Na osnovu čl. 57., 62., 77. i 78.

Zakona o srednjem obrazovanju (“Sluţbene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/10) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

KONKURS
za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2012./2013. godini.
  Konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2012./2013. godini traje: Za gimnazije, tehničke i srodne škole i umjetničke škole od 11. do 22. juna 2012. godine, Za srednje stručne škole od 11. do 26. juna 2012. godine.

Kandidati koji konkurišu u gimnazije, tehničke i srodne škole i umjetničke škole polažu prijemni ispit. Kandidati koji konkurišu u srednje stručne škole ne polažu prijemni ispit. Prijemni ispit u gimnazijama, tehničkim i srodnim školama i umjetničkim školama će se obaviti 25. i 26. juna 2012. godine. Detaljne informacije iz Pravila i kriterija za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, mjestu i satnici polaganja prijemnog ispita biće objavljene na oglasnoj tabli i WEB-stranici svake škole. Izbor kandidata vršit će se na osnovu Pravila i kriterija za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, koji je sastavni dio ovog konkursa.

PRAVILA SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO Član 1. Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji nisu stariji od 18 godina, odnosno koji do kraja tekuće kalendarske godine ne navršavaju više od 18 godina ţivota. U prvi razred specijalne srednje škole, odnosno specijalna odjeljenja srednje škole, pravo upisa imaju učenici koji nisu stariji od 20 godina, odnosno učenici koji do kraja tekuće kalendarske godine ne navršavaju više od 20 godina ţivota. Član 2. Srednje škole vrše upis učenika u prvi razred u skladu sa Planom upisa učenika u srednje škole Kantona Sarajevo, koji na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, donosi Vlada Kantona Sarajevo. Prijem učenika provodi komisija koju imenuje školski odbor. Direktor srednje škole, na prijedlog komisije iz stava (2) ovog člana, utvrĎuje preliminarnu rang-listu učenika za prijem u prvi razred. Preliminarnu rang-listu direktor srednje škole objavljuje na oglasnoj tabli i WEBstranici, sa jasno istaknutom napomenom da je na istu dopuštena ţalba, i to u roku od dva dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o ţalbi donosi školski odbor.

Član 8.Konačnu rang-listu svih kandidata i učenika primljenih u prvi razred. koji nije eliminatoran (osim stručnog dijela ispita – praktičnog rada u umjetničkim školama i testa fizičke sposobnosti u gimnaziji za sportsko izborno područje).  izvod iz matične knjige roĎenih i  druga dokumenta relevantna za utvrĎivanje broja bodova po kriterijima. Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je duţan predati slijedeća dokumenta:  zahtjev za upis. tehničke i srodne škole i umjetničke škole vrši se na osnovu: . Kandidati koji konkurišu u srednje stručne škole ne polaţu prijemni ispit. Prijem-upis učenika u prvi razred srednjih škola vrši se pod istim uslovima za sve učenike drţavljane Bosne i Hercegovine. Član 7. godine i trajat će do 04. Kandidati koji konkurišu u gimnazije. utvrĎuje školski odbor i objavljuje je na oglasnoj tabli i WEB-stranici škole. godin naknadni konkurs će se objaviti 02. kao i za strane drţavljane i lica bez drţavljanstva u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju. Član 4. Za školsku 2012. koji su obavezni sastavni dio Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola.  uvjerenje o uspjehu u V. tehničke i srodne škole i umjetničke škole u prvom konkursnom roku polaţu prijemni ispit. Član 9./2013. najmanje dva mjeseca prije početka školske godine. Izbor kandidata za upis u srednju školu vrši se na osnovu ovih kriterija. Detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijem i upis u srednje škole. Pravo konkurisanja u naknadnom upisnom roku u škole koje u prvom konkursnom roku nisu popunile planirana mjesta imaju svi učenici koji nisu primljeni u školu u koju su prethodno konkurisali. Član 5. Član 3. jula 2012. ali čiji rezultati ulaze u ukupan broj bodova svakog kandidata. raspisuje se naknadni konkurs. U slučaju da u konkursnom roku iz prethodnog stava neke škole ne popune planirana mjesta. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Kantonu Sarajevo objavljuje se putem medija. godine. VI i VII razredu osnovne škole. te o mjestu i satnici polaganja prijemnog ispita objavljuju se na oglasnoj tabli i WEBstranici svake škole. Prijem učenika u gimnazije. Član 6. povratnike iz inostranstva.  svjedodţbu o završenom VIII razredu osnovne škole (original). i to najkasnije 15 dana prije početka školske godine. jula 2012.

ovih Pravila i  rezultata postignutih na kantonalnim. a uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu sa maksimalno 50 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole .a) PRVI KONKURSNI ROK  općeg uspjeha kandidata postignutog u V. tehničke i srodne škole. kao i na meĎunarodnim takmičenjima. ovih Pravila. VII i VIII razredu osnovne škole). odnosno predmeti posebno značajni za odgovarajuću vrstu srednje škole (prvi i drugi konkursni rok) VRSTA ŠKOLE Provjera znanja iz predmeta/predmeti posebno značajni za vrstu srednje škole Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Matematika Strani jezik UKUPNO maksimalan broj bodova 10 10 10 30 GIMNAZIJA*.66). Predmeti koji se polaţu na prijemnom ispitu (prvi konkursni rok). VII i VIII razredu osnovne škole).  uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajuću školu. VII i VIII razredu osnovne škole sa maksimalno 20 bodova (zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u V. b) DRUGI KONKURSNI ROK  općeg uspjeha kandidata postignutog u V. EKONOMSKA ŠKOLA TRGOVAČKA ŠKOLA . koji su utvrĎeni u članu 11.66). broj bodova po osnovu rezultata na prijemnom ispitu i uspjeha u osnovnoj školi se utvrĎuje se na slijedeći način: a) PRVI KONKURSNI ROK Rezultat prijemnog ispita boduje se sa maksimalno 30 bodova (zbir bodova postignutih na polaganju prijemnog ispita iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole). VI.  rezultata postignutog na prijemnom ispitu za odgovarajuću školu i  rezultata postignutih na kantonalnim.član 11. se pomnoţi sa brojem 2. ovih pravila. VI. b) DRUGI KONKURSNI ROK Rezultati općeg uspjeh u V. VI. koji su utvrĎeni u članu 11. VI.  uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajuću školu. ovih pravila. BiH. VI. BiH. se pomnoţi sa brojem 1.član 11. VII i VIII razredu osnovne škole. Za kandidate koji konkurišu u gimnazije. te takmičenjima na nivou entiteta u BiH. opći uspjeh u V. kao i na meĎunarodnim takmičenjima. Član 11. VII i VIII razredu osnovne škole sa maksimalno 20 bodova (zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u V. Član 10. VII i VIII razredu osnovne škole. VI. te takmičenjima na nivou entiteta u BiH. a uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu sa maksimalno 80 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole .

VETERINARSKA. Za kandidate koji konkurišu u stručne škole broj bodova po osnovu uspjeha u osnovnoj školi se utvrĎuje tako što se rezultati općeg uspjeh u V. Praktičan rad na prijemnom ispitu je eliminatoran. s tim da je pored sadrţaja stručnog dijela ispita kojeg utvrĎuje škola svojim aktom. kao i na meĎunarodnim takmičenjima. POLJOPRIVREDNA. te takmičenjima na nivou entiteta u BiH. ZUBOTEHNIČKA. Prijem učenika u stručne škole vrši se na osnovu:  općeg uspjeha kandidata postignutog u V. a uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu sa maksimalno 80 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću srednju stručnu školu . VII i VIII razredu osnovne škole boduju sa maksimalno 20 bodova (zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u V. Program polaganja prijemnog ispita u umjetničkoj školi.  uspjeha iz predmeta posebno relevantnih za upis u odreĎenu školu (struku) u VII i VIII razredu osnovne škole i  rezultata postignutih na kantonalnim. Član 13.Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10 Hemija 10 Biologija 10 UKUPNO 30 TEKSTILNA TEHNIČKA Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10 Hemija 10 Matematika 10 UKUPNO 30 UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10 (Ugostiteljsko-turistički tehničar) Geografija 10 Strani jezik 10 UKUPNO 30 OSTALE TEHNIČKE ŠKOLE Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10 Matematika 10 Fizika 10 UKUPNO 30 * Pored prijemnog ispita kandidati za sportsko izborno područje. način bodovanja i drugi relevantni podaci i obavještenja objavljuju se na oglasnoj tabli škole. VI. KOŢARSKA. obavezno polaganje prijemnog ispita iz bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika koji se boduje kao i kod drugih srednjih škola sa najviše 10 bodova. ŠUMARSKA. polaţu test fizičke sposobnosti koji je eliminatoran. BiH.član 15. VII i VIII razredu osnovne škole. koji se opredjeljuju već u I razredu. MEDICINSKA.66). Član 12. VII i VIII razredu osnovne škole). USLUŢNE DJELATNOSTI . VI. Član 14. VI. se pomnoţi sa brojem 2. ovih pravila. Kandidat koji konkuriše za upis u umjetničke škole polaţe prijemni ispit.

Metalurška Rudarska.Član 15. Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika osnovnih škola dobije se slijedeći broj bodova:  za osvojeno prvo mjesto 3 boda. Geološka NAZIV PREDMETA Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Matematika Fizika Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Biologija Hemija Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Strani jezik Matematika Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Hemija Fizika Član 16. Hemijska. Tehnološka. Poljoprivredna. fizika. DrvopreraĎivačka. Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika osnovnih škola na nivou entiteta u BiH i BiH dobije se slijedeći broj bodova:  za osvojeno prvo mjesto 4 boda. Ukupan broj bodova koje učenik dobije po osnovu takmičenja iz ovog člana ne moţe preći 10 bodova. Za jedno od osvojenih mjesta na meĎunarodnom takmičenju učenika osnovnih škola dobije se slijedeći broj bodova:  za osvojeno prvo mjesto 5 bodova. Ţeljeznička Šumarska.  za osvojeno drugo mjesto 4 boda i  za osvojeno treće mjesto 3 boda. . Prehrambena. Saobraćajna. a za umjetničke škole i takmičenja iz okvira te struke. Tekstilna. Federacije BiH. GraĎevinska. Ugostiteljska. Elehtrotehnička. Turistička Koţarska. strani jezik. informatika.  za osvojeno drugo mjesto 2 boda i  za osvojeno treće mjesto 1 bod. Usluţne djelatnosti Trgovinska. Veterinarska. pored navedenog boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom “Smotra tehničkog stvaralaštva” koje je organizovalo Ministarstvo. koji se boduju pri upisu u stručne škole utvrĎeni su kako slijedi: SREDNJA STRUČNA ŠKOLA – STRUKA Mašinska. BiH i to iz predmeta matematika.  za osvojeno drugo mjesto 3 boda i  za osvojeno treće mjesto 2 boda. Predmeti posebno značajni za zanimanja u okviru odreĎene srednje stručne škole – struke. U tehničkim školama. geografija. s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizovana na nivou Kantona.

Za upis u ekonomsku školu. Član 20. (Čl.. 13. 2. škole zdravstvene i ugostiteljsko-turističke struke učenik po svim osnovama mora imati ukupno minimalno 65 bodova./2013. Član 19. Za upis u ostale škole u kojima se polaţe prijemni ispit učenik po svim osnovama mora imati ukupno minimalno 60 bodova. djeca organizatora otpora. 5. 16 i 17. 1. Član 18.. a koje je donijelo nadleţno ministarstvo. djeca veterana-prvoboraca djeca nosilaca najviših ratnih priznanja. Ako je učenik završio osnovnu školu u inostranstvu i ako nema predmeta u VII i VIII razredu koji sa boduju kao predmeti značajni za struku pri upisu u prvi razred. br 1 2 ŠKOLA Prva gimnazija Druga gimnazija 3 4 5 Treća gimnazija Četvrta gimnazija Peta gimnazija ZANIMANJE Obrazovanje traje 4 godine Obrazovanje traje 3 godine Gimnazija Gimnazija Gimnazija . djeca ratnih vojnih invalida. proglašen učenikom generacije. Na kandidate iz drugih kantona koji su proglašeni učenikom generacije po kriterijima koji korespondiraju Kriterijima za izbor učenika generacije Kantona Sarajevo. 11. 15. ovog člana. 6 6 2 8 6 6 4 Učen 144 144 40 184 144 144 96 .. tj. primjenjuje se stav 1. godini R. Zakona o dopunskim pravima-branitelja BiH (“Sl. Pod jednakim uslovima iz ovih kriterija. Kandidat koji je u osnovnoj školi Kantona Sarajevo iz koje dolazi. Za upis u gimnaziju učenik po svim osnovama mora imati ukupno minimalno 70 bodova.. 14. onda se umjesto ocjena iz tog predmeta uzima prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina). novine Kantona Sarajevo” broj 2/02)) Plana upisa učenika u PRVI razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo po stručnim zvanjima i zanimanjima u školskoj 2012. i 23.IB Middle Year Program UKUPNO: Gimnazija Gimnazija Gimnazija PLAN UPISA Odj. prednost imaju: djeca boraca-branitelja BiH. Za svakog kandidata koji konkuriše za prijem u prvi razred srednje škole utvrĎuje se ukupan broj bodova po osnovu rezultata navedenih u članovima 10. ovih kriterija. djeca šehida i poginulih i nestalih boraca-branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida.. ovih Kriterija.Član 17.. polaţe prijemni ispit. po kriterijima na osnovu kojih se bira samo jedan učenik generacije škole. a na ukupan broj bodova koji ostvari po osnovu ovih Kriterija dobija dodatnih 5 bodova i na njega se primjenjuju uslovi iz člana 18.

za reklamnu grafiku Likovni tehničar za opremu knjige Likovni tehnič. RTV tehnika. elektronika i automat. telekomunikacije i marketing ) 19 Srednja mašinska tehnička škola Mašin.slikarst Likovni tehničar za primijenj. Fizioterapeutski tehničar Pedijatrijska sestra tehničar Psiho-gerijatrijska sestra-tehničar UKUPNO: Medicinska sestra-tehničar Farmaceutsko-kozmetičarski tehn. telekomunikacije. na računaru Mašinski tehničar Mašinski tehničar energetike Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama 4 ½ ½ 1 96 12 12 24 ..6 7 Gimnazija Dobrinja Prva bošnjačka Gimnazija Katolički školskicentar -Opća realna gimnazija Gimnazija – sportsko usmjerenje UKUPNO: Gimnazija Gimnazija Gimnazija po NPiP Cambridge meĎ. u metalu UKUPNO: Akušersko-ginekološka sestra tehn.vajarst Likovni tehničar za tekstilni dizajn Likovni tehnič. za oblikov. tehn. Sanitetsko-ekološki tehničar Laboratorijski tehničar UKUPNO: Zubni tehničar Stomatološka sestra UKUPNO: Medicinska sestra tehničar Fizioterapeutski tehničar UKUPNO: Ekonomski tehničar Elektrotehničar (Jedinstveno stručno zvanje Elektrotehničar sa izbornim područjima u III i IV razredu) 2 6 5 3 2 5 3 6 1 1 2 2 48 144 120 72 48 120 72 144 20 24 44 8 5 10 10 8 5 46 24 72 72 24 192 72 72 24 24 192 72 24 96 24 24 48 168 96 12 24 12 144 144 Gimnazija Obala Srednja muzička škola Srednja škola primijenjenih Umjetnosti 11 12 Srednja medicinska škola Jezero 13 Srednja medicinska škola 14 Srednja zubotehnička škola Katolički škol. Centar -Medicinska škola Srednja ekonomska Škola Elektrotehnička škola za energetiku 15 16 17 2 1 3 3 1 8 3 3 1 1 8 3 1 4 1 1 2 7 4 ½ 1 ½ 6 6 Elektroinstalater Elektromehaničar Elektroenergetičar 18 Srednja elektrotehnička škola UKUPNO: Elektrotehničar (Jedinstveno stručno zvanje Elektrotehničar sa izbornim područjima u III i IV razredu: računarstvo i informatika. konstrukt. cent 8 9 10 UKUPNO: Gimnazija Gimnazija Muzičar općeg smjera Muzičar solista UKUPNO: Likovni tehničar za primijenj.

mašin 21 Srednja škola metalskih zanimanja UKUPNO: Tehničar mehatronike Mašinski tehničar (Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima u III i IV razredu: Zrakoplov i motor. grafička dorada. i pretov. dizajna i multimedije UKUPNO: Grafički tehničar (Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima:WEBdizajner.komercijalno područje) . grafičko. fotograf za medije. autodijagnostika. unutrašnji transport. štampatisak. špedicija. opsluživanje zrakoplova i tereta. motori i motorna vozila. finomehanika. primijenjena informatika i računarstvo) Bravar Instalater centralnog grijanja Plinski i vodoinstalater Zlatar-draguljar Zavarivač Automehaničar Optičar Autolimar Operator na CNC alatnim mašinama za obradu skidanjem strugotina 1½ ½ 1½ 1 ½ ½ 1 8 1 3 ¼ ½ ½ ½ ¼ ½ ½ ½ ½ 8 1 ½ ½ 1 1 1 1 1/3 1/3 1/3 7 2 1 2 1/3 5/12 5/12 1/3 1/6 1/6 1/6 7 5 36 12 36 24 12 12 24 192 24 72 6 12 12 12 6 12 12 12 12 192 24 12 12 24 24 24 24 8 8 8 168 48 24 48 8 10 10 8 4 4 4 168 120 22 Ţeljeznički školski centar UKUPNO: Tehničar mehatronike Tehničar vuče-mašinovoĎa Tehničat tehničko-kolske djelatnosti Tehničar željezničkog saobraćaja Elektrotehničar (Jedinstveno stručno zvanje Elektrotehničar sa izbornim područjima u III i IV razredu: Signalnosiguronosna tehnika. industrijska i naočalna optika. grafička priprema. šinska vozila. telekomunikacije. komunikacijske tehnologije) 6 1½ 144 36 Tehničar drumskog saobraćaja (Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima u III i IV razredu: opšti. graĎevinska mehanizacija) Vozač motornih vozila Automehaničar Autoelektričar Autolimar Autolakirer Rukovalac graĎev. multimedijalni sadržaji. elektronika) Elektroničar telekomunikacija Elektroenergetičar Automehaničar Zavarivač Autolimar 23 Srednja graĎevinskogeodetska škola UKUPNO: Arhitektonski tehničar GraĎevinski tehničar Geodetski tehničar-geometar Zidar-fasader-izolater Keramičar-teracer-podopolag. Moler-farbar-soboslikar Tesar-krovopokrivač Armirač-betonirac Kamenorezac Monter suhe gradnje 24 Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija. energetika.20 Srednja škola za saobraćaj i komunikacije UKUPNO: Tehničar PTT saobraćaja (Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima u III i IV razr: poštanske tehnologije.

vrtlar Frizer 27 Srednja škola za tekstil.25 Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Tehničar za obradu drveta (GTZ) Šumarski tehničar (EU VET) Ekološki tehničar (EU VET) Tehničar hortikulture (EU VET) Stolar (EU VET) Tapetar – dekorater (GTZ) Lugar (EU VET) Rasadničar(EU VET) 26 Srednja škola poljoprivrede. prehrane. modelar-konstruktor Tekstilni tehničar konfekcionar Tekstilni tehničar mehaničkog smjera Tekst. veterine i usluţnih djelatnosti UKUPNO: Poljoprivredni tehničar Prehrambeni tehničar Veterinarski tehničar Kozmetičarski tehničar Pekar Mesar PreraĎivač mlijeka Voćar – vinogradar-vinar Cvjećar . Krojač Hemijski čistač Obućar (EU VET) 28 Srednja ugostiteljskoturistička škola 29 Srednja trgovačka škola UKUPNO: Turistički tehničar Ugostiteljski tehničar Konobar tehnolog Kuhar tehnolog Poslastičar tehnolog UKUPNO: Poslovno-pravni tehničar Trgovački tehničar Aranžer Trgovac UKUPNO: Ekonomski tehničar Mašinski tehničar konstruktor na računaru 30 Srednjoškolski centar Vogošća Zavarivač Automehaničar Autolimar Bravar Operator na CNC alatnim mašinama za obradu skidanjem strugotina 1 1 1 1 ½ ½ ½ ½ 6 1 2 2 1 ½ 1/3 1/3 1/3 ½ 2 10 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 5 2 1 1 2 1 7 1 1 1 2 5 2 2 1/3 2/3 1/3 1/3 1/3 1 7 24 24 24 24 12 12 12 12 144 24 48 48 24 12 8 8 8 12 48 240 24 24 12 12 24 12 12 120 48 24 24 48 24 168 24 24 24 48 120 48 48 8 16 8 8 8 24 168 Prodavač UKUPNO: . hemijsko-oplemenjiv. tehn.smj. koţu i dizajn UKUPNO: Tekstilni tehn.

Knjigovezac. Fizioterapeutski tehničar Poslovni tajnik. 2 1 1 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 10 2 ½ ½ 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1 7 2 48 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 240 48 12 12 8 8 8 8 8 8 24 24 168 48 Prema broju prijavlj enih učenik Prema broju prijavlj enih učenik Prema broju prijavlj enih učenik Fizioterapeutski tehničar Telefonski operater Poslovni tajnik Tekstilni tehničar modelar-konstruk 36 STRUČNO ZVANJE ZANIMANJE 196 4690 . konfekcionar takstila krojač. Bravar. Plinski i vodoinstalater. moler-farbar. bravar. Fotograf. i ureĎ Frizer-vlasuljar Prodavač 33 34 35 Persijsko-Bosanski Koledţ Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju UKUPNO SREDNJE ŠKOLE UKUPNO: Gimnazija Pomoćni: autolakirer. operater za unos podataka. autolimar. keramičar. Tapetar. konstruktor na račun Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama Automehaničar Plinski i vodoinstalater Bravar Stolar Prodavač Krojač Frizer-vlasuljar Zidar-fasader-izolater 32 Srednjoškolski centar Ilijaš UKUPNO: Gimnazija Mašinski tehničar Mašinski tehn. Frizer. tapetar. cvjećar.31 Srednjoškolski centar Hadţići Gimnazija GraĎevinski tehničar Arhitektonski tehničar Mašinski tehn. knjigovezac. Metalostrugar. Autolimar. Limar. obućar. Kuhar. telefonski operater ProizvoĎač gume i plastike Telefonista Paker proizvoda Krojač. konstruktor na računaru Automehaničar Autolimar Zavarivač Bravar Instalater vodovoda i kanalizacija Instalater za plinske instalac.

dr. Reisa Dţemaludina Čauševića 1 .gov.Fax: + 387 (0) 33 562-218 Sarajevo.Radi ličnog informisanja učenika i njihovih roditelja u prilogu je Pregled broja nezaposlenih lica najbrojnijih zanimanja prema završenoj školi–struci u decembru 2011.monks.ba. Fahrudin Oručević web: http://www.ks. god.ba e-mail: mon@mon. Tel: + 387 (0) 33 562-128. ZANIMANJA /STRUČNA ZVANJA Maturant gimnazije Prodavač Zdavstvena struka Ekonomska struka Broj nezaposlenih lica ZANIMANJA /STRUČNA ZVANJA Ugostiteljsko-turistička struka Frizer i Frizer vlasuljar Vozač motornih vozila Automehaničar Broj nezaposlenih lica 3488 3480 2580 2326 1741 1558 1278 1033 MINISTAR Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful