji sa ritonavirom C09CA04 (irbesartan) antihipertenziv 487 Iracor. 28 x 75mg. 150mg i 300mg Irda.

primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za izofluran paralele Forane S01KA02 (BR) Isopto Tears.20mg (doza odr`avanja). Hemodrops C01DA08 Isosorb retard. Skopryl C09BA03 Iruzid. Alcon Couvreur (hipromeloza) ve{ta~ke suze 658 kapi za o~i. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2.20mg (doza odr`avanja) paralele Lisinopril Sandoz. MSD Italija (raltegravir) terapija HIV infekcije 553 film tab. Lizopril H.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu paralele Artelac. rastvor (5mg/ml) 15ml upotreba 3 x 1 . 1 x 5 . 30 x (10mg + 12.5mg (po~etna doza). Lizinopril.5mg) i (20mg + 25mg) upotreba 1 tabl. te~nost 100ml i 250ml upotreba doziranje je individualno.5mg (po~etna doza). 60 x 400mg upotreba uzima se nezavisno od jela odrasli adolescenti iznad 16 godina (uobi~ajeno): 2 x 400mg u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima N01AB06 (SZ) Isofluran Nicholas Piramal. Belupo (lizinopril) ACE inhibitor strana 483 tabl. Difutrat Registar lekova 2011 171 . zatim 1 x 10 . Loril. Belupo (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.C09AA03 Irumed. Zdravlje (izosorbid dinitrat) antianginalgik 470 kaps. Max. 20 x 5mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. Nicholas Piramal India (izofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Lisinopril H Sandoz. Skopryl plus J05AX08 Isentress. po potrebi dozu pove}ati na 60 -80mg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Cornilat. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 60 x 20mg upotreba angina pektoris: 40mg dnevno u jednoj ili dve doze. dnevno. Lizopril.

Tinea cruris).160mg (hipertenzija).3 x 40 .360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije).meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca .15 dana (Tinea pedis.1g na 8 sati . 4 . ExtractumPharma (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. 1 x 115mg upotreba prvi dan: 115mg pre po~etka hemioterapije.odrasli: 200 .7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 .8 mOsm/L) upotreba slu`i samo za ispiranje mokra}ne be{ike J01DH02 (SZ) Itanem. Meropenem Pharmanova J02AC02 ItraconEP. Max.18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Merocid. 7 ./inf.B05CX10 (Z) Ispirol. 2 . tvrda 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze .40mg/kg na 8 sati 4 .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). Galenika (meropenem) antibiotik .8 nedelja (Tinea capitis).20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 . ispod 50kg: 10 . Meronem. 3 nedelje (keratitis fungalis).120mg (angina pektoris). 2 .120mg (iznad 2 godine) paralele Verapamil.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 .3 x 20mg (do 2 godine).uobi~ajeno: 500mg . Galenika (verapamil hlorid) antagonist Ca 482 film tabl.18 godina (cisti~na fibroza): 25 .54% + 2. 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli . Prokanazol A04AD12 (SZ) Ivemend.7%) 5L (177. 3 x 80 .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. Omicral. Verapamil Alkaloid 172 Registar lekova 2011 . Kanazol. 45 x 80mg upotreba odrasli: 120 . 480mg dnevno deca: 2 .12 godina. MSD Italija (fosaprepitant) antiemetik uz hemioterapiju 427 pra{ak za rastvor za inf. drugi i tre}i dan se nastavlja sa 80mg aprepitanta (Emend) C08DA01 Izopamil.karbopenem 537 pra{ak za rastvor za iv inj. 4 .3 x 120 . Hemofarm (manitol + sorbitol) rastvor za ispiranje mokra}ne be{ike strana 463 rastvor za ispiranje be{ike (0.

.

4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina).2 tabl. Janssen Pharmaceutica (hidromorfon) opioidni analgetik 606 tabl. Galenika (benzilpenicilin kalijum. Hemofarm nadoknada te~nosti i elektrolita 462 (natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid) rastvor za inf.3L dnevno po potrebi i vi{e J01CE30 Jugocillin. 50mg i 100mg upotreba uobi~ajena dnevna doza: 1 x 100mg sa ili bez hrane G03FA15 Jeanine.05g+0. ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana. MSD Frosst Iberica (metformin + sitagliptin) oralni antidijabetik strana 437 film tabl. zatim 7 dana pauze B05BB01 (Z) Jonolactat.4g+0. 21 x (0. sa produ`enim osloba|anjem 14 i 28 x 32mg i 64mg upotreba tabl. MSD Italija (sitagliptin) oralni antidijabetik 438 film tabl.03mg + 2mg) upotreba 1 tabl. 56 x (850mg + 50mg) film tabl.134g+0. im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1. 56 x (1000mg + 50mg) upotreba uzima se u toku jela 1 . (6g+3. 28 x 25mg. sa produ`enim osloba|anjem se ne smeju lomiti 8mg na 24 sata. prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj. 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) N02AA03 § Jurnista. dnevno A10BH01 Januvia.203g)/L 500ml (276mOsm/L) upotreba 2 .6 Mij . 14 x 8mg i 16mg tabl. zavisno od ja~ine bola po potrebi pove}avati dozu 174 Registar lekova 2011 . Jenapharm (etinilestradiol + dienogest) oralni kontraceptiv 515 oblo`ena tabl.A10BD07 Janumet.

.

4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran. 4 x 1440ml (1000 kcal) emulzija za inf. sporom infuzijom maksimalne brzine 20mmol/sat .18g dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli).01g + 0.4 doze.4g dnevno (25 .160mmol K+ dnevno. Nini film tabl. Alkaloid (kalcijum karbonat) terapija hiperfosfatemije 444 tabl.80mmol K+ dnevno (te{ka hipokalijemija): 120 .4mmol kalijuma) Kalijum hlorid. 3 . 4 x 1540ml (1400 kcal) emulzija za inf. Fresenius Kabi emulzija za inf. 20 x 20ml (1mmol/ml) upotreba doziranje je individualno u zavisnosti od koncentracije kalijuma u serumu oralno . 4mmol K+/kg dnevno u 100ml rastvora za infuziju (BR) Kamagel.odrasli i deca: 2 . Max.50mmol) podeljeno u 2 . Fresenius Kabi emulzija za inf.1g (deca) A12BA01 (BR) (kalijum hlorid) terapija hipokalijemije 444 Kalii Chloridi. odnosno 3mmol/kg dnevno za decu parenteralno . Jadran Galenski Laboratorij tabl. 4 x 1026ml (900 kcal) emulzija za inf. za oralni rastvor 20 x 500mg B05XA01 Kalium chlorid "Fresenius". Fresenius Kabi 465 (Z) koncentrat za rastvor za inf. 150mmol dnevno za odrasle.25 .deca iznad 10kg (doza odr`avanja): 2mmol K+/kg dnevno (te{ka hipokalijemija): Max. 2 i 3 x 2566ml (2300 kcal) Kabiven Peripheral. 50 x 1g (400mg Ca2+) upotreba doze zavise od nivoa kalcijuma i fosfata u serumu a lek se uzima uz obrok i dosta te~nosti u toku dana 1.05g)/g 40g upotreba vi{e puta dnevno mazati u tankom sloju 176 Registar lekova 2011 . 40 x 1g (13. 2 i 3 x 2400ml (1700 kcal) upotreba doziranje je individualno A12AA04 Kalcijum karbonat.5 x 0.5 . Ufar oralni pra{ak 10 x 1g (13.B05BA10 (SZ) (aminokiseline + glukoza + sojino ulje + natrijum + kalijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + acetat + glicerofosfat) parenteralni nutritiv strana 461 Kabiven. Krka (ekstrakt kamilice + aluminijum acetotartarat) biljni antialergik 672 gel (0.odrasli (doza odr`avanja): 40 .

Bosnalijek (kamfor + metilsalicilat + benzilnikotinat + mentol) lokalni antireumatik strana 594 krem (20mg + 10mg + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .M02AC. 7 . 3 nedelje (keratitis fungalis). benigna hipertrofija prostate: 1 x 4mg. ItraconEP. Prokanazol Kansen. 4 7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . tvrda 10 x 100mg upotreba sistemske mikoze . 4 . 40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12.8 nedelja (Tinea capitis). Slaviamed (itrakonazol) antimikotik 547 kaps.3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Katopil. 84. 90 i 98 x 4mg upotreba hipertenzija. 2 .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza). 30. 2 x 25mg (doza odr`avanja). Omicral. Alkaloid (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl.: 200mg uve~e tokom 3 dana vaginalni krem: 1 punjenje aplikatora tokom 3 uzastopne ve~eri paralele Canesten C09AA01 Kaptopril Alkaloid. sa modifikovanim osloba|anjem 28. 3 x 200mg antimikotik.odrasli: 200 . trihomonacid 494 504 vaginalni krem (2%) 20g + 3 aplikatora upotreba krem: 2 . terapija hiperplazije prostate 472 tabl.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . Max. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 8mg paralele Alphapres J02AC02 Kanazol. Zdravlje (klotrimazol) D01AC01 (BR) krem (1%) 20g G01AF02 vaginalna tabl. Zorkaptil Registar lekova 2011 177 . Krka (doksazosin) antihipertenziv.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit.3 x dnevno mazati promene na ko`i vaginalne tabl.25 .12. 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6.5mg (po~etna doza).4 x mazati obolelo mesto u tankom sloju C02CA04 Kamiren XL.15 dana (Tinea pedis. Tinea cruris).. (BR) Kamfart.5 mg (po~etna doza).

4g dnevno podeljeno u 3 doze .8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma. Max. Max. Galenika (kaptopril) ACE inhibitor 483 tabl. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3. Dilatrend.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). zatim 2 x 25mg.8 .5mg upotreba hipertenzija: 12. im ia 5 x 40mg/ml upotreba 40mg u intervalu koji zavisi od terapijskog odgovora. Gabalept.25 (2 nedelje). 50 x 200mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 . Neurontin C09AA01 Katopil.12mg/L (20 . 2.5 mg (po~etna doza). pojadina~na doza 100mg 178 Registar lekova 2011 . Gordius. 2 x 25 .20mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Galepsin C07AG02 Karvileks.6g (izuzetno 2g) dnevno podeljeno u vi{e doza deca: 10 .5mg po~etno. Gaboton. zatim 25mg dnevno.5mg. Gabaneural. tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija .odrasli: 300mg (po~etna doza). 50mg dnevno angina pektoris: 12. Max.50mg paralele Carvedigamma. Max.N03AF01 Karbapin. Milenol N03AX12 Katena.2 x 100 .35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . Max. Max. nastaviti sa 2 x 12. Carvetrend.125mg (2 nedelje).odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg . Coryol. zatim 2 x 6. Zorkaptil H02AB08 Kenalog.1.deca 6 . 1.50mikromola/L) odrasli: 1 .12.25 . 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6.12 godina: 25 . 30 x 12. 2 .1. Max. 2 x 25mg (doza odr`avanja). Zdravlje (karvedilol) beta blokator 480 tabl.200mg.5mg (po~etna doza). Krka (triamcinolon) glukokortikoid 527 suspenzija za inj.3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid. postepeno pove}avati 0.5mg po~etno. Carvedilol Sandoz. Hemofarm (karbamazepin) antiepileptik strana 611 tabl. Belupo (gabapentin) antiepileptik 614 kaps. 40 x 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12.

deca 4 . Nextpharma SAS Francuska oralni rastvor (100mg/ml) 300ml Keppra. Medico Uno (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. 60 x 250mg.5g dnevno . po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 nedelje za 2 x 10mg/kg. Klopidogrel. 2 x 30mg/kg B01AC04 Kerberan. UCB Pharma Belgija film tabl. po potrebi doza se mo`e pove}avati na 2 . 10 i 14 x 400mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 800mg jednom dnevno tokom 7 . Klogrel. Monogrel. sanofi aventis (telitromicin) makrolidni antibiotik 540 film tabl. Max.odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 250mg (po~etno). nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.10 dana (pneumonija). dnevna doza 2 x 1500mg dodatna terapija . pove}ati do inicijalne terapijske doze 2 x 500mg posle 2 nedelje. Max. Plavix. po potrebi doza mo`e da se pove}ava za 2 x 250mg svake 2 nedelje. 1.4 nedelje za 2 x 500mg. Cardogrel. 500mg i 1000mg upotreba monoterapija .odrasli i deca iznad 12 godina te`a od 50kg: 2 x 500mg (po~etno). 800mg jednom dnevno tokom 5 dana (ostale indikacije) Registar lekova 2011 179 .N03AX14 (levetiracetam) antiepileptik strana 614 Keppra. 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Max. Clopigal.18 godina lak{a od 50kg: 2 x 10mg/kg (po~etno). akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Zyllt J01FA15 Ketek.

Lek rastvor za inj. Ketosteril. 100 tableta upotreba uobi~ajeno: 3 x 4 .3 granule J06BA02 (Z) Kiovig.100mg duboko im na 4 sata.M01AE03 (ketoprofen) nesteroidni antireumatik strana 591 Ketonal.8 tabl.167g+0.gel: 2 x dnevno blago utrljati u obolelo mesto ..167g+0. rastvor (10%) 25g upotreba parenteralno: 50 . (10%) 1 x 25ml.8 nedelja a nakon pobolj{anja doza se mo`e smanjiti odrasli i deca iznad 12 godina: 3 x 5 . Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za (D4 Calcijum hipofosforosum + poreme}aj pona{anja D12 Chamomilla + D10 Cuprum metallicum + D6 Kalijum fofsoricum + D12 Staphisagria + D6 Valerijana) 675 granule 1 x (0.167g+0.100mg ili 150mg dnevno (Ketonal DUO) . Lek kaps.4 x 50 .167g+0. 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno paralele Intratect 180 Registar lekova 2011 . Lek M02AA10 gel (2.167g)/10g upotreba granule se uzimaju 30 min. 200mg dnevno oralno . Fresenius Kabi aminokiseline (esencijalne aminokiseline + kalcijumove soli ketoanaloga aminokiselina) 445 film tabl. Pharbil Waltrop M02AA10 sprej za ko`u. Max 18 sprej doza dnevno paralele Fastum 593 593 A16AA. Max. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 i 30 x 150mg Ketonal forte. Baxter SA (humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu) imunoglobulin 555 rastvor za inf.10 granula deca 6 . (BR) Kindinorm.2 x 75mg 2 .reumatski bol: 1 .6 doza spreja naneti na bolno mesto.3 x 500mg lokalno . 20 x 100mg (BR) Ketonal gel. pre ili posle jela i puste da se polako rastope u ustima.5 granula do 6 godina: 3 x 2 . blago utrljati i pustiti da se osu{i. im 10 x 100mg/2ml Ketonal DUO.12 godina: 3 x 3 .167g+0.5%) 50g (BR) Ketospray. lek se uzima 6 . Lek film tabl.dismenoreja i drugi bolovi: 1 .sprej: 3 x 3 .

14 x 250mg i 500mg upotreba oralno (pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C) odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata. 125mg (5ml) na 12 sati (12 .5mg (7. ne treba da pre|e 600mg. Kivexa.40kg) parenteralno (pra{ak se rastvori sa 10ml vode i doda u 250ml kompatibilnog infuzionog rastvora) odrasli: 2 x 500mg infuzijom.5ml) na 12 sati (20 . uz obrok.685g+1.11kg). 14 x 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Klacid.6 . dnevno sa hranom ili bez nje J01FA09 (klaritromicin) makrolidni antibiotik 539 Klacid.deca: 15 .2g tokom 60 minuta) . sa modifikovanim osloba|anjem 7 x 500mg Klerimed. tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7.5mg na 12 sati (ispod 8kg). 187.7425g)/68. 10 x 300mg/2ml upotreba oralno: 150 . Abbott film tabl.29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 . Hemofarm (klindamicin) linkozamidni antibiotik 540 kaps. Abbott film tabl. Lekoklar.40mg/kg dnevno podeljeno u 3 .odrasli: 0.5ml) na 12 sati (8 . Helsinn Birex osmotski laksativ (polietilenglikol + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid) 427 pra{ak za oralni rastvor 4 x (59g+5. Zymbaktar A06AD65 Klean Prep. Ni Medic sirup (125mg/5ml) 60ml (SZ) Klacid IV. tvrda 16 x 150mg (Z) rastvor za im inj. a iv infuzija 1..5 dana paralele Clarexid. 2 .novoro|en~ad: 15 . Medochemie film tabl.300mg.4 doze. 62.5mg (2.465g+0. Glaxo Wellcome Velika Britanija (abakavir + lamivudin) terapija HIV infekcije strana 552 film tabl.4 doze . izuzetno 450mg na 6 sati parenteralno .4 doze paralele Clindamycin-MIP Registar lekova 2011 181 . Fromilid. Lekoklar XL.19kg).685g+1. 1 x 500mg Klacid MR. tokom 60 minuta./inf. 30 x (600mg + 300mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina (iznad 40kg): 1 tabl.20mg/kg dnevno podeljeno u 3 . Fromilid Uno.J05AF.7g dnevno podeljeno u 2 . Abbott pra{ak za rastvor za inf. (pojedina~na im inj.2.96g upotreba pre upotrebe pra{ak rastvoriti u vodi i primeniti pre intervencije prema uputstvu lekara J01FF01 Klindamicin.

G03FA01

Kliogest, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

strana 515

film tabl. 28 x (2mg + 1mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (terapiju po~eti godinu dana nakon nastupanja menopauze)

B01AC04

(klopidogrel)

inhibitor agregacije trombocita

449

Klogrel, Pharmanova
film tabl. 56 x 75mg

Klopidogrel, Nini
film tabl. 14 i 84 x 75mg

Klopidogrel, Srbolek
film tabl. 28 x 75mg
upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom, akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno, nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex, Cardogrel, Clopigal, Kerberan, Monogrel, Plavix, Zyllt

A03FA01

Klometol, Galenika
(metoklopramid hlorid)

antiemetik

422

tabl. 30 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 100ml rastvor za inj. im iv 10 x 10mg/2ml
upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno - odrasli: 3 x 5 - 10mg, Max 0,5mg/kg dnevno - deca do 6 godina: 0,1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 - 14 godina: 0,25 - 0,5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Reglan

G03GB02

Klomifen, Belupo
(klomifen citrat)

stimulator ovulacije

517

tabl. 10 x 50mg
upotreba daje se najvi{e do 3 stimulacijska ciklusa prvi stimulacijski ciklus: 50mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa drugi i tre}i stimulacijski ciklus (ako je potrebno): 100mg dnevno tokom 5 dana od 2 - 5-og dana menstrualnog ciklusa

182

Registar lekova 2011

B02BD02 (SZ)

Koate DVI, Talecris Biotherapeutics
(koagulacioni faktor VIII - humani)

hemostatik

strana 453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj./inf. 1 x 250ij/5ml, 500ij/5ml i 1000ij/10ml
upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII, stepena krvarenja, vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A - dugotrajna profilaksa: 20 - 40ij/kg u intervalu 2 - 3 dana paralele Beriate P, Emoclot, Haemoctin SDH, Octanate

R05DA04

§

Kodein fosfat Alkaloid, Alkaloid
(kodein fosfat)

antitusik

646

tabl. 10 x 30mg
upotreba odrasli: 3 - 4 x 15 - 30mg, Max 120mg dnevno deca 5 - 12 godina: 3 - 4 x 7,5 - 15mg

N02BE51

Kofan instant, Bosnalijek (paracetamol + propifenazon + kofein)

analgoantipiretik

608

(BR) tabl. 20 x (200mg + 200mg + 50mg) (Z) tabl. 50 blistera po 10 x (200mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 - 5 x 1 tabl. dnevno, po potrebi

B02BD02 (SZ)

Kogenate Bayer, Bayer Schering Pharma (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII - humani))

hemostatik

453

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 250ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/2,5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 1000ij/2,5ml
upotreba doziranje je individualno paralele Advate, Recombinate

N02BA51 (BR)

Kombikaf, BG Pharm (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein)

analgoantipiretik

607

oralni pra{ak 10 i 500 x (200mg + 300mg + 50mg)
upotreba 1 - 2 pra{ka po potrebi, rastvareno u ~a{i vode, najvi{e 4 puta dnevno paralele Oldon

N02BE51 (BR)

Kombinovani pra{ak protiv bolova, Ivan~i} i sinovi
(paracetamol + kofein) analgoantipiretik

608

oralni pra{ak 10 i 200 x (400mg + 50mg)
upotreba do 4 puta dnevno 1 - 2 pra{ka paralele Panadol extra Registar lekova 2011 183

B02BA01 (Z)

(fitomenadion)

vitamin K1

strana 452

Konakion MM, Roche rastvor za iv inj./inf. 5 x 10mg/ml Konakion MM za decu, Roche
rastvor za inj. im iv 5 x 2mg/0,2ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od protrombinskog vremena i reakcije bolesnika Konakion MM hipoprotrombinemija zbog visokih doza antikoagulanasa: 10 - 20mg Konakion MM za decu profilaksa - zdrava novoro|en~ad: 2mg neposredno po ro|enju, jo{ 2mg dnevno posle 4 - 7 dana - novoro|en~ad koja se isklju~ivo doje: kao zdrava novoro|en~ad i jo{ 2mg mese~no do kraja perioda dojenja - novoro|en~ad iz rizi~ne grupe: 1mg neposredno po ro|enju, a dalje zavisno od koagulacionog statusa le~enje: 1mg iv neposredno po ro|enju a dalje zavisno od klini~ke slike

G04CA03

Kornam, Lek
(terazosin)

antihipertenziv, terapija hiperplazije prostate

520

tabl. 20 x 2mg i 5mg
upotreba hipertenzija - po~etna doza: 1mg uve~e pred spavanje, po potrebi dozu duplirati posle 7 dana - doza odr`avanja: 2 - 10mg jednom dnevno benigna hiperplazija prostate: 1mg uve~e pred spavanje (po~etna doza), pove}avati dozu u razmacima od 1 do 2 nedelje zavisno od odgovora do max. 10mg

J01XA01 (SZ) A07AA09

Kovancin, PharmaSwiss (vankomicin hlorid)

antibiotik

543 427

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 500mg i 1g
upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi parenteralno - odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max. do 10mg/min. - deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti), 10mg/kg na 8 sati (7 - 30 dana starosti), 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) - odrasli: 0,5 - 2g dnevno podeljeno u 3 - 4 doze, Max. 2g dnevno - deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina), pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin, Vancomicin, Vancomycin-MIP, Vancotex

N05BA12

Ksalol, Galenika
(alprazolam)

benzodiazepin

622

tabl. 30 x 0,25mg, 0,5mg i 1mg
upotreba anksioznost: 3 x 0,25 - 0,5mg, Max. 4mg dnevno depresija: 3 x 0,5mg, Max. 4mg dnevno paralele Helex, Helex SR, Xanax, Xanax XR, Zolarem

184

Registar lekova 2011

N05AH04

Kventiax, Krka Kventiax, Krka Polska
(kvetiapin fumarat)

antipsihotik

strana 620

film tabl. 60 x 25mg, 100mg, 150mg, 200mg i 300mg
upotreba odrasli - shizofrenija: 2 x 25mg (I dan), 4 x 25mg (II dan), 1 x 100mg (III dan), 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) - mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan), 200mg (II dan), 300mg (III dan), 400mg (IV dan), pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. 800mg na dan, uobi~ajeno 400 - 800mg dnevno stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno), zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 - 50mg dnevno paralele Seroquel, Seroquel XR

B01AB02 (SZ)

Kybernin P, CSL Behring
(antitrombin III)

antikoagulans

448

pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj./inf. 1 x 500ij/10ml
upotreba doza i du`ina trajanja supstitucione terapije zavisi od ozbiljnosti poreme}aja i klini~kog stanja, frekvencija primene i doza odre|uju se na osnovu laboratorijskih nalaza za svaki individualni slu~aj paralele Antitrombin III Baxter

A04AA02

Kytril, Roche
(granisetron)

antiemetik uz hemio i radioterapiju

423

film tabl. 10 x 1mg koncentrat za rastvor za iv inj./inf. 5 x 1mg/ml i 3mg/3ml
upotreba uz hemioterapiju - odrasli: 1 - 2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta - deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze, Max. 1mg dnevno postoperativna mu~nina - odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Rasetron

Registar lekova 2011

185

J01DD04 (SZR)

Labilex, Pharmathen
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. im 1 x 1g/3,5ml
upotreba rastvara~ je lidokain hlorid 3,5% odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxon-MIP, Lendacin, Longaceph, Rocephin

A06AD11

Lactulose-MIP, Chephasaar
(laktuloza)

terapija hiperamonijemije, laksativ 426

sirup (650mg/ml) 100ml, 200ml, 500ml i 1000ml
upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 - 45ml sirupa hroni~na opstipacija - odrasli: 15 - 30ml (Max. 60ml) sirupa u po~etku, zatim 5 - 15ml sirupa - deca: 5ml dnevno (1 - 6 godina), 10 - 15ml dnevno, 3 dana, zatim 5ml dnevno (7 - 14 godina) paralele Duphalac, Portalak

HN06AW. (BR)

Laif, Steigerwald Arzneimittelwerk
(herba kantarion, suvi ekstrakt)

biljni antidepresiv

670

Laif 600 film tabl. 20, 60 i 100 x 612mg Laif 900 film tabl. 20, 60 i 100 x 900mg
upotreba 1 tabl. dnevno posle doru~ka

C09CA01

Lakea, Lek
(losartan kalijum)

antihipertenziv

486

film tabl. 30 x 50mg
upotreba 1 x 50mg, po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar, Erynorm, Lorista, Losar, Losartan, Losartic, Lotar, LozarEP, Prelow, Rasoltan, Sentor

188

Registar lekova 2011

N03AX09

(lamotrigin)

antiepileptik

strana 613

Lamal, Alkaloid Beograd tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamect, PharmaSwiss tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200 Lameptil, Novartis Bangladesh tabl. za oralnu suspenziju 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg Lamictal, GlaxoSmithKline Poljska tabl. za oralnu suspenziju 30 x 2mg i 5mg tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamolep, Gedeon Richter tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotral, Galenika tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrigin, Ni Medic tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg Lamotrix, Medochemie tabl. 30 x 25mg, 50mg, 100mg i 200mg
upotreba epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) - monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana, 50mg dnevno narednih 14 - 30 dana, postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 - 200mg - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana, 25mg dnevno narednih 14 dana, postepeno pove}avati za 25 - 50mg nedeljno, do optimalne doze odr`avanja 100 - 200mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija bez valproata: 0,6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana, pove}ati na 1,2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 - 15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 - 12 godina) - monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0,15mg/kg prvih 14 dana, zatim 1 x 0,3mg/kg jo{ 14 dana, po potrebi dozu pove}avati za 0,3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 - 5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) - monoterapija: 25mg dnevno (po~etno), pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 - 400mg dnevno u 1 ili 2 doze - kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana, zatim 25mg narednih 14 dana, u 5-oj nedelji 50mg dnevno, optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze, Max. 200mg dnevno - kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana, zatim 2 x 25mg 14 dana, zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg, u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind, Epitrigine, Solaban

Registar lekova 2011

189

L02BG04

Lametta, Vipharm Poljska
(letrozol)

strana citostatik - inhibitor enzima aromataze 580

film tabl. 30 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Letrozole Medico Uno

(terbinafin)
D01AE15 D01AE15

antimikotik

495

Lamisil, Novartis Consumer Health

krem (1%) 15g
(BR) Lamisil Once 1%, Novartis Consumer Health rastvor za ko`u (10mg/g) 4g D01BA02 Lamisil, Novartis Pharmaceuticals UK tabl. 14 x 250mg upotreba lokalno 1 - 2 x dnevno mazati obolelo mesto tokom 7 - 14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 40kg), 125mg dnevno (deca 20 - 40kg), 62,5mg dnevno (deca ispod 20kg) trajanje terapije: 2 - 6 nedelja (tinea pedis) 2 - 4 nedelje (tinea corporis i cruris), 2 - 4 nedelje (ko`na kandidijaza), 6 - 12 nedelja i du`e (onihomikoze) paralele Mycofin, Myconafine

N06DA02

Landex, Egis Pharmaceuticals
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Tregona, Yasnal A02BC03

(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

Lansobel, Zdravlje gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lansoprazol ICP, Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg Lanzul, Krka kaps. tvrda 14 x 30mg Lanzul S, Krka kaps. tvrda 28 x 15mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Larona, Protonexa, Sabax 190 Registar lekova 2011

A10AE04

Lantus, sanofi aventis
(insulin glargin)

strana analog humanog insulina

rastvor za inj. sc 1 x (100ij/ml) 10ml rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus OptiSet rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Lantus SoloStar rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml
upotreba Optiset je pode{en na doziranje po 2 jedinice a SoloStar po 1 jedinicu doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput paralele videti na strani 433

N05AA01

Largactil, Galenika
(hlorpromazin)

antipsihotik

617

film tabl. 50 x 25mg
upotreba psihoze - odrasli: 3 x 25 - 100mg, Max. 1g dnevno - deca: 500μg/kg na 4 - 6 sati, Max. 40mg dnevno (1 - 5 godina), 1/3 - doze za odrasle, Max. 75mg dnevno (6 - 12 godina) povra}anje - odrasli: 25mg na 4 - 6 sati

A02BC03

Larona, Jadran Galenski Laboratorij
(lansoprazol)

inhibitor protonske pumpe

420

gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg i 30mg
upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel, Lansoprazol ICP, Lanzul, Protonexa, Sabax

C03CA01

Lasix, Jugoremedija
(furosemid)

diuretik

473

tabl. 10 i 50 x 40mg rastvor za inj. im iv 5 i 50 x (10mg/ml) 2ml
upotreba oralno - odrasli: 40mg dnevno (po~etna doza), 20mg dnevno ili 40mg na drugi dan (doza odr`avanja), Max. 80mg dnevno - deca: 1 - 3mg/kg dnevno parenteralno - odrasli: 20 - 50mg im ili sporom iv inj. (4mg/min.) - deca: 0,5 - 1,5mg/kg, Max. 20mg dnevno paralele Furosemide Sopharma

Registar lekova 2011

191

L01CB01

Lastet, Nippon Kayaku
(etopozid)

citostatik - antimitotik

strana 569

(SZR) kaps. meka 40 x 25mg

kaps. meka 20 x 50mg kaps. meka 10 x 100mg (SZ) rastvor za inj. 10 x 100mg/5ml
upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima, doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan, kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta, tokom 3-5 dana, sa prekidima 2 - 4 nedelje za oralnu upotrebu 2,5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 - 100mg/m2, sporom inf., tokom 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog, tre}eg i petog dana na 3 - 4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 - 50mg/m2 tokom 4 - 5 dana, za 3 - 4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno, tokom 2 - 3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Sintopozid, Vepesid

J01MA12

Lebel, Nobel Ilac
(levofloksacin)

hinolonski antibiotik

543

film tabl. 7 x 500mg i 750mg
upotreba 500 - 750mg na 12 sati paralele Flexid, Levomax, Levoxa

A01AD11

Ledermix, Riemser Arzneimittel
(demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid)

terapija pulpitisa i gangrene zuba

418

dentalna pasta (30mg+10mg)/g 5g
upotreba punjenje zubnog kanala

B03AB09

Legofer, Alkaloid
(gvo`|e III proteinsukcinilat)

antianemik kod sideropeni~ne anemije

455

oralni rastvor 150ml (800mg/15ml ili 40mg feri jona/15ml)
upotreba odrasli: 2 x - 1 velika ka{ika pre jela odoj~ad: 2 x kafene ka{ike pre jela deca: 1,5ml/kg dnevno podeljeno u 2 doze pre jela

G03AA07

Legravan, Galenika
(etinilestradiol, levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

511

film tabl. 21 x (0,03mg + 0,15mg)
upotreba 1 tabl. ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja, tokom 21-og dana, zatim 7 dana pauze

192

Registar lekova 2011

N02BE51

(BR)

Lekadol Plus C, Lek
(paracetamol + askorbinska kiselina)

analgoantipiretik

strana 608

granule za oralni rastvor 10 x (500mg + 300mg)/5g
upotreba granule se uzimaju rastvorene u ~a{i vru}e vode ili ~aja, rastvor se pije dok je topao odrasli i deca iznad 12 godina: 4 - 6 x 5g granula, Max. 30g granula dnevno paralele Efferalgan C, Febricet C

J01FA09

(klaritromicin)

makrolidni antibiotik

539

Lekoklar, Sandoz film tabl. 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 60ml Lekoklar XL, Lek tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 5, 7, 10 i 14 x 500mg
upotreba pripremljena suspenzija stabilna je 14 dana na temperaturi do 30°C, lek se uzima uz obrok odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 12 ili 24 sata, tokom 7 dana (do 14 dana te{ke infekcije) deca: 7,5mg na 12 sati (ispod 8kg), 62,5mg (2,5ml) na 12 sati (8 - 11kg), 125mg (5ml) na 12 sati (12 19kg), 187,5mg (7,5ml) na 12 sati (20 - 29kg) 250mg (10ml) na 12 sati (30 - 40kg) paralele Clarexid, Fromilid, Fromilid uno, Klacid, Klacid IV, Klacid MR, Klerimed, Zymbaktar

H02AB04

(metilprednizolon)

glukokortikoid

527

Lemod, Hemofarm
tabl. 20 x 4mg
(SZ) Lemod Depo, Hemofarm suspenzija za inj. im ia 10 x 40mg/ml (Z) Lemod Solu, Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 20mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 15 x 40mg/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg/2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 500mg/7,8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 40mg (dvodelna bo~ica)/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 125mg (dvodelna bo~ica)/2ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Lemod odrasli: 4 - 48mg dnevno (po~etna doza), 4 - 8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0,8 - 1,5mg/kg dnevno (po~etna doza), 2 - 8mg dnevno (doza odr`avanja) Lemod Depo intramuskularno: 40mg jednom nedeljno (adrenogenitalni sindrom), 40 - 120mg jednom nedeljno (reumatoidni artritis), 80 - 120mg jednom nedeljno (alergija) intraartikularno: 4 - 10mg (mali zglobovi), 10 - 40mg (srednji zglobovi), 20 - 80mg (veliki zglobovi) rektalno (klizmom kod ulceroznog kolitisa): 40 - 120mg dnevno u 30 - 300ml vode Lemod Solu vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 - 6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 - 4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre, na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 - 500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Nirypan, Nirypan solubile Registar lekova 2011 193

J01DD04

(Z)

Lendacin, Sandoz
(ceftriakson)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 10 x 250mg, 500mg, 1g i 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2 g dnevno, Max. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 - 80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze, Max. 2g dnevno neonatusi: Max. 50mg/kg dnevno paralele 3cef, Azaran, Ceftriakson, Ceftriaxom-MIP, Labilex, Longaceph, Rocephin

N05CD09

Lendormin, Delpharm Reims
(brotizolam)

hipnotik

622

tabl. 10 x 0,25mg
upotreba 0,25mg uve~e pre spavanja

C01DA05

Lentonitrat 50, Srbolek
(pentaeritritil tetranitrat)

antianginalgik

470

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 50mg
upotreba 2 x 50mg pre jela (ujutru i u podne a najkasnije do 16 h) paralele Dilcoran 80

R06AB04

Lentostamin, Srbolek
(hlorfenamin maleat)

antihistaminik

648

kaps. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 20 x 12mg
upotreba odrasli: 2 x 12mg deca preko 12 godina: 12mg dnevno

N05AH02

Leponex, Novartis Pharmaceuticals UK
(klozapin)

antipsihotik

619

tabl. 50 x 25mg i 100mg
upotreba shizofrenija rezistentna na le~enje, smanjivanje rizika od suicidalnog pona{anja u {izofreniji i {izoafektivni poreme}aj: 1 - 2 x 12,5 - 25mg, postepeno pove}avati tokom 2 - 3 nedelje za 25 - 50mg dnevno do 300mg ili 400mg dnevno, podeljeno u vi{e doza, uobi~ajena dnevna doza: 200 - 450mg Max. 900mg psihoze tokom Parkinsonove bolesti: 12,5mg uve~e, postepeno pove}avati do 50mg uve~e paralele Clozapin Sandoz, Clozapine

A05BA03

(BR)

Leprotek, Zdravlje
(silimarin)

hepatoprotektiv

425

oblo`ena tabl. 80 x 35mg
upotreba 2 - 3 x 140mg

194

Registar lekova 2011

C08CA13

Lercanil 10, Berlin-Chemie
(lerkanidipin hlorid)

antagonist Ca2+

strana 482

film tabl. 28, 50 i 100 x 10mg
upotreba lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno, Max. dnevna doza 20mg paralele Cornelin C10AA04

(fluvastatin)

hipolipemik

490

Lescol, Novartis kaps. tvrda 28 x 20mg i 40mg Lescol XL, Novartis tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 80mg
upotreba odrasli - hiperholesterolemija: 20 - 40mg, izuzetno 80mg uve~e - prevencija progresije koronarne ateroskleroze: 40mg uve~e - sekundarna prevencija sr~ane smrti, nefatalnog infarkta miokarda i koronarne revaskularizacije, kod odraslih sa koronarnom bole{}u srca i koronarnom terapijskom kateterizacijom: 80mg uve~e deca iznad 9 godina - heterozigotna familijarna iperholesterolemija: 20 - 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno

A02BX05

Lesux, Zdravlje
(bizmut subcitrat)

terapija ulkusa

420

film tabl. 28 x 300mg (120mg bizmut oksida)
upotreba lek se uzima 30 minuta pre jela, terapija traje najmanje 1 mesec a najdu`e 2 meseca odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 600mg ili 4 x 300mg deca: 7 - 8mg/kg dnevno paralele Bicit HP R06AE07

Letizen, Krka
(cetirizin hlorid)

antihistaminik

648

film tabl. 20 x 10mg Letizen S film tabl. 10 x 10mg
upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 10mg ili 2 x 5mg deca 2 - 6 godina (polenska groznica): 5mg dnevno paralele Cetirizin

Registar lekova 2011

195

H03AA01

Letrox, Berlin-Chemie
(levotiroksin natrijum)

hormon

strana 527

tabl. 25, 50 i 100 x 50μg, 100μg i 150μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 - 5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Tivoral

L02BG04

Letrozole Medico Uno, Medico Uno
(letrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

580

film tabl. 28 x 2,5mg
upotreba 2,5mg dnevno dok traje progresija tumora paralele Femara, Femozol, Lametta

V03AF03 (SZ)

(kalcijum folinat)

antidot

663

Leucovorin Calcium, Pfizer Australija rastvor za im iv inj./inf. 10 x 50mg/5ml (SZR) Leucovorin Teva, Teva Pharmaceutical Ma|arska rastvor za im iv inj./inf. 1 x 50mg/5ml
upotreba kao antidot za metotreksat: do 120mg (im, iv, iv inf.) tokom 12 - 24 sata podeljeno u vi{e doza, zatim 12 - 15mg (im) na 6 sati tokom slede}ih 48 - 72 sata paralele Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin

A10AE05

Levemir, Novo Nordisk
(insulin detemir)

analog humanog insulina

435

Levemir FlexPen rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml Levemir Penfill rastvor za inj. (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml
upotreba doziranje je individualno, dnevna doza se obi~no daje odjedanput

G04BE09

Levitra, Bayer Schering Pharma
(vardenafil)

terapija erektivne disfunkcije

520

film tabl. 4 x 5mg film tabl. 2 i 4 x 10mg i 20mg
upotreba 5 - 20mg, 30 - 60 minuta pre seksualne aktivnosti, Max. jedna doza dnevno

196

Registar lekova 2011

`ene).ventrikularne aritmije: 1 . 3mg i 6mg upotreba 3 x 1.5mg. 5 . 5 x 250mg i 500mg upotreba tabl. u te`im slu~ajevima 2 .6mg.30ml (infiltrativna anestezija). 10ml rastvor 2% . 60mg dnevno paralele Bromazepam N01BB02 (Z) (lidokain hlorid) lokalni anestetik 604 Lidocaine.mu{karci). sporom iv infuzijom paralele Flexid. Alkaloid tabl. 10 x 500mg/100ml Levoxa.5 .12mg. PharmaSwiss film tabl. Hemofarm rastvor za inj.3 x 6 .20ml (endoskopija) Registar lekova 2011 197 .20kg).500mg na 12 ili 24 sata. 3mg i 6mg Lexilium.5mg. zatim infuzijom 20 .4mg/min. 10 .5mg/kg iv injekcijom. 50 x (20mg/ml) 2ml Lidokain hlorid.5ml Lidokain hlorid 2% rastvor za inj.anestezija u stomatologiji: Max. 30 x 1.50μg/kg brzinom 1 .5 .500mg na 12 ili 24 sata parenteralno: 250 . 50 x (20mg/ml) 2ml (Rp) gel (2%) 30g upotreba rastvor 1% . Max.lokalna anestezija: 0.1.10ml (blokada perifernih nervnih vlakana). 30 x 1. Galenika Lidokain hlorid 1% rastvor za inj. Lebel R05DB27 Levopront. 3 x 5ml (20-30kg) N05BA08 (bromazepam) benzodiazepin 622 Lexaurin.10ml (uretralna anestezija .5ml rastvor za inj. Dompe Pharma (levodropropizin) antitusik 647 sirup (6mg/ml) 200ml upotreba odrasli: 3 x 10ml deca: 3 x 3ml (10 . Actavis Malta film tabl. 20 30ml (epiduralna anestezija .J01MA12 (levofloksacin) hinolonski antibiotik strana 543 (SZ) Levomax.10ml (blokada simpati~kih nervnih vlakana). Krka tabl. 5 . 3 . 50 x (10mg/ml) 3. do maksimalne doze 300mg/sat gel: 20ml (uretralna anestezija . se mogu deliti a uzimaju se nezavisno od jela oralno: 250 . 10 x (10mg/ml) 3.1% bez konzervansa) rastvor 2% . 10 x 250mg i 500mg rastvor za inf.

/inf. 198 Registar lekova 2011 . deca do 2 godine: 3 x 1 kaps. epinefrin hlorid) lokalni anestetik strana 604 rastvor za inj. Stodette A07FA51 (BR) Linex. Lek (mle~nokiselinske bakterije. Max.5ml. deca 2 . tvrda 16 x 1.60 min pre jela za novoro|en~ad i malu decu sadr`aj kaps. 21 i 63 x (0. Zdravlje (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl. Gliprex.24 sata duboko im ili na 8 .2 kaps.03mg + 0.2 nedelje po 1mg do Max.02mg + 0. tokom 21-og dana. 20ml A10BB12 Limeral. 3mg. 4mg i 6mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . 10 x 600mg/2ml upotreba nije dozvoljena aplikacija nerazbla`enom iv injekcijom 600mg na 12 . `ive liofilizovane) antidijaroik 429 kaps. 2mg. Trical J01FF02 (Z) Lincohem. 30 x 1mg. zatim 7 dana pauze paralele Logest. 21 i 63 x (0. 50 x (40mg + 0.2 x 107 upotreba lek se uzima na prazan stomak ili 30 . Amaryl. pome{ati sa ~ajem odrasli: 3 x 2 kaps.N01BB52 (Z) Lidokain 2% adrenalin. ukupna doza adrenalina ne sme da pre|e 0.075mg) Lindynette 30 oblo`ena tabl.025mg)/2ml upotreba doziranje zavisi od vrste anestezije.5mg anestezija u stomatologiji: 1 . Meglimid.12 godine: 3 x 1 . Gedeon Richter (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 Lindynette 20 oblo`ena tabl. Hemofarm (linkomicin) linkozamidni antibiotik 541 rastvor za im inj. Galenika (lidokain hlorid. Glimepirid. Dibiglim.12 sati sporom iv infuzijom G03AA10 Lindynette. 6mg dnevno paralele Aglimex.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.

Dr August Wolff (urea) dermatik 496 krem (120mg/g) 50g upotreba 1 . 50g i 100g upotreba 3 . 2ml (za delimi~no kupanje). Dr August Wolff (te~ni parafin i masne komponente) dermatik 495 rastvor za ko`u (uljana kupka) 200ml upotreba temperatura vode treba da bude 32 . kod dece se primjuje uz konsultaciju sa pedijatrom. (BR) Linola Gamma..4 x dnevno naneti gel u tankom sloju odozdo na gore paralele Hepathrombin C10AB08 Lipanor.40ml (za kompletno kupanje).2 x dnevno mazati u tankom sloju i blago utrljati C05BA03 (BR) Lioton 1000.. kod male dece kupanje se ograni~ava na 5 minuta odrasli: 30 . Menarini Manufacturing (heparin natrijum) tromboflebitik 476 gel (1000ij/g) 20g. 30g.36°C. dehidrirana ko`a: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AE01 (BR) Linola Urea.15mg/g) 50g upotreba le~enje dehidrirane ko`e: vi{e puta dnevno nanositi u tankom sloju D02AC.. (BR) (nezasi}ene masne kiseline) dermatik strana 495 Linola. A. tvrda 30 x 100mg upotreba 100mg uve~e Registar lekova 2011 199 . 20ml direktno se nanese na vla`nu ko`u (za tu{iranje) D02AC. (BR) Linola Fett N. Dr August Wolff krem hidrofobni (masni) (8. Dr August Wolff krem hidrofilni (5mg/g) 50g Linola Fett. sanofi aventis (ciprofibrat) hipolipemik 490 kaps. kupka se primenjuje na 2 do 3 dana tokom 4 nedelje.D02AC. Dr August Wolff (ulje semena `utog no}urka) dermatik 496 krem (200mg/g) 50g upotreba atopijski dermatitis.

10 x (100g/L + 100g/L)) 100ml. Fresenius Kabi (sojino ulje + fosfolipidi + glicerol) parenteralni nutritiv 458 emulzija za inf. 80mg dnevno paralele Atacor. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid. Loril. Max.15ml (Max. 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e. dnevno 200 Registar lekova 2011 . Sortis. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. Lizopril H.6% + 2. Gedeon Richter (lizinopril + amlodipin) antihipertenziv 486 tabl. 30 i 100 x (10mg + 12. 250ml i 500ml upotreba doziranje je u zavisnosti od kalorijskih zahteva sporom infuzijom (0. 30 i 100 x (20mg + 12. 30 x (10mg + 5mg) upotreba 1 . Skopryl plus C09AA03 Lisinopril Sandoz. Lizopril. Lizinopril. Dislipat. Skopryl C09BB03 Lisonorm.0. trigliceridi srednje du`ine lanca) parenteralni nutritiv 459 emulzija za inf.5ml emulzije/kg/sat odrasli i {kolska deca: 1 .5mg) upotreba 1 tabl.25 .10ml emulzije/kg dnevno novoro|en~ad: 2 .5%) 500ml upotreba doziranje je individualno a preporu~ena maksimalna koli~ina masti je do 2g/kg dnevno C09BA03 Lisinopril H Sandoz. 30 i 100 x 5mg. 1 x 5 .20mg (doza odr`avanja).0. Lek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 458 tabl. po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno.2g lipida/kg dnevno ili 5 .3g lipida/kg dnevno ili 5 . Lek (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. zatim 1 x 10 .2 tabl. dnevno. 4g) lipida/kg dnevno ili 10 . Nobel Ilac (atorvastatin) hipolipemik strana 490 film tabl.3g (Max.05 .C10AA05 Lipidra. 10 x (10% + 0.5mg) tabl. Atoris. Max.15ml emulzije/kg dnevno B05BA02 (SZ) Lipovenoes 10% PLR. 30 x 10mg. 20mg.5mg (po~etna doza).5mg (po~etna doza). 20ml) emulzije/kg dnevno pred{kolska deca: 1 . B. Braun (ulje soje rafinisano.1g lipida/kg/sat ili 0.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. Tulip B05BA02 (SZ) Lipofundin MCT/LCT 20%.

1500mg dnevno podeljeno u vi{e doza G03DC05 Livial. Srbolek (litijum karbonat) antipsihotik 620 kaps.5mg uvek u isto doba dana C09AA03 (lizinopril) ACE inhibitor 483 Lizinopril. Lipomed (kladribin) citostatik . sc iv 5 x 10mg/5ml upotreba ~uvati na temperaturi 2 . Lisinopril H Sandoz. 1 x 5 . tvrda 100 x 300mg upotreba doziranje litijuma je individualno. uz obaveznu kontrolu litemije mani~na stanja . 20 x 5mg. Bosnalijek (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. 3 . prema protokolu.odrasli: 3 x 600mg dnevno (akutna stanja).deca iznad 12 godina: 32 .5mg (po~etna doza). podeljeno u vi{e doza leukopenija: 900 .63mg/kg L01XX05 (SZR) Litalir.8°C 0.4 x 300mg dnevno (doza odr`avanja) . Bristol Myers Squibb (hidroksikarbamid) citostatik 576 kaps.09mg/kg/dan tokom 24 sata. Max. Jugoremedija tabl. zatim 1 x 10 .20mg (doza odr`avanja). Skopryl plus Registar lekova 2011 201 . 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2.63mg/kg dnevno. 20 x 5mg.5mg) upotreba 1 tabl.5mg (po~etna doza). Skopryl C09BA03 Lizopril H. dnevno. Lisinopril Sandoz. 7 dana uzastopno. Loril.L01BB04 (Z) Litak. Bosnalijek tabl. 20 x (20mg + 12. Organon Holandija (tibolon) hormon 514 tabl. do ukupne doze od 0.antimetabolit strana 567 rastvor za inj.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed.5mg upotreba 1 x 2. 10mg i 20mg Lizopril.30mg/kg dnevno u jednoj dozi ili 80mg/kg na tre}i dan u jednoj dozi N05AN01 Litijum karbonat. uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid. 28 x 2. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. naj~e{}e 20 . tvrda 100 x 500mg upotreba doziranje je individualno. 20 x (10mg + 12.5mg) tabl.

25mg) i (10mg + 6. Stodette C03EA12 Lometazid. Meloxan. Galenika (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im iv inj. Rocephin 202 Registar lekova 2011 . Max.5mg tabl. 30 x 15mg upotreba 1 x 7. Azaran. trihomonacid 505 vaginalna kaps. 21 x (0. 30 x (2. meka 1 x 600mg upotreba 600mg uve~e jednokratno paralele Fentikol J01DD04 (Z) Longaceph. 10 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Meloksikam. 2g dnevno neonatusi: Max. zatim 7 dana pauze paralele Lindynette.80mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. Ceftriakson. Merck Sante (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl. MeloxEP.M01AC06 Loartroxy. Galenika (amilorid. ujutro paralele Tensec plus G03AA10 Logest. Medoxicam.5 . tokom 21-og dana.075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. Melox.25mg) upotreba 1 tabl.02mg + 0.5mg + 6. 2g na 12 sati iv inf odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . (5mg + 6. Cipla (meloksikam) nesteroidni antireumatik strana 590 tabl. Max. Lendacin./inf. Ceftriaxon-MIP. 50mg/kg dnevno paralele 3cef. Labilex. Catalent Italy (fentikonazol nitrat) antimikotik. 20 x 7.15mg paralele Lormed.25mg).2 g dnevno. metiklotiazid) diuretik 475 tabl.1 tableta ujutro posle doru~ka G01AF12 Lomexin. Movalis C09BB07 Lodoz. 30 x (10mg + 5mg) upotreba ½ . Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl.

Jugoremedija tabl. 30 x 2mg Lopion forte. 0. Max. Max.5mg dnevno podeljeno u 2 . 30 x 4mg Lopion retard.5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor. Zdravlje tabl. 10 i 20 x 10mg sirup 120ml (5mg/5ml) oralna suspenzija 120ml (5mg/5ml) Loratadin. Claritine. 30 x 1mg i 20 x 2. 8 . sa produ`enim osloba|anjem 20 x 8mg upotreba Lopion i Lopion forte: 2 .30 μg/kg.24mg/kg dnevno C01DX12 (molsidomin) antianginalgik 471 Lopion.4mg odjednom uve~e pre spavanja (nesanica) parenteralno: 25 . 2 x 16mg paralele Molicor R06AX13 (loratadin) antihistaminik 648 Loratadin. Max. tvrda 10 x 2mg Loperamid. 4mg kod odraslih ili 2mg kod dece (status epileptikus) Registar lekova 2011 203 .3 x 2 . 1 . po potrebi ponavljati na 6 sati (anksioznost).3 doze (anksioznost). zatim 2mg posle svake neformirane stolice.12mg dnevno 2 . Jugoremedija tabl. Max. Salutas Pharma kaps.5mg rastvor za inj. Hemofarm (lorazepam) benzodiazepin 621 tabl.3 x 0. Jugoremedija tabl. 16mg dnevno deca iznad 5 godina: 2mg odjednom.A07DA03 (loperamid hlorid) antidijaroik strana 428 Lopedium acut. Pressing N05BA06 Lorazepam.4mg posle jela.2 x 8mg posle jela. Max. 10 x 10mg upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg) deca 2 .08mg/kg. Jugoremedija tabl. 20 x 2mg upotreba odrasli: 4mg odjednom zatim 2mg posle svake neformirane stolice.7. Flonidan. Srbolek tabl.5 godina (samo kod akutne dijareje): 2 . im iv 50 x 2mg/ml upotreba oralno: 1 . 12mg dnevno Lopion retard: 1 .

Medoxicam. zatim 1 x 10 . 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12. Krka film tabl. 30 x 50mg i 100mg LozarEP. 28 x 12. ACE inhibitor strana 483 tabl.25mg kod starijih od 75 godina).5mg) upotreba 1 tabl.20mg (doza odr`avanja).20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. 56 i 60 x (100mg + 25mg) Losar plus. 20 x 5mg. Kern Pharma film tabl. Lakea. 10 i 20 x 7. dnevno M01AC06 Lormed.5mg (po~etna doza). Skopryl C09CA01 (losartan kalijum) antihipertenziv 486 Lorista. MeloxEP.C09AA03 Loril.5 . Lisinopril Sandoz. 25mg i 50mg film tabl. Galenika film tabl. Galenika film tabl. Alkaloid Beograd film tabl. 1 x 5 . Sentor C09DA01 (losartan kalijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 487 Lorista H. 28 x (50mg + 12. Movalis 204 Registar lekova 2011 .5 . Rasoltan. 30 x 50mg Losartan. 28 x 50mg Lotar. Krka film tabl. Pliva Hrvatska film tabl. Melox. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. 28 x 50mg Losartic. Lizopril. Ni Medic film tabl. Max. Srbolek (lizinopril). 30.5mg i 15mg upotreba 1 x 7. Meloksikam. 28 i 84 x 100mg Losar. Krka film tal.5mg) Lorista HD.5mg. Meloxan. Erynorm.5mg) Losartic plus. Pliva Hrvatska film tabl.5mg (po~etna doza). 30 x (50mg + 12. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. Prelow.15mg paralele Loartroxy. Lizinopril. Chanelle Medical (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl. 28. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2. 28 x (50mg + 12.

5 dana menstruacije. sc 1 x 75ij/1ml upotreba doziranje je individualno.100mg dnevno paralele Asentra. a ne treba da traje du`e od 6 meseci G03FA04 Lutestrol. endometrioza. Novartis Pharma Stein [vajcarska (ranibizumab) terapija senilne makularne degeneracije 659 rastvor za inj.A02BC01 Loseprazol. progesteron) hormoni 515 rastvor za inj. terapiju endometrioze treba zapo~eti 1 .75mg/1ml i 11. Serlift. fibroidi materice.8 nedelja prevencija recidiva ulkusa. Zoloft Registar lekova 2011 205 . 28 x 50mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. 20mg i 40mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. tvrda 14 i 28 x 10mg. Galenika (estradiol benzoat. Sertiva.rekombinantni humani LH) hormon 517 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 1 x (10mg/ml) 0. Zeprom S01LA04 (Z) Lucentis. Liconsa (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. jednom mese~no tokom 3 uzastopna meseca. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 . bo~ica je za jednokratnu intravitrealnu primenu. Abbott (leuprorelin) analog hormona koji osloba|aju gonadotropin 578 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj.5mg (0. Merck Serono (lutropin alfa . im 5 x (2mg + 20mg)/ml upotreba doza i trajanje terapije su individualni G03GA07 (Z) Luveris. Halea. Tragal. Sidata. karcinom dojke: 3. Omeprazol ICP.05ml). Smertoprazol.8° C.75mg jednom mese~no ili 11.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Omep. Omeprol.25mg/1ml upotreba karcinom prostate. Omeprazid. ({pric) sc im 1 x 3. Sertralin. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Ortalox. 20 .23ml upotreba lek se ~uva na 2 . Pliva Hrvatska (sertralin) antidepresiv 625 film tabl. Setaloft. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max.25mg svaka 3 meseca napomena: terapiju karcinoma prostate ne trena prekidati u slu~aju remisije ili pobolj{anja. interval izme|u 2 doze ne sme biti kra}i od mesec dana L02AE02 (SZ) Lupron. posle ~ega se prati o{trina vida i ukoliko se javi gubitak u o{trini vida ve}i od 5 znakova (ETDRS ili ekvivalent jene Snelenove linije) treba primeniti novu dozu. isklju~ivo od strane oftalmologa sa iskustvom u davanju intravitrealnih injekcija doza iznosi 0. zavisno od klini~kog odgovora N06AB06 Luxeta. Sertralin ICP. Omex.

Human albumin 20% Baxter.4 x 2 lozenge polako otapati u ustima deca 6 . Plasbumin 20. tvrda 14. te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). Humani albumin 20% Biotest.12 godina: 3 . Pfizer Deutschland (pregabalin) antiepileptik strana 614 kaps. Human albumin. Human albumin 20% Behring. zavisi od telesne mase bolesnika. Bosnalijek (lizozim hlorid + piridoksin hlorid) antiseptik za grlo 418 komprimovana lozenga 30 x (20mg + 10mg) upotreba odrasli: 3 .N03AX16 Lyrica. tvrda 56 x 225mg upotreba deci i adolescentima se ne preporu~uje odrasli .4 x 1 lozenge polako otapati u ustima B05AA01 (SZ) Ljudski albumin 20%. tvrda 100 x 100mg i 200mg kaps. 150mg i 300mg kaps. 75mg. 50mg. (20%) 10ml i 50ml upotreba doziranje je individualno.humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf.epilepsija. Uman Albumin 206 Registar lekova 2011 . ITK Srbije (albumin .3 doze (po~etno). 600mg dnevno A01AD11 (BR) Lysobact. po potrebi pove}avati dozu na 7 dana do Max. neuropatski bol: 150mg dnevno podeljeno u 2 . malo soli. 56 i 100 x 25mg.

.

3 dana. tvrda 30 x (100mg + 25mg) upotreba doziranje je individualno. prelazak na Madopar HBS po~inje jutarnjom dozom i zadr`ava se isti re`im doziranja kao kod Madopara. 30 i 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche HBS. 1 x 500mg/50ml upotreba monoterapija: 375mg/m2 iv infuzijom.6g dnevno deca: 50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N04BA02 (levodopa + benzerazid) antiparkinsonik 615 Madopar. dan tokom prve 3 nedelje. Krka (midekamicin) makrolidni antibiotik 538 film tabl. Roche (rituksimab) citostatik . preporu~uje se primena dopunske jutarnje doze konvencionalnim preparatom Madopara. Genzyme (alemtuzumab) citostatik monoklonsko antitelo strana 573 koncentrat za rastvor za inf. postepeno pove}avati tokom 8 .800mg dnevno podeljeno u 3 .12 dana vaginalni krem: 2. 16 x 400mg granule za oralnu suspenziju (175mg/5ml) 115ml upotreba odrasli: 400mg na 8 sati pre jela. meka 12 x (500mg + 200 000ij) vaginalni krem (10g + 4000 000ij)/100g 30g upotreba vaginalna kaps.2 x 100mg posle jela. Galenika tabl. 100 x (200mg + 50mg) Madopar Roche. 400 . Roche tabl.L01XC04 (SZ) MabCampath.9 nedelja. doza se postepeno pove}ava. 4 nedelje uzastopno G01AA51 Macmiror Complex.12 dana J01FA03 Macropen.4 doze Madopar HBS samo kod bolesnika sa fluktuacijom terapijskog efekta pri terapiji standardnim preparatima Madopara. prose~no do 50%. zatim 10mg 2 dana. 2 x 100mg/10ml koncentrat za rastvor za inf.monoklonsko antitelo 573 koncentrat za rastvor za inf. posle 2 . titracija doze mo`e da traje i do 4 nedelje 208 Registar lekova 2011 . 3 x 30mg/ml upotreba 3mg 1. Max. 1. Doppel Farmaceutici vaginalni antiinfektiv (nifuratel + nistatin) 504 vaginalna kaps. zbog sporijeg postizanja efekta pri davanju prve jutarnje doze.: 1 uve~e tokom 6 . a doza se odnosi na sadr`aj levodope Madopar 1 . zatim 30mg 3 dana nastaviti sa 30mg svakog drugog dana u nedelji L01XC02 (SZ) Mabthera.5g ujutro i uve~e tokom 6 . Roche kaps. jedanput nedeljno. do doze odr`avanja.

podeljeno u 2 . 15ml.5mmol/ml odnosno 469. po potrebi postepeno pova}avati do 150mg dnevno Registar lekova 2011 209 . 10ml. 0.3 doze spazmofilija: 4 tabl. (10%) 500ml rastvor za inf.3 doze) paralele Daonil B05BC01 (Z) Manitol.5mg davati podeljeno u 2 . izuzetno 0. (20%) 250ml upotreba doziranje je individualno. 120 x 5mg upotreba 1. iv 10 x (0. 30.3 doze V08CA01 Magnegita. 30ml i 100ml upotreba doziranje je individualno V08CA01 (Z) Magnevist. 1 i 10 (500mcmol/ml) x 5ml.A12CC30 (BR) Magne B6.75mg uz doru~ak u po~etku.2ml/kg. po potrebi pove}avati na 7 dana do efikasne terapijske doze. Zdravlje (maprotilin hlorid) antidepresiv 624 film tabl. 20ml. Berlin-Chemie (glibenklamid) oralni antidijabetik 436 tabl. dnevno.4ml/kg (magnetna rezonanca celog tela) A10BB01 Maninil. zavisno od indikacije i stanja bolesnika 10%-tna infuzija: 500 . 15mg dnevno (doze ve}e od 10. sanofi aventis kombinacija minerala i vitamina (magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid) strana 444 oblo`ena tabl. 200ml u toku 15 minuta (hipoglikemi~na koma) N06AA21 Maprotilin. Biokanol Pharma (gadopentetska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj.2ml/kg. 30 x 25mg i 50mg upotreba 25 .5mg. Max. 60 i 120 x 3. Bayer Schering Pharma kontrast za magnetnu rezonancu (gadopentetat dimeglumin) 667 rastvor za inj. Hemofarm (manitol) diuretik 463 rastvor za inf. dnevno. 50 x (470mg + 5mg) upotreba deficit magnezijuma: 6 tabl.1000ml tokom 6 .01mg/ml) 20ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0. podeljeno u 2 . doza se mo`e ponoviti posle 30 minuta (kranijalna i spinalna magnetna rezonanca).75mg dnevno podeljeno u 3 doze ili u jednoj dozi uve~e.8 sati 20%-tna infuzija: 5ml/kg tokom 10 .5mg tabl.15 minuta (kod pove}anog intrakranijalnog i intraokularnog pritiska). koja je uobi~ajeno 10.

5%: do 60ml 0. 5 x (0.keratitis.2 kapi na 2 sata prva 2 dana.nekomplikovane urinarne infekcije: 500mg na 12 sati paralele Cefim 210 Registar lekova 2011 . zatim na 4 sata slede}ih 5 dana . ulkus korneje: 1 .4ml subarahnoidalno. 10 x 250mg i 500mg 542 koncentrat za rastvor za inf. Ciprinol.2 kapi na 15 minuta tokom 6 sati. izuzetno: 7. Hemofarm (ciprofloksacin) hinolonski antibiotik J01MA02 film tabl.5%: 2 . Galenika (cefepim) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za im inj. Ciprofloksacin. Ciprofloxacin.konjunktivitis.2g na 12 sati tokom 7 . hirur{ka intervencija). 5 .25% (lokalna infiltracija).5 . Citeral J01DE01 (SZ) Maxicef. AstraZeneca [vedska (bupivakain hlorid + glukoza) lokalni anestetik 604 rastvor za inj. do 20ml 0.N01BB01 (SZ) (bupivakain hlorid) lokalni anestetik strana 604 Marcaine 0.5%) 20ml Marcaine spinal 0.750mg na 12 sati u zavisnosti od infekcije (oralno). Max. podeljeno u 2 doze (oralno). 1 x 1g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .5% (epiduralna blokada.25% ili 0.400mg na 12 sati iv infuzijom tokom ½ .4ml subarahnoidalno. parenteralno: 100 . blefaritis: 1 .uobi~ajeno: 1 .5%) 4ml upotreba Marcaine 0. poro|aj) Marcaine spinal 0.oralno: 250 . od tre}eg do ~etrnaestog dana 2 kapi na 4 sata paralele Cifran. AstraZeneca [vedska rastvor za inj. do 60ml 0.5%.5% (epiduralna blokada.5% heavy. 4ml Marocen.10mg/kg dnevno.15mg/kg dnevno.3%) 5ml 653 upotreba oralno se uzima pre jela odrasli .5% (blokada perifernog nerva)./inf. podeljeno u 2 doze (iv infuzijom) lokalno . Ciprocinal. 5 x (5mg + 80mg)/ml 4ml upotreba 2 . 4ml N01BB01 (SZ) Marcaine spinal 0. AstraZeneca Francuska rastvor za inj. zatim na 30 minuta do kraja prvog dana a drugog dana 2 kapi na sat. Max.25% ili 30ml 0. 5 x (0.10 dana . 5 x 100mg/10ml (SZ) S01AX13 kapi za o~i (0.1 sata deci se ne preporu~uje.5%. do 12ml 0.

S01BA01 Maxidex. 10m3. Dexason V03AN04 (SZ) Medicinski diazotoksid. 5m3. Lormed. delimi~no te~ni (kontejner) 3m3. 6m3. Medochemie (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 tabl. suspenzija (1mg/ml) 5ml upotreba 4 . 2L. 25kg. 30kg i 37. 10kg i 40kg upotreba isklju~ivo pomo}u specijalnog aparata od strane anesteziologa paralele Azot-suboksid V03AN01 (SZ) (kiseonik) kiseonik 664 Medicinski kiseonik. Meloxan. 4kg. 46L.2 kapi paralele Dexa EDO. 13m3.6 x 1 . delimi~no te~ni (kontejner) 36L. 20m3. 10L. 50m3 medicinski gas.5 . 33m3. 11m3.5mg i 15mg upotreba 1 x 7. 4L. Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 1kg. 10m3. 10L. 12m3. 0. 15m3. Linde Gas Srbija (azot suboksid) op{ti anestetik 664 gas za inhalaciju (boca) 3kg. Melox. Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 3L. 600L i 1000L (Eurocyl) upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama V03AN02 (SZ) (ugljendioksid) medicinski gas 664 Medicinski ugljendioksid. Linde Gas Srbija gas za inhalaciju (boca) 1kg. 14m3. Movalis Registar lekova 2011 211 .33L. 27L. MeloxEP. 50L medicinski gas. 7. 10 x 7. 1L. 16m3.5kg. 18m3 i 20m3 medicinski gas. 8m3. 10kg. Meloksikam. 40L. 3L. delimi~no te~ni (transportni kontejner) 2m3. 2kg. 41m3.5kg upotreba isklju~ivo u stacionarnim ustanovama M01AC06 Medoxicam. 40L i 50L gas za inhalaciju (palet rezervoar) 180L i 660L gas za inhalaciju (cisterna) 14000L Medicinski kiseonik.5L. 5L. Dexagel. Messer Tehnogas gas za inhalaciju (boca) 0. Alcon Couvreur (deksametazon) glukokortikoid strana 653 kapi za o~i. 17m3. 10kg i 30kg Medicinski ugljendioksid.15mg paralele Loartroxy. 180L.

.20ml (400 .L02AB01 Megace. 30 x 1mg.. Nobel Ilac tabl. 10 i 30 x 7.5mg i 15mg Melox. 10 i 30 x 15mg (Z) rastvor za inj. Nobel Ilac tabl. Krka (glimepirid) oralni antidijabetik 437 tabl.800mg) suspenzije dnevno paralele O tentika A10BB12 Meglimid. tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Meloksikam. Trical D11A. Movalis 212 Registar lekova 2011 . Dibiglim. 6mg dnevno paralele Aglimex. Lormed. 20 i 30 x 15mg upotreba oralno: 1 x 7. 3mg i 4mg upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 . Medoxicam. Amaryl. Limeral.3 dana) paralele Loartroxy. Glimepirid.15mg parenteralno: 7. 20 x 7. 30 x 15mg MeloxEP.2 nedelje po 1mg do Max. Pharmanova tabl.5mg Melox Fort. Melagenina plus. im 3 x 15mg/1. 15mg dnevno (parenteralna terapija je ograni~ena na 2 . Gliprex. Ni Medic tabl. ExtractumPharma tabl. Bristol Myers Squibb (megestrol acetat) progestagen strana 577 tabl. 2mg.5ml Meloxan. Max.5mg dnevno duboko im. 30 i 100 x 160mg oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 .5 . Centro Di Histoterapia Placentaria terapija (etanolni ekstrakt humane placente) depigmentacije ko`e rastvor za ko`u (50%) 235ml 502 upotreba 1 x dnevno rastvor blago utrljati u depigmentirane delove ko`e.

15 godina: 1 .5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 1 x 0. pove}avati po 5mg u nedeljnim intervalima. 40mg dnevno A05AX02 Mendiaxon. Alkaloid (biperiden) antiparkinsonik 615 tabl. 20 x 200mg upotreba holecistopatije.4 x 1 . smetnje u varenju: 3 x 200 . Berlin-Chemie (olmesartan medoksomil) antihipertenziv 487 film tabl. 28.6mg dnevno J07AH03 (Z) Meningococcal A+C. 16mg dnevno deca 3 . postepeno pove}avati do doze odr`avanja 3 . Ferring Arzneimitell (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sc im 1 x (50mcg + 50mcg)/0. zavisno od klini~kog odgovora paralele Merional Registar lekova 2011 213 .2mg. im 5 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH) upotreba doziranje je individualno.5ml vakcine revakcinacija: posle 3 godine 1 dozom vakcine G03GA02 (SZR) Menopur.N06DX01 Memantin Pliva. Hemofarm (himekromon) holespazmolitik 424 oblo`ena tabl. 20mg i 40mg upotreba lek se uzima uz obrok esencijalna hipertenzija: 10mg (po~etno). Max. Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C) vakcina protiv meningitisa A i C 557 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. 30 x 10mg upotreba 5mg dnevno (po~etno). 50 x 2mg upotreba odrasli: 2 x 1mg (po~etno). 14. Pliva Hrvatska (memantin hlorid) terapija demencije strana 628 film tabl. po potrebi dozu pove}ati na 20mg ili Max. 56 i 98 x 10mg.400mg ½ sata pre jela hepatobilijarna glavobolja: 400mg ujutro odmah posle bu|enja i 400mg uve~e paralele Himekromon N04AA02 Mendilex. Max 20mg dnevno paralele Ebixa C09CA08 Menartan.

uobi~ajeno: 500mg .1g na 8 sati . ispod 50kg: 10 . 21 x (0.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za iv inj.180mg deca: 7mg/kg dnevno.18 godina (cisti~na fibroza): 25 .6 doza 214 Registar lekova 2011 .4 x 60 . LEGACY Pharmaceuticals (piridostigmin bromid) holinergik 629 oblo`ena tabl.karbopenem 537 Merocid.18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati paralele Itanem N07AA02 Mestinon.12 godina. tokom 21-og dana./inf. im 1 i 10 x (75ij FSH + 75ij LH)/1ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 150 x 60mg upotreba odrasli : 2 ./inf. 10 x 500mg i 1g Meronem. im 1 i 10 x (150ij FSH + 150ij LH)/1ml upotreba doziranje je individualno. Pharmanova pra{ak za rastvor za iv inj. 10 x 500mg i 1g Meropenem Pharmanova. zatim 7 dana pauze paralele Novynette.20mg/kg na 8 sati iznad 50kg: 500mg na 8 sati 4 .40mg/kg na 8 sati 4 . Regulon G03GA02 (SZR) Merional. ICN Polfa Mestinon. 10 x 500mg i 1g upotreba odrasli . AstraZeneca UK pra{ak za rastvor za iv inj./inf. Organon Irska (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 tabl. zavisno od klini~kog odgovora paralele Menopur J01DH02 (SZ) (meropenem) antibiotik . Ibsa Institut (menotrofin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.meningitis i cisti~na fibroza: 2g na 8 sati deca 3 meseca . podeljeno u 5 .02mg + 0.G03AA09 Mercilon.

Siofor.10 sec. Alkaloid oralne kapi. na po~etku obroka A10BA02 (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 Metfogamma. 850mg i 120 x 1000mg Metformin.80kg) 9ml (80 .20mg dnevno. rastvor (10mg/ml) 10ml (SZR) Metadon Alkaloid.70kg) 8ml (70 . kroz ve} postoje}u liniju primene ali samo za natrijum hlorid (inkompatibilno je sa rastvorom dekstroze) akutni infarkt miokarda (odmah po pojavi simptoma): 6ml rekonstituisanog rastvora (do 60kg) 7ml (60 . Artesan Pharma film tabl. Tefor Registar lekova 2011 215 . Max.10mg na 6 .N07BC02 § (metadon hlorid) opioidni analgetik strana 631 Metadon. 45mg. Boehringer Ingelheim Nema~ka (tenekteplaza) trombolitik 451 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za iv inj.3 x 1 kaps. Srbolek film tabl. 30 i 120 x 500mg. Max. lek se daje iv bolusom tokom 5 . a zavisno od klini~ke slike doza se redukuje svakog dana ili na drugi dan B01AD11 (SZ) Metalyse.90kg) 10ml (iznad 90kg) A03AX58 Meteospasmyl. 30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 . po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno. rastvor (10mg/ml) 10ml oralni rastvor (10mg/ml) 100ml i 1000ml upotreba 1ml = 30 kapi (10mg) analgezija: 2.3 x 500mg ili 1 . Hemofarm oralne kapi. Gluformin. Laboratoires Mavoly Spindler terapija sindroma (alverin citrat + simetikon) nadra`enih creva 421 kaps. meka 20 x (60mg + 300mg) upotreba tretman ne treba da traje du`e od 4 nedelje u kontinuitetu 2 . 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. 1 x 50mg/10ml upotreba rastvara~ je voda za inj.8 sati detoksikacija: 15 .2 x 850mg.5 .

25mg/ml) 10ml (Z) rastvor za inj. Hemofarm (metilergometrin maleat) uterostiptik 507 oralne kapi.2mg im ili iv 216 Registar lekova 2011 . Ebewe Pharma (SZR) tabl. 1 x 500mg/20ml (SZ) Methotrexate-Teva.L01BA01 (metotreksat) citostatik .im ili iv injekcijom: 1 x nedeljno 10mg (po~etna doza). 65mg/kg dnevno podeljeno u 2 .25mg jednom nedeljno im ili iv paralele Antifolan C02AB02 (metildopa) antihipertenziv 471 Methyldopa. 20 x 250mg upotreba uzima se u toku ili neposredno posle jela odrasli: 2 . Max. 1 x 500mg/5ml i 1g/10ml (SZ) Methotrexate./inf.1mg/ml i 0. 25mg jednom nedeljno psorijaza .3 x 250mg. im iv 50 x 0.1 . 150 kapi dnevno parenteralno: 0. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml koncentrat za rastvor za inf. 20 x 250mg Metildopa.antimetabolit strana 567 Methotrexat "Ebewe". rastvor (0.odrasli: 10 .4 doze G02AB01 Methylergometrin. Max.0. zatim 500mg .2mg/ml upotreba 1ml = 25kapi (0. 3g dnevno deca: 10mg/kg dnevno.25mg) oralno: 3 x 15 . Srbolek tabl./inf. 1 x 50mg/2ml i 500mg/20ml upotreba maligne bolesti: prema protokolu le~enja reumatoidni artritis . Teva Pharmachemie rastvor za im iv inj.5mg i 5mg (SZ) rastvor za im iv inj. Max. Pfizer Australija rastvor za im iv inj. Max.2g dnevno (doza odr`avanja).25 kapi. Hemofarm film tabl. 5 x 50mg/2ml rastvor za im iv inj. 50 x 2.

Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za sc im inj. 25 x 1mg i 5mg upotreba odrasli: 2 .hiperkalcemija kod malignih bolesti: 100ij na 6 . Salutas Pharma (metoprolol sukcinat) beta blokator strana 479 film tabl.88mg. minimalni re`im doziranja 50ij 3 x nedeljno im ili sc . u 500ml 0. 47. terapija je dugotrajna paralele Calco Registar lekova 2011 217 . Hemofarm (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 oblo`ena tabl. Novartis Pharma Francuska sprej za nos (200ij/dozi) 2ml (SZR) Miacalcic.75mg.4 doze. zatim po potrebi pove}ati na 1 x 47.5mg. Max. doza se mo`e udvostru~iti na dve nedelje.8 sati sc ili im. 20mg dnevno.190mg stabilna sr~ana insuficijencija. najbolje ujutro. ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg aritmije: 1 x 95 . doza se mo`e pove}ati do Max.8 sati. nezavisno od hrane. tokom 2 . funkcionalna klasa III: 1 x 11.190mg N05AB02 Metoten. posle 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 23. kao doza odr`avanja profilaksa migrene: 1 x 95 . 95mg i 190mg upotreba tablete se mogu deliti.5mg metoprolol sukcinata odgovara 50mg metoprolol tartarata hipertenzija: 1 x 47.190mg. 400ij na 6 . narednog dana u drugu nozdrvu. ciljna doza za terapiju odr`avanja je 1 x 190mg stabilna sr~ana insuficijencija.4 nedelje Nazalno (sprej za nos) . funkcionalna klasa II: 1 x 23. 5 x 100ij/ml upotreba parenteralno .5 . uzimaju se jednom dnevo. ako nema adekvatnog odgovora na ovu terapiju posle 1 .75mg prve dve nedelje. posle jo{ 2 nedelje doza se mo`e pove}ati na 1 x 47.95mg dnevno angina pektoris: 1 x 95 .9% rastvora NaCl tokom perioda od najmanje 6 sati . U te{kim ili hitnim slu~ajevima do 10ij/kg dnevno u jednoj dozi sporom iv inf.Paget-ova bolest: 100ij dnevno.prevencija osteolize: 100ij dnevno.5mg.10mg dnevno podeljeno u 3 . sa modifikovanim osloba|anjem 30 i 50 x 47.postmenopauzalna osteoporoza: 200ij dnevno (jedna doza) u jednu nozdrvu.5mg paralele Moditen H05BA01 (kalcitonin) regulator homeostaze kalcijuma 529 Miacalcic. doza odr`avanja 1 x 1 .5mg. po potrebi doza se mo`e pove}ati profilaksa nakon infarkt miokarda: 1 x 190mg.2 dana./inf. doza se dalje mo`e udvostru~iti na 2 nedelje.C07AB02 Metoprolol XL Sandoz.

0.10 min. Sandoz Private Limited Indija (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl.15mg) upotreba 1 tabl. 21 x (0.odrasli: 2 x 1g deca i adolescenti 2 . Max. Boehringer Ingelheim Nema~ka (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl.5mg) tabl. 100 x 100mg/2ml upotreba odrasli . 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) . Bayer Schering Pharma (etinilestradiol + levonorgestrel) oralni kontraceptiv 511 oblo`ena tabl. 1 x 80mg paralele Pritor C09DA07 Micardis Plus. Myfortic G03AA07 Microgynon 30.5 .4mg/min.2% rastvora. dnevno paralele Pritor Plus L04AA06 (SZR) Micolat. 28 x (80mg + 12.5g paralele CellCept. zatim 7 dana pauze M03AB01 (SZ) Midarine. Max.03mg + 0. 30.C09CA07 Micardis. Boehringer Ingelheim Nema~ka Micardis. GlaxoSmithKline Italija (suksametonijum hlorid) miorelaksans 595 rastvor za im iv inj. 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) ./inf.100% inicijalne doze na 5 . 28 x (80mg + 25mg) upotreba lek se uzima jednom dnevno nezavisno od jela 1 tabl. Max.5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) .odrasli: 2 x 1. tokom 21-og dana.5mg) tabl.odrasli: 2 x 1. dodatne doze 50 . Delpharm Reims (telmisartan) antihipertenziv strana 487 tabl.1%-0.18 godina: 2 x 600mg/m2. iv infuzijom (du`a hirur{ka intervencija): 2. ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja.5mg/kg (do 1 godine). Mycophenolate Mofetil Medico Uno. 1mg/kg iv ili 4mg/kg im Max ukupna doza 150mg (iznad 1 godine) 218 Registar lekova 2011 . 28 x (40mg + 12. 500mg/sat deca: 2mg/kg iv ili 4 .iv injekcijom: 1mg/kg zavisno od potrebnog stepena relaksacije. 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno.

0.. 3ml i 10ml upotreba premedikacija: 0. im 5 x (100mg + 100mg + 1mg)/2ml upotreba 1 inj. Cardiopirin forte N02BA51 (BR) Midol C. Hemofarm (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl. 50mg dnevno angina pektoris: 12.50mg paralele Carvedigamma. Andol 100. rastvoreno u ~a{i vode.1mg/kg. zatim 25mg dnevno.3 inj. Karvileks A11DB.N05CD08 (SZ) Midazolam Torrex. 10 x (5mg/ml) 1ml. Max. 30 i 60 x (100mg+100mg) upotreba 1 .3 x 1 tabl.30 minuta pre anestezije (odrasli). Aspirin protect. nastaviti sa 2 x 12. Carvedilol Sandoz. 2 x 25 . Coryol. Andol. inhibitor agregacije trombocita B01AC06 (BR) tabl. Dilatrend. zatim 2 x 6. Max. (BR) Milgamma 100.5mg po~etno. Hemofarm (karvedilol) beta blokator 480 tabl. 20 x 100mg 450 N02BA01 (BR) tabl. 0. nedeljno Registar lekova 2011 219 . zatim 2 x 25mg. Max.5mg po~etno.25 (2 nedelje).2mg/kg (odrasli). 20 x 300mg 607 (Z) tabl.5mg.5mg i 25mg upotreba hipertenzija: 12.0. Mauermann Arzneimittel (benfotiamin + B6) vitamini 441 oblo`ena tabl. Carvetrend. A11DB. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze hroni~na insuficijencija miokarda: 2 x 3.15 .odrasli i deca iznad 16 godina: 300mg . Anbol.0. Max.0. Torrex Chiesi Pharma (midazolam) benzodiazepin strana 622 rastvor za im iv inj. 28 x 12. 10 x (1mg/ml) 2ml i 5ml rastvor za im iv inj. Max.07 . Milgamma N. Hemofarm (acetilsalicilna kiselina) analgoantipiretik.2mg/kg (deca) paralele Dormicum.2 tabl.20mg/kg (deca) uvod u anesteziju: 0..08 . 20 . 10 x (400mg + 240mg) upotreba odrasli: 3 x 1 .6 sati. 4g dnevno prevencija agregacije trombocita: 1 x 100mg paralele Acetisal pH 8. Flormidal Midol. zatim 2 . Aspirin. 6 tableta dnevno paralele Aspirin plus C. Upsarin C C07AG02 Milenol. 50 blistera po 10 x 300mg upotreba analgoantipiretik .900mg na 4 . 0. dnevno u akutnim stanjima.125mg (2 nedelje). Solupharm Pharmazeutische (vitamini: B1 + B6 + B12) vitamini 441 inj. Cardiopirin.15 .

oralno: 3 x 0.4 nedelje do optimalne. 10 x (500mg + 500mg) upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli . 4 x 90mg H01BA02 (dezmopresin acetat) antidiuretik.3 .40μg/dan podeljeno u 1 . 120μg i 240μg upotreba dijabetes insipidus . 180mg na dan primarni hiperparatireoidizam. raspon dnevne doze je 120 . 60mg i 90mg upotreba uzima se uz jelo.2 kapi.1mg (po~etno).sublingvalno: 180μg dnevno podeljeno u 3 doze (odrasli i deca). posle 3 meseca terapije napraviti pauzu najmanje 7 dana radi procene efekta S01EB01 Miokarpin. karcinom paratireoidne `lezde .karbopenem 537 pra{ak za rastvor za inf. doza se pode{ava na 2 . 30 x 0. Max.2mg pre spavanja (oralno) ili 20μg (nazalno).20μg/dan (deca) . 4g dnevno deca iznad 3 meseca. 28 i 84 x 30mg. 5 . do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati.6mg dnevno (odrasli i deca) .0.odrasli: 2 x 30mg po~etno. se ne smeju deliti. 1%-og ili 2%-og rastvora (razmak izme|u 2 kapi 5 minuta) J01DH51 (SZ) Mipecid. Max. 30 x 60μg.2mg Minirin Melt. Ferring Arzneimitell sublingvalna tabl. Ferring Arzneimitell sprej za nos 5ml (50 doza po 10μg) tabl.2 doze (odrasli).nazalno: 10 . Hemofarm (pilokarpin hlorid) miotik 655 kapi za o~i (2%) 10ml upotreba 1 .odrasli: 30mg dnevno (po~etno). analog vazopresina 524 Minirin. tokom terapije kontrolisati nivo kalcijuma u serumu sekundarni hiperparatireoidizam .720μg na dan primarna nokturalna enureza .6 x 1 . 2g dnevno paralele Tienam 220 Registar lekova 2011 . PharmaSwiss (imipenem natrijum + cilastatin natrijum) antibiotik . 500mg na 8 ili 6 sati. zatim 0. Amgen Europe (sinakalcet hlorid) kalcimimetik strana 529 film tabl. doza se pode{ava na 2 .4 nedelje do optimalne.H05BX01 Mimpara. tabl. 1g na 8 ili 6 sati. Max.zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati. Max. 14.odrasli i deca iznad 5 godina: 0.

50μg/0.75mg.preporu~ena po~etna doza: 0. gde se levonorgestel postepeno otpu{ta (24μg dnevno tokom 5 godina) D06AX09 Mirobact. 100μg/0. Roche (metoksipolietilenglikol-epoetin beta) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. 200μg/0. 1 x 4.35mg pramipeksola = 0.6ml upotreba anemija izazvana hroni~nim oboljenjem bubrega .125mg (po~etno).50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.6ml i 800μg/0. sc iv 1 x 50μg/ml. Boehringer Ingelheim Nema~ka (pramipeksol dihidrohlorid monohidrat) antiparkinsonik strana 616 tabl.5mg.N04BC05 Mirapexin. Panarak B03XA03 (SZR) Mircera. dozu duplirati na 5 . sa produ`enim osloba|anjem 10 x 0. 200μg/ml. po potrebi dozu pove}avati za 0.3ml. 1.3ml.3ml.3ml. Bayer Schering Pharma (levonorgestrel) lokalni kontraceptiv 512 intrauterini dostavni sistem 1 x 52mg (20μg/24 sata) upotreba intrauterini dostavni sisem ugra|uje se u matericu.3ml.3ml. sa produ`enim osloba|anjem: 1 x 0.7 dana do 3 x 0.375mg. 250μg/0.18mg pramipeksola = 0. ({pric) sc iv 1 x 30μg/0. 30 x 0.375mg tabl. 100μg/ml. postepeno pove}avati na 5 . 120μg/0. 300μg/ml i 1000μg/ml rastvor za inj. Max.5mg dnevno tabl.: 3 x 0.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.25mg i 1mg tabl.5mg dnevno paralele Oprymea.7 dana do 1 x 1.09mg pramipeksola = 0. Belupo (mupirocin) antibiotik 498 mast (2%) 15g upotreba 3 x dnevno mazati promene na ko`i tokom 10 dana Registar lekova 2011 221 .5mg i 3mg upotreba 0.25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.3ml.3ml. 360μg/0.6μg/kg na 2 nedelje G03AC03 (Z) Mirena.75mg na 7 dana do Max.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl.5mg. 150μg/0. 3 x 1. 75μg/0.

30 x 15mg. 30 x 15mg. ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e. sa produ`enim osloba|anjem im 5 x 25mg/ml upotreba oralno . u periodu od 5 uzastopnih dana A10AD01 (insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70%) insulin srednje dugog dejstva Mixtard 30 NovoLet.5 . 45mg dnevno paralele Calixta. 20mg dnevno. Remeron. 30mg i 45mg Mirzaten. tabl. se otapa u ustima 30mg dnevno. Sandoz Private Limited Indija oralna disperzibilna tabl. (karpula) sc 5 x (100ij/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno paralele videti na strani 433 N05AB02 (flufenazin hlorid) antipsihotik 618 Moditen. Remirta. Krka (SZ) rastvor za inj. Ebewe Pharma (mitoksantron hlorid) citostatik . doza odr`avanja 1 x 1 . 1 x 10mg/5ml i 20mg/10ml upotreba 12mg/m2 dnevno.5mg parenteralno .10mg dnevno podeljeno u 3 .N06AX11 (mirtazapin) antidepresiv strana 626 Mirtazapin. 100 x 2. 25 x 1mg oblo`ena tabl.25mg na 15 . Novo Nordisk suspenzija za inj.4 doze.antibiotik 571 koncentrat za rastvor za inf.35 dana zavisno od terapijskog odgovora. pojedina~na doza 100mg paralele Metoten 222 Registar lekova 2011 . Aurobindo film tabl. 28 x 30mg Mirtazapin ODT Sandoz. iv infuzijom tokom 5 minuta. Novo Nordisk suspenzija za inj. po potrebi dozu pove}ati do Max. 30 x 30mg i 45mg Mirzaten Q Tab. Max. Max. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml Mixtard 30 Penfill.5mg Moditen Depo. Krka film tabl.produ`ena terapija: 12. Tifona L01DB07 (SZ) Mitoxantron "Ebewe". Krka oralna disperzibilna tabl. 30mg i 45mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja.odrasli: 2. se mo`e deliti a disperzibilna tabl. Krka oblo`ena tabl.5 .

Amlopin.6 godina: 1 x 4mg deca 6 . 10mg dnevno paralele Alopres. 30 x 2mg upotreba 2 .14 godina: 1 x 5mg paralele Singulair C08CA01 Monodipin. Norvasc. Kerberan.C01DX12 Molicor. Fopin. Amlodipin PharmaSwiss. Zyllt Registar lekova 2011 223 . Max. 1 sat pre ili 2 sata posle jela odrasli i deca iznad 15 godina: 1 x 10mg deca 6 meseci .2mg posle jela. Amlogal.3 doze paralele Monosan R03DC03 (montelukast) antiastmatik 645 Monkasta. 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 .3 x 1 . Amlodil. Amlodipin.2 x 20 . Max. Max. PharmaSwiss (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. Tenox. Cardogrel. nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl. Srbolek (molsidomin) antianginalgik strana 471 tabl. PharmaSwiss (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. 30 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Hemofarm (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl. Plavix. Klopidogrel. Krka Polska tabl. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. 12mg dnevno paralele Lopion C01DA14 Monizol. Amlonorm. 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja. Krka film tabl. 28 x 10mg Monkasta. Vazotal B01AC04 Monogrel. 120mg dnevno podeljeno u 2 . Clopigal.40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati). akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. Klogrel.

2 kapi u oko J01XX01 Monural.40mg (prva doza ujutro a druga posle 8 sati). 28 x 10mg i 20mg Monotens. Slaviamed (izosorbid mononitrat) antianginalgik 470 tabl. 28 x (20mg + 12. Max. PharmaSwiss tabl. uve~e u postelji. 28 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno u po~etku. PharmaSwiss tabl.odrasli: 3g jednokratno 224 Registar lekova 2011 . PharmaSwiss tabl.3 doze paralele Monizol S01GA02 Montevizin.C09AA09 (fosinopril natrijum) ACE inhibitor strana 484 Monopril.5mg) upotreba 1 tabl. Zambon [vajcarska (fosfomicin trometamol) antibiotik 544 granule za oralni rastvor 1 x 3g/8g upotreba uzima se rastvoreno u ~a{i vode. PharmaSwiss tabl.5mg) Monotens Plus. 120mg dnevno podeljeno u 2 . ujutro C01DA14 Monosan. dnevno (uvek u isto vreme). na prazan stomak. 28 x (20mg + 12. 30 x 20mg i 40mg upotreba 2 x 10mg za bolesnike koji ranije nisu le~eni organskim nitratima 1 .2 x 20 .05%) 10ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 . Hemofarm (tetrizolin hlorid) oftalmik 675 kapi za o~i (0. zatim 10 . posle pra`njenja mokra}ne be{ike urinarne infekcije .40mg jednom dnevno C09BA09 (fosinopril natrijum + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Monopril plus.

5ml upotreba oralno: 1 x 7. sc im iv 10 x 20mg/ml oralne kapi (20mg/ml) 50ml i 100ml upotreba parenteralno . Hemofarm (karbocistein) mukolitik 646 kaps. a parenteralna primena je ograni~ena na 2 . Meloksikam. Max. dnevna 60mg oralno 1ml kapi = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 . 20 x 7.5 .60mg. Melox.3 film tabl.2mg Moxogamma 0.3mg Moxogamma 0.3 dana) paralele Loartroxy.6mg paralele Physiotens R05CB03 (BR) Mucodyne. 3 x 250mg (5 . 30 i 50 x 0. im 5 x 15mg/1. Merck KgaA rastvor za inj.N02AA01 § (SZ) (morfin hlorid) opioidni analgetik strana 605 Morfin hidrohlorid Alkaloid. Boehringer Ingelheim [panija rastvor za inj.4mg ujutro ili 2 x 0. zatim 2 x 750mg (doza odr`avanja) deca: 4 x 62.4mg upotreba 0. pojedina~na doza 30mg. 30 i 50 x 0.20mg dnevno.5 godina).15mg parenteralno: 15mg dnevno duboko im (ova doza se ne sme prekora~iti. 30 i 50 x 0. po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0.16 godina: 10 . Max.5 .12 godina) Registar lekova 2011 225 .4 film tabl. Medoxicam. 360mg dnevno podeljeno u vi{e doza deca 12 . Artesan Pharma (moksonidin) antihipertenziv 472 Moxogamma 0. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl.125mg (2 . Max. pojedina~na doza 0.4mg. dnevna doza 0. 120mg dnevno podeljeno u vi{e doza M01AC06 (meloksikam) nesteroidni antireumatik 590 Movalis. Max. MeloxEP.analgezija: 10 .2mg ujutro. Meloxan C02AC05 Moxogamma.2 film tabl. tvrda 30 x 375mg sirup (250mg/5ml) 100ml i 200ml sirup (za decu) (125mg/5ml) 100ml i 200ml upotreba odrasli: 3 x 750mg (po~etna doza). Max. Alkaloid Morphin Merck 2%.5mg i 15mg (Z) Movalis. Lormed.2mg.20mg. Max.

30 . (BR) Mucofalk Pomorand`a. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl. Max. Delpharm Reims tabl. Dr Falk Pharma (plantago ovata) biljni laksativ strana 670 granule za oralnu suspenziju 20 x 3.5ml (1/2 kafene ka{ike) na 2 . Dr Theiss Naturwaren (list mu{ke bokvice.3 sata. 3 x 7.HA06AC. Max.12 godina: 5ml (kafena ka{ika) na 2 .4 kafene ka{ike) 6 . 2 . te~ni ekstrakt) biljni ekspektorans 672 sirup (5g/100g) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 15ml (velika ka{ika) na 2 .8 kafene ka{ike) R05CB06 (BR) (ambroksol hlorid) mukolitik 646 Mucosolvan. Boehringer Ingelheim [panija Mucosolvan Junior.25g/5g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 . Max. neo bronchol 226 Registar lekova 2011 . 7. 20 x 30mg Mucosolvan. 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan.5 godina).10 godina). Delpharm Reims sirup (15mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 3 x 30mg ili 2 x 60mg deca: 2 x 7.3 sata.3 x 15mg (5 .10ml (3 .3 sata.5 .6 godina: 2.40ml (6 .5mg (2 . 90ml (6 velikih ka{ika) deca 2 .5mg (do 2 godine). Flavamed.3 x 5g (BR) Mucoplant. Boehringer Ingelheim [panija tabl. 2 x 30mg (iznad 10 godina) paralele Ambroksol. 20 x 30mg sirup (30mg/5ml) 100ml Mucosolvan Junior.

izuzetno 400mg dnevno . 2g dnevno transplantacija srca (terapiju zapo~eti 5 dana nakon transplantacije) .12 meseci (onihomikoze).). 50 i 150 x 500mg upotreba transplantacija bubrega (terapiju zapo~eti 72 sata nakon transplantacije) .2 x dnevno nanositi na obolelo mesto tokom 7 .12 god.odrasli: 2 x 1g . onihomikoze 6 .odrasli: 2 x 1.) paralele Lamisil L04AA06 (SZR) Mycophenolate Mofetil Medico Uno.6 nedelja.).5g transplantacija jetre (terapiju zapo~eti 4 dana nakon transplantacije) . Actavis Malta tabl.14 dana oralno: 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 12 god. 62. 30 x 150mg upotreba 3 x 150mg Registar lekova 2011 227 .D01AE15 (terbinafin) antimikotik strana 495 Mycofin. Myfortic Mycoseb. Gedeon Richter (tolperison hlorid) miorelaksans 596 film tabl.odrasli: 2 x 1. 20 x 200mg 546 D01AC08 (BR) {ampon (2%) 100ml 494 upotreba trajanje terapije: 2 . 1 . Micolat.deca: 3mg/kg dnevno lokalno ({ampon): 2 x nedeljno tokom 2 . Hemofarm (ketokonazol) antimikotik J02AB02 tabl.5 god. 28 x 125mg tabl.5mg dnevno (deca 2 . 6 .4 nedelje. Max.4 nedelje (ne aplikovati istovremeno sa lokalnim kortikosteroidima ni 2 nedelje posle njihove primene) M03BX04 Mydocalm. nekoliko meseci (sistemske mikoze) oralno .deca i adolescenti 2 . 125mg dnevno (deca 5 . Nobel Ilac krem (1%) 15g Myconafine. Medico Uno (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 film tabl.12 nedelja i du`e lokalno: 1 .6 nedelja (dermatomikoze). 14 x 250mg upotreba trajanje terapije: tinea pedis 2 .5g paralele CellCept.2 meseca (infekcije kosmatih delova ko`e). tinea corporis i cruris 2 .odrasli: 200mg.18 godina: 2 x 600mg/m2.

Max. 20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja. Max. Micolat. Laboratories Chauvin (tropikamid) midrijatik strana 657 kapi za o~i (0. Novartis Pharma Stein [vajcarska (mikofenolna kiselina) imunosupresiv 584 gastrorezistentna tabl. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Tetrazepam-MIP 228 Registar lekova 2011 . po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno.S01FA06 (Z) Mydrum. 1440mg dnevno paralele CellCept.5%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu. sanofi aventis (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 film tabl. 120 x 180mg i 360mg upotreba u roku od 72 sata posle transplantacije 2 x 720mg. Mycophenolate Mofetil Medico Uno M03BX07 Myolastan. kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Unitropic L04AA06 (SZR) Myfortic.

.

DicloRapid.deca iznad 6 godina: 1 .1% rastvor): 2 . Diclac.200mg dnevno ili 1 . dalje primenjivati 50mg dnevno 230 Registar lekova 2011 .4g gela blago utrljati na obolelo mesto paralele Actafenak.3 x 275mg deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze paralele Naproksen. Rapten Duo 594 M01AE02 (BR) Nalgesin S.4 kapi na 3 .1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli (0. Diclofenac retard. kod juvenilnog artritisa rektalno: 50 . Diclofenac duo. Diklofenak.4 sata deca iznad 6 godina (0.odrasli: 50 .3mg/kg dnevno. 10 x 275mg upotreba odrasli: 2 . Naproxen N07BB04 (SZR) Naltrexone.05% rastvor): 2 . 20 x 50mg supozitorija 10 x 50mg Naklofen Duo kaps. Krka (naproksen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl. Krka gastrorezistentna tabl. Haupt Pharma Wolfratshausen (naltrekson hlorid) antagonist opioida 631 film tabl. Hemofarm (nafazolin) dekongestiv strana 638 kapi za nos (0.R01AA08 Nafazol.150mg dnevno podeljeno u vi{e doza lokalno: 3 .4 sata M01AB05 (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 Naklofen. Diklofenak Duo Nini. tvrda 20 x 75mg M02AA15 (BR) gel (10mg/g) 60g upotreba oralno .4 kapi na 3 . Diklofen. ako se ne jave simptomi apstinencije dati jo{ 25mg.05%) 10ml i (0.4 x 2 . 7 i 28 x 50mg upotreba ne primenjivati dok se ne dobije negativan naloksonski test 25mg inicijalno uz posmatranje bolesnika 1 sat.2 x 75mg (Naklofen Duo) .

2 x 1 .2 doze spreja R01AD01 Nasobec. Srbolek tabl. po potrebi smanjiti dozu na pola.1% sprej): 2 . Hemofarm film tabl. Max.odrasli: 2 .05% + 5%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0.05% sprej): 1 .odrasli i deca iznad 18 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro.11 godina: po 1 doza u svaku nozdrvu ujutro polipoza . 400μg (4 doze u svaku nozdrvu) . Ivax (beklometazon dipropionat) kortikosteroid za alergijski rinitis 639 sprej za nos.odrasli: 2 x 500mg paralele Nalgesin S R01AA. kad do|e do pobolj{anja dozu smanjiti na 2 x dnevno 1 dozu u svaku nozdrvu Registar lekova 2011 231 .3 x 375mg .1% + 5%) 10ml Nasic za decu. 400μg dnevno paralele Beconase R01AD09 Nasonex. Max.4 x 50μg u svaku nozdrvu. Klosterfrau sprej za nos (0. 20 i 50 x 375mg upotreba oralno . Schering-Plough Labo.. suspenzija (50μg/dozi) 200 doza upotreba dozira se specijalnim aplikatorom koji na potisak osloba|a 50mcg odrasli i deca iznad 6 godina: 2 .deca 3 . Klosterfrau sprej za nos (0.3 x 2 . Belgija (mometazon furoat) kortikosteroid 639 sprej za nos.3 doze spreja deca 2 . (BR) (ksilometazolin + dekspantenol) dekongestiv 638 Nasic.M01AE02 (naproksen) nesteroidni antireumatik strana 591 Naproksen. Hemofarm [abac supozitorija 10 x 500mg Naproxen. po potrebi za 5 .6 nedelja pove}ati dozu na 2 x dnevno 2 doze u svaku nozdrvu.odrasli i deca iznad 12 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro. suspenzija (50μg/dozi) 18g/140 doza upotreba alergijski rinitis . 20 x 375mg Naproksen.12 godina (0.deca (juvenilni artritis): 10mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze rektalno .

9%) 250ml i 500ml (308mOsm/L) Natrii chloridi infundibile. (0.9% + 5%) 500ml (200kcal/L) upotreba doze zavise od klini~kog stanja i telesne mase bolesnika odrasli: 500 . Sodium chloride 0.9%) 500ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min . deca: oko 5ml/kg/sat S01GX01 (BR) Natrijum kromoglikat 2%.5mmol/kg na sat 232 Registar lekova 2011 . Zdravlje (natrijum pikosulfat) laksativ 426 oblo`ena tabl.9% B05BB01 (Z) Natrii chloridi infundibile compositum.4%) 100ml upotreba doziranje je individualno. 500ml (309.2000ml za 24 sata. (0.oko 250ml/sat paralele Sodium chloride.4%.5 . Ringerov rastvor B05BB02 (Z) Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%.10mg uve~e B05XA02 (SZ) Natriumbicarbonat "Fresenius" 8.3mOsm/L) upotreba 0. Max. Hemofarm (natrijum hlorid + glukoza) parenteralni nutritiv 463 rastvor za inf.B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Natrii chloridi infundibile. Unimed Pharma (natrijum kromoglikat) antialergik 658 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml upotreba 4 x dnevno 1 kap u o~i paralele Vividrin A06AB08 Natrijum pikosulfat.1L dnevno paralele Ringer’s injection. Hemofarm rastvor za inf. 1. Hemofarm (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 rastvor za inf. 30 x 5mg upotreba 5 . (0. Fresenius Kabi (natrijum hidrogenkarbonat) koncentrat elektrolita za korekciju izrazite acidoze 465 koncentrat za rastvor za inf. 10 x (8. prose~nom brzinom 80 kapi/min. Zdravlje rastvor za inf.

esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo . Max. 5mg dnevno G03BA03 Nebido.14 nedelja C07AB12 (nebivolol) beta blokator 479 Nebilet. pove}avati po 2. 14 i 28 x 5mg upotreba odrasli .2mg/kg. Pharmanova tabl. 14 i 28 x 5mg Nebivolol Sandoz. im 1 x 1000mg/4ml upotreba 1000mg na 10 . Salutas Pharma tabl.5mg dnevno.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2. Novartis [panija kaps. 10 x 5mg/5ml upotreba odrasli: 5mg parenteralno pre po~etka hemioterapije.androgen 512 rastvor za inj. 28 x 5mg Nebispes. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za iv inj.A04AA03 (tropisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 Navoban.6 dana deca iznad 2 godine: 0. Berlin-Chemie tabl.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol. nastaviti oralno sa 5mg dnevno slede}ih 2 . Nevotens Registar lekova 2011 233 . Bayer Schering Pharma (testosteron undekanoat) hormon . tvrda 5 x 5mg (SZ) Navoban./inf.

6mg + 1.1% + 0. ne du`e od 3 . zatim 1 .odrasli i deca iznad 2 godine: 2 doze spreja prskati u usta do 6 puta dnevno.07mg/kg sporo iv paraliti~ki ileus.3 sata sprej . Hemofarm (deksametazon + neomicin) kortikosteroid i antibiotik 660 kapi za o~i (0.5mg/ml upotreba 0.05 .(BR) neo angin. im iv sc 50 x 2.1.5mg im ili sc doze mijastenija gravis .5mg im ili sc vi{e puta dnevno .35%) 10ml upotreba 1 . Bayer Schering Pharma vagitorija 7 x (750mg + 200mg) upotreba Neo Penotran 2 x 1 vagitorije tokom 7 ili 14 dana Neo Penotran forte 1 vagitorija tokom 7 dana S03CA01 Neodeksacin.2mg + 5.4 dana R05CB06 (BR) neo bronchol.2.4-dihlorbenzil alkohol + levomentol) strana antiseptik za usta 416 640 A01AB11 neo angin pastila 24 x (0.2 .0.2 kapi na 4 sata paralele Dexamethason-Neomycin N07AA01 (SZ) Neostigmine. Bayer Schering Pharma vagitorija 14 x (500mg + 100mg) Neo Penotran forte.58mg + 0.odrasli: 1 .05 . postoperativna retencija urina: 0.0. Divapharma (ambroksol hlorid) mukolitik 646 lozenga 20 x 15mg upotreba 2 .novoro|en~ad: 0.125 .72mg) R02AA20 sprej za usnu sluznicu (2. Mucosolvan.5mg im ili sc (odrasli). Mucosolvan Junior G01AF20 (metronidazol + mikonazol nitrat) vaginalni antiinfektiv 505 Neo Penotran.3 x 15mg otapati u ustima paralele Ambroksol.1mg im ili sc (deca) 234 Registar lekova 2011 . 0. Cooper (neostigmin) holinergik 629 rastvor za inj.92mg + 14.2mg + 5.2 kapi na 1 sat do smanjenja tegoba.0. Flavamed.5mg iv doze ekvivalentno je 1 .odrasli i deca iznad 6 godina: 1 pastilu po potrebi na 2 .25mg na 4 sata pre dojenja .5mg im ili sc vi{e puta dnevno nedepolarizuju}a neuromuskularna blokada (odrasli i deca): 0. Divapharma (amilmetakrezol + 2.5 .2.87mg)/ml 30ml upotreba pastile .deca: 0.6mg + 1.9mg) neo angin bez {e}era pastila 24 x (0.

5mg/kg dnevno J01GB07 (SZ) Netromycin.12 godina: 25 .8g dnevno podeljeno u 3 doze paralele Gabagamma.30mg tokom 2 . ({pric) sc inf. 75mg dnevno deca .8 nedelja (doza odr`avanja). Gordius. supkutano.5ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4 . 2. Pfizer Deutschland (gabapentin) antiepileptik 614 kaps.5mg/kg na 8 sati) L03AA13 (SZ) Neulastim.2.5 . zavisno od indikacije N03AX12 Neurontin.6ml upotreba 6 mg (jedan napunjen {pric) se daje za svaki hemioterapijski ciklus.3mg/kg na 8 sati) deca: 6 . 25mg dnevno tokom slede}ih 6 .5 . 24 sata po zavr{etku hemioterapije L03AA02 (SZ) Neupogen. Max. Schering-Plough Labo.samo izuzetno: 0.6mg/kg dnevno podeljeno u 2 . sc ({pric) 1 x 6mg/0. Katena Registar lekova 2011 235 .1.5 .9mg/kg dnevno (2.5ml i 48 Mij/0. Gabalept. Roche (filgrastim) stimulator hematopoeze 581 rastvor za inj. postepeno pove}avati po 300mg dnevno do 3 x 300mg.3 doze nedono{~ad ili done{ena novoro|en~ad do nedelju dana: 6mg/kg dnevno (3mg/kg na 12 sati) novoro|en~ad iznad nedelju dana i odoj~ad: 7. Max. Roche (pegfilgrastim) imunostimulans 581 rastvor za inj. Max.deca 6 .5ml upotreba 0.odrasli i deca iznad 12 godina: 900mg .7.5mg/kg dnevno (2 . tvrda 50 x 300mg upotreba epilepsija . 1 x 30 Mij/0.odrasli: 300mg (po~etna doza).4 nedelje (po~etna doza). 1.D05BB02 Neotigason. tvrda 30 i 100 x 10mg i 25mg upotreba doziranje je individualno. Belgija aminoglikozidni antibiotik (netilmicin) 541 rastvor za inj.1. Cenexi (acitretin) antipsorijatik strana 497 kaps.35mg/kg podeljeno u 3 doze neuropatski bol . uzima se uz jelo ili sa malo mleka odrasli: 1 x 25 . im iv inf 1 x 150mg/1. Gaboton.2g dnevno podeljeno u 3 doze (doza odr`avanja). Gabaneural.4g dnevno podeljeno u 3 doze .2Mij/kg dnevno.

McNeil [vedska (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 Nicorette freshfruit lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette freshmint lekovita guma za `vakanje 30 i 105 x 2mg i 4mg Nicorette microtab lemon sublingvalna tabl. 14 x 5mg upotreba odrasli . najvi{e 15 guma od 2mg oni koji pu{e do 20 cigareta dnevno. zatim 20mg po potrebi .8 nedelja. 750mg i 1000mg upotreba lek se uzima jednom dnevno.C07AB12 Nevotens. Nebispes./inf. 7 i 14 x 20mg i 40mg Nexium iv pra{ak za rastvor za iv inj. zatim 1 x 20mg . AstraZeneca [vedska (esomeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. po potrebi pove}avati po 500mg nedeljno do Max. pylori: 2 x 20mg u kombinaciji sa antibiotikom. 500mg druge nedelje. oni koji pu{e preko 20 cigareta dnevno paralele NiQuitin 236 Registar lekova 2011 .erozivni refluksni ezofagitis: 1 x 40mg tokom 4 . 750mg tre}e nedelje. Nebivolol Sandoz L01XE05 Nexavar. kada oralna primena nije mogu}a C10AD02 Niaspan. 2g dnevno uobi~ajena doza odr`avanja: 1 . tokom 10 . sa produ`enim osloba|anjem 14 x 375mg tabl.prevencija ulkusa zbog primene NAS: 20mg dnevno parenteralno: iv inj tokom 3 minuta ili inf. 1g naredne ~etiri nedelje. Actavis Malta (nebivolol) beta blokator strana 479 tabl.5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno paralele Binevol. pove}avati po 2. 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg na 1 sat pre ili 2 sata posle jela A02BC05 Nexium.5mg dnevno.eradikacija H.GERB bez ezofagitisa: 1 x 20mg tokom 4 nedelje. uve~e 375mg tokom prve nedelje. tokom 7 dana .8 nedelja . 1 i 10 x 40mg upotreba oralno . Nebilet.12.stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija: 2. Bayer Schering Pharma (sorafenib) citostatik 575 film tabl. Abbott (nikotinska kiselina) hipolipemik 491 tabl. sa produ`enim osloba|anjem 56 x 500mg.2g dnevno N07BA01 (BR) Nicorette.GERB: 20mg dnevno .ulkus `eluca usled primene NAS: 20mg dnevno tokom 4 .esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo .30 min. odnosno od 4mg. 30 i 100 x 2mg i 4mg upotreba terapija se sprovodi najdu`e 9 meseci odrasli i deca iznad 18 godina: 8 .

100mg/kg dnevno podeljeno u 3 .25 .4 doze (na 6 ./inf.12 godina: 150μg/kg (intubacija).8 sati) paralele Aksef. Zdravlje kaps. 2mg/kg dnevno podeljeno u 2 . sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli . 5ml i 10ml rastvor za iv inj.5 . Ceroxim.1. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat.5ml. {to pre od po~etka subarahnoidalnog krvarenja.2μg/kg u minuti C08CA06 Nimotop S. Dicef.5mg/kg dnevno. Xorim. 5 x (2mg/ml) 2.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 . Bayer Schering Pharma (nimodipin) antagonist Ca 482 film tabl.hipertenzija i angina pektoris: 2 . Max.odrasli i deca 1 mesec .3 doze paralele Nipidin J01DC02 (SZ) Nilacef. 1 x 750mg i 1500mg upotreba odrasli: 750mg . Hemofarm (cefuroksim) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. Cefuroxim-MIP. tokom najmanje 5 a najdu`e 14 dana oralno: najkasnije 4-og dana od po~etka subarahnoidalnog krvarenja uvesti oralnu primenu u dozi 60mg na 4 sata tokom 21-og dana Registar lekova 2011 237 . Hemofarm film tabl. 1 x 10mg/50ml upotreba parenteralno: 0. zatim 1 . 1 x (5mg/ml) 30ml upotreba iv injekcijom ./inf. GlaxoSmithKline Italija (cisatracurium besilat) miorelaksans 596 rastvor za iv inj. 20μg/kg (deca) infuzijom .1mg/sat.3 x 20mg. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 20mg Nifelat P. zatim doza odr`avanja 30μg/kg (odrasli).odrasli i deca 1 mesec . 100 x 30mg (SZ) rastvor za inf. 2 x 40mg deca: 0. kontinuiranom infuzijom. Zdravlje tabl. Max.C08CA05 (nifedipin) antagonist Ca2+ strana 481 Nifedipin.12 godine: 3μg/kg u minuti (po~etna doza)./inf.0. Xorimax M03AC11 (SZ) Nimbex.

14 godina) paralele Cerson C08CA05 Nipidin.17 godina) paralele Nicorette 238 Registar lekova 2011 . 10 x 5mg upotreba odrasli .4g gela naneti na obolelo mesto i lagano utrljati paralele Actasulid 594 N05CD02 Nipam.epilepsija: 5 .10mg (do 1 godine). Max. poslednje 2 nedelje 1 flaster od 7mg dnevno terapija se mo`e nastaviti i posle 10 nedelja ali ne du`e od 9 meseci (odrasli) ili 12 nedelja (deca 12 . 3 x 5mg (2 .10mg pre spavanja deca . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 20mg upotreba odrasli . slede}e 2 nedelje 1 flaster od 14mg dnevno.M01AX17 (nimesulid) nesteroidni antireumatik strana 593 Nimulid.nesanica: 5 . Panacea Biotec tabl.3 doze Nimulid MD odrasli: 2 x 100mg otopiti u ustima deca: 2 x 50mg otopiti u ustima Nimulid Transgel 3 . 14mg/24h i 21mg/24h upotreba odvikavanje je fazno i sprovodi se tokom 10 nedelja: prvih 6 nedelja 1 flaster od 21mg dnevno. 2 x 40mg paralele Nifedipin. Panacea Biotec oralna disperzibilna tabl. Bosnalijek (nitrazepam) hipnotik 622 tabl. gel (1%) 30g upotreba Nimulid odrasli: 2 x 100mg posle jela deca: 5mg/kg dnevno podeljeno u 2 . 10 x 100mg (BR) Nimulid Transgel.. Catalent UK (nikotin) terapija odvikavanja od pu{enja 629 transdermalni flaster 7 x 7mg/24h. Hemofarm (nifedipin) antagonist Ca2+ 481 kaps.4 puta dnevno 2 . Nifelat N07BA01 NiQuitin. Panacea Biotec M02AA.hipertenzija i angina pektoris: 2 x 20mg. 20 x 100mg Nimulid MD.

8mg (doza odr`avanja) deca iznad 6 godina: 0. Hemofarm (gliceril trinitrat) antianginalgik strana 470 rastvor za iv inj. 20 x 4mg i 8mg (Z) Nirypan solubile.0.1.5mg/kg dnevno (po~etna doza). 50 x 1mg/1. Zdravlje (nitrendipin) antagonist Ca2+ 482 tabl.C01DA02 (SZ) Nirmin.01 .2mg (1 .2mg/min.10 minuta pove}avati za 0. po potrebi pove}avati do doze odr`avanja 10 . najvi{e 2 puta. vitalna ugro`enost: 30mg/kg iv na 4 .6ml koncentrat za rastvor za inf.01mg/min.8mg dnevno (doza odr`avanja) Nirypan solubile rastvara~ je voda za inj. 4 .3 sprej doze) po potrebi prsnuti pod jezik Registar lekova 2011 239 . po potrebi ponoviti.5 minuta profilaksa: 0.4 dana iv ili 1g mese~no tokom 6 meseci prevencija mu~nine i povra}anja: 250mg iv 1 sat pre. na po~etku i po zavr{etku citostatske terapije ostale indikacije: 10 .6ml upotreba iv injekcija: 1mg tokom 3 minuta.4mg/dozi) 200 doza upotreba Nitroglicerin rok upotrebe posle otvaranja je 2 meseca terapija: 0.6 sati tokom 48 sati reumatska oboljenja: 1g dnevno tokom 1 .5mg sublingvalno (u sede}em polo`aju).0. Lemod Depo. 15 x 20mg/ml i 40mg/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije Nirypan odrasli: 4 . Max. 40 x 0. im iv inf.48mg dnevno (po~etna doza). do `eljenog odgovora) H02AB04 (metilprednizolon) glukokortikoid 527 Nirypan.0.5mg Nitrolingual. Pohl Boskamp sublingvalni sprej (0. 2 .500mg im ili iv do 6 puta dnevno paralele Lemod. 50 x 5mg/1.10 minuta uo~i aktivnosti koja mo`e da izazove anginozni napad Nitrolingual 0. 20 x 10mg i 20mg upotreba 10mg jednom dnevno.1. Lemod Solu C08CA08 Nitrepin. a zatim na 5 .5mg sublingvalno 5 . Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 40mg dnevno C01DA02 (gliceril trinitrat) antianginalgik 470 Nitroglicerin.02mg/min.005 . najvi{e 3 lingvalete u razmaku od 3 . u razmacima od 10 minuta iv infuzija (posle efekta postignutog iv injekcijom): 0.8 . Jugoremedija tabl.01 . Srbolek sublingvalna tabl.20mg ujutro ili podeljeno u 2 doze.4 . po potrebi ponoviti za 3 minuta. (po~eti sa 0.

100μg/kg) 240 Registar lekova 2011 . Srbolek tabl. Pulcet L02BA01 Nolvadex. Organon Holandija Norcuron. 30 x 10mg Nolvadex D film tabl. Organon Francuska (vekuronijum bromid) miorelaksans 595 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.250mg (akutno stanje).0. Krka (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl.1mg/kg. 30 x 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 . .30μg/kg (odr`avanje efekta) iv inf: 50 .J01XX07 Nitroxolin forte. 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Uricin A02BC02 Nolpaza. 30.odrasli i deca iznad 5 meseci: 0. 20 x 400mg Nolicin. 56 i 60 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. ili 1 x 150 . iv inj. Chephasaar (nitroksolin) uroantiseptik strana 544 kaps.08 . meka 10.500mg uve~e (profilaksa recidiva) J01MA06 (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 Nofocin. 28. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc. zatim 20 .80μg/kg/sat (posle inicijalne iv injekcije od 40 . 14. 30 i 90 x 250mg upotreba lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 14 godina: 3 x 150 .40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Tamoxifen M03AC03 (SZ) Norcuron. iv inf 50 x 4mg/ml upotreba rastvara~ je voda za inj. AstraZeneca UK (tamoksifen) antagonist estrogena 578 film tabl. Panrazol. Krka film tabl. i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma).

Amlogal.3mg dnevno (0.2 vaginalne tablete dnevno. zavisno od te`ine klini~ke slike tokom 7 . 3 x 25μg + 3 x 50μg tabl.nedostatak hormona rasta: 0. Tenox.4mg/m2 dnevno {to odgovara 4. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. 10mg/1.7 1. 10mg dnevno paralele Alopres. Amlodipin PharmaSwiss. 6 x 40mg upotreba `ene iznad 18 godina: 1 .9ij dnevno).05mg/kg dnevno (0. Laboratori Baldacci (Lactobacillus rhamnosus .0.6 dan: 50μg od 7 dana: 75μg.5ml upotreba deca .3ij/m2 dnevno) odrasli . Amlodil. Max.5ml i 15mg/1. Amlonorm.Turner-ov sindrom: 0. (BR) Normogin. 30 x 75μg i 150μg upotreba lek se uzima uve~e. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 5mg/1. Vazotal J05AE03 Norvir.14ij/kg dnevno odnosno 1.5ml.0.liofilizovana kultura) terapija vaginitisa 506 vaginalna tabl. uz obrok deca iznad 2 godine: 350mg/m2 na 12 sati. Fopin. postepeno pove}avati doze u mese~nim intervalima do individualne doze odr`avanja paralele Genotropin. Abbott (ritonavir) terapija HIV infekcije 550 kaps.035mg/kg dnevno (0.supstituciona terapija: 0.0.3ij/m2 dnevno) . Monodipin. inhibitor prolaktina 509 tabl. Amlodipin.0mg/m2 dnevno {to je 2 .. Novo Nordisk (somatropin humani rekombinantni) hormon rasta strana 524 rastvor za inj.H01AC01 (SZR) Norditropin NordiLet.45 . Humatrope G01AX. Amlopin.07 .15 .14 dana G02CB04 Norprolac. uz obrok Registar lekova 2011 241 .0. Ferring Arzneimitell (kvinagolid) dopaminergik.025 . Pfizer Deutschland (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl.1ij/kg dnevno odnosno 0. po potrebi pove}avati za 75μg nedeljno do optimalne doze C08CA01 Norvasc. meka 336 x 100mg upotreba odrasli: 600mg na 12 sati.3 dan: 25μg 4 . uz obrok pre spavanja hiperprolaktinemija 1 .

5 doza N02BB02 (SZ) Novalgetol. (ulo`ak) sc im 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno.3 doze .5 . na 2 .6kij/kg (60 .3 sata u po~etku.4mg/4. rastvara~ je voda za inj. iv 1 x 2.2ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.odrasli: 120 . iv 1 x 1. Galenika (metamizol natrijum) analgoantipiretik 607 rastvor za inj. 20 i 100 x 40mg (Z) rastvor za inj. im 25 x 40mg/2ml upotreba oralno ili parenteralno . (ulo`ak) sc 5 x (100j/ml) 3ml upotreba doziranje je individualno A10AB05 NovoRapid. ne sme se me{ati sa infuzionim rastvorima te{ke epizode krvarenja: 3 .rastvorljivi 30% + insulin aspart protamin . sc im 1 x (100j/ml) 10ml NovoRapid FlexPen rastvor za inj. (pen sa ulo{kom) sc 5 x (100j/ml) 3ml NovoMix 30 Penfill suspenzija za inj. primenjuje se isklju~ivo iv injekcijom. Novo Nordisk (aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa . Max. sanofi aventis (drotaverin) spazmolitik strana 421 tabl. im iv 50 x 2.humani rekombinantni)) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.340mg dnevno.5g im.3 doze .200mg dnevno.12 sati 242 Registar lekova 2011 .kristalni 70%) 435 NovoMix 30 FlexPen suspenzija za inj.3ml upotreba 1. podeljeno u 2 .120mg dnevno. dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok B02BD08 (SZ) NovoSeven. zatim u intervalima 4 .2. Novo Nordisk analog humanog insulina (insulin aspart .2mg = 60kij.6 godina: 40 .5g/5ml upotreba 0. 5g dnevno paralele Analgin. Novo Nordisk (insulin aspart) analog humanog insulina 434 rastvor za inj. Baralgin M A10AB05 NovoMix 30.iznad 6 godina: 80 . podeljeno u 2 .deca 1 .2mg/2. doze i du`ina terapije odre|uju se individualno.A03AD02 No Spa.1g sporo iv ili 1 . (pen sa ulo{kom) sc im 5 x (100j/ml) 3ml NovoRapid Penfill rastvor za inj.120μg)/kg. podeljeno u 2 .

Baxter Healthcare rastvor za peritonealnu dijalizu (aminokiseline + natrijum + kalcijum + magnezijum + hlorid + laktat) 464 rastvor za peritonealnu dijalizu 2L upotreba rastvor zagrejan na 37 OC infundirati u peritonealnu {upljinu prema uputstvu lekara G02BB01 NuvaRing. Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv strana 511 film tabl.. (SZ) Nutrineal PD4. Regulon J02AC04 Noxafil.G03AA09 Novynette. 5 x 1250ml.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. B.7mg + 11. 1875ml i 2500ml B05D.. zatim 7 dana pauze paralele Mercilon. Schering-Plough Francuska (posakonazol) antimikotik 547 oralna suspenzija (40mg/ml) 105ml upotreba lek se uzima uz jelo uobi~ajeno: 2 x 400mg ili 4 x 200mg orofaringealna kadidijaza: 1 x 200mg prvi dan. Organon Irska (etinilestradiol + etonogestrel) kontraceptiv 508 vaginalni sistem/prsten 1 x (2. Organon Holandija NuvaRing. zatim 1 x 100mg narednih 13 dana 17 4 (SZ) NuTRIflex.7mg) upotreba prsten dnevno osloba|a (120μg etonogestrela i 15μg etinilestradiola) prsten presaviti i staviti duboko u vaginu prvog dana menstrualnog krvarenja. Braun parenteralni nutritiv (aminokiseline + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat) 460 NuTRIflex lipid peri emulzija za inf. 5 x 1250ml. 5 x 1250ml. tokom 21-og dana. posle 3 nedelje prsten se uklanja istog dana u nedelji kada je stavljen. 1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid special emulzija za inf. 21 x (0. nakon pauze od nedelju dana stavlja se novi prsten Registar lekova 2011 243 .02mg + 0. 1875ml i 2500ml NuTRIflex lipid plus emulzija za inf.

4 x 100 000ij (nedono{~ad). zatim 1 vaginalna tabl. na 2 .vaginalna tabl: 1 vaginalna tabl.Nystatin. 10 x 500 000ij strana antimikotik 427 504 494 pra{ak za oralnu suspenziju (100 000ij/ml) 24ml G01AA01 vaginalna tabl. 3 x 500 000ij (deca iznad 5 godina) .kapi: vi{e puta dnevno mazati promene na mukokutanim prelazima (`vale) .kapi: 4 x 400 000 . 15 x 100 000ij D01AA01 mast (100 000ij/1g) 5g i 20g upotreba oralno .tabl: 3 x 500 000ij .3 puta dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju .3 nedelje (pre upotrebe vaginalnu tabl. Hemofarm (nistatin) A07AA02 oblo`ena tabl. 4 x 200 000ij (deca iznad 5 godina) lokalno .600 000ij (odrasli i adolescenti).mast: 1 .1 Mij (odrasli i adolescenti). ovla`iti vodom) 244 Registar lekova 2011 .10 dana. uve~e tokom 7 .3 dana jo{ 2 .

.

Schulke & Mayr (oktenidin dihidrohlorid + fenoksietanol) antiseptik. Immunine D08AX10 (BR) Octenisept.dugotrajna profilaksa: 20 .14 dana za spre~avanje recidiva pra{ak za ko`u: 1 .4 nedelje idiopatska trombocitopenijska purpura: 400mg/kg 5 uzastopnih dana ili 1g/kg 1 . primenu B02BD02 (SZ) Octanate.humani) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Berinin P 600.2 puta dnevno preventivno ili kao produ`etak le~enja J06BA02 (Z) Octagam.40ij/kg u intervalu 2 . 250ml i 1000ml upotreba po potrebi rastvor se nanese na ko`u.2 dana paralele Humani imunoglobulin 5%. zavisi od stepena nedostatka faktora IX. Ig Vena. Octapharma (koagulacioni faktor IX . Haemoctin SDH. ili 300mg/kg na 3 .intravenski) imunoglobulin 555 rastvor za inf.40ij/kg u intervalu 3 .D01AE14 Obytin. iv 1 x 250ij/5ml Octanate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.7S) .4 dana paralele Aimafix.humani) hemostatik 453 Octanate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. iv 1 x 1000ij/10ml upotreba hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. sluznice ili rane (1mg + 20mg)/ml 50ml./inf.v. stepena krvarenja. stepena i mesta krvarenja i od op{teg stanja bolesnika.3 dana paralele Beriate P. izra~unavanje doze faktora IX bazira se na ~injenici da 1ij faktora IX/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora IX u plazmi za 1% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija B . Imunoglobulin (ljudski) za i. Koate DVI B02BD04 (SZR) Octanine F. 1 x 500ij/5ml upotreba hemofilija B: doziranje je individualno. Octapharma (koagulacioni faktor VIII . sluznice ili ranu i ostavi 1 minut da deluje 246 Registar lekova 2011 . dezinficijens 501 rastvor za ko`u.dugotrajna terapija krvarenja: 20 . iv 1 x (50mg/ml) 50ml i 100ml upotreba imunodeficijencija: 200 .400mg/kg (najvi{e 800mg/kg) jednom mese~no. Emoclot. Octapharma (imunoglobulin (IgG . iv 1 x 500ij/10ml Octanate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti te{ka hemofilija A . Haemonine. Jugoremedija (ciklopiroks olamin) antimikotik strana 495 krem (1%) 20g rastvor za ko`u (1%) 20ml pra{ak za ko`u (1%) 30g upotreba krem ili rastvor: 2 x dnevno nanositi na obolelo mesto do izle~enja i jo{ 7 .

8 nedelja neurolo{ki poreme}aji: 2 . tvrda 60 x 400mg upotreba odrasli: 3 x 400 . 20mg paralele Treana.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 doze N05AH03 (olanzapin) antipsihotik 620 Olanzapin Sandoz. im 5 x 2500μg/2ml upotreba megaloblasti~na anemija: 3 x nedeljno 2500μg do popune depoa.2 kapi na 2 sata u toku no}i.G03CA03 Oestradiol. 30 x 5mg. posle pobolj{anja ukapavati na 4 sata B03BA03 OHB12. Galenika (hidroksokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj. zatim 2500μg na 4 . Zapilex. zavisno od indikacije S01BA04 Oftalmol. 100 blistera po 10 x (300mg + 200mg + 50mg) upotreba 3 x 1 . Pliva Hrvatska (piracetam) nootropno sredstvo 627 kaps. Zyprexa Velotab N02BA51 (BR) Oldon. Hemofarm (prednizolon) kortikosteroid 653 kapi za o~i. im 5 x 10mg/ml upotreba 1 . 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza). sa dosta te~nosti paralele Kombikaf Registar lekova 2011 247 .estrogen strana 513 rastvor za inj. zatim 2500μg 1 x mese~no do godinu dana N06BX03 Oikamid. Zdravlje (acetilsalicilna kiselina + paracetamol + kofein) analgoantipiretik 607 tabl.2 kapi na 1 sat u toku dana. Salutas Pharma film tabl.5%) 5ml upotreba 1 .10mg. Zalasta.2 tablete po potrebi. zatim 1 . zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. Galenika (estradiol) hormon .4 x nedeljno 2500μg mesec dana.800mg deca: 30 . suspenzija (0. Cipla film tabl. 28 x 5mg i 10mg OlanzEP. 7.5mg.

tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma).8 nedelja . 1 sat pre intervencije paralele Loseprazol. Ortalox.prevencija recidiva ulkusa.refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 .2 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu A02BC01 (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 (Z) Omep. 4 x 2000ml OliCinomel N7-1000E emulzija za inf. refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno . tvrda 14 i 28 x 20mg upotreba oralno . 6 x 1000ml i 4 x 2000ml OliCinomel N6-900E emulzija za inf. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) . Nobel Ilac kaps.ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. tvrda 7 i 14 x 10mg gastrorezistentna kaps.3 kapi ili sprej doze u svaku nozdrvu odrasli i deca 2 . Salutas Pharma kaps. Remedica gastrorezistentna kaps. 20 . tokom 5 minuta. tvrda 14 x 20mg Omeprazol. Zeprom 248 Registar lekova 2011 .1%) 10ml sprej za nos (0.05% rastvor): 1 .ulkus i refluksni ezofagitis: 40mg dnevno iv infuzijom tokom 20 . Zdravlje gastrorezistentna kaps. tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprol. Laboratorios Belmac gastrorezistentna kaps.2 x 1 .Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). 1 x 40mg Omeprol.1%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 7 dana kontinuirano odrasli i deca iznad 12 godina (0. do 5 dana Zollinger-Elisson sindrom: 60mg dnevno ili 80mg dnevno podeljeno u 2 doze iv infuzijom profilaksa u hirurgiji: 40mg iv inj. 6 x 1000ml i 4 x 2000ml upotreba doziranje je individualno R01AA07 (BR) Olynth. Baxter SA strana 462 OliCinomel N4-550E emulzija za inf.1% rastvor): 2 . tvrda 14 i 28 x 20mg Omeprazol Sandoz.120mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno . Famar Francuska (ksilometazolin hlorid) dekongestiv 638 kapi za nos (0.30 minuta.05%) 10ml i (0.B05BA10 (SZ) parenteralni nutritiv (emulzija lipida + rastvor amino kiselina + rastvor glukoze) OliClinomel.05%) 10ml i (0. Sofarimex pra{ak za rastvor za inf. Ufar gastrorezistentna kaps. Lek gastrorezistentna kaps.12 godina (0. tvrda 15 x 20mg Omeprazid. tvrda 14 x 20mg Omeprazol ICP.3 x 2 . tvrda 15 x 20mg Omex.

J02AC02 Omicral. Tamsol. 10 x 50ml i 100ml Omnipaque 350 rastvor za inj.12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika sirupa) ili 2 x 20mg (1 tableta) paralele Sinetus G04CA02 Omsal. sa modifikovanim osloba|anjem 10 x 20mg i 50mg sirup (4mg/5ml) 200ml upotreba odrasli: 2 .3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. 15ml i 20ml upotreba odrasli: 0.odrasli: 200 . Prokanazol V08AB02 (SZ) Omnipaque.4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal.400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 .4mg upotreba 1 x 0. Kanazol.6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike sirupa) 6 . Medico Uno (itrakonazol) antimikotik strana 547 kaps. iv 10 x (287mg/ml . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 10 i 30 x 0. tvrda 4. 3 nedelje (keratitis fungalis).8 nedelja (Tinea capitis). ItraconEP. 10 x 50ml. Tamsudil Registar lekova 2011 249 .5mmol/ml) 10ml. Tamosin. Flosin. ukupna doza do 20ml R05DB13 Omnitus. 7 . Hemofarm (butamirat citrat) antitusik 647 film tabl. 4 . 4 . GE Healthcare (gadodiamid) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. Tinea cruris). Tamprost.3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika sirupa) 3 .15 dana (Tinea pedis.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . GE Healthcare (joheksol) Rö kontrast 665 Omnipaque 300 rastvor za inj.0. Gedeon Richter (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 kaps.2ml/kg.3 x 40mg ili 1 x 50mg deca 1 . 100ml i 200ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja V08CA03 (Z) Omniscan. 15 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze .200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).

oralno tokom 5 dana . Zyprexa Velotab R01AA05 (BR) (oksimetazolin) dekongestiv 638 Operil. 10 x 4mg film tabl. 3 x 1.025%) 10ml sprej za nos (0. Panarak 250 Registar lekova 2011 . 28 x 5mg.50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. Lek kapi za nos (0. 10mg i 15mg upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza). Olanzapin Sandoz.: 3 x 0.18mg pramipeksola = 0.3 x 1 .70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata tabl. 20mg paralele OlanzEP. Zalasta. Max. Zapilex. nastaviti sa 8mg na 12 sati.A04AA01 Ondasan. Slaviamed (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 (SZ) film tabl.35mg. Actavis Malta (olanzapin) antipsihotik 620 film tabl.radioterapija ili hemioterapija (osim cisplatina): 8mg iv pre terapije.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.35mg pramipeksola = 0.025%) 10ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano Operil . postepeno pove}avati na 5 .1mg dnevno paralele Mirapexin.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja .oralno: 16mg na 1 sat pre anestezije ili 8mg 1 sat pre anestezije zatim jo{ 2 doze od 8mg na 8 sati . zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max.deca 1 .05%) 10ml sprej za nos (0.prevencija i terapija postoperativne mu~nine i povra}anja .25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.2 kapi ili sprej doze Operil P . oralno tokom 5 dana .7 godina: 2 .3 x 1 ./inf. zatim 8mg na 12 sati. 30 x 0.7mg upotreba 0.7 dana do 3 x 0.2 kapi ili sprej doze N04BC05 Oprymea. Treana.odrasli i deca iznad 7 godina: 2 .09mg (po~etna doza). Lek kapi za nos (0. Krka (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl.visoko emetogena terapija: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv.05%) 10ml Operil P.18mg i 0. zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Zofran N05AH03 Onzapin.parenteralno: 4mg im ili sporo iv pre operacije i 4mg posle operacije deca: 5mg/m2 iv. zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata. 10 x 8mg rastvor za iv inj. 5 x 4mg/2ml upotreba odrasli .09mg pramipeksola = 0.

10 x (240mg joda/ml) 50ml i 100ml Optiray 300 rastvor za inj. ({pric sa adapterom) (320mg joda/ml) 10 x 50ml Optiray 350 rastvor za inj. 5 . ({pric) (350mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj.5 godina: Max.5ml upotreba 1 x 0. po potrebi dozu pove}ati na 30mg ili 100mg deca 1 . premenstrualni sindrom: 5mg dnevno od 14 .20mg na 4 sata. ({pric sa adapterom) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml Optiray 320 rastvor za inj. Organon Holandija (linestrenol) hormon 514 tabl. Molteni (morfin sulfat) opioidni analgetik 605 oralni rastvor 20 x 10mg/5ml. 10 x (320mg joda/ml) 50ml. 5mg na 4 sata 6 .V08AB07 (SZ) Optiray.10mg dnevno 6 meseci uzastopno. sc 1 x 0.10mg na 4 sata H01CC01 (SZ) Orgalutran. L.25mg {estog dana od po~etka primene FSH (terapiju sprovodi specijalista za asistiranu reproduktivnu tehniku) G03DC03 Orgametril. Covidien (joversol) Rö kontrast strana 666 Optiray 240 rastvor za inj. 100ml i 200ml rastvor za inj. 30mg/5ml i 100mg/5ml oralne kapi 1 x (20mg/ml) 20ml sirup (10mg/5ml) 100ml upotreba kapi . po potrebi i du`e metroragija. Organon Irska (ganireliks) antagonist GnRH 526 rastvor za inj. ({pric sa adapterom) (350mg joda/ml) 10 x 50ml 75ml i 100ml upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja N02AA01 § Oramorph. ({pric) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml rastvor za inj.12 godina: Max.25-og dana menstrualnog ciklusa Registar lekova 2011 251 .1ml = 16 kapi = 20mg odrasli: 10 . amenoreja. ({pric) (320mg joda/ml) 10 x 50ml rastvor za inj.25mg/0. menoragija: 2 x dnevno 5mg tokom 10 dana polimenoreja. 30 x 5mg upotreba endometrioza: 5 .

10 dana (deca) .50mg/kg dnevno u 3 doze.amebijaza: 400 . Omeprol. Zeprom (metronidazol) antibiotik Orvagil. Max. Omep.10 godina: 100mg na 8 sati tokom 3 dana parodontopatije . Omeprazid. Omeprazol.5mg/kg na 8 sati (deca) parenteralno . se mo`e deliti. Jadran Galenski Laboratorij (omeprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. 20 . 750mg i 1000mg upotreba tabl. tvrda 14 i 28 x 10mg i 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. 7. ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 .4 doze paralele Amoksicilin.3 godine: 50mg na 8 sati tokom 3 dana 3 . Omex.800mg na 8 sati tokom 5 .anaerobne infekcije: 400mg na 8 sati tokom 7 dana (odrasli).400mg na 8 sati tokom 3 dana . Omeprazol Sandoz. (5mg/ml) 100ml vagitorija 10 x 500mg G01AF01 A01AB17 Orvagil D. tokom 5 .10 dana (odrasli).8 nedelja prevencija recidiva ulkusa.odrasli i deca iznad 10 godina: 200 . 15mg/kg dnevno u 3 doze.50mg/kg (Max.trihomonijaza: 400mg na 12 sati tokom 7 dana ili 2g jednokratno (odrasli) .7 godina: 100mg na 12 sati tokom 3 dana 7 . 20 x 400mg J01XD01 (SZ) rastvor za inf. 60mg/kg) dnevno podeljeno u 2 . tokom 3 dana (deca) . pije se cela ili rastvorena u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 750mg . refluksnog egzofagitisa i o{te}enja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza).5mg/kg na 8 sati (deca) vaginalno: 1 vagitorija uve~e tokom 7 dana.3g dnevno podeljeno u 2 . 20 x 250mg film tabl. Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (500mg/5ml) 60ml i 100ml Ospamox DT. 6g dnevno deca: 25 . Amoxicillin. Galenika film tabl. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma).anaerobne infekcije: 500mg na 8 sati (odrasli).odrasli i deca iznad 10 godina: 200mg na 8 sati paralele Arilin rapid J01CA04 (amoksicilin) penicilin 533 Ospamox. 7.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol. Galenika tabl. uz oralnu terapiju oba partnera Orvagil D akutni ulceronekrozni gingivitis . 20 x 400mg P01AB01 634 544 504 416 upotreba Orvagil oralno . Omeprazol ICP.lamblijaza: 2g dnevno tokom 3 dana (odrasli). 35 .A02BC01 Ortalox. Sinacilin 252 Registar lekova 2011 .4 doze.deca 1 . za oralnu suspenziju 10 i 14 x 500mg. Sandoz tabl.

zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika L01XA03 (SZ) (oksaliplatin) citostatik . 180 x (435mg + 235mg) upotreba tabl.hiperfosfatemija u hroni~noj renalnoj insuficijenciji: 3 . Organon Holandija vagitorija 15 x 0. Hemofarm (tirotricin + prednizolon + tetrakain hlorid) otologik 659 kapi za uho (0. 12 tabl.20ml (400 . se gutaju cele u toku jela.3 nedelje.01% + 0.5mg Ovestin. 1 x 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje. Schering-Plough Irska vaginalni krem (0. 1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss.alfa) hormon 517 rastvor za inj.800mg) suspenzije dnevno paralele Megace S02CA01 Otol H.6 kapi u obolelo uho. ne smeju se lomiti odrasli iznad 18 godina . 1 x 50mg i 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema. tokom 2 .5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.1%) 15g upotreba 1 doza krema ili 1 vagitorija dnevno. dnevno L02AB01 O tentika. zatim ista doza 2 x nedeljno G03GA08 Ovitrelle. PharmaSwiss pra{ak za rastvor za inf. dnevno u zavisnosti od koncentracije fosfata u serumu. Hemofarm (megestrol acetat) progestagen 577 oralna suspenzija (40mg/ml) 240ml upotreba karcinom dojke: 160mg dnevno odjednom ili 4 x 40mg anoreksija kod AIDS-a ili karcinoma: 10 .alkiliraju}i agens 572 Oxaliplatin "Ebewe". Merck Serono (horiogonadotropin . ili natopiti sterilnu gazu i uvu}i u slu{ni kanal G03CA04 (estriol) hormon . Ebewe Pharma pra{ak za rastvor za inf.V03AE04 OsvaRen.1% + 1%) 10ml upotreba na 1 sat ukapati 5 . ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine. Fresenius Medical Care (kalcijum acetat + magnezijum karbonat) terapija hiperfosfatemije strana 663 film tabl. Sinoxal Registar lekova 2011 253 . Pliva-Lachema pra{ak za rastvor za inf. sc 1 x 250μg/1ml upotreba doziranje je individualno. ({pric) sc 1 x 250μg/0.estrogen 513 Ovestin. Max.10 tabl.

5 . po potrebi dozu pove}avati najvi{e 1 . u te{kim slu~ajevima 5 . dnevna doza: 8 inhalacija po 4. 1 .R03AC13 Oxis Turbuhaler.60 minutnom intervalu do normalnih kontrakcija. postpartalna hemoragija: 5ij sporom iv inj. Max.2 inhalacije (akutni napad).20ij infuzijom u 500ml infuzionog rastvora paralele Syntocinon 254 Registar lekova 2011 .2ij/min. 100 x 10ij/ml upotreba infuzija se priprema u srazmeri 1ij oksitocina na 100ml infuzionog rastvora indukcija poro|aja: 0.5μg/dozi (najvi{e 2 inhalacije odjednom) ili 4 inhalacije po 9μg/dozi (najvi{e 1 inhalacija odjednom) paralele Respilong H01BB02 (SZ) Oxytocin Synthetic. AstraZeneca [vedska (formoterol fumarat) antiastmatik strana 641 pra{ak za inhalaciju 60 x 4. ili 3 .2ij u infuziji fiziolo{kog rastvora (po~etno).2 x 2 inhalacije (hroni~na primena) Max./inf.5μg/dozi i 9μg/dozi upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 1 . u 30 . 5ij dnevno prevencija postpartalne hemoragije: 5ij sporom iv inj.10ij im. Gedeon Richter (oksitocin) uterotonik 525 rastvor za im iv inj.

.

PharmaSwiss koncentrat za rastvor za inf. 1 x 30mg/5ml i 100mg/16.7ml. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Max.4 dana. Galenika (cefaleksin) cefalosporin 535 kaps.50mg/kg (izuzetno 100mg/kg) dnevno.antimitotik strana 570 Paclitaxel "Ebewe". podeljeno u 2 . Teva Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. 1 x (15mg/ml) 2ml. Taxol J01MB04 Palin.3 doze. hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje paralele Sindaxel.12 sati. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 6 sati ili 500mg na 8 . Lek (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 kaps.L01CD01 (SZ) (paklitaksel) citostatik ./inf 10 i 100 x 1g upotreba odrasli: 500mg na 4 . 100mg/16. Max. Max. Hidensil 256 Registar lekova 2011 .175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a). Cefalexin. 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Pentrexyl M05BA03 (SZ) Pamitor. Torrex Chiesi Pharma (pamidronat natrijum) bisfosfonat 598 koncentrat za rastvor za inf. 1 x 30mg/5ml. 90mg tokom jednog tretmana paralele Aredia. 150mg/25ml i 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. 1 x 30mg/5ml Paclitaxel-Teva.60mg (zavisno od koncentracije kalcijuma u plazmi) sporom iv infuzijom u jednoj ili vi{e doza tokom 2 .6 sati (uobi~ajeno). Cefalexin Alkaloid J01CA01 (Z) Pamecil. 4g dnevno paralele Cefaleksin. Pipem J01DB01 Palitrex.7ml upotreba 135 . 4ml i 6ml upotreba 15 . 6g dnevno deca: 25 . iv infuzijom tokom 3 sata. 2g iv na 6 sati (meningitis) deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno). Medochemie (ampicilin) penicilin 533 pra{ak za rastvor za im iv inj. tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti paralele Pipegal.

Max. Paracetamol. Hemofarm (atenolol) beta blokator 479 tabl.09mg pramipeksola = 0. dnevno paralele Kombinovani pra{ak protiv bolova L04AD02 (SZR) Panalimus. Hemofarm (pramipeksol) antiparkinsonik 616 tabl.70mg pramipeksola = 1mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata oralno: 3 x 0. 12 i 24 x 500mg Panadol Baby.18mg pramipeksola = 0. Farmaclair Francuska oralna suspenzija (120mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 500mg .35mg pramipeksola = 0. 14 x 100mg upotreba 1 x 50 .1g na 4 sata. Perfalgan N02BE51 (BR) Panadol extra.05mg. Oprymea Registar lekova 2011 257 . Panacea Biotec (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps. prema potrebi. 12 i 24 x (500mg + 65mg) upotreba 1 .50mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. prema potrebi.1. S.500mg (6 .N02BE01 (BR) (paracetamol) analgoantipiretik strana 608 Panadol.100mg dnevno paralele Atenolol. na 4 .35 .25mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0.6 sati): 1 . Max. 1mg i 5mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf. Febricet.12 godina) paralele Efferalgan.7 dana do 3 x 0.15mg dnevno paralele Mirapexin. 8 tabl.125mg pramipeksol dihidrohlorid monohidrata 0. Prinorm N04BC05 Panarak. GlaxoSmithKline Irska (paracetamol + kofein) analgoantipiretik 608 film tabl. Prograf C07AB03 Panapres.09mg (po~etna doza). 30 x 0. Europharm film tabl. Paracetamol Sopharma. GlaxoSmithKline Irska Panadol. u razmaku od 4 . 3.7mg upotreba 0.C.5mg.6 sati.4 x 240 . tvrda 30 x 0. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. postepeno pove}avati na 5 .2 tabl.18mg i 0. Max.

05 . Augmentin.0.5mg na 8 sati (do 1 godine).875mg na 12 sati deca iznad 3 meseca: 25 .02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0.J01DD08 Pancef.250mg na 8 sati (1 . zatim 0.4 Mij dnevno deca: 400 000ij dnevno (do 7 godina).500mg na 8 sati deca: 62.03 . iv 10 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0. Hemofarm (benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin) penicilin 534 pra{ak za suspenziju za inj. 800 000ij dnevno (iznad 7 godina) M03AC01 (SZ) Pancuronium DeltaSelect. 250 . Hemofarm (amoksicilin + klavulanska kiselina) penicilin 534 film tabl. Amoksiklav Quicktab.25mg)/5ml 100ml Panklav forte pra{ak za oralnu suspenziju (250mg + 62.45mg/kg podeljeno u 2 doze paralele Amoksiklav.0.12 godina) Panklav 2x odrasli i deca iznad 40kg: 500 . 125 .6 Mij . zatim 0. 50 x 125mg upotreba 1 .5mg)/5ml 100ml Panklav 2x film tabl. u toku obroka paralele Festal N 258 Registar lekova 2011 .01 . Enhancin A09AA02 (BR) Pankreatin. 15 x (250mg + 125mg) i 20 x (500mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (125mg + 31. 14 x (875mg + 125mg) pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 70ml pra{ak za oralnu suspenziju (400mg + 57mg)/5ml 140ml upotreba doze su date u odnosu na sadr`aj amoksicilina Panklav odrasli i deca iznad 12 godina: 250 .2 tabl.500mg na 8 sati (6 . 5 i 10 x 400mg granule za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 60ml i 100ml upotreba odrasli: 200mg na 12 sati ili 400mg jednom dnevno deca: 4mg/kg na 12 sati ili 8mg/kg jednom dnevno J01CE30 Pancillin. Amoksiklav 2x.0. DeltaSelect (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj. Galenika (pankreatin) digestivni enzimi 430 gastrorezistentna tabl.02mg/kg ako je potrebno paralele Pavulon J01CR02 Panklav.01 . im 50 x 800 000ij upotreba odrasli: 1.6 godina).04mg/kg. Alkaloid (cefiksim) cefalosporin strana 536 film tabl.0.1mg/kg.

Hemofarm lozenga 20 x 120mg D03AX03 mast 30g (dekspantenol 5%) upotreba lozenga: 2 . Nolpaza. Pulcet A11HA31 (BR) (kalcijum pantotenat) vitamin 442 Pantenol. 10mg ujutro (rektalno) deca do 2 godine: 5mg rektalno iznad 2 godine: 5mg oralno ili 10mg rektalno paralele Bisacodyl Actavis. Hemofarm (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0.3 x dnevno naneti tanak sloj masti na obolelo mesto 496 Registar lekova 2011 259 . ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje paralele Controloc. Hemofarm (bisakodil) laksativ strana 426 oblo`ena tabl.025%) 15g upotreba 2 . 14 x 20mg i 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno. i uzima se 30 minuta pre doru~ka ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). Dulcolax D07AC04 Panolon. 30 x 5mg supozitorija 6 x 10mg upotreba odrasli: 5 . 1 . 20 x 120mg Panthenol. Nini oralna disperzibilna tabl.10mg (izuzetno 30mg) posle ve~ere (oralno).025%) 15g mast (0.6 x 1 lozenga (odrasli).A06AB02 (BR) Panlax.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Sinoderm A02BC02 Panrazol. Zdravlje (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl.1.5 lozenga dnevno (deca) mast: 2 .

Carboplatin Teva N06AB05 Paroksetin. 1 . generalizovani anksiozni poreme}aj. Baxter AG (anti D (Rho) imunoglobulin . Carboplatin "Ebewe".120mg (2 meseca 1 godine).6 sati): 1 .240mg (1 . 18 x 500mg (Z) (BR) (BR) sirup (120mg/5ml) 100ml tabl. Aurobindo Paroxetin Sandoz. deca iznad 12 godina: 1 . 15ml i 45ml upotreba monoterapija . (BR) vitamini (medicinski kvasac + vitamin B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin) Pantogar.4 x 60 .odrasli: 1 x dnevno 400mg/m2 iv infuzijom. Immunorho. Rhophylac 300 260 Registar lekova 2011 .4 x 120 . Arketis. 60mg dnevno paralele Actapax.500mg (6 . posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno. 1 x (10mg/ml) 5ml. Panadol Baby. Febricet. Max. 1 .2 x 1 kaps. Sopharma sirup (120mg/5ml) 125ml upotreba odrasli: 500mg . prema potrebi. Rexetin. 50 blistera po 10 x 500mg Paracetamol. Salutas Pharma (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl.1g na 4 sata. u razmaku od 4 .A11JC.6 godina). tvrda 90 x (100mg+60mg+60mg+20mg+20mg+20mg) upotreba lek se uzima uz jelo odrasli: 3 x 1 kaps. Carboplatin.12 godina) paralele Efferalgan. Panadol. N02BE01 (paracetamol) analgoantipiretik 608 Paracetamol. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. Jugoremedija sirup (120mg/5ml) 100ml Paracetamol Sopharma. Seroxat J06BB01 (SZ) Partobulin SDF. 30 x 20mg upotreba depresija. Galenika (BR) tabl.. Merz Pharmaceuticals strana 443 kaps. ({pric) im 1 x 250μg/ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj ili abortus (u prva 72 sata): 250μg paralele Beoglobin D. 4g dnevno deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata. Bristol Myers Squibb (karboplatin) citostatik .humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. socijalna fobija. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. ponavljati na 4 nedelje paralele Carboplasin. Rhesonativ. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max.alkiliraju}i agens 572 koncentrat za rastvor za inf. Perfalgan L01XA02 (SZ) Paraplatin.4 x 240 .

odrasli: 2 . Belgija (peginterferon alfa 2b) 582 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.deci se ne preporu~uje rektalna suspenzija .3 x 500mg . Ferring International (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 tabl. Asacol.6 sati parenteralno: doziranje je individualno zavisno od postignutog efekta. tokom 12 meseci A07EC02 Pentasa.0. Schering-Plough Irska terapija hroni~nog hepatitisa C PegIntron.odrasli i deca iznad 40kg: 3 x 500mg .1mg/kg. Roche (peginterferon alfa 2a) terapija hroni~nog hepatitisa C 582 rastvor za inj.1g Max. Boehringer Ingelheim Gr~ka tabl.5ml.5ml.5ml i 150μg/0.odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja . 5 x 0. zatim 0.5ml upotreba 1 x nedeljno 135μg ili 180μg L03AB10 (SZ) PegIntron.01 . Boehringer Ingelheim [panija koncentrat za rastvor za inf. 100μg/0. 120μg/0.01 . Salofalk Registar lekova 2011 261 . daje se sporom iv infuzijom (20 kapi/min) M03AC01 (SZ) Pavulon.deca ispod 40kg: 1/2 doze za odrasle supozitorije .0.02mg/kg ako je potrebno paralele Pancuronium DeltaSelect L03AB11 (SZR) Pegasys. Organon Holandija (pankuronijum bromid) miorelaksans 595 rastvor za inj.5ml.5ml i 180μg/0. sa produ`enim osloba|anjem 100 x 500mg supozitorija 28 x 1g rektalna suspenzija 7 x 1g/100ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode tablete . Schering-Plough Labo.02mg/kg ako je potrebno neonatusi: 0.0.1g .05 .0.G02CA03 (fenoterol bromid) tokolitik strana 508 Partusisten.5 . 50 x 5mg (SZ) Partusisten. 3 x 500mg (doza odr`avanja) .deci se ne preporu~uje paralele 5-ASA. 80μg/0.04mg/kg.5mg/10ml upotreba oralno: 5mg na 3 .03 .5μg/kg jednom nedeljno.5ml upotreba 0. (pen sa ulo{kom) sc 1 x 50μg/0. ({pric) sc 1 x 135μg/0. zatim 0. 4g dnevno (akutna faza).1. iv 10 i 50 x 4mg/2ml upotreba odrasli i deca: 0.

Hemofarm (pentoksifilin) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. im 1 x 0. Max.deca: 125mg na 6 sati (do 3 godine). sa modifikovanim osloba|anjem 20 x 400mg upotreba 2 . gel se uzima direktno iz kesice 2 .deca do 10 godina: pola doze za odrasle (uobi~ajeno). 60mg/kg/dan 262 Registar lekova 2011 .2.5ml upotreba primarna vakcinacija: 0. Bristol Myers Squibb pra{ak za rastvor za inj. 4 i 6 meseca po ro|enju revakcinacija: izme|u 17 i 24 meseca `ivota C04AD03 Pentoksifilin.3 x 1 .3 x 400mg posle jela paralele Damaton. infuzija traje 15 minuta . 250mg na 6 sati (3 .2 kesice gela ili kaps. Bristol Myers Squibb (paracetamol) analgoantipiretik 608 rastvor za inf.1g na 6 sati (uobi~ajeno).10 godina) parenteralno . im iv 50 x 1g upotreba uzima se 1 sat pre ili 2 sata posle jela oralno .odrasli: 500mg na 4 . 4g dnevno deca neonatusi i deca lak{a od 10kg: 7.6 sati (uobi~ajeno). 30mg/kg/dan deca 10 . Laboratories Rosa Phytopharma (dimetikon + gvajazulen) terapija stoma~nih tegoba 673 kaps.odrasli i deca iznad 40kg: 250mg . Pamecil (BR) Pepsane.3) pra{ak i suspenzija za suspenziju (u {pricu) za inj. 500mg na 8 sati (urinarne infekcije) .5mg/kg na 4 .004g)/10g upotreba lek se uzima pre jela ili kada su simptomi najja~i. Sanofi Pasteur polivakcina strana 563 (polisaharid hemofilus influence tip B + toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B.J07CA06 (Z) Pentaxim. Max.5ml 3.6 sati. Max. N02BE01 (SZ) Perfalgan. pertusisa + inaktivisani poliovirusi tip 1.6 sati. meka 30 x (300mg+4mg) oralni gel 30 x (3g+0.50kg: 15mg/kg na 4 .6 sati.1 sata odrasli i deca iznad 50kg: 1g na 4 . 2g iv na 6 sati (meningitis) . (10mg/ml) 12 x 50ml i 100ml upotreba mo`e se primeniti kao nerazbla`en rastvor ili razbla`en fiziolo{kim rastvorom ili 5% glukozom na koncentraciju 1mg/ml. tvrda 16 x 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml (Z) Pentrexyl. 150mg/kg dnevno podeljeno u 4 doze (meningitis) paralele Ampicilin. Galenika kaps. Trental J01CA01 (ampicilin) penicilin 533 (Rp) Pentrexyl.

rastvara~ je voda za inj. po potrebi ponoviti za 6 sati.8mg/kg dnevno parenteralno: 50 . Lek biljni anksiolitik (suvi ekstrakti: korena valerijane + lista mati~njaka + lista nane) 671 Persen oblo`ena tabl.2 kaps.2 kafene ka{ike G02BB.9mg upotreba vaginalno pre svakog polnog odnosa N03AA02 § (fenobarbiton) antikonvulziv 610 Phenobarbiton. Chephasaar (glukozamin sulfat) terapija artritisa 593 film tabl.3 tabl.nesanica: 2 .2 kaps. Hemofarm tabl. Laboratorie Innotech International (benzalkonijum hlorid) lokalni kontraceptiv 508 vaginalna tabl. 600mg dnevno Registar lekova 2011 263 .3 tabl. oralno . Richard Bittner (etanolni ekstrakt 25 biljnih vrsta .vidi na str. tvrda 20 x (125mg + 25mg + 25mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina .2 x 1 .odrasli: 50 . (BR) Persen. zavisno od odgovora pacijenta M01AX05 (BR) Perigona. im iv 5 x 220mg/2ml upotreba doziranje je individualno..uznemirenost: 2 -3 x 2 . ili 1 .200mg. optimalna koncentracija fenobarbitona u plazmi je 15 .G03GA05 Pergoveris.180 mikromola/L). Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 250ml i 500ml upotreba 2 . 30 x 15mg i 100mg (Z) Phenobarbiton natrijum. 3 i 10 x (150ij + 75ij)/ml upotreba doziranje je individualno.300mg u jednoj dozi. Merck Serono (folitropin alfa + lutropin alfa) hormoni strana 516 pra{ak i rastvara~ za inj. uve~e . 40 x (50mg + 25mg + 25mg) Persen forte kaps. 20 i 100 x 500mg upotreba 3 x 500mg na prazan stomak paralele Dona HN05CM. 12 x 20mg vaginalna kaps.) biljni lek 671 oralni rastvor 50ml. Pharmatex. ili 1 . sat pre spavanja A16A.deca: 5 .40μg/ml (60 .. (BR) Pervivo.3 x 1 . meka 6 x 18. Max. sc 1. .

2mg ujutro.6mg paralele Moxogamma M09AX. Hemofarm kaps. ukupna dnevna doza najvi{e 2ml J01MB04 (pipemidna kiselina) hinolonski uroantiseptik 543 Pipegal. Laboratorie Innotech International (diosmin) venotonik strana 477 film tabl.7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg+10mg+0. tvrda 15 x (200mg + 100mg) upotreba 1 kaps. (BR) Piascledine. tvrda 20 x 200mg Pipem.4mg ujutro ili 2 x 0. 15 i 30 x 600mg upotreba hroni~na venska insuficijencija: 600mg ujutro pre doru~ka hemoroidi: 2 . otopljeno u ustima D11AX01 (BR) Pilfud. Max.4mg upotreba 0. dnevno sa punom ~a{om vode.4mg+20mg) upotreba samo odrasli: 1 dnevno.2mg. Krka (vitamini A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis. (BR) Pikovit forte.nesaponifikovano) terapija osteoartritisa 600 kaps.3 x 600mg pre jela C02AC05 Physiotens. + nikotinamid) vitamini 440 oblo`ena tabl.C05CA03 Phlebodia.5mg+1. dnevna doza 0.. pojedina~na doza 0. tvrda 20 x 200mg upotreba 400mg na 12 sati uz pove}an unos te~nosti 264 Registar lekova 2011 . Bosnalijek (minoksidil) terapija alopecije 502 rastvor za ko`u (2%) i (5%) 60ml upotreba odrasli 18 . Galenika kaps. 30 x (5000ij+1.2mg i 0. po potrebi posle 3 nedelje pove}ati na 0.. najbolje u toku jela A11BA. Solvay Francuska (moksonidin) antihipertenziv 472 film tabl. Expanscience Laboratories (sojino ulje + avokadovo ulje .65 godina: 2 x 1ml rastvora naneti na suvu }elavu povr{inu i blago utrljati. 28 x 0.4mg. Max.

Ampril HL. Merz Pharmaceuticals (amantadin sulfat) antiparkinsonik 615 film tabl.25mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. Humani albumin 20% Biotest.5mg (doza odr`avanja). dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Targocid B05AA01 (Z) Plasbumin 20. 1 x 2. 10 x 200mg i 400mg upotreba rastvara~ je voda za inj. Max. PharmaSwiss (teikoplanin) antibiotik 544 pra{ak za rastvor za im iv inj. odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza). 1 x (20%) 50ml i 100ml upotreba doziranje je individualno. 28 i 50 x (2. Ljudski albumin 20%.3 x 200mg maksimalnom brzinom infuzije 55kapi/min. Prilinda plus. J01XA02 (SZ) Planicid./inf.5 . Prilinda. Uman Albumin Registar lekova 2011 265 . te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski). u toku ili posle jela 1 x 1. zatim 200mg dnevno iv ili im. 10 x 200mg/500ml upotreba oralno: 100mg (po~etno). kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno. Talecris Biotherapeutics (albumin . pove}avati nedeljno do doze odr`avanja 2 x 100 . 28 x 1.humani) nadoknada plazme 457 rastvor za inf. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD. Human albumin 20% Behring. Vivace C09BA05 Piramil HCT. Lek (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. Ramipril. 30 x 100mg (SZ) rastvor za inf. Human albumin 20% Baxter. Vivace Plus N04BB01 PK Merz. zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf. zavisi od telesne mase bolesnika. Lek (ramipril) ACE inhibitor strana 484 tabl. Ramitens. Ramicomp Genericon. Ramipril Genericon.5mg + 12mg) tabl. Ramipril H. Tritace. malo soli.C09AA05 Piramil.300mg (prva doza ujutro a druga do 16 sati) parenteralno: 1 . dnevno (najbolje ujutru). Tritace comp. Human albumin. 20. profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C. 20 i 50 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. 10mg dnevno paralele Ampril.25mg (po~etna doza).

sa produ`enim osloba|anjem 30 x 2.B05BB01 (SZ) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid heksahidrat + natrijum acetat trihidrat + natrijum glukonat) nadoknada elektrolita strana 462 Plasma Lyte 148 (pH 7. Bieffe Medital rastvor za inf.5mg/ml) 20ml upotreba monoterapija . 5mg i 10mg upotreba hipertenzija: 5mg ujutro (po~etno). Sinplatin B01AC04 Plavix. Cisplatin "Ebewe". (5. 4 i 30 x 300mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. Monogrel. Pharmachemie koncentrat za rastvor za inf. jednom na 3 . po potrebi do 10mg 266 Registar lekova 2011 . nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex.26g + 0.alkiliraju}i agens 572 Platinex.26g + 0. Clopigal. 1 x (0.4). tokom 5 dana na 3 . Klogrel. 28 x 75mg film tabl.4).3g + 3.100mg/m2 dnevno. Cardogrel. (5.37g + 0.5mg/ml) 20ml i 100ml (SZ) Platosin. Cisplatin Teva.4 nedelje paralele Cisplatin.68g + 5. Bristol Myers Squibb koncentrat za rastvor za inf.odrasli i deca: 50 .68g + 5. sanofi aventis (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 film tabl. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno. 5 . Kerberan. AstraZeneca [vedska (felodipin) antagonist Ca 481 tabl. Baxter Healthcare rastvor za inf. Zyllt C08CA02 Plendil. Klopidogrel. Cisplatin PharmaSwiss.02g)/L 1 x 1000ml Plasma Lyte 148 (pH 7.5mg.37g + 0. 1 x (0.02g)/L 1 x 500ml upotreba doziranje je individualno L01XA01 (SZR) (cisplatin) citostatik .4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno.10mg (izuzetno 20mg) dnevno (doza odr`avanja angina pektoris: 5mg ujutro.3g + 3.

75mg upotreba 1 tabl. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 . tokom 12 dana A06AD11 Portalak. se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 . postkoitalno (najkasnije do 72 sata). Belupo (laktuloza) terapija hiperamonijemije. 10 .J07AL01 (Z) Pneumo 23. po potrebi. 12 tabl. 100 x (25mg+25mg+25mg) upotreba tabl. ({pric) sc im 1 x 0. Lactulose-MIP G03AC03 (BR) Postinor 2. uve~e.45ml sirupa hroni~na opstipacija . odjednom paralele Escapelle Registar lekova 2011 267 . sanofi aventis Ma|arska Pneumo 23. Max. zatim 5ml dnevno (7 .6 godina).15ml sirupa . 60ml) sirupa u po~etku.odrasli: 15 . na sat. Deutsche Homoopathie-Union homeopatski lek za alergijski (D3 Galphimia glauca + D3 Cardiospermum + D4 Luffa operculata) rinitis 675 tabl. na 2 sata.5ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0.30ml (Max. Max. Laboratorie Innotech International (neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin) vaginalni antiinfektiv 505 vaginalna kaps. 2 x 0. Gedeon Richter (levonorgestrel) oralni postkoitalni kontraceptiv 512 tabl. 8 tabl. deca 2 . druga tabl. 6 i 12 x (35000ij + 35000ij + 100000ij) upotreba 1 vaginalna kaps. Polygynax. kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.14 godina) paralele Duphalac.5ml vakcine (primarna vakcinacija). najranije 5 godina od primarne vakcinacije (BR) Polinol. 12 sati nakon prve ili 2 tabl. G01AX. Sanofi Pasteur (kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka) vakcina protiv pneumokoka strana 557 rastvor za inj. dnevno u akutnoj fazi. 3 dana.12 godina: 1 tabl. dnevno. zatim 5 .2 tabl.8 nedelja odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl.. laksativ 426 sirup (67%) 500ml upotreba portalno-sistemska encefalopatija: 3 x 30 . revakcinacija.15ml dnevno.deca: 5ml dnevno (1 .

Sopharma tabl. dezinficijens strana D08AG02 R02AA15 G01AX11 D08AG02 Povidon jod. Betadine V04CF01 (Z) PPD-T. 30 x 10mg i 20mg upotreba lek se uzima u jednoj dozi uve~e odrasli . 30 x 20mg i 40mg Pravapres.(BR) (povidon jod) antiseptik. 30 i 60 x 75mg i 110mg upotreba prevencija venske tromboembolije: 110mg 1 . 10 .20mg (8 .72 sata. nerazbla`eno ili razbla`eno toplom vodom 1:1 vagitorije: 1 vagitorija uve~e pre spavanja. 14 dana uklju~uju}i i dane menstruacije mast: 2 . 30 i 90 x 20mg i 40mg PravaCor. pozitivna reakcija: pojava tvrdog infiltrata pre~nika 6mm B01AE07 (SZR) Pradaxa.porodi~na hiperholesterolemija: 10 .5%) 50ml vagitorija 14 x 200mg Povidon jod.18 godina) 268 Registar lekova 2011 .5ml upotreba 0.40mg (14 .4 sata.1ml id.3 x dnevno mazati u tankom sloju pena: prema uputstvu proizvo|a~a paralele ANTIsept D.prevencija kardiovaskularne bolesti: 40mg deca .13 godina). zatim 1 x dnevno 220mg (tokom 10 dana posle zamene kolena) ili (tokom 28 . Lek tabl. Nini mast (10%) 20g rastvor za ko`u (10%) 100ml rastvor za ispiranje usta (1%) 100ml vagitorija 14 x 200mg 500 640 505 500 640 505 R02AA15 G01AX11 upotreba rastvor: 3 x dnevno aplikovati rastvor na obolelu ko`u rastvor za usta: na 2 . Hemofarm mast (10%) 40g rastvor za ko`u (10%) 100ml. Torlak (pre~i{}eni proteinski derivat tuberkulina) dijagnostik 664 rastvor za inj. rezultat se ~ita posle 48 .hiperholesterolemija ili kombinovane hiperlipidemije: 10 .1ml) 2.35 dana posle zamene kuka) C10AA03 (pravastatin) hipolipemik 490 Pralip.40mg . 500ml i 5L pena za ko`u (7. PharmaSwiss tabl. tvrda 10. id 10 x (3ij/0.4 sata posle hirur{ke intervencije.5%) 500ml i 5L rastvor za ispiranje usta (8. Boehringer Ingelheim Nema~ka (dabigatraneteksilat) oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina) 451 kaps.

po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. Lakea. Rasoltan.H02AB07 (prednizon) glukokortikoid strana 527 Prednizon. Jugoremedija tabl.20mg. Anpharm Poljska Preductal MR. 10mg dnevno paralele Prexanil Registar lekova 2011 269 . Losartan. doziranje je individualno. Max. 4mg i 8mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza). 30.25mg kod starijih od 75 godina). 24 sata posle primene zadnje doze FSH C09CA01 Prelow. Organon Holandija (horionski gnadotropin) hormon 516 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 10 x 5mg Prednizon. Losar. Losartic.5 . Lorista. Les Laboratories Servier Preductal MR. LozarEP. Krka (perindopril) ACE inhibitor 484 tabl. Sentor C09AA04 Prenessa. im 3 x 1500ij/ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 60mg dnevno paralele Pronison C01EB15 Preductal MR. 28 x 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (12. 60 i 90 x 2mg. im 1 i 3 x 5000ij/ml upotreba doziranje je individualno.10 000ij. Servier Ireland (trimetazidin hlorid) antianginalgik 471 film tabl. Bosnalijek tabl. Lotar. sa modifikovanim osloba|anjem 60 x 35mg upotreba prevencija napada angine pektoris: 2 x 35mg (ujutro i uve~e) G03GA01 (Z) Pregnyl. Liconsa (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. 1 x 4mg (doza odr`avanja). 20 x 5mg i 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka. Max. Erynorm. zavisno od indikacije po~etna doza: 10 . zavisno od dijagnoze i odgovora bolesnika stimulacija ovulacije: 5000 .

28 i 56 x 50mg film tabl.23 meseca: 2 doze po 0. Hemofarm (metoprolol tartarat) beta blokator 478 film tabl.3 x 50 . Flonidan.5 godina: 1 doza od 0. 2 x 50mg dnevno (oralno) infarkt miokarda: u toku prvih 12 sati 5mg iv u bolusu ponavljati na 2 minuta do najvi{e 15mg.5mg/3g upotreba cervikalni kanal ispuniti sa 3g (2.5ml 270 Registar lekova 2011 . 10 x 10mg sirup (5mg/5ml) 120ml upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5 mg) deca 2 . Loratadin J07AL02 (Z) Prevenar. zatim 200mg odjednom ili podeljeno u 2 doze (oralno) angina pektoris: 2 .5ml upotreba odoj~ad 2 .100mg (oralno) aritmije: 5mg sporo iv.5ml) gela. po potrebi primeniti istu koli~inu gela jo{ jednom.5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje 2 meseca) deca 24 meseca . Hemofarm (loratadin) antihistaminik 648 tabl.5ml (interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena tre}e doze se preporu~uje u drugoj godini deca 12 .11 meseci: 2 doze po 0. Claritine.5ml (prva u drugom mesecu a interval izme|u doza treba da bude najmanje mesec dana) primena ~etvrte doze se preporu~uje u drugoj godini 7 .5 godina: 5mg dnevno paralele Actalor.100mg (oralno) tireotoksikoza: 4 x 50mg (oralno) paralele Corvitol R06AX13 Pressing.6 meseci: 3 doze po 0.G02AD02 (SZ) Prepidil gel. po potrebi ponavljati na 5 minuta do najvi{e 15mg (parenteralno). 30 x 100mg rastvor za inj. iv 5 x 5mg/5ml upotreba hipertenzija: 100mg dnevno (po~etna doza). ({pric) im 1 x 0. 10 x 10mg {ume}a tabl. Wyeth Pharmaceuticals vakcina protiv pneumonije (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) 557 suspenzija za inj. posle 15 minuta po~eti oralno sa 50mg na 6 sati tokom 48 sati zatim 2 x 100mg najmanje slede}a tri meseca profilaksa migrene: 2 x 50 . Pfizer Belgium (dinoproston) prostaglandin za otvaranje cerviksa strana 507 endocervikalni gel (napunjen {pric) 1 x 0. ne preporu~uje se upotreba du`e od 2 dana C07AB02 Presolol.

Les Laboratories Servier tabl. 30 x (2. 30 x (5mg + 1. 30 x (2. 30 x (5mg + 12. 1 x 4mg .25mg) Prexanil Combi LD. Servier Ireland film tabl.25mg) Prexanil Combi.5mg + 0. Galenika (cilazapril) ACE inhibitor 484 film tabl. 30 x (4mg + 1. Inhibace plus Registar lekova 2011 271 . Max.625mg) upotreba 1 tabl. 30 x 4mg i 8mg film tabl. Servier Ireland film tabl. Les Laboratories Servier film tabl. Janssen-Cilag (darunavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl.C09AA04 (perindopril) ACE inhibitor strana 484 Prexanil.5mg + 0. 30 x 2.25mg) film tabl. Les Laboratories Servier tabl. 5mg dnevno paralele Cilazapril. 30 x 5mg i 10mg upotreba lek se uzima pre doru~ka 1 x 2mg (po~etna doza).5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. Zobox C09BA08 Prilazid plus. dnevno paralele Co Prenessa J05AE10 Prezista. 120 x 300mg i 60 x 400mg i 600mg upotreba odrasli iznad 18 godina u kombinaciji sa ritonavirom: 2 x 600mg odrasli iznad 18 godina koji prethodno nisu primali antiretrovirusnu terapiju: 1 x 800mg C09AA08 Prilazid.5mg (doza odr`avanja).5mg) upotreba 1 tableta dnevno (uvek u isto vreme. 30 x (5mg + 1.625mg) Prexanil Combi LD. Galenika (cilazapril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 film tabl. najbolje ujutro) paralele Cilazapril 5 plus.5mg. Servier Ireland film tabl. Inhibace. 30 x 5mg i 10mg Prexanil. prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. 10mg dnevno paralele Prenessa C09BA04 (perindopril + indapamid) antihipertenziv 485 Prexanil Combi.

Ramipril Genericon. dnevno.5mg (doza odr`avanja). Ramicomp Genericon. Enalapril HCT. Max. PharmaSwiss (cefazolin) cefalosporin 535 pra{ak za rastvor za im iv inj. Hemofarm (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 5mg dnevno (po~etna doza). Max./inf. 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 2 tabl. Enap HL C09AA05 Prilinda. Enalapril.1g na 6 . Hemofarm tabl. Max.20mg dnevno u jednoj ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja) paralele EnaHEXAL. po potrebi 2 tabl. Piramil HCT. 10 . Hemofarm (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl. Ampril HL. Ramipril H. Vivace Plus J01DB04 Primaceph.12 sati.5 . Galecef 272 Registar lekova 2011 . 5 .5mg dnevno (po~etna doza). Hemofarm tabl.20mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze (doza odr`avanja). 100mg/kg dnevno paralele Cefazolin-MIP.4 doze. Max. Enap. Hemofarm (enalapril maleat) ACE inhibitor strana 483 tabl. Enatens C09BA02 (enalapril maleat + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 484 Prilenap H. Enap H. 20 x (10mg + 25mg) Prilenap HL. 28 x 2. Tritace comp. Piramil. 20 x (10mg + 12. u toku ili posle jela 1 x 1. dnevno odjednom paralele EnaHEXAL comp. Tritace. Vivace C09BA05 Prilinda plus.25mg (po~etna doza). Ramipril.5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti.. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 2. 1 x 2.5mg) upotreba 1 tabl. 6g (izuzetno 12g) dnevno deca iznad 1 mesec: 25 .C09AA02 Prilenap. 10mg dnevno paralele Ampril. Ramitens. dnevno (najbolje ujutru). Enalapril Sandoz.50mg/kg dnevno podeljeno u 3 . 20 x 5mg. dnevno paralele Ampril HD. 50 x 1g upotreba odrasli: 500mg .

25mmol/ml) 10ml upotreba prema uputstvu proizvo|a~a C07AB03 Prinorm. ({pric) 1 x (0. Bayer Schering Pharma (gadoksetinska kiselina) kontrast za magnetnu rezonancu 667 rastvor za inj. rubeola i morbila 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Bayer Schering Pharma (noretisteron acetat) gestagen strana 514 tabl.4 sata Registar lekova 2011 273 . 28 x (40mg + 12. 20 x 5mg upotreba endometrioza: 10mg dnevno od 5-tog dana ciklusa menoragija: 3 x 5mg tokom 10 dana za zaustavljanje krvarenja.3mg + 15mg)/ml 10ml upotreba 1 .100mg dnevno paralele Atenolol. Bayer Schering Pharma (telmisartan) antihipertenziv 487 tabl. GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virusi parotitisa. Bayer Schering Pharma (telmisartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 tabl. zatim revakcinacija u 12 godini `ivota paralele Trimovax C09CA07 Pritor. 2 x 5mg od 19-tog do 26-tog dana ciklusa za profilaksu karcinom dojke: 40mg dnevno V08CA10 (Z) Primovist. sc im 100 x 1 doza/0. 28 x 40mg i 80mg upotreba 40mg dnevno.G03DC02 Primolut Nor.5ml upotreba deca mla|a od 1 godine se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca iznad 1 godine: 0. dnevno paralele Micardis Plus S01GA01 Proculin. Alkaloid (nafazolin + borna kiselina) oftalmik 657 kapi za o~i (0.5mg) i (80mg + 12. Galenika (atenolol) beta blokator 479 tabl. rubeole i morbila) vakcina protiv parotitisa. 14 x 100mg upotreba 1 x 50 . 1 x 80mg paralele Micardis C09DA07 Pritor Plus.2 kapi ukapavati u konjunktivalnu kesu na 3 . Max.5ml.5mg) upotreba 1 tabl. Panapres J07BD52 (Z) Priorix.

5mg i 5mg kaps. 14 i 28 x 100mg upotreba sistemske mikoze . tvrda 30 x 0.G03DA03 Progesteron Depo. Laboratories Besins (progesteron) gestagen 514 gel (10mg/g) 80g L04AD02 (SZR) Prograf. Liconsa (itrakonazol) antimikotik 547 kaps. Panalimus J02AC02 Prokanazol.200mg dnevno tokom 15 dana (oralna kandidijaza).odrasli: 200 . 4 . zavisno od indikacije po~etna doza: 10 . 60mg dnevno paralele Prednizon 274 Registar lekova 2011 . 3 nedelje (keratitis fungalis). Kanazol. Besins Manufacturing Progestogel. Max.7 dana (Pityriasis versicolor) onihomikoze (pulsna terapija): 2 x 200mg prvih 7 dana u mesecu tokom 2 . doziranje je individualno. 20 x 20mg upotreba uzima se ujutro posle doru~ka. ItraconEP. Omicral H02AB07 Pronison. Galenika (prednizon) glukokortikoid 527 tabl. im 5 x 250mg/ml upotreba habitualni poba~aj: 125mg jednom nedeljno u prvoj polovini trudno}e prete}i poba~aj: 125 ili 250mg jednom nedeljno tokom prvih 16 nedelja trudno}e (po{to je prethodno zaustavljeno krvarenje) supstituciona terapija: 1 x mese~no 125mg ili 250mg (18-og ili 20-og dana ciklusa) G03DA04 Progestogel. 4 .400mg dnevno tokom vi{e meseci povr{inske mikoze: 100 . Tinea cruris). 7 . tvrda 60 x 1mg upotreba po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa paralele Advagraf.8 nedelja (Tinea capitis).15 dana (Tinea pedis. tvrda 4.20mg.3 meseca vaginalna kandidijaza: 200mg dnevno tokom 3 dana ili 400mg (2 x 200mg) 2 dana paralele Funit. Galenika (hidroksiprogesteron kaproat) gestagen strana 513 rastvor za inj. Astellas (takrolimus) imunosupresiv 583 kaps.

40mg/10 sekundi . Braun emulzija za iv inj./inf. 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf.80mg. 1mg/kg dnevno podeljeno u 2 . Max. 3 .0.2. podeljeno u vi{e doza.4 x 0. 240mg dnevno (odrasli) Registar lekova 2011 275 .240mg dnevno. Recofol C07AA05 Propranolol. 40 x 150mg upotreba oralno: 150 . pojedina~na doza 210mg N01AX10 (SZ) (propofol) op{ti anestetik 603 Propofol 1% Fresenius. Max. 10 x 35mg/10ml Propafenon Alkaloid. posle jela parenteralno: 1 . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf. Fresenius Kabi emulzija za inj.160mg. po potrebi 120 .900mg dnevno.odrasli: 1 ./inf. Max.3 x 40mg.deca iznad 1 meseca: 2.3 dana.4mg/kg dnevno (deca) aritmije: 40 .21-og dana od infarkta migrena (profilaksa): 40mg dnevno.15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf) . pove}avati na 7 dana do 160mg dnevno. Fresenius Kabi emulzija za inj. po potrebi do 2 ./inf. po potrebi do 160 . 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol Lipuro 1%.140mg u bolusu. Hemofarm [abac rastvor za iv inj.odrasli: 2 .odrasli: 4 . brzinom 20 . 50 x 40mg upotreba hipertenzija: 2 x 40 . 50 x 150mg i 300mg (Z) Propafen. do 320mg dnevno (odrasli) profilaksa infarkta miokarda: 4 x 40mg tokom 2 ./inf. Max. najdu`e 3 dana paralele Diprivan.4mg/kg/sat. B. Alkaloid film tabl.12mg/kg/sat .320mg (retko do 640 mg) dnevno (odrasli). 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za inf.3 doze.C01BC03 (propafenon hlorid) antiaritmik strana 468 Propafen.deca iznad 1 meseca: 9 .25 .2mg/kg iv inj. 320mg dnevno podeljeno u vi{e doza (odrasli). Galenika (propranolol hlorid) beta blokator 478 tabl. zatim 2 x 80mg po~ev{i 5 . 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml upotreba indukcija anestezije (iv inj) . 1 i 10 x (10mg/ml) 50ml i 100ml Propofol 1% MCT Fresenius. ili 70 .5mg/kg. Hemofarm film tabl.5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf) .5mg/kg dnevno (deca) angina pektoris: 2 .

25mg/ml upotreba ne treba primenjivati du`e od 2 dana kontinuirano postpartalno ili postabortivno krvarenje: 0.. Sanico (dinoproston) prostaglandin za indukciju poro|aja 507 vaginalna tabl.90 minuta. (BR) Prospan.5ml sirupa ili 2 x 1 tabl. 5 x 50mg/5ml upotreba doze protamin sulfata zavise od doze heparina. 28 x 5mg Prosterid. po potrebi ponoviti za 6 . im 1 x 0. 4 x 3mg upotreba 1 vaginalna tabl. primenjuje se ili vrlo sporom iv injekcijom ili kontinuiranom iv infuzijom.100ij heparina u krvi 276 Registar lekova 2011 . G04CX..12 godina: 3 x 5ml sirupa ili 2 x 1/2 tabl. (BR) Prostamol Uno. 1mg protamin sulfata inaktivira 80 . Zerlon HR05WA.G04CB01 (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 Proscar. 10 x 65mg upotreba odrasli: 3 x 7. posle jela. V03AB14 (SZ) Protamin sulfat. ukupna doza je 2mg G02AD02 (SZ) Prostin E2. Pfizer Belgium (karboprost) prostaglandin za prekid trudno}e 507 rastvor za inj. bronhospazmolitik 671 sirup (7mg/ml) 100ml oralne kapi. odoj~ad i mala deca: 3 x 2. Engelhard Arzeneimittel (suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik. po potrebi ponoviti za 15 . Berlin-Chemie (ekstrakt Sabalis serulate) terapija hiperplazije prostate 521 kaps.5ml sirupa deca 4 . 28 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz. Gedeon Richter film tabl. ukupna doza 2 vaginalne tabl. MSD Italija film tabl.8 sati. meka 15./inf. uvek u isto doba dana G02AD04 (SZ) Prostin 15 M. Galenika (protamin sulfat) antagonist heparina 662 rastvor za iv inj. 30 i 60 x 320mg upotreba 320mg dnevno.250mg im. rastvor (20mg/ml) 20ml {ume}a tabl. Finpros.

400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 . zatim doza odr`avanja 50 .Med. tvrda 10 i 20 x 50mg upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije. Larona. 45 x 100mg upotreba doziranje je individualno. Nolpaza. Trodon H03BA02 PTU. Pro. 300 . Nobel Ilac (pantoprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna tabl. tokom 4 nedelje paralele Controloc. Sabax N02AX02 § Protradon.150mg dnevno A02BC02 Pulcet.600mg dnevno podeljeno u 3 doze dok bolesnik ne postane eutiroidan. Medico Uno (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps.CS (tramadol hlorid) opioidni analgetik 606 kaps. Alkaloid (propiltiouracil) tireostatik 528 tabl. Lanzul. 20 x 50mg tabl. Max. tvrda 7. Lansoprazol ICP. 14 i 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel. tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma). Panrazol Registar lekova 2011 277 . Tramadolor. doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 .6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 . TramaFort. 14 i 28 x 40mg upotreba primenjuje se najdu`e 8 nedelja neprekidno ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka. Tramadol.2mg/kg paralele TramaFlash.A02BC03 Protonexa. ili 4 nedelja (ulkus `eluca) refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) ujutro pre doru~ka.100mg.

R03BA02 (budesonid) antiastmatik strana 643 Pulmicort.po~etno: 0. Qlaira. po potrebi dozu pove}avati do 1mg dnevno .2mg dnevno (po~etno). Bayer Schering Pharma (estradiol valerat + dienogest) oralni kontraceptiv 511 28 film tabl..5mg/ml) 20 x 2ml Pulmicort Turbuhaler.40mg tokom 6 . Organon Holandija (folitropin beta-rekombinantni humani FSH) hormon 517 rastvor za inj.doza odr`avanja: 0. 28 x 20mg i 14 x 40mg upotreba ulkus: 40mg uve~e ili 2 x 20mg.4mg dnevno (doza odr`avanja) deca 6 meseci i starija . 1600μg dnevno deca iznad 6 godina: 100 . najdu`e 12 meseci kontinuirano odrsli iznad 21 godine: 1 .4 doze R05CB13 Pulmozyme. 2 x (0mg + 0mg) upotreba tabl. 0. po potrebi pove}ati na 160mg na 6 sati refluksni ezofagitis: 2 x 20 . Roche (dornaze alfa) mukolitik 646 rastvor za inhalaciju 6 i 30 x 2. (0. Max.5mg dnevno.5ml) 5ml i (100ij/0.2mg dnevno Pulmicort Turbuhaler odrasli: 200 .25 . 20mg uve~e (spre~avanje recidiva) Zollinger-Ellisonov sindrom: 20mg na 6 sati. 2 x (3mg + 0) ru`i~aste film tabl.125mg/ml). sc im 1 x (50ij/0. se moraju uzimati redosledom koji je ozna~en na pakovanju po~ev{i od prvog dana ciklusa A02BA03 Quamatel.4 doze.800μg dnevno podeljeno u 2 .25mg/ml) i (0.2 x dnevno 2.8 nedelja (terapija).5ml) 5ml upotreba doziranje je individualno.0. 17 x (2mg + 3mg) tamnocrvene film tabl.5 . Famotidin Alkaloid 278 Registar lekova 2011 .25 .5mg/2.: tamno`ute film tabl.5mg deca iznad 5 godina i odrasli do 21 godine: 1 x dnevno 2. 2 x (1mg + 0mg) bele (placebo) film tabl. Gedeon Richter (famotidin) H2 blokator 419 film tabl. 5 x (2mg + 2mg) svetlo `ute film tabl.5mg G03GA06 Puregon. AstraZeneca [vedska suspenzija za inhalaciju (0. zavisno od klini~kog odgovora G03AB. ultrazvu~ni inhalatori se ne smeju koristiti Pulmicort odrasli: 1 .5ml (1mg=1000j) upotreba primenjuje se oralnom inhalacijom pomo}u raspr{iva~a. tokom 4 . AstraZeneca [vedska pra{ak za inhalaciju (200μg/dozi) 100 doza i (400μg/dozi) 100 doza upotreba lek se uzima svakodnevno ~ak i ako nema simptoma.12 nedelja paralele Famotidin.800μg dnevno podeljeno u 2 .

.

28 x (2. Prilinda.5mg (doza odr`avanja).5mg. 30 x (5mg + 25mg) Ramipril H. Ampril HL. Prilinda plus. im 5 x 2. Genericon Pharma tabl. Vivace Plus C09AA05 (ramipril) ACE inhibitor 484 Ramipril. 28 x 2. 5mg i 10mg Ramipril.5mg + 12.25mg (po~etna doza).5ij/ml upotreba po 1ml u nadlakticu 1. Vivace 280 Registar lekova 2011 .J07BG01 (Z) Rabipur. 3. 5mg i 10mg Ramitens. 30 x (2. Novartis Vaccines and Diagnostics (inaktivisani virus rabiesa . Piramil. Genericon Pharma Ramicomp Genericon mite tabl. u toku ili posle jela 1 x 1. 20. Ni Medic tabl.5mg i 5mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. 1 x 2. 30 x 2. 28 i 30 x 2.PCEC) vakcina protiv besnila strana 561 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Ufar tabl. 14. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 10mg ramiprila dnevno paralele Ampril HD. 30 i 90-og dana C09BA05 (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 Ramicomp Genericon.5mg) Ramicomp Genericon tabl.5mg) i (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. Piramil HCT. Tritace. Ufar tabl. dnevno (najbolje ujutru). Max.5 . 7. 10mg dnevno paralele Ampril.5mg i 5mg Ramipril Genericon. PharmaSwiss tabl. Tritace comp.5mg.5mg + 12. 28 x 2.

Max. meka 20 x 200mg i film tabl. Meda Manufacturing (acemetacin) nesteroidni antireumatik 589 kaps.A02BA02 (ranitidin) H2 blokator strana 419 Ranisan. tvrda 20 x 60mg upotreba 1 . 20 x 75mg.odrasli: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 . 40mg/kg (kod juvenilnog artritisa) paralele Brufen.2g dnevno (kod reumatoidnog artritisa) deca 12 godina: 5 . Wyeth Pharmaceuticals (sirolimus) imunosupresiv 584 oblo`ena tabl. Max. 5 x 50mg/5ml Ranital./inf. 20 x 150mg rastvor za im iv inj.8 sati im inj.20mg/kg dnevno podeljeno u 4 .8 sati. 150mg uve~e (spre~avanje recidiva ulkusa). zatim 2mg dnevno M01AE01 Rapidol. 2.8 . Max. im iv inf 5 x 50mg/2ml Ranitidin PharmaSwiss. 6g dnevno (Zollinger-Elisonov sindrom). tokom 8 . 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e.deca: 2 x 2 .3 x 60mg uz jelo sa dosta te~nosti L04AA10 (SZR) Rapamune. PharmaSwiss film tabl.1. Caffetin menstrual. 20 x 150mg i 30 x 300mg {ume}a tabl.odrasli: 50mg nerazbla`eno na 6 .4mg/kg. 20 x 150mg i 30 x 300mg upotreba {ume}e tablete se rastvaraju u ~a{i vode pre upotrebe oralno . 5 x 50mg/2ml Ranitidin. 20 x 150mg rastvor za inj. sporom iv inj. Wyeth Medica Irska Rapamune. Hemofarm film tabl. PharmaSwiss (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 film tabl. 300mg dnevno (ulkus) parenteralno .3. Nini film tabl./inf.3 x 150mg. Ulcogut M01AB11 Rantudil forte. PharmaSwiss film tabl. 2 . 20 x 150mg i 30 x 300mg rastvor za im iv inj. gutaju se cele 6mg prvih 24 .48 sati posle transplantacije. 30 x 400mg i 600mg i kaps.12 nedelja (refluksni ezofagitis) .4 . ili 50mg rastvoreno u 20ml fiziolo{kog rastvora na 6 . Spedifen Registar lekova 2011 281 . ili iv infuzijom paralele Ulcodin.5 doza (kao antipiretik).6g dnevno podeljeno u vi{e doza. Max. izuzetno 4 x 150mg. 30 x 1mg upotreba tabl. 20 x 150mg i 300mg Ranitidin. meka 20 x 400mg (BR) kaps.8 nedelja (terapija ulkusa). Zdravlje tabl. Ibuprofen. 30 x 200mg upotreba uzima se posle jela odrasli: 0. ne treba deliti.

5 i 10 x 1mg i 2mg (Z) Rasetron. 28 x 150mg i 300mg upotreba lek se uzima uz jelo.deca: 20μg/kg podeljeno u 2 dnevne doze. Lakea.odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije paralele Kytril C09XA02 Rasilez. po potrebi pove}ati na 300mg C09CA01 Rasoltan.5 ./inf. Janssen Pharmaceutica (alfentanil) opioidni analgetik strana 603 rastvor za iv inj.25mg kod starijih od 75 godina). 10 x 50mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 2 .5 . Diclofenac retard. Sentor 282 Registar lekova 2011 . 10 x 12. Diclofenac duo. Lorista. LozarEP. 50 x (0. Hameln Pharmaceuticals koncentrat za rastvor za iv inj.6 x 12. Losartic. 1. Max.25mg. Lotar. 75mg dnevno (Rapten rapid) M01AB05 Rapten Duo. Losar. Actavis Malta film tabl./inf. Erynorm. Prelow. 1 x 150mg dnevno. Novartis Farma Italija Rasilez.N01AH02 § (SZ) Rapifen.5mg/ml) 2ml i 10ml upotreba doziranje je individualno zavisno od vrste hirur{ke intervencije M01AB05 Rapten. Max. 28 x 50mg upotreba 1 x 50mg (12.5mg (Rp) Rapten K oblo`ena tabl.2mg na 1 sat pre hemioterapije ili 1mg na 12 sati (oralno) ili 3mg neposredno pre hemioterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta . po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba odrasli i deca iznad 14 godina: 1 x 75mg. po mogu}nosti u isto doba dana. Max.odrasli: 1 . 5 x 1mg/ml i 3mg/3ml upotreba uz hemioterapiju . Hemofarm (diklofenak natrijum) nesteroidni antireumatik 588 tabl. Losartan. 1mg dnevno postoperativna mu~nina . Naklofen A04AA02 (granisetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju 423 Rasetron. Zdravlje (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl.3 x 50mg (Rapten K) 4 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (aliskiren) antihipertenziv 489 film tabl. Hemofarm (diklofenak kalijum) nesteroidni antireumatik 588 (BR) Rapten Rapid oblo`ena tabl. Diklofenak Duo Nini. 2 x 75mg dnevno paralele DicloRapid.

40mg/10 sekundi .odrasli: 2 .odrasli: 4 . brzinom 20 .) .) . ({pric) sc 12 x 22mcg/0. Propofol 1% Fresenius.5mg upotreba 1. Propofol Lipuro 1% Registar lekova 2011 283 . 1 x (20mg/ml) 50ml upotreba indukcija anestezije (iv inj.2. sc 5 x 3Mij upotreba 1 ./inf.5ml i 44mcg/0. Indapres SR L03AB05 (SZR) Realdiron.rekombinantni) antivirotik 581 pra{ak za rastvor za inj.12mg/kg/sat .interferonom ili peg interferonom alfa paralele Copegus L03AB07 (SZR) Rebif. nekoliko dana. Merck Serono (interferon beta 1a .5mg/kg odr`avanje anestezije (iv inf. tvrda 140 x 200mg upotreba 1000 .C03BA11 Rawel SR. Belgija (ribavirin) antivirotik 549 kaps.) .15mg/kg/sat sedacija u intezivnoj nezi (iv inf.5ml upotreba terapija multiple skleroze prema prera~unatoj {emi doziranja paralele Avonex N01AX10 (SZ) Recofol.5mg posle doru~ka paralele Indapres.deca iznad 3 godine: 2. Krka (indapamid) antihipertenziv strana 473 tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20.1200mg dnevno. Schering-Plough Labo.36Mij dnevno. Bayer Schering Pharma (propofol) op{ti anestetik 603 emulzija za iv inj.humani rekombinantni) terapija multiple skleroze 582 rastvor za inj. Sicor Biotech (interferon alfa 2b .5mg/kg. nedelja ili meseci zavisno od indikacije paralele Intron A J051B04 (SZR) Rebetol./inf. Propofol 1% MCT Fresenius.odrasli: 1 . 30 i 60 x 1. najdu`e 3 dana paralele Diprivan. podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa .deca iznad 3 godine: 9 . 5 x (10mg/ml) 20ml emulzija za iv inj.4mg/kg/sat.

Max. Wyeth Pharma [panija (moroktokog alfa) hemostatik 453 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 5000ij/0. Hemofarm (dihidroergotoksin mesilat) terapija poreme}aja cirkulacije 475 tabl. ako je potrebno posle 4 nedelje pove}ati na 15mg. 1 x 250ij. 20 x 1.3ml. Kogenate Bayer B03XA01 (SZ) Recormon.5mg upotreba 3 x 1.humani rekombinantni eritropoetin) stimulator eritropoeze 456 rastvor za inj. Abbott (sibutramin) supresor apetita 429 kaps.5mg u jednoj dozi uz jelo A08AA10 (SZ) Reductil.3ml. 1000ij i 2000ij upotreba doziranje je individualno 284 Registar lekova 2011 . 6000ij/0.3ml.65 godina: 10mg u jutro. iv 1 x 250ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 500 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.3ml. iv 1 x 500ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) Recombinate 1000 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. ({pric) sc iv 6 x 1000ij/0. 10000ij/0. tvrda 28 x 10mg i 15mg upotreba odrasli 18 .B02BD02 (SZ) Recombinate. 500ij. (karpula) sc iv 1 x 10000ij/ml.6ml i 1 x 30000ij/0. Baxter SA (oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII . Roche (epoetin beta . iv 1 x 1000ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 2000ij/0. trajanje terapije 1 godina B02BD02 (SZ) ReFacto AF.5mg i 4. iv 1 x 1000ij/10ml (sterilna igla sa dva kraja za rekonstituciju) upotreba doziranje je individualno paralele Advate.5mg ili 4. 4000ij/0.3ml. iv 1 x 250ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.6m rastvor za inj.humani)) hemostatik strana 453 Recombinate 250 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. iv 1 x 500ij/10ml (komplet BAXJECT II) pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. 20000ij/ml i 60000ij/ml upotreba doziranje je individualno i zavisno od indikacije C04AE01 Redizork.

Glaxo Wellcome Francuska Relenza.15mg) upotreba 1 tableta ujutru od prvog dana menstrualnog krvarenja. Mirzaten.5mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza parenteralno: 10mg intramuskularno ili sporom iv injekcijom paralele Klometol G03AA09 Regulon. primenu zapo~eti unutar 48 sati od pojave simptoma. Organon Holandija (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl.A03FA01 Reglan. Gedeon Richter (etinilestradiol + dezogestrel) oralni kontraceptiv 511 film tabl. 30 x 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. im iv 30 x 10mg/2ml upotreba uzima se 15 minuta pre jela oralno . tokom 21-og dana. ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno.1mg/kg dnevno podeljeno u vi{e doza 6 . 21 i 63 x (0. zatim 7dana pauze paralele Mercilon. 45mg dnevno paralele Calixta. sc 1. Max 0. trajanje tretmana je 4 meseca odrasli iznad 18 godina: 8mg (38-61kg). a primenjivati 5 dana A06AH01 (SZR) Relistor. izuzetno 2 doze na 24 sata kad nema odgovora na prvu dozu bolesnici telesne mase izvan propisanih granica (ispod 38kg i iznad 114kg) dobijaju dozu od 0. po potrebi dozu pove}ati do Max.0.deca do 6 godina: 0.6ml upotreba Max.odrasli: 3 x 5 .5mg/kg dnevno .10mg.25 . 40 x 10mg oralni rastvor (5mg/5ml) 120ml rastvor za inj. Mirtazapin. 2 i 7 x 12mg/0. Alkaloid (metoklopramid hlorid) antiemetik strana 422 tabl. Tifona Registar lekova 2011 285 . 12mg (62-114kg) svakog drugog dana.15mg/kg N06AX11 Remeron.14 godina: 0. Novynette J05AH01 Relenza. Wyeth Lederle Italija (metilnaltrekson bromid) laksativ za opstipaciju izazvanu opioidima 427 rastvor za inj. Mirtazapin ODT Sandoz. Remirta.03mg + 0. GlaxoSmithKline Australija (zanamivir) antivirotik 552 pra{ak za inhalaciju 20 x 5mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 10mg.

inhibitor agregacije trombocita 450 rastvor za inf. Janssen Pharmaceutica (galantamin) terapija demencije 628 oralni rastvor (4mg/ml) 100ml upotreba po~etno doziranje: 2 x 4mg tokom 4 nedelje. Exel (trepostinil natrijum) vazodilatator. se ne smeju deliti. Mirtazapin. i 6. dozu ponoviti posle 2 . i 6. psorijaza odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata. Tifona B01AC21 (SZ) Remodulin. zatim ponavljati na 8 nedelja. 7. 1 x 100mg upotreba terapiju vodi specijalista sa iskustvom u le~enju indikovanih bolesti. 30 x 15mg i 30mg upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja. psorijati~ni artritis. 1 x (1mg/ml) 20ml.6 nedelja. doza se ponavlja 2. Remeron. nedelje nakon po~etne doze.5mg/kg svakih 8 nedelja Crohnova bolest odrasli i deca 6 . po potrebi dozu pove}ati do Max. Genzyme (sevelamer) terapija hiperfosfatemije 663 film tabl. detaljna uputstva potra`iti u literaturi proizvo|a~a reumatoidni artritis odrasli: 3mg/kg tokom 2 sata.L04AA12 (SZ) Remicade. ili podeljeno u dve doze u jutro i uve~e 30mg dnevno. Mirzaten. ako bolesnik ne reaguje u okviru 12 nedelja doza mo`e da se pove}a za 1. doza se ponavlja 2. Mirtazapin ODT Sandoz. 45mg dnevno paralele Calixta. Actavis Malta (mirtazapin) antidepresiv 626 film tabl. zatim na 8 nedelja ankiloziraju}i spondilitis odrasli: 5mg/kg tokom 2 sata. terapija se obustavlja ako nema pobolj{anja za 2 nedelje (odrasli) ili 10 nedelja (deca). gutaju se cele 3 x 800 . zatim na 8 nedelja ulcerozni kolitis. nedelje. (5mg/ml) 20ml i (10mg/ml) 20ml upotreba primenjuje se kontinuiranom potko`nom infuzijom kroz kanilu sme{tenu pod ko`u na stomaku V03AE02 Renagel. 180 x 800mg upotreba tabl.5mg/kg do Max.5mg/ml) 20ml.8 nedelja N06DA04 Reminyl. nedelje. (2.17 godina: 5mg/kg tokom 2 sata. doza odr`avanja je 5mg/kg 2.12mg N06AX11 Remirta. zatim na 6 . i 6. Centocor (infliksimab) strana imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i 585 Kronove bolesti pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. pove}ati na 2 x 8mg tokom slede}e 4 nedelje doza odr`avanja: 2 x 8 .1600mg uz jelo 286 Registar lekova 2011 .

N04BC04 (ropinirol) antiparkinsonik strana 616 ReQuip. 30 x 20mg upotreba depresija. generalizovani anksiozni poreme}aj. Paroksetin.3g gela Registar lekova 2011 287 . nedelje gestacije) poro|aj (u prva 72 sata): 1250ij paralele Beoglobin D. 60mg dnevno paralele Actapax. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 12 . Octapharma (anti D (Rho) imunoglobulin . Max. 4mg i 8mg upotreba ReQuip 0. SmithKline Beecham UK tabl. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. Meda Manufacturing (etofenamat) nesteroidni antireumatik 593 gel (5%) 40g upotreba 3 x mazati obolelo mesto sa 2 . SmithKline Beecham UK film tabl.9mg dnevno podeljeno u 3 doze. 24mg dnevno Requip Modutab bolesnici prethodno stabilizovani na Requip dobijaju totalnu dnevnu dozu kao Requip Modutab 1 x dnevno. 210 x 0. Seroxat J06BB01 (Z) Rhesonativ. reverzibilni opstruktivni simptomi drugih bolest plu}a) paralele Oxis Turbuhaler N06AB05 Rexetin.humani) specifi~ni imunoglobulin 555 rastvor za inj. sa produ`enim osloba|anjem 28 x 2mg. 2mg i 5mg Requip Modutab. socijalna fobija. 500ij (od 13.75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno.75mg dnevno podeljeno u 3 doze (po~etno). pove}avati po 0. Liconsa (formoterol fumarat) antiastmatik 641 pra{ak za inhalaciju.25mg film tabl. po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno.24μg dnevno (bronhijalna astma. im 1 x 250μg/2ml upotreba 100μg = 500ij abortus (u prva 72 sata): 250ij (do 12 nedelje gestacije). 21 x 1mg. Gedeon Richter (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. Glaxo Wellcome Nema~ka ReQuip. tvrda 60 x 12μg + inhalator upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 12μg po potrebi dozu ponoviti za 30 minuta (akutni napad). Paroxetin Sandoz. dalje pove}avati po 3mg nedeljno do zadovoljavaju}eg odgovora uobi~ajena doza: 3 . kaps. Arketis. Immunorho. 24mg dnevno paralele Eminens R03AC13 Respilong. Partobulin SDF. Max. Rhophylac 300 M02AA06 (BR) Rheumon gel.

4 doze N07XX02 Rilutek. CSL Behring (anti D (Rho) imunoglobulin . 600mg dnevno infekcije stafilokokama. tvrda 16 x 300mg Riftan. nedelje gestacije) paralele Beoglobin D. tvrda 16 x 300mg upotreba tuberkuloza . uvek u isto vreme u toku dana (ako se jedna doza presko~i slede}u uzeti prema predvi|enom rasporedu) R01BA52 (BR) Rinasek.odrasli: 600 . 56 x 50mg upotreba odrasli: 2 x 50mg. B. 10 x (2. Braun rastvor za inf.6 godina).3mOsm/L) Ringerov rastvor. 300μg (od 13.5mg + 60mg) sirup (1. ({pric) im iv 1 x 300μg/2ml upotreba 100μg = 500ij poro|aj (u prva 72 sata): 300μg prevencija komplikacija u trudno}i (do 12. nedelje gestacije). sanofi aventis (riluzol) neuroprotektiv 632 film tabl.3mOsm/L) upotreba 0. nedelje gestacije): najmanje 200μg. Rhesonativ J04AB02 (rifampicin) antibiotik 548 Rifamor.1L dnevno paralele Natrii chloridi infundibile compositum 288 Registar lekova 2011 .J06BB01 (SZ) Rhophylac 300. Immunorho. Hemofarm kaps.odrasli iznad 50kg: 600mg dnevno u jednoj dozi ispod 50kg: 450mg dnevno u jednoj dozi .5 . odmah a najksnije za 72 sata od nastanka rizi~nog doga|aja abortus (u prva 72 sata): 100μg (do 12.25mg + 30mg)/5ml 100ml upotreba primenjivati najdu`e 5 dana kontinuirano odrasli i deca preko 12 godina: 3 x 1 tabletu ili 2 kafene ka{ike sirupa deca: 3 x ½ kafene ka{ike sirupa (2 . 3 x ½ tablete ili 1 kafenu ka{iku sirupa (6 . 500ml (309. klamidijama i bruceloza . Zdravlje rastvor za inf. podeljeno u dve doze.12 godina) B05BB01 (Z) (natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 462 Ringer"s injection.1200mg dnevno podeljeno u 2 . Hemofarm (triprolidin hlorid + pseudoefedrin hlorid) terapija nazeba 640 tabl. Partobulin SDF. 10 x 500ml i 1000ml (309.humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 rastvor za inj.deca: 10 .20mg/kg dnevno. Galenika kaps. legionelama. Max.

Janssen Pharmaceutica oralni rastvor (1mg/ml) 30ml i 100ml Rispolept. 3mg i 4mg upotreba oralno . ili iv inf. 3mg i 4mg Rissar. za rastvor za im iv inj.5mg sporom iv inj.8mg dnevno.5mg/2ml i 50mg/2ml Rispolux. Max.3mg dnevno (doza odr`avanja) 5 . Janssen-Cilag film tabl. Cilag AG pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rastvor za inj. Torendo Q-TAB N03AE01 (klonazepam) antiepileptik 611 Rivotril.5 . Zambon Italija (acetilcistein + tuaminoheptan) terapija rinitisa strana 638 sprej za nos. 20 x 1mg. Sandoz film tabl. 30 x 2mg Rivotril Roche.25mg dnevno (po~etna doza).5mg ili 50mg na 2 nedelje. 50 x 0.5 godina: 0.. Roche tabl.5%) 10ml upotreba odrasli: 3 .12 godina: 0.5mg dnevno (po~etna doza). .6mg dnevno (doza odr`avanja) parenteralno (samo za status epilepticus) . im 1 x 25mg/2ml. 1 . Torendo. rastvor (1% + 0. po potrebi dozu ponavljati Max.1mg dnevno (doza odr`avanja) 1 . 0. Hemofarm film tabl.deca do 1 godine: 0. Alkaloid Beograd film tabl. 2mg. podeljeno u vi{e doza .uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 . 37.odrasli: 1mg sporom iv inj. Galenika tabl.5mg i 30 x 2mg (SZ) konc.4mg. 3 . 20 x 1mg. do 10mg Registar lekova 2011 289 . 37. ili iv inf. Max.R01AB08 (BR) Rinofluimucil. 2 x 8mg parenteralno: 25mg. 2mg i 3mg Risset. 5 x 1mg/ml + 5 x 1ml vode za injekcije upotreba oralno . 20 x 1mg.25mg dnevno (po~etna doza)./inf. 20 x 1mg.4 x 1 dozu u svaku nozdrvu N05AX08 (risperidon) antipsihotik 621 Risperidon. 50mg na 2 nedelje paralele Speridan.odrasli: 1mg uve~e. 3mg i 4mg Rispolept.4 nedelje do doze odr`avanja 4 . Pliva Hrvatska film tabl. dozu postepeno pove}avati tokom 2 . 2mg. 20 x 1mg.4 x 2 doze u svaku nozdrvu deca iznad 6 godina: 3 . 3mg i 4mg (Z) Rispolept Consta.deca: 0. 2mg. 2mg.

im 1 x 1g + 3. Roche (kalcitriol) analog vitamina D 440 kaps.4 nedelje do doze odr`avanja 0. Roche (interferon alfa 2a . ({pric) sc im 1 x 3Mij/0.5μg upotreba doziranje je individualno. 3.2 g dnevno. 5 x 2g upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 .25μg i 0.D10BA01 (SZR) Roaccutane.5mg/kg dnevno tokom 4 nedelje (po~etna doza). Max.5ml i 9Mij/0. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) J07BH01 (Z) RotaTeq. ne preporu~uje se kombinovanje vakcina rotavirusa razli~itih proizvo|a~a) 290 Registar lekova 2011 .5Mij/0. nekoliko dana.1 .36Mij dnevno. (karpula) sc im 1 x 18Mij/0.1mg/kg dnevno obi~no tokom 16 nedelja A11CC04 Rocaltrol. MSD Italija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima) 562 oralni rastvor (tuba) 1 x 2ml upotreba 3 doze po 2ml: I dozu dati od 6 do 12 nedelje a II i III u razmacima od 4 nedelje (sve 3 doze moraju biti date najkasnije do 26 nedelje). druga doza za 4 nedelje (obe doze treba da budu od istog proizvo|a~a.25μg uz odre|ivanje serumskog kalcijuma 1.1μg dnevno postmenopauzna osteoporoza: 2 x 0.5ml rastvor za inj.6ml upotreba 3 . zatim 0. Max.5 . 4. Roche (izotretinoin) terapija akni strana 502 kaps.5ml. 6Mij/0. Azaran. 50mg/kg dnevno paralele 3cef..5ml lidokain hlorida 1% pra{ak za rastvor za inj. tokom terapije treba piti dosta te~nosti uobi~ajeno doziranje: 0.25μg dnevno ili na drugi dan.5ml. po potrebi pove}avati za 0.rekombinantni) antivirotik 581 rastvor za inj. Ceftriakson. GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv rotavirusa (`iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusom) 562 pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1 x 1ml upotreba prva doza u 6-oj nedelji. Longaceph L03AB04 (SZR) Roferon A. 2g dnevno neonatusi: Max. nedelja ili meseci zavisno od indikacije J07BH01 (Z) Rotarix. tvrda 30 i 100 x 10mg i 20mg upotreba 0. 2g na 12 sati odoj~ad i deca do 12 godina: 20 . Ceftriaxon-MIP.25μg na 2 . tvrda 30 i 100 x 0. zavisno od koncentracije Ca2+ u serumu. meseca a zatim svakih 6 meseci J01DD04 (Z) Rocephin.80mg/kg dnevno. iv 1 x 1g + 10ml vode za injekcije pra{ak za rastvor za inf. Labilex. Lendacin. Roche (ceftriakson) cefalosporin 536 pra{ak za rastvor za inj. i 6.

Jugoremedija (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. 30 minuta pre jela deca: 1 ..2 x 1 . Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + menton + cineol + mentol + borneol) holelitijatik strana 425 kaps. 10 x 150mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom.2 kapsule. meka 50 x (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . 10 x 150mg tabl.A05AX.2 kapsule. 30 minuta pre jela J01FA06 Roximisan. meka 50 x (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) upotreba odrasli: 3 x 1 . Belupo (mebeverin hlorid) spazmolitik 421 oblo`ena tabl.2 x 1 kapsula. (BR) Rowatinex. terapija traje 1 . pre jela paralele Runac D06BX01 Rozamet. 30 minuta pre jela deca: 1 .2 meseca A03AA04 Rudakol. Slaviamed (roksitromicin) makrolidni antibiotik 539 film tabl. Jadran Galenski Laboratorij (metronidazol) dermatik 499 krem (10mg/g) 25g upotreba ujutro i uve~e naneti krem u tankom sloju na obolelu ko`u.2 kapsule. za oralnu suspenziju 10 x 50mg upotreba odrasli: 150mg na 12 sati ili 300mg odjednom.. 50 x 135mg upotreba 3 x 135mg na 20 minuta pre jela paralele Colospa retard J01FA06 Runac. pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati. Rowa Pharmaceuticals (Pinen + Kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol) urolitijatik 519 kaps.8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. pre jela paralele Roximisan Registar lekova 2011 291 . pre jela deca do 40kg: 5 . (BR) Rowachol. pre jela iznad 40kg: 150mg na 12 sati. 30 minuta pre jela G04BC.8mg/kg dnevno podeljeno u 2 doze. pre jela deca do 40kg: 5 .

za `vakanje 20 x 500mg upotreba tablete se polako otapaju u ustima odrasli: 1g izme|u obroka i pred spavanje deca 6 .A02AD04 (BR) (hidrotalcit) antacid strana 419 Rupurut.12 godina: 500mg izme|u obroka i pred spavanje 292 Registar lekova 2011 . za `vakanje 20 i 50 x 500mg i 20 x 1000mg Rutacid. Bayer HealthCare tabl. Krka tabl.

.

Zdravlje (sulfadiazin srebro) dermatik 498 krem (1%) 50g upotreba 1 .oralno: 3 x 500mg . Lansoprazol ICP. zatim 20 . zatim 2g dnevno podeljeno u vi{e doza tokom nekoliko godina . 50 i 100 x 250mg i 500mg supozitorija 10 x 500mg rektalna suspenzija 7 x 4g/60ml upotreba lek se uzima 1 sat pre jela sa dosta vode odrasli .60mg/kg dnevno u akutnoj fazi. zatm 500mg ujutro i 1g uve~e slede}ih 7 dana.odrasli: 4 x 1 .odrasli: 1g aplikovati uve~e u krevetu pre spavanja deca iznad 6 godina oralno ili rektalno: 30 .rektalno (supozitorija): 3 x 500mg (akutna faza). Protonexa A07EC01 Salazopyrin EN. 15 . Asacol. Max. Dr Falk Pharma (mesalazin) terapija ulceroznog kolitisa 429 gastrorezistentna tabl. Larona.odrasli: 4 x 1 .30mg/kg/dan podeljeno u 2 .A02BC03 Sabax.2g u akutnoj fazi.50mg/kg/dan podeljeno u 3 doze (akutna faza obi~no 8 . pre svakog nano{enja krema ostatke prethodnog sloja oprati vodom ili rastvorom antiseptika 294 Registar lekova 2011 . 3 x 500mg (profilaksa relapsa) .deca: 40 .12 nedelja).odrasli: 500mg uve~e tokom 7 dana.30mg/kg dnevno Chronova bolest .rektalna suspenzija .2 x dnevno naneti na opekotinu u sloju 1 . Hemofarm (lansoprazol) inhibitor protonske pumpe strana 420 gastrorezistentna kaps. 3 x 250mg (profilaksa relapsa) . Lanzul. nastaviti sa 2 x 1g. 100 x 500mg upotreba ulcerozni kolitis . Pentasa D06BA01 Sanaderm. Kemwell (sulfasalazin) sulfonamid 428 gastrorezistentna tabl. zatim 2 x 500mg slede}ih 7 dana.2g .60mg/kg dnevno reumatoidni artritis .3 doze (profilaksa relapsa) paralele 5-ASA.deca: 40 .1g (akutna faza).3mm. tvrda 28 x 15mg i 30mg upotreba uzima se 30 minuta pre obroka ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze paralele Lansobel. 3g dnevno A07EC02 Salofalk.

otvori. dnevnu dozu uvek treba davati podeljeno u 2 pojedina~ne doze Sandimmun .2 x 0. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 .koncentrat za infuziju pre upotrebe razbla`iti fiziolo{kim rastvorom ili 5%-nim rastvorom glukoze u odnosu 1:20 do 1:100. razbala`en rastvor je stabilan najvi{e 24 sata.pre upotrebe oralnog rastvora propisanu dozu razbla`iti mlekom ili vo}nim sokom (osim sokom od grejprfruta) u staklenoj posudi. Novartis Pharma Stein [vajcarska rastvor za inj.akromegalija: 2 . Lek (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl.akromegalija.5ml. oralni rastvor iskoristiti u roku 2 meseca od otvaranja boce paralele Cicloral H01CB02 (SZR) (oktreotid) antagonist somatostatina 525 Sandostatin. podno{ljivosti leka.3 x 0. Scherer Nema~ka kaps.0. u trajanju od preko 2 do 6 sati.5ml i 30mg/2. zavisno od indikacije. 10 x 250mg/5ml Sandimmun Neoral. Zolsana.2mg dnevno .05mg.1mg sc dnevno Sandostatin LAR .ubla`avanje simptoma koji se javljaju kod gastro-enteropankreati~nih endokrinih tumora: 1 . meka 50 x 25mg. 5 x 0. 20mg/2.1mg. Zonadin Registar lekova 2011 295 . Sandimmun Neoral . meka 50 x 25mg. 50mg i 100mg upotreba doziranje je individualno.5ml upotreba Sandostatin . Novartis Pharma Francuska kaps. sadr`aj mora odmah biti upotrebljen. funkcionalni gastro-enteropankreasni endokrini tumori (posle sc doze Sandostatina prelazi se na duboku im primenu Sandostatin LAR inj.10mg pred spavanje paralele Belbien. 1. sc iv inf. Novartis Pharma Stein [vajcarska koncentrat za rastvor za inf. zavisno od odgovora do 3 x 0.1mg/ml Sandostatin LAR. R.05 .): 20mg na 4 nedelje tokom 3 meseca zavisno od odgovora.L04AA01 (SZR) (ciklosporin A) imunosupresiv strana 583 Sandimmun.5mg dnevno . prilago|eno koncentraciji leka u krvi. Stilnox. Novartis Pharma [vajcarska pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj. Max 30mg na 4 nedelje N05CF02 Sanval.P. im 1 x 10mg/2. davati sporom iv inf. 50mg i 100mg oralni rastvor (100mg/ml) 50ml Sandimmun Neoral. Kada se amp. Max.kontrola uporne dijareje kod AIDS-a. komplikacije posle operacije pankreasa: 3 x 0.

Sumacta. Hemofarm (sumatriptan) antimigrenik strana 610 film tabl. Ebewe Pharma (amjodaron hlorid) antiaritmik 469 tabl. Alendronat. 30 x 25mg. 50 x 200mg rastvor za iv inj. Prelow. Alendronat ICP. Losartan. 300mg na 24 sata paralele Imigran.2g dnevno paralele Amiodaron.400mg) uz EKG kontrolu. zatim smanjiti na 1 . 75ml. 1 i 10 x 50ml. Gedeon Richter (alendronska kiselina) bisfosfonat 598 tabl. Gedeon Richter (losartan kalijum) antihipertenziv 486 film tabl. 28 x 600mg upotreba 1 tabl./inf. Fosamax C09CA01 Sentor. dnevno C01BD01 Sedacoron. Lorista. 100ml i 200ml Scanlux 370 rastvor za inf. Losar. 100ml i 200ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J05AF11 Sebivo. 75ml. Cordarone M05BA04 Sedron. 4 i 12 x 70mg upotreba lek obavezno uzimati 30 minuta pre doru~ka sa punom ~a{om vode i ostati u uspravnom polo`aju najmanje 30 minuta 1 x nedeljno po 70mg paralele Alefoss. 5 x 150mg/3ml upotreba oralno: 3 x 200mg tokom prve nedelje. Losartic. Forosa. Rasoltan 296 Registar lekova 2011 . Lakea. 50mg i 100mg upotreba 1 x 50mg (25mg kod starijih od 75 godina). Erynorm.100mg kod akutnog napada migrene. Max. 1. Max.2 x 200mg parenteralno: 5mg/kg (300 . Sumatriptan V08AB04 (SZ) Scanlux. Amiodaron Sandoz. Lotar. Novartis Pharma Stein [vajcarska (telbivudin) terapija hepatitisa B 551 film tabl. 2 x 50mg i 100mg upotreba 50 .N02CC01 Sapphirex. Bonap. LozarEP. Sanochemia Pharmazeutica (jopamidol) Rö kontrast 665 Scanlux 300 rastvor za inf. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 100mg dnevno paralele Cozaar. 1 i 10 x 50ml.

28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Luxeta. Zoloft Registar lekova 2011 297 .6mg) Septolete D lozenga bez {e}era 30 x (1mg + 1. Krka (benzalkonijum hlorid + levomentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol) antiseptik za grlo 417 lozenga 30 x (1mg + 1. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Sertralin ICP. do 6 lozengi dnevno (10 . Krka (cetilpiridinijum hlorid) antiseptik za grlo strana 417 Septolete plus lozenga 18 i 30 x (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka lozenga 18 x 1. Sertiva. GlaxoSmithKline Poljska (salmeterol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (25μg/dozi) 120 doza upotreba odrasli i deca iznad 4 godina: ujutro i uve~e po 50μg.10 godina: do 4 lozengi dnevno 10 .10 godina). Sidata.2mg Septolete limun lozenga 18 x 1.6mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca: 4 lozenge dnevno (4 .12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg flutikazona R03AC12 Serevent. Glaxo Wellcome Velika Britanija antiastmatik (flutikazon propionat + salmeterol) 642 pra{ak za inhalaciju (diskus akuhaler) 60 x (100μg + 50μg).6mg + 0. Setaloft.A01AB11 (BR) Septolete.6mg + 0. Max. (250μg + 50μg) i (500μg + 50μg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: ujutro i uve~e po 1 inhalacija od 100μg. Medico Uno (sertralin) antidepresiv 625 film tabl. Tragal. Sertralin. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Halea.2mg Septolete divlja tre{nja lozenga 18 x 1.12 godina) R03AK06 Seretide Diskus.2mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: do 8 lozengi dnevno deca 4 .2mg + 1mg + 0.12 godina: do 6 lozengi dnevno A01AB11 (BR) Septolete.100mg dnevno paralele Asentra. 250μg ili 500μg flutikazona deca 4 .2mg + 1mg + 0. 100μg deca ispod 4 godine: ne preporu~uje se N06AB06 Serlift.

Paroksetin.800mg (dalje u zavisnosti od odgovora) . 300mg i 400mg upotreba Seroquel odrasli . 400mg (IV dan). po potrebi pove}avati za 10mg dnevno do Max. tablete se ne mogu deliti odrasli . Rexetin 298 Registar lekova 2011 . Arketis. 800mg na dan. u toku obroka N05AH04 (kvetiapin fumarat) antipsihotik 620 Seroquel. Europharm Seroxat. 60 x 25mg. 30 x 20mg upotreba depresija. Paroxetin Sandoz. S. zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 25 . 150mg. 1 x 600mg (II dan). 1 x 400 . Glaxo Wellcome Francuska Seroxat. 200mg.shizofrenija.600mg dnevno u zavisnosti od odgovora stariji od 65 godina: 50mg dnevno (po~etno). socijalna fobija. 300mg (III dan).C04AE02 Sermion. pani~ni poreme}aji: 40mg do Max. 1 x (6 x 25mg + 3 x 100mg + 1 x 200mg) film tabl. 30 x 30mg upotreba 3 x 1 . 60mg dnevno paralele Actapax. posttraumatski stresni poreme}aj: 20mg dnevno.C. sa produ`enim osloba|anjem 60 x 50mg. 200mg (II dan). 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti. AstraZeneca UK tabl. SmithKline Beecham UK (paroksetin) antidepresiv 624 film tabl. 300mg (IV dan).50mg dnevno Seroquel XR lek se daje najmanje 1 sat pre jela. uobi~ajeno 400 .mani~ne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja: 100mg (I dan).800mg dnevno paralele Kventiax N06AB05 Seroxat.depresivne epizode u sklopu bipolarnih poreme}aja (pre spavanja): 50mg (I dan). 100mg (II dan). zatim dozu pode{avati u zavisnosti od odgovora za 50mg dnevno Seroquel i Seroquel XR . 4 x 25mg (II dan). 100mg i 200mg Seroquel XR. Pfizer Italia (nicergolin) terapija poreme}aja cirkulacije strana 476 film tabl. 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan) stariji od 65 godina: 25mg dnevno (po~etno).2 tabl. manija: 1 x 300mg (I dan). pove}avati u zavisnosti od odgovora do Max. dalje 300 .shizofrenija: 2 x 25mg (I dan). generalizovani anksiozni poreme}aj. AstraZeneca UK film tabl. 1 x 100mg (III dan). 200mg (III dan).

Hemofarm film tabl. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . Novartis Pharma Stein [vajcarska (baziliksimab) imunosupresiv 584 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Luxeta. te~nost 100% 1 x 250ml upotreba doziranje je individualno. 50mg i 100mg upotreba 25 . 1 x 20mg/5ml upotreba rastvara~ je voda za inj. Halea. Laboratorios Belmac film tabl. 1 x 25mg.N06AB06 (sertralin) antidepresiv strana 625 Sertiva. 30 x 50mg i 100mg Setaloft.5mg/ml) 5ml upotreba doziranje je individualno L04AA09 (SZ) Simulect. primena isklju~ivo preko vaporizatora kalibrisanih samo za sevofluran G04BE03 Sildena. Tragal. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. Aurobindo film tabl. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. 1 x (2. 28 x 50mg i 100mg Sidata. 14 i 28 x 50mg i 100mg Sertralin./inf. Abbott (levosimendan) kardiostimulans 469 koncentrat za rastvor za inf. odrasli i deca iznad 35kg: 20mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 20mg ~etvrtog dana posle transplantacije deca iznad 2 godine ispod 35kg: 10mg u roku od 2 sata posle transplantacije i 10mg ~etvrtog dana posle transplantacije Registar lekova 2011 299 .100mg dnevno paralele Asentra. Abbott (sevofluran) op{ti anestetik 602 para za inhalaciju. Hemofarm (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl.100mg. Serlift. 28 x 50mg Sertralin ICP. Novartis Bangladesh film tabl. Zoloft N01AB08 (SZ) Sevorane. Zdravlje film tabl. 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Viagra C01CX08 (SZ) Simdax.

80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. 28 x 10mg i 20mg Simvastatin ICP.750mg na 8 sati. 20mg i 40mg Simvor. Laboratorios Belmac film tabl. 20mg i 40mg Simvax. tvrda 16 x 250mg i 500mg pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/ml) 20ml pra{ak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 250 .4 godine). Medico Uno film tabl. Sindan Pharma (fludarabin fosfat) citostatik . Salutas Pharma film tabl. 250mg na 8 sati (5 . Zocor J01CA04 Sinacilin.C10AA01 (simvastatin) hipolipemik strana 490 Simva Sandoz. 20 i 28 x 10mg. Hollesta. 125mg na 8 sati (1 . 6g dnevno deca: 62. Ni Medic film tabl. Zdravlje film tabl. 28 x 10mg. 30mg i 40mg Simvabel. Jadran Galenski Laboratorij film tabl. 30 x 10mg. 20mg i 40mg Simvastatin. Fludarabine Teva 300 Registar lekova 2011 . 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). 28 x 10mg. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Ospamox L01BB05 (SZ) Sindarabin. 1 x 50mg upotreba primenjuje se bolus injekcijom ili iv infuzijom: 25mg/m2 dnevno tokom 5 dana.antimetabolit 567 pra{ak za rastvor za iv inj. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Max. Galenika (amoksicilin) penicilin 533 kaps. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze./inf. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. Vasilip. posle pauze od 28 dana ponoviti petodnevni tretman paralele Fludara.5mg na 8 sati (do 1 godine).12 godina) paralele Amoksicilin. 28 x 10mg. Amoxicillin. 20mg.

1. Hemofarm (gemfibrozil) hipolipemik 490 film tabl. kumulativna doza je 550mg/m2 deca (monoterapija): 30mg/m2 dnevno. Doxorubicin "Ebewe"./inf.6 godina: 3 x 8mg (2 male ka{ike rastvora) 6 . Paclitaxel Teva. Hemofarm terapija sportskih povreda (dimetilsulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol) 594 gel (150mg + 500ij + 25mg)/g 40g upotreba 1 . Sindan Pharma (vinkristin sulfat) citostatik . ili 20mg/m2 jednom nedeljno. Max.3 uzastopna dana.1. 1 x 30mg/5ml i 100mg/16. svake tri nedelje. Sindan Pharma (doksorubicin hlorid) citostatik . Galenika (butamirat citrat) antitusik 647 oralni rastvor (4mg/5ml) 200ml upotreba deca 6 meseci . svake ~etiri nedelje paralele Adriblastina RD. 3 uzastopna dana.antibiotik 570 pra{ak za rastvor za iv inj.05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Vincristine L01DB01 (SZ) Sindroxocin.antimitotik 569 pra{ak za rastvor za iv inj. jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1.antimitotik strana 570 koncentrat za rastvor za inf. 1 x 10mg i 50mg upotreba odrasli (monoterapija): 60 .67ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 .2 x dnevno mazati obolelo mesto u tankom sloju (ne pokrivati zavojem) C10AB04 Sinelip.1 godine: 4 x 2mg (½ male ka{ike rastvora) 1 .L01CD01 (SZ) Sindaxel. Taxol L01CA02 (SZ) Sindovin. 30 x 450mg upotreba 0.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a).75mg/m2 na 3 nedelje ili 25 .30mg/m2 dnevno tokom 2 . Sindan Pharma (paklitaksel) citostatik . Paclitaxel PharmaSwiss. iv infuzijom tokom 3 sata paralele Paclitaxel "Ebewe".2g dnevno podeljeno u 2 doze R05DB13 Sinetus.3 godine: 3 x 4mg (1 mala ka{ika rastvora) 3 .9 . 0.5 .2mg/m2 dnevno (preko 10kg).4mg/m2 dnevno.12 godina: 3 x 12mg (1 velika ka{ika rastvora) paralele Omnitus Registar lekova 2011 301 . 1 x 1mg upotreba odrasli: 1 ./inf. Doxorubicin Teva M02AX03 (BR) Sinedol.

za `vakanje) paralele Monkasta B01AA07 Sinkum 4. Oxaliplatin "Ebewe". Oxaliplatin Pliva Lachema 302 Registar lekova 2011 . Galenika (fluocinolon acetonid) kortikosteroid 499 krem (0. MSD Holandija (montelukast) antiastmatik strana 645 granule 28 x 4mg tabl. Actavis Italy Sinoxal. 28 x 10mg upotreba lek se uzima uve~e pre spavanja. 20 x 4mg upotreba doziranje je individualno. 4 . 1 x 50mg i 100mg upotreba 85mg/m2 jednom u 2 nedelje.025%) 15g mast (0.25mg + 3300ij)/g mast 15g (0.025%) 15g gel (0.025%) 30g upotreba 2 . nisu namenjene za rastvaranje u vodi ili drugim te~nostima. Galenika (fluocinolon acetonid. za `vakanje ili granule) 6 . Jugoremedija (acenokumarol) oralni antikoagulans 448 tabl. ili 130mg/m2 jednom u tri nedelje paralele Eloxatine.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati L01XA03 (SZ) Sinoxal.8mg drugog dana.8mg uvek u isto doba dana D07AC04 Sinoderm. od tre}eg dana nastaviti dozom odr`avanja 1 .R03DC03 Singulair.3 x dnevno mazati obolelo mesto i blago utrljati paralele Panolon D07CC02 Sinoderm N. neomicin sulfat) dermatik 500 krem 15g (0. 1 sat pre ili 2 sata posle jela. Sindan Pharma (oksaliplatin) citostatik .12mg prvog dana.25mg + 3300ij)/g upotreba 2 . ali se te~nost mo`e uzeti posle upotrebe leka odrasli i deca iznad 15 godina: 10mg (progutati celu tabl.alkiliraju}i agens 572 pra{ak za rastvor za inf. zavisno od protrombinskog vremena 8 . za `vakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl.) deca 6 meseci . Oxaliplatin PharmaSwiss.14 godina: 5mg (tabl. granule se mogu direktno progutati ili pome{ati sa mekanom hranom.6 godina: 4mg (tabl.

tokom 2 .odrasli i deca: 50 .100mg/m2 dnevno. 850mg i 1000mg upotreba uzima se uz obrok 2 .50mg/m2 tokom 4 . tre}eg i petog dana na 3 . po potrebi postepeno pove}avati do Max. Berlin-Chemie (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl.1000mg. 1 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima.5 dana. degenerativna oboljenja ki~me. tokom 5 dana na 3 . za 3 . 1 x (1mg/ml) 10ml i 50ml upotreba monoterapija ..L01XA01 (SZ) Sinplatin.4 nedelje ili 20mg/m2 dnevno. sporom inf. Max.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog. Etoposide Teva. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. Metformin.4mg.4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno. Novartis Urunleri Turska (tizanidin) miotonolitik 596 tabl. sa prekidima 2 . Etoposide PharmaSwiss. Cisplatin PharmaSwiss. Vepesid A10BA02 Siofor. Cisplatin "Ebewe". Sindan Pharma (cisplatin) citostatik .4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 .4 nedelje paralele Cisplatin. tokom 3-5 dana.3 x 500mg ili 1 .4 nedelje za oralnu upotrebu 2. cerebrovaskularna oboljenja. 36mg dnevno spasti~nost kod neurolo{kih poreme}aja (multipla skleroza. jednom na 3 . Tefor M03BX02 Sirdalud. 30.100mg/m2.2 x 850mg . Platinex. po potrebi jo{ 2 . Cisplatin Teva. Metfogamma.4mg pred spavanje. Etoposide.7 dana mo`e se pove}ati za po 2 ili 4mg Registar lekova 2011 303 .antimitotik 569 koncentrat za rastvor za inf. posle 3 . 30 x 2mg i 4mg upotreba bolni spazam mi{i}a (cervikalni i lumbalni sindrom): 3 x 2 . doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan.alkiliraju}i agens strana 572 koncentrat za rastvor za inf. cerebralna paraliza): 3 x 2mg. 60 i 120 x 500mg. Lastet. Sindan Pharma (etopozid) citostatik . tokom 5 dana. Platosin L01CB01 (SZ) Sintopozid. za 3 . Gluformin. kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta.5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 .3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe".

Bayer Schering Pharma (azelainska kiselina) terapija akni 502 krem (200mg/g) 30g upotreba 2 x dnevno (ujutro i uve~e) mazati u tankom sloju.2 pra{ka (1 .5mg (po~etna doza). Max.6 meseci C09AA03 Skopryl. Beaufour Ipsen (diosmektit) adsorbens 428 pra{ak za oralnu suspenziju 10 i 30 x 3g upotreba pra{ak se za upotrebu rastvara u 1/2 ~a{e vode ili pome{a sa hranom odrasli: 3 . bronhospazmolitik strana 671 sirup (7mg/ml) 125ml upotreba ne sadr`i {e}er. 40mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: 1 x 2.20mg (doza odr`avanja).5ml odoj~ad i mala deca: 3 x 2. dozvoljena upotreba kod dijabeti~ara odrasli: 3 x 7.5mg) upotreba 1 tabl.3 pra{ka (iznad 2 godine) 304 Registar lekova 2011 .5mg (po~etna doza). (BR) Sirup br{ljana Bocko. Lisinopril H Sandoz. 2 .HR05AW. Alkaloid Beograd (lizinopril) ACE inhibitor 483 tabl. 20 i 30 x 10mg i 20mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. a najvi{e 3 .6 x 1 pra{ak deca : 1 pra{ak dnevno (do 1 godine).5ml deca 4 . uvek u isto vreme (najbolje ujutro) paralele Iruzid. Lizinopril. 1 x 5 .12 godina: 3 x 5ml D10AX03 (BR) Skinoren. dnevno. Lizopril. zatim 1 x 10 .2 godine). najmanje 4 nedelje. Lisinopril Sandoz. 1 . Loril C09BA03 Skopryl plus.20mg (doza odr`avanja) paralele Irumed. 30 x (20mg + 12. Pharmanova (standardizovani suvi ekstrakt lista br{ljana) biljni mukolitik. Lizopril H A07BC05 (BR) Smecta. Alkaloid (lizinopril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl.

9%) 1000ml (308mOsm/L) Sodium chloride 0. Braun rastvor za inf. 50mg dnevno narednih 14 .3mg/kg jo{ 14 dana.monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana.15mg/kg prvih 14 dana.15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze epilepsija (deca 2 . do optimalne doze odr`avanja 100 .kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana.9%) 500ml i 1000ml (308mOsm/L) upotreba doziranje zavisi od indikacije i stanja bolesnika odrasli: iv infuzijom 1000ml/24 sata brzinom 70 kapi/min . Hemofarm (lamotrigin) antiepileptik 613 oralna disperzibilna tabl.2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze odr`avanja 5 .9%. postepeno pove}avati za 25 . se otapa u ustima epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina) . po potrebi dozu pove}avati za 0.monoterapija ili kombinovana sa valproatom: 1 x 0.monoterapija: 25mg dnevno (po~etno). Lamotral.oko 250ml/sat paralele Natrii chloridi infundibile N03AX09 Solaban. zatim 2 x 25mg 14 dana.3mg/kg nedeljno do uobi~ajene doze 1 .12 godina) . Epitrigine. B. Lamotrix Registar lekova 2011 305 . Max. Lameptil. 200mg dnevno . 1 x (0.50mg nedeljno.5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze bipolarni afektivni poreme}aji (samo odrasli) . u 5-oj nedelji 50mg dnevno.30 dana. Lamect. postepeno pove}avati do optimalne doze odr`avanja 2 x 100 . pove}avati za 50mg tokom 5 nedelja do doze odr`avanja 100 . 49 x (0. optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze.200mg . Lamotrigin. zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg. 50mg i 100mg upotreba disperzibilna tabl. Lamolep. zatim 1 x 0.6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana. 25mg dnevno narednih 14 dana.B05XA03 (Z) (natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita strana 465 Sodium chloride.200mg dnevno u 1 ili 2 doze . Lamal. u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg paralele Arvind. 20 x (0. pove}ati na 1.kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana.kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana. 30 x 5mg.9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf.kombinovana terapija bez valproata: 0.400mg dnevno u 1 ili 2 doze . 25mg. 10 x (0.9%) 100ml (308mOsm/L) rastvor za inf. Lamictal. 10 x (0. Fresenius Kabi rastvor za inf. zatim 25mg narednih 14 dana.9%) 500ml (308mOsm/L) rastvor za inf.

sc 1 i 30 x 20mg/8ml upotreba 80mg po~etno.5mg+3.. 30mg dnevno D10AD05 Sona.3ml i 120mg/0. trihurijaza. 3 x 200 . Max. strongiloidaza. 10 x (2. narednih 7 dana 3 x 400 .6 meseci a mo`e do 2 godine (ehinokokoza) B05XC. im 1 x 30mg/2ml Somatuline Autogel rastvor za inj. (SZ) Soluvit N.4 nedelje (enterobijaza).5ml upotreba doziranje je individualno.500mg (trihineloza). 25 . tenijaza. u bolni~kim uslovima H01AX01 (Z) Somavert. Pfizer Belgium (pegvisomant) terapija akromegalije 524 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. po potrebi pove}avati za 5mg dnevno.P02CA01 Soltrik. Beaufour Ipsen (lanreotid) analog somatostatina 525 Somatuline PR pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Belupo (adapalen) terapija akni 501 gel (1mg/1g) 30g upotreba uve~e mazati gel u tankom sloju. Fresenius Kabi (vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina) vitamini 465 pra{ak za rastvor za inf. ({pric) sc 1 x 60mg/0. 2 x 100mg 3 dana (askarijaza.400mg 3 dana.4 doze tokom 1 . me{ovite helmintijaze).4mg)/10ml upotreba odrasli i deca iznad 10kg: 10ml dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije deca do 10kg: 1ml/kg dnevno isklju~ivo u sastavu infuzije H01CB03 Somatuline. zatim 10mg dnevno.3ml. Galenika (mebendazol) anthelmintik strana 634 oralna suspenzija (100mg/5ml) 30ml upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 100mg odjedanput.6mg+40mg+15mg+4mg+5μg+ 100mg+60μg+0.50mg/kg dnevno u 3 . ankilostomijaza. 90mg/0. sc 30 x 10mg/8ml i 15mg/8ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. po potrebi ponoviti posle 2 . na suvu ~istu ko`u u predelu zahva}enom aknama 306 Registar lekova 2011 .

1g/kg/dan pome{ano sa 150ml te~nosti.odoj~ad i deca: 0. maksimalno 24mg dnevno rastvor za inhalaciju . 1.2g dnevno paralele Brufen.6 sati paralele Aloprol. 20 x 200mg Spedifen. Max.1mg/kg.deca: doza kao oralna rastvorena u 150ml 5% glukoze C10AA05 Sortis.6 godina: 1. 80mg dnevno paralele Atacor.V03AE01 Sorbisterit.949mg)/g 500g upotreba pra{ak se me{a sa vodom ili ~ajem.deca 2 .deca do 2 godine: 4 x 0. Rapidol Registar lekova 2011 307 . ukoliko se uzimaju antacidi ili laksativi razmak mora da bude najmanje 3 sata oralno .4 x 2 . 30 x 10mg. podeljeno u 3 jednake doze rektalno (nakon klizme za ~i{}enje) . Ecosal.12 godina: 3 . ne preporu~uje se vo}ni sok. Galenika (salbutamol) R03CC02 tabl. Caffetin menstrual.odrasli: 40g se rastvori u 150ml 5% glukoze i primenjuje se 1 .3 x dnevno .4 x 2mg.odrasli: 1 .5mg na 4 .12 godina: 2.6 godina: 3 x 0.6 sati. Lipidra. 60 x 2mg bronhospazmolitik 644 641 oralni rastvor (2mg/5ml) 200ml R03AC02 rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 10ml upotreba oralno . 40mg i 80mg upotreba 10mg uve~e.5 . Ventolin M01AE01 (BR) (ibuprofen) nesteroidni antireumatik 591 Spedifen. maksimalno 3 x 2mg 6 . po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno. Atoris.5mg na 4 . Ibuprofen.5mg .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .3 x 20g (1 dozna ka{ika) pome{ano sa 150ml te~nosti . 20mg. uzima se sa hranom. Ecosal Easi Breathe.4 x 2.25 .6 sati 6 .1mg/kg 2 .4mg .400mg na 4 . Fresenius Medical Care (kalcijum polistiren sulfonat) terapija hiperkalijemije strana 663 pra{ak za suspenziju oralnu ili rektalnu 1 x (759mg . Zambon [vajcarska Spedifen 200 granule za oralni rastvor 20 x 200mg (Rp) Spedifen 400 granule za oralni rastvor 12 i 30 x 400mg upotreba uzima se posle jela. Pfizer Deutschland (atorvastatin) hipolipemik 490 film tabl. granule se pre upotrebe rastvaraju u vodi odrasli i deca iznad 12 godina: 200 . Tulip Spalmotil.odrasli i deca iznad 12 godina: 3 . Dislipat. Max.2. Zambon Italija tabl.

Boehringer Ingelheim Nema~ka rastvor za inhalaciju 30 doza (60 potisaka po 2. 400mg dnevno deca: 1 . Rispolept.5mg + 200mg) upotreba doza Staleva zavisi od prethodno uzimane doze levodope u preparatu sa standardnim osloba|anjem pojedina~na doza: uvek samo 1 tabl.400mg dnevno (sistemska kandidijaza) deca: 3 .4mg. Risset. Boehringer Ingelheim Nema~ka pra{ak za inhalaciju (kaps.5μg) upotreba Spiriva 1 inhalacija dnevno Spiriva Respimat 1 x 2 udisaja. Torendo. 100 x (50mg + 12. zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza). pomo}u Respimat inhalera C03DA01 Spironolakton. 40 x 25mg i 30 x 100mg upotreba odrasli: 100 . u jednoj ili vi{e doza. Max. Zdravlje (risperidon) antipsihotik strana 621 film tabl..5mg + 200mg) film tabl. Rispolux. Diflucan.3mg/kg dnevno. Orion Corporation Finska (levodopa + karbidopa + entakapon) antiparkinsonik 615 film tabl. 2 x 8mg paralele Risperidon.4 doze J02AC01 (SZ) Stabilanol. 10 tabl. Flumycozal N04BA03 Stalevo. Rispolept Consta. Max. 2mg. 100 x (150mg + 37.N05AX08 Speridan. Fluconal. 20 x 1mg. Max. Galenika (spironolakton) diuretik 474 tabl. Rissar. tvrda) 30 x 18μg Spiriva Respimat. u jednoj ili podeljeno u 2 . Fluco Sandoz. uvek u isto doba dana.6mg/kg dnevno prvog dana. 100 x (100mg + 25mg + 200mg) film tabl. (2mg/ml) 50ml upotreba odrasli: 200 . Torendo Q-TAB R03BB04 (tiotropium bromid) antiastmatik 644 Spiriva.12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza) paralele Diflazon. 6 . Flukonazol. dnevno 308 Registar lekova 2011 .200mg dnevno u toku jela. Pharmathen (flukonazol) antimikotik 546 rastvor za inf. 3mg i 4mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 .

zatim 20 . Citalopram Sandoz. sc 1 x 1000LD50/0. Zolsana. Timopram.J07BL01 (Z) Stamaril. 28 x 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. Pliva Hrvatska (citalopram) antidepresiv 624 film tabl. Hemofarm (fusidinska kiselina) D06AX01 mast (2%) 10g D09AA02 impregnirana kompresa (30mg) 1 x 10cm upotreba mast: 2 .600mg dnevno. zavisno od telesne mase Registar lekova 2011 309 . MSD Italija (efavirenz) terapija HIV infekcije 552 film tabl. Zyloram L04AC05 (SZR) Stelara. Centocor (ustekinumab) terapija psorijaze 586 rastvor za inj.5ml revakcinacija: nakon 10 godina Stanicid. 30 x 600mg upotreba lek se uzima 1 dnevno (u po~etku terapije uve~e). sanofi aventis (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. zatim na 12 nedelja po 45mg preko 100kg: po istoj {emi primaju 90mg N05CF02 Stilnox. Sanval.5ml upotreba primarna imunizacija: 0.3 x dnevno mazati u tankom sloju obolelo mesto gaza: naneti direktno na ranu i menjati na drugi dan antibiotik 497 501 N06AB04 Starcitin. Sanofi Pasteur (`ivi atenuirani virusi `ute groznice) vakcina protiv `ute groznice strana 562 pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za suspenziju za inj. sa ili bez hrane deca do 17 godina: 200 . u kombinaciji sa nukleozidnim analozima i inhibitorima HIV proteaze odrasli: 1 x 600mg. sc 1 x (45mg/0.5ml) 2ml i (90mg/ml) 2ml upotreba odrasli do 100kg: 45mg nulte i ~etvrte nedelje. 20 x 10mg upotreba 10mg pred spavanje paralele Belbien. Zonadin J05AG03 (SZR) Stocrin.30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex.

6mg + 1.deca: 15 . 21 x (0.3 sata po potrebi. 1g dnevno netuberkulozne infekcije: 1 .5 Mij (iv infuzijom tokom 60 minuta) u prvih 12 sati . Max.2mg + 100mg vitamina C) Strepsils plus pastila 24 x (0. Max.6mg + 1.sistemska primena: 250 000ij tokom 30 min.2mg + 0.6mg + 1. 1 x 750 000ij i 1.odrasli: 15 .2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C pastila 24 x (0. tokom 21-og dana.6mg + 1.75mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 lozenga na 3 . CSL Behring (streptokinaza) trombolitik 450 pra{ak za rastvor za iv inj.2000ij u intervalima 3 . Max. zatim 7 dana pauze paralele Lindynette.40mg/kg jednom dnevno. najdu`e tokom 3 dana B01AD01 (SZ) Streptase.5Mij upotreba akutni infarkt miokarda . 5 lozengi dnevno. Reckitt Benckiser Healthcare (flurbiprofen) lokalno antiinflamatorno sredstvo 641 lozenga 16 x 8. tokom najvi{e 6 sati .20mg/kg jednom dnevno. (po~etna doza).2mg) Strepsils limun bez {e}era pastila 16 x (0.6mg + 1.6mg + 1.G03AA10 Stodette.5Mij tokom 60 minuta. 8 pastila dnevno R02AX01 Strepsils Intensive.6 sati.5 minuta na mestu okluzije J01GA01 Streptomycin sulfat.02mg + 0.lokalna primena: 20 000ij bolus injekcijom intrakoronarno tromboembolijska bolest .8mg levomentola) Strepsils med i limun pastila 24 x (0. Logest A01AB11 (BR) Strepsils./inf. Max.2mg) Strepsils mentol i eukaliptus pastila 24 x (0.sistemska primena: 1.2mg + 10mg lidokain hlorida) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 pastilu na 2 . im 50 x 1g upotreba tuberkuloza . 1g dnevno .075mg) upotreba 1 tableta ujutru od 1-og dana menstrualnog krvarenja. zatim doza odr`avanja 1.lokalna primena: 1000 .2g dnevno podeljeno u dve doze 310 Registar lekova 2011 . Galenika (streptomicin) antibiotik 541 pra{ak za rastvor za inj. Reckitt Benckiser Healthcare (amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol) antiseptik za grlo 417 Strepsils Cool pastila 16 x (0. Medico Uno (etinilestradiol + gestoden) oralni kontraceptiv strana 511 oblo`ena tabl.

Pro.4 doze.5mg/kg dnevno podeljano u 2 .4g dnevno podeljeno u 3 . a 800 . 3 x 37.odrasli: 2 .5mg na 2 sata pre putovanja (kinetoze) paralele Cinarizin. 300mg na 24 sata paralele Imigran.3 doze (deca) paralele Eglonyl N02CC01 (sumatriptan) antimigrenik 610 Sumacta. 800mg dnevno kod izra`enih negativnih simptoma. Sapphirex Registar lekova 2011 311 .3 x 50mg {izofrenija: 2 x 200 .N07CA02 Stugeron forte. Slaviamed tabl. 2.1600mg.CS kaps.5mg (vestibularni poreme}aji). kod izra`enih pozitivnih simptoma (odrasli).400mg. iv 5 x (50μg/ml) 5ml.100mg kod akutnog napada migrene. Actavis Island oblo`ena tabl. Max. Krka (cinarizin) terapija vertiga strana 632 tabl. tvrda 30 x 200mg Sulpirid. 50 x 75mg upotreba 3 x 75mg (oboljenja perifernih krvnih sudova). 10ml i 20ml upotreba doziranje je individualno.8μg/kg N05AL01 (sulpirid) antipsihotik 620 Sulpigut. tvrda 30 x 50mg upotreba neuroze .Med. Max. Torrex Chiesi Pharma rastvor za inj. Janssen Pharmaceutica rastvor za inj. Cinedil N01AH03 § (SZ) (sufentanil) op{ti anestetik 603 Sufenta forte. 3 . 2 i 6 x 50mg i 100mg upotreba 50 . tvrda 30 x 50mg kaps. zavisno od hirur{ke intervencije obi~no 1 . 37. Srbolek kaps. iv 5 x (50μg/ml) 5ml Sufentanil Torrex. 2 x 50mg i 100mg Sumatriptan. Max.

5μg ili 160μg + 4. Azibiot.5μg ili 160μg + 4. Azitromicin Sandoz. (160μg + 4.deca 6 . 5 x 500mg upotreba lek se uzima pre jela oralno . zatim 2 nedelje pauza (dnevna doza ne sme biti manja od 25mg ni ve}a od 75mg) N03AD01 Suxinutin.5mg.7 dana do uobi~ajene doze 20mg/kg dnevno R03AK07 Symbicort Turbuhaler.7 dana za 250mg .5m pra{ak za rastvor za inf.5g dnevno deca do 6 godina: 250mg dnevno.5μg) HOBP .4 . zatim 1 x 250mg naredna 4 dana .4 mikromola/L) odrasli i deca iznad 6 godina: 500mg dnevno.5μg). tvrda 28 i 30 x 12. tvrda 6 x 250mg Sumamed sirup pra{ak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml Sumamed forte sirup pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 15ml Sumamed sirup 1200 pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 30ml Sumamed sirup 1200 XL pra{ak za oralnu suspenziju (200mg/5ml) 37. AstraZeneca [vedska (budesonid + formeterol) antiastmatik 642 pra{ak za inhalaciju 1 x (80μg + 4.odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan.5μg) ili 2 x 1 dozu (320μg + 9μg) .12 godina: 2 x 1 doza (80μg + 4.5μg)/dozi 60 doza i (320μg + 9μg)/dozi 60 doza upotreba astma . 400mg dnevno tokm 3 dana (36 .25kg). po potrebi pove}avati na 4 . 300mg dnevno tokm 3 dana (26 .deca: 200mg dnevno tokm 3 dana (15 .inhibitor proteinkinaze 575 kaps.5μg ili 160μg + 4.2 doze (80μg + 4. 2 x 4 doze (80μg + 4. Famar Orleans Francuska (etosuksimid) antiepileptik 610 sirup (250mg/5ml) 200ml upotreba optimalna koncentracija u plazmi je 40 .708.adolescenti 12 .1. Azax.5μg).J01FA10 Sumamed.odrasli: 2 x 1 .17 godina: 2 x 1 .35kg). po potrebi pove}avati na 4 . Pfizer Italia (sunitinib) citostatik . Hemomycin L01XE04 Sutent.5μg)/dozi 60 doza. 6 x 125mg i 3 x 500mg kaps.odrasli: 2 x 2 doze (160μg + 4.45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele Azatril.2 doze (80μg + 4.100mg/L (283. ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) Max. Pliva Hrvatska (azitromicin) makrolidni antibiotik strana 540 (Z) film tabl. 25mg i 50mg upotreba terapija se odvija u 6-to nedeljnim ciklusima preporu~ena doza: 50mg dnevno tokom 4 nedelje. ili 2 x 1 doza (320μg + 9μg) 312 Registar lekova 2011 .5μg) ili 2 x 2 doze (320μg + 9μg) .

u po~etku 2 .8 kapi u minuti. Abbott (palivizumab) monoklonsko antitelo strana 556 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im inj. buster doza se preporu~uje najmanje 6 meseci po kompletiranju primarne imunizacije a po`eljno je da bude izme|u 12-og i 15-og meseca odoj~ad 7 .6 meseci .23 meseca: 2 doze po 0. preporu~uje se tre}a doza u 2-oj godini `ivota deca 12 . prete}eg ili spontanog poro|aja: 5ij sporo iv.J06BB16 (SZ) Synagis.({pric) im 1 x 0. Max.9% rastvora NaCl davati iv infuzijom. im iv inf 100 x 5ij/ml i 10ij/ml upotreba indukcija ili ubrzavanje poro|aja: 5ij rastvoreno u 500ml 0. uz pove}anje brzine infuzije u intervalima ne kra}im od 20 min.5ml sa razmakom od najmanje 2 meseca Synopen. 1 x 50mg/ml i 100mg/ml upotreba deca: 15mg/kg pre po~etka sezone respiratornog sincicijalnog virusa (RSV). Novartis Pharma Stein [vajcarska (oksitocin) uterotonik 525 inj. brzina infuzije 40 kapi u min. prevencija i terapja postpartalne hemoragije i dopunska terapija kod nepotpunog.(bo~ica) im 1 x 0. Max.primarna imunizacija: 3 doze od 0. GlaxoSmithKline Belgija (pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana) vakcina 557 suspenzija za inj.3 x 20mg.5ml suspenzija za inj. Pliva Hrvatska (hloropiramin hlorid) D04AA09 mast (1%) 20g rastvor za inj.10ij im carski rez: 5ij sporo iv odmah nakon poro|aja paralele Oxytocine Synthetic Registar lekova 2011 313 . zatim 1 x mese~no tokom perioda pove}anog rizika pojave RSV J07AL52 (Z) Synflorix. najdu`e nedelju dana parenteralno: 1 . 60mg dnevno antihistaminik 496 648 H01BB02 (SZ) Syntocinon. ili 5 . im iv 10 x 20mg/2ml R06AC03 upotreba ne preporu~uje se za primenu kod odoj~adi i male dece lokalno: 2 .5ml upotreba odoj~ad 6 nedelja .5ml u razmaku najmanje mesec dana.5ml u razmaku najmanje mesec dana.3 x dnevno mazati obolelo mesto.11 meseci: 2 doze po 0. do pojave kontrakcija.

.

.

4mg upotreba 1 x 0. Synthon Hispania kaps.20 dana: 1 tabl.12 dana: 1 tabl.5 sata (5 tabl.800μ dnevno podeljeno u 2 . tvrda sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 0. 100 x 1. Pulmicort Turbuhaler J05AH02 Tamiflu.. Sopharma (citizin) terapija odvikavanja od pu{enja strana 630 film tabl. 1600μ dnevno deca iznad 6 godina: 100 .23kg: 2 x 45mg tokom 5 dana 23 . Roche (oseltamivir) terapija gripa 553 kaps. dnevno) 17 . na 3 sata (4 tabl.4 doze. a 5-og dana pu{enje se potpuno prekida {ema doziranja: prva 3 dana: 1 tabl.N07BA. tvrda 10 x 30mg. na 5 sati (3 tabl.13 godina do 15kg: 2 x 30mg tokom 5 dana 15 . Lek kaps.16 dana: 1 tabl.800μ dnevno podeljeno u 2 .4mg posle doru~ka u uspravnom polo`aju paralele Betamsal.4mg Tamprost. Belupo kaps. na 2. Flosin. dnevno) 13 . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. Max.4 doze paralele Pulmicort. adolescenti iznad 13 godina i deca iznad 40kg: 2 x 75mg. Tabex. dnevno) 21 . dnevno R03BA02 Tafen Novoliser. 45mg i 75mg pra{ak za oralnu suspenziju (12mg/ml) 100ml upotreba terapiju po~eti najkasnije 36 sati od pojave simptoma odrasli.4mg Tamsol. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.40kg: 2 x 60mg tokom 5 dana prevencija gripa: pola terapijske doze dnevno tokom 10 dana od dana kontakta sa inficiranom osobom G04CA02 (tamsulosin) terapija hiperplazije prostate 520 Tamosin. dnevno) 4 .25 dana: 1 . na 2 sata (6 tabl. Lek (budesonid) antiastmatik 643 pra{ak za inhalaciju (inhalator i ulo`ak) 200 doza x 200μ pra{ak za inhalaciju (ulo`ak) 200 doza x 200μ upotreba odrasli: 200 . tokom 5 uzastopnih dana deca 1 . tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0. Omsal 316 Registar lekova 2011 .5mg upotreba broj popu{enih cigareta se postepeno smanjuje tokom 4 dana. PharmaSwiss kaps.4mg Tamsudil.2 tabl.

3 x dnevno ispirati usta i `drelo sa 15ml rastvora (dopunjeno vodom do 30ml) 20 . (benzidamin hlorid) antiinflamatorno sredstvo 417 Tantum Verde sprej za usnu sluzoko`u (1. najmanje 4 .5mg/ml) 150ml lozenga 20 x 3mg Tantum Lemon lozenga 20 x 3mg upotreba rastvor: 2 .4 x (deca) lozenga: 3 x 1 postepeno otopiti u ustima G02CC03 Tantum rosa.30 sekundi a zatim ispljunuti sprej: prskati obolelo mesto 4 . A. 100mg i 150mg upotreba lek se uzima 1 sat pre ili 2 sata posle jela 150mg dnevno.5g rastvoriti u ½ litra mlake vode za vaginalno ispiranje L01XX34 Tarceva.40mg odjedanput ili podeljeno u 2 doze paralele Nolvadex N06DX02 (BR) Tanakan.6 nedelja te`i oblici demencije: 3 x 80mg uz obrok paralele Bilobil A01AD02 (BR) Tantum.5g upotreba 1 .R.L02BA01 Tamoxifen.A.2 x 0. 30 x 25mg.5mg/ml) 30ml rastvor za ispiranje usta (1. Roche (erlotinib) citostatik 577 film tabl. (benzidamin hlorid) vaginalni antiinfektiv 509 granule za vaginalni rastvor 10 x 0. 30 i 90 x 40mg upotreba uobi~ajeno: 3 x 40mg uz obrok. po potrebi postepeno smanjivati dozu po 50mg Registar lekova 2011 317 .R.C.F.A. Remedica (tamoksifen) antagonist estrogena strana 578 tabl. Beaufour Ipsen (ekstrakt Ginkgo biloba) terapija poreme}aja cirkulacije 628 oblo`ena tabl.C.F. 30 x 10mg i 20mg upotreba doziranje je individualno uobi~ajena dnevna doza: 20 . A.8 x dnevno (odrasli) ili 1 .

antimitotik 570 koncentrat za rastvor za inf. Metformin. zatim 200mg dnevno iv ili im. Paclitaxel Teva.4. iv infuzijom tokom 3 sata. 1 x 200mg/3ml i 400mg/3ml upotreba rastvara~ je voda za inj.5ml/1. sanofi aventis (teikoplanin) antibiotik strana 544 pra{ak i rastvara~ za rastvor za im iv inj. paralele Paclitaxel "Ebewe". po potrebi postepeno pove}avati do doze od 2 do 3g dnevno.5ml koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. Gluformin. sanofi aventis (docetaksel) citostatik .antimitotik 570 koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf./inf. 30 x 500mg i 850mg upotreba uzima se uz obrok 2 ./inf. dificile: 2 x dnevno 200mg oralno (popiti sadr`aj ampule) paralele Planicid L01XE08 (SZ) Tasigna. Galenika (metformin hlorid) oralni antidijabetik 436 film tabl. Siofor 318 Registar lekova 2011 . Max. Novartis Pharma Stein [vajcarska (nilotinib) citostatik inhibitor protein kinaze 575 kaps. Bristol Myers Squibb (paklitaksel) citostatik . tvrda 112 x 200mg upotreba 2 x 400mg L01CD01 (SZ) Taxol.175mg/m2 (karcinom ovarijuma) ili 175mg/m2 (karcinom dojke i uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a). odrasli: 400mg iv ili inf (uobi~ajena po~etna doza).5g na 6 ili 8 sati A10BA02 Tefor. 12 x (2g + 0. kod te{kih infekcija 3 doze po 400mg na 12 sati iv ili inf zatim 400mg dnevno iv ili im deca do 2 meseca: 16mg/kg po~etno. Sindaxel L01CD02 (SZ) Taxotere. Wyeth Lederle Italija (piperacilin + tazobaktam) ureidopenicilin 534 pra{ak za rastvor za iv inj.3 x 500mg. 3g dnevno podeljeno u vi{e doza paralele Glucophage. svake 3 nedelje J01CR05 (SZ) Tazocin. Paclitaxel PharmaSwiss. 1 x 20mg/0.25 .5g) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 2. zatim 8mg/kg dnevno u obliku iv infuzije tokom 30 minuta deca iznad 2 meseca: 3 doze po 10mg/kg na 12 sati iv ili inf zatim 6mg/kg (kod te{kih infekcija 10mg/kg) dnevno iv ili inf. 1 x 80mg/2ml/6ml upotreba 100mg/m2 u vidu jedno~asovne infuzije. Metfogamma. 1 x 30mg/5ml upotreba hemioterapijski ciklusi se ponavljaju na 3 nedelje 135 . profilaksa u hirurgiji: 400mg istovremeno sa indukcijom op{te anestezije dijareja izazvana sa C.25g) i (4g + 0.J01XA02 (SZ) Targocid.

se mo`e deliti za upotrebu odrasli . Glaxo Wellcome Velika Britanija (fosamprenavir) terapija HIV infekcije 550 film tabl.monoterapija: 2 x 1. Novartis Farma Italija tabl.3 doze .4 x 200mg .N03AF01 (karbamazepin) antiepileptik strana 611 Tegretol. 60 x 700mg upotreba odrasli .15 godina) Tegretol CR tabl.1g dnevno u vi{e doza (11 .2 x 100 .4g + 200mg ritonavira ili 2 x 700mg + 100mg ritonavira Registar lekova 2011 319 . postepeno pove}avati dozu do prestanka bola (obi~no 3 .akutna manija i terapija odr`avanja bipolarnih afektivnih poreme}aja: 400 . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg upotreba optimalna koncentracija karbamazepina u plazmi je 4 .3 x 400mg .3 x 200mg paralele Carbamazepine retard V08AA05 (SZ) Telebrix gastro.12mg/L (20 .400mg dnevno (po~etno). sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 400mg Tegretol CR.200mg.bolna neuropatija kod dijabeti~ara: 2 .600mg dnevno u vi{e doza (6 .6 . 200 .200mg dnevno u vi{e doza (do 1 godine).400mg . 10 x 120mg i 180mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 120mg (alergijski rinitis) ili 1 x 180mg (hroni~na idiopatska urtikarija) deca 6 .50 mikromola/L) Tegretol deca: 100 . postepeno pove}avati dozu do optimalnog odgovora obi~no na 2 . 0.12 godina: 2 x 30mg (sezonski alergijski rinitis) paralele Fexofenadine Sandoz J05AE07 Telzir.4g .u kombinaciji sa ritonavirom: 1 x 1.5 godina). Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (100mg/5ml) 250ml Tegretol CR.1600mg dnevno podeljeno u 2 .dijabetes insipidus centralis: 2 .apstinencijalni sindrom kod alkoholizma: 3 x 200 .epilepsija: 1 . 400 .10 godina). Novartis Pharma Stein [vajcarska tabl. potom postepeno smanjivati dozu do najmanje mogu}e doze odr`avanja . sanofi aventis (feksofenadin hlorid) antihistaminik 649 film tabl.4 x 200mg).neuralgija trigeminusa: 200 .400mg dnevno u vi{e doza (1 . Guerbet (joksitalaminska kiselina) Rö kontrast 665 oralni i rektalni rastvor 1 x (300mg joda/ml) 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja R06AX26 Telfast.

30 x 5mg i 10mg upotreba 5 . Galenika (testosteron enantat) hormon . po potrebi posle mesec dana dozu pove}ati na 2 x 1mg (ujutro i uve~e) C08CA01 Tenox. Fopin. Belgija (temozolomid) citostatik strana 566 kaps. Krka (amlodipin) antagonist Ca2+ 481 tabl. prethodne terapije. zatim 250mg na 3 . Norvasc. Amlodil. Schering-Plough Labo. Bisobel. lek se primenjuje u kombinaciji sa zra~enjem ili u monoterapiji a doza zavisi od indikacije. starosti bolesnika i njegovog op{teg stanja C02AC06 Tenaxum. Byol C09BB07 Tensec plus.L01AX03 Temodal. Les Laboratories Servier (rilmenidin) antihipertenziv 472 tabl.6 nedelja karcinom dojke `ena: 250mg na 2 .5mg) upotreba 1 tabl. Amlopin. 30 x 1mg upotreba lek se uzima pre jela 1mg ujutro. Amlodipin PharmaSwiss. Amlogal. Amlonorm.androgen 512 rastvor za inj. Hemofarm (bisoprolol) beta blokator 479 film tabl. Bisoprolol. 100mg i 250mg upotreba terapiju vodi lekar sa iskustvom u le~enju mo`danih tumora. 30 x (5mg + 12.10mg dnevno paralele Bilokord. Vazotal C07AB07 Tensec.3 nedelje 320 Registar lekova 2011 . 20mg. im 5 x 250mg/ml upotreba mu{ki hipogonadizam: 250mg na 2 . ujutro paralele Lodoz G03BA03 Testosteron depo. Amlodipin. Max. 30 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg.3 nedelje. 10mg dnevno paralele Alopres. Monodipin. Hemofarm (bisoprolol + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 480 film tabl. tvrda 5 x 5mg.

III doza 6 . im 1 x 250ij/2ml upotreba profilaksa: 250 . ({pric) im 1 x 250ij/ml Tetagam P. Chephasaar (tetrazepam) benzodiazepinski miorelaksans 597 tabl.5ml) 0.J06BB02 (Z) (tetanus imunoglobulin . Baxter AG rastvor za inj.5ml suspenzija za inj. Sanofi Pasteur (toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisani bacili B. i 13. 100mg dnevno (150mg dnevno u bolnici) deca iznad 1 godine: 4mg/kg dnevno paralele Myolastan Registar lekova 2011 321 .12 meseci posle druge doze revakcinacija: po jedna doza od 0. 20 x 50mg upotreba odrasli: 50mg uve~e pre spavanja. Max. adsorbovana 558 suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 0. 40ij/0.2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. Kedrion rastvor za inj. po potrebi dozu pove}avati za 25mg dnevno. sc im 1 x 250ij/ml Tetanus Gamma.5ml) 5ml upotreba vakcina i humani antitetanusni imunoglobulin daju se istovremeno im u suprotni ekstremitet primarna imunizacija . 12 meseci nakon tre}e doze daje se ~etvrta doza od 0. CSL Behring rastvor za inj. interval davanja i trajanje terapije uskladiti sa klini~kim odgovorom paralele Atebulin.2 meseca od prve doze. Torlak (toksoid tetanusa.2 meseca.osobe iznad 14 godina: I doza odmah po povre|ivanju zajedno sa 250ij humanog tetanusnog imunoglobulina.5%) 10ml upotreba 1 . II doza za 1 . pertusis i inaktivisani poliovirusi 1) polivakcina 563 suspenzija za inj. po potrebi ponoviti posle pola do 1 minuta J07CA02 (Z) Tetraxim.5ml upotreba primarna imunizacija: zapo~eti od 2-og meseca sa 3 uzastopne vakcine od 0. im 10 x (min.5ml na svakih 10 godina S01HA03 Tetrakain. pre~i{}eni) vakcina protiv tetanusa. Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. istovremeno sa 0.300ij/kg dnevno. godine `ivota M03BX07 Tetrazepam-MIP.5ml vakcine tetanusa. im 1 i 10 x (min.humani) specifi~ni imunoglobulin strana 555 Tetabulin S/D.5ml. aplikovano na 2 razli~ita mesta i sa 2 razli~ita {prica terapija: 30 .500ij zavisno od te`ine povrede. J07AM01 (Z) Tetavaksal-T. Hemofarm (tetrakain hlorid) lokalni anestetik 658 kapi za o~i (0.5ml u razmaku 1 . i jo{ jedna revakcinacija izme|u 5. 40ij/0.

C09CA02

Teveten, Solvay Francuska
(eprosartan)

antihipertenziv

strana 486

film tabl. 28 x 600mg
upotreba 1 x 600mg

A16AX01

(alfa lipoinska kiselina)

terapija dijabeti~ke polineuropatije

446

Thiogama 600 injekt, Solupharm Pharmazeutische koncentrat za rastvor za inf. 5 x 600mg/20ml (BR) Thiogamma 600 oral, Artesan Pharma film tabl. 30 i 60 x 600mg (BR) Thiogamma 600 oral, Dragenopharm Apotheker film tabl. 30 i 60 x 600mg
upotreba 600mg dnevno paralele Berlithion

L01XX35

Thromboreductin, AOP Orphan Pharmaceuticals
(anagrelid)

terapija esencijalne trombocitemije (antineoplastik) 577

kaps. tvrda 100 x 0,5mg
upotreba 1 x 0,5mg (po~etno), po potrebi pove}avati po 0,5mg dnevno u nedeljnim intervalima do Max. 5mg dnevno uobi~ajena doza: 1 - 3mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. pojedina~na doza 2,5mg

V04CJ01

(Z)

Thyrogen, Genzyme
(tirotropin alfa)

tireostimuli{u}i hormon

665

pra{ak za rastvor za inj. im 2 x 0,9mg
upotreba rastvara~ je isklju~ivo voda za injekcije preporu~ena ukupna doza: 2 doze od 0,9mg u intervalu od 24 sata

H03BB02

(tiamazol)

tireostatik

528

Thyrozol, Merck KGaA film tabl. 20 x 5mg, 10mg i 20mg Tiastat, Bosnalijek tabl. 20 x 20mg
upotreba doziranje se pode{ava individualno odrasli - po~etno doziranje: 20mg - maksimalno 40mg - doza odr`avanja: 5 - 20mg (u kombinaciji sa levotiroksinom), 2,5 - 10mg (monoterapija) deca: 0,5mg/kg/dan (po~etno) zatim smanjivati prema funkciji tireoidee

322

Registar lekova 2011

B01AC05

Ticlodix, Hemofarm
(tiklopidin hlorid)

inhibitor agregacije trombocita

strana 449

film tabl. 30 x 250mg
upotreba 2 x 250mg u toku jela

J01DH51

(SZ)

Tienam, MSD Italija
(imipenem natrijum + cilastatin natrijum)

antibiotik - karbopenem

537

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x (500mg + 500mg) pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 10 x (500mg + 500mg)
upotreba doziranje je dato u odnosu na imipenem odrasli - zavisno od te`ine infekcije: 250mg na 6 sati, 500mg na 8 ili 6 sati, 1g na 8 ili 6 sati, Max. 4g dnevno deca iznad 3 meseca, do 40kg telesne mase: 15mg/kg na 6 sati, Max. 2g dnevno paralele Mipecid

N06AX11

Tifona, Hemofarm
(mirtazapin)

antidepresiv

626

oralna disperzibilna tabl. 30 x 30mg
upotreba uzima se u jednoj dozi uve~e pre spavanja, ili podeljeno u dve doze ujutro i uve~e, disperzibilna tabl. se otapa u ustima 30mg dnevno, po potrebi dozu pove}ati do Max. 45mg dnevno paralele Calixta, Mirtazapin, Mirtazapin ODT Sandoz, Mirzaten, Remeron, Remirta

S01ED01

(timolol)

terapija glaukoma

655

Timadren, Hemofarm kapi za o~i (0,25%) 5ml i (0,5%) 5ml Timolol Alkaloid, Alkaloid kapi za o~i (0,5%) 5ml
upotreba 1 - 2 x dnevno po 1 kap 0,25%-tnog rastvora, u te`im slu~ajevima koristi se 0,5% rastvor paralele Glaumol, Unitimolol

N06AB04

Timopram, PharmaSwiss
(citalopram)

antidepresiv

624

tabl. 30 x 20mg
upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana, zatim 20 - 30mg dnevno Maximalna dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex, Citalopram Sandoz, Starcitin, Zyloram

Registar lekova 2011

323

N03AX11

Tiramat, Belupo
(topiramat)

antiepileptik

strana 613

film tabl. 60 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Topactal, Topamax

H03AA01

Tivoral, Galenika
(levotiroksin natrijum)

hormon

527

tabl. 50 x 100μg
upotreba lek se uzima 30 - 60 minuta pre doru~ka i drugih lekova, isklju~ivo sa vodom odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100μg (po~etna doza), pove}avati na 2 - 4 nedelje za 25 - 50μg; doza odr`avanja 100 - 200μg dnevno deca: 8 - 10μg/kg dnevno, Max. 50μg (do 6 meseci), 6 - 8μg/kg dnevno, Max. 75μg (6 - 12 meseci), 5 - 6μg/kg dnevno, Max. 100μg (1 - 5 godina), 4 -5μg/kg dnevno, Max. 150μg (6 - 12 godina) paralele Euthyrox, Letrox

S01CA01

Tobradex, Alcon Couvreur
(deksametazon + tobramicin)

kortikosteroid i antibiotik za oftalmolo{ku primenu

654

kapi za o~i, suspenzija (1mg/ml + 3mg/ml) 5ml mast za o~i (1mg/ml + 3mg/ml) 3,5g
upotreba kapi: 1 - 2 kapi na 2 sata tokom prvih 24 sata, zatim 1 - 2 kapi na 6 sati mast: 4 x dnevno naneti mast na unutra{nju stranu donjeg kapka

S01AA12

Tobrex, Alcon Couvreur
(tobramicin)

aminoglikozidni antibiotik

652

kapi za o~i, rastvor (3mg/ml) 5ml
upotreba 1 - 2 kapi na 4 sata

N06AX03

Tolvon, Organon Holandija
(mianserin hlorid)

antidepresiv

625

film tabl. 30 x 30mg
upotreba 30mg dnevno, po potrebi pove}avati do Max. 90mg dnevno

324

Registar lekova 2011

J01DD01

(SZ)

Tolycar, Jugoremedija
(cefotaksim)

cefalosporin

strana 536

pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 i 20 x 0,5g i 1g pra{ak za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 2g
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 - 2g na 8 - 12 sati, Max. 12g dnevno novoro|en~ad: 50mg/kg (izuzetno 150 - 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze deca: 100 - 150mg/kg (izuzetno 200mg/kg) dnevno podeljeno u 2 - 4 doze paralele Cefotaksim

(BR)

Tonsilotren, Deutsche Homoopathie-Union

homeopatski lek (D5 atropin sulfat + D4 kalijum dihromat + za upalu krajnika D3 Hepar sulfuris + D8 `iva (II) jodid + D2 silicijum dioksid)

675

tabl. 60 x (12,5mg+50mg+10mg+25mg+5mg)
upotreba tabl. se otapaju u ustima 1/2 sata pre ili posle jela a primenjuje se najdu`e 6 - 8 nedelja odrasli deca iznad 12 godina: 1 - 2 tabl. na sat, Max. 8 tabl. dnevno u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 - 2 tabl. deca: 1 tabl. na 2 sata, Max. 6 tabl. dnevno (2 - 6 godina) ili 8 tabl. dnevno (6 - 12 godina), u akutnoj fazi, kad nastupi pobolj{anje 3 x 1 tabl.

N03AX11

(topiramat)

antiepileptik

613

Topactal, PharmaSwiss
tabl. 30 i 60 x 25mg, 50mg, 100mg, 200mg

Topamax, Cilag AG tabl. 28 x 25mg, 50mg i 100mg
upotreba epilepsija - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e (po~etno), zatim pove}avati za 25 - 50mg dnevno, podeljeno u 2 doze tokm 1 - 2 nedelje, Max. 400mg dnevno (monoterapija), ili 800mg dnevno (kombinovana terapija) - deca 6 - 16 godina: 0,5 - 1mg/kg uve~e tokm 1 nedelje (po~etno), dozu pove}avati za 0,5 - 1mg/kg/dan podeljeno u 2 doze tokom 1 - 2 nedelje, Max. 15mg/kg/dan profilaksa migrene - odrasli i deca iznad 16 godina: 25mg uve~e tokom 1 nedelje (po~etno), pove}avati za 25mg dnevno tokom slede}e nedelje, 2 x 25 - 50mg dnevno (uobi~ajeno) paralele Convol, Tiramat

M01AB15

Toradol, Roche
(ketorolak trometamin)

nesteroidni antireumatik

589

tabl. 20 x 10mg rastvor za inj. im iv 10 x 30mg/ml
upotreba oralno: 3 - 4 x 10mg, najdu`e 7 dana, Max. 40mg dnevno parenteralno: 2 - 3 x 10 - 30mg duboko im ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi), najdu`e 2 dana, Max. 90mg dnevno paralele Zodol Registar lekova 2011 325

N05AX08

(risperidon)

antipsihotik

strana 621

Torendo, Krka film tabl. 20, 30 i 60 x 1mg i 4mg Torendo, Slaviamed film tabl. 20 x 2mg i 3mg Torendo Q-TAB, Krka oralna disperzibilna tabl. 28 i 30 x 0,5mg, 1mg i 2mg
upotreba disperzibilna tabl. se rastvara za nekoliko sekundi kad se stavi na jezik pa ne treba piti vodu uobi~ajeno doziranje: 2 x 2 - 4mg, Max. 2 x 8mg paralele Risperidon, Rispolept, Rispolept Consta, Rispolux, Rissar, Risset, Speridan L01XE.. (SZ)

Torisel, Wyeth Lederle Italija
(temsirolimus)

citostatik

574

koncentrat i rastvara~ za rastvor za inf. 1 x (25mg/ml) 1,2ml/1,8ml
upotreba nakon razbla`enja rastvor sadr`i 10mg/ml temsirolimusa a stabilan je 24 sata; infuzija se priprema me{anjem ovako razbla`enog rastvora sa 250ml fiziolo{kog rastvora koji se mora primeniti najkasnije za 6 sati; infuzija se daje jednom nedeljno u trajanju 30 - 60 min. B03AE10

Tot Hema, Laboratorie Innotech International
(gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat)

antianemik

455

oralni rastvor (ampula) 20 x (50mg Fe + 1,33mg Mn + 0,7mg Cu)/10ml
upotreba rastvor se za upotrebu razbla`uje vodom ili sokom odrasli: 100 - 200mg gvo`|a dnevno odoj~ad iznad mesec dana i deca: 5 - 10mg gvo`|a/kg dnevno trudnice: 50mg gvo`|a dnevno od ~etvrtog meseca trudno}e J06AA02 (Z)

Totekvin, Torlak imunoserum protiv tetanusa (antitoksin tetanusa za humanu upotrebu - konjski)

554

rastvor za inj. sc im 10 x 1500ij/ml
upotreba rastvor antitoksina se aplikuje posle uzetih podataka o alergiji i ko`ne probe, nakon koje se odlu~uje da li }e se dati frakcionirano ili uz postupak desenzibilizacije profilaksa tetanusa - doza tetanusnog antitoksina je individualna i zavisi od uredne vakcinisanosti pacijenta, titra antitela, prirode, starosti i zaga|enosti rane i to: 1500ij odmah posle hirur{ke obrade rane, dozu udvostru~iti ako je povreda masivna, zaprljana zemljom ili stranim telom, kod ubodnih ili ustrelnih rana, kod povrede glave i vrata u blizini nervnih spletova, kao i ako je od povrede pro{lo vi{e od 24 sata; uporedo se vr{i i vakcinacija (u drugu ruku) po shemi: vakcinisani unazad 1 godinu ne primaju ni serum ni vakcinu jer su za{ti}eni, vakcinisani pre vi{e od 1 a manje od 10 godina primaju samo jednu dozu vakcine protiv tetanusa, vakcinisani pre vi{e od 10 godina ili nevakcinisani primaju serum protiv tetanusa ili humani tetanusni imunoglobulin i prvu dozu vakcine protiv tetanusa, posle mesec dana dobijaju drugu dozu vakcine a posle 6 - 12 meseci tre}u dozu vakcine protiv tetanusa terapija tetanusa - po pojavi simptoma bolesti, jednokratno: doze mogu iznositi i do 100 000ij, velika terapijska doza se mo`e podeliti i dati u razli~ite delove tela (deo im a deo iv), istovremeno treba sprovesti i vakcinaciju ako pacijent nije redovno ili uop{te vakcinisan 326 Registar lekova 2011

C02KX01

Tracleer, Actelion Pharmaceuticals
(bosentan)

antihipertenziv, vazodilatator

strana 472

film tabl. 56 x 62,5mg i 125mg
upotreba pulmonalna arterijska hipertenzija: 2 x 62,5mg (po~etno), posle 4 nedelje 2 x 125mg, Max. 2 x 250mg

M03AC04 (SZ)

Tracrium, GlaxoSmithKline Italija
(atrakurijum besilat)

miorelaksans

595

rastvor za iv inj./inf. 5 x 25mg/2,5ml i 50mg/5ml
upotreba odrasli i deca iznad 30 dana: 0,3 - 0,6mg/kg, zatim po potrebi 0,1 -0,2mg/kg (iv injekcijom) ili 0,3 - 0,6mg/kg na sat (iv infuzijom) paralele Atracurium DeltaSelect

G02CX01

(SZ)

Tractocile, Ferring Arzneimitell
(atosiban)

tokolitik

509

rastvor za inj. iv 1 x 6,75mg/0,9ml koncentrat za rastvor za inf. 1 x 37,5mg/5ml
upotreba 6,75mg iv inj. tokom 1 min. (po~etno), zatim 18mg/sat iv inf. tokom 3 sata zatim 6mg/sat do 45 sati, Max. trajanje tretmana 48 sati

N06AB06

Tragal, Galenika
(sertralin)

antidepresiv

625

film tabl. 28 x 50mg i 100mg
upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg, po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 - 100mg dnevno paralele Asentra, Halea, Luxeta, Serlift, Sertiva, Sertralin, Sertralin ICP, Setaloft, Sidata, Zoloft

N02AX02

§

(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

Tramadol, Hemofarm kaps. tvrda 20 x 50mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml Tramadolor, Lek tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 i 20 x 100mg, 150mg i 200mg TramaFlash, PharmaSwiss tabl. za oralnu suspenziju 20 x 50mg TramaFort, Lannacher Heilmitter tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 100mg, 150mg i 200mg
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; tabl. za oralnu suspenziju se pre upotrebe suspenduje u malo vode odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, Trodon Registar lekova 2011 327

L02BG03

Trasolette, PharmaSwiss
(anastrozol)

citostatik - inhibitor enzima aromataze

strana 580

tabl. 28 x 1mg
upotreba 1mg dnevno paralele Anastrozole, Aremed, Arimidex, Armotraz

B02AB01

(SZ)

Trasylol, Bayer Schering Pharma
(aprotinin)

antifibrinolitik

452

rastvor za iv inj./inf. 1 x 500 000kij/50ml
upotreba smanjenje rizika od krvarenja kod hirur{ke intervencije kardiopulmonalnog bajpasa i koronarnog bajpasa sa graftom: doziranje je individualno, ukupna koli~ina po jednom tretmanu ne treba da pre|e 7 miliona KIU

S01EE04

Travatan, Alcon Couvreur
(travoprost)

terapija glaukoma

656

kapi za o~i, rastvor (0,04mg/ml) 2,5ml
upotreba 1 kap uve~e u obolelo oko

N05AH03

Treana, Hemofarm
(olanzapin)

antipsihotik

620

film tabl. 30 x 5mg i 10mg
upotreba odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza), zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max. 20mg paralele OlanzEP, Olanzapin Sandoz, Onzapin, Zalasta, Zapilex, Zyprexa Velotab

C10AD52

Tredaptive, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Trevaclyn

N06DA02

Tregona, Hemofarm
(donepezil hlorid)

terapija Alzheimer-ove bolesti

627

film tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba 5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim pove}ati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Yasnal

328

Registar lekova 2011

C04AD03

Trental, Jugoremedija
(pentoksifilin)

terapija poreme}aja cirkulacije

strana 475

(Z)

oblo`ena tabl. 20 x 400mg film tabl. 20 x 600mg rastvor za ia im iv inj./inf. 5 x 100mg/5ml
upotreba oralno: 2 - 3 x 400mg ili 2 x 600mg posle jela parenteralno: 100 - 300mg dnevno im, ili 100 - 200mg dnevno sporom iv injekcijom, ili 100 - 300mg iv infuzijom, Max. 1,2g dnevno paralele Damaton, Pentoksifilin

C10AD52

Trevaclyn, MSD Velika Britanija
(nikotinska kiselina + laropiprant)

hipolipemik

491

tabl. sa modifikovanim osloba|anjem 28 x (1000mg + 20mg)
upotreba 1 x 1 tabl. (uve~e), po potrebi posle 4 nedelje pove}ati dozu na 1 x 2 tabl. (uve~e) paralele Tredaptive

P01AB02

Triagil, Galenika
(tinidazol)

antibiotik

634

film tabl. 4 x 500mg
upotreba trihomonijaza: 2g jednokratno, oba partnera (odrasli), 50 - 75mg/kg jednokratno (deca) intestinalna amebijaza: 2g dnevno, tokom 3 dana (odrasli), 50 - 60mg/kg dnevno, tokom 3 dana (deca) anaerobne infekcije - odrasli: 2g prvi dan, zatim 1g dnevno 5 dana

C09BB05

Triapin, Chinoin Pharmaceuticals
(felodipin + ramipril)

antihipertenziv

486

Triapin mite tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (2,5mg + 2,5mg) Triapin tabl. sa produ`enim osloba|anjem 28 x (5mg + 5mg)
upotreba tabl. sa gutaju cele, ne smeju se deliti niti `vakati, uzimaju se nezavisno od hrane odrasli - Triapin mite: 1 tabl. dnevno Max. 2 tabl. dnevno - Triapin: 1 tabl. dnevno {to je i Max. dnevna doza deca: ne preporu~uje se

A10BB12

Trical, A. Menarini Manufacturing
(glimepirid)

oralni antidijabetik

437

tabl. 30, 60, 90 i 120 x 1mg, 2mg, 3mg, 4mg i 6mg
upotreba lek se uzima pre ili u toku doru~ka 1mg dnevno po potrebi pove}avati u intervalu 1 - 2 nedelje po 1mg do Max. 6mg dnevno paralele Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid

Registar lekova 2011

329

D01AC20

Triderm, Schering-Plough Labo, Belgija Triderm, Schering-Plough Portugalija
(betametazon + klotrimazol + gentamicin sulfat)

dermatik

strana 494

mast (0,05% + 1% + 0,1%) 15g krem (0,05% + 1% + 0,1%) 15g
upotreba 2 x dnevno naneti tanak sloj na obolelo mesto

N03AF02

(okskarbazepin)

antiepileptik

611

Trileptal, Novartis Farma Italija oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Francuska oralna suspenzija (60mg/ml) 100ml i 250ml Trileptal, Novartis Pharma Stein [vajcarska film tabl. 50 x 300mg i 600mg
upotreba odrasli: 600mg dnevno podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 600mg na dan do doze odr`avanja od 600 - 2400mg dnevno deca 6 godina i starija: 8 - 10mg/kg/dan podeljeno u 2 doze (po~etna doza), postepeno pove}avati na 7 dana za Max. 10mg/kg/dan do Max. doze 46mg/kg/dan

J01EE01

Trimosul, Hemofarm

kombinovani sulfonamid

538

(sulfametoksazol + trimetoprim) tabl. 20 x (400mg + 80mg) 480mg
upotreba tokom terapije treba uzimati ve}e koli~ine te~nosti odrasli i deca preko 12 godina: 960mg (Max. 1440mg), na 12 sati deca 6 - 12 godina: 480mg na 12 sati paralele Bactrim, Bactrim Roche

J07BD52

(Z)

Trimovax, Sanofi Pasteur vakcina protiv parotitisa, rubeole i morbila (`ivi atenuirani virusi parotitisa, rubeole i morbila)

561

pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. sc im 10 x 1 doza/0,5ml
upotreba deca 6 - 12 meseci se vakcini{u kada to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi deca 12 - 15 meseci: 0,5ml, zatim revakcinacija do 7 godine `ivota paralele Priorix

J07AM51

(Z)

Tripacel, Sanofi Pasteur vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog ka{lja (toksoid difterije, toksoid tetanusa, inaktivisane cele }elij)

558

suspenzija za inj. im 1 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml suspenzija za inj. im 5 x (10μg+5μg+3μg+30ij+40ij)/0,5ml
upotreba deca - primarna imunizacija: tri doze po 0,5ml 2-og, 4-og i 6-og meseca `ivota - revakcinacija: 0,5ml, 12 meseci posle tre}e doze

330

Registar lekova 2011

G03AB03

Tri Regol, Gedeon Richter
(etinilestradiol + levonorgestrel)

oralni kontraceptiv

strana 511

21 i 63 oblo`ena tabl. svetlo ru`i~aste (30μg + 50μg) bele (40μg + 75μg) oker `ute (30μg + 125μg)
upotreba 1 tabl. dnevno tokom 21-og dana (prvo 6 ru`i~astih, zatim 5 belih, nakon toga 10 oran` tabl.), zatim 7 dana pauze

G03FB05

Trisequens, Novo Nordisk
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni (estrogen i gestagen)

515

28 film tabl.: plave 12 x (2mg + 0) bele 10 x (2mg + 1mg) crvene 6 x (1mg + 0)
upotreba 1 plava tableta dnevno od 5-og dana menstrualnog ciklusa, nastaviti kako je nazna~eno na kalendarskom pakovanju

C09AA05

Tritace, sanofi aventis
(ramipril)

ACE inhibitor

484

tabl. 28 x 2,5mg, 5mg i 10mg
upotreba uzima se sa dosta te~nosti, u toku ili posle jela 1 x 1,25mg (po~etna doza), 1 x 2,5 - 5mg (doza odr`avanja), Max. 10mg dnevno paralele Ampril, Piramil, Prilinda, Ramipril, Ramipril Genericon, Ramitens, Vivace

C09BA05

Tritace comp, sanofi aventis
(ramipril + hidrohlorotiazid)

antihipertenziv

485

Tritace comp LS tabl. 28 x (2,5mg + 12,5mg) Tritace comp tabl. 28 x (5mg + 25mg)
upotreba 1 tabl. dnevno (najbolje ujutru), po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl. dnevno Tritace comp LS ili 2 tablete dnevno Tritace comp paralele Ampril HD, Ampril HL, Piramil HCT, Prilinda plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Vivace Plus

N06AX05

Trittico retard, A.C.R.A.F.
(trazodon hlorid)

antidepresiv

625

tabl. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 20 x 150mg
upotreba 1 - 2 x 75mg, Max. 300mg (kod hospitalizovanih bolesnika 600mg) dnevno

Registar lekova 2011

331

N05AC02

Trixifen, Hemofarm
(tioridazin hlorid)

antipsihotik

strana 618

oblo`ena tabl. 50 x 25mg
upotreba odrasli: 25 - 300mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze (ambulantna psihijatrija), 100 - 600mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 800mg dnevno najdu`e tokom 4 nedelje (klini~ka psihijatrija) deca 2 - 5 godina: 1mg/kg dnevno 5 - 12 godina: 75 - 150mg dnevno podeljeno u 2 - 3 doze, Max. 300mg dnevno

J05AF30

(SZR)

Trizivir, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(abakavir + lamivudin + zidovudin)

terapija HIV infekcije

552

film tabl. 60 x (300mg + 150mg + 300mg)
upotreba uobi~ajeno: 1 tabl. dnevno

N02AX02

§

Trodon, Hemofarm [abac
(tramadol hlorid)

opioidni analgetik

606

kaps. tvrda 20 x 50mg tabl. sa produ`enim osloba|anjem 10 x 100mg oralne kapi (100mg/ml) 10ml supozitorija 5 x 100mg (Z) rastvor za sc im iv inj./inf. 5 x 50mg/ml i 100mg/2ml
upotreba doze tramadola su iste bez obzira na put aplikacije; doza se po potrebi mo`e ponoviti za 4 - 6 sati odrasli i deca iznad 12 godina: 50 - 100mg, Max. 400mg dnevno deca do 12 godina (samo u izuzetnim slu~ajevima): 1 - 2mg/kg paralele Protradon, TramaFlash, TramaFort, Tramadol, Tramadolor

S01EC03

Trusopt, MSD Italija
(dorzolamid)

terapija glaukoma

655

kapi za o~i (2%) 5ml
upotreba 1 kap u obolelo oko, na 8 sati (monoterapija) ili na 12 sati (uz beta blokator)

J05AR03

Truvada, Gilead Sciences
(tenofovir dizoproksil + emtricitabin)

terapija HIV infekcije

553

film tabl. 30 x (245mg + 200mg)
upotreba lek se uzima sa hranom, kod ote`anog gutanja tabl. se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 tabl. dnevno

332

Registar lekova 2011

N06AA09

Tryamil, PharmaSwiss
(amitriptilin)

antidepresiv

strana 623

film tabl. 30 x 25mg
upotreba depresija - odrasli i deca iznad 16 godina: 75mg (po~etno) u jednoj dozi uve~e ili u podeljenim dozama, po potrebi pove}avati na 150 - 200mg dnevno enuresis nocturna deca (terapija traje 3 meseca) : 25 - 50mg pre spavanja (11 - 16 godina) neuropatski bol: 25mg uve~e, po potrebi pove}ati do 75mg profilksa migrene: 10mg uve~e, po potrebi pove}ati na 50 - 75mg paralele Amitriptylin

C10AA05

Tulip, Hemofarm
(atorvastatin)

hipolipemik

490

film tabl. 30 x 10mg i 20mg
upotreba 10mg uve~e, po potrebi dozu postepeno pove}avati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno paralele Atacor, Atoris, Dislipat, Lipidra, Sortis

G03FB05

Tulita, Gedeon Richter
(estradiol + noretisteron acetat)

hormoni

515

film tabl. 28 i 84 x (1mg + 0,5mg)
upotreba 1 tabl. dnevno uvek u isto vreme M01AE11

Turganil, Jugoremedija
(tiaprofenska kiselina)

nesteroidni antireumatik

591

tabl. 20 x 300mg
upotreba 2 x 300mg za vreme ili posle jela R05DA09

Tuzodin, Hemofarm [abac
(dekstrometorfan bromid)

antitusik

647

tabl. 20 x 15mg sirup (15mg/5ml) 200ml
upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 30mg na 6 - 8 sati, Max. 120mg dnevno deca ispod 2 godine: doziranje je individualno 2 - 6 godina: 7,5mg na 6 - 8 sati, Max. 30mg dnevno 6 - 12 godina: 15mg na 6 - 8 sati, Max. 60mg dnevno

J07BC20

(Z)

Twinrix, GlaxoSmithKline Belgija vakcina protiv hepatitisa A i hepatitisa B 561 (inaktivisani hepatitis A virus, rekombinantni hepatitis B)

Twinrix Adult suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 1ml (720 EL.j + 20μg)/ml Twinrix Paediatric suspenzija za inj. ({pric) im 1 x 0,5ml (360 EL.j + 10μg)/0,5ml
upotreba pre upotrebe promu}kati, aplikovati u deltoidnu regiju (odrasli) ili aterolateralni deo bedra (bebe) odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 1ml I doza, 1ml II doza mesec dana kasnije, 1ml III doza 6 meseci posle I doze bebe i deca 1 - 15 godina uklju~uju}i i 15 godina: po 0,5ml nultog, prvog i {estog meseca Registar lekova 2011 333

J01AA12

(SZ)

Tygacil, Wyeth Pharmaceuticals
(tigeciklin)

antibiotik

strana 533

pra{ak za rastvor za inf. 10 x 50mg
upotreba ne preporu~uje se primena kod osoba ispod 18 godina 100mg po~etno, zatim 50mg na 12 sati tokom 5 - 14 dana

R01BA52

(BR)

Tylol Hot, Nobel Ilac
(paracetamol + pseudoefedrin + hlorfenamin maleat)

terapija nazeba

640

Tylol Hot pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/20g Tylol Hot D pra{ak za oralni rastvor 6 x (500mg + 60mg + 4mg)/6g Tylol Hot za decu pra{ak za oralni rastvor 6 x (250mg + 30mg + 2mg)/10g
upotreba razmak izme|u 2 doze treba da bude 6 sati, Max. 4 doze dnevno odrasli: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ~a{i tople vode deca iznad 6 godina: 1 - 4 pra{ka dnevno, rastvoreno u ½ ~a{e tople vode

J07AP03

(Z)

Typhim Vi, Sanofi Pasteur
(Vi kapsularni pre~i{}eni polisaharidi S. typhi)

vakcina protiv trbu{nog tifusa

558

rastvor za inj. sc im ({pric) 1 x 0,5ml
upotreba odrasli i deca iznad 2 godine: 0,5ml, revakcinacija posle 3 godine sa 0,5ml ako postoji kontinuirana izlo`enost riziku

L04AA23

(SZ)

Tysabri, Biogen Idec
(natalizumab)

selektivni imunosupresiv

585

koncentrat za rastvor za inf. 1 x 300mg/15ml
upotreba 300mg infuzijom tokom 1 sata (brzinom 2ml/min.) svake 4 nedelje, terapija se prekida ako nema terapijskog odgovora posle 6 meseci

L01XE07 (SZR)

Tyverb, Glaxo Wellcome Velika Britanija
(lapatinib)

citostatik - inhibitor protein kinaze

575

film tabl. 70 x 250mg
upotreba ne primenjuje se kod mla|ih od 18 godina, upotrebljava se u uvek isto vreme 1 sat pre ili 1 sat posle jela uznapredovali ili metastatski karcinom dojke (u kombinaciji sa kapecitabinom): 1 x 1,25g

334

Registar lekova 2011

N01BB58

(SZ)

(artikain hlorid + epinefrin hlorid)

lokalni anestetik

strana 605

Ubistesin, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,005mg)/ml 1,7ml Ubistesin forte, 3M Espe rastvor za inj. (karpula) 50 x (40mg + 0,01mg)/ml 1,7ml
upotreba koristi se samo u stomatologiji: 1 - 1,7ml po zubu, Max. 500mg artikain hlorida (7mg/kg) paralele Cystocain DS A02BA02

(ranitidin)

H2 blokator

419

Ulcodin, Alkaloid
film tabl. 20 x 150mg

Ulcogut, Pro.Med.CS
film tabl. 30 x 150mg
upotreba odrasli - ulkus: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e tokom 4 - 8 nedelja (terapija), 150mg uve~e (spre~avanje recidiva) - Zollinger-Elisonov sindrom: 2 - 3 x 150mg, Max. 6g dnevno - refluksni ezofagitis: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uve~e, izuzetno 4 x 150mg, tokom 8 - 12 nedelja deca: 2 x 2 - 4mg/kg, Max. 300mg dnevno (ulkus) paralele Ranisan, Ranital, Ranitidin, Ranitidin PharmaSwiss N01AH06 § (SZ)

Ultiva, GlaxoSmithKline Italija
(remifentanil hlorid)

opioidni analgetik

603

pra{ak za koncentrat za rastvor za inf. 5 x 1mg i 2mg
upotreba doziranje se prilago|ava individualnom odgovoru pacijenta V08AB05 (SZ)

(jopromid)

Rö kontrast

666

Ultravist 300, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (300mg/ml joda odnosno 623,4mg/ml jopromida) 50ml i 100ml Ultravist 370, Bayer Schering Pharma rastvor za inf. 10 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 50ml, 100ml i 200ml rastvor za inf. 8 x (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 500ml
upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja

B05AA01

(SZ)

Uman Albumin, Kedrion
(albumin - humani)

nadoknada plazme

457

rastvor za inf. (5%) 250ml rastvor za inf. (20%) 50ml i 100ml
upotreba doziranje je individualno, zavisi od telesne mase bolesnika, te`ine traume ili bolesti i kontinuiranog gubitka te~nosti i proteina paralele Albumin (ljudski), Human albumin, Human albumin 20% Baxter, Human albumin 20% Behring, malo soli, Humani albumin 20% Biotest, Ljudski albumin 20%, Plasbumin 20 336 Registar lekova 2011

2 kapi jo{ najmanje 7 a najvi{e 14 dana .odrsli: 1 . prva 2 dana. zatim 6 .2 x dnevno po 1 kap paralele Glaumol. Unimed Pharma (timolol) terapija glaukoma 655 kapi za o~i (0. Unimed Pharma (ofloksacin) hinolonski antibiotik 652 kapi za o~i i u{i (0. kroz 5 minuta jo{ 1 kap paralele Mydrum N02BA51 (BR) Upsarin C.odrsli: 2 x 10 kapi tokom 10 dana a kod hroni~nog gnojnog zapaljenja srednjeg uha 14 dana . Midol C J01MA06 Uricin. Max. Timolol Alkaloid S01FA06 Unitropic.deca iznad 3 godine: 5 x 1 kap. 6 tabl.5%) 10ml upotreba rok upotrebe leka posle prvog otvaranja je 28 dana 1 . dnevno paralele Aspirin plus C. Nolicin Registar lekova 2011 337 . Timadren. Unimed Pharma (tropikamid) midrijatik 657 kapi za o~i (1%) 10ml upotreba odrasli i deca iznad 3 godine: 1 kap u konjunktivalnu kesu.5 x 1 .1%) 10ml upotreba 3 . tokom 10 dana paralele Floxal S01ED01 Unitimolol.S01BC03 Uniclophen. 20 x 400mg upotreba 2 x 400mg posle jela paralele Nofocin.deca iznad 3 godine: 2 x 5 kapi. Bristol Myers Squibb (acetilsalicilna kiselina + askorbinska kiselina) analgoantipiretik 607 {ume}a tabl.2 tabl. Unimed Pharma (diklofenak natrijum) oftalmik strana 654 kapi za o~i (0.8 x 1 . 10 i 20 x (330mg + 200mg) upotreba odrasli: 3 x 1 .2 kapi na svaki sat.3%) 10ml upotreba za o~i . Slaviamed (norfloksacin) hinolonski uroantiseptik 542 film tabl.2 kapi paralele Voltaren Ophtha CD S01AX11 Uniflox. tokom najvi{e 7 dana za u{i . rastvoreno u ~a{i vode.

3 x 250mg (do 80kg).48mg dnevno.CS kaps. meka 30 x 100mg kaps. uz jelo paralele Betaserc. bilijarna ciroza: 2 x 250mg (do 60kg). tvrda 50 i 100 x 250mg upotreba holesterolski `u~ni kamenci. Dr Falk Pharma kaps.A05AA02 (urzodeoksiholna kiselina) holelitijatik strana 424 Ursofalk. Vestibo G03DA04 Utrogestan. Pro. tvrda 50 i 100 x 250mg Ursosan.16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 . 250mg + 250mg + 500mg (do 100kg) ili 10mg/kg/dan bilijarni refluksni gastritis: 1 x 250mg uve~e pred spavanje N07CA01 Urutal. Belupo (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl. 100 x 8mg upotreba 3 x 8 . meka 14 x 200mg upotreba uzima se uve~e na prazan stomak oralno ili vaginalno: 2 x 100mg (ujutro i uve~e) ili 200mg uve~e 338 Registar lekova 2011 .Med. Besins Manufacturing (progesteron) gestagen 514 kaps.

.

24ml/kg/dan (iznad 10kg). Krka film tabl.5mg). (160mg + 12.G03CA03 Vagifem.35ml/kg/dan (novoro|en~ad i deca do 10kg). Novo Nordisk (estradiol) hormon . 2 x 160mg postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta. 16ml/kg/dan (iznad 30kg). 18.estrogen strana 513 vaginalna tabl. zatim 2 vaginalna tabl. 28 x 40mg. 15 x 25mcg upotreba 1 vaginana tabl.5ml/kg/dan (iznad 20kg).2 x 900mg C09DA03 Valsacombi. Max. 12 x 100ml upotreba deca: 8 . uve~e tokom dve nedelje. 14 x 320mg upotreba hipertenzija: 1 x 80mg (po~etno). 80mg i 160mg film tabl.5mg) i (160mg + 25mg) upotreba 1 tabl. dnevno paralele Co-Diovan C09CA03 (valsartan) antihipertenziv 487 Valsacor. 28 x (80mg + 12. dozu postepeno pove}avati do 2 x 160mg dnevno paralele Diovan B05BA01 (SZ) Vaminolact. 14. Fresenius Kabi (aminokiseline) parenteralni nutritiv 458 rastvor za inf. 28 i 84 x 80mg i 160mg Valsartan. Roche (valganciklovir) antivirotik 549 film tabl.5ml/kg/dan (iznad 40kg) 340 Registar lekova 2011 . Nini film tabl. nedeljno (doza odr`avanja) J05AB14 Valcyte. po potrebi 2 x 80mg. po potrebi posle 4 nedelje pove}ati na 160mg dnevno sr~ana insuficijencija: 2 x 40mg. 60 x 450mg upotreba po~etna doza: 2 x 900mg tokom 21 dana doza odr`avanja: 1 . Krka (valsartan + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 488 film tabl.

po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.2g dnevno podeljeno u 3 .5ml upotreba ne sme se primeniti intravaskularno odrasli i adolescenti iznad 13 godina: 2 doze po 0. velika za pojedina~nu dozu treba upotrebiti pra{ak za infuzju rastvoren u vodi. kapsula se guta cela. (Z) Varilrix.deca: 10mg/kg na 12 sati (do 7 dana starosti). pola doze za odrasle (iznad 5 godina) paralele Edicin. . Chephasaar pra{ak za rastvor za inf. Simvor. 20mg i 40mg upotreba hiperholesterolemija: 10mg odjednom uve~e (po~etna doza). po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max.10 dana. 10mg/kg na 8 sati (7 . oralno infuziono . 28 x 10mg. tvrda 10 x 250mg (SZ) Vancomycin-MIP. Hollesta. 2g dnevno . Simvabel. 1 i 5 x 500mg i 1g (SZ) Vancotex. 5 x 500mg i 1g Vancomicin enterocaps.A07AA09 J01XA01 (SZ) (vankomicin hlorid) antibiotik strana 427 543 Vancomicin. Simva Sandoz. 10mg/kg na 6 sati (starija od mesec dana) oralno (enterokolitis) .. Simvax. ako je koli~ina vankomicina u kaps. Kovancin J07BK. Riemser Arzneimittel kaps. 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze. s tim {to je ve~ernja doza najve}a koronarna bolest: 20mg odjednom uve~e (po~etna doza). Slaviamed (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl.4 doze. Simvastatin ICP. ne otvara se. do 10mg/min.30 dana starosti). 80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. Riemser Arzneimittel pra{ak za rastvor za inf. (bo~ica i {pric) 1 x 0.5 . 1 x 500mg i 1g upotreba pra{ak se mo`e upotrebiti infuziono ili oralno rastvoren u vodi. tokom 7 . GlaxoSmithKline Belgija (`ivi atenuirani virus vari~ele) vakcina protiv vari~ele 562 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Simvastatin. Pharmatex pra{ak za rastvor za inf. Max.odrasli: 0. Zocor Registar lekova 2011 341 .5ml u razmaku 6 nedelja C10AA01 Vasilip.deca: 5mg/kg na 6 sati (do 5 godina).odrasli i deca iznad 12 godina: 500mg na 6 sati ili 1g na 12 sati sporom iv infuzijom Max.

odrasli i deca iznad 3 godine: 0.25ml upotreba Vaxigrip . ({pric) sc im 1 i 20 x 0. Fopin.5mg. Tenox L01XX32 (SZ) Velcade. Max.5ml suspenzija za inj.5mg upotreba doziranje individualno N06AX16 (venlafaksin) antidepresiv 626 Velafax. Amlogal. 28 x 37.deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0. Hemofarm (amlodipin) antagonist Ca 481 tabl.25ml . Amlopin. Amlodipin. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 37. Amlodil. Janssen Pharmaceutica (bortezomib) citostatik 577 pra{ak za rastvor za inj. 1 x 1mg i 3. Efexiva 342 Registar lekova 2011 . Amlonorm. Norvasc.5ml Vaxigrip Junior. Efectin ER. 10mg dnevno paralele Alopres. Cipla kaps. Galenika kaps. ({pric) sc im 1 x 0. po potrebi posle 2 nedelje pove}ati na 2 x 75mg.5mg i 75mg Velahibin. 75mg i 150mg Venlor XR 75. 375mg dnevno deca i adolescenti ispod 18 godina: ne preporu~uje se paralele Alventa. 28 x 37. Monodipin.J07BB02 (Z) (inaktivisana rascepana virusna ~estica) vakcina protiv gripa strana 560 Vaxigrip.25ml posle najmanje 4 nedelje paralele Agrippal S1. Pliva Hrvatska tabl. Sanofi Pasteur suspenzija za inj. Fluarix.5mg (ujutro i uve~e) ili 1 x 75mg. (bo~ica) sc im 10 x 5ml suspenzija za inj.deca 6 meseci do 3 godine: 0. (ampula) sc im 20 x 0. 20 x 5mg i 10mg upotreba 1 x 5mg. Amlodipin PharmaSwiss.5mg i 75mg Venlax.5ml posle najmanje 4 nedelje Vaxigrip Junior .5ml . Sanofi Pasteur suspenzija za inj.deca koja ranije nisu vakcinisana niti su prebolela grip: jo{ 0. Max. Fluimun C08CA01 Vazotal. tvrda sa produ`enim osloba|anjem 30 x 75mg upotreba uzima se posle jela sa dosta te~nosti odrasli: 2 x 37. Actavis Island film tabl.

za 3 .100mg/m2.4 x 2.1000mg lokano: 2 . Spalmotil L01CB01 Vepesid. tokom 3-5 dana.6 godina: 1.deca 4 . Lastet.4 nedelje obnoviti terapiju ili 100mg/m2 dnevno prvog.2mg) na 4 . tvrda 20 x 300mg upotreba oralno .2mg) na 4 .2. Bosnalijek (heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin) venotonik 477 gel (100ij + 10mg + 10mg)/g 40g upotreba 2 . Etoposide PharmaSwiss. doziranje je individualno i kre}e se u opsegu 100-200mg/m2/dan.6 godina: 1 sprej doza (0.6 sati paralele Aloprol.12 godina: 2 sprej doze (0.2 sprej doze (0.1 .odrasli i deca iznad 12 godina: 3 .4 nedelje.5mg . kontinuiranom infuzijom tokom 30 minuta.odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 300 . Sintopozid Registar lekova 2011 343 .5mg na 4 .0. Novartis Consumer Health {ume}a tabl. meka 20 x 50mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. 10 x 100mg/5ml upotreba daje se naj~e{}e u kombinaciji sa drugim citostaticima. Etoposide.4 nedelje obnoviti terapiju (parenteralno) ili 50mg/m2 dnevno. Ecosal Easi Breathe. za oralnu upotrebu 2.4 puta mazati u tankom sloju R03AC02 Ventolin.50mg/m2 tokom 4 .3 x mazati obolelo mesto C05BA53 (BR) Venosan.6 sati . za 3 .6 sati 6 .5 dana.4 nedelje mikrocelularni karcinom plu}a: 35 . Bristol Myers Squibb (etopozid) citostatik . sporom inf.deca 2 . tre}eg i petog dana na 3 .3 nedelje uz 1 nedelju pauze (oralno) paralele Etoposid "Ebewe". 20 x 500mg i 1000mg gel (2%) 40g Venoruton. Novartis [panija kaps.25 . tokom 2 .antimitotik 569 (SZR) kaps.1mg) 10ml rastvor za inhalaciju (5mg/ml) 20ml upotreba sprej .5ml koncentrata se rastvara u 250ml obi~ne vode karcinom testisa: 50 .odrasli i deca iznad 12 godina: 1 . Etoposide Teva.12 godina: 2.6 sati rastvor za inhalaciju . tokom 5 dana.. Ecosal.C05CA04 (BR) (trokserutin) venotonik strana 477 Venoruton.1mg) na 4 sata 6 . GlaxoSmithKline Poljska (salbutamol) bronhospazmolitik 641 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom (200 doza x 0. sa prekidima 2 .5mg na 4 .

Catalent Nema~ka (betahistin hlorid) terapija vertiga 631 tabl.3 x 120 . 3. Alkaloid oblo`ena tabl.160mg (hipertenzija).360mg dnevno u vi{e doza (supraventrikularne aritmije).5ij (0.5ij/0. Max.5ij 0 i 3 dana L01XX14 (SZ) Vesanoid. 50 x 80mg Verapamil. im 5 x 2. 2 . 50 x 80mg Verapamil Alkaloid.16mg uz jelo terapija odr`avanja: 24 .3 x 40 .48mg dnevno. 30 x 40mg i 80mg upotreba odrasli: 120 . meka 100 x 10mg upotreba 45mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze (terapija traje 30 . Zdravlje oblo`ena tabl. uz jelo paralele Betaserc. 14 i 28 dana posle kontakta sa besnom `ivotinjom) postinfektivna vakcinacija (potpuno imunizovane osobe): 2 doze po 2. sanofi aventis Ma|arska Verorab. 2 . 60 x 16mg upotreba 3 x 8 . Urutal 344 Registar lekova 2011 . dalja revakcinacija svakih 5 godina postinfektivna vakcinacija (neimunizovane osobe): 5 doza po 2. Hemofarm film tabl. Roche (tretinoin) terapija leukemije 576 kaps.3 x 20mg (do 2 godine). 3 x 80 -120mg (angina pektoris). 30 x 40mg i 50 x 80mg Verapamil. 100 x 8mg tabl. 480mg dnevno deca: 2 .5ml upotreba doze za decu i odrasle su iste primarna vakcinacija: 3 doze po 2. 7 i 21 dana).C08DA01 (verapamil hlorid) antagonist Ca2+ strana 482 Verapamil. Srbolek oblo`ena tabl.5ij (0.120mg (iznad 2 godine) paralele Izopamil J07BG01 (Z) Verorab. Sanofi Pasteur (inaktivisani celi virusi rabiesa) vakcina protiv besnila 561 pra{ak i rastvara~ za suspenziju za inj. revakcinacija posle 12 meseci. 7.90 dana) N07CA01 Vestibo.

10 x 50mg i 200mg pra{ak za rastvor za inf.125mg/7.doza odr`avanja: 3 . ACINO (fentanil) opioidni analgetik 606 transdermalni flaster 5 x (25μg/sat) transdermalni flaster 5 x (50μg/sat) transdermalni flaster 5 x (75μg/sat) transdermalni flaster 5 x (100μg/sat) 4. zatim 100mg na 24 sata paralele Doksiciklin.25mg/15cm2 12. kontinuirano se nosi 72 sata a maksimalno dejstvo ispoljava od 12 do 24 sata od momenta stavljanja paralele Durogesic. Pfizer Francuska pra{ak za rastvor za inf. Fentanyl Torrex Registar lekova 2011 345 . Fentanyl Sandoz.375mg/22.4mg/kg na 12 sati G04BE03 Viagra. Dovicin N02AB03 § Victanyl. 50mg i 100mg upotreba 25 . odozdo na gore J01AA02 Vibramycin D. Pfizer Deutschland film tabl.doza odr`avanja: 100mg (ispod 40kg) ili 200mg (iznad 40kg) na 12 sati parenteralno . gel (2400ij/g) 25g upotreba 3 . se rastvara u malo vode odrasli: 100mg na 12 sati (prvi dan).5cm2 8. 1 x 200mg Vfend. 1 x 25mg. Pfizer Francuska (sildenafil) terapija erektivne disfunkcije 519 film tabl. Pharbil Waltrop (heparin) antitromboflebitik 476 sprej za ko`u.po~etna doza: 6mg/kg na 12 sati . za oralnu suspenziju 10 x 100mg upotreba lek se uzima posle jela.5cm2 16.4 x dnevno naneti gel. Fentanyl.po~etna doza: 200mg (ispod 40kg) ili 400mg (iznad 40kg) na 12 sati . Medicom International ViaTromb.5mg/30cm2 upotreba doze se odre|uju individualno.100mg. uz masiranje obolelog mesta. 1 x 200mg upotreba oralno . Pfizer Francuska (doksiciklin) tetraciklin 532 tabl. flaster se lepi na intaktnu ko`u.J02AC03 (vorikonazol) antimikotik strana 547 (SZ) (SZ) Vfend. 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najvi{e jedna doza dnevno) paralele Sildena C05BA03 (BR) ViaTromb. tabl.

6mg (po~etno). ako stanje pacijenta dozvoljava treba uzeti podatke o alergiji. 200mg na 12 sati ili 400mg na 24 sata (iznad 60kg) S01XA20 (BR) Vidisic.odrasli: 15 .deca: 2000ij/kg/dan profilakasa malapsorpcije: 4 . velikim krvnim sudovima. glavi. Torlak (antitoksin protiv zmijskog otrova .odmah nakon ujeda: 5ml im u glutealni mi{i} .30 kapi/dan u zavisnosti od koncentracije kalcijuma u serumu (preporu~ena doza je 10000 .5000ij vitamina D dnevno) 346 Registar lekova 2011 . tvrda 30 x 250mg i 400mg upotreba odrasli: 250mg na 24 sata (ispod 60kg). uraditi ko`nu probu i odlu~iti da li }e se serum dati uz postupak desenzibilizacije odrasli i deca .2mg.8 kapi/dan (pribli`no 3000 .konjski) imunoserum protiv otrova zmija 554 rastvor za inj. 2 kapi/dan (nedono{~ad) terapija osteomalacije i rahitisa: 2 . po potrebi do Max. Novo Nordisk (liraglutid) antidijabetik strana 438 rastvor za inj. sc im iv 1 x 5ml upotreba 1ml Viekvina neutrali{e najmanje 100 LD50 venoma poskoka i 50 LD50 venoma {arke.5 x ukapati u konjunktivalnu kesu J06AA03 (Z) Viekvin.8mg J05AF02 (SZR) Videx EC.200000ij vitamina D dnevno) . sc (pen sa ulo{kom) 2 i 3 x (6mg/ml) 3ml upotreba odrasli iznad 18 godina: 1 x 0. jagodici prsta) kod intoksikacije i akutne vitalne ugro`enosti: 10ml razbla`eno fiziolo{kim rastvorom (1:5 ili 1:10) sporo iv paralele Antitoksin protiv otrova evropskih zmija A11CC05 Vigantol. vratu.A10BX07 Victoza. Dr Gerhard Mann (karbomer) ve{ta~ke suze.ako je od ujeda pro{lo vi{e od 4 sata: 10ml im (isto va`i i kod ujeda na dobro prokrvljenim tkivima. Bristol Myers Squibb (didanozin) terapija HIV infekcije 551 gastrorezistentna kaps. Merck KGaA (holekalciferol) vitamin D3 440 oralne kapi (20 000ij/ml) 10ml upotreba 1 kap = 500ij profilaksa rahitisa: 1 kap/dan (novoro|en~ad). pove}avati posle najmanje 1 nedelje na 1 x 1. 1. oftalmik 659 gel za o~i (2mg/g) 10g upotreba 3 .8 kapi/dan dopunska terapija osteoporoze: 2 .4 kapi/dan hipoparatireoidizam i pseudohipoparatireoidizam .

zatim 2 x 7mg/kg (2 meseca . 5 x 1mg/ml upotreba odrasli: 1 . Max./inf. Pfizer Australija rastvor za iv inj. Sandoz koncentrat za rastvor za inf.1. ukupna Max.2mg/m2 dnevno (preko 10kg). 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml upotreba uobi~ajeno: 20 ./inf. Ebewe Pharma koncentrat za rastvor za inf. Max. po potrebi.4mg/m2. Gilead Sciences (tenofovirdizoproksil fumarat) terapija HIV infekcije i hepatitisa B 551 film tabl. 2 x 4mg/kg (8 . Gedeon Richter pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. Boehringer Ingelheim Gr~ka oralna suspenzija (50mg/5ml) 240ml Viramune. 400mg dnevno J05AF07 Viread.16 godina). se mo`e rastvoriti u 100ml vode ili soka i odmah popiti odrasli: 1 x 245mg Registar lekova 2011 347 . ponoviti najranije za 7 dana. doza za primenu 60mg J05AG01 (nevirapin) terapija HIV infekcije 552 Viramune. 60 x 200mg upotreba odrasli: 1 x 200mg tokom 14 dana zatim 2 x 200mg deca: 4mg/kg dnevno prvih 14 dana. 1 x 1mg/10ml (SZ) Vincristin. pojedina~na doza 35. jednom nedeljno (pojedina~na doza ne treba da bude ve}a od 2mg) deca: 1. doza se postepeno mo`e dnevno pove}avati do 18mg/m2 (kod odraslih) i 12mg/m2 (kod dece) L01CA02 (SZ) (vinkristin sulfat) citostatik .antimitotik 569 Vincristin.4mg/m2 dnevno./inf.8 godina). 0.05mg/kg nedeljno (ispod 10kg) paralele Sindovin L01CA04 (SZ) (vinorelbin) citostatik .30mg/m2 nedeljno. 1 x 10mg/5ml upotreba rastvara~ je fiziolo~ki rastvor naj~e{}e 6mg/m2 dnevno. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelsin.5 .L01CA01 (SZ) Vinblastin. Sindan Pharma koncentrat za rastvor za inf. Boehringer Ingelheim Nema~ka tabl. kod ote`anog gutanja tabl.antimitotik strana 569 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz.antimitotik 569 Vinorelbin "Ebewe". 30 x 245mg upotreba lek se uzima sa hranom. Gedeon Richter (vinblastin sulfat) citostatik .

3 kapi dnevno (nedono{~ad). Jugoremedija (ofloksacin) antibiotik .400mg) na 12 sati A11JA. Fresenius Kabi (vitamini: A + D2 + E + K) vitamini 443 Vitalipid N Adult koncentrat za rastvor za inf.5μg+0. 1 . Hemofarm (retinol + ergokalciferol) vitamini 440 oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml 10ml upotreba 2 ..5 x dnevno nanositi gel na herpeti~ne lezije S01GA02 Visine.2 kapi u oko paralele Montevizin V08AB09 (SZ) Visipaque.64mg+20μg)/ml 10ml upotreba Vitalipid N Adult odrasli i deca iznad 11 godina: 10ml dnevno Vitalipid N Infant deca do 11 godina: 10ml dnevno prevremeno ro|ena i deca sa malom te`inom: 4ml/kg dnevno (do 2. 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja J01MA01 Visiren.200mg (izuzetno 300 .3 x 10 kapi (starija deca i odrasli) 348 Registar lekova 2011 . (SZ) Vitalipid N.hinolon 542 tabl.91mg+15μg)/ml 10ml Vitalipid N Infant koncentrat za rastvor za inf. 10 x (194. 5 kapi dnevno (odoj~ad). 10 kapi dnevno (mala deca). GE Healthcare (jodiksanol) Rö kontrast 666 rastvor za inj. ia iv it 10 x (550mg/ml = 270mg joda/ml) 20ml i 50ml rastvor za inj.5kg) A11CB. Keata Pharma Inc (tetrizolin hlorid) oftalmik 657 kapi za o~i (0.1μg+0.3μg+1μg+0.D06BB02 Viru-Merz-Serol.. 10 x (135. Merz Pharmaceuticals (tromantadin hlorid) antivirotik strana 498 gel (1%) 2g upotreba 3 . 10 x 200mg upotreba 100 . 10ml dnevno (preko 2. ia iv it 10 x (652mg/ml = 320mg joda/ml) 20ml. Vitamin AD.5kg).05%) 15ml upotreba samo odrasli: 4 x 1 .

Piramil. Zdravlje (ramipril) ACE inhibitor 484 tabl. 5mg i 10mg upotreba uzima se sa dosta te~nosti. 28 x (5mg + 25mg) upotreba 1 tabl. im 50 x 500μg/ml upotreba inicijalno: 1000μg na 2 . 28 x 1. dnevno Vivace Plus ili 2 tablete dnevno Vivace Plus L paralele Ampril HD. Zdravlje (ramipril + hidrohlorotiazid) antihipertenziv 485 tabl. 1 x 2.profilaksa: 25 .3 dana. 50 blistera po 10 x 500mg upotreba {ume}a tabl. se pre upotrebe rastvara u ~a{i vode oralno . tokom mesec dana doza odr`avanja: 1000μg na 30 dana A11GA01 (askorbinska kiselina) vitamin 442 Vitamin C.5mg (doza odr`avanja). Alkaloid (cijanokobalamin) vitamin 455 rastvor za inj. Alkaloid (tiamin hlorid) vitamin strana 441 tabl. 2. im iv 50 x 100mg/ml upotreba blagi simptomi deficita: 10 .25mg.2 x 500mg .5mg + 12. dnevno (najbolje ujutru).25mg dnevno sna`ni simptomi deficita: do 300mg dnevno B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid. Piramil HCT.25mg (po~etna doza).terapija: 3 . Prilinda plus. u toku ili posle jela 1 x 1. 28 x (2.5 . Hemofarm [abac tabl. 20 x 50mg rastvor za inj. Tritace comp Registar lekova 2011 349 . Galenika (BR) tabl. Hemofarm {ume}a tabl.4 x 250mg ili 1 . Tritace C09BA05 Vivace Plus. Ampril HL.1g dnevno parenteralno: 500mg dnevno paralele Bio-C 500 C09AA05 Vivace. 18 x 500mg i 25 blistera po 10 x 500mg rastvor za inj. Ramipril. Ramipril Genericon.5mg) Vivace Plus L tabl. Ramitens. Ramipril H. Ramicomp Genericon.5mg. im iv 50 x 500mg/5ml Vitamin C.75mg dnevno . 10mg dnevno paralele Ampril. Prilinda. Max. po potrebi dozu pove}ati najvi{e do 4 tabl.A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid. 20 x 1g Vitamin C.

Novartis Consumer Health (diklofenak dietilamin) nesteroidni antireumatik 594 krem (1%) 50g i 100g upotreba 3 . rastvor (1mg/ml) 5ml upotreba preoperativno: 4 x 1 kap tokom 2 sata pre operacije postoperativno: 4 x 1 kap do 12 nedelja PRK operacija: 2 x 1 kap tokom 1 sata pre operacije. Max..5 x 1 kap u zavisnosti od te`ine oboljenja posle ukapavanja. Excelvision (diklofenak natrijum) oftalmik 654 kapi za o~i.(BR) Vividrin. (6% + 0. (BR) Voda za injekcije.4 + natrijum hlorid) nadoknada te~nosti i elektrolita 457 rastvor za inf. nazolakrimalna okluzija ili zatvaranje oka na 3 minuta mo`e da smanji sistemsku resorpciju i poja~a lokalnu aktivnost paralele Uniclophen B05AA07 (SZ) Voluven.20 kapi pre jela V07AB. Fresenius Kabi (hidroksietilskrob 130/0.4 x 2 . Dr Gerhard Mann (natrijum kromoglikat) strana antialergik 658 638 S01GX01 kapi za o~i (20mg/ml) 10ml R01AC01 sprej za nos (20mg/ml) 15ml upotreba kapi za o~i: 4 .5 sati kada je pacijent budan do 24 sata ostale indikacije: 4 .9%) 500ml upotreba doziranje je individualno.8 x 1 kap sprej za nos: 4 .4g gela blago utrljati na obolelo mesto S01BC03 Voltaren Ophtha CD.6 x 1 dozu u svaku nozdrvu paralele Natrijum kromoglikat 2% (BR) Vivoton S. rastvor (50g+10g+1g+10g+5. dnevna doza za odrasle je 50ml/kg a za decu 16 +.5g+3g)/100g 30ml upotreba 3 x 10 .9ml/kg 350 Registar lekova 2011 . 2 x 1 kap u razmaku od 5 minuta odmah nakon PRK operacije i onda postoperativno po 1 kap na 2 . Galenika (voda za injekcije) rastvara~ 665 50 ampula x 5ml paralele Aqua pro injectione M02AA15 (BR) Voltaren Emulgel. Deutsche Homoopathie-Union (Crategus + Convallaria majalis + Adonis vernalis + Valeriana + Lobelia inflata + Cactus) homeopatski lek za hipotenziju 675 oralne kapi.

.

humani + von Willebrand-ov faktor) hemostatik 454 pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.5 .5mg.4mg paralele Helex. sa produ`enim osloba|anjem 30 x 0.40ij/kg faktora VIII hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII. po potrebi za 4 nedelje pove}ati na 1 x 300mg B02BD06 (SZ) Wilate.5mg i 1mg upotreba Xanax anksioznost: 3 x 0. Glaxo Wellcome Nema~ka (bupropion hlorid) antidepresiv strana 630 tabl. vrste hirur{ke intervencije i od op{teg stanja bolesnika.5mg (po~etno). Octapharma (koagulacioni faktor VIII ./inf.25mg i 0.5 . 30 x 0. po potrebi dozu pove}ati do Max.0.25 . Ksalol. po potrebi dozu pove}avati na 3 . 1 x (800ij + 900ij)/10ml upotreba Willebrand-ova bolest: 40 . sa modifikovanim osloba|anjem 30 x 150mg i 300mg upotreba lek treba uzimati uvek u isto vreme 1 x 150mg.5ml upotreba ~uvati na 2 .8°C 1 kap uve~e u obolelo oko N05BA12 (alprazolam) benzodiazepin 622 Xanax. Max. Helex SR. stepena krvarenja.5ml upotreba 1 kap ujutro S01EE01 Xalatan. 4mg dnevno depresija: 3 x 0.5mg/dan u 1 ili 2 doze agarofobija i pani~ni poreme}aji: 1 x 0. Zolarem 352 Registar lekova 2011 . izra~unavanje doze faktora VIII bazira se na ~injenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase pove}ava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti paralele Haemate P. Max.N07BA02 Wellbutrin XR.005%) 2.1mg. Pfizer Belgium (latanoprost + timolol maleat) terapija glaukoma 656 kapi za o~i (50μg + 5mg)/ml 2.4 dana za 1mg do uobi~ajene doze 1 . Pfizer Belgium (latanoprost) terapija glaukoma 656 kapi za o~i 1 x (0. Immunate S01ED51 Xalacom. Pfizer Italia tabl. 1 x (400ij + 450ij)/5ml pra{ak i rastvara~ za rastvor za iv inj.5mg.80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i 20 .2 x 1.5mg Xanax XR./inf. 4mg dnevno Xanax XR anksioznost i anksioznost udru`ena sa depresijom: 1 x 1mg ili 2 x 0. Pfizer Italia tabl. 4.

42 i 84 x 120mg upotreba 3 x 120mg uz glavne obroke ili najkasnije 1 sat posle obroka paralele alli Registar lekova 2011 353 . Max.B01AX06 (SZR) Xarelto. 60 x 150mg i film tabl. 16mg dnevno L01BC06 Xeloda. zatim 1 nedelja pauze (terapija se cikli~no ponavlja) V08AB11 (SZ) Xenetix.postoperativni bol (sporo iv): 8mg po~etno. 1 x (350mg joda/ml) 50ml i 100ml upotreba doze zavise od vrste Rö snimanja A08AB01 Xenical. Guerbet (jobitridol) Rö kontrast 666 Xenetix 300 rastvor za inj. Bayer Schering Pharma (rivaroksaban) oralni antikoagulans strana 451 film tabl. kontinuirano tokom 2 nedelje. tvrda 21. 16mg dnevno . sanofi aventis (alfuzosin hlorid) terapija hiperplazije prostate 520 Xatral SR tabl. im iv 5 i 10 x 8mg/2ml Xefo Rapid.3 x 4mg ili 2 x 8mg.akutni bol kod lumboi{ijalgije (im): 2 x 8mg oralno: 2 . 1 x (300mg joda/ml) 50ml i 100ml Xenetix 350 rastvor za inj.antimetabolit 568 film tabl. sa produ`nim osloba|anjem 28 i 56 x 5mg Xatral XL tabl. Roche (kapecitabin) citostatik . 120 x 500mg upotreba 2500mg/m2 dnevno podeljeno u 2 doze. Nycomed film tabl. po potrebi jo{ 8mg. sa produ`nim osloba|anjem 30 x 10mg upotreba 5mg ujutro i uve~e ili 10mg uve~e M01AC05 (lornoksikam) nesteroidni antireumatik 590 (Z) Xefo. 10 i 30 x 10mg upotreba prevencija venske tromboembolije kod ugradnje ve{ta~kog kuka i kolena: 1 x 10mg G04CA01 Xatral. Roche (orlistat) inhibitor crevne lipaze 430 kaps. 20 x 8mg upotreba parenteralno . Max. Nycomed pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.

Cefuroxim-MIP.gonoreja: 1g u jednoj dozi deca iznad 3 meseca: 125mg na 12 sati paralele Aksef.urinarne infekcije: 125mg na 12 sati . Dicef. Nilacef R06AE09 Xyzal. UCB Pharma Italija (levocetirizin) antihistaminik 648 film tabl.5g na 8 sati (na 6 sati kod te`ih infekcija) deca iznad 3 meseca: 50 .2ml upotreba rastvara~ je voda za inj.uobi~ajeno: 250mg na 12 sati . Novartis Pharma Stein [vajcarska (omalizumab) tretman alergijske astme strana 645 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj.4 doze (na 6 .100mg/kg dnevno podeljeno u 3 . odrasli i deca iznad 12 godina: doza i u~estalost davanja zavise od po~etne koncentracije IgE (ij/ml) izmerene u krvi pre po~etka terapije i od telesne mase bolesnika J01DC02 (cefuroksim) cefalosporin 535 (Z) Xorim. Ceroxim. Sandoz pra{ak za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 70ml upotreba Xorim odrasli: 750mg . Sandoz pra{ak za rastvor za inj. 1 i 10 x 750mg i 1. sc 1 x 150mg/1. 10 i 30 x 5mg upotreba lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg paralele Cezera 354 Registar lekova 2011 .8 sati) Xorimax odrasli .pneumonija: 500mg na 12 sati .R03DX05 (Z) Xolair.1.5g Xorimax. 10 x 250mg i 500mg Xorimax. Hemofarm oblo`ena tabl.

Donecept. 28 ru`i~aste 24 x (0. 10mg dnevno . tokom 4 . Landex.edem plu}a: 1 .5 .G03AA12 (etinilestradiol + drospirenon) oralni kontraceptiv strana 511 Yasmin. 21 x (0.03mg + 3mg) Yaz. 28 x 5mg i 10mg upotreba 5mg dnevno. Max.60 minuta Registar lekova 2011 355 .odrasli: 0. 10 x 0. 10mg dnevno paralele Aricept. Aricept evess. zatim 7 dana pauze N06DA02 Yasnal.insuficijencija bubrega: 2 .015mg/kg dnevno parenteralno .02mg + 3mg) bele 4 x (0 + 0) upotreba 1 tabl.5mg u 500ml infuzionog rastvora tokom 30 .2mg dnevno.2mg iv. Krka (donepezil hlorid) terapija Alzheimer-ove bolesti 627 film tabl. Max. 20 x 1mg rastvor za im iv inj. Bayer Schering Pharma film tabl. odjednom.6 nedelja. Tregona C03CA02 Yurinex. ponoviti po potrebi za 20 minuta . zatim pove}ati na 10mg dnevno. odjednom./inf. Hemofarm (bumetanid) diuretik 474 tabl.deca iznad 6 meseci: 0. Bayer Schering Pharma film tabl. ujutro od prvog dana menstrualnog krvarenja tokom 21 dana.5mg/2ml upotreba oralno .

.

.

odrasli (oralno): 30mg/m2 dnevno (monoterapija) ili 15mg/m2 dnevno (kombinovana terapija) karcinom dojke . Belupo (zaleplon) hipnotik 623 kaps. 28 i 56 x 5mg. Olanzapin Sandoz. Onzapin.5mg. Glaxo Wellcome Velika Britanija Zeffix. tvrda 14 x 5mg i 10mg upotreba odrasli: 10mg pred spavanje stariji od 65 godina: 5mg spavanje L01DB06 (SZ) Zavedos. Actavis Italy (idarubicin hlorid) citostatik . tvrda 1 x 5mg pra{ak za rastvor za inj.oralno: 45mg/m2 u jednoj dozi J05AF05 Zeffix. Adamed tabl. 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl. Zyprexa Velotab N05CF03 Zan. Krka tabl.12mg/m2 dnevno. 10mg.odrasli i deca (parenteralno): 8 . 1 x 10mg upotreba akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija . 7. 20mg paralele OlanzEP. Treana. zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili pove}ati do Max.antibiotik 571 kaps. soka.N05AH03 (olanzapin) antipsihotik strana 620 Zalasta. 28 x 5mg i 10mg Zalasta Q Tab. GlaxoSmithKline Poljska (lamivudin) antivirotik 551 film tabl. 28 x 100mg upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 100mg dnevno paralele Epivir 358 Registar lekova 2011 . se stavlja direktno na jezik ili se prethodno rastvori u malo vode. mleka ili kafe odrasli: 1 x 10mg (po~etna doza). 15mg i20mg Zapilex. Krka oralna disperzibilna tabl. tokom 3 uzastopna dana .

Pfizer Deutschland kaps. meka 28 x 1μg. tvrda 30 i 60 x 60mg i 80mg oralna suspenzija (10mg/ml) 60ml i 240ml upotreba oralno: 2 x 40mg. Abbott (parikalcitol) analog vitamina D 441 (SZ) kaps. tokom 3 dana. Max. zavisno od koncentracije paratireoidnog hormona J01XX08 Zenix. tvrda 30 x 20mg i 40mg kaps. Omeprazol ICP. PharmaSwiss (omeprazol) inhibitor protonske pumpe 420 gastrorezistentna kaps. 40mg dnevno (doze od 10mg mogu se davati na 1 sat a 20mg na 4 sata. 160mg dnevno (akutno).2ml Zeldox.oksazolidinon 545 film tabl. akutna agitacija): 10 . im 20mg/1.N05AE04 (ziprazidon) antipsihotik strana 618 (Z) Zeldox. Omeprol. Pfizer Francuska pra{ak i rastvara~ za rastvor za inj. Bristol Myers Squibb (stavudin) terapija HIV infekcije 551 kaps. Omeprazol. Max. Hemofarm (linezolid) antibiotik . Ortalox J05AF04 (SZR) Zerit. Omeprazid. do 28 dana A02BC01 Zeprom. 2μg i 4μg rastvor za iv inj. tvrda 14 x 20mg upotreba ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doru~ka. 20 . ili 8 nedelja (ulkus `eluca) refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 .do 30kg: 1mg/kg na 12 sati Registar lekova 2011 359 . Omex. 5 x 5μg/ml upotreba doziranje je individualno. 2 x 20mg (doza odr`avanja) parenteralno ({izofrenija. Omeprazol Sandoz. Max.14 dana./inf.120mg dnevno (doza odr`avanja) paralele Loseprazol. zatim oralno. tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma). tokom 10 . Omep. ukoliko je potrebno) paralele Zypsila A11CC07 Zemplar. 10 x 600mg upotreba 600mg na 12 sati.8 nedelja Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doru~ka (po~etna doza). tvrda 56 x 30mg upotreba odrasli do 60kg i deca preko 30kg: 30mg na 12 sati odrasli preko 60kg: 40mg na 12 sati deca iznad 3 meseca .20mg dnevno.

2 lozenge posle jela (BR) Zirkulin Valeriana. Hemofarm (finasterid) terapija hiperplazije prostate strana 521 film tabl. Pfizer Portoriko (azitromicin) makrolidni antibiotik 540 granule sa produ`enim osloba|anjem za oralnu suspenziju 2g/60ml upotreba lek se uzima pre jela. 200mg na 6 sati A02AC01 (BR) Zirkulin Anti Acid. suspenzija se priprema ex tempore dodavanjem 60ml vode. Max. 600mg dnevno J05AF01 (SZR) Zidosan. Glaxo Wellcome Velika Britanija Ziagen.160mg/m2 na 8 sati. Roha Arzneimittel (suvi vodeni ekstrakti korena valerijane i {i{arice hmelja) biljni anksiolitik 673 oblo`ena tabl. Proscar.12 godina: 120 . Max. pre spavanja. Finpros. .12 godina: 2 x 8mg/kg. Roha Arzneimittel (kalcijum karbonat) antacid 418 lozenga 30 x 500mg upotreba 1 .uznemirenost: 1 . i tako pripremljena mora se utro{iti u roku od 12 sati odrasli i adolescenti iznad 16 god. dodatno ranije u toku ve~eri J01FA10 Zmax.nesanica: 2 tabl.3 x 2 tabl.G04CB01 Zerlon. tvrda 100 x 100mg upotreba daje se u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima odrasli: 500 . po potrebi mogu se uzeti 2 tabl. Prosterid J05AF06 Ziagen. 20 x (160mg + 40mg) upotreba odrasli i deca iznad 12 godina . Slaviamed (zidovudin) terapija HIV infekcije 551 kaps.: 2g (60ml) jednokratno 360 Registar lekova 2011 . GlaxoSmithKline Poljska (abakavir) terapija HIV infekcije 551 film tabl. 30 x 5mg upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo paralele Finasterid Sandoz. 60 x 300mg upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 600mg ili 2 x 300mg deca 3 meseca .600mg dnevno podeljeno u 2 ili 3 doze deca 3 meseca .

80mg uve~e odjednom paralele Cholipam. Prilazid C10AA01 Zocor. Simvastatin ICP. i 2. dana na dalje) Registar lekova 2011 361 . 90mg dnevno paralele Toradol C09AA15 Zofecard. Simvax. 40mg dnevno parenteralno: 2 . Simvabel. 2 x 30mg (od 5.3 x 10 . najdu`e 2 dana. Max. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. MSD Italija (simvastatin) hipolipemik 490 film tabl. 30 x 2. i 4. Inhibace. 28 x 10mg. Vasilip M01AB15 Zodol. 10 x 10mg rastvor za inj. 14 i 28 x 15mg upotreba hipertenzija: 30mg dnevno.5mg. najdu`e 7 dana.20mg odjednom uve~e (po~etna doza). 80mg uve~e odjednom porodi~na homozigotna hiperholesterolemija: 40mg odjednom uve~e ili 80mg dnevno u 3 podeljene doze (20mg + 20mg + 40mg) koronarna bolest: 20 . prema potrebi do 5mg dnevno kongestivna sr~ana insuficijencija: Max. 20mg.4 x 10mg.30mg duboko im. 14 i 28 x 7.40mg odjednom uve~e (po~etna doza). 60mg dnevno akutni infarkt miokarda (terapiju po~eti u prvih 24 sata od infarkta i sprovoditi je 6 nedelja): 2 x 7. Hollesta. Simvastatin. dan). Menarini Manufacturing (zofenopril kalcijum) ACE inhibitor 484 film tabl.5mg i 30mg film tabl. ili sporo iv (ne kra}e od 15 sekundi). A.C09AA08 Zobox. dan). Hemofarm (ketorolak trometamin) nesteroidni antireumatik 589 (SZ) film tabl. im iv 5 x 30mg/ml upotreba oralno: 3 . Max. 40mg i 80mg upotreba hiperholesterolemija: 10 . Max. Simvor.5mg i 5mg upotreba hipertenzija: 1 x 2. Hemofarm (cilazapril) ACE inhibitor strana 484 film tabl. 7.5mg (1. po potrebi pove}avati u razmacima ne kra}im od 4 nedelje do Max. 2 x 15mg (3. 5mg dnevno paralele Cilazapril. Simva Sandoz.

Xanax.5mg.5mg.0. 4mg dnevno paralele Helex.8mg na 12 nedelja u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid N05BA12 Zolarem.endometrioza: 3. zatim kontinuiranom infuzijom 1mg/sat tokom 24 sata. 3 x 2.25 . Xanax XR M05BA08 (SZR) Zoledronate PharmaSwiss. Ksalol. PharmaSwiss (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 rastvor za inf. AstraZeneca UK (goserelin) analog gonadorelina 578 implant (napunjeni {pric) sc 1 x 3.5 . 5 x 4mg/2ml i 8mg/4ml upotreba odrasli: 8mg neposredno pre hemioterapije sporo iv. GlaxoSmithKline Italija Zofran.karcinom prostate: 10.8mg upotreba Zoladex .6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid. 4mg dnevno depresija: 3 x 0. GlaxoSmithKline Poljska (ondansetron) antiemetik uz hemio i radioterapiju strana 423 film tabl. Max. Hemofarm (zolmitriptan) antimigrenik 610 oralna disperzibilna tabl. oralno tokom 5 dana (visoko emetogena terapija).A04AA01 Zofran.5mg kod akutnog napada migrene.4 nedelje paralele Zometa N02CC03 Zolmitriptan.karcinom dojke i prostate: 3. 10 x 4mg i 8mg rastvor za iv inj. Max. 6 x 5mg upotreba disperzibilna tabl. 10mg dnevno paralele Zomig 362 Registar lekova 2011 . zatim 4mg oralno na 12 sati tokom 5 dana paralele Ondasan L02AE03 (SZ) Zoladex. se otapa u ustima 2.5mg oralna disperzibilna tabl. Helex SR. 8mg iv pre terapije. 1 x 4mg/5ml upotreba 4mg iv inf. du`ina terapije 6 meseci (ne ponavljati) Zoladex LA .5mg i 1mg upotreba anksioznost: 3 x 0.6mg Zoladex LA implant (napunjeni {pric) sc 1 x 10. tokom najmamje 15 minuta. oralno tokom 5 dana (radioterapija ili hemioterapija osim cisplatina) deca: 5mg/m2 iv./inf. 30 x 0. Max. Max. Aegis (alprazolam) benzodiazepin 622 tabl. nastaviti sa 8mg na 12 sati. zatim 8mg na 12 sati. svake 3 .6mg na 28 dana u vidu subkutanog implanta na prednji trbu{ni zid . po potrebi ponoviti najranije za 2 sata.

05%) 15g gel (0.5mg kod akutnog napada migrene. po potrebi ponoviti najranije za 2 sata. Tragal N05CF02 Zolsana. ne sme se primeniti na vi{e od 10% povr{ine tela. 3 x 2. Zonadin M05BA08 (SZ) Zometa. Pliva Hrvatska (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. Sertralin. Haupt Pharma Italija (sertralin) antidepresiv strana 625 film tabl. Halea. Belupo (tazaroten) terapija psorijaze 497 gel (0. Novartis Pharma Stein [vajcarska (zoledronska kiselina) bisfosfonat 599 pra{ak i rastvara~ za rastvor za inf. Zolsana D05AX05 Zorac.1%) 15g upotreba samo odrasli: gel nanositi isklju~ivo na obolelo mesto uve~e. tokom najmamje 15 minuta. 28 x 50mg i 100mg upotreba uobi~ajeno doziranje: 1 x 50mg. Krka (zolpidem tartarat) hipnotik 623 film tabl. Sanval. 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . Sanval. AstraZeneca UK (zolmitriptan) antimigrenik 610 film tabl. 200mg dnevno doza odr`avanja: 50 . 20 x 5mg i 10mg upotreba 5 . Serlift.10mg pred spavanje paralele Belbien.100mg dnevno paralele Asentra.10mg pred spavanje paralele Belbien. terapija traje 12 nedelja Registar lekova 2011 363 .8mg/ml) upotreba rastvara~ je voda za inj. Max. 1 x 4mg/5ml koncetrat za rastvor za inf. Luxeta. svake 3 . Sertralin ICP. Sidata. 4mg iv inf. 1 x 5ml (0. Stilnox. Setaloft.5mg upotreba 2. Stilnox. Sertiva.N06AB06 Zoloft.4 nedelje paralele Zoledronate PharmaSwiss N02CC03 Zomig. po potrebi pove}avati po 50mg dnevno u intervalima ne kra}im od 7 dana do Max.5 . 10mg dnevno paralele Zolmitriptan N05CF02 Zonadin.

nastaviti sa 75mg dnevno uz aspirin paralele Antiagrex. Monogrel.30mg dnevno Max.25 .14 dana terapije B01AC04 (klopidogrel) inhibitor agregacije trombocita 449 Zyllt. Clopigal. zatim 2 x 150mg od 7 .12 godina: 250mg/m2 na 8 sati (herpes simpleks) mast za o~i: 5 x dnevno aplikovati 1cm masti u konjunktivalnu kesu. Hemofarm (kaptopril) ACE inhibitor strana 483 tabl. GlaxoSmithKline Poljska (bupropion hlorid) terapija odvikavanja od pu{enja 630 tabl. Max. 14. Medico Uno (citalopram) antidepresiv 624 film tabl. 28 x 10mg. 2 x 25mg (doza odr`avanja). 2 . Starcitin.C09AA01 Zorkaptil. Plavix N06AB04 Zyloram. Citalopram Sandoz. (nastviti jo{ 3 dana po potpunom izle~enju) N07BA02 Zyban. Krka film tabl. 10mg/kg na 8 sati (herpes zoster) . 2 (retko 3) x 50mg kongestivna sr~ana insuficijencija: 6.5mg.5 mg (po~etna doza). 28 x 75mg upotreba prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno akutni koronarni sindrom. 40 x 12. sa produ`enim osloba|anjem 60 x 150mg upotreba 1 x 150mg prvih 6 dana.12. dnevna doza: 60mg a za starije 40mg paralele Citalex. Klogrel. Slaviamed film tabl.3 x 25mg (doza odr`avanja) paralele Kaptopril Alkaloid.deca do 3 meseca: 10mg/kg na 8 sati 3 meseca . Kerberan.odrasli: 5mg/kg na 8 sati (herpes simpleks). Glaxo Wellcome Velika Britanija Zovirax.5g 652 S01AD03 upotreba infuzija . 56 i 84 x 75mg Zyllt. 25mg i 50mg upotreba uzima se 1 sat pre jela hipertenzija: 2 x 12. Cardogrel. Klopidogrel. 20mg i 40mg upotreba deci i adolescentima ispod 18 godina se ne preporu~uje depresija: 20mg dnevno (ujutro ili uve~e) pani~ni poreme}aji: 10mg dnevno tokom 7 dana. 5 x 250mg 548 mast za o~i (30mg/g) 4. zatim 20 . Katopil Zovirax.5mg (po~etna doza). Timopram 364 Registar lekova 2011 . GlaxoSmithKline Italija (aciklovir) antivirotik J05AB01 (Z) pra{ak za rastvor za inf. akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno.

5mg na 12 sati (ispod 8kg). 160mg dnevno (akutno). 250mg na 12 sati (30 . tvrda 30 x 20mg.40 kg) paralele Clarexid.po~etna doza: 15mg dnevno kao monoterapija ili 10mg dneno u kombinovanoj terapiji paralele OlanzEP. 40mg. se stavlja direktno na jezik {izofrenija i prevencija rekurentnih bipolarnih poreme}aja: 10mg (preporu~ena po~etna doza) mani~ne epizode . 60mg i 80mg upotreba oralno: 2 x 40mg. 28 x 5mg i 10mg upotreba oralna disperzibilna tabl. Klacid IV. Fromilid. Treana. Max. Eli Lilly (olanzapin) antipsihotik 620 oralna disperzibilna tabl. 187. Lekoklar XL N05AH03 (SZR) Zyprexa Velotab. Klacid. Zalasta. 62.5mg na 12 sati (20 . Olanzapin Sandoz.19 kg). Hemofarm (klaritromicin) makrolidni antibiotik strana 539 film tabl. Zapilex N05AE04 Zypsila. Lekoklar. Fromilid uno.29 kg).11 kg).5mg na 12 sati (8 . do 14 dana (te{ke infekcije) deca: 7. Klacid MR. Krka (ziprazidon) antipsihotik 618 kaps. 125mg na 12 sati (12 . Onzapin. tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati. Klerimed. 14 x 250mg i 500mg granule za oralnu suspenziju (125mg/5ml) 100ml i (250mg/5ml) 100ml upotreba odrasli: 250mg na 12 sati. 2 x 20mg (doza odr`avanja) paralele Zeldox Registar lekova 2011 365 .J01FA09 Zymbaktar.

.

.

Midol C. Andol.imunosupresiv Humira L04AA17 adapalen – terapija akni Sona D10AD05 agalazidaza beta – enzim Fabrazyme A16AB04 akamprosat kalcijum – terapija alkoholizma Campral N07BB03 adrenalin (epinefrin) .mukolitik ACC.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Rantudil forte M01AB11 acenokumarol Sinkum 4 . Cardiopirin forte.) acetilsalicilna kiselina . Kombikaf. Lidokain 2%. Anbol. Midol Aggrenox. ACC akut. Aspirin. Fluimucil Rinofluimucil R05CB01. inhibitor agregacije trombocita N02BA01. adrenalin. Aspirin plus C. B01AC06 Acetisal pH 8.analgoantipiretik.JOUFSOBDJPOBMOJ!OF[B\UJ^FOJ!OB[JWJ!)JOO*! tb!BUD!LMBTJGJLBDJKPN = oznaka za vi{ekomponentne lekove ATC = klasifikacija (ATC) B abakavir . Andol 100.antivirotik Ziagen Kivexa. Upsarin C aciklovir acitretin Neotigason .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Aflamil J05AF06 M01AB16 acemetacin .antivirotik Aciklovir. Trizivir aceklofenak . Aspirin protect Cardiopirin. Zovirax . Ubistesin 4% 368 C01CA24 Registar lekova 2011 . J05AB01. Oldon. S01AD03 D05BB02 adalimumab . Aspirin Complex. Cystocain DS.simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A. V03AB23 (inj.antipsorijatik D06BB03.oralni antikoagulans B01AA07 acetilcistein .

Zolarem . Forosa. Xanax XR..antacid Gelusil Lac A02AD. Helex SR.opioidni analgetik N01AH02 alfuzosin hlorid Xatral . Xanax. Ksalol. Flavamed.mukolitik Ambroksol.benzodiazepin Helex. Bonap.kortikosteroid D07AB10 alopurinol Alopurinol . Gastal .hepatoprotektiv A16AX01 alfentanil Rapifen . antacid A02AB01 aluminijum magnezijum silikat hidrat (simaldrat) .alfa adrenergi~ki blokator G04CA01 aliskiren – antihipertenziv Rasilez C09XA02 alklometazon dipropionat Afloderm .antihiperfosfatemik.trombolitik N05BA12 B01AD02 aluminijum fosfat Alfogel . Alendronat.antiparkinsonik N04BB01 ambroksol hlorid .adstringens. Mucosolvan Junior. Fosamax. Mucosolvan. neo bronchol R05CB06 Registar lekova 2011 369 .antacid A02AB03 aluminijum hidroksid Altacid.bisfosfonat Alefoss.antiurik M04AA01 alprazolam alteplaza Actilyse . alverin citrat – smazmolitik Meteospasmyl amantadin sulfat PK-Merz . Thiogamma . Sedron Fosavance alfakalcidol Alpha D3 .oralni antidijabetik A10BF01 alantoin . Alendronat ICP. keratolitik Contractubex L01XC04 alemtuzumab – citostatik MabCampath alendronska kiselina .analog vitamina D M05BA04 A11CC03 alfa lipoinska kiselina Berlithion.ATC akarboza Glucobay .

Cordarone. Fopin. Amiodaron Sandoz. Ubistesin 4% 370 Registar lekova 2011 . Lisonorm C08CA01 amoksicilin .antagonist Ca Alopres. Amlopin. Lometazid J01GB06 amilmetakrezol amilorid aminofilin .penicilin J01CA04 Amoksicilin. Amoxicillin. Pentrexyl Ampisulcilin anagrelid – antineoplastik Thromboreductin J01CA01 L01XX35 anastrozol . Tenox.lokalni anestetik B02AB01 N01BB08 2%.citostatik (inhibitor enzima aromataze) Anastrozole. Monodipin. Sinacilin Amoksiklav. Exforge.penicilin Ampicilin.ATC amfotericin B Amphocil . Tryamil N06AA09 amjodaron hlorid . Panklav ampicilin .antiaritmik Amiodaron. Strepsils . Ospamox. Amoksiklav 2x. Aremed. Trasolette antitrombin III – antikoagulans Antitrombin III. Amlodipin PharmaSwiss. Cystocain DS. Aminocin antiseptik neo angin. Amlodipin.inhibitor proteaze. Enhancin. Augmentin. Arimidex. Aminophyllinum R03DA05 amitriptilin – antidepresiv Amitriptylin.diuretik Hemopres. Sedacoron C01BD01 amlodipin .antimikotik J02AA01 amifostin – antiseptik Strepsils amikacin . Vazotal Caduet. Amlodil. Amlogal.aminoglikozidni antibiotik Amikacin. Armotraz. Amlonorm. Amoksiklav Quick tab. . antifibrinolitik Trasylol Beriplast P Combi .brondilatator Aminofilin. Kybernin P aprepitant – antimetik Emend L02BG03 B01AB02 A04AD12 aprotinin .Set artikain hlorid Cystocain 2% Cystocain . Norvasc.

Medicinski diazoksid C bacitracin . Ca C 1000 Sandoz.makrolidni antibiotik J01FA10 Azatril. Azitromicin Sandoz.dermatik D10AX03 azitromicin . Coldrex HotRem. Febricet cold. Sumamed.beta blokator Atenolol. Lipidra. Panapres. Tracrium atropin sulfat Atropin .imunosupresiv L04AX01 azelainska kiselina Skinoren .imunosupresiv L04AA09 Registar lekova 2011 371 . Coldrex.midrijatik M03AC04 S01FA01 azapentacen natrijum polisulfonat Quinax .vitamin C A11GA01 Bio-C 500. Vitamin C Aspirin plus C. Grippostad C. Tulip Caduet C07AB03 C10AA05 atosiban – antagonist oksitocinskih receptora Tractocile G02CX01 atrakurijum besilat . Prinorm atorvastatin .antikataraktik S01XA.op{ti anestetik Azot-suboksid. Lekadol Plus C. Upsarin C atenolol . Dislipat.Rö kontrast V08BA02 baziliksimab Simulect . azatioprin Imuran . Febricet Cold junior. Azibiot. Atoris.. Hemomycin.ATC askorbinska kiselina . Azax. Caffetin cold. Midol C. Enbecin . Soluvit N. Efferalgan C.hipolipemik Atacor.antibiotik Corticin. Azomicin. Febricet C. Pikovit forte. Influrex. Sortis. Zmax V03AN04 azot suboksid .miorelaksans Atracurium DeltaSelect.oligoelement S01CA03 bakar glukonat Tot Hema B03AE10 barijum sulfat Barijum sulfat . Fervex.

Bisobel.laksativ Bisacodyl Actavis. kontraceptiv Pharmatex Holyplant Septogal. Septolete . Dulcolax. Beconase. Triderm bevacizumab – citostatik Avastin L01XC07 bikalutamid . G02CC03 benzilpenicilin kalijum Jugocillin . Bicusan. Nasobec Foster R01AD01. Didermal. Belosalic. Bicatlon. S01ED02 betametazon . Diprosalic.beta blokator Bilocord. Bisoprolol. Casodex biperiden Mendilex . Tantum rosa. Panlax bisoprolol . Urutal.antivertigosan Betaserc. Ecobec Easi Breathe. R03BA01 benfotiamin .beta blokator N07CA01 C07AB05.penicilin J01CE01 benzoil peroksid Aknefug Oxid Wash . D07AC01 Beloderm Belogent. Diprophos. Concor Cor.antiinflamatorno sredstvo Tantum lemon. Tensec plus A06AB02 C07AB07 372 Registar lekova 2011 . Calumid. Tensec Lodoz.ATC beklometazon dipropionat .inhibitor dekarboksilaze Madopar. Madopar Roche.antiseptik. Ecobec. Tantum Verde rubefacijens A01AD02. Vestibo betaksolol Betoptic S .citostatik (antiandrogen) Bicadex.vitamin B1 Milgamma 100 benzalkonijum hlorid .penicilin J01CE01 benzilpenicilin natrijum Pan Peni G Sodium Pancillin . Byol. Concor.antiparkinsonik L02BB03 N04AA02 bisakodil . Madopar Roche HBS D08AJ01 benzerazid benzidamin hlorid benzilnikotinat – Kamfart .keratolitik D10AE01 betahistin hlorid . dezinficijens.glukokortikoid Becloforte.glukokortikoid H02AB01.

Pulmicort.5% heavy buprenorfin hlorid – opioidni analgetik Buprenorfin Alkaloid N01BB01 N07BC01 bupropion hlorid Welbutrin XR. Zyban .benzodiazepin Bromazepam. Lexilium bromheksin hlorid Bisolvon . inhibitor prolaktina G02CB01.diuretik R03BA02 C03CA02 bupivakain hlorid . Marcaine spinal 0.mukolitik N05BA08 R05CB02 bromokriptin Bromokriptin . Brimonal .antidepresiv N07BA10 butamirat citrat Omnitus.simpatikomimetik S01EA05 brinzolamid Azopt .antacid A02BX05 bleomicin – citostatik.hipnotik N05CD09 budesonid .ATC bizmut subcitrat Bicit HP.antiparkinsonik.antivirotik J05AB. antibiotik Bleocin S L01DC01 borna kiselina Proculin .lokalni anestetik Marcaine 0.5% Marcaine spinal 0. N04BC01 brotizolam Lendormin .glukokortikoid Budosan. Lexaurin. Lesux . Pulmicort Turbuhaler.inhibitor karboanhidraze S01EC04 brivudin Brivuzost .. bromazepam .antitusik R05DB13 Registar lekova 2011 373 .antiseptik S02AA03 bortezomib – citostatik Velcade L01XX32 bosentan – antihipertenziv Tracleer C02KX01 brimonidin tartarat Alphagan. Tafen Novoliser Symbicort Turbuhaler bumetanid Yurinex . Sinetus .5%.

Primacef cefepim .antiseptik.antihistaminik R06AE07 cetrorelix Cetrotide – inhibitor gonadorelina H01CC02 cetuksimab – citostatik Erbituks L01XC06 374 Registar lekova 2011 .ATC D cefadroksil Galadrox .cefalosporin J01DD01 J01DE02 cefprozil Cefzil . Cefalexin Alkaloid. Longaceph. Maxicef . Cefaklor.cefalosporin J01DB04 J01DE01 cefiksim Pancef J01DD08 cefotaksim . Nilacef.cefalosporin J01DB05 cefaklor .cefalosporin Alfacet. Xorim. Ceroxim. Xorimax celekoksib Celebrex . Ceftriakson.cefalosporin Galecef. Letizen .cefalosporin Cefim. dezinficijens A01AB11 cetirizin hlorid Cetirizin.cefalosporin Aksef.cefalosporin 3cef.cefalosporin Cefotaxim. Forcas ceftibuten Cedax .Lendacin. Labilex. Rocephin cefuroksim . Cefaklor Alkaloid cefaleksin .cefalosporin J01DD02 J01DD14 ceftriakson . Azaran. Cefalexin. Dicef.cefalosporin J01DC10 ceftazidim .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo J01DD04 J01DC02 M01AH01 cetilpiridinijum hlorid Septolete Calgel . Cefaclor. Tolycar cefpirom Cefrom . Palitrex J01DC04 J01DB01 cefazolin .cefalosporin Ceftazidim sandoz.cefalosporin Cefaleksin.

Pikovit forte. Ciprofloxacin Citeral.antiandrogen J01MA02.vazodilatator. Timopram. Ciprocinal. Tienam . Cisplatin PharmaSwiss. Sinplatin citalopram antidepresiv Citalex.imunosupresiv Cicloral. Prilazid plus C09AA08 cinarizin .citostatik L01AA01 ciklopentolat hlorid Ciklopen .lokalni anestetik N07CA02 ciprofibrat Lipanor . Ciprofloksacin. Ciprinol.midrijatik S01FA04 ciklopiroks olamin Obytin . Diane 35 G03HA01 cisaprid Cisap . Sandimmun Neoral cilastatin natrijum Mipecid.citostatik Cisplatin. Cisplatin "Ebewe". S01AX13 ciproteron acetat Androcur. Marocen . Cisplatin Teva. Beviplex.hinolonski antibiotik Cifran. Milgamma N. Starcitin. Inhibace plus. Polivit B. antiemetik Cinarizin.prokinetik A03FA02 cisatracurium besilat Nimbex .ATC cijanokobalamin Vitamin B12 Alkaloid B Complex.antimikotik D01AE14 ciklosporin A .inhibitor dihidropeptidaze L04AA01 cilazapril . Prilazid.vitamin B12 B03BA01 ciklesonid Alvesco kortikosteroid R03BA08 ciklofosfamid Endoxan . Platosin. Citalopram Sandoz. Inhibace.ACE inhibitor Cilazapril. Stugeron forte cinhokain hlorid Faktu . Platinex. Zobox Cilazapril 5 plus.hipolipemik C10AB08 ciprofloksacin . Cinedil. Cyprocur Climen. Sandimmun. Zyloram L01XA01 N06AB04 Registar lekova 2011 375 .miorelaksans M03AC11 cisplatin . Soluvit N .

ATC citarabin - citostatik Alexan "Ebewe", Cytosar citizin – terapija odvikavanja od pu{enja
Tabex L01BC01

N07BA..

E
dabigatraneteksilat – oralni antikoagulans
Pradaxa B01AE07

dakarbazin - citostatik Dacarbazin Pliva Lachema dalteparin natrijum
Fragmin - antikoagulans

L01AX04

B01AB04

darbepoetin alfa
Aranesp

- stimulator eritropoeze

B03XA02

darifenacin – spazmolitik
Emselex

G04BD10

darunavir – antivirotik
Prezista

J05AE10

daunorubicin
Daunoblastina

- citostatik

L01DB02

deferasiroks – helator gvo`|a
Exjade

V03AC03

deksametazon

- glukokortikoid Dexa EDO, Dexagel, Dexason, Maxidex Dexamethason - neomycin, Dexamytrex, Neodeksacin, Tobradex

H02AB02, S01BA01

deksketoprofen – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo
Dexomen

M01AE17

dekspantenol

- vitamini B grupe Bepanten, Corneregel Hepalpan, Nasic, Sinedol

D03AX03

dekstriferon – antianemik
Fedex

B03AC01

dekstrometorfan bromid
Tuzodin Caffetin cold

- antitusik

R05DA09

dekvalinijum hlorid – vaginalni antiseptik
Fluomizin

G01AC05

376

Registar lekova 2011

ATC demeklociklin – antiseptik
Ledermix

desloratadin
Aerius

- antihistaminik

R06AX27

dezmopresin acetat
Minirin

- analog vazopresina

H01BA02

dezogestrel

- progestagen Mercilon, Novynette, Regulon - kortikosteroid

G03AC09

dezoksimetazon
Esperson

D07AC03

diazepam

- benzodiazepin Apaurin, Bensedin, Diazepam - antivirotik

N05BA01

didanozin
Videx EC

J05AF02

didrogesteron dienogest

- progestagen Dabroston, Duphaston - progestagen Jeanine, Qlaira

G03DB01

difenhidramin – antihistaminik Calmaben, Dermodrin diflukortolon valerat
Decotal - koprtikosteroid

D04AA32

D07AC06

digoksin
Dilacor

- kardioglikozid

C01AA05

dihidroergotoksin mesilat
Redizork

- vazodilatator

C04AE01

dihlorbenzil alkohol – antiseptik
neo angin, Strepsils

diklofenak dietilamonijum
Voltaren emulgel

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M02AA15

diklofenak kalijum
Rapten - K, Rapten rapid

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB05

diklofenak natrijum

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB05, S01BC03 Actafenak, Diclac, DicloRapid, Diclofenac duo, Diclofenac retard, Diklofen, Diklofenak, Diklofenak Duo Nini, Naklofen, Rapten Duo, Uniclophen, Voltaren Ophtha CD C08DB01

diltiazem hlorid - antagonist Ca Cortiazem retard, Diltiazem Alkaloid dimenhidrinat - antihistaminik, antiemetik Aviomarin, Dimigal, Dramina
Registar lekova 2011

R06AA02

377

ATC dimetilsulfoksid
Sinedol - antiflogistik

dimetinden maleat
Fenistil

- antihistaminik

D04AA13

dinatrijum fosfat – laksativ
Fleet Phospho soda

A06AD..

dinoproston - prostaglandin Prepidil gel, Prostin E2 diosmektit
Smecta - adsorbens

G02AD02

A07BC05

diosmin - venotonik Phlebodia Detralex dipiridamol – inhibitor agregacije trombocita
Aggrenox

C05CA03

B01AC30

disulfiram
Esperal

- antialkoholik

N07BB01

dobutamin - simpatikomimetik Dobutamin Admeda docetaksel
Taxotere - citostatik

C01CA07

L01CD02

doksazosin doksiciklin

- antihipertenziv Alphapres, Kamiren XL

C02CA04

- tetraciklin Doksiciklin, Dovicin, Vibramycin D

J01AA02

doksorubicin hlorid - citostatik Adriblastina RD, Doxorubicin "Ebewe", Doxorubicin Teva, Sindroxocin domperidon – gastrokinetik
Gastroperidon

L01DB01

A03FA03

donepezil hlorid dopamin hlorid
Dopamin Admeda

- inhibitor acetilholinesteraze Aricept, Aricept evess, Donecept, Landex, Tregona, Yasnal - simpatikomimetik, kardiostimulans

N06DA02

C01CA04

doripenem – karbopenemski antibiotik
Doribax

J01DH04

dornaze alfa
Pulmozyme

- enzim

R05CB13

dorzolamid
Trusopt Cosopt

- inhibitor karboanhidraze

S01EC03

378

Registar lekova 2011

ATC drospirenon
- progestagen Angeliq, Yasmin, Yaz G03AA12

drotaverin – spazmolitik
No Spa

A03AD02

duloksetin – antidepresiv
Cymbalta

N06AX21

dutasterid – terapija hiperplazije prostate
Avodart

G04CB02

F
efavirenz
Stocrin - antivirotik J05AG03

ekonazol
Ecalin

- antimikotik

D01AC03, G01AF05

eksemestan
Aromasin

- citostatik (antiestrogen)

L02BG06

emedastin
Emadine

- antihistaminik

S01GX06

emtricitabin – antivirotik
Truvada

J05AF..

enalapril maleat

- ACE inhibitor C09AA02 EnaHEXAL, Enalapril, Enalapril Sandoz, Enap, Enatens, Prilenap EnaHEXAL comzp., Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Enzix, Prilenap H, Prilenap HL - antivirotik J05AX07

enfuvirtid
Fuzeon

enoksaparin natrijum
Clexane

- antikoagulans

B01AB05

entakapon
Comtan Stalevo

- antiparkinsonik

N04BX02

epinefrin (adrenalin) - simpatikomimetik Adrenalin HCl 1:1000 Cystocain A, Cystocain DS, Lidokain 2%, adrenalin, Ubistesin 4% epirubicin hlorid - citostatik Epirubicin "Ebewe", Episindan, Farmorubicin RD eplerenon – diuretik
Inspra

C01CA24

L01DB03

C03DA..

Registar lekova 2011

379

ATC epoetin alfa - stimulator eritropoeze
Eprex B03XA01

epoetin beta - stimulator eritropoeze
Recormon

B03XA01

epoetin zeta - stimulator eritropoeze
Eqralis

B03XA01

eptakog alfa (faktor VII a-humani rekombinantni)
NovoSeven

B02BD08

eprosartan – antihipertenziv
Teveten

C09CA02

ergokalciferol
Vitamin AD

- vitamin D2

A11CC01

ergotamin tartarat
Amigren

- antimigrenik, vazokonstriktor

N02CA02

eritromicin
Eritromicin

- makrolidni antibiotik

J01FA01

erlotinib – citostatik
Tarceva

L01XX34

ertapenem
Invanz

- antibiotik - karbopenem

J01DH03

escitalopram
Cipralex

- antidepresiv

N06AB04

esomeprazol
Nexium

- inhibitor protonske pumpe

A02BC05

estradiol

- estrogen Climara, Estrofem, Oestradiol, Vagifem Activelle, Angeliq, Kliogest, Trisequens, Tulita - estrogen

G03CA03

estradiol benzoat
Lutestrol

G03CA03

estradiol valerat

- estrogen Climen, Cyclo Progynova, Qlaira - citostatik

G03CA03

estramustin fosfat
Estracyt

L01XX11

estriol

- estrogen Ovestin Gynoflor

G03CA04

etanercept – imunosupresiv
Enbrel

L04AA11

380

Registar lekova 2011

ATC etilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep heat spray

etinilestradiol

- estrogen G03CA01 Diane 35, Jeanine, Legravan, Lindynette, Logest, Mercilon, Microgynon 30, Novynette, NuvaRing, Regulon, Stodette, Tri Regol, Yasmin, Yaz - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB08

etodolak
Etodin fort

etofenomat Rheumon gel

nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

M01AB06

etomidat
Hypnomidate

- op{ti anestetik

N01AX07

etonogestrel
NuvaRing

- progestagen

G02BB01

etopozid - citostatik L01CB01 Etoposid "Ebewe", Etoposide, Etoposide PharmaSwiss, Etoposide Teva, Lastet, Sindopozid, Vepesid etorikoksib
Arcoxia - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AH05

etosuksimid
Suxinutin

- antiepileptik

N03AD01

etravirin – terapija HIV infekcije
Intelence

J05AG04

everolimus – imunosupresiv
Certican

L04AA18

ezetimib - hipolipemik
Ezetrol Inegy

A01AA09

G
famotidin
- H2 blokator A02BA03 Famotidin, Famotidin Alkaloid, Quamatel

feksofenadin hlorid - antihistaminik Fexofenadine Sandoz, Telfast felodipin – avtagonist Ca
Plendil. Triapin

R06AX26

C08CA02

fenilefrin hlorid

- simpatikomimetik RO1AB01 Adrianol, Adrianol T, Coldrex, Coldrex caplets, Coldrex HotRem, Influrex

Registar lekova 2011

381

ATC feniramin hlorid
Delmeson - antihistaminik R06AB05

feniramin maleat
Avil

- antihistaminik

R06AB05

Febricet Cold junior, Febricet cold, Fervex

fenobarbiton

- antikonvulziv Fenobarbiton, Phenobarbiton, Phenobarbiton natrijum

N03AA02

fenofibrat – hipolipemik
Fenolip

C10AB05

fenoksietanol
Octenisept

- antiseptik, dezinficijens

fenoksimetilpenicilin kalijum
Cliacil

- penicilin

J01CE02

fenoterol bromid

- bronhospazmolitik, tokolitik Partusisten Berodual, Berodual N - spazmoanalgetik

G02CA03

fenpiverinijum
Baralgetas

fentanil - opioidni analgetik Durogesic, Fentanyl, Fentanyl Sandoz, Fentanyl Torrex, Victanyl fentikonazol nitrat
Fentikol, Lomexin - antimikotik

N01AH01

D01AC12

fibrinogen

- lokalni hemostatik Beriplast P Combi-Set - proteoliti~ki enzim

fibrinolizin
Fibrolan

filgrastim
Neupogen

- stimulator hematopoeze

L03AA02

finasterid - antiandrogen Finasterid Sandoz, Finpros, Proscar, Prosterid, Zerlon fitomenadion
- vitamin K1 Konakion MM, Konakion MM za decu

G04CB01

B02BA01

fludarabin fosfat - citostatik Fludara, Fludarabin Teva, Sindarabin flufenazin hlorid
Metoten, Moditen - antipsihotik

L01BB05

N05AB02

flukonazol - antimikotik Diflazon, Diflucan, Fluco Sandoz, Fluconal, Fluconazol, Flumycozal, Stabilanol
382

J02AC01

Registar lekova 2011

ATC flumazenil
Anexate - antagonist benzodiazepina V03AB25

fluocinolonacetonid
Panolon, Sinoderm Sinoderm N

- glukokortikoid

D07AC04

fluoksetin - antidepresiv Flunirin, Flunisan, Fluoksetin, Flusetin, Fluxilan fluorometolon
Delmeson - glukokortikoid

N06AB03

C05AA01

fluorouracil

- citostatik Efudix, 5 - Fluorouracil "Ebewe", Fluorouracil Teva - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

L01BC02

flurbiprofen
Flugalin

M01AE09

flutamid - citostatik Flucinom, Flutasin flutikazon furoat
Avamys

L02BB01

R01AD12

flutikazon propionat
Flixonase, Flixotide Seretide Diskus

- glukokortikoid

R03BA05

fluvastatin
Lescol

- hipolipemik

C10AA04

fluvoksamin maleat – antidepresiv
Fevarin

N06AB08

folitropin alfa - hormon
Gonal F Pergoveris

FSH

G03GA05

folitropin beta - hormon
Puregon

FSH

G03GA06

folkodin

- antitusik Folcodin Alkaloid

R05DA08

folna kiselina - vitamini B grupe Folacin, Folnak Pikovit forte, Soluvit N fondaparinuks natrijum – trobolitik
Arixtra

B03BB01

B01AX05

formoterol fumarat -

bronhospazmolitik Oxis Turbuhaler, Respilong Symbicort Turbuhaler, Foster

R03AC11

Registar lekova 2011

383

ATC fosamprenavir Telzir antivirotik J05AE07

fosaprepitant – antiemetik
Ivemend

A04AD12

fosfomicin
Monural

- antibiotik

J01XX01

fosinopril natrijum

- ACE inhibitor Monopril, Monotens Monopril plus, Monotens Plus

C09AA09

frovatriptan – antimigrenik
Frovamax

N02CC07

fulvestrant – citostatik
Faslodex

L02BA03

furosemid

- diuretik Furosemide Sopharma, Lasix antibiotik

C03CA01

fusidat natrijum Stanicid

D06AX01

H
gabapentin - antiepileptik N03AX12 Gabagamma, Gabalept, Gabaneural, Gaboton, Gordius, Katena, Neurontin gadobutrol
Gadovist - kontrast za magnetnu rezonancu V08CA09

gadodiamid
Omniscan

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA03

gadoksetinska kiselina Primovist

kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA10

gadopentetat dimeglumin
Magnevist

- kontrast za magnetnu rezonancu

V08CA01

gadopentetska kiselina – kontrast za magnetnu rezonancu
Magnegita

V08CA01

galantamin – inhibitor holinesteraze, parasimpatomimetik
Reminyl

N06DA04

ganciklovir
Cymevene

- antivirotik

J05AB06

ganireliks
Orgalutran

- antagonist GnRH

H01CC01

384

Registar lekova 2011

ATC gefitinib
Iressa - citostatik L01XX31

gemcitabin hlorid - citostatik Gemcitabin PharmaSwiss, Gemcitabin Sandoz, Gemzar, Gitarabin gemfibrozil
Sinelip - hipolipemik

L01BC05

C10AB04

gentamicin

- aminoglikozid, antibiotik Gentamicin, Gentamicin Sandoz, Gentokulin Belogent, Dexamytrex, Didermal, Triderm - gestagen Lindylette, Logest, Stodette

D06AX07, J01GB03, S01AA11

gestoden

G03AA10

glatiramer acetat – imunomodlator
Copaxone

L03QX13

glibenklamid

- oralni antidijabetik Daonil, Maninil Glibomet, Glucovance

A10BB01

gliceril trinitrat gliklazid

- vazodilatator Nirmin, Nitroglicerin, Nitrolingual - oralni antidijabetik Diaprel MR, Diprian, Gliclada, Glikosan, Glioral

C01DA02

A10BB09

glimepirid

- oralni antidijabetik A10BB12 Aglimex, Amaryl, Dibiglim, Diulong, Glimepirid, Gliprex, Limeral, Meglimid, Trical A10BB07

glipizid - oralni antidijabetik Glucotrol XL glukagon
- antagonist insulina GlucaGen HypoKit - antiartritik

H04AA01

glukozamin sulfat
Dona, Perigona

M01AX05

goserelin
Zoladex

- analog gonadorelina

L02AE03

granisetron
Kytril, Rasetron

- antiemetik

A04AA02

gvo`|e II fumarat
Heferol

- antianemik

B03AA02

gvo`|e II glukonat
Tot Hema

- antianemik

B03AA03

gvo`|e II sulfat
Ferro gradumet

- antianemik

B03AA07

Registar lekova 2011

385

ATC gvo`|e III hidroksid polimatozni kompleks Ferrum Sandoz antianemik B03AC04

gvo`|e III protein sukcinat
Legofer

- antianemik

B03AB09

I
haloperidol - antipsihotik Haldol, Haloperidol halotan
Halothan - op{ti anestetik N05AD01

N01AB01

heksetidin
Hexoral

- antiseptik

A01AB12

heksoprenalin sulfat
Gynipral

- bronhodilatator

R03CC05

heparin natrijum

- antikoagulans Heparin, Hepathrombin, Lioton 1000, ViaTromb Contractubex, Hepan, Hepalpan, Hepathrombin H, Sinedol, Venosan - venotonik

B01AB01

heptaminol hlorid
Ginkor fort

hesperidin
Detralex

- venotonik

hidrohlorotiazid

- diuretik C03AA03 Diunorm Ampril HD, Ampril HL, Atacand plus, Cilazapril 5 plus, Co – Irda, Co - Diovan, EnaHEXAL comp, Enalapril HCT, Enap H, Enap HL, Hemokvin plus, Hemopres, Inhibace plus, Iruzid, Lizinopril H Sandoz, Lizopril H, Lodoz, Micardis plus, Monopril plus, Monotens Plus, Piramil HCT, Prilazid plus, Pririlenap H, Prilenap HL, Prilinda plus, Pritor Plus, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Skopril plus, Tensec plus, Tritace comp, Valsacombi, Vivace Plus - glukokortikoid Hidrokortizon, Hydrocortison Corticin, Daktacort, Geokorton, Hydrocyclin D07AA02, H02AB09, S01BA02

hidrokortizon

hidroksietilskrob – zamena za plazmu
Hetasorb

B05AA07

hidroksietilsalicilat – lokalni antireumatik
Deep Heat Spray

hidroksietilskrob 130/04 – zamena za plazmu
Voluven

B05AA07

hidroksikarbamid
Litalir

- citostatik

L01XX05

386

Registar lekova 2011

ATC hidroksiprogesteron kaproat
Progesteron Depo - gestagen G03DA03

hidroksokobalamin
OHB12

- vitamin

B03BA03

hidromorfon – opioidni analgetik
Jurnista

N02AA03

hidrotalcit

- antacid Rupurut, Rutacid - spazmolitik Himekromon, Mendiaxon - spazmolitik

A02AD04

himekromon

A05AX02

hioscin butilbromid
Buscopan

A03BB01

hipromeloza

- lubrikant Artelac, Hemodrops, Isopto Tears

S01KA02

hloramfenikol - antibiotik Chloramphenicol, Hloramfenikol Alkaloid, Hloramkol hlorfenamin maleat
Lentostamin Grippostad C, Tylol Hot - antihistaminik

J01BA01, S01AA01

R06AB04

hlorheksidin glukonat
Cathejell

- antiseptik

A01AB03

hlorpiramin hlorid
Synopen

- antihistaminik

D04AA09, R06AC03

hlorpromazin
Largactil

- antipsihotik

N05AA01

holekalciferol

- vitamin D3

A11CC05

Vigantol Fosavance, Ideos

horionski gonadotropin
Pregnyl

- gonadotrofin

G03GA01

horiogonadotropin alfa
Ovitrelle

- gonadotropin

G03GA01

J
ibandronska kiselina
Bondronat, Bonviva - bisfosfonat M05BA06

Registar lekova 2011

387

ATC ibuprofen - nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Brufen, Caffetin menstrual, Ibuprofen, Rapidol, Spedifen Deep Relief, Defrinol idarubicin hlorid
Zavedos - citostatik M01AE01, M02AA13

L01DB06

ifosfamid – citostatik
Holoxan

L01AA06

imatinib mesilat
Glivec

- citostatik

L01XX28

imigluceraza Cerezyme

enzim

A16AB02

imipenem

- antibiotik - karbopenem Mipecid, Tienam

J01DH51

indapamid - diuretik Indapres, Indapres SR, Rawel SR Co Prenessa, Enzix, Prexanil Combi, Prexanil Combi LD indinavir sulfat etanolat
Crixivan - antivirotik

C03BA11

J05AE02

indometacin
Indocollyre

- nesteroidno antiinflamatorno sredstvo

S01BC01

infliksimab
Remicade

- imunosupresiv

L04AA12

insulin lispro

- analog humanog insulina Humalog, Humalog KwikPen - analog humanog insulina

A10AB04

insulin aspart
NovoRapid NovoMix

A10AB05

insulin detemir
Levemir

- analog humanog insulina

A10AE05

insulin glargin
Lantus

- analog humanog insulina

A10AE04

insulin glulizin - analog humanog insulina
Apidra

A10AB06

interferon alfa 2a (rekombinantni)
Roferon A

- antivirotik

L03AB04

interferon alfa 2b (rekombinantni)
Intron A, Realdiron

- antivirotik

L03AB05

interferon beta 1a (humani rekombinantni)
Avonex, Rebif

- antivirotik, imunomodulator

L03AB07

388

Registar lekova 2011

ATC interferon beta 1b (humani rekombinantni)
Betaferon - antivirotik, imunomodulator L03AB08

ipratropijum bromid
Berodual, Berodual N

- bronhospazmolitik

R03BB01

irbesartan – antihipertenziv
Iracor, Irda Co Irda

C09DA04

irinotekan hlorid trihidrat itrakonazol

- citostatik Campto, Irinotecan PharmaSwiss, Irinotekan Sandoz, Irinotesin

L01XX19

- antimikotik Funit, ItraconEP, Kanazol, Omicral, Prokanazol

J02AC02

ivabradin – antianginalgik
Coraxan

C01EB17

izofluran - op{ti anestetik Forane, Isofluran Nicholas Piramal izosorbid mononitrat
Monizol, Monosan, Olicard - vazodilatator

N01AB06

C01DA14

izosorbid dinitrat - vazodilatator Cornilat, Difutrat, Isosorb retard izotretinoin
Roaccutane - dermatik

C01DA08

D10BA01

K
jobitridol - Rö kontrast
Xenetix V08AB11

jodiksanol
Visipaque

- Rö kontrast

V08AB09

joheksol
Omnipaque

- Rö kontrast

V08AB02

joksitalaminska kiselina - Rö kontrast
Telebrix gastro

V08AA05

jopamidol
Scanlux

- Rö kontrast

V08AB04

jopromid
Ultravist

- Rö kontrast

V08AB05

Registar lekova 2011

389

ATC joversol - Rö kontrast
Optiray V08AB07

L
kalcijum acetat
Osvaren - kalcijum terapeutik

kalcijum dobesilat
Doxi - Hem

- angioprotektiv

C05BX01

kalcijum folinat - antidot Calciumfolinat "Ebewe", Folcasin, Leucovorin Ca Pliva-Lachema, Leucovorin Calcium, Leucovorin Teva kalcijum glubionat Calcium Sandoz kalcijum terapeutik

V03AF03

A12AA06

kalcijum karbonat

- terapija kalcijumom Kalcijum karbonat, Zirkulin AntiAcid Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500, Ideos - kalcijum terapeutik Ca C 1000 Sandoz, Calcium Sandoz Forte 500 - vitamini B grupe

A12AA04

kalcijum laktat glukonat kalcijum pantotenat
Pantenol, Panthenol B Complex, Beviplex

A12AA02

A11HA31

kalcijum polistiren sulfonat – terapija hiperkalijemije
Sorbisterit

V03AE01

kalcitonin kalcitriol
Rocaltrol

- antihiperkalcemik Calco, Miacalcic - vitamin D

H05BA01

A11CC04

kalijum hlorid kamfor –
Kamfart

- kalijim terapeutik A12BA01, B05XA01 Kalii Chloridi, Kalijum hlorid, Kalijum hlorid Jadran, Kalium Chloride Fresenius rubefacijens

kamilofin hlorid - antiholinergik Amigren

kandesartan cileksetil – antihipertenziv
Atacand Atacand plus

C09CA06

390

Registar lekova 2011

alergoprofilaktik R06AX17 kladribin Litak 10 .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE03.antimikotik D01AC08. Carboplatin. Karvileks. Carvetrend. Ketonal forte. Ketospray . Amoksiklav quick tab.citostatik L01XA02 Carboplasin. Tegretol. M02AA10 Fastum. Ketonal gel. Ketonal duo. Zymbaktar klavulanska kiselina klindamicin J01FA09 . Galepsin.antimikotik J02AX04 kaspofungin acetat Cancidas ketokonazol Mycoseb .MIP. Zorkaptil C09AA01 karbamazepin karbidopa Stalevo . Panklav J01FF01 . Tegretol CR . Fromlid Uno. Fromilid.beta blokator C07AG02 Carvedigamma. Karbapin. Lekoklar. Carboplatin "Ebewe". Klerimed. Coryol.bisfosfonat klodronat dinatrijum Bonefos M05BA02 Registar lekova 2011 391 . Ketonal.linkozamidni antibiotik Clindamycin . Zodol ketotifen Galitifen .inhibitor dekarboksilaze N03AF01 karbocistein Mucodyne .ACE inhibitor Kaptopril Alkaloid. Klacid. Paraplatin karboprost Prostin 15 M . Enhancin. Clindasome.ATC kapecitabin Xeloda .mukolitik R05CB03 karbomer – oftalmik Vidisic S01XA20 karboplatin .antiepileptik Carbamazepine retard.makrolidni antibiotik Clarexid. Carvedilol Sandoz. J02AB02 ketoprofen .prostaglandin G02AD04 karvedilol . Katopil. Carboplatin Teva.citostatik antimetabolit L01BB04 klaritromicin .inhibitor beta laktamaze Amoksiklav. Amoksiklav 2x. Milenol . Dilatrend. Augmentin. Klindamicin .citostatik L01BC06 kaptopril .nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AB15 ketorolak trometamin Toradol.

hemoterapeutik JO1EEO1 ksilometazolin hlorid Olynth Nasic .vazokonstriktor R01AA07 kvetiapin . Lactulose . G01AF02 klozapin . inhibitor prolaktina Norprolac N05AH04 G02CB04 kvinapril .ACE inhibitor Hemokvin Hemokvin plus C09AA06 M laktuloza . Trizivir J05AF05 392 Registar lekova 2011 . Seroquel. Caffetin.antipsihotik Kventiaks.MIP.antiestrogen G03GB02 klomipramin hlorid Anafranil . Plavix. Caffebol.antipsihotik Clozapin Sandoz. Oldon.antimikotik. Kombikaf.psihostimulans Amigren. Bactrim Roche. laksativ Duphalac. Monogrel. Coldrex caplets. Cardogrel. Zeffix Combivir. Seroquel XR kvinagolid – dopaminergik.ATC klomifen citrat Klomifen . Panadol extra N05AH02 R05DA04 N06BC01 kotrimoksazol (sulfametoksazol + trimetoprim) Bactrim. Kombinovani pra{ak protiv bolova. Rivotril Roche N03AE01 klopidogrel . Klopidogrel. Portalak A06AD11 lamivudin . Grippostad C. Zyllt klotrimazol . opioidni analgetik Kodein fosfat Alkaloid Caffebol.terapija hiperamonijemije.antitusik. Caffetin kofein . Kerberan. Trimosul . Clopigal. trihomonacid Canesten. Kofan instant.antivirotik Epivir. Coldrex.antidepresiv N06AA04 klonazepam .antiepileptik Rivotril. Klogrel. Kivexa. Clozapine. Kansen Triderm D01AC01. Leponex kodein fosfat .inhibitor agregacije trombocita B01AC04 Antiagrex.

Lamictal. Letrozole Medico Uno L02BG04 leuprorelin – analog hormona koji oslobadja gonadotropin Lupron L02AE02 levetiracetam – antiepileptik Kepra N03AX14 levobupivakain – lokalni anestetik Chirocaine N01BB10 levocetirizin – antihistaminik Cezera. Levomax.antiepileptik N03AX09 Arvind. imunomodulator L04AA13 lerkanidipin hlorid Cornelin.antireumatik.antipruritik Deep Relief. Lamolep.inhibitor protonske pumpe Lansobel.neo angin N. Femozol. Lamect.prostaglandin S01EE01 leflunomid Arava .analog somatostatina H01CB03 lansoprazol . Xyzal R06AE09 levodopa . Lanzul. Levoxa levomentol .hipolipemik Tredaptive. Lansoprazol ICP. Lercanil . Lamotral.citostatik. inhibitor enzima aromataze Femara. Holyplant Septogal. Sabax A02BC03 lapatinib – citostatik Tyverb L01XE07 laronidaza enzim Aldurazyme A16AB05 laropiprant . Madopar Roche HBS. Lamotrix. Lebel. Trevaclyn latanoprost Xalatan Xalacom . Lametta. Septolete J01MA12 Registar lekova 2011 393 .ATC lamotrigin . Lamotrigin. Solaban lanreotid Somatuline . Lameptil. Lamal. Larona. Epitrigine. Madopar Roche.antagonist Ca C08CA13 letrozol . Protonexa. Stalevo N04BA01 levodropropizin – antitusik Levopront R05DB27 levofloksacin – hinolonski antibiotik Flexid.antiparkinsonik Madopar.

Lisinopril Sandoz. Loril. Lisonorm.antihistaminik Actalor. Pressing Clarinase .tireoidni hormon H03AA01 lidokain hlorid .antidijaroik Lopedium akut.ACE inhibitor Irumed. skabicid N01BB02 P03AB02 linestrenol Orgametril . Lidokain 2% adrenalin. Lizinopril. lopinavir Aluvia . Skopryl Iruzid.progestagen G03DC03 linezolid – antibiotik – oksazolidinon Zenix J01XX08 linkomicin Lincohem . Mirena. Tivoral . Loratadin.progestagen Escapelle.analgoantipiretik Aspegic B02BA01 lizinopril . Cathejell.linkozamidni antibiotik J01FF02 liraglutid – antidijabetik Victoza A10BX07 litijum karbonat Litijum karbonat ..ATC levonorgestrel . Lisinopril H Sandoz. Claritine. Skopryl plus C09AA03 lizozim hlorid – enzim Lysobact loperamid hlorid .antivirotik A07DA03 J05AE.antipsihotik N05AN01 lizin acetilsalicilat . lindan Gamex . loratadin . Flonidan. Letrox.pedikulocid. Loperamid.lokalni anestetik Lidocaine. Lizopril. Triregol levosimendan – kardiostimulans Simdax G03AC03 C01CX08 levotiroksin natrijum Euthyrox. Lizopril H. Microgynon 30. Lidokain hlorid Calgel. Postinor 2 Legravan.benzodiazepin R06AX13 lorazepam Lorazepam N05BA06 lornoksikam – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Xefo. Xefo Rapid M01AC05 394 Registar lekova 2011 . Dentinox N.

LozarEP. Losartan.antidepresiv N06AA21 maravirok – terapija HIV infekcije Celsentri J05AX09 mebendazol Soltrik . Rasoltan. Lorista HD. Erynorm. Losar. Lorista.ATC losartan kalijum . O Tentika .oligoelemenat A12CC03 manitol Manitol Ispirol . Sentor Lorista H. Lakea. Losartic plus G03GA07 lutropin alfa . Rudakol .antacid magnezijum laktat dihidrat Magne B6 .humani rekombinantni LH Luveris Pergoveris N magnezijum hidroksid Gastal .antacid magnezijum karbonat Gastal.anthelmintik P02CA01 mebeverin hlorid Colospa retard. Losar plus.diuretik B05BC01 maprotilin hlorid Maprotilin . OsvaRen . Losartic.spazmolitik A03AA04 megestrol acetat Megace. Lotar.Rö kontrast V08AB03 melatonin – hipnotik Circadin N05CH01 Registar lekova 2011 395 .magnezijum terapeutik magnezijum oksid – antacid Altacid makrogol Fortrans laksativ A06AD15 mangan glukonat Tot Hema . Prelow.antihipertenziv C09CA01 Cozaar.progestagen L02AB01 meglumin joksaglat Hexabrix .

oralni antidijabetik Glucophage. Deep Heat Rub. Metadon Alkaloid metamizol natrijum . Movalis memantin hlorid Ebixa. Meropenem Phamanova . Lormed. Kamfart metoklopramid hlorid Klometol. antiparkinsonik N06DX01 menotrofin .gonadotropni hormoni (FSH + LH) Menopur. Novalgetol Baralgetas N07BC02 N02BB02 metformin hlorid . Gluformin.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AC06 Loartroxy.ATC mekloksamin citrat Amigren . Melox EP.antihipertenziv Methyldopa.glukokortikoid H02AB04 metilsalicilat – rubefacijens Ben Gay. Metfogamma. Metildopa metilergometrin maleat Methylergometrin . Tefor Janument.ASA.antibiotik karbopenem Itanem.miorelaksans.antiemetik A03FA01 metoksipolietilenglikol – epoetin beta – stimulator eritropoeze Mircera B03XA01 396 Registar lekova 2011 .antiholinergik. Medoxicam.analgoantipiretik Analgin. 5 . Meronem. Salofalk J01DH02 A07EC02 metadon hlorid . Siofor. Baralgin M.opioidni analgetik Metadon. Nirypan . Analgin Srbolek. Pentasa. Metformin. Merional G03GA02 meropenem mesalazin . Meloksan. sedativ meloksikam .uterostiptik C02AB02 G02AB01 metilfenidat Concerta psihostimulans N06BA04 metilnaltrekson bromid – laksativ Relistor A06AH01 metilnikotinat – lokalni antireumatik Deep Heat Spray metilprednizolon Lemod. Merocid. Memantin Pliva . Glibomet. Meloksikam.antiinflamatorni lek Asacol. Glucovance A10BA02 metildopa . Reglan . Melox.

Rozamet Neo Penotran mianserin hlorid Tolvon .antidepresiv C07AB02 L01BA01 A01AB17.vazodilatator C01DX12 mometazon furoat Elocom. Aurorix . Methotrexate. G01AF04 minoksidil Pilfud D11AX01 mirtazapin . Mirtazapin.glukokortikoid D07AC13. J01XD01.citostatik Antifolan. Orvagil D. P01AB01 G01AF01. Remeron.beta blokator Betaloc Zok. Mucophenolate Mofetil Medico Uno. Methotrexate Teva. D01AC02.ATC metoprolol sukcinat – beta blokator Metoprolol XL Sandoz C07AB02 metoprolol tartarat . D06BX01 N06AX03 midazolam .makrolidni antibiotik N05CD08 J01FA03 mikofenol kiselina .imunosupresiv CellCept. Nasonex .antiastmatik Monkasta. Myfortic mikonazol . Neo Penotran vazodilatator L04AA06 A01AB02. Micolat. Orvagil.antibiotik. Presolol metotreksat . Physiotens C02AC05 molsidomin Lopion. Mirtazapin ODT Sandoz. Mirzaten.antimikotik Daktanol. Tifona mitoksantron hlorid Mitoxantron "Ebewe" . Singulair R03DC03 Registar lekova 2011 397 . Molicor . Remirta. Midazolam Torrex midekamicin Macropen . Gino Daktanol Daktacort. Corvitol.antidepresiv N06AX11 Calixta. Methotrexat"Ebewe". antiprotozoik Arilin rapid. metronidazol .citostatik L01DB07 moklobemid Auromid. R01AD09 montelukast . Flormidal.benzodiazepin Dormicum.antidepresiv N06AG02 moksifloksacin hlorid – hinolonski antibiotik Avelox J01MA14 moksonidin – antihipertenziv Moxogamma.

.antikoagulans B01AB06 nafazolin hlorid Hemokulin. Morphin Merck 2% opioidni analgetik N02AA01 N02AA01 moroktokog alfa – hemostatik ReFacto AF B02BD02 mupirocin – antibiotik Mirobact D06AX09 O nadroparin kalcijum Fraxiparine .ATC morfin hlorid morfin sulfat Oramorph opioidni analgetik Morfin hidrohlorid Alkaloid.dentalni protektiv A01AA01 nartijum hidrogenkarbonat – elektrolit za korekciju acidoze Natriumbicarbonat Fresenius 8.laksativ R01AC01. S01GX01 A06AB08 398 Registar lekova 2011 .terapija reumatoidnog artritisa M09AX01 natrijum kromoglikat .anabolik A14AB01 naproksen .nesteroidno antinflamatorno sredstvo Nalgesin S.vazokonstriktor R01AA08 naltrekson hlorid Naltrexone . Naproxen M01AE02 natalizumab – imunosupresiv Tysabri L04AA23 natrijum dihidrogenfosfat – laksativ Fleet Phospho Soda A06AD. Nafazol Proculin .4% Klen Prep B05XA02 natrijum hijaluronat Hyalgan .antagonist opijata N07BB04 nandrolon dekanoat Deca Durabolin .antialergik Natrijum kromoglikat 2%. Naproksen. Vividrin natrijum pikosulfat Natrijum pikosulfat . natrijum fluorid Fluorogal .

antimikotik Nystatin Macmiror Complex.beta blokator Binevol. Dexamethason . Nevotens .vitamin B grupe Beviplex.aminoglikozidni antibiotik J01GB07 nevirapin Viramune .holinergik C07AB12 neomicin neostigmin Neostigmine N07AA01 netilmicin Netromycin . Polygynax.vazodilatator C04AE02 nifedipin nifuratel . G01AA01 399 .neomycin. Neodeksacin. Enbecin. Nimulid Transgel . Polygynax Registar lekova 2011 A07AA02.antiinfektiv C08CA05 G01AX05 nifuroksazid Enterofuryl A07AX03 nikotin – alkaloid Nicorette.antivirotik J05AG01 nicergolin Sermion .antagonist Ca Nifedipin. Nimulid MD. Nipidin . Nifelat. Trevaslyn vitamin C10AD02 nilotinib – citostatik Tasigna L01XE08 nilutamid Anandron . Nimulid.antagonist Ca M01AX17 nimodipin Nimotop S C08CA06 nistatin . Hepalip forte. Pikovit forte. Soluvit N A11HA01 nikotinska kiselina Niaspan Tredaptive.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Actasulid. Nebivolol Sandoz.antiepileptik Eftil Eftil retard 500. Depakine Chrono N03AG01 nebivolol . D01AA01. Nebispes.antiseptik Macmiror Complex .aminoglikozidni antibiotik Delmeson. B3) .citostatik L02BB02 nimesulid .ATC natrijum valproat . Nebilet. Sinoderm N . NiQuitin N07BA01 nikotinamid (vitamin PP.

Oxaliplatin Ebewe. Operil P .citostatik L01XA03 Eloxatine.ATC nitrazepam Cerson.hinolonski uroantiseptik Nofocin. Nipam . S01AX11 M01AX24 oksaliplatin .anestetik Benoxy S01HA02 oksimetazolin hlorid Operil. Oxaliplatin Pliva Lachema.antiepileptik H01BB02 N03AF02 oktenidin hlorid Octenisept . Kogenate Bayer. Nolicin. Hydrocyclin D07CA01. Oxaliplatin PharmaSwiss. Syntocinon okskarbazepin Trileptal .benzodiazepin N05CD02 nitrendipin Nitrepin . Tulita norfloksacin .vazokonstriktor R01AA05 oksitetraciklin .antiseptik. dezinficijens D08AJ57 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII humani) – hemostatik Advate. Uniflox. Sinoxal oksibuprokain hlorid . Visiren oksaceprol – nesteroidno antiinflamatorno sredstvo Artromed J01MA01.hormon hipofize Oxytocine Synthtic.gestagen Primolut Nor Activelle.antagonist Ca C08CA08 nitroksolin – uroantiseptik Nitroxolin forte J01XX07 nonakog alfa – hemostatik BeneFIX B02BD09 noretisteron acetat . Trisequens.tetraciklin Geokorton. Uricin norgestrel .progestagen Cyclo Progynova G03DC02 J01MA06 P ofloksacin .hinolonski antibiotik Floxal. Kliogest. Recombinate B02BD02 400 Registar lekova 2011 . S03CA01 oksitocin .

alli L-ornitin-L-aspartat .antivirotik J05AH02 Q PABA vitamini B grupe Pantogar.bisfosfonat M05BA03 pankreatin . Zapilex.antiemetik A02BC01 A04AA01 orlistat .Merz A08AB01 A05BA. Ortalox. Sindaxel.analog somatostatina Sandostatin. Olanzapin Sandoz. Omex. Zofran .citostatik L01CD01 Paclitaxel "Ebewe". Zyprexa Velotab olmesartan medoksomil – antihipertenziv Menartan C09CA08 omalizumab – antiastmatik Xolair R03DX05 omeprazol . Pavulon Registar lekova 2011 M03AC01 401 .antipsihotik N05AH03 OlanzEP. Sandostatin Lar H01CB02 olanzapin . Omeprazol ICP. Paclitaxel Teva.ATC oktreotid . Omeprazid. Treana.inhibitor protonske pumpe Omep. Pamitor .aminokiseline Hepa . Omeprol.inhibitor crevne lipaze Xenical. Zalasta. Taxol paliperidon – antipsihotik Invega N05AX13 palivizumab – monoklonsko antitelo Synagis J06BB16 palonosetron hlorid – antiemetik Aloxi A04AA05 pamidronat natrijum Aredia..miorelaksans Pancuronium DeltaSelect. Zeprom ondansetron Ondasan. Pankreatin A09AA02 pankuronijum bromid . oseltamivir fosfat Tamiflu . Paclitaxel PharmaSwiss. B Compleks paklitaksel . Hidesilin.enzimi pankreasa Festal N. Omeprazol. Onzapin. Omeprazol Sandoz.

Prexanil Combi. imunomodulator L03AB10 pegvisomant Somavert hormon H01AX01 pemetreksed – citostatik Alimta L01DA04 . Coldrex Caplets.analgoantipiretik N02BE01 Efferalgan.dermatik D11AX15 pipemidna kiselina Palin.ACE inhibitor Prenessa. Febricet Cold junior. Pipem .ureidopenicilin J01CA12 piracetam Oikamid . Nolpaza. Kombinovani pra{ak protiv bolova. Pipegal.miotik S01EB01 pimekrolimus Elidel .vazodilatator C01DA05 pentaeritritil tetranitrat Dilcoran 80. Paracetamol. Paroksetin.nootropno sredstvo N06BX03 402 Registar lekova 2011 . Panadol Baby.hemoreologik.antidepresiv Actapax. Lentonitrat 50 pentoksifilin . Prexanil Co Prenessa.ATC pantoprazol . Coldrex HotRem. Panadol extra. Perfalgan Caffebol. vazodilatator Damaton.antivirotik. Caffetin Cold. Seroxat N06AB05 pegfilgrastim – imunostimulans Neulastim L03AA13 peginterferon alfa 2a . Trental perindopril . Influrex. Febricet cold.. Efferalgan C. Paroxetin Sandoz. Panrazol. Pulcet A02BC02 paracetamol . Fervex.hinolonski uroantiseptik J01MB04 piperacilin Tazocin . Lekadol Plus C. Panadol. Tylol Hot parikalcitol – analog vitamina D Zemplar A11CC. Prexanil Combi LD . Paracetamol Sopharma. Febricet C. Caffetin. Kombikaf.inhibitor protonske pumpe Controloc. Febricet. Coldrex. Arketis. Grippostad C. imunomodulator Pegasys L03AB11 peginterferon alfa 2b Pegintron . paroksetin .antivirotik.opioidni analgetik C04AD03 C09AA04 petidin hlorid Dolantin N02AB02 pilokarpin hlorid Miokarpin . Kofan instant. Rexetin. Oldon. Pentoksifilin.

antibiotik G01AX.holinergik N07AA02 pitofenon . Registar lekova 2011 403 .glukokortikoid Prednizon. Povidon jod . Magne B6. dezinficijens ANTIsept D. Beviplex. Soluvit N piridostigmin bromid Mestinon . Otol H prednizon .lokalni anestetik Dentinox N. Panarak N04BC05 pravastatin – hipolipemik Pralip.laksativ Klean Prep A06AD15 poligelin – zamena za krvnu plazmu Haemaccel B05AA10 polikrezulen Albothyl Faktu . Pravapres C10AA03 prazepam Demetrin . G01AX11. Oprymea. PravaCor. Hepathrombin H C05BB02 polidokanol polietilenglikol (makrogol) .vitamin B6 A11HA02 Bedoxin B Complex. Pronison pregabalin – antiepileptik Lyrica S01BA04 H02AB07 N03AX16 procianidolni oligomeri Endotelon venotonik C05CA.spazmolitik Baralgetas .antiparkinsonik D08AG02. Pikovit forte. poraktant alfa Curosurf . R02AA15 pramipeksol dihidrohlorid Mirapexin..antiseptik..antiseptik G01AX03 polimiksin B sulfat Polygynax . Lysobact. Hepalip forte. Milgamma. posakonazol – atimikotik Noxafil J02AC04 povidon jod ..glukokortikoid Oftalmol Hepathrombin H.surfaktant R07AA. .ATC piridoksin hlorid . Betadine.benzodiazepin N05BA11 prednizolon .

analgoantipiretik Amigren. Progestogel.beta blokator N01AX10 propranolol hlorid Propranolol C07AA05 protamin sulfat Protamin sulfat .ATC progesteron . Triapin.gestagen Crinone.tireostatik C01BC03 propiltiouracil PTU H03BA02 propofol . Ranital. Pancillin . Defrinol. Ranitidin PharmaSwiss. Propofol Lipuro 1%. Caffetin. Kofan instant . Vivace Plus ranibizumab – terapija senilne makularne degeneracije Lucentis S01LA04 ranitidin .opioidni analgetik N01AH06 404 Registar lekova 2011 .antiaritmik Propafen.antagonist heparina V03AB14 pseudoefedrin . Ulcodin.antiestrogen G03XC01 raltegravir – terapija HIV infekcije Isentress J05AX08 ramipril . Ramipril H. Ranitidin. Ulcogut A02BA02 rasagilin – amtiparkinsonik Azilect N04DD02 remifentanil hlorid Ultiva .H2 blokator Ranisan. Ramitens. Ramicomp Genericon. Tritace.penicilin G03DA04 J01CE09 propafenon hlorid propifenazon . Tylol Hot S raloksifen hlorid Evista . Ramipril. Utrogestan Lutestrol prokain benzilpenicilin Jugocillin. Vivace Ampril HD. Prilinda plus. Clarinase. Propofol 1% Fresenius.simpatikomimetik R01BA02 Aspirin Complex. Prilinda. Piramil. Ampril HL. Ramipril Genericon. Rinasek.ACE inhibitor C09AA05 Ampril. Tritace comp. Propafenon Alkaloid . Recofol . Caffetin Cold.op{ti anestetik Diprivan. Piramil HCT.

Riftan .antiparkinsonik Eminens.antikoagulans D10AD02 reviparin natrijum Clivarin B01AB08 ribavirin .antibiotik J05AB04 J04AB02 rilmenidin – antihipertenziv Tenaxum C02AC06 riluzol Rilutek .vitamin A Vitamin AD .makrolidni antibiotik J01FA06 rokuronijum bromid Esmeron .bisfosfonat M05BA07 risperidon .antipsihotik N05AX08 Risperidon. Torendo Q-TAB. Speridan.neuroprotektiv N07XX02 risedronat natrijum Actonel .antiholinesteraza (holinomimetik) N06DA03 roksitromicin Roximisan. Risset.antivirotik J05AE03 rituksimab Mabthera . Requip Modutab rosuvastatin – hipolipemik Crestor N04BC04 C10AA07 Registar lekova 2011 405 . Rispolept. Rispolept Consta.ATC retinol . Torendo.imunosupresiv L01XC02 rivaroksaban – oralni antikoagulans Xarelto B01AX06 rivastigmin Exelon . Rissar. ritonavir Norvir Aluvia . Rispolux.antivirotik Copegus. Runac .miorelaksans M03AC09 ropinorol . Rebetol rifampicin Rifamor. Requip.

Ecosal.bronhodilatator Aloprol.antidepresiv N06AB06 Asentra. Hollesta.hipofosfatemik Renagel V03AE02 sevofluran Sevorane .op{ti anestetik N01AB08 sibutramin – antidepresiv. Simvastatin ICP.antivirotik Invirase J05AE01 salbutamol . R03CC02 salicilna kiselina Belosalic. Serlift. Tragal.imunosupresiv L04AA10 sitagliptin – oralni antidijabetik Januvia Janument A10BH01 somatropin humani rekombinantni Genotropin. Zoloft sevelamer . Sertiva. Ventolin . Vasilip. Sertralin ICP. Spalmotil. Viagra silimarin – hepatoprotektiv Leprotek G04BE03 A05BA03 simetikon (dimetikon + SiO2) Espumisan. Sertralin.hormon rasta H01AC01 sorafenib – citostatik Nexavar 406 Registar lekova 2011 . Norditropin Nordilet . vazodilatator Sildena. Zocor Inegy H05DX01 sinakalcet hlorid – kalcimimetik Mimpara sirolimus Rapamune .ATC T sakvinavir mesilat .inhibitor fosfodiesteraze. Ecosal Easi Breathe. Humatrope. Diprosalic D01AE12 salmeterol . Sidata.bronhodilatator Serevent Seretide Discus R03AC12 sertralin . keratolitik R03AC02. supresor apetita Reduktil A08AA10 sildenafil . Simvor. Simva Sandoz. Halea. Luxeta. Simvastatin. Gasvan Meteospasmyl antiflatulent A03AX13 simvastatin . Simvax.hipolipemik C10AA01 Cholipam. Simvabel. Setaloft.antiseptik.

Sulpirid . Sufentanil Torrex sugamadeks – antidot za rekuronijum i vekuronijum Bridion N01AH03 V03AB35 suksametonijum hlorid Midarine . sulfonamid D06BA01 sulfametoksazol sulfasalazin Salazopyrin EN .sulfonamid Bactrim.opioidni analgetik Sufenta forte. sulfonamid J01EC01 A07EC01 sulpirid .antivirotik J05AF04 streptokinaza Streptase . Sapphirex.antiinfektiv.trombolitik B01AD01 streptomicin .aminoglikozidni antibiotik Streptomycin sulfat stroncijum ranelat – terapija osteoporoze Bivalos J01GA01 M05BX03 sufentanil . Sumatriptan N05AL01 sumatriptan N02CC01 sunitinib – citostatik Sunet L01XE04 Registar lekova 2011 407 . Sulpigut.inhibitor beta laktomaze Ampisulcilin sulfadiazin srebro Sanaderm . Sumacta. Bactrim Roche.antimigrenik Imigran.ATC sotalol hlorid Darob mite .antiinfektiv.miorelaksans M03AB01 sulbaktam .diuretik C03DA01 stavudin Zerit . Trimosul .antipsihotik Eglonyl.beta blokator C07AA07 spironolakton Spironolakton .

Pritor plus temozolomid Temodal .citostatik Nolvadex. Flosin.antimikotik Lamisil. tenekteplaza – trombolitik Metalyse B01AD11 tenofovir dizoproksil Viread Truvada – antivirotik J05AF.imunosupresiv Advagraf.. Prograf . Pritor Micardis plus.inhibitor beta laktamaze J01CG02 teikoplanin natrijum Planicid. Tamsudil tazaroten Zorac antipsorijatik G04CA02 D05AX05 tazobaktam Tazocin . Tamoxifen L04AA05 tamoksifen L02BA01 tamsulosin hlorid – alfa adrenergi~ki blokator Betamsal.bronhodilatator R03DA04 terazosin Kornam . teofilin Durofilin . Panalimus.inhibitor fosfodiesteraze. Omsal. Targocid .ATC U tadalafil Cialis .antihipertenziv G04CA03 terbinafin . Mycofin. Tamsol.makrolidni antibiotik J01FA15 telmisartan .antibiotik J01XA02 telbivudin – antivirotik Sebivo J05AF11 telitromicin Ketek .antihipertenziv Micardis..citostatik C09CA07 L01AX03 tersirolimus – citostatik Torisel L01XE. Myconafine D01BA02 408 Registar lekova 2011 . Tamosin. vazodilatator G04BE08 takrolimus . Tamprost.

benzodiazepinski miorelaksans Myolastan. Nebido . antiprotozoik S01ED01 P01AB02 Registar lekova 2011 409 . Xalacom tinidazol Triagil . Tiastat . Timolol Alkaloid.tireostatik Thyrozol. Timadren. Tetrazepam-MIP .androgen G03BA03 testosteron undekanoat Andriol Testokaps.nesteroidno antiinflamatorno sredstvo M01AE11 tibolon Livial .lokalni anestetik S01HA03 tetrazepam .inhibitor agregacije trombocita B01AC05 timolol . analog vazopresina Glypressin H01BA04 terpin hidrat Coldrex . Visine R01AA06.vitamin B1 H03BB02 tiamin hlorid A11DA01 Vitamin B1 Alkaloid B Complex.antidepresiv N06AX14 tiaprofenska kiselina Turganil . S01GA02 tiamazol . Milgamma.androgen G03BA03 tetraciklin hlorid Amracin . Unitimolol Cosopt. Beviplex.vazokonstriktor M03BX07 tetrizolin hlorid Montevizin.beta blokator Glaumol.ATC teripartid – regulator kalcijuma Forteo H05AA02 terlipresin – vazokonstriktor.ekspektorans testosteron enantat Testosteron depo .antibiotik. Pikovit forte.tetraciklin J01AA07 tetrakain hlorid Tetrakain Otol H . Soluvit N tianeptin natrijum Coaxil .anabolik G03DC05 tigeciklin – antibiotik Tygacil J01AA12 tiklopidin hlorid Ticlodix .

opioidni analgetik Protradon.ATC tioridazin hlorid Trixifen . Topamax torasemid – diuretik Diuver N03AX11 C03CA04 tramadol hlorid trastuzumab Herceptin .antipsihotik N05AC02 tiotropium bromid Spiriva. Tramadol. Topactal. Tiramat.polipeptidni antibiotik tirotropin alfa – analog tirotropina Thyrogen V04CJ01 tizanidin Sirdalud .citostatik N02AX02 L01XC03 travoprost Travatan . TramaFlash.prostaglandin S01EE04 trazodon Trittico retard .miorelaksans Mydocalm M03BX04 tolterodin tartarat Detrusitol . inhibitor agregacije trombocita Remodulin B01AC21 410 Registar lekova 2011 .antidepresiv N06AX05 trepostinil natrijum – vazodilatator.antiastmatik R03BB04 tirofiban Aggrastat .antitrombotik B01AC17 tirotricin Otol H . TramaFort. Trodon . Spiriva Respimat .aminoglikozidni antibiotik Bramitob.antiepileptik Convol.spazmolitik G04BD07 topiramat . Tramadolor. Dysport M03AX01 tolperison hlorid . Tobrex Tobradex tocilizumab – imunosupresiv Actemra S01AA12 L04AC07 tofizopam – anksiolitik Grandaxin N05BA23 toksin klostridijum botulinum tipa A– miorelaksans Botox.miorelaksans M03BX02 tobramicin .

antiemetik S01FA06 A04AA03 trospium hlorid – spazmolitik Inkontan G04DD09 tuaminoheptan – terapija rinitisa Rinofluimucil R01AB08 Registar lekova 2011 411 .glukokortikoid H02AB08 triheksifenidil hlorid Artane . Bactrim Roche.venotonik C05CA04 tromantadin hlorid Viru-Merz Serol . Unitropic tropisetron Navoban .antiparkinsonik N04AA01 trimazolin hlorid Adrianol.antivirotik D06BB02 trombin .analog gonadorelina L02AE04 trokserutin Venoruton Ginkor fort .antiinfektiv Bactrim.antihistaminik J01EE01 triprolidin hlorid Rinasek R06AX07 triptorelin Diphereline .antianginalgik C01EB15 trimetoprim .vazokonstriktor R01AB01 trimetazidin hlorid Preductal MR . Trimosul . keratolitik L01XX14 triamcinolon Kenalog Ledermix .hemostatik Beriplast P Combi-Set B02BC06 tropikamid – midrijatik Mydrum. Adrianol T .antineoplastik.ATC tretinoin Vesanoid .

Valsacombi C09CA03 vankomicin hlorid . Kovancin.antihipertenziv Diovan.antiepileptik Depakine. Ursosan .citostatik N06AX16 C08DA01 L01CA01 412 Registar lekova 2011 . Efectin ER. Exforge.holelitijatik A05AA02 ustekinumab – imunosupresiv Stelara L04AC05 W valganciklovir Valcyte . Eftil retard 500 N03AG01 valsartan .antivirotik J05AB14 valproinska kiselina . Fostimon hormon G03GA04 urzodeoksiholna kiselina Ursofalk. Verapamil Alkaloid vinblastin sulfat Vinblastine . Vancomicin enterocaps. Valsartan Co – Diovan. Verapamil.antagonist Ca Izopamil. Venlax.antibiotik Edicin. Valsacor.miorelaksans M03AC03 venlafaksin . Venlor XR 75 verapamil hlorid . Vancomicin .antikoagulans B01AA03 vekuronijum bromid Norcuron . Efexiva. Eftil Depakine Chrono. Velafax. Velahibin.vazodilatator Levitra G04BE09 vareniklin – terapija odvikavanja od pu{enja Champix N07BA03 varfarin natrijum Farin .antihipertenziv C02CA06 urofolitropin – Bravelle. Vancomycin -MIP J01XA01 vardenafil hlorid trihidrat .antidepresiv Alventa.ATC V urapidil Ebrantil .

hipnotik Belbien.antipsihotik J05AF01 N05AE04 zofenopril kalcijum –ACE inhibitor Zofecard C09AA15 zoledronska kiselina zolmitriptan . Zomig N02CC03 zolpidem tartarat zuklopentiksol Clopixol .antivirotik Zidosan Combivir.antimikotik N06BX18 vorikonazol Vfend J02AC03 [ zaleplon – hipnotik Zan N05CF03 zanamivir – antivirotik Relenza J05AH01 zidovudin . Zolsana.citostatik L01CA02 vinorelbin – citostatik Vinorelbin Ebewe. Zonadin .antimigrenik Zolmitriptan. Vincristine . Zypsila . Vinorelsin L01CA04 vinpocetin . Trizivir ziprazidon Zeldox. Cavinton forte .antipsihotik N05CF02 N05AF05 Registar lekova 2011 413 .bisfosfonat Aclasta. Zolendronate PharmaSwiss.ATC vinkristin sulfat Sindovin. Vinorelbin Sandoz.nootropik Cavinton. Stilnox. Zometa M05BA08 . Sanval.

.

.

OPREZ trudno}a.2mg + 5. afte.BOBUPNTLP. hepatitis (retko) Daktanol.UFSBQJKTLP. o{te}enje jetre.2mg + 5. faringitis. gingivitis. KI ulceracije u GIT-u. povra}anje. ND ra{. sanjivost. Galenika film tabl. ataksija.25mg. proliv (posle du`e primene). soor. KI preosetljivost na mikonazol. reakcije preosetljivosti. insuficijencija jetre. grla i `drela (bol u grlu.72mg) 416 Registar lekova 2011 . le~enje i profilaksa anaerobnih infekcija. ekcem. kontaktni dermatitis. Galenika tabl. angina. povra}anje. Galenika oralni gel 2% metronidazol A01AB17 IND akutni ulcerativni gingivitis. porfirija.4-dihlorbenzil alkohol + levomentol IND prevencija i le~enje upalnih oboljenja usne duplje. ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. prolazne epileptiformne reakcije Orvagil D. urtikarija. dojenje. glavobolja. Divapharma pastila (0. intestinalne gljivi~ne infekcije. dizurija. Divapharma pastila (0. periferna neuropatija. te{ka renalna insuficijencija. aktivne organske bolesti CNS-a. dugotrajna upotreba. OPREZ trudno}a. GIT poreme}aji. upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 .4 dana po prestanku terapije). mu~nina. dojenje.IFNJKTLB!)BUD*! LMBTJGJLBDJKB!MFLPWB B BMJNFOUBSOJ!USBLU!J!NFUBCPMJ[BN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA STOMATOLO[KI PREPARATI A01 A01A Stomatolo{ki preparati A01AA Sredstva za profilaksu karijesa A01AA01 natrijum fluorid IND prevencija dentalnog karijesa. ND atopi~ki dermatitis.9mg) neo angin bez {e}era. hepati~ke encefalopatije. cistitis. metalni ukus. 20 x 400mg A01AB11 amilmetakrezol + 2. promuklost. laringitis. tonzilitis. KI deca do 6 godina.6mg + 1. konvulzije. angioedem. urtikarija. a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija. dojenje neo angin. OPREZ trudno}a. mu~nina. fluoroza zuba (hroni~na intoksikacija). 0. KI krvne diskrazije. 1mg A01AB Antiinfektivi i antiseptici za lokalnu terapiju usne duplje A01AB 09 mikonazol IND kandidijaza usne duplje.6mg + 1. porfirija. tamna obojenost urina. stomatitis. te{ko}e pri gutanju. respiratorni i sr~ani zastoj (doze ve}e od 50mg) Fluorogal.

dojenje. deca do 4 godine Septolete.6mg + 0.A. Krka lozenga (1mg + 5mg benzokaina) Septolete zelena jabuka. postoperativna primena kod tonzilektomije ili hirur{kih intervencija u usnoj duplji Hexoral. Reckitt B.6mg + 1. te{ko}e pri gutanju.A01AB11 amilmetakrezol + dihlorbenzil alkohol IND ubla`avanje simptoma zapaljenja sluzoko`e usne duplje i `drela.6mg + 1. Krka lozenga 1. kandidijaza usne duplje. A. promuklost.2mg Septolete divlja tre{nja. OPREZ trudno}a. Reckitt B. pastila (0.2mg + 1mg + 0. OPREZ trudno}a. gingivitis i stomatitis. pastila (0.2mg A01AB11 benzalkonijum hlorid + mentol + etarsko ulje nane + etarsko ulje eukaliptusa + timol IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela. upala desni i sluznice usta.6mg + 0. pastila (0.R. Krka lozenga 1. Reckitt B.C.8mg levomentola) Strepsils med i limun.2mg + 100mg vit. OPREZ trudno}a.2mg + 0. OPREZ trudno}a.6mg) Septolete D. Krka lozenga (1mg + 1. alveolitis. ND pove}ana osetljivost jezika Strepsils Cool.5g)/10g Registar lekova 2011 417 . ND ose}aj pe~enja i suvo}e usta.1% (1mg/ml) A01AD Ostali lekovi za terapiju usne duplje A01AD02 benzidamin hlorid IND iritacija.2mg) Strepsils limun bez {e}era. povra}anje.6mg + 1. promuklost. traumatizacija i zapaljenje grla. paradontopatije. ND mogu}e alergijske reakcije Dentinox N.15% Tantum Lemon. pastila(0. Reckitt B. A.2mg Septolete limun. upala desni i sluznice usta.2mg + 1mg + 0. usta i desni. pastila (0.2mg + 10mg lidokain hlorida) A01AB11 cetilpiridinijum hlorid IND ubla`avanje ose}aja bola kod infekcija usne duplje i `drela. vrtoglavica i glavobolja Tantum Verde.6mg + 1.15% sprej za usnu sluzoko`u 0. pastila (0. preosetljivost na fruktozu. Krka lozenga bez {e}era (1mg + 1.2mg) Strepsils mentol i eukaliptus. lozenga 3mg A01AD11 lidokain hlorid + polidokanol + tinktura kamilice IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece.R. a kod prevelikih doza mu~nina. Krka lozenga 1. dojenje. C) Strepsils plus. Reckitt B. KI preosetljivost na lidokain ili druge lokalne anestetike iz grupe amida.6mg + 1.C. KI upotreba kod dece do 12 godina (Strepsils plus ).A. dojenje.2mg) Strepsils pomorand`a sa vitaminom C. Reckitt B. deca do 4 godine Septolete plus. IND akutni i hroni~ni faringitis i tonzilitis.F. lozenga 3mg rastvor za ispiranje usta 0. Nycomed rastvor za desni (34mg + 32mg + 1.6mg + 1. glositis. Hemofarm rastvor za usnu sluzoko`u 0.F.6mg) A01AB12 heksetidin rastvor ~uvati od zamrzavanja.

Roha Arzneimittel lozenga 500mg (200mg Ca2+) A02AD Kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijum.3mg + 158. kalcijuma i magnezijuma A02AD01 aluminijum hidroksid + magnezijum oksid Altacid. mogu}e su interakcije sa velikim brojem lekova. bolesnici na dijalizi. duodenitisa. ulkusa duodenuma i `eluca. za `vakanje (333. stomatitis. erozije oralne sluznice bez obzira na etiologiju. herpeti~ne lezije. Bosnalijek tabl. poreme}aj acidobazne ravnote`e kod dugotrajne primene velikih doza. ciprofloksacina. gastroezofagusnog refluksa.33% + 0. Riemser dentalna pasta (30mg + 10mg)g A02 LEKOVI ZA POREME]AJE ACIDITETA A02A Antacidi IND hiperaciditet kod gastritisa. I antacidi uti~u na resorpciju mnogih lekova. (450mg + 300mg) 418 Registar lekova 2011 .A01AD11 lidokain hlorid + cetilpiridinijum hlorid IND lokalne tegobe pri nicanju prvih zuba kod dece. gvo`|a. intoksikacije oralno unetim otrovima i kausti~nim sredstvima. istovremenom primenom poja~ava se delovanje levodope i nalidiksne kiseline a slabi resorpcija i delovanje tetracikina. gsk gel za desni (0.4mg) oralna suspenzija (2249.1%) A01AD11 lizozim hlorid + piridoksin hlorid IND gingivitis. izonijazida. aspirina. ND opstipacija. ezofagitisa. Pliva aluminijum hidroksid i magnezijum karbonat + magnezijum hidroksid tabl. glikozida digitalisa i drugih A02AC Jedinjenja kalcijuma A02AC01 kalcijum karbonat Zirkulin Anti Acid. afte. ND alergijske reakcije (retko) Lysobact. KI preosetljivost na lidokain ili kamilicu Calgel. ofloksacina. KI insuficijencija bubrega.KI preosetljivost na komponente preparata.5mg + 425mg)/5ml A02AD01 Gastal. Bosnalijek komprimovana lozenga (20mg + 10mg) A01AD11 demeklociklin hlorid + triamcinolon acetonid IND terapija pulpitisa i gangrene zuba Ledermix. zamor kod velikih doza i duge upotrebe. OPREZ hroni~na opstipacija.

150mg. akutna porfirija.samo parenteralni oblik). groznica. reverzibilna mentalna konfuzija. somnolencija ili insomnija .Med. isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa pre po~etka terapije.za omeprazol i esomeprazol Registar lekova 2011 419 . 1g Rutacid. OPREZ primena kod dece. Hemofarm film tabl. za `vakanje 500mg aluminijum magnezijum silikat hidrat (almasilat) A02AD. umor. trombocitopenija i leukopenija . Hemofarm film tabl. glavobolja.CS film tabl. pre po~etka terapije isklju~iti sumnju na malignitet `eluca i ezofagusa. 150mg. 150mg rast.A02AD04 hidrotalcit (aluminijum magnezijum karbonat. 150mg Ulcogut. flatulencija. slabost. Alkaloid film tabl. mu~nina. 50mg/2ml film tabl. OPREZ trudno}a. Krka tabl. 40mg Quamatel. toksi~na epidermalna nekroliza. 300mg famotidin A02BA03 Famotidin Alkaloid. eozinofilija. deca do 14 godina. Alkaloid film tabl. (krvarenje iz gornjeg dela digestivnog trakta . Zollinger-Elisson sindrom. povra}anje. bronhospazam. Gedeon film tabl. ND glavobolja. zamagljen vid. o{te}ena funkcija jetre ili bubrega. smanjen apetit. vrtoglavica. 150mg. 300mg Ranitidin. 150mg Ranital. Zdravlje tabl. anafilaksa. Pro. Bayer tabl. povra}anje. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima. ND dijareja ili opstipacija. 40mg Famotidin. insuficijencija jetre. Gelusil Lac. 20mg. za inj. Stevens-Johnson-ov sindrom. 20mg. Zollinger-Ellison-ov sindrom i druga stanja kod kojih je hiperaciditet zna~ajna smetnja za bolesnika. abdominalni bol. brza iv primena (kra}e od 5 minuta). 150mg Ranitidin PharmaSwiss.. 20mg. 500mg A02B Lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BA Antagonisti H2 receptora IND ulkus `eluca i duodenuma. urtikarija. Nini film tabl. 50mg/2ml rast. depresija. intersticijalni nefritis. pruritus. 300mg Ranitidin. 300mg rast. fotosenzitivnost. PharmaSwiss Ulcodin. za inj. angioedem. mu~nina. za inj. 40mg A02BC Inhibitori protonske pumpe IND ulkus `eluca i duodenuma. 150mg. opstipacija ili dijareja. bronhospazam. suva usta. KI trudno}a. PharmaSwiss film tabl. hidroksid hidrat) Rupurut. Hemofarm tabl. refluksni ezofagitis. vrtoglavica. 75mg. refluksni ezofagitis i gastroezofagusni refluks. periferni edemi. osip na ko`i A02BA02 ranitidin (u obliku hlorida) Ranisan. 50mg/5ml {ume}a tabl.za omeprazol i lanzoprazol a alopecija. dojenje. ra{. dojenje. za `vakanje 500mg. bolovi u mi{i}ima i zglobovima.

Sofarimex Omeprol. kaps. tvrda 15mg. 40mg gastrorezis. tvrda 20mg Loseprazol. Liconsa Omep. 40mg pra{ak za rast. Zdravlje Pulcet. Hemofarm film tabl. Gilead Controloc. za inf. kaps. Belmac Omeprazol Sandoz. tvrda 10mg. Zdravlje Omex. Zdravlje film tabl. tvrda 20mg kaps. eradikacija Helicobacter pylori u kombinaciji sa odgovaraju}im antibioticima Injekcije . 20mg gastrorezis. 20mg. PharmaSwiss A02BC02 pantoprazol (tablete) pantoprazol (u obliku natrijumove soli . kaps. 300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) Lesux. Belmac gastrorezis. 40mg gastrorezis. ulkus `eluca i duodenuma.pra{ak za rast. tabl. 40mg gastrorezis. 20mg. tvrda 20mg gastrorezis. 40mg Controloc. Hemofarm gastrorezis. Jadran gastrorezis. ND crna boja stolice. 40mg kaps. tvrda 15mg Larona. tvrda 10mg. tvrda 15mg. 30mg Protonexa. tvrda 20mg kaps. I ne preporu~uje se istovremena primena antacida i mleka Bicit HP. za inj. 30mg esomeprazol A02BC05 IND tablete . Sandoz Omeprol. OPREZ dugotrajno le~enje. istovremena primena drugih lekova koji sadr`e bizmut. tabl. refluksni ezofagitis. 40mg gastrorezis. kaps. kaps. Krka kaps. 300mg (ekvivalentno 120mg bizmut oksida) 420 Registar lekova 2011 . za injekcije) gastrorezis. tvrda 30mg Lanzul S. dojenje. Zdravlje gastrorezis. 40mg kaps. tvrda 15mg. tabl. insuficijencija bubrega. 30mg Sabax. tvrda 20mg gastrorezis. tvrda 20mg gastrorezis. tabl. Nobel Ilac Omeprazol.pra{ak za rastvor za inf. tvrda 15mg.prevencija ponovnog krvarenja posle terapijske endoskopije kod bolesnika sa krvarenjem `eluda~nog ili duodenalnog ulkusa Nexium. Medico Uno gastrorezis. tvrda 20mg pra{ak za rast.ulkus `eluca i duodenuma. Nobel lansoprazol A02BC03 Lansobel. 20mg. kaps. 20mg. kaps. Krka kaps. 40mg pra{ak za rastvor za inj. Ufar Ortalox. 30mg Lanzul. tvrda 15mg. kaps.Remedica Omeprazol ICP. tvrda 10mg. Sandoz Omeprazid. kaps. velike doze mogu dovesti do renalne insuficijencije sa encefalopatijom. Jadran Zeprom. kaps. KI trudno}a. Krka Panrazol. kaps. 20mg gastrorezis. Nycomed Nolpaza. tabl. 40mg A02BX Ostali lekovi za le~enje pepti~kog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa A02BX05 bizmut subcitrat IND gastritis. Zollinger-Elisson sindrom. 20mg. tabl.A02BC01 omeprazol (kapsule) omeprazol (u obliku natrijumove soli . AstraZeneca gastrorezis. 30mg Lansoprazol ICP.) gastrorezis.

A03 LEKOVI ZA LE^ENJE FUNKCIONALNIH GASTROINTESTINALNIH POREME]AJA A03A Lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AA Sintetski antiholinergici. spasti~kog ili iritabilnog kolona i diverkulitisa. porfirija. Solvay kaps. opstipacija. spasti~ka opstipacija. spasti~ki kolitis. priprema za kolonoskopiju i radiografiju creva. bubrega ili srca.135mg A03AD Papaverin i derivati A03AD02 drotaverin IND simptomatska terapija spazma glatkih mi{i}a bilijarnog. KI trudno}a. pre primene potrebno je isklju~iti malignitet i organske bolesti creva. retko {ok Meteospasmyl. OPREZ trudno}a. pepti~kog ulkusa. Mayoly kaps. paraliti~ki ileus. OPREZ trudno}a. gubitka apetita i telesne mase. Berlin Chemie kaps. palpiacija. kolike odoj~adi. postoperativne gasne distenzije creva. simptomatska terapija gastrointestinalnog spazma nastalog usled organskog oboljenja. Berlin Chemie oralne kapi. temperature. hipotenzija No Spa. terapiju prekinuti u slu~aju pojave krvi u stolici. 40mg rast. sanofi aventis tabl. Belupo oblo`ena tabl. mu~nina. za `vakanje 80mg A03AX58 alverin citrat + simetikon IND simptomatska terapija sindroma nadra`enih creva koji se manifestuje bolom i meteorizmom. ND urtikarija. dojenje. bledila i ose}aja umora. sa modif. oslob. urolitijaza). funkcionalne dispepsije. primena kod dece do 12 god. meka (60mg + 300mg) Registar lekova 2011 421 . hipotenzija. nesanica. ND alergijske reakcije na ko`i Colospa retard. mukozni kolitis.. edem larinksa. vaginalnog krvarenja. vrtoglavica. holedoholitijaza. OPREZ dojenje. ND glavobolja. KI te{ki poreme}aji funkcije jetre. za inj. KI ileus. urinarnog ili gastrointestinalnog trakta bez infekcije (holecistolitijaza. tvrda 200mg Rudacol. meka 40mg Espumisan L. 40m/2ml A03AX Drugi lekovi za le~enje funkcionalnih poreme}aja creva A03AX13 simetikon IND meteorizam i flatulencija usled aerofagije. bola pri mokrenju i ote`anog mokrenja. Lab. dojenje. holangiolitiaza. emulzija 40mg/ml Gasvan. Srbolek tabl. pomo}no sredstvo kod trovanja sredstvima za ~i{}enje i pranje Espumisan. aminoalkoholni estri A03AA04 mebeverin hlorid IND hroni~ni iritabilni kolon.

I ne me{ati u istom {pricu/inf. smanjena hepati~na ili renalna funkcija. (500mg + 5mg +0. dojenje. KI glaukom. deficit glukoze-6-fosfat dehidrogenaze. uznemirenost ili pospanost. tahikardija. tokom terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. povi{enje o~nog pritiska. polidipsija. agranulocitoza. edem lica. mehani~ke stenoze u GIT-u. mehani~ke opstrukcije ili perforacije u GIT-u. OPREZ labilan krvni pritisak. proteinurija. hipotenzija. za inj. 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. KI krvarenje. za inj. smanjenje psihofizi~ke sposobnosti. opstipacija. zbunjenost. ND suva usta. posle bu|enja iz op{te anestezije i kod migrene). 10mg oralni rastvor 5mg/5ml rast. distonija. dijabeti~ka gastropareza. 10mg/2ml Reglan. tahikardija Buscopan. hipertrofija prostate. dijareja Klometol. glavobolja. `u~nih i mokra}nih puteva.1mg) rast. kod mla|ih od 20 godina primeniti samo kod intenzivnog povra}anja poznatog uzroka. crvenilo lica. kod dugotrajne primene kontrolisati krvnu sliku. opstrukcija u GIT-u. Parkinsonova bolest. Alkaloid tabl. hipertrofija prostate. spasti~ka opstipacija. kvaternerna aminonijum jedinjenja A03BB01 hioscin butilbromid IND spazmi i tegobe usled hipermotiliteta `eluca. fotofobija. intestinale intubacije. 20mg/ml Buscopan. simptomatski gastroezofagusni refluks.5g + 10mg + 0. Boehringer rast. trombocitopenija. ND urtikarija. ND umor. gubitak akomodacije. KI trudno}a. boci sa drugim lekovima Baralgetas. polusintetski. hipotenzija. glaukom. feohromocitom. (2. ekstrapiramidalni sindrom. prolazna oligurija ili anurija. mu~nina. hemoragijska dijateza. anafilakti~ki {ok. OPREZ trudno}a. postoperativna retencija urina. leukopenija. anksioznost. epilepsija. OPREZ mogu} uticaj na psihofizi~ke sposobnosti. kod radiografije intestinalnog trakta. dismenoreja. leukopenija. Jugoremedija tabl. monokomponentni A03BB Alkaloidi beladone.za inj. 10mg/2ml 422 Registar lekova 2011 . Galenika tabl. creva. 10mg Buscopan. postoperativni meteorizam. Istituto de Angeli supozitorija 10mg A03D Spazmolitici u kombinaciji sa analgeticima A03DA Sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima A03DA02 metamizol natrijum + pitofenon + fenpiverinijum IND `u~ne ili bubre`ne kolike. diskinezija `u~nih puteva.A03B Alkaloidi beladone i derivati. Delpharm oblo`ena tabl. deca ispod 6 godina. za inj.1mg)/5ml supozitorija (1g + 10mg + 0. insuficijencija srca. megakolon. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. porfirija. endoskopije i bronhoskopije. ra{. retencija urina. megakolon.1mg) A03F Propulzivi A03FA Propulzivi A03FA01 metoklopramid hlorid (u obliku monohidrata) IND profilaksa mu~nine i povra}anja (u toku terapije citostaticima.

hroni~na dispepsija neulkusne prirode. makrolida. za inj/inf 1mg/ml. za inj. hroni~na intestinalna pseudoopstrukcija. aritmije tropisetron). glavobolja. dojenje. ose}aj toplote. ra{./inf 1mg/ml. dijareja. OPREZ trudno}a. 8mg/4ml granisetron (u obliku hlorida) A04AA02 Kytril. oboljenja jetre. suva usta. postoperativni ileus. 3mg/3ml tropisetron (u obliku hlorida) A04AA03 Navoban. ekstrapiramidalne ne`eljene reakcije. insuficijencija jetre. fluorohinolona. 250μg/5ml rast. Zdravlje tabl. dojenje. 4mg. ginekomastija. za inj. ND opstipacija ili dijareja. opstrukcija ili perforacija u GIT-u. blaga malaksalost. ND povi{en nivo prolaktina. gsk film tabl. Pharmacin tabl. 5mg/5ml Registar lekova 2011 423 . boci sa drugim lekovima A04AA01 ondansetron (u obliku hlorid dihidrata) Ondasan. prolazni intestinalni gr~evi. vrtoglavica. amenoreja. Actavis film tabl. Novartis kaps. 8mg rast. za rast. 2mg Rasetron. hemoragija. 4mg. OPREZ istovremena primena antikoagulanasa. antiaritmika. 4mg/2ml Zofran. simptomi angine pektoris. ose}aja puno}e u epigastrijumu. antimikotika. Roche film tabl. prevencija postoperativne mu~nine i povra}anja. meteorizam. produ`enje QT intervala Cisap. aritmija. za inj. 4mg/2ml. 3mg/3ml Rasetron. nelagode u gornjem abdomenu i regurgitacije `eluda~nog sadr`aja. 1mg pra{ak za rast. Hameln konc. I ne me{ati u istom {pricu/inf. tahikardija. sedacija. pruritus Gastroperidon. KI prolaktin osloba|aju}i tumor hipofize (prolaktinom). za inj. 1mg. 5mg. glavobolja. 10mg A04 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE A04A Antiemetici i sredstva protiv nauzeje A04AA Antagonisti serotonina (5HT3) IND mu~nina i povra}anje tokom hemioterapije i radioterapije. prepreke u pasa`i digestivnog trakta. PharmaSwiss rast. dijareja. galaktoreja. za nj. 8mg rast. Slaviamed film tabl. hroni~na opstipacija zbog dugotrajne upotrebe laksativa ili paraplegije. anksioznost. (nekontrolisana hipertenzija. tvrda 5mg palonosetron hlorid A04AA05 Aloxi. ND abdominalni gr~evi. KI trudno}a. OPREZ insuficijencija bubrega. 10mg A03FA03 domperidon (u obliku maleata) IND ubl`avanje simptoma mu~nine i povra}anja. gastropareza.A03FA02 cisaprid (u obliku monohidrata) IND gastroezofagusni refluks.

hepatobilijarna glavobolja. CS kaps. abdominalni bol. osip. kandidijaza. umor. tvrda 80mg + 125mg fosaprepitant Ivemend. poreme}aj sna. inflamatorne bolesti tankog i debelog creva. anoreksija. opstipacija ili dijareja. euforija. diskinezije `u~nih puteva i sfinktera Oddi. konjunktivitis. stomatitis. hroni~na opstipacija.rizik od toksi~nog dejstva ergot alkaloida. opstruktivni ikterus. tvrda 250mg A05AX Ostali lekovi za terapiju bolesti `u~nih puteva A05AX02 himekromon IND `u~ne kolike. KI trudno}a. OPREZ `ene u reproduktivnom dobu (ne koristiti oralne kontraceptive). ra{. fenitoinom. kaps. prolazna dijareja. glavobolja. I istovremena primena sa ergot alkaloidima . hroni~ne smetnje u varenju usled staze `u~i. 200mg Mendiaxon. dojenje. astemizolom ili cisapridom. akutna upala `u~ne kese.A04AD Ostali antiemetici A04AD12 aprepitant (Emend) i fosaprepitant (Ivemend) IND prevencija akutne i odlo`ene mu~nine i povra}anja kod odraslih tokom hemioterapije na bazi cisplatina i drugih citostatika. primarna bilijarna ciroza. KI radioneprozirni `u~ni kamenci. anemija. anksioznost. dezorjentisanost. opstipacija. holecistitis i neopstruktivna holelitijaza. ketoknazolom. povra}anje. dispepsija. tvrda 250mg Ursosan. svrab. febrilna neutropenija. kod istovremene primene kardiotoni~nih glikozida mogu}a je hipokalijemija Himekromon. za inf 115mg A05 TERAPIJA BOLESTI @U]NIH PUTEVA I JETRE A05A Lekovi za le~enje oboljenja `u~nih puteva A05AA Preparati koji sadr`e `u~ne kiseline A05AA02 urzodeoksiholna kiselina IND rastvaranje holesterolskih `u~nih kamenaca. kijanje. bela stolica (retko) Ursofalk. sa oralnim kontraceptivimasmanjenje dejstva kontraceptiva. OPREZ insuficijencija jetre. sa ritonavirom. istovremena primena sa pimozidom. kalcifikacija kamenaca u `u~noj kesi. akne. Zdravlje oblo`ena tabl. sindrom posle holecistektomije. ND dijareja (velike doze). poliurija. tinitus. ulcerozni kolitis.smanjenje dejstva aprepitanta. upala grla. MSD pra{ak za rast. KI oboljenja jetre. stafilokokna infekcija. dijareja.smanjenje protrombinskog vremena. Falk kaps. gastroezofagealni refluks. ND {tucanje. bilijarna opstrukcija. ka{alj. akutno zapaljenje `u~ne kese i `u~nih kanala. poreme}aji resorpcije masti. poreme}ene kontraktilnosti `u~ne kese i ~estih bilijarnih kolika. terfenadinom.pove}anje dejstva aprepitanta aprepitant Emend. Med. vrtoglavica. svrab. perforacija duodenalnog ulkusa. trudno}a. suva usta. sa rifampicinom. astenija. ND mu~nina. fotosenzitivnost. klaritromicinom . bilijarni refluksni gastritis. sa varfarinom . bradikardija. karbamazepinom i fenobarbitonom . 200mg 424 Registar lekova 2011 . MSD kaps. dojenje. Hemofarm oblo`ena tabl. gr~evi u mi{i}ima. Pro. tvrda 80mg.

ND retko mu~nina. ulcerozni proktitis.. ileus. dojenje. Merz granule za oralni rastvor 3g/5g konc. sanofi aventis kaps.podrigivanje i ukus peperminta posle jela. `uta do narand`asta obojenost urina Hepalip forte. poreme}aj lipoproteina u krvi. ulcerozni kolitis. abdominalni gr~evi Leprotek. dispepsija. OPREZ dugotrajna upotreba laksativa dovodi do navikavanja. ND retko se javljaju . L-ornitin . krvarenje iz rektuma.aspartat IND ciroza jetre. elektrolitski disbalans Registar lekova 2011 425 . esencijalni fosfolipidi IND akutna i hroni~na oboljenja jetre . mehani~ke opstrukcije i sve`e anastomoze u GIT-u. za inf. masne degeneracije jetre.. flatulencija i povra}anje (infuzija) Hepa-Merz. ND mu~nina. esencijalni fosfolipidi + nikotinamid + piridoksin hlorid + riboflavin + tiamin nitrat + tokoferol acetat IND kao adjuvans u terapiji oboljenja jetre razli~itih uzroka. za rast. OPREZ trudno}a. bolovi u ustima i ulceracije bukalne sluznice Rowachol. KI te{ka bubre`na insuficijencija. akutnog i hroni~nog hepatitisa. pinen + kamfen + menton + cineol + mentol + borneol IND holelitijaza. holecistitis. akutni abdomen. mu~nina. evakuacija creva pre operativnih zahvata. Rowa kaps. kod velikih doza u parenteralnoj primeni potrebna je kontrola koncentracije ureje u serumu i urinu. OPREZ netolerancija na fruktozu. KI trudno}a.L . apendicitis. tvrda 300mg A05BA. opstipacija ili dijareja. proliv. primena kod novoro|en~adi i dece. ciroze jetre). 5g/10ml A06 LAKSATIVI A06A Laksativi IND akutna i hroni~na opstipacija. menstruacija. ND dijareja. poreme}aji funkcije jetre kao komplikacija drugih oboljenja. hepati~ka encefalopatija. abdominalni bol nepoznatog uzroka.masna distrofija jetre. ND nadutost stomaka. Zdravlje oblo`ena tabl.. 35mg A05BA. prevencija ponovnog stvaranja kamenaca. inflamatorne promene jetre. dojenje. tvrda (300mg+30mg+6mg+6mg+6mg+6mg) A05BA. flatulencija. OPREZ trudno}a. Bosnalijek kaps. istovremena primena alkohola. peritonitis. profilaksa recidiva holelitijaze Essentiale forte N.A05AX. rendgenskih pregleda i drugih dijagnosti~kih metoda. povra}anje. spazam bilijarnih puteva. lipotropni lekovi A05BA Preparati u terapiji bolesti jetre A05BA03 silimarin IND kao adjuvans u terapiji poreme}aja funkcije jetre (toksi~nih o{te}enja jetre.. dojenje. meka (17mg + 5mg + 6mg + 2mg + 32mg + 5mg) A05B Terapija bolesti jetre.

povra}anje ili bolovi u abdomenu. retko gr~evi u mi{i}ima. Zdravlje A06AD Osmotski laksativi oblo`ena tabl. stariji i pacijenti sa kolostomom ili ileostomom. opstrukcija ili sumnja na opstrukciju u GIT-u. glavobolja. perforacija creva. postoje}i poreme}aj elektrolita. ND u~estale te~ne stolice. Ne koristi se za opstipaciju. Balkanpharma Dulcolax. regulacija crevne peristaltike kod operacija anusa ili hemoroida. aktivna inflamatorna bolest creva. dojenje. mu~nina. Hemofarm gastrorezstentna tabl.. bol u grudima. dijareja Duphalac. ascites. perforacija. akutni abdomen.4g + 10. hipokalcemije. dehidratacija. akutni apendicitis.8g)/ 45ml A06AD11 laktuloza IND portalno-sistemska encefalopatija uklju~uju}i hepati~nu prekomu i komu. povra}anje. OPREZ akutni infarkt miokarda. metaboli~ka acidoza. kolitis. vrtoglavica. astenija. 5mg supozitorija 10mg natrijum pikosulfat A06AB08 Natrijum pikosulfat. Solvay oralni rastvor 67% Lactulose-MIP.A06AB Kontaktni laksativi A06AB02 Bisacodyl Actavis. ND meteorizam. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. kongestivna sr~ana insuficijencija. hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja. opstruktivni ileus. 5mg supozitorija 10mg oblo`ena tabl. I istovremena primena blokatora kalcijumskih kanala. 5mg gastrorezstentna tabl. litijuma mo`e dovesti do hiperfosfatemije. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 64g 426 Registar lekova 2011 . Casen Fleet oralni rastvor (24. jeza. nestabilna angina pektoris. abdominalna distenzija. re|e abdominalni gr~evi Fortrans. mu~nina. diuretika. KI galaktozemija. bol u abdomenu. OPREZ trudno}a. podrigivanje. dijebetes. hroni~na opstipacija. toksi~ni kolitis. 5mg A06AD. hipovolemija. Istituto de Angeli Panlax. Lab. Delpharm Dulcolax. renalna insuficijencija. kongenitalni ili ste~eni megakolon. ileus. hipernatremi~ne dehidracije i acidoze Fleet Phospho soda. Belupo sirup 67% A06AD15 makrogol 4000 IND ~i{}enje creva pre kolonoskopije. kongestivna sr~ana insuficijencija. natrijum dihidrogenfosfat + dinatrijum fosfat IND ~i{~enje creva u pripremi pacijenata za operaciju kolona ili u pripremi kolona za endoskopske ili radiolo{ke dijagnosti~ke procedure. gastri~na retencija. ND mu~nina. Chephasaar sirup 65% Portalak. povra}anje. dehidratacija. toksi~ni megakolon. dijareja. ileus. povra}anje. primena kod dece mla|e od 15 godina. KI ako su prisutni mu~nina.

ND mu~nina. za inf. INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI I ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A07A Intestinalni antiinfektivi A07AA Antibiotici A07AA02 nistatin IND oralne i perioralne gljivi~ne infekcije.465g + 0. re|e abdominalni gr~evi Klean . ra{ Nystatin. 500mg. PharmaSwiss pra{ak za rast. 500mg. ileus. za inf. dijareja. Pharmatex pra{ak za rast. Riemser pra{ak za rast. ND mu~nina. toksi~ni kolitis. OPREZ opasnost od sistemske resorpcije kod inflamatornih bolesti creva ili primene velikih doza Edicin. toksi~ni megakolon. Bosnalijek kaps. hroni~ne dijareje kod kod kolitisa i poreme}aja intestinalne fermentacije. za inj. Helsinn Birex pra{ak za oralni rastvor (59g + 5. u tretmanu te{kih oblika sepse i opstipacije koja traje 14 dana). OPREZ istovremeno konzumiranje alkohola Enterofuryl. flatulencija. tvrda 250mg Vancomycin -MIP. dojenje.685g + 1. mu~nina. 1g Vancomycin. 500mg. OPREZ trudno}a. dijareja posle primene antibiotika. primena kod odoj~adi do mesec dana.6ml A07 ANTIDIJAROICI. akutne i hroni~ne dijareje nerazja{njene etiologije bez invazivnog fenomena. 500mg. povra}anje. Riemser kaps. KI opstrukcija ili ulceracije u GIT-u. 1g Vancomycin enterocaps 250mg. 500mg.Prep. Hemofarm oblo`ena tabl. hirur{ke intervencije ili radiolo{kog ispitivanja. KI opstrukcije ili akutne hirur{ke intervencije u GIT-u.725g) A06AH Antagonisti perifernih opioidnih receptora A06AH01 metilnaltrekson bromid IND opstipacija izazvana opioidima kod bolesnika koji ne reaguju na drugu terapiju. Wyeth rast. 1g A07AX Ostali intestinalni antiinfektivi A07AX03 nifuroksazid IND akutne dijareje izazvane alimentarnim infekcijama intoksikacijama kod odraslih i dece. 200mg sirup 200mg/5ml Registar lekova 2011 427 . tvrda 100mg. povra}anje. vrtoglavica. za inf. za inf. 100 000ij/ml A07AA09 vankomicin hlorid IND pseudomembranozni kolitis (oralna primena). kongestivna sr~ana insuficijencija. reakcije na mestu primene Relistor. Chephasaar pra{ak za rast. le~enja intoksikacije. KI osetljivost na nitrofurane.A06AD65 polietilenglikol (makrogol 3500) + natrijum sulfat + natrijum hidrogenkarbonat + natrijum hlorid + kalijum hlorid IND ~i{}enje creva (u pripremi kolonoskopije. perforacija creva. bolesnici sa kolostomom ili peritonealnim kateterom.500 000ij pra{ak za oralnu susp. ND abdoinalni bol.685g + 1. dijareja (samo velike doze). 1g Vancotex. za inf. Sandoz pra{ak za rast. 1g Kovancin. 12mg/0.

Zdravlje tabl. ND retko opstipacija Smecta. {um u u{ima. nefrotski sindrom Salazopirin EN. `eluca. ulcerozni ili pseudomembranozni kolitis. akutna i hroni~na dijareja. insomnija. povra}anje. Crohn-ova bolest. pankreatitis. hiperperistaltika razli~ite geneze. OPREZ insuficijencija jetre. tvrda 2mg Loperamid. bol u epigastrijumu. regulacija pasa`e crevnog sadr`aja (inkontinencija). konvulzije. ra{ Lopedium acut. Sandoz kaps. zamor. suva usta.A07B Intestinalni adsorbensi A07BC Ostali intestinalni adsorbensi A07BC05 diosmektit IND simptomatska terapija bolnih stanja kod oboljenja ezofagusa. ciroza jetre Budosan. 500mg 428 Registar lekova 2011 . akutna bacilarna ili amebna dizenterija i druge infektivne bolesti creva. stomatitis. sulfonilureju ili inhibitore karboanhidraze. tiazidne diuretike. hematurija. proteinurija. hepatitis. tvrda 3mg A07EC Aminosalicilna kiselina i sli~ni lekovi A07EC01 sulfasalazin IND ulcerozni kolitis. ra{. ND mu~nina. smanjenje crevnog sadr`aja kod ileoanastomoza. vrtoglavica. tabl. gubitak apetita. Beaufour Ipsen pra{ak za oralnu suspenziju 3g A07D Antipropulzivi A07DA Antipropulzivi A07DA03 loperamid hlorid IND simptomatska terapija akutne nespecifi~ne dijareje i hroni~ne dijareje kod inflamatornih oboljenja creva. KI poslednji trimestar trudno}e. reumatoidni artritis koji ne reaguje na NSAIL. preosetljivost na sulfonamide. OPREZ insuficijencija jetre. deca mla|a od 2 godine. dojenje. dojenje. deficit glukozo 6-fosfat dehidrogenaze. KI trudno}a. nadutost. OPREZ ne preporu~uje se istovremena primena drugih lekova zbog uticaja na resorpciju. opstipacija. sanjivost. Falk gastrorezistentna kaps. 2mg A07E Intestinalni antiinflamatorni lekovi A07EA Kortikosteroidi za lokalnu primenu A07EA06 budesonid IND ulcerozni kolitis. Crohn-ova bolest. kristalurija. Pfizer gastrorezist. salicilate. tankog creva i kolona. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. vrtoglavica. hiperpireksija. ND abdominalni bol. furosemid. depresija. parotitis. deca do 2 godine.

spironolaktona i rifampicina 5 ASA. tabl. KI trudno}a. mu~nina. oslob. OPREZ trudno}a. ND glavobolja. Crohn-ova bolest. depresija. suva usta. tahikardija. povra}anje. intersticijalninefritis. 500mg supozitorija 500mg rektalna suspenzija 4g/60ml A07F Antidijaroici . isklju~uju}i dijetetske proizvode A08AA Preparati protiv gojaznosti sa centralnim delovanjem A08AA10 sibutramin IND gojaznost. feohromocitom. okluzivne bolesti perifernih arterija. poreme}aj ukusa. bronhospazam. pove}ava toksi~nost metotreksata. terapijom antibioticima i hemioterapijskim agensima. tvrda 10mg. mu~nina. nesanica. egzantem. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. retencija urina. vrtoglavica.2 x 107 A08 PREPARATI PROTIV GOJAZNOSTI. glaukom. Abbott kaps. glavobolja. tabl. tokom terapije preporu~uje se kontrola kreatinina i karbamida u serumu i sedimentacija urina. furosemida. 400mg. dijareja. preosetljivost na salicilate. miokarditis. kongestivna sr~ana slabost. Ferring tabl. Falk gastrorezist. dojenje A07FA01 bacilus subtilis IP 5832 Flonivin BS. abdominalni bol. OPREZ trudno}a. dijareja. gr~evi. sklonost krvarenju. pogor{anje ulceroznog kolitisa. ra{. tahikardija. KI insuficijencija bubrega ili jetre. Sandoz kaps. anksioznost. angioedem. ISKLJU^UJU]I DIJETETSKE PROIZVODE A08A Preparati protiv gojaznosti. trombocitopenija. merkaptopurina i azatioprina. Sandoz gastrorezist. glomerulonefritis Reductil. 1. reverzibilni pankreatitis. poja~ava antikoagulantno delovanje varfarina. ulcerozni proktosigmoiditis. 250mg. tvrda 35mg mle~nokiselinske bakterije `ive liofilizovane A07FA51 Linex. dece i odraslih izazvani bakterijskim i virusnim infekcijama razli~itog porekla. ND opstipacija. I mesalazin poja~ava hipoglikemijski efekat derivatia sulfonilureje. istovremena primena laktuloze. 500mg supozitorija 1g rektalna suspenzija 1g/100ml Salofalk. 15mg Registar lekova 2011 429 . nekontrolisana hipertenzija. hemoragi~na dijateza.A07EC02 mesalazin IND ulcerozni kolitis (terapija akutnih napada i spre~avanje recidiva). intersticijalni nefritis. seksualna disfunkcija.mikroorganizmi IND dijareja. smanjuje dejstvo probenecida. meteorizam i drugi digestivni poreme}aji kod odoj}adi. sa prod. 250mg supozitorija 250mg Asacol. hiprtiroidizam. hipertenzija. 800mg Pentasa. hepatitis. stariji od 65 godina. tabl. depresija u anamnezi. groznica. cerebrovaskularne bolesti. urtikarija. hipertrofija prostate.mikroorganizmi A07FA Antidijaroici . poreme}aj cirkulacije krvi. Slaviamed gastrorezist. dojenje. pepti~ki ulkus. Galenika kaps.

najmanje 15 000 FIPj lipoliti~ke aktivnosti i najmanje 1000 FIPj proteoliti~ke aktivnosti Festal N. inkontinencija fecesa) alli. UKLJU^UJU]I ENZIME A09A Digestivi i enzimski preparati A09AA Preparati sa enzimima IND hroni~ni pankreatitis i fibroza pankreasa. opstrukcija duktusa neoplazmom. tvrda 60mg alli. KI hroni~ni sindrom malapsorpcije.50 USPj 430 Registar lekova 2011 . hepatitis. akutni pankreatitis. pove}anje fekalnih masa. Famar kaps. opstipacija. Jugoremedija oblo`ena tabl. `u~ne kesice ili dvanaestopala~nog creva. opstruktivni ikterus. laktacija. tabl. trudno}a. tvrda 120mg A09 DIGESTIVI. oblo`ena tabl. Jugoremedija Pankreatin. povra}anje. empijem `u~ne kese. 192mg Pankreatin. `eluca. KI prvi trimestar trudno}e. ND mu~nina. holestaza.15 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 1 USPj 1 FIPj = 1 BPj = 62. hitni nagon za defekaciju. 125mg amilaza FIPj Festal N. alimentarna alergija na proteine svinja. flatulencija i meteorizam. Galenika gastrorezis. hiperuricemija i hiperurikozurija (velike doze) A09AA02 pankreatin 1g pakreatina sadr`i najmanje 12 000 FIPj amiloti~ke aktivnosti. holelitijaza. 4500 3500 lipaza FIPj 6000 4300 proteaza FIPj 300 200 1 FIPj = 1 BPj = 4. insuficijencija jetre. stanje nakon resekcije pankreasa. ND GIT smetnje (masne stolice.A08AB Preparati protiv gojaznosti sa perifernim delovanjem A08AB01 orlistat IND umereni i te{ki oblici gojaznosti uz hipokalorijsku dijetu. cisti~na fibroza. Catalent kaps. Galenika amilaza: lipaza: proteaza: oblo`ena tabl. Roche kaps. tvrda 60mg Xenical. poreme}aji varenja na enzimskoj osnovi.

sc. sc.5 Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk . sc.5 0. 100 100 100 100 100 100 0.5 0.5-1 0.iv sc. sc. sc.im. sc. sc.5 1. sc.5 1 1 0.im.5 0.5-1 0.iv sc. sc. sc.5 0.5 1. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.5 0.5 Actrapid Penfill Acrtapid NovoLet Humulin R Humulin Pen R Insuman Rapid Insuman Rapid Optiset Novo Nordisk Novo Nordisk Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis INSULINI SREDNJE DUGOG DEJSTVA Humulin NPH Humulin Pen NPH Insulatard Penfill Insulatard NovoLet Insuman Basal Insuman Basal OptiSet Insuman Comb 25 Insuman Comb 25 OptiSet Humulin M3 Humulin Pen M3 Mixtard 30 Penfill Mixtard 30 NovoLet Registar lekova 2011 PROIZVO\A^ PO^ETAK NA^IN ij/ml DEJSTVA PRIMENE (sati) sc.im.5 1.iv sc.5 0.Preparati insulina Ista boja polja ozna~ava paralelne preparate MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 1-3 1-3 1-3 1-3 1-4 1-4 MAKSIMUM DEJSTVA (sati) 4-12 4-12 4-12 4-12 3-4 3-4 2-4 2-4 2-8 2-8 2-8 2-8 UKUPNO DEJSTVO (sati) 8 8 8-12 8-12 7-9 7-9 UKUPNO DEJSTVO (sati) 24 24 24 24 11-20 11-20 12-19 12-16 24 24 24 24 431 INSULINI BRZOG DEJSTVA PROIZVO\A^ NA^IN PO^ETAK ij/ml PRIMENE DEJSTVA (sati) sc. sc. sc.5 0. sc.5 0.

Preparati analoga humanih insulina Preparati brzog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Humalog Pen Humalog KwikPen NovoRapid NovoRapid FlexPen NovoRapid Penfil Apidra Apidra OptiClik Apidra OptiSet Apidra SoloStar INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin aspart insulin aspart insulin aspart insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin insulin glulizin PROIZVO\A^ Lilly Lilly Lilly Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis NA^IN PRIMENE sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im sc im ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Preparati srednjeg i dugog dejstva ZA[TI]ENI NAZIVI Humalog Mix 25 Humalog Mix 25 KwikPen Humalog Mix 50 Humalog Mix 50 KwikPen Lantus Lantus for OptiPen Lantus OptiSet Levemir FlexPen Levemir Penfill NovoMix 30 FlexPen NovoMix 30 Penfill 432 INN insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin lispro insulin glargin insulin glargin insulin glargin insulin detemir insulin detemir insulin aspart 30% +protamin aspart 70% insulin aspart 30% +protamin aspart 70% PROIZVO\A^ NA^IN PRIMENE Lilly Lilly Lilly Lilly sanofi aventis sanofi aventis sanofi aventis Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk Novo Nordisk sc im sc im sc im sc im sc sc sc sc sc sc sc ij/ml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Registar lekova 2011 .

Registar lekova 2011 433 . Ne preporu~uje se: 1) me{anje insulina u istom {pricu ni sa jednim lekom 2) me{anje insulina od razli~itih proizvo|a~a Mogu}e je: 1) me{anje insulina istog proizvo|a~a. pH. godine. izvr{iti izbor odgovaraju}eg preparata i sprovesti odgovaraju}u edukaciju pacijenta.A10 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI) A10A Insulini i analozi UPUTSTVO ZA LE^ENJE INSULINOM Insulinskom terapijom se `eli posti}i normoglikemija ili skoro normoglikemija tokom 24 sata. Neophodno je uskladiti doze insulina. po nalogu lekara samo kada su ispunjeni farmaceutsko-tehnolo{ki uslovi (isto poreklo insulina. razli~ite brzine delovanja. potrebnu dnevnu dozu insulina i raspopred pojedina~nih doza. unos hrane i fizi~ku aktivnost. stepen pre~i{}enosti. Insulin treba naj~e{}e davati u vi{e dnevnih pojedina~nih doza da bi se postigla dobra kontrola glikemije. prema preporuci lekara 2) izuzetno i me{anje insulina razli~itih proizvo|a~a. DOZIRANJE INSULINA: prema "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus". pre uvo|enja terapije insulinom potrebno je za svakog pacijenta odrediti optimalni vid insulinske terapije.3 .5ij/kg/dan) Detaljna uputstva potra`iti u "Nacionalnom vodi~u klini~ke prakse za Diabetes mellitus" koji je objavljen septembra 2002. a naro~ito oni na intenzificiranoj terapiji. Orejentacione doze za odrasle su: 0. moraju dnevni unos hrane podeliti na 5 i vi{e obroka. konzervans).7 ij/kg/dan (naj~e{}e 0. Dijabeti~ari.0.

Lilly insulin lispro rastvor 25% + insulin lispro suspenzija 75% A10AB04 Humalog Mix25. Novo Nordisk Actrapid Novolet. sanofi aventis 434 Registar lekova 2011 . sanofi aventis Insuman Rapid OptiSet. sanofi aventis Apidra Optiset. Lilly Insulatard Penfill. sanofi aventis insulin lispro A10AB04 Humalog. Lilly Humalog Pen.A10AB Insulin i analozi brzog dejstva A10AB01 insulin humani kristalni Actrapid Penfill. Lilly Humalog KwikPen. sanofi aventis Apidra SoloStar. Novo Nordisk Insuman Basal. sanofi aventis Insuman Basal OptiSet. Lilly Humulin Pen NPH. Novo Nordisk NovoRapid FlexPen. Lilly insulin aspart A10AB05 NovoRapid. srednje dugog dejstva A10AC01 insulin humani izofan Humulin NPH. Lilly Humalog Mix50 KwikPen. Lilly Humalog Mix25 KwikPen . Lilly insulin lispro rastvor 50% + insulin lispro suspenzija 50% A10AB04 Humalog Mix50. sanofi aventis A10AC Insulin i analozi. Novo Nordisk NovoRapid Penfill. Novo Nordisk Humulin R. Novo Nordisk insulin glulizin A10AB06 Apidra. Novo Nordisk Insulatard NovoLet. Lilly Insuman Rapid. sanofi aventis Apidra OptiClik.

Novo Nordisk insulin humani: kristalni 25% + izofan 75% A10AD01 Insuman Comb 25. sanofi aventis insulin detemir A10AE05 Levemir FlexPen. Novo Nordisk Registar lekova 2011 435 . sanofi aventis Lantus Opti Set. Lilly Mixtard 30 Penfill. sanofi aventis insulin aspart: rastvorljivi 30% + protamin kristalni 70% A10AD05 NovoMix 30 FlexPen. Novo Nordisk NovoMix 30 Penfil. Novo Nordisk A10AE Insulini i analozi dugog dejstva A10AE04 insulin glargin Lantus. sanofi aventis Lantus SoloStar. Novo Nordisk Levemir Penfil. Novo Nordisk Mixtard 30 NovoLet. srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima brzog dejstva A10AD01 insulin humani: kristalni 30% + protamin izofan 70% Humulin M3. Lilly Humulin Pen M3.A10AD Insulin i analozi. sanofi aventis Insuman Comb 25 OptiSet.

Servier Diaprel MR. ND laktatna acidoza (mogu}a smrtnost i do 50%). derivati sulfonilureje IND insulin nezavisni diabetes mellitus (tip II). 1000mg Metformin. 80mg 436 Registar lekova 2011 . 500mg. dojenje. 10mg tabl. 850mg Siofor. bol u stomaku. te{ke infekcije. glavobolja.5mg. KI metaboli~ka acidoza. Krka Glikosan. 80mg tabl. sa prod. porfirija. izuzetan fizi~ki napor. 30mg tabl. 30mg tabl. alkoholna zavisnost. 850mg A10BB Sulfonamidi. 5mg glipizid A10BB07 Glucotrol XL. KI trudno}a. insuficijencija nadbubre`ne `lezde. povra}anje. Hemofarm film tabl. 5mg. dijabeti~ka prekoma i koma. 5mg tabl. dojenje i deca. 500mg. insuficijencija jetre. 850mg. retko GIT smetnje. Merck Sante film tabl. dijabeti~ka prekoma i koma. Jugoremedija Maninil. hipoksi~na stanja. u kombinovanoj terapiji kod le~enja insulin nezavisnog dijabetesa u fazi insulinske zavisnosti. {titne `lezde. ra{. sa modif. Srbolek film tabl. 500mg. Galenika tabl. bubrega i plu}a. oslob. oslob. 1000mg Gluformin. trudno}a. srca. Pfizer gliklazid A10BB09 Diaprel MR. sa modif. Anpharm Diprian. radiolo{ki pregledi sa primenom kontrastnih sredstava. mu~nina. 30mg tabl. konzumiranje alkohola. slabost A10BB01 glibenklamid Daonil. sa modif. maligni tumori. sa prod. 1000mg Metfogamma. 850mg. 30mg tabl. insuficijencija bubrega i jetre. 500mg.A10B Oralni dijabetici (lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi) A10BA Bigvanidini A10BA02 metformin hlorid IND insulin nezavisni dijabetes (tip II) naro~ito kod gojaznih bolesnika. metalni ukus u ustima. 850mg. kombinovana terapija sa drugim oralnim antidijabeticima ili insulinom. Galenika tabl. dijareja (ako ne prolaze prekinuti terapiju). 500mg. hipofize. deca. 3. 500mg. ND hipoglikemija. ketoacidoza. alergijske promene na ko`i. Slaviamed Glioral. OPREZ stariji od 65 godina. OPREZ proveriti stanje bubrega i jetre jer kumulacija metformina mo`e izazvati laktatnu acidozu. oslob. 1000mg Tefor. Hemofarm Gliclada. oslob. megaloblasti~na anemija Glucophage. Artesan Pharma film tabl. Berlin Chemie film tabl. oslob. Berlin Chemie tabl.

3mg. 2mg. dijabeti~ka ketoacidoza. (850mg + 50mg) (1000mg + 50mg) A10BF Inhibitori alfa . pove}ane vrednosti enzima jetre (velike doze) Glucobay. dijareja ili opstipacija. 4mg tabl. 2mg. insuficijencija jetre. bubrega. 4mg. 2mg. Medico Uno Limeral. Merck Sante film tabl. (500mg + 2. ketoacidoza. hepatitis Glibomet. proliv. 6mg A10BD Kombinacije oralnih antidijabetika A10BD02 metformin + glibenklamid IND dijabetes tipa II kod odraslih. 100mg Registar lekova 2011 437 . (400mg + 2. 2mg. nedavni infarkt miokarda: OPREZ potrebna je redovna kontrola nivoa {e}era u krvi. 4mg.glukozidaze A10BF01 akarboza IND dodatna terapija kod le~enja dijabetes melitusa. insuficijencija jetre. Berlin Chemie film tabl. 3mg. ulcerozni kolitis. 3mg.A10BB12 glimepirid Aglimex. 3mg. skoriji infarkt miokarda. insuficijencija bubrega sa pove}anim nivoom kreatinina u krvi. 4mg tabl. pruritus. dojenje. dijareja. 1mg. KI trudno}a. dojenje. 4mg tabl. 3mg. Chron-ova bolest. lakti~ka acidoza. dijabetes tipa I. svrab. Krka Trical. 3mg. 1mg. alkoholizam. 6mg tabl. 4mg. Nini Gliprex. 1mg. 6mg tabl. kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije. Sandoz Glimepirid. te{ke infekcije respiratornog i urinarnog trakta. u~estala dijareja i povra}anje. ND flatulencija.5mg) i (500mg + 5mg) A10BD07 metformin + sitagliptin IND dijabetes tipa II kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina u monoterapiji ili u kombinaciji sa sulfonilurejom kod odraslih koji su neadekvatno kontrolisani pri maksimalnoj podno{ljivoj dozi metformina i sulfonilureje. poreme}aj funkcije jetre. 2mg. hepatitis Janumet. 50mg. 2mg. eritem. 4mg. deca do 18 godina. 2mg. hepatitis (retko). 3mg. alergija na derivate sulfonilureje. respiratorna i sr~ana insuficijencija. Galenika Amaryl. 2mg. metalni ukus. KI trudno}a. delimi~na opstrukcija creva. koprivnja~a. MSD tabl. urtikarija. laktoacidoza. eritem. 1mg. hipoglikemija. 3mg. OPREZ smanjena funkcija bubrega. umereno i te{ko o{te}enje jetre. ND mu~nina. ND pospanost. prethodne operacije u abdomenu.5mg) Glucovance. hipoglikemija. dojenje. A. Zdravlje Meglimid. Menarini tabl. 1mg. povra}anje. abdominalni bolovi. 6mg tabl. bol u gornjem delu abdomena. KI trudno}a. 1mg. sanofi aventis Dibiglim. Bayer tabl. 4mg tabl. dehidratacija. egzantem. urtikarija. akutno trovanje alkoholom. mu~nina.

KI insuficijencija bubrega. dojenje. umor. glavobolja. bronhitis. hipoglikemija. KI ketoacidoza. povra}anje. nazofaringitis. MSD film tabl. dispepsija. dijabetes melitus tip I. vrtoglavica. groznica. smanjenje apetita. (pen sa ulo{kom) 6mg/ml 438 Registar lekova 2011 . za inj. 100mg A10BX Drugi lekovi koji sni`avaju glukozu u krvi. trudno}a. jak abdominalni bol). dijabeti~ka gastropareza. ND mu~nina. trudno}a. mu~nina. gastritis. 50mg. OPREZ hipoglikemija.A10BH Inhibitori dipeptidil peptidase 4 (DPP-4) A10BH01 sitagliptin IND dijabetes melitus tip II (u kombinaciji sa metforminom) u slu~aju kada dijeta i ve`be uz terapiju metforminom ili PPAR agonistom ne obezbe|uju adekvatnu kontrolu {e}era u krvi. bol u gornjem delu abdomena. flatulencija. inflamatorne bolesti creva. dojenje. gastro-ezofagealni refluks. hipoglikemija Januvia. 25mg. isklju~uju}i insuline A10BX07 liraglutid IND dijabetes melitus tip II. reakcije na mestu primene Victoza. kao monoterapija kada primena metformina nije odgovaraju}a zbog kontraindikacija i intolerancije. dijareja. upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. OPREZ terapiju prekinuti ako se jave simptomi akutnog pankreatitisa (neprekidan. ND pospanost. bol u abdomenu. Novo Nordisk rast. opstipacija ili dijareja.

200 100 .4 1. 4-10 god.6 0.12 150 12 .3 4. B3) (mg) pantotenska kis (vit.3 0.3 1.8 9. (μg) nikotinska kis.2 1. (vit.2 1.0 70 10 12 100 .5 50 10 10 950 1 1. 1-3 god.2 35 7 8 700 0.3 110 550 280 trudnice 1.0 1200 14.7 140 1200 300 2-5 250 75 1600 pove}ane 140 1200 270 1600 pove}ane 140 1700 320 50 10 50 15 50 20 50 30 250 60 250 75 439 . 0.3 25 8.1 1.2 2.0 800 8.4 0.Dnevne potrebe organizma u vitaminima deca vitamin BIOTIN (VITAMIN H) (μg) folna kis.5 3-4 70 8 3-7 400 0.8 60 540 55-80 1-3 god.3 0.2 dojilje 1.2 7.9 1.7 0.5 40 7 .8 30 7 7 600 0.5 13 1.4 1. 11-14 god.6 1.0 800 6.10 8 50 3-5 3-7 350 0.8 1.9 1. B5) (mg) vitamin A (μg) vitamin B1 (mg) vitamin B2 (mg) vitamin B6 (mg) vitamin B12 (μg) vitamin C (mg) vitamin D (μg) vitamin E (mg) mu{karci `ene do 1 god. 0.5 30 7 6 500 0.200 200 17 3-7 700 1 1.15 200 13 400 15 Dnevne potrebe organizma u mineralima i oligoelementima deca mineral bakar (mg) cink (mg) fosfor (mg) gvo`|e (mg) jod (μg) kalcijum (mg) magnezijum (mg) mangan (mg) molibden (μg) selen (μg) Registar lekova 2011 mu{karci `ene 1.0 1.5 0.5 40 7 .4 5.5 1200 8.8 0.2 9.7 0.0 360 7.6 7.7 100 450 120-200 11-14 god. 0. 0.150 11 .10 10 150 13 3-7 600 0.8 140 1200 270 2-5 250 60 do 1 god.9 70 350 85 4-10 god.1 1.0 800 11.9 0. trudnice dojilje 100 .

hiperfosfatemija..alfakalcidol. metastatske kalcifikacije. OPREZ insuficijencija srca i bubrega. 1μg A11CC04 kalcitriol Rocaltrol. Hemofarm oralne kapi (22 522ij + 5000ij)/ml A11CC Vitamin D i analozi (alfakalcidol. Vitamini A i D.tvrda 0. dijeta. hiperkalcemija. polidipsija. Roche kaps. 0. Zdravlje kaps. (5000ij+1. vitamin A + B1 + B2 + B6 + B12 + C + D3 + E + Ca pantotenat + folna kis. poreme}aji rasta i oko{tavanja. ali pri dugotrajnoj primeni i predoziranju mogu}a je pojava simptoma hipervitaminoze A i D. holekalciferol). uklju~uju}i njihove kombinacije retinol + ergokalciferol (D2) ili holekalciferol (D3) A11CB Vitamini A i D u kombinaciji IND profilaksa i terapija rahitisa. 0.5μg. mu~nina. smanjen apetit.7mg+2mg+6μg+60mg+400ij+15mg +10mg+0. kalcitriol) IND vitamin D zavisni rahitis. opstipacija ili dijareja. dojenje. osteomalacija. glavobolja.25 μg.alfakalcidol). fizi~kog napora. hipoparatireoidizam. povra}anje. (malapsorpcioni sindrom . a visoke doze vitamina D hiperkalcemiju i majke i ploda Vitamin AD. artralgija. terapija antibioticima {irokog spektra Pikovit forte. + nikotinamid IND stanja iscrpljenosti. suva usta. ND hiperkalcemija. OPREZ visoke doze vitamina A u trudno}i mogu da izazovu o{te}enje ploda. mijalgija A11CC03 alfakalcidol Alpha D3. meka 0. KI trudno}a..4mg+20mg) A11C A11CB.5mg+1. arterioskleroza. Krka oblo`ena tabl.5μg holekalciferol A11CC05 Vigantol. (osteoporoza .A11 A11B VITAMINI Multivitamini A11BA Multivitamini A11BA. smetnje u razvoju zuba.alfakalcidol. jednoli~na ishrana.25μg. kamen u bubregu. hipervitaminoza D. kalcitriol). KI i ND nisu poznata za profilakti~ke i terapijske doze. poliurija. istovremena primena kardiotoni~nih glikozida. (renalna osteodistrofija . ektopi~ne kalcifikacije. Merck oralne kapi 20 000ij/ml 440 Registar lekova 2011 . profilaksa kod nedono{~adi i dece na ve{ta~koj ishrani. holekalciferol. osteomalacija. anoreksija.

kao profilaksa kod primene hemoterapeutika ili antibiotika. crvenilo ko`e Milgamma 100.reaktivna ketoacidurija . 5μg /ml A11D Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12 A11DA Vitamin B1. 2μg . (100mg + 100mg + 1mg)/2ml Registar lekova 2011 441 . urtikarija. malabsorpcionog sindroma (atofi~ni gastritis. akne. prevencija gr~eva kod hroni~ne primene dpenicilamina i cikloserina. smanjenje apetita. vitamin B1 + B6 + B12 IND akutna hipovitaminoza usled nutritivnog nedostatka. GIT smetnje A11DA01 tiamin hlorid IND deficit vitamina B1 Vitamin B1 Alkaloid. glavobolja. 100mg/ml tabl. KI trudno}a. povra}anje. za inj. tijamin. poreme}aj sprovodljivosti u srcu i akutna dekompenzovana insuficijencija srca zbog lidokain hlorida koji je pomo}na supstancija. tahikrdija. uro|eni nedostatak absorpcije vitamina B12). subakutna nekrotiziraju}a encefalomijelopatija (Leigh-ova bolest). malabsorpcije i pothranjenosti. 50mg A11DB Vitamin B1 u kombinaciji sa vitaminom B6 A11DB. neuritis. Solupharm rast. OPREZ je potreban kod istovremene primene parikalcitola i kalcijuma ili tiazidnih diuretika (rizik od hiperkalcijemije). aritmija. osip Zemplar. terapija levodopom. hroni~nog alkoholizma.. adjuvantna terapija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. prevencija polineuropatije kod hroni~ne primene izonijazida. o{amu}enost i {ok Milgamma N. ND znojenje. dojenje. hiperkacijemija ili hipokalcijemija. ND urtikarija. Abbott kaps. glostitis. KI preosetljivost na sastojke leka. neuralgija. oboljenja jetre i stanja posle akutnih infekcija. benfotiamin (vitamin B1) + B6 IND deficit vitamina B1 i B6 kao posledica dijete. ND dijareja ili opstipacija. za inj. trovanje vitaminom D. poreme}aji kod hroni~nog alkoholizma (kardiomiopatija. hiperkalcijemija. kod predoziranja mogu se javiti vrtoglavica. ariboflavinoza). poreme}aj ~ula ukusa. 3μg rast. OPREZ nedijagnostifikovane anemije. monokomponentni IND B avitaminoza i hipovitaminoza (beri-beri. stomatitis). stanje posle intestinalnih operacija. Alkaloid rast. heilitis. preparata magnezijuma (rizik od hipermagnezijemije) doziranje bi trebalo individualno prilagoditi da ne bi do{lo do povi{enja serumskog kalcijuma i metaboli~ke bolesti kostiju. ND alergijske reakcije. KI trudno}a i dojenje zbog velike doze vitamina B6. meka 1μg. subtotalna gasterektomija. tijaminreaktivna lakti~na acidoza. pelagra.A11CC07 parikalcitol IND prevencija i terapija sekundarnog hiperparatireoidizma kod bolesnika sa hroni~nom bubre`nom bole{}u stadijuma 3 i 4 i onih koji su na dijalizi i hemodijalizi. omaglica. Mauermann oblo`ena tabl. za inj. kod bolesti koje ote`avaju resorpciju B vitamina. svrab. bradikardija. gastroezofagealni refluks. (100mg+100mg) A11DB..

ND doze ve}e od 1g dnevno mogu izazvati oksalatnu kalkulozu. malaksalost Evitol.Galenika prašak za inj. ND neurotoksi~nost (velike doze) Bedoxin. neuritis kod terapije izoniazidom. A11G Askorbinska kiselina (vitamin C). Krka oblo`. 20mg rast. Hemofarm lozenga 120mg 442 Registar lekova 2011 . glosit. 500mg {ume}a tabl. Fidifarm oblo`ena tabl. op{ta slabost.A11E Vitamini B kompleksa. abdominalni bol. 120mg Panthenol. za inj. 100mg A11HA31 kalcijum pantotenat IND avitaminoze i hipovitaminoze pantotenske kiseline. ND dijareja. stomatitis aftoza. granule (5g) 4 4 40 Beviplex. za zaki{eljavanje urina. KI terapija levodopom. uklju~uju}i kombimacije B1 mg B2 mg 5 2 4 Ca pantotenat A11EA Vitamini B kompleksa A11EA01 B6 mg 2 2 8 B12 μg 1 – 4 PP mg 25 20 100 PABA mg 20 – – mg 5 5 10 B Complex. Nini oralna disperzib. tabl. malignitet). Galenika tabl. uklju~uju}i kombinacije A11GA Askorbinska kiselina (vitamin C). idiopatska sideroblasti~na anemija. rekonvalescencija. laktacija. infektivne bolesti. premenstrualni sindrom. dijareju Bio-C 500. pove}ana potreba za C vitaminom (graviditet. kao dodatak oralnoj primeni gvo`|a. 500mg/5ml Vitamin C. anoreksija. Krka oblo`ena tabl. Hemofarm tabl. monokomponentni A11GA01 askorbinska kiselina IND skorbut i preskorbutna stanja. kristaluriju. rane posle ekstrakcije zuba Pantenol. privremeno sni`enje pH urina. tabl. 1g A11H Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA Ostali monokomponentni vitaminski preparati A11HA02 piridoksin hlorid IND deficit vitamina B6. 500 mg Vitamin C. zapaljenje larinksa i farinksa. 50mg/2ml A11HA03 alfa tokoferolacetat IND malapsorpcija kod postojanja holestaze. Galenika tabl. za inj. 500mg rast.

Famar A11JC Vitamini. Ostali vitaminski proizvodi. kombinacije vitamini: A + D2 + E + K konc. Fresenius Kabi A11JB Vitamini sa mineralima A11JB.3μg +1μg +0. dozu treba smanjiti ili privremeno obustaviti terapiju. Merz kaps. prevencija gubitka pigmenta dlake. flatulencija. tvrda (100mg+60mg+60mg+ 20mg+20mg+20mg) A12 MINERALI A12A Kalcijum A12AA Kalcijum A12AA02 kalcijum glubionat IND hipokalcemija zbog tetanije ili nekog sli~nog neuromuskularnog poreme}aja.327g) Ca C 1000 Sandoz. kalcijumski konkrementi. OPREZ trudno}a. trovanje magnezijumom i fluorom.. tetraciklinima Ideos. natrijum fluoridom. Fresenius Kabi Vitalipid N Infant. OPREZ kod dugotrajne terapije.. osteomalacija. (194. tiazidnim diureticima. medicinski kvasac + vit. hroni~na stanja usled nedostatka kalcijuma a nije mogu}e unositi kalcijum oralno (rahitis.A11J A11JA. druge kombinacije A11JC. kalcijum karbonat + holekalciferol IND korekcija deficita vitamina D i kalcijuma. Innotech tabl. ND GIT smetnje. B1 + Ca pantotenat + cistin + PABA + keratin IND difuzni gubitak kose nepoznatog uzroka. hiperkalcurija.. Novartis rast. za inf. KI preosetljivost na komponente leka. bolesti rasta noktiju (krti i neelasti~ni nokti) . za `vakanje (1250mg + 400ij) A11JB10 kalcijum laktat glukonat + askorbinska kiselina + kalcijum karbonat {ume}a tabl.5μg +0.64mg+20μg)/ml A11JA Kombinacije vitamina Vitalipid N Adult. o{te}enja kose UV radijacijom ili suncem. tahikardija. reakcije na ko`i. KI u retkim slu~ajevima znojenje. mu~nina. za rast. bol u abdomenu Pantogar. (135. 1375mg/10ml Registar lekova 2011 443 .1 μg +0. KI hiperkalcemija. za inf. kao dodatno le~enje kod hiperkalijemije ili trovanja olovom.91mg+15μg)/ml konc. (1g + 1g + 0. dojenje. bifosfonatima. adjuvantna terapija osteoporoze. degenerativne promene u strukturi dlake. kod dugotrajne upotrebe hiperkacemija. za inj. za rast. kao dodatno le~enje kod alergije Calcium Sandoz 10%. I sa glikozidima digitalisa. osteoporoza).

povra}anja i gubitka krvi. 1g (13. deca u fazi rasta) Calcium Sandoz Forte 500. ulceracije u GIT-u (retko) Kalii Chloridi. KI insuficijencija bubrega. posle dugotrajnih dijareja. opekotine. povra}anje. laktacija. pepti~ki ulkus. insuficijencije srca. mu~nina. {ok. OPREZ deca (primenjuje se samo kod dece preko 6 godina). za oralni rastvor 500mg A12C Ostali minerali A12CC Magnezijum A12CC30 magnezijum laktat dihidrat + piridoksin hlorid IND potvr|en deficit magnezijuma. diuretici koji {tede kalijum.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid Jadran. senilna). umerena insuficijencija bubrega (rizik od nastajanja hipermagnezijemije). 1g (400mg kalcijuma) A12AA06 kalcijum laktat glukonat + kalcijum karbonat IND osteoporoza (menopauzalna. insuficijencija bubrega i nadbubrega. oboljenja jetre.4mmol kalijuma) Kalijum hlorid. OPREZ trudno}a. dojenje. oligurija. opstrukcija u GIT-u. abdominalni bol. Jadran tabl. velike doze kalijuma: ND hiperkalijemija. KI hiperkalijemija. AV blok i drugi poreme}aji u provodnom sistemu srca. kod hirur{ke drena`e intestinalnih sekreta.A12AA04 kalcijum karbonat IND hiperfosfatemija kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije bez obzira da li su bolesnici na dijalizi ili ne Kalcijum karbonat. Nini film tabl. u toku primene glikozida digitalisa. Alkaloid tabl. azotemija. kod istovremenog deficita kalcijuma treba prvo regulisati deficit magnezijuma pa onda deficit kalcijuma Magne B6. spazmofilija. (470mg + 5mg) 444 Registar lekova 2011 . akutna dehidratacija. (1132mg + 875mg) 500mg kalcijuma A12B Kalijum A12BA Kalijum A12BA01 kalijum hlorid IND hipokalijemija usled smanjene resorpcije kalijuma iz digestivnog trakta. pove}ane potrebe za kalcijumom (trudno}a. Famar {ume}a tabl. sanofi aventis oblo`ena tabl. anurija. diuretika ili kortikosteroida. dijareja. Ufar oralni pra{ak 1g (13.

KI hiperkalcijemija. promena glasa. periferni edemi. mu~nina. disfagija. Fresenius Kabi film tabl. pruritus i hiperemija oka. retencija natrijuma. KI dojenje. (67mg+101mg+68mg+86mg+59mg+75mg+53mg +23mg+38mg+30mg) A16AB Enzimi A16AB02 imigluceraza IND Gau~erova bolest tip 1 i 3. ulceracije u ustima Cerezyme. dijabetes. bradikardija. deca do puberteta. metastaze u kostima (rizik od hiperkalcemije i hiperkalcurije). kalcijumova so + alfa-okso leucin. dijareja. umor. OPREZ o{te}enja jetre.. angioedem. poreme}aj u funkcionalnim testovima jetre i tumori jetre (visoke doze) Deca Durabolin. aplasti~na anemija. bol u mi{i}ima i kostima. za rast. palpitacije. 5mg. periferni edem. amenoreja. edemi. kalcijumova so + lizin + treonin + triptofan + histidin + tirozin IND poreme}aj metabolizma proteina kod hroni~ne bubre`ne insuficijencije. kalcijumova so + afa-okso valin. tahikardija. bol u stomaku. gr~evi. crvenilo lica. trudno}a. Genzyme pra{ak za rast. dispepsija. kalcijumova so + alfa-hidroksi metionin. 200ij. povra}anje. ND groznica. epilepsija. alfa-okso izoleucin. ND glavobolja. hipertenzija. pospanost. pireksija. drhtavica. hiperemija Fabrazyme.A14 ANABOLICI ZA SISTEMSKU PRIMENU A14A Steroidni anabolici A14AB Derivati androstana A14AB01 nandrolon dekanoat IND patolo{ka stanja koja karakteri{e gubitak proteina. suzenje. kalcijumova so + alfa-okso fenilalanin. hipotenzija. vrtoglavica. inhibicija spermatogeneze. ND akne. dojenje. Schering rast. porfirija. prevremeno zatvaranje epifiza. parestezije. OPREZ trudno}a. dijareja. Ketosteril. srca. 50mg/ml A16 OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA A16A Ostali proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AA Aminokiseline i derivati A16AA. virilizacija. KI karcinom prostate ili dojke kod mu{karaca. povra}anje. za inf. mu~nina. poreme}aj metabolizma aminokiselina. 35mg Registar lekova 2011 445 . za inf. migrena. Genzime pra{ak za konc. za inj. dispneja. 400ij A16AB04 agalzidaza beta IND dugoro~na terapija nadoknade enzima kod Fabrijeve bolesti (nedostatak alfa galaktozidaze A). bubrega. osteoporoza kod `ena u menopauzi . anafilaktoide reakcije. nazalna kongestija.

bol u mi{i}ima i ekstremitetima. 300mg/12ml Berlithion 600. za inf. poreme}aj vida Berlithion 300. ND mu~nina. reakcije na mestu primene Aldurazyme. za inf.A16AB05 laronidaza IND neneurolo{ke manifestacije mukopolisaharidoze I. za rast. parestezije. meka 300mg Berlithion 300 ED. dijareja. tokom terapije kontrolisati koncentraciju IgG. Berlin Chemie koncentrat za rast. pruritus. Artesan film tabl. Berlin Chemie kaps. hladni ekstremiteti. spontano krvarenje na maloj povr{ini ko`e retko vrtoglavica. meka 600mg Berlithion 600 ED. Berlin Chemie koncentrat za rast. ra{. glavobolja. povra}anje. abdominalni bol. OPREZ trudno}a. dispneja. promena krvnog pritiska. dojenje. ND svrab i crvenilo na mestu aplikacije infuzije. gr~evi. infuzioni rastvor je inkopatibilan sa rastvorom glukoze. tahikardija. 600mg Thiogamma 600 inject. urtikarija. 600mg/20ml 446 Registar lekova 2011 . umor. za inf. OPREZ trudno}a. primena kod dece. simptomi sli~ni gripu. alopecija. 600mg/24ml Thiogamma 600 oral. crvenilo. angioedem. Ringerovim rastvorom i rastvorima koji reaguju sa SH grupama disulfidnim mostovima. Berlin Chemie film tabl. Solupharm konc. za inf. 100ij/ml A16AX Razli~iti proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma A16AX01 alfa lipoinska kiselina (tiokti~na kiselina) IND dijabeti~ka polineuropatija. anafilaksa. Genzime konc.za rast. glavobolja. vrtoglavica. znojenje. ka{alj. 300mg kaps. dojenje. levuloze.

.

bol na mestu primene B01AB01 heparin natrijum Heparin. urtikarija. perikarditis. bolesti jetre i bubrega. cerebrovaskularna i druga krvarenja.C B01 LSW!J!LSWPUWPSOJ!PSHBOJ ANTITROMBOTI^KA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) B01A Antitromboti~ka sredstva (antikoagulansi) B01AA Antagonisti vitamina K B01AA03 varfarin natrijum IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. ({pric) 2500ij/0. KI poreme}aj endogene koagulacije. za rast. hemofilija. hematomi. trudno}a. urtikarija. ND alergijske reakcije. CSL Behring pra{ak i rast. trudno}a. te{ka hipertenzija. Galenika tabl. stanja {oka. stariji od 65 godina. te{ka hipertenzija. abortus. OPREZ dojenje. insuficijencija bubrega i jetre.2ml 448 Registar lekova 2011 . (cerebralna krvarenja . diseminovane intravaskularne koagulacije razli~ite geneze. OPREZ GIT ulceracije. nekroza ko`e. mozgu. hemofilija.2ml. perikarditis. Galenika rast. trudno}a. ND krvarenje. trombocitopenija. stariji od 65 godina. trombocitopenija. za inj. te{ka sr~ana dekompenzacija. tumori. ({pric) 5000ij/0. 4mg B01AB Heparinski antikoagulansi IND profilaksa i terapija tromboze dubokih vena ili embolije plu}a. te{ka hipertenzija. za rast. povi{ena telesna temperatura Antitrombin III. dijareja Sinkum. Baxter AG pra{ak i rast. enoksaparin. 1000ij/20ml Kybernin P. groznica. trombocitopenija. za inj. dijabetes.25ml antitrombin III B01AB02 IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija kod naslednog i ste~enog deficita antitrombina III. nedavni hirur{ki zahvati naro~ito na oku. za inj. heparin ili nadroparin. 5mg B01AA07 acenokumarol IND profilaksa i terapija tromboembolijskih komplikacija. insuficijencija bubrega i jetre. nekroza ko`e. stariji od 65 godina. hemodijalize i intenzivne terapijske plazmafereze. 5000ij/0. abortus. te{ka sr~ana dekompenzacija. Pfizer rast. bakterijski endokarditis. ND alergijske reakcije. alopecija. za inj. lokalna iritacija. ulkusna bolest.samo nadroparin za decu ispod 3 godine zbog benzil alkohola u injekcijama). 5000ij/ml. jetri i `u~nim putevima. alergija na dalteparin. hemofilija i druge hemoragijske bolesti. ND krvarenje./inf 500ij/10ml B01AB04 dalteparin natrijum Fragmin. Jugoremedija tabl. za inj. profilaksa venske tromboembolije u op{toj i ortopedskoj hirurgiji. tumori. cerebrovaskularna i druga krvarenja. 25 000ij/5ml rast. profilaksa ekstrakorporalne tromboze u toku hemodijalize. dojenje. dijareja Farin. 10000ij/ml rast. hipohromna anemija. KI akutno krvarenje. trombocitopenija. alopecija. ulkusna bolest. eritem. modrice. menstruacija. prete}i abortus. KI poreme}aj endogene koagulacije. za inj./inf 500ij/10ml. krvarenje. terapija nestabilne angine pektoris i infarkta miokarda bez Q talasa. hipertenzija. OPREZ dojenje. prostati.

dijareja. u kombinaciji sa malim dozama acetilsalicilne kiseline indikovan je kod akutnog koronarnog sindroma bez pove}anja ST segmenta i akutnog infarkta. bukalne ulceracije Ticlodix. krvarenja (uklju~uju}i gastrointestinalna. 75mg Klopidogrel. Hemofarm film tabl. ({pric) 2000ij antiXa /0. za inj. holestatska `utica. 3800ij antiXa/0. povi{ene vrednosti alkalnih fosfataza i transaminaza. vertigo. ({pric) 3436ij/0. KI trudno}a. ra{. dojenje. 75mg Zyllt. glavobolja. Galenika film tabl. te{ka insuficijencija jetre. 75mg B01AC05 tiklopidin hlorid IND profilaksa tromboembolijskih komplikacija kod cerebrovaskularnih bolesti. KI krvarenje. 75mg Clopigal. trombocitopenija.3ml. terapiju treba obustaviti 7 dana pre planirane operacije. ({pric) 1432ij/0. OPREZ nekoliko dana posle infarkta miokarda. 75mg.B01AB05 enoksaparin natrijum 1mg enoksaparina = 100ij antiXa enoksaparina Clexane. ra{.6ml rast. 10000ij antiXa /ml rast. za inj. cerebrovaskularno krvarenje. hemodijalize. za inj. 75mg Klogrel. 250mg Registar lekova 2011 449 . aterosklerotskih arteriopatija sa klaudikacijom. zbunjenost. te{ko oboljenje jetre. Abbott rast. kao ni 7 dana posle mo`danog udara ne treba koristiti. Pharmanova film tabl. agranulocitoza). leukopenija. za inj.4ml. sanofi aventis film tabl. intrakranijalna). hemoragijska dijateza.9ml B01AC Inhibitori agregacije trombocita.6ml. 75mg Plavix. ND mu~nina.8ml reviparin natrijum B01AB08 Clivarin. 75mg Kerberan. ({pric) 5153ij/0. ekstrakorporalne cirkulacije u slu~aju kad je kontraindikovana primena acetilsalicilne kiseline. 75mg Klopidogrel. stanje posle infarkta ili mo`danog udara. ({pric) 2850ij antiXa/0. Sandoz film tabl. svrab Antiagrex. abdominalni bol. prevencija posledica ateroskleroti~nih promena u perifernim krvnim sudovima. Srbolek film tabl. krvne diskrazije. Krka film tabl. 75mg Cardogrel. dispepsija. Zdravlje film tabl. 75mg Monogrel.2ml. trombocitopenija i agranulocitoza u anamnezi. trudno}a. gsk rast. (bo~ica) 10000ij antiXa /ml nadroparin kalcijum B01AB06 Fraxiparine. za inj. 7600ij antiXa/0. ND promene u krvi (leukopenija. za inj. 4000ij antiXa /0. 8000ij antiXa /0.6ml. pancitopenija. neutropenija. smanjena funkcija bubrega. 300mg Zyllt.25ml rast. angina. Slaviamed film tabl.8ml. Medico Uno film tabl. PharmaSwiss film tabl. Nini film tabl. ulkusna bolest. 5700ij antiXa/0. 6000ij antiXa /0.4ml. sanofi aventis rast. isklju~uju}i heparin B01AC04 klopidogrel IND prevencija ishemije kod bolesnika sa simptomatskom ishemijskom bolesti u anamnezi. dojenje. dijareja.

dojenje. hemofilija.B01AC06 acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita. Pliva tabl. KI okluzivna bolest plu}nih vena. veliki hiru{ki zahvati ili ozbiljne traume u poslednja 3 meseca.5Mij 450 Registar lekova 2011 . 100mg Midol. glavobolja. ND krvarenja. pireksija. astma. za inf. ND mu~nina. dijabeti~ka retinopatija. preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija). OPREZ smanjena funkcija bubrega i/ili jetre. KI abdominalno krvarenje u toku poslednjih 30 dana. sumnja na postojanje tromba u levoj strani srca. bol u vilici Remodulin. letalna doza acetilsalicilne kiseline je 0. traume ili hirur{ke intervencije. OPREZ trudno}a. povra}anje. ose}aj vru}ine. Boehringer kaps. 750 000ij. proliv. KI dojenje. Bayer gastrorezis. modrica i krvarenje na mestu primene. tabl. upotreba oralnih antikoagulanasa. produ`enje krvarenja. 1mg/ml. stariji od 65 godina. za inf.2 . 100mg B01AC17 tirofiban IND nestabilna angina pektoris ili infarkt miokarda bez Q zupca u cilju spre~avanja koronarne ishemije u kombinaciji sa heparinom. insuficijencija srca. renalna i hepati~na insuficijencija. aktivni ulkus. povra}anje. cerebrovaskularna krvarenja u anamnezi. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. nekontrolisana hipertenzija.5g/kg Andol 100.0. ulceracije u GIT-u. tvrda sa modif. trudno}a. dojenje. glavobolja. deca ispod 12 godina. neoplazme ili arteriovenske malformacije). renalna i hepati~na insuficijencija. 10mg/ml B01AC30 dipiridamol + acetilsalicilna kiselina IND prevencija agregacije trombocita. OPREZ trudno}a. bol u le|ima. Lannacher gastrorezis. glavobolja.25mg/ml B01AC21 trepostinil natrijum IND umerena primarna plu}na arterijska hipertenzija. crvenilo lica. 100mg Cardiopirin. mu~nina. akutni perikarditis. embolija plu}a. Exel rast. (200mg + 25mg) B01AD Enzimi IND akutni infarkt miokarda. te{ka hipertenzija. 50mg. te{ka vaginalna krvarenja. aktiviranje ulkusa. Hemofarm tabl. trombocitopenija. intrakranijalne bolesti (aneurizme. hemoragijska dijateza.5mg/ml. 2. giht. 0. glavobolja Aggrenox. ND mu~nina. giht. ND krvarenje. tabl. KI krvarenje. akutna cerebralna tromboembolija. astma. ND bol. dojenje. anemija. OPREZ trudno}a. osip. oslob. preosetljivost na NSAIL (ukr{tena alergijska reakcija). MSD konc. za inf. insuficijencija jetre. poreme}aj koagulacije. koma. pove}ano protrombinsko vreme. za rast. crvenilo. za inf. alergijske reakcije uklju~uju}i anafilaksu B01AD01 streptokinaza Streptase. viremije kod dece ispod 12 godina (Reye-ov sindrom). KI poslednje 4 nedelje trudno}e. infektivni endokarditis. 1. 100mg Aspirin protekt. akutne. aktivna ulkusna bolest. hemofilija. akutni pankreatitis. subakutne i hroni~ne tromboze ili embolije perifernih venskih i arterijskih krvnih sudova i hroni~na okluzivna bolest arterija. CSL Behring pra{ak za rast. reverzibilna trombocitopenija Aggrastat. za rast. urtikarija. 5mg/ml. deca. mo`dani udar u toku poslednjih 30 dana ili bilo kakav {log u anamnezi.25mg/ml Aggrastat. dojenje. Orion konc. otok. hematurija. aktivna ulkusna bolest. 0. urtikarija.

OPREZ osobe sa kongenitalnim ili ste~enim poreme}ajima krvarenja.za rast. gsk rastvor za inj. aktivne gastrointestinalne ulceracije. skora{nja interkranijalna hemoragija ili hirur{ki zahvat na mozgu. KI trudno}a. dojenje.5mg ili 10mg).5mg/0. vaskularna retinopatija. sinkopa. bakterijski endokarditis. 110mg B01AX Drugi antitromboti~ki agensi B01AX05 fondaparinuks natrijum IND prevencija venskih tromboembolijskih doga|ja kod operacija abdomena. bolest jetre udru`ena sa koagulopatijom. poreme}aj funkcije jetre. OPREZ starije osobe. purpura. klini~ki zna~ajno aktivno krvarenje. skora{nja operacija. re|e hepatobilijarni poreme}aji Pradaxa. mu~nina. hipotenzija Xarelto. za inj. Bayer film tabl. ki~mene mo`dine ili oka). klini~ki zna~ajno krvarenje. glavobolja. 50mg/50ml tenekteplaza B01AD11 Metalyse. ND krvarenje (gastrointestinalno.5mg). insuficijencija bubrega ili jetre. hematurija. mu~nina. ND tahikardija. akutna plu}na embolija. ve}ih ortopedskih hirur{kih zahvata. Boehringer kaps.8ml B01AX06 rivaroksaban IND prevencija venske tromboembolije kod odraslih koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu zamene kuka ili kolena. akutni bakterijski endokarditis. 10mg Registar lekova 2011 451 . trudno}a. istovremena primena lekova koji pove}avaju rizik od krvarenja. KI aktivno krvarenje. (u {pricu) za rast. Boehringer pra{ak i rast. anemija. te{ka bubre`na insuficijencija. povra}anje. ({pric ) 2. utero-vaginalno. skora{nje operacije mozga. te{ka insuficijencija jetre. 7. bol i edem na mestu primene Arixtra. okularno. te{ko o{te}enje jetre.5ml. OPREZ osobe sa pove}anim rizikom od krvarenja (kongenitalni ili ste~eni poreme}aji krvarenja. trudno}a. trombocitemija. povra}anje. eritematozni osip. telesna masa manja od 50kg. dispepsija. skora{nja intrakranijalna ili intracerebralna krvarenja. dojenje. bol u abdomenu. hemoptizije. smanjena funkcija bubrega. vrtoglavica. Boehringer pra{ak i rast.4ml. smanjena hemostaza. 50mg/10ml B01AE Direktni inhibitori trombina B01AE07 dabigatraneteksilat IND primarna prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirur{kom zahvatu totalne zamene kuka ili kolena.B01AD02 alteplaza Actilyse. dojenje. dojenje. krvarenje. za inj. epistaksa. ki~menoj mo`dini ili oku. suvo}a usta. KI preosetljivost na fondaparinuks. modrice). duboke venske tromboze (Arixtra 5mg. 5mg/0. opstipacija ili dijareja. anestezija sa postoperativnim epiduralnim kateterom (rizik od paralize). vrtoglavica. trombocitopenija. aktivna ulcerozna gastrointestinalna oboljenja. terapija nestabilne angine pektoris ili infarkta miokarda sa ili bez elevacije ST segmenta (Arixtra 2. hematomi. 7.5mg/0. glavobolja. anemija. 10mg/0. ND hemoragije.6ml. tvrda 75mg. aktivna ulcerozna oboljenja u GIT-u.

(hipervolemija kod primene velikih doza koagulacioni faktor IX) 452 Registar lekova 2011 . ND alergijske reakcije. KI prvi trimestar trudno}e (osim kod vitalne ugro`enosti).8ºC. boci sa drugim lekovima Trasylol. IX i X). ne zamrzavati. tahikardija.koagulacioni faktor IX). (posle operacija i kod novoro|en~adi . trudno}a. induracije i pruritus (retko) Konakion MM. deficit vitamina K. u aku{erstvu. hiperpireksija. kao i kod vantelesnog krvotoka. za inj. IND zaustavljanje akutnih krvarenja mekih tkiva i parenhima u toku operacija.B02 ANTIHEMORAGICI B02A Antifibrinolitici B02AB Inhibitori proteinaza B02AB01 aprotinin IND profilaksa i terapija hiperfibrinoliti~kih krvarenja kod operacija u kardiologiji ili posle davanja streptokinaze. plu}a./inf. za inf 500 000kij/50ml B02B Vitamin K i ostali hemostatici B02BA Vitamin K B02BA01 fitomenadion (vitamin K1) IND profilaksa i le~enje hemoragijske bolesti novoro|en~eta (novoro|en~ad i deca do 1 godine primaju samo Konakion MM za decu). 2mg/0. VII. OPREZ ne primenjivati za antagonizovanje antikoagulantnog efekta heparina. ND alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu Beriplast P Combi . krvarenja nastala predoziranjem antikoagulanasa kumarinskog tipa (na heparinska krvarenja nama efekta). osiguravanje {avova u hirurgiji.kombinacija koagulacionih faktora II. tromboembolijske komplikacije. Roche rast. oboljenja jetre. infarkt miokarda. sklonost tromboembolijskim oboljenjima ili DIC-u. endoskopsko le~enje ulkusa GIT-a koji krvare. zbrinjavanje rana. I ne me{ati u istom {pricu/inf. o{te}enja jetre. ra{ na ko`i.Set. kod operacija prostate. primene nekih lekova. CSL Behring pra{ak i rast za lepak za tkivo (90mg+60J+1000KIJ+ 500ij+5. dojenje. ND eritem. alergija u anamnezi. u trudno}i primenjivati samo ako je neophodno. Roche rast. ND alergijske reakcije. zaptivanje telesnih {upljina i likvorskih prostora. Bayer rast. KI intravaskularna primena.8ºC.2ml B02BC Lokalni hemostatici B02BC30 fibrinogen + koagulacioni faktor XIII humani + aprotinin + trombin + kalcijum hlorid ~uvati na 2 . resekcija u GIT-u. hipoprotrombinemije nastale kao posledica bilijarne opstrukcije. OPREZ trudno}a. OPREZ koronarna bolest. (hiperfibrinoliza kod krvarenja koja ugro`avaju `ivot. posle operacija .9mg)/ml B02BD Faktori koagulacije krvi Preparate iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 . malapsorpcionog sindroma. za inj. 10mg/ml Konakion MM za decu. GIT smetnje.

1000ij/10ml B02BD02 moroktokog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). za inj. za inj. za rast. 500ij/10ml Berinin P 600. ste~eni nedostatak faktora VIII Advate. za rast.humani) IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII).. 500ij/10ml. 1000ij/5ml. 1000ij/10ml Octanate. 250ij./inf 600ij/5ml Haemonine 250.za rast. 1000ij. za inj.5ml. 1000ij10ml Koate DVI. za inj. 1000 FEIBAj/20ml B02BD04 koagulacioni faktor IX . 500ij Registar lekova 2011 453 . 500ij/10ml.humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A (uro|eni nedostatak faktora VIII). Octapharm pra{ak i rast.B02BD02 koagulacioni faktor VIII . za rast. KI skora{nji infarkt miokarda. za inj. Biotest pra{ak i rast. 500ij/5ml./inf 200ij/5ml. za inj. Biotest pra{ak i rast.za inj. 250ij/5ml. Biotest pra{ak i rast. 600ij/5ml Octanine F. sve`e tromboze Aimafix. Talecris pra{ak i rast. za inj. za rast za inj. 2000ij B02BD03 antiinhibitorski kompleks faktora VIII IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom A i B koji imaju inhibitore na faktor VIII i IX. 250ij/5ml Haemonine 500. 1000ij/5ml Immunine. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. kontinuirana i dugotrajna terapija u kombinaciji sa faktorom VIII radi kasnijeg nastavka le~enja kao i kod hemofilije bez inhibitora. Bayer pra{ak i rastvara~ za rast. Baxter AG pra{ak i rastvara~ za rast. Kedrion pra{ak i rast. Kedrion pra{ak i rast. CSL Behring pra{ak i rast. 1000ij/ml Recombinate 250. terapija bolesnika koji nemaju hemofiliju ali imaju ste~ene inhibitore na faktore VIII. za rast. za inj. 250ij/10ml Recombinate 500. za rast. za inj. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. 1000ij/10ml Emoclot . Baxter pra{ak i rastvara~ za rast. Wyeth pra{ak i rast. 1000ij/10ml B02BD02 oktokog alfa (koagulacioni faktor VIII. za inj. za inj. za rast. 250ij/5ml. za rast. 500ij/ml. trajno eliminisanje inhibitora tj. za inj. Baxter AG pra{ak i rast. 500ij5ml. 500ij. za inj. Octapharma pra{ak i rastvara~ za rast. 500ij/5ml. za rast. 250ij/5ml. 500ij/5ml Haemonine1000.humani IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX). za rast.250ij/2. za inj. 250ij/5ml. za inj. 1000ij/10ml Haemoctin SDH. 500ij/5ml. XI i XII kao i bolesnici sa von Willebrand-ovom bolesti koji imaju inhibitore Feiba NF. za rast. 500ij/10ml Recombinate 1000. za inj. 1500ij/5ml Kogenate. ste~eni nedostatak faktora IX. ste~eni nedostatak faktora VIII ReFacto AF. za inf 500FEIBAj/20ml. ste~eni nedostatak faktora VIII Beriate P. 250ij/ml. Biotest pra{ak i rast. CSL Behring pra{ak i rast.

za rast. nedovoljan unos gvo`|a hranom. za rast.urtikarija. KI diseminovana intravaskularna kogulacija (DIC). (500ij+1200ij)/10ml Haemate P 1000. hemohromatoza.pepti~ki ulkus. Wyeth Pharma pra{ak i rast./inf. za rast. artralgija. dispneja.bolesti jetre i bubrega.za parenteralne oblike. glavobolja. hemoliti~ka anemija kada nema deficita gvo`|a. Octapharma pra{ak i rast.3ml B02BD09 nonakog alfa IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa hemofilijom B (uro|eni nedostatak faktora IX). 2. za rast.2mg/2. ulcerozni kolitis). 1000ij. hipotenzija. (125ij+250ij)/5ml. oralni preparati IND terapija i profilaksa sideropeni~nih anemija izazvanih krvarenjem ili pove}anom potrebom za gvo`|em. (400ij+450ij)/ 5ml pra{ak i rast.humani rekombinantni) IND krvarenja i hirur{ke intervencije kod bolesnika koji imaju antitela (inhibitore) prema koagulacionim faktorima VIII i IX./inf. za inj. Alkaloid kaps. (samo za parenteralne oblike . hemosideroza. alergijske reakcije BeneFIX. (250ij+600ij)/5ml Haemate P 500. ste~eni nedostatak faktora IX. (800ij +900ij)/10ml B02BD08 aktivirani eptakog alfa (faktor VIIa . 1. Galenika film tabl. za rast. (samo za parenteralne oblike . (1000ij+2400ij)/15ml Immunate. 2000ij B03 ANTIANEMICI B03A Preparati gvo`|a KI depresija kostne sr`i. CSL Behring pra{ak i rast. bol u grudima. 105mg gvo`|a 454 Registar lekova 2011 . transfuzija krvi. venospazam. Baxter AG pra{ak i rast. za rast.B02BD06 koagulacioni faktor VIII + humani. tvrda 350mg (115mg gvo`|a) gvo`|e II sulfat B03AA07 Ferro gradumet. (samo za oralne oblike . vrtoglavica. (samo za oralne oblike . za inj. dijareja ili opstipacija. KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla NovoSeven.2ml. CSL Behring pra{ak i rast. ND groznica./inf. za inj. ND mu~nina. tahikardija. deca do 4 meseca. CSL Behring pra{ak i rast. crna obojenost stolice.smanjenje apetita. Novo pra{ak i rast. von Willebrand-ov faktor IND profilaksa i terapija krvarenja kod bolesnika sa von Willebrand-ovom bole{}u i hemofilijom A Haemate P 250. 500ij. tromboflebitis). a kontraindikovana je i primena pune doze jednokratno). za rast. OPREZ trudno}a i dojenje . o{te}enja `eluca i tankog creva velikim dozama) B03AA Dvovalentno gvo`|e. rana trudno}a. enteritis. metalni ukus u ustima. astma. istovremena primena oralnih i parenteralnih preparata gvo`|a. za inj. ote`ana resorpcija gvo`|a iz GIT-a B03AA02 gvo`|e II fumarat Heferol. za inj. za inj. za inj. povra}anje. mijalgija. za rast. za inj. 250ij.4mg/4. (250ij +500ij)/5ml Wilate.

primena lekova koji mogu izazvati deficit folne kiseline npr.trudno}a.7mg Cu)/10ml B03B Vitamin B12 (cijankobalamin) i folna kiselina IND perniciozna anemija sa ili bez neurolo{kih poreme}aja. za inj. sprue. gastrektomije. oralni preparati B03AB05 gvo`|e III hidroksid polimaltozni kompleks Ferrum Sandoz. magaloblastna anemija nepoznatog uzroka (folnu kiselinu ne treba primenjivati kao monoterapiju ili kao zamenu za vitamin B12 jer mogu da se jave ireverzibilni neurolo{ki poreme}aji). OPREZ doze vitamina B12 ve}e od 10μg dnevno mogu popraviti megaloblasti~nu anemiju nastalu usled nedostatka folata i tako maskirati ta~nu dijagnozu B03BA Vitamin B12 (cijankobalamin) i analozi cijanokobalamin B03BA01 Vitamin B12 Alkaloid. usled anatomskih anomalija GIT-a. nesanica Folacin. dugotrajna dijaliza. antiepileptici. OPREZ anemije nepoznatog uzroka (folna kiselina mo`e da maskira simptome perniciozne anemije). alergijske reakcije. Jadran tabl. neuropatije. neurolo{ki poreme}aji nastali usled deficita vitamina B12. insuficijencija jetre. Kronova bolest. posle resekcije gornjih delova tankog creva. ulcerozni kolitis.B03AB trovalentno gvo`|e. megaloblasti~ne anemije koje se javljaju kao posledica uro|enih poreme}aja metabolizma. KI perniciozna anemija. resekcije ileuma. tumori zavisni od folata. parenteralni preparati IND anemija usled deficita gvo`|a. inflamatornih oboljenja creva ili usled prisustva parazita u crevima (Diphyllobotrium latum). dojenje. Zdravlje rast. profilaksa .33mg Mn + 0. 5mg Registar lekova 2011 455 . 2500μg/2ml B03BB Folna kiselina i derivati B03BB01 folna kiselina IND le~enje . pu{a~ka ambliopatija. I ne me{ati u istom {pricu/inf. Alkaloid rast. boci sa drugim lekovima B03AC01 dekstriferon Fedex. Innotech oralni rastvor (50mg Fe + 1. Sandoz tabl. 500μg/ml B03BA03 hidroksokobalamin OHB12. za `vakanje 100mg sirup (50mg/5ml) gvo`|e III protein sukcinilat B03AB09 Legofer. Galenika rast. za inj. Alkaloid oralni rastvor 40mg feri jona/15ml B03AC trovalentno gvo`|e .megaloblastna anemija izazvana deficitom folne kiseline. ND GIT poreme}aji. 100mg gvo`|a/2ml B03AE gvo`|e u drugim kombinacijama B03AE10 gvo`|e II glukonat + mangan glukonat + bakar glukonat Tot Hema. za inj.

6ml.5ml. za inj. za inj. 100μg/0. konvulzije u anamnezi. autologno davanje krvi kod bolesnika sa srednje te{kom anemijom koji se pripremaju za hirur{ku intervenciju. (pen sa ulo{kom) 60μg /0.6ml.humani rekombinantni eritropoetin B03XA01 Recormon.3ml. OPREZ trudno}a. 50 μg /ml.3ml Eprex 4000.5ml.3ml. 50μg/0.6ml rast. 50 μg /0. tromboza. 4000ij/0. 500μg/ml rast. tahikardija. 20μg/0.Folnak.3ml. darbepoetin.3ml. za inj ({pric) 10 000ij/ml epoetin beta . ND hipertenzija. 360μg /0. 1000 μg /ml rast. 20μg/0. 800 μg/0. za inj. 10000ij/0. 200 μg /ml. 2000ij/0. 5mg B03X Ostali antianemijski preparati epoetin alfa i epoetin beta. 5000ij/0.3ml. 40μg/0. 15μg/0. 100 μg /ml.8ml. anemija kod bolesnika koji su na hemioterapiji preparatima platine. 250 μg /0. 100 μg /0. bolesti jetre. za inj. ishemijska vaskularna bolest. ote`ano disanje.3ml. 30000ij/0. Cilag rast. 500μg/ml metoksi polietilen glikol-epoetin beta B03XA03 Mircera. Amgen Europe rast.5ml Eprex 2000. deca.3ml.5ml 100μg/0.4ml. Cilag rast. Cilag rast. 2000ij/0. za inj ({pric) 20000ij/0.6ml. za inj.4ml. 60μg/0.4ml. alergijska reakcija uklju~uju}i anafilaksu B03XA01 epoetin alfa . 20000ij/ml. Roche rast.6ml. 8000ij/0.38ml. 6000ij/0. Roche rast za inj.3ml. na peritonealnoj dijalizi ili jo{ nisu na dijalizi. za inj. za inj. isklju~iti druge uzroke anemije. 4000ij/0.9ml.75ml i 40000ij/ml darbepoetin alfa B03XA02 Aranesp.6ml. za inj.5ml. 75 μg /0.3ml. KI nekontrolisana hipertenzija. ({pric) 3000ij/0. 300μg/0.3ml. 30000ij/0. ({pric) 4000ij/0.3ml.5ml.3ml. trombocitoza (retko). ({pric) 1000ij/0. 3000ij/0.humani rekombinantni eritropoetin Eprex 1000. Cilag rast. 10μg/0. glavobolja. 120 μg /0.4ml Eprex 10000. 6000ij/0.6ml 456 Registar lekova 2011 . 150μg/0.5ml. Cilag rast. dojenje. ({pric) 30μg/0. konvulzije.4ml. 200 μg /0. 300μg/0. 60000ij/ml epoetin zeta B03XA01 Eqralys. ({pric) 1000ij/0.3ml.3ml.3ml. ({pric) 2000ij/0.5ml. 150μg/0. metoksi polietilen glikol-epoetin beta. Hemofarm rast.5ml Eprex 3000. epoetin zeta B03XA Ostali antianemijski preparati IND anemije udru`ene sa deficitom eritropoetina kod hroni~ne insuficijencije bubrega kod bolesnika koji su na dijalizi.3ml.3ml. (karpula) 10000ij/ml. 300 μg /ml. Nini tabl.3ml. 150 μg /0. za inj ({pric)1000ij/0.3ml. za inj. 10000ij/ml rast.4ml. ({pric) 30μg /0. 5000ij/0. maligne bolesti. 40μg/04ml 80μg/0. 80μg/0.3ml.

Hemofarm rast. posle poro|aja). za inf. 20% Ljudski albumin 20%. CSL Behring rast. te{ka sr~ana insuficijencija. za inf. traume. abdominalni bol. (6% + 0. hiperhidracija. urtikarija. malo soli. za inf. hipervolemija. 20% Uman Albumin. IZZ rast. 5% 20% B05AA06 `elatin polisukcinat + natrijum hlorid IND prevencija i terapija hipovolemijskog {oka usled krvarenja. ND alergijske reakcije. KI sr~ana insuficijencija. intrakranijalno krvarenje. Biotest rast. ciroza jetre. Braun rast. opekotina ili sepse. za inf. za vreme operacija. za inf. preeklamsija) hipovolemija razli~itog porekla (hemoragi~ki {ok. Nije supstituent za krv ili plazmu ukoliko je potrebno njihovo davanje. (6% + 0. za inf. gubitak te~nosti u ekstravaskularnom podru~ju. sr~ane mane. Octapharma rast. ND mu~nina. IND terapija i profilaksa hipovolemije. za inf. (10% + 0. Kedrion rast. difuzni eritem). OPREZ astma. za inf. KI plu}ni edem. sa anurijom ili oligurijom. KI preosetljivost na `elatin. anafilakti~ke reakcije Gelofusine. pove}anje serumske amilaze. kao i akutna normovolemijska hemodilucija.4 + natrijum hlorid Rastvor se ~uva na sobnoj temperaturi. perioperativnog gubitka krvi. sr~ana dekompenzacija. trudno}a. visoki centralni venski pritisak. 5% 20% Humani albumin 20% Biotest. hiperhidratacija. 5% 20% Human albumin20% Behring. 20% Human albumin. zavisno od doze mo`e do}i do poreme}aja koagulacije krvi B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid Hetasorb 6%. hipervolemija. za inf. ITK rast.7%) B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid i hidroksietilskrob 130/0. te{ki oblici hipernatrijemije ili hiperhloremije.9%) Hetasorb 10%. pruritus. Hemofarm rast. poreme}aji koagulacije krvi. Baxter AG rast. Talecris rast. bubre`na insuficijencija sa oligurijom i anurijom. te hiperbilirubinemija novoro|en~adi. dojenje. povi{ena temperatura.9%) Registar lekova 2011 457 .B05 SREDSTVA ZA ZAMENU PLAZME I PERFUZIONI RASTVORI B05A Krv i sli~ni proizvodi B05AA Sredstva za zamenu krvi i proteinske frakcije plazme B05AA01 albumin humani IND hipoalbuminemija (akutni edem. ekstrakorporalna cirkulacija. za infuziju (4% + 0. B. 20% Plasmubin 20. pacijenti na dijalizi.9%) hidroksietilskrob 130/0. ND alergijske reakcije (groznica. anemija. Fresenius Kabi rast. za inf. povra}anje Albumin (ljudski). mu~nina.4 + natrijum hlorid B05AA07 Voluven. oboljenja bubrega. ne sme se zamrzavati. plu}ni edem. nefrotski sindrom. za inf. 20% Human albumin 20% Baxter.

embolizam. histidin. {ok. serin. aginin.25g+0.5g+1g)/L rast.1g +3.55g+7g+6g +5. skora{nji infarkt miokarda.4g+6. triptofan) rast. hemofagocitozni sindrom Intralipid. arginin.5g+11. 20% B05BA02 ulje soje + lecitin jajeta + glicerol IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani.2g+6. alanin. (5g+7. valin) rast.2g+6.7g+5. serin. 5% (2.1g+14g +12g+11g+3g+11.4g+2g+1.2g+2.4g+0. tirozin. za inf.1g+3. glutaminska kiselina. tirozin. deficit esencijalnih masnih kiselina kod pacijenata koji nisu u stanju da odr`avaju normalne koli~ine esencijalnih masnih kiselina oralnim putem.6g+1. hiperhidratacija. Hemofarm Aminosol 15%.8g+8. Fresenius Kabi B05BA01 aminokiseline (alanin. (10% + 0. za inf. iusult.5g+0.6g+4.B05B Rastvori za intravensku primenu B05BA Rastvori za parenteralnu ishranu B05BA01 aminokiseline (izoleucin. taurin. hipotona dehidratacija.2g+6.5g+5. cistein. prolin.4g+6. metionin. koma.3g+4. leucin. taurin. triptofan. treonin. trudno}a.7g+3.6g+4. te{ka hiperlipidemija. valin.5g+1.3g+4. te{ka insuficijencija jetre. preosetljivost na pile}e proteine Lipovenoes.5g+3.5g+0. za inf.3g+17g+9. izoleucin.6g+3. KI {ok.1+3.3g+3. 6. 15% (5.5%) 458 Registar lekova 2011 .1g+7g+5. glicin.4g+5.3g+4.3g+2. Fresenius Kabi ulje soje B05BA02 IND obezbe|ivanje esencijalnih masnih kiselina i energetskog unosa kod pacijenata na parenteralnoj ishrani. za inf.2g+8.4g+1g+2g)/L rast.1g+4.2g+0. senzibilizacija na sastojke preparata.5g+7.15g+2. metionin.5g+11.6g)/L rast. Fresenius Kabi emulzija za inf. (5.6g+0.1g+2.1g+3.5g+25g+20g +18.6g+0. za inf.6g+3. leucin.5g+7. Fresenius Kabi emulzija za inf. fenilalanin.6% + 2.1g+1g+7. histidin. nestabilan dijabetes melitus.5g+3.6g+5. 10% (5g+7. lizin.8g +0. za inf.4g+2g+1.5g+25g +20g+18.4g+5.6g+1. Hemofarm Aminoven.1g+2. KI poreme}aj metabolizma masti. prolin.2g+6. glicin.3g+17g+9.9g+5.6g)L Vaminolact. hipokalijemija.4g+1g+2g)/L rast.9g+5. fenilalanin. lizin.1g+14g+12g +11g+3g+11.6g)/L Aminosol 10%. treonin.3g+2.8g+8. aspartanska kiselina.6g+5.2g+8.5% (6.

KI te{ki poreme}aji koagulacije. glavobolja. Zdravlje rast. za inf. 5% 10% B05BA10 aminokiseline (izoleucin.5g+2.5g+12g+5. parenteralna ishrana. alanin. ND retko mu~nina. Braun Registar lekova 2011 459 . metionin. dispneja i cijanoza i u tom slu~aju infuziju treba prekinuti Lipofundin MCT/LCT20%. Fresenius Kabi rast.581g)/L Aminoplasmal 10% E.36g +2.3g+0. KI hipotoni~na dehidratacija. glikemije. dijabeti~na koma. trigliceridi srednje du`ine lanca IND nadoknada kalorija uklju~uju}i lako iskoristljive lipidne komponente.9g+6. za inf.B05BA02 ulje soje rafinisano. alergijske reakcije.5g+3g+10. drhtavica. keto-acidozna koma.2g+5. za inf. Braun rast. arginin. glicin. valin. stanja {oka i kolapsa. lipidna embolija. leucin. hipokalijemija.6g +7. prolin. hiperlipidemija.453g+0. povra}anje. Hemofarm rast. 5% 10% Glucosi infundibile. akutne faze sr~anog ili mo`danog infarkta. ND bol na mestu primene.6g+6. koma nepoznatog porekla. oboljenja jetre. acidobaznog statusa i elektrolita ako se masti daju svakodnevno u velikim dozama. treonin. 20% (100g/L + 100g/L) B05BA03 glukoza IND izotoni~na i hipertoni~na dehidratacija. B.4g+2. tromboflebitis Glucose. B. poreme}aj metabolizma lipida. nekorigovani poreme}aji elektrolita (hipoton~na dehidratacija. ne sme se koristiti zajedno sa krvlju koja je konzervisana rastvorom ACD.7g+4. OPREZ potrebna kontrola serumskih triglicerida. znojenje. nadra`aj vene. 5% 10% Glucose 5% Fresenius. acidoze razli~itog porekla. 10% (5g+8. dispartanska kiselina. histidin. serin.2g+11. tirozin) + natrijum acetat + natrijum hidroksid + kalijum acetat +magnezijum hlorid + dinatrijum fosfat rast.508g+3. bol u grudima i ledjima. triptofan.858g+0. primena esencijalnih masnih kiselina kao deo totalne parenteralne ishrane. 5% Glucosi infundibile. akutna tromboembolija. crvenilo lica. za inf. lizin. Braun emulzija za inf. fenilalanin. hiperhidratacija). glutaminska kiselina. te{ka sepsa sa acidozom i hipoksijom.4g+4.85g+4. za inf. B. hemoragi~ni nekrotiziraju}i pankreatitis. pospanost. OPREZ dijabetes.2g +1.

za inf.4g+0.08g+2. Hemofarm rast.568g+2.2g+1. lizin.{ok.936g+5. metionin. histidin.604g+3.88g +1. arginin.584g+1. alanin. fenilalanin. aspartanska kiselina. Braun emulzija zan inf (3.8g+2. acetilcistein.72g+2. glicin.592g+ 1.368g+6.312g+2. izoleucin. glicin. valin.781g+0. glicin.623g+158.008g+2.44g+3. arginin. leucin. arginin.16g+ 1.222g+2. treonin.264+2. metionin.dekompenzovana sr~ana insuficijencija. hiperhidratacija. lizin.4%.09g+6.82g+2. histidin. Fresenius Kabi rast.683g+1.88g+4.872g+5. treonin.8g+10.735g)L(1137mOsm/L) B05BA10 aminokiseline (izoleucin.792g +2.368g+3.91g+0.7g+10.78g+ 2.017+0. fenilalanin.08g)/L 460 Registar lekova 2011 .98g+2.64+10. (15g+15g+14g+12g+9.024g+20g+20g)/L B05BA10 aminokiseline (alanin. hiperklijemija.368g+1. glicin.456g+2. glutaminska kiselina. leucin. ulje soje Nutriflex lipid Peri.686g+0.504g+2. lizin. treonin.4g+6.88g+3.747g+0.256g+3. acetilcistein.353g+70.09g+6.24g+4. leucin. metionin.515g +0. te{ka insuficijencija bubrega i jetre. za inf.47g+132g+1.7g+0.1g+ 5.656g+1.1g+5g+4. triptofan.54g+0.865g+0. valin) Hepasol 8%.82g+4. serin.872g+2.B05BA10 aminokiseline (izoleucin.4g+2.72g+2. serin) + glacijalna sir}etna kiselina Aminosteril N-Hepa 8. histidin.544g+2.916g +2.64g+0.496g+7. triptofan.908g+4.8g+ 5.272g+1.808g +1.88g+1.2g+2.72+0. izoleucin. alanin.28g+20g+20g)/L Nutriflex lipid Special. leucin.73g+2.2g+ 5. prolin.8g+3.25g+3. B.744g+0.4g+13. treonin. fenilalanin.6g+6.4g+4.Braun emulzija zan inf (1.689g+0.18g+9.284g+4.08g+10.4g+13. deca mla|a od 2 godine Aminosol 10% E.354g+0.76g+4.435g+ 2. triptofan.1g+0.4g+0.496g+2. B.1g+4.264g+20g+20g)/L Nutriflex lipid plus.728g+1.73g+ 2. prolin.352g+3.4g+0. serin) + natrijum hidroksid + natrijum hlorid + natrijum acetat + kalijum acetat + magnezijum acetat + kalcijum hlorid + glukoza +natrijum dihidrogenfosfat + cink acetat + trigliceridi srednje du`ine lanca.624g+4. B.3g+3g+ 2g+1.42g)L B05BA10 aminokiseline (alanin. 8% (4. triptofan) + natrijum glicerofosfat + jabu~na kiselina + kalijum hidroksid + magnezijum hlorid + kalcijum hlorid KI metaboli~ka acidoza.88g+5.32g+1.88g+0. prolin. arginin. Hemofarm rast. valin.378g+ 0. 8% (10.64g +5.4g+0. histidin. za inf.402g+ 0.384g+3.736+4.88g+1.28g+7.7g+10.24g+4. valin. fenilalanin. lizin. metionin.7g+0.456g+0. Braun emulzija zan inf (2. prolin.171g +0.

23g+7.3g+0.4g+5.97g+4.9g+ 9g+ 5.6g+5.3g+3.6g+7.6g+1. te{ka hiperlipemija.3g+3.6g+1.4g+5.3g+0. groznica.9g+ 9g+5.97g+4.74g+5. hiperhidracija.9g+6.9g+9g+5.6g+5.6g+7. hipotona dehidratacija. ND hiperpireksija. ne sme se zamrzavati.3g+0.6g+1.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2566ml (2300kcal) (190g+16g+11.6g+7.3g+ 0.6g+7. mu~nina.6g+7.3g+3.8g+4.6g+1.9g+6.8g+4.6g +7. 1026ml (900kcal) (190g+16g+11.8g+5.9g+6.8g+5.9g+ 9g+5.6g+7.9+6.9g+200g)/L Registar lekova 2011 461 .6g+7. hiperglikemija koja zahteva vi{e od 6 ij insulina po ~asu.4g+5.3g+3.9g+200g)/L emulzija za infuziju 2400ml (1700kcal)(110g+16g+11.5g+5.9g+6. akutni {ok.3g+3. poreme}aj koagulacije krvi.6g+5.04g+1.23g+ 7.23g+7. insuficijencija jetre ili bubrega. dekompenzovana sr~ana insuficijencija.9g+9g+5. a rastvori iz njih se me{aju neposredno pre upotrebe ~ine}i tako emulziju za iv infuziju. hemofagocitozni sindrom.6g+7. Fresenius Kabi emulzija za inf.23g+7.8g+4.8g+5.9g+0.3g+ 0.9g+6.8g+4.9+6. ne primenjuje se kod dece mla|e od 2 godine.6g+ 7.5g+5.6g+7.5g+5.8g+5.9+6.04g+1.04g+1. Preparat se sastoji od trodelne kese sa odvojenim komorama.74g+ 5.6g+7. uro|eni poreme}aj metabolizma amino kiselina.23g+ 7.6g+7.9g+0.6g+7. akutni edem plu}a. IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana.5g+5.97+4. poreme}aj funkcije bubrega (sindrom preoptere}enja mastima).B05BA10 glukoza + aminokiseline (alanin + arginin + aspartanska kiselina + glutaminska kiselina + histidin +glicin+ izoleucin + leucin + lizin +metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + kalcijum hlorid + natrijum glicerofosfat + magnezijum sulfat + kalcijum hlorid + natrijum acetat + ulje soje ^uvati na sobnoj temperaturi.9g+0.97g+4.4g+5.6g+ 7.04g+1.9g+0.4g+5. Fresenius Kabi emulzija za infuziju 1440ml (1000kcal) (110g+16g+11. KI poznata preosetljivost na proteine jajeta ili soje ili na bilo koji drugi sastojak preparata.74g+5.8g+4. reakcije preosetljivosti Kabiven.5g+5.9g+0.8g+5.9g+200g)/L Kabiven Peripheral.6g+5.6g+5.74g+ 5.97+4. povra}anje.9g+6.9g+6.04g+1.74g+5.9g+200g)/L emulzija za infuziju 1540ml (1400kcal) (190g+16g+11.6g+1.

Braun rast. Zdravlje rast. KI te{ka o{te}enja bubrega.02g+3. KI hipervolemija. te{kih infekcija. Baxter SA emulzija za inf. te{kih infekcija.25g +3. (8.76g+5.64g+3.B05BA10 aminokiseline (alanin + arginin + glicin + histidin + izoleucin + leucin + lizin + metionin + fenilalanin + prolin + serin + treonin + triptofan + tirozin + valin) + natrijum acetat + natrijum glicerofosfat + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + glukoza + kalcijum hlorid + maslinovo i sojino ulje.3g +0.33g)/L B05BB01 natrijum hlorid + natrijum laktat + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja.5g+10. Baxter rast.6g + 0.98g+1.3g +0.74g+200g)/L OliClinomel N7-1000E.4g+5.37g+0.21g+4.za inf.34g+4.47g+1.36g +2. opekotina.74g+200g)/L B05BB Rastvori za elektrolitni dizbalans B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid Ne preporu~uje se dugotrajna primena ovih preparata zbog visoke koncentracije hloridnih jona.02g)/L 462 Registar lekova 2011 .45g+5.74g+2. povra}anja.8g+6. srca i jetre.3g+4. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija.19g+2. KI te{ka o{te}enja bubrega. (11. alkaloza i hiperkalijemija Jonolaktat.39g+6.36g+4. za inf.78g+4.93g+3. za inf. za inf. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija.203g)/L B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum acetat + natrijum glukonat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja.47g+1.08g+5. IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod hipotoni~ne i izotoni~ne dehidratacije u stanjima {oka. opekotina.1g+6. hiperkalcemija Natrii chloridi infundibile compositum. B.8g+6g+7.12g+5.12g+200g+0.74g+100g)/L OliClinomel N6-900E . (8. (17. za inf.6g + 0.31g+0.8g+4g+5.12g+300g+0.6g + 0.12g+5.8g+ 0.67g+2.4).08g+3.6g+9. Baxter SA emulzija za inf.6g+ 6.8g+5g+4.3g+3. me{avina IND parenteralna ishrana pacijenata kod kojih nije mogu}a enteralna ishrana OliClinomel N4-550E.93g+6. kolapsa.2g+1.19g+2.68g+5.76g+4.36g +4. alkaloza i hiperkalijemija Plasma Lyte 148 (pH 7.53g+0. dijareje.33g+5.75g +2. (20. za inf.3g+4. (8.12g+400g+0.2g+3.134g +0.57g+1. Hemomont rast.26g+0. (5.3g +0.4g + 0.99g+0.05g+ 0. hiperhloremija. opekotina. srca i jetre.3g+5. Baxter SA emulzija.33g)/L Ringerov rastvor. Hemofarm rast. 500ml (6g+3.78g+8.7g+11.4g+4.22g+3.33g)/L Ringer s injection.

KI peritonitis.257g +0. korigovanje hiponatremije koja je udru`ena sa smanjenim volumenom ekstracelularne te~nosti. B. natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + ikodekstrin rast. akutna insuficijencija bubrega. hiperglikemija. hipotenzija. Hemofarm rast. 10%.24g)/L Hartmanov rastvor. ~uvanje: na sobnoj temperaturi (u rasponu 4-25ºC) ne zamrzavati B05D. pneumonija.9% + 5%) B05BC Rastvori za osmotsku diurezu B05BC01 manitol IND profilaksa i rana terapija akutne insuficijencije bubrega. Hemofarm rast. akutna insuficijencija bubrega.373g+0. `e|. hipertoni~na dehidratacija Compound sodium lactate. poreme}aj balansa vode i elektrolita Natrii chloridi infundibile cum glucoso 5%. forsirana osmotska diureza kod trovanja barbituratima i salicilatima.373g+0. Braun rast. 500ml.za inf. akutna tubularna nekroza. alkaloza. 500ml(6g+0. nadra`aj vene. ND bol na mestu primene. za inf.5g+0.25g)/L B05BB02 natrijum hlorid + glukoza IND nadoknada vode i Na+. delirijum tremens.7%) B05D Rastvori za peritoneumsku dializu IND akutna i hroni~na bubre`na o{te}enja koja zahtevaju tretman dijalize. za inf. bolovi u ramenima.. hipervolemija. u~estale stolice ili opstipacija. ND suva usta. tromboflebitis. KI te{ka o{te}enja jetre. relativan gubitak belan~evina. KI anurija.4g+4. bol u grudima. 1000ml (6g+0. hipovolemija. akutni napad glaukoma.4g+0. KI hipertoni~na dehidratacija.294g+6.294g+3. opekotina. ND bol i napetost u abdomenu. Hemofarm rast. 500ml (6.54% + 2. (0. za perton. trovanja supstancama koje se mogu odstraniti dijalizom. dijalizu sa 7. pankreatitisa. mu~nina. odr`avanje volumena ekstracelularne te~nosti za vreme i posle operacija. Baxter H. tumori abdomena. za inf. 20% B05C Rastvori za ispiranje B05CX Ostali rastvori za ispiranje B05CX10 manitol + sorbitol IND postoperativno ispiranje be{ike. hernije. disbalans elektrolita (visok nivo K+). abdominalne perforacije. preoperativna priprema za hirur{ki zahvat na oku. glavobolja. izlivi u trbu{noj duplji. ote`ano disanje. za inf. metaboli~ka acidoza..276g)/L Hartmanov rastvor. dijabeti~na koma. a mo`e do}i i do hemolize. povi{en intrakranijani pritisak. edem plu}a. te{kih infekcija.5% ikodekstrina (5.B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat IND nadoknada te~nosti i elektrolita kod povra}anja. Zdravlje rast.27g+6. sve`e povrede i operacije abdomena.02g+0. respiratorna depresija Manitol. KI pod uslovom da se izvesna koli~ina resorbuje sva stanja kod kojih je metabolizam sorbitola poreme}en ili onemogu}en Ispirol. odr`avanje volumena krvi u toku i posle operacija. Registar lekova 2011 . kaheksija.051g+75g)/L 463 Extraneal. Ne sme da se koristi za razbla`ivanje krvi jer izaziva aglutinaciju krvi. Hemofarm rastvor za ispiranje be{ike (0. te{ka sr~ana insuficijencija.

1017)/L Balance. 1.952g+0. Baxter H.051g)/L Gambrosol trio 10.0508g +4. rast.48g+0.64g+3. dijalizu (1.2573g+0.85g +0. Fresenius Medical Care rast. 1.48g+0. dijalizu sa 1.5g +5. za perton.27g +5. 1.3g+0.2573g+0.847g+0.847g+0. Gambro rast.75mmol/L Ca (15g+5. glukoza + natrijum hlorid + natrijum laktat + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid Balance. za perton. dijalizu (22.786+7.73g+5.1017g)/L rast. za perton.48g+5.1% aminokiselina (0.054g)/L rast.925g 0.847g+0.209g+0.86g +5. za perton.5+5.1838g +0.25mmol/L Ca (15g+5.2573g +0.5g+5.48g+0.952g +0. Fresenius MedicalCare rast.1017g)/L CAPD 2 Stay safe. dijalizu (3.1017)/L Dianeal PD4.786+7.595g+0. dijalizu (15g+5.73g+ 5. za perton.38g)/L B05DB Hipertoni~ni rastvori B05DB.5g+5. dijalizu 2. Fresenius MedicalCare rast. za perton.36g+5.64g+3.714g+1.27g+0.25mmol/LCa (22. 1. Fresenius Medical Care rast. 1.847g+0. 1.1838g +0.847g+0. dijalizu (500g+5. dijalizu 1. Fresenius Medical Care rast.3% glukoze.1017)/L rast.1017g)/L rast.184g+0.952g+0.64g+3. dijalizu 4.184g+0. Nutrineal PD4. Fresenius Medical Care rast.1017g)/L CAPD 19 Stay safe. za perton.1838g+0.B05D.1838g+0.5%glukoze.051g)/L rast..071g+0. dijalizu 4.38g+4. dijalizu (42.02g+0.847g+0.786+7. za perton.64g+3. za perton.3%glukoze. Fresenius Medical Care rast. dijalizu(15g+5.184g+0.25%glukoze.2573g+0. Fresenius Medical Care rast. dijalizu 1.1017g)/L CAPD 17 Stay safe. za perton..57g +0.1017g)/L CAPD 18 Stay safe.1017)/L CAPD 3 Stay safe. koji su na peritonealnoj dijalizi.184g+0.2573g+0.25mmol/LCa (42. dijalizu (2. dijalizu (500g+5.73g+5.051g)/L rast.72g+0.75mmol/L Ca (42.1838g+0. za perton..64g+3.786+7.786g+7.75mmol/L Ca (22.925g 0. za perton.1838g+0. za perton.72g+0. za perton.955g+0. aminokiseline (tirozin + triptofan + fenilalanin + treonin + serin + prolin + glicin + alanin + valin + metionin + izoleucin + leucin + lizin + histidin + arginin) + kalcijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum laktat + natrijum hlorid IND nutricioni dodatak kod malnutricionih pacijenata sa renalnom insuficijencijom (albumini ni`i od 35g/L).951g+1.73g+5.5% glukoze.925g 0.25% glukoze. za perton.64g+3.646g+0. Gambro Gambrosol trio 40.51g+0. za perton.209g+0. rast.51g+0.85g+1.38g+4.1017g)/L rast.2573g+0.38g+4.786g+7.393g+0. za perton. dijalizu (22.054g)/L 464 Registar lekova 2011 .38g+4.1017)/L CAPD 4 Stay safe.38g+4. za perton. Baxter H. dijalizu 2. dijalizu ((42.

4mg)/10ml Registar lekova 2011 465 . eklampsija. mi{i}na hipertonija i gr~evi usled hipokalijemije. 0. hipokalijemija. hipokalijemija. KI preosetljivost na bilo koji sastojak leka. ND metaboli~ka alkaloza. hiperosmolarnost.9% Sodium chloride. za inf. za inf. respiratorna acidoza. za inf. te{ko o{te}enje bubre`ne funkcije sa anurijom ili oligurijom. iznenadne promene raspolo`enja. za rast. KI hipertoni~na dehidratacija.9%. hipervolemija.5mg + 3. poreme}aj sr~anog ritma.9% Sodium chloride 0. ozbiljna hipernatrijemija.. za rast. akutna insuficijencija bubrega. 0. epilepti~ni napad kod dece sa normalnim pH Natriumbicarbonat Fresenius. svrab. urtikarija Soluvit N. za inf. 20ml (1mmol/ml) natrijum hidrogenkarbonat B05XA02 IND metaboli~ka acidoza kada je funkcija plu}a o~uvana. vitamin B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B12 + C + H + folna kiselina IND parenteralna ishrana. (2. hipohlorhidrija. 0. za inf. Fresenius Kabi pra{ak za rast. akutna dekompenzacija srca. za inf. hipokalijemija Natrii chloridi infundibile. B. Fresenius Kabi konc. aldosteronizam. hipovolemi~ki {ok. Fresenius Kabi rast. edem mozga ili plu}a. za rast. Fresenius Kabi konc. Braun rast. za inf. KI alkaloza. alkalizacija u slu~aju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima. umor. za inf. mi{i}na slabost. dodatak aparatima za odr`avanje kardiopulmonalnih funkcija.4%) B05XA03 natrijum hlorid IND izotoni~na dehidratacija.100ml (8. edemi hipertenzija. deficit natrijuma kod hiperhloremi~ne hiponatremije. OPREZ insuficijencija bubrega. hiperosmolarnost.9% BO5XB Amino kiseline B05XB02 L-alanil + L-glutamin Dipeptiven.B05X Rastvori za intravensku primenu kao dopunska terapijska sredstva B05XA Rastvori elektrolita B05XA01 kalijum hlorid Kalium chlorid "Fresenius". nedostatak daha.9% Natrii chloridi infundibile. Zdravlje rast. Hemofarm rast. hipoventilacija. Fresenius Kabi konc. ND osip. hiponatrijemija. hipernatrijemija. 200mg/100ml (82mg L-alanina + 134.6mg L-glutamina) BO5XC Vitamini BO5XC.6mg + 40mg + 15mg + 4mg + 5μg + 100mg + 60μg + 0. 0. hipokalcemija. hipovolemi~na dehidratacija.

ulcerativne lezije. Galenika gastrorezistentna tabl. tripsin. inficirane rane (apsces. Mcneil mast (1Lj + 6. kombinacija IND spre~avanje nastanka edema. insuficijencija bubrega ili jetre Chymoral.B06 OSTALA HEMATOLO[KA SREDSTVA B06A Ostala hematolo{ka sredstva B06AA Enzimi B06AA02 fibrinolizin + dezoksiribonukleaza gove|eg porekla IND hirur{ke rane. 100000Aj 466 Registar lekova 2011 . fistule) i superficijelni hematomi Fibrolan. opekotine. ubrzanje resorpcije edema i hematoma.66Cj)/g B06AA.. dojenje. OPREZ trudno}a. poreme}aj koagulacije krvi. cervicitis.

.

hipokalijemija. hipotireoidizam. suva usta. hipoksija. grupa III CO1BD01 amjodaron hlorid IND paroksizmalne ventrikularne tahikardije. WPW sindrom. 0. 35mg/10ml Propafenon Alkaloid. AV blok. alergija na jod. poreme}aj vida. hipotenzija i kardiovaskularni kolaps (za parenteralnu primenu). KI hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. umor. Hemofarm film tabl. KI trudno}a. 150mg. WPW sindrom.25mg rast. ventrikularne i supraventrikularne tahikardije. tahikardija. bubre`na insuficijencija. ND pogor{anje sr~ane insuficijencije. WPW sindrom. gubitak o{trine vida. depresija. mu~nina. glavobolja. ishemijska bolest srca rezistentna na drugu terapiju. fibrilacija atrija pri WPW sindromu. za inj.25mg/2ml CO1B Antiaritmici. kardiogeni {ok. ND bradikardija. akutni miokarditis. AV ili intraventrikularni blok. Alkaloid film tabl. 150mg CO1BD Antiaritmici. poreme}aj krvne slike Propafen. KI dojenje. SA. GIT smetnje. supraventrikularne aritmije (pre svega atrijalna fibrilacija). OPREZ smetnje u spermatogenezi (posle iv primene du`e od 7 dana). istovremena parenteralna primena kalcijuma ili primena ve}ih doza vitamina D. Zdravlje tabl. lupus eritematodes. oboljenja jetre i bubrega. hiperkineti~ki sindrom. opstipacija. hiperkalcijemija. OPREZ intoksikacija digitalisom. poreme}aj u atrioventrikularnom sprovo|enju. hipertenzija (iv primena). fotosenzitivnost 468 Registar lekova 2011 . pove}anje dojki (povla~e se prekidom primene glikozida) CO1AA05 digoksin Dilacor. grupa I C C01BC03 propafenon hlorid IND svi oblici ventrikularnih i supraventrikularih ekstrasistola. 300mg rast. bradikardija. AV blok. ventrikularne fibrilacije. astma. vrtoglavica. miksedem. prethodna digitalizacija. te{ka bradikardija i smetnje sprovo|enja. bradikardija. dojenje. povra}anje. hipotenzija. nekompenzovana insuficijencija miokarda. kompenzovana opstruktivna miokardiopatija u sinusnom ritmu.D LBSEJPWBTLVMBSOJ!TJTUFN LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM CO1 LE^ENJE OBOLJENJA SRCA CO1A Sr~ani glikozidi CO1AA Glikozidi digitalisa IND zastojna sr~ana insuficijencija. disfunkcija tireoideje. disbalans elektrolita. za inj. rekurentne i/ili hroni~ne paroksizmalne fibrilacije atrija rezistentne na ostale lekove. 0. nesanica. sve` infarkt miokarda. akutna sr~ana insuficijencija. velike operacije na plu}ima. ra{ na ko`i. ND glavobolja. mijastenija gravis. grupa I i III CO1BC Antiaritmici. poreme}aj ritma srca. dijareja ili opstipacija. edem plu}a. abdominalni bol. te`a opstruktivna bolest plu}a.

Zdravlje Amiodaron Sandoz. dojenje. Abbott konc. akutnog napada astme. suva usta. ishemija miokarda. 12. tahiaritmija. ND glavobolja. vrtoglavica. vazokonstrikcija kod primene lokalnih anestetika.5mg/5ml Registar lekova 2011 469 . Admeda Arzneimittel konc. feohromocitom. za rast. te{ka renalna i hepati~ka insuficijencija. strah. 200mg/10ml CO1CA07 dobutamin (u obliku hlorida) IND inotropna podr{ka u infarktu. kod operacija srca. povra}anje. angioedema. atrijalna fibrilacija. za inf. 150mg/3ml rast. za inj. hipertenzija. OPREZ blaga ili umerena renalna i hepati~ka insuficijencija. za inj. mla|i od 18 godina. tahikardija. aritmije. KI tahiaritmija. Admeda Arzneimittel konc. za inj. aritmija. KI idiopatska hipertrofi~na subaortalna stenoza. hipertireoza. 200mg rast. za rast. opstipacija ili dijareja. Haupt Pharma konc. 200mg tabl. sni`enje hemoglobina Simdax. za rast. palpitacije. insomnija. anemija. Ebewe tabl. krvarenja (lokalna primena). 100mg. 150mg/3ml CO1C Stimulansi sr~anog rada. hipotenzija. za rast. KI {ok koji nije anafilakti~kog porekla. 1mg/ml CO1CX Drugi stimulansi sr~anog rada CO1CX08 levosimendan IND kratkotrajna terapija akutne dekompenzovane te{ke hroni~ne sr~ane insuficijencije u slu~ajevima kada konvencionalna terapija nije dovoljna. 200mg tabl. anginalni bol Dobutamin Admeda 200. Sandoz Cordarone.Amiodaron. hipertenzija. ventrikularne ekstrasistole. OPREZ dijabetes. sr~ana insuficijencija. 250mg/50ml CO1CA24 epinefrin (adrenalin) hlorid IND hitan tretman akutne anafilakse. cerebralno krvarenje (retko) Adrenalin HCl 1:1000. hipotenzija ili hipertenzija Dopamin Admeda 50. sr~anog zastoja. ote`ano disanje. ND tahikardija. periferna vazokonstrikcija. kardiomiopatije. 50mg/5ml Dopamin Admeda 200. 200mg/10ml Dobutamin Admeda 250. ND mu~nina. glaukom otvorenog ugla (oftamolo{ka primena). oboljenja CNS-a. 200mg tabl. tremor. za inf. preosetljivost na lek. hpokalijemija. koronaropatije. koronarna ishemija. tahikardija. hladni ekstremiteti. trudno}a. Jugoremedija rast. ND tahikardija. za inf. septi~ni i kardiogeni {ok. vrtoglavica. za inf. povra}anje. mu~nina. za rast. sanofi aventis Sedacoron. KI izra`ena hipotenzija i tahikardija. tireotoksikoze. glavobolja. Haupt Pharma konc. za inf. hipertenzija. isklju~uju}i sr~ane glikozide CO1CA Adrenergi~ka i dopaminergi~ka sredstva CO1CA04 dopamin hlorid IND kardiogeni {ok kod infarkta ili operacija srca.

20mg izosorbid 5 mononitrat CO1DA14 Monizol. Srbolek kaps.40 min.. za inj. ND glavobolja. Hemofarm tabl. kapsule sa produ`enim delovanjem. oslob. 4 . traume glave. anemija.5mg Nitrolingual. Srbolek sublingvalna tabl. Hemofarm rast. Zdravlje kaps. Hemofarm tabl. 20mg. tvrda sa prod. oralno izosorbid dinitrat oralno-retard oblik izosorbid mononitrat pentaeritritil tetranitrat oralno oralno 20 . oslob.CO1D Vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DA Organski nitrati IND akutni napad angine pektoris kod bolesnika sa stabilnom anginom ili vazospasti~kom anginom.8 sati CO1DA02 gliceril trinitrat Nirmin. 40mg Monosan. za rast.12 sati 5. mast i TTS za profilaksu. 40mg 470 Registar lekova 2011 . 30 .12 sati 4 . adjuvantna terapija hroni~ne insuficijencije miokarda. trajanje dejstva 3 . upozorenje: sublingvalne tabl. sprej i injekcije su za akutni napad. ortostatska hipotenzija.6ml Nitroglicerin.6 sati 8. 30 min. Pohl Boskamp sublingvalni sprej 0. 5mg/1. 20mg. OPREZ terapiju ne prekidati naglo. tvrda sa prod. Galenika tabl. 80mg Lentonitrat 50.5 min. glaukom o{trog ugla. sporo 60 -120 min. cerebralna hemoragija. KI kolaps. 20mg Difutrat. spre~avanje napada angine pektoris. tahikardija. tvrda sa prod. vrtoglavica. Slaviamed tabl.3 min. oslob. crvenilo lica. za inf. reverzibilna tolerancija koja se izbegava diskontinuiranom upotrebom ili doziranjem sa pauzom od 12 sati izme|u podnevne doze prethodnog dana i jutarnje doze slede}eg dana Po~etak i trajanje dejstva nitrata u zavisnosti od oblika i na~ina primene nitrati na~in primene iv po~etak dejstva 1 . Srbolek kaps.2 min. 20mg Isosorb retard. 1mg/1. oslob. 50mg izosorbid dinitrat CO1DA08 Cornilat.4mg/dozi pentaeritritil tetranitrat CO1DA05 Dilcoran 80. 0.6ml konc. sa modif.60 min. gliceril trinitrat sublingvalno-lingvalete i sprej 1 .

4mg Lopion retard. zamu}en vid. 5mg. sve`i infarkt miokarda. AV blok prvog stepena. bol u trbuhu. hroni~na sr~ana slabost. kombinovanje sa drugim antihipertenzivima. povra}anje. akutni ifarkt miokarda. feohromocitom. Servier tabl. ND sedacija. sa prod.5mg C02 ANTIHIPERTENZIVI C02A Antiadrenrgici centralnog delovanja C02AB Metildopa C02AB02 metildopa IND hipertenzija. sr~ana frekvencija ni`a od 60 otkucaja u minuti. upotreba kod bolesnika sa QT sindromom. vrtoglavica. Jugoremedija tabl. gr~evi u mi{i}ima. ventrikularne ekstrasistole. nedostatak vazduha. ritonavir) dovodi do pove}anja kocentracije ivabradina u plazmi Coraxan. kardiogeni {ok.CO1DX Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca CO1DX12 molsidomin IND insuficijencija miokarda. ND mu~nina. 8mg Molicor. pruritus Lopion. oslob. insuficijencija bubrega ili jetre. dojenje. KI trudno}a dojenje. sa prod. I kombinovanje sa jakim inhibitorima citohroma P450 (ketokonazol. Servier film tabl. te{ka insuficijencija jetre. OPREZ hipotenzija. 2mg Lopion forte. kod nestabilne angine. Srbolek tabl. 250mg Registar lekova 2011 471 . nestabilna angina pektoris. sino-atrijalni blok. KI izrazita hipotonija. dijareja ili opstipacija. retinitis pigmentosa. 250mg Metildopa. hemoliti~ka anemija Methyldopa. glavobolja. vrednost klirens kreatinina manja ili jednaka 15ml/min kod starijih osoba. itrakonazol. vertigo. suva usta. te{ka hipotenzija. ND bradikardija. AV blok drugog i tre}eg stepena. mu~nina. Jugoremedija tabl. sindrom bolesnog sinusa. ND glavobolja. insuficijencija bubrega. poreme}aj ejakulacije. eritromicin. u mirovanju pre po~etka le~enja. trudno}a. oslob. kardiogeni {ok. depresija. KI oboljenja jetre. depresija u anamnezi. hepatotoksi~nost. Srbolek tabl. hipotenzija. nelfinavir. terapija i profilaksa angine pektoris. svetlucanje pred o~ima. 35mg CO1EB17 ivabradin IND simptomatska terapija hroni~ne stabilne angine pektoris kod bolesnika sa normalnim sinusnim ritmom kod kojih je kontraindikovana primena beta blokatora. Jugoremedija tabl. 7. kolaps. bolesnici sa pejsmejkerom. aritmija. OPREZ ne koristi se u akutnom napadu. terapija postinfarktnog stanja. glavobolja Preductal MR. GIT smetnje. klaritromicin. KI trudno}a. niti kao inicijalna terapija kod bolesnika koji su prele`ali infarkt miokarda. Hemofarm film tabl. 2mg CO1EB Ostali preparati u terapiji bolesti srca CO1EB15 trimetazidin hlorid IND profilaksa anginoznih napada kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris. mo`dani udar. GIT smetnje.

sinoartrijalni blok. KI trudno}a. 62. Zdravlje tabl. 0. vrtoglavica. dispneja. edemi. abdominalnih bolova. groznica. zamor.4mg C02AC06 rilmenidin IND arterijska hipertenzija. ra{. crvenilo. 0. KI alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin. drugi i tre}i stepen AV bloka. eritem. depresija. mu~nina. OPREZ trudno}a. Parkinsonova bolest.3mg.2mg. Actelion Pharmaceuticals film tabl. benigna hiperplazija prostate. glavobolja. Artesan film tabl. dojenje. nestabilna angina pektoris. 0. sa prod. somnolencija. pruritus. oslob. 25mg/5ml. ozbiljno oboljenje koronarnih arterija. kod `ena u reproduktivnom periodu neophodno je primeniti efikasnu kontracepciju (isklju~uju}i hormonske kontraceptive zbog mogu}e interakcije). skora{nji infarkt miokarda ili insult mozga. nemir. za inj. 2mg Kamiren XL. retko reakcije na ko`i Moxogamma. ortostatska hipotenzija. dermatitis. glaukom. abdominalni bol. angioedem u anamnezi. 0. te{ka bubre`na insufijencija. gastrointestinalni refluks. trudno}a. opstipacija. Krka tabl. Solvay film tabl. umor. glavobolja.5mg 125mg 472 Registar lekova 2011 . po `ivot prete}a aritmija. OPREZ je potreban kod davanja prve doze. opstipacija. Servier tabl. KI umereno do te{ko o{te}enje jetre. bol u le|ima i ekstremitetima. letargije. terapiju treba prekinuti u slu~aju pojave mu~nine. istovremena primena ciklosporina. epigastri~ni bol. OPREZ pove}anje hepati~kih aminotranferaza. poreme}aj sna. malaksalost. bradikardija. vazodilatacija. astenija. sr~ana slabost. prvo se prekida davanje beta blokatora a zatim moksonidin posle nekoliko dana.4mg Physiotens. ND dijareja. hipertenzija rezistentna na druge lekove. ND palpitacije. dojenje. anksioznost. Nycomed rast. periferni edem. ND suva usta. astenija Tenaxum. dispneja Ebrantil. mialgije i groznice terapiju. epilepsija. `utice. ND ortostatska hipotenzija. nesanica ili pospanost. 1mg.C02AC Antagonisti imidazolinskih receptora C02AC05 moksonidin IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. pove}anje aminotransferaza Tracleer. 4mg C02CA06 urapidil (u obliku hlorida) IND hipertenzivna kriza.). povra}anje. KI trudno}a. ND vrtoglavica. OPREZ ako je potrebno prekinuti istovremenu primenu beta blokatora. KI ozbiljna depresija. 1mg C02C Antiadrenergici sa perifernim delovanjem C02CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora C02CA04 doksazosin (u obliku mesilata) IND blaga i umerena esencijalna hipertenzija. inficirani ulcer ko`e. hladni ekstremiteti. infekcija urinarnog trakta. 50mg/10ml C02KX Ostali antihipertenzivi C02KX01 bosentan IND primarna idiopatska ili porodi~na pulmonarna arterijska hipertenzija. sinusni sindrom. suva usta. dijareja.2mg. stenoza aorte. vrtoglavica. prazosin i dr. gr~evi u mi{i}ima. kontrolisana hipotenzija u anesteziji. insuficijencija bubrega ili jetre. 0. u trudno}i i kod dojenja Alphapres. upotreba alkohola u toku tretmana. mu~nina. depresija. znojenje.

giht. ascit usled o{te}enja jetre ili sr~ane insuficijencije. monokomponentni C03AA03 hidrohlorotiazid IND edemi razli~itog porekla. dojenje. insulin zavisni dijabetes. GIT smetnje. 10mg/ml Lasix. lupus. KI te{ka insuficijencija jetre ili bubrega. Hemofarm tabl. ra{. povra}anje. te{ka hipokalijemija. porfirija. tiazidi C03AA Tiazidi.5mg C03C Sna`ni diuretici (Henleove petlje) C03CA Sulfonamidski diuretici. Krka tabl. preosetljivost na sulfonamide. posle opekotina). anoreksija. te{ka hiponatrijemija. za inj. hipohloremi~ka alkaloza. dijabetes. hiperglikemija. ND hiponatrijemija. alergija na sulfonamide. hiperkalcemija. hipomagnezijemija. monokomponentni C03CA01 furosemid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog.C03 DIURETICI C03A Slabi diuretici. sa modif. renalnog. smanjena funkcija bubrega. blaga i umerena hipertenzija. hiperkalcemija. sa prod. ND hipotenzija. hipomagnezijemija. trombocitopenija. blaga i umerena hipertenzija. hipokalijemija. hiperglikemija. Hemofarm film tabl. giht. 10mg/ml Registar lekova 2011 473 . giht. porfirija. hemoliti~ka anemija Diunorm.5mg Rawel SR. OPREZ trudno}a.5mg Indapres SR. te{ka o{te}enja jetre. zamor. hiperparatireoidizam. KI insuficijencija bubrega sa anurijom. OPREZ trudno}a. Jugoremedija tabl. giht. za inj. re|e neutropenija. gr~evi u mi{i}ima. fotosenzitivnost. hipertrofija prostate. hiponatrijemija. mu~nina. hiperuricemija. gr~evi. Slaviamed tabl. hipotenzija. isklju~uju}i tiazide C03BA Sulfonamidski diuretici. insuficijencija jetre. hiperuricemija. hiponatrijemija. ciroza jetre. 1. hiperglikemija. monokomponentni C03BA11 indapamid IND esencijalna hipertenzija. dijareja ili opstipacija. ND hipokalijemija. KI skora{nji cerebrovaskularni inzult. hipokalijemija. hipohloremi~ka alkaloza. fotosenzitivnost. Sopharma rast. usled vaskularnih okluzija. 2. 40mg rast. impontencija Indapres. GIT smetnje. retko depresija kostne sr`i Furosemide Sopharma. retencija vode i elektrolita. pove}anje koncentracije urata u plazmi. hipovolemija. glavobolja. hipokalijemija. dojenje.1. 25mg C03B Slabi diuretici. dojenje. oslob. oslob. hiperaldosteronizam. Adisonova bolest. OPREZ trudno}a.

gr~evi. fibrilacija pretkomora. hipertrofija prostate. mu~nina. KI dojenje. pruritus. postmenopauzalno krvarenje Spironolakton. leukopenija. trombocitopenija. giht. 0. mentalna konfuzija. impotencija. ND gr~evi mi{i}a. dehidratacija. glavobolja. esencijalna arterijska hipertenzija. azotemija Inspra. hipotenzija. gr~evi u nogama. re|e povra}anje. povra}anje. ginekomastija. hipokalijemija. edemi kod kongestivne sr~ane insuficijencije i nefrotskog sindroma. eozinofilija. hiponatrijemija. ND mu~nina. OPREZ trudno}a. ND dijareja. glavobolja. OPREZ trudno}a.5mg/2ml C03CA04 torasemid IND edemi razli~itog porekla. renalna insuficijencija. povra}anje. alkalne fosfataze i bilirubina u serumu. insuficijencija jetre. insomnija. hiperuricemija. hipotenzija. hipertenzija. gastritis. hiponatrijemija. ataksija. dojenje. te{ka hipokalijemija. disbalans elektrolita. dispepsija. renalnog. hiperglikemija. ascites. mu~nina. anurija. ciroza jetre. Galenika tabl. 25mg. retko depresija kostne sr`i Diuver. maligni ascites. dehidratacija. preosetljivost na sulfonamide. hipovolemija . Hemofarm tabl. slabost. pove}anje kreatinina. dojenje. hipovolemija. gastri~no krvarenje. hipotenzija. pospanost. glavobolja. mu~nina. cirkulatorni kolaps. u trudno}i. starije osobe. KI hiperkalijemija. acidoza. anoreksija. vrtoglavica. ra{ Yurinex. trovanje salicilatima i barbituratima. umerena hipertenzija. encefalopatija. povra}anje. ciroza jetre. dijareja. edem plu}a). faringitis. 25mg. hepati~na koma. ulceracije. abdominalni bol. porfirija. hipohloremi~ka alkaloza. arterijska tromboza dislipidemija. zamor. vrtoglavica. istovremena primena diuretika koji {tede kalijum. premenstrualni. gubitak elektrolita.C03CA02 bumetanid IND edemi razli~itog porekla (kardijalnog. 50mg 474 Registar lekova 2011 . groznica. dijareja ili opstipacija. OPREZ trudno}a. hepati~nog. Pfizer film tabl. hipomagnezijemija. akutna bubre`na insuficijencija. abdominalni gr~evi. hiperkalijemija. urtikarija. anurija. letargija. KI insuficijencija bubrega sa anurijom. amenoreja. 1mg rast. OPREZ trudno}a. ND hiponatrijemija. 100mg C03DA04 eplerenon IND hipertenzija. tokom terapije pratiti koncentraciju kalijuma u serumu. dojenje. za inj. 10mg C03D Diuretici koji {tede kalijum C03DA Antagonisti aldosterona C03DA01 spironolakton IND primarni aldosteronizam. ototoksi~nost. Pliva tabl. sr~ana slabost. KI hiperkalijemija. anoreksija. hiponatrijemija. pielonefritis. 5mg. alergija na spironolakton. ascites zbog ciroze jetre kod neazotemi~nih bolesnika.

5mg Registar lekova 2011 475 . skora{nji infarkt miokarda. bradikardija. KI trudno}a. mu~nina. 1. mu~nina. istovremena upotreba antihipertenziva. dijabeti~na angiopatija. promrzline. ergotizam Redizork. OPREZ insuficijencija bubrega. aritmija. ulkus potkolenice. deca. hiperkalijemija. sa prod. hiperuricemija. osip. ND alergijske reakcije na ko`i. KI akutna ili toksi~na psihoza. nazalna kongestija. opstipacija ili dijareja. KI trudno}a. 4. OPREZ intravenska i intraarterijska primena kod te{kih sr~anih aritmija. za inj. dojenje. dijabetes. antikoagulanasa. Galenika tabl. parestezije. sa prod. te{ka koronarna i cerebralna skleroza. porfirija. fotosenzitivnost Hemopres. Jugoremedija oblo`ena tabl. (10mg + 5mg) C04 PERIFERNI VAZODILATATORI C04A Periferni vazodilatatori C04AD Derivati purina C04AD03 pentoksifilin IND poreme}aji periferne cirkulacije (Claudicatio intermitens.C03E Kombinacije diuretika koji {tede kalijum sa ostalim diureticima C03EA Tiazidni diuretici i diuretici koji {tede kalijum C03EA01 amilorid + hidrohlorotiazid IND arterijska hipertenzija. kongestivna sr~ana insuficijencija sa hipokalijemijom. 400mg Trental. suva usta. Hemofarm tabl. dijabeti~na nefropatija. ND mu~nina i prolazna nelagodnost u GIT-u. zamor. dojenje. posttrombozni sindrom. (5mg + 50mg) C03EA12 amilorid + metiklotazid IND edemi razli~ite etiologije (prvenstveno kod insuficijencije srca). pruritus. `e|. OPREZ trudno}a. mla|i od 18 godina. dojenje. bradikardija. 600mg rast. o{te}enje funkcije bubrega. anurija. ND anoreksija. oslob. 400mg film tabl. anurija. opstipacija ili dijareja. Hemofarm tabl. KI preosetljivost na amilorid. poreme}aj varenja Damaton. glavobolja. oslob. ciroza jetre sa ascitesom. Galenika tabl. Hemofarm tabl. akutno krvarenje. ortostatska hipotenzija. ortostatska hipotenzija. slabost. mu~nina. hiperkalijemija. 100mg/5ml C04AE Ergot alkaloidi C04AE01 dihidroergotoksin mesilat IND dodatna terapija po~etne i blage senilnosti. deca. 400mg Pentoksifilin. esencijalna arterijska hipertenzija. hepati~na koma. obliterantni endarteritis. te{ka hipotenzija (samo za parenteralnu primenu). polidipsija. hiperuricemija (re|e) Lometazid. gangrena). nadimanje. hiperkalijemija. ND anoreksija. napetost u stomaku.5mg. vrtoglavica. zamor. hidrohlorotiazid ili sulfonamide. suva usta.

proktitis. varikozni ulkusi. OPREZ istovremena primena antiagregacionih i antikoagulantnih lekova. KI otvorene rane. te{ka krvarenja. povra}anje. bradikardija. KI trudno}a.4mg) rektalna mast (0. primena na sluznice.5mg) rektalna mast (50mg + 10mg)/g C05B Antivarikozna sredstva C05BA Heparin i heparinoidi za lokalnu terapiju C05BA03 heparin natrijum IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije. KI infekcije anorektalne regije (bakterijske. sve` infarkt miokarda. upala vena sa trombozom. ose}aj toplote. pruritus. Menarini gel 1000ij/g ViaTromb. 30mg C05 VAZOPROTEKTIVI C05A Lokalna antihemoroidna sredstva IND spolja{nji i unuta{nji hemoroidi. lues).5mg)/g C05AD Proizvodi koji sadr`e lokalne anestetike C05AD04 polikrezulen + cinhokain hlorid Faktu. Hemofarm supozitorija (120ij + 1. poreme}aji cirkulacije u oku i srednjem uhu. Jugoremedija supozitorija (0. gel 2400ij/g 476 Registar lekova 2011 . crvenilo ko`e Hepathrombin 30000. umor. glavobolja. A. ND crvenilo ko`e. Pfizer film tabl.C04AE02 nicergolin IND cerebrovaskularna insuficijencija. ragade. rane koje se gnoje. bradikardija Sermion. vrtoglavica. Hemofarm mast 300ij/g Hepathrombin 50000. dojenje. povr{inske analne fisure.1mg + 3mg + 7. upravljanje motornim vozilima ili ma{inama. ND mogu}i sistemski efekti kortikosteroida i ote`ano zarastanje fisura i ragada C05AA Proizvodi koji koja sadr`e kortikosteroide C05AA04 heparin natrijum + prednizolon acetat + polidokanol Hepathrombin H. nesanica. ND svrab. Hemofarm gel 300ij/g Hepathrombin 30000.6mg + 11. hipotenzija. ekcemi u anorektalnom predelu.2mg + 1.7mg + 30mg) rektalna mast (65ij + 2mg + 30mg)/g fluorometolon + neomicin (u obliku sulfata) + feniramin hlorid C05AA06 Delmeson. gljivi~ne. Pharbil Watrop sprej za ko`u. Nycomed supozitorija (100mg + 2. dijareja. poreme}aji periferne cirkulacije. TBC. Hemofarm gel 500ij/g Hepathrombin 50000. Hemofarm mast 500ij/g Lioton 1000. za~epljenje vena koagulumom.

Servier film tabl. veoma retko angioedem i glavobolja Endotelon. bolesnici sa kongenitalnom galaktozemijom. upala vena sa trombozom. Ipsen kaps. Galenika gel (300ij + 4mg)/g Hepalpan. fotosenzitivnost. akutne tegobe kod hemoroida. Novartis kaps. tvrda 300mg {ume}a tabl. varikozni ulkusi. crvenilo.. primena na sluznice. ND svrab. sindromom malapsorpcije glukoze ili galaktoze (zbog prisustva laktoze u preparatu). dojenje Venoruton. OPREZ trudno}a. 600mg C05CA53 diosmin + hesperidin IND hroni~na venska insuficijencija. crvenilo ko`e Venosan. ND GIT smetnje. sanofi aventis gastrorezist. ND blagi i nespecifi~ni gastrointestinalni ili neurovegetativni poreme}aji Phlebodia. adjuvans u terapiji limfedema kod operacije i radio. ose}aj pe~enja u epigastrijumu. 1g gel 2% C05CA03 diosmin IND hroni~na venska insuficijencija ("te{ke" noge). KI primena na velikoj povr{ini ko`e. Innotech film tabl. tvrda (14mg+300mg+300mg) C05CA. OPREZ trudno}a. re|e palpitacije Ginkor fort. za~epljenje vena koagulumom. Bosnalijek gel (100ij + 10mg + 10mg)/g C05C Preparati za stabilizaciju kapilara C05CA Biflavonoidi C05CA04 trokserutin IND olak{avanje tegoba i smanjene otoka povezanih sa hroni~nom venskom insuficijencijom. 500mg. ND mu~nina. hemoroidi Detralex. ekcem). rane koje se gnoje.C05BA53 heparin natrijum + dekspantenol IND adjuvantna terapija kod povr{inskog tromboflebitisa. 50mg. KI hipertireoidizam. procianidolni oligomeri IND venolimfati~na insuficijencija. OPREZ trudno}a. dijareja.terapije karcinoma dojke. (450mg + 50mg) C05CA54 ekstrakt Gingko biloba + trokserutin + heptaminol hlorid IND venolimfati~ka insuficijencija (ose}aj te`ine i bol u nogama). 150mg Registar lekova 2011 477 . istovremena primena sa iMAO zbog rizika od hipertenzivne epizode. peckanje Hepalpan. Jadran gel (500ij + 5mg)/g C05BA 53 heparin natrijum + esencijalni fosfolipidi + escin IND sindrom pro{irenih vena i njihove komplikacije. ND svrab. o{te}enoj ko`i i sluzoko`i. gorak ukus. tabl. dojenje. poreme}aji retinalne i/ili horiodalne cirkulacije (uz adekvatnu etiolo{ku terapiju). Galenika krem (300ij + 2. KI otvorene rane. akutne tegobe kod hemoroida. OPREZ trudno}a. ra{ sa i bez pruritusa. dojene. OPREZ istovremena primena oralnih antikoagulanasa. dojenje.5mg)/g Hepan. alergijske reakcije (urtikarija.

terapiju ne prekidati naglo. AstraZeneca tabl. sr~anog bloka prvog stepena i Prinzmetal-ove angine. aritmija. aritmija. Galenika tabl. razli~ite mikroangiopatije. vrtoglavica. parestezije. za inj. sa prod.adrenergi~kih receptora.adrenergi~kih receptora. suve o~i (smetnja za kontaktna so~iva). ND glavobolja. profilaksa migrene hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. dijareja. opstruktivna bolest plu}a u anamnezi. tvrda 500mg C07 BLOKATORI BETA . flatulencija. disbalans lipoproteina.adrenergi~kih receptora KI trudno}a. selektivni C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija. profilaksa posle infarkta.100mg Presolol. periferna vazokonstrikcija. dispepsija. nemirni snovi. bradikardija. gubitak libida C07AA Blokatori beta . hipotenzija. 50mg. dojenje. hipotenzija feohromocitom. dispneja. ra{. oslob. angina pektoris. bronhospazam (naro~ito neselektivni). opstipacija ili dijareja. profilaksa infarkta miokarda. profilaksa infarkta miokarda. uremija.100mg rast. nekompenzovana sr~ana insuficijencija. Abbott tabl. povra}anje. astma. stabilna sr~ana insuficijencija. pogor{anje intermitentne klaudikacije. profilaksa migrene Propranolol. edem. 25mg. labilni dijabetes. angina pektoris. Berlin Chemie tabl. bradikardija. hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. 50mg. stabilna sr~ana insuficijencija. aritmija. bradikardija. sr~ana dekompenzacija. intermitentna klaudikacija). AV blok II i III stepena. sindrom bolesnog sinusa. Hemofarm kaps. profilaksa migrene Corvitol. bronhospazam. mu~nina.ADRENERGI^KIH RECEPTORA C07A Blokatori beta .100mg C07AB02 metoprolol tartarat IND hipertenzija.C05CX Ostala sredstva za stabilizaciju kapilara C05CX01 kalcijum dobesilat IND prevencija i le~enje dijabet~ne retinopatije i patolo{kih stanja venske cirkulacije donjih ekstremiteta udru`enih sa edemima. metaboli~ka acidoza. OPREZ prvi trimestar trudno}e Doxi-Hem. 80mg C07AB Blokatori beta . 50mg. Hemofarm film tabl. 5mg/5ml 478 Registar lekova 2011 . profilaksa migrene angina pektoris. 40mg C07AA07 sotalol hlorid IND aritmija uklju~uju}i ventrikularnu tahiaritmiju Darob mite. kardiogeni {ok. umor. OPREZ je potreban kod poreme}aja periferne cirkulacije (Raynaud-ova bolest. neselektivni C07AA05 propranolol hlorid IND hipertenzija. aritmije. Betaloc ZOK.

2. 47. 5mg. 2. Berlin Chemie tabl. aritmija Atenolol. 50mg. profilaksa migrene Metoprol XL Sandoz. 10mg Bisoprolol. 5mg. 2. Galenika tabl.5mg. Ni Medic tabl. 5mg. 10mg Concor.5mg. Nini tabl. 5mg Bisoprolol. stabilna sr~ana insuficijencija funkcionalne clase II i III. hroni~na umerena do te{ka sr~ana insuficijencija sa poreme}enom sistolnom ventrikularnom funcijom Concor Cor. 100mg Prinorm. stabilna hroni~na sr~ana insuficijencija Binevol. angina pektoris.5mg . 5mg. Niche Generics tabl. Hemofarm tabl. 5mg. 190mg C07AB03 atenolol IND hipertenzija. PharmaSwiss tabl 5mg Nebilet. sa modif.C07AB02 metoprolol sukcinat IND hipertenzija. Jugoremedija tabl. Pharmanova tabl. profilaksa posle infarkta miokarda. Merck film tabl. 5mg Nebivolol Sandoz. 10mg C07AB12 nebivolol (u obliku hlorida) IND esencijalna hipertenzija. 10mg Byol. 5mg Nebispes. 5mg. Belupo tabl. 10mg Tensec. Hemofarm film tabl. 10mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND stabilna. Nini tabl. 10mg Bisobel. Acavis tabl. 25mg Atenolol. Merck film tabl. 100mg Atenolol. 100mg C07AB07 bisoprolol fumarat IND hipertenzija.5mg. 2. Sandoz film tabl. Zdravlje tabl. 5mg Nevotens. 5mg. aritmija. angina pektoris. angina pektoris Bilokord. Sandoz film tabl.5mg. Sandoz tabl. 100mg Panapres. oslob. 95mg. 5mg Registar lekova 2011 479 .

25mg.adrenergi~kih receptora i tiazidi C07BB blokatori beta . (10mg + 6. 25mg Carvedilol Sandoz. (5mg +12. AV blok II i III stepena. bronhijalna astma. iscrpljenost.5mg) 480 Registar lekova 2011 . ortostatska hipotenzija.5mg. hrini~na opstruktivna bolest plu}a. poreme}aj sna.5mg.C07AG Blokatori alfa i beta . poreme}aji sinusnog ritma. Artesan film tabl. 12. te{ka bradikardija.25mg. 25mg Karvileks. 6. Pliva tabl. 12. retko sinkopa i edem. Slaviamed tabl. 25mg Carvetrend. Merck film tabl. 6. hipotenzija .25mg) Tensec plus. pove}anje transaminaza Carvedigamma. iritacija o~iju. bradikardija.25mg. 3. 12. 25mg C07B Blokatori beta . 6. Zdravlje tabl. pa koncentracija leka u plazmi mo`e da bude i do pet puta ve}a nego kod osoba sa normalnom funkcijom jetre. Hemofarm film tabl.1 25mg.25mg). 12. (5mg + 6. 3. trombocitopenija.125mg. 25mg Coryol. 25mg Coryol. KI te{ka hroni~na insuficijencija srca.adrenergi~kih receptora C07AG02 karvedilol IND hipertenzija. suva usta. kardiogeni {ok. angina pektoris. 12.5mg. impotencija. 12.5mg. Krka tabl.5mg. Sandoz film tabl 6. 6. ND vrtoglavica.25mg). Roche tabl. OPREZ kod osoba sa cirozom jetre bioiskoristljivost preparata karvedilola se pove}ava. GIT smetnje.adrenergi~kih receptora selektivni i tiazidi C07BB 07 bisoprolol + hidrohlorotiazid Lodoz. Prinzmetalova angina. 12.5mg Milenol. Hemofarm tabl. smanjenje periferne cirkulacije.25mg. glavobolja. hroni~na insuficijencija miokarda (kombinovan sa drugim lekovima). insuficijencija bubrega.5mg Dilatrend.25mg. smanjena funkcija jetre. oboljenja perifernih krvnih sudova. (2.5mg+ 6.

kardiogeni {ok. Hemofarm kaps. profilaksa angine pektoris. 10mg Amlodil. Zdravlje kaps. GIT smetnje. ND glavobolja. Zdravlje tabl. 10mg C08CA05 nifedipin IND angina pektoris. OPREZ smanjena funkcija jetre. eritema multiforme Alopres. KI trudno}a. 10mg Fopin. 10mg Amlogal. dojenje. 5mg. Ni Medic tabl. Galenika tabl. umor. Zdravlje tabl. PharmaSwiss tabl. primena u prvom mesecu posle infarkta miokarda. (mu~nina. sa prod. trudno}a. oslob. stenoza aorte. tvrda 5mg Amlodipin. zabranjena upotreba soka od grejpfruta. palpitacije. vrtoglavica Plendil. 10mg Vazotal. 5mg. KI nestabilna angina pektoris. stabilna angina pektoris. 10mg Amlopin. 10mg Amlonorm. sa prod. PharmaSwiss tabl. oslob. 10mg Amlodipin. dijareja). 10mg C08CA02 felodipin IND hipertenzija. 5mg. KI trudno}a. bol u o~ima. hipertenzija (retard oblici) . porfirija. edemi. Bosnalijek kaps. 5mg. Ufar tabl. 20mg Nipidin. 5mg.5mg. dojenje. Adamed tabl. modif. 2. AstraZeneca tabl. vazospasti~na angina pektoris. hipertenzivna kriza. 10mg Norvasc. tvrde sa prod. nekontrolisana sr~ana insuficijencija. Pfizer tabl. crvenilo lica. 5mg. o{te}enja jetre. poliurija. nestabilna angina. 5mg. 5mg. 20mg Registar lekova 2011 481 . izrazita stenoza aorte. kardiogeni {ok. hipotenzija. 5mg. ND glavobolja. Sandoz tabl. sa. 10mg Amlodipin. Krka tabl. sa modif. crvenilo lica. izrazita stenoza aorte. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nifedipin. depresija. mu~nina. oslob. 10mg Tenox. alergijske reakcije na ko`i. 5mg. umor. 10mg Monodipin. prvi mesec posle infarkta miokarda. 5mg. retko hiperplazija gingive. vrtoglavica. ND glavobolja. edem gle`njeva. oslob. Hemofarm film tabl. 5mg. 10mg Amlodipin PharmaSwiss. fotosenzitivnost. oslob. Raynaud-ov fenomen. 5mg.C08 C08C BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa prete`no vaskularnim delovanjem C08CA Derivati dihidropiridina C08CA01 amlodipin (u obliku besilata) IND arterijska hipertenzija. 5mg. Jugoremedijua tabl. 20mg Nifelat. Zdravlje tabl. 20mg Nifelat P. Hemofarm tabl.

zamor. Zdravlje oblo`ena tabl. otok gle`njeva. astenija. 30mg rast. 80mg 482 Registar lekova 2011 . I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Izopamil. dojenje. 10mg. palpitacije. opstipacija). vrtoglavica. AV blok (velike doze). GIT smetnje (mu~nina. 80mg Verapamil. 80mg Verapamil. bradikardija. glavobolja. AV blok. ne preporu~uje se istovremena upotreba beta-blokatora. 80mg Verapamil Alkaloid. alergijske reakcije. Alkaloid oblo`ena tabl. bradikardija. za inf. nele~ena insuficijencija miokarda. Berlin Chemie film tabl. sinoatrijalni blok. Hemofarm film tabl. poliurija Nitrepin. Hemofarm film tabl. palpitacije. GIT smetnje. trudno}a. primena prvih mesec dana nakon infarkta. 10mg/50ml C08CA08 nitrendipin IND arterijska hipertenzija. ND glavobolja. glavobolja. I ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Cornelin. crvenilo lica. ginekomastija. beta-blokatora i lekova koji uti~u na funkciju bubrega. vrtoglavica. 40mg. Galenika film tabl. Zdravlje tabl. Bayer film tabl. nestabilna angina pektoris. hipotenzija. ND hipotenzija. bolest sinusnog ~vora. Srbolek oblo`ena tabl. kongestivna sr~ana insuficijencija. 20mg Lercanil.C08CA06 nimodipin IND prevencija i terapija ishemi~kog neurolo{kog deficita posle subarahnoidalnog krvarenja. dekompenzacija miokarda. KI stenoza aorte. povra}anje. te{ka insuficijencija jetre i bubrega. ekstrasistole. supraventrikularne aritmije. hipertenzivna kriza. 40mg. istovremena primena infuzije i tableta. gingivalna hiperplazija (dugotrajna primena). crvenilo lica. atrijalni flater i fibrilacija koja prati WPW sindrom. ne treba istovremeno koristiti sok od grejpfruta Nimotop S. 20mg C08CA13 lerkanidipin hlorid IND blaga i umerena hipertenzija. hipotenzija. alergija. ND crvenilo. KI trudno}a. 10mg. KI trudno}a. hipotenzija. koronarna insuficijencija (svi oblici angine pektoris). dojenje. dojenje. porfirija. vrtoglavica. ND crvenilo lica. kardiogeni {ok. impotencija. edem gle`njeva. KI trudno}a. 80mg Verapamil. aritmije. OPREZ insuficijencija jetre. 10mg C08D Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce C08DA Derivati fenilalkilamina C08DA01 verapamil hlorid IND tahikardije. tahikardija. periferni edemi. plu}ni edem. hipertrofi~na opstruktivna kardiomiopatija. I izbegavati istovremenu primenu drugih Ca blokatora. hipertenzija.

20mg tabl. KI trudno}a. PharmaSwiss Prilenap. 10mg. te{ka sr~ana insuficijencija. zamor. ukusa. 10mg. ne preporu~uje se istovremena primena diuretika koji {tede kalijum. bradikardija. WPW sindrom. sa prod. promena glasa. 25mg. 20mg tabl. 10mg. Bosnalijek Loril. 10mg. 5mg. OPREZ bolesnici na terapiji diureticima (prilagoditi doze). 20mg tabl. Jugoremedija Enalapril. renovaskularno oboljenje. 50mg tabl. 10mg. kongestivna sr~ana insuficijencija. 5mg. 10mg. Zdravlje Enap. 20mg tabl. Galenika Zorkaptil. Belupo Lisinopril Sandoz. dojenje. Hemofarm tabl.C08DB Derivati benzotiazepina C08DB01 diltiazem hlorid IND hipertenzija. bradikardija. 20mg tabl. abdominalni bol. 20mg tabl. monokomponentni IND esencijalna hipertenzija. 20mg tabl. edem gle`njeva. 5mg. AV blok I stepena. 10mg. 5mg. 5mg. kardiogeni {ok. Remedica Enalapril Sandoz. ND mu~nina. 90mg Diltiazem Alkaloid. oslob. 10mg. 20mg tabl. Alkaloid tabl. Hemofarm tabl. Alkaloid Katopil. KI trudno}a. ND hipotenzija (naro~ito na po~etku terapije). Sandoz Lizinopril. poreme}aj funkcija jetre. 20mg tabl. 10mg. Jugoremedija Lizopril. mogu}e smanjenje psihofizi~kih sposobnosti. 20mg tabl. dojenje. kao ni preparata kalijuma zbog hiperkalijemije.5mg. 10mg. Hemofarm lizinopril C09AA03 Irumed. Krka Enatens. oslob. 10mg. 20mg tabl. 20mg Registar lekova 2011 483 . trombocitopenija. Sandoz Enalapril. konstantan suv ka{alj. Sandoz Enalapril. sindrom bolesnog sinusa. Alkaloid tabl. glavobolja. 20mg tabl. 10mg. profilaksa i terapija angine pektoris. nelagodnost u grlu. alergijske reakcije na ko`i. stenoza aorte. sa prod. monokomponentni C09AA Inhibitori ACE . 90mg C09 LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN . periferna vaskularna bolest. 10mg. vrtoglavica. OPREZ hipotenzija. smanjena funkcija bubrega. agranulocitoza C09AA01 kaptopril Kaptopril Alkaloid. 25mg. AV blok i hipotenzija (ve}e doze) Cortiazem retard. 20mg tabl. 5mg. 12. generalizovana ateroskleroza. Srbolek Skopryl. akutni infarkt miokarda. AV blok II ili III stepena.ANGIOTENZIN SISTEM C09A Inhibitori angiotenzin konvertuju}eg enzima (ACE). 5mg. 5mg. 50mg enalapril maleat C09AA02 EnaHEXAL. 5mg. 50mg tabl. neutropenija. 25mg. insuficijencija jetre i bubrega.

10mg. 10mg tabl.5mg. dojenje. 5mg. 5mg tabl. Servier tabl. 5mg tabl. KI preosetljivost na ACE inhibitore. PharmaSwiss Tritace. OPREZ generalizovana arterioskleroza. 5mg. glavobolja.5mg. (20mg + 12. 2mg.5) Prilenap H. azotemija. PharmaSwiss Monotens. (10mg + 25mg) Prilenap HL. 4mg. suvi ka{alj. 2. 1. malaksalost vrtoglavica.5mg) Enap HL. Menarini film tabl.5mg. 5mg. obostrano su`enje bubre`nih arte-rija. 15mg. Galenika Inhibace. Ufar Ramipril. Galenika Zobox.5mg) Enap H. 10mg tabl. povra}anje. 5mg. Krka Ampril. groznica. 5mg tabl.5mg.10mg tabl.5mg. 2. alergijske reakcije uklju~uju}i angioneuroti~ki edem. Hemofarm film tabl. (10mg + 25mg) Enalapril HCT.5mg. te{ka insuficijencija bubrega. 5mg. Hemofarm tabl. 2. ra{. 10mg. trudno}a. PharmaSwiss zofenopril kalcijum C09AA15 Zofecard. 10mg tabl. 4mg. film tabl. Zdravlje tabl. Krka tabl. Genericon Pharma Ramitens. 1. 2. povi{enje ureje u krvi C09BA02 enalapril maleat + hidrohlorotiazid EnaHEXAL comp. (10mg + 25mg) 484 Registar lekova 2011 . (10mg +12. Roche Prilazid.5mg. 2. 10mg tabl. ND hipotenzija (efekat prve doze).5mg). 2. (20mg + 12. Hemofarm Ramipril. (20mg + 6mg). tahikardija. Krka tabl.5mg. 5mg film tabl. 20mg tabl. Zdravlje kvinapril (u obliku hlorida) C09AA06 Hemokvin. ose}aj nelagodnosti u grlu.5mg. elektrolite i glikemiju). Sandoz tabl. 8mg.5mg.25mg. 20mg film tabl. 10mg. (10mg + 12. sklerodermija . 2. sanofi aventis Vivace. Krka Prexanil. dijareja. 5mg. 2. 2. gr~evi u mi{i}ima. mu~nina. 8mg tabl. 7.5mg. 1. 5mg tabl. 5mg film tabl. 10mg tabl. A. kolagenoze (lupus. 1. Hemofarm tabl. tiazidne diuretike i sulfonamide.C09AA04 perindopril Prenessa. promene glasa i ukusa. 20mg cilazapril C09AA08 Cilazapril.5mg. 2. bolovi u zglobovima i grudima. 5mg film tabl. 2. 2. 10mg tabl.5mg.5mg. Ni Medic Ramipril Genericon. 5mg. kombinacije C09BA Inhibitori ACE i diuretici IND svi oblici esencijalne hipertenzije kod kojih je indikovana kombinovana terapija. 30mg C09B Inhibitori ACE.25mg. Sandoz Prilinda. 2..kontrolisati funkciju bubrega. 10mg ramipril C09AA05 Ampril.25mg. Slaviamed Piramil. Hemofarm fosinopril natrijum C09AA 09 Monopril.25mg.

(5mg + 12. 10mg + film tabl 2. Sandoz tabl. (5mg + 25mg) Vivace Plus. (20mg + 12. Servier tabl. Hemofarm film tabl. (5mg + 25mg) Prilinda plus. (2mg + 0.C09BA02 enalapril maleat + indapamid Enzix. Krka tabl. (20mg + 12.5mg + 12. (5mg + 12.5mg) Skopryl plus. (4mg + 1.25mg) Prexanil Combi LD. (10mg + 12.5).5mg). Hemofarm tabl.5mg) Monotens Plus. (4mg + 1. (20mg + 12.5mg) Registar lekova 2011 485 . (10mg + 12.5mg + 12. Hemofarm tabl.5mg lizinopril + hidrohlorotiazid C09BA03 Iruzid.5). Hemofarm tabl.5mg + 12.625mg) ramipril + hidrohlorotiazid C09BA05 Ampril HD.5mg + 12. Galenika film tabl. Enzix duo. (10mg + 12. Servier film tabl.5mg) perindopril + indapamid C09BA04 Co Prenessa.625mg). Zdravlje tabl. Hemofarm tabl. (2. Krka tabl. (5mg + 1.5mg) Tritace comp.5mg + 12.5mg).5mg) cilazapril + hidrohlorotiazid C09BA08 Cilazapril 5 plus. 10mg + film tabl 2. sanofi aventis tabl. (5mg + 25mg) kvinapril hlorid + hidrohlorotiazid C09BA06 Hemokvin plus.25mg) film tabl. (2. PharmaSwiss tabl.5mg) Inhibace plus. Krka tabl.5mg). Bosnalijek tabl.5). Genericon tabl. 20mg + film tabl 2. (5mg + 12.5mg) Prilazid plus. PharmaSwiss tabl. (2. (5mg + 25mg) Ramicomp Genericon.25mg) Prexanil Combi.5mg) fosinopril natrijum + hidrohlorotiazd C09BA09 Monopril plus. (20mg + 12. (5mg + 25mg) Ampril HL.5mg). (2. (5mg + 25mg) Ramipril H.5mg) Lizopril H. (2. Belupo tabl.5mg + 0. (2. (5mg + 25mg) Tritace comp LS. (20mg + 25mg) Lisinopril H Sandoz. (20mg + 12.5mg + 12. Roche film tabl.5mg Enzix duo forte.5mg) Piramil HCT. sanofi aventis tabl. (2. Galenika film tabl. Ufar tabl. Sandoz tabl. (20mg + 12.5mg. Alkaloid tabl.

hipertrofi~na kardiomiopatija. zamor. akutni infarkt miokarda. zamor. Alkaloid film tabl. urtikarija. povra}anje. monokomponentni IND hipertenzija. Hemofarm film tabl. KI trudno}a. hipertenzija kod pacijenata sa hipertrofijom leve komore. tahikardija. periferni edem. (5mg + 5mg) Triapin mite. ka{alj.C09BB Inhibitori ACE i blokatori kalcijumskih kanala C09BB05 felodipin + ramipril IND esencijalna hipertenzija koja se ne mo`e adekvatno kontrolisati primenom samo felodipina ili ramiprila. Chinoin tabl. mu~nina Lisonorm. dijareja. 50mg. sa prod. 25mg. mijalgija. 50mg. 12. vrtoglavica. 50mg Losartic. 100mg LozarEP. mu~nina. MSD tabl. te{ka insuficijencija jetre ili bubrega. ND hipotenzija. oslob. 50mg. 100mg Rasoltan. Liconsa film tabl. 600mg 486 Registar lekova 2011 . 100mg Prelow. mo`dani udar. ND hipotenzija. nele~ena sr~ana insuficijencija. nestabilna angina pektoris. dojenje.5mg + 2. kardiovaskularni {ok. Galenika film tabl. monokomponentni C09CA Antagonisti receptora angiotenzina II. hiperkalijemija. KI angioedem u anamnezi. 50mg Lotar. dojenje. koronarna ili cerebrovaskularna insuficijencija. OPREZ smanjena funkcija bubrega. glavobolja. 50mg Losartan. Kern Pharma film tabl. Krka film tabl. Zdravlje film tabl. Chinoin tabl. Ni Medic film tabl. Sandoz film tabl. ra{. OPREZ stenoza renalnih arterija. KI trudno}a. AV blok II i III stepena. dojenje. 100mg Lakea. pove}ana koncentracija kreatin kinaze u plazmi. 50mg Sentor. OPREZ blaga i umerena bubre`na insuficijencija. stenoza aorte. vrtoglavica. trudno}a. 100mg eprosartan C09CA02 Teveten. o{te}enje jetre.5mg. glavobolja. angioedem C09CA01 losartan kalijum Cozaar. dispepsija. bolesnici na terapiji diureticima. ospa. 50mg Erynorm. pruritus. Pliva film tabl. 25mg. potrebno je pratiti koncentraciju kalijuma i kreatinina u plazmi. oslob. vrtoglavica. bol u abdomenu. sa prod. povra}anje. Gedeon tabl (10mg + 5mg) C09C Antagonisti receptora angiotenzina II. astenija. ND glavobolja.5mg) C09BB03 lizinopril + amlodipin IND esencijalna hipertenzija. periferna vaskularna bolest. 50mg. crvenilo lica. 50mg. Solvay film tabl. 50mg Lorista. Gedeon film tabl. urtikarija. stenoza aorte. bol u grudima. suvi ka{alj Triapin. terapija poreme}aja rada bubrega kod pacijenata sa hipertenzijom i dijabetesom tipa 2 u okviru antihipertenzivne terapije. seksualna disfunkcija. tahikardija. mu~nina. 100mg Losar. (2. 50mg.

primarni aldosteronizam. hipotenzija. Krka Valsartan. bol u abdomenu.5mg) Lorista HD. OPREZ hipovolemija. mu~nina. 80mg. ND bol u grudima. 40mg. 4mg. aritmija. 80mg Micardis. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. ra{ Lorista H.5mg) Registar lekova 2011 487 . sistemski lupus eritematodes. 80mg. 150mg. Krka film tabl. hipokalijemija. 40mg. Delpharm tabl. edem. svrab. AstraZeneca tabl. 160mg film tabl. 300mg Irda. stenoza renalne arterije. 10mg. Boehringer tabl. hiperhidroza.C09CA03 valsartan Diovan. kombinacije C09DA Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici C09DA01 losartan kalijum + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. 40mg. 32mg telmisartan C09CA07 Micardis. 40mg C09D Antagonisti receptora angiotenzina II. 300mg kandesartan cileksetil C09CA06 Atacand. 150mg. 80mg Pritor. 16mg. te{ka hipokalijemija. hiponatrijemija. mi{i}na slabost. 320mg irbesartan C09CA04 Iracor. KI trudno}a. vrtoglavica. Krka film tabl. Nini film tabl.5mg) Losartic plus. Novartis Valsacor. Pliva film tabl. (50mg + 12. sr~ana slabost. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre. 40mg. 40mg. 75mg. stenoza aortne i mitralne valvule. (100mg + 25mg) Losar plus. dojenje. 20mg. hiponatrijemija. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija. vertigo. dispepsija. 80mg. holestaza. Nobel film tabl. Berlin Chemie film tabl. 75mg. Krka film tabl. 160mg. (50mg + 12. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega. dijareja. bilijarna ciroza. artritis. mialgija. 8mg. (50mg + 12. Galenika film tabl. Bayer tabl. 80mg olmesartan medoksomil C09CA08 Menartan. 160mg film tabl.

(80mg + 12. holestaza. te{ka hipokalijemija. hiperkalcemija. ND sindrom sli~an gripu. vrtoglavica. tahikardija. ra{ Co . anurija. dispepsija. bolovi u le|ima i mi{i}ima. vrtoglavica. rinitis. stenoza renalne arterije. bilijarna ciroza i holestaza. (160mg + 25mg) C09DA04 ibesartan + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija. (80mg + 12. mi{i}na slabost. tinitus.5mg). glavobolja. pove}anje kreatinina i kreatin kinaze. ND pove}anje nivoa ureje u krvi. bilijarna ciroza. artralgija. OPREZ hipotenzija.5mg) tabl. izrazita insuficijencija bubrega ili jetre. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija.5mg) i (300mg + 12. OPREZ hipotenzija. hipokalijemija. slabljenje bubre`ne funkcije. hiperkalcemija. preosetljivost na sulfonamide i derivate sulfonamida. (40mg + 12. aritmija.5).5mg) tabl. glavobolja. dojenje. hiperkacemija i simptomatska hiperuricemija.5mg). dispepsija. dispepsija. KI trudno}a. Krka film tabl. Bayer tabl.5). edem. o{te}enje bubrega ili jetre. stenoza aortne i mitralne valvule. infekcije urinarnog trakta. (40mg + 12. dojenje. povra}anje. (160mg + 12.5mg) 488 Registar lekova 2011 . hiperhidroza. smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. sr~ana slabost. faringitis. vertigo. refraktorna hipokalijemija. bol u ekstremitetima. zamor. mu~nina. hiponatrijemija.5mg) C09DA07 kandesartan cileksetil + hidrohlorotiazid IND esencijalna hipertenzija. ND bol u grudima. hiponatrijemija. artritis. Novartis film tabl. (150mg + 12. te{ke bolesti jetre i bubrega. (80mg + 12. navala vru}ine. KI trudno}a. bol u abdomenu. hipotenzija. o{te}enje funkcije jetre ili bubrega. infekcije urinarnog trakta. refraktorna hipokalijemija. poreme}aj uriniranja. oticanje ekstremiteta. KI trudno}a. primarni aldosteronizam. ka{alj. depresija. ka{alj. tinitus. (160mg + 25mg) Valsacombi. (80mg + 12. vrtoglavica. ND smanjenje kalijuma i natrijuma u serumu. mu~nina. OPREZ hipovolemija. seksualna disfunkcija Co . hiperkacemija. o{te}enje bubrega ili jetre. hepatitis. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. dijareja. stenoza renalne arterije. mijalgija. anksioznost. (160mg + 12. dojenje. sistemski lupus eritematodes.Irda. Nobel film tabl. primarni aldosteronizam. svrab. te{ka insuficijencija bubrega ili jetre. vrtoglavica.C09DA03 valsartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija. tahikardija. slabljenje bubre`ne funkcije Atacand plus tabl (16mg + 12. edem.5mg) tabl. polakiuria. sinuzitis. dijareja. trombocitopenija. hipokalijemija Micardis plus. gastritis. mu~nina. vizuelni poreme}aji.Diovan. holestaza. transplantacija bubrega. hipotenzija. bilijarna ciroza i holestaza. stenoza renalne arterije. KI trudno}a. hipotenzija. dijareja. (80mg + 25mg) Pritor Plus. ko`ni vaskulitis. Boehringer tabl. dijareja. anemija. mialgija. stenoza mitralnih i aortnih zalistaka. dojenje. poreme}aj uriniranja. povra}anje. hipokalijemija.5mg) C09DA07 telmisartan + hidrohlorotiazid IND hipertenzija.

erektilna disfunkcija. anksioznost. insuficijencija bubrega. artralgije. KI trudno}a. te{ko o{te}enje jetre. . nesanica. kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. te{ko o{te}enje bubrega i bolesnici na dijalizi. proliv. Novartis film tabl (5mg + 80mg). ND bolovi u mi{i}ima (reverzibilni miozitis. KI preosetljivost na lek. 300mg C10 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) Svi lekovi iz ove grupe primenjuju se kao dopuna dijeti koja je obavezna sve vreme terapije. umor. bilijarna ciroza i holestaza. eritem. opstipacija ili dijareja. hiperhidroza. sinkopa. pruritus. (5mg + 160mg) i (10mg + 160mg) C09X Drugi lekovi koji deluju na renin-angiotenzin sistem C09XA Inhibitori renina C09XA02 aliskiren IND esencijalna hipertenzija. astenija. bol u abdomenu. mu~nina. tahikardija. I statine ne treba uzimati istovremeno sa fibratima a naro~ito gemfibrozilom (pove}an ruzik od miopatija) Registar lekova 2011 489 . dojenje. Novartis film tabl. oticanje zglobova. flatulencija. influenca. KI drugi i tre}i trimestar trudno}e. 150mg. sr~ana slabost. porfirija. poliurija. pospanost. smanjenje rizika kod bolesnika sa koronarnom bole{}u. vertigo. polakiurija. naleti vru}ine Exforge. transplatacija bubrega. opstruktivna hipertrofi~na kardiomiopatija. me{ovite hiperlipidemije . vizuelni poreme}aji. suva usta. ND nazofaringitis. potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega. crvenilo. angioedem Rasilez. OPREZ dijabetes. glavobolja. dojenje. primarnihiperaldosteronizam. koronarna bolest srca nakon koronarne kateterizacije. umor. o{te}enje jetre ili bubrega. abdominalni bol. edemi. angioedem u anamnezi. trudno}a. osip. hipotenzija. sekundarna prevencija velikih kardiovaskularnih doga|aja (koronarna revaskularizacija. ra{. bol u larinksu i farinksu. parestezije. OPREZ smanjena koncentracija natrijuma i volumena te~nosti u cirkulaciji. ako je izrazito pove}anje kreatin fosfokinaze. C10A Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AA Inhibitori HMG CoA reduktaze IND primarna hiperholesterolemija kod koje dijeta nema odgovaraju}i efekat. hiperkalijemija.C09DB Antagonisti receptora angiotenzina II i derivati dihidropiridina C09DB01 amlodipin + valsartan IND esencijalna hipertenzija. egzantem. tinnitus.samo za atorvastatin i simvastatin). ND dijareja. terapiju treba prekinuti). dojenje. glavobolja. palpitacije. ka{alj. stenoza aortne i mitralne valvule. stenoza renalne arterije. bol u le|ima. akutna oboljenja jetre. opstipacija. vrtoglavica. spazam mi{i}a. (familijarna heterozigotska i homozigotska hiperholesterolemija. sr~ana smrt i nefatalni infart miokarda). OPREZ deca.

40mg film tabl. 20mg. 10mg. 20mg film tabl. Nobel film tabl. 40mg film tabl. 10mg. 40mg film tabl. Jadran Simvor. Hemofarm film tabl. 40mg tabl. MSD film tabl. alkoholizam. Krka film tabl. 20mg film tabl. Hemofarm film tabl. 20mg rosuvastatin C10AA07 Crestor. 5mg. i V. Medico Uno Vasilip. 20mg Dislipat. IIb. Zdravlje Simvastatin ICP. 20mg. Medico Uno film tabl. 40mg. 10mg. Slaviamed film tabl. 80mg Sortis.C10AA01 simvastatin Cholipam. 10mg. 10mg. 20mg. 10mg. 20mg. urtikarija. ND holelitijaza. Novartis atorvastatin (u obliku kalcijum trihidrata) C10AA05 Atacor. 20mg. impotencija. 10mg. 20mg. Pfizer film tabl. 20mg. Slaviamed Zocor. 10mg. 40mg Atoris. 40mg film tabl. 40mg. GIT smetnje. Sopharma fluvastatin C10AA04 Lescol. 10mg. 20mg. 10mg. IV. 20mg. 40mg tabl. 20mg. Ni Medic Simvax. nije dozvoljena istovremena primena gemfibrozila sa repaglinidom (pove}an rizik nastanka ozbiljne hipoglikemije) C10AB04 gemfibrozil Sinelip. PharmaSwiss Pravapres. 40mg ciprofibrat C10AB08 Lipanor. Novartis Lescol XL. holelitijaza. Alkaloid Simva Sandoz. 20mg. 30mg. Sandoz Simvabel. 40mg film tabl. 40mg film tabl. sekundarne trigliceridemije. 20mg i 40mg Atoris. 450mg kaps. alopecija.40mg film tabl. 10mg. 10mg. 10mg. Sandoz PravaCor. ra{. 10mg. Hemofarm Hollesta. 10mg. 80mg tabl. 20mg. Belmac Simvastatin. 40mg. tvrda 160mg Registar lekova 2011 . tvrda 20mg. sa prod. Ifibrate a naro~ito gemfibrozil ne treba uzimati istovremeno sa statinima (pove}an ruzik od miopatija). depresija. 20mg. glavobolja. nefrotski sindrom. 80mg pravastatin C10AA03 Pralip. 10mg. 80mg Lipidra. KI trudno}a. jetre. 20mg kaps. III. 80mg Tulip. hipoalbuminemija. 10mg. insuficijencija bubrega. anemija ili leukopenija. tvrda 100mg film tabl. Zdravlje film tabl. sanofi aventis fenofibrat C10AB05 Fenolip. 40mg. 10mg. 40mg tabl. 20mg. AstraZeneca C10AB Fibrati IND hiperlipoproteinemija tipa IIa. PharmaSwiss 490 kaps. 10mg. 20mg. oslob.

pruritus. insuficijencija jetre. zloupotreba alkohola. rabdomioliza. rabdomioliza. abdominalni bol. dispepsija. sa modif. smanjenje tolerancije na glukozu. nadutost. dijareja. mu~nina. istovremena primena sa potentnim inhibitorima CYP3A4. OPREZ stariji od 70 godina. ND glavobolja. holelitijaza. OPREZ trudno}a. me{ana hiperlipidemija. anoreksija. OPREZ dijabetes. 1000mg C10AD52 nikotinska kiselina + laropiprant IND terapija dislipidemije (u kombinaciji sa inhibitorima HMG-CoA reduktaze ili kao monoterapija) posebno kod bolesnika sa kombinovanom. (10mg + 10mg). pove}anje transaminaza Inegy. hepatitis. ra{. mu~nina. (1000mg +20mg) Trevaclyn. hiperuricemija Niaspan. miopatija. ND suva ko`a. glavobolja. smanjena funkcija jetre. oslob. urtikarija. familijarna hiperholesterolemija uz dijetu i statine. dojenje. o{te}enje bubrega. preosetljivost nalek. nekontrolisani hipotiroidizam. KI zna~ajna ili neobja{njiva disfunkcija jetre. mu~nina. (1000mg +20mg) C10AX Ostali lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida C10AX09 ezetimib IND primarna hiperholesterolemija. pankreatitis. nesvestica. nasledni mi{i}ni poreme}aji. (40mg + 10mg) Registar lekova 2011 491 . MSD tabl. MSD tabl. 10mg C10B Lekovi koji smanjuju lipide u serumu i kombinacije C10BA Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa lekovima koji smanjuju lipide u serumu C10BA02 simvastatin + ezetimib IND primarna hiperholesterolemija (heterozigotna familijarna i nefamilijarna). KI dojenje. 750mg. zamor. trudno}a. abdominalni bol. hiperpigmentacija. (20mg + 10mg). parestezija. zloupotreba alkohola.C10AD Nikotinska kiselina i derivati C10AD02 nikotinska kiselina IND hiperlipidemija. pove}anje nivoa enzima jetre Ezetrol. ND glavobolja. 500mg. oslob. preosetljivost na simvastatin ili ezetimib. OPREZ miopatija. eitem. 375mg. sa modif. MSD tabl. angioedem (retko). artralgija. crvenilo. me{ovitom dislipidemijom sa povi{enim nivoima LDL holesterola i triglicerida i niskim HDL holesterolom kao i bolesnika sa heterozigotnom familijarnom i nefamilijarnom hiperholesterolemijom. `utica. nekontrolisani hipertireoidizam. giht. nauzeja. oslob. dijareja. aktivni pepti~ki ulkus. MSD tabl. bol u mi{i}ima. trombocitopenija. ne preporu~uje se istovremena upotreba fibrata i ciklosporina. svrab. osip. urtikarija Tredaptive. mijalgija. povra}anje. KI trudno}a. dijareja. holecistitis. bubre`na insuficijencija. abdominalni gr~evi. sa prod. ose}aj toplote. zamor. Merck tabl. arterijsko krvarenje. opstipacija. ND dijareja. nasledni mi{i}ni poreme}aji u anamnezi. deca ispod 10 godina. pepti~ki ulkus. homozigotna sitosterolemija (fitosterolemije) uz dijetu. povra}anje. stariji pacijenti. hiperglikemija.

eritema multiforme. crvenilo lica. umor. vrtoglavica. porfirija. mijalgija. Pfizer film tabl. dojenje. trudno}a. akutna oboljenja jetre. abdominalni bol. KI preosetljivost na atorvastatin ili amlodipin. astenija. dijareja. (10mg + 10mg) 492 Registar lekova 2011 . (10mg + 5mg). potrebna je kontrola funkcija jetre i bubrega. edemi.C10BX Inhibitori HMGCoA reduktaze i kombinacije sa drugim lekovima C10BX03 atorvastatin + amlodipin IND hiperholesterolemija kod bolesnika sa hipertenzijom i/ili anginom pectoris. trombocitopenija Caduet. kao i povi{ene vrednosti transaminaza nepoznate etiologije. ND glavobolja. mu~nina. OPREZ deca. nesanica. leukopenija.

.

KI nano{enje na lezije ko`e izazvane virusnim infekcijama (herpes simplex. svtab Ecalin. ND lokalni eritem. ko`ne erupcije Mycoseb.1%) 494 Registar lekova 2011 . Zdravlje krem 1% D01AC02 mikonazol nitrat IND gljivi~ne infekcije ko`e. pitirijazis verzikolor. svrab i iritacija na mestu primene. Galenika krem 2% D01AC03 ekonazol nitrat IND dermatomikoze ko`e (izuzev kosmatih delova). ND pe~enje. urtikarija Canesten. reakcije preosetljivosti. peckanje. ose}aj pe~enja. OPREZ trudno}a. Pytiriasis versicolor. svrab Fentikol. vaginalna monilijaza. OPREZ trudno}a. akne vulgaris. bol. ND retko crvenilo ko`e. ov~ije boginje).1%) krem (0. poja~ana maljavost kod du`e primene Triderm. fotosenzitivnost. Schering mast (0.05% + 1% + 0. edem. svrab.E!!!!!!! LPAB!J!QPULPAOP!ULJWP LEKOVI ZA LE^ENJE KO@E I POTKO@NOG TKIVA D01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D01A Antimikotici za lokalnu primenu D01AA Antibiotici D01AA01 nistatin IND kutana i mukokutana kandidijaza. onihijaza i paronihijaza uzrokovana kandidom. Erythrazma. kontakt sa o~ima. onihomikoze. ND iritacija ko`e. perutanje. Bayer krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% Kansen. novoro|en~ad. rozacea. Hemofarm {ampon 2% D01AC12 fentikonazol nitrat IND dermatomikoze. upala. plikovi. KI ne primenjuje se na otvorene rane ili opekotine Nystatin. OPREZ trudno}a. ND lokalna iritacija na mestu aplikacije. kontaktni dermatitis Daktanol. Hemofarm mast 100 000ij/g D01AC Derivati imidazola i triazola D01AC01 klotrimazol IND dermatomikoze. Hemofarm krem 20mg/g D01AC20 betametazon (u oliku dipropionata) + klotrimazol + gentamicin sulfat IND me{ovite gljivi~no bakterijske infekcije sa inflamacijom. dermatitis. rastvor 1% D01AC08 ketokonazol IND povr{inske i duboke mikoze ko`e i kosmatih delova.05% + 1% + 0. TBC ko`e. ND ra{. OPREZ dugotrajna primena na ve}im povr{inama ko`e. Jugoremedija krem 1% sprej za ko`u.

kandidijaza ko`e. svrab. vakcinacija. pancitopenija. akutna generalizovana egzantemozna pustuloza. dojenje. Dr August Wolff (rastvor za ko`u) uljana kupka 200ml Registar lekova 2011 495 . hipostezija.815% D02AC. dehidrirana ko`a Linola Fett N. ne sme da do|e u kontakt sa o~ima. insuficijencija bubrega ili jetre. 250mg Myconafine. tinea pedis.pozitivnim bakterijama. Actavis M. Nobel Ilac krem 1% D01B Antimikotici za sistemsku primenu D01BA Antimikotici za sistemsku primenu D01BA02 terbinafin hlorid IND onihomikoze. Janssen Pharmaceutica krem (20mg + 10mg)/g D01AE Ostali antimikotici za lokalnu primenu D01AE14 ciklopiroks olamin IND tinea pedis. glavobolja.D01AC52 mikonazol nitrat + hidrokortizon IND akutne ili egzarcerbirane dermatomikoze sa izra`enom upalom ili one kod kojih je do{lo do superinfekcije Gram . te~ni parafin + masne komponente IND atopijski dermatitis. OPREZ trudno}a. Stevens-Johnson-ov sindrom.. tinea cruris. Jugoremedija krem 1% rastvor za ko`u 1% pra{ak za ko`u 1% D01AE15 terbinafin IND pityriasis vesrsicolol i druge gljivi~ne infekcije ko`e. sifilis. gubitak apetita. OPREZ trudno}a. parestezija. artralgija. poreme}aj ukusa i retko o{te}enje jetre sa `uticom. depresija. dijareja. dojenje. ND crvenilo. Novartis Consumer krem 1% Lamisil Once 1%. mu~nina. tinea corporis. mijalgija. Novartis Consumer rastvor za ko`u 1% Mycofin. Dr August Wolff krem hidrofilni (masni) 0. ose}aj pe~enja Obytin. tinea capitis. holestazom i hepatitisom Lamisil. urtikarija. ko`na kandidijaza. ND ose}aj nelagodnosti u stomaku. pogor{anje psorijaze. vrtoglavica. 125mg. ND prolazni nadra`aj ko`e. dehidrirana ko`a Linola. KI tuberkuloza ko`e.5% Linola Fett.. nezasi}ene masne kiseline IND atopijski dermatitis. toksi~na epidermalna nekroliza. vari~ele. deca do 6 godina. ra{. herpes simpleks. Dr August Wolff krem hidrofilni 0. tabl. ND retko ose}aj topline na mestu aplikacije Daktacort. svrab i peckanje na mestu aplikacije Lamisil. OPREZ trudno}a. anksioznost. Novartis tabl. tinea cruris. 250mg D02 Emoliensi i protektivi D02A Emoliensi i protektivi D02AC Te~ni parafin i preparati masti D02AC. tinea corporis.

5%) D04 SREDSTVA PROTIV SVRABA (UKLJU^UJU]I ANTIHISTAMINIKE. Bayer mast 5% krem 5% Panthenol. ihtioze Linola Urea. svrab. Bayer krem (5% + 0.D02AC. Dr August Wolff krem 20% D02AE proizvodi karbamida D02AE01 urea IND suve dermatoze sa perutanjem ko`e.1% 496 Registar lekova 2011 . ND puritus . ose}aj pe~enja na mestu aplikacije. KI deca do 2 godine. ANESTETIKE I SL.. ND su{enje ko`e. OPREZ koristiti na ograni~enoj povr{ini ko`e i najvi{e do 7 dana. Novartis Consumer gel 0..opekotine od sunca ili alergija na sunce.) D04AA Antihistaminici za lokalnu primenu D04AA09 hlorpiramin hlorid IND alergijski i esencijalni puritus na manjim povr{inama ko`e. ekcem. dekspantenol + hlorheksidin-dihidrohlorid Bepanthen plus. dekubitus. crvenilo sa otokom i fotosenzitivna reakcija Synopen. Pliva mast 1% D04AA13 dimentinden maleat IND ubodi insekata pra}eni svrabom. urtikarija. KI vari~ele. ekcem. primena na otvorenim ranama. Hemofarm mast 5% D03AX. sluzoko`i i u blizini oka. za pobolj{anje epitelizacije Bepanthen. OPREZ primena na velikim povr{inama ko`e i u du`em periodu. neurodermatitis. crvenilo. ispucalost ko`e Linola Gamma. Dr August Wolff krem 120mg/g D03 PREPARATI ZA LE^ENJE RANA I ULCERACIJA D03A Preparati za terapiju o`iljaka D03AX Ostali preparati za terapiju o`iljaka D03AX03 dekspantenol IND dermatitisi razli~ite etiologije. fotosenzitivne reakcije Fenistil. ulje semena `utog no}urka IND ekcem. opekotine.) D04A Sredstva protiv svraba (uklju~uju}i antihistaminike. anestetike i sl. opekotine.

dojenje (primena na velikim povr{inama ko`e). stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). ND fotosenzitivne reakcije. opadanje kose Neotigason. primena na otvorene rane i sluzoko`u. Pharm. OPREZ trudno}a nije dozvoljena za vreme niti 2 godine posle terapije. metotreksata. ra{ Stanicid. urtikarija. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. KI deca do 2 godine. Hemofarm mast 2% Registar lekova 2011 497 . eritem. opekotine od sunca ili alergija na sunce. dojenje. Cenexi kaps. ND kontaktni dermatitis. ne preporu~uje se istovremena primena tetraciklina. ostali poreme}aji keratinizacije rezistentni na klasi~nu terapiju. akne. Darier-ova bolest. lichen planus.1% D05B Antipsorijatici za sistemsku primenu D05BB Retinoidi za terapiju psorijaze D05BB02 acitretin IND generalizovana psorijaza rezistentna na klasi~nu terapiju. KI smanjena funkcija jetre ili bubrega. obavezna je kontrola hepati~nih funkcija i lipida u plazmi. ose}aj `e|i. KI trudno}a.D04AA32 difenhidramin IND ubodi insekata pra}eni svrabom. 25mg D06 ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLO[KU PRIMENU D06A Antibiotici za lokalnu primenu D06AX Ostali antibiotici za lokalnu primenu D06AX01 fusidat natrijum IND stafilokokne infekcije ko`e. kod pro{irenih vena. trudno}a (teratogenost). dojenje Zorac. ekcem. OPREZ trudno}a. Belupo gel 0. ND suvo}a usta. velikih doza vitamina A i keratolitika. malih boginja i plikova na ko`i.05% i 0. Fabrik Montavit krem 20mg/g D05 LEKOVI ZA LE^ENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) D05A Antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX Ostali antipsorijatici za lokalnu primenu D05AX 05 tazaroten IND psorijaza. znojenje. ne preporu~uje se intezivno izlaganje UV zracima. tvrda 10mg. fotosenzitivne reakcije Dermodrin.

Jugoremedija mast 5% Aciklovir. KI Herpes simplex infekcije u fazi vezikula naro~ito ako su pukle. nedono{~ad i novoro|en~ad u toku prva 2 meseca `ivota. furunkuloza). abrazije. oticanja ili stvaranja vezikula koje se {ire. KI trudno}a (ako je ope~ena povr{ina ve}a od 20%). ND fotosenzitivne reakcije. Belupo mast 2% D06B Hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BA Sulfonamidi D06BA01 sulfadiazin srebro IND spre~avanje i le~enje infekcija kod opekotina. crvenilo.1% D06AX09 mupirocin IND bakterijske infekcije ko`e (impetigo. KI preoseljivost na mupirocin ili propilen glikol. ekcem). sekundarne infekcije ko`e (postoperativne rane. ND svrab. dojenje. ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. Merz gel 1% D06BB03 aciklovir IND primarni i rekurentni genitalni herpes. dojenje. ulcus cruris. Galenika mast 0. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti.D06AX07 gentamicin sulfat IND bakterijske infekcije ko`e. mogu}nost resorpcije propilen glikola iz otvorenih rana i o{te}ene ko`e. folikulitis. ra{ Gentamicin. varikoznih i dekubitusnih ulkusa. Herpes zoster ako je do{lo do intenzivnog crvenila. Herpes zoster. suva ko`a i pe~enje na mestu primene Mirobact. preosetljivost na sulfonamide. eritem. OPREZ trudno}a. ND mogu}a senzibilizacija Sanaderm Zdravlje krem 1% D06BB Antivirusni lekovi D06BB02 tromantadin hlorid IND Herpes simplex infekcije ko`e i semimukoznih membrana naro~ito u inicijalnoj fazi. ND svrab i eritem na mestu aplikacije Aciklovir. ND kontaktni dermatitis Viru-Merz-Serol. neurodermatitis. kontakt sa o~ima ili sluzoko`om nosa. OPREZ trudno}a. Zdravlje krem 5% 498 Registar lekova 2011 . bockanje.

bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e. 5mg/g D07AC Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III) D07AC01 betametazon (u obliku dipropionata) Beloderm.1% mast 0. Alkaloid krem 0. TBC ko`e.25% krem 0.1% mometazon furoat D07AC13 Elocom.1% gel 0. DERMATOLO[KI PREPARATI IND inflamatorni poreme}aji ko`e kao {to su ekcemi. psorijaza i dr.1% Elocom.05% mast 0. strije. Galenika mast 2. atrofija ko`e. monokomponentni D07AA Kortikosteroidi slabog delovanja (grupa I) D07AA02 hidrokortizon Hydrocortison. Labo krem 0. Jugoremedija D07AC04 fluocinolon acetonid Panolon. 5mg/g mast 0. Belupo krem 0.5% D07AB Kortikosteroidi srednje jakog delovanja (grupa II) D07AB10 alklometazon dipropionat Afloderm.D06BX Ostali hemioterapeutici za lokalnu primenu D06BX01 metronidazol IND rozacea. akne D07A Kortikosteroidi. OPREZ nije dozvoljena dugotrajna upotreba. Jugoremedija Esperson M. Jugoremedija Esperson mite. Schering rastvor za ko`u 0. herpes simplex.25% mast 0. Galenika krem 0. vari~ele. poja~ana maljavost.025% diflukortolon valerat D07AC06 Decotal. Panfarma krem 0. ND iritacija ko`e Rozamet.025% Sinoderm.025% krem 0. depigmentacija. vakcinacija. OPREZ tokom terapije ne izlagati se sun~evoj svetlosti ili UV zra~enju.025% mast 0. ND kontaktna senzibilizacija.05% mast 0. Jadran krem 10mg/g D07 KORTIKOSTEROIDI.. naro~ito na licu. ne preporu~uje se upotreba kod dece.05% dezoksimetazon D07AC03 Esperson.025% mast 0. Belupo krem 0.1% Registar lekova 2011 499 . KI virusne.

ND mogu}i sistemski efekti zbog resorpcije prilikom primene na o{te}enu ko`u ili sluznice. OPREZ nije dozvoljena dugotrajna primena naro~ito na licu.1%) mast (0.D07B Kortikosteroidi.5%. I alkalije (sapuni) D08AG Proizvodi sa jodom D08AG02 povidon jod 1g povidon joda = 0.5% mast 10% 500 Registar lekova 2011 .1%) fluocinolon + neomicin (u obliku sulfata) D07CC02 Sinoderm N.25mg + 3300ij)/g mast (0. kombinacije sa antibioticima IND inflamatorni procesi na ko`i pra}eni bakterijskom infekcijom. kombinacije sa antibioticima D07CA01 hidrokortizon + oksitetraciklin Geokorton. Galenika mast (1% + 3%) D07CC Kortikosteroidi. jakog delovanja.5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0. jakog delovanja. virusne. kombinacije sa antisepticima D07BC01 betametazon (u obliku dipropionata) + salicilna kiselina Belosalic.5mg + 20mg)/ml Diprosalic.05% + 0.1%) Didermal.25mg + 3300ij)/g D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI D08A Antiseptici i dezinficijensi Preparate iz ove grupe treba uvek upotrebiti u razbla`enju koje je propisao proizvo|a~. Hemofarm rastvor za ko`u 10% mast 10% Povidon jod.1g aktivnog joda ANTIsept D. Belupo krem (0. dermatologiji i ginekologiji. 10% Povidon jod.1%) mast (0.05% + 0. Belupo mast (0. ne preporu~uje se upotreba kod dece D07CC01 betametazon (u obliku dipropionata) + gentamicin sulfat Belogent. kombinacije sa antisepticima D07BC Kortikosteroidi. IND dezinfekcija u hirurgiji.05% + 0. Alkaloid rastvor za ko`u 7. kombinacije sa antibioticima D07CA Kortikosteroidi. Galenika krem (0. Galenika krem (0.5mg + 20mg)/ml D07C Kortikosteroidi. KI tuberkuloza ko`e. Nini rastvor za ko`u 10% pena za ko`u 7. Schering mast (0. Bosnalijek rastvor za ko`u 10% Betadine. Pliva mast (1% + 3%) Hydrocyclin. slabog delovanja. bakterijske i gljivi~ne infekcije ko`e.05% + 0.5mg + 30mg)/g rastvor za ko`u (0.

6mg +1mg) Holyplant Septogal bez {e}era. primena na o{te|enu ili ekcematoynu ko`u. Jadran lozenga (0. KI trudno}a. benzalkonijum hlorid + levomentol + timol + etarsko ulje eukaliptusa + etarsko ulje nane IND blage upale usne duplje i `drela.5mg +3mg + 0mg +0. Belupo gel 1mg/g D10AE Peroksidi D10AE01 benzoil peroksid IND acne vulgaris. kontaktni dermatitis. ustima i mukoznim membranama.5mg +3mg + 0. stariji ili bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega). ne nanositi na veliku povr{inu zbog opasnosti od sistemskih dejstava (naro~ito ako su u pitanju deca. OPREZ ne dozvoliti kontakt sa o~ima. ND iritacija ko`e Aknefug Oxid Wash. peckanje. mo`e da izbeli dlake ili tkanine. iritacija. ra{ Stanicid. OPREZ u slu~aju iritacije ko`e terapiju treba prekinuti. OPREZ kontakt sa o~ima ili sluzoko`om. ND suva ko`a.6mg +1mg) D09 LEKOVITI ZAVOJI D09A Lekoviti zavoji D09AA Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima D09AA02 fusidinska kiselina IND stafilokokne infekcije ko`e. eritem. Hemofarm impregnirana kompresa 2% D10 PREPARATI PROTIV AKNI D10A Preparati protiv akni za lokalnu primenu D10AD Retinoidi za lokalnu primenu kod akni D10AD03 adapalen IND acne vulgaris na licu. grudnom ko{u i le|ima. eritem. Dr August Wolff suspenzija za ko`u 4% D10AF Antiinfektivi za le~enje akni D10AF01 klindamicin IND acne vulgaris Clindasome. KI sun~anje. svrab Sona. OPREZ primena kod dijabeti~ara jer sadr`e saharozu Holyplant Septogal. preoperativna priprema ko`e Octenisept. KI primena kod dece mla|e od 4 godine.. Schulke & Mayr rastvor za ko`u sluzince ili rane (1mg + 20mg)/ml D08AX. Hemofarm gel 1% Registar lekova 2011 501 . ND fotosenzitivne reakcije.D08AX Ostali antiseptici i dezinficijensi D08AX 10 oktenidin hlorid + fenoksietanol IND dezinfekcija rana kod povreda i opekotina. Jadran lozenga (0.6mg +0.

Roche kaps. KI alergija na lek. hipervitaminoza A. bol.. ND svrab. tvrda 10mg. opekotine. OPREZ trudno}a. ne primenjivati kod akutnih virusnih i bakterijskih infekcija ko`e niti na o{te}enoj ko`i ili ko`i sa premalignim lezijama. Centro Di Histoterapia Placentaria rastvor za ko`u 50% D11AX Ostali dermatolo{ki preparati D11AX01 minoksidil Pilfud. ND iritacija ko`e. kontrakture usled povreda tetiva. opadanje kose. Bosnalijek rastvor za ko`u 2%. infekcije ko`e uklju~uju}i folikulitis. ND retko lokalno nadra`ajno dejstvo Contractubex. etanolni ekstrakt humane placente IND vitiligo i depigmentacija ko`e nastala od opekotina Melagenina plus. imunodeficijencija. pe~enje. 20mg D11 D11A OSTALI DERMATOLO[KI PREPARATI Ostali dermatolo{ki preparati D11A . parestezije. urtikarija. crvenilo. Merz gel (5000ij + 1g + 10g)/100g 502 Registar lekova 2011 . herpes simplex. ND svrab. KI preosetljivost na alkil-4-hidroksibenzoate (parabeni). diskoloracija ko`e.. herpes zoster. jetre. dojenje. 5% pimekrolimus D11AX 15 IND atopijski dermatitis (atopijski ekcem) kod dece starije od 2 godine. ne utrljavati u ko`u i ne nanositi na velike povr{ine. netolerancija ili izostanak dejstva topikalnih kortikosteroida. bolovi u mi{i}ima i zglobovima Roaccutane. heparin natrijum + alantoin + ekstrakt crnog luka IND hipertrofi~ni i keloidni o`iljci ko`e posle hirur{kih zahvata. kontrolisati hepati~ne funkcije i lipide u plazmi. KI trudno}a. furunkul. znojenje. netolerancija na alkohol Elidel. hiperlipidemija. retko fototoksi~ne reakcije Skinoren.D10AX Ostali preparati za lokalnu primenu kod akni D10AX03 azelainska kiselina IND acne vulgaris. nije dozvoljen kontakt sa sluznicom oka. Novartis krem 1% (10mg/g) D11AX. molluscum contagiosum. OPREZ nije dozvoljena trudno}a najmanje mesec dana nakon obustavljanja terapije. Bayer krem 20% D10B Preparati protiv akni za sistemsku primenu D10BA Retinoidi za le~enje akni D10BA01 izotretinoin IND te{ki oblici nodulo-cisti~nih akni. OPREZ tokom terapije maligni lentigo mo`e da progredira u maligni melanom. dojenje. kutane papilome. insuficijencija bubrega. impetigo. osip.

.

ND retko lokalna iritacija Nystatin. Doppel Farmaceutici vaginalna kaps. KI prvi trimestar trudno}e. 200mg vaginalni krem 2% 504 Registar lekova 2011 .H!! HFOJUPVSJOBSOJ!TJTUFN!J!QPMOJ!IPSNPOJ LEKOVI ZA LE^ENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI GINEKOLO[KI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI G01 G01A Antiinfektivi i antiseptici. upotreba leka najdu`e 10 dana (Arilin). Dr Agust Wolff vagitorija 1000mg G01AF02 klotrimazol IND kolpitis. Bayer vaginalna tabl. prvi tromestar trudno}e. kandidiaza. isklju~uju}i kombinacije sa kortikosteroidima G01AA Antibiotici G01AA01 nistatin IND vulvovaginalna kandidijaza. Hemofarm vaginalna tabl. 500mg Arilin rapid. ND pe~enje. 100 000ij G01AA51 nifuratel + nistatin IND vulvovaginitis me{ovite etiologije. mogu}a sistemska resorpcija oko 20% doze leka pa ne treba isklju~iti uticaj na psihofizi~ke sposobnosti. OPREZ trudno}a. ne koristiti za vreme menstruacije. Zdravlje vaginalna tabl. kikiriki. ND lokalna iritacija vagine Macmiror Complex. trihominijaza. Medico Uno vaginalna tabl. ND retko lokalna iritacija Fluomizin. OPREZ terapija se prekida za vreme menstruacije. Bayer vaginalna tabl. 10mg G01AF Derivati imidazola G01AF01 metronidazol IND trihomonasni vaginitis. vulvitis i balanitis izazvani gljivicama. (500mg + 200 000ij) vaginalni krem (100mg + 40 000ij)/g G01AC Derivati hinolona G01AC05 dekvalinijum hlorid IND vaginalne bakterijske i gljivi~ne infekcije. bakterijske vaginoze. ulceracija vaginalnog epitela. ND lokalna iritacija. GIT smetnje. iritacije vulve i vagine Canesten 1. Galenika vaginalna tabl. druge 5-nitroimidazole. 200mg vaginalni krem 2% Kansen. svrab. KI prvi tromester trudno}e. metalni ukus u ustima i interakciju sa alkoholom (Arilin) Orvagil. seksualno nezrele devoj~ice. postizanje asepse pre ginekolo{kih operacija i poro|aja. preosetljivost na sastojke leka. KI preosetljivost na sastojke leka. soju. 500mg Canesten 3.

Nycomed vagitorija 90mg G01AX11 povidon jod 1g povidon joda = 0. ND svrab Ecalin. Innotech vaginalna kaps. ose}aj pe~enja.150mg G01AF12 fentikonazol nitrat IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza. prva 3 meseca trudno}e. Bayer vagitorija (700mg + 200mg) G01AX Ostali antiinfektivi i antiseptici G01AX03 polikrezulen IND kolpitis. dojenje. terapija posle elektrokoagulacije. iritacija Neo Penotran. ND lokalne reakcije u vidu crvenila. bol u abdomenu. KI istovremena primena drugih lekova za lokalnu terapiju vaginalne sluznice. erozije i ektopija grli}a. Hemofarm vagitorija 200mg G01AX. KI preosetljivost na lek. svrab i iritacija Lomexin. te{ka o{te}enja jetre. OPREZ upotreba kontraceptivne dijafragme ili kondoma (mogu}a rekacija leka sa gumom). cervicitis. trihomonasom ili monilijama. Nini vagitorija 200mg Povidon jod. leukoreja i kolpitis gljivi~ne etiologije. edema i eritema terapiju treba prekinuti Gino Daktanol. genitalni fluor. (35000ij + 35000ij + 100000ij) Registar lekova 2011 505 . krvarenje posle biopsije. ND lokalno pe~enje i eritem Albothyl.. Catalent Italy vaginalna kaps. 600mg G01AF20 metronidazol + mikonazol IND vaginalna kandidijaza i trihomonijaza.1g aktivnog joda IND vaginitis izazvan bakterijama. svraba. OPREZ trudno}a. dojenje treba prekinuti tokom terapije. Jugoremedija vaginalna tabl. Galenika vaginalna tabl. KI preosetljivost na jod. glavobolja. otoka. OPREZ trudno}a. ND u slu~aju iritacije. epilepsija. svraba. 200mg G01AF05 ekonazol nitrat IND vulvovaginalne mikoze. Bayer vagitorija (500mg + 100mg) Neo Penotran forte.G01AF04 mikonazol nitrat IND kandidijaza vagine i vulve potvr|ena brisom i/ili kulturom. porfirija. vaginalni svrab. OPREZ prvi trimestar trudno}e. Alkaloid vagitorija 200mg Povidon jod. peckanja. KI prvi trimestar trudno}e Polygynax. ND pe~enje. pe~enja. neomicin sulfat + polimiksin B sulfat + nistatin IND vulvovaginitis me{ane etiologije. bola i ospe Betadine. ND retko osip.

po otvaranju utor{iti u roku od 90 dana. regeneracija fiziolo{ke vaginalne flore. IND prevencija povratne bakterijske vaginoze. KI preosetljivost na lek. Laboratori Baldacci vaginalna tabl.gonokokna infekcija V grupa . liofilizirana kultura izolovanog soja Doederlein bacillus (Lactobacillus rhamnosus) ^uvati na temperaturi 2º-8ºC.G01AX. OPREZ ne mo`e da zameni antimikrobnu terapiju. 40mg Spektar delovanja vaginalnih antiseptika registrovanih u Republici Srbiji dejstvo na Ime leka gljivice Albothyl vag Betadine Canesten Ecalin Fluomizin Gino Daktanol Kansen Lomexin Macmiror Compl Neo Penotran Nystatin Orvagil Polygynax Povidon jod Tantum rosa* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + G+ bakterije + G. ND blaga iritacija u predelu primene.. ne da da da ne da da da ne ne da ne ne da ne * Tantum rosa je dodatna terapija kod kandidijaze i trihonijaze ** Tokom primene ovih lekova mogu}e je o{te}enje kondoma i dijafragme pa je za{tita nepouzdana II grupa . osobe ispod 18 god (zbog ograni~enog iskustva kod dece). retko reakcije preosetljivosti Normogin.normalna saprofitna flora III grupa .gljivi~na infekcija 506 Registar lekova 2011 .bakterije + trihomonas + + + grupa vag sekreta III V VI III V VI III V VI III VI III V VI III V VI V VI III V VI III V VI V III V VI III V VI V VI upotreba za vreme menstr.me{ana bakterijsko gljivi~na infekcija IV grupa .infekcija trihomonas vaginalisom VI grupa .

OPREZ kompromitovani uterus. dijareja ili opstipacija. tranzitorni ishemijski atak. groznica. KI prva i druga faza poro|aja. bolesti srca. retencija urina G02AD02 dinoproston upozorenje Prepidil gel je generi~ka paralela za Prostin E2 ali ne mo`e da ga zameni u terapiji jer ima druga~ije indikacije i farmaceutske formulacije. IND za Prepidil gel: za omek{avanje i dilataciju cervikalnog kanala pre indukcije poro|aja Prepidil gel. dispneja. ruptura uterusa. hipertenzija ili hipotenzija. re|e dispnoja i edem plu}a. Pfizer endocervikalni gel 0. bradikardija Methylergometrin. ulcerozni kolitis. hipertenzija ili hipotenzija. inflamatorni procesi u maloj karlici.25mg/ml rast za inj. tireotoksikoza. tremor. eritem. za inj. vaginalni bol. intrauterina patnja ploda. bol na mestu aplikacije Prostin 15 M. IND za Prostin E2: indukcija poro|aja. vaskularni kolaps. dijareja. bronhitis. bubrega. 0. epilepsija. okluzivne bolesti perifernih krvnih sudova. bronhospazam. bubrega. gr~evi.5mg/3g Prostin E2. GIT smetnje.G02 OSTALI GINEKOLO[KI LEKOVI G02A Preparati za kontrakciju uterusa G02AB Ergot alkaloidi G02AB01 metilergometrin maleat IND hemoragija usled atonije uterusa posle poro|aja ili poba~aja. Pfizer rast. anemija. bubrega. 0.1mg/ml. povra}anje.2mg/ml G02AD Prostaglandini Preparate prostaglandina ~uvati na temperaturi 2 . hipertenzija. 3mg G02AD04 karboprost (u obliku trometamina) IND postpartalne hemoragije nastale usled atonije uterusa koji ne reaguje na terapiju ergotaminom ili oksitocinom.25mg/ml Registar lekova 2011 507 . astma. Sanico vaginalna tabl. ND mu~nina. povra}anje. angina pektoris. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije. te{ka insuficijencija jetre. dijabetes. KI netretirane karli~ne infekcije. subinvolucija uterusa. ND vrtoglavica. ND nauzeja. bol u le|ima. zamu}en vid.8ºC. KI carski rez u anamnezi ili ve}i hirur{ki zahvati na uterusu. plu}a i jetre. jetre. aritmije. Hemofarm oralne kapi 0. parestezije. bolesti srca. bronhospazam. glaukom. crvenilo lica. srca i plu}a. 0.

KI poreme}aj sr~anog ritma uklju~uju}i WPW sindrom. stenoza aorte. dispepsija. kontrakcije uterusa u toku trudno}e. a kod parenteralne primene: dozno zavisno ubrzanje pulsa. Rotor sindrom. poreme}aj lipidnog statusa. NuvaRing. tahikardija. EPH gestoza. vaginalna krvarenja nepoznate etiologije. OPREZ Partusisten ne treba primenjivati za le~enje astme ili bronhitisa. promena libida. benzalkonijum hlorid IND prevencija trudno}e Pharmatex. vrtoglavica. aritmija. Organon vaginalni dostavni sistem (15μg + 120μg)24h G02BB. dijabetes. Ako je period bio du`i od 3 sata. povra}anje. hiperaktivnost uterusa kod indukcije poro|aja oksitocinom ili prostaglandinima. tremor. ote`ano mokrenje (velike doze) Partusisten. novi prsten staviti {to je pre mogu}e. tumor jetre. pove}ana telesna masa. 0. fetalni distres sindrom. migrena. arterijska ili venska tromboza. tromboza. Dubin-Johnson-ov sindrom. OPREZ pu{enje. hipertenzija. uznemiranost. KI trudno}a. dijareja. cerebrovaskularna ili koronarna oboljenja arterija.G02B Kontraceptivi za lokalnu primenu G02BB Intravaginalni kontraceptivi G02BB01 etinilestradiol + etonorgestrel ^uvati na temperaturi od 2-8ºC. embolija u anamnezi. povra}anje. ventrikularne ekstrasistole. za rast. a najkasnije u roku od 3 sata. za te indikacije primenjuje se fenoterol u obliku aerosola.5mg/10ml G02CA. KI jaka krvarenja. te{ka oboljenja jetre i bubrega. efikasnost kontracepcije nije smanjena ako je prsten bio van vagine manje od 3 sata i u takvoj situaciji prsten treba vratiti u vaginu {to pre. hiperglikemija. znojenje. hipokalijemija. atrijalna fibrilacija. ND kod oralne primene: mu~nina. smanjenje perifernog vaskularnog otpora. hormon sezitivni tumori (karcinom dojke ili endometrijuma). heksoprenalin sulfat IND prevremeni poro|aj. 5mg konc. amenoreja NAPOMENA u slu~aju produ`enog perioda bez prstena. za inf. Innotech vaginalna tabl. 20mg vaginalna kaps. usporena peristaltika creva. glaukom o{trog ugla. bol u abdomenu. 18. tireotoksikoza.. placenta previa. prsten treba vratiti {to pre a kondom bi dodatno trebalo koristiti narednih 7 dana stalnog prisustva prstena. Alkaloid tabl. gojaznost. intermenstrualno krvarenje. valvularni poreme}aji. I istovremena primena IMAO mo`e dovesti do te{kih glavobolja i hipertenzivne krize Gynipral. izrazita hipertenzija.9mg G02C Ostali ginekolo{ki preparati G02CA Simpatikomimetici kod prevremenog poro|aja (tokolitici) G02CA03 fenoterol bromid IND prevencija prevremenog poro|aja. flatulencija. U slu~aju da se presten privremeno na|e van vagine. porast istisnog volumena srca. mu~nina. insuficijencija jetre. anemija srpastih }elija. ND tahikardija. tremor ruku. Herpes zoster u anamnezi. napetost dojki. edemi. hipotonija. Barijerni metod kontracepcije (kondom) bi trebalo koristiti tokom prvih 7 dana primene. promene pritiska (hipo ili hipertenzija).5mg 508 Registar lekova 2011 . 0. Boehringer tabl. znojenje. depresija. hereditarna dislipoproteinemija. IND prevencija trudno}e.. nesvestica. bol u grudima. poreme}aji koagulacije krvi. ND glavobolja. nekontrolisani dijabetes. na temperaturi do 30ºC lek mo`e da ~uva najdu`e 4 meseca.

5mg/5ml Registar lekova 2011 509 .R. deca mla|a od 15 godina.9ml konc. gubitak telesne mase Bromokriptin. 50μg. 37. mogu}a hipotenzivna reakcija tokom prvih nekoliko dana terapije. pepti~ki ulkus. kod recidiva vaginalnih infekcija uz benzidamin treba primeniti i odgovaraju}i hemioterapeutik.G02CB Inhibitori prolaktina G02CB01 bromokriptin (u obliku mesilata) IND prolaktin . za inf. gr~evi u nogama. akromegalija. hiperprolaktinemija kod mu{karaca. prolaktinomi. smanjena finkcija jetre i bubrega. tahikardija. A. Ferring rast. adjuvantna terapija kod kandidijaze. premenstrualni sindrom. anoreksija. 2. KI dojenje.5mg. higijena `ene u puerperijumu. zamor. prolaktin .nezavisni sterilitet kod `ena. halucinacije.75mg/0. povra}anje. KI preosetljivost na kvinagolid. kardiovaskularna oboljenja. dojenje.A. hipotenzija. suva usta. placenta previja. za inj. preosetljivost na ergot alkaloide. oboljenja jetre.C. benigna bolest dojki (mastopatija i mastalgija). ND mu~nina. Zdravlje tabl. ND glavobolja. Ferring tabl 25μg. hiperglikemija Tractocile. posturalna hipotenzija. dodatna terapija u toku hemio ili radioterapije. intrauterino mrtav plod. bubrega.5g G02CX Ostali ginekolo{ki preparati G02CX01 atosiban IND spre~avanje prevremenog poro|aja. GIT smetnje. periferna vaskularna oboljenja. granule za vaginalni rastvor 0. 10mg G02CB04 kvinagolid IND hiperprolaktemija. intrauterina infekcija. glavobolja. 75μg. ND mu~nina. povra}anje. psihomotorne ekscitacije. pre i postoperativna profilaksa kod ginekolo{kih zahvata. KI alergijska senzibilizacija na benzidamin. OPREZ tokom terapije `enama u fertilnom dobu savetovati ne hormonsku kontracepciju.zavisni poreme}aji menstrualnog ciklusa i sterilitet kod `ena. 150μg G02CC Antiinflamatorni proizvodi za vaginalnu primenu G02CC03 benzidamin hlorid IND nespecifi~ni vulvovaginitis i cervikovaginitis. inhibicija laktacije. GIT smetnje. psihoza u anamnezi. 6. insomnija Norprolac. za rast. OPREZ trudno}a. ND lokalne reakcije u vidu ra{a i ertema Tantum rosa. poreme}aj intrauterinog rasta ploda sa nenormalnom sr~anom frekfencom.F. infekcije trihomonasom kao i u toku primene estrogena kod atrofi~nog vaginitisa u postmenopauzi. KI eklampsija. OPREZ je potreban kod upravljanja motornim vozilima ili ma{inama. konfuzija. zapaljenje izazvano intrauterinim ulo{cima.

akutna faza mononukleoze.03 0. hipertenzija. kontraceptivna za{tita nije smanjena. dijabetes. stanja sa visokim rizikom za trombozu. OPREZ pu{enje.03 0. otoskleroza. depresija. amenoreja. dijareje.03 0.5 estradiol valerat 0. cerebralna ishemija. gojaznost. tromboza.04 0.075 0. GIT smetnje. hipertenzija.15 0. `utica. Ako se sa uzimanjem tablete kasni vi{e od 12 sati. ru`i~asta svetlo `ut. kontraceptivna za{tita mo`e da bude smanjena (treba koristiti alternativne metode kontracepcije). diplopija. holelitijaza. dodatna kontracepcija je potrebna u slu~aju povra}anja. ND glavobolja. holestatska `utica. porfirija. karcinom dojke i druge estrogen zavisne neoplazme. crvena bela 0 2 3 0 0 3 2 2 1 0 dezogestrel dienogest 2 drospirenon gestoden levonorgestrel 1.G03 G03A POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu IND prevencija trudno}e.02 0.02 0.03 0. KI trudno}a. NAPOMENA saveti kod propu{tene tablete. dojenje. hiperlipidemija. prethodne ili sada{nje vaskularne bolesti. bolesti srca.03 0. hroni~ne sistemske bolesti.075 0. promena libida.05 0. etinilestradiol Escapelle Jeanine Lindynette Logest Legravan Mercilon Microgynon Novynette Postinor Qlair tamno `ut. Potrebno je 7 uzastopnih dana uzimanja tableta da bi se postigla odgovaraju}a supresija hipotalamo-hipofizno-ovarijalne ose. jake glavobolje (naro~ito vaskularne i one koje prate po~etak uzimanja kontraceptiva).15 0. Ako se kasni sa uzimanjem tablete manje od 12 sati.075 0. intermenstrualno krvarenje.03 0. potrebno je odmah uzeti tabletu i dalje nastaviti sa uzimanjem u uobi~ajeno vreme. Sastav kombinovanih oralnih kontraceptiva u mg/tabl.075 0.125 Yasmin Yaz 510 0. Uzimanje tableta ne sme da se prekida du`e od 4 dana.15 0. oligomenoreja i amenoreja.75 Regulon Stodette Tri Regol ru`i~asta bela oker 0.02 3 3 Registar lekova 2011 . depresija. cerebrovaskularni inzult ili infarkt miokarda u porodi~noj anamnezi. akutna i hroni~na oboljenja jetre.02 0. fotosenzitivnost. vaginalna krvarenja neutvr|ene etiologije.15 0.02 0.03 0. napetost dojki. gojaznost. kratkotrajnog uzimanja antibiotika ili induktora mikrozomnih enzima jetre.02 0.15 0.

te{ka hipertenzija. (0. (0. abdominalni bol. estradiolvalerat + dienogest IND oralna kontracepcija. trombogene aritmije. estrogen zavisne neoplazme. prolazna ishemija). nekontrolisana hipertenzija. dijabetes povezan sa vaskularnim poreme}ajima. sumnjana trudno}i ili trudno}a. prethodni herpes gestationis TriRegol.03mg + 0. krvarenje unutar ciklusa. fiksne kombinacije G03AA07 etinilestradiol + levonorgestrel Legravan.. (0.03mg + 3mg) Yaz.075mg) etinilestradiol + drospirenon G03AA12 napomena: Yaz film tablete u pakovanju imaju 24 ru`i~aste tablete koje sadr`e aktivne komponenete i 4 bele tablete koje su bez aktivnih supstanci.02mg + 3mg) G03AB. prisustvo ili pankreatitis u anamnezi ako je povezan sa te{kom hipertrigliceridemijom. cerebrovaskularne bolesti ili oboljenje koronarnih arterija. venska tromboza (aktivna ili u anamnezi). nedijagnostikovana vaginalna krvarenja. (0. Galenika film tabl. cerebrovaskularni akcidenti u anamnezi. Gedeon oblo`ena tabl. dijabetes sa vaskularnim simptomima. 2mg+3mg (svetlo `ute).075mg). Bayer film tabl. (0. simptomi premenstrualne disforije (Yaz) Yasmin. amenoreja. bela (0. dismenoreja.03mg + 0. napetost dojki. Baye oblo`ena tabl. poreme}aj metabolizma lipida.15mg) Microgynon 30. dojki.03mg + 0.02mg + 0. Medico Uno oblo`ena tabl. trombofilija. Gedeon oblo`ena tbl.15mg) Regulon. KI preosetljivost na lek. Gedeon film tabl. Bayer film tabl. malignitet (ili sumnja ) genitalnih organa. Gedeon film tabl. pulmonalna embolija). placebo (bele) G03AB03 etinilestradiol + levonorgestrel IND oralna kontracepcija. Za propu{tenu tabletu sa kombinacijom hormona va`e pravila kao za sve oralne kontraceptive (pogledati uvod za grupu) IND oralna kontracepcija (Yasmin i Yaz ). Gedeon oblo`ena tabl. (0. akne.05mg). prisustvo tumora jetre. prisutna arterijska tromboza ili tromboza u anamnezi (npr. tromboembolijski poreme}aji (aktivni ili u anamnezi).03mg + 0.03mg + 0. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. (0. nasledna ili ste~ena predispozicija za vensku ili arterijsku trombozu. (0.15mg) etinilestradiol + gestoden G03AA10 Logest.075mg) Stodette. (0. Bayer fim tabl.04mg + 0.075mg) Lindynette 20. Organon tabl.075mg) Lindynette 30. te{ka dislipoproteinemija.G03AA Gestageni i estrogeni. anemija srpastih }elija. 2mg+2mg (ru`i~aste). 1mg+0mg (tamno crvene). 3mg+0mg (tamno `ute). te`a o{te}enja jetre. angina pektoris. (0.02mg + 0.02mg + 0. oker `uta (0. adenom ili karcinomjetre ili akutna i hroni~na oboljenja jetre.15mg) Novynette. trombogene valvulopatije. umereni oblik akni vulgaris.02mg + 0. ND glavobolja. ru`i~asta (0.15mg) etinilestradiol + dezogestrel G03AA09 Mercilon. infarkt miokarda) ili prodromalna stanja (npr.Ako se propusti uzimanje bele tablete ne treba nadokna|ivati propu{tenu tabletu da se ne bi produ`avao period bez hormona.03mg + 0. pove}anje telesne mase Qlaira. KI prisutna venska tromboza ili tromboza u anamnezi (tromboza dubokih vena. Bayer oblo`ena tabl. (0.125mg) Registar lekova 2011 511 . prethodne migrene sa fokalnim neurolo{kim simptomima kao {to je aura.02mg + 0.

za inj. za inj. ND promene menstrualnog ciklusa.75mg Escapelle. cerebralna ishemija. 1. Mirena. izrazita hipertenzija. tumor dojke. Postinor 2 i Escapelle). upale genitalnog trakta. supresija spermatogeneze (mesterolon ne izaziva supresiju spermatogeneze) G03BA Derivati 3-androst-4ona G03BA03 testosteron enantat Testosteron depo. nefroza. 1000mg/4ml 512 Registar lekova 2011 . KI (Mirena) tromboembolijski poreme}aji. genitalno krvarenje nejasnog porekla. 250mg/ml testosteron undekanoat G03BA03 Andriol Testocaps. Gedeon tabl. ND retencija natrijuma. epilepsija. virilizacija. cervicitis. Chronova bolest i te{ki poreme}aji funkcije jetre. OPREZ insuficijencija srca. Bayer rast. Ovi lekovi se mogu primeniti u bilo kom periodu menstrualnog ciklusa ukoliko menstrualno krvarenje ne kasni. maligni tumori uterusa i cerviksa. cervikalna displazija. KI za Postinor 2 i Escapelle preosetljivost na sastojke leka. karcinom prostate. Galenika rast. dojenje. edemi. karcinom dojke kod mu{karca. infarkt. hipertenzija. trudno}a. bubrega ili jetre. trudno}a. levonogestrel se izlu~uje u maj~ino mleko .G03AC Gestageni G03AC03 levonorgestrel IND prevencija trudno}e. Organon kaps. povra}anje. hiperkalcemija. akutna oboljenja jetre uklju~uju}i benigne i maligne tumore. (Postinor 2 i Escapelle) poreme}aji apsorpcije. prevencija hiperplazije endometrijuma kod estrogenske supstitucione terapije (Mirena). ne preporu~uje se osoboma koje su u anamnezi imale vanmateri~nu trudno}u ili zapaljenje jajovoda. 0. KI primena pre puberteta. Gedeon tabl. akne. promene raspolo`enja (Mirena) NAPOMENA za Postinor 2 i Escapelle: hitna kontracepcija je povremena metoda i ni u kom slu~aju ne bi smela da zameni redovnu kontracepciju. neoplazme. OPREZ (Mirena) migrena. prevencija trudno}e ukoliko je do{lo do neza{ti}enog seksualnog odnosa ili neadekvatne primene drugog kontraceptiva (Postinor 2 i Escapelle). `utica. Upotreba ovih tableta ne isklju~uje nastavak redovne hormonske kontracepcije. Posle upotrebe hitne kontracepcije treba koristiti mehani~ke metode kontracepcije do po~etka narednog menstrualnog ciklusa. bol u dojkama i donjem abdomenu (Mirena. glavobolja. mu~nina. 40mg Nebido. uzrast ispod 16 godina. migrena. Bayer intrauterini dostavni sistem 52mg Postinor 2. idiopatska menoragija. anomalije uterusa. postpartalni endometritis.5mg G03B Androgeni IND supstituciona terapija u svim slu~ajevima mu{kog hipogonadizma. sumnja na trombozu retine.

depresija. androgen zavisni karcinom prostate. karcinom dojke.5cm2 (50μg/24 sata) Estrofem. promena telesne mase G03DA Derivati pregnena G03DA03 hidroksiprogesteron kaproat IND habitualni i prete}i abortus. osetljivost dojki). Galenika rast. tromboembolijske bolesti. glavobolja. edemi. ND lokalno ose}aj peckanja. GIT smetnje. ili tromboembolijski poreme}aj aktivni ili u anamnezi. (0. bubrega i jetre. depresija Progesteron Depo. tromboflebitis Ovestin. 250mg/ml Registar lekova 2011 513 .. otoskleroza. Organon vagitorija 0. karcinom dojke ili organa genitalnog trakta (izuzetak za ovu kontraindikaciju su gestormon kaproat. retencija natrijuma. Galenika rast. promena libida. endometrioza. eritem.5mg Ovestin. vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. KI trudno}a. nesanica. bolesti jetre. OPREZ bolesti srca.8mg/12. posle terapije antiinfektivnim lekovima. dobijanje u te`ini. promene u funkciji jetre. hipertenzija. mu~nina. hipertenzija.03mg + 108) G03CA04 estriol IND atrofi~ni vaginitis kao posledica deficita estrogena. izrazito krvarenje iz uterusa prouzrokovano hormonskim disbalansom Oestradiol. hemihidrat . dijabetes. prekancerozne i kancerozne promene genitalnih organa. KI tumori jetre u anamnezi i te{ka o{te}enja jetre. monokomponentni G03CA03 estradiol IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije. 10mg/ml Vagifem. 2mg estradiol (dipropionat . pruritus Gynoflor. ND mu~nina. `utica. estrogen zavisne neoplazme. pospnost. te{ke arterijske bolesti. prevencija postmenopauzalne osteoporoze Climara. Novo Nordisk vaginalna tabl. amenoreja. vrtoglavica. depresivno pona{anje. urtikarija. ra{. za inj. za inj. estriol + Lactobacillus acidophilus IND ubla`avanje atrofi~kog vaginitisa uzrokovanog deficitom estrogena kod `ena u meno.Vagifem) G03CA03 IND supstituciona terapija u slu~aju nedostatka estrogena. nedijagnostikovana vaginalna krvarenja i porfirija. vaginalno krvarenje. dojenje. suspektna ili potvr|ena endometrioza. Bayer transdermalni flaster 3.samo za linestrenol). tromboflebitis.G03C Estrogeni KI estrogen zavisni tumori.Oestradiol. hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima. retencija te~nosti. porfirija. Cemalog vaginalna tabl. ND pre-menstrualni sindrom (nadimanje. poreme}aj funkcija jetre. porfirija. 25μg G03CA. Schering vaginalni krem 1mg/g G03D Gestageni KI tromboflebitis. povra}anje. genitalni karcinom i karcinom dojki.ili postmenopauzi. i genitalnih organa. vaginalno krvarenje nepoznatog porekla. deca i adolescenti. za obnavljanje vaginalne flore. tromboza. trudno}a. edemi. glavobolja G03CA Prirodni i polusintetski estrogeni . arteriopatije. dojenje. Novo Nordisk film tabl. ND akne. (trudno}a i dojenje . trudno}a. medroksiprogesteron acetat i megestrol acetat). KI preosetljivost na sastojke leka. malignitet dojki. tromboza.

sekundarna amenoreja. premenstrualni sindrom. tromboembolijske bolesti u anamnezi. vrtoglavica.5mg 514 Registar lekova 2011 . primarna i sekundarna amenoreja. pove}anje telesne mase. 10mg G03DC Derivati estrena G03DC02 noretisteron acetat IND endometrioza. 5mg G03DC03 linestrenol IND endometrioza. 5mg G03DC05 tibolon IND simptomi nastali usled fiziolo{ke ili arteficijalne menopauze. Organon tabl. Serono vaginalni gel (8%) 90mg/1. Solvay film tabl.G03DA04 progesteron IND infertilnost usled neadekvatne luteiniziraju}e faze (Crinone). bol u stomaku ili dojkama. hormonska supstituciona terapija zajedno sa estrogenima. krvarenje iz uterusa nepoznate etiologije. 200mg Progestogel. mu~nina. poreme}aj lipida u plazmi. Organon tabl. 2. primarna i sekundarna amenoreja. Bayer tabl. hormonska supstituciona terapija (Utrogestan) Crinone. 100mg. habitualni poba~aj. OPREZ bolesti jetre. te{ka insuficijencija jetre. disfunkcionalna krvarenja i neregularni menstrualni ciklusi. premenstrualni sindrom Orgametril. mastopatija. ND krvarenje iz uterusa. depresija Livial. postojanje ili samo sumnja na postojanje hormon zavisnih tumora. KI trudno}a. prete}i poba~aj Duphaston. premenstrualni sindrom. ra{. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa. Besins kaps. glavobolja. disfunkcionalna krvarenja iz uterusa. prevencija osteoporoze. Besins International gel 10mg/g G03DB Derivati pregnendiena G03DB01 didrogesteron IND endometrioza. palijativna terapija karcinoma dojke Primolut Nor. pruritus. Laborat. dismenoreja. hirzutizam.125g Utrogestan.

sistemski lupus eritematodes. ND osetljivost dojki. (2mg + 20mg)/ml G03FA15 etinilestradiol + dienogest Jeanine. hipertenzija. tromboembolijskih poreme}aja u anamnezi. pogor{anje migrene. disfunkcionalna krvarenja Lutestrol. bela (2mg + 0) oblo`ena tabl. prethodna ili postoje}a venska tromboembolija. poreme}aji nastali usled nedostatka estrogena (menopauza du`a od godinu dana kod `ena sa intaktnim uterusom. amenoreja. glavobolja. crvena (1mg + 0) Registar lekova 2011 515 . Gedeon film tabl. migrena. depresija.5mg) G03FA04 estradiol benzoat + progesteron IND hipoplazija genitalnih organa. ovarijektomija). dijabetes melitus. periferni edem. trudno}a. hipomenoreja.G03F Gestageni i estrogeni u kombinaciji G03FA Gestageni i estrogeni. OPREZ je poteban kod fibroida uterusa. OPREZ je poteban ako je do{lo do pove}anja koncetracije kalijuma. (1mg + 0. (1mg + 0.03mg + 2mg) estradiol + drospirenon G03FA17 IND terapija simptoma menopauze.5mg) Kliogest. Bayer oblo`ena tabl. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. bela (2mg + 1mg) film tabl. bol u le|ima Activelle.otoskleroza. pove}anje telesne mase. fiksne kombinacije G03FA01 estradiol + noretisteron acetat IND hormonska supstituciona terapija. sekvencijalni preparati G03FB01 estradiol valerat + norgesterel IND simptomi usled deficita polnih hormona. poreme}ena funkcija jetre. (0. za inj. endometrioze. mu~nina. nele~ena hiperplazija endometrijuma. KI postoje}i karcinom dojke. nepravilnosti u menstrualnom ciklusu Cyclo Progynova. vaginalno krvarenje. Bayer film tabl. amenoreja. Novo Nordisk film tabl. smanjena funkcija bubrega. astma. preosetljivost na lek. Novo Nordisk film tabl. karcinom dojke u anamnezi ili suspektni karcinom dojke. sme|a (2mg + 0. ne preporu~uje se upotreba kod premenopauzalnih `ena ili u toku prve godine po prestanku menstrualnog ciklusa Angeliq. Galenika rast. Bayer oblo`ena tabl. (1mg + 2mg) G03FB Gestageni i estrogeni. dojenje. porfirija.5mg) G03FB05 estradiol + noretisteron acetat Trisequens. holelitijaza. plava (2mg + 0) film tabl. epilepsija. Novo Nordisk film tabl. (2mg + 1mg) Tulita.

prostate. Ipsa Institut pra{ak za rast. 75ij. dojenje. (75ij + 75ij) Merional. depresija. oligospermija. ND dozno zavisna hiperstimulacija ovarijuma. ovarijalne ciste (koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom). deca do 4 godine. Merck pra{ak za rast. ND osip na ko`i. ruptura ovarijalnih cisti Bravelle. za inj.anovulatorna sterilnost.5ml G03GA05 folitropin alfa + lutropin alfa IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa te{kim deficitom LH i FSH.stimulacija ovulacije kod hipogonadotropne anovulacije. akutni tromboflebitis. OPREZ oboljenja srca i bubrega. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. Serono pra{ak za rast. 75ij. vaginalno krvarenje nepoznate etiologije. za mu{karce . (pen sa ulo{kom) 300ij/0. 5000ij G03GA02 menotrofin (sme{a hormona FSH i LH u odnosu 1:1) IND za `ene . hipofize. za inj. epilepsija. KI tumor hipotalamusa i hipofize. za inj. 1500ij. uve}anja jajnika ili cista koja nije posledica policisti~nih jajnika. 150ij G03GA05 folitropin alfa-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. primarna insuficijencija ovarijuma. reakcija na mestu primene. tromboembolijske bolesti. prerani pubertet. hipertenzija. vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka. trudno}a. Ipsa Institut pra{ak za rast. prepubertetski kriptorhizam koji nije posledica anatomskih anomalija. dijareja. pospanost. KI tumori ovarijuma. dojenje. edemi. I injekcioni rastvor ne sme se me{atiu istoj bruzgalici sa drugim lekovima. neuroza. OPREZ porfirija. tumor jajnika. 75ij. insuficijencija `utog tela. bol u grudima i karlici. Pergoveris. migrena. dojke. Ferring pra{ak za rast. 150ij Fostimon. ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Gonal F. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma. 450ij/0. (150ij + 75ij)ml 516 Registar lekova 2011 . prerani pubertet ili menopauza. dojenje. ND glavobolja. uterusa. akutni abdominalni bol. glavobolja. ginekomastija Pregnyl. KI disfunkcija sekrecije {titne i nadbubre`ne `lezde.stimulacija spermatogeneze kod hipogonadotropnog hipogonadizma. trudno}a. KI trudno}a. testisa.5ml. Ferring pra{ak za rast. androgen zavisne neoplazme.G03G Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije G03GA Gonadotropini G03GA01 horionski gonadotropin IND za `ene . 450ij i 1050ij rast. posle histerektomije. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. za inj. astenospermija. karcinom jajnika. azoospermija. ascites. visok nivo FSH u cirkulaciji mu{karaca.hipogonadotropni hipogonadizam. materice ili dojke. za mu{karce .(75ij + 75ij) i (150ij + 150ij) G03GA04 urofolitropin IND `enska i mu{ka infertilnost. bol u stomaku. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. povra}anje. ovarijalne ciste. astma. za inj. hipofize i hipotalamusa. mu~nina. malformacije polnih organa.75ml i 900ij/1. testisa Menopur. za inj. za inj. za inj. Organon pra{ak za rast.

ovarijalna hiperstimulacija. karcinom jajnika. ektopi~na trudno}a. nedijagnostikovana krvarenja iz uterusa. 250μg/0. iritabilnost. hipofize.5ml pra{ak za rast. jajnika. ND poreme}aj vida. depresija Klomifen. `ena u postmenopauzi. OPREZ policisti~ni ovarijalni sindrom. KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika . glavobolja. sindrom hiperstimulisanih jajanika. dojenje. malformacije polnih organa. bol na mestu aplikacije Ovitrelle. OPREZ horiogonadotropin alfa se ne koristi kada se ne mo`e dobiti delotvoran odgovor kao u slu~ajevima: primarne insuficijencije jajnika.5ml. gubitak kose. maligniteti hipotalamusa. uterusa. 100ij/0. glavobolja. povra}anje. hipofize i hipotalamusa. trudno}a. uterusa ili dojki. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. osetljivost dojki. fibroidni tumori uterusa inkompatibilni sa trudno}om. iritacija na mestu primene. uterusa ili dojki. trudno}a. vaginalno krvarenje nepoznatog uzroka. Merck Serono rast. vanmateri~na trudno}a u predhodna 3 meseca. velika incidenca vi{estruke trudno}e. pove}anje telesne mase. zamor. za inj. aktivne tromboembolijske bolesti. bol u grudima. sintetski G03GB02 klomifen citrat IND anovulatorna sterilnost. abdominalni bol. tumori hipotalamusa.G03GA06 folitropin beta-rekombinantni humani FSH IND kod `ena: anovulacija (uklju~uju}i i policisti~nu bolest ovarijuma) kod `ena koje nisu reagovale na terapiju klomifenom. ovarijalne ciste i ovarijalne ciste koje nisu izazvane policisti~nim ovarijalnim sindromom. KI uve}anje jajnika ili cista koja nije uzrokovana bole{}u policisti~nih jajnika. kod mu{karaca: smanjena spermatogeneza usled hipogonadotropnog hipogonadizma. Merck Serono pra{ak za rast. ND velika doza mo`e izazvati nagli porast nivoa estrogena i dovesti do hiperstimulativnog sindroma i tada treba odmah prekinuti terapiju Puregon. depresija. Organon rast. povra}anje. primarna insuficijencija ovarijuma. ciste na jajnicima. ciste ovarijuma. KI tumori ovarijuma. retko diareja. malformacije reproduktivnih organa inkompatibilnih sa trudno}om. indukcija multiple ovulacije kod predvi|enog ekstrauterinog oplo|enja. 250μg G03GB Stimulatori ovulacije.5ml G03GA07 lutropin alfa-rekombinantni humani LH IND stimulacija razvoja folikula kod `ena sa deficitom LH i FSH (u kombinaciji sa preparatom folikulostimuliraju}eg hormona . fibroidnih tumora uterusa inkompatibilnih sa trudno}om. KI bolesti jetre. ose}aj vru}ine. hipofize. tromboembolizam Luveris. 50mg Registar lekova 2011 517 . ginekolo{ka krvarenja nepoznate etiologije. nelagodnost u stomaku. 50ij/0. ND mu~nina. karcinom endometrijuma. sindrom hiperstimulisanih jajnika. abdominalni bol. nesanica. somnolencija. za inj. OPREZ insuficijencija jajnika. ND mu~nina. 75ij G03GA08 horiogonadotropin alfa IND sazrevanje folikula i luteinizacija nakon stimulisanja rasta folikula kod asistirane reprodukcije. za inj.folitropin alfa). malformacija genitalnih organa inkompatibilnih sa trudno}om. hipertireoidizam. Belupo tabl. za inj. trudno}a dojenje. dojke.

anemja srpastih }elija. inhibicija spermatogeneze. OPREZ bolesti jetre. 60mg 518 Registar lekova 2011 . prethodni ili postoje}i tromboembolijski procesi. Rotor-ov sindrom. androgenska alopecija. Bayer oblo`ena tabl. ovarijuma. OPREZ tokom terapije kontrolisati funkcije jetre. mijalgije. hirzutizam) Diane 35. mu~nina. KI trudno}a (koristi se samo kod `ena u menopauzi). retko ginekomastija i osteoporoza . dijabetes sa postoje}im vaskularnim promenama. spre~avanje nepovoljnog delovanja androgena pri terapiji sa LH-RH agonistima. te{ka depresija. istovremena primena estrogena. (0. androgena alopecija. Bayer oblo`ena tabl. a induktori smanjuju nivo ciproterona u serumu Androcur. ND hepatotoksi~nost. zamor. retko se javlja krvarenje iz uterusa.). endometrijuma i cerviksa. I alkohol (smanjeno dejstvo ciproterona). monokomponentni G03HA01 ciproteron acetat IND kod mu{karaca . inhibitori CYP3A4 pove}avaju. atralgije Evista. poreme}aji menstrualnog ciklusa Climen. gr~evi u nogama. promena telesne mase. maligni tumori dojke. akne. rizik od nastanka tromboze. toplotni talasi.patolo{ki pove}an seksualni nagon.umereni ili jaki znaci androgenizacije (hirzutrizam. ND tromboembolije. ru`i~asta (2mg + 1mg) G03X Ostali polni hormone i modulatori genitalnog sistema G03XC Selektivni modulatori estrogen-receptora G03XC01 raloksifen hlorid IND prevencija osteoporoze u menopauzi (ne koristi se kod simptoma deficita estrogena npr. glavobolja. te{ka o{te}enja jetre. Bayer tabl. KI mla|i od 18 godina.035mg + 2mg) G03HB01 estradiol valerat + ciproteron acetat IND hormonska supstituciona terapija kod klimakteri~nih smetnji (znaci involucije ko`e i urogenitalnog sistema) ili ovarijektomije. seboreja). periferni edemi. povra}anje. toplotni talasi. znojenje itd. herpes. crvenilo lica. krvarenje iz uterusa. Lilly film tabl. inoperabilni karcinom prostate. depresija.50mg G03HB Antiandrogeni i estrogeni G03HB01 etinilestradiol + ciproteron acetat IND androgen zavisna oboljenja kod `ena (nodulocisti~ne i papulopustulozne akne. bela (2mg + 0) tabl. oboljenja jetre. tromboembolijske bolesti u anamnezi. Dubin-Johnson-ov sindrom.G03H Antiandrogeni G03HA Antiandrogeni. Pharmaswiss tabl. kod `ena . 50mg Cyprocur. nadbubre`ne `lezde i broj eritrocita.

5mg. stimulacija CNS-a (dezorijentacija. skora{nji mo`dani udar ili infarkt miokarda. oka i ko`e. poja~ana percepcija svetlosti. 7. KI opstrukcija mokra}nih kanala. hereditarni degenerativni poreme}aji retine (npr retinitis pigmentosa). kardiovaskularnim smetnjama. mijastenija gravis. 100mg Sildena. hipotenzija. zamu}en vid. hipertireoidizmom. bolovi u mi{i}ima. mu~nina. OPREZ kod sna`nih kolika. 2mg G04BD09 trospijum hlorid IND ~esto mokrenje. glaukoma uskog ugla. OPREZ kod starijih i iznemoglih. dispepsija. 50mg. (31mg + 15mg + 3mg + 4mg + 10mg + 4mg) G04BD Urinarni spazmolitici G04BD07 tolterodin tartarat IND poreme}aj funkcije mokra}ne be{ike kod disinergi~ke disfunkcije detrusora (detrusor disinergija. dispepsija. mijastenija gravis. neuropatija. 25mg. retencija urina. pinen + kamfen + cineol + fenhon + borneol + anetol IND urolitijaza. nekontrolisani glaukom zatvorenog ugla.glavobolja Emselex. dispepsija. KI prvi trimestar trudno}e. ne koristi se istavremeno sa nitratima. predispozicija za nastajanje prijapizma. smanjenom funkcijom jetre i bubrega. 50mg. povra}anje. stenoza pilorusa. 1mg. vrtoglavica.. halucinacije). terpija lekovima koji inhibiraju CYP2D6 i CYP3A4 (paroksetin. Novartis tabl. hinidin). toksi~ni megakolon. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. bol u stomaku. I poja~an hipotenzivni efekat alfa-blokatora. glaukom uskog ugla. OPREZ tokom terapije ne treba upravljati motornim vozilima ni ma{inama zbog mogu}eg poreme}aja akomodacije. hiperplazijom prostate. anurije i te{kih infekcija urinarnog trakta Rowatinex. poreme}aji krvarenja. Pfizer film tabl. Pfizer film tabl. 15mg G04BE Lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije G04BE03 sildenafil (u obliku citrata) IND erektilna disfunkcija. te{ki poreme}aji jetre ulcerozni kolitis. flatulencija.G04 G04B UROLO[KI LEKOVI Ostali urolo{ki lekovi uklju~uju}i spazmolitike G04BC Rastvara~i urinarnih konkremenata G04BC. KI opstrukcija mokra}nih kanala. oslob. pospanost. pepti~ki ulkus. sa modif. kseroftalmija. toksi~ni megakolon. nesanica. suvo}a ko`e. suva usta. ND glavobolja. vazodilatacija. smanjena funkcija bubrega. opstipacija. kongestija nosne sluznice. nefrolitijaza. Rowa kaps. prijapizam. ND suva usta. stenoza pilorusa. ND suvo}a usta. kod iznenadnog o{te}enja vida terapiju treba prekinuti i javiti se lekaru . uznemirenost. opstipacija. opstipacija. tablete Sildena sadr`e laktozu i kontraindikovane su kod osoba koje ne toleri{u galaktozu. fotosenzitivnost Inkontan. inkontinencija. Pharmaceutishe Fabrik film tabl. parastezije. OPREZ anatomske anomalije penisa. terbinafin. 15mg. oboljenja bubrega i jetre. Hemofarm film tabl. urgentna i stres inkontinencija). KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). toksi~ni megakolon. 100mg Registar lekova 2011 519 . tahikardija. te{ka o{te}enja funkcija jetre. ulcerozni kolitis. nervoza. ND glavobolja. bol u grudima Detrusitol. glaukom uskog ugla. hiatus hernija sa refluksnim ezofagitisom. 25mg. ritonavirom Viagra. oboljenja bubrega i jetre. ulcerozni kolitis. KI urinarna i gastri~na retencija. 30mg G04BD10 darifenacin (u obliku hidrobromida) IND hiperaktivnost mokra}ne be{ike. poreme}aj akomodacije. dojenje. mijastenija gravis.

slabost.90 minuta nakon uzimanja).4mg Tamsudil. retko suvo}a usta. OPREZ postularna hipotenzija ili sinkopa (posebno posle prve doze).4mg Tamprost. kongestija nosne sluznice. osip na ko`i. dojenje.10mg G04CA02 tamsulosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). ND glavobolja. poreme}aji krvarenja. 0. KI preosetljivost na lek ili alergijska senzibilizacija na hinazoline (doksazosin. sa prod. oslob. 0. oslob. glavobolja. malaksalost. pre terapije isklju~iti karcinom prostate. pepti~ki ulkus. 2mg. sinkopa Xatral SR. sanofi aventis tabl. KI ortostatska hipotenzija. oslob. insuficijencija bubrega ili jetre. Belupo kaps.0. posturalna hipotenzija. OPREZ te{ka bubre`na insuficijencija. 10mg.4mg G04CA03 terazosin IND benigna hiperplazija prostate. trudno}a. vazodilatacija. 20mg G04C Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CA Antagonisti alfa-adrenergi~kih receptora G04CA01 alfuzosin hlorid IND benigna hiperplazija prostate. KI postularna hipotenzija. sa prod. hipersenzitivne reakcije Betamsal. de~iji uzrast. potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. Sandoz kaps. sa modif. bolovi u mi{i}ima. KI istovremena primena nitrata ili donora NO (rizik od letalnog ishoda). oslob. 0. somnolencija. adolescenti ispod 18 godina. predispozicija za nastajanje prijapizma. oslob. 0. Lilly film tabl. hipertenzija. GIT smetnje. 0. zamu}en vid. povra}anje. poreme}aji krvarenja. pospanost. OPREZ anatomske anomalije penisa. OPREZ anatomske anomalije penisa. nazalna kongestija Kornam. Synthon kaps. Gedeon kaps. sa prod. 10mg. dispepsija.4mg Flosin. ND hipotenzija. Bayer film tabl. te{ka insuficijencija jetre. smanjena funkcija jetre. dispepsija. oslob. te{ka o{te}enja funkcije bubrega. zamu}en vid. poreme}aji erekcije. kongestija nosne sluznice.G04BE08 tadalafil IND erektilna disfunkcija. vazodilatacija. rinitis. Hemofarm kaps. 20mg G04BE09 vardenafil (u obliku hlorid trihidrata) IND erektilna disfunkcija.). prijapizam Cialis. slabost. predispozicija za nastajanje prijapizma. sa modif. pepti~ki ulkus. eventualnu pojavu prijapizma odmah prijaviti lekaru. sa prod. sanofi aventis tabl. oslob. sa prod. prazosin i dr. Sandoz tabl. 0. istovremena primena drugog a-adrenergi~kog blokatora. Berlin Chemie kaps. poja~ana percepcija svetlosti. oslob.4mg Tamosin. pospanost. 5mg Xatral XL. 5mg. prijapizam Levitra. mu~nina. sa modif. 5mg 520 Registar lekova 2011 . potreban op{ti i kardiolo{ki pregled bolesnika pre primene leka. sinkopa.4mg Tamsol. mu~nina. sa prod. ND o{amu}enost. oslob. OPREZ sinergisti~ko dejstvo sa antihipertenzivima. poja~ana percepcija svetlosti. bolovi u mi{i}ima.4mg Omsal. PharmaSwiss kaps. ND retko postularna hipotenzija ili sinkopa (obi~no u roku 30 . dijareja. insuficijencija bubrega ili jetre. poreme}aj vida. ND glavobolja. tahikardija. adolescenti ispod 18 godina. tahikardija. dispepsija.

OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije (svrab. 5mg G04CB02 dutasterid IND benigna hiperplazija prostate. 5mg Proscar. ND mu~nina (ako se lek uzme na prazan stomak) Prostamol Uno. urtikarija. trudno}a. 5mg Zerlon. KI deca. ND impotencija. KI deca. `enski pol. Catalent France kaps. Sandoz film tabl. ND impotencija. MSD film tabl. otok usana i lica. terapija finasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to treba imati na umu pri proceni rezultata.G04CB Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze G04CB01 finasterid IND benigna hiperplazija prostate. Gedeon film tabl. Hemofarm film tabl. smanjenje libida i volumena ejakulata. napetost i uve}anje dojki kao i hipersenzitivne reakcije Avodart. te{ka o{te}enja jetre.5mg G04CX Ostali lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04CX02 Sabalis serulate ekstrakt IND simptomatska terapija benigne hiperplazije prostate I i II stadijuma. smanjenje libida i volumena ejakulata. deca i adolescenti ne treba da budu u kontaktu sa o{te}enim kapsulama dutasterida. bol u testisima) Finasterid Sandoz.smanjenje rizika od akutne urinarne retencije i operacije. Berlin Chemie kaps. Krka film tabl. adolescenti. terapija dutasteridom mo`e da smanji koncentraciju tumor markera prostate {to ne isklju~uje mogu}nost postojanja karcinoma prostate. 320mg Registar lekova 2011 521 . OPREZ trudnice i `ene koje treba da zatrudne ne treba da budu izlo`ene finasteridu (niti da rukuju tabletama finasterida niti da imaju seksualni odnos sa partnerom koji je na terapiji finasteridom). 5mg Prosterid. 5mg Finpros. 0.

.

.

astma. ND alergijske reakcije na ko`i i pojava antitela (retko) Genotropin. hipertenzije starijih od 65 godina. opstipacija.5ml H01AX Ostali hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AX01 pegvisomant IND akromegalija. KI zavr{en rast kostiju. Lilly pra{ak(u ulo{ku) i rastvara~ (u {pricu) za rast. 120μg.5ml. deficit hormona rasta kod odraslih. KI vaskularne bolesti naro~ito bolesti koronarnih arterija. 15mg/1.2mg Minirin Melt. za inj. hiponatrijemija (kada je izrazita mo`e biti pra}ena konvulzijama). kardiovaskularnih poreme}aja. ND retencija te~nosti. za inj. za inj. ND retencija te~nosti. periferna ishemija Glypressin. poreme}aj sna. 20mg/8ml H01B Hormoni zadnjeg re`nja hipofize H01BA Vazopresin i analozi H01BA02 dezmopresin acetat IND dijabetes insipidus. glavobolja. smanjena funkcija bubrega. Ferring sublingvalna tabl. 10mg/1. zamor. (karpula) 5. ND diareja. Ferring sprej za nos 10μg/dozi tabl. hipoglikemija. hipertenzija. hipertenzija. povra}anje. OPREZ bolesti jetre. ra{. (pen sa ulo{kom) 5mg/1. 0. vertigo. cisti~ne fibroze. znojenje. povra}anje. 12mg/ml Humatrope. intrakranijalna o{te}enja.3mg/ml. hiperholesterolemija Somavert. mu~nina. hroni~na renalna insuficijencija kod dece (renalna funkcija je smanjena na manje od 50%). mu~nina. glavobolja.). mijalgija. 15mg/8ml. Novo Nordisk rast. diajbetes melitus.mu~nina. povra}anje. dojenje. intrakranijalni tumori. hroni~ni nefritis. glavobolja Minirin. Ferring pra{ak i rastvara~ za rast. KI trudno}a. oligurija usled o{te}enja bubrega i dr. IND nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lu~enjem ili izostankom lu~enja hormona rasta. Turner-ov sindrom. epilepsija. pove}anje enzima jetre. OPREZ hipotireoza. pratiti enzime jetre svakih 4-6 nedelja tokom 6 meseci. dijabetes. hiperglikemija. 240μg H01BA04 terlipresin IND krvarenje iz ezofagealnih variksa. za inj. Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast. 60μg.I!! H01 IPSNPOJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI H01A Hormoni prednjeg re`nja hipofize i analozi H01AC Somatropin i agonisti somatropina H01AC01 somatropin humani rekombinantni Ja~ina somatropina mo`e biti izra`ena u ij ili u mg. 6mg/3ml Norditropin Nordilet. OPREZ je potreban kod smanjene funkcije bubrega. bol u stomaku. Pfizer pra{ak i rastvara~ za rast. istovremena terapija glukokortikoidima. 10mg/8ml. odnos je 1mg = 3ij. KI sr~ana insuficijencija i druga stanja za koja je indikovana upotreba diuretika (edemi. za inj. trmor. 1mg/5ml 524 Registar lekova 2011 .5ml. OPREZ sr~ana insuficijencija.

ND mogu}i tetani~ki gr~evi uterusa. 30mg/2ml Somatuline Autogel. terapija klini~kih simptoma karcinoidnih tumora. Novartis pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za susp. za inj. trudno}a. opstipacija ili dijareja. KI anomalije polo`aja ploda. mu~nina. 20mg/2. dopunska terapija u slu~ajevima nepotpunog ili prete}eg spontanog poba~aj. asimptomatska holelitijaza. ({pric) 60mg/0. dugotrajna steatoreja zahteva uvo|enje preparata pankreasa.5ml.3ml. carski rez u anamnezi.12 meseci. Novartis rast.smanjena funkcija jetre. I istovremena primena insulina dovodi do pojave hipoglikemije. za inj. pre uvo|enja u terpiju isklju~iti postojanje intestinalnih tumora sa opstrukcijom.3ml. Gedeon rast. anginozne tegobe. ubla`avanje simptoma udru`enih sa funkcionalnim gastro-entero-pankreasnim endokrinim tumorima (GEP) kao {to su: karcinoidni tumori sa osobinama karcinoidnog sindroma. GRF-omi.5ml H01CB03 lanreotid ~uva se na temperaturi od 2-8ºC IND akromegalija. povra}anje. za inj. tahikardija. anoreksija. veoma retko {ok Oxytocin Synthetic. 120mg/0. a ciklosporina do smanjenja resorpcije ciklosporina Somatuline PR. smanjena tolerancije na glukozu. gastrinomi/Zollinger-Ellisonov sindrom. Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast. tahikardija. kod trudnica i dojilja primeniti samo kada je to neophodno. poreme}aj regulacije glukoze. Posle poro|aja: prevencija i terapija postpartalne atonije uterusa ili krvarenja. gubitak apetita. prevremeno prskanje vodenjaka). OPREZ dijabetes. za inj. flatulencija. 90mg/0. kod bolesnika sa dijabetesom kontrolisati glikemiju. insulinomi. 10ij/ml Syntocinon. glukagonomi. prolazni gubitak kose Sandostatin. 10mg/2./inf.Kontrola uporne dijareje udru`ene sa AIDS-om i prevencija komplikacije posle operacije pankreasa. 10ij/ml H01C Hormoni hipotalamusa H01CB Antagonisti hormona rasta H01CB02 oktreotid IND akromegalija (simptomatska kontrola i redukcija hormona rasta kod pacijenata kod kojih je postignuta adekvatna kontrola. 30mg/2. povra}anje. Novartis rast. VIP-omi.5ml Registar lekova 2011 525 . prete}a ruptura uterusa. Ipsen rast.H01BB Oksitocin i analozi H01BB02 oksitocin IND Pre poro|aja: indukcija poro|aja sa jasnom medicinskom indikacijom (prenesena trudno}a. KI preosetljivostna oktreotid ili na neku od pomo}noh supstanci leka. preeklampsija.1mg/ml Sandostatin LAR. ubrzanje poro|aja u pojedinim slu~ajevima kontraktilne inertnosti muskulature uterusa. kontrolisati tireoidnu funkciju. nadimanje. za inj. ND mu~nina. otok. gr~evi u stomaku. dojenje.5ml. ND bol. 0. kod pacijenata koji nisu reagovali na hirur{ku ili radioterapiju). dijareja. holecistiti). prevremeno odlubljena placenta. tokom carskog reza nakon va|enja ploda. KI komplikovana nele~ena holedoholitijaza. bradikardija. 5ij/ml. OPREZ preporu~uje se ultrazvu~ni pregled `u~ne kese pre po~etka i za vreme terapije u intervalima od 6 . bol u abdomenu. iritacija na mestu aplikacije. za inj.

treba ih aplikovati na razli~ita mesta Orgalutran. alergijska stanja uklju~uju}i bronhijalnu astmu. mu~nina i povra}anje kod citostatske hemioterapije. ND mu~nina. 5mg prednizolona ekvivalentno 750μg betametazona ili 25mg kortizon acetata ili 750μg deksametazona ili 20mg hidrokortizona ili 4mg metilprednizolona ili 5mg prednizona ili 4mg triamcinolona H02AB01 betametazon dinatrijum fosfat + betametazon dipropionat Diprophos. psorijaza. sistemske mikoze. transplantacija organa. tromboembolija. monokomponentni H02AB Glukokortikoidi IND supstituciona terapija kod primarne i sekundarne adrenokortikalne insuficijencije. glavobolja. edemi. status astmatikus. istovremena vakcinacija `ivom vakcinom. limfati~ka. 0. insuficijencija bubrega ili srca. Schering susp za inj.H01CC Hormoni koji osloba|aju antigonadotropin H01CC01 ganireliks IND prevencija prevremenog porasta LH kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj ovarijalnoj hiperstimulaciji u programu asistirane reproduktivne tehnike. za inj. osteoporoza. OPREZ alergijska stanja. Ku{ingov sindrom (velike doze). glavobolja. uremija.).5ml H01CC02 cetrorelix IND prevencija preuranjene ovulacije kod `ena podvrgnutih kontrolisanoj stimulaciji ovarijuma kod metode asistirane reprodukcije. neuritis i dr. umerena i ozbiljna o{te}enja bubrega i jetre.). ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida). reakcija na mestu aplikacije (mesto uboda treba menjati da ne bi do{lo do lipoatrofije). `ene u postmenopauzi. dojenje. edem plu}a. sarkoidoza. nefrotski sindrom bez uremije.0. herpes i druge virusne infekcije. neoplasti~ka oboljenja i leukoze). adolescenti. akutne infekcije. reakcija na mestu aplikacije. regionalni enteritis). dermatolo{ka oboljenja. vrtoglavica. disbalans elektrolita Ekvivalentne antiinflamatorne doze kortikosteroida. TBC.25mg/ml. KI trudno}a. osteoporoza. psihoze. stariji od 65 godina. o~ne bolesti (uveitis. hipertenzija. deca do 6 godina. tokom terapije mo`e se pojaviti sindrom hiperstimulacije ovarijuma. hiperglikemija. keratitis. alergijske reakcije. ND mu~nina. za inj. ekstrinzi~ke peptidne hormone ili manitol trudno}a. ND hipertenzija.25mg/0. dojenje. anafilakt~ka reakcija i sl. tokom najmanje 2 nedelje. reumatske i kolagene bolesti. (2mg+5mg)/ml 526 Registar lekova 2011 . sindrom hiperstimulacije ovarijuma Cetrotide. dijabetes. usled imunosupresinvog dejstava kortikosteroida primenu vakcina treba odlo`iti (va`i za doze 20mg prednizona i ve}a. smanjena funkcija bubrega i jetre. difuzni skleritis. 3mg/3ml H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02A Kortikosteroidi za sistemsku primenu. Merck Serono pra{ak i rastvara~ (u {pricu) za rast. trombocitopenija. KI trudno}a. OPREZ dojenje. aktivna ulkusna bolest. miozitis. Organon rast. Cushing-ov sindrom. KI preosetljivost na lek ili bilo koji od strukturnih analoga GnRH. hematolo{ka oboljenja (autoimuna hemolit~ka anemija. akutna egzacerbacija multipleks skleroze. edem mozga. OPREZ ~este alergije u anamnezi. urgentna stanja ({ok. I ne sme se me{ati u istom {pricu sa preparatima FSH. GIT oboljenja (ulcerozni kolitis.

H02AB02 deksametazon (tablete) deksametazon dinatrijum fosfat (injekcije) rast. Galenika tabl. Jugoremedija pra{ak i rastvara~ za rast. Galenika metilprednizolon H02AB04 Lemod. 125mg/2ml. za inj. I rastvoreni lek se mo`e me{ati sa 5% rastvorom dekstroze ili fiziolo{kim rastvorom Hidrokortizon. 500mg/4ml H02AB09 hidrokortizon Hydrocortison. Hemofarm pra{ak i rastvara~ za rast. 100mg/2ml. Jugoremedija Pronison. insuficijencija kore nadbubrega Euthyrox. 100μg. Hemofarm pra{ak I rastvara~ za rast. Jugoremedija tabl. za inj.8ml Nirypan solubile. KI tireotoksikoza.5mg Dexason. Galenika tabl. akutni miokarditis i pankarditis . 125μg. anafilakti~ka reakcija.akutni infarkt miokarda. Hemofarm tabl. nele~ena adrenalna i pituitarna insuficijencija. 100μg Registar lekova 2011 527 . 40mg/ml hidrokortizon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB09 Primenjuje se im. epilepsija. 100μg. 20mg/ml. 50μg. dijabetes. Bosnalijek Prednizon. Hemofarm susp. 4mg/ml tabl. 20mg H03 TERAPIJA BOLESTI [TITASTE @LEZDE (TIREOIDEJE) H03A Preparati {titaste `lezde (tireoideje) H03AA Tireoidni hormoni H03AA01 levotiroksin natrijum IND hipotireoidizam . 40mg/ml prednizon H02AB07 Prednizon. 8mg metilprednizolon (u obliku acetata) H02AB04 Lemod Depo. 4mg Nirypan. 4mg. 500mg/7. 25μg. 5mg tabl. 20mg triamcinolon acetonid H02AB08 Kenalog. 75μg. OPREZ hipertenzija. iv ili inf u hitnim slu~ajevima i akutnim stanjima npr. 0. Berlin Chemie tabl. Merck tabl. status astmatikus. 150μg Tivoral. 40mg/ml. za inj. 5mg. Galenika tabl. 40mg/ml metilprednizolon (u obliku natrijum sukcinata) H02AB04 Primenjuje se u terapiji akutnih stanja Lemod Solu. za inj. Krka susp. za inj. 150μg Letrox. 20mg/ml. 20mg tabl. {ok. za inj. 50μg.

Merck film tabl. ND mu~nina. 5mg. retko gubitak kose. ozbiljna hipertenzija kod bolesnika sa feohromocitomom GlucaGen HypoKit. pruritus. feohromocitom. granulocitopenija. GIT smetnje. ND agranulocitoza. dojenje. OPREZ trudno}a. OPREZ ukoliko tokom terapije do|e do zna~ajnog pove}anja enzima jetre terapiju treba prekinuti. 1mg 528 Registar lekova 2011 .H03B Antitireoidni preparati H03BA Tiouracili H03BA02 propiltiouracil IND hipertireoidizam. sindrom sli~an lupusu. aplasti~na anemija. KI trudno}a. KI insulinom. Novo Nordisk pra{ak za rast. osip. povra}anje. Alkaloid tabl. hipokalijemija ili generalizovane alergijske reakcije (retko). kod ispitivanja funkcionalne sposobnosti ß-}elija Langerhansovih ostrvaca pankreasa (dijagnostika). leukopenija. OPREZ trudno}a. ND agranulocitoza. dijareja. Thyrozol. preosetljivost na timazol i druge derivate tionamida. leukopenija. smanjena funkcija jetre i bubrega. aplasti~na anemija. trovanje ß -blokatorima (terapija). pigmentacija ko`e. prethodna o{te}enja kosne sr`i nakon terapije tiamazolom ili karbimazolom. 20mg H04 PANKREASNI HORMONI H04A Glikogenoliti~ki hormoni H04AA Glikogenoliti~ki hormoni H04AA01 glukagon (u obliku hlorida) IND akutna hipoglikemija kod dijabeti~ara posle primene insulina ili oralnih antidijabetika. 100mg H03BB Derivati imidazola sa sumporom H03BB02 tiamazol IND hipertireoidizam. retko promena ~ula ukusa. Bosnalijek tabl. trombocitopenija. kod kompjuterizovane tomografije i nuklearne magnetne rezonance. dojenje. hepatitis. kao inhibitor motiliteta gastrointestinalnog trakta u premedikaciji kod radiografskih i endoskopskih ispitivanja. trombocitopenija. urtikarija. 20mg Tiastat. glukagonom. 10mg. retko diseminovana intravaskularna koagulacija (DIC) i kutani vaskulitis PTU. 50mg. za inj. urtikarija.

pove}ane vrednosti alkalne fosfataze. pove}ano znojenje. inflamacija na mestu aplikacije. Amgen Europe film tabl 30mg. ND postularna hipotenzija. anoreksija. OPREZ trudno}a. Lisapharma sprej za nos 200ij/dozi Miacalcic. preosetljivost na sastojke leka. poliurija. dojenje. smanjuje koncentraciju testosterona. zatim jednom mese~no kod sekundarnog hiperparatireoidizma i svaka 2-3 meseca kod primarnog hiperparatireoidizma i karcinoma paratireoidnih `lezda. GIT smetnje. prevencija akutne osteolize izazvane imobilizacijom kao npr. ND mu~nina. (pen sa ulo{kom) 20 doza po 20μg /80mcl H05B Antiparatireoidni hormoni H05BA Preparati kalcitonina H05BA01 kalcitonin (preparati sadr`e sintetski kalcitonin lososa . OPREZ smanjena funkcija bubrega. crvenilo. reakcija na mestu aplikacije Forteo. Oprez je potreban kod pacijenata sa umerenom do te{kom insuficijencijom jetre. a posle toga u intervalu 1-3 meseca. ND mu~nina. KI predhodna hiperkalcemija. trnjenje ruku. I istovremena upotreba sa bisfosfonatima pove}ava sni`enje kalcijuma u serum. hiperkacemija kod primarnog hiperparatireoidizma ili karcinoma paratireoidnih `lezda. ra{ Mimpara.salcatonin) IND hiperkalcemija kod malignih boleti. 60mg i 90mg Registar lekova 2011 529 . dojnje. predhodna radiaciona terapija skeleta. odrediti serum koncentraciju kalcijuma pre po~etka terapije i u prvoj nedelji terapije radi pode{avanja doze. povra}anje. Calco. za inj. Paget-ova bolest. trudno}a. Lilly rast. KI hipokacemija. metaboli~ke bolesti kostiju uklju~uju}i Paget-ovu bolest. kod pacijenata sa osteoporoti~nim frakturama./inf 100ij/ml H05BX Antiparatireoidni lekovi H05BX01 sinakalcet hlorid IND Sekundarni hiperparatireoidizam kod pacijenata na dijalizi u zadnjem stadijumu bolesti. hiperparatireodizam. ose}aj neprijatnog ukusa. depresija. Novartis sprej za nos 200ij/dozi rast. Bezbednost kod bolesnika mla|ih od 18 godina nije ispitivana. vertigo. kombinovana terapija koja uklju~uje lekove za vezivanje fosfata i/ili sterola vitamina D. za inj. KI dojenje. OPREZ terapiju ne treba zapo~injati kod pacijenata sa hipokalcijemijom. astenija. povra}anje. mialgija. U periodu titracije doze treba odr`avati paratireoidni hormon posle 1-4 nedelje na po~etku treapije ili po pode{avanju doze. deca.H05 LEKOVI ZA ODR@AVANJE HOMEOSTAZE KALCIJUMA H05A Paratireoidni hormoni i analozi H05AA02 teriparatid IND terapija postmenopauzalne osteoporoze. parestezija.

.

.

insuficijencija jetre. ND mu~nina. groznica i dijareja koja mo`e biti krvava Terapija pseudomembranoznog kolitisa: 1.vankomicin oralno 125 . 100mg Vibramycin D. mikoplazme. 2. Hemofarm kaps. rikecije. spirohete. za oralnu suspenziju 100mg tetraciklin hlorid J01AA07 Amracin. 4.Terapija anafilakti~kog {oka: 1. glavobolja.8 dana K J01 J01A BOUJJOGFLUJWOJ!MFLPWJ![B!TJTUFNTLV!QSJNFOV ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Tetraciklini J01AA Tetraciklini IND infekcije koje izazivaju hlamidije.primena iv inj. 100mg Doksiciklin. jer mogu dovesti do ve}e resorpcije toksina) 3. OPREZ mogu}a fotosenzitivna reakcija. 3. KI renalna insuficijencija (osim doksiciklina). aminofilin . infuzije te~nosti (npr. prekinuti davanje antibiotika 2. trudno}a. antihistaminik . 100mg Dovicin. poreme}aj vida. primena kiseonika Simptomi pseudomembranoznog kolitisa: abdominalni bol.primena im ili iv inj. nokardije. Pfizer tabl. sistemski lupus eritematodes.500mg na 6 sati tokom 6 . osetljivi sojevi Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija i protozoe. metronidazol. adrenalin . povra}anje. dijareja.primena iv inj. kortikosteroid sa brzim dejstvom (hidrokortizon Na sukcinat/fosfat ili metilprednizolon Na) 5. dati holestipol ili holestiramin jer apsorbuju toksin Clostridium difficile. parenteralno dati te~nost i elektrolite (ne davati lekove za smirenje peristaltike creva. trajna obojenost zuba. pseudomembranozni kolitis (retko) J01AA02 doksiciklin (u obliku hiklata) Doksiciklin. dojenje. 500mg 532 Registar lekova 2011 . Galenika kaps. Galenika kaps. oralno 4 x 250mg a za te`i oblik . eritem. deca do 12 godina. poreme}aj rasta kostiju. uzimaju se jedan sat pre jela ili dva sata posle jela zbog velikog broja interakcija sa hranom i lekovima. Jugoremedija tabl. 5% glukoza) 6.

ND alergijske reakcije (bronhospazam. komplikovane infekcije ko`e i mekog tkiva. OPREZ alergija u anamnezi. gonoreja. retko krvne diskrazije. Sa aminoglikozidima je dozvoljena kombinovana primena ali u razli~ito vreme i na razli~itim mestima aplikacije. bilirubinemija. endokarditis izazavan enterokokusom. pertusis. urogenitalnog trakta. 250mg. Sandoz pra{ak za oral. dijareja). za oral. ko`e i mekih tkiva.100mg/ml. groznica. trudno}a. 500mg/5ml Ospamox DT. 50mg J01C Beta-laktamski antibakterijski lekovi. susp. holestaza. trbu{ni tifus. OPREZ mogu}e lu~enje mlekom.retko pseudomembranozni). 250mg/5ml Registar lekova 2011 533 . povra}anje. supresija crevne flore. srednjeg uha. hipotenzija. 250mg/5ml Ospamox.susp. 750mg. penicilini KI alergija na peniciline. 1g Pentrexyl. I nije dozvoljeno me{anje u istom {pricu/inf. produ`eno protrombisko vreme. urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta. inf 1g Pentrexyl. intersticijalni nefritis. susp. 250mg. ra{. dijareja. GIT smetnje (mu~nina. J01CA Penicilini {irokog spektra J01CA01 ampicilin IND infekcije respiratornog. ra{ pruritus. Galenika kaps. abdominalni bol. Medochemie pra{ak za inj. ND sli~na drugim tetraciklinima. boci sa drugim lekovima. 500mg pra{ak za oral. susp. trudno}a i dojenje (piperacilin i kombinacije koje ga sadr`e). Clamydia trachomatis u trudno}i (alternativa eritromocinu). holecistitis. Lajmska bolest i druge lokalizovane i generalizovane infekcije izazvane osetljivim mikroorganizmima Ampicilin. GIT smetnje (mu~nina. ko`e i mekih tkiva. 250mg/5ml Pamecil. infekcije izazvane Campylobacterom pylori.difterija. 500mg pra{ak za oral. Sandoz tabl. disbalans elektrolita (samo kod velikih parenteralnih doza). retko anafilakti~ki {ok).J01AA12 tigeciklin IND komplikovane intra-abdominalne infekcije. BMS pra{ak za rast. susp. za inf. meningitis. 500mg granule za oral. Hemofarm kaps. posebno na cefalosporine (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije). 500mg. Wyeth pra{ak za rast. CNS smetnje (kod velikih doza). KI preosetljivost na tetracikline ili druge sastojke leka. 500mg granule za oral. 1000mg Sinacilin. `u~nih puteva. infektivna mononukleoza (ampicilin). profilakti~ka primena u dentalnoj hirurgiji Amoksicilin. I poja~ava antikoagulantni efekat kumarinskih antikoagulanasa Tygacil. za inj. kolitis . iritacija na mestu aplikacije. bakterijski meningitis. smanjena funkcija jetre. superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna). holangitis. Hemofarm kaps. povra}anje. Galenika kaps. otitis media. susp. 250mg/5ml J01CA04 amoksicilin IND infekcije gornjih i donjih respiratornih puteva.

uklju~uju}i i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze J01CR01 ampicilin + sulbaktam Ampisulcillin. Hemofarm pra{ak za oral. za inj.2 Mij pra{ak za oral. 625mg Panklav. (4g + 0. Lederle pra{ak za rast. (1g + 500mg) amoksicilin + klavulanska kiselina (koamoksiklav) J01CR02 doziranje je dato u odnosu na amoksicilin. 800 000ij J01CE30 benzilpenicilin natrijum + prokain benzilpenicilin IND antraks. gonoreja (osetljivi sojevi). za inj. za inj. abdominalnih organa. bakterijske septikemije Tazocin. za inj. susp.5g) 534 Registar lekova 2011 . otitis media. sifilis. 625mg pra{ak za rast. (2g + 0. 300 000ij/5ml J01CE30 benzilpenicilin kalijum + prokain benzilpenicilin IND antraks. Hemofarm film tabl. 625mg pra{ak za oral.25g). bakterijske infekcije ko`e. susp. 1g pra{ak za oral. erizipel. ko`e i mekih tkiva. profilaksa u hirurgiji Amoksiklav. susp. 375mg. susp. Sandoz film tabl. 457mg/5ml J01CR05 piperacilin (u obliku natrijumove soli) + tazobaktam (u obliku natrijumove soli) IND infekcije izazvane oseljivim mikroorganizmima a naro~ito infekcije izazvane Pseudomonas aeruginosom i to urogenitalnog i respiratornog trakta. Ranbaxy film tabl. gonoreja (osetljivi sojevi). 625mg. susp. 1. susp. 457mg/5ml pra{ak za rast. susp./inf. Jugoremedija tabl. a ja~ina preparata u odnosu na koamoksiklav. difterija. tonzilitis Jugocillin. gsk film tabl. erizipel. (125mg + 31. za inj.25mg)/5ml Panklav forte. 800 000ij J01CR Kombinacije penicilina./inf. 1g granule za oral. (250mg + 62. ko`e i mekih tkiva. pneumonija. kostiju i zglobova. septikemije. difterija. pneumokokne infekcije. Hemofarm film tabl. tonzilitis Pancillin. 1. otitis medija. sifilis. 625mg Enhancin. otitis medija. Galenika pra{ak za rast. 457mg/5ml Amoksiklav Quicktab. 600mg Enhancin. otitis medija. Sandoz film tabl. Lajmska bolest u ranom stadijumu kod trudnica i adolescenata Cliacil. 1g pra{ak za oral. 1g Augmentin. IND infekcije urogenitalnog trakta.J01CE Penicilini osetljivi na beta-laktamazu J01CE02 fenoksimetilpenicilin kalijum IND faringitis i tonzilitis.2g Amoksiklav Lek 2x. pneumonija. za oral. gornjih i donjih respiratornih puteva. erizipel. Zdravlje pra{ak za rast. za inj.5mg)/5ml Panklav 2X. Sandoz tabl. 625mg. Hemofarm pra{ak za susp. Cemalog film tabl. 600 000ij. kostiju i zglobova.

grla. 250mg. sluznica. KI preosetljivost na cefalosporine. Chephasaar pra{ak za rast. susp. 500mg Palitrex. Sandoz pra{ak za rast. 500mg pra{ak za oral. 1. gonoreja. 1. za inj. 750mg. ND neutropenija eozinofilija. 250mg/5ml J01DC Cefalosporini. 250mg.5g Nilacef. Alkaloid kaps. OPREZ preosetljivost na beta-laktamate. 250mg/5ml pra{ak za oral. ND alergijske reakcije.5g Ceroxim. 1. mu~nina. mekih tkiva. 750mg. porfirija. GIT smetnje. Hemofarm oblo`ena tabl. kostiju i zglobova. Remedica kaps. kostiju i zglobova. I generacija J01DB01 cefaleksin (u obliku monohidrata) Cefaleksin. renalna i hepati~na insuficijencija. za inj. kolitis u anamnezi. intersticijalni nefritis. Lajmska bolest. infekcije u aku{erstvu i ginekologiji. povra}anje. KI alergija na cefalosporine. Sandoz pra{ak za oral. infekcije abdomena. urogenitalnog i bilijarnog trakta. 500mg pra{ak za oral. Hemofarm kaps.5g J01DC02 cefuroksim (u obliku aksetila) Xorimax.cefotaksim. 250mg. 1g Primaceph. Galenika pra{ak za rast. Galenika kaps. za inj. ko`e i mekih tkiva. Galenika kaps. dijareja. 750mg. urinarnog trakta. Chephasaar pra{ak za rast. CNS smetnje (velike doze). 250mg. 2g Galecef. 250mg/5ml pra{ak za oral. osip. cefuroksim). za inj. 500mg Xorim. susp. 500mg Cefaleksin. krvne diskrazije. 500mg pra{ak za rast. Srbolek kaps. 750mg. Pharmaswiss pra{ak za rast. trudno}a. 500mg Cefalexin. septikemija. za inj. poreme}aji koagulacije. posebno na peniciline (mogu}nost ukr{tene alergijske reakcije). Medico Uno tabl. boci sa aminoglikozidima J01DB Cefalosporini. 1. nosa. I ne me{ati u istom {pricu/inf. II generacija J01DC02 cefuroksim (u obliku natrijumove soli) IND infekcije respiratornog trakta. PharmaSwiss pra{ak za rast.J01D Ostali beta-laktamski antibakterijski lekovi J01DA Cefalosporini i srodni lekovi IND infekcije respiratornog. dojenje. prolazno pove}anje enzima jetre. urtikarija. 500mg Dicef. rana trudno}a. dojenje. Hemofarm pra{ak za rast. rana. kolitis (retko pseudomembranozni). profilaksa u hirurgiji. za inj. 1g cefadroksil (u obliku monohidrata) J01DB05 Galadrox. susp. 250mg. susp. za inj. 500mg Cefalexin Alkaloid. opekotina. OPREZ alergija u anamnezi. uha. superinfekcije (kandidijaza oralna i vaginalna). 750mg Cefuroxim-MIP. u stomatologiji.5g Xorimax. (meningitis . susp. reakcija na mestu primene Aksef. 250mg. za inj. 125mg/5ml Registar lekova 2011 535 . 250mg/5ml cefazolin (u obliku natrijumove soli) J01DB04 Cefazolin-MIP. ceftriakson. Nobel film tabl.

125mg/5ml. III generacija J01DD01 cefotaksim (u obliku natrijumove soli) Cefotaxim. za inj.J01DC04 cefaklor (u obliku monohidrata) Alfacet. 1g. 125/5ml. 500mg pra{ak za orl.susp. 1g. 250mg/5ml J01DD Cefalosporini. Sandoz pra{ak za rast. Nini kaps. 500mg granule za oral. za inj. 1g pra{ak za rast. za inj. 0.P. za inj. za inj. 36mg/ml J01DE01 cefepim (u obliku dihlorid monohidrata) Cefim. 1g. sanofi aventis pra{ak za rast. Galenika pra{ak za rast.A. IV generacija pra{ak za oral. Pharmaswiss pra{ak za rast. 2g Labilex. 2g Longaceph. 1g 536 Registar lekova 2011 .S. 250mg.I. Hemofarm pra{ak za rast. Zdravlje pra{ak za rast. 500mg. 500mg. 1g cefpirom (u obliku sulfata) J01DE02 Cefrom. 125mg/5ml. 125mg/5ml. za inf 2g cefiksim J01DD08 Pancef. za inj. 500mg pra{ak za oral. Roche pra{ak za rast. 1g Ceftriakson. za inj. za inj. Hemofarm pra{ak za rast. 1g ceftriakson (u obliku natrijumove soli) J01DD04 3cef. susp. 250mg/5ml Cefaklor. za inj.I. 500mg pra{ak za oral. 2g Ceftriaxon-MIP. Chephasaar pra{ak za rast. za inj. 250mg. za inj. za inj. S. 2g ceftazidim (u obliku pentahidrata) J01DD02 Ceftazidim Sandoz. i inf 250mg. 1g Azaran. 400mg J01DE Cefalosporini. 250mg. kaps. 250mg/5ml Cefaklor Alkaloid. Alkaloid kaps. za inj. 100mg/5ml ceftibuten (u obliku dihidrata) J01DD14 Cedax. za inj. Galenika pra{ak za rast. susp. 400mg granule za oral. Hemofarm kaps. susp. Alkaloid film tabl. Jugoremedija pra{ak za rast. 1g. 1g Lendacin. Sandoz pra{ak za rast. 500mg pra{ak za oral.5g. susp. Zdravlje pra{ak za rast. 250mg/5ml J01DC10 Cefzil.F. 1g Rocephin. 1g Tolycar. Galenika kaps. 500mg. za inj. Pharmathen pra{ak za rast. Hemofarm pra{ak za rast. BMS cefprozil film tabl. susp.250mg/5ml Cefaclor. 500mg. susp. 1g Maxicef. 1g Forcas.

KI insuficijencija bubrega. 500mg. MSD pra{ak za konc. svrab. konvulzije.. hiperpireksija. istovremena primena drugih nefrotoksi~nih lekova. re|e kolitis i neutromeniju. urogenitalnog trakta. povrede mozga. 1g Meronem. dojenje mla|i od 18 god. leukopenija. konvulzije). kostiju i zglobova. probenecid (smanjena ekskrecija doripenema) Doribax. cefalosporini. OPREZ trudno}a. ND mu~nina. I ne me{ati u {pricu ili infuzionoj boci sa drugim lekovima. infekcije meticilin rezistentnim stafilokokama. 1g J01DH04 doripenem IND hospitalno ste~ene pneumonije. agranulocitoza. pseudomembranozni kolitis. za inf. OPREZ trudno}a. 1g Merocid. pseudomembranozni kolitis. komplikovane intra-abdominalne infekcije. (500mg + 500mg) Tienam. deca do 3 meseca i deca sa o{te}enom bubre`nom funkcijom. I valproat (smanjena koncentracija valproata). povra}anje. abdominalni bol. ginekolo{ke uklju~uju}i endometritis. poreme}aj ~ula sluha i ukusa. pneumonije i nozokomijalne pneumonije. osip. eritem. druge infekcije u maloj karlici. pruritus. trudno}a. smanjena funkcija bubrega (prilago|avanje doze prema kreatinin klirensu). 1g J01DH03 ertapenem (u obliku natrijumove soli) IND intrabadominalne infekcije. insuficijencija bubrega. za inj. ko`e i mekih tkiva. eozinofilija. ND dijareja. dispneja. MSD pra{ak za rast. 500mg. eozinofilija. karbapenemi). pruritus. pospanost ili nesanica. septikemija. cefalosporini. kandidijaza Itanem. ra{. Galenika pra{ak za rast. OPREZ oboljenja CNS-a (o{te}enja mozga. trombocitopenija. preosetljivost na lidokain koji se koristi kao rastvara~. kao rastvara~ ne koristiti rastvor glukoze Invanz. bilirubina i alkalne fosfataze u serumu. kandidijaza. Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. za inj. intraabdominalne. konvulzije. Pharmanova pra{ak za rast. konvulzije. komplikovane infekcije urinarnog trakta. povra}anje. preosetljivost na imipenem. ko`e i adneksa ko`e. pove}anje transaminaza. kao monoterapija ili u kombinaciji sa antiviroticima ili sistemskim antimikoticima. intraabdominalne uklju~uju}i peritonitis. flebitis. 500mg. pove}anje transaminaza. karbapenemi). 500mg. (500mg + 500mg) Registar lekova 2011 537 . ND mu~nina. konfuzija. za inj. groznica kod odraslih sa neutropenijom. bubre`na insuficijencija. mu~nina. trombocitemija. neutropenija. akutne ginekolo{ke infekcije. kandidijaza. urtikarija. 1g Meropenem Pharmanova. KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike. epilepsija pra}ena konvulzijama. parestezije. za rast. meningitis ili sumnja na meningitis. poreme}aj ukusa. psihi~ki poreme}aji. preosetljivost na lek. endokarditis. KI preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. dojenje. za inf. Pharmaswiss pra{ak za rast. povra}anje. vaginitis. anafilakti~ka reakcija. dijareja. za inf. AstraZeneca pra{ak za rast. preosetljivost na beta laktamske antibiotike (penicilini. ND mu~nina. za inf. konfuzija. infekcije ko`e i mekih tkiva kod dijabetesnog stopala. dojenje. PharmaSwiss pra{ak za rast. cilastatin ili beta laktamske antibiotike. KI dojenje.J01DH Karbapenemi J01DH02 meropenem IND infekcije urinarnog trakta. 500mg J01DH51 imipenem natrijum + cilastatin natrijum IND infekcije donjih respiratornih puteva. vanbolni~ki ste~ena pneumonija. dijareja. intrahospitalni meningitis. za inj. drhtavica. vrtoglavica. I ne me{ati u infuzionoj boci sa drugim antibioticima i laktatima Mipecid. glavobolja. pseudomembranozni kolitis. OPREZ trudno}a. glavobolja. poreme}aj bubre`ne funkcije. neutropenija.

porfirija. bubrega. salmoneloze. 480mg sirup 240mg/5ml Bactrim. Jugoremedija) IND respiratorne infekcije. veliki ka{alj. 250mg. midekamicin ( u obliku acetata . bol u `elucu. hroni~ni prostatitis. prolongiran QT interval (mogu}a pojava ventrikularne tahikardije) kombinacija sa terfenadinom i astemizolom mo`e izazvati fatalne ventrikularne aritmije. o{te}enje parenhima jetre. retko glavobolja i aritmije J01FA01 eritromicin (eritromicin baza . dijareja.J01E Sulfonamidi i trimetoprim J01EE Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom. i kao zamena za penicilin kod bolesnika preostljivih na penicilin Macropen. sinuzitis. Krka film tabl. uklju~uju}i derivate J01EE01 sulfametoksazol + trimetoprim (kotrimoksazol) Kotrimoksazol je fiksna kombinaciju sulfametoksazola i trimetoprima u odnosu 5:1. 250mg/5ml Eritromicin. Hemofarm film tabl. Roche tabl. trudno}a. 125mg/5ml. insuficijencija bubrega. Hemofarm tabl. IND infekcije gornjih i donjih disajnih puteva (lek izbora kod pneumonije izazvane Pneumocystis carinii). stariji od 65 godina. kao i infekcije sa osetljivim uzro~nikom kod osoba preosetljivih na penicilin. predispozicija za produ`en QT interval. fotosenzitivnost. OPREZ smanjena funkcija bubrega ili jetre. melioidoza. dojenje. povra}anje. legionela. negonokokni uretritis.film tablete Hemofarm i granule za oralnu suspenziju Jugoremedija) (eritromicin u obliku stearata . 500mg granile za oral. bruceloza. ND eozinofilija. susp. leukopenija.film tabl. deca do 6 nedelja. otitis. urogenitalnog trakta. bronhopneumonija (bakterijska i mikoplazmatska). holestatska `utica. {igelize. megaloblasti~na anemija. klamidije i ureaplazma urealitikum. reverzibilno o{te}enje sluha. I ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma Eritromicin. toksoplazmoza. enteritis izazvan Campylobacter-om. bolesti krvi i krvotvornih organa. Srbolek film tabl. Jugoremedija film tabl. Stevens-Johnson-ov sindrom (retko) Bactrim. 500mg J01FA03 midekamicin (tablete).granule za oralnu suspenziju) IND infekcije respiratornog i urogenitalnog trakta kad je izaziva~ mikoplazma. enteritis izazvan Campylobacter-om.film tablete Srbolek) ( eritromicin u obliku etilsukcinata . `utica. agranulocitoza. susp. sifilis. o{te}enja bubrega. Galenika tabl. OPREZ dojenje. poseban OPREZ trudno}a. oprez kod kombinacija sa ergot alkaloidima i karbamazepinom. alergijske reakcije na ko`i. GIT smetnje. profilaksa i le~enje kod difterije i velikog ka{lja. 400mg granule za oral. ra{. 480mg J01F Makrolidi. KI preosetljivost na sulfo preparate. 500mg Eritromicin. za inf 480mg/5ml Trimosul. legionarska bolest. nedostatak glukozo-6-fosfat-dehidrogenaze. ND mu~nina. 175mg/5ml 538 Registar lekova 2011 . digestivnog trakta. 480mg sirup 240mg/5ml koncentrat za rast. 250. infekcija ko`e i mekih tkiva. linkozamidi i streptogramini J01FA Makrolidi KI insuficijencija jetre. profilaksa kod difterije i velikog ka{lja. KI porfirija.

Hemofarm film tabl. oslob. Abbott film tabl. osip. 250mg. cisapridom. 250mg. KI preosetljivost na makrolidne antibiotike. glavobolja. infekcije ko`e i mekih tkiva. oslob. 500mg Lekoklar. Pliva tabl. 150mg tabl. susp. oslob. za inf. glavobolja. rastvor 5% glukoze u Ringer laktatu. granule za oral. poreme}aj ukusa. insuficijencija jetre. 250mg Fromilid Uno. Sandoz film tabl. sa modif. susp. otitis media. 500mg Klerimed. pruritus. abdominalni bol. oslob. indukcija hepati~nih enzima i pove}anje bilirubina u serumu. pove}ani enzimi jetre. Clarexid. 125mg/5ml. Krka film tabl. 500mg granule za oral. Medochemie film tabl. alergijske reakcije. 500mg. Abbott film tabl. trudno}a. sa modif. istovremena primena ergot alkaloida. susp. stomatitis. otitis medija. 500mg Fromilid Uno. za oral. OPREZ trudno}a. 125mg/5ml Klacid MR. slabost. 500mg Zymbaktar. ND GIT smetnje. pseudomembranozni kolitis. obojenost zuba i jezika. Klacid IV. otitis eksterna. a nakon rekonstitucije osnovnog rastvora u kompatibilni infuzioni rastvor. 125mg/5ml Lekoklar XL. 500mg Fromilid. dojenje. I sa cisapridom . Sandoz tabl. pimozidom. 500mg Klacid. istovremena primena sa ergot-derivatima. OPREZ dojenje. vrtoglavica.J01FA06 roksitromicin IND infekcije respiratornog trakta. sa modif. dispepsija. Krka film tabl. 250mg. nesanica. susp. insuficijencija bubrega i jetre. I rastvori sa kojima se osnovni rastvor klaritromicina mo`e me{ati za inf`ionu upotrebu su: fiziolo{ki rastvor NaCl 0. 500mg. urogenitalne infekcije. Slaviamed film tabl. sinuzitis. sa prod. urtikarija. NAPOMENA: osnovni rastvor klaritromicina koji se pravi sa 10ml aquae injectione stabilan je 24h na temperaturi 5ºC25ºC. 500mg Formilid. rastvor Ringer laktata. stabilnost rastvora je 6 sati na 25ºC ili 24 sata na 5ºC. Slaviamed tabl. Abbott pra{ak za rast. Jugoremedija film tabl. povra}anje). mirisa. ko`e i mekih tkiva. terfenadinom mo`e da dovede do ozbiljnih sr~anih smetnji. eradikacija Helicobacter pylori. rastvor glukoze 5%. KI osetljivost na sastojke leka.. 150mg Runac. ND GIT smetnje (mu~nina. 250mg/5mg Registar lekova 2011 539 .9%. 250mg.pove}an rizik od poreme}aja sr~anog ritma Roximisan. dijareja. 500mg granule za oral. Slaviamed tabl. 50mg J01FA09 klaritromicin IND infekcije respiratornog trakta.

200mg/5ml Hemomycin. Actavis film tabl. Sandoz film tabl. 500mg Azitromicin Sandoz. infekcije izazvane hlamidijama. dijareja. ND dijareja. 600mg rast. mu~nina. 300mg/2ml Registar lekova 2011 . abdominalni bol.125mg. peritonitis. za inj. astma. nesanica. osloba|. infekcije ko`e i mekih tkiva. intraabdominalne infekcije. infekcije u ginekologiji (endometritis. 100mg/5ml. susp. Pfizer granule sa prod. urtikarija. 300mg. 150mg 540 rast. 500mg Zmax. bubrega. 100mg/5ml. mu~nina. neprijatan ili metalan ukus u ustima (velike doze). apscesi. pneumonije. zna~ajno samanjena funkcija jetre. ergot alkaloidi-pove}an rizik od ergotizma. akutni sinuzitis. 400mg J01FF Linkozamidi Antibiotike iz ove grupe primenjivati samo za infekcije koje se ne mogu le~iti drugim manje toksi~nim antibioticima. osip). I antikoagulansi-pove}ano dejstvo antikoagulanasa. 500mg pra{ak za oral. te{ke infekcije kostiju i zglobova. KI preosetljivost na makrolidne ili ketolidne antibiotike. koronarna bolest.36g saharoze. groznica. susp. apscesi plu}a). 500mg Azibiot. Zmax sadr`i 19. tonzilitis/faringitis prouzrokovani streptokokama grupe A . OPREZ smanjena funkcija jetre.500mg pra{ak za oral. 250mg film tabl. bolovi u stomaku. 500mg pra{ak za oral. Hemofarm kaps. 600mg/4ml Klindamicin. OPREZ trudno}a. GIT oboljenja. za inj. dojenje. za inf. otitis media. 250mg. 500mg Sumamed.oral. OPREZ lu~i se mlekom-procenjivati rizik/korist. 250mg film tabl. teofilin-pove}ana koncentracija teofilina Azatril. o{te}enje funkcije jetre i bubrega. 100mg/5ml. alergija u anamnezi. 200mg/5ml pra{ak za rast. mu~nina. sanofi aventis film tabl. za inf. abdominalni bol.produ`eni QT interval. negonokokni uretritis ili cervicitis. `utica ili tamna boja urina). KI mijastenia gravis. anoreksija Ketek. susp. mu~nina. alergijske reakcije (bronhospazam.injekcije) Clindamycin-MIP. povra}anje. negonokokalni tuboovarijalni apsces). profilaksa endokarditisa. 2g J01FA15 telitromicin IND infekcije respiratornog trakta. Hemofarm kaps.film tabl i kapsule) (klindamicin u obliku fosfata .J01FA10 azitromicin IND infekcije respiratornog trakta. retko se javlja depresija disanja u postoperativnom toku zbog depresivnog dejstva na neuromi{i}nu blokadu J01FF01 klindamicin (klindamicin u obliku hlorida . stariji od 65 godina. reverzibilni poreme}aji funkcionalnih testova jetre. Chephasaar film tabl. hipokalijemija. ventrikularne aritmije. ND GIT smetnje (dijareja. povra}anje. pospanost. Nobel film tabl. susp. glavobolja. povra}anje. Pliva kaps.500mg Azax. Terapija treba da se prekine kod prvih znakova hepatotoksi~nosti (anoreksija. povra}anje). novoro|en~ad. ND pseudomembranozni kolitis nezavisan od puta aplikacije (pojava dijareje zahteva prekid medikacije). mogu}a fotosenzitivnost. septikemije. IND te{ke infekcije disajnih puteva (empijemi. `utica. 200mg/5ml pra{ak za rast. KI dijareja. za.Krka film tabl. bradikardija. bol u stomaku. hipomagnezemija. istovremena primena lekova koji produ`avaju QT interval. trudno}aprocenjivati rizik/korist. ra{. hipotenzija. te{ke infekcije ko`e i mekih tkiva.

20mg/2ml. za inj. I ne me{ati u istom {pricu/inf. za inhalaciju 300mg/4ml J01GB03 gentamicin (u obliku sulfata) Gentamicin. KI miastenija gravis. ko`e. Sandoz rast. kostiju i mekih tkiva. za inj. 600mg/2ml J01G Aminoglikozidni antibakterijski lekovi IND infekcije urinarnog.J01FF02 linkomicin (u obliku hlorida) Lincohem. ND vestibularna i auditivna o{te}enja. 80mg/2ml. me{ovite infekcije. 120mg/2ml Gentamicin. Galenika pra{ak za rast. o{te}enje osmog kranijalnog nerva. Parenteralni aminoglikozidi sadr`e kao konzervans natrijum bisulfit koji mo`e izazvati alergijske reakcije uklju~uju}i anafilakti~ki {ok i astmati~ne napade. KI trudno}a.5ml Registar lekova 2011 541 . 80mg/2ml. ototoksi~nost. za inj. za inj. peritonitis. 80mg/2ml. za inj. bruceloza Streptomycin sulfat. Zdravlje rast. Chiesi rast. Galenika rast. za inj. 120mg/2ml amikacin (u obliku sulfata) J01GB06 Amikacin. nefrotoksi~nost Bramitob. 150mg/1. 500mg/2ml netilmicin (u obliku sulfata) J01GB07 Netromycin. povra}anje. 500mg/2ml Aminocin. dojenje. smanjena funkcija bubrega. osip. OPREZ trudno}a. nefrotoksi~nost. 120mg/2ml Gentamicin. svrab. renalna insuficijencija. hiperpireksija. pseudomembranozni kolitis. boci sa penicilinima i cefalosporinima J01GA Streptomicini J01GA01 streptomicin (u obliku sulfata) IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima. Hemofarm rast. parkinsonizam. 100mg/2ml. glavobolja. ND mu~nina. septikemije uklju~uju}i neonatalnu sepsu i te{ke bakterijske infekcije nepoznatog uzroka. Galenika rast. stariji od 65 godina. za inj. 40mg/2ml. 1g J01GB Ostali aminoglikozidi J01GB01 tobramicin IND hroni~na pulmonalna infekcija Pseudomonas aeruginosom kod paijenata sa cisti~nom fibrozom. Schering rast. Pharmaswiss rast. Hemofarm rast. OPREZ dugotrajna upotreba. 120mg/2ml Gentamicin Sandoz. deca. pratiti funkciju bubrega tokom terapije. 80mg/2ml. za inj. opekotine. mijastenija gravis. za inj. 40mg/2ml. respiratornog i gastrointestinalnog trakta.

bolovi u zglobovima. jetre ili bubrega. 500mg konce. o{te}enja CNS-a. Srbolek tabl. 400mg 542 Registar lekova 2011 . adolescenti. 250mg.J01M Hinolonski antibakterijski lekovi IND infekcije urogenitalnog. 500mg rast. boci sa drugim lekovima J01MA Fluorohinoloni J01MA01 ofloksacin Visiren. dojenje. Krka film tabl. 250mg. glavobolja. 500mg. bolovi u stomaku. Zdravlje film tabl. za inf 100mg/10ml J01MA06 norfloksacin IND nekomplikovane infekcije urinarnog trakta. 500mg Ciprofloxacin. Alkaloid film tabl. povra}anje. glavobolja. pseudomembranozni kolitis (retko). vrtoglavica. deca. alergijske reakcije. 250mg. KI trudno}a. dijabetes (potrebna je ~e{}a kontrola glikemije). o{te}enje jetre. 500mg Ciprinol. stariji od 65 godina. konfuzija. bolovi u zglobovima. grla i nosa. za rast. 400mg Uricin. za inf 100mg/10ml Marocen. depresija kostne sr`i. I ne me{ati u istom {pricu/inf. Hemofarm film tabl.infuzija) Cifran. ko`e i mekih tkiva. za infuzija 100mg/50ml Ciproflokasacin. Jugoremedija tabl. KI trudno}a. 250mg. agitiranost. ciprofloksacin (u obliku laktata . deca. agitiranost. dijareja ili opstipacija. vrtoglavica. fotosenzitivnost. smanjena sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. 250mg. konfuzija. 250mg. gastrointestinalnog i respiratornog trakta. tremor.tablete). uha. paroksizmalna tahikardija. Krka film tabl. abdominalne i hepatobilijarne infekcije. OPREZ stariji od 65 godina. 250mg. Zdravlje film tabl. Remedica film tabl. o{te}enja jetre. eksfolijativni dermatitis Nofocin. adolescenti. toksi~na epidermalna nekroza. 500mg Ciprofloksacin. ND mu~nina. depresija kostne sr`i. 400mg Nolicin. OPREZ epilepsija. o{te}enja CNS-a. 200mg J01MA02 ciprofloksacin (u obliku hlorida . Jugoremedija film tabl. fotosenzitivnost. hipotenzija. dijareja. 500mg konc. epilepsija. jetre i bubrega. kostiju. 500mg Citeral. dojenje. ND mu~nina. 750mg Ciprocinal . 500mg Ciprofloksacin. bolovi u stomaku. akutni bakterijski gastroenteritis. smanjenje sposobnosti upravljanja vozilima i rukovanja ma{inama. 250mg. nekomplikovana gonoreja. tremor. Slaviamed film tabl. zglobova. halucinacije. za rast. alergijske reakcije. povra}anje. Srbolek film tabl. 250mg. Medico Uno film tabl. halucinacije.

200mg Pipegal. pove}ani enzimi jetre. komplikovane infekcije urinarnog trakta. Sandoz kaps. retko trombocitopenija i neutropenija. 1g Vancomycin-MIP. 1g Vankomicin. anafilaksa. stariji od 65 godina. 500mg Levomax. heparinom. pospanost. leukopenija. I zna~ajno smanjena resorpcija sa istovremono uzetim solima gvo`|a i antacidima koji sadr`e magnezijum ili aluminijum Flexid. nedono{~ad. za inf. fotosenzitivnost. ra{. za inf 500mg. dojenje. Galenika kaps. KI deca i adolescenti u razvoju. ceftriaksonom. tinitus. dijareja. produ`etak QT segmenta. 500mg/100mg J01MA14 moksifloksacin hlorid Avelox. preosetljivost na levofloksacin i druge hinolone. 400mg rast. dijabetes. retko konvulzije. I ne me{ati u istom {pricu/inf. mirisa i ukusa. 1g Vancotex. retko hepatitis. trudno}a. deca. bakterijska egzacerbacija hroni~nog bronhitisa. nesanica. 500mg. hipoglikemija. KI preosetljivost na lek. OPREZ infuzija treba da se daje u periodu ne kra}em od 60 min. ND mu~nina. za inf 500mg. respiratorna ili bubre`na insuficijencija. 1g Kovancin. mu~nina. za inf. 1g Registar lekova 2011 543 . hipotenzija i difuzni eritem (rad man fenomen) kod brze iv primene. oboljenja jetre (mogu}a je nekroza jetre i otkazivanje funkcija).J01MA12 levofloksacin IND akutni sinuziis. za inf 500mg. 500mg Lebel. hematotoksi~nost. porema}aji ~ula vida. ND vrtoglavica. za inf 500mg. epilepsija. PharmaSwiss pra{ak za rast. za inf 500mg. OPREZ renalna insuficijencija. nefrotoksi~nost. enterokokne. GIT smetnje Palin. hroni~ni prostatitis. nozokomijalna i vanbolni~ki ste~ena pneumonija. mogu} je la`no pozitivan test na opijate tokom terapije. Reimser Arzneimittel pra{ak za rast. odoj~ad. ND ototoksi~nost. Pharmaswiss film tabl. 200mg Pipem. o{te}en sluh. Nobel film tabl. 200mg J01X Ostali antibakterijski lekovi J01XA Glikopeptidni antibakterijski lekovi J01XA01 vankomicin hlorid IND stafilokokne. 250mg.. Pharmatex pra{ak za rast. 750mg Levoxa. Chepasaar pra{ak za rast. pneumokokne i streptokokne infekcije rezistentne na druge lekove (parenteralni oblik). infekcije ko`e i mekih tkiva. poreme}aj tetiva uslovljen primenom fluorohinolona. ceftazidinom. Hemofarm kaps. Bayer film tabl. 500mg rast. Actavis film tabl. vrtoglavica. hepati~na. varfarinom. Sandoz film tabl.udru`eni pseudomembranozni enterokolitis (Clostridium difficile) i stafilokokni enterokolitis (oralni oblik) . Sandoz pra{ak za rast. alkalnim lekovima i rastvorima koji sadr`e te{ke metale Edicin. dojenje. 250mg. fotosenzitivnost. eozinofilija. pseudomembranozni kolitis koji se izuzetno retko javlja samo kod parenteralne primene vankomicina dok je oralna terapija indikovana u najte`oj formi pseudomembranoznog kolitisa. 250mg. hloramfenikolom. boci sa aminofilinom. KI trudno}a. barbituratima. 400mg/250ml J01MB Ostali hinoloni J01MB04 pipemidna kiselina IND akutne i hroni~ne infekcije urinarnog trakta. renalna insuficijencija. glavobolja. bol i tromboflebitis na mestu aplikacije. trudno}a. antibiotski .

respiratornog trakta. anafilakti~ke reakcije. Chephasaar kaps. dijareja i ra{ Monural. za inj. ND retko mu~nina. bronhospazam. dizurija. KI trudno}a. periferna neuropatija. inj.J01XA02 teikoplanin natrijum IND infekcije Gram pozitivnim mikroorganizmima. ko`e i mekih tkiva. sluha i krvnu sliku. dojenje. endomiometritis. sanjivost. 250mg 544 Registar lekova 2011 . CNS-a (uklju~uju}i meningitis i mo`dani apsces). novoro|en~ad. dojenje. I rastvore teikoplanina i aminoglikozida ne treba me{ati Planicid. rosaceae. pseudomembranozni kolitis izazvan Clostridium dificile. za. tuboovarijalni apscesi i posthirur{ke vaginalne infekcije). GIT smetnje Nitroxolin forte. ND mu~nina. OPREZ ne preporu~uje se upotreba kod dece. ND alergijske ko`ne manifestacije. urtikarija. OPREZ ne koristiti kod komplikovanih recidiviraju}ih urinarnih infekcija. tinitus.4 dana po prestanku terapije). 400mg J01XC Steroidni antibakterijski lekovi J01XD Derivati imidazola J01XD01 metronidazol IND te{ke anaerobne intraabdominalne infekcije. 500mg/100ml J01XX Ostali antibakterijski lekovi J01XX01 fosfomicin (u obliku trometamola) IND nekomplikovane infekcije donjih delova urinarnog trakta. pre svega enterokokom i meticilin rezistentnim stafilokokom (endokarditis. profilaksa kod kolorektalnih operacija. infekcije kostiju i zglobova. adjuvantno sredstvo u radioterapiji. uklju~uju}i peritonitis. angioedem. ataksija. aktivne organske bolesti CNS-a. profilaksa u hirur{kim intervencijama (transuretralna resekcija prostate) i dijagnosti~kim procedurama. apsces jetre. infekcije genitalnog trakta (endometritis. bubrega. dojenje. histerektomije i apendektomije. Crohnovu bolest i divertikulitis. preosetljivost na vankomicin (mogu}a ukr{tena preosetljivost). vrtoglavica. prolazne epileptiformne reakcije. gubitak kose. povra}anje. upotreba alkohola (disulfiramska reakcija za vreme i 3 . peritonitis) uklju~uju}i i infekcije kod pacijenata koji su alergi~ni na ?laktamske antibiotike . ototoksi~nost. boci sa drugim lekovima Orvagil. sanofi aventis pra{ak za rast. povra}anje. anaerobne septikemije. tamna obojenost urina. groznica. insuficijencija jetre. porfirija. OPREZ trudno}a. 400mg Targocid. I ne me{ati u istom {pricu/inf. infekcije donjih respiratornih puteva (pneumonija. KI preosetljivost na lek. infekcije kostiju i zglobova. PharmaSwiss pra{ak za rast. trudno}a. glavobolja. cistitis. dojenje. ND ra{. 200mg. stariji od 75 godina. hepati~ke encefalopatije. KI poreme}aj funkcije bubrega i jetre. poreme}aj enzima jetre. 200mg. ra{. septikemija. bol i tromboflebitis na mestu primene. urinarnog trakta. eozinofilija. za inf. eritem. glavobolja. dugotrajna upotreba. dijareja. ko`e. apsces). prolazno pove}anje kreatinina u serumu. trombocitopenija. svrab. te{ka bubre`na insuficijencija. deca do 5 godina. OPREZ trudno}a. metalan ukus a kod dugotrajne terapije velikim dozama leukopenija. KI krvne diskrazije. mu~nina. Galenika rast. leukopenija. rastvor 3g J01XX07 nitroksolin IND infekcije mokra}nih puteva. nefrotoksi~nost. kontrolisati funkciju jetre. Zambon granule za oral.

dopaminergicima Zenix. ili period od 2 nedelje nakon terapije. vazokonstriktorima. retko (ako terapija traje du`e od 28 dana) mogu}a je ozbiljna neuropatija opti~kog nerva. insomnija. glavobolja. trudno}a.J01XX08 linezolid IND pneumonije. alfa blokatorima. poreme}aj ukusa. izazvane Gram-pozitivnim bakterijama. hipertenzija. pseudomembranozni kolitis. OPREZ kovulzije u anamnezi. konvulzije.bez dejstava ? dejstvo nije dokazano Registar lekova 2011 545 . tireotoksikoze. I izbegavati hranu koja sadr`i tiramin. 600mg J02 J02A ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antimikotici za sistemsku primenu Spektar delovanja antimikotika registrovanih u Republici Srbiji gljivica Aspergilus* Blastomyces Candida* Chromomycosis Coccidioides Cryptococcus* Epidermophyton Histoplasma Microsporum Mucor Paracoccidioides Philaphora Pseudoallescheria Rhodotorula Sporothirix Trichophyton itrakonazol terbinafin amfotericin B mikokonazol ketokonazol nistatin flukonazol + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - + + + + + + + + + + + - ? + + + + + + + ? + legenda + dokazano dejstvo . antikonvulzivima. preosetljivost na linezolid. {izoafektivnih poreme}aja i akutnih konfuznih stanja. simpatikomimeticima (bronhodilatatorima. mijelosupresije. KI terapija. komplikovane infekcije ko`e i mekih tkiva. Hemofarm film tabl. pseudoefedrinom). karcinoida. dojenje. bipolarne depresije. feohromocitoma. ND supresija hematopoeze (kontrola krvne slike jednom nedeljno). ne preporu~uje se istovremena primena sa antidepresivima. obustaviti terapiju kod: nekontrolisane hipertenzije. mijelosupresija u anamnezi. smanjene funkcije jetre ili bubrega. GIT smetnje. inhibitorima MAO tipa A ili B.

povra}anje. smanjenje nivoa testosterona u krvi. zamagljen vid. epileptiformni gr~evi. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. hiper ili hipokalijemija. anemija. 50mg. povra}anje. alergijske reakcije. eozinofilija. dijareja ili opstipacija. agranulocitoza. edem plu}a. vrtoglavica. bolovi u mi{i}ima i zglobovima.J02AA Antibiotici J02AA01 amfotericin B IND sistemske gljivi~ne infekcije. 100mg. vrtoglavica. tinitus. glavobolja. trombocitopenija. 50mg. isklju~ivo iv u hospitalnim uslovima. tamne mokra}e. glavobolja. dojenje. ose}aj nadutosti. 100mg. ra{. Pharmaten rast. amenoreja. hipokorticizam. 200mg Flumycozal. akutna insuficijencija jetre. azotemija. o{te}enja jetre. a kod dugotrajne terapije velikim dozama mogu}e je smanjeno lu~enje kortizola i insuficijencija nadbubrega. Isovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e dovesti do fatalnih aritmija. dispneja. {ok. miorelaksansima i antiaritmicima Amphocil. dijareja. 2mg/ml 546 Registar lekova 2011 . povi{enje serumskog kreatinina. pedijatrijska primena. ra{. svrab. dojenje. za inj. 50mg. amfotericin B koristiti samo kod progresivnih potencijalno smrtonosnih infekcija gljivicama. ginekomastija. 50mg. 100mg. 150mg rast. leukocitoza. hipertenzija ili hipotenzija. slabost. dojenje. abdominalni bol. Torrex pra{ak za rast. melena. Krka kaps. u slu~aju pojave zamora. konvulzije. oligospermija. renalna tubularna acidoza. Zdravlje kaps. I ne davati istovremeno sa kortikosteroidima. ND mu~nina. poreme}aji koagulacije. hipostenurija. za inf. svraba. Nini kaps. leukopenija. 2mg/ml Flukonazol. deca do 2 godine. povra}anje dijareja. 50mg. 100mg J02AB Derivati imidazola J02AB02 ketokonazol KI trudno}a. svrab. 200mg J02AC Derivati triazola J02AC01 flukonazol OPREZ trudno}a. cisplatinom. aritmije. hemoragijski gastroenteritis. glikozidima digitalisa. Sandoz kaps. periferna neuropatija. `utice. temperature. aminoglikozidima. 50mg. gubitak sluha. 100mg. dispepsija. trombocitopenija. za inf. OPREZ porfirija. Aegis kaps. leukopenija. ND mu~nina. makulopapapularni osip. Pfizer kaps. Hemofarm tabl. smanjenje bubre`ne funkcije. svrab Diflazon. 50mg. 150mg Flukonazol. ciklosporinom. te{ka insuficijencija jetre. ventrikularna fibrilacija. groznica. impotencija. anurija. za inf. sr~ani arest. 150mg. svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru. `utica. eozinofilija. glavobolja. insuficijencija srca. bronhospazam. Hemofarm kaps. 150mg rast. kortikotropinom. diplopija. 2mg/ml Fluco Sandoz. anoreksija. za inf. 2mg/ml Diflucan. oligurija. ND mu~nina. bol u epigastrijumu. 150mg Fluconal. 50mg. te{ko o{te}enje jetre Mycoseb. 150mg Stabilanol. insuficijencija bubrega ili jetre. vrtoglavica. hemoliti~ka anemija. encefalopatija. 150mg rast. preosetljivost na azole. obavezna kontrola funkcija jetre. trombocitopenija. anoreksija. istovremena primena astemizola ili terfenadina mo`e izazvati fatalne aritmije. KI trudno}a.

parestezije. 100mg Omicral. KI trudno}a. somnolencija. za inf. bol u stomaku. zbunjenost.). terfenadin. 100mg ItraconEP. Schering oral. vrtoglavica. glavobolja. ergot alkaloidima. dojenje. triazolamom ili terfenadinom. anksioznost. leukopenija. kardiomiopatija. o{te}enja jetre i gubitak kose Funit. umor Noxafil.. u profilaksi gljivi~nih infekcija pacijenata sa akutnom mijelogenom leukemijom ili mijelodisplasti~nim sindromom. 50mg. tamne mokra}e. istovremena primena sa astemizolom. 100mg Kanazol. groznica. osip. abdominalni bol. lovastatin. parestezije. hromoblastomikoza i micetom. terfenadinom cisapridom.. glavobolja. 100mg Prokanazol. anemija. ND mu~nina. neuropatije. astenija. dojenje. trudno}a. konvulzije. cisaprid i dr. edem plu}a. astenija. trombocitopenija. elektrolitni disbalans. 100mg J02AC03 vorikonazol IND invazivna aspergilaza. pacijenti sa pro-aritmogenim stanjima (uro|eno ili ste~eno produ`enje QTc intervala. ra{a i urtikarije. atorvastatin i dr. Nobel kaps. OPREZ bolesti jetre u anamnezi. Fusarium spp. ND mu~nina. depresija. dojenje. midazolamom. povra}anje. OPREZ bolesti jetre u anamnezi. akutna insuficijencija bubrega. OPREZ te{ko o{te}enje jetre. abdominalni bol. KI preosetljivost na lek. povra}anje. sinusna bradikardija. 200mg pra{ak za rast. karbamazepinom ili fenobarbitonom. makulopapulozni ra{. susp. dispepsija. agranulocitoza. koje su refrakterne na le~enje amfotericinom B ili itrakonazolom ili kod pacijenata koji ne podnose ove lekove. Extractumpharma kaps. o{te}enja jetre.) . Slaviamed kaps. tromboflebitis. hipotenzija. ozbiljne infekcije izazvane Scedosporium spp. flebitis. alergijske reakcije u vidu svraba. istovremena primena sa astemizolom. groznica. periferni edemi. Pfizer film tabl. kokcidiomikoza. postoje}e aritmije). istovremena primena inhibitora HMG-CoA reduktaze (simvastatin. o{te}enja jetre. 40mg/ml Registar lekova 2011 547 . svetle stolice neophodno je odmah se javiti lekaru. istovremena primena ergot alkaloida. mu~nina. povra}anje. potrebna redovna kontrola funkcija jetre. istovremena primena lekova koji su supstrat za enzim CYP3A4 (astemizol. invazivna flukonazol rezistentna Candida spp. gastroenteritis. agitacija. tremor. kod primaoca mati~nih }elija hematopoeze koji su na imunosupresivnoj terapiji. hipertenzija. hematurija. te`ak oblik orofaringealne kandidijaze kod imunokompromitovanih pacijenata. dijareja. ND neutropenija. Medico Uno kaps. pospanost.J02AC02 itrakonazol KI trudno}a. sindrom sli~an gripu. Liconsa kaps. potrebna redovna kontrola funkcija jetre. poreme}aji vida. sinuzitis. 200mg J02AC04 posakonazol IND invazivna aspergiloza.. posle vi{emese~ne upotrebe mogu}i su hipokalijemija. dijareja. cisapridom. vrtoglavica. zamor. holestatska `utica. rifampicinom. u slu~aju pojave zamora. vrtoglavica. glavobolja. fuzarioza. alopecija Vfend.

ND hemoliti~ka anemija. 200mg Zovirax. dijareja. `utica. za inf. znoja. KI dojenje. OPREZ insuficijencija bubrega. MSD rast. ND mu~nina. isklju~uju}i inhibitore reverzne transkriptaze J05AB01 aciklovir IND infekcije ko`e. intolerancija na amfotericin ili itrakonazol. jetre. kreatinina. bolovi u mi{i}ima. povra}anje. ra{. palpitacije.) Herpes simplex i varicela Zoster virusom. Hemofarm kaps. abdominalni bol. pljuva~ke. glavobolja. edemi. 70mg J04 ANTITUBERKULOTICI J04A Lekovi za terapiju tuberkoloze J04AB Antibiotici J04AB02 rifampicin IND svi tipovi tuberkuloze u kombinaciji sa drugim lekovima.J02AX Ostali antimikotici za sistemsku primenu J02AX04 kaspofungin acetat IND invazivna kandidijaza ili aspergiloza. gsk pra{ak za rast. hipokalijemija. gljivi~ne infekcije koje ne reaguju na terapiju drugim antimikoticima uklju~uju}i i pacijente sa neutropenijom. influenzae. CNS i dr. istovremena primena ciklosporina. hipersenzitivne reakcije Cancidas. mogu}a je i promena boje kontaktnih so~iva Rifamor. hipomagnezijemija. zamor. pove}anje vrednosti ureje. OPREZ smanjena funkcija jetre. pove}anje vrednosti kreatinina u serumu. sluznica i visceralnih organa (plu}a. legionarska bolest. 200mg. 400mg Aciklovir. narand`asto-crvena obojenost urina. trombocitopeni~na purpura. 300mg Riftan. uticaj na funkcije jetre. porfirija. te{ke stafilokokne infekcije. OPREZ alkoholizam. ND mu~nina. 50mg. trudno}a. groznica. povi{en nivo enzima jetre. 250mg 548 Registar lekova 2011 . suza. hiperkalcijemija. Zdravlje tabl. deca mla|a od 2 godine. Nini tabl. reakcija na mestu aplikacije. dijareja. 300mg J05 J05A ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse J05AB Nukleozidi i nukleotidi. glavobolja. jeza. vertigo. ra{. Galenika kaps. ra{. bilirubina i enzima jetre u krvi Aciklovir. GIT smetnje. bruceloza. povra}anje. KI dojenje. urtikarija. profilaksa menigokoknog meningitisa i meningitisa izazvanog H. KI trudno}a. za koncentrat za inf.

bolovi u kostima i mi{i}ima. abdominalni bol. pankreatitis. dojenje. mijalgija. hipokalijemija. OPREZ deca. anoreksija. konfuzija. zujanje u u{ima Cymevene. 125mg Registar lekova 2011 549 . neuropatije. svrab. znojenje. poreme}aj funkcije bubrega. KI trudno}a. hipokalijemija. akne. ka{alj. splenomegalija. 200mg J05AB06 ganciklovir (u obliku natrijumove soli ) IND prevencija i le~enje infekcija citomegalovirusom. nesanica glavobolja. preosetljivost na lek. OPREZ isklju~iti trudno}u pre po~etka terapije. dispneja. razdra`ljivost. neuropatije. Ukoliko se le~i mu{karac. promene u krvnoj slici. konfuzija. KI trudno}a. de~iji uzrast. dijareja. hiperglikemija. neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina. gluvo}a. leukopenija. starije osobe. a partnerka je trudna. starije osobe. hemoragija u GIT-u. trudno}a. astenija. primenjivati efikasnu kontracepciju kod mu{karaca i `ena. vazodilatacija. zamor. vazodilatacija. splenomegalija. Berlin Chemie tabl. vrtoglavica. pove}ane vrednosti enzima jetre Brivuzost. 200mg Rebetol..). poreme}aj vida. rigor. sc i im primena. nesanica. povra}anje. alopecija. migrena. sc i im primena. migrena. neutropenija. ND mu~nina. poreme}aj funkcije bubrega. povra}anje. povra}anje. OPREZ deca. opstipacija. hiperglikemija. osip. tremor. ganciklovir ili aciklovir. pankreatitis. dijareja. hipertenzija. pruritus Copegus. mani~ne reakcije. bol u abdomenu. ra{. dijareja. dojenje. KI ne koristiti u fazi formiranja krusti. trombocitopenija. neophodna kontrola krvne slike i klirens kreatinina. dispepsija. dojenje. depresija.J05AB04 ribavirin IND hroni~ni hepatitis C (u kombinaciji sa interferonom alfa ili peginterferonom alfa). bubre`na insuficijencija. pospanost. hepatitis. 500mg J05AB14 valganciklovir IND citomegalovirusni retinitis kod bolesnika sa HIV infekcijom. nadimanje. glavobolja. pospanost. obavezna je upotreba prezervativa. ND GIT smetnje ( mu~nina. dispneja. leukopenija. znojenje. brivudin IND rani tretman akutnog Herpes zostera kod imunokompetentnih osoba. ka{alj. preosetljivost na valganciklovir. hipohromna anemija. konvulzije. Roche film tabl. akne. trombocitopenija. Schering kaps. pancitopenija. hiperpireksija. mani~ne reakcije. 450mg J05AB. glavobolja. trombocitopenija. Roche pra{ak za rast. za inj. hipertenzija. slabost. abdominalni bol. hepatitis. preosetljivost na ganciklovir ili aciklovir. poreme}aj sna. ND mu~nina. pancitopenija. trombocitopenija. artralgija. KI trudno}a. neutropenija. poreme}aj sna. ND (u kombinaciji sa interferonom alfa): glavobolja. istovremena primena 5-fluorouracila i drugih fluoropirimidina koji se koriste u terapiji malignih bolesti (najmanje je potrebno 4 nedelje pauze). Valcyte. mu~nina. bubre`na insuficijencija. ra{. prevencija citomegalovirusne infekcije u transplantaciji solidnih organa. bolovi u kostima i mi{i}ima. tremor. a tokom terapije i 6 meseci nakon terapije. dispneja. konvulzije. hipohromna anemija. ka{alj. dojenje. hemoragija u GIT-u. Roche film tabl.

nefrolitijaza. hiperglikemija. lezije retine sa atrofijom retinskog pigmentnog epitela kod dece. 200mg film tabl. promena raspolo`enja stavudin). ose}aj nelagodnosti. 500mg indinavir sulfat etanolat J05AE02 Crixivan.didanozin). mijelosupresija . terfenadina. toazolama.indinavir). bol u grudima. hipersenzitivne reakcije . neonatusi sa bilirubinemijom . pimozida. parestezije. konvulzije. mi{i}no-skeletni bol.nelfinavir).didanozin). midazolama. nelfinavir. I pove}ava se plazma koncentracija svih lekova koji se metaboli{u preko CYP3A enzima jetre Aluvia. dispneja. ulceracije jezika i usta .indinavir). neutropenija. Abbott film tabl. bol. (pankreatitis u anamnezi. (ka{alj.zidovudin). istovremena primena simvastatina i lovastatina. (hiperglikemija ili hipoglikemija. anoreksija. ko`e i oralne sluznice. (nefrolitijaza . kristalurija. 400mg. akne. KI dojenje. povra}anje. holesterola i glukoze. dijareja. istovremena primena astemizola. hematurija. (dijabetes. (200mg + 50mg) 550 Registar lekova 2011 . pove}anje amilaze . kantariona. ste~ena lipidostrofija. periferna neuropatija . lakti~ka acidoza. trudno}a. 600mg lopinavir + ritonavir J05AE06 IND terapija infekcija HIV 1 tip virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirsma. miopatija. proteinurija. (niske vrednosti hemoglobina i broja neutrofila. poreme}aj funkcionalnih testova jetre. vrtoglavica. (defcit vitamina B12. hiperuricemija.zidovudin).(insuficijencija jetre . osip.sakvinavir). meka 100mg fosamprenavir film tabl. gluvo}a. mijalgija i sindrom sli~an gripu. bol u abdomenu. pove}anje kreatin kinaze . poreme}aj ukusa. astenija. hepatitis. suva usta . nesanica. gsk kaps. neuropatije. pove}anje kreatin kinaze. cisprida. (flatulencija. 400mg ritonavir J05AE03 Norvir. suva usta. kontrolisati nivo lipida i glukoze tokom terapije. (100mg + 25mg). pigmentacija noktiju. o{te}enje jetre. Roche kaps. (dizurija. glavobolja.lamivudin). sakvinavir). vardenafila. ergot alkaloida. Mogu se javiti i anemija. te{ka insuficijencija jetre. nefrolitijaza. trudno}a. ose}aj nelagodnosti. mi{i}no-skeletni bol.J05AE Inhibitori proteaze (inhibitori HIV-proteinaze) IND infekcija HIV virusom. 700mg darunavir J05AE10 Prezista. OPREZ insuficijencija bubrega ili jetre. (hiperuricemija . anemija. pruritus. OPREZ hemofilija. ND mu~nina. promene u testovima hepati~ne funkcije. amjodarona. pove}anje amilaze. stavudin). hiperpigmentacija. (alergijske reakcije. trigliceridemija. Abbott J05AE07 Telzir. ND povi{ena vrednost triglicerida. parestezija. leukopenija.lopinavir). parestezije . Janssen Cilag film tabl. dijareja. pancitopenija. 200mg. astenija. bolesti krvi.indinavir. ra{.zidovudin) J05AE01 sakvinavir Invirase. pankreatitis. (dispepsija. 300mg. KI preosetljivost na lek. MSD kaps. trombocitopenija.didanozin. (hemofilija . nesanica.

mijalgija i sindrom sli~an gripu. konvulzije. anoreksija. 400mg stavudin J05AF04 I kombinacija sa didanozinom pove}ava rizik od lakto-acidoze Zerit. le~enje hroni~nog hepatitisa B kod odraslih sa kompenzovanim oboljenjem jetre i dokazanom aktivnom replikacijom virusa. abdominalni bol. trudno}a. GIT smetnje (mu~nina. ra{. trajno povi{enim vrednostima serumske alanin-aminotransferaze (ALT) i histolo{kim nalazom aktivnog zapaljenja i/ili fibroze. hepatomegalija sa steatozom ili miopatija. glavobolja. terapiju treba prekinuti ako se javi pogor{anje funkicija jetre. gsk film tabl. trombocitopenija. 600mg Registar lekova 2011 551 . 150mg Zeffix. pankreatitis. abdominalni bol. miopatija Sebivo. mogu}a te{ka akutna egzacerbacija bolesti po prestanku terapije. anoreksija. neutropenija. zamor. KI Viread. BMS gastrorezistentne kaps. OPREZ smanjena funkcija bubrega. 30mg J05AF05 lamivudin IND hroni~ni hepatitis B i dokazana replikacija virusa hepatitisa B kod starijih od 16 godina. pove}anje serum amilaze i lipaze. pankreatitis. glavobolja. astenija. povra}anje. Indikacija se bazira na virolo{kom. gsk film tabl.J05AF Nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima OPREZ hepatitis B ili C (pove}an rizik ne`eljenih dejstava na jetru). trudno}a. lakto-acidoze. poreme}aj funkcionalnih testova jetre. Gilead Science film tabl. bol u abdomenu. smanjena funkcija jetre ili bubrega. progresivne hepatomegalije. bolesti jetre. ND o{te}enja jetre. ra{. BMS kaps. mi{i}no-skeletni bol. 100mg didanozin J05AF02 Videx EC. povra}anje. dijareja. terapiju treba prekinuti ako se jave simptomi hiperlaktemije. ose}aj nelagodnosti Epivir. vrtoglavica. Novartis film tabl. serolo{kom. vrtoglavica. OPREZ insuficijencija bubrega. Mogu se javiti i anemija. ND mu~nina. insomnija. stalno pratiti funkciju jetre. Slaviamed kaps. laktat acidoza. gsk abakavir (u obliku sulfata) tabl. 245mg J05AF11 telbivudin IND hroni~ni hepatitis B sa potvr|enom virusnom replikacijom i aktivnim zapaljenjem jetre. ka{alj. 250mg. dijareja. KI dojenje. naglo pogor{anje funkcija jetre. dijareja) J05AF01 zidovudin Zidosan. ND mu~nina. dojenje. 100mg J05AF06 Ziagen. biohemijskom i histolo{kom odgovoru posle jedne godine tretmana kod odraslih: KI preosetljivost na sastojke leka. 300mg tenofovir disoproksil (u obliku fumarata) J05AF07 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima.

malaksalost. ND vrlo retko bronhospazam. glavobolja. agitacija. smanjena respiracija. MSD film tabl. dojenje. halucinacije. dijareja. anksioznost. ulceracije u ustima). depresija. porfirija. hroni~na bolest plu}a. gsk film tabl. dojenje. 50mg/5ml efavirenz J05AG03 IND terapija HIV infekcije. ukoliko se istovremeno koriste. gastritis. insomnija. psihijatrijski bolesnici. zabranjena istovremena upotreba sa rifampicinom. treba uzimati pre zanamivira Relenza. ND osip. ND ra{ (obi~no nestaje posle 2 nedelje). urtikarija. NAPOMENA druge inhalalacione lekove. (300mg + 150mg + 300mg) J05AG Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze J05AG01 nevirapin Viramune. povra}anje. abdominalni bol. te{ka o{te}enja jetre. (600mg + 300mg) J05AF30 Trizivir. OPREZ hroni~an hepatitis B ili C. mijalgija Kivexa. ND ospa. dijareja. periferna neuropatija. 100mg J05AH Inhibitori neuraminidaze J05AH01 zanamivir IND nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B i profilaksa influence posle kontakta sa virusom u vreme epidemije kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina. KI preosetljivost na sastojke leka. kantarionom. OPREZ stariji od 65 godina. hroni~ne bolesti jetre. uko~enost. mu~nina. hepatitis. nevirapinom. KI te{ka o{te}enja jetre. somnolencija. trombocitopenija. povra}anje. trudno}a. angioedem. GIT smetnje (mu~nina. dojenje. indinavirom Intelence. dispneja. KI preosetljivost na lek. I klaritromicin (pove}ana koncentracija etravirina). mu~nina. gsk pra{ak za inhalaciju 5mg 552 Registar lekova 2011 . ra{. Boehringer tabl. OPREZ tolerancija. trudno}a (nije utvr|ena bezbednost). poreme}aj koncentracije. vrtoglavica.J05AF30 abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin IND antiretrovirusna kombinovana terapija odraslih i adolescenata starijih od 12 godina kod infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije (HIV). susp. trudno}a. amnezija. o{te}enje bubrega. alergijske reakcije. poreme}aj koordinacije. astma. 200mg oral. zamor. konvulzije Stocrin. promene funkcije jetre. gsk abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin + zidovudin tabl. efavirenzom. 600mg J05AG04 etravirin IND HIV infekcija u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. Janssen-Cilag tabl. dijabetes. hiperlipidemija. gastroezofagealni refluks. ka{alj. letargija. povra}anje. povi{ena temperatura. KI reakcije preosetljivosti. konfuzija. hipertenzija.

ND alergijske reakcije. MSD film tabl.1ml (tj. KI trudno}a. hroni~ne bolesti kardiovaskularnog i respiratornog sistema. dijareja. anksioznost. glavobolje. ili pove}anje nivoa aminotransferaza. ka{alj. pacijenti sa hepatitisom C koji su le~eni interferonom alfa i ribavirinom mogu biti pod posebnim rizikom. progresivne hepatomegalije. trudno}a. hipofosfatemija. za{ti}eno od svetlosti IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima. bol. glavobolja. OPREZ bezbednost nije utvr|ena kod pacijenata mla|ih od 16 godina. abdominalni bol. terapiju treba prekinuti ukoliko se jave simptomi hiperlaktatemije i metaboli~ke laktatne acidoze. dojenje (nema podataka o upotrebi oseltamivira kod trdnica i dojilja). opstipacija. depresija. kombinacije J05AR01 lamivudin + zidovudin Combivir. flatulencija. umor Tamiflu. za inj. Roche kaps. sinuzitis. osip Isentress. ND reakcija na mestu aplikacije.KI dojenje i preosetljivost na lek. opstipacija. vrtoglavica. insuficijencija bubrega. hepatitis B ili C. povra}anje. gripu sli~an sindrom. OPREZ ne preporu~uje se deci mla|oj od 1 godine (nema dovoljnih podataka o bezbednosti i efikasnosti). (245mg + 200mg) J05AX Ostali antivirusni lekovi J05AX07 enfuvirtid Rekonstituisan rastvor je fizi~ko-hemijski stabilan u toku 24 sata na temperaturi 2-8º C. Gilead Sciences film tabl. insomnija. OPREZ pratiti funkciju bubrega i jetre. pruritus. insomnija. KI preosetljivost na lek. ND vrtoglavica. dojenje. pove}ana incidenca bakterijskih pneumonija. adolescenata i dece uzrasta 1-12 godina. anoreksija.J05AH02 oseltamivir (u obliku fosfata) IND terapija nekomplikovane infekcije izazvane virusom gripa A ili B. KI preosetljivost na lek. glavobolja. ND mu~nina. smanjena funkcija jetre. vertigo. astenija Truvada. gsk film tabl. glavobolja. Roche pra{ak za rast. smanjen apetit. 45mg i 75mg oralna suspenzija 12mg/ml J05AR Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija. 90mg/ml) J05AX08 raltegravir IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih prethodno le~enih pacijenata kod kojih postoji replikacija HIV-1 i pored kori{}enja anti-retrovirusne terapije. nauzeja. pankreatitis konjunktivitis. vomitus). no}no znojenje. prevencija gripa kod odraslih. poreme}aj ukusa. dijareja. trudno}a. periferne neuropatije. ka{alj. 30mg. bolovi u stomaku. sanjivost. konfuzija. OPREZ mogu}a pojava hipersenzitivnih reakcija. imunokompromitovani bolesnici. I ne me{ati sa drugim lekovima osim sa vodom za injekcije Fuzeon. vrtoglavica. nesanica. mialgije. artralgije. 400mg Registar lekova 2011 553 . limfadenopatije. povremeno anemija. (150mg + 300mg) tenofovir disoproksil + emticitabin J05AR03 IND HIV infekcije u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima kod odraslih osoba. oralna kandidijaza. 108mg/1. GIT smetnje (abdominalni bol. neutropenija.

epilepsija. bronhospazam. trudno}a. 300mg J06 J06A IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Imunoserumi Lekove iz ove grupe treba ~uvati na temperaturi 2 . povi{eni enzimi jetre. te{ka imunolo{ka oboljenja. za inj. infarkt. izuzev kod osoba preosetljivih na proteine `ivotinjskog porekla Antitoksin protiv otrova evropskih zmija. astenija. halucinacije Celsentri. nesanica. ({pric) 10ml Viekvin .20 godina od poslednje vakcinacije Totekvin. opstipacija. bol u stomaku. Goedeke film tabl. OPREZ postularna hipotenzija. ka{alj. ND mu~nina povra}anje. lokalna reakcija na mestu iniciranja J06AA Imunoserumi J06AA02 antitoksin tetanusa za humanu upotrebu . gubitak svesti. ishemija srca. Torlak rast. gr~evi u mi{i}ima. 5ml 554 Registar lekova 2011 .konjski IND pasivna imunizacija posle ujeda zmija na{eg podneblja. nema apsolutnih KI za primenu ovog antitoksina. ne zamrzavati.J05AX09 maravirok IND infekcije sa CCR5-tropnim HIV 1 virusom u kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima.konjski IND prevencija i terapija tetanusa kod osoba koje nisu vakcinisane ili je pro{lo 10 . kikiriki. ND anafilakti~ki {ok. febrilna stanja. (akutna virusna oboljenja samo za timocitni imunoglobulin konja i kuni}a). KI preosetljivost na proteine `ivotinjskog porekla. za inj. KI preosetljivost na aktivne kompnente. pre davanja imunoseruma ili imunoglobulina ispitati osetljivost pacijenta. OPREZ alergija u anamnezi. razni oblici serumske bolesti. soju. smanjena funkcija jetre i bubrega. IZZ rast. Torlak rast. za inj. pneumonija.8ºC. te{ka kardiovaskularna oboljenja. 1500ij/ml J06AA03 antitoksin protiv zmijskog otrova . 150mg. trudno}a.

terapija u transfuziologiji: posle transfuzije inkompatibilne Rh pozitivne krvi ili koncentrata eritrocita kod Rh negativnih osoba. Kedrion rast. Baxter AG rast. CSL Behring rast. za inj. CSL Behring rast. na temperaturi 2 . I `ive atenuisane virusne vakcine (smanjena efikasnost vakcina). za inf. IZZ rast. rubeola. I humani antitetanusni imunoglobulin mo`e uticati na razvoj imunog odgovora na `ive atenuirane vakcine kao {to su vakcine protiv morbila. ektopi~ne trudno}e. 100ml. Baxter AG rast. nizak krvni pritisak (zavise od brzine infuzije. kod kojih je od poslednje vakcinacije pro{lo 10 . 100ml J06BB Imunoglobulini. napomena: 100μg=500ij Beoglobin D. Primenu ovih vakcina treba odlo`iti najmanje 3 meseca od primene antitetanusnog imunoglobulina Atebulin. (sa 5% glukoze) 50ml.i agamaglobulinemijom). za inf. za inj. ({pric) 250μg/ml Rhesonativ. IZZ rast. boci sa drugim lekovima imunoglobulin ( IgG 7S) . KI selektivni IgA deficit. (5%) 50ml. I ne me{ati u istom {pricu ili inf. idiopatska trombocitopenijska purpura. za inj. 100ml IG Vena. Biotest rastvor za inf.1250ij ( 250?g)/2ml Rhophylac 300. terapija klini~ki manifestnog tetanusa. kod pacijenata sa hipo. (10%) 25ml. 250μg/bo~ici Immunorho. alergijske reakcije mu~nina. ne zamrzavati. ND alergijske reakcije. ITK rast. 250ij/2ml Registar lekova 2011 555 . zau{aka ili vari~ela. ({pric) 300μg/2ml J06BB02 tetanus imunoglobulin .humani IND prevencija tetanusa kod bolesnika sa sve`im povredama kod kojih je aktivna imunizacija nekompletna. 200ml Kiovig. 250ij/ml Tetanus Gamma. Kawasaki sindrom. za inj. za inf. 250ij/2ml Tetabulin S/D. 100ml. nespecifi~ni. Baxter rast. za inj. specifi~ni J06BB01 anti D (Rho) imunoglobulin . deca sa kongenitalnom AIDS i rekurentnim infekcijama. ITK rast. 200μg. za inj. hroni~na limfati~na leukemija. Octapharma rast. amniocenteze. ITK rast. 50ml.20 godina ili koji nisu nikada vakcinisani. 50μg/bo~ici. abdominalne traume. Kedrion rast. posle namernih ili spontanih prekida trudno}e.intravenski J06BA02 IND prevencija i supstituciona terapija kod bolesnika sa IgG deficitom (hipo. za inj. (5%) 50ml. Wiskott Aldrich-ov sindrom. OPREZ ne sme se primeniti intravenski. primenjuje se u kombinaciji sa vakcinom protiv tetanusa (odvojenim {pricevima u razli~ita mesta aplikacije). 250ij/ml Tetagam P. antepartalne hemoragije. 200ml Imunoglobulin (ljudski) za iv primenu. Kedrion pra{ak za rast. (5%) 20ml. ND osip. alogena transplantacija kosne sr`i . mijelom.J06B Imunoglobulini J06BA Imunoglobulini. 100ml Intratect.za inf. za inj. 300μg Partobulin SDF. Guillain Barre-ov sindrom . KI preosetljivost na humane imunoglobuline .humani IND u aku{erstvu:prevencija D (Rho) imunizacije Rh negativnih `ena za vreme trudno}e. 100ml Octagam. za inf. 250ij/ bo~ici Imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa. humani Imunoglobuline ~uvati za{ti}eno od svetlosti. glavobolja. za inj.i agamaglobulinemijom). hidatidne mole i biopsije horiona. ne sme se me{ati sa drugim lekovima sem sa 5% rastvorom glukoze Humani imunoglobulin 5%. KI preosetljivost na aktivnu suspstancu ili neku pomo}nu supstancu . groznica. ~e}e se javljaju kod brze infuzije.8°C. Octapharma rast. 50ml. (5%) 50ml. posle poro|aja. za inj.

Kedrion rast.J06BB05 rabies imunoglobulin . za inj. IZZ rast. za inj. retko preosetljivost. 2ml. anemija. 2ml. za inj. kratkotrajno povi{enje telesne temperature. 5ml J06BB04 imunoglobulin protiv hepatitisa B . 250ij ImmunoHBs. deca mla|a od 2 godine sa hemodinamskim zna~ajnim kongenitalnim sr~anim oboljenjem). pre primene vakcine uzeti anamnesti~ke podatke o zdravstvenom stanju. 50mg/ml. gubitak apetita 556 Registar lekova 2011 . za inj. febrilna stanja. ND dijareja. ND retko se javljaju ose}aj straha. izmenjeni rezultati u testovima funkcije jetre Synagis. 2ml. 5ml Imogam Rabies. povra}anje.humani IND imunoprofilaksa hepatitisa B (akcidentalna inokulacija hepatitis B virusom. dijabetes. glavobolja. IZZ rast. OPREZ trudno}a. primenu vakcina treba odlo`iti). Biotest Pharma rast. reakcijama preosetljivosti ili pojavi ne`eljenih efekata prilikom prethodne primene vakcine. pad krvnog pritiska Humani antirabijski imunoglobulin. novoro|en~ad ~ije su majke tokom trudno}e bile zara`ene sa hepatitis B virusom. Sanofi Pasteur rast. 180ij/ml. 50ij/ml Imunoglobulin (ljudski) protiv hepatitisa B. KI preosetljivost na sastojke vakcine. akutna bolest. konvulzije u anamnezi (za sve vakcine sa pertusis komponentom). povra}anje. imunodeficijencija ili imunosupresivna terapija (usled imunosupresinvog dejstava sistemski datih kortikosteroida. OPREZ primenu treba odlo`iti kod umereno do te{kih akutnih infekcija ili febrilnih stanja. za inf. reakcija na mestu injiciranja.humani IND pasivna profilaksa protiv besnila u kombinaciji sa aktivnom imunizacijom (primeniti samo kod osoba koje nisu prethodno bile imunizovane antirabijskom vakcinom). groznica. ITK rast. doza 20mg prednizona i ve}ih. te{ka trombocitopenija. KI preosetljivost na lek. (trudno}a samo za Priorix i Trimovax). leukopenija. nedelji koja imaju manje od 6 meseci na po~etku RSV sezone. KI preosetljivost na lek. 1ml. za inj. 10ml Imunoglobulin (ljudski) protiv besnila. deca mla|a od 2 godine kod kojih je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije. Abbott pra{ak za rast. hipotenzija Hepatect CP. OPREZ ukoliko je vakcinisanje ve} po~elo imunoglobulin primeniti samo do 8 dana posle primene prve doze vakcine. crvenilo na mestu aplikacije. kod osoba na hemodijalizi i osoba koje nemaju imuni odgovor nakon vakcinacije a potrebna je kontinuirana prevencija) . bol. ili ekvivalentna doza nekog drugog sistemskog kortikosteroida. za inj. ospa. ne zamrzavati. tokom najmanje 2 nedelje. ND bol na mestu aplikacije. 540ij/3ml J06BB16 palivizumab IND prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva izazvanih respiratornim sincicijalnim virusom (RSV) kod dece sa visokim rizikom nastanka ovih oboljenja (deca ro|ena u 35. ND otok. bolesnika posmatrati najmanje 20 minuta posle primene imunoglobulina. 100mg/ml J07 VAKCINE Vakcine treba ~uvati na temperaturi 2 . crvenilo lica.8°C.

NAPOMENA vakcina se ne sme primeniti intravaskularno ili intradermalno Synflorix. 14. (50μg + 50μg)/0. za inj. poreme}aji koagulacije. 6B. smanjen apetit. za inj. povi{ena temperatura. pospanost.5ml Hiberix. ({pric) 0. gsk susp.5ml Registar lekova 2011 557 . 9V. 4. KI preosetljivost na sastojke leka. dijareja. trombocitopenija. KI preosetljivost na sastojke leka.5ml J07AL Vakcine protiv pneumokoka J07AL01 kapsularni antigeni 23 serotipa pneumokoka IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 2 godine. 14. za inj. epiglositis. Sanofi rast. za inj. dijareja. 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 6. ({pric) 0. sepsa. 7F. gubitak apetita. 19F i 23F) kod odoj~adi i dece od 2 meseca do 5 godina. 18C. ND reakcija na mestu primene.J07A Bakterijske vakcine J07AG Vakcine protiv Hemophilus-a influenzae B J07AG01 kapsularni antigen hemofilus influence tip B IND profilaksa te{kih sistemskih infekcija prouzrokovanih Haemophilus influenzae tip B (meningitis. 10μg/0. 10μg/0. trombocitopenija. sa visokim rizikom od infekcija izazvanih meningokokama serotipova A i C Meningococcal A+C. godine. iritabilnost i retko febrilne ili nefebrilne konvulzije. OPREZ prevremeno ro|ena deca.5ml J07AH Vakcine protiv meningokoka J07AH03 kapsularni antigeni meningokoka grupe A i C IND aktivna imunizacija odraslih i dece iznad 18 meseci. 5. gsk pra{ak i rastvara~ za rast. posebno one koja pripadaju rizi~nim grupama. povra}anje. za inj. 18C. te{ka akutna febrilna oboljenja (nazeb ne odla`e primenu vakcine). I istovremena primena drugih vakcina u skladu sa preporu~enim rasporedom imunizacije je dozvoljena ukoliko se koriste razli~ita mesta primene Prevenar. crvenilo. za inj. 9V. artritis i druge) kod dece mla|e od 5 godina. ({pric) 0. odlo`iti primenu u febrilnim stanjima. anamneza respiratornog imaturiteta (potrebano je pratiti dete 48-72 sata po prijemu vakcine). ND iritacija na mestu primene (bol. OPREZ ne {titi od infekcija izazvanih sa Clostridium tetani. konvulzije. otok). 6B. OPREZ ne sme se dati intravenski. KI deca mla|a od 2 meseca. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp.Wyeth susp. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast. sa visokim rizikom od pneumokoknih infekcija Pneumo 23. niti od infekcija izazvanih drugim tipovima Haemophilus influenzae Act-HIB.5ml J07AL52 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv invazivnih oboljenja i akutnog otitis media koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 1. nedelje do navr{ene 2.5ml J07AL02 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina (adsorbovana) IND aktivna imunizacija protiv bolesti koje izaziva Streptococcus pneumpniae (serotipovi 4.

({pric) 0. typhi ali ne i od S paratyphi A i B Typhim Vi.14 godine Ditevaksal . odnosno 10 doza za odrasle i decu preko godinu dana starosti) J07AP Tifoidne vakcine J07AP03 kapsularni antigen S. ako se posle primene vakcine jave konvulzije imunizacija se mo`e nastaviti sa Vakcinom protiv difterije i tetanusa adsorbovanom Aldipete .T. KI deca iznad 5 godina i odrasli. za inj. Sanofi Pasteur rast. 5ml J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 8 . Sanofi Pasteur susp.5ml) i 5ml (40ij/0. za inj. Torlak susp. za inj.5ml J07AN Vakcine protiv tuberkoloze J07AN01 `ive bakterije Bacillus Calmette . 5ml J07AM52 toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisane cele }elije B. typhi IND aktivna imunizacija protiv trbu{nog tifusa kod dece starije od 2 godine i kod odraslih.5ml 558 Registar lekova 2011 . Torlak susp. Torlak susp. OPREZ vakcinacijom se obezbe|uje za{tita protiv infekcija S.T za odrasle. 0. tetanusa i velikog ka{lja. 5ml Tripacel. 1mg (20 doza za novoro|en~ad i decu do godinu dana. za inj. pertusis IND aktivna imunizacija dece od 3 meseca do 5 godina protiv difterije. za inj.J07AM Vakcine protiv tetanusa J07AM01 toksoid tetanusa IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv tetanusa Tetavaksal-T.5ml) J07AM51 toksoid difterije + toksoid tetanusa IND aktivna imunizacija protiv difterije i tetanusa dece od 3 meseca do 7 godina kod kojih je primena Tripacel vakcine kontraindikovana Ditevaksal . za inj. Torlak susp.Guerin (Mycobacterium bovis BCG) IND aktivna imunizacija dece i odraslih protiv tuberkuloze (ako je prethodno ura|en tuberkulinski test pozitivan ne treba vr{ti imunizacuju BCG vakcinom) BCG vakcina liofilizovana. Torlak pra{ak za susp. za inj.T.5ml ( 40ij/0. 0.

nekontrolisana epilepsija. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. gubitak apetita. uporan neute{an pla~ koji traje ³ 3 sata.. tetanusa. poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis. kolaps ili stanje nalik {oku. dijareja. toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B.J07AX Ostale bakterijske vakcine J07AX. uznemirenost. te{ka akutna febrilna stanja (prisustvo manje infekcije ne predstavlja kontraindikaciju). za inj (bo~ica + {pric) 0. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine. povra}anje. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu . povra}anje Infanrix IPV + Hib. razdra`ljivost. crvenilo otok na mestu aplikacije. ND povi{ena temperatura. deca starija od 5 god . pospanost. meseca `ivota ili buster vakcinacija dece do 5 godina. zamor. gubitak apetita. uznemirenost. za susp. gsk pra{ak i susp. velikog ka{lja. ({pric) 0. deca kod koje se pojavila encefalopatija nepoznate etiologije u periodu od 7 dana nakon primanja vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. gsk pra{ak i susp. OPREZ ako se unutar 48 sati od vakcinacije javi temperatura ³ 40ºC (izmerena rektalno). treba ozbiljno razmotriti odluku o primeni narednih doza vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B IND aktivna imunizacija protiv difterije. Infanrix hexa. Infanrix. bol. ND bol. pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1.5ml J07AX. velikog ka{lja dece po~ev{i od 2. povra}anje.. ili konvulzije koje mogu biti pra}ene groznicom u periodu od 3 dana nakon vacinisanja. koja su prethodno imunizovana sa 3 doze vakcine. crvenilo. 3 + kapsularni polisaharid Haemophilus influenzae tip B + r-DNK Hepatitis B antigen IND primarna i buster imunizacija dece protiv difterije. tetanusa. bol. velikog ka{lja. dijareja. pertusis IND aktivna imunizacija protiv difterije. KI preosetljivos na neki od sastojaka vakcine ili poznata preosetljivost na neomicin. za inj (bo~ica + {pric) 0. polimiksin i polisorbat 80. pertusis + inaktivisani polio virusi tip 1. neurolo{ki poreme}aji (infantilni spazam. 2. umerena ili te{ka infektivna oboljenja. epiglositis. polimiksin. toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B.5ml Registar lekova 2011 559 . za inj. gsk susp. 2. povi{ena temperatura. encefalopatija nepoznate etiologije koja se javila u periodu od 7 dana nakon primanja prethodne doze ili vakcine koja sadr`i pertusis komponentu. za susp. poliomijelitisa i bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B.) kod dece od 2-og meseca `ivota (ne savetuje se primena ove vakcine kod dece starije od 3 godine). tetanusa.5ml J07AX04 toksoid difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. crvenilo. gubitak apetita. febrilna stanja. ND povi{ena temperatura. septikemija i dr. progresivna encefalopatija). koja nisu starija od 36 meseci . dijareja.

za inj.5ml Vaxigrip. gsk susp. KI alergija na jaja. OPREZ trudno}a (ako je neophodno vakcinacija je dozvoljena u drugom i tre}em trimestru). povi{ena temperatura. 10μg /0. gsk susp za inj. koji su izlo`eni pove}anom riziku od hepatitisa A (ne {titi od drugih tipova virusa hepatitisa) . Sanofi Pasteur susp. OPREZ ne zme se dati intravaskularno. ({pric) 0. Sanofi Pasteur susp. istovremena primena drugih vakcina je mogu}a ali mesto aplikacije treba da bude odvojeno. a postojanje postvakcinalnog imuniteta varira od 6 do 12 meseci.5ml Fluarix. pile}e proteine. dece iznad 15 godina i odraslih (Avaxim i Havrix)./1ml susp za inj. ({pric) 0. dojenje (nema podataka o dejstvu na dojen~ad) . ({ptic) 0. ({pric) 0. za inj.j. Sanofi Pasteur susp. neomicin. GIT smetnje (mu~nina.5ml. lokalna reakcija na mestu primene Avaxim 160 U. 5ml Vaxigrip Junior./1ml 560 Registar lekova 2011 . za inj. ({pric) 0. ND gubitak apetita.j. za inj. za inj. istovremena primena imunosupresiva (smanjen imuni odgovor). (bo~ica) 720EL.5ml susp. neomicin ili formaldehid./05ml. gsk susp. povra}anje dijareja). visoka temperatura. prisustvo IgG hepatitis A antitela . akutne infektivne bolesti.5ml Havrix. ({pric) 0. IZZ susp. KI preosetljivost na sastojke vakcine. ({pric) 720EL. 20μg/ml Euvax B Pediatric. razdra`ljivost. I ne sme se me{ati u {pric sa drugim lekovima Agrippal S 1. la`ni rezultati analize krvi su mogu}i nekoliko dana posle vakcinacije. za inj. 20μg/ml Euvax B. 10μg/0. za inj.25ml J07BC Vakcine protiv hepatitisa (`utice) J07BC01 antigen HBsAg IND aktivna imunizacija svim podtipovima virusa hepatitis B kao i za{tita od infekcije virusom hepatitis D ako ne postoji istovremena infekcija virusom hepatitis B Engerix-B. za inj.5ml Fluimun. dozvoljena je primena kod dojilja. 1440EL.J07B Virusne vakcine J07BB Vakcine protiv influence (gripa) J07BB02 Vakcina protiv gripa (inaktivisane rascepane virusne ~estice) Seroprotekcija se obi~no posti`e u toku 2 do 3 nedelje./05ml. Sanofi Pasteur susp. trudno}a. IND aktivna imunizacija protiv gripa.j. za inj. Sanofi Pasteur susp.5ml J07BC02 inaktivisani hepatitis A virus IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine (Havrix Junior 720 Eliza jedinica). za inj. 1440EL. Novartis Vaccines susp.j.

({pric za odrasle) (720 EL. ({pric za decu) (360 EL. za inj. Novartis Vaccine pra{ak za rast. za inj. 2 i 3 IND primarna imunizacija i revakcinacija dece i odraslih protiv poliomijelitisa. revakcinacija u 12. GIT smetnje (dijareja. trombocitopenija. gsk pra{ak i rastvara~ za rast. susp.5ml. OPREZ imuni odgovor mo`e biti smanjen usled gojaznosti. poreme}aji nervnog. glavobolja. 0. prisustva nekih hroni~nih bolesti. vakcinacija osoba sa poreme}ajima i deficitom imuniteta Imovax Polio. za inj. KI preosetljivost na sastojke vakcine. gsk susp. ({pric) 0. rubeole i morbila IND aktivna imunizacija dece iznad 1 godine protiv parotitisa. 0. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. povra}anje).PCEC Rabipur.5ml Trimovax. za inj. 2. puta primene vakcine (izbegavati primenu u gluteus i intradermalno). vakcinacija dece i odraslih kod kojih je kontraindikovana primena oralne polio vakcine.5ij/0. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za rast. 2. godini (deca do 1 godine se vakcini{u samo ako to zahtevaju epidemiolo{ki uslovi) Priorix.J07BC20 inaktivisani hepatitis A virus + hepatitis B antigen .j + 10μg)/0.5ml Twinrix Adult. za inj. rubeole i morbila.5ij Registar lekova 2011 561 .j + 20μg)/ml J07BD Vakcine protiv morbila (malih boginja) J07BD52 `ivi atenuirani virusi parotitisa. za inj.5ml J07BF Vakcine protiv poliomielitisa (de~ije paralize) J07BF03 inaktivisani polio virus tip 1. gsk susp. abdominalni bol. starijeg `ivotnog doba. pu{enja.5ml J07BG01 inaktivisani virus rabiesa . za inj. ko{tano mi{i}nog. vaskularnog sistema Twinrix Pediatric. IND aktivna imunizacija protiv hepatitisa A i B (ne {titi od hepatitisa koji prouzrokuju virusi hepatitis C i E. za inj.HBsAg ^uvati na temperaturi 2-8ºC. ND pospanost. Sanofi Pasteur susp. nije poznat stepen za{tite kod osoba koje su u inkubacionom periodu gde bolest jo{ nije klini~ki prepoznata). 5ml J07BG Vakcine protiv rabiesa (besnila) J07BG01 inaktivisani virus rabiesa IND preventivna i postinfektivna vakcinacija ljudi protiv besnila Verorab. febrilna stanja.

bronhospazam. vakcina protiv zau{aka se daje sa najmanje mesec dana razmaka. pospanost. KI akutna infektivna stanja. a najkasnije pre 24. otok. primena druge doze je kontraindikovana ako se javila reakcija preosetljivosti nakom prve doze. gu{obolja. 1000LD50/0. gsk pra{ak i rastvara~ za oralnu suspenziju 1ml J07BK Vakcine protiv ov~ijih boginja (vari~ele) J07BK. Sanofi Pasteur pra{ak i rastvara~ za susp. glavobolja. godine. akutna febrilna oboljenja. pre ili posle vakcinacije.. bol na mestu aplikacije. primarna ili ste~ena imunodeficijencija (leukemija. alergija na sastojke vakcine. Ukoliko je neophodno istovremeno dati i neku drugu `ivu vakcinu. KI trudno}a i deca do 6 meseci. poreme}aj GIT-a. limfadenopatija.5ml 562 Registar lekova 2011 . Osobe koje su u kontaktu sa nedavno vakcinisanom decom treba da vode ra~una o higijeni ruku nakon menjanja pelena.J07BH Vakcine protiv dijareje izazvene rota virusom J07BH01 `iva vakcina protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima IND imunizacija protiv gastroenteritisa izazvanog rotavirusima. Mo`e da se primeni kod seronegativne.5 ml J07BL Vakcine protiv `ute groznice J07BL01 `ivi atenuirani virusi `ute groznice IND aktivna imunizacija protiv `ute groznice (preporu~uje se osobama koje idu u zara`ena podru~ja. Ne postoje ograni~enja u vezi unosa hrane ili te~nosti. `ive u zemlji sa endemijom ili napu{taju zemlju sa endemijom a idu u podru~ja gde nema `ute groznice). do 12. gsk pra{ak za rast. OPREZ kod primene kortikosteroida treba da pro|e najmanje 15 dana od prestanka terapije kortikosteroidima da bi se primenila vakcina Stamaril. ND groznica. infekcija uha. curenje nosa. trudno}a. crvenilo. za inj. NAPOMENA preporu~uje se da se {ema imunizacije zapo~ete vakcinom jednog proizvo|a~a zavr{i vakcinom istog proizvo|a~a .3 PFU/0. KI preosetljivost na neomicin ili sastojke vakcine. seronegativnih. dojenje. RotaTeq.nedelje. treba ih primeniti odvojeno i na razli~ita injekciona mesta Varilrix. 103. koja su u bliskom kontaktu sa osobama koje su pod velikim rizikom od oboljevanja od te{ke infekcije virusom vari~ele.nedelje `ivota (RotaTeq). imunokompromitovana deca. limfom. ka{alj. rinitis i primena vakcine se odla`e 3 meseca nakon primene imunoglobulina ili transfuzije krvi. HIV infekcija. OPREZ `enske osobe treba da koriste kontracepciju u periodu izme|udve doze kao i 3 meseca po zavr{etku vakcinacije. dijareja. terapijaimunosupresivima). infekcije gornjeg respiratornog trakta. OPREZ kod transfuzije krvi ili davanja imunoglobulina u toku 6 nedelja. bol u stomaku. MSD oralni rastvor 2ml Rotarix. izuzetno. Po`eljno je da se vakcinacija zavr{i pre 16.nedelje `ivota (Rotarix) ili pre26. zdrave dece starosti od 1. ND ko`ni osip. `iva IND aktivna imunizacija protiv vari~ele. odraslih osoba ili adolescenata starijih od 13 godina. za inj. prevremeno ro|ena deca. Vakcina protiv vari~ele. Vakcina nije indikovana za rutinsku primenu kod dece. malformacije GIT-a koja mo`e da predstavlja predispoziciju za intususpekciju (opstrukciju creva pri ~emu se jedan deo creva uvla~i u drugi). povra}anje. za{tita nastaje 6 nedelja posle primanja druge doze. u slu~aju epidemije i trudnice i deca od 4 meseca moraju biti vakcinisana.

stepena). (20 μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0. za inj. otok. za inj. bronhospazam Gardasil. 18 . tetanusa. osip. GIT smetnje (mu~nina. spre~avanje displasti~nih lezija visokog stepena vulve (VIH2/3) i spre~avanje genitalnih kondiloma (kondiloma akuminata) izazvanih humanim papiloma virusom tipa 6. tetanusa. ND glavobolja. gsk susp. pruritus. ili 3. MSD susp. IND prevencija intraepitelnih neoplazija grli}a materice visokog stepena (CIN 2. ({pric) (20 μg + 20 μg)/0. za inj. 2 i 3 J07CA Kombinovane bakterijske i virusne vakcine IND aktivna imunizacija dece od 2 meseca protiv difterije.5ml Registar lekova 2011 563 . bol. karcinom grli}a materice uzro~no povezanim sa humanim papiloma virusom tipovi 16 i 18. vakcina se ne sme dati vaskularno ili intradermalno.5ml J07CA06 polisaharid hemofilus influence tip B + toksoidi difterije + toksoid tetanusa + antigeni B. 2. 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC. ne zamrzavati.5ml J07C J07CA02 Bakterijske i virusne vakcine. septikemija i dr. 3 IND prevencija invazivnih bolesti koje izaziva Haemophilus influenzae tip B (meningitis. kombinovane cele ~estice difterije + tetanusa + pertusis + inaktivisani poliovirusi 1. Sanofi Pasteur pra{ak i susp. za inj. pireksija. KI preosetljivost na sastojke leka. ne zamrzavati. 11. za susp. IND spre~avanje prekanceroznih displazija visokog stepena (CIH2/3). trombocitopenija. 18) rekombinantna ^uvati na temperaturi 2-8ºC. Sanofi Pasteur susp. velikog ka{lja i poliomijelitisa kod dece od 2-og meseca Pentaxim. povra}anje proliv). te{ka febrilna stanja. pertisisa + inaktivisani poliovirusi tip 1. epiglositis. velikog ka{lja i poliomijelitisa Tetraxim. svrab. krvarenje. ND eritem. ({pric) 0. 16.J07BM Vakcine protiv humanog papiloma virusa J07BM01 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6. KI preosetljivost. 11. 16.5ml J07BM02 vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 16. poreme}aji koagulacije .) difterije. OPREZ ne preporu~uje se primena kod devoj~ica mla|ih od 10 godina. urtikaruja Cervarix. 0.

6) revakcinacija (III) revakcinacija (III) revakcinacija (II) prva doza druga doza tre}a doza 564 Registar lekova 2011 .15.Obavezna imunizacija dece u Srbiji u 2011.5 meseca do navršenog 6. meseca od 12. meseca od 17. . godini utvr|ena od komisije za zarazne bolesti imunoglobulin protiv hepatitisa B se daje novoro|en~adi HBsAG pozitivnih majki u prvih 12 sati `ivota zajedno sa prvom dozom vakcine Di .24.Te za odrasle VA K C I N A Uzrast hepatitis BCG B vakcina prva doza Difterija Tetanus Veliki kašalj Polio vakcina Male boginje Hemofilus Zauške infuence Rubeola tip B Difterija Tetanus I mesec II mesec III mesec sa navršena 3. . 1. godini + druga doza prva doza druga doza tre}a doza tre}a doza prva doza druga doza tre}a doza vakcinacija revakcinacija revakcinacija (I) (I) revakcinacija revakcinacija (II) tri doze (0. meseca u sedmoj godini u 12. godini u 14.

.

ne preporu~uje se deci mla|oj od 3 godine. umor. malaksalost. dezorijentisanost. karcinomi dojke. L01A Alkiliraju}i antineoplastici L01AA Azotni plikavci L01AA01 ciklofosfamid IND leukemije (hroni~na limfocitna. KI preosetljivost na temozolomid ili dakarbazin. 100mg. konfuzija. za inf 500mg. ra{. Hodgkin-ova bolest. somnolencija. trombocitopenija. akutna limfoblasti~na). ND hemoragi~ni cistitis (terapiju treba prekinuti ako se javi). ND mu~nina. mutagenosti. teratogenosti i kancerogenosti ovih lekova. smanjena funkcija jetre ili bubrega. o{te}enje tkiva pri ekstravazaciji Dacarbazin Pliva-Lachema. maligni gliom. Schering kaps. maligni limfomi. maligni limfomi. Iz istih razloga ovim lekovima treba pa`ljivo rukovati i preduzimati posebne mere za{tite osoblja i okoline. neutropenija. alopecija. ND GIT smetnje. dojenje.4L dnevno) Endoxan. cistitis. izrazito niske vrednosti krvnih elemenata. be{ike. 5mg. astenija. trudno}a. za inj. IND novodijagnostikovan multiformni glioblastom (istovremeno sa radiacijim). 1g L01AA06 ifosfamid IND leukemije. zbog potencijalne toksi~nosti. neuroblastom. inoperabiln tumori osetljivi na ifosfamid. povra}anje. prostate. stomatitis. KI trudno}a. ovarijuma. dojenje. fotosenzitivnost. pospanost. za inf. ND urotoksi~nost. 20mg. dojenje. Ewing-ov sarkom. dijareja. alopecija. 500mg. anaplasti~ni astrocitom. endometrijuma. Trudnice ne bi trebalo da rukuju ovim lekovima.M BOUJOFPQMBTUJDJ!!J!!JNVOPNPEVMBUPSJ L01 ANTINEOPLASTICI Terapiju lekovima iz ove grupe mora da vodi lekar koji ima iskustva u hemioterapiji malignih bolesti. GIT smetnje Holoxan. 100mg. akutne infekcije. halucinacije. bol. plu}a. glavobolja. 250mg dakarbazin L01AX04 IND melanom. testisa. Baxter pra{ak za rast. ovo ne`eljeno dejstvo mo`e se ubla`iti ve}im unosom te~nosti (3 . 2g L01AX Ostali alkiliraju}i antineoplastici L01AX03 temozolomid Lek se ne sme ~uvati na temperaturi iznad 30ºC. KI mijelosupresija. sarkom mekih tkiva. OPREZ koncepcija nije dozvoljena za vreme upotrebe leka a mu{karci treba da vode ra~una jo{ 6 meseci nakon prekida terapije. parestezije Temodal. opstrukcija urinarnog trakta. Pliva pra{ak za rast. mijelosupresija. 1g. trudno}a. opstipacija. Baxter pra{ak za rast. 200mg 566 Registar lekova 2011 . nefrotoksi~nost.

KI depresija kostne sr`i. za inj. rekurentne ili refraktorne limfoproliferativne bolesti niskog gradusa (folikularni ili difuzni ne-Ho~kin limfom. akutne infekcije. osip. za inf. za rast. Bayer pra{ak za rast. 50mg/2ml rast. 10mg/5ml L01BB05 fludarabin fosfat IND hroni~na limfocitna leukemija B }elija i ne-Ho~kin limfom niskog stepena malignosti koji su refraktarni na terapiju alkiliraju}im antineoplasticima. periferne neuropatije. OPREZ fludarabin je veoma toksi~an lek sa malom terapijskom {irinom. 500mg/5ml. febrilna stanja. 500mg/20ml L01BA04 pemetreksed IND uznapredovali ili metastatski nemikrocelularni karcinom plu}a prethodno tretiran hemoterapeuticima. za inj. KI trudno}a. Ebewe tabl 2.5mg. 50mg/5ml konc. hroni~na limfocitna leukemija). 10mg Fludarabine-Teva. imunodeficijencija. osteogeni sarkom. alergija na lek. za inj. podlo`nost infekcijama.za inf 500mg L01BB Analozi purina L01BB04 kladribin IND leukemija vlasastih }elija. meningealna leukemija. poreme}aj vida Fludara. zamor. krvne diskrazije u anamnezi kod bolesnika sa psorijazom ili reumatoidnim artritisom. ka{alj groznica. KI trudno}a. dojenje. Lilly pra{ak za rast. akutnu nefrotoksi~nost. OPREZ folna kiselina i B12 se daju profilakti~ki. o{te}enja epitela Alimta. pove}ana osetljivost na UV zra~enja Antifolan.za konc. dojenje. 50mg film tabl. GIT smetnje. Teva rast. za inj. Pfizer rast. 1g/10ml Methotrexate. ND mielosupresija. 10mg/ml. psorijaza. 50mg/2ml rast. horiokarcinom i drugi trofoblasti~ni tumori. Lipomed rast. Sinda Pharm pra{ak za rast. za inj. za inf. trudno}a. Pharmachemie B. 5mg rast. 50mg Sindarabin.V. za inj. za inj. indoletni limfomi. ND hematolo{ka toksi~nost. kahekti~na stanja. dekompenzovana hemoliti~ka anemija. dojenje. trombocitopenija. retko GIT smetnje. stomatitis. mukozitis. ND miejlosupresija. Sindan Pharma pra{ak za rast. infekcije uklju~uju}i i pneumonije. KI depresija kostne sr`i. 500mg/20ml Methotrexate Teva. 50mg Methotrexat"Ebewe".L01B Antimetaboliti L01BA Analozi folne kiseline L01BA01 metotreksat IND akutna limfoblasti~na leukemija. trudno}a. ne-Hodgkin limfomi. za rast. OPREZ kladribin je lek sa malom terapijskom {irinom i mo`e da ispolji ireverzibilnu neurotoksi~nost. dojenje. i ozbiljnu supresiju kostne sr`i pri upotrebi vlikih doza. solidni tumori (karcinom dojke. akutne infekcije. leukopenija. za inj. faringitis. ND GIT ulceracije i krvarenja (koja mogu biti fatalna). karcinom skvamoznih }elija). GIT smetnje. za inf. konjunktivitis Litak 10. anoreksija. konc. renalna insuficijencija sa klirensom kreatinina ispod 30ml/min. maligni pleuralni mezoteliom (u kombinaciji sa cisplatinom). insuficijencija bubrega i jetre. 50 mg Registar lekova 2011 567 .

1g L01BC06 kapecitabin IND karcinom dojke u odmaklom stadijumu. pojavom eritema. KI depresija kostne sr`i. krvarenja. supresija kosne sr`i. 1g/20ml Cytosar. povra}anje. sa ili bez metastaza. ne preporu~uje se vakcinacija `ivim vakcinama. toksi~ne i degenerativne encefalopatije. krem: ose}aj bola. Sandoz pra{ak za rast. povra}anje. pove}anje transaminaza i bilirubina. Teva rast. ND depresija kostne sr`i (leukopenija. depresija kostne sr`i. limfomi (ne-Hodgkin). krem: preosetljivost na fluorouracil. proteinurija. za inj 50mg/ml Fliorouracil Teva. za inj. 50mg/mll L01BC05 gemcitabin (u obluku hlorida) IND nemikrocelularni karcinom plu}a. alopecija. citarabin sindrom. 200mg. intestinalne ulceracije). karcinom ovarijuma. enteritis. krvarenja. sindrom {aka-stopalo koji se karakteri{e parestezijom. Actavis pra{ak i rastvara~ za rast. GIT smetnje (mu~nina. svraba i hiperpigmentacije na mestu aplikacije. krem: solarna i senilna keratoza. disfukcija jetre. pankreasa. promene u CNS-u Alexan "Ebewe". karcinom mokra}ne be{ike. 500mg/10ml. Ebewe rast. dojenje. ka{alj. koji je rezistentan na paklitaksel i antraciklin. povra}anje. ICN Polfa krem 5% 5-Fluorouracil "Ebewe". dojenje. 100mg/5ml. trombocitopenija. glave i vrata. Actavis pra{ak za rastvor za inf. edem plu}a. hroni~na mielocitna leukemija. te{ka o{te}enja jetre. istovremena upotreba metotreksata ili ciklofosfamida. trudno}a. 1g. Roche film tabl. mogu}a su i sistemska ne`eljena dejstva Efudix. ND leukopenija. uznapredovali karcinom `eluca u kombinaciji sa preparatima platine. 1g Gitrabin. akutne infekcije. Ebewe rast. trudno}a. ND GIT smetnje (mu~nina. trudno}a. povra}anje. trudno}a. 2g Gitrabin. nesanica. Sindan Pharma pra{ak za rastvor za inf. hematurija. Bowen-ove bolesti. KI injekcije: depresija kostne sr`i. ND injekcije GIT smetnje (mu~nina. akutne infekcije. kolona. 1g L01BC02 IND injekcije: karcinomi dojke. bubrega. mogu} je i dermatitis Xeloda. 100mg. OPREZ pre upotrebe poroveriti broj krvnih }elija.L01BC Analozi pirimidina L01BC01 citarabin IND akutne leukemije (limfocitna. 200mg. anoreksija. akutne infekcije. KI depresija kostne sr`i. somnolencja. febrilna neutropenija. dojenje. `eluca.`arenja. 1g Gemcitabin PharmaSwiss. karcinom dojke. anoreksija. dijareja). za inj. za inf 200mg. anemija trombocitopenija. adenokarcinom pankreasa. megaloblastoza). anemija. dispnea. alergija Gemcitabin Sandoz. akutne infekcije. dermatitis. trudno}a. 150mg. bolnih ili bezbolnih eritema. konkomitentna radioterapija. dojenje. 1g Gemzar. rinitis. dojenje. alkoholizam. ra{. za inf 200mg. hiperpireksija. alopecija. 500mg. deskvamacijom. za inf 200mg. prekanceroznih stanja ko`e. hipospermija kod mu{karaca (ne planirati potomstvo za vreme i 6 meseci posle terapije). rektuma. Lilly pra{ak za rast. glavobolja. mu~nina. re|e pojava vezikula i ulceracija. za inj. KI preosetljivost na lek. insuficujencija jetre. superficijalni baziliomi ko`e o{te}ene zra~enjem. PharmaSwiss pra{ak za rast. 500mg 568 Registar lekova 2011 . mielocitna i limfoblastna). bol u abdomenu). kolorektalni karcinom sa metastazama. mukozitis.

glavobolja. OPREZ rastvorom vinblastina treba pa`ljivo rukovati. ND neurotoksi~nost (periferne parestezije. za inf 100mg/5ml Lastet. za rast. za rast. za rast. anemija. jer je sna`an iritans. 1mg/ml L01CA04 vinorelbin IND karcinom dojke i karcinom ne malih }elija plu}a u odmakloj fazi. jer je sna`an iritans. Nippon konc. dijareja. dojenje. konvulzije. 10mg L01CA02 vinkristin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. za rast. infektivne bolesti. za rast. ra{. OPREZ rastvorom vinkristina treba pa`ljivo rukovati. OPREZ rastvorom vinorelbina treba pa`ljivo rukovati. intravenska primena trudno}a. za rast. akutna leukemija. 50mg Registar lekova 2011 569 . Gedeon pra{ak za rast. alopecija Sindovin. za inf 100mg/5ml Etoposide. mikrocelularni karcinom plu}a. Ebewe konc.L01C Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi L01CA Alkaloidi vinke i analozi L01CA01 vinblastin sulfat IND Hodgkin-ova bolest i drugi limfomi. alopecija. Ewing-ov sarkom. pigmentacija ko`e. ND supresija kostne sr`i. 1mg Vincristin. Ebewe konc. za inj. povra}anje. za inf 100mg/5ml Etoposide-Teva. metastatski karcinom testisa. za inj. Teva konc. hiponatrijemija. za rast. KI intratekalna primena. 50mg/5ml Vinorelbin Sandoz. pruritus. za inf 10mg/ml. trudno}a. hereditarna polineuropatija. za inf 100mg/5ml kaps. ND neuropatija. za inf 100mg/5ml Etoposide PharmaSwiss. GIT smetnje. dojenje. insuficijencija jetre. ND depresija kostne sr`i. dojenje. neutropenija. 50mg. Wilms-ov tumor. Sindan Pharma konc. mukozitis. jer je sna`an iritans. 50mg/5ml L01CB Derivati podofilotoksina L01CB01 etopozid IND karcinom testisa. za inf 10mg/ml. lokalna iritacija i flebitis na mestu aplikacije Etoposid "Ebewe". izmenjena hematopoeza. akutne leukemije. 50mg/5ml Vinorelsin. refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. depresija. za inf 100mg/5ml kaps. Pfizer konc. neuroblastom. GIT smetnje Vinblastin. rabdomiosarkom. Gedeon pra{ak za rast. Pfizer rast. te{ke promene funkcije bubrega. za inf 100mg/5ml Vepesid. KI intratekalna primena (fatalni ishod). za rast. mu~nina. trudno}a. za inj. horiokarcinom. promene pritiska. 1mg Vincristin. 25mg. KI intratekalna primena (fatalni ishod). za rast. depresija kostne sr`i. za rast. karcinom dojke. Sindan Pharma pra{ak za rast. trombocitopenija. karcinom mokra}ne be{ike u odmakloj fazi. KI preosetljivost na lek. mikrocelularni karcinom plu}a. Sandoz konc. za inj. leukopenija. mielosupresija. trudno}a. BMS konc. za inf 10mg/ml. GIT smetnje Vinorelbin "Ebewe". PharmaSwiss konc. Sindan Pharma konc. 100mg Sintopozid. refraktarne autoimune trombocitopeni~ne purpure. insuficijencija jetre. hereditarna polineuropatija. anoreksija. motori~ka slabost). poreme}aj funkcija jetre. maligni limfom.

maligni limfomi. 20mg/0. trnjenje. alopecija. trudno}a.2 dana posle primene. testisa. Sindan Pharma konc. sanofi aventis konc. KI preosetljivost na docetaksel. te{ko o{te}enje jetre. mokra}ne be{ike.7ml. za rast. aritmije). mukozitis. GIT smetnje. 50mg/25ml Doxorubicin Teva.7ml Sindaxel. endometrijuma. za rast. plu}a. alopecija. za rast. sr~ana oboljenja. KI mijelosupresija. ovarijuma. Teva pra{ak za rast. Ebewe konc. PharmaSwiss konc. za rast. 100mg/16.I ne me{ati u istom {pricu/inf. metastatski karcinom ovarijuma refraktoran na standardnu terapiju. 300mg/50ml Paclitaxel PharmaSwiss. funkcije jetre. karcinom dojke.L01CD Taksani L01CD01 paklitaksel Rastvara~ sadr`i dehidrovani etanol i polioksietilovano ricinusovo ulje. 100mg/16. Actavis pra{ak za rast. reakcije preosetljivosti Taxotere. artralgija. neurotoksi~nost (periferna neuropatija. za inf 30mg/5ml. 80mg/2ml L01D Citotoksi~ni antibiotici i srodne supstance L01DB Antraciklini i srodni preparati L01DB01 doksorubicin hlorid Injekcije pored doksorubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija.7ml Taxol. o{te}enje opti~kog nerva. intravezikalna primena mo`e izazvati hematuriju i urinarne smetnje. za inf. parestezije. za inf 10mg. 100mg/16. kardiotoksi~nost (bradikardija. lokalna iritacija na mestu aplikovanja leka Paclitaxel "Ebewe". perikardijalni izliv. su`enje uretre i rezistentne infekcije urinarnog trakta (intravezikalna primena). Wilms-ov tumor. ND neurotoksi~nost (parestezija. boci sa drugim lekovima Adriblastina RD. ND mijelosupresija. za inf 30mg/5ml Paclitaxel Teva. osteosarkom i sarkomi mekih tkiva. 10mg. akutne leukemije. pleuralni izliv. za inf 10mg/5ml. ND depresija kostne sr`i. karcinom glave i vrata. paklitaksel ili polisorbat 80. 150mg/25ml. neutropenija. mijalgija). bol. hipotenzija. slabost). i rastvara~ za rast. Sindan Pharma pra{ak za rast. za inf 30mg/5ml. za inj. 50mg Doxorubicin "Ebewe". za rast.5ml. kardiotoksi~nost. za inj. 50mg 570 Registar lekova 2011 . adenokarcinom `eluca. za rast. Ebewe konc. IND karcinomi dojke. uznapredovali nemikrocelularni karcinom plu}a. karcinom prostate. 10mg. dojenje. Teva konc. op{ta slabost. ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom. retencija te~nosti (periferni edemi. {titaste `lezde. cerviksa. nemikrocelularni karcinom plu}a. za inf 30mg/5ml. OPREZ tokom terapije treba ~esto kontrolisati krvnu sliku. BMS konc. za inf 30mg/5ml 150mg/25ml L01CD02 docetaksel IND (u kombinaciji sa drugim citostaticima) uznapredovali karcinom dojke koji je rezistentan na prethodnu citostatsku terapiju. ospa uklju~uju}u i lokalizovane erupcije po dlanovima i stopalima. reakcije na mestu primene. ose}aj pe~enja. ascites i porast telesne mase). 50mg Sindroxocin. neutropenija manja od 1500 }elija/mm3. KI preosetljivost na lek ili rastvara~. IND primarni karcinom ovarijuma. neuroblastomi. crvena obojenost urina 1 .

maligni limfomi. KI trudno}a. prethodna mijelosupresija. bol. Sindan Pharma pra{ak za rast.I ne me{ati u istom {pricu/inf. prisutne infekcije Zavedos. OPREZ smanjena funkcija bubrega. KI mijelosupresija.L01DB02 daunorubicin (u obliku hlorida) IND akutna nelimfocitna i limfocitna leukemija. Hodgkins-ov i non-Hodgkins-ov i limfomi. karcinom dojke u odmakloj fazi. 10mg L01DB07 mitoksantron hlorid IND akutne nelimfati~ne leukemije odraslih. ekstravazacija ne izaziva nekrozu tkiva ali privremeno menja boju tkiva u plavo Mitoxantron"Ebewe". pove}ana pigmentacija. tokom terapije potrebno je kontrolisati krvnu sliku i sr~anu funkciju. za inf. ve} primljena maksimalna kumulativna doza drugog antraciklina (npr doksorubicina). promene EKGa. {titaste `lezde. IND karcinomi dojke. kolona. Ebewe konc. 10mg/5ml. dozno zavisna progresivna pulmonalna fibroza. mukozitis. ND depresija kostne sr`i. jednjaka i grli}a materice. vrata. 50mg/25ml Episindan. 50mg Farmorubicin RD. anemija). lokalno jako iritira tkiva. anemija. ND leukopenija. hroni~ne mijelogene leukemije. za inj. ve} primljena maksimalna kumulativna doza daunorubicina ili doksorubicina. serumske koncentracije bilirubina iznad 2mg/dl a kreatinina preko 25mg/dl. te`ak stomatitis. 5mg pra{ak za rast. ND hematolo{ka (leukopenija. nonHodgkins-ovi limfomi. pad arterijskog krvnog pritiska Bleocin S. na mestu ekstravazacije javlja se otok. blastne krize. Actavis Italia kaps. akutne leukemije. endometrijuma. kardiotoksi~nost. GIT smetnje sa mogu}om pojavom ulceracija. 10mg. ovarijuma. akutni infarkt miokarda ili prele`ani infarkt koji je ostavio insuficijenciju III ili IV stepena. Actavis pra{ak za rast. mokra}ne be{ike. hemoragi~na dijateza. ND o{te}enje ko`e. OPREZ te{ko op{te stanje bolesnika. lokalna nekroza Daunoblastina. KI te{ka kardiolo{ka oboljenja. testisa. trombocitopenija. za inf 10mg/5ml. sr~ana oboljenja. Nippon pra{ak za rast. karcinom testita. alopecija. 20mg/10ml L01DC Ostali citotoksi~ni antibiotici L01DC01 bleomicin IND karcinom skvamoznih }elija u predelu glave. za inf. trombocitopenija. 50mg L01DB06 idarubicin hlorid IND akutna mijeloidna i nelimfocitna leukemija. Actavis pra{ak i rastvara~ za rast. ekstravazacija leka izaziva te{ke lezije tkiva sa nekrozom. aritmije. kardiotoksi~nost. za rast. KI trudno}a. za inf 20mg10ml L01DB03 epirubicin hlorid Injekcije pored epirubicin hlorida sadr`e i metilhidroksibenzoat kao solubilizator koji mo`e biti uzrok alergijskih reakcija. hroni~na mijeloidna leukemija. pankreasa. potreban oprez pri rukovanju zbog iritacije tkiva. maligni pleuralni izlivi. KI alergija na idarubicin ili daunorobicin. ranija kardiotoksi~nost koja se javila u terapiji drugim antraciklinima. oboljenja plu}a. Ebewe konc. za inf 10mg. plu}a. za rast. cerviksa. 15000ij Registar lekova 2011 571 . sarkomi mekih tkiva. ranija mijelosupresija izazvana le~enjem ili zra~enjem. za inj. GIT smetnje. insuficijencija srca). dozno zavisna kardiotoksi~nost (aritmije. mukozitis. GIT smetnje. boci sa drugim lekovima Epirubicin "Ebewe". karcinom dojke./inf.

za inf. za rast. karcinom skvamoznih }elija u podru~ju glave i vrata. hematolo{ka (neutropenija. za inf. KI preosetljivost na karboplatin ili lekove koji sadr`e platinu. mikrocelularni karcinom bronhija. Teva konc. BMS konc. za inf. BMS konc. trombocitopenija) Eloxatine. ovarijuma. trudno}a. za inf 0.5mg/ml Cisplatin. 100mg Oxaliplatin PharmaSwiss. 0. gastrointestinalna (nauzeja. Actavis pra{ak za rast. bubre`na insuficijencija. za rast. anemija. za rast. za rast. za rast. za rast. depresija kostne sr`i Cisplatin "Ebewe". za inf.5mg/ml Platinex. za rast. sanofi aventis pra{ak za rast. 10mg/ml L01XA03 oksaliplatin IND metastatski kolorektalni karcinom u kombinaciji sa 5-fluorouracilom i leukovorinom. 10mg/ml Carboplatin. za inf. za inf. mijelosupresija. PharmaSwiss konc. Pfizer konc. Pfizer konc. za inf. periferna senzorna ili funkcionalna o{te}enja izazvana neuropatijom. za rast. 50mg. za inf. za inf. 10mg/ml Carboplatin Teva. dojenje. leukopenija. za rast. konc. 100mg konc. 5mg/ml Oxaliplatin "Ebewe". 0. Pharmaswiss pra{ak za rast.5mg/ml Sinplatin. za inf. o{te}enje sluha. 1mg/ml Cisplatin PharmaSwiss. Pliva pra{ak za rast. smanjenje senzitivnosti laringsa). poreme}aj bube`ne funkcije Carboplasin. Sindan Pharma pra{ak za rast. za inf. 100mg Sinoxal. KI bubre`na insuficijencija. 50mg. Sindan Pharma konc. 0. 100mg Oxaliplatin Pliva Lachema. Teva konc.L01X Ostali neoplastici L01XA Jedinjenja platine L01XA01 cisplatin IND karcinomi testisa. dijareja). povra}anje. KI te{ka o{te}enja bubrega.GIT smetnje. za inf. Ebewe konc. 100mg Sinoxal. za inf. za inf. za inf. Sindan Pharma konc. 100mg 572 Registar lekova 2011 . 50mg. Pharmachemie B. dece. za rast. 10mg/ml Carboplatin "Ebewe".5mg/ml Platosin. za rast. Ebewe konc. za rast. periferne neuropatije. ND dozno zavisna reverzibilna mielosupresija. 50mg. za inf. za rast. za inf. 1mg/ml L01XA02 karboplatin IND karcinom ovarijuma epitelnog porekla. depresija kostne sr`i.V. Ebewe pra{ak za rast. ND neurolo{ka (prolazna neuropatija. za inf. mokra}ne be{ike i planocelularni karcinom glave i vrata. 0. 50mg. 10mg/ml Paraplatin.5mg/ml Cisplatin Teva.

L01XC Monoklonska antitela L01XC03 trastuzumab IND metastatski karcinom dojke sa pozitivnim HER2 proteinom. u kombinaciji sa docetakselom kod pacijentkinja koje nisu primale hemioterapiju. za inf. temperatura. KI preosetljivost na proteine mi{a. trudno}a. glavobolja. dojenje. skvamozni karcinom }elija glave i vrata. Roche pra{ak i rastvara~ za rast. GIT smetnje. agitiranost. 5mg/ml Registar lekova 2011 573 . za rast. KI reakcija preosetljivosti na lek. simptomi sli~ni gripu. angioedem. mu~nina. MabCampath. neuritis Mabthera. tadioterapije. retko trombocitopenija. nesanica. ili druge sastojke preparata. infekcija. nesanica. pojava intersticijalne plu}ne bolesti kao i te{kih ko`nih reakcija zahteva prekid terapije. anksioznost. trudno}a. poreme}aj noktiju. povra}anje. glavobolja. dojenje. Bayer konc. glavobolja. 30m/ml L01XC06 cetuksimab IND metastatski kolorektalni kancer u kombinaciji sa irinotekanom ukoliko predhodna hemioterapja nije dala rezultate. bol u le|ima. depresija. neutropenija. deskvamacija. 440mg/20ml L01XC02 rituksimab IND Non-Hodgkinov limfom i to: prethodno ne le~eni folikularni limfom iii -IV stadijuma u kombinaciji sa hemioterapijom. ra{. anemija. difuzni non-Hodgkin limfom krupnih B }elija u kombinaciji sa CHOP hemioterapijom i terapija odr`avanja kod recidiviraju}eg refraktornog folikularnog limfoma. pruritus. u kombinaciji sa pklitakselom za bolesnoce za koje antraciklin nije odgovaraju}i lek. pospanost. Hroni~na limfocitna leukemija u kombinaciji sa hemioterapijom. ND groznica. mu~nina. kao monoterapija ukoliko je terapija oksaliplatinom i irinotekanom bila neuspe{na i kod pacijenata koji ne toleri{u irinotekan. OPREZ ako pacijent pokazuje blagu ili umerenu reakciju vezano za primenu infuzije . ND naj~e{}e reakcije na ko`i (ospa sli~na aknama. za inf. plu}ni embolizam Erbitux. zastojna sr~ana insuficijencija. za inf. tahikardija. u monoterapiji kod bolesnica koje su ve} le~ene hemioterapijom jedanput ili vi{e puta koja je uklju~ivala antraciklin i taksan. za rast. vrtoglavica. urtikarija. Reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom. u kombinaciji sa inhibitorima aromataze kod postmenopauzalnih pacijentkinja koje ranije nisu bile le~ene trastuzumabom. rigor. dispneja. rinitis. pratiti nivo elektrolita. dojenje. KI preosetljivost na trastuzumab ili proteine mi{a. ND bol. leukopenija. prolazna hipotenzija. za inf.treba smanjiti brzinu infuzije. op{ta slabost. vrtoglavica. KI trudno}a. 2mg/ml. bronhospazam. konjunktivitis. hipertrihoza. parestezije. anemija. Merck rast. nekroza) hipersenzitivne reakcije (ra{. aritmije. poja~an ka{alj. Roche konc. abdominalni bol. kardiopulmonalne i pulmonalne bolesti. Rani karcinom dojke nakon hirur{ke intervencije. dispneja Herceptin. drhtavica. hemioterapije. dijareja. povra}anje. folikularni limfom iii -IV stadijuma koji je rezistentan na hemioterapiju ili je u fazi II ili jo{ poznijeg recidiva posle hemioterapije. 10mg/ml L01XC04 alemtuzumab IND hroni~na limfocitna leukemija predhodno tretirana alkiliraju}im agensima ili fludarabinom. bronhoopstrukcija) hipertenzija.

povra}anje. de~iji uzrast. dijareja. Roche konc. anksioznost. parestezije. pleuralna efuzija. 25mg/ml L01XE01 imatinib mesilat IND novodijagnostikovana hroni~na mijeolidna leukemija (HML) odraslih i dece. hipereozinofilni sindrom (HES) odraslih sa/ili hroni~nom eozinofilnom leukemijom(HEL). vrtoglavica. mi{i}ni spazami i gr~evi. temperatura. fotosenzitivnost. temsirolimus ~uvati na temperaturi 2-8ºC. promene u telesnoj masi. dermatitis. hiperglikemija. pruritus. uko~enost. bronhospazam. 100mg film tabl 100mg. poreme}aj ukusa. KI preosetljivost na lek i njegove metabolite (uklju~uju}i i sirolimus). dijabetes. za rast. agitiranost. za inf. bol u abdomenu. dispneja. no}no znojenje. stomatitis. edemi. pancitopenija. nesanica. bol u kostima. neutropenija. rinitis. ND neutropenija. osip svrab. plu}ni edem. GIT smetnje (abdominalni bol. edemi. anemija. mu~nina. pireksija. neoperabilni recidiviraju}i dermatofibrosarkomi protuberans (DFSP) kod odraslih. mu~nina. neuritis Avastin. ka{alj Torisel. crvenilo. prolazna hipotenzija. parestezija. fazi akceleracije i hroni~noj fazi nakon neuspeha interferon-alfa terapije. nesanica Glivec. o{te}enje jetre i bubrega . intersticijalna bolest plu}a. OPREZ retencija te~nosti. anoreksija. sr~ana bolest. gastritis. pove}ane vrednosti jetrinih enzima. hemoragije. perforacija creva. dojenje treba prekinuti tokom terapije. OPREZ pacijenti sa tumorom u CNS-u ili pacijenti na antikoagulantnoj terapiji imaju ve}i rizik intracerebralnog krvarenja. depresija. intracerebralno krvarenje. aritmije. glavobolja. ka{alj. dispneja. retko trombocitopenija.. IND inicijalna terapija pacijenata sa uznapredovalim karcinomom renalnih }elija. dispepsija. mijelodisplasti~na/mijeloproliferativna bolest (MDS/MPB) odraslih udru`ena sa rearan`iranjem gena za receptor za faktore rasta poreklom iz trombocita (PDGFR). mu~nina. zamagljen vid. 400mg 574 Registar lekova 2011 . povra}anje. trudno}a. dijareja). trudno}a (mogu} teratogeni efekat). anemija. edem kapka. tahikardija. za rast. bolovi u mi{i}ima. trombocitopenija. dojenje. dispnea. infekcije. pospanost. glavobolja.L01XC07 bevacizumab IND uznapredovali karcinom kolona ili rektuma. dojenje. KI trudno}a. opstipacija. Novartis kaps. HML odraslih i dece u blastnoj krizi. ne zamrzavati. o{amu}enost. konjunktivitis. za inf. novodijagnostikovana akutna limfoblastna leukemija sa prisutnim Filadelfija hromozomom (Phpozitivna ALL) kod odraslih zajedno sa hemioterapijim. altralgije. monoterapija odraslih sa recidivom ili refraktornom Ph-pozitivnom ALL. inhibitori i induktori CYP3A4. ND groznica. KI alergija na sastojke leka. gastroezofagusni refluks. suzenje okoa. suva usta. drhtavica. polisorbat 80 ili bilo koji od ekscipijenasa. koji imaju bar tri od {est prognosti~kih faktora rizika. ra{. 100mg/4ml. adjuvantna terapija odraslih pacijenata koji su pod zna~ajnim rizikom od relapsa nakon resekcije Kit (CD117) pozitivnog gastrointestinalnog stromalnog tumora (GIST). Lederle konc. alopecija. hiperlipemija. 400mg/16ml L01XE Inhibitori protein kinaze L01XE.redovno pratiti funkcije. neoperabilni i/ili metastatski maligni gastrointestinalni stromalni tumori (GIST). povra}anje. rigor. epistaksa. metastatski karcinom dojke u ombinaciji sa paklitakselom. angioedem. suvo oko. ND preosetljivost. kongestivna sr~ana insuficijencija. ekcem.

dojenje. 200mg Registar lekova 2011 575 . hepatotoksi~nost.I sna`ni induktori CYP3A4 (rifampicin) ubrzavaju metabolizam i potrebno je korigovati dozu do maksimalne 87. ND glavobolja. OPREZ potrebno je pratiti funkciju leve komore. trudno}a. gr~evi u mi{i}ima. pove}anje lipaze. suva ko`a. alanin amilotransferaze. dok sna`ni inhibitori CYP3A4 (ketokonazol. hemoragije. ND umor. promena telesne mase. KI preosetljivost na lek. hipertenzija Tasigna. alkalne fosfataze. kod odraslih pacijenata. dijareja.5mg. aspartat aminotransferaze. produ`enje QT intervala . febrilna neutropenija. oprez je potreban kod smanjene funkcije jetre i bubrega. kreatinin fosfokinaze i glukoze u krvi. poreme}aj jetre. zamor. anoreksija. disfonija. gsk film tabl. mu~nina. ra{. parestezija. mijelosupresija. metastatski karcinom bubre`nih }elija (MRCC). primena CYP3A4 induktora i inhibitora. eritromicin. OPREZ nije poznata podno{ljivost kod pacijenata sa o{te}enom funkcijom jetre ili bubrega . svrab. potencijalna hepatotoksi~nost i pulmonarna toksi~nosti kao i pojava pneumonitisa). mijalgija. pancitopenija. 25mg. dispneja. hipertenzija).5/dan. GIT smetnje. 50mg L01XE05 sorafenib IND uznapredovali karcinom renalnih }elija kada tretman sa alfa interferonom ili interleukinom 2 nije uspeo ili je kontraindikovan. uklju~uju}i i imatinib. amilaze. palpitacija. Pfizer kaps 12. otpornih ili netolerantnih na bar jednu prethodnu terapiju. supstance koje pove}avaju pH `eluca (smanjena resorbcija) Tyverb. izbegavati konzumiranje soka od grejpfruta. altralgija. vrtoglavica. KI preosetljivost na lek. trombocitopenija. GIT smetnje. hiperkalijemija. mu~nina. KI preosetljivost na lek.5/dan. Novartis kaps. koji pokazuje prekomernu ErbB2 (HER2) ekspresiju. dojenje. hiperbilirubinemija. gama-glutamiltransferaze. Sutent. produ`enje QT intervala. ka{alj. de~iji uzrast. depigmentacija kose ili ko`e. depresija. ospa na dlanovima i tabanima). atralgija. oboljenje pankreasa. kardiovaskularne smetnje (produ`enje QT intervala. bilirubina. grejfrut) usporavaju metabolizam pa dozu treba smanjiti do minimalne 37. periferni edemi. povra}anje). jetre. plu}a (sni`enje leve ventrikularne ejekcione frakcije. Bayer film tabl. pulmonalni edem. ND hipertenzija. 200mg L01XE07 lapatinib (u obliku labatinib ditosilata) IND u kombinaciji sa kapecitabinom uznapredovali ili metastatski karcinom dojke. dermatolo{ke promene (promena boje ko`e. mialgija. OPREZ trudno}a. zadebljnja ili pukotine ke`e. akne Nexavar.I potrebno je izbegavati istovremenu primenu induktora i inhibitora CYP3A4 enzima. tromboembolije. hiperglikemija. osip. svrab. opstipacija. bol u kostima. suvo}a ko`e. astenija. hipomagnezijemija. hemoragija tumora. 250mg L01XE08 nilotinib (u obliku hidrohlorida) IND hroni~na i ubrzana faza Filadelfija hromozom pozitivne hroni~ne mijelofene leukemije (CML). alopecija. ND plu}na embolija.L01XE04 sunitinib (u obliku maleata) IND gastrointestinalni tumori strome (GIST). smanjenje ejekcione frakcije. GIT smetnje (dijareja koja mo`e da dovede do dehidratacije. bol u grudima i skeletnim mi{i}ima.

L01XX Ostali antineoplastici L01XX05 hidroksikarbamid IND melanom. povra}anje. za inf 40mg/2ml. BMS kaps. mu~nina. neutropenija. tromboza ili tromboembolijski poreme}aji. dojenje. holesterola i transaminaza. 10mg L01XX19 irinotekan hlorid trihidrat IND metastatski kolorektalni karcinom odraslih. alopecija. 300mg/15ml Irinotekan Sandoz. za rast. 100mg/5ml. dijabetes (zbog smanjenja tolerancije glukoze). dispneja. hipotenzija. promene na ko`i Litalir.6mg estramustin fosfat natrijum monohidrata IND karcinom prostate naro~ito kod bolesnika sa tumorima rezistentnim na hormonsku terapiju. 100mg/5ml 576 Registar lekova 2011 . izrazita supresija kostne sr`i. Sandoz konc. impotencija. dijareja ili opstipacija. koncentracija bilirubina u serumu 1. povra}anje. OPREZ smanjena funkcija bubrega. reverzibilno povi{enje bilirubina i transaminaza u serumu. te{ka insuficijencija jetre. ND anoreksija. ND "sindrom retinolne kiseline" (groznica. ishemijske i tromboembolijske bolesti srca ili komplikacije sa edemima. mu~nina. ND dijareja. Roche kaps. povra}anje. slabost mi{i}a. ND mijelosupresija. ginekomastija. dojenje. bolesti cerebralnih i koronarnih arterija. PharmaSwiss konc. trombocitopenija. ishemijska bolest srca. anoreksija. suva usta. pleuralni izlivi. 500mg L01XX11 estramustin fosfat (pra{ak za infuziju) estramustin fosfat natrijum monohidrat (kapsule) 140mg estramustin fosfata = 157. prethodno primljena hemioterapija ili radioterapija (pove}an rizik mijelosupresije). bolovi u kostima. mu~nina. tromboembolija. `ene u reproduktivnom dobu. kardiovaskularnom. mogu} fatalan ishod). KI trudno}a. kongestivna insuficijencija srca. u GIT-u. ra{. GIT smetnje. hiperleukocitoza.za rast. KI hroni~na inflamacija creva ili opstruktivno oboljenje creva. konfuzija. Sindan Pharma konc. glavobolja. KI trudno}a. leukopenija. za inf 40mg/2ml. rezistentna hroni~na mijeloidna leukemija. mu~nina.5 puta ve}a od normalne. depresija. insuficijencija jetre i bubrega. za inf 40mg/2ml. 140mg L01XX14 tretinoin IND akutna promijelocitna leukemija. edemi. OPREZ tromboflebitis u anamnezi. anemija. 100mg/5ml Irinotecan. kontrolisati krvni pritisak (mogu}a pojava hipertenzije). promene na ko`i. rekurentni metastatski ili inoperativni karcinom ovarijuma. hiperkalcijemijom ili renalnom insuficijencijom. za rast. pove}anje serum koncentracije triglicerida. astenija Campto. za inf 40mg/2ml. za rast. kontrolisati bolesnike sa metaboli~kom bolesti kostiju. povra}anje. reakcija preosetljivosti od alergijske ospe do angioneuroti~kog edema Estracyt. depresija kostne sr`i. pulmonalni infiltrati. respiratornom i CNS sistemu Vesanoid. retencija te~nosti sa edemima. 100mg/5ml Irinotesin. trudno}a. glavobolja. KI preosetljivost na estradiol ili azotne plikavce. Pfizer konc. Pfizer kaps.

ND trombocitopenija. konjunktivitis i blefaritis. Roche film tabl.5mg L01XX34 erlotinib IND uznapredovali makrocelularni karcinom plu}a predhodno le~en hemioterapijom. KI trudno}a. periferna neuropatija. svrab. 3. sr~ana insuficijencija. dijareja. Hemofarm oralna suspenzija 40mg/ml Registar lekova 2011 577 . hemoragija (epistaksa i hematurija). dojenje. GIT smetnje. ND osip. 1mg. anoreksija. KI preosetljivost na lek.L01XX31 gefitinib IND uznapredovali ili metastatski nesitno}elijski karcinom plu}a. 25mg. koji je otporan na terapiju derivatima platine i docetakselom. OPREZ opstipacija. Janssen Pharmaceutica pra{ak za rast. OPREZ osobe mla|e od 18 godina. mu~nina. intersticijalna bolest pu}a. za inj. terapija lokalno uznapredovalog ili metastatskog nemikrocelularnog karcinoma plu}a sa adekvatnim mutacijamaEGFR-TK kod odraslih . povra}anje. promene na epitelu. Iressa. umereno pove}anje vrednosti transaminaza u serumu. parestezija.5mg L02 L02A ENDOKRINOLO[KA TERAPIJA Hormoni i srodni lekovi L02AB Gestageni L02AB01 megestrol acetat IND palijativna terapija karcinoma dojke i endometrijuma Megace. bol u stomaku) zamor. 160mg oralna suspenzija 40mg/ml O Tentika. 100mg. BMS tabl. hipotenzija Velcade. AOP Orphan kaps. povra}anje. suvo}a ko`e. osip. GIT smetnje (dijareja. neuropatski bol). ND mu~nina. AstraZeneca film tabl. 0. akne. trombocitopenija. 250mg L01XX32 bortezomib IND progresivni multipli mielom. rizik epilepti~nog napada. ote`ano disanje. konjunktivitis Tarceva. KI te{ka insuficijencija jetre. 150mg L01XX35 anagrelid IND esencijalna trombocitemija Thromboreductin. neuropatije (ose}aj `arenja.

10mg Nolvadex D.75mg/ml. metroragija. 10mg. nedijagnostikovano vaginalno krvarenje. smanjen libido. pratiti nivo polnih hormona tokom terapije. hipertenzija.u po~etku terapije prolazno pove}anje koncentracije testosterona i stim u vezi poja~ani bolovi u kostima metastatskog porekla. alopecija.75mg i 11.25mg L02B Antagonisti hormona i srodni lekovi L02BA Anti-estrogeni L02BA01 tamoksifen (u obliku citrata) IND karcinom dojke (`ene i mu{karca). kod `ena . ND talasi vru}ine. IND Alternativna terapija metastatskog karcinoma prostate kada bilateralna orhidektomija ili antiandrogena terapija nisu indikovane. sterilitet kod `ena. deca. znojenje. depresija. 20mg Tamoxifen. impotencija. nesvestica. dojenje.L02AE Analozi hormona koji osloba|aju gonadotropin L02AE02 leuprorelin Napomena rekonstituisana suspenzija je bele boje. ND GIT smetnje. lokalne reakcije na mestu primene. Remedica tabl. bol na mestu aplikacije. upotreba du`a od 6 meseci. fibroni uterusa. smanjenje libida. dojenje. dojenje.1mg. poreme}aj raspolo`enja. Ipsen pra{ak i rastvara~ za rast. ra{. glavobolja. umor. mi{i}na slabost. dojenje. artralgija Lupron. 0. GIT smetnje. endometrioza i fibrom uterusa. alergija. dismenoreja) se u po~etku mogu poja~ati. karcinom endometrijuma. leukopenija Nolvadex. kod le~enja neplodnosti hiperstimulacija ovarijuma Diphereline. suvo}a vagine. talasi vru}ine i znojenja. vrtoglavica. Abbott pra{aki rastvara~ za suspenziju za inj. trombocitopenija. depresija. KI preosetljivost na LHRH analoge. vaginalno krvarenje. promene funkcije jetre. znojenje. ostljivosti oticanje grudi (mu{karci).6mg. 3. povra}anje.8mg L02AE04 triptorelin IND karcinom prostate sa metastazama. smanjen libido. KI preosetljivost na lek. stajanjem se formira talog koji se lako resuspenduje mu}kanjem. trudno}a. trudno}a. dojke.25mg/ml L02AE03 goserelin (u obliku acetata) IND karcinom prostate. AstraZeneca film tabl. smanjenje grudi (kod `ena). talasi vru}ine. 20mg 578 Registar lekova 2011 . mu~nina . OPREZ isklju~iti trudno}u pre upotrebe kod `ena. poreme}aj vida. svrab. AstraZeneca implantat 3. osip. za inj. impotencija. AstraZeneca film tabl. preoperativna simptomatska terapija fibroida uterusa kod postmenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena. ND talasi vru}ine. kod mu{karaca mo`e da se javi rumenilo. pove}ana dizurija i salivacija.simptomi endometrioze (pelvi~ki bol. simptomatska terapija endometrioze tokom perioda od najdu`e {est meseci u cilju smanjenjalezija i pelvi~kog bola. retko retencija te~nosti. Supresija ovarijuma kod premenopauzalnih i perimenopauzalnih `ena sa estrogen-pozitivnim. glavobolja. KI trudno}a. adjuvantna terapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate uz istovremenu radikalnu radioterapiju. KI trudno}a. kod mu{karaca . 10. ginekomastija Zoladex. ND na mestu primene lokalna iritacija i krvni podliv. 3. osip po ko`i. ili u kombinaciji sa tamoksifenom ukoliko nije predhodno preimenjen. 11. promene raspolo`enja. endometrioza. uznapredovalim metastatskim karcinomom dojke bilo kao monoterapija u slu~aju progresije bolesti nakon terapije tamoksifenom.

azoospermija. smetnje libida GIT smetnje (mu~nina. 50mg. valunzi. venska tromboembolija. vrtoglavica. ND pruritus. KI alergija na lek. istovremena primena terfenadina. Schering tabl. 150mg L02BB03 bikalutamid IND lokalno uznapredovali karcinom prostate sa velikim rizikom progresije bolesti. pove}anje transaminaza. fotosenzitivnost Anandron. OPREZ sr~ana oboljenja. nesanica. inpotencija. PharmaSwiss film tabl. te{ka insuficijencija jetre. bol u le|ima. 50mg. OPREZ smanjena funkcija jetre. `utica). potrebno je pratiti funkciju jetre i nivo glukoze i krvi . parestezije. dojenje. ({pric) 250mg/5ml L02BB Anti-androgeni L02BB01 flutamid IND karcinom prostate u odmakloj fazi. zamu}en vid. Sindan Pharma tabl 250mg L02BB02 nilutamid IND karcinom prostate sa metastazama posle hirur{ke ili hemijske kastracije. 50mg. povra}anje dijareja. dijareja. te{ka respiratorna insuficijencija. zamor. Bicadex. dijareja. OPREZ umerena i te{ka insuficijencija jetre. sanofi aventis tabl. 150mg Registar lekova 2011 579 . gubitak libida. lokalna reakcija na mestu injiciranja. opstipacija).L02BA03 fulvestrant Lek se ~uva na temperaturi od 2 do 8ºC IND estrogen zavisni. Synthon Hispania film tabl 50mg. KI insuficijencija jetre. uznapredovali karcinom prostate u kombinaciji sa analogom gonadorelina ili hirur{kom kastracijom. kod kojih je bolest progredirala ili je u relapsu za vreme ili posle primene druge antiestrogenske terapije. limfoedemi Flucinom. ND glavobolja. Gedeon film tabl. bol u `elucu. mu~nina. metastatski ili lokalno uznapredovali karcinom dojke kod `ena u menopauzi. ND vrelina (crvenilo) lica. anoreksija. preosetljivost na lek. infekcije urinarnog trakta Faslodex. 50mg Bicatlon. holestatska `utica. GIT smetnje (mu~nina. 150mg Casodex. 250mg Flutasin. AstraZeneca film tabl. povra}anje. poreme}aj akomodacije. I inhibira enzime citohrom P450 (CYP 3A4) pa se lekovi koji se metaboli{u preko ovog enzima primenjuju uz oprez. insuficijencija bubrega (klirens kreatinina < 30ml/min). povra}anje. 150mg Calumid. 50mg Bicusan. trudno}a. astemizola ili cisaprida. za inj. poja~an apetit. edemi. osip. hipotenzija. mu~nina. ND ginekomastija. AstraZeneca rast. povra}anje. intolerancija na alkohol. hemoliti~ka anemija. lokalno uznapredovali nemetastatski karcinom prostate kada se ne preporu~uje operacija. impotencija. KI preosetljivost na lek. vrtoglavica zamor. KI primena kod `ena i dece. Medico Uno film tabl. ginekomastija. anemija.

2. nesanica. Remedica film tabl. preoperativna terapija `ena u menopauzi sa lokalizovanim karcinomom dojke sa pozitivnim hormonskim receptorima. anoreksija. 1mg Trasolette. mu~nina. produ`ena adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke kod `ena u menopauzi koje su prethodno primale standardnu adjuvantnu terapiju sa tamoksifenom. ND glavobolja. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre. Medico Uno film tabl. zamor. ra{ Anastrozole. trudno}a. mu~nina. ND rumenilo lica. dojenje. trudno}a. PharmaSwiss tabl. 1mg Arimidex. 2. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu. Pfizer oblo`ena tabl. Vipharmsa film tabl. film tabl. KI te{ko o{te}enje funkcije bubrega ili jetre. bolovi u mi{i}ima. ND rumenilo lica.5mg Femozol. vrtoglavica.5mg L02BG06 eksemestan IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. suvo}a vagine. Cipla fim tabl. ne treba da ga koriste `ene u reproduktivnom dobu. depresija. adjuvantna terapija estrogenreceptor-pozitivnog ranog karcinoma dojke kod `ena u menopauzi. 1mg Aremed. pove}an apetit Femara. dojenje.5mg Letrozole Medico Uno. talasi vru}ine. terapija uznapredovalog karcinoma dojke kod `ena u postmenopauzi. glavobilja. te{ka insuficijencija jetre. konstipacija. povra}anje. KI upotreba kod `ena u premenopauzi. terapija prve linije kod `ena sa uznapredovalim hormon-zavisnim karcinomom dojke. anoreksija. periferni edem. dijareja. 1mg L02BG04 letrozol IND adjuvantna terapija ranog stadijuma karcinoma dojke. anoreksija. prore|enje kose. trudno}a. prore|enje kose. 2. Medico Uno. AstraZeneca fiml tabl. umor. dojenje. PharmaSwiss tabl. ra{ Aromasin. glavobolja. Novartis film tabl. ra{. periferni edemi. abdominalni bol.L02BG Inhibitori enzima L02BG03 anastrozol IND odmakli estrogen zavisni karcinom dojke `ena u postmenopauzi. opadanje kose. 25mg 580 Registar lekova 2011 . 2.5mg Lametta. 1mg Armotraz.

osteoporoza.6ml interferon alfa 2b . alergijske reakcije. anoreksija.6ml L03AB Interferoni IND hroni~ne infekcije izazvane hepatitis B i C virusima. 3Mij Registar lekova 2011 581 . sa izuzetkom hroni~ne mijeloidne leukemije i mijelodisplasti~nog sindroma. gubitak telesne mase. za inj. KI preosetljivost na lek. mijalgija.5ml. eritem. mu~nina. pove}anje nivoa mokra}ne kiseline. hepatomegaliju. splenomegalija Neulastim. mobilisanje mati~nih prekurzorskih }elija periferne krvi za potrebe autologne reinfuzije. za inj. dizurija. ne zamrzavati. alopeciju. ra{ Neupogen. osteoporozu. urtikarija). Schering rast.rekombinantni L03AB05 Intron A. OPREZ terapiju treba da vodi lekar koji ima iskustvo u onkologiji i hematologiji. kod bolesnika sa nemijeloidnim malignim oboljenjima kod kojih su ura|ene autologne ili alogene transplatacije kostne sr`i ili koji primaju citostatike. glavobolja. za inj. ote`ano disanje. groznica. mijalgija. KI kongenitalna neutropenija sa abnormalnom citogenetikom. nema podataka za bezbednost kod pacijenata sa hroni~nom mielogenom leukemijom. epistaksu. 48 Mij/0. artralgje.5ml. uve}anje slezine. dojenje. mijalgije. reakcija na mestu primene. opadanje kose.rekombinantni Roferon A.5ml L03AA13 pegfilgrastim IND Smanjenje trajanja neutropenije i incidence febrilne neutropenije kod pacijenata na hemioterapiji.5ml. kao i raznim drugim virusima u okviru druge terapije. Roche rast. poreme}aj enizima jetre i mokra}ne kiseline.2ml Realdiron.5ml. potrebno je pratiti broj trombocita. ND bol u kostima. Roche rast. smanjen broj mijeloidnih prekurzora. zamor. dijareju.L03 L03A IMUNOSTIMULANSI Citokini i imunomodulatori L03AA Faktori stimulisanja kolonije (citokini) L03AA02 filgrastim ~uvati na temperaturi 2-8ºC. IND skra}enje trajanja neutropenije i smanjenje u~estalosti komplikacija koje prate neutropeniju (sepsa). za inj. proteinurija. trombocitopenija. sekundarnom akutnom mijeloidnom leukemijom. supresija kostne sr`i L03AB04 interferon alfa 2a . prolazna hipotenzija. suzenje. kongenitalne neutropenije. ({pric) 30 Mij/0. crvenilo. ({pric) 6mg/ 0. ND hiperpireksija. ne treba koriste trudnice I dojilje. alergijske reakcije (ko`ni osip. leukocita i hemoglobina. oboljenja jetre i bubrega. 9Mij/0. (karpula) 18Mij/0. dugotrajna upotreba mo`e da izazove vaskulitis. 6Mij/0. povra}anje. OPREZ mijeloidne maligne i pre-maligne bolesti. 4. ND artralgija. Roche rast. ({pric) 3Mij/0. glavobolju. trudno}a. Sicor Biotch pra{ak za rast. hematurija i prolazno sni`enje glukoze u krvi. (pen sa ulo{kom) 18Mij/1.5Mij/0. za inj. deca. anemiju.5ml.

Biogen Idec pra{ak za rast. konfuzija. gubitak telesne mase.({pric) 50μg. bovis (soj-BCG) IND intravezikalno le~enje recidivantnih karcinoma in situ mokra}ne be{ike sa ili bez papilarnih tumora. bolesnici sa sistemskom BCG reakcijom. smanjena funkcija bubrega. 80μg. 150μg peginterferon alfa 2a . svrab ili nekroza na mestu aplikacije Rebif. mijalgija. suicidalne ideje. otok i bol na mestu aplikacije Copaxone. za inj. groznica. depresija. 44 μg/0. suicidalne ideje.5ml.rekombinantni L03AB11 IND limfomi. dojenje. anoreksija. bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti. preosetljivost na interferon ili humani albumin. ND poreme}aj menstrualnog ciklusa. OPREZ u slu~aju pojave urtikarije. ND crvenilo. aktivna tuberkuloza. stezanje u grudima. za inj. emocionalna labilnost. za inj. ({pric) 135μg/ml. ND hiperpireksija. anksioznost. 8Mij (250μg/ml) L03AB10 peginterferon alfa 2b . Schering pra{ak i rastvara~ za rast.humani rekombinantni IND recidiviraju}a multipleks skleroza sa dve ili vi{e epizoda neurolo{kih ispada godi{nje.humani rekombinantni IND multipla skleroza sa recidivom kod odraslih. Bayer pra{ak za inj. povi{ena temperatura. preosetljivost na interferon ili humani albumin. 180μg/ml L03AX Ostali citokini i imunomodulatori L03AX03 atenuirani bacili M. IND smanjenje u~estalosti relapsa i usporavanje napredovanja neurolo{kih o{te}enja kod multiple skleroze. konvulzije. za inj. Merck Serono rast. depresija.svrab. mu~nina. ND prolazno pove}anje telesne temperature. ({pric) 20mg/ml 582 Registar lekova 2011 . tahikardija. rast. KI trudno}a. u~estalo mokrenje. zamor. dojenje.za inj. glavobolja. 120μg. emocionalna labilnost. mla|i od 18 godina. dojenje. KI samostalni papilarni tumori. deca do 18 godina. mla|i od 18 godina. supresija kostne sr`i Pegasys. Sanofi Pasteur pra{ak za intravezikalni rastvor 81mg BCG L03AX13 glatiramer acetat ^uvati na 2 . depresija. Teva rast.5ml Avonex. sekundarna progresivna multipleks skleroza. insuficijencija jetre. sistemska BCG reakcija Immucyst. infekcija urinarnog trakta. palpitacija. konfuzija. insuficijencija jetre.rekombinantni PegIntron. hematurija. anksioznost. OPREZ u slu~aju pojave urtikarije. ose}aj pe~enja. OPREZ bolesti srca.5ml L03AB08 interferon beta 1b . konvulzije. bronhospazma ili anafilakti~kog {oka terapiju treba prekinuti. alergija. ({pric) 22μg/0.8º C. dizurija. KI trudno}a.L03AB07 interferon beta 1a . za inj. Roche rast. anksioznost. hroni~ni hepatitis B. ND poreme}aj menstrualnog ciklusa. imunokompromitovani bolesnici. 100μg. terapija imunosupresivima. povra}anje. ote`ano disanje. depresija. ose}aj pe~enja. svrab ili nekroza na mestu aplikacije Betaferon. KI trudno}a. 30 μg/ml. ({pric) (Bio Set) 30 μg/0.

konvulzije). Fresenius Biotech konc. autoimune bolesti. meka 25mg. leukopenija. hiperuricemija. GIT smetnje. 100mg L04AA04 antihumani T limfocitni imunoglobulin kuni}a IND le~enje akutnog steroid rezistentnog odbacivanja organa. 50mg. glikemiju. za inf 100mg L04AA05 takrolimus IND primarna imunosupresija alotransplantata jetre i bubrega. 0. hipertrihoza. retencija te~nosti. meka 25mg. retinopatija. hematolo{ke parametre. hiperplazija desni.5mg. Novartis kaps. neuro{ki i vizuelni status. Astellas kaps. 50mg. ambliopija. trudno}a. pove}an rizik nastanka sekundarnih tumora i oportunisti~kih infekcija.5mg. ukoliko je neophodna kontracepcija. koristiti nehormonska sredstva). kao i insulin zavisni posttransplatacioni dijabetes. za rast. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun Neoral. edem lica. tremor. aplasti~na i hemoliti~na anemija i retko trombocitopenija). hipertenzija. 100mg oralni rastvor 100mg/ml Sandimmun. hiperkalijemija. glavobolja.5mg. 1mg. Astellas kaps. faktore koagulacije i proteine plazme. za inf 250mg/5ml Sandimmun Neoral. R. za rast. 1mg. odbacivanje alogenih transplantata jetre. trudno}a (pre terapije isklju~iti trudno}u. pritisak. aplasti~na anemija ATG-Fresenius S. promene motorike. 0. neurotoksi~nost (tremor. 5mg Registar lekova 2011 583 . KI preosetljivost na ciklosporin ili polioksietilovano ricinusovo ulje. Panacea Biotec kaps. 1mg. 5mg Panalimus. hipertenzija. Advagraf. renalna o{te}enja. istovremena primena ciklosporina (potrebno je obratiti posebnu pa`nju ako je bolesnik ranije primao cilosporin). OPREZ tokom terapije potrebno je pratiti EKG. ose}aj `arenja u {akama i stopalima Cicloral. Scerer kaps. elektrolite. dojenje. ND hepati~na. mogu}a je ventrikularna hipertrofija i hipertrofija septuma. hiperkalijemija. 0. profilaksa posle transplantacije organa. meka 25mg. 5mg Prograf. 3mg. Novartis konc. ND nefrotoksi~nost.L04 L04A IMUNOSUPRESIVI Imunosupresivi L04AA Selektivni imunosupresivi L04AA01 ciklosporin A IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina). fotofobija). GIT smetnje. hiperglikemija. hematolo{ki poreme}aji (leukocitoza. KI preosetljivost na takrolimus ili druge makrolide. Salutas Pharma kaps. 50mg. oftalmolo{ke smetnje (katarakta. bubrega ili srca pri postojanju rezistencije na konvencionalne imunosupresive.P. dojenje.

25mg rast. hipotenzija ili hipertenzija. 180mg. edemi. aktivne infekcije. 500mg Myfortic. dojenje. hiper ili hipokalijemija. trombocitopenija. KI preosetljivost na sastojke leka. OPREZ sr~ana slabost. nesanica. ND opstipacija. hipofosfatemija. 360mg Mycophenolate Mofetil Medico Uno. Medico Uno film tabl. ND pove}ana u~estalost infekcija. KI preosetljivost na mikofenolat mofetil i mikofenolnu kiselinu. ND GIT smetnje. trudno}a. leukopenija. ka{alj. trudno}a. tromboembolija. za inf 500mg Micolat. psorijazni artritis. urinarne infekcije. ezofagitis. 1mg L04AA11 etanercept ^uva se na temperaturi 2-8º C. urinarne infekcije. periferni otoci. krvarenje u GIT-u. spondilitis. leukocitoza. gr~evi. ND povra}anje. faringitis. vrtoglavica. pove}ani lipidi. oralna monilijaza. povra}anje. podno{ljivost i efikasnost kod dece nisu utvr|eni. Sandoz film tabl. hipertenzija. IND reumatoidni artritis. hipertenzija. holecistitis. 20mg/5ml L04AA10 sirolimus IND profilaksa akutnog odbacivanja transplantiranog bubrega kod odraslih u kombinaciji sa ciklosporinom i kortikosteroidima. Roche kaps. periferni edem. trombocitopenija. 500mg pra{ak za rast. hiperpireksija. hipertenzija. bursitis. 50mg 584 Registar lekova 2011 . hipokalijemija. glavobolja. polimiozitis. Novartis gastrorezistentna tabl. fracture kostiju. hiperglikemija. glavobolja i hiperkalijemija Simulect. hiperholesterolemija CellCept. tremor. GIT poreme}aji (dijareja ili opstipacija. mu~nina. limfoadenopatija Enbrel. renalna insuficijencija. dojenje. dispepsija). renalna tubularna nekroza. bolesti krvi u anamnezi. bolovi u zglobovima. dojenje. 500mg L04AA09 baziliksimab IND profilaksa akutnog odbacivanja de novo renalnog transplantata sa istovremenom primenom ciklosporina i kortikosteroida. za inj. 250mg film tabl. Novartis pra{ak i rastvara~ za rast. kao monoterapeutik se ne primenjuje. anemija. Wyeth oblo`ena tabl. infekcije urinarnog trakta. akne Rapamune. terapiju obustaviti ako se javi neutropenija ili akutne infekcije. pankreatitis. astenija. anemija. za inj. hiperpireksija. suzbijanje akutnog odbacivanja organa bolesnika sa alogenom transplantacijom bubrega kod kojih su neefikasni drugi preparati. KI trudno}a.L04AA06 mikofenolna kiselina IND profilaksa odbacivanja organa. anemija. Lederle pra{ak za rast. bol. OPREZ kod bubre`ne insuficijencije maksimalna dnevna doza je 2g. za inj. ankiloziraju}i spondilitis. sepsa. bol u grudima i le|ima. hematurija. dispneja.({pric) 25mg. ishemija srca i mozga. mu~nina. KI preosetljivost na sirolimus ili druge sastojke tableta.

povi{ena temperatura. povra}anje. za inf 100mg L04AA13 leflunomid IND aktivni reumatoidni artritis kod odraslih. trudno}a. artralgija. istovremena primena ?-interferona ili glatiramer acetata. zna~ajno o{te}enje kostne sr`i (anemija. leukopenija. sepsa. abnormalne senzacije. vrtoglavica. sirolimus ili pomo}ne supstace. o{te}ene funkcije jetre. infuzioni rastvor se mo`e upotrebiti u roku od 24 sata ako se ~uva na 2-8ºC. OPREZ pove}an rizik oportunisti~kih infekcija i progresivne multifokalne leukoencefalopatije. urtikarija. ko`na kandidijaza. 1g tabl. pove}an rizik od oportunisti~kih infekcija. uzrast manji od 18 godina.25mg L04AA23 natalizumab ^uvati na temperaturi 2-8ºC . usana. psorijaza . nauzeja. dojenje. otok {aka. svrab. ote`ano disanje ili gutanje. hiperholesterolemija. psorijati~ni artritis. kongestivna sr~ana insuficijencija. KI progresivna multifokalna leukoencefalopatija. nema podataka o bezbednosti upotrebe kod osoba mladih od 18 godina. sanofi aventis film tabl. `ene u reproduktivnom dobu tokom terapije treba da koriste kontracepciju kao i 6 meseci nakon primene. mi{i}ima. oportunisti~ke infekcije. ne sme se me{ati sa drugim lekovima ili rastvara~ima Tysabri.L04AA12 infliksimab Lek se ~uva na temperaturi 2-8ºC. 100mg L04AA18 everolimus IND profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunolo{kim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca. reverzibilna dozno zavisna alopecija. Centocor pra{ak za konc. 0. Novartis tabl. osip na ko`i i svrab. tuberkuloza. ND mogu} anafilakti~ki {ok i reakcije kasne preosetljivosti. ulcerozni kolitis. za inf. slabost.1mg. Biogen Idec konc. hipertenzija Remicade. stopala. IND visoko aktivna relapsna remitentna multipla skleroza kod pacijenata uprkos terapiji ?-interferonom ili brza progresivna relapsno remitentna multopla skleroza. glavobolja. ka{alj. pireksija.9% rastvorom natrijum hlorida. hiperlipidemija. StevensJohnson sindrom. 0. 300mg/15ml Registar lekova 2011 585 . dijareja. anoreksija. ND mu~nina. GIT smetnje Certican. oboljenja oralne mukoze. `drela. hipoproteinemija. imunokompromitovane osobe.5mg. leukopenija.75mg. za oral. KI preosetljivost na lek ili mi{je proteine. 10mg. ND podlo`nost infekcijama. (svi ovi simptomi mogu da se jave i 6 meseci nakon terapije). dijareja. 0. I rastvor za infuziju se priprema isklju~ivo sa 0. te{ke infekcije. za rast. toksi~na epidermalna nekroza. anemija. za rast. umor. trombocitopenija Arava. imunosupresija.25mg. u~estale glavobolje. KI preosetljivost na everolimus. anemija. 20mg. pancitopenija. OPREZ pratiti simptome koji ukazuju na pojavu infekcije. Crohn-ova bolest. neutropenija. Ako se rekonstitucija i razbla`enje izvode u asepti~nim uslovima. pojave autoimunih tela ili alergijske reakcije. leukopenija. alergija na lek. mu{ki hipogonadizam. mogu}ost ve}e incidence malignih oboljenja. apsces. bol u grudima. trombocitopenija. neurolo{ke bolesti u anamnezi. trombocitopenija). IND reumatoidni artritis. vrtoglavica. hipertenzija. ankiloziraju}i spondilitis. ra{. Rastvor ne sadr`i konzervanse i preporu~uje se njegova primena u roku od 3 sata nakon rekonstitucije i razbla`enja. 0. povra}anje. te{ka insuficijencija imunog sistema (AIDS). susp.0. zglobovima ili vilici. KI hipersenzitivnost na leflunomid. Pripremljen infuzioni rastvor stabilan je jo{ 8 sati na temperaturi 28ºC. primena `ivih vakcina. ne sme se zamrzavati. ND pove}anje krvnog pritiska. aktivne infekcije i aktivne maligne bolesti (izuzev karcinoma kutanih bazalnih }elija). dojenje.

gastritis. demijeliniziraju}e bolesti CNS-a.L04AB04 adalimumab IND reumatoidni artritis. mo`e se pove}ati rizik od infekcija (egzacerbacija latentnih infekcija). 45mg/0. depresija. ~esto infekcije gornjeg respiratornog trakta. dijareja. vrtoglavica. pancitopenija. pove}an rizik od malignih oboljenja. za inj. preosetljivost na lek. bol u grudima. Abbott rast. latentna tuberkuloza. dijabetes. trudno}a. preosetljivost na lek. glavobolja. neutropenija. parastezija. metotreksat i PUVA terapija. za inj ({pric) 40mg/0. OPREZ recidiviraju}e ili hroni~ne infekcije. ND depresija kostne sr`i. herpes zoster. pojava benignih ili malignih tumora. poreme}aji sna i pona{anja. ka{alj.5ml i 90mg/ml L04AC07 tocilizumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. psozijaza. anksioznost. smanjena funkcija jetre. I lek se ne sme me{ati sa drugim lekovima u {pricu Stelara. dojenje. hepatotoksi~nost. dojenje. celulitis. leukopenija. IND psorijaza tipa plaka kod koje nije bilo odgovora na drugu sistemsku terapiju ili kad je primena sistemske terapije kontraindikovana ili kad se ne podnosi druga sistemska terapija uklju~uju}i ciklosporin. ne po~injati terapiju ako je akutna bolest u toku. GIT smetnje (mu~nina. pruritus. megaloblasti~na anemija. KI infekcija. aktivna tuberkuloza ili druge te{ke infekcije kao {to su sepsa i oportunisti~ke infekcije. intestinalne ulceracije ili divertikulitis u anamnezi. Excella GMBH film tabl. ND podlo`nost infekcijama. povra}anje) Imuran. angina. OPREZ potrebno je pratiti pacijenta pre. Centocor rast. poreme}aj vida. hipertenzija. autoimune bolesti. eritem na mestu primene. pove}anje transaminaze u jetri. za rast. 50mg 586 Registar lekova 2011 . hiperholesterolemija. vrtoglavica. trudno}a. IND te`ak reumatoidni artritis u kombinaciji sa metotreksatom kod pacijenata koji su neadekvatno reagovali ili nisu podnosili terapiju antireumati~nim lekovima koji modifikuju bolest (DMARDs). glavobolja. OPREZ deci se ne preporu~uje. leukopenija. trombocitopenija. ND pneumonija. bol i le|ima. zamor. 20mg/ml L04AX Ostali imunosupresivi L04AX01 azatioprin IND transplantacija organa (prevencija odbacivanja organa i prevencija i le~enje bolesti kalem protiv doma}ina). GIT smetnje. nazalna kongestija. davanje `ivih vakcina. KI preosetljivost na lek. ND ozbiljne infekcije. ankiloziraju}i spondilitis. nazalna kongestija. aritmija. Chron-ova bolest. KI preosetljivost na azatioprin ili merkaptopurin. umerena do te{ka sr~ana insuficijencija. KI aktivne te{ke ifekcije. mialgija. maligna oboljenja. pruritus. ospa. psorijazni artritis. poreme}aj krvnog i limgnog sistema Humira. za inf. trudno}a. konjunktivitis Actemra. `ive bakterijske ili virusne vakcinacije .8ml L04AC Inhibitori interleukina L04AC05 ustekinumab ^uva se na temperaturi od 2 do 8º C. aktivna tuberkuloza. oralni herpes simplex. hroni~ni nosioci virusa hepatitisa B. za vreme i posle le~enja tokom 5 meseci zbog mogu}e pojave infekcija. Roche konc. ulceracije u ustima. ili antagoniste faktora nekroze tumora (TNF).

.

KI preosetljivost na lek ili preosetljivost na aspirin ili neki drugi NSAIL u anamnezi. artroze. oslob. Sandoz rast. ankiloziraju}i spondilitis. Krka kaps. OPREZ astma. Remedica tabl. hepatotoksi~nost. sa modif. 100mg rast. 50mg Diklofenak Duo Nini. Hemofarm oblo`ena tabl. 75mg/3ml supozitorija 50mg Diklofenak.N NJ\J^OP!. I izbegavati istovremenu primenu vi{e NSAIS uklju~uju}i i primenu acetilsalicilne kiseline. 50mg Diclac. oslob. PharmaSwiss kaps. film tabl. juvenilni artritis. oslob. Aktavis . smanjena funkcija bubrega. kolike. prvi i tre}i trimestar trudno}e. ND (su dozno zavisna) iritacija gastri~ne sluznice. perforacija ulkusa. Nini kaps sa prod. 50mg. Nini kaps sa prod. za inj. 100mg Diklofen. te{ka o{te}enja. bubrega ili jetre. Hemofarm film tabl. Hemofarm oblo`ena tabl. 100mg rast. 75mg/3ml supozitorija 25mg. ra{. 50mg Rapten rapid. 75mg Rapten Duo. oslob. urtikarija. nefrotoksi~nost. oslob. sa modif. dismenoreja i druga sli~na bolna stanja zglobova i mekih tkiva. 100mg Naklofen. diuretici (pove}ana nefrotoksi~nost). Galenika gastrorezistentna tabl. stariji bilesnici. depresija kostne sr`i. lezije u GIT-u. za inj. 25mg. 75mg Diklofenak Duo Nini plus. poreme}aj krvne slike. Krka gastrorezistentna tabl. ulkusna bolest. 75mg diklofenak kalijum M01AB05 Rapten .5mg 588 Registar lekova 2011 . akutni uri~ki artritis. bolovi razli~ite etiologije.srca. 50mg tabl. 75mg Diclofenac retard. supozitorija 50mg Naklofen Duo. 50mg tabl. osteoartritis. antikoagulansi (pove}an antikoagulantni efekat) M01AB05 dikolofenak natrijum Actafenak. 75mg DicloRapid. sa prod. hemoragije u GIT-u. pentoksifilin (pove}an rizik od krvarenja). vanzglobni reumatizam. GIT smetnje. akutni bronhospazam.K.75mg/3ml Diclofenac Duo. Hemofarm tabl. za inj.KOSTNOG SISTEMA ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI M01 M01A Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi M01AB Derivati sir}etne kiseline i srodne supstance IND reumatoidni artritis. 12. PharmaSwiss gastrorezistentne kaps. oslob. sa prod.!LPTUOJ!TJTUFN LEKOVI ZA LE^ENJE BOLESTI MI[I]NO . dojenje.

M01AB08 etodolak IND simptomatska terapija osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloziraju}i spondilitis, akutnog bola razli~itog porekla; KI preosetljivost na lek i druge NSAIL, pepti~ki ulkus (aktivan ili u anamnezi), astma, te{ka o{te}enja srca, jetre i bubrega, trudno}a u zadnjem trimestru; ND mu~nina, epigastri~ni i abdominalni bol bol, dijareja, opstipacija, krvarenje iz GIT-a, glavobolja, vrtoglavica, poreme}aji funkcije jetre, ~esto mokrenje, disurija, fotosenzitivnost, urtikarija Etodin Fort, Nobel Ilac film tabl. 400mg M01AB11 acemetacin IND reumatoidni artritis, spondilitis, giht, osteoartritis, reumatizam mekih tkiva, bolni otok, inflamacije usled povreda; KI aktivni pepti~ki i duodenalni ulkus, kao i ulkus u anamnezi, gastrointestinalno krvarenje i krvarenja u CNS, poreme}aj koagulacije krvi, zadnje tromese~je trudno}e, de~ija dob; OPREZ kod starijih, trudnica, doilja, astme, alergija na druge NSAIL, smanjene funkcije bubrega i jetre; ND GIT smetnje, hipersenzitivne reakcije, glavobolja, pospanost, vertigo Rantudil forte, Meda Manufacturing kaps. 60mg M01AB15 ketorolak trometamin IND terapija postoperativnog bola (injekcije), terapija akutnog bola kod i{~a{enja, uganu}a, ruptura mi{i}a ili ligamenata (tablete) Toradol, Roche tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml Zodol, Hemofarm film tabl. 10mg rast. za inj. 30mg/ml M01AB16 aceklofenak IND simptomatsko le~enje bola i zapaljenske reakcije kod osteoartritisa, reumatoidnog artritisa i ankiloziraju}eg spondilitisa; KI preosetljivost na lek ili poznata preosetljivost na sli~ne lekove, aktivni ili suspektni pepti~ki ili duodenalni ulkus, gastrointestinalna krvarenja ili poreme}aji krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, te{ki poreme}aji funkcije bibrega Iili jetre, poslednji trimestar trudno}e; OPREZ hipertenzija, umerena kongestivna bolest srca, terapija se obustavlja ako se pojavi gastrointestinalno krvarenja; ND vrtoglavica, GIT smetnje (dispepsija, abdominalni bol, mu~nina, dijareja, pove}anje koncentracije enzima jetre, retko edem, malaksalost, gr~rvi u nogama; I treba izbegavati istovremenu primenu sa metotreksatom, litijumom, digoksinom, kortikosteroidima, antikoagulansima, inhibitorima agregacije trombocita Aflamil, Gedeon film tabl. 100mg

Registar lekova 2011

589

M01AC Oksikami
IND reumatoidni artritis, osteoartritis, akutni napad gihta, ankiloziraju}i spondilitis, vanzglobni reumatizam, posttraumatski i postoperativni bolovi; KI trudno}a, dojenje, te{ka insuficijencija bubrega ili jetre, aktivna ulkusna bolest, krvarenje u GIT-u; OPREZ gastropatije, krvne diskrazije, preosetljivost na NSAIL, astma, istovremena terapija antikoagulansima, deca do 16 godina, GIT oboljenja u anamnezi, ciroza, nefrotski sindrom; ND mu~nina, povra}anje, bol u epigastrijumu, gastrointestinalna krvarenja, glavobolja, vrtoglavica, alergijske reakcije (simptomi astme, urtikarija, alergijski rinitis), retencija te~nosti, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze, bilirubina, ureje i kreatinina, fotosenzitivnost M01AC05 lornoksikam Xefo, Nycomed pra{ak i rastvara~ za rast. za inj.8mg /2ml XefoRapid, Nycomed film tabl. 8mg

meloksikam M01AC06 IND kratkotrajno simptomatsko le~enje egzacerbacije osteoartroze, simptomatsko le~enje reumatoidnog artritisa ili ankiloziraju}eg spondilitisa; KI aktivni gastrointestinalni ulkus ili rekurentni ulkus u anamnezi, te{ka o{te}enja jetre ili bubrega, preosetljivost na meloksikam ili druge NSAIL, astma, nazalni polipi, krvarenja, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimestar trudno}e, dojenje; OPREZ prvi i drugi trimestar trudno}e, gastritis, ezofagitis, terapija se prekida ako se jave GIT krvarenja; ND GIT smetnje, anemija, leukopenija, trombocitopenija, glavobolja, vrtoglavica, sanjivost, ra{, pruritus, reverzibilno pove}anje serumskih transaminaza, alkalne fosfataze Loartroxy, Cipla tabl. 7,5mg, 15mg Lormed, Chanelle Medical tabl. 7,5mg, 15mg Medoxicam, Medochemie tabl. 7,5mg, 15mg Meloksikam, Ni Medic tabl. 7,5mg, 15mg Melox EP, Extractum Pharma tabl. 15mg Melox, Nobel tabl. 7,5mg, Melox Forte, Nobel tabl.15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml Meloxan, Pharmanova tabl. 15mg Movalis, Boehringer tabl . 7,5mg, 15mg rast. za inj. 15mg/1,5ml

590

Registar lekova 2011

M01AE Derivati propionske kiseline
M01AE01 ibuprofen IND reumatoidni artritis, ankiloziraju}i spondilitis, osteoartritis, nereumatoidne artropatije, burzitis, tendonitis, tenosinovitis, povrede mekih tkiva kao {to su istegnu}a i uganu}a, kao anlgetik kod dismenoreje, stomatolo{kih i postoperativnih bolova, glavobolje i migrene; KI pepti~ki ulkus (aktivni ili u anamnezi), rekcija preosetljivosti na acetilsalicilnu kiselinu ili neki drugi NSAIL, te{ka sr~ana insuficijencija, tre}i trimester trudno}e; OPREZ bronhijalna astma, gastrointestinalna oboljenja u anamnezi, smanjena funkcija bubrega, jetre, srca, trudno}a; ND mu~nina, povra}anje, dijareja, dispepsija, bol u stomaku, melena, hematemeza, gastrointestinalno krvarene, reakcije preosetljivosti, edem, hipertenzija, fotosenzitivnost; I acetil salicilna kiselina, drugi NSAIL, antihipertenzivi, diuretici, kardiotoni~ni glikozidi, kortikosteroidi, antikoagulansi, hinolonski antibiotici, antidepresivi, litijum, pentoksifilin, Brufen, Galenika oblo`ena tabl. 200mg film tabl. 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Caffetin menstrual, Alkaloid film tabl. 200mg Ibuprofen, Hemofarm film tabl. 400mg {ume}a tabl. 200mg sirup 100mg/5ml Ibuprofen, Jugoremedija film tabl. 200mg, 400mg, 600mg sirup 100mg/5ml Rapidol, PharmaSwiss film tabl. 200mg, 400mg, 600mg kaps. meke 200mg, 400mg Spedifen, Zambon tabl. 200mg, granule za oral. rast. 200mg, 400mg M01AE02 naproksen Nalgesin S, Krka film tabl. 275mg Naproksen, Hemofarm film tabl. 375mg Naproxen, Srbolek tabl. 375mg

supozitorija 500mg

ketoprofen M01AE03 Ketonal, Sandoz rast. za inj. 100mg/2ml Ketonal forte, Sandoz film tabl. 100mg Ketonal Duo, Sandoz kaps. sa prod. osloba|. 150mg flurbiprofen M01AE09 Flugalin, Galenika oblo`ena tabl. 50mg, 100mg tiaprofenska kiselina M01AE11 Turganil, Jugoremedija tabl. 300mg

Registar lekova 2011

591

M01AE17 deksketoprofen IND tretman akutnog umereno jakog bola (rastvor za injekciju ili koncentrat za infuziju se koristi ne du`e od dva dana).; KI umereno do te{ka o{te}enja bubrega, sr~ana slabost, zale~en ili aktivan pepti~ki ulkus, gastrointestinalne ulceracije ili krvarenja, deca, adolescenti; OPREZ ukupna dnevna doza ne treba da pre|e 50mg kod bolesnika sa blagim o{te}enjem funkcije jetre ili bubrega; Dexomen, Berlin Chemie film tabl. 25mg Dexomen 12,5, Menarini Manufacturing film tabl.12,5mg rast.za inj/konc.za rast.za inf 50mg/2ml Dexomen 12,5, Laboratorios Menarini film tabl.12.5mg

M01AH Koksibi (selektivni inhibitori COX-2)
M01AH01 celekoksib IND reumatoidni artritis, osteoartritis; KI trudno}a, dojenje, deca, preosetljivost na sulfonamide ili nesteroidne antireumatike, pepti~ki ulkus, hemoragije u GIT-u, inflamatorne bolesti creva, ozbiljna kongestivna sr~ana slabost, insuficijencija jetre ili bubrega; OPREZ stariji od 65 godina, istovremena primena kortikosteroida, antikoagulanasa i alkohola; ND dispepsija, dijareja, abdominalni bol, mu~nina, flatulencija, glavobolja, sanjivost, vrtoglavica, bolovi u le|ima, periferni edemi, ra{ ko`e, rinitis, faringitis, sinuzitis, re|e gastritis, gastroenteritis, melena, hipertenzija, poreme}aj funkcija jetre Celebrex, Pfizer kaps. 200mg M01AH05 etorikoksib IND Ubla`avanje simptoma osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankiloznog spondilitisa, ubla`avanje bolova i znakova upale povezanih sa akutnim uri~kim artritisom (gihtom); KI preosetljivost na lek, aktivni pepti~ki ulkus, ili aktivno krvarenje iz gastrointestinalnog trakta, bronhospazam, rinitis, angioneurotski edem ili urtikarija kao posledica uzimanja acetilsalicilne kiseline ili NSAIL u anamnezi, trudno}a i dojenje, te{ka insuficijencija jetre i bubrega, deca do 16 godina, inflamatorna bolest creva, kongestivna sr~ana insuficijencija, nekontrolisana hipertenzija, ishemijska bolest srca, cerebrovaskularna bolest, bolest perifernih arterija; OPREZ mogu}e komplikacije u gornjem delu gastrointestinalnog trakta (ulceracije, krvarenja, perforacije), pove}an rizik od trombotskih doga|aja (infarkt miokarda i mozga), mogu}a retencija te~nosti, pratiti funkciju jetre; ND edem, glavobolja, palpitacija, hipertenzija, GIT smetnje (bol, nadutost, goru{ica, dijareja, dispepsija, epigastri~ne smetnje, mu~nina) Arcoxia, MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg Exxiv , MSD film tabl. 30mg, 60mg, 90mg, 120mg

592

Registar lekova 2011

M01AX Ostali nesteroidni antiinflamatorni I antireumatski lekovi
M01AX05 glukozamin sulfat IND simptomatska terapija lake do srednje te{ke artroze;KI preosetljivost na lek, poznata alergija na {koljke i ribe, trudno}a, dojenje; OPREZ deca do 18 godina, pratiti nivo {e}era kod osoba sa smanjenom tolerancijom na glukozu, pratiti lipidni status; ND retko smetnje u GIT-u, glavobolja, zamor, ekcem, svrab, i crvenilo ko`e; i istovremena primena sa tetraciklinom i hloramfenikolom mo`e dovesti do smanjenja resorpcije ovih lekova; I oralni antikoagulansi (varfarin, acenokumarol) pove}ano protrombinsko vreme Dona, Rottapharm pra{ak za oralni rastvor 1500mg Dona, Sigmar Italija pra{ak za oralni rastvor 1500mg Perigona, Chephasaar film tabl. 500mg M01AX17 nimesulid IND reumatoidni artritis, juvenilni poliartritis, degenerativni reumatizam i druga reumatska oboljenja zglobova i ki~menog stuba, bolovi razli~itog porekla; KI prvi trimestar trudno}e i 10 dana pre poro|aja, aktivni pepti~ki ulkus, umerena i te{ka insuficijencija jetre; ND goru{ica, mu~nina, povra}anje, dijareja, bol u epigastrijumu, ra{ i pruritus a re|e glavobolja, vrtoglavica i somnolencija Actasulid, Zdravlje tabl. 100mg Nimulid, Panacea tabl. 100mg Nimulid MD, Panacea oralna disperzibilna tabl. 100mg M01AX24 oksaceprol Artromed, Chephasaar

film tabl. 200mg

M02

LEKOVI ZA LOKALNO LE^ENJE BOLA U MI[I]IMA I ZGLOBOVIMA

M02A Lekovi za lokalno le~enje bola u mi{i}ima i zglobovima
M02AA Nesteroidni antinflamatorni preparati za lokalnu primenu
IND svi oblici mi{i}nog reumatizma, lumbago, artroza, spondiloza, zatvorene povrede kao {to su kontuzije, distorzije, tendovaginitis i burzitis; KI deca, kontakt sa o~ima, sluznicama i povre|enom ko`om, ekcemi, ulkus kruris, akutni upalni procesi na ko`i, preosetljivost na lek, akutna stanja pepti~kog ulkusa; ND urtikarija, fotosenzitivnost M02AA06 etofenamat Rheumon gel, Meda Manufacturing

gel 5%

ketoprofen M02AA10 Fastum, Berlin Chemie Ketonal, Sandoz Ketospray 10%, Pharbil Waltrop

gel 2,5% gel 2,5% sprej za ko`u 10%

Registar lekova 2011

593

M02AA13 ibuprofen Brufen, Galenika Ibuprofen, Jugoremedija

krem 10% krem 10%

ibuprofen + levomentol M02AA13 Deep Relief, Mentholatum gel (5% + 3%) diklofenak dietilamin M02AA15 1,16g diklofenak dietilamina ekvivalentno 1g diklofenak natrijuma, koncentracija u preparatima se odnosi na diklofenak natrijum Diklofen, Galenika gel 1% Diklofenak, Hemofarm gel 1% Diclofenac Duo 4% sprej gel, PharmaSwiss sprej 4% Naklofen, Krka gel 1% Voltaren Emulgel, Novartis emulgel 1% nimesulid M02AA.. Nimulid Transgel, Panacea
gel 1%

M02AC Preparati sa derivatima salicilne kiseline
M02AC.. kamfor + metilsalicilat + benzilnikotinat + mentol IND hroni~na degenerativna reumatska oboljenja,lumbago, i{ijalgija, bolne fibromijalgije, lak{e sporetske povrede (nagnje~enja, istegnu}a, uganu}a) ; KI preosetljivost na sastojke leka, alergija na aspirin i druge salicilate, o{te}ena ko`a (otvorene rane, akutna upala ko`e, otvorene vene); OPREZ krem ne nanositi na zagrejanu ko`u (ne koristiti okluziju), namazanu ko`u ne izlagati suncu; ND lokalna iritacija, reakcije preosetljivosti, mogu}a fotosenzitivnost Kamfart, Bosnalijek krem (20mg + 10mg + 10mg + 10mg)/g

M02AX Ostali lokalni proizvodi za bolove u mi{i}ima i zglobovima
M02AX.. mentol IND bolovi kod povreda mi{i}a, tetiva i zglobova; KI preosetljivost na komponente leka; OPREZ ne upotrbljavati sa okluzivnim zavojem, ne primenjivati kod dece mla|e od 5 godina; ND mogu}e reakcije preosetljivosti Deep Freeze Cold Gel, Mentholatum gel 2.% M02AX03 dimetilsulfoksid + heparin natrijum + dekspantenol IND sportske povrede mi{i}a, tetiva, ligamenata i zglobova, burzitis; KI trudno}a, dojenje, deca do 5 godina, lupus eritematodes, alergija na sastojke leka Sinedol, Hemofarm gel (150mg + 500ij + 25mg)/g

594

Registar lekova 2011

M02AX10 metilsalicilat + mentol Ben Gay, Pfizer Ilaclari

krem (15% + 10%)

metilsalicilat + mentol + etarsko ulje eukaliptus + terpetinsko ulje M02AX10 IND uko~enost i bolovi u mi{i}ima, bolovi u le|ima, i{ijalgija, lumbago, fibrozitis, reumatski bolovi, bolovi kod nagnje~enja, uganu}a, promrzlina i sportskih povreda ; KI preosetljivost na sastojke leka, aspirin i druga NSAIL ; OPREZ trudno}a, dojenje, astma u anamnezi ; ND iritacija ko`e na mestu aplikacije Deep Heat Rub, Mentholatum krem (12,8% + 5,91% + 1,97% + 1,47%)
M02AX10 metilsalicilat + metilnikotinat + etilsalicilat + hidroksietilsalicilat IND bolovi u mi{i}ima, reumatski bolovi, burzitis, fibrozitis, upale tetiva, istegni}a, uganu}a, lumbago, i{ijalgija; KI preosetljivost na sastojke leka, aspirin i druga NSAIL; OPREZ ne primenjivati kod dece mal|e od 5 godina, trudno}a, dojenje, izbegavati udisanje preparata; ND iritacija ko`e na mestu aplikacije Deep Heat Spray, Mentholatum sprej (1,0% + 1,6% +5,0% + 5,0% )

M03

MI[I]NI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)

M03A Miorelaksansi sa perifernim delovanjem
M03AB Derivati holina
M03AB01 suksametonijum hlorid IND endotrahealna intubacija i relaksacija skeletnih mi{i}a pri kra}im hirur{kim intervencijama, elektrokonvulzivna terapija; KI te{ka insuficijencija jetre, edem plu}a, nedostatak serumske pseud