OPRAVLJANJE VPISOV IN VODENJE ZBIRKE LISTIN Zemljiška knjiga kot centralna informatizirana baza (CIB): - kot CIB se vodi

glavna knjiga - vpisi v informatizirano glavno knjigo se opravljajo samo na podlagi sklepa ZK sodišča o dovolitvi vpisa z vsebino kot izhaja iz navedenega sklepa ZK vložek: - vsaka NP se vpiše v svoj ZK vložek - več NP v 1 ZK vložku: o zaradi racionalnejšega načina vodenja ZK o na vseh NP je stanje glede imetnikov enako - lahko se spremeni z: o odpisom od ZK vložka – na predlog lastnika (če je v ZK vložku vpisano več NP) ali po UD (če niso več izpolnjeni pogoji, da bi NP ostala vpisana v istem vložku) o pripisom ZK vložku – na predlog lastnika, če izkaže pravni interes o razdelitvijo ZK vložka – po UD, če se s tem zagotovi racionalnejši način vodenja ZK - vložek za vpis etažne lastnine: osnovni vložek + toliko podvložkov kolikor je posameznih delov v etažni lastnini - vložek za vpis stavbne pravic – vpiše imetnik stavbne pravice in poočiti zemljiška parcela, na kateri obstaja stavbna pravica Razdelitev in združitev idealnih deležev ter oblikovanje etažne lastnine: - razdelitev idealnih deležev je posledica, ki nastopi, če lastnik razpolaga samo z idealnim deležem svoje lastnine in s tem razdeli sicer enotno lastnino na več deležev - združitev idealnih deležev: če lastnik pridobi idealne deleže na NP z različnimi vpisi se ti idealni deleži združijo v 1 delež na predlog lastnika - oblikovanje etažne lastnine: je posebna oblika razdelitve lastnine o dovoli se na predlog lastnika (solastnika) zemljiške parcele na podlagi akta o oblikovanju etažne lastnine (podpis overjen) o če se oblikuje z delitvijo solastnine: na podlagi sporazuma solastnikov o oblikovanju etažne lastnine ali na podlagi pravnomočne sodne odločbe o oblikovanju etažne lastnine Vrstni red vpisov: - glede na trenutek začetka ZK postopka - če je ZK sodišče prejelo hkrati več predlogov – isti vrstni red (to dejstvo se zaznamuje) - sprememba vrstnega reda vknjiženih hipotek in zemljiškega dolga je možno samo na podlagi: o ZK dovolila hipotekarnega upnika, čigar hipoteka bi pridobila kasnejši vrstni red o soglasja lastnika NP  učinek: hipoteka, ki se po vrstnem redu uvršča naprej, pridobi vrstni red hipoteke, ki se uvršča nazaj Zagotavljanje javnosti ZK: - podatki iz glavne knjige: o javni – vsakdo jih lahko pregleduje, prepisuje ali zahteva izdajo overjenega izpiska iz ZK

-

-

-

na zahtevo izda sodišče tudi POTRDILO, da določen vpis obstaja, da v zvezi z določeno NP ni poznejših vpisov, da je določen vpis izbrisan ali da določenega vpisa ni zbirke listin: o vsakdo, ki izkaže upravičen interes o NE VELJA: za ZK predlog in listine, ki so priložene ter listine na podlagi katerih ZK sodišče odloči o vpisu po UD, pa o vpisu še ni odločilo – publicitetni učinek – od vpisa plombe dalje se šteje, da je vsakomur znano po prejemu zahteve in plačilu sodne takse ZK sodišče izda: o redni izpisek iz ZK o zgodovinski izpisek iz ZK omejitev dostopa do osebnih podatkov: o nihče nima pravice do podatka ali je določena oseba lastnik oz. imetnik drugih pravic na katerikoli NP o IZJEMA: upnika na podlagi izvršilnega naslova, državni organ, imetnik pravic glede pravic, ki so v njegovo korist vpisane v ZK o

Pomotni vpisi: - če se opravljeni vpis ne sklada z dovoljenim vpisom - sodišče začne po UD postopek (to zaznamuje – zaznamba o pomoti) - o popravi pomotnega vpisa izda sklep POSEBNI ZK POSTOPKI 1. POSTOPEK IZBRISA STARIH HIPOTEK - pogoji: o če je od dneva zapadlosti terjatve preteklo več kot 10 let o hipotekarni upnik neznan ali nedosegljiv o do vložitve predloga ni bila vložena tožba za uveljavitev terjatve o v 3 mesecih od objave oklica hipotekarni upnik ni ugovarjal - predlaga samo ZK lastnik - če hipotekarni upnik ugovarja – sodišče s sklepom ustavi postopek 2. POSTOPEK NASTAVITVE ZK - pogoji: o če na območju katastrske občine sploh ni ZK ali o če je ZK uničena oz. poškodovana tako, da so podatki nečitljivi - postopek vodi komisija (3 člani – ZK sodnik + 2 ZK referenta oz. strokovna sodelavca) - zbiranje podatkov na podlagi oklica - sestava popisnih listov - javna razgrnitev popisnih listov - možnost ugovora proti razgrnjenim podatkom – čigar pravica je manj verjetna napoti sodišče na pravdo, v popisni list pa vpiše pravico v korist osebe, katere pravica je verjetnejša - možna je tožba za izpodbijanje vpisa proti imetniku vknjižene pravice 3. POSTOPEK DOPOLNITVE ZK - pogoji:

o o o

če ZK parcela ni vpisana v ZK in vpisa ni mogoče opraviti po splošnih pravilih če za verjetno izkaže, da ima na parceli LP ali drugo stvarno pravico predlogu je potrebno priložiti potrdilo, da je parcela vpisana v katastru in da iz podatkov katastra ni mogoče ugotoviti kako je nastala

4. POSTOPEK VZPOSTAVITVE ZK LISTINE - pogoji: o če predlagatelj verjetno izkaže, da je bilo v njegovo korist ali korist njegovih pravnih prednikov izstavljeno ZK dovolilo (to se lahko dokazuje s kopijo listine ali z notarsko overjeno izjavo sosedov, ki potrjujejo, da ima predlagatelj NP v lastniški posesti) o da se je ta listina izgubila oz. uničila o da so izpolnjeni drugi pogoji za vknjižbo LP v korist predlagatelja - predlagatelj mora hkrati predlagati tudi vknjižbo LP na svoje ime - sklep o začetku postopka se javno objavi - možen je ugovor v 2 mesecih od objave oklica, pri čemer mora oseba, ki ugovarja hkrati predlagati tudi vknjižbo LP v svojo korist - ZK lastnik ni dolžan navedb v ugovoru dokazovati - s sklepom o dovolitvi vzpostavitve ZK listine sodišče dovoli tudi vknjižbo LP v korist predlagatelja IZBRISNA TOŽBA - pogoj: o vknjižba pravice je iz materialnopravnega razloga neveljavna o zaradi te vknjižbe so kršene pravice določene osebe - podlaga za izbrisno tožbo je lahko: o neveljaven zavezovalni pravni posel (zasebne listine ali listine sestavljene v obliki notarskega zapisa), na podlagi katerega je bilo izdano ZK dovolilo (razpolagalni pravni posel)  ničnost  izpodbojnost o sodna odločba na podlagi odločitve o IPS je takšna, da njeni podlagi vknjižba ne bi bila dovoljena - razlika z zaznambo IPS (opravlja enako funkcijo kot izbrisna tožba): oseba, v korist katere je vpisana zaznamba IPS NIMA PRAVNEGA INTERESA za izbrisno tožbo (učinkuje od kasnejšega trenutka kot zaznamba IPS) - dovoljena je prosti tistemu, v čigar korist je bila z izpodbijano odločbo vknjižena pravica - NI dovoljena zoper dobrovernega pridobitelja, ki je pridobil pravico pred trenutkom učinkovanja zaznambe izbrisne tožbe