P. 1
Seznam Pravnih Virov in Literature Za PDI-Sledi Spremembe

Seznam Pravnih Virov in Literature Za PDI-Sledi Spremembe

|Views: 254|Likes:
Published by janlupus

More info:

Published by: janlupus on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2014

pdf

text

original

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mp.gov.si, e: gp.mp@gov.si Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana t: 01 369 52 00, f: 01 369 57 83

Številka: 007-314/2008/14 Datum: 06.10.2009

Izbrisano: 10 Izbrisano: 8 Vstavljeno: 0 Izbrisano: 6.7 Vstavljeno: 8

SEZNAM PRAVNIH VIROV IN LITERATURE ZA PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT1
stalno objavljen na: http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/center_za_izobrazevanje_v_pravosodju/izpiti/p ravniski_drzavni_izpiti/seznam_pravnih_virov_in_literature/ (velja od 1. novembra 2009)

Izbrisano: http://www.... Izbrisano: oktobra

[Seznam pravnih virov in literature za pravniški državni izpit z dne 7.4.2006 preneha veljati dne 31.10.2009. Naslednji Seznam pravnih virov in literature za pravniški državni izpit bo predvidoma izdan v mesecu januarju 2010.]

Izbrisano: 0 Izbrisano: 9

Izbrisano: ¶
1

Izdan na podlagi prvega odstavka 26. člena Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 26/08 in 40/09).

VSEBINSKO KAZALO SEZNAMA PRAVNIH VIROV IN LITERATURE ZA PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT

A. CIVILNO MATERIALNO IN PROCESNO PRAVO.....................................................3 I. SPLOŠNI POJMI .....................................................................................................................3 II. OSEBE CIVILNEGA PRAVA ..............................................................................................3 III. STVARNO PRAVO..............................................................................................................3 IV. OBLIGACIJSKO PRAVO....................................................................................................3 V. ZAKONSKA ZVEZA, DRUŽINSKA RAZMERJA TER REGISTRIRANA ISTOSPOLNA.............................................................................................................................4 VI. DEDNO PRAVO ..................................................................................................................4 VII. CIVILNO PROCESNO PRAVO.........................................................................................6 B. KAZENSKO MATERIALNO IN PROCESNO PRAVO ..............................................9 I. KAZENSKO MATERIALNO PRAVO ..................................................................................9 II. KAZENSKO PROCESNO PRAVO ....................................................................................10 III. IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ .........................................................................12 IV. PRAVO O PREKRŠKIH ....................................................................................................12 C. UPRAVNO PRAVO, UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR .......................... 14 I. UPRAVNO PRAVO ..............................................................................................................14 II. UPRAVNI POSTOPEK .......................................................................................................14 III. UPRAVNI SPOR ................................................................................................................15 Č. TEMELJI GOSPODARSKEGA PRAVA................................................................... 17 I. GOSPODARSKE DRUŽBE..................................................................................................17 II. DRUGE STATUSNE OBLIKE............................................................................................17 III. DRUGA PODROČJA GOSPODARSKEGA PRAVA.......................................................17 D. TEMELJI DELOVNEGA PRAVA IN PRAVA SOCIALNE VARNOSTI .................... 20 I. DELOVNO PRAVO ..............................................................................................................20 II. PRAVO SOCIALNE VARNOSTI .......................................................................................21 III. POSTOPEK PRED SODIŠČI ZA DELOVNE SPORE IN SPORE S PODROČIJ SOCIALNE VARNOSTI ..........................................................................................................22 E. USTAVNA UREDITEV, ORGANIZACIJA PRAVOSODJA IN DRŽAVNE UPRAVE TER TEMELJI PRAVNE UREDITVE EVROPSKE UNIJE............................................ 24 I. TEMELJNA IZHODIŠČA USTAVNE UREDITVE REPUBLIKE SLOVENIJE...............24 II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE ...............................................24 III. GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA ...............................................................24 IV. OBLIKE NEPOSREDNE IN POSREDNE DEMOKRACIJE ...........................................25 V. ORGANIZACIJA DRŽAVNE OBLASTI ...........................................................................25 VI. USTAVNO SODIŠČE ........................................................................................................25 VII. LOKALNA SAMOUPRAVA ...........................................................................................25 VIII. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE .....................................................................26 IX. TEMELJI PRAVNE UREDITVE EVROPSKE UNIJE .....................................................26 X. POLOŽAJ IN ORGANIZACIJA SODSTVA, ORGANOV PRAVOSODJA, ODVETNIŠTVA IN NOTARIATA .........................................................................................28 XI. ORGANIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE ..........................................................................30

2

A. CIVILNO MATERIALNO IN PROCESNO PRAVO

I. SPLOŠNI POJMI

1. Pravice in zahtevki kot vsebina civilnopravnega razmerja (vrste pravic, pridobitev in prenos pravic, ugovori) 2. Predmet civilnega razmerja (stvari, dejanja oseb, pravice, denar) 3. Pravna dejstva

II. OSEBE CIVILNEGA PRAVA 1. Osebna sposobnost – pravna sposobnost (splošna, posebna) – sposobnost za dejanja (poslovna, krivdna, objektivna odgovornost) – pravdna sposobnost 2. Osebna stanja in evidence osebnega stanja 3. Človek – fizična oseba 4. Pravna oseba 5. Osebnostne pravice 6. Varstvo osebnostnih pravic 7. Pravice tujcev

III. STVARNO PRAVO

1. Opredelitev stvarno pravnih razmerij 2. Stvarne pravice 3. Lastnina 4. Lastninska pravica, solastnina, skupna lastnina (med zakonci, oblike, etažna lastnina) 5. Pridobitev in prenehanje lastninske pravice 6. Stavbna pravica 7. Različni pravni režimi lastninske pravice – pravni promet z nepremičninami (kmetijsko zemljišče, gozd, stavbno zemljišče) 8. Služnostna pravica (oblike, nastanek, prenehanje) 9. Zastavna pravica 10. Sodno varstvo stvarnih pravic 11. Posest 12. Sodno varstvo posesti

Izbrisano: Izbrisano:

IV. OBLIGACIJSKO PRAVO

1. Temelji obligacijskih razmerij (splošni del) – temeljna načela – pravice, – zahtevki,

3

zastaranje ) – vrste obveznosti (denarne obveznosti. pristop k dolgu. Dednopravne pogodbe (izročilna pogodba. rejništvo. V. Izpodbijanje očetovstva in materinstva 8. drugi načini. Ugotavljanje očetovstva in materinstva 7. – nastanek obveznosti (pogodba. obveznosti z več dolžniki ali upniki) – sprememba upnika ali dolžnika (cesija. DRUŽINSKA RAZMERJA TER REGISTRIRANA ISTOSPOLNA SKUPNOST Oblikovano: Levo Izbrisano: IN Izbrisano: 1. Prenehanje in posledice zakonske zveze 5. prevzem izpolnitve) 2. Posvojitev. – pravna dejstva. pogodba o¶ preužitku) 4 . pogodba o dosmrtnem preživljanju. ZAKONSKA ZVEZA. povzročitev škode. skrbništvo 11. Dedovanje na podlagi oporoke Izbrisano: 4. Pravice in dolžnosti zakoncev 3. 3. prevzem dolga. DEDNO PRAVO 1. Pogoji za sklenitev registrirane istospolne skupnosti 12. Premoženjska razmerja med zakonci 4. enostranska izjava volje) – učinki obveznosti (upnikove pravice in dolžnikove obveznosti) – prenehanje obveznosti ( izpolnitev. pogodba o preužitku) 4. Pravice in dolžnosti staršev ter otrok 9. Razmerja med starši in otroci 6. Obresti Izbrisano: a Izbrisano: 3 Izbrisano: . Dednopravne pogodbe (izročilna pogodba. Pogodbe obligacijskega prava – prodajna – menjalna – darilna – prodajno naročilo – posojilna pogodba – posodbena pogodba – zakupna pogodba – pogodba o delu – shranjevalna pogodba – skupnost – poroštvo – nakazilo (asignacija) – poravnava – zavarovalna pogodba (skupne določbe za premoženjska in osebna zavarovanja) – družbena pogodba. pogodba o dosmrtnem preživljanju. Roditeljska pravica 10. Dedovanje na podlagi zakona 3. Pogoji za sklenitev veljavne zakonske zveze 2.– predmet obligacijskih razmerij. obveznosti z več predmeti. Bistvene pravne posledice registrirane istospolne skupnosti VI. neupravičena pridobitev. Splošna načela 2. poslovodstvo brez naročila.

Igor Strnad: Zavarovanje in utrditev obveznosti. Boris. knjiga. 65/05 in 55/09 – odločba US) 5. Uradni list RS. Miha Juhart. Renato Vrenčur.dr. ponatis. Tretja. 2001 Izbrisano: 5 Izbrisano: 6 Izbrisano: in Izbrisano: Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: ¶ Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Izbrisano: 2/08 Izbrisano: . 8. 2007 . Pravna fakulteta Univerze v Mariboru – Institut za alternativno reševanje sporov in primerjalne pravne študije. 97/07 – UPB1) 2. GV. Matjaž Tratnik.dr. Bojan Podgoršek. Lj. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1.dr. Uradni list RS.dr. Lj. ponatis. Nina Plavšak (ur. Miha Juhart: Stvarnopravni zakonik z uvodnimi pojasnili. št. Lj. Uradni list RS.. Matjaž Tratnik. 1998 . Stojan Cigoj: Institucije obligacij – Posebni del obligacijskega prava – Kontrakti in reparacije. 1991¶ Izbrisano: 1. 70/95 in 54/99 – odločba US) 7. Zakon o dedovanju (ZD. 2001 . knjiga. Lj. Alojzij Finžgar: Osebnostne pravice. št. 57/08 in 57/08) 9. št.mag. Karel Zupančič: Družinsko pravo. Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ.dr. Uradni list RS.4. št.US: P-31/06-4.dr. člena) 10. št.dr. Marko Ilešič: Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili.dr. 1993 . 87/02) 3. Slovensko zavarovalno združenje. Uradni list RS. Postopek v dednih zadevah Pravni viri: 1. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Uradni list RS. 46/06 – odločba US in 126/07) – ureditev sodnega varstva Literatura: . Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) : s komentarjem. 2004 . Lj. Lj. Peter Grilc. Lj. GV. GV. spremenjena in dopolnjena izdaja. dr. dr. dr. Karel Zupančič. Lj. 55/03 – UPB1) 8. 45/08) 11.mag. ponatis.dr. GV. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP. Nina Bettetto. II (odškodninsko pravo in druge neposlovne obveznosti). Uradni list RS. Nevenka Šorli: Gospodarske pogodbe. št. št. Prehod zapuščine na dediče 5. Lj. spremenjena in dopolnjena izdaja. Lj. 69/04 – UPB1. 51/09) 12. Nina Plavšak. Uradni list RS. Lj. 82/94. 15/76. ponatis. Mb. št. Matjaž Tratnik: Stvarno pravo. dr. št. Karel Zupančič: Dedovanje. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL. Vesna Rijavec. 2. 11/07UPB1 in Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti Uradni list RS. Karel Zupančič. Lj. Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG. Renato Vrenčur (red. Izbrisano: 5 Izbrisano: . 2002 . št. Uradni list RS. Uradni list RS. Lj. št. 1994¶ Izbrisano: . spremenjena in dopolnjena izdaja.dr.dr. 1985 . 101/07 – odločba US in 122/07 – odločba US) 4. Uradni list RS. 2003 in 2004 . Miha Juhart. Uradni list RS. Miha Juhart. 1993¶ . GV. Uradni list RS. 2002 . GV. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Lj. 18/04. 1999 . Barbara Novak: Predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR. Vlado Balažic. Tjaša Korbar. Lj. Teorija obligacij – Splošni del obligacijskega prava.Gordana Ristin: Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu s komentarjem. Boris Strohsack: Obligacijska razmerja I. št. 93/07 – UPB3) 13. Uradni list RS.): Stvarnopravni zakonik (SPZ) s komentarjem. 1995¶ 5 .dr. Tomaž Keresteš. predelana in dopolnjena izdaja. dr.): Gospodarske pogodbe. 1995¶ Izbrisano: . Karel Zupančič: Dedno pravo. št. 45/08-ZVEtL. Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot. 17/91-I. 23/78 in Uradni list RS. Uradni list RS.dr. Uradni list SRS. Splošni del civilnega prava. I. 2009 . Uradni list RS. bistveno iz 4. Stojan Cigoj.dr. Uradni list RS. 2008 . 47/06-ZEN. 5. 67/01 in 83/01-OZ) 6. GV. Stvarnopravni zakonik (SPZ. 3. 98/04 – UPB2. 69/03 in 18/04 – ZVKSES. Ludvik Toplak: Civilno pravo – Knjiga 1. Strohsack: Obligacijska razmerja III. Sergej Simoniti. II. Mirko Ilešič.Tone Frantar: Stvarno pravo – priročnik. Obligacijski zakonik (OZ.): Obligacijski zakonik s komentarjem (štiri knjige). Lj. Lj. 40/94 – odločba US. Lj. ČZ Uradni list RS. Stanovanjski zakon (SZ-1. 2001¶ . 9/07 Odl.-12. št. dr. 2008 .dr. 2005 . Lj. Nina Plavšak. 117/00 – odločba US.dr. 13/94. Uradni list RS. št. Renato Vrenčur: Stvarnopravna zavarovanja. Miha Juhart (ur. Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS. GV. 2000¶ . dr. dr.dr. Lj.Gordana Ristin. Mb. Uradni list RS.dr. Uradni list RS. GV. 1996 . Uradni list RS. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic: Dedno pravo.

drugi članki v pravni periodiki (Pravosodni bilten. 2002.i. 82/94.dr. št.). Pravna praksa. 37/08 – ZST-1. Matjaž Tratnik: Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb. X-XII (priloga) . 87/02. Lj. št. 16/2005. št. 61-77 . 2003. 45/08 – ZArbit in 28/09) 3.Luigi Varanelli: Potemkinove vasi fiduciarnih poslov : komentar odločbe VS II Ilps 427/2003 z dne 26.dr. 44/2001 z dne 22 decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba Bruselj I (Uradni list L 12 Izbrisano: in Izbrisano: in 6 . Janez Tekavc: Konformni ali linearni obračun zakonitih zamudnih obresti (2. Balažic.2004¶ VII.mag.mag. Lj. ČZ Uradni list SRS. Ljubljana. 3-5¶ Izbrisano: 2005 Izbrisano: c) Sodba in sklep civilnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v t. Pravna praksa. opr. objavljenih v zbirkah sodnih odločb oziroma posamezna sodba: a) Dunja.Vladimir. Nina Plavšak: Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb z uvodnimi pojasnili. 9/2005. Zakon o pravdnem postopku (ZPP. Rešena in nerešena vprašanja o zamudnih obrestih. 1/08. "primeru ORION". Pravna praksa. 1/08. Lj. Uradni list SRS. Temeljno o mednarodnem zasebnem pravu in postopku¶ Izbrisano: in Pravni viri: 1. št. 3/07 – UPB4. natis. str. 45/08 in 28/09) 6. 2004. št. 2003 . 2001.) glede posameznih pravnih področij (na primer odškodninsko pravo. Uredba Sveta (ES) št. 2006/2007. str. 2007/2008 GV. Miha Juhart: Stanovanjski zakon: uvodna pojasnila. Sodnikov informator. posamezni instituti splošnega dela obligacij itd.dr. str.2005. 26. 2004 . Uradni list RS. Stojan Cigoj: Zakon o obligacijskih razmerjih – komentar zakona.dr.objavljena pravna mnenja in načelna pravna mnenja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije iz: "Pravna mnenja". 2004. 45/08.: II Ips 427/2003. 40/94 – odločba US. št. 20/88 – popravek. str. št. Šestnajsto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava: Gospodarski subjekti na trgu – novosti in aktualna vprašanja gospodarskega prava. Božena Novak. 39-40 . Pravnik.. št. zastaranje.Peter Pavlin: Pregled vsebine Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.. št. 15/76. 11/08 – odločba US in 57/09 – odločba US) 2. GV. 5-9 . 45/08 – ZArbit. 8. Jadek-Pensa. št. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1.mag. 30/86. 117/00 – odločba US.spremljanje vodilnih odločb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. VII-X (priloga) . Mojca Smrekar Tomelj: Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – pregled sodne prakse.) . 32/2004. 1. Uradni list SRS. 13/94. 23/78 in Uradni list RS. št. št. 1999. Dunja Jadek Pensa: Nekatera sporna vprašanja odškodninske odgovornosti. Pravna praksa. izdano: 1999-2008 Izbrisano: . 2001 b) Zbirka odločb civilnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 1998. Pravna praksa.8. Podjetje in delo. 3. št. Pravosodni bilten. 17/91-I. 58/03. str. CIVILNO PROCESNO PRAVO 1. Zakon o dedovanju (ZD. Pravna praksa. GV. Pravosodni bilten. ki jih izdaja Vrhovno sodišče Republike Slovenije praviloma dvakrat letno . Uradni list RS. 73-110 . 23/2004. 2. le str. 19-20 . Zakon o nepravdnem postopku (ZNP. str. Pravdni postopek Izvršilni postopek Nepravdni postopek Zemljiškoknjižni postopek Izbrisano: 5. GV.. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ. 2000. 91-97 . str. Portorož 2008. 9/2005. 131/03 – odločba US in 77/08 – ZDZdr) 4. Uradni list RS. št. Janez Tekavc: Konformni ali linearni obračun zakonitih zamudnih obresti.Boštjan Rejc: Prepoved anatocizma. str. 67/01 in 83/01 – OZ) 5. 93/07. 1984¶ Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: . 2/1999. Lidija Koman Perenič: Odškodnina po Obligacijskem zakoniku (OZ) in po Zakonu o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO). Lj. 4. Pravosodni bilten. 73/07 – UPB3. 37/08 – ZST-1.dr. št.

Vesna Rijavec. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Vesna Rijavec: Civilno izvršilno pravo. Pravosodni bilten. Dragica Wedam Lukić.dr. 2. Lojze Ude. št. 2003 . Aleš Galič: Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : (neuradno prečiščeno besedilo). [2] Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: V: Izbrisano: mar.dr. 1991 . Uradni list RS. 4-6 . U-I-279/08. Lj.S Izbrisano: ¶ Izbrisano: Uradni list . Aleš Galič. št. [3] 7 . dr. ČZ Uradni list SR Slovenije.Dušan Ogrizek: Zgradba civilne odločbe.. natis. Izbrisano: 2008. 33/07. Lojze Ude. 11 pt Izbrisano: ¶ Izbrisano: 8. Vstavljeno: . . mag. str. Letn. mag. Uradni list Republike Slovenije in GV. št. 2009 . str. 2003 Izbrisano: ¶ Vstavljeno: ¶ . dr. Uradni list RS. objava: Uradni list RS. Lj. Podjetje in delo.mag. 1.2009. Lj. Aleš Galič: Civilno procesno pravo.Dušan Ogrizek: Utemeljitev sodne odločbe. Izbrisano: 20 Vstavljeno: 2008.dr. druga knjiga. Lj.. Lj. o pristojnostih ter o postopku priznanja in izvršitve sodnih odločb. Vesna Rijavec. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (Uradni list L 143 z dne 30. Pravdni postopek: Zakon s komentarjem.7. 2008 Oblikovano . str. Matjaž Jan. . Lj.dr. dr. GV. 2003 .34 . Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP. Lj.2007. 45/08. Dragica Wedam-Lukić in dr. str. Jerca Kramberger Škerl: Nova uredba o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti. Uradni list Republike Slovenije. pogoje za začetek mediacije in konec mediacije) 11. Lj. dopolnjena izdaja. 1/2000. v delu. Pravna praksa. Nina Betetto. Renato Vrenčur: Uvod v zemljiškoknjižno pravo s praktičnimi primeri in sodno prakso.dr. Jože Juhart. s spremembami v Uradni list L 300 z dne 17. Aleš Galič. 2005 . Pravdni postopek: Zakon s komentarjem.S Vstavljeno: ). dr.dr. GV. št. Zakon o arbitraži (ZArbit. Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr.2004. 2/1999. Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ.odločba Ustavnega sodišča RS. 1-22) 9. Aleš Galič. 2.Jana Savković: Novi način vlaganja izvršbe na podlagi verodostojne listine.dr. Primath. GV. ki ureja področje uporabe. Uredba (ES) št. Hinko Jenull: Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) z uvodnimi pojasnili ter komentarjem sprememb in dopolnitev (ZIZ-A).1. Lj.dr. Ustavno civilno procesno pravo : ustavna procesna jamstva.2005. 2003 . o postopku pridobitve evropskega izvršilnega naslova ter minimalnih postopkovnih jamstvih po uredbi) 8. [1] Izbrisano: . str.Dida Volk: Elektronsko poslovanje pri izvršbi. 1037-1047 . Aleš Galič: Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : (neuradno prečiščeno . Lj. vzorci in sodno prakso. 1992 . 27-38 . v delu.dr. Uradni list RS. št.dr. 0006 – 0018. Lj. str. Ada Polajnar-Pavčnik: Nepravdni postopek – zakon s komentarjem. Lj.z dne 16. št. Nina Plavšak: Zakon o zemljiški knjigi: uvodna pojasnila. 2006 . Aleš Galič.dr. dr. Vesna Rijavec... Boštjan Tratar: Zakon o nepravdnem postopku s komentarjem. str. Aleš Galič. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (Uradni list L 199 z dne 31.2001. 4. Uradni list Republike Slovenije. Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Izbrisano: Izbrisano: 0 Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Izbrisano: 1 Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Izbrisano: sodne postopke Izbrisano: Izbrisano: Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: dr. Nina Betetto. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Lj. samo na splošno o področju uporabe uredbe. Odvetnik. št. št. 2002 . Uradni list Republike Slovenije in GV. 56 /99 in 45/08-ZArbit)¶ Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: 9. Lj. samo na splošno o področju uporabe uredbe. str... 77/08. Uradni list RS. 56/08. v delu.dr. GV. št. dr. dr. 2008 . 2004 Začasna ureditev postopka vročanja po ustavnosodni in sodni praksi:_ . v slovenskem jeziku objavljena v posebni izdaji Uradnega lista ES 2004 – poglavje 19. 1974 (zakon s komentarjem) . 2004 . Dragica Wedam Lukić. ki ureja predmet in stranke arbitražnega sporazuma ter sodno pristojnost) 10. Lojze Ude. 57/09 Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. št. Lj. ČZ Uradni list RS. Uradni list RS. 6-7/08.dr. 9. Dragica Wedam Lukić. 8-10 .4. Lojze Ude. št. Jan Zobec. Janez Šinkovec in mag. Izbrisano: / Vstavljeno: /7 Izbrisano: ). dr. ki ureja postopke pred sodiščem povezanih s hospitalizacijo brez privolitve) Literatura: . dr.11. str. ustavna pritožba – meje preizkusa in postopek.7. Pravna praksa. Lojze Ude: Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili (z novelo ZPP-D). 1/08.dr. 0015-0039. GV. Dragica Wedam-Lukič: Civilni izvršilni postopek. 27-33 . Pravosodni bilten. spremenjena in dopolnjena izdaja. Pravdni postopek. Jan Zobec.. Lojze Ude: Zakon o pravdnem postopku. Uradni list RS. javnih listin in sodnih poravnav) 7.dr. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) z dne 21. prva knjiga. zvezek . 2002 .

. Miroslava GečKorošec. 2001¶ . Erik Jayme: Mednarodno zasebno pravo – Splošni del. Uradni list Republike Slovenije.dr.2002 Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: . Suzana Kraljić. Erik Jayme: Mednarodno zasebno pravo – Posebni del.sklep Vrhovnega sodišča RS. 2002¶ 8 . Lj. Rajko Knez. 2.dr. 27. Lj. opr. Uradni list Republike Slovenije. izdaja. št.6. Miroslava Geč-Korošec. Janez Nemec. II Ips 72/2002.

Kazniva dejanja zoper premoženje 4. Kazenski zakon Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS. 12/99.7. naklep in malomarnost 3.1.13.. Uradni list RS. 23/05 – UPB1)¶ 4.1. št. Varnostni ukrepi 3. izbris obsodbe in pogoji za dajanje podatkov iz kazenske evidence 3. Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime 4. 66/00. Veljavnost kazenskega zakona (osebna. 47/87.4. 6/00 – sklep US. Vzgojni ukrepi in kazni za mladoletnike 3.l. Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO.9. Koncepcija kaznivega dejanja 2. list RS. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) Ur. 12/01 – odločba US.5. Opozorilne sankcije 3. KAZENSKO MATERIALNO PRAVO Izbrisano: kaznijo Izbrisano: 1. prisiljenost.10.11. št. člena)¶ 5. 98/04 – UPB1 in 65/08) 4. Rehabilitacija. Uradni. krajevna) 3.12. Ustava Republike Slovenije (URS. člena)¶ Izbrisano: 6 Izbrisano: 7. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD.10.7. ter tretjega odstavka 45. 12/77. št. Temeljne določbe o izvrševanju kazenskih sankcij¶ Izbrisano: 1 Izbrisano: izvršitve kazni zapora in čas nastopa kazni Izbrisano: 3. št. 30/98. Sorazmernosti kazni z dejanjem in resocializacija 2. Uradni list RS. silobran. Matjaž Ambrož. Posebni del kazenskega zakonika. Katja Filipčič: Kazensko pravo. Kazenska odgovornost mladoletnikov 3. Uradni list RS. Splošni del kazenskega zakonika 3. splošni del. 72/98 – odločba US. . Kazenski zakonik (KZ-1. Alenka Šelih.3. Ne Označeno Izbrisano: in Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče. 67/98. dr. Kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa 5. Zakonitosti 1.5.6. Zastaranje¶ 3. 95/04 – UPB1) 3. KAZENSKO MATERIALNO IN PROCESNO PRAVO Izbrisano: Subjektivne ali krivdne odgovornosti Izbrisano: med Izbrisano: vim I. 16/99 – sklep US. Zastaranje kazenskega pregona in zastaranje izvrševanja kazni 3. Ne Označeno Izbrisano: 2 Izbrisano: 3.2. Temeljna načela kazenske zakonodaje: 1. št. Kazniva dejanja zoper gospodarstvo 4. Temeljne določbe 3. Kazniva dejanja zoper pravni promet (samo ponarejanje listin) 4.2. Uradni list RS.8. 33/91-I. št. pridobljene s kaznivim dejanjem 3. Damjan Korošec. 130. Ljubo Bavcon. Pravna in dejanska zmota. Amnestija in pomilostitev¶ Izbrisano: 4 Izbrisano: 5 Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče. list RS. Lj. Uradni. 128. 55/08. 132.. zlasti: 4. 50/99.8.1. št. 52/02 – ZDU-1.. Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja Pravni viri: 1. Odvzem premoženjske koristi.6. Kaznivo dejanje in krivda 3. 66/08 – popravek. izdaja.12. časovna. Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 4. pravne vrednote 1. skrajna sila.. Uradni list Republike Slovenije. Uradni list RS. 79/01 in 80/04 – ZUARLPP.2. RS.dr. 2009 Izbrisano: Formalnomaterialna in objektivnosubjektivna k Izbrisano: azenska odgovornost Izbrisano: 3. Legitimnosti in omejenosti kazenske represije. 39/09 in 55/09 – odločba US) 2. 42/97. Pojem kaznivega dejanja 2. Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila 4. Kazni 3. Pravne posledice obsodbe 3. Pomen izrazov 4. 79/01.3. 60/07 in Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1. 129. 24/03.3.B. Povezanost dejanja in kazni s krivdo 1.1. št. dr. 139. 69/04 in 68/06) Literatura: .2. Razlike med kaznivimi dejanji in prekrški 3.3.4. Kazniva dejanja zoper življenje in telo 4. stransko kaznivo dejanje iz 60.. Temeljni elementi kaznivega dejanja 2.3. dr. 5. 19/84. Zakon o pomilostitvi (ZPom. 39/89 in 5/90 – določbe členov 127.13. [4] Izbrisano: in Izbrisano: 4 Izbrisano: nespremenjena Izbrisano: 199 9 ..5. Kazenski zakonik (KZ. Uradni list RS.. Humanosti¶ 1.4. dr. 3/78.

Lj.mag.dr. KAZENSKO PROCESNO PRAVO 1.5. 181-193 ... natis. Uradni list Republike Slovenije.dr.. Ljubo Bavcon et. objava: Pravna mnenja. Alenka Šelih: Praktikum za materialno kazensko pravo.85 cm Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. št. št. Uradni list Republike Slovenije. Katja Filipčič. Lj. GV. 2008 . 2001 .. 1. št. objava: Uradni list RS. Lj.dr. Alenka Šelih.a člen Zakona o kazenskem postopku. 7. Ivan Bele. 10-11¶ . Zamik: Levo: 0. Gospodarsko kazensko pravo.mag.Boštjan Penko. Ivan Bele. 2000 . 55/09 . 2006 .. 5. Predhodni postopek – predkazenski postopek na splošno – pravica do zagovornika – pouk s strani policije o pravicah osumljencu – osredotočenje suma na vabljeno osebo (kdaj vabljena oseba postane osumljenec) s strani policije – zaslišanje osumljenca in dokazna vrednost policijskega zapisnika (148. GV. in 31.2005 o 113. 10.mag. člena Zakona o kazenskem postopku – preiskava – ukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti – preiskovalna dejanja – zaseg in preiskava elektronskih in z njimi povezanih naprav zaradi pridobitve podatkov v elektronski obliki – zaščitni ukrepi za zaščito priče (240. dr. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja s komentarjem. dr. Liljana Selinšek. Klaudijo Stroligo: Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili.2009 Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: II. dr. dr. Mitja Deisinger: Kazenski zakonik s komentarjem – posebni del.dr. Korošec Damjan. 2002 .2009. 1999¶ Izbrisano: . sodno prakso in literaturo. Peter Kobe: Kazenski zakon SFR Jugoslavije s pojasnili. Uvodna pojasnila h kazenskemu zakoniku Republike Slovenije. dr. Mitja Deisinger. GV. Lj. str.načelno pravno mnenje Občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede veljave kazenskega zakona za mladoletnike in o kazenski odgovornosti mladoletnikov. Vid Jakulin. 6/2006. U-I-73/09. Vid Jakulin: Kazenski zakonik : KZ-1 in KZ-UPB1 z uvodnimi pojasnili. Pravna praksa. GV. 1. izd. Lj. mag. členu in petem odstavku 115. št. 23. Ljubo Bavcon. Vlado Balažic. 2. Lj. Vid Jakulin.7. natis. Splošne določbe – temeljna načela – pristojnost sodišč – izločitev sodnika – državni tožilec – oškodovanec in zasebni tožilec – zagovornik – vloge in zapisniki – roki – stroški kazenskega postopka – premoženjskopravni zahtevki – izdaja in naznanitev odločbe – vročanje pisanj in pregledovanje spisov – izvršitev odločbe – pomen izrazov 2. 19.Načelno pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 14. str. 1984 (samo komentar k členom 1. mag. Lj.. 11. 2. Glavna obravnava in sodba Izbrisano: ..-113. ČZ Uradni list SRS. II/2005. Ivan Bele: Kazenski zakonik s komentarjem – splošni del. 1. Ivan Bele. splošnega dela KZ SFRJ iz leta 1976)¶ . dr. Lj. 11 pt Izbrisano: ¶ 10 . 1. dr. Lj. 1/2009.. Pravosodni bilten. Uradni list Republike Slovenije. Zastaranje izvršitve kazni.Primož Baucon: Kritična analiza nekaterih določb Splošnega dela novega slovenskega Kazenskega zakonika. Aleksander Karakaš. št. GV. Mitja Deisinger. 1999¶ .dr. dr. mag.dr. natis.odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede veljave kazenskega zakona za mladoletnike in o kazenski odgovornosti mladoletnikov. 1994¶ . člen Zakona o zaščiti prič) – obtožnica in ugovor zoper obtožnico – pogoji in postopek začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi 3.al. člena Kazenskega zakonika.: Vrhovno sodišče Republike Slovenije¶ Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Obojestransko.a člen Zakona o kazenskem postopku) – dokazna (ne)vrednost uradnega zaznamka po šestem in devetem odstavku 148.12.

št. U-I-18/93. Klemenčič Goran: Prikriti (kriminalistični) preiskovalni ukrepi : POMS je mrtev. 102/07) . 294-327 2. 2. 3 (junij 1999). str. 43/08. 03.Drago Kos: Praktični vidiki uporabe "posebnih metod in sredstev".. 21/08 – odločba US: U-I-96/06-13. členu Zakona o kazenskem postopku. 11-15 . objava: OdlUS V.mag. 2004 . 27.Boštjan Penko: Zakon o kazenskem postopku z uvodnimi pojasnili. Uradni list RS. 2002 . 32/2002 3. Ustava Republike Slovenije (URS. št. 8. 3. št. 102/07 – ZSKZDČEU. 1996. 27-45 . Lj.dr. 891-915¶ Izbrisano: 2 Izbrisano: 3 Izbrisano: 4 Izbrisano: S Izbrisano: Izbrisano: Oblikovano: Obojestransko 11 . 123-128 . Štefan Horvat: Uvodna pojasnila k zakonu o kazenskem postopku.Anže Erbežnik: Nekaj pogledov na predlagano novelo zakona o kazenskem postopku. postopek proti mladoletnikom 6. 2-3/1984. U-I-18/93. predkazenski postopek in policija (primer "sim kartice". Zakon o kazenskem postopku (ZKP. 158. ČGP Delo – TOZD Gospodarski vestnik. Lj.odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije: 1. št. Štefan Horvat: Zakon o kazenskem postopku s komentarjem. 2003 .Jernej Potočar: O nekaterih problemih uporabe dokazov. Lj. Boštjan Makarovič: Nam v informacijski družbi primer Malone še zadostuje?. 65/08 in 77/09) 2. Zlatko Dežman. Odločba US. št. 32/07-UPB4.2009. 11-12 . št. Ustavno kazensko procesno pravo.Alenka Jelenc Puklavec: Izdelava sodbe prve stopnje v kazenskem postopku. 1994¶ .mag. Lj. Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU. pripor – odločba US. 1-3/2003.Alenka Jelenc Puklavec: Izdelava sodbe prve stopnje v kazenskem postopku. Živko Zobec: Komentar zakona o kazenskem postopku s sodno prakso. Boštjan M. objava: Uradni list RS. str. Skrajšani postopek. 3. Uradni list Republike Slovenije. Posebni postopki Izbrisano: in Pravni viri: 1. Zupančič et. Uradni list Republike Slovenije. izrekanje sodnega opomina. Ustavno kazensko procesno pravo. 4. pridobljenih s posebnimi metodami in sredstvi po 150. Boštjan M.1998. Uradni list RS. izdaja. U-I-25/95.– priprave na glavno obravnavo – glavna obravnava – sodba 4. str. seznanitev z obvestili iz predkazenskega postopka.dr. U-I-132/95. postopek za izdajo kaznovalnega naloga. Up-3367/07. Pasadena. 111118 . točka 12. št. objava: Uradni list RS. str. izdaja. 2003 (s stvarnim kazalom dr.1. 2.samo pogoji in postopek predaje 5.11. 40. št. 113/05.10. Lj. Uradni list RS. Uradni list RS. Zakon o sodiščih (ZS. 33/91-I. al. 1) 4. Pravosodni bilten. GV. št. št. 69/04 in 68/06) 4. Zakon o zaščiti prič (Uradni list RS. Pravosodni bilten. odločba US. Zlatko Dežman: K predlogom za reformo Zakona o kazenskem postopku. Zvonko Fišer: Zakon o kazenskem postopku z uvodnim komentarjem. 23/08 – ZBPP-B. Uradni list RS. tajni preiskovalni ukrepi (posebne operativne metode in sredstva) odločba US. Uradni list Republike Slovenije. GV. naj živijo PPU!. 1/1999. Pravosodni bilten. 1/1999. 2002. Pravosodni bilten. Lj. 73-95¶ Izbrisano: . 100/08) 5.mag. 11. št. 94/07 – UPB4 in 45/08) Literatura: . objava: Uradni list RS. št. str. 1999¶ . št. 21. pridobljenih s poligrafskim testiranjem (Odločba US. Up-106/05. 2000. št. nedovoljenost in nezanesljivost dokazov. 2-3/1984. Pravna praksa. Lj. Pravna praksa. Odvetnik. Lj. 92-155¶ Izbrisano: 1. št. Uradni list Republike Slovenije. št. št. U-I-92/96.2008. pravica do komunikacijske zasebnosti. št. Pasadena. 92-155 . str. št. Zupančič et. Postopek s pravnimi sredstvi – redna pravna sredstva – izredna pravna sredstva 5.. (samo) str.dr. št. str. 2. objava: OdlUS . objava: OdlUS VI. ali dr.samo pogoji za pridobitev statusa zaščitene priče 3. str. Lj. 1/1999. 2000. Pravnik. izdaja. al. št.mag.sodbi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije: Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Izbrisano: . 24/03. Pravosodni bilten. strokovna in izvedenska mnenja Centra za kriminalističnotehnične preiskave (Odločba US. 42/97. 11/98 in OdlUS VIII. I-VII¶ . št. Anže Erbežnik: Kazensko procesno pravo Republike Slovenije. 67/09) .Alenka Jelenc Puklavec: Zgradba kazenske odločbe.Zakon o kazenskem postopku (ZKP).dr. št. št.1997. Vida Jakulina)¶ Izbrisano: . 117/06 – ZDoh-2 in 110/07) . ali dr. 14/2003.7. 1985¶ Izbrisano: . str. 66/00.

. Lj.. ali na spletni strani Vrhovnega sodišča .. [7] Izbrisano: 8 Izbrisano: in Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: .[5] . str. 2001 Izbrisano: 0 Izbrisano: Izbrisano: (objava: Sodnikov informator. [19] . člen izvedbenega dela zakona o ratifikaciji) Literatura: ... nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (MOPPM... . PRAVO O PREKRŠKIH Izbrisano: ) Izbrisano: 3. Izvrševanje kazni 3. Uradni list RS. Bonex. posebni primeri plačilnega naloga.. 20/06 – samo 19. 10/2003. št. št.2003 Izbrisano: 0 Izbrisano: Izbrisano: (objava: Sodnikov informator.. Organi za odločanje o prekrških in opredelitev njihovih pristojnosti po zakonu 3.... opr.. člen) 4. str. Izvrševanje . [8] . Varuh človekovih pravic in nadzorstvo nad zavodi za prestajanje kazni zapora Pravni viri: 1. 76/08 in 40/09) 2. Izbrisano: in Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Izbrisano: – popravek.. Dostopnost . natis.. 39/09 in 55/09 – odločba US) – 3... Center za kriminalističnotehnične preiskave in dokazna vrednost strokovnih mnenj: sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.5. [17] . Miha Wohinz: Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij s komentarjem in podzakonskimi akti... Zakon o .3. ali na spletni strani Ius Info ali na STAIRS informacij Izbrisano: skem sistemu pod: VS21245) ¶ Izbrisano: 0 III.. Pogojni odpust 4. 1. št. 55/08... 10/2002.. 6. [9] . [13] Izbrisano: 4 1. [12] .. [6] Izbrisano: 5 Izbrisano: 6 Izbrisano: 7. [21] . IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 1. št. [20] . št. Postopek za prekršek: – temeljne določbe – postopek za odvzem premoženjske koristi.. [18] .. Uradni list RS. Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: in opomin Izbrisano: Izbrisano: Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano – varstveni[14] . I Ips 180/2000. št.. Materialnopravne določbe: – temeljne določbe – prekršek in odgovornost zanj – sankcije za prekršek – uklonilni zapor – odvzem premoženjske koristi pridobljene s prekrškom – zastaranje 2. odločba o prekršku) – zahteva za sodno varstvo – redni sodni postopek (tudi skrajšani postopek) – sodba o prekršku – pritožba v rednem sodnem postopku – izvršitev odločbe in sodbe o prekršku Izbrisano: . 8. Pojem in vrste kazenskih sankcij 2. [23] .. Zakon o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim.... 66/08 – popravek. in 5. 110/06 – UPB1. [24] 12 . 21. opr.. Uradni list RS.. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1.. I Ips 156/99. 114/06 in Mednarodne pogodbe. Kazenski zakonik (KZ-1. sprejemanje obiskov in pošiljk 5. Izbrisano: 3... Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP. št. 7.. člen 3. Center za kriminalističnotehnične preiskave in dokazna vrednost strokovnih mnenj: sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. 71/93. Uradni list RS.Aldo Carli.. – vzgojni [15] . 15/94 – popravek in 56/02 – samo 42. št. pridobljene s prekrškom – postopek proti mladoletnikom ter vzgojni ukrepi in sankcije za mladoletnike – hitri postopek (plačilni nalog. št. [22] .. Dopisovanje obsojencev.2002 2. člen mednarodne pogodbe ter 4.. [16] . [11] IV. [10] . Oblikovano .1.

– izredna pravna sredstva v postopku za prekršek Izbrisano: – temeljne določbe¶ – splošne določbe postopka¶ – začetek in potek postopka¶ – odločba o prekršku¶ – plačilni nalog ¶ – zahteva za sodno varstvo¶ – sodba o prekršku¶ – pritožba v rednem postopku ¶ – izredna pravna sredstva¶ – postopek proti mladoletniku¶ – izvršitev odločbe Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Maček Guštin Špela. Up-3663/07. Filipčič Katja. 21/08 – popravek in 76/08 – ZIKS-1C) Literatura: .9. Lj.dr. Hinko Jenull. Lj. 10. št. št. Selinšek Liljana. 17/08. 77/09 13 . Jenull Hinko. 2005¶ Pravni viri: Zakon o prekrških (ZP-1. Boštjan Tratar: Zakon o prekrških s komentarjem. dr. GV. objava: Uradni list RS.odločba Ustavnega sodišča RS o izvajanju dokazov v korist obdolženca v postopku o prekršku ter pravica do poštenega sojenja. Perpar Matej: Zakon o prekrških (ZP-1): s komentarjem. 11 pt Oblikovano: Navaden. GV.2009.Ivan Bele. Špela Maček Guštin. 2009 . Uradni list RS. 3/07 – UPB4. 11 pt Izbrisano: . št. Obojestransko Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial.

Vzdrževanje reda v upravnem postopku (opomin. zaslišanja stranke. UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR Oblikovano: Naslov 1 I. Temeljna opredelitev 2. Temeljna načela upravnega postopka – veljavnost zakona o splošnem upravnem postopku – poseben upravni postopek – subsidiarna uporaba zakona o splošnem upravnem postopku . Pooblastila za opravljanje funkcij javne uprave Izbrisano: 3. pravica pritožbe. Občevanje organov in strank v upravnem postopku – vloge in vabila – vloge in elektronsko poslovanje – zapisnik – pregled spisov in obvestila o poteku postopka 5. Vročanje spisov v upravnem postopku – način vročanja – posredno vročanje – obvezno osebno vročanje – posebni primeri vročanja – vročilnica – pomote pri vročanju 6.Oblikovano: Pisava: 11 pt C. varstvo pravic občanov in varstvo javnih koristi. Pristojnosti za odločanje v upravnem postopku – stvarna in krajevna pristojnost – spor o pristojnosti – uradna oseba pooblaščena za postopek in za odločanje – pravna pomoč – izločitev uradne osebe 3. UPRAVNI POSTOPEK 1. odstranitev in denarna kazen) Izbrisano: – stranke z diplomatsko imuniteto¶ Izbrisano: – prostorska omejitev pristojnosti¶ Izbrisano: izročitev 14 .načelo zakonitosti. UPRAVNO PRAVO. Posebna pooblastila¶ II. 2. ekonomičnosti postopka – pravnomočnost odločbe – pomoč neuki stranki – uporaba jezikov in pisav – uporaba izraza "organ". UPRAVNO PRAVO 1. Roki v upravnem postopku in vrnitev v prejšnje stanje – računanje rokov za posamezna dejanja v upravnem postopku – zamuda roka in predlog za vrnitev v prejšnje stanje – reševanje predloga za vrnitev v prejšnje stanje 7. načelo učinkovitosti. samostojnosti pri odločanju. presoja dokazov. materialne resnice. Stranka in njeno zastopanje v postopku – stranka – procesna sposobnost in zakoniti zastopnik – začasni zastopnik in skupni predstavnik – pooblaščenec 4.

8. Stroški upravnega postopka (stroški organa in strank in oprostitev plačila) 9. Pritožba – pravica pritožbe – pristojnosti organov za odločanje o pritožbi – rok za pritožbo – vsebina pritožbe – izročitev pritožbe – delo organa prve stopnje v zvezi s pritožbo – pritožba ob molku organa – rok za odločbo o pritožbi – vročitev odločbe druge stopnje 13. Nadzor nad izvajanjem Zakona o splošnem upravnem postopku in posebnim upravnim postopkom 16. Organizacija in položaj upravnega sodstva Predmet upravnega spora Stranke v upravnem sporu Pristojnost za odločanje v upravnem sporu 15 . UPRAVNI SPOR 1. Postopek do izdaje odločbe – ugotovitveni (skrajšani. Izbrisano: tolmačenje III. Izredna pravna sredstva – pogoji za uporabo izrednih pravnih sredstev – obnova postopka – sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom – odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici – izredna razveljavitev – ničnost odločbe – pravne posledice odprave in razveljavitev 14. dopolnilna in začasna odločba – popravljanje pomot v odločbi – sklep 12. 4. 2. Uvedba upravnega postopka in zahtevki strank – uvedba upravnega postopka – združitev stvari v en postopek – sprememba in umik zahtevka – poravnava 10. posebni) postopek – predhodno vprašanje – ustna obravnava – dokazovanje 11. 3. Odločba in sklep – kateri organ izda odločbo – oblika in sestavni deli odločbe – delna. Pristojnost za uradno dajanje pojasnil glede posameznih določb Zakona o splošnem upravnem postopku. Izvršba – izvršilni naslov – načela izvršilnega postopka – upravna in sodna izvršba – izvršba za nedenarne obveznosti – izvršba v zavarovanje 15.

Bojan Bugarič. Pravosodni bilten. Obveznost sodb izdanih v upravnem sporu Pravni viri: 1. 54/09 . Gorazd Kobler. Tone Jerovšek. ustavnim sodiščem ter v upravnem postopku. Uradni list RS. Izbrisano: in Izbrisano: ) Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: 2 Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: 2004 Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: Rajko Izbrisano: Pirnat Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: Mateja Jerovšek Oblikovano: Ne Označeno Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: 2005 Oblikovano: Ne Označeno Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: 1999 Oblikovano: Ne Označeno Oblikovano: Ne Označeno Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Izbrisano: kerševan zus komentar 2008¶ Vstavljeno: kerševan zus komentar 2008¶ 16 . št. št. Jerovšek Mateja: Uvodna pojasnila k zakonu o splošnem upravnem postopku. Lj. Lj. Zdenka Štucin. dr. Erik Kerševan. upravnimi sodišči. 1/2002. št. Lj. Kristina Ožbolt. Tone Jerovšek: Uvodna pojasnila k zakonu o upravnem sporu. Božo Grafenauer. 113/05 – UPB4. Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem. dr. Tomaž Vesel: Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP): s komentarjem. Faganel. 1. Boštjan Zalar. Marta Klampfer. 2001 . str. Varstvo ustavnih pravic v upravnem sporu 9. Erik Kerševan. Lj. Bonex. 2001 . natis. 3. Gorazd Trpin. dr. natis.Janez Breznik. 1. Začasna odredba 8. Uradni list RS. Gorazd Trpin. Lj. Tone Jerovšek.dr.mag. dopolnjena izdaja. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP.odločba US. 119/08 – odločba US. pred delovnimi in socialnimi sodišči. Janez Čebulj: Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih.dr. 105/06. št. Zastopnik javnega interesa 7. 2006. št.odločba US) 4. 2002 . Polonca Kovač. 105/06 – ZUS-1. Mitja Horvat. 126/07 – ZUP-E in 48/09) 3. GV. 1998 . GV. Nebra. Jonika Marflak. Jasna Pogačar.Erik Kerševan: Zakon o upravnem sporu (ZUS-1). Aleksij Mužina. Nina Plavšak. 2008. Senko Pličanič. 2004 . Lj. 2008 . Jonika Marflak: Zakon o upravnem sporu ZUS-1 s komentarjem. Lj.Tone Jerovšek. 919.5. Uradni list RS. Uradni list RS. GV. Zakon inšpekcijskem nadzoru (ZIN. 65/08 . . Lj. Zdenka Štucin.mag. 126/07 in 65/08) 2. 24/06 – UPB2. 2009 .dr. Uradni list RS. Zakon o državni upravi (ZDU-1. Miha Šipec. Janez Breznik: Upravno pravo procesni del: Upravni postopek in upravni spor. 43/07 – UPB1) Literatura : .Janez Breznik: Vsebina sodnih odločb v upravnem sporu. GV. Uradni list RS. GV. Pravna sredstva in njihove omejitve 10. . Grega Virant.Janez Breznik. Postopek v upravnem sporu 6. Zakon o upravnem sporu (ZUS-1. Mira Dobravec Jalen Marjanca. Boštjan Tratar: Upravni spor – Varstvo pravic in kontrola uprave v upravnem sporu. Lj.

Pravo industrijske lastnine in avtorsko pravo (temeljni pojmi. delitev družb. srednja velika podjetja Izbrisano: . Konkurenčno pravo 5. pridobitev in prenos pravic.¶ – zavodov. ustanovitev. Gospodarske pogodbe: Izbrisano: prisilna poravnava Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Menično in čekovno pravo 4. Vstavljeno: .evropska delniška družba (pojem. organi.temeljni pojmi .tiha družba (pojem.komanditna družba (pojem. ustanovitev. Poslovne knjige in letno poročilo 5.komanditna delniška družba (pojem. majhne. spremembe in prenehanje) .¶ III. spremembe in prenehanje) . organi. GOSPODARSKE DRUŽBE 1. organi. TEMELJI GOSPODARSKEGA PRAVA I. ustanovitev. objava podatkov in sporočil.postopek prisilne poravnave . pravna razmerja. Firma.mikro.družba z neomejeno odgovornostjo (pojem. postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine) . Pravo vrednostnih papirjev 3. pravna razmerja. Splošno (pojmi. srednje in velike družbe (55.postopka prisilnega prenehanja (izbris iz sodnega registra brez likvidacije in prisilna likvidacija) . Samostojni podjetnik posameznik 6.Č. poslovna skrivnost in prepoved konkurence 3. pravna razmerja. 11 pt Izbrisano: stečaj Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial.delniška družba (pojem. spremembe in prenehanje) . Gospodarske družbe: .¶ – tujih gospodarskih družb. organi. zastopanje. spremembe pravno organizacijske oblike Izbrisano: .stečajni postopki (stečajni postopek nad pravno osebo. Sodni register in registrski postopek ter postopek v gospodarskih nepravdnih zadevah 4. 11 pt Izbrisano: prisilna likvidacija 17 . člen ZGD-1) 7. organi. spremembe in prenehanje) . prava osebnost.splošno o pravicah delavcev v primeru insolventnosti 2. spremembe in prenehanje) . Izbrisano: – gospodarskih javnih služb. organi. Združitev družb. sedež. prilagajanje zneskov) 2. ustanovitev. ¶ – bank. odgovornost za obveznosti. organi. Povezane družbe in gospodarsko interesno združenje 8. pravna razmerja. spremembe in prenehanje) . – investicijskih skladov in družb za upravljanje. DRUGE STATUSNE OBLIKE Vstavljeno: . ustanovitev.družba z omejeno odgovornostjo (pojem. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial.¶ Izbrisano: – zavarovalnic. ZGD-1) Opredelitev in temeljne značilnosti: – zadrug. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial.mala. DRUGA PODROČJA GOSPODARSKEGA PRAVA 1. ustanovitev. pravna razmerja. ustanovitev. pravna razmerja.mala. spremembe in prenehanje) . srednja velika podjetja II. sodno varstvo) 6. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. pravna razmerja. dejavnost. Postopki zaradi insolventnosti: .

16/07-UPB3 in 68/08) 18. Lj. Uradni list FLRJ. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1. Zakon o čeku (ZC. 1346/2000 z dne 29. [43] ... Zakon o prevzemih (ZPre-1. Nina Plavšak. Uradni list RS. 45/08 – ZArbit. [33] Izbrisano: 17 Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: Zakon o plačilnem . Marjan Odar. [45] .komisijska pogodba . [37] Oblikovano . 65/09 ... [48] . 50/71 in 52/73. 67/07 – ZTFI. [38] . [44] ..gradbena pogodba . št. Uradni list FLRJ. Uradni list RS. . Izbrisano: in 1 Izbrisano: 26/07 – ZFPPIPP . št. Prevzemi gospodarskih družb (temeljni pojmi) Pravni viri: 1.. Uradni list RS. 58/09. Rajko Knez.. 13/94 in 82/94) 7.. 40/09) 9. Obligacijski zakonik (OZ.2000 . 36/08. št. 23/09 . Rado Bohinc. Zakon o trgu [31] .posredniška pogodba . 60/06 . GV. Krešimir Puharič. Uradni list RS. št. Zakon o sodnem registru (ZSReg. št.. št. Uradni list RS.. 13/93 in 66/93) 8. 79/06. Zakon o varstvu konkurence (ZVK. Uradni list RS... 16.. št. 17. Izbrisano: 10 Izbrisano: 11 Izbrisano: 12 Izbrisano: 20 Izbrisano: 13… in Izbrisano: 14 Izbrisano: 15.. Zakon o finančnem poslovanju. 93/07 – ZSReg-C. Uradni list SFRJ.skladiščna pogodba .. 12/65. 1.UPB3) 2. 45/08 in 111/08 – odločba US) 15. [35] Vstavljeno: in 58/2009-. Borut Bratina. 62/07-UPB1) 3. 105/46. [34] Izbrisano: ) Vstavljeno: . [46] . 73/07 – UPB3. Izbrisano: in Izbrisano: 68/08. Uradni list RS. [28] – Vstavljeno: . Finančno poslovanje podjetij (temeljni pojmi in načela) ter plačilni sistem (Register transakcijskih računov) 9.. [27] Vstavljeno: transakcijskih .špedicijska pogodba . Uradni list SFRJ. Uradni list RS. 17/91-I.. predvsem členi 1. Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP. 37/08 – ZST-1. Marijan Kocbek): Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). samo na splošno. 126/07. [30] Izbrisano: 6 Izbrisano: 7 Izbrisano: 8. Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS. 26/05 – UPB1. 3/07 – UPB4. št... 54/07-UPB2. št. Zakon o menici (ZM.. z dne 30.. Šime Ivanjko.4. Bojan Zabel (ured. 18/93.. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1. Uradni list RS. št. splošno o pravicah delavcev po tem zakonu v primeru insolventnosti) Literatura: .Marijan Kocbek.. 23/09 – odločba . 65/08 in 49/09)) 11. Zakon o pravdnem postopku (ZPP... 40/09.. št. Uradni list RS. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1. št. št. [32] . 104/46 in 33/47. Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS. 17/91-I. postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP. 16/65.. 56/99 in 110/02 – ZVPot-A) 10. [42] .Uradni list RS. Uradni list RS. Rado Bohinc.. Uradni list RS.. št. [29] Izbrisano: 3..pogodba o trgovskem zastopanju .. zvezek.2005 . 26 in 42) 5.. [26] – Vstavljeno: .. 18. [40] Oblikovano Izbrisano: ) Izbrisano: 19…in Izbrisano: 20…20 Izbrisano: 21 Izbrisano: 22 Oblikovano Oblikovano Oblikovano ..6. Dušan Pšeničnik. [25] Izbrisano: 42/06. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ. Uradni list RS.. Zakon o . št. 51/06 – UPB3) 12.. s spremembami v Uradni list L 100 z dne 20. 2006 Izbrisano: . št.. 58/09) 4. [41] Izbrisano: dr. Mirko Ilešič.prevozne pogodbe . samo določbe o ... 10/91-stari. [47] Oblikovano Izbrisano: Zakon o ... 1/08 in 68/08) 17. 4. 93/07. Zakon o zavodih . 19/07 – popravek in 65/08) 6. Zakon o zadrugah (ZZad. 78/06 – UPB2. v slovenskem jeziku objavljena v posebni izdaji Uradnega lista ES 2004 – poglavje 19. št. [49] 18 . 92/07. Gospodarski spori in izvršba v gospodarskih zadevah 8.. 97/07 – UPB1) 13.... maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (Uradni list L 160. [36] Vstavljeno: . št.. . Saša Prelič. št.pogodba o naročilu¶ Izbrisano: osnovne Izbrisano: in …promet . Uradni list RS. št. 54/70 in 57/89.. št. Uradni list RS. Uredba Sveta (ES) št. [39] Izbrisano: TRR Vstavljeno: TRR Izbrisano: 18… in …....licenčna pogodba . Hilda Marija Pivka.. samo določbe o registru transakcijskih računov) 14.…. 68/05 – odločba US. Uradni list RS. 45/08 – ZArbit in 28/09) 16. 24.skupne značilnosti drugih gospodarskih pogodb (splošni del OZ) 7.bančni posli .

Nevenka Rihar. GV. Lj. Miha Juhart: Zakon o menici s komentarjem. 1. dr. 1998¶ Izbrisano: Janez Šlibar Izbrisano: ¶ Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: odločba Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: -19 Izbrisano: 0 Vstavljeno: 06. 2001. 1999¶ . GV. Marko Salmič. 437-451 . GV.dr. 2003 . Lj. 2000¶ Izbrisano: . dr.odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije: 1. Nina Plavšak. str. št. 1993 . Bojan Zabel: Pravo vrednostnih papirjev. str. Lj. Pravnik.dr. Miha Juhart: Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence s komentarjem. dr. Bojan Podgoršek. 1. Alenka Jelenc Puklavec. Nevenka Šorli: Gospodarske pogodbe. objava: Uradni list RS. natis. Živko Bergant: Zakon o prisilni poravnavi.dr.2002. dr.dr. GV. GV. GV.dr. dr. Lj.dr. 2003 in 2006 .dr. dr. 2000-2001. postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). knjiga. Nina Plavšak: Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih s komentarjem. 6. dr. 2007 . Andrej Zupančič: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) s komentarjem. Lj. odločba US o Zakonu o finančnem poslovanju podjetij: št. Krešo Puharič. Lj. Lj. 1. dr. Lj. Lj. Bojan Zabel: Tržno pravo – teorija in praksa pravnega urejanja trga. Šime Ivanjko: Menica in ček. Lj. GV. Nina Plavšak. Ljubljana.mag. Nina Plavšak (ur. 21.): Gospodarske pogodbe. spremenjena izdaja. 2000 . 2008 . GV. št. GV. Verica Trstenjak: Pravne osebe. št.: Anton Gašper Frantar. Bojan Zabel. stečaju in likvidaciji s komentarjem in Zakon o finančnem poslovanju podjetij s komentarjem. 17/2004. natis. 1994¶ Oblikovano: Označeno Izbrisano: . št. 58/2007 Izbrisano: .dr. GV. Lj.2007.mag. Pravna praksa. U-I-135/00.dr. 2003 .10. dr.mag. Vladimir Balažic. 1. Saša Prelič.Boštjan Rejc: Spregled pravne osebnosti kapitalske gospodarske družbe.Uroš Ilić. Branko Oman.Martina Repas: Pravo blagovnih in storitvenih znamk. Miha Trampuž. I-VIII . GV. Peter Grilc. Podjetje in delo. Lj. 93/2002 2. odločba US o Zakonu o finančnem poslovanju podjetij: št. natis. Peter Juren: Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1 UPB1) s komentarjem. št. Miha Šipec: Sodno varstvo industrijske lastnine. GV. knjiga. Miha Juhart. Nina Bettetto. Lj. 1999¶ Izbrisano: mag. natis. 7. objava: Uradni list RS. Bojan Zabel Izbrisano: Uradni list RS in Izbrisano: 1994 Izbrisano: . 2003 . 1999 . I. Lj. 4/08. 58/2007 19 . 09. Vlado Balažic. 2001 . Miha Juhart (ur. št. GV. GV. 68/2002. Peter Grilc. II. 1. 503-528 .dr.2007. GV. 1996 . Protipravna ravnanja članov organov vodenja in nadzora insolventnega dolžnika. Lj. 2002-2005.Nina Plavšak: Zakon o finančnem poslovanju.Jožko Žiberna. mag.dr. Lj. ur. GV. Lj. GV. Šime Ivanjko. GV. Marija Krisper-Kramberger. dr. 2005-2008. Lojze Ude. 1997 . Priloga. Aleš Galič. Šime Ivanjko. 2003 in 2004 . natis. Nina Plavšak.Jožko Žiberna: Menica. Lj. mag. objava: Uradni list RS. GV. dr..Luigi Varanelli: Varstvo stečajnih upnikov v primeru preusmeritve poslovanja in finančnih tokov na by-pass.Zbirka odločb gospodarskega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 1998 in 1999. str. 1993¶ . Marijan Kocbek: Korporacijsko pravo – pravni položaj gospodarskih subjektov. U-I-117/07.): Obligacijski zakonik s komentarjem (štiri knjige).

Uradni list RS. 2/91-I. št.5. Nataša Belopavlovič. Uradni list RS. Uradni list RS. dopusti 2. 18/94.4. Uradni list RS. 43/06 3. Poslovni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi 4. št. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI. 69/08 – ZZavar-E) 4.1. 22/91.3.3. Barbara Kresal. št. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU.Irena Bečan. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR. 65/08. Etelka Korpič Horvat. Plača delavca in obveznost plačila delavcu 2. št. 4/93. Uradni list RS. št. 13/93 in 66/93. stranke. Miran Kalčič. 63/07-UPB3.9. Pravica do stavke (ustavna in zakonska ureditev) 8. dr. Uradni list RS.1. št. Pravni viri delovnega prava 1. ki še velja 5. Uradni list RS. Uradni list SFRJ. Sklenitev delovnega razmerja 2.6. 42/02. značilnosti 6. Polonca Končar. Kolektivna pogodba (vrste in hierarhija.D. 76/07 – UPB2) 9. Organi za odločanje o disciplinski odgovornosti delavca 2. št. mag. Zakon o stavki (ZStk. Uradni list RS. členom ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije) 7. Disciplinska in odškodninska odgovornost delavca 2. 69/08 – ZTFI-A. Zaposlovanje tujcev 2. Uradni list RS. zaščita delavcev) 7. počitki. mag. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT. mag.1.v delu. Uradni list RS. št. TEMELJI DELOVNEGA PRAVA IN PRAVA SOCIALNE VARNOSTI I. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi 3. 18/91. Delavci v negospodarstvu 1. Vsebina pogodbe o zaposlitvi 2. 38/99 in 56/02-ZJU) . Nataša Belopavlovič: Zakon o delovnih razmerjih z uvodnimi pojasnili. Marta Klampfer. 23/91. Delavci v državnih organih (javni uslužbenci) 1. Veljavna zakonska ureditev s področja delovnega prava 1.7. Zaposlovanje invalidov 1. 13/93) 8. dr. Delavci v gospodarstvu 1. št. 17/91-I.2. 79/06 – ZZZPB-F.4. Odmori. Posebne vrste delovnih razmerij. 5/91. sklepanje. št. 70/97. Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP. Temeljni pojmi delovnega prava 1. Suspenz pogodbe o zaposlitvi 3. 22/91-stari – odlok Skupščine RS o soglasju. 15/90. št. dr. Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO. 12/07 – UPB1) Izbrisano: 10. Položaj in pristojnost sindikata (reprezentativnost. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC. dr. 46/07 – odločba US. v zvezi s 4. Aleksej Cvetko. 16/07 – UPB2)¶ Izbrisano: Uradni list RS Izbrisano: 2003 Literatura: . Zakon o javnih uslužbencih (ZJU. Varstvo pravic pri delodajalcu 5. Sodelovanje delavcev pri upravljanju (zakonska ureditev) Pravni vir: 1. št.5. veljavnost) 1. 42/07 – UPB1) 6. Lj. 2008 . 103/07 in 45/08 – ZArbit) 2. Katarina 20 .mag.8. DELOVNO PRAVO 1.6. GV. Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin.2. 87/97. Uradni list RS.

št. 1999 21 . 72/06 – UPB3. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP. 112/06 – odločba US. 1993 . Gorazd Trpin. Lj. 5/09. GV.dr. Tanja Dobrin. Uradni list RS.začasni ukrepi na področju socialne varnosti v času finančne in gospodarske krize: – ureditev delnega subvencioniranja polnega delovnega časa. dr. Aleksej Cvetko. GV Revije. Zvone Vodovnik. Primath. št. 43-461) Izbrisano: Irena Bečan. Nataša Belopavlovič. Polonca Končar. Tatjana Plešnik. 2004 (komentar Zakona o javnih uslužbencih. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Sabina Kmetič: Komentar zakonov s področja uprave. 57/09) Literatura: . 1999 . Lj. dr. Aleksej Cvetko: Socialna varnost. 114/06 – ZUTPG in 10/08) 5. Drago Mežnar. neuradno prečiščeno besedilo s komentarjem in podzakonski akti. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB. Mitja Novak. 110/06 – UPB2. Miran Kalčič. 2002 . – zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Grega Virant. Izbrisano: U Vstavljeno: Ureditev delnega subvencioniranja polnega delovnega časa Pravni viri: 1. Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ. Lj. 1999 . Mb. Drago Mežnar. Uradni list RS. 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) 4. 1. Lj. Tone Jerovšek. mag. Mitja Novak. priloga Pravne prakse. št. Rajko Pirnat. GV. Zvone Vodovnik: Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1. Marjana FrasZorec. 107/06 – UPB1. št.dr. 109/06 – UPB4. str.Marta Klampfer: Prenehanje delovnega razmerja s primeri iz sodne prakse. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ. mag. 2008 . dr.Bojan Bugarič. 40/09 in 57/09) 6. Anjute Bubnov Škoberne: Predpisi o socialnem varstvu. Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti. 1. Erik Kerševan. Anjuta Bubnov Škoberne: Pravo socialne varnosti – učni pripomoček. dr. dr. – prava družinskih in socialnih prejemkov. 114/2006 – ZUTPG in 59/07 – ZŠtip) 2.Mitja Novak. 91/07. Štefka Korade Purg. Uradni list RS. Lj. – posebni dodatek za socialno ogrožene. Darja Senčur Peček. Lj.Vladimir Dejan: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. dr. dr.Kresal Šoltes. 2002 . natis. dr. Polonca Končar. Tatjana Plešnik: Zakon o delovnih razmerjih – uvodna pojasnila. Anica Popovič. Lj. GV. ČZ Uradni list RS. Marta Klampfer. natis. Etelka Korpič Horvat. 114/06 – ZUTPG. Barbara Kresal. Lj. Uradni list RS. 1.dr. natis. 1993 . Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO. Senko Pličanič. dr. dr. Irena Bečan: Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju s komentarjem. Lj. Primath.mag. Uradni list RS. Uradni list RS. Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. 2005 . 71/08 in 76/08) 3. Katarina Kresal Šoltes: Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem in stvarnim kazalom.dr. – zavarovanja za primer brezposelnosti. Janez Novak. Tatjana Plešnik. Drago Mežnar. PRAVO SOCIALNE VARNOSTI Ureditev socialne varnosti na področjih: – pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Lilijana Tratnik Izbrisano: 2003 II. Peter Pregl. dr. št. št. Posebno uresničevanje temeljnega ustavnega načela socialne države . Janez Novak.

GV. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1. GV.Nataša Belopavlovič. GV. 45/08 – ZArbit. dr. Jan Zobec. Dragica Wedam Lukić.dr. POSTOPEK PRED SODIŠČI ZA DELOVNE SPORE IN SPORE S PODROČIJ SOCIALNE VARNOSTI 1. Lj. št. Lojze Ude: Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili (z novelo ZPP-D). dr. Aleš Galič. mag. Lojze Ude. Postopek pred sodiščem prve stopnje. Aleš Galič.dr. Lj. dr. Posebnosti glede ureditve revizije in zahteve za varstvo zakonitosti Pravni viri: 1. GV. Jan Zobec. 73/07 – UPB3. 2004 . zlasti pritožbena obravnava 8. Aleksej Cvetko.dr. Miran Kalčič.. Uradni list Republike Slovenije in GV. Katarina Kralj. druga knjiga. Lojze Ude. zlasti priprava na glavno obravnavo. prva knjiga.dr. dr. št. 2008 III.dr.dr. Pravdni postopek: Zakon s komentarjem. Jan Zobec. Vesna Rijavec. Aleksej Cvetko in dr. Lojze Ude. Lj. Lj. Postopek: – posebnosti postopka v individualnih delovnih sporih – posebnosti postopkov v kolektivnih delovnih sporih – posebnosti postopka v socialnih sporih 6. Lj. 2. št. Nina Betetto. natis. 45/08 – ZArbit in 45/08 – ZPP-D) 2. dr. Delovni spori.dr. 73/07 – UPB3. dr. natis. Lj. Nataša Smrekar. dr. 2005¶ 22 . posledice izostanka strank z naroka 7. dr. Lojze Ude. Zakon o pravdnem postopku (ZPP. 45/08. 2006 . Lj.Nataša Belopavlovič. Uradni list Republike Slovenije. Dragica Wedam Lukić. Nevenka Rihar. Uradni list Republike Slovenije in GV. Janez Novak: Nov Zakon o pravdnem postopku in postopek pred delovnimi in socialnimi sodišči. prva knjiga. 2005 . Janez Novak: Zakon o delovnih in socialnih sodiščih z uvodnimi pojasnili. Janez Novak. dr.Zbirka odločb delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 1998-2000. Organizacija in sestava delovnih in socialnih sodišč (sestava senata. Pravdni postopek: Zakon s komentarjem. Alenka Jelenc Puklavec. Aleksej Cvetko.: dr. 1. 2003. Pravdni postopek: Zakon s komentarjem. dr. dr. GV.. Nina Betetto. dr. Jože Kuhelj. Uradni list RS. Zakonska ureditev stvarne in krajevne pristojnosti delovnih in socialnih sodišč 2. mag. 2008 . Lj. 2000 . sodniki porotniki na splošno) 3. Aleš Galič. Lj. 2002 Izbrisano: Zakon o pravdnem postopku (ZPP. dopolnjena izdaja. Uradni list RS. dr. Lj. 11/08 – odločba US in 57/09 – odločba US) Literatura: . str. GV. 2009 . Vesna Rijavec. Aleš Galič: Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : (neuradno prečiščeno besedilo). Nina Plavšak. dr. Aleš Galič: Civilno procesno pravo. Uradni list RS. Janez Novak. Miran Kalčič: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – pregled sistema in uvodna pojasnila k noveli ZPIZ-C. 1. 2001-2002. Bojan Rangus: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s komentarjem. 2003-2007 ur. Uradni list RS. 10/04 – popravek.dr. Janez Novak: Zakon o delovnih in socialnih sodiščih s komentarjem. 2004 . mag. dr. Pravosodni bilten.dr. 35-48 . Pristojnosti delovnih in socialnih sodišč 5.dr. Dragica Wedam Lukić. Lj. Subsidiarna uporaba Zakona o pravdnem postopku 4. GV. 2/04. 2005 . Vesna Rijavec. št. Lj. 45/08 – ZArbit in 45/08) Izbrisano: . Uradni list Republike Slovenije in GV. Vesna Rijavec. Aleš Galič. 1/2000. 2001. 2002 . Postopek pred sodiščem druge stopnje. Nina Betetto.

dr.: dr. dr.. 2003-2007 ur. 2001-2002. Lj. Nevenka Rihar. 2003. Janez Novak. Uradni list Republike Slovenije. Janez Novak. 2. GV.Zbirka odločb delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 1998-2000. 2001. 2003¶ Izbrisano: . ur. Nataša Smrekar. Aleš Galič. Alenka Jelenc Puklavec. 2003 23 .Zbirka odločb delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 1998-2000. 2008 Izbrisano: .: dr. 2001. GV. 20012002. Alenka Jelenc Puklavec. Lj. Lojze Ude: Zakon o pravdnem postopku. Nataša Smrekar. Lj. spremenjena in dopolnjena izdaja.

Ekonomske. Posebne politične pravice avtohtone romske skupnosti 2. Tipologija pravic in svoboščin 2.6. Načelo delitve oblasti. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 1. GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA 1. socialne in kulturne pravice 3. Javno pooblastilo in opravljanje določenih nalog državne uprave 8.2.1. Svoboščine.3. USTAVNA UREDITEV.9.1. Formalno varstvo pravic in svoboščin 3. struktura in sistematika Ustave Republike Slovenije 2. Viri. Ureditev človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Ustavi Republike Slovenije 1. Načelo državne in ljudske suverenosti 5. Temeljne naloge države 7.7. Omejitve lastninske pravice po Ustavi Republike Slovenije 4. ORGANIZACIJA PRAVOSODJA IN DRŽAVNE UPRAVE TER TEMELJI PRAVNE UREDITVE EVROPSKE UNIJE I. Posamezne človekove pravice in temeljne svoboščine 2. zastava in himna) 9. Pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti 2. enakega varstva pravic in pravnega sredstva 2. Načelo pravne in socialne države 4. Razmerja med državo in verskimi skupnostmi 10. Splošne značilnosti 1. Skladnost notranjega prava z mednarodnim pravom 11. Uresničevanje in omejevanje pravic in svoboščin 1.4. Pravica do varstva osebne svobode in omejitve glede odreditve in trajanja pripora 2. TEMELJNA IZHODIŠČA USTAVNE UREDITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 1. Preambula in splošne določbe¶ Izbrisano: 3 Izbrisano: 4 Izbrisano: 5 Izbrisano: 6 Izbrisano: 7 II. Pravice do sodnega varstva.8. Suspenz pravic in svoboščin 2. Načelo lokalne samouprave Izbrisano: slovenske u Izbrisano: 2.3. Neformalno varstvo – varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin Izbrisano: 4 Izbrisano: 5 Izbrisano: 6 Izbrisano: 7 Izbrisano: 2. zlasti razmerja med vejami oblasti 6. Državni simboli (grb.5.2.E. Zasnova gospodarskega sistema v Ustavi Republike Slovenije 2. ki predpostavljajo in pogojujejo uresničevanje drugih pravic in svoboščin 2.8. Pravice in svoboščine osebnosti 2. Javne finance Izbrisano: u 24 .2. Varstvo pravic in svoboščin 3. Ureditev in načela gospodarskih in socialnih razmerij 3.1. Načelo samoodločbe 3. Druge ustavne pravice človeka in državljana¶ III. Politične pravice in svoboščine 2.

Ustavno sodišče 2.4. Postopek pred Ustavnim sodiščem 2.IV.2. Razmerje med državo in lokalno samoupravo 25 .2. Sestava.2. USTAVNO SODIŠČE 1.1. Sestava in volitve 2.5.6. konstituiranje in mandatna doba Državnega zbora 2.5. Pristojnosti Državnega sveta na zakonodajnem področju 3.6.3. OBLIKE NEPOSREDNE IN POSREDNE DEMOKRACIJE 1. Oblikovanje. Parlamentarna preiskava 2. Način dela in odločanja Državnega zbora 2. Volilni sistem 2.3. Državni svet 3. Pristojnosti vlade 5. ORGANIZACIJA DRŽAVNE OBLASTI 1. Razmerje Državnega zbora do Državnega sveta. Pristojnosti predsednika republike in ustavne omejitve njegovih pristojnosti 4. Pojem lokalne samouprave 2. Ustavnost in zakonitost 2. Pojem in načela volilnega sistema 2. sestava in delo vlade 5. konstituiranje in mandatna doba Državnega sveta 3. Pristojnosti Ustavnega sodišča 2. Pravice in dolžnosti poslancev (poslanska vprašanja in pobude. LOKALNA SAMOUPRAVA 1. Mandat. imuniteta in nezdružljivost funkcije sodnikov Ustavnega sodišča 2.1. Sestava. imuniteta in nezdružljivost funkcije) 2. vlade in predsednika republike 3.4.3.2. Predsednik republike 4. Sistemi organizacije oblasti 2.1. Vlada 5.3. Varstvo volilne pravice V.1. Mandatna doba in nezdružljivost funkcije predsednika republike 5.3. Državni zbor 2. Nezaupnica in zaupnica vladi Izbrisano: državnega Izbrisano: državnega Izbrisano: državnega Izbrisano: državnega Izbrisano: državnega Izbrisano: državnega Izbrisano: 3 VI. Položaj predsednika Državnega sveta 4. Delitev oblasti in omejitve izvršilne veje oblasti 5. Zakonodajni postopek – stopnje in vrste na splošno 2. interpelacija.4. Pravne posledice odločitve Ustavnega sodišča Izbrisano: 4 Izbrisano: 5 VII.1. Odgovornost predsednika republike 4.2. Ustavna pritožba in omejitve možnosti vlaganja ustavne pritožbe 2.1. Referendum in ljudska iniciativa 2.2.

Evropskega sveta. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. evropska uredba. 66/00. Področja Zakona o odvetništvu. Lizbonska pogodba. 11 pt Oblikovano: Obojestransko VIII. katera konkretneje izvršujejo pravne akte Evropske unije Pravni viri: 1. TEMELJI PRAVNE UREDITVE EVROPSKE UNIJE 1. 33/91-I in 21/94) 3. njegova sestava (specializirana sodišča itd. okvirni sklep (framework decision). Predlog za začetek postopka 2. Sodišča Evropske unije d) pristojnosti Unije in načelo subsidiarnosti.a člen Ustave Republike Slovenije) b) razmerje med notranjim (nacionalnim. evropski okvirni zakon. št. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Oblikovano: Barva pisave: črna Izbrisano: Pravna narava in vrste aktov Izbrisano: a) Pravna narava Evropske unije¶ Izbrisano: b Izbrisano: c) pravna narava pravnih aktov evropske sekundarne zakonodaje: uredba. št. ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti. 11 pt Izbrisano: . 33/91-I. Sodno varstvo v Evropski uniji: pristojnosti Sodišča Evropske unije. Evropske komisije. podpisana v Lizboni dne 13. 42/97. decembra 2007: a) Temeljno o pravni naravi Evropske unije po Lizbonski pogodbi in začetek veljavnosti pogodbe b) Razmerje med Listino o temeljnih pravicah in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. sklepi č) Institucionalni okvir Evropske unije: temeljne pristojnosti Evropskega parlamenta. 7. 24/03. 5. vprašanje neposredne uporabe Listine o temeljnih pravicah c) Pravna narava pravnih aktov Evropske unije: direktive. Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL. 69/04 in 68/06) 2. Potrditev spremembe ustave na referendumu IX. Ne prilagodi presledka med azijskim besedilom in številkami Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial.3. zlasti načelo nadvlade evropskega prava. Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije (UZIURS. direktiva. odločba (decision)¶ Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: č Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Uradni list RS. št. Uradni list RS. evropski sklepi. Odločanje o spremembi Ustave Republike Slovenije 3. ki so jih sprejele institucije (preliminary reference/preliminary ruling) 4. domačim) pravom in pravom Evropske unije. 2. neposredna uporabljivost in neposredno učinkovanje. 6. št. Ustava Republike Slovenije (URS. 1/91-I) 4. odločanje o predhodnih vprašanjih glede razlage prava Unije ali veljavnosti aktov. Temeljno o prenosu suverenih pravic na Evropsko unijo in razmerju med pravom Evropske unije in pravom Republike Slovenije: a) Način in pogoji prenosa izvrševanja dela suverenih pravic na mednarodne organizacije (3. Uradni list RS. Uradni list RS. 4. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Temeljno o sodelovanju med Državnim zborom Republike Slovenije in Vlado Republike Slovenije pri zadevah Evropske unije 5. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE Izbrisano: Pogodba o Ustavi za Evropo Izbrisano: Pogodbi o Ustavi za Evropo Izbrisano: njene Izbrisano: evropski zakon. Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UZITUL. 11 pt Izbrisano: ¶ Izbrisano: ih skupnosti Izbrisano: Sodišča prve stopnje Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial Izbrisano: Določbe Izbrisano: i 1. uredbe.) in pristojnosti. 1/91-I in 45/94) 26 . Sveta. priporočila in mnenja Izbrisano: ministrov Oblikovano: Ne prilagodi prostora med latiničnim in azijskim besedilom. odškodninska odgovornost države za kršitve prava Evropske unije 3. Struktura in funkcije lokalne samouprave Organizacija lokalne samouprave Občina in mestna občina Pokrajine Državni nadzor lokalne samouprave Izbrisano: Širše lokalne skupnosti Izbrisano: ustave Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial.

22/03. 102/03 – Mednarodne pogodbe. 2008 . Zakon o ratifikaciji Fakultativnega protokola k Mednarodnemu Paktu o državljanskih in političnih . Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS. Gorazd Trpin: Lokalna samouprava na Slovenskem – teritorialnoorganizacijske strukture. Ministrstvo za notranje zadeve. izdaja. 3. Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU.pobuda za oceno ustavnosti in pravni interes. Uradni list RS. 11 ter z dodatnim protokolom in s protokoli št. Uradni list SFRJ. Janez Šmidovnik: Lokalna samouprava. 18/93. 44-52 in 81-87) . Uradni list RS. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI. št. št.. Uradni list RS. št. členu Pogodbe o Evropski skupnosti. 70/08)¶ 10. Lj.dr. Nova revija.dr. Cankarjeva založba (Zbirka Pravna obzorja. Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije. 237-246 Izbrisano: in Izbrisano: in Izbrisano: ¶ 14.mag. Uradni list RS. št. spremenjena in dopolnjena s protokolom št. št.. 24/96 – odločba US. Pravosodni bilten. Lj. št. Uradni list RS. [53] Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: .nadzorne pristojnosti 13. GV. Mb. 2000 . 12/09) . št. 15. Lj. 7/71) samo 14. Uradni list RS št. [55] .dr. 2000 . št. Upravna akademija. Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO. Lj.12. 20/08 – Mednarodne pogodbe. Janez Pogorelec: Državna ureditev (dopolnjeno študijsko gradivo). člen 9. Center za izobraževanje v pravosodju. št.. št. Zakon o odvetništvu (ZOdv. 1948)¶ 12. in 16. 49/05 – Mednarodne pogodbe. organov pravosodja. prvi odstavek 5. 111/05 – odločba US.dr.Marko Kirn: Kaj prinaša novega Lizbonska pogodba v primerjavi s Pogodbo o Ustavi za Evropo. Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS. 2003 . Bedanna Bapuly.Donna Gomien: Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah. 4. 12. 7-8/2008. Dnevi javnega prava (2/2003).. socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1. str.Peter Pavlin: Pregled vsebine Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.dr.dr. št. št. [54] Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: .5. Inštitut za javno upravo. 71/93. Lj. Uradni list RS.. 92/07 – UPB1)¶ 9. Splošna deklaracija o človekovih pravicah (SDČP. Lj. št.dr. str.. zahteva za oceno ustavnosti.. Uradni list RS. 28-30. 2003. 4. 2 knjigi . 100/05 – UPB1 in 94/07 – odločba US) 7. Zakon o državnem svetu (ZDSve.. št. št. 35/09 in 35/09 – odločba US) Izbrisano: Pogodba o Ustavi za Evropo Izbrisano: Uradni list EU. št. št. 48/09 – Mednarodne pogodbe. Uradni list RS. Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP. 14 in 14bis (EKČP. Mednarodni pakt o ekonomskih. Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 4. 7/94. Marko Pavliha. št.dr. dr. 7/71)¶ 15. [50] Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: 6 Izbrisano: 17. 5. Rajko Knez. mag. št.): Komentar Ustave Republike Slovenije. Lj. dr. člen 10. 2009 . št. Ministrstvo za pravosodje. Uradni list RS. Pravnik. Neža Grasselli: Prenovljeno pravo Evropske unije. protokoli št. 16. Božo Grafenauer. 64/07 – UPB1) . Lj. natis. Poslovnik Državnega sveta (PoDS-1. dopolnjena izdaja. št. C 310. št. Uradni list RS. Uradni list RS. 2001. 7/71)¶ Izbrisano: 13 Izbrisano: oma Literatura: .dr. Igor Kaučič in dr. člen 11. 7/05 in Uradni list RS. Milan Martin Cvikl. št. 2005 (na splošno.. 4/08) 6. 54/08. le str. Peter Grilc. Lovro Šturm (ur. Uradni list SFRJ. 7. Tomaž Ilešič: Pravo Evropske unije. Marijan . 6. ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS. 2002 .. Uradni list RS. 13-45 . Franc Grad. IX.. št.. Ministrstvo za notranje zadeve. Poslovnik Državnega zbora (PoDZ-1.dr.. Lovro Šturm . 24/05 – UPB1 in 109/08) 8.. 17). Cankarjeva založba. Zakon o ratifikaciji Lizbonske pogodbe. 2004 . št. ustavna pritožba 12. 94/07 – UPB1)¶ 11.2004. [51] Izbrisano: 8 Izbrisano: 9 Izbrisano: 20 Izbrisano: 21 Izbrisano: in Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: 3 Izbrisano: 3¶ Izbrisano: 1 Izbrisano: . 117/06 – ZDoh-2 in 58/09) . 13.. str. dr. št. Uradni list SFRJ. Uradni list RS. GV. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP. 49/06. 15/94 – popravek in 56/02) . Lj. Izbrisano: 15 Izbrisano: 5 Izbrisano: 1 Izbrisano: 5 Izbrisano: 8.dr.Splošna Izbrisano: ¶ .Janez Breznik: Položaj in organizacija sodstva. 2008 . Uradni list RS. 393-417 . Lj.. Zakon o lokalni . 1/08. 33/94 – Mednarodne pogodbe. 1. Simona Drenik. Arne Mavčič: Zakon o Ustavnem sodišču s pojasnili.. 26/07 – UPB2) 14. [52] 27 . sprejeta dne 10. Peter Grilc: Nacionalno sodišče ali tribunal v trku s pravom EU – predhodno odločanje po 234. 1995 . 24/01. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP. Franc Grad: Ustavna ureditev Slovenije. Svet Evrope. Andrej Kmecl: Pravo EU pred slovenskimi sodišči. 34/04) 15. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. odvetništva in notariata: (študijsko gradivo).samo 6. št.samo 2. Lj.

U-I-332/05. Ustavna opredelitev sodstva in ustavni položaj sodnika ter organizacija sodišč 1. št. 11 pt a. objava: Uradni list RS.3 Pravica do zakonitega (naravnega) sodnika 1. 07.odločba US o načelu socialne države (odločba US.5. državnih tožilcev in državnih pravobranilcev. 11 pt Oblikovano: Barva pisave: črna Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial.Jorg Sladič: Slovenski sodnik in predložitev pravnih vprašanj v odločanje sodišču ES po 234.6. št. št. 1/07 . št.1997.10.2006.5. Ne prilagodi presledka med azijskim besedilom in številkami Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. objava: Uradni list RS. 19. U-I-228/06.6. poslovanje sodišč.. Opredelitev funkcije sodnika in funkcije predsednika sodišča 4. 12/01) . točka 16.odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije: . Izbrisano: i Izbrisano: .7. POLOŽAJ IN ORGANIZACIJA SODSTVA. Podjetje in delo.2001. Sodni red (splošni del. objava: Uradni list RS. Ureditev in pristojnosti sodišč za delovne spore in spore iz socialne varnost 6. Nezdružljivost sodniške funkcije z drugimi funkcijami oziroma opravljanjem dejavnosti 1.le glede načela delitve oblasti ter glede instituta zavor in ravnovesij . št. U-I-294/04. 16. 56/98) . 1052-1075 . 6-7/2003 (Dnevi slovenskih pravnikov 2003).1. U-I-214/06.8. 16. 94/07 Izbrisano: stavnega sodišča Izbrisano: 20 Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Sestava in pristojnosti Sodnega sveta 3. št.2007. št.12. 7. objava: Uradni list RS. 1998. SODSTVO 1.4. vpisniki in pomožne knjige b.odločba US o načelu pravne države in pričakovanih pravicah (odločba US. objava: Uradni list RS. U-I-60/98. členu Pogodbe o Evropski skupnosti. točka 38. točki 26 in 44. Imuniteta sodnika in razrešitev sodnika 1. Samostojnost in neodvisnost sodnikov 1. 11 pt X. DRŽAVNO TOŽILSTVO 1. št. Pristojna sodišča za prekrške. U-I-224/96.povezava z učinkovitostjo Državnega sveta. Pravica do neodvisnega in nepristranskega sodišča 1. U-I-60/06. Organizacija in pristojnosti organov za vodenje postopka o prekrških – prekrškovni organi.2005. Ustavna vloga Sodnega sveta 1.odločba US o načelu pravne države (odločba US. Ustavna opredelitev državnega tožilca 28 . 36/97 . 22. objava: Uradni list RS.odločba US o položaju predsednika Državnega sveta . Ureditev pristojnosti sodišč splošne pristojnosti 5.odločba US.2. str. št. Postopek izvolitve sodnika 1. ODVETNIŠTVA IN NOTARIATA Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. št. Urejanje plač sodnikov z zakonom (tudi razmerje do drugih vej oblasti) 2. 11 pt Oblikovano: Obojestransko. c. sodne počitnice ter načini kontaktov strank s sodniki) Izbrisano: . št. 2. U-I-208/99. 4. Ne prilagodi prostora med latiničnim in azijskim besedilom. 62/05) . št.01. ORGANOV PRAVOSODJA. PREKRŠKOVNI ORGANI 1.prva plačna odločba US o plačnem sistemu sodnikov.le glede načela delitve oblasti . št.

24/01. št. 16/08. 66/00. 3/07 – UPB4. Uradni list RS. Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL. 2/07 – UPB3. Zakon o državnem tožilstvu (ZDT. 17/08. Uradni list RS. Uradni list RS. št. št. 4. Organizacija državnih tožilstev č. 54/08. 45/08 – ZArbit in 45/08 – ZPP-D) 7. 33/91-I. 33/91-I in 21/94) 3. odvetniški kandidat. 62/01. Odvetnik. št.2. ODVETNIŠTVO 1. Zakon o sodniški službi (ZSS. Zakon o sodiščih (ZS. Organizacija državnega pravobranilstva ter pristojnosti pravobranilstva glede odškodninskih tožb zoper državo in postopek državnega Izbrisano: in Oblikovano: Obojestransko d. št. Lovro Šturm (ur. 3/03 – odločba US. 6. 902-950) 29 . Uradni list RS. Sodni red (SR. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1. Ustavna opredelitev odvetništva Opredelitev odvetniškega poklica Pravice in dolžnosti odvetnikov Individualno opravljanje odvetniškega poklica Odškodninska odgovornost odvetnika. 33/07 – ZSReg-B in 45/08) 11. Zakon o prekrških (ZP-1. 24/03. Uradni list RS. št. 2. 17/95. Imenovanja in razrešitve notarjev 3. 42/97. št. 45/99 – sklep US. 21/08 – popravek in 76/08ZIKS-1C) 12.): Komentar Ustave Republike Slovenije. Lj. odvetniški pripravnik¶ Izbrisano: 4 Izbrisano: 5 Izbrisano: in opredelitev odvetniške družbe e. 10/04 – popravek. 74/05.dr. 91/98. 138/04. 3. št. 7. 94/07 – UPB4 in 45/08) 5. Uradni list RS. Uradni list RS. Uradni list RS. zavarovanje odvetnika Temeljno o položaju in vlogi odvetniške zbornice Pristojnost za določanje odvetniške tarife Izbrisano: 3. 15/03. Uradni list RS. Ustava Republike Slovenije (URS. 75/04. št. 88/01. Pravice in dolžnosti notarjev¶ Izbrisano: 4 Izbrisano: in Izbrisano: in Literatura: . 22/00. Zakon o odvetništvu (ZOdv. Uradni list RS. NOTARIAT 1. 113/00. 1/91-I in 19/91-I – popravek) 4. Splošne pristojnosti in pooblastila državnega tožilca 3. Zakon o notariatu (ZN. 2/04. 69/04 in 68/06) 2. št. 35/98. 5/07. 93/08. 22/02. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO 1. 111/05 – odločba US. Ustavna opredelitev notariata 2. 18/93. Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra. 2002 (str. 94/07 – UPB5) 8. 5. št. Uradni list RS. Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije (UZITUL. Uradni list RS. 35/09 in 35/09 – odločba US) 10. 94/07 – UPB4) 6. 82/07. 102/01. Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije. 24/96 – odločba US. Bistvena splošna in posebna določila o notarskem poslovanju Pravni viri: 1. 110/08 in 117/08) Izbrisano: 6 Izbrisano: P Izbrisano: a Izbrisano: 3. 94/07 – UPB2 in 77/09) 9.

Špela Maček Guštin. organi v sestavi. Matej Perpar: Zakon o prekrških (ZP-1): s komentarjem. 1/07 – neodvisnost sodstva. izdaja. zavodi. predstojnika.12. Pojem funkcionarja. Boštjan Tratar: Zakon o prekrških s komentarjem. Janez: Položaj in organizacija sodstva. 2009 . U-I-214/06. Razmerja ministrstev do vlade c. U-II-1/09-9. Opravljanje dela po navodilih in odredbah nadrejenega in zakonski pogoji za njihovo odklonitev 6.Breznik. NALOGE IN RAZMERJA UPRAVNIH ORGANOV 1. inšpektorati. delitev oblasti. št. uradi) 2. št. Aleksej Cvetko. Aleš Galič. št. dr. 2004 . Špela Maček Guštin. uprave. 5.. strokovno tehničnega javnega uslužbenca 3. dr. Skupna načela sistema javnih uslužbencev 7. Zakonitost in javnost dela 5. 35/09 – odločba US . Samostojnost uprave in odgovornost za njeno delo 4. št. U-I-60/06. Hinko Jenull. Lj.vprašanje samostojnosti in neodvisnosti odvetništva kot dela pravosodja ter vprašanje določanja odvetniške tarife . odvetništva in notariata: (študijsko gradivo). Lj. državnih tožilcev in državnih pravobranilcev.5. uradnika. dr.odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije: . Janez Novak. 2. objava: Uradni list RS.druga plačna odločba US o plačnem sistemu sodnikov. objava: Uradni list RS. 2004 Oblikovano: Obojestransko XI. Liljana Selinšek. objava. GV.odločba US glede odložitve uveljavitve oziroma zavrnitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu. urejanje plač sodnikov v celoti z zakonom . U-I-228/06. ORGANIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE 1. Splošno o nazivih javnih uslužbencev 30 . Franci Grad.dr. GV. Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: (dopolnjeno študijsko gradivo). direktorati. Katarina Kralj.2006. U-I-159/08. GV.dr. Lj. Ministrstvo za notranje zadeve. Lj. Nadzor nad delom upravnih organov 3. št. ORGANIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE a.12. Uradni list RS. Izbrisano: 0 Izbrisano: Ivan Bele. Janez Pogorelec: Državna ureditev. GV. 11.dr. oddelki. Uradniški svet b. dr. Lj. Organizacija državne uprave (ministrstva. javnega uslužbenca. dr. Lj.2009. direkcije. 7. Aleksej Cvetko in dr. Hinko Jenull. 2003 . Marko Brus: Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) : s komentarjem.2008. KI OPRAVLJAJO FUNKCIJO DRŽAVNE UPRAVE 1.dr. Generalno pooblastilo za opravljanje funkcij uprave in posebna pooblastila 3. 120/08 – ustavnopravna enakovrednost sodne oblasti v primerjavi z zakonodajno in izvršilno oblastjo Izbrisano: 1 Izbrisano: Upravna akademija. Opredelitev nalog uprave in način njihovega uresničevanja 2. Ministrstvo za notranje zadeve. 2. Ustavna opredelitev uprave 2. natis.. Katja Filipčič. organov pravosodja. Janez Novak: Zakon o delovnih in socialnih sodiščih z uvodnimi pojasnili. natis.prva plačna odločba US o plačnem sistemu sodnikov. 2005¶ . 1. št. TEMELJNA OPREDELITEV ORGANOV. 2005 .

Bojan Bugarič. Zakon inšpekcijskem nadzoru (ZIN. št. št. 18/91. 69/04 in 68/06) 2. natis. Uradni list RS. 66/93. 42/97. št. 79/06 – ZZZPB-F. GV. 18/94. 2002 (str. in 24. 103/07 in 45/08 – ZArbit) 8. 1/91-I in 45/94) 5. št. 7. Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL. Lj. Štefka Korade Purg. 23/02 – popravek. U-I-90/05. Način financiranja države 2. javni službi in organih zavoda)¶ Izbrisano: . št. Uradni list RS. 2/91-I. Sabina Kmetič: Komentar zakonov s področja uprave. 8/96. št. 69/08 – ZTFI-A. Tone Jerovšek. Zakon o državni upravi (ZDU-1. 126/07 – ZUP-E in 48/09) 6. 70/97. 46/07 odločba US. str.odločba US o razrešljivosti najvišjih položajnih uradnikov s položaja brez krivdnih razlogov ter elementa stabilnosti in samostojnosti položajnih uradnikov. 15/90. Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti. Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO. št. 69/08 – ZZavar-E) 7. 1. 71/94). 2003¶ Oblikovano: Obojestransko Aleš ZALAR minister 31 . 24/03.): Komentar Ustave Republike Slovenije. 75/05 Izbrisano: 5. 66/00. št. člen Literatura: . Posebnosti glede sklenitve in prenehanja delovnega razmerja 2. Lj. Uradni list RS. Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS. št. št. 42/02. Zakon o zavodih (ZZ. Sistemizacija delovnih mest v organih državne uprave ¶ e. 103/03. 124/00. Gorazd Trpin. 1/91-I in 19/91-I – popravek) 4. 43/01. 13/93. št. Posebnosti glede disciplinske odgovornosti Izbrisano: 4. SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH IN DRUGIH DRŽAVNIH ORGANOV 1. 865-895) . Erik Kerševan. Javni natečaj 3. 30/02. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZODPM Uradni list RS. št. Verica Trstenjak: Predpisi s področja javne uprave. 63/07 – UPB3. 54/03. 127/06-ZJZP. Uradni list RS.d. z uvodnimi pojasnili. št. 5/91. 14/07-ZSPDPO. Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije. 113/05 – UPB4. Uradni list RS. Uradni list RS. 45/94 – odločba US.dr. 36/00 in 127/06 – ZJZP samo določbe o javnih zavodih.7.2005. Senko Pličanič. Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UZITUL. Uradni list RS. 65/08. objava: Uradni list RS.samo 1. št. 114/04. 87/97.dr. Uradni list RS. 79/99. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU. 26/06 in 21/07)¶ Izbrisano: 6 Izbrisano: in Izbrisano: 7. Ustava Republike Slovenije (URS. 38/99 in 56/02 – ZJU)¶ 10 Izbrisano: 11 Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: 12. 55/92. 43-461) . 43/07 – UPB1) 9. Uradni list RS. razen določb 23. DELOVNA RAZMERJA – POSEBNOSTI ZA DELAVCE V DRŽAVNI UPRAVI 1. Uradni list RS.-3. 33/91-I. 22/91. Lovro Šturm (ur. 79/01. Ustavna opredelitev vloge Računskega sodišča Pravni viri: 1. Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM preneha veljati (Uradni list RS. 17/91-I. št. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR. Lj. 33/91-I in 21/94) 3. 4/93. št. 12/91-stari. Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije (UZIURS. 30/01) ¶ Izbrisano: 8 Izbrisano: 9. Grega Virant. Zakon o javnih financah (ZJF. 2004 (komentar Zakona o javnih uslužbencih. Rajko Pirnat. 56/02-ZJU. Uradni list RS. 109/08 in 49/09) .

GV. Vesna Rijavec. Aleš Galič: Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : (neuradno prečiščeno besedilo).2009 3:52 Pisava: Ne Ležeče Stran 12: [9] Oblikovano PC-MP 26.2009 3:53 3.9. 2.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. Zakon o pomilostitvi (ZPom. RS.9. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) Ur.10. 10/2003.2009 3:28 7. dopolnjena izdaja. Uradni list RS.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial.10.9. dr. 59/02.. Izvrševanje varnostnih ukrepov 4.9.9. str. 11 pt .2009 3:57 – varstveni ukrepi Stran 12: [15] Izbrisano PC-MP 26.2009 9:15 .9.dr. št. št. 23/05 – UPB1) Stran 12: [14] Izbrisano PC-MP 26.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. 52/02 – ZDU-1.dr. 2009 . 79/01.8.2009 6:16 Uradni list Republike Slovenije.Stran 7: [1] Vstavljeno aljaž 11. ali na spletni strani Ius Info ali na STAIRS informacijskem sistemu pod: VS21791) Stran 12: [6] Izbrisano PC-MP 26.9.2009 3:52 Pisava: Ne Ležeče Stran 12: [13] Izbrisano PC-MP 26. 6.2009 3:52 Pisava: Ne Ležeče Stran 12: [10] Oblikovano PC-MP 26. 11 pt Stran 12: [17] Oblikovano PC-MP 6. Lojze Ude: Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili (z novelo ZPP-D).2009 9:20 Pisava: Ne Ležeče Stran 7: [3] Izbrisano PC-MP 26. Uradni list RS. 11 pt Stran 12: [18] Oblikovano PC-MP 6.2009 3:52 Pisava: Ne Ležeče Stran 12: [11] Oblikovano PC-MP 26.l.2009 4:26 (objava: Sodnikov informator. 60/07 in Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1.8. ali na spletni strani Vrhovnega sodišča . št. Lj Stran 7: [2] Oblikovano aljaž 11. 60/07 – ZPPDFT) Stran 12: [5] Izbrisano PC-MP 27.9.10.9.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. št.2009 3:57 – vzgojni ukrepi in kazni za mladoletnike Stran 12: [16] Oblikovano PC-MP 6. Lj.2009 3:50 7. 11 pt Stran 12: [20] Oblikovano PC-MP 6.9. Izvrševanje vzgojnih ukrepov Stran 12: [7] Izbrisano PC-MP 26. Dostopnost pravnih aktov s področja izvrševanja kazenskih sankcij in človekovih pravic Stran 12: [8] Oblikovano PC-MP 26.10.2009 3:50 3. 11 pt Stran 12: [19] Oblikovano PC-MP 6.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial.9.10.9. Stran 9: [4] Izbrisano PC-MP 26. Uradni list RS.9.2009 3:52 Pisava: Ne Ležeče Stran 12: [12] Oblikovano PC-MP 26.

42/09 Stran 18: [30] Izbrisano test 28.7.2009 2:30 8.2009 2:30 3. samo določbe o registru transakcijskih računov Stran 18: [36] Vstavljeno test 28.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. št. Uradni list RS. 32/93. 36/00 in 127/06 – ZJZP.9. Uradni list RS. Stran 18: [35] Izbrisano PC-MP 26.2009 4:12 Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. 131/06 – ZBan-1. 12/91-stari.2009 4:12 26/07 – ZFPPIPP in 58/2009-ZPlaSS.7. 10/08. 67/07 – ZTFI. Stran 18: [27] Vstavljeno test 28.2009 3:36 in 58/2009-ZPlaSS Stran 18: [37] Vstavljeno ZSkubic 28. 13/93.10.9.2009 5:18 promet (temeljni pojmi in načela) Stran 18: [26] Izbrisano PC-MP 2.10.2009 2:30 . št.2009 3:35 in Stran 18: [33] Izbrisano test 28. št.Stran 12: [21] Oblikovano PC-MP 6. Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI.7. 26/07 – ZSDU-B. 67/07 in 100/07 – popravek) 9 Stran 18: [32] Izbrisano test 28.2009 10:02 68/08. 55/92.2009 10:02 42/06. št.2009 3:27 . 30/98 in 127/06 – ZJZP) 5 Stran 18: [31] Izbrisano test 28.10. 66/93. 11 pt Stran 12: [24] Oblikovano PC-MP 6. 11 pt Stran 18: [25] Izbrisano PC-MP 26.2009 3:27 . 67/07 – ZTFI) 16 Stran 18: [34] Izbrisano PC-MP 26. javni službi in organih zavoda) 4.10. 23/09 – odločba US. 102/07.9. Uradni list RS. Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP. samo določbe o javnih zavodih.2009 3:28 13 Stran 18: [32] Izbrisano test 28. Stran 18: [27] Vstavljeno test 28. 110/06 – UPB3.10.10.7. Uradni list RS.7. 45/94 – odločba US.2009 3:27 . Uradni list RS. 42/09 Stran 18: [29] Vstavljeno test 28. Stran 18: [28] Izbrisano PC-MP 2. 11 pt Stran 12: [23] Oblikovano PC-MP 6.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. 33/07 – ZSReg-B. 8/96. 2/07 – UPB1.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. 23/09 – odločba US. Zakon o zavodih (ZZ. 60/06 – popravek.7.7. 17/91-I. Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS.2009 5:17 in Stran 18: [25] Izbrisano PC-MP 26.7.2009 2:30 15.7.7. št.9. 11 pt Stran 12: [22] Oblikovano PC-MP 6.

Bojan Zabel ( Stran 18: [47] Izbrisano test 30. dr. 11 pt. Rado Bohinc.7. mag.2009 3:38 Pisava: 11 pt Stran 18: [42] Izbrisano test 28.2009 2:39 Pisava: (Privzeto) Arial. Marijan Kocbek. dr.7.7.2009 3:37 transakcijskih računov Stran 18: [40] Izbrisano test 28.7.7. prva in druga knjiga.7. Stran 18: [41] Oblikovano test 28.2009 2:39 Pisava: (Privzeto) Arial. dr.2009 1:27 .7.2009 2:39 Pisava: (Privzeto) Arial.2009 3:43 20 Stran 18: [44] Oblikovano test 30. Stran 18: [48] Oblikovano test 30.7.7. Saša Prelič. Stran 18: [49] Izbrisano test 30.2009 2:36 dr.7. Ivan Turk.2009 3:29 20 Stran 18: [43] Izbrisano test 28.2009 2:36 Zakon o gospodarskih družbah s komentarjem. 11 pt Stran 18: [47] Izbrisano test 30. dr. dr. Krešo Puharič. Borut Bratina.2009 3:38 Pisava: Krepko.7.2009 2:36 Pisava: Ne Krepko Stran 18: [45] Oblikovano test 30.2009 2:35 dr.7. 11 pt. dr.7.2009 3:38 Pisava: 11 pt Stran 18: [41] Oblikovano test 28.2009 2:39 Pisava: (Privzeto) Arial.9. Ne Krepko Stran 18: [48] Oblikovano test 30. Rajko Knez. Šime Ivanjko.2009 2:39 2002 Stran 27: [50] Izbrisano PC-MP 26.7.2009 3:28 18 Stran 18: [40] Izbrisano test 28.7.2009 2:38 HTML predoblikovano Stran 18: [46] Oblikovano test 30.2009 3:28 19 Stran 18: [42] Izbrisano test 28. Hilda Marija Pivka.7.. dr.7. samo določbe o registru Stran 18: [38] Oblikovano test 28. dr. dr.7. Nina Plavšak. dr.2009 3:42 in Stran 18: [43] Izbrisano test 28.2009 3:41 . Ležeče Stran 18: [39] Vstavljeno test 28. Mirko Ilešič. 11 pt Stran 18: [49] Izbrisano test 30.2009 3:38 in Stran 18: [40] Izbrisano test 28.7.7. Ne Krepko Stran 18: [48] Oblikovano test 30.7.

dokumenti. 44-52 in 81-87) Stran 27: [53] Izbrisano PC-MP 26. dr. Zlatko Šabič. 28/93 – Mednarodne pogodbe. Zakon o ratifikaciji Fakultativnega protokola k Mednarodnemu Paktu o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list RS. 27/08 – odločba US in 76/08) Stran 27: [52] Izbrisano PC-MP 26. Lj.2009 5:36 . GV. Saša Sever. Lj. Dragica Wedam-Lukić (ur. Anton Perenič in Marko Uršič. Marijan Pavčnik. 1992 .2009 5:35 3 . dr. 7/71) 15. št. 9/93) Stran 27: [51] Izbrisano PC-MP 26. eseji. Uradni list Republike Slovenije. št. Uradni list RS. Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije. 1997 .mag. 1988.mag. dr. neuraden prevod besedila Splošne deklaracije človekovih pravic v slovenščino je objavljen v: Varstvo človekovih pravic. Lovro Šturm (ur. Matej Lozar. zbornik razprav. 1992 Stran 27: [55] Izbrisano PC-MP 26.2009 1:22 17. Andrej Kmecl: Pravo EU pred slovenskimi sodišči. Manica Hauptman. Miro Cerar.): Komentar Ustave Republike Slovenije. 433-436 . št.14.2009 1:33 . zbornik razprav.9.dr. str. Radica Nusdorfer. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS. Igor Kaučič (ur. 2002 Stran 27: [54] Izbrisano PC-MP 26. Lj. dr. Lj. 12. Katarina Vatovec: Pogodba o Ustavi za Evropo s komentarjem. ur.): Temeljne pravice. 2005 (na splošno. št. Lj. Uradni list SFRJ.dr. GV.Slovenija in Evropska konvencija o človekovih pravicah. 1948. socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP. Rajko Knez. 94/07 – UPB2. le str. David Brozina. razprave.Splošna deklaracija človekovih pravic Organizacije Združenih narodov z dne 10.9. dr. 28-30. Ada Polajnar-Pavčnik.9.: Peter Jambrek.2009 1:32 . Lj.dr.): Nova ustavna ureditev Slovenije. Mladinska knjiga. Bedanna Bapuly. Mednarodni pakt o ekonomskih.9.9. 2005 . Cankarjeva založba. Katja Rejec Longar. Lj.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->