P. 1
Seznam Pravnih Virov in Literature Za PDI-Sledi Spremembe

Seznam Pravnih Virov in Literature Za PDI-Sledi Spremembe

|Views: 254|Likes:
Published by janlupus

More info:

Published by: janlupus on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2014

pdf

text

original

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mp.gov.si, e: gp.mp@gov.si Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana t: 01 369 52 00, f: 01 369 57 83

Številka: 007-314/2008/14 Datum: 06.10.2009

Izbrisano: 10 Izbrisano: 8 Vstavljeno: 0 Izbrisano: 6.7 Vstavljeno: 8

SEZNAM PRAVNIH VIROV IN LITERATURE ZA PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT1
stalno objavljen na: http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/center_za_izobrazevanje_v_pravosodju/izpiti/p ravniski_drzavni_izpiti/seznam_pravnih_virov_in_literature/ (velja od 1. novembra 2009)

Izbrisano: http://www.... Izbrisano: oktobra

[Seznam pravnih virov in literature za pravniški državni izpit z dne 7.4.2006 preneha veljati dne 31.10.2009. Naslednji Seznam pravnih virov in literature za pravniški državni izpit bo predvidoma izdan v mesecu januarju 2010.]

Izbrisano: 0 Izbrisano: 9

Izbrisano: ¶
1

Izdan na podlagi prvega odstavka 26. člena Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 26/08 in 40/09).

VSEBINSKO KAZALO SEZNAMA PRAVNIH VIROV IN LITERATURE ZA PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT

A. CIVILNO MATERIALNO IN PROCESNO PRAVO.....................................................3 I. SPLOŠNI POJMI .....................................................................................................................3 II. OSEBE CIVILNEGA PRAVA ..............................................................................................3 III. STVARNO PRAVO..............................................................................................................3 IV. OBLIGACIJSKO PRAVO....................................................................................................3 V. ZAKONSKA ZVEZA, DRUŽINSKA RAZMERJA TER REGISTRIRANA ISTOSPOLNA.............................................................................................................................4 VI. DEDNO PRAVO ..................................................................................................................4 VII. CIVILNO PROCESNO PRAVO.........................................................................................6 B. KAZENSKO MATERIALNO IN PROCESNO PRAVO ..............................................9 I. KAZENSKO MATERIALNO PRAVO ..................................................................................9 II. KAZENSKO PROCESNO PRAVO ....................................................................................10 III. IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ .........................................................................12 IV. PRAVO O PREKRŠKIH ....................................................................................................12 C. UPRAVNO PRAVO, UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR .......................... 14 I. UPRAVNO PRAVO ..............................................................................................................14 II. UPRAVNI POSTOPEK .......................................................................................................14 III. UPRAVNI SPOR ................................................................................................................15 Č. TEMELJI GOSPODARSKEGA PRAVA................................................................... 17 I. GOSPODARSKE DRUŽBE..................................................................................................17 II. DRUGE STATUSNE OBLIKE............................................................................................17 III. DRUGA PODROČJA GOSPODARSKEGA PRAVA.......................................................17 D. TEMELJI DELOVNEGA PRAVA IN PRAVA SOCIALNE VARNOSTI .................... 20 I. DELOVNO PRAVO ..............................................................................................................20 II. PRAVO SOCIALNE VARNOSTI .......................................................................................21 III. POSTOPEK PRED SODIŠČI ZA DELOVNE SPORE IN SPORE S PODROČIJ SOCIALNE VARNOSTI ..........................................................................................................22 E. USTAVNA UREDITEV, ORGANIZACIJA PRAVOSODJA IN DRŽAVNE UPRAVE TER TEMELJI PRAVNE UREDITVE EVROPSKE UNIJE............................................ 24 I. TEMELJNA IZHODIŠČA USTAVNE UREDITVE REPUBLIKE SLOVENIJE...............24 II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE ...............................................24 III. GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA ...............................................................24 IV. OBLIKE NEPOSREDNE IN POSREDNE DEMOKRACIJE ...........................................25 V. ORGANIZACIJA DRŽAVNE OBLASTI ...........................................................................25 VI. USTAVNO SODIŠČE ........................................................................................................25 VII. LOKALNA SAMOUPRAVA ...........................................................................................25 VIII. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE .....................................................................26 IX. TEMELJI PRAVNE UREDITVE EVROPSKE UNIJE .....................................................26 X. POLOŽAJ IN ORGANIZACIJA SODSTVA, ORGANOV PRAVOSODJA, ODVETNIŠTVA IN NOTARIATA .........................................................................................28 XI. ORGANIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE ..........................................................................30

2

A. CIVILNO MATERIALNO IN PROCESNO PRAVO

I. SPLOŠNI POJMI

1. Pravice in zahtevki kot vsebina civilnopravnega razmerja (vrste pravic, pridobitev in prenos pravic, ugovori) 2. Predmet civilnega razmerja (stvari, dejanja oseb, pravice, denar) 3. Pravna dejstva

II. OSEBE CIVILNEGA PRAVA 1. Osebna sposobnost – pravna sposobnost (splošna, posebna) – sposobnost za dejanja (poslovna, krivdna, objektivna odgovornost) – pravdna sposobnost 2. Osebna stanja in evidence osebnega stanja 3. Človek – fizična oseba 4. Pravna oseba 5. Osebnostne pravice 6. Varstvo osebnostnih pravic 7. Pravice tujcev

III. STVARNO PRAVO

1. Opredelitev stvarno pravnih razmerij 2. Stvarne pravice 3. Lastnina 4. Lastninska pravica, solastnina, skupna lastnina (med zakonci, oblike, etažna lastnina) 5. Pridobitev in prenehanje lastninske pravice 6. Stavbna pravica 7. Različni pravni režimi lastninske pravice – pravni promet z nepremičninami (kmetijsko zemljišče, gozd, stavbno zemljišče) 8. Služnostna pravica (oblike, nastanek, prenehanje) 9. Zastavna pravica 10. Sodno varstvo stvarnih pravic 11. Posest 12. Sodno varstvo posesti

Izbrisano: Izbrisano:

IV. OBLIGACIJSKO PRAVO

1. Temelji obligacijskih razmerij (splošni del) – temeljna načela – pravice, – zahtevki,

3

DRUŽINSKA RAZMERJA TER REGISTRIRANA ISTOSPOLNA SKUPNOST Oblikovano: Levo Izbrisano: IN Izbrisano: 1. Pogodbe obligacijskega prava – prodajna – menjalna – darilna – prodajno naročilo – posojilna pogodba – posodbena pogodba – zakupna pogodba – pogodba o delu – shranjevalna pogodba – skupnost – poroštvo – nakazilo (asignacija) – poravnava – zavarovalna pogodba (skupne določbe za premoženjska in osebna zavarovanja) – družbena pogodba. Premoženjska razmerja med zakonci 4. obveznosti z več predmeti. prevzem izpolnitve) 2. pogodba o dosmrtnem preživljanju. skrbništvo 11. Dednopravne pogodbe (izročilna pogodba. pogodba o dosmrtnem preživljanju. Obresti Izbrisano: a Izbrisano: 3 Izbrisano: . ZAKONSKA ZVEZA. enostranska izjava volje) – učinki obveznosti (upnikove pravice in dolžnikove obveznosti) – prenehanje obveznosti ( izpolnitev. neupravičena pridobitev. – nastanek obveznosti (pogodba. pogodba o¶ preužitku) 4 . Pogoji za sklenitev registrirane istospolne skupnosti 12. DEDNO PRAVO 1. pristop k dolgu. Bistvene pravne posledice registrirane istospolne skupnosti VI. Dedovanje na podlagi oporoke Izbrisano: 4. rejništvo. povzročitev škode. Posvojitev. zastaranje ) – vrste obveznosti (denarne obveznosti. Pogoji za sklenitev veljavne zakonske zveze 2.– predmet obligacijskih razmerij. Izpodbijanje očetovstva in materinstva 8. Razmerja med starši in otroci 6. 3. prevzem dolga. Prenehanje in posledice zakonske zveze 5. Pravice in dolžnosti zakoncev 3. obveznosti z več dolžniki ali upniki) – sprememba upnika ali dolžnika (cesija. – pravna dejstva. Splošna načela 2. Dedovanje na podlagi zakona 3. poslovodstvo brez naročila. Dednopravne pogodbe (izročilna pogodba. pogodba o preužitku) 4. drugi načini. V. Roditeljska pravica 10. Ugotavljanje očetovstva in materinstva 7. Pravice in dolžnosti staršev ter otrok 9.

1994¶ Izbrisano: . 2008 . št. GV. 2002 . Sergej Simoniti. 1999 .): Obligacijski zakonik s komentarjem (štiri knjige). I. spremenjena in dopolnjena izdaja. dr. 98/04 – UPB2. Tjaša Korbar. ponatis. Lj. Lj. ponatis.Tone Frantar: Stvarno pravo – priročnik. Lj. Lj. 15/76. 57/08 in 57/08) 9.mag. Uradni list RS. Uradni list RS.dr. dr. št. 5. 45/08-ZVEtL. 69/04 – UPB1.): Gospodarske pogodbe. Lj. 2003 in 2004 . 67/01 in 83/01-OZ) 6. spremenjena in dopolnjena izdaja. GV. Lj. 2004 . Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL. Igor Strnad: Zavarovanje in utrditev obveznosti. Lj. Lj. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru – Institut za alternativno reševanje sporov in primerjalne pravne študije. 101/07 – odločba US in 122/07 – odločba US) 4. 8. Teorija obligacij – Splošni del obligacijskega prava. Karel Zupančič. 9/07 Odl. 2000¶ . Slovenska akademija znanosti in umetnosti. GV. Boris Strohsack: Obligacijska razmerja I. Postopek v dednih zadevah Pravni viri: 1.. 1995¶ Izbrisano: . Nina Plavšak. GV.dr.dr. Uradni list RS. 17/91-I. Renato Vrenčur: Stvarnopravna zavarovanja. Uradni list RS. Uradni list RS. 46/06 – odločba US in 126/07) – ureditev sodnega varstva Literatura: . Lj.dr. 13/94. 70/95 in 54/99 – odločba US) 7. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR. GV. Uradni list RS. Lj. Tretja. Uradni list RS. knjiga. št. bistveno iz 4. 2001 Izbrisano: 5 Izbrisano: 6 Izbrisano: in Izbrisano: Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: ¶ Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Izbrisano: 2/08 Izbrisano: . 2009 . Prehod zapuščine na dediče 5. št. Uradni list RS. dr. Mb. 2002 . Uradni list RS. Miha Juhart: Stvarnopravni zakonik z uvodnimi pojasnili. št. Uradni list RS.dr. Renato Vrenčur (red. Miha Juhart (ur. dr. Matjaž Tratnik: Stvarno pravo. 23/78 in Uradni list RS. Nina Plavšak. št. 2001 . 2008 . GV. Matjaž Tratnik. Lj.dr. 82/94. št.dr. 40/94 – odločba US. Vesna Rijavec. dr. 1996 . Uradni list RS.dr. Marko Ilešič: Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili. 1985 . št.dr. Uradni list RS. Lj. Strohsack: Obligacijska razmerja III. Stvarnopravni zakonik (SPZ. Stanovanjski zakon (SZ-1.dr. 2005 . Lj.dr. Lj. Renato Vrenčur. 18/04. Vlado Balažic. 97/07 – UPB1) 2. 2. Viktorija Žnidaršič Skubic: Dedno pravo. Lj. Nina Bettetto. dr. Matjaž Tratnik. Lj. ČZ Uradni list RS. 2001¶ . dr. Tomaž Keresteš. Peter Grilc. 69/03 in 18/04 – ZVKSES. ponatis. Barbara Novak: Predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Mb.US: P-31/06-4.dr.dr. št. Ludvik Toplak: Civilno pravo – Knjiga 1. GV. Miha Juhart. 55/03 – UPB1) 8. dr. Zakon o dedovanju (ZD. št. GV.dr. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ. 1998 . 1991¶ Izbrisano: 1. Uradni list RS.Gordana Ristin. II (odškodninsko pravo in druge neposlovne obveznosti). Lj. 117/00 – odločba US. št. predelana in dopolnjena izdaja. Stojan Cigoj. Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS. št.Gordana Ristin: Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu s komentarjem.mag. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) : s komentarjem. Uradni list RS. Uradni list RS. Mirko Ilešič. Alojzij Finžgar: Osebnostne pravice. Slovensko zavarovalno združenje. Karel Zupančič: Dedno pravo. Miha Juhart. ponatis. Uradni list RS. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP. št. Splošni del civilnega prava.dr. II. 65/05 in 55/09 – odločba US) 5. Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG. Nina Plavšak (ur. Karel Zupančič: Dedovanje. 11/07UPB1 in Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti Uradni list RS. spremenjena in dopolnjena izdaja. Lj. 2007 . knjiga. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1. št.dr. 1993¶ . Boris. Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot. Uradni list RS. Lj. člena) 10. Izbrisano: 5 Izbrisano: .dr. Obligacijski zakonik (OZ.dr. 87/02) 3. 1995¶ 5 .): Stvarnopravni zakonik (SPZ) s komentarjem. GV. Uradni list SRS. dr. Uradni list RS. Nevenka Šorli: Gospodarske pogodbe. Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES. Lj.4. Miha Juhart.-12. Bojan Podgoršek. 93/07 – UPB3) 13. št. Karel Zupančič. 47/06-ZEN. Uradni list RS. 51/09) 12. 3. 1993 . 45/08) 11. Uradni list RS. Stojan Cigoj: Institucije obligacij – Posebni del obligacijskega prava – Kontrakti in reparacije. Uradni list RS. Karel Zupančič: Družinsko pravo.

5-9 .objavljena pravna mnenja in načelna pravna mnenja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije iz: "Pravna mnenja". 82/94.. Uradni list RS. 91-97 . 61-77 . Jadek-Pensa. 23/2004. Matjaž Tratnik: Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb. izdano: 1999-2008 Izbrisano: .Vladimir.spremljanje vodilnih odločb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Portorož 2008. 20/88 – popravek. št. VII-X (priloga) . Pravna praksa. št. str. le str. 9/2005. št. 23/78 in Uradni list RS. posamezni instituti splošnega dela obligacij itd. 2/1999. 2. 2003. str. 40/94 – odločba US. Pravnik.dr. 37/08 – ZST-1. 15/76. 2004. 1. Lidija Koman Perenič: Odškodnina po Obligacijskem zakoniku (OZ) in po Zakonu o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO). 45/08 – ZArbit. 1999. Lj. Balažic.dr. opr. Zakon o dedovanju (ZD. 2006/2007. št. 16/2005. 73/07 – UPB3. 2000. 2003 . 17/91-I. Pravdni postopek Izvršilni postopek Nepravdni postopek Zemljiškoknjižni postopek Izbrisano: 5. Uredba Sveta (ES) št.dr. Pravna praksa. 4. Uradni list RS. 2002. št. 37/08 – ZST-1. GV.mag. objavljenih v zbirkah sodnih odločb oziroma posamezna sodba: a) Dunja. št. Miha Juhart: Stanovanjski zakon: uvodna pojasnila. 11/08 – odločba US in 57/09 – odločba US) 2.Boštjan Rejc: Prepoved anatocizma. št. Božena Novak. Zakon o pravdnem postopku (ZPP.mag. GV.. 9/2005. Nina Plavšak: Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb z uvodnimi pojasnili. 45/08 in 28/09) 6. Lj. str. 8. 19-20 . str. Šestnajsto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava: Gospodarski subjekti na trgu – novosti in aktualna vprašanja gospodarskega prava. Mojca Smrekar Tomelj: Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – pregled sodne prakse.2004¶ VII. Zakon o nepravdnem postopku (ZNP.) . Stojan Cigoj: Zakon o obligacijskih razmerjih – komentar zakona. str. št. GV. Lj. 93/07. 1984¶ Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: . 3/07 – UPB4. Pravna praksa. Ljubljana. 26. 117/00 – odločba US. str. 2004 .i. str. št. str. 45/08 – ZArbit in 28/09) 3.mag. št. Pravosodni bilten. 1/08.8. 30/86. št.dr. 1/08. Pravosodni bilten. Pravna praksa. 87/02. 58/03. Janez Tekavc: Konformni ali linearni obračun zakonitih zamudnih obresti (2. Uradni list SRS. 44/2001 z dne 22 decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba Bruselj I (Uradni list L 12 Izbrisano: in Izbrisano: in 6 . zastaranje.: II Ips 427/2003. 2004.dr. Uradni list RS. Pravosodni bilten. Pravna praksa. 32/2004. št. Podjetje in delo.2005. Dunja Jadek Pensa: Nekatera sporna vprašanja odškodninske odgovornosti. 67/01 in 83/01 – OZ) 5. ČZ Uradni list SRS. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ. 2007/2008 GV. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1. 2001 b) Zbirka odločb civilnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 1998. Lj. Temeljno o mednarodnem zasebnem pravu in postopku¶ Izbrisano: in Pravni viri: 1. Pravna praksa. 131/03 – odločba US in 77/08 – ZDZdr) 4. ki jih izdaja Vrhovno sodišče Republike Slovenije praviloma dvakrat letno . št. 39-40 . 3.Luigi Varanelli: Potemkinove vasi fiduciarnih poslov : komentar odločbe VS II Ilps 427/2003 z dne 26. Uradni list SRS. Sodnikov informator. "primeru ORION". X-XII (priloga) .) glede posameznih pravnih področij (na primer odškodninsko pravo. št. natis. 45/08.drugi članki v pravni periodiki (Pravosodni bilten. št. CIVILNO PROCESNO PRAVO 1.Peter Pavlin: Pregled vsebine Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. 13/94. Rešena in nerešena vprašanja o zamudnih obrestih. 73-110 . 3-5¶ Izbrisano: 2005 Izbrisano: c) Sodba in sklep civilnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v t. Janez Tekavc: Konformni ali linearni obračun zakonitih zamudnih obresti..). 2001.

ustavna pritožba – meje preizkusa in postopek.S Vstavljeno: ). št. [3] 7 .dr. Vesna Rijavec: Civilno izvršilno pravo. Lj. objava: Uradni list RS. 2009 . zvezek . Lj. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (Uradni list L 143 z dne 30. Aleš Galič. Lj. Lj. Izbrisano: 2008. Pravdni postopek: Zakon s komentarjem. ČZ Uradni list RS. 2005 . str. Vesna Rijavec.dr.z dne 16.Dida Volk: Elektronsko poslovanje pri izvršbi. Lj. št. Aleš Galič: Civilno procesno pravo. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) z dne 21.dr. Lojze Ude: Zakon o pravdnem postopku. 57/09 Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. 2002 .dr. 56 /99 in 45/08-ZArbit)¶ Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: 9. Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Izbrisano: Izbrisano: 0 Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Izbrisano: 1 Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Izbrisano: sodne postopke Izbrisano: Izbrisano: Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: dr.4. dr. Izbrisano: / Vstavljeno: /7 Izbrisano: ). ki ureja postopke pred sodiščem povezanih s hospitalizacijo brez privolitve) Literatura: . Lj. 1974 (zakon s komentarjem) . str. GV. Podjetje in delo. 2003 Izbrisano: ¶ Vstavljeno: ¶ . 2003 . . 77/08. Matjaž Jan. Pravna praksa.dr. št. Nina Betetto. Lj. Lj. dr. GV. dr. 1. Uredba (ES) št. GV. dr. 56/08. Uradni list RS. Lj. Nina Plavšak: Zakon o zemljiški knjigi: uvodna pojasnila. [2] Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: V: Izbrisano: mar. Zakon o arbitraži (ZArbit. Lojze Ude: Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili (z novelo ZPP-D). Dragica Wedam-Lukić in dr. str. Jan Zobec.dr.. 8-10 . mag. Nina Betetto. 9.mag. Uradni list Republike Slovenije. o postopku pridobitve evropskega izvršilnega naslova ter minimalnih postopkovnih jamstvih po uredbi) 8. Odvetnik. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. 0015-0039. 2/1999. dopolnjena izdaja. v delu. vzorci in sodno prakso. ki ureja predmet in stranke arbitražnega sporazuma ter sodno pristojnost) 10. Lj. Ustavno civilno procesno pravo : ustavna procesna jamstva. Dragica Wedam Lukić. str. 1991 .dr. Jan Zobec.34 . Aleš Galič. Lojze Ude. 2. 6-7/08. dr. v slovenskem jeziku objavljena v posebni izdaji Uradnega lista ES 2004 – poglavje 19. o pristojnostih ter o postopku priznanja in izvršitve sodnih odločb. Dragica Wedam Lukić. Vesna Rijavec. Lojze Ude. Pravdni postopek: Zakon s komentarjem. str. Lojze Ude. št. Primath. 0006 – 0018. Pravosodni bilten.11.2007. 2002 . 1-22) 9. št. Dragica Wedam-Lukič: Civilni izvršilni postopek. Uradni list RS. Uradni list Republike Slovenije. v delu. Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ. Lojze Ude. Aleš Galič. Renato Vrenčur: Uvod v zemljiškoknjižno pravo s praktičnimi primeri in sodno prakso.dr. Uradni list Republike Slovenije in GV. javnih listin in sodnih poravnav) 7. Dragica Wedam Lukić. Lj. . 2003 . 2008 Oblikovano . 4-6 . [1] Izbrisano: . Janez Šinkovec in mag. U-I-279/08. spremenjena in dopolnjena izdaja. 2004 . Aleš Galič.dr. 2. Aleš Galič. Letn. Lj. Aleš Galič: Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : (neuradno prečiščeno .2005.dr. Jerca Kramberger Škerl: Nova uredba o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti.dr. Lj. št.dr.Dušan Ogrizek: Zgradba civilne odločbe. št. 4. dr. Uradni list Republike Slovenije in GV. št. GV. v delu. Pravosodni bilten. ki ureja področje uporabe. str.. Vstavljeno: . samo na splošno o področju uporabe uredbe. Izbrisano: 20 Vstavljeno: 2008. 45/08. 33/07.. 27-38 . Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP. 2006 .dr. prva knjiga.odločba Ustavnega sodišča RS.7.. Lj. Uradni list RS.dr. Uradni list RS. Pravdni postopek.2009. Aleš Galič: Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : (neuradno prečiščeno besedilo). Lj. samo na splošno o področju uporabe uredbe. 1/08. Boštjan Tratar: Zakon o nepravdnem postopku s komentarjem. mag.. dr. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.Jana Savković: Novi način vlaganja izvršbe na podlagi verodostojne listine.Dušan Ogrizek: Utemeljitev sodne odločbe. Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr. str.. 2004 Začasna ureditev postopka vročanja po ustavnosodni in sodni praksi:_ . št. 11 pt Izbrisano: ¶ Izbrisano: 8. dr. Vesna Rijavec.S Izbrisano: ¶ Izbrisano: Uradni list . št.dr. 27-33 . Uradni list RS.2004. Jože Juhart. GV. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (Uradni list L 199 z dne 31. 2003 . 1992 . str. ČZ Uradni list SR Slovenije. druga knjiga.. Uradni list RS. natis.2001.7. 1/2000. pogoje za začetek mediacije in konec mediacije) 11. Hinko Jenull: Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) z uvodnimi pojasnili ter komentarjem sprememb in dopolnitev (ZIZ-A). 2008 . Pravna praksa.1. s spremembami v Uradni list L 300 z dne 17. dr. str. 1037-1047 . Ada Polajnar-Pavčnik: Nepravdni postopek – zakon s komentarjem. št.

opr. Uradni list Republike Slovenije. II Ips 72/2002. Rajko Knez. Suzana Kraljić.dr. 2001¶ . 27.sklep Vrhovnega sodišča RS. 2. Miroslava GečKorošec. Uradni list Republike Slovenije.6. Janez Nemec. 2002¶ 8 . Miroslava Geč-Korošec. Erik Jayme: Mednarodno zasebno pravo – Splošni del.dr.2002 Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: . izdaja.. Erik Jayme: Mednarodno zasebno pravo – Posebni del. št. Lj. Lj.

39/09 in 55/09 – odločba US) 2.. 12/99. Uradni.7.12. Opozorilne sankcije 3..l. Uradni list RS. 2009 Izbrisano: Formalnomaterialna in objektivnosubjektivna k Izbrisano: azenska odgovornost Izbrisano: 3. Uradni list Republike Slovenije.. Kazniva dejanja zoper premoženje 4. časovna. št.2. 42/97.13. Veljavnost kazenskega zakona (osebna. 33/91-I.6. zlasti: 4. Uradni. .13.5. Uradni list RS. naklep in malomarnost 3.3. št. Pomen izrazov 4. Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 4. 69/04 in 68/06) Literatura: . Vzgojni ukrepi in kazni za mladoletnike 3. Amnestija in pomilostitev¶ Izbrisano: 4 Izbrisano: 5 Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče. št.B. 39/89 in 5/90 – določbe členov 127. Kazenski zakonik (KZ-1. Alenka Šelih.12. Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja Pravni viri: 1. Humanosti¶ 1. 98/04 – UPB1 in 65/08) 4. Koncepcija kaznivega dejanja 2.1. 12/77.1.2. Uradni list RS. št.9. 3/78.5. Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime 4.5. RS. 6/00 – sklep US. 60/07 in Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1. Kazenski zakon Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS. Zakonitosti 1. Sorazmernosti kazni z dejanjem in resocializacija 2. Pojem kaznivega dejanja 2. stransko kaznivo dejanje iz 60. 30/98. 50/99. Zakon o pomilostitvi (ZPom. [4] Izbrisano: in Izbrisano: 4 Izbrisano: nespremenjena Izbrisano: 199 9 . Legitimnosti in omejenosti kazenske represije. Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO. 16/99 – sklep US. 130. 5.8. Lj. Ljubo Bavcon. Kazniva dejanja zoper gospodarstvo 4..1.. Uradni list RS. Rehabilitacija. Kazniva dejanja zoper življenje in telo 4. člena)¶ Izbrisano: 6 Izbrisano: 7.8. dr. Ustava Republike Slovenije (URS. Temeljne določbe o izvrševanju kazenskih sankcij¶ Izbrisano: 1 Izbrisano: izvršitve kazni zapora in čas nastopa kazni Izbrisano: 3. 23/05 – UPB1)¶ 4. 12/01 – odločba US. Temeljne določbe 3.4. prisiljenost.2.3. Povezanost dejanja in kazni s krivdo 1. Temeljni elementi kaznivega dejanja 2. krajevna) 3. Splošni del kazenskega zakonika 3. Ne Označeno Izbrisano: 2 Izbrisano: 3. 132. 67/98.10. 128.1. splošni del.6. list RS. silobran. 66/08 – popravek. pridobljene s kaznivim dejanjem 3. 129. Ne Označeno Izbrisano: in Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče. Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila 4. 95/04 – UPB1) 3. Kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa 5. pravne vrednote 1. skrajna sila. Kazenska odgovornost mladoletnikov 3. Kaznivo dejanje in krivda 3. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD.10. Pravne posledice obsodbe 3. Katja Filipčič: Kazensko pravo. Kazni 3. Razlike med kaznivimi dejanji in prekrški 3. 24/03. št.2.4. 66/00. Uradni list RS. Zastaranje kazenskega pregona in zastaranje izvrševanja kazni 3.11. 47/87. list RS. Zastaranje¶ 3. KAZENSKO MATERIALNO PRAVO Izbrisano: kaznijo Izbrisano: 1. Kazenski zakonik (KZ. Uradni list RS. Pravna in dejanska zmota. Posebni del kazenskega zakonika. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) Ur. Odvzem premoženjske koristi. KAZENSKO MATERIALNO IN PROCESNO PRAVO Izbrisano: Subjektivne ali krivdne odgovornosti Izbrisano: med Izbrisano: vim I. izdaja. dr. 79/01. št. dr.. 19/84.7. Damjan Korošec. ter tretjega odstavka 45.3.3. 79/01 in 80/04 – ZUARLPP. Kazniva dejanja zoper pravni promet (samo ponarejanje listin) 4. 139. 55/08.dr. dr. izbris obsodbe in pogoji za dajanje podatkov iz kazenske evidence 3. Temeljna načela kazenske zakonodaje: 1. 72/98 – odločba US. Matjaž Ambrož..3. št.4. Varnostni ukrepi 3. 52/02 – ZDU-1. št. člena)¶ 5.

dr. dr. 1999¶ . št. izd.mag. objava: Pravna mnenja.dr. GV.5.. dr.. Vid Jakulin: Kazenski zakonik : KZ-1 in KZ-UPB1 z uvodnimi pojasnili. 1994¶ .a člen Zakona o kazenskem postopku. Ivan Bele: Kazenski zakonik s komentarjem – splošni del.12. str. Pravna praksa. 11. 1. ČZ Uradni list SRS.. in 31. Lj. Vlado Balažic. Korošec Damjan. Lj. Alenka Šelih: Praktikum za materialno kazensko pravo. 2002 . člena Zakona o kazenskem postopku – preiskava – ukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti – preiskovalna dejanja – zaseg in preiskava elektronskih in z njimi povezanih naprav zaradi pridobitve podatkov v elektronski obliki – zaščitni ukrepi za zaščito priče (240. dr. Ivan Bele. Uradni list Republike Slovenije. členu in petem odstavku 115. GV. objava: Uradni list RS. 10.. člena Kazenskega zakonika.Boštjan Penko. 55/09 . 19.2005 o 113. Lj. Lj.: Vrhovno sodišče Republike Slovenije¶ Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Obojestransko. 10-11¶ . II/2005. Mitja Deisinger: Kazenski zakonik s komentarjem – posebni del. št.dr. str. št.. Mitja Deisinger. Vid Jakulin. 5. Ivan Bele. 1999¶ Izbrisano: . 1/2009. mag. 2. Ljubo Bavcon. Zamik: Levo: 0.mag. dr.7.-113. sodno prakso in literaturo.al.dr. 2001 . 11 pt Izbrisano: ¶ 10 . Uradni list Republike Slovenije. 1. Aleksander Karakaš. 23. Liljana Selinšek. člen Zakona o zaščiti prič) – obtožnica in ugovor zoper obtožnico – pogoji in postopek začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi 3.dr. mag. 2008 . Predhodni postopek – predkazenski postopek na splošno – pravica do zagovornika – pouk s strani policije o pravicah osumljencu – osredotočenje suma na vabljeno osebo (kdaj vabljena oseba postane osumljenec) s strani policije – zaslišanje osumljenca in dokazna vrednost policijskega zapisnika (148. dr. dr. št. Pravosodni bilten. Katja Filipčič. Ivan Bele. 1.. Lj. 2. Lj. Uradni list Republike Slovenije. splošnega dela KZ SFRJ iz leta 1976)¶ . Lj.odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede veljave kazenskega zakona za mladoletnike in o kazenski odgovornosti mladoletnikov. 181-193 . mag.Primož Baucon: Kritična analiza nekaterih določb Splošnega dela novega slovenskega Kazenskega zakonika. Splošne določbe – temeljna načela – pristojnost sodišč – izločitev sodnika – državni tožilec – oškodovanec in zasebni tožilec – zagovornik – vloge in zapisniki – roki – stroški kazenskega postopka – premoženjskopravni zahtevki – izdaja in naznanitev odločbe – vročanje pisanj in pregledovanje spisov – izvršitev odločbe – pomen izrazov 2. 1. 7. Mitja Deisinger. U-I-73/09. 2000 . GV.načelno pravno mnenje Občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede veljave kazenskega zakona za mladoletnike in o kazenski odgovornosti mladoletnikov.dr. GV.2009. Vid Jakulin. natis.2009 Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: II..85 cm Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Glavna obravnava in sodba Izbrisano: . natis. GV. Lj. Klaudijo Stroligo: Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili. 6/2006. natis.mag. dr. 2006 . KAZENSKO PROCESNO PRAVO 1. Alenka Šelih.. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja s komentarjem. Gospodarsko kazensko pravo.Načelno pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 14. Zastaranje izvršitve kazni. Peter Kobe: Kazenski zakon SFR Jugoslavije s pojasnili. Lj.a člen Zakona o kazenskem postopku) – dokazna (ne)vrednost uradnega zaznamka po šestem in devetem odstavku 148. 1984 (samo komentar k členom 1. št. Uvodna pojasnila h kazenskemu zakoniku Republike Slovenije. dr. Ljubo Bavcon et.

Anže Erbežnik: Nekaj pogledov na predlagano novelo zakona o kazenskem postopku. 117/06 – ZDoh-2 in 110/07) . pridobljenih s poligrafskim testiranjem (Odločba US. str.dr. objava: Uradni list RS. 1999¶ . postopek proti mladoletnikom 6.7. 102/07 – ZSKZDČEU. Zvonko Fišer: Zakon o kazenskem postopku z uvodnim komentarjem. št. 92-155¶ Izbrisano: 1. Uradni list Republike Slovenije. 1-3/2003. št. 23/08 – ZBPP-B. 1994¶ . pravica do komunikacijske zasebnosti. št. U-I-25/95. str. št. 14/2003. 3 (junij 1999). Zakon o kazenskem postopku (ZKP. Lj. 43/08. Uradni list Republike Slovenije. str. Pravna praksa. 113/05. Uradni list Republike Slovenije. 21. Skrajšani postopek.– priprave na glavno obravnavo – glavna obravnava – sodba 4. členu Zakona o kazenskem postopku. 24/03. Pasadena. Zlatko Dežman. št. Uradni list RS. št. št. 92-155 . Uradni list RS. Uradni list RS. objava: OdlUS . 3. str.10.mag. 1996. strokovna in izvedenska mnenja Centra za kriminalističnotehnične preiskave (Odločba US. točka 12. 2002.Drago Kos: Praktični vidiki uporabe "posebnih metod in sredstev". str. Uradni list Republike Slovenije. 123-128 . Ustava Republike Slovenije (URS. Zakon o zaščiti prič (Uradni list RS. 11. U-I-132/95. pripor – odločba US. Zupančič et. 111118 . 67/09) . Lj. 4. str. 158.Zakon o kazenskem postopku (ZKP). 2-3/1984. Štefan Horvat: Zakon o kazenskem postopku s komentarjem. nedovoljenost in nezanesljivost dokazov. 1) 4. 2. 73-95¶ Izbrisano: .samo pogoji za pridobitev statusa zaščitene priče 3. Pravosodni bilten. 11/98 in OdlUS VIII. objava: OdlUS VI. 65/08 in 77/09) 2. 2002 . Pravosodni bilten. al. Boštjan Makarovič: Nam v informacijski družbi primer Malone še zadostuje?. Boštjan M. št. 2004 . št. Lj. 03.dr. št. Pravosodni bilten. Pravnik. 2.odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije: 1. 100/08) 5. 69/04 in 68/06) 4. str. Lj. št. 32/2002 3. Štefan Horvat: Uvodna pojasnila k zakonu o kazenskem postopku. Posebni postopki Izbrisano: in Pravni viri: 1. tajni preiskovalni ukrepi (posebne operativne metode in sredstva) odločba US. 42/97.2009. št. 102/07) . št.mag. ČGP Delo – TOZD Gospodarski vestnik. GV.. Lj. 11-12 . 33/91-I. 891-915¶ Izbrisano: 2 Izbrisano: 3 Izbrisano: 4 Izbrisano: S Izbrisano: Izbrisano: Oblikovano: Obojestransko 11 . Lj. I-VII¶ . GV. 2000. 2000.Boštjan Penko: Zakon o kazenskem postopku z uvodnimi pojasnili. izdaja.1997. 3. 32/07-UPB4. 27-45 . Ustavno kazensko procesno pravo. št. Uradni list RS.Alenka Jelenc Puklavec: Izdelava sodbe prve stopnje v kazenskem postopku.1. št. št. št.Jernej Potočar: O nekaterih problemih uporabe dokazov. 2.mag. Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU. Uradni list RS. št. Zupančič et. Lj. 27. 2-3/1984. 1/1999.dr. 94/07 – UPB4 in 45/08) Literatura: . Ustavno kazensko procesno pravo. Lj. 21/08 – odločba US: U-I-96/06-13. pridobljenih s posebnimi metodami in sredstvi po 150. Pravna praksa. U-I-92/96. Boštjan M.Alenka Jelenc Puklavec: Zgradba kazenske odločbe. Pravosodni bilten. Up-3367/07.mag.dr. Up-106/05. 1/1999.. Zlatko Dežman: K predlogom za reformo Zakona o kazenskem postopku. objava: Uradni list RS. izdaja. 1/1999. št. Postopek s pravnimi sredstvi – redna pravna sredstva – izredna pravna sredstva 5.1998. postopek za izdajo kaznovalnega naloga. naj živijo PPU!. 2003 . 294-327 2. Lj. št.samo pogoji in postopek predaje 5. 8. seznanitev z obvestili iz predkazenskega postopka. Zakon o sodiščih (ZS. 40. Živko Zobec: Komentar zakona o kazenskem postopku s sodno prakso. 1985¶ Izbrisano: .sodbi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije: Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Izbrisano: . ali dr. Pasadena. 66/00. 2003 (s stvarnim kazalom dr. al. U-I-18/93. objava: OdlUS V.11. str. izrekanje sodnega opomina. predkazenski postopek in policija (primer "sim kartice". št. št. odločba US. št. Odvetnik. U-I-18/93. izdaja. Klemenčič Goran: Prikriti (kriminalistični) preiskovalni ukrepi : POMS je mrtev. Anže Erbežnik: Kazensko procesno pravo Republike Slovenije. str. Odločba US. Vida Jakulina)¶ Izbrisano: . št.Alenka Jelenc Puklavec: Izdelava sodbe prve stopnje v kazenskem postopku. objava: Uradni list RS. ali dr. 11-15 . Pravosodni bilten.2008. (samo) str.

pridobljene s prekrškom – postopek proti mladoletnikom ter vzgojni ukrepi in sankcije za mladoletnike – hitri postopek (plačilni nalog. [9] . 20/06 – samo 19. nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (MOPPM... I Ips 156/99. odločba o prekršku) – zahteva za sodno varstvo – redni sodni postopek (tudi skrajšani postopek) – sodba o prekršku – pritožba v rednem sodnem postopku – izvršitev odločbe in sodbe o prekršku Izbrisano: .3. Zakon o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim. [8] .. 2001 Izbrisano: 0 Izbrisano: Izbrisano: (objava: Sodnikov informator.. in 5. ali na spletni strani Vrhovnega sodišča . [17] . člen izvedbenega dela zakona o ratifikaciji) Literatura: . št.. [6] Izbrisano: 5 Izbrisano: 6 Izbrisano: 7. 21. Bonex. 6. 15/94 – popravek in 56/02 – samo 42. str. 10/2002..1. Miha Wohinz: Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij s komentarjem in podzakonskimi akti. [19] .. [21] . Kazenski zakonik (KZ-1.... Center za kriminalističnotehnične preiskave in dokazna vrednost strokovnih mnenj: sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. ali na spletni strani Ius Info ali na STAIRS informacij Izbrisano: skem sistemu pod: VS21245) ¶ Izbrisano: 0 III. opr. št. – vzgojni [15] .Aldo Carli. Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP. Izbrisano: in Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Izbrisano: – popravek. Izbrisano: 3. člen 3... I Ips 180/2000. Uradni list RS. [16] ...... 76/08 in 40/09) 2.. Uradni list RS. 8.. [22] . Izvrševanje . [7] Izbrisano: 8 Izbrisano: in Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: . Materialnopravne določbe: – temeljne določbe – prekršek in odgovornost zanj – sankcije za prekršek – uklonilni zapor – odvzem premoženjske koristi pridobljene s prekrškom – zastaranje 2.5... Lj. [20] . št..... Center za kriminalističnotehnične preiskave in dokazna vrednost strokovnih mnenj: sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.2003 Izbrisano: 0 Izbrisano: Izbrisano: (objava: Sodnikov informator... 114/06 in Mednarodne pogodbe.. posebni primeri plačilnega naloga. sprejemanje obiskov in pošiljk 5.[5] . 1. [12] . [10] ... člen) 4.. str. [13] Izbrisano: 4 1. 7... IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 1. opr. 71/93. 10/2003.2002 2. Postopek za prekršek: – temeljne določbe – postopek za odvzem premoženjske koristi. [11] IV. Zakon o . št. Varuh človekovih pravic in nadzorstvo nad zavodi za prestajanje kazni zapora Pravni viri: 1.. [23] . Uradni list RS. št. Pogojni odpust 4. Dostopnost . [18] . Dopisovanje obsojencev. Izvrševanje kazni 3. št.. 110/06 – UPB1. št. Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: in opomin Izbrisano: Izbrisano: Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano – varstveni[14] . št.. [24] 12 .. Oblikovano . 66/08 – popravek. PRAVO O PREKRŠKIH Izbrisano: ) Izbrisano: 3. Pojem in vrste kazenskih sankcij 2. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1.. člen mednarodne pogodbe ter 4. 55/08. Organi za odločanje o prekrških in opredelitev njihovih pristojnosti po zakonu 3. št. 39/09 in 55/09 – odločba US) – 3.. Uradni list RS.. . natis.

št. 17/08. Uradni list RS. 2005¶ Pravni viri: Zakon o prekrških (ZP-1.odločba Ustavnega sodišča RS o izvajanju dokazov v korist obdolženca v postopku o prekršku ter pravica do poštenega sojenja. Boštjan Tratar: Zakon o prekrških s komentarjem.Ivan Bele. Obojestransko Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. 77/09 13 . 2009 . GV. Filipčič Katja. 3/07 – UPB4. Lj.9. 11 pt Oblikovano: Navaden. dr. št. Hinko Jenull. Selinšek Liljana. GV.– izredna pravna sredstva v postopku za prekršek Izbrisano: – temeljne določbe¶ – splošne določbe postopka¶ – začetek in potek postopka¶ – odločba o prekršku¶ – plačilni nalog ¶ – zahteva za sodno varstvo¶ – sodba o prekršku¶ – pritožba v rednem postopku ¶ – izredna pravna sredstva¶ – postopek proti mladoletniku¶ – izvršitev odločbe Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. 11 pt Izbrisano: . Up-3663/07. Jenull Hinko. št.2009. objava: Uradni list RS. 21/08 – popravek in 76/08 – ZIKS-1C) Literatura: . Perpar Matej: Zakon o prekrških (ZP-1): s komentarjem. 10. Maček Guštin Špela. Lj.dr. Špela Maček Guštin.

Pooblastila za opravljanje funkcij javne uprave Izbrisano: 3. Vročanje spisov v upravnem postopku – način vročanja – posredno vročanje – obvezno osebno vročanje – posebni primeri vročanja – vročilnica – pomote pri vročanju 6. ekonomičnosti postopka – pravnomočnost odločbe – pomoč neuki stranki – uporaba jezikov in pisav – uporaba izraza "organ". Temeljna opredelitev 2. 2.načelo zakonitosti. odstranitev in denarna kazen) Izbrisano: – stranke z diplomatsko imuniteto¶ Izbrisano: – prostorska omejitev pristojnosti¶ Izbrisano: izročitev 14 . samostojnosti pri odločanju. Stranka in njeno zastopanje v postopku – stranka – procesna sposobnost in zakoniti zastopnik – začasni zastopnik in skupni predstavnik – pooblaščenec 4. Občevanje organov in strank v upravnem postopku – vloge in vabila – vloge in elektronsko poslovanje – zapisnik – pregled spisov in obvestila o poteku postopka 5. Vzdrževanje reda v upravnem postopku (opomin. varstvo pravic občanov in varstvo javnih koristi. UPRAVNO PRAVO. UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR Oblikovano: Naslov 1 I. UPRAVNO PRAVO 1. Pristojnosti za odločanje v upravnem postopku – stvarna in krajevna pristojnost – spor o pristojnosti – uradna oseba pooblaščena za postopek in za odločanje – pravna pomoč – izločitev uradne osebe 3. Temeljna načela upravnega postopka – veljavnost zakona o splošnem upravnem postopku – poseben upravni postopek – subsidiarna uporaba zakona o splošnem upravnem postopku . pravica pritožbe. materialne resnice. Posebna pooblastila¶ II. zaslišanja stranke. presoja dokazov.Oblikovano: Pisava: 11 pt C. načelo učinkovitosti. UPRAVNI POSTOPEK 1. Roki v upravnem postopku in vrnitev v prejšnje stanje – računanje rokov za posamezna dejanja v upravnem postopku – zamuda roka in predlog za vrnitev v prejšnje stanje – reševanje predloga za vrnitev v prejšnje stanje 7.

Organizacija in položaj upravnega sodstva Predmet upravnega spora Stranke v upravnem sporu Pristojnost za odločanje v upravnem sporu 15 . Nadzor nad izvajanjem Zakona o splošnem upravnem postopku in posebnim upravnim postopkom 16. Pritožba – pravica pritožbe – pristojnosti organov za odločanje o pritožbi – rok za pritožbo – vsebina pritožbe – izročitev pritožbe – delo organa prve stopnje v zvezi s pritožbo – pritožba ob molku organa – rok za odločbo o pritožbi – vročitev odločbe druge stopnje 13. Uvedba upravnega postopka in zahtevki strank – uvedba upravnega postopka – združitev stvari v en postopek – sprememba in umik zahtevka – poravnava 10. Izredna pravna sredstva – pogoji za uporabo izrednih pravnih sredstev – obnova postopka – sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom – odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici – izredna razveljavitev – ničnost odločbe – pravne posledice odprave in razveljavitev 14. Izbrisano: tolmačenje III. posebni) postopek – predhodno vprašanje – ustna obravnava – dokazovanje 11. dopolnilna in začasna odločba – popravljanje pomot v odločbi – sklep 12. Pristojnost za uradno dajanje pojasnil glede posameznih določb Zakona o splošnem upravnem postopku. UPRAVNI SPOR 1. Postopek do izdaje odločbe – ugotovitveni (skrajšani. Stroški upravnega postopka (stroški organa in strank in oprostitev plačila) 9. 2. Izvršba – izvršilni naslov – načela izvršilnega postopka – upravna in sodna izvršba – izvršba za nedenarne obveznosti – izvršba v zavarovanje 15. 4. 3.8. Odločba in sklep – kateri organ izda odločbo – oblika in sestavni deli odločbe – delna.

919. GV. . Bojan Bugarič. Miha Šipec. Zdenka Štucin. Erik Kerševan. št. Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem. 2009 . 43/07 – UPB1) Literatura : . Lj. Jasna Pogačar. Mitja Horvat. Boštjan Tratar: Upravni spor – Varstvo pravic in kontrola uprave v upravnem sporu. dopolnjena izdaja. Grega Virant. Faganel. Uradni list RS. Janez Breznik: Upravno pravo procesni del: Upravni postopek in upravni spor. Bonex. Senko Pličanič. 105/06. 105/06 – ZUS-1. Postopek v upravnem sporu 6. Uradni list RS. 2008 . Lj. str. Izbrisano: in Izbrisano: ) Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: 2 Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: 2004 Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: Rajko Izbrisano: Pirnat Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: Mateja Jerovšek Oblikovano: Ne Označeno Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: 2005 Oblikovano: Ne Označeno Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: 1999 Oblikovano: Ne Označeno Oblikovano: Ne Označeno Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Izbrisano: kerševan zus komentar 2008¶ Vstavljeno: kerševan zus komentar 2008¶ 16 . Začasna odredba 8. ustavnim sodiščem ter v upravnem postopku. Uradni list RS. 2006. 1998 .dr. GV. Lj.Erik Kerševan: Zakon o upravnem sporu (ZUS-1). Tone Jerovšek. Zdenka Štucin. Jerovšek Mateja: Uvodna pojasnila k zakonu o splošnem upravnem postopku. 2008. dr.mag.Tone Jerovšek. 3. natis.odločba US) 4. Gorazd Trpin. Lj. Kristina Ožbolt. Polonca Kovač. Zakon o državni upravi (ZDU-1.mag. GV. 2001 . 1. št. 113/05 – UPB4.dr. dr. Obveznost sodb izdanih v upravnem sporu Pravni viri: 1. Gorazd Trpin. Aleksij Mužina. pred delovnimi in socialnimi sodišči. 2001 . 65/08 .dr. Tone Jerovšek: Uvodna pojasnila k zakonu o upravnem sporu. št. 126/07 in 65/08) 2. Janez Čebulj: Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih. natis. 24/06 – UPB2. Jonika Marflak: Zakon o upravnem sporu ZUS-1 s komentarjem. Lj. dr. Varstvo ustavnih pravic v upravnem sporu 9. Gorazd Kobler. 1/2002. 2004 . Uradni list RS. Nina Plavšak. Zastopnik javnega interesa 7.Janez Breznik.5. 126/07 – ZUP-E in 48/09) 3. Boštjan Zalar. Marta Klampfer.Janez Breznik: Vsebina sodnih odločb v upravnem sporu. Erik Kerševan. 119/08 – odločba US. upravnimi sodišči. Pravna sredstva in njihove omejitve 10. Jonika Marflak. GV. št. Božo Grafenauer. Lj. 2002 .odločba US. . Lj. GV. Zakon inšpekcijskem nadzoru (ZIN. Tone Jerovšek. Lj. št. Mira Dobravec Jalen Marjanca. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP. Lj. Nebra. Uradni list RS. Uradni list RS. 1.Janez Breznik. Zakon o upravnem sporu (ZUS-1. Tomaž Vesel: Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP): s komentarjem. 54/09 . Pravosodni bilten.

spremembe in prenehanje) . ustanovitev. zastopanje.splošno o pravicah delavcev v primeru insolventnosti 2. pravna razmerja. ustanovitev. Splošno (pojmi. dejavnost.evropska delniška družba (pojem. spremembe in prenehanje) . spremembe in prenehanje) . spremembe in prenehanje) . pravna razmerja.stečajni postopki (stečajni postopek nad pravno osebo. organi. 11 pt Izbrisano: prisilna likvidacija 17 . DRUGA PODROČJA GOSPODARSKEGA PRAVA 1. srednja velika podjetja II. pridobitev in prenos pravic. sodno varstvo) 6. organi.družba z omejeno odgovornostjo (pojem. člen ZGD-1) 7. Samostojni podjetnik posameznik 6. pravna razmerja. pravna razmerja. Gospodarske družbe: . pravna razmerja. GOSPODARSKE DRUŽBE 1. ustanovitev. pravna razmerja. organi. ustanovitev. Pravo vrednostnih papirjev 3.postopek prisilne poravnave . prilagajanje zneskov) 2. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. pravna razmerja. Izbrisano: – gospodarskih javnih služb. ¶ – bank. poslovna skrivnost in prepoved konkurence 3.¶ – tujih gospodarskih družb. spremembe pravno organizacijske oblike Izbrisano: . Povezane družbe in gospodarsko interesno združenje 8. organi.¶ – zavodov. Poslovne knjige in letno poročilo 5. sedež. spremembe in prenehanje) . DRUGE STATUSNE OBLIKE Vstavljeno: . majhne.temeljni pojmi . Sodni register in registrski postopek ter postopek v gospodarskih nepravdnih zadevah 4.mikro. Združitev družb.mala. Pravo industrijske lastnine in avtorsko pravo (temeljni pojmi.mala.delniška družba (pojem. srednja velika podjetja Izbrisano: .postopka prisilnega prenehanja (izbris iz sodnega registra brez likvidacije in prisilna likvidacija) . delitev družb. ZGD-1) Opredelitev in temeljne značilnosti: – zadrug.¶ III.komanditna družba (pojem. – investicijskih skladov in družb za upravljanje. spremembe in prenehanje) . ustanovitev. ustanovitev. 11 pt Izbrisano: stečaj Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. prava osebnost.¶ Izbrisano: – zavarovalnic. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. organi. Konkurenčno pravo 5.Č. srednje in velike družbe (55. TEMELJI GOSPODARSKEGA PRAVA I. organi. Menično in čekovno pravo 4. organi. Gospodarske pogodbe: Izbrisano: prisilna poravnava Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. ustanovitev. Vstavljeno: . postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine) .družba z neomejeno odgovornostjo (pojem. Postopki zaradi insolventnosti: . Firma. spremembe in prenehanje) . odgovornost za obveznosti. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. objava podatkov in sporočil.komanditna delniška družba (pojem.tiha družba (pojem.

Uradni list RS. št. 17. 16.. [41] Izbrisano: dr. 37/08 – ZST-1. št. 2006 Izbrisano: . 68/05 – odločba US. št.. [39] Izbrisano: TRR Vstavljeno: TRR Izbrisano: 18… in …. 58/09) 4..skupne značilnosti drugih gospodarskih pogodb (splošni del OZ) 7. 45/08 – ZArbit in 28/09) 16. 62/07-UPB1) 3. 92/07. . 51/06 – UPB3) 12. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP.. 36/08.. Zakon o zavodih . z dne 30. 93/07.komisijska pogodba . Uradni list RS. Zakon o varstvu konkurence (ZVK. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ. samo določbe o registru transakcijskih računov) 14... Uredba Sveta (ES) št. [34] Izbrisano: ) Vstavljeno: .. Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1. 1.UPB3) 2. [27] Vstavljeno: transakcijskih . [43] . [45] . splošno o pravicah delavcev po tem zakonu v primeru insolventnosti) Literatura: . Borut Bratina. Uradni list SFRJ... Uradni list SFRJ. Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS... 18. samo določbe o . samo na splošno. Rajko Knez. [30] Izbrisano: 6 Izbrisano: 7 Izbrisano: 8.bančni posli . Saša Prelič. št. Izbrisano: in 1 Izbrisano: 26/07 – ZFPPIPP . Uradni list RS. št. . Izbrisano: in Izbrisano: 68/08. št. 24..... Uradni list RS. 13/93 in 66/93) 8.. 78/06 – UPB2. 10/91-stari. št. 93/07 – ZSReg-C. Zakon o trgu [31] . maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (Uradni list L 160. [40] Oblikovano Izbrisano: ) Izbrisano: 19…in Izbrisano: 20…20 Izbrisano: 21 Izbrisano: 22 Oblikovano Oblikovano Oblikovano ..licenčna pogodba .prevozne pogodbe . št. št.2000 . 26 in 42) 5.. [46] .. št. Zakon o čeku (ZC.. 40/09) 9. 54/07-UPB2. [42] . Uradni list RS. Uradni list FLRJ. 56/99 in 110/02 – ZVPot-A) 10. 26/05 – UPB1. Uradni list RS. št. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1... 18/93.. 67/07 – ZTFI. Lj. Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS. Nina Plavšak. 13/94 in 82/94) 7. Finančno poslovanje podjetij (temeljni pojmi in načela) ter plačilni sistem (Register transakcijskih računov) 9.. 16/65. št.. 50/71 in 52/73. št. [33] Izbrisano: 17 Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: Zakon o plačilnem . Uradni list RS. [25] Izbrisano: 42/06.skladiščna pogodba . 65/09 . 54/70 in 57/89. Hilda Marija Pivka.. 126/07..posredniška pogodba . Krešimir Puharič.Uradni list RS. Uradni list RS. Zakon o . Mirko Ilešič.. Uradni list RS..6. [38] .. Uradni list RS.Marijan Kocbek. [32] . Zakon o pravdnem postopku (ZPP. Gospodarski spori in izvršba v gospodarskih zadevah 8. 1346/2000 z dne 29. Zakon o prevzemih (ZPre-1. Uradni list FLRJ.. Prevzemi gospodarskih družb (temeljni pojmi) Pravni viri: 1. 19/07 – popravek in 65/08) 6. 23/09 – odločba . [36] Vstavljeno: . predvsem členi 1. [26] – Vstavljeno: .. [28] – Vstavljeno: .. 40/09.. 17/91-I. [29] Izbrisano: 3. Šime Ivanjko. 58/09. 12/65.. št. 73/07 – UPB3. 97/07 – UPB1) 13. 105/46. št. [44] . 60/06 . 17/91-I. št... [49] 18 . Uradni list RS. Dušan Pšeničnik. 23/09 . Uradni list RS. Uradni list RS. Uradni list RS. GV.2005 . Bojan Zabel (ured.4. Uradni list RS.pogodba o trgovskem zastopanju ... Zakon o sodnem registru (ZSReg. 104/46 in 33/47. 65/08 in 49/09)) 11. Marijan Kocbek): Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Obligacijski zakonik (OZ. št. Izbrisano: 10 Izbrisano: 11 Izbrisano: 12 Izbrisano: 20 Izbrisano: 13… in Izbrisano: 14 Izbrisano: 15. postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP.. 79/06. Uradni list RS. v slovenskem jeziku objavljena v posebni izdaji Uradnega lista ES 2004 – poglavje 19. 45/08 in 111/08 – odločba US) 15. Rado Bohinc.. Zakon o finančnem poslovanju. št. št. 1/08 in 68/08) 17.. Rado Bohinc.. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1. 16/07-UPB3 in 68/08) 18. s spremembami v Uradni list L 100 z dne 20...….. [48] .pogodba o naročilu¶ Izbrisano: osnovne Izbrisano: in …promet ... št. Marjan Odar.gradbena pogodba . Zakon o zadrugah (ZZad. 3/07 – UPB4. 45/08 – ZArbit. [47] Oblikovano Izbrisano: Zakon o . [37] Oblikovano . 4. Zakon o menici (ZM.. [35] Vstavljeno: in 58/2009-..špedicijska pogodba . Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1. št. zvezek.

Nina Plavšak. dr.dr. 503-528 . GV. Ljubljana. GV. 2005-2008. GV.dr. I. Miha Šipec: Sodno varstvo industrijske lastnine. 437-451 . št.Luigi Varanelli: Varstvo stečajnih upnikov v primeru preusmeritve poslovanja in finančnih tokov na by-pass. Lj.10. Lj. Krešo Puharič. Lj. GV.mag. 1993¶ . Andrej Zupančič: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) s komentarjem. natis. 2001 . št. 4/08. Lojze Ude. Lj. 2008 . 09. GV. natis.odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije: 1. 1. str.. št. Vladimir Balažic.Boštjan Rejc: Spregled pravne osebnosti kapitalske gospodarske družbe. 2003 in 2004 .dr. 2003 .2007. GV. dr. GV. Nina Plavšak (ur. ur. Lj. objava: Uradni list RS. Protipravna ravnanja članov organov vodenja in nadzora insolventnega dolžnika. Miha Trampuž. Nevenka Šorli: Gospodarske pogodbe. 93/2002 2. dr. Aleš Galič. knjiga. dr. objava: Uradni list RS. 58/2007 Izbrisano: . knjiga. Miha Juhart (ur. Bojan Zabel: Pravo vrednostnih papirjev. Podjetje in delo. 6. Nina Plavšak. 1997 . 2007 . GV.Nina Plavšak: Zakon o finančnem poslovanju. 1993 . št.Martina Repas: Pravo blagovnih in storitvenih znamk. Pravnik. Nina Plavšak: Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih s komentarjem. Miha Juhart: Zakon o menici s komentarjem. 58/2007 19 . dr. 2001.Jožko Žiberna. Lj.dr. Marija Krisper-Kramberger. Nina Plavšak. 2000-2001.dr. Alenka Jelenc Puklavec. Lj. Lj. odločba US o Zakonu o finančnem poslovanju podjetij: št. Lj. 17/2004. GV. GV. 2000¶ Izbrisano: . GV.dr. mag. Verica Trstenjak: Pravne osebe. dr.): Obligacijski zakonik s komentarjem (štiri knjige).: Anton Gašper Frantar. postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). 1. GV. I-VIII . Peter Juren: Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1 UPB1) s komentarjem. natis. 2003 . 1996 . 7. Šime Ivanjko: Menica in ček.Zbirka odločb gospodarskega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 1998 in 1999. natis. Miha Juhart. Saša Prelič. št. Lj.dr.dr. Lj. dr. Miha Juhart: Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence s komentarjem.Uroš Ilić.): Gospodarske pogodbe. Nevenka Rihar. Živko Bergant: Zakon o prisilni poravnavi. Šime Ivanjko. Vlado Balažic. U-I-135/00. 1999 . spremenjena izdaja. dr. str. 2002-2005.dr. GV. Nina Bettetto. 1998¶ Izbrisano: Janez Šlibar Izbrisano: ¶ Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: odločba Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: -19 Izbrisano: 0 Vstavljeno: 06. stečaju in likvidaciji s komentarjem in Zakon o finančnem poslovanju podjetij s komentarjem. 1999¶ . str. Lj. 1994¶ Oblikovano: Označeno Izbrisano: . GV. II. 21. št. Lj. Lj. dr. Šime Ivanjko. U-I-117/07.2007. 1. dr. Marko Salmič. Bojan Podgoršek. GV. Lj.mag. 1999¶ Izbrisano: mag. mag.dr.Jožko Žiberna: Menica. GV. odločba US o Zakonu o finančnem poslovanju podjetij: št. GV. 2000 . Marijan Kocbek: Korporacijsko pravo – pravni položaj gospodarskih subjektov. 1. Peter Grilc. Lj. Lj.2002. 68/2002.dr. Bojan Zabel Izbrisano: Uradni list RS in Izbrisano: 1994 Izbrisano: . Bojan Zabel. GV. objava: Uradni list RS. GV. Priloga. 1. natis. Peter Grilc.mag. Pravna praksa. Bojan Zabel: Tržno pravo – teorija in praksa pravnega urejanja trga. 2003 in 2006 . Branko Oman. 2003 . Lj. dr.

mag. 12/07 – UPB1) Izbrisano: 10.2. Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin. DELOVNO PRAVO 1. Delavci v državnih organih (javni uslužbenci) 1. Disciplinska in odškodninska odgovornost delavca 2. 5/91. Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO.5. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU.8.5. Sklenitev delovnega razmerja 2. 46/07 – odločba US. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI. mag. veljavnost) 1. št.2. 79/06 – ZZZPB-F. Vsebina pogodbe o zaposlitvi 2. mag. Uradni list RS. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR. št. 103/07 in 45/08 – ZArbit) 2.7. Varstvo pravic pri delodajalcu 5. št. Suspenz pogodbe o zaposlitvi 3.1. Nataša Belopavlovič. 69/08 – ZZavar-E) 4. Uradni list RS. št. 22/91-stari – odlok Skupščine RS o soglasju. 38/99 in 56/02-ZJU) . Pravica do stavke (ustavna in zakonska ureditev) 8. Etelka Korpič Horvat. 42/07 – UPB1) 6. Zakon o stavki (ZStk. Barbara Kresal. Odmori. Uradni list RS. št. Uradni list RS. 43/06 3. Zaposlovanje invalidov 1. Nataša Belopavlovič: Zakon o delovnih razmerjih z uvodnimi pojasnili. št. dopusti 2. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC.6. Uradni list RS. Plača delavca in obveznost plačila delavcu 2. Uradni list RS. 16/07 – UPB2)¶ Izbrisano: Uradni list RS Izbrisano: 2003 Literatura: .3. 2008 . Uradni list SFRJ. počitki.1. stranke. Delavci v gospodarstvu 1.4. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU. št. št. Poslovni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi 4. 87/97. 76/07 – UPB2) 9. Zaposlovanje tujcev 2. Aleksej Cvetko. sklepanje. 2/91-I. dr. Delavci v negospodarstvu 1. GV. Sodelovanje delavcev pri upravljanju (zakonska ureditev) Pravni vir: 1. Organi za odločanje o disciplinski odgovornosti delavca 2. 15/90. 63/07-UPB3.6. Temeljni pojmi delovnega prava 1.mag. Pravni viri delovnega prava 1. v zvezi s 4.Irena Bečan.9. 18/91. 13/93 in 66/93. členom ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije) 7. dr. 18/94. Polonca Končar. 4/93. Uradni list RS. Kolektivna pogodba (vrste in hierarhija. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi 3. ki še velja 5. Uradni list RS. št. Katarina 20 . dr. Posebne vrste delovnih razmerij. Uradni list RS.3. 17/91-I.4. 70/97. Uradni list RS. Položaj in pristojnost sindikata (reprezentativnost. Marta Klampfer. 69/08 – ZTFI-A. značilnosti 6. zaščita delavcev) 7. dr. 23/91. Veljavna zakonska ureditev s področja delovnega prava 1. Miran Kalčič. Uradni list RS. 13/93) 8.1. 65/08.v delu. TEMELJI DELOVNEGA PRAVA IN PRAVA SOCIALNE VARNOSTI I. 42/02. 22/91. št. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT. št.D. Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP. Lj. št.

št. 1999 21 . Tatjana Plešnik. Rajko Pirnat.Mitja Novak. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1. – zavarovanja za primer brezposelnosti. Etelka Korpič Horvat. 114/06 – ZUTPG in 10/08) 5. natis. Lj. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ. Primath. Uradni list RS.začasni ukrepi na področju socialne varnosti v času finančne in gospodarske krize: – ureditev delnega subvencioniranja polnega delovnega časa. št. – zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Mitja Novak. Lilijana Tratnik Izbrisano: 2003 II. – prava družinskih in socialnih prejemkov.Vladimir Dejan: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Drago Mežnar. GV Revije. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB. dr. Gorazd Trpin. Tatjana Plešnik.Marta Klampfer: Prenehanje delovnega razmerja s primeri iz sodne prakse. Lj. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Primath. št. dr. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP. Posebno uresničevanje temeljnega ustavnega načela socialne države . Darja Senčur Peček. mag. št. 91/07. Katarina Kresal Šoltes: Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem in stvarnim kazalom. Izbrisano: U Vstavljeno: Ureditev delnega subvencioniranja polnega delovnega časa Pravni viri: 1. 1999 . Zvone Vodovnik. GV. Grega Virant. Polonca Končar. Mitja Novak. Uradni list RS. dr. Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO. Mb. Anica Popovič. ČZ Uradni list RS. natis.dr. 1993 . dr. dr. 107/06 – UPB1. Uradni list RS. Lj. 1. 109/06 – UPB4. Anjuta Bubnov Škoberne: Pravo socialne varnosti – učni pripomoček. Uradni list RS. Polonca Končar. Tone Jerovšek. 114/2006 – ZUTPG in 59/07 – ZŠtip) 2. natis. dr. Lj. dr. priloga Pravne prakse.Kresal Šoltes. Štefka Korade Purg. 1999 . dr. Janez Novak. 43-461) Izbrisano: Irena Bečan. 57/09) Literatura: . Lj. Lj. Marta Klampfer. PRAVO SOCIALNE VARNOSTI Ureditev socialne varnosti na področjih: – pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Janez Novak. mag. 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) 4. Aleksej Cvetko: Socialna varnost. 114/06 – ZUTPG. str. 2005 .dr. 2002 . Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. 5/09. 1993 . Irena Bečan: Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju s komentarjem.mag. 71/08 in 76/08) 3. neuradno prečiščeno besedilo s komentarjem in podzakonski akti. 2002 . Sabina Kmetič: Komentar zakonov s področja uprave.Bojan Bugarič. 110/06 – UPB2. št. Nataša Belopavlovič. Tanja Dobrin. Senko Pličanič. Uradni list RS.dr. Lj. GV. Uradni list RS. Erik Kerševan. Marjana FrasZorec. Barbara Kresal. 2008 . 1. Anjute Bubnov Škoberne: Predpisi o socialnem varstvu. Lj. dr. Peter Pregl. Zvone Vodovnik: Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem. Tatjana Plešnik: Zakon o delovnih razmerjih – uvodna pojasnila. Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti. dr.dr. Drago Mežnar. 72/06 – UPB3. 2004 (komentar Zakona o javnih uslužbencih. GV. Miran Kalčič. 1. 112/06 – odločba US. – posebni dodatek za socialno ogrožene. Drago Mežnar. št. Lj. 40/09 in 57/09) 6. dr. Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ. Aleksej Cvetko.

dopolnjena izdaja. Lj. 2009 . Dragica Wedam Lukić. Janez Novak: Nov Zakon o pravdnem postopku in postopek pred delovnimi in socialnimi sodišči. Lj. natis. dr.dr. Pristojnosti delovnih in socialnih sodišč 5. sodniki porotniki na splošno) 3. Nina Plavšak. Lj. zlasti priprava na glavno obravnavo. Miran Kalčič. Postopek pred sodiščem prve stopnje. dr. 45/08 – ZArbit in 45/08) Izbrisano: .dr. Lojze Ude. Aleksej Cvetko in dr. 45/08 – ZArbit in 45/08 – ZPP-D) 2. GV. dr. Uradni list RS. Lj. Zakonska ureditev stvarne in krajevne pristojnosti delovnih in socialnih sodišč 2. Pravosodni bilten. Aleš Galič: Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : (neuradno prečiščeno besedilo). 73/07 – UPB3. 2004 . zlasti pritožbena obravnava 8. Uradni list Republike Slovenije in GV. Jan Zobec. Vesna Rijavec. GV. 2/04.dr. 1/2000. Lj. Nataša Smrekar. 2003-2007 ur. Lj.dr. Pravdni postopek: Zakon s komentarjem. 2008 III. Lj.dr. Lj. mag. str.dr. Vesna Rijavec.. Lojze Ude.Nataša Belopavlovič. Lj. Lj. druga knjiga. Janez Novak: Zakon o delovnih in socialnih sodiščih z uvodnimi pojasnili. GV. 2006 . 2005¶ 22 . Aleš Galič.Nataša Belopavlovič. 2. Katarina Kralj. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1. prva knjiga. 2000 . št. Organizacija in sestava delovnih in socialnih sodišč (sestava senata. Bojan Rangus: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s komentarjem. Postopek: – posebnosti postopka v individualnih delovnih sporih – posebnosti postopkov v kolektivnih delovnih sporih – posebnosti postopka v socialnih sporih 6. Dragica Wedam Lukić.: dr. 1. Delovni spori. dr. Janez Novak: Zakon o delovnih in socialnih sodiščih s komentarjem. Uradni list RS. POSTOPEK PRED SODIŠČI ZA DELOVNE SPORE IN SPORE S PODROČIJ SOCIALNE VARNOSTI 1.dr. dr. Subsidiarna uporaba Zakona o pravdnem postopku 4. 11/08 – odločba US in 57/09 – odločba US) Literatura: . GV. 2005 . Jan Zobec. prva knjiga. Jan Zobec. Pravdni postopek: Zakon s komentarjem. posledice izostanka strank z naroka 7. št. Vesna Rijavec. Aleksej Cvetko. Janez Novak. 45/08.. Posebnosti glede ureditve revizije in zahteve za varstvo zakonitosti Pravni viri: 1. 45/08 – ZArbit. št. Nevenka Rihar. mag. Dragica Wedam Lukić. dr. Aleš Galič. GV. dr. Nina Betetto. 2002 Izbrisano: Zakon o pravdnem postopku (ZPP. 2001. natis. 2001-2002. Janez Novak.Zbirka odločb delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 1998-2000. Uradni list Republike Slovenije in GV. 35-48 . dr. Miran Kalčič: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – pregled sistema in uvodna pojasnila k noveli ZPIZ-C. 2005 . mag. Uradni list Republike Slovenije in GV. Uradni list Republike Slovenije. Pravdni postopek: Zakon s komentarjem. 2003. Lj. 2004 . 10/04 – popravek. Aleš Galič.dr. dr. 2008 . Vesna Rijavec. Aleš Galič. Postopek pred sodiščem druge stopnje. 1. GV.dr. 73/07 – UPB3. Jože Kuhelj. GV. Aleš Galič: Civilno procesno pravo. dr. Lj. Nina Betetto. dr. Alenka Jelenc Puklavec. Lojze Ude. 2002 . dr. dr. dr. Uradni list RS. Zakon o pravdnem postopku (ZPP. dr. št. Lojze Ude. Nina Betetto. Lojze Ude: Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili (z novelo ZPP-D).dr. Aleksej Cvetko. Uradni list RS.

2003 23 .dr. Nevenka Rihar. GV. Nataša Smrekar.Zbirka odločb delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 1998-2000.: dr. Nataša Smrekar. 2001-2002. 2001. 20012002. Lj. spremenjena in dopolnjena izdaja. dr.Zbirka odločb delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 1998-2000. Alenka Jelenc Puklavec. 2008 Izbrisano: . GV. Aleš Galič. Lojze Ude: Zakon o pravdnem postopku. Janez Novak. 2. Lj. 2003-2007 ur. Janez Novak..: dr. 2001. Uradni list Republike Slovenije. 2003¶ Izbrisano: . Lj. Alenka Jelenc Puklavec. 2003. ur.

Pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti 2. Druge ustavne pravice človeka in državljana¶ III. zastava in himna) 9. Javne finance Izbrisano: u 24 . zlasti razmerja med vejami oblasti 6. TEMELJNA IZHODIŠČA USTAVNE UREDITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 1. enakega varstva pravic in pravnega sredstva 2. Varstvo pravic in svoboščin 3. Načelo delitve oblasti. Zasnova gospodarskega sistema v Ustavi Republike Slovenije 2. USTAVNA UREDITEV.1. Posebne politične pravice avtohtone romske skupnosti 2. Skladnost notranjega prava z mednarodnim pravom 11. Svoboščine. GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA 1. Ureditev in načela gospodarskih in socialnih razmerij 3.2. Politične pravice in svoboščine 2.4. Načelo samoodločbe 3.6.1. Splošne značilnosti 1. struktura in sistematika Ustave Republike Slovenije 2. Temeljne naloge države 7. Pravice in svoboščine osebnosti 2. Pravice do sodnega varstva. Ureditev človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Ustavi Republike Slovenije 1.3. socialne in kulturne pravice 3.8. Državni simboli (grb. Tipologija pravic in svoboščin 2. Ekonomske.7. Načelo pravne in socialne države 4. Viri. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 1. ORGANIZACIJA PRAVOSODJA IN DRŽAVNE UPRAVE TER TEMELJI PRAVNE UREDITVE EVROPSKE UNIJE I.9. Formalno varstvo pravic in svoboščin 3.5. Javno pooblastilo in opravljanje določenih nalog državne uprave 8. Pravica do varstva osebne svobode in omejitve glede odreditve in trajanja pripora 2. Omejitve lastninske pravice po Ustavi Republike Slovenije 4. Posamezne človekove pravice in temeljne svoboščine 2. Načelo državne in ljudske suverenosti 5. Razmerja med državo in verskimi skupnostmi 10.2.3. Načelo lokalne samouprave Izbrisano: slovenske u Izbrisano: 2. Suspenz pravic in svoboščin 2. Preambula in splošne določbe¶ Izbrisano: 3 Izbrisano: 4 Izbrisano: 5 Izbrisano: 6 Izbrisano: 7 II.1. ki predpostavljajo in pogojujejo uresničevanje drugih pravic in svoboščin 2.8. Neformalno varstvo – varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin Izbrisano: 4 Izbrisano: 5 Izbrisano: 6 Izbrisano: 7 Izbrisano: 2. Uresničevanje in omejevanje pravic in svoboščin 1.E.2.

Pojem in načela volilnega sistema 2. Pojem lokalne samouprave 2. Državni zbor 2. ORGANIZACIJA DRŽAVNE OBLASTI 1. Sestava. Varstvo volilne pravice V.4.1. Razmerje Državnega zbora do Državnega sveta. Mandat. Sestava in volitve 2. Sestava.6. konstituiranje in mandatna doba Državnega zbora 2.5. Pristojnosti Državnega sveta na zakonodajnem področju 3. Ustavna pritožba in omejitve možnosti vlaganja ustavne pritožbe 2. Volilni sistem 2.2. konstituiranje in mandatna doba Državnega sveta 3. OBLIKE NEPOSREDNE IN POSREDNE DEMOKRACIJE 1.3. Delitev oblasti in omejitve izvršilne veje oblasti 5.2. Pravne posledice odločitve Ustavnega sodišča Izbrisano: 4 Izbrisano: 5 VII.1. Mandatna doba in nezdružljivost funkcije predsednika republike 5.2.1. Odgovornost predsednika republike 4. Oblikovanje.4. Pravice in dolžnosti poslancev (poslanska vprašanja in pobude.1. vlade in predsednika republike 3. Postopek pred Ustavnim sodiščem 2. Sistemi organizacije oblasti 2. Položaj predsednika Državnega sveta 4.IV. imuniteta in nezdružljivost funkcije) 2.3. Zakonodajni postopek – stopnje in vrste na splošno 2. interpelacija. USTAVNO SODIŠČE 1.1. sestava in delo vlade 5. Parlamentarna preiskava 2. Ustavno sodišče 2.2.1. Predsednik republike 4. Referendum in ljudska iniciativa 2.2. Pristojnosti vlade 5. Način dela in odločanja Državnega zbora 2. Pristojnosti Ustavnega sodišča 2. Vlada 5.3. Ustavnost in zakonitost 2.4. imuniteta in nezdružljivost funkcije sodnikov Ustavnega sodišča 2.3.6.2. LOKALNA SAMOUPRAVA 1. Nezaupnica in zaupnica vladi Izbrisano: državnega Izbrisano: državnega Izbrisano: državnega Izbrisano: državnega Izbrisano: državnega Izbrisano: državnega Izbrisano: 3 VI. Državni svet 3.3.5. Pristojnosti predsednika republike in ustavne omejitve njegovih pristojnosti 4. Razmerje med državo in lokalno samoupravo 25 .

št. vprašanje neposredne uporabe Listine o temeljnih pravicah c) Pravna narava pravnih aktov Evropske unije: direktive. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE Izbrisano: Pogodba o Ustavi za Evropo Izbrisano: Pogodbi o Ustavi za Evropo Izbrisano: njene Izbrisano: evropski zakon. TEMELJI PRAVNE UREDITVE EVROPSKE UNIJE 1. Uradni list RS. Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UZITUL. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. domačim) pravom in pravom Evropske unije. ki so jih sprejele institucije (preliminary reference/preliminary ruling) 4. 6. ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti. Odločanje o spremembi Ustave Republike Slovenije 3. odločba (decision)¶ Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: č Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Potrditev spremembe ustave na referendumu IX. 11 pt Oblikovano: Obojestransko VIII. Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije (UZIURS.a člen Ustave Republike Slovenije) b) razmerje med notranjim (nacionalnim. Evropskega sveta. Predlog za začetek postopka 2. odločanje o predhodnih vprašanjih glede razlage prava Unije ali veljavnosti aktov. 2. katera konkretneje izvršujejo pravne akte Evropske unije Pravni viri: 1. 1/91-I in 45/94) 26 . Sodišča Evropske unije d) pristojnosti Unije in načelo subsidiarnosti. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. priporočila in mnenja Izbrisano: ministrov Oblikovano: Ne prilagodi prostora med latiničnim in azijskim besedilom. njegova sestava (specializirana sodišča itd. 7. evropski sklepi. direktiva.) in pristojnosti. Temeljno o prenosu suverenih pravic na Evropsko unijo in razmerju med pravom Evropske unije in pravom Republike Slovenije: a) Način in pogoji prenosa izvrševanja dela suverenih pravic na mednarodne organizacije (3. št. 24/03. podpisana v Lizboni dne 13. 4. Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL. neposredna uporabljivost in neposredno učinkovanje. 33/91-I. Uradni list RS. Temeljno o sodelovanju med Državnim zborom Republike Slovenije in Vlado Republike Slovenije pri zadevah Evropske unije 5. 69/04 in 68/06) 2. 11 pt Izbrisano: . Struktura in funkcije lokalne samouprave Organizacija lokalne samouprave Občina in mestna občina Pokrajine Državni nadzor lokalne samouprave Izbrisano: Širše lokalne skupnosti Izbrisano: ustave Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. decembra 2007: a) Temeljno o pravni naravi Evropske unije po Lizbonski pogodbi in začetek veljavnosti pogodbe b) Razmerje med Listino o temeljnih pravicah in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. evropska uredba. Sodno varstvo v Evropski uniji: pristojnosti Sodišča Evropske unije. št. zlasti načelo nadvlade evropskega prava. 11 pt Izbrisano: ¶ Izbrisano: ih skupnosti Izbrisano: Sodišča prve stopnje Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial Izbrisano: Določbe Izbrisano: i 1. Ustava Republike Slovenije (URS. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. evropski okvirni zakon. Področja Zakona o odvetništvu. Oblikovano: Barva pisave: črna Izbrisano: Pravna narava in vrste aktov Izbrisano: a) Pravna narava Evropske unije¶ Izbrisano: b Izbrisano: c) pravna narava pravnih aktov evropske sekundarne zakonodaje: uredba. Ne prilagodi presledka med azijskim besedilom in številkami Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Sveta. sklepi č) Institucionalni okvir Evropske unije: temeljne pristojnosti Evropskega parlamenta. uredbe. 33/91-I in 21/94) 3. št. Lizbonska pogodba. Uradni list RS. Evropske komisije. 1/91-I) 4. odškodninska odgovornost države za kršitve prava Evropske unije 3.3. Uradni list RS. okvirni sklep (framework decision). 42/97. 66/00. 5.

št. 35/09 in 35/09 – odločba US) Izbrisano: Pogodba o Ustavi za Evropo Izbrisano: Uradni list EU.. 14 in 14bis (EKČP. Pravosodni bilten.. Arne Mavčič: Zakon o Ustavnem sodišču s pojasnili. Lj. št. Center za izobraževanje v pravosodju. št. 24/01. št.Splošna Izbrisano: ¶ . zahteva za oceno ustavnosti. 26/07 – UPB2) 14. 2000 .dr. Uradni list RS. 49/06. št.. Uradni list RS. C 310. 7-8/2008. člen 9. 54/08. Uradni list RS. organov pravosodja. Uradni list SFRJ.. 7/71)¶ Izbrisano: 13 Izbrisano: oma Literatura: . 48/09 – Mednarodne pogodbe. Lovro Šturm . 2005 (na splošno. mag. 2009 .. Ministrstvo za notranje zadeve. Zakon o ratifikaciji Lizbonske pogodbe. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP. Upravna akademija. Zakon o lokalni . Janez Pogorelec: Državna ureditev (dopolnjeno študijsko gradivo). 70/08)¶ 10. Uradni list RS. Igor Kaučič in dr. 1948)¶ 12. dr. Lj. 34/04) 15. Mb.dr. Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS. 22/03. Uradni list RS. 2003. člen 11. Lj. 2004 . členu Pogodbe o Evropski skupnosti. 4. Franc Grad: Ustavna ureditev Slovenije. člen 10. Neža Grasselli: Prenovljeno pravo Evropske unije. [55] .dr. sprejeta dne 10. Janez Šmidovnik: Lokalna samouprava.Peter Pavlin: Pregled vsebine Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Uradni list RS. Dnevi javnega prava (2/2003).2004. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI. 2003 . 6. Uradni list RS. 24/96 – odločba US. Uradni list RS. št. Zakon o ratifikaciji Fakultativnega protokola k Mednarodnemu Paktu o državljanskih in političnih .dr. 2002 . Lj.): Komentar Ustave Republike Slovenije. GV. 12/09) . Bedanna Bapuly. št. št.dr. prvi odstavek 5. Lj. 13. dopolnjena izdaja. št.. 7/94. str. Tomaž Ilešič: Pravo Evropske unije. 11 ter z dodatnim protokolom in s protokoli št. Marko Pavliha. št. [51] Izbrisano: 8 Izbrisano: 9 Izbrisano: 20 Izbrisano: 21 Izbrisano: in Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: 3 Izbrisano: 3¶ Izbrisano: 1 Izbrisano: .Marko Kirn: Kaj prinaša novega Lizbonska pogodba v primerjavi s Pogodbo o Ustavi za Evropo.. Uradni list RS. Peter Grilc: Nacionalno sodišče ali tribunal v trku s pravom EU – predhodno odločanje po 234. Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije. Rajko Knez. Izbrisano: 15 Izbrisano: 5 Izbrisano: 1 Izbrisano: 5 Izbrisano: 8. socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP. št. št. Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP. št. 4.. 28-30.nadzorne pristojnosti 13. 7/71)¶ 15. Ministrstvo za notranje zadeve. Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU. 2 knjigi . 33/94 – Mednarodne pogodbe. št. 49/05 – Mednarodne pogodbe.. Ministrstvo za pravosodje. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP. Lj. [53] Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: .dr. in 16. 2000 . 1995 . št. 7/71) samo 14. IX.dr. Zakon o odvetništvu (ZOdv. 237-246 Izbrisano: in Izbrisano: in Izbrisano: ¶ 14. str. 2008 . št. št. Uradni list RS.Donna Gomien: Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah. izdaja. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Inštitut za javno upravo.. Peter Grilc. Cankarjeva založba. Franc Grad. 7/05 in Uradni list RS. Andrej Kmecl: Pravo EU pred slovenskimi sodišči. Splošna deklaracija o človekovih pravicah (SDČP. Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS. 393-417 . Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO. 15/94 – popravek in 56/02) . Poslovnik Državnega zbora (PoDZ-1. Lovro Šturm (ur. [52] 27 . 44-52 in 81-87) . Uradni list RS. št.dr. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1. Pravnik. Uradni list RS. 20/08 – Mednarodne pogodbe.pobuda za oceno ustavnosti in pravni interes. 2001.5.dr. 7. št. Uradni list RS. Uradni list RS št.mag. 71/93. Uradni list RS. št. Uradni list SFRJ. dr. 3.. Lj. Svet Evrope. št. 100/05 – UPB1 in 94/07 – odločba US) 7.. 15. Marijan . 92/07 – UPB1)¶ 9.samo 6. natis.. št. 1/08. str.dr. [54] Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: . Cankarjeva založba (Zbirka Pravna obzorja. Gorazd Trpin: Lokalna samouprava na Slovenskem – teritorialnoorganizacijske strukture. ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS.samo 2. ustavna pritožba 12. Uradni list SFRJ. 2008 . [50] Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: 6 Izbrisano: 17. Mednarodni pakt o ekonomskih. Nova revija. 102/03 – Mednarodne pogodbe. 12. le str. Simona Drenik. Lj. 4/08) 6. 64/07 – UPB1) .. 111/05 – odločba US.dr. 24/05 – UPB1 in 109/08) 8.. spremenjena in dopolnjena s protokolom št. 117/06 – ZDoh-2 in 58/09) . 18/93. št.12. Božo Grafenauer. protokoli št. 4. št. dr. 17).Janez Breznik: Položaj in organizacija sodstva.. Lj. 16.. 1. Milan Martin Cvikl. št. 13-45 . odvetništva in notariata: (študijsko gradivo). Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Poslovnik Državnega sveta (PoDS-1. GV. Lj. Lj. 94/07 – UPB1)¶ 11. št. Zakon o državnem svetu (ZDSve. št. 5.

povezava z učinkovitostjo Državnega sveta. Ne prilagodi prostora med latiničnim in azijskim besedilom. 16. DRŽAVNO TOŽILSTVO 1. SODSTVO 1.odločba US.2006. Pristojna sodišča za prekrške. št. št. 16. 11 pt Oblikovano: Barva pisave: črna Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. točka 38.6. št.2005. Pravica do neodvisnega in nepristranskega sodišča 1. št. Opredelitev funkcije sodnika in funkcije predsednika sodišča 4. sodne počitnice ter načini kontaktov strank s sodniki) Izbrisano: . U-I-332/05. ODVETNIŠTVA IN NOTARIATA Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. 36/97 . Ustavna vloga Sodnega sveta 1. Samostojnost in neodvisnost sodnikov 1. 11 pt a. Nezdružljivost sodniške funkcije z drugimi funkcijami oziroma opravljanjem dejavnosti 1. Urejanje plač sodnikov z zakonom (tudi razmerje do drugih vej oblasti) 2. državnih tožilcev in državnih pravobranilcev.odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije: . c.le glede načela delitve oblasti ter glede instituta zavor in ravnovesij .1997.3 Pravica do zakonitega (naravnega) sodnika 1. št. 11 pt Oblikovano: Obojestransko.odločba US o načelu pravne države (odločba US. Postopek izvolitve sodnika 1. Organizacija in pristojnosti organov za vodenje postopka o prekrških – prekrškovni organi. objava: Uradni list RS. št. 56/98) . 1998. 11 pt X. Izbrisano: i Izbrisano: . Sodni red (splošni del. Ustavna opredelitev državnega tožilca 28 . POLOŽAJ IN ORGANIZACIJA SODSTVA. št. Ureditev in pristojnosti sodišč za delovne spore in spore iz socialne varnost 6. U-I-208/99. U-I-60/98. objava: Uradni list RS.odločba US o načelu socialne države (odločba US. U-I-224/96. št. točka 16. št.1. členu Pogodbe o Evropski skupnosti.8. 12/01) .odločba US o načelu pravne države in pričakovanih pravicah (odločba US. št. št. 19. Sestava in pristojnosti Sodnega sveta 3. 62/05) . Ustavna opredelitev sodstva in ustavni položaj sodnika ter organizacija sodišč 1.6. poslovanje sodišč.4.10. U-I-214/06. U-I-60/06.2001. 1052-1075 .5. U-I-228/06. št.2. 6-7/2003 (Dnevi slovenskih pravnikov 2003). 22.prva plačna odločba US o plačnem sistemu sodnikov. U-I-294/04. vpisniki in pomožne knjige b. 7.5. Ureditev pristojnosti sodišč splošne pristojnosti 5.Jorg Sladič: Slovenski sodnik in predložitev pravnih vprašanj v odločanje sodišču ES po 234.odločba US o položaju predsednika Državnega sveta . objava: Uradni list RS. objava: Uradni list RS. ORGANOV PRAVOSODJA.01. objava: Uradni list RS.2007. Ne prilagodi presledka med azijskim besedilom in številkami Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Imuniteta sodnika in razrešitev sodnika 1.le glede načela delitve oblasti . str. PREKRŠKOVNI ORGANI 1.7. 2.. Podjetje in delo. 94/07 Izbrisano: stavnega sodišča Izbrisano: 20 Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. 4.12. št. 07. objava: Uradni list RS. točki 26 in 44. 1/07 .

22/00. ODVETNIŠTVO 1. 22/02. 45/08 – ZArbit in 45/08 – ZPP-D) 7. Bistvena splošna in posebna določila o notarskem poslovanju Pravni viri: 1. 3/03 – odločba US.): Komentar Ustave Republike Slovenije. št. Zakon o notariatu (ZN. 94/07 – UPB4 in 45/08) 5. Uradni list RS. odvetniški kandidat.2. Zakon o odvetništvu (ZOdv. 82/07. Odvetnik. 94/07 – UPB2 in 77/09) 9. 138/04. 902-950) 29 . Uradni list RS. 17/08. 2002 (str. Ustavna opredelitev odvetništva Opredelitev odvetniškega poklica Pravice in dolžnosti odvetnikov Individualno opravljanje odvetniškega poklica Odškodninska odgovornost odvetnika. št. 16/08. Ustava Republike Slovenije (URS. 111/05 – odločba US. Zakon o prekrških (ZP-1. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1. 2/07 – UPB3. 1/91-I in 19/91-I – popravek) 4. Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra. št. Organizacija državnega pravobranilstva ter pristojnosti pravobranilstva glede odškodninskih tožb zoper državo in postopek državnega Izbrisano: in Oblikovano: Obojestransko d. 10/04 – popravek. 18/93. 2/04. NOTARIAT 1. Imenovanja in razrešitve notarjev 3. Uradni list RS. Zakon o sodniški službi (ZSS. št. 102/01. Organizacija državnih tožilstev č. Uradni list RS. 3. 88/01. 7. 15/03. Zakon o državnem tožilstvu (ZDT. 66/00. Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije (UZITUL. 113/00. Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije. št. Uradni list RS. 24/03. 54/08. 75/04. 17/95. št. št. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO 1. št. Pravice in dolžnosti notarjev¶ Izbrisano: 4 Izbrisano: in Izbrisano: in Literatura: . Sodni red (SR. Uradni list RS. 35/98. 5/07. 94/07 – UPB5) 8. 69/04 in 68/06) 2. 24/01. 33/91-I in 21/94) 3. 35/09 in 35/09 – odločba US) 10. Uradni list RS.dr. št. 21/08 – popravek in 76/08ZIKS-1C) 12. 3/07 – UPB4. 110/08 in 117/08) Izbrisano: 6 Izbrisano: P Izbrisano: a Izbrisano: 3. 2. 42/97. 62/01. 93/08. Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL. 4. št. 45/99 – sklep US. Ustavna opredelitev notariata 2. Lovro Šturm (ur. 94/07 – UPB4) 6. Lj. 91/98. 6. Zakon o sodiščih (ZS. Splošne pristojnosti in pooblastila državnega tožilca 3. 5. Uradni list RS. 33/07 – ZSReg-B in 45/08) 11. št. Uradni list RS. odvetniški pripravnik¶ Izbrisano: 4 Izbrisano: 5 Izbrisano: in opredelitev odvetniške družbe e. zavarovanje odvetnika Temeljno o položaju in vlogi odvetniške zbornice Pristojnost za določanje odvetniške tarife Izbrisano: 3. Uradni list RS. Uradni list RS. 74/05. Uradni list RS. 33/91-I. 24/96 – odločba US.

odvetništva in notariata: (študijsko gradivo). dr. izdaja. natis. Lj. št. državnih tožilcev in državnih pravobranilcev. Lj. Janez: Položaj in organizacija sodstva. 2.dr. 1.12. direkcije. KI OPRAVLJAJO FUNKCIJO DRŽAVNE UPRAVE 1. Špela Maček Guštin. Nadzor nad delom upravnih organov 3. U-I-228/06. Ministrstvo za notranje zadeve. strokovno tehničnega javnega uslužbenca 3. 120/08 – ustavnopravna enakovrednost sodne oblasti v primerjavi z zakonodajno in izvršilno oblastjo Izbrisano: 1 Izbrisano: Upravna akademija. Janez Novak. Lj.druga plačna odločba US o plačnem sistemu sodnikov. inšpektorati. Janez Pogorelec: Državna ureditev. št.12. 2004 . 2009 . Lj. št. 7. GV. dr. 35/09 – odločba US . 2005 . Pojem funkcionarja. U-I-159/08. organi v sestavi. Janez Novak: Zakon o delovnih in socialnih sodiščih z uvodnimi pojasnili. objava: Uradni list RS. 2004 Oblikovano: Obojestransko XI.2006.dr. organov pravosodja.vprašanje samostojnosti in neodvisnosti odvetništva kot dela pravosodja ter vprašanje določanja odvetniške tarife . Liljana Selinšek. št. NALOGE IN RAZMERJA UPRAVNIH ORGANOV 1. Uradni list RS. Katarina Kralj. Lj. dr. Organizacija državne uprave (ministrstva. Lj. direktorati. št. Razmerja ministrstev do vlade c. Matej Perpar: Zakon o prekrških (ZP-1): s komentarjem.prva plačna odločba US o plačnem sistemu sodnikov. natis. GV. Generalno pooblastilo za opravljanje funkcij uprave in posebna pooblastila 3. Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: (dopolnjeno študijsko gradivo). Hinko Jenull. dr. Izbrisano: 0 Izbrisano: Ivan Bele. Opredelitev nalog uprave in način njihovega uresničevanja 2. zavodi. 5.2008. Marko Brus: Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) : s komentarjem. U-I-214/06. 2005¶ . Opravljanje dela po navodilih in odredbah nadrejenega in zakonski pogoji za njihovo odklonitev 6. Katja Filipčič. uradi) 2.Breznik. Franci Grad. ORGANIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE 1.odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije: . št. TEMELJNA OPREDELITEV ORGANOV.2009. javnega uslužbenca. Uradniški svet b.odločba US glede odložitve uveljavitve oziroma zavrnitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu. Aleksej Cvetko. dr. 2. uradnika. Splošno o nazivih javnih uslužbencev 30 . objava. GV. GV. Špela Maček Guštin. objava: Uradni list RS. Hinko Jenull. delitev oblasti.. Aleksej Cvetko in dr. 11. U-II-1/09-9. Aleš Galič. predstojnika. ORGANIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE a. Skupna načela sistema javnih uslužbencev 7. Samostojnost uprave in odgovornost za njeno delo 4.. Boštjan Tratar: Zakon o prekrških s komentarjem.dr.dr.5. Ustavna opredelitev uprave 2. Zakonitost in javnost dela 5. 1/07 – neodvisnost sodstva. uprave. Ministrstvo za notranje zadeve. urejanje plač sodnikov v celoti z zakonom . 2003 . U-I-60/06. oddelki.

75/05 Izbrisano: 5. Lovro Šturm (ur. z uvodnimi pojasnili. Sabina Kmetič: Komentar zakonov s področja uprave. Lj. 1/91-I in 19/91-I – popravek) 4. Senko Pličanič. Uradni list RS. 2/91-I. Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UZITUL. Uradni list RS.odločba US o razrešljivosti najvišjih položajnih uradnikov s položaja brez krivdnih razlogov ter elementa stabilnosti in samostojnosti položajnih uradnikov. 7. 70/97. 109/08 in 49/09) . 8/96. št. Rajko Pirnat. 79/99. 18/91. št. Uradni list RS. 24/03. št. 63/07 – UPB3. št. str. 54/03. Uradni list RS. 36/00 in 127/06 – ZJZP samo določbe o javnih zavodih. 1/91-I in 45/94) 5. 69/08 – ZTFI-A. Uradni list RS. Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS. 2004 (komentar Zakona o javnih uslužbencih. 865-895) . Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti. 26/06 in 21/07)¶ Izbrisano: 6 Izbrisano: in Izbrisano: 7. 69/04 in 68/06) 2. natis. Javni natečaj 3. Gorazd Trpin. 87/97. št. 71/94). Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO. 113/05 – UPB4. 12/91-stari. Ustavna opredelitev vloge Računskega sodišča Pravni viri: 1. 23/02 – popravek. 65/08. 4/93. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZODPM Uradni list RS. 69/08 – ZZavar-E) 7. Uradni list RS. Ustava Republike Slovenije (URS. št. Sistemizacija delovnih mest v organih državne uprave ¶ e. št. javni službi in organih zavoda)¶ Izbrisano: . 13/93.dr. Erik Kerševan.2005. 79/01. št. 127/06-ZJZP. Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije. 79/06 – ZZZPB-F. Posebnosti glede sklenitve in prenehanja delovnega razmerja 2. 46/07 odločba US.): Komentar Ustave Republike Slovenije. 103/03. Grega Virant. Uradni list RS. št. 114/04. št.-3. člen Literatura: . Lj. 38/99 in 56/02 – ZJU)¶ 10 Izbrisano: 11 Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: 12. 17/91-I. Lj. Zakon o zavodih (ZZ. 103/07 in 45/08 – ZArbit) 8. 2003¶ Oblikovano: Obojestransko Aleš ZALAR minister 31 . SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH IN DRUGIH DRŽAVNIH ORGANOV 1. 55/92. in 24. Uradni list RS.samo 1. št. 43/07 – UPB1) 9. 43-461) . 14/07-ZSPDPO. Zakon inšpekcijskem nadzoru (ZIN. DELOVNA RAZMERJA – POSEBNOSTI ZA DELAVCE V DRŽAVNI UPRAVI 1. 42/97. 42/02. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR. 43/01. 66/93.dr. 124/00. št. Tone Jerovšek. 30/02. št. 1. Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije (UZIURS. 18/94. Uradni list RS. U-I-90/05. Posebnosti glede disciplinske odgovornosti Izbrisano: 4.Bojan Bugarič. objava: Uradni list RS. 5/91. Zakon o javnih financah (ZJF. št. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU. Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL. št. 66/00. 33/91-I in 21/94) 3. Uradni list RS. Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM preneha veljati (Uradni list RS. Zakon o državni upravi (ZDU-1. 22/91. Verica Trstenjak: Predpisi s področja javne uprave. 15/90. 2002 (str. 126/07 – ZUP-E in 48/09) 6. razen določb 23. št. Štefka Korade Purg. Način financiranja države 2.d. 56/02-ZJU. 33/91-I. Uradni list RS. 30/01) ¶ Izbrisano: 8 Izbrisano: 9.7. GV. 45/94 – odločba US.

RS. Aleš Galič: Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : (neuradno prečiščeno besedilo).9.2009 3:52 Pisava: Ne Ležeče Stran 12: [11] Oblikovano PC-MP 26.2009 3:50 7.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial.9.2009 3:50 3.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial.9.9. št. 6. 23/05 – UPB1) Stran 12: [14] Izbrisano PC-MP 26. Zakon o pomilostitvi (ZPom. 11 pt .9.9.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. št. ali na spletni strani Vrhovnega sodišča .dr. 79/01.2009 4:26 (objava: Sodnikov informator.2009 3:53 3.. št.10. dr.2009 3:52 Pisava: Ne Ležeče Stran 12: [13] Izbrisano PC-MP 26.8. Uradni list RS. Lojze Ude: Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili (z novelo ZPP-D).10.9.2009 3:52 Pisava: Ne Ležeče Stran 12: [9] Oblikovano PC-MP 26.9.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. Dostopnost pravnih aktov s področja izvrševanja kazenskih sankcij in človekovih pravic Stran 12: [8] Oblikovano PC-MP 26. 11 pt Stran 12: [17] Oblikovano PC-MP 6. Uradni list RS.2009 6:16 Uradni list Republike Slovenije. GV.10. 11 pt Stran 12: [20] Oblikovano PC-MP 6.2009 3:57 – vzgojni ukrepi in kazni za mladoletnike Stran 12: [16] Oblikovano PC-MP 6. Lj Stran 7: [2] Oblikovano aljaž 11. 2. Uradni list RS. 11 pt Stran 12: [19] Oblikovano PC-MP 6.10.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. Lj. 11 pt Stran 12: [18] Oblikovano PC-MP 6. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) Ur. ali na spletni strani Ius Info ali na STAIRS informacijskem sistemu pod: VS21791) Stran 12: [6] Izbrisano PC-MP 26.dr.2009 9:15 . 10/2003. 2009 .9.2009 3:52 Pisava: Ne Ležeče Stran 12: [10] Oblikovano PC-MP 26. Izvrševanje varnostnih ukrepov 4.8.10.9. str.2009 3:52 Pisava: Ne Ležeče Stran 12: [12] Oblikovano PC-MP 26.2009 9:20 Pisava: Ne Ležeče Stran 7: [3] Izbrisano PC-MP 26. Izvrševanje vzgojnih ukrepov Stran 12: [7] Izbrisano PC-MP 26. Vesna Rijavec. Stran 9: [4] Izbrisano PC-MP 26. 52/02 – ZDU-1.9.Stran 7: [1] Vstavljeno aljaž 11. 59/02.9. št. dopolnjena izdaja.2009 3:28 7.2009 3:57 – varstveni ukrepi Stran 12: [15] Izbrisano PC-MP 26.l. 60/07 in Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1.9. 60/07 – ZPPDFT) Stran 12: [5] Izbrisano PC-MP 27.

samo določbe o javnih zavodih. 11 pt Stran 18: [25] Izbrisano PC-MP 26.2009 3:35 in Stran 18: [33] Izbrisano test 28. Stran 18: [35] Izbrisano PC-MP 26. Uradni list RS. 17/91-I.7.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP.2009 3:27 . Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. 33/07 – ZSReg-B. Uradni list RS. št.2009 3:36 in 58/2009-ZPlaSS Stran 18: [37] Vstavljeno ZSkubic 28. 45/94 – odločba US.2009 5:17 in Stran 18: [25] Izbrisano PC-MP 26.9. javni službi in organih zavoda) 4.Stran 12: [21] Oblikovano PC-MP 6.2009 3:27 . Stran 18: [27] Vstavljeno test 28. št.7.10.9. samo določbe o registru transakcijskih računov Stran 18: [36] Vstavljeno test 28.10. Uradni list RS. 67/07 in 100/07 – popravek) 9 Stran 18: [32] Izbrisano test 28.7. 36/00 in 127/06 – ZJZP. 23/09 – odločba US.2009 5:18 promet (temeljni pojmi in načela) Stran 18: [26] Izbrisano PC-MP 2. 12/91-stari.2009 2:30 8.7. št.2009 2:30 . 11 pt Stran 12: [22] Oblikovano PC-MP 6.2009 10:02 42/06. Stran 18: [28] Izbrisano PC-MP 2.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. Stran 18: [27] Vstavljeno test 28. 131/06 – ZBan-1. št.10. 102/07. 23/09 – odločba US. Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI. 26/07 – ZSDU-B. Zakon o zavodih (ZZ. 55/92.7. 8/96.2009 4:12 26/07 – ZFPPIPP in 58/2009-ZPlaSS. 10/08.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial.10. Uradni list RS.7.7.9. 67/07 – ZTFI) 16 Stran 18: [34] Izbrisano PC-MP 26.2009 3:27 .2009 2:30 3. 11 pt Stran 12: [23] Oblikovano PC-MP 6.2009 10:02 68/08. 32/93. 67/07 – ZTFI.7.7. št.10. Uradni list RS.10.2009 2:30 15. 30/98 in 127/06 – ZJZP) 5 Stran 18: [31] Izbrisano test 28. 42/09 Stran 18: [29] Vstavljeno test 28. 11 pt Stran 12: [24] Oblikovano PC-MP 6. 2/07 – UPB1.2009 4:12 Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP. 66/93. 60/06 – popravek. 42/09 Stran 18: [30] Izbrisano test 28. 110/06 – UPB3.2009 3:28 13 Stran 18: [32] Izbrisano test 28.7. 13/93.9.

2009 3:41 .2009 1:27 .7.7.2009 2:36 Pisava: Ne Krepko Stran 18: [45] Oblikovano test 30.7.7.2009 2:39 Pisava: (Privzeto) Arial.2009 3:29 20 Stran 18: [43] Izbrisano test 28. Ležeče Stran 18: [39] Vstavljeno test 28. dr. dr.7..2009 3:38 Pisava: 11 pt Stran 18: [42] Izbrisano test 28.7.2009 2:38 HTML predoblikovano Stran 18: [46] Oblikovano test 30. samo določbe o registru Stran 18: [38] Oblikovano test 28.7. dr. Ne Krepko Stran 18: [48] Oblikovano test 30.7.7.2009 2:39 Pisava: (Privzeto) Arial.9. dr. dr. dr. 11 pt. Hilda Marija Pivka.2009 2:36 Zakon o gospodarskih družbah s komentarjem.2009 3:42 in Stran 18: [43] Izbrisano test 28. Saša Prelič. Mirko Ilešič.7. 11 pt Stran 18: [47] Izbrisano test 30. dr.7.7. Nina Plavšak.2009 2:39 2002 Stran 27: [50] Izbrisano PC-MP 26. Rajko Knez. Ivan Turk.2009 3:38 Pisava: Krepko.2009 2:35 dr. 11 pt.2009 3:43 20 Stran 18: [44] Oblikovano test 30. mag.2009 3:38 Pisava: 11 pt Stran 18: [41] Oblikovano test 28.7.2009 2:39 Pisava: (Privzeto) Arial. Stran 18: [41] Oblikovano test 28. Krešo Puharič.2009 2:39 Pisava: (Privzeto) Arial.7.7.7. Marijan Kocbek. dr. dr. Rado Bohinc. 11 pt Stran 18: [49] Izbrisano test 30.2009 2:36 dr.2009 3:28 18 Stran 18: [40] Izbrisano test 28.2009 3:28 19 Stran 18: [42] Izbrisano test 28.2009 3:37 transakcijskih računov Stran 18: [40] Izbrisano test 28.7. dr.7.2009 3:38 in Stran 18: [40] Izbrisano test 28. Šime Ivanjko. Bojan Zabel ( Stran 18: [47] Izbrisano test 30. Ne Krepko Stran 18: [48] Oblikovano test 30. prva in druga knjiga. Borut Bratina.7.7. Stran 18: [48] Oblikovano test 30.7. Stran 18: [49] Izbrisano test 30.

28-30. Andrej Kmecl: Pravo EU pred slovenskimi sodišči. 2002 Stran 27: [54] Izbrisano PC-MP 26. dokumenti. razprave.14. Cankarjeva založba.2009 1:32 . št. Lovro Šturm (ur. Miro Cerar. socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP.dr.9. Uradni list RS.mag. Lj. ur. št. Saša Sever. Mladinska knjiga. št. Uradni list Republike Slovenije.Splošna deklaracija človekovih pravic Organizacije Združenih narodov z dne 10. zbornik razprav. Lj. 1992 . Radica Nusdorfer. Mednarodni pakt o ekonomskih.dr. 1997 . neuraden prevod besedila Splošne deklaracije človekovih pravic v slovenščino je objavljen v: Varstvo človekovih pravic. Lj. 2005 .9. Marijan Pavčnik. 1988. Lj. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS.2009 1:22 17.): Nova ustavna ureditev Slovenije. 94/07 – UPB2. 7/71) 15. dr. Matej Lozar. Uradni list SFRJ. Lj. 12. 433-436 . Lj. Zlatko Šabič.9. le str. Lj.dr. Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije. GV. eseji. GV. dr. Katja Rejec Longar. Zakon o ratifikaciji Fakultativnega protokola k Mednarodnemu Paktu o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list RS. David Brozina. zbornik razprav. Katarina Vatovec: Pogodba o Ustavi za Evropo s komentarjem.): Temeljne pravice.: Peter Jambrek. 1948. Bedanna Bapuly. str. 28/93 – Mednarodne pogodbe. Rajko Knez. 2005 (na splošno.mag. 27/08 – odločba US in 76/08) Stran 27: [52] Izbrisano PC-MP 26. Ada Polajnar-Pavčnik. dr. dr.9. 9/93) Stran 27: [51] Izbrisano PC-MP 26.2009 5:36 .2009 1:33 .9. dr.Slovenija in Evropska konvencija o človekovih pravicah. Anton Perenič in Marko Uršič.): Komentar Ustave Republike Slovenije. št. 1992 Stran 27: [55] Izbrisano PC-MP 26. Igor Kaučič (ur.2009 5:35 3 . Dragica Wedam-Lukić (ur. Manica Hauptman. 44-52 in 81-87) Stran 27: [53] Izbrisano PC-MP 26.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->